P. 1
10. Sinif Kimya PDF

10. Sinif Kimya PDF

|Views: 3,996|Likes:
Yayınlayan: meschemy

More info:

Published by: meschemy on Aug 14, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2013

pdf

text

original

10.

SINIF

ATOMUN YAPISI

K‹MYA

z y

x

ATOMUN YAPISI

• Atom ve Elektrik • Atom Modellerinin Tarihsel Geliflimi • Kuantum Mekani¤inin Geliflimi • Atomun Kuantum Modeli • Ba¤›l Atom Kütlesi Yaklafl›m› ve Mol Kavram›

5

K‹MYA

ATOMUN YAPISI ATOM VE ELEKTR‹K

10. SINIF

Baz› cisimleri pozitif (+) ya da negatif (–) elektrik yükü tafl›rlar. Her ikisi negatif ya da pozitif yüklü iki cisim birbirinin iterken, negatif ve pozitif yüklü iki cisim birbirlerini çeker (nötürlerler). Bütün maddeler yüklü parçac›klardan oluflur. Elektriksel olarak nötür olan bir cisim, eflit say›da negatif ve pozitif yüke sahip oldu¤u için net yükü s›f›rd›r.E¤er pozitif yük say›s› negatif yük say›s›ndan fazlaysa, cisim net pozitif yüke sahiptir. E¤er negatif yük say›s› pozitif yük say›s›ndan fazlaysa, cisim net negatif yüke sahiptir. Saçlar›m›z› tararken oldu¤u gibi, cismin sürtünmesi sonucunda bir durgun elektrik yükü oluflur. Bu olayda sürtme ile bir k›s›m negatif yükler ayr›l›r (fiekil – 1). Bir cismin bir ucu pozitif yükle yüklendi¤inde, di¤er ucunda ayn› miktarda negatif yük oluflur ve böylece yük dengelenmifl olur.

(a)

(b)

fi e k i l – 1 : (a) Elektrik yüklü ebonit tarak. E¤er ebonit tara¤› bir kumafla sürtersek durgun yük oluflur ve yaklaflt›r›ld›¤›nda ka¤›t parçalar›n› çeker. (b) Ortadaki resimde her iki cisim de pozitif elektrik yükü tafl›r. Benzer yük tafl›yan cisimler birbirini iterler. Soldaki cisimler herhangi bir elektrik yükü tafl›mad›¤›ndan birbirileri üzerine kuvvet uygulamazlar. Sa¤daki cisimler z›t yükler tafl›rlar (biri pozitif ve di¤eri negatif) ve birbirilerini çekerler.
fiekil – 2

+ – N S

fiekil – 2 deki elektrik yüklü parçac›klar›n, bir manyetik alandan geçerken nas›l davrand›klar› görülmektedir. Manyetik alanda bu parçac›klar alana dik bir düzlemdeki do¤rusal yollar›ndan saptamaktad›r. Manyetik alan›, kuzey kutbundan güney kutbuna do¤ru, gözle görünmeyen “kuvvet çizgileri” fleklinde düflünürüz.

Elekt ronlar›n Keflfi
Bugün bildi¤imiz eski tip bilgisayar monitörleri ve televizyon ekranlar› katot ›fl›nlar› tüpü (KIT) denen bir düzenek içerir.KIT, bilgisayar monitörü ve televizyonlar›n kalbidir. ‹lk katot ›fl›n› tüpü Micheal Faraday taraf›ndan, yaklafl›k 150 y›l önce yap›lm›flt›r. Faraday, havas› boflalt›lm›fl bir cam borunun iki ucuna bir do¤ru ak›m üreteci ba¤lam›fl, tüpün negatif uç ba¤lanm›fl ucundan, yani katodundan ç›kan ›fl›n›n pozitif uç ba¤lanm›fl ucuna yani anoda gitti¤ini görmüfltür. Böylece Faraday katot ›fl›nlar›n›n keflfini gerçeklefltirmifltir. Daha sonraki araflt›rmac›lar katot ›fl›nlar›n›n tüp içinde bir do¤ru boyunca yol ald›klar›n› ve katodun yap›lm›fl oldu¤u maddeye (demir, platin, vb.) ba¤l› olmad›klar›n› bulmufllard›r.

Faraday Kanunlar›
1. Kanun: Bir elektroliz olay›nda katot ve anot reaksiyonu sonucu meydana gelen cismin kütlesi, eletrolitten geçen elektrik ak›m›n› miktar› ile do¤ru orant›l›d›r. 2. Kanun: Ayn› elektrik ak›m› miktar› ile meydana gelen cisimlerin farkl› kütleleri, o cisimlerin eflde¤er gram kütleleri ile do¤ru orant›l›d›r. Faraday kanunlar›ndan anot ve katotta toplanan madde miktar› m=A.Ι.t (A= maddeye ba¤l› bir sabit) formülünden hesaplanabilir. Burada Ι.t de¤eri devreden geçen yük miktar›na (Q) eflittir. Örne¤in; AgNO3 çözeltisinden 1x118 mg Ag a盤a ç›karan elektrik yükü miktar› 1 coulomb (C) tur.

6

10. SINIF

ATOMUN YAPISI

K‹MYA

fiekil –3 Katot Ifl›nlar› Tüpü:William Crooks’un gelifltirdi¤i katot ›fl›n› tüpü

Gerçekte katot ›fl›nlar› gözle görülmezler. Ancak çarpt›klar› bir yüzeyden yayd›klar› ›fl›kla görülebilirler. Katot ›fl›n› tüpünün ucu ›fl›ldayabilen maddelerle boyan›r ve böylece katot ›fl›nlar› görülebilir. Yüksek enerjili bir ›fl›n›n bir madde yüzeyine çarpmas›yla ›fl›k yay›lmas›na fleurasans denir. Katot ›fl›nlar›n›n önemli bir özelli¤i de elektrik ve manyetik alanda, t›pk› negatif yüklü bir parçac›k gibi sapmaya u¤ramas›d›r. Yo¤unlaflt›r›c› Plakalar (E)

+ N S

– M›knat›s
fiekil – 4 Bir elektriksel alanda katot ›fl›nlar›n›n sapmas›. Katot ›fl›nlar› demeti soldan sa¤a do¤ru elektriksel olarak yüklü plakalar (E) boyunca hareket ederken sapmaya u¤rarlar. Beklendi¤i gibi, negatif yüklü parçac›klar saparlar. fiekil – 5 Bir manyetik alanda katot ›fl›nlar›n›n sapmas›. Katot ›fl›nlar› demeti soldan sa¤a do¤ru m›knat›s alan›nda (M) hareket ederken sapmaya u¤rarlar. Beklendi¤i gibi negatif yüklü parçac›klar saparlar.

1897 de J.J. Thomson flekil – 6 daki yöntemi kullanarak, katot ›fl›nlar›n›n kütlesinin (m) yüküne (e) oran›n›, yani m/e de¤erini hesaplad›. Yine Thomson, katot ›fl›nlar›n›n, bütün atomlarda bulunan, negatif yüklü temel parçac›klar oldu¤unu ileri sürdü. Katot ›fl›nlar›n›n özellikleri katotun bilefliminden ba¤›ms›zd›r. Bundan sonra katot ›fl›nlar›na elektron ad› verilir. Bu terimi ilk defa kullanan bilim insan› George Stoney’dir.

+ N S

fiekil – 6: Katot ›fl›nlar›nda kütle – yük, m/e oran›n›n belirlenmesi. E¤er katot ›fl›nlar› demetini elektriksel ve manyetik alan kuvvetleri ters yönde dengelerse, ekrana çarpan katot ›fl›nlar› sapmaya u¤ramazlar. Elektrik ve manyetik alan kuvvetleri di¤er verilerle birlikte bilindi¤inde, m/e de¤eri hesaplanabilir. Yap›lan duyarl› ölçümler sonunda bu oran –5,6857 . 10–9 g/C bulunmufltur (katot ›fl›nlar› negatif yüklü olduklar›ndan, kütle –yük oran› da negatiftir).

7

K‹MYA

ATOMUN YAPISI

10. SINIF

Robert Millikan 1906 – 1914 y›llar› aras›nda bir dizi “ya¤ damlas›” deneyi yaparak elektron yükünü (e) tayin etmifltir (fiekil – 7 ). Elektronun yükü 1,6022.10–19 C dur. Bu de¤er, elektronun kütle / yük ba¤›nt›s›nda yerine konuldu¤unda, kütle (m) için, 9,1094.10–28 g de¤eri bulunur.

Millikan’›n Ya¤ Damlama Deneyi

fiekil – 7 X – ›fl›nlar› (X) gibi ›fl›nlar iyonlar (elektrik yüklü atom ya da moleküller) oluflturur. Bu iyonlardan baz›lar› damlac›klara kat›larak, onlar› yüklü hale getirir. Elektirik yüklü plakalar aras›na gelen damlalar›n h›z› ya artar ya da azal›r. H›z›n nas›l de¤iflece¤i damlac›klar üzerindeki yükün büyüklü¤üne ve iflaretine ba¤l›d›r. Millikan, çok say›da damlac›¤›n davran›fl›n› inceleyerek elde etti¤i sonuçlardan hareket etmifl ve bu damlac›k üzerindeki yük–büyüklü¤ünün, q, elektron yükünün, e, katlar› oldu¤unu bulmufltur. Yani, q=ne ( n = 1, 2, 3, ...) oldu¤unu saptam›flt›r.

Elektron, bütün atomlarda bulunan temel bir tanecik oldu¤u kabul edildikten sonra, bu elektronlar›n atom içinde nas›l bulunduklar› araflt›r›lmaya bafllanm›flt›r. Öne sürülen çeflitli modeller içinde J. J. Thomson’un atom modeli en fazla taraftar toplayan model olmufltur. Thomson’a göre, nötür bir atomda eksi yükü dengeleyen art› yükler bulunmal› ve bu art› yükler bulut fleklinde olmal›d›r. Elektronlar bu pozitif yük bulutu içinde yüzmelidir. (fiekil – 8)

+2

+2

+2

Helyum atomu He

Helyum iyonu He+

Helyum iyonu He2+

fiekil – 8:Bu modele göre helyum atomu pozitif bir yük bulutu (+2) ve iki elektron (–) tafl›r. E¤er helyum atomu bir elektron kaybederse, yük kazan›r ve bir iyon olur. Bu iyon He+ fleklinde gösterilir ve +1 net yüke sahiptir. E¤er helyum her iki elektronunu da kaybederse He2+ iyonu oluflur.

8

10. SINIF

ATOMUN YAPISI
Moseley Deneyleriyle Atom Numaral›r›n›n Belirlenmesi

K‹MYA

1913 de H. G. J. Moseley elementlerin X – ›fl›n› spektrumlar› üzerine yap›lan baz› çal›flmalar gerçeklefltirmifltir. X – ›fl›nlar›, elektromanyetik ›fl›malar›n yüksek frekansl› bir fleklidir. Katot ›fl›nlar›n›n (elektronlar) katot–›fl›nlar› tüpünün anoduna çarpt›r›lmas› ile elde edilir. Anot hedef olarak adland›r›l›r. Moseley, X – ›fl›nlar› sal›n›m›n› elektronlar›n atom çekirde¤ine daha yak›n bir enerji seviyesine geçiflleri ile aç›kland›. Moseley, elektron kabuklar›n›n enerjisi çekirdek yüküne ba¤l› oldu¤una göre, yay›nlanan X – ›fl›nlar›n›n frekans›n›n da hedef atomlar›n çekirdek yüklerine ba¤l› olmalar› gerekti¤i sonucunu ç›kard›. Son gelifltirilen teknikleri kullanan Moseley, X – ›fl›n› spektrumlar›n›n foto¤raflar›n› elde etti ve spektrum çizgilerini frekanslar›na ay›rd›. Ca dan Zn ye kadar olan elementler için elde etti¤i spektrumlar fiekil–9 da gösterilmifltir.

fiekil – 9: Baz› elementler için Moseley’in X–›fl›n› spektrumlar› En üstteki Ca dan bafllayarak her element için iki çizgi görebilisiniz. Ardarda gelen her elemente çizgiler sola do¤ru, deneyde kullan›lan X–›fl›nlar›n›n frekans›n›n artma yönünde kaymaktad›r. ‹kiden fazla çizginin görüldü¤ü yerlerde örnek, safs›zl›k olarak bir ya da daha çok element içermektedir. Örne¤in, dikkat edilirse Co spektrumundaki çizgilerden biri Fe spektrumundaki bir çizgiye denk gelmektedir. Bir di¤eri de Ni spektrumundakine denktir. Bir bak›r çinko alafl›m› olan pirinç, iki Cu için, iki de Zn için spektrum çizgileri göstermektedir.

Ca. Ti. V. Cr. Mn. Fe Co Ni Cu Pirinç

fiekil – 9

Moseley, X–›fl›nlar› frekans› ile elementlerin çekirdeklerindeki yük say›s› ve Mendeleev’in periyodik, çizelgesindeki yerleri aras›nda bir iliflkinin oldu¤unu buldu. Örne¤in, çizelgedeki onüçüncü element olan alüminyumun atom numaras› 13 olarak iflaretlendi. Moseley eflitli¤i ν = A(Z – b)2 olup, burada ν, X–›fl›n›n›n frekans›, Z atom numaras›, A ve b sabitlerdir. Moseley bu iliflkiyi kullanarak üç yeni elementi önceden tahmin etmifltir. (Z = 43,61 ve 75). Bunlar, s›ras›yla 1937, 1945 ve 1925 te keflfedilmifllerdir. Böylece, periyodik çizelgenin, üzerinde çal›flt›¤› kesiminde (Z = 13 ten Z = 79 a kadar) yeni bir elementin bulunamayaca¤›n› ispat edilmifltir. Mevcut tüm atom numaralar› kesinlefltirilmifltir.

9

Bu modeli Thomson erikli pudinge benzetmifltir. bu modelinde her atomun belirli say›da elektron ve bu eksi yükleri dengeleyecek kadar art› yükten olufltu¤unu düflünüyordu. 2. atomun yap›s›nda pozitif (+) ve negatif (–) parçac›klar›n varl›¤›n keflfettikten sonra bir çok bilim insan› taraf›ndan kabul gören atom modelini oluflturmufltur. bir teleskop ucuna yerlefltirilen çinko sülfür tabakas›na çarpt›klar› zaman meydana getirecekleri ›fl›lt›lar yard›m›yla saptanacakt›. Çekirde¤in d›fl›nda. çekirdek denen çok küçük bir bölgede yo¤unlafl›r. ★ Yaklafl›k 20. Bu saç›lmay› inceledikleri zaman. 10 . ★ Yine bir kaç tanesi yapra¤› geçemez ve tam geriye döner. J. Fakat baz›lar› büyük aç›lar yaparak saparlar. Thomson. Thomson. Bu deney de çok ince alt›n yapraklar›na alfa parçac›klar› gönderdiler ve afla¤›daki verileri elde ettiler. yapra¤› geçerken önemli miktarda sapar. Bir atomun kütlesinin çok büyük bir k›sm› ve pozitif yükün tümü. Bunun için Thomson’un atom modelini (küresel pozitif yük bulutu içinde da¤›lm›fl elektronlar) temel ald›lar. Rutherford’un beklentisine göre. ancak baz› alfa parçac›klar› bulut içinde elektronlarla karfl›laflt›klar›nda hafif saç›lmaya ya da sapmaya u¤rayacaklard›. Atomun çok büyük bir k›sm› bofl bir uzay parças›d›r. atomun iç yap›s›n› ortaya ç›karmak için. Art› yük ortam› – – Elektronlar – – – – – – – – – fiekil – 10 1909 da Rutherford ve yard›mc›s› Hans Geiger. Bu atom modeli flu özelliklere sahiptir. elektronlar›n atom içindeki da¤›l›m› ile ilgili baz› bilgiler edinebileceklerini umuyorlard›. bulutun ince kesimlerinden geçerken büyük oranda bir sapmaya u¤ramayacak.000 de biri. ★ Alt›n yapra¤a gelen α parçac›klar›n›n büyük ço¤unlu¤u sapmaya u¤ramadan geçer. 1. Alfa parçac›klar›n›n ço¤u alt›n yapraktan sapmaks›z›n geçer. alfa parçac›klar› demeti. art› yüklerin elektronlar›n› içine alacak flekilde hareket eden bir atmosfer oluflturdu¤unu düflünmüfl ve ayn› erikli pudingteki eriklerin hareketine benzetmifltir. Pozitif yükün büyüklü¤ü her atomda farkl›d›r ve elementin atom kütlesinin yaklafl›k yar›s›d›r. SINIF Thomson.K‹MYA ATOMUN YAPISI ATOM MODELLER‹N‹N TAR‹HSEL GEL‹fi‹M‹ 10. 3. Alfa parçac›klar›n›n saç›lmas›. Rutherford deneyle ilgili aç›klamas›n› atom çekirde¤i olarak bilinen bir atom modeli üzerine kurdu. Atomun kendisi elektrik yükü bak›m›ndan nötürdür. alfa parçac›klar›ndan yararlanarak bir dizi araflt›rma yapt›lar. J. Teleskop Kurflun Blok Alfa parçac›klar› Alt›n yaprak fiekil – 11: Teleskop alt›n yapra¤› içeren çember etraf›nda dönebilmektedir. çekirdek yüküne eflit say›da elektron bulunur.

Bilinen bir dalga için. bir ipte hareket eden dalgay› gördü¤ümüz gibi göremeyiz. bir ortamda enerji tafl›yan bir uyar›c›d›r. Bir di¤er belirli özelli¤i bir noktadan birim zamanda geçerken tepe veya çukur say›s› olarak verilen “ν" ile gösterilen . dalgaboyu ve genli¤i birbirinin t›pk›s›d›r. ipte bir dalga hareketi oluflacakt›r. frekanst›r. Orta çizgi esas al›nd›¤›nda dalga. SINIF ATOMUN YAPISI Art› yüklü çekirdek 90° den daha büyük aç› ile yans›yan α – parçac›¤› + + K‹MYA + + + yans›yan α – parçac›¤› + + + Hafif yans›yan α – parçac›¤› do¤rultusu de¤iflmeyen α – parçac›¤› + + + + + + + + ‹nce atl›n levha fiekil – 12 Elektromanyetik Ifl›ma Elektromanyetik ›fl›ma elektrik ve manyetik alanlar›n dalgalar fleklinde yay›ld›¤› cam gibi bir ortam veya vakumdan yay›nlanan enerji fleklidir. muhtemel bir dalga hareketi fark edecektir. Birbirini izleyen iki tepenin en üst noktalar› (veya iki çukurun en alt noktalar›) aras›ndaki uzakl›¤a “dalgaboyu” denir ve lamda “λ" ile gösterilir. 11 . Bir dalgan›n frekans› (ν) ile dalgaboyunu λ çarp›m› dalgan›n birim zamanda ald›¤› yolu ifade eder örne¤in flekildeki dalgaboyu 03 m ve frekans› 5s–1 (yani el saniyede üç kez yukar› afla¤› hareket etmekte) ise dalgan›n h›z› 03 m . Denizde küçük bir kay›kta oturan bir kifli. Elinizi yukar› afla¤› hareket ettirdi¤inizde. Dalgan›n orta çizgisinin üstündeki maksimum yüksekli¤ine “genlik” denir. elektrik ve manyetik bileflenlerin frekans›. Frekans›n birimi genellikle 1/saniye olup. di¤er ucunun elinizde oldu¤unu düflünelim. Dalgaboyu. Su yüzeyine dik olarak hareket eden dalgalar kay›¤› periyodik olarak yukar› afla¤› hareket ettirir. saniyedeki çevrim say›s› olarak tan›mlan›r. Elektrik alan› bilefleni Manyetik alan bilefleni Genlik Yay›lma do¤rusu (a) (b) Elektrik alan› bilefleni Manyetik alan bilefleni Yay›lma do¤rusu Genlik fiekil – 14 : Elektromanyetik Dalgalar Bu iki farkl› elektromanyetik dalga flekli. ‹pin küçük bir k›sm›n›n mavi boya ile iflaretlenmifl oldu¤unu düflünün. Uzun bir ipin bir ucunun dire¤e ba¤l›.5s–1 = 1.5 m/s dir.10. bu çizgiden en uzaktaki yüksek noktalar veya tepeler ile orta çizginin alt›nda en uzaktaki alçak noktalar veya çukurlardan oluflur. Su dalgalar› çok bilinen türden olmakla birlikte. (a) dakinin daha uzun dalgaboyu ve daha düflük frekansa ve (b) dekinin daha k›sa dalgaboyu ve daha yüksek frekansa sahip oldu¤u söylenebilir. elektrik ve manyetik alanlar›n dik olarak yay›ld›¤›n› göstermektedir. dalgan›n önemli bir özelli¤idir. Bu görünümler ayn› andaki görüntülerse. Dalga ip boyunca yürürken boyal› k›s›m basitçe yukar› afla¤› hareket eder. Dalga. orta çizginin üstünde. dalgalar hakk›ndaki temel terimleri ve baz› önemli kavramlar› aç›klayabilmek için daha basit bir dalga hareketini ele alal›m. fiekil – 13 Gerçekte elektromanyetik dalgay›.

K‹MYA ATOMUN YAPISI 10. elektrik alan› bilefleninin bulundu¤u düzleme dik bir düzlemde yay›l›r. düflük frekanslarda daha uzun oldu¤u gerçe¤i de vurgulanmaktad›r. Manyetik alan bir m›knat›s› çevreleyen bölgede bulunur. (1nm = 1 . Elektromanyetik ›fl›man›n belirgin özelli¤i. c=ν. 1 . Bu de¤ere ›fl›k h›z› denir ve c harfi ile simgelenir. Elektriksel alan›n varl›¤›.108 m/s sabit bir h›zla yay›lmas›d›r. Elekromanyetik ›fl›man›n di¤er flekillerinden baz›lar›n›n yaklafl›k dalgaboyu ve frekans aral›klar› da –9 flekilde gösterilmifltir. 10−9 m = 600 . çok say›da elektromanyetik ›fl›ma çok k›sa dalgaboyuna sahiptir. fiekilde elektromanyetik ›fl›man›n dalgaboyunun yüksek frekanslarda daha k›sa. dalgaboyu ve frekans aras›nda afla¤›daki ba¤›nt› vard›r.λ Frekans. vakumdan yaklafl›k 3. Elektriksel alan elektrik ile yüklü bir taneci¤in çevresindeki bölgedir.10−5 m 1nm c = 3. Buna göre bu ›fl›¤›n frekans› kaç Hz’d›r? ŒÇ Ö Z Ü M Önce ›fl›¤›n dalgaboyunu nanometreden metreye dönüfltürüp sonra eflitli¤e uygulayal›m: λ = 600 nm . Bir sodyum buhar› lambas›ndan yay›lan ›fl›¤›n büyük bir bölümü yaklafl›k 600 nm dalgaboyuna sahiptir. elektrik yüklü bir nesne elektrik alan›na sokulurken oluflan karfl› koyma kuvvetinin alg›lanmas› ile anlafl›labilir. SINIF fiekilde görüldü¤ü gibi manyetik alanla ilgili ›fl›ma bilefleni. Ifl›k h›z›. tüm spektrumun yaln›zca küçük bir k›sm›n› kapsar.10 8 m/s ν=? 12 . dalgaboyunun birimi metre (m) dir. 10m ) fiekil – 15 te baz› çok bilinen elektromanyetik ›fl›malar›n frekanslar› ve olas› dalgaboyu aral›klar› görülmektedir. Dalgaboyu ve Elektromanyetik Ifl›man›n H›z› 1024 Frekans (s ) –1 1022 1020 1018 1016 1014 1012 1010 108 106 104 γ ›fl›nlar› X ›fl›nlar› Morötesi Dalga boyu (m) 10–16 10–14 10–12 10–10 10–8 10–6 10–4 10–2 K›z›lötesi Mikro dalga Radyo dalgalar› 100 102 104 Görünür Bölge λ = 400 500 600 700 mm fiekil – 15 : Elektromanyetik Spektrum En k›sa dalgaboyu mordan en uzun dalgaboyundaki k›rm›z›ya kadar uzanan görünür bölge. Frekans birimi s–1 ya da hertz (Hz). Bununla birlikte. 10−7 m ⇒ 6.

fiekil – 18 fiekil – 19 13 . Maksimum noktalar› ayd›nl›k. E¤er iki dalgadan birinin tepesi di¤er dalgan›n çukuruna denk gelecek flekilde birleflirse dalgalar söner ve su yüzeyi düzleflir. ›fl›¤›n perde üzerindeki baz› noktalarda birbirini söndürdü¤ünü baz› noktalarda ise birbirini güçlendirdi¤ini anl›yoruz. Bu olay su dalgalar›ndaki giriflim olay›na benzer. suda en yüksek tepe ve derin çukurlar› oluflturacak flekilde birleflirler. Bu durumda dalgan›n genli¤i azal›r. SINIF ATOMUN YAPISI K‹MYA Eflitli¤i v = c / λ fleklinde yazarak “ν” yü hesaplayal›m. 1014 Hz λ 6. fiekil – 16 (a) (b) fiekil – 17 : Birbiri üzerine binen iki dalgan›n giriflimi (a) fiiddetlendirici giriflimde. Bu durumda dalgalar›n faz› ayn›d›r ve dalgalar›n toplam› “fliddetlendirici giriflim” fleklinde isimlendirilir. Bu konu ile ilgili olarak yap›lan çal›flmalardan birisi de Young deneyidir.10. flekil – 18 de görüldü¤ü gibi ayd›nl›k ve karanl›k çizgiler (saçaklar) görülür.10 8 m s−1 = = 5 . Bu durumdaki dalgalar farkl› fazdad›r ve dalgalar›n sönmesine “yokedici giriflim” denir. Bu iki dalga grubu birbiriyle kesiflir ve dalgan›n devam etti¤i ve yok oldu¤u bölgeler oluflacak flekilde engebeli desenler meydana gelir. Mavi ›fl›kla yap›lan bu deneyden ayd›nl›k ve karanl›k saçaklar›n oluflmas›. Her iki dalga tepesi ve çukurlar› birbirine denk gelecek flekilde kar›flt›r›ld›¤›nda.1014 s−1 = 5 . Bu durumda dalgan›n genli¤i artar. Birbirine yak›n ince iki yar›ktan ›fl›k geçirildi¤inde. ν= c 3. (b) Yokedici giriflimde iki dalgan›n tepe ve çukurlar› birbiriyle çak›flmaz(ayn› fazda deil) ve dalgalar söner. minimum noktalar› karanl›kt›r. her iki dalgan›n tepeleri ve çukurlar› birbiri ile çak›flm›flt›r (ayn› fazda) ve bunun sonucu iki dalgan›n tepe ve çukurlar› birbirine eklenmifltir.10−5 m E¤er bir göle iki tafl› ayn› anda ve birbirine yak›n atarsak tafllar›n suya çarpt›¤› noktalardan ç›kan dalgalar› gözlemleriz.

10–34 j. Çünkü. beyaz renge kadar de¤iflmektedir. Çünkü iki dalga tepesi veya dalga çukuru birbirini güçlendirir. Bu ›fl›k fliddeti. Bir sistemin izin verilen iki enerji seviyesi aras›ndaki fark›n sahip oldu¤u de¤ere “enerji kuantumu” denir. Ifl›ma fliddeti Klasik kuram T : 7000 K T : 5000 K Dalga boyu (λ)(nm) 0 250 500 750 1000 1250 Klasik kuram atom spektrumlar›n› aç›klayamad›¤› gibi “siyah cisim ›fl›mas›” olarak bilinen. Klasik kuram›n yaklafl›m›nda yay›nlanan ›fl›¤›n fliddeti kesikli çizgi ile gösterildi¤i gibi sürekli artmaktad›r. h = 6. Kuantum Kuram› S›cak cisimlerin farkl› renklerde ›fl›k yayd›¤› bilinmektedir.K‹MYA ATOMUN YAPISI 10. donuk k›rm›z› renkten. Titreflim yapan bu atom grubu bir enerjiye sahip olmal›d›r. ›s›t›lan cismin yüzeyindeki bir grup atom ayn› frekansa sahip titreflim yapar.s (Planck sabiti) Planck’a göre bir elektromanyetik ›fl›ma kuantumunun enerjisi ›fl›man›n frekans› ile do¤ru orant›l›d›r. Buna ba¤l› olarak Planck afla¤›daki denklemi ç›karm›flt›r. Max Planck 1900 y›l›nda ›fl›k fliddetinin sürekli artmad›¤›n› ileri sürdü ve “Enerji de madde gibi sürekli de¤ildir” yorumunu yapt›. Yay›nlanan ›fl›¤›n rengi. fiekil – 20 Ifl›k yayan s›cak cisimlerin yayd›klar› bu ›fl›k bir prizmada da¤›larak sürekli bir renk spektrumu oluflturabilir.ν 14 . Planck’›n s›cakl›k ile frekans da¤›l›m›n› araflt›r›d›¤› deneylerden elde etti¤i verileri ve kendi kuram›n› kullanarak “h” sabiti için bir de¤er tespit etti. Planck’›n kuram› ile klasik kuram aras›ndaki temel fark.62. dalga tepesi ile çukuru karfl›laflt›¤›nda birbirini söndürür. Ifl›k dalgalar›n›n birbirini söndürdü¤ü noktada karanl›k görünür. Dolay›s›yla daha ayd›nl›k bir bölge oluflturur. Minimum noktalar› ise karanl›k saçaklar› oluflturur. E = h . Çukur ve tepe noktalar› kar›flarak maksimum ve minimum noktalar› oluflturur. dalga boyu ile düzgün bir flekilde ve ›fl›k kayna¤›n›n s›cakl›¤›na ba¤l› olarak belirli bir dalga boyunda maksimum de¤erine ulafl›r. klasik kuram bir sistemin sahip olabilece¤i enerjiye bir s›n›rlama getirmezken. Su dalgalar›ndaki giriflimde dalga katar› denilen maksimum çizgiler Young deneyinde ayd›nl›k noktalar› oluflturur. s›cak kat› maddelerden ›fl›k yay›nlanmas›n› tam olarak aç›klayamam›flt›r. Planck’›n modelinde. Kuantum kuram› bu enerjiyi belirli de¤erlerdeki özel paketler fleklinde s›n›rlanm›flt›r. SINIF fiekil – 19 da çift yar›kta giriflimin diyagram› çizilmifltir.

hν = n h. SINIF ATOMUN YAPISI K‹MYA Planck’›n kendisi de dahil olmak üzere bilim çevreleri ilk baflta kuantum hipotezine flüpheyle yaklaflt›lar. S›cak cisimlerden yay›nlanan ›fl›may› aç›klamak amac›yla ortaya at›lan bu hipotez di¤er alanlarda uygulan›ncaya kadar genel bir kavram olarak kabul görememifltir. 1905 y›l›nda Einstein elektromanyetik ›fl›man›n tanecik karakterine sahip oldu¤unu söylemifl ve sonralar› G. Lewis’in “foton” ad›n› verdi¤i bu ›fl›k taneci¤inin “E = hν” eflitli¤i ile hesaplanabilecek enerjiye sahip oldu¤unu belirtmifltir. fiekil – 21 fiimdi fotonun enerjisini ve toplam fotonun enerjisini hesaplamak için kullan›laca¤›m›z formülleri yazal›m: E = hν = h. fiekil – 22 fiekil – 23 15 .62.c λ j. 2. 2.c λ –34 h = Planck sabiti = 6. Fotoelektrik Olay› Belirli metallerin yüzeyine ›fl›k çarpt›¤›nda metalden elektron boflal›m› gerçekleflmesine “fotoelektrik olay›” denir. 3. Elekronun yay›nlanmas›. Kuantum varsay›m› ile ilgili baflar›y› Albert Einstein fotoelektrik olay› ile yakalam›flt›r. Yay›nlanan elektronlar›n kinetik enerjisi ›fl›¤›n frekans›na ba¤l›d›r. N. Siyah cismin d›fl›ndaki olaylarda da baflar›yla uyguland›ktan sonra bu kavram çok önemli bir kuram olarak kabul görmüfltür.10 ν = Fotonun frekans› (s–1) c = Ifl›k h›z› = 3.s Atom Spektrumlar› Beyaz ›fl›k prizmadan geçti¤inde (flekil – 22) ya da flelale yak›nlar›nda havadaki su zerrelerinin sebep oldu¤u gökkufla¤› olufltu¤unda (flekil – 23) da¤›l›ma u¤rayan ›fl›k çok say›da dalga boyu bilefleninden meydana geldi¤i için görünür bölge spektrumu ya da di¤er ad›yla “sürekli spektrum” meydana getirir.108 m/s ° λ = Fotonun dalga boyu (A) n tane fotonun enerjisi En = n. Bu olayda: 1. koflul sa¤land›¤›nda yay›nlanan elektron say›s› ›fl›¤›n fliddetine ba¤l›d›r. gelen ›fl›¤›n frekans›n›n yaln›zca belirli bir eflik de¤erinin (ν0) üzerine ç›kmas›yla mümkündür.10.

Her elementin kendine özgü bir spektrumu vard›r. elektronlar›n neden çekirde¤e düflmedi¤idir. Oysa ki elektronlar coulomb kuvvetinin etkisiyle çekirdek çevresinde dönerken ivmeli bir hareket yaparlar.3 nm fiekil – 26 Ayn› ifllem bir baflka atoma ait lamba ile yap›ld›¤›nda farkl› çizgi spektrumlar› elde edilmifl ve bu durum atomun yap›s› hakk›ndaki çizgi spektrumlar›n› kullanarak baz› ipuçlar› elde edilebilece¤ini göstermiflitir. 434 nm ve 140. Da¤›lan ›fl›¤›n renkli bileflenleri alg›lan›r ve foto¤raf filmi üzerine kaydedilir. Elde edilen ›fl›k dar bir yar›ktan geçerek prizma üzerine düfler ve prizma ›fl›¤› da¤›t›r. atomun merkezinde pozitif (+) yüklü a¤›r çekirdek bulundu¤unu. Bunun d›fl›nda 486.1 nm 656. Bu atom modelinin aç›klamakta aciz kald›¤› bir nokta vard›r. Bu ›fl›¤›n en önemli dalga boyu bilefleni 656. Elektrik boflal›m› gerçekleflti¤inde helyum atomlar› bu enerjiyi so¤urur ve sonra bu enerjiyi ›fl›k olarak yay›nlarlar. Bu nokta.1 nm dalga boyuna sahip yeflilimsi mavi. 16 700 . fiekil – 24 fiekil – 25 te ›fl›k kayna¤› düflük bas›nçl› helyum gaz› içeren bir lambad›r. Hidrojen lambas›ndan gelen ›fl›k k›rm›z› – mor renkte görünür. elektronlar›n bu çekirdek etraf›nda dairesel ya da eliptik yörüngelerde döndü¤ünü ve elektronlar ile çekirdek aras›nda büyük bir boflluk oldu¤unu ö¤renmifltik.K‹MYA ATOMUN YAPISI 10.1 nm dalga boylar›na sahip iki farkl› menekfle rengi çizgi spektrumu mevcuttur. Atom spektrumlar› aras›nda en ayr›nt›l› incelenen hidrojen elementininkidir (fiekil – 26). SINIF E¤er ›fl›k kayna¤› az say›da dalga boyu bilefleni içeriyorsa oluflan spektrum “kesikli çizgi spektrumu” olacakt›r. Rutherford’un atom modelinde. Helyum atomunda gözle görülebilin 6 tane çizgi mevcuttur.3 nm dalga boyuna sahip k›rm›z› ›fl›kt›r. E¤er ›fl›k kayna¤› gaz içerisinden geçen elektrik boflal›m› fleklinde ise spektrumda sadece belirli renkler gözlenir. 7500 7000 6500 6000 Prizma Yar›k 5500 Helyum lambas› Foto¤raf pla¤› 5000 4500 4000 fiekil – 25 400 450 500 550 600 650 410 nm 434 nm 486.

2π h L = m. 3. varsay›m: h Kararl› enerji seviyesinde dönen elektronlar›n aç›sal momentumu (L = m . bu yörüngedeki elektronlar›n h›z›n› ve enerjisini hesaplama imkan› tan›r... Çekirdekten tamamen uzaklaflm›fl olan elektronun enerjisi s›f›r kabul edilmektedir..10.c λ Eilk = Elektronun bulundu¤u yörüngedeki ilk enerjisi Eson = Elektronun bulundu¤u son yörüngedeki enerjisi ν = Yay›lan fotonun frekans› λ = Yay›lan fotonun dalga boyu Bohr kuram›nda. 2. n = 1.r = n.. ⎟ ⎝n ⎠ 17 .V. Bu durumda elektronlar›n enerjilerini kaybederek spiral bir yörünge çizip çekirde¤e düflmesi gerekir. ... a0 = 0. varsay›m: Bir elektron yüksek enerjili kararl› bir yörüngeden düflük enerjili kararl› bir yörüngeye kendili¤inden geçebilir. SINIF ATOMUN YAPISI K‹MYA Elektron Çekirdek Elektromanyetik ›fl›ma fiekil – 27 Klasik kuramlara göre. Rutherford’un atom modelindeki eksiklikleri giderebilemek için yapt›¤› çal›flmalar sonucunda üç varsay›m ortaya koymufltur. ⎛ Z2 ⎞ En = −2. hidrojen atomunda izin verilen yörüngelerin yar›çaplar› tahmin edilebilir.r). Bu geçifl s›ras›nda d›flar›ya foton yay›n›m› ile ›fl›ma yap›l›r.. Oysa elektronlar çekirde¤e düflmemektedir.10 −18 .. Eilk enenji (foton) Eson fiekil – 28 E ilk − E son = h. 3 . a0. ›fl›ma gerçeklefltirmeden çekirdek etraf›nda belirli yörüngelerle dönerler...62. 2π n = Yörünge numaras› (1. Bohr Atom Modeli Bohr.⎜ ⎜ 2 ⎟ denklemi ile hesaplama yap›l›r. nin tam katlar›na eflittir. ivmeli hareket yapan cisim ›fl›ma yaparak enerji kaybetmelidir. 2.10–34 j.53 A (53pm) Bohr kuram›..) h = Planck sabiti (6. ° rn = n2 .18.. 1. Bu fotonun enerjisi afla¤›daki formül ile bulunur. varsay›m: Elektronlar. Çekirdekten çok uzaktaki bir serbest elektron çekirde¤e do¤ru çekilerek bir “n” yörüngesine yerleflti¤inde elektronun enerjisi azal›r ve – iflaretli olarak.ν = h.. s) 3. 2... V..

18 .10-18 j enerji kazan›rsa iyonlafl›r (siyah ok). Yüksek yörüngelerden n = 1 seviyesine inildi¤i serilere Lyman serisi denir. 10–19J E4= –2. Lyman serisini temsil eden bu geçifller k›rm›z› ve mavi oklarla gösterilmifltir.. Bu seriye Paschen serisi denir. Yüksek yörüngelerden n = 3 seviyesine inildi¤inde k›z›l ötesi ›fl›nlar yay›nlan›r.45 ..36 . 10 –18 n=5 n=4 n=3 Pacshen serisi 1 = –2.18 . Elektron daha düflük yörüngelere dönerken ›fl›k yay›nlamas› gerçekleflir. hidrojen atomunun elektronu çekirde¤e en yak›n yörüngede bulunur. en düflük izin verilen enerji düzeyine “temel hal” denir. Hidrojen atomunun Bohr modeli afla¤›da verilmifltir. n = yörünge say›s›) Bu enerji düzeylerinin flematik gösterimi afla¤›daki gibidir. 10–18J 12 Tabloya göre bir elektron n = 1 seviyesindeyken 2. Normal olarak.18 .K‹MYA ATOMUN YAPISI 10. 10 42 E3= –2. 10–18 1 = –8. Elektron yüksek yörüngelerden n = 2 seviyesine inerse bu durum da görünür ›fl›k yay›nlar..18 .(Z : atom numaras›. 2. 10–19J 32 n=2 Balmer serisi E2= –2. E¤er elektron büyük say›l› yörüngelerden n = 1 seviyesine inerse mor ötesi ›fl›k yay›nlar. 10–18 1 = –2. n=∞ E∞ = 0 E5= –2.18 . Bu.. Elektron uyar›lmas› Ifl›k yay›nlamas› n=4 r = 16a0 n=3 r = 9a0 n=2 r = 4a0 n=1 r = a0 fiekil – 29 Modelde çekirdek merkezde.18.42 .) birinde bulunmaktad›r.18 .72 . Bu seriye Balmer serisi denir. 18 . . 10–20J 52 –18 1 = –1. 10–19J 22 n=1 Lyman serisi E1= –2. (n = 1). Atom uyar›ld›¤›nda elektron daha yüksek yörüngelere geçer (siyah oklarla gösterildi¤i gibi). SINIF Hidrojen atomunun enerji seviyeleri ya da di¤er bir ifadeyle izin verilen yörüngeleri bu denklem ile hesaplan›r. elektron ise ba¤›ms›z yörüngelerden (n = 1. 10 –18 1 = –5.

2 ⎟ − ⎜−2. SINIF ATOMUN YAPISI K‹MYA Elektron bir enerji kuantumu (foton) kazand›¤›nda daha yüksek enerji düzeyine geçer (n : 2. ‹ki düzey aras›ndaki enerji fark›n›n hesaplanmas› için afla¤›daki formül kullan›l›r. hνfoton = Es – Ei Bu formülden yararlanarak so¤urulan fotonun frekans› ν foton = Es − Ei formülü ile hesaplan›r.10 J ⎝4 6⎠ ⎝22 42 ⎠ h. s E = 4.. 18.).10−34.10−19 = 6. h Bir fotonun so¤urulabilmesi için. Bohr atom kuram›nda bir atom kümesindeki atomlar›n uyar›lmas›n›n hemen ard›ndan belirli frekansa sahip foton yayarlar ve daha düflük enerjili hallere geçerler..10 −18 ⎜ − ⎟ = −2. 86.10–34 j. h 19 . 09.62.10.10 8 λ λ = 4.18.18. Elektron.10−18 ⎜ 2 − 2 ⎟ ⎜ ⎟ ⎜n ⎟ ⎜ ns ⎟ ⎝ ni ⎠ ⎝ s ni ⎠ ⎝ ⎠ Es = Elektronun son yörüngedeki enerjisi Ei = Elektronun ilk yörüngedeki enerjisi ns = Son enerji düzeyi ns = ‹lk enerji düzeyi Z = Atom numaras› Burada hidrojen atomundan bahsedildi¤i için Z yerine 1 yaz›l›r. ⎛ 2 ⎞ ⎛ ⎞ Z2 ⎛ Z2 ⎞ Z Z2 ΔE = Es − Ei = ⎜−2. Fotonun frekans›. .c formülünü kullanarak dalga boyunu hesaplayal›m. 62.3.10–9m) ŒÇ ö z ü m ni = 4 ns = 2 ⎛ 1 1 ⎞ 1⎞ −18 ⎛ 1 −19 ΔE = −2. fotonun enerjisinin ilk ve son haller aras›ndaki enerji fark›na tam olarak denk gelmesi gerekir. De¤erin negatif ç›kmas› enerji yay›n›m› oldu¤unu gösterir.10 m/s h = 6. 18. çekirde¤e yak›n bir yörüngeye indi¤inde iki enerji düzeyi aras›ndaki fark kadar enerji yay›nlan›r. Es = Ei − hn foton formülünden türetilerek ν foton = Ei − Es formülü ile hesaplan›r.18 ⎜ − ⎟ = −4.10−18.. Böylelikle hidrojen “uyar›lm›fl hale” gelir.09.10−18 ⋅ 2 ⎟ = −2. Örnek Hidrojenin Balmer serisinde n = 4 seviyesinden n = 2 seviyesine geçifli s›ras›ndaki spektrum çizgisinin dalga boyu kaç nm dir? (1nm = 1.10–19 j 4.09.10−7 m = 486 nm Bohr atom kuram›nda atomlar›n yay›lma spektrumlar› anlamak için bir model oluflturulur. λ E= 8 c = 3. 18. 3.

2 n Örnek Bir defa iyonlaflm›fl He+1 iyonunun spektrumunda Balmer serisinin n = 5 ten n = 2 ye geçiflinde yay›nlanan enerjinin dalga boyu kaç nm dir? (2He) 20 . Hidrojen atomu ile etkileflimi sonunda. ⎛ Z2 ⎞ 12 ⎟ = 2.18.10 −18 = 2.10 −18 .10−18 Z formülündeki Z olacakt›r.K‹MYA ATOMUN YAPISI Örne¤in uyar›lmas› Dedektör Eilk nilk Yar›k Prizma Eson nson Dalgaboyu 10. Bu 2 durumda de¤iflen tek fley En = −2.18. Bu durumda serbest elektronun enerjisi s›f›r olur.18. Bu durumda afla¤›daki ba¤›nt› elde edilir. ns = ∞ olacakt›r. katyonlar›n oluflumu hakk›nda bilgi vermektedir.18.10 −18 J hν foton = E i = −E1 = −⎜−2. Hidrojen atomu için temel halde bulunan elektrona Bohr gösterimi uyguland›¤›nda ni = 1. ⎜ ⎟ n2 ⎠ 12 ⎝ + +2 Bohr modeli hidrojen atomuna benzer flekilde tek elektron içeren 2He ve 3Li iyonlar› için de uygulanabilir. temel haldeki (n = 1) bir elektronu atomdan uzaklaflt›rmak için gerekli olan enerjiye sahip olan bir foton söz konusu oldu¤unda elektron serbest hale geçer ve atom iyonlaflm›fl olur. hνfoton = Ei = – E1 Buradaki Ei de¤eri hidrojenin “iyonlaflma enerjisi” de¤eridir. SINIF Yay›lma spektroskopisi fiekil – 30 Örne¤in uyar›lmas› Dedektör Eson nson Yar›k Eilk nilk Dalgaboyu Prizma So¤urma spektroskopisi fiekil – 31 Bohr atom modeli.

⎜ ⎟ ns ⎠ ⎝ ni ⎛22 22 ⎞ 4 ⎞ −18 ⎛ 4 −18 enerji a盤a ç›kar. ν = 2.10 −18 = 6. 83. hν = mc2 c ν= eflitli¤i yukar›daki ba¤›nt› ile birlefltirildi¤inde λ h.10−18 J .10 J ⎝ ⎠ 5 ⎠ ⎝2 E= hc formülünden λ 1. 83.10 −34 .62. ›fl›k ve maddenin do¤as›n› dikkate alm›fl ve “küçük tanecikler bezen dalgaya benzer özellikler gösterebilirler” yorumunu ortaya atm›flt›r. 93. SINIF ATOMUN YAPISI K‹MYA ŒÇ ö z ü m ni = 5 ns = 2 ⎛ Z2 Z2 ⎞ ΔE = −2.9 nm λ Örnek Hidrojen atomu spektrumunda temel enerji seviyesindeki elektronun n = 3 seviyesine ç›kmas› için so¤urulan fotonun frekans› kaç s–1 olmal›d›r? (1H) ŒÇ ö z ü m ⎛ 12 1⎞ ⎛1 ⎞ 8 ΔE = −2.10 −8 = 53. 18.10−18 = 6.18. Önceden ö¤rendi¤imiz E = hν formülü ile yukar›daki formül birlefltirilebilir. ΔE = −2.62. Louis de Broglie.10−34 ν . fotoelektrik olay›n› aç›klarken ›fl›¤›n fotonlardan oluflan tanecikli bir yap›ya sahip oldu¤undan bahsetmiflti Ancak.10 ⎜ 4 − 25 ⎟ = −1.3.9.10 J ⎟ 4 ⎠ ⎝2 3. 62. ›fl›¤›n örne¤in bir prizmadan geçmesi sonucunda spektrum fleklinde saç›lmas› ›fl›¤›n hem dalga hem de tanecik özelli¤ine sahip olabilece¤i düflüncesi ortaya ç›km›flt›.10−8 m = 109 nm Örnek ‹ki defa iyonlaflm›fl Li+2 iyonunun spektrumunda Balmer serisinin n = 4 ten n = 2 ye geçiflinde yay›nlanan enerjinin dalga boyu kaç nm dir? (3Li) ŒÇ ö z ü m ni = 4 ns = 2 ⎛ 32 32 ⎞ −18 enerji a盤a ç›kar. 18.c = mc 2 λ 21 . ⎜ 1⎟ 9 ⎠ 9 ⎝ ⎠ ⎝3 E = hν ⇒ 1 94. 18.10.10 −18 = 6. ΔE = −2.18.1015 s−1 KUANTUM MEKAN‹⁄‹N‹N GEL‹fi‹M‹ Dalga – Tanecik ‹kilisi Einstein.10 8 ⇒ λ = 5.68.3.10−18.10−18 ⎜ 2 − ⎟ = −2.10 −34 .39. = 1 94.68.10 8 λ λ = 10. Einstein denildi¤inde akla ilk gelen denklemi yani E = mc2 formülününde Broglie fark›ndayd›.10 −18 ⎜ ⎟ ⎜ 2 − 2 ⎟ = −2.10 −18 ⎜ ⎜ 2 − 2 ⎟ = −3. 18.10−18 ⎜ − 1⎟ = 2.10−18 ⎜ 2 − 2 ⎟ formülünden.18.

10 −9 m = 1. Örnek Ifl›k h›z›n›n beflte biri kadar bir h›zla hareket eden elektronlara efllik eden dalgan›n dalga boyu kaç nm dir? (1 nm = 1. fiekil – 32 22 . maddesel taneciklerle bir arada oldu¤u kabul edilen dalgalara “madde dalgalar›” demifltir. Young’un deneyinde oldu¤u gibi dalgalar›n da¤›ld›¤› nesneler aras›ndaki uzakl›k.10−34 J.K‹MYA ATOMUN YAPISI 10.10−34 kg m 2 /s De Broglie’nin dalga tanecik ikilisine göre e¤er küçük taneciklerin madde dalgalar› mevcut ise. ›fl›man›n dalga boyuna eflitse k›r›lma gerçekleflir ve giriflim gözlenir.107 m/s 5 h 6.21 nm mv 9.1. SINIF De Broglie bu ba¤›nt›y› gelifltirdi ve m : fotonun göreceli kütlesi h λ= λ : Dalga boyu mv ν : Taneci¤in h›z› h : Plack sabiti eflitli¤ine ulaflt›. Meselâ X – ›fl›nlar› (dalga boyu yaklafl›k 100 pm) gibi yüksek enerjili ›fl›nlar aras›ndaki uzakl›k yaklafl›k 200 pm olan atom demetlerine sahip metalik alüminyum taraf›ndan da¤›t›l›r ve k›r›n›m olay› gerçekleflir.10 −34 = = 1.62.1.10 −31.21.62. De Broglie. Örne¤in k›r›n›m gerçeklefltirilebilmelidir.10−31 kg                                             = λ Velektron = 3.62.10 8 m/s = 6.10–9 m) ŒÇ ö z ü m m elektron = 9.10 7 h = 6.6.s = 6. elektronlar gibi tanecik demetlerinin de dalgalara ait özellikleri tafl›mas› gerekir.

Heisenberg belirsizlik ilkesi bir taneci¤in ayn› anda konumunun ve momentumunun büyük bir duyarl›l›kla ölçülemeyece¤ini belirtmektedir. Mikroskop Mikroskop Foton – Elektron Foton – Elektron fiekil – 34 23 . Bohr. nereye gidece¤ini belirleyemeyiz.2005-2008 K‹MYA ATOMUN YAPISI For Evaluation Only. Örne¤in. bir taneci¤in konumunu kesin olarak belirlemek istersek bu durumda elektronun momentumunu (m . Bunun d›fl›nda Heisenberg belirsizlik ilkesi de Bohr atom modelinin yerini yeni bir modelin almas› gerektigini ortaya koymufltur. SINIF Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. J Davisson ve L. C. çember bir yörüngedeki elektronu merkeze do¤ru iten aç›sal bir momentumun varoldu¤unu temel bir dayana¤› olmadan kabullenmifltir. Ayr›ca atomun üç boyutlu olmas›na karfl›n modelin düzlemsel olmas› bir çeliflkiyi do¤urmaktad›r. H Germer yavafl hareket eden bir elektron demetinin nikel kristal taraf›ndan k›r›n›ma u¤rad›¤›n› ispat ettiler. Bunun d›fl›nda Bohr modeli manyetik alan›n yay›lma spektrumuna etkisini aç›klayamamaktad›r.10. ν) belirleyemeyiz. Yani taneci¤in nerede oldu¤unu biliyorsak bu durumda nereden gelip. Böylelikle maddenin tanecik – dalga özellikleri ispatlanm›fl oldu. fiekil – 33 Bohr Atom Modelinin Yetersizlikleri Bohr modelinin hidrojen atomu ve tek elektronlu iyonlar için uygulan›fl› baflar›l› sonuçlar vermesine karfl›n çok elektronlu atom ve iyonlar›n yay›lma spektrumlar›n›n Bohr modeliyle aç›klanamad›¤› anlafl›lm›flt›r.

Elektron belirli bir orbitalde denildi¤inde elektron yo¤unlu¤unun veya elektronun bulunma ihtimalinin bu orbitale ait dalga fonksiyonunun karesi ile tan›mland›¤› ifade edilmektedir. ATOM KUANTUM MODEL‹ Schrödinger kuantum mekani¤ini bafllatarak fizik ve kimyada çok önemli bir 盤›r açm›flt›r. daha karmafl›k atomlar için yaklafl›k çözümler verebilir. K›saca görece¤imiz gibi. hidrojen atomundan elde edilen enerjiler ve dalga fonksiyonlar›. n ne kadar büyükse orbitalde elektronun çekirde¤e olan ortalama uzakl›¤› o kadar büyük olur. 2. Art›k bundan sonra yörünge yerine atomik orbitallerden sözetmemiz gerekir. n’nin de¤eri orbital enerjisini belirler.K‹MYA Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. SINIF For Evaluation Only. Bu dalga fonksiyonlar› ve enerji seviyeleri kuantum say›lar› ile belirlenir. Örne¤in. Dördüncü bir kuantum say›s› –spin kuantum say›s› (ms) ise belirli bir elektronun davran›fl›n› tan›mlar ve atom içerisindeki elektronlar›n tan›m›n› tamamlam›fl olur. Ancak yap›lan çal›flmalar sonucunda bu güçlü¤ün üstesinden k›smen de olsa gelinmifltir. aç›sal momentum kuantum say›s› (l) ve magnetik kuantum say›s›(ml) olarak adland›r›l›r. hirdojen atomundan farkl› ise de bu farkl›l›¤›n çok fazla olmad›¤› varsay›lmaktad›r. hidrojen Schrödinger denklemi. Bu yaklafl›m çok elektronlu atomlar›n davran›fllar› için do¤ru aç›klamalar getirmektedir. çok elektronlu atomlar›n davran›fl›. elektronun bulunabilme ihtimalinin yüksek oldu¤u bölgeyi tan›mlar. Bu say›lar bafl kuantum say›s› (n). Hidrojen atomunda. Baflkuantum say›s›.2005-2008 ATOMUN YAPISI 10.Bu kuantum say›lar› ile hidrojen atomunun tam bir teorisi oluflturulur. ayn› zamanda belirli bir orbitaldeki elektronun çekirde¤e olan ortalama uzakl›¤› ile orant›l›d›r. 3 gibi tam say›lar olabilir. Elektron yo¤unlu¤u kavram›. bir proton ve bir elektrondan oluflan hidrojen atomu için kolayl›kla çözülebilmekte ise de. bu çok elektronlu atomlar için do¤ru de¤ildir. Böylelikle . Atomik orbital. bir atomun yap›s›ndaki elektronun yerini tam olarak belirleyemeyece¤imizi söylese de. hidrojen atomu için Schrödinger denkleminin çözümünden ç›kar›lmaktad›r. birden fazla elektron içeren atomlar için çözümü bulunamamaktad›r. 24 . atomdaki bir elektronun dalga fonksiyonu olarak düflünülür. Denkleminde hidrojen atomunun elektonunun bulunabilece¤i enerji seviyelerini ve dalga fonksiyonlar›n› Ψ ile tan›mlamaktad›r. atomun belirli bölgesinde bir elektron bulunma olas›l›¤›n› verir. ise Kuantum Say›lar› Kuantum mekani¤inde. Bu say›lar atomik orbitalleri ve bunlardaki elektronlar› tan›mlamada kullan›l›rlar. Bu say›lar. ile Bafl Kuantum Say›s› (n) Bafl kuantum say›s› (n) 1. elektronlar›n hidrojen ve di¤er atomlarda da¤›l›mlar›n› vermek için üç kuantum say›s› gerekmektedir. Her atomik orbitale ait bir enerji ve elektron yo¤unlu¤u vard›r. Kuantum teorisi.

3dx2–y2. l Orbital ismi 0 s 1 p 2 d 3 f 4 g 5 h Bu durumda. s orbitaline . (–l + 1).2005-2008 K‹MYA ATOMUN YAPISI For Evaluation Only.. .. (2l + 1) adet ml olabilir ve bu say›lar afla¤›daki flekilde bulunur. Ayn› n ve l de¤erindeki bir veya daha fazla orbital ise altkabuk olarak isimlendirilir. Bunlar› daha sonra görece¤iz.(+l –1). l de¤eri 0 ile (n–1) aras›ndaki tamsay›lar olabilir.. 0. 3py. Aç›sal Momentum Kuantum Say›s› ( l) ye Aç›sal momentum say›s› (l) bize orbitallerin “fleklini” anlat›r. 3dxz. 1 ve 2 olabilir. böylelikle sadece bir tanesi “s” orbitali olabilir. +1 –2. ve 1 dir. E¤er n = 2 ise. M a n y e t i k K u a n t u m S a y › s › ( m l) Manyetik kuantum say›s› (ml) bir orbitalin uzaydaki yönünü belirler. 0. 0. l de¤eri 0. Örne¤in. ml’nin toplam say›s›. burada 2 say›s› n de¤erini ve s ile p de l de¤erlerini temsil eder. n = 2 ve l = 1 durumuna bakal›m. Bir altkabuk içinde.10. l = 1 ise p orbitaline karfl›l›k gelmektedir. (çünkü ml için –1.. Üç kuantum say›s› üzerindeki tart›flmay› tamamlamak üzere.. Ayn› flekilde n = 3 için. [(2x2)+1] yani befl tane ml de¤eri mevcuttur. 3dyz. +2 1 3 5 3s 3px. (2l + 1) = 3 olur ve üç adet ml de¤eri veya üç adet p orbitali olabilir. 0 ve 1 olmak üzere üç de¤er vard›r). 2pz 0 3 1 2 0 –1. l = 2 ise. +1. l’nin de¤eri genellikle s p.l = 0 oldu¤u zaman (2l + 1) = 1 olur ve sadece bir ml de¤eri bulunabilir. –l. Verilen bir n için .. bunlar da –1. Atomik Orbitaller n l ml Orbital Say›s› Atomik Orbitallerin Gösterimi 1s 1 0 0 1 0 2 1 0 –1. belirli bir l alt kabu¤undaki orbitallerin say›s›n› vermektedir. üç m de¤eri olabilir. ml –2. Bunlar. (2l + 1) = 5 ve ml için befl olas›l›k vard›r ve bunlara karfl›l›k gelen befl adet d orbitali için de belirli indisler tan›mlanmas› gerekir. 2py. SINIF Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. l = 1 için. 3dz2 Tabloda kuantum say›lar› ve atomik orbitaller aras›ndaki iliflki gösterilmektedir. n ve l de¤erleri bir 2p alt kabu¤unu belirler ve bu altkabukta üç tane 2p orbitali vard›r. –1. 3pz 3dxy. l = 0 ve 1. d gibi harflerle gösterilir. . 0. +l E¤er l = 0 ise ml = 0 d›r. l = 1 durumunda. n’e ba¤l›d›r. Ayn› n de¤erine ait orbitallere kabuk denmektedir. 25 . Bu altkabuklar 2s ve 2p altkabuklar› isimlerini al›rlar.. l = 2 için. Verilen bir l için. ml’nin de¤erleri aç›sal momentum kuantum say›s› olan l’ye ba¤l›d›r. E¤er n = 1 ise. 1 veya 2 olabilir. n = 2 kabu¤u iki altkabuktan oluflmaktad›r. l için 0 ve 1 olmak üzere iki olas›l›k vard›r. e¤er l = 0 ise. l nin de¤eri = (n – 1) = (1 – 1) = 0 olur. 0. –1. l’nin alabilece¤i de¤erler. 0. s. +1 1 3 2s 2px. fiimdi p ve d orbitallerini ayr› ayr› inceleyelim.

Ortadaki flekiller : Merkezinde çekirde¤in yer ald›¤› bir düzlemde yük yo¤unlu¤u veya elektron olas›l›¤›n›n noktalarla gösterilmesi. her iki tarafta maksimum de¤ere ve çekirdekten geçen bir çizgi üzerinde (örne¤in x. 2 ψ1s 2 ψ2s 2 ψ3s r Çekirdekten uzakl›¤› r r r r r 1s (a) üst indis 2s (b) 3s (c) fiekil – 35 : 1s. Noktalar›n daha s›k oldu¤u bölgelerde elektronun bulunma olas›l›¤› daha yüksektir ve elektron yük yo¤unlu¤u daha büyüktür. (b) Noktalar. Ψ2p 2 z z y r r x x (a) (b) (c) fiekil – 36 : Bir 2p orbitalinin yük yo¤unlu¤u ve elektron olas›l›¤›n›n üç gösterim flekli: (a) ψ2 nin de¤eri çekirdekte s›f›rd›r.2005-2008 ATOMUN YAPISI 10. Üstteki grafikler : r in fonksiyonu olarak yük yo¤unlu¤u veya elektron olas›l›k yo¤unlu¤u (ψ2). Bu bölge küresel simetriye sahip de¤ildir. 26 . (b) 2s orbitali (c) 3s orbitali. örne¤in xz düzleminde yük yo¤unlu¤u ve elektronun bulunma olas›l›¤›n› göstermektedir. Bir elektronun bulunma olas›l›¤›n›n en yüksek oldu¤u yer. halter fleklindeki bölgenin iki yumrusunun içerisindedir. çekirdekten geçen bir düzlemde. 2s ve 3s orbitallerinin elektron olas›l›¤› ve yük yo¤unlu¤unun üç gösterim flekli (a) 1s orbitali. SINIF For Evaluation Only. Olas›l›k gölgeli düzlemde s›f›ra düfler [dü¤üm düzlemi (yz düzlemi)]. y veya z ekseni) çekirdekten (r) uzakl›¤›nda tekrar s›f›ra eflitlenir. (c) Elektron bulunma olas›l›klar›n›n ve yük yo¤unluklar›n›n üç boyutlu olarak gösterimi.K‹MYA Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. Alttaki resimler : Elektron yük yo¤unlu¤unun %90 ›n› veya elektron bulunma olas›l›¤›n›n %90 ›n› içine alan küresel gösterim.

Bu flekilde dxy orbitalinin dü¤üm düzlemleri gösterilmifltir (dz 2 orbitalinin dü¤üm yüzeyleri gerçetke koni fleklindedirler). Daha yüksek say›l› kabuklarda p orbitalleri biraz farkl›l›k gösterirler. Bir orbitalin dü¤üm yüzeyi say›s›. Yumrulardaki iflaretler. yukar›da belirtilen düzlemlerdeki iki boyutlu kesitleri. xz. Ama as›l olan p orbitalinin üç türden oluflan bir tak›m oluflturmas› ve yönelmelerinin flekilde gösterildi¤i gibi olmas›d›r. pz ile simgelenirler. bu tür iki düzlem vard›r. z y xz ekseni + z y – + x – + x x xy ekseni – py pz px fiekil – 37 :Üç 2p orbitali: p orbitalleri genellikle birbirine dik x. y ve z eksenleri üzerinde gösterilirler ve px. pz orbitalinin manyetik kuantum say›s› ml = 0 d›r. SINIF z y Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. py . z z y – + – + x + – + – + x y z y + – x + – z y – + x z + – + y x – dxy dxz dyz dx2–y2 alt dindis z 2 fiekil – 39 : Befl tür d orbitalinin gösterimi xy. d orbitalleri için.10. Atomun Elektron Yap›s› y – + + – (a) dx2 x + – y z – + x – + x + – – y2 (b) dxy z z + (c) dxz – + y – + – x + – (d) dyz (e) dz2 fiekil – 38 : Befl tür d orbitalinin kesitleri: Befl tür orbitalinin aç›sal fonksiyonlar›n›n. l kuantum say›s›na eflittir. 27 . px ve py orbitallerinin durumu daha karmafl›kt›r. Fakat tüm p orbitallerinin gösteriminde yukar›daki flekiller kullan›lacakt›r. yz ve di¤erlerinin gösterimi kuantum say›lar›na ba¤l›d›r. Bu orbitallerin her biri hem ml = 1 hem de ml = –1 den kaynaklanan etkiye sahiptirler. orjinal dalga fonksiyonlar›n›n fazlar›n› belirtmekte olup.2005-2008 K‹MYA ATOMUN YAPISI For Evaluation Only. fakat bunun ayr›nt›s› burada ele al›nmayacakt›r. bunlar elektrik yükleri ile kar›flt›r›lmamal›d›r.

Spin Kuantum Say›s› (m s) Dalga mekani¤i. birbirini söndüren z›t manyetik alanlara sahiptirler.2005-2008 ATOMUN YAPISI 10. S N e– e– N S fiekil – 40 :Elektron Spininin Simgesel Canland›rmas› : Elektron spininin iki olas›l›¤› ve bunlara efllik eden manyetik alanlar görülmektedir. kalan 24 elektronun spini ise bunlara z›t yöndedir. 2. ↑) veya − (afla¤› yönelik okla simge2 2 lenir. Hidrojen spektrumundaki aç›klanmayan baz› noktalar›n elektronun. bir f›r›nda buharlaflt›r›lm›fl ve gümüfl atomlar› demeti tekdüze olmayan bir manyetik alandan geçirilmifltir. gümüfl atomlar› taraf›ndan oluflturulan manyetik 2 alanla. Dolay›s› ile oluflan manyetik alan›n yönü yaln›zca eflleflmemifl olan elektronun spinine ba¤l›d›r. kendi ekseni etraf›nda döndü¤ünü kabul ederek aç›klanabilece¤i keflfedildi. Bu nedenle. d›fltan uygulanan manyetik alan›n etkileflimi sonucu. ms nin de¤eri di¤er üç kantum say›s›n›n de¤erine ba¤l› de¤ildir. Z›t spinli iki elektron. Elektron. fiekil – 40 a bak›ld›¤›nda “elektron spini” için iki olas›l›k görülmektedir. Elektron spin kuantum say›s› ms + 1 1 (yukar› yönelik okla simgelenir. spininden dolay› bir manyetik alan oluflturur. Bu olay›n basitlefltirilmifl aç›klamas› afla¤›daki gibi yap›labilir. sil Elektron Spininin Varl›¤›n›n Kan›t› : fiekilde– 41 deki deneyde gümüfl. Çok say›da gümüfl atomundan oluflmufl gümüfl atomu demetinde eflleflmemifl elektronun spininin + veya − 1 2 1 olmas› flans› birbirine eflittir. Bu dönme olay›na “spin” denilmektedir. 28 . 4. ↓)de¤erlerini alabilir. kendi ekseni etraf›nda dönüflüne benzer flekilde. dünyan›n ekseni etraf›nda dönüflüne benzer flekilde. Böylelikle atom demetinin ikiye ayr›ld›¤› gözlenmifltir. Bunun sonucu olarak elektron çiftlerinde net manyetik alan söz konusu de¤ildir. elektron orbitallerinin tan›mlanmas›nda kullanabildi¤imiz üç kuantum say›s› aç›klam›flt›r. SINIF For Evaluation Only. 1. Spinleri birbirine z›t elektronlardan oluflan elektron çifti (eflleflmifl iki elektron) bir manyetik alan oluflturmaz. atom demeti ikiye ayr›l›r. Fakat bunlara ek olarak dördüncü kuantum say›s›na gereksinim duyulmaktad›r.K‹MYA Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. 3. Gümüfl atomundaki 23 elektronun spini bir yönde.

2005-2008 K‹MYA ATOMUN YAPISI For Evaluation Only. bu çok tanecikli yap›daki problemin Çözümü ancak de¤erlerle yap›l›r. Ancak ayn› l kuantum say›s›na sahip orbitaller eflenerjili olacakt›r. bir elektron tek bafl›naym›fl gibi kabul edilir. Ag atomlar› F›r›n Yar›k M›knat›s Dedektör fiekil – 41 :Stern – Gerlach Deneyi : F›r›nda buharlaflt›r›lan gümüfl atomlar› bir yar›ktan geçirilerek demet haline getirilir ve bu demet tekdüze olmayan bir manyetik alandan geçirilir. Bu tür bir çözümle bulunan elektron orbitalleri hidrojen atomu için bulunanlarla ayn›d›r ve hidrojene benzer orbitaller olarak isimlendirilebilir.) küçük harf Çok Elektronlu Atomlar Schrödinger denklemi hidrojen atomu için yani tek bir elektron içeren bir atom için gelifltirmiflti. Çok elekküçük harf yaklasik tronlu atomlarda elektronlar aras›ndaki karfl›l›kl› itmenin de dikkate al›nmas› zorunludur. SINIF Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. 3p ve 3d orbitalleri eflenerjilidir. atom numaras› artt›kça orbital enerjileri azal›r. (E¤er manyetik alan tekdüze olsayd› atom demeti bir kuvvetin etkisinde kalmayacakt›. Yaklafl›k Çözüm için.10. Çok elektronlu atomlarda elektronlar birbirlerinden mümkün oldu¤unca uzaklaflmaya çal›fl›rlar ve elektronlar›n hareketleri karmafl›k bir hale gelir. Ayn› zamanda çok elektronlu atomlarda orbital enerjileri orbitalin türüne ba¤l›d›r ve bir bafl kabuktaki farkl› l kuantum say›s›na sahip orbitaller eflenerjili de¤ildir. Çok elektronlu atomlarda çekirdek ile elektron aras›ndaki çekim kuvveti. Alan fliddeti baz› do¤rultularda di¤er do¤rultulardakinden daha kuvvetli olmal›d›r. çekirdek ve di¤er elektronlar›n bulundu¤u ortamda. Bu sebeple . 3s 3p 3d Enerji 2s 2p 1s Hidrojen atomuna ait ilk üç elektron kabu¤unun orbital enerji diyagram› 3d 3p 3s Enerji 2p 2s 1s Çok eletronlu bir atoma ait ilk üç elektron kabu¤unun orbital enerji diyagram› 29 . çekirdek yükünün artmas› ile artar. Hidrojen atomunda 2s ve 2p orbitalleri ile 3s. Bunun sonucunda. Demet ikiye ayr›l›r.

6s. tek bir orbitalden oluflan s alt kabu¤unun alabilece¤i elektron say›s› iki. 3p. Elektronlar›n bir bafl kabuktaki alt kabuklara.Fakat bu durumda iki elektronun spin kuantum say›lar› (ms) farkl› olmal›d›r. ayn› tür elektriksel yüke sahip olan elektronlar›n birbirinden olabildi¤ince uzaklaflmaya çal›flmalar› ile aç›klanabilir. atomun enerjisini en aza indirecek flekilde yerleflirler. üç orbitalden oluflan p alt kabu¤unun alabilece¤i elektron say›s› 6.2005-2008 ATOMUN YAPISI 10. 6p. 5p. 4f. elektron da¤›l›mlar›n›n nas›l gösterebilece¤ini ö¤renelim. 5f. 5s. baz› deneysel çal›flmalarla ortaya ç›kar›lm›flt›r. 6d.K‹MYA ti'yi sil Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. bir atomda bütün kuantum say›lar› ayn› olan iki elektronun var olmayaca¤› görüflüne dayanarak aç›klam›flt›r. Elektronlar bunu sa¤layabilmek için yar› dolu bir orbitaldeki elektronla eflleflme yerine efl enerjili bofl bir orbitale yerleflirler. Elektron Da¤›l›m›n›n Gösterilifli Farkl› element atomlar›ndaki elektron da¤›l›mlar›n› ele almadan önce. tarz›nda bir s›ra ile yerleflti¤ini göstermektedir. atomlara ait yay›lma spektrumlar›n›n karmafl›k yap›s›n›. bir orbitalde yaln›zca iki elektron bulunabilir ve bu elektronlar z›t bes spinle2 re sahip olmal›d›rlar. ‹ki elektronun bu üç kuantum say›s› ayn› olabilir. alt kabuktaki orbital say›s›n›n 2 kat›na eflittir. Hund kural› olarak bilinen bu kurala göre. deneylere dayan›larak kurgulanan bu yerleflim s›ras› izlenmelidir. bir alt kabu¤un alabilece¤i elektron say›s›. 2p. 3d. bu atom olabildi¤ince çok say›da eflleflmemifl elektrona sahip olma e¤ilimi gösterir. Elektronlar›n orbitallere yerleflmesindeki kesin s›ra. atomunun elektron da¤›l›m› afla¤›daki üç yöntemden biri ile gösterilebilir. 4p. ‹lk üç kuantum say›s› n. Bu davran›fl. 4s. Elementlerde elektron da¤›l›m›n›n belirlenmesinde. Bir kaç ayr›cal›k d›fl›nda. 7s. Her bir orbitalde ancak iki elektron bulunabilece¤inden. Pauli. 4d. 2s. SINIF For Evaluation Only. spektroskopik ve manyetik yöntemler baflta olmak üzere. önce 1s sonra 2s ve 2p vb. c) Elektronlar eflenerjili orbitallere öncelikle birer birer yeleflirler. 3s. Baflka bir deyiflle. l ve ml özgün bir orbitali belirler. 7p 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 7p 3d 4d 5d 6d 4f 5f b) Bir atomda hiçbir zaman dört kuantum say›s› da ayn› olan iki elektron bulunamaz (Pauli d›fllama ilkesi). Elektronlar›n Orbititallere Yerleflim Kurallar› a) Elekronlar orbitallere. orbitallerin elektronlar taraf›ndan doldurulmas› afla¤›daki flekilde olur. 5 orbitalden oluflan d alt kabu¤unun alabilece¤i elektron say›s› 10 dur. Örne¤in. Bu durumda. 1s. Gösterimi (k›salt›lm›fl) : Si : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 2 1 Si : 1s2 2s2 2p2 2py 2p2 3s2 3px 3p13p0 x z y z Gösterimi (ayr›nt›l›) : Orbital diyagram› : Si : 1s 2s 2p 3s 3p 30 . 5d.

ikisi 3s ve son ikisi de 3p alt kabu¤undad›r. Kuramlar ve denemeler. Bu gösterim. Berilyum atomunun elektron da¤›l›m› 1s 2s dir. B. bu elektron bofl 2 1 orbitallerden enerjisi en düflük olan 2s orbitaline girer ve elektron da¤›l›m› 1s 2s dir. 3p alt kabu¤unun 3p orbitallerinin ikisinde de birer elektronun bulundu¤u. orbitallere tekil olarak yerleflmifl elektronlar›n paralel spine sahip oldu¤u bir elektronik yap›n›n. Elektron için en düflük enerji hali 1s orbitalidir. H. Orbital diyagram› ise her bir alt kabu¤u tek tek orbitallere ay›rm›flt›r (kutular fleklinde çizilmifl). Ayn› alt kabukta bulunan farkl› orbitallere teker teker yerleflmifl elektronlar paralel spinlidirler (oklar ayn› yönde çizilir). Aufbau ‹fllemi : Elektron da¤›l›mlar›n› yazmada aufbau kural› kullan›l›r. enerji düzeyleri diyagram›na benzemektedir. Ancak burada enerji art›fl› afla¤›dan yukar›ya de¤il. bir önceki elektronla paralel spinli (Hund kural›) olarak girer. üçüncüsünün ise bofl oldu¤u gösterilmifltir.2005-2008 K‹MYA ATOMUN YAPISI For Evaluation Only. her üç yöntemde de 14 elektron yaz›lm›flt›r. nötron say›s› bir veya daha fazla artar. orbital diyagram›nda. Örne¤in atomunun ⎝ 2⎠ 1s ve 2s orbitallerindeki elektronlar eflleflmifllerdir. Be. alt›s› 2p. SINIF Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. Dolay›s› ile hidrojenin elektron da¤›l›m› 1s1 dir. 2 2 1 Z = 5. afla¤› do¤ru çizilmifl ok ⎝ 2⎠ silisyum ⎛ 1⎞ spinin ⎜− ⎟ oldu¤unu belirtir. (↑↓). Ayn› orbitalde bulunan z›t spinli iki elektron eflleflmifltir. atomun düflük enerjili halini daha iyi temsil etti¤ini do¤rulam›flt›r. Bor atomunda 2p alt kabu¤u dolmaya bafllar ve elektron da¤›l›m› 1s 2s 2p fleklinde yaz›l›r. Z = 6. Fakat 2p orbitallerinden bofl olan›na. karbon atomunun 3p alt kabu¤u. C. ikisi 2s. He. Bu elektronlardan ikisi 1s. Üçüncü elektron 1s orbitaline giremez (Pauli d›fllama ilkesi). Li. soldan sa¤a do¤rudur. Z = 2. Bir atomdan hemen sonra gelen atomun çekirde¤indeki proton say›s› bir. Z = 3. Z = 1. Gelen son elektron da 2p alt kabu¤una girer. 2 2 Z = 4. Bu nedenle. temel hal olarak adland›r›lan elektron da¤›l›m›d›r.[↑] [↓] [ ]fleklinde de¤il [↑] [↑] [ ] fleklinde çizilmifltir. Daha az kararl› elektron da¤›l›m›na sahip atomlara ise uyarlanm›fl haldeki atomlar denir.10. Yukar›ya do¤ru çizilmifl ok spinin ⎜+ ⎟ . 1s 2s 2p 31 . Gelen ikinci elektron da¤›l›m› 1s orbitaline z›t spinli olarak girer ve helyumun elektron da¤›l›m› 2 1s dir. Karbon atomunun elektron da¤›l›m› orbital diyagram› yöntemi ile flu flekilde gösterilebilir. en kararl› ya da enerji yönünden en uygun olan da¤›l›m. Bu nedenle. Burada bahsedilen izole atomlar için. Silisyumun atom numaras› 14 oldu¤undan. Ayr›nt›l› gösterimde ise elektronlar›n yerlefliminde Hund kural›na uyuldu¤u aç›kça belirtilmifl olup. yaln›zca her bir alt kabuktaki toplam elektron say›s›n› gösterir. K›salt›lm›fl gösterim eflit enerjili orbitallere elektronlar›n nas›l da¤›lt›¤›n› göstermeyip. Bu durumda ilave edilecek bir elektronun hangi orbitale girece¤inin belirlenmesi gerekir. ⎛ 1⎞ Orbitallerdeki elektronlar oklarla gösterilmifltir.

en yüksek bafl kuantum düzeyinin alt kabuklar› yaz›lmaya bafllanm›flt›r. Dizinin ilk elementi olan skandiyumun elektron da¤›l›m› iki flekilde yaz›labilir 1 2 (a) Sc: [Ar] 3d 4s ya da (b) Sc: [Ar] 4s23d1 Her iki yaz›m flekli de yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. bu dizide 10 element yer al›r. (b) yaz›m fleklinde ise orbitaller dolum s›ras›na göre yaz›lm›flt›r. 32 .K‹MYA Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. Bu elementlerin orbital diyagramlar› flu flekildedir. Azotta eflleflmemifl elektron say›s› en fazla iken (3). Daha sonraki elementlerin elektron da¤›l›m›n› ise [Ne] ile bafllan›r. En yüksek bafl kuantum say›s›na sahip elektron kabu¤unda (en d›fl kabuk veya de¤erlik kabu¤u) bulunan elektronlara de¤erlik elektronlar› denir. Üçüncü periyodun di¤er elementlerinin yaln›zca de¤erlik kabuklar›n›n elektron düzeni gösterilmifltir. N O F Ne 1s 2s 2p 1s2 2s2 2p6 Z = 11 – 18. Ne ye kadar. Na dan Ar ye kadar. neonda s›f›r olur. Bu periyotta 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 da¤›l›m› [Ar] ile simgeleyerek potasyum ve kalsiyumun elektron da¤›l›m›n› afla¤›daki gibi yap›labilir. Sodyumdan argona kadar elementlerin yer ald›¤› bu dizideki 8 element. bir sonraki alt kabuk olan 3d yerine 4s dolar. Azottan neona kadar dört elementlik dizide 2p orbitallerinin dolmas› tamamlan›r. K: [Ar] 4s 1 ve Ca:[Ar] 4s2 Z = 21 – 30. SINIF For Evaluation Only. (a) yaz›m fleklinde bir bafl kabu¤un tüm alt kabuklar› birarada yaz›ld›ktan sonra. 2s ve 2p düzeni neonun elektron da¤›l›m› oldu¤undan [Ne] ile simgelenir. yukar›da anlat›lan lityumdan neona kadar olan 8 elementle yak›n paralellik gösterir. üçüncü kabu¤un d orbital- lerin dolmas›d›r.2005-2008 ATOMUN YAPISI 10. d alt kabu¤unun alabilece¤i toplam elektron say›s› 10 oldu¤una göre. Sc dan Zn ya kadar. Na [Ne]3s1 Mg 3s 2 Al 3s 2 3p 1 Si 3s 2 3p 2 P 3s 2 3p 3 S 3s 2 3p 4 CI 3s 2 3p 5 Ar 3s 2 3p 6 Z = 19 ve 20. K ve Ca. Bu elementler dizesinde temel ortak yan. Ancak bu kez elektronlar 3s ve 3p orbitallerine girerler ve tüm elementlerin 1s. Z = 7 – 10. Argondan sonra.

bak›r ve krom d›fl›nda. Xe: [Kr] 4d105s25p6 ya da Xe: [Kr] 5s24d105p6 Z = 56 – 86. 32 elementlik bu dizide. Son y›llarda 7p alt kabu¤unun dolmakta oldu¤u yeni elementler keflfedilmifl. d orbitalleri düzenli bir flekilde dolar. Fr dan ?. birkaç istisna d›fl›nda. Kr: [Ar] 3d104s24p6 ya da Kr: [Ar] 4s23d104p6 Z = 37 – 54. 4f. Cr (3d5) da oldu¤u gibi yar› dolu veya Cu (3d10) da oldu¤u gibi tam dolu hallerde. 5d ve 6p alt kabuklar› dolar ve seri radon ile tamamlan›r. Alt› elementlik bu dizide 4p alt kabu¤u dolar ve kriptonla tamamlan›r. Fransiyum ile bafllayan bu dizide. ancak hepsi tam olarak belirlenememifltir. 5f. bir kararl›l›¤a sahip olmas›d›r. s›ra ile 5s. 3d alt kabu¤undaki elektron da¤›l›m›n›n. Onsekiz elementlik bu dizide. 6d ve varsay›m olarak 7p alt kabuklar› dolar. Bak›r ve kromun bu düzenden sapmas›n›n nedeni. 33 . Rn: [Xe] 4f145d106s26p6 ya da Rn: [Xe] 6s24f145d106p6 Z = 87 – ?. Rb den Xe a kadar. Cs dan Rn a kadar. s›ra ile 6s. Z = 31 – 36.10. Ga dan Kr ye kadar. 4d ve 5p alt kabuklar› dolar ve dizi ksenon ile son bulur. s›ra ile 7s. SINIF Sc: [Ar] ATOMUN YAPISI [Ar] 3d1 4s2 [Ar] 3d2 4s2 [Ar] 3d3 4s2 [Ar] 3d5 4s1 [Ar] 3d5 4s2 [Ar] 3d6 4s2 [Ar] 3d7 4s2 [Ar] 3d8 4s2 [Ar] 3d10 4s1 [Ar] 3d10 4s2 3d 4s ya da ya da ya da ya da ya da ya da ya da ya da ya da ya da K‹MYA [Ar] 4s2 3d1 [Ar] 4s2 3d2 [Ar] 4s2 3d3 [Ar] 4s1 3d5 [Ar] 4s2 3d5 [Ar] 4s2 3d6 [Ar] 4s2 3d7 [Ar] 4s2 3d8 [Ar] 4s1 3d10 [Ar] 4s2 3d10 Ti: [Ar] V: [Ar] Cr: [Ar] Mn: [Ar] Fe: [Ar] Co: [Ar] Ni: [Ar] Cu: [Ar] Zn: [Ar] Bu dizide.

temel duruma göre daha kolay elektron verir. (Do¤ru) Küresel Simetri ✤ En yüksek enerji düzeyindeki bitifl orbital tak›m›n›n yar› dolu ya da tam dolu olmas› halidir. ✤ Atomu uyarmak için verilen enerji iyonlaflma enerjisiden küçük olmal›d›r. uyar›lm›fl hal düzenidir. ✤ Uyar›lm›fl atom karars›zd›r. Y. Y den elektron kopartmak X e göre daha kolayd›r (Yanl›fl) C) X in enerjisi Y ninkinden düflük oldu¤undan. (Do¤ru) D) X’e enerji verilerek Y haline dönüfltürülür.K‹MYA Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. bulunmas› gereken orbitalde de¤il de daha yüksek enerjili bir orbitalde bulunuyorsa bu tür atoma “uyar›lm›fl atom” denir. ATOMLARIN UYARILMIfi HAL ELEKTRON D‹Z‹L‹fiLER‹ ✤ Bir atomda elektron. Örne¤in bor (5B) elementi için 2 2 1 1s 2s 2p ⇒ Temel hal 1s 2 2s 2 3s1 ⎫ ⎪ ⎪ 1s 2 2s 2 3p1 ⎬ Uyar›lm›fl hallerdir. X daha kararl› hali gösterir. SINIF For Evaluation Only. ✤ Uyar›lma ile bir atomun elektron bafl›na düflen ortalama çekim kuvveti. E) X ile Y ayn› elementin atomlar›d›r. X’in uyar›lm›fl halidir. C) X. elektronlar›n çekirdek etraf›nda homojen da¤›l›m› ve çekirde¤in elektronlar üzerinde eflit ve dengeli bir kuvvet uygulamas›n› sa¤lar. hacim ve aktiflik gibi özellikleri de¤iflir. ✤ Bu durum. olabilir. Y de ise 4s de bulunmas› gereken elektron daha yüksek enerjili olan 5s de bulundu¤una göre. E) Her ikisinin de 19 elektronu bulundu¤undan ayn› elemente aittirler.2005-2008 ATOMUN YAPISI 10. uyar›lm›fl hali birden fazla say›dad›r. ✤ Uyar›lm›fl atom. D) X ten Y’ye geçifl için enerji gerekir. çekirde¤in çekim kuvveti daha zay›ft›r. ✤ Bir atomun temel hali bir tane. ŒÇ ö z ü m A) X temel hal elektron dizilifli kurallar›na uygun yaz›lm›flt›r. Uyar›lm›fl düzenin temel elektron düzenine dönüflümü ise ekzotermik (enerji veren) bir olayd›r. Elektron atomdan kopmam›flt›r. (Do¤ru) B) 5s deki elektron. B) Y ve X’den 1 er elektron kopartmak için gereken enerjiler eflittir. iyon de¤ildir. ✤ Atomu uyar›lm›fl hale getirmek için enerji verilmesi gerekir. Uyar›lm›fl atom temel hâle dönerken ›fl›k yay›nlar. X in uyar›lm›fl halidir. ✤ Bir atomun temel elektron düzeninin d›fl›ndaki bir elektron düzeni. 4s dekine göre çekirde¤e daha uzak oldu¤undan. Y’den daha kararl›d›r. Elektron bulutlar›n›n çekirde¤e daha çok yaklaflmalar›ndan dolay› potan- 34 . ⎪ 1s 2 2s 2 4s1⎪ ⎭ Örnek sil X : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 2 2 6 2 6 Y : 1s 2s 2p 3s 3p 5s1sil sil Yukar›da elektron diziliflleri verilen X ve Y nötr atomlar› için afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›fl olur? sil A) Y.

Atom Numaras› 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Sembol H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S CI Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Elektron Atom Konfigürasyonu Numaras› 1s1 1s2 [He]2s1 [He]2s2 [He]2s22p1 [He]2s22p2 [He]2s22p3 [He]2s22p4 [He]2s22p5 [He]2s22p6 [Ne]3s1 [Ne]3s2 [Ne]3s23p1 [Ne]3s23p2 [Ne]3s23p3 [Ne]3s23p4 [Ne]3s23p5 [Ne]3s23p6 [Ar]4s1 [Ar]4s1 [Ar]4s23d1 [Ar]4s23d2 [Ar]4s23d3 [Ar]4s13d5 [Ar]4s23d5 [Ar]4s 3d [Ar]4s 3d [Ar]4s 3d [Ar]4s 3d [Ar]4s 3d 2 2 1 2 2 2 6 7 8 10 10 10 1 Sembol Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd Ιn Sn Sb Te Ι Xe Cs Ba La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Ef Tm Yb Lu Hf Elektron Atom Konfigürasyonu Numaras› [Kr]5s1 [Kr]5s2 [Kr]5s24d1 [Kr]5s24d2 [Kr]5s14d4 [Kr]5s14d5 [Kr]5s24d5 [Kr]5s14d7 [Kr]5s14d8 [Kr]4d10 [Kr]5s14d10 [Kr]5s24d10 [Kr]5s24d105p1 [Kr]5s24d105p2 [Kr]5s24d105p3 [Kr]5s24d105p4 [Kr]5s24d105p5 [Kr]5s24d105p6 [Xe]6s1 [Xe]6s2 [Xe]6s25d1 [Xe]6s24f15d1 [Xe]6s24f3 [Xe]6s24f4 [Xe]6s24f5 [Xe]6s 4f [Xe]6s 4f 2 2 2 2 2 2 6 7 7 9 10 11 1 Sembol Ta W Re Os Ιr Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn Fr Ra Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Rf Ha Sg Ns Mt Elektron Konfigürasyonu [Xe]6s24f145d3 [Xe]6s24f145d4 [Xe]6s24f145d5 [Xe]6s24f145d6 [Xe]6s24f145d7 [Xe]6s14f145d9 [Xe]6s14f145d10 [Xe]6s24f145d10 [Xe]6s24f145d106p1 [Xe]6s24f145d106p2 [Xe]6s24f145d106p3 [Xe]6s24f145d106p4 [Xe]6s24f145d106p5 [Xe]6s24f145d106p6 [Rn]7s1 [Rn]7s2 [Rn]7s26d1 [Rn]7s26d2 [Rn]7s25f26d1 [Rn]7s25f36d1 [Rn]7s25f46d1 [Rn]7s25f6 [Rn]7s25f7 [Rn]7s25f76d1 [Rn]7s25f9 [Rn]7s 5f [Rn]7s 5f [Rn]7s 5f [Rn]7s 5f [Rn]7s 5f 2 2 2 2 2 2 10 11 12 13 14 14 1 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 [Xe]6s 4f 5d [Xe]6s 4f [Xe]6s 4f [Xe]6s 4f [Ar]4s 3d 4p [Rn]7s 5f 6d [Ar]4s23d104p2 [Ar]4s23d104p3 [Ar]4s23d104p4 [Ar]4s23d104p5 [Ar]4s23d104p6 [Xe]6s24f12 [Xe]6s24f13 [Xe]6s24f14 [Xe]6s25d1 [Xe]6s24f145d2 [Rn]7s25f146d2 [Rn]7s25f146d3 [Rn]7s25f146d4 [Rn]7s25f146d5 [Rn]7s25f146d7 Tabloda da görüldü¤ü gibi baz› elementlerin elektronlar›n›n orbitallere yerleflimi kural d›fl›d›r.10. Yar› dolu Tam dolu s1 s2 3 p p6 5 d d10 7 f f14 orbitallerinden biriyle biterse atom küresel simetri özelli¤i gösterir. SINIF ✤ Temel elektron dizilifli. 35 . Fakat bunlar istisnai durumlard›r. Bu tür taneciklerden elektron koparmak zordur. ATOMUN YAPISI K‹MYA siyel enerji azal›r ve atom daha kararl› hale gelir.

1 mol hidrojen atomu = 1 mol H 1 mol hidrojen molekülü ya da 1 mol hidrojen gaz› = 1 mol H2 anlam›na gelir. Böylelikle say›lamayacak kadar büyük bir de¤eri say›labilecek birimlere çevirmifl oluruz.10–24 gram olarak tespit edilmifltir. Yani di¤er bir ifadeyle bir elementin ölçülen kütlesiyle. Ba¤›l atom kütlesi 1 tane hidrojen atomunun kütlesi olarak kabul edildi¤inde yaklafl›k olarak 1 akb al›nmaktad›r. kütle ölçümü gibi farkl› yollar›n benimsenmesi gerekiyordu.5 g 79. Bu tabloda da görüldü¤ü gibi elementlerin kütleleri hidrojenin kütlesinin katlar›ym›fl gibi düflünülebilir. Buradaki 1 akb de¤eri 1. S : 32) 1 mol H2SO4 bilefli¤i 1 mol CO2 bilefli¤i 1 mol C = 12 g + 2 mol O = 32 g 44 gram 2 mol H = 2 g 1 mol S = 32 g 4 mol O = 64 g + 98 gram Tam bu noktada önemli bir yan›lg›y› düzeltmemiz gerekiyor. Örne¤in marketten pirinç ald›¤›m›zda pirinçleri sayarak de¤il paket ya da kilo ile al›r›z.5 g 80.9 g 17 g Hidrojenin Kütlesi 1g 2x1=2g 1g 1g 1g 3x1=3g Di¤er Elementin Kütlesi 19 g 16 g 35. SINIF Bilim insanlar›.66. Dalton baflta olmak kayd›yla ba¤›l say›lar›n önemini kavramaya bafllam›fllard›. Önceleri bu hesaplama 1H atomu üzerinden yap›l›rd› ve kütlelerdeki tam say› yerine onlara yak›n say›lar›n ç›kmas› deney hatalar›na ba¤lan›yordu. H2SO4 bilefli¤inin mol kütlesini hesaplayal›m (H:1. belirli ancak say›lamayan atom say›s› aras›ndaki iliflkinin a盤a kavuflmas› gerekiyordu.9 g 126. fiimdi baz› bilefliklerin mol kütlelerini inceleyelim: Örne¤in CO2 bilefli¤ini ele alal›m. 1 mol hidrojen atomu ile 1 mol hidrojen molekülü ifadesi ayn› anlama gelmemektedir. Mesela iki hidrojen ve bir oksijen atomunun birleflmesinden su olufltu¤u ifadesinin anlam›n› farkettiler. Örne¤in “Flor atomunun kütlesi hidrojenin 19 kat›d›r” diyebiliriz. 36 .9 g 127. Buradan di¤er elementlerin kütleleri hakk›nda bilgi edinebilir miyiz? Bileflik HF H2O HCI HBr HΙ NH3 Bileflik Kütlesi 20 g 18 g 36. 9 g 14 g Yukar›daki tabloda da görüldü¤ü gibi hidrojenin kütlesini yaklafl›k 1 gram ald›¤›m›zda hidrojenli bilefliklerdeki di¤er elementlerin kütlelerinin hesab› verilmifltir. 1 mol tam 12 gram 12 C atomunun yap›s›ndaki tanecik say›s› olarak kabul görmektedir. Say›lamayacak çokluktaki tek çeflit maddenin miktar› “mol” birimi ile ifade edilmektedir. Atom ve moleküller normal yollarla say›lamad›¤› için miktarlar›n›n. O:16.K‹MYA ATOMUN YAPISI BA⁄IL ATOM KÜTLES‹ YAKLAfiIMI VE MOL KAVRAMI 10.

kütlenin küçük bir k›sm› enerjiye dönüflür. Uluslararas› kabule göre 1 tane 12C atomunun kütlesi 12 akb dir.02. 10 de¤erine Avogadro say›s› denilmifltir.98 Atom S Br B Ca P Atom kütlesi(akb) 32.066 32.10–24g) 32. (N : 14) 1 mol azot atomu = 1 mol N = 14 g 1 mol azot gaz› = 1 mol N2 = 14 x 2 = 28 gram Afla¤›da baz› tek atomlar›n kütleleri verilmifltir. 1. Ç›kan 6.66. Atom H Atom Kütlesi(akb) 1.0079 x 1. SINIF fiimdi baflka örnekleri inceleyelim : Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company.021023 g S = 6.066 akb (32. proton ve nötronlardan oluflurken.066 79. Bu enerjiye proton ve nötronu bir arada tutan ba¤lanma enerjisi denilmektedir ve miktar›n› tam olarak kestiremeyiz.0079 gram Bölüm 1.0079 akb (1.1023 –24 Yukar›daki ifllemler sonucunda da görüldü¤ü gibi bir atomun mol kütlesi.81 40.10.02 .2005-2008 K‹MYA ATOMUN YAPISI For Evaluation Only. 1023 de¤eri 1 molün ifade etti¤i yaklafl›k say›d›r. Bu say› N = N0 = NA fleklinde gösterilebilir.904 10.66.10–24g) Mol Kütlesi (g) 1.10 32. o atomun tek atom kütlesine 23 bölündü¤ünde karfl›m›za ç›kan de¤er 1 mol içerisindeki atom say›s›d›r.66. Bir atom çekirde¤i.0026 39. Kütle Spektrometresi : Tek bir atomun kütlesini. 37 . Di¤er elementlerin kütleleri bu standarda göre belirlenmektedir.098 26. Bu ifllem için kütle spektrometresi kullan›lmaktad›r.97 fiimdi verilen tek atom kütleleri ile bu elementlerden baz›lar›n›n mol kütlelerini birbirine bölelim.0079 14.0079 .02 .078 30.066 x 1.0067 4.10 nokta koy –24 = 6. Bu nedenle tek bir atomun kütlesinin belirlenmesi için deneysel verilere ihtiyaç duyulmaktad›r. yaln›zca temel taneciklerin kütlelerini toplayarak bulamay›z. Atom H N He K Al Atom Kütlesi(akb) 1. Örnek 1 mol azot atomu ve 1 mol azot gaz›n›n kütlelerini bulunuz.0079 1.66. Karfl›m›za ç›kan 6.066 x 1.066 gram 32.

Bu farkl› kütleli ayn› cins atomlara “izotop atomlar” denilmektedir. elektron bombard›man› ile iyon haline getirilir. C›van›n kütle spektrumu afla¤›daki grafikte verilmifltir. Oluflan pozitif iyonlar. flekilde görülen h›z seçici plakalar ve sayfaya dik olan manyetik alan içine gönderilir. Burada c›van›n tek atom kütlesinin farkl› farkl› sonuçlar›n ç›kmas› c›va buhar›n›n içerisinde farkl› kütlelere sahip c›va atomlar›n›n varl›¤›n› ortaya koymaktad›r. Yaln›z belli h›zlardaki iyonlar buradan geçer ve manyetik alan taraf›ndan dairesel yollar alacak flekilde sapt›r›l›r. küçük harf fiekil – 42 :Cihaz›n alt taraf›nda gaz Örnek. Bu bölgelere gelen iyonlar›n miktarlar› sayaç taraf›ndan ölçülür. SINIF For Evaluation Only. Farkl› kütlelerdeki iyonlar sayac›n farkl› bölgelerine çarparlar. 38 .2005-2008 ATOMUN YAPISI 10. M›knat›s ‹vmelendirici alan Art› yük plaka Eksi yük plaka Kütlelerine göre sapan iyonlar En küçük kütleli iyonlar En büyük kütleli iyonlar Manyetik alan M›knat›s Kay›t aleti (foto¤raf plakas›) fiekil – 43 kütlesinden Kütle spektrometresinden c›va buhar› geçirildi¤inde elde edilen spektrum de¤erleri ve c›va kütleleri flekil – 42 de verilmifltir.K‹MYA Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company.

(N:6. Örne¤in c›van›n ortalama atom kütlesi 200. Burada tane dedi¤imiz eleman› atom olarak ald›¤›m›zda mol atom yani atomun molünü ele alm›fl oluruz. C›va ‹zotopu Bulunma Yüzdesi 196 Hg % 0.59 akb olur.13 201 Hg % 13.1023 tane oldu¤unu söylemifltik.8 204 Hg % 6.1023) 39 .84 200 Hg % 23.22 202 Hg % 29.2005-2008 K‹MYA ATOMUN YAPISI For Evaluation Only.02.5 alt satir Mol Atom (Atom – Gram): Daha önce 1 mol = 6.85 Yukar›daki durum atomlar›n kütle numaralar›n›n tam say›lar olmas›na karfl›n 12C hariç di¤er atomlar›n kütlelerinin tam say› olmad›¤›n› kan›tlamaktad›r. Çünkü izotoplar›n do¤ada bulunma yüzdeleri ile kütlelerinin çarp›m›n›n toplamlar› bize o atomun ortalama atom kütlesini verecektir. SINIF Atomlar›n ba¤›l say›s› Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company.02. 37 + %75 . 1 mol denince içindeki atom say›s›n›n N tane oldu¤unu unutmamal›y›z. 25 20 15 10 5 Kütle numaras› 196 197 198 199 200 201 202 203 204 Kütle spektrumundaki de¤erlere göre c›van›n do¤ada bulunma yüzdeleri.10.02 199 Hg % 16. Bu say›n›n gram cinsinden ifadesi atomun bir molünün karfl›l›¤›d›r. 35 = 35. 35CI %75 olarak tespit edilmifltir. Bu ifadenin eski karfl›l›¤› atom – gramd›r. Her elementin bir atom kütlesi vard›r. Örnek CI atomunun do¤ada bulunan iki izotopunun bulunma yüzdeleri yaklafl›k olarak 37CI %25.146 198 Hg % 10. Buna göre CI atomunun ortalama atom kütlesi kaçt›r? ŒÇ ö z ü m Ortalama atom kütlesi = % 37 CI x M37Cl + % 35 CI x M35Cl = % 25 .

2N tane Al atomu içerir. Ayn› bilefliklerin birer tane moleküllerini incelersek: 1 tane H2O molekülü 2 tane H atomu⎫ ⎪ ⎬3 tane atom ⎪ 1 tane O atomu⎭ Örnek 1 tane X atomu 4.K‹MYA Örnek 3N tane atom içeren Ca elementi.2 mol atom N tane atom içeriyorsa x x = 0. atomlar ise içindeki parçalar› gösterir. bir molünün kütlesi oldu¤u hat›rlan›rsa. Avogadro say›s›: N) Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. H2. Örnek 5. Bu X atomunun atom kütlesi kaçt›r? (N: 6. SO3. 1 tane X atomu 6.4 g alüminyum atomu. a) Kaç moldür? b) Kaç gramd›r? (Ca:40.. Yukar›daki Örneklerde bilefliklerin bir molleri içindeki atomlar belirtilmifltir.10–23 g/mol = 24 g 40 . 4..40 = 120 gramd›r. mol alüminyum atomu 2 27 b) 1 mol atom 0.4 g Alüminyum atomu küçük harf 5. Molekül bir bütünü.. CO2. CCl4.1023 . MOL MOLEKÜL (Molekül – Gram) Molekül: En az iki atomdan oluflmufl bir yap›d›r. C6H12O6 . 4 x= = 0. C3H8. SINIF For Evaluation Only.10–23 g d›r.10–23 ise x 1 tane C2H6 molekülü 2 tane C atomu⎫ ⎪ ⎬8 tane atom 6 tane H atomu⎪ ⎭ x =6. C2H6. ŒÇ ö z ü m : 1 mol H2O molekülü 1mol ise x 2 mol H atomu⎫ ⎪ ⎬ 3 mol atom 1 mol O atomu⎪ ⎭ a) N tane atom 3N tane atom x= 3 = 3 mol Ca atomu 1 1 mol ise 3 mol 1 mol SO3 molekülü 1 mol S atomu ⎫ ⎪ ⎬ 4 mol atom 3 mol O atomu⎪ ⎭ 1 mol Al2(SO4)3 molekülü b) 40 gram Ca x x=3.1023) ŒÇ ö z ü m : Atom kütlesinin.2005-2008 ATOMUN YAPISI 10. O2.1023 tane X atomu 4. a) Kaç moldür? b) Kaç tane atom içerir? (Al:27) 2 mol Al atomu ⎫ ⎪ 3 mol S atomu ⎬ 17 mol atom ⎪ 12 mol O atomu⎭ ŒÇ ö z ü m : a) font farkli 1 mol C6H12O6 molekülü 1 mol ise x 6 mol C atomu ⎫ ⎪ 1 mol C6H 12O6 molekülü atom 12 mol H atomu⎬ 24 mol ⎪ 6 mol O atomu ⎭ 27 g Alüminyum atomu 5.

5 mol CO2 molekülü b) 1 mol CO2 0.2 mol C2H6 8 mol atom x 1 tane C6H12O6 molekülü 6 tane C atomu ⎫ ⎪ 12 tane H atomu⎬24 tane atom ⎪ 6 tane O atomu ⎭ x=1.5 mol CO2 N tane CO2 molekülü x x=0.10.2 30 = = 1 mol atom vard›r.2 mol SO3 molekülü b) 3 mol O atomu 1 mol SO3 te 0. b) 1 mol C2H6 2 mol C atomu⎫ ⎪ ⎬8 tane atom 6 mol H atomu⎪ ⎭ 1 mol C2H6 0.2005-2008 K‹MYA ATOMUN YAPISI For Evaluation Only. 30 30 41 . H:1) Örnek 15 g NO bilefli¤inde kaç mol atom vard›r? (N:14.2 mol C2H6 molekülü 15. a) Kaç mol moleküldür? b) Kaç tane molekül içerir? (C:12.5 N tane CO2 molekülü Örnek 6 g C2H6 molekülü.6 mol O atomu x= 0. Örnek 22 g CO2 molekülü.6 mol atom Örnek 16 g SO3 molekülü. SINIF 1 tane Al2(SO4)3 molekülü 2 tane Al atomu ⎫ ⎪ 3 tane S atomu ⎬17 tane atom ⎪ 12 tane O atomu⎭ Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company.2 mol x x=0. O:16) ŒÇ ö z ü m a) C2H6 = 24 + 6 = 30 g/mol 30 gC2H6 6g 1 mol x ŒÇ ö z ü m : 30 g NO 15 g NO x = NO= 14 + 16 = 30 g/mol 2 mol atom x x= 0. a) Kaç mol moleküldür? b) Kaç mol atom içerir? (C:12. O:16) a) Kaç mol moleküldür? b) Kaç mol O atomu içerir? (S:32. O:16) ŒÇ ö z ü m : a) CO2 = 12 +32 = 44 g/mol 44g CO2 22g CO2 1 mol x ŒÇ ö z ü m : a) SO3 = 32 + 48 = 80 g/mol 80 g SO3 1 mol 16 g x x = 0.

N tane atom 3.2 mol 6.5 mol C 2H6 molekülü ŒÇ ö z ü m : Molekül ile atom aras›ndaki iliflkiye dikkat edin.2 mol C2H4 de N tane molekül varsa x ŒÇ ö z ü m : 1 mol CO x 2 N tane atom 4 N tane atom x=0.4) = 28 g/mol 28 g C2H4 5. Atom. H:1) Örnek 14 g N2 molekülünde kaç mol atom vard›r? (N:14) ŒÇ ö z ü m : arayi aç ŒÇ ö z ü m : C2H4 = (12 . 1 mol C2H4 0.K‹MYA Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. 1 molde N tane tanecik oldu¤unu unutmay›n. N tane C2H4 molekülü c) Kaç mol atom içerir? x= 2 mol CO molekülü ŒÇ ö z ü m : 1 mol C2H4 molekülü Örnek 3 N tane atom içeren C2H4 kaç moldür? ŒÇ ö z ü m : 1 mol C2H4 2 mol C atomu 4 mol H atomu 1 mol C2H4molekülü 0.6 g C2H4 molekülü.2 mol C2H4 x 2.2005-2008 ATOMUN YAPISI 10. SINIF For Evaluation Only.2) + (1.N tane H atomu 6. Örnek 5.6 g C2H4 1 mol molekül x N2 = 28g/mol 2 mol atom x 28 gN2 14gN2 x = 14. 6 mol atom 1 mol C 2H6 molekülü x x= 0.2 mol atom vard›r.2 .2 mol C2H4 molekülü Örnek 4N tane atom içeren CO bilefli¤i kaç moldür? (N: Avogadro say›s›) b) Kaç tane molekül içerir? ŒÇ ö z ü m : 1 mol C2H4 de 0. N tane atom 42 .2 . N tane atom x x =1. molekülün içindeki parçad›r.N tane C atomu 4.2 = 1 mol atom 28 x = 0. N tane atom d) Kaç tane atom içerir? x=1. a) Kaç moldür? (C:12.

10 23 g x = 0.8 g C içerir. f) Kaç tane C atomu içerir? j) 1 tane C2H4 molekülü kaç gramd›r? ŒÇ ö z ü m : 1 mol C2H4 molekülü 0. Avogadro say›s›: 6.10 tane H2O molekülü 1 tane H2Omolekülü 18 g ise x x= 18 6.2 mol C2H4 24 g C içerirse x x = 4. SINIF e) Kaç mol C atomu içerir? Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. N tane H atomu x ŒÇ ö z ü m : H2O = 2 + 16 = 18 g/mol 23 6.4 mol C atomu 2 mol C atomu x ŒÇ ö z ü m : 1 mol C2H4 0.2 mol C2H4 2 . N tane C atomu x ŒÇ ö z ü m : x = 0.2 mol C2H4 4 mol H atomu x ŒÇ ö z ü m : 1 mol CH4 de x 12 g C varsa 6gC x = 0. O: 16.8 mol H atomu Örnek 1 tane H2O molekülü kaç gramd›r? h) Kaç tane H atomu içerir? (H: 1.5 mol CH4 x = 0.1023) arayi aç ŒÇ ö z ü m : 1 mol C2H4 0.8 g H içerir. N tane C atomu 28 g C2H4 N tane molekül x 1 tane molekül x= 28 g N Örnek 6 g C içeren CH4 kaç moldür? (C:12) g) Kaç mol H atomu içerir? ŒÇ ö z ü m : 1 mol C2H4 molekülü 0.8 .2 mol C2H4 4 . i) Kaç gram C ve kaç gram H içerir? ŒÇ ö z ü m : 1 mol C2H4molekülü 0. 1 mol C2H4 0.2 mol x = 0.10 23 = 3.4 .10. N tane H atomu 43 .2005-2008 K‹MYA ATOMUN YAPISI For Evaluation Only.2 mol C2H4 4 g H içerirse x x = 0.

1 mol O2 2 mol O2 2 mol O atomu x ŒÇ ö z ü m : 1 mol C3H8 x mol 8 g H içerirse 4gH x= 4 mol O atomu II.6 = 46 g/mol 1 mol C2H5OH 46 g 2 mol C2H5OH x x= 92 g Cevap III > I = II x = 0.5 mol atom Cevap I > II > III 3 mol atom varsa x 44 .K‹MYA Örnek I. 9 mol atom içeren C2H5OH 1 mol 18 mol atom içeren C2H5OH x= 2 mol x mol ŒÇ ö z ü m : I. 1 mol C2H6 x 8 mol atom 2 mol atom Örnek x = 0.25 mol C2H6 Cevap II > I > III I. 1 mol CH4 0. 16 gr S içeren SO2 Yukar›da verilen maddelerin içerdikleri atom say›lar›na göre. 1 mol O atomu içeren CO2 III. 18 mol atom içeren C2H5OH Yukar›daki maddelerin kütlelerinin büyükten küçü¤e do¤ru s›ralamas› nas›ld›r? (H:1.3 + 1. 32 gram S içeren SO2 16 gram S içeren SO2 x= 1. C:12. 2 + 1. 2 mol atom içeren C2H6 ATOMUN YAPISI 10.16 = 44 g/mol 2 mol O atomu içeren CO2 1 mol O atomu içeren CO2 x= 22 g 44 g ise x Yukar›daki maddelerin mol say›lar›na göre. 2 mol O2 II. CO2 = 12 + 2. 1 mol H2O x 1 mol O atomu 2 mol O atomu x = 2 mol H2O III. 0. 1 mol C3H6 de x 6 g H atomu 3 g H atomu C2H5OH = 12 .5 mol C3H8 x=22 g 44 g ise x x= 2.5 mol C3H8 I. C3H8 = 12. büyükten küçü¤e do¤ru s›ralan›fl› nas›ld›r? (C:16.5 mol atom III. büyükten küçü¤e s›ralan›fl› nas›ld›r? (S: 32) Örnek I. H: 1) III. 4 g H içeren C3H8 II.5 mol CH4 III.5 mol CH4 5 mol atom x x= 0. SINIF II. O:16) ŒÇ ö z ü m : I.8 = 44 g/mol 1 mol C3H8 0. 3 g H içeren C3H6 II. 2 mol O içeren H2O III.5 mol C3H6 II.

3. Cevap I > III > II = 14+16=30 g/mol 30 g . 6 mol H atomu içerir.10.5 mol C2H6 (II.6 g O X=18 g NO bilefli¤inde bulunur. NO bilefli¤inde X 16 g O 9.2 mol N2O3 te MA NO ŒÇ ö z ü m : 1 mol H2 de 2 mol atom vard›r. do¤ru) II.5 mol C2H6 (I. X =3. II ve III ŒÇ ö z ü m : I. 1 mol C2H6 0. 1 mol C2H6 0.5 mol C2H6 gaz› için. 2 mol C atomu içerir X = 1 mol C atomu içerir. N2O4 ün 2 mol.16 = 48 g O X= 144 g O var 16 g O var. I. 1 mol C2H6 0.2 mol N2O3 ve m gram NO bilefliklerindeki oksijen kütleleri eflit oldu¤una göre “m” kaçt›r? (N: 14. 20 mol H atomu 4 mol H atomu 160 g XH3OH da X=32 g Yan›t B tane molekül içerir. I.10 ) A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) Yaln›z III D) I ve II E) I. X=9.6 g 0. 3 mol atom hidrojen içerir. H2 nin 6 mol. do¤ru) Yan›t E 6. büyükten küçü¤e do¤ru s›ralan›fl› nas›l olur? ŒÇ ö z ü m : 1 mol N2O3 te 3X16=48 g O var. SINIF Örnek Eflit say›da atom içeren. do¤ru) III. H2 II. O: 16) A) 12 B) 32 C) 64 D) 128 E) 180 Örnek 0. 1 mol CO2 de 3 mol atom vard›r.1023 mol H atomu içerir. Yan›t C Örnek 20 mol H atomu içeren XH3OH bilefli¤inin kütlesi 160 gram oldu¤una göre. X = 3 mol H atomu içerir.1023 mol H atomu içerir. 1 mol N2O4 de 6 mol atom vard›r. 23 yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur? (N: 6. N2O4 III. II.5 mol C2H6 (III.4 B) 9. XH3OH nin mol kütlesi nedir? (H: 1. Toplam O kütlesi 144 +16 =160 g Yan›t E 45 .10 23 ŒÇ ö z ü m : 1 mol XH3OH bilefli¤inde 4 mol H atomu bulunmaktad›r. Bunlar›n mol atom say›lar›n› 12 de eflitlersek. 1 mol C atomu içerir. CO2 ATOMUN YAPISI Örnek K‹MYA 0.6 C) 18 D) 24 E) 36 maddelerinin mol say›lar›na göre. CO2 nin 4 mol oldu¤unu görürüz. O: 16) A) 8. Örnek 3 mol N2O3 ve 1 mol N2O gazlar›n›n kar›fl›m› kaç gram oksijen içerir? (O:16) A) 16 B) 32 C) 64 D) 128 E) 160 ŒÇ ö z ü m : 1 mol N2O3 de 3 mol N2O3 de 1 mol N2O da 3. III.

II. Çekirdek yükü azalm›flt›r. tan›mlamalar›ndan hangileri söylenebilir? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) Yaln›z III D) II ve III E) I. II. I. Çekirdek ve elektronlar olarak iki k›s›mdan oluflur. Elektronlar (–1) yüklüdür. 23 11Na taneci¤i ve +1 24 11 Na taneci¤i ile ilgili ola- rak. Buna göre. Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. I. 4. III. yarg›lar›ndan hangileri söylenebilir? A) Yaln›z I B) I ve II C) Yaln›z III D) II ve III E) I. Atomun temel tanecikleri için. (–) yüklü iyonlara anyon denir. X atomu. Fiziksel özellikleri farkl›d›r. III. SINIF For Evaluation Only. yarg›lar›ndan hangileri yanl›flt›r? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) Yaln›z III D) I ve II E) II ve III 3. Çekirde¤i oluflturan taneciklere nükleon denir. II. I. III. Bak›r elementi tabiatta 61Cu.5 C) 64 D) 64. II ve III 6. II ve III I. Proton. Bak›r'›n ortalama atom a¤›rl›¤› kaçt›r? A) 63. III. iyon haline geçerken elektron vermektedir.5 E) 64. (+) yüklü iyonlara katyon denir.8 kütlesi 46 . II ve III 2. yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) I ve II D) II ve III E) I. ‹zotopturlar. Nötron yüksüzdür. (+) yüklüdür. II. % 30 ve % 10 oldu¤una göre. Katyondur. II. yarg›lar›ndan hangileri söylenebilir? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) Yaln›z III D) I ve II E) I. Atomun yap›s› için.K‹MYA 1. I. nötron ve elektron olarak üç temel taneci¤i vard›r. Kimyasal özellikleri ayn›d›r. III. Proton (+1) yüklüdür. Bu izotoplar›n bulunma yüzdeleri s›ras›yla % 60. Atomun yüklü yap›s› ile ilgili olarak.2005-2008 ÇÖZÜMLÜ TEST 10. Atomun (+) ya da (–) yük kazanm›fl haline iyon denir.2 B) 63. II ve III 5. 64Cu ve 65Cu olmak üzere üç izotop halinde bulunmaktad›r.

1s2 2s2 2pX 2pY 2p1 Z II. Bir elementin X iyonununda 25 elektron vard›r. 40 K ile 40 Ca izobard›r. II. 19 17 31 –3 P ile 55 Mn+7 izoelektroniktir. Atom türleri için verilen. III. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 Yukar›da elektron da¤›l›mlar› verilen atomlardan hangileri uyar›lm›fl durumdad›r? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) Yaln›z III D) I ve II E) II ve III A) B) C) D) E) p 24 26 25 28 28 n 31 30 36 31 30 e 25 26 25 28 28 12. nötr X. Ayn› elementin.2005-2008 K‹MYA ÇÖZÜMLÜ TEST For Evaluation Only. 58X izotupunun atomundaki proton (p) nötron (n) ve elektron – (e ) say›lar› kaçt›r? 11. Y ve Z atomlar›n›n de¤erlik elektron say›lar›n›n karfl›laflt›rmas› nas›ld›r? A) X > Y > Z B) Y > Z > X C) Z > X > Y D) X > Y = Z E) Z > Y > X 47 . Yn iyonundan üç elektron ald›¤›nda iki iyonun yükleri eflitleniyor. 1s2 2s2 2p6 4s1 III. Buna göre n de¤eri kaçt›r? A) –2 B) –1 C) 0 D) +2 E) +3 örneklerinden hangileri do¤rudur? A) Yalnz› I B) Yaln›z II C) Yaln›z III D) I ve II E) I. II ve III 0 0 61 +3 8. X+4 iyonu.10. 15 25 7. SINIF Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. X elementinin kütle numaras› kaçt›r? (16O) 8 A) 24 B) 28 C) 32 D) 52 E) 56 Buna göre. 19 20 39 K ile 37Cl izotondur. I. XO–2 iyonununda 58 elektron ve 60 nötron 4 bulundu¤una göre. I. 9. 10. X+2: 1s2 2s2 2p6 Y+4: 1s2 2s2 2p6 Z–3: 1s2 2s2 2p6 Yukar›da baz› iyonlar›n elektron diziliflleri verilmifltir.

X atomu. çekirdekte de nükleon denilen proton ve nötronlardan ibaret bir kütle. Nötronlar çekirdekte bulunan ve kütlesi yaklafl›k olarak protonun kütlesine eflit olan yüksüz taneciklerdir. (+) yüklü iyon katyondur. Yan›t C 2. d›flar›ya elektron vermiflse (+) yüklenir. ( Ortalama atom) a¤›rl›¤› = %60 63Cu + %30 64Cu + %10 65Cu 100 63. merkezinde. iyon haline geçerken elektron verdi¤inden (+) yüklenir. Buradaki taneciklerin biri nötr di¤eri iyon halde oldu¤u için. Protonlar çekirdekte bulunan (+1) yüklü taneciklerdir.60 + 30. Yan›t E 4.Verilen öncüllerin üçü de do¤rudur. Her üç öncül de do¤rudur.K‹MYA ÇÖZÜMLER 10. (–) yüklü iyonlar ise anyondur. Atomun yüksüz haline nötr atom. Atom elektron al›p verdi¤inde çekirdek yap›s› ve dolay›s›yla çekirdek yükü (Yani atom numaras›) de¤iflmez. SINIF 1. Protonlar›n say›s› atom numaras›n› temsil eder. yüklü haline de iyon denir. hacmi son derece küçük olan çekirdek. Elektronlar ise yörüngelerde bulunan. (+) yüklü iyonlar katyon. Atom numaralar› ayn› kütle numaralar› farkl› oldu¤undan izotopturlar. çekirde¤in çevresinde ise elektronlar›n bulundu¤u yörüngeler (enerji seviyeleri) yani orbitaller bulunmaktad›r. Yan›t C 3. yani ayn› elementin iki taneci¤inin elektron say›s› farkl› oldu¤undan kimyasal özellikleri farkl›d›r. Atom hücre gibi düflünülecek olursa. Atom d›flar›dan elektron alm›flsa (–). Yan›t E 6. Yan›t E 5. atom nötr iken say›lar› proton say›lar›na eflit olan (–1) yüklü taneciklerdir.65 100 378 + 192 + 65 = 10 365 = 63. ‹zotop taneciklerin ikisi de nötr halde veya ikisi de ayn› iyon olsayd› kimyasal özellikleri ayn› olacakt›.5 10 = = Yan›t B 48 .64 + 10. ‹zotop tanecikler ister iyon halde isterse nötr halde olsunlar fiziksel özellikleri daima farkl›d›r.

ayn› enerji seviyesindedir.10. Yan›t E 8. 9. Öncül 1s2 2s2 2p1temel durumdur. Öncül uyar›lma olay›d›r. Bu s›rada. Yn iyonu 3 elektron verdi¤inden yükü 3 artarak (n + 3) olmufl ve (+1)'e eflitlenmifl olur. Proton say›s›: X + 4. Verilen Örneklerin üçü de do¤rudur. Çünkü normal da¤›lma (Yani temel duruma) göre 3s1 ile bitmeliydi. I do¤rudur. Yüksüz halde ps = es oldu¤undan XO–2 de top4 lam 56 proton 60 nötron vard›r. Nötron say›lar› ayn›. Oksijenin 16 – 8 = 8 nötronu vard›r. Kütle numaralar› ayn›. Yan›t E 49 . 3s1 de bulunan elektron 4s1'e gönderilmifltir. 14Y ve 7Z olur. Küresel simetride uyar›lma söz konusu de¤ildir. (4. Yan›t B 12. +3 = ps – 25 ⇒ ps = 28 61 58 X ve X izotop oldu¤u için proton say›lar› eflittir.8) = 32 60 – 32 = 28 28 + 24 = 52 Yan›t D 12X: 14Y: 7Z: 1s2 2s2 2p6 3s2 De¤erlik elektron say›s›: 2 De¤erlik elektron say›s›: 4 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 1s2 2s2 2p3 De¤erlik elektron say›s›: 5 De¤erlik elektron say›lar› Z > Y > X fleklinde olur. atom numaralar› farkl› olan atomlar izotondur. Atom numaralar› farkl› eflit say›da elektron bulunduran tanecikler birbirinin izoelektroni¤idir. 58 X atomu için: KN = ps + ns den. X+4 iyonu 3 elektron ald›¤›nda yükü (+1) olur. SINIF ÇÖZÜMLER K‹MYA 7. II. Bu durumda atom numaralar› 12X. Elektron seviye de¤ifltirmemifl. III. 58 = 28 + ns ⇒ ns = 30 olur. Öncül ise küresel simetri olay›d›r. de do¤rudur. atom numaralar› farkl› olan atomlar izobard›r.Üçünün de 10'ar elektronu vard›r. Yan›t E 61 +3 11. ‹yon yükü = ps – es dan. Yan›t A 10. de ise 20'fler nötronlar› vard›r. X iyonunun proton say›s›. I. XO–2 iyonu (–2) yüklü de¤il de yüksüz olsayd› 4 elektron say›s› 58 – 2 = 56 olacakt›.8 = 56 ⇒ X = 24 olur. Yn + 3 e– → Yn+3 n + 3 = +1 den n = –2 olmal›d›r. II. II.

Evaluation 5.1 molü ise 8 gramd›r. C:12. 1. Buna göre X in atom kütlesi kaçt›r? (O:16) A) 16 B) 24 C) 31 D) 35 E) 40 Buna göre.4 molü 44 gramd›r.1 moldür. Molekül kütlesi 80 olan bir bilefli¤in 0.8 gram C2H4 bilefli¤i için afla¤›daki aç›klamaküçük harf lardan hangisi yanl›flt›r? (H:1. Bilefli¤in kütlece %30 u B oldu¤unablok ve göre A B nin atom kütleleri afla¤›dakilerden hangisinde do¤ru verilmifltir? A) B) C) D) E) A 56 64 28 14 28 B 48 16 8 32 12 3. 1 mol Z atomu kaç gramd›r? (N:Avogadro say›s›) A) 64 B) 16 C) 64N D) 64 N E) 16 N 50 . H:1) A) 56 B) 60 C) 90 D) 96 E) 108 2. küçük harf 6.2005-2008 10. 8 gram C3H4 bilefli¤i ile ilgili.3 mol C3Hx bilefli¤i 12 gram ise “x” de¤eri afla¤›dakilerden hangisidir? (H:1.8 gram X2YZ4=14.K‹MYA 1. C:12) A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 8. N:Avogadro say›s›) A) B) C) D) E) 0. 2. YZ3 bilefli¤inin 0. 0.2 mol atom içerir. 0. X2Y=7.2 gram Yukar›da iki bilefli¤in 0. 0.1 er mollerinin kütleleri verilmifltir. II. X2Z bilefli¤inin 0.3 mol B atomu içermektedir.3 N tane Hidrojen atomu içerir.4 N tane atom içerir. SINIF ForTEST – 1 Only.2 moldür. I.1 molü.2 mol A ve 0.4 gram. 0.6 N tane atom içerir.2 molü 12. C:12. 4. III.4 gram Hidrojen atomu içerir. X2O3 bilefli¤inin 0.2 mol karbon atomu içerir. Toplam 0. 0. 1. Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. 0. N: Avogadro say›s›) A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) Yaln›z III D) I ve II E) I ve III 7. Buna göre X2YZ4 bilefli¤inin 1 molü kaç gramd›r? A) 142 B) 140 C) 122 D) 80 E) 62 3 mol C2H6 bilefli¤i kaç gramd›r? (C:12. yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur? (H:1.

3N D) 0.3 D) 0. 0.4 E) 0.2 mol C2H4 gaz kar›fl›m›nda toplam kaç gram karbon vard›r? (C:12) A) 6 B) 7. 32 N III.1N C) 0. 0.4 g bileflikte 1. 0.9N 10.6 molü 23. 13 .10.8 mol karbon ile 2 mol hidrojen bulundu¤una göre X ve Y kaçt›r? A) B) C) D) E) x 8 8 6 6 8 y 2 3 2 3 5 15.2 mol C3Hx ile 0.2 gramd›r.2005-2008 K‹MYA TEST – 1 For Evaluation Only. A2Ox bilefli¤inin 1 molü 108 gramd›r.6 E) 12 16.1 B) 0. O:16) A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) Yaln›z III D) I ve III E) II ve III 51 .1 mol MgCl2 bilefli¤inde toplam kaç tane atom vard›r? alt satir A) N B) 0. 0. 16 N II. Buna göre A ve B nin atom kütleleri kaçt›r? A) B) C) D) E) A 12 16 14 16 28 B 16 12 16 14 48 11. kar›fl›mda bulunan C3H8 gaz›n›n mol say›s› afla¤›dakilerden hangisidir? (H:1. Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. N 16 Aç›klama çizgiyi uzat 1 mol oksijen atomunun kütlesi 1 tane oksijen molekülünün kütlesi 1 gram oksijen gaz›ndaki molekül sa y›s› 12.6 mol C2H4 ve C3H8 gaz kar›fl›m›n›n 0. AB bilefli¤inin 1 molü 30 gram.1 mol CyH4 kar›fl›m›nda 0.5 5.2 C) 8. Avogadro say›s› N ile gösterildi¤ine göre 0.1 mol C3H4 ve 0.2 gram ise X in atom kütlesi kaçt›r? (H:1) A) 8 B) 12 C) 14 D) 16 E) 27 Yukar›daki niceliklerden hangilerinin karfl›s›ndaki aç›klama do¤rudur? (N: Avogadro say›s›. Buna göre. Nicelik I.2 C) 0.4 mol hidrojen atomu içeren X3H8 gaz› 2.7N E) 0. SINIF 9. C:12) A) 0.4 D) 9. A2B3 bilefli¤inin 1 molü 76 gramd›r.4 gram A elementi bulundu¤una göre A elementinin atom kütlesi ve “x” de¤eri afla¤›dakilerin hangisinde do¤ru verilmifltir? A) B) C) D) E) A 12 12 12 14 14 x 2 3 5 5 3 alt satir 14.

3 molü 12. SO2 ve O2 gazlar› kar›fl›m›n›n 0.30 C2H6 0. Kar›fl›mda molce % kaç Oksijen vard›r? (H:1. 2N tane oksijen atomu içerir.20 0. 0. Buna göre x ve y kaçt›r? (C:12) A) B) C) D) E) x 2 2 4 2 3 y 3 4 2 6 2 5.2 E) 0.15 0. Kar›fl›mdaki SO2 kaç moldür? (O:16.5 mol atom oksijen içerir.2005-2008 10. Avogadro say›s› N oldu¤una göre.5 moldür. 6 g C içerir. O:16) A) B) C) D) E) 0.20 0. S:32) A) 0.15 0.2 mol CxHy bilefli¤i 8.4 mol CxH2 kar›fl›m›nda toplam 16. N tane CO 2 blok molekülü için afla¤›daki aç›klamalardan hangisi yanl›flt›r? (C:12. SINIF ForTEST – 2 Only.4 molünün kütlesi 13 gramd›r. C2H6 :30) C3H4 A) B) C) D) E) 0.25 0. Evaluation 4. 52 . Hidrojen ve oksijen gazlar› kar›fl›m›n›n 0.10 6. C3H4 ve C2H6 gazlar› kar›fl›m›n›n 0. 14 g d›r. C:12) 2.1 molünde 0. 0. Buna göre kar›fl›mdaki gazlar›n mol say›lar› kaçt›r? (C3H4 :40.1 C) 0.8 gramd›r.6 mol hidrojen (H) bulunmaktad›r.30 0.8 mol H atomu bulundu¤una göre x ve y kaçt›r? (H:1.12 D) 0.10 0.25 0. O :16) A) 10 B) 20 C) 40 D) 60 E) 80 0.2 mol C3Hy ve 0.0 gramd›r.8 gram karbon (C) ve 1.05 B) 0.K‹MYA 1.5 molü 4. Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. Bu bilefli¤in 0.8 gramd›r.24 A) B) C) D) E) x 3 3 3 4 6 y 4 6 8 3 8 3.

2 mol BC bilefli¤i 6 gramd›r. CH4 ve C3H8 den oluflan gaz kar›fl›m›n›n 0. I.2 C) 14. II. 1 mol oksijen molekülü içerir.8 N tane karbon (C) atomu içerir. 32 g d›r. Toplam 2.1 mol AB2 bilefli¤i 4. 8 gram Hidrojen içerir.1 mol C2Hx ve 0. AB3C bilefli¤inin 1 molünün kütlesi kaç gramd›r? A) 68 D) 80 B) 74 E) 88 C) 76 9.6 gramd›r.4 mol C3H8 gaz kar›fl›m› için afla¤›dakilerden hangisi do¤rudur? (N: Avogadro say›s›.6 molü 20.2 mol CyH8 kar›fl›m›nda 0. bu kar›fl›mdaki karbon kaç gramd›r? (H:1. 10.4 gram. 0.4 D) 16. C:12. O:16) A) Yaln›z I B) Yaln›z I C) Yaln›z III D) I ve III E) I. 25. 0. 1 mol O2 gaz› için. H:1) A) B) C) D) E) 0. C:12) A) B) C) D) E) x 6 6 4 4 2 y 3 4 3 4 3 Oksijenin atom kütlesi 16. yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur? (N:Avogadro say›s›. 0.8 alt satir 13. Buna göre. 11.6 E) 17. 0. II ve III 12.8 gram oldu¤una göre. 0.8 mol karbon (C) içerir. 2N tane oksijen atomu içerir.2005-2008 K‹MYA TEST – 2 For Evaluation Only. Avogadro say›s› N N ise afla¤›dakilerden hangisini ifade eder? 32 A) B) C) D) E) 1 mol atom oksijenin kütlesini 1 mol oksijenin kütlesini 1 mol oksijen gaz›ndaki molekül say›s›n› 1gram oksijendeki molekül say›s›n› 1 mol oksijen molekülünün kütlesini 8.8 mol karbon ve 2 mol H atomu vard›r. Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company.10. III.2 mol C3H4 ve 0.8 gram ise. A) B) C) D) E) XOm bilefli¤inin 0.8 mol atom içerir.8 B) 13. Buna göre x ve y kaçt›r? (H:1. C:12) A) 12. SINIF 7. XOm bilefli¤inde kütlece %50 X vard›r. X in atom kütlesi ve (m) say›s› kaçt›r? (O:16) X 32 31 32 31 32 m 5 5 3 3 2 53 .2 molü 12.

Katot ›fl›n› tüpüdür. 2. • • • Alt›n yapra¤a α parçac›klar›n ço¤unlu¤u sapmaya u¤ramadan geçer. A) Yaln›z I I. X atomu buhar› ile elde edilen lambadan yay›lan ›fl›¤›n büyük bir k›sm› yaklafl›k 480 nm dalga boyuna sahiptir.1016 D) 6.106 B) 12.1010 E) 6. II ve III yarg›lar›ndan hangilerine var›lamaz? 3. II. Thomson Albert Einstein Robert Millikan 4.J. y ve z ile gösterilen ifadeler hangi seçenekte do¤ru verilmifltir? x y z A) Genlik Dalga boyu Frekans B) Dalga boyu Frekans Yay›lma do¤rultusu C) Dalga boyu Genlik Frekans D) Frekans Dalga boyu Genlik E) Dalga boyu Genlik Yay›lma do¤rultusu 5.25.5.1014 54 . – Yukar›daki düzenek ile ilgili olarak.K‹MYA TEST – 3 10.25. Ç›kan katot ›fl›nlar› pozitif alana do¤ru sapar. Yaklafl›k 20000 de biri yapra¤› geçerken ciddi bir flekilde sapmaya u¤rar. Elektronlar›n keflfinde önemli bir etken olan katot ›fl›n› tüpünü ilk olarak keflfeden bilim insan› afla¤›dakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Max Planck Micheal Faraday J. Atomda pozitif ve negatif yüklü tanecikler homojen olarak da¤›lm›flt›r.4. II ve III B) Yaln›z III D) I ve III C) I ve II E) I. y x z Yukar›daki dalga modelinde x. Yukar›daki verilere göre Rutherford’un atom modelinde. Rutherford deneyinde elde edilen verilerin baz›lar› flöyledir. III. Atomda pozitif yükün tümü çok küçük bir hacimde toplanm›flt›r. Ç›kan ›fl›nlar negatif yüklüdür. I. yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) I ve II D) I ve III E) I.106 C) 14. + II. Atomun büyük bir k›sm› boflluktur.25. Çok az bir k›sm› ise yapra¤› geçemeyip geriye yans›r. III. Buna göre bu ›fl›¤›n frekans› kaç Hz dir? A) 6. SINIF 1.

10 –20 D) 19.10 9 2.635. Buna göre x ve y ile gösterilen enerji düzeyleri aras›ndaki elektron geçifllerinde a盤a ç›kan enerjiler hangi seçenekte do¤ru verilmifltir? x A) 1.09. Hidrojen atomunun elektronunun n = 5 seviyesinden n = 2 seviyesine geçifli s›ras›ndaki spektrum çizgisinin dalga boyu kaç nm dir? (1 nm = 1.42.09.09.10–19 E) 2.10 –19 j n=2 x n=1 E2= –5.10–18 y 4.10–18 1.635.635.10 D) I ve III 55 . II ve III B) 434 –11 C) 434.10–19 E) x.18. y ve z 9.10–18 C) 4.10–19 4.10 TEST – 3 8.10 E1= –2.10–19 D) 1.09. SINIF 6. –20 K‹MYA j x y z n=4 y n=3 E4= –1.635.10–18 1.10 –19 j n=4 n=3 n=2 n=1 E3= –2.10.45.10–19 1.10 –19 Yukar›daki atomda gerçekleflen yörüngeler aras› elektron geçifllerinden hangileri sonucunda enerji a盤a ç›kar? j j A) Yaln›z x B) Yaln›z y D) y ve z C) x ve z –18 Yukar›daki hidrojen atomuna ait enerji düzeyleri verilmifltir.10–9 E) 45.10–18 B) 4.18. periyotta oldu¤u bilinen temel haldeki bir atomun elektronlar›n›n yukar›daki orbitallerden hangilerinde olamayaca¤› kesindir? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) I ve II E) I.78. n = ∞ n=5 E∞=0 E5= –8.36.36.72.86.10–9m) A) 434. z z y x x y I z y – II x III 7.

D) H+ + e– → H tepkimesi endotermiktir. II ve III 56 . Çekirde¤in hacminin atomunun tüm hacmine göre çok küçük oldu¤u III. E) (–) yüklü iyon nötr hale geçti¤inde çekirde¤indeki tanecik say›s› de¤iflmez. B) Nötr atomdan elektron koparmak için atoma enerji verilmelidir. nötron say›s› farkl› atomlara izotop denir. Evaluation 4. I. Çekirdek yükleri ayn› III. II ve III 5. Atomlar›n ancak belirli enerjileri so¤urabildi¤i gerçeklerinden hangileri Rutherford Modeli ile ortaya konulmufltur? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) I ve II D) I ve III E) I.K‹MYA 1. Nötron say›lar› ayn› II. C) (+) yüklü iyon nötr hale geçti¤inde elektron say›s› artar. Bir elementin kütlesini ve hacmini afla¤›dakilerden hangisi belirler? 2. I. (–) yüklü duruma geçti¤inde elektron say›s› artar. Proton II. Nötron Atom Kütlesi Proton Nötron Elektron Elektron Çekirdek Atom Hacmi Proton + Nötron Proton Proton + Nötron Proton + Elektron Orbitaller (yörünge) düzenle taneciklerinden hangileri kesinlikle bulunur? A) Yaln›z I B) Yaln›z II D) I ve II C) Yaln›z III E) I. Atomun kütlesinin çok büyük bir k›sm›n›n çekirdekte toplanm›fl oldu¤u II. düzenle A) Yaln›z I B) Yaln›z II D) I ve III C) Yaln›z III E) I. I. Elektron say›lar› ayn› X ve Y taneciklerinin ayn› elemente ait oldu¤unu yukar›dakilerden hangileri kesinlikle belirtir? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) I ve II D) II ve III E) I ve III I. elektron say›lar› farkl› olanlara iyon denir.2005-2008 10. Atom ve yap›s›yla ilgili olarak afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r? A) Nötr atom. II. Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. SINIF ForTEST – 4 Only. Nötr bir ortamda. Çekirdek yükleri ayn›. Elektron III. Atomlar için. II ve III A) B) C) D) E) 3. Proton say›s› ayn›. III. Atom numaras› ayn› kütle numaras› farkl› olan atomlara izobar atomlar denir. yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur? 6.

‹yonlar için. Bir elementin atom a¤›rl›¤› hangisine eflittir? A) B) C) D) E) Proton say›s›na Nötron say›s›na Elektron say›s›na Proton ve nötron say›lar›n›n toplam›na Elektron ve proton say›lar› toplam›na 57 . Nötr hale geçmek için bir elektron al›r. I. Proton say›s› artar. III.10. Afla¤›daki iyonlar›n elektron say›lar› eflit oldu¤una göre hangisinin atom numaras› en küçüktür? A) X–3 B) Y–1 C) Z+1 D) R+3 E) T+4 Buna göre. I. II. 10. II. 11. X atomu bir elektron al›rsa anyon olur. Kimyasal özelli¤i de¤iflir. III. Anyon (+) yüklü iyondur. Y+1 bir elektron al›rsa nötr olur. Proton say›s› elektron say›s›ndan bir fazla d›r. Nötron say›s› artar. (+1) de¤erlikli bir iyon için. Nötr atomundan 1 elektron eksiktir. afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤rudur? A) B) C) D) E) ‹zotopu oluflur. II. Atomun temel tanecikleri olan. II ve III kütlesi 13. Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. Katyonlarda elektron fazlal›¤› vard›r. Nötron III. SINIF 7. yarg›lar›ndan hangileri söylenebilir? A) Yaln›z II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I. Z bir elektron verirse katota giden iyon olur. yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur? A) I ve II B) Yaln›z III C) I ve III D) II ve III E) I. Nötr X atomu 2 elektron al›yor. I. düzenle III.2005-2008 K‹MYA TEST – 4 For Evaluation Only. yarg›lar›ndan hangileri söylenebilir? A) I ve II B) Yaln›z III C) I ve III D) II ve III E) I. II ve III 9. II ve III 12. II ve III B) I ve II C) I ve III D) Yaln›z III E) I. I. Proton II. Atomun yüksüz ya da yüklü durumu için. Proton say›s› elektron say›s›na eflitse o atom nötrdür. Çekirdek kütlesi de¤iflir. Elektron dan hangileri elektriksel alanda sapmaya u¤rar? A) Yaln›z I 8.

SINIF 1. 3. V. Proton say›lar› ayn› II. ‹zotop atomlarda. III. II ve III A) Yaln›z I B) II ve IV C) II ve V D) III ve IV E) III ve V I. Nötron say›s› III. Proton say›s› II. III.K‹MYA TEST – 5 10. Nötron say›lar› ayn› III. II. Elektron say›s› niceliklerinden hangilerine ba¤l›d›r? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) Yaln›z III D) I ve II E) I. hangi iki element birbirinin izotopudur? A) X ile Y B) X ile Z C) X ile T D) Z ile T E) Y ile Z 4. X+n iyonu haline geçmifltir. II ve III 6. II. IV. Azot elementinin atomlar›n›n farkl› olmas›. 204 +2 82X iyonlar› için. Atom kütlesi Nötron say›s› Proton say›s› Fiziksel özellik Kimyasal özellik niceliklerinden hangileri ayn›d›r? 7. Nötr izotop atomlarda afla¤›daki seçeneklerden hangisi farkl›d›r? A) B) C) D) E) Fiziksel özellikler Kimyasal özellikler Elektron say›lar› Proton say›lar› Atom numaralar› X Y Z T+2 Kütle Numaras› 24 19 20 25 Elektron say›s› 12 10 10 10 Yukar›daki tabloya göre. I. I. II ve III 8. Kimyasal özellikleri de¤iflmifltir. I. II ve III 58 . Kimyasal özellikleri niceliklerinden hangileri farkl›d›r? A) Yaln›z II B) I ve II C) Yaln›z III D) I ve III E) I. Nötr X atomunun elektronlar›na uygulad›¤› çekim kuvveti azalm›fl ise. Kütle numaralar› ayn› A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) Yaln›z III D) II ve III E) I. ‹zotop atomlar için afla¤›dakilerden hangisi kesinlikle do¤rudur? I. Çap› büyümüfltür. Afla¤›dakilerden hangisine sahip olan iyonun (+2) de¤erlikli oldu¤u kesindir? A) B) C) D) E) 12 12 10 12 14 proton proton proton proton nötron + + + + + 10 10 12 14 12 elektron nötron elektron nötron elektron 5. Nötron say›lar› II. 2. yarg›lar›ndan hangileri do¤ru olabilir? A) Yaln›z I B) I ve II C) Yaln›z II D) Yaln›z III E) I. Elektron say›lar› III.

2005-2008 K‹MYA TEST – 5 For Evaluation Only. Nötr bir atomdan izotopunu elde etmek için atomda hangi de¤ifliklik yap›lmal›d›r? A) B) C) D) E) Elektron almal› Proton eklenmeli Nötron uzaklaflt›rmal› Proton uzaklaflt›rmal› Elektron uzaklaflt›rmal› A) B) C) D) E) 59 . elektron sayilari Atomun yap›s› için. elektron sayisindan I. III. –2 Y iyonu Y atomuna Z+1 iyonu Z–1 iyonuna dönüflürken elektron say›lar› nas›l de¤iflir? X Artar Azal›r Artar Azal›r De¤iflmez Y Artar Azal›r Azal›r Azal›r De¤iflmez Z De¤iflmez Azal›r Artar Artar Artar 14. II ve III 10. yarg›lar›ndan hangileri yanl›flt›r? A) I ve II B) Yaln›z II C) I ve IV D) I ve III E) I. – – – +2 X atomu X iyonuna. Art› yüklü iyonun çap› nötr atomun çap›ndan elektron sayisi küçüktür. Eksi yüklü iyonun yörünge say›s›. SINIF farkli Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. II. 20X+2 iyonunun 20X0atomuna dönüflmesi s›ras›nda elektron say›s›nda meydana gelen de¤iflmeyi hangi grafik do¤ru göstermektedir? Elektron say›s› Elektron say›s› A) B) 20 18 0 C) Elektron say›s› Zaman 20 18 0 D) Elektron say›s› Zaman 2 0 Zaman E) 2 0 Elektron say›s› Zaman 10. Atom numaras› (a) kütle numaras› (3a+2) olan bir elementin atomunun çekirde¤indeki nötron say›s› kaçt›r? A) 2a B) a+1 C) 2a+1 D) 2a+2 E) 4a+2 11. I. 12.9. Nötron say›s› II. atomunun yörünge say›s›ndan bir fazlad›r. Elektron say›s› niceliklerinden hangileri eflittir? A) Yaln›z I B) I ve II C) Yaln›z III D) I ve III E) II ve III 18 0 Zaman 13. Proton say›s› III. 24X 52 +2 54 ve 26Y+2iyonlar›nda. Yörünge say›lar› ayn› olan atomlar›n çaplar› birbirine eflittir.

II. B) p orbitalleri 2. Bu elementin X1 ve X2 izotoplar›n›n tabiatta bulunma yüzdeleri s›ra ile % 80 ve % 20 dir.1 E) 17. nötron ve elektron say›lar›n›n toplam›na eflittir. D) En son d orbitalinde bir elektron bulunduran atomda toplam 15 orbital vard›r. proton.2 D) 39. kütlesi 39 K izotopu ile % 18. Atom numaras›.5 b ve 16.K‹MYA 15. Atomun orbital yap›s› için afla¤›dakilerden hangisi söylenemez? A) Her enerji seviyesinde s orbitali bir tanedir. % 90 O ve % 10 O izotoplar›ndan oluflan bir kar›fl›mdaki oksijenin ba¤›l atom a¤›rl›¤› nedir? A) B) C) D) E) A) 16. Bu iyonun nötron say›s›. Atomun yap›s›yla ilgili. b. yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) Yaln›z III D I ve II E) II ve III 60 .4'dür.9 B) 38. Atomun kütle numaras› proton say›s› ile nötron say›s›n›n toplam›na eflittir. X1 izotopunun kütle numaras› 35 oldu¤una göre. nötron ve elektron say›lar› toplam› 111 dir. proton say›s›ndan 9. I. Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. elektron say›s›ndan 6 fazla oldu¤una göre a.0 D) 16.0 C) 16. enerji seviyesinde en fazla 2 elektron bulunur.2005-2008 tür SINIF 10.5 B) 16. Bir potasyum örne¤inde % 90 10 50K izotopu bulunuyor. ForTEST – 5 alt satir Evaluation Only. E) 1. X elementinin atom a¤›rl›¤› 35.2 17. X2'nin kütle numaras› nedir? A) 34 B) 35 C) 36 D) 37 E) 38 Bu örnekteki potasyumun ortalama atom a¤›rl›¤› kaçt›r? A) 38. Proton ve nötronlar atomun çekirde¤indedir. aXc iyonunun proton.1 C) 39. C) f orbitalleri tam doldu¤unda 14 elektron bulundurur.9 E) 40. 20. c de¤erleri afla¤›dakilerden hangisi olabilir? a 30 36 33 35 33 b 39 42 42 44 42 c +3 –3 –1 +2 –3 kütlece kütlesi 16 17 19. III. enerji seviyesinden bafllar.

SINIF PER‹YOD‹K S‹STEM K‹MYA PER‹YOD‹K S‹STEM • Periyodik Sistemin Tarihçesi • Özelliklerde Periyodik De¤iflim • Elementlerin Özellikleri 61 .10.

bunlar›n simgelerini.2005-2008 PER‹YOD‹K S‹STEM 10. Bir elementin tablodaki yeri.Ni Br Pd Ι John Newland Pt. yüzy›l bafllar›nda bafllad›. Böyle bir s›n›fland›rmada elementlerin özelliklerinin belirli bir düzen içerisinde olmas› ile kimyac›lar›n ifli kolaylaflacakt›.Ru Sb Nb Bi Te Au Cs Newland’›n periyodik tablosu (Oktav Kural›) 62 . atom numaralar›n› ve ba¤›l atom kütlelerini gösteren tablodur. H Li Be B C N O F Na Mg Al Si P S CI K Ca Cr Ti Mn Fe Wolfgang’›n periyodik tablosu (Triadlar Kural›) esit nin üstü oldugunu ndeki ve Wolfgang Döberenier söyledi altyndaki Alman kimyac› Wolfgang Döberenier yapt›¤› ilk periyodik tablo çal›flmas›nda elementler üçlü gruplar halinde s›ralad›. Periyodik tablo. SINIF For Evaluation Only. metal mi? yoksa yar› metal mi? oldu¤unu gösterir.K‹MYA Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. bildi¤imiz elementleri.Mo Ro.9 + 39. 1 Daha sonralar› ‹ngiliz kimyac› John Newland elementleri 8’li gruplara ay›rd›. Elementleri kütle numaralar›na göre yerlefltirdi¤i için ortadaki elementin kütlesi üstü ve alt› elementlerin kütle numaras› ortalamas›na eflittir. Günümüzde kullan›lmakta olan periyodik tablo. Li Lityum Kütle 6. H F CI Co.La U Ta Th C Si Ti Ιn Zr Sn W Hg N P Mn As O S Fe Se Di.V Pb B Al Cr Y Ce. elementlerin artan atom numaralar›na göre s›raland›¤› ve kimsayal özellikleri benzer olan elementlerin alt alta gelecek flekilde yerlefltirildi¤i tablodur. T›pk› müzikteki oktav›n 8 sesi gibi benzer özelliklerin tekrarland›¤›n› görmüfltür. PER‹YOD‹K TABLO Elementlerin s›n›fland›r›lmas›na dair ilk çal›flmalar 19.9 Na Sodyum Kütle 6.1 = 46 = 23 2 2 K Potasyum Kütle 39.Ir Li Na K Cu Rb Ag Cs Tl Be Mg Ca Zn Sr Cd Ba. Periyodik tabloda elementler öyle s›ralanm›flt›r ki özellikleri düzenli (periyodik) olarak de¤iflir.

Gerçekte de bunu izleyen 20 y›l içinde skandiyum.2005-2008 K‹MYA PER‹YOD‹K S‹STEM For Evaluation Only. yüzy›l bafllar›nda kimyasal çözümleme yöntemlerinde h›zl› geliflmeler elementlerin ve bilefliklerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine iliflkin çok genifl bir bilgi birikimine neden oldu. Grup I 1 2 3 4 Meyer H U Na K Grup II Be Mg Ca Grup III B Al ? Grup IV C Si Ti Grup V N P V Grup VI O S Cr Grup VII F CI Mn Grup VIII Fe. her birinde 7 element bulunan (lityumdan flora ve sodyumdan klora) iki k›smen dolu periyot ile alt›nda üç bofl periyot bulunuyordu. Ama bu sistem önceleri pek kabul görmedi. Mendeleyev 1871 de tablosunu yeniden düzenledi ve 17 elementin yerini (do¤ru biçimde) de¤ifltirdi. nikel gibi üç merkezi elementin yerlefltirildi¤i 8 sütunluk yeni bir tablo haz›rlad›. Meyer isimli bi baflka bilim adam› da Mendeleyev’in periyodik tablosuna benzer bir tablo oluflturmufltur. periyotlardan. gruba demir. Alman kimyac› Lothar yakindir Mayer de. potasyumdan broma ve rubidyumdan iyoda kadar olan elementlerin s›raland›¤› ikisi tümüyle doluydu. Ayn› y›llarda Alexandre Beguyer benzer özellikteki elementleri dikey olarak yerlefltiren iyon ve bilefliklerin bulundu¤u tablo haz›rlam›flt›r. Bunun sonuncunda bilim adamlar› elementler için çeflitli s›n›fland›rma sistemleri gelifltirmeye çal›flt›lar. 63 . Mendeleyev periyodik tabloyu oluflturuken. Daha sonra Lothar Meyer ile birlikte. 1869’da. uzun periyotlar›n her birinin 7 elementlik iki periyoda ayr›ld›¤› ve 8. Rus kimyac› Dimitri ‹vonaviç Mendeleyev 1860’larda elementlerin özellikleri aras›nda iliflkileri ayr›nt›l› olarak araflt›rmaya bafllad›.Cu Dimitri Mendeleyev Mendeleyev’in periyodik tablosu 19. Mendeleyev’in periyodik tablosu o güne de¤in tek bafl›na incelenmifl kimyasal ba¤lant›lar›n pek ço¤unun birlikte gözlemlenmesini de olanakl› k›ld›.10. Mendeleyev tablosunda baz› boflluklar b›rakt› ve bu yerlerin henüz bulunmam›fl elementlerle doldurulaca¤›n› ön gördü. bunun üstünde.Co Ni. elementlerin artan atom a¤›rl›klar›na göre dizildiklerinde özelliklerinin de periyodik olarak de¤iflti¤ini ifade eden periyodik in tablosuna yasay› gelifltirdi ve gözlemledi¤i ba¤lant›lar› sergilemek için bir periyodik tablo haz›rlad›. Alexandre Beguyer Alexandre’nin periyodik tablosu Günümüzde kulland›¤›m›z periyodik tablo Dimitri Mendeleyev’dir. kobalt. galyum ve germanyum elementleri bulunarak boflluklar doldurulmaya baflland›. Mendeleyev’in haz›rlad›¤› ilk periyodik tablo 17 grup (sütun) ile periyotlardan olufluyordu. SINIF Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. Mendeleyev’den ba¤›ms›z olarak hemen hemen ayn› zamanda benzer bir s›n›flama yöntemi gelifltirdi.

PER‹YOTLAR GRUPLAR 64 . SINIF Lord Rayleigh (John William Strutt) ve Sir William Ramsay’in 1894 den bafllayarak soygazlar olarak an›lan helyum. atom a¤›rl›klar›na göre dizilme düzenine uymuyordu. Periyodik tabloda 7 periyot. Daha sonralar› elementlerin atom a¤›rl›klar› yeniden belirlenip tabloda düzeltmeler yap›ld›ysa da.K‹MYA PER‹YOD‹K S‹STEM 10. Periyodik tabloda düfley sütunlara grup yatay s›ralara ise periyot denir. Mendeleyev ile Meyer’in 1871 deki tablolar›nda özelliklerine bak›larak yerlefltirilmifl olan baz› elementlerin bu yerleri. Mendeleyev ve öbür kimyac›lar periyodik tabloya yeni bir “s›f›r” grubunun eklenmesini önerdiler ve s›f›rdan sekize kadar olan gruplar›n yer ald›¤› k›sa periyotlu tabloyu gelifltirdiler. 18 tane grup vard›r. 8 1 Li Na K Rb Cs Fr Henry Mosoley 2 Be Mg Ca Sr Ba Ra Sc Y La Ac Ti Zr Hf V Nb Ta Cr Mo W Mn Tc Re Fe Ru Os Co Rh Ιr Ni Pd Pt Cu Zn Ag Cd Au Hg H 3 B Al Ga Ιn T› 4 C Si Ge Sn Pd 5 N P As Sb Bi 6 O S Se Te Po 7 F CI Br Ι At He Ne Ar Kr Xe Rn Mosoley’in Periyodik Tablosu ‹lerleyen zamanlarda Glenn Seabog’un tablonun alt›na iki s›ra eklemesi ile periyodik tablonun bugünkü flekli olufltu. kripton. Mendeleyev’in haz›rlad›¤› periyodik tablonun hatalar› Henry Moseley taraf›ndan düzeltilip elementler atom numaralar›na göre yerlefltirildi. Mendeleyev atom a¤›rl›¤›na göre elementleri s›ralam›flt›r. Bu tablo 1930’lara kadar kullan›ld›. kobalt – nikel ve tellür – iyot çiftlerinde. argon. birinci elementlerin atom a¤›rl›klar› daha büyük olmakla birlikte periyodik sistemdeki konumlar› ikinci elementlerden önce geliyordu. neon. Meyer’in periyodik tablosunda elementler fiziksel özelliklerine göre s›ralan›rken. Örne¤in argon – potasyum. Bu tutars›zl›k atom yap›s›n›n iyice anlafl›lmas›ndan sonra çözümlendi. radon ve ksenonu bulmalar›ndan sonra.

Grup) (12.Grup) 8A (1. sertlik. do¤al olarak bulunmufl ya da yapay yolla elde edilmifl olan 107 element artan atom numaralar›na göre yedi yatay periyotta s›ralan›r. metal.Grup) (4. Periyotlar : Periyodik sistemin bugün kullan›lan uzun periyotlu biçimde. Bunlar›. ve 3.Grup) (6. Kimya bilimindeki yeni geliflmeler sonucunda bu duruma yeni bir aç›klama getirilmifl ve gruplar 1 ile 18 aras›nda numaraland›r›lm›flt›r. parlakl›k. Birinci k›sa periyotta lityumdan (3) neona (10) kadar olan elementler. yar›metal gibi s›n›fland›r›labilirler. ‹lk periyot hidrojen periyodudur.Grup) (15.Grup) (5. Sezyumdan (55) radona (86) kadar uzanan 32 elementlik çok uzun alt›nc› periyot. Periyodik Tablodaki Gruplar : Periyodik tablodaki düfley 18 tane sütuna grup denilir. SINIF PER‹YOD‹K S‹STEM K‹MYA 1.Grup) 3A 4A 5A 6A 7A He Ne Ar Kr Xe Rn (3. iletkenlik ve elektron alma yat›nl›klar› bak›m›ndan birbirine benzerdir.Grup) (7.Grup) (14. ikinci k›sa periyotta ise sodyumdan (11) argona (18) kadar olan elementler yer al›r. periyotlardaki 18’er element bulunmaktad›r.Grup) (8. elementlik en son uzun periyot tamamlanmam›flt›r. periyotta 8.Grup) 1A H Li Na K Rb Cs Fr (2.Grup) (11. Bu periyotta hidrojen (1) ile helyum (2) yer al›r. 3 tanesi 8B grubu olmak flart›yla 10 tane B grubu (geçifl metalleri) bulunmaktad›r.Grup) (16. Birinci uzun periyotta potasyumdan (19) kriptona (36). Bu periyot ikinci en uzun periyottur ve atom numaras› 118 olan elementlerle tamamlanacakt›r. lantanitlerin ayr› tutulmas›yla 18 sütunda toplanm›flt›r ve özellikleri birinci ve ikinci uzun periyottaki elementlerinkine çok benzeyen elementler bu elementlerin alt›nda yer al›r. Periyotlar›n uzunluklar› farkl›d›r. her birinde 18 elementin bulundu¤u iki uzun periyot izler. Ayn› grupta olan elementler.Grup) (13. ikinci uzun periyotta rubidyumdan (37) ksenona (54) kadar olan elementler bulunur. Periyodik tablonun belli bölgelerinde olmak üzere elementler. ametal. 2.Grup) (9. 32.Grup) Be Mg Ca Sr Ba Ra B C N P O S F Cl Br Ι At 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 65 .Grup) 2A (10. lantandan (atom numaras› 57) lütesyuma (71) kadar uzanan lantanitler dizisi ile aktinyumdan (89) lavrensiyuma (103) akinitler dizisi bu periyotlar›n alt›nda ayr›ca s›ralan›r. 4 ve 5. (18. Bunun ard›ndan her birinde 8 element bulunan iki k›sa periyot uzan›r. soygaz.Grup) (17. Periyodik tabloda 8 tane A grubu (bafl grup). Periyodik tablonun haz›rlanmas›ndaki en önemli sebep kimyasal özellikler hakk›nda genellemeler yapmakt›r. periyotta H ve He elementleri bulunur.10.

K‹MYA

PER‹YOD‹K S‹STEM

10. SINIF

66

10. SINIF

PER‹YOD‹K S‹STEM ÖZELL‹KLERDE PER‹YOD‹K DE⁄‹fi‹M

K‹MYA

Periyodik Tablodaki De¤iflimler : Yar›çap : Bir elementin atom çap›, atom hacmi ya da atom yar›çap› kavramlar› birbirinden farkl› olmas›na ra¤men k›yaslama yap›l›rken ayn› yöntem kullan›l›r. ‹yonlar›n çap› k›yaslan›rken proton say›s› – elekton say›s› de¤erleri karfl›laflt›r›l›r. Atom yar› çap› k›yaslan›rken öncelikle katman say›s› ya da di¤er bir ifadeyle periyot say›s›na bak›l›r. Periyot say›s› fazla olan atomun yar› çap› daha büyük olacakt›r.

Örnek

3p

11p

3Li 3Li

= 1s2 2s1

11Na 2 2 6 1 11Na = 1s 2s 2p 3s

Yar› çap = 11Na > 3Li

Örnek

4p

17p

4Be 2 2 4Be = 1s 2s 17Cl 17Cl

= 1s2 2s2 2p6 3s23p5

Yar› çap = 17Cl > 4Be

E¤er atomlar ayn› periyotta ise bu durumda atomlar›n proton say›lar›na bak›l›r. Ayn› katman say›s›na sahip olan atomlardan proton say›s› fazla olan atomun en d›fl katmandaki elektronlar›n› çekme gücü daha fazla olaca¤› için yar›çap daha küçüktür.

Örnek

4p

9p

4Be 4Be

9F 9F

= 1s2 2s2

= 1s2 2s2 2p5

Yar› çap = 4Be > 9F

Bu iki durum incelendi¤inde ayn› grupta proton say›s› artt›kça periyot say›s› artaca¤› için yar›çap artar. Yani “ayn› grupta yukar›dan afla¤›ya do¤ru inildikçe yar› çap artar.” Ayn› periyotta proton say›s› artt›kça son katmandaki elektronlar çekirdek taraf›ndan daha fazla çekilece¤i için yar›çap azal›r. Yani “ayn› periyotta soldan sa¤a do¤ru gidildikçe yar›çap azal›r”.

67

K‹MYA

PER‹YOD‹K S‹STEM

10. SINIF

‹yonlar›n yar› çap› k›yaslan›rken yukar›daki durumlar geçerlidir. Ancak burada bilinmesi gereken iki durum daha vard›r. Bir atom elektron verdi¤inde elektron say›s› azalacak ve elektron bafl›na düflen çekim gücü artacakt›r. Bu durumda yar›çap küçülecektir.

örnek

11p

11p

11Na 11Na

11Na

+1

=

1s2

2s2 2p63s1

11Na

=

1s2

2s2 2p6

Buradan flu yorumu ç›karabiliriz; Metaller bileflik olufltururken elektron verecekleri için yar›çap küçülür. Bir atom elektron ald›¤›nda elektron say›s› artacakt›r ve elektron bafl›na düflen çekim gücü azalaca¤› için yar›çap artacakt›r.

9p

9p

9F 9F

=

1s2

2s2 2p5

9F

–1

9F

–1

= 1s2 2s2 2p6

Buradan flu yorum ç›kar›labilir; Ametaller iyonik bileflik olufltururken elektron alacaklar› için yar›çap artar. Kovalent Yar›çap : Atomlar aras› tek kovalent ba¤ ile ba¤lanm›fl olan molekülde atomlar›n çekirdekleri aras›ndaki uzakl›¤›n yar›s› yar›çap olarak ifade edilir. Bir X atomunun yapt›¤› gaz faz›ndaki X2 molekülünü düflünelim:
157 pm

X

X

Yukar›daki flekilde de görüldü¤ü gibi ok ile gösterilen 157 pm de¤eri X in kovalent yar›çap›d›r. ‹yon Yar›çap› : ‹yonik ba¤ ile ba¤lanm›fl olan iyonlar›n çekirdekleri aras›ndaki uzakl›¤a denir. ‹yonik bilefliklerde iyonlar›n büyüklü¤ü eflde¤er olmayaca¤› için aralar›ndaki uzakl›k katyon ve anyon aras›nda uygun olarak paylafl›lacakt›r. Örne¤in Cl– anyonunun yar›çap› 181 pm dir. Buradan hareketle NaCl bilefli¤inde Cl– bilindi¤i için çekirdekleri aras›ndaki uzakl›ktan bu de¤er ç›kar›ld›¤›nda Na+1 katyonunun yar›çap› bulunur. Ayn› flekilde Na2O bilefli¤inde çekirdekler aras›ndaki uzakl›ktan Na+1 ç›kar›ld›¤›nda ise O–2 iyonunun yar› çap› tespit edilmifl olur.
140pm 99pm

Na+ 239pm O–2

Na+

68

10. SINIF

PER‹YOD‹K S‹STEM

K‹MYA

Metal Yar›çap› : Kristal haldeki kat› metallerde yan yana bulunan iki atomun çekirdekleri aras›ndaki uzakl›¤›n yar›s›d›r.

Örnek Na atomunu inceleyelim:
186pm

Na

Na B C N O F

Li 152

Be 111 88 77 75 73 71

Li

+

Be

+2

N

3–

O

2–

F

59

27

171

140

133

Al Na 186 Mg 143 160
Al Na
+ 3+

Si 117

P 110

S 104

Cl 99

Mg

+2

53 99 72

P

3–

S

2–

Cl

212

184

181

V K 227 Ca 197 Sc 161 Ti 132 145
V
2+

Cr Mn 125
Cr
+2

Fe 124 124
Fe
+2

Co Ni 125
Co
+2

Cu Zn 128 125
Cu
+

Ga 122

Ge 122

As 121

Se 117

Br 125

133

K

+

Ca

+2

Sc

+3

Ti

+2

79
V
3+

75
Cr
3+

Mn

2+

77
Fe
3+

75
Co
3+

Ni

2+

96
Cu
2+

Zn

2+

Ga

3+

Se

2–

Br

138

100

75

86 64 62

83 65 61

70 73

75

62

198

196

Rb 248

Sr 215

Ag 144
+

Cd 149
2+

Ιn 163
+

Sn 141
2+

Te 140
3+

Te 137

Ι 133

Rb

+

Sr

+2

Ag

Cd

Ιn

Sn

Sb

Te

2–

Ι

149

113 115

95

79

93

76

221

220

Baz› atom ve iyon yar›çaplar›n›n karfl›laflt›r›lmas› Metaller için metal yar›çaplar›, ametaller için tek kovalent yar›çaplar ve iyonlar için iyon yar›çaplar›n›n de¤erleri, pikometre (pm) olarak verilmifltir.

69

K‹MYA

Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2008 PER‹YOD‹K S‹STEM 10. SINIF For Evaluation Only.

2. ‹yonlaflma Enerjisi Tan›m: Gaz faz›nda nötr bir atomdan bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerjiye 1. iyonlaflma enerjisi (1. ‹.E) denir. Bunu denklemde yazal›m.
+1 – X(g)+ enerji → X + e 1.‹E – +1 X(k) + enerji → X(g) + e 1.‹E de¤ildir. – +1 +2 X(g) + enerji → X(g) + 1e 2.‹E +2) +3 X((g) + enerji → X(g) + e– 3.‹E

Her bir iyonlaflma enerjisi için ayr› ayr› enerji verilmesi gerekir. – –
+3 – X(g)+ enerji → X + 3e 3.‹E olamaz çünkü toplam enerji verilerek elde edilen iyon 3.‹E denk gelmez.

farkli renk

‹yonlaflma enerjisi endotermik (Is› alan) bir olayd›r.

– Bir atomdan her elektron kopar›lmas› için verilen enerji bir öncekinden büyük olacakt›r. Çünkü her seferinde elektron bafl›na düflen çekim gücü artar. 1.‹.E. < 2.‹.E. < 3.‹.E < 4.‹.E < ............ ‹yonlaflma enerjileri periyodik tabloda incelenirken ayn› periyotta öncelikle atomlar›n grup numaras›na bak›l›r. Grup numaras› büyük olan atomun iyonlaflma enerjisi de¤eri genellikle büyüktür.

örnek

11p

15p

11Na 2 2 6 1 11Na = 1s 2s 2p 3s

15P 2 2 6 2 3 15P = 1s 2s 2p 3s 3p

1A grubu

5A grubu

Bu iki atomun 1. iyonlaflma enerjilerini k›yaslad›¤›m›zda 15 protonu olan P atomunun en d›fl yörüngedeki elektronlara uygulad›¤› çekim gücü daha fazla olaca¤› için 1. iyonlaflma enerjileri aras›ndaki iliflki; 1.‹.E = P > Na fleklindedir.

‹lk iki periyottaki atomlar›n 1.‹.E. de¤erlerini gösteren grafik afla¤›daki gibi olacakt›r.
1.iyonlaflma enerjisi

He Ne F N H Be Li B Atom numaras› C O

70

M = 7A. 8A en kararl› (tam küresel simetri özelli¤i) yap›dad›r. atomlar›n grup numaralar› ile ilgili ifadeler kesin de¤ildir. Dolay›s›yla kararl› yap›dan elektron koparmak zordur.‹. Not: 1A 3A 2A 4A 6A 5A 7A 8A – Ayn› periyotta iyonlaflma enerjisinin genelde art›fl› yukar›daki gibidir. E. 1. SINIF Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. 1. Grafikteki kesikli çizgi yoksa C = 1A ya da 4A grubu elementi H = 2A ya da 5A grubu elementi E = 3A ya da 6A gubu elementi Y M = 4A ya da 7A grubu elementi M Y = 5A ya da 8A grubu elementi olabilir. 6A 5A s2p1 s2 s2p4 s2p3 Küresel Küresel simetri simetri vard›r vard›r – 2A ve 5A gruplar›nda küresel simetri özelli¤i bulunmaktad›r. Küresel simetri özelli¤i gösteren gruplar kararl›d›r. H Burada H ve Y elementlerinin küresel simetri özelli¤i gösteC E rece¤i kesindir. Dikkat edersek gruplar›n s›ralanmas›nda baz› gruplar yer de¤ifltirmifltir.‹. Ama bunun d›fl›nda. Ayn› periyotta 1. Sorularda özellikle bu noktaya dikkat etmek gerekir. H = 5A. H.Bunun temel sebebi küresel simetrinin atoma verdi¤i k›smi kararl›l›kt›r. 8A 5A 2A 1A 3A 1A Atom numaras› 4A 7A 6A yanda verilen Yukar›da iflaretlenen noktalar›n birbirine benzedi¤ini fark etmiflsinizdir. M ve Y elementlerinin grup numaralar› C = 4A. ve Y = 8A olacakt›r.E. 1. 71 . 8A 5A 2A 3A 1A 4A 7A 6A 1A Atom numaras› Küresel simetri özelli¤i gösteren özellikle 2A ve 5A grubu elementlerinin iyonlaflma enerjisi de¤erleri ayn› periyotta kendilerinden bir sonra gelen gruptaki elementinkinden büyüktür. Bununla ilgili ç›kan sorularda bu noktaya fazlaca de¤inilmektedir.E. Bu grafikte dikkati çeken baz› önemli noktalar› inceleyelim.10.‹E en büyük olan grup 8A d›r. Atom numaras› E¤er kesikli çizgi grafikte var ise bu durumda atom numaralar› ard›fl›k olan C.2005-2008 K‹MYA PER‹YOD‹K S‹STEM For Evaluation Only.‹.E. 3A 2A . E = 6A.

‹E: Z > Y > X ⇒ s›ralamas› yanl›fl olur.2005-2008 PER‹YOD‹K S‹STEM 10.‹E göre s›ralamalar›nda hangisinin 1. Buna göre: 1. 9Z Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. 12Mg. 17CI. Yan›t C ve Örnek 11Na. elementlerinin 1. 15P atomlar›n›n 1. Çünkü küresel simetri özelli¤i vard›r. 20Ca. Buna göre. Y ve Z'nin çaplar› aras›nda grup numaras› küçük olan›n çap› büyüktür. 1. 1s2 2s2 2p3 Y: 1s2 2s2 2p4 8 Z: 1s2 2s2 2p5 9 7X: Ayn› periyot elementi olan X. – Çap›n tersi iyonlaflma enerjisi oldu¤una göre. SINIF For Evaluation Only.K‹MYA Örnek 7X. Z > Y > X 7A 6A 5A → yer de¤ifltirmelidir. Çap: X > Y > Z fleklindedir. sonrada onun tersini alarak 1.‹E: Z > X > Y fleklindedir. 8Y.‹E göre s›ralamay› bulabiliriz. iyonlaflma enerjilerine göre s›ralan›fl› afla¤›dakilerden hangisinde do¤ru olarak ve- ve rilmifltir? A) X > Y > Z B) X > Z > Y C) Z > X > Y D) Z > Y > X E) Y > X > Z ŒÇözüm Elementlerin elektron dizilifllerini yazarak çap s›ralamalar›n›.‹E en büyüktür? A) Na B) Cl C) Ca D) Mg E) P ŒÇözüm 11Na 17CI 20Ca 12Mg 15P Elementlerin elektron dizilifllerini yazal›m: = 1s2 2s2 2p6 3s1 = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 = 1s2 2s2 2p6 3s2 = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 72 .

X 2A 5A Y 3A 6A Z 5A 8A 1. Y ve Z elementlerine ait iyonlaflma enerjisi (1. X ile Z'de küresel simetri vard›r. X ile Z elementleri her iki durumda da küresel simetri özelli¤i gösterir. duruma göre (5A–6A) alafl›m yapamaz. III. 8A (s2 p6) Kesinlikle do¤rudur. duruma göre (2A–3A) alafl›m yaparken 2. Genel grafikte iki farkl› k›r›lma noktas› vard›r. Kesinlik yoktur.N) aras›ndaki grafik verilmifltir. Y ve Z için alternatif iki farkl› durum vard›r.10. II. Cu en büyük di¤erlerinin son yörüngelerindeki e– say›lar›na göre. Buna göre. III. (s2). II I. duruma göre (5A–8A) bileflik yapamaz. II. Ca Atom çaplar›na göre s›ralamas› baflkuant say›lar›na bakarak. O yüzden kesin de¤ildir. 5A (s2 p3) Y = 5A. kesin degildir Yan›t C 73 . yarg›lar›ndan hangileri kesinlikle do¤rudur? A) Yaln›z I C) Yaln›z III E) I ve III B) Yaln›z I D) I ve II ŒÇözüm Grafikte X. X ile Z elementleri 1. duruma göre (2A–5A) bileflik yapar.2005-2008 K‹MYA PER‹YOD‹K S‹STEM For Evaluation Only. Bunlar› yazal›m. SINIF Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. Yan›t B tür ve Örnek 1. Ancak 2. (s2 p3).‹E = CI> P > Mg > Na > Ca olur. Çap›n tersi 1.‹E Z yukarida X Y GN Yanda X. X ile Y alafl›m yapar. X ile Z bileflik yapar. Buna göre. X ile Y elementleri aras›nda 1. Çap: Ca > Na > Mg > P > CI fleklindedir.‹E)–grup numaralar› (G. durum: I. durum: 2. X = 2A.‹E oldu¤una göre 1.

‹E den en az 4–5 kat daha fazla enerji gerekecektir.‹E – 4185 1785 1516 Yukar›daki tabloda A grubu elementlerine ait ilk dört iyonlaflma enerjisi de¤erleri verilmifltir. X’in atom numaras› 3 tür. Buna göre. kesin de¤ildir.‹E 895 356 212 390 3. soruda verilen her bir atomun ‹yonlaflma enerjilerindeki aralar›ndaki art›fl› kontrol ederek grup numaralar›n› bulal›m. +1 11Na = Yaklafl›k 8 kat art›fl vard›r Y: 182 356 2142 Z: Yaklafl›k 6 kat art›fl vard›r 108 212 1482 Yaklafl›k 7 kat art›fl vard›r 185 390 714 T: 74 .‹E 112 2. Buna göre.‹E 895 3. 1s2 2s2 2p6 elektron dizilifline sahip yap›dan elektron koparmak oldukça zor olacak ve 1. Bu art›fl en az 4–5 kat olmal›d›r. SINIF 4. I. X: 1.‹E 112 182 108 185 2. Buna göre.‹E 1620 2142 1482 714 PER‹YOD‹K S‹STEM 10. yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur? A) Yaln›z I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I. Y'nin çap› Z'den büyüktür. II.‹E – X: 1A 4185 Y: 2A 1785 Z: 2A 1596 Art›fl yok T: 4A grubu olabilir. II ve III ŒÇözüm Bu tarz iyonlaflma enerjisi ile ilgili tablo sorular›nda elementlerin iyonlaflma enerjileri aras›ndaki art›fl fark›na bak›l›r. T'nin de¤erlik elektron say›s› en büyüktür. III.K‹MYA Örnek Atom X Y Z T 1. örne¤in 11Na elementi için 11Na = 1s2 2s2 2p6 3s1 diziliflinden 1 elektron koparmak için verilecek enerji az iken.‹E 1620 4. E¤er bu art›fla verilen tabloda rastlanm›yorsa en son verilen iyonlaflma enerjisi grup numaras›na denk gelebilir.

(Y: 182.E de¤eri daha büyüktür. (X = 1 Y=2 Z=2 T = 4) Öncül do¤rudur. • • • Ayn› periyotta soldan sa¤a do¤ru gidildikçe ‹. Çap› büyük olan Z'dir. 75 .10.‹E enerjisi verilmemifltir. Z: 108) Buna göre grupta Y yukar›da Z afla¤›dad›r. X in atom numaras› 3 tür.E de¤eri genellikle artar.‹E = F > Cl 7A grubu 7A grubu Bu iki durumun d›fl›nda kalan elektron say›s› ve dizilifli ayn› olan iki tanecikten birer elektron koparmak için gerekli olan enerji miktarlar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda.2005-2008 K‹MYA PER‹YOD‹K S‹STEM For Evaluation Only. Öncül do¤rudur. III. de¤erleri k›yaslan›rken bu durumda periyot say›s›na (katman say›s›) bak›l›r. T nin grup numaras› en büyük oldu¤una göre.‹E artar 2A Y Y çap artar – Grupta afla¤›dan yukar›ya do¤ru 1. I. ametallerinki ise yüksektir. Buna göre. 9p 17p 9F 17Cl 2 2 5 9F = 1s 2s 2p 2 2 6 2 5 17Cl = 1s 2s 2p 3s 3p 1. Çünkü X e ait 4.E. ler Metallerin iyonlaflma enerjileri düflük. Bunlara ait bir grup kutusu çizecek olursak: 1. SINIF Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company.E de¤eri daha küçük olacakt›r. Periyot say›s› fazla olan atomun son katman›ndaki elektronlara uygulayaca¤› çekim gücü periyot say›s› az olan ayn› gruptaki di¤er elemente göre daha az olaca¤› için 1. Tablodan 1. Y ve Z ayn› grup elementleridir. I. X'e ait toplam 3 elektron kopar›lm›fl 4. Yan›t B E¤er elementlerin grup numaralar› ayn› ise 1.‹. proton say›s› fazla olan›n son katman›ndaki elektronlara uygulayaca¤› çekim gücü fazla olaca¤› için elektron bafl›na düflen çekim gücü fazla olur.‹. ‹E artacakt›r. Bir periyodun iyonlaflma enerjisi de¤eri en yüksek olan atomu soygazd›r.E = Na+1 > Ne > F–1 = 1s2 2s2 2p6 = 1s2 2s2 2p6 fiu ana kadarki yap›lan aç›klamalardan iyonlaflma enerjisinin periyodik tablodaki de¤iflimi flöyle olur.‹E büyük Y elementidir. +1 11Na –1 9F 10Ne = 1s2 2s2 2p6 ‹. elektron olmad›¤› için kopar›lamam›flt›r. Ayn› grupta yukar›dan afla¤›ya do¤ru inildikçe ‹.E de¤eri azal›r. Öncül yanl›flt›r. de¤erlik elektron say›s› en büyüktür. Bu nedenle ‹.

= N > P dir. ‹flte bu enerjiye o elementin elektron ilgisi denir. 76 . = F > N dir. Soygazlar hariç ayn› periyotta grup numaras› büyük olan elementin elektron ilgisi de¤eri daha büyüktür.K‹MYA PER‹YOD‹K S‹STEM 10.‹. Soygazlar›n elektron diziliflleri incelendi¤inde He dublet. E¤er elektron ilgileri k›yaslanan elementlerin grup numaralar› ayn› ise periyot (katman) say›s› fazla olan›n son katmana uygulad›¤› çekim gücü. SINIF Elektron ‹lgisi (E. fiu ana kadarki aç›klamalardan afla¤›dakileri ç›karabiliriz: • • Ayn› periyotta soldan sa¤a do¤ru gidildikçe (soygaz hariç) elektron ilgisi artar.‹.) : Gaz faz›ndaki bir ametalin son katman›na 1 elektron almas› s›ras›nda d›flar›ya bir enerji verilir. X(g) + 1e– → X–1 + Q1 (g) X(g) + 1e–→ Y–1 + Q2 (g) Farkl› elementlerin elektron ilgisi de¤erleri k›yaslan›rken öncelikle grup numaras›na bak›l›r. katman say›s› az olan›nkine göre daha az olaca¤› için elektron ilgisi de¤eri daha küçük olacakt›r. e– e– 9p 7p 9F 7F 7N = 1s2 2s2 2p5 7N = 1s2 2s2 2p3 7A grubu 5A grubu E. Ayn› grupta yukar›dan afla¤›ya do¤ru inildikçe elektron ilgisi de¤eri genellikle azal›r. 7p 15p 7N 15P 15P 7F = 1s2 2s2 2p3 5A grubu = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 5A grubu E. di¤erleri oktete ulaflt›¤› için kolay kolay elektron al›fl–veriflinde bulunmazlar. Bir elementin elektron al›rken d›flar›ya verdi¤i enerji ne kadar fazla ise o elementin elektron ilgisi de o derece büyüktür.‹.

2 Ιr 2. 77 .0 Sb 1. + E. Bu nedenle periyodik tabloda ayn› periyotta soldan sa¤a do¤ru gidildikçe elektronegativite de¤eri artar.10.8 Pd 2.8 Ge 1. Atomlar›n elektronegatiflik de¤erlerine say›sal olarak bir yorum getiren Mulliken yorumuna göre bir atomun 1.0 At 2.9 12 Zn 1.8 Sn 1.2 4 Ti 1.1 As 2. 1 H 2.8 Rb 0.0 dan düflük 2.6 6 Cr 1.4 Hg 1.9 8 Fe 1. Ayn› grupta afla¤›dan yukar›ya do¤ru ç›k›ld›kça atomun elektronu kendine çekme gücü artar yani elektronegativite de¤eri artar.‹.5 – 2.5 – 1.8 Rh 2.0 Be 1.9 1.9 Ag 1.9 Na 0.1 Hf 1.5 Se 2.8 Ru 2.1 2 1.5 17 F 4.0 3 Sc 1.5 W 2.5 1.8 Pb 1.‹.0 – 1.7 Ι 2. bir periyotta soldan sa¤a do¤ru artar.6 Mo 1.4 Re 1.0 – 4. Periyodik tabloda soygazlar›n elektronegativite de¤erleri dikkate al›nmaz. ba¤l› oldu¤u di¤er atomlardan elektron çekebilme yetene¤ine “elektronegatiflik” denir. iyonlaflma enerjisi de¤eri ile elektron ilgisi de¤erinin toplam›n›n 2 ye bölünmesi ve bu de¤erin bir k sabiti ile çarp›lmas› sonucu elektronegatifli¤in say›sal de¤eri bulunmufl olur.6 Nb 1.8 7 Mn 1.0 – 2.4 5 V 1. Buradan hareketle bulunan k de¤eri di¤er atomlara uyguland›¤›nda tüm atomlar›n elektronegatiflik de¤erleri ortaya ç›km›flt›r.8 Fr 0.5 Tc 1. Periyodik tabloda ametallerin elektronegativite de¤erleri daha büyüktür. elektronegatiflikler bir grupta yukar›dan afla¤›ya do¤ru azal›r.8 Mg 1.E.0 Al 1.5 Ga 1.3 Y 1.2 Ca 1.8 P 2.3 Ta 1. Afla¤›daki tabloda elementlerin elektronegativite de¤erleri gösterilmifltir.9 Po 2.6 Cd 1.0 16 O 3.] 2 Burada k de¤eri (‹.5 Cs 0.2 11 Cu 1.1 Cl 3.8 Bi 1.9 S 2. + E.N = k[‹.2 10 Ni 1.2 Au 2.) ile çarp›lmas› sonucuda Flor (F) atomu için 4 de¤erini verecek flekilde keyfi 2 olarak kullan›lm›fl bir say›d›r.7 Ba 0.9 Os 2.5 15 N 3.7 3.4 Li 1.8 2.4 Te 2.0 Sr 1.9 Tl 1.6 Si 1. Bir atomun elektronegativite de¤eri ne kadar küçükse o atom o derece aktif bir metaldir.0 14 C 2.0 Br 2.E.4 13 B 2.0 Ιn 1. E.9 K 0.9 La 1.2 Genel bir kural olarak. SINIF PER‹YOD‹K S‹STEM K‹MYA Elektronegatiflik : Bir atomun.2 9 Co 1.2 Pt 2.5 Zr 1.9 Ra 0.

Örnek 11Na 19K = 1s2 2s2 2p6 3s1 2 2 6 2 6 1 Metalik Aktiflik = K > Na fleklindedir = 1s 2s 2p 3s 3p 4s Yukar›daki aç›klamalardan flu yorumu ç›karabiliriz: Periyodik tabloda ayn› periyotta soldan sa¤a do¤ru metalik aktiflik azal›r. Genel olarak ametallerin zengin oksijenli bileflikleri asidik oksit olarak bilinir. K2O. P2O5 .. Örnek 2 2 6 1 11Na = 1s 2s 2p 3s 14Si Metalik Aktiflik = Na > Si fleklindedir. 2 = 1s 2s 2p 3s 3p 2 2 6 2 E¤er farkl› iki atomun son katmanlar›ndaki elektron say›lar› eflit ise bu durumda elektronlar›n çekirdekten uzakl›¤›na bak›l›r. CaO. Ametalik Aktiflik (Elektron alma e¤ilimi) : Ametalik aktifli¤in periyodik tablodaki de¤iflimi elektronegativitenin de¤iflim yönleri ile ayn›d›r. Bu metal oksitlere “asidik oksit” ya da “asit anhidritleri” denir. ayn› grupta yukar›dan afla¤›ya do¤ru metalik aktiflik artar. (SO2. Bu metal oksitlere “bazik oksit” ya da “baz anhidritleri” denir. Baz› ametal oksitler ise su ile tepkimeye girerek asidik çözelti meydana getirirler. Periyodik tabloda metalik aktifli¤inin k›yaslan›fl› son katmandaki elektron say›s›na ba¤l›d›r. SINIF Metalik Aktiflik (Elektron verme e¤ilimi) : Bir atomun elektron vermeye yatk›nl›¤› metalik aktiflik olarak bilinir.. Elementlerin Asit – Baz Özellikleri : Na2O gibi baz› metal oksitleri su ile tepkimeye girerek bazik metal hidroksitleri meydana getirirler.) 78 .. NO2. Elekronegatiflik ise bu e¤ilimin say›sal göstergesidir. gibi örnekler verebiliriz.. Katman say›s› fazla olan›n en d›fl katmandaki elektronunu daha kolay verdi¤i görülür.K‹MYA PER‹YOD‹K S‹STEM 10.. Bu da metalik aktifli¤in daha büyük oldu¤unu gösterir. Son katmandaki elektron say›s› ne kadar az ise atom o kadar aktif bir metaldir. Çünkü ametalik aktiflik elektron alma e¤ilimidir. Na2O(k) + H2O(s) → 2NaOH(suda) sodyum oksit sodyum hidroksit Metal oksitlere BaO.

baz ve amtofer oksitleri Asit oksitler k›rm›z›. hem de bazlar›n kuvvetli olanlar› ile tepkime verir.Grup 3. sa¤dan sola do¤ru gidildikçe bazik karakterleri artar. Al2O3(k) + 6HCI(suda) → 2AICI3(suda) + 3H2O bazik asidik Al2O3(k) + 2NaOH(suda) + 3H2O → 2Na[Al(OH)4](suda) asidik bazik Periyodik tablo için genel bir yorum yaparsak.Grup 6. 1.10. ‹flte bu tür oksitlere ise “amfoter oksit” denir.Grup 2. Ayn› periyotta soldan sa¤a do¤ru gidildikçe oksitlerin asidik karakteri.Grup 4.Grup O S Se Te Po Li Be B C N F Na Mg Al Si P Cl K Ca Ga Ge As Br Rb Sr Ιn Sn Sb Ι Cs Ba Tl Pb Sn At s– ve p– blok elementlerinin asit. Ayn› grupta yukar›dan afla¤›ya do¤ru inildikçe oksitlerin bazik özelli¤i artar. SINIF CO2(g) + H2O(s) → H2CO3(suda) karbondioksit karbonik asit PER‹YOD‹K S‹STEM K‹MYA Alüminyum gibi baz› metallerin (amfoter metaller) oksitleri ise hem asit. Bunlar›n d›fl›nda 3. baz oksitler mavi ve amtofer oksitler gri renkte gösterilmifltir. kükürt (S) ve klorun (CI) hidroksit bileflenlerinden de bahsedebiliriz.Grup 5. Fosfor P(OH)5 ⇒ (H3PO4 + H2O) Kükürt S(OH)6 ⇒ (H2 SO4 + 2H2O) Klor Cl(OH)7 ⇒ (HClO4 + 3H2O) 79 7.Grup . periyot elementlerinden fosfor (P).

Atom numaras› 19 olan Potasyum (K) elementinin afla¤›da belirtilen periyodik özelliklerini verilen elementlerin özellikleri ile karfl›laflt›r›n›z. büyük olanlar ise genelikle ametaldir.‹yonlaflma enerjisi Atom yar›çap› Metalik aktilik K > Na Rb > K Periyodik tabloda ayn› periyotta atom numaras› artt›kça metalik aktiflik artar. Periyodik özellikler 9F 17CI NEDEN? 1.K‹MYA Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company.10–3 kj/mol da küçük olan atomlar genellikle metal. Periyodik özellikler 11Na 37Rb NEDEN? 1. iyonlaflma enerji de¤eri 1.2005-2008 PER‹YOD‹K S‹STEM 10.‹yonlaflma enerjisi Br > F Br > F Br nin katman say›s› F ve Cl inkinden fazla oldu¤u için yar›çap› ikisininkinden de büyüktür. SINIF For Evaluation Only. Elektronegatiflik Atom numaras› 35 olan Brom (Br) elementinin afla¤›da belirtilen periyodik özelliklerini verilen elementlerin özellikleri ile karfl›laflt›r›n›z. Atom yar›çap› Elektron ilgisi diger sayfa Elektronegatiflik 1 . 80 .

10–3 / mol ) Metal Ametal Kalsiyum (Ca) 20 0.3 n 81 .4 Kükürt (S) 16 1 Oksijen (O) 8 1.10.‹yonlaflma enerjisi (kj.7 Berilyum (Be) 4 0.35 Hidroje (H) 1 1. Bu aç›klamaya göre afla¤›daki tabloda belirtilen elementlerin metal veya ametal oldu¤unu belirtiniz.5 Azot (N) 7 1.2005-2008 K‹MYA PER‹YOD‹K S‹STEM For Evaluation Only.6 ✔ – Flor (F) 9 1.9 Sodyum (Na) 11 0. Element Atom Numaras› 1. SINIF Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company.

K‹MYA PER‹YOD‹K S‹STEM ELEMENTLER‹N ÖZELL‹KLER‹ 10. s blo¤u Bu bloktaki elementlerden H (Hidrojen) hariç hepsi metaldir. • Oksitlerin bazik özelli¤i artar. • Oksitlerin asidik özelli¤i artar. ‹yonlaflma enerjisinin art›fl› atomun son katmandaki elektronunu daha zor vermesinden kaynaklan›r. • Elektron ilgisi azal›r. Bu durumda ise metalik aktiflik artar. 1A (1. Yani atom daha kolay elektron verir. Bu bloklar s. ve f bloklar›d›r. • Erime noktas› azal›r. • Metalik aktiflik artar. p. d. fiimdi periyodik tablodaki baz› gruplar› ve elementlerinin baz› özelliklerini inceleyelim: 82 . • Kütle numaras› artar. Periyodik tablonun en aktif metalleri bu bloktad›r. • ‹yonlaflma enerjisi azal›r. Ayn› grupta yukar›dan afla¤›ya do¤ru gidildikçe iyonlaflma enerjisi azal›r. • Erime noktas› artar. Bunun temel sebeplerinden birisi de iyonlaflma enerjisinin yani elektron koparabilmek için gerekli olan enerjinin artmas›d›r. • Metalik aktiflik azal›r.grup) grubu elementleri bu blokta yer al›r.grup) ve 2A (2. (Ayn› periyotta) • Atom numaras› artar. • ‹yonlaflma enerjisi artar. 1A 1H 3Li 11Na 19K 37Rb 55Cs 87Fr (Ayn› grupta) 2A 4B 12Mg 20Ca 38Sr 56Ba 88Ra • Atom numaras› artar. SINIF Periyodik Tabloda Bloklar ve Özellikleri : s d p f Periyodik tabloda elementlerin elektron dizilifllerine göre bloklar oluflturulmufltur. s blo¤unda metalik aktiflik ayn› periyotta soldan sa¤a do¤ru gidildikçe azal›r. s blo¤unda elementlerin periyodik özelliklerinin de¤iflimi afla¤›daki gibidir. Bir atom son katmandaki elektronu ne kadar zor veriyorsa metalik aktifli¤i o kadar düflüktür. Ayn› gruptaki elementlerin genellikle benzer kimyasal özellikler gösterdi¤i tespit edilmifltir. • Elektron ilgisi artar.

87Fr Fransiyum [Rn]7s1 Radyoaktif bir elementtir. Lityum [He]2s1 fiarjl› pil yap›m›. temizlik endüstrisinde ve baz› organik bilefliklerin sentezinde kullan›l›r. Sembol 4Be 12Mg 20Ca 38Sr 56Ba 88Ra 37Sr 20Ca 4Be Ad› Berilyum Elektron dizilifli [He]2s2 Baz› kullan›m alanlar› ve özellikleri Bak›r ile kar›flt›r›larak yüksek kalitedeki yay yap›m›nda. durulamin alafl›m› olarak kullan›l›r. 56Ba Baryum [Xe]6s2 Bileflikleri boya. gübre sanayii. Bileflikleri cam. çimento. Boya endüstrisi. Sembol 1 1H 7 3Li 23 11Na 3Li 39 19K 85 37Rb 133 55Cs 223 87Fr 19K 1H Ad› Hidrojen Elektron dizilifli 1s1 Baz› kullan›m alanlar› ve özellikleri Roket yak›t›. 12Mg Magnezyum [Ne]3s2 En hafif metal olarak bilinir. Grubun son elementi olan Fr (Fransiyum) radyoaktif bir elementtir. Gruptaki elementlerin oksitleri bazik özellik gösterir. Ayr›ca peroksit olufltururlar. Foto¤rafç›l›kta flafl olarak. Potasyum [Ar]4s1 Bileflikleri patlay›c› yap›m›. SINIF Baz› Elementlerin Özellikleri : 1A grubu (1. 37Rb Rubidyum [Kr]5s1 Fotoelektrik pillerin yap›m›nda kullan›l›r. uçak motorlar›n›n hassas k›s›m lar›nda kullan›l›r. H (hidrojen) hariç tümünün oksitleri bazik özellik gösterir. 88Ra Radyum [Rn]7s2 Radyoaktif bir elementtir. H (hidrojen) ametal olmas›na ra¤men bu grupta gösterilmifltir. 55Cs Sezyum [Xe]6s1 Üzerine ›fl›k düfltü¤ünde elektronlar›n› kolayca verir.grup) elementleri Bu gruptaki elementlere “toprak alkali metaller” denir. Kalsiyum [Ar]4s2 Stronsiyum [Kr]5s2 Havai fiflek yap›m›nda kullan›l›r. ka¤›t endüstrilerinde havai fiflek yap›m›nda kullan›l›r. ilaç ve baz› organik bilefliklerin sentezlenmesinde 11Na Sodyum [Ne]3s1 Sofra tuzunun yap›s›nda bulunur.10.grup) elementleri PER‹YOD‹K S‹STEM K‹MYA Bu grupta H (hidrojen) hariç tüm elementlere “alkali metaller” denir. Kireçin yap›s›nda bulunur. endüstrilerinde kullan›l›r. 83 . Ayr›ca 1A grubunun yan›nda peroksit oluflturan di¤er grup 2A grubudur. foto¤raç›l›k alan›nda kullan›l›r. 2A grubu (2. yeni nesil hibrit otomobillerin yak›t›. Grubun son üyesi olan Ra (Radyum) radyoaktif özellik gösterir. gemilerin su içinde kalan k›s›mlar›n›n yap›m›nda.

K‹MYA
p blo¤u

PER‹YOD‹K S‹STEM

10. SINIF

Bu blokta metal, yar› metal, ametal ve soygazlar yer almaktad›r.
5B 13Al 6C 14Si 7N 15P 8O 16S 9F 17Cl 10N

(Ayn› grupta) • Atom numaras› artar. • Kütle numaras› artar. • Erime noktas› ametaller aras›nda genellikle artar. • ‹yonlaflma enerjisi azal›r. • Elektron ilgisi genellikle azal›r. • Elektronegatiflik azal›r. • Ametalik aktiflik azal›r.

18Ar

31Ga 49Ιn

32Ge 50Sn

33As 51Sb

34Se 52Te

35Br 53Ι

36Kr 54X

81Tl

82Pb

83Bi

84Po

85At

86Rn

→ Metaller → Yar› metaller

→ Ametaller → Soygazlar

(Ayn› periyotta) • Atom numaras› artar. • Erime noktas› genellikle azal›r. • ‹yonlaflma enerjisi genellikle artar. • Elektron ilgisi soygaz hariç artar. • Elektronegatiflik soygaz hariç artar.

3A grubu ( 13. grup) elementleri Bu gruptaki elementlere “toprak metalleri” denir. Grubun ilk üyesi olan B (Bor) elementinin dünya rezervinin %70 inden fazlas› ülkemizde bulunmaktad›r. B elementi yar› metal di¤erleri metal olarak kabul edilmektedir.
Sembol
5B 13Al 31Ga 13Al 49Ι 81Tl 31Ga 5B

Ad› Bor

Elektron dizilifli [He]2s22p1

Baz› kullan›m alanlar› ve özellikleri Yeni nesil yak›t üretiminde kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Nükleer santrallerde nötron tutucu olarak kullan›l›r.

Alüminyum

[Ne]3s23p1

Evlerimizde kulland›¤›m›z eflyalar›n alafl›m›n da bulunur. Amfoter metaldir.

Galyum

[Ar]4s23d104p1

30 °C de s›v› halde bulunan bir elementtir.

49Ι

‹ndiyum

[Kr]5s24d105p1

T›pta kullan›l›r. Fotosellerde kullan›l›r.

81Tl

Talyum

[Xe]6s24f145p106p1

Gama ›fl›mas› dedektörleri ve özel cam yap›m›nda kullan›l›r.

84

10. SINIF
4A grubu (14.grup) elementleri

Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2008 K‹MYA PER‹YOD‹K S‹STEM For Evaluation Only.

Bu gruptaki elementler ilk üyesi olan C (Karbon) elementinden esinlenilerek “karbon grubu” olarak ta isimlendirilebilir. Grupta C (Karbon) ametal, Si (Silisyum) ve Ge (Germenyum) yar› metal, Sn (Kalay) ve Pb (Kurflun) metal olarak kabul edilmifltir.

Sembol
6C 14Si 32Ge 50Sn 56Ba 82Pb 50Sn 32Ge 14Si 6C

Ad› Karbon

Elektron dizilifli [He]2s22p2

Baz› kullan›m alanlar› ve özellikleri Yakacak olarak ve çinko – karbon pili yap›m›nda.

Silisyum

[Ne]3s23p2

Cam yap›m›nda ham madde olarak

Germanyum

[Ar]4s23d104p2

Elektronik eflyalar›n üretiminde radyo ve tv akc›lar›n›n yap›m›nda kullan›l›r

alicilarinin
Kalay [Kr]5s24d105p2 Baz› zararl› metallerin kaplanmas›nda. (Örne¤in bak›r tencereler)

82Pb

Kurflun

[Xe]6s24f145d105p2

Röntgen odalar›n›n d›fl yüzeyinin kaplanmas›, silah sanayinde.

5 A g r u b u (5 . g r u p ) e l e m e n t l e r i Bu gruptaki elementler ilk üyesi olan N (Azot) elementinden esinlenilerek “azot grubu” olarak ta isimlendirilebilir. Grupta N (Azot) ve P (Fosfor) ametal, As (Arsenik) ve Sb (Antimon) yar› metal, Bi (Bizmut) metal olarak kabul edilmifltir.

Sembol
7N 15P 33As 51Sb 83Bi 33As 15P 7N

Ad› Azot

Elektron dizilifli [He]2s22p3

Baz› kullan›m alanlar› ve özellikleri S›v› halde laboratuarlarda kullan›l›r. Havan›n %78 den fazlas›n› teflkil eder.

Fosfor

[Ne]3s23p3

Kibrit bafl› ve baz› patlay›c›lar›n yap›m›nda kullan›l›r.

Arsenik

[Ar]4s23d104p3

Zehirli bir maddedir.

51Sb

Antimon

[Kr]5s24d105p3

‹nfrared dedektör yap›m›nda kullan›l›r.

83Bi

Bizmut

[Xe]6s24f145d105p3

Akrilik fiber yap›m›nda, ilaç sanayiinde ve yang›n söndürücülerde kullan›l›r.

85

K‹MYA
6 A g r u b u ( 6. g r u p ) e l e m e n t l e r i

Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2008 PER‹YOD‹K S‹STEM 10. SINIF For Evaluation Only.

Bu gruptaki elementler ilk üyesi olan O (Oksijen) elementinden esinlenilerek “oksijen grubu” olarak ya da “kalkojenler” olarak ta isimlendirilmifltir. O (Oksijen), S(Sükürt) ve Se (Selenyum) ametal, Te (Tellür) ve Po (Polonyum) yar› metal olarak kabul edilmifltir.

Sembol
7N 15P 33As 51Sb 83Bi 34Se 16S 8O

Ad› Oksijen

Elektron dizilifli [He]2s22p4

Baz› kullan›m alanlar› ve özellikleri Havan›n yaklafl›k %21 ini teflkil eder. Tüm yanma olaylar›nda rol oynar.

Kükürt

[Ne]3s23p4

Meyve kurutmada a¤art›c› olarak kullan›l›r. Barut yap›m›nda kullan›l›r.

Selenyum

[Ar]4s23d104p4

Günefl akümülatörleri, foto – elektrik hücre yap›m›nda kullan›l›r.

52Te

Tellür

[Kr]5s24d105p4

Metallerin dayan›kl›l›¤›n› art›r›lmas›nda ve seramik üretiminde kullan›l›r.

84Po

Polonyum

[Xe]6s24f145d105p4

Uydularda termoelektrik güç kayna¤› olarak kulan›l›r.

7A grubu ( 17. grup) elementleri Bu gruptaki elementlere “Halojenler” denir. At yar› metal, di¤erleri ametaldir. Oksitleri ve hidrojenli bileflikleri asidik özellik gösterir.

Sembol
9F 17Cl 35Br 9F

Ad› Flor

Elektron dizilifli [He]2s22p5

Baz› kullan›m alanlar› ve özellikleri Teflon yap›m›nda, uranyum zenginlefltirme çal›flmalar›nda, difl macunu yap›m›nda kullan›l›r.

17Cl

Klor

[Ne]3s23p5

53Ι 85At 35Br

Kirli sular›n dezenfeksiyonunda, bileflikler t›p alan›nda benzin kalitesinin art›r›lmas›nda kullan›l›r.

Brom

[Ar]4s23d104p5

T›pta (muhsil ilac› yap›m›nda), foto¤rafç›l›kta kullan›l›r.

53Ι

‹yot

[Kr]5s24d105p5

T›pta tentürdiyot olarak ve goatr tedavisin de kullan›l›r.

85At

Astatin

[Xe]6s24f145d106p5

Radyoaktif bir elementtir.

müsil
86

10. SINIF
8A grubu ( 18. grup) elementleri

PER‹YOD‹K S‹STEM

K‹MYA

Bu gruptaki elementlere “Soygazlar” denir. Bulunduklar› periyodun kimyasal olarak en kararl› atomlar›d›rlar. Xe (Ksenon) nin baz› bileflikleri olmas›na karfl›n (XeF4, XeF6) bu gruptaki elementlerin bileflik oluflturmad›¤› kabul edilir.

Sembol
2He 10Ne 18Ar 36Kr 54Xe 86Rn 2He

Ad› Helyum

Elektron dizilifli 1s2

Baz› kullan›m alanlar› ve özellikleri Zeplin, uçan balon yap›m›nda

10Ne

Neon

[He]2s22p6

Renkli neon lamba yap›m›nda

18Ar

Argon

[Ne]3s23p6

Evlerdeki eski tip ampullerde

36Kr

Kripton

[Ar]4s23d104p6

Foto¤rafç›l›kta çok seri patlayan flafl yap›m›nda.

54Xe

Ksenon

[Kr]5s24d105p6

Xe lamba yap›m›nda, zorlama ile XeF4 ve XeF6 bilefli¤ini oluflturur.

86Rn

Radon

[Xe]6s24f145d106p6

Radyoaktif bir atomdur.

Elementlerin büyük bir ço¤unlu¤u do¤ada bileflikleri halinde bulunur. Bunun temel sebebi atomlar›n son katmanlar›ndaki elektron dizilimini soygazlara benzetme iste¤idir. Örne¤in alkali metallerin son katmanlar›nda 1 elektron vard›r ve elektron diziliflleri ns1 ile biter. Bu atomlar son yörüngedeki 1 elektronu vererek soygaz elektron düzenine ulafl›rlar. Ayn› flekilde halojenlerin elektron dizilifli ns2 np5 fleklindedir ve 1 elektron ald›klar›nda soygaz elektron düzenine ulafl›rlar.

Örnek
e–
11Na +

= 1s2 2s2 2p6 3s1

17Cl

= 1s2 2s2 2p6 3s23p5

11Na

= 1s2 2s2 2p6

17Cl

= 1s2 2s2 2p6 3s23p6

Na

+

[ Cl ]

(Do¤ada Na ve Cl elementlerinin bir arada bulundu¤u bir bileflik örne¤i)

Baz› elementler bileflikleri halinde bulundu¤u gibi diatomik ya da poliatomik olarak ta bulunabilir. (O2, N2, P4, S4, S8 gibi)

87

K‹MYA
Örne¤in
O = 1s22s22p4

PER‹YOD‹K S‹STEM

10. SINIF

8

Oksijen elementi do¤ada atomik halde bulunamaz. Çünkü son katmandaki elektron dizilimi soygaz elektron dizilimine ulaflmam›flt›r. Atomik oksijen hemen her atomla birleflerek kararl› yap›ya ulaflacakt›r.

O2 molekülünde bu durum çok aç›k görülmektedir. Tek bafl›na O atomu karars›zken iki tane O atomu birleflti¤inde elektronlar›n› ortak kullan›rlar ve oktete ulafl›rlar. Ayn› durum N2, F2, Cl2 .... gibi moleküllerde de mevcuttur.

Do¤ada bileflikleri halinde bulunan tüm elementlerin elektron diziliflleri her zaman oklet ya da dublete ulaflmak zorunda de¤ildir. Örne¤in; KCl bilefli¤inde Cl
17Cl –1 2 2 –1 6

iyonunun elektron dizilifli oktet kural›na uyar.

= 1s 2s 2p 3s2 3p6

Ancak NaClO3 bilefli¤inde Cl nin yükseltgenme basama¤› +5 tir ve elektron dizilifli oktet kural›na uymaz
+1

NaClO3 ⇒

–6 –2

+5 17Cl =

1s22s22p63s2

Bu duruma baflka örnekler de verilebilir.
+2

NO–2

+2 = 7N

1s22s22p1

+1 +1

H Br O–2
+2 –3

+1 = 35Br

1s22s22p63s23p64s23d104p4

( C N )–1

+2 = 6C

1s22s2

Yukar›daki örneklerde de farkedilebilece¤i gibi ametaller, bilefliklerinde sadece negatif (–) de¤erlik almazlar. Ametallerin pozitif de¤erlikleri de mevcuttur. Klor (Cl) atomunu inceleyelim:
+1

HCI

–1

–1 = 17Cl

1s22s22p63s23p6 (Oktede ulaflm›flt›r.)

+1 +1

H CIO–2
+1 +3 –4

+1 = 17Cl

1s22s22p63s23p4 1s22s22p63s23p2

H CIO–2 2
–6

+3 = 17Cl

+1 +5

H CIO–2 3 H
–8 –2 CIO 4

+5 = 17Cl +7 = 17Cl

1s22s22p63s2 1s22s22p6 (Oktede ulaflm›flt›r.)

+1 +7

Yukar›daki bilefliklerin yap›s›nda bulunan Cl iyonlar› incelendi¤inde sadece Cl–1 ve Cl+7 iyonlar›n›n oktet kural›na uydu¤unu di¤er iyonlar›n›n uymad›¤›n› fark etmiflsinizdir.

88

) Na3N (Sodyum nitrür) : ‹yonik ba¤l› bilefliktir. Asit ve bazlarla tepkime vermez. NH3 + HCl → NH4Cl NH3 ün yap›s›ndaki N atomu –3 de¤erli¤ini al›r. +5 7N = 1s2 (dublete ulaflm›flt›r.) 89 . –3 7N = 1s2 2s2 2p6 (oktete ulaflm›flt›r. Yap›s›ndaki N. Yap›s›ndaki N. Bu sebeple baz›lar› bu gaza cennet gaz› da demektedir.10. Yap›s›ndaki N –3 de¤erli¤ini al›r. Yap›s›ndaki N +5 de¤erli¤ini al›r. Asitlerle tepkimeye girerek tuz oluflturur. +3 7N = 1s2 2s2 N2O5 (Diazot pentaoksit) : Yap›s›ndaki N +5 de¤erli¤ini al›r. Yap›s›ndaki N +5 de¤erli¤ini al›r. Bunlar›n bir k›sm›n› inceleyelim : N elementinin baz› bileflikleri NH3 (Amonyak) : Vücudumuzdan idrar yoluyla at›lan bu madde zay›f baz olarak bilinir. Nötr oksittir. Nötr oksit olarak bilinir. Su ile tepkimesi sonucu asit oluflur. +5 7N = 1s2 (dublete ulaflm›flt›r.) HNO3 (Nitrit asit) : Halk aras›nda kezzap olarak bilinen bu asit kuvvetli bir asittir. –3 7N = 1s2 2s2 2p6 (oktete ulaflm›flt›r.) KNO3 (Potasyum nitrat) : Barut yap›m›nda kullan›lan bu bileflik iyonik ba¤l›d›r. SINIF PER‹YOD‹K S‹STEM K‹MYA Baz› ametaller bilefliklerinde bir çok pozitif (+) ve negatif (–) yükseltgenme basama¤›na sahiptir. +2 7N = 1s2 2s2 2p1 NO2 (Azot dioksit) : Asidik oksittir. +3 de¤erli¤ini al›r. +5 7N = 1s2 (dublete ulaflm›flt›r. +3 7N = 1s2 2s2 N2O (Diazot monoksit) : T›pta anestezi gaz› olarak kullan›l›r.) NO (Azot monoksit) : Yap›s›ndaki N atomu +2 de¤erli¤ini al›r. Az miktarda solundu¤unda gülme etkisi yapar. +1 de¤erli¤ini al›r. +1 7N = 1s2 2s2 2p2 N2O3 (Diazot trioksit) : Yap›s›ndaki N +3 de¤erli¤ini al›r.

) SO2 (Kükürt dioksit) : Fosil yak›tlar›n kullan›ld›¤› bir çok alanda baca gazlar›ndan birisi olarak bu gaz havaya kar›fl›r. –2 16S = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 (Oktede ulaflm›flt›r. Bu sebeple havadaki H2O ile birleflerek asit ya¤murlar›na neden olur.) 90 . Yap›s›ndaki azotlardan birisi +5 de¤erli¤ini (NO–1) de¤eri ise –3 de¤erli¤ini (NH+1) al›r. 3 4 +5 7N = 1s2 (dublete ulaflm›flt›r. S elementinin baz› bileflikleri H2S (Dihidrojen monosülfür) : Zay›f asit özelli¤i gösteren bu madde yumurta çürü¤ü kokusuna sahip bir gazd›r. Yap›s›ndaki S –2 de¤erli¤ini al›r. Ülkemizde bir dönem Haliç’teki kötü kokunun sebeplerinden birisi de bu bilefliktir. Sülfür bilefliklerinin genelindeki kötü koku bu bileflikte de mev– cuttur. +6 16S = 1s2 2s2 2p6 (Oktede ulaflm›flt›r.) Na2S (Sodyum sülfür) : ‹yonik ba¤l› bir bilefliktir.) –3 7N = 1s2 2s2 2p6 (oktete ulaflm›flt›r. Asidik oksittir. +4 16S = 1s2 2s2 2p6 3s2 SO3 (Kükürt trioksit) : SO2 gibi bu bileflik te baca gaz› olarak ç›kabilir. –2 16S = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 (Oktede ulaflm›flt›r.K‹MYA PER‹YOD‹K S‹STEM 10. H2O ile tepkime vererek aside dönüflür.) Bu bilefliklerin d›fl›nda NaN3 (Sodyum azid) bilefli¤i araçlarda kaza s›ras›nda hava yast›¤›n›n fliflmesini sa¤layan gaz› meydana getirir. SINIF NH4NO3 (Amonyum nitrat) : Bu bileflik yapay gübre yap›m›nda kullan›l›r. Asidik oksittir. H2O + SO2 → H2SO3 (Hidrojen sülfit) Yap›s›ndaki S +4 de¤erli¤ini al›r. H2O + SO3 → H2SO4 (Sülfürik asit) Yap›s›ndaki S +6 de¤erli¤ini al›r. Yüksek s›cakl›kta fliddetli patlamaya sebep olur. Yap›s›ndaki S –2 de¤erli¤ini al›r.

2005-2008 K‹MYA PER‹YOD‹K S‹STEM For Evaluation Only.) NaClO (Sodyum hipoklorit) : Evlerimizde kulland›¤›m›z çamafl›r suyunun etken maddesidir. ‹nsan vücudu için vazgeçilmez bilefliklerden birisidir. 17Cl +1 = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 HClO2 (Hidrojen klorit) : HCIO ya göre daha kuvvetli bir asit olmas›na karfl›n zay›f asit olarak bilinir. Tahrifl edici özelli¤i vard›r.) HClO (Hidrojen hipoklorit) : Zay›f asit özelli¤i gösterir. 17Cl +1 = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 91 . 17Cl +5 = 1s2 2s2 2p6 3s2 HClO4 (Hidrojen perklorat) : Bilinen en kuvvetli asitlerden birisidir. 16S +6 = 1s2 2s2 2p6 (Oktede ulaflm›flt›r. 17Cl +7 = 1s2 2s2 2p6 (Oktede ulaflm›flt›r. A¤art›c› özelli¤e sahiptir. Yap›s›ndaki Cl –1 de¤erk li¤ini al›r. 17Cl –1 = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 (Oktede ulaflm›flt›r.) H2SO4 (Sülfürük asit) : Eski ça¤larda zaç ya¤› olarak isimlendirilen bu asit çok tehlikelidir. Yap›s›ndaki Cl –1 de¤erli¤ini al›r. Yap›s›ndaki S +6 de¤erli¤ini al›r. Yap›s›ndaki Cl +3 de¤erli¤i al›r. Yap›s›ndaki Cl +1 de¤erli¤ini al›r. 17Cl +3 = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 HClO3 (Hidrojen klorat) : HCIO2 den daha kuvvetli bir asittir. Birçok kullan›m alan› mevcuttur. 16S +6 = 1s2 2s2 2p6 (Oktede ulaflm›flt›r. 17Cl +1 = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 (Oktede ulaflm›flt›r. Akülerde kullan›lan asit H2SO4 tür. Yap›s›ndaki S +6 de¤er– li¤ini al›r. SF6 (Kükürt hekza florür) : Kükürtün en fazla ba¤ say›s›na ulaflt›¤› bilefliklerden biridir. Yap›s›ndaki Cl +7 de¤erli¤ini al›r. Vücudumuzda.) –2 Bunlar›n d›fl›nda bir çok sülfat (SO4 ) köküne sahip bilefli¤i mevcuttur. Yap›s›ndaki Cl +1 de¤erli¤ini al›r. Yap›s›ndaki Cl +5 de¤erli¤ini al›r. Cl elementinin baz› bileflikleri NaCl (Sodyum klorür) : Günlük hayatta kulland›¤›m›z sofra tuzu NaCl dir.) HCl (Hidroklorit asit) : Halk aras›nda tuz ruhu olarak bilinen bu asit kuvvetli asitlerden biridir. SINIF Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. midede pepsinojenin pepsine dönüflümünde HCl kullan›l›r.10.

9. Bu bloklardaki tüm elementler metaldir. nikel(Ni). Lantanitler Aktinitler 1A 2A 1442443 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A 92 .2005-2008 PER‹YOD‹K S‹STEM 10. kobalt(Co).grup) elementleriyle bafllay›p 2B grubu (12. Periyodik tablonun 4. periyotta f blo¤unun ilk s›ras› Lantanitler.grup) elementleriyle son bulur. 7. bak›r(Cu). Periyodik tablo çizilirken Lantanit ve Aktinitleri ayr› olarak göstermemizin temelinde ayn› kutucukta tüm elegösteremememiz mentleri gösteremeyiflimizdendir. Ayr›ca B gruplar› içerisinde 3B grubunun (3. grup) bulunmaktad›r.periyodundan bafllayan blok 3B grubu (3. periyotta ise Aktinitler bulunmaktad›r. çinko(Zn). Geçifl metallerinde 3 tane 8B grubu (8.. ve 10. gümüfl(Ag). Lantanit ve aktinitlerin ayn› kutucukta gösterilmesinin temelinde orbital dizilifllerinde genellikle ortak olan 2 1 ns (n–1)d durumunun olmas›d›r. platin(Pt). bulunmaktatir E¤er periyodik tabloya üç boyutlu çizebilseydik afla¤›dakine benzer bir görünüm ortaya ç›kard›. SINIF For Evaluation Only. alt›n(Au).K‹MYA d ve f bloklar› (Geçifl elementleri) Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. Bu gruptaki önemli elementlerin baz›lar› demir(Fe). grup) ayr› bir önemi vard›r. civa(Hg) elementleridir. Elektron diziliflleri d orbitali ile biten elementler d blo¤unda yer al›r. Bu grubun içerisinde 6.

f blo¤unda yer al›r. klasik ampuller de ›fl›k veren k›s›m yüksek gerilime W Wolfram dayan›kl› tungstenden yap›l›r. M›knat›s taraf›ndan çekilir. Hidrojenasyon iflleminde ve birçok sanayi tesisinde katalizör olarak kullan›l›r. Element Özellikler ve kullan›m alan› Ferro – vanadin alafl›m› olarak afl›nma ve darbelere dayan›kl› çelik yap›m›nda kullan›l›r. La Lantan Aktinitler grubunun ilk üyesidir ve gruba ad›n› vermifltir. Molibden alafl›ml› çelik yap›m›nda kullan›l›r. Çelik imalat›n›n ham maddesidir. Termometrelerde ›s›y› gösteren s›v› olarak kullan›l›r. delici ve k›r›c› çelik uç yap›m›nda kullan›l›r. (Tungsten) Soy metaldir. Ni Nikel Bileflikleri boyac›l›kta. Soymetaldir. Lantanitler grubunun ilk üyesidir ve gruba ad›n› vermifltir. Nükleer santrallerde enerji kayna¤› olarak kullan›l›r. Pu Plütonyum U Uranyum 93 . Mücevher imalat›nda Cd Kadmiyum da kullan›l›r. Ti Titanyum V Vanadyum Mangan ihtiva eden çelik yap›m›nda kullan›l›r. ‹lk ça¤lardan beri insanlar›n u¤runa can verdi¤i bir elementtir. emaye yap›m›nda. Nükleer santrallerde enerji kayna¤› olarak kullan›l›r. Paslanmaya dayan›kl› sert bir alafl›m olan stellit yap›m›nda kullan›l›r. Pt Platin Au Alt›n Hg C›va Oda s›cakl›¤›nda s›v› halde bulunan bir metaldir. Radyoaktif bir elementtir. Th Toryum Radyoaktif bir elementtir. sil Mn Mangan M›knat›s taraf›ndan çekilir. Mo Molibden H›zl› çelik yap›m›nda.10. Baz› metallerle Zn Çinko kar›flarak önemli alafl›mlar oluflturur. bilefliklerinden TiO2 beyaz boya olarak kullan›l›r. Tepkimeye girme yatk›nl›¤› az oldu¤u için ihtiyaç duyuldu¤unda vücutta kullan›l›r. b›çak. Krom – nikel alafl›m› olarak çatal. Madeni para yap›m›nda. Gaz hali solundu¤unda zehirler. jet ve roket motorlar›n›n yap›m›nda. CdS bilefli¤i sar› renkli oldu¤u için resim boyas› olarak kullan›l›r. SINIF Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. Dünya rezervinin %70 inden fazlas› ülkemizde bulunmaktad›r. Karbon ile kar›flt›r›ld›¤›nda sertlik ve k›r›lganl›¤› artar. Fe Demir M›knat›s taraf›ndan çekilir. muflamba. f blo¤unda yer al›r. deri hastal›klar›n›n tedavisinde. Pd Palladyum Ni –Cd pillerinin yap›m›nda. ahflap ürünlerin çürümesini engellemede kullan›l›r. saf gümüfl eldesinde indirgen madde olarak kullan›l›r. Mücevher imalat›nda da kullan›l›r. Ayr›ca çelik jant iyot yap›m›n da da kullan›l›r. krom – nikel alafl›m› olarak çatal kafl›k üretiminde kullan›l›r. Ac Aktinyum Radyoaktif bir elementtir. gümüfl aynas› yap›m›nda. Cr Krom Krom çeli¤i yap›m›nda. kuyumculukta k›rm›z› alt›n imalinde. Bu çelik demir yolu makaslar›. Mücevher yap›m›nda ve iletken madde olarak kullan›l›r. Uçak endüstrisinde. Hg Gümüfl Cu Bak›r Co Kobalt Elektronik ürünlerin imalinde elektrik tellerinde.2005-2008 K‹MYA PER‹YOD‹K S‹STEM For Evaluation Only. Periyodik tablodaki baz› önemli elementler Element Özellikler ve kullan›m alan› Hafif ve dayan›kl› bir metaldir. kafl›k imalat›nda kulln›l›r. Bir çok alafl›m›n yap›s›n da bulunur. foto¤rafç›l›kta kaplamac›l›kta kullan›l›r. Cd malgamas› diflçilikte dolgu olarak. Saf halde sert bir metadir.

D) Elektron da¤›l›mlar› son derece kararl› oldu¤u için tepkimeye girmez. B) Molekülleri tek atomludur. II. periyot 8A grubundad›r. s orbitallerinde toplam 4 elektron bulunur. IV. Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) Yaln›z III D) I ve II E) II ve III hangileri daima artar? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) II ve III D) III ve IV E) II. II. I.K‹MYA 1. yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur? A) Yaln›z I B) I ve II C) III ve IV D) I. Elementler artan atom numaralar›na göre dizilmifltir.2005-2008 ÇÖZÜMLÜ TEST 10. 7 periyotta. E) Yukar›dan afla¤›ya inildikçe erime ve kaynama noktalar› azal›r. Atomik hacim Atom numaras› Ametalik özellik ‹yonlaflma enerjisi 3. II ve III E) I. 94 . Bu elementler için afla¤›dakilerden hangisi kesinlikle ayn›d›r? A) B) C) D) E) Atom çaplar› Nötron say›lar› Periyot numaralar› Elektron verme e¤ilimleri Oksijenle oluflturduklar› bilefliklerinin bazik özellik göstermesi in A) Oda flartlar›nda hepsi gaz halde bulunur. III ve IV 2. III. 3 tane yar› dolu orbitali vard›r. Her soygazdan sonra bir metal gelir. periyot 7A grubundad›r. II. yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) Yaln›z III D) I ve II E) I. Periyodik cetvelde bir periyotta soldan sa¤a do¤ru gidildikçe afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›fl olur? A) B) C) D) E) Atom numaras› artar. I. Sodyum (Na) ve Potasyum (K) elementleri ayn› gruptad›r. 17X elementi 2. A ve B gibi çeflit grup vard›r. III. C) De¤erlik orbitalleri elektronla tamamen doludur. p orbitallerinde toplam 3 elektron bulunur. I. 18 elektronu bulunan Y+2 iyonunun elementi 4. Periyodik cetvelde yukar›dan afla¤›ya do¤ru ve periyot boyunca soldan sa¤a do¤ru gidildikçe. Periyotlar genelde bir soygaz ile sonlan›r. 2 tane dolu. Soygazlar için afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r? küçük harf 7. bileflik oluflturmazlar. III. III. II. IV. ‹yonlaflma enerjisi artar. III ve IV 4. Elektronegatiflik artar. 24 atom numaral› element en yak›n soygaza 6 element uzakl›ktad›r. 5. 6. Atom numaras› 7 olan bir atomun elektron da¤›l›m› ile ilgili olarak. Yörünge say›s› artar. De¤erlik elektron say›s› artar. Periyodik tablo ile ilgili olarak. SINIF For Evaluation Only. II ve III I. II.

13Al ve 19K elementlerinin 1. 11Z. Periyodik cetvelde Y. 19 yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur? A) Yaln›z II B) I ve II C) II ve IV D) I. III ve IV Yukar›daki elementler için afla¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r? A) X halojen. 40 X ile kimyasal özellikleri farkl›d›r. Y soygazd›r. Üçünün de elektron da¤›l›mlar› küresel simetriktir. s bloku elementidir. IV. 1A grubundad›r. 12Mg. Temel hal elektron dizilifli küresel simetriktir. T'nin elektron da¤›l›m› küresel simetriktir. III. Y'nin de¤erlik elektron say›s› 4'tür. Z'nin atom numaras› 4 tür. 11. De¤erlik elektronlar› s ve d orbitallerindeki elektronlard›r.10.2005-2008 K‹MYA ÇÖZÜMLÜ TEST For Evaluation Only. blok 9. Kovalent bileflik oluflturur. IV. II. X alkali metal. D) Z alkali. C) Elektronegatifli¤i en yüksek olan R'dir. 19 X elementi için. E) Aralar›nda XZ ve L2 T bileflikleri oluflur. Küresel simetrikdir. Buna göre afla¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r? A) B) C) D) E) X 1A grubundad›r. II. D) M 6A. B) X ve G 1A grubundad›r. O. E) Z'nin atom numaras› 5 tir ve L ile ZL bilefli¤ini oluflturur. periyot. Atom numaras› – birinci iyonlaflma enerjisi grafi¤i flekilde verilen üçüncü periyot elementleri için afla¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r? ‹yonlaflma Enerjisi (kkal/mol) E L Y X T Z G Atom numaras› M R 10. Mg. Bir metaldir. 15. SINIF 8. 13. I. Y ve Z ise d bloku (geçifl) elementidir. 25Y Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. II ve III E) I. Elektron da¤›l›m› s orbitali ile biten elementlerle ilgili afla¤›dakilerden hangisinin do¤rulu¤u kesindir? A) B) C) D) E) Metaldir. 10Y. Ayn› periyottad›rlar. elementleri için. 95 . C) Z ve L ›s› ve elektri¤i iletir. 4. L toprak alkali metaldir. 9X. ‹yonik bileflik oluflturur. 17T. II ve III E) II. yarg›lardan hangileri do¤rudur? A) Yaln›z I B) I ve II C) II ve III D) I. B) X ve T'nin kimyasal özellikleri birbirine benzer. Atom X Y Z T ‹E1 118 260 215 191 ‹E2 1091 562 420 580 ‹E3 1650 1104 3548 875 ‹E4 2280 1486 5019 5978 ‹E5 3195 9033 – 7839 39 12. Ne elementlerinin elektron ilgilerine ve göre büyükten küçü¤e s›ralan›fl› nas›ld›r? A) Mg > O > Ne B) O > Mg > Ne C) Ne > Mg > O D) O > Ne > Mg E) Ne > O > Mg A) Y ve L'nin temel hal elektron dizilifli küresel simetriktir. II. 19X. 20L ve 30Z I. E 8A grubundad›r. iyonlaflma enerjilerine göre s›ralan›fl› nas›ld›r? A) Al > Mg > K C) Mg > Al > K B) K > Al > Mg D) K > Mg > Al E) Al > K > Mg 14. III. T den daha sa¤dad›r. III ve IV k Tabloda baz› A grubu elementlerinin ilk befl iyonlaflma enerjileri kcal/mol olarak verilmifltir.

Yan›t C 7. Na ve K 1A grubunda olup. e– da¤›l›mlar›na bakal›m. Periyodik cetvelde 7 tane periyot vard›r. Gruplar da A ve B olmak üzere iki çeflittir.. Ama atom numaras› her iki yönde de art›fl gösterir. fiemaya göre s orbitallerinde toplam 4 elektron vard›r. hacim ve elektron say›lar› artaca¤› için moleküller aras› Van der Waals kuvvetleri artaca¤›ndan erime ve kaynama noktalar› artar.K‹MYA Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. yanl›flt›r. Yan›t E 3. Yan›t B de 18 e– varsa Y0 20 proton vard›r. 5. Yan›t E 96 K K K 2p3 . Üçü de do¤rudur. 4s2 4.. D seçeneklerindeki özelliklerinin ayn› olmas› mümkün de¤ildir.. Y +2 6. numaralari Soygaz grubuna. Bilgilerin hepsi do¤rudur. 7. E seçene¤i yanl›flt›r. A. de¤erlik elektron say›s›. K2O ve Na2O bilefliklerinin sulu çözeltileri kuvvetli bazik karakterlidir. yukar›dan afla¤›ya do¤ru gidildikçe a¤›rl›k. Ayn› periyotta yörünge say›s› de¤iflmez. Atom numaras› 7 olan elementin elektron orbital flemas› 2pX2pY2pZ 1.. B. periyot hariç her periyot bir soygazla sonlan›rken.. Buna göre 2 tane tam dolu 3 tane yar› dolu orbital vard›r.. elektronegatiflik (– de¤erlikli olma iste¤i) ve iyonlaflma enerjisi artar. 17X : 1s2 2s2 2p6 3s 3p 2 5 3. C. 4. SINIF For Evaluation Only.peryot Na 4.. periyot 2A grubu 2 2 6 2 2 20Y : 1s 2s 2p 3s 3p II. Yan›t E 2 2 1s2 2s2 fleklindedir. Yan›t D 3. yanl›flt›r. 24–18 = 6 element uzakl›k var. alkali metaldirler. her soygazdan sonra bir metal gelir. D seçene¤i yanl›flt›r. soygaz no'lar›: 2 10 18 36 . Elementler periyodik cetvelde artan atom numaras›na göre dizilmifltir. Bir periyotta atom numaras›.. Yan›t E 2. periyot 7A grubu I.2005-2008 ÇÖZÜMLER 10.peryot K Na ve K ayn› grupta ama farkl› periyotlarda olduklar› için A. Hepsi de do¤rudur. Verilen özellikler herhangi bir periyodik tablo üzerinde birer birer incelendi¤inde birinin bir yönde özelli¤inde art›fl görülürken di¤er yönde bu özelli¤in azald›¤› görülür. D seçeneklerinde s›ras›yla ve nedenleriyle soygazlar›n özellikleri s›ralanm›flt›r. B. P orbitallerinde toplam 3 elektron vard›r. C.

Y soygazd›r. Z 4. Bütün bunlar› biraraya getirdi¤imizde ‹E s›ras› Mg > Al > K bulunur. periyot 2A grubu 3... Yan›t B 15.. Yan›t D 12... Z+2 2A. s2d10 ile bitti¤i için küresel simetriktirler. Yan›t D 9. X ve T halojendir. Z . Soygazlar›n elektron ilgileri yoktur. Bu grafik bir periyodun tamam› için (A gruplar›nda) çizildi¤inde grafi¤in en alt›nda 1A tepesinde 8A bulunur.. periyot 1A grubu Periyodik cetveldeki yerlerini bulup atom hacimlerini karfl›laflt›rd›¤›m›zda K > Mg > Al olur. Ani art›fl gösteren yerlerden de¤erlik e– say›s› anlafl›l›r.P 2B gruplar›nda olduklar›n› görürsünüz. 2A. I. E seçene¤inde yanl›fll›k vard›r. T+3 3A dad›r. Grafik 3. Neon bir soygazd›r. periyot için çizildi¤inden Z nin atom numaras› 5 de¤il 13 tür. D. 8A daki elementler küresel simetriden dolay› bir önünde ve bir arkas›ndaki elementten daha yüksek iyonlaflma enerjisine sahiptirler. T 3A da oldu¤undan e– da¤›l›m› p2 ile biter.. sadece s orbitalindedir. C. 19X : 1s22s22p6 3s23p6 4s2 4.P 1A. Öyleyse elementler A gruplar›nda olduklar›ndan X+1 1A. Elektron da¤›l›mlar›n› yazarsan›z X 4. – Hepsi dördüncü periyottad›r. elektron da¤›l›m›.. II ve III do¤ru IV. O > Mg > Ne fleklindedir.. Bunun için kimyasal özellikleri ayn› fiziksel özellikleri farkl›d›r. Y tabloda sa¤dad›r. IV. Yan›t D 97 . 5A.10. Y 4. Y+4 4A.. yanl›flt›r. Aralar›nda XZ ve LT2 bileflikleri oluflur. Elektron da¤›l›m› s ile biten elementlerde üç durum olabilir. periyot 3A grubu 4. R 7A grubuna denk geldi¤i için elektronegativitesi en yüksektir. L toprak alkali metaldir. Periyodik cetvelde sa¤a gidildikçe iyonlaflma enerjisi artar. SINIF ÇÖZÜMLER K‹MYA 8. Al > Mg > K olmal›. Oksijen bir ametaldir ve metal olan magnezyumdan daha çok elektron ilgisi vard›r. Yan›t C 13. 12Mg 13Al 19K 3. dolay›s›yla küresel simetrik e– da¤›l›m›na sahip de¤ildir. X in de¤erlik elektronlar›. Y . Öyleyse elektron ilgilerinin karfl›laflt›r›lmas›. ›s› ve elektri¤i iletirler. yanl›flt›r. periyot 1A grubunda bulunan bir metaldir. 2A grubu elementlerinin iyonlaflma enerjisi küresel simetriden dolay› 3A'dan büyüktür. ama ZL formülü E seçene¤inde yanl›fll›k bulundu¤u için yanl›flt›r.. – – – n1 ile biterse 1A ns2 ile biterse 2A 1s2 ile biterse 8A (Helyum) Bu durumda A.P 7B. Hacmi büyük olan›n çekim kuvveti küçük olaca¤›ndan elektron kopar›lmas› kolay olur. Z alkali. Z nin bütün iyonlaflma enerjileri dört tane oldu¤u için atom numaras› 4 tür. s2d5.. s1. Ayn› grupta olduklar› için kimyasal özellikleri benzerdir. 39 40 19 X ile 19 X izotop atomlard›r. Yan›t E 11. e da¤›l›mlar› X . Y 4A da T 3A da oldu¤undan. E seçeneklerinin do¤rulu¤u kesin de¤ildir. Tablolu sorularda tablodaki de¤erler dikkatle incelenir. Ama e– da¤›l›m› s orbitali ile biten elementlerin da¤›l›m› s1 veya s2 ile bitece¤inden ve bu da¤›l›mlarda küresel oldu¤undan B seçene¤i kesinlikle do¤rudur. Yan›t B 14. ‹E s›ralamas›. e– da¤›l›m› s1 ile sonland›¤› için elektron dizilifli küresel simetriktir. Yan›t E 10.

Periyotlar sistemi ile ilgili. yarg›lar›ndan hangileri kesinlikle do¤rudur? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) Yaln›z III D) I ve II E) I ve III 2. son grup ise halojen ad›n› al›r. X ve Y afla¤›dakilerden hangisidir? X elementi Y elementi Halojen Alkali metal Alkali metal Halojen Toprak alkali metal Halojen Alkali metal Toprak alkali metal Halojen Toprak alkali metal 3. periyotla bafllar ve d orbitalleri ile biten elementleri bulundurur. III. Periyodik sistemde B gruplar› 4. III. Üç yörüngesi olan elementler B grubunda olamazlar. Elektron dizilifli ns1 ile biten alkali metal. yarg›lar›ndan hangileri yanl›flt›r? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) Yaln›z III D) I ve II E) II ve III 4. Ametaller B grubunda olamazlar. 4. bulundu¤u periyot numaras›na eflittir. Ayn› periyotta soldan sa¤a gidildikçe atom numaras› azal›r. Hepsi metaldir. III. periyotta atom numaras› 20 den sonra B grubu elementleri bafllar. TEST – 1 10. yarg›lar›ndan hangilerini söylemek en uygundur? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) I ve II D) I ve III E) I. II ve III 5. II ve III A) B) C) D) E) 7. SINIF I. ayn› s›rada. Ayn› grupta bulunan elementlerin de¤erlik elektronlar› ayn› enerji düzeyindedir. II. Elementler periyodik sistemde çekirdek yüklerine göre s›ralan›rlar. Ayn› grupta yukar›dan afla¤›ya indikçe atom çap› artar. Bir periyot boyunca afla¤›dakilerden hangisi artmaz? A) B) C) D) E) Çekirdek yükü Elektron say›s› ‹yonlaflma enerjisi De¤erlik elektron say›s› Baflkuantum say›s› 98 . II. I. Periyodik sistemde birinci grup alkali metal. Periyodik sistemde. Buna göre. Bir elementin de¤erlik elektron say›s›. I. Periyodik sistemde. 8 tane A grubu elementi vard›r. ns2np5 fleklinde biten halojenlerdir.K‹MYA 1. – – X soygazdan iki sonra. II. Bir elementin periyodik sistemdeki yeri afla¤›dakilerden hangisi ile belirlenebilir? A) B) C) D) E) Nötron say›s› Atom a¤›rl›¤› Proton say›s› Kimyasal özelli¤i De¤erlik elektron say›s› 6. gelen elementlerdir. II. III. 4 yörüngeli olan elementlerin tümü metaldir. I. yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) I ve III D) II ve III E) I. s ve p orbitalleri ile biter. Y soygazdan bir önce. Periyodik sistemle ilgili olarak.

(+1) ve (+2) de¤erlik al›rlar. ayn› enerji düzeyinde bulunmalar›yla E) Grupta. Orbitalleri d ile biten elementler için. Y: Çekirdek yükü Z'den büyüktür. X Z Q R Y 14. Metaldirler. kütle numaralar›n›n yukar›dan afla¤›ya do¤ru artmas›yla C) D›fl enerji düzeylerinde ayn› tür orbitallerde ayn› say›da elektron bulundurmalar›yla D) De¤erlik elektronlar›n›n. atom numaralar›n›n yukar›dan afla¤›ya do¤ru artmas›yla B) Grupta. Periyodik sistemde ayn› bafl grupta yer alan elementlerin benzer kimyasal özellik göstermeleri afla¤›dakilerden hangisi ile aç›klanabilir? A) Grupta. X. I. X: Atom hacmi en büyüktür. Tel ve levha haline gelemezler. 15T Yukar›dakilerden hangileri bilefliklerinde yaln›z (+3) yüklü olabilir? A) Yaln›z I B) I ve III C) Yaln›z III D) I ve IV E) III ve IV 10. Z. Bu iyonlar›n soygazlara benzer taraf› nedir? 9. Alkali elementler kendilerinden önce gelen soygazlar›n elektron düzenine benzer iyonlar meydana getirirler. 7Y III. III. R: Elektron verme gücü en azd›r. 5X II. Y. II. atom yar›çaplar›n›n yukar›dan afla¤›ya do¤ru artmas›yla A) B) C) D) E) Atom numaras› Kütle numaras› Kimyasal özelli¤i Elektron say›s› Nötron say›s› 13. SINIF 8. – – – – – TEST – 1 K‹MYA Negatif iyon verebilirler. Geçifl elementi ad›n› al›rlar. II ve III Yukar›da özellikleri verilen madde afla¤›dakilerden hangisidir? A) Metal B) Ametal C) Soygaz D) Bileflik E) Alkali metal 12. Bu element ve elektron dizilifli hangi seçenekte do¤ru verilmifltir? A) Y: 1s2 B) X: 1s22s2 C) Z: 1s22s22p63s2 D) Q: 1s22s22p63s23p64s1 E) R: 1s 2s 2p 2 2 5 99 . Kendi aralar›nda bileflik yaparlar. Elektron alarak ya da elektron ortakl›¤› ile bileflik olufltururlar.10. 13Z IV. 11. R elementleri ayn› grup metalleridir. yarg›lar›ndan hangileri kesinlikle do¤rudur? A) Yaln›z I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I. Gruptaki elementlerin yukar›dan afla¤›ya s›ralan›fl› afla¤›dakilerden hangisindeki gibidir? A) X R Z Y B) R Z Y X C) X Y Z R D) Y X Z R E) R Y Z X Yukar›daki periyodik sistemde gösterilen elementlerden birinin elektron düzeni yanl›fl verilmifltir. I. Bir ço¤u oda flartlar›nda gazd›r.

IV. IV. 3L. 12Q. Q ve R E) Q. Elektron vermeye yatk›nd›r. III. III. II ve IV E) II. M ve R 4. I.2005-2008 10. Y . 19R atomlar›ndan hangileri içerir? A) Yaln›z M B) M ile R C) L ile R D) L. Z iyonlar›n›n hepsinde 10'ar elekve tron bulundu¤una göre periyodik cetveldeki gruplar› nedir? A) B) C) D) E) X 3A 7A 7A 5A 5A Y 1A 1A 2A 2A 7A Z 5A 5A 5A 5A 5A 100 . III.K‹MYA Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. X . Bir elementin periyodik sistemdeki yeri kesin olarak afla¤›da verilenlerden hangisi ile belirlenemez? A) B) C) D) E) Atom numaras› Soygazlara olan uzakl›¤› Nötr atomunun elektron say›s› Çekirdekteki pozitif yük say›s› (–2) yüklü iyonunun elektron say›s› 6. Evaluation 5. De¤erlik elektronu 1 tanedir. Periyodik sistemin bir periyodunda soldan sa¤a do¤ru. II. III ve IV 7. hem de s›v› halde elektri¤i iletir? A) Yaln›z I B) I ve II C) I ve IV D) I. II. Metaller Alafl›mlar Ar› (saf) asitler ‹yonik bileflikler Yukar›dakilerden hangileri hem kat› halde. 3. özelliklerini. Atom çap› ‹yonlaflma enerjisi Elektriksel iletkenlik De¤erlik elektron say›s› 1. Atom çap› küçülür. SINIF ForTEST – 2 Only. II. 17M. Elektron koparmak zorlafl›r. III ve IV 2. I. Elektrik iletkenli¤i azal›r. Is› ve elektrik ak›m›n› iletir. Afla¤›daki özelliklerden hangisi metaller ile ametaller aras›ndaki farklardan de¤ildir? A) B) C) D) E) Elektri¤i iletmeleri Atomlardan oluflmufl olmalar› Kesilen yüzeylerin parlakl›¤› Ezilmeye ve çekilmeye dayan›kl›l›klar› Bileflik olufltururken al›p verme yatk›nl›klar› I. Çekirde¤in elektronlar› çekim gücü azal›r. Afla¤›dakilerden hangisi ametallerin belirgin özelliklerinden de¤ildir? A) B) C) D) E) Moleküler yap›da olmalar› Is› ve elektri¤i iyi iletmeleri Kendi aralar›nda bileflik yapmalar› Metallerle iyon yap›l› bileflik yapmalar› Kararl› bilefliklerinde (–) yüklü olmalar› +3 +1 +5 8. niceliklerinden hangileri artmaz? A) Yaln›z I B) I ve III C) II ve III D) I ve IV E) II. Periyodik sistemde soldan sa¤a do¤ru gidildikçe afla¤›dakilerden hangisi söylenemez? A) B) C) D) E) Metalik karakter azal›r.

II ve III Bu iyonun 28 tane nötronu varsa n kaç olur? A) –2 B) –3 C) +4 D) +5 E) +6 10. Hidrojen d›fl›ndaki bütün ametaller. X+a ve Y–b iyonlar›n›n elektron düzeni s›ras›yla 2p6 ve 3p6 ile bitti¤ine göre X ve Y elementlerinin periyodik sistemin kaç›nc› periyodunda bulunmas› gerekir? X 2 3 2 3 3 Y 3 2 2 3 4 Bu elementler periyodik sistemde soldan sa¤a do¤ru nas›l s›ralan›r? A) Y. Y A) B) C) D) E) 101 . Afla¤›daki atom veya iyonlardan hangisinde yük da¤›l›m› küresel simetride de¤ildir? A) 7N 11. X. – – – Y'nin atom çap› di¤erlerinden küçüktür. Soygazlar›n iyonlaflma enerjileri di¤er bütün elementlerinkinden daha yüksektir.2005-2008 K‹MYA TEST – 2 For Evaluation Only. Y. III. Z ve T elementleri için flu bilgiler veriliyor. Z. 1s22s22p63s23p6 fleklindedir. ortamdaki yük da¤›l›m› küresel simetridedir. Y. d blo¤u Periyodik sistemdeki bloklardan hangilerindeki bütün elementler (Hidrojen hariç) elektri¤i iletirler? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) Yaln›z III D) I ve III E) II ve III 14.10. p blo¤u III. iki atomlu moleküller verirler. II. C) Kararl›. SINIF 9. Y D) X. T. Halojenler için afla¤›daki genel nitelemelerden hangisi yanl›flt›r? genellemelerden A) De¤erlik elektronlar› s ve p orbitallerindedir. I. T. elektronlar›n yük simetrisini sa¤layacak flekilde orbitalleri doldurmas›. Bir atomun çevresinde. T. X. D) Alkali ve toprak alkali metallerle iyonik ba¤l› bileflik olufltururlar. Z. X bilefliklerinde daima (+) yüklü olurken Z bilefliklerinde (+) ve (–) yüklü olabilmektedir. kararl›l›k sa¤lar. E¤er bir atom veya iyonda. Y E) Z. X. B) Atom numaras› artt›kça iyonlaflma enerjisi ve elektron ilgisi azal›r. Z. 16. p blo¤u elementleridir. X C) T. 12. E) p orbitallerinde 7 elektron bulundururlar. X iyonunun elektron da¤›l›m›. Z B) T. s blo¤u II. elektronlar p veya d orbitallerini özdefl olarak doldurmufllarsa. 13. I. Yukar›daki ifadelerden hangileri do¤rudur? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) Yaln›z III D) I ve III E) I. Periyodik sistemde ayn› periyotta bulunan X. Periyodik tabloda soldan sa¤a do¤ru gidildikçe afla¤›dakilerden hangisi artmaz? A) B) C) D) E) Atom çap› Proton say›s› Ametal özelli¤i Elektron say›s› De¤erlik elektronu B) 11Na + C) 13Al D) 17Cl – E) 24Cr 15. 52 n Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. T'nin iyonlaflma enerjisi di¤erlerinden küçüktür.

Y nin elektron da¤›l›m›. Kat›. yarg›lar›ndan hangileri söylenebilir? A) Yaln›z I B) Yaln›z III C) I ve III D) II ve III E) I. Atom numaralar› nX. n+1Y. elementlerin elektron al›p (–) indirgenme e¤iliminin bir ölçüsüdür. Kendi aralar›nda kar›fl›m yaparlar. Elektronegatiflik. Bir X elementi periyodik sistemin 2A grubunda bulunan Y elementi ile iyonik yap›da Y3 X2 bilefli¤ini oluflturmaktad›r. Bilefliklerinde daima negatif de¤erlik al›rlar. Birim elektron bafl›na düflen çekim gücü artar. II ve III kapat 7. Kendi aralar›nda bileflik yaparlar. I. sistemdeki III. A) B) C) D) E) Bu bileflikte Y en küçük de¤erli¤ini ald›¤›na göre.2005-2008 10. n+3Z olan elementlerve den Y hiçbir elementle bileflik yapm›yor. Evaluation 5. s›v› ve gaz halde olabilirler. Buna göre X ve Z elementlerinin oluflturabilecekleri bilefli¤in formülü nedir? A) ZX2 B) XZ C) X2Z D) X2Z3 E) X3Z2 102 . hangi ifade yanl›fl olur? A) B) C) D) E) Metallerle bileflik yaparlar. Periyodik sistemde yukar›dan afla¤›ya do¤ru gidildikçe afla¤›daki özelliklerden hangisi de¤iflmez? A) B) C) D) E) Atom çap› Atom numaras› Metalik özellik De¤erlik elektron say›s› Elektron verme e¤ilimi B) ns2 6 C) ns2np3 E) (n–1)p ns2 6 buna göre 2. Periyodik cetveldeki yeri de¤iflmez. 1s22s22p1 II.K‹MYA Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. SINIF ForTEST – 3 Only. 1s22s22p3 III. Atom hacmi artar. Ametallerin genel özellikleri dikkate al›n›rsa. periyodik sistemdeki yeri neresidir? Periyot 2 3 3 3 2 Grup 5A 6A 5A 3A 3A 4. alarak 6. 20X ve Y elementleri X3Y2 bilefli¤ini oluflturmaktad›rlar. 1s22s22p63s23p3 dizilifllerinden hangileri olabilir? A) I ve II B) Yaln›z II C) Yaln›z III D) I ve III E) II ve III 8. II. Afla¤›da en yüksek enerji düzeylerindeki orbitaller ve elektron say›lar› verilmifl yap›lardan hangisinin elektron düzeni en kararl› olur? A) ns1 D) ns np 2 1. I. Periyodik sistemde hangi yönde ilerlenince elektronegatiflik artar? A) B) C) D) E) Sütunda afla¤› do¤ru inildikçe Sat›rda soygaza do¤ru ilerleyince Sat›rda atom çap›n›n büyüdü¤ü yönde Sat›rda atom numaras›n›n azal›fl› yönünde Sütunda atom numaras› art›fl› yönünde 3. X iyonunun elektron say›s› 18 oldu¤una göre. Negatif yüklü bir iyon elektron vererek nötr atom haline geçti¤inde.

2005-2008 K‹MYA TEST – 3 For Evaluation Only. elementlerle ilgili. IV. Afla¤›daki atomlardan hangisinin elektron da¤›l›m› küresel simetri gösterir? A) 8O B) 9F C) 15P D) 17Cl E) 21Sc 15. Elementin molekülündeki atomlar› aras›nda bir ba¤ vard›r.– – – Bulunduklar› periyodun en yüksek iyonlaflma enerjisine sahiptirler. – Yüksek s›cakl›kta s›v› hale gelirler. Y ve Z atomlar›n›n de¤erlik elektron say›lar› için afla¤›daki s›ralamalardan hangisi do¤rudur? A) X = Y = Z B) X > Y > Z C) X = Z < Y D) X > Z > Y E) X = Y > Z Yukar›da baz› özellikleri belirtilen kimyasal madde afla¤›dakilerden hangisidir? A) Soygaz B) Toprak alkali metal C) Soy metal D) Geçifl metali E) Radyoaktif element 13. Atom çap› Yörünge say›s› Metalik özellik ‹yonlaflma enerjisi De¤erlik elektron say›s› 14. (0) De¤iflmez] I + – – + 0 II + + 0 0 – III – + – 0 + IV – 0 + 0 – V 0 + + – + A) B) C) D) E) Periyodik sistemde yukar›dan afla¤›ya do¤ru nas›l s›ralan›r? A) Y X Z B) X Y Z C) Y Z X D) X Z Y E) Z Y X 103 . (–) Azal›r. iyonlaflma enerjisi X'den küçüktür. nicelikleri nas›l de¤iflir? [(+) Artar. II. – (+) de¤erlikli olabilirler. Y. tek atomlu haldedirler. – – 10. – Is› ve elektrik iletkenidirler. iyonlaflma enerjisi Y'den küçüktür. X–2: 1s22s22p6 Y : 1s 2s 2p +1 2 2 6 Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. Kararl› bir elektron da¤›l›m› yap›s›na sahiptirler. Yukar›da özellikleri verilen element grubu afla¤›dakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Alkali metal Halojen Toprak alkali metal Toprak metali Soygaz 11. Hidrojenle birleflerek sulu çözeltisinde asidik özellik gösterirler. Periyodik sistemin ayn› grubunda bulunan ve X. Z elementleri. Serbest halde. – – X'in I. I. Z'nin I.Periyodik sistemde bir yatay s›rada atom numaras›n›n art›fl› yönünde gidildikçe. Yukar›da baz› özellikleri verilen kimyasal madde afla¤›dakilerden hangisidir? A) Metal B) Ametal C) Soygaz D) Bileflik E) Molekül – Moleküler yap›da iki atomlu elementlerdir. SINIF 9. 12.10. V. III. Z+6: 1s22s22p2 Yukar›da iyonlar›n›n elektron da¤›l›mlar› verilen X.

varsa en yüksek (+4) yüklü –2 [Y–4 (suda)] düflük (–2) yüklü [Y (suda)] iyonlar›na rastlanabilir. 18 elektron bulunmaktad›r. Y 2A. 36 elektron. Atom hacimleri ayn›d›r. Üçü de ayn› periyottad›r. SINIF ForTEST – 4 Only. Y ve Z atomlar›ndan hangilerinin de¤erliksiz elektron dizilifli np5 ile biter? A) Yaln›z X B) Yaln›z Y C) Yaln›z Z D) X ve Y E) Y ve Z 104 . Elektron say›lar› ayn›d›r. yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur? A) I ve II B) I ve III C) Yaln›z III D) II ve III E) I. III. Soygaz elektron düzenine ulaflm›fllard›r. iyonlar›na rastlanamaz? A) 11Na 1. X3Z kararl› bilefli¤ini oluflturur. Z iyonlar›nda s›ras› ile 10 elektron. hangi elementin suda. Z 5A grubu elementleridir. X 1A. Farkl› elementlerin atomlar›n› bulundurabilir. Y . Afla¤›daki metaller grubunun hangisinde en aktif metaller bulunur? A) B) C) D) E) Yar› metaller Geçifl metalleri Alkali metaller ‹ç geçifl metalleri Toprak alkali metaller B) 12Mg C) 13AI D) 15P E) 17CI 2. X ile Z. Birden fazla atomdan oluflabilir. Herhangi bir molekül için afla¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r? A) B) C) D) Ayn› elementin atomlar›n› bulundurabilir. Elektron düzenleri.K‹MYA Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. Periyotlar› ayn›d›r. + 11Na ile 12Mg+2 iyonlar› için afla¤›dakilerden hangisi söylenemez? Orbital say›lar› ayn›d›r. II ve III A) B) C) D) E) 4. Nötral X. E) Molekül içinde atomlar gelifli güzel durumdad›r. Dolu ve yar› dolu p ve d orbital tak›mlar› küresel simetrik oldu¤una göre afla¤›daki türlerden hangisi bu özellikte de¤ildir? A) 10Ne B) D) 16S –2 11Na + C) E) 17CI+ 12Mg +2 D) 24Cr E) 26Fe 7. Molekülün içinde atomlar kendi varl›klar›n› korur. +7 –1 +1 8. Afla¤›dakilerden hangisinde elektronlar küresel simetrik da¤›l›m gösterir? A) 5B B) 8O C) 17CI 6. Su içinde (yani sulu çözeltide) elementlerin serbest iyon olarak.2005-2008 10. soygaz düzeninde. X . Z: olan elementlerle ilgili. Buna göre. 1s X: Y: 2s 2p bold 3. II. I. Bir elementin son enerji düzeyindeki orbitalleri tam dolu veya yar› dolu ise elektronlar küresel simetrik olarak da¤›lm›flt›r. Evaluation 5.

I. Metal atomu elektron verir. ametalin atom çap› küçülür. Bir metal atomu ile bir ametal atomu bileflik oluflturursa. III. Buna göre afla¤›daki bileflik formülü çiftlerinden hangisi do¤rudur? A) Y3M2 T2L3 D) Y2M T3L B) YM2 T2Z3 E) Y3M2 T3L2 C) YM TL sistemde 11. Y elementi periyodik cetvelde hangi gruptad›r? A) 3A B) 5A C) 6A D) 7A E) 2A Yukarida 2 2 4 12. 3A grubundaki X elementi Y elementi ile XY bilefli¤ini oluflturdu¤una göre. n say›s›. B) Bileflikleri iyoniktir. X T Y Z M L R Yukar›da periyodik tablodan bir k›s›m görülmektedir. Ametal atomu elektron al›r. 10. yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur? A) Yaln›z I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I. Metalin atom çap› büyür. Bir X elementinin atomundaki elektron say›s› bir soygazdan 2 farkl›d›r ve XO formülündeki oksidinin sulu çözeltisi bazik özelliktedir. I. X : 1s 2s 2p 15. X kat›s› elektri¤i iletir. ns2 (n–1)f14(n–1)d6 np6 elektron dizilifli bitifllerinden hangileri yanl›flt›r? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) Yaln›z III D) I ve III E) II ve III 2 6 14. Buna göre. II. X'in de¤erlik elektron düzeni ns2 np4 (n tam say›) fleklindedir. SINIF Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. 13. D) Oksitlerinin sulu çözeltisi bazik özellik gösterir. en küçük de¤eri 4 olacak flekilde iken. X ile O aras›ndaki ba¤ iyoniktir. E) Fosfat iyonu ile yapt›klar› bilefliklerin formülleri X3(PO4)2 fleklindedir.2005-2008 K‹MYA TEST – 4 For Evaluation Only. ns2 (n–1)d10 np6 III. afla¤›dakilerden hangisi yanl›fl olur? A) B) C) D) E) ‹yonik ba¤l› bileflik oluflur. ns np II. Toprak alkali metalleri için afla¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r? A) 2A grubundad›rlar. C) Atom numaralar› artt›kça iyonlaflma enerjileri artar. Belirli kütle oranlar›nda birleflirler. 9. II ve III Y+1: 1s22s22p6 Z : 1s22s22p6 elektron düzenleri verilen iyon ve atomlardan birer elektron koparmak için gereken enerjiler aras›nda nas›l bir iliflki vard›r? A) Y+ > Z > X C) X > Y+ = Z E) Z > Y+ > X B) Y+ = Z > X D) X > Y+ > Z 105 .10.

Y. ‹yonlaflma enerjisi en büyük olan Z'dir. 3A. – – Y. ‹kisi de metaldir. Z ve T elementleri periyodik sistemin ayn› periyodunda ve s›ra ile 2A. X. Periyodik sistemde A gruplar›nda bulunan iki elementin iyonlaflma enerjileri kkal/mol olarak afla¤›da verilmifltir. Birinci iyonlaflma enerjisi en küçük olan X'tir. Birinci iyonlaflma enerjisi en büyük olan T'tir.2005-2008 10. II. III. Z atomlar› için. 5A ve 6A grubundad›rlar. I. X ve Z periyodik sistemde ayn› gruptad›r. De¤erlik elektron say›lar› ayn›d›r. 21. Birer elektron koparmak için gerekli enerji X > Y > Z s›ras›yla azal›r.000 13.K‹MYA Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. Y. X'in atom çap› Y'den küçüktür. Y ve Z halojen elementlerinden üçünü göstermektedir. Element ‹E1 ‹E2 ‹E3 ‹E4 ‹E5 X 730 1400 7700 10. Periyodik cetvelde ayn› gruptad›rlar. II ve III Bu halojenlerin atom numaralar›n›n art›fl›na göre s›ralan›fl› nas›ld›r? A) X Y Z B) X Z Y C) Y X Z D) Z X Y E) Y Z X 106 . yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) Yaln›z III D) I ve II E) II ve III sistemde A) B) C) D) E) Bu elementler için afla¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r? X'in metalik özelli¤i Y'den fazlad›r. Elektron ilgisi en büyük olan T'dir. oda flartlar›nda kat›d›r. Peryodik sistemde bir grup içinde yukar›dan afla¤›ya do¤ru iyonlaflma enerjisi ve atom yar›çap› nas›l de¤iflir? küçük harf 17. X: 1s22s2 Y: 1s22s12p1 Z: 1s22s22p1 16. Y ve Z ayn› periyottad›r. yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) Yaln›z III D) I ve II E) I. ninkinden ninkinden küçük harf 20.000 Y 590 1100 4900 6400 8100 alt indis ve Yukar›daki nötr hallerinin elektron da¤›l›mlar› verilen X. X. I. Afla¤›dakilerden hangisinden elektron koparmak en zordur? A) 12X + B) D) 10M 12Y +2 C) E) 9T – 13Z + A) B) C) D) E) ‹yonlaflma Enerjisi Atom Yar›çap› Artar Büyür Azal›r Büyür Artar Küçülür Azal›r Küçülür Azal›r De¤iflmez 18. II. Evaluation 19. III. SINIF ForTEST – 4 Only. X.

10. SINIF K‹MYASAL TÜRLER ARASI ETK‹LEfi‹MLER K‹MYA K‹MYASAL TÜRLER ARASI ETK‹LEfi‹MLER • Kimyasal Türler ve Etkileflimleri • Güçlü Etkileflimler • Zay›f Etkileflimler 107 .

Radikal: Herhangi bir elektriksel yüke sahip olmayan atom ya da atom topluluklar›ndan oluflan ve oktetini tamamlamam›fl yap›lard›r. ‹yon: Pozitif ya da negatif yüke sahip olan atom ya da atom topluluklar›n›n oluflturdu¤u yüklü parçac›klard›r. Bu radikaller do¤ada serbest halde bulunmak istemez ve bileflik oluflturur.2005-2008 K‹MYASAL TÜRLER ARASI ETK‹LEfi‹MLER 10. Moleküllerin herhangi bir elektriksel yükleri yoktur (nötrdürler). K‹MYASAL TÜR Atom Molekül ‹yon Radikaller Atom: Maddenin en küçük yap› tafl›d›r.K‹MYA Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. nötron ve elektron olmak üzere üç ana parçac›ktan meydana gelir. Tüm maddeler atomlardan meydana gelir. SINIF For Evaluation Only. proton. Baz› radikallerin yap›lar›n› inceleyelim. Atom. Bu durumda türler aras› etkileflimleri ikiye ayr›labiliriz. H2 → • H + • H Cl2 → • Cl + • Cl CH3Cl → • CH3 + •Cl Atom topluluklar›n›n oluflturdu¤u radikaller ayn› zamanda molekül tan›m›na da uymaktad›r. H CH3 ⇒ C H H OH ⇒ O H Kimyasal ba¤. K‹MYASAL TÜRLER Kimyasal türler atom. Bir atom temel haldeyken proton say›s› elektron say›s›na eflittir. Molekül: Birden fazla atomun oluflturdu¤u atom topluluklar›d›r. atomlar›n birbirilerine yaklaflmalar› sonucunda gerçekleflen çekim güçlerinin itme kuvvetlerine. molekül. iyon ve radikaller olarak dört ana bafll›k alt›nda incelenebilir. Bu itme–çekme kuvvetleri fark›n›n zay›fl›¤› durumunda ise fiziksel ba¤lar meydana gelir. • H . Atomlar›n yap›s›na göre farkl› görünümlere sahiptirler. • CH3 bu radikallere örnek olarak verilebilir. • Cl. 108 . + + Yukar›da görülen atomlar aras›ndaki tüm itme ve çekme kuvvetlerin toplam› ba¤ kavram›n› aç›klamaktad›r. bask›n geldi¤i durumlarda söz konusudur. • OH. Akyükü tiftirler ve bileflik oluflturma e¤ilimindedirler.

ba¤›n sa¤laml›¤› hakk›nda bilgi verir. Metal ve ametal atomlar› aras›ndaki elektronegativite fark› yüksektir.1 kj/mol → CH3OH(g) Zay›f etkileflimlerin kendi aras›nda k›yaslan›fl› yap›labilir. 3Li ile 9F atomlar› aras›nda oluflan LiF bilefli¤ini inceleyelim: ⇒ 3Li 9F Li + F –1 109 .10. kovalent ba¤ ve metalik ba¤d›r. Örne¤in H2 molekülünün atomlar› aras›ndaki ba¤›n ifade edilifli H – H fleklindedir. SINIF K‹MYASAL TÜRLER ARASI ETK‹LEfi‹MLER TÜRLER ARASI ETK‹LEfi‹M K‹MYA Güçlü etkileflimler Zay›f etkileflimler ‹yonik ba¤ Kovalent ba¤ Metalik ba¤ Van der Waals ba¤lar› Hidrojen ba¤lar› Dipol – Dipol ba¤lar› ‹yon – Dipol ba¤lar› ‹ndüklenmifl dipol ba¤lar› London kuvvetleri ‹yon – indüklenmifl dipol ba¤lar› Dipol – indüklenmifl dipol ba¤lar› Ba¤ kavram›n›n günlük hayattaki anlam› ile burada aç›klad›¤›m›z anlam› farkl›d›r. ‹yonik Ba¤: Metal ile ametal atomlar› aras›nda elektron al›fl – verifli ile gerçekleflen ve oluflan iyonlar› bir arada tutan elektrostatik kuvvetlerdir. Bu nedenle ametal atomu. Bir ba¤›n ya da etkileflimin oluflumu s›ras›nda a盤a ç›kan enerji kabaca 40kj/mol de¤erinden büyükse bu etkileflime “kimyasal ba¤” diyebiliriz. Bu de¤erlerin büyüklü¤ü. metal atomunun elektronunu çeker ve böylelikle “–” yüklü (anyon) ve “+” yüklü (katyon) iyonlar oluflur. ‹ki atom aras›ndaki ba¤ denildi¤inde burada mekanik bir ba¤dan bahsedilmemektedir. Ancak burada H atomlar› aras›nda mekanik bir ba¤ oldu¤u yan›lg›s›na düflülmeden H atomlar› aras›ndaki elektrostatik çekim kuvvetlerinin sonucu oluflan kimyasal ba¤ anlafl›lmal›d›r. •H + •H → H2 + 436 kj/mol •Cl + •Cl → Cl2 + 243 kj/mol N + N → N2 + 946 kj/mol CH3OH(s) + 29. Bu iyonlar elektrostatik kuvvetlerle birbirini çekerler ve birarada dururlar. Ba¤›n sa¤laml›¤› ⇒ N ≡ N > H – H > Cl – Cl (C2H5)2O(s) + 38 kj/mol → (C2H5)2O(s) Zay›f etkileflim kuvveti = (C2H5)2O > CH3OH GÜÇLÜ ETK‹LEfi‹MLER Güçlü etkileflimleri daha önce üç ana gruba ay›rm›flt›k. Bunlar iyonik ba¤.

grup) elementleriyle oluflturdu¤u bilefliklerde de gözlemleyebiliriz: Bileflik Atom yar› çaplar› (A°) Li atomu LiF 1.02A 0.36A KBr K + Br → K +1 Yar› çap : 2.23 Li atomu LiBr 1.81 Br iyonu 1.16A Bu dört bileflik incelendi¤inde iyonik ba¤›n sa¤laml›klar› aras›ndaki iliflki.33A 1.02A 0.60 L‹ iyonu 0.36 Cl iyonu 1. Li + F → Li +1 + [ F ]–1 ⇒ Li+[ F ]– Li ile F aras›nda bileflik oluflurken atomlar›n yar› çaplar› de¤iflmektedir. Ayn› flekilde bir atom bir elektron ald›¤›nda elektron bafl›na düflen çekirdek çekimi gücü azalaca¤› için yar›çap artar.64A 1. Bu bilefli¤in oluflumunu bir de Lewis yap›s›yla inceleyelim.02A 1.60 F atomu 0.81A KCl + [ Br ] – K + Ι → K +1 + [ Ι ]– ° ° ° ° Yar› çap : 2. F atomu ise Li atomunun elektronunu alarak negatif yüklü iyon oluflturur.14 Ι atomu 1. KF > KCl > KBr > KΙ fleklinde olacakt›r.36 Yukar›da da görüldü¤ü gibi bir atom elektron verdi¤inde elektron bafl›na düflen çekirdek çekimi gücü artaca¤› için varolan elektronlar›n› daha fazla çeker ve yar›çap azal›r.23 Li atomu LiΙ 1. Bu durumda yar›çap› azalm›fl olan iyonu kendine elektrostatik kuvvetlerle çeker.16 – – – Yukar›daki tablo incelendi¤inde bilefliklerin iyonik ba¤ sa¤laml›klar› aras›ndaki iliflki afla¤›daki gibi olur.23 F atomu 0.60 L‹ iyonu 0.02A 1.grup) elementlerinin oluflturaca¤› iyonik ba¤lar›n kuvvetlerini karfl›laflt›ral›m: KF K + F → K +1 KCl + [ F ]–1 K + Cl → K +1 üst isareti yok + [ Cl ]–1 ° ° ° ° Yar› çap : 2.60 – F iyonu 1. LiF bilefli¤i için Yar› çap Li atomu 1.33A 1. Ayn› metal atomu ile iyonik ba¤ oluflturan ayn› grup elementlerinin yar›çap› küçük olan›n iyonik ba¤ kuvveti fazla olur. LiF > LiCl > LiBr > LiΙ 110 .60 L‹ iyonu 0. Bu iyonlar birbirini çeker ve böylelikle iyonik ba¤l› LiF bilefli¤i oluflur.2005-2008 K‹MYASAL TÜRLER ARASI ETK‹LEfi‹MLER 10. SINIF For Evaluation Only. Benzer durumu 3Li atomunun 7A grubu (17.64 Cl atomu 0.33 + + + + ‹yon yar› çaplar› (A°) L‹ iyonu 0.64 F –1 atomu 1. Görüldü¤ü gibi Li atomu F atomuna 1 elektron vererek pozitif yüklü.23 Li+1atomu 0.33A 1.99 Br atomu 1.14A 1.95 Ι iyonu 2.99A 1.95A ° ° ° ° Yar› çap : 2.23 Li atomu LiCl 1.K‹MYA Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company.33A 2.33A 1. Örne¤in 19K atomu ile 7A grubu (17.

SINIF K‹MYASAL TÜRLER ARASI ETK‹LEfi‹MLER K‹MYA Bileflik oluflturdu¤unda +2 yüklü iyon haline dönüflen Mg atomuna ait MgCl2 ve MgO bileflikleri incelendi¤inde MgO nun ayn› ortamdaki erime noktas›n›n MgCl2 ninkinden çok yüksek oldu¤u tespit edilmifltir. +2 yüklü katyon ile –1 yüklü anyon aras›ndaki elektrostatik çekim gücünden fazlad›r. – Yani +2 yüklü katyon ile –2 yüklü anyon aras›ndaki elektrostatik çekim. Bu durum Mg bilefli¤inin ba¤lar›n›n sa¤laml›¤›n› art›r›r. ‹yonik ba¤l› bilefliklerin oluflumu ile ilgili baz› örnekler verelim.10. Bileflik MgCl2 MgO Erime noktas› (°C) 714 2800 Bunun sebebi MgO bilefli¤inde Mg+2 ve O–2 iyonlar› aras›ndaki çekim gücünün MgCl2 bilefli¤inde Mg+2 ve Cl iyonlar› aras›ndaki çekim gücünden fazla olmas›d›r. Cl Mg [ Cl ] Mg+2 [ Cl ] – – Cl F Al F F [ F ] – [ F ] Al+3 – [ F ] – 111 .

“Kovalent karakteri yoktur” diyemeyiz. SINIF For Evaluation Only. yaklafl›k 2 ye kadar polar.8 2.4 0. Çünkü atomlar›n elektronegativite de¤erleri sebebiyle ba¤ elektronlar›n› kendilerine çekmeleri söz konusudur. Elektronegativite farklar›na bakarak bir ba¤› apolar. Bu durum NaCl nin s›v› halinde de söz konusudur.K‹MYA Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. ‹ki element aras›ndaki elektronegativite fark› 0.2005-2008 K‹MYASAL TÜRLER ARASI ETK‹LEfi‹MLER 10. Bu durum ise bir bilefli¤in atomlar› aras›ndaki ba¤lar›n iyonik ve kovalent karakterlerinin her ikisininde oldu¤u sonucunu ortaya ç›kar›r. 112 . ‹ki atom aras›ndaki elektronegativite fark› 0 ise ba¤ apolar. Yani di¤er bir deyiflle iyonik ba¤l› bilefliklerde atomlar aras›ndaki ba¤›n iyonik karakteri yüksektir diyebiliriz.4 1.0 3. Su CI– Na+ Bu çözünmeyi denklemle gösterelim : + – NaCl(k) → Na (suda) + Cl (suda) Çözelti içine homojen olarak da¤›lm›fl bulunan pozitif ve negatif yüklü iyonlar sebebiyle iyonik bilefliklerin sulu çözeltileri elektrik ak›m›n› iletir. Atomlar aras›ndaki ba¤›n iyonik karakteri atomlar›n elektronegativite de¤erleri aras›ndaki farka bak›larak söylenebilir.2 Yüzde iyonik karakter 1 4 15 30 39 47 55 70 86 89 92 Tabloda da görüldü¤ü gibi %100 iyonik ya da kovalent bileflikten bahsedemeyiz. Ancak kat› halinde kristal örgü içerisindeki her bir iyon g 6 tane di¤er iyon taraf›ndan sar›l›d›r.2 2. yi asagi at Bu bilefli¤in atomlar› aras›ndaki ba¤a tam iyonik demek do¤ru olmayacakt›r.8 1.8 3. polar.2 1. 2 den büyük ise k›smen iyonik ve iyonik olarak s›n›fland›rabiliriz.6 1. Kristal yap›daki iyonik bileflikler elektrik ak›m›n› iletmez. k›smen iyonik ve iyonik olarak s›n›fland›rabiliriz. ‹yonik ba¤l› bileflikler suda çözünürken kristal örgü yap›s› bozulur ve su molekülleri kristal örgüden kopard›klar› iyonlar› sararak çözünmeyi gerçeklefltirirler.2 0.

5 Se 2.2 Hg 1.8 Pd 2.8 Bi 1.1 2 Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company.0 Be 1.5 Tc 1.10.2 fiekil – 1 de elektronegatifli¤in periyodik çizelgede bir grupta yukar›dan afla¤›ya do¤ru azald›¤›n› ve bir periyotta soldan sa¤a do¤ru artt›¤›n› görebiliriz.9 Ag 1.6 Cd 1.0 14 C 2.9 Tl 1. bunlar aras›ndaki ba¤ oldukça kovalenttir.4 13 B 2.2 Ιr 2. For Evaluation ETK‹LEfi‹MLER 1.8 Rb 0.4 Cs 0.8 Ge 1.0 3 Sc 1.6 Si 1.9 8 Fe 1.8 Ιn 1.2005-2008 K‹MYA K‹MYASAL TÜRLER ARASIOnly.0 – 2.9 Po 2.5 – 1.1 As 2.9 K 0.3 Ta 1.2 4 Ti 1.0 dan düflük 2.8 Fr 0.0 Al 10 Ni 1.7 1.9 Ra 0. ba¤l› atomlar›n EN de¤erleri aras›ndaki fark›n mutlak de¤eri olan elektronegatiflik fark› (ΔEN) de¤erlerinden anlayabiliriz.0 16 O 3.6 Mo 1.1 Cl 3.7 Ba 0.2 Ca 1.5 15 N 3.4 5 V 1.0 Br 2.8 7 Mn 1.7 Ι 2.3 Y 1.2 9 Co 1. ΔEN nin bunlar›n ortas›nda oldu¤u halde ba¤ polar kovalenttir.2 Au 2. ΔEN de¤erleri ile ba¤›n yüzde iyonik karakteri aras›ndaki kaba iliflki flekil – 2 de verilmifltir.9 Na 0.6 Nb 1.4 Re 1.4 Li 1.9 12 Zn 1.0 – 1.5 – 2. çok büyükse oldukça iyoniktir.0 Sr 1.8 Pb 1.9 Os 2.5 17 F 4.5 Zr 1.0 At 2.2 2.5 Ga 1.1 Hf 1.5 W 2.0 – 4.0 Sb 1.6 6 Cr 1.2 11 Cu 1.8 Rh 2.8 Ru 2.8 Sn 1. Bunu.5 1.9 La 1. 100 KCl Yüzde iyonik karakter 75 KΙ LiΙ CsΙ KBr LiCΙ LiBr CsCΙ NaCl CaF LiF KF 50 HF 25 HCΙ HΙ ΙCΙ HBr 1 2 3 Elektronegatiflik fark› Sekil-2 0 0 ΙBr Bir kimyasal ba¤›n elektronegatiflik fark›n›n fonksiyonu olarak yüzde iyonik karakteri 113 .8 Mg 1.0 1.9 S 2. Elektronegatiflik (EN) de¤erlerinden. SINIF 1 H 2. bir kovalent ba¤›n ne kadar polar oldu¤unu bilebiliriz.4 Te 2.8 P 2. E¤er iki atomun ΔEN de¤eri çok küçükse.5 Sekil -1 Pt 2.9 3.

SINIF Kovalent Ba¤ Ametal atomlar› aras›nda elektron ortaklaflmas› sonucu meydana gelen kimyasal ba¤ çeflididir. Benzer flekilde HF molekülünü inceleyelim. 1p 1p H2 H atomlar› H2 molekülüne dönüfltü¤ünde 2 elektronu ortak kullanarak asl›nda kendilerini dublete tamamlam›fl olurlur. 1H = 1s1 ⇒ H 9F = 1s2 2s2 2p5 ⇒ F H + F H F 2e– 8e– →H–F 1p 9p 1p 9p HF H atomu 2 elektronu ortak kullanarak dubletini. Ametal atomlar› aras›nda gerçekleflen kovalent ba¤lar ikiye ayr›l›r. Örne¤in H2 molekülünü inceleyelim: 1 1H = 1s 14243 H 1 1H = 1s 14243 H 1p 1p H H ⇒ H–H 2e– ortak kullan›l›r.K‹MYA K‹MYASAL TÜRLER ARASI ETK‹LEfi‹MLER 10. F atomu ortak kullan›lan 2 elektron ve paylafl›lmayan 6 elektronu ile birlikte son yörüngesini 8’e tamamlayarak oktetini tamamlam›fl olur. KOVALENT BA⁄ (ΔEN = Elektronegativite fark›) Polar (Kutuplaflm›fl) Kovalent ba¤ 0 < ΔEN < 2 Apolar (Kutupsuz) Kovalent ba¤ ΔEN = 0 114 .

Bu durum F atomunu k›smen negatif (δ–) H atomunu ise k›smen pozitif (δ+) yapacakt›r. Br2 gibi moleküllerin atomlar› aras›ndaki ba¤ apolar kovalent ba¤d›r. SINIF K‹MYASAL TÜRLER ARASI ETK‹LEfi‹MLER K‹MYA Polar Kovalent Ba¤ Basit bir ifadeyle farkl› ametal atomlar› aras›nda oluflan ba¤a denir. Cl2. H – F ba¤› olufltu¤unda F nin elekronegativite de¤erinin H ninkinden büyük olmas›ndan dolay› ortak kullan›lan elektronlar F atomu çevresinde daha uzun süre bulunurlar. H F ⇒ δ + H F δ – Bu durumu elektronegativite de¤erlerine bakarak inceleyelim: Elektronegativite H = 2. Metallerde: ✔ De¤erlik elektronlar›n›n say›s›.10.5 – 2.0 Apolar Kovalent Ayn› cins ametal atomlar› aras›nda oluflan güçlü etkileflimdir. ✔ Metalik ba¤› kavramak için metallerin iki önemli özelli¤ini bilmek gerekir. Yani molekülde kutuplaflma olacakt›r. H2. Ba¤a kat›lan ametal atomlar›n›n elektronegativite de¤erleri ayn› oldu¤u için elektronegativite fark› (ΔEN) 0 olacakt›r. Bu durumdaki bir ba¤da ametal atomlar›n›n ortak kulan›lan elektronlar› çekme güçleri eflit oldu¤u için herhangi bir kal›c› kutuplaflma söz konusu olmayacakt›r.1 = 1. Elektronegativite H = 2. Metalik ba¤ saf metallerde ve alafl›mlarda görülür.4 (polar kovalent) O = 3.0 Benzer flekilde H2O molekülünü inceleyelim. H2 molekülünü inceleyelim: 1p 1p H H ⇒ Elektronegativite H : 2.1 ΔEN = 2. Ba¤a kat›lan ametal atomlar›n›n elektronegativite de¤erleri aras›ndaki farka göre ba¤ az polar ya da polar olarak ifade edilebilir. HF molekülünün oluflumunu daha önce vermifltik. Ametal atomlar› çevresinde ortak kullan›lan elektronlar eflit süre dolanacakt›r.1 – 2. fiekilde de görüldü¤ü gibi elektron yo¤unlu¤u F k›sm›nda daha fazlad›r.1 = 1.1 ΔEN = ENF – ENH = 4 – 2.1 = 0 (apolar kovalent) Metalik Ba¤ ✔ Metal atomlar›n› kat› ve s›v› halde bir arada tutan kuvvetlere metalik ba¤ denir.1 ΔEN = 3. de¤erlik orbitallerinin say›s›ndan her zaman azd›r.9 (polar kovalent) F = 4. Örnek 3Li : 1s2 2s1 2p0 1 de¤erlik elektronu 4 de¤erlik orbitali 115 .

Bu iki özellikten dolay›. (+) yüklü merkez oluflturur. De¤erlik elektronlar›n› elektron denizine veren atomun çekirde¤i ile di¤er elektronlar›. (+) yüklü merkezler elektron denizi içine düzenli bir flekilde yerleflmifltir. Yani de¤erlik elektronlar› çekirde¤e zay›f bir kuvvetle ba¤l›d›rlar. Metal ba¤› gücü artt›kça erime noktas› ve sertlik artar elektriksel iletkenlik azal›r. ✔ Metalik ba¤›n gücü ile metalik özelli¤i (metal aktifli¤i) kavramlar› kar›flt›r›lmamal›d›r. elektriksel iletkenlik artar. hidrojen ba¤›) daha güçlüdür. e– verme e¤ilimi) maddenin kimyasal özelli¤i ile ilgilidir. çap küçülür. sistemde ✔ Bir grupta yukar›dan afla¤›ya do¤ru atom çap› (hacmi) büyür. de¤erlik elektronlar› kendi bofl de¤erlik orbitallerinde ve komflu atomlar›n de¤erlik orbitallerinde de serbestçe dolafl›r. Metalik ba¤ modelleri – – – + – – – – – – – – – + – – + – + – – – – – + + – – – – – +2 +2 +2 – – – – – – +2 +2 +2 – – – – – – – +2 +2 +2 – – – – atomunun + – – + – – – + – – – u – – – – – – – – Na (1A) 11 Mg (2A) 12 Na atomu. Bir metal atomlar›n›n de¤erlik elektronlar›. Metalik ba¤ gücü artar.K‹MYA Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. Metalik ba¤› aç›klayan bu basit modele elektron denizi modeli denir. erime noktas› ve sertlik azal›r. Periyodik cetvelde genel olarak. genelde de¤erlik elektron say›s› artt›kça ve atom çap› küçüldükçe artar. SINIF For Evaluation Only. ✔ Metalik ba¤›n gücü. Metalik ba¤ gücü maddenin fiziksel özellikleri ile ilgilidir. metal ba¤› zay›flar. bir elektron denizi oluflturur. ✔ Metalik ba¤ zay›f etkileflimlerden (Van der Waals. 2 de¤erlik elektron ve (+2) yüklü merkezden oluflur. 1 de¤erlik elektronu ve (+1) yüklü merkezden oluflur. ✔ Bir grupta yukar›dan afla¤›ya do¤ru metalik özellik artarken metalik ba¤ kuvveti azal›r. 1A Li Na K 1A Na 2A Mg 3A Al Metalik ba¤ gücü azal›r. Metalik özellik (aktiflik. 116 . ✔ ‹yonlaflma enerjileri çok düflüktür. ✔ Bir periyotta soldan sa¤a do¤ru de¤erlik elektron say›s› artar. O halde metalik ba¤ elektron denizindeki elektronlarla (+) yüklü merkezler aras›ndaki çekim kuvveti ile oluflmaktad›r. ✔ Periyotta soldan sa¤a do¤ru metalik özellik azal›rken metalik ba¤ kuvveti artar. metalik ba¤ gücü artar.2005-2008 K‹MYASAL TÜRLER ARASI ETK‹LEfi‹MLER 10. Mg atomu.

Baz› geçifl metallerinin sertlik ve çok yüksek erime noktas›na sahip olmas›. IA grubu Elementleri periyodik cetvel kesitine yerlefltirelim. 12Mg ve 19K metallerinin ayn› bas›nçtaki erime noktalar›n› ve elektriksel iletkenliklerini karfl›laflt›r›n›z. iletkenlik. yap›s›n› bozmaz. IA grubu : 3. – + – + – + + – + – + – – – + + – – + + – + – + – + – + – – – + – – + – + – + – + – + – + ✔ Metalik ba¤lar güçlü oldu¤undan metallerin ço¤u (Hg gibi birkaç› hariç) oda s›cakl›¤›nda kat› haldedir. ✔ Serbest (oynak) de¤erlik elektronlar› metalik katk›lara. periyot. Na Mg Metalik ba¤ gücü artar K Metalik ba¤ kuvvetleri : Mg > Na > K Erime noktalar› : Mg > Na > K Elektriksel iletkenlik : K > Na > Mg Metalik ba¤ gücü artt›kça erime noktas› yükselir (iletkenlik azal›r). Metalik Kat›lar ✔ Metalik kat›lar›n erime ve kaynama noktalar› çok genifl bir aral›kta de¤iflir. 117 . Oysaki ayn› ifllem iyonik kat›da kristal yap›y› bozar. tel ve levha haline getirebilirler. Metal kristalinde bas›nç etkisi ile kristalin bir k›sm›n›n kaymas›. moleküler kat›lardan yüksektir. periyot. Bu nedenle metaller dövülebilir. IIA grubu 19K : 4. SINIF K‹MYASAL TÜRLER ARASI ETK‹LEfi‹MLER K‹MYA Örnek 11Na. parlak bir görünüm gibi özellikleri kazand›r›r.10. ŒÇ ö z ü m 11Na 12Mg : 3. ✔ Metaller kat› ve s›v› halde elektrik ve ›s›y› iyi iletirler. tel ve levha haline getirebilme. bu elementlerin yar› dolu d orbitallerini kullanarak kovalent ba¤ oluflturabilme yetenekleriyle iliflkilidir. Genelde iyonik kat›lardan küçük. periyot.

Elektronegativite fark› sebebiyle kal›c› dipole sahip moleküllerden birinin k›smen negatif (δ–) ucu ile di¤er molekülün k›smen pozitif (δ+) ucu aras›nda elektrostatik çekim oluflur. Dipol – Dipol Ba¤lar›: Polar moleküller aras›ndaki çekim kuvvetleridir. Cl H Cl H Cl H H CI H 118 + CI H CI CI H CI – + – + – + – .0 H δ + CI H H CI δ – Molekülleri aras›nda dipol – dipol etkileflimi olacakt›r.9 (Kal›c› dipol) Cl = 3.Van der Waals’dan sonra dipol – dipol. + – + – + – + – + – + – + – + – (Kal›c› dipol momente sahip olan moleküler kat›n›n maksimum çekimi oluflturmak için z›t polariteli dizilim. Hollandal› fizikçi J. dipol – indüklenmifl dipol ve London kuvvetleri “Van der Waals kuvvetleri” olarak an›lm›flt›r.) Örne¤in HCl molekülünü ele alal›m: Elektronegativite: H = 2. 1 = 0. iyon – dipol kuvvetleri denilen elektrostatik kuvvetleri birbirine çekilirler. ‹yon ve dipoller.1 ΔEN = 3 – 2. Bunlar›n d›fl›nda hidrojen ba¤› oldukça kuvvetli dipol – dipol etkileflimidir ve sadece bir kaç element taraf›ndan oluflturulur. Bu etkileflim s›ras›ndaki molekül dizilimi kat› faz içerisinde daha dura¤an iken s›v› faz etkileflimi maksimum yapacak flekildedir.K‹MYA K‹MYASAL TÜRLER ARASI ETK‹LEfi‹MLER 10. SINIF ZAYIF ETK‹LEfi‹MLER Maddenin yo¤un fazlar›n›n özelliklerini anlamak için öncelikle moleküller aras› kuvvetlerin türlerini anlamam›z gerekir.

Bu durumda oluflan zay›f etkileflim “iyon – dipol” ba¤›d›r. Örne¤in K+ iyonunun CCl4 içerisindeki durumu tam da bu verdi¤imiz bilgiye uygun olacakt›r. SINIF ‹ndüklenmifl Dipol: Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. For Evaluation ETK‹LEfi‹MLER + Katyon He atomu + – + Dipol – + – ‹ndüklenmifl dipol ‹ndüklenmifl dipol fiekil –1 fiekil –2 fiekil –3 Yukar›daki tabloda flekil – 1 de He atomu yan›na flekil – 2 deki gibi bir katyon yerlefltirdi¤imizde katyonun pozitif yükleri He atomunun elektronlar›n› o yöne do¤ru çekerek geçici bir dipollük oluflturur. 119 . Yukar›da flekil – 2 de oldu¤u gibi iyon ile indüklenmifl dipol aras›ndaki ektileflimlere “iyon – indüklenmifl dipol ba¤›” denir. • • London Kuvvetleri: He atomlar›n›n bir arada bulundu¤u bir ortamda He atomlar›ndan birisinin ani dipolü en yak›n komflu He atomunda bir indüklenmifl dipol meydana getirebilir. Bu zay›f etkileflim de “iyon – dipol” ba¤›d›r. ‹yon – Dipol Ba¤›: Buna verilecek en iyi örneklerden birisi NaCl nin saf suda çözünmesi s›ras›nda meydana gelen durumdur. ‹flte bu geçici dipollük sonucu meydana gelen çekim kuvvetlerine “London Kuvvetleri” denir. dipol molekül ile indüklenmifl dipol aras›ndaki etkileflime ise “dipol – indüklenmifl dipol ba¤›” denir. ‹flte soygaz atomlar› ya da apolar moleküllere yüklü parçac›k yaklaflt›r›ld›¤›nda kutuplaflma meydana gelmesine “indüklenmifl dipollük” denir. Sonraki bir durumda baflka bir He atomunun ani dipolü o atomun çevresindeki atomlarda indüklenmifl dipollük meydana getirecektir.2005-2008 K‹MYA K‹MYASAL TÜRLER ARASIOnly. Ayn› flekilde Cl– ( ) iyonlar› suda çözündü¤ünde H2O nun pozitif uçlar› olan H atomlar› taraf›ndan sar›l›r. fiekil – 3 te oldu¤u gibi. δ – δ O H + Na+ CI– H2O Yukar›daki flekilde de görüldü¤ü gibi Na+ ( ) iyonlar› suda çözündü¤ünde kal›c› dipol olan H2O nun k›smen negatif uçlar› yani O atomlar› taraf›ndan sar›l›r. Ayn› flekilde dipol bir molekül yaklaflt›¤›nda ise yaklaflan ucun yüküne göre He atomunda geçici bir pozitif – negatif kutuplaflmas› meydana gelir. Bu tür taneciklerin o hallerine ise “indüklenmifl dipol” denir.10.

London kuvvetlerinin art›fl› atom ya da moleküller aras›ndaki çekim gücünü art›rd›¤› için erime ve kaynama noktalar›n›n art›fl›na neden olur.0 yeri degisecek Örne¤in 7A grubu elementlerinin oluflturdu¤u apolar moleküllerin ayn› ortamdaki erime noktalar›na bakal›m. Molekül CH4 CF4 CCl4 CBr4 Erime Noktalar›(°C) –182.5 –150. Apolar moleküller aras›ndaki çekim gücü de benzer flekilde aç›klanabilir. EK B‹LG‹ CH3F molekülü polar bir moleküldür ve molekülleri aras›nda dipol – dipol etkileflimi mevcuttur.0 –23. SINIF For Evaluation Only. CCl4 molekülü ise apolard›r ve molekülleri aras›nda London kuvvetleri mevcuttur. Asl›nda dipol – dipol et. 120 . Afla¤›da baz› apolar moleküllerin ayn› ortamda ki erime noktalar› verilmifltir. London kuvvetleri He atomu gibi elektronlar› sadece 1s orbitalinde olan atomda düflüktür. Bunun temel sebebi CCl4 ün elektron say›s›n›n fazlal›¤› sebebiyle London kuvvetlerinin CH3F deki dipol – dipol etkileflimi ve London Kuvvetleri toplam›ndan büyük olmas›d›r. Atomun ya da apolar molekülün molar kütlesi ve dolay›s›yla elektron say›s› artt›kça London kuvvetleri de artacakt›r. CCl4 ise –23 °C dir.K‹MYA Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company.2005-2008 K‹MYASAL TÜRLER ARASI ETK‹LEfi‹MLER 10. Molekül F2 Cl2 Br2 Ι2 Erime Noktalar›(°C) –219 –101 –7 114 London kuvvetleri nötral veya net bir yüke sahip polar veya apolar tüm türler aras›nda mevcuttur.8 °C.harf küçük kileflimi genellikle London kuvvetlerinden büyüktür.0 90. + – + + – – + + – + – – + – + – + – + – + – + – – – + + – + – + – + – + – + Çok düflük s›cakl›klarda London Kuvvetleri He atomlar›n› yeterince bir arada tutarak gaz›n yo¤unlaflmas›n› sa¤layacak kadar kuvvetlidir. Ancak verilen iki molekülün ayn› flartlardaki erime noktalar›na bak›ld›¤›nda CH3F –141.

Aralar›ndaki çizgiler ise hidrojen ba¤›n› temsil etmektedir. Örne¤in X – H bir molekül veya molekülün parças›d›r ve Y di¤er molekülün parças›d›r. Bir hidrojen ba¤›n›n enerjisi. O ve N atomlar›n›n H atomu ile etkileflen en az bir çift elektronlar› bulunur. SINIF Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. Gruptaki elementlerin baz› hücrelerinin kaynama noktalar›n›n karfl›laflt›r›lmas› NH3. F – H ve O – H gibi polar bir ba¤da hidrojen atom ile elektronegatif F. X–H Y veya Y–H X X ve Y. Ancak hirdrojen ba¤›n›n bulundu¤u bileflikler bu genellemeyi bozmaktad›r.O veya N atomu aras›ndaki özel bir dipol – dipol etkileflim çeflididir. Genelde ayn› periyottaki elementleri içeren bir seri bilefli¤in kaynama noktas› mol kütlelerinin ar›fl› ile artmaktad›r. gruplar›ndaki di¤er elementlerin hidrürlerine göre oldukça yüksektir. F. H H O H H O H H N H H H N H H O H H H N H hidrojen H H N H H F F H F F H H H O H H F Hidrojen Ba¤›n›n Ayn› Cins veya Farkl› Cins Moleküller Aras›ndaki Gösterimi 400 H2O Normal kaynama noktas› (K) 300 HF NH3 H2S H2Se AsH3 HBr HCl GeH4 H2Te SbH3 HΙ SnH4 200 PH3 SiH4 100 CH4 0 0 25 50 75 100 125 150 Molekül kütlesi (akb) 14. For Evaluation ETK‹LEfi‹MLER Hidrojen Ba¤›: N – H.16 ve 17.10.2005-2008 K‹MYA K‹MYASAL TÜRLER ARASIOnly. F. Bu aç› do¤rusall›ktan en fazla 30° sapabilir. H2O ve HF bilefliklerinin kaynama noktalar›. Hidrojen ba¤›n›n bulundu¤u moleküllerde göze batan en belirgin özellik kaynama noktas›ndaki yüksekliktir. hidrojenli bilesiklerinin 121 . dipol – dipol etkileflimininkinden oldukça fazlad›r. O veya N atomlar›n› temsil eder. 15. Yukar›da da görüldü¤ü gibi XHY (XHX de olabilir) genellikle bir do¤ru üzerinde bulunurlar.

Asetik asit molekülleri aras›ndaki hidrojen ba¤lar›n›n elektron yo¤unlu¤u da¤›l›m› ile gösterimi Glikoz veya sakkarozu deney tüpüne al›p ›s›tt›¤›m›zda karamelleflme ya da kömürleflmenin erime olay›ndan önce gerçekleflti¤ini fark ederiz. CH3COOH gibi bilefliklerin molekülleri aras›nda da hidrojen ba¤lar› mevcuttur. C2H5OH molekülü ile CH3 – O – CH3 molekülünün kapal› formülleri ayn› olmas›na karfl›n C2H5OH molekülünün kaynama noktas› daha yüksektir. Yapraktan bir su molekülü buharlaflt›¤›nda. Ama a¤açlarda suyun tafl›nmas›nda hidrojen ba¤lar› da rol oynad›¤› düflünülmektedir. SINIF Hidrojen ba¤lar› sadece H2O. Hava bas›nc›n›n su sütununu en çok 10 m yüksekliklere ç›karabilece¤ini biliyoruz. di¤er molekül onun yerini almak için hareket eder ve zincirdeki moleküller tümüyle yukar› çekilir. kohezyon zincirinde bir halka gibidir. 122 . Canl›larda Hidrojen Ba¤› Hidrojen ba¤›. Tabiki bu durum her zaman böyle olmayacakt›r. Bu sütunlarda su molekülleri birbirlerine hidrojen ba¤lar›yla ba¤l›d›rlar ve her su molekülü. Örne¤in. Bunlar›n d›fl›nda da örnekler mevcuttur. Bu süreçte kökten yeni bir su molekülü zincire kat›l›r. Bunun temel sebebi bu moleküllerin yap›s›nda mevcut olan çok say›daki hidrojen ba¤lar›n›n kovalent ba¤lardan sa¤lam olabilece¤idir. CH3NH2. 100 m yükseklikteki bir k›z›la¤ac›n tepesine suyu tafl›mak için baflka etkenler olmal›d›r. Bunun temel sebebi C2H5OH ›n molekülleri aras›nda hidrojen ba¤lar›n›n olmas›d›r. HF ve NH3 molekülleri aras›nda yoktur. ‹nce su sütunlar› (odunsu dokuda) kökten a¤ac›n tepesindeki yapraklara uzanmaktad›r. baz› a¤açlar›n nas›l çok yüksek boylara eriflti¤i bilmecesine de yan›t verecek gibi gözükmektedir. Genelde kovalent ba¤ hidrojen ba¤›ndan daha güçlü bir etkileflimdir. CH3OH.K‹MYA K‹MYASAL TÜRLER ARASI ETK‹LEfi‹MLER 10.

SINIF K‹MYASAL TÜRLER ARASI ETK‹LEfi‹MLER K‹MYA Afla¤›daki tabloda verilen iyon ve moleküllerin aras›ndaki zay›f etkileflimleri yaz›n›z.10. H2O K+ Br2 HBr2 Dipol – dipol ba¤› London Kuvvetleri H2S C6H6 London Kuvvetleri ‹yon – dipol ba¤› HF CH3OH 123 .

4. NaY ve NaZ bilefliklerinin iyonik ba¤ karakterleri aras›ndaki iliflki hangi seçenekte do¤ru verilmifltir? A) NaX > NaY > NaZ C) NaY > NaZ > NaX B) NaX > NaZ > NaY D) NaX = NaY = NaZ D) II > III > I E) I > III > II E) NaY > NaX > NaZ 124 . II ve III bu sayfayi kontrol et 5. YAY ve Z – Z ba¤lar›n›n A sa¤laml›klar› aras›ndaki iliflki nas›ld›r? A) I > II > III B) II > I > III C) III > II > I – Buna göre NaX. Oluflan güçlü etkileflim iyonik ba¤d›r. I. III. yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur? 2. Ayn› gruptaki X. SINIF For Evaluation Only. II. Afla¤›da verilen türler aras› etkileflimlerden hangisi di¤erlerine göre daha güçlü bir etkileflimdir? A) Dipol – dipol ba¤lar› B) Metalik ba¤ C) ‹ndüklenmifl dipol ba¤lar› D) London kuvvetleri E) ‹yon – dipol ba¤lar› A) Yaln›z I B) Yaln›z II D) I ve III C) I ve II E) I. 3. Afla¤›da verilen kimyasal türlerden hangisi radikal de¤ildir? A) • H D) •Cl B) •CH3 E) •OH C) NH+1 4 X Y Yukar›da X ve Y atomlar› aras›ndaki ba¤ oluflumu flekillerle gösterilmifltir. •Z + •Z → Z2 + 436 kj/mol Yukar›daki ba¤ oluflum tepkimeleri sonucunda a盤a ç›kan enerjiler gösterilmifltir.2005-2008 ÇÖZÜMLÜ TEST 10. I. •X + •X → X2 + 243 kj/mol • • II.81 III.16 1.K‹MYA Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. NaY va NaZ bilefliklerindeki ametallerin iyon yar›çaplar› afla¤›da verilmifltir. Buna göre.36 2. •Y + •Y → Y2 + 946 kj/mol • • ‹yon X Y Z –1 –1 yar›çap (A°) 1. X – X. Buna göre. Oluflan bilefli¤in formülü XY dir. Oluflan bileflik oda koflullar›nda kristal yap›dad›r. 1. Y ve Z ametallerinin 11Na elementi ile yapt›¤› NaX.

karamelleflmesi 8. III. fiekerin ›s›t›lmas› sonucu erimeden.0 4. Hidrojen ba¤› II. 6C. I. Molekül XH4 XF4 XCl4 XBr4 Erime noktas› (°C) –182. H – F III.0 3. Atom Li F O S Elektronegativite 1. O = C = O II. I.5 –150 –23 90 Yukar›da elektronegativite de¤erleri verilen elementler aras›nda oluflan afla¤›daki bilefliklerden hangisinin iyonik karakteri di¤erlerinden yüksektir? A) LiF D) F2 B) Li2O E) OF2 C) SO2 Yukar›da. Buna göre yukar›daki London kuvvetleri aras›ndaki iliflki hangi seçenekte do¤ru verilmifltir? A) XH4 > XF4 > XCl4 > XBr4 B) XH4 bu sayfayiXCl4 > XF4 > XBr4 > C) XBr4kontolXF4 > XH4 > XCl4 > et D) XH4 = XF4 = XCl4 = XBr4 E) XBr4 > XH4 > XF4 > XCl4 7.5 2. H2O nun kaynama noktas›n›n H2S inkinden yüksek olmas› Yukar›daki olaylardan hangilerinde hidrojen ba¤lar› etkilidir? A) Yaln›z I D) I ve III B) Yaln›z I C) I ve II E) I. SINIF 6. 100 metrelik a¤açlar›n en yüksek yapraklar›na su tafl›mas›. II ve III 10. F – F Yukar›da verilen bilefliklerden hangilerinin atomlar› aras›nda polar kovalent ba¤ bulunur? (1H. 9F) A) Yaln›z I D) II ve III B) I ve II C) I ve III E) I. ‹ndüklenmifl dipol ba¤› Ayn› flartlarda yukar›daki kimyasal türler aras› etkileflimlerin kuvvetleri aras›ndaki iliflki hangi seçenekte do¤ru verilmifltir? A) I > II > III B) II > III > I C) II > I > III II. Kovalent ba¤ III.10.5 Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company.2005-2008 K‹MYA ÇÖZÜMLÜ TEST For Evaluation Only. I. moleküllerin ayn› ortamdaki erime noktalar› verilmifltir. II ve III D) III > I > II E) I > III > II 125 . 9. 8O.

Yan›t B 8. 3. Ba¤ oluflumu s›ras›nda a盤a ç›kan enerji ne kadar büyükse ba¤›n sa¤laml›¤› o kadar büyüktür.K‹MYA ÇÖZÜMLER 10. Yan›t C 5. •H. Yan›t B 10. Yan›t D Yan›t C 4. Verilen kimyasal türler aras› etkileflimlerin kuvvetinin k›yaslan›fl›. NH+ iyondur. Radikal gruplar›n yap›s›nda ba¤a kat›lmam›fl bir elektron bulunmal›d›r. ‹yonik ba¤l› bileflikler oda koflullar›nda kristal yap›da bulunur. X atomu Y atomunu 1 elektron vererek XY iyonik ba¤l› bilefli¤ini oluflturur. • fiekerin erimeden karamelleflmesi hidrojen ba¤lar›n›n kuvvetinin yüksek olmas›ndan kaynaklan›r. Yan›t E 6. Bu nedenle ba¤lar›n sa¤laml›klar› aras›ndaki iliflki II > III > I fleklinde olur. 4 Yan›t C 7. Ayn› ortamda erime noktas› büyük olan bilefli¤in London kuvvetlerinin de büyük olmas› gerekir. Farkl› atomlar aras›nda oluflan ba¤›n iyonik karakterinin yüksek olmas› için atomlar aras› elektronegativite de¤erleri fark›n›n büyük olmas› gerekir. •CH3. Yan›t E 9. Ayn› metalle ba¤ oluflturan ayn› grup ametalerinin iyon yar›çap› en küçük olan›n oluflturaca¤› ba¤›n iyonik karakteri en büyük olacakt›r. XBr4 > XCl4 > XF4 > XH4 fleklinde olur. Farkl› atomlar aras›nda oluflan ba¤›n iyonik karakterinin yüksek olmas› için atomlar aras› elektronegativite de¤erleri fark›n›n olmas› gerekir. • Normalde bas›nç etkisiyle su k›lcal boruda 10m yükselirken 100m lik a¤ac›n tepesindeki yapraklara suyun ulaflmas›nda su molekülleri aras›ndaki hidrojen ba¤› sebep olur.S›ralama. H2O nun molekülleri aras›nda hidrojen ba¤› bulunmas› kaynama noktas›n›n mol kütlesi daha büyük olmas›na ra¤men H2S inkinden büyük olmas›na sebep olur. Yan›t A • 126 . Yan›t B 2. Soruda verilen kimyasal türler aras› etkileflimlerden en güçlüsü metalik ba¤d›r. SINIF 1. •Cl ve •OH gruplar› radikal. Kovalent ba¤ > Hidrojen ba¤› > ‹ndüklenmifl dipol ba¤› (Güçlü etkileflim) (Zay›f etkileflim) (Zay›f etkileflim) fleklinde olur.

I. nokta koy III. NH3 – Metalik Ba¤ II. Ametal – Ametal atomlar› aras›ndaysa imkans›zd›r.2005-2008 K‹MYA TEST – 1 For Evaluation Only. aX halojen ise III. yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur? A) Yaln›z I D) I ve III B) I ve II C) II ve III A) Yaln›z III D) II ve III B) I ve II C) I ve III E) I. Ba¤ k›r›lmas› endotermiktir. Ba¤ enerjisi küçükse ba¤ zay›ft›r. Ba¤ oluflumu ekzotermiktir. II ve III 5. I. Kimyasal ba¤larla ilgili. Ι2 : ‹ndüklenmifl dipol ba¤› Yukar›daki maddelerden hangilerinin yo¤un fazda içerdikleri ba¤ türü do¤rudur? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) Yaln›z III A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) Yaln›z III D) I ve II E) I ve III D) I ve II E) I. I. ile iyonik ba¤ yapar. aX toprak metali ise elektri¤i iletir. Metal – metal atomlar› aras›ndaysa ekzotermiktir. CH4 – London kuvvetleri IV. a–2Z 4. I. yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur? II. HCl – Hidrojen ba¤› V. Metalik özellik niceliklerinden hangilerine ba¤l›d›r? A) Yaln›z I B) I ve II C) I ve III E) I.10. Kimyasal ba¤›n k›r›lmas›. II ve III 127 . H2O – Hidrojen ba¤› Yukar›da verilen bilefliklerden kaç tanesinin molekülleri aras›ndaki ba¤ türü yanl›fl verilmifltir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 6. Molekül büyüklü¤ü II. HF : Hidrojen ba¤› III. I. Pirinç : Metalik ba¤ II. II ve III E) I. H2S – Dipol – dipol ba¤› III. Afla¤›da verilen bilefliklerden hangisinin Lewis elektron nokta yap›s› do¤rudur? A) O C O B) H F C) H N H H E) Mg O D) H O C 2. aX soygaz ise a+1Y Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. II. I. II ve III D) II ve III 7. III. SINIF yukaridaki 1. yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur? 3. Endotermiktir II. Elektron say›s› III. a–1T ametaldir. London kuvvetleri.

NH3 IV. Buna göre. 17Cl. yarg›lar›ndan hangileri yanl›flt›r? (8O. Zay›f etkileflimler (fiziksel ba¤) ile ilgili olarak . C) Yaln›z III Buna göre. Buna göre. yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur? 12. I. I. ‹ndüklenmifl dipol ba¤› en kuvvetlisidir. yarg›lar›ndan hangileri yanl›flt›r? Periyodik tabloda yerleri gösterilen elementlerin kendi aralar›nda oluflturduklar› bilefliklerin lewis nokta yap›s› afla¤›da gösterilmifltir. 8O. HCl II. 10. 6C. H2O molekülü II. III. Apolard›r. Na2O molekülü III. a–1X.K‹MYA 8. III. 9X Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. CO molekülü yukar›da verilen bilefliklerin hangilerinde kovalent ba¤ vard›r? (1H. II. 8O. A) Yaln›z I C) III D) IV E)V B) Yaln›z II 16S) ) C) Yaln›z III D) I ve II E) II ve III 128 . 11Na) A) Yaln›z I D) II ve III B) Yaln›z II C) I ve II D) I. 9F. Elektron al›flverifli ile oluflur. aY ve a+1Z atomlar›ndan aY periyodik sistemde 2. II. Kovalent ba¤d›r. II. Z2O bilefli¤i Z2S den daha iyoniktir. ametal – ametal atomlar› aras›nda elektron ortakl›¤› ile oluflan ba¤ kovalent ba¤d›r. A) I B) II 11Na. N2O3 Yukar›daki bilefliklerden hangisinin ba¤ türü di¤erlerinden farkl›d›r? (1H. X in atomlar› aras›nda metalik ba¤ vard›r. 7N. Soygazlarda yo¤un fazda London kuvvetleri etkilidir. NaF V.X ile Z nin oluflturaca¤› bileflin iyonik karakindis teri yüksektir . H2O2 III. II ve III A) Yaln›z I D) I ve III B) Yaln›z II E) II ve III C) I ve II 13. I.2005-2008 10. periyot soygaz›d›r. alt I. Evaluation 11. III. gösterimlerden hangisi yanl›flt›r? Y A) R X R B) R T R R D) T X E) Y R C) Y Z Y A) Yaln›z I B) Yaln›z II D) I ve II E) II ve III 9. Genellikle moleküller aras›ndad›r. Metal – ametal atomlar› aras›ndaki elektron al›flverifli ile oluflan ba¤ iyonik. Y X Z T R ile 20Y aras›nda oluflan ba¤ ile ilgili I. SINIF For TEST – 1 Only.

SINIF MADDEN‹N HALLER‹ K‹MYA MADDEN‹N HALLER‹ • Gazlar›n Genel Özellikleri • Gaz Kanunlar› • Gaz Kar›fl›mlar› • Gerçek Gazlar • S›v›lar›n Özellikleri • Amorf ve Kristal Kat›lar 129 .10.

T 2 K.K‹MYA MADDEN‹N HALLER‹ 10. Özkütleleri en küçüktür. Kapal› kapta bulunan gaz kar›fl›mlar› çözelti özelli¤i gösterir. Buna göre gazlar.(∼ 0. Maddenin kat› ve s›v› haline göre molar hacimleri en büyüktür. Bulunduklar› kab›n her yerine eflit bas›nç uygularlar. Bu yap› gazlar›n özelliklerini belirler. 1. 2. Kat› ve s›v›lara göre yaklafl›k binde biridir.001g/cm3) 4. Belirli bir kinetik enerjileri vard›r. Mutlak s›cakl›k ile do¤ru orant›l›d›r. 5. Birbiri içinde homojen kar›fl›m olufltururlar. 1. Bulunduklar› kab› tamamen doldururlar. K = 27 + 273 = 300 Kelvindir. 8. 3. genleflme gazlar için ay›rt edici özellik de¤ildir. Belirli bir h›zlar› vard›r. Moleküller aras›ndaki çekim kuvvetleri çok küçüktür. SINIF MADDEN‹N GAZ HAL‹ Gazlar. GAZLARIN K‹NET‹K TEOR‹S‹ Gaz molekülleri sürekli hareket halinde olan tanecikler oldu¤una göre. bulundu¤u kab›n hacmine eflittir.E = K. 2. molekülleri aras›ndaki boflluklar›n en fazla oldu¤u ve moleküllerin her do¤rultuda sürekli hareket etti¤i en düzensiz madde halidir. Bu orant›y› Boltzman. deneysel olarak belirleyip flu ba¤›nt› ile belirtmifltir. 3 k. 7. K = 273 + 273 = 546 Kelvindir. Gaz›n hacmi. K = 0 + 273 = 273 Kelvindir 273 °C için mutlak s›cakl›k. Gazlar s›k›flt›r›labilir. K = °C + 273 Örnek 27°C için mutlak s›cakl›k. 130 . Bütün gazlar›n genleflme katsay›lar› eflit oldu¤undan. Gaz moleküllerinin kinetik enerjileri. 0°C için mutlak s›cakl›k. 6.E: Kinetik enerji k: Boltzman sabiti T: Mutlak s›cakl›k (K) Kelvin s›cakl›k ile °C aras›nda flu ba¤›nt› vard›r.

Örnek Gaz O2 N2 CO S›cakl›k 25°C 25°C 50°C Ortalama h›z ϑ1 ϑ2 ϑ3 Yukar›daki tabloya göre.E = K. C: 12) A) ϑ1 > ϑ2 > ϑ3 D) ϑ2 = ϑ3 > ϑ1 B) ϑ2 > ϑ3 > ϑ1 E) ϑ3 > ϑ1 = ϑ2 C) ϑ3 > ϑ2 > ϑ1 131 . S›cakl›k art›r›l›rsa. moleküllerinin kinetik enerjileri artar. 2.T ba¤›nt›s›na göre. N: 14. Gaz moleküllerinin difüzyon (yay›lma) h›zlar›. gaz moleküllerinin ortalama yay›lma h›zlar› aras›ndaki iliflki nas›ld›r? (O: 16.EH 2 K. Gazlar›n s›cakl›klar› art›r›l›rsa. Ortalama kinetik enerjileri.10.TO 2 K.E = 1 m. K = 25 + 273 = 298 K K.E O 2 298 298 =− ⇒ = K.E O 2 3/2k. K.ϑ 2 ba¤›nt›s› gazlar için düzenlenirse. gaz moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri eflittir. ba¤›nt›da yerine konulup oranlan›rsa. moleküllerin kinetik enerjisi artaca¤›ndan h›zlar› artar.2005-2008 K‹MYA MADDEN‹N HALLER‹ For Evaluation Only. moleküllerin ortalama h›z›.ϑ 2 fleklinde yaz›l›r. belirli bir s›cakl›kta. ortalama kinetik enerjileri eflittir. Ayn› s›cakl›kta.TH 2 3/2k.E = 3 k. molekül a¤›rl›¤› ile ters orant›l›d›r.EH 2 = K.EH 2 K. CH4 moleküllerinin s›cakl›¤› daha fazla oldu¤undan ortalama kinetik enerjileri H2 ve O2 moleküllerinden yüksektir.E O 2 olur. 2 1 M . 1. 2 A ort MA = Gaz›n molekül a¤›rl›¤› ϑort = Ortalama molekül h›z› kütlesi Ba¤›nt›dan anlafl›laca¤› gibi. yay›lma h›z› büyük olur. SINIF K. Örnek 25°C H2 gaz› 25°C O2 gaz› 50°C CH4 gaz› Yukar›daki kaplarda bulunan H2 ve O2 moleküllerinin s›cakl›klar› eflit oldu¤undan. 2 Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. • • Belirli bir s›cakl›kta molekül a¤›rl›¤› küçük olan gazlar›n.

SINIF ŒÇ ö z ü m Molekül a¤›rl›klar›: O2 : 32. ayn› s›cakl›kta O2 ve N2 gazlar›n›n h›zlar› karfl›laflt›r›l›rsa. O: 16. Sonra. (ϑ3 > ϑ2) Buna göre. N2 : 28. Ayn› s›cakl›kta K. Buna göre. s›cakl›¤› daha büyük olan CO nun h›z› daha büyük olur. C2H6 = 30 oldu¤una göre. CO: 28 Önce. • Bu ba¤›nt›ya göre. N: 14. Yan›t D • Ayn› s›cakl›kta X ve Y gibi iki farkl› gaz›n ortalama h›zlar› oran› bulunmak istenirse. molekül a¤›rl›klar› aras›nda.ϑ 2 = M A Y ⋅ ϑ 2 yaz›labilir. 132 . ayn› molekül a¤›rl›¤›na sahip olan N2 ve CO gazlar›n›n h›zlar› karfl›laflt›r›l›rsa.EY olaca¤›ndan 1 1 M A X . He: 4. x x 2 2 Ba¤›nt› düzenlenirse. N2 nin molekül a¤›rl›¤› daha küçük oldu¤undan h›z› daha büyüktür. C3H8 = 44 olabilir. C2H6. X < C2H6 < Y iliflkisi vard›r. X: SO2. S: 32) X CH4 He CH4 SO2 C3H8 Y CO2 CH4 He CH4 CO2 A) B) C) D) E) ŒÇ ö z ü m Ayn› s›cakl›kta ortalama difüzyon h›zlar›: Y > C2H6 > X oldu¤una göre. X ve Y gaz moleküllerinin ortalama yay›lma h›zlar› aras›nda. Bu ba¤›nt› GRAHAMM'›n difüzyon yasas› olarak bilinir. Y: CH4 olabilir. molekül a¤›rl›klar›n›n karekökü ile ters orant›l›d›r. ayn› s›cakl›kta. Buna göre. X > 30 > Y iliflkisi olmal›d›r. ϑ2 > ϑ1 dir. ϑ3 > ϑ2 > ϑ1 olur. X > 30 ⇒ X : SO2 = 64. X ve Y gazlar› afla¤›dakilerden hangisi olabilir? (H: 1. Y< 30 ⇒ Y : CH4 = 16. He = 4 olabilir. ν2 x ν2 Y = MA Y MA X ⇒ ϑx = ϑY MA Y MA X ba¤›nt›s› elde edilir. Yan›t C Örnek Ayn› s›cakl›kta. C: 12.K‹MYA MADDEN‹N HALLER‹ 10. gazlar›n difüzyon h›zlar›.EX = K.

Buna göre. He: 4.E = M A . ilk karfl›laflmalar› K noktas›ndan 40 cm uzakta gerçekleflmektedir.M A Y TY . X gaz› afla¤›dakilerden hangisi olabilir? (H: 1. ilk karfl›laflmalar› H2 nin gönderildi¤i uçtan kaç cm uzakta gerçekleflir? (O2: 32.M A X K. X moleküllerinin h›z›n›n 2 kat›d›r. (CH4: 16) ϑ CH 4 ϑX MA X M A CH 4 = = 1 = 2 X ⇒ X = 64 16 SO2 = 64 gram/mol oldu¤undan. hem de molekül a¤›rl›¤›na ba¤l› olarak difüzyon h›zlar› karfl›laflt›r›labilir. H2: 2) A) 20 B) 40 C) 60 D) 80 E) 100 133 . X: SO2 olabilir.E = Buradan hem s›cakl›k. Buna göre. 3 1 k.T ve K. S: 16) A) He B) NO C) C3H4 D) SO2 E) SO3 ŒÇ ö z ü m K noktas›ndan 40 cm uzakta ilk karfl›laflmalar› gerçekleflti¤ine göre. SINIF • MADDEN‹N HALLER‹ K‹MYA E¤er gazlar ayn› s›cakl›kta de¤il ise. CH4 moleküllerinin h›z›. N: 14. CH4 gaz› 40 cm. C: 12. Buna göre.10. X gaz› 20 cm yol alm›flt›r. T = Mutlak s›cakl›k (K) MA = Molekül a¤›rl›¤› ϑ = Ortalama difüzyon h›z› Örnek 60 cm CH4(g) t°C K 40 cm L X(g) t°C Uzunlu¤u 60 cm olan bir borunun iki ucundan. Yan›t D Örnek 120 cm O2(g) 4T(K) H2(g) T(K) S›cakl›¤› 4T Kelvin olan O2 gaz› ve T kelvin olan H2 gaz› borunun iki ucundan ayn› anda gönderiliyor.ϑ 2 ba¤›nt›lar› birlefltirilerek s›cakl›klar› da içine alacak flekilde düzenlenebilir. ayn› s›cakl›ktaki CH4 ve X gazlar› ayn› anda b›rak›ld›¤›nda. 2 2 ϑX = ϑY TX.

bir kab›n her noktas›ndaki bas›nç ayn›d›r. Kap hacmi küçültülürse. H2 molekülleri ise 80 cm yol ald›¤›nda ilk karfl›laflma gerçekleflir. Bu durumda s›v›n›n a¤›rl›¤› ile havan›n bas›nc› dengelenmifltir. Gaz bas›nc›n›n ölçülmesi I. Gaz molekülleri. Bunun için. 2. Yan›t D GAZIN BASINCI ve ÖLÇÜLMES‹ a.32 H2 nin ortalama h›z›.M A H = T. Bunun için. Torricelli deneyi ile deniz seviyesinde c›va kullan›larak aç›k hava bas›nc› afla¤›daki flekilde ölçülmüfltür. kab›n her yerine homojen da¤›ld›klar›ndan. Gaz bas›nc›.K‹MYA ŒÇ ö z ü m MADDEN‹N HALLER‹ 10. O2 molekülleri 40 cm. birim yüzeye birim zamanda çarpan gaz moleküllerinin yapt›¤› etkidir. Daha sonra c›va dökülmesi durur. O2 nin ortalama h›z›n›n 2 kat› oldu¤una göre. çarpma say›s› ve fliddeti artar. 3. H2 molekülleri 2 birim yol al›rken O2 molekülleri 1 birim yol al›r.M A O 2 2 TO 2 . gaz bas›nc› da artar. 134 . bir ucu aç›k cam boru. SINIF O2(g) 4T(K) H2(g) T(K) ϑ H2 ϑO2 ϑ H2 ϑO2 = TH 2 . Boflluk Phava h = 76cm c›va (Hg) BAROMETRE fiekildeki sistemde. Aç›k hava bas›nc›n›n ölçülmesi Barometre Sistem s›v› bas›nc›ndan yararlan›larak gaz bas›nc›n›n (aç›k hava bas›nc›) ölçülmesini sa¤lar. çarpma say›s› artar. 1. S›cakl›k artt›kça. birim zamanda birim yüzeye yap›lan çarpma say›s›n›n ve fliddetinin artmas› ile gerçekleflir.32 ⇒ ϑ H2 = 2 ϑ O 2 4T. moleküllerin h›z› da artaca¤›ndan. c›va ile doldurulup ters çevirilerek c›va dolu çana¤a bat›r›ld›¤›nda c›van›n bir k›sm› dökülüp boflluk oluflmaktad›r. moleküllerin ald›¤› yol k›salaca¤›ndan çarpma say›s› artar. her noktas›na birim zamanda eflit say›da çarpma yaparlar. Molekül say›s› artt›kça. • Bir kaptaki gaz bas›nc›n›n artmas›. Buna göre. bas›nç ta artar. b. Bu durumda gaz bas›nc› artar.

dy olur. Örnek X flehrinde barometre ile havan›n bas›nc› ölçüldü¤ünde.5 m yukar› ç›k›ld›¤›nda hava bas›nc› 1 mm Hg düfler. Rak›m› 630 dur. Bulunulan yerin rak›m› (deniz seviyesinden yüksekli¤i) ile de¤iflir.5 x = 630 metre X flehri denizden yaklafl›k 630 m yukar›dad›r. 1. Yan›t D 2.d = Phava h = s›v› yüksekli¤i (cm) 3 d = s›v›n›n yo¤unlu¤u (gram/cm ) Belirli yerdeki hava bas›nc› sabit oldu¤una göre farkl› iki s›v› kullan›ld›¤›nda h.d de¤eri sabittir. SINIF PHg = Phava = 76 cmHg MADDEN‹N HALLER‹ K‹MYA Deniz seviyesindeki havan›n yapt›¤› bas›nç 76 cm yüksekli¤indeki c›va sütununun yapt›¤› bas›nca eflittir. Buna göre. dx = hy. 135 .10. 1 atm = 76 cmHg = 760 mmHg = 760 torr Ölçülen "h" yüksekli¤i. Ps›v› = h. c›va seviyesinin 70 cm oldu¤u görülmektedir. Kullan›lan s›v› türü ya da yo¤unlu¤u ile de¤iflir. 6 cm = 60 mm Her 10. 10. Bundan yararlan›larak bir yerin rak›m› ölçülür. Buna göre hx. bu flehrin rak›m› kaçt›r? A) 310 B) 420 C) 600 D) 630 E) 760 ŒÇ ö z ü m Deniz seviyesine göre c›va seviyesindeki fark: 76 – 70 = 6 cm düflmüfltür. Bu bas›nca 1 atmosfer bas›nç denir.5 metrede x metre 1 mm düflerse 60 mm düflmesi için x = 60 . Deniz seviyesinden her 10.

h yüksekli¤indeki c›va sütunun yapt›¤› bas›nca eflittir.K‹MYA Örnek MADDEN‹N HALLER‹ 10. Kapal› kaplardaki gaz bas›nc›n›n ölçülmesi Manometreler a. bas›nç birim yüzeye etki eden dik kuvvetlerin toplam›d›r.6 gram bas›nç yapt›¤›n› da gösterir. Kullan›lan borunun kesiti ya da çap›n›n de¤iflmesi ile h yüksekli¤i de¤iflmez.6 cm su olurdu. K›lcal (çok ince kesitli) cam borulardaki gaz bas›nc›n›n ölçülmesi Phava gaz h cm Hg h cm Hg Phava gaz Phava Pgaz = Phava + h Pgaz = Phava –h Pgaz = Phava h cm Hg gaz II. Ortam›n s›cakl›¤› ile de¤iflir. 76 hsu = 1033. hsu = 13. Kapal› Uçlu Manometreler Boflluk X(g) h Hg X gaz›n›n bas›nc›. S›cakl›k artt›kça h yüksekli¤i artar.6 g/cm ) dsu. 4.6 . 2 Bu bize havan›n 1 cm ye 1033. 3. dHg = 13. SINIF Torricelli deneyinde c›va yerine su kullan›lsayd›. su yüksekli¤i h kaç cm olurdu? 3 3 (dsu= 1 g/cm . PX = h 136 . hsu = dHg. hHg 1. Çünkü.

sistemdeki h yüksekli¤i kaç cm dir? (dsu = 1g/cm3. hsu = dHg . aç›k hava bas›nc›ndan h kadar büyüktür.2005-2008 K‹MYA MADDEN‹N HALLER‹ For Evaluation Only. PX = Po fiekil – II deki gaz›n bas›nc›. aç›k hava bas›nc›ndan h kadar küçüktür. aç›k hava bas›nc›na eflittir.10. PX = 30 cmHg dir nokta b. Aç›k Uçlu Manometreler Po X(g) X(g) h Po X(g) h Po Hg PX = Po fiekil I PX = Po+h fiekil II Hg PX = Po–h fiekil III Hg fiekil – I deki gaz›n bas›nc›. hHg 1. E¤er h yüksekli¤i 30 cm ise X gaz›n›n bas›nc›. 10 hsu = 136 cm olur. C›va düzeyleri eflittir.6 .6 C) 65 D) 136 E) 140 ŒÇ ö z ü m P0 = PHe + 65 75 = PHe + 65 PHe = 10 cmHg dsu. PX = Po – h Örnek Boflluk He(g) h Po 65 cm Su c›va D›fl bas›nc›n 75 cmHg oldu¤u ortamda. PX = Po + h fiekil – III deki gaz›n bas›nc›. Yan›t D 137 . hsu = 13.6 g/cm3) A) 10 B) 13. SINIF Örnek Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. dHg = 13.

V = sabittir (P ile V ters orant›l›d›r) P1.K‹MYA Örnek MADDEN‹N HALLER‹ 10. hacmi ile ters orant›l› olarak de¤iflir. SINIF X gaz› Z gaz› 100 mm 100 mm Y gaz› Po=75 cmHg 50 mm Hg Hg fiekildeki kapta bulunan X gaz›n›n bas›nc› kaç mmHg dir? A) 100 B) 300 C) 600 D) 750 E) 850 ŒÇ ö z ü m Po = 75 cm = 750 mmHg PY = Po + 50 ⇒ PY = 800 mmHg PZ = PY – 100 ⇒ PZ = 700 mmHg PZ = PX + 100 ⇒ PX = 600 mmHg dir. P. sabit s›cakl›kta yar›ya indirilirse bas›nc› kaç mmHg olur? A) 30 B) 120 C) 300 D) 600 E) 1200 138 .T) sabit (n. P.V P (n.V1 = P2. Bas›nç (P) – Hacim (V) ‹liflkisi: Boyle – Mariotte Yasas› S›cakl›¤› sabit tutulan bir miktar gaz›n bas›nc›.V2 olur. De¤iflim grafikle afla¤›daki flekilde gösterilir. Yan›t C GAZ BASINCININ DE⁄‹fi‹M‹ a.T) sabit V V fiekil I fiekil II Örnek n mol H2(g) 600 mmHg t°C 2V fiekildeki pistonlu kapta bulunan gaz›n hacmi.

V2 olur.3V P2 = 500 mmHg olur. MADDEN‹N HALLER‹ K‹MYA Yan›t D Örnek 750 mmHg M Bofl V t°C CH4(g) 2V t°C fiekildeki sistemde aradaki musluk aç›l›p yeterince beklenir ve denge kurulursa gaz bas›nc› kaç mmHg olur? A) 150 B) 250 C) 400 D) 500 E) 750 ŒÇ ö z ü m Musluk aç›l›nca n ve T sabit oldu¤undan. Yan›t D Örnek He gaz› 300 mmHg 4 litre t°C M CH4 gaz› 800 mmHg 6 litre t°C Kaplar aras›ndaki musluk aç›l›p denge kuruldu¤unda. SINIF ŒÇ ö z ü m n ve T sabit oldu¤undan P1. her iki kapta da 500 mmHg olur. 2V = P2. P1.2V = P2. He ve CH4 gazlar›n›n bas›nçlar› ve sistemin bas›nc› kaçar mmHg olur? PHe A) 120 B) 150 C) 120 D) 150 E) 240 PCH 4 500 600 480 480 600 Ptoplam 620 750 600 630 840 139 .V1 = P2.V1 = P2. 750.10.V2 600. Musluk aç›ld›¤›nda sistem tek bir kap haline dönüflür.V P2 = 1200 mmHg olur. Gaz bas›nc› bir kab›n her yerinde ayn› oldu¤undan.

T fiekildeki kaba ayn› s›cakl›kta 8 gram He gaz› gönderilirse.V2 123 123 Musluk Musluk aç›lmadan aç›ld›ktan önce sonra He için: 300. P1.V) sabit (T.5 140 .6 = PCH . Yan›t C b.0 D) 1. p sabittir (P ile n do¤ru orant›l›d›r) n P1 P2 P n ya da 1 = 1 olur. He: 4) A) 0.10 ⇒ PHe = 120 mmHg olur. Bas›nç (P) – Mol say›s› (n) ‹liflkisi: S›cakl›¤› sabit tutulan. CH4 için: 800. sabit hacimli bir kapta. SINIF ŒÇ ö z ü m Musluk aç›ld›¤›nda He ve CH4 gazlar›n›n mol ve s›cakl›klar› de¤iflmeyece¤ine göre.K‹MYA MADDEN‹N HALLER‹ 10. 10 ⇒ PCH = 480 mmHg olur. = P2 n 2 n1 n 2 De¤iflim grafikle afla¤›daki flekilde gösterilir.5 B) 0. gaz›n mol say›s› ile bas›nc› do¤ru orant›l› olarak de¤iflir. P/n P (T. kaptaki son bas›nç kaç atm olur? (CH4: 16. 4 4 Kaptaki toplam bas›nç = PHe + PCH 4 = 120 + 480 = 600 mmHg olur. 4 = PHe.V) sabit n 0 n Örnek 8 gram He gaz› 380 mmHg 8 gram CH4(g) V.V1 = P2.5 E) 2.8 C) 1.

3 = 0. kaptaki toplam mol say›s› nT = 0. 5 2. kaptaki bas›nç 1 = 2 (P2 = Pson) n1 n2 I.6.2 mol 400 mmHg 1 litre t°C I. kap ⊗ pompa CO2 gaz› 0. Yan›t C 141 . 123 123 II. 50 = 0.6 mol 400 mmHg 3 litre t°C II.2 0. 5 atm nHe MADDEN‹N HALLER‹ K‹MYA 8 = 2 mol 4 nson = 0. kaba geçer.2 + 0. 5 + 2 = 2. 5 P2 = ⇒ P2 = Pson 0. 5 mol P1 P2 = n1 n 2 0. kaba aktar›l›rsa. yol: II.10.3 mol gaz I. SINIF ŒÇ ö z ü m n CH 4 = 8 = 0. 5 mol 16 380 mmHg = 0. kapta I.3 = P2. 5 atm olur. Geçen gaz için (% 50 si) P1V1 = P2V2 200.1 ⇒ P2 = 600 mmHg bas›nç yapar. kaptaki gaz›n % 50 si I. kaba geçen gaz›n bas›nc› kap hacimleri farkl› oldu¤undan de¤iflecektir. 5 P2 = 2.5 mol olur. I. Yan›t E Örnek He gaz› 0. kaptan I. kap Kaplar aras›ndaki pompa çal›flt›r›larak II. kaptaki son bas›nç kaç mmHg olur? A) 500 ÇÖZÜM I yol: 0. 400 0. = P2 B) 800 C) 1000 D) 1200 E) 1400 II. 100 P P I. kapta Ptoplam = 400 + 600 = 1000 mmHg olur.5 P2 = 1000 mmHg olur.

Örnek 27 °C deki hacmi 2 litre olan bir gaz. Maddeler gaz halinde bulunmaz. mutlak s›cakl›k (K) ile do¤ru orant›l› olarak de¤iflir. Mutlak s›f›r noktas› 2.K‹MYA MADDEN‹N HALLER‹ 10. Hacim Hacim 0 S›cakl›k (°C) –273 °C 0°C S›cakl›k (°C) A noktas›: 1. gaz›n son s›cakl›¤› kaç °C dir? A) 81 B) 127 C) 327 D) 627 E) 900 ŒÇ ö z ü m T1 = 27 + 273 = 300 Kelvin V1 V2 2 6 = ⇒ = T1 T2 300 T2 T2 = 900K K = °C + 273 900 = °C + 273 900 – 273 = 627°C olur. S›f›r Kelvin s›cakl›k 3. Buna göre. Ölü noktad›r. Hacim (V) – S›cakl›k (T) ‹liflkisi Charles Yasas› Sabit bas›nç alt›nda ›s›t›lan bir miktar gaz›n hacmi. sabit bas›nç alt›nda ›s›t›l›nca hacmi 6 litre oluyor. V V V = sabit 1 = 2 T T1 T2 T: mutlak s›cakl›k K = °C + 273 De¤iflim grafikleri afla¤›daki gibi gösterilir. Yan›t D 142 . SINIF c.

Yan›t E 143 . ilk bas›nc›na göre 2 kat fazla olmas› için mutlak s›cakl›¤› (T).10. Y. Bas›nç (P) – S›cakl›k (T) ‹liflkisi Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. Sabit hacimli bir kapta ›s›t›lan bir miktar gaz›n bas›nc›. Z gazlar›ndan hangilerinin son durumdaki bas›nc›. SINIF d. mutlak s›cakl›k ile do¤ru orant›l› olarak de¤iflir. P P P = sabit 1 = 2 T T1 T2 P T P düzgün olmamis T(K) P 0 T(K) –273 0 S›cakl›k (°C) Örnek Gaz ‹lk s›cakl›k Son s›cakl›k X Y Z 50°C 0°C 200K 100°C 273°C 400K Hacim ve molekül say›lar› sabit olan ideal X. 2 kat de¤il Y: T1 = 0 + 273 = 273 K T2 = 273 + 273 = 546 K. X: T1 = 50 + 273 = 323 K T2 = 100 + 273 = 373 K. 2 kat›na ç›kmal›d›r. ilk durumdaki bas›nc›n›n iki kat›d›r? ve A) X B) Z C) X ve Y D) X ve Z E) Y ve Z ŒÇ ö z ü m Bir gaz›n son bas›nc›n›n. Z: T1 = 200 K T2 = 400 K 2 kat›na ç›km›fl Y ve Z gazlar›n›n mutlak s›cakl›klar› 2 kat›na ç›kt›¤›ndan son bas›nçlar› ilk bas›çlar›n›n iki kat›d›r.2005-2008 K‹MYA MADDEN‹N HALLER‹ For Evaluation Only. 2 kat›na ç›km›flt›r.

8 C) 67. X gaz› afla¤›dakilerden hangisi olabilir? (H: 1. 5 mol Pgaz = 760 – 380 = 380 mmHg = 0. N: 14. 2 22.atm 273 mol. C: 12.2 D) 89.5 . T P: Gaz bas›nc› (atm) 1 atm = 76 cmHg V: Gaz hacmi = Kap hacmi (litre) n: Mol say›s› (mol) T: Mutlak s›cakl›k (K) R: Gaz sabiti (Rayberg sabiti) R = 0.082 veya R = 22. R.4 B) 44.5 atm M A 30 T = 273 + 273 = 546 K n= P. He: 4. mol say›s› ve s›cakl›k ile de¤iflimini gösteren denklemdir. T 0.6 E) 112 ŒÇ ö z ü m C2H6 = 30 g/mol m 15 = = 0. 4 ⋅ L. R . Kaptaki gaz›n kütlesi 8 gram oldu¤una göre.V = n . gaz hacmi kaç litredir? (C: 12.K Örnek 760 mmHg 15 g C2H6(g) 273°C h = 380 mm Hg fiekildeki sisteme göre. hacim. V = 0.8 litre Yan›t B Örnek S›cakl›¤› 27°C olan 10 litre hacimli kapal› bir kapta bulunan X gaz› 0.4 546 273 V= 44. P.K‹MYA MADDEN‹N HALLER‹ ‹DEAL GAZ DENKLEM‹ 10. SINIF ‹deal gazlar›n bas›nc›n›n. H: 1) A) 22.V = n.5 . O: 16) A) He B) CH4 C) C2N6 D) O3 E) N2O 144 .41 atm bas›nç yapmaktad›r.

kap ya da gaz›n bafllang›ç koflullar›ndaki durumu 2: 2. kap hacmi yan›nda ihmal edilen.082 .0. 082.. 145 . Çarp›flmalar› esnek kabul edilen.10 1 mol X gaz› = 0. m 1 8 ⇒ = MA 6 MA M A = 48 gram/mol X gaz›. Davran›fllar› PV = nRT denklemine uyan gazlard›r. 300 n= n= 0. 3. V2 n2 . Bütün gazlar› bu flekilde incelemek oldukça zordur.T2 Denklemde yer alan 1 ve 2 rakamlar›. 10 = n. 3.R. ideal gaz denklemi oranlanarak birçok soru rahatl›kla çözülebilir.. Bunun için gazlar afla¤›daki kabullere göre ideal gaz olarak al›n›r ve incelemeleri daha kolay olur. 2. molekül a¤›rl›¤› 48 olan bir gazd›r. Bas›nc› küçüldükçe (hacim büyütülerek). 1.) gerçek gazlard›r. O3 = 48 Yan›t D ‹deal Gazlar Bilinen gazlar (O2. H2 . SINIF ŒÇ ö z ü m T = 27 + 273 = 300 K ‹deal gaz denklemi: P. Gerçek gazlar. gaz davran›fllar› baz› fiziksel farkl›l›klar gösterir.41 .300 6 Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. 2.10. ‹deal gaz 1. Bu gazlar›n molekül ya da ba¤ yap›lar›ndaki farkl›l›ktan dolay›. Molekülleri aras›nda itme ve çekme kuvvetlerinin olmad›¤› kabul edilen. N2.2005-2008 K‹MYA MADDEN‹N HALLER‹ For Evaluation Only. ideale yaklafl›rlar.. ‹deal gaz yoktur.T1 Bilinen gaz.T 0. Genel Gaz Denklemi ‹ki ayr› kaptaki gazlarla ilgili ya da bafllang›ç ve son koflullardaki durumlar› farkl› olan gazlarla ilgili hesaplamalarda. kolayl›kla ç›kar›labilir. 41. 4. düzenle 1: 1. yasalar›. kap ya da gaz›n son koflullardaki durumunu gösterir. R. P1 V1 n R.V = n. = 1 P2 .. S›cakl›¤› artt›kça. Gerçek gazlar için yaz›lan denklem. PV = nRT denkleminden farkl›l›k gösterir. Kendi hacimleri. Molekül a¤›rl›¤› küçüldükçe.

bas›nc› 0.R.6 atm olur.V2 n 2 .4 D) 1.6 E) 2. V2 n 2 . SINIF For Evaluation Only. s›cakl›¤› 27°C dir. 0.36 D) 1.R.8mol Y(g) 75 mm 2V 2T K fiekildeki sistemde bulunan Y gaz›n›n bas›nc› 375 mmHg dir.T2 300. 5 indis P2 = 1. V = n He .V1 n .V1 n 1. X gaz›n›n son bas›nc› kaç atm olur? A) 0. kapta bulunan He gaz› kaç gramd›r? (He: 4) A) 0.2005-2008 MADDEN‹N HALLER‹ 10.3 C) 0.6.56 gram bulunur. Buna göre.8 ŒÇ ö z ü m P1. 2V 0.64 mol dür.4 Gaz›n miktar› de¤iflmedi¤inden. piston itilerek hacmi 5 litreye indiriliyor.K‹MYA Örnek Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. n = m ⇒ 0. R . altindis alt indis alt T1 = 27 + 273 = 300 K T2 = 127 + 273 = 400 K 0.6 atm.56 ŒÇ ö z ü m PHe = 375 – 75 = 300 mmHg P1 . S›cakl›¤› 127°C e ç›kar›l›rken.2 B) 0. 10 300 = 400 P.28 E) 2. Buna göre. R . Yan›t D Örnek 1. T 375. 375 He için. Yan›t E 146 .8 = 0.8. 2T n He = 300.64 = m MA 4 m = 2.2 C) 1.T1 = 1 P2 . ye Hacmi 10 litre olan pistonlu bir kaptaki ideal X gaz›n›n. T1 = P2 . kap He(g) V TK Hg 2.T2 B) 1. kap 0. n (mol say›s›) sabittir. 1.

10. SINIF

MADDEN‹N HALLER‹

K‹MYA

‹deal gaz denkleminin özkütleye ba¤l› yaz›lmas› I. ‹deal gaz denklemi: P.V = n.R.T II. Mol say›s› n = m MA

III. Özkütle: d = m V Üç ba¤›nt› flu flekilde birlefltirilir. P.V = n.R.T ⇒ P.V = m R.T MA

Hacim (V) ile Molekül a¤›rl›¤› (MA) yer de¤ifltirirse P.M A = m .R.T V

P. MA = d. R.T ba¤›nt›s› elde edilir.

Örnek Helyum gaz›n›n; normal koflullardaki özkütlesinin, 0,5 atm bas›nç ve 273°C deki özkütlesine oran› kaçt›r? (He: 4)
A) 4 B) 2 C) 1 D)

P

E)

R

ŒÇ ö z ü m Normal koflullar: 0°C = 273 K ve 1 atm Normal koflullarda özkütlesi (d1) olsun. P.M A = d1.R.T 1.4 = d1. 22, 4 ⋅ 273 273 4 gram d1 = bulunur. 22, 4 litre

Verilen koflullardaki özkütlesi (d2) olsun. P.M A = d 2 ⋅ R ⋅ T                  (T = 273 + 273 = 546 K) 0, 5 ⋅ 4 = d 2 d2 = 22, 4 ⋅ 546 273

1 gram litre bulunur. 22, 4

‹stenilen oran: d1 4 / 22, 4 = = 4 tür. d 2 1/ 22, 4 Yan›t A

147

K‹MYA

MADDEN‹N HALLER‹
GAZ KARIfiIMLARI

10. SINIF

a. K›smi Bas›nç Bir gaz kar›fl›m›nda bulunan, herbir gaz›n tek bafl›na yapt›¤› bas›nçt›r. Kavram› afla¤›daki örnek üzerinde aç›klayal›m.
PHe = P ise + P ile n do¤ru orant›l› PCO = 3P olur. oldu¤undan
123

0,1mol He(g) 0,3mol CO(g)

PToplam = 800 mmHg = PToplam = 4P

fiekildeki sistemde bulunan gazlar için; PV = n.R T (Hacim ve s›cakl›klar› ayn›d›r.) Buna göre, P ile n do¤ru orant›l›d›r. 4P = 800 mmHg ise P = 200 mmHg olur. PHe = 200 mmHg (Helyumun k›smi bas›nc›) + PCO = 600 mmHg (CO nun k›smi bas›nc›) PToplam = 800 mmHg Gazlar›n k›smi bas›nçlar› mol say›lar› ile do¤ru orant›l›d›r. PX n X = (K›smi bas›nç formülü) PT n T PX = X in k›smi bas›nc› nX = X in mol say›s› PT = Toplam bas›nç nT = Toplam mol say›s› Gazlar›n k›smi bas›nçlar› toplam›, kaptaki toplam gaz bas›nc›na eflittir. Ayn› hacim ve s›cakl›kta bir miktar gaz›n bas›nc›, tek bafl›na ya da kar›fl›m halinde bulunmas› ile de¤iflmez.

Örnek
Ayn› kapta bulunan eflit kütlelerdeki O2, CH4 ve He gazlar›n›n toplam bas›nc› 220 mmHg dir. Gazlar›n k›smi bas›nçlar› (mmHg) afla¤›dakilerden hangisinde do¤ru verilmifltir? (O: 16, C: 12, H: 1, He: 4) O2 A) B) C) D) E) 60 30 20 160 40 CH4 60 60 40 40 80 He 100 130 160 20 100

148

10. SINIF
ŒÇ ö z ü m Eflit kütleler, m gram olarak al›n›rsa, m = n ⇒ PO 2 = Polursa, 32 m n CH 4 = = 2n ⇒ PCH 4 = 2P 16 m nHe = = 8n ⇒ PHe = 8P 4 nO 2 = PT = 11P = 220 mmHg P = 20 mmHg Gazlar›n k›smi bas›nçlar›: PO = 20 mmHg
2

Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2008 K‹MYA MADDEN‹N HALLER‹ For Evaluation Only. arayi aç

PCH4= 40 mmHg PHe = 160 mmHg olur. Yan›t C b. Farkl› Kaplardaki Gazlar›n Kar›flt›r›lmas› (S›cakl›k sabit) Afla¤›da verilen örnekteki mant›k izlenerek gazlar›n bas›nç de¤iflimleri bulunur.

Örnek
800 mmHg He(g) 2 litre t°C 1. kap M 200 mmHg CO(g) 3 litre t°C 2. kap

fiekildeki kaplar aras›ndaki musluk aç›l›p, ayn› s›cakl›kta kaplarda denge kurulursa; I. Kaplar tek bir kap haline gelir ve bas›nç her yerinde eflit hale gelir. Gazlar homojen kar›fl›rlar. II. Her bir gaz›n k›smi bas›nc› ne olur? Her bir gaz için mol ve s›cakl›k sabit kald›¤›ndan bas›nçlar›, hacim ile ters orant›l› olarak de¤iflir. P1.V1 = P2.V2 (P2 = K›smi bas›nç) He için: 800. 2 = P2 .5 PHe = 320 mmHg CO için: 200.3 = P2 . 5 PCO = 120 mmHg PKar›fl›m = PToplam = PHe + PCO PKar›fl›m = 440 mmHg olur. III. E¤er sadece kar›fl›m›n bas›nc› (son bas›nç) istenirse,
P1.V1+P2.V2+........ = PKar. VKar denklemi kullan›l›r.

Örne¤imize bu denklemi uygularsak. 800.2 + 200.3 = PKar.5 PKar›fl›m = 440 mmHg olur.

149

K‹MYA
Örnek
Boflluk

MADDEN‹N HALLER‹

10. SINIF

X gaz› V

M

Y gaz› V h = 25cm

h = 80cm Hg I

II

Hg

Atmosfer bas›nc›n›n 75 cmHg oldu¤u bir ortamda eflit hacimli kaplar aras›ndaki M muslu¤u aç›l›r ve denge kurulursa I. ve II. manometredeki civa seviyeleri kaçar cm olur? I. manometre 15 cm 65 cm 65 cm 52,5 cm 75 cm II. manometre 10 cm 10 cm 25 cm 22,5 cm 75 cm

A) B) C) D) E)

ŒÇ ö z ü m P1.V1 + P2.V2 = PKar. VKar 80.V + 50.V = Pkar. 2V Pkar = 65 cmHg olur. I.manometre kapal› oldu¤undan, Pgaz = h = 65 cmHg olur. II. manometre aç›k uçlu oldu¤undan, Phava = Pgaz + h 75 = 65 + h h = 75 – 65 = 10 cmHg olur. Yan›t B

Örnek
P0=1atm

X(g) 2V,T

Y(g) V,T

h=14cm

fiekildeki kaplar aras›nda musluk aç›l›p kaplarda denge kuruluyor. Son durumda manometrenin kollar›ndaki c›va düzeyleri eflit oldu¤una göre, I. Musluk aç›lmadan önce X in bas›nc› 69 cmHg dir. II. Kar›fl›mda Y nin k›smi bas›nc› 30 cmHg dir. n 23 tir. III. X ve Y gazlar›n›n mol say›lar› oran› X = n Y 15 yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur? A) Yan›z I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

150

10. SINIF

Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2008 K‹MYA MADDEN‹N HALLER‹ For Evaluation Only.

ŒÇ ö z ü m I. Son durumda c›va düzeyleri eflit oldu¤una göre; Son bas›nç veya kar›fl›m›n bas›nc› 76 cmHg e eflittir. P1.V1 + P2.V2 = Pson . Vson ba¤›nt›s›ndan yararlanarak X in musluk aç›lmadan önceki bas›nc› (P1) bulunur. Bafllang›çta Y nin bas›nc› = P2 = 76 + 14 = 90 cmHg Kar›fl›m›n bas›nc› = Pson = 76 cmHg P1 . 2V + 90.V = 76 . 3V P1 = 69 cmHg (X in bafllang›ç bas›nc›) II. X in k›smi bas›nc›: = P2 .V2 P1.V1 Musluk aç›lmadan Kar›fl›mda önce 69 . 2V = PX . 3V ⇒ PX = 46 cmHg Y nin k›smi bas›nc›: P1.V1 = P2.V2 90 . V = P2 . 3V ⇒ PY = 30 cmHg III. K›smi bas›nçlar gazlar›n mol say›lar› ile orant›l› oldu¤undan PX n X n 46 23 = ⇒ X = =  tir. PY n Y n Y 30 15

Yan›t E

Sürtünmesiz Pistonlu Kaplar 1. Durum
P0 Dengeyi sa¤layan faktör: PX = P0 + Piston a¤›rl›¤›(G) Piston a¤›rl›¤› ihmal edilirse PX = P0 olur.
X(g)

Sürtünmesiz piston (dengede)

fiekil 1

küçült
PHe = P0 olur

V litre
Sürtünmesiz piston He(g) n mol

P0
Denge fiekil 2

a. fiekil – 2 deki kaba ayn› s›cakl›kta n mol He gaz› eklenirse: Dengedeki piston gaz eklendikçe hareket ederek, mol 2n oldu¤unda, gaz hacmi de 2 kat›na ç›kar ve 2V olur. Tekrar piston dengede kal›r. PHe = Po olur. Gaz eklendi¤inde gaz bas›nc› de¤iflmez, gaz hacmi de¤iflir. Gaz yo¤unlu¤u de¤iflmez. Çünkü; gaz›n kütlesi ve hacmi 2 kat›na ç›km›flt›r. d= m 2m = V 2V

151

2n gram 4 d1 = d2 = 4n gram V litre 12n V litre d2 = (4n + 32n) gram 3V = 36n 3V Gaz yo¤unlu¤u 3 kat›na ç›km›flt›r. PHe = Po olur. Pgaz = PHe + PCH = Po olur. fiekil – 2 deki kaba ayn› s›cakl›kta. Gaz›n kütlesi de¤iflmeden. gaz›n mol yada s›cakl›¤›n›n de¤ifltirilmesi ile toplam bas›nç de¤iflmez. n → 3n olunca V → 3V olur. 2n mol CH4 gaz› eklenirse. n gram Eklenen gaz kütlesi: mCH = 16 . hacmi de¤ifltirir. 152 . hacim de¤iflir. mHe = 4 . d1 = 4n gram V litre d2 = 4n gram 2n gram = 2V litre V litre Sonuç: fiekildeki gibi (1 ve 2) sürtünmesiz pistonlu kaplarda. fiekil 2 deki kab›n mutlak s›cakl›¤› 2 kat›na ç›kar›l›rsa: Piston hareket ederek 2V hacme ilerler ve dengede kal›r. CH4: 16) Bafllang›çta. 4 Toplam bas›nç de¤iflmemifltir. 2n ⇒ olur. molekül a¤›rl›¤› kaptakinden daha büyük gaz eklenirse gaz yo¤unlu¤u artar. c. hacmi artt›¤›ndan gaz›n yo¤unlu¤u azal›r.K‹MYA MADDEN‹N HALLER‹ 10. PHe zamanla azal›rken. SINIF b. Fakat. daha az olan gaz eklenirse gaz yo¤unlu¤u azal›r. Sürtünmesiz pistonlu kaplara ayn› s›cakl›kta. S›cakl›k art›fl› gaz bas›nc›n› de¤ifltirmez. PCH artar. Piston durur. 3 3 PHe (n mol) Zaman Gaz yo¤unlu¤u (He: 4. Olay› grafikle gösterirsek 4 Po = P al›n›rsa 3n → P ve n ⇒ Bas›nç P 2P/3 P/3 0 PToplam PCH (2n mol) 4 P 2P .

SINIF Örnek 2 Po 72cmHg 1 Boflluk CH4(g) M He(g) 2V V a ‹deal piston Hg Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. He nin bas›nc› bafllang›çta 48 cm Hg iken.V2 = Pson . piston 1 yönünde hareket eder.T2 He için P2 . PToplam = PCH + PHe = 72 cmHg dir. CH4 için P1 . CH4 ün bas›nc› 72 cmHg den düflük olur. V1 = n1. 153 . son bas›nç yine 72 cmHg olur. CH4 ün k›smi bas›nc› 54 cmHg olur. C›va seviyesi a kolunda 24 cm düfler. D) Sistem sürtünmesiz pistonla kapat›lm›fl oldu¤undan. A) Kar›fl›m›n son hacmi: P1. 4n 4 PT = PHe + PCH 72 = PHe + 54 PHe = 18 cmHg olur. Vson 192V 8 Vson = = V olur.2005-2008 K‹MYA MADDEN‹N HALLER‹ For Evaluation Only. Toplam → 4n mol CH4 → 3n mol x= B) PHe = ? 72 cmHg x 3n. 4 C) Bafllang›çta sadece CH4 ün bas›nc› 72 cmHg iken son durumda toplam bas›nç 72 cmHg oldu¤undan. V = 72 .R. 4 Buradan mol say›lar› oran› bulunabilir.72 = 54 cmHg olur.R. Vson 72 . â V oldu¤undan durur ve dengede kal›r. 2V + 48 . 72 3 â V < 3V oldu¤undan. Helyumun. k›smi bas›nc› azal›r. ŒÇ ö z ü m Bafllang›çtaki gaz bas›nçlar› PCH = 72 cmHg ve PHe = 48 cmHg dir.10. Kar›fl›m›n bas›nc› 72 cmHg dir.V1 + P2. denge kuruldu¤unda afla¤›dakilerden hangisi yanl›fl olur? A) B) C) D) E) Piston 1 yönünde hareket eder. son durumda 18 cmHg oldu¤undan azalm›flt›r. 48cm=h S›cakl›klar› eflit ve hacimleri 2V ve V olan yukar›daki kaplar aras›nda M muslu¤u aç›l›p.T1 n2. V2 kapat Buna göre gazlar›n toplam mol say›s› = 4n dir.

II. V P Engeller 2V fiekildeki sürtünmesiz pistonlu sistemin 2V noktas›nda engeller bulunmaktad›r. 1 den 2 ye ç›kt›¤›nda piston 2V noktas›na kadar sürtünmesiz hareket eder ve durur. Toplam bas›nç 2P P I Zaman 2P P/2 II Zaman PH2 PCH 4 2P P/2 0 III Zaman yukar›daki grafiklerden hangileri do¤rudur? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) Yaln›z III D) I ve II E) I.2 = P olur. Yan›t E Örnek ‹deal piston 1 mol H2(g) T(K). Sonra s›cakl›k 2 kat›na ç›kt›¤› için bas›nç.K‹MYA MADDEN‹N HALLER‹ 10. 72 – 48 = 24 cm de¤iflir. a kolunda düfltü¤ü kadar di¤er kolda da yükselece¤inden 24 : 2 = 12 cm a kolunda c›va seviyesi düfler. II ve III ŒÇ ö z ü m I. H2 gaz›n›n mol say›s› sabitken hacim 2 kat›na ç›kt›¤› için. Kaba önce ayn› s›cakl›kta 1 mol He gaz› ekleniyor. mutlak s›cakl›kla do¤ru orant›l› de¤iflti¤inden. Sabit s›cakl›kta gaz eklendi¤inde toplam bas›nç de¤iflmez. 2 154 . Buna göre. bas›nç. P olur. SINIF E) Kapal› uçlu manometrenin son yüksekli¤i n = 72 cm olur. H2 gaz›n›n k›smi bas›nc›: Önce. Mol say›s›. piston 2V de kal›rken toplam bas›nç 2P olur. Piston bafllang›çta V noktas›nda dengededir. sonra s›cakl›k 2T(K) e ç›kar›l›yor. P . bas›nc› yar›ya iner ve P/2 olur. Sonra s›cakl›k 2T Kelvine ç›kt›¤›nda.

Bu durumda. Eklenen gaz = 12n – 2n = 10n moldür. Sonra. Tekrar piston dengeye geldi¤inde yine PX = PY olur. He nin mol say›s› 1 oldu¤unda.10. S›cakl›klar› eflit olan kaplarda pistonun dengede kalma flart›: PX = PY olmal›d›r.V = n. V1 n1 = V2 n 2 Örnek Yukar›daki flekilde verilen kab›n (2. Son durumda yine gaz hacmi mol say›s› ile do¤ru orant›l› olur. Y gaz›n›n molü de¤iflmez. Fakat bafllang›çtaki bas›nçtan farkl›d›r. Gaz eklendikçe ortamdaki bas›nc› artar. hacimleri ile do¤ru orant›l›d›r. 2 Yan›t E 2. Durum ‹deal piston 2V 2n mol X(g) t°C 3V 3n mol Y(g) t°C Denge:PX = PY dir. P. durum için verilen). X gaz›n›n hacmi 2V + 2V = 4V olur. T 123 ↓ eflit eflit O halde gazlar›n mol say›lar›. P ve T eflit oldu¤undan. P ⋅ 2 = P olur. V1 n1 2V 2n dir. Yan›t E 155 . ⇒ = = V2 n 2 3V 3n Sabit s›cakl›kta X ya da Y gazlar› bulunan kaba gaz eklenirse pistonun yeri ve gaz›n bas›nc› de¤iflir. kapta toplam 2 mol gaz bulunur. 2 mol gaz 1 mol gaz P bas›nç yaparsa x = P/2 bas›nç yapar. SINIF MADDEN‹N HALLER‹ K‹MYA III. R. He gaz›n›n k›smi bas›nc›: Bafllang›çta He gaz› olmad›¤›ndan bas›nc› s›f›rd›r. s›cakl›k 2 kat›na ç›kar›ld›¤›nda He gaz›n›n bas›nc› da 2 kat›na ç›kar. X gaz› bulunan bölmesine ayn› s›cakl›kta kaç mol X gaz› eklenirse Y gaz›n›n hacmi V olur? A) 2n B) 3n C) 5n D) 8n E) 10n ŒÇ ö z ü m Y gaz›n›n hacminin son durumda V olabilmesi için pistonun 2V sa¤a kaymas› gerekir. V1 n1 4V n x = ⇒ = V2 n 2 V 3n nX = 12n mol olmal›d›r.

toplama kab›nda birikmektedir.41 = n. suyu iterek tüpe dolar. flekildeki tüpte ›s›t›l›yor. 90 156 .300 n= 1 mol 60 3 mol O2 1 60 2 mol KCl x x= 1 mol KClO 3 tepkimeye girmifltir. 0. Örnek KClO3 kat›s›. hacme ba¤l› de¤ildir. Belirli bir s›cakl›kta. içi su ile dolu ters çevrilmifl tüpe gönderilir. 2KClO3(k)→2KCl(k) + 3O2(g) denklemine göre oluflan O2 gaz›. Oluflan gaz. Oluflan O2 gaz›n›n hacmi 410 mL dir. kapta hem suyun buhar bas›nc› hem de X gaz›n›n bas›nc› görülür. KCIO3(k) Su Toplama kab› O2(g) 27°C de toplama kab›nda yap›lan bas›nç 787 mmHg oldu¤una göre. tepkimeye giren KClO3 kat›s› kaç moldür? (27°C de suyun buhar bas›nc› 27 mmHg) 1 3 1 6 1 9 1 12 1 90 A) B) C) D) E) ŒÇ ö z ü m PT = 787 mmHg = PO2 + Pbuhar 787 = PO + 27 2 PO = 760 mmHg = 1 atm 2 P. S›v›lar her s›cakl›kta buharlaflabildi¤inden.R .0. her s›v›n›n belirli bir buhar bas›nc› vard›r.T 1. S›v›lar›n buhar bas›nc›. SINIF Su Baz› tepkimelerde oluflan gaz.V = n .K‹MYA Gazlar›n Su Üstünde Toplanmas› X (g) Tepkimede oluflan gaz (X) MADDEN‹N HALLER‹ 10.082 . PToplam = PX + Pbuhar olur. Bu sistemden yararlan›larak tüpte toplanan gaz ile ilgili hesaplamalar yap›labilir.

P1. V 1 P2 . 2NH3(g)→ N2(g) + 3H2(g) tepkimesi gerçeklefliyor ve kaptaki gaz bas›nc› 2. Ayr›flan: 2x = n mol ⇒x= n 2 n molü ayr›fl›rsa x molü ayr›fl›r 2n mol NH3 ün 100 mol NH3 ün x= 100.T1 → Tepkime bafllang›c› P2.n ⇒ x = %50 olur. (2n–2x) + x + 3x = 3n 2x = n olur. mol say›s› ve s›cakl›k de¤iflebilir. 2n Yan›t C 157 . tepkime bafllang›c› ve tepkimenin son durumu için oranlan›rsa genel olarak istenilen bas›nç hesaplanabilir.T2 → Tepkime sonu Örnek Kapal› sabit hacimli kapta bulunan NH3 gaz›n›n bas›nc› 0. V2 n 2. R . T2 0.4 atm oluyor. SINIF MADDEN‹N HALLER‹ K‹MYA K‹MYASAL TEPK‹MELERDE GAZ BASINCI ve DE⁄‹fi‹M‹ Kimyasal tepkimelerde. NH3 gaz›n›n molce % kaç› ayr›flm›flt›r? A) 20 B) 40 C) 50 D) 60 E) 80 ŒÇ ö z ü m P1 .8 atm dir. R . ‹deal gaz denklemi. Buna göre. Kab›n mutlak s›cakl›¤› 2 kat›na ç›kar›ld›¤›nda. R .4 = 2n . 2T n2 = 3n mol Bafllang›ç : Tepkime : Sonuç : 2NH3(g) → N2(g) + 3H2(g) 2n – – x 3x –2x (2n – 2x) x 3x Son durumda. T1 n2 .10.8 2. R .V 1 = n 1. V 2 = n1 . T n2 .

Sonra kar›fl›m bir k›v›lc›mla yak›l›yor. T gazlar›n bas›nçlar› ile molleri do¤ru orant›l›d›r. ve II. t °C Po = 76 cmHg 4 cm = h2 Hg II. Yan›t D Örnek Yukar›daki sistemde. P . Tepkime tam verimle h1=75 cm gerçeklefltirilerek.manometre II. önce sabit s›cakl›kta M1 ve M2 musluklar› aç›larak gazlar›n kar›flmas› sa¤lan›yor. t°C Hg I. 5V ⇒ PSO = 36 cm Hg 2 O2 için: 80 . SINIF Örnek fiekildeki kaplar aras›ndaki musluk s›cakl›k de¤iflimi olmadan aç›l›p.T V. V = n . bafllang›ç s›cakl›¤›na dönülmektedir.Manometre O2(g) 2V. 5V ⇒ PO = 36 cm Hg olur.3V = P2. 2V = P2 . manometre kollar›ndaki c›va seviyeleri fark› kaçar cm olur? I.manometre Son durumda I. V2 den hesaplan›r.K‹MYA MADDEN‹N HALLER‹ 10. h2 = 76 – 54 = 22 cm olur. 2 2SO2(g) + O2(g) → Bafllang›ç : 36 cmHg 36cmHg Tepkime : –36 cmHg –18cmHg Sonuç : 0 18 cmHg 2SO3(g) – 36cmHg 36cmHg PToplam = 18 + 36 = 54 cmHg olur. Tepkime sonunda h2 yüksekli¤i kaç cm olur? A) 8 B) 12 C) 16 Boflluk SO2 gaz› 60 cm = h1 3V. manometre 36 46 26 16 40 158 . Musluk aç›ld›¤›nda hacim de¤iflti¤inden tepkime olmadan önce herbir gaz›n bas›nc›: P1. 2SO2(g) + O2(g) → 2SO3(g) tepkimesi tam verimle gerçeklefltiriliyor. Boflluk M 1 M2 O2(g) CO(g) V.Manometre D) 22 E) 30 ŒÇ Ö Z Ü M Ayn› hacim ve s›cakl›kta. Mol yerine do¤rudan bas›nç kullan›larak soru çözülebilir. SO2 için: 60.T P0=1atm h2= 14cm I. R .T Hg Bofl Hg V. manometre A) 40 B) 30 C) 50 D) 60 E) 36 II. V1 = P2 .

159 . mol yerine bas›nçlar kullan›larak soru çözülür. bas›nç. manometre: Pgaz = h ⇒ h1 = 40 cm II. SINIF ŒÇ ö z ü m MADDEN‹N HALLER‹ K‹MYA Önce musluklar aç›ld›¤›nda. 3 Gaz kar›fl›m›nda hacim ve s›cakl›k ayn› oldu¤una göre. PO 2 = 2CO(g) + O2(g) → 2CO2(g) Bafllang›ç : 30 25 0 Tepkime : –30 –15 +30 Son durum : 0 Biten 10 Artan 30 Oluflan Kaptaki toplam bas›nç: PToplam = PO + PCO 2 2 = 10 + 30 = 40 cmHg olur. 10 Ps = 24 = 2. herbir gaz›n hacmi 3 kat›na ç›kar. mol say›s› ile do¤ru orant›l› oldu¤undan.4 atm 10 Gazlar›n kar›flt›r›lmas›nda kullan›lan kaplardan biri pistonlu ise musluklar›n sabit s›cakl›kta aç›lmas› sonucunda genellikle son bas›nç d›fl bas›nca eflit olur. 4 + 2 . Yan›t A Örnek T M 4 atm Ar(g) T Bofl E 2 atm Kr(g) T 4L 4L 2L Yukar›daki sistemde sabit s›cakl›kta musluklar aç›ld›¤›nda toplam bas›nç kaç atm olur? ŒÇ ö z ü m Sabit s›cakl›kta musluklar aç›ld›¤›nda P1V1 + P2V2 + P3V3 = PsVs 4 . 75 = 25 cmHg 3 90 PO 2 = = 30 cmHg olur.2 = Ps . gaz bas›nçlar› üçte birine düfler.10. manometre: Pgaz = 76 – 40 = h2 = 36 cm olur. I. 4 + 0. Hacim bas›nçla ters orant›l› de¤iflti¤inden.

Son bas›nc› bulal›m: P1V1 + P2V2 = PsVs 0. P1V1 + P2V2 = PsVs 0. Bu durumda sistemin son hacmi 2L dir.2 = 0. Örnek Yandaki sistemde musluk sabit s›cakl›kta aç›ld›¤›nda son bas›nç ve sistemin son hacmi kaç olur? 0. 2 + 2 .1 x 2 + 1 x 1 = Ps . Bu durumda piston C noktas›nda durur.6 atm. 2 = 1. 2 ⇒ V2 = 1.K‹MYA Örnek MADDEN‹N HALLER‹ 10. Bu durumda e¤er toplam hacim sabit hacimli kab›n hacmi olan 2L den küçük ç›karsa pistonun sola yap›flt›¤› ve son bas›nc›n 1 atm den küçük oldu¤unu anlar›z. 2 ⇒ P2 = 1.1 x 2 + 1 x 1 = Ps . SINIF ‹deal piston 2 atm He(g) H2 P0 = 1 atm 2L A B C D Yukar›daki sistemde sabit s›cakl›kta musluk aç›ld›¤›nda piston hangi noktada durur? (Bölümler eflit aral›kl› ve her bölme 1L hacmindedir.2L Piston sola yap›flm›flt›r.6 atm 2 Ps = 0. Vs Vs = 5L Ps = 1atm Sabit hacimli kab›n hacmi 2L oldu¤una göre pistonlu kab›n hacmi 3 litredir.1 atm He(g) N2 ‹deal piston P0 = 1 atm 2L 1L A B C ŒÇ ö z ü m Pistonlu kap bulundu¤u için öncelikle son bas›nc›n 1 atm oldu¤unu kabul edelim. Vs = 2L 160 .) ŒÇ ö z ü m P1V1 + P2V2 = PsVs 2 .

Bu tip sorularda dikkat edilmesi gereken nokta gaz›n bas›nç hacim çarp›m› (P x V) de¤erinin mol say›s› ile orant›l› oldu¤udur.10. Buna göre son durumda 1. belirtilen gazlar ilave edildi¤inde toplam mol say›s› ile hacim aras›ndaki oran. Örnek P0 = 76 cmHg Boflluk T 40 cm CO(g) 1 Hg V T O2(g) V 24 cm Hg 2 Yukar›daki sistemde musluk aç›l›p CO(g) + P O2(g) → CO2(g) tepkimesi tam verimle gerçeklefliyor ve tekrar bafllang›ç s›cakl›¤›na geri dönülüyor. 6 + 4 + 2 + 3 = 15 mol gaz 3 ‹deal piston 2 mol Ne(g) 6 mol Ne(g) 4 mol He(g) 3 mol He(g) A B C D 15 mol gaz 7 mol He x= 7 V 3 5V hacim x He gaz›n›n hacmi 2V den büyük 3V den küçük olacakt›r. herhangi bir gaz›n mol say›s› ile oran›na eflit olacakt›r. Vs = ns formülü kullan›larak bulunabilir. 2 mol Ne(g) Ne(g) ‹deal piston 4 mol He(g) 3 mol He(g) A B C D ŒÇ ö z ü m Bu tip sistemlerde kab›n içerisindeki gazlar›n s›cakl›k ve bas›nçlar› ayn› oldu¤u için mol say›s› ile hacim do¤ru orant›l›d›r. SINIF MADDEN‹N HALLER‹ K‹MYA Örnek Yandaki sistemde sabit s›cakl›kta belirtilen gazlar ilave edildi¤inde pistonun yeri neresi olur? (Bölmeler eflit aral›kl›d›r). Sisteme. manometredeki c›va seviyesi fark› kaç cm olur? 161 . Gazlar›n kar›flt›r›lmas› s›ras›nda e¤er gazlar reaksiyona giriyorsa son gaz bas›nc› basitçe Ps . Bu durumda piston B – C aras›nda durur.

K‹MYA MADDEN‹N HALLER‹ 10. Gaz S›v› Bu durum gaz tanecikleri aras›ndaki etkileflimlerin s›v›n›nkilere göre az olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. fiartlar› seçerken moleküller aras› etkileflimlerin önemli oldu¤u koflullar de¤erlendirilir. SIVILARIN ÖZELL‹KLER‹ Gazlar incelenirken. Gaz ise kap hangi hacimde ise o hacme sahip olacakt›r. PCO = 40 cmHg nCO = 40 . 162 . kas›tl› olarak moleküller aras› etkileflimlerin ihmal edilebilir seviyede oldu¤u koflullar› seçeriz. S›v› molekülleri aras›ndaki etkileflim s›v›ya belirli bir hacme sahip olma özelli¤i katacakt›r. Gaz ve s›v› molekülleri ak›flkand›r. V PO = 76 + 24 = 100 cmHg 2 nO = 100 V 2 CO(g) + 1 O2(g) → CO 2(g) 2 40V 100V – 40V – 20V 80V + 40V 40V ns = 80V + 40V ns = 120V Ps . s›cakl›¤a ba¤l› olarak bir süre sonra tüm odaya yay›lacakt›r. 2V = 120 V Ps = 60 V Kapal› uçlu monometredeki c›va seviyesi fark› 60 cm dir. Gazlar ve s›v›lar› karfl›laflt›rmam›z gerekirse gazlar bulunduklar› kab›n tamam›na yay›l›rken s›v›lar kab›n fleklini al›r. SINIF ŒÇ ö z ü m Gazlar›n s›cakl›klar› ayn› oldu¤u için mol say›lar› P x V de¤erleri ile oranlanabilir. Örne¤in kuru buz olarak bilinen kat› CO2 suya at›ld›¤›nda beyaz bir gaz a盤a ç›kacakt›r. Fakat su s›v› oldu¤u için CO2 gaz› gibi odan›n tamam›na yay›lmayacakt›r. Bu yaklafl›m gazlar›n ideal gaz denklemiyle tan›mlanmas›na yard›mc› olur. Kat› karbondioksit bulunan su dolu kap e¤imli bir zeminde tutulursa ç›kan gaz öncelikle zeminden afla¤›ya do¤ru akacakt›r. E¤imli zemine su döktü¤ümüzde ise suyun da akt›¤›n› fark ederiz. Maddenin s›v› halinde ise bu durum tam tersine de¤erlendirilir ve moleküller aras› etkileflimleri önemi ortaya ç›kar. Vs = ns P2 .

KOLONYA Gazlar›n yüksek bas›nç. 163 . Daha sonra odan›n di¤er köflesine gidelim. düflük s›cakl›kta idealden sapt›¤›n› biliyoruz. SINIF MADDEN‹N HALLER‹ K‹MYA fiimdi bir kolonya fliflesi alal›m ve odan›n bir köflesine koyup kapa¤›n› açal›m. Yüzey Gerilimi Yukar›da su üzerine yavaflça b›rak›lan i¤nenin su üzerinde bu flekilde durmas› flafl›rt›c› bir görüntüdür. Baz› böcek türlerinin su üzerinde rahatça hareket etti¤ini ve suya batmad›¤›n› farketmiflsinizdir. ‹¤nenin yap›ld›¤› metalin yo¤unlu¤u sudan oldukça yüksek olmas›na ra¤men su üzerinde kalmas›n› sa¤layan ve batmas›na karfl› koyan. Bu iki durumu inceledi¤imizde su molekülleri aras›ndaki etkileflimin sebep oldu¤u bir durumdan bahsetmemiz gerekir. Bu etkileflimler sonucunda yüzey gerilimi. Bu durumda moleküller aras› etkileflimler artar. Bir süre sonra kolonya kokusunu hissedeceksinizdir. viskozite gibi özelikler ortaya ç›kar.10. Bas›nç ve s›cakl›k üzerindeki de¤ifliklikler gazlar›n s›v›laflt›r›lmas›na bile imkân sa¤lamaktad›r. Bu durum gazlar›n yay›ld›¤›n› gösterir. su molekülleri aras›ndaki bir kuvvetten bahsedebiliriz.

bir s›v›da moleküller aras› etkileflimleri göstermektedir. Komflu moleküllerin artmas› içteki molekülleri yüzeydeki moleküllerden daha az enerjili bir düzeyde tutacakt›r. SINIF fiekil. bir s›v›n›n yüzey alan›n› art›rmas› için gereken enerji olarak tan›mlanabilir. Bu nedenle de s›v›lar yüzey alanlar›n› minimuma düflürme e¤ilimindedirler. Bu sebeple moleküllerin ço¤u s›v›n›n iç k›s›mlar›na do¤ru hareket etmeye çal›flacakt›r. Bir s›v› damlas› bir yüzey boyunca akarken bir film halinde yay›l›rsa s›v›n›n yüzeyi ›statt›¤›n› söyleriz. alan Bir s›v›n›n yüzey alan›n› geniflletmek için s›v›n›n içinden yüzeyine do¤ru molekül hareketinin olmas› gerekir. Küre di¤er geometrik flekillere nazaran daha küçük hacim orant›s›na sahiptir. fiekilde görüldü¤ü gibi s›v› içerisindeki ve yüzeydeki tanecikler aras›nda bir etkileflim söz konusudur. Toplu i¤nenin s›v› üzerine b›rak›lmas›nda toplu i¤ne s›v› yüzeyine bir a¤›rl›k kuvveti yapar. Bunun sebebi s›v›n›n yüzey gerilimidir. Yüzey gerilimi. Bu kuvvetin yapt›¤› ifl s›v› yüzeyinin i¤ne üstüne genifllemesi için gereken enerjiden daha fazla olmad›¤› müddetçe i¤ne s›v› yüzeyinde kal›r. Ya¤mur ya¤arken suyun küresel damlac›klar halinde düfltü¤ünü görürüz. Böylelikle olabildi¤ince az molekül yüzeyde kal›r. Bunu sa¤lamak için örne¤in s›v› yüzeyine bir a¤›rl›k etkisi olmal›d›r. ‹çteki moleküllere göre kendilerini çekecek daha fazla komflu moleküle sahiptirler. ‹çteki moleküller ise her yöndeki komflu moleküller taraf›ndan çekilir.K‹MYA MADDEN‹N HALLER‹ 10. Yüzeydeki moleküller yaln›zca yüzeydeki di¤er moleküller ve yüzeyin alt›ndaki moleküller taraf›ndan çekilir. 164 .

Kohezyon kuvvetlerinin adhezyon kuvvetlerinden büyük olmas› damlan›n biçimini korumas›n›. Kohezyon kuvvetleri benzer moleküller aras›. Çay barda¤›n›n taba¤a yap›flmas›nda adhezyon kuvvetler etkilidir. Bu durum suyun temizlikte kullan›lmas›n› sa¤lar. Su C›va Su. adhezyon kuvvetleri ise farkl› moleküller aras›ndaki kuvvetlerdir.10. cam› ›slatmaz. cam› ›slat›r. Adhezyon > Kohezyon C›va. Kohezyon > Adhezyon 165 . Yüzey s›n›r› d›fl bükeydir. adhezyon kuvvetlerinin kohezyon kuvvetlerinden büyük olmas› ise damlan›n da¤›lmas› için yap›lan iflin s›v›n›n ›slatmas› için gereken enerjiyi karfl›lamas›n› sa¤lar. Musluktan damlayan suyun kürecik halinde uzamas› ve damlan›n küresel olmas› kohezyon kuvvetleriyle ilgilidir. Suyun cam ve baz› dokumalar› ›slatmas›n›n sebebi budur. SINIF MADDEN‹N HALLER‹ K‹MYA Bir s›v›n›n yüzeyi ›slatmas› ya da küresel damlac›klar halinde yüzey üzerinde kalmas› “adhezyon” ve “kohezyon” kuvvetlerine ba¤l›d›r. Yüzey s›n›r› iç bükeydir.

Bu durumda d›fl bas›nç. SINIF Bir yüzeyin ›slanmas› Su temiz bir cam yüzey de bir film halinde yay›l›r. bu bas›nç fark›n› ortadan kald›rmak için s›v› sütununu kapilere do¤ru iter. Moleküller aras› kuvvetlerle k›smen ilgilidir. Viskozite Bir s›v›n›n akmaya karfl› gösterdi¤i direnç olarak tan›mlanabilir. ya¤ ve su molekülleri aras›ndaki adhezyon kuvvetyeri damlan›n yay›lmas› için yeterli olmaz. Kan üzerine kapiler (k›lcal boru) tutuldu¤unda kan kendili¤inden kapiler içinde yükselir. E¤er yüzey ya¤lan›rsa.K‹MYA MADDEN‹N HALLER‹ 10. Bir s›v› akarken. Benzer etkiler süngerin suyu çekmesinde. s›v›n›n bir bölümü di¤er bölümlere göre daha hareketlidir. Etil alkol ve su gibi viskozitesi düflük s›v›larda bu etki zay›ft›r. ak›fl h›z›n› azaltan bir iç sürtünme meydana getirir. Yüzey s›n›r›n›n alt›ndaki bas›nç çok az düfler. S›v› ile kapiler (k›lcal boru) aras›ndaki büyük adhezyon kuvvetleri sebebiyle s›v› kapilerin iç çeperlerinde ince bir film halinde yay›l›r. Moleküllerin kinetik enerjisi artt›kça moleküller aras› çekim kuvvetlerinin azalmas› sebebiyle viskozite düfler. 166 . T›bbi laboratuvarlarda kan al›rken kullan›lan yöntemlerden birisi de kapiler yöntemidir. K›lcall›k Etkisi (Kapilarite) S›v›lar›n yüzey gerilimleri sonucunda ince k›lcal tüplerde gözlenen yükselme veya alçalma olay›d›r. Damlalar yüzeyde kendi fleklini muhafaza eder. K›lcal tüpün çap› azald›kça s›v› daha fazla yükselir. a¤açlardaki odun borular›n›n suyu yüksek dallardaki yapraklara kadar ulaflt›rmas›nda görülür. Moleküller aras› kuvvetlerin art›fl› viskoziteyi de art›racakt›r. Bir s›v› içerisindeki kohezyon kuvvetleri. K›saca s›cakl›k art›fl› viskoziteyi düflürür.

Bulunduklar› kab›n fleklini al›rlar. Kat›. elektronlar ve çekirdek vard›r. Bu sebeple düzensizlik artacakt›r. y›ld›zlar. Bunun için kat›larda belirli bir düzen vard›r. gaz ve plazma. Bal. SINIF Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. tanecikler aras› çekim kuvvetleri oldukça hakim iken gazlarda özellikle yüksek s›cakl›k ya da düflük bas›nç alt›nda tanecikler aras› çekim kuvveti önemsenmeyecek kadar küçüktür. Maddenin plazma hâline günefl. motor ya¤›. nebula ve spektroskop içerisinde çizgiler halinde görülen ›fl›¤› örnek olarak verebiliriz. S›v› fazda tanecikler aras› çekim kuvveti önemlidir. aralar›ndaki ba¤lar çok güçlüdür. S›v›lar ise düzen yönünden kat›lar ve gazlar aras›nda yer al›rlar. Kat›. Kat›. ak›flkanl›¤› artar.10. Plazmada ise iyonlar. Böylelikle bal›n petekten ayr›lmas› kolaylafl›r. aurora (kutup ›fl›klar›). s›v›. s›v› ve gaz› k›saca inceleyelim: Kat› S›v› Gaz Kat› hâlden gaz hâline do¤ru gidildikçe maddenin alaca¤› enerji ile birlikte tanecikler aras› boflluk artacakt›r. gliserin bu s›v›lara örnek olarak verilebilir. Viskozitesi yüksek olan s›v›lara viskoz s›v› denilir. Gaz faz›nda tanecikler her yönde gelifligüzel ve sürekli hareket ederler. y›ld›r›m.2005-2008 K‹MYA MADDEN‹N HALLER‹ For Evaluation Only. Gazlar ise düzensizli¤in en fazla oldu¤u fazd›r. 167 . s›v› ve gazlarda bafll›ca genel tanecikler atom. Kat› taneciklerde. Kat›da tanecikler s›k› istiflidir. Ak›flkan yap›lar› sayesinde difüze olurlar. Süzme bal elde edilirken petek bal ›s›t›l›r ve bal›n viskozitesi azal›r. HAL DE⁄‹fi‹MLER‹ Maddenitemel Halleri ve Hal De¤iflimleri n Fiziksel Bas›nç ve s›cakl›¤a ba¤l› olarak maddenin bafll›ca dört fiziksel hali vard›r. S›v›lar tanecikler aras› etkileflimleri sayesinde ak›flkan bir yap›ya sahiptirler. molekül ya da iyonlar olabilir.

Bu kar›fl›ma “plazma” denir. sadece titreflim hareketi yaparlar. Günefl Y›ld›r›m Nebula Aurora (Kutup Ifl›klar›) Yüksek s›cakl›klara kadar ›s›t›lan gazlar önce atomlar›na ay›rl›r. Hal de¤iflimleri ve bunlarla ilgili terimler afla¤›daki flekilde verilmifltir. Bir maddenin erime noktas› donma noktas›na eflittir. Erime ya da kaynama esnas›nda verilen ›s› potansiyel enerji olarak etkir. 168 . Kaynama esnas›nda da ayn›d›r. atom. Bu durumda molekül. Erime süresince s›cakl›k sabit kal›r. HAL DE⁄‹fi‹MLER‹ Kat› ve s›v› fazda bulunan moleküller.K‹MYA Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. Plazma yüksek s›cakl›kta oluflabildi¤i gibi yüksek bas›nç alt›nda da oluflabilmektedir. doldurabildikleri k›sm›n›n fleklini al›rlar. 3. iyon ve elektrondan oluflan bir kar›fl›m meydana gelir.2005-2008 MADDEN‹N HALLER‹ 10. Is›t›lma esnas›nda kat› ya da s›v›ya verilen ›s› kinetik enerji olarak etkir ve taneciklerin titreflimini artt›r›r. Atomdan d›fl yörünge elektronlar›n›n kopmas› sonucuda pozitif yüklü iyonlar ve serbest elektronlar oluflur. ›s› al›fl – verifli ile gerçekleflir. Gaz Madde ›s› al›r. Moleküller yer de¤ifltirmezler. Donma Maddelerin hal de¤iflimleri. gaz fazda bulunan moleküllere göre birbirine çok yak›nd›r. sürtünerek yer de¤ifltirebilir. Bu s›cakl›¤a erime noktas› denir. Maddede depolan›r. Çekim kuvvetlerinin yenilmesinde etkilidir. Bulunduklar› kab›n. moleküllerinin daha düzenli dizilmifl olmas›d›r. Saf bir kat› ›s›t›l›nca belli bir s›cakl›kta erimeye bafllar. Hal de¤iflimleri ve genel ilkeler: artirir 1. S›v› molekülleri ise. Hal De¤iflimleri ve Is› Maddenin bir fiziksel halden di¤erine geçmesine hal de¤iflimi denir. Buharlaflma Süblimleflme Erime Kat› Yo¤unlaflma S›v› K›ra¤›laflma Madde ›s› verir. akma hareketi yaparlar. Kat› faz›n s›v› fazdan en önemli fark›. Bu nedenle. 2. kat› fazda tanecikler aras› çekim kuvvetleri daha etkindir. SINIF For Evaluation Only.

9 mol H2O(k) için x = 2. tanecikler aras› çekim kuvvetlerinin büyüklü¤ünü gösterir. 736 = 2. 169 . 44 kkal x 1.736 kkal ›s› gerekir.10 mol C2H5OH x = 2. 1.44 kkal → H2O(s) 1 mol molar erime 1 mol 18 g ›s›s› 18 g –177°C C2H5OH(k) + 1. kaç gram C2H5OH kat›s›n› tamamen s›v› hale getirir? (C2H5OH: 46) ŒÇ ö z ü m 1 mol H2O(k) için 1. maddeden maddeye de¤iflen ay›rt edici bir özelliktir. 10 mol C 2H 5OH( k) 1. 1 molünü tamamen s›v› hale geçirmek için gerekli ›s›d›r. Molar erime ›s›s›n›n büyüklü¤ü. Örnek 0°C H2O(k) + 1.14 kkal 2.9 mol H2O kat›s›n› tamamen s›v› hale getiren ›s›. su için daha büyük oldu¤u görülür.736 kkal 2. 1 mol C2H5OH(k) için x x= 1.6 gram kat›y› eritir.14 kkal → C2H5OH(s) 1 mol molar erime 1 mol ›s›s› Örnekteki molar erime ›s›lar› incelenirse. 14 46 gram x 1mol C2H5OH 2. Örnek Yukar›daki örnekte verilen molar erime ›s›lar›na göre. O halde sudaki moleküller aras› çekim kuvvetleri daha güçlüdür.10. Saf kat›lar›n molar erime ›s›s›.10 . Erime Is›s› Kat› + Is› 3 S›v› MADDEN‹N HALLER‹ K‹MYA Molar erime ›s›s›: Erime noktas›nda bulunan bir kat›n›n. 46 = 96. SINIF E 1)Erime.

molar buharlaflma ›s›s›n›n daha büyük oldu¤u görülmektedir. Bir s›v›n›n. 3) Hal De¤iflim Grafikleri sil Örnek Saf X kat›s›n›n 1 atm bas›nçta erime noktas› 300°C ve kaynama noktas› 1700°C dir. 1700 S›v›–gaz E art i k. Buharlaflma Is›s› Yo¤unlaflma S›v› + Is› 3 Gaz Buharlaflma Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company.K‹MYA 2) Buharlaflma.Lb (yo¤unlaflma için de ayn›d›r.n Kat› ji a er PE En KE A Zaman 0 fiekil I KE: Kinetik enerji PE: Potansiyel enerji 1700 B Kat› Q1 0A 90 erime Q2 240 Q3 800 Q4 1000 Is› (kal) C E D E Gaz Kaynama S›v› 300 fiekil II Q: Al›nan ya da verilen ›s› (kal) Is› hesaplamalar›nda 2 formül kullan›l›r. Erirken Q = m. 1. tamamen gaz haline geçmesi için gerekli ›s›d›r. S›cakl›k(°C) S›cakl›k(°C) D Kaynama Gaz ar. SINIF For Evaluation Only. saf bir maddenin molar buharlaflma ›s›s›.72 kkal → H2O(g) molar buharlaflma ›s›s› Suyun molar erime ve buharlaflma ›s›lar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda.n erj S›v› PE En KE B Erime ›r.Δt 2. 300 zal Kat›–S›v› C e.2005-2008 MADDEN‹N HALLER‹ 10.c. Örnek 100°C H2O(s) + 9.) Kaynarken Q = m. Buharlaflma esnas›nda moleküller aras› ba¤lar koptu¤undan. ›s› alarak gaz faz›na geçmesine buharlaflma denir.Le (donma için de ayn›d›r. 10 gram X kat›s›n›n dü-zenli ›s›t›lmas› s›ras›nda s›cakl›k – zaman ve s›cakl›k – ›s› grafikleri afla¤›da verilmifltir.) m = Kütle (gram) Δt = S›cakl›k fark› (°C) 170 . molar erime ›s›s›ndan daha büyüktür. E¤er olay kaynama s›cakl›¤›nda gerçeklefliyorsa buna da kaynama denir. Molar buharlaflma ›s›s›: Belirli bir s›cakl›kta 1 mol s›v›n›n. Kat› ve s›v› ›s›n›rken: Q = m.

• Maddenin ald›¤› ›s›. Q2 = Erimede al›nan ›s› Q2 = m. su için = 1 kal/gram) artirmak Le: Erime ›s›s›: Erime s›cakl›¤›ndaki 1 gram saf kat›y› tamamen eritmek için gerekli ›s›d›r. c: Öz ›s› (›s›nma ›s›s›): Saf bir maddenin 1 gram›n›n s›cakl›¤›n› 1°C artt›rmak için gerekli ›s›d›r. csu = 1 kal/g. Q4: Buharlaflma için al›nan ›s› Q4 = m. 03 kal 3000 g.10. (E noktas›na kadar) Su için. E noktas›nda kaynama biter.ΔT 800–240 = 10 .Le formülü ile hesaplan›r. SINIF Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. cs . ck = 0. kinetik enerji olarak etkir. Q1 = m. • Madde.(1700 – 300) 800 – 240 cs = = 560 = 0. homojen fazdad›r. 240 – 90 = 10 .ck. Lb Lb = 1000 – 800 = 20 kal /g 10 Örnek –30°C'de 10 gram buzun (H2O(k)) ›s›nma grafi¤ini çizelim ve tamamen gaz haline geçmesi için gerekli ›s›y› hesaplayal›m. • Kat› – s›v› heterojen iki faz vard›r. 300 ck = 90 = 0. Q3 = m. • Madde. Lb = 540 kal/g S›cakl›k (°C) 100 Kaynama (S+G) E 0 –30 Erime t› ka K+S Q1 Q 2 s›v › Q3 Q4 Is› (kal) 171 .°C . • Maddenin ald›¤› ya da verdi¤i ›s›: Q1 formülü ile hesaplan›r. • Is›.2005-2008 K‹MYA MADDEN‹N HALLER‹ For Evaluation Only.cs.Lb formülü ile hesaplan›r. 1000–800 = 10 . (Buz için 0.5 kal/g. ald›¤› ›s› Q3 kaloridir.°C C – D aral›¤›: • S›v› ›s›n›r. s›cakl›k artar. • C noktas›nda erime biter.°C Le = 80 kal/g . (Buz için Le = 80 kal/gram) Lb: Buharlaflma ›s›s›: Saf bir s›v›n›n 1 gram›n› tamamen gaz haline getirmek için gerekli ›s›d›r. ck .5 kal/gram.ΔT (ck : Kat›n›n ›s›nma ›s›s›) 90 = 10 .°C 10 (1700 – 300) 1400 B – C aral›¤›: • B noktas›nda erime bafllar.4 kal g. (Δt = 0) • S›v› – gaz heterojen iki faz vard›r. kinetik enerji fleklinde etkir. homojen fazdad›r. • Is›. s›v›n›n tümü gaz olur. s›cakl›k artar. (Δt = 0) • Is› potansiyel enerji olarak etkir ve depolan›r. Le ⇒ Le = 15 kal/g D – E aral›¤›: • D noktas›nda kaynama bafllar. (Su için Lb = 540 kal/gram) Grafiklerin incelenmesi ve maddelerin baz› ›s›lar›n›n hesaplanmas› A – B aral›¤›: • Kat› ›s›n›r.

ck.1.30 = 150 kal Q3 = m.Δt = 10. Le = 80 kal / gram) A) 0°C de 2m gram su B) 0°C de su – buz kar›fl›m› C) 0°C de 1.°C . S›v›n›n so¤umas› s›ras›nda verdi¤i ›s›.540 = 5400 kal Qtoplam = 150 + 800 + 1000 + 5400 = 7350 kal Örnek 100°C deki 50 gram su buhar› yo¤unlaflt›r›l›p. buharlaflma s›ras›nda ald›¤› kadar ›s› verir.000 kal ›s› verir. SINIF Q4 = m. 0.80 = 800 kal MADDEN‹N HALLER‹ 10. Q1 = m. csu.5m gram su.5m gram buz D) 5°C de 2m gram su E) 10°C de 2m gram su 172 . ›s›n›rken ald›¤› ›s›ya eflittir.Le = 10.K‹MYA Q1 = m.60 = 3000 kal Qtoplam = Q1 + Q2 = 27000 + 3000 = 30. Yan›t D 40 Is›(kal) 100 S›cakl›k (°C) B) 15 C) 27 D) 30 E) 60 Yo¤unlaflma Q1 So¤uma Q2 0 27000 30000 Örnek 0°C deki m gram buz ile 40°C deki 2 m gram su ›s›ca yal›t›lm›fl bir kapta kar›flt›r›l›p ›s›l denge sa¤lan›ncaya kadar bekleniyor. 40° C ye kadar so¤utuldu¤unda. kaç kkal ›s› a盤a ç›kar? (Lb= 540 kal/gram. 1 kkal = 1000 kal dir. Q2 = m.5.0.Δt = 10. Δt = 50. Lb = 50 x 540 = 27000 kal ›s› verir. Kapta son s›cakl›k ve su – buz kütlesi afla¤›dakilerden hangisi olur? (csu = 1kal/gram.100 = 1000 kal Q2 = m.cs. csu = 1 kal /gram°C) A) 3 ŒÇ ö z ü m Madde yo¤unlafl›rken.Lb = 10. 30000 kal = 30 kkal dir.1.

OB e¤risi. suyun faz diyagram› afla¤›da verilmifltir.10. Örne¤in. bas›nçt›r. Yan›t A Üçlü Faz Diyagram› Bir maddenin fiziksel halini belirleyen iki ana faktör vard›r. Δt = 2m. buzun tamam›n› eritir. Bu e¤ri üzerindeki noktalar. Bu e¤ri üzerindeki noktalar de¤iflik bas›nçlarda maddenin erime ve donma s›cakl›klar›n› gösterir. Le Q = m. kat› 5 buhar denge durumunu belirtir.006 A O Gaz C 0 0. hem s›v› hem de gaz faz›n›n ayn› anda gözlendi¤i s›cakl›k ve bas›nc› gösteren noktad›r. SINIF ŒÇ ö z ü m MADDEN‹N HALLER‹ K‹MYA S›cakl›k(°C) 40 Q = m.csu.0 S›cakl›k (°C) Diyagram›n yorumu. 2. 4. 40 = 80m kal ›s› verir. 80 = 80m kal ›s› gerekir.csu. AO e¤risi. Bas›nç (atm) 1 B S›v› Kat› 0. S›cakl›k ve bas›nç de¤ifltikçe maddeler farkl› fiziksel hallerde görülebilirler.Δt 0 Q = m. Q = m. Suyun verdi¤i ›s›. 3. Q = m.01 10. Her maddenin deneysel verilerle elde edilmifl farkl› bir faz diyagram› vard›r. Buz üzerindeki bas›nç art›fl›yla erime noktas›n›n düfltü¤ünü bu diyagramda görebiliyoruz. H2O nun hem kat›. Buzun tamam›n›n erimesi için. 40°C deki su 0°C ye kadar. de¤iflik bas›nçlarda maddenin süblimleflme ve k›ra¤›laflma s›cakl›klar›n› gösterir. 1. Son s›cakl›k 0°C dir ve kapta 2m gram su bulunur. 1.Le Is› (kal) Is› al›fl – verifli s›cakl›k eflitleninceye kadar devam eder. Bunlardan biri ortam›n s›cakl›¤› di¤eri ise. O noktas›na üçlü nokta denir. Verilen bas›nç ve s›cakl›¤›n kesiflti¤i nokta hangi bölgeye düflerse madde o fiziksel haldedir. kat› 5 s›v› denge durumunu gösterir. 173 .

yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur? A) Yaln›z I D) I ve III ŒÇ ö z ü m I. normal kaynama noktas› denir. yarg› do¤rudur.2 atm den yüksek bas›nçtan çizilen do¤ru hem kat› hem s›v›. Normal bas›nçta CO2 s›v› halde görülmez. 5. hem kat›. Bu e¤ri üzerindeki noktalar de¤iflik bas›nçlarda suyun kaynama ve yo¤unlaflma s›cakl›klar›n› gösterir. Örnek Bas›nç (atm) Kat› 5. II. 5. 1 atm bas›nçtan çizilen do¤ru sadece kat› ve gaz bölgelerini kesti¤inden. I. Maddelerin 1 atmosfer bas›nçta eridi¤i s›cakl›¤a normal erime noktas›. s›v› 5 gaz denge durumunu gösterir. Yan›t E 4) Buharlaflma. Su üzerindeki bas›nç art›fl›yla kaynama noktas›n›n artt›¤›n› yine bu diyagram üzerinde görebiliyoruz. maddenin s›v› oldu¤u her s›cakl›kta gerçekleflir. B) Yaln›z II E) I. OC e¤risi. Kat› – s›v› – gaz faz›n kesiflti¤i üçlü nokta 5. Buna göre. hem de gaz halde bulunur. yarg› do¤rudur. CO2. Normal bas›nçta (1 atm) suyun donma noktas›n›n 0°C. 6. Buharlaflma. kaynad›¤› s›cakl›¤a.2 atm ve –78°C de. III. III. Aç›k sistemlerde buharlaflma: Buharlaflma: S›v› yüzeyindeki s›v› moleküllerinin gaz faz›na geçmesidir. Kaynama: Belirli bir d›fl bas›nç ve s›cakl›kta s›v›n›n her noktas›ndan moleküllerin koparak kabarc›klar halinde s›v›dan ayr›lmas›d›r. SINIF 5.K‹MYA MADDEN‹N HALLER‹ 10.2 atm den yüksek bas›nçlarda CO2 kat›s› (kuru buz) erir veya CO2 s›v›s› kaynayabilir.III. II. I.2 atm ve –57°C ye karfl›l›k gelir. Buhar Bas›nc› a. yarg› do¤rudur. II. 5. hem s›v›. II ve III C) Yaln›z III 174 .2 1 S›v› Gaz S›cakl›k (°C) –78 –57 CO2 bilefli¤inin faz diyagram› yukar›da verilmifltir. CO2 s›v› halde görülmez. hem de gaz bölgelerinden geçer. kaynama noktas›n›n 100 °C oldu¤u görülüyor.

I 2S Saf su 40°C 3 100 cm III S Saf su 25°C 100 cm3 II 2S Saf su 25°C 3 100 cm IV S Tuzlu su 25°C 100 cm3 S›v›lar›n buharlaflma h›zlar› aras›ndaki iliflki afla¤›dakilerden hangisinde do¤ru olarak verilmifltir? (S : Yüzey alan›) A) I > II > III > IV D) I > II = III = IV ŒÇ ö z ü m I. Örnek Afla¤›daki kaplardaki s›v›lar ayn› ortamdad›r. Buharlaflma. Yüzey geniflledikçe. S›v›n›n cinsine ba¤l›d›r. S›v› moleküllerini birbirine ba¤layan ba¤lar kuvvetli ise buharlaflma h›z› düflüktür. 5. buharlaflma X(s) X(g) Buharlaflma ve h›z› nelere ba¤l›d›r? 1.) Örnek Eter. Yan›t A B) I > III > II > IV E) I = II = III > IV C) I > II = III > IV 175 .10. Dolay›s›yla buharlaflma h›z› en büyüktür. sudan daha h›zl› buharlafl›r. kaptaki s›v›n›n yüzeyi III. Buharlaflma h›z›: II > III olur. s›v› yüzeyine ba¤l›d›r. kab›n hem yüzeyi daha genifl hem de s›cakl›¤› en yüksektir. S›cakl›k artt›kça. buharlaflma h›z› artar. 2. Tuzlu suyun buharlaflma h›z› en düflüktür. (Rüzgarl› havalarda çamafl›rlar daha h›zl› kurur. SINIF MADDEN‹N HALLER‹ K‹MYA Aç›k kaplarda buharlaflma. eter molekülleri aras›ndaki ba¤dan çok kuvvetlidir. buharlaflma h›z›n› artt›r›r. Çünkü sudaki hidrojen ba¤lar›. S›v› üzerinde hava ak›m› olmas› (rüzgar). s›cakl›¤a ba¤l›d›r. buharlaflma h›z› ve miktar› artar. kapta s›v› bitinceye kadar devam eder. 3. IV. 4. nünkinden daha genifltir. II. Buharlaflma. S›v›n›n safs›zl›¤› artt›kça (kat› çözerek) buharlaflma h›z› düfler.

SINIF For Evaluation Only. 2.K‹MYA Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. buhar molekül say›s› ve moleküllerin h›z› artar. BUHAR BASINCI (a) Buharlaflan moleküller (b) Yo¤unlaflan moleküller (c) Buhar faz›ndaki moleküller Bir kaba saf su koyup cam fanusla kapat›ld›ktan sonra sistemin dengeye ulaflmas› yukar›daki gibi gösterilmifltir. S›v›n›n cinsine ba¤l›d›r. (c) durumu sistemin dengeye ulaflt›¤› an› temsil etmektedir. belirli bir s›cakl›kta oluflan buhar molekül say›s› fazla olur. Monometrenin sa¤ kolunda c›va seviyesi buharlar›n yapt›¤› bas›nçtan dolay› yükselmeye bafllar. denge buhar bas›nc› yüksek ü olur. Çünkü. S›cakl›k artt›kça. H›z Buharlaflma Yo¤uflma Zaman tdenge grafi¤i çizebilir. 1. alkol buharlaflmaya bafllar. S›v›lar›n buhar bas›nc›.2005-2008 MADDEN‹N HALLER‹ 10. bir taraftan da yo¤unlaflma bafllar. s›v› yüzeyine çarpt›klar›nda. Çünkü s›cakl›k artt›kça. buharlaflma Alkol (s›v›) yo¤unlaflma Her s›v›n›n belirli bir s›cakl›kta belirli bir buhar bas›nc› vard›r. Kapal› Sistemlerde Buhar Bas›nc› (Denge Buhar Bas›nc›) Hava + Alkol buharlar› Hg fiekil I S›v› (Alkol) Hg fiekil II Hava h=Denge buhar bas›nc› fiekil –1 deki kaba bir miktar s›v› alkol konulursa. Alkol (gaz) 176 . Moleküller aras› çekim kuvvetleri zay›f olan s›v›lar›n. bu s›v›lar h›zl› buharlaflt›¤›ndan. S›v› ile buhar› aras›nda denge kuruldu¤u anda ortamdaki buhar›n yapm›fl oldu¤u bas›nca “s›v› – buhar denge bas›nc›” denir. Kapta oluflan buharlar. artar.

A(s) ↑ A(b) ↓ b) Sabit s›cakl›kta pistonu yukar› çekmek. s›cakl›k artt›kça s›v›lar›n buhar bas›nc› artm›flt›r.10. birim hacim⎝V ⎠ deki molekül say›s› ile do¤ru orant›l›d›r. • Piston afla¤› do¤ru itildi¤inde A buhar› s›k›fl›r ve fazla olan buhar tanecikleri yo¤uflarak A s›v›s›na dönüflür. He gaz›n›n bas›nc› artar. sudan daha uçucudur. PT = PHe + PA ↑ ↑ → S›cakl›k sabit oldu¤u için A n›n buhar bas›nc› sabit kal›r. Bas›nç. denge buhar bas›nc› düfler. S›v› miktar›na. SINIF MADDEN‹N HALLER‹ K‹MYA 3. Kapta baflka bir gaz bulunmas›na. S›cakl›k sabit ise denge buhar bas›nc›.) a) Sabit s›cakl›kta pistonu afla¤› do¤ru itmek. • Bu ifllem sonucunda kaptaki toplam gaz bas›nc› artar. Kab›n hacmine. ⎛n⎞ Çünkü dengedeki sistemde. ⎜ ⎟ birim hacimdeki buhar molekülleri say›s› sabit kal›r. safs›zl›k. 2. 3. Toplam bas›nç He gaz› ile A buhar›n›n bas›nçlar› toplam›na eflittir. Ayn› s›cakl›kta moleküller aras› çekim kuvveti zay›f olan (çok uçucu) s›v›lar›n buhar bas›nc› daha yüksek olmaktad›r. buharlaflma h›z›n› azalt›r. S›v›n›n safs›zl›¤› artt›kça. ‹deal pistonlu kapta bulunan bir s›v›ya baz› ifllemler uyguland›¤›nda ortamdaki de¤iflimler afla¤›da verilmifltir. ba¤l› de¤ildir. PT = PHe + PA ↑ ↑ → 177 . • Bu durumda toplam bas›nç azal›r. Örnek 15°C ve 40°C deki su ve alkolün denge buhar bas›nçlar› afla¤›daki tabloda verilmifltir. Çünkü. Alkol. 15°C 24 mmHg 55 mmHg 40°C 61 mmHg 134 mmHg Su: Alkol: Örnekten anlafl›ld›¤› gibi. ‹deal piston He(g) A(b) A(s) (He gaz› A s›v›s›nda çözünmüyor. 1.

Buna göre X s›v›s›n›n buhar bas›nc› kaç cmHg dir?(S›v›n›n hacminin de¤iflmedi¤i kabul edilecektir. Ar gaz› X s›v›s›nda çözünmüyor). Yaln›zca hacim artar. Böylelikle sistem dengeye gelir. He gaz›n›n bas›nc› azal›r. S›cakl›k art›fl› s›v›n›n buhar bas›nc›n› art›r›r. • Piston yukar› çekildi¤inde A buhar›n›n hacmi artar ve A s›v›s› buharlaflarak buhar miktar›n› art›r›r. Ayn› s›cakl›kta buhar bas›nc› büyük olan s›v›n›n moleküller aras› çekim gücü ve kaynama noktas› küçüktür. PT = 2PAr + Px 126 = 2PAr + Px 2/PAr + Px = 76 2PAr + Px = 126 PAr = 50 cmHg Px = 26 cmHg B) 16 C) 26 D) 50 E) 100 Yan›t C Ayn› s›cakl›kta farkl› s›v›lar›n buhar bas›nçlar› k›yaslanarak moleküller aras› çekim gücü ve kaynama noktalar› hakk›nda yorum yap›labilir. Pistonlu kaplarda piston serbestken toplam bas›nç s›cakl›k art›fl›ndan etkilenmez.K‹MYA MADDEN‹N HALLER‹ 10. 178 . S›cakl›k art›fl›n›n helyum gaz›n›n k›smi bas›nc›na etkisi bu azalmaya engel olamayacak seviyede kal›r. A(s) ↓ A(b) ↑ c) S›cakl›¤› art›rmak (piston serbest) . SINIF S›cakl›k sabit oldu¤u için A n›n buhar bas›nc› sabit kal›r. Hacim yar›ya indi¤i için Argon (Ar) gaz›n›n bas›nc› 2 kat›na ç›kar. PT = PHe + PA ↓ → ↑ He gaz›n›n hacminin art›fl›yla bas›nc› azal›r. A) 6 ŒÇ ö z ü m Bafllang›çta PT = PAr + Px ⇒ 76 = PAr + Px Piston 2V konumuna getirildi¤inde X in buhar bas›nc› de¤iflmez. Örnek ‹deal piston 3V 2V V X(s) Ar(g) X(b) 1 atm bas›nc› alt›nda bulunan yukar›daki sistemde sabit s›cakl›kta piston 2V konumuna getirilip sabitlendi¤inde kaptaki toplam bas›nc›n 126 cmHg oldu¤u tespit ediliyor.

Bu durumda kaynama noktalar› aras›ndaki iliflki K.5 cmHg Kapal› uçlu monometredeki c›va seviyesi fark› 27.5 D) 75 E) 77.N = B > A fleklindedir.5 cmHg) A) 25 ŒÇ ö z ü m Reaksiyona giren gazlar›n kar›flt›r›lmas› sonucundaki gaz bas›nc›n› hesaplamak için gazlar›n mol say›lar›n› P.5 = 27.V de¤erleri olarak kabul edelim. B(b) B(s) t °C Yukar›daki s›v›lar›n ayn› s›cakl›ktaki buhar bas›nçlar› aras›nda Buhar bas›nc› ⇒ PA > PB iliflkisi vard›r.V 4 B) 27. Örnek P0 = 76 cmHg Boflluk 50 cm CH4(g) t °C O2(g) 24 cm Hg Hg Yukar›daki sistemde sabit s›cakl›kta CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(s) V V tepkimesi tam verimle gerçekleflti¤inde kapal› uçlu manometredeki c›va seviyesi fark› kaç cm olur? (t °C de PH2O = 2. Yan›t B 179 .5 C) 52.5 nO = 100. ‹ki gaz›n kar›flt›r›l›p tepkime vermesi sonucunda ortamda oluflan s›v› haldeki suyun buhar bas›nc› toplam gaz bas›nc›na eklendi¤inde kaptaki toplam bas›nç bulunur. SINIF A(b) A(s) t °C Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company.V 2 CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(s) 50V 50V 100V –100V +50V 50V Pgaz = Vs = ns +100V 100V Gaz faz›nda sadece 50V mol gaz bulunur. H2O alt indis Pgaz .5 cm dir.2005-2008 K‹MYA MADDEN‹N HALLER‹ For Evaluation Only. 2V = 50V ⇒ Pgaz = 25 cmHg PT = Pgaz + PH O2= 25 + 2.10. nCH = 50.

Yan›t C Örnek Piston Piston Piston P1 P2 Hava h X buhar› X s›v› fiekil I 2P1 P2 Hava X buhar› X s›v› fiekil II h 2 P1 2 P2 Hava 2h X buhar› X s›v› fiekil III fiekil I deki kaba ayn› s›cakl›kta flu ifllemler uygulan›yor. X(g) Y(g) X(s) Ayn› s›cakl›kta hacim 10 litreden 5 litreye indirilirse. PY = Gaz bas›nc›. Y gaz›n›n k›smi bas›nc›.) A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 ŒÇ ö z ü m S›cakl›k sabit oldu¤undan. SINIF Boflluk X(b) X(s) Y(b) Y(s) 20 cm 34 cm Hg Hg 2 1 Yukar›daki sistemde musluk sabit s›cakl›kta aç›l›p yeterince beklendi¤inde 1. PT = Px + Py = 34 + 20 = 54 cmHg Yan›t E Örnek Piston B) 17 C) 32 D) 37 E) 54 fiekildeki sistemde toplam bas›nç 6 atm ve gaz›n hacmi 10 litredir. X s›v›s›nda çözünmüyor. X in buhar bas›nc›.) A) 15 ŒÇ ö z ü m Bir s›v›n›n bahar bas›nc› s›cakl›k de¤iflmedi¤i veya içerisinde bir baflka madde çözünmedi¤i müddetçe de¤iflmez.K‹MYA Örnek Boflluk MADDEN‹N HALLER‹ 10. toplam bas›nç kaç atm olur? (Y gaz›. 180 . PX = 1 atm olur. gaz bas›nc› iki kat›na ç›kar. X ve Y birbiri içinde çözünmüyor. Bu nedenle musluk aç›ld›¤›nda her iki s›v›n›n da buhar bas›nc› de¤iflmeyece¤i için toplam bas›nç s›v›lar›n buhar bas›nçlar› toplam›na eflit olacakt›r. 4 atm. monometredeki c›va seviyesi fark› kaç cm olur? (S›v› hacimleri ihmal edilmifltir. hacim yar›ya inerse. PX = Denge buhar bas›nc› sabittir. PY = 8 atm olur. Ptoplam = 1 + 8 = 9 atm olur. 1 atm dir. Hacim ile de¤iflmez.

den ⎛ P1 ⎝2 II. PX(g) =780 – 650 = 130 mmHg dir. Phava azal›r. PX de¤iflmez. 2 fiekil II deki durum olufluyor. Yan›t E 181 . b) Piston çekilerek. Bu de¤ifliklikler sonucu.10. ye b) I. kaptaki toplam bas›nc›n ve s›v›–gaz molekülleri say›s›n›n de¤iflimi a ve b için nas›ld›r? ŒÇ ö z ü m a) I. Örnek fiekildeki sistemin s›cakl›¤› 52°C ye ç›kar›ld›¤›nda toplam bas›nç 780 mmHg oluyor. den II. X(s) miktar› artar. He(g) X(g) X(s) 27°C Pt = 620 mm Hg Bu s›cakl›kta X in denge buhar bas›nc› kaç mmHg dir? (27°C de X in buhar bas›nc›= 20 mmHg dir. X(s) miktar› azal›r. X(g) molekül say›s› yar›ya düfler. (P1 + P2 ) > ⎜ Toplam bas›nç azal›r.) A) 30 B) 40 C) 60 D) 80 E) 130 ŒÇ ö z ü m Pt = PHe + PX 620 = PHe + 20 27°C de PHe = 600 mmHg He gaz› için: T1 = 27 + 273 = 300 K T2 = 52 + 273 = 325 K ⎪ P1 T1 ⎫ 600 300 = = ⎬ P2 T2 ⎭ P2 325 52°C de PHe = 650 mmHg dir. Phava artar. X(g) molekül say›s› iki kat›na ç›kar. h yüksekli¤i MADDEN‹N HALLER‹ K‹MYA h ye düflürülüyor. fiekil III deki durumu olufluyor. ye ⎞ + P2 ⎟ ⎠ (P1 + P2 ) < (2P1 + P2 ) Toplam bas›nç artar. PX de¤iflmez. SINIF a) Piston itilerek. h yüksekli¤i 2h seviyesine ç›kar›l›yor.

Pbuhar Kaynama: S›v›n›n buhar bas›nc›n›n. 20°C de suyun buhar bas›nc› 17. Buhar bas›nc› 1atm Eter Alkol Su P1 P2 P3 25 35 78 100 S›cakl›k (°C) Grafi¤in yorumu: Buhar bas›nçlar›: Su Alkol Eter P3 P2 P1 Ayn› s›cakl›kta (25°C). eter 36°C de kaynar. eterin 440 mmHg dir. Bu durumda s›cakl›k yükseltildi¤inde eter daha çabuk kaynayacakt›r. s›v› üstündeki d›fl bas›nca eflit oluncaya kadar devam eder ve bu anda s›v› kaynamaya bafllar. 182 . Bu yükselme s›v›n›n buhar bas›nc›. Buradan s›v› cinsine göre. Etil alkolün normal kaynama noktas› ise 78°C dir. 2. kaynama noktalar› yüksek olur. d›fl bas›nca eflit oldu¤u durumdur. Yani buhar bas›nc› ile kaynama noktas› ters orant›l›d›r. Moleküller aras› ba¤lar› kuvvetli olan s›v›lar›n buhar bas›nc› düflük. saf suyun 100°C de ve etil alkolün 78°C de buhar bas›nçlar› 760 mmHg dir. Normal kaynama noktalar› (K): K3 > K2 > K1 dir. Pbuhar = Pd›fl S›v› ›s›t›l›yor. S›v›n›n bu durumdaki s›cakl›¤›na "kaynama noktas›" denir. Suyun 1 atm bas›nçtaki normal kaynama noktas› 100°C dir." yorumu yap›labilir. SINIF Pd›fl Aç›k kapta ›s›t›lan bir s›v›n›n s›cakl›¤› yükseldikçe buhar bas›nc› da yükselir. Buna göre. 1 atm d›fl bas›nçta. (Pbuhar = Pd›fl) eflitli¤ine daha çabuk ve daha düflük s›cakl›kta ulafl›r. E¤er d›fl bas›nç 1 atm (760 mmHg) ise bu durumdaki s›cakl›¤a da "normal kaynama noktas›" denir. Kaynama ve Kaynama Noktas› MADDEN‹N HALLER‹ 10. Örne¤in. Örne¤in. S›v›n›n cinsi ile de¤iflir. Safs›zl›k artt›kça kaynama noktas› artar.K‹MYA c. su 100°C de kaynarken. Saf bir s›v›n›n kaynama noktas›: 1.5 mmHg iken. Buhar bas›nçlar› (P): P1 > P2 > P3 Ayn› d›fl bas›nçta (1 atm). 3. S›v› üzerindeki d›fl bas›nç artt›kça kaynama noktas› artar. "Belli bir s›cakl›kta buhar bas›nc› büyük olan s›v›n›n kaynama noktas› düflük olur.

III. ruj. Kat›lar iki ana bafll›k alt›nda toplanabilir. SINIF Örnek I. AMORF VE KR‹STAL KATILAR Kat›lar Tüm maddeler yeterince so¤utulduklar›nda kat› hale geçerler. b) Ayn› s›cakl›ktaki buhar bas›çlar›: (25°C de) II > I > III tür. 183 . a) Ayn› ortamda kaynarken buhar bas›nçlar› iliflkisi: I = II = III tür. Bu tip kat›lara “amorf kat›lar” denir. Kat›y› oluflturan taneciklerin belirli bir düzlemde üç boyutlu olarak dizilmesiyle oluflan yap›ya “kristal örgüsü” denilir. II. S›v›lar ayn› ortamda olduklar›ndan buhar bas›nçlar›. Amorf yap›daki cam›n görünümü Kristal yap›daki cam›n görünümü Kristal Kat›lar Atom.10. KATILAR Amorf Kat›lar Kristal kat›lar • ‹yonik kristaller • Kovalent kristaller • Moleküler kristaller • Metalik kristaller Amorf Kat›lar Bir kat›n›n oluflumu çok h›zl› gerçeklefliyorsa atom veya moleküller s›ralanacak zaman› bulamazlar ve kristal yap›ya göre farkl› pozisyonlarda bir araya gelirler. daha sonra mum. iyon ya da moleküllerinin düzenli bir biçimde s›ralanmas›yla meydana gelen kat›lard›r. Amorf kat›lara baflta cam. ayn› d›fl bas›nca eflitlenir. Cam›n amorf yap›s›nda SiO2 molekülleri düzensiz olarak bir araya gelir. Çünkü s›v›lar kaynarken Pbuhar = Pd›fl olur. Saf su Etil alkol Tuzlu su MADDEN‹N HALLER‹ K‹MYA yukar›daki s›v›lar›n. tereya¤› ve lastik gibi örnekler verilebilir.

MgO gibi örnekleri verebiliriz. a) ‹ y o n i k K r i s t a l l e r ‹yonik ba¤l› bilefliklerin meydana getirdi¤i.K‹MYA MADDEN‹N HALLER‹ 10. ZnS. parlak ve elektri¤i ileten bir kat›d›r. NaCl Kristali CsCl Kristali ‹yonik kat›lara en baflta NaCl yi daha sonra CaF2. Tabakalar› aras›nda zay›f etkileflimler bulunur. afl›nd›rma ve kesme arac› olarak kullan›l›r. Grafit. b) K o v a l e n t K r i s t a l l e r Örgü noktalar›ndaki atomlar. 184 . CsCl. Elmas›n tersine grafit yumuflakt›r. Bu nedenle iyonik kat›lar süblimleflemez. elektronlar›n› ortaklafla kullanarak bir arada durmaktad›r. Kristal kat›lar› dört ana bafll›k alt›nda inceleyebiliriz. ‹yonik kristallerin önemli özellikleri • • Yüklü parçac›klardan (anyon ve katyon) oluflmalar› Anyon ve katyon büyüklüklerinin farkl› olmas› Bu kat›larda iyonlar› kristal yap› içerisinde tutan temel kuvvet elektrostatik itme çekme kuvvetleridir. Elmas. Anyonlar›n büyüklü¤ü genel olarak katyonlardan fazla oldu¤u için aralar›ndaki boflluklara katyonlar yeryeflir. Kovalent ba¤lar kristal örgü içerisinde üç boyutlu bir a¤ yap›s› meydana getirirler ve çok kuvvetli olmalar› bu tip kristallerin erime noktalar›n›n yüksek olmas›n› ve sert olmalar›n› sa¤lar. NOT : Örgü enerjisi ne kadar yüksek ise kristalin erime noktas› o kadar yüksek olur. Yaln›z ›s› verilerek eritilebilir. Örgü enerjisi. iyonun kendili¤inden gaz faz›na geçmesine engel olacak kadar büyüktür. ‹yonik kristallerin yap›s›nda iyonik ba¤ ile ba¤l› tanecikler bulunur ve bu tanecikler aras›ndaki çekim gücü yüksektir. SINIF Bu kristal örgünün özelliklerini gösteren en küçük k›sma “birim hücre” denir. kristal örgüye sahip kat›lard›r. siyah.

Çünkü çekiç darbesiyle bak›r metalinin yap›s›nda çok say›da elektron yer de¤ifltirmesine ra¤men elektron bulutu da¤›lmay›p elektronlar›n yeni yerlerinde kalmas›na sebep olur. dipol dipol ve hidrojen ba¤lar›d›r. • Is› ve elektri¤i iyi iletirler. Bu moleküller aras›ndaki çekim kuvvetleri Van der Waals. bak›r (II) oksit parçalan›r. iyonik ve kovalent kristallerin yap›lar›ndakine göre daha zay›f olduklar› için moleküler kristallerin erime noktalar› ve sertlikleri iyonik ve kovalent kristallerinkinden düflüktür. • Kolayl›kla tel ve levha haline getirilebilirler. 185 . SO2 gibi polar moleküllerde dipol – dipol. özellikleri metalik kristallerin elektron bulutlar›n›n hareketlili¤inden kaynaklanmaktad›r. Bu ölçüde elektron denizinde çekirdeklerin düzgün dizilimi gibi düflünülebilir. SINIF MADDEN‹N HALLER‹ K‹MYA NOT : Kovalent ba¤larda elektronlar›n k›smen hareketsiz bir flekilde yo¤unlaflmas› sebebiyle kovalent kat›lar elektri¤i genellikle çok az iletir. d) M e t a l i k K r i s t a l l e r Ayn› metalin katyonlar› belirli bir düzene göre yerleflirler ve tüm kat› boyunca elektron bulutlar›yla çevrili olarak bulunurlar. Naftalin (C10H8) gibi apolar moleküllerde Van der Waals. + + + + + + + + + + + + Herhangi bir metal iyonuna ait olmayan elektron bulutu Metalin + yüklü iyonu Metallerin. levha haline getirilebilirken. Örne¤in moleküler kristal olan sakkaroz 184 °C de k›smen parçalan›r ve oluflan ürünlerin kar›fl›m› yumuflak yap›l› karameldir. • Kendine özgü parlakl›klar› vard›r. Örne¤in çekiç darbesiyle bak›r. Kuru buz Buz Naftalin Moleküler kristallerin yap›s›ndaki ba¤lar. Böylelikle bak›r levha halini al›r. c) M o l e k ü l e r K r i s t a l l e r Örgü noktalar›nda moleküllerin bulundu¤u kristal örgülü kat›lard›r. Amonyak (NH3).10. CO2 (kuru buz). su(H2O) ve hidrojen florür (HF) bilefliklerinin kat› hallerinde ise hidrojen ba¤lar› etkilidir.

5. Bu olay› nas›l aç›klars›n›z? 9. Yan›t: a) Eflittir. (NaCI: 58. Na: 23) Yan›t: NaCI için: 116. 1 atm bas›nçta ›s›t›ld›klar› zaman. Is› vermeye devam edilip kaynamaya bafllad›¤›nda. kat› halden s›v› hale geçmeden do¤rudan gaz haline geçerler. Dünyadaki s›cakl›k de¤erleri flu anki duruma göre. erime ›s›s› (kal/gram) ve molar erime ›s›s› (kal/mol) de¤erlerinden hangisi. Bu olaya süblimleflme denir.8 kkal/mol.Kap S›v› eter (20˚C) II. b) Her iki kaptaki buhar molekül say›lar›n› belirtiniz. Bu enerjinin kayna¤› ya da nedenini araflt›r›n›z. 100°C yukar›da ya da 100°C daha afla¤›da olsayd›.4 kal 4. b) Bir mol NaCI kat›s›n› eritmek için gereken ›s› ile ayn› koflullarda yaklafl›k kaç mol Na(k) eritilebilir? Yan›t: 10 kat c) NaCI(k) ve Na(k) maddesinin 1 er gram›n› eritmek için gerekli ›s›y› hesaplay›n›z. madde hakk›nda daha güvenilir karfl›laflt›rma yapma imkan› verir? Niçin? 8. molar erime ›s›s›ndan daha büyüktür. SINIF 1. Bir madde gaz halinden. s›v› hale geçerken. Is› nereye harcan›r? Bu olay› nas›l aç›klars›n›z? 2. kat› halden ›s›t›nca s›v› hale geçmesini sa¤lamak için ne yap›labilir? a) Her iki kaptaki buhar bas›nçlar›n› karfl›laflt›r›n›z. Nedenini belirtiniz.2 kal Na için: 27. canl›lar›n durumu ne olurdu? Güneflte kimyasal ya da fiziksel olaylar yoktur.63 kkal/mol dür. Buna ra¤men. Naftalinin. nedenini belirtiniz.K‹MYA YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 10. Eter buharlar› V m gram S›v› eter 20˚C I. 6. b) N2 = 2N1 186 .Kap Eter buharlar› ve Helyum gaz› 2V 2m gram Yukar›daki kaplarda bulunan eter buharlar› için. S›v› haldeki bir madde ›s›t›ld›¤›nda önce s›cakl›¤› yükselir. 3. s›v›daki tanecikler. Sodyum klorürün molar erime ›s›s› 6. Naftalin gibi maddeler. Kat› ve s›v› fazda maddeyi oluflturan tanecikler yo¤un flekilde bir arada bulunurlar. Bu enerjinin türü nedir? a) NaCI(k) ve Na(k) maddelerinin erime noktalar›n› karfl›laflt›r›p. yer de¤ifltirme hareketi yaparlar. ›s›s› artt›¤› halde s›cakl›¤› yükselmez. Belirli kütledeki bir maddenin s›v› ve kat› halindeki hacim fark› çok azd›r. d›flar› enerji verir. Ar› maddelerin. sodyum metalinin molar erime ›s›s› 0. 5. Bir maddenin molar buharlaflma ›s›s›. Niçin? 7. kat›y› oluflturan tanecikler kendili¤inden yer de¤ifltirme hareketi yapmazken.

1 atmosfer bas›nç ve 25°C de. s›v› hale geçirmek için gereken ›s› miktar›d›r. ( ) h) 1 atm bas›nçta. 12. 8O. fakat içine konulan yumurta deniz seviyesine göre daha geç pifler. ( ) e) Çok uçucu s›v›lar›n. 110°C de buhar hale getirmek için gereken ›s›y› hesaplay›n›z.700 kal d) Yüksek bir da¤›n tepesinde su çabuk kaynar. belirli bir s›cakl›ktaki buhar bas›nc› düflük olur. ‹zmir.10. etil alkolün buhar bas›nc›. 11Na. cbuhar = 0. 30 gram. erime noktas›nda kat› halden s›v› hale geçirmek için gereken ›s›. sudan yüksektir. Yan›t: ‹zmir > Eskiflehir > Uluda¤ Nedeni.88 kkal 13. 17CI) 11. tamamen buhar haline getirmek için gerekli ›s› kaç kkal dir? (Suyun molar buharlaflma ›s›s› = 9. ( ) f) Ar› bir maddenin 1 gram›n›. ( ) 14. ( ) b) Molar erime ›s›s›. ( ) 15. 10°C deki suyu. H2O = 18) Yan›t: 38. kaynama noktas›nda s›v› halden gaz hale geçirmek için gereken ›s›dan küçüktür. kaynamalar› s›ras›nda.72 kkal.5 kal/gram. baz› maddelerin fiziksel halleri afla¤›daki tabloda verilmifltir. Kaynama noktas›nda bulunan 72 gram suyu. SINIF YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI K‹MYA 10. a) HgO(k) → Hg(s) + 1/2O2(g) denklemle gösterilen olay bir hal de¤iflimidir. –10°C deki 30 gram buza. 25 g buz 187 . yukar›lara ç›k›ld›kça hava bas›nc› düfler. Eskiflehir ovas› ve Uluda¤'›n tepesindeki kaynama noktalar› aras›ndaki iliflki nas›ld›r? Büyükten küçü¤e do¤ru s›ralay›n›z. Is› 43°C dereceydi. Lbuz = 540 kal/gram) Yan›t: 17.5 kal/gram. ( ) g) Dün hava çok s›cakt›. Aç›k bir kapta ›s›t›lan suyun. Madde (H2) Hidrojen (H2O) Su (NaCl) Sofra tuzu Fiziksel hali Gaz S›v› Kat› Bu fiziksel hal farkl›l›klar›n› nas›l aç›klars›n›z? (1H. Afla¤›da verilen cümlelerin karfl›s›na do¤ru ya da yanl›fl diye belirtiniz. Nedenini belirtiniz. ( ) c) Bir madde süblimleflirken ›s› al›r. Lbuz = 80 kal/gram) Yan›t: 0°C de 25 g su. son s›cakl›¤› ve fiziksel hali ne olur? (Cbuz= 0. (csu= 1 kal/gram. 1 gram kat›y›. 1350 kal ›s› verilirse.

çürük yumurta kokulu olup. önce NH3 ün. a) –281°C nin alt›nda kat›d›r.K‹MYA Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. Molekül a¤›rl›¤› 32 olan oksijen gaz› (O2). a) Bu gaz› normal koflullarda bulunan bir kaba doldurmak istenilirse. CO2 dolu balon yere düfler. Bu olay› nas›l aç›klars›n›z? b) E¤er musluklar ayn› anda aç›l›rsa. ayr› ayr› olmak üzere birine Helyum gaz›. Bu olay› nas›l aç›klars›n›z? a) Yukar›da verilen flekil I deki çok ince kesitli koyu renk (3 mm) borunun tepesinden 1 damla c›va s›v›s› eklendi¤inde. 1 molünün hacmi 28. (Solunmamas› gerekir. sonra H2S nin kokusu duyulur. Amonyak (NH3). k›sa bir süre sonra laboratuvar›n her yerindeki ö¤renciler bu kokuyu duyabilir. Bu olay› nas›l aç›klars›n›z? arayi aç 5. 1 molünün hacmi 24. oldukça zehirli bir gazd›r. Bu olay› nas›l aç›klars›n›z? c) fiekil II deki su banyosuna –20°C de buz parçalar› konulup (flekil III) beklenirse.1 cm3 tür. Ticari olarak oksijen gaz› (O2) 40 litrelik çelik silindirlerde. di¤erine karbondioksit gaz› (CO2) gönderilerek flifliriliyor. c›va damlas› yukar› do¤ru yükselmeye bafllar. Helyum dolu balonun daha çok söndü¤ü. 1 molünün hacmi 22400 cm3 tür. 4. Bu olay› nas›l aç›klars›n›z? 188 . Bu olay› nas›l aç›klars›n›z? c) Helyum dolu balon aç›k havaya b›rak›l›rsa yükselmeye bafllar. bir–iki gün bekletilirse. (fiekil 2) Bu olay› nas›l aç›klars›n›z? b) Cam boru flekil II deki su banyosuna konulup. 120 atm bas›nç alt›nda sat›l›r. c) Normal koflullarda gazd›r. c›van›n afla¤›ya inmedi¤i görülüyor. borunun alt ucundaki musluk aç›l›p.) a) Bu iki gaz›n bulundu¤u kaplar›n musluklar› laboratuvar›n bir köflesinde aç›lsa. Yukar›da verilen hacim farkl›l›klar›n› nas›l aç›klars›n›z? 2. Bu olay› nas›l aç›klars›n›z? b) ‹ki balon bir yere as›l›p. C›va damlas› Musluk 25˚C fiekil I Su banyosu Buzlu su fiekil II fiekil III 3. Balonun fliflme olay›n› nas›l aç›klars›n›z? a) Balonlar fliflirildikten sonra b›rak›ld›klar›nda. c›va damlas› afla¤›ya do¤ru inmeye bafllar. ‹ki ayr› çocuk balonuna. Helyum dolu olan balon yukar› do¤ru yükselerek uçarken. Daha sonra.2005-2008 YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 10. Musluk kapat›ld›¤›nda.1 cm3 tür. 25°C de. SINIF For Evaluation Only. kab›n hacmi kaç litre olmal›d›r? b) Çelik silindirde kaç mol O2 gaz› vard›r? Yan›tlar: a) ∼ 4397 litre b) ∼ 194.43 mol 1. su banyosu ›s›t›l›rsa. Belirli bir yüksekli¤e ç›k›nca patlar. c›va damlat›l›rsa c›va afla¤› do¤ru akar. c›van›n akmas› durur. hacminin küçüldü¤ü gözlenir. b) –281°C ile – 183°C aras›nda s›v›d›r. keskin kokulu bir gazd›r. Hidrojen sülfür (H2S).

7 mmHg b) 40 mmHg c) 60 mmHg 10. s›cakl›k. H: 1) Yan›t: 0.5 atm MA 44 16 4 Gaz I. S›cakl›k de¤iflmedi¤ine göre. fiekildeki cam balondaki He gaz›n›n bas›nc› 30 mmHg dir. kar›fl›m dolu gazlar›n k›smi bas›nçlar› kaçar atmosfer olur? 7.5 atm 0.3 kg karbondioksit (CO2) varsa. SINIF 6. bu gaz ile normal koflullarda her birinin hacmi 2. kaplarda denge kurulmas› sa¤lan›yor. He S›cakl›k 20°C 200°C 200°C Kab›n s›cakl›¤› sabit hacimde. Yukar›da. 8. 1–Bütin. s›cakl›kla de¤iflimi verilmifltir.15 mmHg 189 . ideal gaza yak›nl›k yönünden s›ralay›n›z.2 atm Ne : 3 atm 11. YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. He(g) Is›t›c› 27˚C K‹MYA Bas›nç 2 atm 0. bas›nç ve molekül a¤›rl›klar› verilen gazlar›. CH4 III. ayn› hacimli kapta 100°C deki bas›nc› yaklafl›k kaç mmHg olur? Yan›t: 683. CO2 II.8 litre olan çocuk balonlar›n›n kaç tanesini fliflirir? (CO2: 44) Cevap: 600 balon Yan›t: CH4 : 1. (C4H8) gaz›n›n.10.2 atm bas›nçtaki özkütlesi kaç gram/litredir? (C: 12.5 gram/litre Ayn› miktar gaz›n. 1000 x Bas›nç (mmHg) 500 0 100 273 S›cakl›k (˚C) fiekilde ideal bir gaz›n bas›nc›n›n. a) 54°C ye ç›kar›l›rsa b) 127°C ye ç›kar›l›rsa c) 327° C ye ç›kar›l›rsa her bir ifllemde gaz bas›nc› kaç mmHg olur? Yan›tlar: a) 32. 0°C ve 0. 5 litrelik bir yang›n söndürücüde 3. Yan›t: III > II > I 3 atm CH4(g) 4 litre 5 atm Ne(g) 6 litre Ayn› s›cakl›ktaki yukar›da verilen kaplar›n muslu¤u aç›l›p.

2 E) 4. ÇÖZÜMLÜ TEST 4. 6 D)15 E) 15 13. Buna göre. CO2: 44) A) 273 K de He B) 300 K de CH4 C) 100° C de CO2 D) 127° C de He E) 273° C de CH4 Buna göre. III. Kab›n muslu¤u k›sa bir süre aç›l›p kapand›¤›nda. yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur? Ayn› gaz›n hacim ve s›cakl›¤› eflit olan kapal› uçlu ve kollar›nda su yerine c›va bulunan manometre ile bas›nc› ölçülürse h yüksekli¤i kaç cm olur? (dHg: 13. CH4: 16. 3.4 litredir. Z gazlar› vard›r. bir X molekülünün kütlesi kaç gramd›r? A)16 D) 16 6.6g/cm3. 10. Afla¤›daki gazlardan hangisinin ortalama kinetik enerjisi en büyüktür? (He: 4. Bu gazlar›n bas›nçlar›n›n karfl›laflt›r›lmas› için hangisi do¤rudur? A) Y > X > Z B) X = Y = Z C) X > Y > Z D) Z = Y > X E) Z > X > Y Bir miktar CO2 gaz›n›n 273°C de bas›nç – hacim de¤iflim grafi¤i yukar›da verilmifltir. 02. kaptaki gazlar›n mol say›lar› aras›nda nX > nY > nZ fleklinde s›ralama vard›r. fiekildeki manometrenin kollar›nda su bulunmaktad›r. Buna göre.10 23 B)32 E) C)16.4 190 .10 23 6. II. cam balonlarda ise Y ve Z gazlar› bulunuyor. dsu: 1g/cm3) A)90 B)90.K‹MYA 1.13. 32 gram X gaz›n›n 0°C s›cakl›k ve 2 atm bas›nç alt›nda hacmi 22.4 Hacim (litre) fiekildeki büyük kapta X gaz›. fiekildeki kapta mol say›lar› eflit olan X. X gaz›n›n difüzyon (yay›lma) h›z› en büyüktür. 2. Y gaz› 50 mm Hg 4 Bas›nç (atm) X gaz› Z gaz› 100 mm Hg Boflluk 3 2 100 mm 1 0 5.6 11. 6 C) 90 13. Y. X gaz› için h = 204 cm su olarak ölçülmüfltür.8 22. Z gaz›n›n molekül kütlesi en küçüktür.02.10 23 32 6.6. Gazlar›n ortalama kinetik enerjileri eflittir.2 16. 6 A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 5. 02. CO2 gaz›n›n kütlesi kaç gramd›r? (C: 12. SINIF 750 mmHg X gaz› h = 204 cm X(g) Y(g) Z(g) Su I. O: 16) A) 44 B) 22 C) 11 D) 2.

m gram CO2 gaz›na aittir. kab›n musluk aç›lmadan önceki bas›nc› kaç mmHg dir? A) 600 B) 200 C) 160 D) 100 E) 60 11. Buna göre. I. kaptaki bas›nç 600 mmHg oluyor. II. I. P0 = 750 mmHg 10. 8.2005-2008 K‹MYA ÇÖZÜMLÜ TEST For Evaluation Only. denge kuruldu¤unda II. Yandaki manomet760 mmHg reli kapta ayn› s›15 g C2H6 cakl›kta.10. kap A) B) C) D) E) Ayn› s›cakl›kta olan yukar›daki kaplar aras›ndaki M muslu¤u s›cakl›k de¤iflimi olmaks›z›n aç›l›p. kaptaki bas›nç 80 cmHg azal›r. 2L He gaz› 800 mmHg I. yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur? A) Yaln›z II B) Yaln›z III C) I ve II D) I ve III E) II ve III 9. kalan gaz›n Hg bas›nc› (P) ve h yüksekli¤i afla¤›dakilerden hangisi olur? (C2H6:30) P 480 240 640 720 480 h 280 80 120 20 140 12. I. kap Zaman Hg fiekil II fiekildeki balonlar›n s›cakl›k ve hacimleri eflit oldu¤una göre toplam molekül say›lar› (N) için N1 oran› kaçt›r? N2 A) 2 3 B) 3 2 C) 1 3 D) 3 4 E) 4 3 Kaplar aras›ndaki musluk s›cakl›k de¤iflimi olmadan aç›l›p beklenirse. Buna göre "m" kaçt›r? (He: 4. II. kap 340 II. Kar›fl›m›n bas›nc› 280 cmHg olur. kap n mol X(g) V Po = 80cmHg 40 cm Hg Yukar›daki grafik ayn› s›cakl›kta olan. III. 6 gram He gaz›na II. cam balondan 5 gram C2H6 gaz› ç›kar›ld›h=40 mm ¤›nda. musluk aç›lmadan önce II. gaz bas›nçlar›n›n de¤iflimi grafikteki gibi olmaktad›r. Buna göre. kap X gaz› 1L II. 2P II P I V Hacim (litre) Bas›nç (atm) I. kap M 4L He gaz› P=? II. kaptaki bas›nç kaç mmHg'dir? A) 1200 B) 1000 C) 700 D) 600 E) 500 191 . X(g) Y(g) P0 = 750 mmHg X(g) Z(g) 250 mm Hg fiekil I Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. Aradaki musluk s›cakl›k de¤iflmeden aç›l›p denge kuruldu¤unda. 400 Bas›nç (mmHg) I. CO2: 44) A) 176 B) 132 C) 88 D) 22 E) 4 fiekildeki kaplar›n s›cakl›klar› eflittir. kap X gaz› 400 mmHg 4L I. Gazlar›n k›smi bas›nçlar› eflit olur. SINIF 7. kap 6n mol Y(g) 2V K II.

2005-2008 ÇÖZÜMLÜ TEST 10. He nin k›smi bas›nc› 100 mmHg dir. 16. n mol H2 gaz› 2V 0 Sürtünmesiz piston 1 2 3 4 5 14. bölmeye eklenen gaz›n mol say›s› kaçt›r? A) n B) 3n C) 5n D) 8n E) 12n 192 . 0.8 g CO E) 28 g CO 18. m 2 D) B) m .2. III. Bu kaba n mol daha H2 gaz› eklenip. C) m 2 m . Bu kaba ayn› s›cakl›kta afla¤›dakilerden hangisi ilave edilirse bas›nç 600 mmHg olur? (He: 4. CH4 ün k›smi bas›nc› 800 mmHg dir. CO: 28) A) 0. SO2: 64) A)m. yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur? (CH4: 16.) A) B) C) D) E) 3 2 4 1 2 de durur de durur de durur – 2 aras›nda durur – 3 aras›nda durur 15. Sürtünmesiz piston 2n mol X gaz› 2V 2.1 mol He ve 0. bölmesindeki X gaz›n›n hacmi yar›ya ininceye kadar ayn› s›cakl›kta Y gaz› ekleniyor. fiekil I deki X gaz›n›n bas›nc›na eflit hale geliyor. 2m 2 E)2m. SO2: 64) A) Yaln›z I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I.4.8 g He C) 1. I. SO2 gaz›n›n k›smi bas›nc› 200 mmHg oldu¤una göre.K‹MYA Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company.m 2 m .2 g He D) 2. O2: 32.2 mol CO bulunan kapta.1. Her bir gaz›n k›smi bas›nçlar›n›n O2 e eflit olmas› için CH4 ve SO2 gazlar›n›n kaptaki kütleleri s›ras›yla afla¤›dakilerden hangisi olmal›d›r? (CH4: 16. II ve III Yukar›da fiekil II deki kaplar aras›nda musluk sabit s›cakl›kta aç›ld›¤›nda sistemin son bas›nc›. bölme Buna göre. I. Kinetik enerjiler eflittir. s›cakl›k 147°C ye ç›kar›l›rsa pistonun konumu ne olur? (0. Ayn› s›cakl›kta kaba 96 gram SO2 gaz› eklenirse k›smi bas›nçlar› eflit olur. 2m 4 fiekilde kapta 7° C de n mol H2 gaz› vard›r. Buna göre.5 fleklinde iflaretlenen bölmeler eflit aral›kl› ve V hacimlidir. bölme Y gaz› 3V 1. fiekil I deki cam borudaki c›va yüksekli¤i (h) kaç cm dir? A) 14 B) 10 C) 6 D) 4 E) 2 17. fiekildeki kab›n 2.4 g He B) 0. Po =76 cmHg t°C He(g) h X(g) fiekil I Hg 90 cm Hg 2V fiekil II t°C Ne(g) 60 cm Hg V 13.3. Kapal› bir kapta kütleleri 32 fler gram olan CH4 ve SO2 gazlar› bulunmaktad›r. SINIF For Evaluation Only. ye O2 ve SO2 gazlar› bulunmaktad›r. V hacimli bir kapta kütleleri m gram olan CH4. II.

h yüksekli¤i kaç mm olur? (20°C de suyun buhar bas›nc› 24 mmHg dir. SINIF 19.5 atmosfer oldu¤unda.75 0.75 0. s›cakl›k tekrar 20°C ye düflürülüyor.) A) 60 B) 84 C) 120 D) 144 E) 168 20.10.5 mol Y2 gazlar› varken bas›nç 5 atmosferdir.50 1. II ve III tepkimesi tam verimle gerçeklefltiriliyor. 22. O: 16) A) 3800 D) 190 B) 1900 E) 5 C) 380 21. sabit s›cakl›kta 1 mol kat› Fe2O3 ve 0.25 0. Sabit hacimli bir kapta 1 mol X2 ve 1. Sabit hacimli bir kapta. Tepkime tamamlan›p bafllang›ç s›cakl›¤›na dönüldü¤ünde kaplardaki bas›nç kaç mmHg olur? A) 40 B) 50 C) 100 D) 200 E) 500 24.50 0.22 . KCIO3 kat›s›n›n tamam› ayr›flt›r›ld›¤›nda s›cakl›k 273 °C olarak ölçülüyor. fiekildeki 22.75 0. Boflluk 1200 mmHg bas›nc›nda 4 mol AB3 gaz›n›n V hacimli kapta % 50 si ayr›flt›¤›nda.50 0.2005-2008 K‹MYA ÇÖZÜMLÜ TEST For Evaluation Only. Bas›nç P 0 I 0 II 0 III Gaz›n özkütlesi Fe2O3 ün mol say›s› 23. HCI(g) 300 mmHg V litre t °C NH3(g) 400 mmHg V litre t °C fiekildeki kaplar aras›nda musluk aç›ld›¤›nda.6 mol CO gaz› tam verimle.25 0.25 X2Y3(g) 0. kaptaki gazlar›n mol say›lar› kaç olur? X2(g) A) B) C) D) E) 0.75 0. KCIO3(k) → KCI(k) + 3/2O2(g) 1mol He(g) kapat KCIO3(k) Zaman Zaman Zaman 0°C.50 0.25 Y2(g) 0. Buna göre son durumdaki bas›nç kaç mmHg dir? (K: 39. ayn› s›cakl›kta oluflan B2 gaz›n›n k›smi bas›nc› kaç mmHg olur? A) 800 B) 750 C) 600 D) 400 E) 300 H2(g) O2(g) 20°C h = 240 mm Hg Tepkime tam verimle tamamland›¤›na göre.4 litre hacimli kapta 0°C de bir mol He gaz› ve 122 gram KClO3 kat›s› bulunmaktad›r. Kap ›s›t›larak. HCI(g) + NH3(g) → NH4CI(k) denklemine göre HCI ve NH3 gazlar› aras›nda tepkime tam verimle gerçeklefliyor. Bu kapta sabit s›cakl›kta.4 L Bu olay için çizilen yukar›daki grafiklerden hangileri do¤rudur? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) Yaln›z III D) I ve II E) I. Cl: 35. Kab›n bas›nc› 3. X2(g) + 3/2Y2(g) → X2Y3(g) tepkimesi gerçeklefliyor.50 0.25 193 .50 0. 2AB3(g) 2 2AB2(g) + B2(g) Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. Fe2O3(k) + 3CO(g) → 2Fe(k) + 3CO2(g) denklemine göre tepkimeye giriyor. Yandaki kapta mol say›lar› eflit olan H2 ve O2 gazlar› bir k›v›lc›mla patlat›l›p.

hHg hHg = 204 = 15 cm Hg dir. T T = 0 + 273 = 273 Kelvin 22. 204 = 13. Yan›t A T = 273 + 273 = 546 K P. Kapta en az kalan gaz o olacakt›r.V = n . ortalama kinetik enerjisi en büyük olur. ortalama kinetik enerjileri de eflittir. 273 273 n = 2 mol bulunur. Musluk aç›ld›¤›nda difüzyon h›z› en büyük olan gaz›n molekülleri en fazla d›flar› ç›kar. T 4. 4. X ve Y gazlar›n›n bas›nçlar› karfl›laflt›r›l›rsa. R . 13. Yan›t A 2. P. Yan›t E Yan›t D alt satir 6. 1 tane X molekülünün kütlesi = E seçene¤indeki s›cakl›k en büyük oldu¤undan. ortalama kinetik enerji de en büyüktür.6.(Z gaz›) Buna göre.10 23 gramd›r. A) B) C) D) E) 273 300 100 127 273 K K + 273 = 373 K + 273 = 400 K + 273 = 546 K 5. PZ = 100 mmHg dir.V = n . 02. 22. 4 = n n= m MA 2= 32 ⇒ M A = 16 g/mol MA 16 6. Manometrenin kollar›nda su bulundu¤undan bu yüksekli¤i civa cinsinden hesaplamam›z gerekir. Grafikten iki nokta seçilir. Bu noktalar bas›nc›n 4 atm.K‹MYA Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company.5. 4 ⋅ 546 273 1 mol CO 2 2 CO 2 = 44 g/mol n= m dan MA Yan›t B 1 m = ⇒ m = 22 gram CO 2 2 44 194 . Kapal› uçlu manometrede civa seviyesi fark›. Gazlar ayn› kapta olduklar›ndan s›cakl›klar› eflittir. hsu = dHg. Y ve Z gazlar›n›n bas›nçlar› karfl›laflt›r›l›rsa. do¤rudan gaz›n bas›nc›n› gösterdi¤ine göre. mutlak s›cakl›k ile do¤ru orant›l›d›r. PY = PX + 50 ⇒ PX = 200 – 50 PX = 150 mmHg dir. Yan›t E PX = Pd›fl + h PX = 75 + 15 = 90 cmHg Kapal› uçlu manometrede PX = h oldu¤undan h = 90 cm bulunur. Mutlak s›cakl›¤› en büyük olan›n. PY > PX > PZ dir. R . 6 = n n= 22. molekül a¤›rl›¤› ile ters orant›l› oldu¤undan molekül a¤›rl›klar› X > Y > Z dir. 6 L oldu¤u noktalar seçilsin. hacim 5. SINIF For Evaluation Only. difüzyon h›zlar› Z > Y > X tir. 4 . dsu . – – Difüzyon h›z›. 2 . 3. Bütün s›cakl›klar kelvin cinsinden yaz›l›r ve karfl›laflt›r›l›r. dhHg 1. Bu nedenle. Ortalama kinetik enerji.2005-2008 ÇÖZÜMLER 10. PY = PZ + 100 ⇒ PY = 200 mmHg dir. 6 1.

P1. m n= dan MA 15 = 0. mol say›lar› oran›na eflittir.T2 → 120.V2 = Pson. 5 mol 30 10 1 n2 = = mol 30 3 n1 = P1 n1 = P2 n 2 720 0. V2 360. P1 = PX + PY = 750 mmHg P2 = PX + PZ = 750–250 = 500 mmHg n P1. 4 P 15 .2V 6n = 1 ⇒ 1 = P2 .2V = P2 . . kaptaki son bas›nç. kab›n bafllang›çtaki bas›nc› 500 mmHg dir.R.5 x = 100 mmHg dir. P1. P1. 2 + P . Vson 360. 4 = 600. T1 P2 . P1.V1 + P2. 1 (II do¤ru) Yan›t A 9.6 P = 500 mmHg d›r. K›smi bas›nçlar›n eflit olmas› için gazlar›n mol say›lar› eflit olmal›d›r. Yan›t D 7.T1 → P . Musluk aç›ld›¤›nda her iki kaptaki bas›nç eflitlendi¤inden 1. nX = n moldür. V1 = n 1. Yan›t E 195 . = 280 cmHg nHe = 6 = 1 5 mol oldu¤una göre. 2. Yan›t A P1 = 760–40 P1 = 720 mmHg 12. P1.R. 10.V = Pson.V2 = Pson. (I yanl›fl) III.44 = 132 gram olur.V1 + P2. 2V + 120. sistemin son bas›nc›na eflittir.V n P1 = PY = 360 mmHg (Bafllang›çta) Y gaz› için.V2 n 2 . V1 = P2 . R . N2 2 Yan›t B 8. R . Cam balon oldu¤undan hacim ve s›cakl›k sabit oldu¤una göre. (III yanl›fl) Yan›t B II. 5 = P2 1/3 720 3 = ⇒ P2 = 480 mm Hg olur. (2V + V) P2 = 240 Y gaz›n›n bas›nc› 360 – 240 = 120 cmHg azal›r.10. R . V1 n 1. T2 P2 n2 750 = n1 ⇒ n 1 = 3 n2 2 500 n2 N 1 = 3 olur. V2 = n 2. P2 2 h = 760 − 480 = 280 mm olur. SINIF Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company.V2 = Pson .Vson 400.Vson 800 . I. Musluk aç›ld›ktan sonra kab›n heryerindeki bas›nç son bas›nca eflittir. T2 n= m MA 11. V2 n 2. Gazlar›n hacimleri eflit al›n›rsa ve P1. Molekül say›lar› oran›. T1 P = ⇒ 1= 1 P2 . 4 + x.2005-2008 K‹MYA For ÇÖZÜMLER Evaluation Only. 3V Pson = PKar.V1 + P2. nY = 6n mol. ve 2.1 = 340 .V1 n . = 2P n 2 P1 n1 = P2 n 2 n2 = 3 mol = nCO2 1 mol CO2 3 mol CO2 x= alt indis 44 gram x gram 3. Pson = 600 mmHg dir. R .

K‹MYA
13. n CH 4 =

ÇÖZÜMLER
16. fiekil – II için,

10. SINIF

32 32 = 2 mol, n SO 2 = = 0, 5 mol 16 64 I. K›sm› bas›nçlar, gazlar›n mol say›lar› ile do¤ru orant›l›d›r. 0,5 mol SO2 gaz› 200 mmHg 2 mol CH4 gaz› x x = 800 mmHg = PCH
4

P1.V1 + P2.V2 = Pson. Vson 90 .2V + 60.V = Pson .3V Pson = 80 cmHg olur. PX = Pson = 80 cmHg PX = P0 + h 80 = 76 + h ⇒ h = 4 cmHg dir. Yan›t D

II. Ayn› kapta s›cakl›k ayn› oldu¤undan, moleküllerin ortalama kinetik enerjileri eflittir. III. 96 n SO 2 = = 1, 5 mol (eklenen) 64 Toplam SO2 nin molü = 1,5 + 0,5 = 2 mol olur. Mol say›lar› eflit oldu¤unda, k›sm› bas›nçlar da eflit olur. Yan›t E 14. Bafllang›çtaki gazlar›n mol say›lar›: n m m n CH 4 = nO 2 = n SO 2 = 16 32 64 K›smi bas›nçlar›n O2 e göre eflit olmas› için, son m durumdaki mol say›lar› olmal›d›r. 32 Buna göre, n = m MA 17. Piston sürtünmesiz hareket etti¤inden mol say›s› de¤iflimi veya s›cakl›¤›n artmas› ile sistemin toplam bas›nc› de¤iflmez. T1 = 7+273 = 280 K T2 = 147 + 273 = 420 K
P1 . V1 = n 1 . R . T1 P2 . V2 n2 . R . T2 2V = n.280 V 2 2n.420

V2 = 6V olur. Yan›t C

m m CH 4 m CH 4 ün kütlesi = ⇒ m CH 4 ⇒ gram 32 16 2 SO 2 nin kütlesi m m SO 2 = ⇒ m SO 2 = 2m gram olmal›d›r. 32 64 Yan›t B 15. Bafllang›çta: 0,1 mol gaz 0,3 mol gaz x= 100 mm Hg x 18. Bafllang›çta: PY = PX dir. Y → V1 n1 = X → V2 n 2 3V n Y = ⇒ n Y = 3n mol 2V 2n Son durumda: PX = PY ve VX = V ve VY = 4V dir. Y → V1 n1 = X → V2 n 2 4V n Y = ⇒ n Y = n1 = 8n olmal›d›r. V 2n Eklenen gaz = 8n – 3n = 5n moldür. Yan›t C

0, 3.100 = 300 mmHg bas›nç yapar. 0, 1

Bafllang›çta kaptaki toplam bas›nç 300 mmHg dir. Bas›nc›n 600 mmHg olmas› için, mol say›s› bafllang›çtakinin 2 kat›na ç›kmas›, yani 0,6 mol olmas› gerekir. Eklenen gaz: 0,6 – 0,3 = 0,3 mol olmal›d›r. 1, 2 C) n = = 0, 3 mol He 4 Yan›t C

196

10. SINIF
19.

Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2008 K‹MYA For ÇÖZÜMLER Evaluation Only.

font farkli
2

2AB3(g) 2 2AB2(g) + B2(g) Bafllang›ç : 4 mol – – De¤iflim : –2 mol +2 mol +1 mol Sonuç : 2 mol 2 mol 1 mol P.V=n. R.T ⇒ P ile n do¤ru orant›l›d›r. 4 mol gaz 1200 mmHg 1 mol B2 x x= 1200 = 300 mmHg 4

22.

H2(g) + 1 O2(g) → H2O(s) Bafllang›ç 2n Tepkime –2n Son 0 2n –n n mol gaz – 2n mol 2n mol s›v›

Oluflan su 20°C oldu¤undan s›v›d›r ve buhar bas›nc› 24 mmHg dir. Gaz bas›nc›; Bafllang›çta : 4n mol 240 mmHg Son durum : n mol x x = 240. n = 60 mmHg = PO 2 4n PToplam = PO + Pbuhar
2

Yan›t E

20.

Fe2O3(k) + 3CO(g) → 2Fe(k) + 3CO2(g) Bafllang›ç :1 mol 0,6 mol – – Tepkime : –0,2 mol –0,6 mol + 0,4 mol + 0,6 mol Sonuç : 0,8 mol kat› 0 0,4 mol kat› 0,6 mol gaz

PToplam = 60 + 24 = 84 mmHg Yan›t B 23. KClO3 = 122 gram/mol Tepkimeye göre 1 mol (122g) KClO3 tamamen ayr›flt›¤›nda 1,5 mol O2 gaz› oluflur. Kapta son durumda toplam: 1 mol He + 1,5 mol O2 = 2,5 mol gaz bulunur. T1 = 0°C = 273 K T2 = 273°C + 273 = 546 K P1 ⇒ P1.V = n.R.T 22, 4 ⋅ 273 273 P1 = 1 atm dir. P1.22, 4 = 1
P1 . V1 P2 . V2 = n1 . R . T 1 n2 . R . T 2 ⇒ 1 P2 = 1 . 273 2,5 . 546

Bafllang›çta gaz›n mol say›s› 0,6 moldür. Son durumda yine gaz›n mol say›s› 0,6 moldür. I. Gaz bas›nc›: PV = nRT P ile n do¤ru orant›l›d›r. Kaptaki gaz›n toplam mol say›s› de¤iflmemektedir. Bas›nç de¤iflmez. II. Gaz›n öz kütlesi: Bafllang›çta CO gaz› var →0,6 mol Sonuçta CO2 gaz› var → 0,6 mol Gazlar›n molü eflit fakat CO2 nin kütlesi CO dan daha büyüktür. Kapta, sabit hacimde gaz›n kütlesi artt›¤›ndan, gaz›n özkütlesi de artar. III. Fe2O3: 0,8 mol artm›flt›r. Grafikte s›f›rlanm›fl oldu¤undan III. grafik yanl›flt›r. Yan›t D

21. Kap hacimleri eflit oldu¤undan, musluk aç›ld›¤›nda herbir gaz için hacim 2 kat›na ç›kaca¤›ndan bas›nçlar› yar›ya düfler. 300 PHCI = = 150 mmHg dir. 2 400 PNH 3 = = 200 mmHg olur. 2 PV = n .R .T ⇒ P ile n do¤ru orant›l›d›r. ↓ { ayn› ayn› n yerine P kullanarak soru çözülebilir. HCl(g) + NH3(g) → NH4Cl(k) Bafll. 150 mmHg 200 mmHg – Tepk. –150mmHg –150mmHg Kat› Son 0 50 mmHg Kat› Kaplardaki son bas›nç 50 mmHg olur. Yan›t B 24.

P2 = 5 atm olur. = 5.760 = 3800 mm Hg olur.

font ve punto

Yan›t A X2(g) + Y2(g) → X2Y3(g) Bafll. 1 mol 1,5 mol – Tepk. –n –1,5n +n Son (1–n) mol (1,5–1,5n) mol n mol nBafll = 2,5 mol nson = (2,5 – 1,5n) mol Pbafll = 5 atm Pson = 3,5 atm

f

(2,5).(3,5) = 5.(2,5 – 1,5n) ⇒ 3,5 = 2(2,5–1,5n) 3,5 = 5 – 3n ⇒ 3n = 1,5 ⇒ n = 0,5 mol X2 = 1–0,5 = 0,5 mol Y2 = 1,5 – 1,5 n = 0, 75 mol X2Y3 = n = 0,5 mol Yan›t C

197

K‹MYA
1.
20 10 0 8 10 Is› (kal) S›cakl›k (°C) X Y

Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2008 10. SINIF For TEST – 1 Only. Evaluation
4. 1 atm d›fl bas›nçta aç›k kapta bulunan 90°C deki 20 gram suyu, 100°C de, tamamen buhar haline geçirmek için gereken ›s›, 0°C deki 1 kg suyun s›cakl›¤›n› kaç °C ye ç›kar›r? (csu: 1 kal/g.°C, Lb: 540 kal/g) A) 5,5 B) 11 C) 22 D) 45 E) 90

Ar› X ve Y s›v›lar›n›n öz›s›lar›: cX = 0,5 kal/g.°C ve cY = 0,8 kal/g.°C dir. Grafikte verilen ›s›t›lma durumuna göre, X s›v›s›n›n kütlesinin Y s›v›s›n›n kütlesine oran› kaçt›r? A) 4 B) 2 C) 1/2 D) 1/4 E) 4/5

5. 2. –20°C deki 80 gram buz yal›t›lm›fl bir kaptaki 80°C deki 50 gram su içine at›l›rsa kaptaki son durum için afla¤›dakilerden hangisi do¤ru olur? (cbuz: 0,5 kal/g.°C, csu: 1 kal/g.°C, Lbuz: 80 kal/g) A) B) C) D) E) Tamam› 0°C de su Tamam› 0°C de buz 0°C de 20 gram buz, 110 gram su 10°C de 130 g su 0°C de 40 gram buz, 90 gram su
t 0 –5

S›cakl›k (°C)

25

800 925

Is›(kal)

Yukar›daki 10 gram, – 5°C deki buzun s›cakl›k – ›s› grafi¤i verilmifltir. Suyun son s›cakl›¤› t kaç °C dir? (cbuz: 0,5 kal/g °C, cs›v›: 1 kal/g.°C, Buzun erime ›s›s› = 80 kal/g) A) 25 B) 18 C) 15 D) 10 E) 5

3.
110 20 0

S›cakl›k (°C)

sil
5 75 200 500 Zaman (dk)

Yukar›da 10 gram X kat›s›n›n ›s›t›lmas›na ait s›cakl›k – zaman grafi¤i verilmifltir. Bu maddenin 0°C de 20 gram› ayn› ›s›t›c› ile ›s›t›ld›¤›nda 100. dakikada maddenin fiziksel hali için hangisi do¤rudur? A) Kat› B) S›v› C) Gaz D) Kat› – S›v› E) S›v› – Gaz

6. Yandaki grafi¤e göre bafllang›çtaki buz; 0°C ve 100 gram ise t an›nda su miktar› ne kadard›r?

S›cakl›k (°C) 60 20 0 t zaman

(D›fl bas›nç: 1 atm, Le: 80 kal/g, csu: 1 kal/g°C) A) 400 B) 350 C) 300 D) 200 E) 150

198

10. SINIF
7. Oda s›cakl›¤›nda bulunan bir miktar suyun üzerine t°C de bir miktar buz at›l›yor. Yal›t›lm›fl kapta denge kuruldu¤unda yandaki grafik elde ediliyor.
S›cakl›k (°C) 25 su 0 buz t su

Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2008 K‹MYA TEST – 1 For Evaluation Only.
10. fiekildeki balonlarda s›cakl›klar› eflit olan X ve Y s›v›lar› buharlar›yla dengededir.
Zaman

X(g)

Y(g)

X(s›v›) t °C

Y(s›v›) t °C

sil Buz miktar› de¤ifltirilmeden su miktar› artt›r›l›rsa;
I. Kapta 0°C nin üstünde su bulunur. II. Kapta 0°C de su bulunur. III. Buzun erime noktas› artar. yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) Yaln›z III D) I ve II E) II ve III

Buna göre afla¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r? A) B) C) D) E) Kaynama noktalar›, X > Y dir. Buhar bas›nçlar›, Y > X tir. Buharlaflma h›z›, Y > X tir. Molar buharlaflma ›s›s›, Y > X tir. Moleküller aras› çekim kuvveti X > Y dir.

8. 0°C de 2 gram suyun içine –16°C de 10 gram buz at›l›p denge kuruldu¤unda ortam için afla¤›dakilerden hangisi do¤ru olur? (cbuz = 0,5 kal/g°C, Le = 80 kal/g) A) B) C) D) E) 0°C 0°C 0°C 0°C 0°C de de de de de 11 gram buz, 1 gram su 12 gram su 12 gram buz 10 gram buz, 2 gram su 9 gram buz, 3 gram su

9. Kütle X : 600 Y : 300

‹lk s›cakl›k (°C) 20 60

Is›nma ›s›s› (kal/g.°C) 0,1 0,3

11. Aç›k hava bas›nc›n›n 1 atmosfer oldu¤u ortamda kaynamakta olan ar› bir s›v› için;

blokI.

Yukar›da kütleleri, ilk s›cakl›klar› ve ›s›nma ›s›lar› verilen X ve Y s›v›lar› yal›t›lm›fl bir kapta kar›flt›r›l›rsa kar›fl›m›n son s›cakl›¤› kaç °C olur? A) 48 B) 44 C) 32 D) 40 E) 24

S›v›n›n buhar bas›nc› 760 mmHg ye eflittir. II. D›fl bas›nç art›r›l›rsa kaynama noktas› yükselir. III. Kaynama an›nda s›cakl›k sabit kal›r. yukar›daki ifadelerden hangileri do¤rudur? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

199

K‹MYA
1.
Po=700 mmHg X(s›v›) 50°C Po=800 mmHg X(s›v›) 25°C

Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2008 10. SINIF For TEST – 2 Only. Evaluation
3.
CH4(g) X(g) X(s›v›)

2V litre

Yukar›daki kaplarda saf X s›v›lar› vard›r. Kaplar üzerindeki d›fl bas›nçlar farkl›d›r. Buna göre; I. Buharlaflma h›zlar› eflittir. blok II. Kaynama noktalar› eflittir. III. S›v›lar›n kütleleri eflit ise özkütleleri de eflittir. ifadelerinden hangileri yanl›flt›r? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) Yaln›z III D) I ve II E) I, II ve III

X(s›v›) t°C

Yukar›daki kapta buhar›yla dengede olan X s›v›s› ve X s›v›s›nda çözünmeyen CH4 gaz› bulunmaktad›r. t°C deki X s›v›s›n›n buhar bas›nc› 40 mmHg olup kaptaki toplam bas›nç 340 mmHg dir. Kaba t°C de V litre X s›v›s› eklenip yeniden denge kuruldu¤unda, kaptaki bas›nç kaç mmHg olur? A) 340 B) 380 C) 600 D) 620 E) 640

2.
160

S›cakl›k (°C)

4.
1.kap

2.kap

80 0 3 9 18 28 Zaman (dk)

V

X(g)

2V

X(g)

Yukar›daki grafik 10 gram ar› X kat›s›n›n 1 atm d›fl bas›nçta, dakikada 20 kal ›s› veren bir ›s›t›c› ile ›s›t›lmas›n› göstermektedir. Buna göre; I. Molar erime ›s›s› II. S›v›n›n ›s›nma ›s›s› (cs›v›) III. 160°C deki buhar bas›nc› niceliklerinden hangileri bulunamaz? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) Yaln›z III D) I ve II E) II ve III

m gram X s›v›s›

2m gram X s›v›s›

Yukar›daki kaplarda s›cakl›klar› eflit ve buhar›yla dengede olan X s›v›s› vard›r. Bu kaplarda I. Buhar bas›nc› II. Buhar molekül say›s› III. Moleküllerin ortalama kinetik enerjileri niceliklerinden hangileri farkl›d›r? A) Yaln›z II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

200

2V Saf X s›v›lar› hacimleri V ve 2V olan kaplara s›ras›yla m ve 2m gram kütlelerinde konulmufltur. iyotun süblimleflme e¤risidir. 0°C deki 100 gram buza 5780 kalori ›s› verilirse. E) 91 mmHg ve 184°C de I2 s›v›s› kaynamaya bafllar.°C dir. 760 Bas›nç (mmHg) Y Z Kat› S›v› 0 Gaz 114 184 S›cakl›k (˚C) 91 X Grafikte.01°C de. 110 S›cakl›k (°C) 40 0 50 350 840 2000 Is› (kal) Grafik 10 gram ar› X kat›s›n›n.44 kkal → H2O(s) Yukar›daki denkleme göre. afla¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r? A) 91 mmHg ve 114°C de I2. Bu madde için afla¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r? A) B) C) D) E) Donma noktas› 40°C dir.01°C nin alt›nda. 110°C de buhar bas›nc›.10. 9. 1. ‹yotun (I2) bas›nç ve s›cakl›¤a ba¤l› olarak kat›. V: Hacim) A) P1 = P2 B) 4P1 = P2 C) 2P1 = P2 D) P1 > P2 E) 8P1 = P2 201 . kaptaki bas›nç P2 aras›ndaki iliflki için afla¤›dakilerden hangisi do¤rudur? (T: s›cakl›k. kaç gram buz erimeden kal›r? (H: 1. Z K‹MYA 0°C H2O(k) + 1. s›v› ve gaz hali dengede bulunmaktad›r.7 kal/g.kap T. kab›n s›cakl›¤› 2T°C. D) 0. d›fl bas›nca eflittir. 1.06 atm ve 0. hem kat›. O noktas›nda suyun. S›v›n›n ›s›nma ›s›s› (öz›s›) 0.6 Saf suyun faz diyagram› yukar›da verilmifltir. 6. 1 Kat› 0. 2. Erime ›s›s› 30 kal/g d›r. su s›v› halde bulunmaz. C) 0. 8. E) Suyun s›v› hali üzerindeki bas›nç artt›kça erime noktas› yükselir. s›v› ve gaz hallerinin de¤iflimi verilmifltir. s›cakl›k ›s› de¤iflimini göstermektedir. Buna göre. X(g) X(s) 1. kab›n s›cakl›¤› T °C oldu¤una göre.01 100 S›cakl›k (˚C) Bas›nç (atm) Y TEST – 2 7. D) X–O e¤risi. Buharlaflma ›s›s› 200 kal/gramd›r.06 X S›v› 0 Gaz 0 0. B) 120 mmHg bas›nç ve 120°C de I2 s›v› haldedir. C) 80 mmHg bas›nç ve 80°C de I2 kat› haldedir.kap 2T. O: 16) A) 54 B) 36 C) 28 D) 12 E) 3. ve 2. B) Suyun normal donma noktas› 0°C dir. hem s›v› hem de gaz halinde bulunur.V a a X(g) X(s) 2. afla¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r? A) Suyun normal kaynama noktas› 100°C dir. SINIF 5.06 atm ve 0. kaptaki bas›nç P1. Buna göre. kat›.

25 gram X gaz› bulunmaktad›r. Ayn› koflullardaki 1 litre C3H6 gaz› ile 3 litre X gaz›nda ayn› say›da atom vard›r. CH4(g) V. 0° C deki 11.2 g/L oldu¤una göre N noktas›nda özkütle (d) ve hacmi için afla¤›dakilerden hangisi do¤rudur? A) B) C) D) E) d(g/L) 0. He(g) A) SO3 B) NO C) SO2 D) H2 E) N2O3 X cmHg fiekildeki k›lcal kesitli tüp ayn› koflullarda ters çevrilirse He gaz› için çizilen grafiklerden hangileri do¤ru olur? Yo¤unluk d V Hacim (V) PHe 6. SINIF Bas›nç (atm) M ( d = 1. O2: 32) A) 4 B) 2 C) 1/2 D) 1/4 E) 1/8 A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) I ve II D) II ve III E) I. Buna göre. Buna göre.25 0 0. t°C Boflluk O2(g) 2V. II ve III 202 . Yanda 22.6 0.5 1.0 1.3 V(L) 5 80 10 20 80 2. X gaz› afla¤›dakilerden hangisi olabilir? (H: 1. Bas›nç (mmHg) 2280 1520 760 0 TEST – 3 4.4 2. t°C 76 cmHg 40 cm Hg 4 cm Hg t I Zaman t Zaman II Hacim III Yukar›da verilen kaplardaki CH4 gaz› kütlesinin O2 gaz› kütlesine oran› kaçt›r? (CH4: 16.5 Mol 20 N (d = ? g/L ) V Hacim (litre) Bu gaz›n s›cakl›¤› kaç °C dir? A) 546 B) 273 C) 127 D) 27 E) 0 Sabit s›cakl›kta belirli bir miktar gaz›n bas›nc›n›n hacmi ile de¤iflim grafi¤i yanda verilmifltir.4 litre hacimli kapta bulunan ideal gaz›n bas›nç – mol de¤iflimi gösterilmifltir. M noktas›nda özkütle 1. X gaz› afla¤›dakilerden hangisi olabilir? 3.K‹MYA 1.2 g/L ) 0. 1 10.3 0.2 litrelik kapta 38 cm Hg bas›nç yapan 4. O: 16.4 0. N: 14) A) N2 B) O2 C) NH3 D) N2O E) NO2 5.

Kab›n s›cakl›¤› 177°C ye ç›kar›l›rsa c›va düzeyleri aras›ndaki fark kaç mm olur? A) 35 B) 40 C) 70 D) 140 E) 180 203 . Gaz halde bulundu¤u s›cakl›k ve bas›nç de¤erleri verilen X maddesinin davran›fl› hangi seçenekteki koflullarda ideal gaza en yak›nd›r? A) B) C) D) E) 25 °C ve 1 atm 25 °C ve 2 atm 300 K ve 500 mmHg 273 °C ve 380 mm Hg 100 °C ve 760 mm Hg Yukar›da verilen koflullarda bulunan ve mol say›lar› ayn› olan X. C: 12. hacimleri aras›ndaki iliflki afla¤›dakilerden hangisidir? A) X > Y > Z C) Y > Z > X E) Z > Y > X B) X > Y = Z D) Y > X > Z 8. Buna göre.25 atm oldu¤una göre B kab›ndaki gaz afla¤›dakilerden hangisidir? (H: 1. X gaz› afla¤›dakilerden hangisi olabilir? (H: 1. s›cakl›klar› T ve 2T kelvin olan kaplarda bas›nç ölçümleri yukar›da verilmifltir. kap Hacimleri V litre olan flekildeki kaplar›n bas›nç ve s›cakl›klar› eflittir. I. kap X gaz› II. Kapta ise 14 gram X gaz› bulundu¤una göre. O: 16) A) O2 B) C3H8 C) C2H4 D) CO2 E) NO Aç›k hava bas›nc›n›n 1 atm oldu¤u ortamda flekildeki kapta. SINIF TEST – 3 10. Kapta 3.10.1023 tane CH4 molekülü II. Z gazlar›n›n. C: 12. N: 14. m g He T °(K) Po m g He 5 cm 2T°(K) Boflluk 11. A kab›ndaki CH4 ün bas›nc› 1. O: 16. Y. CH4 gaz› I. D›fl bas›nç (P0) kaç cm Hg dir? A) 145 B) 75 C) 70 D) 65 E) 60 Yukar›daki kaplar›n hacim ve s›cakl›klar› eflittir. N: 14. X (g) 77°C 60 mm Hg 12. 77 °C de X gaz› bulunuyor.01. Gaz X Y Z Bas›nç 1 0. S: 32) A) NO B) O2 C) SO2 D) CO2 E) H2 9.5 2 K‹MYA S›cakl›k 273 K 273 K 0°C 7. 20g CH4 A 32g X B 19 cm 140 cm m gram He gaz›n›n hacimleri eflit.

5 Y X 3. ayn› s›cakl›kta m gram C2H4 gaz› kat›l›rsa. fiekil I deki balonda bulunan gaz›n yar›s› ayn› s›cakl›kta boflalt›¤›nda. mutlak s›cakl›k ile do¤ru orant›l› de¤iflir. Buna göre.2005-2008 10. SINIF For TEST – 4 Only.5 tir. manometrenin kollar›ndaki c›va seviyesi fiekil II deki gibi oluyor. kar›fl›mdaki He gaz›n›n k›smi bas›nc› nedir? (He: 4. Eflit kütlelerde He ve CH4 gazlar› içeren bir kar›fl›m›n toplam bas›nc› 5P dir. I. toplam atom say›s› ve gaz bas›nc› kaç kat›na ç›kar? (H: 1. Buna göre.K‹MYA 1. flekildeki kapta bulunan NO gaz›n›n kütlesi (m) kaç gramd›r? (NO: 30 CH4: 16) A) 1. Buna göre. CH4: 16) A) P 5 B) P 4 C)P D)2P E) 4P fiekilde verilen düzenekteki X molekülleri say›s›n›n.2 litre ise Y nin mol say›s› 0. m gram CO gaz› bulunan bir kaba. t °C II 40 cm Po = 80 cm Hg Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. n mol gaz 740 mm Hava n/2 mol gaz Hava Hg Hg fiekil I fiekil II 2. Y molekülleri say›s›na oran› kaçt›r? A) 1/2 B) 2/3 C) 3/2 D) 2/5 E) 3/4 5. III. Evaluation 4.2 gram CH4 40 mm Hg I II Boflluk 200 mmHg Hg –273 27 327 S›cakl›k (°C) Yukar›daki ideal gaz olan X ve Y nin eflit ve sabit hacimli iki ayr› kapta de¤iflik mol say›lar›ndaki bas›nç – s›cakl›k de¤iflimleri gösterilmifltir. t °C 20 cm Hg 3V. yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur? A) Yaln›z I B) Yaln›z III C) I ve II D) I ve III E) II ve III virgül Yukar›daki kaplarda bulunan gazlar›n s›cakl›klar› ve hacimleri eflittir.5 B) 3 C) 6 D) 15 E) 24 204 . m gram NO(g) 760 mm Hg 3. X in mol say›s› daha fazlad›r. Buna göre. Gaz bas›nc›. I. O: 16) Toplam atom say›s› Bas›nç A) 2 2 B) 3 4 C) 4 2 D) 4 4 E) 2 3 6. C: 12. II. Kab›n hacmi 8. Y(g) X(g) V. havan›n bas›nc› (d›fl bas›nç) kaç mm Hg dir? A) 640 B) 740 C) 760 D) 840 E) 1480 Bas›nç (atm) 3 1.

9. X gaz› Hava X gaz› 18 cm 20 cm 20 cm Hava C) Bas›nç 30 cm 5P 2P D) Bas›nç CH4 2P O2 P CH4 O2 Hg fiekil I fiekil II Hg 0 Zaman 0 Zaman fiekil I deki manometrenin kapal› ucunda 20 cm X gaz› s›k›flm›flt›r.4 gram He gaz› eklenirse afla¤›daki grafiklerden hangisi yanl›fl olur? (He: 4) A) h yüksekli¤i 150 80 Zaman Zaman B) Gaz›n özkütlesi fiekil 2 deki CO gaz›n›n bas›nc›n›n fiekil 1 deki He gaz›n›n bas›nc›na eflit hale gelmesi için.10. X gaz›n›n cam borudaki yüksekli¤i 18 cm oluyor. ayn› s›cakl›kta piston hangi noktaya getirilmelidir? (Aral›klar eflittir.6 mol h = 80 mm a Hg Po = 820 mm Hg Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. Ayn› ortamda.) A) a noktas›na C) a – b aras›na B) b noktas›na D) d noktas›na E) f noktas›na C) 1050 900 Bas›nç (mmHg) D) a seviyesi a a–75 Zaman Zaman E) Moleküllerin ortalama kinetik enerjisi Zaman 10. ayn› s›cakl›kta aç›k uçtan bir miktar c›va ilave edildi¤inde. Buna göre. deneyin yap›ld›¤› yerde aç›k hava bas›nc› kaç cm Hg dir? A) 70 B) 72 C) 75 D) 80 E) 90 E) Bas›nç 2P P O2 CH4 0 Zaman 205 . oluflan kar›fl›mda CH4 gaz›n›n k›smi bas›nc›n›n ve O2 gaz›n›n k›smi bas›nc›n›n de¤iflim grafi¤i afla¤›dakilerden hangisinde do¤ru verilmifltir? A) Bas›nç 3P 2P B) Bas›nç CH4 5P O2 2P O2 CH4 kesikli çizgi 0 Zaman 0 Zaman 8. He gaz› 0. SINIF 7.2005-2008 K‹MYA TEST – 4 For Evaluation Only. Toplam atom say›lar› eflit olan CH4 ve O2 gazlar› sabit hacimli bir kaba doldurulursa. He gaz› h =140 mm CO gaz› 300 mmHg a fiekil 1 b Piston 760 mmHg c d fiekil 2 e f fiekildeki kaba s›cakl›k de¤iflmeden 0.

II. Kapta gerçekleflen tepkimenin denklemi afla¤›dakilerden hangisidir? A) N2O + O3 → N2O4 B) N2O + O3 → 2NO2 C) N2O + O3 → 2NO + O2 D) N2O + O3 → N2 + 2O2 E) N2O + O3 → NO + NO2 + 1/2O2 5. Kaptaki X2 nin % 50 sinin harcand›¤› andaki toplam bas›nç kaç mm Hg olur? A) 1000 B) 900 C) 800 D) 700 E) 600 206 .8 mol Y2 gazlar› varken bas›nç 1200 mm Hg dir.T E) C(k) + CO2(g) → 2CO(g) Yukar›daki kaplarda bas›nçlar› (P). I. III. SINIF X2(g) + 3Y2(g) → 2XY3(g) denklemine göre tepkime tam verimle gerçekleflirken 20 litre XY3 gaz›n›n oluflup.5 atm olur. 1. He ve O2 moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri eflit olur. yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 4. Buna göre kar›fl›m için. bafllang›çta kaba konulan toplam gaz hacmi ayn› koflullarda kaç litredir? A) 15 B) 20 C) 25 D) 40 E) 50 D›fl bas›nc›n 1 atm oldu¤u ortamda aradaki musluk aç›l›p ayn› s›cakl›kta.V.kap O2(g) V. 10 litre X2 gaz›n›n artt›¤› görülmektedir. Sabit bas›nç ve s›cakl›kta gerçekleflen afla¤›daki tepkimelerin hangisinde hacim de¤iflmez? A) NO(g) + 1/2O2(g) → NO2(g) B) 2SO2(g) + O2(g) →2SO3(g) C) C(k) + O2(g) → CO2(g) D) 4HCI(g) + O2(g)→ 2H2O(g) + 2CI2(g) 2. Bu kapta sabit s›cakl›kta. gazlar›n tam olarak etkileflmesini sa¤l›yor.V. 2X2(g) + 3Y2(g) → 2X2Y3(g) tepkimesi gerçeklefltiriliyor. Musluk aç›l›p. kaba aktar›l›yor. 10. N2O P.T O3 P. piston itilerek O2 gaz›n›n tümü I. hacimleri (V) ve s›cakl›klar› (T) eflit olan N2O ve O3 gazlar› bulunmaktad›r.t°C Sürtünmesiz piston TEST – 5 3.t°C 2.4 mol X2 ve 0. Sabit hacimli bir kapta 0. Buna göre. Toplam bas›nç 1.kap He(g) 0. He ve O2 gazlar›n›n k›smi bas›nçlar› eflit olur.5 atm V. Bafllang›ç s›cakl›¤›na dönüldü¤ünde toplam bas›nc›n P atm den küçük oldu¤u gözleniyor.K‹MYA 1.

Bas›nç Hacim Kaptaki kütle I zaman II zaman III zaman 9. Afla¤›da ilk ve son bas›nçlar› P1 ve P2 olarak verilen tepkimeler. II ve III A) B) C) 7. Buna göre. kab›n s›cakl›¤› ilk s›cakl›¤›na getirilmektedir. Sürtünmesiz piston Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. N2(g) + 3H2(g) → 2NH3 2P 2P 2P P 3P 5/2P Hg II. Tepkimeyle ilgili olarak. 8. hangi tepkimeler artans›z ve tam verimle gerçekleflmifltir? B) Yaln›z II C) Yaln›z III D) I ve II E) I ve III alt satir A) Yaln›z I 207 . 2SO3(g) → 2SO2(g) + O2(g) III. 1 mol H2(g) 2mol O2(g) Hava CaCO3(k) Bu gazlar tam verimle tepkimeye sokulup s›cakl›k yeniden 25 °C e düflürülürse.2005-2008 K‹MYA TEST – 5 For Evaluation Only. Boflluk CO(g) O2(g) t°C h=60cm 10. 2XY(g) + Y2(g) → 2XY2(g) denklemine göre tam verimle tepkimeye girip. SINIF 6. Tepkime tam verimle gerçeklefltirilip. kaptaki son bas›nc›n (P2) ile ilk bas›nç (P1) cinsinden de¤eri nedir? 3 P 4 1 D)P1 3 P 2 1 E)2P1 1 P 2 1 verilen grafiklerden hangileri do¤rudur? A) Yaln›z I B) Yaln›z III C) I ve II D) II ve III E) I. P1 P2 I. sabit s›cakl›kta gerçeklefltiriliyor. 2O3(g) → 3O2(g) fiekildeki kapta 2n mol CO ve n mol O2 gaz› bulunmaktad›r. Sabit hacimli bir kapta bulunan 2 mol XY ve 2 mol Y2 gaz›. kaptaki toplam bas›nç kaç mm Hg olur? (25°C de suyun buhar bas›nc› 20 mmHg dir. Kaptaki gazlar›n toplam bas›nc› 1 atm dir.10. t°C s›cakl›¤›na dönüldü¤ünde h yüksekli¤i kaç cm Hg olur? A) 80 B) 60 C) 40 D) 30 E) 20 Buna göre.) A) 720 B) 640 C) 480 D) 400 E) 380 CaCO3(k) → CaO(k) + CO2(g) tepkimesine göre kaptaki CaCO3 ün tümü sabit s›cakl›kta ayr›fl›yor.

02 x 1023 CH4 molekülü Normal koflullarda 67.manometre Yukar›daki sistemde kaplar aras›ndaki musluk aç›l›p. afla¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r? A) X in k›smi bas›nc› 36 cmHg olur. He: 4. Sürtünmesiz pistonlu kapta t°C de 2 gram He gaz› varken piston A noktas›nda dengededir. 2 gram He gaz› D C B A Hg I. ayn› s›cakl›kta denge kuruluyor. X I II III He CH4 HF Y CH4 SO2 SO3 Aç›k hava bas›nc›n›n 75 cmHg oldu¤u ortamda flekil I deki dar kesitli cam tüpe 5 cm yüksekli¤indeki c›va ile 13 cm3 hava hapsedilmifltir. K X(g) TEST – 6 3. S: 32. O: 16. Buna göre. O: 16) A) B) C) D) E) 2 gram H2 gaz› 4 gram He gaz› 6.) A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) I ve II D) II ve III E) I.manometre II. C: 12. havan›n hacmi kaç cm3 olur? A) 8 B) 12 C) 14 D) 16 E) 26 Buna göre. He: 4.K‹MYA 1. Ayn› ortamda flekil I deki cam tüpe 5 cm daha c›va eklendikten sonra tüp ters çevrilirse. B) Kar›fl›m›n bas›nc› 52 cmHg olur. P0=75 cmHg 3 litre X(g) 15 cm Hg 2 litre Y(g) 40 cm Boflluk 2. afla¤›daki gazlardan hangisi eklenirse. D) II. kaptaki bas›nç 8 cmHg azal›r. C) I manometrenin sol kolunda c›va seviyesi 23 cm düfler. F: 19. H: 1. Bölmeler aras› uzakl›k eflittir. SINIF Hava V=? Hg 10cm fiekil II Yukar›daki kaplarda s›cakl›k ve bas›nçlar› eflit olan X ve Y gazlar› vard›r. II ve III 4. piston D noktas›nda dengede kal›r? (Bölmeler eflit aral›kl›d›r. Musluklar ayn› anda aç›ld›¤›nda. Hg L Y(g) fiekil I Hava 13 cm3 5cm 10. E) I. C: 12. tabloda verilen gaz molekülü çiftlerinden hangileri X ve Y olabilir? (H: 1. gaz moleküllerinin ilk karfl›laflmalar› L noktas›nda olmaktad›r. manometredeki c›va seviyesi fark› 52 cm olur.2 litre gelen CO gaz› 6 gram C2H6 gaz› 208 . Ayn› s›cakl›kta.

CH4 gaz› kütlesine oran› kaçt›r? (H: 1. O2 nin k›smi bas›nc› III. C: 12) A) 1 3 B) 2 3 C) 3 4 D) 3 5 E) 4 5 6 Zaman Buna göre. c›va seviyeleri eflit hale gelir? A) 20 B) 40 C) 50 D) 60 E) 80 209 . manometrenin kapal› ucunda ise Y gaz› bulunmaktad›r. He: 4. II. X atm V litre He(g) 3V T Hg 8 atm 3 litre II kap CH4(g) 2V T 38 cm Hg I kap Ayn› s›cakl›ktaki yukar›daki kaplar aras›ndaki musluk aç›ld›¤›nda. kaba aktar›l›yor.Kap Pompa 2 atm Y(g) 6 litre II. kab›n son bas›nc› 3. Toplam bas›nç II. I. II. 4 atm X(g) 2 litre I. P0=1 atm Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company.5 atm olur. II. kaptaki X gaz›n›n bir k›sm› II. kaptaki bas›nç de¤iflimi afla¤›daki gibi olmaktad›r. 1 mol He gaz› ekleniyor.2005-2008 K‹MYA TEST – 6 For Evaluation Only. 8. Bas›nç (atm) 8 fiekildeki sistemde He ve CH4 gazlar› ayn› s›cakl›kta bulunmaktad›r. III.5 i II. 4 gram He(g) 32 gram O2(g) V.T (K) 1 mol He(g) T(K) verilenlerden hangileri gibi olabilir? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) Yaln›z III D) I ve II E) II ve III fiekildeki kaba ayn› s›cakl›kta. Buna göre. He nin k›smi bas›nc› niceliklerinden hangileri 2 kat›na ç›kar? (He: 4) III A) Yaln›z I B) Yaln›z III C) I ve II D) I ve II E) II ve III 9. yarg›lar›ndan hangileri yanl›flt›r? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) Yaln›z III D) I ve II E) I ve III Balondaki X gaz›n›n molce yüzde kaç› boflalt›l›rsa. Her iki kaptaki gaz bas›nçlar› eflit hale gelmifltir. I. kaptaki toplam bas›nç 2.10. fiekildeki balonda bas›nc› 80 cmHg olan X gaz›. X ve V de¤erleri. Y gaz› 40 cm X gaz› Hg 20 cm Buna göre. II. kaba aktar›lm›flt›r. kaptaki gaz›n molce % 37. I.Kap S›cakl›klar› ayn› olan yukar›daki kaplar aras›ndaki pompa çal›flt›r›larak I. Kaplardaki He gaz› kütlesinin. SINIF 5. 7. III.5 atm oluyor. I. X (atm) 1 3 4 V (litre) 4 2 3 6. I.

Buna göre.manometre I. Buna göre. son durumda I. pistonlar itilerek kaplardaki gazlar›n tamam› II. aralar›ndaki muslukla aç›larak. Kap 4 litre O2 gaz› 1 atm V fiekildeki kapta bulunan HCI n›n sulu çözeltisine musluktan Zn tozlar› eklenerek. c›va çana¤›na bat›r›lm›fl cam borunun ucundaki He gaz›n›n bas›nc› (PHe) ve h yüksekli¤i kaç cm dir? PHe A) B) C) D) E) 30 42 46 42 30 h 54 18 36 54 18 210 . manometre 240 248 300 320 480 II. Kap 3 litre H2 gaz› 2 atm M1 II. manometre 520 512 460 440 280 Yukar›daki sistemde aç›k hava bas›nc› 720 mmHg dir.K‹MYA 10. Zn(k) + 2HCI(suda) → ZnCI2(suda) + H2(g) tepkimesi gerçeklefltiriliyor. S›cakl›k de¤iflmeden. Boflluk P0=76 cmHg 11. Buna göre. 24 mmHg dir.) A) 724 B) 684 C) 524 D) 404 E) 380 kesikli çizgi 13. 30 cm He gaz› Z gaz› h T Hg C›va (Hg) Y gaz› 36 cm Hg Sürtünmesiz piston Z gaz› 18 cm 640 mm 4 litre N2(g) 10 litre Bofl t˚C 6 litre H2 440 mm t˚C Hg t˚C Hg II. H2(g) + 1/2 O2(g) → H2O(s) tepkimesi tam verimle gerçeklefltirilip. M1 ve M2 musluklar› aç›l›p. 25°C de suyun buhar bas›nc›. manometrelerdeki c›va seviyesi fark› mm olur? A) B) C) D) E) I. H2 nin k›smi bas›nc› (I) ve toplam bas›nç (II) kaç mmHg olur? A) B) C) D) E) I 1400 1400 40 40 740 II 1440 1420 1420 1440 40 fiekildeki kaplar›n s›cakl›klar› 25°C dir. bir süre sonra bafllang›ç s›cakl›¤›na dönülüyor. Gaz kar›fl›m› bir k›v›lc›mla patlat›l›yor. Kap 2 litre Bofl M2 III. Musluklar tekrar kapat›l›yor. kaba dolduruluyor.manometre S›cakl›klar› eflit olan kaplar›n. SINIF For TEST – 6 Only. N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g) tepkimesi t°C s›cakl›¤›nda gazlardan biri bitinceye kadar gerçeklefliyor. Ç›kan H2 gazlar› su üstünde toplan›yor. ve II. piston itilerek hacim V ye indirilirse. Kaptaki toplam bas›nç 720 mmHg ve t°C deki suyun buhar bas›nc› 20 mmHg dir.2005-2008 10. kaptaki bas›nç kaç mmHg olur? (Oluflan s›v› suyun hacmi ihmal edilecek. I. 2V H2O buhar H2(g) HCI çözeltisi (suda) t˚C M Piston Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. Evaluation 12.

di¤erleri Y ve Z dir. Bas›nç artt›kça kaynama noktas› artar. Bu bilgilere göre. Yukar›dakilerden hangilerinde suyun görünümünde adhezyon kuvvetlerinin kohezyon kuvvetlerinden büyük olmas› etkilidir? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) I ve II D) II ve III E) I. afla¤›daki s›n›fland›rmalardan hangisi do¤rudur? A) B) C) D) E) Kat› Y X Z Z X S›v› X Z Y X Y Gaz Z Y X Y Z II. s›v› ve gaz halleri için. t1 s›cakl›¤›nda X in kat›. yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) I ve II D) I ve III E) I. III. II. II ve III 5. 3. II ve III 211 .2005-2008 K‹MYA TEST – 7 For Evaluation Only. P1 bas›nç. I. Maddenin kat›. II ve III 6. I. s›v› ve gaz fazlar› birarada bulunur. Bas›nç (atm) B P2 P1 A O C S›cakl›k (°C) t1 Yukar›da bas›nç – s›cakl›k diyagram› verilen saf X maddesiyle ilgili olarak. Z ye dönüflürken ›s› almaktad›r. –10 °C deki 10 gram buzu. 4. Kohezyon kuvvetleri III. – – 2. Bas›nç P1 den P2 ye getirildi¤inde erime noktas› düfler. Bir su damlas›n›n küresel bir biçim almas›.10. En düzensiz hal ise Y dir.5 kal/g °C. cbuz = 0. 20 °C de su getirmek için kaç kalori ›s› verilmelidir? (csu = 1 kal/g °C. Lbuz = 80 cal/g) A) 50 B) 800 C) 200 D) 850 E) 1050 1. SINIF Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. Suyun kütlesi niceliklerinden hangileri ile ilgilidir? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) I ve II D) I ve III E) I. X. s›v› ve gaz hallerinden biri X. III. Etil alkol III. Bal II. S›v› ya¤ yukar›daki s›v›lar›n ayn› ortamdaki viskozitedüzenle leri aras›ndaki iliflki hangi seçenekte do¤ru verilmifltir? A) I > II > III C) III > II > I E) I = II = III B) I > III > II D) II > III > I I. kat›. – I. Su molekülleri aras›ndaki hidrojen ba¤lar› II.

B) Kat›n›n erime ›s›s› 36 kal/g d›r. ›s› ve kinetik enerji artar. C) 400 kalori ›s› verildi¤inde bütün kat› erir. Elmas Yukar›daki kat›lar›n s›n›fland›r›lmas› hangi seçenekte do¤ru verilmifltir? I II III Kovalent kristal Moleküler kristal Metalik kristal Metalik kristal I 0 40 II 400 Is› (kal) fiekilde verilen 10 gram saf X kat›s›n›n s›cakl›k – ›s› grafi¤indeki bilgilere göre afla¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r? A) Kat›n›n erime s›cakl›¤› 20 °C dir. I. Kuru buz (CO2(k)) II. bölgedeki s›cakl›k. SINIF 7. Anyon ve katyon büyüklüklerinin farkl› olmas› III. S›cakl›k (°C) 20 9. Afla¤›da verilenlerden hangisi “amorf kat›” de¤ildir? A) Tereya¤› B) Ruj C) Mum D) Sofra tuzu E) Cam 10. A) Moleküler kristal ‹yonik kristal B) Kovalent kristal Metalik kristal C) ‹yonik kristal ‹yonik kristal D) Moleküler kristal ‹yonik kristal E) Moleküler kristal Kovalent kristal ‹yonik kristal 212 . Afla¤›daki kat›lardan hangisinin s›n›fland›r›lmas› yanl›fl verilmifltir? Kat› A) Naftalin B) Grafit C) Cam D) MgO E) Bak›r S›n›fland›r›lmas› Moleküler kristal Kovalent kristal Amorf kat› ‹yonik kristal Moleküler kristal 8. bölgede potansiyel enerji sabittir. Kat› halde elektri¤i iyi iletmeleri Yukar›daki özelliklerden hangileri iyonik kristallere aittir? A) Yaln›z I B) Yaln›z III D) I ve II D) I ve III E) I. II ve III 11. Sezyum klorür (CsCl) III. D) II. Yüklü parçac›klardan oluflmalar› II. I. E) I.K‹MYA TEST – 7 10.

10. SINIF KARIfiIMLAR K‹MYA KARIfiIMLAR • Çözeltiler • Deriflim (Konsantrasyon) • Çözeltilerin Deriflime Ba¤l› (Koligatif) Özellikleri • Heterojen Kar›fl›mlar 213 .

2.. 6. maksimum çözünen içeren çözeltidir. Çözünen Örnek fieker + Su → (çözünen) (çözücü) fiekerli su (çözelti) E¤er çözeltide su bulunuyorsa çözücü genellikle sudur. 25 °C de NaCl nin 100 gram saf suda en fazla 36 gram çözündü¤ü biliniyor. NaCI – su S›v› – s›v›: Alkol – su. Örnek Hava = O2 gaz› + N2 gaz› (Çözelti) = (Çözünen) + (Çözücü) Çözeltilerin S›n›fland›r›lmas› A) Bileflenlerin Fiziksel Hallerine Göre 1. ..K‹MYA KARIfiIMLAR ÇÖZELT‹LER ve ÇÖZÜNÜRLÜK 10. Pd – H2 Örnek Afla¤›da verilen madde çiftlerinden hangilerinin kar›flt›r›lmas› ile bir çözelti oluflur? A) B) C) D) E) Su – mazot Su – zeytinya¤› Su – buz N2 gaz› – CO gaz› Su – yo¤urt B) Bileflenlerin Çoklu¤una Göre I.Bu çözeltilere sulu çözelti denir. lehim. Bir çözeltide iki ana bileflen vard›r. SINIF Çözelti: ‹ki ya da daha fazla maddenin birbiri içerisinde tam olarak çözünmesiyle oluflan homojen kar›fl›mlard›r.. Çözebilece¤i kadar çözünen içeren çözeltidir. benzin – mazot S›v› – gaz: Su – O2 .) Kat› – s›v›: fieker – su. Doymufl Çözelti: 36 g NaCl Belirli s›cakl›k ve bas›nçta belirli miktar çözücüde. 100 gram saf su Tuzlu su (36 g NaCl ve 100 g su) 25 °C Doygun çözelti 25 °C 214 . Örne¤in. 3. Çözücü 2. Kat› – kat›: Alafl›mlar›n büyük bir k›sm› (tunç. 1. a. 4. 5.su – CO2 Gaz – gaz: Hava Kat› – gaz: Pt – H2. Susuz çözeltilerde miktar› çok olan madde çözücü kabul edilir.

Bu durumda flekerin tamam›n›n çözünmedi¤i farkedilir. Afl›r› Doymufl Çözelti: Çözebilece¤inden daha fazla çözünen içeren çözeltidir. Afl›r› doymufl çözeltiler karars›zd›r. Ancak kar›fl›m oca¤›n üzerinde kaynat›ld›¤›nda dipteki fleker çözünür. Bu tip çözeltilere verilebilecek en iyi örnek reçeldir. Doymam›fl Çözelti: KARIfiIMLAR K‹MYA Çözebilece¤inden daha az çözünen içeren çözeltidir. 25 °C c. Kar›fl›m ocaktan al›n›p tekrar oda s›cakl›¤›na so¤utuldu¤unda çökme olmas› beklenirken çökme olmad›¤› fark edilir. 50 g NaCl 100 gram saf su Tuzlu su 14 g NaCl 25 °C 25 °C 215 . Sabit s›cakl›kta bir çözücüye çözebilece¤inden fazla madde ilave edildi¤inde çözünmeden kalan madde kat›ysa dipte kal›r. Su fiekerli su fiekerli su fieker Afl›r› doymufl çözelti d. Reçel yap›m› s›ras›nda öncelikle afl›r› miktardaki fleker oda s›cakl›¤›nda meyve ve su ile kar›flt›r›l›r. 10 g NaCl 100 gram saf su Tuzlu su (10 g NaCl ve 100 g su) 25 °C Doymam›fl çözelti Bu çözelti 25 °C de 26 g daha NaCl çözebilir. SINIF b.10. Denge çözeltisi: Kat›s› ile birarada olan doymufl çözeltidir. 25 °C de 100 gram saf suda en fazla 36 g NaCl çözündü¤ünü biliyoruz.

fieker. Çünkü polar çözücü molekülleri. Polar olmayan benzen ise s›v› haldeki suyun bu yap›s›n› bozamaz ve dolay›s›yla çözünme gerçekleflemez.K‹MYA I I . II. bileflikteki z›t yüklü iyonlar› iyon . 100 cm3 suda. çözelti deriflik. Çünkü s›v› haldeki su molekülleri polar yap›lar› nedeni ile birbirlerini bir a¤ olufltururcas›na çekerler. ye göre seyreltiktir. polar s›v›larda çok iyi çözünürler. ÇÖZÜNME OLAYI Çözücü ve çözünenin birbiri içinde homojen olarak kar›flmas› ile çözünme olay› gerçekleflir. Dolay›s›yla polar çözücüler polar maddeleri. Bu durum benzer benzeri çözer fleklinde ifade edilebilir. çözücü ve çözünenin kendi molekülleri aras›ndaki çekim kuvvetinden daha büyük olmas› gerekir. 100 cm3 suda .dipol çekim kuvvetleri ile çekerek iyonun etraf›n› çözücü molekülleri ile sararlar. C6H12O6 C6H12O6 C6H12O6 C6H12O6 C6H12O6 Genellikle çözünme olay›. 216 . örne¤in etanol. a. Örnek: I. su molekülleri taraf›ndan çekilerek suda çözünür. III. çözünen eklenip çözülürse deriflir. I. çözücü ile çözünenin benzer molekül yap›s›nda olmalar› ile gerçekleflir. moleküller aras›ndaki çekim kuvvetlerine dayan›r. bu olaya “hidratasyon”. fleker moleküllerinin kendi aras›ndaki çekim kuvvetinden daha büyük olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. kloroform moleküllerine göre daha fazla çekerler. çözücü ile çözünen molekülleri aras›ndaki çekim kuvvetlerinin. ‹yonik bileflikler. SINIF b. çözelti seyreltik. Çözücü olarak su kullan›l›rsa. Salvotize iyonlar s›v› faza geçerek çözünme olay›n› sa¤larlar. çözücü ile sar›lm›fl iyonlara ise “hidratize iyonlar” denir. Örne¤in fleker kat›s›n›n suda çözünmesi. Bu olaya “solvatasyon”. S e y r e l t i k ç ö z e l t i : Çözüneni az olan çözeltidir. suda iyonlar›na ayr›flmadan moleküler halde çözünür. eksi yüklü klorür iyonlar› ile art› yüklü sodyum iyonlar› vard›r. III. 1 kesme fleker II. Örne¤in iyonik bir bileflik olan sodyum klorürde. bu tür iyonlara ise “solvatize iyonlar” denir. çözelti ise I.ye göre deriflik. (CHCl3). Bir çözeltiye çözücü eklenirse seyrelir. Bu s›n›flama göreceli bir yaklafl›md›r. Çünkü su molekülleri birbirlerini. Çözünme. D e r i fl i k ç ö z e l t i : Çözüneni fazla olan çözeltilerdir. Buna karfl›n benzen gibi polar olmayan ço¤u organik bileflikler suda çözünmezler. 100 cm3 suda. Örne¤in suya göre polaritesi daha az olan kloroform. Polar bir bileflik. polar olmayan çözücüler de polar olmayan maddeleri daha iyi çözer. Bir çözücünün bir maddeyi çözebilmesi için. KARIfiIMLAR 10. fleker ile su molekülleri aras›ndaki çekim kuvvetinin. 5 kesme fleker ayn› s›cakl›kta çözülürse. 3 kesme fleker III. suda çözünmez.

HCl. Elektrolitlerin vücudumuzda çok önemli düzenleyici rolleri vard›r ve ayr›ca asit – baz dengesini sa¤lamaktan sorumludurlar. Zay›f bir elektrolit ise çözeltide k›smen iyonlar›na ayr›fl›r. HF. zay›f elektrolitlere ise. moleküllerinin büyük bir k›sm› (%98. Örne¤in hidroklorik asit suda çözündü¤ünde. KOH. H2CO3. su molekülleri. Kuvvetli elektrolitlere. HCN. sodyum ve klorür iyonlar›n› ay›rmak üzere. CH3COOH. k›smi negatif uçlar› ile art› yüklü sodyum iyonlar›n›n etraf›n›. HCl (g) + su → H (suda) + + Cl – (suda) tamamen iyonlar›na ayr›fl›r ve çözeltisi elektri¤i iyi iletir. Ca(OH)2 NaCI gibi maddeler. H3PO4. Örnekler: – KNO3 → K+ (suda) + NO3(suda) – Mg(OH)2 → Mg+2 (suda) + 2OH (suda) – Al(NO3)3 → Al+3 (suda) + 3NO 3(suda) –2 Fe2(SO4)3 → 2Fe+3 (suda) + 3SO4(suda) Çözünme denklemi yaz›l›rken kökteki say›lar. NaOH. Kuvvetli bir elektrolit. SINIF KARIfiIMLAR K‹MYA O H Na+ CI– H2O Sodyum klorürdeki. CH 3 COOH (s) + su 2 H (suda) + + CH 3 COO – (suda) Asetik asit gibi suda çözünerek az miktarda (%1. Örnek Afla¤›da verilen çözünme denklemlerinden hangisi yanl›flt›r? – A) LiNO3 → Li+ (suda) + NO 3(suda) –2 B) Na2CO3 → 2Na+ (suda) + CO 3(suda) – C) CH3OH →CH+ 3(suda) + OH (suda) – 2 D) Ca3(PO4)2 → 3Ca+2 (suda) + 2PO 4(suda) –2 E) K2Cr2O7 → 2K+ (suda) + Cr2O 7(suda) 217 . kök önüne katsay› olarak getirilmez. Böylece Na+ ve Cl– iyonlar›n›n etraf› su molekülleri ile sar›larak s›v› faza geçerler ve çözünme olay› gerçekleflir. Bu durum afla¤›daki gibi gösterilebilir. NH3 gibi maddeler örnek olarak verilebilir. k›smi pozitif uçlar› ile de eksi yüklü klorür iyonlar›n›n etraf›n› sararlar. Kuvvetli elektrolitlere göre zay›f elektrolitlerin elektri¤i daha az iletmeleri bu elektrolitlerle haz›rlanan elektrik devresindeki lambalar›n parlakl›klar› incelenerek anlafl›labilir.3) iyon verebilen zay›f elektrolitler elektri¤i pek iyi iletmezler. H2S.10. Örne¤in asetik asit (CH3COOH).7) iyonlar›na ayr›flmadan çözeltide kalabilir. çözücü içerisinde çözünerek tamamen iyonlar›na ayr›fl›r. Ancak parantez var ise parantez d›fl›ndaki say› kök önüne katsay› olarak getirilir. HNO3.

Yan›t C C) E l e k t r i k i l e t k e n l i k l e r i n e g ö r e 1. Elektrolit Olmayan Çözeltiler: Elektrik ak›m›n› iletmeyen çözeltilerdir. Suda çözündü¤ünde ortama iyonlar veren maddelerin çözeltileri elektrolittir. (NaCl.) 2.) – NaCl(k) → Na+ (suda) + Cl(suda) Tuz + – HCl(g) → H (suda) + Cl (suda) Asit + – NaOH(k) → Na(suda) + OH(suda) Baz Çözeltiler elektri¤i iyonlar›n hareketi ile iletir.K‹MYA ŒÇ ö z ü m KARIfiIMLAR 10. HCl. Suda çözündü¤ünde moleküllerine ayr›flan maddelerin çözeltileri elektrik ak›m›n› iletmez. Tuz. SINIF CH3OH alkoldür. Alkol ve flekerlerin sulu çözeltileri elektri¤i iletmez. NH3. KNO3 gibi maddelerin sulu çözeltileri elektri¤i iletir. H2SO4. Metaller ise elektri¤i elektronlar›n hareketi ile iletir. KCl. Çünkü moleküller yüksüzdür. Alkoller suda moleküller halinde çözünür. CH3OH(s›v›) → CH3OH(suda) fleklinde çözünür. ‹yonlar›na ayr›flmaz. E l e k t r o l i t Ç ö z e l t i : Elektrik ak›m›n› ileten çözeltilerdir. C12H22O11(k) → C12H22O11(suda) fleker yüksüz moleküller 218 . Hücre içi s›v› Katyonlar Anyonlar – Na+ HCO3 –2 K+ HPO4 –2 Ca+2 SO4 Mg+2 Cl– Proteinler Hücre d›fl› s›v› Katyonlar Anyonlar Mg+2 Cl– –2 Ca+2 HPO4 K+ – HCO3 Na+ –2 SO4 Organik asitler Kan plazma s›v›s› Katyonlar Na+ Ca+2 K+ Mg+2 Anyonlar Cl– – HCO3 –2 HPO4 SO4 Organik asitler Proteinler –2 Vücudumuzdaki temel elektrolitler (‹yonlar›n yukar›dan afla¤›ya yaz›m s›ras› kütlece yüzdelerine göredir. asit ve baz çözeltileri elektrolittir.

Doymam›fl ise kaç gram daha X kat›s› eklenmelidir? III. Çözünürlük = Çözünürlük = m gram çözünen 100 mL çözücü (veya gram) n mol çözünen V litre çözücü m ve n çözücüyü doyuran çözünen miktarlar›d›r.100 = % 20 liktir. belirli miktar çözücüyü doyuran madde miktar›d›r. Afla¤›daki çözelti 25°C de haz›rlan›yor. Doymufl çözelti deriflimidir. 50 m çözünen 10 veya %C = ⇒ %C = x 100 m çözelti 50 = % 20 liktir. 200 a) Çözeltide 10 gram X çözündü¤üne göre doymam›flt›r. b) 16 – 10 = 6 gram daha X kat›s› eklenmelidir. Örnek Bir X tuzunun 25°C deki çözünürlü¤ü 400 gram dur. 100 mL su 10 gram X kat› 40 mL su Buna göre. SINIF Çözünürlük: KARIfiIMLAR K‹MYA Belirli bas›nç ve s›cakl›kta. Çözelti doymufl mudur? II. 219 .10. I. 100 mL su 40 mL su x= 40 gram X ile doyarsa x gram X ile doyar 40.40 = 16 gram X ile doyar. c) Çözelti: 40 gram su + 10 gram X = 50 gramd›r. Kütlece yüzde deriflimi kaçt›r? (dsu: 1g/cm3) ŒÇözüm 25°C deki 100 ml su 40 gram X ile doyuyor. 50 gram çözeltide 100 gram çözeltide x= 10 g X x 10.

Bu durumda bir miktar tuz çöker. 30°C de 100 mL suyu x mL suyu x= 80 gram tuz doyurursa 120 gram tuz doyurur 120.100 = 150 mL su 80 150 mL su 120 gram tuz ile doyar. çözelti 30°C den 20°C ye so¤utulursa doymufl çözelti oluflur. 300 – 150 = 150 mL su buharlaflt›r›lmal›d›r. 120 gram tuz çözülerek bir çözelti haz›rlan›yor.) D) Çözelti 20°C ye so¤utuldu¤unda doymufl oldu¤una göre. doymam›flt›r. S›cakl›k 10°C ye düflürülürse 300 mL su 120 gramdan daha az tuz çözebilir.K‹MYA Örnek KARIfiIMLAR 10. SINIF Çözünürlük gram ( 100 mL su) 80 40 0 20 30 S›cakl›k (°C) Yukar›da bir tuzun çözünürlü¤ünün s›cakl›kla de¤iflimi grafi¤i verilmifltir. 220 . Bizim çözeltimizde 120 gram tuz çözünmüfl halde bulundu¤una göre. Buna göre. (Grafi¤e göre) 300 mL su: 80 x 3 = 240 gram tuz ile doyar. A) B) C) D) E) Çözelti doymufl mudur? Doymam›fl ise kaç gram daha tuz çözülürse doymufl çözelti oluflur? Çözelti 20°C ye so¤utulursa ne olur? Çözelti 10°C ye so¤utulursa ne olur? 30°C de kaç mL su buharlaflt›r›l›rsa doygun çözelti oluflur? ŒÇözüm A) 30°C de: 100 mL suda 80 gram tuz çözünürse doymufl hale gelir. E) Elimizdeki çözelti 120 gram tuz ile doyaca¤›na göre. (Çözeltide 120 gram çözünmüfl tuz var. 30°C deki 300 mL suda. 300 mL su en fazla 120 gram tuzu çözebilir. Buna göre 30°C de. C) 20°C de: 100 mL su 40 gram tuz ile doyarsa (grafik) 300 mL su 120 gram tuz ile doyar. (soru) Buna göre. B) 240 – 120 = 120 gram daha tuz eklenip çözülürse doymufl çözelti oluflur.

5. bir maddenin çözünürlü¤ünü. apolar maddeler. 3. apolar çözücülerde çok çözünürler. çözünürlü¤ü etkilemez. Benzer. S›cakl›k S›cakl›k. SINIF Çözünürlü¤ü De¤ifltiren Etkenler 1. NaCI polar bir madde. Çözünürlük X Çözünürlük Y S›cakl›k Endotermik Çözünme X + H2O(s)+ ›s› → X(suda) fiekil – I S›cakl›k Ekzotermik Çözünme Y + H2O → Y (suda)+ ›s› fiekil – II 221 . 2. Çözücü ve çözünen cinsi E¤er maddelerin kimyasal ba¤ yap›lar› birbirine benzerse çözünürlük artar. maddenin çözünmesinin ekzotermik veya endotermik olmas›na göre art›rabilir veya azaltabilir. Çözünen Na Cl (polar) + – Çözücü H2O (polar) CCl4 (apolar) Çözünürlük çok çözünür az çözünür az çözünür Ι2 (apolar) H2O (polar) CCl4 (apolar) çok çözünür 3.10. 1 ve 2. Çözünürlük bir ay›rt edici özelliktir. Miktara ba¤l› de¤ildir. Tabloda çözünürlüklerin de¤iflimi verilmifltir. H2O polar bir çözücü. I2 apolar bir maddedir. Afla¤›daki örnekte. benzerinde çok çözünür. Polar (kutuplu) maddeler. 4. polar çözücülerde. CCl4 ise apolar bir çözücüdür. Çözücünün cinsi Çözünenin cinsi S›cakl›k Bas›nç Ortak iyon etkisi KARIfiIMLAR K‹MYA Ayn› s›cakl›kta ve bas›nçta çözünen veya çözücü miktar›n›n de¤ifltirilmesi.

çözünen gaz miktar› azal›r. Madde çözünürken. 50 °C de 300 mL su içinde 120 gram X kat›s› çözülerek bir çözelti haz›rlan›yor. Su s›cakl›¤› artt›kça. t1 s›cakl›¤›na kadar so¤utulursa (x–y) gram madde çökelir. Örnek Çözünürlük (g/100g su) 80 50 40 30 0 20 30 50 S›cakl›k (°C) fiekilde saf bir X kat›s›n›n çözünürlü¤ünün s›cakl›kla de¤iflimi verilmifltir. Çözelti hangi s›cakl›¤a so¤utulursa çökme bafllar? A) B) C) D) E) 30°C 20°C 0°C ile 20°C aras› 50°C ile 30°C aras› 20°C ile 30°C aras› 222 . C noktas›: t2 s›cakl›¤›nda afl›r› doymufl çözeltiyi gösterir. B noktas›: t3 s›cakl›¤›nda doymufl çözeltiyi gösterir. Çözünürlük – S›cakl›k grafiklerinin yorumu gram x Çözünürlük 100 mL su ( ) D x C E y 0 t1 t2 t3 t4 B A t5 S›cakl›k (°C) Yukar›da çözünürlü¤ünün s›cakl›kla de¤iflimi verilen madde ile haz›rlanan çözeltiler için afla¤›daki yorumlar ç›kar›labilir. SINIF fiekil – 1 deki gibi çözünen bir madde kat› veya s›v› olabilir. A noktas›: t4 s›cakl›¤›nda doymam›fl çözeltiyi gösterir. Çözelti s›cakl›¤› artt›kça çözünen madde miktar› azal›r. t5 s›cakl›¤›nda 100 mL su ile doymufl bir çözelti haz›rlan›p. Grafik üzerindeki (E. sudan ›s› ald›¤› için çözünme s›ras›nda çözelti s›cakl›¤› düfler. B. Bütün gazlar›n suda çözünmesi ekzotermiktir. Kalan çözelti yine t1 s›cakl›¤›nda doymufltur. fiekil – 2 deki gibi çözünen bir madde kat› veya gaz olabilir. çözünen madde miktar› artar. Çözücü (su) s›cakl›¤› artt›kça. D) noktalar› belli bir s›cakl›kta doymufl çözeltileri gösterir.K‹MYA KARIfiIMLAR 10.

Ayn› s›cakl›kta NH3 gaz› eklemek Ayn› s›cakl›kta He gaz› eklemek Kab› ›s›tmak Ayn› s›cakl›kta pistonu afla¤› itmek Kaba –10°C de buz parçalar› atmak. Örnek fiekildeki sistemde NH3 gaz› ve NH3 ün sulu çözeltisi bulunmaktad›r. de artar 223 . NH3 ün çözeltideki derifliminin de¤iflimi afla¤›dakilerden hangisi yanl›fl verilmifltir? A) I. de azal›r D) IV. IV. de artar B) II.100 = 40 g X ile doyar.10. Yan›t B 4. O halde 300 mL su 120 gram X ile doymal›d›r. Bas›nç Çözünürlük Gaz Kat›– S›v› Bas›nç Bas›nç. kat›lar›n ve s›v›lar›n çözünürlü¤ünü etkilemezken. de azal›r C) III. de artar E) V. Bu s›cakl›¤›n alt›nda çökme olur. 100 mL su x= Bu çözünürlük de¤eri s›cakl›k olarak 20°C ye karfl›l›k gelir. III. II. Çözünen gaz›n k›smi bas›nc› artt›kça çözünürlü¤ü de artar. Sürtünmesiz piston NH3(¤az) NH3(suda) 25°C I. ifllemleri ayr› ayr› uyguland›¤›nda. gazlar›nkini etkilemektedir. 300 40 gram x Yani çözünürlük : dur. V. Çökmenin bafllayabilmesi için çözelti so¤utuldu¤unda önce doymufl hale geçmesi gerekir. SINIF KARIfiIMLAR K‹MYA ŒÇözüm Çözelti bafllang›çta doymam›flt›r. Soru → 300 mL su 120 g X ile Grafik → 100 mL su x 120. S›cakl›k ile gazlar›n çözünürlü¤ü ters orant›l›d›r. Bu sisteme.

de artar. Buna göre. gazlar›n çözünürlü¤ü artar. Ortak ‹yon etkisi Çözünen bir maddenin yap›s›ndaki iyonlar bu maddenin çözündü¤ü ortamda var ise bu iyonlar›n engelleme etkisi ile çözünürlük azal›r. n2 nin s›cakl›¤› daha düflük oldu¤undan n2 > n1 dir. n1. bas›nç artt›kça artar. Suyun s›cakl›¤› düfler. Buna göre. Saf sudaki II. n2. maddenin çözünürlü¤ü azal›r. V. de de¤iflmez. n3 aras›ndaki iliflki nedir? A) n1 > n2 > n3 D) n1 = n2 > n3 B) n2 > n1 > n3 E) n2 = n3 > n1 C) n3 > n2 > n1 ŒÇözüm Gazlar›n çözünürlü¤ü. SINIF I. de azal›r. Çözünen NH3 azal›r. de artar.K‹MYA ŒÇözüm KARIfiIMLAR 10. bas›nç ayn›. III. de azal›r. 0. piston yukar› hareket eder. Yan›t C 5. He gaz› eklendikçe. I. s›cakl›k artt›kça azal›r. n3 ün bas›nc› daha büyüktür. Sonuç: n3 > n2 > n1 dir. n1 ve n2 için. s›cakl›k ayn›. Ortak iyonun deriflimi artt›kça. S›cakl›k art›fl› gazlar›n çözünürlü¤ünü azalt›r.1 M AgNO3 çözeltisindeki çözünürlükleri aras› iliflkisi afla¤›dakilerden hangisinde do¤ru verilmifltir? A) I > II > III B) II > I > III C) I > III > II D) I > II = III E) III > II > I 224 . Kap sürtünmesiz oldu¤undan NH3 ün bas›nc› de¤iflmez. NH3 ün bas›nc› artt›¤›ndan çözünürlü¤ü de artar. Yan›t A Örnek Bas›nç 1 atm 1 atm 2 atm S›cakl›k 30°C 20°C 20°C Çözünen O2 miktar› n1 n2 n3 Yukar›da ayn› miktar suda belirtilen koflullarda O2 gaz›n›n çözünen miktarlar› (n) olarak belirtilmifltir. S›cakl›k azal›rsa. NH3 ün k›smi bas›nc› azal›r. Örnek AgCI tuzunun ayn› s›cakl›kta. n3 > n2 dir. II. IV. n2 ve n3 için. 0.1 M MgCI2 çözeltisindeki III.

X(k) + Is› → X(suda) fleklinde. II. 3. b. belirli miktar çözeltide çözünen madde miktar›d›r. 100 gram çözeltide. Çözünme denklemi. a. 0. çözünme h›z› artar. Su ile temas yüzeyini artt›r›r. 0. kar›fl›m kütlece yüzde kaçl›k olur? 225 . ekzotermik ise S›cakl›k artarsa. çözünürlük azal›r. endotermik ise S›cakl›k artarsa.1 M AgNO3 de 1 M Ag+ ortak iyonu var. kar›fl›m kütlece yüzde kaçl›k olur? b) 20 gram fleker eklenip çözülürse kar›fl›m kütlece yüzde kaçl›k olur? c) 120 gram. Kütlece Yüzde Deriflim Çözeltinin 100 gram›nda çözünen madde miktar›d›r. Yan›t C Çözünme H›z›n› Etkileyen Faktörler 1. a) 20 gram su eklenirse. ÇÖZELT‹ DER‹fi‹MLER‹ Deriflim (konsantrasyon): Sabit s›cakl›k ve bas›nçta. m tuz 20 1 = = veya msu 80 4 m tuz 1 = oran› vard›r. 1.1 M MgCI2 de 2M CI– ortak iyonu var. III.10. Kütlece yüzde deriflimi "C" ile gösterirsek: %C = m çözünen m çözelti( toplam ) x100 formülünden yararlan›larak kütlece yüzde deriflim hesaplanabilir. Saf suda en çok çözünür. Çözünme h›z›n› art›r›r. Y(k) → Y(suda) + Is› fleklinde. m çözelti 5 Örnek 180 gram % 10 luk flekerli su çözeltisine. S›cakl›k: Hem çözünme h›z›n›. hem çözünürlü¤ü etkiler. çözünme h›z› ve çözünürlük artar. Örnek 100 gram %20 lik tuzlu su çözeltisi dendi¤inde: çözeltide 20 gram tuz + 80 gram su bulundu¤u anlafl›l›r. 2. En az çözünür. %20 lik flekerli su çözeltisi eklenirse. Kar›flt›rmak: Çözünme h›z›n› artt›r›r. çözünürlü¤ü de¤ifltirmez. SINIF KARIfiIMLAR K‹MYA ŒÇözüm I. AgCI nin çözünürlü¤ü: I > III > II olur. Kat› maddeyi küçük parçalara ay›rmak. çözünürlü¤ü de¤ifltirmez.

c1 = m2 .100 = %9 luk olur 200 Bir çözeltiye su eklenir veya çökme olmadan su buharlaflt›r›l›rsa.100 = % 14 olur. 300 226 .100 = % 19 luk olur. 100 KARIfiIMLAR 10. c2 180 . 10 = 200 . 10 = 18 gram fleker vard›r. 200 c) I. yol. c2 c2 = 1800 = %9 200 b) Çözünen = 18 + 20 = 38 gram fleker Çözelti = 180 + 20 = 200 gram flekerli su %C = 38 . 20 = 24 gram fleker. yol. a) Bafllang›çtaki çözeltide. Çözelti kütlesi = 180 + 20 = 200 gram olur.K‹MYA ŒÇ ö z ü m I. 100 Kar›fl›m: fieker: 18 + 24 = 42 gram Çözelti: 180 + 120 = 300 gram Kar›fl›m›n kütlece yüzde deriflimi %C = 42 . %C = 18 . c1 = m2 . 180. ‹kinci çözeltiden gelen fleker miktar› 120. yol. afla¤›daki formülden yararlan›larak da soru çözülebilir. c2 m1 = Çözeltinin ilk kütlesi c1 = Çözeltinin ilk yüzde deriflimi m2 = Çözeltinin son kütlesi c2 = Çözeltinin son yüzde deriflimi II. SINIF Su eklendi¤inde fleker kütlesi de¤iflmez. a) m1 . m1 .

10 + 120 . yüzde deriflimi kaç olur? IV. 160 veya c1 . ckar C kar = 1800 + 2400 = % 14 olur. Çözeltiye 300 gram. Çözünen = 40 + 40 = 80 gram Çözelti = 200 + 40 = 240 gram %C = 80 x 100 = % 33.. Çözünen = 40 gram Çözelti = 200 – 40 = 160 gram %C = 40 x100 = % 25 lik olur. Eklenen çözeltinin yüzde deriflimi (x) kaçt›r? ŒÇ ö z ü m I.. 300 Örnek 160 gram suya. yol. m1 . 240 227 . Buna göre. 3 lük olur. afla¤›daki formülden yararlan›larak da soru çözülebilir. kütlece yüzde deriflimi kaç olur? III. 160 III. I. E¤er deriflimleri farkl› çözeltiler kar›flt›r›l›rsa. m2 20 .. 160 C2 = 20x200 = % 25 lik olur. Çözeltinin kütlece yüzde deriflimi kaçt›r? II.10. % x lik KNO3 ün sulu çözeltisi eklenince. 200 gram çözeltide 100 gram çözeltide x= 40 gram tuz varsa x gram tuz vard›r m tuz x 100 m çözelti 40 x 100 = % 20 liktir. 200 II. Çözeltiden 40 gram su buharlaflt›r›l›rsa. 200 40.. kar›fl›m›n kütlece yüzde derifli %14 olmaktad›r. c1 + m2 . ckar Buna göre.100 = % 20 liktir. Çözeltiye 40 gram KNO3 tuzu eklenip çözülürse. Çözelti = 40 gram tuz + 160 gram su = 200 gram çözelti %C = %C = veya. m1 = c2 . 200 = c2 . 40 gram KNO3 tuzu eklenerek tamamen çözülüyor. = mkar . 180 . SINIF KARIfiIMLAR K‹MYA II. c2 + . 20 = 300 .

K‹MYA IV.MA MA m = 0. n= m MA m = Çözünenin kütlesi (gram) MA = Çözünenin molekül a¤›rl›¤› (gram/mol) Örnek 0. x = 500 .V V n = 0. 1 litre NaNO3 çözeltisi haz›rlamak için kaç gram NaNO3 çözmek gerekir? (NaNO3: 85) ŒÇ ö z ü m n ⇒ n = M. Çökme olmadan su buharlafllaflt›r›l›rsa deriflir ve deriflimi artar. 1 mol NaNO 3 M= m ⇒ m = n. 20 + 300 . 1 x 1 = 0. M= n çözünen Vçözelti ⎛ mol ⎞ =⎜ ⎟ ⎝ litre ⎠ 1 litre = 1000cm3 = 1000 mL n : çözünenin mol say›s›d›r. Çözünen = (40 + 3x) gram tuz Çözelti = 200 + 300 = 500 gram 40 + 3x 500 7000 = 4000 + 300x 14 = x= 3000 = %10 luktur. ckar 200 .x = 3x gram KNO 3 tuzu vard›r. 228 . 100 Kar›fl›mda. c2 = mkar . 5 gram NaNO 3 n= Çözeltilere su eklenirse seyrelir ve deriflimi azal›r. c1 + m2 . 1 x 85 = 8. SINIF a= 300. Molar Deriflim (Molarite) Çözeltinin 1 litre hacminde çözünen maddenin mol say›s›d›r. 14 4000 + 300x = 7000 300x = 3000 ⇒ x = % 10 luktur. 2. 300 veya m1 .1 M. Molarite hesaplar›nda genel olarak afla¤›daki formül kullan›l›r. Eklenen çözelti için 100 gram›nda 300 gram›nda x gram tuz varsa a gram tuz vard›r. KARIfiIMLAR 10.

. 2 M olur. kar›fl›m›n molar deriflimi kaç olur? (Hacmin de¤iflmedi¤i kabul edilecek.0. M1V1 = M2V2 M1 = ‹lk molar deriflim V1 = ‹lk hacim M2 = Son molar deriflim V2 = Son hacim Ayn› çözüneni içeren de¤iflik çözeltiler kar›flt›r›l›rsa. 4 litre 229 .. yol.2 = 0.V2 +. V 0. karfl›m›n molar deriflimi kaç olur? 100 mL su ve 4 gram NaOH eklenirse kar›fl›m›n molar deriflimi kaç olur? (NaOH = 40) ŒÇ ö z ü m I. 2 M olur.V1 + M2.4 litre n= M= m 8 = = 0. Kar›fl›m›n hacmi V = 400 + 600 = 1000 mL = 1 litre n 0. a) b) c) d) 600 mL su eklenirse.4 = M2. 2mol m A 40 n 0.V1 = M2. M1.1 molarl›k 1600 mL NaOH çözeltisi eklenirse.2 + 0. 2 mol Kar›fl›m›n deriflimi M = = = 0.1 ⇒ M 2 = = 0.V2 0. SINIF KARIfiIMLAR K‹MYA Yeni deriflimi bulmak için afla¤›daki formülden yararlan›labilir. 4 mol = = 1 molar olur. M1.10.) 0..2 mol NaOH eklenirse. kar›fl›m›n molar deriflimi. Su eklendi¤inden: V = 400 + 600 = 1000 mL olur. 4 litre fiu eklendi¤inde çözünenin mol say›s› de¤iflmez. 1 litre b) Toplam çözünen mol: n = 0.= Mkar.5. yol. 2 mol = = 0. V = 400 mL = 0. Çözelti hacmi artar.4 mol Yeni deriflim M = n 0. V 0. a) Çözünen NaOH mol say›s› ve deriflimi. Vkar ba¤›nt›s›ndan yararlan›larak hesaplanabilir. V 1 litre II. 2 mol 0. Örnek 8 gram NaOH kat›s› çözülerek haz›rlanan 400 mL çözeltiye ayn› s›cakl›kta.. 5 molar. kar›fl›m›n molar deriflimi kaç olur? 0.

2 + 0.5. SINIF I.2 M kar = 0.36 mol. e) ‹stenirse önce çözeltinin deriflimi bulunup.V2 = Mkar. niyon Vçözelti d) ‹yon deriflimi. yol. 230 . b) Kimyasal tepkimelerde oldu¤u gibi maddelerin bafllar›na getirilen katsay›lar aras›nda orant› kurularak. c) ‹yonlar ayn› çözelti ortam›nda oldu¤undan.16 mol Kar›fl›mda çözünmüfl maddenin toplam mol say›s› nt = 0.1. çözeltinin hacmine eflittir. oluflan iyonlar›n deriflimleri hesaplan›rken. 5 litre Çözeltilerin ‹yon Deriflimleri Bir madde suda çözündü¤ünde iyonlar›na ayr›fl›yorsa.5 litre Kar›fl›m›n deriflimi: M= n 0.3 mol Kar›fl›m›n hacmi = 400 + 100 = 500 mL = 0. 1. 1.6 = 0. 18 molar olur. Vkar 0. V 0.1. 3 mol = = 0.V = 0. 1 mol M A 40 Kar›fl›mdaki çözünenin toplam mol say›s›: ntoplam = 0. Miyon = ba¤›nt›s›ndan yararlan›larak hesaplan›r. 0. 36 = = 0.1 = 0. hacim.16 = 0. yol. 16 0. a) ‹yonlaflma denklemi yaz›l›r. iyon deriflimleri yine katsay›lar aras›ndaki orant›dan yararlan›larak hesaplanabilir. 2 + 0.2 + 0.V1 + M2. c) Eklenen çözeltiden gelen çözünenin mol say›s›: n = M. 36 mol = 0.4 + 0.K‹MYA KARIfiIMLAR 10. M1. Vt = 400 + 1600 = 2000 mL = 2 litre Kar›fl›m›n deriflimi: M = n = 0. 18 molard›r.6 = Mkar . 2 2 d) Eklenen çözünenin mol say›s›: n= m 4 = = 0. 6 molar olur. iyonlar›n mol say›lar› bulunur. V 2 litre II.

3 = 0. +2 +3 – Kar›fl›mdaki Ca . Çözelti için: = M.06 mol AI(NO3)3 çözünmüfltür. 8 litre Örnek 0.6 molar 200 mL Ca(NO3)2 çözeltisi ile 0.8 litre –3 PO 4 iyonu deriflimi: [PO −3 ] = 4 n 0. b) Çözeltide 0. 4 = = 0. a) Çözeltide kaç mol Ca +2 iyonu bulunur? –3 b) Çözeltideki PO 4 iyonlar› deriflimi kaç mol / litredir? (Ca: 40.4 gram Ca3(PO4)2 çözülerek haz›rlanan 800 cm3 çözelti için.12 mol Ca(NO3)2 çözünmüfltür.2 = 0. 08 mol = = 0. SINIF KARIfiIMLAR K‹MYA f) Ayn› iyonlar içeren de¤iflik çözeltiler kar›flt›r›l›yorsa.08 mol Ortamdaki Ca+2 iyonunun mol say›s›: 0. niyon Miyon = ( toplam ) ( toplam ) Vçözelti ba¤›nt›s›ndan yararlan›l›r. 231 . V ⇒ n = 0. P: 31. n Çözelti için: = M. g) ‹yon deriflimleri [X+a] fleklinde gösterilebilir.6 x 0. 4 Çözelti hacmi = 800 cm3 = 0. 04 mol madde çözünmüfltür.04 x 3 = 0.04mol 3 mol 0.12 mol 2 mol 0.2 x 0.10.08 mol PO–3 iyonu bulundu¤u yukar›daki denklemden hesaplanm›flt›r. Örnek 12. 1 molar olur. O: 16) ŒÇ ö z ü m a) Ca3(PO4)2 = 120 + 62 + 128 = 310 gram / mol n= m 12. V 0. V ⇒ n = 0. MA 310 –3 Ca3(PO4)2 → 3Ca+2 (suda) + 2PO 4(suda) 1 mol 0. iyonlar›n mol say›lar› bulunup.12 moldür. AI ve NO 3 iyonlar› deriflimleri kaçar molar olur? ŒÇ ö z ü m I. n I.2 molar 300 mL AI(NO3)3 çözeltisi ayn› s›cakl›kta kar›flt›r›l›yor.

84 M olur.6 M KBr çözeltisinin 400 cm3 ü ile 0. 12 mol = = 0.5 litre Kar›fl›mdaki iyonlar›n deriflimleri.96 M oldu¤una göre.24 mol +3 AI(NO3)3 → AI(suda) + 3NO3(suda) 1 mol 0. 24 + 0. 0.24 mol 0. 24 + 0.K‹MYA ‹yonlaflma denklemleri. XBrn çözeltisinin formülündeki n say›s› kaçt›r? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 ŒÇ ö z ü m I. çözelti için: n = M.24 mol 0.4 M XBrn çözeltisinin 600 cm3 ü ayn› s›cakl›kta kar›flt›r›ld›¤›nda.6 x 0.06 mol 0.24 mol – XBrn → X+n (suda) + nBr(suda) 1mol 1mol n mol 0.4 . Örnek 0.12 mol 3 mol 0.24 n 0.24 mol KBr çözünmüfl II.4 = 0. 96 = 0.24 mol 0. çözelti için: n = M.18 mol Kar›fl›m›n hacmi = 200 + 300 = 500 mL = 0. 5 litre = 0.24n mol 3 Kar›fl›m›n hacmi = 400 + 600 = 1000 cm = 1 litre – Kar›fl›mdaki Br deriflimi 0. V = 0.72 = 0.96 = 0. Buna göre. 18) mol 0. +2 – Ca(NO3)2 → Ca(suda) + 2NO 3(suda) KARIfiIMLAR 10. [Ca +2 ] = [Al +3 ] = [NO – ] = 3 n 0. SINIF 1mol 0. 5 litre n 0. 12 M V 0.24n ⇒ n = 3 bulunur. 24n 1litre 0.12mol 1mol 1mol 2 mol 0.96 M oluyor.24 mol 0. 24 M V 0. [Br ] = n toplam Vtoplam ⇒ 0. 06 mol = = 0.6 = 0. Yan›t C 232 . V = 0.06 mol 0. 5 litre n toplam V = (0.24 + 0.24 mol XBrn çözünmüfl ‹yonlaflma denklemleri: + – KBr → K (suda) + Br (suda) 1 mol 1mol 1mol 0. kar›fl›mdaki Br– iyon deriflimi 0.

ŒÇ ö z ü m nH 2 = 13.2 gram/cm3 tür.d.6 C) 1. Bu çözeltinin molar deriflimi kaç mol olur? litre (NaOH: 40) A) 0. H2SO4 çözeltisinin molar deriflimi kaçt›r? A) 0.2 E) 1. 4 3 mol H2 0.2 D) 3. 4 litre M = 1.4 C) 0.10. 6 mol 22.44 litre gelen H2 gaz› olufluyor.5 mol/litre olur. M= n 0. normal koflullarda 13. Yan›t E Çözeltilerde yo¤unluk ile molar deriflim aras›ndaki iliflki.6 D) 1.6 mol H2SO4 tepkimeye girmifltir. 44 = 0.1 B) 0.0 D) 6. SINIF KARIfiIMLAR K‹MYA Kimyasal tepkimelere ba¤l› olarak deriflim hesaplama ‹fllemin nas›l yap›laca¤›n› afla¤›daki Örnek soru üzerinde inceleyelim: Örnek 2AI(k) + 3H2SO4(suda) → AI2(SO4)3(suda) + 3H2(g) tepkimesine göre 400 mL H2SO4 çözeltisine yeterli miktarda AI kat›s› eklendi¤inde. M= %C.6 mol H2 3 mol H2SO4 x mol H2SO4 x = 0.10 MA % C = Yüzde deriflimi d = Yo¤unluk (gram/cm3) MA = Molekül a¤›rl›¤› M = Molar deriflim Örnek Kütlece % 20 lik NaOH çözeltisinin özkütlesi 1.0 233 . Buna göre.2 B) 0. 6 mol = V 0.

yol %C.84 ŒÇ ö z ü m Formülden: H2SO4 ün deriflimi: M= %C.d. MA 40 n 6 mol = = 6 molard›r.K‹MYA Çözüm I.10 MA KARIfiIMLAR 10. V 1000 m = 1200 gram çözelti Çözünen kütlesi: %C = m çözünen m çözelti x100 ⇒ 20 m çözünen 1200 x 100 mçözünen = 240 gram NaOH Çözünen mol say›s›: n= m 240 = = 6 moldür. 4 dir MA 98 litre B) 3. 4 Yan›t D 234 .2 D) 18. yol Formülden : M= II. V 1 litre Yan›t E Çözeltinin molar deriflimi n= Örnek Kütlece % 98 lik ve yo¤unlu¤u 1.68 C) 9.4 M 2 Molar 36.4 M [SO–2 ]= 18. 84x10 mol ⇒ M= = 18.8 ‹yonlaflma denklemi: –2 H2SO4 → 2H+ (suda) + SO 4(suda) 1 Molar 18. 2x10 = 6 mol/litre olur. bu tip sorulara hacmi 1 litre al›narak bafllanabilir.8 M 1 Molar 18. V = 1 litre (molarite için) = 1000 cm3 (özkütle için) d= m m (çözelti) ⇒ 1 2 = . SINIF 20x1.4 molard›r.d.4 E) 36. 40 Soruda hacim verilmedi¤inden.10 98x1.84 gram/cm3 olan sülfirik asit (H2SO4) çözeltisindeki SO–2 iyonlar› de4 riflimi kaç molard›r? (H2SO4 = 98) A) 1.

5 n CH 4 nT = 0.. C:12. 1 + 0. 4 = 0. SINIF Mol Kesri KARIfiIMLAR K‹MYA Çözeltideki bir bileflenin mol say›s›n›n. bir milyonda (106) befl parça demektir.. bileflenlerinden oluflan bir çözeltideki A bilefleni için mol kesri. nB + nB + nC + . milyonda parça anlam›nda (ppm.. Çok seyreltik çözeltilerde. 4mol 16 n T = 0. 235 .. 5mol nNe = X Ne = nNe 0. 1 = = 0. 5 ppm Pb (kurflun) denildi¤inde ise 1 kg su örne¤inde 5 mg kurflun bulundu¤u anlafl›l›r ve 5 mg 5 mg = = 5 ppm 1kg 10 6 mg fleklinde yaz›l›r. ppm = Çözünenin miktar› (mg) Çözeltinin hacmi (L) fleklinde ifade edilebilir. toplam mol say›s›na oran›.10. 4 = 0. Milyarda parça anlam›na gelen ppb için litre çözücüde çözünen miktar› mikrogram cinsinden ifade edilir. Buna göre çözeltilerde bu birim... Örne¤in 5 ppm. Örne¤in 20 ppm As(arsenik). B. o bileflenin mol kesri olarak tan›mlan›r ve X ile gösterilir. = 1 olarak ifade edilir. 1 kg çözeltinin hacmi. Örne¤in A. Örnek 2 gram Ne ve 6. 1 litre çözeltide 20 mg As bulunuyor anlam›ndad›r.. 1mol 20 6. 5 X CH 4 = ppm ve ppb Bazen çok hassas analizlerde deriflimler o kadar küçük olur ki deriflim birimi olarak “ppm” veya “ppb” kullan›l›r. 2 nT 0. (suyun yo¤unlu¤u 1 g/mL = 1 kg/L oldu¤undan) bir litredir. Çözeltideki bileflenlerin mol kesirleri toplam› birdir ve XA + XB + XC+ . C. B bilefleni için mol kesri. X A = nA n A + nB + nC + .4 gram CH4 gazlar›ndan oluflan gaz kar›fl›m›nda her bir gaz›n mol kesirleri kaçt›r? (H:1.. ppm. Ne:20) ŒÇ ö z ü m 2 = 0. Çok düflük deriflimler için di¤er bir deriflim birimi ppb (‹ngilizce parts per billion kelimelerinin k›salt›lm›fl›) kullan›l›r. X B = nA fleklinde yaz›l›r. 8 0. ‹ngilizce parts per million kelimelerinin k›salt›lm›fl flekli) bir deriflim birimidir. 4 n CH 4 = = 0. Buna göre ppb.

Suyun 100 °C de dinamik denge 236 . Dinamik denge halindeki buhar›n bas›nc›na o s›v›n›n o s›cakl›ktaki buhar bas›nc› denir. çözelti ) x 10 fleklinde ifade edilir.2 mg Hg+2 Eser miktardaki çözeltilerin deriflimini belirtmek amac›yla kullan›l›r. Buhar halindeki s›v› yüzeyine yak›n moleküllerin baz›lar› da yüzeydeki moleküller taraf›ndan çekilebilirler ve bu moleküller de tekrar s›v›ya dönebilirler. Buharlaflma h›z› ile yo¤unlaflma h›z› birbirine eflit oldu¤unda dinamik denge kurulur. Örnek 500 mL su örne¤inde 3. Çözeltilerin kaynama ve donma noktalar›n›n karfl›laflt›r›lmas› ve hesaplanmas›nda kullan›l›r.2 mg Hg+2 1L = 7. SINIF fleklinde gösterilebilir. Molalite 1 kilogram suda çözünen maddenin mol say›s›d›r. Bu olay da “yo¤unlaflma” olarak bilinir. ŒÇ ö z ü m Bilinmeyen ppm Verilen Ba¤›nt› Çözünenin mg miktar› Çözeltinin L miktar› 3. kinetik enerjisi büyük.6 mg c›va bulunuyorsa çözeltinin deriflimini ppm olarak hesaplay›n›z. (milyarda bir) 3 4.6 mg Hg+2 103 mL 500 mL 1L ppm = = 7. ppt = (g çözünen / g çözelti) x 10 (binde bir) ppm = mg çözünen / L (milyonda bir) 9 ppb = (g çözünen / g. Çözünenin mol say›s› mol Molalite= kg Çözücü(su) ÇÖZELT‹LER‹N BUHAR BASINCI Çözeltilerde.K‹MYA ppb = Çözünenin miktar› (g)μ Çözeltinin hacmi (L) KARIfiIMLAR 10. moleküller aras› çekim kuvvetini yenerek s›v› yüzeyinden ayr›l›r ve gaz haline geçebilirler. Bu olay “buharlaflma” olarak tan›mlan›r. s›v› yüzeyindeki veya s›v› yüzeyine yak›n moleküllerden baz›lar›.6 mg Hg+2 ppm = 500 mL örnek 3.

Buna karfl›n s›v›ya dönen buhar moleküllerinin say›s› de¤iflmez. e¤er atmosfer bas›nc› da 760 mm Hg ise kaynama olay› gözlenir. Örne¤in. Çözeltilerin yo¤unluklar› ise. d›fl bas›nca eflit oldu¤u s›cakl›¤a . Donma noktas› ise. Raoult taraf›ndan araflt›r›lm›flt›r ve bu ba¤›nt› “Raoult Yasas›” olarak bilinir. Saf su ve tuzlu suyun 1 atm bas›nçtaki s›cakl›k – zaman grafiklerini inceleyelim. deriflimi aras›ndaki ba¤›nt› ilk kez M. Çözücünün mol kesri “X1” çözücünün çözelti içindeki mol say›s›n›n n1. S›v›n›n buhar bas›nc›n›n. saf maddelere göre daha büyüktür. ÇÖZELT‹LER‹N KOL‹GAT‹F ÖZELL‹KLER‹ Koligatif özellikler. Çözeltilerin erime ve kaynama noktalar› sabit de¤ildir. sadece çözeltilerdeki çözünen parçac›klar›n›n say›s›na ba¤l›d›r. S›cakl›k(°C) S›cakl›k(°C) 100 100 + a 100 0 A Saf su Zaman 0 B C Tuzlu su Zaman 237 . Çünkü çözünen parçac›klar›. Çözeltilerin buhar bas›nçlar› ile. koligatif özelli¤e bir örnektir. çözücünün mol kesri “X1” olmak üzere Raoult Yasas› P = P°X1 fleklinde ifade edilebilir. saf çözücüden daha yavafl buharlafl›rlar. saf çözücünün buhar bas›nc› “P°”. Buhar bas›nc›n›n azalmas›. Raoult Yasas›na göre. bir çözeltinin buhar bas›nc›. Çözeltinin buhar bas›nc› “P”. Saf maddelerin erime ve kaynama noktalar› sabittir. iyonlar. Çözeltide bulunan çözünen parçac›klar› (atomlar. çözünen maddenin çözelti içindeki mol say›s› n2 olmak üzere X1 = n1 n1 + n1 fleklinde yaz›labilir. o maddenin “kaynama noktas›” denir. Çözelti ile Saf Madde Aras›ndaki Farklar Saf maddenin yo¤unluklar› sabittir. çözücünün saf haldeki buhar buhar bas›nc› ile onun mol kesrinin çarp›m›na eflittir. Bu nedenle deriflik çözeltiler. SINIF KARIfiIMLAR K‹MYA halinde iken buhar bas›nc› 760 mm Hg d›r. K›fl›n yollar›na tuz dökülmesinin ve arabalar›n radyatörlerine antifiriz konulmas›n›n nedeni donma noktas›n› düflürmektir. saf maddelere göre daha düflüktür. bileflenlerinin miktar›na ba¤l› olarak de¤iflir. (P sbt) Uyar› Çözeltilerin (kat› + s›v›) yo¤unlu¤u ve kaynama noktas›. saf çözücüye göre daha düflük olmas›na neden olurlar. moleküller) çözeltinin buhar bas›nc›n›n. çözeltinin yüzeyinden daha az say›da çözücü moleküllerinin ayr›lmas›na sebep olurlar.10.

SINIF S›cakl›k (°C) 0 Zaman D Saf su 0 –b Zaman E F Tuzlu su A → Saf suyun kaynama süresi D → Saf suyun donma süresi B → Doymam›fl tuzlu suyun kaynama süresi E → Doymam›fl tuzlu suyun donma süresi C → Doymufl tuzlu suyun kaynama süresi F → Doymufl tuzlu suyun donma süresi A veya D süresince S›cakl›k : Deriflim : Buhar bas›nc› : Yo¤unluk : Sabit Sabit Sabit Sabit B süresince Artar Artar Sabit Artar E süresince Azal›r Artar Azal›r Azal›r C süresince Sabit Sabit Sabit Sabit F süresince Sabit Sabit Sabit Sabit Kaynama Noktas› Yükselmesi(Δtk).26 E) 100. ∑m.93 –1.52 D.86 –0.i Δtd = D.N yükselmesi (°C) Kk = Sabit (su için 0.N alçalmas› (°C) Kd = Sabit su için 1.86 °C/ molal) i =Tanecik say›s› Örnek 0.71 238 . Donma Notkas› Alçalmas› (Δtd) Kaynama noktas›ndaki yükselme veya donma noktas›ndaki alçalma miktar›.K‹MYA Donma Grafikleri S›cakl›k (°C) KARIfiIMLAR 10.i Δtk = K.N (°C) –1. ayn› ortamda ayn› s›cakl›kta kaynamaya ya da donmaya bafllarlar.26 C) 100.5 molal KCl çözeltisinin kaynama noktas› ve donma noktas› kaç °C dir? (P0 = 1 atm) K.93 –0.52 B) 100. Örne¤in. Çözünen maddenin türü ayn› olmasa da içerdikleri toplam tanecik molalitesi ayn› ise. ∑m.52 D) 100.52 °C / molal) m = Molalite.N (°C) A) 100. Δtd = Kd . çözelideki toplam tanecik (iyon veya molekül) molalitesiyle do¤ru orant›ld›r. 2 molal C6H12O6 çözeltisi ile 2 molal KCl çözeltisi ayn› ortamda ayn› s›cakl›kta kaynamaya bafllar.86 –3. Δtk = Kk .

Kaynama süresince yükselir. Belirli ve sabittir 1 atm de 0°C dir.52. –1. donma noktas›.86. Donma süresince sabittir. Saf bir kat›n›n.) Saf sudan daha düflüktür. Kaynama süresince s›cakl›k sabittir. i ⇒ 5td = 1.N fiekil – I : Saf su ile tuzlu suyun ›s›t›lmas›na ait s›cakl›k – zaman grafi¤i fiekil – II :Saf su ve tuzlu suyun ›s›t›lmas› s›ras›nda buhar bas›nc›n›n s›cakl›kla de¤iflim grafi¤i Çözeltilerin kaynama noktas›. çözücünün birim hacminde çözünen kat›n›n verdi¤i toplam iyon veya molekül say›s›na ba¤l› olarak de¤iflir. (Doyuncaya kadar.52 °C.52 °C Δtd = Kd .N ve D. ∑m .1 atm de 100°C dir. saf suda çözünmesi sonucu oluflan çözelti ve saf su için. 100.N s›ras›yla. Çözünen miktar›na göre de¤iflir. ‹yonik kat›lar çözünmüflse.86 °C K.2 = 0. buhar bas›nc› düfler. 239 . Ayr›ca çözünen kat› miktar› artt›kça çözelti yo¤unlu¤u artar.10. Çözünen kat› miktar› artt›kça. Toplam tanecik deriflimi ile orant›l› de¤iflir. Özellikler Kaynama noktas› (sabit d›fl bas›nçta) Donma Noktas› (sabit d›fl bas›nçta) Buhar bas›nc› (Belli s›cakl›kta) Saf Su Belirli bir s›cakl›kta kaynar.0.N fiekil II (100+a) K.N = 100+a K. buhar bas›nc› gibi özellikleri.N = 100 Saf su 1 atm Buhar Bas›nc› Sa Zaman ( 1 atm bas›nç) fiekil I fs u lu z Tu su S›cakl›k (°C) 0 100 K. Saf sudan daha Belirlidir ve de¤iflmez düflüktür. ∑m .52 = 1.86 °C dir. iyon deriflimi artt›kça elektrik iletkenli¤i artar.15. Çözelti Saf sudan daha yüksek s›cakl›kta kaynar. S›cakl›k Tuzlu su K. i ⇒ Δtk = 0. SINIF ŒÇ ö z ü m – KCl(k) → K+ (suda) + Cl (suda) KARIfiIMLAR K‹MYA Δtk = Kk .

N) için II.N = 100 + a°C D.51.N) ve donma noktalar› (D.51.51.N = 0 – (4. kapta: K.2)°C veya K.N = 100 + (0.3)°C veya K.51°C ye = a ve 1.N = 3b°C IV.2)°C = – 3. kapta: K.1. Saf su I 1 mol NaCl II 1 mol CaCl2 III 1 mol AlCl3 IV 1 mol fleker (C12H22O11) V Kaplar ayn› koflullarda bulundu¤una göre. 0.N = – b°C olur.N = 100 + (0.N = 100 + (0.3)°C = – 5. 1.N = 100 + 0.N=100+3a°C D.86°C = – 1.86)°C veya D.N = 100 + 2a °C D. 240 .4)°C veya K. Toplam iyon ya da molekül say›s› NaCl → Na+ + Cl– (aq) (aq) 1 mol 1 mol 1 mol + CaCl2 → 1 mol 1 mol 2 mol Al+3 (aq) Ca+2 (aq) – 2Cl(aq) Kaynama noktas›n›n saf sudan fark› (Δt)°C 2 mol iyon 3 mol iyon 4 mol iyon +2a +3a +4a + AlCl3 → 1 mol 1 mol 3 mol – 3Cl(aq) C12H22O11 → C12H22O11 1 mol 1 mol 1 mol molekül +a 1 atmosfer bas›nçta aç›k bir kapta ›s›t›lan bir çözeltide.N = – 2b°C III.N = 0 – 1. tanecik (iyon – molekül) deriflimi 1 molar oldu¤unda.86°C düfler Bu de¤iflimleri Δt ile gösterdi¤imizde.51°C artar Donma noktas›.N = 0 – (1. Yukar›daki örnekteki s›v›lar›n kaynama noktalar› (K.86°C veya D. 0. kapta: K.N = 0 –(1.N = 100 + 4a°C D. Kaynama noktas› .58°C veya D.51°C veya K.86.N = – 4b°C V. SINIF Afla¤›daki kaplarda 1 er litre (1kg) saf su ve içlerinde belirtilen maddeler çözülüyor. kapta: K.K‹MYA Örnek KARIfiIMLAR 10.86.86°C ye = b dersek.72°C veya D.

4M ⇒ 0.2 M 0. 0. 0.6 M iyon + – KBr → K (suda) + Br (suda) 0. SINIF KARIfiIMLAR K‹MYA Buna göre kaplardaki s›v›lar›n.4 M 0.4 M molekül I.2M ⇒ 0. çözeltinin molekül deriflimi daha küçük oldu¤undan kaynama noktas› daha düflüktür. birim hacimde çözünen toplam tanecik say›s› (deriflim) belirledi¤inden. önce bu deriflimleri bulal›m. çözeltilerin toplam tanecik (iyon) deriflimleri eflit oldu¤undan kaynama noktalar› eflittir.6M iyon C6H12O6 → C6H12O6(suda) 0.4 M C6H12O6 flekerli su çözeltisi Yukar›daki çözeltilerin ayn› ortamda kaynama noktalar› aras›ndaki iliflki nedir? A) I > II > III B) I > III > II C) II > III > I D) I = II > III E) III > II > I ŒÇ ö z ü m Kaynama noktalar›n›. Mg(NO3)2 = 148) A) − a 2 B) − 3a 4 C) − 15 a 4 D) − 3a E) − 5a 241 . kaynama ve donma noktalar›.4 M 0. 0. 500 gram suda 72 gram Mg(NO3)2 tuzu çözülürse donma noktas› kaç °C olur? (NaNO3 = 85.3M 0. buhar bas›nçlar› aras›ndaki iliflki afla¤›daki gibi olur. Yan›t D Örnek 1000 gram suda 34 gram NaNO3 tuzu çözündü¤ünde donma noktas› – a°C oluyor. III.3 M KBr tuzunun sulu çözeltisi III.3 M ⇒ 0.3M 0. ve II.10. Kaynama noktalar› : IV > III > II > V > I Donma noktalar› : I > V > II > III > IV Buhar Bas›nçlar› : I > V > II > III > IV Örnek I. –2 Na2CO3 → 2Na+ (suda) + CO 3(suda) 0.2 M Na2CO3 tuzunun sulu çözeltisi II.

4 m ⇒ Toplam = 0.K‹MYA ŒÇ ö z ü m NaNO 3 için : n = Deriflimi: m = m 34 = = 0. Ozmoz olay›. 5 mol M A 148 Mg(NO 3 ) 2 için : n = Deriflimi : m = n 0. çözücü daha seyreltik çözeltiden (daha fazla çözücü içerir) daha deriflik çözeltiye (daha az çözücü içerir) hareket eder. 8 4 15 a °C de donmaya bafllar.8 molal iyon + – +2 – Mg(NO3)2 → Mg (suda) + 2NO 3(suda) 1m 0. 0.0 M x= 1m – a°C ise x 2m ⇒ Toplam 3 molal iyon 3. SINIF n 0. 4 mol = = 0.a 15 = a °C olur. Ozmoz olay›. 5 kg su ‹yonlaflma denklemleri: NaNO3 → Na (suda) + NO3(suda) 0.4 m 0. 0. çözünen parçac›klar›n›n geçemedi¤i yar› geçirgen bir zardan çözücü moleküllerinin difüzyonudur. 5 mol = = 1 molal 1 kg su 0. 4 çözelti − OZMOT‹K BASINÇ Çözücü Yar› geçirgen zar Çözelti Ozmoz: Çözücü molekülleri zardan difüzlenerek deriflik çözeltiye do¤ru hareket ederler Ozmotik bas›nç da di¤er bir koligatif özelliktir.8 M 3. deriflik çözelti yeteri kadar seyreltik olana kadar di¤er bir deyiflle.4 m 0. Yar› geçirgen zar›n iki taraf›nda farkl› deriflimdeki çözeltiler yer ald›¤›nda. 4 molal 1kgsu 1 kg su m 72 = = 0. 242 . 4 mol M A 85 KARIfiIMLAR 10. çözücü molekülleri zardan z›t yönlerde eflit h›zda geçiflleri sa¤lanana kadar devam eder.

Bu özellikler. Suda çözünerek yüklü tanecikler oluflturan maddeler “elektrolit” olarak adland›r›l›r. Bitki köklerinde ise 50 atm veya daha fazla olabilmektedir. ozmoz s›ras›nda daha deriflik çözeltiden. belirli hacimdeki çözücüde belirli miktar madde çözünür. çözünenin maksimum çözünebildi¤i miktar› içeren çözeltilere “doymufl çözeltiler” denir. Çökelme Tepkimeleri Baz› çözeltiler kar›flt›r›ld›¤›nda. Net iyon denklemi: + – Ag(suda) + Cl (suda) → AgCl(k) (çöker) 243 . toplam hacme bölünerek her bir iyonun deriflimi hesaplan›r. Doymufl çözeltide çözünen madde miktar›na da o maddenin o çözücüdeki “çözünürlü¤ü” denir. “donma noktas› alçalmas›”. çözeltideki iyonlar›n mol say›s›. Bu olayla ilgili soru çözülürken: 1) Her bir maddenin mol say›s› bulunur. buna "net iyon denklemi" denir. çözücü ak›fl›n› durdurmak için gereken bas›nçt›r. hacimde) ba¤l› olup koligatif bir özelliktir. “buhar bas›nc› alçalmas›”. Çözeltilerin koligatif özellikleri. miktar› az olan bileflen çözünen olarak adland›r›l›r.56 atmosferlik bir bas›nc› oldu¤u bulunmufltur. molarite. Elektrolitler kuvvetli ve zay›f olmak üzere s›n›fland›r›l›rlar. normalite. Ozmotik bas›nç da sadece çözünenin parçaç›klar›n›n say›s›na (sabit s›cakl›kta. yüzde deriflim. s›v› ve kat› halinde olabilirler. 3) Net iyon denklemi yaz›larak. mol kesri. Belirli bir miktar çözelti veya çözücü içerisinde çözünen madde miktar›na “deriflim” denir. ppm ve ppm’dir. Çözünme. molalite. çöken madde miktar› hesaplan›r. Çözeltiler gaz. Herhangi bir s›cakl›kta. “kaynama noktas› yükselmesi” ve “ozmotik bas›nç”t›r. Ozmotik bas›nç canl› sistemlerde çok önemlidir. ‹yon denklemi: + – + – + – Ag(ag) + NO3(ag) + Na(ag) + Cl(ag) → AgCl(k) + Na(ag) + NO 3(ag) (çöker) E¤er bu çökmeye kat›lan iyonlar bir denklemle gösterilirse. ‹nsan plazmas›n›n 37 °C’de 7. suda çok az çözünen bir tuzun iyonlar› bir araya gelebilir. 2) ‹yonlaflma denklemleri yaz›larak. Çözeltide miktar› çok olan bileflen çözücü. belirli s›cakl›kta. Nortmal flartlarda. 4) Çökme sonras›. moleküller aras›ndaki çekim kuvvetine dayan›r ve genellikle “benzer benzeri çözer” fleklinde ifade edilir. sadece çözeltide çözünen parçac›klar›n say›s›na ba¤l›d›r. Bu iyonlar birleflip. iyonlar›n mol say›lar› bulunur. Örnek AgNO3 ve NaCl çözeltileri kar›flt›r›l›rsa az çözünen AgCl kat›s› çökelir. ÖZETLE Çözelti homojen bir kar›fl›md›r. En çok kullan›lan deriflim birimleri. SINIF KARIfiIMLAR K‹MYA Ozmotik bas›nç ise. az çözünen kat›n›n çökmesine sebep olur. yüzde deriflim birimleri.10.

Ca(NO3)2 çözeltisi: n = M. az çözünen CaSO4 kat›s› çöker. Net iyon denklemi. [Na + ] = Ca+2 iyonlar› tamamen çökmeye kat›l›p kat›ya dönüfltü¤ünden s›f›r kabul edilir. SO–2 iyonlar› bafllang›çta 4 mol3 4 dür. Çökme sonras› iyon deriflimleri. 1 litre Ca(NO3)2 çözeltisi ile 4 M.V = 2. – 2mol – 2 mol 2 mol Son: 0 Biter 2 mol (2 mol artar) 2 mol kat› çöker Teorik olarak 2 mol CaSO4 kat›s› çöker. V = 4. –2 Ca+2 (suda) + SO 4(suda) → CaSO4(k) Bafll. a.) 244 .1 = 2 mol Ca(NO3)2 çözünmüfl Ca(NO3)2 → Ca+2 (suda) + 2NO3(suda) 2 mol 2 mol 4 mol Na2SO4 çözeltisi: n = M .] = = 2 molar 3 2 litre Na+ ve NO– iyonlar› çökmeye kat›lmad›¤›ndan mol say›lar› aynen al›n›r.1 = 4 mol Na2SO4 çözünmüfl +1 –2 Na2SO4 → 2Na (suda) + SO 4(suda) 4 mol 8 mol 4 mol a.11 s›n›f 3. Çözeltide 2 mol kalm›flt›r. b. 1 litre Na2SO4 çözeltisi kar›flt›r›l›rsa. Çökmeden sonra iyon deriflimleri kaçar molard›r? ŒÇ ö z ü m Önce herbir çözeltiden gelen iyonlar›n mol say›s› hesaplan›r. 8 mol = 4 molar 2 litre 2 mol [SO -2 ] = = 1 molar 4 2 litre 4 mol [NO . Kaç mol CaSO4 çöker? b. Buna göre. Sonra net iyon denkleminde yerine konulup. 2 mol 4 mol 0 Tepk. ünitedeki çözeltilerde denge konusunda bu konuya dönülecektir. SINIF 2 M. Fakat 2 molü çökmeye kat›larak kat›ya dönüflmüfltür. (Gerçekte s›f›r de¤ildir. çökme miktar› hesaplan›r.K‹MYA KARIfiIMLAR 10.

cam Kolloidlerin bir ço¤unu asl›nda günlük hayattan biliyoruz. Bir maddeye ait olan taneciklerin (da¤›lan faz) di¤er bir maddeye ait ortam içerisine (da¤›tan faz) yay›lmas›d›r. Örne¤in bir gaz içerisinde kat› veya s›v› partiküllerin da¤›l›m›yla meydana gelen aerosollere duman (gaz – kat›) ve sis (s›v› – s›v›) örneklerini verebiliriz. 245 . Kolloidal partiküller suda homojen olarak çözünen kat› partiküllerden büyüktür. sünger tafl›. Bir maddenin kolloid olabilmesi için da¤›lan partiküllerin büyüklü¤ünün (uzunluk ve genifllik) 1– 1000nm aras›nda olmas› gerekir. Bu olay heterojen kar›fl›m oluflumuna örnek olarak verilebilir.10. pus Duman. Afla¤›daki tabloda da¤›lan ve da¤›tan fazlar›yla beraber baz› kolloid örnekleri verilmifltir. volkan külü Jel. Bir s›v› içerisinde ya¤ damlac›klar›n›n da¤›lmas›yla oluflan kolloidlere (emülsiyon) mayonezi ve sütü örnek verebiliriz. inci Baz› alafl›mlar (çelik). Da¤›tan Faz Gaz Gaz S›v› S›v› S›v› Kat› Kat› Kat› Da¤›lan Faz S›v› Kat› Gaz S›v› Kat› Gaz S›v› Kat› ‹sim Aerosol Aerosol Köpük Emülsiyon Sol Köpük Jel Kat› sol Örnek Sis. sabun ve deterjan köpü¤ü Mayonez. suda s›v› ya¤ Magnezyum sütü. SINIF KARIfiIMLAR HETEROJEN KARIfiIMLAR K‹MYA Bak›ld›¤›nda genellikle tek bir görünüme sahip olmayan kar›fl›mlara “heterojen kar›fl›m” denir. Bu de¤erden daha büyükse partiküller art›k mikroskobik de¤il makroskobik olur ve gözle görülür. kil solleri Plastik köpü¤ü. ‹nce kumu bir beherin içerisindeki suya at›p kar›flt›rd›¤›m›z› düflünelim. Kum tanecikleri öncelikle suda as›l› kal›r ve sonra yavaflça dibe çöker. Homojen ile heterojen kar›fl›m aras›ndaki bu durum “kolloidal” olarak ifade edilir. süt. tozlu hava Ç›rp›lm›fl krema.

Ancak çözeltide ›fl›k hüzmesi saç›lmad›¤› için görülmez. Hidrofilik ve hidrofobik k›s›m içeren baz› moleküller de benzer flekilde suda kolloid oluflturur. Sabunlu suda da bir kolloidal yap›dan bahsedebiliriz. 123 Hidrofob k›s›m 246 . Sabun miselleri su içerisinde da¤›l›r ve kolloid oluflur. Bir ›fl›k kayna¤›ndan ç›kan ›fl›k hüzmesi kolloid içerisinden geçerken da¤›tan faz içerisinde her yöne saç›ld›¤› için görülür. Sabun molekülleri su içerisinde (köpürmeden önce) hidrofilik k›s›mlar› d›flta. SINIF Magnezyum sütü ve kil solleri s›v› içerisinde kat› partiküllerin da¤›lmas›yla elde edilen kolloidler olan süspansiyona (sol) örnektir. Bir kolloid ile çözelti aras›ndaki fark› Tyndall (Tindal) etkisi ile ay›rt edebiliriz. Bu durum “misel” olarak aç›klan›r. Hidrofil k›s›m Bu durum sadece sabun için geçerli de¤ildir.K‹MYA KARIfiIMLAR 10. hidrofobik k›s›mlar› içte kalacak flekilde kümelenirler ve su içerisinde bu flekilde da¤›l›rlar. Ormanlarda a¤açlar aras›ndan s›zan ›fl›¤›n görülmesi hava içerisine da¤›lm›fl olan toz taneciklerinden kaynaklan›r.

Yine günlük hayatta kulland›¤›m›z f›nd›k ezmesi. SINIF O C + NH3 KARIfiIMLAR K‹MYA O + – + – – ‹tme + – – + – – + Protein NH3 + – Kolloidal partikül – + Kolloidal partikül – + + + + HO C HO O Proteinin hidrofilik k›s›mlar› d›flar›da kalacak flekilde kümelenmesi Hidrofilik kolloidlerin kararl› hale ulafl›m flemas›: Hidrofilik yap› üzerine negatif yüklü parçac›klar absorbe olur ve kolloidal partiküller bu nedenle birbirini iterek da¤›tan ifaz içerisinde kümelenmez. çikolatal› krema. Süt bir çeflit heterojen kar›fl›m oldu¤u için bekletildi¤inde bir parça çökme gözlemlenir. Afla¤›da verilen maddelerin H2O (su) ve C6H6 daki (benzen) çözünürlüklerini karfl›laflt›r›n›z. 247 . Bu tip ürünlerde ya¤ ve su fazlar› birbirinden ayr›lmas›n diye bir ucunu ya¤dan bir ucunu sudan tutarak bir arada tutan ba¤lay›c›lar kullan›r. Örne¤in çikolatalarda kullan›lan lesitinin görevi budur.10. merhem gibi maddelerde homojenizasyon ifllemine tabi tutulur. Fakat günlük hayatta tüketti¤imiz sütte bu durumun önüne geçmek için homojenizasyon ifllemi uygulunar. Bu durum sadece sütte yoktur.

SINIF H2O (Su) C6H6 (Benzen) Neden? Ι2(iyot) C5H12 (Pentan) HBr (Hidroen bromür) C2H5OH (Etanol) C6H14 (Hegzan) C3H6O (Aseton) NaCl (Sofra tuzu) NaHCO3 (Sodyum bikarbonat) 248 .K‹MYA KARIfiIMLAR 10.

1 – 0. KNO3 tuzu çözeltisi kar›flt›r›l›yor. Cl: 35.6 249 . NaCl(k) + 6.4 3 5.3 Deriflim (mol/litre) [K+] –2 [SO4 ] 0 Zaman 3.8 kkal → NaCl(s) ÇÖZÜMLÜ TEST K‹MYA yukar›da verilen tepkimeye göre. SINIF 1.2 D) 20 E) 21.5) A) 6.8 B) 13.8 B) 5. çözelti kütlece yüzde kaçl›kt›r? (NaOH: 40) 2.8 E) 560 A) 8 B) 12 C) 16 D) 20 E) 40 6. a 0. 351 gram NaCl kat›s›n› erime s›cakl›¤›nda tamamen s›v› hale getirmek için gereken ›s› kaç kkal dir? (Na: 23.6 C) 11.4 x molarl›k 100 mL K2SO4 çözeltisine y molarl›k 100 mL Fe2(SO4)3 çözeltisi eklendi¤inde K+ ve SO–2 iyonlar›n›n derifliminin zamanla de¤iflimi 4 grafikte verilmifltir.4 gram/cm3 olan kütlece %63 lük HNO3 çözeltinin 400 cm3 ünde kaç mol HNO3 çözünmüfltür? (HNO3: 63) A) 2. Kütlece %20 lik 200 gram KNO3 tuzu çözeltisi ile 240 gram %15 lik.85 g/cm3 olan saf H2SO4 s›v›s›ndan 196 cm3 al›narak hacmi saf su ile 500 cm3 e tamamlan›yor.2 E) 40.7 gram/cm olan NaOH çözeltisinin deriflimi 1.4 D) 27.2 B) 0.2 D) 352.3 – 0. Buna göre x ve y de¤erleri hangisi olmal›d›r? A) 0.2 – 0. Ayn› s›cakl›kta bu kar›fl›ma 20 gram KNO3 tuzu ve 40 gram su kat›ld›¤›nda son çözelti kütlece % kaç KNO3 içerir? A) 16 B) 18 C) 19. Buna göre. Yo¤unlu¤u 1. Yo¤unlu¤u 1.1 – 0.3 C) 0.6 C) 20.85 B) 2 C) 37 D) 4 E) 7. Yo¤unlu¤u 0.10.6 E) 0.8 4.3 D) 0.4 mol/litredir.2 – 0. Bu çözeltinin deriflimi kaç mol/litredir? (H2SO4: 98) A) 1.

S›cakl›klar› ayn› olan.3 B) 0. MgCI2 ve AICI3 tuzlar›n› içeren sulu bir çözeltide. Çözeltideki.0 A) 0. Mg+2 iyonu deriflimi 0. z de¤erleri aras›ndaki iliflki afla¤›dakilerden hangisidir? +2 10. y.6 9.K‹MYA 7.6 M Fe2(SO4)3 çözeltisine Fe iyonu deriflimi 0.0 D) 3.9 E) 1.3 M d›r. – Kar›fl›mdaki NO 3 iyonlar› deriflimi 0. AI d›r? A) 0. Al(k) + 3HCl(suda) → AlCl3(suda) + 3 f H2(g) +3 12.4 C) 0.3 D) 0. Buna göre.2 C) 0. 200 mL 0.2 C) 0.8 C) 3.4 E) 0. 1 litre x M AlCl3 çözeltisi II.6 D) 0.2 B) 1.88 litre H2 gaz› a盤a ç›kmaktad›r.1 +3 iyonu deriflimi kaç molar- B) 0.3 D) 0. I. HCl çözeltisinin deriflimi kaç mol/litredir? A) 1.2 M oluncaya kadar su eklenmifltir. 3 litre z M MgCl2 çözeltisi ÇÖZÜMLÜ TEST 10.5 A) 0.8 250 .5 M 200 ml NaNO3 çözeltisi ile x M 300 ml Al(NO3)3 çözeltisi kar›flt›r›l›yor.92 M oldu¤una göre Al(NO3) çözeltisinin bafllang›çtaki deriflimi (x) kaç mol/litredir? 11.4 E) 0.1 M l›k NaBr çözeltisinden kaç ml kullan›lmal›d›r? A) 100 B) 200 C) 400 D) 600 E) 1200 A) x > y > z B) x = y = z C) y > z > x D) x > z > y E) z > x > y 8.1 B) 0. 2 litre y M NaCl çözeltisi III. x. SINIF – Yukar›daki çözeltinin içerdi¤i Cl iyonu deriflimleri eflit oldu¤una göre. 0.2 E) 4.2 M.2 M Pb(NO3)2 çözeltisindeki Pb iyonlar›n›n tümünü PbBr2 fleklinde çöktürebilmek için 0. CI– iyonu deriflimi 1. –2 Son durumdaki çözeltide SO4 iyonu deriflimi kaç M dir? tepkimesine göre 800 cm HCl çözeltisine yeterli miktarda Al kat›s› eklendi¤inde normal koflullarda 26. 300 mL 0.

12 D) 0. Buna göre.2 mol AICI3(k) 13. 0.1 mol KBr(k) K‹MYA 0.04 B) 0.4 E) 3 0 25 S›cakl›k (°C) Saf X kat›s›n›n çözünürlük s›cakl›k grafi¤i yukar›da verilmifltir.4 M AgNO3 çözeltisi ile 400 mL 0.1 mol Mg(NO3)2(k) III. n mol Na2S + 2 litre su III. I. tamamen çözülüyor. 25°C deki denge buhar bas›nçlar› aras›ndaki iliflki afla¤›dakilerden hangisidir? A) I > II > III B) III > II > I C) I = II = III D) I > II = III E) II = III > I 17. I.08 C) 0. II.16 E) 0.10. n say›s› en az afla¤›dakilerden hangisi olur? A) 1 B) 2 C) 2. 1 litre su. SINIF ÇÖZÜMLÜ TEST 16. Ayn› ortamdaki donmaya bafllama s›cakl›klar› aras›ndaki iliflki III > I > II oldu¤una göre.3 mol C6H12O6(k) Yukar›da verilen sulu çözeltilerin. kaptaki çözeltinin kaynamaya bafllad›¤› s›cakl›k 100+x°C oldu¤una göre.2 mol NaCl(k) II. 2 litre su. 0.2 M KCl çözeltisi kar›flt›r›l›yor. 1 mol NH4Cl + 2 litre su Yukar›da verilen kat›lar›n sulu çözeltileri haz›rlan›yor. 0. Çözünürlük (gram/100 gram su) 40 X 15. 1 litre su. kaptaki çözeltinin kaynamaya bafllad›¤› s›cakl›k kaç °C olur? A) 100+x B) 100+2x C) 100+3x D) 100+4x E) 100+5x 14.24 Ayn› ortamdaki yukar›daki kaplara belirtilen kat›lar eklenip. 400 gram %15 lik X tuzu çözeltisinin 25°C de doymufl olmas› için kaç gram daha X tuzu eklenmelidir? A) 36 B) 54 C) 60 D) 76 E) 136 251 . 1 mol NaNO3 + 1 litre su II.2 D) 2. – AgCl çöktükten sonra Cl iyonu deriflimi kaç mol/litre olur? 200 mL su 100 mL su I II A) 0. 0. I. 100 mL 0.

1. 4 = ⇒ n = 1. 2 500 Yan›t C 56. 85 x 196 gram H 2SO 4 d= n= m 1. 5 litre Yan›t E x = 6x6. SINIF m m .K‹MYA 1.5 = 58. 7. 4 M V 0. 20 = 40 gram KNO 3 tuzu 100 II. 5 litre M= 2. 4 mol NaOH V 1 m = 1. NaCl = 23+35. çözelti 240 . 63 gram çözünen HNO 3 100 10 n = m = 56 .8 = 40. 10. 700 10. 7 = V 1000 m = 700 gram çözelti d= n n ⇒ 1. 63 / 10 = 5. 4 = Yan›t A 252 .4 = m V 400 m = 560 gram çözelti 560 .100 = %8 liktir. 15 = 36 gram KNO 3 tuzu 100 700 gram çözeltide 100 gram çözeltide x= II.d. 5 1 mol NaCl erimesi için 6 mol NaCl erimesi için 6. m m ⇒ 10.%c 40 %c = %8 olur. 4x40 = 56 gram çözünen (NaOH) n= 3. çözelti 200 .5 g/mol m 351 n= = = 6 mol M A 58. 7 mol H 2SO 4 MA 98 n 3. Yan›t E V = 500 cm 3 = 0.0. 63 = 56 . yol: Hacim verilmedi¤inden 1 litre al›n›rsa. 85x196 = = 3. I. yol: M= 56 gram NaOH x Toplam tuz = 40 + 36 + 20 = 96 gram Toplam çözelti = 200 + 240 + 20 + 40 = 500 gram 500 gram çözeltide 96 gram KNO3 100 gram çözeltide x 96x100 x= = %19.8 kkal x ÇÖZÜMLER 4.8 kkal ›s› gerekir. d = m ⇒ 1. ⇒ 1 85 = 196 V m = 1. I.c MA 10.6 mol MA 63 Yan›t B 5. 7 mol = = 7.

V = 0.3 x mol Al(NO3)3 Al(NO3)3 → Al+3 + 3NO– 3 0. 2 mol H 2 22.3 = 0. y = 0.5. 9 x mol ⇒ 0. V = 100 + 100 = 200 mL olmufltur. 4 x= 0. O halde K iyonu deriflimi yar›ya düfler.0.3 Çözeltide SO–2 iyonu deriflimi de¤iflmedi¤ine 4 –2 göre.3 M olur.1 dir.3 x mol 3. Ayn› tür maddelerin.10.92 M ise 3 M= n 0.6 M 0. SINIF 6.3 M a = 0.bafllang›ç çözeltilerindeki deriflimleri eflit ise hangi hacim oran›nda kar›flt›r›l›rsa kar›flt›r›ls›n.0. 5 litre Yan›t D Hacim 2 kat›na ç›km›fl.2 = 0. 4 NaCl → Na+ + Cl– y y MgCl2 Mg+2 + 2Cl– z 2z 3x= y = 2x ise y > z > x tir. de¤iflimleri yine ayn› olur.5 litre I.2 mol H2 1. 4mol = = 3 molar HCl V 0.6 M SO–2 iyonlar› de¤iflimi bafllang›çta 0. Buna göre bafllang›çta K+ iyonu deriflimi (a) = 0. Fe2(SO4)3 → 2Fe+3 + 3SO–2 4 0. çözelti: n = x. 9.3 x = 0.6 M olmal›d›r.3 M olmal›d›r. K2SO4 → 2K+ + SO–2 4 x = 0. 88 = 1.3 M ise Fe2(SO4)2 çö4 zeltisini deriflimi 0.1 M olmal›d›r.2 M 0.1 M 0. 2.9 x mol Kar›fl›m [NO– ] = 0. çözelti n = M. M ile V ters orant›l› olarak de¤iflir. AlCl3 → Al x +3 + 3Cl 3x – n= 26. 4 mol HCl 3 V = 800 cm3 = 0.3 M 0. Deriflimler 6 M da eflitlenerek çözüm yap›labilir. Yan›t B + 7. Kar›fl›m = 200+300 = 500 mL = 0.3 = 2.1 mol 0.1 mol NaNO3 – NaNO3 → Na+ + NO3 0. 1 + 0. Yan›t C 3 mol HCl x x= f mol H2 1.0. 8litre Yan›t C M= 253 . ÇÖZÜMLER K‹MYA 8.3 M SO–2 iyonlar› deriflimi 0.8 litre 1 n 2. 92 = V 0. eklenen çözeltiden gelen SO 4 deriflimi de 0.1 mol II.

04litre 0.12 mol n 0.3 = 0. 0.06 mol 0. 2 = V V 0. 24 ⇒ 0. V 0. 0. 1 = ⇒ V = 1. 36 ⇒ M= = 0. 5 = 0.04 mol 0. 3 M olur. 12 M = ⇒ 0.04 mol –0.V = 0.04 mol Ag+ KCl için n = 0.12 mol NaBr → Na– + Br– 0.2 M 0.36 mol Su eklenince çözünen maddenin mol say›s› de¤iflmez. 2 litre = 1200 mL dir.06 mol ‹yonlaflma denklemini yazal›m: +3 –2 Fe2(SO4)3 → 2Fe(suda) + 3SO 4(suda) +2 – Pb (suda) + 2Br(suda) → PbBr2(k) 0. +2 – MgCI2 → Mg (suda) + 2CI(suda) 1M 2M 0.9 M lik k›sm› AICl3 çözeltisinden gelmifltir. 6 = ⇒ n = 0.08 mol – Çökme : –0. 0.3 M oldu¤una göre. SINIF 12.08 mol KCI = 0.08 mol Cl– Ag+ + Cl– → AgCl(k) Bafllang›ç : 0.3 – 0. Çözünen Fe2(SO4)3 ün mol say›s› + 2NO– 3 M= n n ⇒ 0. 2 Not: Çözüm için M1V1 = M2V2 formülü de kullan›labilir Yan›t A 11. 2 litre V V V = 1200 mL Yan›t E 1 mol 0.06 mol +2 ÇÖZÜMLER 10.12 mol 0.4 = 0.0. 24 V= = 1.9 M 0.04 mol 0.24 mol 3 mol 0. 3 Yan›t C Yan›t B 254 . V 1.04 mol AgNO3 = 0.K‹MYA 10.5 L mol [Cl− ] = 0. 08 M 0. 1.06 mol Pb(NO3)2 Pb(NO3)2 → Pb 0.2 .4 M olur. n = M. 2 0.4 = 0.1 = 0.9 M Vtoplam = 100 + 400 = 500 mL = 0. AlCl3 → Al+3(suda) + 3CI–(suda) 1M x x= 3M 0.4 . 12 moldür. ‹yonlaflma denklemlerini yazarsak.04 mol Son : 0 (biter) 0.4 mol (artar) Çözeltideki CI– deriflimi toplam 1. 13.12 mol 2 mol 0. AgNO3 için n = M. Buna göre son durumda Fe M= +3 için n 0. 2 SO–2 nin deriflimi 4 M= n 0.V = 0. 9 = 0. 3 M olur.2.

3 mol molekül n 0. 4 mol = = 0. 15 = 60 g tuz 100 400 − 60 = 340 g su 400. NaNO3 → Na+ + NO3 1 mol 1 mol + 1 mol = 2 mol iyon M= n 2 = = 2 mol iyon V 1 II. V 2 litre n 0. 2 mol iyon V 2litre 16. Yan›t D 2 molar kaynama noktas›n› 4 molar kaynama noktas›n› II.1 mol M= = 0.4 mol iyon n 0. Denge buhar bas›nçlar› : I > II = III olur. 25°C 100 g su 40 gram X ile doyarsa 340 g su x gram X ile doyar. Yan›t B 3n > 2 > 1 fleklinde s›ralanmal›d›r.3 mol 0. M= Buna göre. molekül) artt›kça.2 mol M= 0. III. 2 molar iyon. Çözeltinin birim hacmindeki tanecik say›s› (iyon. Na2S → 2Na+ + S–2 n mol 2n mol + n mol = 3n mol iyon M= n 3n = = 2 molar iyon V 2 17. 2 litre x°C art›r›rsa 2x°C art›r›r. C6H12O6 → C6H12O6(suda) 0.2 mol = toplam 0. I. KBr → K+ + Br– 0. V 0.6 mol = 0. Mg(NO3)2 → Mg+2 + 2NO3 0. 8 mol ⇒ M= = 4 molar iyon.1 mol + 0.2 mol iyon M= n 0. 4 mol ⇒ M= = 0. Birim hacimdeki tanecik deriflimi artt›kça donma noktas› düfler. NaCl → Na+ + Cl– 0.2 mol 0. 2 mol ⇒ M= = 2 molar iyon. 3 mol M= = = 0.8 mol iyon M= n 0. 1 litre → Al+3 + 3Cl– – II. çözeltinin kaynama noktas› = 100 + 2x°C olur.2 mol + 0. 2 136 – 60 = 76 g daha X eklenmelidir. n = 2 olur.1 mol + 0. NH4Cl → NH+ + Cl– 4 1 mol 1 mol + 1 mol = 2 mol iyon n 2 mol = = 1 molar iyon V 2 Donma noktalar› : III > I > II oldu¤una göre. 3 molar molekül V 1 litre ‹yon ya da molekül deriflimleri: II = III > I dir. Suyun kaynama noktas›ndaki de¤iflim. SINIF ÇÖZÜMLER K‹MYA 14. x= 340.1 mol 0. denge buhar bas›nc› düfler. iyon deriflimleri: II > I > III olmal›d›r. V 0.2 mol + 0. Yan›t B 15.1 mol 0. 255 .3 mol iyon AlCl3 0. suyun birim hacminde çözünen toplam tanecik say›s› ile orant›l›d›r.2 mol = toplam 0.40 = 136 g X 100 Yan›t D III. – I.10.

x ve y nin de¤erleri kaçt›r? 2.12 mol Mg(NO3)2 kat› eklenirse c) 100 mL su buharlaflt›r›l›rsa her bir ifllem ayr› ayr› uyguland›¤›nda çözeltinin yeni deriflimi kaç molar olur? Yan›t: a) 0. a) Çözeltideki Ca kaçt›r? +2 8.12 mol b = 80 256 . 12 gram CaX2 tuzu çözülerek haz›rlanan 600 cm3 çözeltideki X–1 iyonunun molar deriflimi 0. a) 200 gram suda 9.6 M. a) 200 mL su eklenirse. Afla¤›da verilen maddeler iyonlaflarak çözünmektedir.86°C b) –0. a) b) c) d) e) f) g) KNO3 → NaHCO3 → K2Cr2O7 → Al(NO3)3 → Ca(HCO3)2 → KCIO3 → K2S → iyonunun mol say›s› b) X in atom a¤›rl›¤› kaçt›r? (Ca=40) Yan›t: a = 0.93°C c) –7.44°C 5.88 litre 4. Molar deriflimi kaç mol/litre olur? Yan›t: 0. y mL KNO3 çözeltileri kar›flt›r›ld›¤›nda 1 litre ve 4.86° düfler. 400 cm3 lük bir çözelti haz›rlan›yor.4 M b) 0. 1 mol molekül veya iyon. 400 mL Mg(NO3)2 çözeltisine.4 molar deriflimli bir çözelti olufluyor. b) 0.2 gram etil alkol b) 400 gram suda 5.9 M c) 0. ‹yonlaflma denklemlerini tamamlay›n›z. 2 M. 0. 3. Buna göre. x mL ve 6 M. 4 M lik H2SO4 çözeltisine yeterli miktarda AI kat›s› eklenerek.8 M 6. elde edilecek H2 gaz› normal koflullarda kaç litre hacim kaplar? Yan›t: 26. her bir çözeltinin donma noktalar› kaç °C olur? (C2H5OH=46. SINIF 1.85 gram NaCI c) 2000 gram suda 2 mol AI(NO3)3 çözülürse. Kütlece %10 luk ve %30 luk flekerli su çözeltileri kaçar gram kar›flt›r›lmal›d›r ki.5) Yan›t: a) –1. Buna göre.5 mol/litre 2Al + 3H2SO4 → AI2(SO4)3 + 3H2(g) tepkimesine göre. 1000 gram suda çözünmüfl olarak bulunuyorsa donma noktas› 1. Normal koflullarda 4.48 gelen HCI gaz› çözülerek.4 mol/litredir. NaCI=58.K‹MYA YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 10. 500 gram % 22 lik bir çözelti oluflur? Yan›t: 200 ve 300 gram Yan›t: x = 400 ml y = 600 ml 7. 300 mL.

12 M 14. Yan›t: Kaynama Noktas› : III > I >II Buhar bas›nc›: II > I > III Yukar›da KNO3 tuzunun çözünürlü¤ünün s›cakl›kla de¤iflim grafi¤i verilmifltir.2 M AI(NO3)3 çözeltisi kar›flt›r›l›yor.64 mol/litre Yukar›da su s›cakl›klar› ve gazlar›n bas›nçlar› verilmifltir. çözeltideki I deriflimi 0. b) Ayn› s›cakl›ktaki buhar bas›nçlar›n›.2 atm O2 iyonu deriflimi kaç mol/litre 30˚C Su I 20˚C Su II 30˚C Su III Yan›t: 0. 3 litre AI(NO3)3 çözeltisi III.10.1 M Pb(NO3)2 çözeltisi kar›flt›r›ld›¤›nda suda çözünmeyen (ihmal edilen) PbI2 kat›s› olufluyor. 0. 200 mL. a) Kaynama noktalar›n›. + – –2 Çökme sonras› K .3 M BaCI2 çözeltisi ile 300 mL. 1 litre. 0. 1 atm O2 1. – Çökme sonras›. 25°C de X tuzunun çözünürlü¤ü.4 M K2SO4 çözeltileri kar›flt›r›ld›¤›nda BaSO4 kat›s› çökmektedir. Çözünürlük (g/100 gsu) 90 70 50 30 20 0 10 20 30 40 50 S›cakl›k (˚C) KNO3 12. CI ve SO 4 iyonlar› deriflimi kaçar molar olur? Yan›t: + [K ] = 0. 0.48 M [CI–] = 0. 100 gram su 300 gram kütlece % 10 luk X tuzu çözeltisi ayn› s›cakl›kta doymufl hale getirmek için kaç gram daha X tuzu eklenmelidir? Yan›t: 78 gram X tuzu 11. 40 gram dur. I. SINIF YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 13. 0. 1 litre 0. x M NaI çözeltisi ile. bafllang›çtaki NaI çözeltisinin deriflimi kaç molar olmal›d›r? Yan›t: 0. 100 mL 0. 0. karfl›laflt›r›n›z. III.1 M.24 M –2 [SO 4 ] = 0. Çözünen O2 gaz› deriflimlerini büyükten küçü¤e do¤ru s›ralay›n›z. 1 litre MgCI2 çözeltisi II.4 M Mg(NO3)2 çözeltisi ile 400 mL. Buna göre.05 M. 0. Yan›t: II. I 10. Kar›fl›mdaki olur? – NO 3 1.4 M 15.5 M 100 mL KBr çözeltisi Ayn› koflullarda bulunan yukar›daki çözeltilerin. 50°C de 40 gram su ile haz›rlanan doymufl çözelti kaç °C ye so¤utulursa.1 M oldu¤una göre. 24 gram KNO3 kat›s›n› çöker? Yan›t: 20°C ye : 257 .2 atm O2 K‹MYA 9.

8 C) 5. 80 gram NaOH çözeltsi Yukar›da verilen çözeltilerde çözünmüfl NaOH miktarlar› eflittir. çözeltinin kütlece yüzde deriflimi kaçt›r? (NaOH: 40) A) 12 B) 16 C) 20 D) 24 E) 40 6. Buna göre.5 1 2 1 %25 lik tuz çözeltisi 90 gr su 15 gr tuz Yukar›daki üç kapta da deriflimlerin eflit olabilmesi için II. 1 mol C6H12O6 (glikoz) ve 320 gram su kullan›larak haz›rlanan çözelti kütlece % kaçl›k olur? (C: 12.5 0. 0. ifadelerinden hangileri do¤rudur? A) Yaln›z I B) Yaln›z II D) I ve II C) Yaln›z III A) 10 B) 15 C) 18 D) 20 E) 36 5. Kütlece %12 liktir.5 22.7 D) 7. I II 10. H: 1. I.05 M MgCl2 çözeltisinin 800 mililitresinde kaç gram MgCl2 çözünmüfltür? (Mg: 24. 0. kaba eklenmesi gereken su miktarlar› (gram) için hangisi do¤rudur? II. II. %48 lik tuzlu su 100 gram 200 gram 200 gram %12 lik tuzlu su Saf su Verilen üç kaptaki maddeler kar›flt›r›ld›¤›nda oluflan çözelti için. I.8 molar. kaba 30 30 22.K‹MYA TEST – 1 4. 500 mL NaOH çözeltisi II. Kütlece % 10 luk 200 gram NaOH çözeltisindeki su ve NaOH mol say›lar› kaçt›r? (H2O: 18. III. kaba eklenmesi gereken tuz ve III. SINIF III 1. II.5) A) 0.5 45 III. ‹kinci kaptaki çözeltinin yo¤unlu¤u de¤iflmez. Cl: 35. O: 16) E) I. Kar›fl›mda 72 gram tuz vard›r.38 B) 3. kaba 30 45 45 60 60 A) B) C) D) E) 2.6 E) 19 258 . II ve III 3. NaOH: 40) H2O (mol) A) B) C) D) E) 5 10 10 8 9 NaOH (mol) 0.

0 0. Kat›n›n tümü çözünmüfltür.6 g/mL oldu¤una göre. III. Grafik 1. III.5 B) 0.5 Mg +2 Br – zaman 9. SINIF TEST – 1 K‹MYA 7. Özkütlesi 1.8 D) 1.2 termektedir.5 0 Mg Br +2 Mg – zaman zaman C) Deriflim (mol/lt) 0.5 0 Br – +2 B) Deriflim (mol/lt) 1.6 C) 0.4 0 Mg 0.8 molard›r. I. 160 gram tuz çözünmüfltür.4 zamanla de¤iflimini gös0. II. 0. Çözeltide oluflan iyonlar›n deriflimlerinin zamanla de¤iflimini gösteren grafik afla¤›dakilerden hangisidir? A) Deriflim (mol/lt) 1.8 0.2 M 1 litre Mg(NO3)2 çözeltisi II.3 M 2 litre NaCl çözeltisi III. ifadesinden hangileri do¤rudur? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) I ve II D) I ve III E) II ve III Mg 0. 0.0 0. I. Ar› suya 0. B–1 iyonu deriflimi 0.0 0.2 mol MgBr2 kat›s› konulup tamamen çözülerek 400 cm3 çözelti haz›rlan›yor.5 mol AB2 kat›s› kullan›larak haz›rlanan 3 litre çözeltinin derifliminin 0. Buna göre.8 Br – D) Deriflim (mol/lt) 0.6 mol Cl– iyonu içeren 400 mL AlCl3 çözeltisi kaç molard›r? A) 0. 0. 0. 0.4 +2 Br – +2 8. 100 gram su buharlaflt›r›l›rsa kütlece %30 luk olur. Kütlece %40 l›k bir tuz çözeltisi 240 gram su kullan›larak haz›rlanm›flt›r.5 10. Deriflim (mol/lt) Zaman I.2 E) 1. Hacmi 250 mL dir.1 M 3 litre Fe2(SO4)3 Yukar›daki çözeltilerin toplam iyon deriflimleri aras›ndaki iliflki afla¤›dakilerden hangisidir? A) I = II = III B) III > I > II C) II > I > III D) I > II > III E) I = II > III 259 .3 mol AB2 kat›s› çözünmeden kalm›flt›r. ifadelerinden hangileri do¤rudur? A) Yaln›z I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I.10. II. II ve III 11.2 0 zaman zaman E) Deriflim (mol/lt) 1.

O: 16) A) B) C) D) Çözünen Na2SO4 kütlesi 1. –2 SO4 iyonu deriflimi 0. Buna göre. kaptaki suda çözündü¤ünde oluflan çözeltideki iyonlar yukar›da gösterilmifltir. 100 mL Na3PO4 Yukar›daki çözeltiler için.0 1.5 0. 300 mL NaCl III. 10.0 1.10 0. 0. Kap 0. H+ ve OH– vererek iyonlafl›r) X BaH2 BaCl2 H2O Ba(OH)2 BaO2 Y H2O HCl HClO HCl HClO Bir miktar Na2SO4 çözülerek haz›rlanan 200 ml çözeltideki Na+ iyonlar› derifliminin zamanla de¤iflim grafi¤i yukar›da verilmifltir.5 1. II.2 0. Kap H+ CI– – OH 2.05 [Na ] + Zaman X bilefli¤i 1.. karfl›laflt›rmalar›ndan hangileri do¤rudur? (Na: 23. II ve III E) 5 Buna göre.2 molard›r.1 M. C: 12.42 gramd›r.10 0. 0. X ve Y nin formülleri afla¤›dakilerden hangisinde do¤ru olarak gösterilmifltir? (Su. H = 1) A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 2. O = 16.1 M.5 0. Çözeltiye 200 mL su eklenirse çözelti deriflimi 0. Deriflim (mol/litre) 0. 200 mL Na2CO3 II. Çözünen bilefliklerin kütleleri: II > I > III tür. 0.5 gram CuSO4. 32.K‹MYA TEST – 2 4. S = 32.05 0.5 5. A) B) C) D) E) 260 .42 gram Na2SO4 eklenip çözülürse. 7. Ba+2 H+ – OH 1. E) Çözeltiye 1. Deriflim (mol/L) A) B) C) D) E) 0. Na iyonu mol say›s›: II > I > III tür.6 1. Y bilefli¤i 2. CI: 35. I. S: 32.5 3.5 0. afla¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r? (Na: 23. SINIF 1. Toplam iyonun mol say›s› 0. x H2O bilefli¤inin suda çözünmesi ile elde edilen 300 mililitre çözeltideki SO–2 4 iyonu derifliminin zamanla de¤iflim grafi¤i afla¤›dad›r. yo¤unlu¤u 2 kat›na ç›kar.5. P: 31) A) Yaln›z I B) Yaln›z III C) I ve III D) II ve III E) I. Çözünen bilefli¤in mol say›s›: II > I = III tür.03 moldür. Buna göre. O: 16.2 M.025 mol/L olur. III.2 gram FeCl3 çözülerek haz›rlanan 400 mililitre çözeltideki Fe+3 ve Cl– iyonlar›n›n molar deriflimi hangisidir? (FeCl3 = 161) +3 [Fe ] [Cl–] 1.025 0 Zaman + I. bileflikteki x say›s› kaçt›r? (Cu = 64.

6 –1. buhar bas›nc› ve kaynama noktalar› en yüksek olanlar hangileridir? Buhar bas›nc› en yüksek olan A) B) C) D) E) I II I III II Kaynama noktas› en yüksek olan II III III I I Saf su 1litre su fiekil I Yukar›daki kaplardaki s›v›lar›n donmaya bafllad›¤› s›cakl›klar› için verilen hangi karfl›laflt›rma do¤rudur? A) III > II > I B) III = II > I C) I > II > III D) I = II = III E) II > III > I 261 . II. nin donma s›cak›¤› –0.0 –1. Y nin t°C deki buhar bas›nc› X inkinden büyüktür. X ar› su ise Y tuzlu su olabilir.6 A) B) C) D) E) 8. I. y mol FeCl3 TEST – 2 9.6 –0.2 III –2.4 –1.4 –1.1 mol Ca(NO3)2 içeren 1 litre çözelti Ayn› koflullarda bulunan yukar›daki üç maddenin.10.5 litre çözelti III. 0. x mol C6H12O6 II. Su (kg) 1 2 4 Çözünen kat› 0. I.8 –1.ve III.1 E) y = 0.25 t X Zaman X ve Y maddeleri için çizilen s›cakl›k – zaman grafi¤ine göre. 0. II ve III Yukar›daki çözeltilerden ayn› d›fl bas›nçta I.5 mol NaCl 1 mol Ba(NO3)2 1 mol NaCl + 2 mol Ba(NO3)2 E) I.8°C ölçüldü¤üne göre. 0. SINIF 6. Buna göre.1 mol KCl içeren 0.2 –2. S›cakl›k (°C) K‹MYA Y Yukar›daki maddeler ayn› ortamdaki eflit hacimde suda çözüldüklerinde.2 –0. yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) I ve II D) I ve III 7. II. çözünen maddelerin mol say›lar› için afla¤›da verilenlerden hangisi do¤rudur? A) x = 1 D) x >1 B) x < 1 C) y = 0. Saf su II.1 mol NaNO3 1litre su fiekil II Po=800 mmHg 0. Po=700 mmHg Po=750 mmHg 0. III. I. donma noktalar› II > III > I fleklinde olmaktad›r.5 mol NaNO3 III. nün donma s›cakl›klar› kaç °C dir? II –1.1 mol AlCI3 1litre su fiekil III 10. X in ayn› bas›nçtaki donma noktas› Y ninkinden yüksektir.

III. 0. I.K‹MYA 1. Kütlece %25 liktir. II ve III 4.8 – NO3 0 t zaman I. %25 lik 400 gram tuz çözeltisini %20 lik yapabilmek için kaç gram su kat›lmal›d›r? A) 20 B) 40 C) 50 D) 80 E) 100 ifllemlerinden hangileri ayr› ayr› uygulanabilir? A) Yaln›z II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I.2 M 600 mL NaCl çözetisi kar›flt›r›l›yor. III.1 mol kat› KNO3 çözmek (V sabit) III.44 D) 0. Afla¤›dakilerden hangisi çözelti de¤ildir? A) B) C) D) E) Ne ve H2 gaz› kar›fl›m› Tunç (alafl›m) Kolonya Buzlu su Maden suyu TEST – 3 5. yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur? (NaOH: 40) A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) I ve II D) II ve III E) I. 1 M KNO3 çözeltisinin K+ iyonu deriflimini iki kat›na ç›karmak için. 0.5 mol NaOH çözülerek haz›rlanan 80 gram çözelti için. SINIF Deriflim (mol/L) 0. 20 gram su eklenirse %20 lik olur.6 gram Mg(NO3)2 çözünmüfltür. II.50 E) 0. I. 1 M KNO3 çözeltisi eklemek II. 29. 0. Buna göre. 80 gram suda 20 gram NaOH çözünmüfltür. t an›nda çözelti doymufltur. Çözelti hacmi yar›ya ininceye kadar ayn› s›cakl›kta suyu buharlaflt›rmak (Çökme yok) 3. Bir çökelme olmad›¤›na göre. II ve III A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) I ve III D) II ve III E) I.4 M 400 mL Na2CO3 çözeltisi ile 0.12 B) 0. II. 0.4 mol Mg(NO3)2 çözünmüfltür.60 262 . 10. 100 mL.32 C) 0. Bir miktar Mg(NO3)2 çözülerek haz›rlanan 500 mL çözeltideki nitrat iyonlar› derifliminin zamanla deriflimi grafikte verilmifltir. + Oluflan yeni çözeltideki Na iyonu deriflimi kaç molar olur? A) 0. %25 lik tuz çözeltisine içerdi¤i tuz miktar› kadar tuz ekleniyor. II ve III 6. ifadelerinden hangileri do¤rudur? (Mg(NO3)2: 148) 2. 100 mL. oluflan çözelti yüzde kaçl›kt›r? A) 20 B) 25 C) 30 D) 40 E) 50 7.

4 0. en çok H2 gaz› elde edebilmek için afla¤›dakilerden hangisi uygulanmal›d›r? (Mg: 24) A) B) C) D) E) Kar›fl›ma Kar›fl›ma Kar›fl›ma Kar›fl›ma Kar›fl›ma 4. 0.8 gram Mg at›l›yor. %20 lik ve %50 lik flekerli su çözeltileri hangi kütle oran›nda kar›flt›r›l›rsa.16 D) 0.08 C) 0. +3 Kar›fl›mdaki [NO– ] ve [Al ] iyonlar›n›n molar 3 deriflimleri s›ras›yla 0.2 0.2 0. SINIF TEST – 3 K‹MYA 8. II ve III 13. [CO3 ]= 0 verilen iliflkilerden hangileri do¤rudur? A) Yaln›z I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I.4 0. Kaptaki çözeltiye eflit hacimde 0. NH4NO3 ve Al(NO3)3 çözeltileri eflit hacimlerde kar›flt›r›l›yor.5 M 100 mL daha HCl katmak 11. 9.4 gram daha Mg katmak 0.4 Al(NO3)3 0.8 0. 100 gram %20 lik KNO3 çözeltisi II. [Cl–] = [CO–2] 3 –2 III.5 M CaCl2 çözeltisi kat›l›nca çözünürlü¤ü az olan CaCO3 kat›s› çökmektedir.2 M XCl çözeltisinin 100 mililitresinde 0.1 M oldu¤una göre bafllang›çtaki NH4NO3 ve Al(NO3)3 çözeltilerinin molariteleri afla¤›dakilerden hangisidir? NH4NO3 10.40 E) 1. 0.03 mol kat› X2SO4 çözülüp. Son durumda X+ iyonlar› deriflimi kaç mol litre dir? 1M Na2CO3 çözeltisi A) 0. I.05 263 . Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 tepkimesine göre. çözelti hacmi su ile 500 mililitreye tamamlan›yor.10.5 M ve 0. I. [Na+] > [Cl–] II. kar›fl›m %40 l›k olur? A) 2/5 B) 1/2 C) 3/4 D) 1 E) 2/3 A) B) C) D) E) 0. 200 gram %5 lik KNO3 çözeltisi I ve II de verilen çözeltiler kar›flt›r›l›rsa oluflan çözeltinin KNO3 deriflimi kütlece % kaç olur? A) 30 B) 25 C) 20 D) 15 E) 10 12.8 0.6 Çökme tamamland›¤›nda kaptaki iyon deriflimleri için.2 0.04 B) 0.8 gram daha Mg katmak 1 M 100 mL daha HCl katmak 100 ml su katmak 2.4 0.5 M 200 mL HCl çözeltisine 4.

%16 200 gram I.kap Yukar›daki kaplarda X tuzu ile haz›rlanm›fl sulu çözeltiler bulunmaktad›r.75 0.6 M oluyor. O: 16.1 mol Ca(NO3)2 çözülerek haz›rlanan 200 mL sulu çözelti III.kap %40 200 gram III.50 b (mol/L) 0. Çözeltideki iyon deriflimlerini gösteren a ve b nin de¤erleri afla¤›dakilerden hangisidir? (Fe2(SO4)3 = 400) a (mol/L) A) B) C) D) E) 0.kap %25 200 gram II.6 0.75 1. 200 mL 0. Afla¤›daki örneklerin hangisinde çözünen madde miktar› en fazlad›r? (Na2CO3 = 106.5) A) B) C) D) E) 1 litre 0.50 0. Üç çözeltinin de deriflimlerini eflit hale getirmek için.25 0.8 M Fe(NO3)3 çözeltisine bir miktar su eklendi¤inde NO– deriflimi 0. SINIF 3. 0.75 0. NaCl = 58.1 M l›k CaCl2 çözeltisi 100 gram kütlece %10 luk NaCl çözeltisi 100 mL 1 M l›k Na2CO3 çözeltisi 1 litre 0. kaba eklenen su (gram) 120 80 120 100 200 5. 17 gram NaNO3 çözülerek haz›rlanan 100 cm3 sulu çözelti II.K‹MYA 1. kaba eklenen X (gram) A) B) C) D) E) 24 24 12 32 16 II. Deriflim (mol/L) TEST – 4 10. CaCl2 = 111.1 M olan Al(NO3)3 çözeltisi Yukar›da verilen çözeltilerin içerdikleri NO 3 (nitrat) iyonu deriflimleri için afla¤›daki s›ralamalardan hangisi do¤rudur? (Na: 23. kaplara uygulanmal›d›r? I. ve III. I. N: 14) A) III > I > II B) I > II > III C) I = II > III – D) II > I > III E) III > I = II 264 . [Al+3] deriflimi 0.50 0.05 M l›k Na2CO3 çözeltisi 100 gram kütlece %10 luk Na2CO3 çözeltisi 2.2 0.50 0.50 0.25 0.4 0. afla¤›daki ifllemlerden hangisi I. 3 Y–m X+n Zaman b a Eklenen su hacmi ile yeni çözeltideki Fe deriflimi için hangisi do¤rudur? Su hacmi (mL) A) B) C) D) E) 600 800 600 400 400 +3 [Fe ] mol/litre +3 200 gram Fe2(SO4)3 kat›s› suda çözülerek 2000 cm3 çözelti haz›rlan›yor.4 4.2 0.

400 mL KOH çözeltisindeki KOH ›n tam harcanmas› sonucu 10. yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) I ve II D) II ve III E) I. NaCl çözeltisi III. – II. kaptaki çözeltilerin deriflimi M mol/L dir. II. 8. kaptakinin 3 kat›d›r.2 mol NH4NO3 II. çözeltilerdeki NO– iyonlar›n›n 3 molar deriflimleri aras›nda nas›l bir iliflki vard›r? A) I = II > III B) I = II < III C) I > II > III PO4–3 Zaman Grafik.6 0.8 g H2O oluflmaktad›r.8 E) 0.5 B) 1. III. NaCl çözeltisi D›fl bas›nç (atm) P P>1 P=1 P<1 Yukar›daki s›v›lardan hangilerinin kaynama noktas›n›n 100°C den büyük oldu¤u kesindir? A) Yaln›z I B) Yaln›z II D) I ve II C) Yaln›z III E) I ve III 10.2 C) 1.2 7.4 0 K‹MYA Deriflim (mol/litre) 6. II. 2m gram AI(NO3)3 2 litre I. denklem denklefltirilecek) A) 1. SINIF TEST – 4 9.1 mol Fe(NO3)3 Buna göre. 0. I. KOH çözeltisinin deriflimi kaç mol/L dir? (H2O: 18. I. +n Buna göre. Buna göre. I. Ayr› kaplarda bulunan ve hacimleri eflit olan üç çözeltideki çözünmüfl olarak bulunan maddeler afla¤›daki gibidir.0 D) 0.2 mol Mg(NO3)2 III.kap I. I.10.6 0. 0. II ve III 265 .4 0. kaptaki NO3 deriflimi M mol/litre dir. H3PO4(suda) + KOH(suda) → K3PO4(suda) + H2O(s) Nötrleflme tepkimesine göre. kaptaki NO3 deriflimi 3M mol/litre dir. çözeltideki X iyonlar›n›n deriflimi ve yükü için hangisi do¤rudur? D) I > III > II E) II > III > I Yükü A) B) C) D) E) +2 +2 +3 +3 +1 Deriflimi (mol/litre) 0.4 0. Ar› su II. suda çözünebilen X3(PO4)2 bilefli¤inin çözünmesi s›ras›nda PO–3 iyonlar› deriflimin za4 manla de¤iflimini göstermektedir. kaptaki AI+3 deriflimi.kap m gram AI(NO3)3 3 litre II.6 – I. 0. 0. Buna göre.

SINIF II 1 litre saf su II. Buna göre.04 0 Mol SO4–2 fiekil I deki grafik 1 litre suda 0. 1 litre suda afla¤›dakilerden hangisi çözünmelidir? A) 0.2 mol Mg(NO3)2 Zaman Buna göre. 13. çözünmüfl NH3 miktarlar› için afla¤›dakilerden hangisi do¤rudur? A) a > b > c B) c > b > a C) b > c > a Yukar›daki II.1 mol Na2SO4 16. 1.1 M lik fleker çözeltisinin III.08 0. Bir miktar X2(SO4)3 kat›s› saf suda çözülerek 100 mL çözelti haz›rlan›yor.4 C) 0.2 E) 0. 0. X in atom a¤›rl›¤› 39 dur. Zaman fiekil II 0. 100+a 100 S›cakl›k (°C) 100+3a 100 Zaman fiekil I S›cakl›k (°C) 15. kapta afla¤›dakilerden hangisi çözülürse kaynama noktas› II > I olur? A) B) C) D) E) 2 mol fleker (C12H22O11) 1 mol NaCl tuzu 1 mol Ca(NO3)2 tuzu 0.5 mol/litre dir.1 mol AlCl3 B) 0. 0. I. 0.1 mol NaNO3 çözünmesi sonucu çözelti s›cakl›¤›n›n zamanla de¤iflimini göstermektedir.2 molar olur. Grafi¤in flekil II deki gibi olmas› için. 60 cm su eklenirse çözeltinin yeni deriflimi 0. Bas›nç (mmHg) 600 1200 1200 S›cakl›k (°C) 30 30 20 Çözünen NH3 miktar› (g) a b c TEST – 4 14. t°C deki 0. çözeltideki X+3 iyonlar› deriflimi kaç mol/litre dir? A) 0.8 D) 1. yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur? (O: 16.1 M lik AlCl3 çözeltisinin hangilerinde buhar bas›nc›n›n 20 mmHg den büyüktür? de¤eri Buna göre. I 1 mol MgCI2 1 litre saf su I.0 E) 1.5 mol Fe2(SO4)3 tuzu 1 mol AlCl3 tuzu D) a = b < c E) a < b = c 12.12 gram XOH kat›s› çözülerek haz›rlanan 40 cm3 çözeltinin deriflimi.2 mol XOH çözünmüfltür.2 B) 0.K‹MYA 11. I.1 M NaCl çözeltisinin denge buhar bas›nc› 20 mmHg dir. kap Tabloda NH3 gaz› ile haz›rlanan eflit hacimli üç çözeltinin s›cakl›¤› ve denge NH3 bas›nçlar› verilmifltir. Ar› suyun II.3 mol fleker D) 0. 0. kap 10. II ve III A) Yaln›z I B) Yaln›z III C) I ve II D) I ve III E) II ve III 266 . 3 III. H: 1) A) Yaln›z I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I. Buna göre ayn› s›cakl›ktaki.12 0.2 mol KNO3 C) 0. – Çözeltideki SO4 iyonlar›n›n mol say›lar›n›n zamanla de¤iflimi grafi¤i afla¤›da verilmifltir. II.

10.2 M. P2 ve P3 aras›nda P1 > P2 > P3 iliflkisi vard›r. çözeltilerin buhar bas›nçlar› s›ras›yla P1. n. Ayn› bas›nçta.1 M. S›cakl›k (˚C) 25 X 0 I S›cakl›k (˚C) Zaman 0 –2a II 25 Y Zaman S›cakl›k (˚C) 3. 0. 1 litre NaCl çözeltisi Z: 0. Ayn› miktar suda. Ortam›n bas›nc›n› artt›rmak ifllemlerinden hangileri uygulan›rsa. I.1 M NaCl II. m ve r say›lar› afla¤›dakilerden hangisi olabilir? n A) B) C) D) E) 1 3 1 2 1 m 2 2 1 2 3 r 3 1 2 1 2 Yukar›daki doymufl sulu çözeltiye.4 mol Fe2(SO4)3 tuzu II. ayn› s›cakl›kta eflit mol say›s›nda XCln. SINIF 1. kaynamaya bafllad›klar› s›cakl›klar için afla¤›daki iliflkilerden hangisi do¤ru olur? A) III > II > I B) III = II > I C) I = II = III D) I = II > III E) I > II = III 5.2 M fleker Bas›nç (mmHg) 700 700 800 25 Z 0 –4a III Zaman Yukar›daki çözeltilerin bas›nçlar› verilen ortamdaki kaynama noktalar› aras›ndaki iliflki için afla¤›dakilerden hangisi do¤rudur? A) III > I > II B) III > II > I C) III > I = II Bu grafiklerden hangileri do¤ru çizilmifltir? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) Yaln›z III D) I ve II E) I. Çözelti I. çözeltinin kaynama noktas› daha yüksek olur? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) Yaln›z III D) I ve II E) I. Buna göre. 0.1 M fleker III. x molar iyon 1 litre doymufl Mg(NO3)2 çözeltisi TEST – 5 K‹MYA 4. 0. ZClr bileflikleri çözüldü¤ünde. 1 mol NaCl tuzu III. X: Ar› su Y: 0. 0. Ayn› bas›nçta su eklemek III. Mg(NO3)2 kat›s› eklemek II. 2 litre Al(NO3)3 çözeltisi S›cakl›klar› 25°C olan ve aç›k hava bas›nc›n›n 1 atm oldu¤u bir ortamda bulunan ar› su ve çözeltilerin donma noktalar›n›n zamanla de¤iflimi afla¤›da grafiklerle gösterilmifltir. II ve III 2. II ve III D) I = II > III E) I > III > II 267 . YClm. I. 2 mol fleker (C12H22O11) Yukar›daki miktarlar› verilen maddeler hacimleri eflit olan 3 ayr› kaptaki suda çözülürse.

1 M Mg(NO3)2 çözeltisi Ayn› koflullarda bulunan yukar›daki çözeltiler için. I.05 M dir. 0.0 1. den düflüktür.6 M Cl– iyonu içeren AlCl3 çözeltisinin 100 mililitresine NaCl çözeltisinden 100 mL eklendi¤inde kaynama noktas› de¤iflmemektedir. yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur? A) Yaln›z I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I. B) II. 0. nin donma noktas› 3.1 M deriflimli NaCl çözeltisi –a°C de donmaya bafll›yor. III. Y. Çökme sonras› kaptaki kar›fl›m için hangisi yanl›flt›r? A) B) C) D) E) 0. C) I. 10. 0. çözeltinin kaynama noktas› daha yüksektir. SINIF 9.1 8. eklenen NaCl çözeltinin molar deriflimi kaçt›r? A) 1. 2. X.0 1. 7. 3 Ag+ iyonu deriflimi 0. II.2 10 5 10 11. II ve III Bu üç s›v›n›n kaynama noktalar› aras›ndaki iliflki afla¤›dakilerin hangisinde do¤ru verilmifltir? A) X = Y > Z B) X > Y > Z C) X = Z > Y D) Z > X > Y E) X > Z > Y 268 . NaCl: 58. NO– iyonu deriflimi 0. Z s›v›lar›n›n bulunduklar› ortam›n bas›nçlar› ve tuz oranlar› afla¤›daki tabloda verilmifltir. Ayn› ortamda bulunan sulu çözeltilerden 0.2 M fleker ve 0.1 mol AgCI kat›s› çökmüfltür. K+ iyonu deriflimi 0.2 M. Ar› su 2. çözeltinin donma noktas› daha yüksektir. çözelti elektrik ak›m› iletir.K‹MYA 6.1 M dir.2 M Mg(NO3)2 –a –3a –6a –3a 3a − 2 Ayn› ortamda bulunan yukar›daki çözeltiler için hangisi yanl›flt›r? (C12H22O11: 342. Buna göre. çözeltinin buhar bas›nc› daha yüksektir.4 D) 0. CI– iyonu deriflimi 0. Kaynama noktalar›: 3 > 2 > 1 dir.8 C) 0.1 litre AgNO3 çözeltisi 0. D) Kütlece yüzde deriflimleri eflittir.5) A) I. I 1 mol fieker (C12H22O11) 1litre saf su II 1 mol NaCI 1litre saf su TEST – 5 10. Buhar bas›nc› en büyük olan 1 dir. E) Sadece II.2 B) 0.1 litre S›cakl›klar› eflit olan yukar›daki çözeltiler ayn› s›cakl›kta kar›flt›r›ld›¤›nda AgCI kat›s› çökmektedir. 0. S›v› X Y Z Bas›nç (atm) Tuz Oran› (%) 1.1 M NaNO3 çözeltisi 3.2 M Mg(NO3)2 çözeltilerinin donmaya bafllama s›cakl›klar› afla¤›dakilerden hangisidir? 0.2 M fleker A) B) C) D) E) –a –2a –2a –a a − 2 0.1 M.2 E) 0. 1.05 M dir.05 dir. KCI çözeltisi 0.

13.2 M AI+3 iyonu içeren Al(NO3)3 çözeltisi.5 1. büyük kaptaki s›v› bitinceye kadar kaynamaz. iyon deriflimlerinin zamanla de¤iflimi grafi¤i yukar›da verilmifltir. III. 0. Buna göre. fiekil 1 deki büyük ve küçük kaptaki her iki s›v›da kaynar. yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur? A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) I ve II D) II ve III E) I.8 gram Ca(NO3)2 + 200 cm çözelti 15. Ayn› d›fl bas›nçta.6 Deriflim (mol/litre) Y–m X+n 0.6 0. II. SINIF 12.4 0. II ve III Afla¤›da hacimleri ve çözünen madde miktarlar› verilen çözeltilerinden hangisindeki NO– iyonlar›n›n derifliminin zamanla de¤iflim 3 grafi¤i yukar›daki gibi olur? (KNO3 = 101.2 M tuzlu su çözeltisi fiekil 1 Ar› su 0 fiekil 2 Zaman Yukar›daki kaplar.4 0 Zaman Saf suda XmYn tuzu çözülerek haz›rlanan bir çözeltide.6 mol Mg(NO2)2 + 100 cm çözelti 3 C) 0. 0. 1 atm d›fl bas›nçta yeterince ›s›t›l›yor. kaç °C de kaynamaya bafllar? A) 100 + 2a B) 100 + 4a C) 100 + 6a D) 100 + 8a E) 100 + 12a Ayn› ortamda bulunan afla¤›daki çözeltilerden hangisinin kaynama noktas›.2 Deriflim (mol/litre) K‹MYA NO3– 0. 0. Her iki kaptaki s›v›lar kaynarken buhar bas›nçlar›n 760 mmHg d›r. 1.2 mol NaNO3 + 500 cm çözelti 3 B) 0.2 M tuzlu su TEST – 5 14.4 mol AI(NO3)3 + 1000 cm çözelti 3 D) 10. fiekil 2 deki büyük kaptaki s›v› kaynar. be3 lirli bir d›fl bas›nçta (100 + 9a)°C de kaynamaya bafllamaktad›r. I. XmYn tuzunun kaynama noktas›na eflittir? A) B) C) D) E) 0.10. küçük kaptaki s›v›. Ar› su 0.1 gram KNO3 + 400 cm çözelti 3 E) 32.6 M NO– iyonu içeren Mg(NO3)2 çözeltisi. Ca(NO3)2 = 164) 3 A) 1.0 M lik NaCI çözeltisi M lik MgCI2 çözeltisi M lik fleker çözeltisi M lik KNO3 çözeltisi M lik Ca(NO3)2 çözeltisi Q 269 .

K‹MYA CEVAP ANAHTARI 10. SINIF CEVAP ANAHTARI 270 .

A 17.D 6.B 8.E 17.D 4.B 18.D 19.C 6.D 11.B 5.B 3.B 14.E 7.D Test – 5 1.C 15.E 4.D 13.D Atomun Yap›s› 8.C 5.D 3.C 13.C 2.D 19.A Periyodik Sistem 9.D 18.B 12.B 5.B Kimyasal Türler Aras› Etkileflimler 7.D 4.B Test – 1 1.E 6.E 2.B 9.A 11.D Atomun Yap›s› 6.D 11.B 11.B 13. SINIF Test – 1 1.B 3.A 2.D 14.A 13.A 8.E 5.B 6.E 3.C 4.D 7.C 12.B 13.B Test – 2 1.B Test – 4 1.A 6.D Maddenin Halleri 6.B 9.B 5.D 4.A 13.D 10.A Periyodik Sistem 9.B 10.B 2.C 15.C 15.B 7.E 5.C 2.C 11.D 13.B 4.D 4.C Test – 1 1.E 5.D 10.B 5.A 13.D 10.C 10.B Test – 2 1.D K‹MYA 14.E 16.C 9.E 4.B 2.C 12.D Test – 3 1.B 13.B 6.C CEVAP ANAHTARI Atomun Yap›s› 7.B 7.A 15.C 8.B 8.A 4.E 8.D Test – 1 1.E 16.D Atomun Yap›s› 8.A 2.C 2.C 7.B 4.D 11.D 3.B Atomun Yap›s› 12.E 5.B 3.B 5.E 14.D 11.E 7.C 3.E 3.C 8.C 12.E 9.A 5.D 10.D 11.B 20.D 10.C 10.A Test – 4 1.C 15.A 4.E 6.E 9.E 10.C 14.D 6.C 2.A 12.B 7.A 11.B 21.E 271 .E 20.B 2.C 12.E 10.E 14.A 7.D 12.E 3.E Test – 3 1.E 9.B 3.A 8.C 16.A 11.B Periyodik Sistem 12.E 7.D 2.D 3.C 6.D 9.D 9.D 9.10.C 8.B 16.E Periyodik Sistem 8.

E 3.E 12.C 5.D 12.A 10.D 5.D 9.E 6.B 7.C 15.E 13.D 11.C 10.A 9.E 5.E 6.D 13.B Kar›fl›mlar 6.E 7.C 13.E 3.A 10.D 10.B 3.E 6.B 11.D 7.A 8.D Test – 3 1.A 4.B Maddenin Halleri 6.C 6.C 2.E 2.C 3.C 3.D 9.A Kar›fl›mlar 10.A Test – 3 1.B 2.E 7.B 12.C 16.B 9.D Test – 6 1.B 5.E 15.B 2.B Kar›fl›mlar 7.D 5.D 8.E 11.D 4.D 10.B 12.B Test – 5 1.E Maddenin Halleri 7.A 10.A 3.C 8.A 3.C 6. SINIF 8.C 3.D 13.E 5.E 11.B 5.A 3.E 4.B 9.C Kar›fl›mlar 8.E 9.C Test – 5 1.B Test – 7 1.C 2.E 4.A 10.E 2.C 10.B Maddenin Halleri 6.E 8.A 11.D 8.E 2.B 7.A 5.D 3.D 10.E 4.C Test – 4 1.B 4.B Maddenin Halleri 8.D 10.B 12.A 9.D Test – 1 1.E 9.D 14.D Kar›fl›mlar 9.C 5.B 6.E 7.D 2.E 272 .C 14.E 2.B 11.C 6.C 4.D 8.E CEVAP ANAHTARI Maddenin Halleri 4.D 7.C Test – 4 1.K‹MYA Test – 2 1.C 7.C 5.D 8.C 9.A 4.D 11.E Test – 2 1.E 4.D 2.B Maddenin Halleri 6.D 3.C 9.E 2.D 7.A 5.D 8.D 4.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->