FĠZĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ A. ZORUNLU DERSLER (TPK)/AKTS 1.

Teknik Zorunlu Dersler

1. YARIYIL FĠZ 101 Fizik Laboratuvarı I (031)/3 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. Ölçme, deneysel verilerin analizi ve hata hesabı. Basit harmonik hareket ve sarmal yayda potansiyel enerjinin değişimi. İki boyutlu uzayda çarpışma. Hız ve ivme deneyleri. Yitirici kuvvetler ve sönümlü harmonik hareket. Hava masasında esnek ve esnek olmayan çarpışma deneyleri. Basit sarkaç ve yer çekimi ivmesinin ölçülmesi. Titreşen sicimde duran dalgalar. FĠZ 125 Temel Fizik I (404)/6 Ölçme ve birim sistemleri. Vektörler ve koordinat sistemleri. Parçacık kinematiği. Newton yasaları. Parçacık dinamiği. İş, güç, kinetik ve potansiyel enerji, iş-enerji teoremi ve enerjinin korunumu. Parçacık sistemleri, çizgisel momentum ve çarpışma. Dönme hareketinin kinematiği ve dinamiği, tork, açısal momentum ve yuvarlanma. Cisimlerin dengesi. Basit ve sönümlü harmonik hareket, zorla titreşimler. MAT 123 Matematik I (425)/6 Fonksiyonlar ve diziler. Dizilerin limiti. Fonksiyonların limiti. Sürekli fonksiyonlar. Türev: Fiziksel ve geometrik anlamı, özellikleri, zincir kuralı, yüksek mertebeden türevler, bazı temel adi türevsel denklemler. Ortalama değer teoremi, Rolle teoremi, Cauchy ortalama değer teoremi, genelleştirilmiş ortalama değer teoremi. İçbükeylik ve enuçlama. Taylor formülü. Belirsiz formlar, sonsuzluk içeren limitler, asimptotlar. L’Hospital kuralı. Riemann integrali: Özellikleri ve uygulamaları. İntegraller için ortalama değer teoremi. Ters türev, belirsiz integral. Newton-Leibnitz formülü. Parçalara ayırarak integral alma. Ters fonksiyonlar. Logaritma ve üstel fonksiyonlar. Hiperbolik fonksiyonlar. İntegralleme yöntemleri. Rasyonel fonksiyonların integrallenmesi. Yaklaşık integralleme. Özge integral. Seriler: Yakınsama ve ıraksama. Eksi-olmayan seriler. Mutlak ve koşullu yakınsaklık testleri. Güç serileri, güç serileri için yakınsaklık testleri. Güç serilerinin türev ve integrali. Taylor ve Mclaurin serileri. KĠM 109 Kimya I (404)/6 Madde, özellikleri ve ölçümü. Atomlar ve atom kuramı. Kimyasal bileşikler. Kimyasal tepkimeler. Sulu çözelti tepkimelerine giriş. Gazlar. Termokimya. Atomun elektron yapısı. Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri. Kimyasal bağlar I: Temel kavramlar. Kimyasal bağlar II: İlave kavramlar. KĠM 119 Genel Kimya Laboratuvarı I (031)/3 Metallerin özgül ısısının bulunması. Stokiyometri, Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunumu yasası. Uçucu bileşiklerin molekül kütlesinin bulunması. Çözeltilerin koligatif özellikleri. Çözeltilerin hazırlanması. PH kavramı. Asitler ve bazlar. Asit-baz tepkimeleri.

Elektrokimya. Çapraz çarpım. Dağıl teoremi. Sıcaklığın reaksiyon hızına etkisi. KĠM 120 Genel Kimya Laboratuvarı II (031)/3 Kimyasal Denge. Fizik mühendisliğinin çağdaş dünyadaki yeri ve önemi hakkında bilgi vermek. istemli değişme. Cu(IO3)2’in çözünürlük çarpımının tayini. Birim teğet vektörü. Zincir kuralı. Ohm yasası. Termoelektrik çift ile sıcaklık ölçümü. Vektör fonksiyonlar.ĠNG 111 Konuşma ve Sunum Becerileri I (303)/4 Fizik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin ingilizce okuma becerilerinin geliştirilebilmesi. Doğru akım ve elektriksel direnç. Green teoremi. İkili ve üçlü integraller. Elektrik potansiyel. Alternatif akım devreleri. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatta gereksinim duyacağı tartışma. Manyetik alan. 2. YARIYIL FĠZ 100 Fizik Mühendisliğine Giriş (010) Fizik mühendisliğinin uygulama alanlarını tanıtmak. Yüzey integralleri. Çözeltiler ve fiziksel özellikleri. çeşitli konularda yazılmış parçalar aracılığıyla ön tahminler yapma. MAT 124 Matematik II (425)/6 Analitik geometrinin temelleri. İNG–153 Konuşma ve Sunum Becerileri I dersinin devamı niteliğindedir. katılar ve moleküller arası kuvvetler. Akım ve gerilim ölçme düzenekleri. Birim dikey vektörü. Uzayda vektör fonksiyonlar. Kondansatör ve dielektrikler. Çok değişkenli fonksiyonlar. Faraday yasası. KĠM 110 Kimya II (404)/6 Sıvılar. İç çarpım. FĠZ 126 Temel Fizik II (404)/6 Elektrik yükü ve Coulomb yasası. Biot-Savart ve Ampère yasaları. parçadan anlam çıkarma. Uzayda eğriler. Organik fonksiyonel grupların analizi. Düzlemde vektörler. asit baz dengeleri. Elektrik alan ve Gauss yasası. sözcük bilgisi gibi alanlarda beceri kazandırmayı amaçlayan bir program izlenmektedir. Alternatif akım devreleri. Manyetik alan. Kimyasal dengenin ilkeleri. Yönlü türev ve gradyant. ĠNG 112 Konuşma ve Sunum Becerileri II (303)/4 Bu ders. Eğrilik ve ivme. Wheatstone köprüsü yöntemiyle direnç ölçümü. Elektrolizle bakır kaplama. Entropi ve serbest enerji. Konsantrasyonun reaksiyon hızına etkisi. Çizgi integralleri. KNO3’in çözünürlüğü ve saflaştırılması. münazara ve sunum becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir program izlenmektedir. Uzayda vektörler. Türkiye’de fizik mühendislerinin çalışma alanlarının tanıtımı. . Fiziksel araştırmaların mühendislik uygulamalara dönüşümünü tanıtmak. Limit ve süreklilik. Osiloskop ve dalga biçimi ölçümleri. Kısmi türevler. Stokes teoremi. Çok katlı integrallerde değişken değiştirme. Çözünürlük ve kompleks iyon dengeleri. Asitler ve bazlar. Kimyasal kinetik. Yükseltgenme-indirgenme reaksiyonları. Enuçlama problemleri. Dönü katısının hacmi. Çizgi integrallerin temel teoremi. indüktans. FĠZ 102 Fizik Laboratuvarı II (031)/3 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. Sabun. Dönü yüzeyinin alanı. Kirchoff kuralları. Doğru akım devreleri. İkinci dereceden eğriler. paragraf analizi.

Sıvılarda ses hızı ölçümü. Küçük titreşimler teorisi. Hareketli koordinat sistemleri. Termodinamiğin üçüncü yasası. Çok parçacıklı sistemler ve kütle merkezi. Yansımalı klaystron ile mikrodalga üretimi. vektör ve matris eşitlikleri. duran dalgalar. tensör kavramı ve dönüşümler. Lagrange ve Hamilton hareket denklemleri. kuadratik dönüşümler. benzerlik dönüşümleri. Gibbs-Helmholtz bağıntıları. kırınım deneyleri. özdeğer ve özvektörler. Isı makineleri ve soğutucular. Doğrusal cebir ve matrisler: Doğrusal denklem sistemleri. Isı kapasitesi. Termodinamik potansiyeller. Mercek. Entropi ve termodinamiğin ikinci yasası. zorla titreşim ve rezonans. Diferansiyel denklem sistemleri. İdeal gazların hal denklemi. Korunumlu kuvvetler. kırınım. doğrusal olmayan diferansiyel denklemler. FĠZ 213 Termodinamik (303)/4 Sıcaklık. Parçacıkların çarpışması ve saçılması. ısı ve iç enerji kavramı. Helmholtz fonksiyonu ve Gibbs fonksiyonu. FĠZ 219 Bilgisayar Proglama I (122)/3 Bilgisayar ve arabirimlerin tanıtımı. Isı iletimi. girişim. Dalgaların üst üste binmesi. Carnot çevrimi. Newton halkaları. FĠZ 211 Fizikte Matematiksel Yöntemler I (324)/7 Adi diferansiyel denklemler: Birinci mertebeden diferansiyel denklemler. determinantlar. mikrodalga ve görünür ışık kullanılarak Michelson interferometresi deneyi. kırınım ve kutuplanma deneyleri. Ses dalgası. mikrodalga kullanılarak yansıma. Entalpi. ikinci ve daha yüksek mertebeden diferansiyel denklemler. Atma ve dalga paketi.3. Termodinamik denge kriteri. Diferansiyel denklemlerin uygulamaları. Isıl denge. Paket programlar: MATLAB ve Origin gibi bazı paket yazılımların tanıtımı. Elektromanyetik dalgaların kutuplanması. sıcaklık ölçeği ve termometreler. Boyuna ve enine ilerleyen dalgalar. Ses dalgaları ile yansıma. 4. üniter ve normal dönüşümler. YARIYIL . çiftlenimli titreşimler. Joule-Thomson deneyi. YARIYIL FĠZ 201 Fizik Laboratuvarı III (042)/4 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. Görünür bölge lazer ışık kaynağı kullanılarak ışığın girişimi. Kepler yasaları. FĠZ 217 Titreşimler ve Dalgalar (303)/4 Titreşimler. Faz dönüşümleri. ikinci mertebeden değişken katsayılı homojen diferansiyel denklemlerin seri çözümleri. Maxwell bağıntıları. İşletim sistemleri. momentum ve enerji korunum yasaları. kırınımı ve kutuplanması. Vektör uzayları. girişim. girişim. hermityen. Vektörler ve koordinat sistemleri. potansiyel enerji. FĠZ 215 Mekanik (404)/6 Newton mekaniğinin temelleri. Merkezi bir kuvvet altında hareket. Termodinamiğin sıfırıncı yasası ve uygulamaları. kırılma. Katı cisimlerin kinematiği ve dinamiği. Tensör cebiri: İndis notasyonu. Yansıma. ayna ve prizma. paket yazılım programlarının matematik ve fizik problemlerine uygulama örnekleri. Optik ağ ve ayırıcılık gücü. Termodinamiğin birinci yasası ve uygulamaları. gazların kinetik teorisi. Matris cebiri.

zaman genişlemesi. kompleks fonksiyonlar. direnç-indüktans (RL) devreleri. C programlama diline giriş. vektör potansiyel. Salınımlar ve çiftlenimli salıngaçlar. doğru ve düzlemlerin izdüşümleri. Statik manyetik alan: Lorentz kuvveti. Galileo ve Lorentz dönüşümleri. madde içinde elektrik alan. Poisson denklemi. . Faz ve grup hızı. Fourier dönüşümü uygulamaları. Laguerre polinomları. Özel fonksiyonlar: Legendre polinomları ve fonksiyonları. Laurent serileri. Biot-Savart yasası. Geometrik çizimler. değişkenler. dizinli değişkenler. Bohr atom modeli. analitik fonksiyonlar. FĠZ 220 Bilgisayar Programlama II (122)/3 Bilgisayar programlarında akış şemaları. göreli Doppler kayması. X-ışınları ve kırınımı. görüntü yük yöntemi. 5. Kesit alma yöntemleri. Işığın ikili özelliği. difüzyon denklemi. Direnç-sığa (RC). RCL devreleri ve rezonans. madde içinde manyetik alan. Ampère yasası. Rutherford saçılması. FĠZ 212 Fizikte Matematiksel Yöntemler II (324)/7 Kompleks analiz: Kompleks sayılar. Siyah cisim ışıması ve Planck postulası. Planck sabitinin varlığının ve Heisenberg belirsizlik ilkesinin geçerliliğinin saptanmasına. giriş-çıkış ve program akış deyimleri. yazılar. fonksiyonlar ve alt program komutları. Bilgisayar yazılımlarının teknik resim çiziminde kullanımı. Elektronlarla kırınım. yer değiştirme akımları. kütle-enerji eşdeğerliliği. Ters Fourier dönüşümleri ve konvolüsyon. Çizgiler. Diyot tüpleri ve magnetron koşulu. Fourier serileri ve uygulamaları. Kısmi diferansiyel denklemler: Laplace denklemi. Compton olayı. bu parçacıkların madde ile etkileşmeleri sonucunda ortaya çıkan olayların incelenmesine ve maddenin yapısına ilişkin bilgilerin elde edilmesine. Fourier analizi: Dirac-delta fonksiyonu. sonlu Fourier serileri. Michelson-Morley deneyi. elektromanyetik alanın enerjisi ve momentumu.FĠZ 202 Fizik Laboratuvarı IV (042)/4 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. İzdüşüm düzlemlerinin tanımı. elektik potansiyel. Cıvata ve somunlar. çizgi integraller. Yapım resimleri çizimi. Katot ışınları tüpü ve elektronların elektrik ve manyetik alan içindeki hareketi. döngüler. FĠZ 216 Elektrik ve Manyetizma (404)/6 Statik elektrik alan: Elektrik alan. Fourier dönüşümleri. Elektrik ve manyetik alanlar. Cisimlerin görünüşleri. ölçekler. Hermite polinomları. çok kutup açılımı. Laplace ve Poisson denklemleri. düzlem elektromanyetik dalgalar ve özellikleri. Kararlı elektrik akımları. Fortran 90 programlama dilinin uygulamaları. Maxwell denklemleri. Fotoelektrik olay ve foton kavramı. dalga denklemi. Hidrojen spektrumu. Zamanla değişen alanlar: Faraday yasası ve elektromanyetik indüksiyon. dalgaparçacık ikiliği. rezidü teoremi ve uygulamaları. kütlesiz parçacıklar. Bessel fonksiyonları. uzunluk kısalması. Fortran 90 program dilinin temelleri. YARIYIL FĠZ 301 Fizik Laboratuvarı V (042)/4 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. sabitler. Kuantum mekaniksel parçacık olarak fotonların ve elektronların özelliklerinin anlaşılmasına. FĠZ 218 Modern Fizik (303)/4 Özel Görelilik: Einstein varsayımları. göreli momentum ve enerji. FĠZ 222 Teknik Çizim (122)/4 Çizim aletleri ve kullanımları. Heisenberg belirsizlik ilkesi. de Broglie Hipotezi. Çeşitli örnekler kullanılarak Hall deneyi.

Zamandan bağımsız Schrödinger denkleminin bir boyutlu çözümleri: Serbest parçacık. Bragg yasası. Transistörler. Van-der Waals bağlanma. Gerilim düzenleyicileri. Katı cisimlerin mekanik ve elastik özellikleri: Zor ve zorlanma. FĠZ 317 Malzeme Bilimi (303)/6 Kristal yapı ve kristal sistemleri: Birim hücre. kırpıcı ve kenetleyiciler. Dirac gösterimi. Olasılık dağılımları: binom dağılımı. olasılık genliği ve olasılık akısı. beklenen değer. başlıca kompozit malzeme türleri. doğrultaçlar. basamak potansiyeli. seri düzengeçli DC güç kaynağı. elastik ve plastik deformasyonlar. giriş/çıkış empedansları. FET yükselteçler. spin kavramı. FĠZ 306 Elektronik II (303)/5 . transistörlü anahtar. bunların saptanma yöntemleri ve enerjilerinin ölçülmesine yönelik deneyler. x-ışınları kırımını. özdeğerler. doğrultaçlar ve Zener diyot. Açısal momentum. karışık bağlanma. işlemsel yükselteçler. FĠZ 303 Elektronik Laboratuvarı I (031)/3 Osiloskop. Katı cismin faz diyagramları: Katı çözeltiler. Schrödinger kuramında işlemciler. FĠZ 315 Kuantum Fiziği (404)/7 Kuantum fiziğinin temel varsayımları. kırpıcı kenetleyici devreler. ortak taban yükselteç. Basit harmonik salınıcı. YARIYIL FĠZ 302 Fizik Laboratuvarı VI (042)/4 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. FET yükselteçler. FĠZ 304 Elektronik Laboratuvarı II (031)/3 Sayısal elektronik laboratuvar deney setinin tanıtılması. Thevenin ve Norton kuramları. FET’ler. Kristal büyütme yöntemleri. Kompozit malzemeler: Kompozit malzemenin genel özelikleri ve sınıflandırılması. isotropik katı cismin elastik modülleri. kristal yapıda doğrultular ve düzlemler. Elektrik sinyalleri. düzlem kusurlar. işlemsel yükselteçli devreler. Kristal kusurları: Nokta kusurlar. flip-floplar ve uygulamaları. emitör izleyici. Diyotlar. Kondansatörler. hidrojen bağı. Mantık geçitleri. süreklilik denklemi. transistörlü yükselteç. kovalent bağlanma. normal dağılım. atomik spektrumlar ve spektroskopik gösterim. düzensel mantık devreleri. Maxwell-Boltzmann hız dağılımı ve siyah cisim ışıması kavramlarına yönelik deneyler. Kuantum sayıları. kübik kristallerin elastik sabitleri. çizgisel kusurlar. RC devreleri ve RC süzgeçleri. sonsuz ve sonlu potansiyel kuyusu. Zeeman olayı. ortak emitörlü yükselteç. Katılarda bağlanma türleri: İyonik bağlanma.çekirdek ışımaları. Bravais örgüsü. Thevenin ve Norton kuramları ile ilgili deneyler. radyoaktif bozulma. iki fazlı katılar. Katı döneç ve hidrojen atomu. potansiyel engeli. işlemsel yükselteçler. Yüklenmiş zar problemi. FĠZ 305 Elektronik I (303)/5 Kirchhoff kuralları. RC devreleri. Zener diyot. eklem FET ve MOSFET’ler. Pauli ilkesi ve atomlarda elektronların dizilişi. metalik bağlanma. özvektörler. Schrödinger dalga denklemi. dalga fonksiyonu. Poisson dağılımı. Miller indisleri. 6. Stern-Gerlach deneyi.

kritik sıcaklık. Fermi sıvısı. plazmada enine optik modlar. piezoelektrik ve ferroelektrik malzemeler. bozon ve fermiyon dağılım fonksiyonları. tek ve çok atomlu moleküllerde üleşim fonksiyonu. hole yörüngesi ve açık yörüngeler. Fermi enerjisi. enerji bandındaki bir elektronun hareket denklemi. durum yoğunluğu. optik süreçler. Gauss ve Poisson dağılımları. Sayaçlar. Katı cisimlerin elektromanyetik dalga ile etkileşmesi: Serbest elektron gazının dielektrik fonksiyonu. etkin kütle. Üleşim fonksiyonları: Küçük kanonik küme. Kayan yazmaçlar. boyuna plazma osilasyonları. sadeleştirme yöntemleri. metallerin elektriksel ve ısısal iletkenliği. elektron-fonon etkileşmesi. Yarıiletkenler: Yasak enerji aralığı. girilebilir durumların saptanması. Düzensel mantık devreleri. serbest elektron gazının ısı sığası. kübik kristallerin yapı faktörleri. toplayıcılar. Süperiletkenlik: Meissner olayı. manyetik duygunluk. Yalıtkan katıların ısısal özellikleri: Örgü titreşimlerinin enerjisi. saf ve katkılanmış yarıiletkenler (yük taşıyıcı yoğunluğu. elektron yörüngesi. paramanyetizma. 7. FermiDirac dağılım fonksiyonu. Katı cisimlerde örgü titreşimleri: Durum yoğunluğu. sıkı bağlı elektron yaklaşımı. bozon sistemlerinin istatistiksel özellikleri. Kronig-Penney modeli. örgü titreşimlerinin kuantalanması ve fonon kavramı. Mott metal-yalıtkan geçişi. eşüleşim kuramı. ardışık mantık devreleri. Bose-Einstein yoğuşması. tip ve II. yaklaşık serbest elektron modeli kullanılarak Fermi yüzeyinin oluşturulması. Veri seçici ve çoklayıcılar. Makroskopik ve mikroskopik durumlar. diyamanyetizma. elastik ve optik titreşimler. FĠZ 316 Ġstatistik Fizik (404)/7 İstatistik fizikte olasılık işlemleri. kodlayıcılar. Maxwell-Boltzmann. dHvA olayı ve SdH olayı. iyonik kristallerde dispersiyon bağıntısı. Seebeck olayı ve Hall olayı. Fermi yüzeyi ve metaller: İndirgenmiş ve genişletilmiş enerji band diyagramları. Parite üreteçleri. YARIYIL FĠZ 415 Katıhal Fiziği (404)/7 Serbest elektron Fermi gazı: Bir-boyutta enerji düzeyleri. doğruluk çizelgeleri. polaritonlar. Binom. elektrostatik perdeleme. Bose-Einstein dağılım fonksiyonu. ferromanyetizma. boşluk (hole) kavramı. bir enerji bandındaki orbital sayısı. Boole cebiri ve teoremleri. plazmon. Brillouin bölgesi. ferrimanyetizma. FĠZ 417 Spektral Analiz Yöntemleri (303)/5 . ters örgü vektörleri. Enerji bantları: Yaklaşık serbest elektron modeli. plazma optiği. I.Sayı sistemleri. London denklemi. elektromanyetik dalgaların dispersiyon bağıntısı. ısısal genleşme. geçitler. katı cisimlerde anharmonik etkileşmeler. yarıiletkenlerde termoelektrik olaylar. mikroskopik durumların sayısı. kanonik küme. Devre tasarımı. Fermi yüzeyinin tayininde deneysel yöntemler: Landau kuantizasyonu. Entropi. FĠZ 318 Maddenin Yapısı ve Özellikleri (303)/6 Kristallerde dalga yayılması ve ters örgü: Ters örgü uzayı. BCS kuramının esasları. ısısal iletkenlik. Grüneisen parametresi. tip üstüniletkenler. Çoklu titreşiciler. Karnaugh haritaları. Dielektrikler: Dielektrik sabiti ve kutuplanma. fermiyon sistemlerinin istatistiksel özellikleri. kristallerde örgü titreşimleri. mobilite. kod çözücüler. İdeal gazlarda üleşim fonksiyonu. dispersiyon bağıntısı. Maddenin manyetik özellikleri: Mıknatıslanma. büyük kanonik küme. kırma indisi. elektriksel iletkenlik). elektron-elektron etkileşmesi. eksitonlar. ideal gazlarda termodinamik nicelikler. polaron. grup hızı. kırınım olayı ve kırınım koşulları. katılarda ultrases hızının sıcaklık ve hidrostatik basınçla değişimi. akustik ve optik fononlar. ısı sığası için Einstein modeli ve Debye modeli. karşılaştırıcılar. üç-boyutlu serbest elektron gazı. Bloch fonksiyonu. kanonik ve büyük kanonik kümede ortalama değerler.

çok atomlu moleküllerin titreşimleri. nükleer füzyon ve hızlandırıcılar. Schmidt-diyagramları. parıldama detektörleri. çok atomlu moleküllerin titreşim spektrumuna dönme etkisi. yarıçap. Nükleer modeller: Sıvı damlası modeli. Kompozisyonla ilgili bilgiler. buluş. Kırmızı-altı spektroskopisi: İki atomlu moleküllerin titreşimleri. Ortak Zorunlu Dersler TKD 103 Türk Dili I (202)/2 Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri önemi. yayılma alanları ve bugünkü durumu. (Konu. kolektif model. daha gerçekçi modeller. nükleer fizyon. mikrodalga kullanılarak boru antenlerin radyasyon alanının belirlenmesi. değiş-tokuş kuvvetleri. FĠZ 418 Uygulamalı Radyasyon Fiziği (223)/5 Radyasyon tanımı. 8. çok kanallı analizör ile farklı radyoaktif kaynakların alfa enerjilerinin tayini. Türkçede sesler ve ses özellikleri. bağımsız bir proje çalışması yaptırılır. Bölüm tarafından belirlenen rapor hazırlama yönergesine uygun olarak yazar ve bahar dönemi sonunda belirlenen tarihte bir jüri önünde sunar ve notu bu Jüri kararıyla verilir. titreşim-dönü etkileşmesi. Fermi gazı modeli. Radyasyon ölçüm sistemlerinin özellikleri. isospin. Radyasyon aktivitesi. yarı-ömür ve radyoaktif denge. Radyasyonun madde ile etkileşmesi. kabuk modeli. Yapılacak deneyler: Fotometrik yöntemle uzaklık yasası. nükleer kuvvetin özellikleri. iki atomlu titreşen dönücü. Öğrencinin deneysel ve kuramsal yeteneklerini geliştirmek amacıyla fiziğin herhangi bir dalında seçilen bir konuda. beta bozunması. x-ışını dozimetresi. açısal momentum. Türk dilinin gelişim evreleri. nötron detektörleri. gama ışınlarının soğurma katsayısının enerji bağımlılığı. uzaklık yasası ve gama/beta ışınlarının soğurulması. organik moleküllerin 1 H NMR spektrumları. gazlarda alfa parçacıklarının enerji kaybı. nükleon-nükleon saçılması. bir öğretim üyesinin gözetiminde. gama bozunması. nasıl yapıldığı ve aşamaları hakkında bilgi verilir. Öğrenci yaptığı çalışmayı. x-ışını kırınım yöntemleri (XRD). yarıiletken detektörler. Nükleer kuvvetler: Döteron. dozimetreler). beta spektroskopisi. elektron spin rezonans (ESR) spektroskopisi ve uygulamaları. kan damarı modellemesi ile kontrast ortam deneyi. Nükleer momentler: Manyetik dipol momenti. YARIYIL FĠZ 414 Nükleer Fizik (404)/7 Temel nükleer yapı: Kütle. x-ışını cihazları. Nükleer Reaktör. X-ışını spektroskopisi: Temel kavramlar. paragraf vb. Radyasyon dedeksiyonunda hata analizi. x-ışını flüoresans yöntemleri (XRF). düşünme. Çevresel radyasyon ve günlük yaşam. manyetik rezonans görüntüleme. Yazılı anlatım. nükleer radyasyonların algılanması ve ölçülmesi. dil-kültür ilişkisi. Radyasyon birimleri. Radyasyon dedeksiyon sistemleri (gaz dolu dedektörler. İyonlayıcı ve iyonlayıcı olmayan radyasyon. İmla ve noktalama. Yüklü parçacıklar ve gama spektroskopisi. Nükleer reaksiyonlar: Nötron fiziği.) . x-ışını soğurma spektroskopisi (XAS) ve x-ışını fotoelektron spektroskopisi (XPS). kırmızı-altı spektroskopi teknikleri ve uygulamaları.Spektroskopi nedir? Spektroskopi ve manyetik rezonans. FĠZ 420 Mezuniyet Projesi (yıllık) (082)/4 Bilimsel araştırmanın tanımı. 2. proton-proton ve nötron-nötron etkileşmeleri. plan. manyetik rezonansta temel kavramlar. Nükleer bozunmalar ve radyoaktivite: Alfa bozunması. nükleer kuadropol momenti. parite ve enerji düzeyleri. nükleer manyetik rezonans (NMR) deneyinin temel ilkeleri.

TKD 104 Türk Dili II (202)/2 Cümle. ekonomik. sayısal türevler. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili örnek metinlerin okunması ve incelenmesi. AĠT 203 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi I (202)/2 Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi. QR ve SR ayrılmaları. determinantı. Akışkanların kinematiği. Richardson ekstrapolasyonu. güç spektrumu. yüksek doğruluklu türev formülleri. Boyut analizi ve modelleme. kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve imparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu. Optimizasyon: Bir boyutta sınırlanmamış optimizasyon araştırma yöntemi. çok boyutta sınırlanmamış optimizasyon. Yazılı kompozisyon türleri. Nümerik türev ve integral: Newton-Cotes integrasyonu. cümlenin unsurları. Green fonksiyonları: Adi diferansiyel denklemlerde Green fonksiyonları. Gauss kareleme yöntemi. Cümle ve anlatım bozuklukları. ikinci dereceden interpolasyon. ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi. Etkili konuşma tekniği ve uygulaması. Eğri uyarlaması: En küçük kareler yöntemi. spline interpolasyonu. FĠZ 353 Sayısal Çözümleme (303)/5 Temel sayı gösterimlerinin hesaplanması. sınırlandırılmış optimizasyon. ayrık ve hızlı Fourier transformları. Açık kanallarda akışlar. Akışkanların diferansiyel analizi. Denklemlerin ve polinomların köklerinin bulunması yöntemleri. LU. Doğrusal denklemlerin sayısal çözümleri. ikinci mertebeden diferansiyel denklemler için Green . Cisimlerin üzerine doğru olan akışın sürükleme ve kaldırma etkisi. kuralsız integraller. Romberg integrasyonu. Borularda akış. Kararlı olmayan akış. yüksek mertebeden türevler. Sıkışabilir akışkanlar. Taylor serileri ve hataların tahmini. sosyal. Newton’nun bölünmüş-fark polinom interpolasyonu. sinüssel fonksiyonlarla eğri uyarlaması. Fourier yaklaşımı. FĠZ 355 Fizikte Matematiksel Yöntemler III (303)/5 Dirac delta fonksiyonu. Borularda viskoz akış. Kütle korunumu ve Bernoulli denklemi. B. Uygulama. SEÇMELĠ DERSLER (TPK)/AKTS 1. ikizkenar yamuk kuralı. devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu tıoplumumuzda meydana gelen siyasi. Simpson kuralı. SturmLiouville tipi diferansiyel denklemler. birinci mertebeden diferansiyel denklemler için Green fonksiyonları. Basınç ve akışkanların statiği. AĠT 204 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi II (202)/2 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muassır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde. Lagrange polinom interpolasyonu. doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon yöntemi. Bir matrisin tersi. makine keskinliği ve hatalar. Teknik Seçmeli I Dersleri (Güz Döneminde Açılacak) FĠZ 351 Akışkanlar Mekaniği (303)/5 Akışkanların özellikleri. Akışkan sistemlerin momentum analizi.

zamana göre harmonik alanlar. FĠZ 357 Elektromanyetik Dalgalar (303)/5 Maxwell denklemleri: Potansiyel fonksiyonları. baz değiştirme. Akustik dalga denklemi ve basit çözümleri. ince doğrusal anten. GramSchmidt ortogonalizasyonu. İki boyutlu dalga denklemi. karışık olmayan sınır koşullarını içeren problemler. istatistik. Binom dağılımı. doğrusal dönüşümlerin matris gösterimi. Laplace dönüşümü. Kuantum dinamiği: Zamana bağlı Schrödinger denklemi. düzlemsel dielektrik sınıra dik ve eğik geliş. toplam yansıma. varyasyon yöntemi. kutuplanma ve çeşitleri. enine elektromanyetik dalgalar. Rayleigh-Ritz varyasyon tekniği. Sturm-Liouville teorisi: Self-adjoint diferansiyel denklemler. Açısal momentum: Açısal momentum komütasyon bağıntıları. paralel plaka dalga kılavuzunda sönüm. gelişigüzel değişkenler. elektromanyetik sınır şartları. Poynting vektör. FĠZ 356 Fizikte Matematiksel Yöntemler IV (303)/5 Vektör uzayları: Uzay ve alt uzay kavramları. Borular. Antenler: Elementer dipol radyasyonu. Çubukların titreşimi. kısmi diferansiyel denklemlerde Green fonksiyonları (Laplace denklemi. 2. İntegral dönüşümleri: Fourier dönüşümü. baz ketleri ve matris temsilleri. açısal momentumun özdeğer ve özdurumları. Gürültü. Dalga kılavuzları: Düzgün yönlendirme yapıları üzerinde genel dalga davranışı. ket ve işlemciler. diyagonalizasyon. dalga denklemi ve çözümleri. Olasılık: Temel kavramlar. ardışık yaklaştırmalar yöntemi. iç çarpım uzayları. ısı denklemi ve Helmholtz denklemi). grup hızı. Ses dalgalarının akışkanlarda soğrulması ve zayıflaması. doğrusal dönüşümler. Titreşen sicimin enine hareketi. zar ve levhaların titreşimi. alıcı antenler. ayrılabilen çekirdekli integral denklemler. Akustiğin uygulamaları. doğrusal bağımsızlık ve bazlar. Normal Dağılım. işitme ve konuşma. Akustik dönüştürgenler. sonlu iletim hatlarının dalga karakteristikleri. Akustik dalgaların yayılması ve algılanması. karışık sınır koşullarını içeren problemler. Akustik rezonatörler. dielektrik dalga kılavuzu. İntegral denklemler: İntegral denklemlere örnekler. Yaklaşım yöntemleri: Zamandan bağımsız pertürbasyon kuramı. basit harmonik salınıcı. Schrödinger ve Heisenberg formülasyonları. zamana bağlı pertürbasyon kuramı. özfonksiyonların tamlığı. düzlemsel iletken sınıra dik ve eğik geliş. Akustik dalgaların iletimi ve yansıması. kayıplı ortamda düzlem dalgalar. . klasik Fredholm teorisi. tamlık özelliğinin uygulamaları. Düzlemsel elektromanyetik dalgalar: Kayıpsız ortamda düzlem dalgalar. Poisson dağılımı. gözlenebilirler. İletim hatları: Düzlem plaka iletim hattı. konvolüsyon integralleri. genel iletim hattı denklemleri. alıcı iletici antenler. Lagrange çarpanları. anten düzenleri. adi ve kısmi diferansiyel denklemlere uygulamalar. dikdörtgen ve çembersel dalga kılavuzları. WKB yaklaşımı. integral denklemlerinin sınıflandırılması. kaviteler ve dalga kılavuzları. Hermitian operatörler. FĠZ 354 Kuantum Mekaniği (303)/5 Kuantum mekaniğinin matris gösterimi: Bra. dalga denklemi. Varyasyon hesabı: Euler-Lagrange denklemleri ve uygulamaları. kanallar ve filtreler. Saçılma kuramı. Teknik Seçmeli I Dersleri (Bahar Döneminde Açılacak) FĠZ 350 Akustik (303)/5 Titreşimin temelleri. iletim hattı empedans uyumu. paralel plaka dalga kılavuzu. açısal momentumların toplanması. anten radyasyon desenleri ve parametreleri. sınırlayıcıların varyasyonu.fonksiyonları. diğer anten tipleri. başlangıç değer problemleri.

ses ve işitme. İnce filmlerin hazırlanmasında kullanılan alttaşlar. Elektromiyografi (EMG) ve elektrokardiyografi (EKG): Uyarma-kasılma çiftlenimi. elektro-zayıf teori. sinir-kas kavşağında uyarı iletimi. parabolik denklemlerin sonlu fark yöntemi ile çözümü. lepton çeşnileri. Ising model. tam yansıtan ve tam geçiren kaplamalar. diyaklar. FĠZ 457 Parçacık Fiziği (303)/5 Kuarklar ve Leptonlar: Temel parçacık için kriterler. kalp devri. parçacıklar ve antiparçacıklar. Elektroansefalografinin (EEG) biyofiziksel temelleri: Beynin işlevi ve elektriksel aktivitesi. Dolaşım ve solunum dinamiği: Dolaşım sisteminin yapısı ve işlevi. güç kaynakları. ısı iletim denklemi. sert kaplamalar. gazların dinamiği ve akışı. Higgs alanı. amino asitler ve proteinler. Runge-Kutta yöntemi. gözün yapısı ve görüntü oluşumu. zarlarda difüzyon ve osmoz. Kuantum mekaniğinde sınır değer problemleri. çoklu adım yöntemleri. renk ve renkli görme. Değişmezlik prensipleri ve korunum yasaları: Ötelenme ve dönme işlemcileri. nükleik asitler. Film hazırlamada temizliğin önemi ve temiz odalar. Feynman diyagramları. pion spini ve parite. elektromagnetik etkileşmeler. C. parçacık ve antiparçacıkların paritesi. lipitler. Teknik Seçmeli II Dersleri (Güz Döneminde Açılacak) FĠZ 405 Elektronik III (303)/5 Triyaklar. FĠZ 455 Hesaplamalı Fizik (303)/5 Adi diferansiyel denklemler: Euler yöntemi. yüksek frekanslarda yükselteç tepkileri (BJT ve FET yükselteçler). kalbin özel uyarı ve iletim sistemi. litografi. Biyoenerji: Biyolojik sistemlerde enerji dönüşümleri ve enerji akışı. kütleçekim etkileşmeleri. Yukawa kuramı. çekirdeklenme. iç kulak çevrimi ve iç kulak potansiyelleri. akciğer hacim ve kapasitesi. uyarılmış potansiyeller. B. Etkileşmeler ve alanlar: Etkileşmelerin klasik ve kuantum yorumu. Mikroelektronik üretim yöntemleri. elektriksel özellikler. Kısmi diferansiyel denklemler: Eliptik denklemlerin sonlu fark yöntemi ile çözümü. W ve Z bozonları. etkileşme tesir kesiti. Taylor serisi yöntemi. kalp dipolü ve Einthoven üçgeni. D sınıfı). renormalizasyon ve ayar değişmezliği. tayristörler. güç kontrol devreleri. Manyetik özellikler. Optik filmler. İnce filmlerin kullanım alanları. EEG dalgaları. vakum odaları. vakum ölçerler. parite işlemi.FĠZ 358 Biyofizik (303)/5 Moleküler biyofizik: Biyolojik makro moleküller. bozunmalar ve rezonanslar. solunum sistemi ve işlevi. bileşik sesler ve Fourier analizi. Film karakterizasyon teknikleri. Film şekillendirme yöntemleri. zayıf etkileşmeler. Hopfield sinir ağları. kuark çeşnileri. vakum pompaları. güç yükselteçleri (A. AB. 3. geniş alan film kaplamaları. Görme ve işitme biyofiziği: Işık ve görme. Hücrede biyofiziksel olaylar: Hücre zarının moleküler organizasyonu. parçacıkların sınıflandırılması. Aksiyon potansiyeli: Uyarılabilir hücreler ve aksiyon potansiyelinin oluşumu. pasif zar modeli ve kablo kuramı. kuvvetli etkileşmeler. Rayleigh-Ritz yöntemi. standart model. Kalınlık ölçme teknikleri. Film kaplama yöntemleri. insanda enerji gereksinimi. Film büyütme. İnce filmlerin mekanik özellikleri. Crank-Nicholson yöntemi. Sinaptik iletim: Elektriksel ve kimyasal sinapslar. aktif süzgeçler. kalbin etkinliği ve gücü. Gelişigüzel sayıların dağılımı. Dirac Denklemi. kayan filamanlar modeli. Laplace ve Poisson denklemlerinin fiziksel problemlere uygulamaları. Nanobilimde ince filmlerin yeri ve önemi. yük korunumu ve ayar . pasif geçişlerin nicel tartışması. FĠZ 451 Ġnce Film Teknikleri ve Uygulamaları (303)/5 Vakum bilimi. Monte Carlo simulasyonları.

radyo frekans ve mikrodalga kaynakları ve bunların biyolojik etkileri. dalgalar ve akıntılar. radyasyon çalışanları için doz hesapları. CPT değişmezliği. Radyasyondan korunma: Dış korunmanın ilkeleri. enerjipara ilişkisi. değişmez integrasyon. radyoaktif atık yönetimi ve genel atık türleri. direk çarpım temsilleri. hava örnekleme hesapları. birikimli verim. elektriksel ve hidrojen enerjisi depolama. parçacık kaynaklı doz ve dış dozun hesaplanması ile ilgili modeller. Enerji depolama: Enerji depolama gereksinimi. izospin simetrisi. tuhaflık ve hiperyük. Grupların temsili: Eşdeğer temsiller. stokastik ve stokastik olmayan etkiler. projeksiyon operatörleri. Enerji ve toplum: toplumların ısınma. parıldama detektörleri ve yarıiletken detektörler. Enerjinin taşınması ve dağıtımı: Elektrik enerjisi. mekanik. Çevre gözetimi: Çevre ile ilgili radyasyon gözetim programları. Enerji dönüşümlerinde verim: basamak verimi. Sağlık fiziği alanında kullanılan araç ve gereçler: Gaz dolu detektörler. foton ve parçacık kaynaklarının zırhlanması. atık ısıdan yararlanma. çevre kirleticilerin izin verilen düzeyleri. Grup kuramının fiziksel problemlere uygulamaları. indirgenebilir ve indirgenemez temsiller. direkt ve yarı direkt çarpım grupları. sonlu Abelian grupların indirgenemez temsilleri. Enerji kaynaklarının sınıflandırılması. matris temsilleri için diklik teoremi. ısı. Lie grupları: Lie gruplarının tanımı. hücre sağkalım incelemeleri ve bağıl biyolojik etkinlik. lazerler. nüfus artış hızı-enerji üretim artış hızı ilişkisi. kosetler. sanayi ve ulaşımda enerji kullanım yüzdeleri. baryon ve lepton sayıları korunumu. petrol. bazı depolama düzenimlerine örnekler. faktör grupları. kanser riski ile ilgili matematiksel modeller. Enerji kullanımında çevre: Enerji üretiminde ortaya çıkan çevre etkileri. Radyasyonla ilgili düzenlemelerin tarihsel gelişimi: Radyasyon kullanımını yönlendiren uluslararası ve ulusal bilim örgütleri ve geliştirilen radyasyon kullanım standartları. sınıflar. Standart modelin ötesi. sayma istatistiği. Yararlanılan enerji kaynakları: Kömür. kanser oluşumu. eşüretim. rüzgar. FĠZ 465 Enerji (303)/5 Evrende enerji. Dış dozun belirlenmesi: Foton kaynaklı doz. radyasyon gözetiminin yapılması. soğurulan doz. bir Lie grubunun ilintili bileşenleri. jeotermal. simetri grupları. taşıma ve dağıtımda güvenlik. Enerji kaynağı olarak güneş: Güneş nasıl enerji üretiyor? Dünyaya gelen güneş enerjisi ve yıllık değişimi. mutasyon ve genetik etkiler.değişmezliği. homomorfizm. yasa verimleri. Lagrange teoremi. FĠZ 461 Grup Kuramı (303)/5 Grup tanımı ve örnekler. verim iyileştirme olanakları. Güneş enerjisi dönüştürücüleri: Güneş-ısı dönüştürücüleri. permütasyonlar. FĠZ 467 Sağlık Fiziği (303)/5 Sağlık fiziği nedir. nükleer tıp hastaları için iç doz hesapları. çalışanların gözetimi. İç dozun belirlenmesi: İç dozun hesaplanmasında kullanılan temel kavramlar. . güneş. Grup teorisinin temelleri: Grup tabloları. ısı enerjisi ve fosil yakıtların taşınması ve dağıtımı. üniter temsiller. Radyasyonun biyolojik etkileri: Biyosistemlerde hasar oluşum mekanizmaları. hidrolik. I. karakterler. Güneş-elektrik dönüştürücüleri. yeniden kazanım. kimyasal. barınma. ve II. doğalgaz. İyonlayıcı olmayan radyasyon: Ültraviyole (UV) radyasyonu. eşdeğer doz. izomorfizm. nükleer. kirletici ölçüm teknikleri. biyokütle. enerji kaynaklarının kullanımında geleceğe yönelik ulusal ve uluslararası eğilimler ve öngörüler. kerma. değişmez alt gruplar. sağlık fizikçileri nerelerde istihdam edilirler ve görevleri nelerdir? Radyasyondan korunma ile ilgili nicelikler ve birimler: Işınlama. kompakt ve kompakt olmayan Lie grupları. akut radyasyon sendromu. örnekleme türleri ve örnekleme stratejileri. Schur leması.

Elektron spin rezonans (ESR)’ın temel ilkeleri: Elektronik manyetik moment ve açısal momentum. çığ fotodiyot. seri direnç ve eşdeğer devre. DC akım-gerilim karakteristikleri. doğrudan ve doğrudan olmayan bant aralığı. sıcaklık etkisi. doğrusal olmayan optik. geçiş sığası. kuantum kuyu aygıtları. optik lazer çoğaltıcılar. sanki-Fermi düzeyleri. düzlemsel teknoloji. Lazerler: Uyarılmış yayınım ve foton çoğaltımı. heteroeklem yüksek şiddetli LED’ler. katkılanmış yarıiletken tabakanın karakterizasyonu. ışıkla üretilen akım ve toplama verimi. Schottky engeli ve metal-yalıtkan-yarıiletken (MIS) güneş pilleri. pn eklem fotovoltaj. fototransistörler. magneto-optik etkiler. uyarılmış yayınım hızı ve Einstein katsayısı. fiberoptik yükselteçler. sürüklenme ve difüzyon akımları. oksit ve nitrat maskeleri. pn eklemiyle ışık üretimi. iyon ekimi yöntemiyle katkılama. fotovoltaik etki ve güneş pili verimi. Yarıiletkenlerin denge dışı özellikleri: Yük taşıyıcı üretimi. heteroeklemler. azınlık taşıyıcı enjeksiyonu ve enjeksiyon verimi. optik modülatörler. Işığın kutuplanması ve modülasyonu: Kutuplanma. Fresnel denklemleri. ısısal oksitleme. çok katlı lazer diyotlar. serbest indüksiyon bozunması (FID). Fotodedektörler: pn eklem fotodiyodun temelleri. Yarıiletken temel kavramlar ve ışık yayan diyotlar (LED): Enerji bantları. lazer ışıması koşulları. akusto-optik modülatörler. akım-gerilim karakteristikleri. pn ekleminde çığ olayı. T1 ve T2’nin ölçümü. enine durulma ve çizgi genişlikleri. FĠZ 454 Optoelektronik (303)/5 Işığın dalga özelliği: Kırma indisi. saçılma mekanizmaları ve mobilite. elektrik ve optik bant genişliği. kırınım ilkeleri. pin fotodiyot. anizotropik bir ortamda ışığın yayılması. rekombinasyon ve enjeksiyon süreçleri. Teknik Seçmeli II Dersleri (Bahar Döneminde Açılacak) FĠZ 452 Yarıiletken Aygıt Fiziği ve Teknolojisi (303)/5 Yarıiletkenlerin temel fiziksel kuramı: Enerji bandları. güneş pili yapımında kullanılan malzemeler. Metal-yarıiletken eklemi: Enerji-band diyagramı. epitaksiyel büyütme. manyetik dipolün manyetik . FT NMR spektrometresinin ilkeleri. azınlık yük taşıyıcılarının enjeksiyonu ve taşınması. Puls ve Fourier transform (FT) NMR: Fourier transformu. aygıtlar ve verimlilikleri. optik aktivite ve dairesel çiftkırılım. LED karakteristikleri. Schottky diyodunun yapısı ve uygulamaları. pn ekleminin küçük sinyal analizi. fiberoptik iletişimi için LED’ler.4. dönen sistemde manyetizasyon. katı-hal difüzyonu yöntemiyle katkılama. Schottky diyodu ile pn diyodun karşılaştırılması. kuantum verimi. Güneş pili ve ışık yayan diyot (LED): Yarıiletkenlerde optik soğurma. Fotovoltaik aygıtlar: Fotovoltaik aygıt ilkeleri. heteroeklem fotodiyot. varaktor. grup hızı. kuantum verimi ve tepkisi. ışığın soğurulması ve saçılması. soğurma katsayısı ve fotodiyot malzemeleri. tünel diyodu. Temel aygıt teknolojisi: Alttaş üretimi ve pn eklemi yapılması. I-V karakteristiği. çiftkırılım. Durulma mekanizmaları: Moleküler hareketlerin frekans dağılımları. elektro-optik etkiler. spin-örgü etkileşmeleri. fiberoptik iletişimleri için ışık yayıcılar. lazer diyotun temelleri. fotodetektörlerde gürültü. Bloch eşitlikleri. Dielektrik dalga kılavuzları ve fiberoptikler: Simetrik düzlem dielektrik dalga kılavuzu. boyuna durulma. uzay yükü bölgesinde üretim ve rekombinasyon akımları. FĠZ 456 NMR ve ESR Spektroskopisi (303)/5 Nükleer manyetik rezonans (NMR)’ın temel ilkeleri: Nükleer presesyon. pn eklemin beslenmesi. tünelleme akımı. tek frekanslı katıhal lazerler. zaman ve uzay koherentliği. saf ve katkılanmış yarıiletkenlerde yük taşıyıcı yoğunluğu. çoklu girişim. Zener diyodu. yük depolanması ve ters geçici tepki. fotoiletken dedektörler ve fotoiletken kazanç. pn eklemi: Isıl dengede pn eklemi. homojen olmayan yarıiletkenler ve kurulu elektrik alan. çiftkırılımlı optik aygıtlar. serbest yüklerden arındırılmış bölge yaklaşımı.

X-ışınlarının madde ile etkileşimi. FĠZ 460 Genel Görelilik (303)/5 Özel görelilik teorisi. izotropik olmayan g faktörü ve gelişigüzel yönelim. algıç sistemleri. işlenmesi ve değerlendirilmesi. Makine ve assembly dilleri ve programlama örnekleri. İki atomlu moleküllerde elektronik açısal momentum. elektron-çekirdek çift rezonansı (ENDOR). PIC16F84 entegresinin tanıtılması. topografi. 5. EPROM. kovaryant dış türev. mıknatıs. skaler eğrilik. Moleküllerde elektronik ışıma türleri. puls ESR. Einstein tensörü. Kesilme işlemleri ve kullanımı. Gravitasyon ve torsiyon. Kırınım ve saçılma deneyleri ile faz diyagramı analizleri. veri ve kontrol yolu yapısı. Doyum. temel analizler ve örnekler. korunum yasaları. aşırı ince yapı etkileşimleri. Killing denklemleri. X-ışınlarının saçılması: küçük ve geniş açı x-ışını saçılması (SWAXS) ve yatay küçük geliş açılı x-ışını saçılması (GISAXS) yöntemleri. tensör alanları. PseudoRiemannian bağlantısı. Mikroişleyicilerin temel yapıları. spin Hamiltoniyeni. X-ışınları kırınım (XRD) yöntemleri. Bianchi özdeşlikleri. Gravitasyon: Lorentzian bağlantılar. Bellek haritaları ve belleklerin ve giriş/çıkış birimlerinin mikroişleyicilere bağlanmaları. İki atomlu moleküllerin elektronik yapısı. FĠZ 458 Uygulamalı X-ışınları (303)/5 Yapı-faz ve yapı-malzeme özellikleri. ESR spektrometresinin yapısı ve çalışma ilkesi: Mikrodalga kovuğu. manifoldlar üzerinde integrasyon. madde alanları. Einstein alan denklemleri. Moleküler spektrum. Seri ve paralel giriş/çıkış birimleri. FĠZ 462 Mikroişleyiciler ve Uygulamaları (223)/5 Mikroişleyici ve mikrobilgisayarlara giriş. konformal tensör.alandaki enerjisi. metrik uyumlu bağlantılar. Elektron spin rezonans spektrumları: Çizgi şekilleri. durulma ve ENDOR: Durulma zamanı ve doyum. basit programların yazılıp çalıştırılması. Manifoldlar: Topolojik manifoldlar. modülasyon ve dedeksiyon birimleri. Elektronik spektroskopi. ROM. Örneksel-sayısal çevirgeçler (ADC) ve sayısal-örneksel çevirgeçler (DAC). elektromanyetik teoride uygulamalar. kaynak. Mikroişleyicilerde adres. integral eğrileri. Reissner-Nordström çözümü. tomografi ve halografi yöntemleri ve güncel uygulamalar. Bağlantı: Doğrusal bağlantı. Bellekler (RAM. moleküler terim sembolleri ve uygulamaları. Fourier transform ESR. Klasik ve modern x-ışını kaynakları. tensörlerin kovaryant türevi. eğrilik ve torsiyon tensörleri. Basit ADC ve DAC devrelerinin mikrobilgisayar ve ilgili programları kullanarak gerçekleştirilmesi. sinyalin algılanması. Lie türevi. X-ışınları mikroskopi. litografi. tanjant vektörleri. Newton kuvveti. S=1/2 ve I=1/2 sistemleri için enerji düzeyleri ve rezonans geçişleri. bazı temel giriş/çıkış deneylerin yapılması. rezonans ve rezonans koşulu. Teknik Olmayan Seçmeli Dersler . EEPROM) ve çalışma ilkeleri. küresel simetrik çözümler. g faktörü. parametrik eğriler. PROM. deneysel donanımlar ve uygulamaları. Moleküler orbital kuramı ve bazı moleküler orbitallerin şekilleri. FĠZ 464 Molekül Fiziği (303)/5 Moleküler bağ ve bağlanma enerjileri. X-ışınları soğurma spektroskopisi (XAS): X-ışını soğurma yakın kenar spektroskopisi (XANES) ve genişletilmiş x-ışını soğurma ince yapı spektroskopisi (EXAFS) ve uygulamaları. dış türev. Elektrostatik kristal alan kuramı ve uygulamaları. türevlenebilir manifoldlar. diferansiyel 1 formlar. Intel 8080A mikroişleyicisi üzerine kurulmuş mikrobilgisayar deney setlerini kullanarak. vektör alanları.

Sosyolojinin sosyal bilimler içerisindeki yeri. tüketim ve birikim. kültürleme. talep. öğrenme ilkeleri. yetkilendirme. Reformasyon ve endüstri devrimi sırası ve sonrasında ilmi gelişmeler. duygu. kayıtsızlık eğrileri. Günümüz dünyasında bilim ve Türkiye'de bilimin geleceği. kültürlenme. Bir meslek adamı olmak ne demektir? Sosyal hizmet uzmanlarının karşılaşabilecekleri kimi sorunların çözümünde felsefenin rolü ne olabilir? TAR 106 Bilim Tarihi (303)/4 Bilimin kökenleri ve ilmi bilginin niteliği. maliyetler ve kar. ampirik ve analitik yaklaşımlarla sosyolojinin tanımı ve konusunun belirlenmesi. FEL 110 Felsefeye Giriş (303)/4 Felsefe ve insan üzerine. ahlak ve etik. insan olmak ne demektir?. Enflasyon. Eski uygarlıklarda (Mısır. ĠYB 198 Örgütlenme Ġlkeleri (303)/4 Örgütlenme. FĠZĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜNÜN DĠĞER BÖLÜMLERE VERDĠĞĠ DERSLER (TPK)/AKTS 1. algılama. işsizlik. İnsanın değeri üzerine. sosyal kurum. Güz Döneminde Açılacak Dersler FĠZ 103 Fizik Laboratuvarı I (031)/3 (Mühendislik ve Fen Fakültesi Bölümleri) Ölçme deneyi. Piyasa yapıları. kültürel süreçler. bütünleşme ve farklılaşma. Kültür teorisi. sosyal yapı. sosyal çözülme. monopol. Basit harmonik hareket ve sarmal yayda potansiyel enerjinin değişimi. Tarihi örnekler ışığında bilimi doğuran ortam. Toplumlar ve grupların yapısal özelliklerini açıklayan temel kavramlar. Psikoloji okulları. Sosyal sistem. kişilik kuramları. Davranış. şubelendirme. Kültür kalıpları. Toplam talep. Kültürel kurumlar ve değişkenler. sosyal değişme. tam rekabet. işveren ve personel arası ilişkiler. arz. norm. Rönesans ve modern bilimin doğuşu. Kültürel ekolojide değişme. fayda. Sosyolojide metodoloji hakkında genel ve özlü bilgi. Yunan) bilim. Mezopotamya. örgütlenme çeşitleri. oligopol. yatırım. Esneklikler. PSĠ 101 Psikolojiye Giriş (303)/4 Psikolojinin kapsamı. denge. örgütlenme planı. İki boyutlu uzayda . sosyal tabakalaşma. ANT 201/202 Sosyal Antropolojiye Giriş (303)/4 Kültür ve kültür kavramlarının evrimi. meslek(ler) üzerine. Modern bilim kavramına yol açan belli başlı teoriler ve keşifler aşağıdaki safhalarda ele alınmaktadır. heyecan ve güdülenme.ECO 141 Ekonomiye Giriş I (303)/4 Fırsat maliyetleri. büyük işletmelerin örgütlenmesi. C. toplam arz. Kuvvet kavramı üzerine deneyler. gelir. Kişiler arası ilişkiler. SOS 104 Sosyolojiye Giriş (303)/4 Tarihsel. sosyal statü. kültür değer. sosyalizasyon ve kişilik. sosyal rol. deneysel verilerin analizi ve hata hesabı. difüzyon.Kişilik ve uyum. piyasalar. toplumsal ilişkiler ve devlet. kültürleşme. sosyal bütünleşme. sorumluluk ve otorite. İş çevrimleri. merkezileşmiş ve merkezi olmayan örgütlenmeler. Ortaçağ Avrupa ve İslam dünyasında bilim.

Coulomb yasası. Esneklik. İş. Mercekler. FĠZ 333 Modern Fizik (303)/4 (Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Bölümü) Özel Görelilik.Yük ve madde. Michelson-Morley deneyi. Skaler ve vektör nicelikler. FĠZ 133 Fizik (303)/4 (Çocuk Gelişimi Bölümü) Newton yasaları. Salınım hareketleri. Manyetik alan. göreli Doppler kayması. Parçacık kinematiği. de Broglie hipotezi. İş ve enerji. enerjinin korunumu. Skaler ve vektörel nicelikler. Katı cisimlerin hareketi. Isı ve sıcaklık. Katı cisimlerin dönme hareketinin kinematiği ve dinamiği. çizgisel momentumun korunumu. İş ve enerji. İş. çarpışma. tork. Einstein varsayımları. Doğru akım devreleri. Işığın ikili özelliği. Elektronlarla kırınım. Coloumb yasası. Elektrik alan ve potansiyeli. Lorentz dönüşümleri. Matematik Bölümü) Ölçme ve birim sistemleri. İş. Parçacık sistemlerinin dinamiği. Newton yasaları ve parçacık dinamiği. açısal momentum . elektrik alan ve potansiyel. direnç. Hız ve ivme deneyleri. Bir boyutta ve düzlemde hareket. . Gauss yasası. momentumun korunumu. Siyah cisim ışıması ve Planck postulası. Titreşen sicimde duran dalgalar. doğru akım devreleri. Manyetik alan. tork. Hidrojen spektrumu. FĠZ 195 Fizik (202)/3 (Eczacılık Fakültesi) Ölçme ve birimler. Parçacık kinematiği. Bohr atom modeli. Kondansatörler ve dielektrikler. zaman genişlemesi. Isı ve ısı iletimi. Basit sarkaç ve yer çekimi ivmesinin ölçülmesi. Alternatif akımlar. Hidrostatik ve hidrodinamik. Newton yasaları ve uygulamaları. İdeal gazlar. FĠZ 115 Fizik (202)/3 (Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü) Skaler ve vektörel nicelikler. kinetik ve potansiyel enerji. denge. Bir ve iki boyutta parçacık hareketi. Elektrik potansiyeli. Vektörler. uzunluk kısalması. Newton yasaları ve parçacık dinamiği. Elektrik alan. FĠZ 137 Fizik I (404)/5 (Mühendislik Fakültesi Bölümleri . Hidrostatik ve hidrodinamik. Mekanik dalgalar ve ses. Fotoelektrik olay ve foton kavramı. enerjinin korunumu. Akım ve direnç. Parçacık dinamiği ve Newton yasaları. Katı cisimlerin dönme hareketi. Kondansatörler. enerji. FĠZ 153 FĠZĠK I (202)/3 (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü) Kuvvet ve parçacık dinamiği.çarpışma. FĠZ 113 Fizik I (303)/4 (Sağlık Meslek Yüksekokulu Radyoloji ve Odyometri Programları) Ölçme ve birim sistemleri. göreli momentum ve enerji. Düzgün dairesel hareket. Kimya Bölümü. Çarpışma ve çizgisel momentumun korunumu. Akım. yuvarlanan cisimler. kinetik ve potansiyel enerji. Heisenberg belirsizlik ilkesi. Akım ve direnç. İtme ve çizgisel momentum. Compton olayı.

Akım ve direnç. Manyetik alan deneyi. Radyasyonun madde ile etkileşmesi. Coulomb yasası. Kirchoff yasaları. FĠZ 114 Fizik II (303)/4 (Sağlık Meslek Yüksekokulu Radyoloji Programı) Coulomb yasası. Biot-Savart ve Ampère yasaları. Wheatstone köprüsü ile direnç ölçümü. Kondansatörler ve dielektrikler. Alternatif akımlar. Faraday yasası. Elektrik potansiyel. Bahar Döneminde Açılacak Dersler FĠZ 104 Fizik Laboratuvarı II (031)/3 (Mühendislik Fakültesi Bölümleri) Doğru akım-gerilim ölçme düzenekleri. Kondansatörler ve dielektrikler. elektrik alan. Manyetik alan ve özellikleri. Elektrik potansiyel. Doğru akım devreleri. Matematik Bölümü) Elektrik yükü. Alternatif akım devreleri üzerine deneyler. X-ışınlarının elde edilişi ve özellikleri. Akım. Elektrik alanı ve Gauss yasası. FĠZ 154 Fizik II (202)/3 (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü) Coulomb yasası ve elektrik alan. . Elektrik potansiyel. Doz birimleri. Manyetik alan ve manyetik kuvvet. FĠZ 138 Fizik II (404)/5 (Mühendislik Fakültesi Bölümleri. Faraday yasası. özindüksiyon. Ohm yasası. RL devreleri. Alternatif akım. Osiloskopun tanıtımı deneyi. Manyetik alan. direnç ve elektromotor kuvvet. Doğru akım devreleri ve elektromotor kuvvet. Radyasyon ve özellikleri. Akım ve direnç.2. Ampère yasası. Kimya Bölümü. İndüktans. Kondansatörler.