FĠZĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ A. ZORUNLU DERSLER (TPK)/AKTS 1.

Teknik Zorunlu Dersler

1. YARIYIL FĠZ 101 Fizik Laboratuvarı I (031)/3 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. Ölçme, deneysel verilerin analizi ve hata hesabı. Basit harmonik hareket ve sarmal yayda potansiyel enerjinin değişimi. İki boyutlu uzayda çarpışma. Hız ve ivme deneyleri. Yitirici kuvvetler ve sönümlü harmonik hareket. Hava masasında esnek ve esnek olmayan çarpışma deneyleri. Basit sarkaç ve yer çekimi ivmesinin ölçülmesi. Titreşen sicimde duran dalgalar. FĠZ 125 Temel Fizik I (404)/6 Ölçme ve birim sistemleri. Vektörler ve koordinat sistemleri. Parçacık kinematiği. Newton yasaları. Parçacık dinamiği. İş, güç, kinetik ve potansiyel enerji, iş-enerji teoremi ve enerjinin korunumu. Parçacık sistemleri, çizgisel momentum ve çarpışma. Dönme hareketinin kinematiği ve dinamiği, tork, açısal momentum ve yuvarlanma. Cisimlerin dengesi. Basit ve sönümlü harmonik hareket, zorla titreşimler. MAT 123 Matematik I (425)/6 Fonksiyonlar ve diziler. Dizilerin limiti. Fonksiyonların limiti. Sürekli fonksiyonlar. Türev: Fiziksel ve geometrik anlamı, özellikleri, zincir kuralı, yüksek mertebeden türevler, bazı temel adi türevsel denklemler. Ortalama değer teoremi, Rolle teoremi, Cauchy ortalama değer teoremi, genelleştirilmiş ortalama değer teoremi. İçbükeylik ve enuçlama. Taylor formülü. Belirsiz formlar, sonsuzluk içeren limitler, asimptotlar. L’Hospital kuralı. Riemann integrali: Özellikleri ve uygulamaları. İntegraller için ortalama değer teoremi. Ters türev, belirsiz integral. Newton-Leibnitz formülü. Parçalara ayırarak integral alma. Ters fonksiyonlar. Logaritma ve üstel fonksiyonlar. Hiperbolik fonksiyonlar. İntegralleme yöntemleri. Rasyonel fonksiyonların integrallenmesi. Yaklaşık integralleme. Özge integral. Seriler: Yakınsama ve ıraksama. Eksi-olmayan seriler. Mutlak ve koşullu yakınsaklık testleri. Güç serileri, güç serileri için yakınsaklık testleri. Güç serilerinin türev ve integrali. Taylor ve Mclaurin serileri. KĠM 109 Kimya I (404)/6 Madde, özellikleri ve ölçümü. Atomlar ve atom kuramı. Kimyasal bileşikler. Kimyasal tepkimeler. Sulu çözelti tepkimelerine giriş. Gazlar. Termokimya. Atomun elektron yapısı. Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri. Kimyasal bağlar I: Temel kavramlar. Kimyasal bağlar II: İlave kavramlar. KĠM 119 Genel Kimya Laboratuvarı I (031)/3 Metallerin özgül ısısının bulunması. Stokiyometri, Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunumu yasası. Uçucu bileşiklerin molekül kütlesinin bulunması. Çözeltilerin koligatif özellikleri. Çözeltilerin hazırlanması. PH kavramı. Asitler ve bazlar. Asit-baz tepkimeleri.

Uzayda eğriler. Akım ve gerilim ölçme düzenekleri. Alternatif akım devreleri. Eğrilik ve ivme. Wheatstone köprüsü yöntemiyle direnç ölçümü. . MAT 124 Matematik II (425)/6 Analitik geometrinin temelleri. istemli değişme. 2. Limit ve süreklilik. Uzayda vektörler. İkinci dereceden eğriler. Çizgi integralleri. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatta gereksinim duyacağı tartışma. KĠM 110 Kimya II (404)/6 Sıvılar. Kondansatör ve dielektrikler. Kimyasal dengenin ilkeleri. Düzlemde vektörler. Organik fonksiyonel grupların analizi. Elektrik potansiyel. Sıcaklığın reaksiyon hızına etkisi. Çözünürlük ve kompleks iyon dengeleri. KNO3’in çözünürlüğü ve saflaştırılması. Stokes teoremi. Zincir kuralı. katılar ve moleküller arası kuvvetler. Alternatif akım devreleri. İNG–153 Konuşma ve Sunum Becerileri I dersinin devamı niteliğindedir. Fiziksel araştırmaların mühendislik uygulamalara dönüşümünü tanıtmak. FĠZ 102 Fizik Laboratuvarı II (031)/3 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. Çok değişkenli fonksiyonlar. Ohm yasası. Vektör fonksiyonlar. Faraday yasası. asit baz dengeleri. İç çarpım. Yükseltgenme-indirgenme reaksiyonları. İkili ve üçlü integraller. Çözeltiler ve fiziksel özellikleri. Dönü yüzeyinin alanı. Fizik mühendisliğinin çağdaş dünyadaki yeri ve önemi hakkında bilgi vermek. KĠM 120 Genel Kimya Laboratuvarı II (031)/3 Kimyasal Denge. FĠZ 126 Temel Fizik II (404)/6 Elektrik yükü ve Coulomb yasası. Yüzey integralleri. Çizgi integrallerin temel teoremi. sözcük bilgisi gibi alanlarda beceri kazandırmayı amaçlayan bir program izlenmektedir. Çok katlı integrallerde değişken değiştirme. YARIYIL FĠZ 100 Fizik Mühendisliğine Giriş (010) Fizik mühendisliğinin uygulama alanlarını tanıtmak. Osiloskop ve dalga biçimi ölçümleri. Kimyasal kinetik. Sabun. ĠNG 112 Konuşma ve Sunum Becerileri II (303)/4 Bu ders. Termoelektrik çift ile sıcaklık ölçümü. Asitler ve bazlar. Manyetik alan. Green teoremi. Kirchoff kuralları. Doğru akım ve elektriksel direnç. Türkiye’de fizik mühendislerinin çalışma alanlarının tanıtımı. münazara ve sunum becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir program izlenmektedir. çeşitli konularda yazılmış parçalar aracılığıyla ön tahminler yapma. Konsantrasyonun reaksiyon hızına etkisi. Birim dikey vektörü. Biot-Savart ve Ampère yasaları. Manyetik alan. Elektrokimya. parçadan anlam çıkarma. Çapraz çarpım. Yönlü türev ve gradyant. Doğru akım devreleri. Cu(IO3)2’in çözünürlük çarpımının tayini. Enuçlama problemleri. Kısmi türevler. Elektrolizle bakır kaplama. Dağıl teoremi. Dönü katısının hacmi. indüktans. paragraf analizi. Uzayda vektör fonksiyonlar. Entropi ve serbest enerji. Birim teğet vektörü. Elektrik alan ve Gauss yasası.ĠNG 111 Konuşma ve Sunum Becerileri I (303)/4 Fizik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin ingilizce okuma becerilerinin geliştirilebilmesi.

Katı cisimlerin kinematiği ve dinamiği. Isı kapasitesi. Isı makineleri ve soğutucular. Görünür bölge lazer ışık kaynağı kullanılarak ışığın girişimi. Dalgaların üst üste binmesi. determinantlar. Merkezi bir kuvvet altında hareket. Maxwell bağıntıları. Kepler yasaları. YARIYIL FĠZ 201 Fizik Laboratuvarı III (042)/4 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. kırılma. Gibbs-Helmholtz bağıntıları. kırınım deneyleri. mikrodalga kullanılarak yansıma. vektör ve matris eşitlikleri. Korunumlu kuvvetler. kırınım ve kutuplanma deneyleri. girişim. hermityen. İdeal gazların hal denklemi. benzerlik dönüşümleri. Carnot çevrimi. özdeğer ve özvektörler. girişim. Parçacıkların çarpışması ve saçılması. 4. Termodinamik potansiyeller. Elektromanyetik dalgaların kutuplanması. Optik ağ ve ayırıcılık gücü. Diferansiyel denklem sistemleri. FĠZ 213 Termodinamik (303)/4 Sıcaklık. Küçük titreşimler teorisi. Isı iletimi. çiftlenimli titreşimler. Newton halkaları. gazların kinetik teorisi. Atma ve dalga paketi. FĠZ 211 Fizikte Matematiksel Yöntemler I (324)/7 Adi diferansiyel denklemler: Birinci mertebeden diferansiyel denklemler. Vektör uzayları. doğrusal olmayan diferansiyel denklemler. Vektörler ve koordinat sistemleri. zorla titreşim ve rezonans. Paket programlar: MATLAB ve Origin gibi bazı paket yazılımların tanıtımı. Helmholtz fonksiyonu ve Gibbs fonksiyonu. ikinci ve daha yüksek mertebeden diferansiyel denklemler. potansiyel enerji. kırınımı ve kutuplanması. Joule-Thomson deneyi. Lagrange ve Hamilton hareket denklemleri. Termodinamik denge kriteri. İşletim sistemleri. paket yazılım programlarının matematik ve fizik problemlerine uygulama örnekleri. Mercek. ikinci mertebeden değişken katsayılı homojen diferansiyel denklemlerin seri çözümleri. FĠZ 215 Mekanik (404)/6 Newton mekaniğinin temelleri. Faz dönüşümleri. duran dalgalar. Ses dalgaları ile yansıma. Tensör cebiri: İndis notasyonu. Yansımalı klaystron ile mikrodalga üretimi. tensör kavramı ve dönüşümler. mikrodalga ve görünür ışık kullanılarak Michelson interferometresi deneyi. girişim. Hareketli koordinat sistemleri. Doğrusal cebir ve matrisler: Doğrusal denklem sistemleri. FĠZ 219 Bilgisayar Proglama I (122)/3 Bilgisayar ve arabirimlerin tanıtımı. ısı ve iç enerji kavramı. Yansıma. Diferansiyel denklemlerin uygulamaları.3. Matris cebiri. kuadratik dönüşümler. Entalpi. Boyuna ve enine ilerleyen dalgalar. üniter ve normal dönüşümler. Çok parçacıklı sistemler ve kütle merkezi. momentum ve enerji korunum yasaları. Isıl denge. Ses dalgası. FĠZ 217 Titreşimler ve Dalgalar (303)/4 Titreşimler. Termodinamiğin üçüncü yasası. Termodinamiğin sıfırıncı yasası ve uygulamaları. ayna ve prizma. Sıvılarda ses hızı ölçümü. Termodinamiğin birinci yasası ve uygulamaları. sıcaklık ölçeği ve termometreler. YARIYIL . kırınım. Entropi ve termodinamiğin ikinci yasası.

Siyah cisim ışıması ve Planck postulası. Bessel fonksiyonları. FĠZ 220 Bilgisayar Programlama II (122)/3 Bilgisayar programlarında akış şemaları. Fourier dönüşümleri. Kararlı elektrik akımları. Fortran 90 programlama dilinin uygulamaları. Fourier serileri ve uygulamaları. Hidrojen spektrumu. elektromanyetik alanın enerjisi ve momentumu. bu parçacıkların madde ile etkileşmeleri sonucunda ortaya çıkan olayların incelenmesine ve maddenin yapısına ilişkin bilgilerin elde edilmesine. de Broglie Hipotezi. Özel fonksiyonlar: Legendre polinomları ve fonksiyonları. Faz ve grup hızı. Bohr atom modeli. Compton olayı. Planck sabitinin varlığının ve Heisenberg belirsizlik ilkesinin geçerliliğinin saptanmasına. Cisimlerin görünüşleri.FĠZ 202 Fizik Laboratuvarı IV (042)/4 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. dizinli değişkenler. Laplace ve Poisson denklemleri. yazılar. Laguerre polinomları. Geometrik çizimler. analitik fonksiyonlar. Kesit alma yöntemleri. Rutherford saçılması. kompleks fonksiyonlar. görüntü yük yöntemi. zaman genişlemesi. Hermite polinomları. kütlesiz parçacıklar. fonksiyonlar ve alt program komutları. Direnç-sığa (RC). doğru ve düzlemlerin izdüşümleri. madde içinde manyetik alan. vektör potansiyel. Fortran 90 program dilinin temelleri. Biot-Savart yasası. FĠZ 212 Fizikte Matematiksel Yöntemler II (324)/7 Kompleks analiz: Kompleks sayılar. elektik potansiyel. direnç-indüktans (RL) devreleri. FĠZ 218 Modern Fizik (303)/4 Özel Görelilik: Einstein varsayımları. Ampère yasası. dalgaparçacık ikiliği. Statik manyetik alan: Lorentz kuvveti. FĠZ 222 Teknik Çizim (122)/4 Çizim aletleri ve kullanımları. X-ışınları ve kırınımı. Diyot tüpleri ve magnetron koşulu. uzunluk kısalması. Fotoelektrik olay ve foton kavramı. ölçekler. C programlama diline giriş. Laurent serileri. İzdüşüm düzlemlerinin tanımı. göreli momentum ve enerji. döngüler. Çizgiler. Fourier dönüşümü uygulamaları. kütle-enerji eşdeğerliliği. Kuantum mekaniksel parçacık olarak fotonların ve elektronların özelliklerinin anlaşılmasına. Kısmi diferansiyel denklemler: Laplace denklemi. Michelson-Morley deneyi. Işığın ikili özelliği. 5. sonlu Fourier serileri. difüzyon denklemi. FĠZ 216 Elektrik ve Manyetizma (404)/6 Statik elektrik alan: Elektrik alan. Fourier analizi: Dirac-delta fonksiyonu. rezidü teoremi ve uygulamaları. Salınımlar ve çiftlenimli salıngaçlar. Maxwell denklemleri. RCL devreleri ve rezonans. Cıvata ve somunlar. yer değiştirme akımları. madde içinde elektrik alan. Yapım resimleri çizimi. Çeşitli örnekler kullanılarak Hall deneyi. Zamanla değişen alanlar: Faraday yasası ve elektromanyetik indüksiyon. düzlem elektromanyetik dalgalar ve özellikleri. Ters Fourier dönüşümleri ve konvolüsyon. Heisenberg belirsizlik ilkesi. . göreli Doppler kayması. Katot ışınları tüpü ve elektronların elektrik ve manyetik alan içindeki hareketi. Bilgisayar yazılımlarının teknik resim çiziminde kullanımı. çizgi integraller. Elektronlarla kırınım. çok kutup açılımı. Poisson denklemi. değişkenler. sabitler. Elektrik ve manyetik alanlar. Galileo ve Lorentz dönüşümleri. giriş-çıkış ve program akış deyimleri. dalga denklemi. YARIYIL FĠZ 301 Fizik Laboratuvarı V (042)/4 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler.

bunların saptanma yöntemleri ve enerjilerinin ölçülmesine yönelik deneyler. FĠZ 305 Elektronik I (303)/5 Kirchhoff kuralları. FĠZ 306 Elektronik II (303)/5 . Pauli ilkesi ve atomlarda elektronların dizilişi. isotropik katı cismin elastik modülleri. başlıca kompozit malzeme türleri. Dirac gösterimi. doğrultaçlar ve Zener diyot. emitör izleyici. flip-floplar ve uygulamaları. transistörlü anahtar. düzensel mantık devreleri. YARIYIL FĠZ 302 Fizik Laboratuvarı VI (042)/4 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. Zamandan bağımsız Schrödinger denkleminin bir boyutlu çözümleri: Serbest parçacık. radyoaktif bozulma. Bravais örgüsü. Katı döneç ve hidrojen atomu. Schrödinger dalga denklemi. Zeeman olayı. FĠZ 317 Malzeme Bilimi (303)/6 Kristal yapı ve kristal sistemleri: Birim hücre. dalga fonksiyonu. Miller indisleri. Diyotlar. işlemsel yükselteçler. spin kavramı. iki fazlı katılar. süreklilik denklemi. ortak taban yükselteç. doğrultaçlar. eklem FET ve MOSFET’ler. Yüklenmiş zar problemi. Kompozit malzemeler: Kompozit malzemenin genel özelikleri ve sınıflandırılması. Basit harmonik salınıcı. normal dağılım. Açısal momentum. Poisson dağılımı. Elektrik sinyalleri. işlemsel yükselteçli devreler. kırpıcı ve kenetleyiciler. Thevenin ve Norton kuramları ile ilgili deneyler. FĠZ 303 Elektronik Laboratuvarı I (031)/3 Osiloskop. çizgisel kusurlar. Olasılık dağılımları: binom dağılımı. olasılık genliği ve olasılık akısı. kübik kristallerin elastik sabitleri. FĠZ 315 Kuantum Fiziği (404)/7 Kuantum fiziğinin temel varsayımları. ortak emitörlü yükselteç. FET’ler. potansiyel engeli. özvektörler. FET yükselteçler. Kristal büyütme yöntemleri. Kondansatörler. Katılarda bağlanma türleri: İyonik bağlanma. kovalent bağlanma. kırpıcı kenetleyici devreler. atomik spektrumlar ve spektroskopik gösterim. FĠZ 304 Elektronik Laboratuvarı II (031)/3 Sayısal elektronik laboratuvar deney setinin tanıtılması. sonsuz ve sonlu potansiyel kuyusu. transistörlü yükselteç. Schrödinger kuramında işlemciler. metalik bağlanma. Kuantum sayıları. x-ışınları kırımını. seri düzengeçli DC güç kaynağı. Bragg yasası. hidrojen bağı. FET yükselteçler. basamak potansiyeli. Transistörler. RC devreleri ve RC süzgeçleri. Zener diyot. Maxwell-Boltzmann hız dağılımı ve siyah cisim ışıması kavramlarına yönelik deneyler. Thevenin ve Norton kuramları. RC devreleri. giriş/çıkış empedansları. Mantık geçitleri.çekirdek ışımaları. Van-der Waals bağlanma. işlemsel yükselteçler. Katı cisimlerin mekanik ve elastik özellikleri: Zor ve zorlanma. Katı cismin faz diyagramları: Katı çözeltiler. karışık bağlanma. Kristal kusurları: Nokta kusurlar. düzlem kusurlar. 6. Stern-Gerlach deneyi. Gerilim düzenleyicileri. beklenen değer. kristal yapıda doğrultular ve düzlemler. elastik ve plastik deformasyonlar. özdeğerler.

Bose-Einstein yoğuşması. Yarıiletkenler: Yasak enerji aralığı. plazmada enine optik modlar. grup hızı. girilebilir durumların saptanması. FĠZ 318 Maddenin Yapısı ve Özellikleri (303)/6 Kristallerde dalga yayılması ve ters örgü: Ters örgü uzayı. Seebeck olayı ve Hall olayı. plazmon. Bose-Einstein dağılım fonksiyonu. ısısal iletkenlik. kırma indisi. ısısal genleşme. elektrostatik perdeleme. tip üstüniletkenler. elektron-fonon etkileşmesi. piezoelektrik ve ferroelektrik malzemeler. Boole cebiri ve teoremleri. Dielektrikler: Dielektrik sabiti ve kutuplanma. Fermi enerjisi. Katı cisimlerde örgü titreşimleri: Durum yoğunluğu. Üleşim fonksiyonları: Küçük kanonik küme. toplayıcılar. karşılaştırıcılar. Fermi yüzeyinin tayininde deneysel yöntemler: Landau kuantizasyonu. eksitonlar. I. sadeleştirme yöntemleri. elastik ve optik titreşimler. FĠZ 417 Spektral Analiz Yöntemleri (303)/5 . Bloch fonksiyonu. boşluk (hole) kavramı. Makroskopik ve mikroskopik durumlar. Maxwell-Boltzmann. serbest elektron gazının ısı sığası. bozon sistemlerinin istatistiksel özellikleri. Yalıtkan katıların ısısal özellikleri: Örgü titreşimlerinin enerjisi. örgü titreşimlerinin kuantalanması ve fonon kavramı. mobilite. Parite üreteçleri. paramanyetizma. durum yoğunluğu. ardışık mantık devreleri. geçitler. FermiDirac dağılım fonksiyonu. dispersiyon bağıntısı. London denklemi. dHvA olayı ve SdH olayı. tip ve II. Devre tasarımı. BCS kuramının esasları. Veri seçici ve çoklayıcılar. sıkı bağlı elektron yaklaşımı. ferromanyetizma. enerji bandındaki bir elektronun hareket denklemi.Sayı sistemleri. manyetik duygunluk. kritik sıcaklık. bir enerji bandındaki orbital sayısı. ideal gazlarda termodinamik nicelikler. Fermi sıvısı. İdeal gazlarda üleşim fonksiyonu. Çoklu titreşiciler. Grüneisen parametresi. üç-boyutlu serbest elektron gazı. Sayaçlar. Düzensel mantık devreleri. polaron. doğruluk çizelgeleri. Maddenin manyetik özellikleri: Mıknatıslanma. optik süreçler. kübik kristallerin yapı faktörleri. Gauss ve Poisson dağılımları. FĠZ 316 Ġstatistik Fizik (404)/7 İstatistik fizikte olasılık işlemleri. elektromanyetik dalgaların dispersiyon bağıntısı. Fermi yüzeyi ve metaller: İndirgenmiş ve genişletilmiş enerji band diyagramları. kırınım olayı ve kırınım koşulları. büyük kanonik küme. bozon ve fermiyon dağılım fonksiyonları. Süperiletkenlik: Meissner olayı. yarıiletkenlerde termoelektrik olaylar. plazma optiği. katı cisimlerde anharmonik etkileşmeler. Kayan yazmaçlar. kanonik ve büyük kanonik kümede ortalama değerler. Mott metal-yalıtkan geçişi. 7. polaritonlar. katılarda ultrases hızının sıcaklık ve hidrostatik basınçla değişimi. saf ve katkılanmış yarıiletkenler (yük taşıyıcı yoğunluğu. Enerji bantları: Yaklaşık serbest elektron modeli. YARIYIL FĠZ 415 Katıhal Fiziği (404)/7 Serbest elektron Fermi gazı: Bir-boyutta enerji düzeyleri. ısı sığası için Einstein modeli ve Debye modeli. ters örgü vektörleri. Katı cisimlerin elektromanyetik dalga ile etkileşmesi: Serbest elektron gazının dielektrik fonksiyonu. mikroskopik durumların sayısı. boyuna plazma osilasyonları. kanonik küme. elektriksel iletkenlik). tek ve çok atomlu moleküllerde üleşim fonksiyonu. ferrimanyetizma. elektron-elektron etkileşmesi. kod çözücüler. fermiyon sistemlerinin istatistiksel özellikleri. elektron yörüngesi. iyonik kristallerde dispersiyon bağıntısı. metallerin elektriksel ve ısısal iletkenliği. kristallerde örgü titreşimleri. yaklaşık serbest elektron modeli kullanılarak Fermi yüzeyinin oluşturulması. Binom. Entropi. hole yörüngesi ve açık yörüngeler. etkin kütle. Kronig-Penney modeli. kodlayıcılar. diyamanyetizma. Karnaugh haritaları. eşüleşim kuramı. akustik ve optik fononlar. Brillouin bölgesi.

x-ışını flüoresans yöntemleri (XRF). kolektif model. iki atomlu titreşen dönücü.Spektroskopi nedir? Spektroskopi ve manyetik rezonans. parite ve enerji düzeyleri. beta bozunması. Nükleer bozunmalar ve radyoaktivite: Alfa bozunması. nükleon-nükleon saçılması. Türkçede sesler ve ses özellikleri. açısal momentum. Yüklü parçacıklar ve gama spektroskopisi. Radyasyon dedeksiyon sistemleri (gaz dolu dedektörler. değiş-tokuş kuvvetleri. düşünme. paragraf vb. nötron detektörleri. Yazılı anlatım. isospin. Radyasyon aktivitesi. Nükleer kuvvetler: Döteron. bağımsız bir proje çalışması yaptırılır. gama ışınlarının soğurma katsayısının enerji bağımlılığı. Türk dilinin gelişim evreleri. Öğrenci yaptığı çalışmayı. Kompozisyonla ilgili bilgiler. plan. Nükleer modeller: Sıvı damlası modeli. çok atomlu moleküllerin titreşimleri. X-ışını spektroskopisi: Temel kavramlar. kırmızı-altı spektroskopi teknikleri ve uygulamaları. dozimetreler). Radyasyon ölçüm sistemlerinin özellikleri. nükleer kuadropol momenti. nasıl yapıldığı ve aşamaları hakkında bilgi verilir. Schmidt-diyagramları. nükleer füzyon ve hızlandırıcılar. gama bozunması. nükleer manyetik rezonans (NMR) deneyinin temel ilkeleri. FĠZ 420 Mezuniyet Projesi (yıllık) (082)/4 Bilimsel araştırmanın tanımı. Bölüm tarafından belirlenen rapor hazırlama yönergesine uygun olarak yazar ve bahar dönemi sonunda belirlenen tarihte bir jüri önünde sunar ve notu bu Jüri kararıyla verilir. x-ışını soğurma spektroskopisi (XAS) ve x-ışını fotoelektron spektroskopisi (XPS). Nükleer reaksiyonlar: Nötron fiziği. nükleer radyasyonların algılanması ve ölçülmesi. İmla ve noktalama. manyetik rezonans görüntüleme. Yapılacak deneyler: Fotometrik yöntemle uzaklık yasası. dil-kültür ilişkisi. yayılma alanları ve bugünkü durumu. proton-proton ve nötron-nötron etkileşmeleri. (Konu. bir öğretim üyesinin gözetiminde. YARIYIL FĠZ 414 Nükleer Fizik (404)/7 Temel nükleer yapı: Kütle. beta spektroskopisi. Fermi gazı modeli. x-ışını dozimetresi. yarıçap. mikrodalga kullanılarak boru antenlerin radyasyon alanının belirlenmesi.) . çok atomlu moleküllerin titreşim spektrumuna dönme etkisi. nükleer fizyon. elektron spin rezonans (ESR) spektroskopisi ve uygulamaları. kan damarı modellemesi ile kontrast ortam deneyi. nükleer kuvvetin özellikleri. organik moleküllerin 1 H NMR spektrumları. yarıiletken detektörler. 2. Kırmızı-altı spektroskopisi: İki atomlu moleküllerin titreşimleri. uzaklık yasası ve gama/beta ışınlarının soğurulması. FĠZ 418 Uygulamalı Radyasyon Fiziği (223)/5 Radyasyon tanımı. Radyasyonun madde ile etkileşmesi. buluş. Nükleer Reaktör. kabuk modeli. manyetik rezonansta temel kavramlar. yarı-ömür ve radyoaktif denge. Radyasyon dedeksiyonunda hata analizi. parıldama detektörleri. Öğrencinin deneysel ve kuramsal yeteneklerini geliştirmek amacıyla fiziğin herhangi bir dalında seçilen bir konuda. Radyasyon birimleri. Ortak Zorunlu Dersler TKD 103 Türk Dili I (202)/2 Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri önemi. 8. x-ışını cihazları. x-ışını kırınım yöntemleri (XRD). daha gerçekçi modeller. çok kanallı analizör ile farklı radyoaktif kaynakların alfa enerjilerinin tayini. Nükleer momentler: Manyetik dipol momenti. gazlarda alfa parçacıklarının enerji kaybı. titreşim-dönü etkileşmesi. Çevresel radyasyon ve günlük yaşam. İyonlayıcı ve iyonlayıcı olmayan radyasyon.

sayısal türevler. LU. Akışkanların diferansiyel analizi. Eğri uyarlaması: En küçük kareler yöntemi. spline interpolasyonu. Cisimlerin üzerine doğru olan akışın sürükleme ve kaldırma etkisi. Doğrusal denklemlerin sayısal çözümleri. Kararlı olmayan akış. determinantı. AĠT 204 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi II (202)/2 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muassır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde. sinüssel fonksiyonlarla eğri uyarlaması. Richardson ekstrapolasyonu. Borularda viskoz akış. Borularda akış. FĠZ 353 Sayısal Çözümleme (303)/5 Temel sayı gösterimlerinin hesaplanması. ekonomik. Denklemlerin ve polinomların köklerinin bulunması yöntemleri. AĠT 203 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi I (202)/2 Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi. Newton’nun bölünmüş-fark polinom interpolasyonu. Romberg integrasyonu. Gauss kareleme yöntemi. sosyal. Taylor serileri ve hataların tahmini. Akışkanların kinematiği.TKD 104 Türk Dili II (202)/2 Cümle. SturmLiouville tipi diferansiyel denklemler. kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve imparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu. Fourier yaklaşımı. B. yüksek mertebeden türevler. güç spektrumu. Akışkan sistemlerin momentum analizi. sınırlandırılmış optimizasyon. Açık kanallarda akışlar. ikinci mertebeden diferansiyel denklemler için Green . Kütle korunumu ve Bernoulli denklemi. ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi. birinci mertebeden diferansiyel denklemler için Green fonksiyonları. ayrık ve hızlı Fourier transformları. FĠZ 355 Fizikte Matematiksel Yöntemler III (303)/5 Dirac delta fonksiyonu. makine keskinliği ve hatalar. Nümerik türev ve integral: Newton-Cotes integrasyonu. Basınç ve akışkanların statiği. Uygulama. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili örnek metinlerin okunması ve incelenmesi. Optimizasyon: Bir boyutta sınırlanmamış optimizasyon araştırma yöntemi. çok boyutta sınırlanmamış optimizasyon. Cümle ve anlatım bozuklukları. cümlenin unsurları. Green fonksiyonları: Adi diferansiyel denklemlerde Green fonksiyonları. ikinci dereceden interpolasyon. doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon yöntemi. Yazılı kompozisyon türleri. Teknik Seçmeli I Dersleri (Güz Döneminde Açılacak) FĠZ 351 Akışkanlar Mekaniği (303)/5 Akışkanların özellikleri. devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu tıoplumumuzda meydana gelen siyasi. yüksek doğruluklu türev formülleri. SEÇMELĠ DERSLER (TPK)/AKTS 1. ikizkenar yamuk kuralı. Simpson kuralı. Sıkışabilir akışkanlar. QR ve SR ayrılmaları. Etkili konuşma tekniği ve uygulaması. Bir matrisin tersi. Lagrange polinom interpolasyonu. Boyut analizi ve modelleme. kuralsız integraller.

ket ve işlemciler. Schrödinger ve Heisenberg formülasyonları. zar ve levhaların titreşimi. Sturm-Liouville teorisi: Self-adjoint diferansiyel denklemler. kaviteler ve dalga kılavuzları. Akustik dönüştürgenler. toplam yansıma. açısal momentumun özdeğer ve özdurumları. Açısal momentum: Açısal momentum komütasyon bağıntıları. iletim hattı empedans uyumu. Lagrange çarpanları. Kuantum dinamiği: Zamana bağlı Schrödinger denklemi. Poynting vektör. Akustik dalgaların iletimi ve yansıması. Çubukların titreşimi. ısı denklemi ve Helmholtz denklemi). WKB yaklaşımı. Yaklaşım yöntemleri: Zamandan bağımsız pertürbasyon kuramı. Hermitian operatörler. enine elektromanyetik dalgalar.fonksiyonları. integral denklemlerinin sınıflandırılması. kutuplanma ve çeşitleri. klasik Fredholm teorisi. Laplace dönüşümü. anten radyasyon desenleri ve parametreleri. anten düzenleri. alıcı iletici antenler. Saçılma kuramı. kayıplı ortamda düzlem dalgalar. karışık sınır koşullarını içeren problemler. baz ketleri ve matris temsilleri. dalga denklemi. tamlık özelliğinin uygulamaları. Normal Dağılım. doğrusal dönüşümler. özfonksiyonların tamlığı. FĠZ 357 Elektromanyetik Dalgalar (303)/5 Maxwell denklemleri: Potansiyel fonksiyonları. elektromanyetik sınır şartları. 2. ayrılabilen çekirdekli integral denklemler. genel iletim hattı denklemleri. Düzlemsel elektromanyetik dalgalar: Kayıpsız ortamda düzlem dalgalar. GramSchmidt ortogonalizasyonu. Binom dağılımı. diğer anten tipleri. Ses dalgalarının akışkanlarda soğrulması ve zayıflaması. İki boyutlu dalga denklemi. zamana bağlı pertürbasyon kuramı. Olasılık: Temel kavramlar. . FĠZ 354 Kuantum Mekaniği (303)/5 Kuantum mekaniğinin matris gösterimi: Bra. İntegral dönüşümleri: Fourier dönüşümü. konvolüsyon integralleri. İntegral denklemler: İntegral denklemlere örnekler. basit harmonik salınıcı. Rayleigh-Ritz varyasyon tekniği. Varyasyon hesabı: Euler-Lagrange denklemleri ve uygulamaları. Dalga kılavuzları: Düzgün yönlendirme yapıları üzerinde genel dalga davranışı. ardışık yaklaştırmalar yöntemi. iç çarpım uzayları. Akustik rezonatörler. dikdörtgen ve çembersel dalga kılavuzları. sonlu iletim hatlarının dalga karakteristikleri. grup hızı. İletim hatları: Düzlem plaka iletim hattı. Gürültü. düzlemsel iletken sınıra dik ve eğik geliş. istatistik. gözlenebilirler. Titreşen sicimin enine hareketi. zamana göre harmonik alanlar. Akustiğin uygulamaları. işitme ve konuşma. dielektrik dalga kılavuzu. adi ve kısmi diferansiyel denklemlere uygulamalar. ince doğrusal anten. doğrusal dönüşümlerin matris gösterimi. FĠZ 356 Fizikte Matematiksel Yöntemler IV (303)/5 Vektör uzayları: Uzay ve alt uzay kavramları. Akustik dalgaların yayılması ve algılanması. dalga denklemi ve çözümleri. kanallar ve filtreler. varyasyon yöntemi. Akustik dalga denklemi ve basit çözümleri. baz değiştirme. sınırlayıcıların varyasyonu. düzlemsel dielektrik sınıra dik ve eğik geliş. karışık olmayan sınır koşullarını içeren problemler. Teknik Seçmeli I Dersleri (Bahar Döneminde Açılacak) FĠZ 350 Akustik (303)/5 Titreşimin temelleri. kısmi diferansiyel denklemlerde Green fonksiyonları (Laplace denklemi. diyagonalizasyon. açısal momentumların toplanması. paralel plaka dalga kılavuzunda sönüm. gelişigüzel değişkenler. başlangıç değer problemleri. Antenler: Elementer dipol radyasyonu. paralel plaka dalga kılavuzu. doğrusal bağımsızlık ve bazlar. alıcı antenler. Poisson dağılımı. Borular.

Mikroelektronik üretim yöntemleri. Kalınlık ölçme teknikleri. FĠZ 457 Parçacık Fiziği (303)/5 Kuarklar ve Leptonlar: Temel parçacık için kriterler. pasif zar modeli ve kablo kuramı. elektromagnetik etkileşmeler. gazların dinamiği ve akışı. Dolaşım ve solunum dinamiği: Dolaşım sisteminin yapısı ve işlevi. Hücrede biyofiziksel olaylar: Hücre zarının moleküler organizasyonu. vakum odaları. kalp dipolü ve Einthoven üçgeni. tayristörler. diyaklar. yük korunumu ve ayar . parçacık ve antiparçacıkların paritesi. çekirdeklenme. uyarılmış potansiyeller. zarlarda difüzyon ve osmoz. Değişmezlik prensipleri ve korunum yasaları: Ötelenme ve dönme işlemcileri. Ising model. Sinaptik iletim: Elektriksel ve kimyasal sinapslar. Gelişigüzel sayıların dağılımı. geniş alan film kaplamaları. parabolik denklemlerin sonlu fark yöntemi ile çözümü. elektro-zayıf teori. çoklu adım yöntemleri. C. kuark çeşnileri. güç yükselteçleri (A. EEG dalgaları. bozunmalar ve rezonanslar. güç kontrol devreleri. güç kaynakları. kalbin özel uyarı ve iletim sistemi. Laplace ve Poisson denklemlerinin fiziksel problemlere uygulamaları. solunum sistemi ve işlevi. renk ve renkli görme. renormalizasyon ve ayar değişmezliği. Kuantum mekaniğinde sınır değer problemleri. parçacıklar ve antiparçacıklar. Film hazırlamada temizliğin önemi ve temiz odalar. Biyoenerji: Biyolojik sistemlerde enerji dönüşümleri ve enerji akışı. lipitler. pasif geçişlerin nicel tartışması. Nanobilimde ince filmlerin yeri ve önemi. kalp devri. Etkileşmeler ve alanlar: Etkileşmelerin klasik ve kuantum yorumu. Crank-Nicholson yöntemi. Film karakterizasyon teknikleri. yüksek frekanslarda yükselteç tepkileri (BJT ve FET yükselteçler). Film şekillendirme yöntemleri. ısı iletim denklemi. FĠZ 455 Hesaplamalı Fizik (303)/5 Adi diferansiyel denklemler: Euler yöntemi. etkileşme tesir kesiti. AB. Film kaplama yöntemleri. Monte Carlo simulasyonları. kuvvetli etkileşmeler. lepton çeşnileri. Runge-Kutta yöntemi. FĠZ 451 Ġnce Film Teknikleri ve Uygulamaları (303)/5 Vakum bilimi. nükleik asitler. Elektroansefalografinin (EEG) biyofiziksel temelleri: Beynin işlevi ve elektriksel aktivitesi. kayan filamanlar modeli. İnce filmlerin mekanik özellikleri. D sınıfı). amino asitler ve proteinler. kütleçekim etkileşmeleri. İnce filmlerin kullanım alanları. Kısmi diferansiyel denklemler: Eliptik denklemlerin sonlu fark yöntemi ile çözümü. iç kulak çevrimi ve iç kulak potansiyelleri. tam yansıtan ve tam geçiren kaplamalar. Hopfield sinir ağları. B. pion spini ve parite. standart model. Optik filmler.FĠZ 358 Biyofizik (303)/5 Moleküler biyofizik: Biyolojik makro moleküller. parite işlemi. aktif süzgeçler. zayıf etkileşmeler. W ve Z bozonları. akciğer hacim ve kapasitesi. 3. Aksiyon potansiyeli: Uyarılabilir hücreler ve aksiyon potansiyelinin oluşumu. İnce filmlerin hazırlanmasında kullanılan alttaşlar. elektriksel özellikler. Görme ve işitme biyofiziği: Işık ve görme. bileşik sesler ve Fourier analizi. Rayleigh-Ritz yöntemi. sinir-kas kavşağında uyarı iletimi. sert kaplamalar. Dirac Denklemi. kalbin etkinliği ve gücü. Higgs alanı. ses ve işitme. Yukawa kuramı. Film büyütme. Elektromiyografi (EMG) ve elektrokardiyografi (EKG): Uyarma-kasılma çiftlenimi. insanda enerji gereksinimi. Manyetik özellikler. litografi. parçacıkların sınıflandırılması. Teknik Seçmeli II Dersleri (Güz Döneminde Açılacak) FĠZ 405 Elektronik III (303)/5 Triyaklar. Feynman diyagramları. vakum pompaları. Taylor serisi yöntemi. gözün yapısı ve görüntü oluşumu. vakum ölçerler.

permütasyonlar. hücre sağkalım incelemeleri ve bağıl biyolojik etkinlik. Schur leması. radyasyon çalışanları için doz hesapları. radyasyon gözetiminin yapılması. akut radyasyon sendromu. kompakt ve kompakt olmayan Lie grupları. Radyasyondan korunma: Dış korunmanın ilkeleri. rüzgar. foton ve parçacık kaynaklarının zırhlanması. karakterler. matris temsilleri için diklik teoremi. yeniden kazanım. kirletici ölçüm teknikleri. doğalgaz. kosetler. baryon ve lepton sayıları korunumu. Enerjinin taşınması ve dağıtımı: Elektrik enerjisi. değişmez integrasyon. mutasyon ve genetik etkiler. izospin simetrisi. sayma istatistiği. petrol. ısı enerjisi ve fosil yakıtların taşınması ve dağıtımı. ısı. sonlu Abelian grupların indirgenemez temsilleri. radyoaktif atık yönetimi ve genel atık türleri. stokastik ve stokastik olmayan etkiler. Standart modelin ötesi. projeksiyon operatörleri. İç dozun belirlenmesi: İç dozun hesaplanmasında kullanılan temel kavramlar. örnekleme türleri ve örnekleme stratejileri. Güneş enerjisi dönüştürücüleri: Güneş-ısı dönüştürücüleri. Sağlık fiziği alanında kullanılan araç ve gereçler: Gaz dolu detektörler. Enerji depolama: Enerji depolama gereksinimi. . değişmez alt gruplar. radyo frekans ve mikrodalga kaynakları ve bunların biyolojik etkileri. Enerji kaynağı olarak güneş: Güneş nasıl enerji üretiyor? Dünyaya gelen güneş enerjisi ve yıllık değişimi. parıldama detektörleri ve yarıiletken detektörler. sanayi ve ulaşımda enerji kullanım yüzdeleri. taşıma ve dağıtımda güvenlik. Çevre gözetimi: Çevre ile ilgili radyasyon gözetim programları. çevre kirleticilerin izin verilen düzeyleri. çalışanların gözetimi. Yararlanılan enerji kaynakları: Kömür. birikimli verim. Enerji kullanımında çevre: Enerji üretiminde ortaya çıkan çevre etkileri. ve II. soğurulan doz.değişmezliği. FĠZ 461 Grup Kuramı (303)/5 Grup tanımı ve örnekler. Enerji ve toplum: toplumların ısınma. Grup teorisinin temelleri: Grup tabloları. verim iyileştirme olanakları. Grupların temsili: Eşdeğer temsiller. Lagrange teoremi. elektriksel ve hidrojen enerjisi depolama. nükleer. dalgalar ve akıntılar. Radyasyonla ilgili düzenlemelerin tarihsel gelişimi: Radyasyon kullanımını yönlendiren uluslararası ve ulusal bilim örgütleri ve geliştirilen radyasyon kullanım standartları. Dış dozun belirlenmesi: Foton kaynaklı doz. İyonlayıcı olmayan radyasyon: Ültraviyole (UV) radyasyonu. enerji kaynaklarının kullanımında geleceğe yönelik ulusal ve uluslararası eğilimler ve öngörüler. hidrolik. Radyasyonun biyolojik etkileri: Biyosistemlerde hasar oluşum mekanizmaları. tuhaflık ve hiperyük. eşüretim. faktör grupları. Lie grupları: Lie gruplarının tanımı. homomorfizm. kerma. parçacık kaynaklı doz ve dış dozun hesaplanması ile ilgili modeller. eşdeğer doz. I. Güneş-elektrik dönüştürücüleri. sınıflar. barınma. mekanik. güneş. bazı depolama düzenimlerine örnekler. enerjipara ilişkisi. nüfus artış hızı-enerji üretim artış hızı ilişkisi. bir Lie grubunun ilintili bileşenleri. nükleer tıp hastaları için iç doz hesapları. simetri grupları. lazerler. üniter temsiller. FĠZ 465 Enerji (303)/5 Evrende enerji. Enerji dönüşümlerinde verim: basamak verimi. hava örnekleme hesapları. kanser oluşumu. direkt ve yarı direkt çarpım grupları. atık ısıdan yararlanma. jeotermal. izomorfizm. Enerji kaynaklarının sınıflandırılması. CPT değişmezliği. direk çarpım temsilleri. sağlık fizikçileri nerelerde istihdam edilirler ve görevleri nelerdir? Radyasyondan korunma ile ilgili nicelikler ve birimler: Işınlama. yasa verimleri. kanser riski ile ilgili matematiksel modeller. kimyasal. biyokütle. FĠZ 467 Sağlık Fiziği (303)/5 Sağlık fiziği nedir. Grup kuramının fiziksel problemlere uygulamaları. indirgenebilir ve indirgenemez temsiller.

kuantum kuyu aygıtları. düzlemsel teknoloji. Yarıiletken temel kavramlar ve ışık yayan diyotlar (LED): Enerji bantları. serbest yüklerden arındırılmış bölge yaklaşımı. Lazerler: Uyarılmış yayınım ve foton çoğaltımı. magneto-optik etkiler. Schottky diyodu ile pn diyodun karşılaştırılması. spin-örgü etkileşmeleri. Temel aygıt teknolojisi: Alttaş üretimi ve pn eklemi yapılması. uzay yükü bölgesinde üretim ve rekombinasyon akımları. optik modülatörler. çoklu girişim. çiftkırılımlı optik aygıtlar. kuantum verimi. lazer diyotun temelleri. doğrusal olmayan optik. Zener diyodu. saçılma mekanizmaları ve mobilite. Işığın kutuplanması ve modülasyonu: Kutuplanma. pn eklemiyle ışık üretimi. rekombinasyon ve enjeksiyon süreçleri. uyarılmış yayınım hızı ve Einstein katsayısı. pn ekleminin küçük sinyal analizi. enine durulma ve çizgi genişlikleri. fotodetektörlerde gürültü. optik aktivite ve dairesel çiftkırılım. pn eklemin beslenmesi. zaman ve uzay koherentliği. Teknik Seçmeli II Dersleri (Bahar Döneminde Açılacak) FĠZ 452 Yarıiletken Aygıt Fiziği ve Teknolojisi (303)/5 Yarıiletkenlerin temel fiziksel kuramı: Enerji bandları. kuantum verimi ve tepkisi. iyon ekimi yöntemiyle katkılama. epitaksiyel büyütme. pn eklem fotovoltaj. LED karakteristikleri. fotovoltaik etki ve güneş pili verimi. çiftkırılım. azınlık yük taşıyıcılarının enjeksiyonu ve taşınması. fotoiletken dedektörler ve fotoiletken kazanç. varaktor. optik lazer çoğaltıcılar. katı-hal difüzyonu yöntemiyle katkılama. Fotodedektörler: pn eklem fotodiyodun temelleri. Schottky diyodunun yapısı ve uygulamaları. seri direnç ve eşdeğer devre. ışığın soğurulması ve saçılması. Elektron spin rezonans (ESR)’ın temel ilkeleri: Elektronik manyetik moment ve açısal momentum. heteroeklem yüksek şiddetli LED’ler. manyetik dipolün manyetik . doğrudan ve doğrudan olmayan bant aralığı. Dielektrik dalga kılavuzları ve fiberoptikler: Simetrik düzlem dielektrik dalga kılavuzu. homojen olmayan yarıiletkenler ve kurulu elektrik alan. elektro-optik etkiler. Fresnel denklemleri. saf ve katkılanmış yarıiletkenlerde yük taşıyıcı yoğunluğu. ısısal oksitleme. tek frekanslı katıhal lazerler. elektrik ve optik bant genişliği. Durulma mekanizmaları: Moleküler hareketlerin frekans dağılımları. oksit ve nitrat maskeleri. fiberoptik iletişimleri için ışık yayıcılar. Metal-yarıiletken eklemi: Enerji-band diyagramı. anizotropik bir ortamda ışığın yayılması. fototransistörler. boyuna durulma.4. pn ekleminde çığ olayı. Yarıiletkenlerin denge dışı özellikleri: Yük taşıyıcı üretimi. geçiş sığası. kırınım ilkeleri. akım-gerilim karakteristikleri. soğurma katsayısı ve fotodiyot malzemeleri. FT NMR spektrometresinin ilkeleri. çok katlı lazer diyotlar. tünelleme akımı. heteroeklemler. heteroeklem fotodiyot. Puls ve Fourier transform (FT) NMR: Fourier transformu. serbest indüksiyon bozunması (FID). Schottky engeli ve metal-yalıtkan-yarıiletken (MIS) güneş pilleri. fiberoptik yükselteçler. DC akım-gerilim karakteristikleri. sürüklenme ve difüzyon akımları. sıcaklık etkisi. dönen sistemde manyetizasyon. güneş pili yapımında kullanılan malzemeler. pn eklemi: Isıl dengede pn eklemi. fiberoptik iletişimi için LED’ler. T1 ve T2’nin ölçümü. FĠZ 454 Optoelektronik (303)/5 Işığın dalga özelliği: Kırma indisi. lazer ışıması koşulları. Fotovoltaik aygıtlar: Fotovoltaik aygıt ilkeleri. ışıkla üretilen akım ve toplama verimi. aygıtlar ve verimlilikleri. yük depolanması ve ters geçici tepki. FĠZ 456 NMR ve ESR Spektroskopisi (303)/5 Nükleer manyetik rezonans (NMR)’ın temel ilkeleri: Nükleer presesyon. Güneş pili ve ışık yayan diyot (LED): Yarıiletkenlerde optik soğurma. azınlık taşıyıcı enjeksiyonu ve enjeksiyon verimi. grup hızı. pin fotodiyot. çığ fotodiyot. katkılanmış yarıiletken tabakanın karakterizasyonu. akusto-optik modülatörler. Bloch eşitlikleri. sanki-Fermi düzeyleri. tünel diyodu. I-V karakteristiği.

ROM. madde alanları. bazı temel giriş/çıkış deneylerin yapılması. Doyum. Moleküllerde elektronik ışıma türleri. Teknik Olmayan Seçmeli Dersler . tomografi ve halografi yöntemleri ve güncel uygulamalar. Elektrostatik kristal alan kuramı ve uygulamaları. Elektron spin rezonans spektrumları: Çizgi şekilleri. Einstein alan denklemleri. EPROM. Elektronik spektroskopi. parametrik eğriler. Makine ve assembly dilleri ve programlama örnekleri. Fourier transform ESR. X-ışınlarının madde ile etkileşimi. Gravitasyon: Lorentzian bağlantılar. EEPROM) ve çalışma ilkeleri. Moleküler orbital kuramı ve bazı moleküler orbitallerin şekilleri. İki atomlu moleküllerin elektronik yapısı. dış türev. izotropik olmayan g faktörü ve gelişigüzel yönelim. Mikroişleyicilerin temel yapıları. PIC16F84 entegresinin tanıtılması. integral eğrileri. Basit ADC ve DAC devrelerinin mikrobilgisayar ve ilgili programları kullanarak gerçekleştirilmesi. işlenmesi ve değerlendirilmesi. basit programların yazılıp çalıştırılması. aşırı ince yapı etkileşimleri. FĠZ 464 Molekül Fiziği (303)/5 Moleküler bağ ve bağlanma enerjileri. türevlenebilir manifoldlar. Gravitasyon ve torsiyon. puls ESR. diferansiyel 1 formlar. PROM. korunum yasaları. moleküler terim sembolleri ve uygulamaları. konformal tensör.alandaki enerjisi. ESR spektrometresinin yapısı ve çalışma ilkesi: Mikrodalga kovuğu. Moleküler spektrum. S=1/2 ve I=1/2 sistemleri için enerji düzeyleri ve rezonans geçişleri. Kesilme işlemleri ve kullanımı. Bianchi özdeşlikleri. PseudoRiemannian bağlantısı. eğrilik ve torsiyon tensörleri. sinyalin algılanması. skaler eğrilik. topografi. Intel 8080A mikroişleyicisi üzerine kurulmuş mikrobilgisayar deney setlerini kullanarak. spin Hamiltoniyeni. Manifoldlar: Topolojik manifoldlar. g faktörü. elektron-çekirdek çift rezonansı (ENDOR). Bağlantı: Doğrusal bağlantı. veri ve kontrol yolu yapısı. Reissner-Nordström çözümü. Kırınım ve saçılma deneyleri ile faz diyagramı analizleri. litografi. metrik uyumlu bağlantılar. temel analizler ve örnekler. 5. elektromanyetik teoride uygulamalar. Killing denklemleri. manifoldlar üzerinde integrasyon. X-ışınlarının saçılması: küçük ve geniş açı x-ışını saçılması (SWAXS) ve yatay küçük geliş açılı x-ışını saçılması (GISAXS) yöntemleri. mıknatıs. X-ışınları kırınım (XRD) yöntemleri. Newton kuvveti. modülasyon ve dedeksiyon birimleri. tensörlerin kovaryant türevi. Bellek haritaları ve belleklerin ve giriş/çıkış birimlerinin mikroişleyicilere bağlanmaları. küresel simetrik çözümler. vektör alanları. kovaryant dış türev. durulma ve ENDOR: Durulma zamanı ve doyum. Bellekler (RAM. deneysel donanımlar ve uygulamaları. tensör alanları. rezonans ve rezonans koşulu. Örneksel-sayısal çevirgeçler (ADC) ve sayısal-örneksel çevirgeçler (DAC). FĠZ 462 Mikroişleyiciler ve Uygulamaları (223)/5 Mikroişleyici ve mikrobilgisayarlara giriş. X-ışınları mikroskopi. algıç sistemleri. Einstein tensörü. Seri ve paralel giriş/çıkış birimleri. Mikroişleyicilerde adres. Klasik ve modern x-ışını kaynakları. X-ışınları soğurma spektroskopisi (XAS): X-ışını soğurma yakın kenar spektroskopisi (XANES) ve genişletilmiş x-ışını soğurma ince yapı spektroskopisi (EXAFS) ve uygulamaları. tanjant vektörleri. FĠZ 460 Genel Görelilik (303)/5 Özel görelilik teorisi. Lie türevi. kaynak. FĠZ 458 Uygulamalı X-ışınları (303)/5 Yapı-faz ve yapı-malzeme özellikleri. İki atomlu moleküllerde elektronik açısal momentum.

büyük işletmelerin örgütlenmesi. Kültürel ekolojide değişme. İnsanın değeri üzerine. fayda. meslek(ler) üzerine. Basit harmonik hareket ve sarmal yayda potansiyel enerjinin değişimi. örgütlenme planı. şubelendirme. Esneklikler. Enflasyon. Kültür kalıpları. denge. ANT 201/202 Sosyal Antropolojiye Giriş (303)/4 Kültür ve kültür kavramlarının evrimi. sosyal çözülme. yetkilendirme. bütünleşme ve farklılaşma. kültürel süreçler. sosyalizasyon ve kişilik. talep. Ortaçağ Avrupa ve İslam dünyasında bilim. Güz Döneminde Açılacak Dersler FĠZ 103 Fizik Laboratuvarı I (031)/3 (Mühendislik ve Fen Fakültesi Bölümleri) Ölçme deneyi. Rönesans ve modern bilimin doğuşu. gelir. Kuvvet kavramı üzerine deneyler. arz. FĠZĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜNÜN DĠĞER BÖLÜMLERE VERDĠĞĠ DERSLER (TPK)/AKTS 1. kültürleme. Kişiler arası ilişkiler. difüzyon. oligopol. Kültür teorisi. deneysel verilerin analizi ve hata hesabı. insan olmak ne demektir?. Mezopotamya. İki boyutlu uzayda . Piyasa yapıları. toplumsal ilişkiler ve devlet. tüketim ve birikim. Bir meslek adamı olmak ne demektir? Sosyal hizmet uzmanlarının karşılaşabilecekleri kimi sorunların çözümünde felsefenin rolü ne olabilir? TAR 106 Bilim Tarihi (303)/4 Bilimin kökenleri ve ilmi bilginin niteliği. Toplam talep. kültürlenme. monopol. sosyal tabakalaşma. sosyal rol. sosyal statü. sorumluluk ve otorite. piyasalar. algılama. ĠYB 198 Örgütlenme Ġlkeleri (303)/4 Örgütlenme. kişilik kuramları. kültürleşme. Sosyal sistem. C. Yunan) bilim.ECO 141 Ekonomiye Giriş I (303)/4 Fırsat maliyetleri. norm. Psikoloji okulları. işveren ve personel arası ilişkiler. Tarihi örnekler ışığında bilimi doğuran ortam. Günümüz dünyasında bilim ve Türkiye'de bilimin geleceği. kültür değer. Reformasyon ve endüstri devrimi sırası ve sonrasında ilmi gelişmeler. Sosyolojinin sosyal bilimler içerisindeki yeri. Modern bilim kavramına yol açan belli başlı teoriler ve keşifler aşağıdaki safhalarda ele alınmaktadır. sosyal değişme. Davranış. İş çevrimleri. yatırım. Kültürel kurumlar ve değişkenler. işsizlik. Toplumlar ve grupların yapısal özelliklerini açıklayan temel kavramlar. FEL 110 Felsefeye Giriş (303)/4 Felsefe ve insan üzerine. SOS 104 Sosyolojiye Giriş (303)/4 Tarihsel. sosyal yapı. ampirik ve analitik yaklaşımlarla sosyolojinin tanımı ve konusunun belirlenmesi. sosyal kurum. ahlak ve etik. Sosyolojide metodoloji hakkında genel ve özlü bilgi. örgütlenme çeşitleri. öğrenme ilkeleri. heyecan ve güdülenme. duygu. maliyetler ve kar. sosyal bütünleşme. PSĠ 101 Psikolojiye Giriş (303)/4 Psikolojinin kapsamı. kayıtsızlık eğrileri. merkezileşmiş ve merkezi olmayan örgütlenmeler.Kişilik ve uyum. toplam arz. tam rekabet. Eski uygarlıklarda (Mısır.

Katı cisimlerin dönme hareketinin kinematiği ve dinamiği. Vektörler. Titreşen sicimde duran dalgalar. enerji. Fotoelektrik olay ve foton kavramı. İş ve enerji. Parçacık dinamiği ve Newton yasaları. Bir ve iki boyutta parçacık hareketi. Elektrik alan. FĠZ 115 Fizik (202)/3 (Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü) Skaler ve vektörel nicelikler. Kondansatörler. İş. elektrik alan ve potansiyel. İdeal gazlar. yuvarlanan cisimler. Mekanik dalgalar ve ses. Parçacık kinematiği. Coloumb yasası. . İş. Alternatif akımlar. FĠZ 137 Fizik I (404)/5 (Mühendislik Fakültesi Bölümleri . Hidrojen spektrumu. tork. Akım ve direnç. tork. Mercekler. İş ve enerji. Isı ve sıcaklık. FĠZ 113 Fizik I (303)/4 (Sağlık Meslek Yüksekokulu Radyoloji ve Odyometri Programları) Ölçme ve birim sistemleri. Hız ve ivme deneyleri. Isı ve ısı iletimi. Elektronlarla kırınım. İş. Siyah cisim ışıması ve Planck postulası. kinetik ve potansiyel enerji. Gauss yasası. Basit sarkaç ve yer çekimi ivmesinin ölçülmesi. FĠZ 133 Fizik (303)/4 (Çocuk Gelişimi Bölümü) Newton yasaları. Newton yasaları ve parçacık dinamiği. Kimya Bölümü. uzunluk kısalması. Compton olayı. Kondansatörler ve dielektrikler. Esneklik. Lorentz dönüşümleri. doğru akım devreleri. Bir boyutta ve düzlemde hareket. Newton yasaları ve uygulamaları. Parçacık sistemlerinin dinamiği. zaman genişlemesi. Manyetik alan. Işığın ikili özelliği. de Broglie hipotezi. Coulomb yasası. İtme ve çizgisel momentum. Akım. Michelson-Morley deneyi. direnç. FĠZ 153 FĠZĠK I (202)/3 (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü) Kuvvet ve parçacık dinamiği. Heisenberg belirsizlik ilkesi. enerjinin korunumu. Hidrostatik ve hidrodinamik. Katı cisimlerin hareketi. Hidrostatik ve hidrodinamik. denge. Skaler ve vektörel nicelikler. FĠZ 333 Modern Fizik (303)/4 (Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Bölümü) Özel Görelilik. momentumun korunumu. Salınım hareketleri. Manyetik alan. kinetik ve potansiyel enerji. Skaler ve vektör nicelikler. açısal momentum . çarpışma. göreli momentum ve enerji. enerjinin korunumu. Newton yasaları ve parçacık dinamiği. çizgisel momentumun korunumu. Bohr atom modeli. Elektrik alan ve potansiyeli. Doğru akım devreleri. Elektrik potansiyeli.çarpışma. Einstein varsayımları. Katı cisimlerin dönme hareketi. FĠZ 195 Fizik (202)/3 (Eczacılık Fakültesi) Ölçme ve birimler. Akım ve direnç. göreli Doppler kayması.Yük ve madde. Parçacık kinematiği. Düzgün dairesel hareket. Çarpışma ve çizgisel momentumun korunumu. Matematik Bölümü) Ölçme ve birim sistemleri.

Elektrik potansiyel. özindüksiyon. Elektrik potansiyel. Alternatif akım devreleri üzerine deneyler. Ampère yasası. direnç ve elektromotor kuvvet. Faraday yasası. Doz birimleri. Faraday yasası. Alternatif akım. Akım ve direnç. Manyetik alan. Kimya Bölümü. Radyasyonun madde ile etkileşmesi. Kondansatörler ve dielektrikler. Wheatstone köprüsü ile direnç ölçümü. Manyetik alan ve manyetik kuvvet. Bahar Döneminde Açılacak Dersler FĠZ 104 Fizik Laboratuvarı II (031)/3 (Mühendislik Fakültesi Bölümleri) Doğru akım-gerilim ölçme düzenekleri. Akım ve direnç. Osiloskopun tanıtımı deneyi. FĠZ 154 Fizik II (202)/3 (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü) Coulomb yasası ve elektrik alan. FĠZ 114 Fizik II (303)/4 (Sağlık Meslek Yüksekokulu Radyoloji Programı) Coulomb yasası. Ohm yasası. RL devreleri. Biot-Savart ve Ampère yasaları. Kondansatörler.2. Coulomb yasası. Akım. Alternatif akımlar. Elektrik alanı ve Gauss yasası. Doğru akım devreleri ve elektromotor kuvvet. Manyetik alan deneyi. Elektrik potansiyel. FĠZ 138 Fizik II (404)/5 (Mühendislik Fakültesi Bölümleri. elektrik alan. İndüktans. Radyasyon ve özellikleri. Manyetik alan ve özellikleri. Kondansatörler ve dielektrikler. Matematik Bölümü) Elektrik yükü. X-ışınlarının elde edilişi ve özellikleri. Kirchoff yasaları. Doğru akım devreleri. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful