P. 1
vatandaslik_vedemokrasiegitimi

vatandaslik_vedemokrasiegitimi

|Views: 1,505|Likes:
Yayınlayan: Hefe Carallèle

More info:

Published by: Hefe Carallèle on Aug 24, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2012

pdf

text

original

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

İLKÖĞRETİM VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ DERSİ (8. SINIF) ÖĞRETİM PROGRAMI

ANKARA–2010

Öğretim programının hazırlanmasında görev alan komisyon üyeleri: Fadime Pelin ALDEMİR Tarih/Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hüseyin SEZER Felsefe Grubu Öğretmeni Mehmet Akif SÜTCÜ Program Geliştirme Uzmanı Mehmet ÜLGER Sınıf Öğretmeni Seçil Buket HARUT Tarih/Sosyal Bilgiler Öğretmeni Dr. Sevim CAN Tarih/Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yusuf TOPRAK Felsefe Grubu Öğretmeni Öğretim programının hazırlanmasına katkı sağlayanlar: Betül BUDAK KORKMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Elif SEYLİM Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Himmet GÜVEN Felsefe Grubu Öğretmeni Şevki IŞIKLI Felsefe Grubu Öğretmeni

 

Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi Öğretim Programı, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda yer alan ve aşağıda belirtilen Türk Millî Eğitiminin Amaçları ve Temel İlkeleri doğrultusunda hazırlanmıştır: TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN AMAÇLARI I. Genel Amaçlar Madde 2. Türk millî eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini; 1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek, 2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip; insan haklarına saygılı; kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek, 3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır. VIII – Demokrasi Eğitimi Madde 11 – (Değişik: 16/6/1983 - 2842/3 md.) Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının, her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır; ancak, eğitim kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez.

     

 

 

Cumhuriyet döneminde ise yurdunu seven. ayrımcılık yapmamayı. Demokrasi. Öğrencilerden konulara eleştirel bakabilen. diğer yandan geleneksel olanın sınırlarını daraltmakta. Birey-toplum ilişkisinde bireyi önceleyen yaklaşım. birey-toplum ve birey-devlet ilişkilerinde yeni değerlerin arayışına zorlamaktadır. Örneğin etnik çatışmalar. geri kalmış toplumlardan gelişmiş toplumlara doğru gidildikçe bireysel önceliklerin daha önemli hâle geldiğini kabul eder. böylece içinde yaşadığı toplumun çeşitli değerlerini anlamayı ve paylaşmayı sağlamaktadır. Sosyal Bilgiler. Öyle ki insan haklarını benimsemek. başkalarının düşüncelerine saygılı. Demokratik vatandaşlık eğitimi farklı din. demokrasiyi de öğrenmektedirler. Bugün ise birey ve bireysel gereksinimler ön plana çıkmaya başlamıştır. Devleti ve yurttaşlarını bir arada tutan bağları güçlendirmek amacıyla vatandaşlık eğitimine önem vermek bu dönemde gerçekleştirilen eğitimdeki yenileşme hareketlerinin bir parçası olmuştur. ırkçılık. Yirminci yüzyılda yaşanan teknoloji ve bilişim sektöründeki gelişmelerin beraberinde getirdiği küreselleşme. toplumsal sorunlara çözüm arayışında herkesi sürece dâhil etmeyi gerektirmektedir. topluma duyarlı. İnsan haklarına verdikleri önem. insan hakları çağı olduğu vurgusunu güçlendirmektedir. Yaşanan gelişmeler de yaşadığımız çağın. Vatandaşlık eğitiminin Türk eğitim sisteminde planlı bir biçimde yer alması Tanzimat Dönemi’yle başlar. inanç ve düşünüş şekillerine saygıyı desteklemekte. Demokratik sistemlerde insanı yaşatma ve onu mutlu kılma temel amaç olarak görülmektedir. küresel ısınma ve insan eliyle meydana gelen çevre sorunlarına karşı toplumsal duyarlılığın kazanılmasında. sorumluluklarını ve özgürlüklerini öğrenirlerken kanunları. adaleti. terör ve suç oranlarındaki artışa bağlı olarak ortaya çıkan güvenlik sorunlarının çözümünde. demokratik tutum ve yaklaşımlar yardımcı olmaktadır. 4    . eşitliği.GİRİŞ NEDEN VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ DERSİ? Dünyayı anlama ve anlamlandırmada eğitim programlarının sürekli geliştirilmesi. Çünkü demokrasi bilinci. kendi düşüncelerini ifade edebilen. dünyanın farklı bölgelerinde gelişen olayların bir ülkede yaşayan insanları yakından etkilediği günümüzde eğitimin amacı sadece ülkesindeki değil dünyadaki toplumsal gelişmelere ve değişime uyum sağlayan bireyler yetiştirmek haline gelmiştir. vatandaşlık sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmek Türk milli eğitiminin genel amaçları arasında yer almıştır. İnsanı merkeze almayan. beceri ve değerlerle donatmayı hedeflediği görülmektedir. onu birinci ve en büyük amaç olarak belirlemeyen sistemlerin meşruluğu da sorgulanmaktadır. barış içinde bir arada yaşama kültürüne sahip. Böylece öğrenciler haklarını. Eğitimdeki son gelişmelere baktığımızda vatandaşlık eğitiminin demokratik bir toplumun oluşabilmesi için öğrencileri gerekli bilgi. Ülkemizde insan hakları ve demokrasi eğitimi daha önce Yurttaşlık Bilgileri. toplum ve toplumsal gereksinimler etrafında şekillenmekteydi. korumak ve hakların kullanılması bilincine varmak günümüz insanı için zorunluluk hâline gelmiştir. Bu yüzyıldan önce birey-toplum ilişkisi. toplumun iyiliği için harekete geçebilen bireyler olmaları hedeflenmektedir. Vatandaşlık Bilgileri ve son olarak Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi gibi dersler içinde verilmiştir. küresel ölçekte bazı toplumsal sorunların çözümüne gözlenebilir katkılar sunmaktadır. İletişim ve ulaşım olanaklarının son derece geliştiği. kültür. gelecek nesillere daha iyi imkânlar sunmak ve öğrencilerin bilinçli vatandaşlar olarak yetiştirilmelerini sağlamak açısından son derece önemlidir. onu etkisizleştirmekte ve buna bağlı olarak toplumları birey-birey. bir yandan uygarlığı yeni bir aşamaya taşıyacak derecede yeni imkânlar sunmakta. devletlerin gelişmişlik ölçütlerinden biri olarak görülmeye başlanmıştır.

Her İnsan Değerlidir adlı birinci temada. etkin ve sorumlu vatandaş. hakkın kullanılması ile mümkündür. birlikte yaşamak için gerekli olan diğer kavramlar türetilmektedir. bireysel farklılıklar ve bu farklılıkların birlikte yaşamak için gerekliliğine yer verilmektedir. Bu bağlamda öğretim programında vatandaşlık ve demokrasi eğitimi. Demokrasinin merkezine yerleştirilen hak ve özgürlük kavramlarından. bu konuda sivil toplum kuruluşlarının rolü ve önemi kavrama. işbirliği ve iş bölümü gibi beceriler ön plana çıkarılmıştır. duyarlılık. başlangıç koşuludur. insani değerlerin korunması ve geliştirilmesi. tüm kültürel etkinliklerin kökenidir. öğrencilere vatandaşlık. Bu dersin eğitim ve öğretiminde. demokrasi ve insan hakları kavramları. Bu birey. Hak. tahakkuk etmediği sürece. Hakların tanınması. Hak ve özgürlükleri koruma ve geliştirme. Demokrasi Kültürü temasında. diyalog ve etkili iletişimin birlikte yaşama için gerekliliği. görev ve sorumluk gibi demokrasinin temel kavramlarını içselleştirmiş. hak olarak varlığının ortaya konulması. nasıl koruyabileceklerini bilmeleri. tutum ve davranış kazandırma amaçlanmaktadır. bu hakların neden korunması gerektiğinin bilincine varmaları. Hak ve Özgürlüklerimiz temasında. düşünen. farklılıkların toplumsal zenginlik olduğu. Hakların kullanılması için hak sahibi olan birey. genellikle insan hak ve özgürlüklerinin en etkili bir biçimde kullanıldığı. sorgulayan. insan haklarıyla ilgili uluslar arası belgelerde yer alan insanın değeri ve onurunun korunması. demokratik devlet örgütlenmesine ulaşmış bir toplum içinde tanımlandığında “demokratik vatandaş” olarak adlandırılmaktadır.” Bireylerin sırf insan olmaları nedeniyle sahip oldukları haklarının farkında olmaları.Demokrasi. önyargının olumsuzluğu. niçin. demokratik tutum geliştirilmesi. demokrasi ve demokratik tutumlar vurgulanmaktadır. düşünce. birlikte yaşama düşüncesinin temelinde “insan”ın olduğunu vurgular. eşitlik. vatandaşlık ve demokrasi eğitiminde birbirinden ayrı düşünülemez. Bu kavramlar. etkin bir vatandaş olarak kendini ortaya koymalıdır. Demokratik toplumlarda hak. Demokrasinin “insan”a yaptığı vurgunun yanı sıra demokratik vatandaşlığın gerekleri. korunduğu ve geliştirildiği bir çoğunluk yönetimi olarak tanımlanmaktadır. Bir hakkın. toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında rol alma. Programda dört tema yer almaktadır. korunması ve kullanılması. neyi. demokratik vatandaşlık bağlamında ele alınmıştır. Bununla birlikte vatandaşlık. demokrasi ve insan haklarıyla ilgili bazı temel kavramların tanıtılmasının yanı sıra insan haklarının korunup uygulanmasıyla ilgili farkındalık. onları kullanma ve korumayı içtenlikle istemeleri. her türlü ayrımcılığın fark edilmesi ve ayrımcılıkla mücadele. 5    . bilinç. hak ve özgürlüklerini kullandıkları sorumluluklarını yerine getirdikleri ölçüde verilen demokrasi eğitimi amacına ulaşmış olur. toplumsal yaşama etkin ve sorumlu bir şekilde katılan birey amaçlanmaktadır. Demokratik vatandaşlık eğitiminin temelinde var olan bakış açısı da budur: “Talep eden. bir ideal olarak kalır. bu anlamda bu kavramların birbiriyle iç içe geçmiş kavramlar olduğu söylenebilir. İnsan. insan hak ve özgürlükleri vurgulanmaktadır. özgürlük. Bireyler. Bununla birlikte insanın çevresiyle bir bütün olduğu anlayışıyla ekolojik açıdan diğer canlılarla birlikte yaşama zorunluluğu ele alınmıştır. modern demokrasi anlayışında temel argümandır. Bu açıdan bakıldığında “insan hakları eğitimi” de demokrasi eğitimi içinde yer almaktadır. ancak eğitim ve öğretim süreçlerine etkin olarak katılacakları bir eğitimle gerçekleşebilir. Böylece demokrasi bilincinin oluşturulması. demokrasinin bir yaşam biçimi olarak benimsenmesi hedeflenmektedir. TEMALAR Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi Öğretim Programı tematik yaklaşımla hazırlanmıştır.

sorun çözme ve karar verme becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak şekilde öğretim programlarının yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulduğu dile getirilmektedir. düşünce.demokrasi ile hak ve özgürlüklerin kullanılması arasındaki ilişkiyi fark edebilme. İnsanlığın bir parçası olduğu bilinci ile ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konularda duyarlılık göstermeleri amaçlanmaktadır. sorumlu ve demokratik bir vatandaş olarak toplumsal yaşamın geliştirilmesi ve güçlenmesinde rol almaları. • • • • • • • • PROGRAMIN TEMEL YAKLAŞIMI Bu dersin eğitim ve öğretiminde. topluma ve bireylerin birbirlerine karşı sorumluluklarının farkına varma. Kalkınma planları ve millî eğitim şûralarında sıklıkla öğrencilerin bilgiye ulaşma yollarını öğrenmelerine. Özgür. Etkin. demokratik tutum ve davranışlar geliştirerek demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak benimsemeleri. Bu bağlamda öğretim programında vatandaşlık ve demokrasi eğitimi. bilginin taşıdığı değeri ve bireyin var olan deneyimlerini dikkate alan bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Demokratik katılımın ve demokratik yaşamın önemine inanarak kişisel ve toplumsal sorunların çözümüne katkı sunmaları. Görev ve Sorumluluklarımız adlı son temada ise birlikte yaşam alanlarının demokratikleşmesinde bireylere düşen görev ve sorumluluklar ön plana çıkarılmıştır. GENEL AMAÇLAR Bu program ile öğrencilerin. Böylelikle etkinlik merkezli. insan yaşam ve onuruna saygı duyulması ile ülkenin birlik ve bütünlüğünün korunup geliştirilmesi hedeflenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak temel hak ve özgürlüklerini kullanarak sorumluluklarını yerine getirmeleri. öğrencilere vatandaşlık. demokratik hak arama yollarını kullanma. hoşgörülü. Demokrasi bilincine sahip bir birey olarak. hak ve özgürlüklerin ihlallerinde demokratik çözüm önerileri getirme gibi beceriler hedeflenmiştir. Belirtilen görev ve sorumluluklarla. çevresiyle etkileşimine olanak sağlayan bir anlayış yaşama geçirilmeye çalışılmaktadır. demokrasi ve insan haklarıyla ilgili bazı temel kavramların yanı sıra insan haklarının korunup uygulanmasıyla ilgili farkındalık. kamu mallarını bilinçli kullanma. tutum ve davranış kazandırmak amaçlanmaktadır. Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi Öğretim Programı. Öğrencilerin karar verme süreçlerine katılım. adaletçi ve eşitlikçi uygulamaları destekleme gibi becerileri geliştirerek ulaşılabileceği varsayılmaktadır. devlete. öğrencinin kendi yaşantısını ve bireysel farklılıklarını dikkate alan. Paylaşılan ortak değerlerin korunması ve geliştirilmesinin önemini benimsemeleri. bağımsız. barıştan yana ve kendine güvenen bir birey olarak demokratik ve adaletli bir toplumun oluşmasına katkı sağlamaları. Atatürk ilke ve inkılâplarının önemini kavrayarak demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti Devletinin oluşmasına katkı sağlamaları. toplumsal yaşamı düzenleyen kurallara uyma. 6    . demokratik vatandaşlık bağlamında ele alınmıştır. duyarlılık. Tüm bu ihtiyaçlar doğrultusunda dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak öğretim programlarında yeni yaklaşımlar dikkat çeker duruma gelmiştir. bilinç.

15. Birlikte yaşama Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi Öğretim Programı ile öğrencilere kazandırılmak istenen değerler şunlardır: 1. uzak ya da yakın geçmişte bilgiye dönüştürdüğü verilerle bu derste edindiklerini ilişkilendirmesine ve böylelikle yeni beceri ve değerlere ulaşmasına da katkı sağlayacaktır. ilköğretim düzeyindeki diğer derslerde öğrencilere kazandırılması tasarlanan 8 becerinin yanında. Girişimcilik 8.Bu anlayış doğrultusunda Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi Öğretim Programı yapısal olarak. Her öğrenciye ulaşabilmek için öğrenme. İletişim 5. etkinlik temelli ve çoklu zekâ kuramını da içine alan bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Problem çözme 6. Öğrencilerin öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmalarına ve çevreleriyle etkileşim kurmalarına imkân tanır. 13. Kaynakları etkili kullanma 15. Bu becerileri şöyle sıralayabiliriz: 1. genel amaçlar ve kazanımların yanı sıra çeşitli temel beceri ve değerlerin verilmesi. beceri ve değerlerinin gelişmesini sağlayarak öğrenmeyi öğrenmenin gerçekleşmesini ön planda tutar. 3. 6. Millî. 4. 7. 8. 5. Öğrencilerin bilgi. Empati 13. 2. Program. öğretme yöntem ve tekniklerindeki çeşitliliği dikkate alır. Sosyal ve kültürel katılım becerisi 12. Öğrencilerin sahip oldukları hakları ve kültürel zenginliği görmelerini hedefler. Sosyal uyum 16. Ayrımcılığa duyarlılık 17. 3. 6. Yaratıcı düşünme 4. Bilgi teknolojilerini kullanma 7. güzel ve etkili kullanma 9. Eleştirel düşünme 3. Dayanışma Hoşgörü Sorumluluk Sevgi Saygı Yardımseverlik Diğerkâmlık Barış Onur Adil olma Özsaygı Paylaşma Vatanseverlik Özgürlük Uzlaşma Eşitlik Farklılıklara saygı duyma Kültürel mirası yaşatmaya duyarlılık 19. 17. 16. 7    . Türkçeyi doğru. 14. Doğrudan bilgi aktarmak yerine öğrencinin bilgiyi bizzat kendisinin yapılandırdığı bu yaklaşım aynı zamanda öğrencinin. kendine özgü bazı becerileri de kazandırmayı amaçlamaktadır. PROGRAMIN YAPISI Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi Öğretim Programı öğrenci merkezli. 1. Değişim ve sürekliliği algılama becerisi 11. Araştırma 2. inceleme ve araştırma yapmaya özendirir. Gözlem yapma 10. 11. 18. 5. 9. 10. Programda. Özyönetim 14. Öğrencileri gözlem. 4. Öğrencilerin fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmelerini amaçlar. manevi ve evrensel değerlere duyarlı olma 12. 2. öğrencilerin kazanımlar ve etkinlikler yoluyla bu beceri ve değerleri elde etmeleri amaçlanmıştır.

Demokratik tutumlar. yani sadece bilgi düzeyinde gerçekleşememektedir. görev ve sorumluluklar olarak değil. kazanımların gerçekleştirilmesinde hayati önemdedir. tartışma. 3. yapılandırmacı yöntem ve teknikler kullanılmalıdır. grup etkinlikleri. mektup yazma. ilgili temada verilecek beceri ve değer ifadelerini. eleştirilere katlanabilme. Kişi hak ve özgürlükleri. ihtilaflı konularda soğukkanlılık ve yansızlık gibi demokratik tutumlar konusunda azamî dikkat göstermelidir. Vatandaşlık. Soru-cevap. altı şapkalı düşünme. bir kısmının ya da bazı aşamalarının ev. yaratıcı drama vb. afiş hazırlama. 6. kullanılması önerilen araç ve gereçlerle dikkat edilmesi gereken noktaları ifade eder. Bu sembol. eleştirilere açık olma. Vatandaşlık ve demokrasi eğitimi kuramsal. Bu sembol. kaynak kişilerle yapılacak görüşmeleri ifade eder. 5. ilgili temayla ilişkilendirilebilecek diğer temaların adını. Çünkü bu eğitim. hoşgörü.VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA KULLANILAN SEMBOLLER Bu sembol. diğerkâmlık.) sınıf içinde yapılacağını gösterir. Bu sembol. insan hak ve özgürlüklerine duyarlı biri olması. hukuk kurallarının okunarak veya anlatılarak öğretilmesi şeklinde değil kazanıma uygun olarak kurgulanmış etkinliklerle kazandırılmalıdır. başarıyı takdir edebilme gibi duygu ve tutumlar öne çıkarılmalıdır. drama gibi öğretim yöntem ve teknikleri kullanılabilir. 1. 8    . tolerans. Dersin öğretmeninin bizzat kendisinin. 4. doğrudan yaşam pratiği ile ilgilidir ve çoklu zekâ yaklaşımını gerektirir. örnek olay incelemesi. Eğitim öğretim sürecinin her aşamasında önyargısızlık. münazara. bir sosyalleşme biçimi olarak görülmeli ve ortak demokratik değerler bilincinin oluşturulmasına dikkat edilmelidir. Bu sembol. görsel materyal okuma. kütüphane. 2. etkili iletişim. ilgili temayla ilişkilendirilebilecek diğer dersleri gösterir. hak ve özgürlükler bağlamında ele alınmalıdır. ilgili etkinliklerin (çalışma kâğıdı doldurma. ilgili kazanımlarını ve konularını gösterir. işlenecek konuların sınırlarını. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Ders içi ilişkilendirme Diğer derslerle ilişkilendirme PROGRAM’IN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi Öğretim Programı 8. konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarda yapılabileceğini. sanal alan gezisi. sınıflarda haftada 1 (bir) ders saati olmak üzere toplam 36 saatlik bir süre öngörülerek hazırlanmıştır. turnuva/istasyon. film izleme. yönetişim. beyin fırtınası. Bu nedenle öğretmen. rol yapma. grup çalışması. sorunların barışçıl çözümüne yönelik kararlılık gösterme. Bu nedenle yaşama daha fazla nüfuz eden öğrenci merkezli. ilgili etkinliklerin tümünün.

12. öğrenmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Öğrencilerin gözlem. vatandaşlık hak ve sorumlulukları ile demokrasi kültürünün konu alanı içinde ortaya çıkan uygulamalardan hareketle verilmelidir.5x27.7. öğretmen bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelidir. Öğretmen tarafından temanın yapısına uygun olan değerlendirme araç ve yöntemleri seçilmeli. ilgi ve ihtiyaçları da göz önüne alınmalıdır. benzeşim (simülasyon) programları. özgürlükleri.) dersin bir parçası olarak kabul edilmeli ve imkânlar ölçüsünde uygulanmalı. sadece öğrenme ürününü değil. 11. sanal alan gezileri düzenlenmelidir. Programdaki değerler. Öğrenci çalışma kitabı: 19. Ders kitabı:19. Etkinliklerin tasarlanması ve uygulanmasında pedagojik esaslar ve öğrencilerin gelişim düzeyleri göz ardı edilmemeli. 13. Dersin öğretiminde kullanılacak ders kitaplarının ölçüleri aşağıdadır: a. 9. inceleme ve araştırma yapmalarına. 8.5 ölçülerinde ve 4-6 forma b. gezi düzenlenemeyen mekânlara. telekomünikasyon hizmetleri (internet vb. Etkinlikler tasarlanırken okulun bulunduğu yerleşim biriminin sosyo-ekonomik ve sosyokültürel özelliklerinin yanı sıra dersin genel amaçları ve kazanımlarıyla farklı zekâ türlerine sahip öğrencilerin öğrenme stilleri.5 ölçülerinde ve 9-11 forma Değerlendirme. bulgular arasında anlam ilişkisi kurmalarına yardımcı olunmalıdır.5x27. 10. temaya konu olan insan hakları. film. Dersin işlenişinde fotoğraf. öğrenme sürecini de değerlendirmelidir. CD-ROM. çoklu ortam (multimedia) araçları. seçilen araç ve yöntemler. ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMALARINA AİT KAZANIM SAYILARI VE ORAN ÜNİTELER Her İnsan Değerlidir Demokrasi Kültürü Hak ve Özgürlüklerimiz Görev ve Sorumluluklarımız Toplam KAZANIM SAYILARI 6 10 10 12 38 ORANI (%) 15 27 27 31 100 SÜRE DERS SAATİ 6 9 9 12 36 9    .

fiziki durumu. öneri niteliğindedir. “kazanımı gerçekleştirmek” koşuluyla farklı etkinlikler de düzenleyip uygulayabilir. . öğrencilerin ve çevrenin özelliklerine göre ilgili. Dersin öğretmeni verilen etkinlikleri aynen kullanabileceği gibi okulun donanımı.TEMA VE KAZANIMLAR NOT: Kazanım tablolarında verilen örnek etkinlikler.

. [!] Öğrencilerin. [!] Kendisinin ve diğer insanların farklı özelliklere sahip olmasının doğal olduğu ve bu farklılıklara saygı duyulması gerektiği vurgulanır. Her insanın değerli ve onurlu olduğunu kabul eder. 3. 1. AÇIKLAMALAR [!] Kendi varlığından hareketle insan olmanın değeri vurgulanır.FARKLILIKLARIMIZLA ÖZELİZ: Öğrencilerin kendilerine has özelliklerini ve topluma yapabilecekleri katkıları drama tekniğini kullanarak ifade etmeleri sağlanır. [!] İnsanının çok boyutlu bir varlık olduğu açıklanır. HER BİREY ÖZELDİR: Her öğrenci kendini fiziksel ve duygusal özellikleri açısından anlatan bir sunu hazırlar. SINIF ÖRNEK ETKİNLİKLER BEN İNSANIM: Örnek metinlerden yola çıkarak metin analizi yöntemiyle insanın değerli ve onurlu olması ile ilgili kendi yaşantısından örneklerin de yer aldığı sunum hazırlanır. .VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ TEMA KAZANIMLAR Bu temanın sonunda öğrenciler. insan haklarının özündeki temel değer olduğu vurgulanır. 8. kendi özelliklerini fark etmelerinin önemi üzerinde durulur. insanın çevresini oluşturan diğer canlı ve cansız varlıkların da değerli olduğu dolayısıyla onlara karşı da duyarlı olunması gerektiği vurgulanır. 1. 2. [!] Kişisel özelliklerin ve farklılıkların insanların birbirini tamamlamalarına ve birlikte yaşamalarına yardımcı olduğu vurgulanır. TEMA HER İNSAN DEĞERLİDİR. Her bireyin kendine has özelliklerinin olduğunu kabul eder. [!] “İnsan onuru”nun. Kendi bireysel farklarının topluma neler katabileceğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. [!] İnsanla birlikte.

dostluk. sevgi. afiş vb. Türkçeyi doğru. saygı. hoşgörü. eşitlik. [!] Bu temada verilecek temel değerler: Saygı. sevgi. Kendisine ve çevresindeki kişilere değer verir. ARKADAŞIM DEĞERLİDİR: Öğrenciler ikişerli gruplara ayrılır. TEMA HER İNSAN DEĞERLİDİR. barış. İnsanın varlığının ve onurunun korunmasında insan haklarının rolünü fark eder. eleştirel düşünme. [!] Önyargı. DEĞERLER KARTI: Özgürlük. kardeşlik. [!] İnsan haklarının önemi vurgulanır. ) kullanarak anlatır. özsaygı. ayrımcılığa duyarlılık. 6. sosyal uyum. ayrım gözetmeksizin tüm insanlığın ortak değerleri olması vb. aşağılama gibi davranışların olumsuzlukları ve insan haklarının özündeki değerlerle bağdaşmadığı konusu. sosyal ve kültürel katılım. dayanışma kavramlarına ve insan olmanın bu değerlere sahip olmayı onları içselleştirmeyi ve onlar için çaba göstermeyi gerektirdiğine değinilir. empati. (İnsanın kişiliğini ve onurunu korumayı ve geliştirmeyi amaçladığı. resim.maddesine atıf yapılarak özgürlük. [!] Bu temada verilecek temel beceriler: Gözlem. kardeşlik. 5. araştırma.4. Öğrencilerden grup arkadaşının olumlu özelliklerini listelemeleri ve sınıfla paylaşmaları istenir. onur. girişimcilik. bilgi teknolojilerini kullanma. saygı. [!] İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 1. eşitlik. farklılıklara saygı. dışlama. adalet. dayanışma kavramları için birer kart oluşturulur. hoşgörü. örnekler verilerek vurgulanır. sevgi. dostluk. güzel ve etkili kullanma. evrensel yönü. eşitlik. Her öğrenci kendi kartındaki kavramı farklı yöntemler (drama. İnsanlığın/toplumun insanî değerler ve insanın çabaları ile korunup geliştirileceğini kabul eder. ZAMAN İÇİNDE İNSAN HAKLARI: İnsan haklarının insan varlığının ve onurunun korunması açısından nasıl bir gelişim izlediğine ilişkin zaman şeridi hazırlanır. iletişim. .) [!]Atatürk’ün insan hak ve özgürlüklerine verdiği önemi üzerinde durulur. yaratıcı düşünme. 1.

katılımcı. 1. amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunan bireylerle vurgulanır. sosyal adaletçilik. özgürlükçülük. Demokrasinin insana ve insan “CUMHURİYET FAZİLETTİR. 4. etkin ve sorumlu. uzlaşmacılık vb. çoğulculuk. ailede. olmanın gereklerini örneklerle Demokratik ortamların oluşması ve yerleşmesi demokratik davranış biçimini içselleştirmiş vb. 2. düşünce. insan haklarına saygılı olma. [!] Demokratik bir vatandaşın. kavrar. SINIF AÇIKLAMALAR [!] Demokratik yönetimlerin hukuk devleti olma. ve bunun korunmasının önemine dikkat çekilir. Demokratik bir vatandaş DEMOKRASİNİN ÖNCÜLERİ: sosyal adaletçi. [!] Önyargılı davranmanın bireyler arasındaki ilişkilere olumsuz etki ettiği üzerinde önemle durulur. hak ve özgürlüklere saygılı. Resimler birleştirilerek bütününde sağlaması gerektiğinin önemi vurgulanır. anlayış ve kültürel değerlerin Her grubun sınıfı tanımlayan resim yapmaları [!] Farklılıkların toplumun birlik ve beraberliğine katkı toplumsal yaşamı zenginleştirdiğini istenir. özelliklerine değinilir. inanç. ÖRNEK ETKİNLİK DEMOKRASİYİ TANIMLA: Beyin fırtınası yöntemi ile her öğrencinin demokrasiyi tanımlayan bir kelime söylemesi istenir. Farklı görüş. [!] Toplumdaki farklılıkların doğal olduğunun kabulüne 5. Okul Öğrenci Meclisi faaliyetlerine sergilenmesi çerçevesinde ele alınır. Bunlar tahtaya yazılır. Atatürk’ün sözlerinden örnekler verilir. 8. sivil toplum örgütlenmesini destekleyicilik. TEMA DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ . SEÇİM VAR: Demokratik bir seçimin bütün süreçlerini gösteren örnek uygulama yapılır.VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ TEMA KAZANIM Bu temanın sonunda öğrenciler. eşitlikçilik. özellikleri açıklar. okulda ve toplumsal çevrede demokratik 3. milli [!] Demokrasinin. Öğrenciler. bulunduğuna değinilir. figürü kapsayacak bir [!] Farklılıklara saygının dünya barışına da katkıda hikâye yazmaları istenir. aktif olarak katılırlar ve gözlemlerini not ederek sınıfa aktarırlar. ilgili biyografi çalışması yapılır. katılımcılık. eşitlikçi. insan onuruna yakışan ve bu özelliği nedeniyle diğer yönetim biçimlerinden ayrılan bir yönetim ve yaşam biçimi olduğuna vurgu yapılır. BİZİM SINIFIMIZ: Sınıf gruplara ayrılır. birleştirilir ve ortak bir tanıma ulaşılır. kullanılan renk.”: Bir iradesine verdiği önemi fark eder. 2. yönetim biçimi olarak cumhuriyet. [!] Konu. egemenlik ve demokrasi arasındaki ilişkiye [!] Milli egemenliğin anlamı ve önemi konusunda yönelik kompozisyon yazılır.Farklı tanımlarından yola çıkarak demokrasinin temel özelliklerini kavrar. Demokrasiyi bir yaşam biçimi OKUL ÖĞRENCİ MECLİSLERİ: ve insan haklarının özündeki değerlere uygun davranışlar olarak benimser. desen.

Ayrımcılığın çeşitli biçimlerini sorgulayarak ayrımcılık yapmama konusunda duyarlılık gösterir. konuları kapsayan sözlü tarih çalışması yapılır. KIZLAR OKULA: Eğitim. milliyet. bu nedenle tüm insan hakları belgelerinde yasaklandığı vurgulanır. dil. afiş ve broşür hazırlanır. [!] Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin insan haklarına aykırı olduğu üzerinde durulur. unsurlara dayalı ayrımcılık ve toplumsal dışlama küresel boyutta ele alınır. bölge. özellikleri açısından tanımlamaları istenir. tüm insan haklarından eşitlik koşulları içinde yararlanılmasını engellediği. TEMA DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ NASIL BAŞARDILAR: Yakın çevredeki meslek sahibi başarılı kadınlarla eğitimleri. 7. yerlere sunmaları veya göndermeleri sağlanır. 2. Bu özellikler cinsiyetçi bakış ve kalıplaşmış roller açısından tartışılır. mezhep. yaşanan bir sorunla ilgili demokratik çözüm [!] Sorunların çözümünde kuvvet ve şiddete başvurmayı önerileri geliştirmeleri. mesleğe başlamaları. . cinsiyet. 8.6. Karşılaştığı sorunların çözümünde demokratik tutum ve davranışları benimseyerek bu konudaki eleştirel yaklaşımları olgunlukla karşılar. din. konuyla ilgili rapor hazırlanır. sağlık ve benzeri alanlarda cinsiyete dayalı ayrımcılığın önlenmesi için düzenlenecek bir kampanyada kullanılmak üzere konuşma. EŞİTLİK GÜÇLENDİRİR: Kadın ve erkekleri fiziksel ve duygusal vb. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesinde kendi konumuna uygun sorumluluklar üstlenir. [!] Atatürk’ün kadın haklarına verdiği önemi belirten örnekler verilir. HAYDİ. iş ve ev hayatında yaşadıkları zorluklar. [!] Irk. [!] Edinilen bilgilerin farklı bakış açıları da kullanılarak ÖNERİYORUM: Öğrencilerin çevrelerinde analiz edilmesinin önemi açıklanır. [!] Her tür ayrımcılığın. sosyal sınıf/tabaka vb. başarı hikâyeleri vb. ARAŞTIR-YORUMLA: Ayrımcılıkla ilgili duyarlılık geliştiren yazılı ve görsel materyaller incelenerek. bu önerilerini sınıf ve hukuk dışı yolları reddeden yöntemlerin gereğine ve ortamında paylaşarak tartışmaları ve ilgili önemine vurgu yapılır. [!] Ayrımcılığı önlemenin hukuksal düzenleme ve önlemlerin yanında bireysel çabalar da gerektirdiği vurgulanır.

EL ELE BERABERCE: Deprem. yardımseverlik. kaynakları etkili kullanma. eleştirel düşünme. eşitlik. hoşgörü.9. dayanışma. H. 10. güzel ve etkili kullanma [!] Bu temada verilecek temel değerler: Saygı. diğerkâmlık. iletişim. paylaşma. KONUŞUYORUZ: Öğrencilerin araştırmaları sonucu elde ettikleri olumlu/olumsuz iletişim örnekleri sınıf ortamında drama yöntemi ile canlandırılır. farklılıklara saygı. karşılaştıkları sorunları nasıl çözdüklerini sorgulamaları sağlanır. [!] Herkesin fikirlerini ifade etmesine olanak sağlamanın önemi vurgulanır. işbirliği vb. araştırma. [!] Çağımızda toplumların karşı karşıya bulunduğu sorunların. Türkçeyi doğru. Bektaşi Veli vb. BİRLİKTE YAŞAM İÇİN DİYALOG: Mevlana. [!] Paylaşma. ayrımcılığa duyarlılık. yangın. olaylarda toplumların birlikte hareket etmelerine ilişkin kampanya hazırlanır. sel. adil olma. sevgi. her düzeyde işbölümü ve işbirliğini zorunlu kıldığı vurgulanır. problem çözme. Birlikte yaşama kültürü için diyalog ve etkili iletişimin önemini fark eder. girişimcilik. birlikte yaşama. kavramlara EĞER İSTERSEN: Birlikte çalışma süreçlerinde vurgu yapılır. İşbölümü ve işbirliğinin. . demokratik toplum yaşamı için taşıdığı önemi örneklerle açıklar. hoşgörü. salgın hastalık vb. sorumluluk. empati. Yunus Emre. kişilerden konuyla ilgili özlü sözler sınıf ortamında birlikte yaşama açısından değerlendirilir. yaratıcı düşünme. [!] Bu temada verilecek temel beceriler: Gözlem yapma.

HAKLAR PANOSU: Bir pano oluşturulur. 2. BM Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi metinlerinden örnekler verilir. 3. idari ve yargı mercilerine başvurma konuları öğrenci düzeyine uygun olarak verilir. TEMA HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİM İZ [!] Kişinin hak ve özgürlüklerini kullanırken başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı duyması gerektiği vurgulanacaktır. hangi hak ve özgürlüklerini kullanamadıklarını. 1. düşünce. çalışma. haklar üzerinde durulur. dilekçe hakkını kullanma. özgürlük ve sorumluluk arasındaki ilişkiyi fark eder. . seçme ve seçilme hakkı vb. Öğrencilerden bu hakları farklı yöntemlerle (resim. Çocuk Hakları Sözleşmesi.VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ TEMA KAZANIMLAR Bu temanın sonunda öğrenciler. konut dokunulmazlığı. ÖZGÜRLÜKLERİM VE SORUMLULUKLARIM: Öğrencilerden bir gün içerisinde hangi hak. AÇIKLAMALAR [!] Öğrencilerin kendi haklarını ve özgürlüklerini örneklendirmeleri ve bu doğrultudaki sorumlulukları ile ilişkilendirmeleri sağlanır. fotoğraf. Kendisinin. kolluk kuvvetleri.) anlatmaları istenir. dilekçe. Hak. eğitim. 4. İnsan haklarının ve özgürlüklerinin herkes için doğuştan ve vazgeçilmez olduğunu kavrar. Bu panoya öğrencilerin haklarıyla ilgili sorunlarını ve önerilerini yazmaları istenir. SINIF ÖRNEK ETKİNLİKLER HAKLARIM. afiş. ailesinin ya da çevresinin yaşantısından hareketle hak ve özgürlüklere örnekler verir. drama vb. özel hayatın gizliliği. [!] Temel hakların Anayasamızla güvence altına alındığına vurgu yapılır. hangi sorumluluklarını yerine getiremediklerini listelemeleri ve bunları birbirleriyle ilişkilendirmeleri istenir (1 ve 2. Sahip olduğu hakların korunup geliştirilmesinde demokratik hak arama yollarını kullanır. [!] Kamuoyu oluşturma. yaşama. [!] Kişi dokunulmazlığı/özgürlüğü ve güvenliği. kazanım) BENCE ÇOCUK HAKLARI: Çocuk Hakları Sözleşmesinin maddeleri fişlere yazılarak öğrencilere dağıtılır. [!] Adalete kolay ve hızlı erişim ve koruyucu hukuk uygulamalarına değinilir. örgütlenme. sağlık. özgürlüklerini kullanabildiklerini ve hangi sorumluluklarını yerine getirdiklerini. inanç ve ifade özgürlüğü. [!] Demokratik ve barışçıl hak arama yollarına değinilir. 8. [!] Hak kavramı işlenirken İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi. 3.

şiddete maruz kalma. TEMA HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİM İZ 6. ÇÖZÜM NEDİR? Medyadan hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği örnek bir olay sınıf ortamında tartışılır. HABER YAPIYORUM: Öğrencilerin çocuk haklarıyla ilgili çalışmalar yapan STK’ları araştırarak bunlarla ilgili görsel ve yazılı haberleri sınıfta paylaşmaları istenir. Hak ve özgürlüklerin demokratik bir ortamda gerçekleşebileceğini fark eder. karikatür. [!] Çözüm arayışlarında hukuk ve insan haklarını temel alan demokratik çözüm yollarının geliştirilmesinin gerektiğine vurgu yapılır. fotoğraf. [!] Düşüncenin üretilmesinde ve özgürce ifade edilmesinde demokratik ortamın önemi üzerinde durulur. ayrımcılık. topluma ve devlete düşen görevler ile ilgili üç ayrı broşür hazırlanır. film vb. [!] Demokratik ortamın özgür ve bağımsız kararlar alabilen birey olma açısından önemi vurgulanır. Hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği durumlara ilişkin demokratik çözüm önerileri geliştirir. Hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesinde sivil toplum kuruluşlarının önemini kavrar. yaşam ve onurunu tehdit eden sorunlardan özellikle dışlanma. En başarılı çözüm önerisi demokratik usullerle seçilerek sınıf panosunda sergilenir. ÖZGÜRLÜĞÜN OLDUĞU YERDE ÖZGÜRSÜN: Öğrencilere demokratik olan ve olmayan iki ortamın karşılaştırıldığı drama/skeç çalışması yaptırılır. eğitim hakkından yoksun bırakılma gibi sorunlar ele alınır. haber.5. [!] Hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği durumlara örnek olarak yaşanmış bir olay. 3. MÜNAZARA: Öğrencilere belirlenen bir konuda münazara yaptırılır. SİZ OLSAYDINIZ: Çocukların. . Sınıf ortamında tartışılır. Münazara sırasında öğrencilerin demokratik bir ortamda fikirlerini özgürce ifade etmeleri sağlanır. örnekler verilebilir. çocuk işçiliği. Bu konuda bireye. Örneklerin seçiminde pedagojik esaslar ve öğrencinin gelişim düzeyi dikkate alınmalıdır. Çözüm önerileri geliştirilir. 7.

10. 7. eleştirel düşünme. NE VAR NE YOK? Öğrencilerin insan hakları ile ilgili gelişmelerle hakkında gazete. [!] Eğitim. değişim ve sürekliliği algılama. [!] Toplumda demokrasinin. [!] İnsan hakları ile ilgili gelişmeleri izlemede kitle iletişim araçlarının rolleri farklı boyutlarıyla değerlendirilir. TV. yaratıcı düşünme. iletişim. adil olma. İnsan hakları ile ilgili gelişmeleri takip etmeye istekli olur. konularda faaliyet gösteren STK’lara vurgu yapılır. kültürel mirası yaşatmaya duyarlılık. vb. milli. Hukukun üstünlüğünü kabul eder. haberler bularak sınıfta paylaşmaları istenir. çevre. adaletin ve güven duygusunun tesisi için hukukun üstünlüğüne ve yargı bağımsızlığının önemine vurgu yapılır. Demokratik yönetimlerde sivil toplum kuruluşlarının işlevini ve sivil toplum kuruluşlara katılımın önemini kavrar.8. Türkçeyi doğru. [!] Bireylerin hak ve özgürlüklerini güvence altına almanın hukuk devletinin bir görevi olduğu vurgulanır. bilgi teknolojilerini kullanma. internet. 3. dayanışma. KİM NE YAPAR? Öğrencilerin insan hakları konusunda çalışma yapan kurum ve kuruluşlara ait bilgi toplamaları ve sınıfta paylaşmaları istenir. araştırma. KURAL KOYUYORUM: Öğrenciler sınıfları için kendi demokratik kurallarını oluşturur ve uygular. 9. [!] İnsan haklarına ilişkin gelişmelere örnekler verilir. kadın ve çocuk hakları vb. manevi ve evrensel değerlere duyarlı olma STK OLUŞTURUYORUZ: Öğrencilere kendilerinin belirleyeceği bir konuda faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu kurdurulur. . sorumluluk. TEMA HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİM İZ [!] İnsan hakları ile ilgili çalışmalara gönüllü katılmanın önemi vurgulanır. [!] Bu temada verilecek temel değerler: Özgürlük. sosyal ve kültürel katılım. sağlık. kazanım [!] Bu temada verilecek temel beceriler: Gözlem yapma. girişimcilik. araştırma. uzlaşma. güzel ve etkili kullanma. dergi. problem çözme.

okuluna ve çevresine karşı görev ve sorumluluklar ve bunların önemi örneklendirilir. AÇIKLAMALAR [!] İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi. İçinde yaşadığı topluma ve tüm insanlığa karşı sorumluluklarının bulunduğunun bilincine varır ve bunları yerine getirmek için çaba harcar. Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi uluslar arası belgelerin yanı sıra. Kendisinin ve başkalarının yaşamına ve onuruna saygı duyar. yardımlaşmak. toplumsal eşitliği engelli ve ihtiyaç sahibi arkadaşlarına yardım etme vb. 4. YARDIMLAŞIYORUZ: Öğrencilerin daha toplumun ve insanlığın refahı. [!] Çalışmak. [!]İnsancıl eylem kavramına değinilir. Mesnevi. 1. Yapılacak çalışmalar demokratik bir şekilde planlanır ve bu doğrultuda gerçekleştirilir. barış ve küçük sınıflardaki öğrencilere ders çalıştırma ya da huzurunu sağlamak.VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ TEMA KAZANIMLAR Bu temanın sonunda öğrenciler. önerilerini ilgili yerlere sunarlar. üretmek. 3. Kendisinin ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi için sorumluluk üstlenmenin önemini fark eder. konularda görev almaları sağlanır. [!] Sorumluluk üstlenmenin insanî bir davranış olduğu ve sorunların çözümüne katkı sağladığı vurgulanır. gerçekleştirmek konularına değinilir. . Demokratik ve insan haklarına saygılı bir çevrenin oluşmasında görev ve sorumluluklarını bilinçle yerine getirir. [!]Atatürk’ün ülkemizin her alanda kalkınıp gelişmesi için yaptığı çalışmalara örnekler verilir. metinlerden düzeye uygun ve konuyu destekleyen örnekler verilir. [!] Veda Hutbesi. 8. kitle iletişim araçlarından okudukları ya da izledikleri ve insan yaşamına ve onuruna aykırı olduğu tartışılmaz bir olayın kahramanının kendileri olmaları durumunda neler hissedeceklerini yazmaları istenir. [!] Özsaygı ve onurlu davranış kavramları kişisel sorumluluk açısından ele alınır. Öneriler geliştirir. [!] Ailesine. Makalat vb. TEMA GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ 2. [!] Atatürk’ün yurtta ve dünyada barışa verdiği öneme örnekler verilir. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ: Öğrenciler okullarında eğitim kalitesinin artırılması için TKY grubu oluştururlar. SINIF ÖRNEK ETKİNLİKLER EMPATİ: Öğrencilerden. KATILIMCI DEMOKRASİ GRUBU: Öğrenciler kendilerini ilgilendiren konularda görüşlerinin alınması ve paydaş olarak kabul edilmeleri için bir grup oluştururlar. 4.

konut dokunulmazlığı. 7. [!]Ailede. ahlak. ailenin korunması. [!]Örnekler günlük hayattan (trafik kuralları. [!] Katılımcılık ve etkin vatandaşlık vb. arkadaş grubu içerisinde alınan karar verme süreçlerinde etkin ve sorumlu olmanın önemine ilişkin örnekler sınıfta paylaşılır/tartışılır. örf ve adetler vb). hikâye yazma.kurallara örnekler verilir. afiş. okul kuralları. [!] Toplum yaşamını düzenleyen (hukuk. [!] Anayasamızın 2. Karar verme süreçlerine katılmanın önemini bilir ve kendi konumuna uygun sorumluluklar üstlenir. yükümlülükleri belirtilir. her grup toplum yaşamını düzenleyen bir kuralın gerekçelerini farklı tekniklerle sunar. insan haklarına saygılı olmak ve vatandaşlara karşı sorumluluklarını yerine getirmek vb. okulda. KURALLAR OLMASAYDI: Sınıf gruplara ayrılır. film vb. maddesinde sıralanan devletin nitelikleri ile devletin görev ve sorumlulukları arasında nedensellik ilişkisi kurulur. Devletin vatandaşlarına karşı görev ve sorumluluklarına örnekler verir.) seçilir. TEMA GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ 5. özel hayatın gizliliği gibi konularla ilgili bülten hazırlanır. [!] Devletin hak ve özgürlükleri korumak.) BEN DE VARIM: Aile.4. (Drama. Toplum yaşamını düzenleyen kurallara uymanın sorumluluğunu üstlenir. kavramlar ilişkilendirilir. şiddetin önlenmesi. . işyeri kuralları vb. çevrede ve toplumda karar verme süreçlerine katılım örneklendirilir. VATANDAŞ BÜLTENİ: Devletin görevlerinden. okul. 6.

[!] Vatandaş olarak sorumluluklarımıza örnekler verilir. [!] Toplumsal birlikteliğimizi sağlayan ögelere ÖDÜLLÜ YARIŞMA: Toplumsal değerlere ilişkin örnekler verilir. resim. Toplumun birlik ve beraberliğini sağlayan değerleri tanır ve bunları koruma/geliştirme konusunda sorumluluk üstlenir. tesisler vb. TEMA GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ . üzerinde durulur. afiş. film vb.) GÖRÜŞME: Toplumun birlik ve beraberliğine dönük [!] Millî.8. 9. yaşlı. milli birlik ve beraberliğe etkisini üzerinde durularak Atatürk’ün bu konudaki sözlerinden örnekler verilir. TÜRKİYE İÇİN HEP BİRLİKTE: Birlik ve beraberlik ve bir arada yaşamanın önemine ilişkin örneklerle ilgili sunu hazırlanır. [!] Kamu mallarının ve ortak yaşam alanlarının OKULUMU GÜZELLEŞTİRİYORUM: (okullar.(Askerlik. 11. Kamu mallarının ve ortak yaşam alanlarının korunmasında sorumluluk üstlenir.) [!] Toplumun bir arada barış ve huzur içinde yaşayabilmesi ve ülkemizin daha da gelişebilmesi için vatanseverliğin ve birlik-beraberliğin önemi üzerinde durulur. kişilerin hayatını kolaylaştıracak çalışmalar planlanır ve sınıfta sunulur. yaşlı vb. 4. BİYOGRAFİ ÇALIŞMASI Toplum yararına çalışmalarda rol almış kişilerle ilgili biyografi çalışması yapılır. toplu taşım araçları. 10.(Bir milletin/toplumun birlik ve hikâye. yakın çevresinden. dil. parklar. ahlaki düzenlenir. oy kullanma vb. Vatandaşlık görevlerinin ülkenin ve toplumun birlik ve beraberliği açısından önemini kavrar. insanî. sosyal Öğrencilere okullarını/çevrelerini güzelleştirecek. tarih.) dikkatli kullanılması ve bunlara kendileri için daha yararlı hale getirebilecek bir zarar vermekten kaçınılmasının gerekliliği proje/etkinlik çalışması yaptırılır. din. vurgulanır. kimsesiz çocuklar vb. [!] Dayanışmanın. her grup engelli. manevî ve kültürel değerlere hakkında ailesinden. ilgili değerleri korumanın ve geliştirmenin önemi kurum kuruluşlardan kişilerle görüşmeler yapılır. kişilerin toplumla uyumlu ve mutlu bir yaşam sürdürebilmeleri için gerekli koşulların sağlanması konusunda önerilerde bulunur. Engelli. konularda ödüllü bir yarışma bütünlüğünü sağlayan. vergi vermek. SİZ OLSAYDINIZ? Sınıf gruplara ayrılarak. [!] Cumhuriyet’ten sonra vatandaşlık hak ve görevlerinde meydana gelen bazı gelişmelere Atatürk’ün sözlerinden ve ya uygulamalarından örnekler verilir. ahlâkî. vurgulanabilir. değerler vb.

farklılıklara saygı duyma. birlikte yaşama [!] Bu temada verilecek temel değerler: Adil olma. sorumluluk. insanlığı tehdit eden hastalıklar. dayanışma. özsaygı. problem çözme. eşitlik. sosyal ve kültürel katılım. Toplumsal sorunların çözümünde konumuna uygun çözüm önerileri geliştirir. sorunlara değinilir. araştırma. eleştirel düşünme. sosyal uyum. yoksulluk. çölleşme. onur.[!] Açlık. çevre kirliği. hoşgörü. küresel ısınma. girişimcilik. bilgi teknolojilerini kullanma. . özyönetim. sevgi. [!] Bu temada verilecek temel beceriler: Gözlem yapma. trafik. göç. değişim ve sürekliliği algılama. işsizlik. yardımseverlik. kaynakları etkili kullanma. ÇÖZÜM PANOSU: Belirlenen bir sorun ile ilgili çözüm panosu oluşturulur. empati. [!] Birey olarak sorumluluk almanın sorunların çözümüne katkıda bulunduğu vurgulanır. vatanseverlik 12. manevî ve evrensel değerlere duyarlı olma. kültürel mirası yaşatmaya duyarlılık. israf. yaratıcı düşünme. barış. kaynakların azalması vb. millî.

23 . Grup değerlendirme. Bu programda değerlendirme. Bir soru. Seçenekler de öğrencinin önüne konulan muhtemel cevaplardır. Çoktan Seçmeli Sorular: Daha çok bilgi. Açık Uçlu Sorular: Bu tip sorularda cevabın içeriği. beceri ve tutumlarını sergileyebilecekleri çoklu değerlendirme fırsatları sunulmalıdır. öğrenme sürecine önem vererek öğrencinin gelişimini izlemeyi amaçlar. eşleştirme. eleştirel düşünme. Soru cümlesi. Grup Değerlendirme: Öğrencilerin. Öğrenmede bireysel farklılıkları dikkate alan. Ancak. kazanımları ve kendine özgü beceri ve değerleri nedeniyle ölçme ve değerlendirmesinin de kendine özgü bir yapı taşıması gerekmektedir.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ölçme ve değerlendirme. 20112012 yılından itibaren ise zorunlu ders olarak okutulacaktır. kazanımın ifade edildiği veya sorunun sorulduğu kısımdır. Öğretim programlarının öğrencilere kazandırılmasını öngördüğü üst düzey bilgi. süreç içerisindeki gelişimine ilişkin geri bildirim sağlamak amacıyla yapılır. soru cümlesi ve eksik cümle olmak üzere iki türlüdür. beceri ve tutumlara ilişkin doğrudan veri toplayabilmek için alternatif ölçme değerlendirme araç veya yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir. karar verme. Kısa cevaplı sorular. Öğrencilerin kazandığı bilgi. arkadaşlarının hazırladığı ödevler. bir sembol ya da en çok birkaç kelime ile cevaplanabilen soru türüdür. Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersi. Öğrenciler. problem çözme. bireyin kendine özgü özelliklerini ön plana çıkararak herkesin sahip olduğu bilgilerle yeni aldığı bilgileri kendine özgü biçimde yapılandırdığını kabul eden ve bu nedenle de öğretim yöntem ve tekniklerinin mümkün olduğunca çeşitlendirilmesi gerektiğini vurgulayan öğrenme yaklaşımlarına göre ölçme ve değerlendirmede de öğrencilere bilgi. Yaratıcı düşünme. Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Öğretim Programının temaları. beceri ve tutumların sadece geleneksel ölçme ve değerlendirme araç veya yöntemleri olarak bilinen çoktan seçmeli. raporlar vb. eksikliklerini belirlemek. grupların çalışmalarındaki yeterlik düzeylerini değerlendirirken kendilerinin eleştirel düşünme becerileri gelişir. çalışmalarını değerlendirmesidir. Her iki ölçme ve değerlendirme araç veya yöntemlerinin birlikte ve dengeli bir şekilde kullanılması önerilmektedir. ilköğretim okulları haftalık ders çizelgesinde 8. uzun veya kısa cevaplı sorulardan oluşan yazılı sınavlar ya da testler kullanılarak ölçülmesi mümkün ve yeterli değildir. öğretme sürecinde öğrencilerin başarılarını saptamak. zihinsel beceri ve yeteneklerin ölçülmesinde kullanılır. öğretmene öğrencilerin gelişim ve yeterlik düzeyleri hakkında geri bildirim sağlar. boşluk doldurma. niteliği ve uzunluğu açısından cevaplayıcı serbest bırakılır. doğru yanlış. 2010-2011 öğretim yılında ders notla değerlendirilmeyecek. sınıflarda haftada bir saat okutulacak seçmeli dersler arasında yer almıştır. Aşağıda Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersinde kullanılabilecek bazı ölçme araçları ve yöntemleri ile ilgili kısa bilgiler verilmiştir: Kısa Cevaplı Sorular: Bir kelime. soru cümlesi ve seçeneklerden oluşur. öğrencilerin yanlı davranışlarını önlemek için ölçütlerin öğrencilere verilmesi yararlı olur. araştırmalar. Grup değerlendirmede. karnede öğrencinin bu dersi aldığı belirtilecektir. öğrenme. analiz sentez ve değerlendirme becerilerinin ölçülmesinde kullanılabilir. projeler. alternatif ölçme değerlendirme araç veya yöntemlerinin kullanılması geleneksel ölçme değerlendirme araç veya yöntemlerinin kullanılmayacağı anlamına gelmemektedir.

Uygulamada hız ve zaman önemlidir. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri hakkında iyi bilgi sağlarlar. Gözlem. Bunlar öğrencinin hedeflenen düzeye gelip gelmediğini belirlemek için kullanılır. 24 . • Kendini değerlendirme. Kontrol listeleri gözlemlerin kaydı için kullanılmalı. Başlangıçta kendini değerlendirme. Öz değerlendirme öğrencilerin okulda yaptıkları çalışmaları. görüş geliştirme. Kontrol listeleri. not verme amaçlı kullanılmamalıdır. Öz Değerlendirme: Belli bir konuda bireyin kendi kendisini değerlendirmesine öz değerlendirme denir. öğrencilerin deneyimsizliği nedeniyle yanılgılara neden olabilir. Proje konuları zümre öğretmenleri tarafından belirlenebileceği gibi öğrenciler de kendi ilgi duydukları alanlara göre bireysel ya da grup hâlinde proje konusu belirleyebilirler. öğrencilerin çalışmaları hakkında ve konuları nasıl anladıkları konusunda anlama düzeylerinin daha iyi değerlendirilmesine yardım eder. Bu tur değerlendirmenin olumsuz yönleri de vardır. kavrama ve hitap düzeyleri hakkında bilgi toplamak için uygun araçlardır. Verilen proje konuları öğrencilerin düzeyine uygun ve yerel imkânlara göre yapılabilecek nitelikte olmalıdır. özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunma amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmalardır. Görüşme (Mülakat): Öğrencilerle yapılan görüşmeler. araştırma ve yorum yapma. Proje: Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak. dereceli puanlama anahtarı ya da akran değerlendirme ölçekleri ile değerlendirme yapılabilir. Kontrol listelerinin dersin işlenişi ya da ilgili etkinliğin gerçekleştirilmesi sırasında doldurulması daha yararlı olacaktır. • Sınıf içi tartışmalara katılımlarını. Öğretmen. konumsa. Yine de öğrenciler daha fazla deneyim kazandıkça aldıkları kararlar daha doğru olacaktır. Aşağıda bazı örnek görüşme soruları verilmiştir: _ Bir olayı (konuyu. • Kendini değerlendirme ile öğrenci surecin bir parçası olduğunu hisseder. • Öğrencilerin değişik durumlarda davranışlarını kontrol altına almalarını sağlar. dil sanatları gibi birçok alanda kullanılabilir. öğrencilerin kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardım eder. öğrencilerin: • Soru ve önerilere verdikleri cevapları. Kontrol Listesi: Kontrol listeleri. dil eğitimi. gözlenmesi istenen bilgi. fikri) değişik yolla açıklayabilir misin? _ Bu etkinliği tekrar yapsaydın aynı sonuçları bulur muydun? _ Bu etkinliği daha kolay yapmanın başka bir yolu var mı? _ Bu konuyla ilgili “gerçek yaşamından” bir örnek verebilir misin? Sözlü Sunum: Sözlü sunum. yöntemi. nasıl düşündüğünü ve nasıl yaptığını değerlendirmelerini gerektirir. • Kendilerine dışarıdan bakma yetisi gelişir. Listeler sıklıkla kullanılabilecek şekilde tasarlanmalıdır. beceri ve tutumların listesidir. Genellikle kendi performanslarını değerlendirirken yanlılığın varlığı göz ardı edilmemelidir. • Performansının düzeyi hakkında karar vermek için kişisel ya da kişiler arası kıstas koymada ve öğrencinin motivasyonunun yükselmesinde öğrencilere fırsat verir. bireyin kendi yeteneklerini kendilerinin keşfetmelerine yardımcı bir yaklaşımdır. yeni bilgilere ulaşma. Öz değerlendirme. Sözlü sunumlar öğrencilerin hatırlama. öğrenciler hakkında doğru ve çabuk bilgi sağlar. istedikleri bir alanda/konuda inceleme.Gözlem: Öğrenci performanslarının görülebildiği bazı alanlarda bu yöntem kullanılabilir. • Grup çalışmalarına ve tartışmalarına katılımlarını. Aynı zamanda problem çözme becerileri de bu yöntemle ölçülebilir.

kendi yaptıklarınızdır. öğrencilerin bir ya da birkaç alandaki çalışmalarını. bunları eyleme dönüştürmelerini sağlayacak durum ve ödevler olarak tanımlanabilir. Sınıf içi etkinliklerin öğrencinin secimi sonucunda bir araya getirilip. • Performans değerlendirme. • Öğrenciler performans ödeviyle dereceli puanlama anahtarının bir örneğini alırlar. öğrenme türleri gibi bireysel özellikleri dikkate alınarak. eğitsel ve kişisel yönden daha iyi yönlendirebilecekler. öğrencilerin. öğrencinin başarısı için bir yol haritasına dönüşür. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının eğitim sistemi içerisindeki kullanılış amaçlarının geniş bakış açısı içinde ele alınması bu uygulamalardan elde edilecek faydanın en üst düzeye çıkmasını sağlayacaktır. • Performans değerlendirme süreç içine yayılmıştır. • Başarılı bir değerlendirme yapmak için her bir performans ödevi bir dereceli puanlama anahtarı (rubric) ile esleştirilmelidir. aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme yöntemidir. geçirdiği evreleri gösteren başarılarının koleksiyonudur. En faydalı dereceli puanlama anahtarı. Belirtilen çok sayıda ölçme değerlendirme araç veya yöntemlerinin uygun ve etkili bir şekilde kullanılması sayesinde öğretmenlerimiz. Böylece değerlendirme surecinde. öğrencinin günlük yaşamındaki problemleri nasıl çözeceğini ve problem çözmek için sahip olduğu bilgi ve becerileri nasıl kullanacağını göstermesini ister. harcadığı çabayı. öğrencinin yeni bilgiyi yapılandırmasını gerektirir. • Gözlenebilen bir performans veya somut bir ürünle sonuçlanmaktadır. Öğrenci Urun Dosyası (Portfolyo): Öğrenci urun dosyası.Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubric): Dereceli puanlama anahtarı. yansıtılmasıyla oluşan öğrenci urun dosyası. Bu nedenle iyi tanımlanmış bir ölçütle değerlendirmelidir. • Öğrencilerine başarılarının karşılığı olarak daha güvenilir notlar verebileceklerdir. • Öğrencilerinin sahip oldukları yeterlik alanlarını belirleyerek onları özellikle mesleki. Herhangi bir çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır. zamana bağlı değildir. • Dereceli puanlama anahtarı. • Öğrencilerinin öğrenme eksikliklerini zamanında ve yerinde tespit edebilecekler ve bu sayede sınıf içi öğretim uygulamalarıyla ilgili planlama yaparken öğrenme eksikliklerinin oluşumuna yol açan etkenleri belirleyerek bunların giderilmesi için gerekli önlemleri alabilecekler. velisinin ve öğretmenlerinin izleyebilmesine olanak sağlayan bir çalışmadır. • Performans değerlendirme. Ödevi tamamlamak için değişik yollar bulunmaktadır. sınav saatleriyle sınırlandırılmaksızın geniş bir zaman diliminde çalışma ve tekrar yapma. • Öğretim yöntem ve tekniklerinin ne derece etkili olduğunu değerlendirebilecekler. • Performans değerlendirmeyle öğrenciler. • Öğrencilerinin öğrenme düzeylerini arttırabilecekler. oluşturulan ölçütlere göre yeterlik derecelerini ortaya koyma olanaklarına sahip olurlar. Öğrencinin gelişimini. • Performans ödevlerinde. Performans Değerlendirme: Performans değerlendirme. 25 . tek bir cevap yoktur. Bu noktada sorumluluğun çok büyük kısmı uygulamalardan birinci derecede sorumlu olan öğretmenlerdir. öğrenciler kendilerinden ne beklendiğini bilerek çalışmalarını ona göre yönlendirirler. performansı tanımlayan ölçütleri içeren puanlama rehberidir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME FORM ÖRNEKLERİ 26 .

Gözlemlerini dikkatli bir şekilde yapar. 6. GÖZLEM 1. ARAŞTIRMA. 2. 3. : ……………… Sınıfı : ……………… AÇIKLAMA: Bu form. Araştırma ve inceleme sonucunda genellemeler yapar. İNCELEME. Toplam II. Bilgi toplamak için çeşitli kaynaklara başvurur. 4. Toplam GENEL TOPLAM 27 . 5. 3. Dersi iyi dinlediği izlenimi veren sorular sorar. Gözlemleri sonucunda mantıksal çıkarımlarda bulunur. 5. etkinlik süresince öğrencilerin. yapılan çalışmalara katılma düzeylerini gözlemeniz amacıyla hazırlanmıştır. Bilgi kaynaklarına nasıl ulaşacağını bilir. Yeni ve özgün sorular sorar. İnceleme ve araştırma ödevlerini özenerek yapar. 4. Derse değişik yardımcı kaynaklarla gelir. DERSE HAZIRLIK 1. Görüşü sorulduğunda söyler. 3. Belirttiği görüşler ve verdiği örnekler özgündür. 2. ETKİNLİKLERE KATILMA 2. Hiçbir zaman 1 DERECELER Nadiren Bazen Sıklıkla 2 3 4 Her zaman 5 BECERİLER I. 4. Kendisine verilen kaynaklarla yetinmeyip başka kaynaklar araştırır.ÖĞRENCİ GÖZLEM FORMU Tema adı: ……… Adı ve soyadı : ……………… Nu. Toplam III. Derse hazırlıklı gelir. Ulaştığı kaynaklardan etkin bir biçimde yararlanır.

hazırlayacağınız proje sonucunda neye ulaşmak istediğinizi belirleyiniz. Proje çalışması içinde belirlenen durumun ya da sorunun ayrıntılı biçimde tanımlanması (Bu kısımda projenin amacı belirtilmekle birlikte durum ya da sorun net biçimde açıklanmalı ve açıklama 2. basamak: Çalışmalarınızın sunumunu yapınız. grafik. 3 sayfayı geçmeyecek şekilde anlatılmalıdır. internet.) 5. gazete haberi. Projenin konusu (Konu açık ve net bir biçimde ifade edilmiş olmalıdır. basamak: Çalışmalarınızı rapor hâline dönüştürünüz. Bu kaynaklar. TV.) 4. basamak: Bir önceki basamakta yaptığınız incelemeler sonucunda belirlediğiniz konunun önemini. 6. 28 . 3 sayfayı geçmeyecek biçimde olmalıdır. istatistik ve çizimlerinizle destekleyerek poster hâline dönüştürünüz. basamak: Bu aşamada. 3 sayfayı geçmemelidir. basamak: Ulaştığınız kaynaklardan elde ettiğiniz bilgileri değerlendirerek çözüm önerileri üretiniz. Süre: İki ay Çalışma içeriğinde yer alması gereken konu başlıkları 1. kütüphane. seçmeyi düşündüğünüz konuyu araştırıp araştıramayacağınıza. Geliştirme sürecinin açıklanması (Bu aşamada toplanan bilgilerden yola çıkılarak bir ürün ortaya koymaya yönelik ya da öneriler geliştirmeye dönük yapılanlar 2. Not: Bu konular dışında ilgi duyduğunuz bir konuyu da belirleyebilirsiniz. Kaynakça Proje hazırlanırken izlenecek basamaklar 1. 7.PROJE ÇALIŞMASI Seçilebilecek konular 1. 5. neden bu konuyu seçtiğinizi. konuyla ilgili kaynaklara ne düzeyde ulaşacağınıza ilişkin inceleme yaparak konu seçimine hazırlık yapınız. basamak: Seçtiğiniz konu ile ilgili yeterli bilgiye ulaşmak amacıyla gerekli kaynaklara ulaşınız. tablo. Bu çözüm önerilerini belirleme nedenlerinizi ortaya koyunuz.) 3. 8. basamak: Raporu resim. 4. radyo ve konuyla ilgili kaynak kişiler olabilir.) 2. 2.). Projenin adı (1–15 sözcük arası olmalıdır. basamak: Bir önceki basamakta ulaştığınız tüm kaynaklardan elde ettiğiniz bilgilerden faydalanarak oluşturduğunuz bilgileri metne dönüştürünüz (Oluşturacağınız metin 2. Sonuç ve öneriler 6. Öğretmeniniz ile araştırmayı düşündüğünüz konuyu paylaşarak konu belirlemede ondan yardım alınız. 3. 2.

Çalışmalarım sırasında planıma uygun hareket ettim. Çalışmalarım sırasında değişik materyallerden yararlandım. 2. 6. Her zaman Bazen Hiçbir zaman Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve yorumlarım: …………………………………. 4. 29 . ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………….ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU Adı ve soyadı: Nu. Planlı çalışmaya özen gösterdim. DERECELER DEĞERLENDİRİLECEK TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1. Araştırmada çeşitli kaynaklardan yararlandım. 3. Öğretmenimin önerilerini dinledim.. 5. Sorumluluklarımı tam anlamıyla yerine getirdim. : Sınıfı : AÇIKLAMA: Aşağıdaki tabloda çalışmalarınızı en iyi şekilde ifade eden seçeneğin altına (X) işareti koyunuz.

birlikte çalıştığınız her bir arkadaşınız için ifadeleri okuyarak değerlendirme yapınız. Görüşlerini gerekçeleri ile ortaya koyma Farklı görüşlere saygı duyma Görev almaya istekli oluş Zamanı verimli k llanma Ödevleri tamamlama Çalışmaya hazır oluş Sorumlulukları paylaşma Grup arkadaşlarını destekleme Tartışmalara katılma Başkalarını dinleme ÖĞRENCİNİN Nu. gruptaki her bir öğrencinin değerlendirilmesi içindir. Grupta. Adı ve soyadı YORUMLAR ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Ödevlerini saklama 30 .GRUP DEĞERLENDİRME FORMU AÇIKLAMA: Aşağıdaki form. Eğer grup arkadaşınız okuduğunuz ifadedeki davranışı gerçekleştirdi ise o ifadenin altına (X) işareti koyunuz.

Liberte Yayınları. Kartal. Eğitimciler İçin İnsan Hakları ve Vatandaşlık. İmge. Council of Europe Publishing. İzmir 2008. İnsan Hakları Gündemi Derneği.. Council of Europe 2008. Gollob Rolf ve Peter Krapf (Ed. Kepenekçi. Öteki Olmak Öteki ile Yaşamak. Hakan. İnsan Hakları. Korkut. Ankara1993 Büyükkaragöz. Eğitim Hakkı ve İnsan Hakları Eğitimi. ………………. İzmir. Ankara 1990. Gülmez. İstanbul 2002. Ankara 2009. Freeman Michael. Council of Europe. Council of Europe Publishing. Gollob Rolf ve Peter Krapf (Ed. Giritli İsmet ve Güngör Hasan Atilla. İhsan ve Polat Necati. Çağdaş ve Demokratik Eğitim. Council of Europe 2008. İnsan Hakları Gündemi Derneği. Demokratik Hesap Verme Sorumluluğu( Çev: Paradigma Tercüme Ltd. PEGEM. Yaşadıkça Eğitim Dergisi. Ahmet. Milli Eğitim Basımevi. Demokrasi ve İnsan Hakları. Türkiye İnsan Hakları Kurumu Vakfı Yayını. Jurgen. OHCHR 2009. Filiz. İstanbul 2010 Heater. Etienne Balibar. çev. 2004. Demokrasi ve İnsan Hakları (Çev: Bilal CANATAN). İstanbul. Remzi Kitabevi. Şti). Ankara 2004. Derek. Human Rights An Interdisciplinary Approach. Arı Yayınları. Eğitim Hakkı ve Eğitimde Haklar Uluslararası İnsan Hakları Belgeleri Işığında Ulusal Mevzuatın Değerlendirilmesi. Ankara 2007. Yücel. Modern Toplumda Vatandaşlık. Gollob Rolf ve Peter Krapf (Ed.ÖĞRETİM PROGRAMININ HAZIRLANMASINDA YARARLANILAN VE DERSİN UYGULANMASINDA YARARLANILABİLECEK KAYNAKLAR Ataman. Ekinoks Yayınevi. Erdoğan Mustafa.). İstanbul 1995. Mesut. Nobel. Ankara 2008. Exploring Children Rights. Council of Europe Publishing. Human Rights Education in the School System of Europe. İstanbul 2002. Yuttaşlık Tartışmaları: Yeni Yaklaşımlar. Tarihsiz.). Ayrımcılık Karşıtı Hukuk. Yurttaşlığın Kısa Tarihi. Günümüzde İnsan Hakları. Central Asia and North America: A Compendium of Good Practice. İstanbul 1991. TODAİE. Demokrasi ve İnsan Hakları. Yasemin. İnsan Hakları ve Eğitimi. Volume V. İstanbul. Ankara 2007. Tüm İnsanlar. Ankara 2007. ‘Keşke’siz Bir Yaşam İçin İletişim. Kıncal. Ankara. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. Orion Kitabevi. Çeçen.. Kesit Yayıncılık. YKY. Gündoğan. Demokrasi Eğitimi. Teaching Democracy. 2008. Habermas. Sayı 76. Remzi.. İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi. Ankara 2000. 2007. Ankara 2006. Living in Democracy. Doğan. Kabapınar. …………………. İsmail. 2007. UNESCO. Volume III. Levent. Ankara 2010. Vatandaşlık Bilgisi. TODAİE Yayını. OSCE/ODIHR.. No 303. Remzi Kitabevi. İlya Yayınevi. Ankara 2001. 31   . Çiftçi. Polity Pres UK. Liberte Yayınları. Beetham David. Türk Demokrasi Yayınları. Cüceloğlu. Anıl. İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku. Gündoğan Gülsun ve Günay Mustafa. 2002. İstanbul 2009.). Council of Europe 2007. ERG. İlknur Aka. İnsan İnsana. Der Yayınları. Herkes İçin Demokrasi ve İnsan Hakları. İstanbul 1998. Volume VI. Ankara. Dağı. “Sosyal Empati”. Bilgen Nihat. Dersimiz Yurttaşlık. Savaş. Doğan. Vatandaşlık Bilgisi. Behn Robert D. İnsan Hakları Eğitimi İçin Elkitabı. Egemenlik İnsanındır.

Ankara 1999. 18 Mart Üniversitesi. Uygun Oktay. Raif Kamil B. Anı. Demokratik Değerlerin Eğitiminde Yöntem ve Zamanlama. HEGEM. Bilgi Üniversitesi Y. TDV/DİHEP Demokrasi Dosyası. İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu Yayınları. Yeşil. Üstel. Pusulacık. Ankara 1999. Makbul Vatandaşın Peşinde. ………………. Türk. Öğretmen El Kitabı. Tübitak. Füsun. Ankara 1999. Türkiye Felsefe Kurumu. Umut Vakfı Yayınları. İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi. İstanbul 2010. İnsan Haklarının Gelişimi. Gençlerle İnsan Hakları Eğitimi Kılavuzu. Bülent. Julide. Türkiye’de Demokrasi ve İnsan Hakları. TBMM Yayınları Ankara 2006. Çanakkale 2004. Veysel. Pogge Thomas. S: 2. Rüştü. HEGEM Mardin Raporu.G. Tezgel. TDV Demokrasi ve İnsan Hakları Serisi. Ankara 2009. Küresel Yoksulluk ve İnsan Hakları. Füsun.Peker. Ankara. İnsan Felsefesi. Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri. Ders Kitaplarında İnsan Hakları II Tarama Sonuçları. Çocuklar İçin İnsan Hakları Eğitimi Kılavuzu. Hikmet Sami. Ankara 2007. Ankara 2001. Solak. Ankara.. Recep. Bilgi Üniversitesi Yayınları. Ankara 2006. Tüzün. Dost Kitabevi. ve Mollaoğlu B. Takiyettin. İletişim. İstanbul 2004. Türk Demokrasi Vakfı. İstanbul 1988.. Özpolat. Adem. Okul ve Ailede İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi. Nobel Ankara 2002. Türkiye’de İnsan Hakları.Kömürcüler. İnsan Hakları Kavramları Sorunları. Vatandaşlık ve Kentlilik Eğitimi. Ankara 1999. Sönmez. 32   . 1998. Tezgel. Yurttaşlık ve Demokrasi. Raif Kamil B. Tarih Vakfı. çev. Ankara 2009. 1996. Demokratik Vatandaşlık. İstanbul 1998. Üstel. TSA / Yıl: 11. Vahap. Mengüşoğlu. Ankara 2000. Türkiye’de ve Dünyada İnsan Hakları. İstanbul 2009. Yeni İlköğretim Programlarında İnsan Hakları. Bilgi Üniversitesi Yayınları. Yeşil. Türkiye Bilimler Akademisi. Remzi Kitabevi. Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu Bildiriler. Gürel. Recep. Davut.. Pusula. İonna. TODAİE İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi.Kuçuradi. Bilge Köyü Olayı. Rüştü-Aydın. Elli Yıllık Deneyimlerim Işığında Türkiye’de ve Dünyada İnsan Hakları. Ankara 2009. Hacettepe Ü. Yurttaş Olmak İçin Eğitici El Kitabı. Ağustos 2007.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->