FĠZĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ A. ZORUNLU DERSLER (TPK)/AKTS 1.

Teknik Zorunlu Dersler

1. YARIYIL FĠZ 101 Fizik Laboratuvarı I (031)/3 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. Ölçme, deneysel verilerin analizi ve hata hesabı. Basit harmonik hareket ve sarmal yayda potansiyel enerjinin değişimi. İki boyutlu uzayda çarpışma. Hız ve ivme deneyleri. Yitirici kuvvetler ve sönümlü harmonik hareket. Hava masasında esnek ve esnek olmayan çarpışma deneyleri. Basit sarkaç ve yer çekimi ivmesinin ölçülmesi. Titreşen sicimde duran dalgalar. FĠZ 125 Temel Fizik I (404)/6 Ölçme ve birim sistemleri. Vektörler ve koordinat sistemleri. Parçacık kinematiği. Newton yasaları. Parçacık dinamiği. İş, güç, kinetik ve potansiyel enerji, iş-enerji teoremi ve enerjinin korunumu. Parçacık sistemleri, çizgisel momentum ve çarpışma. Dönme hareketinin kinematiği ve dinamiği, tork, açısal momentum ve yuvarlanma. Cisimlerin dengesi. Basit ve sönümlü harmonik hareket, zorla titreşimler. MAT 123 Matematik I (425)/6 Fonksiyonlar ve diziler. Dizilerin limiti. Fonksiyonların limiti. Sürekli fonksiyonlar. Türev: Fiziksel ve geometrik anlamı, özellikleri, zincir kuralı, yüksek mertebeden türevler, bazı temel adi türevsel denklemler. Ortalama değer teoremi, Rolle teoremi, Cauchy ortalama değer teoremi, genelleştirilmiş ortalama değer teoremi. İçbükeylik ve enuçlama. Taylor formülü. Belirsiz formlar, sonsuzluk içeren limitler, asimptotlar. L’Hospital kuralı. Riemann integrali: Özellikleri ve uygulamaları. İntegraller için ortalama değer teoremi. Ters türev, belirsiz integral. Newton-Leibnitz formülü. Parçalara ayırarak integral alma. Ters fonksiyonlar. Logaritma ve üstel fonksiyonlar. Hiperbolik fonksiyonlar. İntegralleme yöntemleri. Rasyonel fonksiyonların integrallenmesi. Yaklaşık integralleme. Özge integral. Seriler: Yakınsama ve ıraksama. Eksi-olmayan seriler. Mutlak ve koşullu yakınsaklık testleri. Güç serileri, güç serileri için yakınsaklık testleri. Güç serilerinin türev ve integrali. Taylor ve Mclaurin serileri. KĠM 109 Kimya I (404)/6 Madde, özellikleri ve ölçümü. Atomlar ve atom kuramı. Kimyasal bileşikler. Kimyasal tepkimeler. Sulu çözelti tepkimelerine giriş. Gazlar. Termokimya. Atomun elektron yapısı. Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri. Kimyasal bağlar I: Temel kavramlar. Kimyasal bağlar II: İlave kavramlar. KĠM 119 Genel Kimya Laboratuvarı I (031)/3 Metallerin özgül ısısının bulunması. Stokiyometri, Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunumu yasası. Uçucu bileşiklerin molekül kütlesinin bulunması. Çözeltilerin koligatif özellikleri. Çözeltilerin hazırlanması. PH kavramı. Asitler ve bazlar. Asit-baz tepkimeleri.

Çizgi integralleri. İç çarpım. MAT 124 Matematik II (425)/6 Analitik geometrinin temelleri. parçadan anlam çıkarma. Asitler ve bazlar. Kimyasal kinetik. Faraday yasası. Kondansatör ve dielektrikler. Çözeltiler ve fiziksel özellikleri. Elektrik alan ve Gauss yasası. Sıcaklığın reaksiyon hızına etkisi. Kimyasal dengenin ilkeleri. paragraf analizi. Fiziksel araştırmaların mühendislik uygulamalara dönüşümünü tanıtmak. Termoelektrik çift ile sıcaklık ölçümü. Akım ve gerilim ölçme düzenekleri. Organik fonksiyonel grupların analizi. Uzayda eğriler. Birim teğet vektörü. Yönlü türev ve gradyant. Dağıl teoremi. İkili ve üçlü integraller. Enuçlama problemleri. KNO3’in çözünürlüğü ve saflaştırılması. Manyetik alan. Fizik mühendisliğinin çağdaş dünyadaki yeri ve önemi hakkında bilgi vermek.ĠNG 111 Konuşma ve Sunum Becerileri I (303)/4 Fizik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin ingilizce okuma becerilerinin geliştirilebilmesi. İNG–153 Konuşma ve Sunum Becerileri I dersinin devamı niteliğindedir. Stokes teoremi. Ohm yasası. asit baz dengeleri. İkinci dereceden eğriler. Uzayda vektör fonksiyonlar. Elektrokimya. Elektrik potansiyel. Elektrolizle bakır kaplama. Cu(IO3)2’in çözünürlük çarpımının tayini. Dönü yüzeyinin alanı. YARIYIL FĠZ 100 Fizik Mühendisliğine Giriş (010) Fizik mühendisliğinin uygulama alanlarını tanıtmak. FĠZ 102 Fizik Laboratuvarı II (031)/3 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. Kısmi türevler. çeşitli konularda yazılmış parçalar aracılığıyla ön tahminler yapma. istemli değişme. Wheatstone köprüsü yöntemiyle direnç ölçümü. indüktans. Çok değişkenli fonksiyonlar. münazara ve sunum becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir program izlenmektedir. Yükseltgenme-indirgenme reaksiyonları. Çizgi integrallerin temel teoremi. Biot-Savart ve Ampère yasaları. Birim dikey vektörü. Osiloskop ve dalga biçimi ölçümleri. Entropi ve serbest enerji. sözcük bilgisi gibi alanlarda beceri kazandırmayı amaçlayan bir program izlenmektedir. Green teoremi. Sabun. Düzlemde vektörler. Alternatif akım devreleri. Çok katlı integrallerde değişken değiştirme. Konsantrasyonun reaksiyon hızına etkisi. Çözünürlük ve kompleks iyon dengeleri. KĠM 120 Genel Kimya Laboratuvarı II (031)/3 Kimyasal Denge. katılar ve moleküller arası kuvvetler. Zincir kuralı. Kirchoff kuralları. FĠZ 126 Temel Fizik II (404)/6 Elektrik yükü ve Coulomb yasası. Çapraz çarpım. Vektör fonksiyonlar. Doğru akım devreleri. Limit ve süreklilik. Dönü katısının hacmi. Yüzey integralleri. Manyetik alan. ĠNG 112 Konuşma ve Sunum Becerileri II (303)/4 Bu ders. Alternatif akım devreleri. 2. Doğru akım ve elektriksel direnç. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatta gereksinim duyacağı tartışma. KĠM 110 Kimya II (404)/6 Sıvılar. Eğrilik ve ivme. Uzayda vektörler. Türkiye’de fizik mühendislerinin çalışma alanlarının tanıtımı. .

potansiyel enerji. Vektör uzayları. benzerlik dönüşümleri. girişim. mikrodalga kullanılarak yansıma. Tensör cebiri: İndis notasyonu. YARIYIL FĠZ 201 Fizik Laboratuvarı III (042)/4 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. Merkezi bir kuvvet altında hareket. Optik ağ ve ayırıcılık gücü. ayna ve prizma. Küçük titreşimler teorisi. ikinci mertebeden değişken katsayılı homojen diferansiyel denklemlerin seri çözümleri. Termodinamik denge kriteri. Isıl denge. İdeal gazların hal denklemi. Elektromanyetik dalgaların kutuplanması. Diferansiyel denklemlerin uygulamaları. Isı makineleri ve soğutucular. paket yazılım programlarının matematik ve fizik problemlerine uygulama örnekleri. Isı iletimi. determinantlar. Katı cisimlerin kinematiği ve dinamiği. kırınım. Carnot çevrimi. Parçacıkların çarpışması ve saçılması. Yansımalı klaystron ile mikrodalga üretimi. Joule-Thomson deneyi. duran dalgalar. FĠZ 217 Titreşimler ve Dalgalar (303)/4 Titreşimler. Termodinamiğin sıfırıncı yasası ve uygulamaları. FĠZ 211 Fizikte Matematiksel Yöntemler I (324)/7 Adi diferansiyel denklemler: Birinci mertebeden diferansiyel denklemler. Entalpi. Atma ve dalga paketi. Isı kapasitesi. kırınım deneyleri. kırınımı ve kutuplanması. kuadratik dönüşümler. kırılma. Vektörler ve koordinat sistemleri. sıcaklık ölçeği ve termometreler. FĠZ 215 Mekanik (404)/6 Newton mekaniğinin temelleri. Maxwell bağıntıları. Diferansiyel denklem sistemleri. girişim. doğrusal olmayan diferansiyel denklemler. Matris cebiri. Termodinamiğin üçüncü yasası. Doğrusal cebir ve matrisler: Doğrusal denklem sistemleri. girişim. 4. YARIYIL . Newton halkaları. Yansıma. Termodinamiğin birinci yasası ve uygulamaları. zorla titreşim ve rezonans. hermityen. Boyuna ve enine ilerleyen dalgalar. İşletim sistemleri. mikrodalga ve görünür ışık kullanılarak Michelson interferometresi deneyi. Entropi ve termodinamiğin ikinci yasası. kırınım ve kutuplanma deneyleri. Hareketli koordinat sistemleri. Mercek. Korunumlu kuvvetler. Çok parçacıklı sistemler ve kütle merkezi. Sıvılarda ses hızı ölçümü.3. Faz dönüşümleri. Helmholtz fonksiyonu ve Gibbs fonksiyonu. momentum ve enerji korunum yasaları. tensör kavramı ve dönüşümler. özdeğer ve özvektörler. çiftlenimli titreşimler. gazların kinetik teorisi. üniter ve normal dönüşümler. ısı ve iç enerji kavramı. ikinci ve daha yüksek mertebeden diferansiyel denklemler. Ses dalgaları ile yansıma. FĠZ 213 Termodinamik (303)/4 Sıcaklık. Termodinamik potansiyeller. FĠZ 219 Bilgisayar Proglama I (122)/3 Bilgisayar ve arabirimlerin tanıtımı. Paket programlar: MATLAB ve Origin gibi bazı paket yazılımların tanıtımı. Ses dalgası. Gibbs-Helmholtz bağıntıları. Dalgaların üst üste binmesi. vektör ve matris eşitlikleri. Görünür bölge lazer ışık kaynağı kullanılarak ışığın girişimi. Kepler yasaları. Lagrange ve Hamilton hareket denklemleri.

göreli momentum ve enerji. Fortran 90 programlama dilinin uygulamaları. Katot ışınları tüpü ve elektronların elektrik ve manyetik alan içindeki hareketi. FĠZ 222 Teknik Çizim (122)/4 Çizim aletleri ve kullanımları. doğru ve düzlemlerin izdüşümleri. C programlama diline giriş. Statik manyetik alan: Lorentz kuvveti. dalgaparçacık ikiliği. Elektrik ve manyetik alanlar. Kararlı elektrik akımları. Geometrik çizimler. Maxwell denklemleri. Elektronlarla kırınım. Direnç-sığa (RC). elektik potansiyel. Heisenberg belirsizlik ilkesi. Fourier serileri ve uygulamaları. zaman genişlemesi. göreli Doppler kayması. Fourier dönüşümleri. Ampère yasası. fonksiyonlar ve alt program komutları. görüntü yük yöntemi. sabitler. Cıvata ve somunlar. Laplace ve Poisson denklemleri. Laguerre polinomları. İzdüşüm düzlemlerinin tanımı. FĠZ 218 Modern Fizik (303)/4 Özel Görelilik: Einstein varsayımları. vektör potansiyel. Michelson-Morley deneyi. Biot-Savart yasası. madde içinde elektrik alan. uzunluk kısalması. Diyot tüpleri ve magnetron koşulu. Kesit alma yöntemleri. Özel fonksiyonlar: Legendre polinomları ve fonksiyonları. madde içinde manyetik alan. Ters Fourier dönüşümleri ve konvolüsyon. Rutherford saçılması. Zamanla değişen alanlar: Faraday yasası ve elektromanyetik indüksiyon. Bessel fonksiyonları. Işığın ikili özelliği. çok kutup açılımı. Fotoelektrik olay ve foton kavramı. çizgi integraller. Hermite polinomları. YARIYIL FĠZ 301 Fizik Laboratuvarı V (042)/4 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. de Broglie Hipotezi. FĠZ 220 Bilgisayar Programlama II (122)/3 Bilgisayar programlarında akış şemaları. Kuantum mekaniksel parçacık olarak fotonların ve elektronların özelliklerinin anlaşılmasına. yazılar. Fourier dönüşümü uygulamaları. Bilgisayar yazılımlarının teknik resim çiziminde kullanımı. sonlu Fourier serileri. Bohr atom modeli. X-ışınları ve kırınımı. Faz ve grup hızı. kütle-enerji eşdeğerliliği. analitik fonksiyonlar. kompleks fonksiyonlar. kütlesiz parçacıklar. 5. Salınımlar ve çiftlenimli salıngaçlar.FĠZ 202 Fizik Laboratuvarı IV (042)/4 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. yer değiştirme akımları. bu parçacıkların madde ile etkileşmeleri sonucunda ortaya çıkan olayların incelenmesine ve maddenin yapısına ilişkin bilgilerin elde edilmesine. FĠZ 212 Fizikte Matematiksel Yöntemler II (324)/7 Kompleks analiz: Kompleks sayılar. rezidü teoremi ve uygulamaları. Fourier analizi: Dirac-delta fonksiyonu. elektromanyetik alanın enerjisi ve momentumu. FĠZ 216 Elektrik ve Manyetizma (404)/6 Statik elektrik alan: Elektrik alan. dalga denklemi. . Planck sabitinin varlığının ve Heisenberg belirsizlik ilkesinin geçerliliğinin saptanmasına. Kısmi diferansiyel denklemler: Laplace denklemi. Laurent serileri. düzlem elektromanyetik dalgalar ve özellikleri. Fortran 90 program dilinin temelleri. direnç-indüktans (RL) devreleri. Hidrojen spektrumu. Siyah cisim ışıması ve Planck postulası. Yapım resimleri çizimi. ölçekler. RCL devreleri ve rezonans. difüzyon denklemi. Compton olayı. Cisimlerin görünüşleri. Galileo ve Lorentz dönüşümleri. değişkenler. döngüler. Poisson denklemi. dizinli değişkenler. Çeşitli örnekler kullanılarak Hall deneyi. Çizgiler. giriş-çıkış ve program akış deyimleri.

hidrojen bağı. doğrultaçlar. Elektrik sinyalleri. Van-der Waals bağlanma. işlemsel yükselteçler. RC devreleri. Miller indisleri. metalik bağlanma. FĠZ 304 Elektronik Laboratuvarı II (031)/3 Sayısal elektronik laboratuvar deney setinin tanıtılması. iki fazlı katılar. Gerilim düzenleyicileri. isotropik katı cismin elastik modülleri. Kompozit malzemeler: Kompozit malzemenin genel özelikleri ve sınıflandırılması. Kristal kusurları: Nokta kusurlar. potansiyel engeli. Bragg yasası. transistörlü yükselteç. kovalent bağlanma. spin kavramı.çekirdek ışımaları. Açısal momentum. ortak emitörlü yükselteç. RC devreleri ve RC süzgeçleri. Thevenin ve Norton kuramları ile ilgili deneyler. radyoaktif bozulma. kırpıcı kenetleyici devreler. Basit harmonik salınıcı. FĠZ 303 Elektronik Laboratuvarı I (031)/3 Osiloskop. giriş/çıkış empedansları. Olasılık dağılımları: binom dağılımı. çizgisel kusurlar. Transistörler. düzensel mantık devreleri. FĠZ 306 Elektronik II (303)/5 . FĠZ 317 Malzeme Bilimi (303)/6 Kristal yapı ve kristal sistemleri: Birim hücre. Zener diyot. 6. özvektörler. seri düzengeçli DC güç kaynağı. emitör izleyici. normal dağılım. Kuantum sayıları. Zamandan bağımsız Schrödinger denkleminin bir boyutlu çözümleri: Serbest parçacık. kırpıcı ve kenetleyiciler. Katı cisimlerin mekanik ve elastik özellikleri: Zor ve zorlanma. elastik ve plastik deformasyonlar. kristal yapıda doğrultular ve düzlemler. Bravais örgüsü. beklenen değer. FĠZ 315 Kuantum Fiziği (404)/7 Kuantum fiziğinin temel varsayımları. ortak taban yükselteç. FET yükselteçler. Yüklenmiş zar problemi. Diyotlar. süreklilik denklemi. düzlem kusurlar. YARIYIL FĠZ 302 Fizik Laboratuvarı VI (042)/4 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. Thevenin ve Norton kuramları. Poisson dağılımı. Mantık geçitleri. işlemsel yükselteçler. Pauli ilkesi ve atomlarda elektronların dizilişi. FET yükselteçler. Katı döneç ve hidrojen atomu. Zeeman olayı. Dirac gösterimi. bunların saptanma yöntemleri ve enerjilerinin ölçülmesine yönelik deneyler. doğrultaçlar ve Zener diyot. sonsuz ve sonlu potansiyel kuyusu. flip-floplar ve uygulamaları. eklem FET ve MOSFET’ler. başlıca kompozit malzeme türleri. Schrödinger dalga denklemi. Schrödinger kuramında işlemciler. özdeğerler. transistörlü anahtar. Katılarda bağlanma türleri: İyonik bağlanma. Kristal büyütme yöntemleri. işlemsel yükselteçli devreler. Maxwell-Boltzmann hız dağılımı ve siyah cisim ışıması kavramlarına yönelik deneyler. olasılık genliği ve olasılık akısı. Stern-Gerlach deneyi. karışık bağlanma. x-ışınları kırımını. kübik kristallerin elastik sabitleri. FĠZ 305 Elektronik I (303)/5 Kirchhoff kuralları. dalga fonksiyonu. basamak potansiyeli. atomik spektrumlar ve spektroskopik gösterim. Kondansatörler. Katı cismin faz diyagramları: Katı çözeltiler. FET’ler.

durum yoğunluğu. Grüneisen parametresi. Bose-Einstein yoğuşması. boşluk (hole) kavramı. Katı cisimlerin elektromanyetik dalga ile etkileşmesi: Serbest elektron gazının dielektrik fonksiyonu. bozon sistemlerinin istatistiksel özellikleri. Makroskopik ve mikroskopik durumlar. London denklemi. Yarıiletkenler: Yasak enerji aralığı. kanonik ve büyük kanonik kümede ortalama değerler. FĠZ 316 Ġstatistik Fizik (404)/7 İstatistik fizikte olasılık işlemleri. dispersiyon bağıntısı. grup hızı. manyetik duygunluk. bozon ve fermiyon dağılım fonksiyonları. Kayan yazmaçlar. Kronig-Penney modeli. FĠZ 417 Spektral Analiz Yöntemleri (303)/5 . Maddenin manyetik özellikleri: Mıknatıslanma. katılarda ultrases hızının sıcaklık ve hidrostatik basınçla değişimi. FermiDirac dağılım fonksiyonu. akustik ve optik fononlar. Veri seçici ve çoklayıcılar. ideal gazlarda termodinamik nicelikler. kübik kristallerin yapı faktörleri. tip üstüniletkenler. Binom. Yalıtkan katıların ısısal özellikleri: Örgü titreşimlerinin enerjisi. kodlayıcılar. saf ve katkılanmış yarıiletkenler (yük taşıyıcı yoğunluğu. ısı sığası için Einstein modeli ve Debye modeli. Boole cebiri ve teoremleri. üç-boyutlu serbest elektron gazı. Brillouin bölgesi. serbest elektron gazının ısı sığası. elastik ve optik titreşimler. enerji bandındaki bir elektronun hareket denklemi. elektromanyetik dalgaların dispersiyon bağıntısı. hole yörüngesi ve açık yörüngeler. mobilite. eşüleşim kuramı. geçitler. polaritonlar. Düzensel mantık devreleri. bir enerji bandındaki orbital sayısı. etkin kütle. kanonik küme. diyamanyetizma. toplayıcılar. ferromanyetizma. kırınım olayı ve kırınım koşulları. karşılaştırıcılar. plazmada enine optik modlar. ısısal iletkenlik. Mott metal-yalıtkan geçişi. sadeleştirme yöntemleri. boyuna plazma osilasyonları. örgü titreşimlerinin kuantalanması ve fonon kavramı. eksitonlar. elektron-elektron etkileşmesi. yarıiletkenlerde termoelektrik olaylar. Süperiletkenlik: Meissner olayı. Parite üreteçleri. Karnaugh haritaları. Bloch fonksiyonu. katı cisimlerde anharmonik etkileşmeler. büyük kanonik küme. 7. Bose-Einstein dağılım fonksiyonu. Fermi yüzeyinin tayininde deneysel yöntemler: Landau kuantizasyonu. ferrimanyetizma. Gauss ve Poisson dağılımları. Entropi. I. paramanyetizma. BCS kuramının esasları. optik süreçler. Fermi sıvısı. mikroskopik durumların sayısı. fermiyon sistemlerinin istatistiksel özellikleri. kırma indisi. plazma optiği. Katı cisimlerde örgü titreşimleri: Durum yoğunluğu. yaklaşık serbest elektron modeli kullanılarak Fermi yüzeyinin oluşturulması. FĠZ 318 Maddenin Yapısı ve Özellikleri (303)/6 Kristallerde dalga yayılması ve ters örgü: Ters örgü uzayı. tip ve II. ısısal genleşme. Üleşim fonksiyonları: Küçük kanonik küme. Devre tasarımı. kod çözücüler. piezoelektrik ve ferroelektrik malzemeler. metallerin elektriksel ve ısısal iletkenliği. Fermi enerjisi. iyonik kristallerde dispersiyon bağıntısı. polaron. YARIYIL FĠZ 415 Katıhal Fiziği (404)/7 Serbest elektron Fermi gazı: Bir-boyutta enerji düzeyleri. ters örgü vektörleri. sıkı bağlı elektron yaklaşımı. girilebilir durumların saptanması. Dielektrikler: Dielektrik sabiti ve kutuplanma. kritik sıcaklık. Fermi yüzeyi ve metaller: İndirgenmiş ve genişletilmiş enerji band diyagramları. elektron yörüngesi. Enerji bantları: Yaklaşık serbest elektron modeli. elektrostatik perdeleme. tek ve çok atomlu moleküllerde üleşim fonksiyonu.Sayı sistemleri. elektriksel iletkenlik). İdeal gazlarda üleşim fonksiyonu. doğruluk çizelgeleri. plazmon. Seebeck olayı ve Hall olayı. kristallerde örgü titreşimleri. Maxwell-Boltzmann. dHvA olayı ve SdH olayı. ardışık mantık devreleri. Sayaçlar. elektron-fonon etkileşmesi. Çoklu titreşiciler.

bir öğretim üyesinin gözetiminde. Nükleer modeller: Sıvı damlası modeli. yarıiletken detektörler. (Konu. gama bozunması. x-ışını soğurma spektroskopisi (XAS) ve x-ışını fotoelektron spektroskopisi (XPS). isospin. dil-kültür ilişkisi. Yazılı anlatım. Schmidt-diyagramları. Fermi gazı modeli. buluş. x-ışını cihazları. değiş-tokuş kuvvetleri. çok atomlu moleküllerin titreşimleri. Ortak Zorunlu Dersler TKD 103 Türk Dili I (202)/2 Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri önemi. Nükleer bozunmalar ve radyoaktivite: Alfa bozunması. mikrodalga kullanılarak boru antenlerin radyasyon alanının belirlenmesi. Öğrenci yaptığı çalışmayı. nükleer radyasyonların algılanması ve ölçülmesi. paragraf vb. elektron spin rezonans (ESR) spektroskopisi ve uygulamaları. titreşim-dönü etkileşmesi. FĠZ 420 Mezuniyet Projesi (yıllık) (082)/4 Bilimsel araştırmanın tanımı. çok kanallı analizör ile farklı radyoaktif kaynakların alfa enerjilerinin tayini. Radyasyon aktivitesi. Yüklü parçacıklar ve gama spektroskopisi. kolektif model. manyetik rezonansta temel kavramlar. Türk dilinin gelişim evreleri. Radyasyon dedeksiyonunda hata analizi. Kırmızı-altı spektroskopisi: İki atomlu moleküllerin titreşimleri. 2. x-ışını flüoresans yöntemleri (XRF). X-ışını spektroskopisi: Temel kavramlar. nükleer manyetik rezonans (NMR) deneyinin temel ilkeleri. yarı-ömür ve radyoaktif denge. YARIYIL FĠZ 414 Nükleer Fizik (404)/7 Temel nükleer yapı: Kütle. proton-proton ve nötron-nötron etkileşmeleri. FĠZ 418 Uygulamalı Radyasyon Fiziği (223)/5 Radyasyon tanımı. yarıçap. 8. organik moleküllerin 1 H NMR spektrumları. Yapılacak deneyler: Fotometrik yöntemle uzaklık yasası. Radyasyon dedeksiyon sistemleri (gaz dolu dedektörler. çok atomlu moleküllerin titreşim spektrumuna dönme etkisi.Spektroskopi nedir? Spektroskopi ve manyetik rezonans. kan damarı modellemesi ile kontrast ortam deneyi. beta spektroskopisi. dozimetreler). Çevresel radyasyon ve günlük yaşam. Kompozisyonla ilgili bilgiler. kırmızı-altı spektroskopi teknikleri ve uygulamaları. yayılma alanları ve bugünkü durumu. nükleer fizyon. iki atomlu titreşen dönücü. nükleon-nükleon saçılması. Nükleer momentler: Manyetik dipol momenti. plan. nükleer kuadropol momenti. bağımsız bir proje çalışması yaptırılır. Radyasyon birimleri. açısal momentum. gazlarda alfa parçacıklarının enerji kaybı. uzaklık yasası ve gama/beta ışınlarının soğurulması. x-ışını kırınım yöntemleri (XRD). parıldama detektörleri. Nükleer Reaktör. kabuk modeli. düşünme. nükleer füzyon ve hızlandırıcılar. manyetik rezonans görüntüleme.) . parite ve enerji düzeyleri. Nükleer kuvvetler: Döteron. Öğrencinin deneysel ve kuramsal yeteneklerini geliştirmek amacıyla fiziğin herhangi bir dalında seçilen bir konuda. daha gerçekçi modeller. Bölüm tarafından belirlenen rapor hazırlama yönergesine uygun olarak yazar ve bahar dönemi sonunda belirlenen tarihte bir jüri önünde sunar ve notu bu Jüri kararıyla verilir. Nükleer reaksiyonlar: Nötron fiziği. nükleer kuvvetin özellikleri. Radyasyonun madde ile etkileşmesi. nasıl yapıldığı ve aşamaları hakkında bilgi verilir. İmla ve noktalama. Türkçede sesler ve ses özellikleri. nötron detektörleri. gama ışınlarının soğurma katsayısının enerji bağımlılığı. beta bozunması. Radyasyon ölçüm sistemlerinin özellikleri. x-ışını dozimetresi. İyonlayıcı ve iyonlayıcı olmayan radyasyon.

determinantı. ekonomik. ikinci mertebeden diferansiyel denklemler için Green . Gauss kareleme yöntemi. Akışkanların kinematiği. Cisimlerin üzerine doğru olan akışın sürükleme ve kaldırma etkisi. Optimizasyon: Bir boyutta sınırlanmamış optimizasyon araştırma yöntemi. güç spektrumu. yüksek mertebeden türevler.TKD 104 Türk Dili II (202)/2 Cümle. ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi. devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu tıoplumumuzda meydana gelen siyasi. cümlenin unsurları. sayısal türevler. Akışkan sistemlerin momentum analizi. Etkili konuşma tekniği ve uygulaması. Teknik Seçmeli I Dersleri (Güz Döneminde Açılacak) FĠZ 351 Akışkanlar Mekaniği (303)/5 Akışkanların özellikleri. Basınç ve akışkanların statiği. Bir matrisin tersi. spline interpolasyonu. Uygulama. sınırlandırılmış optimizasyon. Cümle ve anlatım bozuklukları. Sıkışabilir akışkanlar. LU. Fourier yaklaşımı. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili örnek metinlerin okunması ve incelenmesi. SEÇMELĠ DERSLER (TPK)/AKTS 1. Borularda akış. ikinci dereceden interpolasyon. Richardson ekstrapolasyonu. Doğrusal denklemlerin sayısal çözümleri. ikizkenar yamuk kuralı. kuralsız integraller. Boyut analizi ve modelleme. Denklemlerin ve polinomların köklerinin bulunması yöntemleri. B. SturmLiouville tipi diferansiyel denklemler. Newton’nun bölünmüş-fark polinom interpolasyonu. Borularda viskoz akış. Yazılı kompozisyon türleri. Nümerik türev ve integral: Newton-Cotes integrasyonu. Lagrange polinom interpolasyonu. FĠZ 353 Sayısal Çözümleme (303)/5 Temel sayı gösterimlerinin hesaplanması. Taylor serileri ve hataların tahmini. Kütle korunumu ve Bernoulli denklemi. birinci mertebeden diferansiyel denklemler için Green fonksiyonları. sosyal. ayrık ve hızlı Fourier transformları. yüksek doğruluklu türev formülleri. kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve imparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu. Kararlı olmayan akış. AĠT 203 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi I (202)/2 Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi. Açık kanallarda akışlar. Eğri uyarlaması: En küçük kareler yöntemi. Akışkanların diferansiyel analizi. Green fonksiyonları: Adi diferansiyel denklemlerde Green fonksiyonları. FĠZ 355 Fizikte Matematiksel Yöntemler III (303)/5 Dirac delta fonksiyonu. çok boyutta sınırlanmamış optimizasyon. Romberg integrasyonu. QR ve SR ayrılmaları. makine keskinliği ve hatalar. doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon yöntemi. Simpson kuralı. sinüssel fonksiyonlarla eğri uyarlaması. AĠT 204 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi II (202)/2 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muassır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde.

klasik Fredholm teorisi. Laplace dönüşümü. varyasyon yöntemi. Hermitian operatörler. açısal momentumun özdeğer ve özdurumları. başlangıç değer problemleri. WKB yaklaşımı. Dalga kılavuzları: Düzgün yönlendirme yapıları üzerinde genel dalga davranışı. Akustik dalgaların iletimi ve yansıması. . Çubukların titreşimi. Schrödinger ve Heisenberg formülasyonları. İntegral dönüşümleri: Fourier dönüşümü. elektromanyetik sınır şartları. Olasılık: Temel kavramlar. Normal Dağılım. düzlemsel iletken sınıra dik ve eğik geliş. açısal momentumların toplanması. kanallar ve filtreler. Sturm-Liouville teorisi: Self-adjoint diferansiyel denklemler. karışık sınır koşullarını içeren problemler. sınırlayıcıların varyasyonu. FĠZ 354 Kuantum Mekaniği (303)/5 Kuantum mekaniğinin matris gösterimi: Bra. iletim hattı empedans uyumu. İletim hatları: Düzlem plaka iletim hattı. gözlenebilirler. iç çarpım uzayları. doğrusal dönüşümlerin matris gösterimi. toplam yansıma. diyagonalizasyon. Kuantum dinamiği: Zamana bağlı Schrödinger denklemi. baz değiştirme. Akustik dönüştürgenler. Açısal momentum: Açısal momentum komütasyon bağıntıları. Antenler: Elementer dipol radyasyonu. kutuplanma ve çeşitleri. İki boyutlu dalga denklemi. zar ve levhaların titreşimi. istatistik. tamlık özelliğinin uygulamaları. Akustik rezonatörler. işitme ve konuşma. konvolüsyon integralleri. kaviteler ve dalga kılavuzları. Akustik dalga denklemi ve basit çözümleri. gelişigüzel değişkenler. zamana bağlı pertürbasyon kuramı. baz ketleri ve matris temsilleri. Gürültü. GramSchmidt ortogonalizasyonu. Yaklaşım yöntemleri: Zamandan bağımsız pertürbasyon kuramı. Teknik Seçmeli I Dersleri (Bahar Döneminde Açılacak) FĠZ 350 Akustik (303)/5 Titreşimin temelleri. Varyasyon hesabı: Euler-Lagrange denklemleri ve uygulamaları.fonksiyonları. doğrusal bağımsızlık ve bazlar. Saçılma kuramı. Borular. Binom dağılımı. Titreşen sicimin enine hareketi. Rayleigh-Ritz varyasyon tekniği. ince doğrusal anten. paralel plaka dalga kılavuzu. Akustik dalgaların yayılması ve algılanması. adi ve kısmi diferansiyel denklemlere uygulamalar. Poisson dağılımı. Düzlemsel elektromanyetik dalgalar: Kayıpsız ortamda düzlem dalgalar. basit harmonik salınıcı. Poynting vektör. karışık olmayan sınır koşullarını içeren problemler. kayıplı ortamda düzlem dalgalar. Akustiğin uygulamaları. alıcı iletici antenler. alıcı antenler. dielektrik dalga kılavuzu. ayrılabilen çekirdekli integral denklemler. doğrusal dönüşümler. FĠZ 356 Fizikte Matematiksel Yöntemler IV (303)/5 Vektör uzayları: Uzay ve alt uzay kavramları. ket ve işlemciler. dikdörtgen ve çembersel dalga kılavuzları. 2. Lagrange çarpanları. anten radyasyon desenleri ve parametreleri. dalga denklemi ve çözümleri. dalga denklemi. düzlemsel dielektrik sınıra dik ve eğik geliş. özfonksiyonların tamlığı. ısı denklemi ve Helmholtz denklemi). integral denklemlerinin sınıflandırılması. genel iletim hattı denklemleri. zamana göre harmonik alanlar. İntegral denklemler: İntegral denklemlere örnekler. FĠZ 357 Elektromanyetik Dalgalar (303)/5 Maxwell denklemleri: Potansiyel fonksiyonları. anten düzenleri. Ses dalgalarının akışkanlarda soğrulması ve zayıflaması. paralel plaka dalga kılavuzunda sönüm. ardışık yaklaştırmalar yöntemi. kısmi diferansiyel denklemlerde Green fonksiyonları (Laplace denklemi. diğer anten tipleri. grup hızı. enine elektromanyetik dalgalar. sonlu iletim hatlarının dalga karakteristikleri.

Yukawa kuramı. Film kaplama yöntemleri. güç yükselteçleri (A. Mikroelektronik üretim yöntemleri. D sınıfı). Sinaptik iletim: Elektriksel ve kimyasal sinapslar. FĠZ 455 Hesaplamalı Fizik (303)/5 Adi diferansiyel denklemler: Euler yöntemi. İnce filmlerin kullanım alanları. Rayleigh-Ritz yöntemi. güç kontrol devreleri. kalp devri. etkileşme tesir kesiti. Elektromiyografi (EMG) ve elektrokardiyografi (EKG): Uyarma-kasılma çiftlenimi. parabolik denklemlerin sonlu fark yöntemi ile çözümü. pasif zar modeli ve kablo kuramı. ses ve işitme. Film karakterizasyon teknikleri. 3. geniş alan film kaplamaları. kalbin etkinliği ve gücü. bozunmalar ve rezonanslar. C. Nanobilimde ince filmlerin yeri ve önemi. aktif süzgeçler. Crank-Nicholson yöntemi. Film büyütme. Film hazırlamada temizliğin önemi ve temiz odalar. kuvvetli etkileşmeler. Runge-Kutta yöntemi. kütleçekim etkileşmeleri. Teknik Seçmeli II Dersleri (Güz Döneminde Açılacak) FĠZ 405 Elektronik III (303)/5 Triyaklar. elektriksel özellikler. amino asitler ve proteinler. diyaklar. pion spini ve parite. tayristörler. Dirac Denklemi. zayıf etkileşmeler. renk ve renkli görme. Optik filmler. Higgs alanı. Elektroansefalografinin (EEG) biyofiziksel temelleri: Beynin işlevi ve elektriksel aktivitesi. parçacık ve antiparçacıkların paritesi. ısı iletim denklemi. kalp dipolü ve Einthoven üçgeni. sert kaplamalar. Kısmi diferansiyel denklemler: Eliptik denklemlerin sonlu fark yöntemi ile çözümü. elektromagnetik etkileşmeler. Hücrede biyofiziksel olaylar: Hücre zarının moleküler organizasyonu. vakum ölçerler. İnce filmlerin mekanik özellikleri. vakum pompaları. kayan filamanlar modeli. İnce filmlerin hazırlanmasında kullanılan alttaşlar. çekirdeklenme. bileşik sesler ve Fourier analizi. Hopfield sinir ağları. akciğer hacim ve kapasitesi. sinir-kas kavşağında uyarı iletimi. güç kaynakları. iç kulak çevrimi ve iç kulak potansiyelleri. nükleik asitler. Değişmezlik prensipleri ve korunum yasaları: Ötelenme ve dönme işlemcileri. standart model. çoklu adım yöntemleri. Film şekillendirme yöntemleri. FĠZ 457 Parçacık Fiziği (303)/5 Kuarklar ve Leptonlar: Temel parçacık için kriterler. EEG dalgaları. parçacıklar ve antiparçacıklar. elektro-zayıf teori. parçacıkların sınıflandırılması. renormalizasyon ve ayar değişmezliği. Taylor serisi yöntemi. W ve Z bozonları. yük korunumu ve ayar . B. FĠZ 451 Ġnce Film Teknikleri ve Uygulamaları (303)/5 Vakum bilimi. Aksiyon potansiyeli: Uyarılabilir hücreler ve aksiyon potansiyelinin oluşumu. Kuantum mekaniğinde sınır değer problemleri. kalbin özel uyarı ve iletim sistemi. Ising model. tam yansıtan ve tam geçiren kaplamalar. Kalınlık ölçme teknikleri. Görme ve işitme biyofiziği: Işık ve görme. pasif geçişlerin nicel tartışması. gazların dinamiği ve akışı. solunum sistemi ve işlevi. Monte Carlo simulasyonları. Laplace ve Poisson denklemlerinin fiziksel problemlere uygulamaları. kuark çeşnileri. insanda enerji gereksinimi. lepton çeşnileri. uyarılmış potansiyeller.FĠZ 358 Biyofizik (303)/5 Moleküler biyofizik: Biyolojik makro moleküller. zarlarda difüzyon ve osmoz. yüksek frekanslarda yükselteç tepkileri (BJT ve FET yükselteçler). parite işlemi. Manyetik özellikler. lipitler. litografi. Gelişigüzel sayıların dağılımı. Etkileşmeler ve alanlar: Etkileşmelerin klasik ve kuantum yorumu. Biyoenerji: Biyolojik sistemlerde enerji dönüşümleri ve enerji akışı. AB. Feynman diyagramları. vakum odaları. gözün yapısı ve görüntü oluşumu. Dolaşım ve solunum dinamiği: Dolaşım sisteminin yapısı ve işlevi.

Grup teorisinin temelleri: Grup tabloları. tuhaflık ve hiperyük. İç dozun belirlenmesi: İç dozun hesaplanmasında kullanılan temel kavramlar. radyasyon çalışanları için doz hesapları. faktör grupları. Enerji kullanımında çevre: Enerji üretiminde ortaya çıkan çevre etkileri. Enerji kaynağı olarak güneş: Güneş nasıl enerji üretiyor? Dünyaya gelen güneş enerjisi ve yıllık değişimi. Dış dozun belirlenmesi: Foton kaynaklı doz. Enerji depolama: Enerji depolama gereksinimi. bazı depolama düzenimlerine örnekler. lazerler. hidrolik. baryon ve lepton sayıları korunumu. sınıflar. FĠZ 467 Sağlık Fiziği (303)/5 Sağlık fiziği nedir. güneş. permütasyonlar. Güneş-elektrik dönüştürücüleri. kimyasal. ısı.değişmezliği. çevre kirleticilerin izin verilen düzeyleri. hücre sağkalım incelemeleri ve bağıl biyolojik etkinlik. Grup kuramının fiziksel problemlere uygulamaları. verim iyileştirme olanakları. projeksiyon operatörleri. atık ısıdan yararlanma. biyokütle. eşüretim. birikimli verim. izospin simetrisi. CPT değişmezliği. çalışanların gözetimi. nükleer. Radyasyonun biyolojik etkileri: Biyosistemlerde hasar oluşum mekanizmaları. sağlık fizikçileri nerelerde istihdam edilirler ve görevleri nelerdir? Radyasyondan korunma ile ilgili nicelikler ve birimler: Işınlama. nükleer tıp hastaları için iç doz hesapları. sanayi ve ulaşımda enerji kullanım yüzdeleri. kerma. FĠZ 461 Grup Kuramı (303)/5 Grup tanımı ve örnekler. direkt ve yarı direkt çarpım grupları. barınma. enerjipara ilişkisi. İyonlayıcı olmayan radyasyon: Ültraviyole (UV) radyasyonu. akut radyasyon sendromu. simetri grupları. eşdeğer doz. foton ve parçacık kaynaklarının zırhlanması. Enerji ve toplum: toplumların ısınma. Grupların temsili: Eşdeğer temsiller. taşıma ve dağıtımda güvenlik. Lie grupları: Lie gruplarının tanımı. indirgenebilir ve indirgenemez temsiller. parıldama detektörleri ve yarıiletken detektörler. izomorfizm. Güneş enerjisi dönüştürücüleri: Güneş-ısı dönüştürücüleri. kosetler. Yararlanılan enerji kaynakları: Kömür. direk çarpım temsilleri. soğurulan doz. karakterler. mekanik. homomorfizm. Schur leması. I. stokastik ve stokastik olmayan etkiler. elektriksel ve hidrojen enerjisi depolama. kompakt ve kompakt olmayan Lie grupları. Radyasyondan korunma: Dış korunmanın ilkeleri. petrol. radyasyon gözetiminin yapılması. mutasyon ve genetik etkiler. ısı enerjisi ve fosil yakıtların taşınması ve dağıtımı. doğalgaz. Enerji kaynaklarının sınıflandırılması. matris temsilleri için diklik teoremi. radyoaktif atık yönetimi ve genel atık türleri. yasa verimleri. hava örnekleme hesapları. FĠZ 465 Enerji (303)/5 Evrende enerji. Lagrange teoremi. üniter temsiller. değişmez integrasyon. yeniden kazanım. değişmez alt gruplar. Radyasyonla ilgili düzenlemelerin tarihsel gelişimi: Radyasyon kullanımını yönlendiren uluslararası ve ulusal bilim örgütleri ve geliştirilen radyasyon kullanım standartları. kirletici ölçüm teknikleri. parçacık kaynaklı doz ve dış dozun hesaplanması ile ilgili modeller. kanser oluşumu. Sağlık fiziği alanında kullanılan araç ve gereçler: Gaz dolu detektörler. . sonlu Abelian grupların indirgenemez temsilleri. ve II. radyo frekans ve mikrodalga kaynakları ve bunların biyolojik etkileri. Standart modelin ötesi. kanser riski ile ilgili matematiksel modeller. rüzgar. bir Lie grubunun ilintili bileşenleri. Çevre gözetimi: Çevre ile ilgili radyasyon gözetim programları. Enerji dönüşümlerinde verim: basamak verimi. Enerjinin taşınması ve dağıtımı: Elektrik enerjisi. enerji kaynaklarının kullanımında geleceğe yönelik ulusal ve uluslararası eğilimler ve öngörüler. jeotermal. sayma istatistiği. dalgalar ve akıntılar. nüfus artış hızı-enerji üretim artış hızı ilişkisi. örnekleme türleri ve örnekleme stratejileri.

Elektron spin rezonans (ESR)’ın temel ilkeleri: Elektronik manyetik moment ve açısal momentum. Metal-yarıiletken eklemi: Enerji-band diyagramı. Fresnel denklemleri. boyuna durulma. soğurma katsayısı ve fotodiyot malzemeleri. pn eklemin beslenmesi.4. DC akım-gerilim karakteristikleri. uzay yükü bölgesinde üretim ve rekombinasyon akımları. varaktor. enine durulma ve çizgi genişlikleri. fototransistörler. dönen sistemde manyetizasyon. manyetik dipolün manyetik . doğrudan ve doğrudan olmayan bant aralığı. lazer diyotun temelleri. Puls ve Fourier transform (FT) NMR: Fourier transformu. kuantum verimi. optik aktivite ve dairesel çiftkırılım. homojen olmayan yarıiletkenler ve kurulu elektrik alan. tünel diyodu. azınlık taşıyıcı enjeksiyonu ve enjeksiyon verimi. aygıtlar ve verimlilikleri. kuantum verimi ve tepkisi. serbest yüklerden arındırılmış bölge yaklaşımı. fiberoptik yükselteçler. çiftkırılımlı optik aygıtlar. FĠZ 456 NMR ve ESR Spektroskopisi (303)/5 Nükleer manyetik rezonans (NMR)’ın temel ilkeleri: Nükleer presesyon. doğrusal olmayan optik. lazer ışıması koşulları. fotoiletken dedektörler ve fotoiletken kazanç. T1 ve T2’nin ölçümü. Schottky diyodu ile pn diyodun karşılaştırılması. kuantum kuyu aygıtları. pn ekleminin küçük sinyal analizi. uyarılmış yayınım hızı ve Einstein katsayısı. sanki-Fermi düzeyleri. oksit ve nitrat maskeleri. rekombinasyon ve enjeksiyon süreçleri. çok katlı lazer diyotlar. pn eklemi: Isıl dengede pn eklemi. kırınım ilkeleri. pn eklemiyle ışık üretimi. saf ve katkılanmış yarıiletkenlerde yük taşıyıcı yoğunluğu. I-V karakteristiği. heteroeklem yüksek şiddetli LED’ler. geçiş sığası. saçılma mekanizmaları ve mobilite. çiftkırılım. optik modülatörler. katkılanmış yarıiletken tabakanın karakterizasyonu. heteroeklem fotodiyot. FT NMR spektrometresinin ilkeleri. fiberoptik iletişimi için LED’ler. pin fotodiyot. akusto-optik modülatörler. Fotovoltaik aygıtlar: Fotovoltaik aygıt ilkeleri. Zener diyodu. spin-örgü etkileşmeleri. Schottky diyodunun yapısı ve uygulamaları. ışıkla üretilen akım ve toplama verimi. Bloch eşitlikleri. Lazerler: Uyarılmış yayınım ve foton çoğaltımı. pn ekleminde çığ olayı. optik lazer çoğaltıcılar. Işığın kutuplanması ve modülasyonu: Kutuplanma. Güneş pili ve ışık yayan diyot (LED): Yarıiletkenlerde optik soğurma. sürüklenme ve difüzyon akımları. akım-gerilim karakteristikleri. Fotodedektörler: pn eklem fotodiyodun temelleri. tünelleme akımı. magneto-optik etkiler. seri direnç ve eşdeğer devre. Temel aygıt teknolojisi: Alttaş üretimi ve pn eklemi yapılması. epitaksiyel büyütme. elektro-optik etkiler. FĠZ 454 Optoelektronik (303)/5 Işığın dalga özelliği: Kırma indisi. Yarıiletken temel kavramlar ve ışık yayan diyotlar (LED): Enerji bantları. Yarıiletkenlerin denge dışı özellikleri: Yük taşıyıcı üretimi. heteroeklemler. elektrik ve optik bant genişliği. çoklu girişim. güneş pili yapımında kullanılan malzemeler. çığ fotodiyot. yük depolanması ve ters geçici tepki. iyon ekimi yöntemiyle katkılama. LED karakteristikleri. fotodetektörlerde gürültü. grup hızı. anizotropik bir ortamda ışığın yayılması. fotovoltaik etki ve güneş pili verimi. tek frekanslı katıhal lazerler. azınlık yük taşıyıcılarının enjeksiyonu ve taşınması. fiberoptik iletişimleri için ışık yayıcılar. pn eklem fotovoltaj. ışığın soğurulması ve saçılması. Durulma mekanizmaları: Moleküler hareketlerin frekans dağılımları. ısısal oksitleme. Dielektrik dalga kılavuzları ve fiberoptikler: Simetrik düzlem dielektrik dalga kılavuzu. katı-hal difüzyonu yöntemiyle katkılama. sıcaklık etkisi. düzlemsel teknoloji. Teknik Seçmeli II Dersleri (Bahar Döneminde Açılacak) FĠZ 452 Yarıiletken Aygıt Fiziği ve Teknolojisi (303)/5 Yarıiletkenlerin temel fiziksel kuramı: Enerji bandları. Schottky engeli ve metal-yalıtkan-yarıiletken (MIS) güneş pilleri. zaman ve uzay koherentliği. serbest indüksiyon bozunması (FID).

S=1/2 ve I=1/2 sistemleri için enerji düzeyleri ve rezonans geçişleri. PseudoRiemannian bağlantısı. spin Hamiltoniyeni. metrik uyumlu bağlantılar. modülasyon ve dedeksiyon birimleri. Mikroişleyicilerin temel yapıları. Kesilme işlemleri ve kullanımı. korunum yasaları. izotropik olmayan g faktörü ve gelişigüzel yönelim. konformal tensör. Elektron spin rezonans spektrumları: Çizgi şekilleri. FĠZ 464 Molekül Fiziği (303)/5 Moleküler bağ ve bağlanma enerjileri. Teknik Olmayan Seçmeli Dersler .alandaki enerjisi. Örneksel-sayısal çevirgeçler (ADC) ve sayısal-örneksel çevirgeçler (DAC). tanjant vektörleri. türevlenebilir manifoldlar. X-ışınları kırınım (XRD) yöntemleri. veri ve kontrol yolu yapısı. madde alanları. Intel 8080A mikroişleyicisi üzerine kurulmuş mikrobilgisayar deney setlerini kullanarak. elektromanyetik teoride uygulamalar. ESR spektrometresinin yapısı ve çalışma ilkesi: Mikrodalga kovuğu. FĠZ 460 Genel Görelilik (303)/5 Özel görelilik teorisi. rezonans ve rezonans koşulu. basit programların yazılıp çalıştırılması. topografi. sinyalin algılanması. deneysel donanımlar ve uygulamaları. vektör alanları. Bağlantı: Doğrusal bağlantı. Klasik ve modern x-ışını kaynakları. Moleküler spektrum. EPROM. bazı temel giriş/çıkış deneylerin yapılması. Elektronik spektroskopi. tensör alanları. aşırı ince yapı etkileşimleri. EEPROM) ve çalışma ilkeleri. Moleküllerde elektronik ışıma türleri. PROM. mıknatıs. küresel simetrik çözümler. Killing denklemleri. Doyum. dış türev. Elektrostatik kristal alan kuramı ve uygulamaları. manifoldlar üzerinde integrasyon. X-ışınları mikroskopi. PIC16F84 entegresinin tanıtılması. FĠZ 462 Mikroişleyiciler ve Uygulamaları (223)/5 Mikroişleyici ve mikrobilgisayarlara giriş. temel analizler ve örnekler. Einstein alan denklemleri. Reissner-Nordström çözümü. Mikroişleyicilerde adres. Seri ve paralel giriş/çıkış birimleri. skaler eğrilik. ROM. 5. X-ışınları soğurma spektroskopisi (XAS): X-ışını soğurma yakın kenar spektroskopisi (XANES) ve genişletilmiş x-ışını soğurma ince yapı spektroskopisi (EXAFS) ve uygulamaları. algıç sistemleri. Fourier transform ESR. Gravitasyon: Lorentzian bağlantılar. X-ışınlarının saçılması: küçük ve geniş açı x-ışını saçılması (SWAXS) ve yatay küçük geliş açılı x-ışını saçılması (GISAXS) yöntemleri. Einstein tensörü. tomografi ve halografi yöntemleri ve güncel uygulamalar. elektron-çekirdek çift rezonansı (ENDOR). Bellek haritaları ve belleklerin ve giriş/çıkış birimlerinin mikroişleyicilere bağlanmaları. integral eğrileri. Manifoldlar: Topolojik manifoldlar. Kırınım ve saçılma deneyleri ile faz diyagramı analizleri. Bellekler (RAM. kaynak. diferansiyel 1 formlar. kovaryant dış türev. İki atomlu moleküllerin elektronik yapısı. eğrilik ve torsiyon tensörleri. Bianchi özdeşlikleri. Gravitasyon ve torsiyon. moleküler terim sembolleri ve uygulamaları. puls ESR. Newton kuvveti. g faktörü. tensörlerin kovaryant türevi. işlenmesi ve değerlendirilmesi. litografi. Lie türevi. Makine ve assembly dilleri ve programlama örnekleri. X-ışınlarının madde ile etkileşimi. durulma ve ENDOR: Durulma zamanı ve doyum. FĠZ 458 Uygulamalı X-ışınları (303)/5 Yapı-faz ve yapı-malzeme özellikleri. Moleküler orbital kuramı ve bazı moleküler orbitallerin şekilleri. Basit ADC ve DAC devrelerinin mikrobilgisayar ve ilgili programları kullanarak gerçekleştirilmesi. İki atomlu moleküllerde elektronik açısal momentum. parametrik eğriler.

öğrenme ilkeleri. sosyal değişme. sosyal çözülme. işsizlik. sosyal kurum. Mezopotamya. sosyalizasyon ve kişilik. Sosyolojide metodoloji hakkında genel ve özlü bilgi. Psikoloji okulları. işveren ve personel arası ilişkiler. Esneklikler. kültürlenme. İş çevrimleri. Davranış. gelir. Toplumlar ve grupların yapısal özelliklerini açıklayan temel kavramlar. Toplam talep. Rönesans ve modern bilimin doğuşu. ĠYB 198 Örgütlenme Ġlkeleri (303)/4 Örgütlenme. Günümüz dünyasında bilim ve Türkiye'de bilimin geleceği. örgütlenme çeşitleri. maliyetler ve kar. sosyal tabakalaşma. deneysel verilerin analizi ve hata hesabı. monopol. meslek(ler) üzerine. sosyal statü. Kültür teorisi. şubelendirme. Güz Döneminde Açılacak Dersler FĠZ 103 Fizik Laboratuvarı I (031)/3 (Mühendislik ve Fen Fakültesi Bölümleri) Ölçme deneyi. kültür değer. kişilik kuramları. Basit harmonik hareket ve sarmal yayda potansiyel enerjinin değişimi. kültürleşme. ahlak ve etik. talep. algılama. ANT 201/202 Sosyal Antropolojiye Giriş (303)/4 Kültür ve kültür kavramlarının evrimi. Reformasyon ve endüstri devrimi sırası ve sonrasında ilmi gelişmeler. Yunan) bilim. sosyal rol.Kişilik ve uyum. Modern bilim kavramına yol açan belli başlı teoriler ve keşifler aşağıdaki safhalarda ele alınmaktadır. PSĠ 101 Psikolojiye Giriş (303)/4 Psikolojinin kapsamı. fayda. Kültür kalıpları. Kültürel ekolojide değişme. büyük işletmelerin örgütlenmesi. tüketim ve birikim. Bir meslek adamı olmak ne demektir? Sosyal hizmet uzmanlarının karşılaşabilecekleri kimi sorunların çözümünde felsefenin rolü ne olabilir? TAR 106 Bilim Tarihi (303)/4 Bilimin kökenleri ve ilmi bilginin niteliği. insan olmak ne demektir?. difüzyon. Kuvvet kavramı üzerine deneyler. Ortaçağ Avrupa ve İslam dünyasında bilim. İki boyutlu uzayda . sosyal yapı. duygu. sosyal bütünleşme. toplumsal ilişkiler ve devlet. Enflasyon. bütünleşme ve farklılaşma. SOS 104 Sosyolojiye Giriş (303)/4 Tarihsel. oligopol. yetkilendirme.ECO 141 Ekonomiye Giriş I (303)/4 Fırsat maliyetleri. heyecan ve güdülenme. ampirik ve analitik yaklaşımlarla sosyolojinin tanımı ve konusunun belirlenmesi. Tarihi örnekler ışığında bilimi doğuran ortam. arz. FEL 110 Felsefeye Giriş (303)/4 Felsefe ve insan üzerine. toplam arz. norm. tam rekabet. sorumluluk ve otorite. piyasalar. İnsanın değeri üzerine. merkezileşmiş ve merkezi olmayan örgütlenmeler. kültürleme. Kültürel kurumlar ve değişkenler. denge. C. Eski uygarlıklarda (Mısır. Kişiler arası ilişkiler. Sosyal sistem. kültürel süreçler. Sosyolojinin sosyal bilimler içerisindeki yeri. yatırım. örgütlenme planı. kayıtsızlık eğrileri. FĠZĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜNÜN DĠĞER BÖLÜMLERE VERDĠĞĠ DERSLER (TPK)/AKTS 1. Piyasa yapıları.

Katı cisimlerin dönme hareketi. Kimya Bölümü. Michelson-Morley deneyi. FĠZ 115 Fizik (202)/3 (Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü) Skaler ve vektörel nicelikler. Alternatif akımlar. Titreşen sicimde duran dalgalar. Akım. enerjinin korunumu. Einstein varsayımları. FĠZ 195 Fizik (202)/3 (Eczacılık Fakültesi) Ölçme ve birimler. FĠZ 133 Fizik (303)/4 (Çocuk Gelişimi Bölümü) Newton yasaları. Parçacık kinematiği. kinetik ve potansiyel enerji. Newton yasaları ve parçacık dinamiği. İş. Gauss yasası. Siyah cisim ışıması ve Planck postulası. . FĠZ 333 Modern Fizik (303)/4 (Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Bölümü) Özel Görelilik. Esneklik. enerji. tork. Hidrojen spektrumu.Yük ve madde. Heisenberg belirsizlik ilkesi. çarpışma. Newton yasaları ve parçacık dinamiği. zaman genişlemesi. Elektrik alan ve potansiyeli. Hız ve ivme deneyleri. denge. Elektronlarla kırınım. Coulomb yasası. Parçacık dinamiği ve Newton yasaları. Skaler ve vektör nicelikler. tork. FĠZ 153 FĠZĠK I (202)/3 (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü) Kuvvet ve parçacık dinamiği. açısal momentum . momentumun korunumu. İş. elektrik alan ve potansiyel. Compton olayı. İş ve enerji. Elektrik potansiyeli. İtme ve çizgisel momentum. FĠZ 137 Fizik I (404)/5 (Mühendislik Fakültesi Bölümleri . Manyetik alan. uzunluk kısalması. İş ve enerji. Vektörler. Bir ve iki boyutta parçacık hareketi. direnç. Basit sarkaç ve yer çekimi ivmesinin ölçülmesi. de Broglie hipotezi. FĠZ 113 Fizik I (303)/4 (Sağlık Meslek Yüksekokulu Radyoloji ve Odyometri Programları) Ölçme ve birim sistemleri. Hidrostatik ve hidrodinamik. Parçacık sistemlerinin dinamiği. Doğru akım devreleri. Matematik Bölümü) Ölçme ve birim sistemleri. Kondansatörler. Hidrostatik ve hidrodinamik. Isı ve ısı iletimi. göreli momentum ve enerji. Newton yasaları ve uygulamaları. göreli Doppler kayması. Katı cisimlerin hareketi. İdeal gazlar. çizgisel momentumun korunumu. kinetik ve potansiyel enerji.çarpışma. Düzgün dairesel hareket. Lorentz dönüşümleri. Manyetik alan. Isı ve sıcaklık. Coloumb yasası. Skaler ve vektörel nicelikler. Akım ve direnç. Elektrik alan. İş. Mercekler. doğru akım devreleri. enerjinin korunumu. Çarpışma ve çizgisel momentumun korunumu. Akım ve direnç. Kondansatörler ve dielektrikler. Parçacık kinematiği. Bir boyutta ve düzlemde hareket. Bohr atom modeli. Fotoelektrik olay ve foton kavramı. Mekanik dalgalar ve ses. Işığın ikili özelliği. Katı cisimlerin dönme hareketinin kinematiği ve dinamiği. yuvarlanan cisimler. Salınım hareketleri.

İndüktans. Kimya Bölümü. Manyetik alan. Elektrik potansiyel. Manyetik alan deneyi. Doğru akım devreleri. Elektrik alanı ve Gauss yasası. Elektrik potansiyel. Elektrik potansiyel. Matematik Bölümü) Elektrik yükü. RL devreleri. Akım. Osiloskopun tanıtımı deneyi. Kondansatörler. X-ışınlarının elde edilişi ve özellikleri. direnç ve elektromotor kuvvet. Alternatif akımlar. . Wheatstone köprüsü ile direnç ölçümü. Bahar Döneminde Açılacak Dersler FĠZ 104 Fizik Laboratuvarı II (031)/3 (Mühendislik Fakültesi Bölümleri) Doğru akım-gerilim ölçme düzenekleri. Manyetik alan ve özellikleri. Coulomb yasası. Alternatif akım. Doğru akım devreleri ve elektromotor kuvvet. Faraday yasası. Ampère yasası. Doz birimleri. Faraday yasası. Radyasyon ve özellikleri. Kondansatörler ve dielektrikler. Ohm yasası. Akım ve direnç. FĠZ 154 Fizik II (202)/3 (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü) Coulomb yasası ve elektrik alan. Radyasyonun madde ile etkileşmesi. FĠZ 114 Fizik II (303)/4 (Sağlık Meslek Yüksekokulu Radyoloji Programı) Coulomb yasası. Alternatif akım devreleri üzerine deneyler. Biot-Savart ve Ampère yasaları. Kondansatörler ve dielektrikler. FĠZ 138 Fizik II (404)/5 (Mühendislik Fakültesi Bölümleri. Manyetik alan ve manyetik kuvvet. Kirchoff yasaları. Akım ve direnç. elektrik alan. özindüksiyon.2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful