Rapor Yazma Teknikleri - Presentation Transcript

1. Rapor YazmaTeknikleri Türker BA 2. Temel Kurallar lk yazd n z raporu hat rlay n. Rapora bir türlü nas l ba layaca m bilemiyordum. Hatta raporu teslim etmem gereken günde dahi ne yazaca mdan emin de ildim. Raporum hiç de bekledi im etkiyi yaratmam t . Oysa çok da önemli bir konuyu ele alm t m. Raporumda o konuyu oldukça kapsaml ele almama ra men ayn konuda niye soru sorduklar n anlayamad m. Raporumda o sorunu oldukça aç k ifade etmeme ra men niçin bu konuda halen harekele geçmediklerini anlayamad m. 3. Temel Kurallar YEV Sendromu Yazmaya Elim Varm yor 4. Örnek Olay Ad : Murat Görevi : KY Müdür Yard mc s Çal an Memnuniyeti Anketi: o Genel Memnuniyet o Çal ma Ortam o irket Yönetimi Kaynak: DeborahDumaine, Etkili Yaz lar , Optimist Yay nlar .

5. Örnek Olay Motivasyon sorunlar vard r. Bir eyler yap lmas gerekmektedir. Tamamlam oldu umuz ve ilginç sonuçlar elde etmemize yard mc olan Çal an Memnuniyeti Anketi'ne göre çal anlar n i yerindeki motivasyonunu art rmak için al nacak önlemleri tespit etmeden önce anket sonuçlar ile ilgili bulgular n yönetime aktar larak, ç kan sonuçlar n onlar üzerinde ne gibi etkiler yapaca n n da dikkate al nmas faydal olacakt r. Bu nedenle yap lan bu anketle ilgili sonuçlar, konu hakk ndaki de erlendirmelerimiz ve görü lerimiz a a da bilgilerinize sunulmaktad r. 6. çerik Raporun çeri i ³Arkada lar ma bu irkette çal may tavsiye ederim´ sorusuna çal anlar n % 18¶i kesinlikle kat l yorum, % 12¶si kat l yorum, % 35¶i karas z m, % 20¶si kat lm yorum, % 15¶i kesinlikle kat lm yorum cevab vermi lerdir. ³Emeklili im gelmeden bu irketten ayr laca m´ sorusuna çal anlar n % 5¶i kesinlikle kat l yorum, % 7¶si kat l yorum, % 18¶i karas z m, % 41¶si kat lm yorum, % 29¶u kesinlikle kat lm yorum cevab vermi lerdir. 7. Örnek Olay Sizce bu rapor yöneticilerin ilgisini çeker mi? 8. Amaç Niçin Rapor Haz rlar z? o Ba kalar na bilgi vermek için.

Murat¶ n raporundaki hata nedir? 10. Bu amaçlar ço u zaman kar lanm yor? Acaba neden? 9. 12. o K sa cümleler kullan n ± Bir fikir bir cümle. o yi bir yaz m ekli olmad için. u anda kullanmakta oldu umuz mürekkep püskürtmeli yaz c y yeni bir lazer yaz c s ile de i tirdi imizde. fade ekli Murat¶ n a a daki giri paragraf n siz ifade ediniz. 11. toner masraflar m zdan oldukça tasarruf edece imizi göstermektedir. o Sade bir dil kullan n. o Konusu çekici olmad için. Bir konuya çözüm getirebilmek için. . konu hakk ndaki de erlendirmelerimiz ve görü lerimiz a a da bilgilerinize sunulmaktad r. Çözüm Raporun anla l rl n artt rmak için. sadece geçmi e yönelik bilgi verdi i için. Tamamlam oldu umuz ve ilginç sonuçlar elde etmemize yard mc olan Çal an Memnuniyeti Anketi'ne göre çal anlar n i yerindeki motivasyonunu art rmak için al nacak önlemleri tespit etmeden önce anket sonuçlar ile ilgili bulgular n yönetime aktar larak. o Basit bilinen kelimeleri kullan n. fade ekli 2 Fikir Çal an Memnuniyeti Anketi sonuçlar motivasyonun dü ük oldu unu göstermi tir.o o Herhangi bir konuda çözümü kolayla t r c öneriler sunmak için. çerik Raporun çeri i Yapt m z ara t rmalar. Kontrol Çizelgesi o Rapor kime hitap edecek (hedef okuyucu)? o Raporu ne kadar bir süre içinde yazmak gerekiyor? o Raporda vermek islenen mesaj nedir? o Raporun içeri i için dü ünceler not edildi mi? o Dü ünceler grupland m ? o Toplanan veriler yeterli mi? o Dü üncelerde zay f bir nokta var m ? o Raporda yaz lacaklarla ilgili ne gibi sorular gelebilir? o Rapora gelecek sorular nas l yan tlanabilir? 14. Bu nedenle yap lan bu anketle ilgili sonuçlar. A a daki tabloda her iki yaz c n n y ll k toner masraf kar la t r lm t r. ç kan sonuçlar n onlar üzerinde ne gibi etkiler yapaca n n da dikkate al nmas faydal olacakt r. Motivasyonu art rmak için almam z gereken önlemleri belirlemeden önce üst yönetimin görü ünü almam z faydal olacakt r. o Sonuç ve önerileri eksik oldu u. Problem Raporlar neden i e yaramaz? o Okuyucuyu iyi yönlendirmedi i için. 13.

o Tablo. Anket Sonuçlar (Ankette her bir bölümde al nan sonuç hakk nda bilgi verilecek) 2. Gün ve ay isimleri büyük harfle yaz l r. Ekler Raporda yaz lanlar desteklemek amac yla verilen ek bilgiler Kaynakça Yararlan lan çal malar gösterir. 16. grafik vb.2. o Kapsanacak hususlar n listesini ç kar.2. Yola ç k nedeni: nsan kaynaklar n geli tirmek amac yla çal anlar n motivasyon ve i tatminleri konusundaki iyile tirmeye aç k alanlar n tespit edebilmek. .3.. 17.2. Bu durumu yönetimle payla mal y z. Genel De erlendirme 2. Kapsam Kapak Sayfas Raporun ismi. Nokta ve virgül t rnak i aretlerinin içine al n r.15. ‡ ortam ndan memnuniyet dü ük. haz rlayan ve tarih bilgileri. Çal ma Ortam 2. çindekiler Raporun bölümlerinin ve esas metindeki ana ve alt ba l klar n listesidir. Kapsanacak Hususlar Ana mesaj: Anket sonuçlar na göre çal anlar n motivasyonlar dü ük ve bu nedenle bir eyler yap lmas gerekiyor. Yaz m Kurallar mla Kurallar ³ve´ den önce virgül kullan labilir. o Her ba l n alt nda bir-iki husus yer almal .. alt çizgi anlam na gelir Kesinlik say lar n yaz ile ifade edilmesinde kullan lan bir kriterdir. Anket Bölümleri Baz nda Al nan Sonuçlar 2. 20 sayfan n üzerindeki raporlarda sayfa numaras verilir.2. o Ba l k ve alt ba l klar planla.1. Ba l k ve Alt Ba l klar 1. çerik Raporun içeri ini olu turmak için. Genel memnuniyet (olumlu ve olumsuz olanlar vurgulanmal ) 2. Anket Sonuçlar Do rultusunda Yap lacaklar (Anketten sonra al nmas gereken önlemler hakk nda bilgi verilecek) 18. Sat r sonuna gelen özel isimler bölünmez. Giri (Anketin amac : ne zaman yap ld ve kaç ki inin kat ld yaz lacak 2. o Kullan lacak temel verilerin bir listesini olu tur.2. Edilgen bir ifade ekli Olumlu ifadeler Vurgu Farkl cümle yap lar Cümleler aras geçi ler 19. talik yaz . Önsöz Raporun amac . kapsam ve elde edilen sonuçlar. geli tirilmesi gereken birtak m hususlar var. Esas Metin Raporun esas n te kil eder. yöntemi. Ne yap ld ? Çal an Memnuniyeti Anketi Ne bulundu? Genel memnuniyet ortan n üstünde olmakla birlikte. Ba l klardaki tüm kelimler büyük harfle yaz l r. irket Yönetimi 3.1. ‡ Sosyal faaliyetler ve çal ma saatleri çal anlar n motivasyonunu etkiliyor ‡ irket yönetimi konusunda.

Ancak çal anlar n %41'i tekrar i e girecek olsa irketimizi seçmekte tereddüt edece ini belirtmi tir. Te ekkür Ederim Türker BA . Grafikler ekil 2 2007 Y l Sat statistikleri 24.1. Tablolar Tablo 2 2007 Y l Sat statistikleri 23.2. Grafikler ekil 2 2007 Y l Sat statistikleri 29. Grafikler ekil 2 2007 Y l Sat statistikleri 30. Tablolar Bilgiler görülebiliyor mu? ekil uygun mu? Birimler belli mi? Dönem de eri belli mi? Toplam sat lar belli mi? Rakamlar net mi? Tablo 2 2007 Y l Sat statistikleri 22. Genel Memnuniyet Genel memnuniyetin ortan n üstünde oldu u görülmektedir. geli meye aç k alanlar n iyele tirilmesi ihtiyac n n oldu unu desteklemektedir. yap lan i in kar l nda verilen ücretin dengeli olmas . raporun giri bölümünde belirtti imiz gibi. anket bölümleri baz nda toplu sonuçlar ile bu sonuçlar n yorumu yer almaktad r. Bunun d nda ayn bölümde sorgulanan konular ise genel olarak "iyi" olarak de erlendirilmi tir. 2.2. Grafikler ekil 2 2007 Y l Sat statistikleri 25. Kapsam 2. Çal ma Ortam ortam konusunda al nan sonuçlar memnuniyetin orta seviyenin biraz üstünde oldu unu göstermektedir. 21.20.2.2. Bu konular çal anlar taraf ndan %51 ile %36 oran nda aras nda de i en bir kat l mla "'orta'" olarak de erlendirilmi tir. Büyük oranda orta olarak de erlendirilen konular s ras yla. memnuniyetsizlik yaratan konular n dikkatlice analiz edilerek. Bu durum. Grafikler ekil 2 2007 Y l Sat statistikleri 26. Anket Bölümleri Baz nda Al nan Sonuçlar A a da. ba ar n n takdir edilmesi. önerilerin irket taraf ndan dikkate al nmas ve her düzeyde çal an n kararlar n n tamamen uygulanmas d r. Grafikler ekil 2 2007 Y l Sat statistikleri 28. 2. Grafikler ekil 2 2007 Y l Sat statistikleri 27.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful