Teklik Yasasi

http://www.bernaozcandemir.comlevrenin-yasalari/teklik

-yasasi

Teklik YaSaSi

Evrenin bazi temel yasalan vardrr ve bunlar her zaman degismez ve duzenli bir sekilde islerler, Evrenin yasalanru bilmek demek, evrensel gucleri anlamak ve dogru bir sekilde kullamnak demektir. Gercek bir bilge evrenin yasalanm anlayan ve evrenle uyumlu olarak yasayabilen kisidir, Blogumda evrenin 10 yasasmi tum detaylan ile bulabilirsiniz ve uygulama omeklerini gorebilirsiniz, Bu yasalann buyuk bir kisrmm ilk kez ogreneceginizi tahmin ediyorum, bu nedenle bazilannm iizerinde dusunmeniz ve hayatmiza nasil uygulayacagimzla ilgili pratikler yapmamz gerekecektir. Bu ilk baslarda size WI gelebilir ama denemeye devam edin. Sonuclan beklediginizden cok daha goz kamastmci olacaktrr .. BiLGi: BLOGDAKi BiLGiLER HERHANGi BiR KiTAPTAN YADA KAYNAKTAN ALINMI~ DEGiLDiR. LtrIFEN DAHA DETAYLI BiLGi BULABiLECEGiM BiR KAYNAK VAR MIDIR DiYE SORMA YIN, <;UNKD BU YASALARLA iLGiLi KAYNAK isMi BENDE BiLWYORUM. BiLGiLER TAMAMEN iNCELEMELERiM, ARA~TIRMALARIM VE GOZLEMLERi:MLE OLU~TURULMU~11JR. ilk olarak iizerinde durmamiz gereken yasa "Teklik Yasasi''dir, Evrende hersey bir ve buttmdur, Bizler evrenin enerji alanmdan ayn yada kopuk degiliz. Evrendeki biitiin enerjilerle buttmuz, Her birimiz bagrmsiz olarak vanz ama hep birlikte bir butunu olusturuyoruz, Bunu bir sarkmm notalan gibi dustmebilirsiniz, Her bir notanm bagimsiz olarak var oldugu ama bir araya gelerek bir sarkiyi olusturduklan bir evrende yasiyoruz. Evren bir sarki ise, bizler onu olusturan notalanz ve hep birlikte butunun parcalanyiz. Hayatnuzda isteklerinizi tezahiir ettirebilmeniz icin oncelikle teklik yasasim anlamah ve kaynaga baglanmahsrmz, Bizler fiziksel boyutta tezahur etmis enerji varhklanz, Her birirniz miikemmel ve tamamlanrms bir oze sahibiz. Ancak kendi korkularnruzla, simrlayici inanclannnzla ve evrensel yasalara aykm davramslanrmzla miikemmel olan oznmnzden uzaklasiyor ve bir anlamda kendi sorunlanrmzi kendimiz olusturuyoruz, Hayatmizda istediginiz bir seye sahip olmak icin yapmamz gereken sey oznnuze donmek ve ashnda tamamlanrms bir varhk oldugunuzu hatrrlamaktrr. Bizler var olmus ve varolacak her seyle bir ve biitliniiz. Hicbir istek bizim disnmzda degil, hicbir amac uzaklarda bir yerlerde de gil, hicbir insan bizden ayn degil .... Eger kaynaga baglanabilirsek, bir sey istememize gerek de kalmayacakttr, Sadece istegimizin zaten bizimle oldugunu hatirlamanuz yetecektir.

Teklik Yasasi

hllp:/ /www.bernaozcandemir.comlevrenin-yasalariJteklik-

yasasi

Evrensel teklik yasasim anladigmiz zaman hicbir seyin sizin dl~1111Zda lmadigmi ve herseyle aslmda bir o butun oldugunuzu da anlayacaksmiz. Bu konuda kuantum fizigi alanmda yapilnus bilimsel cahsmalar vardir ve bugun kuantum fizigi de "Alan Teorisi" ile teklige isaret etmektedir, Evren tek bir enerji alanmdan olusmustur, bu alan aynlmaz ve parcalanmaz bir sekilde butundur, Bizler bu alanm bir parcasryiz ve evrendeki butun varhklar ile bir btttnnu olusturuyoruz, Kuantum konusunda " Refah icinde bir yasam surdurme isimli" kitabunda onemli bilgiler verilmistir, Eger bu kitabi hala okumadiysaruz http://www.reikiturk.comlreikiturk -ebooklrefah- icinde-bir -yasam-surdurme-rehberi. pdf linkinden kayrt ederek okuyabilirsiniz. Bu kitaptan once Refah icinde bir yasam surdurme isimli kitabi okumamzi oneririm. Teklik yasasnu anlamak size ne kazandiracak?

1.Evrendeki herseyle bir ve butun oldugunuzu tam olarak anladigmiz zaman, evrendeki herseyle baglantih oldugunuzu ve siz degistiginiz zaman tum evrenin de degisecegini anlayacaksimz. Bunu soyle dii~iintinebilirsiniz, siz evrenle bir bttttmsunuz ve evrenin yapismda sizin varhguuz cok onemli. Eger siz degislrseniz evreni de degistirmis olacaksuuz. Siz sifalamnca yani daha saghkh, daha huzurlu, daha dengeli ve daha mutlu olunca evrende de bir seyler degisecek, Kendimiz icin yapacagmnzher iyi sey, uretecegimiz her pozitif dusunce ve eylem evreni de olumlu olarak etkileyecektir. Bu sekilde butunun daha iyi olmasma bir katkimz olacak, 2.Teklik yasasmi anladignuz zaman aslmda sizin tamamlanmis ve mukemmel bir varhk oldugunuzu da anlayacaksmiz, Evrende hersey mukemmel bir sekilde isler ve tamamlanrmstrr, Bu biitiiniin icinde kusurlu ya da eksik olmamz miimkUn degildir, Hayatmizdaki yoksunluklar, eksiliklikler ve sorunlar aslmda sizin olusturdugunuz seylerdir, Evrende bolluk ve bereket her yerdedir, eger hayatimzda krthk varsa bu korkulanmzla, sunrlayici inanclanmzla veya bilincalnmzdaki hatah kayrtlarla sizin evrensel yasalara uygun olarak yasamamamz sonucunda olusmus bir durumdur. Evrende kendini yenileme, iyilestirme ve canlandrrma sistemi her zaman islemektedir, lnsan bedenin de kendisini iyilestirme mekanizmasi cok etkilidir. Ancak bir tUriu iyilcsmeyen saghk sorunlanrnzm OImaSI, bu mekanizrnarnn sizde cahsmamasi yine sizin kendi icinizde olusturdugunuz blokajlar yUziindendir. 'Ieklik yasasim anlayinca, ashnda evrenin miikemmel sistemine sahip oldugunuzu ve buna uygun yasaymca tamamlanrms halinize geri doneceginizi de goreceksiniz, 3.Evrende bir tekligin oldugunu anlaymca aslmda istediginiz hicbir ~eyin sizden uzak olmadigim, butiin isteklerinizle bir butun oldugunuzu da fark edeceksiniz. Bir ~y istediginiz zaman disarrdan size gelecek bir olgu, nesne ya da duygu yoktur. Siz zaten bunlarm hepsi ile tek bir bfitiinsfinUz. Ancak bilinc durumunuz ve tekligi anlamak yerine cokluk du~tincesi icinde olmamz isteklerinizin sizin disnuzda oldugu inancma sahip olmamza yol acmaktadir, Eger teklik yasasmi tam olarak anlarsamz bu durum degisecektir, Bir ~ey istediginiz zaman size gelmesini beklemeyeceksiniz, zaten sizinle olan bir ~eyi fark edecek ve alacaksnuz.

Teklik yasasnn kullanma
Bu konuda yapilabilecek en iyi cahsma her gun 15-20 dakikahk bir zaman diliminde icinize donmeniz ve kendinize surekli " Ben evrenle tekim ve birim" diye tekrar etmeniz olacaktrr. Bunu yaparken gercekten bu tekligi hissetmeye cahsm, tum dunyayi hatta evreni du~tintin. Tiim canhlan, dtlnyanm baska yerlerini, hayvanlan, bitkileri, yildizlan, evreni hissetmeye cahsm. Icinizden ben evrenle tekim ve birim derken gercekten tek oldugunuzu kalbinizde hissedeceksiniz, Zihniniz sakin ve dingin bit sekilde bu cahsmayi yapm. Bir sure duzenli olarak yaparsarnz, teklik yasasim anlamaya daha da onemlisi yasamaya baslayacaksirnz.

Titresim Yasasi

http://www.bemaozcandemir.comlevrenin-yasalari/titresim-yasasi

Titresim Yasasl

Cekim yasasmi bir cok kisi duymus hatta hayatmda uygulamaya cahsrmsnr, Ancak titresim yasasnu bilen insan sayisi daha azdir ve uygulanmasi konusunda fikir sahibi olanlarda fazla say Ida degildir, Cekim yasasi benzer enerjiler bir birini ceker derken, titresim yasasi, hersey bir muzik notasi gibi titresir ve siz kendi titresimize uygun seyleri hayatmiza cekersiniz der. ikisi ilk bakista birbirine cok benzer gibi gorunse de aslmda aralarmda ciddi bir fark vardir, Cekim yasasmda istediginiz bir seyi hayanruza cekmek icin buna odaklanmak zorundasimzdir, Ne istediginizi bilmeli, isteginize surekli enerji gondermeli, zihninizi odaklamali ve pozitif zihin durumunuzu korumahsunz, Olumlamalarla ve imgelemelerle cahsmamz ve istediginiz seyi cekmek icin benzer enerjileri uretmeniz gereklidir. Oysa titresim yasasmda sizin ozel bir cahsma yapmamza gerek yoktur. Amac bir seyi istemek ve bunu hayatnnza cekmek degildir, Amac pozitif bir titresime sahip olmak ve guzel seyleri hayatmiza otomatik olarak cekmektir, Burada belli bir amac yoktur, sadece kendinizi gelebilecek her turlu iyi ve giizel herseye acrnak vardrr. Bazi insanlar cekim yasasi ile cahsmalanna ragmen bir turlu istedigim seyleri hayatima cekemiyorum seklinde sikayetler ederler, Bu durumda cekim yasasi ise yararmyor sonucuna vanr ve cahsmalanm birakirlar yada nerede hata yaptiklanrn anlayamaya cahsirlar, Aslmda bu durumun nedeni oldukca basittir. Kisi titresim yasasma gore, kendi titresimine uygun olan seyleri hayatma cekmektedir, Titresim yasasmi belirleyen seyler en fazla bilincaltmdadirlar, Buna soyle bir ornek vermem dogru olacaktir. Bilincaltmda yoksunluk, parasizlik korkusu gibi duygulan olan bir insanm sahip oldugu titresim buna uygun olacaktir, Kisi hicbir §ey yapmasa bile maddi sorunlan ve borclan hayatma cekecektir. Bu kisinin cok istedigi bir evi satm almak icin cekim yasasi ile cahsryor oldugunu varsayahm, Evi almak icin eve odaklamyor ve evi kendisine cekecek enerjileri uretiyor, yani cekim yasasim isletiyor. Ancak bir taraftan da titresim yasasi aym anda isliyor, Evi bilincli olarak hayatrna cekmeye cahsirken bir taraftan da bilincsiz olarak borclan hayatma cekiyor, Bu durumda en iyi ihtimalle bu enerjiler bir birini notrleyecektir. Ancak kisi bir sure soma istedigim olmuyor diyerek cahsmayi birakacak ve titresim yasasma uygun bir sekilde yasamaya devam edecektir. Bir ihtimalde cekim yasasi ile cahsrrken istikrarh ve azimli bir sekilde devam etrnesi ve cahsmayi birakmamasidir. Bu durumda istedigi evi gercekten hayatma cekebilir arna titresim yasasi islemeye devam edecegi icin yine borclar hayatmda olacaktrr, yani istedigi refaha ulasmasi kolay olmayacaknr, Titresim yasasmm isleyisinde, auramzm yani enerji alammzm ne kadar pozitif oldugu, dogal dusunce seklinizin en kadar olumlu oldugu ve bilincaltmizda neler oldugu cok 6nemlidir. Tiresim yasas1111am t

Titresim Yasasi

http://www.bernaozcandemir.comlevrenin-yasalari/titresim-yasasi

olarak anlayamazsak ve buna uygun degisiklikleri yapamazsak bu durumda, otomatik olarak hayatnmza bir seyleri ceker dururuz ve cogu zaman da bunlardan sikayet ederiz. Ancak titresim yasasim tam olarak anladigmuz ve buna uygun davrandigimiz zaman, otomatik olarak iyi ve giizel seyleri hayanmiza her an cekeriz, Titresim yasasmi anlamak size ne kazandrracak? lHayatnnza bakngimz zaman sahip oldugunuz titresimin ne oldugunu anlayacaksunz, Eger hayatimzda surekli benzer olaylan ve sorunIan yasiyorsamz bunun titresim yasasi ile ilgili oldugunu anlayacak ve titresiminizi degistirmek i<;IDharekete gececeksiniz, 2.Dogal tiresiminizi sevgi, mutluluk, refah ve saghga ayarmalayi basardigunz zaman, otomatik olarak iyi ve guzel seyleri hayatmiza nasil cekebildiginizi goreceksiniz, 3.Sizin titresiminiz degisince cevrenizdeki insanlarda bundan etkilenecekler ve onlarm da titresimleri olumlu olarak degisecek, Degisimi reddenler ise, artik sizinle aralarmda bir uyum kalmadigi i<;IDbuyuk bir olasikla hayatimzdan gideceklerdir. Bu konuda rahat olabilirsiniz, bu kisiler zaten size sorun cikartan ve enerjileri ile sizi asagiya ceken kisiler oldugu icin, hayatmizdan gitmeleri sizin icin olumlu olacaktrr. Araruzda sevgi bagi olan kisiler ise olumlu degisimler yasayacaklar ve onlarm da hayatlarmm sifalanmasma katki saglarms olacaksnnz, 4.Tiresim yasasi surprizlerle dolu bir yasadrr. Titresiminiz degistigi zaman hayatimza cekeceginiz olaylar size guzel surprizler yasatacaknr, 5.Tiresiminizi olumlu bir duruma getirince, cekim yasasi ile ilgili cahsmalanruzdan cok daha kisa zamanda ve basanh sonuclar alacaksmiz, Titresim yasasnn kullanma Tiresim yasasim kullanmak icin bilincaltmi degistirme ve auranm temizlenmesi en onemli iki konudur. Refah icinde bir yasam surdurme rehberi isimli kitabnmzda bu konuda detayh bilgiler vardir. Kitapta bilincalti programIama kismmda 21 gunluk bilincalti cahsmasi anlatilnusnr. Ancak konu olarak sadece refah icin cahsma verilmistir, Cahsmanm icerigini ve nasil yapilacagnu bu kitaptan inceleyebilirsiniz. Bunun dismda bilincaltmda olabilecek sorunlar icin asagida bazi olumlamalar veriyorum. Bunlarla da bilincaln degistirme yada inane degistirme tekniklerinden birisiyle cahsabilirsiniz, Degersizlik Duygusu: Ben cok degerli bir insarum ve kendi degerimi biliyorum. Basansizhk Korkusu: Ben basanh bir insamm ve turn basanlanm icin kendimi kutluyorum. Yetersizlik Duygusu: Her durumda yeterli oldugumu biliyorum ve her zaman kendime yetiyorum. Sevilmeme korkusu: Kendimi seviyorum, sevilmeyi hak ediyorum ve bana gelen sevgiyi mutlulukla kabul ediyorum. Terk edilme korkusu: Her zaman sevdigim insanlann yammda olacaklanrn biliyorum. Guvensizlik Duygusu: Kendime tamamen guveniyorum ve bana guvenen insanlan hayatnna cekiyorum. Gelecek Korkusu: Hayatm akisma gUveniyorum ve bana gelen giizel seyleri sevgiyle kabul ediyorum. Onaylanmama Korkusu: Kendimi onayhyorum ve bu benim icin tamamen yeterli. Sucluluk Duygulan: Kendimi ve hayatnna giren herkesi affediyorum. Gecmisimi sevgiyle arkamda birakiyorum. Ihanete Ugrama Korkusu: Ben durust bir insamm bu yuzden diiriist insanlan kendime cekiyorum. Esir Olma Korkusu: Sevdigim insanla birlikte 6zgfu oldugumu biliyorum. Hata Yapma Korkusu: Her zaman en dogru karan veriyorum ve hersey benim haynma oluyor.

Cekim YaSaSI

http://www.bernaozcandemir.comlevrenin-yasalari/

cekim- yasasi

Cekim YaSaSI

Evrende hersey enerjidir ve her enerji kendisine benzeyen diger enerjileri ceker, Cekim yasasi evrenin en temel yasalanndan birisidir. Evrende makro diizeyde gezegenler.yildizlar bir birbirini ceker , mikro duzeyde ise bir atomun yapismda, atomun cekirdegi, elekronlara cok hassas bir cekim gucu uygular ve cekim giicii sayesinde atom dagilmadan var olabilir. Yme bir list diizeyde molekillier olusurken cekim yasasnn gorebiliriz, AtomIan, molekill icinde elektromanyetik cekim kuvvetine dayah kimyasal baglar birarada tutar. Evrenin her biriminde cekim giicii vardir ve sunu rahathkla soyleyebiliriz ki, bu yasa olmasaydi evren var olamazdi. Bizler bilincli ya da bilincsiz olarak surekli bir seyleri hayatumza cekiyoruz, Her neye odaklamyorsak buna enerji gonderiyor ve bu olasrhgi hayatmuza dahil ediyoruz. Cekim yasast sizin ona inamp, inanmamzla ilgilenmez, her zaman is basmdadir, Bilincsizcc urettigirniz dusunceler, kendi frekansma uygun dururnlan hayatnmza cekiyor, Cekim yasasmm nasil isledigini anlamak ve yasadigunz sorunlarda, sorumluluk iistlenmek oncelikle yapmamz gereken bir eylemdir. Cekim yasasi ile ilgili Refah Icinde Bir Yasam Siirdiirme isimli kitabunda bir cok bilgi oldugu icin bu kitapta bu yasa ile ilgili cok detayh bilgi verilmemistir, Ancak kisaca, neye odaklamyorsarnz, neye enerjinizi gonderiyorsamz ve hangi tiirden dustmcelere, duygulara sahipseniz, bunlara benzer seyleri hayanmza su anda cekmekte oldugunuzu soyleyebilirim. Cekim yasasmi anlamak size ne kazandiracak?

1- Hayatmizm sorumlulugunu elinize alacaksimz. Basmiza gelen seyleri hayatimza ceken dttstlncelerinizin ve duygulanmzm neler oldugunu anladigmiz zaman, hayanmza daha iyi seyleri cekmek icin daha olumlu duygulara ve dustincelere sahip oImaya cahsacaksnuz. 2- Istediginiz her hangi bir seyi hayatimza cekrnek icin bilincli olarak cahsmalar yapabileceksiniz. 3- Sorunlu iliskilerinizi hayatuuza cekenin siz oldugunu anladignnz zaman, hayatmizda size zarar veren kisilerin sizden uzaklastiklanm goreceksiniz. 4- Daha saghkh, daha huzurlu, daha mutlu olmak icin daha pozitif dusunceler iiretmeye cahsacak ve bu konuda zihinsel disiplin elde edeceksiniz.

Cekim yasasmi kullanma
Cekim yasasmi kullanmak konusunda yapabileceginiz en iyi cahsma oncelikle ne istediginize kesin

Cekim YaSaSI

http://www.bemaozcandemir.comlevremn-yasalarilcekim-yasasi

olarak karar vermeniz, daha soma isteginize yogunlasmarnz ve sanki isteginiz olmus gibi canh duygular uretmenizdir. Bunun icin imgeleme, afmnasyon, istediginizi olmus gibi yazmak gibi bir cok teknik kullanabilirsiniz. Ancak temel konu, olumlu zihin durumunuzu korumak ve istediginizi e1de etmissiniz gibi hissetmeye cahsmaknr, Refah icinde bir yasam surdurme isimli kitabimda bu konuda bir cok bilgi verdim. Ozellikle hayanmza daha fazla parayi cekrnek icin onerilen teknikleri, herhangi bir seyi cekmek icin de kullanabilirsiniz.

Denklik YaSaSI

http://www.bemaozcandemir.com/evrenin-yasaJarii

denkl ik-yasasi

Denklik YasaSI

Denklik yasasi, var olan tfun boyutlarm eszamanh olarak varhklanm surdurdnklerini ve hepsinin hareket halinde oldugunu sayler. Fiziksel boyutta var olan herseyin, zihinsel ve spirituel boyutlarda da birer karsihgr vardir der. Simyacilann yukandaki asagidakine benzer, asagidaki yukandakine benzer fe1sefesini bu yasada bulabiliriz. Hersey aslmda olasihklardan olusmustur ve herhangi bir anda btitiin olasihklarm hepsi vardir, Bunu kuantum diliyle yazarsak;
_.-'-........ _"""""'''''.-c'-!

"1927 yilmda Danimarka' da Kopenhag'da bir enstitude Fizikciler Niels Bohr ve Werner Heisenberg, kuantum tuhafuklanm anlamlandrrmaya cahsnlar, Kopenhang yorumu olarak gecen yorumlan en fazla kabul goren gorii~ olmustur.Fizikciler kisaca evrenin sonsuz sayida birbirleriyle ortU~en olasihklar olarak var oldugunu ve bir sey olup da olasihklardan biri gerceklesene kadar her seyin belirli bir yeri, varolus bicimi ohnadan var olduklanm soylemektedir. Olan bir sey ise insanm farkmdahgi yani gozlemidir. Insan bir olasihgi gordugu anda bunu gercege cevirir, cc Denklik yasasi tfun evreni bir arada tutar ve buttm boyutlan bir birine baglar, Evrendeki saf potansiyeli ve tfun olasihklann aym anda var olmasim saglayan bu yasadir, Maddi evrende var olan herseyin, zihinsel ve spirituel boyutlarda karsihgi vardir demistik, Bu kavrann cok iyi anlamamz gerekli. Eger fiziksel boyutta bir araba varsa bu arabanm zihinsel olarak kar~Illgl vardir, hatta bu arabamn var olmasmi saglayan bir zilmin uretimidir, Bizlerin zihninde arabanm imgesi bulunur. Bu arabanm spirituel yani ruhsal boyutta da karsihgi vardir, Bizler fiziksel boyutta yasryoruz ve fiziksel boyutun tiresimini dtistlktur, Oysa spirituel boyutun titresimi cok yuksektir ve lnzhdir, Istediginiz arabanm ruhsal boyutta zaten var oldugunu biliyorsunuz, simdi yapmamz gereken bunu fiziksel boyutta tezahur ettirmektir. Ancak bunun icin eyleme gecmeniz ve yiiksek titresimli bir enerjiyi, dusuk titresimli bir enerjiye domlstiirmek icin cahsmamz gereklidir. Cekim yasasmda bu cahsmanm karsihgim bulabiliriz, istediginiz seye odaklanmak, istemeye devam etmek ve olumlu zihinsel durumda olmak. Iste denklik yasasi buna bir madde daha ekler, harekete gecmek, eylemde bulunmak. Sonsuz sayida olasihgm var oldugu bir evrende bir olasihgi cokertmek icin, yapilrnasr gereken seylerden belki de en onemlisi, eylemdir. Bir seyi hayatimza cekmek icin pasif bir teknik uygulamak dogru degildir, Denklik yasasi, ruhsal boyuttan bir enerjinin, fiziksel boyuta getirilmesi icin irade ve eylemin gerekliligi tlzerinde durur. Burada eylem harekete gecmek, karsimza cikan olanaklan degerlendirmek ve amacnuza ulasmak icin adimlar atmak anlamma gehnektedir.

Denklik Yasasi

http://www.bernaozcandemir.comlevrenin-

yasalari/ denklik- yasasi

Zihin rnaddeyi olusturur ve hersey bir dusunce ile baslar, Dttsuncelerimiz ise gercegi yaranr, Denklik yasasi, tum yasalan kapsayan bir yasadir ve tum olasihklar, zamanlar, dusunceler ve tezahurler bu yasanm icindedir, Denklik yasasim anlamak size ne kazandiracak? 1- Herseyin mumkun oldugunu ve akhruza gelen her durumun olasihk olarak var oldugunu ogreneceksiniz, Hicbir sey imkansiz degildir dusuncesine sahip olacaksimz, 2- Yasammizda yeni bir olasihgi gerceklemek icin harekete gecmeyi ve enerji uretmeyi ogreneceksiniz. 3- Dusuncelerinizin gercegi olusturdugunu tam olarak anladigimz zaman kendi gercekliginizi olusturmak icin cahsabileceksiniz. 4- Istediginiz bir seyin spirituel boyutta zaten var oldugunu, tek yaprnamz gerekenin bunu fiziksel boyuta tasimak oldugunu anladiguuz zaman amaclanmz size uzak ve zor gelmeyecek. 5- Istediginiz olasihklara yogunlasmayi ve bu olasihklan gozlemlerneyi ogreneceksiniz. Denklik Yasasun kullanma Denklik yasasi size eyleme gecmenizi soyler, TUrnolasihklann aym anda rnevcut oldugunu bilin ve her seyin mumkun olduguna inamn. Daha sonra istediginize ulasmak icin harekete gecin. Burada eylem hareketi sever dernek ve hareketin sembolik bile olsa onemli oldugunu vurgularnak isterim. Ornegin bir ev almak istiyorsamz, mannk dahilinde bir plan yapmak, daha fazla para kazanmak icin fikirler uretmek, ev fiyatlanru arastrrmak, evleri incelemek gibi her eylem cok degerlidir, 0 anda ev almamz icin hicbir olasihk gortinmese bile bu olasihk zihin boyutunda vardir ve spirituel boyutta da vardir, Siz buna zihinse1 olarak karar vererek ilk adnm atiyorsunuz, Spirituel boyuttaki evi, fiziksel forma donusturmek icinse ene:tjinizi bu konuya yonlendirmelisiniz, Bunun icin pozitif dtlsunce gucnnu kullanmanm dismda hem mannkh adimlar atmak hem de sembolik eylemlerde bulunmak gereklidir. Eger mantiksal acidan yapabileceginiz bir sey gonmmuyorsa bu dururnda yeni eviniz icin bir esya almaruz, ev fiyatlanru incelemeniz, eviniz1e ilgili dusunceler gelistirmeniz bile enerjinin hareketini saglayacaktir.

I

Neden- Sonne YaSaSI

http://www.bernaozcandemir.comlevrenin-

yasalarilneden-sonuc-yasasi

Neden= Sonu£ YaSaSI

Bu yasa Ne Ekersen Onu Bicersin seklinde tarumlanan bir yasadrr. Enerji dairesel sekilde hareket eder ve evrene gonderdiginiz her enerji size geri doner. Gonderdiginiz enerjinin olumlu ya da olumsuz OImaSI bu sureci degistirmez, bilincli ya da bilincsiz olmasi da bu yasayi etkilemez. Her sonucun bir nedeni vardir ve bu nedenlerin farkma varmasak da, sonuclar degismeyecektir, Neden sonuc yasasi davramslannuzdan sorumlu oldugumuzu bize anlatan bir yasadrr. Sadece davraruslannuzdan degil, dusuncelerimizden ve duygulannuzdan da sorumluyuz. Her dusunce ve duygu ozunde bir enerjidir ve evrene gonderdiginiz her enerji size geri donecektir, Ancak her zaman her korkumuz ya da her istegimiz bize geri donmez, Peki bunu nasil aciklayabiliriz? Urettigimiz duygunun ya da dusuncenin bir enerjisi ve bu enerjinin de bir giicii vardir, Cok gU<;lubir sevgi duygusu ile zayif bir takdir duygusunu enerji olarak ayrn gucte algilayamayiz. Aynca surekli uretilen bir duygu ile anhk olarak fuetilen bir duygu da ayru gucte degildir, Eger bir enerji zayifsa ona etkisini kaybettiren baska bir enerji nedeniyle sonumlenecektir. Ornegin birine karsi kizgmhk hissettiysem ve ofke enerjisini evrene gonderdiysem ama hemen arkasmdan birisine karst sevgi hissettiysem ve evrene sevgi enerjisi g6nderdiysem bu enerjiler bir birlerini etkisiz hale getirecektir. Bir seyden korkup, arkasindan bir limit beslemek ya da bir seyi isteyip sonra vazgecmek gibi durumlarda gonderilen enerjiler genellikle bir birini etkisiz hale getirecektir. Ancak burada enerjinin gUcu de onemlidir, GUyili bir nefretten soma gelen sevgi duygusu zayif ise bu durumda nefret enerjisinin en azmdan bir kismmm geri donecegi dusunulebilir, Neden- sonuc yasasmda bir diger onemli konuda 6zglir irade konusudur. Herkes kendi hayan icin secimler yapmakta ozgurdur, Baska bir insanm ozgiir iradesine karst gelerek onun icin iyi oldugunu dli~iindugumuz bir seyleri yapma cabasi, neden sonuc ilkesine gore, bizim de ozglir irademizin hive sayilacagi anlarnma gelir. Bu durumda ozglir irademizle istedigimiz seylere ulasmarmz kolay olmayacaktir, Diger insanlarm karar venne ve secim yapma haklarma saygi duymannz gereklidir. Eger birisi sizin 6zgiir iradenize mudahale ediyor ve sizin icin iyisini bildigini iddia ederek, yasam plamruzi etkilemeye cahsiyorsa, bu kisilerin etkisinden kurtulmak icin gerekenleri yapmaruz onemlidir. Aksi halde bunu kabul etmeniz yine 6zgiir iradenizi hive saymak anlamma gelecektir ve bunun da d6nii~ii pozitif olmayacakttr, Fikirlerinizi soyleyehilirsiniz ancak karsimzdaki kisi icin en iyisinin ne oldugunu bilseniz bile ona bunu kabul ettinne cabasma girmemelisiniz. Aym sekilde baskalannm da sizin ozgtir iradenizi yok saymasma izin vermemelisiniz.

Neden- Sonne YaSaSI

http://www.bemaozcandemir.comlevrenin-yasalari/neden-sonuc-yasasi

Kin, ofke ve nefret gibi duygular son derece tehlikeli duygulardrr. Eger bu duygulardan birine sahipseniz, hem hayatimza iyi ve giizel seyleri cekmeniz zorlasir, hem de neden sonuc ilkesi geregi, olumsuz duygulann neden olacagi, sorunlar, hastahklar ve kotii olaylar yasamamz sonueu ortaya cikar, Bu nedenle kendinizi ve baskalanni affetmeniz cok onemlidir. Aksi halde titresim yasasi, neden sonuc yasasi ve cekim yasasi gibi tum yasalara karst hareket etmis olursunuz. Bu konuda cahsma yapmast gerekenlere kisisel blogumda olan; http://www.bemaozcandemir.comlkisisel-gelisiml affediyorumozgurlesiyorum buradaki affetme eahsmasnu yapmalanrn oneririm.

linkini incelemelerini

ve

Eger olumsuz duygulara sahipseniz bunlarla mucadele etmek yerine on1an kabul edin, sevgi gonderin ve serb est kalmalanna, sizden uzaklasmalarma izin verin. Bununla ilgili soyle bir kahp kullanabilirsiniz,
" Falancaya karst kizgmhgrmr kabul ediyorum, Bu duygu benirn duygum ve bu duyguyu ureten benim. Simdi kizgmltk duygurna sevgi gonderiyorum, onu ozgar brrakiyorum ve hayatimdan gitmesine izin veriyorum" Neden sonuc yasasi hayatmnzdaki her dururnun nedenini, bizim eylemlerinrizle, duygulanrmzla dusuncelerimizle olusturdugumuzu soyler.Elde etmek istedigimiz sonuclara uygun, nedenler olusturmarmz icin bu yasayi anlamah ve bu konudaki farkmdahgnmzi gelistirmeliyiz, Neden -sonuc yasasml anlamak size ne kazandrracak? ya da

1- Yasanumzdaki sonuclann, nedenlerini bilincli olarak olusturmayi ogreneceksiniz. 2- Hayatmizdaki dururnlarm hepsinin bir sonuc oldugunu ve bu sonuclann nedenlerini yine sizin olusturdugunuzu fark edeceksiniz, Bu da kontrollu nedenler olusturmamza yardnn edecek. 3- Daha iyi, daha guzel ve daha faydah seyler yapmak konusunda rnotivasyon elde edeceksiniz. 4- Olurnsuz duygulanmzi ve dustmcelerinizi bastrrrnak yerine bunlan kabul etmeyi ve sonra hayatnnzdan uzaklastirmayi ogreneeeksiniz.

Neden sonue yasasun kullanma
Bu yasa daha fazla gelecekteki guzel seyler icin giizel tohumlar ekmekle ilgilidir. Yapacagnuz her guzel seyin bir neden oldugunu ve size guzel sonuclar getirecegini bilmelisiniz, Bir insam sevindirmek, birisine yardnn etmek gibi guzel eylemler iyi birer neden olabilir, Aym sekilde guzel dusunceler gelistirmek, olumlu gelecek tasanmlan yapmak, herkes icin iyi olacak seylere odaklanmak da bit anlamda, gelecekte guzel sonuclar elde etmek icin yapilabilecek cahsmalardir, Siz su anda nedenleri olusturuyorsunuz ve gelecekte bunlann sonuclanm alacaksnnz. Guzel sonuclar verecek nedenler olusturmaya cahsm. Sadece iyi niyet ve iyi dusunceler bile guzel sonuclar olarak karsmiza cikacaktir,

Geri Donii~Yasasr

htlp://www_bernaozcandemir_com/evrenin-yasalari/geri-donus-yasasi

Geri DODiis YaSaSI

Bu yasayi neden sonuc yasasmm icinde degerlendirebilirdim cunku birbirine cok yakmdirlar ama cok onemli konu oldugu icin ayn bir yasa olarak incelemeyi daha dogru buldum, Geri Donu~ yasasi verdiginiz her seyin size geri donecegini soyleyen bir yasadir, Ancak sevgi ile verilen iyi seyler size 10 kat daha guclu olarak donecektir. Iste neden-sonuc yasasmdan ayn gorulmesi gereken en onemli nokta budur. Sevgiyle ve karsihk beklemeden verdiginiz her iyi sey size 10 kat artarak geri donecektir, Verdiginiz sey para, zaman, hizmet, ilgi veya hediye olabilir. Ne oldugu cok onemli degildir, onemli olan kosulsuz ve beklentisiz vermenizdir. Sadece yardim etmek ve birisini mutlu etmek gibi bir arnac tasimahsnuz. Verdiginiz seyi sevgiyle ve kendinizden bir sey eksilmis duygusu olmadan vermelisiniz, Bu durumda verdiginiz sey evrenden size 10 kat fazlasiyla geri donecektir, Eger zorlama, korku yada herhangi bir negatif duygu ile insanlara bir ~ey veriyorsaruz bunu hie yapmaym daha iyi. Bu durumda tiresim yasasi, neden sonuc yasasi gibi yasalar cahsacak ve bunun sonucunu olumsuz olarak goreceksiniz dernektir. Ancak sevgiyle, karsihk beklerneden ve mutlulukla vereceginiz her seyin mutlaka karsihgi gelecektir, Bu yasa da yoksunluk bilincinin de uzerinde durmamiz gerekiyor. Cogu zaman vermekte zorlanmanuzm nedeni bir cok kiside varolan yoksunluk bilincidir, Paranm yeterli miktarda olmadigma, paranm kotii bir sey olduguna, bir kisinin cok parasi olunca digerlerinin fakir kalacagma dair sartlanmalannuz vardtr, Aynca insanhgm ortak bilincaltmdan gelen, kithk ve yoksulluk donemlerinden kalan acilann izlerinin de, kolektif bilincaltma bagh oldugumuz icin bizi etkiledigini dusunursek, yoksunluk bilinci cok daha fazia onem kazanmaktadir, Oysa evrende herkese yetecek kadar bolluk vardir ve biz kendi refahumzi saglayarak, kimsenin fakir olmasma yo! acmayiz, Verdigirniz seyler bizden giden ve eksilen seyler degildir, Para da bir enerjidir ve surekli hareket eder, Yeteri kadar pararrnzm olmayacagi endisesi sadece bir korkudur ve bu korkuya sahip olan bir insan evrensel yasalar geregi zaten bunu deneyimleyecektir. Teklik yasasi geregi, bolluk, refah ve zenginlik zaten sizindir, sadece bunlan almak icin kendinize izin vermelisiniz. Korkulardan armmak ve evrenin bolluk icinde oldugunu anlamak kendinize izin vermek icin ilk adirmmz olabilir, Size daha fazlasi gelince, siz de insanlara daha fazla yardun edebilirsiniz ve daha fazlasmi verebilirsiniz. Bu sekilde daha da fazla bollugu hayatmiza cekersiniz, Daha fazla refah icin kendinize insanlara nasil hizmet edeceginizi, nasil faydah olabileceginizi sorun. Aynca kendinize de sevgi, zaman ve ilgi vermeyi unutmaym.

Geri Donus YaSaSI

http://www.bernaozcandemir.com!evrenin-yasalari/geri-donus-yasasi

Geri Donus yasasmi anlamak size ne kazandrracak? 1- lnsanlara kosulsuz sevgi ile vermenin ne kadar onemli oldugunu anlayacak ve bu konuda eksikleriniz varsa kendinizi degistireceksiniz, 2- Baskalannm size sevgi ile verdikleri seyleri, sevgi ile kabul edeceksiniz, Bu durumda veren kisiye, verdiginin on kati ile geri donecegini bileceksiniz. 3- Yoksunluk bilincini asmanm onemini anlayacaksimz ve bu bilincten kurtuldugunuz zaman hayatrmza daha fazla refalu cekebileceksiniz; Geri dijnii~yasasnn kullanmak Bu yasa neden sonuc yasasma benzer ama aradaki farki hatrrlayacak olursamz burada karsihksiz sevgi ile verme eylemi vardir, Bunun icinde once yoksunluk bilincinden kurtulmahsimz, Bu nedenle bilincalti cahsmalanmzi, " Sevgi ile verdigim hersey katlanarak bana geri donnyor" seklinde bir afmnasyonla yapabilirsiniz, Daha fazla sevgi tiretmek, karsnmza cikan yardun etme firsatlanm kacrrmamak ve insanlara karsihk beklemeden ozgurce verebilmek bu yasadan en iyi sekilde faydalanmamzi saglayacaktir, Evrende herkese yetecek kadar bollugun oldugunu ve sevgiyle verdiginiz herseyin size 10 kat artarak geri gelecegini unutmaym.

Gorecelilik YaSaSl

http://www .bernaozcandemir .com/ evrenin-yasalari/ gorecelilik -yasasi

Gorecelilik YaSaSl

Evrende hersey simdiki zarnanda vardir ve herseyi anlamlandiran yine bizleriz, Gecmis deneyimlerimize, bilgilerimize, dti~tincelerimize ve kararlamruza gore her olguya, olaya anlam veren insan bilincidir, Hicbir sey salt iyidir, ya da salt katUdfu diyemeyiz. Bizim icin iyi olan birsey bir baskasi icin k6tii olabilir. Bir olaya verecegimiz tepkiye ozgiir irademizle karar veren yine bizleriz. Olaylan anlamlandiran, degerlendiren, iyi ya da kotu , dogru yada yanhs gibi hukumler veren de bizleriz. Ancak bizim dogrulanrmz her zaman, herkes icin dogru olmak zorunda degildir. Bir kisinin arabasmm lastiginin patlamasi bu kisi icin kotu ama lastikci icin iyidir. Yagmurda islanan bir insan bundan rahatsizhk duyarken, yagmurla sulanan bitkiler icin dururn cok farkhdir, Evrende hersey goreceli olarak degismekte ve insanlar tarafmdan tanrmlanrnaktadir. Olaylan ve kisileri yargilamak son derece basittir ve temelde bir faydaya hizmet etmez. Oysa ki herseyi oldugu gibi kabul etrnek ve her durumda butunun en ytiksek haynrn dusunmek 90k daha faydah sonuclar uretecek bir stratejidir. Olaylarm goreceli oldugunu ve olaylan oldugu gibi kabul etmenin gerekliligini soyleyen bir yasadrr gorecelilik yasasl. ... Ancak bu konuda gene lin kotu kabul ettigi bazi davraruslann uzerinde konusmak gereklidir. Bir insana haksizhk yapmak, zalimlik yapmak, cinayet islemek gibi konular ilk akhma gelenler. Bunlan kotu olarak algilamak, bunlan kmamak ve bunlardan uzak durmaya cahsmak gereklidir diye dusunuyorum, Ancak bu olayi gerceklestiren de teklik yasasi geregi bizim bir parcarmzdir ve hepimizin icindeki katili, acimasizi, zalirni simgeliyordur, Eger insanlarm icinde bu duygular olmasa teklik icinde bunun varolmasi mumkun degildir, Bu nedenle bu konuda kendi icimizdeki zalimi.acrmasizi, katili sifalandrrmarmz gereklidir, Aynca tekamul yolunda herkesin bir ders almasi ve bir seyler yasamasi gereklidir. Bu dersleri ahrken, bazi insanlarm kotU seyler yasamasi da gereklidir. Bu aci veren yada zarar goren kisiler icin de gecerlidir, Elbette bu durumu kisisel olarak kotu gorebilir ve bu konularla ilgili olumsuz hisler duyabiliriz ancak evrenin zithklarla var oldugunu ve iyinin yanmda kotunun de olacaguu bilmemiz gereklidir. Burada temel konu, durumu oldugu gibi kabul etmek ve herkesin hayrma olacak sekilde dusunmeye ve davranmaya cahsmak olacaktir. Gorecelilik yasasim anlamak size ne kazandiracak?

1- Insanlan yargilamak yerine olduklan gibi kabul etmeye cahsmak sizi daha huzurlu ve daha rahat bir ruh halinde tutacaknr. Bu ruh hali ise, tiresirn yasasi geregi daha huzurlu insanlan hayatmiza cekecektir.

Gorecelilik YaSaSl

http://www.bemaozcandemir.com/evrenin-yasalari/gorecelilik-yasasi

2- Kendi ozgiir iradenizin onernini anlayacak ve icsel olarak ozgurlesmeyi ogreneceksiniz; 3- Baskalanmn ozgtir iradesine saygi duyarak, kendinizi baskalannm hayatlanm kontrol etme dusuncesinden kurtaracaksimz, Bu tutumunuz daha yaplcl iliskiler kurmamza yardim edecek. Gorecelilik yasasnu knllanmak Bu yasa da vine bilinc durumu ile ilzilidir, Gorecelilik ~....... vasasina gore varzilarnavi ve olav bra ......... Ct"'" ... __ _ _ gibi yaftalar vurmayi bir tarafa brrakmanuz gereklidir, Bizinl icin iyi alan bir ~yin b3.~kaSl icin iyi

i.Ti:iGC ~.]gl1eDern11r

~~

~

.

r~1C-;;;::~Jl gGTIctcTuH11 [!])le

~

--

-

~ -

_..",-

S0TUfL

~~H_l ;;~P-oirU]la ):-aIH.t. \:-eTTIj_c.c~, nnncan

SC~~lX,a. ~ln-1SCnTr1' ozgur

"

iradesine saygisrzhk yapruayacagimza karar veI'L.'1e karanmzi uygulaym, Durumlan oldugu gibi kabul v

Donti~iimYasasi

http://www_bemaozcandemir.com/evrenin-yasalari/donusum-yasasi

Doniisiim Yasas

....,___~_ _ Enerji surekli olarak form degistirmektedir. Fiziksel boyutta maddeler kati, SlV! ya da gaz seklindedirler, Gortmurde bir degisim yokmus gibi durmaktadrr ancak her madde degismektedir, Bir aga<; parcasi zamanla ufalamr, ku<;illiir ve parcalanrr, Aneak bu 0 kadar yava:;; olur ki, bunu cogu zaman fark edemeyiz. Bir su damlasi buharlasir ve gaz haline gecer, daha soma sogur ve yeniden SlVl durumuna doner, Buffin maddeler surekli degismektedir, Eger bir odun parcasmi yakarsak bu durumda degisim cok daha hizh olacaktir. Burada odunun enerjisini pasif enerji, atese atrldigi zaman ortaya cikan enerjiyi aktif enerji olarak tammlayabiliriz. Aktif enerji lnzhdir, kolayhkla farkma vanhr ve guchidur, Biz herhangi bir dusunceye bilincli olarak odaklandigmuz zaman artik ortada aktif bir enerji vardrr. Birisine bilincli olarak dusuncelerimizi gonderdigimiz zaman, enerjiyi diger kisiye aktif olarak gonderiyoruzdur ve pasif olan enerjiyi aktifhale donusturuyoruzdur, Bu durumda enerji bizden dalgalar halinde evrene yayilrr. Dusuncemize odaklama seklimiz, siiremiz ve gUeiimiiz enerjinin siddetini belirler. Herhangi bir seyi istedigimiz zaman, istek enerjisi ilk basta pasifbir enerjidir. Aneak istegimize odaklarundikca, istegimizi gU<;liiolarak surdururdukce ve dikkatimizi istedigimiz seye vermeye devam ettikce, enerjiyi pasif durumdan aktif duruma gecirmis oluruz. Bu noktada en onemli konu, odaklanmak ve buna devam etmeyi basarmaktir, aksi halde pasifbir enerjiyi aktifhale gecirmek mumkun olmayacaktir, Donusum yasasi sadece enerjiyi pasifhalden aktifhale gecirmekle ilgili degildir. Ozellikle titresim yasasi ile birlikte cahsma ozelligi vardir. Olumsuz bir titresimin, olumlu hale gelmesi de bu yasa ile mumktmdur. Olumsuz her tiirlii duygunuzu ve korkunuzu donusturmeniz de yine bu yasa ile mumkun olmaktadrr. Bunun icin afrrmasyonlar, enerji cahsmalan, niyetler, meditasyon gibi teknikleri kullanabilirsiniz. Donusum yasasnn aniamak size ne kazandiracak?

1- Olumsuz duygulanrnzi ve dusuncelerinizi, olumlu duygulara ve dustmcelere donustnnneyi ogreneceksiniz. 2- Bir seyi baska bir seye donusturmek icin enerjinizi yonlendirmeyi cgreneceksiniz, Donii~iim YasaSIDI kullanmak

Donusum Yasasi

http://www.bernaozcandemir.comlevrenin-yasalarildonuslllll-yasasi

Bu yasayi kullanmak icin once donusturmek istediginiz olumsuz bir durumu secin ve bu durumu degistirmek icin enerji kullanmamz gerektigini hattrlaym, Bu yasanm kullannm oldukca genis bilgi gerektirdigi icin burada tam olarak anlatmak cok zor ama meditasyonla, reiki ile, afrrmasyonla bu donusumn saglayabileceginizi soyleyebilirim. Bunun icin Refah icinde bir yasam surdurme rehberi isimli kitaptaki cahsmalardan faydalanabilirsiniz. Aym sekilde www.bernaozcandemir.comdaki cahsmalarda isinize yarayacaktrr.

Polarite Yasasi

http://www_bemaozcandemir_com/evrenin-yasalari/polarite-yasasi

Polarite YaSaSl

Polarite yasasi, evrende herseyin bir zrtn oldugunu, ZIt olan herseyin aslmda aym seyler oldugunu sadece derecelerinin farkh oldugunu soyler. Herseyin bir karsihgi vardir ancak bu karsithklar da aym olcek icindedirler. Buna soyle bir omek verebiliriz. Sevgi ve nefret birbirine Zit olan duygulardrr ama ashnda aymdirlar sadece olcegin farkh uclanndadirlar, Birisi art! uctayken, diger eksi uctadir, Kendi olceklerinin dismda var olamazlar ya da baska bir olcekte bulunamazlar. Herseyin bir karsrtr vardir ancak bu karsit seyler bir olcek de var olmak zorundadirlar, kendi olceklerinin disma cikamazlar, Isik ve karanhk da aym olcek icindedirler, Karanhk olcegin bir ucundadir, isik diger ucundadir. Isik, karanhga donebilir, karanhk da t;aga donusebilir. Donusurn yasasi geregi bu mi.imkiindiir ama isik steak olamaz, yani baska bir olcege gecemez, Polarite yasasi, donusum yasasr ile birlikte cahsir, Bir olcegin bir ucundaki bir seyi, diger ucundaki baska bir seye donusturmek her zaman mtimkundur, Enerjiyi olc;egm diger ucuna yonlendirdiginiz zaman bu donusum baslayacakttr, Bu donusumu yapan zihindir, zihin olcegin bir ucundaki bir seyi, duygulan kullanarak diger ucuna yonlendirebilir. Zihin bir seyi polaritenin bir ucundan diger ucuna hareket ettinnek icin, enerjinin duygusal gucunu kullarur, Her hangi bir durumda poiarite yasasmi kullanmak dernek, oncelikle degistirmek istediginiz seye karar vermek, sonra olcegin diger ucunda bum karsihk gelen 21tt1111 bulmak ve duygusal enerjiyi kullanarak, degistirmek isteginiz seyi, skalanm diger ueuna itmek dernektir. Polarite yasasi her zaman isleyen bir yasadir ancak kullanmu icin duygusal enerjiyi yonlendirmeyi ve bu enerjiye odaklanrnayi gerektirir. Duygusal enerji uzerine konsantrasyon en onemli anahtar kavramdir, Polarite yasasuu anlamak size ne kazandiracak? 1- Olumsuz duygu ve dnstmcelerinizin zrtlanm tespit ederek, polarite yasasi geregi, olcegin bir ucundan diger ucuna gecebileceginizin bilincini kazanacaksunz. 2- Bir duygu ile savasmak yerine onu kolayhkla 61yegin diger ucundaki ZIt duyguya yonlendirebileceginizi bilmek size hem gliy verecek hem de ozellikle duygusal konulardaki calrsmalanmzda zaman kazandiracak. Polartte yasasnn kullanmak Bu yasayi kullanmak icin oncelikle hangi skaladaki bit duyguyu, polarite yasasi ile skalanm diger

Polarite Yasasi

http://www.bernaozcandemir.com/evremn-yasalari/polarite-yasasi

ucuna gecireceginize karar verin. Ornegin soz konusu duygu mutsuzluk ise, skalamn diger ucunda mutluluk vardir, Mutluluk durumuna yogunlasm, kendinizi cok mutlu hissettiginiz anlan dU§iiniin ve tum dikkatinizi bu duruma verin. Duygusal enerjinizi uyandrrmaya cahsm ve daha once mutlu oldugunuz anlara odaklanarak bunu basann, Yeteri kadar duygu enerjisi uyandirabilirseniz, mutsuzluk durumu, skalanm diger ucuna gececek ve mutluluk durumuna donecektir,

kmm Yasasi

http://www.bernaozcandemJr.COm!evrerun-yasa1an/ntull-

yasasi

Ritim YaSaSl

Evrensel ritim yasasi herseyin donguler halinde hareket ettigini soyler. Enerjiler donguler halinde hareket ederler, sarkac saga ne kadar sallamrsa, sola da 0 kadar sallanrr, Hicbir ~ey aym kalmaz hersey belli bir ritim ile sahmr, Halk dilinde her inisin bir cikis; vardn ya da kism sonu bahardir gibi dusunceler bu yasayi cok iyi ifade eder. Eger hayanmzda zor bir donemden geciyorsamz bu brr surectir ve enerjinin salmnru degistigi zaman bu surec de bitecektir, Bu yasayi anladigmnz zaman hayatirmzdaki zor zamanlan bir dongu olarak gorebilir ve daha az direnerek, olusacak sorunlan azaltabiliriz, Aym zamanda bu dongunun bitecegine ve arkasmdan daha guzel bir seylerin gelecegine emin olabilirsiniz. Eger bir 91kl~ donemindeyseniz de, bu donguyu en iyi kild Ki.lllanaull1f ve k' soma ge!eceK, il1i~ ClonerrliJl1 en iyl ~ekilrl ge9111Ilenm alt yaplSlrli 11 '1' 1 . . ~e ae Ull ue hazrrlayabilirsiniz, Inis donemi, her iyi seyden sonra kotU seyler olur seklinde algilanmamahdir. Tam tersine ice donme, kendini yenileme, eksiklerini giderme ve yeni bir surece haztrlanma donemi olarak A 1 l' d " . ... , , 1 1 . •I '.. .. dustlnulmelidir. rsu 'UllJ1110a atllnl1 yapma, yem gmsunlerde OU1l1111TIa, acilma ve gell1~.terr1e donemini takip edecek olan, iye donme, degerlendirmeler yapma, eksiklikleri giderme ve kendini sifalandirma donemi olarak iki farkh surec yasayabiliriz, Ancak bu donguleri anlamak ve yonlendirmek durumunda bu soylediklerim gerceklesecektir, aksi halde iyi bir seyden sonra kotu seyler gelir on yargismi gcrcckleyccck scylcr yasayabilirsiniz, yun.lz"Ll enerji bir yondcn diger yone mutlaka akacaknr, Eger bunun farkinda olur ve bu donemleri en iyi sekilde degerlendirebilirsek, evrenin ritim yasasi ile uyumlu yasayabiliriz.
1 L, 1" ,., •• •• 1
r

_J'

r>

Ritim yasasnn anlamak

size ne kazandiracak?

1- Ritim yasasmi anladigunz zaman hayanmzdaki donemleri daha iyi fark edebilecek ve her bir donemin ozelliklerini algilayabileceksiniz, Daha sonra bu ozelliklere uygun yasamaya cahsacaksrmz. 2- Bir donem icindeyken, diger doneme hazrrlanabileceksiniz, Bu sekilde hayal kmkhgina ugrama ya cia gereksiz risklere girme gibi durumlardan kurtulabileceksiniz. 3- Eger zor bir donemden geciyorsamz bu donemin bitecegini ve arkasmdan guzel bir donemin gelecegini bilmek size gii9 vereeek~

Ritim yasasnn kullanmak

Ritim YaSaSI

http://www.bernaoz.candemir.comlevrenin-yasaiari/ritim-yasasi

sorunlarla ugrat;;tlguuz, olumsuz giden olaylann fazla oldugu bit donemde misiniz? Yoksa olumlu, girisimler yaptrgnnz, sansh olaylann ya§aDdlgt bir buyume doneminde misiniz? Eger olumsuz bir surecten geciyorsamz bunun bit donem oldugunu ve ritim yasasi geregi, bundan soma olumlu bit surecin baslayacagim bilin. Sorunlara karst direnmek yerine esnek bir tutum gosterin ve bu sureci, iye GOP ITle, eksik 1i1: krin i?:i gorme ve iyilestirme, sorunlardan ders alma ve daha iyi bir donem icin hazirlanma sureci olarak degerlendirin. Eger buyume.gelisme ve olumlu olaylar yasama
&T,~;,",,".......... "-"~·:,.-, ....:r"""'~7r~,~!""i;'"
C-'.,..~.5._'_-"""'ll'='U."""J :.3\:'_U...L i

h'~~

'UU

UU!.l,l...,j_j_li

. -l.!{.,..,,....,""'...,;

i,="7E_ U~·5~·1._~~-U;_~1.!...!..!.1.

;""r~ "--f,..~7.-r~"rt.~·~,."...,,r~·~ ....;~.'"

... .!."'::..~.i.9lilJ:.L.;(-t.

1,7 ""!c,, .• c e-s

.. .....,...~~

"'I--~~"'i"~"'"

:;.,..tr...U.Lt

~.,..._,....,,-.--f..l_,...,,~·~
_l_a3u."'_i~_i_a,

~.• n;.J.~Z...__r_-u~.i::

,,...,.~~..--,,l .. 1,,."!:.,_..._ ..~

"'-~."'~
v c,

r; n,,,~.=.~'__~u.J..!' GU.ill;:...t.
~,~"l:,..": •• ·~~,~ rT.'-'!-"!'o-"."1:

geJecek: alan donernde rahathkla kendinizle ilgileneceginizi, kendinize daha fazla zamiln a):Tlr[~cagu_11z ~~"e aha rahat bir ge~]~de. i~&~lgeliiiln~n~~ icin vuh§D..c·J.~~;~~i~~ Gef,i_§donemlerini de ayra ~ek.i1cfe d bilin. dii¥i_-hlebiHr yeni s-Ure-ceheztrianabilirsiniz. t),'1 yada k6tu donemin olmadigim h.atrr1aYII1: Bir donern ve
,~It3JaTI(hr111a ve eksikleri
h;~,!~,t-;-,!,,!-""'~~ ~'~'_J' '--~~', ..... ~ ~ :,:"='~;~.~..,-=
b"""Ui_i__i_i:;,_,::, ~i.;"li.i..i...i.~

~-=f-;J:!~

A,~~.=;.. ...-;.-,,-<:; ;t··.t:::1:.yt;
'UV.1i""--".1..l.l....l

.ll"~~'1..r.,

wl.s .... ·j,_

.~~;,;.-~=':':"'" ._;u-~~.:::::~ •. - ~:=:=

uv.t.l.\..,ll.l_

.~_"..,.-,,~_.,,~_~.~~~~ r~'f~~UVi.ll.iJ.,;'_',_

..~~,

,--;>"~ "~",!:_.: ~i..~~;'1..ii.-'-'_"

r:L,~i'"'... ;'~•• a l.C:-'!"'SA;~":.~.,,c.. U.~·5' ..... ::.'~,1.1.~..u",u.i.~_·~.::' c,_,;._,.;__,,_..llD·j_.• ....

'~,,.=,:.:.~-¥;',:-~;
- .,.-

-

~- -

-

tamamlama

..

ooncnudir.

~

t_}neHlll

..,,...,..,.

{J!fUlI1al1g1

-

UoneH:I("fe [}~(hlg1l1111Z11 tJ1~I.r£1_ek:; yem

~

-

~~

donem icin hazirhk yaprnak ve icinde oidugunuz donemi en iyi sekilde degerlendirmektir,

Aksi halde,

Hayann ritimlerini en iyi sekilde anlamamzi yonlendirebilmenizi seciyorum.

ve icinde bulundugunuz

ritim donemine

gore hayatmizi