TÜRKÇE

Anlam Bakımından Sözcükler………………………………………...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri………………………………………….3 Cümlede Anlam……………………………………………………….6 Ses Bilgisi……………………………………………………………...9 Paragraf Bilgisi………………………………………………………...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri…………………………………………..17 Yazım Kuralları………………………………………………………..22 Noktalama İşaretleri…………………………………………………....25 İşlevlerine Göre Kelimeler (Sözcük Türleri)…………………………..29 Fiil (Eylem)…………………………………………………………….38 Fiilimsi (Eylemsi)……………………………………………………...44 Ek-Fiil (Ek-Eylem)…………………………………………………….45 Fiil Çatısı………………………………………………………………46 Cümlenin Ögeleri………………………………………………………48 Cümle Bilgisi…………………………………………………………..50 Anlatım Bozukluğu…………………………………………………….52 ANLAM BAKIMINDAN SÖZCÜKLER (KELİMELER)
1) Gerçek (Sözlük) Anlam 2) Mecaz (Değişmece) Anlam 3) Somut Anlam 4) Soyut Anlam 5) Dolaylama 6) Terim Anlam 1) GERÇEK (SÖZLÜK) ANLAM Söylendiği zaman zihnimizde (aklımızda) oluşturduğu ilk anlama, temel anlamına gerçek anlam denir. Günlük hayatta en çok kullanılan anlamıdır. “Soğuk” sözcüğünün aklımıza gelen ilk anlamı; ısısı düşük olan, sıcak olmayandır. Bu sokağın çeşmelerinden soğuk sular akardı. “İnce” sözcüğünün aklımıza gelen ilk anlamı; dar olan, kalınlığı az olandır. Üzerinde ince bir gömlek vardı. “El” sözcüğünün aklımıza gelen ilk anlamı; kolun parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümdür. Elindeki kağıtları masanın üzerine bıraktı. Çocuk ağır çantayı kaldıramadı. Evin camlarını kırmışlar. Bahçedeki kuru otları yakmışlar. Top oynarken okulun camını kırmışlar. Bu karanlıkta dolaşmaktansa evde otururum. Terliyken soğuk bir şey içme. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. Söylediklerimizin soğuk karşılanmasına üzüldüm. Yaşlı kadına yer vermen ince bir davranış. Dağın ardından iki el silah sesi geldi. Çocuğu ağır işlerde çalıştırmayın. Beni kırma, birlikte oynayalım. Sınavda yüksek not almazsam yandım. Ne olur beni kırma, tiyatroya birlikte gidelim. Bu karanlık işlerin hesabını sorarlar bir gün Geçmişi karanlık bu adama pek güvenmiyorum.

1

UYARI: İnsan veya başka bir varlığa ait bir özellik diğer varlıklara verilirse buna yan anlam veya yakıştırmaca denir. Şıklarda yan anlam yoksa mecaz kabul edilir.
Kapının kolu Arabanın torpido gözü Ayakkabının burnu Uçağın kanadı 3) SOMUT ANLAM Türkçede bazı sözcükler beş duyumuzun (görme, dokunma, işitme, koklama, tatma)“herhangi birisi ile” algılanabilen varlıkları karşılar. Böyle sözcüklere somut anlamlı sözcükler denir. Kitap, ağaç, soğuk, hava, Emine, su, mavi, taş… 4) SOYUT ANLAM Türkçe sözcüklerin bazısı da beş duyumuzun “herhangi birisi ile” algılayamadığımız varlıkları karşılar. Böyle sözcüklere soyut anlamlı sözcükler denir. Bunların varlığını aklımız ve hislerimizle algılayabiliriz. Allah, rüya, sevgi, neşe, hüzün, korku, iyilik, şüphe, cesaret, güzellik, barış, düşünmek…

UYARI: Bazı somut anlamlı kelimeler kullanıldıkları cümleye göre soyut; soyut anlamlılar da somut anlam kazanabilirler. “Yol” sözcüğü somut olduğu halde Bu işi yapmanın bir yolu olmalı. Örneğinde soyut anlam taşır. “Sevgi” sözcüğü soyut olduğu halde Sevgi en sevdiğim arkadaşımdır. Cümlesinde somut anlam kazanmıştır.
5) DOLAYLAMA Bir sözcükle anlatılabilecek bir kavramın birden fazla sözcükle anlatılmasına dolaylama denir. Ulu önder dünyaca sevilen bir kişiydi. Bu korkunç ses ormanlar kralına ait olmalı. Bu sene bacasız sanayiden çok para kazandık. Atatürk’ün hayatı beyaz perdeye aktarıldı. Zonguldak’ın geçim kaynağı kara elmastır. Yavru vatanda güzel bir tatil yaptık. Çukurova’da beyaz altına rağbet çok. Bizim takım yeni bir file bekçisi aldı. Ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK Ormanlar kıralı Aslan Bacasız sanayi Turizm Beyaz perde Sinema Kara elmas Kömür Yavru vatan Kıbrıs Beyaz altın Pamuk File bekçisi Kaleci Derya kuzusu Balık 6) TERİM ANLAM Bir bilim veya sanat dalıyla ilgili özel bir kavramı ifade eden sözcüklere terim anlamlı sözcükler denir. Matematik: Üçgen, denklem, kesir… Fen: Hücre, çekirdek, kuvvet… Dil Bilgisi: Yüklem, virgül, sıfat… Coğrafya: Dağ, enlem, ekvator… Edebiyat: Roman, uyak, dize… Müzik: Nota, porte, sol anahtarı… Tiyatro: Perde, sufle, sahne…

2

SÖZCÜKLERDE ANLAM İLİŞKİLERİ
1) Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler 2) Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler 3) Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler 4) Genel (Kapsamlı) – Özel (Dar) Anlam 5) Yansıma 6) İkileme 1) EŞ ANLAMLI (ANLAMDAŞ) SÖZCÜKLER Yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir. İsim = Ad Eser = Yapıt Cevap = Yanıt Mazi = Geçmiş Sene = yıl Güz = Sonbahar Zayıf = Sıska Neşeli = Şen Yasa = Kanun İstiklal = Bağımsızlık Müdafaa = Savunma

Güz mevsiminde ağaçlar yapraklarını döküyor. Buranın sonbahar yağmurları meşhurdur. Yasalara uymamız gerekir. Hakkımızı savunabilmek için kanunları bilmeliyiz. Son eserinde güncel olayları anlatır. Yapıtlarında oldukça sade bir dil kullanır.

UYARI: Eş anlamlı sözcüklerin aynı cümlede kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur.
Yemek yemediğinden çok zayıf ve sıska oldu. Arkadaşımı bugün çok neşeli ve şen görüyorum. Cevap ve yanıt hakkını kullanmak istemiyor.

UYARI: Yakın anlamlı kelimeler eş anlamlı değildir.
Eş – Dost Yalan – Yanlış Doğru – Dürüst

Bayramlarda eşi dostu ziyaret etmeliyiz. Olayları yalan yanlış anlatıyor. Ödevini doğru dürüst yaramamış. 2) EŞ SESLİ (SESTEŞ) SÖZCÜKLER Yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan sözcüklere eş sesli sözcükler denir. Zihnimizde en az iki gerçek anlam çağrıştırır. Sol= Solmak fiili - Yön, sağ karşıtı El= Organ - Yabancı Yüz= surat, sima - Yüzmek fiili - 100, rakam Gül= Gülmek fiili – Çiçek - Çağıldayarak akma Gülünce yüzünde güller açardı. Kendi eliyle onu teslim etmişti ellere. Su akar güldür güldür. Mendilim dolu güldür. Yeri göğü yaratan Bir gün beni de güldür. Bahçede var yüz güzel Endam güzel yüz güzel Uzaklara açılma Kıyılarda yüz güzel

3

UYARI: İnceltme işareti ( ) ile birbirinden ayrılan kelimeler sesteş değildir.
Adet= Sayı Âdet= Gelenek, örf Hala= Babamızın kız kardeşi Hâlâ= Henüz, şimdilik Kar= Hava olayı Kâr= Kazanç Alem= Bayrak, kubbe, sancak Âlem= Âlem

3) ZIT (KARŞIT) ANLAMLI SÖZCÜKLER Aralarında bir ilgi bulunduğu halde anlamca birbiriyle çelişen, birbirinin karşıtı olan sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir. Her sözcüğün karşıtı yoktur. Pahalı x Ucuz Uzak x Yakın Acemi x Usta Açık x Kapalı Kalın x İnce Kolay x zor İleri x Geri Uzun x Kısa Gece x Gündüz Ağlamak x Gülmek Siyah x Beyaz Ak x Kara Cimri x Cömert İyi x Kötü İnmek x Çıkmak Aç x Tok Dar x Geniş En x Boy Bencil x Fedakar Güzel x Çirkin

UYARI: Bir sözcüğün olumsuzu o sözcüğün zıddı (karşıtı) demek değildir.
Akıllı Sulu Tatlı Gelmek Almak Olumsuzu Akılsız Susuz Tatsız Gelmemek Almamak Karşıtı Deli Kuru Acı Gitmek Vermek

4) GENEL (KAPSAMLI) – ÖZEL (DAR) ANLAM Bazı sözcükler kavramları veya varlıkları toplu olarak içine alır, yani kapsar. Bu sözcüklere genel anlamlı sözcükler denir. Bazı sözcükler de kavramları veya varlıkları toplu olarak içine almaz, bir varlığın veya kavramın içinde yer alır. Bu sözcüklere de özel anlamlı sözcükler denir. Güvercin Kuş Hayvan Canlı Varlık ÖZEL Papatya Çiçek Bitki Canlı Varlık 5) YANSIMA Doğada canlı veya cansız varlıkların çıkardıkları seslerin taklit edilmesiyle oluşan sözcüklere yansıma denir. Kalemin kırılırken çıkardığı çat sesi, Hayvanların çıkardığı me, miyav, hav hav gibi sesler. Bahçedeki köpek bütün gece havladı. Şelalenin şırıltısı ormanın içine kadar yayılıyordu. Duyulan tek ses yaprakların hışırtısıydı. Kedinin acı miyavlaması ile uyandı. GENEL

4

6) İKİLEME Anlatıma çekicilik kazandırmak, anlamı güçlendirmek amacıyla çeşitli sözcüklerin art arda kullanılmasıyla oluşan söz öbeklerine ikileme denir.

UYARI: İkilemeler her zaman ayrı yazılır. İkilemeyi oluşturan sözcüklerin arasına noktalama işaretleri
konmaz. İkilemi Çeşitleri 1) Aynı Sözcüğün Tekrarı İle Arkadaşınla güzel güzel oyna. Biriktirdiğin parayı azar azar harca. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden Git güle güle uğurlar olsun. 2) Yakın Anlamlı Sözcükler İle Yalan yanlış bilgileri sil artık kafandan. Derslerine doğru dürüst çalış. Eş dost herkes oradaydı. 3) Karşıt Anlamlı Sözcükler İle Konuyu az çok o da benim kadar biliyor. Onunla aşağı yukarı on yıl önce tanıştık. İyi kötü geçinip gidiyoruz. 4) Biri Anlamlı Diğeri Anlamsız Sözcükler İle Ufak tefek bir çocuk içeri girdi. Hesap mesap bilmez o adam. Hayatın eğri büğrü yollarında ilerliyorum. Üzerinde eski püskü bir elbise vardı. 5) Her İkisi de Anlamsız Sözler İle Mırın kırın etme de olanları anlat. Şu ıvır zıvır eşyaları çöpe atın. Abuk subuk sözlerle herkesi çileden çıkardı. Sana kaç kere abur cubur yeme dedim. 6) Yansıma Olan Sözcükler İle Aralarında fısıl fısıl konuşuyorlar. Minik dere şırıl şırıl akıyordu. Bütün gece horul horul uyudu. Vur davula güm güm gümlesin.

5

(Mevlana) Başarısız ola ola başarıya ulaştım. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Özellikleri 1) Kalıplaşmış söz öbekleridir. (Margaret Hungerford) 6 . merak etmek) 3) VECİZE (ÖZDEYİŞ) Ünlü kişilerce söylenmiş özlü sözlere vecize denir. Hak vermek Deli dolu Burnu büyümek Ağzı yanmak Burun kıvırmak Ateşle oynamak Can pazarı Ağız birliği etmek 3) Deyimleri oluşturan sözcükler çoğunlukla gerçek anlamından uzaklaşarak mecaz anlam kazanırlar. olayları mecaz yoluyla belirten kalıplaşmış söz gruplarına deyim denir. Sözcüklerin yerleri değiştirilemez ve yerlerine başka sözcükler konulamaz.CÜMLEDE (TÜMCEDE) ANLAM 1) Atasözü 2) Deyim 3) Vecize (Özdeyiş) 4) Koşul (Şart) Cümlesi 5) Neden – Sonuç Cümlesi 6) Tanım Cümlesi 7) Karşılaştırma cümlesi 8) Nesnel (Objektif) Yargı Bildiren Cümle 9) Öznel (Subjektif) Yargı Bildiren Cümle 10) Benzetme Cümlesi 11) Dolaylı Anlatım 1) ATASÖZÜ Milletlerin yüzyıllar boyunca geçirdikleri denemelerden ve bunlara dayanan düşüncelerden doğmuş olan sözlere atasözü denir. Ağız ağıza verip konuşuyorlar. inanış ve gelenekleri atasözüne yansır. (Mustafa Kemal ATATÜRK) Ne insanlar gördüm üzerlerinde elbise yoktu. Özellikleri 1) Söyleyeni belli değildir. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Milletlerin ortak düşünce. (Mustafa Kemal ATATÜRK) Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. 2) En az iki sözcükten oluşur. ne elbiseler gördüm içinde insandan eser yoktu. yaşayış. 2) Kalıplaşmış sözlerdir. Taşıma su ile değirmen dönmez. (Thomas Edison) Güzellik görenin gözündedir. Sabret işin çoğu gitti azı kaldı. (kontrol etmek) Akşama kadar gözlerim yollarda kaldı. Ne var ne yok diye göz attım. Ak akçe. Taş taşı laf taşıma. Aldığı haberden sonra küplere bindi. Anonim sözlerdir. Eksik bir şey bulamayınca çamur attılar. yol gösterir. 3) Öğüt verir. (bekleyip durmak. 2) DEYİM Kavramları. kara gün içindir.

7) KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ Birden fazla nesneyi benzer veya farklı yönlerden kıyaslayan cümleye karşılaştırma cümlesi denir. en iyi dosttur. İyi beslenince hastalanmazsın. İşim erken biterse eve gideceğim. Korktuğu için şu sevimli köpeğe yaklaşamıyor. “için. -ince. -dan. birlikte başlayıp birlikte bitirmektir. Kitap.4) KOŞUL (ŞART) CÜMLESİ Bir olayın gerçekleşebilmesi için başka bir olayın varlığının gerektiğini bildiren cümlelere şart cümlesi denir. Yalan söyledi diye işten attılar. 8) NESNEL (OBJEKTİF) YARGI BİLDİREN CÜMLE Doğruluğu ya da yanlışlığı ispatlanabilen. Gökyüzü bugün daha mavi görünüyor. şart olay Param yeterse kitap alacağım. 5) NEDEN – SONUÇ CÜMLESİ Eylemin niçin yapıldığını (gerekçesini) ve sonucunda ne olduğunu bildiren cümlelere neden – sonuç cümlesi denir. Arkadaşım o zaman da çalışkandı. Yazar romanlarındaki kahramanları çoğunlukla kadınlardan seçmiş. Ödevini yaparsan gezmeye gideriz. Müzik. Hastalandığı için okula gelemedi. Sanat. Ödevini yapmadıkça dışarı çıkmayacaksın. mi edatıyla ve üzere sözcüğüyle yapılır. -dıkça. Ölçek. duyguların notalarla ifadesidir. 6) TANIM CÜMLESİ Bir kavramı belirgin özellikleriyle anlatan. mı. Yazı. -dikçe gibi eklerle. neden sonuç Cevabını bilmediği için soruyu boş bıraktı. Gözlem ve deneye dayalı olduğu için herkesçe aynıdır. -den. Bilmediğinden yanlış yaptı. Kitabı haftaya vermek üzere aldım. Oyundaki olaylar Ankara’da geçiyor. Türkiye’de en yüksek sıcaklık yazın olur. Uyanamadığından derse geç kalmış. insanların düşünce ve isteklerini iletmek için yararlandıkları bir anlatım aracıdır. İnsan istedi mi başarılı olur. -ınca. Dostluk. İstanbul Türkiye’nin en kalabalık şehridir. -sa. Doğruyu söylemedikçe bu işte çalışamazsın. “en. tarif eden cümlelere tanım cümlesi denir. “-se. 7 . Sınıfımızda şu an yirmi beş öğrenci var. düşünceyi anlamlı kılma çabasıdır. haritada küçültme oranıdır. Bilet bulursam tiyatroya gideceğim. Niçin sorusuyla bulunabilir.” Yarın hava güzel olursa dışarıya çıkarsın. daha” sözcükleri kullanılır. diye” ile yapılır. en sevdiğim çiçektir. İyi düşününce nerede yanıldığını anlarsın. kişiden kişiye değişmeyen tarafsız yargı bildiren cümlelere nesnel yargılı cümle denir. Açelya.

Öğretmenimiz çok ders çalışmamız gerektiğini söyledi. Dün izlediğim tiyatro çok güzeldi. Mektubunda üç ay sonra döneceğini yazmış. İstanbul. Bu kitap beni çok etkiledi. 11) DOLAYLI ANLATIM Bir kişiye ait sözlerin. Elma gibi yanakları var. kişiden kişiye değişen yargı bildiren cümlelere öznel yargılı cümle denir. Pamuk gibi ellerin var. Türkiye’nin en güzel şehri. 8 . Bu sanatçının sesine bayılıyorum. yazıların ikinci kişinin ağzından yeniden ifade edilmesini dolaylı anlatım denir. 10) BENZETME CÜMLESİ Bir varlığın başka bir varlığın özellikleriyle anlatıldığı cümlelere benzetme cümlesi denir.9) ÖZNEL (SUBJEKTİF) YARGI BİLDİREN CÜMLE Doğruluğu ya da yanlışlığı ispatlanamayan. Davetsiz misafir gibi ortada kaldı. Konunun son bölümlerini anlayamadığını söyledi. Yaz en sevdiğim mevsimdir.

koşarken -YOR: gidiyor. A. halamgil. İskele (İtalyanca) Sosyal (Fransızca) Radyo (İngilizce) Emniyet (Arapça) 3. Alma Elma Ana Anne Kangı Hangi Kala Kale Kardeş Karındaş – Kardaş 2.U E.Ö.İ. sabahleyin -(İ)MTIRAK: yeşilimtrak. arabadaki -KEN: Yaparken. ekşimtrak -GİL: baklagil.O.Ö. İlk hecedeki ünlü kalınsa sonraki hecelerdeki ünlü de kalın. Birleşik sözcüklerde ve tek heceli sözcüklerde büyük ünlü uyumu aranmaz.Ü E.SES BİLGİSİ 1) Büyük ünlü uyumu 2) Küçük ünlü uyumu 3) Kaynaştırma harfleri 4) Ses düşmesi 5) Geniş ünlünün daralması 6) Ses türemesi 7) Sert sessiz yumuşaması 8) Sertleşme (sessiz benzeşmesi) 9) Ulama 10) Vurgu 1) BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU DÜZ YUVARLAK Geniş Dar Geniş Kalın Dar a e ı i o ö u ü İnce Kalınlık incelik uyumudur. Kadıköy Türk Gecekondu Dört Hanımeli Ev 4. İnsan Dünya Kitap Gazete Otomobil Televizyon Uyarı: Bazı yabancı sözcükler büyük ünlü uyumuna uyabilir. -Kİ: yarınki.Ü Öğütlerimiz Öğretmenim Öğrenci Koyunlar Konuşmacı Büyük Ünlü Uyumu İle İlgili Bazı Özellikler 1.I.İ.U A. Bazı ekler büyük ünlü uyumunu bozar. Türkçe oldukları halde zamanla ses değişikliğine uğramış kelimeler büyük ünlü uyumuna uymaz. inceyse ince ünlü olur.O.I. akşamki. turunçgil 9 . Türkçemize yabancı dillerden girmiş bazı kelimeler büyük ünlü uyumuna uymayabilir. sevmiyor -LEYİN: akşamleyin.

yapıyor. N ünsüzlerinden biri gelir. acak) Altışar (üleştirme eki. Küçük – cük Küçücük Minik – cik Minicik Ufak – cık Ufacık *Bazı iki heceli sözcükler ünlü harfle başlayan bir ek aldıktan sonra hecelerindeki dar ünlü düşer. Anla – yor Anlıyor Yaşa – yor Yaşıyor Ye – yor Yiyor 6. -ecek. Bahçeye Odanın Kapısı İkişer Anasının kuzusu (tamlama ekleri) Kaleyi fethettik (-i. SES DÜŞMESİ *Sonu “k” ile bitten sözcüklere küçültme eki geldiğinde “k” ünsüzü düşer.ol Kaybol Fikir – i Fikri 5. söylüyor… 3. Geliyor. ü olur. KÜÇÜK ÜNLÜ UYUMU Düzlük yuvarlaklık uyumudur. *Sözcüğün ilk hecesindeki ünlü harf düz ise diğer hecedeki ünlüler de düz olmalı. -e hal ekleri) Okuyacak (gelecek zaman eki. -an) 4. KAYNAŞTIRMA HARFİ Türkçe bir sözcükte iki ünlü harf yan yana gelmez. -er. Karın – ım Karnım Şekil – i Şekli Kayıp . -ar) Okuyan (fiilden sıfat yapan ek. (a-e) (o-ö-u-ü) (u-ü) Sonsuzluk Dürüst Öğretmen Öğrenci Umutlarımız Sonuçlandırmak Uyarı: -yor eki uyumu bozar. -en.2. Bu harflere kaynaştırma harfleri denir. i. İki kuralı vardır. S. (a-e-ı-i) (a-e-ı-i) Kapılar Bağımsızlık Çiçeklik Sıcaklık *Sözcüğün ilk hecesindeki sesli yuvarlak ise ondan sonra gelecek hecedeki sesli ya dar yuvarlak ya da düz geniş olmalıdır. Ş. Bir – cik Biricik Gül – cük Gülücük Genç – cik Gencecik 10 . SES TÜREMESİ Tek heceli bazı sözcüklere küçültme eki getirildiğinde sesli türemesi olur. u. Sesli ile bir sözcükten sonra sesli ile başlayan ek getirildiğinde araya Y. GENİŞ ÜNLÜ DARALMASI Son hecesi geniş seslilerle (a-e) bitten sözcüklere -yor eki getirildiğinde geniş sesliler daralarak ı.

yazışta olmaz. vurgu c. Yüklem.7. VURGU a. İsim cümlelerinde vurgu yüklemdedir. Yarın istanbul’a annemle gideceğim. vurgu yüklem Annemle İatanbul’a yarın gideceğim. (F – S – T – K – Ç – Ş – H – P) + (c – d – g) ç Sokak – da Türk – ce Bas – gı Diş – ci Sokakta Türkçe Baskı Dişçi t k 9. P–ç–t–k b c d g. Yüklem. Söylediklerinin hepsi güzel. Iki sözcük arasında noktalama işareti varsa ulama yapılmaz. vurgu Döndü son kuşlar da yuvalarına.ğ Kitabım ağaca Yurdumuz Rengi Geleceğim Kitap – ım Ağaç – a Yurt – umuz Renk – I Gelecek – im Uyarı: Özel isimlerde yumuşama sadece söyleyişte olur. vurgu yüklem Yarın annemle İstanbul’a gideceğim. ULAMA Ünsüz harfle bitten sözcükten sonra ünlü ile başlayan bir sözcük geldiği zaman ulama yapılır. SERT SESSSİZ YUMUŞAMASI Süreksiz sessizlerle bitten bir kelime sesliyle başlayan bir ek aldığında sondaki sert sessizler yumuşar. Yüklem. vurgu Çiçeği büyüten sevgidir. Son tren de kalktı ben yetişemeden. Kurallı fiil cümlesinde vurgu yüklemden önceki sözcüktedir. Yüklem. SERTLEŞME (SESSİZ BENZEŞMESİ) Türkçe sözcüklerde sert sessizden sonra yine sert sessiz gelmelidir. Devrik fiil cümleelerinde vurgu yuklemdedir. vurgu 11 . Türk askeri Mehmet Akif Ersoy 10. vurgu yüklem b. Söyleniş Yazılış Gemlik’e Gemliğe Zeynep’in Zeynebin Ahmet’e Ahmede 8.

Sen mi yaptın bütün bunları? Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek? d. Diğer soru cümlelerinde vurgu soru bildiren ögenin üzerindedir. Bana ne aldın? Kim benimle gelmek ister? 12 . “mi”li soru cümlelerinde vurgu “mi” soru ekinden önceki sözcüktedir.ç.

her türlü kavramdır. hakkında yazı yazılan. Her yazının bir konusu vardır. olgu. ne yazık ki. söz söylenen. dil yanlışları. dostluk. fakat. yalnız. Yazar bu parçada ne anlatıyor? Bu yazıda nelerden bahsediliyor? Gibi soru kalıpları bize “konu”yu verir. ne yerler. Giriş bölümü bir cümleden oluşur. Cümleyi anlam ve yapı yönünden öncesine bağlayacak edatlara. Anadolu’yu anlatmalarıdır. vatan sevgisi. incelemek. ezgilerin söz dokusuna yüklediği hayat hikayesini nesilden nesile taşıyagelmiştir. örneklerle ve diğer düşüncelerle geliştirilen konunun bir sonuca bağlandığı bölümdür. yalnızlık. Okudum onu ancak… Bu paragrafın sonuna aşağıdaki cümlelerden hangisinin getirilmesi uygundur? A) Anadolu’yu çok iyi anlatmış. durum ve kavramdır. oysa. sistematiği belirlenmemiş akımların içine sürüklenmeye kadar bir çok amaca hizmet etmeye başladı. çünkü. gerçek değerini ortaya çıkarmaktır. D) Türk yazarlarını yücelten. (ama. Örneklere yer verilmez. ölüm. Çoğu zaman ana düşüncenin bu bölümde verildiği görülmektedir. c) Sonuç Bölümü: Paragrafın başında tanıtılan. Anadolu insanını iyi tanıyor. bağlaçlara ve zamirlere bu bölümde kesinlikle yer verilmez. köyden kente göç.PARAGRAF BİLGİSİ 1)Paragrafın Yapısı (Bölümleri) 2) Paragrafta Konu (İçerik) 3) Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4) Paragrafta Yardımcı (Yan) Düşünceler 5) Paragrafta Başlık 6) Paragraf Oluşturma 7) Paragraf Tamamlama 8) Duyulara Seslenme 9) Duygulara Seslenme 10) Anlatım Biçimleri 11) Düşünceyi geliştirme yolları 1) PARAGRAFIN YAPISI (BÖLÜMLERİ) a) Giriş Bölümü: Her paragrafın bir giriş bölümü vardır. Konu ile ilgili örnekler verilir. Bu bölüm birden çok cümleden oluşur. b) Gelişme Bölümü: Giriş cümlesiyle tanıtılan konu gelişme bölümünde açıklık kazanır ve iyice genişletilir. Genellikle bir cümleden oluşur. madem…) Örnek: Aşağıdakilerden hangisi giriş cümlesi olur? A) Asıl kök ve öz derinliklerdedir. kasaba kasaba. ne var ki. Örnek: Kitle iletişim araçları. B) Bize düşen görev bunları araştırmak. B) Oldukça başarılı bir anlatımı varmış. şehir şehir. Konunun etkili bir şekilde anlatılması için benzetmelerden. Yaşam sevinci. D) Bu nedenle halk türkülerinin ezgileri bir buz dağının su yüzündeki görüntüsü gibidir. kitleleri bilgilendirmek ya da onları. nasıl yaşarlar. C) Anadolu insanı. Her şey konu olabilir. Paragrafın yardımcı düşünceleri genellikle bu bölümde bulunur. 2) PARAGRAFTA KONU (İÇERİK) Üzerinde durulan. o paragrafta en genel anlamda üzerinde durulan olay. C) Hayal kırıklığına uğradım. karşılaştırmalardan vb. hasret en çok işlenen konulardır. Bir paragrafın konusu. nelerden hoşlanırlar? Bir de büyük yazarmış. Bu bölüm yargı bildirir. hızla değişen dünyanın temposundan kaynaklanan rahatsızlıklardan kurtarmak için hoşça vakit geçirmekten. Ayrıntılara girmeden konu tanıtılır. yararlanılır. Böylece düşünceye inandırıcılık kazandırılır. Örnek: Yıllardır yurdu geziyor. Yukarıdaki parçanın konusu nedir? A) Teknolojik gelişim B) İletişim araçlarının işlevi C) Dünyadaki değişmeler D) İletişim araçlarındaki değişim 13 .

Doğarsın bu yurda adak olarak. edebiyat türleri içinde sesle okunmayı en çok gerektiren sanattır. Şiirde Mehmetçik ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir? A) Yurdu için kendini feda edeceğinden. Bir paragrafın başlığı bulunurken öncelikle o yazının ne anlattığı belirlenmelidir. Buna sanatçının okuyucuya vermek istediği mesaj da denebilir. Yazar bu yazıyı niye yazmış? Yazarın vermek istediği mesaj nedir? Bu paragrafta vurgulanmak istenen düşünce nedir? Gibi soru kalıpları bize “ana düşünce”yi verir. Örnek: 1. Sonra kuşlar. 5) PARAGRAFTA BAŞLIK Bir yazının başlığı. Yukarıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? A) 2-4-1-3 B) 4-3-2-1 C) 3-1-2-4 D) 1-3-4-2 14 . birlik beraberlik. Önümüzde ışık. 4. Örnek: Sen Mehmetçiksin. Bir paragrafta birden fazla yardımcı düşünce vardır. Şiiri diğer edebiyat türlerinden ayıran en belirgin özellik. 2. Genellikle gelişme bölümünde bulunur. gönlümüzde aşk. Paragrafta vurgulanmak istenen düşünce nedir? A) Halı desenlerini herkes kendine göre yorumlayabilir. İnatçı bir rüzgar yeşilde alacağı varmış da alamamışcasına esiyor esiyordu. şiir de ses olarak dudaklarımızdan dökülmek içindir.3) PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE (ANA FİKİR) Bir yazının yazılmasına neden olan ve yazının özünü oluşturan düşünce ana düşüncedir. Paragrafa en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? A) Şiir Okumanın Önemi B) Şiir ve Ses C) Sesin Önemi D) Şiir Sanatı 6) PARAGRAF OLUŞTURMA Giriş. göz değmesin diye nazar boncuğu. serilen eve bolluk ve bereket getirsin diye ağacı. Bu paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Bu paragraftan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bu paragrafta aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir? Gibi soru kalıpları bize “yardımcı düşünce”yi bulmada yardımcı olur. B) Hürriyete değer verdiğinden. Nasıl tiyatro oynanmak içinse. Ağaçları ve çiçekleri ürperişler içinde gördüm. vurgulanmak istenen ana düşüncenin en kısa. başta sen varsın. birbirini bağlı zincir şeklindedir. D) Bütün desenler. Yardımcı düşünceler ana düşünceyi örnekler. Böylece verilmek istenen mesaj okuyucunun zihninde somutlaştırılmış olur. o yazıda anlatılan konunun. C) Kahramanlığının dünyaca bilindiğinden. C) Halı dokunurken şekiller kendiliğinden ortaya çıkar. 4) PARAGRAFTA YARDIMCI (YAN) DÜŞÜNCELER Her paragraf bir ana düşünce üzerine kurulur. açıklar ve destekler. yalın ve açık biçimidir. Hürriyet öpen dudak olarak Yürekte sen varsın. Bu düşüncenin anlaşılır ve inandırıcı kılınması için de yardımcı düşüncelere ihtiyaç vardır. D) Milletçe sevildiğinden. Örnek: El halısında desen. B) Halıdaki desenlerin kendine özgü bir anlamı vardır. denilebilir. gelişme ve sonuç cümlelerinin bulunup bir anlam bütünlüğü içerisinde sıralanmasıdır. sese en çok bağlı sanat oluşudur. Şiirlerde ana düşünce yerini tema denir. dirlik ve düzenlik getirsin diye zincir haline gelmiş halkalar şeklinde gösterilir. Toroslara vardığımda her taraf yeşillikler içindeydi. 3. Ana düşünce paragrafta bir cümle halinde verilebileceği gibi parçanın bütününe de serpiştirilebilir. sincaplar bu zamansız rüzgara hayret ederek üşüyorlardı. Örnek: Şiir.

makale ve fıkra türlerinde eserler vermiştir. D) gerçeğin peşinde koşar. hem dardı. Sonuçta çocuklar kendilerini yetiştiremiyor ve çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. beş ay hapiste tutsak kaldıktan sonra. O zaman kendisine Battal’ın İbrahim diyorlardı ki. yalnızlık…) Örnek: Doğduğum köyde bir sokak vardı. ümitsizlik. dağları büyük bir tehlikeye atan insanlar. Paragrafın başına aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilirse parça anlam yönünden tamamlanmış olur? A) Çocuklar güç işlerde çalıştırılmaktadır. Öykülemede yer. Örnek: Haldun Taner hikaye. iki yahut üç yıl Kastamonu. Örnek: … Adeta yarış atı gibi sınavdan sınava koşturuyorlar. seçer. koklama). ümit. Genellikle geçmiş zaman kullanılır. dört arkadaşıyla bir gece hapisten kaçtı. büyütür. körfezin içinde birkaç kayık. D) Sınavlar. Adı üstünde: Telgraf sokağı. giriş cümlesini ve sonuç cümlesini bulma ile ilgilidir. Hikayelerinde genellikle büyük şehirdeki tipleri. güzelleştirmek isteyenler arasından çıkar. Örnek: Kokuşmuş bir körfez. çocukları sağlık yönünden ciddi şekilde etkiliyor Örnek: Sanat adamları daha çok düzeltmek. dokunma. Cümlelerde bu beş duyu organından herhangi birisiyle algılanan bir ayrıntıya yer verilebilir.7) PARAGRAF TAMAMLAMA Paragraf tamamlama. hem şirindi. Dağa çıktı. Örnek: Ayaşlı. O kadar dardı ki orda birbirine dokunur komşu evlerin saçağı. Çocuk. B) nesnel davranmak zorundadır. b) ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM Bir duygunun. C) olayları olduğu gibi verir. Çoklarının evini basıp paralarını aldı. coşku. Aradım. duyma. (sitem. sevinç. ötüşerek karnını doyurmaya çalışan martılar. Hemen hemen hiçbir sanat adamı. gördüklerini olduğu gibi söylemek istememiştir. Tiyatrolarında da gecekondu bölgesinin cahil insanlarını ele almıştır.Bu tipler yerel dilleriyle konuşturulur. Sade ve sanatsız bir dil kullanılır. Bu eserleri okuyan insanın yüzünde tatlı bir tebessüm belirir. Tanımlarla. örneklerle konunun en iyi biçimde anlaşılması sağlanır. endişe. nerde Telgraf Sokağı? Diyen bir şair nasıl bir duygu içerisindedir? A) Umutsuz B) Karamsar C) Hasret D) Yalnızlık 10) ANLATIM BİÇİMLERİ a) AÇIKLAYICI ANLATIM Okuyucuyu herhangi bir konuda eğitmek ve ona bilgi vermek amacıyla başvurulan anlatım tekniğine açıklayıcı anlatım denir. zaman ve kişi gibi unsurlara rastlanır. tiyatro. korku. Yukarıdaki parçada hangi duygumuzla ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir? A) İşitme B) Koklama C) Görme D) Tatma 9) DUYGULARA SESLENME Duygu kalben algılanan hislerdir. 8) DUYULARA SESLENME İnsanın beş duyusu vardır (görme. istese de istemese de … Paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisinin gelmesi daha uygundur? A) kendi kişiliğini katar. düşüncenin bir olay etrafında veya olaya bağlı olarak anlatılmasıyla oluşan anlatım tekniğine öyküleyici anlatım denir. bozulmuş ve iki yüzlü çevreleri anlatır. kendini tanımadan hayatın karmaşıklığı içinde buluveriyor kendini. 15 . denizi. Hem güzel. Çankırı ve Bolu arasındaki dağlarda gezdi. B) Çocuklarımız gün geçtikçe sağlıklı bir eğitim olmaktadırlar. C) Çocuklarımız henüz ilkokul döneminde ağır bir sınav maratonuna giriyorlar. tatma. merak. Ne oluyor bize? Buraları başkalarına mı satıyoruz? Diye acı acı düşündüm. tüm bunlar beni hayli düşündürdü.

duvarın dibinde kömür sobası. Tanımlamada “nedir?” sorusunun cevabı bulunur ve tanım cümleleri genellikle “-dır. Örnek: Kış mevsiminden hiç hoşlanmam. kavram ya da durumun birbiriyle kıyaslanmasıyla oluşan yönteme karşılaştırma denir. Soru cümleleriyle yazıya akıcılık kazandırılır. b) ÖRNEKLEME Anlatılan konuyla ilgili değişik örneklerin verilmesiyle oluşan yönteme örnekleme denir. donma diye bir korkunuz olmaz. üzüntülerini bu nazım şekli ile anlatır. varlık okuyucunun gözünde canlandırılır. c) KARŞILAŞTIRMA (MUKAYESE ETME) Birden fazla düşünce. Ekmek bedeni nasıl beslerse. o da ruhu besler. defterler. Yakup Kadri’nin Yaban’ı. sözcüklerle resim yapma sanatına betimleyici anlatım denir.c) BETİMLEYİCİ ANLATIM (TASVİR) Gözleme dayanan anlatım tekniğine. yiyecek ve giyecekleriyle insana bir sürü sıkıntılar verir. kendi sevincini. Yanıp yanmadığı belli değil. Tarık Buğra’nın Küçük Ağa’sı ve Halide Edip’in bir çok romanı bu muhteşem olayı işlemiştir. Örnek: Edebiyatımızda romancılar yaşadıkları dönemin ya da önceki dönemlerin izlerini eserlerine yansıtmışlardır. -tır. düşüncelerini inandırıcı kılabilmek için ele aldığı konuda yetkili ve ünlü bir kimsenin sözlerinden alıntı yapmasıyla oluşan yönteme tanık gösterme denir. Montesguie: “Çeyrek saatlik bir okumanın gideremediği bir kederim olmamıştır. Kapının arkasında kıvrık ağaçtan yapılmış askılık. olay. Amaç konunun. Soğuğuyla. Eleştirmen. karşılaştırmalar yapılır. eleştiri yapmak için birtakım hazırlıklar ve seçmeler yapar. küçük küçük gözler. Pencere önlerinde yığılı kitaplar. okuyucunun zihninde daha da belirginleşmesini sağlamaktır. Amaç karşı tarafın düşüncesini çürütmektir. tanıklar gösterilir.” der. Örnek: Ortada yeşil örtülü uzun bir masa. Kimisi kilitli kimisi kilitsiz. Düşüncenin kanıtlanması için örnekler verir. Yiyeceklerimizin büyük bir bölümü de yaz mevsiminin ürünleridir. Örnek: Eleştirmen eseri ön yargıyla ele almamalıymış. Dolapta her birini bir öğretmenin kullandığı. -tir” ekleriyle veya “denir” ile biter. -dir. Ya nasıl ele almalı? Ön yargıyla ele alınmamış tek bir sanat yapıtı bilmiyorum. Anne çocuğuna ilişkin isteklerini. Karşı duvarda boydan boya dolap. Betimlemede bir durum. Köşeye yakın. Oysa yaz mevsimi öyle mi? Bir kere üşüme diye bir sorununuz. haritalar… d) TARTIŞMACI ANLATIM Herhangi bir konunun farklı bir bakış açısıyla değerlendirilmesinden kaynaklanan anlatım tekniğine tartışmacı anlatım denir. d) TANIK GÖSTERME (ALINTILAMA) Yazarın. Kıyısında tahta sandalyeler. Bundan dolayıdır ki. Sözün aktarılmadığı yerde tanık gösterme söz konusu olmaz. Kişinin sadece adı yetmez. edebiyatımızda Milli Mücadele yıllarını konu edinen bir çok yapıt vardır. 11) DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI a) TANIMLAMA (TARİF ETME) Bir kavrama ait belirleyici özelliklerin anlatılmasıyla oluşan yönteme tanımlama denir. Büyük yazarlar ömürlerinin çoğunu okumakla geçirirler. Bunun için de kat kat giyeceklere gereksinmeniz yoktur. Örnek: Okuma tutkuların en asilidir. Öğrenci ödevleri. Örnek: Annenin çocuğunu uyutmak için belli bir ezgiyle söylediği halk edebiyatı ürününe ninni denir. Bir kere bu seçmelerde bile bir önyargının varlığından söz edilemez mi? Bu seçme bile bir önyargıdır. Sıfatlara genişçe yer verilir. ulaşımıyla. 16 . olay. Konuşma havası sezilir. iyi dileklerini.

sıra.. yol.. otur. Örnek: Uçak. Birleşik Sözcük :İki veya daha fazla kelimenin birlikte kullanılmasıyla oluşan sözcüklerdir.. işleri anlatan köklere denir. başla. niteliği. yolluk. 3.. ev. Kelimenin kökünün. İsim Kökleri 2... Yapım Ekleri ÇEKİM EKLERİ : Eklendiği kelimenin anlamını ve türünü değiştirmeyen. Fakat bu kelimede “ok” kısmı da bir anlam taşır. güzel. ilgiyi veya duyguyu en kısa biçimde tanıtan köklere denir. gözlük.. anlamlı en küçük parçasına denir. kötü. Dört çeşittir: a) b) c) d) Varlık kökleri : Çöl. Duygu kökleri : Ah. hem fiil olabilecek köklere denir. sen. YAPIM EKLERİ : Eklendiği köklerden yeni kelimeler türeten eklere denir. İsim kökleri cümle içinde “isim. git. evci.. Çekim Ekleri 2. Nitelik kökleri : İyi. Karaköy. bağlaç ve ünlem” göreviyle kullanılabilir. Örnek: Karınca.. vah. kelimenin tamamı ile ilgili olmalıdır. GÖVDE : E n az bir yapım eki almış olan sözcüklere denir. daha küçük parçalara ayrılmayan. sıfat. ver. için.. o.. YAPILARINA GÖRE SÖZCÜKLER 1.. Örnek: Gel-. Sesteş (Eşsesli ) Kökler : Kullanıldığı cümleye göre hem isim. evler. Dedikodu. edat. Ekler. araba.. “oku” fiilidir. ile. Fiil Kökleri İSİM KÖKLERİ : Bir varlığı. geç. zarf. Evli.. Köklere getirilerek anlam kazanır.. Dilimizde isim kökleri en fazla üç heceden oluşur. Örnek: “Okul” kelimesinin kökü.. İki çeşit ek vardır: 1. Basit Sözcük : Hiç ek almayan veya yapım ekleri dışındaki ekleri almış olan sözcüklere denir. EKLER Köklere getirilerek onların anlamlarını tamamlayan veya değiştiren parçalara ek denir. Kökler iki çeşittir: 1. kelebek. İçinde bir yapım eki olan ve yeni kelimeler türetmeye elverişli birime gövde denir. FİİL KÖKLERİ : Hareketleri.. tek başlarına anlamsızdır. kız. bazen de türünü değiştirir.. Ev. zamir. 2.SÖZCÜKLERİN YAPI ÖZELLİKLERİ KÖK : Bir kelimenin.. Türemiş Sözcük : İsim veya fiil köklerine çeşitli yapım ekleri getirilerek oluşan sözcüklerdir.. Örnek: Yaz. Yapım ekleri eklendiği kök veya gövdelerin her zaman anlamını. tüh. otur-.. 17 . . evi.. sadece cümledeki durumlarını belirten eklere denir.. ey.. yol. mirasyedi. İlgi kökleri : Ben. gergin. Ama okul ile ok arasında bir ilgi yoktur.

bahçenin kapısı) *Altı çizililer tamlama ekleri. -unuz.. (Abartma) b) Müdür beyler sizi görmek istiyor. -u. a) İsmin Yalın Hâli ( Yalın Durumu) : Belirli bir eki yoktur. Fiilden isim yapan ekler Çekim Ekleri a) İsim çekim ekleri *İyelik ekleri *Hal ekleri *Tamlama ekleri *Çoğul ekleri b) Fiil çekim ekleri *Kip ekleri *Kişi ekleri ÇEKİM EKLERİ A) İSİM ÇEKİM EKLERİ 1.. -leri) Kitap-ları Tekil Kişiler: Çoğul Kişiler: 2. -si. -um. (Ev-i. (Evler. 18 .) 3. kapının kolu.. evim. -un. İYELİK (AİTLİK) EKLERİ : Eklendiği ismin karşıladığı varlığın kime veya neye ait olduğunu bildiren eklere denir. (Her anlamı) f) Bu şehre ben dört yaşlarındayken yerleştik. -ler ekleridir. – Beni aradığında dünyalar benim oldu.-üm) Kitab-ım Sen (-ın. -sü) Kitab-ı. okulun duvarı. Hiç ek almayan veya hal ekleri dışındaki ekleri alan isimler yalın haldedir. (aile) e) Sabahları bir bardak süt içer. İsimden isim yapan ekler 2.) -ler. Fiilden fiil yapan ekler 4. -ten.) e) İsmin -den hâli (Çıkma. küçümseme) h) Kurtarma çalışmalarına İngilizler de katıldı. Koyu yazılanlar kaynaştırma harfi. HÂL EKLERİ : İsimlere gelerek onların durumlarını bildiren eklerdir. -umuz. (aşağı yukarı) g) Beyefendiler yemeğe gelmiyorlar mı hala. -ün ve -ı. evler. -su.EKLER Yapım Ekleri 1. -da . -iniz. -ü. okuldan. kalem-i) c) İsmin -e hâli (Yönelme Durumu) : Ekleri -e. (aynı ulustan olma) 4. okulda. Ben (-ım. (Benzerlik) d) Serpiller yarın bize gelecek.. Durum ekleri olarak da adlandırılır. (sitem. İsimden fiil yapan ekler 3. -imiz. -tan şeklindedir.. -ün) Kitab-ın O (-ı. Ayrılma Durumu) : Ekleri. -u. -ünüz) Kitab-ınız Onlar (-ları. -i. (Saygı) c) Daha nice Fatih’ler yetiştireceğiz. -dan. -un. -ümüz) Kitab-ımız Siz (-ınız. (Ali’nin defteri.. -lar ekinin anlam özellikleri a) Pazardan dünyaları aldım. -den. -ü ekleridir. ÇOĞUL EKLERİ : İsimlere gelerek onların sayısını çoğaltan -lar. okula) d) İsmin -de hâli (Bulunma. (Evden. -ü ‘dür. -u. -im. (Evde. -in. okullar. (Ev. kalma durumu) : Ekleri -de. -a ‘dır. (Ev-e. -ta şeklindedir. -i. -ı. -i.. araba-sı Biz (-ımız. -in.) b) İsmin -i hâli (Belirtme Durumu) : Ekleri. -te. -sı. TAMLAMA (İLGİ) EKLERİ : İsim tamlamalarında kullanılan -ın.

Fiilden isim yapma eki (Boyayı kaz-ı-dı). -ü yapım ekleri hem fiilden isim yapar. -i. Fiilden fiil yapma eki..) a) Haber kipi ekleri: Zaman bildirimi yapan eklerdir.. Bunların farkı cümlelerden anlaşılır. tekil Eksiz 1.. (Geldi-m. KİŞİ EKLERİ: Fiillere. tekil -n 3.. 19 . KİP EKLERİ : Fiillerin yapılış amacını ve zamanını bildiren eklere denir. (Tatlı bir bakışı vardı.İyelik eki) .. (badem-cik) kelimesinde bir organın adı söz konusudur.. hem ek-fiil. -i.. kip eklerinden sonra gelerek o işi kimin yaptığını belirten eklere denir... hem kişi eki. hem de fiilden fiil yapar. Fiilden isim yapma eki.. gelir. bazen fiil yapar. çoğul -lar Okudu- EKLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER: 1)Türkçe’de dört çeşit -ı.. Görülen Duyulan Şimdiki Gelecek geçmiş geçmiş zaman zaman Oku-du -muş -yor -ecek b) Dilek kipi ekleri: İstek belirtimi yapan eklerdir.. (Birbirlerine bakıştılar). gelecek. -u. çoğul -k 2. (Ev-i-m.Kişi eki) 3) Türkçe’de -ım..). (Kaz-ı çalışmaları başladı).B) FİİL ÇEKİM EKLERİ 1. tekil -m 2. hem de yapım eki olarak kullanılabilir: İç-im kan ağlıyor (İyelik eki) İstediğin parayı vereceğ-im (Kişi eki) Bugün dünden daha iyiy-im (Ek-fiil) Gözlerin bir iç-im su.. çoğul -nuz 3.. (Gelmiş.. kişi ekleri fiillere gelir. -um. -iş ekleri bazen isim.-ü vardır. -im. (Geldi-m. yavru-cuk ) Bu örneklerde küçültme anlamı varken. (Tepe-cik. İyelik ekleri isimlere.. okudu-n. 5) -ı. Dilek şart -sa İstek eki -y-a Gereklilik eki -malı Emir eki eki yok Geniş zaman -r Oku- 2.. yaz-ı (Yapım eki) 2) İyelik ekleri ile kişi ekleri karıştırılmamalıdır. -u. -üm ekleri hem iyelik eki....Fiilden fiil yapma eki 6) -ış.(Yapım eki) 4) Aslında küçültme ve sevgi eki olan -cık bazen varlık isimleri yapar ..) 1. Ev-i yandı (İyelik eki) Ev-i yıktılar (Hâl eki) Veli-nin ev-i (Tamlama eki) Gez-i.

türünü değiştirmez.. gecelik) 2) -cı. Başlıca ekleri şunlardır: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) -la. -er : beş-er. çocuk-çağız) 9) -ca. -teş : soy-daş. -nci.. Öte-ki. -lü : (Ev-li. -a. -kır... gökte-ki) (Yapım ekleri her zaman kökten hemen sonra gelirken. -ki ekinin bazen kökten hemen sonra geldiği de görülür. muhafaza etme” anlamında kullanılmıştır. -lük : (Gözlük. boş-a.-su. -süz ( Ev-siz.. dar-al. -men : koca-man 22) -aç. 17) -cileyin : ben-cileyin 18) -an. -msı. hem de türü değişir. -cu.) 5) -ki : (demin-ki. -eç : kır-aç. -leyin: akşam-leyin. Bu ekler sadece kelimenin anlamını değiştirir. -çağız. -ceğiz. çul. yedi-nci.. balık-çıl. şimdi-ki. Dört ana grupta incelenir: 1) İsimden İsim Yapma Ekleri : İsim köklerine gelerek bunlardan yeni isimler türeten eklere denir. -cul. top-aç 23) -şın : sarı-şın 24) -ak. 20 . top-u-k 26) -t : yaş-ı-t 27) -ay. ala-ca 10) -daş. top-la. -siz...) 3) -lı.. -el: az-al. -ça. çül: ev-cil.) 8) -cağız..) 6) -cık. -en : er-en. -lu. -cü : (Bek-çi. püs-kür. sonra -ki yapım eki getirilir. -kur... -ümsü: ekşi-msi 16) -layın. 2) İsimden Fiil Yapma Ekleri: İsim kök veya gövdelerine gelerek bunları fiile dönüştürür.. -luk. -li. su-lu) 4) -sız. -cül. top-ak 25) -k : bebe-k. yerde-ki. -cik. -çek : (Büyü-cek. yay-la ( Eski Türkçe’den günümüze z. -le: su-la. -ncu. -si. -cil. -er : sar-ar (sarı) -da. -çak. Bu eklerin başlıca olanları şunlardır: 1) -lık. ses-teş 11) -ncı... küçü-cük) 7) -cak. -kür : tü-kür. -ek : sol-ak. -e : yaş-a. -ey : kuz-ey (Kuz : Güneş görmeyen yer) 28) -sul : yok-sul 29) -la.. -ar. -l : ufa-l. 12) -ar. -kir. ev-ci) (“Bek” kelimesi Eski Türkçe’de “koruma. Bu tür ekleri alan kelimelerin hem anlamı. -le : kış-la . -ki eki bu kurala uymaz. -taş. -ncü : bir-i-nci. beri-ki.. -r: deli-r-. -cük : (Ufa-cık. -de : şırıl-da. -mse :azı-ı-msa. -suz. -al. -cek. -sü : çocuk-su 15) -ımsı.YAPIM EKLERİ Kök veya gövdelerin her zaman anlamını. 13) -z : iki-z 14) -sı. -imsi. -deş. Ök-süz) (“Ök” kelimesi Eski Türkçe’de “öğ” şeklindedir ve “ana” anlamına gelir.. bazen de türünü değiştiren eklere yapım ekleri denir. y değişmesiyle “ yazın gidilecek yer “ anlamındadır... -çeğiz: (Köyceğiz. -ce. -ki ekinden önce köke bir çekim eki gelir.. kız-an (olgun çocuk) 19) -ç: ana-ç 20) -cıl. -çe : Türk-çe. -lik. -k : gec-i-k. -umsu.. -çıl. -ci. -çil. 21) -man... -cuk.

....... -u. -ak. -ici.. -gıç. -meç : yırt-maç. -tür : koş-tur. -dır... -kı... -mek : yapmak.. -kin.. -ce : eğlen-ce. -sel : uy-sal.. -enek: gör-enek. -aç.. -kan. -kün : dal-gın. -sak: tut-sak. -maca. -u... Bu ekleri alan kelimelerin hem anlamı.. -mece : bul-maca... -gın. -gi... -dür.. -m : giy-i-m.. -guç. -er : çık-ar.. -güç : dal-gıç.. -i. -ucu. -kın. -a. -gü.. -giç.. -alak. -ü : kaz-ı. -ele : kov-ala 4) Fiilden İsim Yapma Ekleri : Fiil kök veya gövdelerine gelerek bunlardan isimler türeten eklerdir. Bu ekler kökün anlamını değiştirir fakat türünü değiştirmez. -kun. -gaç.. -k : çatla-k. -e....... -sal. -man. -iş.. -anak.3) Fiilden Fiil Yapma Ekleri: Fiil kök veya gövdelerine gelerek bunlardan yeni fiiller türeten eklerdir. -t : kızar-t. -sı. -su.. -geç : yüz-geç. -elek : yat-alak. -i. -uş. hem de türü değişir.. -r : aş-ı-r.. -ken : sıkıl-gan. -ar. -gu.... -ü : gez-i. -kü: say-gı. -tir. -gı. -ntu. -gin.. -maç.. -dir.... -tır..... 21 .. -ga.. -men : seç-men. -ı.... : yar-a. -ç : usan-ç. -gun... -e : tık-a. -mse: gül-ü-mse -ala.. -gan. -ma.. Başlıca ekleri şunlardır: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) -n: giy-i-n. -gün. -ca... -ücü : uç-ucu. öğret-men.. -ş : döv-ü-ş. -nti. -tur. -n : tüt-ü-n. -eç : gül-eç. -sü : sin-si.. -me : kıy-ma. -üş : bak-ış.. -ı. -gen. -ge : böl-ge. -a. -ek : dön-ek. -ki. -si. sar-ma. -l : ışı-l... -ış. -ıcı. -dur. Fiilden isim yapım eklerinin başlıcaları şunlardır: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) -mak. -t : geç-i-t. -ku.. -ntı... -ntü : boz-u-ntu... -l : kır-ı-l.

Bilal amca Sema teyze e) Kurum. genel kavram bildirdikleri zaman küçük harfle başlar. Halley Satürn Venüs Uyarı: “Dünya. 22 . tırnak içine alınan cümleler de büyük harfle başlar. Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Kırmızı ve Siyah Leyla ile Mecnun Kültürlü Olmak mı? f) Gezegen ve yıldız isimleri büyük harfle başlar. güneş ve ay” sözcükleri coğrafya ve gök bilimlerinde terim olarak kullanıldıkları zaman büyük harfle. unvanlar ve lakaplar da büyük harfle başlar. kuruluş. gazete. iki nokta. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk Av. Çantan adeta doluydu: kalemler. yer adları büyük harfle yazılır. lisanımızı başka lisanlarla mukayese edelim: Başka lisanlar. Artık demir almak günü gelmişse zamandan. Mehmet Bey Esra Hanım Uyarı: Akrabalık bildiren kelimeler büyük harfle yazılmaz. sokak vb. b) Nokta. testler… c) Şiirlerde mısraların ilk harfi büyük harfle başlar. ile. Acaba. d) Özel adlar büyük harfle başlar. Türk Dil Kurumu Ihlamurdere Caddesi Avrupa Çengelköy Uyarı: Kitap isimlerinde ve başlıklarda yer alan “ve. Kişi adlarından önce ve sonra gelen saygı sözleri. ünlem ve soru işaretlerinden sonra gelen cümlelerin ilk sözcüğü büyük harfle başlar. dergi ile mahalle. Türkiye’ye Güneş tutulmasını izlemek için pek çok turist geldi. defterler. Sınavda başarılı olduğumu öğrenince dünyalar benim oldu. veya” bağlaçlarıyla soru eki “mi” küçük harfle yazılır. Cümle içinde. milli lisanımız bunlardan hangisi olacaktır? Bu suale cevap vermeden.YAZIM KURALLARI (İMLA) 1) Büyük Harflerin Yazımı 2) Birleşik Kelimelerin Yazımı 3) Yön Adların Yazımı 4) Gün ve Ay Adlarının Yazımı 5) Sayıların Yazımı 6) “Mi” nin Yazımı 7) “De” nin Yazımı 8) “Ki” nin Yazımı 1) BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI a) Cümle başları büyük harfle başlar. Hocası ona her zaman “Sen büyük bir alim olacaksın. milletlerin başkentlerine ait lisanlardır… Uyarı: İki noktadan sonra cümle niteliği olmayan örnekler sıralanırsa bu örnekler büyük harfle başlamaz.” derdi.

Babam 1 Ocak 1962 Cuma günü doğmuş. Türkiye’nin batısı nüfus olarak daha yoğun. Hasta olmak İşaret etmek Namaz kılmak İlan edilmek *Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Geçen yıl köye haziranda gitmiştik. Kuzeybatı Güneydoğu *Belgisiz sıfat ve zamirler bitişik yazılır. Deneme sınavı mayısın son haftasında yapılacakmış. Tatile 13 Haziran. Uyarı: Batı sözcüğü eğer Avrupa yerine kullanılmışsa büyük harfle başlar. 4) GÜN VE AY ADLARININ YAZIMI Belli bir tarihi bildiren gün ve ay adları büyük harfle yazılır. Birkaç Biraz Hiçbir Birçoğu b) Ayrı Yazılanlar *Birleşme sırasında ses türemesi veya düşmesi olmayan yardımcı fiillerle isimler ayrı yazılır. Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı. Pazar + ertesi Pazartesi Sütlü + aş Sütlaç Kayıp + etmek Kaybetmek His + etmek Hissetmek Ne + asıl Nasıl Ne + için Niçin *Birleşme esnasında benzetme yoluyla kelimelerden biri veya ikisi de anlamını değiştiriyorsa bu tür birleşik kelimeler bitişik yazılır. Keçi + boynuzu Keçiboynuzu (Bitki) Karga + burnu Kargaburnu (Alet) Dokuz + taş Dokuztaş (Oyun) Ayıkulağı (Bitki) Ayı + kulağı Hanım + eli Hanımeli *Ara yönler bitişik yazılır. Türkiye’ye Batı destek veriyor. 23 . Köpek balığı Yer elması Arap sabunu Deniz yolu Su böreği 3) YÖN ADLARININ YAZIMI Yer-yön ve yöre bildiren sözcükler birlikte kullanıldıkları isimlerden ayrı ve ilk harfleri büyük yazılır. Bulutlar kuzeyden gelmeye başladı.2) BİRLEŞİK KELİMELERİN YAZIMI a) Bitişik Yazılanlar *Birleşme esnasında ses türemesi veya düşmesi oluyorsa bu tür birleşik kelimeler bitişik yazılır. Salı günü çıkacağız. Doğu Anadolu Güney Amerika Güneydoğu Anadolu Uyarı: Yer-yön bildiren sözcükler özel isimlerden sonra gelirse veya bir varlığın yönünü gösterdiklerinde küçük harfle yazılır. (15) on beş (155) yüz elli beş *Birleşme sırasında kelimelerden hiçbiri anlamını değiştirmiyorsa ayrı yazılır.

6) “Mİ” NİN YAZIMI “Mi” soru eki kendinden önceki kelimeden ayrı yazılır. belki” 24 . Uyarı: Bağlaç olan “de” sertleşmeye uğramaz. a) Hal Eki “-de”: Ektir ismin sonuna bitişik yazılır. Ünlü uyumuna uyarak “mı. halbuki. sözcüğe bitişik yazılır. Cümleden çıkartılamaz. b) Para tutarı. Sınav yarın sabah 9.000’e ulaştı. Kitap da okurum dergi de.5) SAYILARIN YAZIMI a) Yazınsal (edebi) metinlerde küçük sayılar. İsim tamlamalarında tamlanan ismin yerini tutar. Çarşıdan ayakkabı da alacağız. 8) “Kİ” NİN YAZIMI Dilimizde üç değişik görevde “ki” kullanılmaktadır. Ödeyeceğiniz miktar binbeşyüzyetmişiki liradır. a) Sıfat Yapan “ki”: Ektir. Yolun kenarındaki çiçekte gözüm kaldı. Cümleden çıkartılınca cümlenin anlamı daralsa da anlatım bozulmaz. mademki. Kalbimdeki sevgin hiç bitmez. mü. sanki.” şekillerine girer. saat gibi sayısal verilere ait bilgiler ve büyük sayılar belirtilirken rakam kullanılır. c) Bağlaç olan “ki”: Sözcüktür ayrı yazılır.30’da Büyük felaketteki ölü sayısı 25. Bilal’in ödevi daha güzel olmuş. Uyarı: “ki” bağlacı bazı sözcüklerde kalıplaşmış olduğu için bitişik yazılır. Dünkü sınav çok zordu. Temiz mi temiz! (Pekiştirme) Güneş açtı mı çiçekler çıkar. Malatya’nınki o kadar soğuk değil. yüz ve bin sayıları yazıyla gösterilir. Sınava yüz on yedi kişi başvurdu. Ben de sizinle geleceğim. “Çünkü. b) İlgi Zamiri “-ki”: Ektir. meğerki. b) Bağlaç Olan “de”: Kelimedir. Sev ki sevilesin. Erzurum’un havası çok soğuk. ayrı yazılır. Uyarı: Hal eki “-de” sertleşmeye uğrayıp “-te. Uyarı: Para ile ilgili işlemlerde ve belgelerde rakamlar bitişik yazılır. Bilal’inki daha güzel olmuş. kelimeye bitişik yazılır. -ta” olur. Bir ismin yerini veya zamanını gösteren sıfattır. Biliyorum ki bu iş böyle olmayacak. (Zaman) 7) “DE” NİN YAZIMI Dilimizde iki tür “de” kullanımı vardır. “Dahi. Seninle tanışalı üç yıl oldu. Çocuk elindeki parayı kaybetmiş. Elmalar sepette ne güzel duruyor. Onun kitabı bende kalmış. Kardeşim sokakta top oynuyor. ta” şekli yoktur. Birleşik yapılı cümle oluşturur. mu. “te. Birden fazla sözcükten oluşan sayıların her sözcüğü ayrı yazılır. oysaki. bile” anlamına gelir. Böyle olur mu? Biz mi yapacağız? Uyarı: Kendinden sonra ek gelirse bu ekler “mi” ye bitişik yazılır. Bitirecek miyiz? Pikniğe siz de geliyor musunuz? Uyarı: “Mi” başka görevlerde de kullanılsa ayrı yazılır.

) a) Birbiri ardına sıralanan eş görevli sözcük ve sözcük gruplarının arasına konur. çiçek açmış ağaçlar. Deprem 3. konu III. 1) NOKTA (. canlılığa ihtiyacım var. Kırmızı güller. vurgu ve ton gibi özellikleri belirtmekte noktalama işaretlerinden faydalanılır. ne olursa olsun. neşeye. bu işi bitireceğiz. 4 = 12 5 . b) Kısaltmaların sonuna konulur. 25 . Duraklama yerlerini belirlemekte.1990 15. öyle dalmış ki az kalsın düşecekti. çevresinde olanları fark eder. (Sokak) Uyarı: Bazı kısaltmalardan sonra nokta kullanılmaz. şırıl şırıl akan dereler bize gülümsüyordu.1985 d) Saat ve dakika rakamlarını birbirinden ayırmak için kullanılır. e) Matematikte çarpı işareti yerine kullanılır.05 sularında meydana geldi. Dostluk özveri gerektirir. Hafta sonu pikniğe gideceğiz.07. ç) Cümle içinde ara sözleri ayırmada ara sözün başına ve sonuna konur. b) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Selim 7.10. Biz. Köye. dönüyordu. c) Özneyi ayırmak için konur.NOKTALAMA İŞARETLERİ 1) Nokta 2) Virgül 3) Noktalı Virgül 4) İki Nokta 5) Üç Nokta 6) Soru İşareti 7) Ünlem İşareti 8) Kesme İşareti 9) Tırnak İşareti 10) Parantez (Ayraç) İşareti 11) Kısa Çizgi 12) Uzun Çizgi Noktalama işaretleri: Okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak için yazıda kullanılan işaretlere noktalama işaretleri denir. Güzelliğe. Her insan duyar. çocukluk günlerinin geçtiği yere. 5 = 25 2) VİRGÜL (. trafik işaretlerinin işlevine benzetilebilir. Prof.25’te kalktı. Noktalama işaretlerinin yerinde ve doğru kullanılmasıyla duygu ve düşünceler açıkça ifade edilir. anlamca tamamlanmış bütün cümlelerden sonra konur. (Profesör) İng. düşünür. (İngilizce) Sok. 5. sokak ç) Tarihlerin yazılışında gün. Tren 12.) a) Bir yargı bildiren. TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) cm (santimetre) c (karbon) c) Sıra bildirmek için sayılardan sonra kullanılır. Noktalama işaretlerinin işlevi. Selma Hanım. ay ve yıl bildiren rakamları birbirinden ayırmak için kullanılır. 05. 3 .

çünkü” gibi bağlaçlarla bağlı cümleler arasına konur.Oğlum! Beni bırakma. geç kalmayalım. Atatürk diyor ki: “Muallimler. ayva. g) Yer adlarını tarihlerden ayırmada kullanılır. ağacın altında oturuyordu. Fatma. Üzüntüden. yalnız. 21 Şubat 1996 ğ) Tırnak içine alınmayan alıntı cümlelerden sonra konur. armut … 26 . c) Alıntılarda alınmayan bölümlerin yerine konur. f) Hitaplardan sonra konur.t. Tatilde size geleceğim. Bu bahçede çok meyve yetişir: elma. Pazardan elma.5 76. taze fasulye. kırlarda dolaşmak istiyordu.06. İstanbul. haydi” kullanılır.1990 Ankara. ıspanak. O k… bir daha buraya gelmeyecek. Gül. Barış adları verilir. 10. sıkıntıdan bunalıyor. Hayır. c) “Ama. fakat başarılı olamadılar. b) Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Doğan. İnsan. portakal. dağlara çıkmak.s.k. e) Kabul ve red bildiren kelimelerden sonra “evet. … İşte. yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.p Bu kitapta yer alan konu başlıkları şunlar: ses bilgisi. dedi. Kadın yavaşça: . Dilimizdeki sert sessiz harfler şunlardır: f. h) Ondalık sayıların yazımında bölümleri ayırmada kullanılır.) a) Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur. hayır. Benim için fark etmez. Çok çalıştılar. sabah da gelebilirsin. Bağlaçlardan önce kullanılır. 5) ÜÇ NOKTA (…) a) Sözün bir yerde kesilerek geri kalan kısmın okuyucuya bırakıldığı eksiltili cümlelerin sonuna konur.h. dedi. Sayın Bakan. 4) İKİ NOKTA (:) a) Kendisinden sonra açıklama yapılacak veya örnek verilecek olan cümleden sonra kullanılır.d) İsimleşmiş sıfatları. erkek çocuklara ise Serhat. akşamda. İhtiyar.” Cenap Şehabeddin şöyle diyor: “Güzel fikir ihtiyarlamaz. Kız çocuklarına Yasemin. ç) Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için kullanılır. bu konuda asla konuşmam.ş. bu ahval ve şerait içinde dahi birinci vazifen… ç) Benzer örneklerin sürdürülebileceğini göstermek için konur. Haydi. Dünyanın haline bakılırsa… Sonra bu pencere.” c) Karşılıklı konuşmalarda konur. biçim bilgisi b) Aktarılan sözden önce konur. argo ve söylenmek istenmeyen sözcüklerin yerine konur. her zaman kahraman olamaz. peki.30 3) NOKTALI VİRGÜL (. bu nur… b) Kaba.ç. lahana aldım. fakat. adlardan ayırmada kullanılır. Küçük. Değerli arkadaşım. 21. doktoruna durumunu sordu. ama her zaman insan olabilir.

Nesimi (? – 1404). c) Bilinmeyen tarih ve yer adlarının yerine konur. doğum yeri (?) 7) ÜNLEM İŞARETİ (!) a) Sevinç. 1995’te 8’inci Uyarı: Üleştirme sayıları rakamla değil. uyarı ve seslenme sözlerinden sonra konur. Avrupalılaşmak Türkçenin Ankaralıdan Hristiyanlık Uyarı: . Buraya hangi yıl taşındıklarını bilmiyorum. Bu şair 1497’de (?) ölmüş. Vah. Uyarı: Yabancı isimlere getirilen yapım ekleri ve çokluk ekleri kesme işareti ile ayrılır. Türkiye’m Halit Ziya’dan Sema’ya Uyarı: Kurum ve kuruluş adlarına gelen ekler ile kişi adlarıyla kullanılan unvanlara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Bana. Kemal’ler yetiştirir.a vb. Goethe’ler Washıngton’lu b) Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmada kullanılır. Bu ücret (!) hepimize yetermiş.leri c) Sayılara getirilen ekleri ayırmada kullanılır. Aliler akşam bize gelecekmiş. yazıyla gösterilir. biraz yardım eder misiniz? Uyarı: Soru anlamı olmayan. yavrum vah! b) Hitap. Prof. acı. Eğitim Fakültesi dekanlığına Doğan Beyden gelen haber… Uyarı: Özel isimlere getirilen yapım ekleri kesme işareti ile ayrılmaz. fakat içinde soru sözcüğü veya soru eki bulunan cümlelerden sonra soru işareti konmaz. İki şekilde kullanılır. 8) KESME İŞARETİ a) Özel isimlere getirilen çekim eklerini ayırmada kullanılır. b) Kesin olmayan bilgileri göstermek için parantez içinde kullanılır. Eee! Yeter artık.ler Dr. korku gibi duyguların anlatıldığı cümlelerde kullanılır. 2’şer (Yanlış) İkişer (doğru) ç) Vezin dolayısıyla düşen sesin yerine kullanılır. Karac’oğlan N’eylesin? 27 . Bu vatan nice M.ler eki özel isimleri “gil” (akrabalık) anlamı katarsa kesme işareti ile ayrılmaz. şaşkınlık. Benzerlik anlamı katarsa ayrılır. ileri! c) Alay ve küçümseme anlamı katmak için parantez içinde kullanılır. Ey Türk Gençliği! Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. TBMM’nin THY’ye kg’dan mm’den Uyarı: Sonuna nokta konan kısaltmalara getirilen ekler ayrılmaz.6) SORU İŞARETİ (?) a) Soru anlamı taşıyan cümle sonlarında kullanılır. küçük harfle yapılan kısaltmalarda kelimenin okunuşuna göre ekler getirilir. Büyük harfle yapılan kısaltmalarda harflerin okunuşuna.

b) Özellikle vurgulanmak istenen kelimeler ile eser ve yazar adları tırnak içine alınabilir. Zamir (adıl). Atatürk o gün (19 Mayıs 1919) Samsun’a çıktı. Kütüphaneden “Yaban”ı aldım.Hayır… 28 . 10) PARANTEZ (AYRAÇ) İŞARETİ [ ( ) ] a) Bir sözün açıklaması veya eş anlamlısı olan kelimeler parantez içinde gösterilir. Sıfat “ismi” niteleyen bir kelimedir. Kazak-çı-lar-dan An-ka-ra-lı 12) UZUN ÇİZGİ ( ) Satır başıyla başlayan konuşmaları göstermek için kullanılır. 1997-1998 eğitim-öğretim yılı başladı. c) İki kavramın ortaklığını göstermede kullanılır. kök ve heceleri ayırmada kullanılır. Uyarı: Özel isimlerden sonra konan kesme işareti satır sonuna gelmişse kısa çizgi konmaz.onunla konuşuruz. isimlerin yerini tutan kelimedir. Ankara-İstanbul arası 350km. … gelemedi. Karagöz: (Yerinden kalkarak) Kim o? Uyarı: Parantez işaretinden sonra kesme işareti kullanılabilinir. Arif Nihat.) a) Satır sonuna sığmayan kelimeleri bölmede kullanılır. b) Ara sözleri ayırmada kullanılır. Fetih Marşı’nda bize “Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!” diyerek sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Bizimkiler mi gelecek? .9) TIRNAK İŞARETİ (“ ”) a) Başka bir kişiden veya yazıdan alınan alıntılar (sözler) tırnak içinde gösterilir. Uyarı: Tırnak işaretinden sonra kesme işareti kullanılmaz. … Türk Dil Kurumu’ nun yeni bir sözlük hazırladığını duyduk. Ya göründüğün gibi ol. b) Alıntının veya bir sözün kime ait olduğunu göstermede kullanılır. Atatürk (1881-1938)’ün en büyük hedefi Türkiye’nin bağımsızlığıydı. Peyami Safa “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu”nda kendini anlatmaktadır. 11) KISA ÇİZGİ ( . ya da olduğun gibi görün. Uyarı: Üzerinde değişiklik yapılan alıntılar tırnak içinde gösterilmez. ç) Ek. (Mevlana) c) Tiyatro eserlerinde söz esnasındaki hareketleri göstermede kullanılır. Buraya gelirse -gelmeyeceğini tahmin ediyorum.

su. Japonlar. Soyut isim: Türkçe sözcüklerin bazısı da beş duyumuzun “herhangi birisi ile” algılayamadığımız varlıkları karşılar. Örnek. güzellik.İŞLEVLERİNE GÖRE KELİMELER (SÖZCÜK TÜRLERİ) 1. tatma)“herhangi birisi ile” algılanabilen varlıkları karşılar. sevgi. hüzün. çocuk. Edat 7. İstanbul. Türkiye. Merkür. Anadolu. Bağlaç 8. işitme. Kalem. şüphe 29 . Tekir.. diğer varlıklar içinde tıpa tıp bir benzeri olmayan varlıklara verilen isimlerdir. iyilik. koşu. kalem. yeşil… b. Örnek.MADDELERİNE GÖRE İSİMLER a. neşe. cesaret. İstanbul. cansız bütün varlıkları. sıcak. Böyle sözcüklere soyut anlamlı sözcükler denir. korku. Örnek: Ağaç. gidiş vb. su. Özel İsim: Dünyada tek olan. Türk Dil Kurumu. ağaç. ev. boyutları farklı bile olsa yazma işine yarayan cisimlere kalem denir. sevgi. Enver. ağaç.. toprak. kavramları tanıtmaya yarayan kelimelere isim denir. dokunma. Örnek. Örnek. Somut isim: Türkçede bazı sözcükler beş duyumuzun (görme. Ünlem 1. b. aynı türden olan varlıkların ortak isimleridir. İsim (ad) 2. İsimler çeşitli yönlerden sınıflara ayrılırlar. Cins İsim: Aynı cinsten. Zarf (belirteç) 5. Karadeniz. hava. ev. Kuveyt. hüzün. Böyle sözcüklere somut anlamlı sözcükler denir. İslamiyet. Zamir (adıl) 4. Atatürk. Fiil (eylem) 6. Varlıklara Verilişlerine Göre Özel Cins İ S İ M L E R Maddelerine Göre Somut Soyut Tekil Varlıkların Sayılarına Göre Çoğul Topluluk 1. barış. Sıfat (önad) 3. korku. Mehmet. insan. Allah. Küçük Ağa. Bunların varlığını aklımız ve hislerimizle algılayabiliriz. Örneğin şekilleri. koklama. renkleri. heyecan… 2. İSİM (AD) Canlı.VARLIKLARIN VERİLİŞİNE GÖRE İSİMLER a.

sırma saç.. kır. Tamlanan eki Tamlayan eki Ek almaz -ı. millet. Örnek. el emeği. Topluluk ismi: Yapı itibarıyla tekil gibi görünen fakat anlamca birden fazla kavramı ifade eden isimlerdir. -i. dostça -()msi: mavimsi. -cık: mehmetçik.VARLIKLARIN SAYISINA GÖRE İSİMLER a. ev. insan. kömür göz. çiçek. kedicik -cağız: adamcağız. ağaç. kağıt mendil.3. Tamlanan eki Tamlayan eki -ın. -ü Kapının kolu. Belirtisiz İsim Tamlaması Sadece tamlananın ek aldığı isim tamlamalarıdır. taş duvarın üstü… 30 . -lar çoğul eki getirerek onları çoğul isim yaparız.. ekşimsi -()mtrak: ekşimtrak. çocuk. naylon torba…(neden yapıldığı) Kurt adam. çocuklar. -in. sınıf. çocukcağız. Takısız İsim Tamlaması Tamlayanın da tamlananın da tamlama eklerini almadığı isim tamlamalarıdır. kadıncağız -ce: büyükçe. taş duvar.. Örnek. sınıfın panosu… 2. elma yanak…(benzetme) 4. tahta kapının kenarı. Çınar ağacının gölgesi. -un. ordu. Çoğul isim: Tekil isimlere –ler.. Tamlanan eki Tamlayan eki Ek almaz Ek almaz Çelik kasa. göz nuru… 3. Türkçe öğretmeni. kiraz dudak. Örnek. insanlar. Amasya elması. -ü Güneş gözlüğü. Belirtili İsim Tamlaması İsim tamlamasının her iki ögesinin de tamlama eklerine aldığı tamlamalardır. evler. c. İSİMLERDE KÜÇÜLTME İsimlerde küçültme şu eklerle yapılır. orman. tahta kaşık. mavimtrak İSİM TAMLAMALARI 1. sürü. İstanbul’un tarihi. Tekil isim: Bir tek varlığı veya kavramı karşılayan isimlerdir. -ün -ı. evin bahçesi. çiçekler. adacık... -u. -u. irice. b. ağaçlar. Zincirleme İsim Tamlaması İkiden daha fazla ismin birbirini tamlamasıyla oluşsan isim tamlamalarıdır. -i.

Ahmet Bey.. görev... ne iş yapıyor?. Bay Ali. 2.. bir gün.Durum belirtir: güzel roman. hiçbir olay. sayı sıralarını ve ölçülerini belirten sıfatlardır... on ağaç. sivri biber.. Sıfatlar görevlerine uygun olarak iki ana bölüme ayrılır. Yüzbaşı Mehmet. öteki masa. SIFATLAR Niteleme Sıfatları Biçim Renk Durum Belirtme Sıfatları İşaret Sıfatları Sayı Sıfatları Belirsiz Sıfatlar Soru Sıfatları Unvan Sıfatları 1.. İşaret sıfatı: Önüne geldikleri adı işaret ederek yerini belirten sıfatlardır. beyaz gül... Öğretmen Sevim. Ali Efendi.. SIFAT (ÖNAD) İsimlerin önüne gelerek onları niteleyen veya belirten sözcüklere sıfat denir. bu çocuk. Zeliha Teyze. Sayı sıfatı: Önüne geldikleri adların sayılarını. BELİRTME SIFATLARI a. yirminci yüzyıl. yüzde elli başarı.. beriki kitap. rütbe yönlerinden belirten ya da bu adlara “saygı” anlamı katan sıfatlardır. Belgisiz sıfat: Önüne geldikleri adı kesinlik kazandırmadan belirten sıfatlardır.... dar oda.. 31 . Asıl sayı sıfatları: yirmi kalem. yüzer lira. şu ev. kaç gün? .. b. b.2. c. c. o ülke. Soru sıfatı: Önüne geldikleri adları soru yönünden belirten sıfatlardır. çalışkan öğrenci. yeşil kumaş.. NİTELEME SIFATLARI a. d. birkaç kişi.Renk belirtir: kara koyun. ne kadar? .. Sıra sayı sıfatları: üçüncü sınıf. nasıl kumaş? … e.. Kesir sayı sıfatları: onda altı pay. Üleştirme sıfatları: ikişer ceviz.Biçim belirtir: düz tahta. Unvan sıfatı: adları derece.

kısacık -()msi: ekşimsi. Üstünlük Derecesi: Daha sözcüğü ile yapılır. 2. Bembeyaz. İhtiyar esir. Genç insanların coşkusu yaşlı insanları da etkiledi. şirin bir köy (bir adı birden çok sıfat tamlayabilir) Lezzetli yemekler. derince -cik: incecik. yeşilimsi -()mtrak: sarımtrak SIFATLARDA DERECELENDİRME 1. Düşen adın ekleri ve anlamları sıfata geçer. harap ev… Küçük. Eşitlik Derecesi: Kadar. çırılçıplak.r.p. Gençlerin coşkusu yaşlıları da etkiledi. Birlikte çok güzel günler yaşamıştık. kalınca. Çocuklara en güzel oyuncakları aldı. SIFAT TAMLAMASI (Sıfat + İsim) Sıfatların adları belirtmesi veya nitelemesiyle oluşan tamlamalara sıfat tamlaması denir. sapsarı. “m. Böylece sıfat adlaşmış olur. Bu köyde kavun kadar büyük patates var. kalemler (hem ad hem de sıfat birden çok olabilir) SIFATLARIN ADLAŞMASI (ADLAŞMIŞ SIFAT) Bazı sıfat tamlamalarında ad olan sözcük düşer. gibi sözcükleri ile yapılır. dosdoğru… Yapayalnız. 4. tatlılar (bir sıfat birden çok ad için kullanılabilir) Renkli. Bu yaramaz çocuklardan bıktım. kokulu silgiler. Daha güzel bir lokanta yok mu? 3.SIFATLARDA PEKİŞTİRME Niteleme sıfatlarının anlamlarını güçlendirmeye niteleme denir. Bu yaramazlardan bıktım. pek sözcükleri ile yapılır. tertemiz. Aşırılık Derecesi: Çok. En üstünlük Derecesi: En sözcüğü ile yapılır. 32 . minicik.s” den uygun olanı getirilir. güpegündüz… SIFATLAARDA KÜÇÜLTME -ce: büyükçe.

Beni. sen. benim. hem de işaret zamiridir. onlar. burada. Siz kim oluyorsunuz? Sizden bir ricam olacak. şurası. Ona telefon edeceğim. şuralar. O. beriki. Biz. bazen sıfat. Kişi Zamirinin Diğer Özellikleri: 1. şanslı biir milletin torunlarıyız. Bu yazıyı kendim yazdım / Bu yazıyı ben yazdım / Bu yazıyı ben. Böyle adamlar her zaman başarır. bende. şurada. Bu soruyu sadece siz çözebilirsiniz. 6.. onlar. insan dışındaki varlıkların yerini tutarsa işaret zamiridir. ora.“Ben” zamirinin tamlayan ve tamlanan eki -im’dir. Böylesini hiç görmedim.ZAMİRLER Kelime Durumundaki Kişi Zamirleri İşaret Zamirleri Belirsiz Zamirler Soru Zamirleri KELİME BİÇİMİNDEKİ ZAMİRLER 1.İşaret Zamirleri :Varlıkları göstererek onların isimlerinin yerlerini tutan zamirlere denir. çoğul eklerini alır. biz. o. bazen zarf görevi üstlenir. burayı. oralar. -e ekini aldığında kökünde değişme olur. Kişi zamirlerinin sayısı altıdır. orayı. Aynı kural “sen” zamiri için de geçerlidir. Türkçe’de en çok kullanılan işaret zamirleri şunlardır: Bu. burası. şöyle.Bazen “saygı. kendim yazdım. öfke” nedeniyle “sen” zamiri yerine “siz” zamiri kullanılır. Ben. oradan. şura. Bize Konyalı Paşa derler. Bu konuda bizleri hiç hesaba katmıyorsunuz. insan isimlerinin yerini tutarsa kişi zamiri. kırılma.“Biz” zamiri çoğul ekini alarak abartma ve övünme anlamı kazanır. bunlar. Bu kelimeler. sizler. 4. öyle” kelimeleri kullanılışına göre bazen isim. si z. Ben-e Bana 2. “Böyle. iyelik eklerini. 3.“Siz” zamiri. incelik. şurayı.“Ben” zamiri. Onlar çok iyi arkadaştır.Kişi (Şahıs) Zamirleri : İnsan isimlerinin yerini tutan zamirlere denir. buralar. (Kişi zamiri) / Onu hemen çöpe atın (İşaret Zamiri) Ek Görünümündeki İyelik Zamiri İlgi Zamiri 33 . karşıki. orada. o.Böbürlenmek amacıyla “ben” yerine “biz” zamiri kullanılır. saygı nedeniyle çoğul ekini alabilir. şuradan... Bu zamirler hâl eklerini. Bu böyle olmaz. her zaman böyledir.. bura. şu. İsim İşaret Zamiri Sıfat Zarf N O T : “O” ve “Onlar” kelimeleri hem kişi zamiri. bazen zamir. orası. sana dememiş miydim! 2. 5. şunlar. Ayrıca dönüşlülük zamiri olarak da adlandırılan ve kişi zamirlerinin yerini tutabilen “kendi” kelimesi kişi zamiri olarak kabul edilir. öteki. buradan. Benim kalemim. Bazen “kendi” kelimesi yerini tuttuğu kişi zamiriyle birlikte kullanılarak anlamı pekiştirir.Sizleri unutur muyuz hiç! Kitabı Ali’ye verir misin? Kitabı ona verir misin? Sema ile Neşe çok iyi arkadaştır. Ben.

ikinci kelime belgisiz zamirdir. kaçta. nereye. Bu arabayı nereden aldın? Bu yazıyı hanginiz yazdı? 4. hiçbiri. (Belgisiz zamir) * “Falan. kaçınız. nerede. birkaçı. Örneklerden de anlaşılacağı gibi belgisiz zamirlerde bazı istisnalar dışında -ı. Toplantıya falan geldi. şey.sesi getirilerek yapılan ikilemelerde. öteberi. Diğer soru kelimelerinin çoğu cümlede kullanılışlarına göre zamir. bazıları. fiilden önce gelen her kelimeyi zarf olarak algılayabiliriz. birçoğu. Pazardan ne aldın? Baban ne gün gelecek? Ne bakıyorsun tuhaf tuhaf. ismi nitelediğinde belgisiz sıfat olur.İlgi Zamiri Belirtili isim tamlamalarında. kimler. (Belgisiz sıfat) EK BİÇİMİNDEKİ ZAMİRLER 1. Bu nedenle ilgi zamiri ile karıştırılabilir. Cebimdeki para düştü Sıfat (Yer) İlgi Zamiri Sıfat (Zaman) 34 . birazı. -ü ekleri yer alır. İlgi zamiri her zaman insanlar için kullanılmaz.Soru Zamirleri: İsmin yerini tutan soru kelimelerine soru zamiri denir. kaçtan. nereden. En çok kullanılan belgisiz zamirleri şunlardır: Bazısı. hepsi. filan gelmedi. şeyler. “Kim” kelimesi her zaman soru zamiridir. şu” kelimeleri insan yerini tutsa bile kişi zamiri olmaz. Malatya’nınki o kadar soğuk değil. Bir ismin yerini veya zamanını gösteren sıfattır. -i. Bir kelimenin zarf olabilmesi için fiilden önce gelmesi yeterli değil.kimisi. şunu bunu. her biri. Aynı kelime “kaç lira ödeyerek” anlamına gelirse soru zarfı olur.(İyelik zamiri) 2. kaçıncı. Sıfat yapmaya yarayan -ki eki de kendisinden önce gelen kelimeye bitişik yazılır. soru zamiridir. Toplantıya falanca geldi. Dünkü sınav çok zordu. Hasan’ın defteri – Hasan’ınki Sevgi’nin kitabı – Sevgi’ninki sınıfın tahtası – sınıfınki. çoğu. birileri. En çok kullanılan soru zamirleri şunlardır: Kim. şundan bundan. Aynı kelimeler. Bu elbiseyi kaça aldın? (Zarf) Fiilden önce gelen kelimeler genellikle zarf olduğu için . filan. hangileri. birçokları.(Belgisiz Zamir) Toplantıya falan adam geldi. o isimlerin kime ve neye ait olduğunu bildiren iyelik ekleri. Onu bana getir. ne.. nere. kaçımız. Öğrencilerin birkaçı Zamir Sıfat Kelimenin başına -m.. falanca” kelimeleri de belgisiz zamir olarak kullanılır. Buna göre şu cümlelerde fiilden önce gelen kelimeler. hangimiz.. Birkaç öğrenci.İyelik (aitlik) Zamirleri: İsimlerin sonuna gelerek. herkes. NOT:“bu. kimileri. başkası. Zamir Sıfat Zarf “Kaça” kelimesi ismin yerini tutarsa soru zamiridir. Defterim. belgisiz sıfat oluşur. defterleri.. hangisi. Kamyonun lastiği Kamyonunki Erzurum’un havası çok soğuk. Yazıyı bu yazdı. Aradaki fark şudur: Cebimdeki düştü.. Bu cümlede “Onu” hem insanın yerini tutabilir hem de insan dışı varlıkların yerini tutabilir. birtakımı..Bu kelimelerin insanın veya insan dışı varlıkların yerini tuttuğu bazen anlaşılmaz. Saat kaça geldi? (Zamir).. İsmin yerini tutan -ki ekine ilgi zamiri denir. aynı zamanda iyelik zamiri olarak da adlandırılır. sıfat veya zarf olabilir. başkaları. kaçı. nereyi. bu kelimeler bir ismi niteleyecek şekilde kullanılırsa. fiili nitelemesi gerekir. (İşaret Zamir) 3. fiili nitelemediği için soru zarfı değil. kimse. neler. herhangi biri. -u. tamlanan durumundaki ismin yerine kullanılan “-ki” ekidir.Belgisiz Zamirler (Belgisizlik ) :Hangi varlıkların yerini tuttuğu tam olarak belli olmayan zamirlere denir. biri. birisi.. neresi. Bu durumda cümlenin söylendiği ortama dikkat edilir. Kitapçıdan defter mefter aldı. Belgisiz zamirlerin sonundaki bu ekler kaldırılarak.. defterin. İlgi zamiri olan -ki daima kendisinden önce gelerek kelimeye bitişik yazılır. Cansız varlıklar için de kullanılır.

Bu nedenle bu kelimeler yön bildirdiği halde yer-yön zarfı olmaz. Şimdi gelirler. yukarı. (Zarf) / Dünü unutalım. öte. (İsim) / İleride size oturmaya geleceğim. İçeri gir. Erkenden kalkarız.. (İsim) “İleride” kelimesi cümlede kullanılışına göre bazen isim. Dün geldi. bazen zarf olur: İleride bir adam duruyor. kuzey.. herhangi bir ek alırsa zarf olmaktan çıkar. YER-YÖN ZARFLARI Fiil ve fiilimsilerin gerçekleşme yerini ve yönünü bildiren zarflardır. e:ismin hal eki. geri. Şimdilik işi bıraktık. (Zaman zarfı) 2. beri” Bu kelimelerin yer-yön zarfı olabilmesi için mutlaka yalın halde olması ve fiil ya da fiilimsiyi nitelemesi gerekir. Yer-yön zarflarının sayısı sekizdir: “İçeri. Yukarıdaki sekiz kelime. sağ. dışarı. ZAMAN ZARFLARI Fiil ve fiilimsilerin yapılış zamanını bildiren zarflardır. Cümlenin ögelerinde nereye sorusu hem dolaylı tümleç hem de zarf tümleci olur. (Zarf Tümleci) Yön bildiren “doğu. (Dolaylı tümleç) İçeri gir. ileri. İçeriye gir. Zaman bildiren her kelime zarf değildir. Zaman zarfları fiil ve fiilimsileri niteleyerek “ne zaman” sorusuna cevap verir.sol” kelimeleri. isim olur.ZARFLAR Zaman Zarfları Yer – Yön Zarfları Azlık – Çokluk Zarfları Durum Zarfları Soru Zarfları 1. (İsim) 35 . İsim olan dolaylı tümleç olur. (İsim) -y:kaynaştırma harfi. güney. batı. Biraz sonra görürsünüz. fiil ve fiilimsilere yönelik olarak kullanıldığında mutlaka hal eklerini alır. aşağı. Zarf olan ise zarf tümleci olur. isim olur. (Zarf) / İçeriye gir. Doğuya gidelim.

bir işin tekrarlanacağını anlatır. Bu zarfların en önemli özelliği fiil ve fiilimsilerden başka sıfatları ve zarfları da niteleyebilmesidir. Fiilin nasıl yapıldığını ve ne durumda olduğunu belirtirler. (Yineleme zarfı) c) En üstünlük Zarfı : Sıfatları ve zarfları niteleyen “en” kelimesidir. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. daha ver. 4. / Daha Üst. Bu sınavda şansımı bir daha deneyeceğim. (Sıfat) / Dünya kadar çalıştım. NİCELİK. Eşitlik Zarfı Sıfat İsim “Kadar” edatıyla oluşan öbekler.Zarfı Sıfat İsim Üst. (Eşitlik zarfı) / Cennet kadar güzel Ülkem. ismi niteleyerek sıfat olabilir: Bacak kadar çocuk.SORU ZARFLARI Fiil ve fiilimsileri soru yoluyla belirten zarflardır.3. çocuktur. Çocukça seviniyor. Bu yetmedi. b) Üstünlük Zarfları : iyi çalıştı. Çocuk bize öyle anlattı. 5. AZLIK-ÇOKLUK) ZARFI Fiillerin ve fiilimsilerin miktarını bildiren zarflardır. (Sıfat) Fiilleri. sıfatları ve zarfları niteleyen “daha” kelimesidir. delice gülüyordu. fiilimsileri. En güzel çiçek. Bu yağmurda eve nasıl gideceksin? Dün ne kadar çalışmış? İşleri ne zaman bitireceksiniz? Niçin gitmedin? 36 . Ve yineleme zarfı olur. (Üstünlük zarfı) / Daha güzel bir söz. Küçük kız güzelce süslendi.DURUM ZARFLARI Bunlar hâl ve tavır ifade eden zarflardır. Miktar zarfları dörde ayrılır: a) Eşitlik Zarfları: “Kadar” ve “denli” edatlarıyla oluşan ve fiillerle fiilimsileri niteleyen öbeklerdir. (Zarf) / Dünya kadar iş.Zarfı Zarf Fiil “Daha” kelimesi “bir” kelimesiyle öbekleşince. Ben de İsmet kadar çalıştım. MİKTAR (ÖLÇÜ.

(benzetme) Gibi Elma gibi yanakları vardı. oysa ne kadar da alışmıştık ona. Gelmek isterim yalnız çok işim var. Bağlaçların görevi eş görevli sözcükleri ya da anlamca ilişkili cümleleri birbirine bağlamaktır. / Bu göz yaşlarım senin için. Sadece gelirse edat olur. acıma. araç) Kalabalığa şüphe ile yaklaştı. (neden) Benim için en güzel hediye tatlı bir gülüştür. (ama gelir bağlaç) Bu işi ancak sen yapabilirsin. Belli başlı bazı edatlar: İle Saçını tarak ile taramış. (benzetme) İçin Bu emeğim senin için. “ile” yerine diğer bir bağlaç olan “ve” getiriliyorsa ile bağlaçtır. (hakkında) Otobüsü kaçırdığı için derse geç geldi. öfke gibi duyguları coşkulu bir şekilde anlatan veya hitap (seslenme) gibi durumları belirten sözcüklerdir. öğrencilere defter ve kitapsız gelmemelerini söyledi. Beni ne arıyor ne soruyor. Öğretmen. (ve gelmez edat) 2. (sadece gelir edat) ÜNLEM Sevinç. (süre) Senin kadar çalışanı görmedim. (yaklaşık) Akşama kadar seni bekledim. (vasıta. (durum) Evde arkadaşımla yazılıya çalışıyorum. (karşılaştırma) Cennet kadar güzel vatanımız var. şaşma. Yalnız ve ancak sözcükleri yerine bir başka bağlaç olan ama gelirse bu sözcükler bağlaç olur. Sana anlatacağım ama kimseye söylemeyeceksin. (bence) Yalnız O adam yalnız buraya gelir. (sınırlama) BAĞLAÇ Tek başlarına anlamları yoktur. Edat İle Bağlaç Karıştırılmamalı 1. “ile” hem bağlaç hem de edat olabilmektedir. (ve gelir bağlaç) Babası ile pek anlaşamaz. Elma ile muzu çok severim. (ama gelir bağlaç) Bitirmeye çalışırım ancak hepsini değil. cümle içinde kullanıldığında yan yana geldiği sözcükle anlam ilişkisi kuran sözcüklerdir. Kapıyı açtı ve dışarı çıktı. İmdat. heyecan. Annem Ali ve Burak’ı çağırdı. Birden çekip gitti. / Kağıtları makas ile kesmiş. Aaa! Çok konuştun ama. 37 . yardım edin bana! Yooo! Buna dayanamam artık. Hey! Arkadaşlar buraya bakın.EDAT Tek başına anlamı olmayan. (birliktelik) (-e) kadar On kadar kişi yemeğe gelecek. (uğruna) Senin için iyi şeyler söylenmiyor. korku.

Kip eki 3. hoşlan. Fiiller hareketlerine göre üç çeşittir: 1. Bu fiiller aslında gizli bir güç tarafından gerçekleştirilir. Çocuklar ne güzel de oynuyorlar. belli bir süre devam eden. D’de ise büyü(mek) irademizin dışında olur. Kır-. Bir de şu soruyu çözsene. 3... Sen ne kadar da büyümüşsün.. Cevap D’dir. bazen bilinçsiz gerçekleştirilen ve sona ermeleri için başka bir fiilin başlaması gereken fiillerdir. cümlede kullanılışına göre soyut olabilir: Babam biraz odun kırdı. fakat var olan fiillere denir. ver-. yeşer-. yaz-. kalk-. oku-. Bu nedenle iş ve kılış fiilleri çatısına göre geçişli fiillerdir. Örnek Soru: Aşağıdaki cümlelerin yüklemi olan fiillerden hangisi “oluş” bildirmektedir? A) B) C) D) Sizi çok seviyoruz. Yağ-. Durum fiilleri çatı yönünden geçişsizdir.um İş-oluş-hareket Zaman Şahıs Cevap D 38 . 2. Kır-.. B’de. Fiillerin üç temel kuralı vardır: a) İş. C’de oyna(mak) durum bildirir. Fiillerin en önemli özelliği harekettir. hareket.. gürle-. b) Kök veya gövde halindeyken kip eklerini alabilir. Düşün-.i . insanlar tarafından bazen bilinçli. Her iki fiil de kılış bildiriyor.. neyi” sorularına cevap verir. kızar-. acık-.yor . c) Kök ve gövde halindeyken mastar eklerini (-mek. ufaklık! [Cevap: A’da sev(mek) için birine ihtiyaç vardır. yat. ] Fiillerde Somutluk-Soyutluk Somut Fiiller: Beş duyu organından herhangi biriyle algılanabilen fiillere denir.FİİL (EYLEM) Fiil (Eylem) : Varlıkların yaptıkları işleri. oluş bildirir. Durum Fiilleri: Fazla hareketi olmayan. dur-.. hareketleri veya içinde bulundukları durumları bir kipe (yani zamana veya bir dileğe) ve kişilere bağlayarak bildiren kelimelere fiil denir. -mak) alabilir. çöz(mek) için soruya ihtiyaç vardır. biz istediğimiz için büyümeyiz. Oluş fiillerinde kendi kendine olma anlamı vardır. nesneyi etkilemeyen. İş ve Kılış Fiilleri: Bir nesneyi olumlu olumsuz etkileyen.. Soyut Fiiller: Beş duyu organından herhangi biriyle algılanamayan. 1. Oluş Fiilleri: Bu fiillere “doğa fiilleri” de denir. Fiil tabanı 2.. es-. Şahıs eki Örnek Soru: Çekimli fiiller aşağıdakilerden hangisini göstermez? (1989-AL) A) Zaman B) Şahıs C) Hareket ve oluş D) Yer / Çözüm : Sev . Bu fiillerin gerçekleşmesi irademize (isteğimize) bağlı değildir. Uyu-. insanlar tarafından genellikle bilinçli olarak gerçekleştirilen fiillerdir. Bu fiiller “kimi. Bazı somut fiiller. (Soyut) Dikkat ! Bir kelimenin fiil olabilmesi için şu üç öğeyi bulundurması gerekir.. (Somut) Arkadaşımın sözleri kalbimi kırdı.

. Duyulan (-miş’li) Geçmiş Zaman Kipi : Fiilin. Anlarız.Sevmem..okumaz.Şimdiki Zaman Kipi: Fiilin şu an gerçekleşmekte olduğunu bildirir. Fiil tabanına -( ) yor eki getirilir. Fiil tabanı+ [-( ) r ]+ şahıs eki (Sev-e-r-im) DİKKAT : Geniş zamanın olumsuzu yapılırken -( ) r kullanılmaz.. 1. Haber verdikleri zamanın adıyla anılırlar.. Fiil tabanına -di eki getirilerek yapılır. HABER KİPLERİ : İşin. Bu yüzden di’li geçmiş zaman kipi de denir.. Sev (i) yor um Dikkat: . Fiil tabanına -ecek. önceden gerçekleştiğini bildirir. oluşun.çalışırsınız. yapılacağını veya yapılmakta olduğunu haber verirler. işin yapıldığını. Çalış acağ ız Başar acak sınız Gör ecek ler 4.-di. başkasından duymuştur. -ma... -sa Eki yoktur.Gelecek Zaman Kipi: Fiilin daha sonra gerçekleşeceğini bildirir. Fiil Tabanı -mış. -a -se. Fiil Tabanı -ecek/-acak şahıs eki Sev eceğ im Anla y acak sın Bekle y ecek . -tı. Ders çalışıyorum / Ders çalışmaktayım.çalışmazsınız) 39 . hareketin gerçekleşme zamanını. -acak -( ) r Dilek Kipleri Gereklilik Kip İstek Şart Emir -meli. Ancak söyleyen fiilin yapıldığını görmemiş. -mez. Yerine -me.-ti.. Fiil tabanına -( )r eki getirilerek yapılır.-tü şahıs eki Sev Yaz Oku Git Sat Uç di dı du ti tı tu m n ------k nız lar b.-dü.. -muş. Kipler iki grupta incelenir: A) Bildirme (Haber) Kipleri B) Dilek (Tasarlama) Kipleri Haber (Zaman) Kipleri Geçmiş Zaman Şimdiki Zaman Gelecek Zaman Geniş Zaman -di -miş -( ) yor -ecek.-tu. -maz kullanılır. Geçmiş Zaman a.1) Kip Ekleri Kip Eki : Fiillerin yapılış amacını ve zamanını bildiren eklerle almış oldukları biçimine “kip” denir.anlamayız. -acak getirilerek yapılır. -makta ekiyle de sağlanabilir. e) daraltır.. Okur. 3.-du. -malı -e...( ) yor eki kendinden önceki geniş sesliyi (a.. Geniş Zaman Kipi: Fiilin her zaman yapıldığını veya yapılabileceğini bildirir. Gör me yor um ----Görmüyorum. Görünen (-di’li) Geçmiş Zaman: Geçmişte yaşadığımız veya gördüğümüz fiilleri anlatmak için kullanılır. Dikkat: Şimdiki zaman anlamı -mekte. -miş. Fiil tabanına -miş eki getirilerek yapılır. (Severim.. -müş Şahıs Eki Sev miş im Kazan mış sın Kork muş ---2. Fiil Tabanı -dı.

/gelsin..sa (Şart kipi) Yaz x sın (Emir kipi) Cevap B 2) Şahıs Ekleri Şahıs Eki : Fiilin bildirdiği iş mutlaka canlı veya cansız bir varlık (özne) tarafından yapılır. -sa ekleri getirilerek yapılır. dur-.. otursun/gelsinler. Fiil tabanına -e. Gereklilik Kipi : Eylemin mutlaka gerçekleşmesi gerektiğini bildirir.ş. otur-.(Kendisi söz söyleyen) Sen.Örnek Soru: “Dağ dağa kavuşmaz.(Kendisine söz söylenilen) O... ) Cevap B’dir. Türkçe’de üç tanesi tekil.. Ben. 40 .. (Dilek) İstek Kipi: Eylemin yapılması veya yapılmaması istendiği durumlarda kullanılır. dursunlar. (meli) (sa) y (a) .malı (Gereklilik kipi) / Yaz . çalışa-yım.t.tekil ş.) Anlamak (Mastar eki alan fiiller artık fiil değil fiilin ismidir ve isimlerde kip ve şahıs kavramı yoktur. -maz. oluşun. hareketin gerçekleşmesi . geniş zamanın olumsuzu. veya -me.. Ğenellikle birinci tekil ve birinci çoğul şahıslarda kullanılır. emir eki yok... İşte bu varlığa fiilin kişisi denir. geniş z. insan insana kavuşur” Cümlesindeki fiillerin zamanı hangi seçenekte doğru verilmiştir? (1994-EML) A) B) C) D) Şimdiki zaman-geniş zaman Geniş zaman-geniş zaman Gelecek zaman-gelecek zaman Geçmiş zaman-geçmiş zaman Çözüm: kavuş-maz / kavuş-ur (her zaman) (geniş zaman) (Geniş zamanın olumsuzu -mez. dursun..a .sın (İstek kipi) / Yaz . (Gel-. Çalışırsan kazanırsın.(Şart) / Şimdi Konya’da olabilsem. 1. otursunlar) ÖZEL NOT : Dilek kiplerini şöyle formüle edebiliriz: Melisa’ya emir yok. 2. Örnek Soru: Aşağıdaki fiillerin hangisi emir kipindedir? (1987-FL) A) Yazasın B) Yazsın C) Yazmalı D) Yazsa Çözüm: Yaz ..(Kendisinden bahsedilen) Dikkat: Fiilin bildirdiği şahısları aldıkları eklerden tanırız.başka bir eylemin olması şartına bağlı olduğu durumlarda fiil tabanına -se.. Buna göre kök halindeki bütün fiiller. Fiil tabanına -meli.. Sev-e-lim. (Sev-meli-y-iz) Dilek-Şart Kipi: İşin.. 1. emir kipinde çekimlenmiş fiillere -sin eki getirilir. -a ekleri getirilerek yapılır.tekil ş. Üçüncü tekil ve çoğul kişilere göre. kip. 4.) Anlıyorum (Fiil tabanı. -ma ile yapılır) DİLEK KİPLERİ 1. DİKKAT : Emir kipinin eki yoktur. Sevmiş-sin .(Ben).) Anlamazsın (Fiil tabanı. Sevdi-m. 2. 3. Hem dilek hem de şart anlamı görülebilir.. üç tanesi çoğul olmak üzere altı tane şahıs vardır... şahıs) olup olmadığına bakalım: Anlarım (Fiil tabanı. emir kipindedir.(Sen) Örnek Soru : Aşağıdakilerden hangisi çekimli fiil değildir? A) Anlarım B) Anlamak C) Anlamazsın D) Anlıyorum Çözüm: Şimdi bu kelimelerde fiilin 3 temel öğesinin (taban. -malı ekleri getirilerek yapılır. şimdiki z. Emir Kipi : Eylemin yapılmasını veya yapılmamasını başkasından isteme durumunda kullanılır...

Gel-i-r-miş. -muş. ise (-sa. oluş. -mez. -tı. başka bir kelimeyle de birleşmemiş kök durumundaki fiillerdir.. Basit fiil 2. Basit Zamanlı Fiiller B. -du. fiilin bölünemeyen en küçük anlamlı parçasıdır.. -mu. “iki kip eki almış” fiil olarak da tanımlanır. sorÇekimli bir fiilin kip.-ma. -tü). -ma diğerlerinde ise -mez..BASİT FİİLLER: Herhangi bir yapım eki almamış. yani başka bir kelimeden türememiş veya başka bir kelimeyle de birleşmemiş fiil basit yapılıdır. Soruları çözdünüz mü? Beni seviyor musun? ZAMANLARINA GÖRE FİİLLER Fiiller. Şart –ise) + Kişi (Şahıs) Eki Sev + miş + ti + m (miş’li geçmiş zamanın hikayesi) Bil + (i)yor + sa + lar (Şimdiki zamanın şartı) Gel + ecek + miş + ler (Gelecek zamanın rivayeti) Çalış + malı + ymış + sın (Gerekliliğin rivayeti) Al + sa + ydı + m (Şartın hikayesi) YAPILARINA GÖRE FİİLLER Türkçe’de fiiller yapı bakımından üçe ayrılır: 1. Türkçe’de basit zamanlı fiillerin tekil ve çoğul kişilere göre çekimlenişi tabloda gösterilmiştir.. Şart (Koşul) Birleşik Zaman: Fiil kök veya gövdelerine herhangi bir kip eki getirildikten sonra “ise” (se. -müş). -di. Kök. Bileşik Zamanlı Fiiller BASİT ZAMANLI FİİLLER: Fiil kök veya gövdelerine herhangi bir kip eki getirilmesiyle oluşur. Ve “. -miş.Bil (mez) sin DİKKAT : Şimdiki zamanın olumsuzu yapılırken “ ( ) yor” eki -me. gel-miş-miş. Türemiş fiil 3.. -dü. -mü” soru ekiyle sağlanır. Şahıs ekleriyle ise bitişik yazılır. 2. 3. Rivayet birleşik zaman: Fiil kök veya gövdelerine herhangi bir kip eki getirildikten sonra “imiş” (-mış. .) 41 .) getirilerek oluşturulur. ağla-. -maz)+Kip +Şahıs Eki Sev me di m Gel me -y in DİKKAT : Geniş zamanın olumsuzu 1. Sev-. Fiil Tabanı + Kip Eki (Haber – Dilek) + Ek Fiil (Hikaye –idi. -muş. zamanlarına göre iki ana grupta incelenir: A. Birleşik fiil 1.. Okuyacakmışsın .) getirilerek oluşturulur. Gel-i-r-di.( ) r kip ekinin yerini alır. hareket bildiren kısmı yapım eki almamış. Basit zamanlı fiillerde...eki-rivayet eki-2... Görüş mü yor uz FİİLLERİN SORU ŞEKLİ Fiillerde soru anlamı “-mı.. şahıslarda -me. -tu. -maz ile yapılır. -ma olumsuzluk ekini daraltarak -mı. kaç-. Hikaye (öyküleme) birleşik zaman: Fiil kök veya gövdelerine herhangi bir kip eki getirildikten sonra “idi” (-dı. Soru eki daima kelimeden ayrı yazılır. -sa) getirilerek oluşturulur:Gel-i-r-se. -mi. BİLEŞİK (BİRLEŞİK) ZAMANLI FİİLLER: Fiil kök veya gövdelerine herhangi bir kip eki getirildikten sonra idi (-dı.. -mi. -imiş (-mış. -mü haline sokar.-di. kişi ve olumsuzluk ekleri atıldıktan sonra geriye kalan iş. Birleşik zamanlı fiiller üçe ayrılır: 1. gel-i-yor-du-m. Rivayet –imiş.Oku-y-acak-mış-sın (Kök-yardımcı ses-gelecek zam. Sev (e) r im ----Sev (me) m / Bil (i) r sin. Bazı kaynaklarda birleşik zamanlı fiiller.tekil şahıs eki. gel-miş-se-m...FİİLLERİN OLUMSUZLUK ŞEKLİ Fiil tabanı +Olumsuzluk Eki (-me.. -se) ek-fiilleri getirilerek oluşur. kip ekinden sonra kişi ekleri getirilir. İste mi yor um.. -mu. -ti.

Ben hep sizin yanınızda olacağım. DİKKAT ! Yardımcı fiille oluşturulan birleşik fiillerde ses düşmesi veya ses türemesi oluşuyorsa fiil bitişik yazılmalıdır. hav-la-) Örnek Soru: Hangi cümledeki yüklemin yapısı basittir? (19996 DPY) A) Yeni aldığı elbiseyi bugün giydi.( Çat-la-.(Ses düşmesi) Af-etaf-f-et.sabret. D) Akşam olunca sokaklar tenhalaştı.(Ses türemesi) Terk etNamaz kılHasta olÖrnek Soru: Hangi cümlede birleşik fiil yoktur? (1993 EML) A) Bahçede çalışan komşumuza yardım edelim. Sabır-et. Cevap (A) : Av (isim) 3. (Zarf Tümleci) Cevap (B) Çözüm: Ol. sabah erkenden telefon ettim. Eğer ünlü düşmesi veya ünsüz türemesi olmuyorsa ayrı yazılır. 42 .2. bana yapılanlara. B) Bebeğe yedirdin mi mamasını? C) Bu kartları çok ucuza bastırdım.FL / AÖL) A) B) C) D) Gideli iki yıl oluyor. yanındakini fiilleştirmek yerine onları özne. C) Sabahtan beri içimde bir eziklik hissediyorum.kelimesi tek başına yüklem olduğu zaman.TÜREMİŞ YAPILI FİİLLER: Fiil ya da isim köklerine yapım eki getirilerek türetilen fiillerdir. (Zarf Tümleci) Her şeyden önce insan olmalı. BİRLEŞİK YAPILI FİİLLER : İki ya da daha fazla kelimenin bir araya gelerek oluşturdukları fiillerdir. Örnek Soru: “Olmak” fiili aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı fiil olarak kullanılmıştır? (1996 . C) Seyahatten dönen kardeşini yokladı. Üç yolla yapılır: a) Yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller: İ S İ M Yardımcı Fiil etoleylekılYardım Başarılı etol- Not: Ol. nesne veya tümleç olarak alır. yatağından hafifçe doğruldu. (Yüklem) Evimizin bir de bahçesi olmalı. D) Alıştım artık. Cevap (A) : Giy-di (Basit) Örnek Soru : Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi isimden türemiş bir fiildir? A) Babam koca bir ayı avlamış.yardımcı fiili tek başına da fiil olarak kullanılabilir. B) İnsanları fikirlerinden dolayı küçümsemeyin. D) Dayıma. (Özne) Bu yaz ekinler erken oldu. fısıl-da-. B) Çocuk. gör-üş yaş-agiy-in Göz-lefiil isim fiil İsim Fiil fiil fiil fiil Dikkat ! Yansıma olan kelimelerle de fiil türetilebilir.

NOT : Türkçe’de en çok kullanılan kurallı birleşik fiiller bunlardır. Fiil kök veya gövdelerine -ıp. Ortaya çıkan kelime “bilmek” fiiliyle birleştirilir. Ortaya çıkan kelime “durmak.gelmeyiver veya Geliverme 2) Yeterlilik Fiili : Fiil kök veya gövdelerine -a. -e ekleri getirilir. kapı dinle-. isim soylu kelime ya da kelimelerle bir fiilin bir araya gelmesiyle oluşur.. Ortaya çıkan kelime. -ip.) . Dilimizde çok değişik kurallı birleşik fiil vardır. işi başarma anlamları vardır. donup kal-. Yaklaşma fiillerinin anlamı olumsuzdur. bir fiil . Veya . Yapabil-. yapıver-. ikincide kişinin kendisine bağlı olumsuzluk.. 4) Yaklaşma Fiili: Fiil kök veya gövdelerine -a. Ortaya çıkan kelime “vermek” fiiliyle birleştirilir. gider ol-. Bu nedenle yaklaşma fiilleri ayrıca olumsuz yapılamaz.. Birincide kesinlik. 3) Sürerlilik Fiili : İki şekilde yapılır. -e ekleri getirilir. söyleyecek ol-.. Bu fiillerde bir işin yapılmasına gücün yetmesi.. Sürerlilik fiillerinin olumsuzu yoktur. anlamı olumsuzdur. süregel-.. “yazmak” fiiliyle birleştirilir. kalmak. Daima bitişik yazılır. Memleketim gözümde tütüyor ! Başka nereye başvurdunuz? Çok eziyet çekmiş. sürüp gel-. kafa patlat-. Yani bu fiillerin görünümü olumlu. (Önem vermeme) Fiil Tabanı -(i) ver (mek) Bak (ı)verTezlik fiilinin olumsuzu iki şekilde yapılır: Geliver.. üçüncüde ise kişinin elinde olmayan nedenlerden doğan olumsuzluk söz konusudur. Bu tür sürerlilik fiilleri daima bitişik yazılır. seçiver. Tezlik fiilleri daima bitişik yazılır. gelmek” fiilleri kullanılır..) c) Kurallı Birleşik Fiiller En az iki kelimenin belli bir kurala göre birleşmesiyle oluşan birleşik fiillerdir.. -u. Belki yarın köye dönerim. (Göz gezdir-. kulak asma-. akıl ver-. Fiil kök veya gövdelerine -a. -up. okuyabil-. -e ekleri getirilir. Uyuyakal-. Gazeteyi yere atıverdi.. Tezlik fiillerinde genellikle “çabukluk. Bu nedenle yeterlilik fiillerinin bulunduğu cümlelerde olasılık zarflarının kullanılması dil yanlışlığına yol açar.. okuyuver-. Bunların en yaygın olarak kullanılanları dört çeşittir. Bunlar iki fiilden oluşmuştur. Konuşup dur-... Geliver-... göresi gel-. önem vermeme” anlamları görülür. (Alamam) (Almayabilirim) (Alamayabilirim) Yukarıdaki üç olumsuz yeterlilik fiilinin aralarında anlam farkı vardır. 43 . -i. kalmak. az kalsın oluyordu” anlamları vardır. -üp ekleri getirilir. kolaylık. Bu fiillerde.b) Anlamca Kaynaşmış Birleşik Fiiller ( Deyim Halindeki Birleşik Fiiller) : Kelimelerin gerçek anlamlarından sıyrılmasıyla yani mecaz anlamda kullanılmasıyla oluşan birleşik fiillerdir. Bu fiillerde “olmadı ama az daha olacaktı. gezebil-. -ü ekleri getirilir. işin belli bir süre devam ettiği anlamı vardır. gidip dur-.. 1) Tezlik Fiili: Fiil kök ve gövdelerine -ı. Ayrıca bir fiilimsi. bir yardımcı fiilden oluşan (hazırlanmış ol-. (Doğru) Belki yarın köye gidebilirim. gelmek” fiilleriyle birleştirilir. (Yanlış) Yeterlilik fiilinin olumsuzu üç şekilde yapılır: Alabilirim. Yaklaşma fiilleri bitişik yazılır. Yeterlilik fiillerinde genellikle olasılık anlamı görülür.. Düşeyaz-. -mek. gidedur-. öleyaz-. -mak mastar ekinin alabilen deyimler bu gruba girer. Bu tür sürerlilik fiilleri ayrı yazılır.) kurallı birleşik fiiller de vardır.. beklenmezlik. Bu kelimelerden sonra “durmak.. (Doğru) Yarın köye gidebilirim. bir fiilden (ağlayacağı tut-.

. Bu yıl tarlaya buğday ekmek istiyorum. -ince. Konuşmak bir sanattır. çakmak. -mek. -ma. Sıfatların her zaman bir ismi nitelediği gibi sıfat-fiiller de bir ismi niteler. Yazmak. -ası. SIFAT FİİL (ORTAÇ) Fiilin sıfata dönüştürülmüş şeklidir. hareket veya durum anlamlarını özünde bulunduran ve cümle içinde “isim . tokmak. -maden. İSİM FİİLLER (MASTAR) 2. -eli. şeklini bildiren fiilimsilerdir. (İsim) (Sıfat-fiiller çekim eki alarak isimleşir. Görünmez kaza (Sıfat-fiil) / Buradan bizim ev görünmez. -maksızın. -miş. Fiil kök veya gövdelerine “-ip. Fiil kök veya gövdelerine -mak. erek. oluş. İSİM FİİLLER (MASTAR) Fiilin adı demektir. BAĞ (ZARF) FİİL (ULUÇ) 1. (Olumsuz fiil) / Tatile gitme hazırlıkları başladı.. -mez” ekleri getirilerek yapılır. (Fiil) DİKKAT: Sıfat-fiil eklerinin olumsuzları da yaygın olarak kullanılır. -a... -dığında. -iş. (İsim) 2. 44 . ekleri getirilerek yapılır. zamanını. yemek. Görmemiş adam.. -dik. 1. -mez. -üş ekleri getirilerek oluşur. -me karıştırılmamalıdır. Bu hafta işe gitme. alış. -uş. yemek. okumuş adam. Tanıdık kişi. sarma. Fiil kök veya gövdelerine -an. zarf” gibi görevler üstlenen sözcüklere fiilimsi denir. çıkmaz sokak. -me. -ma.) DİKKAT: Sıfat-fiil ekleriyle kip ekleri karıştırılmamalıdır. BAĞ (ZARF) FİİL (ULUÇ) Fiillerin durumunu. yazma. -me ile isim-fiil eki olan -ma. Bayrama katılan öğrencilere izin verildi. -ken. kazma. (Sıfat-fiil) / Bayrama katılanlara izin verildi. bazen isim göreviyle kullanılır. -ış.. (İsim-fiil) DİKKAT: -mak. Koşa koşa geldi. DİKKAT: Sıfat-fiil ekini alan fiiller.. (isim-fiil) Bakkaldan üç ekmek aldı. kıyma.FİİLİMSİ (EYLEMSİ) Kip ve kişi ekleri almayan ama iş. Çocuk ağladıkça açıldı. Öğretmen dersi anlatıp çıktı. olmayacak iş 3. -me eklerini alan bazı kelimeler bir nesnenin adı olarak kullanılabilir. DİKKAT: Olumsuzluk eki -ma. -ecek. -mek. konuşmak. sıfat. -ar. -e. Ekmek. -dıkça. SIFAT FİİL (ORTAÇ) 3.

yorgunum. En güzel şey. güzelmişiz. -miş. -di. Ek-fiilin geniş zamanı. NOT : Ek-fiiller. -iz. aynı zamanda ek-fiilin şimdiki zamanını karşılar. -dur.şahıslarda kullanılır. -sın. Ek-fiiller genel olarak dört bölümde incelenir: 1.. Şart Cümlesi Yapar. DİKKAT: “-dır” ek-fiili sadece 3.Ek-fiilin duyulan geçmiş zamanı 4. -sünüz. sağlıklı yaşamaktır.. -sin. güzelmişler Ek-fiilin şartı İSİM + EK FİİL ( ise. çalışkandı. sadece cümleye şart anlamı kazandırır. İyi-dir.Ek-fiilin şartı Ek-fiilin geniş zamanı İSİM + EK FİİL ( -dır. -siniz. Hastaysanız biraz istirahat ediniz. -im. -mış. -müş) + ŞAHIS EKİ Güzelmişim. Birinci ve ikinci şahıs çekimlerinde -dir yerine şahıs ekleri kullanılır. -ise Ek-fiillerin temel görevi İsim ve isim soylu kelimelere gelerek onları yüklem yaparlar. -tur. yorgunlar.Ek-fiilin geniş zamanı 2. Basit Zamanlı Fiili Birleşik zaman Yapar 3. -üm. güzelmiş. yorgunsunuz. Ek-fiilin görülen geçmiş zamanı İSİM + EK FİİL (-idi. fiilimsilerin sonuna gelerek onları yüklem yapabilir. -sınız. Ek-fiilin duyulan geçmiş zamanı İSİM + EK FİİL (-imiş. -ler) ekleri de Ek-fiilin geniş zamanını karşılar. -uz. isim soylu olan zamirleri de yüklem yapabilirler. -tu. -tür. -sa) + ŞAHIS EKİ Hastaysanız. -dir. -um. güzeldi. DİKKAT: Ek-fiilin şartı olan ise isim ve isim soylu kelimelere geldiğinde onları yüklem yapmaz. -lar. -sün. -du. -ız.m . / Kim-miş beni soran / En iyi adam Odur. -tır.. DİKKAT : Ek fiiller sadece isimleri değil. -ti. -sunuz. -dı. İsmi Yüklem Yapar 2. -tü ) + ŞAHIS EKİ Öğrenci-y. -üz. güzelmişsiniz. -muş. Hayat. onları yüklem yapan eklere ek-fiil denir. -dür.Ek-fiilin görülen geçmiş zamanı 3. -idi. -dü-tı. Ek -fiil ekleri şunlardır: -dır.EK-FİİL (EK-EYLEM) İsim soylu kelimelerin sonuna gelerek. yaşayınca güzeldir. -tür) + ŞAHIS EKİ (-ım. güzelmişsin. -imiş. ÖNEMLİ: Ekfiil eklerinin üç görevi vardır: 1. 45 . Benim en iyi arkadaşım sen-di-n. -sun. yorgundur. -se.di.

Geçişli Fiiller: Nesne alan. -tir” ekleri getirilerek bunların geçişlilik dereceleri arttırılır. (ettirgen) Yemekten sonra su içti. (geçişsiz) Anlattıklarıyla hepimizi ağlattı. ÖZNELERİNE GÖRE FİİLLER a. (oldurgan) Pişmek pişirmek Başlamak başlatmak Uyanmak uyandırmak ç. yükleme sorulan “ne. neyi.Ö. Edilgen Fiiller: Öznesi belli olmayan eylemler edilgen çatılıdır. Bütün gün ağladı. (ettirgen) Okumak okutmak Yazmak yazdırmak 2. Çok sevdiği kedisi kayboldu. başkasına yaptırır. ÖZNELERİNE GÖRE FİİLLER a. Geçişli Fiiller b. Ettirgen eylemlerin yüklem olduğu cümlelerde özne işi kendisi yapmaz. -t. Dönüşlü Fiiller ç. geçişlidir. / uyumak / gülmek / oturmak c. Oldurgan Fiiller: Geçişsiz fiillerin “-()r. / G. İpucu: Bir fiilin başına “onu” sözcüğünü getirip okuyabiliyorsak. NESNELERİNE GÖRE FİİLLER a. Edilgen Filler c. Saçlarını kesti. Yine yeşillendi fındık dalları. Bütün şiirlerini aynı kitapta topladı. Sözde özne alır.Ö. Etken Fiiller: Öznesi belli olan eylemler etkendir. Y. İşteş Fiiller 1. –n” çatı eklerini alır. Annemi çok seviyorum. -tir” eklerini alarak geçişli duruma gelmesine oldurgan fiil denir. Y. Geçişsiz Fiiller c. S.Ö. 46 . Hırsızlar sonunda yakalandı.Ö. Bir cümlede eylemin kim tarafından yapıldığı belli ise etken çatılı eylem denir. / Ö. Geçişlilik derecesi arttırılmış eylemlere ettirgen eylem denir. (geçişli) Çocuğa su içirdi. Y. Beklediğimiz haber nihayet geldi. Ö. b. S. b. Görmek / saklamak / bağlamak Uyarı: Fiilimizin geçişli olması için ille de cümle içersinde nesne almış olmasına gerek yoktur. kimi” sorularına cevap veren fiillerdir. / Küçük çocuk durmadan ağlıyordu. Bu fiiller “onu” sözcüğüyle okunamaz. Ettirgen Fiiller 2.FİİL ÇATISI 1. Y. (geçişli) Saçlarını kestirdi. (gizli özne: o) Y. Oldurgan Fiiller ç. (oldurgan) İnsanlar gülüyor. Etken Fiiller b. Sıcakta kaldığı için çocuk terlemiş. Sabahtan beri durakta bekliyorum. / Bu haberi gazetede okumuştum. Uyarı: Tabiat olayları edilgen olarak algılansalar bile etken olarak değerlendirilir. Edilgen çatılı fiiller “-l. (geçişsiz) İnsanları güldürdü. Nesne alabiliyor olması yeterlidir. Ettirgen Fiiller: Geçişli eylemlere “-t. / Ben de çok özledim. Öğrenciler bayramda sınıflarını süslediler. Y. NESNELERİNE GÖRE FİİLLER a. Y. / Seyirciler taşkınlık yapmamaları için uyarıldı. Cümlede gizli özne olsa da fiil etkendir. o fiil nesne alabiliyordur. Geçişsiz Fiiller: Nesne alamayan fiiller geçişsizdir. Kuraklıktan gölün suyu çekildi. -()r. G. Gerçek özne almaz.

özne işi hem yapıyor hem de yaptığı işten etkileniyorsa bu tür fiillere dönüşlü fiil denir. (karşılıklı) Akşam kendi aramızda dertleştik. İki eski dost sonunda barıştı. İşteş Fiiller: Anlatılan işin birden fazla özne tarafından. (karşılıklı) Bu konuyu uzun süre tartıştılar. İşteş eylemler etken eylemlerden “-()ş” ekiyle türetilir. (Dönüşlü fiil) Araba güzelce yıkandı. (Dönüşlü fiil) ç. Uzun süre bakıştılar. 47 . sabahleyin güzelce tarandı. (Edilgen fiil) Akşam önce kardeşim yıkandı. / giyindi / hazırlandı Uyarı: Edilgen fiillerle dönüşlü fiiller birbirine karıştırılmamalıdır. Hayatım boyunca bilgisizlikle savaştım. Dönüşlü Fiiller: Öznenin yaptığı iş kendi üzerine dönüyorsa. / Düğüne giderken aynanın karşısında süslendi. birlikte veya karşılıklı yapıldığını gösteren fiillere işteş fiil denir. (Birlikte) Dikkat: Bazı fiiller –()ş eki almadıkları halde anlamca işteşlik özelliği gösterebilir. Bebeğin saçları bir güzel tarandı.c. Koca Yusuf Amerika’da bile güreşmişti. Fiil “-n. ağlaştık. gülüştük. Oğlunun ölümüne kadın çok üzüldü. Bizi görünce sevindi. (Edilgen fiil) Gül. -ı” eklerinden birini alır.

Cümlenin Ögeleri A) Temel Ögeler 1) Yüklem 2) Özne B) Yardımcı Ögeler 1) Nesne (Düz Tümleç) 2) Dolaylı Tümleç 3) Zarf Tümleci A) Temel Ögeler 1) Yüklem: Cümlede anlatılan iş. giden geminin ardından. Gizli özne de gerçek öznedir. dolaylı tümleç. Y. Asıl kök ve öz derinliklerdedir. Ö. Özne Çeşitleri a) Gerçek Özne:Yüklemin bildirdiği yargıyı yapan ögenin cümlede kullanılmasıyla oluşan öznedir. Ali. oluş ve hareketi ya da yargıyı üzerinde taşıyan ögedir. Öğretmen: “Sizler geleceğin mimarı olacaksınız. Ben) B. Bakakalırım. Halılar. S. Arkadaşıma yeni bir şiir kitabı aldım. Diğer bir deyişle edilgen çatılı fiillerle kurulan cümlelerin öznesidir. Yükleme “ne?” sorusu sorulur.’li N. kimi?” soruları sorulur. Belirtili nesneyi bulabilmek için yükleme “neyi?. başak.CÜMLENİN ÖGELERİ Öge: Bir cümleyi oluşturan sözcük veya sözcük gruplarına öge denir. zarf tümleci) bulmamız gerekir. b) Belirtisiz Nesne: İsmin yalın durumda bulunan nesne türüdür. 2) Özne: Bir cümlede yüklemin bildirdiği işi yapan ya da yargıyı üstüne alan ögeye denir. Söndürün lambaları. B.’li N. Hırsız. Özneyi bulmak için yükleme “kim?. Arkadaşım hata yaptığını kabul etti. Ögeler bulunurken önce temel ögeleri (yüklem. Ö. O. dün okuldan kovulmuş. bin bir emekle dokundu.” derdi. Ö. Yüklemsiz cümle olmaz. B) Yardımcı Ögeler 1) Nesne (Düz Tümleç): Cümlede öznenin yaptığı işten etkilenen sözcük veya söz gruplarına nesne denir. Ö. Y. (Gizli Ö. Durmadan annesini soruyordu. Yahya Kemal güzel şiirler yazmıştır. Y. (Gizli Ö. Ben) Y. 48 . Y. Bu cümlelerde işten etkilenen öge sözde özne kabul edilir. G. B. Yağmurlardan sonra büyürmüş.Ö.’siz N. Biz onu dün çarşıda gördük. B. Y. a) Belirtili Nesne: İsmin belirtme (-i) hal ekini alan nesne türüdür. S.’siz N. nehirde balık tutmayı sevmez. Y.Ö. bu merdivenleri. b) Sözde Özne: Bazı cümlelerde işi yapan belli değildir. daha sonra yardımcı ögeleri (nesne. ne?” soruları sorulur. Y. Geceleyin bir ses böler uykumu. uzaklara gideyim. özne). akşama doğru yakalandı. Ağır ağır çıkacaksın.

T. insana ayrı bir şey öğretir. dışarı.T.’li N. İstanbul’a uçakla gittik.’li Z. miktar yönüyle etkileyen kelimelere zarf tümleci denir. Ö.T. B. Z. içeriden…) Kapıcı hızla aşağı indi.’siz N. Z. de e Neye? Neyde? Nereye? Nerede? Kime? Kimde? durum eklerini alan sözcüklerin cümlede üstlendikleri göreve den Neyden? Nereden? Kimden? Her ıstırap.T.T. zaman. Y. D.T.-den” dolaylı tümleç denir. durum. Y.T. Bu şiiri kar yağarken yazdım. yükleme. yukarı…gibi yer-yön zarfları kullanıldıkları bütün cümlelerde zarf tümleci olur. Ö. B. Ö. B. okumaktan söz edin.T. Kapıcı hızla aşağıya indi Ö. Nasıl? Ne zaman? Niçin? Nereye? Ne kadar? Kim ile? Ne ile? Çocuk hıçkıra hıçkıra uzaklaştı. Ve nereye sorusu sorulur. Y.(İçeriye. Yükleme. Y. sebep. Z. Eğer adın -e. Y. Y. D. Mehmet kardeşini yukarı çağırdı. geri. Z. Ö. içeride. aşağı. -de. D. Uyarı: İçeri . Ö. 49 . Z. -den halinde bulunursa dolaylı tümleç olur.-de. ileri. Y. Bana. Bahçesinde solmayan güller varmış. şart. Mehmet kardeşini yukarıdan çağırdı. 3) Zarf Tümleci: Yüklemi yön. vasıta.T. Ö.2) Dolaylı Tümleç: Adın “-e.

(acır) Gel de bu çocuğu sevme. (sev) c. (seviyorum) Bu adam acımasız değil. Su insanı boğar. Yağmur aniden bastırınca nehir aniden coştu. 2. b. Uyarı: Bazı cümleler biçimce olumlu olduğu halde anlamca olumsuz olabilir. taşın sert olduğunu.Soru Cümlesi: Soru anlamı taşıyan ve cevap vermeyi gerektiren cümlelerdir. (kalmadı) Büyüklere böyle davranılır mı? (davranılmaz) Uyarı: Bazı cümleler biçimce olumsuz anlamca olumlu olabilir.Olumsuz Cümle: Anlamca olumsuz yüklemlerle kurulan cümlelerdir. Eyvah. başak. Annesini ve babasını unutmadı. köpek var! 50 . Ona vereceğin en güzel hediye.CÜMLE BİLGİSİ 1. Geç fark ettim. b. Yağmurdan sonra büyürmüş. Heyecen. yemek yandı! Dikkat.Olumlu Cümle: Yüklemi olumlu olan ve bir işin yapıldığını veya yapılacağını bildiren cümlelerdir. b. Hangi kitabı okuyacağına karar ver.Ögelerin Dizilişine Göre Cümle a.Devrik Cümle: Yüklemi sonda bulunmayan cümlelerdir. Tatlı bir akşam vakti yolculuğumuz başladı. Hangi yazarları seversin? Yarın Bolu’ya mı gidiyorsun? ç. Olur olmaz sözler söylüyor. Güneş toprağı yeni yeni ısıtıyor. Verdiğin kitapları çok beğendim. kitaptır.Yüklemine Göre Cümle a. Sizi sevmiyor değilim. 3. Evlerinde ekmek ve su yoktu. Bizim çocuk aslan gibidir. Fiil Cümlesi: Yüklemi çekimli fiillerden oluşan cümledir.Anlamlarına Göre Cümle a.Kurallı Cümle: Yüklemi sonda olan cümledir.Ünlem Cümlesi: İçinde ünlem sözcükleri bulunan cümlelerdir. Ne ev kaldı ne bark. Olaylar anlatılır gibi değil. coşku. ateş yakarmış. öfke vb bildirir. Sanatçı için hayalin önemi büyüktür. En büyük arzusu şair olmaktı.İsim Cümlesi: Ad ya da ad soylu sözcüklerin veya söz öbeklerinin ek eylem alarak yüklem olduğu cümlelerdir.

-Ki’li Birleşik Cümle: Ki bağlacıyla yapılır. Son gülen iyi güler. Sanat toplum içindir.Sırlı Cümle: Birden fazla cümlenin virgülle bağlandığı cümlelerdir. yan cümle c. Çalış ki kazanasın. Duydum ki unutmuşsun. Kapıyı tıklattı. Sabahtan akşama kadar kardeşimle oynadım.Basit Cümle: Tek bir yargı bildiren cümledir. İşin koşula bağlandığı cümlelerdir. Okuldan çıkınca eve gideceğim. Yan Cümlacik Eve gider gitmez ekmeğe yağ. Hem suçlu hem güçlü. (Özne ortak “mart”) -Bağımsız Sıralı: Cümleler arasında öge ortaklığı yoktur. temel cüm. Ne yazık ki beni anlayamadın.Birleşik Cümle: Birden çok yargı içeren cümledir. d. içeri girdi. 51 . El yarası onulur.Yapısına Göre Cümleler a. -Bağımlı Sıralı: Cümleler arasında öge ortaklığı vardır. (Özne ortak “o”) Mart kapıdan baktırır. Tanıdığın varsa buraya çabuk alışırsın. b. Hava güzel olursa dışarı çıkacağım. kazma kürek yaktırır. dil yarası onulmaz.4. -Girişik Cümle: İçinde fiilimsi bulunan cümlelere denir. Kitapları çok sever ve vaktinin çoğunu kitap okumaya ayırırdı. yan cümlecik 1 yan cümlacik 2 temel cümle Duydum ki unutmuşsun. -Şart Birleşik Cümle. Can çıkmadıkça huy çıkmaz. Ne konuştu ne açıklamamı dinledi. reçel sürüp yiyeceğim.Bağlı Cümle: Birden fazla cümlenin bağlaçla bağlandığı cümlelerdir.

Gitmeden önce bir daha ara. Ülkenin bunalıma girmesine neden olan bu tür açıklamalardan kaçınmak gerekir. bu sözlerin anlamı. Uyarı: “Sağlamak” ya da “katkıda bulunmak” elde edilmesi istenen olumlu bir sonuca ulaşmaktır. Atatürk’ün yaptığı devrimler. Tatile ailesi ile birlikte çıkacaktı. Bu tür tatbikatlarda ölüm olasılığı her zaman mevcut. Yatmadan önce dişlerini fırçalamayı unutma. anlam inceliklerine dikkat edilmeden kullanılır. Hırsız. Çünkü. anlatımında bozulma olmuyorsa ise gereksizdir. Zor şartlar altında çalışan işçilerin sağlık durumları bozuldu. Hırsız. sanığın suçlu olduğunu savunuyor. konuşmalarında ve davranışlarında bir gariplik yoktu. Yatmadan dişlerini fırçalamayı unutma. Muhalefet partileri. 52 . Bugün bir buzdolabının ücretiyle on yıl önce bir araba satın alınabilirdi. Verilen vaatlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Son yazdığı romanına isim bulmakta bir hayli zorlanmış.ANLATIM BOZUKLUKLARI Anlatım bozukluklarının türlerini şöyle gruplandırabiliriz: 1. Uçak. 2. aynı cümledeki başka sözcük ya da eklerde vardır. Uyarı: “Savunma” bir saldırıya ya da düşünceye karşı olan davranıştır. Çünkü. Çömleğin üzerine çizilmiş desenlere hayranlıkla bakıyordu. Vakfımıza karşılıksız bağışta bulundular. sosyal ve siyasal yaşamımızı kökünden değiştirmiştir. Avukat. sosyal ve siyasal yaşamımızı kökünden değiştirmiştir. Bu tür bilimsel çalışmalar. alçalarak havaalanına başarılı bir iniş yaptı. kadının kolundaki çantayı zorla çalıp kaçtı. Ortada böyle bir durum yoksa “savunma” yerine “öne sürme” ya da “iddia etme” kullanılır. Bu tür bilimsel çalışmalar. kadının kolundaki çantayı zorla alıp kaçtı. Bu durumda cümlenin anlam ve anlatımında bir bozulma oluyorsa o sözcük gerekli. Muhalefet partileri. enflasyonun üç haneli rakamlara yükseldiğini savundu. Gereksiz Sözcük Kullanılması: İyi bir cümlede yeterli sayıda sözcük kullanılır. konuşmalarında ve davranış biçimlerinde bir gariplik yoktu. Başka bir deyişle gereksiz sözcüklere yer verilmez. Bunların çıkarılması anlamda bir daralmaya yol açmaz. Böyle bir yanlışa düşmemek için hangi sözcüğün nerede kullanılıp nerede kullanılmayacağını çok iyi bilmek zorundayız. Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması: Dilimizde bazı sözcükler. Giyimlerinde. Araba şu anda yola çıkmak üzere. Giyimlerinde. Yukarıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcükler gereksizdir. Bu anlatım bozukluğu şu şekillerde olabilir: Eş ve Yakın Anlamlı Sözcüklerin Aynı Cümle İçinde Kullanılması: Atatürk’ün yaptığı yenilikçi devrimler. sanığın suçlu olduğunu öne sürüyor. Avukat. Çömleğin üzerine yazılmış desenlere hayranlıkla bakıyordu. Bir cümlede gereksiz sözcük bulunduğunu anlamak için. Bugün bir buzdolabının fiyatıyla on yıl önce bir araba satın alınabilirdi. Sözcükleri kendi anlamını yansıtacak şekilde kullanmamak veya uygun olmayan yerde kullanmak anlatım bozukluğuna yol açar. sözcük cümleden çıkarılır. Bu tür tatbikatlarda ölüm şansı her zaman mevcut. Mecburen karakola gitmek zorunda kaldım. Zor şartlar altında çalışan işçilerin sağlık durumları aksadı. dilimizin zenginleşmesine neden olacak. enflasyonun üç haneli rakamlara yükseldiğini öne sürdü. gereksiz sözcük kullanımı cümlenin duruluğunu bozar ve anlatım bozukluğu yaratır. İstenmeyen sonuçlar ortaya çıktığında “neden olmak” kullanılır. dilimizin zenginleşmesine katkıda bulunacak. Ülkenin bunalıma girmesini sağlayan bu tür açıklamalardan kaçınmak gerekir.

Bunca gürültü patırtı en çok onu üzmüş olsa gerek. rüzgârdır. Gazetede çıkan bu haber. sporculara yarardan çok zarar vermektedir. Milli Savunma Bakanı. Ahmet Bey. saygın kişiliğiyle çevresine örnek olmuştu. Milli Savunma Bakanı. 3. Kimi uyarıcı ilaçlar. Kimi uyarıcı ilaçlar. aralarına katıl. cümlede iletilen yargıyla çelişen ya da karşıtlık yaratan sözlerin bir arada kullanılması önemli bir anlatım kusurudur. girişken ol. Bunca yağmura karşın barajlarda yeterince su birikmemiş. Bu iki olay arasındaki ayrıntıyı kimse hesaba katmıyor. Bu kadar çekingen olmana gerek yok. Kapının önünde üç beş nöbetçi vardı. ancak bunların anlamları farklıdır. Davranışlarıyla arkadaşlarının üzülmesine neden oldu. ailesini ziyaret edeceğini zannediyorum. Bu eski makineler artık işlemlerini yerine getiremiyor. saygılı kişiliğiyle çevresine örnek olmuştu. ailesini mutlaka ziyaret edeceğini zannediyorum. İş kazalarının çokluğu. Ahmet Bey.Güzelliğinin farkında olduğunu belirten davranışlar sergiliyordu. Yaşamının en zor günlerini sürgüne gönderildiği Malta’da geçirdi. Güzelliğinin farkında olduğunu gösteren davranışlar sergiliyordu. iş güvencesinin olmadığını gösteriyor. bakanın da kulağına erişmiş olmalı. Üç ay önce benzer bir yazı daha çıkmıştı. Anlamları birbirine ters sözcüklerin aynı cümlede kullanılmasıdır. mutlaka bakanın da kulağına erişmiş olmalı. Bu iki olay arasındaki ayrımı kimse hesaba katmıyor. Bu eski makineler artık işlevlerini yerine getiremiyor. Davranışlarıyla arkadaşlarının üzülmesini sağladı. genellikle “kesinlik” ve “olabilirlik” anlamı taşıyan sözlerin bir arada kullanılmasından kaynaklanır. Bunca yağmura karşılık barajlarda yeterince su birikmemiş. Toprağın oluşumunda başta gelen etken. Onun önümüzdeki ay. Aşağı yukarı tam üç ay önce benzer bir yazı daha çıkmıştı. Kuşkusuz bütün çalışmalarının ödülünü sonunda alacaksın. Kuşkusuz bütün çalışmalarının ödülünü sonunda belki alacaksın. Anlamca Çelişen Sözcüklerin Kullanılması: Anlamca cümlenin yargısıyla uyuşmayan. girişken ol. İş kazalarının çokluğu. Eminim ki bunca gürültü patırtı en çok onu üzmüş olsa gerek. kesinlikle askeri bir çözüme başvurulmayacağını umduğunu belirtti. anlatım bozukluğu ortaya çıkar. Cümlenin anlamında çelişki. Kapının önünde tamı tamına üç beş nöbetçi vardı. Bu kadar çekimser olmana gerek yok. kesinlikle askeri bir çözüme başvurulmayacağını belirtti. Toprağın oluşumunda başta gelen etkin. 4. iş güvenliğinin olmadığını gösteriyor. Birbiriyle Karıştırılan Sözcüklerin Kullanılması: Kimi sözcükler aynı kökten türediği için yazılış ve okunuş olarak birbirine benzer. Yaşantısının en zor günlerini sürgüne gönderildiği Malta’da geçirdi. Bu sözcükler karıştırılıp birbirinin yerine kullanılırsa. Gazetede çıkan bu haber. sporculara yarardan çok zarar sağlamaktadır. rüzgârdır. Onun önümüzdeki ay. aralarına katıl. 53 .

Bu istek. Dolayısıyla tamlananlar. cansız varlıklar ve zaman adları. sıfat tamlamalarında tamlanan ek almaz. Cümlede özne tekilse yüklem de tekil. İhaleye birçok yerli ve yabancı firmalar katıldı. Aradan haftalar Özne zaman çoğul ağrıdı. İyi bir anlatımda sağlam bir düşünme ve mantık yürütme temel koşuldur. Bu önlemler ekonomik ve sağlık açısından olumlu sonuçlar verdi. hiç onun kulağına gitmiş olabilir. Bundan aşağı yukarı on yıl önceydi. hiç şüphesiz onun kulağına gitmiş olabilir. hayvan. özne çoğulsa yüklem de çoğul olur. Meyveler bu yıl geç çiçek açtı. önündeki yarışçıyı bir hamlede geçti. Özne bitki çoğul Yüklem tekil Köpekler sabaha kadar havladı. çoğul özne olarak kullanıldığında yüklem tekil olur. Onun böyle işlerle uğraşmaya ne vakti vardı ne de bunun zamanıdır. Kaza yerine birçok askeri ve polis aracı geldi. Mantıksal Tutarsızlık: Bir cümlede. Beyefendi hala kalkmadılar mı? Özne tekil Yüklem çoğul Ayşe Hanım henüz gelmediler. Özne tekil Yüklem çoğul 54 . Bundan on yıl önceydi. iletilmek istenen anlamın eksiksiz olabilmesi için düşünce ve mantık son derece önemlidir. Önümüzdeki haftanın önemli programlarından bazılarını sizlere tanıtmaya çalıştık. Eğer özne ile yüklem arasında bir uyum yoksa. Mantıksal hataları ve tutarsızlıkları içeren cümleler. Bu önlemler ekonomik açıdan ve sağlık açısından olumlu sonuçlar verdi. niteliği farklı olduğundan ortak kullanılamaz. Onun böyle işlerle uğraşmaya ne vakti vardı ne de zamanıdır. Son turda atlet. anlatım bozukluğu olur. Özne hayvan çoğul Yüklem tekil Yürümekten ayaklarım Özne organ çoğul geçti. Önümüzdeki haftanın önemli programlarından bazılarını sizlere hatırlatmaya çalıştık. organ. 7. yüklem çoğul olur. Kaza yerine birçok askeri araçla polis aracı geldi. alay ya da küçümseme anlamı katılmak istenirse özne tekil. Tamlama Yanlışlıkları: Sıfat ve isim tamlamalarının aynı tamlanana bağlanması anlatım bozukluğuna yol açar. Önlem alınmazsa bu hastalık kısmi felce. hatta kısmi felce neden olabilir. olumlulukolumsuzluk ve şahıs bakımından özne ile yüklem arasında bir uyum olması gerekir. hatta ölüme neden olabilir. Bu tür yanlışlar genellikle dikkatsizlik sonucu ortaya çıkar. Özne Tekil Yüklem Tekil Dostlar yıllar sonra bir araya geldiler. arkasındaki yarışçıyı bir hamlede geçti. Kardeşim bugün evde kalacak. 6. Bu istek. dil bilgisi kurallarına uygun olsalar bile anlamı ve yargıyı eksiksiz iletmezler. Önlem alınmazsa bu hastalık ölüme. Çünkü isim tamlamalarında tamlanan iyelik eki aldığı halde. Yüklem tekil Yüklem tekil Söze saygı. İhaleye birçok yerli ve yabancı firma katıldı. Son turda atlet. Özne Çoğul Yüklem Çoğul Bitki. Özne Yüklem Uyumsuzluğu (Uyuşmazlığı): İyi bir cümlede tekillik-çoğulluk. 5.

Cümlenin doğrusu şöyle olmalıdır: Ağaçlar yapraklarını döküyor. Bu durumda cümlenin yüklemi de “onlar” ı karşılayan 3.” cümlesinin öznesi “Ahmet ve kardeşi” iki kişiden oluşmuştur. çoğul kişi olur. çoğul kişi olur. ve 3. ve 3. üzülmüyordu. ve 2.” Cümlesinin öznesi “ağaçlar” insan dışı bir varlık olduğu için. Herkes onu seviyor. Çoğul kişi “Ağaçlar yapraklarını döküyorlar. kimse üzmüyordu. Herkes sevinç içindeydi. Tekil kişi 1. Çoğul kişi Özne 1. 55 . hiç kimse” gibi kelimelerden oluşuyorsa yüklem olumsuz olmalıdır. Şiir etkinliğini ben ve Ali (o) Özne Yüklem 1. Cümlenin doğrusu şöyle olmalıdır: Ahmet ve kardeşi gezmeye gittiler. Özne Yüklem 1. hazırlarız. Çoğul kişi 1. Çoğul kişi Özne 1. herkes hayret ediyordu. Çoğul kişi Özne 2. bazı özneler ise olumsuz anlamlar verdiği için bu cümlelerin yüklemleri de özneye göre olumlu ya da olumsuz olması gerekir. Cümlenin doğrusu şöyle olmalıdır: Hiçbiri onun öldüğüne inanmıyor. çoğul da olsa tekil yüklemle kullanılmalıdır.” cümlesinde “inanmayanlar” ve “hayret edenler” aynı kişiler fakat “hiçbiri” olumsuz bir özne olduğu için yüklemi de olumsuz çekimlendiği halde “hayret ediyordu” olumlu çekimlenmiştir. ve 3 çoğul kişi ise yüklem 1. ve 3 çoğul kişi ise yüklem 2. “Ahmet ve kardeşi gezmeye gitti. “Sen ve Berkay dün nereye gitti?” cümlesinin öznesi 2. ve 3. Tekil kişi 1. çoğul kişi olur. Herkes sevinç içindeydi. Dolayısıyla anlatım bozukluğu olmuştur. Bu özne onlar zamiri ile anlatılır. çoğul kişi olmalıdır. herkes” gibi kelimelerden oluşuyorsa yüklem olumlu olmalıdır. izledik. hiçbiri. tekil kişi ve 1. çoğul kişi olmalıdır. tekil kişi ve 2. yüklem 1.Cümlede özne kişi zamiri ise yüklemin kişi eki de aynı zamiri gösterir. tekil kişi olduğuna göre cümlenin yüklemi 2.Tekil kişi 1. Özne Yüklem 2. Özne Yüklem 1. Tekil kişi 2. Ben tiyatroya gidiyorum. ve 1. kimse üzülmüyordu. Cümlenin doğrusu şöyle olmalıdır: Sen ve Berkay dün nereye gittiniz? Uyarı: Türkçede bazı özneler olumlu. tekil kişi ise. Ödevi sen ve ben Özne Yüklem 2. Tekil kişi Biz yakında bu araştırmayı bitireceğiz. Sen ve Ayşe (o) bana yardım edebilirsiniz. Herkes onu seviyor. ve 3. hayret ediyordu. Eğer özne “kimse. üzmüyordu. Özellikle sıralı cümlelerde farklı yüklemlerin aynı özneye bağlanması durumunda özne-yüklem uyumsuzluğunun ortaya çıkabileceğini unutmamalıyız. ve 3. “Hiçbiri onun öldüğüne inanmıyor. Eğer özne “hepsi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful