GRUP GRUP - - 44

024040026 SAMİH SARIOĞLU 024040026 SAMİH SARIOĞLU
024240031 GÜLİSTAN YAŞAR 024240031 GÜLİSTAN YAŞAR
024240019 ÇİĞDEM KAYA 024240019 ÇİĞDEM KAYA
024240022 ALİ KOÇAK 024240022 ALİ KOÇAK
F=2,15
mol/dak
X
E
0,322
X
İSO-P
=0,340
X
İSO-B
=0,338
T = 20 C
D =?
X
E
=0,7055
X
İSO-P
=0,2945
X
İSO-B
=0,009
TD =?
B=2,09mol/dak
X
E
=0,3175
X
İSO-P
=0,2630
X
İSO-B
=0,4195
TB =?
SORUMUZ SORUMUZ
V
m
L
m
L
o
V
SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN
İZLENEN YOL
ƥ KONU İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA
ƥ SİSTEMİN TANIMLANMASI
ƥ VARSAYIMLAR VE KABULLER
ƥ PROBLEMİN ÇÖZÜMÜ
ƥ RAF VE KOLON İLE İLGİLİ HESAPLAMALAR
ƥ MALİYET HESABI
ƥ DEĞERLENDİRME
DİSTİLASYON TASARIMI DİSTİLASYON TASARIMI
İÇİN TEORİK BİLGİ İÇİN TEORİK BİLGİ
DİSTİLASYONUN TANIMI
DİSTİLASYON
Bir karışımı meydana getiren bileşenlerin
uçuculuklarının ( buhar basınçlarının) farklı
olmasından yararlanan bir ayırma işlemidir.
Genelde; homojen bir sıvı karışımının
buharlaştırılması sonucu meydana gelen ve buhar
fazında birden fazla komponente sahip olan
karışımın bir veya birden fazla komponentinin
saf halde elde edilmesi istenen ünit operasyonlar
için kullanılır.
DİSTİLASYON METOTLARI
1. Ayrılmaları istenilen bileşenlerin sıvı
karışımının kaynatılmasıyla buhar üretilir, buhar
bir kondensörden geçirilerek yoğunlaştırılır ve
dışarı alınır.
2. Yoğunlaştırılan buharın bir kısmı distilasyon
kolonunun baş ürünü olarak dışarı alınırken,
diğer kısmı distilasyon kolonuna gönderilerek,
buhar fazı ile temas etmesi sağlanır. Buhar
fazıyla sıvı fazın teması ters akım prensibine
göre gerçekleşir.
DİSTİLASYON ÇEŞİTLERİ DİSTİLASYON ÇEŞİTLERİ
ƛ ÇOK BİLEŞENLİ DİSTİLASYON
ƛ DENGE DİSTİLASYONU
ƛ DİFERANSİYEL DİSTİLASYON
ƛ RETRİFİKASYON
ƛ KESİKLİ DİSTİLASYON
ƛ FLAŞ DİSTİLASYON
ƛ AZEOTROPİK DİSTİLASYON
ƛ EKSTRAKTİF DİSTİLASYON
ÇOK BİLEŞENLİ DİSTİLASYON
)
Beslemenin içindeki bileşenler A,B, C, D olarak
uçuculuklarına göre sıralanırsa ( en uçucu A en az
uçucu D bileşeni ) önce çok bileşenli distilasyon
işlemi uygulanarak esas olarak A ile B ve çok az
miktarda da C bileşeni içeren bir üst ürün ile esas
olarak C ile D ve çok az olarak da B içeren bir alt
ürün elde edilebilir.
İkinci bir distilasyon kolonu kullanılarak da, birinci
kolondan elde edilen üst ürün distile edilerek
ayrıştırılabilir.
Çok bileşenli distilasyon işlemi ile ilgili
hesaplamaların esası raf-raf yapılan madde ve
enerji denklikleridir. En çok kullanılan metotlar:
ƛ Thile-Geddes
ƛ Lewis-Matheson metotlarıdır.
1.Thile-Geddes; metodunun temel varsayımı distilasyon
kolonu boyunca her rafın sıcaklığının ve her rafı terk eden sıvı
ve buhar fazlarının akış hızlarının bilindiğidir. Doğal
olarak,hesapların en başında bunlarla ilgili bir varsayım yapılır
ve bu varsayımlar sonra yapılan hesapların sonuçlarına göre
düzeltilerek doğru sonuca ulaşamaya çalışılır.
2.Lewis-Matheson metodu ise;üst ve alt ürün
kompozisyonları ile ilgili yapılan varsayıma, bağlı olarak
hesaplamaların kolonun bu terminal değerden başlanarak
yapılmasına dayanır. Belirlenen geri akım ile kolonun üstünden
ve altından başlayarak raf-raf yapılan madde ve enerji
denklikleri ile besleme bölgesine yaklaşılır. Şayet besleme rafına
ulaşıldığında, zenginleşme ve sıyırma bölgelerinde raf-raf
hesaplanarak gelinip bulunan kompozisyonlar ile besleme
kompozisyonu uyum içinde olmazsa o zaman terminal
kompozisyonlarında yeni ayarlamalarda yapılı ve hesaplamalar
da terk edilir.
ÇOK BİLEŞENLİ DİSTİLASYON ÇOK BİLEŞENLİ DİSTİLASYON
TASARIMINA NASIL BAŞLANIR ? TASARIMINA NASIL BAŞLANIR ?
ƥ Uçuculuklarına göre sıraya koymaktır.
ƥ Anahtar bileşen seçilir:
HAFİF ANAHTAR BİLEŞEN(HAB) HAFİF ANAHTAR BİLEŞEN(HAB)
Varlığı alt üründe kabul edilen ancak
kendisinden daha uçucu bileşenlerin alt
üründeki kompozisyonları ihmal edilebilecek
seviyede olan bileşene hafif anahtar bileşen
denir (HAB) Böylece alt ürün içindeki en uçucu
bileşen HABƞdir.
AĞIR ANAHTAR BİLEŞEN (AAB) AĞIR ANAHTAR BİLEŞEN (AAB)
ƥ Üst üründe varlığı kabul edilen ancak
kendinden daha az uçucu ( ağır) bileşenlerin
üst ürün pek gözükmediği bileşen ağır anahtar
bileşen ( AAB) olarak tanımlanır. Böylece AAB
de üst ürün içindeki en ağır bileşendir.
TEPSİ ÇEŞİTLERİ TEPSİ ÇEŞİTLERİ
1) KABARCIK TUTUCU TEPSİLER (BUBBLE ƛ
CAP TRAY)
2) DELİKLİ TEPSİLER SIEVE TRAY
Sıvı akışı durumuna göre iki türlüdür.
ƛ Tek geçişli ( full cross )
ƛ İki geçişli ( half cross)
3) VALF TİPİ TEPSİLER ( VALFE TRAY )
4 ) BACALI TEPSİLER
KABARCIK NOKTASI HESABI
( BUBLE POİNT CALCULATİON )
Kabarcık noktası sıvı karışımının kaynamaya başladığı
sıcaklıktır. Bu sıcaklığın saptanması için basınç ve
karışımın mol kesri daha önceden bilinmelidir. Kabarcık
noktası Ơyơ fazlarının toplamının 1 olduğu sıcaklıktır.
ƥ Hesaplamalar deneme yanılma yöntemi ile yapılabilir:
1) T kabul edilir
2) Kabul edilen T'de a, ve K, değerleri bulunur.
3) Hesaplanan Kc değeri seçilen T değerine uyuyorsa hesaplamalar
biter.
4) Eğer sıcaklık farklı ise bulunan T değeri yeni deneme değeri
olarak kullanılır.
5) Sonuç sıcaklık değerli bulunduktan sonra , buhar bileşimleri
hesaplanır.
TÜM RİFLAKS
İkili distilasyon kolonu tasarımında olduğu gibi, tüm riflaks durumunda
min sayıda raf sayısı hesaplanır. Bunun için Fenske eşitliği kullanılır.
´ ) . J
)
LK
log(x
w
LKB
w/x
HKB
D)(x
HKD
D/x
LKD
x log
M
N
=
LKW
Į
LKD
Į
LK
Į
=
X
LKD
= Distilattaki hafif anahtar bileşenin mol kesri
X
HKD
= Distilattaki ağır anahtar bileşenin mol kesri
X
HKB
= Dip üründeki ağır anahtar bileşenin mol kesri
X
LKB
= Dip üründeki hafif anahtar bileşenin mol kesri
N
M
= Minimum raf sayısı
Rektifikasyon
(Zenginleştirme Kısmı)
Sıyırma Kısmı
REBOİLER TÜRLERİNDEN BİRKAÇ ÖRNEK
Problemin çözümü için yapılan varsayımlar:
1. Sistem adyabatik olarak düşünülmüştür.
2. Her bir raf kademesinde karışım homojendir.
3. Her bir rafta sıvı miktarı, buhar miktarına göre ihmal
edilebilecek kadar küçüktür.
4. Her bir rafta buhar basıncı sıvı basıncından büyüktür.
5. Kazan kademesi denge kademesi gibi çalışmaktadır.
6. Kazan kademesi en iyi tanımlanan denge kademesi sistemidir.
Antoine denkleminden;
T C
B
A lnP
i
i
i
O
İ

=
Her bir bileşen için Antoine sabitlerimiz :
A A BB C C
ETANOL ETANOL 18,9119 18,9119 3803,98 3803,98 --41,68 41,68
İSO İSO--
PROPANOL PROPANOL
18,6925 18,6925 3640,2 3640,2 --53,54 53,54
İSO İSO--BUTANOL BUTANOL 16,8712 16,8712 2874,73 2874,73 --100,3 100,3
Raoult Yasasına Göre Kısmi
Basınçların İfadeleri:
Pi = P Pi = P°°i * xi i * xi
Petanol = Petanol = PP°°etanol * X etanol etanol * X etanol
Pi Pi- -propanol = propanol = PP°°i i- -propanol * X i propanol * X i- -propanol propanol
Pi Pi- -butanol = butanol = PP°°i i- -butanol * X i butanol * X i- -butanol butanol
Pt = Pi Pt = Pi- -butanol + Pi butanol + Pi- -propanol + Petanol propanol + Petanol
Condenser İçin Yapılan
Hesaplamalar:
T = 79,34 C
PToplam = 1,0030241 atm
Xetanol = 0,99
Xi-propanol = 0,000535276
Xi-butanol = 0,009464724
XToplam= Xetanol+ Xi-propanol+ Xi-butanol = 1
XToplam= 0,7055+0,2945+0,009 = 1
Poetanol = 794,086
Poi-propanol = 678,84
Poi-butanol = 238,79
Petanol = 794,086*0,7055= 560,22
Pi-propanol = 199,92
Pi-butanol = 2,149
PToplam = 1,003
Yetanol = Petanol/Ptoplam Yetanol = Petanol/Ptoplam
Yetanol = 560,22/760 =0,737 Yetanol = 560,22/760 =0,737
Y i Y i--propanol =0,263 propanol =0,263
Y i Y i--butanol =0,0028 butanol =0,0028
Y toplam =0,737 + 0,263 + 0,0028=1.0030 Y toplam =0,737 + 0,263 + 0,0028=1.0030
Reboiler İçin Yapılan Hesaplamalar:
ƥ T=88.37 C
ƥ P =760 mmHg
ƥ Xetanol =0,3175
ƥ Xi-propanol=0,263
ƥ Xi-butanol =0,4195
ƥ XToplam = Xetanol+ Xi-propanol+ Xi-butanol
ƥ XToplam =1
Bottom (B) ve distillat (D) değerlerinin
hesaplanması;
F = D + B
2,15= D + 2,09
D=0,06 mol /dk
F=2,15
mol/dak
X
E
0,322
X
İSO-P
=0,340
X
İSO-B
=0,338
T = 20 C
D =?
X
E
=0,7055
X
İSO-P
=0,2945
X
İSO-B
=0,009
TD =?
B=2,09mol/dak
X
E
=0,3175
X
İSO-P
=0,2630
X
İSO-B
=0,4195
TB =?
V
m
L
m
L
o
V
Dağılım Katsayıları (K) Her Bir Bileşen İçin
Condenser için:
1,044
760
560,22
Toplam
P
0
etanol
P
etanol
K
= = =
0,893
760
199,92
Toplam
P
propanol - i
P
propanol - i
K
= = =
0,314
760
2,149
Toplam
P
butanol - i
P
butanol - i
K
= = =
Reboiler için:
1,476
760
356,26
Toplam
P
0
etanol
P
etanol
K
= = =
1,276
760
255,19
Toplam
P
propanol - i
o
P
propanol - i
K
= = =
0,466
760
148,59
Toplam
P
butanol - i
o
P
butanol - i
K
= = =
Reboiler için:
3.167
0.466
1.476
AAB
K
etanol
K
etanol
= = =
1.171
0.466
1.276
AAB
K
İso-propanol
K
İso-propanol
= =

=

1
0,466
0.466
AAB
K
İso-bütanol
K
İso-bütanol
= = =

Į
Į
Į
Değerlerinin Hesaplanması;
Ortalama
Į
etanol için ;
3.245 3.167 * 3.325
Ortalama
= = Į
İso İso--propanol=1.825 propanol=1.825
İso İso--bütanol=1 bütanol=1
ĭ Değerlerinin Bulunması;
Deneme yanılma yolu ile ,
ij = 0.45 olarak bulunmuştur.
§ =

q 1
ij
Ort
F
X *
Ort
0
ij)
(1
0,338) * (1
ij)
(1,825
0.34) * (1.825
ij)
(3.245
0.322) * (3.245
=

+

+

Į
Į
olarak bulunur.
§ + =

min
D
R 1
ij
Ort
Į
D
X *
Ort
Į
1.226
min
D
R
=
Fenske Denkleminden;
N
Min
= 6,80 ~ 7 olarak bulunur.
) ln(Į
D
) (X *
B
) (X
B
) (X *
D
) (X
ln
1 N
Ortalama Toluen
İso-bütanol
bütanol iso etanol
Min
= +

)

`
¦

|

´
|
etanol

´ )
43 3.245) * 542 32,5log(0, 51 Eo
= =
HAB ort
o
Į * ȝ 32,5log 51 E
=
Ortalama Kolon Verimi ;
RAF TASARIMI RAF TASARIMI
N
Gerçek
§ 21 olarak bulunur.
Gerçek
21
0.43
9
0
E
Teorik
N
Gerçek
N
= = =
´ )
´ )
)

`
¦

|

´
|
¦
¦
'
+

'

¦
¦
'
+

'

=
2
D
AAB
X
B HAB
X
F
HAB
X
AAB
X
D
B
log * 0,206
s
z
log
9.11
s
z
=
3 s
=
18 3 21 s N z
= = =
0,515
729,74
1,7598
0,22002
2,31002
= = =
L
V
M
M
LV
V
L
F
V
V
V
V L
F F
K u
V
V V
=
F
LV
ye karşılık gelen F*=0,8m (varsayım) değerine göre K
F
değeri
delikli raf taşma kapasitesi diyagramından 0,042 olarak okunur.
Eşitliğine göre K
F
ve u
F
değerleri tekrar hesaplanarak aşağıdaki
değerler elde edilir:
K
F
= 0,042 için u
F
=0,82549 olarak hesaplanır.
Buna karşılık uF=0,82549 olarak
hesaplanır. Verilen bileşimin yüzey
gerilimi 20 dyn/cm¶den farklı olduğu
için düzeltme faktörü uygulanarak:
ı
0,2
20 ı F F
)
20
( * ) (K K
=
=
Toplam alan : A
t
= 0,215 m
2
İniş kanalı alanı : A
dc
= 0,12* A
t
= 0,0258 m
2
Net alan: An = 0,88* A
t
= 0,1893 m
2
Delik alanı: A
h
= 0,1* A
t
= 0,0215 m
2
Kolon çapı : Dc ( m ) = 0,5234 m olarak hesaplanır.
0,215
0,6603 * 0,88
0,22002
u * 0,88
Buhar
Q
t
A
= = =
olarak bulunur. Buradan;
0,6603 .u * F u
F
= =
a-) Kuru raflarda basınç düşmesi: (¨P
kuru
)
u
h
= Q
buhar
/ Ah =5,811
%10 serbest alan için
¨P
kuru
= 5,08*
¨P
kuru
= 5,08*
¨P
kuru
= 0,0775 cm
Raflarda basınç düşmesi:
2
Cv0
1
*
2
h
u *
ȡ
l
ȡ
v
¦
'
+

'

¦
'
+

'

C
v0
1
¦
'
+

'

b-) Kabarcıklandırılmış sıvı yüksekliği (ha)
Kabarcıklandırma parametresi:
F
va
= 1,043olarak bulunur.
Kabarcıklanma faktörü grafiğinden
Qp = 0,69 olarak okunur.
I
w
= 0,77*dc = 0,77*0,523 = 0,403 m
v
ȡ
Aa
buhar
Q
Fva
¦
¦
'
+

'

=
Engel Üzerindeki Sıvı Yüksekliği :
*Engel yüksekliği ( h
w
= 5 cm olarak kabul edilirse)
Kabarcıklandırılmış sıvı yüksekliği=
h
a
= Q
p
( h
w
+ h
ow
) = 0.69 *( 5 + 2,589 ) = 5.23cm
2.589cm )
0.403
0.003
( * 66,6
0,67
Iw
Q
sıvı
* 66,6 how
= = =
¦
'
+

'

¨P
T
=¨P
kuru
+ h
a
¨P
T
= 0.077 + 5.23= 5.31 cm
Ağlama Kontrolü:
b-) Toplam Raf Basınç Düşmesi (¨PT)
0.213
4,75 * 729.74
16.855
h
d *
L
ȡ
ı
*
4 -
4,14x10
h
ı
= = =
¦
'
+

'

¦
¦
'
+

'

Kabarcık oluşumu nedeniyle basınç kaybı;
Teoride;
7,9717 > 7.58911 olduğu için ağlama yoktur.
olduğu zaman ağlama beklenmemektedir.
0W
h
W
h
ı
h
KURU
¨P
+ > +
7,9717
ı
h
KURU
¨P
= +
7,58911
0W
h
W
h
= +
Sıvı Seviyesi Gradyantı:
a) Raf üzerindeki köpük yüksekliği (h
f
):
b) Kabarcıklandırılan kütlenin hidrolik yarı çapı(r
h
):
13.780 cm
1) (2x0,69
5.2367
1)
p
(2Q
a
h
f
h
=

=

=
0,463cm
2
0.5234) (0.403
2
)
c
d
w
(l
f
d
=
+
=
+
=
0,0864m
) (100x0.463 (2x13.780)
13.780x0.463
f
100d
f
2h
f
d
f
h
Islak çevre
Kesit alanı
h
r
=
+
=
+
= =
c) Kabarcıklandırılan kütlenin hızı(u
f
):
F
va
=3,285075 için, köpük yoğunluğu ɮ= 0,176 okunur.
d) Reynolds modülü (Re
h
):
s 0,01374m/
0.463 0.38x 13.788 x
100x0,00316
f
d
f
h
sıvı
100Q
f
u
= = =
o
15157.66
0.0005427
0.1304x729.74 0,0864x
L
ȝ
L
ȡ
f
u
h
r
Reh
= = =
e)Sürtünme Katsayısı ( f ) :
Delikli raf sürtünme katsayısı tablosundan
sürtünme katsayısı, f=0,045 olarak okunur.
10
5
F) Sıvı Seviyesi Gradyantı (¨):
A
da
:iniş borusu ile raf arasındaki alan, m
2
A
da
= (engel uzunluğu)(iniş kanalı ile alt raf arasındaki aralık)
İniş kanalı ile raf arasındaki aralık = 40 mm (varsayım)
İniş Kanalındaki Sıvı Kütlesinin Yüksekliği (hdc):
0.05356 cm
.81 0.0864x 9
X0,403
2
0.1304
100x0,045
g
h
r
w
l
2
f
u
100f ¨
= = =
A
da
=(0,695045)x(0.038)=0,026412 m
2
h
da
= iniş borusu ile raf arasındaki apronda basınç kaybı
h
dc
• ¨P
T
+ h
w
+ h
ow
+ ¨ + h
da
h
dc
• 5.134+5 + 2.5891+ 0,0356 +0,7046
hdc • 13.643 cm
0.7046cm
2
0.05113
0.00316
* 16.5
2
da
A
sıvı
Q
* 16.5 hda
= = =
¦
'
+

'

¦
¦
'
+

'

ve
19.77< 22.5cm olduğundan seçilen raf
aralığı 0,45 m olarak seçilmiştir.
19.77cm
0.690
13.643
p
Q
dc
h
= =
¦
¦
¦
¦

22.5
2
45
2
R
I
= =
2
R
I
p
Q
dc
h
·
¦
¦
'
+

'

Deliklerin dizilişi:
a) Üçgen diziliş için;
Deliklerin delinebileceği alan;
I
d
, 1,5 m µden küçük çaplı kolonlar için
0,075 m olarak alınabilir.
A
p
§ Aa- 2(0,075*I
w
)
A
p
= 0,163± 2*(0,075*0,403)
A
p
= 0,103 m
2
A
p
§ Aa- 2(I
d
*I
w
)
A
p
§ Aa- 2(I
d
*I
w
)
Komşu deliklerin merkezleri arası uzaklık : 10,925
Delikler arası net aralık = 10,925 ± 4,75 = 6,175mm
10,925mm
h
d * 2,3
P
I
= =
1215 1214,6
(0,00475) *
4
3,14
0,063993
2
h
d
4
ʌ
h
A
$ = =
¦
'
+

'

¦
'
+

'

Üçgen diziliş ve kare diziliş için kullanılması
gereken deliklerin sayısı aynı olmasına rağmen (
IP/dh ) oranı 2¶den küçük olamaz ve genellikle 2,5-
4 arasında bir değer seçilir. Bu durumda üçgen
diziliş için bulmuş olduğumuz ( IP/dh ) oranı bizim
için en uygun diziliş türü olarak seçilmiştir.
Kolon duvar kalınlığı
C
P) J * f * (2
D * P
+

P:1atm maksimum işletme basıncı,Pa
f : Malzeme maksimum işletme gerilimi
j: Kaynak verimi ( maksimum 0,8)
c : Korozyon payı , mm = 0,05
t : Et kalınlığı
t =
0.085m 0,05
111457,) 10^6 * 0,8 * (2
0,523 * 101325
= +

KOLON KABUĞU SATIN ALMA KOLON KABUĞU SATIN ALMA
MALİYETİ MALİYETİ
Kabuk malzemesi olarak yumuşak çelik
tercih edilirse;
Tablodan x aralığı (yani çapımız) 0,5234
olduğundan
C=518,4 n=1,44 olarak alınır.
Ck =518,4*(0,5234)^1,44*1 =204$ Ck =518,4*(0,5234)^1,44*1 =204$
RAF SATIN ALMA MALİYETİNİN RAF SATIN ALMA MALİYETİNİN
HESAPLANMASI HESAPLANMASI
CR = NR*CBr*FRM*FRT*FNR
( $)
CBr=10*340*e^(0,571*3)*(1,40+0,288*0,189315)
CBr = 9835 $
FRM = a+b*D = 1,0
NR= Raf sayısı
CBr = Raf baz fiyatı
FRM= Raf malzeme faktörü
D =Çap m
PLATFORM VE MERDİVEN PLATFORM VE MERDİVEN
MALİYETİ MALİYETİ
CDM=X*D^Y*ZT^Z CDM=X*D^Y*ZT^Z
Z=0,8 Z=0,8
Y=0,63 Y=0,63
D=0,523 D=0,523
ZT=21 ZT=21
CDM=1018$ CDM=1018$
TOPLAM KOLON SATIN ALMA TOPLAM KOLON SATIN ALMA
MALİYETİ MALİYETİ
CT = CPM + CR + CK
CT = 204,1288+ 9835,898+ 4077,207
CT= 14117,23$ olarak hesaplanır.
Farklı Rd değerleri verilerek bu hesaplamalar her
biri için yaptırılır ve kolon maliyetine karşı ƠRd Ơ
grafiğe dökülerek maliyetin en düşük
değeribulunur