FĠZĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ A. ZORUNLU DERSLER (TPK)/AKTS 1.

Teknik Zorunlu Dersler

1. YARIYIL FĠZ 101 Fizik Laboratuvarı I (031)/3 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. Ölçme, deneysel verilerin analizi ve hata hesabı. Basit harmonik hareket ve sarmal yayda potansiyel enerjinin değişimi. İki boyutlu uzayda çarpışma. Hız ve ivme deneyleri. Yitirici kuvvetler ve sönümlü harmonik hareket. Hava masasında esnek ve esnek olmayan çarpışma deneyleri. Basit sarkaç ve yer çekimi ivmesinin ölçülmesi. Titreşen sicimde duran dalgalar. FĠZ 125 Temel Fizik I (404)/6 Ölçme ve birim sistemleri. Vektörler ve koordinat sistemleri. Parçacık kinematiği. Newton yasaları. Parçacık dinamiği. İş, güç, kinetik ve potansiyel enerji, iş-enerji teoremi ve enerjinin korunumu. Parçacık sistemleri, çizgisel momentum ve çarpışma. Dönme hareketinin kinematiği ve dinamiği, tork, açısal momentum ve yuvarlanma. Cisimlerin dengesi. Basit ve sönümlü harmonik hareket, zorla titreşimler. MAT 123 Matematik I (425)/6 Fonksiyonlar ve diziler. Dizilerin limiti. Fonksiyonların limiti. Sürekli fonksiyonlar. Türev: Fiziksel ve geometrik anlamı, özellikleri, zincir kuralı, yüksek mertebeden türevler, bazı temel adi türevsel denklemler. Ortalama değer teoremi, Rolle teoremi, Cauchy ortalama değer teoremi, genelleştirilmiş ortalama değer teoremi. İçbükeylik ve enuçlama. Taylor formülü. Belirsiz formlar, sonsuzluk içeren limitler, asimptotlar. L’Hospital kuralı. Riemann integrali: Özellikleri ve uygulamaları. İntegraller için ortalama değer teoremi. Ters türev, belirsiz integral. Newton-Leibnitz formülü. Parçalara ayırarak integral alma. Ters fonksiyonlar. Logaritma ve üstel fonksiyonlar. Hiperbolik fonksiyonlar. İntegralleme yöntemleri. Rasyonel fonksiyonların integrallenmesi. Yaklaşık integralleme. Özge integral. Seriler: Yakınsama ve ıraksama. Eksi-olmayan seriler. Mutlak ve koşullu yakınsaklık testleri. Güç serileri, güç serileri için yakınsaklık testleri. Güç serilerinin türev ve integrali. Taylor ve Mclaurin serileri. KĠM 109 Kimya I (404)/6 Madde, özellikleri ve ölçümü. Atomlar ve atom kuramı. Kimyasal bileşikler. Kimyasal tepkimeler. Sulu çözelti tepkimelerine giriş. Gazlar. Termokimya. Atomun elektron yapısı. Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri. Kimyasal bağlar I: Temel kavramlar. Kimyasal bağlar II: İlave kavramlar. KĠM 119 Genel Kimya Laboratuvarı I (031)/3 Metallerin özgül ısısının bulunması. Stokiyometri, Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunumu yasası. Uçucu bileşiklerin molekül kütlesinin bulunması. Çözeltilerin koligatif özellikleri. Çözeltilerin hazırlanması. PH kavramı. Asitler ve bazlar. Asit-baz tepkimeleri.

İç çarpım. Limit ve süreklilik. Kondansatör ve dielektrikler. Osiloskop ve dalga biçimi ölçümleri. . Manyetik alan. Vektör fonksiyonlar. münazara ve sunum becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir program izlenmektedir. Green teoremi. Çözünürlük ve kompleks iyon dengeleri. 2. Kimyasal dengenin ilkeleri. İkili ve üçlü integraller. FĠZ 102 Fizik Laboratuvarı II (031)/3 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. Dönü katısının hacmi. Faraday yasası. Dağıl teoremi. Zincir kuralı. Çizgi integrallerin temel teoremi. Çok katlı integrallerde değişken değiştirme. Kısmi türevler. Kimyasal kinetik. çeşitli konularda yazılmış parçalar aracılığıyla ön tahminler yapma. Türkiye’de fizik mühendislerinin çalışma alanlarının tanıtımı. Cu(IO3)2’in çözünürlük çarpımının tayini. Eğrilik ve ivme. Elektrik potansiyel. Wheatstone köprüsü yöntemiyle direnç ölçümü. Termoelektrik çift ile sıcaklık ölçümü. Çapraz çarpım. Enuçlama problemleri. indüktans. Çizgi integralleri. Akım ve gerilim ölçme düzenekleri. Kirchoff kuralları. Düzlemde vektörler. Elektrokimya. Çok değişkenli fonksiyonlar. sözcük bilgisi gibi alanlarda beceri kazandırmayı amaçlayan bir program izlenmektedir. Alternatif akım devreleri. parçadan anlam çıkarma. MAT 124 Matematik II (425)/6 Analitik geometrinin temelleri. Doğru akım devreleri. Konsantrasyonun reaksiyon hızına etkisi. Fiziksel araştırmaların mühendislik uygulamalara dönüşümünü tanıtmak. İkinci dereceden eğriler. FĠZ 126 Temel Fizik II (404)/6 Elektrik yükü ve Coulomb yasası. Yönlü türev ve gradyant. Sıcaklığın reaksiyon hızına etkisi.ĠNG 111 Konuşma ve Sunum Becerileri I (303)/4 Fizik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin ingilizce okuma becerilerinin geliştirilebilmesi. Manyetik alan. YARIYIL FĠZ 100 Fizik Mühendisliğine Giriş (010) Fizik mühendisliğinin uygulama alanlarını tanıtmak. Doğru akım ve elektriksel direnç. Biot-Savart ve Ampère yasaları. Dönü yüzeyinin alanı. KNO3’in çözünürlüğü ve saflaştırılması. KĠM 120 Genel Kimya Laboratuvarı II (031)/3 Kimyasal Denge. istemli değişme. Yüzey integralleri. İNG–153 Konuşma ve Sunum Becerileri I dersinin devamı niteliğindedir. Sabun. KĠM 110 Kimya II (404)/6 Sıvılar. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatta gereksinim duyacağı tartışma. Ohm yasası. Elektrik alan ve Gauss yasası. katılar ve moleküller arası kuvvetler. Uzayda vektör fonksiyonlar. ĠNG 112 Konuşma ve Sunum Becerileri II (303)/4 Bu ders. paragraf analizi. Organik fonksiyonel grupların analizi. Uzayda vektörler. Alternatif akım devreleri. Entropi ve serbest enerji. Uzayda eğriler. Asitler ve bazlar. Birim teğet vektörü. Yükseltgenme-indirgenme reaksiyonları. Stokes teoremi. Birim dikey vektörü. Elektrolizle bakır kaplama. asit baz dengeleri. Fizik mühendisliğinin çağdaş dünyadaki yeri ve önemi hakkında bilgi vermek. Çözeltiler ve fiziksel özellikleri.

Boyuna ve enine ilerleyen dalgalar. kırılma. Entropi ve termodinamiğin ikinci yasası. Diferansiyel denklem sistemleri. Ses dalgaları ile yansıma. Parçacıkların çarpışması ve saçılması. Sıvılarda ses hızı ölçümü. Doğrusal cebir ve matrisler: Doğrusal denklem sistemleri. Diferansiyel denklemlerin uygulamaları. hermityen. Görünür bölge lazer ışık kaynağı kullanılarak ışığın girişimi. benzerlik dönüşümleri.3. FĠZ 215 Mekanik (404)/6 Newton mekaniğinin temelleri. Mercek. Tensör cebiri: İndis notasyonu. Korunumlu kuvvetler. Helmholtz fonksiyonu ve Gibbs fonksiyonu. Isı iletimi. FĠZ 211 Fizikte Matematiksel Yöntemler I (324)/7 Adi diferansiyel denklemler: Birinci mertebeden diferansiyel denklemler. Optik ağ ve ayırıcılık gücü. vektör ve matris eşitlikleri. ayna ve prizma. YARIYIL . Lagrange ve Hamilton hareket denklemleri. Termodinamik denge kriteri. ikinci mertebeden değişken katsayılı homojen diferansiyel denklemlerin seri çözümleri. Çok parçacıklı sistemler ve kütle merkezi. kuadratik dönüşümler. momentum ve enerji korunum yasaları. özdeğer ve özvektörler. Newton halkaları. potansiyel enerji. girişim. Termodinamik potansiyeller. Paket programlar: MATLAB ve Origin gibi bazı paket yazılımların tanıtımı. FĠZ 219 Bilgisayar Proglama I (122)/3 Bilgisayar ve arabirimlerin tanıtımı. girişim. FĠZ 217 Titreşimler ve Dalgalar (303)/4 Titreşimler. paket yazılım programlarının matematik ve fizik problemlerine uygulama örnekleri. Merkezi bir kuvvet altında hareket. Termodinamiğin üçüncü yasası. determinantlar. çiftlenimli titreşimler. duran dalgalar. Isı makineleri ve soğutucular. Ses dalgası. Joule-Thomson deneyi. Kepler yasaları. ısı ve iç enerji kavramı. Isı kapasitesi. ikinci ve daha yüksek mertebeden diferansiyel denklemler. kırınım. Elektromanyetik dalgaların kutuplanması. Küçük titreşimler teorisi. Gibbs-Helmholtz bağıntıları. kırınımı ve kutuplanması. Isıl denge. zorla titreşim ve rezonans. gazların kinetik teorisi. Katı cisimlerin kinematiği ve dinamiği. kırınım deneyleri. Atma ve dalga paketi. Faz dönüşümleri. Vektörler ve koordinat sistemleri. Termodinamiğin sıfırıncı yasası ve uygulamaları. Entalpi. tensör kavramı ve dönüşümler. Termodinamiğin birinci yasası ve uygulamaları. Vektör uzayları. girişim. kırınım ve kutuplanma deneyleri. FĠZ 213 Termodinamik (303)/4 Sıcaklık. Maxwell bağıntıları. sıcaklık ölçeği ve termometreler. 4. Matris cebiri. mikrodalga kullanılarak yansıma. Yansımalı klaystron ile mikrodalga üretimi. Dalgaların üst üste binmesi. üniter ve normal dönüşümler. doğrusal olmayan diferansiyel denklemler. Hareketli koordinat sistemleri. İşletim sistemleri. Yansıma. mikrodalga ve görünür ışık kullanılarak Michelson interferometresi deneyi. Carnot çevrimi. YARIYIL FĠZ 201 Fizik Laboratuvarı III (042)/4 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. İdeal gazların hal denklemi.

İzdüşüm düzlemlerinin tanımı. çizgi integraller. sabitler. madde içinde elektrik alan. Kesit alma yöntemleri. düzlem elektromanyetik dalgalar ve özellikleri. Fotoelektrik olay ve foton kavramı. Biot-Savart yasası. kütle-enerji eşdeğerliliği. Maxwell denklemleri. döngüler. dalga denklemi. Fourier serileri ve uygulamaları. FĠZ 212 Fizikte Matematiksel Yöntemler II (324)/7 Kompleks analiz: Kompleks sayılar. Diyot tüpleri ve magnetron koşulu. yer değiştirme akımları.FĠZ 202 Fizik Laboratuvarı IV (042)/4 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. yazılar. Bessel fonksiyonları. Yapım resimleri çizimi. Ters Fourier dönüşümleri ve konvolüsyon. kütlesiz parçacıklar. Poisson denklemi. Çizgiler. FĠZ 218 Modern Fizik (303)/4 Özel Görelilik: Einstein varsayımları. elektik potansiyel. Faz ve grup hızı. çok kutup açılımı. sonlu Fourier serileri. Kuantum mekaniksel parçacık olarak fotonların ve elektronların özelliklerinin anlaşılmasına. YARIYIL FĠZ 301 Fizik Laboratuvarı V (042)/4 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. direnç-indüktans (RL) devreleri. dalgaparçacık ikiliği. Cıvata ve somunlar. . göreli momentum ve enerji. Heisenberg belirsizlik ilkesi. Compton olayı. Direnç-sığa (RC). madde içinde manyetik alan. Fourier dönüşümleri. Rutherford saçılması. FĠZ 220 Bilgisayar Programlama II (122)/3 Bilgisayar programlarında akış şemaları. Özel fonksiyonlar: Legendre polinomları ve fonksiyonları. değişkenler. Michelson-Morley deneyi. rezidü teoremi ve uygulamaları. analitik fonksiyonlar. Laplace ve Poisson denklemleri. bu parçacıkların madde ile etkileşmeleri sonucunda ortaya çıkan olayların incelenmesine ve maddenin yapısına ilişkin bilgilerin elde edilmesine. Hidrojen spektrumu. Bilgisayar yazılımlarının teknik resim çiziminde kullanımı. Çeşitli örnekler kullanılarak Hall deneyi. Fortran 90 programlama dilinin uygulamaları. X-ışınları ve kırınımı. C programlama diline giriş. vektör potansiyel. Elektronlarla kırınım. Salınımlar ve çiftlenimli salıngaçlar. Ampère yasası. Kısmi diferansiyel denklemler: Laplace denklemi. görüntü yük yöntemi. RCL devreleri ve rezonans. Fourier analizi: Dirac-delta fonksiyonu. Kararlı elektrik akımları. difüzyon denklemi. Statik manyetik alan: Lorentz kuvveti. FĠZ 216 Elektrik ve Manyetizma (404)/6 Statik elektrik alan: Elektrik alan. doğru ve düzlemlerin izdüşümleri. Laguerre polinomları. Hermite polinomları. göreli Doppler kayması. Laurent serileri. Cisimlerin görünüşleri. Katot ışınları tüpü ve elektronların elektrik ve manyetik alan içindeki hareketi. ölçekler. 5. Zamanla değişen alanlar: Faraday yasası ve elektromanyetik indüksiyon. zaman genişlemesi. FĠZ 222 Teknik Çizim (122)/4 Çizim aletleri ve kullanımları. kompleks fonksiyonlar. de Broglie Hipotezi. giriş-çıkış ve program akış deyimleri. Fortran 90 program dilinin temelleri. Işığın ikili özelliği. Siyah cisim ışıması ve Planck postulası. Geometrik çizimler. uzunluk kısalması. Galileo ve Lorentz dönüşümleri. Planck sabitinin varlığının ve Heisenberg belirsizlik ilkesinin geçerliliğinin saptanmasına. Elektrik ve manyetik alanlar. elektromanyetik alanın enerjisi ve momentumu. fonksiyonlar ve alt program komutları. dizinli değişkenler. Fourier dönüşümü uygulamaları. Bohr atom modeli.

beklenen değer. eklem FET ve MOSFET’ler. Poisson dağılımı. Bragg yasası. Yüklenmiş zar problemi.çekirdek ışımaları. x-ışınları kırımını. Zener diyot. Kristal kusurları: Nokta kusurlar. Pauli ilkesi ve atomlarda elektronların dizilişi. Açısal momentum. metalik bağlanma. FĠZ 305 Elektronik I (303)/5 Kirchhoff kuralları. hidrojen bağı. Kompozit malzemeler: Kompozit malzemenin genel özelikleri ve sınıflandırılması. radyoaktif bozulma. Kuantum sayıları. başlıca kompozit malzeme türleri. Katı cismin faz diyagramları: Katı çözeltiler. düzlem kusurlar. süreklilik denklemi. Basit harmonik salınıcı. flip-floplar ve uygulamaları. FĠZ 315 Kuantum Fiziği (404)/7 Kuantum fiziğinin temel varsayımları. bunların saptanma yöntemleri ve enerjilerinin ölçülmesine yönelik deneyler. işlemsel yükselteçler. spin kavramı. Miller indisleri. çizgisel kusurlar. Zamandan bağımsız Schrödinger denkleminin bir boyutlu çözümleri: Serbest parçacık. doğrultaçlar ve Zener diyot. Katı cisimlerin mekanik ve elastik özellikleri: Zor ve zorlanma. işlemsel yükselteçli devreler. FĠZ 317 Malzeme Bilimi (303)/6 Kristal yapı ve kristal sistemleri: Birim hücre. Schrödinger kuramında işlemciler. FET’ler. kırpıcı ve kenetleyiciler. Transistörler. normal dağılım. Thevenin ve Norton kuramları. kırpıcı kenetleyici devreler. Maxwell-Boltzmann hız dağılımı ve siyah cisim ışıması kavramlarına yönelik deneyler. FĠZ 306 Elektronik II (303)/5 . kristal yapıda doğrultular ve düzlemler. sonsuz ve sonlu potansiyel kuyusu. 6. Katılarda bağlanma türleri: İyonik bağlanma. potansiyel engeli. transistörlü yükselteç. FĠZ 303 Elektronik Laboratuvarı I (031)/3 Osiloskop. karışık bağlanma. Zeeman olayı. düzensel mantık devreleri. Schrödinger dalga denklemi. YARIYIL FĠZ 302 Fizik Laboratuvarı VI (042)/4 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. özdeğerler. FĠZ 304 Elektronik Laboratuvarı II (031)/3 Sayısal elektronik laboratuvar deney setinin tanıtılması. işlemsel yükselteçler. Olasılık dağılımları: binom dağılımı. emitör izleyici. atomik spektrumlar ve spektroskopik gösterim. ortak taban yükselteç. giriş/çıkış empedansları. dalga fonksiyonu. Van-der Waals bağlanma. Diyotlar. olasılık genliği ve olasılık akısı. RC devreleri ve RC süzgeçleri. Dirac gösterimi. Bravais örgüsü. Stern-Gerlach deneyi. Elektrik sinyalleri. isotropik katı cismin elastik modülleri. elastik ve plastik deformasyonlar. iki fazlı katılar. RC devreleri. FET yükselteçler. Mantık geçitleri. Gerilim düzenleyicileri. ortak emitörlü yükselteç. Kondansatörler. Thevenin ve Norton kuramları ile ilgili deneyler. transistörlü anahtar. Katı döneç ve hidrojen atomu. kovalent bağlanma. seri düzengeçli DC güç kaynağı. özvektörler. doğrultaçlar. kübik kristallerin elastik sabitleri. FET yükselteçler. basamak potansiyeli. Kristal büyütme yöntemleri.

Entropi. etkin kütle. durum yoğunluğu. ferromanyetizma. sıkı bağlı elektron yaklaşımı. FĠZ 318 Maddenin Yapısı ve Özellikleri (303)/6 Kristallerde dalga yayılması ve ters örgü: Ters örgü uzayı. metallerin elektriksel ve ısısal iletkenliği. FermiDirac dağılım fonksiyonu. kırınım olayı ve kırınım koşulları. enerji bandındaki bir elektronun hareket denklemi. FĠZ 417 Spektral Analiz Yöntemleri (303)/5 . ters örgü vektörleri. elastik ve optik titreşimler. elektromanyetik dalgaların dispersiyon bağıntısı. manyetik duygunluk. tip üstüniletkenler. elektron-elektron etkileşmesi. Mott metal-yalıtkan geçişi. Fermi enerjisi. karşılaştırıcılar. fermiyon sistemlerinin istatistiksel özellikleri. İdeal gazlarda üleşim fonksiyonu. Enerji bantları: Yaklaşık serbest elektron modeli. plazma optiği. elektron yörüngesi. Maxwell-Boltzmann. kodlayıcılar. hole yörüngesi ve açık yörüngeler. dispersiyon bağıntısı. Kronig-Penney modeli. diyamanyetizma. geçitler. bozon ve fermiyon dağılım fonksiyonları. katılarda ultrases hızının sıcaklık ve hidrostatik basınçla değişimi. Brillouin bölgesi. mikroskopik durumların sayısı. Veri seçici ve çoklayıcılar. FĠZ 316 Ġstatistik Fizik (404)/7 İstatistik fizikte olasılık işlemleri. kanonik küme. Fermi yüzeyi ve metaller: İndirgenmiş ve genişletilmiş enerji band diyagramları. yaklaşık serbest elektron modeli kullanılarak Fermi yüzeyinin oluşturulması. Üleşim fonksiyonları: Küçük kanonik küme. Binom. Makroskopik ve mikroskopik durumlar. boyuna plazma osilasyonları. doğruluk çizelgeleri. Grüneisen parametresi. kübik kristallerin yapı faktörleri. Bose-Einstein dağılım fonksiyonu. Boole cebiri ve teoremleri. Yalıtkan katıların ısısal özellikleri: Örgü titreşimlerinin enerjisi.Sayı sistemleri. iyonik kristallerde dispersiyon bağıntısı. Sayaçlar. bir enerji bandındaki orbital sayısı. ferrimanyetizma. plazmon. mobilite. toplayıcılar. girilebilir durumların saptanması. Fermi sıvısı. büyük kanonik küme. serbest elektron gazının ısı sığası. BCS kuramının esasları. boşluk (hole) kavramı. eksitonlar. ısı sığası için Einstein modeli ve Debye modeli. dHvA olayı ve SdH olayı. Gauss ve Poisson dağılımları. akustik ve optik fononlar. tip ve II. bozon sistemlerinin istatistiksel özellikleri. elektriksel iletkenlik). ısısal iletkenlik. Düzensel mantık devreleri. kritik sıcaklık. Kayan yazmaçlar. piezoelektrik ve ferroelektrik malzemeler. Katı cisimlerin elektromanyetik dalga ile etkileşmesi: Serbest elektron gazının dielektrik fonksiyonu. kod çözücüler. tek ve çok atomlu moleküllerde üleşim fonksiyonu. sadeleştirme yöntemleri. eşüleşim kuramı. polaritonlar. üç-boyutlu serbest elektron gazı. saf ve katkılanmış yarıiletkenler (yük taşıyıcı yoğunluğu. kanonik ve büyük kanonik kümede ortalama değerler. Katı cisimlerde örgü titreşimleri: Durum yoğunluğu. Yarıiletkenler: Yasak enerji aralığı. Dielektrikler: Dielektrik sabiti ve kutuplanma. örgü titreşimlerinin kuantalanması ve fonon kavramı. kristallerde örgü titreşimleri. Çoklu titreşiciler. London denklemi. yarıiletkenlerde termoelektrik olaylar. elektron-fonon etkileşmesi. kırma indisi. grup hızı. Süperiletkenlik: Meissner olayı. Maddenin manyetik özellikleri: Mıknatıslanma. plazmada enine optik modlar. Bloch fonksiyonu. katı cisimlerde anharmonik etkileşmeler. Parite üreteçleri. 7. Seebeck olayı ve Hall olayı. Bose-Einstein yoğuşması. I. Karnaugh haritaları. ideal gazlarda termodinamik nicelikler. YARIYIL FĠZ 415 Katıhal Fiziği (404)/7 Serbest elektron Fermi gazı: Bir-boyutta enerji düzeyleri. ısısal genleşme. paramanyetizma. ardışık mantık devreleri. optik süreçler. elektrostatik perdeleme. polaron. Devre tasarımı. Fermi yüzeyinin tayininde deneysel yöntemler: Landau kuantizasyonu.

Yapılacak deneyler: Fotometrik yöntemle uzaklık yasası. elektron spin rezonans (ESR) spektroskopisi ve uygulamaları. buluş. Bölüm tarafından belirlenen rapor hazırlama yönergesine uygun olarak yazar ve bahar dönemi sonunda belirlenen tarihte bir jüri önünde sunar ve notu bu Jüri kararıyla verilir. x-ışını cihazları. YARIYIL FĠZ 414 Nükleer Fizik (404)/7 Temel nükleer yapı: Kütle. açısal momentum. daha gerçekçi modeller. organik moleküllerin 1 H NMR spektrumları. değiş-tokuş kuvvetleri. Radyasyon ölçüm sistemlerinin özellikleri. Kırmızı-altı spektroskopisi: İki atomlu moleküllerin titreşimleri. Nükleer bozunmalar ve radyoaktivite: Alfa bozunması. kabuk modeli. Yüklü parçacıklar ve gama spektroskopisi. çok kanallı analizör ile farklı radyoaktif kaynakların alfa enerjilerinin tayini. Nükleer Reaktör. kolektif model. beta bozunması. nükleer kuvvetin özellikleri. isospin. nükleer kuadropol momenti. İmla ve noktalama. Nükleer kuvvetler: Döteron. paragraf vb. Fermi gazı modeli. manyetik rezonans görüntüleme. 8. dozimetreler). İyonlayıcı ve iyonlayıcı olmayan radyasyon. Schmidt-diyagramları. kan damarı modellemesi ile kontrast ortam deneyi. parıldama detektörleri. yarıiletken detektörler. gama ışınlarının soğurma katsayısının enerji bağımlılığı. 2. Radyasyon dedeksiyonunda hata analizi. plan. Kompozisyonla ilgili bilgiler. Yazılı anlatım. titreşim-dönü etkileşmesi. x-ışını soğurma spektroskopisi (XAS) ve x-ışını fotoelektron spektroskopisi (XPS). nasıl yapıldığı ve aşamaları hakkında bilgi verilir. gazlarda alfa parçacıklarının enerji kaybı. nükleer fizyon. nükleer radyasyonların algılanması ve ölçülmesi. x-ışını kırınım yöntemleri (XRD). iki atomlu titreşen dönücü. Çevresel radyasyon ve günlük yaşam.) . çok atomlu moleküllerin titreşimleri. nükleer füzyon ve hızlandırıcılar. X-ışını spektroskopisi: Temel kavramlar. Öğrencinin deneysel ve kuramsal yeteneklerini geliştirmek amacıyla fiziğin herhangi bir dalında seçilen bir konuda. nötron detektörleri. bağımsız bir proje çalışması yaptırılır. Radyasyon aktivitesi. FĠZ 420 Mezuniyet Projesi (yıllık) (082)/4 Bilimsel araştırmanın tanımı. dil-kültür ilişkisi. x-ışını dozimetresi. Radyasyonun madde ile etkileşmesi. düşünme. yayılma alanları ve bugünkü durumu. manyetik rezonansta temel kavramlar. Radyasyon dedeksiyon sistemleri (gaz dolu dedektörler. mikrodalga kullanılarak boru antenlerin radyasyon alanının belirlenmesi. yarı-ömür ve radyoaktif denge. Nükleer modeller: Sıvı damlası modeli. x-ışını flüoresans yöntemleri (XRF). kırmızı-altı spektroskopi teknikleri ve uygulamaları. yarıçap. parite ve enerji düzeyleri. çok atomlu moleküllerin titreşim spektrumuna dönme etkisi. bir öğretim üyesinin gözetiminde. beta spektroskopisi. proton-proton ve nötron-nötron etkileşmeleri. Radyasyon birimleri.Spektroskopi nedir? Spektroskopi ve manyetik rezonans. gama bozunması. Öğrenci yaptığı çalışmayı. Nükleer momentler: Manyetik dipol momenti. FĠZ 418 Uygulamalı Radyasyon Fiziği (223)/5 Radyasyon tanımı. nükleon-nükleon saçılması. uzaklık yasası ve gama/beta ışınlarının soğurulması. Ortak Zorunlu Dersler TKD 103 Türk Dili I (202)/2 Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri önemi. Nükleer reaksiyonlar: Nötron fiziği. (Konu. nükleer manyetik rezonans (NMR) deneyinin temel ilkeleri. Türk dilinin gelişim evreleri. Türkçede sesler ve ses özellikleri.

doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon yöntemi. güç spektrumu. ayrık ve hızlı Fourier transformları. Uygulama. sosyal. Newton’nun bölünmüş-fark polinom interpolasyonu. ikinci dereceden interpolasyon. Green fonksiyonları: Adi diferansiyel denklemlerde Green fonksiyonları. Yazılı kompozisyon türleri. Eğri uyarlaması: En küçük kareler yöntemi. Kararlı olmayan akış. Taylor serileri ve hataların tahmini. Cümle ve anlatım bozuklukları. ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi. AĠT 204 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi II (202)/2 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muassır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde. FĠZ 355 Fizikte Matematiksel Yöntemler III (303)/5 Dirac delta fonksiyonu. çok boyutta sınırlanmamış optimizasyon. Fourier yaklaşımı. Akışkanların kinematiği. sınırlandırılmış optimizasyon. birinci mertebeden diferansiyel denklemler için Green fonksiyonları. kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve imparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu. ikizkenar yamuk kuralı. kuralsız integraller. Optimizasyon: Bir boyutta sınırlanmamış optimizasyon araştırma yöntemi. QR ve SR ayrılmaları. Doğrusal denklemlerin sayısal çözümleri. FĠZ 353 Sayısal Çözümleme (303)/5 Temel sayı gösterimlerinin hesaplanması. sayısal türevler. ekonomik. determinantı. B. Simpson kuralı. Gauss kareleme yöntemi. Etkili konuşma tekniği ve uygulaması. Denklemlerin ve polinomların köklerinin bulunması yöntemleri. Lagrange polinom interpolasyonu. Sıkışabilir akışkanlar. Akışkanların diferansiyel analizi. Richardson ekstrapolasyonu. AĠT 203 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi I (202)/2 Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi. ikinci mertebeden diferansiyel denklemler için Green . Açık kanallarda akışlar. devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu tıoplumumuzda meydana gelen siyasi. Kütle korunumu ve Bernoulli denklemi. Basınç ve akışkanların statiği. yüksek doğruluklu türev formülleri. sinüssel fonksiyonlarla eğri uyarlaması. SEÇMELĠ DERSLER (TPK)/AKTS 1. Romberg integrasyonu. yüksek mertebeden türevler.TKD 104 Türk Dili II (202)/2 Cümle. makine keskinliği ve hatalar. Borularda viskoz akış. LU. Bir matrisin tersi. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili örnek metinlerin okunması ve incelenmesi. Borularda akış. cümlenin unsurları. Cisimlerin üzerine doğru olan akışın sürükleme ve kaldırma etkisi. Teknik Seçmeli I Dersleri (Güz Döneminde Açılacak) FĠZ 351 Akışkanlar Mekaniği (303)/5 Akışkanların özellikleri. Boyut analizi ve modelleme. Nümerik türev ve integral: Newton-Cotes integrasyonu. SturmLiouville tipi diferansiyel denklemler. spline interpolasyonu. Akışkan sistemlerin momentum analizi.

Ses dalgalarının akışkanlarda soğrulması ve zayıflaması. adi ve kısmi diferansiyel denklemlere uygulamalar. İletim hatları: Düzlem plaka iletim hattı. Binom dağılımı. iç çarpım uzayları. açısal momentumların toplanması. ısı denklemi ve Helmholtz denklemi). iletim hattı empedans uyumu. sonlu iletim hatlarının dalga karakteristikleri. ket ve işlemciler. . Lagrange çarpanları. Laplace dönüşümü. Poynting vektör. Kuantum dinamiği: Zamana bağlı Schrödinger denklemi. Varyasyon hesabı: Euler-Lagrange denklemleri ve uygulamaları. zar ve levhaların titreşimi. dielektrik dalga kılavuzu. istatistik. ardışık yaklaştırmalar yöntemi. konvolüsyon integralleri. İki boyutlu dalga denklemi. Akustik dalgaların yayılması ve algılanması. kaviteler ve dalga kılavuzları. zamana bağlı pertürbasyon kuramı. İntegral denklemler: İntegral denklemlere örnekler. gözlenebilirler. özfonksiyonların tamlığı. Borular. genel iletim hattı denklemleri. zamana göre harmonik alanlar. düzlemsel iletken sınıra dik ve eğik geliş. doğrusal dönüşümler. gelişigüzel değişkenler.fonksiyonları. dalga denklemi ve çözümleri. İntegral dönüşümleri: Fourier dönüşümü. Schrödinger ve Heisenberg formülasyonları. Akustiğin uygulamaları. Hermitian operatörler. Akustik dönüştürgenler. Sturm-Liouville teorisi: Self-adjoint diferansiyel denklemler. grup hızı. Poisson dağılımı. klasik Fredholm teorisi. baz ketleri ve matris temsilleri. 2. diğer anten tipleri. sınırlayıcıların varyasyonu. başlangıç değer problemleri. Titreşen sicimin enine hareketi. tamlık özelliğinin uygulamaları. varyasyon yöntemi. Rayleigh-Ritz varyasyon tekniği. diyagonalizasyon. Düzlemsel elektromanyetik dalgalar: Kayıpsız ortamda düzlem dalgalar. paralel plaka dalga kılavuzunda sönüm. karışık olmayan sınır koşullarını içeren problemler. Yaklaşım yöntemleri: Zamandan bağımsız pertürbasyon kuramı. karışık sınır koşullarını içeren problemler. Normal Dağılım. işitme ve konuşma. kutuplanma ve çeşitleri. FĠZ 354 Kuantum Mekaniği (303)/5 Kuantum mekaniğinin matris gösterimi: Bra. Çubukların titreşimi. doğrusal dönüşümlerin matris gösterimi. GramSchmidt ortogonalizasyonu. anten radyasyon desenleri ve parametreleri. düzlemsel dielektrik sınıra dik ve eğik geliş. Akustik dalga denklemi ve basit çözümleri. FĠZ 357 Elektromanyetik Dalgalar (303)/5 Maxwell denklemleri: Potansiyel fonksiyonları. FĠZ 356 Fizikte Matematiksel Yöntemler IV (303)/5 Vektör uzayları: Uzay ve alt uzay kavramları. kısmi diferansiyel denklemlerde Green fonksiyonları (Laplace denklemi. Akustik dalgaların iletimi ve yansıması. WKB yaklaşımı. ayrılabilen çekirdekli integral denklemler. Dalga kılavuzları: Düzgün yönlendirme yapıları üzerinde genel dalga davranışı. Saçılma kuramı. açısal momentumun özdeğer ve özdurumları. dalga denklemi. integral denklemlerinin sınıflandırılması. elektromanyetik sınır şartları. paralel plaka dalga kılavuzu. Gürültü. anten düzenleri. alıcı iletici antenler. toplam yansıma. enine elektromanyetik dalgalar. baz değiştirme. dikdörtgen ve çembersel dalga kılavuzları. alıcı antenler. Antenler: Elementer dipol radyasyonu. Olasılık: Temel kavramlar. Açısal momentum: Açısal momentum komütasyon bağıntıları. kanallar ve filtreler. basit harmonik salınıcı. Akustik rezonatörler. Teknik Seçmeli I Dersleri (Bahar Döneminde Açılacak) FĠZ 350 Akustik (303)/5 Titreşimin temelleri. doğrusal bağımsızlık ve bazlar. kayıplı ortamda düzlem dalgalar. ince doğrusal anten.

Crank-Nicholson yöntemi. gazların dinamiği ve akışı. W ve Z bozonları. Hopfield sinir ağları. diyaklar. zayıf etkileşmeler. güç kontrol devreleri. Gelişigüzel sayıların dağılımı. kalp dipolü ve Einthoven üçgeni. Runge-Kutta yöntemi. parçacıkların sınıflandırılması. Film büyütme. parçacıklar ve antiparçacıklar. FĠZ 457 Parçacık Fiziği (303)/5 Kuarklar ve Leptonlar: Temel parçacık için kriterler. iç kulak çevrimi ve iç kulak potansiyelleri. Taylor serisi yöntemi. Rayleigh-Ritz yöntemi. parite işlemi. FĠZ 455 Hesaplamalı Fizik (303)/5 Adi diferansiyel denklemler: Euler yöntemi. Dolaşım ve solunum dinamiği: Dolaşım sisteminin yapısı ve işlevi. Nanobilimde ince filmlerin yeri ve önemi. Dirac Denklemi. etkileşme tesir kesiti. ısı iletim denklemi. Ising model. çekirdeklenme. renk ve renkli görme. Etkileşmeler ve alanlar: Etkileşmelerin klasik ve kuantum yorumu. Kısmi diferansiyel denklemler: Eliptik denklemlerin sonlu fark yöntemi ile çözümü. nükleik asitler. bileşik sesler ve Fourier analizi. EEG dalgaları. Film şekillendirme yöntemleri. litografi. kalp devri. İnce filmlerin hazırlanmasında kullanılan alttaşlar. Mikroelektronik üretim yöntemleri. sert kaplamalar. tayristörler. İnce filmlerin kullanım alanları. Manyetik özellikler. Film hazırlamada temizliğin önemi ve temiz odalar. Kalınlık ölçme teknikleri. geniş alan film kaplamaları. Optik filmler. solunum sistemi ve işlevi. ses ve işitme. Film kaplama yöntemleri. Teknik Seçmeli II Dersleri (Güz Döneminde Açılacak) FĠZ 405 Elektronik III (303)/5 Triyaklar. zarlarda difüzyon ve osmoz. yük korunumu ve ayar . Aksiyon potansiyeli: Uyarılabilir hücreler ve aksiyon potansiyelinin oluşumu. elektro-zayıf teori. B. kuark çeşnileri. aktif süzgeçler. lipitler. Görme ve işitme biyofiziği: Işık ve görme. FĠZ 451 Ġnce Film Teknikleri ve Uygulamaları (303)/5 Vakum bilimi. insanda enerji gereksinimi. pasif zar modeli ve kablo kuramı. elektriksel özellikler. Monte Carlo simulasyonları. kuvvetli etkileşmeler. bozunmalar ve rezonanslar. standart model. tam yansıtan ve tam geçiren kaplamalar. Higgs alanı. güç kaynakları. Feynman diyagramları. kalbin etkinliği ve gücü. amino asitler ve proteinler. elektromagnetik etkileşmeler. pion spini ve parite. güç yükselteçleri (A. gözün yapısı ve görüntü oluşumu. vakum pompaları. Film karakterizasyon teknikleri. Laplace ve Poisson denklemlerinin fiziksel problemlere uygulamaları. vakum ölçerler. C. Elektromiyografi (EMG) ve elektrokardiyografi (EKG): Uyarma-kasılma çiftlenimi. AB. vakum odaları. kayan filamanlar modeli. sinir-kas kavşağında uyarı iletimi. çoklu adım yöntemleri. kütleçekim etkileşmeleri. İnce filmlerin mekanik özellikleri. Hücrede biyofiziksel olaylar: Hücre zarının moleküler organizasyonu. 3. Değişmezlik prensipleri ve korunum yasaları: Ötelenme ve dönme işlemcileri. parabolik denklemlerin sonlu fark yöntemi ile çözümü. Kuantum mekaniğinde sınır değer problemleri. Biyoenerji: Biyolojik sistemlerde enerji dönüşümleri ve enerji akışı. parçacık ve antiparçacıkların paritesi. pasif geçişlerin nicel tartışması. Elektroansefalografinin (EEG) biyofiziksel temelleri: Beynin işlevi ve elektriksel aktivitesi.FĠZ 358 Biyofizik (303)/5 Moleküler biyofizik: Biyolojik makro moleküller. yüksek frekanslarda yükselteç tepkileri (BJT ve FET yükselteçler). D sınıfı). akciğer hacim ve kapasitesi. kalbin özel uyarı ve iletim sistemi. Yukawa kuramı. Sinaptik iletim: Elektriksel ve kimyasal sinapslar. renormalizasyon ve ayar değişmezliği. lepton çeşnileri. uyarılmış potansiyeller.

izomorfizm. Enerji kaynağı olarak güneş: Güneş nasıl enerji üretiyor? Dünyaya gelen güneş enerjisi ve yıllık değişimi. izospin simetrisi. radyoaktif atık yönetimi ve genel atık türleri. Grup teorisinin temelleri: Grup tabloları. İyonlayıcı olmayan radyasyon: Ültraviyole (UV) radyasyonu. petrol. çevre kirleticilerin izin verilen düzeyleri. Enerji ve toplum: toplumların ısınma. baryon ve lepton sayıları korunumu. parıldama detektörleri ve yarıiletken detektörler. faktör grupları. dalgalar ve akıntılar. örnekleme türleri ve örnekleme stratejileri. matris temsilleri için diklik teoremi. CPT değişmezliği. kanser oluşumu. Enerji kullanımında çevre: Enerji üretiminde ortaya çıkan çevre etkileri. Çevre gözetimi: Çevre ile ilgili radyasyon gözetim programları. FĠZ 467 Sağlık Fiziği (303)/5 Sağlık fiziği nedir. radyo frekans ve mikrodalga kaynakları ve bunların biyolojik etkileri. soğurulan doz. üniter temsiller. mekanik. Grup kuramının fiziksel problemlere uygulamaları. Lie grupları: Lie gruplarının tanımı. Güneş enerjisi dönüştürücüleri: Güneş-ısı dönüştürücüleri. değişmez integrasyon. eşdeğer doz. hücre sağkalım incelemeleri ve bağıl biyolojik etkinlik. direk çarpım temsilleri. Schur leması. yeniden kazanım. kompakt ve kompakt olmayan Lie grupları. kimyasal. nükleer tıp hastaları için iç doz hesapları. parçacık kaynaklı doz ve dış dozun hesaplanması ile ilgili modeller. mutasyon ve genetik etkiler. karakterler. . Standart modelin ötesi. Grupların temsili: Eşdeğer temsiller. taşıma ve dağıtımda güvenlik. stokastik ve stokastik olmayan etkiler. değişmez alt gruplar. nükleer. akut radyasyon sendromu. atık ısıdan yararlanma. sağlık fizikçileri nerelerde istihdam edilirler ve görevleri nelerdir? Radyasyondan korunma ile ilgili nicelikler ve birimler: Işınlama. nüfus artış hızı-enerji üretim artış hızı ilişkisi. sonlu Abelian grupların indirgenemez temsilleri. Radyasyonla ilgili düzenlemelerin tarihsel gelişimi: Radyasyon kullanımını yönlendiren uluslararası ve ulusal bilim örgütleri ve geliştirilen radyasyon kullanım standartları. tuhaflık ve hiperyük. kirletici ölçüm teknikleri. sanayi ve ulaşımda enerji kullanım yüzdeleri. barınma. eşüretim. İç dozun belirlenmesi: İç dozun hesaplanmasında kullanılan temel kavramlar. FĠZ 461 Grup Kuramı (303)/5 Grup tanımı ve örnekler. permütasyonlar. verim iyileştirme olanakları. Radyasyonun biyolojik etkileri: Biyosistemlerde hasar oluşum mekanizmaları. Enerji depolama: Enerji depolama gereksinimi.değişmezliği. Lagrange teoremi. bir Lie grubunun ilintili bileşenleri. Yararlanılan enerji kaynakları: Kömür. jeotermal. Enerji dönüşümlerinde verim: basamak verimi. rüzgar. radyasyon çalışanları için doz hesapları. radyasyon gözetiminin yapılması. yasa verimleri. sınıflar. homomorfizm. Enerji kaynaklarının sınıflandırılması. Sağlık fiziği alanında kullanılan araç ve gereçler: Gaz dolu detektörler. Enerjinin taşınması ve dağıtımı: Elektrik enerjisi. Dış dozun belirlenmesi: Foton kaynaklı doz. direkt ve yarı direkt çarpım grupları. kerma. kosetler. FĠZ 465 Enerji (303)/5 Evrende enerji. çalışanların gözetimi. ısı enerjisi ve fosil yakıtların taşınması ve dağıtımı. enerjipara ilişkisi. elektriksel ve hidrojen enerjisi depolama. simetri grupları. hidrolik. Güneş-elektrik dönüştürücüleri. doğalgaz. indirgenebilir ve indirgenemez temsiller. biyokütle. ısı. Radyasyondan korunma: Dış korunmanın ilkeleri. birikimli verim. foton ve parçacık kaynaklarının zırhlanması. I. projeksiyon operatörleri. kanser riski ile ilgili matematiksel modeller. hava örnekleme hesapları. sayma istatistiği. ve II. bazı depolama düzenimlerine örnekler. güneş. lazerler. enerji kaynaklarının kullanımında geleceğe yönelik ulusal ve uluslararası eğilimler ve öngörüler.

Schottky diyodunun yapısı ve uygulamaları. tünelleme akımı. fotovoltaik etki ve güneş pili verimi. Yarıiletken temel kavramlar ve ışık yayan diyotlar (LED): Enerji bantları. FT NMR spektrometresinin ilkeleri. sürüklenme ve difüzyon akımları. epitaksiyel büyütme. iyon ekimi yöntemiyle katkılama. yük depolanması ve ters geçici tepki. heteroeklemler. anizotropik bir ortamda ışığın yayılması. fototransistörler. heteroeklem yüksek şiddetli LED’ler. zaman ve uzay koherentliği. soğurma katsayısı ve fotodiyot malzemeleri. elektrik ve optik bant genişliği. ışıkla üretilen akım ve toplama verimi. çığ fotodiyot. Zener diyodu. fotoiletken dedektörler ve fotoiletken kazanç. DC akım-gerilim karakteristikleri. tünel diyodu. Schottky engeli ve metal-yalıtkan-yarıiletken (MIS) güneş pilleri. grup hızı. doğrusal olmayan optik. çiftkırılımlı optik aygıtlar. akım-gerilim karakteristikleri. FĠZ 456 NMR ve ESR Spektroskopisi (303)/5 Nükleer manyetik rezonans (NMR)’ın temel ilkeleri: Nükleer presesyon. LED karakteristikleri. azınlık yük taşıyıcılarının enjeksiyonu ve taşınması. manyetik dipolün manyetik . saf ve katkılanmış yarıiletkenlerde yük taşıyıcı yoğunluğu. aygıtlar ve verimlilikleri. Metal-yarıiletken eklemi: Enerji-band diyagramı. boyuna durulma. optik lazer çoğaltıcılar.4. akusto-optik modülatörler. tek frekanslı katıhal lazerler. dönen sistemde manyetizasyon. sanki-Fermi düzeyleri. kırınım ilkeleri. T1 ve T2’nin ölçümü. Lazerler: Uyarılmış yayınım ve foton çoğaltımı. kuantum kuyu aygıtları. düzlemsel teknoloji. katı-hal difüzyonu yöntemiyle katkılama. optik aktivite ve dairesel çiftkırılım. fiberoptik yükselteçler. ısısal oksitleme. fiberoptik iletişimi için LED’ler. uyarılmış yayınım hızı ve Einstein katsayısı. Dielektrik dalga kılavuzları ve fiberoptikler: Simetrik düzlem dielektrik dalga kılavuzu. kuantum verimi. pn ekleminin küçük sinyal analizi. serbest yüklerden arındırılmış bölge yaklaşımı. homojen olmayan yarıiletkenler ve kurulu elektrik alan. heteroeklem fotodiyot. azınlık taşıyıcı enjeksiyonu ve enjeksiyon verimi. Güneş pili ve ışık yayan diyot (LED): Yarıiletkenlerde optik soğurma. FĠZ 454 Optoelektronik (303)/5 Işığın dalga özelliği: Kırma indisi. çoklu girişim. uzay yükü bölgesinde üretim ve rekombinasyon akımları. fotodetektörlerde gürültü. pn ekleminde çığ olayı. elektro-optik etkiler. I-V karakteristiği. seri direnç ve eşdeğer devre. geçiş sığası. Fotodedektörler: pn eklem fotodiyodun temelleri. Schottky diyodu ile pn diyodun karşılaştırılması. pn eklemin beslenmesi. rekombinasyon ve enjeksiyon süreçleri. Işığın kutuplanması ve modülasyonu: Kutuplanma. pn eklemi: Isıl dengede pn eklemi. magneto-optik etkiler. serbest indüksiyon bozunması (FID). kuantum verimi ve tepkisi. fiberoptik iletişimleri için ışık yayıcılar. güneş pili yapımında kullanılan malzemeler. spin-örgü etkileşmeleri. Yarıiletkenlerin denge dışı özellikleri: Yük taşıyıcı üretimi. çiftkırılım. Puls ve Fourier transform (FT) NMR: Fourier transformu. pn eklem fotovoltaj. pin fotodiyot. katkılanmış yarıiletken tabakanın karakterizasyonu. optik modülatörler. Durulma mekanizmaları: Moleküler hareketlerin frekans dağılımları. lazer diyotun temelleri. saçılma mekanizmaları ve mobilite. doğrudan ve doğrudan olmayan bant aralığı. ışığın soğurulması ve saçılması. lazer ışıması koşulları. Fresnel denklemleri. çok katlı lazer diyotlar. Teknik Seçmeli II Dersleri (Bahar Döneminde Açılacak) FĠZ 452 Yarıiletken Aygıt Fiziği ve Teknolojisi (303)/5 Yarıiletkenlerin temel fiziksel kuramı: Enerji bandları. pn eklemiyle ışık üretimi. oksit ve nitrat maskeleri. Temel aygıt teknolojisi: Alttaş üretimi ve pn eklemi yapılması. varaktor. enine durulma ve çizgi genişlikleri. sıcaklık etkisi. Bloch eşitlikleri. Elektron spin rezonans (ESR)’ın temel ilkeleri: Elektronik manyetik moment ve açısal momentum. Fotovoltaik aygıtlar: Fotovoltaik aygıt ilkeleri.

mıknatıs. Einstein alan denklemleri. Elektrostatik kristal alan kuramı ve uygulamaları. Bellekler (RAM. Örneksel-sayısal çevirgeçler (ADC) ve sayısal-örneksel çevirgeçler (DAC). Fourier transform ESR. Seri ve paralel giriş/çıkış birimleri. Newton kuvveti. moleküler terim sembolleri ve uygulamaları. FĠZ 458 Uygulamalı X-ışınları (303)/5 Yapı-faz ve yapı-malzeme özellikleri. Gravitasyon: Lorentzian bağlantılar. tomografi ve halografi yöntemleri ve güncel uygulamalar. elektron-çekirdek çift rezonansı (ENDOR). PIC16F84 entegresinin tanıtılması. X-ışınlarının madde ile etkileşimi. X-ışınları kırınım (XRD) yöntemleri. PseudoRiemannian bağlantısı. temel analizler ve örnekler. X-ışınları soğurma spektroskopisi (XAS): X-ışını soğurma yakın kenar spektroskopisi (XANES) ve genişletilmiş x-ışını soğurma ince yapı spektroskopisi (EXAFS) ve uygulamaları. vektör alanları. Bellek haritaları ve belleklerin ve giriş/çıkış birimlerinin mikroişleyicilere bağlanmaları. Bianchi özdeşlikleri. diferansiyel 1 formlar. manifoldlar üzerinde integrasyon. eğrilik ve torsiyon tensörleri. bazı temel giriş/çıkış deneylerin yapılması. FĠZ 460 Genel Görelilik (303)/5 Özel görelilik teorisi. İki atomlu moleküllerin elektronik yapısı. Intel 8080A mikroişleyicisi üzerine kurulmuş mikrobilgisayar deney setlerini kullanarak. kovaryant dış türev. elektromanyetik teoride uygulamalar. Killing denklemleri. dış türev. skaler eğrilik. g faktörü. Mikroişleyicilerde adres. Klasik ve modern x-ışını kaynakları. korunum yasaları. 5. Moleküllerde elektronik ışıma türleri. madde alanları. durulma ve ENDOR: Durulma zamanı ve doyum. Elektronik spektroskopi. metrik uyumlu bağlantılar. X-ışınları mikroskopi. PROM. spin Hamiltoniyeni. işlenmesi ve değerlendirilmesi. Mikroişleyicilerin temel yapıları. Einstein tensörü. modülasyon ve dedeksiyon birimleri. Kırınım ve saçılma deneyleri ile faz diyagramı analizleri. aşırı ince yapı etkileşimleri. algıç sistemleri. rezonans ve rezonans koşulu. deneysel donanımlar ve uygulamaları. puls ESR. EEPROM) ve çalışma ilkeleri. FĠZ 464 Molekül Fiziği (303)/5 Moleküler bağ ve bağlanma enerjileri. veri ve kontrol yolu yapısı. EPROM. İki atomlu moleküllerde elektronik açısal momentum. litografi. tanjant vektörleri. Reissner-Nordström çözümü. sinyalin algılanması. X-ışınlarının saçılması: küçük ve geniş açı x-ışını saçılması (SWAXS) ve yatay küçük geliş açılı x-ışını saçılması (GISAXS) yöntemleri. Elektron spin rezonans spektrumları: Çizgi şekilleri. Makine ve assembly dilleri ve programlama örnekleri. türevlenebilir manifoldlar. ROM. Kesilme işlemleri ve kullanımı. parametrik eğriler. ESR spektrometresinin yapısı ve çalışma ilkesi: Mikrodalga kovuğu. FĠZ 462 Mikroişleyiciler ve Uygulamaları (223)/5 Mikroişleyici ve mikrobilgisayarlara giriş. Manifoldlar: Topolojik manifoldlar. kaynak. Moleküler orbital kuramı ve bazı moleküler orbitallerin şekilleri. Lie türevi. basit programların yazılıp çalıştırılması. tensörlerin kovaryant türevi. küresel simetrik çözümler. konformal tensör. izotropik olmayan g faktörü ve gelişigüzel yönelim.alandaki enerjisi. Basit ADC ve DAC devrelerinin mikrobilgisayar ve ilgili programları kullanarak gerçekleştirilmesi. Teknik Olmayan Seçmeli Dersler . S=1/2 ve I=1/2 sistemleri için enerji düzeyleri ve rezonans geçişleri. Bağlantı: Doğrusal bağlantı. tensör alanları. integral eğrileri. Doyum. Gravitasyon ve torsiyon. topografi. Moleküler spektrum.

norm. Esneklikler. tüketim ve birikim. Tarihi örnekler ışığında bilimi doğuran ortam. difüzyon. FEL 110 Felsefeye Giriş (303)/4 Felsefe ve insan üzerine. Kültürel ekolojide değişme. işveren ve personel arası ilişkiler. sosyal kurum. Kültürel kurumlar ve değişkenler. sosyal statü. sosyal tabakalaşma. oligopol. sosyal bütünleşme. FĠZĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜNÜN DĠĞER BÖLÜMLERE VERDĠĞĠ DERSLER (TPK)/AKTS 1. kültür değer. Bir meslek adamı olmak ne demektir? Sosyal hizmet uzmanlarının karşılaşabilecekleri kimi sorunların çözümünde felsefenin rolü ne olabilir? TAR 106 Bilim Tarihi (303)/4 Bilimin kökenleri ve ilmi bilginin niteliği. Psikoloji okulları. Modern bilim kavramına yol açan belli başlı teoriler ve keşifler aşağıdaki safhalarda ele alınmaktadır. örgütlenme çeşitleri. Kişiler arası ilişkiler. Kültür teorisi. ĠYB 198 Örgütlenme Ġlkeleri (303)/4 Örgütlenme. Davranış. tam rekabet. meslek(ler) üzerine. SOS 104 Sosyolojiye Giriş (303)/4 Tarihsel. sorumluluk ve otorite. Sosyolojinin sosyal bilimler içerisindeki yeri. kayıtsızlık eğrileri. arz. örgütlenme planı. kültürlenme. denge. Eski uygarlıklarda (Mısır. bütünleşme ve farklılaşma. piyasalar. kültürel süreçler.ECO 141 Ekonomiye Giriş I (303)/4 Fırsat maliyetleri. Yunan) bilim.Kişilik ve uyum. Kuvvet kavramı üzerine deneyler. İki boyutlu uzayda . büyük işletmelerin örgütlenmesi. algılama. İnsanın değeri üzerine. Sosyal sistem. Toplumlar ve grupların yapısal özelliklerini açıklayan temel kavramlar. İş çevrimleri. maliyetler ve kar. gelir. Piyasa yapıları. toplam arz. sosyal çözülme. öğrenme ilkeleri. ANT 201/202 Sosyal Antropolojiye Giriş (303)/4 Kültür ve kültür kavramlarının evrimi. deneysel verilerin analizi ve hata hesabı. duygu. şubelendirme. sosyalizasyon ve kişilik. Basit harmonik hareket ve sarmal yayda potansiyel enerjinin değişimi. kültürleşme. Mezopotamya. işsizlik. monopol. Günümüz dünyasında bilim ve Türkiye'de bilimin geleceği. sosyal yapı. Güz Döneminde Açılacak Dersler FĠZ 103 Fizik Laboratuvarı I (031)/3 (Mühendislik ve Fen Fakültesi Bölümleri) Ölçme deneyi. Sosyolojide metodoloji hakkında genel ve özlü bilgi. Kültür kalıpları. fayda. kültürleme. PSĠ 101 Psikolojiye Giriş (303)/4 Psikolojinin kapsamı. insan olmak ne demektir?. yatırım. Reformasyon ve endüstri devrimi sırası ve sonrasında ilmi gelişmeler. sosyal değişme. Enflasyon. Toplam talep. Rönesans ve modern bilimin doğuşu. talep. ahlak ve etik. Ortaçağ Avrupa ve İslam dünyasında bilim. C. toplumsal ilişkiler ve devlet. ampirik ve analitik yaklaşımlarla sosyolojinin tanımı ve konusunun belirlenmesi. heyecan ve güdülenme. sosyal rol. yetkilendirme. kişilik kuramları. merkezileşmiş ve merkezi olmayan örgütlenmeler.

elektrik alan ve potansiyel. Elektrik potansiyeli. kinetik ve potansiyel enerji. FĠZ 333 Modern Fizik (303)/4 (Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Bölümü) Özel Görelilik. İş. Mekanik dalgalar ve ses. FĠZ 113 Fizik I (303)/4 (Sağlık Meslek Yüksekokulu Radyoloji ve Odyometri Programları) Ölçme ve birim sistemleri. Işığın ikili özelliği. Coulomb yasası. Hidrojen spektrumu. kinetik ve potansiyel enerji. Akım ve direnç. Bohr atom modeli. İtme ve çizgisel momentum. zaman genişlemesi. Elektrik alan. Bir ve iki boyutta parçacık hareketi. tork. Siyah cisim ışıması ve Planck postulası. Matematik Bölümü) Ölçme ve birim sistemleri. . Vektörler. Bir boyutta ve düzlemde hareket. göreli momentum ve enerji. Skaler ve vektör nicelikler. uzunluk kısalması. İş. Gauss yasası. direnç. enerjinin korunumu. yuvarlanan cisimler. Michelson-Morley deneyi. Katı cisimlerin dönme hareketi. tork. İş ve enerji. Parçacık kinematiği. FĠZ 153 FĠZĠK I (202)/3 (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü) Kuvvet ve parçacık dinamiği. Isı ve ısı iletimi. Coloumb yasası. Manyetik alan. Basit sarkaç ve yer çekimi ivmesinin ölçülmesi. Katı cisimlerin hareketi. İdeal gazlar. Parçacık kinematiği. de Broglie hipotezi. denge. Titreşen sicimde duran dalgalar. Mercekler. Fotoelektrik olay ve foton kavramı. açısal momentum . Kimya Bölümü. Hidrostatik ve hidrodinamik. FĠZ 195 Fizik (202)/3 (Eczacılık Fakültesi) Ölçme ve birimler.çarpışma. Kondansatörler. Skaler ve vektörel nicelikler. Newton yasaları ve parçacık dinamiği. FĠZ 133 Fizik (303)/4 (Çocuk Gelişimi Bölümü) Newton yasaları. enerji. Düzgün dairesel hareket. Parçacık dinamiği ve Newton yasaları. Elektronlarla kırınım. Isı ve sıcaklık. Manyetik alan. Katı cisimlerin dönme hareketinin kinematiği ve dinamiği. Einstein varsayımları. çizgisel momentumun korunumu. İş ve enerji. Hız ve ivme deneyleri. Parçacık sistemlerinin dinamiği. Doğru akım devreleri. Newton yasaları ve uygulamaları. Newton yasaları ve parçacık dinamiği. Alternatif akımlar. Heisenberg belirsizlik ilkesi. Compton olayı. İş. Elektrik alan ve potansiyeli.Yük ve madde. Akım. Esneklik. momentumun korunumu. göreli Doppler kayması. Çarpışma ve çizgisel momentumun korunumu. çarpışma. Lorentz dönüşümleri. enerjinin korunumu. Hidrostatik ve hidrodinamik. FĠZ 137 Fizik I (404)/5 (Mühendislik Fakültesi Bölümleri . Akım ve direnç. doğru akım devreleri. FĠZ 115 Fizik (202)/3 (Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü) Skaler ve vektörel nicelikler. Kondansatörler ve dielektrikler. Salınım hareketleri.

Alternatif akım devreleri üzerine deneyler.2. FĠZ 114 Fizik II (303)/4 (Sağlık Meslek Yüksekokulu Radyoloji Programı) Coulomb yasası. Alternatif akım. Kirchoff yasaları. Faraday yasası. Osiloskopun tanıtımı deneyi. Coulomb yasası. Kondansatörler ve dielektrikler. Alternatif akımlar. Akım ve direnç. elektrik alan. Matematik Bölümü) Elektrik yükü. Elektrik potansiyel. özindüksiyon. Manyetik alan deneyi. Doz birimleri. FĠZ 138 Fizik II (404)/5 (Mühendislik Fakültesi Bölümleri. Ampère yasası. İndüktans. Radyasyonun madde ile etkileşmesi. . Manyetik alan ve manyetik kuvvet. RL devreleri. Ohm yasası. Manyetik alan ve özellikleri. Kondansatörler. direnç ve elektromotor kuvvet. Radyasyon ve özellikleri. Elektrik potansiyel. Manyetik alan. Akım. Elektrik potansiyel. Biot-Savart ve Ampère yasaları. Faraday yasası. Doğru akım devreleri ve elektromotor kuvvet. Bahar Döneminde Açılacak Dersler FĠZ 104 Fizik Laboratuvarı II (031)/3 (Mühendislik Fakültesi Bölümleri) Doğru akım-gerilim ölçme düzenekleri. Kimya Bölümü. Kondansatörler ve dielektrikler. Elektrik alanı ve Gauss yasası. Akım ve direnç. X-ışınlarının elde edilişi ve özellikleri. Wheatstone köprüsü ile direnç ölçümü. FĠZ 154 Fizik II (202)/3 (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü) Coulomb yasası ve elektrik alan. Doğru akım devreleri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful