Rapor Yazma Teknikleri - Presentation Transcript

1. Rapor YazmaTeknikleri Türker BA 2. Temel Kurallar lk yazd n z raporu hat rlay n. Rapora bir türlü nas l ba layaca m bilemiyordum. Hatta raporu teslim etmem gereken günde dahi ne yazaca mdan emin de ildim. Raporum hiç de bekledi im etkiyi yaratmam t . Oysa çok da önemli bir konuyu ele alm t m. Raporumda o konuyu oldukça kapsaml ele almama ra men ayn konuda niye soru sorduklar n anlayamad m. Raporumda o sorunu oldukça aç k ifade etmeme ra men niçin bu konuda halen harekele geçmediklerini anlayamad m. 3. Temel Kurallar YEV Sendromu Yazmaya Elim Varm yor 4. Örnek Olay Ad : Murat Görevi : KY Müdür Yard mc s Çal an Memnuniyeti Anketi: o Genel Memnuniyet o Çal ma Ortam o irket Yönetimi Kaynak: DeborahDumaine, Etkili Yaz lar , Optimist Yay nlar .

5. Örnek Olay Motivasyon sorunlar vard r. Bir eyler yap lmas gerekmektedir. Tamamlam oldu umuz ve ilginç sonuçlar elde etmemize yard mc olan Çal an Memnuniyeti Anketi'ne göre çal anlar n i yerindeki motivasyonunu art rmak için al nacak önlemleri tespit etmeden önce anket sonuçlar ile ilgili bulgular n yönetime aktar larak, ç kan sonuçlar n onlar üzerinde ne gibi etkiler yapaca n n da dikkate al nmas faydal olacakt r. Bu nedenle yap lan bu anketle ilgili sonuçlar, konu hakk ndaki de erlendirmelerimiz ve görü lerimiz a a da bilgilerinize sunulmaktad r. 6. çerik Raporun çeri i ³Arkada lar ma bu irkette çal may tavsiye ederim´ sorusuna çal anlar n % 18¶i kesinlikle kat l yorum, % 12¶si kat l yorum, % 35¶i karas z m, % 20¶si kat lm yorum, % 15¶i kesinlikle kat lm yorum cevab vermi lerdir. ³Emeklili im gelmeden bu irketten ayr laca m´ sorusuna çal anlar n % 5¶i kesinlikle kat l yorum, % 7¶si kat l yorum, % 18¶i karas z m, % 41¶si kat lm yorum, % 29¶u kesinlikle kat lm yorum cevab vermi lerdir. 7. Örnek Olay Sizce bu rapor yöneticilerin ilgisini çeker mi? 8. Amaç Niçin Rapor Haz rlar z? o Ba kalar na bilgi vermek için.

ç kan sonuçlar n onlar üzerinde ne gibi etkiler yapaca n n da dikkate al nmas faydal olacakt r. fade ekli Murat¶ n a a daki giri paragraf n siz ifade ediniz. Kontrol Çizelgesi o Rapor kime hitap edecek (hedef okuyucu)? o Raporu ne kadar bir süre içinde yazmak gerekiyor? o Raporda vermek islenen mesaj nedir? o Raporun içeri i için dü ünceler not edildi mi? o Dü ünceler grupland m ? o Toplanan veriler yeterli mi? o Dü üncelerde zay f bir nokta var m ? o Raporda yaz lacaklarla ilgili ne gibi sorular gelebilir? o Rapora gelecek sorular nas l yan tlanabilir? 14. o Sonuç ve önerileri eksik oldu u. 13. Problem Raporlar neden i e yaramaz? o Okuyucuyu iyi yönlendirmedi i için. toner masraflar m zdan oldukça tasarruf edece imizi göstermektedir. o K sa cümleler kullan n ± Bir fikir bir cümle. u anda kullanmakta oldu umuz mürekkep püskürtmeli yaz c y yeni bir lazer yaz c s ile de i tirdi imizde. konu hakk ndaki de erlendirmelerimiz ve görü lerimiz a a da bilgilerinize sunulmaktad r. Bu nedenle yap lan bu anketle ilgili sonuçlar. Çözüm Raporun anla l rl n artt rmak için. sadece geçmi e yönelik bilgi verdi i için. o yi bir yaz m ekli olmad için. Bir konuya çözüm getirebilmek için. çerik Raporun çeri i Yapt m z ara t rmalar. 12. Murat¶ n raporundaki hata nedir? 10. Tamamlam oldu umuz ve ilginç sonuçlar elde etmemize yard mc olan Çal an Memnuniyeti Anketi'ne göre çal anlar n i yerindeki motivasyonunu art rmak için al nacak önlemleri tespit etmeden önce anket sonuçlar ile ilgili bulgular n yönetime aktar larak. A a daki tabloda her iki yaz c n n y ll k toner masraf kar la t r lm t r.o o Herhangi bir konuda çözümü kolayla t r c öneriler sunmak için. o Sade bir dil kullan n. . fade ekli 2 Fikir Çal an Memnuniyeti Anketi sonuçlar motivasyonun dü ük oldu unu göstermi tir. Bu amaçlar ço u zaman kar lanm yor? Acaba neden? 9. 11. Motivasyonu art rmak için almam z gereken önlemleri belirlemeden önce üst yönetimin görü ünü almam z faydal olacakt r. o Konusu çekici olmad için. o Basit bilinen kelimeleri kullan n.

Genel De erlendirme 2.1. Edilgen bir ifade ekli Olumlu ifadeler Vurgu Farkl cümle yap lar Cümleler aras geçi ler 19. Nokta ve virgül t rnak i aretlerinin içine al n r. Bu durumu yönetimle payla mal y z. o Kullan lacak temel verilerin bir listesini olu tur. Esas Metin Raporun esas n te kil eder. yöntemi.2. Kapsanacak Hususlar Ana mesaj: Anket sonuçlar na göre çal anlar n motivasyonlar dü ük ve bu nedenle bir eyler yap lmas gerekiyor. ‡ Sosyal faaliyetler ve çal ma saatleri çal anlar n motivasyonunu etkiliyor ‡ irket yönetimi konusunda. Anket Sonuçlar (Ankette her bir bölümde al nan sonuç hakk nda bilgi verilecek) 2. Çal ma Ortam 2. Anket Sonuçlar Do rultusunda Yap lacaklar (Anketten sonra al nmas gereken önlemler hakk nda bilgi verilecek) 18. 20 sayfan n üzerindeki raporlarda sayfa numaras verilir. çerik Raporun içeri ini olu turmak için. o Ba l k ve alt ba l klar planla. geli tirilmesi gereken birtak m hususlar var. ‡ ortam ndan memnuniyet dü ük.15. Kapsam Kapak Sayfas Raporun ismi.2. o Her ba l n alt nda bir-iki husus yer almal . Sat r sonuna gelen özel isimler bölünmez. Önsöz Raporun amac . . çindekiler Raporun bölümlerinin ve esas metindeki ana ve alt ba l klar n listesidir.3.. o Kapsanacak hususlar n listesini ç kar.2. Anket Bölümleri Baz nda Al nan Sonuçlar 2. 17. Gün ve ay isimleri büyük harfle yaz l r. alt çizgi anlam na gelir Kesinlik say lar n yaz ile ifade edilmesinde kullan lan bir kriterdir. 16. Yaz m Kurallar mla Kurallar ³ve´ den önce virgül kullan labilir. irket Yönetimi 3. o Tablo. Ba l k ve Alt Ba l klar 1. kapsam ve elde edilen sonuçlar..1. Ekler Raporda yaz lanlar desteklemek amac yla verilen ek bilgiler Kaynakça Yararlan lan çal malar gösterir. Ba l klardaki tüm kelimler büyük harfle yaz l r.2. grafik vb. Genel memnuniyet (olumlu ve olumsuz olanlar vurgulanmal ) 2. haz rlayan ve tarih bilgileri. Yola ç k nedeni: nsan kaynaklar n geli tirmek amac yla çal anlar n motivasyon ve i tatminleri konusundaki iyile tirmeye aç k alanlar n tespit edebilmek.2. Ne yap ld ? Çal an Memnuniyeti Anketi Ne bulundu? Genel memnuniyet ortan n üstünde olmakla birlikte. talik yaz . Giri (Anketin amac : ne zaman yap ld ve kaç ki inin kat ld yaz lacak 2.

Grafikler ekil 2 2007 Y l Sat statistikleri 29. memnuniyetsizlik yaratan konular n dikkatlice analiz edilerek. raporun giri bölümünde belirtti imiz gibi. Grafikler ekil 2 2007 Y l Sat statistikleri 27.1. Tablolar Bilgiler görülebiliyor mu? ekil uygun mu? Birimler belli mi? Dönem de eri belli mi? Toplam sat lar belli mi? Rakamlar net mi? Tablo 2 2007 Y l Sat statistikleri 22. Bu konular çal anlar taraf ndan %51 ile %36 oran nda aras nda de i en bir kat l mla "'orta'" olarak de erlendirilmi tir. Anket Bölümleri Baz nda Al nan Sonuçlar A a da. önerilerin irket taraf ndan dikkate al nmas ve her düzeyde çal an n kararlar n n tamamen uygulanmas d r. yap lan i in kar l nda verilen ücretin dengeli olmas . Büyük oranda orta olarak de erlendirilen konular s ras yla. Tablolar Tablo 2 2007 Y l Sat statistikleri 23. Grafikler ekil 2 2007 Y l Sat statistikleri 30.2.2. Bu durum. Te ekkür Ederim Türker BA . Ancak çal anlar n %41'i tekrar i e girecek olsa irketimizi seçmekte tereddüt edece ini belirtmi tir. Grafikler ekil 2 2007 Y l Sat statistikleri 28.2. Grafikler ekil 2 2007 Y l Sat statistikleri 24. 21. 2. 2. Grafikler ekil 2 2007 Y l Sat statistikleri 26. Çal ma Ortam ortam konusunda al nan sonuçlar memnuniyetin orta seviyenin biraz üstünde oldu unu göstermektedir.20. geli meye aç k alanlar n iyele tirilmesi ihtiyac n n oldu unu desteklemektedir. Bunun d nda ayn bölümde sorgulanan konular ise genel olarak "iyi" olarak de erlendirilmi tir. anket bölümleri baz nda toplu sonuçlar ile bu sonuçlar n yorumu yer almaktad r. Grafikler ekil 2 2007 Y l Sat statistikleri 25. Genel Memnuniyet Genel memnuniyetin ortan n üstünde oldu u görülmektedir. ba ar n n takdir edilmesi. Kapsam 2.2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful