Besmele'nin Fazileti Bismillâhirrahmânirrahîm

kalplere nûr, maksûda vusûl, onunla duâlar makbul... dertleri de¶ ve nimetleri celp eder. O, Kelâmullah¶ n anahtar , perdeleri açan, mânîleri a an, gönüllere ifâ saçan, ay plar örten, ince s rlara sâhip ilâhî lütuf ve nurdur. mam Câfer R.A. Resûlüllah S.A.V.¶den rivâyet etti: ±³Kalem-i Âlâ¶n n Levh- Mahfuz¶a ilk yazd , Bismillâhirrahmânirrahîm¶dir. Bir kitap yazd n zda evveline Besmele-i erîfe yaz n z. Zirâ, o, bütün semâvî kitaplar n anahtar d r.´ Baz me âyih: Bir kitap yazd n zda evveline Besmeleyi yaz n z yerine Besmele okuyunuz, demi ler. Baz kitaplar, kaleler kalesinin anahtar , Bismillâhirrahmânirrahîm¶dir, diye zikrettiler. Ebu Hüreyre R.A. Resûlüllah S.A.V. rivâyeten: ±³Allah ismi zikredilmeden ve bana salât getirilmeden ba lanan her kelâm bereketten mahrumdur.´Ve: ±³Her sûre evvelinde, Bismillâhirrahmânir-rahîm¶in yer almas âdetullah oldu undan bizde bununla emir olunduk´ buyurdu. bni Ömer R.A. Resûlüllah S.A.V.¶den rivâyeten: ±³Cebrâil A.S. bana ilk vahiy getirdi inde, Bismillâhirrahmâni rrahîm ile ba lad .´ Hz. Osman R.A. Rasûlüllah S.A.V.¶den rivâyeten: ±³Bismillâhirrahmânirrahîm esmâ-i ilâhîden bir isimdir ki, Allah ismiyle aralar ndaki fark, gözün beyaz ile siyah aras ndaki kadard r´ buyurdu. Buhâri¶den:³Allah lâfz , sm-i ¶zamd r. Zirâ; görülüyor ki, Kur'an- Kerîm bütün esmâ-i ilâhîden evvel o isimle ba l yor. Allah ism-i celîlinin ³Elif´i al nsa, ³Lillâh´ kal r; ³Lâm´ n birisi al nsa, ³Lehû´; ikisi al n rsa, ³Hû´ kal r ki, cümlesi zât-i ilâhîye delâlet eder.´ H. .:³Bismillâhirrahmânirrahîm nâzil olunca, melâike-i kiram ferahlad ; Ar - Âzâm salland ve onunla bin melek nâzil oldu; melâike -i kiram n iman artt (co tu), mahlûkatta yakîn hâs l oldu, cin tâifesi bay l p yüz üstü dü tü, felekler harekete geldi, O¶nun azametinden melikler zelil oldu.´ Âdem A.S. yarat lmadan be yüz sene evvel aln nda, Bismillâhirrahmânirrahîm, yaz lm t . Âdem A.S.¶a ilk nâzil olan Besmele-i erîfe¶dir. brahim A.S.¶a imdada geldi inde Cebrâil A.S.¶ n kanad nda, Bismillâhirrahmânirrahîm, yaz l yd . Ve: ³Ey ate ! brahim¶e serin ve selâmet ol´ (Enbiyâ, 69) diye okudu, brahim A.S. da bunu okudu. Mûsa A.S.¶ n asas üzerinde brânî¶ce, Bismillâhirrahmânirrahîm yaz l idi. E er o olmasa, deniz yar lmaz, yol vermezdi. Îsâ A.S.¶ n dili üzerinde, Bismillâhirrahmâ-nirrahîm, yaz l yd . Sabî oldu u halde be ikte onun kerâmetiyle konu tu, ölüleri onun kerâmetiyle diriltti, dilsizlerin dilini onunla çözdü, bars vs. illetlere onun kerâmetiyle deva k ld ... Süleyman A.S.¶ n mührü üzerinde, Bismillâhirrahmânirrahîm, yaz l idi. ns ü cinne onun esrâr ve kerâmetiyle hükmetti. Besmele-i erîfe¶nin nüzûlü ile melekler, ³Mülk tamam oldu´ diye birbirlerini tebrik ettiler. Hz. Âi e R.A. Vâlidemiz, Resûlüllah S.A.V.¶den rivâyet etti: ±³Bismillâhirrahmânirrahîm nâzil oldu u vaki t da lar Allahü Teâlâ¶y tespih ettiler. Öyle ki, Mekkeliler bu tespihi i itti ve mü rikler, ³Muhammed da lara sihir yapt ´ dediler. Resûlüllah S.A.V. buyurdu:

±³Her kim kalp ve lisanla evk ile, Bismil-lâhirrahmânirrahîm, dese, da lar onunla beraber tespih eder. Lâkin o ki i i itmez.´ Hz. Ali R.A. Resûlüllah S.A.V.¶in: ±Yâ Ali! Bir felâket vukûunda, Bismillâhir-rahmânirrahîm, de, Allahü Teâlâ belâlardan, gam, elem ve kederden yetmi kap y kapat r, buyurdu unu rivâyet etmi tir. H. .:³Bir kul, Bismillâhirrahmânirrahîm deyince, Cennet-i Âlâ: ±Lebbeyk Allahümme ve sa¶deyk! ³ lâhî! Filân kulun, Bismillâhirrahmânirrahîm dedi. Onu cehennemden âzât et, cennetine dahil eyle´ der. Kur'an- Kerîm¶de her sûre ba nda Besmele-i erîfe¶nin gelmesi ve Resûlüllah S.A.V.¶e ilk vahyin ³Rabb¶inin ism-i erîfiyle oku!´ âyetinin olmas , onun eref, kudret ve kutsiyetine kâfi delildir. H. .:³Me rû bir i e Besmele çekilmeden ba lan rsa, o i ba ar lamaz; (o i ten hay r ve bereket hâs l olmaz; ve o i netîceye ula maz.)´ E er Besmele¶nin hakikati harf ve kelimelerden tecrit edilip nihâyetsiz esrar zahir olsa, ulvî ve süflî cümle varl k, ârifler, kâmiller, hükemâ, ukalâ hayretlere gark olup deh ete dü erdi... Bir kimse evine girerken Besmele çekse, kendini tâkip eden eytan ³Burada bana yer yok´ diye üzülerek döner. Besmele-i erîfe on dokuz harftir. Cehennem üzerinde vazifeli Zebânî isimli meleklerin büyükleri de on dokuz adettir. Besmele onlar n azab ndan halâs bulmaya sebeptir. Resûlüllah S.A.V. ile Sahâbe-i Güzîn¶den bir kaç ki i hurma yerken, yanlar ndan geçen ve henüz Müslüman olmam bir ârâbî delikanl y da ça rd lar. Ârâbî oturup yemeye ba lad nda hurmalar uçmaya ba lad . Zirâ, eytan, besmelesiz ba layan o delikanl ile yeme e i tirak etmi ti. Fahr-i Âlem S.A.V. blis¶in iki elini elleriyle tutup, ³ u, blis¶in eli... u, blis¶in eli...´ diye yan ndakilere gösterdi. Ve, ³Karde im Süleyman¶ n duâs olmasa, bunu a aca ba lar, çocuklara ta lat rd m´ buyurdular. Elbise ç kar rken besmele çeken kimseye cin musallat olmaz. Zirâ; Besmele, cinlerle o kimse aras na perde olur. Hz. Ali R.A. Resûlüllah S.A.V.¶den rivâyeten: ±³ Dört kitab n ilimleri Kur'an- Kerîm¶de; onun bütün ilimleri, Fâtiha-i erîfe¶de; onun cümle ilimleri, Besmele-i erîfe¶de; ondaki bütün ilimler de, ³Be´de buyurdu. bütün ilimlerden murat, kulu Rabb¶ine ula t rmakt r. ³Be´de ise³ lsak´ yani ³Ula t rma´ mânâs vard r. Fahr-i Âlem S.A.V.: ±³Kim Bismillâhirrahmânirrahîm okusa, her harfi için ona dört bin hasene yaz l r, dört bin günah affolunur ve makam dört bin derece yükseltilir. bni Abbas R.A. rivayet etmi tir: ±Muallim, bir çocu a Bismillâhirrahmânir-rahîm ö retse, Allahü Teâlâ, amellere kaydetmekle vazifeli meleklere ³Ey meleklerim, üç adet kurtulu berat yaz n. Biri o çocuk için, ikincisi onun ana ve babas için,üçüncüsü o çocu un muallimi için olsun. Hepsini cehennem ate inden âzât k ld m, rahmetimle onlara lütuf ve inâyet eyledim´ buyurur. Eskiden âile oca nda analar n ilk terbiyesi Besmele ö retmekle ba lard . Yerken, içerken, yatarken, kalkarken hâs l her i e ba larken besmele okumak telkin edilir; unutanlar tekdir edilirdi. Yaramaz çocuklara ³Besmelesiz´ denilmesi de mâlûm... Adam n biri yaramaz çocu unun slah için çare ararken, kendisine k rk besmele ile k rk de nek vurmas tavsiye edilir. Çocu u yat r p besmeleyle de nek vururken biri görür; sebebini sorar ve ö renir. Bunun üzerine: ³Vaktinde gaflet etmeyip de bir besmele çekeydin kâfî gelirdi ve daha kârl olurdu´ der. Ârif olan anlar...

lere ism-i ilâhî ile ba lamak âdet de il, umûmî menfaat için Resûlüllah S.A.V.¶in emridir. Topyekün kâinât n sahibi olan Allahü Teâlâ¶n n mülkünde, bir i e O¶nun ismiyle, O¶nun izniyle ba layan ki i yard m ve kolayl k görür; rahmet ve berekete nâil olur. Bir haneye habersiz, bir bahçeye izinsiz girmek nas l mümkün ve münasip de ilse, Mevlâ¶n n mülkünde O¶nun izni al nmadan yap lan i ler de öyle abestir. Bir tabip hastas n muâyene ederken besmele çekse; o vücûdun Hâlik¶ onun üzerindeki mânevî perdeleri açar ve tabip, isâbetli te histe bulunur. De ilse tutuncaya kadar, gözü kapal ate eden ni anc gibidir. Kaç reçete de i tirir, Allah bilir... Mi kâtül Envar¶dan, Firdevs¶il Ahbar sahibinden rivayet etti i hadîs -i erifte: ³Bir kimse Besmele-i erîfe yaz l kâ d hulûs - kalple, hürmet ve tâzimle yerden kald rsa, Allah indinde s dd klardan yaz l r ve onun ana babas ndan bu amel sebebiyle azap hafifler, velev ki, mü rik dahî olsalar´ buyurulmu tur. mam Zendüstî Hz.: ³Besmele-i erîfe, fazîletine nihâyet olmayan acâip bir deryad r´demi .... Mev¶iza kitaplar nda me hurdur: Bi r-i Hafî Hz. bidâyet hâlinde, meyhane müdâvimlerindendi. Bir gün sarho halde sallan p giderken yolda, Bismillâhirrahmânirrahîm yaz l bir kâ t gördü. onu yerden kald r p yüzüne, gözüne sürdü, temizledi ve büyük bir tâzimle onu yuttu. Meyhane kö esinde uykuya vard . Cenâb- Hak onun bu muâmelesini ho görüp makbul k ld . Tâbiî¶nden evliyâ -i ârifînden Hasan- Basrî Hz.¶ne ilham olundu: ³Filan meyhanede bizim Bi r nâm nda bir dostumuz var. selâm m z ona eri tir.´ Hasan- Basrî uyand , meyhane kap s na vard . ³Burada Bi r isminde bir kimse var, benden selâm edin, kap ya gelsin. Ona müjde var, teb ir edeyim´ dedi. Harâbâtî gelip ³Ey Bi r! Hasan Basrî kap da, seni istiyor. Ona büyük bir müjdem var, agelsin söyleyeyim diyor´ dedi. Bi r bu sözden a k n ve hayran,´Hasan Basrî¶nin benimle ne münâsebeti var ki, meyhane kap s na gelsin de beni istesin?´ diyerek kap ya geldi. Hasan Basrî Hz. ona hürmetkâr bir tav rla: ³Yâ Bi r! Sana müjdeler olsun. Allahü Azîmü ân sana selâm etti. Bi r kulumun zulmet ve dalâletini nûr-i hidâyete tebdil ve hak yola vas l eyledim...´ buyurdu. Bi r, bu sözleri i itince kalbinde de i en hallerle co tu, feryâd ü figan ile ³ lâhî, bu âsi ve mücrim kulun ne sebeple saâdet ve lütf-i ilâhîne müstahak oldu?´dedi. Hât ftan bir sedâ i itti: ±Sen bizim ismimize ta¶zim ettin ve onu tatyip ettin. Biz de seni yüceler kat na yükselttik!..´ bir sarho , Allah ismine hürmet etmekle bu mertebe izzet ve kerâmete nâil olursa, bir mümin onu kalbine, ruhuna yerle tirir ve hayat boyunca onunla ünsiyet ederse, hangi mertebelere eri mez!... ³Kütâbullah¶ n di er harflerinden biriyle de il de ³Be´ ile ba lamas n n hikmeti nedir?´ on nükte getirildi. Bunlardan biri de udur: Elestüb birabbiküm= Bensizin Rabb¶iniz de il miyim? Hitâb- izzeti¶ne insano lundan sâd r olan ilk sözün BELÂ, ilk harfin ³BE´ olmas d r. *** erh- Me âr k¶ta oldu u gibi baz büyük âlimler: ³ALLAH´ ism-i celîli, sm-i ¶zam¶d r´ dediler. ± sm-i Âzam¶ n art odur ki, onunla duâ olunursa, kabul makam na ula r, bir ey talep edilirse verilir. Halbuki biz duâ ediyoruz, kabul olunmuyor, diye, sual edilirse, cevab m z u olur: ±Duâda riâyet edilmesi lâz m gelen usuller vard r. Namaz n kabul edilmesinin artlar oldu u gibi... Her eyden önce insan helâl lokma yemeli, ne fsini slah etmeli...

A.C.: ³Dinde ihlâsl olarak Allah¶a ibâdet edin.´ (Mü¶min, 14) Kalp huzuru olmadan lisanla yap lan duâ,bo sayha ve kap önünde gürültüden ibârettir. *** H. .:³Evvelinde Besmele-i erîfe okunan duâ ret olunmaz.´ *** ³ERRAHMÂN´: Lügatte ³Rikkat-i Kalb´ mânâs nad r. Âfetleri defeden, mümin ve kâfir bütün mahlûkat n r zk n ihsan eden... demektir. ³ERRAHÎM´: Merhametli, istenilirse ihsan eder. stenmezse gazap eder... Âdemo lu ise istenilirse gazap eder. Malum olsun ki, ³Rahmet´,Zât¶ n s fatlar ndand r. Bu da hay r ihsan edip erri def etmektir. Allahü Teâlâ bu s fatla s fatlanmasa idi, mevcudat yaratmazd . Hadîs-i erifte: ³Allahü Teâlâ¶n n yüz rahmeti vard r. Birisini dünya ehlinin tamam na verdi. Doksan dokuzunu kullar na âhirette rah met etmek için (âhirete) tehir etti´ buyurulmu tur. Rahmet umûmî ve husûsî, olmak üzere iki k s md r. Ve her ikisi de, Besmele-i erîfe¶de vâkî olmu tur. Allahü Teâlâ¶n n üç bin ism-i erîfi vard r. Yaln z bin adedini Melâike-i Kiram bilir... Binini peygamberler bilir... üç yüzü Tevrat¶ta, üç yüzü ncil¶de, üç yüzü Zebûr¶da ve doksan dokuzu ise Kur'an- Kerîm¶de olup, Bârî Teâlâ birini gizledi. Sonra üç bin esmâi ilâhiyenin mânâs n üç isimde toplad . Her kim mânâs n anlayarak ve hulûs -i kalple Besmele-i erîfe¶yi okursa, cümle esmâ-i ilâhî ile Allahü Teâlâ¶y zikretmi olur. H. .:³Mi¶rac gecesi bana cennetler gösterildi. Orada dört nehir gördüm. Biri su; ikincisi süt; üçüncüsü cennet arab ; dördüncüsü bal nehri idi. Cebrâil A.S.¶dan sordum: ±Bu nehirler nereden akar, nereye dökülür?.. Cebrâil A.S.: ±Havz- Kevser¶e dökülür, lâkin nereden geldi ini bilmiyorum yâ Rasûlallah! Allahü Teâlâ¶dan niyaz eyle, sana bildirir ya da gösterir... Rasûlüllah S.A.V.: Niyaz ettim. Bir melek gelip selâm verdi ve ³Yâ Muhamme d gözlerini kapa´dedi. Gözlerimi kapad m. Sonra ³Aç´ dedi. Açt m, kendimi bir a ac n alt nda buldum. Orada kap s k rm z alt n, kendisi beyaz inciden büyük bir kubbe gördüm ki, insan ve cinlerin cümlesi o kubbenin alt nda toplansa, bir da üzerine oturmu ku gibi kal r. O dört nehir o kubbenin alt ndan ak yordu. Dönmek istedim, melek bana ³Neden o kubbeye girmiyorsunuz?´ dedi. ³Nas l gireyim, kap kilitli ve bende anahtar yok´dedim. Melek bana ³Onun anahtar , Bismillâhirrahmânirrahîm¶dir´ dedi. Kilidi tutup Bismillâhirrahmânirrahîm dedim, kap aç ld . Kubbeye girdim. O dört nehir, dört rükünden ak yordu. Dört rükün üzerinde de Bismillâhir -rahmânirrahîm yaz l idi. Gördüm ki: Su nehri Besmele¶nin Mim¶inden, süt nehri Allah (lâfza- celâl)¶in ³He´s ndan, cennet arab ³Errahmân´ ism-i celilinin Mim¶inden, ve bal nehri ³Errahîm´ ism-i erifinin Mim¶inden ç k yordu. Anlad m ki, dört nehrin asl Besmele-i erîfe¶dendir. Ve Allah azze ve celle buyurdu: ³Yâ Muhammed! ümmetinden her kim beni kalbi riyâdan hâli oldu u halde u isimlerle zikreder, yani Bismillâ-hirrahmânirrahîm derse, o kimseyi o nehirlerden sular m.´ *** Hikâye: Mûsa A.S. bir gün iddetli kar n a r s na tutuldu. Devâ için Cenâb - Hakk¶a münâcatta bulundu. Allahü Teâlâ bir nebâttan ilâç yapmas n bil dirdi. O ottan yedi, ifâ buldu.

Sonra o a r yine geldi. Tekrar o ilâc içti, bu defa a r artt . Tekrar münâcât etti.³ lâhî, bu yedi im ebât yine evvelki idi, bu defa bana ifâ de il, iddet verdi´ dedi. Cenâb Hak: ³Önce benim ism-i pâkimle ve ilâhî ir âdemle ifâ buldun. Bu defa, benden yard m talep etmeyi unuttu kendi murad n üzere te ebbüs etti inden hastal n iddet buldu. Bilesin ki, dünya öldüren zehirdi. Onun ilâc ism-i pâkimdir. Besmele¶nin mânâs : ³Ebtedeü Bismil-lah´t r. Tahfifen ³Ebtedeü´kald r ld . Bu da, Besmeleyle ba layan kimsenin i inde kolayl k, hafiflik ve mazhariyet oldu una delildir. AllahÜ Azîmü ân o ism-i erifi, ihsan na delil ve vesile k lm t r. Hikâye: Firavun ulûhiyet iddiâ etmezden önce, kâ ânesinin kap s üzerine Bismillâhirrahmânirrahîm yazm t . Sonra ulûhiyet iddiâ etti inde, Musa A.S. tebli ve ir ad n n ona tesirini göremeyince, Cenâb- Hakk¶a münâcât nda: ³Yâ Rabb¶î, Firavunda hay rdan eser ve iman etmesine alâmet göremiyorum´ diye ümit kesip cezaland r lmas n talep etmi ti. Allahü Zülcelâl Hz.: ³Yâ Mûsa, sen onun küfrüne bak yor, helâkini istiyorsun. Ben Azîmü ân ise, kap s üzerine yazd ism-i pâkime nazar ediyorum´ buyurdu. Demek oluyor ki, o güzel kelime-i kudsiyeyi kap s üzerine yazan kâfir de olsa kâr n görüyor. Ya, evvel ömürden âhir nefese kadar kalbine nak edip onunla ünsiyet eden neler görmez!... Allahü Teâlâ, Zât- Pâkine, Rahmân ve Rahîm isimlerini veri ken kullar ndan rahmetini esirgemez. Rivâyet olundu ki: Bir sâil, yüksek bir kap gördü. sahibi de kap s gibi ân yüce, ihsan boldur, diye yakla p ³Allah için bir ey verir´ dedi. Sâilin umdu undan az bir ey verildi. Sâil ertesi günü bir kazma ile gelip, kap y tahribe ba lad . ³Bu cüre tkârl a sebep nedir?´ dediler. ³Ya kap y küçültün, ya ihsan büyütün´ dedi. ³Allah´ism-i erifi kahr ü kudrete, ulüvvü âna i ârettir. Lafzatullah¶ n akabinde Rahmân ve Rahîm ism-i eriflerinin zikredilmesi, rahmetinin kahr na ve gazab na galip oldu una delildir. Allahü Teâlâ kullar na öyle murat eder ve buyurur: ±³Ey kulum, senin tâatine dü man olan eytan isimli biri var. her amele ba larken ism-i celîlim olan Bismillâhirrahmânirrahîm ile onu muhafaza alt na al ve nefsini Allah¶ zikirle me gul et ki, iki cihanda mesut olas n.´ Rivâyet edilmi : Resûlüllah S.A.V. kullanm oldu u yüzü ü Hz. S ddîk R.A.¶e verip üzerine ³Lâilâheillallah´yaz lmas n emretti. S ddîk ± Ekber R.A. mühürcüye: ³Muhammedün Resûlüllah´ yaz lmas n da emretti. Yaz ld ktan sonra, Y üzü ü huzur-i saâdete takdim eyledi inde ³Lâilâheillallah Muhammedün Resûlüllah ± Ebû Bekir S ddîk´ibâresi görüldü. Fahr -i Âlem S.A.V.: ³Bu fazlalar nedir yâ Ebâ Bekir?´ buyurdular. Hz. S ddîk R.A. s k larak: ³Yâ Resûlallah, mübârek isminizi, smüllah¶tan ay rmaya gönlüm raz olmad .Bâkisini ise ben emretmedim´ dedi. O esnâda Cebrâil A.S. nüzûl etti. ³Yâ Resûlallah, Ebu Bekir¶in ismini ben yazd rd m. Zirâ o ism-i erîfinizi, ism-i ilâhîden ay rmaya raz olmad gibi, Hak Teâlâ da, Ebu Bekir ismini, ism-i erifinizden ay rmaya raz olmad ´ dedi. Hz. Ebu Bekir S ddîk büyük bir ihlâsla i ledi i u ameliyle böyle büyük devlete ve kerâmete nâil olunca, dâim zikrullah ile kalbini ve lisan n süsleyen ve nûr -i ilâhî ve esmâ-i ilâhiye ile ünsiyet eden bir insan n, n ice kerâmet ve inâyetlere mazhar olaca beyana muhtaç de ildir. Nuh A.S. gemiye bindi inde: ³Bismillâhi mecrâhâ ve mürsâhâ inne Rabbî legafûrur rahîm´ (Hûd,41) okudu,tûfandan kurtuldu, selâmete erdi. Bu, Besmele -i erîfe¶nin yar s d r. Ömrünün sonuna kadar, Besmele-i erîfe¶nin tamam yla ünsiyet eden ise, her felâketten selâmet bulur.

Süleyman A.S. ³ nnehû min Süleymâne ve innehû Bismillâhirrahmân rrahîm´ (Neml, 30) kavl-i kerîmiyle dünya ve âhiret mülküne sâhip oldu. Umulur ki, Besmele -i erîfe ile kalp ve lisan n ubûdiyet nurlar yla süsleyen mümin de dünya ve âhiret mülküne nâil olur. Enbiyâ-i mürselîn üzerinde vâkî ve Kur'an- Kerîm¶le beyan edilen cümle hâdisât, insanlar n ibret almalar için zikredilmi tir. ³Bismillah´daki³Be´, ³Muhsin´ mânâs nad r. ³Birr´ ism-i erifinden al nm t r. Mâlumdur ki, Cenâb- Ekremül Ekremîn, dünya âleminde mümin kullar na çe itli nîmet ve kerâmetler ihsan edici oldu u gibi, Âhiret âleminde de cemâli ³Bâ´ kemâliyle ikram k l c d r. Besmele-i erîfe¶nin ³Sin´i ³Semî´ ism-i erîfinden al nm olup ³ Hak Teâlâ Ar ¶lâ¶dan tahtesserâ (yerin alt na) kadar kullar n n duâ ve nidâlar n i itir´demektir. Rivâyet edildi ki; Eshâb- Kiram¶dan Zeyd b. Hâris R.A., bir münâf kla beraber Tâif¶e müteveccihen yola ç kt lar. Yol üzerinde bulunan bir ma arada biraz istirahatla uykuya dalan Zeyd R.A.¶ o münâf k öldürmek kastiyle, f rsattan istifâde ba lad .Hz. Zeyd uyand : ³Beni niçin öldürmek istiyorsun?´ dedi. Münâf k: ³Sen Muhammed¶i seversin. Ben ise bu z ederim´ dedi. Herifin münâf k oldu unu, yalvarman n fayda vermeyece ini anlayan Zeyd R.A. me¶yüs bir tav rla ve kemâl-i hüzünle, Kalbini Server-i Kâinât, Rahmeten-lil-Âlemîn¶in kalbine ba lay p Mevlâ-i Müteâl¶den imdat dileyerek ³Yâ Rahmân, e snî= Bana imdât et ey Rahmân´ niyaz nda bulundu. O anda hât ftan: -³Yaz klar olsun, onu öldürme´ diye deh et verici bir sedâ i itildi. Münâf k d ar f rlay p etraf ara t rd , kimseyi göremedi, tekrar öldürmeye te ebbüs etti. Bu defa daha yak ndan ³Yaz klar olsun sana, öldürme onu´ sedâs duyuldu. Münâf k tekrar d ar f rlad ve eli k l çl bir süvari ile kar la t ve o süvari taraf ndan öldürüldü. Sonra süvari Cenâb- Zeyd¶i çözüp ³Beni tan r m s n? Rabbül izzet ve tekaddes hazretlerinin emirlerini îfaya memur bulunan melek Cibrîl¶im. Cenâb- Erhamür-râhimîn¶den yard m diledi in zaman yedinci kat semâda idim. Allah taraf ndan ³Kulumu kurtar´ fermân sâd r oldu. kinci sedây i itti inde dünya semas ndayd m. Üçüncüde münâf n i ini bitirdim´ buyurdu. Bismillâh denildi inde: ³Ey nsanlar, biliniz ki , ben hayat m devam etti i müddetçe³Allah´ derim. Öldü ümde ³Allah´ derim. Kabir suâlinde ³Allah´ derim. K yâmet günü mah erde ³Allah´ derim. Amel defterim verildi inde ³Allah´ derim. Amellerim tart ld nda ³Allah´ derim. S rat geçti imde ³Allah´ derim. Cennete girdi imde ³Allah´ derim. Ve Cemâl-i lâhî ile mü erref oldu umda ³Allah´derim´ mânâs anla l r. Ebu Hüreyre R.A. rivâyet ediyor: Resûlüllah S.A.V. buyurdu: ±³Yâ Ebâ Hüreyre! Abdest ald nda Bismil-lâhirrahmânirrahîm, de. sm-i Pâk-i ilâhî ile ba la. Amelleri kayda memur olan abdestten ayr l ncaya kadar amel defterine hasenât yazarlar. Ehline yak n olaca nda, Bismillâhirrahmâ-nirrahîm de. Gusül edinceye kadar amel defterine hasenât yaz l r. âyet o sebepten çocuk vücûda gelirse, onun nefesleri adedince ve çocu un nesli kesilinceye kadar cümlesinin nefesleri adedince hasenât yaz l r. Hayvana binerken, Bismillâhirrah-mânirrahîm, de ad mlar adedince hasenât yaz l r. Gemiye binerken, Bismillâhi mecrâhâ ve mürsâhâ inne rabbî legafûrurrahîm, oku. selâmete sebep ve hasenâta vesîle olur.´ Kezâ bir hadîs-i erifte: ³ nsano lu elbise ç kar rken Bismillâhirrahmânirrahîm derse, bu, kendisi ile cin tâifesi aras nda perde olur,´ buyurulmu tur. Besmele-i erîfe cin tâifesi ile senin aranda erlere mâni bir perde olunca, Âlem-i Âhirette de zebanîlerle senin aranda mânî ve perde olur. ***

Hikâye: Rum kayseri Hz. Ömer¶e mektup yaz p ³Sükûn bulmaz bir a r ya müptelâ oldum. Bana ifâ verir bir ilâç gönder´ diye ricâ eder Hz. Fârûk R.A. bir külah gönderir. Kayser, ba na koyar sükûn bulur; ç kar r, a r geri gelir. Merakla ³Bu külahta ne var?´ diye ara t r r. çinde Bismillâhir-rahmânirrahîm yaz l bir kâ t bulur. H. .:³Abdestte besmele çekmeyenin yaln z y kad yerler temizlenir. Besmele ile ba layan n bütün bedeni temizlenir.´ Hikâye: Bir k s m mü rikler Hz. Hâlid¶e geldiler. ³ slâm dâvâs edersin! Bir âyet, bir kerâmet göster de slâm olal m´ dediler. Hz. Hâlid R.A. bir miktar öldürücü zehir getirtti, Bismillâhirrahmânirrahîm dedi, tamam n içti, s hhatine hiçbir zarar gelmedi. Bu hâli gören mü rikler ³Hak Din budur´ diyerek Müslüman oldular. Hikâye: Îsâ A.S. bir kabristandan geçerken bir mevtaya azap olundu unu, nübüvvet nûruyla gördü, üzüldü. Dönü ünde ayn meyyite melekler taraf ndan ikram olundu unu mü âhede etti. k sa zaman içinde vâkî bu de i ikli e hayretle Cenâb - Hak¶tan azâbilâhînin nîmet-i sübhânîye tebdil edi sebebini niyaz etti. ±Bu ki i isyan yüzünden azap görüyordu. Vefât ndan sonra, hâmile olan han m bir çocuk do urdu. Onu büyüttü, mektebe gö nderdi. Bu gün muallim o çocu a Bismillâhirrahmânirrahîm¶i ö retti. Yeryüzünde evlâd ism-i pâkimi okuyup zikrederken, yerin alt nda onun atas na azap etmeyi ân- ulûhiyetime lây k görmeyip atas n ba lad m´ nidâs geldi. Büyük âlimlerden Ömer¶ül Fergânî Hz.¶den sordular: ±Cünüp ile hay zl kad n Kur¶an okumaktan men edilir de, bunlar n besmele okumas na neden müsâade edilir?.. dediler. ³Besmele ilâhî sevgi ile sevdi ini zikretmektir. Seven kimse sevdi ini zikretmekten men edilmez´ diye cevap verdi. *** Âriflerden biri bir kâ da Besmele-i erîfe¶yi yaz p kefenine koymay vasiyet etti. ³Faydas nedir?´ dediler. ±³ lâhî! Bize bir kitap gönderdin. O kitâb- kudsînin unvan n Bismillâhirrahmânirrahîm k ld n. te ben bu âleme onunla geldim. Onun kutsiyet ve ân hakk için âciz kuluna onun unvan na göre muamele buyur, derim´ cevab n verdi. Yânî rahmet ve ma firet dile i... *** Nitekim Sure-i Tevbe k tal ile alâkal oldu undan evvelinde Besmele -i erîfe getirilmedi. *** Hayvan keserken de Rahmân ve Rahîm ism-i erifleri zikredilmez, sadece ³Bismillâhi Allahü ekber´ denir. Sünnet olan da budur. Zirâ o anda Rahman ve rahîm ism i eriflerini zikretmek münâsip de ildir. *** Kalem-i Âlâ¶n n Levh-i Mahfuz¶a yazd bu âyet-i celâle, okumaya devam edenler için emand r. Hadîs-i Kudsî¶de Cenâb- Hak öyle buyuruyor: ³Kur'an- Kerîm tilâvetinde ve namaz k larken besmele çeken için ölüm ac s hafifler, kabir darl yok olur. kabirde sual melekleri onu korkutmaz, ona a r muâmele olunmaz, rahmetim onun üzerine olur. Kabri, görebildi i kadar geni ve nurlu olur. Kabrinden kalkarken cismi beyaz ve parlak olarak kalkar. Hesab n kolay görürüm. Mizanda iyi amellerini iyi getiririm. Cennete girinceye kadar s rat üzerinde tam nur veririm. Arasât meydan nda onun hakk nda saâdet ve ma firetimi bir münâdî ile ilân ederim...´Resûlüllah S.A.V.:

³Ümmetim bu âyet-i celileyi okumaya devam etti i müddetçe Allahü Teâlâ, bu âyet-i celîleyi her hastal a ifâ, her derde devâ, fakirlik ve zarûretten kurtulmaya, azaptan uzakla maya, kusurlardan korunmaya vesîle k lar´ buyurmu tur. *** ³Be´harfi, Allahü Teâlâ¶n n Behâ ü hüsn-i cemâline, güzellik ve izzetine; ³Sin´harfi, ân n n yüceli ine; ³Mim´, mülk ve saltanata, kuvvet, kudret tasarruf,kah r ve galebesine i ârettir. Besmele-i erîfe cennet bahçelerinden bir bahçedir. ³Be´,Bârî ism-i erifine delâlet eder... her eyin hâlik ... ³Sin,³Mim´ de öyle... ³Bismillâh´deyen Allahü Teâlâ¶n n af ve ma firetine mazhar olur. Besmele; okuyanlar n, zikredenlerin zenginli idir. Kuvvetliler için yükseli ,zay flar için s nak, sevenler için nur, â klar için sürur... Besmele, ruhlar n huzuru... Besmele bedenlerin kurtulu u, kalplerin nuru,i lerin nizam d r. Sa lamlar n tâc ,kavu anlar n , â klar n zikridir... Besmele, kullar n liyâkatlerine göre erefli ve a a k lan Mevlâ¶n n ismidir. Ate i, dü manlar na; Ru¶yet-i cemâlini, dostlar na va¶deden Zât-i Sübhânî¶nin ismidir. Besmele, varl adetle olmayan B R¶in ismidir. Besmele, sonu olmayan BÂKζnin ismidir. Besmele, zât ile kaim olan n ismidir. Besmele, her sûrenin ba ve anahtar d r... Ve yaln zlar kendisi ile ereflendirenin ismidir. Besmele, rahmeti tam ve kâmil olan n ism-i erifidir. Besmele, zanlar güzel k lan n ism-i erifidir. Besmele,³Ol´ emriyle her eyi bir anda yaratan n ism-i erifidir. Sen, harf harf Besmele¶yi söyle, biner biner sevap kazan. Günahlar n azalt. Bir kimse diliyle, ³Bismillâhirrahmânirrahîm´ dese, dünyay ; kalbiyle dese, âhireti; s rr ile dese, Mevlâ¶y mü âhede eder. Besmele-i erîfe öyle bir kelimedir ki, onu söyleyen a z temizlenir. Besmele-i erîfe öyle bir kelimedir ki, onunla gam devam etmez, gider. Besmele-i erîfe öyle bir kelimedir ki, onunla nîmet tamam olur. Besmele-i erîfe öyle bir kelimedir ki, onunla sitem, eziyet ve azap kalkar. Besmele-i erîfe öyle bir kelimedir ki, onunla ümmet di erlerinden seçilmi tir. Besmele-i erîfe öyle bir kelimedir ki, Celâl ve Cemâl aras n birle tirmi tir. Bismillâh, Celâl içinde Celâl; ³Errahmâ-nirrahîm´ Cemâl içinde Cemâldir. Sen³Bismillâh´ de. Çünkü Allahü Teâlâ¶ya kavu an ancak bununla kavu ur, sonra tâat nuruyla mü âhedeye erer. Sevgiyle kavu an, elemden ve gamdan kurtulur. Allah¶a kavu an, akîlikten emin olur. Dünyadan nefret ve âhirete ra bet edene Allahü Teâlâ rahmet etsin. Hadîs-i erifte: ³Besmele-i erîfe nazil oldu unda, bulutlar n do uya do ru çekildi i, rüzgâr n dindi i, denizlerin co tu u, yabâni ve di er hayvanlar n kulak verip dinledi i, eytanlar n gökyüzünden kovuldu u ve Allahü Teâlâ¶n n bu erefli ismi bir hastaya okundu unda ifâ bulaca , bir eye dokund u unda bereketli oldu u ve izzet ile celâline yemin etti i,bir kimse besmeleyi okusa, cennete girece i ³ beyan buyuruldu. Ey kâinât yaratan Rabb¶im! Kitâb- Kerîm¶in evvelinde rahmet s fat n bildirdi in gibi, zay f ve âciz kullar n , zât- ulûhiyetine lây k bir sûrette rahmetinden müstefît eyle! ( mam- Birgivî Hz.¶nin ³Besmele´ risâlesi ile, S rr Pa an n ³Esrar- Fâtiha´ isimli eserlerinden al nm t r.)