P. 1
Rapor Yazma Teknikleri 1

Rapor Yazma Teknikleri 1

|Views: 333|Likes:
Yayınlayan: fikrigul

More info:

Published by: fikrigul on Aug 23, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2013

pdf

text

original

Rapor Yazma Teknikleri - Presentation Transcript

1. Rapor YazmaTeknikleri Türker BA 2. Temel Kurallar lk yazd n z raporu hat rlay n. Rapora bir türlü nas l ba layaca m bilemiyordum. Hatta raporu teslim etmem gereken günde dahi ne yazaca mdan emin de ildim. Raporum hiç de bekledi im etkiyi yaratmam t . Oysa çok da önemli bir konuyu ele alm t m. Raporumda o konuyu oldukça kapsaml ele almama ra men ayn konuda niye soru sorduklar n anlayamad m. Raporumda o sorunu oldukça aç k ifade etmeme ra men niçin bu konuda halen harekele geçmediklerini anlayamad m. 3. Temel Kurallar YEV Sendromu Yazmaya Elim Varm yor 4. Örnek Olay Ad : Murat Görevi : KY Müdür Yard mc s Çal an Memnuniyeti Anketi: o Genel Memnuniyet o Çal ma Ortam o irket Yönetimi Kaynak: DeborahDumaine, Etkili Yaz lar , Optimist Yay nlar .

5. Örnek Olay Motivasyon sorunlar vard r. Bir eyler yap lmas gerekmektedir. Tamamlam oldu umuz ve ilginç sonuçlar elde etmemize yard mc olan Çal an Memnuniyeti Anketi'ne göre çal anlar n i yerindeki motivasyonunu art rmak için al nacak önlemleri tespit etmeden önce anket sonuçlar ile ilgili bulgular n yönetime aktar larak, ç kan sonuçlar n onlar üzerinde ne gibi etkiler yapaca n n da dikkate al nmas faydal olacakt r. Bu nedenle yap lan bu anketle ilgili sonuçlar, konu hakk ndaki de erlendirmelerimiz ve görü lerimiz a a da bilgilerinize sunulmaktad r. 6. çerik Raporun çeri i ³Arkada lar ma bu irkette çal may tavsiye ederim´ sorusuna çal anlar n % 18¶i kesinlikle kat l yorum, % 12¶si kat l yorum, % 35¶i karas z m, % 20¶si kat lm yorum, % 15¶i kesinlikle kat lm yorum cevab vermi lerdir. ³Emeklili im gelmeden bu irketten ayr laca m´ sorusuna çal anlar n % 5¶i kesinlikle kat l yorum, % 7¶si kat l yorum, % 18¶i karas z m, % 41¶si kat lm yorum, % 29¶u kesinlikle kat lm yorum cevab vermi lerdir. 7. Örnek Olay Sizce bu rapor yöneticilerin ilgisini çeker mi? 8. Amaç Niçin Rapor Haz rlar z? o Ba kalar na bilgi vermek için.

çerik Raporun çeri i Yapt m z ara t rmalar. fade ekli Murat¶ n a a daki giri paragraf n siz ifade ediniz. 11. fade ekli 2 Fikir Çal an Memnuniyeti Anketi sonuçlar motivasyonun dü ük oldu unu göstermi tir.o o Herhangi bir konuda çözümü kolayla t r c öneriler sunmak için. 13. sadece geçmi e yönelik bilgi verdi i için. o Sade bir dil kullan n. Problem Raporlar neden i e yaramaz? o Okuyucuyu iyi yönlendirmedi i için. . o Basit bilinen kelimeleri kullan n. Murat¶ n raporundaki hata nedir? 10. Tamamlam oldu umuz ve ilginç sonuçlar elde etmemize yard mc olan Çal an Memnuniyeti Anketi'ne göre çal anlar n i yerindeki motivasyonunu art rmak için al nacak önlemleri tespit etmeden önce anket sonuçlar ile ilgili bulgular n yönetime aktar larak. 12. Çözüm Raporun anla l rl n artt rmak için. o K sa cümleler kullan n ± Bir fikir bir cümle. u anda kullanmakta oldu umuz mürekkep püskürtmeli yaz c y yeni bir lazer yaz c s ile de i tirdi imizde. A a daki tabloda her iki yaz c n n y ll k toner masraf kar la t r lm t r. Bir konuya çözüm getirebilmek için. toner masraflar m zdan oldukça tasarruf edece imizi göstermektedir. o Sonuç ve önerileri eksik oldu u. Bu amaçlar ço u zaman kar lanm yor? Acaba neden? 9. Kontrol Çizelgesi o Rapor kime hitap edecek (hedef okuyucu)? o Raporu ne kadar bir süre içinde yazmak gerekiyor? o Raporda vermek islenen mesaj nedir? o Raporun içeri i için dü ünceler not edildi mi? o Dü ünceler grupland m ? o Toplanan veriler yeterli mi? o Dü üncelerde zay f bir nokta var m ? o Raporda yaz lacaklarla ilgili ne gibi sorular gelebilir? o Rapora gelecek sorular nas l yan tlanabilir? 14. o Konusu çekici olmad için. konu hakk ndaki de erlendirmelerimiz ve görü lerimiz a a da bilgilerinize sunulmaktad r. Motivasyonu art rmak için almam z gereken önlemleri belirlemeden önce üst yönetimin görü ünü almam z faydal olacakt r. Bu nedenle yap lan bu anketle ilgili sonuçlar. ç kan sonuçlar n onlar üzerinde ne gibi etkiler yapaca n n da dikkate al nmas faydal olacakt r. o yi bir yaz m ekli olmad için.

. Önsöz Raporun amac . Sat r sonuna gelen özel isimler bölünmez. o Kullan lacak temel verilerin bir listesini olu tur. alt çizgi anlam na gelir Kesinlik say lar n yaz ile ifade edilmesinde kullan lan bir kriterdir. geli tirilmesi gereken birtak m hususlar var. Anket Sonuçlar Do rultusunda Yap lacaklar (Anketten sonra al nmas gereken önlemler hakk nda bilgi verilecek) 18. Çal ma Ortam 2. o Tablo.2. o Her ba l n alt nda bir-iki husus yer almal . o Kapsanacak hususlar n listesini ç kar. Kapsanacak Hususlar Ana mesaj: Anket sonuçlar na göre çal anlar n motivasyonlar dü ük ve bu nedenle bir eyler yap lmas gerekiyor. Anket Sonuçlar (Ankette her bir bölümde al nan sonuç hakk nda bilgi verilecek) 2. Yaz m Kurallar mla Kurallar ³ve´ den önce virgül kullan labilir. haz rlayan ve tarih bilgileri. çerik Raporun içeri ini olu turmak için.15. kapsam ve elde edilen sonuçlar. Anket Bölümleri Baz nda Al nan Sonuçlar 2. ‡ Sosyal faaliyetler ve çal ma saatleri çal anlar n motivasyonunu etkiliyor ‡ irket yönetimi konusunda.. Ekler Raporda yaz lanlar desteklemek amac yla verilen ek bilgiler Kaynakça Yararlan lan çal malar gösterir.2. Gün ve ay isimleri büyük harfle yaz l r. irket Yönetimi 3. Nokta ve virgül t rnak i aretlerinin içine al n r. Ba l klardaki tüm kelimler büyük harfle yaz l r. Yola ç k nedeni: nsan kaynaklar n geli tirmek amac yla çal anlar n motivasyon ve i tatminleri konusundaki iyile tirmeye aç k alanlar n tespit edebilmek. Giri (Anketin amac : ne zaman yap ld ve kaç ki inin kat ld yaz lacak 2. Genel De erlendirme 2. çindekiler Raporun bölümlerinin ve esas metindeki ana ve alt ba l klar n listesidir.2. yöntemi. Genel memnuniyet (olumlu ve olumsuz olanlar vurgulanmal ) 2. Ne yap ld ? Çal an Memnuniyeti Anketi Ne bulundu? Genel memnuniyet ortan n üstünde olmakla birlikte.1.3.2. Esas Metin Raporun esas n te kil eder. talik yaz . Ba l k ve Alt Ba l klar 1.2. 16. Bu durumu yönetimle payla mal y z. o Ba l k ve alt ba l klar planla. 20 sayfan n üzerindeki raporlarda sayfa numaras verilir.1. grafik vb. 17.. Edilgen bir ifade ekli Olumlu ifadeler Vurgu Farkl cümle yap lar Cümleler aras geçi ler 19. Kapsam Kapak Sayfas Raporun ismi. ‡ ortam ndan memnuniyet dü ük.

Kapsam 2. Çal ma Ortam ortam konusunda al nan sonuçlar memnuniyetin orta seviyenin biraz üstünde oldu unu göstermektedir. ba ar n n takdir edilmesi. Grafikler ekil 2 2007 Y l Sat statistikleri 27. 2. Anket Bölümleri Baz nda Al nan Sonuçlar A a da. Ancak çal anlar n %41'i tekrar i e girecek olsa irketimizi seçmekte tereddüt edece ini belirtmi tir. memnuniyetsizlik yaratan konular n dikkatlice analiz edilerek. Büyük oranda orta olarak de erlendirilen konular s ras yla. Tablolar Bilgiler görülebiliyor mu? ekil uygun mu? Birimler belli mi? Dönem de eri belli mi? Toplam sat lar belli mi? Rakamlar net mi? Tablo 2 2007 Y l Sat statistikleri 22.20. Te ekkür Ederim Türker BA .2.2. Tablolar Tablo 2 2007 Y l Sat statistikleri 23. önerilerin irket taraf ndan dikkate al nmas ve her düzeyde çal an n kararlar n n tamamen uygulanmas d r. Grafikler ekil 2 2007 Y l Sat statistikleri 24. Bu durum. 2. 21. Grafikler ekil 2 2007 Y l Sat statistikleri 28. yap lan i in kar l nda verilen ücretin dengeli olmas . Grafikler ekil 2 2007 Y l Sat statistikleri 29. anket bölümleri baz nda toplu sonuçlar ile bu sonuçlar n yorumu yer almaktad r.2. Grafikler ekil 2 2007 Y l Sat statistikleri 30. Bunun d nda ayn bölümde sorgulanan konular ise genel olarak "iyi" olarak de erlendirilmi tir.1. geli meye aç k alanlar n iyele tirilmesi ihtiyac n n oldu unu desteklemektedir.2. Bu konular çal anlar taraf ndan %51 ile %36 oran nda aras nda de i en bir kat l mla "'orta'" olarak de erlendirilmi tir. Genel Memnuniyet Genel memnuniyetin ortan n üstünde oldu u görülmektedir. raporun giri bölümünde belirtti imiz gibi. Grafikler ekil 2 2007 Y l Sat statistikleri 26. Grafikler ekil 2 2007 Y l Sat statistikleri 25.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->