FĠZĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ A. ZORUNLU DERSLER (TPK)/AKTS 1.

Teknik Zorunlu Dersler

1. YARIYIL FĠZ 101 Fizik Laboratuvarı I (031)/3 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. Ölçme, deneysel verilerin analizi ve hata hesabı. Basit harmonik hareket ve sarmal yayda potansiyel enerjinin değişimi. İki boyutlu uzayda çarpışma. Hız ve ivme deneyleri. Yitirici kuvvetler ve sönümlü harmonik hareket. Hava masasında esnek ve esnek olmayan çarpışma deneyleri. Basit sarkaç ve yer çekimi ivmesinin ölçülmesi. Titreşen sicimde duran dalgalar. FĠZ 125 Temel Fizik I (404)/6 Ölçme ve birim sistemleri. Vektörler ve koordinat sistemleri. Parçacık kinematiği. Newton yasaları. Parçacık dinamiği. İş, güç, kinetik ve potansiyel enerji, iş-enerji teoremi ve enerjinin korunumu. Parçacık sistemleri, çizgisel momentum ve çarpışma. Dönme hareketinin kinematiği ve dinamiği, tork, açısal momentum ve yuvarlanma. Cisimlerin dengesi. Basit ve sönümlü harmonik hareket, zorla titreşimler. MAT 123 Matematik I (425)/6 Fonksiyonlar ve diziler. Dizilerin limiti. Fonksiyonların limiti. Sürekli fonksiyonlar. Türev: Fiziksel ve geometrik anlamı, özellikleri, zincir kuralı, yüksek mertebeden türevler, bazı temel adi türevsel denklemler. Ortalama değer teoremi, Rolle teoremi, Cauchy ortalama değer teoremi, genelleştirilmiş ortalama değer teoremi. İçbükeylik ve enuçlama. Taylor formülü. Belirsiz formlar, sonsuzluk içeren limitler, asimptotlar. L’Hospital kuralı. Riemann integrali: Özellikleri ve uygulamaları. İntegraller için ortalama değer teoremi. Ters türev, belirsiz integral. Newton-Leibnitz formülü. Parçalara ayırarak integral alma. Ters fonksiyonlar. Logaritma ve üstel fonksiyonlar. Hiperbolik fonksiyonlar. İntegralleme yöntemleri. Rasyonel fonksiyonların integrallenmesi. Yaklaşık integralleme. Özge integral. Seriler: Yakınsama ve ıraksama. Eksi-olmayan seriler. Mutlak ve koşullu yakınsaklık testleri. Güç serileri, güç serileri için yakınsaklık testleri. Güç serilerinin türev ve integrali. Taylor ve Mclaurin serileri. KĠM 109 Kimya I (404)/6 Madde, özellikleri ve ölçümü. Atomlar ve atom kuramı. Kimyasal bileşikler. Kimyasal tepkimeler. Sulu çözelti tepkimelerine giriş. Gazlar. Termokimya. Atomun elektron yapısı. Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri. Kimyasal bağlar I: Temel kavramlar. Kimyasal bağlar II: İlave kavramlar. KĠM 119 Genel Kimya Laboratuvarı I (031)/3 Metallerin özgül ısısının bulunması. Stokiyometri, Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunumu yasası. Uçucu bileşiklerin molekül kütlesinin bulunması. Çözeltilerin koligatif özellikleri. Çözeltilerin hazırlanması. PH kavramı. Asitler ve bazlar. Asit-baz tepkimeleri.

Ohm yasası. İç çarpım. Cu(IO3)2’in çözünürlük çarpımının tayini. Stokes teoremi. Sıcaklığın reaksiyon hızına etkisi. sözcük bilgisi gibi alanlarda beceri kazandırmayı amaçlayan bir program izlenmektedir. ĠNG 112 Konuşma ve Sunum Becerileri II (303)/4 Bu ders. Çok değişkenli fonksiyonlar. FĠZ 126 Temel Fizik II (404)/6 Elektrik yükü ve Coulomb yasası. 2. indüktans. Elektrokimya. Dönü yüzeyinin alanı. Uzayda eğriler. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatta gereksinim duyacağı tartışma. KĠM 120 Genel Kimya Laboratuvarı II (031)/3 Kimyasal Denge. Manyetik alan. çeşitli konularda yazılmış parçalar aracılığıyla ön tahminler yapma. münazara ve sunum becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir program izlenmektedir. Çok katlı integrallerde değişken değiştirme. Entropi ve serbest enerji. FĠZ 102 Fizik Laboratuvarı II (031)/3 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. katılar ve moleküller arası kuvvetler. Vektör fonksiyonlar. Birim dikey vektörü. İNG–153 Konuşma ve Sunum Becerileri I dersinin devamı niteliğindedir. Çözeltiler ve fiziksel özellikleri. Çapraz çarpım. paragraf analizi. Dağıl teoremi. Eğrilik ve ivme. Kısmi türevler. Uzayda vektör fonksiyonlar. KNO3’in çözünürlüğü ve saflaştırılması. Yönlü türev ve gradyant. Zincir kuralı. İkili ve üçlü integraller. Yüzey integralleri. Manyetik alan. Birim teğet vektörü. Konsantrasyonun reaksiyon hızına etkisi. Biot-Savart ve Ampère yasaları. Türkiye’de fizik mühendislerinin çalışma alanlarının tanıtımı. Yükseltgenme-indirgenme reaksiyonları. Asitler ve bazlar. Elektrik alan ve Gauss yasası. Çözünürlük ve kompleks iyon dengeleri. KĠM 110 Kimya II (404)/6 Sıvılar. Kondansatör ve dielektrikler. Alternatif akım devreleri. İkinci dereceden eğriler. Dönü katısının hacmi. Kirchoff kuralları. Organik fonksiyonel grupların analizi. Kimyasal dengenin ilkeleri. Faraday yasası. Doğru akım ve elektriksel direnç. Elektrik potansiyel. Osiloskop ve dalga biçimi ölçümleri. Çizgi integrallerin temel teoremi. Wheatstone köprüsü yöntemiyle direnç ölçümü. Düzlemde vektörler. Uzayda vektörler.ĠNG 111 Konuşma ve Sunum Becerileri I (303)/4 Fizik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin ingilizce okuma becerilerinin geliştirilebilmesi. Fiziksel araştırmaların mühendislik uygulamalara dönüşümünü tanıtmak. Elektrolizle bakır kaplama. Alternatif akım devreleri. Fizik mühendisliğinin çağdaş dünyadaki yeri ve önemi hakkında bilgi vermek. Limit ve süreklilik. Green teoremi. Akım ve gerilim ölçme düzenekleri. parçadan anlam çıkarma. Doğru akım devreleri. YARIYIL FĠZ 100 Fizik Mühendisliğine Giriş (010) Fizik mühendisliğinin uygulama alanlarını tanıtmak. Kimyasal kinetik. Termoelektrik çift ile sıcaklık ölçümü. MAT 124 Matematik II (425)/6 Analitik geometrinin temelleri. istemli değişme. Enuçlama problemleri. Sabun. asit baz dengeleri. . Çizgi integralleri.

İşletim sistemleri. Termodinamiğin birinci yasası ve uygulamaları. FĠZ 213 Termodinamik (303)/4 Sıcaklık. girişim. girişim. Isı makineleri ve soğutucular. Dalgaların üst üste binmesi. Helmholtz fonksiyonu ve Gibbs fonksiyonu. Ses dalgası. Atma ve dalga paketi. FĠZ 217 Titreşimler ve Dalgalar (303)/4 Titreşimler. Boyuna ve enine ilerleyen dalgalar. Mercek. Çok parçacıklı sistemler ve kütle merkezi. kırınım. Sıvılarda ses hızı ölçümü. paket yazılım programlarının matematik ve fizik problemlerine uygulama örnekleri. benzerlik dönüşümleri. mikrodalga kullanılarak yansıma. Isı iletimi. hermityen. kırınım deneyleri. momentum ve enerji korunum yasaları. Matris cebiri. Küçük titreşimler teorisi. Yansıma. Vektörler ve koordinat sistemleri. kuadratik dönüşümler. kırılma. zorla titreşim ve rezonans. girişim. İdeal gazların hal denklemi. Termodinamik denge kriteri. Carnot çevrimi. Entropi ve termodinamiğin ikinci yasası. Elektromanyetik dalgaların kutuplanması. YARIYIL . determinantlar. Korunumlu kuvvetler. gazların kinetik teorisi. Ses dalgaları ile yansıma. Termodinamiğin sıfırıncı yasası ve uygulamaları. tensör kavramı ve dönüşümler. Isı kapasitesi. Diferansiyel denklemlerin uygulamaları. Merkezi bir kuvvet altında hareket. Termodinamiğin üçüncü yasası. Joule-Thomson deneyi. Gibbs-Helmholtz bağıntıları. Parçacıkların çarpışması ve saçılması. potansiyel enerji. kırınımı ve kutuplanması. Vektör uzayları. üniter ve normal dönüşümler. Isıl denge. Yansımalı klaystron ile mikrodalga üretimi.3. Hareketli koordinat sistemleri. Kepler yasaları. mikrodalga ve görünür ışık kullanılarak Michelson interferometresi deneyi. çiftlenimli titreşimler. FĠZ 219 Bilgisayar Proglama I (122)/3 Bilgisayar ve arabirimlerin tanıtımı. sıcaklık ölçeği ve termometreler. Tensör cebiri: İndis notasyonu. vektör ve matris eşitlikleri. Doğrusal cebir ve matrisler: Doğrusal denklem sistemleri. doğrusal olmayan diferansiyel denklemler. Termodinamik potansiyeller. ikinci mertebeden değişken katsayılı homojen diferansiyel denklemlerin seri çözümleri. özdeğer ve özvektörler. ısı ve iç enerji kavramı. Faz dönüşümleri. 4. ayna ve prizma. Optik ağ ve ayırıcılık gücü. duran dalgalar. Görünür bölge lazer ışık kaynağı kullanılarak ışığın girişimi. Katı cisimlerin kinematiği ve dinamiği. FĠZ 211 Fizikte Matematiksel Yöntemler I (324)/7 Adi diferansiyel denklemler: Birinci mertebeden diferansiyel denklemler. ikinci ve daha yüksek mertebeden diferansiyel denklemler. kırınım ve kutuplanma deneyleri. Entalpi. FĠZ 215 Mekanik (404)/6 Newton mekaniğinin temelleri. Newton halkaları. Diferansiyel denklem sistemleri. Paket programlar: MATLAB ve Origin gibi bazı paket yazılımların tanıtımı. YARIYIL FĠZ 201 Fizik Laboratuvarı III (042)/4 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. Lagrange ve Hamilton hareket denklemleri. Maxwell bağıntıları.

Direnç-sığa (RC). görüntü yük yöntemi. dalga denklemi. Kesit alma yöntemleri. YARIYIL FĠZ 301 Fizik Laboratuvarı V (042)/4 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. Cıvata ve somunlar. Maxwell denklemleri. göreli momentum ve enerji. sonlu Fourier serileri. fonksiyonlar ve alt program komutları. Geometrik çizimler. Bohr atom modeli. RCL devreleri ve rezonans. çizgi integraller. Kuantum mekaniksel parçacık olarak fotonların ve elektronların özelliklerinin anlaşılmasına. yer değiştirme akımları.FĠZ 202 Fizik Laboratuvarı IV (042)/4 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. de Broglie Hipotezi. Kararlı elektrik akımları. Laplace ve Poisson denklemleri. direnç-indüktans (RL) devreleri. Fotoelektrik olay ve foton kavramı. doğru ve düzlemlerin izdüşümleri. analitik fonksiyonlar. rezidü teoremi ve uygulamaları. Siyah cisim ışıması ve Planck postulası. kütle-enerji eşdeğerliliği. Fortran 90 program dilinin temelleri. Bessel fonksiyonları. Statik manyetik alan: Lorentz kuvveti. FĠZ 220 Bilgisayar Programlama II (122)/3 Bilgisayar programlarında akış şemaları. Laurent serileri. Biot-Savart yasası. Compton olayı. vektör potansiyel. . difüzyon denklemi. Katot ışınları tüpü ve elektronların elektrik ve manyetik alan içindeki hareketi. Zamanla değişen alanlar: Faraday yasası ve elektromanyetik indüksiyon. Işığın ikili özelliği. FĠZ 222 Teknik Çizim (122)/4 Çizim aletleri ve kullanımları. Fourier dönüşümleri. FĠZ 218 Modern Fizik (303)/4 Özel Görelilik: Einstein varsayımları. Yapım resimleri çizimi. Ters Fourier dönüşümleri ve konvolüsyon. Hermite polinomları. değişkenler. elektromanyetik alanın enerjisi ve momentumu. Ampère yasası. bu parçacıkların madde ile etkileşmeleri sonucunda ortaya çıkan olayların incelenmesine ve maddenin yapısına ilişkin bilgilerin elde edilmesine. ölçekler. Fourier analizi: Dirac-delta fonksiyonu. düzlem elektromanyetik dalgalar ve özellikleri. Fourier dönüşümü uygulamaları. Fortran 90 programlama dilinin uygulamaları. X-ışınları ve kırınımı. kütlesiz parçacıklar. madde içinde manyetik alan. Özel fonksiyonlar: Legendre polinomları ve fonksiyonları. FĠZ 212 Fizikte Matematiksel Yöntemler II (324)/7 Kompleks analiz: Kompleks sayılar. İzdüşüm düzlemlerinin tanımı. uzunluk kısalması. Çeşitli örnekler kullanılarak Hall deneyi. 5. Laguerre polinomları. yazılar. Salınımlar ve çiftlenimli salıngaçlar. Bilgisayar yazılımlarının teknik resim çiziminde kullanımı. C programlama diline giriş. kompleks fonksiyonlar. göreli Doppler kayması. dalgaparçacık ikiliği. döngüler. Kısmi diferansiyel denklemler: Laplace denklemi. Galileo ve Lorentz dönüşümleri. sabitler. Michelson-Morley deneyi. madde içinde elektrik alan. dizinli değişkenler. elektik potansiyel. Hidrojen spektrumu. Diyot tüpleri ve magnetron koşulu. Elektronlarla kırınım. giriş-çıkış ve program akış deyimleri. Poisson denklemi. zaman genişlemesi. FĠZ 216 Elektrik ve Manyetizma (404)/6 Statik elektrik alan: Elektrik alan. Heisenberg belirsizlik ilkesi. Fourier serileri ve uygulamaları. Çizgiler. Cisimlerin görünüşleri. Rutherford saçılması. Faz ve grup hızı. Planck sabitinin varlığının ve Heisenberg belirsizlik ilkesinin geçerliliğinin saptanmasına. çok kutup açılımı. Elektrik ve manyetik alanlar.

Kristal büyütme yöntemleri. Basit harmonik salınıcı. basamak potansiyeli. radyoaktif bozulma. seri düzengeçli DC güç kaynağı. Yüklenmiş zar problemi. Katılarda bağlanma türleri: İyonik bağlanma. FĠZ 306 Elektronik II (303)/5 . süreklilik denklemi. emitör izleyici. RC devreleri ve RC süzgeçleri. Katı döneç ve hidrojen atomu. Stern-Gerlach deneyi. Açısal momentum. FET yükselteçler. bunların saptanma yöntemleri ve enerjilerinin ölçülmesine yönelik deneyler. YARIYIL FĠZ 302 Fizik Laboratuvarı VI (042)/4 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. metalik bağlanma. çizgisel kusurlar. Pauli ilkesi ve atomlarda elektronların dizilişi. Schrödinger dalga denklemi. işlemsel yükselteçli devreler. karışık bağlanma. Zamandan bağımsız Schrödinger denkleminin bir boyutlu çözümleri: Serbest parçacık. FĠZ 303 Elektronik Laboratuvarı I (031)/3 Osiloskop. Diyotlar. FET’ler. FĠZ 304 Elektronik Laboratuvarı II (031)/3 Sayısal elektronik laboratuvar deney setinin tanıtılması. atomik spektrumlar ve spektroskopik gösterim. düzensel mantık devreleri. Bragg yasası. x-ışınları kırımını. Mantık geçitleri. Dirac gösterimi. kırpıcı kenetleyici devreler. transistörlü yükselteç. eklem FET ve MOSFET’ler. FĠZ 305 Elektronik I (303)/5 Kirchhoff kuralları. Katı cisimlerin mekanik ve elastik özellikleri: Zor ve zorlanma. dalga fonksiyonu. düzlem kusurlar. Olasılık dağılımları: binom dağılımı. FĠZ 315 Kuantum Fiziği (404)/7 Kuantum fiziğinin temel varsayımları. kristal yapıda doğrultular ve düzlemler. beklenen değer. ortak emitörlü yükselteç. FĠZ 317 Malzeme Bilimi (303)/6 Kristal yapı ve kristal sistemleri: Birim hücre. Zener diyot. kovalent bağlanma. Bravais örgüsü. özvektörler. sonsuz ve sonlu potansiyel kuyusu. flip-floplar ve uygulamaları. Katı cismin faz diyagramları: Katı çözeltiler. spin kavramı. FET yükselteçler. Transistörler. elastik ve plastik deformasyonlar. Elektrik sinyalleri. potansiyel engeli. doğrultaçlar.çekirdek ışımaları. normal dağılım. 6. iki fazlı katılar. Poisson dağılımı. Miller indisleri. kırpıcı ve kenetleyiciler. Kondansatörler. Zeeman olayı. Kristal kusurları: Nokta kusurlar. kübik kristallerin elastik sabitleri. işlemsel yükselteçler. Thevenin ve Norton kuramları ile ilgili deneyler. olasılık genliği ve olasılık akısı. işlemsel yükselteçler. Schrödinger kuramında işlemciler. doğrultaçlar ve Zener diyot. başlıca kompozit malzeme türleri. giriş/çıkış empedansları. özdeğerler. Thevenin ve Norton kuramları. Kompozit malzemeler: Kompozit malzemenin genel özelikleri ve sınıflandırılması. hidrojen bağı. ortak taban yükselteç. Maxwell-Boltzmann hız dağılımı ve siyah cisim ışıması kavramlarına yönelik deneyler. isotropik katı cismin elastik modülleri. RC devreleri. Kuantum sayıları. Gerilim düzenleyicileri. Van-der Waals bağlanma. transistörlü anahtar.

kodlayıcılar. Yalıtkan katıların ısısal özellikleri: Örgü titreşimlerinin enerjisi. karşılaştırıcılar. kristallerde örgü titreşimleri. eşüleşim kuramı. optik süreçler. Fermi sıvısı. Grüneisen parametresi. sıkı bağlı elektron yaklaşımı. geçitler. fermiyon sistemlerinin istatistiksel özellikleri. Bloch fonksiyonu. polaritonlar. elektrostatik perdeleme. İdeal gazlarda üleşim fonksiyonu. Üleşim fonksiyonları: Küçük kanonik küme. yarıiletkenlerde termoelektrik olaylar. ferromanyetizma. mikroskopik durumların sayısı. paramanyetizma. dispersiyon bağıntısı. doğruluk çizelgeleri. Brillouin bölgesi. diyamanyetizma. ısı sığası için Einstein modeli ve Debye modeli. Fermi enerjisi. piezoelektrik ve ferroelektrik malzemeler. Kronig-Penney modeli. durum yoğunluğu. elektriksel iletkenlik). elastik ve optik titreşimler. kod çözücüler. ters örgü vektörleri. iyonik kristallerde dispersiyon bağıntısı. plazma optiği. ardışık mantık devreleri. grup hızı. 7. elektromanyetik dalgaların dispersiyon bağıntısı. üç-boyutlu serbest elektron gazı.Sayı sistemleri. katı cisimlerde anharmonik etkileşmeler. tip üstüniletkenler. Seebeck olayı ve Hall olayı. Binom. metallerin elektriksel ve ısısal iletkenliği. Düzensel mantık devreleri. Çoklu titreşiciler. bozon sistemlerinin istatistiksel özellikleri. plazmon. Devre tasarımı. kanonik küme. ferrimanyetizma. ısısal iletkenlik. I. kanonik ve büyük kanonik kümede ortalama değerler. ısısal genleşme. polaron. Bose-Einstein dağılım fonksiyonu. örgü titreşimlerinin kuantalanması ve fonon kavramı. Dielektrikler: Dielektrik sabiti ve kutuplanma. yaklaşık serbest elektron modeli kullanılarak Fermi yüzeyinin oluşturulması. katılarda ultrases hızının sıcaklık ve hidrostatik basınçla değişimi. elektron-fonon etkileşmesi. enerji bandındaki bir elektronun hareket denklemi. Katı cisimlerin elektromanyetik dalga ile etkileşmesi: Serbest elektron gazının dielektrik fonksiyonu. Mott metal-yalıtkan geçişi. Kayan yazmaçlar. kübik kristallerin yapı faktörleri. plazmada enine optik modlar. kırınım olayı ve kırınım koşulları. FĠZ 318 Maddenin Yapısı ve Özellikleri (303)/6 Kristallerde dalga yayılması ve ters örgü: Ters örgü uzayı. boyuna plazma osilasyonları. Süperiletkenlik: Meissner olayı. Enerji bantları: Yaklaşık serbest elektron modeli. Veri seçici ve çoklayıcılar. hole yörüngesi ve açık yörüngeler. boşluk (hole) kavramı. YARIYIL FĠZ 415 Katıhal Fiziği (404)/7 Serbest elektron Fermi gazı: Bir-boyutta enerji düzeyleri. etkin kütle. FĠZ 417 Spektral Analiz Yöntemleri (303)/5 . FĠZ 316 Ġstatistik Fizik (404)/7 İstatistik fizikte olasılık işlemleri. akustik ve optik fononlar. Fermi yüzeyi ve metaller: İndirgenmiş ve genişletilmiş enerji band diyagramları. FermiDirac dağılım fonksiyonu. Karnaugh haritaları. elektron yörüngesi. Maddenin manyetik özellikleri: Mıknatıslanma. saf ve katkılanmış yarıiletkenler (yük taşıyıcı yoğunluğu. Entropi. Makroskopik ve mikroskopik durumlar. Sayaçlar. Bose-Einstein yoğuşması. serbest elektron gazının ısı sığası. Boole cebiri ve teoremleri. Yarıiletkenler: Yasak enerji aralığı. bozon ve fermiyon dağılım fonksiyonları. mobilite. toplayıcılar. girilebilir durumların saptanması. BCS kuramının esasları. tek ve çok atomlu moleküllerde üleşim fonksiyonu. büyük kanonik küme. kritik sıcaklık. Fermi yüzeyinin tayininde deneysel yöntemler: Landau kuantizasyonu. Maxwell-Boltzmann. Katı cisimlerde örgü titreşimleri: Durum yoğunluğu. dHvA olayı ve SdH olayı. Gauss ve Poisson dağılımları. ideal gazlarda termodinamik nicelikler. sadeleştirme yöntemleri. tip ve II. eksitonlar. Parite üreteçleri. London denklemi. elektron-elektron etkileşmesi. bir enerji bandındaki orbital sayısı. kırma indisi. manyetik duygunluk.

gama ışınlarının soğurma katsayısının enerji bağımlılığı. Yüklü parçacıklar ve gama spektroskopisi. Radyasyon ölçüm sistemlerinin özellikleri. bir öğretim üyesinin gözetiminde. gazlarda alfa parçacıklarının enerji kaybı. Nükleer Reaktör. plan. Nükleer modeller: Sıvı damlası modeli. 2. Radyasyonun madde ile etkileşmesi. kabuk modeli. Ortak Zorunlu Dersler TKD 103 Türk Dili I (202)/2 Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri önemi. nükleon-nükleon saçılması.) . parite ve enerji düzeyleri. gama bozunması. nükleer kuvvetin özellikleri. daha gerçekçi modeller. YARIYIL FĠZ 414 Nükleer Fizik (404)/7 Temel nükleer yapı: Kütle. x-ışını soğurma spektroskopisi (XAS) ve x-ışını fotoelektron spektroskopisi (XPS). nükleer kuadropol momenti. düşünme. açısal momentum. Nükleer reaksiyonlar: Nötron fiziği. Kırmızı-altı spektroskopisi: İki atomlu moleküllerin titreşimleri. nükleer manyetik rezonans (NMR) deneyinin temel ilkeleri. Çevresel radyasyon ve günlük yaşam. Kompozisyonla ilgili bilgiler. bağımsız bir proje çalışması yaptırılır. kırmızı-altı spektroskopi teknikleri ve uygulamaları. FĠZ 418 Uygulamalı Radyasyon Fiziği (223)/5 Radyasyon tanımı. kan damarı modellemesi ile kontrast ortam deneyi. İyonlayıcı ve iyonlayıcı olmayan radyasyon. yayılma alanları ve bugünkü durumu. X-ışını spektroskopisi: Temel kavramlar. titreşim-dönü etkileşmesi. Nükleer momentler: Manyetik dipol momenti. beta bozunması. Schmidt-diyagramları. Bölüm tarafından belirlenen rapor hazırlama yönergesine uygun olarak yazar ve bahar dönemi sonunda belirlenen tarihte bir jüri önünde sunar ve notu bu Jüri kararıyla verilir. paragraf vb. buluş. yarıçap. Radyasyon aktivitesi. Yapılacak deneyler: Fotometrik yöntemle uzaklık yasası. nötron detektörleri. nükleer fizyon. değiş-tokuş kuvvetleri. dozimetreler). kolektif model.Spektroskopi nedir? Spektroskopi ve manyetik rezonans. FĠZ 420 Mezuniyet Projesi (yıllık) (082)/4 Bilimsel araştırmanın tanımı. x-ışını dozimetresi. Fermi gazı modeli. çok atomlu moleküllerin titreşimleri. organik moleküllerin 1 H NMR spektrumları. iki atomlu titreşen dönücü. parıldama detektörleri. Radyasyon dedeksiyon sistemleri (gaz dolu dedektörler. yarıiletken detektörler. Nükleer bozunmalar ve radyoaktivite: Alfa bozunması. İmla ve noktalama. x-ışını kırınım yöntemleri (XRD). isospin. Yazılı anlatım. uzaklık yasası ve gama/beta ışınlarının soğurulması. manyetik rezonans görüntüleme. x-ışını cihazları. (Konu. çok atomlu moleküllerin titreşim spektrumuna dönme etkisi. proton-proton ve nötron-nötron etkileşmeleri. çok kanallı analizör ile farklı radyoaktif kaynakların alfa enerjilerinin tayini. nasıl yapıldığı ve aşamaları hakkında bilgi verilir. nükleer radyasyonların algılanması ve ölçülmesi. Radyasyon dedeksiyonunda hata analizi. Türkçede sesler ve ses özellikleri. Türk dilinin gelişim evreleri. mikrodalga kullanılarak boru antenlerin radyasyon alanının belirlenmesi. beta spektroskopisi. 8. manyetik rezonansta temel kavramlar. Radyasyon birimleri. Nükleer kuvvetler: Döteron. Öğrenci yaptığı çalışmayı. nükleer füzyon ve hızlandırıcılar. dil-kültür ilişkisi. yarı-ömür ve radyoaktif denge. x-ışını flüoresans yöntemleri (XRF). Öğrencinin deneysel ve kuramsal yeteneklerini geliştirmek amacıyla fiziğin herhangi bir dalında seçilen bir konuda. elektron spin rezonans (ESR) spektroskopisi ve uygulamaları.

Borularda akış. Cisimlerin üzerine doğru olan akışın sürükleme ve kaldırma etkisi.TKD 104 Türk Dili II (202)/2 Cümle. Romberg integrasyonu. spline interpolasyonu. Newton’nun bölünmüş-fark polinom interpolasyonu. ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi. cümlenin unsurları. ekonomik. birinci mertebeden diferansiyel denklemler için Green fonksiyonları. yüksek doğruluklu türev formülleri. Borularda viskoz akış. Kararlı olmayan akış. Basınç ve akışkanların statiği. kuralsız integraller. ikizkenar yamuk kuralı. Richardson ekstrapolasyonu. Doğrusal denklemlerin sayısal çözümleri. FĠZ 355 Fizikte Matematiksel Yöntemler III (303)/5 Dirac delta fonksiyonu. Optimizasyon: Bir boyutta sınırlanmamış optimizasyon araştırma yöntemi. SturmLiouville tipi diferansiyel denklemler. SEÇMELĠ DERSLER (TPK)/AKTS 1. Etkili konuşma tekniği ve uygulaması. sınırlandırılmış optimizasyon. yüksek mertebeden türevler. AĠT 204 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi II (202)/2 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muassır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde. ayrık ve hızlı Fourier transformları. Açık kanallarda akışlar. Akışkan sistemlerin momentum analizi. ikinci dereceden interpolasyon. devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu tıoplumumuzda meydana gelen siyasi. Yazılı kompozisyon türleri. Akışkanların diferansiyel analizi. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili örnek metinlerin okunması ve incelenmesi. Gauss kareleme yöntemi. determinantı. ikinci mertebeden diferansiyel denklemler için Green . Sıkışabilir akışkanlar. Lagrange polinom interpolasyonu. QR ve SR ayrılmaları. doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon yöntemi. güç spektrumu. Uygulama. AĠT 203 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi I (202)/2 Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi. Kütle korunumu ve Bernoulli denklemi. B. çok boyutta sınırlanmamış optimizasyon. Nümerik türev ve integral: Newton-Cotes integrasyonu. sinüssel fonksiyonlarla eğri uyarlaması. Fourier yaklaşımı. makine keskinliği ve hatalar. Taylor serileri ve hataların tahmini. sosyal. sayısal türevler. Simpson kuralı. Boyut analizi ve modelleme. Cümle ve anlatım bozuklukları. Teknik Seçmeli I Dersleri (Güz Döneminde Açılacak) FĠZ 351 Akışkanlar Mekaniği (303)/5 Akışkanların özellikleri. kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve imparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu. Bir matrisin tersi. Denklemlerin ve polinomların köklerinin bulunması yöntemleri. Akışkanların kinematiği. Green fonksiyonları: Adi diferansiyel denklemlerde Green fonksiyonları. LU. Eğri uyarlaması: En küçük kareler yöntemi. FĠZ 353 Sayısal Çözümleme (303)/5 Temel sayı gösterimlerinin hesaplanması.

Kuantum dinamiği: Zamana bağlı Schrödinger denklemi. tamlık özelliğinin uygulamaları. Akustik dalga denklemi ve basit çözümleri. Borular. kanallar ve filtreler. Titreşen sicimin enine hareketi. Ses dalgalarının akışkanlarda soğrulması ve zayıflaması. Akustiğin uygulamaları. dielektrik dalga kılavuzu. zamana bağlı pertürbasyon kuramı. zamana göre harmonik alanlar. diğer anten tipleri. diyagonalizasyon. Hermitian operatörler. alıcı antenler. adi ve kısmi diferansiyel denklemlere uygulamalar. dalga denklemi ve çözümleri. FĠZ 356 Fizikte Matematiksel Yöntemler IV (303)/5 Vektör uzayları: Uzay ve alt uzay kavramları. istatistik. ısı denklemi ve Helmholtz denklemi). Düzlemsel elektromanyetik dalgalar: Kayıpsız ortamda düzlem dalgalar. doğrusal dönüşümlerin matris gösterimi. Normal Dağılım. doğrusal bağımsızlık ve bazlar. Laplace dönüşümü. gelişigüzel değişkenler. Çubukların titreşimi. açısal momentumun özdeğer ve özdurumları. paralel plaka dalga kılavuzunda sönüm. dikdörtgen ve çembersel dalga kılavuzları. ket ve işlemciler. karışık olmayan sınır koşullarını içeren problemler. karışık sınır koşullarını içeren problemler. Yaklaşım yöntemleri: Zamandan bağımsız pertürbasyon kuramı. klasik Fredholm teorisi. anten radyasyon desenleri ve parametreleri. enine elektromanyetik dalgalar. Lagrange çarpanları. Schrödinger ve Heisenberg formülasyonları. başlangıç değer problemleri. Gürültü. Sturm-Liouville teorisi: Self-adjoint diferansiyel denklemler. Poynting vektör. zar ve levhaların titreşimi. toplam yansıma. GramSchmidt ortogonalizasyonu. kısmi diferansiyel denklemlerde Green fonksiyonları (Laplace denklemi. 2. Varyasyon hesabı: Euler-Lagrange denklemleri ve uygulamaları. Dalga kılavuzları: Düzgün yönlendirme yapıları üzerinde genel dalga davranışı. İntegral denklemler: İntegral denklemlere örnekler. İletim hatları: Düzlem plaka iletim hattı. FĠZ 357 Elektromanyetik Dalgalar (303)/5 Maxwell denklemleri: Potansiyel fonksiyonları. doğrusal dönüşümler. Akustik dönüştürgenler. sonlu iletim hatlarının dalga karakteristikleri. Binom dağılımı. genel iletim hattı denklemleri. ayrılabilen çekirdekli integral denklemler. baz değiştirme. ardışık yaklaştırmalar yöntemi. baz ketleri ve matris temsilleri. düzlemsel iletken sınıra dik ve eğik geliş. işitme ve konuşma. paralel plaka dalga kılavuzu. açısal momentumların toplanması. İntegral dönüşümleri: Fourier dönüşümü. basit harmonik salınıcı. düzlemsel dielektrik sınıra dik ve eğik geliş. iç çarpım uzayları. Akustik rezonatörler. kutuplanma ve çeşitleri. WKB yaklaşımı. Akustik dalgaların iletimi ve yansıması. gözlenebilirler.fonksiyonları. . Akustik dalgaların yayılması ve algılanması. sınırlayıcıların varyasyonu. Olasılık: Temel kavramlar. Antenler: Elementer dipol radyasyonu. kaviteler ve dalga kılavuzları. Rayleigh-Ritz varyasyon tekniği. Poisson dağılımı. elektromanyetik sınır şartları. varyasyon yöntemi. kayıplı ortamda düzlem dalgalar. Saçılma kuramı. İki boyutlu dalga denklemi. integral denklemlerinin sınıflandırılması. Açısal momentum: Açısal momentum komütasyon bağıntıları. iletim hattı empedans uyumu. grup hızı. anten düzenleri. FĠZ 354 Kuantum Mekaniği (303)/5 Kuantum mekaniğinin matris gösterimi: Bra. konvolüsyon integralleri. Teknik Seçmeli I Dersleri (Bahar Döneminde Açılacak) FĠZ 350 Akustik (303)/5 Titreşimin temelleri. alıcı iletici antenler. ince doğrusal anten. dalga denklemi. özfonksiyonların tamlığı.

Dolaşım ve solunum dinamiği: Dolaşım sisteminin yapısı ve işlevi. Nanobilimde ince filmlerin yeri ve önemi. tayristörler. kalp devri. parabolik denklemlerin sonlu fark yöntemi ile çözümü. Optik filmler. sert kaplamalar. bileşik sesler ve Fourier analizi. Sinaptik iletim: Elektriksel ve kimyasal sinapslar. nükleik asitler. renk ve renkli görme. Kuantum mekaniğinde sınır değer problemleri. Kalınlık ölçme teknikleri. Manyetik özellikler. Hücrede biyofiziksel olaylar: Hücre zarının moleküler organizasyonu. W ve Z bozonları. Higgs alanı. etkileşme tesir kesiti. kütleçekim etkileşmeleri. litografi. Elektromiyografi (EMG) ve elektrokardiyografi (EKG): Uyarma-kasılma çiftlenimi. D sınıfı). çekirdeklenme. güç kaynakları. geniş alan film kaplamaları. Feynman diyagramları. Film büyütme. Film hazırlamada temizliğin önemi ve temiz odalar. Rayleigh-Ritz yöntemi.FĠZ 358 Biyofizik (303)/5 Moleküler biyofizik: Biyolojik makro moleküller. Görme ve işitme biyofiziği: Işık ve görme. Gelişigüzel sayıların dağılımı. güç kontrol devreleri. elektriksel özellikler. vakum pompaları. Film şekillendirme yöntemleri. gözün yapısı ve görüntü oluşumu. FĠZ 451 Ġnce Film Teknikleri ve Uygulamaları (303)/5 Vakum bilimi. Aksiyon potansiyeli: Uyarılabilir hücreler ve aksiyon potansiyelinin oluşumu. vakum odaları. EEG dalgaları. kuvvetli etkileşmeler. yüksek frekanslarda yükselteç tepkileri (BJT ve FET yükselteçler). solunum sistemi ve işlevi. Etkileşmeler ve alanlar: Etkileşmelerin klasik ve kuantum yorumu. standart model. pion spini ve parite. gazların dinamiği ve akışı. vakum ölçerler. kalbin etkinliği ve gücü. ses ve işitme. pasif geçişlerin nicel tartışması. parçacıklar ve antiparçacıklar. Runge-Kutta yöntemi. Elektroansefalografinin (EEG) biyofiziksel temelleri: Beynin işlevi ve elektriksel aktivitesi. renormalizasyon ve ayar değişmezliği. FĠZ 457 Parçacık Fiziği (303)/5 Kuarklar ve Leptonlar: Temel parçacık için kriterler. elektro-zayıf teori. kalp dipolü ve Einthoven üçgeni. pasif zar modeli ve kablo kuramı. Dirac Denklemi. Kısmi diferansiyel denklemler: Eliptik denklemlerin sonlu fark yöntemi ile çözümü. Film karakterizasyon teknikleri. FĠZ 455 Hesaplamalı Fizik (303)/5 Adi diferansiyel denklemler: Euler yöntemi. Ising model. insanda enerji gereksinimi. B. akciğer hacim ve kapasitesi. Crank-Nicholson yöntemi. İnce filmlerin hazırlanmasında kullanılan alttaşlar. Hopfield sinir ağları. parçacık ve antiparçacıkların paritesi. amino asitler ve proteinler. Mikroelektronik üretim yöntemleri. yük korunumu ve ayar . aktif süzgeçler. Monte Carlo simulasyonları. kuark çeşnileri. kayan filamanlar modeli. parite işlemi. İnce filmlerin mekanik özellikleri. Değişmezlik prensipleri ve korunum yasaları: Ötelenme ve dönme işlemcileri. Teknik Seçmeli II Dersleri (Güz Döneminde Açılacak) FĠZ 405 Elektronik III (303)/5 Triyaklar. zayıf etkileşmeler. güç yükselteçleri (A. ısı iletim denklemi. kalbin özel uyarı ve iletim sistemi. bozunmalar ve rezonanslar. AB. lipitler. Biyoenerji: Biyolojik sistemlerde enerji dönüşümleri ve enerji akışı. zarlarda difüzyon ve osmoz. diyaklar. tam yansıtan ve tam geçiren kaplamalar. 3. çoklu adım yöntemleri. lepton çeşnileri. Yukawa kuramı. sinir-kas kavşağında uyarı iletimi. Taylor serisi yöntemi. C. uyarılmış potansiyeller. elektromagnetik etkileşmeler. Film kaplama yöntemleri. İnce filmlerin kullanım alanları. Laplace ve Poisson denklemlerinin fiziksel problemlere uygulamaları. parçacıkların sınıflandırılması. iç kulak çevrimi ve iç kulak potansiyelleri.

kerma. stokastik ve stokastik olmayan etkiler. simetri grupları. Grupların temsili: Eşdeğer temsiller. Lie grupları: Lie gruplarının tanımı. enerji kaynaklarının kullanımında geleceğe yönelik ulusal ve uluslararası eğilimler ve öngörüler. Enerji kaynaklarının sınıflandırılması. Grup teorisinin temelleri: Grup tabloları. üniter temsiller. kanser riski ile ilgili matematiksel modeller. ve II. Çevre gözetimi: Çevre ile ilgili radyasyon gözetim programları. Enerji dönüşümlerinde verim: basamak verimi. biyokütle. bir Lie grubunun ilintili bileşenleri. Schur leması. jeotermal. hava örnekleme hesapları. indirgenebilir ve indirgenemez temsiller. bazı depolama düzenimlerine örnekler. güneş. izospin simetrisi. mutasyon ve genetik etkiler. kimyasal. karakterler. direk çarpım temsilleri. sonlu Abelian grupların indirgenemez temsilleri. kosetler. Enerji depolama: Enerji depolama gereksinimi. permütasyonlar. FĠZ 467 Sağlık Fiziği (303)/5 Sağlık fiziği nedir. verim iyileştirme olanakları. radyoaktif atık yönetimi ve genel atık türleri. sanayi ve ulaşımda enerji kullanım yüzdeleri. yeniden kazanım. örnekleme türleri ve örnekleme stratejileri. mekanik. radyo frekans ve mikrodalga kaynakları ve bunların biyolojik etkileri. Radyasyonun biyolojik etkileri: Biyosistemlerde hasar oluşum mekanizmaları. nükleer. soğurulan doz. nüfus artış hızı-enerji üretim artış hızı ilişkisi. parçacık kaynaklı doz ve dış dozun hesaplanması ile ilgili modeller. eşüretim. FĠZ 461 Grup Kuramı (303)/5 Grup tanımı ve örnekler. Radyasyonla ilgili düzenlemelerin tarihsel gelişimi: Radyasyon kullanımını yönlendiren uluslararası ve ulusal bilim örgütleri ve geliştirilen radyasyon kullanım standartları. Dış dozun belirlenmesi: Foton kaynaklı doz. taşıma ve dağıtımda güvenlik. kanser oluşumu. Sağlık fiziği alanında kullanılan araç ve gereçler: Gaz dolu detektörler. Yararlanılan enerji kaynakları: Kömür. FĠZ 465 Enerji (303)/5 Evrende enerji. radyasyon gözetiminin yapılması. kirletici ölçüm teknikleri. projeksiyon operatörleri. izomorfizm. Enerji ve toplum: toplumların ısınma. parıldama detektörleri ve yarıiletken detektörler. Grup kuramının fiziksel problemlere uygulamaları.değişmezliği. birikimli verim. . baryon ve lepton sayıları korunumu. sayma istatistiği. homomorfizm. radyasyon çalışanları için doz hesapları. değişmez integrasyon. Enerji kaynağı olarak güneş: Güneş nasıl enerji üretiyor? Dünyaya gelen güneş enerjisi ve yıllık değişimi. CPT değişmezliği. enerjipara ilişkisi. petrol. dalgalar ve akıntılar. elektriksel ve hidrojen enerjisi depolama. nükleer tıp hastaları için iç doz hesapları. çevre kirleticilerin izin verilen düzeyleri. atık ısıdan yararlanma. hidrolik. sağlık fizikçileri nerelerde istihdam edilirler ve görevleri nelerdir? Radyasyondan korunma ile ilgili nicelikler ve birimler: Işınlama. Güneş enerjisi dönüştürücüleri: Güneş-ısı dönüştürücüleri. Standart modelin ötesi. ısı enerjisi ve fosil yakıtların taşınması ve dağıtımı. çalışanların gözetimi. ısı. Lagrange teoremi. rüzgar. Enerjinin taşınması ve dağıtımı: Elektrik enerjisi. lazerler. akut radyasyon sendromu. faktör grupları. yasa verimleri. sınıflar. değişmez alt gruplar. foton ve parçacık kaynaklarının zırhlanması. Güneş-elektrik dönüştürücüleri. Enerji kullanımında çevre: Enerji üretiminde ortaya çıkan çevre etkileri. I. kompakt ve kompakt olmayan Lie grupları. eşdeğer doz. tuhaflık ve hiperyük. Radyasyondan korunma: Dış korunmanın ilkeleri. doğalgaz. barınma. hücre sağkalım incelemeleri ve bağıl biyolojik etkinlik. direkt ve yarı direkt çarpım grupları. matris temsilleri için diklik teoremi. İyonlayıcı olmayan radyasyon: Ültraviyole (UV) radyasyonu. İç dozun belirlenmesi: İç dozun hesaplanmasında kullanılan temel kavramlar.

pn eklem fotovoltaj. T1 ve T2’nin ölçümü. Elektron spin rezonans (ESR)’ın temel ilkeleri: Elektronik manyetik moment ve açısal momentum. saçılma mekanizmaları ve mobilite. Schottky diyodu ile pn diyodun karşılaştırılması. varaktor. ısısal oksitleme. azınlık yük taşıyıcılarının enjeksiyonu ve taşınması. rekombinasyon ve enjeksiyon süreçleri. tünelleme akımı. ışığın soğurulması ve saçılması. pin fotodiyot. geçiş sığası. Zener diyodu. akım-gerilim karakteristikleri. çiftkırılımlı optik aygıtlar. yük depolanması ve ters geçici tepki. çığ fotodiyot. doğrudan ve doğrudan olmayan bant aralığı. Puls ve Fourier transform (FT) NMR: Fourier transformu. uyarılmış yayınım hızı ve Einstein katsayısı. Schottky engeli ve metal-yalıtkan-yarıiletken (MIS) güneş pilleri. fotodetektörlerde gürültü. DC akım-gerilim karakteristikleri. güneş pili yapımında kullanılan malzemeler. iyon ekimi yöntemiyle katkılama. sürüklenme ve difüzyon akımları. optik modülatörler. sanki-Fermi düzeyleri. düzlemsel teknoloji. akusto-optik modülatörler. homojen olmayan yarıiletkenler ve kurulu elektrik alan.4. fiberoptik yükselteçler. elektrik ve optik bant genişliği. pn eklemin beslenmesi. fotoiletken dedektörler ve fotoiletken kazanç. tek frekanslı katıhal lazerler. tünel diyodu. heteroeklemler. kuantum verimi. çoklu girişim. boyuna durulma. Metal-yarıiletken eklemi: Enerji-band diyagramı. sıcaklık etkisi. Durulma mekanizmaları: Moleküler hareketlerin frekans dağılımları. FT NMR spektrometresinin ilkeleri. ışıkla üretilen akım ve toplama verimi. enine durulma ve çizgi genişlikleri. anizotropik bir ortamda ışığın yayılması. Dielektrik dalga kılavuzları ve fiberoptikler: Simetrik düzlem dielektrik dalga kılavuzu. fiberoptik iletişimleri için ışık yayıcılar. seri direnç ve eşdeğer devre. serbest yüklerden arındırılmış bölge yaklaşımı. oksit ve nitrat maskeleri. Teknik Seçmeli II Dersleri (Bahar Döneminde Açılacak) FĠZ 452 Yarıiletken Aygıt Fiziği ve Teknolojisi (303)/5 Yarıiletkenlerin temel fiziksel kuramı: Enerji bandları. kırınım ilkeleri. Fotovoltaik aygıtlar: Fotovoltaik aygıt ilkeleri. Yarıiletken temel kavramlar ve ışık yayan diyotlar (LED): Enerji bantları. Fotodedektörler: pn eklem fotodiyodun temelleri. manyetik dipolün manyetik . katkılanmış yarıiletken tabakanın karakterizasyonu. FĠZ 456 NMR ve ESR Spektroskopisi (303)/5 Nükleer manyetik rezonans (NMR)’ın temel ilkeleri: Nükleer presesyon. pn eklemi: Isıl dengede pn eklemi. Işığın kutuplanması ve modülasyonu: Kutuplanma. Güneş pili ve ışık yayan diyot (LED): Yarıiletkenlerde optik soğurma. aygıtlar ve verimlilikleri. fotovoltaik etki ve güneş pili verimi. çok katlı lazer diyotlar. azınlık taşıyıcı enjeksiyonu ve enjeksiyon verimi. Temel aygıt teknolojisi: Alttaş üretimi ve pn eklemi yapılması. kuantum kuyu aygıtları. zaman ve uzay koherentliği. optik lazer çoğaltıcılar. pn ekleminin küçük sinyal analizi. çiftkırılım. LED karakteristikleri. Bloch eşitlikleri. Schottky diyodunun yapısı ve uygulamaları. elektro-optik etkiler. spin-örgü etkileşmeleri. doğrusal olmayan optik. lazer ışıması koşulları. fiberoptik iletişimi için LED’ler. magneto-optik etkiler. grup hızı. pn ekleminde çığ olayı. Fresnel denklemleri. optik aktivite ve dairesel çiftkırılım. FĠZ 454 Optoelektronik (303)/5 Işığın dalga özelliği: Kırma indisi. Lazerler: Uyarılmış yayınım ve foton çoğaltımı. soğurma katsayısı ve fotodiyot malzemeleri. heteroeklem fotodiyot. pn eklemiyle ışık üretimi. fototransistörler. dönen sistemde manyetizasyon. kuantum verimi ve tepkisi. heteroeklem yüksek şiddetli LED’ler. katı-hal difüzyonu yöntemiyle katkılama. saf ve katkılanmış yarıiletkenlerde yük taşıyıcı yoğunluğu. uzay yükü bölgesinde üretim ve rekombinasyon akımları. epitaksiyel büyütme. serbest indüksiyon bozunması (FID). I-V karakteristiği. Yarıiletkenlerin denge dışı özellikleri: Yük taşıyıcı üretimi. lazer diyotun temelleri.

sinyalin algılanması. kovaryant dış türev. basit programların yazılıp çalıştırılması. PseudoRiemannian bağlantısı. Elektron spin rezonans spektrumları: Çizgi şekilleri. manifoldlar üzerinde integrasyon. Teknik Olmayan Seçmeli Dersler . İki atomlu moleküllerin elektronik yapısı. Lie türevi. konformal tensör. FĠZ 462 Mikroişleyiciler ve Uygulamaları (223)/5 Mikroişleyici ve mikrobilgisayarlara giriş. Moleküllerde elektronik ışıma türleri. elektromanyetik teoride uygulamalar. izotropik olmayan g faktörü ve gelişigüzel yönelim. tanjant vektörleri. g faktörü. Moleküler spektrum. Makine ve assembly dilleri ve programlama örnekleri. küresel simetrik çözümler. diferansiyel 1 formlar. PROM. Doyum.alandaki enerjisi. bazı temel giriş/çıkış deneylerin yapılması. X-ışınları kırınım (XRD) yöntemleri. X-ışınlarının madde ile etkileşimi. Gravitasyon: Lorentzian bağlantılar. parametrik eğriler. deneysel donanımlar ve uygulamaları. integral eğrileri. Bellek haritaları ve belleklerin ve giriş/çıkış birimlerinin mikroişleyicilere bağlanmaları. Moleküler orbital kuramı ve bazı moleküler orbitallerin şekilleri. skaler eğrilik. metrik uyumlu bağlantılar. Elektronik spektroskopi. Bellekler (RAM. tensörlerin kovaryant türevi. PIC16F84 entegresinin tanıtılması. EPROM. mıknatıs. ESR spektrometresinin yapısı ve çalışma ilkesi: Mikrodalga kovuğu. İki atomlu moleküllerde elektronik açısal momentum. aşırı ince yapı etkileşimleri. Mikroişleyicilerde adres. vektör alanları. FĠZ 458 Uygulamalı X-ışınları (303)/5 Yapı-faz ve yapı-malzeme özellikleri. elektron-çekirdek çift rezonansı (ENDOR). litografi. ROM. Reissner-Nordström çözümü. dış türev. işlenmesi ve değerlendirilmesi. Klasik ve modern x-ışını kaynakları. Bianchi özdeşlikleri. tomografi ve halografi yöntemleri ve güncel uygulamalar. puls ESR. Einstein tensörü. Einstein alan denklemleri. Intel 8080A mikroişleyicisi üzerine kurulmuş mikrobilgisayar deney setlerini kullanarak. modülasyon ve dedeksiyon birimleri. temel analizler ve örnekler. korunum yasaları. EEPROM) ve çalışma ilkeleri. kaynak. topografi. FĠZ 460 Genel Görelilik (303)/5 Özel görelilik teorisi. türevlenebilir manifoldlar. Elektrostatik kristal alan kuramı ve uygulamaları. durulma ve ENDOR: Durulma zamanı ve doyum. algıç sistemleri. Kesilme işlemleri ve kullanımı. Mikroişleyicilerin temel yapıları. Newton kuvveti. S=1/2 ve I=1/2 sistemleri için enerji düzeyleri ve rezonans geçişleri. eğrilik ve torsiyon tensörleri. Basit ADC ve DAC devrelerinin mikrobilgisayar ve ilgili programları kullanarak gerçekleştirilmesi. Manifoldlar: Topolojik manifoldlar. Gravitasyon ve torsiyon. moleküler terim sembolleri ve uygulamaları. Killing denklemleri. Kırınım ve saçılma deneyleri ile faz diyagramı analizleri. 5. veri ve kontrol yolu yapısı. Örneksel-sayısal çevirgeçler (ADC) ve sayısal-örneksel çevirgeçler (DAC). Fourier transform ESR. Bağlantı: Doğrusal bağlantı. X-ışınları mikroskopi. FĠZ 464 Molekül Fiziği (303)/5 Moleküler bağ ve bağlanma enerjileri. X-ışınları soğurma spektroskopisi (XAS): X-ışını soğurma yakın kenar spektroskopisi (XANES) ve genişletilmiş x-ışını soğurma ince yapı spektroskopisi (EXAFS) ve uygulamaları. X-ışınlarının saçılması: küçük ve geniş açı x-ışını saçılması (SWAXS) ve yatay küçük geliş açılı x-ışını saçılması (GISAXS) yöntemleri. madde alanları. Seri ve paralel giriş/çıkış birimleri. rezonans ve rezonans koşulu. tensör alanları. spin Hamiltoniyeni.

SOS 104 Sosyolojiye Giriş (303)/4 Tarihsel. kültürleme. Rönesans ve modern bilimin doğuşu. denge. ĠYB 198 Örgütlenme Ġlkeleri (303)/4 Örgütlenme. toplumsal ilişkiler ve devlet. kültür değer. Kültür kalıpları. sosyal statü. ampirik ve analitik yaklaşımlarla sosyolojinin tanımı ve konusunun belirlenmesi. C. örgütlenme çeşitleri. sosyal değişme. ahlak ve etik. ANT 201/202 Sosyal Antropolojiye Giriş (303)/4 Kültür ve kültür kavramlarının evrimi. Bir meslek adamı olmak ne demektir? Sosyal hizmet uzmanlarının karşılaşabilecekleri kimi sorunların çözümünde felsefenin rolü ne olabilir? TAR 106 Bilim Tarihi (303)/4 Bilimin kökenleri ve ilmi bilginin niteliği. duygu. maliyetler ve kar. Enflasyon. norm. kayıtsızlık eğrileri. fayda. Sosyolojide metodoloji hakkında genel ve özlü bilgi. Piyasa yapıları. İki boyutlu uzayda . toplam arz. örgütlenme planı. Sosyolojinin sosyal bilimler içerisindeki yeri. Sosyal sistem. Toplam talep. oligopol. Esneklikler. Modern bilim kavramına yol açan belli başlı teoriler ve keşifler aşağıdaki safhalarda ele alınmaktadır. yetkilendirme. sosyal çözülme. heyecan ve güdülenme. Reformasyon ve endüstri devrimi sırası ve sonrasında ilmi gelişmeler. Mezopotamya. sorumluluk ve otorite. kültürlenme. FĠZĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜNÜN DĠĞER BÖLÜMLERE VERDĠĞĠ DERSLER (TPK)/AKTS 1. merkezileşmiş ve merkezi olmayan örgütlenmeler. sosyal tabakalaşma. büyük işletmelerin örgütlenmesi. Eski uygarlıklarda (Mısır. kişilik kuramları. gelir. difüzyon. Yunan) bilim. sosyal kurum. algılama. Kültür teorisi. arz. Kişiler arası ilişkiler. Basit harmonik hareket ve sarmal yayda potansiyel enerjinin değişimi. sosyal rol. tüketim ve birikim. meslek(ler) üzerine. işveren ve personel arası ilişkiler. Kültürel kurumlar ve değişkenler. sosyal yapı. İş çevrimleri. Psikoloji okulları. İnsanın değeri üzerine. kültürel süreçler. FEL 110 Felsefeye Giriş (303)/4 Felsefe ve insan üzerine.ECO 141 Ekonomiye Giriş I (303)/4 Fırsat maliyetleri. Kültürel ekolojide değişme. sosyalizasyon ve kişilik. PSĠ 101 Psikolojiye Giriş (303)/4 Psikolojinin kapsamı. insan olmak ne demektir?. deneysel verilerin analizi ve hata hesabı. yatırım. bütünleşme ve farklılaşma. monopol. kültürleşme. sosyal bütünleşme. talep. Toplumlar ve grupların yapısal özelliklerini açıklayan temel kavramlar. öğrenme ilkeleri. piyasalar. Davranış. şubelendirme. Ortaçağ Avrupa ve İslam dünyasında bilim.Kişilik ve uyum. işsizlik. Kuvvet kavramı üzerine deneyler. tam rekabet. Tarihi örnekler ışığında bilimi doğuran ortam. Güz Döneminde Açılacak Dersler FĠZ 103 Fizik Laboratuvarı I (031)/3 (Mühendislik ve Fen Fakültesi Bölümleri) Ölçme deneyi. Günümüz dünyasında bilim ve Türkiye'de bilimin geleceği.

Kondansatörler. Newton yasaları ve parçacık dinamiği. Işığın ikili özelliği. Vektörler. Gauss yasası. Katı cisimlerin dönme hareketinin kinematiği ve dinamiği. Hidrostatik ve hidrodinamik. enerjinin korunumu. Bir ve iki boyutta parçacık hareketi. Kondansatörler ve dielektrikler.Yük ve madde. Kimya Bölümü. Skaler ve vektörel nicelikler. Lorentz dönüşümleri. Bir boyutta ve düzlemde hareket. açısal momentum . uzunluk kısalması. doğru akım devreleri. göreli Doppler kayması. elektrik alan ve potansiyel. İş. enerjinin korunumu. FĠZ 195 Fizik (202)/3 (Eczacılık Fakültesi) Ölçme ve birimler. Manyetik alan. Isı ve ısı iletimi. Heisenberg belirsizlik ilkesi. İş ve enerji. FĠZ 137 Fizik I (404)/5 (Mühendislik Fakültesi Bölümleri . Manyetik alan. Parçacık dinamiği ve Newton yasaları. Coloumb yasası. Alternatif akımlar. göreli momentum ve enerji. FĠZ 153 FĠZĠK I (202)/3 (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü) Kuvvet ve parçacık dinamiği. Mekanik dalgalar ve ses. momentumun korunumu. Hidrojen spektrumu. Parçacık sistemlerinin dinamiği. İş. Coulomb yasası. Elektronlarla kırınım. Titreşen sicimde duran dalgalar. Akım ve direnç. enerji. Salınım hareketleri. İş. Akım ve direnç. FĠZ 113 Fizik I (303)/4 (Sağlık Meslek Yüksekokulu Radyoloji ve Odyometri Programları) Ölçme ve birim sistemleri. Michelson-Morley deneyi. zaman genişlemesi. FĠZ 133 Fizik (303)/4 (Çocuk Gelişimi Bölümü) Newton yasaları. Akım. yuvarlanan cisimler. Elektrik alan. denge. çarpışma. Parçacık kinematiği. Esneklik. Çarpışma ve çizgisel momentumun korunumu.çarpışma. Hidrostatik ve hidrodinamik. Düzgün dairesel hareket. Parçacık kinematiği. kinetik ve potansiyel enerji. Compton olayı. Katı cisimlerin hareketi. Fotoelektrik olay ve foton kavramı. FĠZ 333 Modern Fizik (303)/4 (Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Bölümü) Özel Görelilik. Siyah cisim ışıması ve Planck postulası. Elektrik alan ve potansiyeli. Newton yasaları ve uygulamaları. Einstein varsayımları. Matematik Bölümü) Ölçme ve birim sistemleri. Katı cisimlerin dönme hareketi. Basit sarkaç ve yer çekimi ivmesinin ölçülmesi. FĠZ 115 Fizik (202)/3 (Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü) Skaler ve vektörel nicelikler. . Skaler ve vektör nicelikler. çizgisel momentumun korunumu. tork. de Broglie hipotezi. Bohr atom modeli. Isı ve sıcaklık. Newton yasaları ve parçacık dinamiği. direnç. tork. İdeal gazlar. Elektrik potansiyeli. Doğru akım devreleri. İş ve enerji. Hız ve ivme deneyleri. Mercekler. kinetik ve potansiyel enerji. İtme ve çizgisel momentum.

Akım. Osiloskopun tanıtımı deneyi. Ampère yasası. Kirchoff yasaları. Coulomb yasası. Elektrik potansiyel. Elektrik potansiyel. Alternatif akım. RL devreleri. FĠZ 138 Fizik II (404)/5 (Mühendislik Fakültesi Bölümleri. Wheatstone köprüsü ile direnç ölçümü. Kondansatörler. Alternatif akımlar. Bahar Döneminde Açılacak Dersler FĠZ 104 Fizik Laboratuvarı II (031)/3 (Mühendislik Fakültesi Bölümleri) Doğru akım-gerilim ölçme düzenekleri. İndüktans. Manyetik alan deneyi. FĠZ 114 Fizik II (303)/4 (Sağlık Meslek Yüksekokulu Radyoloji Programı) Coulomb yasası.2. . Elektrik alanı ve Gauss yasası. Radyasyonun madde ile etkileşmesi. Kimya Bölümü. Akım ve direnç. Doz birimleri. elektrik alan. Alternatif akım devreleri üzerine deneyler. Doğru akım devreleri ve elektromotor kuvvet. Kondansatörler ve dielektrikler. Manyetik alan ve özellikleri. Faraday yasası. direnç ve elektromotor kuvvet. FĠZ 154 Fizik II (202)/3 (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü) Coulomb yasası ve elektrik alan. Doğru akım devreleri. X-ışınlarının elde edilişi ve özellikleri. Matematik Bölümü) Elektrik yükü. Radyasyon ve özellikleri. Kondansatörler ve dielektrikler. Faraday yasası. Biot-Savart ve Ampère yasaları. özindüksiyon. Manyetik alan. Ohm yasası. Manyetik alan ve manyetik kuvvet. Akım ve direnç. Elektrik potansiyel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful