Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİME YÖNELİK KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE BİLİM TARİHİ TEMELLİ BİLİM ÖĞRETİMİNİN YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ

Hazırlayan: Utku KARA

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zeki APAYDIN

Yüksek Lisans Tezi

Samsun, 2010

Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİME YÖNELİK KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE BİLİM TARİHİ TEMELLİ BİLİM ÖĞRETİMİNİN YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ

Hazırlayan: Utku KARA

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zeki APAYDIN

Yüksek Lisans Tezi

Samsun, 2010

Dr. Doç. __ /__ /__ Prof.2010 tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda oybirliğiyle başarılı bulunarak jürimiz tarafından Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir. Dr.06. Erdoğan BAŞAR Üye Üye : Prof. 22. Zeki APAYDIN Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.KABUL VE ONAY Utku KARA tarafından hazırlanan Öğretmen Adaylarının Bilime Yönelik Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Bilim Tarihi Temelli Bilim Öğretiminin Yönteminin Etkililiği başlıklı bu çalışma. Zekeriya ULUDAĞ : Yrd. Başkan: Prof. Dr. Dr Mahmut AYDIN Müdür .

BİLİMSEL ETİK BİLDİRİMİ Hazırladığım Yüksek Lisans tezinde proje aşamasından sonuçlanmasına kadarki süreçte bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet ettiğimi. 20/07/2010 Utku KARA . tez içindeki tüm bilgileri bilimsel ahlak ve gelenek çerçevesinde elde ettiğimi. tez yazım kurallarına uygun olarak hazırladığım bu çalışmamda doğrudan veya dolaylı olarak yaptığım her alıntıya kaynak gösterdiğimi ve yararlandığım eserlerin kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu taahhüt ederim.

Araştırmanın örneklemini Ondokuzmayıs Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği 3. bilimin doğası. Ayrıca bilimin doğasına ve bilim insanlarının karakteristik özelliklerine yönelik kavram yanılgılarını düzeltmektir. Son görüşme sonucu elde edilen veriler incelendiğinde ise öğretmen adaylarında var olan bilgi eksiklerinin giderildiği ve kavram yanılgılarının da düzeltildiği dikkatleri çekmektedir. fen öğretimi. Anahtar Sözcükler : İlköğretim. veri toplamada ve verilerin analizinde nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Doç. Sınıfta öğrenim görmekte olan 34 öğretmen adayı oluşturmaktadır.ÖZET Öğrencinin Adı-Soyadı Anabilim Dalı Utku KARA İlköğretim Anabilim Dalı Danışmanın Adı-Soyadı Tezin Adı Yrd. bilim tarihi . Zeki APAYDIN Öğretmen Adaylarının Bilime Yönelik Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Bilim Tarihi Temelli Bilim Öğretiminin Yönteminin Etkililiği Çalışmanın amacı bilim tarihi yöntemi ile bilimin doğasını ve bilim insanlarının karakteristik özelliklerini öğretmektir. Araştırmada. Dr. İlk görüme sonucu elde edilen veriler incelendiğinde öğretmen adaylarında bilimin doğasına ve bilim insanlarının karakteristik özelliklerine yönelik epistemolojik bilgi eksiklerinin ve kavram yanılgılarının olduğu göze çarpmaktadır.

also to correct the delusions of notions intended for the nature of science and characteristic properties of scientists.ABSTRACT Student’s Name and Surname Department’s Name Department of Primary Education Utku KARA Name of the Supervisor Name of the Thesis Ass. When the information which is gathered from the first interview. Prof. science teaching. Key Words : Primary education. Exemplification of this research consists of thirty for applicants who study at primary school teaching at third class at Ondokuzmayıs University. it draws the attention that applicants have lack of epistemological information intended for the nature of science and characteristic properties of scientists and delusions of notions. When the information which is gathered from the last interview it draws the attention that the lack of informations and delusions of notions are improved. nature of science. history of science . Qualitative research method is used for gathering information in research and in data analysis given. Zeki APAYDIN The Effectiveness of Science Teaching Method Which is Based on Science History to Eliminate Misconception of Notion of Teacher Candidates Intended for Science Aim of this study is to teach the nature of science and characteristic properties of scientists. Dr.

Dr. Ayrıca çalışmalarım boyunca desteklerini üzerimden çekmeyen Şadiye KARA’ya. Utku KARA Samsun.ÖNSÖZ Bilim insanlığı yeni ve büyük uygarlıklara taşır mı bilinmez ama. yapıcı yönü ile Prof. Dr. Osman KÖSE’ye ve aklıma gelmeyen ve özrü bir borç olarak gördüğüm sayısız düşünce ve bilim insanına evrenin boyutları kadar teşekkürler. Ozan Umut KARA’ya. Araştırmamız için seçilmiş öz yaşam öyküleri yoluyla işlenmiş ders süreci sonucunda öğretmen adaylarında bilimin doğasına ve bilim insanının karakteristik özelliklerine yönelik tespit edilen kavram yanılgıları düzeltilmiştir. Zekeriya ULUDAĞ’a. Memduh ERKİN’E. Dr. her türlü sorunumda beni bitmek tükenmek bilmeyen bir sabırla dinleyen Prof. Goncagül KARADUMAN’a. Doç. Prof. Dr. Ceren GEYLAN’a ve Erkan ERDEMİR’e sonsuz teşekkürler. Bu nedenledir ki bu çalışmanın temelini de bilim ve bununla birlikte bilim öğretimi oluşturmaktadır. Araştırmamızın amacı bilim tarihinden seçilmiş öz-yaşam öyküleri yoluyla bilimin doğasını ve bilim insanının karakteristik özelliklerini öğretmektir. Yüksek lisans sürecinde öğretici kimliği ile yol gösteren Yrd.Dr. Zeki APAYDIN’a. son dönemde daha fazla yakından tanıma fırsatı bulduğum Prof. Dr. Doç. Necati KARA’ya. Mahmut AYDIN’a. 2010 . bilimin insanlığın bugüne gelmesinde en büyük etkenlerden birisi olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Erdoğan BAŞAR’a.

…………………………………………………………………. Bilimsel Süreç Becerileri) Bilim Tarihi Temelli ..1 1...vi ŞEKİLLER LİSTESİ …………………………………………………………….4...x Birinci Bölüm GİRİŞ 1. Bu Müfredatı İşlerken Kullanılabilecek Öğretim Yöntemlerinin/ Tekniklerinin Olabildiğince Daha Çok Bilimsel Süreç Becerisini İçermesi Gerekliliği …………………………………….…..3.i BİLİMSEL ETİK BİLDİRİMİ . PROBLEM DURUMU ………………………………………………………….İÇİNDEKİLER Sayfa No KABUL VE ONAY .………………………………………………………………………………...10 2.v İÇİNDEKİLER ...iv ÖNSÖZ ...………………8 1.5 1..2.. Bilimsel Anlamda Çağın Gereksinimlerini Karşılayacak Nitelikte Hazırlanmış Fen Ve Teknoloji Dersi Müfredatı.. Bilim Okuryazarlığının Özellikleri Veya Bilim Okuryazarı Bireyin Sahip Olması Gereken Özellikler …………………………………….…………………………………………………………………….9 2......1...…....…………………………………………………….……....1.......………………..ix TABLOLAR LİSTESİ ……………………………………………. Bilimin Doğası Öğretiminde (Teori..………. Bilim Okuryazarlığı………………………………………………………….5 1. Yasa. BİLİM TARİHİ TEMELLİ BİLİM ÖĞRETİMİ …………………….....ii ÖZET …………………………………………………………………………………iii ABSTRACT …………………………………………………………...

.1.1.. Bilimin Doğası………………………………………………………. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ ……………………………………..……11 2. Bilim İnsanın Karakteristik Özelliklerinin Öğretiminde Bilim Tarihi Temelli Öğretim Yöntemi ………………………………….. 2.17 2.1..27 7..…..2.1.2....43 ... Bilim İnsanı……………………………………………………………. Tanımı…………………………………………………………11 Önemi………………………………………………………… 12 Bilimsel Süreç Becerileri……………………………………………. SAYILTILAR…………………………………………….21 2. SINIRLILIKLAR ……………………………………………………………..1. KATILIMCILAR…………..26 6.2. VERİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ …………………………………………….26 4..11 2..1.1. ARAŞTIRMANIN AMACI ……………………………………………………26 5.28 İkinci Bölüm YÖNTEM (METODOLOJİ) 1. VERİ TOPLAMA ………………………………………………………………29 3..1...……………………..1. 2.Öğretim Yöntemi ………………………………………………………..21 3..…………..……………………………………………………29 2.2.1.41 3. PROBLEM SORUSU …………………………………………………………. Kod Ve Tema Listesi ……………………………………………………….

BULGULAR ……………………………………………………………………53 Dördüncü Bölüm SONUÇ VE TARTIŞMALAR 1. SONUÇ …………………………………….………………69 2.73 .Üçüncü Bölüm BULGULAR 1.………………………….…..…………………….…71 KAYNAKÇA ………………………….……………………. TARTIŞMA ……………………………………………..…………….

Bilimin Doğası……………………………………………………………........12 Şekil 2...... Tipolojik Analizin Basamakları…………………………………....42 ....ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa No Şekil 1.

56 Tablo 8.. Yasa nedir? sorusuna verilen yanıtlardan elde edilen sözcüklerin frekans ve yüzde değerleri ………………………………. “Sizce bilim nedir? sorusuna yönelik öğrencilerin yanıtlarından elde edilen verilerin örüntülere göre sınıflandırılması (Katılımcıların kategorilendirilmiş algıları) …………. “Sizce bilimsel yasa nedir?” ve “Bilimsel teori ile Bilimsel yasa kavramları arasında bir ilişki var mıdır?” sorularına yönelik öğrencilerin yanıtlarından elde edilen verilerin örüntülere göre sınıflandırılması (Katılımcıların kategorilendirilmiş algıları) …………55 Tablo 6. Ders Süreci …………………………………………………………. Teori ile yasa arasındaki ilişkiye yönelik verilen yanıtlardan elde edilen sözcüklerin frekans ve yüzde değerleri ……. Bilim ilerleyici midir? Yanıtınız evetse nasıl. Sizce bilim nedir? Açıklar mısınız? sorusuna verilen yanıtlardan elde edilen sözcüklerin frekans ve yüzde değerleri …………………………………………………….54 Tablo 5..56 Tablo 7.. hayırsa neden? sorusuna verilen yanıtlardan elde edilen sözcüklerin frekans ve yüzde değerleri ……………………58 . “Sizce bilimsel teori nedir?”..31 Teori nedir? sorusuna verilen yanıtlardan elde edilen sözcüklerin frekans ve yüzde değerleri ………………………………53 Tablo 3.TABLOLAR LİSTESİ Sayfa No Tablo 1. Tablo 2..53 Tablo 4.

. Bilim ilerleyici midir? Yanıtınız evetse nasıl. Bilim insanının görevi nedir? sorusuna verilen yanıtlardan elde edilen sözcüklerin frekans ve yüzde değerleri …………………………………………………….60 Tablo 11. sanat.64 Tablo 15.. sanat.59 Tablo 10.62 Tablo 13. hayırsa neden? sorusuna yönelik öğrencilerin yanıtlarından elde edilen verilerin örüntülere göre sınıflandırılması (Katılımcıların kategorilendirilmiş algıları) …………. Bilimsel bilgi ile diğer bilgi türleri (felsefe. Bilimsel bilgi ile diğer bilgi türleri (felsefe.. Bilimsel bilgi nedir? Bilimsel bilgiye nasıl ulaşılır? sorusuna yönelik öğrencilerin yanıtlarından elde edilen verilerin örüntülere göre sınıflandırılması (Katılımcıların kategorilendirilmiş algıları) ……………………………60 Tablo 12.. din…) arasında fark var mıdır? Varsa nasıl? Yoksa neden? sorusuna verilen yanıtlardan elde edilen sözcüklerin frekans ve yüzde değerleri …………………………………………….Tablo 9. Bilim insanının görevi nedir? sorusuna yönelik öğrencilerin yanıtlarından elde edilen verilerin örüntülere göre sınıflandırılması . Bilimsel bilgi nedir? Bilimsel bilgiye nasıl ulaşılır? sorusuna verilen yanıtlardan elde edilen sözcüklerin frekans ve yüzde değerleri ……………………………….. din…) arasında fark var mıdır? Varsa nasıl? Yoksa neden? sorusuna yönelik öğrencilerin yanıtlarından elde edilen verilerin örüntülere göre sınıflandırılması (Katılımcıların kategorilendirilmiş algıları) ……………………………63 Tablo 14.

(Katılımcıların kategorilendirilmiş algıları) ……………………………65 Tablo 16. Bilim insanının özellikleri nelerdir? Bilim insanının özelliklerini hangi sözcüklerle tanımlarsınız? sorusuna verilen yanıtlardan elde edilen sözcüklerin frekans ve yüzde değerleri ………………………………..66 Tablo 17. Bilim insanının özellikleri nelerdir? Bilim insanının özelliklerini hangi sözcüklerle tanımlarsınız? sorusuna yönelik öğrencilerin yanıtlarından elde edilen verilerin örüntülere göre sınıflandırılması (Katılımcıların kategorilendirilmiş algıları) …………………………...67

Birinci Bölüm GİRİŞ
1. PROBLEM DURUMU İnsanoğlunun yaklaşık bir milyon yıldır yeryüzünde varlığını sürdürdüğü

düşünülmektedir (Russell, 2004). İnsanoğlu bu süreç içinde 6000 yıldan bu yana yazmakta, bu süreden biraz daha fazla süredir ise tarımla uğraşmaktadır (Steiner, 2009). Bilim, insanın düşüncelerini ortaya koymada belirgin bir unsur olarak 300 yıldan beri (Yıldırım, 2006), ekonomik tekniğin (teknolojinin) bir kaynağı olarak da 150 yıldan beri etkinliğini sürdürmektedir (Yıldırım, 2001). Dolayısı ile bilim bu kısa zaman içinde kendisinin güçlü bir devrimci kuvvet olduğunu ortaya koymuştur. Peki, bilimi bu kadar kısa sürede doğada etkin kılan güç nedir? Bilimin temelinde yatan güç, insanların merak duygusu sonucunda doğaya (fiziksel evrene) ve doğada bulunan olgulara yönelik sordukları sorular ve bu soruları cevaplama yolunda ortaya koydukları bilimsel çalışmalardır. Bilim, insanlığı ve tüm evreni geçmişten bugüne ve bugünden geleceğe taşıyacak yegâne metadır (Timuçin, 1999). Bilimin bu özelliklerine karşın tanımını yapmak veya bir tanım üzerinde uzlaşı sağlamak oldukça zordur (Demir, 1997). Bilimin tanımının yapılmasındaki zorluğun iki temel nedeni vardır. 1. Bilim, statik yani devamlı olarak yerinde sayan bir konu değildir. Aksine sürekli ve artan bir ivme ile gelişen ve değişim gösteren bir etkinliktir (Demirsoy, 1994). 2. Bilim, araştırma konusu ve uyguladığı yöntem yönünden kapsamı ve sınırları belli bir etkinlik değildir. Aksine bilim, çok yönlüdür ve sınırları yer yer belirsizdir; ayrıca karmaşık bir yapıya da sahiptir (Yıldırım, 2006). Durağan veya basit oluşumları bile tanımlamak çoğu kez güç bir eylem halini almaktadır ki; bilim gibi karmaşık ve sürekli değişen bir oluşumu tanımlamak oldukça

zor görünmektedir (Yıldırım, 2004). Ayrıca bilim sadece düşünsel ya da nesnel boyutları olan bir etkinlik değildir (Demir, 1997). Değer yargısı, yaratıcı imgelem hatta daha da ileri gidilecek olunursa tam anlamıyla duygusallık da içeren bir etkinliktir (Yıldırım, 2001). Bu yönden bakıldığında bile bu kadar çok öğeyi barındıran bir fenomenin tanımının yapılması elbette ki zor olacaktır. Ancak her kavramda olduğu gibi bilim kavramını da tanımlama gereksinimi doğmuştur. Aşağıda bilim ile ilgili bazı tanımlar ve bu tanımlarla ilgili görüşlere yer verilmiştir. Buna göre Einstein'e göre bilim; “her türlü düzenden yoksun duyu verileri ile mantıksal olarak düzenli düşünme arasındaki uygunluk sağlama çabasıdır” (Barnett, 1969; Yıldırım, 2004). İnsan günlük yaşantısında milyonlarca uyarıcı ile karşılaşır (Bolles, 2008). Bunlardan çok azına tepkisel dönüt verebilir; çünkü uyaranların çoğu başlangıçta algısal olarak seçilemez. Uyaranların seçilebilir olması, ilgi alanımıza ve bilişsel yapılanmamıza bağlıdır. Örneğin; Archimedes'ten önce de hamamda yıkananlar ve tasın su içerisindeki hareketini görenler varken, Archimedes bu düzensiz duyu verisinden (su sesi, diğer insanların sesleri, kapı sesleri...) mantıksal bir sonuca yani sıvıların kaldırma kuvveti fenomenine ulaşmıştır. Russell'e göre ise bilim, “gözlem ve gözleme dayalı akıl yürütme yolu ile önce

dünyaya ait olguları; ardından da bu olguları birbirine bağlayan yasaları bulma uğraşıdır.”(Russell, 2004). Bu tanıma göre bilimdeki ön koşul gözlem ve bu gözlem sonucu ortaya çıkan akıl yürütme becerisi yani bilimsel süreç becerilerdir. İşte bilim de bu beceriler yoluyla fiziksel evrende yer alan olgusal düzenlilikleri anlamlandırma ve bu olgusal düzenliliklerin altında yatan yasaları bulma eylemidir. Son olarak da Yıldırım (2004: 19 )'a göre bilim; “Denetimli gözlem ve gözlem sonuçlarına dayalı mantıksal düşünme yolundan giderek olguları açıklama gücü taşıyan hipotezler (açıklayıcı genellemeler) bulma ve bunları doğrulama yöntemidir.”

müzik dinlemek. Özlem. 2001). 1997. Demir. genelleyicilik ve seçicilik bilimin niteliksel özelliklerdir ki bilimin bu özellikleri iyi anlaşılabilirse. Günlük yaşamımızda kullandığımız eşyaların veya araçların listesi bile bu önermeye iyi bir örnektir (Wynn ve Wiggins. 2004. Yıldırım da tıpkı Einstein gibi gözlemler sonucu elde edilen bilgilerin aklın süzgecinden geçtikten sonra bilimsel bir yapıya veya çıkarıma ulaşacağını düşünmektedir. Bu yüzden bilimin tanımını yaparken bilimi niteleyen özelliklerin bilinmesi önemlidir. bilimin tanımını yapmak daha kolay olacaktır (Yıldırım. Bilimi anlamak neden bu kadar önemlidir? Bu soruya iki yönden yanır verilebilir: a. Bilimin uygulama sonuçlarının ve ürünlerinin yaşamımızın her yönünü artan bir ivmeyle etkilemesi: Bilimin yaşamımızı etkileyen uygulama sonuçları çeşitlilik göstermektedir (Yıldırım. 2001). Örneğin fotoğraf makineleri doğadaki görüntünün birkaç mikro saniyelik anını bize gösterir. 1996). genetik şifreleri kaydetmek. Çünkü bilim yerinde durmamakta ve her geçen gün daha fazla soruya cevap aramaktadır (Demir.Yıldırım (2004)'ın tanımında da göze iki temel unsur çarpmaktadır: Gözlem ve Denence. oyun oynamak gibi basit sayılabilecek işlemlerimizi yapmak için bazen uzayı gözlemlemek. 2001. Yıldırım. Olgusallık. mantıksallık. Bilimin bugüne göre daha ilkel olarak nitelendirilebileceği dönemlerdeki tanım ile daha gelişmiş ve karmaşık olarak nitelendirilebilecek bu dönemki tanım arasında farklılıkların olması gayet normal bir oluşumdur (Yıldırım. 2004). Bu yapısı yüzünden bilimin sürekli olarak yeniden tanımlanması gerekmektedir (Yıldırım. 1997). 2005). çok . deprem hareketlerini izlemek. 2006). Yani diğer bir deyişle eğer bilimi niteleyen özellikler ya da bilimin yapısal özellikleri bilinirse bilimin tanımı daha kolay yapılacak ve bilimin ne olduğu da daha kolay anlaşılacaktır (Yıldırım. eleştirisellik. Alanyazından aktarılan bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere bilimin tanımı da kendisi gibi sürekli bir değişim göstermektedir (Yıldırım. Bilgisayarlar 1 ve 0 kodlama sistemi ile bazen yazı yazmak. objektiflik. 2001).

Böylesi bir disiplini kazanmış bir. bankada. 1997). 1996.bilinmeyenli denklemleri çözmek gibi üst düzey bilişsel işlemleri yapmak için bazen de okulda. Bu noktada karşımıza önemli bir kavram çıkmaktadır: Bilim Okuryazarlığı. 1997). Olgulara dayanmayan gelişi güzel genellemelerden kaçınır. Bilimsel düşünceyi anlamanın. Bu bilgilerin ışığında bir kez daha bilimin hem tanımının hem de içeriğinin anlaşılmasının oldukça önemli olduğu görülmektedir. Bu yüzdendir ki günümüzün uygar toplumları bilimi ve bilimin topluma kazandırdığı katkıları takdir eden. Yargılarında nesnelliğe ve tutarlılığa özen gösterir. 2004). 2001. Alanyazın incelendiğinde bu tür bireyler bilim okuryazarı şeklinde nitelendirilmektedir. iyonosfer tabakası aracılığıyla kullandığımız radyo ile müzik dinleyebiliriz (Koyre. b. Gerçeğe dönüktür. bilimin çalışma yöntemi ve bilimin ortaya çıkardığı temel görüşler hakkında yeterli donanıma sahip ve bunlardan da önemli olarak bilimin ortaya koyduğu tartışmalara eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısı getirebilen bireylere ihtiyaç duymaktadır (Yıldırım. Bu küçük örnek bile bilimin uygulama sonuçlarının ne denli etkili olduğunu göstermektedir. Hiçbir konuda dogmatik inançlara ve ön yargılara önem vermez. Özlem. büroda iş amaçlı kullanımı sayesinde hayatımızı kolaylaştırır. tanımanın ve yorumlamanın çağının aydını : Bilimsel düşünme belirli düzeyde için entelektüel bir zorunluluk olması bilişsel disiplin gerektirir (Demir. Telefon ile dünyanın bir ucundaki birisiyle konuşabilirken. Olaylara saygılıdır. Demir. Bilim okuryazarlığı nedir? Bilim okuryazarlığının özellikleri nelerdir?” .

Pella. b. bilimin içeriğini ve doğasını. Bilim ve toplum arasında var olan ilişkiyi ve etkileşimi Çalışmalarında bilim insanlarına yol gösteren ahlaki değerleri Bilim insanın karakteristik özelliklerini Bilimin doğasını Bilimin temel kavramlarını Bilim ve toplum arasındaki farklılıkları Bilim ve sosyal bilimler arasındaki ilişkiyi Showalter da bu çalışmaya benzer bir çalışma yapmış ve 15 yıllık alanyazın taraması sonucunda bir bireyin bilim okuryazarı olarak değerlendirilebilmesi için (Turgut. a. 2. d. O’Hearn ve Gale 18 yıllık alanyazın taraması sonucu dikkatli bir biçimde seçtikleri 100 makaleyi irdelemişler ve bilim okuryazarı olarak değerlendirilen bir bireyde olması gereken özellikleri listelemişlerdir (Turgut. Buna göre bu bireyin aşağıdaki özellikleri kavrayabilmesi gereklidir. g.1. kişilik geliştirme sürecini başlatan en önemli öğelerden biri olarak. 2007). Bu tanımların ışığında aşağıda bilim okuryazarlığının özellikleri üzerinde durulmuştur. Bilim Okuryazarlığı: Turgut (2007) bilim okuryazarlığını. bilimselliğin ne olduğunu. f. a. toplum yaşantısı içinde. 2007).2. 1. c. Ryder (2001) ise bilim okuryazarlığını bilim ve teknolojiyi ilgilendiren konularda fikir üretme ve bilinçli karar verme olarak nitelendirmektedir. bilim-teknoloji ve toplum ilişkisini kavrayabilmekten yorumlayabilmeye uzanan kesiti kapsayan bir kavram olarak tanımlamaktadır. Bilimin doğasını anlayabilme . Bilim Okuryazarlığının Özellikleri Ve Bilim Okuryazarı Bireyin Sahip Olması Gereken Özellikler: 1.1. e.

Dünyanın doğal yapısını merak eder. g. Bilimin özünü oluşturan değerler. Fen (bilim)-teknoloji-toplum-çevre ilişkileri. d. f. . Bilimin doğası. b. c. Aktamış ve Ergin (2007) bilim okuryazarlığının 7 boyutu olduğundan söz etmişlerdir. b. Bilimsel yöntem. Anahtar fen (bilim) kavramları. Miller (1983)’e göre bilim okuryazarlığı kavramının 3 boyutu vardır. olaylar karşısında karar Bilimin temelini oluşturan değerlerle tutarlı bir şekilde çevresi ile Bilim ve teknolojinin birbirleriyle olan girişimlerini ve toplumla olan verebilmede veya evreni yorumlama biçimini geliştirmede işler hale getirebilme ilişkilerini geliştirebilme ve bilimsel yöntemi kavrayabilme etkileşimini kavrayabilme gibi özelliklere sahip olması gerektiğini vurgulamıştır. Bilimin ve bilimsel bilginin doğasını bilir. c. Bilim insanlarının karakteristik özelliklerini kavrayabilme Bilimsel teori ve yasalar ile prensipleri günlük yaşamında kullanabilme Bilimsel süreçleri problemleri çözmede.b. Bunlar: a. a. 4. b. f. e. Bilimsel süreç becerileri. Fen (bilim)’e ilişkin alaka ve tutumlardır. d. 5. Bilimsel süreç becerilerinin anlaşılması Anahtar bilimsel terim ve kavramların anlaşılması Bilim ve teknolojinin topluma etkisinin anlaşılması Amerikan Ulusal Fen Öğretmenleri Birliği NSTA (1990)’ne göre bilim okuryazarı olarak tanımlanan bireylerin özellikleri aşağıdaki gibidir: a. 3. c. e.

e. j. l. güvenilir-güvenilmez Yeni kanıtlara. i. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin faydasını bilir. kullanır. Bilim ve teknolojinin insan çabasının bir ürünü olduğunu iyi bilir. Fen (bilim)’e ilişkin alâka ve tutumlar ile Bilimsel süreç becerileridir seçtiği yöntemleri birlikte uygular. ekonomik ve etik safhalarını kişisel ve Bilim ve teknolojinin geçerliliği için test edilebilir doğal olgular önerir.c. küresel sorunlarla ilişkilendirir boyutu vardır. Bilimsel ve teknik psikomotor beceriler. d. a. e. m. bilgiyi birbirinden ayırt eder. k. analiz eder ve günlük hayatta Bilimsel ve teknolojik kanıtlar ile kişisel görüşleri. f. Anahtar fen (bilim) kavramları. c. f. Bilim insanlarının karakteristik özellikleri ile çalışma prensiplerini Bilim ve teknolojinin politik. Fen (bilim)-teknoloji-toplum-çevre etkileşimleri. Bilim. Bunlar: Araştırmamız bu noktada bizi başka bir soruya sürüklemiştir: Bu kadar önemli olguları içerisinde barından bilim okuryazarı birey nasıl yetiştirilir? Bu soruya . mantıklı düşünme ve yaratıcılığı ile Günlük kararlarında veya karşı karşıya geldiği problemleri çözerken Bilimsel problem çözümüne ve bilimsel araştırmalara değer verir. bilim. h. Evreni araştırma sürecinde şüphe. teknoloji ve etik değer kavramlarını kullanır. 6. n. bilir. Fen ve Teknoloji Dersi Programı (2005)’na göre bilim okuryazarlığının 7 Fen bilimleri ve teknolojinin doğası. bilimsel ve teknolojik bilginin deneyselliğine açıktır. g. b. d. Bilimin özünü oluşturan değerler. teknoloji ve toplumun kendi aralarındaki etkileşimini analiz eder. Bilimsel ve teknolojik bilgileri öğrenir. g.

2007). . Buna göre yeni müfredata göre öğrenim gören bir öğrenci: • Fen (bilim) ve teknolojinin doğasını.yanıt vermek felsefi anlamda zor olmasına karşın biraz mekanik düşünürsek cevabı iki temel olgu üzerinde yoğunlaştırabiliriz. 2009. Özdemir. 2005. 2006. 2005). sorgulayan. teknolojik gelişmeleri takip edebilen ve kavrayabilen bireyler yetiştirmektir. Korkmaz. bilim insanlarının kullandıkları yöntemleri kavrayabilen ve bilim-teknoloji ve toplum ilişkisini anlamış bireyler yetiştirmenin de olduğu görülecektir (Öztürk & Dilek. bilimin ve bilimsel bilginin doğasını kavramış. Gömleksiz & Bulut. Doymuş. 2003. bilimsel düşünebilen. 2005 Fen ve Teknoloji müfredatının hazırlanmasında da aynı amaçlar yer almaktadır (Dindar & Yangın. 2003). tüm yönleriyle hızla değişen ve gelişen fen (bilim) çağına ayak uydurabilecek ve en son teknolojik buluşlardan her alanda yararlanabilecek bireyler yetiştirmek ve teknolojik tüm buluşlarda ve gelişmelerde bilimin gerekli olduğunu öğretmektir (Hançer & Yalçın. bilimi fiziksel evrene ilişkin çalışmalar olarak algılamış. Ayrıca Pınarbaşı. ikisi arasındaki ilişkiyi. Ayrıca alanyazın incelendiğinde fen (bilim) öğretiminin amaçları arasında analitik düşünebilen. 1998. 2006. Ayvacı & Nas. 2007. • Fen (bilim) ve teknoloji ile ilgili meselelerde araçları. Semerci. Bunlar: • Bilimsel anlamda çağın gereksinimlerini karşılayacak nitelikte hazırlanmış fen ve teknoloji dersi müfredatı • Bu müfredatı işlerken kullanılabilecek öğretim yöntemlerinin/tekniklerinin olabildiğince daha çok bilimsel süreç becerisini içermesi gerekliliği. bunların toplum ve çevreyle etkileşimlerini anlar.3. 1. 2007. Erdoğan. Canpolat ve Bayrakşelen (1998)’a göre fen (bilim) öğretiminin amacı. eleştiren. Bilimsel Anlamda Çağın Gereksinimlerini Karşıla-Yacak Nitelikte Hazırlanmış Fen Ve Teknoloji Dersi Müfredatı: Fen (bilim) öğretiminin temel amaçlarından bir tanesi her an. Kaptan. süreçleri ve stratejileri uygular. Temizyürek. 2007. Ercan & Altun.

Görüldüğü üzere 2005 Fen ve teknoloji müfredatının teorik anlamda çağın gereksinimlerini karşılayacak nitelikte bireyler yani bilim okuryazarı birey yetiştirmek amaçlı hazırlandığı söylenebilir. Doğan. Ercan & Altun. 2003. Gömleksiz & Bulut. 2009).4. çeşitli bireysel ve sosyal bağlamlarda bilimsel keşfin gelişimini. 2007. Ancak bununla birlikte bilim (fen (bilim)) öğretimi alanyazınını tararken “fen (bilim) öğretiminde laboratuvar yöntemi. teknolojik değişimi. fen (bilim) öğretiminde gösteri (demonstrasyon) tekniği. 2006. • Fen (bilim) ve teknoloji ile ilgili meselelerde çeşitli değerlerin. Yaman & Yalçın. Bu çalışmamızda konu itibariyle sadece bilim tarihi temelli bilim öğretimi konusu üzerinde durulacaktır. 1. 2004. Şensoy & Yıldırım. Kaptan. fen (bilim) . • Bilimsel süreçleri ve teknolojik çözümleri sorgulayarak araştırır. Hançer. 2003. 2005. bakış açılarının ve kararların farkında olur ve sorumlu bir şekilde hareket eder. Akyol &Dikici. Doğan & Demirci. 1998. Ancak iyi bir müfredat bilimsel nitelikte öğretim yöntemleri/teknikleri olmadan yavan kalır ki burada ikinci maddenin de dikkatli bir biçimde incelenmesi gerekmektedir. Bilimsel süreç becerilerinin ve bununla birlikte bilimin doğası ve bilim insanının karakter özelliklerinin öğrencilere etkin bir şekilde kazandırılması da etkin öğretimleri/teknikleri ile gerçekleşebilir (Çoban & Sanalan. 2005). 2004. Bu Müfredatı İşlerken Olabildiğince Kullanılabilecek Daha Çok Öğretim Bilimsel Süreç Yöntemlerinin/Tekniklerinin Becerisini İçermesi Gerekliliği: Bilindiği üzere (bknz 2005 Fen ve Teknoloji Dersi Programına göre bilim okuryazarlığının 7 boyutu bölümü) 2005 Fen ve Teknoloji müfredatının önemle üzerinde durduğu temel kavram bilimsel süreç becerileridir (Dindar & Yangın. geçmişten günümüze insanların bilgi ve anlayışlarında meydana gelen değişimleri anlar. Bilgin & Geban.• Yeniliklere karşı eleştirel ve sorumlu tutumlar geliştirmek için gerekli bilgi ve becerileri geliştirir.

Yasa. Irwin. 1997. Bilimin Doğası Öğretiminde (Teori. 2. Ahonen.öğretiminde teknoloji yöntemi. Newton & Newton. 2007. Bilimsel Süreç Becerileri) Bilim Tarihi Temelli Öğretim Yöntemi: Bilimin doğası öğretiminde bilim tarihi yöntemine geçmeden önce öğretimi yapılacak konunun ne olduğunu anlamak için bilimin doğası (teori. Bilimin doğası öğretiminde (teori. fen (bilim) öğretiminde probleme dayalı öğrenme yöntemi” şeklindeki yöntem ve tekniklerini de incelediğimi belirtmek isterim. 2008. 2009. Alanyazından hareketle bilim tarihi temelli bilim öğretimi iki önemli konu başlığı altında temellendirilebilir ki bu konu başlıkları araştırmamızın problem sorularını içerdiğinden önemlidir. 2007. Monk & Osborn. 2000. . 2001. 2004. Bunlar: 1. 2000. Hartzler. Bilim (fen) öğretiminde bilim tarihi perspektifinin önemini vurgulayan çok sayıda yayın vardır (Biener. Gunn. Garber. Yılmaz. Şimşek. 2007). 2001. bilimsel süreç becerileri) bilim tarihi temelli öğretim yöntemi 2. yasa ve bilimsel süreç becerileri) konusu üzerinde durulacaktır. Viterbo. Bilim insanın karakteristik özelliklerinin öğretiminde bilim tarihi temelli öğretim yöntemi 2. 1998. 2007. Mladenovib. 2004. Araz & Sungur. BİLİM TARİHİ TEMELLİ BİLİM ÖĞRETİMİ Bu noktadan itibaren tezin öğretim yöntemi olarak belirlenen “bilim tarihi temelli bilim öğretimi yöntemi” üzerinde durulacaktır. yasa. Hosson & Kaminski.1.

2003. toplumun bilimi nasıl etkilediğini ve bilimsel gelişmelerden nasıl etkilendiğini anlamaya çalışan disiplinler arası bir çalışma alanıdır.2. “doğasında var olan değerler ve varsayımlardır” şeklinde tanımlamıştır.” McComas (2002) başka bir çalışmasında bilimin doğası kavramını aşağıda yer alan şekildeki gibi özetlemiştir: . 2008). Lederman (1992) bilimin doğasını. bilimin ne olduğunu. 2.1.1. bilim felsefesi ve bilim sosyolojisi gibi bilimin sosyal yönünü inceleyen disiplinler ile psikoloji gibi disiplinlerin araştırmalarını birleştirerek. Clough ve Almozroa (1998:4) tarafından yapılmıştır. Bu tanıma göre bilimin doğası: “Bilim tarihi. Bell ve Lederman (1998) bilimin doğası ile genelde bilimin epistemolojisinin ve bir bilme yolu olarak bilimin ve bilimsel bilginin doğasında var olan değer ve inanışların anlatılmak istendiğini öne sürmüşlerdir. Taşkın.1.1. Doğan & Abd-el Khalick.1. Bunun dışında alanyazın incelendiğinde bilimin doğası fenomenine ilişkin pek çok tanımın yer aldığı görülecektir ancak alanyazındaki en geniş tanımlardan birisi McComas. bilim insanlarının oluşturduğu bilim toplumunun nasıl organize olduğunu. Bilimin Doğası: Tanımı: Bilimin doğası kavramı ilk kez fen (bilim) öğretimi alanyazınına 1950’li yıllarda girmiş ve o günden bugüne değin birçok bilim insanı tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır (Taşar. Abd-el Khalick. nasıl işlev gösterdiğini. 2008.

Hanuscin. Turgut.2.1. Bu alandaki ilk çalışmalar Amerika Birleşik Devletleri’nde (A. bilimsel süreçler ve bilimsel yöntem konularına ağırlık verilmesinin kararlaştırılması ile başlatılmıştır (Lederman.B.Şekil 1 : Bilimin Doğası Şekil 1 (McComas. Akerson & Mower. Önemi: Bilimi öğrenmede ve buna bağlı olarak öğretmede bilimin doğası fenomenini anlamanın öneminin eğitimciler tarafından anlaşılması geçtiğimiz yüzyılın başlarına dayanmaktadır (Turgut.1. 2007.D) Fen (bilim) ve Matematik Öğretmenleri Merkezi Birliği’nin (The Central Association of Science and Mathematics Teachers) 1907 tarihli toplantısında. O tarihten günümüze öğrencilerin bilimin doğası hakkındaki görüşlerini geliştirmek ve dolayısı ile toplumda bilim okuryazarlığını yaygınlaştırmak fen (bilim) eğitimcileri tarafından önemli bir hedef haline gelmiştir (Hanuscin &Akerson. bilim felsefesi. 2. 2002) incelendiğinde bilimin doğası fenomenin bilim tarihi. . 2007. 1992). 2006). 2007). bilim sosyolojisi ve bilim psikolojisi alanlarını içeren bir kesişim öğesi olduğu görülmektedir.

yazılı kaynaklardan bilgiyi özümseyerek sosyo-bilimsel konularda karar verebilme yetenekleri bilimin doğasını anlamalarıyla doğrudan ilişkilidir (Macaroğlu. 2004. İnsanlar sosyo-bilimsel (socioscientific) sorunları kendileri için anlamlı kılmak ve bu sorunlarda karar verme etkinliğine katılmak istiyorlarsa bilimin doğasını anlamaları gereklidir.Bu noktada Driver. 2007). 2007). Bilimin doğası fenomenini öğrenmek. Millar & Scott (1996). Bu 5 madde yorumları ile birlikte şöyle özetlenebilir: 1. . Yorum: Bilimi toplumun (evrensel toplum) yararına kullanabilme düşüncesi ve kabiliyeti bilimin doğası fenomenini anlamak ile olur (Russell. Baysal & Şahin. 3. 1999. Turgut. 1992. Yorum: Bu düşünce bilimsel süreç (process) yaklaşımına gönderme yapar ve böylece bilimin doğasını sorgulama yöntemiyle ilişkilendirir. 2007). Bu bilgilere ek olarak insanların. bilimsel otorite tarafından belirtilen normları ve genelleştirilmiş bir değere sahip ahlaki sözleri anlama konusunda bilinçlenmeye yardım eder. bilimin doğasını anlamanın önemini 5 temel başlık altında toplamıştır. Köseoğlu. 2009). Leach. bilimin doğasını anlamaları gereklidir. Bu yaklaşıma göre bilim güçlü ve genel bir sorgulama yöntemidir (Jones & Morris. 4. İnsanlar bilimi ve her zaman karşılaştıkları teknolojik araçları kendileri için anlamlı kılmak istiyorlarsa. 2. Bilimi çağdaş kültürün temel öğesi olarak kabul edebilmek için bilimin doğasını anlamak gereklidir. Steiner. Yorum: Sosyo-ekonomik konuları anlamak ve anlamlandırmak için salt bilimi içerik olarak bilmek yeterli değildir aksine bilimin doğası da bilinmelidir (Lederman.

Ayrıca Driver.Yorum: Bilimin doğası fenomenini anlamak. Bu noktaya kadar bilimin doğasının tanımı ve önemi üzerinde durulmuştur. 1999. Köseoğlu. Bell. Baysal & Şahin. Lederman & Abd-El Khalick. fiziksel evrenin olgusal yapısına yönelik düşünceleri daha kolay anlar. 2002). . Bilimin doğası fenomenini kavramak. 2008. Ayrıca bilimin doğasında önemli olan bir diğer nokta da. 2007. bilimsel otorite tarafından ortaya koyulmuş belirli kuralları özümsemede ve bilimin etik yönünü kavramada önemli bir yere sahiptir (McComas. bilimin içerik bilgisini öğrenmede başarılı olmaya destek olur. Baysal & Şahin. bilim için son derece önemli olan delil ile açıklama arasındaki bağlantıyı anlamada önemli bir yere sahiptir (Peters & Kitsantas. 2010). Bilimin doğasının belirtilen önemine karşın alanyazın incelendiğinde. 2002. Yorum: Bilimin doğasını anlayan öğrenci. 5. Millar & Scott (1996). 2. Bilim tarihindeki olayların gelişim sürecini öğrenmekle de öğrencilerin “bilim nasıl öğrenilmelidir” konusundaki anlayışları da gelişecektir. Bunlar şöyledir: 1. Bilimin doğası fenomenini kavramak. Leach. öğrencinin bilimde gözlemlerin amaçlı olarak yapıldığını anlamasını sağlamaktır. Macaroğlu. 1999 ). 2000). Taşkın. Macaroğlu. Khishfe & Abd-El Khalick. öğrencilerin kendi öğrenme yöntemleri ile bilimsel yapıdaki tarihi gelişim arasındaki benzerliği/farklılığı anlamalarına yardımcı olacaktır (Taşar. bilimin doğasını anlamanın önemine vurgu yaptığı başka bir çalışmasında iki temel nokta üzerinde durmuştur. 2003. öğretmen ve öğrenci algılayışlarında temel bilimsel eksikliklerin ve kavram yanılgılarının olduğu görülmektedir (Lederman. Bilim tarihine ve bilimin doğasının öğretimine önem vermek. 1992.

son derece iyi desteklenmiş önermelerdir (NRC. Öğrenciler ve öğretmenler bilimsel bilginin mutlak olduğuna inanmaktadırlar (Lederman. bilimsel açıklama türlerinden olan teori kavramını bir kanı ya da diğer bir deyişle bir konu üzerine ortaya konulmuş geçici yapıdaki düşünce biçimi olarak görmekte ve teorilerin doğruluğunun tam olarak ispatlanamamış / tüm bilim insanlarınca kabul görmemiş olduğunu düşünmektedirler (NRC. 2006). 2007. 2006. Taşkın. Taşar. Lederman. . 1998. 2009). Bu noktaya kadar bilimin doğası kavramı içerisinde önemli bir boyut olan Teori kavramının tanımı ve öğrencilerin bu kavrama yönelik bilgi eksiklikleri üzerinde durulmuştur. 2003. Taşkın. “sistematik gözlemler sonucunda elde edilen kanıtlarla desteklenmiş ve olgulara ait davranışların nedenini açıklayan. McComas. Turgut. Ayrıca öğrenciler ve öğretmenler. çıkarımlar. hipotezler vb. NRC. Chen. “birbiri ile ilişkili olgu sınıflarının oluşlarını ve davranışlarını açıklama gücüne sahip çeşitli önerme tiplerinin (ikinci dereceden teoriler.) oluşturduğu kapsayıcı. Bilimsel teoriler fiziksel evrendeki olguların nedenini ve nasılını ortaya koyan bilimsel açıklama tipleridir. 1998. 2002. Buzzelli & Donnelly. 1992).Araştırmalar bilimin doğası kavramında var olan bilgi eksikliklerinin ve kavram yanılgılarının çoğunlukla teori ve yasa kavramları ile ilgi olduğunu göstermektedir (Lawson. 1992. Taşkın’a (2006) göre teori ise. Akerson. Alanyazına göre bilimsel teori ise. 2005. 1995. Dagher & BouJaoude. Bell & Lederman. Abd-el Khalick. Lawson. yeni bilimsel araştırmalar için sorular üretme ve öngörüler geliştirebilme potansiyeline sahip ve modifiye edilebilen kapsamlı önermeler” iken Lawson’a (1995) göre ise teori. yasalar. bilimsel öngörüler ve test edilmiş hipotezler bulunan doğanın ya da fiziksel evrenin belirli yönlerini açıklama gücüne sahip. yasalar. 2002. Böyle bilgi eksiklikleri bilim öğretiminde ve özelliklede bilimin doğası fenomeninin algılanmasında büyük sorunlar oluşturmaktadır. 1998. 1995. McComas. 2002. Lederman. Bu noktada ise bilimsel açıklama tiplerinden yasa kavramı üzerinde durulacaktır. 1998. tümel bir önerme şeklinde anlaşılmalıdır”. 2006). içeriğinde gerçekler.

6. 3. Bilimsel yöntemler fiziksel evrene ait tüm soruları yanıtlayabilir. Weller. McComas. 2006. Bilimsel sonuçlar doğrulanmak için gözden geçirilir. 2009. Dikkatlice bir araya getirilmiş kanıtlar ile kesin bilimsel bilgiler oluşturulur. 9. Hipotezler teorilere. 2006. “belirli koşullar altında doğaya ait bir olgu kümesindeki yapısal ve davranışsal düzenliliği özetleyen genel bir önerme olarak algılanmalıdır”. Bilimsel açıklama tiplerinden yasalar ve bu tür diğer bilimsel açıklama tipleri Hipotez bir tahmindir. 2007. Hanuscin & Akerson. Yine öğrenciler ve öğretmenler bilimsel teori ile yasa arasında hiyerarşik bir ilişkinin olduğunu düşünmektedirler (Chen. Bunun yanında McComas (2002) öğrencilerde ve öğretmenlerde bilimin doğasına yönelik var olan kavram yanılgılarını 15 madde altında toplamıştır. 2006. Bunlar: 1. 2006. Öğrenciler ve öğretmenler yasa kavramının tanımını yaparken mutlak doğru kavramına vurgu yapmaktadır (Lederman. Khishfe & Lederman. genelleyici. Bilimsel yöntem kesin olarak nitelendirilebilecek kanıtlar sağlar. Bilimsel bilgiye ulaşmak için temel yol deneysel etkinliklerdir. 2006. 8. Özdemir & Akçay. Bilim insanları nesneldir. kesindir. 2002. teoriler de yasalara dönüşür. 4. 7. McComas. 2008. . 2007). 5. Yukarıdaki iki tanım alanyazında yer alan bilimsel temelli tanımlardır. 11. fiziksel evrenin belirli koşullar altında göstermiş olduğu davranışları betimleyen bir genellemedir (Chen. Yani diğer bir deyişle öğrencilere veya öğretmenlere göre yasa doğruluğu tüm bilim insanlarınca kabul edilen değişmez bilimsel bilgi türüdür (Chen. Yıldırım. 2. tahmin edici ve açıklayıcı olmak Bilimsel yöntem genel ve evresel olmak üzere bir tanedir. 1992). 2004. 2002). Bilim yaratıcılıktan ziyade yöntemlerden meydana gelir.Yasa. Bununla birlikte Lawson’a (1995) göre ise yasa. Hipotezin. 10. üzere üç anlamı vardır. Taşkın. 2007). Weller. Köseoğlu.

çizme. aksine kabul edilir. Bilim bireysel bir uğraştır.1. yazma. sentez yapma. model oluşturma ve yargıda bulunma gibi olguları içerir. kendi öğrenmelerinde sorumluluk alma duygusunu geliştiren ve öğrenmenin kalıcılığını artıran temel becerilerdir (Padilla. 14. hipotez kurma. uygulama. . sonuca varma.A Process Approach) programında. Bilim ve teknoloji hemen hemen birbirinin aynısıdır. 1984. araştırma için gerekli yöntem ve teknikleri kazandıran. Gerçek Bilgi: Alana özgü içerik bilgisini içerir b. veriyi toplama ve analiz etme. tasarlama. 2. tahminde bulunma. yaratma ve problem çözme gibi olguları içerir. Bilimsel süreç becerileri. deney tasarlama. Temel Süreç Becerileri: Gözlem yapma. fen (bilim) bilimlerinde öğrenmeyi basitleştiren. Bilimsel Süreç Becerileri: Bilimsel süreç becerileri. özetleme. Ayrıca çalışmamızda üzerinde durduğumuz bilimin doğası kavramı post-pozitivist anlayışa göre ele alınmıştır (Öğün. Bilimsel Yöntem Becerileri: Soru sorma. 2003. ilişki kurma. sınıflandırma. Tan & Temiz. Bu noktaya kadar bilimin doğası ve bilimin doğasının temel bileşenleri olan teori ve yasa kavramları ile bu kavramlara yönelik öğretmenler de ve öğrencilerde var olan kavram yanılgıları üzerinde durulmuştur. bilim insanlarının davranışlarını yansıtıcı. Aktamış & Ergin. 1998). c. 13. Kavram yanılgıları incelendiğinde bu yanılgıların çoğunlukla bilimsel açıklama tiplerinden olan teori ve kanun yapısının iyi anlaşılmamasından kaynaklandığı da göze çarpmaktadır. bulguyu yorumlama. 1984). Bilimsel modeller gerçeği temsil eder. öğrencilerin pasif olmasını değil aksine aktif olmasını sağlayan. iletişim kurma. değerlendirme. analiz etme. 2007 ). birçok disiplin için uygun ve büyük ölçüde transfer edilebilir beceriler olarak tanımlanmıştır (Padilla. SAPA (Science .2.12. Wilke & Straits (2005) bu becerileri aşağıdaki gibi sınıflandırmaktadır: a. ölçme. 15. Yeni olarak nitelendirilen bilimsel bilgilerin doğruluğu tartışılmaz. tahmin etme. ekip çalışması değildir.

çıkarım yapma. çıkarım yapma. değişkenleri ayırt etme. problem çözme. değişkenleri belirleme ve kontrol etme. iletişim kurma. Görüldüğü üzere bilim öğretimi alan yazını içerisinde bilimsel süreç becerilerinin ifadesine ve sınıflandırılmasına yönelik birçok çalışma yer almaktadır. Aydoğdu & Ergin (2009) Gözlem. karşılaştırma-sınıflama. verileri yorumlama. hata kaynaklarını. kestirme. ölçme. tahmin. ölçme. deney malzemelerini ve araç gereçlerini tanıma ve kullanma. deney yapma) şeklinde iki temel başlık altında incelemiştir. 2003. işlevsel tanımlama. sayı uzay ilişkileri kurma. sınıflama. sınıflama. .d. deney yapma. uygun materyaller. kendi verilerini işleme ve yorumlama. çıkarım. Bahadır & Geçgin (2006) bilimsel süreç becerilerini. değişkenleri işlemsel. bağımsız ve kontrol değişkenlerini. veri tablosu oluşturma. yorumlama ve sonuç çıkarma ve son olarak da sunma şeklinde ele alındığı göze çarpmaktadır. 1984). Gözlem. 2006. Deneysel Tasarım Becerileri: Tanımlama. Ayrıca bilim öğretim yöntemlerine yönelik alanyazın incelendiğinde çoğu araştırmanın bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesini hedef aldığı görülmektedir (Koray. iletişim kurma. hipotez oluşturma. hipotez oluşturma. deney yapma. Tan & Temiz. kaydetme ve yorumlama. hipotez kurma ve deney yapma. 2009. model oluşturma ve kullanma şeklinde ifade etmişlerdir. Bununla birlikte Koray. işlevsel tanımlama. sınıflama. oranlama ve grafikleme. Padilla. ölçme/sayıları kullanma. Gözlem. sınırlılıkları içerir. model oluşturma şeklinde özetlerken. bağımlı. tahmin. ölçme. araştırmayı tasarlama. iletişim. grafik çizme. Aydoğdu & Ergin. ve 5. temel beceriler (Gözlem yapma. bilgi ve veri toplama. Bahadır & Geçgin. sınıflama.. Ayrıca Tan & Temiz (2003)’e göre bilimsel süreç becerileri. Bağcı-Kılıç. sınıf) incelendiğinde ise bilimsel süreç becerilerinin Gözlem. deney tasarlama. verileri kaydetme. değişkenleri kontrol etme ve hipotez test etme. işlevsel tanımlama. çıkarım. 2005 Fen (bilim) ve Teknoloji Dersi Programı Öğretmen Kılavuz Kitabı (4. iken Bağcı-Kılıç (2003) bilimsel süreç becerilerini. olarak belirleme. 2003. değişkenler arasında ilişki kurma. ver işleme ve model oluşturma. değişkenleri belirleme. araştırmayı analiz etme. ölçme. veri toplama. hipotez kurma. tahmin. çıkarım ve tahminlerde bulunma. büyük ya da küçük sayıları kullanma. tahminlerde bulunma) ve bütünleştirilmiş beceriler (değişkenleri belirleme.

kanun ve bilimsel süreç becerileri gibi bilimin teorik-soyut konularının daha kolay kavratılabileceğini vurgulamıştır. çalışmasında fen (bilim) alanındaki bir konunun bilim tarihi anekdotları ile anlatılmasının.Araştırmamızın bilimin doğası bölümünde de belirtildiği üzere. Abd-El-Khalick (2005). Yine Abd-El-Khalick (2005). Alanyazın incelendiğinde. Yine Abd-El-Khalıck & Lederman (2000). yasa ve bilimsel süreç becerileri kavramlarının öğrenciler tarafından ya hiç bilinmediği ya da eksik olarak bilindiği konusu üzerinde de bu başlık altında durulmuştur. teori. Abd-El-Khalıck & Lederman (2000). bilim tarihinin veya geçmiş bilimsel çalışmaların sınıf içinde öğretime sokulmasının bilimin doğasını öğretmede etkin bir görev üstleneceğini belirtmiştir. bu anekdotların sınıf ortamında gösteri tekniğine uygun olarak hazırlanmasının ve gösteri sonuçlarının öğrenciler tarafından sınıf içersinde tartışılmasının bilim öğretimini (bilimin doğası) kolaylaştıracağını söylemektedir. yaptıkları çalışma ile bilim tarihi temelli oluşturulabilecek bir dersin bilim ve bilimin doğası öğretiminde nedenli önemli olduğunu göstermişlerdir. bilim tarihi temelli bilim öğretimi yaklaşımı ile bilimin doğasına yönelik kavram yanılgılarının düzeltilebileceği konusu üzerinde durulduğu göze çarpmaktadır. bilim tarihi yaklaşımının bilimin doğası fenomenine yönelik eksiklikleri düzeltmede etkin bir rol üslendiğini söylemektedirler. bilim tarihi yöntemine uygun . buna ek olarak da bilimsel süreç becerilerine yönelik epistemolojik bilgi eksikliklerinin de giderilebileceğine vurgu yapmaktadır. Bilimin doğası ve bilimin doğası başlığı altında ele alınan teori. Abd-El-Khalick (2005). bilim tarihi yaklaşımı ile bilimin doğasına ve bilimin doğası içerisinde yer alan teori ve yasa kavramlarına yönelik öğrencilerde ve öğretmenlerde var olan kavram yanılgılarının düzeltilebileceğine. Ayrıca Ahonen (2001). Özdemir & Akçay (2000). hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin bilimin doğası fenomenine yönelik kavram yanılgılarına sahip oldukları bilinmektedir. gösteri ve anekdotlarla hazırlanmış bir bilim tarihi temelli fen (bilim) öğretimi dersinin öğrencilerin bilişinde somutlaştırmalar yaratacağından.

Newton & L. bilim tarihi yöntemiyle kurgulanmış bir fen (bilim) dersinin bilimin doğası gibi soyut bir konuyu açıklamada ve anlatmada somutlaştırıcı ve örneklendirici özelliğinden ötürü çok önemli bir yere sahip olduğunu söylemektedirler. Çalışmamız incelendiğinde de bu önem bir kez daha görülmektedir. Galili & Hazan (2001). Yılmaz. . Ayrıca D. Bu bilgilerin ışığında bilim tarihi temelli bilim öğretiminin bilimin doğası ve onun bileşenleri olan teori. Çünkü bulgular incelendiğinde ön-test sonucunda öğretmen adaylarında alanyazında yer alan bilimin doğasına yönelik kavram yanılgılarının yer aldığı ve bu kavram yanılgılarının çalışmamız için seçtiğimiz 4 bilim insanının yaşam öyküleri üzerine kurgulanmış ders süreci sonucu düzeltildiği gözlemlenmiştir. Hartzler (2001) konuya farklı bir bakış açısı getirerek bilim tarihinin bilimin doğasını anlamada öğrencilerde bir ön-sezi yaratabileceğini vurgulamaktadır. Hosson & Kaminski (2007). 1993). P. yasa ve bilimsel süreç becerilerini öğretmede çok büyük bir öneme sahip olduğu görülmektedir ki burada alanyazın genel olarak önemin kavramların somutlaştırılmasından kaynaklandığında işaret etmektedir. Newton (1998). Irwin. çalışmalarında hangi bilimsel süreç becerileri üzerinde durdukları ve geliştirdikleri teori ve yasaların özelliklerinin neler olduğu ve bunları nasıl geliştirdikleri konuları üzerinde detaylıca durulmuştur. D. 2000. 2008. Çünkü bilim insanlarının bir teori ve yasa gibi bilimsel açıklama tipini oluştururken geçirdikleri evrelerin öğrencilere doğru bir şekilde aktarılması onların hem bilişsel algılamalarına hem de duyuşsal algılamalarına yardımcı olacaktır (Hartzler.hazırlanabilecek sınıf içi fen (bilim) etkinliklerinin bilimin doğası öğretiminde önemli bir yere sahip olduğuna işaret etmektedirler. Gunn (2000). Carey & Smith. 2001. Ders süreci boyunca seçilen bilim insanlarının çalışmalarını nasıl yürüttükleri.

Akman. 2003). Üstün & Güler. Taşar. Taşkın.2. Kalem gibi bilgiyi gösteren semboller . 2. Laboratuvar önlüğünün cebine yerleştirilmiş not defteri 2. Üstün & Güler. Bu çalışmalarda dikkatleri çeken en önemli nokta benzer verilerin elde edilmesi konusudur. 2001): 1. 2003. 2008). 2003. Bununla birlikte bilimsel gelişmelerin etkin öğesi olan bilim insanları ile ilgili görüşlerin de küçük yaşlardan itibaren geliştiği çeşitli çalışmalarla ortaya konulmuştur (McComas. Üstün & Güler. Akman. bilim insanını tanımlarken sıkça başvurdukları betimsel sözcüklerin ve bu sözcüklerin kaynağının neler olduğu ile ilgili alanyazında pek çok çalışmanın yer aldığı görülecektir.2. 2003). Benzer verilerin elde edilmesinde yazılı ve görsel medyanın ürünlerini pazarlamak amacıyla yaptıkları film ve reklamlarda kullandıkları bilim insanı figürünün payı oldukça büyüktür (Akman. Bilim insanının özeliklerine ilişkin yapılan başka bir çalışmada aşağıdaki betimsel sözcükler elde edilmiştir (Mays. Bilim İnsanı : Küçük yaştan itibaren bilim ile uğraşmak için yeterli imkânlara sahip çocukların bilime ve bilimsel gelişmelere karşı heyecan ve istek duygularını geliştirdikleri görülmektedir (Crowther.2.1. Bilim İnsanın Karakteristik Özelliklerinin Öğretiminde Bilim Tarihi Temelli Öğretim Yöntemi: Bilimin insanının karakteristik özelliklerinin öğretiminde bilim tarihi yöntemine geçmeden önce öğretimi yapılacak konunun ne olduğunu anlamak için alanyazında yer alan bilim insanı kavramını incelemek gerekir. Lederman & Lederman. 2005. Çeşitli yaş gruplarından öğrencilerin. 2002.

erkek ve çok yaşlı tanımlamaları 6. Bilim insanının çalışma yerini gösteren laboratuvar.3. mikroskop. formüller. teleskop 7. dosyaların sıralandığı cam kapaklı raflı dolaplar 6. Laboratuvar önlüğü (genellikle beyaz) 2. Bilim insanına özgü sözler. Teknolojiyi simgeleyen bilgisayarlar. Gözlük 3. Dağılmış saçlar ve sakal 4. Bilim insanına yönelik yapılan yaşlı. Chambers (1983). iç mekanlar 8. aşamalı. mikroskoplar 4. . Tehlikeyi simgeleyen işaretler Mays (2001) bilim insanını tanımlarken kullanılan imgelemlerin sürekli olarak kitle iletişim araçları tarafından desteklendiği üzerinde vurgu yapmıştır. Araştırma yapıldığına dair semboller: Bilimsel araçlar ve her çeşit laboratuvar malzemeleri 5. Bu çalışması sonucunda bilim insanını betimleyen özellikleri şu şekilde kategorize etmiştir (Güler & Akman. 2006): 1. sınıflandırmalar 5. Mitolojiden gelen karakterlerle özdeşleştirmeler 7. Bilgi sembolleri: Çoğunlukla kitaplar. çocukların bilim insanlarını birbirlerinden ayıran özellikleri ilk ne zaman öğrendiklerine yönelik yaptığı ve 11 yıl (1967-1977) süren araştırması sonucunda “Bir Bilim İnsanı Çiz Test”ini geliştirmiştir ve bu testi 5-11 yaş grubu aralığında 4807 öğrenciye uygulamıştır. İlgili balıklar: Formüller. Teknoloji: Bilgisayar. Bunlar: 1. Figür Özellikleri • Cinsiyet. sınıflandırmalar ve bilim insanlarının kullandığı sözleri Newton ve Newton (1992) aynı konu üzerinde ve aynı test yoluyla 4–11 yaş grubu 1143 öğrenci üzerinde araştırma yapmış ve aşağıdaki verilere ulaşmıştır ve bu verileri iki temel başlık altında tasnif etmiştir.

üzerinde bilgiler yazılı olan karatahta. toprak. bir model araba yapmaya başlama gibi durumları anlatan çizimler ii. 2. not defteri gibi kaydetme malzemeleri.• • • • Laboratuvar önlüğü. matara gibi Canlılar: Bitki ve hayvanlara işaret eden Kuvvet ve enerji: Kuvvet ve enerjiyi etkileyen üretim. Kellik. gezegenler ve Teknoloji: şekil verme. materyal ve durumları izleyen bir figür duruşlu ile figürler ifade edilmiştir (büyüteç kullanma. bükme denemeleri yapma gibi). ölçme ya Yeryüzü ve uzay: Taşlar. yıldızlar. Sakal. . Gözlük. bir şişe içindeki madde ile eğme. yerleştirme ve laboratuvar aletleri. bağlantı tüpleri. test tüpleri. kesme. Bilimsel bilgi ve çalışma ile ilgili • • • • • Materyaller: şişeler. Bilim sürecine dâhil olmayla ilgili: • • • • İç mekânda çalışma: İç mekân görüntüsünü işaret eden unsurlar Dışarıda çalışma: Dış mekân görüntüsünü işaret edenler unsurlar El becerilerine yönelik işlemlerde: Elle çalışan aletlerle ilgili Gözlem: Olay. kitap gibi malzemeler. Arka plan özellikleri i. da gözlemlemek için gerekli aletler bunlarla ilgili araştırma yapmak için gerekli aletler tamamlanmamış robot. tamir etme. • • Ölçme: Ölçü aletleri ile ölçme yapıldığını gösteren resimler Bilgileri kaydetme ve iletme: Kalem. kayalar.

• Bilişim teknolojisi kullanma: Bilgisayar ekranını ya da klavyesini kullanırken görülen çizimler. yanan bir ampul gibi resimsel mecazlarla düşünmeyi işaret eden çizimler. Öğrenciler. Bu benzeşimin temeli ise çoğunlukla kitle iletişim araçlarının empoze etmeye çalıştığı imajinasyon olgusudur (Buldu. duyuşsal alanı gelişmemiş. Yani bilim insanları sadece çalışan. Görüldüğü üzere bilim tarihi temelli bilim öğretim yöntemi bilim insanının karakteristiğini. 2003). Galilei’nin kullandığı yöntemi ve çalışma prensiplerini açıklayarak bilim insanı nasıl çalışır sorusuna Galileo cephesinden yanıt vermiştir. Bilim tarihi yöntemi temelli bir fen (bilim) öğretimi dersi bu eksikliklerin giderilmesinde önemli bir yere sahiptir (Bovına & Dragul’skaıa. bilim insanının özelliklerine yönelik yaptıkları tanımlamalarında (bknz. Wilke & Pop. Bilim insanı üzerine yapılan araştırmalar hangi yaş grubundan olursa olsun öğrencilerin bilişlerindeki betimsel cümlelerin daha doğrusu bilim insanına yönelik figürlerin benzeştiğini ortaya koymaktadır (Buldu.syf 21) bilim insanlarını sürekli çalışan ve bu çalışmaları yararcılık anlayışıyla gerçekleştiren bireyler olarak nitelendirmektedirler. 2006. Burada -yanlış. Galileo Galilei’nin çalışmaları üzerinde durmuş. sadece laboratuvarlarda çalışan ve başka herhangi bir mekanda bilimsel çalışmalar yapmayan bireyler olarak tanıtılmaktadır ki bilim tarihindeki pek çok argüman bunun tam tersini ortaya koymaktadır. . Çoban & Aktaş. gündelik yaşamdan kopuk.kavramı da durumu çok net karşılamamaktadır ki eksik terimi daha uygun olarak nitelendirilebilir.• Düşünme: Figürün başının üzerinde düşünme ya da konuşma balonları. Güler & Akman. 2006. Biener. 2008). Newton & Newton. 2004. 2006. Aynı şekilde Ruse (2005) Darwin’in evrim teorisini ortaya koyarken yaptığı çalışmaların neler olduğunu vurgularken bilimsel süreç becerileri üzerinde durmuştur. 2001). Ahonen. çalışma yöntemi ve kullandığı bilimsel süreç becerileri yönünden net bir şekilde ortaya koymaktadır (Balkı. Biener (2004). 2008. öğrencilerin bilim insanını tanımlarken yanlış terimleri kullandıklarını ortaya koymaktadır. 2006 ). Losh. soru işaretleri. 1992. Bilim insanlarına yönelik yapılan betimlemelere bakıldığında materyalist bir anlayışın baskın olduğu görülmektedir. Alanyazın. Garber. Buldu. 2004.

Özdemir & Üstündağ. Biener. Şimşek. Bu noktaya kadar bilim tarihi temelli bilim öğretiminin bilimin doğası öğretiminde ve bilim insanının karakteristik özelliklerinin öğretiminde ne denli önemli olduğu konusu üzerinde durulmuştur. Viterbo. bilim insanlarının kendilerinden çok da farklı bir yaşam düzenine sahip olmadığını. 2007) bilim tarihinin programlarda yer aldığını ancak sınırlı olduğunu ortaya koymaktadır. Kenar. . Rutherford. 2008. 2007). 2008. Seçer & Yavuz. yalnızca bir bilim insanı ile konunun sınırlandırıldığı böylece bilimin ilerleyici ve değişimci ruhunun da öğrencilere aktarılamadığı konusu üzerinde durulmuştur (Küçüközer. Monk & Osborn. 2007. 2004). Küçüközer. 2006. Driel & Verloop. aksine farklılığı yaratan etkenin onların çalışmaya karşı duydukları amatör bağlılık duygusu olduğunu ve kendilerinin de birer bilim insanı olabileceklerini öğretebiliriz (Bovına & Dragul’skaıa. Buna ek olarak Özdemir & Üstündağ (2007). Bilim tarihi temelli bilim öğretiminin önemine karşın bilim tarihinin fen (bilim) ve teknoloji programındaki yeri nedir? Hem yurt dışında hem de Türkiye’de yer alan çalışmalar (Bovına & Dragul’skaıa. Buldu. 2008. bilim insanı kavramı öğrencilerin bilişinde şemalaştırılarak somut bir şekil almıştır.Tüm bu bilgilerin ışığında bilim tarihi temelli bilim öğretimi ile öğrencilere. 2001. 2009. Seçer & Yavuz. Kenar. Bostan. Henze. 2009. Bununla birlikte verilen bilim tarihi bilgisinin de yüzeysel olduğu. 1997. Bostancı. Şimşek. 2008. drama yoluyla etkinleştirilmiş bilim tarihi öğretiminin de bilim insanını algılama yolunda çok önemli bir yere sahip olduğunu yaptıkları çalışma ile ortaya koymuşlardır ki drama yoluyla kurgulanmış bilim tarihi yöntemi ile.

yasa ve teoriler nasıl meydana getirilir gibi soruların cevabı somut bir şekilde verilmiş olunacaktır. Bilim insanının karakteristik özelliklerine yönelik kavram yanılgıları düzeltilebilir mi? 4. bilim tarihinde yer alan önemli teori veya yasaların sahibidirler (Galileo Galilei-Devinim Teorileri. 1.3. bilimin doğasına (bilimsel süreç becerileri. Basit Sarkaç Yasası (Yıldırım. bilimi ilköğretimin ilk basamağında öğretecek ve uygulayacak olan lisans düzeyindeki öğretmen adaylarında. teori kavramı. Isaac Newton. PROBLEM SORUSU: Bilim insanlarının (Galileo Galilei. Araştırma için seçilmiş 4 bilim insanı. 1. Gregor Mendel) yaşantılarına ilişkin öyküler yoluyla öğretmen adaylarının. 2001). Charles Darwin. ARAŞTIRMANIN AMACI Araştırmanın amacı. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ Araştırmanın önemini dört temel başlık atında sınıflandırabiliriz. Bununla birlikte bu yanılgıların giderilmesi için öneriler sunmak ve bilim insanlarının yaşantılarına ilişkin öykülerin belirtilen kavram yanılgılarını düzeltmede ne denli önemli olduğunu göstermektir. 5. . Düşme Yasaları. yasa kavramı) ve bilim insanlarının karakteristik özeliklerine yönelik var olan kavram yanılgılarını ortaya koymaktır. Isaac Newton-Kütle Çekim ve Devinim Teorisi (Bixby. Gregor Mendel-Kalıtım Teorisi). Bundan dolayı bu bilim insanlarının yaşamöyküleri yoluyla öğretmen adaylarına bilimsel bilgi nasıl oluşturulur. 2002). Bilimin doğasına yönelik kavram yanılgıları düzeltilebilir mi? 2. Charles Robert Darwin-Evrim Teorisi.

öğretmen adaylarının bilim doğası ve bilim insanlarının karakteristik özelliklerine yönelik kavram yanılgılarının tespiti ve bu yanılgıların düzeltilmesi ile sınırlı tutulmuştur. Adı geçen bilim insanlarının ortaya koymuş olduğu teori. yasa veya bilimsel önermeler ya birbirlerini destekler nitelikte (Mendel’in genetik teorisi ve Darwin’in evrim teorisi) ya da birbirlerini değişmeye zorlar niteliktedir (Galileo ve Newton’un kütle çekim teorileri). Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği programında lisans düzeyinde öğrenim görmekte olup. . bilim insanlarının profesyonel-sosyal hayatlarının kendilerininkinden çok da farklı olmadığını görecektir. Fen (bilim) Öğretimi I dersini alan dört şubenin yalnız bir şubesinde yürütülmüştür. Adı geçen bilim insanlarının teori veya yasa oluştururken kullandıkları yöntemlerin irdelenmesi ile öğretmen adaylarına bilimsel süreç becerileri öğretilecektir. SINIRLILIKLAR Araştırma konu içeriği bakımından.2. Charles Darwin. 6. Bu araştırma. Araştırma. yasa kavramı) ve bilim insanlarının karakteristik özelliklerinin öğretimi ile sınırlı tutulmuştur. 3. Böylelikle öğretmen adayı bilimin ve bilimsel bilginin ilerleyici ve değişimci yapısını anlamış olacak ve bilimsel çalışmaların birbirlerinden tamamen bağımsız olmadığını görecektir. Yine araştırma konusu olan bilim insanlarının yaşamöyküleri yoluyla bilim insanının karakteristik önemine de vurgu yapılabilecektir. Gregor Mendel ile sınırlı tutulmuştur. bilimin doğasının (bilimsel bilginin yapısı ve doğası. Galileo Galilei ve Isaac Newton. Araştırmada yaşam öyküleri üzerinde durulacak bilim insanları. 4. teori kavramı. bilimsel süreç becerileri. Böylece öğretmen adayları.

SAYILTILAR 1. nitel araştırma tekniği bakımından tutarlı ve bu çalışmanın amacına uygundur (hem veri toplama yöntemi. hem veri analiz yöntemi hem de araştırma için hazırlanan soruların güvenilirliği konusu veri toplama yöntemi bölümünde ele alınmıştır). 2. . Araştırma sonucunda öğretmen adaylarında bilimin doğasına ve bilim insanlarının karakteristik özelliklerine yönelik kavram yanılgıları düzeltilmiştir. Hazırlanan görüşme sorularının güvenilirliği.7.

Araştırmada veriler bireysel görüşme tekniği ve bilimsel teori bilimsel yasa ve bilimsel teori ile bilimsel yasa kavramları arasındaki ilişkiye yönelik hazırlanmış açık uçlu sorular ile toplanmıştır. VERİ TOPLAMA Araştırmada veriler ön test ve son test olmak üzere nitel araştırma yöntemiyle toplanmıştır.İkinci Bölüm YÖNTEM (METODOLOJİ) 1. Bireysel görüşme tekniğinde tam yapılandırılmış görüşme yöntemi uygulanmıştır. Bu öğretmen adaylarının 16’sı erkek 18’i kızdır. öğretmen adaylarının kendilerine yöneltilen sorulara süre sınırı ve yönlendirme olmaksızın cevap vermelerini sağlamaktır. Bu noktada nitel araştırmanın kalitesini arttırmak için eş denetleme. bilimin doğası ve bilim insanının karakteristik özelliklerine yönelik sorulardan yüzeysel( sadece istatistiksel verilere bağlı kalmadan) değil derinlemesine bilgi elde etme isteğidir. araştırmanın sınırlılıklarını ortaya koyma ve ayrıntılı alıntılar yapma stratejileri kullanılmıştır (Yıldırım. zamanı istedikleri gibi kullanarak yanıt vermişlerdir. KATILIMCILAR Araştırmaya Ondokuz Mayıs üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programı 3. sınıfta öğrenim görmekte olan 34 öğretmen adayı katılmıştır. Çalışmamızda nitel araştırma kullanmamızdaki amaç. Tam yapılandırılmış bireysel görüşmeyi kullanmamızdaki amaç. Bu bağlamda danışman sınıf öğretmenliği programında yer alan 3. Katılımcıların seçiminde danışmanın sorumlu olduğu dersler ve girdiği sınıflar göz önünde tutulmuştur. sınıflara (4 şube) fen ve teknoloji öğretimi dersini vermektedir ki ben tez çalışmasını yapmak amacı ile daha önceden de tanıdığım ve bildiğim bir sınıfı seçtim. Her bir öğretmen adayı . 2. 2010). Öğretmen adayları ile yapılan görüşme kamera kaydı altına alınmıştır. Böylece öğretmen adayları kendilerine yöneltilen sorulara bilgilerinin dahilinde.

2005). “Sizce bilimsel yasa nedir?” ve “Bilimsel teori ile bilimsel yasa kavramları arasında bir ilişki var mıdır?” soruları basılı formatta. 4. süre ve kağıt sınırlaması yapılmaksızın yöneltilmiştir. 1999. soruların ise salt bilim insanının karakteristik özelliklerine ilişkin epistemik bilgileri öğrenmek ile ilgili olduğu görülmektedir. hayırsa neden? Bilimsel bilgi nedir? Bilimsel bilgiye nasıl ulaşılır? Bilimsel bilgi ile diğer bilgi türleri (felsefe. araştırmacının ve danışmanının daha önce başka bir çalışmada kullandığı sorulardan esinlenerek hazırlanmıştır. soruların bilimin tanımı ve bilimin yapısı ile ilgili olduğu.ile yapılan görüşme süreleri farklılıkları da bunu ortaya koymaktadır. 5. 6. Baysal & Şahin. 3. 2. . ve 6. ve 2. görüşme tekniğiyle ilgili yeterli bilginin sahip olunmasına. 3. din…) arasında fark var Bilim insanının görevi nedir? Bilim insanının özellikleri nelerdir? Bilim insanının özelliklerini hangi mıdır? Varsa nasıl? Yoksa neden? sözcüklerle tanımlarsınız? Sorular incelendiğinde 1. görüşme için yeterli zamanın ayrılmış olmasına dikkat edilmiştir(Şencan. Bu sorular araştırmacı tarafından hazırlanmış olup. 2006). Taşkın. araştırma sorularının araştırma konusuyla ilgili olmasına. Sizce bilim nedir? Açıklar mısınız? Bilim ilerleyici midir? Yanıtınız evetse nasıl. Araştırmamızda açık uçlu sorular ile veri toplamada ise öğretmen adaylarına “Sizce bilimsel teori nedir?”. sanat. soruların bilimsel süreç becerileri ve diğer bilgi türlerinden farklılığı ya da benzerliği üzerine kurgulandığı ve 5. Bu noktada bireysel görüşmede aşağıdaki sorular kullanılmıştır: 1. Bu bilgilerin ışığında görüşme tekniğimizin güvenirliğini arttırmak için. ve 4. Bu sorular alanyazın ışığında hazırlanmıştır(Macaroğlu.

2 8 Ekim 2009 “Sizce bilimsel yasa nedir?” ve “Bilimsel teori ile Bilimsel yasa kavramları arasında bir ilişki var mıdır?” şeklindeki açık uçlu soruları ön-test olarak öğretmen adaylarına yöneltilir. • Bilimsel bilgi kavramı üzerinde durulur. • Çalışmanın araştırma soruları doğrultusunda ilk görüşmeler yapılır. • 3 15 Ekim 2009 ÖDEV–1: Sedat MEMİLİKökenini Arayan İnsan. . Bilimsel bilginin özellikleri üzerinde durulur. Bilim kavramını niteleyen özellikler üzerinde durulur.Tablo 1: Ders Süreci HAFTA 1 DERS TARİHİ 01 Ekim 2009 • AÇIKLAMALAR Çalışmanın araştırma soruları EKLER doğrultusunda ilk görüşmeler yapılır. • “Sizce bilimsel teori nedir?”. Charles Darwin kitabının incelenmesi istenir.

Charles Darwin belgeseli izlettirilir ve öğretmen adaylarına belgesel ile ilgili sorular sorulur. 5 29 Ekim 2009 Ders yok. Buradaki amaç öğretmen adaylarına ÖDEV–2: TÜBİTAKMendel kitabının incelenmesi istenir. bir PowerPoint sunumu yardımı ile öğretmen adaylarına aktarılır.Tablo1’in devamı • Öğretmen adaylarından okudukları kitaptan ve eğer varsa ön bilgilerinden hareketle Darwin’i belirlenen özelliklere göre anlatmaları istenir. 6 05 Kasım 2009 Darwin’in evrim teorisini oluştururken nasıl bir çalışma yöntemi izlediğini göstermek. . • BBC. Burada özelikle Darwin’in çalışmalarında kullandığı bilimsel süreç becerilerinin neler olduğu ve bu süreç becerilerini nasıl kullandığı konularına da vurgu yapılır. böylece derste anlatılanları da pekiştirmektir. 4 22 Ekim 2009 • Darwin’in belirlenen özellikleri.

Tablo1’in devamı • Öğretmen adaylarından okudukları kitaptan ve eğer varsa ön bilgilerinden hareketle Mendel’i belirlenen özelliklere göre anlatmaları istenir. bir PowerPoint sunumu yardımı ile öğretmen adaylarına aktarılır. . 8 19 Kasım 2009 • Galileo’nun hayatı ve çalışmaları. bir PowerPoint sunumu yardımı ile öğretmen adaylarına aktarılır. Burada özelikle Galileo’nun çalışmalarında kullandığı bilimsel süreç becerilerinin neler olduğu ve bu süreç becerilerini nasıl kullandığı konularına da vurgu yapılır. Burada özelikle Mendel’in çalışmalarında kullandığı bilimsel süreç becerilerinin neler olduğu ve bu süreç becerilerini nasıl kullandığı konularına da vurgu yapılır. • Mendel’in ve Darwin’in çalışmalarının birbirlerinin üzerindeki önemi üzerinde durulur. ÖDEV–3: TÜBİTAKGalileo ve Newton’un Evreni kitabından Galileo bölümünün incelenmesi istenir. • Öğretmen adaylarından okudukları kitaptan ve eğer varsa ön bilgilerinden hareketle Galileo’yu belirlenen özelliklere göre anlatmaları istenir. • 7 12 Kasım 2009 Mendel’in hayatı ve çalışmaları.

.Tablo1’in devamı ÖDEV–4: • Digital KÜLTÜR. izlettirilir ve öğretmen adaylarına belgesel ile ilgili sorular sorulur. 11 10 Aralık 2009 Ders yok.Galileo belgeseli TÜBİTAKGalileo ve Newton’un Evreni kitabından Newton bölümünün incelenmesi istenir • Öğretmen adaylarından okudukları kitaptan ve eğer varsa ön bilgilerinden hareketle Newton’u belirlenen özelliklere göre anlatmaları istenir. bir PowerPoint sunumu yardımı ile öğretmen adaylarına aktarılır. Burada özelikle Newton’un çalışmalarında kullandığı bilimsel süreç becerilerinin neler olduğu ve bu süreç becerilerini nasıl kullandığı konularına da vurgu yapılır. Buradaki amaç 9 26 Kasım 2009 öğretmen adaylarına Galileo’nun çalışmalarını yaparken nasıl bir çalışma yöntemi izlediğini göstermek. böylece derste anlatılanları da pekiştirmektir. 10 03 Aralık 2009 • Newton’un hayatı ve çalışmaları.

2001. Bunlar. Koyre. 2004. Koyre. Ronan. 2001. Bixby. • Çıkarım Yapma: Basit sarkaç deneyi. 2006. • “Sizce bilimsel teori nedir?”. Penrose. Tablo 1 incelendiğinde araştırmamızın konusu dahilinde belirlenen bilim insanlarının belirli özellikleri üzerinde ders süreci boyunca durulduğu görülmektedir. 13 24 Aralık 2009 14 31 Aralık 2009 • Çalışmanın araştırma soruları doğrultusunda son görüşmeler yapılır. 2002. 2006. düşme teorilerinin keşfine yönelik deneyler ve astronomi (Yıldırım. Ashall. 2006. Bixby. 2004. Bilişsel Boyut: • Bilimsel Gözlem: Basit sarkaç deneyi ve astronomi (Yıldırım. Buna göre: a. Penrose. 2005. 2004 ). “Sizce bilimsel yasa nedir?” ve “Bilimsel teori ile Bilimsel yasa kavramları arasında bir ilişki var mıdır?” şeklindeki açık uçlu soruları son-test olarak öğretmen adaylarına yöneltilir. 2002. 2004). Ronan.Tablo1’in devamı • Bütün haftalar boyunca yapılan çalışmalar özet şeklinde tekrar edilir. sarkaç yasasının keşfi. Galileo Galilei Galileo Galilei anlatılırken 3 önemli çalışması üzerinde durulmuştur. Bu noktadan itibaren ise bu özelliklerin ya da diğer bir deyişle tipik karakter özelliklerinin neler olduğu konusu üzerinde durulmuştur. Yıldırım. Yıldırım. Ashall. 2005. düşme teorilerinin keşfi ve astronomide çığır açan çalışmalarıdır. 2006. .

2006. düşme teorilerinin keşfine yönelik deneyler (Yıldırım. 2001. Penrose. Ronan. 2005. 2006. Bixby. 2002. 2004. 2001. Ronan. Penrose. Penrose. 2001. Penrose. 2004). Ashall. 2006. 2004). 2004. Yıldırım. 2002. 2004. 2004. 2006. 2006. Ashall. 2004. Penrose. 2004). 2004). Bixby. 2005. Ronan. 2005. Penrose. Ashall. Koyre. 2006. Ronan. 2006. Bixby. 2004). 2006. Bixby. Ronan. 2002. eleştiri ve yorumlara açıklık (Yıldırım. Ashall. 2006. 2005. Ashall. Penrose. Penrose. Bixby. • Veri İşleme ve Model Oluşturma: Basit sarkaç deneyi. Yıldırım. Ashall. Ashall. • Ölçüm Yapma: Basit sarkaç deneyi ve düşme teorilerinin keşfine yönelik deneyler (Yıldırım. Koyre. 2002. Koyre. • Verileri Kaydetme: Basit sarkaç deneyi. 2005. 2001. 2006. 2001. 2006. Ronan. düşme teorilerinin keşfine yönelik deneyler ve astronomi (Yıldırım. Koyre. 2002. 2006. düşme teorilerinin keşfine yönelik deneyler ve astronomi (Yıldırım. • Bilgi ve Veri Toplama: Basit sarkaç deneyi. 2002. 2006. Ashall. 2005. Ronan. 2004. 2001. 2005. 2004). Bixby. Ashall. Duyuşsal Boyut: • Ulaştığı Bilgileri Toplum Yararına Kullanabilme: Basit sarkacı nabız ölçüm aleti olarak geliştirmesi (Yıldırım. • Bilimsel Etik: Çalışmalarını diğer insanlara açık tutması. Koyre. Yıldırım. Ronan. Bixby. 2006. 2004. 2001. 2002. Yıldırım. 2004. Bixby. 2006. Yıldırım. . 2004). Bixby. 2005. Penrose. Koyre. 2001. Ronan. 2002. 2004. Koyre.• Değişkenleri Belirleme: Basit sarkaç deneyi ve düşme teorilerinin keşfine yönelik deneyler (Yıldırım. 2002. 2006. 2006. Yıldırım. • Deney Tasarlama: Basit sarkaç deneyi ve düşme teorilerinin keşfine yönelik deneyler (Yıldırım. Koyre. Yıldırım. Yıldırım. 2006. Koyre. 2004). • Bilimsel Teori ve Yasa Oluşturma: Basit sarkaç yasası ve düşme teorileri (Yıldırım. 2004). Yıldırım. 2001. 2005.

Ashall. Ronan. Ashall. Yıldırım. (Yıldırım. Bixby. Bixby. Ashall. Penrose. Yıldırım. 2001. 2005. 2006. . 2005. 2004). 2002. • Değişkenleri Belirleme: Optik alanındaki çalışmaları (Yıldırım. 2004. Ashall. 2004). Bixby. Yıldırım. 2006. kütle çekim teorisi ve optik alanındaki çalışmalardır. 2005. 2002. Isaac Newton Isaac Newton anlatılırken 2 önemli çalışması üzerinde durulmuştur. 2006. 2002. Ronan. Bilişsel Boyut: • Bilimsel Gözlem: Kütle çekim ve optik alanındaki çalışmaları (Yıldırım. Penrose. Ashall. Penrose. Müzik ve sanata ilgi(Yıldırım. Yıldırım. Bunlar. 2004. 2004). 2005. 2004. 2006. Bixby. Yıldırım. Koyre. 2002. 2006. 2006. • Ölçüm Yapma: Optik alanındaki çalışmaları (Yıldırım. 2004. Ronan. Bixby. Penrose. Yıldırım. 2004. 2001. • Deney Tasarlama: Penrose. Yıldırım. Penrose. 2001. 2004). Ashall. 2006. 2006. Ronan. Ronan.Sosyal Boyut: • • • Öğrenmeye karşı istek (Yıldırım. 2006. 2002. 2002. 2004. Penrose. Ronan. Yıldırım. Koyre. Ronan. 2004). 2001. 2005. 2006. Ashall. 2002. 2004). 2004. Koyre. 2001. 2004). Koyre. 2006. 2004. Bixby. • Çıkarım Yapma: Kütle çekim ve optik alanındaki çalışmaları (Yıldırım. b. Koyre. 2005. 2006. 2006. 2005. Optik alanındaki çalışmaları (Yıldırım. 2006. Koyre. Koyre. 2001. Bixby. 2004). Penrose. Ashall. 2001. Bixby. 2001. 2006. Çalışmalarını her ortamda yapabilme ( Pisa Kulesi Katedral) 2002. 2005. Ronan. 2006. Koyre.

Yıldırım. Yıldırım. • • Oyuncak yapımına istek(Yıldırım. 2006. 2004. 2006. 2004. 2006. 2001. 2006. 2004). Bixby. Ronan. 2004. 2004). Yıldırım. 2002. 2005. 2006. 2004). Koyre.• Bilgi ve Veri Toplama: Kütle çekim ve optik alanındaki çalışmaları (Yıldırım. 2006. Ashall. Koyre. eleştiri ve yorumlara açıklık(Yıldırım. Ashall. Ashall. c. 2004). Yıldırım. Bixby. Bixby. Bixby. Charles Robert Darwin: . 2005. 2002. Bixby. Sosyal Boyut: • • Öğrenmeye karşı istek (Yıldırım. Koyre. 2001. 2004). Ashall. 2004. 2001. 2006. Koyre. Ashall. 2006. 2002. 2001. 2001. Penrose. 2001. Penrose. • Bilimsel Teori ve Yasa Oluşturma: Kütle çekim (Yıldırım. Penrose. Bixby. 2004). 2006. 2005. 2002. Duyuşsal Boyut: • Ulaştığı Bilgileri Toplum Yararına Kullanabilme: Aynalı teleskobu geliştirme (Yıldırım. 2002. Yıldırım. 2004. Bixby. Ashall. Ronan. 2006. Koyre. 2005. Bixby. Koyre. 2004). • Bilimsel Etik: Çalışmalarını diğer insanlara açık tutması. 2005. Yıldırım. Yıldırım. 2002. 2006. Ronan. Ashall. 2001. 2005. 2004. Ronan. Ashall. • Verileri Kaydetme: Kütle çekim ve optik alanındaki çalışmaları (Yıldırım. Ronan. 2006. 2006. 2001. 2004. Penrose. 2005. Koyre. Çalışmalarını her ortamda yapabilme (doğada) (Yıldırım. 2004). Akranlarıyla oyun oynama isteksizliği. Penrose. Penrose. 2006. Ronan. 2006. Koyre. Ronan. Ronan. 2002. 2005. 2004. Penrose. 2006. 2002. Yıldırım. Penrose.

2006.Charles Robert Darwin anlatılırken 1 önemli çalışması üzerinde durulmuştur. 2001. Memili. 2005. Karşılaştırma ve sınıflama: Böcekler. O da evrim teorisidir. Çıkarım Yapma: Doğal seleksiyon ve evrim teorisi (Yıldırım. Ronan. 2004). Bilişsel Boyut: • • • Bilimsel Gözlem: Galapagos süreci (Yıldırım. 2006. 2004. 2004. 2006. Koyre. Yıldırım. • • Verileri Kaydetme: Gözlem defterleri ve resimler (Yıldırım. Koyre. Koyre. Yıldırım. kuş ve fosil koleksiyonu ve gözlem defterleri (Yıldırım. . Memili. 2001. Galapagos kaplumbağaları ve İspinoz kuşları (Yıldırım. 2006. 2005. 2004). Koyre. 2006. Memili. Ronan. Memili. 2001. 2005. Ronan. 2004). 2001. 2004). Koyre. Yıldırım. Koyre. 2005. Memili. 2004). Ronan. 2004. Yıldırım. 2004. 2004. Yıldırım. 2004). Ronan. 2001. Bilimsel Teori ve Yasa Oluşturma: Evrim teorisi (Yıldırım. Yıldırım. 2005. 2005. Ronan. 2004. 2006. Memili. • Bilgi ve Veri Toplama: Böcek. 2001.

Ronan. 2001. 2004. Gregor Mendel Gregor Mendel anlatılırken 1 önemli çalışması üzerinde durulmuştur. Yıldırım. 2001. Koyre. d. 2006. Yıldırım. Yıldırım. 2001. 2005. Memili. 2004). 2006. Ronan. 2005. 2004). 2001. O da kalıtım yasaları üzerine çalışmasıdır. Değişkenleri Belirleme: Değişik bezelyeler üzerindeki çalışmaları (Yıldırım. Ronan. Memili. Memili. 2006. • Müzik ve sanata ilgi (Yıldırım. 2005. Yıldırım. 2001. 2006. 2005. Ronan. 2004. . 2004). Koyre. Sosyal Boyut: • Öğrenmeye karşı istek (Yıldırım. • • Çıkarım Yapma: Kalıtım konusundaki çıkarımları (Yıldırım. • Irkçılığa karşı tutumu (Yıldırım. 2005. Ronan.Duyuşsal Boyut: • Bilimsel Etik: Çalışmalarını diğer insanlara açık tutması. Memili. 2004. Yıldırım. 2004). 2004). Yıldırım. Koyre. Ronan. 2001. Ronan. 2005. Koyre. Yıldırım. Bilişsel Boyut: • Bilimsel Gözlem: 8 yıl boyunca yetiştirdiği bezelyeleri çaprazlayarak yeni yetişen kuşaklarda nasıl farklılıklar olduğunu gözlemlemesi (Yıldırım. • Çalışmalarını her ortamda yapabilme ( Galapagos adaları ve evi) (Yıldırım. 2004). Koyre. 2001. 2004. 2005. 2004. Ronan. 2001. eleştiri ve yorumlara açıklık Yıldırım. 2004). Koyre. Memili. 2006. Koyre. 2006. 2006. 2006. 2004). Yıldırım. Koyre. 2005.

2004). 2001. Yıldırım. 2006. Yıldırım. 2005. Koyre. 2006. 2004). 2004). VERİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ Bireysel görüşmeler sırasında kamera kaydı altına alınan veriler moda mod bir şekilde ve her bir öğretmen adayına numara verilerek yazılı ortama aktarılmıştır. 2005. Duyuşsal Boyut: • Bilimsel Etik: Çalışmalarını diğer insanlara açık tutması. Yıldırım. 2006. Verileri Kaydetme: Bitkiler üzerinde çalışmalar (Yıldırım. 2006. eleştiri ve yorumlara açıklık (Yıldırım. 2006. 2004). 2005. Ronan. bu analiz türünün elde edilen verilerin derinlemesine . 2004). İçerik analizinin seçilmesinin temel nedeni. 2004). 2001. Koyre. Ronan. Koyre. Yıldırım. Ronan. 2005. 2001. 2006. 2005. 2006. Koyre.• • • • • Deney Tasarlama: Bezelyeler ve diğer bitki türleri üzerindeki çalışmaları (Yıldırım. Ronan. Ronan. Koyre. Çalışmalarını her ortamda yapabilme (Manastırın bahçesinde) Öğretmenliğe karşı ilgi Yıldırım. 2006. 2005. 2004). 2001. 2001. Sosyal Boyut: • • • Öğrenmeye karşı istek (Yıldırım. Bilgi ve Veri Toplama: Bitkiler üzerinde çalışmalar (Yıldırım. 2001. 3. 2004). Ronan. Bilimsel Teori ve Yasa Oluşturma: Kalıtım teorisi (Yıldırım. (Yıldırım. Ronan. Yıldırım. Ölçüm Yapma: Çekiniklik ve baskınlık özelliklerinin belirlenmesi (Yıldırım. Ronan. Koyre. Koyre. 2005. Koyre. Bu noktada bireysel görüşmelerden ve açık uçlu sorular sonucu elde edilen veriler nitel araştırma yöntemi içerisinde yer alan içerik analizine tabi tutulmuştur. 2001. Yıldırım. 2005. 2005. Ayrıca açık uçlu sorulardan elde edilen veriler de aynı şekilde yazılı ortama aktarılmıştır. Yıldırım. Ronan. 2001. 2006. Yıldırım. Koyre. 2004). 2001. Yıldırım.

2002: 153): Şekil 2: Tipolojik Analizin Basamakları 1. 2002). Bununla birlikte içerik analiz tekniklerinden tipolojik analiz tekniği kullanılmıştır (Hatch. verileri genel çerçevede açıklayabilecek şekilde. ilişkiler ve temalar aranır. Bu analiz tekniğinin seçilmesinin en önemli sebebi ise ilk ve son görüşmeleri karşılaştırma olanağını bize sunmasıdır (Hatch. Basamak Analiz edilecek olan kavramlar belirlenir. Tipolojik analizin basamakları şu şekildedir (Hatch. Basamak Veriler okunur. Daha sonra kendi içerisinde anlamlı bütünler oluşturan kodlar. ana fikirler özet bir şekilde kaydedilir. yani temalaştırılmıştır. Veriler okunur. bir üst kategoride birleştirilmiştir. belirlenmiş olan örüntülere göre sözcükler kodlanır ve bu sözcüklerin çoğunlukla hangi örüntülerle uygun olduğu kaydedilir. 2002: 152–161).incelenmesine olanak sağlamasıdır ve içerik analizi yöntemiyle veriler şu şekilde analiz edilmiştir: Yazılı ortama aktarılan veriler içerisinde anlamlı ve tutarlılık gösteren bölümler araştırmacı tarafından isimlendirilmiştir yani kodlanmıştır. . 2. Kavramlar arasında örüntüler. Burada seçilen analiz yöntemine (tipolojik analiz) uygun olarak “daha önceden belirlenmiş kavramlara göre yapılan kodlama” türü seçilmiştir. Basamak Kavramlara göre bu sözcükler taranır. 3. kavramlarla ilgili olan sözcükler işaretlenir.

doğru. Basamak Örüntülerin verilerle desteklenip desteklenmediğine karar verilir ve örüntülere örnek olmayan veriler araştırılır. doğru hipotez. . 3. “Sizce bilimsel teori nedir?”.1. “Sizce bilimsel yasa nedir?” ve “Bilimsel teori ile Bilimsel yasa kavramları arasında bir ilişki var mıdır?” Açık Uçlu Sorularına Yönelik Oluşturulan Kod ve Tema Listesi a. Ön-Test Sonuçları İçin 1. ispatlanmak. Teori Sorusu İçin Oluşturulan Kod Listesi: Kanıtlamak. doğrulanmış. kesin. kanıtlanmak. herkes tarafından kabul edilen. Kodların Temalaştırılması: Bilimsellik Doğrulanabilirlik : Bilim. bilimsel : Doğrulanmış. 5. yanlışlanmış. bilim. Kod Ve Tema Listesi A. bilimsel.4. Basamak Örüntüler genelleme yapılarak tek bir cümlede yazılır ve genellemeyi destekleyen veriler metin içinden seçilir. yanlışlanmış.

dönüşmek. herkes tarafından kabul edilen b. Teori ve Yasa Arasındaki İlişkiye Yönelik Soru İçin Oluşturulan Kod Listesi: Kanıt. bilimsel. doğru. kesin. evrensel. doğrulanmış. kanıtlanmak. ispatlanmış : Bilim. Yasa Sorusu İçin Oluşturulan Kod Listesi: Kanıt. yasa olmak. kanıtlanmak. ispatlanmak : Kesin.Hipotez Kanıtlanabilirlik Kesinlik : Hipotez : Kanıtlamak. evrensel Kodların Temalaştırılması: Bilimsellik Doğrulanabilirlik Evrensel edilen Kanıtlanabilirlik Kesinlik : Kanıt. bilim. tüm bilim adamlarınca kabul edilen. bilim. değişmek. kanıtlanmak. doğrulanmış. doğrulanmış : Dönüşmek. kanıtlamak. herkes tarafından kabul edilen. kanıtlamak. kanıtlamak. Kodların Temalaştırılması: Bilimsellik Doğrulanabilirlik Dönüşebilirlik Evrensel edilen Kanıtlanabilirlik : Kanıt. kanıtlanmak. kanıtlanmak : Kesin : Bilim. bilimsel : Doğru. tüm bilim adamlarınca kabul c. doğrulanmış. değişmek. bilimsel. doğru. yanlışlanamayan. tüm bilim adamlarınca kabul edilen. herkes tarafından kabul edilen. kanıtlamak. tüm bilim adamlarınca kabul . yasa olmak : Evrensellik Kabul Edilebilirlik : Herkes tarafından kabul edilen. yanlışlanamayan : Evrensel Kabul Edilebilirlik : Herkes tarafından kabul edilen. bilimsel : Doğru. ispatlanmış.

yöntem : Doğa. egemen. kesin. hizmet. çözüm. hükmetmek. kanun. sorun. insan. yıkılmak. teori. anlamlı : Araştırma. doğa. ürün. uğraşı. yararlı. teknoloji Kodların Temalaştırılması: . gerçek. ortaya çıkan. deneme-yanılma. anlamlı. yararlı : İnsan. deney. Kodların Temalaştırılması: Anlama Araştırma Bilgi Bilimsel süreç becerileri Doğa Egemen olma Faydacılık İnsan Kanıtlanabilirlik Merak Problem Ürün : Anlama. çalışma. anlamlandırma. çalışma. çaba. hükmetmek. fayda. uygulama. insanoğlu. teori. evren. kolaylaştırma. gözlem. uğraşı. kesin. Ön Görüşmelere Yönelik Oluşturulan Kod ve Tema Listesi a) Sizce bilim nedir? Açıklar mısınız? Sorusuna İlişkin Oluşturulan Kod Listesi: anlama. yasa. evrensel. kontrol altına alma. kolaylaştırma. geçerlilik. inceleme. bilme. bulma b) Bilim ilerleyici midir? Yanıtınız evetse nasıl. bilgi. araştırma. inceleme. kanun. anlamlandırma. ihtiyaç. bilme. eski bilgi. geçerli. gerçek. kontrol altına alma : Fayda. insanoğlu : Geçerli. bilgi. sonuç. yasa. gözlem. sürekli. hizmet. olay. üretim. sonuç. kesin. doğru. problem. olay : Ürün. genel-geçer. ortaya çıkan. yöntem. evren : Egemen. birikmek. doğru : Merak : Problem. üretim. deney. hayırsa neden? Sorusuna İlişkin Oluşturulan Kod Listesi: Araştırma. bulma. yasa : Deney. gelişmek. gözlem. merak. yanlış. ihtiyaç. değişmek. kanıtlanmış. doğru. çaba : Bilgi. sorun. yöntem. eski bilgi. insanlık. teori. insanlık.2. buluş. kanıtlanmış. kabul edilmiş. çözüm. genel-geçer.

: Teknoloji c) Bilimsel bilgi nedir? Bilimsel bilgiye nasıl ulaşılır? Sorusuna İlişkin Oluşturulan Kod Listesi: bilgi. sonuç. deneme-yanılma. yöntem. uygulama. evrensel. genel. soru tipleri. değişmek. anket. şüphe. eski bilgi. eleştirme. bulgu. çözüm : Alet. sanat. bilgiler bütünü. düşünme. üretme. çözüm. doğru. sürekli : Ürün. değişmez. sürekli : Evrensel. kesin. genel. gözlem. gelişmek. çaba. bakış açısı. : Birikmek. göreceli. doğru. yasa : Deney.Araştırma Bilgi Bilimsel süreç becerileri buluş İlerleyicilik Kanıtlanabilirlik yıkılmak Teknoloji : Araştırma : Bilgi. alet. . din…) arasında fark var mıdır? Varsa nasıl? Yoksa neden? Sorusuna İlişkin Oluşturulan Kod Listesi: Değiştirilebilir. hipotez : Deney. sorgulama. süreç. deney. problem. geçerli. kanıtlanmış. doğru. genel-geçer. bulgu. düşünme. kabul edilmiş. laboratuvar. sürekli Kodların Temalaştırılması: Araç-gereç Araştırma Bilgi Bilimsel süreç becerileri Kanıtlanabilirlik Problem Sorgulama tipleri Süreç Ürün : Süreç. yöntem : Değişmez. geçerli. evrensel. geçerlilik. bilgiler bütünü. uğraşı : Bilgi. ürün. inanç. genel-geçer. anket. ilerler. gözlem. yanlış. soru gerçek. sorgulama. çaba. kesin. üretme. ispatlanmak. gerçek. : Problem. ispatlanmak. gözlem. sorun : Bakış açısı. kanıtlanmış. hipotez. değişmez. yöntem. uğraşı. şüphe. araştırma. değişebilir. sonuç. kişiye göre. kesin d) Bilimsel bilgi ile diğer bilgi türleri (felsefe. eleştirme. teori. dönüşebilir. sorun. laboratuvar : Araştırma.

geçerlilik. kuram. deneme-yanılma. kanıt : Araştırma. ulaşmak. : Nesnel. yorumlanamaz. doğrulama. sorgulanabilir. eleştirel. çözüm. kanıtlanmış. çalışma. bulmak. sorgulanamaz. gözlem. kanıtlanmak . evrensel. eleştirme. çalışma. kuram : Gözlem. bilgi Kodların Temalaştırılması: Araştırma Bilgi Faydacılık İnsan Kanıtlanabilirlik : Araştırma. insanlık. subjektif. araştırmak. evrensel. kanıtlanmak. inceleme. bilgi. çaba. kanun. veri. inanç. değişebilir. kanun. yaşam. sorgulanabilir. düşünme. nesnel. doğru. geçerli. sorgulanamaz. kişiseli öznel. objektif : Göreceli. deney. yorumlanamaz. değişmez. antitez. şüphe. doğru. kanıt. merak. antitez. gerçek. yardım etme : İnsan. genel-geçer. kesin. merak etmek. hayat. çaba. insan. rahat. doğrulama. kişiye göre. eleştirilemez. yardım etme. inceleme : Bilgi. tez. rahat. ispatlanmış. hizmet. ürün. dönüşebilir. hayat : Doğru. ilerler : Dogmatik. araştırma. faydalı. gerçek. kanıtlanmış. meraklı. Araştırma. inceleme. inceleme : Bilgi : Faydalı. hizmet. subjektif. ortaya koymak. dogmatik. deneme-yanılma. sorgulama. bulmak. yaşam. tez. geçerli. insanlık. araştırmak. eleştirilemez Kanıtlanabilirlik Nesnellik Öznellik olasılık e) Bilim insanının görevi nedir? Sorusuna İlişkin Oluşturulan Kod Listesi: : Doğru. geçerlilik.kişiseli öznel. yöntem. kesin. yararlı. ispatlanmış. olasılık. yöntem : Değiştirilebilir. yararlı. objektif Kodların Temalaştırılması: Araştırma Bilgi Bilimsel süreç becerileri Değişebilirlik Dogmatik eleştirel. genel-geçer.

düşünme. öznel olmayan. ortaya koymak. inceleyen. . eleştirel. profesör. araştırmayı seven. şüphe. insan. kanıtlanmış. neden ve nasıl soruları soran. yararlı. kesin. meraklı. nesnel. merak etmek. makale. gözlem. veri. merak. objektif. keşfetmek.Merak Sorgulama Ürün : Merak. şüphe : Sorgulama. insanlık. tarafsız. düşünme. sorgulayıcı. hizmet. yöntem. toplum. ürün. eleştirme : Çözüm. keşfeden. genel-geçer. deney. doğru. araştırmacı. ön yargılı olmayan. çalışkan. ulaşmak f) Bilim insanının özellikleri nelerdir? Bilim insanının özelliklerini hangi sözcüklerle tanımlarsınız? Sorusuna İlişkin Oluşturulan Kod Listesi: Eleştirici. üniversite. kanıtlayıcı.

nasıl sorusu. bilimsel bilgi : Fiziksel evren. yöntem. olgusal Kodların Temalaştırılması: Açıklayıcı Bilimsel Bilgi Fiziksel Evren Hipotez : Açıklayıcı. Son-Test Sonuçları İçin 1. tarafsız. “Sizce bilimsel teori nedir?”. neden sorusu. bilimsel bilgi. kesin. neden ve nasıl soruları soran. olgusal evren. açıklayan. B. “Sizce bilimsel yasa nedir?” ve “Bilimsel teori ile Bilimsel yasa kavramları arasında bir ilişki var mıdır?” Açık Uçlu Sorularına Yönelik Oluşturulan Kod ve Tema Listesi a. gözlem. açıklayan : Bilgi. şüphe : Objektif. olgusal evren. ön yargılı olmayan. çalışkan. insanlık : kanıtlayıcı. genel-geçer : Merak. üniversite : Eleştirici. bilgi. toplum. doğada : Hipotez . kanıtlanmış. açıklayıcı. düşünme Üniversite : Makale. yararlı : İnsan. doğru. doğada. öznel olmayan. olgu. inceleyen.Kodların Temalaştırılması: Araştırmacı keşfeden Bilimsel süreç becerileri : Deney. Teori Sorusu İçin Oluşturulan Kod Listesi: Fiziksel evren. eleştirel. araştırmayı seven. : Hizmet. : Araştırmacı. hipotez. keşfetmek Faydacılık İnsan Kanıtlanabilirlik Merak Objektiflik nesnel Sorgulayıcı sorgulayıcı. profesör.

yasaya dönüşme. dönüşme. açıklama türü. çalışma. anlamlandırma. seçici. bilimsel bilgi : Fiziksel evren. açıklama türü. olgusal evren. çaba. dönüşme. hiyerarşi : İspatlanmak. model oluşturma. doğa. mantıksallık. olgusal b. açıklama tipi Kodların Temalaştırılması: Açıklama Tipi Betimleyicilik Bilimsel Bilgi Fiziksel Evren Neden Sorusu : Açıklama tipi : Betimleyen : Bilgi. yasalaşma. doğa : Neden sorusu c. yasaya dönüşme : Alt-üst ilişkisi.Neden/Nasıl Sorusu : Nasıl sorusu. doğa. neden sorusu Olgu : Olgu. tanımının yapılması zordur . olgusal evren. gözlem. Son Görüşmelere Yönelik Oluşturulan Kod ve Tema Listesi a) Sizce bilim nedir? Açıklar mısınız? Sorusuna İlişkin Oluşturulan Kod Listesi: Anlama. uğraşı. anlamlı. açıklama tipi. objektiflik. açıklama tipi : Hiyerarşi. inceleme. araştırma. neden sorusu. evren. kanıtlanmak 2. betimleyen. yasalaşma. çevre. tanımı yapılamaz. kavrama. sınıflandırma. dış dünya. deney. kanıtlanmak Kodların Temalaştırılması: Açıklama Tipi Dönüşebilirlik Hiyerarşi Kanıtlanabilirlik : Açıklama türü. hiyerarşi. Yasa Sorusu İçin Oluşturulan Kod Listesi: Fiziksel evren. Teori ve Yasa Arasındaki İlişkiye Yönelik Soru İçin Oluşturulan Kod Listesi: Alt-üst ilişkisi. olgusal. bilgi. ispatlanmak. eleştirel. bilimsel bilgi.

ispat. inceleme. dış dünya : Tanımı yapılamaz. tanımının yapılması zordur Bilimi niteleyen özellikler : Objektiflik. çaba. hipotez.Kodların Temalaştırılması: Anlama Araştırma Bilimsel süreç becerileri Fiziksel evren Tanımı Yapılamaz : Anlama. anlamlandırma. yaratıcı. çıkarım Bilimsel bilginin özellikleri : Değişebilir. gözlem. seçici. inceleme : Teori. ilerleyicilik. yenilenir : Kanıt. problem. sınıflandırma. gözlem. yenilenir. teori. deney. çıkarım . araştırma. gözlem. değişim. değiştirmek. kanıtlamak : Teknoloji c) Bilimsel bilgi nedir? Bilimsel bilgiye nasıl ulaşılır? Sorusuna İlişkin Oluşturulan Kod Listesi: Değişebilir. evren. kanun. teori. uğraşı : Deney. yeni bilgi. çıkarım Kodların Temalaştırılması: Araştırma Bilgi Bilimsel Süreç Becerileri : Araştırma. bilgi. yaratıcı. değiştirmek. hipotez : Problem. öznel. yasa : Deney. ilerleyicilik. gözlem. eleştirel b) Bilim ilerleyici midir? Yanıtınız evetse nasıl. yasa. araştırma : Bilgi. öznel. teori. model oluşturma : Doğa. çaba. kavrama : Araştırma. deney. çaba. deney. inceleme. çıkarım. çalışma. çalışma. çalışma. gözlem. araştırma. olgusal. kontrollü deney : Değişim. uğraşı. eski bilgi. uğraşı. ön bilgi. anlamlı. kontrollü deney Kodların Temalaştırılması: Araştırma Bilgi Bilimsel süreç becerileri İlerleyicilik Kanıtlanabilirlik Teknoloji : Çalışma. hayırsa neden? Sorusuna İlişkin Oluşturulan Kod Listesi: Çalışma. ön bilgi. mantıksallık. kanun. yeni bilgi. eski bilgi. çevre.

yansız. yanlı. dünya : Çalışmak. önermeler : Deney. göreceli. yanlı. dogmatik. eleştiren. değişebilir. kanun. çevre. teori. paylaşımcı. fikir f) Bilim insanının özellikleri nelerdir? Bilim insanının özelliklerini hangi sözcüklerle tanımlarsınız? Sorusuna İlişkin Oluşturulan Kod Listesi: sorgulayan. çevre. evren. kanun. doğal çevre. doğa. sınıflandırma. sınıflandırma. önermeler. tarafsız. bizden biri. doğal çevre. fikir alışverişleri Kodların Temalaştırılması: Araştırma Bilgi Bilimsel süreç becerileri alışverişleri Fiziksel Evren : Doğa. göreceli Sorusuna İlişkin Oluşturulan Kod Listesi: : Çalışma. gözlem. incelemek. hipotez. incelemek. dünya. eleştirilemez. sınıflandırma : Sorgulanamaz. değişebilir. evren. eleştirilebilir. sınıflandırma. eleştirilebilir. deney. şüpheci. karşı gelinemez. gözlem. çabalamak. model oluşturma. sanat. çaba Kodların Temalaştırılması: Araştırma Bilimsel süreç becerileri Dogmatiklik gelinemez. deney. dürüstlük. üretmek : Teori. karşı e) Bilim insanının görevi nedir? Çalışmak. hipotez. sosyal. objektif. model oluşturma. araştıran. deney. üretmek.d) Bilimsel bilgi ile diğer bilgi türleri (felsefe. gözlem. meraklı. normal insan . nesnel. din…) arasında fark var mıdır? Varsa nasıl? Yoksa neden? Sorusuna İlişkin Oluşturulan Kod Listesi: Sorgulanamaz. çaba : Gözlem. kişiye göre. eleştirilemez. çalışma. dogmatik Öznellik : Yansız. kişiye göre. çabalamak. nesnel. farklı bakış açıları.

tarafsız : Meraklı. paylaşımcı. farklı bakış açıları. eleştiren. normal insan : Sorgulayan. şüpheci. araştıran . objektif.Kodların Temalaştırılması: Etik Kişilik özellikleri Sorgulayıcılık : Dürüstlük. bizden biri. sosyal.

Tablo 3: Yasa nedir? sorusuna verilen yanıtlardan elde edilen sözcüklerin frekans ve yüzde değerleri ÖN-TEST KATEGORİLER F Kanıtlanabilirlik 31 Doğrulanabilirlik 26 Kesinlik 28 Bilimsellik 17 Kabul Edilebilirlik 23 Evrensel 27 % 91. öğretmen adaylarının bilimsel teori kavramını tanımlarken.1 76.7 85.3 70.Üçüncü Bölüm BULGULAR Tablo 2: Teori nedir? sorusuna verilen yanıtlardan elde edilen sözcüklerin frekans ve yüzde değerleri ÖN-TEST KATEGORİLER F Kanıtlanabilirlik 29 Doğrulanabilirlik 24 Kesinlik Hipotez Bilimsellik ------17 25 32 ------% 85.5 94.4 82.3 52. alanyazındaki kavram yanılgılarına paralel olarak teori kavramını kesinliği olmayan.1 ------SON-TEST KATEGORİLER F Fiziksel Evren 27 Açıklayıcı 30 Neden/Nasıl 26 Sorusu Hipotez 11 Bilimsel Bilgi 24 Olgu 17 % 79. bilimsel teorilerin açıklayıcı gücü üzerinde vurgu yapmış olmalarıdır ki. frekans ve yüzde değerlerini karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktadır.5 50 Tablo 2. Buna göre ön test sonuçları incelendiğinde öğretmen adayları.4 SON-TEST KATEGORİLER F Fiziksel Evren 22 Betimleyicilik 29 Neden Sorusu 19 Bilimsel Bilgi 11 Açıklama tipi 18 ------------- % 64.9 ------- .4 32. alanyazın ışığında düzeltildiği görülmektedir.8 32.3 50 67.6 79. bu durum alanyazındaki bilimsel teori kavramı tanımı ile de örtüşmektedir. ön test ve son testte bilimsel teori nedir sorusuna verdikleri yanıtlardan elde edilen verilerin. kanıtlanmamış veya doğrulanmamış bilimsel bir bilgi türü olarak tanımlamaktadır. öğretmen adaylarının.2 76. Son test sonuçları incelendiğinde ise öğretmen adaylarının ders süreci sonunda teori kavramına yönelik kavram yanılgılarının.5 50 73.2 55.2 70. Burada üzerinde durulması gereken en önemli nokta.4 88.

7 29. .4 70. öğretmen adaylarının. Buna göre ön test sonuçları incelendiğinde öğretmen adayları. Son test sonuçları incelendiğinde ise.Tablo 3. alanyazın ışığında düzeltildiği görülmektedir.4 ------------- Tablo 4. ön test ve son testte bilimsel teori ile bilimsel yasa kavramları arasında bir ilişki var mıdır sorusuna verdikleri yanıtlardan elde edilen verilerin.1 % 67. Tablo 4: Teori ile yasa arasındaki ilişkiye yönelik verilen yanıtlardan elde edilen sözcüklerin frekans ve yüzde değerleri ÖN-TEST KATEGORİLER F Kanıtlanabilirlik 33 Doğrulanabilirlik 21 Bilimsellik 10 Kabul Edilebilirlik 27 Evrensel 24 Dönüşebilirlik 32 SON-TEST KATEGORİLER F Hiyerarşi 23 Dönüşebilirlik 21 Açıklama Tipi 17 Kanıtlanabilirlik 26 ------------------------- % 97 61. Burada üzerinde durulması gereken en önemli nokta. frekans ve yüzde değerlerini karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktadır. Yine son test sonuçları incelendiğinde.4 79. bu durum alanyazındaki bilimsel yasa kavramı tanımı ile de örtüşmektedir. alanyazındaki kavram yanılgılarına paralel olarak bilimsel teori ile bilimsel yasa kavramı arasında hiyerarşik bir ilişkinin olduğunu düşünmektedirler. öğretmen adaylarının.7 50 76. doğrulandığında veya herkes tarafından kabul edildiğinde bilimsel yasaya dönüştüğünü düşünmektedirler. kanıtlanmış veya doğrulanmış bilimsel bir bilgi türü olarak tanımlamaktadır. alanyazın ışığında düzeltildiği görülmektedir. kanıtlandığında. Buna göre ön test sonuçları incelendiğinde öğretmen adayları. öğretmen adaylarının ders süreci sonunda bilimsel teori ile bilimsel yasa kavramları arasındaki ilişkiye yönelik kavram yanılgılarının. öğretmen adaylarının bilimsel yasa kavramını tanımlarken.5 94. farklı bilimsel bilgi türleri olduğunu anladıkları ve aralarında herhangi bir hiyerarşik ilişkinin olmadığını kavradıkları görülmektedir. alanyazındaki kavram yanılgılarına paralel olarak yasa kavramını kesinliği olan.6 61. ön test ve son testte bilimsel yasa nedir sorusuna verdikleri yanıtlardan elde edilen verilerin. frekans ve yüzde değerlerini karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktadır. Buna bağlı olarak öğretmen adayları bilimsel teorilerin. bilimsel teorilerin betimleyici gücü üzerinde vurgu yapmış olmalarıdır ki. öğretmen adaylarının bilimsel teori ile bilimsel yasa kavramlarının. Son test sonuçları incelendiğinde ise öğretmen adaylarının ders süreci sonunda yasa kavramına yönelik kavram yanılgılarının.

son testte ise kavram yanılgılarını nasıl düzelttiklerini görmekteyiz. teoriler yasalara dönüşürler… teoriler bilim adamlarınca kabul edilirse yasa olur.” “…teoriler yasalara dönüşmezler.Tablo 5: “Sizce bilimsel teori nedir?”.evrendeki olguların nasılını açıklayan bilimsel bilgilerdir. tablo 3 ve tablo 4’te yer alan matematiksel değerleri anlamlı hale getirmesi açısından önemli bir yere sahiptir. “Sizce bilimsel yasa nedir?” ve “Bilimsel teori ile Bilimsel yasa kavramları arasında bir ilişki var mıdır?” sorularına yönelik öğrencilerin yanıtlarından elde edilen verilerin örüntülere göre sınıflandırılması (Katılımcıların kategorilendirilmiş algıları) TEORİ ve YASA ARASINDAKİ İLİŞKİ “…teoriler bilimsel bilgiler sonucunda kanıtlanırsa yasa olur.” “….doğrulanmış hipotezlerdir fakat kesinliği tam anlamıyla kabul edilmemiş bilgilerdir.” “…fiziksel evrendeki olguların nedenini ve nasılını açıklayan…” “…fiziksel evrendeki olguları açıklayan hipotezlerdir…” “. bilimsel yasa ve bilimsel teori ile bilimsel yasa arasındaki ilişkiyi kendi sözcükleriyle ifade etmektedirler. tablo 2.” “… Doğruluğu kanıtlanmamış bilgidir.” “…fiziksel evrendeki olguların nedenini betimleyen açıklama tipleridir.” YASA “…doğruluğu kanıtlanmış bilgidir.” “…hiyerarşi yoktur.” SON TEST Tablo 5.” “…doğruluğu bütün bilim adamlarınca kabul edilmiş bilgidir.” “…teoriler ve yasalar farklı açıklama türleridir. Böylece öğretmen adaylarının ön testte kavram yanılgılarına nasıl düştüklerini.” ÖN-TEST “…fiziksel evrendeki olguların nedenini betimleyen bilimsel bilgilerdir...” TESTLER TEORİ “…doğrulanmış hipotezlerdir.” “…teoriler evrensel olursa yani herkes tarafından doğruluğu kabul edilirse yasa olur…” “…vardır. Çünkü tablo 5’te öğretmen adayları bilimsel teori.” “…tüm bilim adamlarınca kabul edilmemiştir.” “…teoriler bilim adamlarınca kabul edilir ve evrensel bir boyuta ulaşınca yasa olur.” “…teoriler kanıtlanınca yasa olmazlar. Tablo 6: Sizce bilim nedir? Açıklar mısınız? sorusuna verilen yanıtlardan elde edilen sözcüklerin frekans ve yüzde değerleri .

7 32. ön test ve son testte sizce bilim nedir. açıklar mısınız sorusuna verdikleri yanıtlardan elde edilen verilerin.6 14.6 17.3 29.3 32. Tablo 7: “Sizce bilim nedir? sorusuna yönelik öğrencilerin yanıtlarından elde edilen verilerin örüntülere göre sınıflandırılması (Katılımcıların kategorilendirilmiş algıları) ÖN-TEST KATEGORİLER ALINTILAR …insanlara daha iyi hizmet verebilmek için yaptıkları araştırmalardır… …Her şey insana hizmet için vardır… SON-TEST KATEGORİLER ALINTILAR “…araştırmalar sonucu fiziksel evreni anlamlandırmak için. öğretmen adaylarının. Son test sonuçları incelendiğinde ise öğretmen adaylarının ders süreci sonunda bilim kavramının tam bir tanımının yapılamayacağını ve tanımı yapılması gerekiyorsa bunun bilimi niteleyen özellikler yoluyla yapılabileceğini vurgulamışlardır.5 35.Tablo 6.4 32.7 17.2 61.3 ------------------------------------- karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktadır..7 29. antroposentrik bir şekilde insanlığa faydası olan ve ürünleri itibariyle insanı doğaya egemen kılan bir yaklaşımla tanımlamaktadırlar..6 SON-TEST KATEGORİLER F Anlama Araştırma Bilimsel Süreç Becerileri Bilimi Niteleyen Özellikler Fiziksel Evren Tanımı Yapılamaz ------------------------------------19 17 17 24 12 28 ------------------------------------- % 55.3 61. frekans ve yüzde değerlerini ÖN-TEST KATEGORİLER F Anlama Araştırma Bilgi Doğa Bilimsel Süreç Becerileri Ürün Faydacılık Egemen Olma Problem İnsan Kanıtlanabilirlik Merak 13 21 10 11 11 21 6 6 5 11 10 6 % 38.4 17.8 50 50 70. Buna göre ön test sonuçları incelendiğinde öğretmen adayları bilimi. “… çalışmalarla doğayı anlama çabasıdır…” Araştırma-Faydacılıkİnsan Anlama-Fiziksel Evren-Araştırma Tablo 7’nin devamı .2 82.

mantıksallık. …İnsan merakı sonucu ortaya çıkan… Ürün Bilimi Niteleyen Özellikler-Tanımı YapılamazBilimsel Süreç Becerileri “…bilimin tanımı yapılamaz. geçerliliği olan bilgilerdir… …bilim insanlarının kesin sonuçlar üreterek …Belirli yöntemler kullanarak probleme çözüm bulma sürecidir… ------- ------- Problem …bazı problemleri. ancak bilimi niteleyen özelliklere bakarsak mesela objektiflik.…bu çaba sonucunda ortaya koyduğu ürünlerdir. olgusaldır…deneye ve gözleme dayalı olması da objektif olmasını sağlar… Kanıtlanabilirlik …hani her zaman doğrulanan. sorunları ele alarak belirli yöntemler kullanarak açıklamaya çalışmasıdır… …anlama merakından ortaya çıkan… … doğayı anlama çabası… ------- ------- Anlama-MerakDoğa ------- ------- . mantıksaldır. seçicilik falan vardı…” “bilim tanımlanamaz… anacak eleştireldir.

hayırsa neden? sorusuna verilen yanıtlardan elde edilen sözcüklerin frekans ve yüzde değerleri . ------- ------- Bilimsel Süreç Becerileri ------… gözlem ve gözlem sonuçlarına bağlı olarak araştırma… ------- Tablo 7’de öğretmen adayları bilim kavramını kendi sözcükleriyle tanımlamaktadırlar..Tablo 7’nin devamı Egemen Olma …doğaya egemen olma isteğinden ortaya çıkan bir uğraşıdır diye biliyorum. …çabaya aman. doğaya hükmetme çabasıdır… ------- ------- Bilgi …geçmişteki bilgileri günümüze getiren. günümüzde geliştirip geleceğe aktaran bilgilerdir. …sonunda anlamlı bir bilgiye ulaşılan süreçtir… …deneye ve gözleme dayanan doğayı anlama çabasıdır.. Tablo 8: Bilim ilerleyici midir? Yanıtınız evetse nasıl.

.8 Teknoloji Bilimsel Süreç Becerileri Bilimsel Süreç Becerileri ÖN-TEST KATEGORİLER F Araştırma Bilgi İlerleyicilik Bilimsel Süreç Becerileri Kanıtlanabilirlik Teknoloji 8 15 21 6 14 4 % 23. AraştırmaKanıtlanabilirlikBilgi-İlerleyicilik …onun üzerinde araştırma yapıyoruz yani kesin bir bilgi yani o bilgi kesin bir bilgi olarak saysak… …teknolojinin gelişmesiyle insanların doğaya… Teknoloji …her zaman teknolojik olarak bilimsel olarak bu bilim ilerlemiştir.7 17.8 8 16 3 23. ön test ve son testte bilim ilerleyici midir yanıtınız evet ise nasıl hayır ise neden sorusuna verdikleri yanıtlardan elde edilen verilerin. öğretmen adaylarının. Buradaki temel fark ise ön testte öğretmen adaylarının bilimin karıştırmasıdır. ona göre uygulamalar yapılıyor. …Ya sonuçta hani deneyler var.7 SON-TEST bilim ilerler ki sonucu KATEGORİLER F % bu değişim için Araştırma Bilgi İlerleyicilik Bilimsel Süreç Becerileri Kanıtlanabilirlik Teknoloji .Tablo 8.1 61.5 44.1 11.6 41.05 8. hayırsa neden? sorusuna yönelik öğrencilerin yanıtlarından elde edilen verilerin örüntülere göre sınıflandırılması (Katılımcıların kategorilendirilmiş algıları) ilerleyiciliğini teknolojinin ilerleyiciliği ile ÖN-TEST KATEGORİLER ALINTILAR …araştırmamız gerekiyor çünkü çok fazla bilgi var sürekli ilerleme yapıyorlar.. …ben önce bilimi teknoloji ile aynı biliyordum ama anladım ki bilim ilerleyiciliğinin teknoloji ile çok da alakası yokmuş… “…deneyler ve gözlemler sonucu yapılan araştırmalarla bilimsel bilgi ilerler…” “…kontrollü deneyler 5 14.. SON-TEST KATEGORİLER ALINTILAR “…araştırmalar soncu bilimsel bilgiler değişebilir…” Araştırma. frekans ve yüzde değerlerini karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktadır. Tablo 9: Bilim ilerleyici midir? Yanıtınız evetse nasıl.5 47.7 önemlidir. Buna göre ön test ve son test sonuçları birlikte incelendiğinde öğretmen adaylarının bilimin ilerleyiciliğini açıklarken aynı kavramlara başvurdukları görülmektedir.Bilgiİlerleyicilik “…tüm uğraşılar bilimsel bilginin yenilenmesi daha ileri gitmesi için değil midir?..” 17 50 19 55. gözlemler var.

7 29. ÖN-TEST KATEGORİLER F Bilgi Ürün Bilimsel Süreç Becerileri Kanıtlanabilirlik Sorgulama Problem Araç-Gereç Araştırma Süreç 28 6 31 29 14 4 10 16 4 % 82. Son test sonuçları incelendiğinde ise öğretmen adaylarının ders süreci sonunda bilimsel bilgiyi tanımlarken bilimsel bilginin özelliklerini kullandıkları. frekans ve yüzde değerlerini karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktadır.6 91.1 85. bilimsel bilgi kavramını kanıtlanması gereken bir bilgi olarak tanımlarken. öğretmen adaylarının.05 11. bilimsel bilgiye nasıl ulaşılır sorusuna verdikleri yanıtlardan elde edilen verilerin.4 47. sorgulama süreçlerine ve bilimsel süreç becerilerine vurgu yapmışlardır.05 79.4 38. araştırmalar sonucu deneyler sonucu ulaştığı bilgilerdir… SON-TEST KATEGORİLER ALINTILAR Bilimsel Bilginin ÖzellikleriAraştırma-Bilgi “…araştırmalar sonucu değişebilen öznel ancak yaratıcılığı geniş bilgilerdir…” “…değişebilen ve .Tablo 9’da öğretmen adayları bilim ilerleyiciliği kavramını kendi sözcükleriyle tanımlamaktadırlar. Tablo 11: Bilimsel bilgi nedir? Bilimsel bilgiye nasıl ulaşılır? sorusuna yönelik öğrencilerin yanıtlarından elde edilen verilerin örüntülere göre sınıflandırılması (Katılımcıların kategorilendirilmiş algıları) ÖN-TEST KATEGORİLER ALINTILAR Bilgi –Bilimsel Süreç BecerileriAraç ve Gereç … bazı anketler sonucu da belki diyebiliriz.1 11.2 ------------------------------- Tablo 10: Bilimsel bilgi nedir? Bilimsel bilgiye nasıl ulaşılır? sorusuna verilen yanıtlardan elde edilen sözcüklerin frekans ve yüzde değerleri Tablo 10.5 47. bilimsel bilgiye ulaşmada araştırma. ön test ve son testte bilimsel bilgi nedir. ön testten farklı olarak da kanıtlanabilme zorunluluğuna vurgu yapmadıkları görülmektedir.7 SON-TEST KATEGORİLER F Bilimsel Bilginin Özellikleri Araştırma Bilimsel Süreç Becerileri Bilgi ------------------------------24 16 27 13 ------------------------------- % 70. Buna göre ön test sonuçları incelendiğinde öğretmen adayları.3 17.2 41.

… En ufak şeyleri bile eleştirebilme sorgulayabilme. aslında problem doğada zaten vardır. kanıtlarsan bilimsel bilgidir… KanıtlamaProblem-Süreç …problemleri açıklamaya çalışan kesin bilgiler üretme sürecidir. sonra gözlemler veya deneyler sonucu oluşturulur…” “…deneyler ve gözlemler sonucu oluşturulur…” SorgulamaAraştırma ------- ------- ------- Tablo 11’in devamı Tablo 11’de öğretmen adayları bilimsel bilgi kavramını ve bilimsel bilgiye nasıl ulaşılacağını kendi sözcükleriyle açıklamaktadırlar.Bilimsel bilgiye? Gözlem-deney. araştırma… … bu insanın araştırmalar soncunda şüphesi diyebilirim… … sorgulama sonucunda ortaya çıkan ürünler… Ürün … Deney gözlem yani belli bir çaba ürünü olarak yani a cart diye çıkan ortaya olay değildir yani bilimsel bilgi. ------Bilimsel Süreç Becerileri araştırmalar sonucu bir çıkarıma varılan bilgilerdir…” “…ortaya bir problem konur. . deneyler sonucu ulaşılır… … bunun doğruluğunu kanıtlamaya çalışırsın.

. Yani bilimsel bilginin kanıtlanması gereken bir bilgi türü olduğunu ve bu özelliğinden dolayı diğer bilgi türlerinden ayrıldığına vurgu yapmışlardır.7 SON-TEST KATEGORİLER F Dogmatiklik Öznellik Bilimsel Süreç Becerileri Araştırma ------------------------22 17 24 9 ------------------------- % 64. Buna göre ön test sonuçları incelendiğinde öğretmen adayları.5 20.4 17.6 11. din…) arasında fark var mıdır? Varsa nasıl? Yoksa neden? sorusuna verilen yanıtlardan elde edilen sözcüklerin frekans ve yüzde değerleri ÖN-TEST KATEGORİLER F Değişebilirlik Öznellik Bilimsel Süreç Becerileri Kanıtlanabilirlik Bilgi Dogmatik Nesnellik Araştırma 7 7 7 28 18 9 6 4 % 20. frekans ve yüzde değerlerini karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktadır.Tablo 12: Bilimsel bilgi ile diğer bilgi türleri (felsefe. Son test sonuçları incelendiğinde ise öğretmen adaylarının ders süreci sonunda bilimsel bilgi ile diğer bilgi türleri arasındaki farkı ortaya koyarken diğer bilgi türlerine de atıfta bulundukları görülmektedir. öğretmen adaylarının.5 26. bilimsel bilgi ile diğer bilgi türleri arasındaki farkı açıklarken daha çok bilim kavramı üzerinde durmuşlardır. tablo 13’te de görüleceği gibi felsefi ya da sanatsal bilgiyi tanımlarken öznellik kavramına dini bilgiyi tanımlarken dogmatiklik kavramına vurgu yapmışlardır. Örneğin. sanat.9 26. ön test ve son testte bilimsel bilgi ile diğer bilgi türleri arasında fark var mıdır varsa nasıl yoksa neden sorusuna verdikleri yanıtlardan elde edilen verilerin.5 82.4 ------------------------- Tablo 12.5 20.7 50 70.5 52.

------------- Araştırma … araştırma yapmazsın herhalde bir resimde bir rengi bulmak için bir araştırma ya da bir şey yapmazsın… … deyip kenara çekilemezsin mutlaka bir araştırma yapman gerekir… ------- ------- . felsefe özneldir ne bilim sana ya da bana göre değişebilir. Ayrıca sorgulanabilirler ve nesneldirler. nesneldir… Dogmatiklik-Bilimsel Süreç BecerileriÖznellik-Araştırma … Şey derler ya hani din daha böyle dogmatiktir… Dogmatik-Bilimsel Süreç Becerileri … Gözlem deney hani onun dışına çıkamayız.. Ne bileyim bir çabanın ürünüdür…” DeğişmeKanıtlanabilirlikBilgi-ÖznellikNesnellik … yani tez-antiteze de dönüşebilir. din…) arasında fark var mıdır? Varsa nasıl? Yoksa neden? sorusuna yönelik öğrencilerin yanıtlarından elde edilen verilerin örüntülere göre sınıflandırılması (Katılımcıların kategorilendirilmiş algıları) ÖN-TEST KATEGORİLER SON-TEST KATEGORİLER …“bilimsel bilgiler deney ve gözlem gibi çalışmalar sonucu meydana gelirler. sanat. din de nesneldir ancak nesnelliğini dogmatik olmasından alır ve sorgulanamazlar.Tablo 13: Bilimsel bilgi ile diğer bilgi türleri (felsefe. bilimde bir gözlem vardır sınıflandırma vardır. felsefe ve sanat ise göreceleridir yani kişiye göre değişir…” “din sorgulanamaz. Yani geçerliliği kalmayabilir değişebilir o… … kişiye göre değişir ama bilimsel bilgi yani her zaman vardır… … Bilimsel bilgi öznel değildir..

Tablo 14: Bilim insanının görevi nedir? sözcüklerin frekans ve yüzde değerleri sorusuna verilen yanıtlardan elde edilen ÖN-TEST KATEGORİLER F Faydacılık İnsan Merak Kanıtlanabilirlik Bilgi Ürün Sorgulama Araştırma 7 13 8 5 4 10 11 16 % 20.Tablo 13’te öğretmen adayları bilimsel bilgi ile diğer bilgi türleri arasındaki farkı kendi sözcükleriyle ifade etmektedirler.5 38.05 SON-TEST KATEGORİLER F Araştırma Bilgi Fiziksel Evren Bilimsel Süreç Becerileri ------------------------19 16 18 22 ------------------------- % 55.05 52.8 47.2 23.7 29.7 11. Yani öğretmen adaylarına göre bilim insanları araştırmalarını. .7 ------------------------- Tablo 14. yeni ürünler ortaya koyarak doğayı kontrol altına almak için yapmaktadırlar.5 14. öğretmen adaylarının.4 32. Buna göre ön test sonuçları incelendiğinde öğretmen adayları bilim insanının görevini betimlerken bilimin tanımında yaptıkları gibi insan merkezli ve faydacı bir anlayışı ortaya koymuşlardır. frekans ve yüzde değerlerini karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktadır. Son test sonuçları incelendiğinde ise öğretmen adaylarının ders süreci sonunda bilim insanının görevini doğada saklı olan bilgileri meraklı bir bakış açısıyla sorgulayarak ve bilimsel süreç becerilerini kullanarak ortaya çıkarmak olarak tanımlamaktadırlar.3 47. ön test ve son testte bilim insanının görevi nedir sorusuna verdikleri yanıtlardan elde edilen verilerin.9 64.

yeni ürünler şey doğayı kontrol altına almak için çabalıyor… … diğer insanlara faydalı olabilecek bilgileri sunmak onları daha güzel bir hayata hazırlamak diye düşünüyorum… SON-TEST KATEGORİLER “…doğada saklı olan bilgileri gözlemler veya deneyler yoluyla büyük araştırmalar sonucu ortaya koyarlar. onu sorgulamalı. üzerinde düşünmeli yani üzerinde bir araştırma yapmalı… AraştırmaSorgulama-MerakKanıtlanabilirlik Araştırmak. yani o alanın hakkını vererek kanıtlaması. araştırma yaparak.Bilgi ------- ------- Tablo 15’te öğretmen adayları bilim insanının görevini kendi sözcükleriyle açıklamaktadır. bunlar bazen yasa olabilir bazen de sadece hipotez olarak kalabilir…” “…gözlemler ve araştırmalar sonucu fiziksel evrene ait sorunları ortaya koyarak bunları bilimsel bilgiye dönüştürürler…” Araştırma-Fiziksel Evren-Bilimsel Süreç BecerileriBilgi ------- ------- Ürün. merak etmek. uğraştığı alan. .Tablo 15: Bilim insanının görevi nedir? sorusuna yönelik öğrencilerin yanıtlarından elde edilen verilerin örüntülere göre sınıflandırılması (Katılımcıların kategorilendirilmiş algıları) ÖN-TEST KATEGORİLER En ufak bir şeyi bile merak etmeli. geçerli eylemsel kurallar ortaya koymak. uğraştığı alanda sorgulayarak. …insanlığa yararlı şeyler yapmaya çalışmak… Faydacılık-İnsan …diğer insanlara faydalı olabilecek bilgileri sunmak onları… … yeni ürünler. Bilim adamının görevi. araştırmalı.

Buna göre ön test sonuçları incelendiğinde öğretmen adayları bilim insanının özelliklerini ortaya koyarken daha çok çalışma yönüne vurgu yapmışlardır.. Son test sonuçları incelendiğinde ise öğretmen adaylarının ders süreci sonunda bilim insanının kişilik özelliklerine de yoğun bir şekilde vurgu yaptıkları görülmektedir.4 ------------------------------------- Tablo 16. bilim insanının özelliklerini hangi sözcüklerle tanımlarsınız sorusuna verdikleri yanıtlardan elde edilen verilerin.2 29.7 52. ön test ve son testte bilim insanının özellikleri nelerdir.1 76.7 14.4 14. .6 41.9 50 20. öğretmen adaylarının.9 SON-TEST KATEGORİLER F Sorgulayıcılık Etik Kişilik Özellikleri ------------------------------------23 14 26 ------------------------------------- % 67.5 38.7 11.Tablo 16: Bilim insanının özellikleri nelerdir? Bilim insanının özelliklerini hangi sözcüklerle tanımlarsınız? sorusuna verilen yanıtlardan elde edilen sözcüklerin frekans ve yüzde değerleri ÖN-TEST KATEGORİLER F Sorgulayıcı Araştırmacı Üniversite Objektif Kanıtlanabilirlik Faydacılık Bilimsel Süreç Becerileri İnsan Merak 18 17 7 13 10 5 5 4 18 % 52. frekans ve yüzde değerlerini karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktadır. Yani öğretmen adaylarına göre bilim insanları sürekli çalışan ve sosyal yaşantıları olmayan bireyler olarak görülmektedir.

” “…derste işlediğimiz bilim insanları sonucunda bilim insanlarının da bizim gibi olduklarını anladım.. görüşlerden etkilenmeden objektif olarak yaklaşırlar her şeye ayrıca sorgulayıcı bir zekaya sahipler…” . sorgulayıcı. Sorgular. Yani dürüstlük örneği bence böyle olmalı…” “…tarafsızdır.bilim insanları olaylara karşı hep meraklıdır. Bilim insanı meraklıdır. araştırır… Sorgulayıcı-Etikkişilik Özellikleri “…sanırım Darwin’deydi aynı anda adını getiremeyeceğim bir bilim insanı ile aynı anda buluyorlar ancak Darwin onun çalışmasını da gönderiyordu bir yere ama tam hatırlamıyorum. meraklı.. Ayrıca çok meraklılar…” ObjektiflikfaydacılıkSorgulayıcılıkAraştırmacıMerak Tarafsız olması. adil belki adil diyelim.Tablo 17: Bilim insanının özellikleri nelerdir? Bilim insanının özelliklerini hangi sözcüklerle tanımlarsınız? sorusuna yönelik öğrencilerin yanıtlarından elde edilen verilerin örüntülere göre sınıflandırılması (Katılımcıların kategorilendirilmiş algıları) ÖN-TEST KATEGORİLER SON-TEST KATEGORİLER “. eleştirel. Her şeyden şüphe duyar ve sorgularlar.

ya böyle… …. yöntem ve teknikleri kullanır gibi diyebilirim… ------------- Bilimsel Süreç Becerileri ------- ------- Tablo 17’de öğretmen adayları bilim insanının özelliklerini kendi sözcükleriyle ifade etmektedirler. deney yapan.Tablo 17’nin devamı …toplum açısından düşünmeyecek tüm dünyadaki insanların açısından düşünecek… İnsan-Üniversite … biz buraya gelmeden önce işte hani hiç profesör görmemiş ha böyle profesörleri çok farklı insanlar olarak tanımlardık… … doğruluğu araştıran. . gözlemleyen.

Dördüncü Bölüm SONUÇ VE TARTIŞMA:
1. SONUÇ: Araştırma sonucunda seçilen 4 bilim insanının çalışmaları ve kişiliklerinin ders içeriğine dahil edilmesi, öğretmen adaylarında var olan kavram yanılgılarını gidermiştir. Çalışmanın öneminin daha iyi anlaşılabilmesi için ön-test/ön-görüşme ve son-test/songörüşme sonuçları karşılaştırılmıştır. Bilimin doğasına yönelik ön-test sonuçları (tablo 2) incelendiğinde öğretmen adaylarının alanyazındakine paralellik gösteren kavram yanılgılarına sahip oldukları gözlemlenmiştir (Lederman, 1992; Bell, Lederman & Abd-El Khalick, 2000). Yani öğretmen adayları alanyazında yer aldığı gibi (Lederman, 1992; Macaroğlu, Baysal & Şahin, 1999; Köseoğlu, 2007; Bell, Lederman & Abd-El Khalick, 2000) teorileri, doğruluğu kanıtlanmamış ya da diğer bir ifade ile herkes tarafından kabul edilmemiş bilimsel bilgi türü olarak algılamaktadırlar. Ayrıca yine öğretmen adayları alanyazına (Lederman, 1992; Macaroğlu, Baysal & Şahin, 1999; Bell, Lederman & Abd-El Khalick, 2000) paralel olarak, bilimsel teori kanıtlandığında ya da herkes tarafından kabul edildiğinde bilimsel yasaya dönüştür şeklinde düşünmektedirler. Bilimin doğasına yönelik son-test (tablo 2) sonuçları incelendiğinde ise öğretmen adaylarındaki kavram yanılgılarının düzeltildiği görülmüştür. Öğretmen adayları ders süreci sonunda bilimsel teorinin ve bilimsel yasanın alanyazında olduğu gibi (Taşar, 2003; Taşkın, 2008; Doğan & Abd-el Khalick, 2008; McComas, Clough & Almozroa, 1998) farklı bilimsel bilgi türleri olduğunu; bilimsel teorilerin fiziksel evreni açıklayıcı gücü, bilimsel yasanın ise fiziksel evrenin betimleyici gücü olduğunu vurgulamışlardır. Öğretmen adayları ön görüşmede (tablo 6) bilimin tanımını yaparken insan merkezli bir anlayış ortaya koymuş ve bunu ürün, egemen olma ve fayda sözcükleriyle betimlemiştir. Son görüşme sonuçlarına bakıldığında ise öğretmen adayları alanyazında yer aldığı gibi (Yıldırım, 2004) bilimin tam bir tanımının yapılamayacağını ve tanımı

yapılması gerekiyorsa bunun bilimi niteleyen özellikler yoluyla yapılabileceğini vurgulamışlardır. Bununla birlikte ön görüşmede öğretmen adaylarının bilimin ilerleyiciliği (tablo 8) konusunda, bilim kavramını teknoloji kavramı ile karıştırdıkları ortaya konulurken; son görüşmede (tablo 8) ise bu yanılgıların giderildiği gözlemlenmekle birlikte, öğretmen adaylarının bilimin ilerleyiciliği konusunda değişmeci (Kuhn, 2006) bir anlayış sergiledikleri görülmüştür. Öğretmen adayları ön görüşmede bilimsel bilgi (tablo 10) konusunda ise, bilimsel bilginin oluşum sürecini, kanıtlama ile ilişkilendirmektedirler. Yani bir bilginin ancak kanıtlandığında bilimsel bilgi olacağını savunmaktadırlar. Son görüşmeye bakıldığında ise öğretmen adayları bilimsel bilginin (tablo10) oluşumunda, bir bilimsel bilgide olması gereken özellikler konusuna vurgu yapmışlardır. Yani öğretmen adayları alanyazın ışığında (Yıldırım, 2004; Demir, 1997; Özlem, 1996) bilimsel bilginin ne olduğunu ve bilimsel bilgiye nasıl ulaşılacağını anlamak için bilimsel bilginin özelliklerinin bilinmesinin önemine vurgu yapmaktadırlar. Yine bilimsel bilgi ile diğer bilgi türleri arasındaki farkı ortaya koyarken öğretmen adayları ön görüşmede (tablo 12), sadece bilim kavramının kanıtlanabilirlik olgusu üzerinde durmuşlardır. Yani felsefi bilgi, sanatsal bilgi, dini bilgi ile ilgili çok fazla yorumda bulunmamışlardır. Ancak son görüşmelere bakıldığında (tablo 12) ise öğretmen adayları hem bilimsel bilgi hem de diğer bilgi türleri ile ilgili yorumlarını ortaya koymuşlardır. Bununla birlikte bilimsel bilginin diğer bilgi türlerinden ayrılmasında bilimsel süreç becerilerinin etkin görev üstlendiğini de vurgulamışlardır. Öğretmen adaylarının ön görüşmede (tablo 14) bilim insanının görevini ve özelliklerini açıklarken alanyazın ile benzeşen yanılgılara düştükleri görülmüştür (Mays, 2001; Akman, Üstün & Güler, 2003; Güler & Akman, 2006; Buldu, 2006; Losh, Wilke & Pop, 2008). Bu yanılgılara göz atıldığında ise bilim insanının salt insanlık için çalışan ve çalışmalarını da sadece laboratuvalarda yapan kişiler olarak algılandığı göze çarpmaktadır. Ancak son görüşmelere (tablo 14) bakıldığında öğretmen adaylarının bilim insanlarının kendilerinden farklı olmadıklarını anladıkları görülmüştür. Bununla birlikte onları bilim insanı yapan küçük farkın bilime karşı duydukları amatör ruh olduğunu da vurgulamışlardır. Sonuç olarak bilim tarihi temelli yürütülen çalışmamız öğretmen adaylarındaki kavram yanılgılarının ve bilgi eksikliklerinin düzeltilmesi açısından önemli bir yere sahiptir.

Bilim insanlarının eğitim hayatları, sosyal yaşantıları ve bilimsel çalışma düzenleri üzerine kurgulanmış bilim tarihi yaklaşımı çalışmamız ile öğretmen adaylarına bilimin doğası, bilimsel süreç becerileri ve bilim insanının karakteristik özellikleri öğretilmiştir. Kısacası bu çalışmada elde edilen bulgular, alanyazında yer alan diğer bilim tarihi yaklaşımı içeren benzer çalışmalarla (Bovına & Dragul’skaıa, 2008; Buldu, 2006; Biener, 2004; Garber, 2004; Ahonen, 2001; Abd-El-Khalıck & Lederman, 2000; AbdEl-Khalıck, 2005) uyum içindedir. 2. TARTIŞMA: Bu bilgilerin ışığında, üzerinde vurgu yapılması gereken en önemli nokta bilim tarihi temelli bilim öğretimi yaklaşımının bilim öğretimindeki güçlü etkisidir. Gerek alanyazın incelendiğinde gerek yapılan bu araştırma incelendiğinde bilim tarihi yönteminin bilimin doğası ve bilim insanının karakteristik özelliklerinin öğretiminde etkin olduğu göze çarpmaktadır (Bovına & Dragul’skaıa, 2008; Buldu, 2006; Biener, 2004; Garber, 2004; Ahonen, 2001; Abd-El-Khalıck & Lederman, 2000; Abd-ElKhalıck, 2005). Ayrıca bilim tarihi yöntemi ile bilimin doğası, bilimsel süreç becerileri gibi soyut fen kavramları, tarihten somut örnekler yoluyla öğretmen adaylarının bilişinde somutlaştırılabilir (Abd-El-Khalıck, 2005). Bununla birlikte bilim tarihi yaklaşımı ile bilim insanları tüm yönleri ile yakından tanınabilir. Böylece basit bir şekilde bilim insanlarının özellikleri birebir olarak öğretmen adaylarına öğretilebilir. Bilim tarihi temelli bilim öğretiminin bilimi öğretmedeki bu güçlü etkisine karşın, ilköğretimin 1. kademesinde yer alan 4. ve 5. sınıf Fen ve Teknoloji ders kitaplarında yeterli yeri almadığı görülmektedir. Örneğin 2005 Fen ve Teknoloji müfredatı kapsamında ilköğretimin 1. kademesi için hazırlanmış 4. ve 5. sınıf fen ve teknoloji ders kitapları incelendiğinde; 4. sınıf fen ve teknoloji ders kitabında Andres Celsius (syf 86), Isaac Newton (syf 119), Thomas Edison (syf 137), Antoni Van Leewenhoek (syf 197), Alexander Fleming (syf 199), Michael Faraday (syf 226) ve Alessandro Volta (syf 228) isimli bilim insanlarından söz edilirken; 5. sınıf fen ve teknoloji ders kitabında ise sadece Isaac Newton (syf 109) üzerinde durulmuştur. Bu durum yeni programdaki sarmallık ilkesiyle de uyuşmamaktadır. Ayrıca kitaplar incelendiğinde bu bilim insanlarına çok kısa bir şekilde ve sadece o konuyla ilgili olduğu için değinilmiştir.

2009. Alanyazında bilim tarihi temelli yaklaşımın müfredatta gerektiği yeri almadığını ortaya koymaktadır (Şimşek. 2007). Bununla birlikte bilim tarihi yöntemiyle işlenecek konular öğrencileri bilimsel çalışmalara sevk edebilir ve öğrencilerin bilime karşı olumlu tutum geliştirmelerine de yardımcı olacaktır. yaşam öyküleri üzerinde kısa bir şekilde durulmuştur. Özdemir & Üstündağ. .Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vermekten öte. Fen ve teknoloji müfredatında yer alan konular bilim tarihi ile ilişkilendirilebilirse öğrencilerin zihninde doğru şemaları ve kavramları oluşturma daha kolay olacaktır. Ayrıca işlenen konunun bilim tarihiyle ilişkilendirilmesi öğrencilerde bilimsel çalışma yönteminin kavratılması açısından yararlı olacaktır.

. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Şiirle öğretim tekniğinin öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisi. Journal of Curriculum Studies.. 11–23. (2007). (1998). A. Science Education. Bell. The nature of science and instructional practice: Making the unnatural natural. (2005). Akerson. C. Bilimsel süreç becerileri ile bilimsel yaratıcılık arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Int. 10.. & Güler T. A. 737–751. 24. S. Üstün E. & Donelly. F. 33. 1. Educ. 15-42 Abd-El-Khalick. Akyol. Scı. R.. The past. İlköğretim Online.. (2001). G. N.. Developing deeper understandings of nature of science: The impact of a philosophy of science course on preservice science teachers’ views and instructional planning.. 8.. 11–14. 82. A. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Aktamış. Journal of Research in Science Teaching. 27. Buzelli. L. (2003). H. F. (2000). 1057–1095. L. 48–56 . J.. Ahonen. 1. L. On the nature of teaching nature of science: Preservice early childhood teachers’ instruction in preschool and elementary settings. The influence of history of science courses on students’ views of nature of science. N. history. & Lederman. (2009). 417–436. F. C.KAYNAKÇA Abd-El-Khalick. Akman B. 37. Abd-El-Khalick. 33. & Dikici. 6 yaş çocuklarının bilim süreçlerini kullanma yetenekleri. (2009). & Ergin Ö. G. & Lederman. and education. V. Journal of Research In Scıence Teachıng.

563–581. Lederman. bilimsel araştırma ve bilimin doğası. Bezel. B. (G. R. F. (2009). 12. & Sungur. (2003). Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 3. Çev. Developing and acting uponone’s conception of the nature of science. Fen ve teknoloji dersi konularının okulda ve dershanede işlenişiyle ilgili durumların belirlenmesi. N.org. (2007)..ılkogretim-online. G. & Ergin. (2006). Ö. F. S.. 296–316 Ayvacı. 262-287. 37. 42-51. Galileo's first new science: The science of matter.. G. (2000). (N. 113–124 Bağcı-Kılıç. Z. 2. İlköğretim öğrencilerinin bilim ve bilim insanına yönelik düşünceleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. (1969). 6.tr Balkı. Olağanüstü Buluşlar. 4. Ankara:Tübitak Aydoğdu. İlköğretim-Online.Araz. & Er Nas. Biochemistry and Molecular Biology Education. . Çoban. K.. Ş. Çev. (2009).11-17 Barnett. 1. N. Evren ve Einstein. Effectiveness of problem-based learning on academic performance in genetics. Journal of Research in Scienceteaching.. Fen ve teknoloji dersi “Yaşamımızdaki Elektrik” ünitesine yönelik bilimsel süreç becerileri ölçeğinin geliştirilmesi. Ashall. & Aktaş. 1. L. 35. 7. 6. (2003). Üçüncü uluslararası matematik ve fen araştırması (TIMMS): Fen öğretimi. 13. http://www. S. M.). & Abd-El Khalick. 2..). Perspectives on Science. Biener. 448–451. H. e-Journal of New World Sciences Academy.. A. L. G. İstanbul: Varlık Yayınevi Bell. (2004). Selamoğlu.

J. Development of an instrumentto assess views on nature of science and attitudes toward teaching science. 2. 235–251. & Sanalan.. & Geban. I. S. B. (1993). Educational Research. E. (2004). Carey. 28. (1983). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi. & Lederman. G. B. (2006). Galileo’nun Buyruğu. Chambers. 67. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.. D. (2005). Russian Education and Society. Lederman. Science Education. (2008). Ankara:Tübitak Bolles. A. (2006). 2. (2002). Bixby. Wiley Interscience Crowther. Buldu. 121–132. Çev. 50. T.). W. & Dragul’skaıa. On understanding the nature of scientific knowledge. 255-265. 44-64. Stereotypic images of the scientist: The draw-a-scientist test. fen bilgisi öğretimi I dersindeki başarılarının etkisinin incelenmesi. N. W. 48.). 43. (2008). D. Arık. Ankara:Tübitak Bovına. 1. S. Educational Psychologist. Ö. Galileo ve Newton’un Evreni.Bilgin. Çev.. (2002). Chen. 26. (N. Understanding the true meaning of nature of science. İşbirlikçi öğrenme yöntemi ve cinsiyetin sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının fen bilgisi dersine karşı tutumlarına.. 50–52. M. (N. 4. Çoban. Science and Children. Fen bilgisi öğretimi dersinde özgün deney tasarım sürecinin öğretmen adayının öz yeterlilik algısına etkisi... & Smıth. I. 9-18 . S. College students’ representations of science and the scientist. A. Young children’s perceptions of scientists: A preliminary study.2. L. Arık. . C. İ. 1.

221–254. D..Dagher. Doğan. (2005). Turkish grade 10 students’ and science teachers’ conceptions of nature of science: A national study. A. F. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu Bildiriler Kitabı İçinde. 5. Kalıtım ve Evrim. Yeni geliştirilen dördüncü ve beşinci sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programının analizi. (2004). Scott. Ankara: Vadi Yayınları. Journal of Research In Scıence Teachıng. S. (2008).. P (1996) Young People's İmages Of Science. JT. 89. Science Education. B. Millar.. 2. XIII Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’nda Sunulmuştur. .. R. nitel bir çalışma. Erdoğan. (2007). İnönü Üniversitesi. & Altun. Ercan. & Yangın. 311-319. E. 15. Fen Bilimlerinin Öğretiminde Gösteri (Demonstrasyon) Tekniği.. 10.. ve 5. S. Leach. (1997). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. Doğan. 1. Demirsoy. F. (2007). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programına geçiş sürecinde öğretmenlerin bakış açılarının değerlendirilmesi. Doğan N. Z. (2005). Ankara: Meteksan Yayınları. Students’ perceptions of the nature of evolutionary Theory. S. Ö. E. 1083–1112 Driver. (1994). & Abd-El-Khalick. Demir. A. Buckingham: Open University Press. Bilim Felsefesi. RH. H. M. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi 4. Dindar. Kastamonu Eğitim Dergisi. 185–198. Eğitimde Yansımalar: VIII. & Boujaoude. & Demirci. 378–391. 45. R. Sınıflar Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri.

T.13. 90. A. (2006). 4. Perspectives on Sciences. A. D. & Akman. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. & Phıllıpson-Mower. 135-163. 653-680. A. B. Ö. N. Garber. H. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Yeni fen ve teknoloji dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. Hançer. Gömleksiz.Galili & Hazan. 311-321 Güler. (2006). Teaching in Higher Education. (2004). 'Expert' views on using history and philosophy of science in the practice of physics instruction. 31. V. Şensoy. V. Science Education. (2007). İ. L. & Yalçin. D. 6 yaş çocuklarının bilim ve bilim insanı hakkındaki görüşleri. & Bulut. T. & Akerson. L. 3. V. 345-367. Hanuscin.. Akerson. Integrating nature of science instruction into a physical science content course for preservice elementary teachers: Nos views o teaching assistants... 549-560. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.. On the frontlines of the scientific revolution: How mersenne learned to love galileo. 12. 1. 16. Hanuscin. (2000).L. Teaching the nature of science through inquiry: Results of a three-year professional development program. Transgressing the traditional? Teaching and learning methods in a medieval history access course. Science & Education.2. Journal of Research in Science Teaching 44(5). İlköğretimde çağdaş fen bilgisi öğretiminin önemi ve nasıl olması gerektiği üzerine bir değerlendirme. (2007). H. (2003). & Yıldırım. 173–192 Gunn. A. 55-66 Hançer.. 2. İ.. Fen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşima dayalı bilgisayar destekli öğrenmenin bilgisayara yönelik tutuma etkisi. 10. . H. (2001). 912–935. (2006). Kastamonu Eğitim Dergisi 15. 5. M. N.. D.

Ankara: Meb Yayınları. 5–26. & Kaminski. (2001). (2002). 29. (2007). Historical case stories: Teaching the nature of science in context. 84. Teaching and Learnig in Nursing. Kaptan. 11. Evaluation of critical thinking skills in an associate degree nursing program. Journal of Research in Science Teaching. Khishfe. (2000). C. 672–695. Doing qualitative research in education settings. 7. R. M. W. Historical controversy as an educational tool: evaluating elements of a teaching–learning sequence conducted with the text: Dialogue on the ways that vision operates. L (2007). A. & Morris. Driel V. Jones. International Journal of Science Education.. J. 29. 1819– 1846. Influence of explicit and reflective versus implicit inquiry-oriented instruction on sixth graders’ views of nature of science. J. International Journal of Science Education. J. Making sense of the “best practice” in teaching history.Hartzler.. Science Education. (2007). N. 2. F. New York: State University of New York Pres. 617-642 Irwin.. 39. 551–578.. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu. 109–115. Fen Bilgisi Öğretimi. Hosson. V. & Verloop. H. & Abd-El--Khalick. A. Henze. Hatch. (2002). Theory and Research in Social Education. 5. . F.. Ankara: Anı Yayıncılık. The change of science teachers’ personal knowledge about teaching models and modelling in the context of science education reform. (1998). I. 29. 2005.

Belmont. California: Wadsworth Publishing Company. (2006). N. Köseoğlu. Küçüközer. Basımda.S. F.. S. R. Lederman.). 1. F. Relationship between ınstructional context and views of nature of science. Çev. Çev. (2007). . Altıncı sınıf fen ve teknoloji ders kitaplarının yapılandırmacı öğrenme kuramına göre değerlendirilmesi. Yeni İlköğretim Programının Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi. 2. & Geçgin. (K. (2008). Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiri Kitabı.. İlköğretim Online. Ö. 939–961 Koray. (2006). H. Students’ and teachers’ conceptions of the nature of science: a review of the research. N. 331– 359. (2006). Koyre. Yeni Bir Paradigma: Yapılandırıcı Öğrenme ve Öğretme Modeli.. Lawson. 7. Kuhn.. & Lederman. 111-126. T. 29. 2. A. Bağce Bahadır H. 249–260. İstanbul: Kırmızı Yayıcılık.Khishfe. Bostan. Cilt.. & Yavuz. (2004) Bilim Tarihi Yazıları. (1995). S. A. Z. International Journal of Science Education. sınıf kimya ders kitabı ve kimya müfredatında temsil edilme durumları. Bilimsel Devrimlerin Yapısı. Journal of Research İn Science Teaching. 147-156 Korkmaz. 4.. 8. Kayaş. (N. G.). E. İ.. Kenar. Ankara: Tübitak. Bilimsel süreç becerilerinin 9. (2007). (1992). ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi. A. Science Teaching of The Development Thinking. Dinçer. 29. Seçer.

International Journal of Science Education. M. Mladenovib. Kökenini Arayan Adam Darwin. 3. & Pop.bamaed... Ankara. McComas W. 2. Dordrecht: Kluwer Academic Publisher. Dordrecht: Kluwer Academic Publisher.. 29–48. Memili. 261-294 . 30. ‘Muckraking in history’: the role of the history of science in kuhn’s philosophy. (1983). N. http://www. 55–62. (1999). (2005). Z. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı.. & Almozroa. (2004). Student Stereotypes of Scientists: Can They Be Changed?. F. F. S. 15.. (10). P. H. Daedalus.edu/~amays/actionresearch. (2007). Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. İlköğretim öğretmen adaylarının bilimin doğası hakkındaki görüşleri üzerine bir araştırma. S.. E. Nature of Science İn Science Education: Rationales An Strategies. (2001). 773-792 Macaroğlu.Losh. Ankara: Etkin Yayınevi. (1998). Wilke R. (2008) Some methodological ıssues with “draw a scientist tests” among young children. & Şahin F. Perspectives on Science. Mays.htm internet adresinden 01. Clough.09. The role and character of the nature of science in science education: Rationales an strategies. 112. C. D.ua. McComas W. (2002). Özel Sayı. 6. J.2006 tarihinde edinilmiştir. B. A. Baysal. M. Miller. Scientific literacy: A conceptual and empirical review. Milli Eğitim Bakanlığı TTKB.

A. (2005). Science Education. Enculturation and understanding: some differences between sixth formers’ and graduates’ conceptions of understanding in history and science. L. (1990).. Teaching in Higher Education. 573-581. Washington. (1992). & Osborn. Öğün. . Sosyolojide meta–teorik yaklaşıma ilişkin bir inceleme. & Newton.. D. 4. NSTA (National Science Teachers Association). Newton. M. 339359. & Newton. & Akçay H. Young children’s perceptions of science and scientist. (2009). Science-technology-society: A new effort for providing appropriate science for all (NSTA position statement). Sınıflar) İlişkin Görüşleri. 405-424.Monk. (1998). S. NRC (National Research Council). Denizli. (1998). 3.. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 15. Kitabı İçinde.D. Placing the history and philosophy of sceince on the curriculum: A model for the development of pedagogy.1. XIV Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi.P. (1998). Özdemir. 3. D. 249-250. Newton. P. Teaching About Evolution and The Nature of Science. Technology and Society. International Journal of Science Education 14. D. J. E-Journal of New World Sciences Academy. G. L. İlköğretim Okullarındaki Öğretmenlerin Yeni İlköğretim Programlarına (I-V. 10. Bilimin doğası ve bilim tarihi dersini öğrencilerin bilimin ve bilimsel bilginin doğasına ilişkin düşüncelerine etkisi. 331–348. Bulleting of Science. 218–227 Özdemir. 81. (1997).. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi. M.1 137–145. DC: National Academy Press.

A. & Bayrakşelen. & Dilek. R. Türkiye. D. (2005).. 277–287. Çev.. Bilim Tarihi. (Dereli. R.. Çev. Fen Bilimleri Eğitim Sempozyumunda Bildiri Olarak Sunulmuştur. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Çev. Fen ve teknoloji alanındaki ünlü bilim adamlarına ilişkin yaratıcı drama eğitim programı. M.Doğan Yüzer. & Okey. Penrose.).).Özdemir. Öztürk. J. (1996).. 3.). (2005). (E. İzmir: İlya Yayıncılık. Bilimin Toplum Üzerindeki Etkileri. 1. Studies in History and Philosophy of Biology and Biomedical Sciences.. & Kitsantas. İstanbul: İnkılap Kitabevi. Doymuş. D. 36. The effects of ınstruction on ıntegrated science process skill achievement. Self-regulation of student epistemic thinking in science: The Role of Metacognitive Prompts. 285–302. 21. 226-233. Ronan. (2004). M. Educational Psychology. Felsefe ve Doğa Bilimleri. (2010). Darwin and mechanism: Metaphor in science. Padilla. 30. N. Ruse. Fiziğin Gizemi. (1984). İhsanoğlu. İlköğretim Online. Russell. 2. Günergum. C. T. (2007). & F.. Üniversite Kimya Bölümü Öğrencilerinin Bilgilerini Günlük Yaşamla Ilişkilendirme Düzeyleri IV. C. Journal of Research in Science Teaching. Ankara: Tübitak. B. Özlem. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 6. . (2003). Trabzon.(2004). S. Ankara: Tübitak. (1998). Peters. (D . E. Canpolat.. E. T. J. P. K. & Üstündağ. 27–52 Pınarbaşı.

Ç. Fen öğretiminde bilimsel süreç becerilerinin yeri ve önemi. 10. (2007). 8. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (2008). C.Rutherford. B. Amerikan Eğitim Araştırmaları Birliği Yıllık Toplantısında Sunulmuş Bildiri. Samsun: Deniz Kültür Temizyürek. Science & Education. Çev. F. 3. 296-308 Taşkın. İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerine yönelik bilimin doğası ölçeğinin geliştirilmesi. E. 89-101. & Temiz. Ryder. 125–140. Fen ve teknoloji dersi öğretim programları ve ders kitapları. Ö. (2003).). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 1. (2003). (2001). 2. İzmir: İlya Yayıncılık. (2001).Journal of New World Sciences Academy. Semerci. M. F. Sosyal Bilimler Dergisi. M. 2001. 13. Kanat. K. C. Fen Öğretimi ve Uygulamaları. ‘Program geliştirme’ kavramına ilişkin metaforlarla yeni ilköğretim programlarına farklı bir bakış. Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. (2005). Gerçek ve Bilim. K. WA. (A. J. 1. Fen Bilgisi Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri. Teaching History and The Nature of Science. H. 2. Şimşek L. Identifying Science Understanding For Functional Scientific Literac: Implications For School Science Education. Steiner. B. (2006). Taşkın. C. (2009). Fostering the history of science in american science education. İlköğretim Online. (2009). Taşar.Ü. Seattle. . Ankara: Seçkin. 569–580. (2003). 129-145 Tan. bilim tarihinden ne kadar ve nasıl yararlanıyor?. R. Şencan.. 31. J..

(2005).yeterlik inanç düzeylerinin gelişimine etkisi. Yıldırım. . N. 79-92. C. (2007). 851–1712 Wilke. Weller.. 1. Nitel araştırmalarda niteliği artırma. (2007). Kence. Ankara: Tübitak. P. 9. A. C. advantages. (2004).. Turgut. 3. & Straits. 67. (A. 229-236 Yıldırım. The American Biology Teacher. Ankara: Remzi Kitabevi. Ankara: Remzi Kitabevi.). Yanlış Yönde Kuantum Sıçramalar. (2010). and pitfalls. Bilim Felsefesi. 29. History of science as ınterdisciplinary education in american colleges: Its origins. & Yalçın. Descartes Felsefesine Giriş.Timuçin. A. Fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımını problem çözme ve öz. (2005). Bilimin Öncüleri.. (2006). R. & Wıggıns. K. Yaman. Journal of Research Practice. (2001). 1. S. Herkes için bilim okuryazarlığı. (1999). Wynn. 534–540. İlköğretim Online. (2006). 233–256 Viterbo. Journal of Research Practice. Bilim Tarihi. J. C. (2005). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. C. 2. A continuation of paul grobstein's theory of science as story telling and story revising: a discussion of its relevance to history. İstanbul: Bulut. 1-18. Practical advice for teaching inquiry-based science process skills in the biological sciences. 2. R. T. H. 2. Ankara: Tübitak. Çev. W. 9. Yıldırım. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 40. Yıldırım.

3. (2008). Social studies teachers’ conceptions of history: Calling on historiography. 101. 158-175.Yılmaz. . Discussion of Terminology. K.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful