Rapor Yazma Teknikleri - Presentation Transcript

1. Rapor YazmaTeknikleri Türker BA 2. Temel Kurallar lk yazd n z raporu hat rlay n. Rapora bir türlü nas l ba layaca m bilemiyordum. Hatta raporu teslim etmem gereken günde dahi ne yazaca mdan emin de ildim. Raporum hiç de bekledi im etkiyi yaratmam t . Oysa çok da önemli bir konuyu ele alm t m. Raporumda o konuyu oldukça kapsaml ele almama ra men ayn konuda niye soru sorduklar n anlayamad m. Raporumda o sorunu oldukça aç k ifade etmeme ra men niçin bu konuda halen harekele geçmediklerini anlayamad m. 3. Temel Kurallar YEV Sendromu Yazmaya Elim Varm yor 4. Örnek Olay Ad : Murat Görevi : KY Müdür Yard mc s Çal an Memnuniyeti Anketi: o Genel Memnuniyet o Çal ma Ortam o irket Yönetimi Kaynak: DeborahDumaine, Etkili Yaz lar , Optimist Yay nlar .

5. Örnek Olay Motivasyon sorunlar vard r. Bir eyler yap lmas gerekmektedir. Tamamlam oldu umuz ve ilginç sonuçlar elde etmemize yard mc olan Çal an Memnuniyeti Anketi'ne göre çal anlar n i yerindeki motivasyonunu art rmak için al nacak önlemleri tespit etmeden önce anket sonuçlar ile ilgili bulgular n yönetime aktar larak, ç kan sonuçlar n onlar üzerinde ne gibi etkiler yapaca n n da dikkate al nmas faydal olacakt r. Bu nedenle yap lan bu anketle ilgili sonuçlar, konu hakk ndaki de erlendirmelerimiz ve görü lerimiz a a da bilgilerinize sunulmaktad r. 6. çerik Raporun çeri i ³Arkada lar ma bu irkette çal may tavsiye ederim´ sorusuna çal anlar n % 18¶i kesinlikle kat l yorum, % 12¶si kat l yorum, % 35¶i karas z m, % 20¶si kat lm yorum, % 15¶i kesinlikle kat lm yorum cevab vermi lerdir. ³Emeklili im gelmeden bu irketten ayr laca m´ sorusuna çal anlar n % 5¶i kesinlikle kat l yorum, % 7¶si kat l yorum, % 18¶i karas z m, % 41¶si kat lm yorum, % 29¶u kesinlikle kat lm yorum cevab vermi lerdir. 7. Örnek Olay Sizce bu rapor yöneticilerin ilgisini çeker mi? 8. Amaç Niçin Rapor Haz rlar z? o Ba kalar na bilgi vermek için.

o Basit bilinen kelimeleri kullan n. Motivasyonu art rmak için almam z gereken önlemleri belirlemeden önce üst yönetimin görü ünü almam z faydal olacakt r. . 13. o yi bir yaz m ekli olmad için. Tamamlam oldu umuz ve ilginç sonuçlar elde etmemize yard mc olan Çal an Memnuniyeti Anketi'ne göre çal anlar n i yerindeki motivasyonunu art rmak için al nacak önlemleri tespit etmeden önce anket sonuçlar ile ilgili bulgular n yönetime aktar larak. 11. fade ekli Murat¶ n a a daki giri paragraf n siz ifade ediniz. o Sonuç ve önerileri eksik oldu u. 12. konu hakk ndaki de erlendirmelerimiz ve görü lerimiz a a da bilgilerinize sunulmaktad r. sadece geçmi e yönelik bilgi verdi i için. Kontrol Çizelgesi o Rapor kime hitap edecek (hedef okuyucu)? o Raporu ne kadar bir süre içinde yazmak gerekiyor? o Raporda vermek islenen mesaj nedir? o Raporun içeri i için dü ünceler not edildi mi? o Dü ünceler grupland m ? o Toplanan veriler yeterli mi? o Dü üncelerde zay f bir nokta var m ? o Raporda yaz lacaklarla ilgili ne gibi sorular gelebilir? o Rapora gelecek sorular nas l yan tlanabilir? 14. ç kan sonuçlar n onlar üzerinde ne gibi etkiler yapaca n n da dikkate al nmas faydal olacakt r. o Konusu çekici olmad için. Çözüm Raporun anla l rl n artt rmak için. o K sa cümleler kullan n ± Bir fikir bir cümle. toner masraflar m zdan oldukça tasarruf edece imizi göstermektedir. Problem Raporlar neden i e yaramaz? o Okuyucuyu iyi yönlendirmedi i için.o o Herhangi bir konuda çözümü kolayla t r c öneriler sunmak için. Murat¶ n raporundaki hata nedir? 10. çerik Raporun çeri i Yapt m z ara t rmalar. A a daki tabloda her iki yaz c n n y ll k toner masraf kar la t r lm t r. o Sade bir dil kullan n. Bu amaçlar ço u zaman kar lanm yor? Acaba neden? 9. Bir konuya çözüm getirebilmek için. u anda kullanmakta oldu umuz mürekkep püskürtmeli yaz c y yeni bir lazer yaz c s ile de i tirdi imizde. fade ekli 2 Fikir Çal an Memnuniyeti Anketi sonuçlar motivasyonun dü ük oldu unu göstermi tir. Bu nedenle yap lan bu anketle ilgili sonuçlar.

o Tablo. Genel De erlendirme 2.2. grafik vb. o Her ba l n alt nda bir-iki husus yer almal . Anket Bölümleri Baz nda Al nan Sonuçlar 2. o Kapsanacak hususlar n listesini ç kar. çerik Raporun içeri ini olu turmak için. Ekler Raporda yaz lanlar desteklemek amac yla verilen ek bilgiler Kaynakça Yararlan lan çal malar gösterir.1. Kapsanacak Hususlar Ana mesaj: Anket sonuçlar na göre çal anlar n motivasyonlar dü ük ve bu nedenle bir eyler yap lmas gerekiyor. Anket Sonuçlar Do rultusunda Yap lacaklar (Anketten sonra al nmas gereken önlemler hakk nda bilgi verilecek) 18.. kapsam ve elde edilen sonuçlar. çindekiler Raporun bölümlerinin ve esas metindeki ana ve alt ba l klar n listesidir.2.3. Anket Sonuçlar (Ankette her bir bölümde al nan sonuç hakk nda bilgi verilecek) 2. Edilgen bir ifade ekli Olumlu ifadeler Vurgu Farkl cümle yap lar Cümleler aras geçi ler 19. 16. ‡ ortam ndan memnuniyet dü ük.1. Gün ve ay isimleri büyük harfle yaz l r. Bu durumu yönetimle payla mal y z. Önsöz Raporun amac . Giri (Anketin amac : ne zaman yap ld ve kaç ki inin kat ld yaz lacak 2. talik yaz . irket Yönetimi 3. Genel memnuniyet (olumlu ve olumsuz olanlar vurgulanmal ) 2. Sat r sonuna gelen özel isimler bölünmez. Ba l klardaki tüm kelimler büyük harfle yaz l r. ‡ Sosyal faaliyetler ve çal ma saatleri çal anlar n motivasyonunu etkiliyor ‡ irket yönetimi konusunda. Nokta ve virgül t rnak i aretlerinin içine al n r. . Yola ç k nedeni: nsan kaynaklar n geli tirmek amac yla çal anlar n motivasyon ve i tatminleri konusundaki iyile tirmeye aç k alanlar n tespit edebilmek. Kapsam Kapak Sayfas Raporun ismi. haz rlayan ve tarih bilgileri. Ne yap ld ? Çal an Memnuniyeti Anketi Ne bulundu? Genel memnuniyet ortan n üstünde olmakla birlikte. Yaz m Kurallar mla Kurallar ³ve´ den önce virgül kullan labilir.2. Esas Metin Raporun esas n te kil eder. geli tirilmesi gereken birtak m hususlar var.2.2.15. Ba l k ve Alt Ba l klar 1. o Ba l k ve alt ba l klar planla. Çal ma Ortam 2.. 17. alt çizgi anlam na gelir Kesinlik say lar n yaz ile ifade edilmesinde kullan lan bir kriterdir. o Kullan lacak temel verilerin bir listesini olu tur. yöntemi. 20 sayfan n üzerindeki raporlarda sayfa numaras verilir.

2. Bu konular çal anlar taraf ndan %51 ile %36 oran nda aras nda de i en bir kat l mla "'orta'" olarak de erlendirilmi tir. Çal ma Ortam ortam konusunda al nan sonuçlar memnuniyetin orta seviyenin biraz üstünde oldu unu göstermektedir. önerilerin irket taraf ndan dikkate al nmas ve her düzeyde çal an n kararlar n n tamamen uygulanmas d r. yap lan i in kar l nda verilen ücretin dengeli olmas .2.2. memnuniyetsizlik yaratan konular n dikkatlice analiz edilerek. Büyük oranda orta olarak de erlendirilen konular s ras yla. Genel Memnuniyet Genel memnuniyetin ortan n üstünde oldu u görülmektedir. Te ekkür Ederim Türker BA . Grafikler ekil 2 2007 Y l Sat statistikleri 25.20. Ancak çal anlar n %41'i tekrar i e girecek olsa irketimizi seçmekte tereddüt edece ini belirtmi tir. Grafikler ekil 2 2007 Y l Sat statistikleri 24. ba ar n n takdir edilmesi. geli meye aç k alanlar n iyele tirilmesi ihtiyac n n oldu unu desteklemektedir. 21. Tablolar Bilgiler görülebiliyor mu? ekil uygun mu? Birimler belli mi? Dönem de eri belli mi? Toplam sat lar belli mi? Rakamlar net mi? Tablo 2 2007 Y l Sat statistikleri 22.1. Kapsam 2. raporun giri bölümünde belirtti imiz gibi. Anket Bölümleri Baz nda Al nan Sonuçlar A a da. Grafikler ekil 2 2007 Y l Sat statistikleri 28. 2. Grafikler ekil 2 2007 Y l Sat statistikleri 29. Grafikler ekil 2 2007 Y l Sat statistikleri 26. Bunun d nda ayn bölümde sorgulanan konular ise genel olarak "iyi" olarak de erlendirilmi tir. Bu durum. Grafikler ekil 2 2007 Y l Sat statistikleri 30.2. Tablolar Tablo 2 2007 Y l Sat statistikleri 23.2. anket bölümleri baz nda toplu sonuçlar ile bu sonuçlar n yorumu yer almaktad r. Grafikler ekil 2 2007 Y l Sat statistikleri 27.