P. 1
lisanspro

lisanspro

|Views: 612|Likes:
Yayınlayan: Murat Caydaşı

More info:

Published by: Murat Caydaşı on Sep 08, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2012

pdf

text

original

FĠZĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ A. ZORUNLU DERSLER (TPK)/AKTS 1.

Teknik Zorunlu Dersler

1. YARIYIL FĠZ 101 Fizik Laboratuvarı I (031)/3 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. Ölçme, deneysel verilerin analizi ve hata hesabı. Basit harmonik hareket ve sarmal yayda potansiyel enerjinin değişimi. İki boyutlu uzayda çarpışma. Hız ve ivme deneyleri. Yitirici kuvvetler ve sönümlü harmonik hareket. Hava masasında esnek ve esnek olmayan çarpışma deneyleri. Basit sarkaç ve yer çekimi ivmesinin ölçülmesi. Titreşen sicimde duran dalgalar. FĠZ 125 Temel Fizik I (404)/6 Ölçme ve birim sistemleri. Vektörler ve koordinat sistemleri. Parçacık kinematiği. Newton yasaları. Parçacık dinamiği. İş, güç, kinetik ve potansiyel enerji, iş-enerji teoremi ve enerjinin korunumu. Parçacık sistemleri, çizgisel momentum ve çarpışma. Dönme hareketinin kinematiği ve dinamiği, tork, açısal momentum ve yuvarlanma. Cisimlerin dengesi. Basit ve sönümlü harmonik hareket, zorla titreşimler. MAT 123 Matematik I (425)/6 Fonksiyonlar ve diziler. Dizilerin limiti. Fonksiyonların limiti. Sürekli fonksiyonlar. Türev: Fiziksel ve geometrik anlamı, özellikleri, zincir kuralı, yüksek mertebeden türevler, bazı temel adi türevsel denklemler. Ortalama değer teoremi, Rolle teoremi, Cauchy ortalama değer teoremi, genelleştirilmiş ortalama değer teoremi. İçbükeylik ve enuçlama. Taylor formülü. Belirsiz formlar, sonsuzluk içeren limitler, asimptotlar. L’Hospital kuralı. Riemann integrali: Özellikleri ve uygulamaları. İntegraller için ortalama değer teoremi. Ters türev, belirsiz integral. Newton-Leibnitz formülü. Parçalara ayırarak integral alma. Ters fonksiyonlar. Logaritma ve üstel fonksiyonlar. Hiperbolik fonksiyonlar. İntegralleme yöntemleri. Rasyonel fonksiyonların integrallenmesi. Yaklaşık integralleme. Özge integral. Seriler: Yakınsama ve ıraksama. Eksi-olmayan seriler. Mutlak ve koşullu yakınsaklık testleri. Güç serileri, güç serileri için yakınsaklık testleri. Güç serilerinin türev ve integrali. Taylor ve Mclaurin serileri. KĠM 109 Kimya I (404)/6 Madde, özellikleri ve ölçümü. Atomlar ve atom kuramı. Kimyasal bileşikler. Kimyasal tepkimeler. Sulu çözelti tepkimelerine giriş. Gazlar. Termokimya. Atomun elektron yapısı. Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri. Kimyasal bağlar I: Temel kavramlar. Kimyasal bağlar II: İlave kavramlar. KĠM 119 Genel Kimya Laboratuvarı I (031)/3 Metallerin özgül ısısının bulunması. Stokiyometri, Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunumu yasası. Uçucu bileşiklerin molekül kütlesinin bulunması. Çözeltilerin koligatif özellikleri. Çözeltilerin hazırlanması. PH kavramı. Asitler ve bazlar. Asit-baz tepkimeleri.

Sabun. Eğrilik ve ivme. Dönü yüzeyinin alanı. Limit ve süreklilik. KĠM 110 Kimya II (404)/6 Sıvılar. İkinci dereceden eğriler. Green teoremi. Kondansatör ve dielektrikler. Uzayda vektörler. Vektör fonksiyonlar. Elektrolizle bakır kaplama. Asitler ve bazlar. Birim teğet vektörü. Uzayda vektör fonksiyonlar. Yüzey integralleri. Stokes teoremi. Ohm yasası. Doğru akım ve elektriksel direnç. Elektrokimya.ĠNG 111 Konuşma ve Sunum Becerileri I (303)/4 Fizik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin ingilizce okuma becerilerinin geliştirilebilmesi. Yönlü türev ve gradyant. Cu(IO3)2’in çözünürlük çarpımının tayini. Çapraz çarpım. . Biot-Savart ve Ampère yasaları. Çok katlı integrallerde değişken değiştirme. Termoelektrik çift ile sıcaklık ölçümü. FĠZ 102 Fizik Laboratuvarı II (031)/3 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. Çok değişkenli fonksiyonlar. Çizgi integrallerin temel teoremi. FĠZ 126 Temel Fizik II (404)/6 Elektrik yükü ve Coulomb yasası. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatta gereksinim duyacağı tartışma. Manyetik alan. çeşitli konularda yazılmış parçalar aracılığıyla ön tahminler yapma. Türkiye’de fizik mühendislerinin çalışma alanlarının tanıtımı. KNO3’in çözünürlüğü ve saflaştırılması. 2. Alternatif akım devreleri. Akım ve gerilim ölçme düzenekleri. Düzlemde vektörler. Osiloskop ve dalga biçimi ölçümleri. Entropi ve serbest enerji. Birim dikey vektörü. asit baz dengeleri. YARIYIL FĠZ 100 Fizik Mühendisliğine Giriş (010) Fizik mühendisliğinin uygulama alanlarını tanıtmak. Kısmi türevler. Zincir kuralı. katılar ve moleküller arası kuvvetler. MAT 124 Matematik II (425)/6 Analitik geometrinin temelleri. sözcük bilgisi gibi alanlarda beceri kazandırmayı amaçlayan bir program izlenmektedir. Enuçlama problemleri. Manyetik alan. Dağıl teoremi. Organik fonksiyonel grupların analizi. Kimyasal dengenin ilkeleri. Kimyasal kinetik. parçadan anlam çıkarma. münazara ve sunum becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir program izlenmektedir. İNG–153 Konuşma ve Sunum Becerileri I dersinin devamı niteliğindedir. İkili ve üçlü integraller. Faraday yasası. Alternatif akım devreleri. Uzayda eğriler. istemli değişme. Yükseltgenme-indirgenme reaksiyonları. KĠM 120 Genel Kimya Laboratuvarı II (031)/3 Kimyasal Denge. İç çarpım. indüktans. Doğru akım devreleri. Çözünürlük ve kompleks iyon dengeleri. Elektrik potansiyel. Sıcaklığın reaksiyon hızına etkisi. Konsantrasyonun reaksiyon hızına etkisi. Wheatstone köprüsü yöntemiyle direnç ölçümü. Fiziksel araştırmaların mühendislik uygulamalara dönüşümünü tanıtmak. paragraf analizi. Dönü katısının hacmi. ĠNG 112 Konuşma ve Sunum Becerileri II (303)/4 Bu ders. Elektrik alan ve Gauss yasası. Çizgi integralleri. Çözeltiler ve fiziksel özellikleri. Fizik mühendisliğinin çağdaş dünyadaki yeri ve önemi hakkında bilgi vermek. Kirchoff kuralları.

özdeğer ve özvektörler. Maxwell bağıntıları. vektör ve matris eşitlikleri. üniter ve normal dönüşümler. potansiyel enerji. kırınımı ve kutuplanması. Entropi ve termodinamiğin ikinci yasası. gazların kinetik teorisi. kuadratik dönüşümler. momentum ve enerji korunum yasaları. Çok parçacıklı sistemler ve kütle merkezi. Yansıma. mikrodalga kullanılarak yansıma. kırılma. FĠZ 215 Mekanik (404)/6 Newton mekaniğinin temelleri. zorla titreşim ve rezonans. ısı ve iç enerji kavramı. girişim. Isıl denge. Korunumlu kuvvetler. Elektromanyetik dalgaların kutuplanması. İşletim sistemleri. Isı iletimi. İdeal gazların hal denklemi. Diferansiyel denklem sistemleri. Gibbs-Helmholtz bağıntıları. Optik ağ ve ayırıcılık gücü. Termodinamik potansiyeller. Vektör uzayları. Parçacıkların çarpışması ve saçılması. girişim. kırınım deneyleri. hermityen. çiftlenimli titreşimler. girişim. Diferansiyel denklemlerin uygulamaları. Termodinamiğin üçüncü yasası. Helmholtz fonksiyonu ve Gibbs fonksiyonu. Lagrange ve Hamilton hareket denklemleri. Atma ve dalga paketi. Tensör cebiri: İndis notasyonu. duran dalgalar. Termodinamik denge kriteri. Isı makineleri ve soğutucular. 4. YARIYIL FĠZ 201 Fizik Laboratuvarı III (042)/4 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. tensör kavramı ve dönüşümler. sıcaklık ölçeği ve termometreler. Matris cebiri. Sıvılarda ses hızı ölçümü. Isı kapasitesi. Vektörler ve koordinat sistemleri. Hareketli koordinat sistemleri. Dalgaların üst üste binmesi. kırınım. ikinci ve daha yüksek mertebeden diferansiyel denklemler. Newton halkaları. Doğrusal cebir ve matrisler: Doğrusal denklem sistemleri. ikinci mertebeden değişken katsayılı homojen diferansiyel denklemlerin seri çözümleri. Görünür bölge lazer ışık kaynağı kullanılarak ışığın girişimi. Faz dönüşümleri. Boyuna ve enine ilerleyen dalgalar. Merkezi bir kuvvet altında hareket.3. Küçük titreşimler teorisi. Mercek. YARIYIL . Katı cisimlerin kinematiği ve dinamiği. Termodinamiğin birinci yasası ve uygulamaları. Carnot çevrimi. ayna ve prizma. Ses dalgası. Kepler yasaları. Termodinamiğin sıfırıncı yasası ve uygulamaları. paket yazılım programlarının matematik ve fizik problemlerine uygulama örnekleri. Ses dalgaları ile yansıma. FĠZ 213 Termodinamik (303)/4 Sıcaklık. benzerlik dönüşümleri. Entalpi. FĠZ 219 Bilgisayar Proglama I (122)/3 Bilgisayar ve arabirimlerin tanıtımı. kırınım ve kutuplanma deneyleri. determinantlar. FĠZ 211 Fizikte Matematiksel Yöntemler I (324)/7 Adi diferansiyel denklemler: Birinci mertebeden diferansiyel denklemler. FĠZ 217 Titreşimler ve Dalgalar (303)/4 Titreşimler. Paket programlar: MATLAB ve Origin gibi bazı paket yazılımların tanıtımı. mikrodalga ve görünür ışık kullanılarak Michelson interferometresi deneyi. Yansımalı klaystron ile mikrodalga üretimi. Joule-Thomson deneyi. doğrusal olmayan diferansiyel denklemler.

doğru ve düzlemlerin izdüşümleri. Poisson denklemi. uzunluk kısalması. yazılar. Hermite polinomları. göreli Doppler kayması. bu parçacıkların madde ile etkileşmeleri sonucunda ortaya çıkan olayların incelenmesine ve maddenin yapısına ilişkin bilgilerin elde edilmesine. Laurent serileri. Statik manyetik alan: Lorentz kuvveti. FĠZ 212 Fizikte Matematiksel Yöntemler II (324)/7 Kompleks analiz: Kompleks sayılar. dalgaparçacık ikiliği. FĠZ 220 Bilgisayar Programlama II (122)/3 Bilgisayar programlarında akış şemaları. Ters Fourier dönüşümleri ve konvolüsyon. Maxwell denklemleri. Kararlı elektrik akımları. düzlem elektromanyetik dalgalar ve özellikleri. Fourier dönüşümü uygulamaları. Fourier analizi: Dirac-delta fonksiyonu. YARIYIL FĠZ 301 Fizik Laboratuvarı V (042)/4 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. Elektrik ve manyetik alanlar. FĠZ 216 Elektrik ve Manyetizma (404)/6 Statik elektrik alan: Elektrik alan. Zamanla değişen alanlar: Faraday yasası ve elektromanyetik indüksiyon. Bessel fonksiyonları. elektik potansiyel. görüntü yük yöntemi. Hidrojen spektrumu. Fourier dönüşümleri. Biot-Savart yasası. Compton olayı.FĠZ 202 Fizik Laboratuvarı IV (042)/4 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. Siyah cisim ışıması ve Planck postulası. Galileo ve Lorentz dönüşümleri. analitik fonksiyonlar. kütle-enerji eşdeğerliliği. Direnç-sığa (RC). değişkenler. Elektronlarla kırınım. Kısmi diferansiyel denklemler: Laplace denklemi. Fourier serileri ve uygulamaları. Laguerre polinomları. çok kutup açılımı. FĠZ 222 Teknik Çizim (122)/4 Çizim aletleri ve kullanımları. Cisimlerin görünüşleri. Çeşitli örnekler kullanılarak Hall deneyi. Fortran 90 programlama dilinin uygulamaları. Laplace ve Poisson denklemleri. dizinli değişkenler. difüzyon denklemi. Fotoelektrik olay ve foton kavramı. zaman genişlemesi. dalga denklemi. fonksiyonlar ve alt program komutları. rezidü teoremi ve uygulamaları. giriş-çıkış ve program akış deyimleri. RCL devreleri ve rezonans. Kuantum mekaniksel parçacık olarak fotonların ve elektronların özelliklerinin anlaşılmasına. . sabitler. kütlesiz parçacıklar. C programlama diline giriş. kompleks fonksiyonlar. Rutherford saçılması. Geometrik çizimler. X-ışınları ve kırınımı. çizgi integraller. döngüler. FĠZ 218 Modern Fizik (303)/4 Özel Görelilik: Einstein varsayımları. yer değiştirme akımları. vektör potansiyel. Salınımlar ve çiftlenimli salıngaçlar. madde içinde elektrik alan. Özel fonksiyonlar: Legendre polinomları ve fonksiyonları. Faz ve grup hızı. Bohr atom modeli. Heisenberg belirsizlik ilkesi. ölçekler. sonlu Fourier serileri. Katot ışınları tüpü ve elektronların elektrik ve manyetik alan içindeki hareketi. Diyot tüpleri ve magnetron koşulu. elektromanyetik alanın enerjisi ve momentumu. 5. İzdüşüm düzlemlerinin tanımı. Cıvata ve somunlar. Michelson-Morley deneyi. direnç-indüktans (RL) devreleri. Ampère yasası. göreli momentum ve enerji. Bilgisayar yazılımlarının teknik resim çiziminde kullanımı. madde içinde manyetik alan. Planck sabitinin varlığının ve Heisenberg belirsizlik ilkesinin geçerliliğinin saptanmasına. Çizgiler. Yapım resimleri çizimi. de Broglie Hipotezi. Fortran 90 program dilinin temelleri. Işığın ikili özelliği. Kesit alma yöntemleri.

metalik bağlanma. Kompozit malzemeler: Kompozit malzemenin genel özelikleri ve sınıflandırılması. 6. Maxwell-Boltzmann hız dağılımı ve siyah cisim ışıması kavramlarına yönelik deneyler. isotropik katı cismin elastik modülleri. flip-floplar ve uygulamaları. elastik ve plastik deformasyonlar. Thevenin ve Norton kuramları ile ilgili deneyler. Kuantum sayıları. kırpıcı ve kenetleyiciler. FĠZ 304 Elektronik Laboratuvarı II (031)/3 Sayısal elektronik laboratuvar deney setinin tanıtılması. Kristal kusurları: Nokta kusurlar. dalga fonksiyonu. Zener diyot. x-ışınları kırımını. Katı cisimlerin mekanik ve elastik özellikleri: Zor ve zorlanma. Miller indisleri. düzensel mantık devreleri. eklem FET ve MOSFET’ler. Katılarda bağlanma türleri: İyonik bağlanma. FĠZ 305 Elektronik I (303)/5 Kirchhoff kuralları. işlemsel yükselteçler. Thevenin ve Norton kuramları. FĠZ 306 Elektronik II (303)/5 . transistörlü yükselteç. Diyotlar. doğrultaçlar. transistörlü anahtar. doğrultaçlar ve Zener diyot. Katı döneç ve hidrojen atomu. Schrödinger kuramında işlemciler. Kristal büyütme yöntemleri. Elektrik sinyalleri. süreklilik denklemi. karışık bağlanma. kristal yapıda doğrultular ve düzlemler. FET yükselteçler. YARIYIL FĠZ 302 Fizik Laboratuvarı VI (042)/4 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. Van-der Waals bağlanma. RC devreleri. Stern-Gerlach deneyi. özvektörler. potansiyel engeli. atomik spektrumlar ve spektroskopik gösterim. Schrödinger dalga denklemi. Zamandan bağımsız Schrödinger denkleminin bir boyutlu çözümleri: Serbest parçacık. Transistörler. normal dağılım. özdeğerler. emitör izleyici. kovalent bağlanma. RC devreleri ve RC süzgeçleri. ortak emitörlü yükselteç. FĠZ 317 Malzeme Bilimi (303)/6 Kristal yapı ve kristal sistemleri: Birim hücre. Pauli ilkesi ve atomlarda elektronların dizilişi. sonsuz ve sonlu potansiyel kuyusu. seri düzengeçli DC güç kaynağı. başlıca kompozit malzeme türleri. Bragg yasası. Poisson dağılımı. Olasılık dağılımları: binom dağılımı. beklenen değer. basamak potansiyeli. FĠZ 315 Kuantum Fiziği (404)/7 Kuantum fiziğinin temel varsayımları. Mantık geçitleri. bunların saptanma yöntemleri ve enerjilerinin ölçülmesine yönelik deneyler. düzlem kusurlar. Basit harmonik salınıcı. Dirac gösterimi. işlemsel yükselteçli devreler. işlemsel yükselteçler. kırpıcı kenetleyici devreler. Açısal momentum. giriş/çıkış empedansları. kübik kristallerin elastik sabitleri. ortak taban yükselteç. hidrojen bağı. olasılık genliği ve olasılık akısı. FET’ler. Bravais örgüsü. spin kavramı. radyoaktif bozulma.çekirdek ışımaları. FET yükselteçler. Gerilim düzenleyicileri. FĠZ 303 Elektronik Laboratuvarı I (031)/3 Osiloskop. Katı cismin faz diyagramları: Katı çözeltiler. Kondansatörler. iki fazlı katılar. Zeeman olayı. Yüklenmiş zar problemi. çizgisel kusurlar.

sıkı bağlı elektron yaklaşımı. FĠZ 417 Spektral Analiz Yöntemleri (303)/5 . London denklemi. bir enerji bandındaki orbital sayısı. mikroskopik durumların sayısı. Binom. Yalıtkan katıların ısısal özellikleri: Örgü titreşimlerinin enerjisi. Kayan yazmaçlar. karşılaştırıcılar. elastik ve optik titreşimler. akustik ve optik fononlar. elektron-elektron etkileşmesi. grup hızı. elektrostatik perdeleme. doğruluk çizelgeleri. optik süreçler. üç-boyutlu serbest elektron gazı. ters örgü vektörleri. Karnaugh haritaları. dHvA olayı ve SdH olayı. Yarıiletkenler: Yasak enerji aralığı. katılarda ultrases hızının sıcaklık ve hidrostatik basınçla değişimi. Sayaçlar. Üleşim fonksiyonları: Küçük kanonik küme. Enerji bantları: Yaklaşık serbest elektron modeli. örgü titreşimlerinin kuantalanması ve fonon kavramı. piezoelektrik ve ferroelektrik malzemeler. Fermi sıvısı. plazmon. FermiDirac dağılım fonksiyonu. hole yörüngesi ve açık yörüngeler. tek ve çok atomlu moleküllerde üleşim fonksiyonu. fermiyon sistemlerinin istatistiksel özellikleri. Parite üreteçleri. Dielektrikler: Dielektrik sabiti ve kutuplanma. durum yoğunluğu. girilebilir durumların saptanması. yaklaşık serbest elektron modeli kullanılarak Fermi yüzeyinin oluşturulması. plazmada enine optik modlar. serbest elektron gazının ısı sığası. kübik kristallerin yapı faktörleri. elektron-fonon etkileşmesi. FĠZ 318 Maddenin Yapısı ve Özellikleri (303)/6 Kristallerde dalga yayılması ve ters örgü: Ters örgü uzayı. büyük kanonik küme. Maxwell-Boltzmann. Makroskopik ve mikroskopik durumlar. toplayıcılar. İdeal gazlarda üleşim fonksiyonu. kritik sıcaklık. boşluk (hole) kavramı. paramanyetizma. Bloch fonksiyonu. etkin kütle. plazma optiği. Brillouin bölgesi. Katı cisimlerde örgü titreşimleri: Durum yoğunluğu. Çoklu titreşiciler. Süperiletkenlik: Meissner olayı. Grüneisen parametresi. kırınım olayı ve kırınım koşulları.Sayı sistemleri. Boole cebiri ve teoremleri. metallerin elektriksel ve ısısal iletkenliği. sadeleştirme yöntemleri. kod çözücüler. iyonik kristallerde dispersiyon bağıntısı. tip ve II. kanonik küme. polaritonlar. Düzensel mantık devreleri. Bose-Einstein yoğuşması. Maddenin manyetik özellikleri: Mıknatıslanma. eşüleşim kuramı. tip üstüniletkenler. ardışık mantık devreleri. FĠZ 316 Ġstatistik Fizik (404)/7 İstatistik fizikte olasılık işlemleri. ısısal genleşme. ferromanyetizma. Veri seçici ve çoklayıcılar. polaron. katı cisimlerde anharmonik etkileşmeler. BCS kuramının esasları. bozon sistemlerinin istatistiksel özellikleri. saf ve katkılanmış yarıiletkenler (yük taşıyıcı yoğunluğu. elektromanyetik dalgaların dispersiyon bağıntısı. Gauss ve Poisson dağılımları. ferrimanyetizma. ısı sığası için Einstein modeli ve Debye modeli. manyetik duygunluk. ideal gazlarda termodinamik nicelikler. Seebeck olayı ve Hall olayı. eksitonlar. kırma indisi. 7. Fermi yüzeyi ve metaller: İndirgenmiş ve genişletilmiş enerji band diyagramları. Mott metal-yalıtkan geçişi. elektron yörüngesi. diyamanyetizma. kodlayıcılar. ısısal iletkenlik. Kronig-Penney modeli. I. Fermi enerjisi. boyuna plazma osilasyonları. geçitler. elektriksel iletkenlik). Katı cisimlerin elektromanyetik dalga ile etkileşmesi: Serbest elektron gazının dielektrik fonksiyonu. yarıiletkenlerde termoelektrik olaylar. kristallerde örgü titreşimleri. kanonik ve büyük kanonik kümede ortalama değerler. Devre tasarımı. YARIYIL FĠZ 415 Katıhal Fiziği (404)/7 Serbest elektron Fermi gazı: Bir-boyutta enerji düzeyleri. mobilite. enerji bandındaki bir elektronun hareket denklemi. Bose-Einstein dağılım fonksiyonu. dispersiyon bağıntısı. Entropi. bozon ve fermiyon dağılım fonksiyonları. Fermi yüzeyinin tayininde deneysel yöntemler: Landau kuantizasyonu.

nükleer kuvvetin özellikleri. titreşim-dönü etkileşmesi. kabuk modeli. nükleon-nükleon saçılması. Fermi gazı modeli. Türk dilinin gelişim evreleri. beta spektroskopisi. açısal momentum. elektron spin rezonans (ESR) spektroskopisi ve uygulamaları. 8. iki atomlu titreşen dönücü. kolektif model. İyonlayıcı ve iyonlayıcı olmayan radyasyon. Yazılı anlatım. Nükleer Reaktör.) . nasıl yapıldığı ve aşamaları hakkında bilgi verilir. uzaklık yasası ve gama/beta ışınlarının soğurulması. Radyasyon dedeksiyonunda hata analizi. 2. Radyasyon dedeksiyon sistemleri (gaz dolu dedektörler. Nükleer modeller: Sıvı damlası modeli. proton-proton ve nötron-nötron etkileşmeleri. Çevresel radyasyon ve günlük yaşam. yarıçap. nükleer kuadropol momenti. Bölüm tarafından belirlenen rapor hazırlama yönergesine uygun olarak yazar ve bahar dönemi sonunda belirlenen tarihte bir jüri önünde sunar ve notu bu Jüri kararıyla verilir. Ortak Zorunlu Dersler TKD 103 Türk Dili I (202)/2 Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri önemi. yarı-ömür ve radyoaktif denge. FĠZ 418 Uygulamalı Radyasyon Fiziği (223)/5 Radyasyon tanımı. dozimetreler). Radyasyon ölçüm sistemlerinin özellikleri. İmla ve noktalama. gama ışınlarının soğurma katsayısının enerji bağımlılığı. manyetik rezonansta temel kavramlar. x-ışını soğurma spektroskopisi (XAS) ve x-ışını fotoelektron spektroskopisi (XPS). paragraf vb.Spektroskopi nedir? Spektroskopi ve manyetik rezonans. Schmidt-diyagramları. Nükleer reaksiyonlar: Nötron fiziği. mikrodalga kullanılarak boru antenlerin radyasyon alanının belirlenmesi. (Konu. Yüklü parçacıklar ve gama spektroskopisi. gama bozunması. Öğrenci yaptığı çalışmayı. nükleer fizyon. bağımsız bir proje çalışması yaptırılır. dil-kültür ilişkisi. bir öğretim üyesinin gözetiminde. düşünme. Radyasyon birimleri. Nükleer bozunmalar ve radyoaktivite: Alfa bozunması. nükleer füzyon ve hızlandırıcılar. Radyasyonun madde ile etkileşmesi. Radyasyon aktivitesi. x-ışını dozimetresi. kırmızı-altı spektroskopi teknikleri ve uygulamaları. YARIYIL FĠZ 414 Nükleer Fizik (404)/7 Temel nükleer yapı: Kütle. nükleer radyasyonların algılanması ve ölçülmesi. isospin. x-ışını cihazları. buluş. çok atomlu moleküllerin titreşim spektrumuna dönme etkisi. gazlarda alfa parçacıklarının enerji kaybı. yarıiletken detektörler. x-ışını kırınım yöntemleri (XRD). manyetik rezonans görüntüleme. parite ve enerji düzeyleri. Kompozisyonla ilgili bilgiler. x-ışını flüoresans yöntemleri (XRF). Nükleer momentler: Manyetik dipol momenti. Türkçede sesler ve ses özellikleri. değiş-tokuş kuvvetleri. FĠZ 420 Mezuniyet Projesi (yıllık) (082)/4 Bilimsel araştırmanın tanımı. Kırmızı-altı spektroskopisi: İki atomlu moleküllerin titreşimleri. organik moleküllerin 1 H NMR spektrumları. çok atomlu moleküllerin titreşimleri. parıldama detektörleri. Nükleer kuvvetler: Döteron. yayılma alanları ve bugünkü durumu. çok kanallı analizör ile farklı radyoaktif kaynakların alfa enerjilerinin tayini. Yapılacak deneyler: Fotometrik yöntemle uzaklık yasası. nükleer manyetik rezonans (NMR) deneyinin temel ilkeleri. X-ışını spektroskopisi: Temel kavramlar. nötron detektörleri. daha gerçekçi modeller. kan damarı modellemesi ile kontrast ortam deneyi. plan. beta bozunması. Öğrencinin deneysel ve kuramsal yeteneklerini geliştirmek amacıyla fiziğin herhangi bir dalında seçilen bir konuda.

LU. sinüssel fonksiyonlarla eğri uyarlaması. Optimizasyon: Bir boyutta sınırlanmamış optimizasyon araştırma yöntemi. Basınç ve akışkanların statiği. Kararlı olmayan akış. Sıkışabilir akışkanlar. SEÇMELĠ DERSLER (TPK)/AKTS 1. Cisimlerin üzerine doğru olan akışın sürükleme ve kaldırma etkisi. çok boyutta sınırlanmamış optimizasyon.TKD 104 Türk Dili II (202)/2 Cümle. Akışkan sistemlerin momentum analizi. Kütle korunumu ve Bernoulli denklemi. yüksek doğruluklu türev formülleri. Akışkanların kinematiği. sınırlandırılmış optimizasyon. Romberg integrasyonu. ikinci mertebeden diferansiyel denklemler için Green . Richardson ekstrapolasyonu. kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve imparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu. devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu tıoplumumuzda meydana gelen siyasi. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili örnek metinlerin okunması ve incelenmesi. güç spektrumu. Newton’nun bölünmüş-fark polinom interpolasyonu. makine keskinliği ve hatalar. Teknik Seçmeli I Dersleri (Güz Döneminde Açılacak) FĠZ 351 Akışkanlar Mekaniği (303)/5 Akışkanların özellikleri. QR ve SR ayrılmaları. SturmLiouville tipi diferansiyel denklemler. Etkili konuşma tekniği ve uygulaması. Akışkanların diferansiyel analizi. determinantı. Lagrange polinom interpolasyonu. Borularda viskoz akış. yüksek mertebeden türevler. Simpson kuralı. Borularda akış. ikinci dereceden interpolasyon. Fourier yaklaşımı. ikizkenar yamuk kuralı. Uygulama. Taylor serileri ve hataların tahmini. B. FĠZ 353 Sayısal Çözümleme (303)/5 Temel sayı gösterimlerinin hesaplanması. ayrık ve hızlı Fourier transformları. Nümerik türev ve integral: Newton-Cotes integrasyonu. Denklemlerin ve polinomların köklerinin bulunması yöntemleri. doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon yöntemi. Açık kanallarda akışlar. Bir matrisin tersi. Gauss kareleme yöntemi. AĠT 204 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi II (202)/2 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muassır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde. birinci mertebeden diferansiyel denklemler için Green fonksiyonları. ekonomik. sayısal türevler. FĠZ 355 Fizikte Matematiksel Yöntemler III (303)/5 Dirac delta fonksiyonu. AĠT 203 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi I (202)/2 Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi. cümlenin unsurları. ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi. kuralsız integraller. Boyut analizi ve modelleme. Yazılı kompozisyon türleri. Green fonksiyonları: Adi diferansiyel denklemlerde Green fonksiyonları. Eğri uyarlaması: En küçük kareler yöntemi. Cümle ve anlatım bozuklukları. Doğrusal denklemlerin sayısal çözümleri. sosyal. spline interpolasyonu.

düzlemsel dielektrik sınıra dik ve eğik geliş. Açısal momentum: Açısal momentum komütasyon bağıntıları. ısı denklemi ve Helmholtz denklemi). Antenler: Elementer dipol radyasyonu. GramSchmidt ortogonalizasyonu. Lagrange çarpanları. toplam yansıma. ayrılabilen çekirdekli integral denklemler. anten düzenleri. Normal Dağılım. baz değiştirme. karışık olmayan sınır koşullarını içeren problemler. 2. dikdörtgen ve çembersel dalga kılavuzları. Akustik dalga denklemi ve basit çözümleri. Hermitian operatörler. alıcı iletici antenler. sınırlayıcıların varyasyonu. İletim hatları: Düzlem plaka iletim hattı. Laplace dönüşümü. Poynting vektör. alıcı antenler. Düzlemsel elektromanyetik dalgalar: Kayıpsız ortamda düzlem dalgalar. gelişigüzel değişkenler. Dalga kılavuzları: Düzgün yönlendirme yapıları üzerinde genel dalga davranışı. karışık sınır koşullarını içeren problemler. tamlık özelliğinin uygulamaları. iç çarpım uzayları. doğrusal dönüşümler. diyagonalizasyon.fonksiyonları. Poisson dağılımı. Teknik Seçmeli I Dersleri (Bahar Döneminde Açılacak) FĠZ 350 Akustik (303)/5 Titreşimin temelleri. İki boyutlu dalga denklemi. dielektrik dalga kılavuzu. Binom dağılımı. kutuplanma ve çeşitleri. Çubukların titreşimi. doğrusal dönüşümlerin matris gösterimi. genel iletim hattı denklemleri. Akustik dönüştürgenler. Yaklaşım yöntemleri: Zamandan bağımsız pertürbasyon kuramı. Varyasyon hesabı: Euler-Lagrange denklemleri ve uygulamaları. klasik Fredholm teorisi. açısal momentumların toplanması. paralel plaka dalga kılavuzunda sönüm. FĠZ 357 Elektromanyetik Dalgalar (303)/5 Maxwell denklemleri: Potansiyel fonksiyonları. Kuantum dinamiği: Zamana bağlı Schrödinger denklemi. . integral denklemlerinin sınıflandırılması. Ses dalgalarının akışkanlarda soğrulması ve zayıflaması. konvolüsyon integralleri. başlangıç değer problemleri. İntegral dönüşümleri: Fourier dönüşümü. elektromanyetik sınır şartları. düzlemsel iletken sınıra dik ve eğik geliş. kaviteler ve dalga kılavuzları. ince doğrusal anten. anten radyasyon desenleri ve parametreleri. grup hızı. basit harmonik salınıcı. Akustik rezonatörler. Saçılma kuramı. Borular. ardışık yaklaştırmalar yöntemi. Schrödinger ve Heisenberg formülasyonları. doğrusal bağımsızlık ve bazlar. enine elektromanyetik dalgalar. kayıplı ortamda düzlem dalgalar. zamana göre harmonik alanlar. WKB yaklaşımı. Akustik dalgaların iletimi ve yansıması. zar ve levhaların titreşimi. adi ve kısmi diferansiyel denklemlere uygulamalar. paralel plaka dalga kılavuzu. varyasyon yöntemi. dalga denklemi. Gürültü. açısal momentumun özdeğer ve özdurumları. zamana bağlı pertürbasyon kuramı. Sturm-Liouville teorisi: Self-adjoint diferansiyel denklemler. Akustik dalgaların yayılması ve algılanması. Rayleigh-Ritz varyasyon tekniği. kanallar ve filtreler. dalga denklemi ve çözümleri. ket ve işlemciler. Titreşen sicimin enine hareketi. sonlu iletim hatlarının dalga karakteristikleri. İntegral denklemler: İntegral denklemlere örnekler. diğer anten tipleri. FĠZ 356 Fizikte Matematiksel Yöntemler IV (303)/5 Vektör uzayları: Uzay ve alt uzay kavramları. özfonksiyonların tamlığı. istatistik. Akustiğin uygulamaları. işitme ve konuşma. Olasılık: Temel kavramlar. gözlenebilirler. baz ketleri ve matris temsilleri. kısmi diferansiyel denklemlerde Green fonksiyonları (Laplace denklemi. iletim hattı empedans uyumu. FĠZ 354 Kuantum Mekaniği (303)/5 Kuantum mekaniğinin matris gösterimi: Bra.

insanda enerji gereksinimi. C. renk ve renkli görme. Elektromiyografi (EMG) ve elektrokardiyografi (EKG): Uyarma-kasılma çiftlenimi. kalbin özel uyarı ve iletim sistemi. lipitler. kalp dipolü ve Einthoven üçgeni. tam yansıtan ve tam geçiren kaplamalar. gözün yapısı ve görüntü oluşumu. Etkileşmeler ve alanlar: Etkileşmelerin klasik ve kuantum yorumu. elektromagnetik etkileşmeler. kayan filamanlar modeli. vakum odaları. parite işlemi. sinir-kas kavşağında uyarı iletimi. kütleçekim etkileşmeleri. kuark çeşnileri. Film büyütme. Gelişigüzel sayıların dağılımı. aktif süzgeçler. B. Kuantum mekaniğinde sınır değer problemleri. etkileşme tesir kesiti. Elektroansefalografinin (EEG) biyofiziksel temelleri: Beynin işlevi ve elektriksel aktivitesi. çoklu adım yöntemleri. Dirac Denklemi. Biyoenerji: Biyolojik sistemlerde enerji dönüşümleri ve enerji akışı. Runge-Kutta yöntemi. uyarılmış potansiyeller. Kısmi diferansiyel denklemler: Eliptik denklemlerin sonlu fark yöntemi ile çözümü. diyaklar. standart model. kuvvetli etkileşmeler. Monte Carlo simulasyonları. Nanobilimde ince filmlerin yeri ve önemi. elektriksel özellikler. nükleik asitler. Manyetik özellikler. sert kaplamalar. kalp devri. yük korunumu ve ayar . litografi. gazların dinamiği ve akışı. Dolaşım ve solunum dinamiği: Dolaşım sisteminin yapısı ve işlevi. Crank-Nicholson yöntemi.FĠZ 358 Biyofizik (303)/5 Moleküler biyofizik: Biyolojik makro moleküller. kalbin etkinliği ve gücü. Değişmezlik prensipleri ve korunum yasaları: Ötelenme ve dönme işlemcileri. D sınıfı). Sinaptik iletim: Elektriksel ve kimyasal sinapslar. güç kaynakları. vakum pompaları. Film hazırlamada temizliğin önemi ve temiz odalar. W ve Z bozonları. FĠZ 457 Parçacık Fiziği (303)/5 Kuarklar ve Leptonlar: Temel parçacık için kriterler. İnce filmlerin kullanım alanları. AB. FĠZ 451 Ġnce Film Teknikleri ve Uygulamaları (303)/5 Vakum bilimi. pasif zar modeli ve kablo kuramı. Laplace ve Poisson denklemlerinin fiziksel problemlere uygulamaları. Film kaplama yöntemleri. geniş alan film kaplamaları. zayıf etkileşmeler. Film şekillendirme yöntemleri. bileşik sesler ve Fourier analizi. ses ve işitme. parabolik denklemlerin sonlu fark yöntemi ile çözümü. Film karakterizasyon teknikleri. iç kulak çevrimi ve iç kulak potansiyelleri. renormalizasyon ve ayar değişmezliği. güç yükselteçleri (A. amino asitler ve proteinler. FĠZ 455 Hesaplamalı Fizik (303)/5 Adi diferansiyel denklemler: Euler yöntemi. solunum sistemi ve işlevi. pion spini ve parite. Kalınlık ölçme teknikleri. elektro-zayıf teori. çekirdeklenme. 3. pasif geçişlerin nicel tartışması. Teknik Seçmeli II Dersleri (Güz Döneminde Açılacak) FĠZ 405 Elektronik III (303)/5 Triyaklar. Hopfield sinir ağları. Yukawa kuramı. ısı iletim denklemi. Higgs alanı. bozunmalar ve rezonanslar. tayristörler. güç kontrol devreleri. parçacıklar ve antiparçacıklar. parçacık ve antiparçacıkların paritesi. Ising model. İnce filmlerin mekanik özellikleri. akciğer hacim ve kapasitesi. yüksek frekanslarda yükselteç tepkileri (BJT ve FET yükselteçler). vakum ölçerler. İnce filmlerin hazırlanmasında kullanılan alttaşlar. lepton çeşnileri. EEG dalgaları. Rayleigh-Ritz yöntemi. Taylor serisi yöntemi. Aksiyon potansiyeli: Uyarılabilir hücreler ve aksiyon potansiyelinin oluşumu. parçacıkların sınıflandırılması. zarlarda difüzyon ve osmoz. Optik filmler. Mikroelektronik üretim yöntemleri. Hücrede biyofiziksel olaylar: Hücre zarının moleküler organizasyonu. Görme ve işitme biyofiziği: Işık ve görme. Feynman diyagramları.

akut radyasyon sendromu. Yararlanılan enerji kaynakları: Kömür. CPT değişmezliği. Standart modelin ötesi. direkt ve yarı direkt çarpım grupları. bazı depolama düzenimlerine örnekler. sayma istatistiği. FĠZ 461 Grup Kuramı (303)/5 Grup tanımı ve örnekler. kirletici ölçüm teknikleri. kanser oluşumu. mutasyon ve genetik etkiler. FĠZ 467 Sağlık Fiziği (303)/5 Sağlık fiziği nedir. kosetler. elektriksel ve hidrojen enerjisi depolama. Grupların temsili: Eşdeğer temsiller. Sağlık fiziği alanında kullanılan araç ve gereçler: Gaz dolu detektörler. kimyasal. petrol. değişmez integrasyon. yasa verimleri. enerjipara ilişkisi. I. verim iyileştirme olanakları. baryon ve lepton sayıları korunumu. Radyasyonla ilgili düzenlemelerin tarihsel gelişimi: Radyasyon kullanımını yönlendiren uluslararası ve ulusal bilim örgütleri ve geliştirilen radyasyon kullanım standartları. nüfus artış hızı-enerji üretim artış hızı ilişkisi. Çevre gözetimi: Çevre ile ilgili radyasyon gözetim programları. Enerji ve toplum: toplumların ısınma. örnekleme türleri ve örnekleme stratejileri. permütasyonlar. eşdeğer doz. İyonlayıcı olmayan radyasyon: Ültraviyole (UV) radyasyonu. foton ve parçacık kaynaklarının zırhlanması. faktör grupları. stokastik ve stokastik olmayan etkiler. Güneş enerjisi dönüştürücüleri: Güneş-ısı dönüştürücüleri. Radyasyondan korunma: Dış korunmanın ilkeleri. homomorfizm. Enerji dönüşümlerinde verim: basamak verimi. sınıflar. atık ısıdan yararlanma. bir Lie grubunun ilintili bileşenleri. ve II. lazerler. radyoaktif atık yönetimi ve genel atık türleri. . değişmez alt gruplar. radyasyon gözetiminin yapılması. Schur leması. hava örnekleme hesapları. biyokütle. projeksiyon operatörleri. izospin simetrisi. Enerji depolama: Enerji depolama gereksinimi. parçacık kaynaklı doz ve dış dozun hesaplanması ile ilgili modeller. sanayi ve ulaşımda enerji kullanım yüzdeleri. taşıma ve dağıtımda güvenlik. FĠZ 465 Enerji (303)/5 Evrende enerji. yeniden kazanım. Enerji kaynaklarının sınıflandırılması. çalışanların gözetimi. Lie grupları: Lie gruplarının tanımı. doğalgaz. simetri grupları. soğurulan doz. direk çarpım temsilleri. çevre kirleticilerin izin verilen düzeyleri. dalgalar ve akıntılar. hücre sağkalım incelemeleri ve bağıl biyolojik etkinlik. radyasyon çalışanları için doz hesapları. kompakt ve kompakt olmayan Lie grupları. radyo frekans ve mikrodalga kaynakları ve bunların biyolojik etkileri. üniter temsiller. Enerji kullanımında çevre: Enerji üretiminde ortaya çıkan çevre etkileri. Güneş-elektrik dönüştürücüleri. kerma. Radyasyonun biyolojik etkileri: Biyosistemlerde hasar oluşum mekanizmaları. Enerji kaynağı olarak güneş: Güneş nasıl enerji üretiyor? Dünyaya gelen güneş enerjisi ve yıllık değişimi.değişmezliği. izomorfizm. rüzgar. matris temsilleri için diklik teoremi. birikimli verim. Dış dozun belirlenmesi: Foton kaynaklı doz. Grup kuramının fiziksel problemlere uygulamaları. parıldama detektörleri ve yarıiletken detektörler. ısı enerjisi ve fosil yakıtların taşınması ve dağıtımı. sağlık fizikçileri nerelerde istihdam edilirler ve görevleri nelerdir? Radyasyondan korunma ile ilgili nicelikler ve birimler: Işınlama. sonlu Abelian grupların indirgenemez temsilleri. nükleer. eşüretim. Lagrange teoremi. karakterler. kanser riski ile ilgili matematiksel modeller. Grup teorisinin temelleri: Grup tabloları. jeotermal. hidrolik. tuhaflık ve hiperyük. nükleer tıp hastaları için iç doz hesapları. İç dozun belirlenmesi: İç dozun hesaplanmasında kullanılan temel kavramlar. barınma. mekanik. güneş. enerji kaynaklarının kullanımında geleceğe yönelik ulusal ve uluslararası eğilimler ve öngörüler. indirgenebilir ve indirgenemez temsiller. ısı. Enerjinin taşınması ve dağıtımı: Elektrik enerjisi.

kuantum verimi ve tepkisi. lazer diyotun temelleri. magneto-optik etkiler. Durulma mekanizmaları: Moleküler hareketlerin frekans dağılımları. Yarıiletken temel kavramlar ve ışık yayan diyotlar (LED): Enerji bantları. heteroeklem yüksek şiddetli LED’ler. anizotropik bir ortamda ışığın yayılması. pn ekleminin küçük sinyal analizi. saçılma mekanizmaları ve mobilite. Elektron spin rezonans (ESR)’ın temel ilkeleri: Elektronik manyetik moment ve açısal momentum. Schottky engeli ve metal-yalıtkan-yarıiletken (MIS) güneş pilleri. doğrudan ve doğrudan olmayan bant aralığı. pn eklemin beslenmesi. T1 ve T2’nin ölçümü. FT NMR spektrometresinin ilkeleri. akım-gerilim karakteristikleri. çiftkırılımlı optik aygıtlar. pn eklemiyle ışık üretimi. Yarıiletkenlerin denge dışı özellikleri: Yük taşıyıcı üretimi. lazer ışıması koşulları. pn ekleminde çığ olayı. Fresnel denklemleri. dönen sistemde manyetizasyon. boyuna durulma. rekombinasyon ve enjeksiyon süreçleri. heteroeklemler. heteroeklem fotodiyot. Schottky diyodunun yapısı ve uygulamaları. enine durulma ve çizgi genişlikleri. oksit ve nitrat maskeleri. seri direnç ve eşdeğer devre. pn eklem fotovoltaj. geçiş sığası. çiftkırılım. saf ve katkılanmış yarıiletkenlerde yük taşıyıcı yoğunluğu. homojen olmayan yarıiletkenler ve kurulu elektrik alan. FĠZ 456 NMR ve ESR Spektroskopisi (303)/5 Nükleer manyetik rezonans (NMR)’ın temel ilkeleri: Nükleer presesyon. Teknik Seçmeli II Dersleri (Bahar Döneminde Açılacak) FĠZ 452 Yarıiletken Aygıt Fiziği ve Teknolojisi (303)/5 Yarıiletkenlerin temel fiziksel kuramı: Enerji bandları. uyarılmış yayınım hızı ve Einstein katsayısı. iyon ekimi yöntemiyle katkılama. Bloch eşitlikleri. akusto-optik modülatörler. Temel aygıt teknolojisi: Alttaş üretimi ve pn eklemi yapılması. kuantum verimi. manyetik dipolün manyetik . düzlemsel teknoloji. azınlık taşıyıcı enjeksiyonu ve enjeksiyon verimi. Güneş pili ve ışık yayan diyot (LED): Yarıiletkenlerde optik soğurma. pin fotodiyot. Zener diyodu. epitaksiyel büyütme. kırınım ilkeleri. katkılanmış yarıiletken tabakanın karakterizasyonu. optik aktivite ve dairesel çiftkırılım. fototransistörler. çığ fotodiyot. tek frekanslı katıhal lazerler. spin-örgü etkileşmeleri. çok katlı lazer diyotlar. doğrusal olmayan optik. fiberoptik yükselteçler. elektrik ve optik bant genişliği. Lazerler: Uyarılmış yayınım ve foton çoğaltımı. fotodetektörlerde gürültü. zaman ve uzay koherentliği. Fotovoltaik aygıtlar: Fotovoltaik aygıt ilkeleri. sıcaklık etkisi. Puls ve Fourier transform (FT) NMR: Fourier transformu. ışığın soğurulması ve saçılması. soğurma katsayısı ve fotodiyot malzemeleri. azınlık yük taşıyıcılarının enjeksiyonu ve taşınması. fotoiletken dedektörler ve fotoiletken kazanç. fiberoptik iletişimleri için ışık yayıcılar. optik modülatörler. kuantum kuyu aygıtları. aygıtlar ve verimlilikleri. çoklu girişim. ısısal oksitleme. pn eklemi: Isıl dengede pn eklemi. uzay yükü bölgesinde üretim ve rekombinasyon akımları. fiberoptik iletişimi için LED’ler. elektro-optik etkiler. tünelleme akımı. Schottky diyodu ile pn diyodun karşılaştırılması. fotovoltaik etki ve güneş pili verimi. serbest indüksiyon bozunması (FID). FĠZ 454 Optoelektronik (303)/5 Işığın dalga özelliği: Kırma indisi. güneş pili yapımında kullanılan malzemeler. varaktor. sürüklenme ve difüzyon akımları. katı-hal difüzyonu yöntemiyle katkılama. Dielektrik dalga kılavuzları ve fiberoptikler: Simetrik düzlem dielektrik dalga kılavuzu.4. grup hızı. tünel diyodu. Fotodedektörler: pn eklem fotodiyodun temelleri. Işığın kutuplanması ve modülasyonu: Kutuplanma. yük depolanması ve ters geçici tepki. ışıkla üretilen akım ve toplama verimi. I-V karakteristiği. serbest yüklerden arındırılmış bölge yaklaşımı. DC akım-gerilim karakteristikleri. LED karakteristikleri. optik lazer çoğaltıcılar. sanki-Fermi düzeyleri. Metal-yarıiletken eklemi: Enerji-band diyagramı.

metrik uyumlu bağlantılar. g faktörü.alandaki enerjisi. Bellekler (RAM. Makine ve assembly dilleri ve programlama örnekleri. tanjant vektörleri. integral eğrileri. skaler eğrilik. moleküler terim sembolleri ve uygulamaları. ESR spektrometresinin yapısı ve çalışma ilkesi: Mikrodalga kovuğu. ROM. X-ışınları kırınım (XRD) yöntemleri. Bianchi özdeşlikleri. Intel 8080A mikroişleyicisi üzerine kurulmuş mikrobilgisayar deney setlerini kullanarak. Örneksel-sayısal çevirgeçler (ADC) ve sayısal-örneksel çevirgeçler (DAC). konformal tensör. Moleküler orbital kuramı ve bazı moleküler orbitallerin şekilleri. Kesilme işlemleri ve kullanımı. kaynak. Doyum. Reissner-Nordström çözümü. tensör alanları. Lie türevi. durulma ve ENDOR: Durulma zamanı ve doyum. Elektron spin rezonans spektrumları: Çizgi şekilleri. sinyalin algılanması. Seri ve paralel giriş/çıkış birimleri. EEPROM) ve çalışma ilkeleri. parametrik eğriler. Killing denklemleri. FĠZ 458 Uygulamalı X-ışınları (303)/5 Yapı-faz ve yapı-malzeme özellikleri. tomografi ve halografi yöntemleri ve güncel uygulamalar. EPROM. eğrilik ve torsiyon tensörleri. FĠZ 460 Genel Görelilik (303)/5 Özel görelilik teorisi. Klasik ve modern x-ışını kaynakları. modülasyon ve dedeksiyon birimleri. dış türev. topografi. elektromanyetik teoride uygulamalar. Elektrostatik kristal alan kuramı ve uygulamaları. PROM. Fourier transform ESR. Mikroişleyicilerin temel yapıları. Bağlantı: Doğrusal bağlantı. 5. deneysel donanımlar ve uygulamaları. FĠZ 462 Mikroişleyiciler ve Uygulamaları (223)/5 Mikroişleyici ve mikrobilgisayarlara giriş. Mikroişleyicilerde adres. mıknatıs. litografi. algıç sistemleri. basit programların yazılıp çalıştırılması. vektör alanları. türevlenebilir manifoldlar. Einstein alan denklemleri. manifoldlar üzerinde integrasyon. Newton kuvveti. X-ışınları mikroskopi. Einstein tensörü. Moleküler spektrum. madde alanları. izotropik olmayan g faktörü ve gelişigüzel yönelim. küresel simetrik çözümler. veri ve kontrol yolu yapısı. Gravitasyon ve torsiyon. kovaryant dış türev. tensörlerin kovaryant türevi. PseudoRiemannian bağlantısı. elektron-çekirdek çift rezonansı (ENDOR). korunum yasaları. Gravitasyon: Lorentzian bağlantılar. FĠZ 464 Molekül Fiziği (303)/5 Moleküler bağ ve bağlanma enerjileri. Teknik Olmayan Seçmeli Dersler . Elektronik spektroskopi. temel analizler ve örnekler. X-ışınları soğurma spektroskopisi (XAS): X-ışını soğurma yakın kenar spektroskopisi (XANES) ve genişletilmiş x-ışını soğurma ince yapı spektroskopisi (EXAFS) ve uygulamaları. aşırı ince yapı etkileşimleri. bazı temel giriş/çıkış deneylerin yapılması. rezonans ve rezonans koşulu. X-ışınlarının madde ile etkileşimi. Basit ADC ve DAC devrelerinin mikrobilgisayar ve ilgili programları kullanarak gerçekleştirilmesi. İki atomlu moleküllerde elektronik açısal momentum. PIC16F84 entegresinin tanıtılması. diferansiyel 1 formlar. Kırınım ve saçılma deneyleri ile faz diyagramı analizleri. Moleküllerde elektronik ışıma türleri. X-ışınlarının saçılması: küçük ve geniş açı x-ışını saçılması (SWAXS) ve yatay küçük geliş açılı x-ışını saçılması (GISAXS) yöntemleri. spin Hamiltoniyeni. işlenmesi ve değerlendirilmesi. İki atomlu moleküllerin elektronik yapısı. Manifoldlar: Topolojik manifoldlar. Bellek haritaları ve belleklerin ve giriş/çıkış birimlerinin mikroişleyicilere bağlanmaları. S=1/2 ve I=1/2 sistemleri için enerji düzeyleri ve rezonans geçişleri. puls ESR.

Basit harmonik hareket ve sarmal yayda potansiyel enerjinin değişimi. İş çevrimleri. toplumsal ilişkiler ve devlet. tüketim ve birikim. sosyal değişme. norm. Tarihi örnekler ışığında bilimi doğuran ortam. sosyal çözülme. Kültür teorisi. yatırım. FEL 110 Felsefeye Giriş (303)/4 Felsefe ve insan üzerine. işveren ve personel arası ilişkiler. difüzyon. kayıtsızlık eğrileri. piyasalar. Eski uygarlıklarda (Mısır. örgütlenme planı. kültür değer. Mezopotamya. oligopol. talep. kültürleme. duygu. Kuvvet kavramı üzerine deneyler. deneysel verilerin analizi ve hata hesabı. Esneklikler. Kültür kalıpları. sosyal tabakalaşma. gelir. ampirik ve analitik yaklaşımlarla sosyolojinin tanımı ve konusunun belirlenmesi. algılama. şubelendirme. merkezileşmiş ve merkezi olmayan örgütlenmeler. Reformasyon ve endüstri devrimi sırası ve sonrasında ilmi gelişmeler. tam rekabet. Modern bilim kavramına yol açan belli başlı teoriler ve keşifler aşağıdaki safhalarda ele alınmaktadır. sosyal statü. ahlak ve etik. FĠZĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜNÜN DĠĞER BÖLÜMLERE VERDĠĞĠ DERSLER (TPK)/AKTS 1. öğrenme ilkeleri. örgütlenme çeşitleri. sorumluluk ve otorite. fayda. Kişiler arası ilişkiler. Davranış. büyük işletmelerin örgütlenmesi. C. kişilik kuramları. Kültürel kurumlar ve değişkenler. monopol. Rönesans ve modern bilimin doğuşu. Sosyal sistem. sosyal rol. sosyal bütünleşme. denge. yetkilendirme. Bir meslek adamı olmak ne demektir? Sosyal hizmet uzmanlarının karşılaşabilecekleri kimi sorunların çözümünde felsefenin rolü ne olabilir? TAR 106 Bilim Tarihi (303)/4 Bilimin kökenleri ve ilmi bilginin niteliği. Sosyolojinin sosyal bilimler içerisindeki yeri. sosyalizasyon ve kişilik. insan olmak ne demektir?. Günümüz dünyasında bilim ve Türkiye'de bilimin geleceği. kültürlenme. Güz Döneminde Açılacak Dersler FĠZ 103 Fizik Laboratuvarı I (031)/3 (Mühendislik ve Fen Fakültesi Bölümleri) Ölçme deneyi. maliyetler ve kar. bütünleşme ve farklılaşma. meslek(ler) üzerine. kültürel süreçler. Psikoloji okulları. ĠYB 198 Örgütlenme Ġlkeleri (303)/4 Örgütlenme. işsizlik. Sosyolojide metodoloji hakkında genel ve özlü bilgi. SOS 104 Sosyolojiye Giriş (303)/4 Tarihsel. sosyal kurum.Kişilik ve uyum. Yunan) bilim. ANT 201/202 Sosyal Antropolojiye Giriş (303)/4 Kültür ve kültür kavramlarının evrimi. heyecan ve güdülenme. toplam arz. İnsanın değeri üzerine. Piyasa yapıları. İki boyutlu uzayda . Toplumlar ve grupların yapısal özelliklerini açıklayan temel kavramlar. Enflasyon. Toplam talep. Kültürel ekolojide değişme. PSĠ 101 Psikolojiye Giriş (303)/4 Psikolojinin kapsamı.ECO 141 Ekonomiye Giriş I (303)/4 Fırsat maliyetleri. Ortaçağ Avrupa ve İslam dünyasında bilim. kültürleşme. sosyal yapı. arz.

Hidrostatik ve hidrodinamik. Katı cisimlerin dönme hareketi. doğru akım devreleri. Kimya Bölümü. FĠZ 153 FĠZĠK I (202)/3 (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü) Kuvvet ve parçacık dinamiği. Hidrostatik ve hidrodinamik. FĠZ 195 Fizik (202)/3 (Eczacılık Fakültesi) Ölçme ve birimler. enerjinin korunumu. Lorentz dönüşümleri. Hidrojen spektrumu. İdeal gazlar. Mekanik dalgalar ve ses. açısal momentum . Gauss yasası. Işığın ikili özelliği. Salınım hareketleri. Coloumb yasası. Parçacık sistemlerinin dinamiği. Katı cisimlerin hareketi. Parçacık dinamiği ve Newton yasaları. Siyah cisim ışıması ve Planck postulası. İş ve enerji. FĠZ 137 Fizik I (404)/5 (Mühendislik Fakültesi Bölümleri . Doğru akım devreleri. elektrik alan ve potansiyel. Kondansatörler. Newton yasaları ve parçacık dinamiği. Mercekler. tork. Isı ve ısı iletimi. Einstein varsayımları. Vektörler. Newton yasaları ve parçacık dinamiği. Skaler ve vektör nicelikler. Elektrik alan ve potansiyeli. momentumun korunumu. kinetik ve potansiyel enerji. Matematik Bölümü) Ölçme ve birim sistemleri. FĠZ 333 Modern Fizik (303)/4 (Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Bölümü) Özel Görelilik. Bir ve iki boyutta parçacık hareketi. Michelson-Morley deneyi. kinetik ve potansiyel enerji. direnç. Newton yasaları ve uygulamaları. Bir boyutta ve düzlemde hareket. Manyetik alan. çarpışma. İş. Compton olayı. göreli momentum ve enerji. zaman genişlemesi. Elektrik alan. Titreşen sicimde duran dalgalar. Parçacık kinematiği. çizgisel momentumun korunumu. FĠZ 133 Fizik (303)/4 (Çocuk Gelişimi Bölümü) Newton yasaları. Esneklik. Hız ve ivme deneyleri. Çarpışma ve çizgisel momentumun korunumu. İş. İş ve enerji. Fotoelektrik olay ve foton kavramı. Akım. tork. Heisenberg belirsizlik ilkesi. denge. Elektrik potansiyeli. Bohr atom modeli. FĠZ 113 Fizik I (303)/4 (Sağlık Meslek Yüksekokulu Radyoloji ve Odyometri Programları) Ölçme ve birim sistemleri. . İş. de Broglie hipotezi. FĠZ 115 Fizik (202)/3 (Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü) Skaler ve vektörel nicelikler. Skaler ve vektörel nicelikler. Akım ve direnç. göreli Doppler kayması. Isı ve sıcaklık.Yük ve madde. yuvarlanan cisimler. Düzgün dairesel hareket. Alternatif akımlar. Manyetik alan. enerjinin korunumu.çarpışma. Kondansatörler ve dielektrikler. Akım ve direnç. İtme ve çizgisel momentum. Elektronlarla kırınım. Basit sarkaç ve yer çekimi ivmesinin ölçülmesi. uzunluk kısalması. Parçacık kinematiği. enerji. Katı cisimlerin dönme hareketinin kinematiği ve dinamiği. Coulomb yasası.

Faraday yasası. Alternatif akımlar. . Kirchoff yasaları. Manyetik alan ve manyetik kuvvet. Wheatstone köprüsü ile direnç ölçümü. Ohm yasası. Kondansatörler ve dielektrikler. direnç ve elektromotor kuvvet. FĠZ 114 Fizik II (303)/4 (Sağlık Meslek Yüksekokulu Radyoloji Programı) Coulomb yasası. Elektrik alanı ve Gauss yasası. Ampère yasası. RL devreleri. Manyetik alan. Kondansatörler ve dielektrikler. Elektrik potansiyel. Doğru akım devreleri. Akım. özindüksiyon. elektrik alan. Osiloskopun tanıtımı deneyi. Matematik Bölümü) Elektrik yükü. Kondansatörler. FĠZ 154 Fizik II (202)/3 (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü) Coulomb yasası ve elektrik alan. Biot-Savart ve Ampère yasaları. Alternatif akım devreleri üzerine deneyler. İndüktans. Radyasyon ve özellikleri. Manyetik alan deneyi. Akım ve direnç. Manyetik alan ve özellikleri. Coulomb yasası. Elektrik potansiyel. Akım ve direnç. Doğru akım devreleri ve elektromotor kuvvet. Alternatif akım. Faraday yasası. Kimya Bölümü. X-ışınlarının elde edilişi ve özellikleri. Elektrik potansiyel. Radyasyonun madde ile etkileşmesi. Doz birimleri.2. Bahar Döneminde Açılacak Dersler FĠZ 104 Fizik Laboratuvarı II (031)/3 (Mühendislik Fakültesi Bölümleri) Doğru akım-gerilim ölçme düzenekleri. FĠZ 138 Fizik II (404)/5 (Mühendislik Fakültesi Bölümleri.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->