Rapor Yazma Teknikleri - Presentation Transcript

1. Rapor YazmaTeknikleri Türker BA 2. Temel Kurallar lk yazd n z raporu hat rlay n. Rapora bir türlü nas l ba layaca m bilemiyordum. Hatta raporu teslim etmem gereken günde dahi ne yazaca mdan emin de ildim. Raporum hiç de bekledi im etkiyi yaratmam t . Oysa çok da önemli bir konuyu ele alm t m. Raporumda o konuyu oldukça kapsaml ele almama ra men ayn konuda niye soru sorduklar n anlayamad m. Raporumda o sorunu oldukça aç k ifade etmeme ra men niçin bu konuda halen harekele geçmediklerini anlayamad m. 3. Temel Kurallar YEV Sendromu Yazmaya Elim Varm yor 4. Örnek Olay Ad : Murat Görevi : KY Müdür Yard mc s Çal an Memnuniyeti Anketi: o Genel Memnuniyet o Çal ma Ortam o irket Yönetimi Kaynak: DeborahDumaine, Etkili Yaz lar , Optimist Yay nlar .

5. Örnek Olay Motivasyon sorunlar vard r. Bir eyler yap lmas gerekmektedir. Tamamlam oldu umuz ve ilginç sonuçlar elde etmemize yard mc olan Çal an Memnuniyeti Anketi'ne göre çal anlar n i yerindeki motivasyonunu art rmak için al nacak önlemleri tespit etmeden önce anket sonuçlar ile ilgili bulgular n yönetime aktar larak, ç kan sonuçlar n onlar üzerinde ne gibi etkiler yapaca n n da dikkate al nmas faydal olacakt r. Bu nedenle yap lan bu anketle ilgili sonuçlar, konu hakk ndaki de erlendirmelerimiz ve görü lerimiz a a da bilgilerinize sunulmaktad r. 6. çerik Raporun çeri i ³Arkada lar ma bu irkette çal may tavsiye ederim´ sorusuna çal anlar n % 18¶i kesinlikle kat l yorum, % 12¶si kat l yorum, % 35¶i karas z m, % 20¶si kat lm yorum, % 15¶i kesinlikle kat lm yorum cevab vermi lerdir. ³Emeklili im gelmeden bu irketten ayr laca m´ sorusuna çal anlar n % 5¶i kesinlikle kat l yorum, % 7¶si kat l yorum, % 18¶i karas z m, % 41¶si kat lm yorum, % 29¶u kesinlikle kat lm yorum cevab vermi lerdir. 7. Örnek Olay Sizce bu rapor yöneticilerin ilgisini çeker mi? 8. Amaç Niçin Rapor Haz rlar z? o Ba kalar na bilgi vermek için.

Tamamlam oldu umuz ve ilginç sonuçlar elde etmemize yard mc olan Çal an Memnuniyeti Anketi'ne göre çal anlar n i yerindeki motivasyonunu art rmak için al nacak önlemleri tespit etmeden önce anket sonuçlar ile ilgili bulgular n yönetime aktar larak. Kontrol Çizelgesi o Rapor kime hitap edecek (hedef okuyucu)? o Raporu ne kadar bir süre içinde yazmak gerekiyor? o Raporda vermek islenen mesaj nedir? o Raporun içeri i için dü ünceler not edildi mi? o Dü ünceler grupland m ? o Toplanan veriler yeterli mi? o Dü üncelerde zay f bir nokta var m ? o Raporda yaz lacaklarla ilgili ne gibi sorular gelebilir? o Rapora gelecek sorular nas l yan tlanabilir? 14. u anda kullanmakta oldu umuz mürekkep püskürtmeli yaz c y yeni bir lazer yaz c s ile de i tirdi imizde. ç kan sonuçlar n onlar üzerinde ne gibi etkiler yapaca n n da dikkate al nmas faydal olacakt r. o Sade bir dil kullan n. . Çözüm Raporun anla l rl n artt rmak için. fade ekli 2 Fikir Çal an Memnuniyeti Anketi sonuçlar motivasyonun dü ük oldu unu göstermi tir. o Konusu çekici olmad için. Murat¶ n raporundaki hata nedir? 10. Bu amaçlar ço u zaman kar lanm yor? Acaba neden? 9. çerik Raporun çeri i Yapt m z ara t rmalar. toner masraflar m zdan oldukça tasarruf edece imizi göstermektedir. Motivasyonu art rmak için almam z gereken önlemleri belirlemeden önce üst yönetimin görü ünü almam z faydal olacakt r. o yi bir yaz m ekli olmad için. Problem Raporlar neden i e yaramaz? o Okuyucuyu iyi yönlendirmedi i için. o Basit bilinen kelimeleri kullan n. 11.o o Herhangi bir konuda çözümü kolayla t r c öneriler sunmak için. 13. sadece geçmi e yönelik bilgi verdi i için. o Sonuç ve önerileri eksik oldu u. Bir konuya çözüm getirebilmek için. A a daki tabloda her iki yaz c n n y ll k toner masraf kar la t r lm t r. konu hakk ndaki de erlendirmelerimiz ve görü lerimiz a a da bilgilerinize sunulmaktad r. fade ekli Murat¶ n a a daki giri paragraf n siz ifade ediniz. Bu nedenle yap lan bu anketle ilgili sonuçlar. o K sa cümleler kullan n ± Bir fikir bir cümle. 12.

20 sayfan n üzerindeki raporlarda sayfa numaras verilir. yöntemi. Genel De erlendirme 2. irket Yönetimi 3.2.2.1. Çal ma Ortam 2. Anket Sonuçlar (Ankette her bir bölümde al nan sonuç hakk nda bilgi verilecek) 2. grafik vb. Ba l k ve Alt Ba l klar 1. . Ne yap ld ? Çal an Memnuniyeti Anketi Ne bulundu? Genel memnuniyet ortan n üstünde olmakla birlikte. çindekiler Raporun bölümlerinin ve esas metindeki ana ve alt ba l klar n listesidir.2. çerik Raporun içeri ini olu turmak için.2. Ba l klardaki tüm kelimler büyük harfle yaz l r. haz rlayan ve tarih bilgileri. o Ba l k ve alt ba l klar planla. o Kapsanacak hususlar n listesini ç kar. Anket Sonuçlar Do rultusunda Yap lacaklar (Anketten sonra al nmas gereken önlemler hakk nda bilgi verilecek) 18.. Anket Bölümleri Baz nda Al nan Sonuçlar 2. o Her ba l n alt nda bir-iki husus yer almal . ‡ ortam ndan memnuniyet dü ük. Giri (Anketin amac : ne zaman yap ld ve kaç ki inin kat ld yaz lacak 2. Sat r sonuna gelen özel isimler bölünmez. Gün ve ay isimleri büyük harfle yaz l r. 16. o Kullan lacak temel verilerin bir listesini olu tur. ‡ Sosyal faaliyetler ve çal ma saatleri çal anlar n motivasyonunu etkiliyor ‡ irket yönetimi konusunda. Nokta ve virgül t rnak i aretlerinin içine al n r. o Tablo.. Kapsanacak Hususlar Ana mesaj: Anket sonuçlar na göre çal anlar n motivasyonlar dü ük ve bu nedenle bir eyler yap lmas gerekiyor.1. Önsöz Raporun amac . 17.3. Yola ç k nedeni: nsan kaynaklar n geli tirmek amac yla çal anlar n motivasyon ve i tatminleri konusundaki iyile tirmeye aç k alanlar n tespit edebilmek. Edilgen bir ifade ekli Olumlu ifadeler Vurgu Farkl cümle yap lar Cümleler aras geçi ler 19. geli tirilmesi gereken birtak m hususlar var. talik yaz . alt çizgi anlam na gelir Kesinlik say lar n yaz ile ifade edilmesinde kullan lan bir kriterdir. Genel memnuniyet (olumlu ve olumsuz olanlar vurgulanmal ) 2. Yaz m Kurallar mla Kurallar ³ve´ den önce virgül kullan labilir. kapsam ve elde edilen sonuçlar. Bu durumu yönetimle payla mal y z. Esas Metin Raporun esas n te kil eder. Kapsam Kapak Sayfas Raporun ismi. Ekler Raporda yaz lanlar desteklemek amac yla verilen ek bilgiler Kaynakça Yararlan lan çal malar gösterir.2.15.

2. Çal ma Ortam ortam konusunda al nan sonuçlar memnuniyetin orta seviyenin biraz üstünde oldu unu göstermektedir.2. Büyük oranda orta olarak de erlendirilen konular s ras yla. Bu durum. ba ar n n takdir edilmesi. Grafikler ekil 2 2007 Y l Sat statistikleri 27.2. 21. Grafikler ekil 2 2007 Y l Sat statistikleri 28. önerilerin irket taraf ndan dikkate al nmas ve her düzeyde çal an n kararlar n n tamamen uygulanmas d r. Bunun d nda ayn bölümde sorgulanan konular ise genel olarak "iyi" olarak de erlendirilmi tir. raporun giri bölümünde belirtti imiz gibi. Grafikler ekil 2 2007 Y l Sat statistikleri 29. geli meye aç k alanlar n iyele tirilmesi ihtiyac n n oldu unu desteklemektedir. 2. Grafikler ekil 2 2007 Y l Sat statistikleri 30. Bu konular çal anlar taraf ndan %51 ile %36 oran nda aras nda de i en bir kat l mla "'orta'" olarak de erlendirilmi tir. yap lan i in kar l nda verilen ücretin dengeli olmas . Te ekkür Ederim Türker BA . memnuniyetsizlik yaratan konular n dikkatlice analiz edilerek. Genel Memnuniyet Genel memnuniyetin ortan n üstünde oldu u görülmektedir. Grafikler ekil 2 2007 Y l Sat statistikleri 24. Tablolar Tablo 2 2007 Y l Sat statistikleri 23. Grafikler ekil 2 2007 Y l Sat statistikleri 25. Grafikler ekil 2 2007 Y l Sat statistikleri 26. anket bölümleri baz nda toplu sonuçlar ile bu sonuçlar n yorumu yer almaktad r.2.20. Ancak çal anlar n %41'i tekrar i e girecek olsa irketimizi seçmekte tereddüt edece ini belirtmi tir.1. Anket Bölümleri Baz nda Al nan Sonuçlar A a da. Kapsam 2.2. Tablolar Bilgiler görülebiliyor mu? ekil uygun mu? Birimler belli mi? Dönem de eri belli mi? Toplam sat lar belli mi? Rakamlar net mi? Tablo 2 2007 Y l Sat statistikleri 22.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful