P. 1
9.Sinif Tarih Dersi Notlari

9.Sinif Tarih Dersi Notlari

3.0

|Views: 23,714|Likes:
Yayınlayan: sarkozi111

More info:

Published by: sarkozi111 on Sep 03, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

text

original

9.

SINIF TARİH DERSİ NOTLARI Tarih Bilimine Giriş Tarihin Tanımı:Geçmişte meydana gelen olayları (siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini) yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayanarak, objektif (nesnel) olarak inceleyen sosyal bir bilimdir. Tarihin Konusu:İnsan topluluklarının, en eski zamanlardan günümüze kadar geçirmiş olduğu siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini etkinliklerdir. Tarih Öğrenmenin Sağladığı Yararlar: -Geçmişte yapılan hataların tekrar edilmemesini sağlar. -Toplumların karşılaştıkları sorunlara çözüm bulunmasını kolaylaştırır. -Milletlerin geleceklerine güvenle bakmalarını sağlar. -Milletlerin kendi aleyhlerine hazırlanan oyunlara düşmemesini sağlar. -Vatan ve millet sevgisini artırır. -Milli birlik ve bütünlük duygusunu geliştirir. Tarihi Olay:İnsan topluluklarının dini, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda meydana getirdikleri kısa süreli gelişmelerdir.Olayın başlangıcı, bitişi ve yeri bellidir. Tarihi Olgu:Tarihi olayların sonucunda ortaya çıkan uzun süreli gelişmelerdir. Örneğin:Çanakkale Savaşı tarihi bir olay, savaş ise bir olgudur.Malazgirt Savaşı-olay, Anadolu’nun Türkleşmesi- olgu, Kavimler Göçü-olay, Feodalitenin yaygınlaşması-olgu. Tarihi Olayların Özellikleri: -Tarih, geçmişte meydana gelen olayları inceler. -Olaylar belli bir yer ve zamanda meydana gelmiştir. -Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi vardır. - Olaylar belgelere dayandırılır. -Tarihi olaylar tekrarlanamaz, deney ve gözlemi yapılamaz. Tarihi Olaylar İncelenirken Uyulması Gereken Kurallar -Olaylar, neden-sonuç ilişkisi içerisinde incelenmelidir. -Olayın geçtiği yer ve zaman belirtilmelidir. -Olayda rolü olan kişilerin katkılarının doğru olarak değerlendirilebilmesi için olayın geçtiği günün şartları göz önünde bulundurulmalıdır. -Olayın geçtiği yerde araştırma yapılmalıdır. -Olaylar objektif olarak değerlendirilmelidir. Objektifliğin sağlanması için aşağıdaki şartlara uyulmalıdır: -Olayın üzerinden belli bir süre geçmelidir. -Olay, meydana geldiği zamanın değer yargıları göz önüne alınarak incelenmeli, günümüzün değer yargıları ile yorumlanmamalıdır. -İncelenen olay ile ilgili kaynak taraması yapılmalıdır. Tarihi olayların ve olguların araştırılması ve değerlendirilmesi sırasında izlenmesi gereken yöntemler: a.Tarama (Kaynak Arama):Olayla ilgili yazılı ve yazısız kaynaklara başvurulur. Yazılı Kaynaklar: Kitabeler, şecereler, biyografiler, seyahatnameler, hatıralar, takvimler, dergiler ve gazeteler. mahkeme kayıtları, resmi veya özel mektuplar,fermanlar, paralar, kanunlar, Yazısız Kaynaklar:Evler, kaleler, çeşmeler, heykeller, resimler,fotoğraflar, filmler, destanlar, hikaye ve masallar, efsaneler. b.Tasnif (Sınıflandırma): Tarihsel verilerin(bilgilerin) zamana, yere ve konuya göre bölümlere ayrılarak düzenlenmesine tasnif denir. Belgeler sınıflandırılır. c.Tahlil (Çözümleme): Elde edilen verilerin kaynak ve bilgi

yönünden yeterli olup olmadığının tespitine Tahlil etme denir. Belgeler çözümlenir. d.Tenkit (Eleştiri):. Eldeki bilgilerin doğruluk derecesinin, güvenilir kaynaklara göre belirlenmesidir. Belgelerin yanlış olanları ayırt edilir e.Terkip (Sentez): Kaynaklar sınıflandırma, çözümleme ve eleştiri aşamasından geçtikten sonra çalışmaları birleştirmek, bir araya getirmek ve sonuca gitmek işlemine Terkip, sentez yapma, birleştirme denir. Tarihin Tasnifi Tarihin araştırılmasında ve öğretiminde kolaylık sağlamak amacıyla tarih zamana, mekana ve konuya göre sınıflandırılır. a.Zamana Göre Sınıflandırma:Bu tasnifte tarih, kronolojik dilimlere , çağlara bölünmüştür.Örneğin:Tarih öncesi çağlar(Taş çağı, maden çağı), tarih çağları(İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın Çağ). b.Mekana Göre Sınıflandırma:Kıtaların(Asya Tarihi, Avrupa Tarihi vb.) ülkelerin(Türkiye Tarihi, Çin Tarihi vb.) bölgelerin(Ortadoğu Ülkeleri Tarihi, Kafkas Ülkeleri Tarihi vb.) ve şehirlerin tarihi.(İstanbul Tarihi,Ankara Tarihi vb.) c.Konuya Göre Sınıflandırma:Bu tasnifte toplumların siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal, sanatsal ve dini tarihleri incelenebilir.Siyasi Tarih, Sanat Tarihi, Dinler Tarihi, Hukuk Tarihi vb. Zaman ve Takvim Takvimler insanların zaman göstergesi olarak kullandıkları çizelgelerdir.Toplumların ihtiyaçlarından dolayı ortaya çıkmışlardır. İlk takvimi bulan ve kullanan Sümerlerdir.Nil havzasında yaşayan ve tarımla geçinen Mısırlılar Nil Nehri’nin taşması ve ürünlerinin sular altında kalması üzerine astronomi çalışmaları başlamış, bu çalışma da Miladi Takvimin bulunmasını sağlamıştır. Takvimler hazırlanış esaslarına göre ikiye ayrılır: a.Güneş Yılı Esaslı Takvimler:Dünya’nın Güneş etrafında bir defa dönmesi sırasında geçen 365 gün 6 saatlik süreyi kapsar. b.Ay Yılı Esaslı Takvimler:Ay’ın Dünya etrafında 12 defa dönmesiyle geçen 354 günlük süreyi kapsar. Türklerin Tarih Boyunca Kullandıkları Takvimler: a.12 Hayvanlı Türk Takvimi:Güneş yılı esaslıdır.Yıllar, sayı yerine hayvan adı ile söylenir.Türklerin kullandıkları ilk takvimdir.Türkler, Hicri Takvime geçinceye kadar kullanmışlardır. 12 Hayvanlı Türk Takvimi’ndeki yıl adları: 1.Sıçgan (Sıçan) 2.Ud (Sığır) 3.Bars (Pars) 4.Tavışgan (Tavşan) 5.Lu (Ejder) 6.Yılan (Yılan) 7.Yund (At) 8.Koy (Koyun) 9.Biçin (Maymun) 10.Taguk (Tavuk) 11.İt (Köpek) 12.Tonguz (Domuz) b.Hicri Takvim:Ay yılı esaslıdır.Başlangıç yılı olarak Hicret alınmıştır.Hz.Ömer döneminde ilk defa kullanılmaya başlandı (639).Bugün sadece mübarek gün ve gecelerin belirlenmesinde kullanılıyor. c.Celali Takvimi:Güneş yılı esaslıdır.Başlangıç yılı Hicret’tir.Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah adına yapılmış ve sadece onun döneminde kullanılmıştır(1079).Yılbaşı 21 Mart’tır. d.Rumi Takvim:Güneş yılı esaslıdır.Başlangıç yılı Hicret’tir.Osmanlı Devleti’nde mali işlerde kullanılmak üzere 1739 yılında hazırlanmıştır.Yılbaşı 1 Mart’tır.Miladi Takvimle arasında 584 yıl fark vardır.Bizans takvimine dayanarak yapıldığından Rumi denmiştir.

1

e.Miladi Takvim:Güneş yılı esaslıdır.Başlangıç sıfır Hz. İsa’nın doğumu kabul edildiğinden doğum anlamına gelen Milad denilmiştir.Bu takvimi Mısırlılar bulmuş, İyonlular, Yunanlılar geliştirmiş, Romalılar da son şeklini vermiştir.1 Ocak 1926’dan itibaren Türkiye Cumhuriyeti tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Kapsamlarına Göre Tarih Çeşitleri: a.Genel Tarih:Yeryüzünde yaşayan bütün insan topluluklarının siyasi hayatını, kültür ve uygarlıklarını inceleyen tarihlerdir.Örneğin:Dünya Tarihinin Genel Hatları, Büyük Dünya Tarihi vb. b.Özel Tarih:Bir devletin veya milletin siyasi hayatını, kültür ve uygarlığını inceleyen tarihlerdir.Örneğin:Türkiye Tarihi, Osmanlı Tarihi vb. Yazılış Şekillerine Göre Tarih Çeşitleri: 1.Hikayeci(Rivayetçi) Tarih:Tarih yazıcılığının ilk aşaması olan efsanelerle dolu, neden-sonuç ilişkisi üzerinde durmayan masal türündeki tarih şeklidir.Hikayeci tarihin ilk temsilcisi Heredot’tur. 2.Öğretici(Pragmatik-Faydacı) Tarih:Geçmiş olaylardan ders almak, gelecekteki yolu doğru çizebilmek, okuyucuya ahlaki ve milli duygular aşılayabilmek amacıyla yazılır.Ahlak ve karakterin geliştirilmesi amaçlanır.Önemli olaylar ve kahramanlardan dikkat çekecek şekilde söz edilir, duygusaldır.Öğretici tarihin ilk temsilcisi Tukidides’tir.Bu tarzın en önemli eksikliği sadece başarılı olayları ve zaferleri konu edinmiş olmasıdır.19.yüzyıla kadar Avrupa’da bu tür tarih yazımı devam etmiştir. 3.Araştırıcı Tarih:19. yüzyıldan itibaren gelişmeye başlamış, günümüzde de büyük bir ilerleme sağlanmış tarih tarzıdır.Nedensonuç ilişkisi içerisinde olaylar titizlikle incelenir.Gelecek hakkında yorum ve tahminlerde bulunulur. Tarihe Yardımcı Bilimler: 1.Coğrafya:Yer bilimidir.Tarihe, olayların meydana geldiği yerleri belirlemede yardımcı olur. 2.Arkeoloji:Kazı bilimidir.Daha çok yazının kullanılmadığı dönemlerin aydınlatılmasında tarihe yardımcı olur. 3.Antropoloji:Eski dönemlerde yaşamış insanların ırkî yapılarını inceleyen bilimdir. 4.Etnografya:Toplumların örf, âdet ve geleneklerini inceleyen bilim dalıdır. 5.Kronoloji:Takvim bilimidir.Tarihe, olayların meydana geldiği zamanı belirlemede yardımcı olur. 6.Paleografya:Eski yazıları inceler. 7.Epigrafya:Kitabeler bilimidir.Anıt, mezar taşları ve kitabeleri inceler. 8.Sosyoloji:İnsan topluluklarının yaşayışlarını, meydana getirdikleri kurumları ve bu kurumların toplumsal yaşama etkilerini inceler. 9.Filoloji:Toplumların dillerini inceleyerek tarihe yardımcı olan bilimdir. 10.Diplomatik:Her türlü resmi belgeleri, fermanları ve beratları inceleyen bilimdir. 11.Nümizmatik (Meskukat):Eski paraları inceler. 12.Kimya:Karbon 14 yöntemiyle tarihi buluntuların yaşını belirler. 13.Heraldik:Armalar bilimidir. 14.Geneoloji:Şeceler ve soy kütüğü bilimidir. 15.Onomatoloji:Yer adlarını inceleyen bilimdir.

Türkiye’nin tarih öncesi dönemlerini aydınlatan merkezler:Antalya yakınlarında Karain ve Beldibi mağaraları, Çayönü, Çatalhöyük, Hacılar, Truva, Alişar ve Alacahöyük. Yazının bilinmediği döneme tarih öncesi(Prehistorik) çağlar denir. Tarih Öncesi Çağlar: Taş Çağları :1.Eski Taş(Paleolitik) Devri 2.Orta Taş(Mezolitik) Devri 3.Cilalı Taş(Neolitik) Devri Maden Çağları:1.Taş-Bakır (Kalkolitik) Devri 2.Tunç Devri 3.Demir Devri

İsa’dan Önce (İÖ) İsa’nın Milattan doğumu Önce(MÖ)

İsa’dan Sonra (İS) Milattan Sonra (MS) Kavimle r Göçü 375 İstanbul’u n Fethi 1453 Fransı z İhtilali 1789

0

TAŞ ve MADEN DEVİRLERİ

3200

Yazının İcadı
İLK ÇAĞ ORTA ÇAĞ YENİ ÇAĞ

TARİH ÖNCES İ
DEVİRLER

TARİH DEVİRLERİ

Tarih Öncesi Devirler İnsanların yeryüzünde faaliyet göstermeye başlamasından M.Ö. 3000 yıllarında Sümerler tarafından yazının bulunmasına kadar geçen döneme Tarih Öncesi Devirler denir. Tarih öncesi devirlerle ilgili bilinmesi gereken bazı özellikler şunlardır: -Tarih öncesi devirlerle ilgili yazılı belgeler olmadığından insan topluluklarının bıraktığı kalıntılar kullanılarak bilgi toplanabilmiştir. -Tarih öncesi devirler, insanların kullandıkları araç ve gereçlere göre dönemlere ayrılmıştır. -Tarih öncesi devirlerin başlama ve bitişleri bölgelere göre farklılıklar göstermiştir. -Tarih öncesi devirler Mısır hariç normal seyrini izlememiştir.Bunun nedeni göçler sonucunda uygarlık alanında ileri toplumların diğer toplulukları etkilemesidir. * Tarih yada Tarih Çağları’nın başlama zamanı: Yazının icadı, Kil tabletler, Yazılı belgelerin bulunması ile, Sümerlerin yazıyı bulması. * Tarih Öncesi medeniyetler, devirleri aynı anda yaşamamışlardır. Örnek: Mısır medeniyeti Maden devirlerini yaşarken, Anadolu medeniyetleri Cilalıtaş devrini yaşayabiliyordu. * İki medeniyetin aynı devirleri yaşaması; 1. İhtiyaçların aynı olması ile, 2. Etkileşim (göç, ticaret, savaş) olması ile olabilirdi. * Tarih Öncesi devirleri aydınlatmada kullanılan tarihe yardımcı en önemli bilim ARKEOLİJİ. * Tarih devirlerini aydınlatmada en önemli yardımcı bilim PALEOGRAFYA ve DİPLOMATİKA. • Farklı mekanlarda ve şartlarda gerçekleştiği için, Tarihin belirli kanun ve kuralları yoktur. • Tarihi olaylar tekrarlanamaz, deney ve gözlem yapılamaz. Bu özelliği ile Fen bilimlerinden ayrılır.

2

Belgelere dayandığı için ve Sebep-Sonuç ilişkisi ile araştırma yaptığı için Tarih bir bilimdir. Tarih öncesi devirleri aydınlatmada kullanılmayan tarihe yardımcı bilimler:  Paleografya (Eski yazı bilimi)  Diplomatika (yazışma ve antlaşma)  Epigrafya (Anıt, kitabe bilimi)  Nümizmatik (eski paraları inceler) Tarih öncesi devirlerde toplumlar arası iletişim yolları: • Ticaret • Göç • Savaş Tarih öncesi devirlerin dünyanın her yerinde aynı anda yaşanmamasının en önemli nedeni: • Toplumlar arası iletişimin yavaş olması. Taş Devirleri 1.Eski Taş Devri(Paleolitik) İnsanlık tarihinin en uzun dönemidir. Paleolitik Devir’de insanlar; -Küçük gruplar halinde avcılık ve toplayıcılıkla hayatlarını devam ettirmişlerdir.Üretim faaliyetleri başlamamıştır. -Taştan, ağaçtan ve kemikten ilk araç-gereçlerin yapımına başlamışlardır. -Mağaralarda yaşamışlar ve duvarlara çeşitli resimler yapmışlardır. 2.Orta Taş Devri (Mezolitik) -İnsanlar, Eski Taş Devri’nde olduğu gibi hayatlarını avcılık ve toplayıcılıkla sürdürmüşlerdir. -Dönemin sonlarına doğru ateş bulunmuştur.( Isınma, pişirme ve aydınlanmada kullanılmıştır.) -“Mikrolit” adı verilen ve günlük hayatta kullanılan aletler yapmışlardır. 3.Yeni Taş Devri(Neolitik) Cilalı Taş Devri diye de adlandırılan Neolitik Devirde tarımsal faaliyetler başlamıştır.Bu gelişme sonucunda insanlar; -Üretici duruma geçmişler, toplayıcılıktan kurtulmuşlardır.(Bu durum mülkiyet, miras ve sınıf farklılaşması gibi gelişmeleri ortaya çıkarmıştır). -Göçebelikten yerleşik hayata geçmişlerdir.Su kenarlarında ilk kez köyler kurarak toplumsal hayatı başlatmışlardır. -Ticaret faaliyetlerini başlatmışlardır. -Hayvanları evcilleştirmişlerdir. -Keten, kenevir gibi bitkiler yetiştirmişler ve dokumacılık faaliyetlerini başlatmışlardır. -Yiyecek ve içeceklerini korumak için topraktan kaplar yapmışlardır.Topraktan ev eşyası yapmışlar ve seramikçilik faaliyetlerini başlatmışlardır. Maden Devirleri Maden Devirleri Bakır, Tunç ve Demir Devirleri şeklinde üçe ayrılır.Ateşin bulunması madenlerin kullanılmasına ortam hazırlamıştır.Demirin bulunması ve işlenmesi, insanlık tarihinde çok önemli gelişmelere ortam hazırlamıştır. Demirin yüksek ısıda işlenmesi sanayinin gelişmesine neden olmuştur.Tunç Devri’nde önce şehir devletleri sonra da büyük devletler kurulmuş, Demir Devri’nde ticaret hızlanmış ve toplumların birbirleriyle ilişkileri artmıştır. Tarih Çağları M.Ö. 3200’lü yıllarda Sümerlerin yazıyı bulmalarıyla başlayıp günümüze kadar devam eden döneme Tarih Çağları denilmiştir.

Tarihin çağlara ayrılmasında toplumları etkileyen önemli sosyal ve ekonomik gelişmeler dikkate alınmıştır. TARİH ÇAĞLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ *İLKÇAĞ(M.Ö.3200-M.S.375): Yazının icadı ile kavimler göçü arası dönemdir. Çok tanrılı dinler yaygın. Köleci toplum vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır. *ORTAÇAĞ(375-1453): Merkezi krallıklar yıkılmış, feodalite dönemi başlamıştır. İslamiyet doğmuştur. Avrupa’da karanlık çağ yaşanır. “Skolastik düşünce” çağa egemen olmuştur. *YENİÇAĞ(1453-1789): Merkezi krallıklar yeniden güçlenmiştir. Avrupa’da bilimsel gelişmeler hızlanmış. Sömürgecilik artmıştır. *YAKINÇAĞ(1789-….): Merkezi krallıklar ve çok uluslu imparatorluklar yıkıldı. Milli devletler kuruldu. Demokrasi, eşitlik ve ulusçuluk yayıldı. Liberalizm ve sosyalizm akımları sistemleşmiş, işçi sınıfı ortaya çıkmıştır. İLK ÇAĞ MEDENİYETLERİ GENEL ÖZELLİKLERİ: Genellikle iklim ve yer şekillerinin uygun olduğu su kenarlarında kurulmuşlardır.  Daha çok tarıma dayalı üretim vardır.  Genellikle site (kent) devleti biçiminde oluşmuşlardır. (Polis, Nom, Site)  Çok tanrılı din yaygındır.(ilk tek tanrılı din İbranilerdedir)  Yönetim anlayışları tanrısaldır:  Bütünüyle tanrısal: Mısır(tanrı kral)  Yarı tanrısal: Mezopotamya (rahip kral) Anadolu Medeniyetleri Anadolu, -önemli göç ve ticaret yollarının üzerinde bulunması, -Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlaması, -topraklarının verimli olması - ikliminin insanların yaşayışına uygun olması gibi nedenlerden dolayı zengin ve yüksek kültürlerin beşiği olmuştur.Karşılıklı kültür alış-verişleri Anadolu’da uygarlıkların gelişmesini hızlandırmıştır. Türkiyenin Tarih Öncesi Devirlerini Aydınlatan Merkezler: *ESKİ TAŞ- Antalya çevresinde Karain ,Beldibi , Belbaşı, mağaraları. Adıyaman palanlı mağarasıdır. *ORTA (YONTMA) TAŞ-Antalya çevresinde Beldibi, Göller bölgesinde Baradız ,Ankara çevresinde Macunçay ,Samsun yakınlarında Tekkeköy, Ankara çevresinde Macunçay. *YENİ (CİLALI) TAŞ-Diyarbakır- Çayönü(Türkiye’de ve Güneydoğu Avrupa’da ilk üretimle ilgili bugüne kadar bulunmuş en eski yerleşim yeri-burada orak ve bıçaklar, tahıl öğütme taşları bulunmuştur), Gaziantep –Sakçagözü, KonyaÇatalhöyük(insanlık tarihinin ilk kent yerleşmesi). *KALKOLİTİK DEVİR:Çanakkale -Truva, Denizli Beycesultan,Burdur-Hacılar,YozgatAlişar, Çorum Alacahöyük,Van -Tilkitepe. Anadolu’da tarihi devirler MÖ:2000-1800 yılında başlamıştır. İlk yazıyı Asur’lu tüccarlar getirmişlerdir. Kayseri Kültepe’de Karun denilen Asur’lu tüccarlara ait Pazar yeri bulunmuştur. Karum’da bulunan bu yazılar ticari ve hukuki tabletlerdir. Anadolu’da Tarih Öncesi Bölgeler: Bitinya:İzmit ve çevresi Dandanya:Çanakkale ve çevresi Lidya:Manisa ve çevresi İyonya:İzmir ve çevresi

3

*Babil Asma Bahçeleri. (Merkeziyetçi-güçlü olmak amaçlanmıştır) Babil Kralı Hammurabi rahip-kral anlayışını reddederek gücünü dinden değil. *I. sonra da Suriye ve Filistin’e kadar akınlarda bulundular. MISIR UYGARLIĞI *Mısır uygarlığı. Kelteminar Kültürü: MÖ 3000 yıllarında Aral gölüne dökülen Amuderya'nın deltasında bulunmuştur.Wabartum denilen dinlenme merkezleri kurmuşlardır.Ö. Hunlar ve diğer kavimlerin arasına karışarak etkinliklerini kaybetmişlerdir. *İskitler. resim yazısı denilen “hiyeroglif yazısı”nı kullanmışlardır. *Elamlılar. cennete alternatif olarak düşünülmüş.Babil Devleti’nin krallarının en önemlisi olan Hammurabi ilk anayasa olarak kabul edilen “Hammurabi Kanunları”nı yapmıştır. Anadolu’da ticaret kolonileri(Karum adlı pazar yerleri) kurarak hem ticareti geliştirmişler.Mısırlılar yeniden dirileceklerine inandıklarından cesetlerin bozulmamasına dikkat etmişler. *Akadlar tarihte bilinen ilk büyük imparatorluğu. yüzyılın ortalarına kadar varlıklarını devam ettirmişler. *Gök cisimlerini incelemek için rasathaneler kurmuşlar ve astornomide oldukça ilerlemişlerdir. *Nil’in taşma zamanının hesaplanması ile takvimcilik.Kullanılan papirüs kağıdı ile kültür aktarımı da kolaylaşmıştır. Avcılık ve hayvancılıkla uğraşan savaşçı bir toplum tarafından meydana getirilmiştir.Asurlular son vermişlerdir. başkentleri Sus olup önemli bir kültürel varlık gösterememişlerdir. tarım ürünlerinden alınan vergilerin hesaplanması geometri ve matematik alanlarında gelişmeyi sağlamıştır. *Aşağı Mezopotamya’da bulunan Sümerlerin kralı Urugakina tarafından ilk yazılı kanunlar yapılmıştır. Tuna’dan Orta Asya içlerine kadar uzanan büyük bir bölgede devlet kurdular.  Topraklarının verimli olması.Bu kanunlar yapılırken daha önce uygulanan kanunlardan yararlanılmıştır. *Önceleri nom veya nomos denilen şehir devletleri vardı. * Sümer kanunları şehir veya küçük bir bölgeyi idare etmek.Bu nedenle tarih öncesi dönemleri sırasıyla yaşayan tek toplumdur. Türklerin ilk ataları tarafından meydana getirilmiştir. küpe.  Irmaklarından sulama yapılabilmesi *Sümerler birbirinden bağımsız küçük şehir devletçiklerinden oluşan bir uygarlık kurdular(Ur. *Bilimde ilerlemiş olan Sümerler dört işlemi kullanmışlar ve dairenin alanını hesaplamayı başarmışlardır. kumaş dokumalar ve elbiseler bulunmuştur. askeri kuvvetten almıştır.Pamfilya:Antalya ve çevresi Likya:Fethiye ve çevresi Likonya:Konya ve çevresi Kilikya:Adana ve çevresi Frigya:Kütahya ve çevresi Pisidya:Isparta ve çevresi Paflagonya:Sinop ve çevresi Kapadokya:Kayseri. Yozgat. yakınındaki diğer şehirlere de söz geçirerek büyük krallıklar kuruyordu.Kuvvetli prensler. Andronova Kültürü: MÖ 2000-1200 yıllarında Yenisey'deki Andronova da bulunmuştur.)Şehir devletleri arasında savaş eksik olmuyordu. bilezik. ilk düzenli ve sürekli orduları kurmuşlardır. aynı zamanda tarihte bilinen ilk yazıyı da kullanmışlardır. iğne. Afanesyevo Kültürü: MÖ 3000-2000 de Altay-Sayan dağlarının kuzey batısında bulunmuştur.Ayrıca Sümer uygarlığını Ön Asya’ya yaymışlardır. diğer uygarlıklarla daha az etkileşmesine neden olmuştur. *Mısırlılar.Öncelikle dini amaçlı yaptıkları “Ziggurat” adı verilen tapınaklar aynı zamanda rasathane ve soğuk hava deposu olarak kullanılmıştır.Akadça geniş bir alanda diplomasi dili olarak kullanılmıştır. Hammurabi (Babil) kanunları kısasa dayalıdır. *Mısır ekonomisinin temelini tarım ürünlerinden sağlanan gelirler oluşturuyordu.Ö.Ö.Yapılan kazılarda dokuma parçaları.Firavunlar adına yapılan piramitler ölümsüzlüğün bir işaretiydi. Nil Nehri’nin çevresinde kurulmuştur. Umma gibi. tarihte bilinen ilk atlı göçebe kültürüne sahip Türk topluluğudur. Tagar Kültürü:En gelişmiş Orta Asya kültürüdür. 3200’lerde kullanılmaya başlanan yazı sayesinde kültür aktarımı kolaylaşmıştır. Babil ve Asur kanunları ise büyük bir ülke veya devleti idare etmek için yapılmıştır.Türklerin en eski kültürüdür.M.Bilinen ilk hukuk devleti Sümerlerdir.Abakan bölgesinde yapılan kazılarda ok uçları. *İskitler. * Sümer kanunları fidye. Kafkas dağlarını aşarak Anadolu’ya. 4 . tarak vb. Keops ve Kefren önemli piramitlerdir. Lagaş.En geniş yayılma alanına sahip kültürdür. *İlk vezirlik (katip) sistemi Mısırlılarda görülür. Kayseri yöresindeki Kültepe’de ticaretle ilgili Asurca birçok tablet bulunmuştur. Tufan ve Gılgamış destanlarıdır.Sonraları merkezi krallık kurulmuştur. *M.binde Yenisey’de bulunmuştur. 2000 yıllarında Asurlular(Merkezleri Ninova’dır.Ö. (M. bunun sonucunda Mısır’da mumyacılık gelişmiştir.Başkentleri Agade’dir. Buradaki insanlar yerleşik hayat sürdürmüşlerdir. Uruk. *Sanatta “Bozkır hayvan üslubunu” geliştirmişlerdir. *İskitler.Bugün kullandığımız Miladi takvimin ilk düzenli şeklini Mısır medeniyeti oluşturmuştur. M. Eridu.Urugakina kanunlarına göre daha sert cezalar vardır. 2. Karasuk Kültürü: MÖ l.Bazı suçlara kısas cezaları verilmiştir. Mısır’da firavun adı verilen ilah-kralların sonsuz yetkiye sahip olmaları hukuk alanındaki gelişmeleri engellemiştir.Bu da Babillilerin yeniden dirilmeye inançlarının olmadığını gösterir. *Mısır sanatı dini ağırlıklıdır. bozulan tarla sınırlarının yeniden çizilmesi.İhtiyaçlar toplumları bilimsel çalışmalara yönlendirmiştir. insan vücudunun yakından tanınmasını ve Mısır’da tıp biliminin gelişmesini sağlamıştır.Edebiyat alanında günümüze kadar ulaşan en önemli eserleri Yaradılış. araba. *İskitler. astronomi. eşyalar bulunmuştur.Mumyacılık. Çadır.İlk Mutlak Krallık sistemi Hammurabi ile başlamıştır..).Etrafının çöllerle çevrili olması.  İklimin elverişli olması. 2375). Bu kanunların cezalandırma yöntemi genel olarak “fidye” yani “bedel” sistemine dayalıydı. *Mezopotamya’daki ilk medeniyet olan Sümerler.Mısır’da ticaret de gelişmiştir. Nevşehir. Mezopotamya Medeniyetleri Mezopotamya’da bir çok medeniyet kurulmasının nedenleri  Göç yolları üzerinde bulunması. Niğde çevresi. İskitler(Sakalar) *Tarihte önemli rol oynayan Türk topluluklarından ilki İskitlerdir.seramik ve süs eşyaları bulunmuştur. *Mısırlılar öldükten sonra dirilmeye inanmışlar ve bu nedenle diğer yaşamlarında kullanabilmek için bazı eşyalarını mezarlarına koymuşlardır. hem de Anadolu’da yazılı devirleri başlatmışlardır. ORTA ASYA UYGARLIĞI Anayurtta Kurulan İlk Uygarlıklar: Anav Kültürü: MÖ 5000-3000 arası Türkistan’ın Başkenti Aşkabat yakınlarında ortaya çıkarılmış en eski kültürdür. Orta Asya medeniyetinin temelini oluşturduğu sanılmaktadır. *Çok tanrılı dine inanan Sümerlerin kralları rahip-kral (Patesi) olarak bilinirdi.

Kastlar arasında geçiş yoktur. Urartular (MÖ 900-MÖ 600) Urartı Devleti.Bölgenin en güçlü devletlerinden biri olan Urartular.Ö.Ö. Medlerin egemenliğinde yaşayan Persler. 2000 yılı başlarında Kafkaslardan Orta Anadolu’ya gelerek Kızılırmak kıvrımı içine yerleşmişlerdir. *Anadolu’nun tamamına yakın bölümünü yönetimleri altına alarak bölgede siyasal birliği sağlamışlardır.Bu durumun en önemli nedeni Hindistan’ın insana gevşeklik veren iklimi ve istila hareketleridir.Bu dönemde İran’daki eyalet yönetim anlayışını Anadolu’da uygulayarak yönetimi kolaylaştırmayı amaçlamışlardır. Gediz ve Küçük Menderes vadileri arasında kalan bölgede Kral Giges tarafından Sard(Salihli) merkezli bir devlet kurmuşlardır. M.Ö. Hititler ile Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Savaşı Antlaşması’dır. kısa zamanda ileri bir medeniyet kurmuşlar ve kolonicilik faaliyetleriyle zenginleşmişlerdir. matbaa ve mürekkebi icat ederek dünya medeniyetinin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.Kafkaslar üzerinden gelen Kimmerler Frigyalılara son vermişlerdir.Ö.Fenikeliler şehir devletçikleri halinde yaşamış ve krallıkla idare edilmişlerdir. Doğu Anadolu’da Asya kökenli Hurriler tarafından kurulmuştur. Foça ve İzmir’dir.Urartuların merkezi Tuşpa (Van)’dır. 600’lerde Medler tarafından yıkılmıştır. barut. Kast Sistemine göre halk. Yunan ve Romalıların geliştirmesiyle. ANADOLU UYGARLIĞI Hititler (MÖ 1700-MÖ 700) *Hititler. kısa sürede yıkılmışlardır.Bu durumun en önemli nedeni “Kast Örgütü”dür. zanaatkar ve tüccarlar) -Sudralar (işçi ve hizmetkarlar) Kast sistemi:Kast. İslamiyet’in eşitlik ilkesi Hindistan’da Kast sistemininin zayıflamasını sağlamıştır.Hindistan’a yerleşen kavimler birbirleriyle kaynaşamamışlardır. (Daha sonra İyon. HİNT UYGARLIĞI Hindistan zengin bir ülke olduğu için sık sık istilalara uğramıştır.Herkes babasının mesleğine girmek zorundadır. yayılmacı bir politika izleyerek M. Lidyalılar (MÖ 687-MÖ 546) Lidyalılar.Her kastın kendi içinde dayanışması vardır. 333’te Makedonya Kralı Büyük İskender tarafından yıkılmış ve Anadolu’da Helenistik Medeniyeti Dönemi başlamıştır.Ö. 1280’de imzalanan Kadeş Antlaşması tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır. Musevilik dininin sadece kendi kavimlerine ait olduğunu kabul ederek diğer toplumlarda yayılmasını engellemişlerdir. *Çin’de Lao-Çe ve Konfiçyüs adlı filozofların dini ilkeleri yayılmış. bölgede asayiş ve güvenliği kurarak ticaret faaliyetlerinin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.Bu nedenle kolonilerini kaybetmişlerdir. ayaklanarak Medleri yıkmışlar (MÖ 550) ve İran’da Pers egemenliğini başlatmışlardır. doğu ve Ön Asya uygarlıklarındaki gelişmeleri batıya taşıyarak kültürler arasında etkileşimi sağlamışlardır. M. Milet. *Bu dönemin en önemli gelişmesi. *Hitit Devleti.İRAN UYGARLIĞI Medler MÖ VII. Keyeksar Dönemi’nde bağımsız olmuşlardır.Ö. M.M. VI. kağıt. *Çinliler kendilerine özgü bir yazı kullanmışlar. *Ön Asya’dan gelen ticaret yollarının bitim noktasında bulunan İyonyalılar.Bu durum dünyanın değişik yerlerine dağılan Yahudilerin kendilerini korumalarını ve varlıklarını sürdürmelerini sağlamıştır. ÇİN UYGARLIĞI *Çin birbiri ardına göreve gelen hanedanlar tarafından yönetilmiştir. 546 yıllarında yıkılmıştır.Bu sistem Hint halkının kaynaşamamasının ve millet haline gelememesinin en önemli nedeni olmuştur.Anadolu’da 200 yıl kadar kalan Persler: *Hükümdarları kisra (ülkeler kralı) aynı zamanda rahipkraldır. *Asurlulardan sonra Anadolu’da Pers egemenliği kurulmuş ve Hitit toprakları Pers hakimiyetine girmiştir. 1200’lerde Anadolu’ya gelerek.İpek böceğinden ipek elde ederek Çin’den Avrupa’ya uzanan İpek Yolu’nun kurulmasını ve ticaretin yaygınlaşmasını sağlamışlardır. Latin Alfabesi oluşmuştur) İbraniler Tarihte ilk defa tek tanrılı bir dine inanan İbraniler. Pers İmparatorluğu İran’da kurulan Pers İmparatorluğu.Köylüler özgür değillerdi ve asiller için çalışıyorlardı.Ö. Yüzyıl ortalarında siyasi bir güç oluşturan Medler. meslekleri babadan oğula geçen ve aynı geleneklere bağlı bulunan gruplar topluluğudur. *Pers İmparatorluğu. 5 . DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI Fenikeliler *Fenikeliler.Hititler. *Arazilerinin tarıma elverişli olmaması ve Mısır’dan Anadolu’ya ulaşan ticaret yolu üzerinde bulunmaları Fenikelilerin ticaret alanında ilerlemelerini sağlamıştır. M. Lübnan dağları ile Akdeniz sahili arasında kalan kıyı şeridine yerleşmişlerdir.(İlk eyalet sistemi).Ö.Ö. İyonyalılar *Dorların baskısı sonucunda Akaların bir kısmı Yunanistan’dan Batı Anadolu’ya göç etmişler ve İzmir çevresindeki yerli halkla kaynaşarak şehir devletleri kurmuşlardır. M.Ö. 800 yıllarında Gordion(Polatlı) merkezli bir devlet kurdular.Bu şehir devletleri arasında siyasal birlik sağlanamamıştır.İyon şehir devletleri arasında en tanınmışları Efes.Ö. Frigyalılar (MÖ 800-MÖ 676) Frigler. M.Aynı kasttan olmayanlar evlenemez. sonraki dönemlerde Çinliler Budizm’i benimsemişlerdir. Ege göçleri sırasında Anadolu’ya gelerek M. 1200 yıllarında batıdan gelen kavimler tarafından parçalanmıştır. 700 yıllarında Asurlular son vermişlerdir.Ancak Hindistan’a gelen kavimler güçlü devletler kuramamışlar. M.Çin’de halk asiller ve köylüler olarak ikiye ayrılmıştır.Pers saldırılarına dayanamayan Lidya devleti. *Fenikeliler kurdukları kolonilere sadece ticari amaçlarını gerçekleştirmek için gittiklerinden dolayı askerliğe önem vermemişler ve kolonilerini yurt edinmemişlerdir. Yüzyılda Anadolu’nun büyük bölümüne egemen olmuştur.Ülkeyi satraplık denilen eyaletlere ayırmışlardır. Denizcilik ve ticaret faaliyetlerinde gelişme gösteren Fenikeliler. -Brahmanlar (din adamları) -Kşatriyalar (devlet adamları ve askerler) -Vaisyalar (çiftçi. 1400 yıllarında imparatorluk haline gelmişlerdir. *Kültürel yönden Anadolu’da etkili olamayan Persler. *Tarihe en önemli katkıları günümüzde kullanılan Latin alfabesinin temelini oluşturan 22 harfli ilk alfabeyi bulmalarıdır. pusula.Ege göçlerinden sonra şehir devletleri halinde yaşayan Hititlere M.

Anadolu’da ücretli askerlik sistemini kurmuşlardır.Felsefe. Yazı ve Edebiyat *Anadolu’ya yazıyı Mezopotamya medeniyetlerinden Asurlular getirmişlerdir.Örneğin. Türkiye’nin coğrafi konumundan doğan tabii bir sonuçtur. *Heykelcilik ve kabartmacılık gelişen başlıca sanatlar olmuştur. askeri ve dini yetkileri kendilerinde topladıklarını ve güçlerini artırdıklarını göstermektedir. doğuda kurulan medeniyetler ise. *Hititlerin ilk zamanlarında kralın yetkileri soylulardan oluşan Pankuş Meclisi tarafından sınırlandırılmıştır. topraklarının verimli olması ve ticaret yolları üzerinde bulunması sebebiyle sık sık istilalara uğramıştır.Hititler ve Urartular.Bütün yetkiyi elinde bulunduran krallar.Bu durum Hititlerde kadınların devlet yönetiminde etkili olduğunu göstermektedir. ilaveler ve düzeltmelerle Anadolu’da ilk kanunları yapmışlardır. Anadolu’da bu sınıfların bulunması toplumda eşitsizliğin olduğunu göstermektedir. alışverişi kolaylaştırmış. kendi sınırları dışında ele geçirip yönettiği ülkeye veya topraklara denir. Bu yolun yapılması sonucunda.Frigyalılarda dokumacılık(Tapates adını verdikleri halı ve kilimleri bulunmaktadır.Lidyalılar zenginleşmiştir. 700 yıllarında ilk parayı kullanmışlardır. *Ticaret faaliyetleriyle zenginleşen Lidyalılar. başyargıç ve başrahiptir. komşu medeniyetlere göre yumuşak bir karakter taşımaktadır. *Hititlerde Pankuş Meclisi’nin bulunması meşrutiyete benzeyen bir yönetimin varlığını ve kralların yetkilerinin bir dönem kısıtlandığının göstermektedir.Hatta Kadeş Antlaşması’nda Hitit kralının yanında kraliçenin de imzası yer almıştır.Ancak bu askerler arasında dil ve taktik birliği olmadığı gibi vatan-millet sevgisi de yoktu. Hukuk *Anadolu’da İlk Çağ hukuku.Medeni hukuk ve ceza hukuku büyük gelişme göstermiştir. dericilik ve madencilik. Urartularda maden 6 .Örneğin. dini törenelere ve bayramlara başkanlık yapar. memurlar ve köleler gibi sınıflar da bulunuyordu. kral savaşa gittiğinde ülkeyi yönetirdi. zaferleri kadar yenilgilerinin de yıllıklara yazdırılması tarafsız bir tarih anlayışına sahip olduklarını göstermektedir. ekonomik hayatı canlandırmış. siyasal ve ekonomik alanlarda üstünlük sağlama düşüncesi etkili olmuştur.Anadolu’da asillerden başka rahipler.Böyle bir değişiklikle Hititler merkezi otoriteyi güçlendirmeyi amaçlamışlardır. -Hammadde ihtiyaçlarının karşılanması -Üretim fazlası mallar için Pazar bulunması -Askeri gücün artırılmak istenmesi -Diğer devletlere askeri.Dolayısıyla soylular yönetimden uzaklaştırılmıştır. İlk Çağ Anadolu tarihinin aydınlanmasında önemli rol oynamıştır.Anadolu’da Kültür ve Medeniyet Devlet Yönetimi *İlkçağlarda Türkiye’de kurulan devletler krallıkla yönetilmiştir. ayrıca Hititler kendi icatları olan hiyeroglif yazısını da kullanmışlardır.En üst sınıf olarak kabul edilen kral ve ailesi devletin yönetimini üstlenmiştir.Anadolu’da yapılan kanunlarda komşu medeniyetlerin önemli etkisi ve katkısı olmuştur. *Denizci bir medeniyet olan İyonyalılar. *Hititler. devlete baş kaldırmak büyük suç sayılmış ve ölümle cezalandırılmıştır.Daha sonraları bu beylikler kaldırılarak yerlerine merkezden valiler atanmıştır.Hititler anallarla (yıllıklar) Anadolu’da tarih yazıcılığını başlatmışlardır. askerler. *Hititlerde kralın buyruklarına karşı gelmek. Lidyalılarda dokumacılık. çömlekçilik.Bu da Hititlerin merkezi otoriteye önem verdiklerini göstermektedir.Bu durum Anadolu’da kurulan devletleri askerliğe önem vermeye zorlamıştır.Bu durum Lidyalıların yıkılmasında etkili olmuştur. kaya mimarisi. Frigyalılar öküz kesene ölüm cezası vermişlerdir. *Başlangıçta Hitit Krallığı. matematik ve tıp bilimlerinin temeli İyonya’da atılmıştır.Hitit kanunları. *Hitit sanatı. Asurlulardan aldıkları çivi yazısını kullanmışlar. tarım ve hayvancılık olduğu için tarım ve hayvancılığı korumaya yönelik ağır cezalar içeren kanunlar yapmışlardır. Mezopotamya sanatının etkisinde gelişmiştir.Paranın kullanılmaya başlamasından sonra değiş-tokuş (takas) uygulaması ortadan kalkmıştır.Sadece para için savaşan ücretli askerlerin başarı kazanmasını zorlaştırmıştır. *Ticarete büyük önem veren Lidyalılar. kanunlarını Mezopotamya’dan almakla beraber.Ancak imparatorluk döneminde Pankuş Meclisi’nin yetkileri azalırken kralın yetkileri artmıştır. kuyumculuk (Fibulasüslü iğneler). M. *Lidyalıların parayı icat etmeleri. Koloni:Bir devletin ekonomik.Frigyalılar. Mezopotamya tanrılarından etkilenmişlerdir. -Lidyalılar. Kolonilerin kurulmasında.İyonyalılar özgür düşüncenin ve pozitif bilimlerin öncüsü olmaları yönüyle önem taşırlar. Sosyal ve İktisadi Hayat *Anadolu’da halk sosyal sınıflara ayrılmıştı.Bu nedenle Anadolu için “Bin Tanrı İli” denilmiştir. *İlk Çağ devletlerinin temel geçim kaynağı. Bilim ve Sanat *Anadolu medeniyetleri içinde her yönden en ileri olanı İyonyalılardır. Anadolu’nun batısında kurulan medeniyetler Yunan tanrılarından.Ö. bu amaçla Efes’ten başlayarak Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral Yolu’nu yapmışlardır.Hititlerin en önemli kabartmaları Yazılıkaya ve İvriz kabartmalarıdır. aynı zamanda başkomutan.). Hitit yıllıklarında kralların. Din ve İnanış *İlk Çağlarda Türkiye’de çok tanrılı bir din anlayışı hakimdi. feodal beyliklerden oluşuyordu. *Hititlerden kalan en önemli yazılı eserler ANAL adı verilen yıllıklardır. Bu durum kralların siyasi.tarım faaliyetlerine önem veren Frigyalıların en büyük tanrı olarak toprak ve bereket tanrıçası Kibele’yi kabul etmeleri gibi. sanatçılar.Tavananna. sermaye birikimine ve finans sektörünün oluşmasına ortam hazırlamıştır. *Devlet yönetiminde kraldan sonra en yetkili kişi Tavananna adı verilen kraliçeydi. *İlkçağlarda insanların uğraş alanlarındaki gelişmeler inançları üzerinde etkili olmuştur.Bu yıllıklar. Ordu *Türkiye. hür vatandaşlara olduğu kadar kölelere de mülkiyet hakkı tanıyordu. Akdeniz ve Karadeniz’de koloniler kurarak ticaret faaliyetleriyle zenginleşmişlerdir. siyasal ve sosyal nedenlerden dolayı.Bu durum. Lidyalılar ve İyonyalılar Fenike alfabesini kullanmışlardır. -Doğu-Batı kültürleri arasında etkileşim artmıştır.

İran. *Yunanlılar Fenike alfabesini kullanmışlardır. tıp. -Köylülerin borçları affedilmş. Irak. 1200 yıllarında Yunanistan’a göç eden Dorlar Akaların egemenliğine son verdiler.Kolonizasyon hareketlerinin başlamasıyla Yunanlılar uzak ülkelerle ticaret yapmaya başladılar. -Kapadokya KrallığıOrta Anadolu’da. en büyük imparatorluğu ve medeniyetidir. *Bergama bu dönemde önemli bir kültür merkezi oldu (Zeus Tapınağı. *Yunanistan’da felsefe.Bunlar arasında Homeros’un İlyada ve Odise destanları çok ünlüdür. İskender İmparatorluğu M.Tarihin bilim dalı haline gelmesinde Yunan tarihçilerinin büyük rolü olmuştur. Bergama. Kalp.Bu şehir devletlerinin özgür yaşamak istemesi ve birbirinin egemenliğini kabul etmemesi. -Halk meclisleri açılarak. -Pontus KrallığıKaratenizin güney kıyılarında. Yunanistan’da siyasal birliğin kurulmasını engellemiştir. bu nedenle uzun süre buralara egemen olmayı başarmışlardır.Bu nedenle halk geçimini zeytincilik.Yunan şehir devletleri M. kan ve damar arsındaki ilişki tespit edildi. Büyük İskender. Yunan uygarlığının önemli özellikleri şunlardır: *Yunanistan’da birbirinden bağımsız şehir devletleri kurulmuştur. Roma ve İslam medeniyetini etkilemiştir. -Bergama KrallığıBergama merkez olmak üzere Millet ve Efes’te (Batı Anadolu) Bergama ve Bitinya Krallıkları Yunan uygarlığının Pontus Devleti Doğu uygarlığının temsilcisi oldu.Bu destanlar Yunanlılar arasında ulusal birlik duygusunu pekiştirmiş ve okullarda ders kitabı olarak okutulmuştur. Yunanistan. -Helenistik uygarlık İslam uygarlığını etkilemiştir. Doğu Akdeniz’e yönelmişlerdir. Mezopotamya. *Yunanistan dağlık bir araziye sahip olduğu için tarıma elverişli toprak azdı.Yuanistan’da yapılan kanunlarda. Mısır ve Hint medeniyetlerinin etkisi olmuştur. *Doğu-Batı ticareti ve kültürel etkileşim artmıştır. Anadolu ve cumhuriyetin sonlarına doğru ise Mısır Roma topraklarına katıldı. balıkçılık ve hayvancılıkla sürdürmeye çalışıyordu.Tarihin babası sayılan Herodotos’un dışında Tukidides de önemli eserler yazmıştır.Hellenizm medeniyetinin doğmasında Yunan. -Mısırda-Ptolemeler Krallığı (MÖ 321-30) -Trakya ve Batı Anadolu’dan Hindistan’a kadar-Selevkoslar Krallığı (321-64) -Makedonya’da-Antigonitler Krallığı: Milli bir devlettir. Eflatun ve Aristo en önde gelen filozoflardandır. *Romalılar. İyonyalılarda ise. *Cumhuriyet döneminde fetih hareketleri başladı.İskender İmparatorluğu parçalandıktan sonra Selevkoslar Krallığı’nı yenerek Türkiye topraklarının tamamına hakim olmuşlardır. *İskender İmparatorluğu zamanında İskenderiye.Ö. *Roma İmparatorluğu’nun siyasal tarihinde. İran. IV. Helen Medeniyeti *Makedonyalı -İskender’in İyon şehir devletlerini Pers istilasından kurtarmak için M. *Romalılar. su mimarisi. -ArşimedDünyanın kendi ekseni ve güneşin çevresinde dolaştığını ileri sürdü. *Doğu-Batı kültürünün kaynaşmasından sentez bir medeniyet olan “Hellenizm” doğmuştur. sonra da Anadolu.Ö. Kartaca Savaşlarının üçüncü safhasında Romalılar galip geldiler ve Kuzey Afrika’yı ele geçirdiler. Yüzyılda Makedonya egemenliğine girmiştir.İskender’in ölümünden sonra kazanılan topraklarda bağımsız devletler kurulmuştur. borcunu ödeyemediği için köle durumuna düşenlere özgürlükleri geri verilmiştir. Krallık (MÖ 735MÖ 510). YUNAN UYGARLIĞI M. İran. Asklepedio Sağlık Merkezi. Yunanlılar kurdukları kolonilere göç ederek yerleşmişler ve Yunan kültürünün buralara yayılmasını sağlamışlardır. Yunanistan’daki bu uygulamalar İlk Çağ’da demokratikleşme sürecini başlatmıştır. saray ve tapınak mimarisi gelişmiştir. -Tıpta ileri gidildi. *Bu dönemde bilimsel alanda gelişmeler oldu: -İskenderiye’de Bilimler Akademisi kuruldu. İskenderun) *Hellenizm. -Sınıf farklılıkları ortadan kaldırılmıştır.Ö. Antakya gibi şehirler ticaret şehri oldular. disiplinli. Anadolu. -İskenderiyeli coğrafyacı EratostanesDünyanın çevresini hesapladı.Yunanistan’ın tamamına egemen olan Dorlar “Polis” adı verilen şehir devletleri kurdular. *Sezar’ın öldürülmesinden sonra İmparatorluk devri başladı (MÖ27) İmparatorluk Devri *Fetihler büyük ölçüde durmuştur. 337’de tahta geçen İskender.Ö. 200 bin ciltlik kütüphane kuruldu) *Bergama’nın kendi adıyla anılan Parşömen kağıdı icad edilerek ihraç edildi. planlı ve teşkilatlı hareket ederek kısa sürede büyün İtalya’yı Roma’ya bağlamışlardır. ROMA UYGARLIĞI *MÖ 735-MS 1453 yılları arasında yaşamış İlk Çağ’ın en güçlü.Yunanlılar kolonilerini ikinci yurtları saymışlar. Kartacalılar. -Dünyanın çevresi doğru hesaplandı. 7 . -BatlamyusCoğrafya Kılavuzu adlı eseriyle İslam Coğrafyacılarını etkiledi. filleriyle birlikte İtalya’ya girdiler. (Bu savaşlar Üç safhada olmuştur:  MÖ 264-241 / 218-201 / 149146 ) *Sırasıyla İspanya. aritmetik.Polislerin başında “Tiran” denilen krallar vardır. geometri ve astronomi bilimlerinde önemli gelişmeler yaşanmıştır. önce Yunanistan’daki bütün şehir devletlerini. halkın yönetimde söz sahibi olması sağlanmıştır.Yunanistan’da en çok gelişen edebi tür destanlar olmuştur.(MÖ 279-16-) *Selevkos’un ölümü üzerine Anadolu’da yerel krallıklar kuruldu: -Bitinya KrallığıKuzey Batı Anadolu’da. Efes. Rodos. Suriye ve Mısır’da Perslere ait tüm toprakları kendine bağlamayı başardı. *Önemli şehirler kurulmuştur (İskenderiye.işlemeciliği. tarih.323). *Anadolu. Mezopotamya ve Mısır’ı ele geçirdi.Bu gelişmelerden sonra Romalılar.Sınıf kavgalarının çözümlenmesi ve toplumsal barışın sağlanması için Drakon. Kartaca’yı ele geçirebilmek için yaptıkları savaşların (Pön Savaşları) ikincisinde.334 yılında yaptığı Doğu (Asya) seferi sonucunda kuruldu. Cumhuriyet (MÖ 510-MÖ 27) ve İmparatorluk(MÖ 27-MS 395) dönemleri yaşanmıştır.Büyük İskender’in Asya seferinin sonucunda Helenizm Uygarlığı doğmuştur. *Yunanistan’da sınıf ayrımı mücadelelere neden olmuştur. 33 yaşında öldü (M.Sokrat. Solon ve Klistenes isimli arhonlar kanunlar yapmışlardır.Bunun sonucunda Yunanistan’da zengin bir orta sınıf oluşmuştur.Ö.

*"Türk” kelimesi ilk defa siyasi ad olarak. Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmıştır (395). belediye binaları. *Coğrafi bir ad olarak. nasturizm.*İç sükunet sağlanarak yollar yapılmış ve halkın refah seviyesi yükseltilmeye çalışılmıştır. 8 . *Mısır’dan aldıkları Güneş yılı esaslı takvimi. *At yarışları için hipodromlar yapıldı. Kale. başyargıç ve yasa koyuculuk yetkilerini elinde toplamıştır.Bu hukuk kuralları bazı değişikliklerle Bizans hukuku adıyla Doğu Roma’da yürürlükte kalmıştır.Jüstinyen dönemi(518-610) Bizans’ın en güçlü olduğu dönemdir. eyaletlerin güçlenmesi. Anadolu bayındır hale getirildi. M İ M A R İ DİNİ TİCARİ TARIMSAL Mabet Han. Suriye ve Mısır’a kadar olan yerleri hakimiyeti altında bulundurdu. iç savaşlara katılan orduların sınırları ihmal etmesi gibi nedenlerden dolayı Roma İmparatorluğu. Halk meclisi (Kuria) da seçerdi. Askere alınmaz ve oy kullanamazlardı. Aya İrini Kilisesi. Bizans İmparatorluğu Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması ile 395’te kuruldu. -Patriciler Oy hakkı olan zengin toprak sahiplerinden oluşuyordu. *Bu süre içerisinde yaptığı işlerden dolayı kimseye hesap vermezdi. *Bunalımlı dönemlerde altı aylık sürelerle diktatör denilen birisi ülkeyi yönetirdi. Ogüst Mabedi ve Roma Hamamı *Antalya Aspendos Tiyatrosu Hukuk On iki Levha Kanunları Patrici ve pleb mücadelesi sonucunda plebler de bu kanunlar ile patricilerle aynı haklara sahip olmuşlardır. *325 İznik Konsilinden sonra hırıstıyanlıkta ilk ayrılıklar başladı (Aryanizm. Günümüz Batı dünyasında uygulanan hukuk kurallarının temeli Roma hukukuna dayanır. *Romalılar ticareti geliştirmek amacıyla Anadolu’da yeni yollar yapmışlar ve ihtiyaç duydukları ürünleri Anadolu’dan götürmüşlerdir. kuvvetli. plebler. Sur. Romada köleler sık sık ayaklanmışlardır (Spartaküs ayaklanması). İyonyalıların ve Yunanlıların geliştirdiği alfabeye son şeklini kazandırmışlar ve “Latin alfabesi”ni oluşturmuşlardır.Romalılar Yunan kanunlarından yararlanarak 12 Levha Kanunlarını yapmışlardır. Sosyal Sınıflar: *Romada. Doğu Roma ise 1453’te yıkılmıştır. -Köleler Hiçbir hakları bulunmazdı.Bu durum Avrupa’daki kilise ve papanın krallar üzerindeki baskısının tersine imparatorun patrik ve kilise üzerinde baskısının olduğunu göstermektedir. *Stadyum. *Roma’da particilerle (soylular) plebler (Roma’ya sonradan gelen halk) arasında çatışmalar olmuştur. Göktürk Devleti tarafından kullanılmıştır.İmparator. İstanbul surları ve su kemerleri. Fenikeliler. *Merkezi yönetimin zayıflaması. *Romalılar. Mısır ve İran ile yapılan savaşlar için yollar yapıldı. monofizizm) *451 Kadıköy Konsiliyle de İstanbul Kilisesi Roma’dan ayrılması sonucu Ortodoksluk mezhebi ortaya çıktı. -Plebler Küçük çiftçiler.Patrici-pleb mücadelesi 12 Levha Kanunlarından sonra da devam etmiştir. Gregor dönemlerindeki düzenlemelerle bugün kullandığımız şekle getirmişlerdir.Tarihi boyunca Bizans farklı sülaleler tarafından(12 sülale) yönetilmiştir.Bizans Hristiyanlığın Ortodoks mezhebini benimsemiştir. *330 yılında İstanbul Roma İmparatorluğunun başkenti oldu ve hırıstıyanlık da resmi din oldu.Anadolu. *Cumhuriyet döneminde senatonun seçtiği iki konusu ülkeyi yönetmişti.Başkenti İstanbul’dur. *III. kütüphaneler. Binbirdirek Sarnıcı. Karum(Pazar) Su yolu Sunak Kervansaray Kanal Tapınak Liman Değirmen Ziggurat Ziggurat Ziggurat ASKERİ Çin Seddi.Bunlardan Batı Roma 476’da. Anadolu ise XII yy dan itibaren Avrupalılarca Türkiye olarak anılmıştır. Çemberlitaş *Ankara Elmadağ Su Yolu.olgun anlamına gelmektedir. MISIR’da MİMARİ MEZOPOTAMYA’da ASTRONOMİ SÜMER’de ZİGGURAT ANADOLU’da (Hitit) TARİH YAZICILIĞI YUNAN’da OLİMPİYATLAR DİNİ İNANIŞ SAYESİNDE GELİMİŞTİR ÖNCE SONRA TARIM Yerleşik Hayat YAZI Tarih Devirlerinin Başlaması PARA Takas Sisteminin Sona Ermesi Hayvanlar Ulaşım Kolaylaştı Evcilleşti ATEŞ BULUNDU -Isınma Sorunu Çözüldü -Yabani Hayvanlardan Korunma Sağlandı AHİRET İNANCI Eczacılık ve Mumyacılık Gelişti (Mısır’da) İSLAMİYET’TEN ÖNCE TÜRK TARİHİ Türk Adının Anlamı *Türk Adının anlamı:Doğan. başkomutan. patriciler. tüccarlar ve çobanlardan oluşurdu. Hristiyanlığın yayılması. Yerebatan Sarnıcı. Sezar daha sonra da Papa XIII. zanaatkârlar. Devlet Yönetimi *Kıralıİhtiyarlar meclisi teklif eder.Bizans İmparatorluğu’nda kilise imparatora bağlıydı ve Ortodoksların dini lideri patrik imparator tarafından atanıyordu. Din *Hırıstıyanlık 313 Yılında serbest bırakıldı. Kavimler Göçü’nün meydana getirdiği kargaşa. *KonsüllerSenatoya hesap verirlerdi. Bizans döneminden günümüze kalan önemli eserler:Ayasofya.türeyen veya güçlü. Hora Kilisesi. -Yanaşmalar Vatandaşlık hakkını kaybedenler. hamamlar.İstanbul bu dönemde önemli bir kültür ve sanat merkezi olmuştur. ilk defa Bizans kaynaklarında Orta Asya için kullanılmıştır. aepora (büyük meydanlar) yapıldı. tiyatro salonları. *Kral senatoya yapacağı işleri danışırdı. yanaşmalar ve köleler olmak üzere dört sosyal sınıf bulunuyordu. Yy’ da Roma İmparatorluğu gücünü kaybetmeye başladı. Roma Eserleri: *İstanbul Bozdoğan Su Kemeri.

-Avrupa’da Hun Devleti kurulmuştur.Kuzey Hunları batıya doğru göç ettiler. Parçalanma Sebepleri: -İç mücadeleler ve Çin’in entrikaları -İpek Yolunun elden çıkması -Prensler arasındaki taht kavgaları *Çin’in egemenliğine girmek isteyen Hohanyeh ile Çiçi arasındaki mücadele sonunda Hun devleti doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı. -İlk Çağ’ın sonu Orta Çağ’ın başlangıcı kabul edilmiştir. at-tekerlek kültürünü öğretmişlerdir. *Çinliler. *Bu dönemde. artan nüfusa mevcut toprakların yetmemesi ve bu gelişmelerin sonucunda bölgede geçim sıkıntısının ortaya çıkması -Türk boyları arasındaki siyasal anlaşmazlıklardan dolayı ortaya çıkan savaşlar -Dış baskılardan (Çin. *Çinin egemenliğinden kurtulan Doğu Hunları. -Orta Asya’da kalan boylar Hunların yönetiminde ilk Türk devletini kurmuşlardır. Orta Çağ’da Avrupa Kilise ve Papalık *Orta Çağ’da Katolik Kilisesi siyasal. Kavimler Göçü’nün Sonuçları -Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştır (395).) *Mete Han’dan sonra Hunlar zayıflamıştır. III. Türklerin çok çeşitli bölgelere yayılması. Tanrı dağlarının kuzeyi.” diyerek ilk defa vatan ve millet sevgisini ortaya koymuştur. Kavimler Göçü Aral Gölü çevresinde toplanan Hun boyları Orta Asya’daki Çin baskısı ve kuraklık nedeniyle IV.Böylece Avrupa’nın günümüze kadar gelen etnik yapısı oluşmuştur. -Batı Roma İmparatorluğu yıkılmıştır (476). Aral gölünün çevresi ve Hazar Denizi’nin doğusu olarak belirlenmiştir. *Orta Asya.Ö. önce Doğu ve Batı olarak sonra da Güney ve Kuzey olarak parçalanmışlardır. -Tung-huların ısrarlı toprak istekleri karşısında “Toprak milletindir. kuzeyde Sibirya. Türk adının anlamını Türeli(töre sahibi) diye açıklar. Yüzyılın ikinci yarısında Hunlar. doğuda Kingan dağları.Yüeçiler’i ve Vusonlar’ı yendi. Türk’e Olgunluk Çağı anlamını verir. Kavimler Göçü’nü başlatmışlardır. Macarlar gibi) -Gittikleri bölgelerdeki topluluklara. -Türkler değişik kültür çevreleriyle etkileşim içine girmişlerdir. -Avrupa’da yeni milletler ortaya çıkmış ve yeni devletler kurulmuştur. onu kimse veremez.) *Hohan-yeh yönetimindeki Doğu Hunları Çin’in egemenliğine girdi. Türk tarihinin bir bütün halinde incelenmesin engellemiştir. *M. -Farklı bölgelerde Türk devletleri kurulmuştur. -Hristiyanlık barbar kavimleri arasında yayılmıştır. 1879’da Türk adının Türemek(çoğalmak) fiilinden geldiğini ileri sürmüş. Çin’den yıllık vergi almakla yetinmiştir. Türk adının ne anlama geldiği konusunda ileri sürülen görüşler şunlardır: a)Wambery. ORTA ASYA’DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ 1. Yüzyılın ortalarından itibaren batıya doğru göç ederek barbar kavimleri Roma İmparatorluğu üzerine saldırmaları sonucunda Kavimler Göçü olmuştur (375). Mete Han’ın Tarihteki Önemi -Türk soyundan olan bütün toplulukları kendi yönetimi altında toplamıştır. güneyde Himalaya dağları ile çevrili geniş bir coğrafi bölgedir. *Çinlilerle mücadele eden Mete Han’ın asıl düşüncesi. Çin’i etkisiz hale getirmekti. gücünün sembolü olarak Çinli bir prensesle evlenmiştir. -Günümüzde de pek çok devlet tarafından örnek alınan bir ordu sistemi kurmuştur (Onlu Sistem).Bugün “Çin Seddi” diye bildiğimiz bu duvar M. Çinlilerle antlaşma yapmış ve onlarla dost kalmayı tercih etmiştir. Türk Göçleri Göçlerin Nedenleri -İklim koşullarının değişmesine bağlı olarak meydana gelen kuraklık.Tunguzları.Batıya doğru göç eden bu Türkler kavimler göçünü başlattılar. 6yy da Bizans kaynaklarında rastlanmıştır.(Mete ulusçu bir politika takip etmiş. -Kalabalık nüfuslarla ve farklı dinlerle karşılaşan bazı Türk boyları milli benliklerini kaybetmişlerdir. *Hunlarla ilgili ilk tarihi belge ise MÖ 318 yılına ait bir Çin belgesidir (anlaşma belgesi). 214 yılında tamamlanmıştır. batıda Hazar Denizi. MS 48 yılında Kuzey ve Güney Hunları olmak üzere ikiye ayrıldılar.*Millet adı olarak Türk.Ö. *Kalabalık Çin nüfusu içinde Türklerin asimile olmasından çekinen Mete. AltaySayan dağlarının kuzeybatısı. Hun akınlarına engel olabilmek için kuzey sınırlarında bir duvar örmeye başlamışlardır. hayvanları evcilleştirmeyi. -Batıya giden Türkler. vatan millet sevgisini ortaya koymuştur. *Güney Hunları inin egemenliğini kabul ederken. Çinlilerin propagandasıyla Hun beyleri birbirine düşmüştür.Mete’nin ölümünden sonra zayıflayan Hunlar. Katolik Kilisesi’nin güçlenmesinde. b)Kaşgarlı Mahmut.(Bulgarlar. -Papa’nın Avrupa krallarına taç giydirerek krallıklarını onaylaması -Siyasal yapının parçalanması 9 . dinsel ve ekonomik alanlarda güçlenmiştir.Çin’i yıllık vergiye bağlayan Mete. ilk defa 420 tarihli bir Pers metninde geçmektedir. Batı Hunları ise Çin tarafından ortadan kaldırıldı. -Çin’i mağlup etmesine rağmen Türklerin Çin’e yerleşmesine karşı çıkmış. Kitan ve Moğol) dolayı Türklerin bağımsızlıklarını kaybetmek istememeleri -Salgın hayvan hastalıkları ve otlakların yetersiz hale gelmesi Göçlerin Sonuçları -Orta Asya kültür ve medeniyeti dünyanın değişik yerlerine yayılmıştır. Divan-ı Lûgat’it-Türk adlı eserinde. *Bu coğrafi bölge içinde de Türklerin ilk ana yurdu ise. madenciliği. *Mete. *Türk adına ilk defa 5yy da Pers (Sasani).(MÖ l yy. c)Ziya Gökalp. Çinlilere karşı büyük bir güç haline gelmişlerdir. *Hunlar'a ait ilk belge MÖ 318 yılına ait Hun prensleri ile Çin arasında yapılan bir antlaşmadır. Türklerin İlk Ana Yurdu *Türklerin ana urdu Orta Asya’dır. -Feodalite (Derebeylik) rejimi ortaya çıkmıştır.Asya Hun (Büyük Hun) İmparatorluğu *Kutlu ülke Ötüken merkez olmak üzere Orhun ve Selenga nehirleri çevresinde kurulmuştur. Türklerin atı evcilleştirmeleri ve tekerleği kullanmaları çok uzak bölgelere göç etmelerine yardımcı olmuştur.

Orta Çağ’da kapalı bir ekonomik politika izlendiği için halk sermaye birikimine sahip olamamıştır. *Bu isteği reddedilen Attila l. -Ticari ilişkiler sınır kasabalarında devam edecek. Not:Göktürk-Bizans ittifakı sonucu zayıflayan Sasani Devletine Hz.Balkan Seferi’nden sonra Bizans’ın antlaşmada öngörülen vergiyi ödemediği için gerçekleşti. I. Avar Devletinde demircilikle uğraşan Göktürkler. İpek Yolunu elinde tutabilmek için Akhunlar’a karşı Sasanilerle anlaştı. halk arasında eşitlik yoktu. Tuna Irmağı’nı geçerek Roma İmparatorluğu topraklarına akınlar düzenlerken Kafkaslar yoluyla da Anadolu’ya girmişlerdir.Bir yıl önce kendisine evlenme teklifinde bulunan Romalı Prensesi. -Bizans. Erzurum ve Malatya civarlarına geldiler. yüklü bir savaş tazminatı ödeyecek -Tuna’nın güneyindeki yerler askerlerden arındırılacaktı. IX. bir bölgede yaşayanları dinsel faaliyetlerden men etme (enterdi) ve para karşılığında günah çıkarma. ödediği yıllık vergiyi üç katına çıkaracak.Meşhur Romalı komutan Aetius’la 451 yılında Paris yakınlarında yapılan savaşta her iki taraf da büyük kayıplar verdi. Feodalite (Derebeylik) *Feodalite.Böylece Türkler Anadolu’ya ilk kez ayak basmışlardır. Uldız. *İstemi Yabgu. Avrupa Hun Devleti (376-469) *Batıya doğru yönelen Türklerin bir kolu Kafkaslardan Anadolu’ya.Bu politikaya göre Bizans İmparatorluğu baskı altında tutulacak ve Germen kavimlerine karşı Batı Roma İmparatorluğu ile işbirliği yapılacaktır. küçük yönetim birimleri ortaya çıkmıştır. . *Uldız döneminde Hunlar. Karaton ve Rua zamanında Bizans ile savaşarak Batı Roma ile iyi geçindiler.Feodalitede himaye sistemi esastır.Himaye eden “Süzeren”.Derebeylik yönetimi. *452 Roma (İtalya) seferine çıkan Attila. Feodalite Rejiminin Özellikleri -Feodalite rejiminin kurulmasından sonra Avrupa’da siyasal birlik bozulmuş. *Orta Çağ’da kurulan devletlerin birçoğunda hükümdarlar egemenliklerini dine dayandırmışlardır. -Feodalite rejiminde.Sefer sonunda yapılan Anatolios Antlaşması’na göre. Hunlara bağlı kavimlerle antlaşma yapmayacak.Avrupa’da kurulan ilk Türk devletidir. Ömer zamanında Müslümanlar son vermiştir. II. *Avrupa Hun Devleti’nin dış politikası Uldız döneminde belirlenmiştir. I. rahipler. Doğu ve Batı Roma İmparatorluklarını egemenliği altına almaktı.Galya (Fransa) seferine çıktı.Balkan Seferi (447):I.Antlaşmaya göre. -Bizans.Antakya ve Urfa’yı kuşatan Hunlar.) -Kilisenin kişileri dinden çıkarma (aforoz). *Bundan sonra Batı Roma üzerine sefere çıktı.Bu nedenle Orta Çağ’da Avrupa’da sosyal adalet sağlanamamıştır. Anadolu’da kalmayıp Azerbaycan üzerinden Karadeniz’in kuzeyindeki topraklarına geri çekilmişlerdir (398). Töles’lerin isyanını bastırdıktan sonra Avar’lara karşı isyan ederek bağımsızlıklarını elde ettiler.Göktürk Devleti (552-630) *Göktürkler Türk adıyla kurulan ilk devlettir. *Devlet geleneklere göre ikiye ayrıldı:Doğuyu yöneten Bumin Kağan ülkenin batı bölgesini kardeşi İstemi Yağbu’ya bıraktı. *Attila da Uldız’ın siyasetini uygulayarak Bizansı baskı altına aldı. Yüzyılda Fransa’dan bütün Avrupa’ya yayılmış ve bütün Orta Çağ boyunca devam etmiştir. -Bizans. -Hun nüfusunun azlığı. Papanın isteği ve eski bir uygarlık merkezi olan Roma’ya zarar vermemek için geri döndü. büyük bir devlet kurmak. Feodalite Rejiminin Zayıflamasında. 434 yılında Bizans’la Margos Antlaşması’nı yapmıştır. -Toprakların mülkiyeti soyluların elinde toplanmıştır. Karedeniz in batı kıyılarına yerleştiler ve Hıristiyanlaşarak yerli kavimler içerisinde eriyerek yok oldular. *Avrupa Hun’larının yerine Orta ve Güney Avrupa’da Macarlar ve Bulgarlar devlet kurdular. -Bizans. -Haçlı Seferleri sırasında derebeylerin ölmesi veya ordularını kaybetmesi -Barutun ateşli silahlarda kullanılmaya başlanması (top) -Avrupa’da sürekli orduların kurulması -Yeni Çağ başlarında Coğrafi Keşiflerin yapılmasından sonra ticaretin gelişmesi ve tarımsal faaliyetlerin gerilemesi -Papa ile krallar arasındaki mücadelenin krallar lehine sonuçlanması gibi gelişmeler etkili olmuştur. *Attila’nın ölümünden sonra Avrupa Hunları yıkıldı.Ortaya çıkan laik olmayan devlet anlayışında din adamları devlet yönetiminde etkili olmuşlardır.Başkentleri Ötüken. Kavimler Göçü’nden(376) ve Batı Roma’nın yıkılmasından(476) sonra merkezi otorite boşluğu nedeniyle doğmuştur. *Balamır komutasında batıya doğru yönelenler ise Avrupa’ya geldiler. -İç karışıklıklar ve Germen kavimlerinin isyanı. himaye edilen “Vasal” olarak adlandırılmıştır.Bu düşünce deney ve gözleme karşı olduğu için bilimin gelişmesini engellemiştir. soylular(senyörler). burjuvalar ve köylüler(hür köylüler ve köleler-serfler) diye sınıflara ayrılmıştır. elindeki Hun esirleri iade edecek.Avrupa’da halk. *Avrupa Hunları. *Attila. Akhun toprakları Göktürk’lerle Sasaniler arasında paylaşıldı. *Sasaniler‘in İpek Yolunu ele geçirebilmek için Akhun topraklarının tümünü ele geçirmeye çalışması üzerine îstemi Yabgu. Bizans ile anlaşarak Sasanilerle savaştı. ilk hükümdarları Bumin Kağan’dır. Dağılma Sebepleri: -Attila’dan sonra başa geçenlerin Yetersizliği.Bizans’la yapılan antlaşma ile Attila Bizans’ın ödediği vergiyi artırdığı gibi bazı sınır kalelerini de ele geçirdi. 2. *Avrupa Hunları en güçlü dönemlerini Attila döneminde yaşadılar. Roma topraklarının yarısının çeyiz olarak verilmesi koşuluyla zevceliğe kabul ettiğini bildirdi. cennetten yer satma (endülüjans) yetkilerinin bulunması etkili olmuştur. Hunlara ödemekte olduğu vergiyi iki katına çıkaracak. deney ve gözleme karşı olan Orta Çağ görüşüdür.Balkan Seferi (441-442):Bizans’ın Margos Antlaşması’nın hükümlerine uymaması üzerine gerçekleşti. *Avrupa Hunları. gerçeklere sadece kilisenin gösterdiği yolla ulaşılabileceğini savunan. -Bizans.Bu seferden sonra Avrupa Hunlarına Balkanların yolu açılmış oldu.Attila’nın amacı.-Skolastik düşüncenin yaygınlaşması(Skolastik düşünce:Avrupa’da kilisenin etkisi altında gelişen. *Siyasal ve askeri gücü elinde bulunduran. toprağın mülkiyetine veya imtiyazına sahip olan bir senyörler (derebeyler) sınıfı ile bu sınıfa bağımlı köleler sınıfının oluşturduğu idari düzene feodalite denir. Göktürklerin İkiye Ayrılması: 10 .

*Tarihte İstanbul’u ilk defa kuşatan Türk devletidir.Başkenti Orhun kıyısındaki Ordubalık (Karabalgasun) tır. -Orta Asya’da yaşayan Türklerin Bizans’la ilişkileri Göktürkler zamanında başlamıştır.Çin yenilgiye uğratıldı.Uygur Devleti (744-840) *Bu devletin kurucusu Kutlug Bilge Kül Kağan’dır.Kazan Türkleri adıyla da bilinirler. sanat ve ticarette ilerlemişlerdir. Tardu’nun ihtirası ve Çin’in entrikaları sonucu Göktürkler ikiye ayrıldı. Karluk ve Uygur Türkleri Kutluk Devleti’ne son vermişlerdir. diğer Türk boylarını egemenlikleri altına aldılar. Osmanlıların Anadolu’dan Rumeli’ye yerleştirdiği Türkmenlerin soyundandır. *Çin seferinden dönerken beraberinde getirdiği rahiplerin etkisinde kalarak Budizm’e ilgi duydu.Din konusunda hoşgörülü olmuşlardır. bilim ve sanatta önemli eserler meydana getirmişlerdir. *Üzengiyi ilk defa Avrupa’ya getirenler Avarlar oldular. İtil ve Don ırmakları çevresine hakim oldular.Basmil. *Kutluk Kağan’dan sonra çocukları Bilge ve Kültigin küçük oldukları için kardeşi Kapgan Kağan geçti.Büyük miktarlarda ganimet ele geçirildi.. *Kapgan Kağan döneminde Çin.Bu nedenle tarım.II. *Avarlar birçok Slav topluluğuna baskı yaparak.Bundan sonra Moğollar Uygur Türklerini önemli görevlere getirmişlerdir. Çin entrikalarının da etkisiyle kendisini Kağan ilen etti. İşbara dan sonra Doğu Göktürkleri 630 yılında Çin’in egemenliği altına girdi.Tuna Bulgar Devleti’ne 1018’de Bizanslılar son verdiler. -Gelişmiş bir yazı ve takvim kullanmışlardır. Moğolların da yazısı olmuştur. Doğu ve Batı Göktürkleri birleştirmek için uğraştı. *Batı Göktürk Hükümdarı Tardu. 4. 3.Bulgarlar. giyecek ve at gibi gereksinimlerini karşılama düşüncesi. -Göktürklere ait Orhun Kitabeleri. Bulgarlar *Hazarların baskıları sonucunda Tuna ve Kama(İtil. XIV. onların Doğu Avrupa ve Tuna havzasına inmelerine neden oldular. Yüzyıl başları) İslamiyeti kabul ettiler.Hz. Kırgızları yendi. İran ile mücadele ederek topraklarını genişletti.Bu akınlarda pek çok Çin şehri tahrip edildi.Göktürk (Kutluk) Devleti (682-745) *Göktürkleri Çin esaretinden kurtaran Kutluk (İlteriş) Kağan. Rusları etkileyerek.Kapgan Kağan. *Matbaayı ve kağıdı kullanan ilk Türk devletidir.Uygurların en önemli özelliği yerleşik hayatı benimseyen ilk Türk toplumu olmalarıdır. *Bögü Kağan zamanında kabul edilen Mani dininin Uygurlar üzerindeki etkileri: Olumsuz Etkisi:Hayvani gıdaları yemeyi yasakladığı için Uygurların savaşçılık özelliklerini kaybetmelerine neden olmuştur. Su kaynaklarının Çin tarafından zehirlenmesi üzerine büyük kayıplar verdi. Kapgan Kağan devletin dış politikasını üç ana temel üzerine kurdu: -Çin’i baskı altında tutmak -Çin’de dağınık halde yaşayan Türkleri bir devletin bünyesinde toplamak -Asya’daki bütün Türk boylarını Göktürk bayrağı altına toplamaktı. *Bilge Kağan öldükten sonra Kutluk Devleti’nde iç karışıklıklar başlamıştır. Göktürklerin Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi -Tarihte Türk adını taşıyan ilk devlettir. Türk tarihinin ve Türk edebiyatının ilk yazılı eserlerindendir. Bilge Kağan zamanında isyan eden Türk boyları itaat altına alındı. *Doğu Göktürk Devletinin başına Tapo’dan sonra İşbara geçti. *Yahudiliği benimseyen tek Türk devletidir. XIII. *Mukan Kağandan sonra başa Tapo geçti. *Güçlerini kaybeden Batı Göktürkleri de 659 yılında Çin egemenliğine girerek yıkılmışlardır. *Franklar tarafından yıkıldılar (805). ülkesinde bulunan Türkleri serbest bırakarak.Mani dinine ait tapınaklar yaparak mimaride gelişme göstermişlerdir. *Müslüman Araplarla savaşan ilk Türk devletidir. *Hazarlar.Ayrıca Slav topluluklarının devlet ve askeri teşkilatlarında etkili oldular.Bugünkü Bulgaristan’da yaşayan Türkler. Volga) Bulgarları Müslüman tüccarların etkisiyle Almış Han zamanında (X.Göktürk Devleti’ni kurmuştur. tarım aletleri ve kumaş vermek zorunda kalmıştır. -Kendisinden sonra gelen Türk devletlerine her türlü imkansızlık içinde dahi bağımsızlıkları elde etme ve koruma bilincini vermiştir. *Tuna Bulgarları Avrupa’ya giderek devlet kurdular ve Boris Han zamanında(864) Hristiyanlığı kabul ederek Türklük özelliklerini kaybettiler.Avarlar Sasanilerle işbirliği yaparak İstanbul’u iki defa kuşattılar. Moğol Kitanları. Kama Bulgarlarına son verdiler. devlet ve ordu teşkilatı yönüyle Rus knezliklerine örnek oldular. 682-687 yılları arasında 46 akın yapıldı.Çinlilerin Göktürk Devleti’nin içişlerine karışması sonucunda 582 tarihinde ülke ikiye ayrılmıştır.Çağatay ve Özbek Türkleri bu şekilde ortaya çıkmıştır. Ülkede Budist tapınakları ile Buda heykellerinin yapılması halkın tepkisine neden oldu. Kutluk Kağan’ın Çin’e yaptığı seferlerin nedenleri: -Türklerin Orta Asya’daki en büyük rakipleri olan Çin’i baskı altında tutmak istemeleri -Yeni kurulmuş olan devletin yiyecek. *Uygurlar. *Tapo’nun yanlış siyaseti. Hazarlar *Hazarlar. -İslamiyetten önce kurulan Türk devletleri içinde en geniş sınırlara sahip ve en güçlü olanıdır.Böylece bugünkü Slav topluluklarının oluşmasında önemli rol oynadılar.Uygurlar. *Kutluk Devleti’nin en güçlü olduğu dönemler Kutluk Kağan’ın oğulları Bilge Kağan ve kardeşi Kül Tigin dönemleri olmuştur. diğer Türk toplulukları ile birlikte Moğolların Türkleşmesinde önemli rol oynamışlardır. *Vezir Tonyukuk ise danışman olarak Kutluk Devleti’nin siyasetinde önemli rol oynamıştır. *İstemi Yabgu’nun yerine geçen Tardu. Olumlu Etkisi:Uygurlar bu dinin etkisiyle yerleşik hayata geçmişler. Çin üzerine seferler düzenledi. -Göktürkler Batı Türkistan’ın Türkleşmesini sağlamışlardır. büyük miktarlarda tohumluk darı. *Tardu. Osman zamanında Müslüman Arap ordularını durdurdular. Yüzyılda Cengiz Han’ın egemenliğini kabul etmişlerdir. *Doğu Türkistan’a yerleşen Uygurlar. Yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı hakimiyetine girdiler.Uygur yazısı.Batu Han zamanında Moğollar (Altın Orda Devleti Hükümdarı Batu Han). II. 11 .İki yüzyıldan fazla Avrupa’nın önemli bir kısmına egemen oldular. Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları Avarlar *Göktürklere yenildikten sonra Romanya’ya göç ederek devlet kurdular. *Kama (İtil.Volga) Bulgarları diye ikiye ayrıldılar.

Çin parasında benzer ilk (Türk parasını ) Türgiş parasını Baga Tarkan kendi adına bastırmıştır.Mete Han. *Oymaklar halinde yaşamış ve devlet kuramamışlardır. gelenek ve göreneklere göre yönetirlerdi.*Hazar Denizi’ne adlarını verdiler. *Peçeneklerin saldırılarıyla zayıflayan Hazarlar. Balkan kavimlerinin Germenleşmesine engel olmuşlardır. Bu uygulamanın sonuçları şunlardır: -Aile üyeleri arasında sık sık taht kavgaları yaşanmıştır. -Türk devletleri kısa sürede parçalanmış ve yıkılmıştır. Karakoyunlu Devleti ve Safevi Devleti Oğuzlar tarafından kurulmuştur. atlı askerlerden meydana gelmiştir. sarışın olmalarıyla Türk soyunun en güzel görünümlü boyudur. Binbaşı ve Tümenbaşı gibi). Kıpçaklar (Kumanlar) *Balkaş Gölü ile İrtiş Irmağı arasındaki bölgede yaşarken Moğol kabilelerinin baskısıyla batıya göç ettiler.Böylece Orta Asya’nın Araplaşmasını önlediler. *İlk Türk-İslam devleti olan Karahanlıların kurulmasında etkili oldular. *Topluca İslamiyeti kabul ettiler. Kıbrıs ve Balkanlarda yaşayan Türklerin ataları Oğuzlardır. Irak. Suriye. Eski Türklerde. sülale. Anadolu’da kurulmuş olan Türk beylikleri.Sibirya ismini bu kavimden almıştır. bugünkü Gagavuzların atalarını oluşturdular.Ayrıca irili ufaklı birçok devletin kurulmasına neden olmuştur. Macarlar *Peçeneklerin baskısıyla Ural ve İtil bölgesinden bugünkü Macaristan’a göç ettiler. Türgişler *Göktürklerin yıkılmasından sonra Göktürklerin mirası üzerinde devlet kurarak bu bölgedeki dağınık Türk kabilelerini tek yönetim altında topladılar.sülale)-boy. budun) aynen özelliklerini korurlardı. *Hristiyanlığı kabul ederek Türklük özelliklerini kaybettiler. *Bizans’a karşı Sasanilerle birleşerek Anadolu’ya girdiler ve Kayseri. halkın huzur ve güvenini sağlamaktı. Malazgirt Savaşı’nda Bizans ordusundan Büyük Selçuklu tarafına geçerek Selçuklulara yardımcı olmuşlardır. *Romanya’nın Dobruca bölgesine yerleşen bir kısım Oğuzlar. Osmanlı Devleti. İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık Toplum Yapısı *İlk Türk Devletlerinde aile sosyal hayatın en küçük birimiydi. *Uzun boylu.Bu nedenle. *Macaristan’a göç eden Kıpçak toplulukları Hristiyanlığı kabul ederek Türklüklerini kaybettiler. *Karluklar 766 yılında Türgiş Devleti’ne son verdi. *Türklerde iktidarı ve hükümdarı kontrol eden. Karluklar *Talas Savaşı’nda Müslüman Arapların(Abbasilerin) yanında yer alarak Orta Asya’nın Çinlileşmesini engellediler. Devlet Yönetimi *Hükümdarlığın kaynağı ilahi idi ve kutlu hanedan soyundan olanlar hükümdar olabiliyorlardı.Eski Türk devletlerindeki bu sosyal teşkilat. halkın ihtiyaçlarını gidermek. İran. *Kumanlarla birlikte Rusların Karadeniz’e inmelerine engel oldular. *Peçeneklerle birlikte hareket ederek Rusların Karadeniz’e inmesini engellediler. savaş ve barış gibi konularda devleti ilgilendiren önemli konuları görüşen ve kurultay adı verilen bir meclis bulunuyordu. *1221 yılında Moğol hakimiyetine girerek bağımsızlıklarını kaybettiler. -İç mücadeleler Türk devletlerinin zayıflamasına ve dış müdahalelere ortam hazırlamıştır. *Düzenli ve disiplinli ilk Türk ordusunun kurucusu Mete Han’dır. Azerbaycan.budun (millet) il(devlet) *İl dağıldığında.000 beyitlik Manas Destanı meşhurdur. Türkiye. *Soğd alfabesinden faydalanarak bir Türk alfabesi yaptılar.Hükümdarların görevi dağınık boyları toplamak. Rus saldırılarıyla dağıldılar (958). *Bizans’ın entrikalarıyla zayıflamışlar. Oğuzlar (Uzlar) *Türk milletinin en kalabalık ve tarihte hem siyaset hem de uygarlık alanında en büyük rolü oynayan koludur. mavi gözlü. *İlk Türk devletlerinde hükümdarlık sembolleri: Otağ (hakan çadırı). Peçenekler *Seyhun Nehri ile Aral Gölü kıyılarında yaşarken Oğuz baskıları ile Karadeniz’in kuzeyine geldiler. Ruslarla olan mücadelesi “İgor” destanlarına konu olmuştur.Oğuzlarla yaptıkları mücadeleler “Dede Korkut Hikayeleri”ne . *Osmanlılara kadar Türk devletlerinde “Ülke toprakları hükümdar ailesinin ortak malıdır. Sabirler (Sibirler-Sabarlar) *V.Türk ordusunun temeli. Maveraünnehir bölgesindeki Türkleri ve yerli halkı Emevi saldırılarına karşı korudular.1207’de Moğolların egemenliğine girdiler. Oğuş (aile)-urug(aileler birliği. yay ve davuldur. askerlik özel bir meslek sayılmazdı. 12 . onu oluşturan alt birlikler (aile. toplumda adalet ve eşitliği sağlamak.Kırgızlar. Türklerin tarih sahnesinden silinmemesinde önemli rol oynamıştır. *Türklerde hükümdarlar ülkeyi törelere. boy. Türk ordusunu “onlu sistem”e göre teşkilatlandırmıştır (Onbaşı.” Anlayışı devam etmiştir. *İslamiyeti topluca kabul eden ilk Türk boyudur. Ordu *Türk devletlerinde hemen her Türk savaşa hazır olduğundan. Ankara ve Konya’ya kadar ilerlediler.Büyük Selçuklu Devleti. *Almanların doğuya yayılmalarını önleyerek Slavların birlik oluşturmasını engellediler. Kırgızlar *Uygurları yıkan Kırgızlar Ötüken’e yerleşip devlet kurdular. *Günümüzde Türkmenistan. devlet yönetme görevinin Hükümdarlara Tanrı tarafından verildiğine olan inanç halkın Hakan’a mutlak bağlılığını sağlamıştır. Yüzbaşı. tuğ (sancak). örgin (taht). *Emevilerle mücadele ederek. *Bugün aynı isimle varlıklarını devam ettirmekte olan bu medeniyetin 400. kotuz (sorguç).Bu durum kurultayın danışma meclisine benzediğini göstermektedir. yıkılan bir Türk devletinin yerine yenisinin kurulması kolaylaşırdı. *Bazı Türk hükümdarları kurultayın aldığı kararların bir kısmını uygulamamıştır. Akkoyunlu Devleti. Yüzyılda Avarların baskısı sonucunda Kafkasya’nın kuzeyine yerleştiler. Moğol hakimiyetine giren ilk Türk kavmi oldu.Hükümdarlık yetkisinin Gök Tanrı tarafından verilmesi yetkisine KUT denirdi. *Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılması üzerine başkenti Bişkek olan Kırgızistan Cumhuriyeti’ni kurdular.Türkiye Selçuklu Devleti.

Asya Hunları--. *Maden işlemeciliği özellikle demircilikte ilerlemişlerdir. ticaret yaptıkları ülkelere canlı hayvan. Gassaniler.(Türklerde ölen kişinin ardından yas tutulur). Tedmürlüler. halkın mutluluğu için çalıştığını belirtmesi Türklerde “demokrasi” anlayışının bir kanıtıdır. bulundukları coğrafyada azınlıkta kalmanın da etkisiyle bir süre sonra Türklük özelliğini kaybetmişlerdir. aşk ve doğa konularını işleyen eserlerdir. *Türkler Uygurlar döneminde yerleşik hayata geçmişlerdir.Bundan dolayı Türklerde putçuluk olmadığı gibi putları korumak için yapılan tapınaklar da yoktur. *Türkler yakın komşularıyla yoğun ticari ilişkilerde bulunmuşlar. deri. Uygurlar--. asker kaçakları. İSLAM TARİHİ İslamiyetten Önce Arap Yarımadası Siyasi Durum Güney Arabistan’da Main .Başarılı olan bir kişi en üst görevlere kadar çıkabilirdi. Hristiyanlık ve Müslümanlık gibi inançları kabul etmişlerdir. Dil ve Edebiyat *Sözlü edebiyat gelişmiştir. koyun. Göktürkler---Bozkurt ve Ergenekon. kösele. konserve et.Daha hafif suç işleyenler de on güne kadar hapisle cezalandırılırdı. vatanın kutsallığı.Uygurlar ve Hazarlar din konusunda hoşgörülüdürler. Musevilik. Sosyal ve Ekonomik Hayat *Hunlar ve Göktürkler dönemlerinde göçebe bir hayat süren halk çadırlarda yaşıyordu. *İslamiyet dışındaki dinleri benimseyen Türk boyları.Bu gelişmeler sonucunda Türklerde mimari gelişmiş. *Türklerin en eski yazıtları. Seba ve Himyeri devletleri. keçi gibi) figürlerini gösteren motifler kullanarak yaptıkları süslemeye “Hayvan üslubu” denilmektedir.Türklerdeki tek Allah inancı ve yeniden dirilme düşüncesi Türklerin İslam dinini kolaylıkla benimsemelerinde etkili olmuştur.Destanlar da bağımsızlık.Manas destanı. Arap.Savlar ise atasözleridir. Türk tarihinin ve Türk edebiyatının ilk yazılı belgeleri olması yönünden büyük önem taşır. ırmak.Uygurlarla birlikte evler. *Orhun Yazıtları.Uygurlar.Hırsızlara çaldığı malın on katı ödetilirdi. *Bu arada Güneş ve Ay kutsal sayılmıştır.Alp Er Tunga ve Şu. *Elverişli bölgelerde tarım faaliyetleriyle uğraşılmıştır. *Kurgan denilen mezarların başlarına Balbal denilen basit heykelcikler dikmişlerdir. 1893 yılında Danimarkalı Thomsen (Tomsen) tarafından okunmuştur.Ancak mimari. Kiril ve Latin alfabelerini kullanmışlardır. *Töreye göre devlete başkaldırma. *Türklerde sosyal sınıf farklılıkları ve kölelik yoktur. buğday ve darı gibi tahılları yetiştirmişlerdir.Yenisey Yazıtları. Nasturizm (tabiatçılık). *Türklerin yaşadıkları topraklardan geçen İpek ve Kürk Yolları Türk devletlerine önemli ölçüde gelir sağlamıştır.Yine yazıtlarda geçen “açların doyurulması. şehircilik ve şehir kültürü ortaya çıkmıştır. Hristiyanlık ve İslamiyet yayıldı.Türklerin âdet.Bu durum Türklerin göçebe yaşam tarzı ile doğa kuvvetlerine olan inançlarından kaynaklanmaktadır. Uygurların yerleşik hayata geçmeleriyle başlar.Ayrıca Türklerde kölecilik anlayışı yayılmamıştır.Ticaret hayatının gelişmesi. 6. vadi gibi varlıklarda birtakım gizli güçlerin bulunduğuna inanılırdı.Türeyiş ve Göç Kırgızlar--. Din ve İnanış *Türklerde en eski din Gök Tanrı dinidir.Türkler Maniheizm.Türk hukuku ilk defa Uygurlar tarafından yazılı hale getirilmiştir. Yenisey Irmağı dolaylarında bulunmuş olup Kırgız Türklerinin mezar taşlarına yazdıkları yazılardır. saraylar ve şehirler kurulmuştur. *Orhun Yazıtları.Göktürk Devleti (Kutluk Devleti)’nin hükümdarlarından Bilge Kağan (735). *On İki Hayvanlı Takvimi bulmaları astronomide ilerlediklerini göstermektedir.Hükümdar başta olmak üzere herkes töreye uymak zorundadır.Oğuz Kağan. *Yenilgiye uğratılan ve egemenlik altına alınan ülkelerden alınan yıllık vergiler ve halktan toplanan vergiler Türk ekonomisine destek olmuştur.Türkler arpa. ölülerini günlük eşyalarıyla birlikte gömerlerdi. Soğd. birlik ve beraberlik. çıplakların giydirilmesi” gibi ifadeler “sosyal devlet” anlayışının en açık örnekleridir. gelenek ve göreneklerinden oluşan yazısız hukuka “töre” (türe) denilirdi. *Macarlar.Göçebe olarak yaşadıkları için uzun süreli hapis cezası uygulanmamıştır. *Öldükten sonra dirilmeye inanan Hunlar. Kuzey Arabistan’da Nebatlılar.Türklerin yaşadıkları coğrafi şartlar hayvancılık faaliyetlerini öne çıkarmıştır. II. kişiler arasındaki ilişkilerin “kanıtlanabilir” nitelikte olmasını gerektirdiğinden yazılı ve tanıklı sözleşmeler önem kazanmıştır. Amelikalılar ve 13 . *En Eski Türk destanları: Sakalar--.Orhun Yazıtlarındaki yazılar. eşitlik ve iyilik gibi değişmez ilkeleri vardı. *Türklerde ceza işlerinin kesin hükme bağlanması ve devlet tarafından takip edilmesi toplumda “kan gütme” geleneğini engellemiştir. (göçebe yaşam olduğu için) *Uygurlarla birlikte hukuk daha sağlam ve şekilci bir nitelik kazanmıştır. şölenlerde kopuz eşliğinde söylenip çalınan. *Türkler tarih boyunca Göktürk(milli alfabe). *Göçebe yaşam sürdüren Türklerde sanat eserleri genellikle küçük ve kolay taşınabilir eşyalardır. kardeşi Kül Tigin (732) ve vezir Tonyukuk (727) adına dikilmiştir. kürk ve hayvani gıdalar satmışlardır. *Bununla beraber. sonsuzdur ve herhangi bir şekle sokulamaz. Budizm.Hukuk *Eski Türklerde yazılı hukuk yoktu.Hazarlar arasında Musevilik. Bulgarlar.Gökten başka bazı dağ. *Türk devletlerinde sosyal hayat sınıfsızdı. *Orhun Yazıtlarında hükümdarın halkına hesap vermesi.Bu durum İslamiyetten önceki Türklerde kanun üstünlüğü ilkesinin benimsendiğini gösterir. Budizm ve Mani dinlerini benimsediler.Eski Türklerde tanrı. Bilim ve Sanat *Göçebe yaşantıdan dolayı mimari gelişmemiştir. adam öldürme ve namusa tecavüz etme gibi büyük suçların cezası ölümdür. tapınaklar.Koşuk.Bilge Kağan ve Kül Tigin adına dikilen yazıtlar Yoluğ Tigin tarafından yazılmıştır. Uygur (milli alfabe). adalet. *Türklerin her tür eşyada çeşitli hayvanların (at. yüzyıla ait Yenisey Yazıtları ile 8. kahramanlık konularını işleyen eserlerdir. Süryani.Bunlar:Sagular. yüzyıla ait Orhun Yazıtları’dır. törenin anayasa niteliğinde. Türklerin cenaze törenlerinde söyledikleri şiirlerdir. *Yuğ denilen ölü gömme törenleri vardır. Peçenekler ve Kumanlar Hristiyanlığı kabul ettiler.

-Muhacirlerle Ensar kardeş ilan edilmiştir. -Kureyş’in mağlup olmasıyla etraftaki kabileler arasında İslamiyetin yayılması hızlanmıştır. Kadınların hiçbir hakkı yoktu.(Bu durum Mekke’nin ticaret merkezi olduğunun göstergesidir.(Arabistan’da siyasal birliğin olmadığının göstergesidir) Siyasal Birliğin Olmamasının Nedenleri: -Arapların kabile yaşantıları -Kabileler arası kan davaları -Arap Yarımadası’nda değişik dini inanışların bulunması -Bizans ve Sasanilerin baskıları Din ve İnanış *Puta tapıcılık yaygın olmakla beraber Musevilik. 14 . İslamiyeti kabul eden ilk dört kişi:Hz.Bu vatandaşlık antlaşması İslam tarihinin ilk anayasası kabul edilmiştir.) *Kölelik anlayışı vardı. a)Medineliler dışarıdan gelecek saldırılara karşı birlikte karşı koyacaklar.) c)Yahudiler ve Medine’deki Araplar arasında bir sorun çıkarsa Hz. Hristiyanlık ve Hanif dinine inananlar da vardı. -Müslümanlarla Yahudiler ve Müslüman olmayan Araplar arasında savunma ittifakı kurulmuştur. Yapılan Vatandaşlık Antlaşması’na göre.) -Müslümanlar Mekkelilerin işkence ve baskılarından kurtulmuştur. -Esirlerden on Müslümana okuma-yazma öğretenler serbest bırakılmıştır. 610 yılında 40 yaşındayken peygamberlikle görevlendirilmiş ve İslam dinini yaymaya başlamıştır. Hatice.Putlar burada bulunuyordu. bu yenilginin acısını çıkarmak istemeleri -Mekkelilerin daha fazla kuvvetlenmeden Müslümanları yok etmek istemeleri -Medinedeki Yahudilerin Mekkelileri Müslümanlara karşı kışkırtması Sonuçları: -Uhud Dağı eteklerinde yapılan savaşı Müslümanlar kaybettiler.(Mekke’nin dini merkez olduğunun göstergesidir. Uhud Savaşı (625) Nedenleri: -Bedir Savaşı’nda mağlup olan Mekkelilerin. -Hz. Sonuçları: -Müslümanlar siyasi ve dini yönden daha güçlü hale gelmiştir. *Mekke’de bulunan Kâbe kutsal bir mekandı. Seriyye: Hz. -Elde edilen ganimetler paylaştırılmıştır. Muhammed’in buna bir misilleme olarak Şam’dan dönen kervanın mallarına el koymak istemesi -Mekkelilerin Müslümanları ortadan kaldırmak istemeleri Bu gelişme üzerine Mekkelilerle Müslümanlar arasında Bedir Savaşı yapılmıştır.) *Mekke’deki putlar ziyaret edilip kurban kesilir. Ali. Medine’de birlik ve düzeni sağlamak istemiştir.Lahmiler bulunuyordu. Müslümanlarla aynı haklara sahip olacaklar ve ibadetlerini serbestçe yapabilecekler. (İslam savaş hukukunun temelleri atılmıştır. Muhammed. Ebubekir. Hz. Hendek Savaşı (627) Nedenleri: -Yahudilerin maddi destek vererek Mekkelileri kışkırtması -Mekkelilerin Müslümanların son bir darbe ile gelişmesini engellemek istemeleri Sonuçları: -Müslümanların kuvvetlerinin arttığı ve mağlup edilemeyeceği Kureyşliler tarafından anlaşılmıştır. (Hz. Kan davaları yaygındı. Muhammed Devri Siyasi Olayları Gazve:Hz. (Yahudiler de Hz. Hz. 4/5’i savaşa teşvik amacıyla savaşanlara dağıtılmıştır.(İslamiyetin eğitim öğretime verdiği önem ve teşviki gösterir) -Uhud Savaşı’na neden olmuştur. burada panayırlar kurulurdu. Hz. Mekkelilerin İslam Dinine Karşı Çıkmalarının Nedenleri -İslamiyet’in insanları eşit olarak kabul etmesi(köle ve soylu ayrımı olmaksızın) -İslamiyet’in puta tapmayı kaldırması -İslamiyet’in ahiret inancını getirmesi -İslamiyet’in kabile üstünlüğünü ve kötü alışkanlıkları kabul etmemesi -Mekke’nin ileri gelenlerinin ekonomik durumlarının zedeleneceğinden endişe duymaları -Mekkelilerin geleneklerinden vazgeçmek istememeleri Mekkelilerin baskı ve işkencelerinin artması nedeniyle ilk hicret Habeşistan’a 615 yılında yapılmıştır. Bedir Savaşı (624) Nedenleri: -Medine’ye hicret eden Müslümanların Mekke’deki mallarının yağmalanıp Şam’da satılması üzerine Hz. -Hz. Medineli yerli Müslümanlara Ensar. -İslamiyet Medine’de daha hızlı bir yayılma göstermiş. Mekke’den Medine’ye göç edenlere ise Muhacir denilmektedir. başkomutan ve yargıç olarak kabul etmişlerdir. Muhammed’i devlet başkanı.(Bu durum sosyal hayatta eşitliğin olmadığının ve kişilerin hak ve özgürlüklerinin engellendiğinin göstergesidir) İslamiyet’in Doğuşu ve Hz. Muhammed Dönemi Hz.Böylece Müslümanlar arasında sosyal dayanışma artmıştır. Zeyd ve Hz.Ganimetlerin 1/5’i hazineye aktarılırken. Mekke’den Medine’ye Hicret (622) Hicretin Nedenleri -Mekkelilerin Müslümanlara karşı baskılarını artırmaları ve İslamiyet’in Mekke’de yaşanamaz hale gelmesi -Hz.) b)Yahudiler. Muhammed’e olan güven artmıştır. (Bu durum İslamiyet’in hoşgörülü bir din olduğunun göstergesidir.Muhammed. -Müslümanların Medine’ye yerleşmeleri Mekkelilerin kullandığı Şam ticaret yolunu tehlikeye sokmuştur. Peygamberin İslamiyet’i yaymak istemesi Hicretin Sonuçları -Medine’de İslam şehir devleti kurulmuştur.(Bu durum siyasal birliğin sağlanmasını engellemiştir. Muhammed Uhud Savaşı sırasında önceden yapılan antlaşmaya uymayan Yahudileri şehir dışına sürgün etmiştir.) -Şam ticaret yolu Müslümanların kontrolüne geçmiştir.) Sosyal ve Ekonomik Yaşam *Araplar kabileler halinde göçebe bir yaşam sürüyorlardı. Muhammed’e başvurulacak. kısa zamanda Müslümanlar büyük bir siyasal güç haline gelmişlerdir. Peygamberin görevlendirdiği komutanın yaptığı savaşlardır. Peygamberin bizzat katıldığı savaşlardır.Muhammed’i Medine’ye davet etmişlerdir. 621 ve 622 yıllarında gerçekleşen “Akabe Biatları” ile Medineli Müslümanlar Hz.

Hudeybiye Antlaşması’yla. -Taraflar arasında sert davranışlar yumuşamış.Güçlenen ordu şehri kuşatmış. valilere ve ordu komutanlarına maaş bağlanmıştır. *İlk kez halifeye. -Mekkelilerden Medine’ye sığınanlar iade edilecek. buna paralel olarak ticaret faaliyetleri artmıştır. Hz. Mute Savaşı (629) Nedeni:Bizans egemenliğindeki Gassanilerin. taş. Ömer döneminde fetihlere ağırlık verilmesine zemin hazırlamıştır. 2.Taif halkı bir yıl sonra kendi istekleriyle İslamiyeti kabul Tebük Seferi(631) Nedeni:Bizans İmparatoru Heraklius’un Arabistan üzerine bir sefer düzenleyeceğinin haber alınması. Hz. Sonucu:Huneyn Savaşı. Müslümanların zaferiyle sonuçlanmıştır. Maddeleri: -Her iki taraf on yıl süreyle birbiriyle savaşmayacak. Ömer Dönemi (634-644) 15 .Dört Halife Devri’nde Halifeler seçimle belirlendiği için. Hudeybiye Antlaşması (628) Medine’ye hicret eden Müslümanlar Mekke’ye gidip Kabe’yi ve akrabalarını ziyaret etmek istediler.Böylece Mekkeliler Müslümanları hukuken tanımıştır. ancak ertesi yıl üç gün süreyle Kâbe’yi ziyaret edebilecekler. Sonucu:Müslümanlar. 1. Muhammed’in hazırladığı ordu Hz. Ebubekir Dönemi (632-634) İç Olaylar *Hz. ciddi bir direnme görmeden Mekke’yi fethetmiştir. Huneyn Savaşı(630) Nedeni:İslamiyeti kabul etmeyen Arapların(müşriklerin) ve Yahudilerin Müslümanları Mekke’den atmak için Huneyn’de toplanmaları. -Bizans ile Müslümanlar arasında yapılan ilk savaş olması yönüyle önem taşır. böylece Medine tamamen Müslümanların denetimine geçmiştir. Dört Halife Devri (632-661) Hz. Ebubekir’i halife seçtiler. Ebubekir tarafından Suriye’ye gönderilmiştir. bir Müslüman keşif kolunu pusuya düşürmeleri Arap olmayan uluslarla Müslümanların ilk mücadelesi Mute Savaşı’yla başlamıştır. Taif Seferi(630) Nedeni:Müslümanların.Bu seferle Arap Yarımadası dışına ilk sefer yapıldı. Muhammed.Hz. Muhammed’in önderlik yaptığı bu grubu Mekke’ye sokmadılar.Yermük Zaferi Bizans’a karşı kazanılan ilk zaferdir. -Müslümanlar.Tebük Seferi Arap Yarımadası’nda siyasal birliğin önemli ölçüde kurulduğunu göstermektedir.Veda Haccından sonra Hz. *Ülke içi karışıklıkların giderilmesi. Muhammed’in son seferi olmuştur. -Şam ticaret yolunun güvenliği kesin olarak sağlanmıştır. -Müslümanların siyasi bir varlık olarak imzaladıkları ilk antlaşmadır.000 kadar askerle sefere çıktı.Müslümanlar Arap Yarımadası’ndaki en büyük siyasi güç haline gelmiştir. *Yalancı peygamberler ortadan kaldırılmıştır. Sonuçları: -Kâbe Müslümanların eline geçmiş ve putlardan temizlenmiştir.Müslümanlar Kureyş’in ileri gelenlerinden Hz.Tebük Seferi. Dış Olaylar *Hz. İslamiyet Mekkeliler ve etrafındaki kabileler arasında yayılmıştır. Mekke’nin Fethi (630) Nedeni:Mekkeli müşriklerin Hudeybiye Antlaşması’na uymaması. -Hendek Savaşı Müslümanların son savunma savaşı oldu. Tebük Seferi’nden Medine’ye döndükten bir yıl sonra hac yapmak amacıyla Mekke’ye gitmiştir. Ekonomik yönü en ağır basan savaştır. *İslam ordularının Suriye topraklarına girmesi ve Filistin’e kadar ilerlemesi üzerine Bizans ordusu yola çıktı ve yapılan Yermük Savaşı (634) ile Bizanslılar yenilgiye uğratılarak Suriye’nin kapıları Müslümanlara açılmış oldu.İki taraf arasındaki görüşmeler sonucunda antlaşma imzalanmıştır. Muhammed’in vefatından sonra zekat vermeyen ve dinden dönenlerle mücadele edilerek düzen sağlanmıştır. o yıl Mekke’ye girmeyecekler. Muhammed. Hayber’in Fethi (629) Nedenleri: -Hayber Yahudilerinin Hendek Savaşı’nda Mekkelileri kışkırtmaları -Yahudilerin Müslümanların ticaret faaliyetlerini engellemeleri Sonuçları: -Yahudilerin vergi ödemeleri şartıyla burada yaşamalarına izin verildi. Müslümanlardan Mekke’ye sığınanlar ise iade edilmeyecek. Sonucu: Bizans ordusuna karşı yapılan Tebük Seferi sırasında Gassani Arapları Müslümanlığı kabul ettiler. Muhammed rahatsızlanarak 8 Haziran 632’de 63 yaşındayken vefat etmiştir. -Arabitan’da Müslümanların karşısındaki en büyük engel ortadan kaldırılmıştır. *Kur’an-ı Kerim ayetleri toplanarak bir kitap haline getirilmiştir.Mekkeliler Hz. vefatı sırasında fertlerin seçme haklarına saygılı davranmak amacıyla yerine kimseyi tayin etmemiştir.Hz.Bu savaştan sonra Mekkeliler savunmaya çekilmiştir. -Müslümanlarla Mekkeliler arasında kaynaşma olmuş. Hz. -Her iki taraf istediği kabilelerle ittifak yapabilecek ancak asker ve silah yardımı yapılmayacak.-Yahudiler Medine’den çıkarılarak içeriden gelebilecek tehlikeler önlenmiş. ağaç gibi) korunmasındaki zorluklar etkili olmuştur.Mekke’nin fethini kolaylaştırmıştır. Hicaz’da müşriklerin son kalesi olan Taif’i fethetmek istemeleri. Mekkeliler üzerine 10. Hz. Taif şehrini kuşatmışlar ancak alamamışlardır. Muhammed. Muhammed’in vefat etmesi -Yalancı peygamberlerin ortaya çıkması -Hafızların savaşlarda şehit olmaları -Ayetlerle hadislerin birbirine karışmasının önlenmek istenmesi -Kuran ayetleri arasına rivayetlerin girmesinin önlenmek istenmesi -Kuran’ın yazılı olduğu malzemenin (deri. Sonuçları: -Müslümanlar bu savaşta Bizans ordusuna karşı kesin bir başarı sağlayamamıştır. bu döneme “Cumhuriyet” denilmiştir. -Hz. Kur’an-ı Kerim’in kitap haline getirilmesinde.

Müslümanlar 3 gruba bölünmüştür: -Hz. Muaviye ve Hz.Hariciler.Farklı dil ve şiveleri kullanan toplumlarda Kur’an-ı Kerim’in değişik okuma şekilleri ortaya çıktı. 16 . Ali Dönemi (656-661) *Hz. -İslam dünyasında başlayan görüş ayrılıkları. Ali kazanmış ve İslam dünyasında herhangi bir ayrılık olmamıştır. *İran’daki Sasani İmparatorluğu ile ilk savaşlar bu dönemde yapılmıştır. *637’de Kudüs ve Filistin alındı.Kafkaslara giren İslam orduları Hazarlara yenilerek Kafkasların güneyine çekilmiştir. Hz. Ali. 4. İslam dünyasında Emevilere karşı isyanların çıkmasına ve düşmanlığın artmasına neden olmuştur.Doğu’da Maveraünnehir’e girilmiş.En uzun hilafet dönemidir. Bu olay Müslümanların. *Hz.Osman Dönemi (644-656) *Hz.Hz.Bir müddet sonra Hz.) *İlk posta teşkilatı kurulmuştur.Hz. Muaviye ve Amr bin As’ı öldürmeye karar vermişler . İstanbul iki kez Müslümanlar tarafından kuşatılmış. -Önemli görevlere Emevi ailesinden kişilerin getirilmesi -Yahudi asıllı Abdullah b. Osman döneminde bir heyet kurularak Kur’an çoğaltılarak değişik yerlere gönderilmiştir. Hüseyin.Bu ordugahların kurulmasıyla.Fakat Yezid’in komutanı Ubeydullah. Rodos fethedilmiştir. Yezid Dönemi (680-685) Yezid döneminin en önemli gelişmesi Kerbela Olayı’dır. Hz. Ali taraftarları -Hz. Hz. sadece 661’de Hz. Sebe’nin ve İslamiyeti kabul etmiş gibi görünüp. Siyasal Gelişmeler *Bizans’la yapılan Ecnadin Savaşı (636) ile Suriye’nin tamamı fethedildi. fetihler yeniden başlatılmıştır. Muaviye’ye bırakmıştır.Ebubekir’in vasiyeti üzerine halife seçilmiştir. Muaviye taraftarlarının mızrakların ucuna Kur’an yaprakları takması savaşın durmasına ve Hakem Olayı’na neden olmuştur. Hüseyin’i ve yanındakileri Kerbela’da durdurdu. Ali grubu arasında Cemel Savaşı yapılmıştır (656). -İlk defa Hz. *zaman kazanılması.(İsyanların zamanında öğrenilmesi ve bastırılmasını sağladığı için ülkede bütünlüğün korunmasını sağlamıştır) *Muaviye döneminin en önemli olaylarından birisi de kendisi ölmeden oğlu Yezid’i veliaht ilan etmesidir. İlk iç karışıklıklar bu dönemde ortaya çıkmıştır. Ömer döneminde stratejik önemi olan yerlere daimi ordugahlar (cündler) kurulmuştur. -Vergilerde yeni düzenlemeler yapılmış. Ali’nin halifeliğini tanımadılar. *Başkent Kûfe’den Şam’a taşınmıştır. *Şam’da ilk kez donanma kurulmuş. Şiiler ve Sünniler şeklinde kesin olarak gruplara ayrılmasına neden olmuştur. Kur’an-ı Kerim’in Çoğaltılması Dört Halife Döneminde sınırların genişlemesine paralel olarak değişik uluslar İslamiyeti benimsemişti. Hüseyin halife olacaktı) halifeliği Hz. iç düzen yeniden sağlamlaştırıldıktan sonra. gayri Müslimlerden haraç vergisi alınmaya başlanmış. *639’da Mısır ve Libya alınarak Müslümanlar ilk kez Afrika kıtasında fetihlere başlamışlardır. gerçekte benimsemeyen (münafık) kişilerin çalışmaları -Ganimet gelirlerinin azalması ve orduda memnuniyetsizlikler isyanları başlatmıştır. Hasan halife seçilmiş. Ali’yi şehit etmişlerdir.Hz. *İran’ın fethi tamamlanmış.Bu durumu önlemek amacıyla Hz.Hz.Hz.Böylece yargı ile yönetim ilk kez birbirinden ayrılmıştır. *İslam kültürü ilk kez bu dönemde farklı kültürlerle karşılaşmıştır. Aişe. Dört Halife döneminde en çok fetihlerin yapıldığı dönem Hz. yılında daha çok mali problemleri çözümlemek için ilk divan örgütü kurulmuştur.634’teki Köprü Savaşı kaybedilmesine rağmen 636 Kadisiye. -İslam Devleti bir imparatorluk halini almıştır.Hz. karışıklıklara ve fetihlerin durmasına neden olmuştur. -Hicretin 20. -Vilayetlere gönderilen valilerin yanına adalet işlerinden sorumlu kadılar gönderilmiştir. Emeviler Devleti (661-750) Muaviye Dönemi (661-680) *Muaviye döneminde. *bölgenin Müslümanlaşması *sınırların güvenliğini sağlamak amaçlanmıştır. Hakem Olayı İslam dünyasındaki ilk siyasi ayrılıklara neden olmuştur. -İlk kez cizye alınmaya başlanmıştır.(Muaviye bununla Hz.Müslümanlar arasında yapılan bu ilk savaşı Hz. -Fethedilen yerler ilk defa yönetim birimlerine ayrıldı.Kerbela’da Hz. Ömer dönemidir.Bizans ve Sasani kültürleri İslam kültürünü olumlu yönde etkilemiştir. Ali arasında Sıffin Savaşı yapılmıştır (657). Osman’ın katillerinin bulunmasında yavaş davranıldığını ileri süren Hz. İç Karışıklıkların Başlaması Hz. -Hz. Ali’nin şehit edilmesinden sonra Hz. Teşkilatlanma Alanındaki Gelişmeler Hz. Peygamberin torunu Hz. ondan sonra Hz. fakat başarı sağlanamamıştır. Muaviye’nin başını çektiği Şam grubu ile Hz.Böylece İslam sınırları ilk kez Anadolu’yla komşu oldu. Ali taraftarlarına karşı güvenliğini sağlamayı amaçlamıştır. Hz. Ali’nin küçük oğlu Hz. Aişe’nin önderliğindeki Mekke grubu ile Hz. 3. *fetihlerin hızlanması. halifeliğin babadan oğula geçemeyeceğini ve seçim yapılması gerektiğini söyleyerek Kûfe’ye doğru yola çıktı. 637 Celula ve nihayet 642 Nihavent Savaşı sonucunda Sasani İmparatorluğu ortadan kaldırılarak İran ve Irak toprakları Müslümanların eline geçmiştir.Merkez Kûfe’ye taşınmıştır. Bu nedenle Hz. Muaviye-Amr bin As’ı -Hz.Böylece halifelik babadan oğula geçen saltanata dönüşmüştür. Peygamberin torununun şehit edilmesi. Ali galip gelmek üzereyken Hz. -İkta sistemi ilk defa bu dönemde uygulanmıştır. -Hicri takvim kullanılmaya başlandı (639). Ali-Ebu Musa el-Eşari’yi hakem seçmiştir. beyt’ül mal (devlet hazinesi) kurulmuştur. Osman döneminde. Trablusgarp ve Tunus fethedilmiştir. ancak Muaviye’nin halifelikteki ısrarı üzerine Hz. Hüseyin’i ve yanındakileri kılıçtan geçirdi (10 Muharrem 680). Muaviye taraftarları -Hariciler Hariciler Hz. Kıbrıs bu donanmanın seferleri sonucunda vergiye bağlanmış. Ali’nin halife seçilmesinden kısa bir süre sonra. Hasan bazı şartlarla (yaşadığı sürece Muaviye halife olarak kalacak. Hz. *Azerbaycan fethedilmiştir. (651). Osman döneminde yaşanan bu olaylar sonucunda. -İslam dünyasında ilk defa anarşi faaliyetleri başlamıştır. Ömer döneminde toprakların genişlemesiyle yeni düzenlemelere gidilmiştir.Böylece ülke büyük illere bölünmüştür. Ömer’in vefatı ile altı kişilik bir Şura tarafından seçilmiştir.

Avrupa’da Rönesans hareketlerine etki etmişlerdir. Harun Reşid döneminde Bizans sınırında “Avasım” eyaleti kuruldu.Kastilya Kraliçesi İzabel ile Aragonya Kralı Ferdinand’ın evlenmesiyle İspanya birliği kurulmuş.Böylece Abbasi sınırları giderek daralmıştır. Muhammed’in soyundan gelenlere iyi davranmamaları -Arap kabileleri arasındaki rekabetin savaşlara dönüşmesi -Emeviler Devleti.Bu dönemde halkın yaşam standartı yükselmiş. İhşitler (Mısır/Türk-İslam) -Fatimiler (Mısır/Arap-Şii) -Büveyhoğulları.İspanya’daki Müslümanları ve Yahudileri Oruç Reis ve kardeşi Hızır Reis(Barbaros) gemilerle Kuzey Afrikaya taşıdılar.Osmanlılar da İspanya’dan çıkarılan Müslümanları ve Yahudileri ülkeye kabul ettiler. (Kurtuba. yüzyılda Abbasi. Bağdat’ı işgal ederek Abbasileri yıkmış ve son Abbasi Halifesinin amcası Mısır’a kaçarak Memlüklere sığınmıştır. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Abbasi halifelerinin otoritesinin zayıflaması nedeniyle eyaletlerdeki askeri valiler (Emir’ül Ümera) bağımsızlıklarını ilan etmeye başlamışlardır. *Halife Mansur döneminde ilk kez eski Yunan ve Helenistik medeniyete ait eserler tercüme edilmeye başlanmıştır(Batı kültürünün etkisi). orduda.(Avrupa’da kurulmuş ilk İslam devletidir. -İlk kez Abbasi Halifeliği sırasında dünyada halifeliğe bağlı yeni devletler kurulmuştur. İslam tarihindeki ikinci büyük fetih hareketleri Halife Velid Döneminde görülür. *Müslümanlar 732’de Puvatya Savaşı’nda Franklara yenilinceye kadar ilerlediler. *Daha çok bilim ve kültür alanında ilerlemişler ve Avrupa’nın kültürel yönden gelişmesini sağlamışlardır. Ziyad komutasındaki İslam orduları 711’de Kadiks Savaşı’yla İspanya fethedilmiştir. Horasan valisi Ebu Müslim Horasani’nin isyanı ve Emevi halifesi Mervan’ın öldürülmesiyle sona ermesi gibi nedenler etkili olmuştur. Abbasilerin Yıkılış Nedenleri: -Emir-ül Ümeraların keyfi tutumları -Hassa ordularını yabancılardan kurmaları -Mutezile mezhebini resmi mezhep kabul ederek.751’de yapılan Talas Savaşı’nda Türkler Karluk. -Abbasiler Arap olmayan uluslara hoşgörüyle yaklaşmış ve İslamiyet’in daha fazla yayılmasını sağlamışlardır. Ağlebiler (Kuzey Afrika) -Safariler (Sistan) *Abbasiler Şii tehlikesine karşı(Büveyhoğullarının Abbasi halifesine baskısı) 1055’te Büyük Selçukluların koruyuculuğu altına girmiştir.Devlet merkezi Kufe’den Haşimiye’ye taşındı. 17 .Daha sonra buraya Endülüs ismi verilmiştir.Tavaif-ül Mülük denilen devletler ortaya çıkmıştır. (Abbasilerin sınır güvenliği sağlanmıştır. Abbasilerin Genel Özellikleri -Abbasiler döneminde Emevilere göre daha az fetih yapılmıştır. medrese ve mimarisiyle ünlüdür.Ayrıca Bağdat kenti kurularak başkent yapılmıştır.Puvatya Savaşı sonucunda Avrupa’daki son sınır Pirene Dağları olarak kalmıştır. Türklerin diğer uluslarla karışmasını ve savaşçı özelliklerinin kaybolmasını önlemek amacıyla Bağdat yakınlarında “Samarra” şehri kurularak onları buraya yerleştirmiştir. Gırnata’da) *Devlet Hristiyanların saldırıları sonucu 1031 yılında parçalandı.Anadolu’da Tarsus’tan doğu yönüne uzanan bir hat boyunca kurulan bu şehirlere Türkler yerleştirilmiştir.Halifelik 1517’deki Yavuz’un Mısır Seferiyle Osmanlı Devleti’ne geçecektir. *1492 yılında İspanya’da İslam egemenliği sona erdi. *Kütüphane. Arapçanın resmi dil ilan edilmesi ve Arap olmayan Müslümanlara “Mevali” demeleri Emevilerin Arap milliyetçiliği yaptığının birer göstergesidir. *Abbasilerin en parlak dönemi Harun Reşid’in halifeliği sırasında yaşanmıştır.) *Mutasım döneminde Türklere önem verilmiş. -Arap milliyetçiliği yapmaları ve diğer milletlere değer vermemeleri(en önemlisi) -Fetih hareketlerinin durması -Emevilerin Hz. -Bu dönemde Emevilere göre bilim ve kültür alanında daha çok gelişme gözlenmiştir. Emevilerin yıkılmasında. Abbasilerin Dağılması ve Yeni Devletlerin Kurulması IX. Fatimi ve Endülüs Emevi halifeliklerinin ortaya çıkması İslam dünyasında siyasal ve mezhep ayrılıklarının olduğunun göstergesidir.Bu da Beni Ahmer Devleti’ni zor durumda bıraktı. ehl-i sünnet alimlerine cezalar vermeleri -Fetih hareketlerinin durması -Moğolların Bağdat’ı işgal etmeleri *1258’de İlhanlı hükümdarı Hülagu. Yağma ve Çiğil boyları Abbasilere yardım etmiş. Böylece Halifelik Memlüklerin koruyuculuğu altına girmiştir. -Türkler ilk kez bu dönemde İslamiyet’i kitleler halinde benimsemişlerdir. *Emevilerin Arapları üstün görme politikası (Arap milliyetçiliği) Türkler arasında (Türgişler) İslamiyetin yayılmasını engellemiştir. Velid Dönemi (705-715) *Tarık b. Tahiriler (İran/Şii) -İdrisiler. Kufe’de Ebu Müslim tarafından halife ilan edilerek Abbasi Devleti kurulmuştur. *İlk İslam parasının basılması. kültür ve mimari alanda çalışmalar yapılmıştır. *X.(Şam’da Emeviye Camii. -Abbasilerin denizciliğe önem vermemeleri ticari ve askeri alanda gelişmelerini engellemiştir. *İlk kez İslam mimarisi Hristiyan mimarisiyle yarışabilecek seviyeye gelmiştir. ordu komutanlıklarında ve valiliklerde görev verilmiş. Kudüs’te Kubbetü’s Sahra) Endülüs Emevi Devleti (756-1031) *Emevi ailesinden Halife Hişam’ın torunu Abdurrahman tarafından İspanya’da kuruldu.Abbasi toprakalarında kurulan bu devletler şunlardır: -Samanoğulları (İran-Horasan/Sünni) -Tolunoğulları. savaştan sonra da İstamiyeti kabul etmişlerdir. Abbasiler Devleti (750-1258) *Ebul Abbas Abdullah.Abdülmelik Dönemi (685-705) Arapça’nnın resmi dil olarak kabul edilmesi ilk İslam parasının bastırılması (ekonomik bağımsızlık) Abdülmelik döneminde gerçekleştirilmiştir.) *Başkenti Kurtuba’dır.Bu parçalanmayla ortaya çıkan devletlerden Beni Ahmer Devleti(1232-1492)’nin başkenti Gırnata olup kültür ve uygarlık alanında ilerledi.

heykelcilik yasaklanmış. *Emeviler döneminde bu savaşlar devam etmiş ve Emevilerin Arapları diğer Müslümanlardan üstün tutmaları ve Türklere karşı son derece sert davranmaları nedeniyle bu dönemde Türkler arasında İslamiyet yayılmamıştır. -İslam dinini yaydılar. *Tavaif-i Mülük devletlerindendir. Filistin.(Kültürel) *İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyları Karluk. *Tolunoğlu Ahmet’in ölümünden sonra oğulları arasında karışıklıklar çıktı. -İslamiyetteki Cihad düşüncesi ile Türklerdeki Cihan hakimiyeti düşünceleri arasındaki benzerlik. hat. *Başkenti Fustat’tır. *Halife tarafından Muhammed Toğaç’a İhşid ünvanı verildi. matbaa. *Hz. -İslamiyetin ahlaki kurallarıın Türk ahlak anlayışına uygun olması.İspanya’da Hristiyan.orman. yetim ve hastalara harcanırdı. Türk-İslam Devletleri 1. Türklerin ve İslamiyeti kabul eden diğer ulusların ortak eseridir. kale yapımlarına. *Tolunoğulları. halkı Araplardan oluştuğu için bu iki devlet kısa sürede yıkılmıştır. bayındırlık işlerine. ancak minyatür.Karahanlılar (840-1212) *Karahanlılar Devleti. 2. kendi istekleriyle ve Müslüman tüccarlar aracılığıyla tanıyarak benimsemişlerdir. yüzyılın başlarında Oğuzlar.(siyasi) -Türkler.Tolunoğulları (868-905) *Mısır’da kurulan ilk Müslüman Türk devleti olup Mısır’daki bin yıllık Türk egemenliğinin öncüsü olmuştur. Türklerin İslamiyeti Kabul Etmelerini Kolaylaştıran Etkenler -İslamiyetteki Allah inancı ile Türklerdeki Gök Tanrı inancı arasındaki benzerlik.Toplanan gelirler orduya. tuzla gelirleri. -İslam kültür ve medeniyetini geliştirip yaydılar. Uygurların dağılmasından sonra Karluk. *Harun döneminde Suriye’de isyan eden Karmatilere karşı başarılı olunamadı. Sonuçları:Dini. Abbasilerde Moğol istilası oluşturulan medeniyetleri yok etmiştir. Bangladeş ve Hindistan’ın bir kısmı ile Balkanlar). haraç. *Tolunoğlu Ahmet döneminde Suriye . dul. 18 .) *Muhammed Toğaç Suriye. *Başkenti Fustat(Eski Kahire)’tır. kakmacılık. Yağma ve Çiğil Türkleridir.Bağdat’tan gönderilen Halifenin ordusu isyanı bastırdı. -Haçlı Seferleriyle Avrupalılar kâğıt. siyasi ve kültürel sonuçları vardır. İran ve Türk sanatından etkilendi. İslam Uygarlığının Temelleri İslam uygarlığı.Suriye’ye hakim olan ilk Türk devletidir. öşür. Afganistan. sulama bentleri ve kanalların açılmasında büyük çaba harcadılar ve halkın refah düzeyini yükselttiler. Tolunoğullarına son verdiler (905). -İslam dünyasında siyasi birliği sağladılar. İslam Uygarlığının Oluşumunda Diğer Uygarlıkların Etkisi İslam uygarlığı tıp alanında Yunan ve İran. bağlı devletlerin vergileri. *Tolunoğulları döneminde Mısır’da mimari alanda Ulu Camii. tezhip. -Türklerin de yardımıyla Abbasi ordusu Çin ordusunu yenilgiye uğratmıştır. Mısır’ın bayındır hale getirilmesinde. sanat alanında Bizans. Yıkılışı: Tolunoğlu Ahmet’in ölümünden sonra oğulları zamanında iç karışıklıklar çıktı.Ömer döneminde İran’ın fethiyle sınır komşusu olmuşlardır. maden. Yağma ve Çiğil Türkleri tarafından Doğu ve Batı Türkistan’da kurulmuştur. YÜZYILLAR) Türklerin İslamiyet’e Girmeleri *Türkler ile Müslümanlar Hz. Bu durumdan yararlanan Abbasiler. Yıkılışı: Fatimiler tarafından ortadan kaldırıldı. hediyeler. ganimetlerin 1/5’i.İhşidiler (Akşitler) (935-969) *Mısır’da kurulan ikinci Müslüman Türk devletidir.Bu nedenle Tolunoğulları dönemine “Mısır’ın altın çağı” denilmiştir.(siyasi) -Türk-Arap(Müslüman) mücadeleleri sona ermiştir. İslam Uygarlığının Diğer Uygarlıklara Etkisi -Avrupa. Türklerin İslam Devletindeki Hizmetleri -İslam dünyasını dış saldırılara karşı (Bizans ve Haçlı saldırılarına) korudular. otlak.10. tüccarlardan alınan vergiler devletin gelir kaynaklarını oluşturuyordu.-13. cizye vergileri. *İslam devletlerinde resim. *Abbasiler döneminde özellikle 751 Talas Savaşı’ndan sonraki dönemde Türklerle Araplar arasındaki savaşlar sona ermiş ve İslamiyet Türkler arasında hızla yayılmaya başlamıştır. *İslam devletlerinde zekat. (İhşid. TÜRK-İSLÂM DEVLETLERİ (10. *Abbasi Devleti’nin Mısır valisi olan Tolunoğlu Ahmet tarafından Mısır’da kurulmuştur. Abbasi Devleti’nin hizmetinde görev almışlardır. 3. *Tavaif-i Mülük devletlerindendir. Tolunoğulları ve İhşidilerin hükümdarları. barut ve pusulayı Müslümanlardan öğrendi. daha sonra da İtil(Volga) Bulgarları İslamiyeti kabul ettiler.(siyasi) -Orta Asya Çinlileşmekten kurtulmuştur. Talas Savaşı (751) (Abbasiler-Çinliler) Nedeni:Çin’in Orta Asya’yı ele geçirmek için harekete geçmesi. *Eski ve köklü bir kültüre sahip olan Türkler İslamiyeti kabul etmekle milli benliklerini kaybetmemişler ve milli kültürlerini korumuşlardır. (Pakistan. yöneticileri ve orduları Türk. *Abbasi Devleti’nin Mısır valisi Muhammed Toğaç tarafından Mısır’da kuruldu. İslam dünyasındaki gelişmeleri Endülüs Emevileri ve Sicilya Müslümanları aracılığıyla öğrendi. matematik alanında Hint.Osman döneminde Türkler ile Müslümanlar arasında ilk kez savaşlar başlamıştır. (Dini) -Kâğıt Çin dışında da üretilmeye başlanmıştır.(siyasi) -Çin’in batıya ilerleme politikası başarısızlıkla sonuçlanmıştır.Selçuklular ve Osmanlılar döneminde büyük gelişme gösterdi. -Halifeliği koruyup(Büveyhoğularının baskısından) halifeliğin devam etmesini sağladılar. oymacılık sanatları gelişme göstermiştir. Arapların. (siyasi) -751 yılı Türk-İslam Tarihinin başlangıcı olmuştur.Hicaz bölgesine hakim olan ilk Türk devletidir. Lübnan ve Bingazi ele geçirildi. sultanların sultanı demektir. -Her iki inanç sisteminde de ahiret düşüncesinin olması. Tolunoğlu Ahmet Camii gibi önemli eserler yapılmıştır. Filistin ve Hicaz’ı ele geçirdi. *Türkler İslamiyeti siyasi hakimiyet yolu ile değil.(siyasi) -İslamiyet Türkler arasında yayılmış ve Orta Asya İslamlaşmıştır.

Oğuz Yabgusu ile arasının açılmasından (Oğuz Yabgusunun yerine geçmek istediği için) sonra Cent’e gelerek bağımsız bir beylik kurdu. Türklerin Anadolu’ya girmelerini engellemek istemeleri.Selçuk Bey. *Gaznelilerden Horasan’ı almak için yaptıkları Nesa (1035) ve Serahs (1038) savaşlarını kazanarak bu bölgeye egemen olan Selçuklular.Antlaşmaya göre.Gazneliler (963-1187) *Gazneliler Devleti. -Gazneliler yıkılış sürecine girmiştir. -Selçuklular savaştan kısa bir süre sonra büyük bir imparatorluk haline gelerek İslam dünyasının siyasi lideri oldular. Sonuçları: -Gazneliler yenilmiştir. edebiyat dili olarak da Farsça’yı kullanmışlardır. Kültür ve uygarlık alanında ilerleyen Karahanlılar. *Samanoğulları Devleti’ne 999’da son verdiler. Sonuçları: -Selçuklu ordusu Bizans ve Gürcü kuvvetlerini yenilgiye uğratmıştır. Horasan’ı almak için Gaznelilerle yaptıkları savaşlarda yenildiler. *Başkenti Balasagun’dur.(Nasr Ali Han dönemi). *En güçlü oldukları dönem Yusuf Kadir Han’dır. Yıkılış Nedenleri:  Selçuklularla yapılan Dandanakan Savaşından sonra devletin zayıflamaya başlaması. *Başkenti Gazne’dir. 19 . Horasan. *Karahanlı hükümdarlarından Satuk Buğra Han’ın etkisiyle Karahanlılar arasında İslamiyet’in yayılması hızlanmış ve Karahanlılar Orta Asya’da ilk Müslüman Türk devleti haline gelmiştir. -Doğu Karahanlılar (başkenti Kaşgar) 1211’de Karahitaylar tarafından -Batı Karahanlılar (başkenti Semerkant) da 1212’de Harzemşahlar tarafından yıkılmıştır. Dandanakan Savaşı (1040) Nedenleri: -Gaznelilerin Horasan topraklarına hakim olan Selçukluları bölgeden atmak istemeleri. *Tuğrul (1040-1063) ve Çağrı Bey Dönemi (Selçuk Bey’in oğlu Mikail’in çocukları) Çağrı Bey. *Türk tarihinde ilk kervansarayları (Ribat) kurarak ticareti geliştirmişlerdir.Çağrı Bey’in bu akınları 1021’de tamamlanmıştır.  Karahanlıların 1058’de Doğu ve Batı Karahanlılar olmak üzere ikiye ayrılmasıdır.  Çıkan karışıklıklar ve taht kavgaları. (Karahanlıların ulusçu bir anlayışı benimsediklerini gösterir) *Türk dilini ve kültürünü devam ettiren Karahanlılar ilk Türkİslam eserlerini ortaya koymuşlardır. ilim dili olarak Arapça.Büyük Selçuklular (1040-1157) Büyük Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu ve Genişlemesi *Oğuzların “Üçok” kolunun “Kınık” boyu tarafından kurulmuştur. 4. Gurlular) bünyesinde bulundurmaları parçalanmalarında ve yıkılmalarında önemli rol oynamıştır. Hindular. -Bizanslıların. Nişabu’u da alarak burada Tuğrul Bey adına hutbe okutmuşlardır. -Bizans İmparatoru ile bir antlaşma yapılmıştır. *Türkçe’ye ve Türk kültürüne gereken önemi verememişler. -Büyük Selçuklu Devleti resmen kurulmuştur. Afganistan’daki Gazne şehrinde Samanoğullarının Herat valisi Alp Tigin tarafından kurulmuştur. Bizanslılar kendi ülkelerindeki camilerde Abbasi halifesi ve Tuğrul Bey adına hutbe okutmayı kabul etmiştir. *Devlete ismini veren Selçuk Bey Oğuz Devleti’nde subaşı (ordu komutanı) idi. Tuğrul Bey Dönemi (1040-1063) Pasinler Savaşı (1048) Nedenleri: -Dandanakan Savaşı’ndan sonra Selçuklular’ın batı yönünde ilerlemeleri. *Selçuk Beyin ölümünden sonra yerine oğlu Arslan Bey geçti.En önemli eserleri. *İran. Afganistan ve Kuzey Hindistan’a hakim oldular.Bundan dolayı Abbasi halifesi kendisine “Sultan” ünvanını verdi. *Türkçe’ye önem vermişler ve resmi dil olarak kullanmışlardır. Yusuf Has Hacib-------Kutadgu Bilig Kaşgarlı Mahmut------Divan-ı Lügati’t Türk Ahmet Yesevi------------Divan-ı Hikmet Edip Ahmet Yükneki----Atabetül Hakayık *Türk-İslam tarihinde ilk medreseleri kurarak eğitime önem vermişlerdir. -Selçukluların kendilerine yurt arayışı içinde olmaları. 1016’da yurt edinmek için Anadolu’ya keşif amaçlı bir akın düzenlemiştir. -Tuğrul Bey sultan ilan edildi.Karahanlılar yazıda Uygur alfabesini kullanmışlardır.*Kurucusu Bilge Kül Kadir Han’dır. Hindistan ve Afganistan’da varlıklarını sürdürmeye çalışmışlardır. Hindistan’a 17 sefer düzenleyerek Kuzey Hindistan’a hakim olmuşlar ve burada İslamiyet’i yaymışlardır.Böylece tarihte sultan ünvanını ilk kez kullanan kişi oldu. -Van’dan Trabzon’a kadar olan Doğu Anadolu toprakları Selçukluların eline geçmiştir.Gazneli Mahmut Arslan Beyi yakalayıp hapsedince yerine Selçuk Beyin torunları Tuğrul ve Çağrı Beyler geçti. *Gazneliler en parlak dönemlerini Sultan Mahmut zamanında yaşamışlardır. *Dandanakan yenilgisi ile zayıflayan Gazneliler toparlanamayarak 1187’de Afgan yerlilerinden olan Gurlular tarafından yıkıldı. *Gazneli Mahmut’un oğlu Mesut 1040’da Dandanakan Savaşı’nda Selçuklulara yenilince Gazneliler Horasan’daki topraklarını kaybederek. -Rey şehri alınarak başkent yapıldı. -Gürcü Kralı Liparit esir alınmıştır. *Karahanlıların hakim oldukları topraklarda Türkler yaşadıkları için Arapça ve Farsça gelişmemiştir. Yıkılış Nedenleri:  Yusuf Kadir Han’ın ölmeden önce ülkesini çocukları arasında paylaştırması. *Sultan Mahmut döneminde Gazneliler. *Türklerin İslamiyet’e geçişlerinde ve Türk kültürüyle İslam kültürünün kaynaşmasında etkili olmuşlardır.Selçukluların Anadolu’ya yaptıkları ilk akındır. *Gaznelilerin birçok ulusu (Türkler. 5. Devleti Çağrı Bey ile birlikte yönetti. İranlılar.  Ülkede iç karışıklıkların çıkması. *Abbasi Halifesini Şii Büveyhoğullarına karşı korudu. -Horasan kesin olarak Selçuklulara geçmiştir.

Bizans İmparatorluğu Doğu Anadolu’yu ele geçirerek buradaki Ermenileri Orta Anadolu’ya göç etmeye zorlamışlardır.Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır. *Kutalmışoğlu Süleyman Şah. *Türkler Anadolu’ya geldiğinde Ermeniler Bizans İmparatorluğu’na bağlı küçük krallıklar halinde yaşıyorlardı. dinsel kıyımlar yapılmıştır. Celalettin Harzemşah döneminde Selçuklulara ait toprakları(Ahlat) ele geçirmek isteyince 1230 Yassı Çemen Savaşı’nda Anadolu Selçuklularına yenilmiş. Büyük Selçuklu Devleti’nin Parçalanma Nedenleri -Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı sayılmasından kaynaklanan taht kavgaları -Devlete küstürülen Oğuzların ayaklanmaları (Devletin esas kurucuları olan Oğuzlara yönetimde yer verilmeyip önemli görevlere Farslar (İranlılar)ın getirilmesi ve kendilerinden vergi almak için gelen memurun zorluk çıkarması nedeniyle ayaklanmışlardır. Tutak ve Artuk Beyleri Anadolu’nun fethiyle görevlendirdi. *Melikşah döneminin en önemli iç olayı. *Anadolu.(Saltuklular. Ahmet Şah. Alp Arslan Dönemi (1063-1072) *Alparslan ilk seferini Azerbaycan ve Kafkasya üzerine yaptı.Bu gelişme üzerine halife Tuğrul Bey’i.) -Abbasi halifelerinin.(Doğuda Maveraünnehir’den batıda Azerbaycan’a kadar) *Moğol istilası sonucu topraklarının büyük bir kısmını kaybederek Azerbaycan’a çekilen Harzemşahlar.Ermeniler ağır vergiler altında ezilmiş. *Devletin en güçlü olduğu dönemdir.1108-1117 arasında Fetret Dönemi yaşanmıştır. İki ordu arasında Muş yakınlarında yapılan Malazgirt Savaşı’nı Büyük Selçuklular kazanmıştır . Mengücekler. Savaş esnasında Bizans ordusunda bulunan Peçenek ve Uzlar. Abbasi halifesi ise dini liderliğini devam ettirmiştir. -Türklerin batı yönünde ilerlemesi ve Bizans’ın kışkırtmaları sonucunda Türk-İslam dünyası üzerine Haçlı Seferleri başlamıştır.Selçuklu Türkleri de Ermenilerin dinsel inançlarına. Selçukluların Tarihteki Rolleri -Anadolu’nun Türk yurdu haline getirilmesi -Anadolu’nun İslamlaşması -Halifeliğin korunması -Haçlılara karşı İslam dünyasını korumaları 6. *Nizamiye Medresesi ilk kez Alp Arslan döneminde Nizamülmülk tarafından Bağdat’ta kurulmuştur (1067). *Şii Büveyhoğulları Abbasi halifesini esir edince. Muhammed Tapar ve Sencer arasında taht kavgaları başlamıştır. sosyal ve ekonomik faaliyetlerine karışmadılar. Filistin alınmıştır. *Devletin kurucusu Atsız’dır.Batıniler Nizamülmülk’ü öldürmüşlerdir.1067’de Türk kuvvetleri Malatya dolaylarında Bizans kuvvetlerini yenerek Kayseri’yi ele geçirdiler. 1141 Katvan Savaşı’nda Moğol kökenli Karahitaylara yenilince Büyük Selçuklu Devleti zayıflamış ve 1157’de Sultan Sencer’in ölümüyle yıkılmıştır. Selçuklu tarafına geçtiler. Savaşın sonunda esir düşen Romen Diyojen ile bir antlaşma yapılmış olmasına rağmen Bizans’ta taht değişikliği meydana geldiği için antlaşma uygulanamamıştır. Hasan Sabbah’ın Selçukluları içten yıkmak ve yönetimi ele geçirerek kendi görüş ve düşüncelerini yaymak amacıyla yaptığı Bâtınilik çalışmalarıdır. 20 . -Anadolu’nun fethini hızlandırmak ve Türkleşmesini sağlamak için ilk beylikler kurulmuştur. Fatimi Devleti’nin din(Şii) görüntüsü altında siyasi terör faaliyetidir. *Sultan Alaattin Muhammet döneminde en geniş sınırlara ulaşmışlardır. -Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan atmak istemesi. Pusuya yatan Türk askerlerinin seri hücumu ile Bizans ordusu büyük bir yenilgiye uğradı. Nedenleri: -Selçukluların yurt edinmek amacıyla Anadolu’ya akınlar düzenlemesi. Mengücekler. Tuğrul Bey Bağdat Seferi’ne çıkarak halifeyi esaretten kurtarmıştır (1055).Keşif amaçlı akınlar yerini yurt edinmeye yönelik akınlara bırakmıştır. Bizans’a karşı ayaklanan Ermeniler yakalanıp öldürülmüş. -İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısı sona ermiştir.Harzemşahlar (1097-1231) *Aral Gölü’nün güneyinde yer alan Harezm bölgesinde kuruldu. *Melikşah’ın ölümüyle Büyük Selçukluların yıkılış dönemi başlamıştır. Sencer Dönemi (1117-1157) Son hükümdar Sencer döneminde devlet toparlandıysa da Sencer. Ani ve Kars kalelerini ele geçirdi. “Doğunun ve batının hükümdarı” ilan etmiştir.Başlangıçta Büyük Selçuklulara bağlı iken daha sonra Atsız’ın oğlu İl Arslan. Arslantaş ve Dilmaçoğlunu Anadolu’ya akınlar düzenlemekle görevlendirdi. *En geniş sınırlara ulaşılmıştır. *Alp Arslan döneminin en önemli gelişmesi Bizans ile yapılan Malazgirt Savaşı (1071)’dır. . *Alparslan. *Harzemşahların tarihteki en önemli rolleri Moğol istilasının hızını kesmiş olmalarıdır. Suriye. 1231’de Moğollar bu devlete son vermişlerdir. Çaka Beyliği) -Türkiye Tarihi’nin başlangıcı sayılmıştır. Malazgirt Savaşı’nın sonucunda.) -Haçlı Seferleri -Hanedana mensup beylerin bağımsız devletler kurmaları *Irak ve Horasan Selçukluları (1119-1194) *Kirman Selçukluları (1048-1187) *Suriye Selçukluları (1069-1118) *Türkiye Selçukluları (1077-1308) -Atabeylerin merkezden ayrılıp ayrı devlet kurmaları (Görevleri yanına verildikleri melikleri iyi bir komutan ve devlet adamı yetiştirmek olan bu kişiler devletin zayıflaması üzerine bağımsızlıklarını elde etmişlerdir. Afşin.Danişmentliler. Sencer’in ölümünden sonra bağımsızlığını ilan etmiştir.Pasinler Savaşı. komutanlarından Gümüştegin. Melikşah Dönemi (1072-1092) *İlk önce kendisine karşı ayaklanan amcası Kavurd’la mücadele ederek onu ortadan kaldırdı. Selçuklu egemenliğinden kurtulmak için yürüttükleri çalışmalar -Karahitayların saldırıları ve 1141 Katvan Savaşı gibi nedenler etkili olmuştur.) *Salgurlular (Fars Atabeyliği) (1147-1284) *İldenizliler (Azerbaycan Atabeyliği) (1146-1225) *Beğteğinoğulları (Erbil Atabeyliği) (1146-1232) *Böriler (Şam(Dımaşk) Atabeyliği) (1128-1154) *Zengiler (Musul Atabeyliği) (1127-1259) -Fatimilerin çalışmaları -Hasan Sabbah’ın Bâtınilik propagandası (Batınilik.Bağdat Seferi’nden sonra Büyük Selçuklu Devleti İslam dünyasının siyasal liderliğini üstlenmiş.Oğulları Berkyaruk. Büyük Selçukluların Bizans ile yaptıkları ilk büyük savaştır. *1067’deki Türkistan seferinde Cent ve Gürgenç’i aldı.

*Sultan Kutuz İlhanlı Hükümdarı Hülagu’yu 1260 Ayn Calut Savaşı’nda yenilgiye uğrattı. -Memlüklerin Anadolu’daki Ramazanoğulları ile Dulkadiroğulları beyliklerini egemenlik altına almak istemeleri.Böylece Moğolları tarihte ilk kez yenen ve durduran devlet olmuşlardır. Kut anlayışına göre. Büyük Selçukluların saray teşkilatına göre düzenlenmişti.Gazneli hükümdarlar. *Türk-İslam devletlerinde. *Şiiliği(İsmailiye mezhebi) devlet politikası olarak benimsemişler. *Memlükler askeri bir yönetim oluşturmuşlardır. *Yavuz Sultan Selim döneminde 1516 Mercidabık ve 1517 Ridaniye savaşları sonucunda Osmanlı Devleti tarafından yıkılmıştır. -Haçlılardan Kudüs’ü alarak İslam dünyasına kazandırdı. İlhanlılar son verdi. *Selahattin Eyyubi.Orduda Türk. bütün İslam dünyasını Memlüklerin çevresinde toplamaktı.Mısır’da Aybey Memlükler Devleti’ni kurdu.Eyyubiler (1171-1250) *Mısırdaki Fatimi Devleti’nin yıkılmasıyla kurulmuştur. ücretli askerler ve gönüllülerden oluşuyordu. hükümdarlarını halife ilan etmişlerdir.Bunların dışında Sultanın başkanlık ettiği Divan-ı Mezalim denilen mahkemede ağır siyasi suçlar görüşülür ve karara bağlanırdı. *Büyük Selçuklularda şehzadeleri devlet yönetimi ve askerlik konularında yetiştirmekle “atabey” denilen deneyimli devlet adamları sorumluydu. kısa zamanda Filistin. terör örgütleri kurmuşlar(Batınilik) ve haçlıları davet etmişlerdir. *Baybars.*Harzemşahlar kendilerini Büyük Selçukluların mirasçısı olarak kabul etmişler ve Büyük Selçuklu Devleti’nin bıraktığı boşluğu büyük ölçüde doldurmuşlardır.Bu da iç istikrarı bozmuştur. *İslam dünyasında ayrılıklara neden olmuşlardır. FATİMİLER! (909-1174) *Ebu Muhammet Ubeydullah.Baybars’ın amacı. örfî hukukun başında da Emir-i Dad bulunuyordu.Bu nedenle de Memlüklerde sık sık taht değişiklikleri yaşanmıştır. Hintli ve Afganlı askerler vardı. -Memlüklerin II. tüm yazışmalarını yapardı.Ölümünden sonra ülkede iç karışıklıklar çıktı. Yağma ve Çiğil Türkleri) oluşuyordu. *Sultan Baybars.Haçlı Seferi’nde Kudüs’ü koruyamayarak Haçlılara bırakmışlardır. Elbistan’da Moğolları yenilgiye uğratarak Kayseri’yi ele geçirmiş. şer’i ve örfî hukuk olmak üzere ikiye ayrılırdı. İşraf Divanı:Devletin adli ve idari işlerini denetlerdi. Türk-İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet Devlet Yönetimi *Tolunoğulları ve İhşidilerde devlet yönetimi. ülkeyi kardeşi ve çocukları arasında paylaştırdı. *Harzemşahlarda orduyu tımarlı sipahiler. *İhşitler’den Mısır’ı alarak bu devlete son vermişlerdir. düzenli birlikler.Bayezit’e karşı Cem Sultanı desteklemeleri. Osmanlı-Memlük ilişkilerinin bozulmasının nedenleri: -Fatih’in Hicaz su yollarının ortaklaşa onarılması önerisinin Memlükler tarafından iç işlerine karışılması olarak değerlendirilmesi. *Eyyubilerde ve Memlüklerde ordu daimi askerler(süvariler ki bunların çoğunluğunu Kafkasya ve Kıpçak ülkesinden satın 21 . 1243 Kösedağ Savaşı sonrasında Moğol baskısının Anadolu’da artması karşısında Türk beyleri tarafından Anadolu’ya davet edilmiş. *Devletin kurucusu Selahattin Eyyubi’dir.Bu sisteme göre sık sık taht kavgaları çıkmış ve Türk devletleri kısa sürede parçalanmıştır.(En önemli başarısı) *Baharat Yolu’na hakim oldular. Mısır’a geri dönmüştür.(Bu durum İslam dünyasındaki siyasal birliği bozmuştur. -Suriye ve Filistin üzerindeki Hristiyan üstünlüğüne son verdi. -Osmanlıların Memlüklerle işbirliği içerisinde olan Karamanoğulları Beyliğine son vermeleri. devlet yönetiminde geniş yetkilere sahiptiler. Suriye. Hukuk İlk Türk-İslam devletlerinde hukuk. Tunus’taki Aglebiler Devleti’ni yıkarak kurmuştur. devlet yönetiminde Büyük Selçuklulardan etkilendiler. *Selahattin Eyyubi. *İlk Türk-İslam devletlerinde. Irak ve Güneydoğu Anadolu’yu ele geçirdi.Şer’i hukukun başında Kadı-ul Kudad. İstifa Divanı:Başında Hazinedar’ın (Müstevfi) bulunduğu bu divan devletin maliye işlerine bakardı. Hicaz ve Yemen bölgelerini ele geçirerek imparatorluk haline geldiler. yönetim ve askerlik konularında Büyük Selçukluları örnek almışlardır. *Selahattin Eyyubi’nin ölümünden sonra Eyyubiler eski gücünü kaybetmiştir. kölelerden oluşan hassa ordusu ve gönüllü askerler oluşturuyordu. İranlı. *Harzemşahlarda saray teşkilatı. Ordu *Karahanlı ordusunun çoğu atlıydı ve Türklerden (Karluk. *Büyük Selçuklular. Bağdat’tan kaçan Mustansır’ı Mısır’da halife ilan etti. *Gazne ordusu gulamlar(köleler). *Gazneliler.Memlüklerde asker kökenli emirlerin hükümdar olma hakkı vardı. -Mısır’ın imarına önem veren Eyyubiler burada önemli eserler meydana getirdiler.Ancak Anadolu beyleri gerekli yardımı yapmayınca Baybars. yönetimde ikili yönetimi (doğu-batı) esas almışlardır. Eyyubilerin Tarihi Önemi -Selahattin Eyyubi.Memlükler (1250-1517) *Aybey tarafından Mısır’da kurulmuştur. *Kudüs kralını Hattin Savaşı’nda yenerek Kudüs’ü Haçlılardan aldı. devlet işleri Büyük Divan(Divan-ı Saltanat)’da görüşülüp karara bağlanırdı. Arz Divanı:Askerlerin kayıtlarını ve maaş defterlerini tutardı.Baybars. Abbasi devlet teşkilatı ile benzerlik gösteriyordu. eyalet askerleri. ülke toprakları haneden üyelerinin ortak malı kabul edilmiştir. devlet yönetiminde Samanoğullarından etkilenmişlerdir.) *Türklerin desteklediği Abbasi halifesine karşı üstünlük sağlayamayınca.Suriye ve Irak’taki Eyyubilere.I. İslam öncesi Türk devletlerinde görülen “Ülke hanedan mensuplarının ortak malıdır” ve “Kut” anlayışları geçerliliğini korumuştur. *Baharat Yolu’na hakim olmuşlardır. devlet teşkilatını oluştururken Gaznelileri ve Abbasileri örnek almışlardır. *Karahanlılar.Bu dönemde Filistin.Büyük Divan’ın dışında aşağıdaki divanlar bulunuyordu: Tuğra Divanı:Devletin iç ve dış. 7. *Eyyubiler. *Memlükler. 8. *Fatimiler en geniş sınırlarına Halife El Mustansır (1036-1094) zamanında ulaştılar. Suriye. Fatimi Devleti’ne son vererek Müslümanlar arasındaki mezhep kavgalarını önemli ölçüde önledi. *Selahaddin Eyyubi tarafından yıkılmışlardır.

İslamiyeti kabul ettikten sonra kurdukları devletlerle.İkta sahibi de gelirinin bir kısmıyla atlı asker beslerdi. İranlı şair Firdevsi tarafından Gazneli Mahmut’a sunulan Farsça bir eserdir.Haraci toprağın geliri hazineye giderdi.Moğol egemenliğini kabul edenler yüksek vergi ödemek zorunda kalmışlardır. -Vergiler düzenli olarak toplanırdı. *Eyyubiler tarım ve ticaretin gelişmesine önem vermişler. Karahanlı Hükümdarı Satuk Buğra Han’ın Müslümanlığı kabul etmesi ve yayması ile ilgili olayları ele alır. oğullarına ve komutanlarına getirilen hediyelere Otrar Valisi tarafından el konulması sonucu Harzemşahlarla arası açıldı. bağlı devletlerin ve beyliklerin askerleri. kuzeyde Sibirya ortalarından güneyde Himalayalara kadar uzanmıştır. *Tolunoğulları ve İhşidiler tarımın gelişmesine önem vermişler ve Baharat Yolu ile zenginleşmişlerdir.Cengizname. *Büyük Selçuklularda. *Tolunoğullarından Tolunoğlu Ahmet Camii. yaşadıkları dönemde Anadolu’nun Türkleşmesine katkıda bulunmuşlar ve Türkmenlerin dini duygularını güçlendirmeye çalışmışlardır. *Gazneliler tarım ve ticarete önem vermişlerdir. *Büyük Selçuklularda ordu altı bölümden oluşuyordu. Din ve İnanış *Türkler. *Melikşah döneminde Celali Takvimi düzenlenmiştir. *Çin üzerine sefer düzenleyerek Pekin’i aldı. Oğuz ve Uygur beylerini anlatan destansı öykülerden oluşur. *Türkler. Abbasi halifesini Büveyhoğullarının baskısından kurtardılar.Gulaman-ı Saray(Saray köleleri). Tuğrul Bey tarafından Nişabur’da açıldı. Gaznelilerden III. *Göçebeler hayvancılıkla. (Asıl adı Temuçin) *Cengiz Han Moğol kabilelerini egemenliği altına aldı. Moğol istilasından kaçarak Anadolu’ya geldiler ve Türk nüfusunun hızla artmasını sağladılar. yasalar ve siyaset üzerine görüşler açıklanmış. bilim dili Arapça. Atabetül Hakayık. *Moğol Devleti’nin kurucusu Cengiz Handır. Biruni ve İbni Sina yetişen ünlü bilim adamlarından bazılarıdır. Karahanlılardan Ayşe Bibi Türbesi. -İkta sahipleri devlet otoritesini en ücra köşelere kadar götürürler ve asayişi sağlarlardı. bilimin insanı mutluluğa götüren yol oluşundan.Karahanlı Hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a sunulan bu eserde Türk devlet anlayışı. Meliklerin. kibir ve hırslı olmanın kötülüğünden bahsedilmektedir. saray ve ordu dili Türkçeydi. doğuda Çin Denizi’nden batıda Orta Avrupa’ya. Türk dilinin güzelliklerini anlatmak ve Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazmıştır. ailesine ve yakınlarına verilirdi. Divan-ı Lugat-it Türk. *Moğolların batıya yaptığı seferlerde büyük ve gelişmiş kentler yakılıp yıkıldı. hükümdarlara devlet yönetimi konusunda öğütlerde bulunulmuştur.İkta toprakları ordu mensupları arasında paylaştırılırdı. İlhanlılar. ikta ve haraci olarak üçe ayrılırdı. -Üretimde verimlilik ve süreklilik sağlanırdı. *Kurucusu Batu Handır. Hunların. 22 . *Karahanlılar döneminde tarım gelişmiş ve İpek Yolu sayesinde önemli gelirler elde etmişlerdir. *Moğollarda yönetime Uygur Türkleri getirilmiş. Moğol Devleti’nin Parçalanması ve Moğol-Türk Devletleri Cengiz Han’ın ölümüyle Moğol topraklarında Altın Orda. hassa askerleri. dini konularda oldukça hoşgörülü davranmışlar. Çağataylılar ve Kubilay Hanlığı kuruldu. Karahanlılar döneminde Edip Ahmet Yükneki tarafından Uygur alfabesiyle yazılmış olan bu eserde. *Moğol istilasının Türk tarihi açısından en önemli sonucu Anadolu’nun hızla Türkleşmesini sağlamasıdır.Has toprakları saraya ait olup gelirleri sultana. *Selçuklularda en büyük medreseyi vezir Nizamülmülk Bağdat’ta yaptırdı. Dil ve Edebiyat *Karahanlılarda resmi dil Türkçeydi.Bu eserde Türklerin kültürü ve ekonomik hayatıyla ilgili ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Karahanlılar döneminde Ahmet Yesevi tarafından Türkçe yazılmış bir eserdir.Bu iki eser Türk-İslam edebiyatının ilk önemli sözlü eserleridir.alınan Türk gençleri “ Memlükler-Kölemenler” oluşturuyordu. Bilim ve Sanat *İlk Selçuklu medresesi. Sosyal ve Ekonomik Yaşam Türk-İslam devletlerinde halk göçebeler. Karahanlılar döneminde Karahan prenslerinden Kaşgarlı Mahmut. *Satuk Buğra Han Destanı. *Başkenti Saray’dır. Şehname. TÜRK DÜNYASI (13. *Ülke toprakları has. Türkçe yazılan ilk siyasetnamedir. *Gaznelilerde resmi dil Arapça. eski Türk töresini temel alarak devlet işlerini Cengiz Yasalarına göre yürütmüştür. günlük konuşma dili Türkçeydi. askeri valilerin askerleri. *köylüler tarım ve az da olsa hayvancılıkla. ikta askerleri. Divan-ı Hikmet.Moğollara direnenler yok edildi.Haraci topraklar da Müslüman olmayanlara aitti. *1218’de Cengiz Han’ın eşlerine. *kentliler de ticaret ve zanaatla uğraşırlardı. YÜZYIL) Cengiz ve Moğol Devleti (1196-1227) *Moğollar.Bu yerleşme Anadolu’da Türk birliğinin kurulmasına ve Anadolu’nun tamamen Türk yurdu olmasını sağladı.İkta toprağının gelirleri ikta sahibine ödenirdi. İkta sisteminin yararları -Hazineden para harcanmadan büyük ve güçlü bir ordu kurulurdu. Siyasetname. *Cengiz Han.Bunun sonucunda Türk kültürünün etkisinde kalmışlardır. Türkmenler.Bu kişilere Horasan’dan geldikleri için Horasan erenleri de denmektedir. Göktürklerin ve Uygurların egemenliği altında ayrı kabileler halinde yaşadılar. köylüler ve kentliler olmak üzere üçe ayrılırlardı. *Kolonizatör Türk dervişleri. resmi yazışma dili Farsça.Mesut Zafer Kulesi günümüze kadar gelen eserlerdir. Maveraünnehir ve Türkistan’da yaşayan Türkmenler. yabancı dinden olanları korumuşlardır. cömertlikten. -Göçebe Türkmenlerin yerleşik unsulara zarar vermesi önlenirdi.Horasan. İslamiyeti geniş coğrafi alanlara yaymaya çalıştılar.-19. *Cengiz Han döneminde devletin sınırları. *Türk hükümdarları ve devlet adamları.) ve gönüllülerden meydana geliyordu. *Memlükler döneminde ticaret büyük önem kazanmıştır. Kutadgu Bilig. *Selçuklular ticarete önem vermişler ve lonca teşkilatı ekonomik yaşamın gelişmesini sağlamıştır. *Cengiz Han 1227’deki Çin seferinde öldü. Büyük Selçuklu veziri Nizamülmülk tarafından yazılmış olup Sultanlara ögütler vermektedir. *Türk-İslam devletlerinde Farabi. Altın Orta Devleti (1227-1502) *Karadeniz’in kuzeyinde kurulmuştur. *Karahanlılar “ribat” adı verilen ilk kervansarayları yapmışlardır.

Kaçar Türkleri(1779-1925) ve 1925’en sonra da Pehlevi Hanedanlığı dönemi yaşanmıştır. *Timur’dan kaçan Karakoyunlu Kara Yusuf ile Bağdat Hükümdarı Ahmet Celayir’in Yıldırım Bayezit’e sığınması ve bu iki hükümdarın Timur’a verilmemesi Timur-Yıldırım gerginliğine yol açmıştır. Çağataylılar (1227-1369) *Türkistan’da kurulmuştur. Cengiz soyundan gelmediği için. Çağatay Türkçesinin en büyük şairi olarak kabul edilir) Timurlulardan Sonraki Siyasi Gelişmeler Altın Orda Devleti’nin parçalanmasıyla Karadeniz’in kuzeyinde Kırım Hanlığı. *Özbek Han ve Canibek Han dönemleri devletin en güçlü dönemleridir. Sibir(Küçüm) ve Kasım hanlıkları. şairleri ve bilim adamlarını korumuştur.Türkler. Ejderhan (Astarhan) Hanlığı. *İlyas Hoca Han zamanında Timur. *Timur kısa sürede Harzem.Bu durum Babür Devleti’nin güçlü ve başarılı olmasında önemli rol oynadı. *Timur’un yaptığı seferler sonucunda devlet parçalanmış ve birçok hanlıklar kurulmuştur.Hindistan’a egemen oldu. Kubilay Hanlığı (1280-1368) *Çin’de kurulmuştur. Altın Orda Devleti’ne iki sefer yaparak bu devletin parçalanmasına neden olmuştur. batıdan Karakoyunlu ve Akkoyunluların saldırılarıyla Timur Devleti yıkılmıştır. *Kurucusu Timur’un torunlarından Babür. *Ali Şir Nevai. *Türkiye Selçuklu Devleti’ni egemenlik altına aldı. *Kurucusu Hülagu Handır.Kubilay Hanlığı ise Çinlileşmiştir. İlhanlılar (1256-1336) *İran’da kurulmuştur. başkenti Agra’dır.Japonya ve Hindistan dışında bütün Asya’yı ele geçirdi. *Başkenti Semerkant’tır. 1405’te çıktığı Çin seferinde Otrar’da öldü. Anadolu’ya egemen olmak isteyince Osmanlı ile Çaldıran’da savaşarak yenildi. *Özbek Han zamanında Altın Orda halkı Müslüman oldu ve İslamiyet kesin olarak bu bölgede yerleşti. Kazan. *Hülagu Han. *Timur. Muhakemet’ül Lûgateyn adlı eserini Türkçe’nin Farsçadan daha zengin olduğunu kanıtlamak için yazmıştır.1597’de Safeviler Horasan’ı. *Şah İsmail. *Timur.Ticaret geriledi. *Hüseyin Baykara’nın ölümünden sonra doğudan Özbeklerin. *Kırım Hanı Mengli Giray tarafından son verilmiştir. Çepniler ve Kaçarlar) tarafından kurulmuştur. *1326’da İslamiyeti kabul ettiler. Doğu ve Orta Anadolu’dan batı bölgelere göç ettiler. 1258’de Bağdat’ı alarak Abbasi Devleti’ni yıkmıştır. Buhara Hanlığı (1599-1920) ve Hokand Hanlığını(1710-1876) kurdular. Çağataylıları egemenlik altına aldı.Abdullah Han’dır. Şeybaniler (1428-1598):Batu Han’ın kardeşi Şeyban’ın soyundan gelen Ebulhayr Han tarafından (Özbekler tarafından) kuruldu. Rusların kısa sürede geniş topraklara egemen olmaları. *Başkenti Tebriz’dir. İlhanlılar ve Çağataylılar İslamiyeti kabul ettiler ve Türkleştiler. Küçüm (Sibir) Hanlığı ve Nogay Hanlığı kurulmuştur. *Başkent önce Tebriz sonra Isfahan’dı. Kasım Hanlığı.Türk kültürünü bu bölgelere yaydı. *Başkenti Han Balık (Pekin)’tır. kültür merkezi haline gelmiştir.Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılmasında önemli rol oynadılar. *İlhanlı vezirlerinden Reşidüddin’in yazdığı. Türk kavimlerinin sayıca az. *Kubilay Han. *1736’dan sonra Avşar Hanedanlığı(1736-1750). Özbek. 1597 yılından sonra Özbekler ülkenin değişik bölgelerinde Hive Hanlığı(1512-1783). 1402’de Ankara Savaşı’nda Yıldırım Bayezit’i yenilgiye uğratmıştır. Babürlüler ve Şeybanilerle de savaştılar. *Altın Orda Devleti. Horasan.Altın Orda Devleti’nin parçalanması Rusya’nın güçlenmesine ve Karadeniz kıyılarına inmesine yol açtığı için Türk dünyası açısından zararlı olmuştur.Anadolu kentleri yakılıp yıkıldı. Sistan.*Batu Han.İkinci olarak İlhanlılar Elbistan’da yenildiler. Altın Orda Devleti. İran ve Azerbaycan’ı ele geçirerek büyük bir devlet kurmuştur. büyük astronom ve matematikçiydi. dağınık ve birbirlerinden kopuk olmaları ve teknolojik bakımdan geri kalmalarından kaynaklanmaktadır. Kabil’i aldı.Kırım. Anadolu’da Türk birliğinin bozulmasına neden oldu. Buhara. Kuzey Hindistan’da İslamiyetin güçlenmesini ve geniş alanlara yayılmasını sağladı. Safeviler (1502-1736): *Kurucusu Şah İsmail’dir. Hokand. Nogay.(Baybars tarafından) *Gazan Mahmut Han zamanında Müslümanlığı kabul ettiler. *Memlükler.(Ali Şir Nevai. *Safeviler. *Timur.Türklerin Avrupa’da ilerlemesini engelledi.Timur’un ölümünden sonraki mücadeleler sonucunda önce Şahruh sonra da Uluğ Bey başa geçti. Kazan Hanlığı. Timurlular (1369-1507) *Çağatay Hanlığı’nı yıkan Timur tarafından Türkistan’da kurulmuştur. Zend Hanedanlığı (1750-1779). Ruslar ve Lehlilerle savaştı. Babürname adıyla Türkçe 23 . Berke Han zamanında İslamiyeti kabul etti. Babürlüler (1526-1858): *Delhi Türk Sultanlığı’nın yıkılmasından sonra Hindistan’da kurulan ikinci Türk Devletidir. Çağatay hanları soyundan birini tahta çıkardı ve biçimsel olarak da olsa ona bağlı kaldı.Uluğ Bey. Hive.Kendi yaşamı hikayesi olan hatıralarını. *Kurucusu Çağatay Handır. Delhi Türk Sultanlığı (1206-1413):Aybeg tarafından tarafından kurulmuştur. *Timur. 1280’de Çin’in fethini tamamladı. Cami-üt-tevarih ile Cüveyni’nin yazdığı Tarih-i Cihangüşa bu dönemin önemli eserleridir. Ayn Calut Savaşı’nda (1260) İlhanlıları yenerek Filistin ve Suriye’den çıkardılar. Moskova ve Kiev kentlerini aldı. *Uluğ Bey’den sonraki karışıklıklar sonucunda Hüseyin Baykara yönetime geçti.Babür.En güçlü dönemleri II. *Uluğ Bey döneminde Semerkant bir kültür merkezi haline geldi.Herat. Kazaklar da Semerkant’ı ele geçirdiler. *Timur.Delhi Türk Sultanlığı.Anadolu’dan İran’a göçen Türkmenler(Afşarlar.Kendisi de şair olan Hüseyin Baykara.İstanbul’un fethini geciktirdi. sanat ve edebiyatın gelişmesini sağlamış.

sonra da doğuya yönelerek Adana.Kurucusu Dilmaçoğlu Mehmet Beydir.Bizans İmparatorluğu son verdi. Sivas ve Malatya kollarına ayrıldı. Gürcülerle. Urla ve Foça dolaylarını ele geçirdi. *Kurucusu Ebulkasım Saltuk Beydir. Mardin Artukluları Kurucusu İlgazi Beydir.Daha sonra Sakız. 1858’de Hindistan’ı sömürge haline getirdiler. *Danişmentlilerle birleşerek Haçlılarla savaştılar. Türkiye’de Kurulan İlk Türk Devletlerinin(Beyliklerinin) Anadolu’nun Türkleşmesine Olan Hizmetleri -Türkiye’de kurulan ilk Türk devletleri. Türkiye Cumhuriyeti Türkiye’de Kurulan İlk Türk Devletleri(Beylikleri) Saltuklular (1072-1202) *Anadolu’da kurulan ilk beyliktir. Kayseri ve Amasya’da kuruldu. *Erzincan kolu I. Ermenilerle ve Bizanslılarla savaştılar.Divriği kolu da 1252 yılına kadar Türkiye Selçuklu Devleti’ne bağlı olarak devam etti.1234’te I. *Melik Gazi’nin ölümünden sonra çocukları arasındaki taht kavgaları devletin zayıflamasına neden oldu. -Anadolu’nun her köşesinde birçok sanat eseri yaptılar. TÜRKİYE TARİHİ 1. *Anadolu’da ilk medreseyi kuran beyliktir. İznik’i ele geçirerek bağımsızlığını ilan etti (1077).Kurucusu Tanrıvermiş adlı bir Türkmen beyidir. Çaka Bey Devleti (1081-1093) *İzmir’de kurulmuştur. Anadolu Selçuklu Devleti 3. Harput Artukluları Kurucusu Mardin Artuklularından Melik İmadettin Ebubekirdir. Peçenekler üzerine saldırttı. Hindistan’da Türk kültürünün yayılmasına katkıda bulundular. Melikşah’ın fermanı ve Abbasi halifesinin menşuru ile 1077’de kurulmuştur. *İngilizler.Akkoyunlular son verdi. *Çaka Bey.Çaka Bey ile I.Çubuk Beyin oğlu Mehmet Beyin ölümünden sonra batıya göç ederek Germiyan’a yerleştiler. *İlk beylikler içinde en güçlü olanıdır. Süleyman Şah Dönemi (1077-1086) *Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurucusu Süleyman Şah. İlk Beylikler Dönemi (Malazgirt’ten sonra kurulan beylikler) 2. Dilmaçoğulları (Toğan Arslanoğulları) (1085-1394) Bitlis dolaylarında kuruldu. Çaka Bey üzerine gönderdiği donanma yenilir.Kılıç Arslan’a yenildi. *Danişment Gazi’nin Malatya’yı alması I.Devlet Kayseri. Sisam ve Rodos adalarını aldı.Danişment Gazi. *Babürlüler.) *Devletin en güçlü dönemi Şah Cihan dönemidir. *Türkiye Selçuklu Devleti. Hasan Keyf Artukluları Kurucusu Artuk Beyin oğlu Sökmen Beydir.Merkezi önce Hasankeyf sonra Diyarbakır olmuştur.Kurucusu İnal Beydir. *Üç kol halinde varlıklarını sürdürdüler. *Trabzon Rumlarının güneye inmesini önlediler. Bizans’ı ele geçirmek için Türkiye Selçukluları ve Peçeneklerle anlaştı.Şah Cihan. *Mengücek Gazinin oğlu İshak’ın ölümünden sonra devlet Erzincan ve Divriği kollarına ayrıldı. *Melik Gazi döneminde güçlü bir devlet haline geldiler.Kılıç Arslan tarafından yıkıldı. Artuklular (1102-1409) *Diyarbakır ve Mardin’de kuruldu. *İlk Türk donanmasını Çaka Bey kurmuştur.Artuklular son verdi. Kumanları.olarak yazmıştır.Çaka Bey. *Kurucusu Mengücek Gazidir. Çubukoğulları (1085-1213) Harput’ta kurulmuştur. *Gürcülerle savaşarak topraklarını genişlettiler.Artukluların en uzun süre varlığını sürdüren koludur. Midilli. Anadolu’nun birçok yerini fethederek Anadolu’yuTürkleştirdiler.Çaka Beyin güçlenmesinden endişelenen Bizansın.Alaattin Keykubat ortadan kaldırıldı.Çaka Bey. *Merkezi Sivas’tır.Daha sonra da Çaka Bey Haçlı donanmasını yenilgiye uğrattı.(Başarıları kadar başarısızlıklarını da yazmıştır. *Kurucusu Çaka Beydir. I.Eyyubiler tarafından yıkılmıştır. Ahlatşahlar ve Artukluların egemenliğinde kaldı.Kılıç Arslan tarafından öldürttürüldü. Tanrıvermişoğulları (1081-1093) Batı Anadolu’da Efes ve dolaylarında kurulmuştur.Kılıç Arslan’ın arasını açtı. *II.Kılıç Arslan ile arasının açılmasına neden oldu. -Haçlılarla.Sırasıyla Türkiye Selçukluları. Bizans İmparatorluğu’ndan ve Anadolu’ya gönderdiği memurlardan memnun olmaması -Anadolu Türk beyliklerinin kurulması Anadolu’nun Türkleşmesini hızlandırmıştır. *Erzurum’da kurulmuş olup devletin merkezi Erzurum’dur.Alaattin Keykubat son verdi. İnaloğulları (1098-1183) Diyarbakır merkez olmak üzere kurulmuştur. ölen eşi Mümtaz Mahal için Agra’da Tac Mahal’i yaptırmıştır. *Kurucusu Danişmentoğlu Ahmet Gazi’dir. İkinci Beylikler Dönemi (Kösedağ Savaşı’ndan sonra kurulanlar) 4. I.1409’da Karakoyunlular son verdi.Halep’i kuşatması nedeniyle Suriye Selçuklu Sultanı Tutuş ile 24 . -Türkler yerleştikleri kent. *Gürcüler ve Rumlarla savaştılar.1231’de Eyyubiler son verdiler. Mengücekliler (1080-1228) *Erzincan’da kurulmuş olup devletin merkezi Erzincan’dır. -Bizans’ın Anadolu’daki etkinliğini kaybetmesi -Türkmenlerin gruplar halinde Anadolu’ya göç etmesi -Anadolu halkının ağır vergiler ve adaletsizlikten dolayı. kasaba ve köylere Türkçe adlar verdiler. Tarsus ve Antakya’yı almıştır. *Çaka Beyin öldürülmesi Türk denizciliğinin gelişmesini engelledi. Sökmenliler (Ahlatşahlar) (1110-1207) Ahlat’ta kurulmuştur. *Haçlılarla savaştılar.Kurucusu Çubuk Beydir. *Devletin sınırlarını Bizans yönünde genişletmiş.Kurucusu Sökmendir. Türkiye Selçuklu Devleti (1077-1308) Kuruluş Dönemi (1077-1155) Malazgirt Zaferi’nden sonra.Ancak Bizans.Eyyubiler son verdi. *Kurucusu Artuk Beyin oğullarıdır. *Rükneddin Süleyman Şah tarafından yıkıldı. Osmanlı Devleti 5. Danişmentliler (1080-1178) *Tokat. *Çaka Beyin asıl hedefi Bizans’ı ele geçirmekti.

Lui de Antalya’ya gelir ve deniz yoluyla Suriye’ye gider. (İznik ve Batı Anadolu’da üstünlük Bizans’ın eline geçmiştir) *I. 4. III.Konrad ve VII. Bu sefere Alman İmparatoru III. -Türkiye Selçuklu Devleti başkenti İznik’ten Konya’ya taşıdı. Sonuçları: -Bizans’ın yardımıyla Anadolu’ya geçirilen Haçlılar. Ebul Gazi (Ebul Kasım’ın kardeşi) gibi komutanlar yönetmiştir. Türklerin Balkanlara geçmesiyle Haçlı Seferleri yeniden başlamıştır.Birinci ve Dördüncü Haçlı Seferine krallar katılmamıştır.Bu dönemde ülkeyi Ebul Kasım. İstanbul’da bir Latin Krallığı kurdular. Frederik Barbaros.Haçlı Seferi (1202-1204) Nedeni:Eyyubilerin Haçlıların elinde bulunan Yafa’yı almaları. İngiltere Kralı Arslan Yürekli Rişar katılmıştır. *I.(I. Müslümanların elinde bulunan kutsal yerleri (Kudüs) geri almak istemeleri -X. Danişmentlilerin Anadolu’daki üstünlüğüne son vermiştir. Tunus’a(1270) yapılmıştır.Antlaşmaya göre. Bizans’a imparator olmak isteyen Aleksios.Lui Şam’ı kuşatılarsa da bir sonuç alamadılar. Sonucu:III. I. İznik. I. Batı Anadolu.Kılıç Arslan’ın ölümüyle ortaya çıkan siyasi boşluk sona erdi. Kayseri ve Malatya kollarına ayrılması Türkiye Selçuklularının Danişmentlilerin himayesinden kurtulmasını sağlamıştır.Haçlı Seferi. -Kudüs’ü kuşattılarsa da başarılı olamadılar. 1. kralların ve imparatorların ilk kez seferlere katılmış olmalarıdır.Konrad ve Fransa Kralı VII. Fransa Kralı Filip Ogüst. 3. İznik ve Trabzon’da Rum imparatorlukları kurdular. Sonuçları: -Filip Ogüst ve Arslan Yürekli Rişar Akka Kalesini ele geçirdiler. Bizanslılar da Haçlılara yardım edeceklerdi. 6. Akka’ya(1217). 25 .Kılıç Arslan’ın Suriye’ye yönelerek Büyük Selçuklu Devleti’ne ait olan Musul’u alması nedeniyle Mehmet Tapar’ın gönderdiği Emir Çavlı ile Habur Nehri kıyısında yaptığı savaşı kaybetmiş ve atıyla nehri geçerken boğularak ölmüştür. kardeşi Mesut ile girdiği taht mücadelesini kaybetti.Şahin Şah. Akka’ya (1228). 2.Haçlı Seferi.) Haçlı Seferleri (1096-1270) Hristiyan Avrupalıların birleşerek XI.Mesut’a yenilir ve İstanbul’dan deniz yoluyla Suriye’ye gider.Haçlı Seferinde Danişmentlilerin yardımıyla başarı elde etmiştir.Mesut Dönemi (1116-1155) I. 5.Haçlı Seferi . Suriye ve Filistin’e düzenledikleri seferlere “Haçlı Seferleri” denir. II. 1. Haçlı Seferi’ne katılan orduları durduramayan Anadolu Selçuklu Devleti.Haçlı Seferinin en önemli özelliği. Haçlıları İstanbul’a davet etti. -Kudüs’te bire krallık.Haçlı Seferi (1189-1192) Nedeni:Selahattin Eyyubi’nin Kudüs Kralını Hıttin Savaşı’nda yenilgiye uğratarak Kudüs’ü Haçlılardan alması. Şahin Şah(1110-111) Büyük Selçuklu Sultanı Mehmet Tapar tarafından serbest bırakılan I. 2. Konya’yı aldıktan sonra Silifke Çayında boğuldu. Urfa. Batı Anadolu’yu boşaltarak merkezini Konya’ya taşımak zorunda kalmıştır. ekonomik düzeyi yüksek olan Türk ve İslam ülkelerini ele geçirerek zengin olmak istemeleri -Avrupalıların doğudan gelen ticaret yollarına hakim olmak istemesi -Toprak sahibi olamayan soyluların toprak kazanmak için yaptığı çalışmalar Siyasal Nedenler -Malazgirt Savaşı’ndan sonra kısa zamanda Anadolu’yu ele geçiren Türkleri durduramayan Bizans İmparatorluğu’nun Avrupalılardan yardım istemesi -Avrupalıların doğu ülkelerinde derebeylik sistemini kurmak istemeleri -Avrupalıların Türkleri denizlerden ve Ön Asya’dan uzaklaştırmak istemeleri Bu nedenlerle 8 Haçlı Seferi düzenlenmiştir.mücadelesinde hem yaptığı savaşı ve hem de hayatını kaybetmiştir.VII. Melikşah. I.Böylece Bizans kendisi için tehlikeli olabilecek güç birliğini önlemiş oldu.Trabzon Rum İmparatorluğu ise Fatih tarafından 1461’de yıkılmıştır. Kılıç Arslan tahta geçtikten sonra devleti yeniden düzenlemeye ve Anadolu’da birliği sağlamaya çalışmıştır. Yafa ve Trablusşam’da birer kontluk kurdular.Kılıç Arslan’ın oğlu Şahin Şah Konya’da tahta çıktı. Sonuçları: -Haçlılar. Yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan Kluni tarikatının Hristiyanları Müslümanlarla savaşmak için kışkıtması -Katolik Kilisesi’nin Ortodoks Kilisesi’ne hakim olmak istemesi Ekonomik Nedenler -Açlık ve yoksulluk içinde bulunan Avrupalıların. Süleyman Şah’ın oğlu Kılıçarslan’ı yanında götürünce Türkiye Selçuklu Devleti. Antakya. Antakya ve Kudüs’ü aldılar.Haçlı Seferi (1147-1149) Nedeni:Musul Atabeyi İmadettin Mahmut Zengi’nin Urfa’yı Haçlılardan geri alması. Mısır’a (1270) ve 8. *Bizans’ın kışkırtmasıyla Çaka Bey’i öldürtmüştür.Kılıç Arslan’ın ölümünden sonra Anadolu’da üstünlük Danişmentlilere geçmiştir. Lui katılmıştır.Haçlı Seferi. (Danişmentlilerin taht kavgalarıyla Sivas. Bu sefere Alman İmparatoru Frederik Barbaros.Haçlı Seferi (1096-1099) Karadan İstanbul önlerine gelen Haçlılarla Bizans arasında bir antlaşma yapıldı. Haçlılar Anadolu’da ele geçirdikleri yerleri Bizans’a verecekler.Kılıç Arslan Dönemi (1092-1107) *Melikşah’ın ölümünden sonra serbest kalarak İznik’e geldi ve Ebul Gazi’den babasının tahtını teslim alarak tahta çıktı.Kılıç Arslan ve Çaka Bey ittifakını) *I. ilk para(bakır) bu dönemde basılmıştır.Mesut Selçuklu tahtını kayın babası ve Danişment hükümdarı Emir Gazi’nin yardımıyla elde etmiştir.Urfa. Konya ovasında I. -İstanbul’dan kaçan Rumlar. Melikşah’ın ölümüne kadar 6 yıl boyunca hükümdarsız kalmıştır. Yüzyılın sonlarından itibaren Anadolu.Haçlı Seferlerinin Nedenleri Dinsel Nedenler -Hristiyanların.Böylece I. 7.Konrad. İznik Rum İmparatorluğu 1261’de İstanbul’u geri alarak Bizans İmparatorluğu’nu tekrar kurdular. Süleymanşah’ın ölümünden sonra olduğu gibi Anadolu tahtının ikinci kez boş kalması Bizans’ın tekrar Türkler üzerine saldırmasına neden olmuştur.

(Hem ticaret gelirlerinin artırılması hem de Anadolu’nun Türkleştirilmesi amaçlanmıştır. Saltuklu Beyliği’ne son vermiş. -Anayasa niteliğindeki bu ferman bir süre sonra İngiltere’de parlamento yönetiminin kurulmasına ortam hazırlamıştır. -Seferler sırasında gerekli mali desteğin sağlanması için krallıkların İtalya bankerlerinden borç para almaları. Bilim ve Teknik Alandaki Sonuçlar -Avrupalılar Türk ve İslam dünyasını daha yakından tanıma olanağı bulmuşlardır. hayatlarında önemli değişikliklere neden olmuş.Saltanat 1192-1196. çiftçilerin sosyal etkinliği artmıştır.Bu amaca ulaşmak için I.Kılıç Arslan Dönemi (1155-1192) *Kendisine karşı oluşturulan Bizans. başta tüccarlar olmak üzere buraya birçok Türk yerleştirilmiştir. Türk Devlet geleneklerine göre ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırmıştır. (Bu durum. barut.Haçlı Seferi ile Bizans’ın eline geçen Batı Anadolu’daki üstünlük Selçukluların eline geçmiştir.Haçlı Seferlerinin Sonuçları Dinsel Sonuçlar -Katolik Kilisesi zayıflamış ve din adamlarına olan güven sarsılmıştır.. -Haçlıların deniz yoluyla taşınması gereği gemiciliğin gelişmesinde etkili olmuştur. bankacılığın gelişmesine ortam hazırlamıştır. Trabzon Rum İmparatorluğu’nu yenilgiye uğratarak Karadeniz ticaret yolunu açmış.İngiltere Mutlak Krallık yönetiminden Meşruti Krallık yönetimine geçmiştir.Türkiye Selçukluları Orta Anadolu’ya çekilmiştir.Giyaseddin Keyhüsrev’in ikinci saltanatı sırasında.Ayrıca İznik Rum İmparatorluğu ile mücadele etmiştir. matbaa. Siyasal Sonuçlar -Seferlere katılan derebeylerin bir kısmı öldü. Müslüman bilginlerin eserleri tercüme edilmiştir.) 26 . *Selçuklu topraklarını Sakarya’dan. Bizansla mücadele etmiş kısa süre sonra da kardeşi Rükneddin Süleyman Şah’ı tahta geçti. edebiyat ve sanat alanlarındaki gelişmeleri hızlanmış.1215 yılında İngiltere Kralı John ile soylular arasında imzalanmıştır. Bu savaşın sonucunda. I.Önce Bizans’la antlaşma yaptı ve ardından Danişmentlileri ortadan kaldırmıştır. Haçlı saldırılarına karşı İslam dünyasını korumuşlar. Kılıç Arslan döneminde. II. Bizans İmparatoru Manuel.Türkiye Selçuklu Devleti’nin ilk donanması Antalya’da kurulmuştur.Ayrıca Avrupalılar kağıt. *II. Bizans ise savunmaya geçmiştir. pusula. -Türk-İslam dünyası üzerinde Bizans baskısı sona erdi. Yeni Çağ’da Avrupa’nın her alanda ilerlemesine ortam hazırlamıştır. İlk gümüş ve altın parayı bastırmıştır.Giyaseddin Keyhüsrev Dönemi (I.Böylece bölgenin en güçlü hükümdarı haline geldi. -Anadolu. Suriye ve Filistin’deki şehirler zarara uğramış ve bölgedeki Türk devletleri ekonomik yönden olumsuz etkilenmişlerdir.Dolayısıyla Avrupa’da kültürel ve bilimsel hayat canlanmıştır. Rükneddin Süleyman Şah (1196-1204). bir kısmı da ordularını ve eski topraklarını kaybettiler. *İngiliz demokrasisinin temeli sayılan Manga Charta krala zorla kabul ettirildi. halk okulları açılmış.Saltanat 1205-1211) II. Musul Atabeyliği(Nurettin Mahmut Zengi) ve kardeşi Şahin Şah ittifakına karşı mücadele etti. mutlak krallıkların güçlenmesine yol açmıştır. -Papa ve kilisenin baskısı kalkınca bilim.Bu durum derebeylerinin zayıflamasına. -Ticaret ve sanatla uğraşan burjuva sınıfı zenginleşmiş ve önem kazanmıştır. askeri hareketlerini ekonomik ve ticari çıkarlar doğrultusunda düzenlemiştir.(Böylece Anadolu’da üretilen mallar Akdeniz ülkeleri ve Avrupa pazarlarına gönderildi.Kılıçarslan. -Avrupa dışında misyonerlikler kurularak Hristiyanlık dini Asya ve Afrika’da yayılmaya çalışılmıştır.Giyaseddin Keyhüsrev. cam. tarçın ve ipek işlemeciliğini öğrenmişlerdir. -Türklerin batı yönündeki ilerleyişleri bir süre durmuştur.Avrupalıların bu teknolojik buluşları öğrenmeleri.Miryokefalon Savaşı diye bilinen mücadeleyi Türkiye Selçukluları kazanmıştır (1176). I. daha hayatta iken oğulları arasında taht kavgalarının başlamasına sebep olmuştur) I. şeker. I. -İngiltere’de demokratikleşme süreci başlamıştır. Ermeni ve Gürcülerle mücadele etmiştir. skolastik düşünce zayıflamıştır. Danişmentliler.İzzeddin Keykavus Dönemi (1211-1220) *Kıbrıs Krallığı ve Venediklilerle ticaret antlaşmaları yapılmış. Bu ferman ile. -Avrupalılar. Müslümanlardan kağıt. Ekonomik Sonuçlar -Doğu-Batı arasındaki ticaret faaliyetleri gelişmiş ve Akdeniz limanlarının önemi artmıştır.Türklerin Anadolu’dan atılamayacağı anlaşıldı (Anadolu kesin olarak Türk yurdu oldu) . bu durum Türklerin Müslümanların yaşadığı bölgelerde önemini artırmıştır. Yükselme Dönemi (1155-1237) II. Batı Anadolu Bizans’ın eline geçmiştir. II.2. Sosyal Alandaki Sonuçları -Feodalite rejiminin zayıflaması sonucunda Avrupa’da köylüler yeni haklar elde etmiş. deri işleme ve dokuma sanayisini öğrenmişlerdir. Fırat’a kadar tek bir yönetim altında birleştirdi. Giyaseddin Keyhüsrev. diğer taraftan da Antalya’yı fethederek Akdeniz’i Türk ticaretine açmıştır. -Skolastik düşüncenin yerini özgür düşünce almaya başlamış.Türkler taarruza. -Türkler.Milletler arası ticareti geliştirmek amacıyla da Venedikliler ile ilk ticaret antlaşması nıyapmıştır.) *1214’te Sinop’u alarak ihracat ve ithalat limanı haline getirilmiş. -İngiltere’de kralın yetkileri sınırlandırılmıştır.Kılıç Arslan’ın ölümünden sonra tahta geçen oğlu I.Nurettin Mahmut Zengi’yi Selçuklu topraklarından çıkarmıştır. -Türklerin elinde bulunan toprakların bir kısmı istilaya uğramış. Türklerin güçlenmesinden ve topraklarını genişletmesinden rahatsızlık duymuş ve Türkleri Anadolu’dan atmak amacıyla farklı uluslardan oluşan büyük bir orduyu Anadolu’ya göndermiştir.Dolayısıyla Haçlı Seferleri Türklerin Balkanlara geçişini geciktirmiştir. Magna Charta (Büyük Şart) (1215) *İngiltere’de halkın kişisel haklarının tanındığını belirten ilk siyasal belgedir. .

(Deniz gücünün göstergesidir) *I. Eyyubi ittifakı kurulmaya çalışıldı. sınır boylarındaki Türkmen beylerine de “Uc Beyi” denirdi. Selçukluların zayıfladığını ortaya çıkarmış ve Moğolları Anadolu’yu istila etme konusunda cesaretlendirmiştir.Alaaddin Keykubat. II. Osmanoğulları (1299-1918) *Oğuzların Kayı boyundandırlar. ticaret faaliyetleri durma noktasına gelmiş ve üretim azalmıştır. *Osman Bey. *Anadolu Selçuklularının Yassıçemen Savaşı’nı kazanmaları Moğolların Anadolu’ya gelişini geciktirmiştir.Bu durum Selçukluların denizcilikte büyük bir gelişme göstermesini sağlamıştır. kültürel gelişmeler durmuştur.Alaaddin Keykubat’ın ölümüyle Türkiye Selçukluları eski gücünü kaybetmiştir. Böylece Anadolu. sanat ve ticaret merkezleri tahribata uğramış. I. uc beyleri serbest hareket etmeye ve Anadolu Selçuklu sultanlarını tanımamaya başladılar. -Trabzon Rum İmparatorluğu ve Ermeni Krallığı Selçuklu hakimiyetinden çıkmış. Kösedağ Savaşı (1243) Anadolu Selçuklularının doğu sınırlarına dayanan Moğollar. *Beyliğin ilk merkezi Söğüt’tür *Osmanoğulları zamanla diğer Anadolu beyliklerini egemenliği altına alarak Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamıştır. Asya’da büyük bir tehlike haline gelen Moğollara karşı tedbirler aldı.Alaaddin Keykubat tarafından Ankara’nın batısındaki Karacadağ dolaylarına yerleştirildiler.Giyaseddin Keyhüsrev Dönemi (1237-1246) I. babası kadar yetenekli değildi.Türk kültürü Anadolu’nun batısında da yayılmıştır. Moğol Tehlikesine karşı alınan tedbirler.Alaaddin Keykubat Dönemi (1220-1237) *Anadolu Selçuklu Devleti en parlak dönemini yaşamıştır.Böylece Anadolu’da kurulan Türk siyasal birliği bozulmuştur. Bu savaşın sonucunda.Ertuğrul Bey. fakat tampon bölge kalktığı için Moğollar daha rahat ilerleme imkanı bulacaktır.Alaaddin Keykubat’ın ölümünden sonra yerine oğlu II. *Türkiye Selçuklu Sultanı I. -Doğudaki şehirlerin surları tamir edildi. -Moğol hanı Ögeday ile dostluk kurulmaya çalışıldı.Suğdak’ın alınmasıyla hem Karadeniz’de ticari güvenlik sağlandı hem de Anadolu’ya askeri ve ekonomik rahatlık getirdi. I.Giyaseddin Keyhüsrev’in yetenekli olmayışı -Vezir Sadettin Köpek’in entrikaları -Baba İshak İsyanı -Taht kavgaları. -Anadolu’da can ve mal güvenliği kalmamış.Bu sefer Türkiye Selçuklu Devleti’nin ilk denizaşırı seferi ve başarısı oldu. kuzey-güney yönlerinde ticaret kervanlarının gelip gittiği canlı bir ticaret merkezi olmuştur. *I.Bölge halkının sosyal ve ekonomik sıkıntılarını değerlendiren Baba İshak isimli bir kişi isyan başlattı. *I.Vezir Sadettin Köpek’in etkisi altında kalan hükümdar. (Askeri birlik göndermiştir) -Harzemşahlar’ın Doğu Anadolu ve Azerbaycan’a yerleşmelerine müsaade edilmiştir. *Selçuklular Akdeniz’den sonra Karadeniz’deki Suğdak limanını da ele geçirdiler. merkezi otoritenin bozulması -Beyliklerin bağımsızlıklarını ilan etmeleri -Haçlı Seferleri’nin etkisi -Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaşılması Uclarda Hayat ve Beylikler Türkiye Selçukluları. Baba İshak (Babailer) İsyanı (1240) *XIII. 1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu Selçuklu Devleti’nin Moğol hakimiyetine girmesi üzerine. -Anadolu Moğolların hakimiyetine girmiş ve Türkiye Selçukluları Devleti Moğollara bağlı hale gelmiştir. Bu savaş ile Anadolu Selçuklu devleti gücünü göstermiş ve Moğolların Anadolu’yu istilası gecikmiş. Karamanoğulları (1256-1487) *Oğuzların Avşar boyundandır. 27 .Giyaseddin Keyhüsrev geçmiştir. (Tampon bölge) -Anadolu Selçuklu Devleti.Bu durum Anadolu halkının ekonomik hayatını olumsuz yönde etkilemiştir.Alaaddin Keykubat tarafından Mut ve Ermenek dolaylarına yerleştirildiler. Türkmenlerin desteğini alan Baba İshak isyanı kısa sürede yayıldı. -Anadolu’daki önemli bilim.Eski gücünü kaybeden Anadolu Selçukluları bu isyanı bastırmakta zorlanmış.Anadolu’nun batısında yoğunlaşan beyliklerin nüfus ve askeri gücünü Moğolların baskısından kaçan Türkmenler oluşturuyordu. Dağılma Dönemi(1237-1308) II. Söğüt ve Domaniç’i aldı. doğu-batı.Moğolların hakimiyetini kabul etmek istemeyen uc beyleri ve aşiret beyleri bağımsızlıklarını ilan ederek Türkiye’de “Beylikler Dönemi”nin başlamasına neden olmuşlardır.*Selçukluların elinden çıkan Antalya yeniden alınarak Türkiye Selçuklu topraklarına katılmıştır. doğudan gelen Türkmen boylarını. yüzyılda Asya’daki Moğol istilası pek çok Türkmenin Anadolu’ya göç etmesine neden olmuştur. sınır bölgelerine yerleştirmişlerdir. *Trabzon Rum İmparatorluğu ve Çukurova bölgesindeki Ermeniler vergiye bağlanmıştır. -Merkezi otoritesini kaybeden Anadolu Selçukluları dağılma ve yıkılma sürecine girmiştir. Bu savaştan sonra Harzemşahlar kesin olarak yıkılmıştır (1231). Uc beylerinin görevleri: -Sınırları korumak -Bizans üzerine akınlar düzenleyerek fetihlerde bulunmak -Anadolu’yu bir Türk yurdu haline getirmek.Sivas’ın doğusunda yapılan Kösedağ Savaşı’nda Anadolu Selçuklu ordusu yenilmiştir. *Kayıların başında bulunan Ertuğrul Bey. Yıkılma Nedenleri: -Moğol baskısı ve Kösedağ Savaşı -II. Anadolu’nun batı kısımlarında bağımsız Türk beylikleri kurulmuştur. 1281’de ölünce yerine oğlu Osman Bey geçti. Baba İshak isyanından sonra Anadolu’yu istilaya karar verdiler. Akdeniz’de önemli ticaret merkezlerinden biri olan Alanya’yı (Alaiye) topraklarına kattı (1223) ve Alanya’da tersane kuruldu. -Moğolların baskısından kurtulmak isteyen Türkmenler Anadolu’nun batısında yoğunlaşmışlardır. -Halife ile ilişkiler yoğunlaşmıştır.Mesut’un ölümüyle Türkiye Selçuklu Devleti yıkılmıştır. *Celaleddin Harzemşah’ın Selçuklulara ait Ahlat’ı alarak tahrip etmesi ilişkilerin bozulmasına neden olmuştur. *Kurucusu Kerimüttin Karaman Beydir. Harzemşah.Sınır boylarına “Uc”.Erzincan yakınlarında yapılan Yassıçemen Savaşı’nı Alaaddin Keykubat kazanmıştır (1230). *Beylik Konya ve Karaman ‘da kurulmuştur. Ancak Baba İshak İsyanı’nın güçlükle bastırılması.Alaaddin Keykubat. ancak iki yıl sonra isyanı bastırabilmiştir.Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya gelen Türkmenler yer ve otlak darlığı nedeniyle sıkıntı çekiyordu. 1299’da bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı Beyliğini kurdu.

*Kurucusu Tacettin Doğanşah’tır. 28 . Canik Beyleri (Tacettinoğulları) (1348-1428) *Niksar dolaylarında kuruldu. Menteşeoğulları (1261-1424) *Muğla’da kuruldu. birçok düşünür. *1293’te Karamanoğulları ele geçirdi. Akşehir. Bafra ve Samsun’u aldı.Mehmet Bey. *Marmara’da önemli bir deniz gücüne sahipti. *Gazi Çelebi. Fethiye. *Fatih zamanında Gedik Ahmet Paşa Osmanlı topraklarına kattı. *Yıldırım Bayezit tarafından son verilen beylik Ankara Savaşı’ndan sonra tekrar kurulduysa da Çelebi Mehmet tarafından ortadan kaldırıldı.Ankara Savaşı’ndan sonra II. Emet ve Simav toprakları alınmıştır.II.Murat’ın isteği üzerine topraklarının bir bölümünü Osmanlılara para karşılığında sattılar. *Kendilerini Türkiye Selçuklu Devletinin varisi olarak görmektedirler. *Bir ara İlhanlı egemenliği altına girdiler.Murat’ın ölümünden sonra Osmanlılara karşı Karamanoğulları ile ittifak yaptılar. *Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçeyi resmi dil ilan etti.Osmanlı Devleti. Denizli ve Söke’yi alındı. Bolvadin ve Seydişehir’i fethetti. Kırım’a sefer düzenledi ve buradaki Cenevizlileri yendi.Ankara Savaşı’ndan sonra tekrar kurulan beylik II. bilgin ve sanatçıyı koruyarak Anadolu’da Türk kültürüne hizmet etmelerini sağladılar.Alaattin Keykubat tarafından fethedildi. Ilgın. *İlhanlılara. Eşrefoğulları (1284-1326) *Beyşehir merkez olmak üzere kuruldu. *Ankara Savaşı’ndan sonra İsfendiyaroğulları Beyliği adını alan beyliğe Fatih son verdi.Yakup Edirne’ye gelerek II. Saruhanoğulları (1313-1410) *Manisa ve çevresinde kuruldu.Donanma kurularak Ege ve Akdeniz’de fetihler yapıldı. *Kerimüttin Karaman Beyin oğlu Karamanoğlu Mehmet Bey Konyayı alarak II. Murat tarafından Osmanlı topraklarına katıldı. *Yıldırım Bayezit’in son verdiği beylik Ankara Savaşı’ndan sonra yeniden kurulduysa da II. Karesioğullarının Osmanlı Devleti’ne katılması Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlama yolunda atılan ilk adımdır.Muratla görüşmüş ve beyliği vasiyet yolu ile Osmanlı Devletine bırakmıştır. *Karamanoğulları ilk kez Yıldırım Bayezit zamanında Osmanlı Devletine katılmıştır.İzzettin Keykavus’un oğlu Gıyasettin Siyavuş’u sultan ilan etti. *Kurucusu Türkiye Selçuklu Devleti veziri Pervane Muineddin Süleyman’ın oğlu Mehmet Beydir. *Kurucusu Türkiye Selçuklu vezirlerinden Sahip Ata Fahrettin Ali’dir. Selçuk ve İzmir tersanelerinde büyük bir donanma inşa ettirdi. *Seyfettin Süleyman Beyin 1302’de ölümünden sonra yerine geçen oğlu Mehmet Bey. bu beyliğin deniz gücü ile Rumeli’ye geçti. *Kurucusu Yakup Beydir. Bizans ve Moğollarla savaştılar. Güzelcehisar. Karesioğulları (1304-1360) *Balıkesir’de kuruldu.Murat tarafından ortadan kaldırıldı.Onun ölümünden sonra beylik. *Kurucusu Eşrefoğlu Süleyman Şah’tır. *Osmanlı Devleti ile en fazla mücadele eden beyliktir.*İlk merkezleri Ermenek daha sonra Karaman ve Konya olmuştur.Daha sonra Alaiye. *Kurucusu Şemsettin Yaman Candar’dır. bir Haçlı donanmasıyla İzmir’i alıp Aydınoğulları donanmasını yaktılar. Aydınoğulları (1308-1426) *Aydın merkez olmak üzere kuruldu.Bu dönemde Yunanistan ve Adalara seferler düzenlendi. Memlüklere bağlı beyler tarafından yönetildi. Isparta ve Eğridir’de kuruldu.Süleyman zamanında beylik zayıflayarak Moğollara bağlandı. I. *Yıldırım Bayezit. Eretna ve Kadı Burhanettin devletlerine bağlı olarak yaşadılar. *Yıldırım Bayezit’in son verdiği beylik Ankara Savaşı’ndan sonra tekrar kurulduysa da II. *II. *I. Germiyanoğulları (1299-1429) *Kütahya merkez olmak üzere kuruldu. *Denizcilikte en ileri beyliktir.Murat zamanında Germiyanoğullarından çeyiz olarak Kütahya. *Kurucusu Aydınoğlu Mehmet Beydir. *I. Hamitoğulları (1300-1423) *Antalya. *Osmanlı Devleti’ne katılan ilk beyliktir.Gazi Umur Beyin Egedeki başarılarını kendileri için tehlikeli gören Hristiyanlar. Sahip Ataoğulları (1275-1342) *Afyonkarahisar’da kuruldu. Yıldırım Bayezit’e bağlı olarak hükümdarlığını sürdürdü. *Orhan Bey döneminde Osmanlı Devleti’ne katıldı.Süleymanın İlhanlı Valisi Timurtaş tarafından öldürülmesiyle beylik sona erdi. *İlk defa Yıldırım Bayezit beyliğe son verdi. Alaiye Beyleri (1293-1471) *Alaiye. Candaroğulları (İsfendiyaroğulları) (1335-1461) *Kastamonu ve Sinop yöresinde kurulmuş olup merkezi Kastamonu’dur. *Kurucusu Hamit Beyin torunu Dündar Beydir. *Kurucusu Menteşe Beydir. *İkinci Anadolu beylikleri içerisinde en güçlü beyliktir.Murat tarafından Osmanlı topraklarına katıldı. Tavşanlı. *Beyliğin toprakları Germiyanoğulları Beyliği’ne katıldı. Candaroğullarının Kastamonu kolunu ortadan kaldırdı.Sinop’ta İsfendiyar Bey.Bu dönemde Aydın. Pervaneoğulları (1277-1322) *Sinop ve çevresinde kuruldu. *Yıldırım Bayezit tarafından alınan beylik Ankara Savaşı’ndan sonra yeniden kurulduysa da II. *Ankara Savaşı’ndan sonra Osmanlıya katılan ilk beyliktir. *Osmanlı padişahı I. *Mehmet Bey’den sonra oğlu II. *Mesut. Candaroğulları Beyliği’ne katıldı. *Kurucusu Saruhan Beydir. *Mehmet Beyden sonra Gazi Umur Bey geçti. (Çelebi Mehmet) İkinci Türk Beyliklerinin Anadolu’nun Türkleşmesine Hizmetleri -Beylikler. -Beyler.Bayezit zamanında beyliğe kesin olarak son verildi.Murat tarafından son verildi. *Menteşe Beyden sonra oğlu Mesut Bey zamanında beylik en parlak dönemini yaşadı.

Doğu Anadolu ve Azerbaycan’ı ele geçirildi. Türk-İslam devletlerinde ağır siyasi suçlar. Ordu komutanına emir’ül-ümera.Uzun Hasan Karakoyunlular Devleti’ne son verdi. Büyük Divan’a bağlı alt divanlar ise şunlardır: Niyabet-i Saltanat:Bu makamı idare edene naib-i sultan denirdi.Böylece Anadolu Türk birliği kesin olarak sağlandı. Divan-ı İşraf:Ülkedeki askeri ve adli işler dışındaki idari ve mali teşkilatın işleyişini denetlerdi. Ramazanoğulları (1353-1608) *Yüreğir boyu beylerinden Ramazan Bey tarafından Adana ve Tarsus dolaylarında kuruldu. *Ramazanoğulları topraklarını genişletmek için Dulkadiroğulları ve Karamanoğulları ile savaştı. *En güçlü dönemleri Uzun Hasan dönemidir. Türkiye’de Kurulan Diğer Devletler Eretna Devleti (1336-1381) *İlhanlıların Anadolu valisi Timurtaş. askeri davalara kadıasker(kadı-yı leşker) bakardı. Akkoyunlular (1350-1502) *Oğuzların Bayındır boyundan gelen Kara Yülük Osman Bey tarafından Diyarbakır merkez olmak üzere kuruldu. *Kadı Burhanettin. Candaroğulları. -Birçok yerleşim yerine Türkçe adlar verildi. Trabzon Rum İmparatorluğu’nu ve Karamanoğullarını korumak istemesi Osmanlılar ile arasının açılmasına neden oldu. Türkiye Selçuklularında ülke eyaletlere ayrılmıştır: -Merkeze bağlı vilayetler -Meliklerin yönettiği vilayetler -Uc eyaletleri Ordu Askeri teşkilat Büyük Selçuklu askeri teşklatına benzemektedir. hanedanın ortak malı kabul edilmiş ve şehzadeler arasında paylaştırılmıştır. Frank ve Ruslardan) Türkiye Selçukluları gulam sistemini güçlendirip Türk beylerinin gücünü kırmak istemişler ancak başaramamışlardır. örfi yargı sisteminin başında ise emir-i dad bulunurdu. Bayram Hoca tarafından Erciş merkez olmak üzere kuruldu. Kadı Burhanettin Devleti (1381-1398) *Oğuzların Salur boyundan olan Kadı Burhanettin tarafından Sivas’ta kuruldu. *Yıldırım Bayezit tarafından Osmanlı topraklarına katıldı. Niğde ve Erzincan’ı aldı. Malatya. resmi dil olarak gelişti. *Eretna Beyin ölümünden sonra ülkenin karışıklıklar içinde kalmasından yararlanan vezir Kadı Burhanettin sultanlığını ilan ederek Eretna Devleti’ne son verdi. Devlet işleri Büyük Divan’da görüşülürdü. Osmanlılara karşı cephe alması üzerine Yavuz Sultan Selim. Büyük Selçuklu hukukunda olduğu gibi şer’i hukuk ve örfi hukuk olarak ikiye ayrılıyordu.-Beylikler döneminde Türkçe. İskenderin yerine kardeşi Cihan Şah’ı Karakoyunlu hükümdarı olarak belirledi. Divan-ı Tuğra:Devletin her türlü yazışmalarından sorumluydu. donanma komutanına da meliküs-sevahi(sahiller meliki) veya reisül bahr(deniz reisi) denirdi. Harput ve Amik dolaylarını ele geçirdi. Alanya. sultanın başkanlığındaki Divan-ı Mezalim adı verilen mahkemede görüşülerek karar verilirdi. Antalya ve Samsun’da tersaneler kurdular.Timur’un ölümünden sonra Kara Yusuf. -Anadolu bayındır hale getirildi.Daha sonra başkent Tebriz oldu. Türkiye Selçuklu Devleti’nde ordu şu bölümlerden oluşmaktadır: *Hassa askerleri: Gulam askerleri-değişik milletlerden küçük yaşta satın alınan veya toplanan çocuklardan oluşurdu.Bu yenilgiden sonra Akkoyunlular bir daha kendilerini toparlayamadılar.Osmanlı-Memlük ilişkilerinin bozulmasına neden oldu. Hukuk Türkiye Selçuklu hukuku. Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’a yenildi. *Dulkadiroğullarının Osmanlı-Memlük savaşlarında.Şahruh. Maraş. 1473’te Otlukbeli Savaşı’nda Fatih’e yenildi. *Başlangıçta Memlüklere bağlıyken Yavuz Sultan Selim’den itibaren Osmanlı Devleti’ne bağlandılar. Karakoyunlular (1365-1469) *Oğuz boylarından olan Karakoyunlular Moğol istilasından kaçarak Doğu Anadolu’ya geldiler. Şer’i mahkemelere bakan kadıların başı kadi’l-kudat.Bu dönemde İran. Divan-ı Pervane:Arazi defterlerinde tutulan has ve iktaların düzenlenmesinden sorumluydu. *En büyük hükümdarları Kara Yusuf. *Zeynettin Ahmet Karaca Beyden sonra yerine geçen oğlu Halil Bey.Akkoyunlu beylerinden Kara Yülük Osman ile yaptığı savaşta yenildi ve öldürüldü. Büyük Selçuklu Devleti’nin devamı gibidir. *Devlet. *Uzun Hasan’ın . Divan-ı Arz:Ordunun ihtiyaçlarının karşılanmasından sorumluydu. uc bölgelerine gelen göçebelere toprak vererek bu bölgelerin Türkleşmesini sağladılar. Sinop. -Beyler.Önde gelen devlet adamları ve komutanlar arasından seçilirdi. Timur’a karşı yaptığı mücadeleyi kaybedince Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezit’e sığındı. Karamanoğulları ve Tacettinoğulları üzerinde egemenlik kurdu. *Safeviler tarafından yıkıldılar. *Kara Yusuf’un ölümünden sonra İskender Bey.Cihan Şah.Sultanlar çocuklarını(melik) vilayetlere göndermiş yanlarına da “atabey” denilen meliklerin devlet yönetimi ve askerlik konularında deneyim kazanmalarını sağlayan kişiler verilmiştir. Tebriz ve Azerbaycan’ı aldı.Türk devlet geleneğinde olduğu gibi. Divan-ı İstifa:Devletin gelir ve gider hesaplarına bakan divandı. Tokat.Devlet idaresinde vezirden sonra gelirdi. Şer’i davalara kadılar. Amasya. Amasya Emirliği. *Uygur Türklerinden olan Eretna Bey tarafından Sivas’ta kuruldu. Türkiye Selçuklularında da ülke. isyan ederek *Mısır’a kaçarken yerine Türk komutanlarından Eretna Beyi bırakmıştı. Timur’un oğlu Şahruh’a yenilince Osmanlılara sığındı. Erzincan Emirliği. Kültür ve Medeniyet Devlet Yönetimi Türkiye Selçuklu Devleti. *Başkent önce Sivas. 29 . *İkta askerleri:Tımarlı sipahiler *Sınır boylarındaki Türkmen birlikleri *Bağlı devlet ve beylik askerleri *Ücretli askerler(Rum. Dulkadiroğulları (1337-1515) *Zeynettin Ahmet Karaca Bey tarafından Elbistan merkez olmak üzere kuruldu.Uzun Hasan. *Eretna Bey. sonra Kayseri oldu. Çaldıran Savaşı’ndan sonra 1515’te Turnadağ Savaşı ile bu devleti yıktı.Hükümdar başkentte olmadığı zamanlarda devlet işlerini yürütür ve hükümdara vekalet eder.

ahlaki ve diğer alanlarda bilgilerinin artırılmasına çalışmıştır. Sadreddin Konevi. Selçukluların sembolü olan “çift başlı kartal” ve başka hayvan figürleri surlarda ve diğer yapılarda kullanılmıştır. medreseler. Anadolu Selçuklu Devleti.Ordu mensuplarına ayrılan bu topraklar hizmetlerini sürdürmeleri şartıyla babadan ooğula geçebilirdi. -Moğol istilasından sonra Anadolu’da huzur ve güvenliği sağlamaya çalışmıştır.II. Anadolu’nun Doğu-Batı. surlar yapılmıştır.Devlete ait bu topraklara miri arazi denilirdi. Türkçeyi resmi dil ilan etmiştir(1277). -Gümrük vergileri hafifletilmiştir. hat(yazı) sanatı. medreseyi asıl eğitim kurumu sayan devletle mücadele etmişlerdir. çokgen gövdeli. tekke ve zaviyeler. -Ticareti geliştirmek amacıyla Akdeniz ve Karadeniz’de fetihler yapılmıştır (Antalya. Dini mimaride:camiler.Beylikler döneminde Karamanoğlu Mehmet Bey. esnaf ve zanaatkarların ticari hayatını şekillendiren sosyal bir teşkilattı. Sosyal Hayat Malazgirt Zaferi’nden sonra.Din Türkiye Selçuklularında tarikat ve medrese arasındaki görüş farklılıkları zaman zaman siyasi boyut kazanmış. -SON- 30 . Güney-Kuzey ticaret yollarının üzerinde bulunması ve kıtaları birbirine bağlaması. ağaç.Türkler Anadolu’da yaşayan Hristiyan unsurlarla birlikte (Rumlar. Bilim ve Sanat Anadolu’da ilk medrese 1151 yılında Danişment Hükümdarı Yağıbasan tarafından Niksar’da kurulmuştur. İkta Arazi:Ordu mensuplarına ve devlet memurlarına hizmet ve maaş karşılığı olarak verilen topraklardır. köprüler. köylüleri topraklarda tutabilmek amacıyla belirli zamanlarda vergi affı ve ya vergilerin hafifletilmesi gibi tedbirler almışlardır. Suğdak). Alanya. bunun sonucunda Anadolu’da alınan ürünlerin ihtiyaç fazlasını (tarım ve hayvan ürünlerini) dışarıya satmıştır. Askeri mimaride:kaleler. Mimari dışında çinicilik. Moğol istilası sırasında Anadolu halkını koruyup kollayan teşkilatların başlıcaları: *Abdalan-ı Rum (Anadolu dervişleri teşkilatı) *Bacıyan-ı Rum (Anadolu kadınları teşkilatı) *Feteyan-ı Rum (Anadolu gençler teşkilatı) *Gaziyan-ı Rum (Anadolu gazileri teşkilatı) Toprak Yönetimi Türkiye Selçuklu Devleti’nde toprakların çoğunun mülkiyeti Büyük Selçuklularda olduğu gibi devletin malı kabul edilmiştir. hamamlar. eşkıya ve tabii afetlerden dolayı uğrayacağı zararları karşılamak üzere bir çeşit devlet sigortası yapılmıştır. kümbetler(silindirik. II. -Üyelerinin dini.Bu durum Türkçenin gelişmesini yavaşlatmıştır. Yüzyılda ) ortaya çıkmış. daha sonra gelen Selçuklu sultanları tarafından devam ettirilmiş ve kervansaraylar komşu ülkelerden tüccarların Anadolu’ya gelmesinde önemli rol oynamıştır. Türkiye Selçuklularında ilk medrese 1193 tarihinde açılan Kayseri Koca Hasan Medresesi’dir. taş ve maden işlemeciliği. -Ticaret yolları üzerine tüccarların konaklaması ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kervansaraylar yapılmıştrı. Vakıf Arazi:Miri ve mülk arazilerden gelirleri ilmi veya sosyal kuruluşların masraflarına ayrılan topraklardır. Dil ve Edebiyat Türkiye Selçukluları ve Beylikler döneminde yaşayan başlıca fikir adamları: Muhyiddin Arabi(İslam dünyasında şeyh-i ekber adıyla ün kazanmış). Mülk Arazi:Devlet adamlarına başarılarından dolayı verilen topraklardır.Görevden ayrılan kişinin iktası elinden alınıp başkasına verilirdi. Orta Asya’dan gelen konar-göçerler Anadolu’ya yerleştirilerek Anadolu’da Rum ve Hristiyanlara karşı nüfus üstünlüğü sağlanmıştır. -Tüccarların korsan. -Büyük ticaret merkezlerinde hanlar ve kapalı çarşılar yapılmıştır. bölge ticaretinin gelişmesine ortam hazırlamıştır. devlet ve edebiyat dili Farsçaydı. Süryaniler) yaşamlarını sürdürmüştür. Bu teşkilat. Ticaret Anadolu’da ticaretin gelişmesi için Türkiye Selçukluları döneminde şu tedbirler alınmıştır: -Ticarette kullanılmak üzere yollar yapılmış ve bu yollarda güvenlik sağlanmıştır.Türkiye Selçukluları döneminde Anadolu uluslar arası ticaret merkezi haline gelmiştir. Ekonomik Hayat Tarım ve Hayvancılık Anadolu Selçuklu sultanları ve beyler. Fikir. darüşşifalar(hastaneler). külliyeler. En çok gelişen sanat dalı mimaridir.) Türkiye Selçuklularında bilim dili Arapça. -Mesleki eğitim sonucunda çırak.Anadolu’da yapılan ilk kervansaray. kervansaraylar(hanlar). tezhip(kitapları yaldız ve boya ile süsleme) ve cilt sanatı. kalfa ve usta yetiştirerek bunlara diploma vermiştir. Mevlana Celaleddin Rumi(Mesnevi adlı eseri). mescitler. Hacı Bektaş Veli(Makâlât adlı eseri). -Kıbrıs Krallığı ve İtalyan Cumhuriyetleriyle ticaret antlaşmaları yapılmıştır. türbeler(dört duvarının üzerleri kubbe ile örtülen mezarlara denir).Kılıç Arslan döneminde tamamlanan Aksaray-Kayseri yolu üzerindeki Alay Han’dır. Sivil mimaride:köşkler. halı ve kilim dokumacılığı. tarım ve hayvancılığın gelişmesine yardımcı olmuş. musiki gelişmiştir. medreseye karşı olan bazı tarikat üyeleri. Ahilik Teşkilatı Ahilik. Sinop.Selçuklu sultanları Hristiyan ahaliye adaletli ve hoşgörülü davranmış. karşılığında onlar da Selçuklu idaresini benimsemişlerdir. -Üretim kalitesinin artırılmasına ve fiyatların ayarlanmasına çalışmıştır. -Esnaflar arasında dayanışmayı sağlamıştır. konik veya piramit çatılı olan mezarlara denir). -Ticari önemi olan merkezlere Türk ve Müslüman tüccarlar yerleştirilmiştir. Türkiye Selçuklu Devleti döneminde (XIII. Yunus Emre(şiirlerini Divan ve Risaletü’n-Nushiye adlı eserlerinde topladı.Kılıç Arslan döneminde başlayan Kervansaray yapımı. Ermeniler.Türkiye Selçukluları ve beylikler döneminde topraklar dörde ayrılmıştır: Has Arazi:Geliri hükümdara ayrılan topraklar olup hükümdar bu topraklarda istediği tasarrufu yapabilirdi. saraylar.İktalar göreve bağlıydı.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->