FĠZĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ A. ZORUNLU DERSLER (TPK)/AKTS 1.

Teknik Zorunlu Dersler

1. YARIYIL FĠZ 101 Fizik Laboratuvarı I (031)/3 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. Ölçme, deneysel verilerin analizi ve hata hesabı. Basit harmonik hareket ve sarmal yayda potansiyel enerjinin değişimi. İki boyutlu uzayda çarpışma. Hız ve ivme deneyleri. Yitirici kuvvetler ve sönümlü harmonik hareket. Hava masasında esnek ve esnek olmayan çarpışma deneyleri. Basit sarkaç ve yer çekimi ivmesinin ölçülmesi. Titreşen sicimde duran dalgalar. FĠZ 125 Temel Fizik I (404)/6 Ölçme ve birim sistemleri. Vektörler ve koordinat sistemleri. Parçacık kinematiği. Newton yasaları. Parçacık dinamiği. İş, güç, kinetik ve potansiyel enerji, iş-enerji teoremi ve enerjinin korunumu. Parçacık sistemleri, çizgisel momentum ve çarpışma. Dönme hareketinin kinematiği ve dinamiği, tork, açısal momentum ve yuvarlanma. Cisimlerin dengesi. Basit ve sönümlü harmonik hareket, zorla titreşimler. MAT 123 Matematik I (425)/6 Fonksiyonlar ve diziler. Dizilerin limiti. Fonksiyonların limiti. Sürekli fonksiyonlar. Türev: Fiziksel ve geometrik anlamı, özellikleri, zincir kuralı, yüksek mertebeden türevler, bazı temel adi türevsel denklemler. Ortalama değer teoremi, Rolle teoremi, Cauchy ortalama değer teoremi, genelleştirilmiş ortalama değer teoremi. İçbükeylik ve enuçlama. Taylor formülü. Belirsiz formlar, sonsuzluk içeren limitler, asimptotlar. L’Hospital kuralı. Riemann integrali: Özellikleri ve uygulamaları. İntegraller için ortalama değer teoremi. Ters türev, belirsiz integral. Newton-Leibnitz formülü. Parçalara ayırarak integral alma. Ters fonksiyonlar. Logaritma ve üstel fonksiyonlar. Hiperbolik fonksiyonlar. İntegralleme yöntemleri. Rasyonel fonksiyonların integrallenmesi. Yaklaşık integralleme. Özge integral. Seriler: Yakınsama ve ıraksama. Eksi-olmayan seriler. Mutlak ve koşullu yakınsaklık testleri. Güç serileri, güç serileri için yakınsaklık testleri. Güç serilerinin türev ve integrali. Taylor ve Mclaurin serileri. KĠM 109 Kimya I (404)/6 Madde, özellikleri ve ölçümü. Atomlar ve atom kuramı. Kimyasal bileşikler. Kimyasal tepkimeler. Sulu çözelti tepkimelerine giriş. Gazlar. Termokimya. Atomun elektron yapısı. Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri. Kimyasal bağlar I: Temel kavramlar. Kimyasal bağlar II: İlave kavramlar. KĠM 119 Genel Kimya Laboratuvarı I (031)/3 Metallerin özgül ısısının bulunması. Stokiyometri, Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunumu yasası. Uçucu bileşiklerin molekül kütlesinin bulunması. Çözeltilerin koligatif özellikleri. Çözeltilerin hazırlanması. PH kavramı. Asitler ve bazlar. Asit-baz tepkimeleri.

Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatta gereksinim duyacağı tartışma. Çizgi integrallerin temel teoremi. Kirchoff kuralları. İkili ve üçlü integraller. Manyetik alan. Kimyasal kinetik. Cu(IO3)2’in çözünürlük çarpımının tayini. Doğru akım devreleri. Vektör fonksiyonlar. Fizik mühendisliğinin çağdaş dünyadaki yeri ve önemi hakkında bilgi vermek. indüktans. Enuçlama problemleri. Çözeltiler ve fiziksel özellikleri. Yönlü türev ve gradyant. Ohm yasası. Çok katlı integrallerde değişken değiştirme. Uzayda eğriler. FĠZ 102 Fizik Laboratuvarı II (031)/3 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. Elektrik potansiyel. Kimyasal dengenin ilkeleri. Eğrilik ve ivme. FĠZ 126 Temel Fizik II (404)/6 Elektrik yükü ve Coulomb yasası. paragraf analizi. Fiziksel araştırmaların mühendislik uygulamalara dönüşümünü tanıtmak. Dönü katısının hacmi. 2. Biot-Savart ve Ampère yasaları. KĠM 110 Kimya II (404)/6 Sıvılar. İkinci dereceden eğriler. katılar ve moleküller arası kuvvetler. Zincir kuralı. Termoelektrik çift ile sıcaklık ölçümü.ĠNG 111 Konuşma ve Sunum Becerileri I (303)/4 Fizik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin ingilizce okuma becerilerinin geliştirilebilmesi. Wheatstone köprüsü yöntemiyle direnç ölçümü. Organik fonksiyonel grupların analizi. Düzlemde vektörler. . Green teoremi. Kondansatör ve dielektrikler. Sıcaklığın reaksiyon hızına etkisi. Asitler ve bazlar. YARIYIL FĠZ 100 Fizik Mühendisliğine Giriş (010) Fizik mühendisliğinin uygulama alanlarını tanıtmak. sözcük bilgisi gibi alanlarda beceri kazandırmayı amaçlayan bir program izlenmektedir. Entropi ve serbest enerji. Alternatif akım devreleri. Elektrokimya. KNO3’in çözünürlüğü ve saflaştırılması. Akım ve gerilim ölçme düzenekleri. Manyetik alan. Dönü yüzeyinin alanı. Birim teğet vektörü. münazara ve sunum becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir program izlenmektedir. İNG–153 Konuşma ve Sunum Becerileri I dersinin devamı niteliğindedir. Çözünürlük ve kompleks iyon dengeleri. Uzayda vektör fonksiyonlar. Birim dikey vektörü. Faraday yasası. Sabun. Yükseltgenme-indirgenme reaksiyonları. Elektrik alan ve Gauss yasası. Kısmi türevler. İç çarpım. ĠNG 112 Konuşma ve Sunum Becerileri II (303)/4 Bu ders. MAT 124 Matematik II (425)/6 Analitik geometrinin temelleri. Konsantrasyonun reaksiyon hızına etkisi. istemli değişme. çeşitli konularda yazılmış parçalar aracılığıyla ön tahminler yapma. Osiloskop ve dalga biçimi ölçümleri. Uzayda vektörler. Dağıl teoremi. Çapraz çarpım. Yüzey integralleri. Türkiye’de fizik mühendislerinin çalışma alanlarının tanıtımı. Stokes teoremi. Çizgi integralleri. Limit ve süreklilik. parçadan anlam çıkarma. KĠM 120 Genel Kimya Laboratuvarı II (031)/3 Kimyasal Denge. asit baz dengeleri. Alternatif akım devreleri. Elektrolizle bakır kaplama. Doğru akım ve elektriksel direnç. Çok değişkenli fonksiyonlar.

benzerlik dönüşümleri. çiftlenimli titreşimler. Termodinamik denge kriteri. FĠZ 215 Mekanik (404)/6 Newton mekaniğinin temelleri. FĠZ 219 Bilgisayar Proglama I (122)/3 Bilgisayar ve arabirimlerin tanıtımı. Dalgaların üst üste binmesi. doğrusal olmayan diferansiyel denklemler. girişim. İdeal gazların hal denklemi. YARIYIL FĠZ 201 Fizik Laboratuvarı III (042)/4 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. kırınım deneyleri. Doğrusal cebir ve matrisler: Doğrusal denklem sistemleri. Termodinamik potansiyeller. Ses dalgası. ısı ve iç enerji kavramı. Isı makineleri ve soğutucular. Mercek. Hareketli koordinat sistemleri. Joule-Thomson deneyi. Küçük titreşimler teorisi. Isıl denge. girişim. duran dalgalar.3. kuadratik dönüşümler. potansiyel enerji. Isı kapasitesi. Atma ve dalga paketi. Entropi ve termodinamiğin ikinci yasası. ikinci mertebeden değişken katsayılı homojen diferansiyel denklemlerin seri çözümleri. determinantlar. Helmholtz fonksiyonu ve Gibbs fonksiyonu. FĠZ 217 Titreşimler ve Dalgalar (303)/4 Titreşimler. kırılma. 4. hermityen. zorla titreşim ve rezonans. Entalpi. Lagrange ve Hamilton hareket denklemleri. kırınım. Paket programlar: MATLAB ve Origin gibi bazı paket yazılımların tanıtımı. Termodinamiğin birinci yasası ve uygulamaları. FĠZ 213 Termodinamik (303)/4 Sıcaklık. Elektromanyetik dalgaların kutuplanması. Termodinamiğin üçüncü yasası. vektör ve matris eşitlikleri. girişim. Sıvılarda ses hızı ölçümü. mikrodalga ve görünür ışık kullanılarak Michelson interferometresi deneyi. Katı cisimlerin kinematiği ve dinamiği. Korunumlu kuvvetler. Yansımalı klaystron ile mikrodalga üretimi. Diferansiyel denklem sistemleri. YARIYIL . özdeğer ve özvektörler. Tensör cebiri: İndis notasyonu. mikrodalga kullanılarak yansıma. Optik ağ ve ayırıcılık gücü. kırınım ve kutuplanma deneyleri. Matris cebiri. üniter ve normal dönüşümler. Vektörler ve koordinat sistemleri. Çok parçacıklı sistemler ve kütle merkezi. Görünür bölge lazer ışık kaynağı kullanılarak ışığın girişimi. Ses dalgaları ile yansıma. momentum ve enerji korunum yasaları. Maxwell bağıntıları. Newton halkaları. FĠZ 211 Fizikte Matematiksel Yöntemler I (324)/7 Adi diferansiyel denklemler: Birinci mertebeden diferansiyel denklemler. Boyuna ve enine ilerleyen dalgalar. ayna ve prizma. Diferansiyel denklemlerin uygulamaları. kırınımı ve kutuplanması. Termodinamiğin sıfırıncı yasası ve uygulamaları. Vektör uzayları. Faz dönüşümleri. Carnot çevrimi. paket yazılım programlarının matematik ve fizik problemlerine uygulama örnekleri. Merkezi bir kuvvet altında hareket. Gibbs-Helmholtz bağıntıları. ikinci ve daha yüksek mertebeden diferansiyel denklemler. İşletim sistemleri. tensör kavramı ve dönüşümler. Isı iletimi. Yansıma. Parçacıkların çarpışması ve saçılması. Kepler yasaları. sıcaklık ölçeği ve termometreler. gazların kinetik teorisi.

Galileo ve Lorentz dönüşümleri. döngüler. Fortran 90 program dilinin temelleri. Fourier serileri ve uygulamaları. vektör potansiyel. FĠZ 222 Teknik Çizim (122)/4 Çizim aletleri ve kullanımları. FĠZ 216 Elektrik ve Manyetizma (404)/6 Statik elektrik alan: Elektrik alan. Salınımlar ve çiftlenimli salıngaçlar. Zamanla değişen alanlar: Faraday yasası ve elektromanyetik indüksiyon. Direnç-sığa (RC). Cisimlerin görünüşleri. C programlama diline giriş. . Cıvata ve somunlar. Planck sabitinin varlığının ve Heisenberg belirsizlik ilkesinin geçerliliğinin saptanmasına. İzdüşüm düzlemlerinin tanımı. sonlu Fourier serileri.FĠZ 202 Fizik Laboratuvarı IV (042)/4 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. de Broglie Hipotezi. Fortran 90 programlama dilinin uygulamaları. rezidü teoremi ve uygulamaları. Fourier dönüşümü uygulamaları. Çeşitli örnekler kullanılarak Hall deneyi. madde içinde manyetik alan. RCL devreleri ve rezonans. çizgi integraller. fonksiyonlar ve alt program komutları. Elektrik ve manyetik alanlar. düzlem elektromanyetik dalgalar ve özellikleri. 5. Faz ve grup hızı. Kesit alma yöntemleri. madde içinde elektrik alan. Bessel fonksiyonları. Hermite polinomları. Fotoelektrik olay ve foton kavramı. ölçekler. zaman genişlemesi. kompleks fonksiyonlar. dalga denklemi. yer değiştirme akımları. Laguerre polinomları. Bohr atom modeli. YARIYIL FĠZ 301 Fizik Laboratuvarı V (042)/4 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. Özel fonksiyonlar: Legendre polinomları ve fonksiyonları. Laurent serileri. Ampère yasası. Siyah cisim ışıması ve Planck postulası. Fourier dönüşümleri. elektik potansiyel. Poisson denklemi. dalgaparçacık ikiliği. giriş-çıkış ve program akış deyimleri. X-ışınları ve kırınımı. Hidrojen spektrumu. Compton olayı. Elektronlarla kırınım. Fourier analizi: Dirac-delta fonksiyonu. görüntü yük yöntemi. dizinli değişkenler. analitik fonksiyonlar. Çizgiler. FĠZ 218 Modern Fizik (303)/4 Özel Görelilik: Einstein varsayımları. Statik manyetik alan: Lorentz kuvveti. sabitler. Geometrik çizimler. kütle-enerji eşdeğerliliği. Biot-Savart yasası. bu parçacıkların madde ile etkileşmeleri sonucunda ortaya çıkan olayların incelenmesine ve maddenin yapısına ilişkin bilgilerin elde edilmesine. Bilgisayar yazılımlarının teknik resim çiziminde kullanımı. Kuantum mekaniksel parçacık olarak fotonların ve elektronların özelliklerinin anlaşılmasına. FĠZ 212 Fizikte Matematiksel Yöntemler II (324)/7 Kompleks analiz: Kompleks sayılar. Maxwell denklemleri. uzunluk kısalması. Ters Fourier dönüşümleri ve konvolüsyon. değişkenler. doğru ve düzlemlerin izdüşümleri. Işığın ikili özelliği. yazılar. Kısmi diferansiyel denklemler: Laplace denklemi. Yapım resimleri çizimi. elektromanyetik alanın enerjisi ve momentumu. difüzyon denklemi. göreli momentum ve enerji. kütlesiz parçacıklar. Diyot tüpleri ve magnetron koşulu. direnç-indüktans (RL) devreleri. FĠZ 220 Bilgisayar Programlama II (122)/3 Bilgisayar programlarında akış şemaları. Michelson-Morley deneyi. Laplace ve Poisson denklemleri. göreli Doppler kayması. Katot ışınları tüpü ve elektronların elektrik ve manyetik alan içindeki hareketi. Rutherford saçılması. Heisenberg belirsizlik ilkesi. çok kutup açılımı. Kararlı elektrik akımları.

FET’ler. kırpıcı ve kenetleyiciler. Kondansatörler. beklenen değer. Transistörler. Maxwell-Boltzmann hız dağılımı ve siyah cisim ışıması kavramlarına yönelik deneyler. Van-der Waals bağlanma. FET yükselteçler. kübik kristallerin elastik sabitleri. Bravais örgüsü. transistörlü anahtar. hidrojen bağı. Gerilim düzenleyicileri. Katılarda bağlanma türleri: İyonik bağlanma. normal dağılım. radyoaktif bozulma. Zeeman olayı. elastik ve plastik deformasyonlar. FĠZ 315 Kuantum Fiziği (404)/7 Kuantum fiziğinin temel varsayımları. basamak potansiyeli. işlemsel yükselteçler. Katı cisimlerin mekanik ve elastik özellikleri: Zor ve zorlanma. Basit harmonik salınıcı. FĠZ 317 Malzeme Bilimi (303)/6 Kristal yapı ve kristal sistemleri: Birim hücre. ortak taban yükselteç. Katı döneç ve hidrojen atomu. seri düzengeçli DC güç kaynağı. Açısal momentum. Thevenin ve Norton kuramları. ortak emitörlü yükselteç. Stern-Gerlach deneyi. kristal yapıda doğrultular ve düzlemler. Kristal büyütme yöntemleri. x-ışınları kırımını. düzensel mantık devreleri. Diyotlar. Dirac gösterimi. işlemsel yükselteçli devreler. FET yükselteçler. kovalent bağlanma. düzlem kusurlar. karışık bağlanma. işlemsel yükselteçler. özvektörler. 6. FĠZ 303 Elektronik Laboratuvarı I (031)/3 Osiloskop. Mantık geçitleri. özdeğerler. FĠZ 305 Elektronik I (303)/5 Kirchhoff kuralları. Bragg yasası. sonsuz ve sonlu potansiyel kuyusu. transistörlü yükselteç. emitör izleyici. Miller indisleri. başlıca kompozit malzeme türleri. Schrödinger dalga denklemi. dalga fonksiyonu. RC devreleri ve RC süzgeçleri. giriş/çıkış empedansları. iki fazlı katılar. çizgisel kusurlar. Kristal kusurları: Nokta kusurlar. Zamandan bağımsız Schrödinger denkleminin bir boyutlu çözümleri: Serbest parçacık. metalik bağlanma. potansiyel engeli. kırpıcı kenetleyici devreler. Kompozit malzemeler: Kompozit malzemenin genel özelikleri ve sınıflandırılması. YARIYIL FĠZ 302 Fizik Laboratuvarı VI (042)/4 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. Poisson dağılımı. süreklilik denklemi.çekirdek ışımaları. Katı cismin faz diyagramları: Katı çözeltiler. atomik spektrumlar ve spektroskopik gösterim. isotropik katı cismin elastik modülleri. bunların saptanma yöntemleri ve enerjilerinin ölçülmesine yönelik deneyler. Elektrik sinyalleri. Kuantum sayıları. RC devreleri. doğrultaçlar. Olasılık dağılımları: binom dağılımı. Zener diyot. Pauli ilkesi ve atomlarda elektronların dizilişi. eklem FET ve MOSFET’ler. FĠZ 306 Elektronik II (303)/5 . Schrödinger kuramında işlemciler. FĠZ 304 Elektronik Laboratuvarı II (031)/3 Sayısal elektronik laboratuvar deney setinin tanıtılması. flip-floplar ve uygulamaları. Yüklenmiş zar problemi. olasılık genliği ve olasılık akısı. Thevenin ve Norton kuramları ile ilgili deneyler. doğrultaçlar ve Zener diyot. spin kavramı.

ters örgü vektörleri. elektriksel iletkenlik). hole yörüngesi ve açık yörüngeler. Fermi yüzeyinin tayininde deneysel yöntemler: Landau kuantizasyonu. eksitonlar. mobilite. elektron-elektron etkileşmesi. Kronig-Penney modeli. enerji bandındaki bir elektronun hareket denklemi. elektron-fonon etkileşmesi. Boole cebiri ve teoremleri. metallerin elektriksel ve ısısal iletkenliği. polaron. boyuna plazma osilasyonları. üç-boyutlu serbest elektron gazı. toplayıcılar. plazmon. ideal gazlarda termodinamik nicelikler. eşüleşim kuramı. optik süreçler. BCS kuramının esasları. Katı cisimlerde örgü titreşimleri: Durum yoğunluğu. bozon sistemlerinin istatistiksel özellikleri. Bose-Einstein dağılım fonksiyonu. doğruluk çizelgeleri. Binom. bozon ve fermiyon dağılım fonksiyonları. Maxwell-Boltzmann. karşılaştırıcılar. yarıiletkenlerde termoelektrik olaylar. kırma indisi. Brillouin bölgesi. bir enerji bandındaki orbital sayısı. Bose-Einstein yoğuşması. fermiyon sistemlerinin istatistiksel özellikleri. Gauss ve Poisson dağılımları. Düzensel mantık devreleri. örgü titreşimlerinin kuantalanması ve fonon kavramı. Parite üreteçleri. Mott metal-yalıtkan geçişi. Makroskopik ve mikroskopik durumlar. dispersiyon bağıntısı. Fermi sıvısı. Üleşim fonksiyonları: Küçük kanonik küme. girilebilir durumların saptanması. elektron yörüngesi. İdeal gazlarda üleşim fonksiyonu. 7. Maddenin manyetik özellikleri: Mıknatıslanma. ardışık mantık devreleri. serbest elektron gazının ısı sığası. Enerji bantları: Yaklaşık serbest elektron modeli. kanonik küme. London denklemi. diyamanyetizma. manyetik duygunluk. tip üstüniletkenler. katı cisimlerde anharmonik etkileşmeler. tip ve II. etkin kütle. kırınım olayı ve kırınım koşulları. ferromanyetizma. Grüneisen parametresi. elastik ve optik titreşimler. Veri seçici ve çoklayıcılar. ısı sığası için Einstein modeli ve Debye modeli. dHvA olayı ve SdH olayı. ferrimanyetizma. kübik kristallerin yapı faktörleri. ısısal genleşme. I. katılarda ultrases hızının sıcaklık ve hidrostatik basınçla değişimi. büyük kanonik küme. Devre tasarımı. yaklaşık serbest elektron modeli kullanılarak Fermi yüzeyinin oluşturulması. Entropi. polaritonlar. Karnaugh haritaları. kodlayıcılar. geçitler. akustik ve optik fononlar. Bloch fonksiyonu.Sayı sistemleri. plazmada enine optik modlar. FĠZ 318 Maddenin Yapısı ve Özellikleri (303)/6 Kristallerde dalga yayılması ve ters örgü: Ters örgü uzayı. Çoklu titreşiciler. kristallerde örgü titreşimleri. Sayaçlar. Süperiletkenlik: Meissner olayı. FermiDirac dağılım fonksiyonu. mikroskopik durumların sayısı. sadeleştirme yöntemleri. ısısal iletkenlik. Fermi yüzeyi ve metaller: İndirgenmiş ve genişletilmiş enerji band diyagramları. kod çözücüler. durum yoğunluğu. tek ve çok atomlu moleküllerde üleşim fonksiyonu. plazma optiği. paramanyetizma. iyonik kristallerde dispersiyon bağıntısı. kanonik ve büyük kanonik kümede ortalama değerler. Yarıiletkenler: Yasak enerji aralığı. FĠZ 316 Ġstatistik Fizik (404)/7 İstatistik fizikte olasılık işlemleri. Dielektrikler: Dielektrik sabiti ve kutuplanma. boşluk (hole) kavramı. Fermi enerjisi. Katı cisimlerin elektromanyetik dalga ile etkileşmesi: Serbest elektron gazının dielektrik fonksiyonu. grup hızı. sıkı bağlı elektron yaklaşımı. kritik sıcaklık. FĠZ 417 Spektral Analiz Yöntemleri (303)/5 . elektromanyetik dalgaların dispersiyon bağıntısı. Yalıtkan katıların ısısal özellikleri: Örgü titreşimlerinin enerjisi. YARIYIL FĠZ 415 Katıhal Fiziği (404)/7 Serbest elektron Fermi gazı: Bir-boyutta enerji düzeyleri. saf ve katkılanmış yarıiletkenler (yük taşıyıcı yoğunluğu. Kayan yazmaçlar. piezoelektrik ve ferroelektrik malzemeler. elektrostatik perdeleme. Seebeck olayı ve Hall olayı.

Nükleer modeller: Sıvı damlası modeli. titreşim-dönü etkileşmesi. çok atomlu moleküllerin titreşim spektrumuna dönme etkisi. daha gerçekçi modeller. elektron spin rezonans (ESR) spektroskopisi ve uygulamaları. beta bozunması. FĠZ 418 Uygulamalı Radyasyon Fiziği (223)/5 Radyasyon tanımı. Radyasyon dedeksiyonunda hata analizi. bağımsız bir proje çalışması yaptırılır. kabuk modeli. kırmızı-altı spektroskopi teknikleri ve uygulamaları. bir öğretim üyesinin gözetiminde. paragraf vb. kan damarı modellemesi ile kontrast ortam deneyi. parite ve enerji düzeyleri. x-ışını kırınım yöntemleri (XRD). açısal momentum. Bölüm tarafından belirlenen rapor hazırlama yönergesine uygun olarak yazar ve bahar dönemi sonunda belirlenen tarihte bir jüri önünde sunar ve notu bu Jüri kararıyla verilir. Kompozisyonla ilgili bilgiler. Yapılacak deneyler: Fotometrik yöntemle uzaklık yasası. çok kanallı analizör ile farklı radyoaktif kaynakların alfa enerjilerinin tayini. Radyasyon dedeksiyon sistemleri (gaz dolu dedektörler. gama bozunması. x-ışını dozimetresi. Nükleer Reaktör. X-ışını spektroskopisi: Temel kavramlar. proton-proton ve nötron-nötron etkileşmeleri. uzaklık yasası ve gama/beta ışınlarının soğurulması. iki atomlu titreşen dönücü. Yüklü parçacıklar ve gama spektroskopisi. yayılma alanları ve bugünkü durumu. isospin. organik moleküllerin 1 H NMR spektrumları. Ortak Zorunlu Dersler TKD 103 Türk Dili I (202)/2 Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri önemi. Radyasyonun madde ile etkileşmesi. Yazılı anlatım. buluş. Radyasyon aktivitesi. düşünme. gama ışınlarının soğurma katsayısının enerji bağımlılığı. Fermi gazı modeli. Kırmızı-altı spektroskopisi: İki atomlu moleküllerin titreşimleri. (Konu. değiş-tokuş kuvvetleri. yarı-ömür ve radyoaktif denge. yarıçap. dozimetreler). Nükleer kuvvetler: Döteron. nükleer füzyon ve hızlandırıcılar. nükleer fizyon. Nükleer bozunmalar ve radyoaktivite: Alfa bozunması. gazlarda alfa parçacıklarının enerji kaybı. Radyasyon birimleri. İyonlayıcı ve iyonlayıcı olmayan radyasyon. Türkçede sesler ve ses özellikleri. manyetik rezonansta temel kavramlar. Çevresel radyasyon ve günlük yaşam. Schmidt-diyagramları. kolektif model. Nükleer reaksiyonlar: Nötron fiziği. mikrodalga kullanılarak boru antenlerin radyasyon alanının belirlenmesi. plan. yarıiletken detektörler. Öğrenci yaptığı çalışmayı. Türk dilinin gelişim evreleri. İmla ve noktalama. nükleer kuadropol momenti. 8. YARIYIL FĠZ 414 Nükleer Fizik (404)/7 Temel nükleer yapı: Kütle. nükleon-nükleon saçılması. çok atomlu moleküllerin titreşimleri. beta spektroskopisi. Radyasyon ölçüm sistemlerinin özellikleri. FĠZ 420 Mezuniyet Projesi (yıllık) (082)/4 Bilimsel araştırmanın tanımı. manyetik rezonans görüntüleme. x-ışını cihazları. Öğrencinin deneysel ve kuramsal yeteneklerini geliştirmek amacıyla fiziğin herhangi bir dalında seçilen bir konuda. 2. dil-kültür ilişkisi.) . nasıl yapıldığı ve aşamaları hakkında bilgi verilir. nükleer radyasyonların algılanması ve ölçülmesi. x-ışını soğurma spektroskopisi (XAS) ve x-ışını fotoelektron spektroskopisi (XPS).Spektroskopi nedir? Spektroskopi ve manyetik rezonans. nötron detektörleri. parıldama detektörleri. nükleer kuvvetin özellikleri. x-ışını flüoresans yöntemleri (XRF). nükleer manyetik rezonans (NMR) deneyinin temel ilkeleri. Nükleer momentler: Manyetik dipol momenti.

Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili örnek metinlerin okunması ve incelenmesi. sınırlandırılmış optimizasyon. AĠT 203 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi I (202)/2 Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi. Akışkan sistemlerin momentum analizi. Cisimlerin üzerine doğru olan akışın sürükleme ve kaldırma etkisi. çok boyutta sınırlanmamış optimizasyon. doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon yöntemi. ikizkenar yamuk kuralı. Cümle ve anlatım bozuklukları. makine keskinliği ve hatalar. Akışkanların diferansiyel analizi. güç spektrumu. Borularda viskoz akış. SturmLiouville tipi diferansiyel denklemler. Richardson ekstrapolasyonu. devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu tıoplumumuzda meydana gelen siyasi. yüksek doğruluklu türev formülleri. Yazılı kompozisyon türleri. Nümerik türev ve integral: Newton-Cotes integrasyonu. Uygulama. Sıkışabilir akışkanlar. sosyal. ikinci dereceden interpolasyon. determinantı. Akışkanların kinematiği. ekonomik. kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve imparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu. AĠT 204 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi II (202)/2 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muassır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde. Fourier yaklaşımı. Taylor serileri ve hataların tahmini.TKD 104 Türk Dili II (202)/2 Cümle. kuralsız integraller. spline interpolasyonu. Bir matrisin tersi. Doğrusal denklemlerin sayısal çözümleri. LU. Denklemlerin ve polinomların köklerinin bulunması yöntemleri. Optimizasyon: Bir boyutta sınırlanmamış optimizasyon araştırma yöntemi. Basınç ve akışkanların statiği. sinüssel fonksiyonlarla eğri uyarlaması. QR ve SR ayrılmaları. Gauss kareleme yöntemi. Borularda akış. Kararlı olmayan akış. Etkili konuşma tekniği ve uygulaması. Romberg integrasyonu. Teknik Seçmeli I Dersleri (Güz Döneminde Açılacak) FĠZ 351 Akışkanlar Mekaniği (303)/5 Akışkanların özellikleri. ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi. FĠZ 353 Sayısal Çözümleme (303)/5 Temel sayı gösterimlerinin hesaplanması. SEÇMELĠ DERSLER (TPK)/AKTS 1. Simpson kuralı. Boyut analizi ve modelleme. FĠZ 355 Fizikte Matematiksel Yöntemler III (303)/5 Dirac delta fonksiyonu. Açık kanallarda akışlar. birinci mertebeden diferansiyel denklemler için Green fonksiyonları. Kütle korunumu ve Bernoulli denklemi. ikinci mertebeden diferansiyel denklemler için Green . yüksek mertebeden türevler. cümlenin unsurları. Green fonksiyonları: Adi diferansiyel denklemlerde Green fonksiyonları. B. ayrık ve hızlı Fourier transformları. Newton’nun bölünmüş-fark polinom interpolasyonu. Lagrange polinom interpolasyonu. Eğri uyarlaması: En küçük kareler yöntemi. sayısal türevler.

dikdörtgen ve çembersel dalga kılavuzları. işitme ve konuşma. sınırlayıcıların varyasyonu. Yaklaşım yöntemleri: Zamandan bağımsız pertürbasyon kuramı. İletim hatları: Düzlem plaka iletim hattı. zamana göre harmonik alanlar. Titreşen sicimin enine hareketi. paralel plaka dalga kılavuzunda sönüm. gelişigüzel değişkenler. genel iletim hattı denklemleri. karışık sınır koşullarını içeren problemler. anten düzenleri. Hermitian operatörler. Akustik dalgaların yayılması ve algılanması. Sturm-Liouville teorisi: Self-adjoint diferansiyel denklemler. adi ve kısmi diferansiyel denklemlere uygulamalar. başlangıç değer problemleri. basit harmonik salınıcı. Rayleigh-Ritz varyasyon tekniği. Olasılık: Temel kavramlar. açısal momentumların toplanması. iç çarpım uzayları. WKB yaklaşımı. FĠZ 354 Kuantum Mekaniği (303)/5 Kuantum mekaniğinin matris gösterimi: Bra. doğrusal dönüşümlerin matris gösterimi. dalga denklemi ve çözümleri. Antenler: Elementer dipol radyasyonu. Varyasyon hesabı: Euler-Lagrange denklemleri ve uygulamaları. ince doğrusal anten. kutuplanma ve çeşitleri. tamlık özelliğinin uygulamaları. iletim hattı empedans uyumu. Akustik dalgaların iletimi ve yansıması. Lagrange çarpanları. zar ve levhaların titreşimi. dielektrik dalga kılavuzu. Saçılma kuramı. İki boyutlu dalga denklemi. kayıplı ortamda düzlem dalgalar. Düzlemsel elektromanyetik dalgalar: Kayıpsız ortamda düzlem dalgalar. baz değiştirme. ardışık yaklaştırmalar yöntemi. kısmi diferansiyel denklemlerde Green fonksiyonları (Laplace denklemi. doğrusal bağımsızlık ve bazlar. . Borular. integral denklemlerinin sınıflandırılması. Ses dalgalarının akışkanlarda soğrulması ve zayıflaması. özfonksiyonların tamlığı. Açısal momentum: Açısal momentum komütasyon bağıntıları. Dalga kılavuzları: Düzgün yönlendirme yapıları üzerinde genel dalga davranışı. zamana bağlı pertürbasyon kuramı. diyagonalizasyon. Binom dağılımı. 2. elektromanyetik sınır şartları. varyasyon yöntemi. Akustik rezonatörler. ayrılabilen çekirdekli integral denklemler. açısal momentumun özdeğer ve özdurumları. paralel plaka dalga kılavuzu. Teknik Seçmeli I Dersleri (Bahar Döneminde Açılacak) FĠZ 350 Akustik (303)/5 Titreşimin temelleri. doğrusal dönüşümler. konvolüsyon integralleri. sonlu iletim hatlarının dalga karakteristikleri. ısı denklemi ve Helmholtz denklemi). alıcı antenler. GramSchmidt ortogonalizasyonu. kaviteler ve dalga kılavuzları. Çubukların titreşimi. FĠZ 356 Fizikte Matematiksel Yöntemler IV (303)/5 Vektör uzayları: Uzay ve alt uzay kavramları. Schrödinger ve Heisenberg formülasyonları. Akustik dönüştürgenler. İntegral denklemler: İntegral denklemlere örnekler. Akustiğin uygulamaları. Akustik dalga denklemi ve basit çözümleri. grup hızı. karışık olmayan sınır koşullarını içeren problemler. istatistik. alıcı iletici antenler. Poynting vektör. Kuantum dinamiği: Zamana bağlı Schrödinger denklemi. kanallar ve filtreler. toplam yansıma. diğer anten tipleri.fonksiyonları. klasik Fredholm teorisi. düzlemsel dielektrik sınıra dik ve eğik geliş. İntegral dönüşümleri: Fourier dönüşümü. ket ve işlemciler. Normal Dağılım. FĠZ 357 Elektromanyetik Dalgalar (303)/5 Maxwell denklemleri: Potansiyel fonksiyonları. Gürültü. baz ketleri ve matris temsilleri. Poisson dağılımı. anten radyasyon desenleri ve parametreleri. enine elektromanyetik dalgalar. gözlenebilirler. Laplace dönüşümü. dalga denklemi. düzlemsel iletken sınıra dik ve eğik geliş.

Elektromiyografi (EMG) ve elektrokardiyografi (EKG): Uyarma-kasılma çiftlenimi. ses ve işitme. İnce filmlerin hazırlanmasında kullanılan alttaşlar. B. elektromagnetik etkileşmeler. Elektroansefalografinin (EEG) biyofiziksel temelleri: Beynin işlevi ve elektriksel aktivitesi. Film hazırlamada temizliğin önemi ve temiz odalar. Dolaşım ve solunum dinamiği: Dolaşım sisteminin yapısı ve işlevi. Hopfield sinir ağları. Hücrede biyofiziksel olaylar: Hücre zarının moleküler organizasyonu. Sinaptik iletim: Elektriksel ve kimyasal sinapslar. İnce filmlerin mekanik özellikleri. Teknik Seçmeli II Dersleri (Güz Döneminde Açılacak) FĠZ 405 Elektronik III (303)/5 Triyaklar. lipitler. kalbin özel uyarı ve iletim sistemi. kuvvetli etkileşmeler. renormalizasyon ve ayar değişmezliği. bileşik sesler ve Fourier analizi. kayan filamanlar modeli. Film karakterizasyon teknikleri. Crank-Nicholson yöntemi. Nanobilimde ince filmlerin yeri ve önemi. Feynman diyagramları. iç kulak çevrimi ve iç kulak potansiyelleri. Rayleigh-Ritz yöntemi. uyarılmış potansiyeller. Laplace ve Poisson denklemlerinin fiziksel problemlere uygulamaları. etkileşme tesir kesiti. zarlarda difüzyon ve osmoz. C. kalp dipolü ve Einthoven üçgeni. Ising model. diyaklar. vakum pompaları. Kuantum mekaniğinde sınır değer problemleri. Monte Carlo simulasyonları. Film büyütme. Değişmezlik prensipleri ve korunum yasaları: Ötelenme ve dönme işlemcileri. litografi. güç kaynakları. solunum sistemi ve işlevi. Optik filmler. tayristörler. Manyetik özellikler. parçacık ve antiparçacıkların paritesi. insanda enerji gereksinimi. yüksek frekanslarda yükselteç tepkileri (BJT ve FET yükselteçler). çoklu adım yöntemleri. ısı iletim denklemi. W ve Z bozonları. Aksiyon potansiyeli: Uyarılabilir hücreler ve aksiyon potansiyelinin oluşumu. 3. Etkileşmeler ve alanlar: Etkileşmelerin klasik ve kuantum yorumu. Runge-Kutta yöntemi. Mikroelektronik üretim yöntemleri. İnce filmlerin kullanım alanları. zayıf etkileşmeler. amino asitler ve proteinler. parabolik denklemlerin sonlu fark yöntemi ile çözümü. akciğer hacim ve kapasitesi. Film şekillendirme yöntemleri. nükleik asitler. FĠZ 457 Parçacık Fiziği (303)/5 Kuarklar ve Leptonlar: Temel parçacık için kriterler. kalp devri. EEG dalgaları. bozunmalar ve rezonanslar. D sınıfı). elektriksel özellikler. gazların dinamiği ve akışı. lepton çeşnileri. kütleçekim etkileşmeleri. parite işlemi. parçacıklar ve antiparçacıklar. renk ve renkli görme. pasif geçişlerin nicel tartışması. AB. pion spini ve parite. aktif süzgeçler. çekirdeklenme. Higgs alanı. Dirac Denklemi. pasif zar modeli ve kablo kuramı. geniş alan film kaplamaları. Görme ve işitme biyofiziği: Işık ve görme. Taylor serisi yöntemi. Kısmi diferansiyel denklemler: Eliptik denklemlerin sonlu fark yöntemi ile çözümü. Biyoenerji: Biyolojik sistemlerde enerji dönüşümleri ve enerji akışı. FĠZ 455 Hesaplamalı Fizik (303)/5 Adi diferansiyel denklemler: Euler yöntemi. sert kaplamalar. standart model. vakum odaları. vakum ölçerler. yük korunumu ve ayar . güç yükselteçleri (A. güç kontrol devreleri. Yukawa kuramı. tam yansıtan ve tam geçiren kaplamalar. sinir-kas kavşağında uyarı iletimi. kuark çeşnileri. parçacıkların sınıflandırılması. Kalınlık ölçme teknikleri. gözün yapısı ve görüntü oluşumu. elektro-zayıf teori. FĠZ 451 Ġnce Film Teknikleri ve Uygulamaları (303)/5 Vakum bilimi. Gelişigüzel sayıların dağılımı. kalbin etkinliği ve gücü. Film kaplama yöntemleri.FĠZ 358 Biyofizik (303)/5 Moleküler biyofizik: Biyolojik makro moleküller.

dalgalar ve akıntılar. kanser oluşumu. Lagrange teoremi. sonlu Abelian grupların indirgenemez temsilleri. Enerji dönüşümlerinde verim: basamak verimi. çalışanların gözetimi. simetri grupları. FĠZ 467 Sağlık Fiziği (303)/5 Sağlık fiziği nedir. Yararlanılan enerji kaynakları: Kömür. CPT değişmezliği. hücre sağkalım incelemeleri ve bağıl biyolojik etkinlik. indirgenebilir ve indirgenemez temsiller. kimyasal. Enerji kaynağı olarak güneş: Güneş nasıl enerji üretiyor? Dünyaya gelen güneş enerjisi ve yıllık değişimi. Dış dozun belirlenmesi: Foton kaynaklı doz. Enerjinin taşınması ve dağıtımı: Elektrik enerjisi. Enerji kullanımında çevre: Enerji üretiminde ortaya çıkan çevre etkileri. barınma. örnekleme türleri ve örnekleme stratejileri. enerjipara ilişkisi. biyokütle. soğurulan doz. yeniden kazanım. Radyasyonla ilgili düzenlemelerin tarihsel gelişimi: Radyasyon kullanımını yönlendiren uluslararası ve ulusal bilim örgütleri ve geliştirilen radyasyon kullanım standartları. ısı enerjisi ve fosil yakıtların taşınması ve dağıtımı. elektriksel ve hidrojen enerjisi depolama. kirletici ölçüm teknikleri. akut radyasyon sendromu. izomorfizm. radyoaktif atık yönetimi ve genel atık türleri. izospin simetrisi. permütasyonlar. mutasyon ve genetik etkiler. kosetler. Standart modelin ötesi. kerma. ısı. petrol. enerji kaynaklarının kullanımında geleceğe yönelik ulusal ve uluslararası eğilimler ve öngörüler. Güneş enerjisi dönüştürücüleri: Güneş-ısı dönüştürücüleri.değişmezliği. kanser riski ile ilgili matematiksel modeller. radyasyon çalışanları için doz hesapları. I. nükleer. foton ve parçacık kaynaklarının zırhlanması. taşıma ve dağıtımda güvenlik. . sağlık fizikçileri nerelerde istihdam edilirler ve görevleri nelerdir? Radyasyondan korunma ile ilgili nicelikler ve birimler: Işınlama. jeotermal. değişmez alt gruplar. Radyasyondan korunma: Dış korunmanın ilkeleri. Grup teorisinin temelleri: Grup tabloları. yasa verimleri. İç dozun belirlenmesi: İç dozun hesaplanmasında kullanılan temel kavramlar. Radyasyonun biyolojik etkileri: Biyosistemlerde hasar oluşum mekanizmaları. nüfus artış hızı-enerji üretim artış hızı ilişkisi. rüzgar. lazerler. parıldama detektörleri ve yarıiletken detektörler. değişmez integrasyon. Grup kuramının fiziksel problemlere uygulamaları. Sağlık fiziği alanında kullanılan araç ve gereçler: Gaz dolu detektörler. parçacık kaynaklı doz ve dış dozun hesaplanması ile ilgili modeller. Güneş-elektrik dönüştürücüleri. Çevre gözetimi: Çevre ile ilgili radyasyon gözetim programları. çevre kirleticilerin izin verilen düzeyleri. hidrolik. atık ısıdan yararlanma. direk çarpım temsilleri. direkt ve yarı direkt çarpım grupları. bir Lie grubunun ilintili bileşenleri. homomorfizm. birikimli verim. hava örnekleme hesapları. ve II. nükleer tıp hastaları için iç doz hesapları. faktör grupları. stokastik ve stokastik olmayan etkiler. sınıflar. karakterler. projeksiyon operatörleri. bazı depolama düzenimlerine örnekler. baryon ve lepton sayıları korunumu. kompakt ve kompakt olmayan Lie grupları. FĠZ 461 Grup Kuramı (303)/5 Grup tanımı ve örnekler. Enerji kaynaklarının sınıflandırılması. verim iyileştirme olanakları. Enerji depolama: Enerji depolama gereksinimi. doğalgaz. radyo frekans ve mikrodalga kaynakları ve bunların biyolojik etkileri. matris temsilleri için diklik teoremi. Grupların temsili: Eşdeğer temsiller. Lie grupları: Lie gruplarının tanımı. radyasyon gözetiminin yapılması. Enerji ve toplum: toplumların ısınma. eşdeğer doz. sanayi ve ulaşımda enerji kullanım yüzdeleri. Schur leması. mekanik. tuhaflık ve hiperyük. İyonlayıcı olmayan radyasyon: Ültraviyole (UV) radyasyonu. güneş. eşüretim. sayma istatistiği. FĠZ 465 Enerji (303)/5 Evrende enerji. üniter temsiller.

enine durulma ve çizgi genişlikleri. elektro-optik etkiler. ışıkla üretilen akım ve toplama verimi. pn eklemiyle ışık üretimi. spin-örgü etkileşmeleri. soğurma katsayısı ve fotodiyot malzemeleri. iyon ekimi yöntemiyle katkılama. fotovoltaik etki ve güneş pili verimi. boyuna durulma. varaktor. akusto-optik modülatörler. Fresnel denklemleri. optik lazer çoğaltıcılar. fototransistörler. T1 ve T2’nin ölçümü. kuantum kuyu aygıtları. çiftkırılımlı optik aygıtlar. Schottky diyodu ile pn diyodun karşılaştırılması. çığ fotodiyot. Temel aygıt teknolojisi: Alttaş üretimi ve pn eklemi yapılması. fotodetektörlerde gürültü. FT NMR spektrometresinin ilkeleri. optik modülatörler. lazer ışıması koşulları. tünelleme akımı. ısısal oksitleme. dönen sistemde manyetizasyon. serbest yüklerden arındırılmış bölge yaklaşımı. Fotovoltaik aygıtlar: Fotovoltaik aygıt ilkeleri. Işığın kutuplanması ve modülasyonu: Kutuplanma. fotoiletken dedektörler ve fotoiletken kazanç. Lazerler: Uyarılmış yayınım ve foton çoğaltımı. Dielektrik dalga kılavuzları ve fiberoptikler: Simetrik düzlem dielektrik dalga kılavuzu. fiberoptik iletişimi için LED’ler. Yarıiletken temel kavramlar ve ışık yayan diyotlar (LED): Enerji bantları. azınlık yük taşıyıcılarının enjeksiyonu ve taşınması. kırınım ilkeleri. yük depolanması ve ters geçici tepki. rekombinasyon ve enjeksiyon süreçleri. katkılanmış yarıiletken tabakanın karakterizasyonu. lazer diyotun temelleri. doğrudan ve doğrudan olmayan bant aralığı. LED karakteristikleri. sanki-Fermi düzeyleri. oksit ve nitrat maskeleri. Fotodedektörler: pn eklem fotodiyodun temelleri. Güneş pili ve ışık yayan diyot (LED): Yarıiletkenlerde optik soğurma. FĠZ 454 Optoelektronik (303)/5 Işığın dalga özelliği: Kırma indisi. saf ve katkılanmış yarıiletkenlerde yük taşıyıcı yoğunluğu. kuantum verimi. fiberoptik yükselteçler. magneto-optik etkiler. akım-gerilim karakteristikleri. çiftkırılım. I-V karakteristiği. zaman ve uzay koherentliği. tek frekanslı katıhal lazerler. serbest indüksiyon bozunması (FID). katı-hal difüzyonu yöntemiyle katkılama. aygıtlar ve verimlilikleri. fiberoptik iletişimleri için ışık yayıcılar. uzay yükü bölgesinde üretim ve rekombinasyon akımları. uyarılmış yayınım hızı ve Einstein katsayısı. ışığın soğurulması ve saçılması. Bloch eşitlikleri. manyetik dipolün manyetik . Schottky engeli ve metal-yalıtkan-yarıiletken (MIS) güneş pilleri. geçiş sığası. anizotropik bir ortamda ışığın yayılması. homojen olmayan yarıiletkenler ve kurulu elektrik alan. DC akım-gerilim karakteristikleri. Puls ve Fourier transform (FT) NMR: Fourier transformu. Yarıiletkenlerin denge dışı özellikleri: Yük taşıyıcı üretimi. azınlık taşıyıcı enjeksiyonu ve enjeksiyon verimi. pin fotodiyot. Zener diyodu. tünel diyodu. epitaksiyel büyütme. çoklu girişim. pn eklemin beslenmesi. çok katlı lazer diyotlar. Metal-yarıiletken eklemi: Enerji-band diyagramı. Durulma mekanizmaları: Moleküler hareketlerin frekans dağılımları. pn eklem fotovoltaj.4. Schottky diyodunun yapısı ve uygulamaları. pn eklemi: Isıl dengede pn eklemi. heteroeklemler. optik aktivite ve dairesel çiftkırılım. elektrik ve optik bant genişliği. pn ekleminin küçük sinyal analizi. sıcaklık etkisi. heteroeklem fotodiyot. sürüklenme ve difüzyon akımları. saçılma mekanizmaları ve mobilite. heteroeklem yüksek şiddetli LED’ler. güneş pili yapımında kullanılan malzemeler. Elektron spin rezonans (ESR)’ın temel ilkeleri: Elektronik manyetik moment ve açısal momentum. kuantum verimi ve tepkisi. Teknik Seçmeli II Dersleri (Bahar Döneminde Açılacak) FĠZ 452 Yarıiletken Aygıt Fiziği ve Teknolojisi (303)/5 Yarıiletkenlerin temel fiziksel kuramı: Enerji bandları. FĠZ 456 NMR ve ESR Spektroskopisi (303)/5 Nükleer manyetik rezonans (NMR)’ın temel ilkeleri: Nükleer presesyon. seri direnç ve eşdeğer devre. pn ekleminde çığ olayı. doğrusal olmayan optik. grup hızı. düzlemsel teknoloji.

X-ışınları mikroskopi. FĠZ 458 Uygulamalı X-ışınları (303)/5 Yapı-faz ve yapı-malzeme özellikleri. litografi. deneysel donanımlar ve uygulamaları. g faktörü. EPROM. PseudoRiemannian bağlantısı. X-ışınlarının madde ile etkileşimi. tanjant vektörleri. Bianchi özdeşlikleri. Gravitasyon ve torsiyon. spin Hamiltoniyeni. eğrilik ve torsiyon tensörleri. Elektronik spektroskopi. Teknik Olmayan Seçmeli Dersler . Seri ve paralel giriş/çıkış birimleri. 5. Gravitasyon: Lorentzian bağlantılar. Intel 8080A mikroişleyicisi üzerine kurulmuş mikrobilgisayar deney setlerini kullanarak. izotropik olmayan g faktörü ve gelişigüzel yönelim. modülasyon ve dedeksiyon birimleri. Einstein alan denklemleri. metrik uyumlu bağlantılar. diferansiyel 1 formlar. madde alanları. Killing denklemleri. parametrik eğriler. X-ışınları kırınım (XRD) yöntemleri. topografi. işlenmesi ve değerlendirilmesi. Basit ADC ve DAC devrelerinin mikrobilgisayar ve ilgili programları kullanarak gerçekleştirilmesi. Kesilme işlemleri ve kullanımı. Moleküler spektrum. S=1/2 ve I=1/2 sistemleri için enerji düzeyleri ve rezonans geçişleri. Fourier transform ESR. sinyalin algılanması. Elektrostatik kristal alan kuramı ve uygulamaları. Moleküler orbital kuramı ve bazı moleküler orbitallerin şekilleri. X-ışınlarının saçılması: küçük ve geniş açı x-ışını saçılması (SWAXS) ve yatay küçük geliş açılı x-ışını saçılması (GISAXS) yöntemleri. Mikroişleyicilerde adres. İki atomlu moleküllerde elektronik açısal momentum. EEPROM) ve çalışma ilkeleri. Klasik ve modern x-ışını kaynakları. basit programların yazılıp çalıştırılması. türevlenebilir manifoldlar. Bellek haritaları ve belleklerin ve giriş/çıkış birimlerinin mikroişleyicilere bağlanmaları. dış türev. Bağlantı: Doğrusal bağlantı. Elektron spin rezonans spektrumları: Çizgi şekilleri. rezonans ve rezonans koşulu. Bellekler (RAM. Moleküllerde elektronik ışıma türleri. X-ışınları soğurma spektroskopisi (XAS): X-ışını soğurma yakın kenar spektroskopisi (XANES) ve genişletilmiş x-ışını soğurma ince yapı spektroskopisi (EXAFS) ve uygulamaları. integral eğrileri. Reissner-Nordström çözümü. Örneksel-sayısal çevirgeçler (ADC) ve sayısal-örneksel çevirgeçler (DAC). moleküler terim sembolleri ve uygulamaları.alandaki enerjisi. temel analizler ve örnekler. algıç sistemleri. veri ve kontrol yolu yapısı. ESR spektrometresinin yapısı ve çalışma ilkesi: Mikrodalga kovuğu. tomografi ve halografi yöntemleri ve güncel uygulamalar. konformal tensör. Mikroişleyicilerin temel yapıları. Doyum. Einstein tensörü. manifoldlar üzerinde integrasyon. kovaryant dış türev. Lie türevi. aşırı ince yapı etkileşimleri. bazı temel giriş/çıkış deneylerin yapılması. mıknatıs. Newton kuvveti. korunum yasaları. FĠZ 460 Genel Görelilik (303)/5 Özel görelilik teorisi. ROM. puls ESR. vektör alanları. küresel simetrik çözümler. FĠZ 462 Mikroişleyiciler ve Uygulamaları (223)/5 Mikroişleyici ve mikrobilgisayarlara giriş. İki atomlu moleküllerin elektronik yapısı. elektromanyetik teoride uygulamalar. PROM. durulma ve ENDOR: Durulma zamanı ve doyum. elektron-çekirdek çift rezonansı (ENDOR). PIC16F84 entegresinin tanıtılması. Kırınım ve saçılma deneyleri ile faz diyagramı analizleri. kaynak. skaler eğrilik. tensörlerin kovaryant türevi. FĠZ 464 Molekül Fiziği (303)/5 Moleküler bağ ve bağlanma enerjileri. Makine ve assembly dilleri ve programlama örnekleri. tensör alanları. Manifoldlar: Topolojik manifoldlar.

tüketim ve birikim. Kültürel kurumlar ve değişkenler. Güz Döneminde Açılacak Dersler FĠZ 103 Fizik Laboratuvarı I (031)/3 (Mühendislik ve Fen Fakültesi Bölümleri) Ölçme deneyi. FEL 110 Felsefeye Giriş (303)/4 Felsefe ve insan üzerine. Davranış. duygu. sosyal çözülme. Sosyolojide metodoloji hakkında genel ve özlü bilgi. SOS 104 Sosyolojiye Giriş (303)/4 Tarihsel. difüzyon. Basit harmonik hareket ve sarmal yayda potansiyel enerjinin değişimi. merkezileşmiş ve merkezi olmayan örgütlenmeler. kültürel süreçler. sosyal statü. sosyal yapı. Günümüz dünyasında bilim ve Türkiye'de bilimin geleceği. gelir. kişilik kuramları. Mezopotamya. insan olmak ne demektir?. İki boyutlu uzayda . kültür değer. örgütlenme çeşitleri. oligopol. toplumsal ilişkiler ve devlet. kayıtsızlık eğrileri. heyecan ve güdülenme. maliyetler ve kar. örgütlenme planı. ĠYB 198 Örgütlenme Ġlkeleri (303)/4 Örgütlenme. algılama. Modern bilim kavramına yol açan belli başlı teoriler ve keşifler aşağıdaki safhalarda ele alınmaktadır. bütünleşme ve farklılaşma. ampirik ve analitik yaklaşımlarla sosyolojinin tanımı ve konusunun belirlenmesi. işsizlik. İş çevrimleri. Sosyal sistem. meslek(ler) üzerine. sorumluluk ve otorite. PSĠ 101 Psikolojiye Giriş (303)/4 Psikolojinin kapsamı. fayda. arz. Reformasyon ve endüstri devrimi sırası ve sonrasında ilmi gelişmeler.ECO 141 Ekonomiye Giriş I (303)/4 Fırsat maliyetleri. monopol. sosyal kurum. sosyal bütünleşme. İnsanın değeri üzerine. sosyal tabakalaşma. Kültür teorisi. deneysel verilerin analizi ve hata hesabı. norm. yetkilendirme. sosyal değişme. Ortaçağ Avrupa ve İslam dünyasında bilim. ANT 201/202 Sosyal Antropolojiye Giriş (303)/4 Kültür ve kültür kavramlarının evrimi. sosyalizasyon ve kişilik. Tarihi örnekler ışığında bilimi doğuran ortam. denge. Kültür kalıpları. sosyal rol. kültürleşme. FĠZĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜNÜN DĠĞER BÖLÜMLERE VERDĠĞĠ DERSLER (TPK)/AKTS 1. Kişiler arası ilişkiler. kültürleme. tam rekabet. talep. Rönesans ve modern bilimin doğuşu. Psikoloji okulları. işveren ve personel arası ilişkiler. yatırım. öğrenme ilkeleri. Toplam talep. Enflasyon. Kültürel ekolojide değişme. Eski uygarlıklarda (Mısır. piyasalar. Bir meslek adamı olmak ne demektir? Sosyal hizmet uzmanlarının karşılaşabilecekleri kimi sorunların çözümünde felsefenin rolü ne olabilir? TAR 106 Bilim Tarihi (303)/4 Bilimin kökenleri ve ilmi bilginin niteliği. Toplumlar ve grupların yapısal özelliklerini açıklayan temel kavramlar. kültürlenme. C. Esneklikler. Sosyolojinin sosyal bilimler içerisindeki yeri.Kişilik ve uyum. şubelendirme. Yunan) bilim. ahlak ve etik. Piyasa yapıları. toplam arz. Kuvvet kavramı üzerine deneyler. büyük işletmelerin örgütlenmesi.

Skaler ve vektör nicelikler. Mercekler. İş ve enerji. İtme ve çizgisel momentum. FĠZ 153 FĠZĠK I (202)/3 (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü) Kuvvet ve parçacık dinamiği.Yük ve madde. Hız ve ivme deneyleri. Gauss yasası. Hidrostatik ve hidrodinamik. Parçacık sistemlerinin dinamiği. yuvarlanan cisimler. İdeal gazlar. momentumun korunumu. uzunluk kısalması. Akım ve direnç. Newton yasaları ve parçacık dinamiği. Fotoelektrik olay ve foton kavramı. Kondansatörler. tork. Doğru akım devreleri. Manyetik alan. Akım ve direnç. Hidrostatik ve hidrodinamik. enerji. tork. enerjinin korunumu. göreli Doppler kayması. . Heisenberg belirsizlik ilkesi. doğru akım devreleri. Parçacık dinamiği ve Newton yasaları. çizgisel momentumun korunumu. Katı cisimlerin hareketi. İş. İş. Isı ve sıcaklık. FĠZ 333 Modern Fizik (303)/4 (Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Bölümü) Özel Görelilik. Işığın ikili özelliği. Isı ve ısı iletimi. Bohr atom modeli. Lorentz dönüşümleri. zaman genişlemesi. kinetik ve potansiyel enerji. Titreşen sicimde duran dalgalar. Elektrik potansiyeli. Katı cisimlerin dönme hareketinin kinematiği ve dinamiği. Çarpışma ve çizgisel momentumun korunumu. enerjinin korunumu. de Broglie hipotezi. Hidrojen spektrumu. Vektörler. denge. Mekanik dalgalar ve ses. Basit sarkaç ve yer çekimi ivmesinin ölçülmesi. İş. çarpışma. Michelson-Morley deneyi. Parçacık kinematiği. Salınım hareketleri. Esneklik. Newton yasaları ve parçacık dinamiği. Katı cisimlerin dönme hareketi. Skaler ve vektörel nicelikler. kinetik ve potansiyel enerji. FĠZ 133 Fizik (303)/4 (Çocuk Gelişimi Bölümü) Newton yasaları. FĠZ 113 Fizik I (303)/4 (Sağlık Meslek Yüksekokulu Radyoloji ve Odyometri Programları) Ölçme ve birim sistemleri. direnç. Parçacık kinematiği. elektrik alan ve potansiyel. Kimya Bölümü. İş ve enerji.çarpışma. Alternatif akımlar. Elektronlarla kırınım. Newton yasaları ve uygulamaları. Coulomb yasası. Compton olayı. Siyah cisim ışıması ve Planck postulası. FĠZ 195 Fizik (202)/3 (Eczacılık Fakültesi) Ölçme ve birimler. Akım. Elektrik alan. FĠZ 137 Fizik I (404)/5 (Mühendislik Fakültesi Bölümleri . Elektrik alan ve potansiyeli. Düzgün dairesel hareket. Einstein varsayımları. Bir ve iki boyutta parçacık hareketi. Manyetik alan. göreli momentum ve enerji. Bir boyutta ve düzlemde hareket. Matematik Bölümü) Ölçme ve birim sistemleri. FĠZ 115 Fizik (202)/3 (Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü) Skaler ve vektörel nicelikler. açısal momentum . Kondansatörler ve dielektrikler. Coloumb yasası.

2. Kimya Bölümü. Alternatif akım. Radyasyonun madde ile etkileşmesi. Alternatif akımlar. Elektrik potansiyel. Elektrik potansiyel. Kirchoff yasaları. Biot-Savart ve Ampère yasaları. Doz birimleri. direnç ve elektromotor kuvvet. FĠZ 154 Fizik II (202)/3 (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü) Coulomb yasası ve elektrik alan. Coulomb yasası. Manyetik alan ve özellikleri. X-ışınlarının elde edilişi ve özellikleri. Elektrik alanı ve Gauss yasası. Wheatstone köprüsü ile direnç ölçümü. Elektrik potansiyel. Akım. RL devreleri. Doğru akım devreleri. FĠZ 138 Fizik II (404)/5 (Mühendislik Fakültesi Bölümleri. özindüksiyon. Akım ve direnç. Ampère yasası. Osiloskopun tanıtımı deneyi. FĠZ 114 Fizik II (303)/4 (Sağlık Meslek Yüksekokulu Radyoloji Programı) Coulomb yasası. İndüktans. Doğru akım devreleri ve elektromotor kuvvet. Faraday yasası. Matematik Bölümü) Elektrik yükü. Manyetik alan deneyi. Manyetik alan. Alternatif akım devreleri üzerine deneyler. . Manyetik alan ve manyetik kuvvet. Kondansatörler ve dielektrikler. Bahar Döneminde Açılacak Dersler FĠZ 104 Fizik Laboratuvarı II (031)/3 (Mühendislik Fakültesi Bölümleri) Doğru akım-gerilim ölçme düzenekleri. Kondansatörler. Akım ve direnç. Kondansatörler ve dielektrikler. Radyasyon ve özellikleri. Ohm yasası. Faraday yasası. elektrik alan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful