P. 1
Alexander Puşkin - Yüzbaşının Kızı

Alexander Puşkin - Yüzbaşının Kızı

|Views: 118|Likes:
Yayınlayan: 41asasdas41

More info:

Published by: 41asasdas41 on Aug 13, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2011

pdf

text

original

DÜNYA KLAS KLER D Z S : 8 YÜZBA ININ KIZI Yayına hazırlayan: Egemen Berköz Dizgi: Yenigün Haber Ajansı Basın

ve Yayıncılık A. . Baskı: Ça da Matbaacılık Yayıncılık Ltd. ti. A ustos 1998 ALEKSANDR PU K N YÜZBA ININ KIZI Ataol Behramo lu tarafından Rusça aslından çevrilmi tir. C Cumhuriyetimizin 75. yılı co kusuyla... Hümanizma ruhunu anlama ve duymada ilk a ama, insan varlı ının en somut anlatımı olan sanat yapıtlarının benimsenmesidir. Sanat dalları içinde edebiyat, bu anlatımın dü ünce ö eleri en zengin olanıdır. Bunun içindir ki bir ulusun, di er ulusların edebiyatlarını kendi dilinde, daha do rusu kendi dü üncesinde yinelemesi; zekâ ve anlama gücünü o yapıtlar oranında artırması, canlandırması ve yeniden yaratması demektir. te çeviri etkinli ini, biz, bu bakımdan önemli ve uygarlık davamız için etkili saymaktayız. Zekâsının her yüzünü bu türlü yapıtların her türlüsüne döndürebilmi uluslarda dü üncenin en silinmez aracı olan yazı ve onun mimarisi demek olan edebiyatın, bütün kitlenin ruhuna kadar i leyen ve sinen bir etkisi vardır. Bu etkinin birey ve toplum üzerinde aynı olması, zamanda ve mekânda bütün sınırları delip a acak bir sa lamlık ve yaygınlı ı gösterir. Hangi ulusun kitaplı ı bu yönde zenginse o ulus, uygarlık dünyasında daha yüksek bir dü ünce düzeyinde demektir. Bu bakımdan çeviri etkinli ini sistemli ve dikkatli bir biçimde yönetmek, onun geni lemesine, ilerlemesine hizmet etmektir. Bu yolda bilgi ve emeklerini esirgemeyen Türk aydınlarına ükran duyuyorum. Onların çabalarıyla be yıl içinde, hiç de ilse, devlet eliyle yüz ciltlik, özel giri imlerin çabası ve yine devletin yardımıyla, onun dört be katı büyük olmak üzere zengin bir çeviri kitaplı ımız olacaktır. Özellikle Türk dilinin bu emeklerden elde edece i büyük yararı dü ünüp de imdiden çeviri etkinli ine yakın ilgi ve sevgi duymamak, hiçbir Türk okurunun elinde de ildir. 23 Haziran 1941. Milli E itim Bakanı Hasan Âli Yücel SUNU Cumhuriyet'le ba layan Türk Aydınlanma Devrimi'nde, dünya klasiklerinin Hasan Âli Yücel öncülü ünde dilimize çevrilmesinin, ku kusuz önemli payı vardır. Cumhuriyet gazetesi olarak, Cumhuriyetimizin 75. yılında, bu etkinli i yineleyerek, Türk okuruna bir "Aydınlanma Kitaplı ı'' kazandırmak istedik. Bu çerçevede, 1940'lı yıllardan ba layarak Milli E itim Bakanlı ı'nca yayınlanan dünya klasiklerinin en önemlilerini yayınlıyoruz. Cumhuriyet ÖYKÜ VE ROMAN YAZARI OLARAK ALEKSANDR PU K N Aleksandr Pu kin her eyden önce ozandır.Rus ve dünya yazınına, aralarında ''Ruslan ile Ludmila'', ''Çingeneler'', ''Bahçesaray Çe mesi'', ''Kafkas Tutsa ı'', ''Yevgeni One in'' gibi anlatı- iirler de bulunan ölümsüz bir iir mirası bırakmı tır. Fakat onun ''Byelkin'in Hikâyeleri'', ''Dubrovski'', ''Yüzba ının Kızı'' vb. öykü ve romanları da iir türündeki yapıtlarından daha az ünlü de ildir. Hatta, iir çevirisinin özel güçlükleri nedeniyle, kendi ülkesi dı ında iirlerinden çok, öykü ve romanlarıyla tanındı ı söylenebilir. 1799'da, zengin ve aydın bir ailenin çocu u olarak Moskova'da do du. Zamanın soylu aile çocuklarının tümü gibi, ilkö renimini Fransızca gördü. Yine çocukluk yıllarında Yunan-Latin klasiklerini, Voltaire, Rousseau gibi özgürlükçü, aydınlanmacı Fransız yazarlarını okuma olana ı buldu. Bir Rus köylü kadını olan dadısından da, Rusça’yı, Rus halk masallarını ö rendi. Pu kin öncesi Rus yazınının ana yöneli leri, romantizm ve klasizm akımlarıydı. Bunlar da daha çok Batı yazınlarının etkisi altında do mu lar, ulusal temele yeterince oturmamı lardı. Pu kin, Batı kültürü ve özgürlükçü dü ünceyle Rus halk duyarlı ını kayna tırdı ı yapıtlarında, Rus yazın dilini gerek sözcük da arı, gerekse tümce yapısı ve anlatım özellikleri bakımından arındırmı ve zenginle tirmi , bu dile ça da ve

ulusal bir yapı kazandırmı , yapıtlarında ilk kez Rus toplumunun halksal özelliklerini yansıtan tipler yaratmakla Rus yazınında ulusal ve gerçekçi çı ırın öncüsü olmu tur. Pu kin sonrası 19. yüzyıl Rus yazınının bütün büyük yazarları onun yapıtlarıyla beslenerek yeti mi lerdir. Pu kin'in anlatı türünde ilk yapıtı, 1827 yılında yazmaya ba ladı ı ''Büyük Petro'nun Arabı''dır. Bu özya amsal-tarihsel roman denemesi tamamlanmamı olmasına kar ın, sa lam kurulu u, yalın anlatımı, ki ilerin gerçekçi betimleni leriyle göze çarpar. Pu kin öncesi Rus yazınında anlatı dili iir dilinden henüz tam olarak ayrılmamı tı. ''Büyük Petro'nun Arabı'' bu ayrımın olu masında önemli bir adım olmu tur. 1830 yılının ürünü olan ''Byelkin'in Hikâyeleri'' süssüz, yalın bir üslupla yazılmı , gerçekçi, özlü sanat ürünleridir. Bu öykülerde Pu kin, halk insanlarını büyük bir yalınlık, gerçekçilik ve ustalıkla çizmi tir. ''Menzil Bekçisi'' öyküsünde bekçi ve kızı, ''Tabutçu''da tabut yapımcısı ve kızları, ''Köylü Genç Bayan''da hizmetçi kızlar, u aklar, sevecen bir alaycılık ve duyguyla çizilmi bütün bu tipler, gerçekçi Rus yazınına örnek olu turmu lar; Dostoyevski, Nekrasov, Tolstoy, Çehov vb. daha sonraki dönemlerin birçok büyük yazarı için tükenmez esin kaynakları olmu lardı. Bütün bu öyküler ince bir alay, zekâ, yalın ve en bir insan sevgisiyle örülüdür. Yine 1830 yılı ürünü olan ''Goryuhino Köyü Tarihi'', toplumcu gülmecenin, parodinin gerçekçi yazında güçlü bir örne idir. 1832-33 yıllarının ürünü olan ''Dubrovski'' adlı romanı, yukarda söz edilen yapıtlarının ortak özelliklerini ta ır. Yalın, akıcı anlatımıyla ''Byelkin'in Hikâyeleri''ne yakındır. Bu anlamda, ''Büyük Petro'nun Arabı''na göre, Pu kin'in romancılı ında ileriye do ru önemli bir adımdır. Kurgusu da çok daha i lek ve sa lamdır. Haydut olmak zorunda kalan soylu ki i, romantik edebiyatın bilinen bir kahramanıdır. Pu kin, ''Dubrovski''de, bu romantik kahramanı ve çevresinde geli en olayları, yine romantik renkler ta ımakla birlikte, halksal, ulusal, gerçekçi bir temele oturtmayı ba armı tır. Romanda dönemin Rus derebeylik düzeni ve ona u aklık eden bürokrasiyle acımasızca alay edilmekte, Kirila Petroviç tipinin çevresinde Rus derebeylik düzeni, günlük ya am özellikleriyle, sevecenlikten de yoksun olmayan ince bir alaycılıkla sergilenmektedir. Bu bakımdan ''Dubrovski'', Gogol'un bazı ilk dönem yapıtlarıyla da ortak özellikler ta ır. Pu kin'in Rus halk tiplerine, onların ya amlarına, konu malarına, göreneklerine duydu u (bu kez alaycılıktan yoksun olmayan) ilgi ve sevgi, ''Byelkin'in Hikâyeleri''nde ve daha sonraki ''Yüzba ının Kızı''nda oldu u gibi, ''Dubrovski'de de büyük yazarın ba lıca özelliklerindendir. Yine ''Dubrovski''de, romantik a k öyküsü çevresinde, Pu kin'i çok ilgilendirmi olan ''halk ayaklanması'' konusu ilk kez yansımaktadır. Sonradan, 17. yüzyıl Rus köylü ayaklanması ve ayaklanmanın ünlü önderi Pugaçev konusunda ''Pugaçev Ayaklanması Tarihi'' adlı bir inceleme de yazacak olan Pu kin, ''Boris Godunov'' adlı tragedyasında ve ''Yüzba ının Kızı'' romanında da bu konuyu i lemektedir. ''Dubrovski''yi, konunun romantik örgüsüne kar ın, acımasız, baskıcı bir yönetime kar ı bir halk ayaklanmasını konu alı ıyla, yazıldı ı dönem bakımından, oldukça gözüpek bir yapıt saymak gerekir. Yine aynı dönemin ürünlerinden ''Maça Kızı''nda, hedef bu kez Petersburg sosyetesidir. ''Maça Kızı''nı bir fantezi, traji-komik bir öykü olarak görmek olası. Fakat öykünün kahramanı Hermann konusunda Dostoyevski'nin de erlendirmesi, bu anlatıyı biraz daha derinli ine irdelemede ı ık tutucu olabilir. öyle niteliyor Dostoyevski, ''Maça Kızı''nın kahramanını: ''...muazzam bir ki ilik, Petersburg döneminin (Pu kin'in Petersburg dönemi ürünlerinin / A.B.) alı ılmadık bir tipi... Onda bir Napolyon profili ve bir iblis ruhu var...'' Dostoyevski'nin bu de erlendirmesinden yola çıkarak, Hermann'ı, Raskolnikov'un (Dostoyevski'nin ünlü kahramanının) hazırlayıcısı, bir ön örne i olarak da görebiliriz... Hermann tipinin Gonçarov'un ''Oblomov''undaki Stolts tipiyle yakınlı ı da, Pu kin'in ''Maça Kızı''nda ''Rusya'nın yeni, kapitalist döneme giri ini'' incelikle yansıttı ı konusundaki yargılara bir kanıt sayılabilir. ''Mısır Geceleri'' yine yüksek sosyete çevrelerine yönelik acı bir alaydır. Modern anlatım ve kurgu özellikleri ta ıyan öyküsünde Pu kin, dönemin resmi yazın çevrelerine ve baskıcı yönetime kar ı, sanatın özgürlü ü konusunda dü üncesini ustaca yansıtmaktadır: ''Çünkü yasak tanımaz rüzgâr, Zincir vurulmaz kartala, genç kız kalbine, air de öyledir i te çinden geldi i gibi ya ar...'' ''Mısır Geceleri''nde, Pu kin, romantik esinlenme anlayı ına kar ı, sanatı bir ustalık, bir beceri olarak gören kendi gerçekçi anlayı ını da yine ustaca ortaya koymaktadır... ''Roslavlev'', Napolyon'un Rusya seferi sırasındaki Rus yüksek sosyetesini incelikle ele tiren bir küçük anlatıdır. Yine de, bu birkaç sayfalık anlatının, ''Sava ve Barı ''ta Lev Tolstoy'u etkilemi oldu u söylenebilir... Anlatının kahramanı genç kız, Pu kin'in pek çok yapıtının kahramanları gibi, o dönem ve daha sonraki gerçekçi, ulusal Rus yazınının ilk örnek tiplerinden biridir. Yurtdı ına yolculuk, Pu kin'in büyük bir özlemiydi. Yazık ki bu özlem gerçekle emedi. Baskıcı çarlık yönetimi yurtdı ına çıkı izni vermedi ona. 1829 yılında, Osmanlı-Rus sava ı sırasında Rus ordusuyla birlikte yola çıkı ı, bu yurtdı ı yolculu u özlemiyle ilgilidir. Bu yolculu un izlenimlerini yansıtan (1836'da yayınlanan)

''Erzurum Yolculu u''nda belirtti i gibi, ayak bastı ı yabancı topraklar Rus ordusunca ele geçirilmi yerler oldu u için, yine de yabancı bir ülkeye ayak basmı olmuyordu... ''Erzurum Yolculu u'' Pu kin'in çok yönlü zekâsının, kültürünün ı ıltılarıyla parlayan bir yapıttır. Kafkas do ası betimlerinin, yıllar sonra, bir ba ka büyük yazarı, Maksim Gorki'yi etkilemi oldu u rahatça söylenebilir. Sava alanı betimlerinin ise, ''Sivastopol''da ve hatta ''Sava ve Barı ''ta Lev Tolstoy'u derinli ine etkilemi oldu u açıklıkla görülebilmektedir. Sava alanı betimlerinde, dönemin siyasal ko ullarının çok ötesinde, insancıl bir yakla ımı var Pu kin'in: ''Yolda yanlamasına uzanmı yatan genç bir Türk'ün cesedi önünde durdum. 18 ya larında bir delikanlıydı bu. Bir kızınkini andıran solgun yüzü henüz tazeli ini yitirmemi ti. Sarı ı tozlar içinde yatıyordu. Tıra lı ensesinde bir kur un yarası vardı...'' Bu tümceler, bütün tarih kitaplarından çok daha belirgin ve elle tutulurcasına gözlerimizin önünde canlandırmaktadır bir sava alanı görüntüsünü... Pu kin anlatı alanında ba yapıtı olan ''Yüzba ının Kızı''nı da 1836 yılında tamamlayıp yayınladı. Gogol bu romanla ilgili olarak öyle demektedir: ''Yüzba ının Kızı ile kar ıla tırılınca bütün romanlarımız ve büyük hikâyelerimiz yavan kalıyor. Saflık, yumu aklık öyle bir yüksekli e ula ıyor ki bu yapıtta, gerçek bile yapmacık ve karikatürize edilmi gibi görünüyor. Ortaya gerçekten de ilk olarak Rus karakterleri çıkıyor. Kalenin basit komutanı, karısı, bayraktar, biricik topuyla kalenin kendisi, zamanın karı ıklı ı, sıradan insanların o alçak gönüllü büyüklü ü. Bütün bunlar yalnızca gerçek de il, onu da a an bir ey.'' ''Yüzba ının Kızı'' yazılmasaydı, Tolstoy'un ''Sava ve Barı ''ının da yazılmamı olaca ı görü ü ileri sürülmektedir. Gerçekten de, sava ın abartılmadan, bütün yalınlı ı ve karma ıklı ı içinde anlatılması, roman kahramanlarının gerçek ya amdan kopuk, sava tan ba ka bir ey dü ünmeyen yapay ki iler olarak de il de, kendilerine özgü ya amları ve aile ya antılarıyla birlikte verilmi olmaları bakımından, bu iki roman arasında bir yakınlık vardır. Ba ımsız, özgürlükçü ki ili i ve dönemin ilerici okur yı ınları arasında geni yaygınlık kazanan yapıtları nedeniyle monar i yönetiminin sürekli baskıları altında ya ayan Aleksandr Pu kin 1837 yılında komploya çok benzeyen bir düello sonucunda ya amını yitirdi inde henüz 38 ya ındaydı. Fakat yapıtlarıyla çoktan ölümsüzlü e ula mı tı. Ataol Behramo lu Ocak 1990 YÜZBA ININ KIZI 1836 1 B R MUHAFIZ B RL ÇAVU U

- Yarın bir muhafız birli inde bir yüzba ı olabilirdi. - Nene gerek, bırak orduda çalı sın. - Çok do ru! Varsın sürünsün... ............................... - Peki, babası kim onun? Knyajnin Babam Andrey Petroviç Grinyov, gençli inde Kont Münnich'in emrinde çalı mı 17** yılında kıdemli binba ı rütbesiyle emekliye ayrılmı . O günden bu yana, kendi malı olan Simbirsk köyünde ya ıyordu. annem Avdotya Vasilyevna Y. de, oralı, yoksul fakat soylu bir ailenin kızıydı. Babamla Simbirsk'te evlenmi ler. Biz aslında dokuz karde mi iz. Fakat karde lerimin hepsi de bebekken ölmü ler. Ben daha annemin karnındayken, yakın aile dostlarımızdan muhafız birli i binba ısı B.'nin yardımıyla Semenovski alayına çavu yazılmı ım. E er umutlar bo a çıkıp, annem kız do uracak olsaymı , babam dünyaya gelmeyen çavu un ölümünü gerekli yere bildirecek, i de böylece kapanacakmı . Ö renimimi tamamlayıncaya kadar izinli sayılıyordum. O zamanın e itim yöntemi imdikinden ba kaydı. Be ya ıma bastıktan sonra seyis Savelyiç'in eline verildim. Kendisi uyanık davranı larından ötürü lalalı ıma atanmı tı. Onun gözetimi altında yeti erek on iki ya ıma vardı ımda Rus gramerini iyice ö renmi , bir tazı yavrusunun nitelikleri üzerine yanılmadan konu abilecek duruma gelmi tim. Bu sırada babam, Monsieur Beaupré adında bir Fransız tuttu benim için. Kendisi çiftli in yıllık arap ve zeytinya ı ihtiyacıyla birlikte Moskova'dan ısmarlanmı tı. Fransız'ın geli i Savelyiç'in çok canını sıktı. Kendi kendine ''Çocu un ne eksi i var?'' diye homurdanıp duruyordu; ''Çok ükür yıkanması, taranması, beslenmesi yerinde. Kendi adamın yokmu gibi sen git elin mösyösünü kirala! Bo u bo una para harca!..'' Beaupré'nin asıl mesle i berberlikmi . Sonra bir ara Prusya'da askerlik yapmı . Sonra da ne anlama

geldi ini pek kavramadan pour être outchel(*) kalkıp Prusya'ya gelmi . yi bir delikanlıydı. Fakat çok uçarı, çok derbederdi. En güçsüz yanı da kar ı cinse a ırı tutkusuydu. Bu yüzden sık sık tokatlanır, günlerce oflayıp puflardı artık. Ayrıca, kendi deyimiyle, i e dü manı bir adam de ildi. Yani, (Rusça söylersek) içkiye pek dü kündü. Fakat bizim evde arap sadece yemekten sonra, o da birer kadehçik verildi inden ve zavallı ö retmen her keresinde atlandı ından, Beaupré az sonra Rus likörüne alı tı. Sonra da mide için çok daha yararlı oldu unu ileri sürerek, onu kendi ülkesinin araplarına ye lemeye ba ladı. Hemen dost olmu tuk Fransız ö retmenle. Anla maya göre bana Fransızca, Almanca ve bütün bilimleri ö retmek zorundaydı ya, o bunun yerine benden ayak üstü çat pat Rusça ö renmeyi ye ledi. Sonra da herkes kendi i iyle u ra maya ba ladı artık. Aramızdan su sızmıyordu. Benim için ondan daha iyi bir ö retmen bulunamazdı. Fakat kader az sonra ayıracakmı bizi. Bakın nasıl oldu bu i . i man ve çopur bir kız olan çama ırcı Pala ka ile tek gözlü sı ırtmaç kız Akulka, bir gün anla mı lar, aynı anda annemin ayaklarına kapanıp i ledikleri büyük günahı itiraf etmi ler. Gözya ları içinde, toyluklarından yararlanarak kendilerini ba tan çıkaran mösyöden yakınmı lar. Bu gibi konularda akası olmayan annem durumu babama iletmekte gecikmemi tabii. Babam ceza verirken fazla dü ünüp ta ınan insanlardan de ildi. Hemen yanına ça ırtmı düzenci Fransız'ı. Mösyö'nün küçük beye ders vermekte oldu unu bildirmi ler. Babam da bunun üzerine kalkıp odama gelmi . Bu sırada Beaupré yata a uzanmı , mı ıl mı ıl uyuyordu. Size daha önce Moskova'dan benim için bir harita getirildi ini söylemi miydim? Hiçbir i e yaramadan duvarda asılı duran bu harita, kâ ıdının geni li i ve güzelli iyle çoktandır aklımı çeliyordu. Sonunda ondan uçurtma yapmaya karar vermi , Beaupré'nin de uykuda olmasından yararlanarak i e giri mi tim. Ben tam Ümit Burnu'na a aç kabuklarından bir kuyruk takarken babam içeri giriverdi. Yaptı ım co rafya alı tırmalarını görünce kula ımı çekti; sonra Beaupré'ye do ru ko tu, zavallı adamı sarsalayarak uyandırdı ve a zına ne gelirse söylemeye ba ladı. Neye u radı ını a ıran Beaupré kalkmaya çabalıyor, fakat bir türlü beceremiyordu bunu. Körkütük sarho tu çünkü. Daha ne olup bitti ini anlayamadan, babam adamca ızı yakasından tuttu u gibi yataktan kaldırdı, ite kaka kapı dı arı etti. hemen aynı gün de çiftlikten kovdu. Savelyiç'in keyfine diyecek yoktu tabii. E itimim böylece sona ermi oldu. Güvercin kovalayarak, u akların çocuklarıyla birdirbir oynayarak birkaç yıl daha geçirdim. Fakat on altı ya ımı bitirdi im yıl hayatım temelden de i ti. Bir sonbahar günü annem salonda reçel kaynatıyor, ben de onun yanında durmu fıkır fıkır kaynayan köpüklere bakarak yalanıyordum. Babam pencere önüne oturmu , her yıl hiç kaçırmadan aldı ı Saray Yıllı ı'nı okuyordu. Bu kitaba kar ı eksilmeyen bir ilgisi vardı. Her okuyu unda a ılacak kadar heyecanlanır, neredeyse kendinden geçerdi. Babamın huylarını, alı kanlıklarını ezbere bilen annem, zavallı kitabı her zaman elden geldi ince uzak bir yere soku turmaya çalı ır, böylece Saray Yıllı ı kimi kez aylarca gözüne çarpmazdı babamın. Fakat bir kere de kazara rastladı mı, saatlerce elinden bırakmazdı artık. Böylece babam arada bir omuzlarını silkerek, kendi kendine: ''Tümgeneral!.. Benim bölü üme kavu tu!.. ki ni an sahibi!.. Acaba onunla çoktan beri...'' diye bir eyler mırıldanarak yıllı ı okuyordu. Sonra divana fırlattı onu, dü ünceye daldı. Babam böyle dü ünmeye ba ladı mı hep bir kaygı alırdı beni. Nitekim bir süre sonra, ansızın anneme döndü: - Avdotya Vasilyevna, dedi, Petru a kaç ya ında imdi? Annem: - te, on yedisine bastı ya, dedi. Hani Nastasya Garasimovna halanın bir gözüne perde indi i yıl do duydu da, sonra... Babam: - Anla ıldı, diye kesti. Görev zamanı geldi demektir. Kız pe inde ko tu u, güvercinliklere tırmandı ı yeter artık. O lundan hemen ayrılmak dü üncesi anneme o kadar dokundu ki, elindeki ka ık, tencereye dü üverdi. Yüzü gözya larıyla ıslandı. Buna kar ılık ben duydu um heyecanı anlatamam. Orduya katılmak dü üncesi kafamda özgürlük ve Petersburg hayatının mutluluklarına ili kin hayallerle birle iyordu. Kendimi bir muhafız birli inde subay olarak göz önüne getiriyordum. Bana göre, bir insanın elde edebilece i en yüksek an buydu. Babam tasarılarını de i tirmekten de, ertelemekten de ho lanmazdı. Yola çıkaca ım gün kararla tırıldı. Bir gün önce, emrine girece im komutana mektup yazaca ını söyleyerek kâ ıt kalem istedi benden. Annem: - Prens B.'ye benden de selam yazmayı unutma Andrey Petroviç, dedi. Petru a'yı kanatları altına alaca ını umarım. Babam ka larını çatarak: - Neler saçmalıyorsun! diye kar ılık verdi. Prens B.'ye mektup yazan kim? - Az önce Petru a'nın komutanına mektup yazmak istedi ini söyleyen sen de il miydin? - Ee, ne olmu ? - yi ya, Petru a'nın komutanı Prens B. de il miydi? Onu Semyonovsk alayına yazdırmı tık ya.

- Yazdırmı tık! Fakat ne çıkar bundan? Petru a, Petersburg'a gitmiyor. orada bo yere para harcamaktan, çapkınlıktan ba ka ne ö renecek? Yok; bırak orduda çalı sın, burnunu sürtsün, barut koklasın da, züppe de il asker olsun. Hıh. Muhafız Birli i'ne yazdırmı ız da! Nüfus kâ ıdı nerede bunun? Al getir. Annem nüfus kâ ıdımı, vaftiz gömle imle birlikte sakladı ı kutudan çıkarıp getirdi, titreyen bir elle uzattı babama. Babam inceden inceye okudu onu, sonra kar ısına, masaya koydu, mektuba ba ladı. Meraktan içim içime sı mıyordu. Petersburg'a de ilse nereye gönderiyorlardı beni. gözlerimi babamın a ır aksak i leyen kaleminden ayıramıyordum. Sonunda mektubu bitirdi, onu, nüfus kâ ıdımla birlikte bir zarfa koydu, mühürledi, gözlüklerini çıkardı ve yanına ça ırdı beni. - te eski arkada ım, dostum Andrey Karloviç R.'ye yazdı ım mektup, dedi. Orenburg'a onun emrine girmeye gidiyorsun. Ba ımdan bir kazan kaynar su döküldü sandım. Bütün umutlarım bir anda tuzla buz olmu tu. Petersburg dü leri kurarken, demek ıssız, tenha bir ülkenin can sıkıntıları bekliyormu beni. Bir dakika önce içimi, co kuyla dolduran çalı ma dü üncesi imdi a ır bir yük gibi sırtıma çökmü tü. Fakat yapacak bir ey de yoktu. Ertesi gün basamakların önüne çekilen yol arabasına bavulum, çay takımlarımın bulundu u sandık, sıcak ev hayatımın son izleri olan çörekler ve böreklerle dolu çıkınlar yerle tirildi. Annemle babam u urlamaya çıktılar beni. Babam: - Yolun açık olsun Pyotr, dedi. Edece in yemini tut, do rulukla çalı . Komutanlarını dinle. Aferin pe inde ko up kendini pek fazla yıpratma, ama çalı maktan da kaçma. Ve u ata sözünü hiç çıkarma aklından: ''Elbiseni yeniyken, erefini gençken koru.'' Annem gözya ları içinde kendime iyi bakmamı ö ütledi. Savelyiç'ten çocu una göz kulak olmasını istedi. Sırtıma tav an kürkü bir gocuk, onun üstüne de tilki derisinden bir yelek giydirdiler. Savelyiç'le birlikte arabaya oturdum, gözya ları içinde u urlandım. Aynı gece Simbirsk'e vardım. Gerekli öteberiyi satın almak için burada bir gün kalmak zorundaydım. Savelyiç görevlendirilmi ti satın alma i iyle. Bir hana indik. Savelyiç sabahleyin dükkânları dola maya çıktı. Ben pencereden pis bir ara soka a bakmaktan bıkıp hanın içinde dola maya ba ladım. Bilardo salonuna girdi imde otuz be ya larında, uzun boylu, kara kaytan bıyıklı bir bay gördüm orada. Sırtında bir sabahlık, elinde bilardo sopası vardı. Di lerinin arasına bir a ızlık sıkı tırmı tı. Oyun arkada ı olan markacı, kazandı ında bir kadeh votka içiyor, kaybedince bilardo masasının altında dört ayak olup sürünüyordu. Onları seyretmeye koyuldum. Oyun uzadıkça markacı daha sık görünmeye ba ladı. Öyle ki sonunda bilardo masasının altından çıkmaz oldu. Kaytan bıyıklı bay, fatiha okur gibi birkaç küfür salladı ona, sonra bana dönerek birlikte bir parti yapmamızı önerdi. Bilardo oynamayı bilmedi imi söyleyerek reddettim bu öneriyi. Besbelli çok a ırmı tı. Neredeyse acıyarak süzdü beni. Ama yine de laflamaya ba ladık. Adı van vanoviç Zurin'mi . *** Muhafız Alayında komutanmı . Simbirsk askerlik ubesine geldi inden bu handa kalıyormu imdi. Yakında meslekta olaca ımızı ö renen Zurin, Tanrı ne verdiyse askerce bir yeme e ça ırdı beni. Sevinerek kabul ettim. Masaya oturduk. Arkada ım çok içiyor, artık bu ordunun geleneklerine alı mam gerekti ini söyleyerek benim kadehimi de habire dolduruyordu. Anlattı ı askerlik fıkralarına katıla katıla gülüyordum. Masadan kalktı ımızda tam anlamıyla dost olmu tuk. Zurin beni bilardo ö renmeye ça ırdı. - Biz subaylar bu oyunu mutlaka ö renmeliyiz diyordu. Diyelim sefer sırasında bir ilçeye u radın. Haydi bakalım ne yapacaksın? Her zaman da Yahudi dövülmez ki! ster istemez bir hana gidip bilardo oynamaya ba larsın. Ee, bunun için de oynamayı bilmek gerekir! Aklım yatmı tı bu i e. Büyük bir istekle bilardo sopasını kavradım. Zurin beni yüksek sesle yüreklendiriyor, az zamanda gösterdi im ba arıya a ıp kalıyordu. Birkaç dersten sonra, hani kazanç için de il, ama hiç de ilse bo u bo una oynamamak için, parasına, sayısı bir kuru una oynamamızı önerdi. Dünyada parasız oyun oynamaktan daha berbat bir alı kanlık olamayaca ını söylüyordu. Bu öneriyi de kabul ettim. Zurin kendine punç istedi, bana da bunu bir kere denemem gerekti ini söyledi. Orduda çalı ırken mutlaka punç içmek gerekirmi . Punçsuz askerlik mi olurmu ! Dinledim onu. Bu arada oyunumuz sürüp gidiyordu. çkimi yudumladıkça gözüpekli im artıyordu. Toplarım ikide bir yan banttan dı arı fırlıyor, ben öfkeleniyor, kimbilir nasıl hesap tutan markacıyı paylıyor, gitgide büyütüyordum oyunu. Kısaca, ba ıbo bırakılan sersem bir çocuk nasıl davranırsa, tıpkı öyle davranıyordum. Bu arada zamanın nasıl geçti ini fark etmedim bile. Zurin bir ara saate baktı, bilardo topunu bıraktı. Yüz ruble yitirdi imi bildirdi bana. Bir parça a aladım. Param Savelyiç'teydi çünkü. Özür dilemeye giri tim. Zurin: - Rica ederim, diye sözümü kesti. Niçin kaygılanıyorsunuz? Ne zaman verirseniz olur. Haydi, Arinu ka'ya gidiyoruz imdi. Siz olsanız ne yapardınız? Günü nasıl uygunsuz ba ladıysam, öyle bitirdim. Ak am yeme ini Arinu ka'da yedik. Zurin habire kadehimi dolduruyor, askerli e alı mam gerekti ini tekrarlayıp duruyordu. Masadan kalktı ımızda, güçlükle ayakta durabiliyordum. Hana gece yarısı döndük. Savelyiç basamaklarda kar ıladı

Sarho musun nesin. Elden geldi ince so ukkanlı olmaya çalı arak: . Açtım ve u satırları okudum: ''Azizim Pyotr Andreyeviç. Peki. 2 Ey uzak ülke. htiyar a lamaya ba ladı. dedi. dedim. Acımı tım zavallı ihtiyara. canın bir ey yemek istemiyor.Ona borcum var. Ertesi gün uyandı ımda ba ım zonkluyor. güzel ülke Ey bilmedi im ülke! Ne kendi iste imle geldim sana Ne de soylu bir atın sırtında Beni..Efendici im. Her zaman hizmetinde van Zurin'' Yapacak bir ey yoktu. . Fakat artık çocuk olmadı ımı kanıtlamak. Çay istemiyorum. Titrek bir sesle: .Çık dı arı Savelyiç. Ver u parayı. je vu pri. diye ba ırdım.. Savelyiç gitgide daha çok a ırıyordu. diye sertçe sözünü kestim. Kime çektin acaba? Ne deden ayya tı. Fakat efendici im. ancak cevizine oynayabilirim. annene zaten söz yok. Kendi adamın yokmu gibi sen git elin gâvurunu lala diye kirala. Kekeleyerek: . Bana bir pusula uzattı.Borcun var ha. vodka'' deyip dururdu. Tanrım! Günahımız neydi? Ben söyleyecek söz bulamayıp: .. çünkü canım öyle istedi. iyi ey ö retti it o lu it. günün birinde bir daha görü ece imizi dü ünmeden. moruk! diye ba ırdım. dedi imi yapmaya gitti. yüzüme baktı. Paralar benimdir. Onları oyunda yitirdim. diye ba ırdı. Savelyiç iki gözü iki çe me. yoksa ensenden tuttu um gibi kapı dı arı edece im seni. ne baban. Zurin'den geliyordu. kim suçlu bundan? O mösyö alça ı! kide bir Antıpyevna'ya ko ar: ''Madam. . aka etti ini. içimde gizli bir sızı ve sessiz bir pi manlıkla Simbirsk'ten ayrıldım.Haylazlı ın sonunu görüyorsun i te Pyotr Andreyiç. Öte yana döndüm: . Savelyiç beni bu u ursuz handan bir an önce çıkarma tela ındaydı. hem kasadarım. Al i te sana ''je vu pri!'' Tövbe tövbe. ba ını sallayarak: . Kafan kazan gibi olmu . Umursamaz bir tavır takındım. bir gün önceki olayları sisler içinde anımsıyordum. sen de benim u a ımsın.Ben efendiyim. Ben sert bir sesle: . dün yitirdi in yüz rubleyi sana bu pusulayı getiren çocukla göndermeni rica ederim. A lamaklı bir sesle: . hem çama ırcım.Zırvayı bırak. dedim. Savelyiç a kınlıktan küçük dilini yutacaktı neredeyse. Öyle de il mi? Bu sırada bir çocuk girdi içeri. hem de i lerimin yürütücüsü olan Savelyiç'e dönerek çocu a yüz ruble vermesini emrettim. . do du undan beri kvastan (*) ba ka içki koymadı a zına.Ne?! Ha? Niçin? diye sordu. bir bardak tur u suyu içmek. Nerede bu hallere dü tün? Ah. Bilardo ö retmenimle vedala madan. sana ne oldu böyle? dedi. bizde o kadar para olmadı ını yaz o dolandırıcıya. Yüz ruble! Aman Allah'ım! De ki annemle babam bana kumar oynamayı yasak ettiler. Neye u radı ını a ıran Savelyiç ellerini çarptı. Paraya çok ihtiyacım var. . ya da bir kadeh likörle çakırkeyif olmak varken. öylece kalakaldı. ama ben para vermeyece im. Fakat bir kere vaaza ba ladı mı Savelyiç'i susturmak olacak i de ildi.Sus. Bir fincan çayla içeri giren Savelyiç beni dü üncelerimden ayırdı. Bu önemli dakikada bu dikba lı ihtiyarın hakkından gelmezsem bir daha onun vesayetinden kurtulamayaca ımı dü ündüm ve yüzüne tepeden bir bakı fırlatarak: . Bilmem ki ne içerler. özgürlü üme kavu mak istiyordum. Git yat. böyle olur i te! Utanmı tım. Gelip arabanın hazır oldu unu bildirdi. sen bilirsin. ama daha önce beni yatır. Zurin'in parası gönderildi. Ordudaki görevimi ciddiyetle benimseyi imin belirgin izlerini görünce inledi.bizi.Haylazlı a pek erken ba ladın Pyotr Andreyiç. Beni kederden öldürmek mi istiyorsun? Gözümün bebe i! Dinle bu ihtiyarı.. bu yi it delikanlıyı Gençli in ate i getirdi buraya Bir de ba ımdaki arap dumanları. dedim.ki gözüm Pyotr Andreyiç. . . Akıl verece ine sana söyleneni yap. dedi.Ne duruyorsun. ne zaman borçlandın ona? Bu nasıl i ? Efendim.

hendeklerle kesilen iç karartıcı bir bozkır uzanıyordu dört bir yanımdan.Hey. . birden çevreye bakınmaya ba ladı. Küçük bulut geni ledi. handaki davranı ımın aptalca oldu unu istemeye istemeye itiraf ediyor. Tipi bastırmadan bir sonraki menzile ula aca ımızı umarak arabacıya elini daha çabuk tutmasını emrettim. O bölgenin tipileri üzerine önceden bir eyler i itmi li im vardı. Ben hiç de ilse bir ev ya da bir yol izi görürüm umuduyla dört bir yana bakınıyor. bundan böyle ona danı madan be para harcamayaca ıma söz verdim. ne iz belli. Neden sonra: . fakat tipinin bulanık çevriminden ba ka bir ey seçemiyordum. Rüzgâr u ulduyor. lk bakı ta uzak bir tepecik sanılabilirdi. Göz gözü görmez oldu. biz de yolumuza giderdik.. sıcak bir çay içsen. sonra apkasını çıkararak bana dönüp: . arabanın çevresinde gitgide kalınla an bir tabaka halinde yükseliyordu. Tam ufuk çizgisinin orda küçük bir bulutçuk gördüm gerçekten de. ansızın lapa lapa ya maya ba ladı.una. arada bir titriyorlardı.Niye gitmiyorsun! diye ba ırdım arabacıya. Ben adama sövüp saymaya ba lamı ken. imdi efendilerimin yüzüne nasıl bakaca ım ben? Çocuklarının içki içti ini. girer ba ın belaya. Atandı ım bölgeye yakla ıyordum. O zamanın ölçülerine göre küçümsenemeyecek bir para yitirmi tim. barı alım. Seni handa yalnız ba ına nasıl bıraktım! Ah. Arada bir ba ını sallıyor kendi kendine: ''Yüz ruble! Dile kolay!'' diye homurdanıyordu. lkin ince ince serpi tiren kar. Yandık. Onunla ne yapıp edip barı mak istiyor. Bütün bunlar üzüyordu beni. Uzaktan akrabam olur. U rama akrabaya.Beyaz bozkırla açık gökten ba ka bir ey görmüyorum. Savelyiç ondan yana çıktı. ..Canım bu da dert mi? . bulanık bir kar deniziyle örtülmü tü. Ben kendime kızıyorum. ko umları düzeltiyordu. Rüzgâr öyle bir kudurmu lukla uluyordu ki. Arabacı. Az sonra da durdular. Rüzgâr gitgide iddetleniyor.Haydi Savelyiç. fakat gözü hâlâ do udaydı. ah.Eski bir türkü Yol boyunca dü ündüklerim hiç de ho eyler de ildi. Arabacı çevrede dolanıyor. Kimbilir neredeyiz? Ne yol. Suçlu oldu umu kabul ediyorum. yalnız atları dehlemek için açıyordu a zını. Fakat sonunda yatı tı.Ya uraya. Haydi. htiyar. Dört bir yanımız sisle kaplı. Dün haylazlık ettim.Hava bozmaya ba ladı da. canlıydı sanırdınız. Zaman zaman tepelerle.. Arabacı: . . . u küçük buluta bakın. Arabam dar bir yolda daha do rusu köylü kızaklarının açtı ı bir iz üzerinde ilerliyordu. Of. Arabacı: . . Görmüyor musunuz ne oldu unu? (Kamçısıyla do uyu gösteriyordu). Ama yapacak bir ey yoktu artık.. Kar hep lapa lapa ya ıyor.Nereye gideyim? diye kar ılık verdi. Bütün suç bende. tipi!. sabaha kadar yatıp uyusan kötü mü olurdu? Tipi diner. kumar oynadı ını duyarlarsa ne demezler? Zavallı Savelyiç'i avutmak için epeyce dil döktüm. üzdüm seni. Her yer karla örtülüydü. Sabırsızlanarak: . Sonra yo unla arak yükseldi. Tabii atalar sözünün dedi i çıktı. ahmak kafa! eytana uydum. Ba ımı arabadan çıkarıp baktım. Atlar ba larını öne e mi duruyor. uraya baksanıza. Savelyiç'le benim üzerimize lapa lapa kar ya ıyordu. Nereye ko uyoruz böyle? Dü üne mi yeti eceksiniz? Savelyiç haklıydı. yeter artık. yerinden inerken. kızma artık. Savelyiç homurdanıyordu. Arabacı bunun bir tipiyi haber verdi ini açıkladı. beyaz bir duman oldu. una. fakat söze nereden ba layaca ımı bilmiyordum. Yüzüme kırbaç gibi çarpan tipiden ba ka hiçbir ey görünmüyordu. Ansızın bir karaltı çarptı gözüme. Gökyüzü bir anda kararmı . Adam hayvanları dört nala kaldırdı. seni dinleyece ime söz veriyorum.O niye? . Benden yana hiç bakmıyor. u kayyımın karısına bir u rayayım dedim. barı alım. Savelyiç'in kar ısında bir suçluluk duyuyordum. . dedim. Bundan böyle daha akıllı davranaca ıma. . ne yapaca ını bilemedi inden. Rüzgâr da gitgide iddetleniyordu bu arada. Fakat rüzgâr pek iddetli görünmedi bana..Ah. büyüdü ve yava yava bütün gö ü kapladı. nasıl tozutuyor karları. geri dönmeyi ö ütlüyordu.Efendim emrederseniz geri dönelim! dedi. iki gözüm Pyotr Andreyeviç! ( htiyar derin derin içini çekti). Baksanıza. geni ledi. çimde. Güne batmak üzereydi.Sen kimseye kulak asmadın ki efendim! diyordu. efendim! diye seslendi. Savelyiç de arabacıdan yana çıkmı . arabacının yanına oturmu tu. of. Birçok yük arabasının nasıl kar altında kaldı ını biliyordum. atlar yel gibi uçuyorlardı. Hana dönsen. Atlar adım adım ilerliyorlardı. karlar döne döne havaya yükseliyordu.

'' Ben diz üstü çöküyor. Kar ımda oturan Savelyiç. Yakında köy var demektir bu. ya da insandır belki de. Hava öyle karanlıktı ki. buraları bilir misin? Beni bir hana götürsene. a aç desem a aç de il.Geldik efendim. Bir köylüden ne diye hayır duası isteyeyim?'' Annem. dedim. Ondan sonra ba ıma gelecek olan tuhaf olaylarla birlikte anımsadı ımda. göz gözü görmüyordu. iyi adam! diye seslendi. araba desem araba de il. Çok ükür. dedi. hayvanları sa a çevir de sür..Yol. yıldızların ı ı ında yolu yitirmeden ilerleriz. Arabacı: . bana da ne eyle bakıyor. her dakika benim iki yanıma yuvarlanacakmı gibi oluyor. bir bu yana sallanarak sessizce yol alıyordu. diye kar ılık verdi. Arabacı haklı göründü bana. Adamın so ukkanlılı ı canlandırmı tı beni.Niye sürecekmi im? Diye sordu. diyor. Fırtınanın hâlâ kudurmu çasına uludu unu. oradaki karaltı nedir? Arabacı baktı. diye kar ılık verdi köylü. Tanrının yardımıyla dosdo ru gelip duvara dayandık. usul usul ilerleyen araba beni be ik gibi sallarken. çabuk ol. sonra yerine oturarak: . Bir çıra aydınlatıyordu burayı. uçsuz bucaksız kar çölünde o yana. . ama gerçekten de bir ey kımıldıyor orada. ''Fark etmez Petru a!'' diye kar ılık veriyor: ''O senin babalı ındır (*). karı karı bilirim hem de. uyku öncesinin belirsiz görüntüleri içinde onlarla kayna tı ı bir ruh durumu vardır. içeri gir de ısın. Ben o durumdaydım i te. fakat oldukça temiz bir odaya girdim.Tanrı biliyor ya efendim.Hey köylü! dedim. Aklıma ilk gelen ey. bizim yolcu.Hey. burada. diyor: ''Bak Petru a geldi. ne de ko umlar senin. Ansızın bir kapı çıktı kar ıma ve çiftli imizin avlusuna girdik. Bir teknenin bir fırtınalı denizde çalkalanmasına benziyordu bu. Tam kendimi Tanrı'ya emanet edip bozkırın ortasında gecelemeye karar vermi ken. Kurt. fakat bir türlü ko amıyorum. gönlünün diledi ini yaparsın.Hey. Atlar durmu tu. kürküme iyice büründüm. O da nesi? Babamın yerine kara sakallı bir köylü yatıyor yatakta. Ben arabacıya oraya do ru hareket etmesini emrettim.Çünkü rüzgâr duman kokusu getirdi bir ara. Hani. baksana.. arabacı. Çünkü bo inançlara kar ı ne kadar ku ku duyulursa duyulsun. Tam o sırada uyandım. bir o yana. ''Bu adam babam de il. Atlar karlara bata çıka ilerlemeye ba ladılar. çok ükür köy uzakta de il.. Baktım. Küçük bey. kedi gibi bir sıçrayı ta arabacının yanına çıkıp oturdu: .. Yanında üzgün yüzlü insanlar duran yata a do ru sessizce yakla ıyorum.Hana. ama neye yarar? Ben: . En iyisi burada durup beklemek. Hancı kapıda kar ıladı bizi. bana hâlâ peygamberce gelen bir dü tür bu. ''baban ölüm dö e inde.. Yanıma gel hayır duamı al. tipi hâlâ devam ediyordu. iddeti azalmakla birlikte. Ete inin altında bir fener tutuyordu. bu yana dola tı ımızı görüyordum. Oda ölgün bir ı ıkla aydınlatılmı . Yolcu: . gök açılırda. Korkunç köylü bu arada dostça sesleniyordu bana: ''Korkma. Kalk da ona hayır duası et. Bir adamdı bu. ayaklarımın altında. dedi. bana sı ın. sarsıntıdan. Annem cibinli i usulca kaldırıyor ve ''Andreyiç Petroviç''. onlara kapılmanın yine de insan o luna özgü oldu unu biliyordur sanırım. Arabacıya hareket etmesini emrettim.Öyle ya. Oda ölülerle dolu. Savelyiç kolumu çeki tiriyor: . diyordu. Kaygıyla indim arabadan. Okuyucu kınamasın beni. ''Yava ''.Hey. Dar. Duvarda bir tüfekle uzun bir Kazak kalpa ı asılıydı. Ömrüm boyunca unutamayaca ım bir dü görüyordum. uyuklamaya ba ladım. Arabadan indim. Yatak odasına giriyoruz. Adamın bu açıksözlülü ü a ırtmı tı beni. ki dakika sonra kavu tuk. Gençli in yerini dü lere bıraktı ı. baktı. Büyük bir üzüntü içinde oldu u belli. diye seslendim. Yol nerede biliyor musun? Yolcu: . . Belki tipi diner.'' Ben razı olmuyorum buna.. Gözlerimi ovu turarak sordum: . hem a kınlık içindeydim.Nereye geldik? .Buraları bilirim.. Haydi elini öp de hayır duası etsin sana. Aya ım vücutlara takılıyor. annem basamaklarda beni bekliyor. Araba kâh bir kar yı ınına saplanıyor. seninle helalla mak istiyor. O zaman köylü yataktan atladı ı gibi belinden bir balta çekip dört bir yana saldırmaya ba lamıyor mu? Ko mak istiyorum. gözlerimi hastaya dikiyorum. Fakat havayı görmüyor musun? Bir anda sapıtırız yolu. yol nerede? Nasıl olsa ne atlar. Arabacı ho lanmamı tı bu i ten: . bunu belki de söz dinlemezlik sayaca ı oldu. Hasırdan kapı perdesini indirdim. durmadan inliyordu. Senin hastalı ını ö renip geri dönmü . kan birikintilerine bastıkça kayıyordu.'' Ben hem deh et. eve izinsiz dönü üme babamın kızaca ı. ''Ne demek oluyor bu?'' diyorum. kâh bir hende e giriyor. fırtınanın u ultusu kulaklarımda gitgide bir ninniye dönü tü. diye kar ılık verdi. Karaltı da aynı anda kar ıdan bize do ru yöneldi. haydi in. Bu i e akıl erdiremeyip anneme dönüyorum. köyün uzakta olmadı ını nereden anladın? .'' Deh et içinde ardına dü üyorum onun.

Az sonra bütün odayı horultular doldurdu. O sırada hancı kaynayan bir semaverle içeri girdi. Han. emredileni yapmak dü er. artık orası seni ilgilendirmez moruk. Senin gibi bir u ak parçasına ise tartı mak de il. ona. Kara sakalına yer yer kır dü mü tü. Yırtık bir kaftanla bir Tatar alvarı vardı üzerinde. Ya mur ya arsa mantar biter. ste ini ho nutlukla yerine getirdim. ya da oraların deyi iyle umet. yeniden peykeye döndü. Biz Kazaklarda çay içmek gelene i yoktur. Fakat yapacak bir ey yoktu. dedi.Satıp parasıyla kafa mı çekerim. fakat bizim bol keseden harcayacak elli kapi imiz yok.nce bir kaftanın içinde ü ünmez olur mu? Gocu um vardı ya. dedi. Çay kaynatmak için hancıdan ate istedi. sen Allah'tan korkmaz mısın. Tav an kürkü gocu u niçin verelim ona? t o lu it ilk meyhanede satıp parasıyla kafayı çeksin diye mi? Benim baldırı çıplak: .Elli kapik bah i ! dedi. Sonra e ilerek selamladı beni.Efendimiz. diye kar ılık verdi. Savelyiç kaygıyla kulak kabartmı tı köylüyle hancının konu masına. Oca ın oradaki peykeye bakınca kara bir sakal ve bir çift parlak gözle kar ıla tım.Haydut.Buradayım efendimiz. Çay dolu fincanı uzattım. yoksa satmaz mıyım. toylu undan yararlanıp onu soymak istiyorsun de il mi? Bey gocu u senin nene gerek? Kör . adama yakla tı ve yüzünü görür görmez: . Savelyiç sobanın yanına çekilmeye karar verdi. yardımından ötürü te ekkür ettim ve Savelyiç'e dönerek. Güne parlıyordu. Savelyiç de ardım sıra yol sandı ını ta ıyıp getirdi. Paraların tümüyle onun denetiminde bulunaca ına söz vermi tim. dün meyhaneciye rehin bıraktım. Dünkü ku kuları da tümüyle silindi kafasından. . Benim baldırı çıplak: . papazın karısı izin vermedi. Sevimli. dedim.Ya kılavuz nerede? diye sordum. dinç bir köylüydü bu. Hancı istenileni getirmeye gitti. lgi çekici bir görünü ü vardı. fakat hileci bir anlatım vardı yüzünde.Bostanda uçuyordum. bozkırın ortasındaydı. ıssız bir yerde. eytanlar kilise mezarlı ında dola ıyor. Benim tav an kürkü gocu umu ver ona.Ne olsun? Ak am duasında çan çalacaklardı. Savelyiç'in tedirginli i pek e lendiriyordu beni. nine bir ta attı. suratını astı: . . Pyotr Andreyiç. Savelyiç bile her zamankinin aksine. Efendimiz! Sa lı ınıza içiyorum! Bunu söyleyerek barda ı aldı. istavroz çıkardı ve bir diki te yuvarladı arabı. Kılavuzu ça ırdım. papaz konuklu a gitti. siz bilirsiniz. yüzünü buru turdu: . çok geçmeden kendimiz aç kalırız. Yeniden yola koyulmak da olanaksızdı. Beni bir felaketten olmasa bile hiç de ilse çok tatsız bir durumdan kurtaran adama borcumu ödeyemiyordum. Uçsuz bucaksız bozkır. Sabahleyin oldukça geç bir saatte uyandı ımda. Çocu un henüz iyiye kötüye akıl erdiremeyece ini görüyorsun. Herkese bah i verirsek. Üstünde bir eyi yok. Altmı ya larında kadar gösteren. bütün köylerden uzakta. hâlâ canlı. elli kapik bah i vermesini emrettim. Pa a gönülleri böyle istiyor. stifimi bozmadan: . madem elli kapik vermek istemiyorsun. Korucu dola ıyor. Savelyiç'e: . Savelyiç küskün bir sesle: . Efendimiz lütfedip kürklerini bana veriyorlar.yi. Durdu. Kılavuzumuzu bir fincan çay içmeye ça ırdım.Vay. . öyleyse elbiselerimden birini çıkar onun için.Hancı Yayık Kazaklarındandı. Niyeymi bu? Onu arabamızla hana getirdik diye mi? Efendim. ne tartı tı ne de pazarlı a giri ti. ne yalan söyleyeyim. Ömrümde hiçbir zaman canımın o denli çay istedi ini anımsamıyorum. insaf edin diye inledi. ri canlı gözleri fıldır fıldır dönüyordu. Ee! Sizinkilerden ne haber? . Hancı yüklükten bir i eyle bir bardak çıkardı. Bir haydut yuvasına pek benziyordu. Bu kadar iddetli ayaz olaca ını sanmamı tım. göz kama tırıcı bir kar tabakasıyla örtülüydü. htiyar. dedi. diye bir ses geldi yukardan. Fakat öte yandan da canım sıkılmı tı.Sus amca! diye kar ı çıktı. Hancı yerde yatıyordu. tipi dinmi ti. bir bilmeceyle kar ılık verdi: . bir ötekini ku kulu gözlerle süzüyordu. Bu çapulcu konu masının ne anlama geldi ini bilemezdim o sırada. Adam öyle ölçülü bir ücret aldı ki bizden. emredin de bir bardak arap getirsinler. mantar bitince sepet de bulunur. Adam peykeden indi. ta yanımdan geçti.Ne o karde . Hancıya hesabı ödedim. ü üdün mü? diye sordum. Bu arada geceyi geçirmek üzere sedire uzandım. Fakat sonradan 1772'de patlak veren ve bastırılan Yayık Kazanları ayaklanmasından söz edildi i sonucunu çıkardım. Savelyiç: . Bu konuda tartı amazdım Savelyiç'le. Saçları çepeçevre kesilmi ti. Atlar ko ulmu tu. Bir onu. ben de derin bir uykuya daldım. imdi sen (burada bir daha göz kırptı) baltanı ku a ına sok. yine buradasın ha! Hangi rüzgâr attı? Kılavuzum anlamlı anlamlı göz kırptı. kendir gagalıyordum.Babacı ım.

Babamın yazdı ı mektubu verdim.Tanrım.. ile. fakat ya lılık yüzünden hafifçe kamburla mı bir adamdı bu. diye tekrarladı. Anlıyorum. Orenburg'a varınca do ru generale çıktım.. Anna Yoannovna (*) zamanının sava larını anımsatıyordu.... Andrey Petroviç'in delikanlılı ının üstünden ne kadar zaman geçti ki.'' Hani. pek ho nut kalmı tı arma anımdan. arada bir dü üncelerini belirterek alçak sesle okumaya ba ladı. Subay olarak alayına atanacaksın.. Fakat adam. ve saire. Generalin beni bir an önce garnizona postalamasının. incitmemek.. Size benim çapkını.'' Yeme i Andrey Karloviç ve ya lı yaveriyle birlikte yedim. Tayınımızı yer. Beni arabaya kadar geçirdi... o nerede? Ha. hepsi yapılacak.'' Hım.'' Bu ne seromoni canım? una bak. dedim. ona bir parça dar gelmi ti do rusu.. dokunsalar a layacaktı. Eski.. Benim bedenim için bile küçük olan gocuk.. dedi. baldırı çıpla ın teki! Bununla birlikte tav an kürkü gocuk da ortaya çıkmı tı. ukalalı ı bırak..Yüce Tanrım.. Orada gerekli e itimi görecek... böyle bir delikanlının babası olmu ! Ah zaman! Zaman! Sonra mektubu açtı. ''Aziz efendimiz unutmamı lardır.Evet azizim. Bruder! (**) Demek hâlâ anımsıyor eski yaramazlıklarımızı: ''Gelelim asıl konuya..'' Hım.ben de Savelyiç'in üzüntüsüne aldırmayıp daha ileri do ru yola koyuldum. soluk üniforması. yili inizi ömrümce unutmayaca ım! O kendi yoluna gitti ..Hım. dedi... nüfus kâ ıdımı bir yana ayırdı ve: .. ''Ve. çimden: '' ler gitgide sarpa sarıyor. ''Daha anamın karnındayken muhafız birli ine çavu yazılmam neye yaradı? Sonunda beni nerelere sürükledi bu? *** alayına....Efendimiz.. hiç utanmıyor! Evet. tav an kürkü gocu u unutmu tum bile. seferde. Merhum feld-mare al Munn.'' Yok. Fakat bugün yeme e bende kalmanızı rica ederim. Gocu u hemen buraya getir. ''Eti sizin kemi i benim'' de ne demek? Bir halk deyimi olmalı.. Köylü hemen oracıkta denemeye giri ti onu. Savelyiç yine: . 3 KALE Bizler bu kalenin erleriyiz.. te ekkür ederim... Ben elden geldi ince saf görünmeye çalı arak: . Tav an kürkü gocuk daha yepyeni! Verdi in de bari bir adam olsa! Ayya ın.''Eti sizin kemi i benim'' de ne demek.. yi. nüfus kâ ıdı... ''Seni eski bir arkada ın ve dostun olarak içtenlikle kucaklamama izin ver'' Ha! Hele ükür!.. ''Semyonovsk alayına yazdırılması. Uzun boylu.. ''Ve onu ba ı bo bırakmamak. diye inledi. her eyin ba ı disiplin: ama eski bir kamerada (*) böyle mi yazar insan?.'' Ehe. Orenburg'da kalman için bir neden yok.. Yüzba ı Mironov'un komutası altına gireceksin.'' yi. ''Bu arada. yerlere kadar e ilerek: . Diki lerin çatırtısını i iten Savelyiç. biraz da bekâr sofrasında fazladan bir konuk görmemek iste inden oldu unu sanıyorum. disipline alı acaksın. alabildi ine özgür bırakmak...olası. ''Devletli Andrey Karloviç! Umarım ki aziz efendimiz. iyi. Serseri. i te.Tatlılıkla davranmak. Az sonra da dünkü tipiyi..Rica ederim. Gelirse amansız dü manlarımız Her zaman açıktır soframız Gülleyi koyduk mu topa yi bir ziyafet çekeriz onlara Bir asker türküsü .. Konu masında iddetli bir Alman aksanı vardı. Babanın bütün istekleri yerine getirilecek.. .. atandı ım yere do ru yola koyuldum. dedi... Mektubu okuyup bitirdi. Ertesi gün veda ettim kendisine. Tanrı gönlüne göre versin.. ve Karolinchen'e.. yani eti sizin kemi i benim demektir bu. suyumuzu içeriz. Bir delikanlı için ba ıbo luk iyi ey de ildir. dedim. Ama zaman yitirmemek için yarından tezi yok Belogorski kalesine gidiyorsun.'' diye dü ündüm. kılavuzumu.. dürüst bir insandır.. Uzun saçları tümden a armı tı. ve saire. Bana dönerek: . Masada Alman tutumlulu u hemen göze çarpıyordu.. diki yerlerini söke söke onu sırtına geçirmeyi ba ardı. Lalama: . eti sizin kemi i benim ba ka bir anlama geliyor olmalı. Kırgız bozkırlarının sınırında ıssız bir kaleye!... Babamın adını i itince bana öyle bir bakıp: .

Yo.Eski zaman insanları.Ba üstüne Vasilisa Yegorovna. Evin hemen yanında. dedi. kale nerede. Seninle mi u ra sın imdi. Irmak donmamı tı henüz. Sırtında yünlü bir fanila.. ba örtülü.te ya. diye sordum. Ben üzüntülü dü üncelere gömülmü tüm. Emrine girece im yüzba ı Mironov'u gözümün önünde canlandırmaya çalı ıyor. çerçeveli bir subay diploması asılıydı duvarda.Maksimiç. Anasının kuzusu Belogorsk Kalesi Orenburg'dan kırk verst (*) ötedeydi. canca ızım.Hani. diye kar ılık verdi. Delikanlının yol yorgunu oldu unu görüyorsun... Dökme demirden. kentin dı ına çıkmı lar. Ya lı asker: . Yorulmaz sorgucu: . öte yanda. ne de sonuncususun sen. Ho geldin. kollarını da do ru tut..Ne istiyorsunuz anacı ım. Otur iki gözüm. ini bırakmadan: . diye sordu. ya lı bir kadın oturuyordu pencere kıyısında. Rahip Gerasim'e konuklu a gitti. vabrin Aleksey vaniç adam öldürdü ü için buraya gönderileli be yıl oldu. Surlar. Fakat ne fark eder anacı ım.'' diye sözlerini sürdürmekteyken.''Sanırım bir muhafız birli i subayına yakı mayacak davranı lardan ötürü. Arabacıma: . Yayık Irma ı'nın sarp kıyıları boyunca ilerliyordu. yine ah ap bir kilise vardı. Eski bir zevkle dö enmi temiz bir odacı a girdim. Garnizon hayatını hiç de çekici bulmuyordum. Yaa! eytana uymu bir kere. e ri bü rü sokaklardan geçtik. görüyor musun u i i. Arabacı küçük köyü göstererek: . Çavu : . a aç kabu undan yapılma kanatları tembelce sarkan bir yel de irmeni vardı. Kendilerini van Polejayev'in evine yerle tirsem nasıl . Ta lı ı geçtim. içimden boyuna tekrarlayıp durdu um söylevi kesti: . görevinden ba ka bir ey dü ünmeyen. diye kar ılık verdi ve aynı anda içeri girdik. Dar..Kaleye çok var mı daha. eski bir top duruyordu kapıda. gidip çavu u ça ırmasını emretti. Fakat kütüklerden yapılma bir çitle çevrili küçük bir köyden ba ka bir ey göremedim. en küçük dengesizli imi katıksız hapisle cezalandırmaya hazır.. subay üniformalı tek gözlü bir ihtiyarın kollarına gerili örgüyü çözüyordu.çeri gir canca ızım.. Sonra da haydi bakalım. Oldukça hızlı yol alıyorduk. Yüzba ının karısı: . Bir üste menle birlikte. sofa kapısını açtım. ayrıca ''Gelin seçme'' ve ''Kedinin gömülmesi'' olaylarını gösteren a aç basması tablolar göze çarpıyordu. onun hemen yanında da ''Kistrin ve Oçakov'un ele geçirilmesi''ni. Kö ede kapkacak dolabı duruyordu. diye sordum. öfkeli bir ihtiyar olarak dü ünüyordum onu.Hangi alayda görevli oldu unuzu sorabilir miyim. Boz renkli dalgalar. Tek gözünü merakla üzerime diken ya lı subaycık: . Sonra hizmetçi kıza seslendi. ya da dört ot yı ını. dedi. onun karısıyım ben. görevim gere ince Bay Yüzba ı'yı görmeye geldi imi bildirdim. Sabreden dervi muradına ermi .van Kuzmiç evde yok. hem de iki tanık önünde! Ne gelir elden? bir i tir olmu bir kere. Söyledim: . Kulübeler basıktı. diye kar ılık verdi. Geli imi bildirmesini emrettim. Ve bu sözle birlikte tam komutan sandı ım bir gözü kör subaya dönmek üzereyken. ço unun üzeri samanla örtülüydü. Beyefendiyi temizce bir eve yerle tir. Bir yanda yarı yarıya karla örtülmü üç.Muhafız birli inden buraya gönderili inin nedenini de sorabilir miyim? Komutanlı ın böyle uygun gördü ünü bildirdim. Arabacıya beni komutana götürmesini emrettim. O sırada çavu içeri girdi. ev sahibesi. (bana dönerek sürdürdü sözlerini) sen de bu ıssız yere sürüldün diye hiç canını sıkma. kuleler ve toprak bir tabya görmek umuduyla dört bir yana bakındım. Kılıçları da yanlarında. Camlı. sert. i te geldik bile. Buraya atandı ımı. Ya lı bir asker bir masanın ba ına oturmu elindeki ye il üniformanın dirse ine mavi bir bez parçası yamıyordu. Adam: . Kimse kar ıma çıkmadı. safalar getirdin. Boylu poslu bir Kazak delikanlısıydı bu.. Yol.. bizimkiler evde. Anacı ım. a kın a kın: . Buraya gelenlerin ne ilki. Kar ısında oturan. beyaz bir kar tabakasıyla örtülü tekdüze kıyıların arasında hüzünle kararıyordu. yüzba ının karısı: . Az sonra yüksekçe bir yere kurulmu ah ap bir evce izin önünde durduk. ba lamı lar vuru maya. Hava kararmaya ba lamı tı bu arada. ve Aleksey vaniç üste meni öldürmü .. dedi.Zırvayı bırak dedi. Onların ötesinde de Kırgız bozkırları uzayıp gidiyordu. dedi.

büyük bir ne e içinde tasvir etti.Yüce tanrım. Maksimiç. adamakıllı çirkin suratlı. yüzba ının kızı Ma a'nın tam bir aptal oldu unu söylemi ti çünkü. Polejayev'in ba ı yeterince kalabalık zaten.van natiç! dedi. Vasilisa Yegorovna'yı bekletmememizi söyledi bize.Böyle damdan dü er gibi geldi im için özür dilerim. gırtlak patlatmak için çok zamanı var daha.. çevresini. pencereden ayrıldım. . sonra yine i inin ba ına döndü. diye tamamladı sözlerini. Ben onun anlattıklarına içtenlikle gülerken kapı açıldı. haydi bakalım.Nedir bu anacı ım. düello nedeniyle muhafız birli inden çıkarılan subay oldu unu anladım. Peki. Kırk yıllık ahbapmı ız gibi senli benli davrandı bana. kim haksız. çorbanın so uyaca ını söyle. dedi. Savelyiç bavulları açıp e yaları yerle tirirken. ben daracık pencereden dı arıya bakmaya koyuldum. Durup e itime bakacakken. Yüzba ının karısı bir gözü kör subaya dönerek: . Sonra bize hısım olur. atını bizim bostana salmı . utançtan kıpkırmızı kesilen kulaklarının arkasına do ru dümdüz taramı tı. van Kuzmiç: . Ma ka nerede? Tam bu sırada. vabrin de hemen benimle gelmeye karar verdi. Vasilisa Yegorovna'nın beni yeme e ça ırdı ını bildirdi. daha fazla bekleyemezdim. Dün ö rendim geli inizi. domuzlara sesleniyor. Kısa boylu. ırma ın yüksek kıyısına kurulmu bir kulübeye götürdü beni. on sekiz ya larında toparlak yüzlü. vabrin. Kocası hâlâ gelmeyen Vasilisa Yegorovna. parlak bir dille. Ama ikisini de cezalandır. Yalnız onba ı Prohov bir tas sıcak su yüzünden Ustinya Negulina'yla hamamda dövü mü . Etkili. Daha ilk görü te pek ho lanmadım bu kızdan. dedi. diye kar ılık verdi. Askerleri e itiyormu .Görev ba ında oldu umu biliyorsun Vasilisa Yegorovna. Hiçbir ey yemiyor! Çocu u hasta dü erse hanımım bana ne der. Yandan birkaç kulübe görünüyor birkaç tavuk geziniyordu sokakta. Öteki bölümü bana verdiler.. diki e ba ladı. Bizi görünce yanımıza yakla tı.Çok ükür. Komutanın ailesini. Ya lı askerle hizmetçi kız Pala ka sofrayı kuruyorlardı. Bir insan yüzü görmeyi öylesine özlemi tim ki.Beyefendiye git. Yemek sofrada bekliyor. sırtında bej renkli. pamuklu bir gecelik entariyle onların kar ısında duruyordu. alınyazımın beni sürükleyip getirdi i bu ülkeyi. Bunun. hiçbir yabancılık göstermeden kar ıladı bizi. Genç kız bir kö eye çekildi. öyle mi? Pyotr Andreyiç'i Samyo Kuzov'a götür sen. dedi. Pala ka git yeme e ça ır beyefendiyi. Vasilisa Yegorovna güler yüzle. esmer. bir vukuat yok ya? Kazak: . Savelyiç: . Ertesi sabah tam giyinmek üzereyken kapı açıldı. onu ça ırmak üzere Pala ka'yı ikinci kez gönderdi. Sen beyefendiyi. adınız soyadınız neydi iki gözüm? Pyotr Andreyiç. . dinç bir adam olan komutan. Önyargıyla bakıyordum ona. canlı.. bakalım kim haklı. dün komutanın evinin giri inde üniforma yamayan ya lı asker içeri girdi. Az sonra yüzba ı tek gözlü ihtiyarla birlikte çıkageldi. Selam verip çıktım. yeter artık diye kar ı çıktı. onlar da ona dostça homurtularla kar ılık veriyorlardı. dolandırıcı herif. elinde yalakla kapı önünde durmu . oldukça temiz bir odaydı bu. Askercikleri e itiyordum. vabrin hiç de aptal bir insan de ildi. fakat son derece canlı bir delikanlıydı bu. Prohorov'la Ustinya'yı sorguya çek. Bir kocakarı. genç bir subay girdi içeri. Ya lı. Tahta perdeyle ikiye ayrılmı .Benim van Kuzmiç e itimi ne diye bu kadar uzattı bugün. Hemen kayna tık. Maksimiç kalaca ınız eve götürecek sizi.. E itim kaçmaz nasıl olsa. Açık kumral saçlarını. Yüzba ının karısı: . sen hâlâ görünürde yoksun.Dü ünmeden konu uyorsun Maksimiç. Çavu kalenin öbür ucunda. Pyotr Andreyiç. sayın konukların bekledi ini.olur? Yüzba ının karısı: . Bu arada çorbayı getirdiler.Ee. Kulübenin bir bölümünde Semyon Kuzov ailesi oturuyordu. ilgi çekici bir konu ması vardı.Burada görülmeye de er yeni bir ey yok. bana dostça birkaç söz söyledi. Bana Fransızca: . Gençli im böyle bir yerde geçecekmi me er! çimi bir hüzün kapladı. dedi. pembe yanaklı bir kız girdi içeri. her ey yolunda diye kar ılık verdi. Ee. diye kederle söylenip duruyordu. ba ında takke. âmiri oldu umuzu da hiç unutmaz. Karısı: . Karısı: . ne de onların bir . Kendisi de arkamızdan gelece ini vaadetti. Maksimiç. Burada bir süre ya adıktan sonra siz de anlayacaksınız bunu. a zıma bir lokma koymadan yatmaya çekildim. Hüzün verici bir bozkır uzanıyordu göz alabildi ine. uzun boylu. Safta toplanmı lardı. laf! Ne senin bir ey ö retti in var. Komutanın evine yakla ırken uzun saç örgüleri ve üç kö eli apkalarıyla yirmi kadar ya lı asker gördük alanda.

Ya siz. yüzba ının karısına dönerek: . topu topu bir canımız. çeviri yapmakla. peki peki öyleyse koru kendini Gör bak. Vasilisa Yegorovna devlet görevini tıpkı kendi ev i leri gibi yürütüyor.Alı tık canca ızım. 4 DÜELLO Ha. durumları nasıl? Babamın üç yüz cana sahip oldu unu ö renince: . o da sizin gibi gözüpek mi? Vasilisa Yegorovna: . Subaylık emrim gelmi ti. Düpedüz iftiraydı bu.Ba kırtlar. Ama öyle kanıksadım ki imdi. yanılmamak için istavroz çıkarmalarına ra men.Dile kolay. Ben. Tanrı bilir ya. Acıdım kızca ıza. Taba ına birkaç damla gözya ı damladı hatta. Va ak postundan kalpaklarını gördüm mü. benim isim günü yortusunda. nerede oturuyorlar. Bir daha buralara sokulacaklarını sanmam. Sofradan kalktık. van Kuzmiç. Isınmı tık birbirimize. hele çı lıklarını i ittim mi. Duydu mu tir tir titrer. Ama vabrin hiç kaygılanmadan söylüyordu bunu. nasıl da korkmu tum bu kör olası gavurlardan. Marya vanovna. Körolası topla o zamandan beri ate etmiyoruz artık. De erli konuklar yeme e buyurun. Yüzba ıyla karısı uyumaya çekildiler. Kırgızların da akılları ba larına getirildi. kendi bildi ine göre e itiyordu askerleri. on yıl kendilerini toplayamazlar. van Kuzmi bundan iki yıl önce. Marya vanovna'ya bir göz attım. aklına estikçe. duygulu bir kız oldu unu anlamı tım onun. yerimden kımıldamam. diye dü üncesini belirtti. Akıllı. ne bir eyi. Ma a korkaktır. Komutan. adamların hiçbiri sa ını solunu ö renememi ti daha. Komutanların evlerinde. van Kuzmiç: . Ama her dönü ten önce. Fakat son derecede dürüst ve iyiydi. nereden aklına estiyse bizim topu ate lediydi de. Pala kamız var. Kocaya varacak ya a geldi ya. Birkaç Fransızca kitap vardı vabrin'de. Hemen konuyu de i tirmek için. Biz vabrin'le çıktık ve bütün ak amı birlikte geçirdik. yi bir adam çıkarsa ne âlâ! Yoksa kız o lan kız. onunla Vasilisa Yegorovna arasında uygunsuz bir ili ki varmı . tehlikelerle burun buruna ya amaktan korkmuyor musunuz? Ya lı kadın: . öyledir. Nöbet bile tutulmuyordu. nasıl delip geçece im seni! Knyajnin Birkaç hafta sonra Belogorsk kalesine alı makla kalmayıp ho lanmaya da ba lamı tım bu hayattan. korkudan az daha öbür dünyayı boyluyordu güvercinim. sorular ya dırıyordu bana. Vasilisa Yegorovna susmak bilmiyor. Anam babam sa mı. bir de (tövbeler tövbesi) üç kapik hamam parası. sizin kaleye saldırmak için hazırlanıyorlarmı . im ir bir tarak. Ma a. van Kuzmiç: . Fakat çalı madan yana bir sıkıntım yoktu.Vasilisa Yegorovna gözüpek bir kadındır. evinde oturup gününü duayla geçirirsen daha iyi olacak. Onları okumaya koyuldum ve içimde edebiyata kar ı bir heves uyandı. dedim. van Kuzmiç ve karısı son derece saygıde er kimselerdi. subaylı a erlikten yükselmi . bir kese. hiç de yeri yokken: . vabrin'e kalırsa.Orenburg'da söylediler. dedi. dedim. nasıl oldu unu farketmeden alı ıvermi tim. ö renimsiz. Bu iyi aileye. Tüfek sesine alı amadı hâlâ.Saçma. yanımda yabancılık çekmiyordu artık. böyle bir kalede. pleri karısının elindeydi. Ama sokulacak olurlarsa da öyle bir ders veririm ki onlara. vabrin tumturaklı bir tavırla: . Kıpkırmızı olmu tu.Ya Marya vanovna? diye sordum. ara sıra da . evde oturup kalacak. . kuru gürültüye pabuç bırakanlardan de ildir. Ama çok ükür ya ayıp gidiyoruz. Ben: . diye kar ılık verdi. ne e itim yapıldı ı vardı. akrabalarıymı ım gibi davranıyorlardı bana. içime fenalıklar gelirdi. ne çeyizi var. Burada çoktandır çıt çıktı ı yok. evce izini nasıl yönetiyorsa kaleyi de öylece çekip çeviriyordu. Yok. gerçekle en ufak bir ilgisi yoktu. Sabahlarımı okumakla. Sofraya oturduk.Bunu da nereden çıkardınız azizim.Evet.Ma a mı? dedi. Tek sıkıntımız var. hani dü manlar kalenin çevresinde cirit atıyor deseler. sonsuz ni anlı. Dünyada zengin insanlar da var do rusu! Bize gelince iki gözüm. diye sordu. Ba kırtlara gözda ı verildi. diye dü üncesini belirtti. Yirmi yıl önce alaydan buraya gönderildi imizde. Bu da onun kaygısızlı ına denk dü üyordu. hatta tek gözlü garnizon te meni van gnatyiç'e. inanır mısın iki gözüm. dedi.ey ö rendi i. Tanrıya emanet edilen kalede ne geçit töreni. ola anüstü yanı olmayan bir insandı. Komutan: . do ru mu.

Defterimi çekip aldım elinden.Çünkü onun huyunu kendi deneylerimden biliyorum. inan bana.Beyefendi. vabrin. Fakat sohbeti gitgide daha az çekici olmaya ba lamı tı benim için. dedi. . akıl danı ıyormu gibi görünüp kendilerini övecek okuyucu aradıkları bilinen bir eydir. diye kar ılık verdi. Edebiyatla u ra tı ımı söylemi tim daha önce. Ben de iirimi yazıp bitirince vabrin'e götürdüm. Kolumu sıkarak: . Yazarların kimi zaman. Aleksey vaniç vabrin'le her gün görü üyorduk. Bir daha da yazdı ım eyleri ona hiçbir zaman göstermeyece imi söyledim. Daha fazla dayanamadım. . Peki. Senin ne dü üncelerin. Birkaç yıldır yazdı ım iirlerden biri pek ho uma gitti.. . amansızca de elemeye ba ladı. günün öteki kesimini de ço u zaman orada geçiriyordum. Arkada ım: . ne yazık ki iirimin hiç de iyi olmadı ını bildirdi kesin bir tavırla.Oho! Bencil bir air ve alçakgönüllü bir â ık! Fakat u dostça ö üdümü unutma: Ba arıya ula mak istiyorsan.Bakalım dedi. Yeme i genellikle komutanın evinde yiyor. alçak! diye haykırdım kudurmu çasına. . ak amları. Ba kırtların ayaklanaca ı konusundaki söylentilerin aslı çıkmadı.Bunun hesabını vereceksin. Unutmak istiyorum o dilberi. airler de dinleyicisiz edemez. ne de yorumların gerekli bana. van Kuzmiç nasıl yemeklerden önce bir bardak votka içmeden edemezse. vabrin'in rengi attı. ona tatlı iirler yerine bir çift küpe arma an et demek istiyorum. diye kar ılık verdim. savurdu um bu tehdidi de alaya aldı: . papaz Gerasim çıkıp gelirdi kimi zaman. acı bana. Kalede iirden anlaması gereken tek ki i oydu. Kalemizin çevresinde barı egemendi. Fakat genellikle ho görülü bir kimse olan vabrin. Ama ben de böyle bir ey istemiyordum zaten. Canımın sıkıldı ını belli etmemeye çalı arak: .Hay hay. erefsizce yalan söylüyorsun. Evet. Komutanın ailesinden hep alayla söz etmesi. yan bana Unutmam seni bir an bile Sevgilim. ne demek istedi inizi anlayamıyorum. sevda acılarına konu olan Ma a da kim? Sakın bizim Marya vanovna olmasın bu? Yüzümü astım: .Onun hakkında niçin böyle dü ünüyorsunuz? diye sordum. bir ba ka topluluk yoktu kalede. Ah. Lütfen açıklar mısınız? . u dizeleri okudum: Sevda dü üncesini içimden atmak.iir yazmaya u ra makla geçirmeye ba ladım. o çevrenin ba dedikoducusu olarak bilinen karısı Akulina Pamfilovna'yla birlikte. Kimse kim. her sözcü ü benimle en i neleyici biçimde alay ederek.Seni ilgilendirmez. O dönem için hiç de küçümsenemeyecek denemelerim vardı.. tutabilecek misin sözünü.Yalan söylüyorsun. çünkü bu gibi dizeler ancak ö retmenim Vasili Kiriliç Tredyakovski'nin (*) harcıdır ve nedense onun a k iirlerini pek anımsattılar bana. özellikle de Marya vanovna için kullandı ı i neli sözler hiç ho uma gitmiyordu.Çünkü.Nasıl buldun diye sordum vabrin'e.Neden iyi de ilmi ? diye sordum. vabrin gitgide daha çok tepemi attırıyordu: . Fakat sonradan bunun geçici bir barı oldu u anla ılacaktı. Kan beynime sıçradı. Ma a'dan kaçıp kurtulmak Uçup gitmek bir ku gibi! Fakat beni tutsak eden o gözler Her an kar ımda duruyor Gönlüm hep onları özler Ruhum için için eriyor Neler çekti imi gel gör de Ma a. Sizi düelloya davet ediyorum. Övülece im konusunda en ufak bir ku ku duymadan: . iirden medet umma. Bunu söyleyip defteri elimden aldı. Küçük bir önsözden sonra defterimi cebimden çıkardım. Öfkemi güçlükle tutarak: . her dizeyi. sözünü etti in bu tatlı tutkulara. E er Marya vanova'nın karanlık bastıktan sonra sana gelmesini istiyorsan.

Fakat benim tanıklı ıma ne gerek var? Anlamı ne bunun? insanların dövü mesinde görülecek ne var.Yani. sorabilir miyim? Ben düelloda tanı ın görevini yarım yamalak anlatmaya çalı tım ya.Ha öyle. bunu yapmayaca ı konusunda söz verdi. Beni görünce: . van gnatyiç sevinçten kendini tutamayıp baklayı a zından çıkarıverdi.Tanı a gerek yok. . Pyotr Andreyeviç öfkelenmi ti önce. dedi. vabrin'in utanmazlı ı kar ısında. yüzba ının kızı Soka a çıkma gece yarısı.Pyotr Andreyiç'le. Öyle dostça konu uyor olmalıydık ki. ne dedin van gnatyiç? diye sordu. tartı ma sona erdi. A lamaklı duygular kabarıyordu içimde. Konu ma iirlerden airlere yöneldi.. Herhangi bir ku kuya yol açmamak. Aleksey vaniç'i bo azlamak dile indesiniz ve benim de buna tanık olmamı istiyorsunuz? Ha? Sorabilir miyim? . . Oldukça sert bir tartı ma geçti aramızda. bir sürü dil döktüm. kalede kı la çıkarına aykırı bir cinayet i lenmek üzere oldu unu bildireyim. vabrin geldi bu sırada. elinde bir i ne. Size nasıl bir hizmette bulunabilece imi sorabilir miyim? Kısaca. Mutlu bir yüzle. bir kö eye çekerek gnatyiç'le yaptı ım konu mayı haber verdim. bana: .Bakın. kayıtsız görünmeye çalı ıyordum. Bugün gelip bana okudu. van gnatyiç bir türlü anlamaya yana mıyordu beni. söyledi iniz gibi. nasıl oldu bu? .Tam da kavga edecek eyi bulmu sunuz! iir yüzünden!. Ak am. Komutanın karısının buyru uyla. Tanrı selamet versin. dü üncemden caydırmadı beni. herkesin istedi i iiri okumakta özgür oldu unu kavrayınca. dedi. ne kar ılık verece ini bilemedi. Çarpı ma yeri olarak kalenin a a ısındaki ot yı ınlarının arkasını uygun gördük ve ertesi gün saat yedide orada bulunmayı kararla tırdık. Aleksey vaniç'le kavga etti imi ve ondan. nsanın bir yakınını bo azlaması ne demektir? Sorabilir miyim? Gerçi onu bo azlarsanız hiç de fena olmazdı.Vay. nasıl oldu. en. Bir iir yüzünden.Ne dedin..Siz bilirsiniz. lle de karı acaksam bu i e.Ba üstüne. ste imde direndim. ki. Keskin sirke kendi küpünü patlatır. Ürkmü tüm. So uk bir tavırla: . Ben de kendi sevdi im bir iiri okumaya ba ladım: Yüzba ının kızı. Peki. Ama ya o sizi i lerse? Ha? O zaman ne olacak? Kim zararlı çıkacak bundan? Sorabilir miyim? Çokbilmi te menin yorumları. dedi. Pyotr Andreyiç! dedi. Artık o gerekli önlemleri alır. bütün bu . Aramızda anla mazlık çıktı. .van gnatyiç barı mamızı kutluyor da. siz de ona sövün.O da niye? . Komutan. Bir kö ede iskambil falı açan komutanın karısı: . vabrin imdada yeti ti bu sırada: . sıkıcı sorularla kar ıla mamak için. Yanına gittim. az kalsın çileden çıkıyordum. Onu belki de son kez gördü ümü dü ündükçe bo azıma bir ey tıkanır gibi oluyordu. van gnatyiç tek gözünü falta ı gibi açmı ilgiyle dinliyordu beni. Aleksey vaniç'i koruyacak halim yok. üç derken biter. kı a kurumak üzere ipe mantar dizerken buldum onu. van Kuzmiç'e. Hemen van gnatyiç'e gittim. Her zaman emrinizdeyim! Onu paramparça edebilirdim o dakikada. benim durumumda olan herkesin hemen hemen her zaman sahip olmakla övündü ü o so ukkanlılı ı elde edemiyordum bir türlü. Fakat kaba imalarını benden ba ka anlayan olmadı. tanık olmadan da i imizi görürüz.Siz bilirsiniz. gidip görevimi yerine getireyim bari.Fakat kimle kavga ettin anacı ım? . van gnatyiç'i komutana bir ey söylememesi için kandırmaya çalı tım.nsaf edin Pyotr Andreyiç! Nereden aklınıza esti bu? Aleksey vaniçle kavga mı ettiniz? Ne çıkar bundan! Küfür dedi in avlu kapısına asılmaz ya! O size sövdüyse. Fakat ne yalan söyleyeyim. Neden sonra.. kimse ilgilenmedi onlarla. . Barı ın kötüsü kavganın iyisine ye dir. Hiç de ilse.Sevinçle: . van gnatyiç'ten tanı ım olmasını dilemeye geldi imi açıkladım. Yüzümün asıldı ını gören ve verdi i sözü anımsayan van gnatyiç bozuldu. Sonra biz barı tırırız sizi. van gnatyiç: . Diledi inizi yapın. yice i itemedim. diye kar ılık verdim. Fakat sonradan.Evet.. Pyotr Andreyiç bir iir yazmı geçenlerde.. dedi. Vasilisa Yegorovna. Marya vanovna'yı her zamankinden daha sevimli buluyordum. Ho geldiniz! Hangi rüzgâr attı. dedi. Suratınıza bir yumruk mu attı? Siz de patlatın onun kula ının üstüne bir tane. ben de onun yardımından vazgeçtim. Sözlerimi bitirince: . her zamanki gibi komutanın evindeydim yine. dedi.Hiç yoktan. .

nsanı görev yapmaktan alıkoyan. hiçbir iyi eye götürmeyen iir yazma i inden el çekmemi ö ütledi. yüklü e götürdü. Ertesi gün kararla tırılan saatte ot yı ınlarının arkasında durmu dü manın gelmesini bekliyordum.. Ho ça kalın! Hiçbir ey olmamı casına ayrıldık. diye kar ılık verdi. Askerler çevremizde sıralandılar. yalnız kendi hayatlarını de il. Ona sert bir tavırla: .Nereden anladınız bunu? .Kılıçlarla dövü ece inizi i itince donakaldım. .adamların yoldan çıkmı . Vasilisa Yegorovna kar ıladı bizi. Tanrıdan özür dileyip. Ya sen? Sana ne oluyor? Sen de mi onun yoluna girdin? van Kuzmiç. Utanmıyor musun? Aleksey vaniç'e diyece im yok: Onu zaten adam öldürdü diye çıkardılar muhafız birli inden. ha öyle. hemen hapse at bunları! Pyotr Andreyiç! Aleksey vaniç! Verin bakayım kılıçlarınızı. Üniformalarımızı çıkardık. Kale komutanına götürece ini bildirdi bizi. bo azlanmaya. olayın böyle sonuçlanmasına çok ükür.Sözümona barı mı olarak ayrıldık oradan. ayya kimseler oldu una de indi. Te men: .Bu sonuca nereden varıyorsunuz Marya vanovna? . gösteri li bir tavırla: . ba kalarının mutluluklarını da feda etmeye hazırdırlar. vabrin'le yalnız kaldık. verin. van Kuzmiç'e bırakın bunu. Peki bu konuda dü ünceniz nedir Marya vanovna? Sizden ho lanıyor mu. Yüzba ının karısına so uk bir tavırla: .Bilmem. . insanların kar ısında pi manlık getirsinler. Az sonra göründü.Getirdim. kısa kollu kaftanlarımızla kaldık. Kanım hiç ısınmadı ona. Hiç ku ku yok.Aman azizim! diye kar ı çıktı. . bir ot yı ınının arkasından van gnatyiç çıkıverdi. eve gelip kılıcımın ucunu gözden geçirdim. O kadar alaycı ki! Aleksey vaniç'i sevmiyorum ben. Marya vanovna vabrin'le çeki memiz yüzünden nasıl tedirgin oldu unu anlatıyordu tatlılıkla: . . tek bir beden de il midir? van Kuzmiç! Esnemenin sırası mı? Hemen ayrı ayrı yerlere tık unları.Duydun mu? diyordu. Onun yüce Tanrı'ya inandı ı yok. Bu ürküttü beni..Evlenmek istedi ha! Peki ne zaman? . diye kar ılık verdi. Komutanın evine döndüm..van Kuzmiç'e bir ey söylediysem gözüm çıksın. Andrey vaniç suçludur. kızardı. onun da benden ho lanmamasını hiç istemezdim.Size büyük saygım vardır.Çünkü evlenmek istedi benimle. Ayrıca. Pala ka kılıçlarımızı verdi. dedi... komutanın karısı yatı tı ve zorla öpü türdü bizi. Vasilisa Yegorovna do ru söylüyor. u erkekler ne tuhaf! Bir hafta sonra kesinkes unutacakları bir söz için. Komutanın evine girdik. Çok geçmeden komutanla ve ailesiyle vedala tım. diye seslendi. Fırtına yava yava dindi. Ordu tüzü ünce düello yasaklanmı tır. Elimde olmaksızın gülümsedim. van gnatyiç de yanımızdaydı. . Vasilisa Yegorovna ev i leriyle u ra ıyordu. vabrin ciddiyetini bozmuyordu. Marya vanovna sapsarı kesilmi ti. Acaba karıyla koca. Yüzba ının karısı: . Tören adımları atarak bizi a ılası bir tantanayla götüren van gnatyiç'in ardı sıra kaleye yollandık. Fakat bizi yargılamaya hakkınız olmadı ını belirtmemek elimde de il. Bunu söyleyip evine saptı. van Kuzmiç neye karar verece ini bilemiyordu. Pala ka bu arada kılıçlarımızı aldı. van Kuzmiç evde yoktu. .Ah. . kavgayı sizin çıkarmadı ınıza eminim. tek bir ruh. Savelyiç'e beni sabahleyin saat yedide uyandırmasını emrederek çekildim. elimizi çabuk tutalım. ster istemez boyun e dik. vabrin'in orada bulunu u sinirlerimi alt üst ediyordu. ho lanmıyor mu? Marya vanovna kekeledi. yüklü e götür bu kılıçları.Hiç ku kusuz. Fakat ben. Fakat sanırım bir süre gözaltında tutacaklar bizi. verin. her zamanki gibi Marya vanovna'nın yanına oturdum. kılıçlarımızı çektik. Tam o sırada. Pyotr Andreyiç! Senden beklemezdim bunu.Bu i böyle bitmez. kafasını sallayarak karısının her dedi ini onaylıyor. iflah olmaz.Bana eref sözü verdi inizi unutarak gidip komutana her eyi söylemeye utanmadınız mı? dedim. dedim. yanında be askerle birlikte. Küstahlı ınızı kanınızla ödeyeceksiniz. arada bir: . van gnatyiç kapıyı açtı. Alçak sesle konu maya ba ladık. dedi. Papaz Gerasim'e söyle. anacı ım! Nedir bu? Nasıl olur? Nereden çıktı? Kalemizde cana kıyıcılık mı tasarlanıyor? van Kuzmiç.Ho landı ını sanıyorum. Birkaç gün yalancıktan uzla mı görünmek zorundayız. Onun i idir. Vasilisa Yegorovna her eyi söke söke ö rendi benden. Fakat tuhaf ey. . diye kar ılık verdi. Katıksız hapis ver de akıllarını ba larına dev irsinler.. Pala ka.Her an üstümüze gelebilirler. o da ayrıca versin cezalarını. ve komutana duyurmadan kendi yürüttü i i.

Ertesi gün bir a k iiri yazmaya oturmu . Çok bekledim. Tam bu sırada adımın ünlendi ini i ittim. Demek komutanın evindeydim. Bitkin bir sesle: . karyolada yatıyordum. çeyiz topla Halk türküsü Benden iyisine dü ersen beni unutursun Benden kötüsüne dü ersen beni ararsın Halk türküsü Ayılınca bir süre kendime gelemedim. Orada kimse engel olmaz bize. bir zamanlar askerlik yapmı Monsieur Beaupré'nin verdi i eskrim derslerinden yararlanıyordum. Kapıyı sessizce kapayıp çıktı. Yabancısı oldu um bir odada. tasarlanmı bir iftira olduklarını anlayınca. bizi birbirimizden ayırmaya çalı ıyordu demek.. iki gözüm! Ödümü kopardın! Dile kolay. kılıcımı ku anıp çıktım. vabrin daha ustaydı benden. Savelyiç keçi yolundan a a ı. Aynı anda gö süme. Bizi gözetleyen yok. Marya vanovya yata a yakla tı. Beni ta içimden titreten bir fısıltı i ittim: . be gün. Bana: . daha gözüpektim. Kaba.Nasılsınız? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz.. Dik bir keçi yolundan inerek tam ırma ın kıyısında durduk. dedi. Marya vanovna beni ziyaret ediyordu. kendine geldi.Fakat siz kabul etmediniz bunu? . Kar ılıklı e ilimimizi sezmi . O sırada kapı gıcırdadı.Neredeyim? Kim var orada. elinde bir mum. genç kız. güzel kız! Böyle çiçe in burnunda kocaya varma Anana babana danı bir kere Anana.. tartı mamıza yol açan sözler daha i renç göründüler bana. akrabalara Aklını ba ına dev ir güzel kız Aklını ba ına dev ir. Bitkindir daha. Siz gelmeden iki ay önce.. Sonra. Irmak kıyısına gidelim. Sustum. Be gündür komada. vabrin bu kadar tehlikeli bir hasımla kar ıla aca ını beklemiyordu besbelli. öyle bir baktım. Bu kötü dilli küstah adamı cezalandırmak iste i daha da kabardı içimde..Geçen yıl. gö sümle omzumu sıkıca saran bir sargıyı özenle çözüyordu. Pyotr Andreyeviç. Yüzü sevinçle aydınlandı. diyebildim. yi bir aileden geliyor. Savelyiç derin bir oh çekti. Aleksey vaniç akıllı. Fakat ihtiyar ba ını salladı.Niçin erteleyelim i imizi? dedi. Siz misiniz Marya vanovna? söyleyin! Daha fazla konu maya gücüm yetmedi. vabrin'in ondan niçin hep zehir gibi bir dille söz etti ini anlıyordum imdi. yakı ıksız bir aka de il de. . Uygun bir fırsat kollamaya ba ladım. Uzun süre zarar veremedik birbirimize. dü tüm.Gördü ünüz gibi. Ama ben daha güçlü. bana do ru ko uyor. diye kar ılık verdi. Bunlardan hiç ku kum yok. vabrin benim küçük pencereyi tıkırdattı. kendimden geçtim. Tanrım! Hey. Dü üncelerim yava yava açıklık kazandı.Hep aynı. Çok ükür. babana. Düelloyu anımsadım ve yaralı oldu umu anladım. diye tekrarlayıp duruyordu. sa omuzumun biraz a a ısına iddetli bir kılıç darbesi indi. Birisi. Dönmek istiyor. . Büyük bir bitkinlik içindeydim. Pek çok ey aydınlanmı tı kafamda. diye kar ılık verdim. iyiyim.. Sessizce yürüdük. 5 A K Ah sen. Savelyiç'e bazı sorular sormak istedim. Kılıçlarımızı çektik. varlıklı bir insan. ne olup bitti ini anımsayamadım.Kendine geldi. Kafam arı kovanı gibi u ulduyordu. Kar ımda. Marya vanovna sözünü kesti ihtiyarın: . Güçlükle: .Nasıl? Nasıl oldu? Savelyiç içini çekerek: . Hayır. herkesin gözü önünde onunla öpü ece imi dü ündükçe.Çok ükür. Savelyiç duruyordu. Ama kilisede. Kalemi bıraktım. olamaz bu! sterse dünyayı versinler! Marya vanovna'nın anlattıkları gözlerimi açmı tı. dönemiyordum. üzerime e ildi: . dedi.Onunla çok konu ma Savelyiç.. kalemimin ucunu kemirerek uyak ararken. . Sonunda vabrin'in gerilemeye ba ladı ını sezerek daha bir canlılıkla saldırıya geçtim ve ırma ın ucuna kadar sıkı tırdım onu.

Zarfı açmayı bir türlü göze alamıyor. yarım kalmı a k ilanına yeniden giri tim.Allah a kına sakin olun. Onu o kadar inandırıcı. seviyor beni! Bu dü ünce. Hiç nazlanmadan. Tenime bir kor dü tü sandım. kendin gibi haytalarla düello etmek için de il. Marya vanovna ba ucumdan ayrılmıyordu. iyile memi çabukla tırıyordu. a kımı pek fazla umursamayaca ını. mektubumun kar ılı ını bekliyordum. duydu u acıdan hasta dü tü. o kadar duygulandırıcı buldu ki. vabrin'i serbest bırakmalarını diledim.Sevgili Marya vanovna. Yazdı ım mektubu Marya vanovna'ya gösterdim. Tehlike geçmedi daha. van Kuzmiç beni düello nedeniyle azarlarken öyle demi ti: . Düello etti ini. incinmi bir onurun.Fakat iyi dü ün. Ondan sonra hızla iyile meye ba ladım. fırına tıktım onu. Bunu içtenlikle Marya vanovna'ya itiraf ettim. o mutlulu u benden esirgeme. karısının da onayıyla. yanına gelmeye. Bereket versin. bütün varlı ımı dolduruyordu. Mutlulu um yüre imde dü manca duygular beslememi engelledi. Nedir bu yaptıkların? Yüce merhametine fazla umut ba lamayı göze almamakla birlikte. Aleksey vaniç'e gelince. Bahtsız hasmımı içtenlikle ba ı ladım. yaralandı ını i iten annen. Ma a geri çekmedi elini ve ansızın. Kalede hekim olmadı ı için alay berberi tedavi ediyordu beni. dedi. dünya görü ünü bildi im için. Üzüntü içinde gözlerimi kapadım. Kılıcına da Vasilisa Yegorovna el koydu. dudakları yanaklarıma de di! Kızgın taze öpücü ünü hissettim onların. diye ekledi. Zarfın üstündeki yazı babamındı. fakat babama da elden geldi ince dokunaklı bir mektup yazarak babalık onayını istemekten geri kalmadım. Yaradılı tan kin tutmayı sevmem. karım ol. senin annenle baban yönünden bir engel çıkmasın? Dü ünceye daldım. sa lam yapım.'' Yazının biçiminden mektupta yazılı olanlara ili kin bir eyler çıkarmaya çalı ıyordum. Baban A. Davranı ını onaylamak niyetinde olmadı ım gibi.kulaklarını tıkadı. o da bana kar ı kayıtsız olmadı ını. Annemden yana ku kum yoktu. Titredi. Sonunda onu açmaya karar verdim ve daha ilk satırlara göz gezdirir gezdirmez her eyin alt üst oldu unu anladım. Bunu söyleyip odadan çıktı. az sonra derin bir uykuya daldım. lk uygun fırsatta. koskoca subay olmana bakmaksızın sana güzel bir ders vermeye hazırlandı ımı bilesin: Çünkü sen. annesiyle babasının. Gençli in ve a kın tüm içtenli iyle pembe dü ler görmeye ba ladı. kızlarının mutlulu undan hiç ku ku yok sevinç duyacaklarını bildirdi. anayurt savunması için verilen kılıcı ta ımaya henüz layık olmadı ını gösterdin. içimdeki kötü önsezileri bastırmaya çalı arak. Mektubu titreyen ellerimle yakaladım. dedim. tatlı Marya vanovna. Çünkü mektupları bana hep annem yazar. Mektup öyleydi: ''O lum Pyotr! Mironov kızı Marya vanovna'yla nikâhlanmak için baba onayı istedi in mektubu bu ayın 15'inde aldık. . benim olacak! O. fakat onun yerine Marya vanovna çıktı kar ıma. seni Belogorsk Kalesi'nden almasını. onu genç bir adamın sersemli i olarak yorumlayaca ını seziyordum. ftirasını. O an benli imi kaplayan tatlı duyguyu anlatamam. Babamın hiç gözünü kırpmadan kullandı ı a ır sözler derin bir biçimde onurumu yaralamı tı. . yile tikten sonraki ilk günlerde vabrin'le barı tım. cezanı zaten çektin.Eh. elini çekerek: . seni do ru yola getirmesi için Tanrı'ya yalvarıyorum. yi yürekli komutan. onun eliyle aldı ım yarayı da ba ı ladım. Melek sesiyle selamladı beni. olumlu yanıt alaca ımızdan ku kusu kalmadı artık. aramızda geçenler için derin bir üzüntü duydu unu bildirdi. duygulu göz ya larıyla ıslatarak. Elini yakaladım. yaptı ına pi man olsun.G. Ne ben. Bir süre sonra sa lı ıma tümüyle kavu up kendi evime ta ındım. Suçu tümüyle üstlendi ve geçmi i unutmamı diledi benden. Vasilisa Yegorovna'yla kocasına bir ey söylememi tim daha. Kendinizi benim için koruyun hiç de ilse. Biraz yalnız kalıp dü ünsün de. haksız oldu u kadar yakı ıksız bir davranı olarak da görünüyordu bana. üstündeki tumturaklı yazıyı okuyup duruyordum: ''O lum Pyotr Andreyeviç Grinyov'a. Pyotr Andreyiç! Seni hapse atmam gerekirdi ya. Co kudan sarho olmu gibiydim. Gençli im. vabrin'i hapisten çıkarmaya karar verdi. Fakat teklifim onları a ırtmayacaktı. vabrin yanıma geldi. fazla konu an berberlerden de ildi. yatıyor imdi. Uyanınca. Hele Belogorsk Kalesi'nden bir ba ka yere atanmayı . Savelyiç bir mektupla girdi içeri. Orenburg iline ba lı Belogorsk kalesinde. O. Fakat babamın huyunu. kafandaki sersemli in geçece i uzak bir yere atamasını isteyece im. kırıtmadan. Kavgamızı da. üzerine e ildim onun. Yaranız her an açılabilir.'' Mektup çe itli duygular uyandırmı tı içimde. Ola anüstü bir durumla kar ı kar ıya oldu umu anlamı tım. ailece benim için ne yapacaklarını bilemiyorlardı. oraya. Marya vanovna bu kez daha sabırla dinledi beni. ne Marya vanovna duygularımızı onlardan gizlemeye çalı mıyor. Savelyiç'in adını ünledim. geri çevrilmi bir a kın üzüntüsüne ba ladım. Neden sonra bir sabah. Pek umutlanmadan. Andrey Karloviç'e tezelden mektup yazacak. mutlulu umuzu onaylayacaklarını önceden biliyorduk. Mutluluk canlandırmı tı beni. Marya vanovna'dan söz ederkenki umursamazlı ı. babam en alta birkaç satır eklerdi. Komutanlar.

kendimde olmadı ımı hissederek eve döndüm. diye kar ılık verdim. bahtın açık olsun Pyotr Andreyiç. gözya ları neredeyse bo anıverecekmi gibi: . ko arak ayrıldı yanımdan. zamanla babamın da yumu ayaca ına eminim. Betin benzin kül gibi olmu ! . Onun ardı sıra odaya girmek istediysem de. Ma a: . u a a ıdaki satırları okudum: ''Utan. Gidip seninkilerin ayaklarına kapanalım. Beni jurnallemekten bir onun çıkarı vardı.'' Savelyiç'in haklılı ı. Beni.Hayır. Yazılı bir kâ ıt uzatarak: . Ku kularım vabrin üzerinde toplanıyordu. Kendi halinde. dedim. ne demek istiyorsunuz? Yaralanmanız benim yüzümden oldu ha? Kendi gö sümü siper ederek seni Aleksey vaniç'in kılıcından kurtarmaya ko tu umu Tanrı biliyor! Kör olası ihtiyarlık aman vermedi. Savelyiç. dedi. (Ve babamın mektubunu uzattım ona. korkunç bir sesle: . o lum Pyotr Andreyeviç'in davranı larını bildirmedin bana. bey buyru unu böyle mi yerine getirirsin? Gerçe i ört bas etti in. Suç benim de il. onu öyle bir süzüp.Oku.Me er bugünleri de görecekmi iz.. iki gözüm Pyotr Andreyiç. Pyotr Andreyiç..nsaf edin efendim.Hayır. Efendilerimizden görmedi imiz bir bu lütuf kalmı tı! Ben ihtiyar köpek. yüzba ının ailesiyle ili kilerim kesilebilirdi. Sen görevini. ihtiyar köpek! Verdi im sıkı buyruklara aldırmayıp. Oturmu kara kara dü ünürken. o. annene ne yapmı ım? . Savelyiç'in babama yanıtıydı bu. bey buyruklarını yerine getirmemekle . nikâhlanalım. diye inledi. düelloyu yukarıya iletmeyi gerekli bulmamı tı. gör! Kâ ıdı aldım. Aklıma bir sürü olasılık geliyor.Ne oldu sana böyle. Bunu söyleyip bir mektup çıkardı cebinden. Fakat ihtiyarcık bir türlü avunamıyordu.. Elden ne gelir Pyotr Andreyiç? Hiç de ilse siz mutlu olun. ihtiyar köpe i. Demir i leri birbirine çarpıp tepinmeyi ondan ö rendin. kulunuzu. yumu ak kalplidir. Hakkımda jurnaller düzenlemeni kim istedi senden? Yoksa bunun için gizli buyruk mu aldın? Savelyiç artık gözya larını tutamayarak: . toy bir çocu a yardakçılık için. Merdiven ba ında kar ıladı beni. do ru mu? Yarasının nerede oldu unu. ben domuz çobanı. dedi. diye haykırdım. Peki. Düelloyu annemle babama duyuran ki inin Savelyiç oldu undan ku kum yoktu. o körolası mösyönündür. Mektubu okuyup bitirdikten sonra titreyen bir elle geri verdi. tedavisinin iyi yapılıp yapılmadı ını özellikle bildir.Senin yüzünden yaralanı ım bir ay ecelle pençele memi yeterli bulmamı a benziyorsun. babayla o ulun arasını bulandırmak mı istiyorum. katı yürekli. Üstelik senin yaralanmana da ben yol açtım. Yakınlarınız aralarında istemiyorlar beni. titreyen bir sesle: . htiyar lalamın kar ısında durdum. Sen beni sevdikten sonra ben her eye hazırım. Daracık odamı bir a a ı bir yukarı ar ınladım.dü ündükçe. Annenle babanın onayı olmadan varamam sana. sade insanlardır onlar. domuz çobanı yapaca ım. Daha yanına yakla ırken: .. Mektup sözcü ü sözcü üne öyleydi: ''Devletli Andrey Petroviç. dedi.. diye kar ılık verdi. ku kularımla ve çıkı ımla onu bo yere incitti im ortadaydı. ben ikiniz için de dua edece im. Tanrının istemine boyun e elim.Ben ha? Hakkında jurnaller düzenlemi im ha. diye tekrarlayıp duruyordu.. sen de mutlu olamazsın. çimde büyük bir öfkenin kabardı ını hissediyordum. Haylazlıklarını yabancılar duyurmak zorunda kaldılar. deh ete dü üyordum.Daha ne yapacaksın. seni. Annemi de öldürmek istedi in anla ılıyor. Bu sözleri söylerken gözya ları bo anıverdi. efendim. Bu yazdıklarımı okur okumaz bana hemen onun sa lık durumunu bildirmeni emrediyorum. Fakat Savelyiç de ilse kimdi beni babama jurnalleyen? General mi? Görünü e göre onun beni umursadı ı yoktu pek. yiliksever babamız! Lütfen göndermi oldu unuz mektubunuzu aldım.. Seni nasıl jurnalledi imi göreceksin.. Efendimin jurnalcısı mıyım.. Her eyde Tanrı'nın dedi i olur! Bize gerekli olan eyi o bizden daha iyi bilir. Onların onayını alalım.. bo yere para harcamak çok gerekliydi de!. Her eyi oldu u gibi Marya vanovna'ya bildirmeye gittim. Düzeldi ini yazıyorlar.) Sararma sırası ona gelmi ti. Fakat en çok annemin hastalı ı üzmü tü beni. öyle mi? Yok. olamaz bu. .Her ey bitti.Yazgım böyleymi demek. hiçbirinde karar kılamıyordum. Ellerine sarıldım: . Annem bizden yana çıkacaktır. Böylelikle kaleden uzakla tırılabilir. kibirli kimseler de illerdir.. Savelyiç birden bire dü üncelerimden ayırdı beni. dedim. Özür diledim. Günün birinde kendine yeni bir yavuklu bulursan. dedi. Onlar bunu istemedikçe. van Kuzmiç'e gelince. Hey yüce Tanrım! Öyleyse beyefendinin bana neler yazdı ını bir okuyuver. Sanki çarpıp tepinmekle elin kötüsünden korunacaksın! Mösyö tutup. bir ba kasını seversen.

cebinden bir kâ ıt çıkararak öyle dedi: . Traubenberg barbarca öldürüldü. Fakat gitgide çekilmez olmaya ba lamı tı. Kitap okumaya. Do rusu. Bu yalnızlık içinde a kım büsbütün alevleniyor. yönetimde ba ına buyruk bir de i iklik yapıldı. Kölece selamlarımı iletirim. söylendi ine göre çok ho nutlarmı ondan. van gnatyic ve Kazak çavu u da oradaydılar. Çok ükür sa lı ına kavu mu bulunmaktadır. buyruklarınız kar ısında boynum kıldan incedir. üstelemedi. edebiyata olan ilgimi de yitirdim. Marya vanovna benimle hemen hemen hiç konu muyor. Onun bana kar ı gizli bir dü manlık besledi ini seziyor. Gerekli sayılan bölgelere kaleler kurulmu . kaygıdan yata a dü tü ünü ö renmi bulunuyorum. Fakat ayak diredi imi görünce. Ba ına böyle bir i geldi diye de kınamamalı delikanlıyı: At bile dört ayaklı olmasına ra men. 6 PUGAÇEV AYAKLANMASI Delikanlılar. kide bir ba kaldırmaları. tam gö sünün üstündeki kemikçikten. orada ayakta duran çavu un dı ında herkesi oturttu. Bana domuz güttürece inizi yazmak lütfunda bulunmu sunuz. gitgide daha dayanılmaz oluyordu. Ben babama mektup yazacak durumda de ildim. Rus Çarlarının egemenli ini kısa bir süre önce kabul eden bir sürü yarı vah i oymak ya ıyordu bu geni ve zengin ilin çevresinde. ne de Marya vanovna vardı odada. Buna kar ılık ne Vasilisa Yegorovna. hayatımın gidi i üzerinde önemli etkiler yaptı. ihtiyar köpek de il. van Kuzmiç'le görevimiz gerektirdikçe görü üyorduk. Sadık u a ınız Arhip Savelyev. vabrin. Disiplini sa lamak için oraya gönderilen kıdemli general Traubenberg'in aldı ı sert önlemler yol açmı tı bu ayaklanmaya. ya da öyle görünüyordu imdilerde. Gelgelelim yörede can ve mal güvenli ini korumakla görevli Yayık Kazaklarının kendileri bir süredir kaygı verici. Fakat az sonra top gülleleri ve insafsız cezalarla ayaklanma bastırıldı.Sayın subaylar. aklımı kaçırmaktan ya da kendimi haytalı a vurmaktan korkuyordum. istemeye istemeye selamlıyorduk birbirimizi. yasalı ve uygar bir hayata alı kın olmayı ları. Onun sa lı ı için Tanrı'ya dua edece im. Fakat tam o sırada ortaya çıkan beklenmedik olaylar. gelip komutanın beni ça ırdı ını söylediler. ne zaman kar ıla sak bir fırsatını bulup uzakla ıyordu yanımdan. Komutanın evinden so umaya ba lamı tım. sa omzunun altından. Pyotr Andreyeviç'in yaralandı ını sizi üzmemek için yazmamı tım. Kendisini ırmak kıyısından komutanın evine ta ıdık ve burada berber Stepen Karamonov tarafından tedavi edildi. Yava yava tek ba ıma evde oturmaya alı tım. gerilikleri ve zalimlikleri. Pyotr Andreyeviç. kulak verin Biz ya lıların anlatacaklarını dinleyin Bir türküden Tanı ı oldu um tuhaf olayları anlatmaya geçmeden önce 1773 yılı sonlarında Orenburg ilinin durumu üzerinde birkaç söz söylemek zorundayım. bey buyruklarını her zaman dinlemi . i sizlikle beslenen. O günden sonra durumum de i ti. Vasilisa Yegorovna ilkin birkaç kez sitem etti. annemiz Avdotya Vasilyevna'nın. tökezler. Fakat ben. Kapıyı sürgüledi. en ve esendir. sakıncalı yurtta lar olmu lardı hükümet için. imdi hanımefendinin. Ortalık yatı mı a benziyor. sizin sadık kulunuz. onları dizgin altında tutabilmek için hükümetin sürekli bir gözetimini gerektiriyordu.suçluyor. Yayık kıyılarının en eski sahipleri olan Kazaklar yerle tirilmi ti buralara. Yalnızlıkla. Ben Belogorsk Kalesi'ne gelmezden az önce olmu tu bunlar. bu da ku kularımı do ruluyordu. karanlık bir umursamazlı a gömüldüm. azarlamak lütfunda bulunuyorsunuz. bir ya da bir buçuk santim derinli inde bir yara almı tı. vabrin'le pek seyrek kar ıla ıyor. yeniden karı ıklık çıkarmak için fırsat kollayan kurnaz asilerin görünü teki pi manlıklarına komutanlı ın inandı ı yoktu pek. önemli bir haber aldık! Generalin yazdıklarını dinleyin imdi: Gözlü ünü taktı ve unları okudu: ''Belogorsk Kalesi komutanı . Vasilisa Yegorovna'nın öz o lu gibidir. Hemen kalkıp gittim. çim karardıkça kararıyor. Komutan kaygılı bir tavırla kar ılık verdi selamıma. Komutanlar. Ansızın güçlü ve hayırlı bir sarsıntı yarattı ruhumda.'' htiyarcı ın yazdıklarını okurken birkaç kez gülmekten kendimi alamadım. size her zaman canla ba la hizmet ederek saçımı sakalımı a artmı ımdır. gizli gizli kin besleyen. imdi hikâyeye dönüyorum: Bir ak amüstü (1773 yılı Ekim ba larıydı bu) sonbahar rüzgârının u ultusunu dinleyerek ve penceremden ayın çevresinde ko u up duran bulutlara bakarak tek ba ıma evde oturuyorken. 1772 yılında Kazak ba kentinde bir ayaklanma patladı. Annemi yatı tırmak için de Savelyiç'in mektubunu yeterli buldum.

dilini ısırdı. alınma ama Kazaklardan pek umut yok. bu mesajı alır almaz. Maksimiç.Yüzba ı Mironov'a. derin derin içini çekti. Komutanın karısı: .Bu sava hazırlıkları da ne ola ki? diye dü ündü. lkin. Kocası tarafından aldatıldı ını anlayıp bir soru ya muruna tuttu onu.) Fakat emir emirdir. van Kuzmiç. . Kocasının kendisinden gizledi i eyin ne olabilece ini dü ündü durdu. sanı ın dikkatini da ıtmak için. Akuline Pamfilovna'nın çok güzel bir yöntemle hazırladı ı hıyar tur usuna getirdi. Topu gözden geçirin. diye sordum. Bundan ötürü sayın komutan. Petro olarak tanıtmak küstahlı ında bulunup bir haydut çetesi toplamı . Vasilisa Yegorovna. soru turmaya ilgisiz sorularla ba layan bir yargıç gibi. bizim kadınların aklına.Öyleyse Pala ka'yı yüklü e kapatmak da neyin nesi. En önemlisi de bu konuda a zınızı sıkı tutmanızdır. görevle ilgili böyle bir sırrı dünyada açmazdı ona. Hiç renk vermeden. saldırı halinde de kale kapılarını kapattırıp askerlerinizin ba ına geçin. Ertesi gün sabah ayininden dönerken. Fakat ok yaydan çıkmı tı bir kere. Kazakları saymazsak. bakalım. imdilik önemli bir ey görmüyorum ben. Vasilisa Yegorovna bunu duyar da evde kalır mı? Hemen papazın karısına konuk gitmeye hazırlanmı . birkaç kaleyi ele geçirerek yakıp yıkmı . sobalarında saman yakmak esmi . bozkırda yayılan ine ini haydutlar ele geçirmesin diye söylemi ti bunu. ıslıkla bir Fransız aryasına ba ladı.Ne dersin. papaz Gerasim. karısına duydu u büyük saygıya ra men. Sen. evde yalnız kalıp canı sıkılmasın diye. Orenburg'dan çok ilgi çekici haberler almı da. Nasıl sonuçlanacak bu i ? . Generalin mesajını alır almaz. yonga. nöbetçi ve gece devriyesi çıkarın. kendisini merhum çarımız III. Kazaklarına göz kulak ol. bocalamadan yanıtladı meraklı hayat arkada ının sorularını: .. kimseye söylemiyormu bunları. van Kuzmiç'in ö üdüyle Ma a'yı da yanına almı tı. diye kar ılık verdi. vabrin'e: . Bizim elimizdeyse. .. cinayetler i lemi tir. Haberleri duydun de il mi? Peki ne olacak imdi? van gnatyiç: . topu da temizledim.Aman Yarabbim! dedi. van gnatyiç'e rastladı. Vasilisa yegorovna: . Vasilisa Yegorovna kocasının bir dolap çevirdi ini anladıysa da bu gibi durumlarda ondan bir ey koparamayaca ını bildi inden sorularına son verdi. barut bol. sözü. duyduklarını kimseye anlatmayaca ına söz verip her eyi bülbül gibi söyletti ona. van Kuzmiç yalnız kalınca hemen bize haber salmı . çıkarken. (Çavu gülümsedi. ittiklerimizi konu arak. adı geçen haydut ve düzmece çarı püskürtmek için gerekli önlemleri almanızı.Gizlidir Don Kazaklarından olup geçenlerde hapisten kaçan Yamelyan Pugaçev adındaki bozguncu.'' Komutan. Fakat van Kuzmiç hazırdı bu saldırıya. topu çocukların soktu u paçavra. Haydutun güçlü oldu u anla ılıyor. ekonomik i ler konusunda birkaç uyarıda bulundu. Bocaladı.Biliyor musun anacı ım. Fakat bütün gece uyku girmedi gözüne. Maksimiç. iyice temizleyin. Tek gözlü te men. Ne kadar sakındıysak da haberin kaleye yayılmasını önleyemedik. dedi. biz gelene kadar niçin orada kaldı bakayım? van Kuzmiç. Sözünü tamamlayacak yerde. Vasilisa Yegorovna papazın karısından hiçbir ey ö renemeden eve döndü. buyruklarını verdikten sonra serbest bıraktı bizi. Tanrı büyüktür: Yeterli sayıda askerimiz var. Tanrı'nın izniyle hakkından geliriz o Pugaçev domuzunun! Komutanın karısı: -Pugaçev de kim? diye sordu. ustaca bir oyunla ba ından savmı tı Vasilisa Yegorovna'yı: sözde. Ona da. O zaman van gnatyiç bo bo azlık etti ini anlayıp. dile kolay. sertçe seslendi van gnatyiç'e. a ık ve bin türlü çerçöpten temizlemekle u ra ıyordu. Fakat e er. Komutanın karısı verdi i sözü gerçekten de tuttu: papazın karısı dı ında kimseye bir ey söylemedi. Kırgızlardan bir saldırı mı bekleniyor yoksa? Fakat van Kuzmiç bu gibi saçmalıkları niye gizlesin benden? Kadınlık merakını inadına kızı tıran sırrı ö renmeye kesin olarak karar verip. subay efendiler! Görevlerinizi bilin. Yoklu unda van Kuzmiç'in toplantı düzenledi ini. gözlü ünü çıkardı. her yerde ya malar yapmı . diye sordu. buyru unuzda bulunan kaleye saldırması halinde de kendisini tümüyle yok etmenizi rica ederim. Kalede hiç kimse imdiden ö renmemeli bunu. Yayık köylerinde ayaklanmalar çıkarmı . Pala ka'nın kilit altında tutuldu unu ö rendi. topu topu yüz otuz adam var.Tanrı bilir. kamı . dedi. ba ını sallayarak: . Sonra bir süre sustu. bu soruyu beklemiyordu i te. kadınların bundan böyle sobalarında saman yerine çalı çırpı. birbirini tutmaz eyler mırıldandı. Zavallı kız. van Kuzmiç. anacı ım! diye kar ılık verdi. bunun nasıl bir felakete yol açabilece ini dü ünsene! Subayları toplayıp. kâ ıdı katlayarak: .Ya. kuru dal yakmaları konusunda kesin buyruk verdim. konu ulanları i itmesin diye Pala ka'yı da yüklü e kilitlemi ti.Gerekli önlemleri almak.

diye kar ılık verdi. tutuklusunu aynı gün sorguya çekmeyi dü ünüyordu ya. En kısa zamanda kalemize gelmek niyetinde oldu unu bildiren haydut. Komutan hemen hapse attı çavu u. diye dü üncesini belirtti.Gerçek gücünü imde ö reniriz. Bu yüzden hepimiz ola an kar ıladık komutanın buyru unu. ne de sanıkların. vabrin: . senin yanında da konu uruz... çavu un anlattıkları uydurmaymı . Hangi cesaretle böyle bir ey öneriyor bize? Onu kar ılamaya çıkacak.Bırak yalanı van Kuzmiç. Hatta günümüzde bile. Komutanın buyru unu uygulayan van gnatyiç. Bizim zamanımızdaysa onun gereklili inden kimsenin ku kusu yoktu. van gnatyiç. Komutan. madem her eyi biliyorsun. kı la faresi! dendi ini kulaklarıyla i itmi ti. komutanlara da. Karısı: . Yeniden toplandık. dönü ünde.Göreceksin sen. Yazıyı yarı cahil bir Kaza ın kaleme aldı ı belliydi. Komutan: . . bilinmeyen bir kuvvetin bu yana do ru ilerledi ini i itti ini bildirdi. Yeni bir olay büsbütün artırdı komutanın tedirginli ini. diye sözünü kesti komutanın. fakat. Sokaklarda öbek öbek toplanıyorlar. van gnatyiç. olmaması gerekir. toplantı düzenlemek ve Yemelyan Pugaçev'den bensiz söz etmek istiyorsan bu kez hava alacaksın! van Kuzmiç falta ı gibi açtı gözlerini: . Ba kırt. Karga alık çıkarmak amacıyla bildiriler da ıtan bir Ba kırt yakalanmı tı. Çünkü sanı ın suçu yadsıması nasıl onun suçsuzlu una kanıt olmazsa. Yulay da kamçıları alıp gelsin. kendi aralarında usul usul bir eyler konu uyorlar. isyancıların yanına gitti ini. Bu olay üzerine subayları yeniden toplantıya ça ırmayı dü ünen komutan. her halde arkada larının yardımıyla. di e dokunur bir ey söyleyecek durumda de ildi. papaz Gerasim'in kentten. kar ı koymamalarını ö ütlüyor. dedi öksürerek. Ma a'yı alıp bir yere götüreyim. Sa lıcakla kalın. Yulay'ın söyledi ine göre. ota ına kadar ula abildi i ba bu un ona elini öptürüp kendisiyle uzun uzun konu tu unu anlatmı arkada larına. Yüksek sesle homurdanıyorlardı. tutsa ın içeriye alınmasını emretti. ne yargıçların. Kafası dipten kazınmı tı ve sakal yerine birkaç kırçıl tüy sarkıyordu çenesinden. Bu de i iklik açık bir ho nutsuzluk yarattı Kazaklar arasında. Yetmi ya larında kadar gösteriyordu. Hıristiyanlı a dönmü bir Kalmuk olan Yulay. fakat güçlü bir anlatımı vardı bildirinin. onun yerine Yulay'ı atadı. karısı da oradayken. Vasilisa Yegorovna. van Kuzmiç. onu ortadan kaldıran hayırlı yasa.Az sonra herkes Pugaçev'den söz ediyordu. Pugaçev'in bildirisini okudu bize. bu barbarca yöntemin kalkmasından yakınan yargıçlar bulundu unu i itiyorum. Adam ambarda. deyip aya a kalktı. Sanı ın suçu üstlenmesi. Söylentiler çe it çe itti. diye kar ılık verdi karısı. ayaklarına sancaklar serecekmi iz! Seni ito lu it seni! Kırk yıldır namuzumuzla hizmet gördü ümüzü. tüylerimin diken diken oldu unu hissettim. Ça ıtlar sokulmu tu içlerine. Yoksa çı lıkları i itip korkar.Gerçekten güçlü oldu u anla ılıyor. suçu üstlenmesi de suçlulu unun kanıtı olamaz. kiyüzlü Kazak. onun gerçekten suçlu oldu unu göstermeye yeterli bir kanıt sayılıyordu. Ba kırtlardan da. Kazakları ve askerleri çetesine ça ırıyor. kurnazlık yapmak kim? imdi ça ırt bakalım subaylarını. daha ileriye gitmeyi göze alamadı ından. Ne burnu. bir süvari ya da bir kı la askeri gördüler mi da ılıveriyorlardı. hemen o gün hapisten kaçtı. Do rusu ya. dedi. komutana önemli bir haber getirdi. bana ambarın anahtarını ver. ne kulakları vardı. Ona öyle bir bakmamla. ki gün sonra dönen çavu . bunun gibi. . ilk yönteminden ba kası gelmedi aklına: . Vasilisa Yegorovna'yı uygun bir bahaneyle yine evden uzakla tırmak istedi. kaleden altmı verst ötede. Kaledeki Kazaklar arasında ola anüstü bir hareketlilik göze çarpıyordu. Vasilisa Yegorovna: . ben de soru turma dinlemeye pek hevesli de ilim. çok ükür buraların düzenini sa ladı ımızı bilmiyor mu acaba? Acaba bu hayduda kulak asan komutanlar var mıdır? van Kuzmiç: . baksanıza. sen kim. Komutan. Sa lıklı bir hukuk kavrayı ına tam anlamıyla aykırı. Birkaç dakika sonra alınıp sofaya getirildi. Eski zaman yargılama yöntemi içinde i kence öylesine kökle mi ti ki. bozkırda. çavu . haydut bir sürü kale ele geçirmi . uzun bir süre etkisiz kaldı. i kencenin.Hah öyle iki gözüm.Dur van Kuzmiç. uzun kalpa ını çıkararak kapının yanında durdu. peki dedi.Peki anacı ım. Fakat o kadar açık yürekli ve dürüst bir insandı ki. kendisine: .Dinle beni Vasilisa Yegorovna. yoksa idam edilecekleri tehdidini savuruyordu. Ba kırtı almaya gitti. Cahil insanlar üzerinde tehlikeli bir etki yaratabilirdi.Bak sen u dolandırıcıya! diye ba ırdı. pek çok ate gördü ünü. Vasilisa Yegorovna: . Vasilisa Yegorovna'nın kilidi altındaydı. Komutan. Kaba. temelsiz bir görü . kom u köylerde ve kalelerde olup bitenleri ö renip gelmekle görevlendirdi çavu u.Sanmam. gitmene gerek yok. Ba kırtı buraya getir. Bununla birlikte. Bu adamı hiçbir zaman unutmayaca ım.

Kafan böyle dümdüz rendelendi ine göre.Felaket anacı ım. Yol henüz tehlikeli de ilse. Karısı: . ki ay kadar önce Orenburg'dan gelmi . caniler kaleyi daha önce ele geçirirlerse. dedi. Tam durumu gözden geçirmeye ba lamı ken. Bak bakalım nasıl bülbül gibi konu turaca ım seni. van Kuzmiç! dedim. Vasilisa Yegorovna. soluk solu a. Fakat Ma a ne olacak? Destek gelene kadar dayanırsak ne âlâ. peki. dedi. karısı üzerinde sözlerinin etkili oldu unu gören komutan. Hayatında belki de ilk kez. Ama benim için bo una u ra ma. onları Orenburg'a ya da daha uzak. daha güvenli. Komutan: . en yararlı.Niye susuyorsun? diye sürdürdü sözlerini. Haydutların kaleyi nasıl ele geçirdiklerini görmü . Çocukların eline dü mü bir hayvan gibi dört bir yana bakınıyordu. yok. ne dersin? Vasilisa Yegorovna: . Ma a'yı gönderelim. Sana da onunla birlikte gitmeni ö ütlerim. Rusça anlamıyor musun yoksa? Yulay. Bu beklenmedik haber allak bullak etmi ti beni. Kırgızını da gördük. Ma a'nın burada kalması do ru de il. Caniler göz açıp kapayıncaya kadar burada olacaklar. Çocuklar! u soytarının mintanını çıkarın da sırtını ok ayıverin biraz. kamburca bir adamdı. yabancı topraklarda yalnız bir mezar aramak gerekmez bana. dedi. Fakat çekik gözleri hâlâ çakmak çakmak yanıyordu. Bütün benli iyle sarsıldı ı belliydi. e itimin hızla elde etti i ba arılara. Komutanı ve bütün subayları asmı lar. sen buraya güveniyorsan kal. insan sevgisinin bu denli geli ip yayılmasına a madan edemiyorum. bu konuda söylenecek söz yok. anacı ım. kalemize kim yollamı onu? Yulay. Yulay.Peki. hiçbir zorlayıcı sarsıntı olmadan gerçekle enler oldu unu unutma. cılız. Ma a'nın hali ne olur? . i ini iyi gör ha! ki asker. Orada yeterince asker ve top var. van Kuzmiç karısına dönerek: . syancılarla kozumuzu payla madan önce sizi daha uzak bir yere göndereyim mi. devam etti: .Kısa boylu. Orenburg'a. Nijneozernıy Kalesi bu sabah dü mü . alçakgönüllü bir delikanlı olan komutanını tanıyordum. dedi. Nijneozernıy Kalesi'nin sessiz. Yakla bakalım. kim gönderdi seni? htiyar Ba kırt susuyor. en köklü de i ikliklerin.Peki. (*) dedi.. Komutan: .Peki. Komutan a ırarak: . Fakat askerlerden biri adamı kucaklayıp omuzladı ında ve Yulay kamçıyı alıp tam vurmak için kolunu kaldırdı ında. felaket! diye inledi. Komutana: . Genç adam! Bir gün bu yazdıklarım eline geçerse.. Surları da ta tandır. Bu ne hal? Vasilisa Yegorovna: . Vasilisa Yegorovna kekeledi. Ba kırtı soymaya ba ladı. van Kuzmiç'te konaklanmı tı. Ba kırtı ambara götür. allak bullak olmu bir yüzle Vasilisa Yegorovna girdi içeri. ama kaleyi ele geçirecek olurlarsa ba ına gelecekleri dü ün. sor bakalım sizin dilden. vaftiz anasına gönderelim onu. canilerin ula amayaca ı bir yere gönderin.Yah i. bir yere gitmem. Birlikte ya adık. güçsüz. Askerler tutsak edilmi . Hepimiz donup kalmı tık. kanımızın son damlasına kadar kaleyi savunmamızı emrediyor. gözlerimle gördü üm bu olayı anımsadıkça. Birkaç saat içinde Pugaçev'in bize de saldırmasını beklemek gerekiyordu. van Kuzmiç: . Ba kırtını da.O zaman. yalvaran bir inilti çıkardı Ba kırt ve ba ını sallayarak a zını açtı: Dil yerine güdük bir et parçası kımıldıyordu orada. Bu ya tan sonra senden ayrılmak. ondan bir ey ö renemeyece imiz anla ıldı. Bugün Çarımız Aleksandr'ın insancıl egemenli i altında ya arken. ancak ahlâkların düzelmesi yoluyla. ansızın. Nijneozernıy Kalesi yirmi be verst ötemizdeydi.ittin. Fakat Ba kırt ona da aynı bo gözlerle baktı ve çıt çıkmadı a zından. Fakat kadınların güvenli ini dü ünmek zorundayız. Ansızın Marya vanovna'nın ne olaca ı dü üncesi beynime bir ok gibi saplandı. Demek zamanında kapanımıza bir kez daha dü mü sün ihtiyar kurt. Pugaçev'e niye dayanmayalım? van Kuzmiç: . ilk isyanın de il bu.Ne oldu sana? diye sordu. Görevimiz. birlikte .Dinleyin. Gerçi ya lısın. Zavallının yüzünde kaygılı bir anlam belirmi ti. Kur unların ula amayaca ı bir kale var mıdır? Belogorsk niye güvenilir olmasınmı ? Çok ükür yirmi iki yıldır ya ıyoruz burada.Yok. söyle.. anacı ım. Yulay. Baylar konu aca ımız ba ka eyler de var. bo gözlerle bakıyordu komutana. sustu. Ta ıdı ı korkunç i aretlerden onun 1741 ayaklanmasına katılıp bu yüzden cezalandırılmı isyancılardan biri oldu unu anlayan komutan: .Saçma! diye kar ılık verdi. van Kuzmiç'in sorusunu Tatarca tekrarladı. Papaz Gerasim'in i çisi az önce oradan geldi..Bak hele! dedi.

Gece çabucak geçiverdi. son nefesimde bile dudaklarımdan senin adın dökülecek. Pyotr Andreyiç! Tabyaya vardık.Nasıl istersen öyle olsun. bu günleri görmek için mi ya adık! Vasilisa Yegorovna kızının yol hazırlı ını sa lamak için çıktı. inan bana! Ma a gö süme kapanmı . Belki Tanrının izniyle yine görü ürüz. Nerede o? Karısı: . Sokakta uçarcasına ilerlerken. Gö sünden ta an hıçkırıklar sözünü tamamlamasına engel oldu. beynime bir ok gibi saplandı. Ben tam evden dı arı çıkmak üzereyken kapı açıldı. diye kar ılık verdi. Hava a arıyordu artık. ayrıca. Fakat ben ne bir ey söylüyor.Nereye gidiyorsunuz? dedi. Çevresi kalın kütüklerle sa lamla tırılmı yüksekçe bir yerdi burası. Gözya ları arasında: . ba rıma bastım onu: .. fakat tatlı umutlarla. Yüce Tanrım. Komutan: . Ayrılı ın hüznü belirsiz. kazanamadın ba ca ızım Ne be on kuru . evlerimize da ıldık. Fakat elimizi çabuk tutmalıyız. bir süre önce gömüldü üm kederden çok daha katlanılır geliyordu bana. 7 SALDIRI Ba ım benim. dedim. Kucakladım. yanına birkaç ki i katarız. adımın ünlendi ini i ittim. Pugaçev gelmi . ne de uyudum. Sizi almak için gönderdi beni. imdiki iç çarpıntısı. kaleden çıkabildi mi? van gnatyiç: . van gnatyiç. Kale ku atılmı durumda. Fakat ben az sonra. Kale sakinlerinin hepsi . içeri giren onba ı.Akulina Pamfilovna'da. Onu tutkuyla öptüm ve çabucak çıktım odadan. dedi. Ardım sıra gelirken: .Çıkmadı. Marya vanovya'yı yalnız bulaca ımı söyleyen bir önsezi vardı içimde. Yemek sessizce yenildi ve her zamankinden daha erken kalkıldı sofradan. a lamaktan i mi gözlerle geldi ak am yeme ine. Onba ıya çabucak birkaç emir verdim. Fazla adamımız olmasa da.Elveda Pyotr Andreyiç! dedi. tehlikeyi bir an önce gö üslemek iste i ve bir yükselme tutkusuyla birle iyordu. son duam seninle ilgili olacak. Büyük bir de i iklik seziyordum benli imde. hastalanmasından korkuyorum. Haydutlar Orenburg yolunu tutmu lar.ölürüz. üç yıl daha Sessizce hizmet ettin Çara Ah. Gün do ar do maz Marya vanovna'nın çıkaca ı kale kapısına gitmek. Beni kapıda kar ılayıp kılıcımı uzattı. hüngür hüngür a lıyordu. ne de söylenenleri dinleyebiliyordum artık. dedi. ba ca ızım Sonuncu dereceden memur ba ı Tam otuz yıl. Komutanla ve ailesiyle vedala tık. ne bir mutluluk Ne bir çift iyi söz Ne de büyük bir rütbe Kazandı ın tek ey ba ca ızım Yüksek bir dara acı oldu Akçaa açtan bir kiri Ve ibri imden bir ilmek Halk türküsü O gece ne soyundum. Komutanlıkta konu ma devam ediyordu. Nijneozernıy'ın dü tü ünü i itince fenala tı. Yüre im titreyerek: . hemen komutanın evine ko tum. bilerek unuttu um kılıcımı almak için geri döndüm. Çok kötü. orada onunla son bir kez daha vedala mak istiyordum. van Kuzmiç. Elveda sevgilim. Sa lıcakla. Marya vanovna solgun bir yüzle. Baktım.Ya Marya vanovna? diye sordum. Ma a'yı yolculu a hazırla.Elveda mele im. bizim Kazaklar'ın Yulay'ı da zorla alıp götürerek geceleyin kaleden kaçtıklarını. Gerçekten de öyle oldu. Git. ama görü emezsek. mutlulukla kalın. tabyada. kalenin çevresinde kimli i belli olmayan insanların dola tı ını bildirdi. Marya vanovna'nın kaleden dı arı çıkmaya vakit bulamamı olabilece i dü üncesi.. Yarın gün do madan yola salalım onu. Beni Orenburg'a gönderiyorlar. canım! Ba ıma ne gelirse gelsin.

Mektubu tutan Kazak. kırmızı kaftanlı. kalede bir hareketlilik oldu unu görünce kümelendiler.van Kuzmiç. Vasilisa Yegorovna hemen götür onu. Bozkıra çıktı. dü man nerede? van Kuzmiç: . Sevgilimi onunla koruyaca ımı dü ündükçe içim içime sı mıyor. yirmi kadar atlı görünüyordu. Durdu. Bir ba kası mızra ına takılı kesik bir kafayı. Kocasına: . Baksana. Adamları çevresini aldılar ve besbelli onun buyru uyla kümeden ayrılan dört atlı. ne oluyor? dedi. Tanrı ikinizi de mutlu etsin. topu o kümenin üzerine yöneltmesini emretti van gnatyiç'e ve fitili kendi eliyle yerle tirdi. Bu sırada Vasilisa Yegorovna. Çariçe anamız (*) için dövü ece iz bugün. kız yarı canlı. kendimi bir övalye olarak görüyordum.Oh.oradaydı. Ma a'yı götür. Haydi. dedi. yalın kılıç bir adam ilerliyordu. Ma a'yı kutsa. Kur un ya muru altında kalınca. Gönlümün sultanının güvenine layık oldu umu bir an önce göstermek için çatı ma anının gelmesini sabırsızlıkla bekliyordum. güçlükle gülümsedi. adamın atını da geminden tutup getirdi. ovada. Haydi. Ma a. stemeden seni incitti im olduysa. dedi. kalenin yarım verst ötesindeki bir tepenin ardından yeni atlılar belirdi ve az sonra mızraklarla. Komutan. Onba ı a a ı indi. Tanrı'ya dua et. van Kuzmiç: . titreyerek van Kuzmiç'e yakla tı. diye kar ılık verdi. komutanın ayaklarının dibine dü tü. yarı ölü. Zavallı Kalmuk'un ba ı. Yulay'ın kafasını. ölü Kazak'ın elindeki ka ıdı alıp getirmesini emretti. vabrin yanımda durmu . Komutan onba ıyı ça ırdı. diz çöktü. eve gidin. Birkaç ok hemen yanıba ımıza.Uzakta de il. ba ı la beni! Komutan: . elveda Ma a. yelkenleri suya indiren Vasilisa Yegorovna. allak bullak etmi ti onu. kaleye do ru dörtnala at sürdüler. sonra tutup kaldırdı onu. Bu sırada. . Hainler ba ırdılar: . sallayarak bize do ru savurdu. Baktık. öptü. Komutanın karısıyla kızı uzakla tı. sonra kocasına dönüp: . kum gibi adam kaynayan bozkıra bir göz attı. bir gün önceden getirilip yerle tirilmi ti. komutanlarına ba lılıklarını bildirdiler. Az sonra kulaklarımızın dibinden kur unlar vızıldamaya ba ladı. dedi. korkuyor musun kızım? .Elveda iki gözüm! dedi.Vasilisa Yegorovna! Burada kadınların yapaca ı bir ey yok. bütün dünyaya yi it. Yaylım ate iyle de sa ırla mı . Komutan son bir kez daha dola arak ordusunu gözden geçirdi ve askerlere: .Ate etmeyin. Komutan. Bu arada isyancıların saldırıya hazırlandıkları görülüyordu. topra a ya da çite saplandı. sayısı pek de kabarık olmayan asker dizisinin önünde geziniyordu. Dün onun elinden aldı ımı anımsayarak. Kı la askerleri. bozkır bo aldı. Küme da ıldı. ölüm de Tanrı buyru udur. van Kuzmiç ona öyle bir göz gezdirdikten sonra yırtıp attı. sava nasıl gidiyor? Hani. Fakat aralarında.) Vasilisa Yegorovna da a lıyordu. Marya vanovna'ya göz ucuyla baktım. sa lıcakla kal kızım. Ben Marya vanovna'nın arkasından bakıyordum. Ma a'ya bir köylü fistanı giydir. (Ma a babasının boynuna atıldı. va ak postundan kalpakları ve okluklarıyla hemen göze çarpan Ba kırtlar da vardı. Çar'ı kar ılamaya çıkın.imdi görürsünüz siz! diye ba ırarak kar ılık verdi. atlılar dört nala uzakla tılar. dedi. sersemle mi ti. Hayat da. yanında ondan ayrılmak istemeyen Ma a'yla birlikte tabyaya geldi. Top. kendi aralarında görü meye ba ladılar.Hayır babacı ım. Komutan: . Yulay'ın kanlı ba ını görmek. Pugaçev olmalıydı bu. Bir ara kaçamak bir bakı fırlattı bana. sözünün eri kimseler oldu umuzu kanıtlayaca ız! Askerler hep bir a ızdan. Gülle vızıldayarak havayı yardı ve adamlara hiçbir zarar vermeden üzerlerinden geçip gitti. Evlatlarım! Ate ! Askerler bir yaylım ate i açtılar. dedi. elini üç kere kızının üzerinden geçirdi. Elveda Kuzmiç'im. çlerinden biri. siz de öyle ya ayın. Bozkırda da ınık olarak gezinen atlılar. Kazak oldukları belliydi. kılıcımın kabzasını sıktım. bo uk bir sesle: . Ma a.Biz de kucakla alım. Kalabalı ın tam ortasında beyaz bir at üstünde. yeter artık! Durmayın. Çar burada. Ma a git babanla vedala . Ne o Ma a. o seni bırakmayacaktır. Evde tek ba ıma daha çok korkarım.Ey. gözlerini ayırmadan dü mana bakıyordu. dedi. Biz Vasilisa Yegorovna'yla nasıl ya adıysak. Fakat Tanrı'nın yardımıyla her ey yolunda gidecek. e ilerek selamladı babasını.Göreyim sizi evlatlarım. Kocasına: . bize ihanet eden Kazaklardı bunlar. Bunu söylerken bana baktı. attan yuvarlandı. Ötekiler hayvanlarının ba ını çevirip dörtnala uzakla tılar. yukarıya do ru uzattı ı elinde bir ka ıt tutuyordu. Mektubu komutana uzattı. Ya lı komutan. Zaman kalırsa. silahlarını ku anmı bekliyorlardı. ba ını salladı. hüngür hüngür a lamaya ba ladı. oklar ve yaylarla silahlanmı bir insan kalabalı ı yayıldı bozkıra. Kalenin yakınlarında. Yaprak gibi sallanıyordu. yi bir adam bulur evlenirsen. sendeledi. beti benzi kül gibi. Tehlikenin yakınlı ı ola anüstü bir canlılık vermi ti bu eski kurda.

Hükümdarın alanda tutsakları bekledi i ve ba lılık yeminini kabul edece i duyuruldu. van gnatyiç de yüzba ının sözlerini tekrarladı: . ellerinde ekmek ve tuz (*). bey çocu unu öldürmekle ne geçecek eline? Bırak onu. beni.Çara kar ı koymanın ne demek oldu unu gösterece iz size! diyerek ku aklarıyla kıskıvrak ba ladılar beni. Birkaç Kazak. Fakat kı la askerleri bunu göze alamamı . kula ına bir eyler fısıldadı. dedi. Kapı açılsın. bir yandan da: . syancılar ba bu larının çevresinde toplandılar. O anda duyduklarımı anlatamam. syancılar kaleye do ru ko arak saldırıya geçtiler. iki yana da ıldılar. Sen. elindeki beyaz mendili salladı.Korkma. ne oluyor. . ansızın atlardan inmeye ba ladılar.van Kuzmiç bütün ilgisini dü mana yöneltmi ti imdi. Bu yüzü bir yerden tanır gibiydim. bir koltu a kurulmu tu. Ba bu ları en önde. asker de il miyiz? Aynı anda gelip bize kavu an isyancılar. yerlerinden kımıldamamı lardı. samur külahını ka larının üstüne yıkmı tı. Bir de ne göreyim. Ba ından kanlar akan komutanı. Ansızın bir haykırı yükseldi: . Papaz Gerasim. Günahlarımı ba ı laması. Gülle tam ortasına dü mü tü kalabalı ın. zorla kaleye girdiler. Çarına. trampetler çalsın! Evlatlarım. Kazak ileri gelenleri almı tı çevresini. Pugaçev'in kar ısına çıkardılar bizi. van Kumiç: . Birbirini tutmaz . Bir gün önce sorguya çekti imiz dilsiz Ba kırt. ka la göz arasında ortaya çıkmı . düzenbazın birisin! Pugaçev bir kez daha salladı mendilini. ya lı yüzba ıyı yakalayıp dara acına sürüklediler. gitgide bitkinle en komutan. tok bir sesle: .Sen bizim Çarımız de ilsin. bir daha ate ledi fitili. Ölürsek ölürüz. sapsarı bir yüzle.Komutan hangisi? diye sordu.. E er gözda ı vermek için ille de birini astıracaksan.. Pugaçev'e yakla tı. elinde ilmek. Komutan: . uzun.. Kılıcını sallıyor. ahali alana ko u tu. anladın mı? Pugaçev'in yüzü karardı. sırtında bir Kazak kaftanı. bir an önce tabyadan dı arı fırladık. Bir çan sesi yükseldi. Trampet sesi kesildi. üzüleyim mi. melunlar! Bekleyin! Cellatlar bir an için durdular. bir caniler toplulu u ku atmı tı.Durun.Çar Pyotr Feodoroviç'e ba lılık yemini et! dedi.te imdi sıkı durun evlatlarım. haykırı lar yeniden yükseldi. Kurtulu uma sevineyim mi. son gücünü topladı. Bana.Babacı ım! diye yalvarıyordu. sana fidye verirler. Top atı a hazırdı.Haydi evlatlarım! diye ba ırdı. Kalenin anahtarlarını istiyorlardı ondan. Bir ara ayaklarımın yerden kesildi ini hissettim: Fakat kalkıp toparlandım ve isyancılarla birlikte kaleye girdim. Katiller beni dara acının altına sürüklerken. bu ihtiyarı assınlar! Pugaçev'in bir i aretiyle serbest bıraktılar beni. Sen bir hırsızdan ve düzenbazdan ba ka bir ey de ilsin. Sonra van gnatyiç'i çıkardılar Pugaçev'in kar ısına: . Pugaçev. Sırma püsküllü.Asın onu! dedi. Düzmece Çar: . kalabalı ı yarıp çıktı. . korkma! deyip duruyorlardı. elinde bir haçla basamaklarda duruyor. Sırma i lemeli bir Kazak kaftanı vardı sırtında. kapılardan çıkıyordu. vabrin kafası çepeçevre tıra lı. haykırı lar yükseldi. Bizim çavu . Çan sesi kesildi. görünü e göre. Pugaçev müthi bir bakı fırlattı ihtiyara. Yakla tı ımızda Ba kırtlar ahaliyi da ıttılar. Zavallı üste meni de eski komutanının yanıba ına astılar. Az sonra zavallı van Kuzmiç'i havada sallanırken gördüm. nasıl kar ı koyarsın? dedi. . Yarası hâlâ kanayan. ileri! Hücum! Ardım sıra gelin! Komutan. komutan evinin ta lı ında. tile kakıla sokaklarda sürüklenmeye ba ladık..Sen mi benim Çarımsın? dedi.Evlatlarım. bizi de oraya sürüklediler. kar ısına getirilen kurbanlar için sessizce aman diliyordu ondan. syancılar.Efendimiz ba ı ladı seni! dediler. amcacı ım. titreyerek.. ne duruyorsunuz? diye haykırdı. Sıra bana gelmi ti. Aynı anda korkunç çı lıklar. Tam yardımına ko acakken birkaç düzine Kazak çullandı üstüme. hırsızın. yakınlarımı koruması için Tanrı'ya yakarmaya ba ladım. Pugaçev bunun üzerine yüzüme bile bakmadan: . saldırıya geçiyorlar. Kimbilir. Yi it arkada larımın sözlerini tekrarlamaya hazırlanarak gözümü kırpmadan bakıyordum Pugaçev'e. Kazak ileri gelenleri arasından çıktı. Ahali. lme i boynuma geçirdiler. emret. tek ba ına kalmı tı. ata biner gibi dara acının kiri ine oturuvermi ti. Bir an için kesilen çı lıklar. Pugaçev'in ayaklarına kapanmı .. benim Savelyiç. Komutan onların yakına kadar gelmesini bekledikten sonra. belki de gerçekten iyilik etmek istiyorlardı bana. Zavallı lalam: . geriye çekilmeye ba ladılar. askerler tüfeklerini attılar. Gözleri kıvılcımlar saçıyordu. Ortalı ı derin bir sessizlik kapladı. Pugaçev ona. Alanda ka la göz arasında bir dara acı kuruluverdi. eliyle van Kuzmiç'i gösterdi. bilemiyordum. Baktım. besbelli yeniden kızı tırmaya çalı ıyordu onları. van gnatyiç ve ben.

Pyotr Andreyiç! diye fısıldadı. dedi. Dolap kırılmı . Odadan fırladım.. Dikba lılık etme! Ne çıkar bundan? Canı cehenneme deyip u namus. Bombo ikona mahfazalarının önünde bir kandil hâlâ ölgün ölgün yanıyordu. diz çöktürdüler.. Hafif bir gürültü duyuldu bu sırada. Atasözü Alan bo alıverdi. Ne yaptınız ona! van Kuzmiç. elbiseleri parçalanmı . o da. ta lıkta Vasilisa Yegorovna'yı sürüklüyorlardı. beni van Kuzmiç'e götürün! Birdenbire dara acını görüverdi ve kocasını tanıdı.ki gözüm. Papaz Gerasim'e. Babacıklar. papazın karısına ha? Tanrım! Fakat Pugaçev orada!. onları ba ı ladı ını bildirerek çetesine kabul ediyordu. ne Türk kur unları kılına dokunamamı tı senin. Saçı ba ı da ılmı . kahkahalar..Katiller! diye haykırdı. Sandalyeler. Haydutlar didik didik etmi lerdi yata ını. idamların en korkuncunu bile böyle bir alçalmaya ye lerim. ki duvar arasında asılı duran aynaya bir ey olmamı tı. sandıklar parçalanmı . kı la askerlerine geldi.. Bölük berberi orada durmu . Beni yeniden düzmece Çar'ın kar ısına götürdüler. damar damar elini uzattı bana. sapsarı bir yüzle. Ahali ba lılık yemini etmeye ba ladı. Pugaçev'le arkada ları cümbü yapıyordu.. hayatım. diye kar ılık verdi. Savelyiç arkamda duruyordu. köy makasıyla Kazak biçimi tıra ediyordu onları. ki Kazak'ın koltuklamasıyla sıçrayıp eyere oturdu. sonra düzmece Çar'a ba lılıklarını bildiriyorlardı.Ah. Sıra. Pyotr Andreyiç! dedi.. O zaman genç bir Kazak. Pugaçev atını sürdü. Kazak ileri gelenleriyle birlikte ta merdivenlerden indi. içinde ne varsa alınıp götürülmü tü. bir hapishane kaçkınının elinde mi ölecektin! Pugaçev: . dü ünmeden ve hissetmeden. kap kacak kırılmı . çay takımını... Bir kıyıya çekilip bu korkunç güldürünün devamını izlemeye koyuldum. öp elini! diyorlardı. alaycı bir gülümseyi le: . 8 ÇA RILMADIK M SAF R Ça rılmadık konuk Tatar'dan kötüdür. Deh et içinde: . n cin top oynuyordu. O zaman yürek paralayan bir sesle: . evin bütün pılıpırtısını sürüklüyorlardı. Ne felaket! ne korkunç eyler! Ben bo ulurcasına: . Marya vanovna'nın odasına götüren küçük merdiveni bir solukta tırmanarak ömrümde ilk kez odasına girdim onun. Neden sonra Pugaçev koltuktan kalktı. Gösteri li bir ko um ta ıyan beyaz atını getirdiler. birbirini hızla izleyen korkunç olaylarla allak bullak olmu kafamı bir türlü toparlayamıyordum. ahali ardı sıra atıldı. elini öpüyorlar. Pugaçev kolunu indirdi.. bir anda sokakta buldum kendimi. çama ırları ve daha ne varsa..Ne? diye inledim. bir solukta papazın evine ko tum. Ben hâlâ oldu um yerde duruyor. yeme i orda yiyece ini bildirdi. Birbiri arkasına yakla ıyor. i e yarar ne varsa ya malanmı tı. Kımıldadım. arkılar yükseliyordu oradan.Öp elini. Marya vanovna nerede? diye haykırdım: Pala a: . Gözlerimden zehir gibi acı ya lar bo andı ve sevgilimin adını ünledim. neredeyse çırılçıplak kalmı tı. masalar.. Akulina Pamfilovnalara sı ındı.. Sonra silkinerek Pugaçev'e yakla ıyor. Ba ırtılar. haçı öpüyor.Küçük hanım ya ıyor. Hırkası. (hay Allah!) öpüver onun elini. Pugaçev kocaman. Yanımdakiler: . Ses etmeden Akulina Pamfilovna'yı ça ırmaya . kahraman asker! Ne Prusya süngüleri. Pala a çıkıverdi. erefli sava larda de il de.. Ötekiler ku tüyü ilteleri.Susturun u cadalozu! diye ba ırdı.Evlatçıklarım! Bırakın beni! diye ba ırıyordu. Beni dürterek: . Ellerini birbirine çarpıp: . Fakat bu sakin kö enin sahibi neredeydi? Bir dü ünce ok gibi saplandı beynime. haydutlardan birinin sırtına geçmi ti bile. Zavallı kadınca ız: .duygular içindeydim. Birkaç haydut. dolabın arkasından. Vasilisa Yegorovna ta lı ın basamaklarına cansız dü tü. Pala a da ardım sıra ko up gelmi ti. Bırakın kalksın! Kaldırıp serbest bıraktılar beni.Hazret sevinçten sersemlemi olmalı.Ya Marya vanovna. Her eyden çok Marya vanovna'nın yazgısının belirsizli i ıstırap veriyordu bana. Bütün bu tören üç saat kadar sürdü. Bir kadın çı lı ı koptu bu sırada. Fakat ben. Hiçbir ey görmeden. tir tir titreyerek. kılıcıyla bir darbe indirdi ba ına. sandıkları. Neredeydi imdi? Ne durumdaydı acaba? Gizlenebilmi miydi? Güvenilir bir yer miydi sı ına ı? Bu gibi kaygı verici dü üncelerle dolu olarak komutanın evine girdim.

Yemek yemeyecek misin efendim? diye sordu. kisinin aynı adam oldu unu aklım kesti ve o zaman hayatımın niçin ba ı landı ını anladım. Ba a gelen çekilir. atlattık. Yeter ki Tanrı el çekmesin bizden. elbiseleri.Ye enin genç mi?'' ''. Papazın karısı: .. her ey çok önemli bir ki i oldu unu gösteriyor onun. Katillerin seni yeniden yakaladıklarını sanmı tım. Kadınca ızın eli aya ına dola tı: . en korkunç bir ölümü bile göze almı tık artık. baktım ki birkaç Ba kırt dara acının yanında dikilmi . papaz da karısına sesleniyordu.Nerede kendisi? diye sordum. seni bıraktılar ya! Efendim.'' ''.'' Ve kör olası. Kazak: .Çok ükür! diye haykırdı. yüre imi deldi geçti sandım. Biliyor musun.Komutanın evinde. kocam da.Yüce Çarımız sizi istiyor. bölmenin arkasında. Hınzır herif. Bu sırada içeri giren bir Kazak. Ya Vasilisa Yegorovna? Ya van gnatyiç? Onu niye astılar peki? Sizi nasıl oldu da ba ı ladılar anacı ım? Ya u Aleksey vaniç vabrin'e ne buyurulur? Saçını onlar gibi kestirmi . Hastalandı da.Ba üstüne hükümdarım. Bir dakika geçmeden. Yalnız kalınca kara kara dü ünmeye ba ladım. Herif i itti sesi: ''. Ayaklanmanın hızlı ve kaçınılmaz sonunu önceden görüyordum ama. Savelyiç e ikte bekliyormu beni.Ye enimdir hükümdarım. ben de. e yaları. nereden tanıyayım? .. Biraz yatı mı olarak eve döndüm. Fakat.'' ''.'' Yüre im yerinden oynadı.'' ''. dedi. benim yata ımda yatıyor. bir eyler hazırlayayım. kaleler ku atıyor. Kar ı konulmaz bir duyguydu bu da. Eve vardım. Ne yapmalıydım? Caninin egemenli i altındaki bir kalede kalmak ya da onun çetesinin ardı sıra gitmek bir subaya yakı acak ey de ildi. Olayların bu tuhaf ili kisine a mamak elde de ildi: Serserinin birine arma an edilen ufak bir gocuk beni asılmaktan kurtarıyor.Zavallı çocuk orada. koruyucusuz bırakmamaya zorluyordu beni. kalkıp efendimizin yanına gelecek durumda de il. kap kaca ı. nemiz var nemiz yok alıp götürdüler. onlarla birlikte e leniyor imdi! Beceriklili ine diyecek yok do rusu. Yüce Tanrım. iki gözüm. Gidip bakayım da. asılanların çizmelerini çekip çıkarıyorlar. de il mi? . evinize gidin. Adamlar arap istiyor.gönderdim onu. Evde de bir ey yok ya. Sarho ba ırtıları yükseliyordu her yerden. Bunu söyleyip gitti. kim o inleyen?'' diye sordu. ne günlere kaldık. dü üncelerimi yarıda bıraktı: .. Fakat a kım. ne demezsin! Perdeyi araladı. kocakarı... Tam o sırada konukların sarho ba ırtıları ve papaz Gerasim'in sesi i itildi. ''Yüce Çar'' ın iste ini yerine getirmek üzere kalkarken: . Çok ükür bu kadarcıkla kaldı i ! nan olsun. ne yapalım! Çok ükür. orada bulunmamı gerektiriyordu.. Fakat. ba bu larını tanıdın. dedi.. papazın karısı. Kar ı koymanın hiçbir yararı yoktu.Kocakarı. Yemekte .. subay evlerini ya malıyorlardı. Ben elin hırsızının önünde yerlere kadar e ilerek: ''.Allah a kına! Söyleyin. diye kar ılık verdi. Haydutlar kalede ko u uyor. Fakat ne gelir elden? ''. bu güç ko ullarda anayurdum için nerede daha çok yararlı olabilirsem.. sizinle u ra amayız imdi. Pugaçev'le benim kılavuz arasındaki benzerlik hemen göze çarpıyordu gerçekten.Gençtir hükümdarım. Yüre im tıkanıverecekmi gibi: . Haydut yeme e oturduktan az sonra zavallı yavrucak kendine gelip inlemesin mi!. gidip ben bakarım. tam ben hasta ye enimden söz ederken yüzüme öyle bir bakı baktı ki. Marya vanovna nerede? diye sordum. Elveda Pyotr Andreyiç. iki haftadır yatıyor böyle. Marya vanovna'nın yanında kalmaya.Kocakarı. Biliyor musunuz. devleti temelinden sarsıyordu! Dünya yıkılsa alı kanlıklarını bozmayan Savelyiç: . Görevim. Alanın yanından geçerken. çimde parlayan öfkeyi güçlükle dizginleyebildim. bölmeye kadar gitti. atmaca gibi par par yanan gözleriyle baktı! Fakat. güvercinim tanımıyordu onu. Dondum kaldım. az kalsın bir felakete u ruyorduk Pyotr Andreyiç. Fakat efendimiz. Marya vanovna bu durumdayken kaygılanmamak elimde de ildi yine de. Fakat. Katiller papaz uçuruyor yukarda! Herifler sarho ken ellerine dü ersem felaket olur. Pyotr Andreyiç! nanır mısınız? Dolandırıcılar her eyimizi ya maladılar.Yo. Bereket versin. çama ırları. hanlardan hanlara sürtüp duran bir sarho .Nasıl olur babacı ım? Handa senin gocu u sızdıran sarho u unuttun mu? Tav an kürkü gocuk yepyeniydi daha. Fakat bereket versin açı a vurmadı i i.Pyotr Andreyiç. Görür görmez: . elinde bo bir votka i esiyle kapının önüne geldi.'' dedim. ''Fakat kız hastadır. üstüme uyduraca ım diye nasıl da çatır çatır sökmü tü onu! a akalmı tım. dedim. Tanrı'ya ükür olsun. göster bakalım u ye enini bana. onu tek ba ına. Zavallı van Kuzmiç! Kimin aklına gelirdi ki!. oh.Olsun.

Pugaçev beni görünce: .. zaten kendili inden etkileyici sözlere kattıkları hüzünlü eda. i te bu tuhaf sava kurulunda kararla tırıldı. neredeyse acıklı bir zaferle taçlanacaktı bu pervasız hareket! Seferin ertesi gün ba lamasında karar kılındı. Ola anüstü bir görünümle kar ıla tım: Üstüne örtü serilmi . nasıl sonuçlanabilece ini kafamda canlandırmaya çalı ıyordum. Taras Kuroçkin baygınlık geçirmi . Volga yedekçilerinin hüzünlü türküsüne ba ladı. geli imi bildirmek üzere yanımdan ayrıldı. pürüzsüz sesleri.tek ba ına iki kızarmı domuz yavrusunu gövdeye indirmi . ba kö ede oturuyordu. Pugaçev: . sabahki saldırı. hiç de özel bir saygı göstermiyorlardı ba bu larına. kimi zaman ''Kont''. Biliyoruz.Vay efendimiz! Ho geldiniz. ne de çavu (yani bizim hainler) vardı. iki Kazak nöbet tutuyordu ba ında. Gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Zavallı Vasilisa Yegorovna'nın cesedi hâlâ ta lıkta yatıyor. Pugaçev'le görü memizin nasıl olaca ını. Hepsinin suratı kıpkırmızı olmu tu. lgiyle gözden geçirmeye koyuldum bu toplulu u. Dara acı. ince bir sesle. keseyi Fomka Bikvayev'e verip çıkmı . bütün bunlar. Çar'ın Ba layacak sormaya Çar baba Söyle bakalım köylü o lu. Hep bir a ızdan katıldılar ona: Ye il orman. ya maya Çok muydu yolda ların? Söyleyece im sana Çar baba Bir bir anlataca ım gerçe i Yolda larım dört taneydi Birinci yolda ım karanlık gece kincisi çelik hançerim Safkan atımdı üçüncüsü Dördüncü yolda ım sıkı bir yay Ve amansız oklardı habercilerim.. Yok canım. Dokunmadım bile. bir kiri ten yapılma. Yanında oturan elli ya larında kadar bir adamla sık sık konu uyor. benim için bir barda a votka doldurdu. öbür yanında kendi resmi varmı .Karde ler. rica ederim. i eler ve bardaklarla donatılmı bir masanın çevresinde Pugaçev ve Kazak ileri gelenlerinden on kadar arkada ı. Banyoda Çarlık i aretlerini gösterdi ini de söylüyorlar: Gö sünün bir yanında be kapik büyüklü ünde iki ba lı kartal. Türkücülerin çarpıcı yüzleri. Her biri kendini övüyor.. üzerimde bıraktı ı etkiyi anlatamam.. Düzgün. iirsel . Aralarında ne vabrin. Orenburg üzerine yürüyü . u uldama Engel olma dü ünmesine bu delikanlının Yarın hesap vermeye çıkaca ım En korkunç yargıcın kar ısına. Kova kova so uk suyla ancak kendine getirebilmi ler. Pugaçev dirseklerini masaya dayamı . Yanımda oturan boylu boslu. kimi zaman ''Amca'' diyordu ona. O sırada pek de so ukkanlı olmadı ımı söylemeye gerek var mı? Komutanın evine vardı ımda ortalık kararmak üzereydi. en sevdi im türküyü söyleyelim. korkunç bir karaltı halinde yükseliyordu. Arkada ları sıkı ıp yer açtılar bana. Haberci Kazak. Banyoyu da öyle yaktırmı ki. Buyurun. yatmadan önce. kendi tasarılarını öneriyor ve serbestçe tartı ıyordu Pugaçev'le. Aferin. çok önemli i aretler bunlar. çok de il bir gün önce Marya vanovna'yla öylesine tatlı ayrıldı ımız odaya aldı beni. hatta güzel denebilecek yüzünde hiç de yabanıl bir anlam yoktu. Hepsi birbirine arkada ça davranıyor. ayaklanmanın ba arısı ve gelecekteki hareketler üzerineydi. onurlandırdınız bizi. Kazakla tartı mayı gereksiz bularak onunla birlikte komutanın evine yollandım. kocaman yumruklarını kara bir sakalla kaplı çenesine yaslamı . külahları. renk renk gömlekleriyle oturmu lardı. damlıkların söyledi i bu yalın halk türküsünün. az sonra dönerek. diyecek Çar baba Aferin sana köylü o lu Soygunda oldu u kadar Söz söylemekte de ustasın te bunun için çocu um Sana u kar ıki alanda Bir ev arma an ediyorum Üç direk. söyle Kimlerle gittin soyguna. Sessizce masanın bir ucuna ili tim. dedi. üstündeki kurbanlarıyla. yakı ıklı bir Kazak delikanlısı. kimi zaman ''Timofeyiç''. Çumakov! Ba la! Yanımda oturan Kazak delikanlısı. anne orman. Adamakıllı içtikleri belliydi. Konu ma. dedi.

alanı. Bir baldırı çıpla ın Çarlı ını kabul etmem söz konusu olamazdı. vedala benimle. Sessiz. ayazlı bir geceydi.) Bana kar ı çok suçlusun. daha neler neler elde edeceksin! Tahtımı ele geçireyim. htiyarın ö üdünü tuttum. Fakat ne dersin efendimiz. Çariçe anamıza yeminim var. Haydi git yat imdi. Papazın evine bir göz attım. elimde olmaksızın ben de katıldım ona. gülümsemekten kendimi alamadım. . arkamıza bakmadan gidelim. kimim ben öyleyse? . Tanrı'nın önünde verece in hesabını kendin dü ün. öfkemin ilk kızgınlı ıyla söylemeye hazırlandı ım ey. geç kalmı ayya ların ba ırı ları i itiliyordu. halkın gözü önünde. Bana canla ba la hizmet et. Ha. yürürüm. bunun için ba ı ladım seni. Adamın yüzüne kar ı dolandırıcı oldu unu söylemek de akıl kârı de ildi. Öyle candan ve ne eyle gülüyordu ki. Fakat at binenin. benim delikanlılar ilme i boynuna geçirdiklerinde korktu unu itiraf et! Korkudan ödün patladı de il mi? Ha?. bırak beni. çtenli im Pugaçev'i sarmı tı.Ne gülüyorsun? dedi.Peki. Pugaçev'den ayrılıp soka a çıktım. o gece seni hana götüren adamın yüce hükümdarın ta kendisi oldu u gelir miydi aklına? (Bunu söyleyip görkemli.Kim oldu unu Tanrı bilir ya.Dinle. Özgürlük haberini i itince sevinçten deliye döndü. Ben de onlar gibi yapmak istiyordum ki. Bak.Nasıl böyle bir söz verebilirim? diye yanıtladım onu. Sen karar ver. Orası da derin bir sessizlik içindeydi. her yer sessizli e gömülmü tü. imdi bo bir kabadayılık gibi görünüyordu bana. gizemli bir tavır takındı. dedim kesin bir tavırla. ne dersin? . stavroz çıkararak: . dedi. seninle konu acaklarım var. Omuzuma vurarak: . bak daha ne arma anlar verece im sana! Emrimde canla ba la çalı aca ına söz veriyor musun? Dolandırıcının bu sorusu ve pervasızlı ı öyle gülünç geldi ki bana. dedim. Hemen tanıdım moru u.Peki.. Asmaksa asmalı. Mühür kimdeyse Süleyman odur. Sonra birdenbire gülmeye ba ladı. Yeme imi büyük bir i tahla yedikten sonra. Bile bile ölüme gitmek olurdu bu da. Pugaçev dik dik yüzüme bakıyor. Yarın gel. Ba ba a kaldık. Dara acının altında. E er gerçekten iyili imi istiyorsan. Do u tan soyluyum ben. mare al da olursun. ki yüzlülük etti imi hemen anlarsın.Demek Çar Pyotr Fedoroviç oldu uma inanmıyorsun ha? dedi. Pugaçev karanlık bir yüzle bekliyordu yanıtımı. Ba ka eye de burnunu sokma. U a ın olmasa dara acının kiri inde sallanıyordun imdi. . dedi. öyle olsun. prens de. ruhça ve bedence bitkinlik içinde. Bocaladım. fakat beni bırakma. asarsan.Öyle olsun bakalım. Dü ündüklerimi oldu u gibi söyleyece im sana. bana kalırsa tehlikeli bir oyun oynuyorsun. Birkaç dakika ikimiz de sustuk. Gün do ar do maz kaleden ayrılıp. Ben gerçek bildi im eyi söyledim. Konuklar birer bardak daha yuvarladılar. kılıç ku ananın de il midir? Eski zamanlarda Giri ka Otrepyev (*) saltanat sürmedi mi? Hakkımda diledi ini dü ün. . bırakayım. Sadece meyhaneden bir aydınlık sızıyor. sonra da sa efendimizin koynundaymı sın gibi sabaha kadar yan gel yat. Peki. fakat dü manlarımdan gizlenmek zorunda oldu um bir sırada bana yardım etmi tin.Tanrım.Efendimiz. dedi. sa ol. insansal güçsüzlü üme baskın geldi. E er bırakırsan beni. masadan kalkıp Pugaçev'le vedala tılar. Ba ı lanmaz bir tabansızlık olarak görünüyordu bana bu. Fakat hiç de ilse bana kar ı çalı mayaca ına söz verir misin? . ükürler olsun! dedi. Pugaçev: . Pugaçev yüzünü astı: . ba ı lamaksa ba ı lamalı! Canının istedi i yere git ve diledi in i i yap. Sana hizmet edemem. avlu kapısı sımsıkı kapanmı tı. Sana bir eyler hazırlamı tım iki gözüm. çıplak dö emeye uzanıp uykuya daldım. Pugaçev gözleriyle öyle bir taradı beni: . benim de gözlerim kapanıyor neredeyse. 9 AYRILIK . Sen de ba bu sun. ba ka bir ey yapmak söz konusu olamaz. Pugaçev dü ünceye daldı: . dara acını aydınlatıyordu.Otur. Kalede bütün ı ıklar sönmü . karnını doyur. Ne diyece imi bilemiyordum. arada bir sol gözünü kurnaz kurnaz kırpı tırıyordu.Yok. Neden sonra ( imdi bile bu dakikayı anımsadıkça övünç duyarım) görev duygusu.ürperi lerle dolduruyordu içimi. seni Çar olarak kabul edebilir miyim? Akıllı bir adamsın. Benim Çar oldu uma inanmıyor musun yoksa? Do ru söyle. Ayın ve yıldızların ı ı ı. Pancurlar. adamlarından itaat istemiyor musun? Bana verilen görevi yerine getirmekle yükümlü de il miyim? Boynum kıldan ince. Bunun elimde olmadı ını sen de bilirsin: Sana kar ı yürümemi emrederlerse. Orenburg'a gideyim. Evime geldi imde Savelyiç'i meraktan ve kaygıdan dokuz do ururken buldum.

iki ruble elli kapik. yi yolculuklar. Bakı larımız kar ıla tı. Kızma: At bile dört ayaklı olmasına ra men. yoksa hepsini sallandıraca ım. biri pamuklu.Ne diye böyle karı ık yazmı sın? dedi Çar. ta lıkta durdu. çuha pantolon. diye kar ılık verdi.Nedir bu saçmalık? diye ba yazmanın okumasını kesti. tökezler. kol dü meleriyle birlikte. Senin çocuklar cani olmasına cani de il ya. Düzmece Çar. Kalenin komutanı vabrin oluyordu ha! Marya vanovna onun egemenli i altında kalıyordu! Tanrım zavallı kız ne yapacaktı bu durumda? Pugaçev basamaklardan indi. Pugaçev korkunç bir sesle sordu: . Ahali apkalarını çıkardı.ki tane gecelik entari. Ba yazman gür bir sesle. me er ne zormu ayrılmak. ba ı la.. biri yollu ipekten. Düzmece Çar... Ahali haykırarak paraların üstüne atıldı. Tam o anda. anlarsın. Pugaçev'in adamları. kâ ıdı ona uzatıp: . gözlerim hiçbir ey sökemedi.. dilim sürçtü de. vabrin'i göstererek: . Pugaçev kâ ıdı aldı. sakatlananlar oldu bu arada. Beyaz. Sandıklardan. Emret de okuyup bitiriversin unu: . diye kar ılık verdi.nce ye il çuhadan bir adet üniforma. Gerçek bir dü manlık. dedi. Pugaçev kurumlu kurumlu: . ona bir kâ ıt uzattı ını görmeyeyim mi! Hayırdır in allah deyip i in nereye varaca ını beklemeye ba ladım.Hangi canilerden söz ediyorsun? Savelyiç: . Azıcık kıyıya çekilmi .Dinle.Bu. heceleye heceleye okumaya ba ladı: .. diye kar ılık verdi. bir çay takımı. Bu sözleri duyunca deh etle irkildim. kendisine yardım etmek isteyen Kazakları beklemeden çevik bir hareketle eyere sıçradı. benim Savelyiç'in kalabalı ı yararak Pugaçev'e yakla tı ını. Ba yazman devam etti: .Dünyanın en tatlı eyiydi. devam etsin. Pugaçev.. kalabalı ı selamladı. . dedi.Emir buyurursanız. Nerede benim ba yazmanım? Onba ı üniformalı bir genç. hemen u anda Orenburg'a do ru yola çık. efendimiz! Sonra ahaliye döndü. be ruble. dünkü kurbanlarının hâlâ asılı oldu u dara acının yanında sıraya geçmi lerdi bile. Bir Kazak... Savelyiç istifini bozmadan: .Oku. Benimkilerdeki horgörüyü okudu. düzmece Çar'ın çıkmasını bekliyordu. Atını getirdiler. Ahali alanda toplanmı . yayalar silahlarını ku anmı lardı. Sancaklar dalgalanıyordu. Valiye ve bütün generallere beni bir hafta içinde beklemelerini söyle. vabrin de onların arasındaydı. Sizden ve kaleden bana kar ı o sorumlu olacaktır. Pugaçev'in çevresini belli ba lı suç ortakları almı tı. yedi ruble.. aziz babamız. seninle bulu mak Heraskov Sabahleyin. Ah.Evlatlarım. beyaz bir Kırgız atının dizginlerini tutuyordu. Düzmece Çar. Güzelim. seyyar kundaklarına yerle tirilmi ti. Bir sandık. açıklamaya giri ti: . ok gibi fırlayarak Pugaçev'e do ru ko tu. Neden sonra: . üstüne bir hasır örtülmü tü. Pugaçev: . Pugaçev avuç avuç para saçmaya ba ladı. bundan böyle komutanınız budur. Lalam ne yazmı olabilirdi Pugaçev'e? Meraktan çatlıyordum. altın ruble. Aralarında bizimkini de tanıdı ım birkaç top. Pugaçev yüzünü asarak: . Vasilisa Yegorovna'nın cesedini aradım gözlerimle. kalabalı ın içinde görüp ba ıyla yanına ça ırdı beni. görkemli bir tavırla uzun uzun gözden geçirdi onu. yapmacık bir küçümsemeyle ba ını çevirdi. kol dü meli pantolonlardan bana ne? Savelyiç yutkundu. Savelyiç: .Yüksek sesle oku. erkenden trampet sesleriyle uyandım.Bu da ne demek oluyor? dedi. Hollanda keteninden on iki tane gömlek. e yaları alıp götürdüler i te. Çarlarını bir çocuk sevgisi ve itaatiyle kar ılasınlar. dedi.. komutan evinin ta lı ında. Derken Pugaçev göründü. Kalkıp alana gittim. Canımdan ayrılıyorum sanki.Babacı ım. güzel. Kazak ileri gelenlerinden biri. on ruble. bakır mangırla dolu bir torba uzattı ona. Kazaklar atlarına binmi ler. efendimin caniler tarafından çalınan mallarının listesidir. Onun sözünden çıkmayın.Bu da ne? dedi. görmü oldu unuz gibi.

Bir de yüce efendimize handa verilen tav an kürk gocuk. ster misin uracıkta canlı canlı derini yüzdürüp bir gocuk yaptırayım ondan? Savelyiç: . Papazla ve Akulina Pamfilovna'yla vedala tım. elli kapik. Papazın karısı: .Boynum kıldan incedir. Artık karım saydı ım genç kızı onlara emanet ettim. Seni gönderene te ekkürlerimi ilet. Elinden tutacak kimsesi olmayan. Bir Kazaktı bu. Pugaçev çok iyi bir günündeydi anla ılan.Biri basma.Çok te ekkür ederim efendimiz. attan indi. öteki hayvanın dizginini bana uzatarak: . elveda Pyotr Andreyiç. Ben: . Fakat gülmekten de kendimi alamıyordum. biri pamuklu taftadan iki yorgan. Zavallı Marya vanovna. Marya vanovna'yla görü mek için hemen papazın evine gittim. listesini elinde tutuyor. Yede indeki bir Ba kırt atını dizginlerinden tutmu . bitir! dedi. diye kar ılık verdi.Anla ıldı! diyerek tartı mayı kestim. vah vah! Seni ve efendini ötekilerin yanıba ında sallandırmadı ımız için bana ve adamlarıma ömrün boyunca dua etmelisin. dedi. nefret etti i zavallı suçsuz kızın bulundu u kalede yönetimi ele geçiren bu adamdan her ey beklenebilirdi. . Ömrüm boyunca duacınız olaca ım. çaresizli imi dü ündükçe. Ba ı layın beni. yattı ı odaya gittik. Geceleyin Marya vanovna'nın ate i yükselmi . Ya koynundaki ıngırdayan nedir? Utanmaz herif! Çavu hiç bozuntuya vermeden: . Yeniden bir eyler açıklamaya kalkı tıysa da. Savelyiç: . Onba ı devam etti: . gözya larımla ıslatarak öptüm. imdi baygın yatıyor. Kâ ıdı ba yazmanın elinden çekip aldı. yanımdan ayrılmayan Savelyiç'le birlikte Orenburg yolunda yürümeye ba ladık. efendim gül! dedi. Sanırım beni avutmak için bir eyler söyleyen papaz Gerasim'i ve karısını dinlemiyordum bile.Pugaçev ba yazmanına: . düzen içinde kaleden ayrıldı. Tilki kürkü geçirilmi kırmızı bir ceket. Dara acına bir göz attım. ansızın nal sesleri geldi arkadan. Birlikte. hele o büsbütün kurcalıyordu aklımı. Pugaçev.. sık sık yazın. tüylerim ürperiyordu. Hasta. kırk ruble. onu yolda dü ürmü üm. bir yandan da uzaktan i aretler yapıyordu bana. Savelyiç ona yan yan bakıp: -Yolda dü ürdün ha? diye homurdandı. allak bullak oldum. dört ruble. Sersem moruk! Soyulmu lar. Kendimi dü üncelere kaptırmı giderken. Unutmayın bizi. onbe ruble. votka içersin. Gocu u giydim. Hele vabrin. bir gün içinde öylesine de i mi ti ki. bir eliyle koynunu tutarak atını dörtnala kaldırdı. Durup bakınca bunun bizim çavu oldu unu gördüm. Pugaçev sözünü kesti. ne kadar korumasız kalacak! Alana çıkıp bir dakika kadar durdum. ba ı lıyor ama.. atını sürüp uzakla tı.Elveda. tozu dumana katıp gitti.Daha neler! diye haykırdı. (Koyun postundan bir kürk ba lıydı eyere. Lalam.. çimde karanlık dü ünceler kayna ıyordu. atın gemi. kendi güçsüzlü ümü. acı acı bakıyordu ona. Adam atının ba ını çevirerek: . Belogorsk kalesinin bir an önce kurtarılması için elden gelen her eyi yapmak. kötü yürekli isyancılar arasında tek ba ına kalan zavallı yetim kızca ızın durumunu.. bunak!. Alanda Savelyiç ile ikimiz kaldık. Sonra kaleden çıktım.. durmadan sayıklıyormu .) Bir de (Çavu .Oku. n allah daha iyi günlerde de görü ürüz. fakat amacına ula amamı tı. Çete. lahi ihtiyar! ıngırdayan. babanız size bir at ve kendi sırtındaki kürkü ba ı lıyor. para de il. Ba kaca bir ey söylemeden döndü. Bu sözleri söyler söylemez.. tanımadı beni. gözleri im ekler çakarak: . Bu yersiz gayretke li inden ötürü azarlamaya ba ladım onu. Dü ürdü ün parayı da dönerken bulmaya bak. Sonra hastanın elce izini tuttum.Bu gibi saçmalıklarla beni oyalamaya nasıl cüret edersin? diye haykırdı.. efendimin mallarından ben sorumluyum. Tav an kürkü gocuk. Savelyiç'i terkime yerle tirerek ata bindim.Gül. Yanıma kadar geldi. Marya vanovna'nın yüzü. Sessizce yata a yakla tım. Ne yapmalıydım? Marya vanovna'ya nasıl yardım edebilirdim? Onu vabrin canisinin elinden nasıl kurtarabilirdim? Tek bir yol vardı: Hemen o dakikadan tezi yok Orenburg'a do ru yola çıkmak. Uzun süre ba ucunda durdum. Pugaçev'le aramın iyi oldu unu görünce bundan bir yarar sa lamayı dü ünmü .. diye kar ılık verdi.Efendimiz! dedi.. Zavallı lalamın hayatından kaygılandı ımı itiraf ederim.. e ilip selamladım. vabrin ve Kazak ileri gelenleri arkasından gittiler. Ahali Pugaçev'i u urlamaya atıldı. Fakat ben emir kuluyum. Yenilerini alaca ımız zaman bakalım yine gülecek misin?. kem küm etmeye ba lamı tı) size.Koynumda ne ıngırdıyormu ? Diye kar ılık verdi.. siz de olmayınca ne kadar yalnız. Papazın karısı üzücü bir haberle kar ıladı beni. Düzmece Çar'dan aldı ı egemenlikle.... tozu dumana katarak geliyor. ha? Ben imdi tav an kürkü bir gocuk veririm sana. Savelyiç'in yüzüne fırlatarak: .

sorunu olabildi ince açık ve ayrıntılı bir biçimde ortaya koyan general öyle ba ladı sözlerini: . savunma harekâtı çok daha tehlikesiz ve güvenlidir. onun. o zamana kadar gidip dinlenin imdi. ö retici uyarılarla kesiyordu. ne de koyun postundan gocuk. gülümseyerek: . General: -Vay. içine adamakıllı rom karı tırdı ı üçüncü çay fincanını bir solukta yuvarladı ve generale: . savunma mı? Her iki yöntemin de kendilerine göre yararlı ve zararlı yanları vardır. Pugaçev çetesinin niteli ini belirterek düzmecenin düzenli bir askeri birlik kar ısında tutunamayaca ını kesinlikle belirttim. Haydi. o ne oldu? Ma a'nın kalede. Sözlerimi sık sık tamamlayıcı sorularla.htiyar: . savunma mevzileri yapımında çalı ıyorlardı. baylar. genellikle savunma harekâtından yana verilir. 10 KENT N KU ATILMASI Ota ını çadırlara ve da lara kurarak Yükseklerden bir kartal gibi süzdü kenti Ve hendekler kazdırarak ordugâh gerisinde Gece kente salaca ı yıldırımlarını gizledi. vay! i te bu çok kötü! dedi. iyi bir subaydı. Oraya gidip belirli zamanın gelmesini beklemeye koyuldum. Orada kent memurlarından biriyle kar ıla tım. belli ki hiç ho una gitmemi ti memurların. bu arada kuru dalları budamaktan da geri kalmıyordu. Çavu . Derin bir sükûnet. Sırmalı kadifeden bir kaftan vardı üzerinde. kentin surlarını kerpiçle onarıyorlardı. Çok yazık.Zavallı Mironov! dedi. Homurtular yükseldi. tanı ı oldu um korkunç olayları anlatmamı istedi. Bu arada sava kurulunun öteki üyeleri de yerlerini aldılar. Onunla vaftiz akrabalı ı varmı . General bana döndü. hele mantar salamurası yapmaktaki ustalı ına diyecek yoktu do rusu! Ya Ma a. zavallı Belogorskluların kurtarılması için ekselanslarının ordu göndermekte gecikmeyeceklerini umdu umu söyleyerek kar ılık verdim. Bunlar. Birinin ''süt kuzusu'' diye mırıldandı ını kulaklarımla i ittim. generalden ba ka ordudan olan yoktu. yine de i e yararlar. lütfen dü üncenizi belirtin! Kalktım. yüzba ının kızı. neyse. htiyar.Celladın kırbacı. domuzdan bir kıl koparsan kârdır. Toprak tabyada duvarcılar. yüzlerinin biçimini de i tirmi ti. Bana van Kuzmiç'in ba ına gelenleri anlattırdı. Hırsız herif utandı demek. Zavallı kız ne yapar orada? Belogorsk kalesinin uzak olmadı ını. Belirtilen saatte komutanın odasında boy göstermekte gecikmedi imi okuyucu kolayca anlamı tır. yani en küçük rütbeden ba layarak oyları toplayaca ız. Geli im sevindirdi onu. Gerçi ne lagar Ba kırt beygiri. Kı la askerlerinin denetiminde. Aklımda yanlı kalmadıysa. gümrük müdürüydü bu. beni ilgiyle dinliyor. özene bezene çaput sarıyordu onlara. General bahçedeydi. isyancılara kar ı takınaca ımız tavır konusunda karar almamız gerekiyor. kısa ve özlü sözlerle. (Burada bana döndü) Bay aste men. Bana bir fincan çay içmeye gelmenizi rica ederim: Sava kurulu toplanacak bugün. Her eyi bir bir anlattım.Bakalım hele. Hemen. Heraskov Orenburg'a yakla ırken kafaları kazınmı bir prangalı mahkûmlar kalabalı ı gördük. vay. Aralarında. Pugaçev'in yaptı ı dengesizlikler ve ordusunun durumu üzerine bize güvenilir bilgiler verebilirsiniz. bahçıvanın yardımıyla. Saldırı mı. Konu aca ız bunu. dedi: dolandırıcıya verdi im dilekçe bo a gitmedi. Bir delikanlı toylu u.Görüyorsun ya efendim. Sözlerim. General ku kuyla salladı ba ını: . Nöbetçiler bizi kapıda durdurup kimlik belgelerimizi istediler. Kimileri kürekle topra ı belliyor. Sava kurallarında ilk oylar. Bir yasadır bu. Buna kar ılık. Dü manın en kısa zamanda yok edilmesi için saldırı harekâtına daha çok umut ba lanabilir. Bayan Mironov da çok iyi bir kadındı. imdi. i man. sava sanatından anlamasa bile zeki ve do u tan akıllı bir kimse oldu unu gösteriyordu en azından. dosdo ru generale çıkardı beni. dolandırıcıların bizden a ırdıklarının ve senin o ba ı ladı ının yarısı etmez ya.Bay aste men! dedi. Alınyazımın üzerinde büyük etkisi olabilecek bir toplantıydı bu.imdi. Herkes yerle tikten ve kendilerine birer fincan çay sunulduktan sonra. pembe yanaklı bir ihtiyardı. yasa gere ince. imdi oyları toplamaya devam edelim. Acıklı hikâyem sona erdi inde: . Toplantı saatini iple çekiyordum. dedi. Sonbaharın serin solu uyla çıplakla an elma a açlarını gözden geçiriyor. sa lık ve esenlik okunuyordu yüzünde. Müdür bey! Sizin dü ünceniz nedir? Sırmalı kadifeden kaftan giymi ihtiyar. sonra. papazın karısının yanında kaldı ını söyledim. Haydutların sa ı solu belli olmaz. kimileri hendeklerden çıkardıkları süprüntüleri el arabalarıyla ta ıyorlardı. gözükaralı ı görüyorlardı onda. Kalaca ım evi Savelyiç düzene koymu tu bile. Belogorsk kalesinden geldi imi ö renir ö renmez.

alınyazılarının nereye varaca ını bekliyordu. ahali için öldürücü bir ey olmu tu bu ku atma. açık sava alanında silahın ansını denemektense. yi hayvanlara sahiptiler. ba arının güvenilmezli inden. Çünkü bu görü . Aralarında. Söz konusu toplantıdan birkaç gün sonra. uygulamada bu durumdaydı! Orenburg memurlarının sa duyu ve akıllılık dedikleri ey. Bütün memurlar. ..Selam. arkada larından geri kalan bir Kazak'a yeti tim.Baylar! Bana gelince. ben tümüyle bay aste menin görü ünden yana oldu umu bildirmek zorundayım. açlıktan bitkin dü mü piyade birliklerimizin de sava alanına çıktı ı oluyordu. Fakat ne olursa olsun.Bence.Nasıl olur müdür bey? diye kar ı çıktı. Açlı a ve her türlü yıkıma katlanmak zorundaydılar.. Pahalılık. Aile notlarına de il. Bu çarpı malarda üstünlük hep kar ı yanda kalıyordu.. daha dün döndüm.Bunu sonra daha ayrıntılı olarak görü ürüz. piposunun külünü temizledi ve u söylevi çekti: . Çünkü canilerin elinde top vardı. küçük çarpı malarla avutabiliyordum bir parça. Kimi zaman. saldırıya geçmenin ba ı lanamaz bir serüvencilik olaca ından ve buna benzer eylerden söz ettiler. efendimiz ne saldırı ne de savunma harekâtına giri menin gere i yok. Orenburg surları gerisinde daha uzun süre kalaca ımı gördüm ve üzüntüden a lamaklı oldum. bütün yollar kesildi i için Belogorsk kalesinden mektup gelmiyordu. Kendi görü üne aykırı olarak.Hani. Pugaçev'in egemenli i altına giren kalelerin küçük topçu birlikleri de vardı imdi. her gün sırtına binip kent dı ına çıkarak.Ha! ha! ha! Son derece akıllıca bir dü ünce. anlatılmaz bir sevinçle doldu. adam kalpa ını çıkararak. bizim çavu . ya saldırı. Ben can sıkıntısından patlıyordum.Selam Maksimiç! dedim. Kale burçlarından isyancıların ordusuna baktım. iyisinizdir in allah? diye ba ırmaz mı? Baktım. bütün görü leri dinleyen general.. Kimse benden yana çıkmadı. Yani. Herkes büyük bir umutsuzluk içinde. böyle büyük bir sorumlulu u üstlenmeyi göze alamam. kentin içinde ku atmayı beklemenin.. Üçüncü bir taktik hareket yoktur. hatta yüz ruble koyabiliriz. dü manın saldırısını topçu ate iyle ve (olanaklar elverdi inde de) bir çıkı hareketiyle püskürtmenin daha akıllıca. diye kar ılık verdi. Toplantı sona erdi. yöneticilerin kısır görü lülü ü yüzünden. . Fakat kısaca söylemem gerekirse. ordunun güçsüzlü ünden. güvenlik içinde kalmanın daha akıllıca bir i olaca ı kanısındaydı. Pugaçev'in sayesinde iyi bir ata sahip olmu tum. burnundan koyu bir duman yı ını salıverirken: . tarihe mal olmu bir olaydır bu. Üstelik zilzurna sarho saldırıyorlardı. Gönlümü. Kırgız davarı olayım! General: . da ınık dü man süvarilerini gözden gizliyordu. Piposundan derin bir nefes alan general. sava alanına çıkınca da çakılıp kalıyor. Satın alma harekâtını da taktik harekât sayacak. Orenburglular dayanılmaz günler geçirdiler. Herkes. Orenburg ku atmasını anlatacak de ilim. Pugaçev'in. gümrük müdürü de il. tek sözcükle korkunçtu. Serserinin ba ına. atların bitkinli i yüzünden ilerleyemiyorlardı. . nerede? diye ba ırdım. hatta Pugaçev'in saldırıları bile umursanmaz olmu tu artık. . Pyotr Andreyiç! Nasılsınız. satın alma harekâtına giri iniz! . Belogorsk saldırısından bu yana sayıları on kat daha artmı gibi geldi bana. Ya savunma harekâtını benimseyeceksiniz. saldırı harekatının hemen hemen her zaman savunma harekâtına üstün oldu unu gösteren taktik belgelere dayanmaktadır.Ve o zaman (gümrük müdürü atıldı) bu serseriler ba bu larını prangaya vurup getirmezlerse. Baylar oylarınızı yasa gere ince belirtmenizi bekliyorum. Sonra kurulun aldı ı kararı anımsayarak. verdi i sözü tutarak Orenburg üzerine yürüdü ünü ö rendik. Gururum ok anmı tı. sava a hazırlanmamız gerekiyor. ö üdünüzden yararlanaca ız. a ıran general .Yeni geldim aziz Pyotr Andreyiç. Kentin güçsüz süvari birli i onları altedecek durumda de ildi.Efendimiz. bilgisiz ve deneysiz adamların görü lerini izleyen bu saygıde er askerin güçsüzlü ü kar ısında üzüntü duymamak elde de ildi. Marya vanovna gözümde tütüyor. içim acıyla burkuluyordu. örtülü ödenekten yetmi . adamakıllı kalabalık bir dü man birli ini nasıl olduysa da ıtıp kovalamaya ba ladı ımızda. çim. Heyecandan solu um kesilmi ti: . piposunu yeniden doldurmaya ba ladı. . Taktik harekatımız. alınyazısının belirsizli ini dü ündükçe. Pugaçev süvarileriyle yapılan çarpı malara katılıyordum. dedi. Zaman geçiyor. Evlerin avlusuna dü en top gülleleri kimseyi a ırtmıyordu. bu sonucu vermi ti i te! Bir gün. Belogorsk'tan çıkalı çok oldu mu? . Tepeden bakma sırası memurlardaydı. yüce Çariçe'nin bana emanet etti i bölgenin güvenli iyle ilgili olunca. Size de bir mektubum var. daha güvenilir bir davranı oldu unda birle en oy ço unlu una katılıyorum. konu. a zından.Fakat beyler diye sürdürdü sözlerini. Toplarımız toprak tabyanın üstünde bo u bo una gümbürdüyor. topların ve surların gerisinde. Fakat kalın kar tabakası. Burada durdu. Ayrılık gitgide dayanılmaz olmu tu. Tam Türk yapısı palamı sallamak üzereyken. Neden sonra. Zaten az olan yiyece imi onunla payla ıyor. Aralarında ho nutsuzluk ve tedirginlikle fısılda an memurlara öyle tepeden bir bakı fırlattım.

Aleksey vanoviç. yi olduktan sonra. Sevimli dulların ansı açıktır. bir solukta a a ıdaki satırları okudum: "Tanrı birdenbire babamdan. nasıl olsa yeni bir kısmet çıkar Marya vanovna'ya.Efendimiz. . Onu ne yapıp edip size ula tıraca ım konusunda Pala a'ya söz vermi tim. bu zavallı kızı. E er üç gün sonra ona varmazsam. Bana çok merhametsiz davranıyor.Olmaz delikanlı. kendisiyle evlenmeye zorluyor beni. Ansızın im ek gibi bir dü ünce geçti aklımdan. yirmi dört saat içinde yargılatıp kale korkulu unda kur una dizdirece im! Fakat imdilik di imizi sıkmaktan ba ka çare yok.. gidip Belogorsk kalesini dü mandan temizleyeyim. ne yapabilirim senin için? . Neden sonra: . Demek Marya vanovna'ya tutkunsun. varsın evlensin. Bunu söyleyip katlanmı bir kâ ıt parçası uzattı bana ve tozu dumana katarak uzakla tı. Kızca ızı kurtarabilmek için yol boyunca kafa patlatıyor. beni zorla onun elinden aldı. fakat hiçbir çözüm yolu bulamıyordum.Di imizi sıkmak mı? diye haykırdım. size ba vuruyor. Yine Maksimiç'in Pala a'ya anlattı ına göre. Canilere ye eni oldu umu söyleyen Akulina Pamfilovna'nın yalanını çıkarmamakla hayatımı kurtardı ını ileri sürüyor. Oo. vabrin kendisiyle evlenmeye zorluyormu onu. bu arada Marya vanovna'yla evlenecek!. bu mektubun elinize ula ması için Tanrı'ya yalvarıyorum. dedi. Beni. dü man. vay! dedi. Bize yardım kuvveti gönderilmesi için generale. sizin için gözya ları akıtarak Tanrı'ya yakaranları dü ünmüyormu sunuz. Tanrı büyüktür. Kâ ıdı açtım. Görünü üm a ırtmı olmalıydı onu. burada babamın yerine komutanlı ı ele alan Aleksey vanoviç. o zaman ba ka! Zavallı delikanlı. Yeter ki iste imi yerine getirin.Öyle mi? u koca Schelm (*) vabrin yok mu. General lüle ta ından piposunu tüttürerek bir a a ı bir yukarı dola ıyordu. olanaklar varsa kendiniz de gelin. sözünü kesmekte acele ettim: . diye kar ılık verdi. gözümün ya ına bakmayacakmı . fakat o. Artık kendimi yitirmi cesine: . Her zaman size ba lı. dedim.Canım.Nasıl olacak bu? dedi. bana bir bölük askerle elli tane Kazak verin. Fakat Aleksey vanoviç gibi bir adamın karısı olmaktansa ölürüm daha iyi.. . Bu soluk solu a geli imin nedenini sordu kaygıyla. u dünyada ne bir akrabam.Hayrola azizim. General: . dedim.Vay. Kesilen ba lantı. Azizim Pyotr Andreyiç! Tek umudum sizsiniz. "Lizaveta Harlova'nın ba ına gelen sizin de ba ınıza gelir" diyor (*). imdi kendi evimizde tutuklu olarak ya ıyorum. Ama yine de ne bir bölük asker. Üç gün daha beklemeye razı oldu. yardım istiyor benden. Herhalde çıldırdı ımı sanan general (ki yanılmıyordu) yüzüme dik dik baktı. Yıldırım gibi generalin odasına daldım. Bunun ne oldu unu. Ba araca ım bunu. ba stratejik noktayla ba lantınızı kolayca keser ve üzerinizde kesin bir zafer kazanır. ona karı olmayı kabul etmezsem. a ıran ihtiyar: . Zavallı atımı kıyasıya mahmuzlayarak kente yollandım. Kente dörtnala girip atımı dosdo ru komutanlı a sürdüm. okuyucu gelecek bölümde ö renecek. Maksimiç onu size ula tırmak için söz verdi. Kendine bir koruyucu bulmu olur hiç de ilse. bir elime geçsin.Efendimiz.Burada i te. vay... diye ba ırdım. Hayatımın bütün mutlulu u sizin verece iniz karara ba lı olacak. General ba ını sallayarak: . u anda öz babammı sınız gibi ba vuruyorum size. kızlardan daha kolay koca buluyorlar demek istiyorum: Umutsuzluktan bo ulur gibi: . . ne de elli Kazak verebilirim sana. ne bir koruyucum var. Ba ımı e dim. imdi anlıyorum. Ara bu kadar açılınca. zavallı yetim. Yani. kanatlarınızın altına alın. Beni görüp durdu. diye dü üncesini belirtti.Onu vabrin'e kaptırmaktansa ölürüm daha iyi. Her zaman iyili imi istedi inizi ve herkese yardıma hazır oldu unuzu bildi imden. Dü ünmek için bana biraz zaman vermesini rica ettim kendisinden. sık sık kaleden çıkıp çarpı malara katıldı ınızı görüyormu uzaktan.Yüzba ı Mironov'un kızı mektup yazmı . beni canilerin ordugâhına yollayaca ını söylüyor. Çılgınca bir hareket olurdu bu. Onun taktik hareket konusunda yeni bir söyleve ba lamak üzere oldu unu görünce korktum. annemden yoksun kıldı beni. böyle bir sorumlulu u üstlenemem.Söz veriyorum. Yalvarırım geri çevirmeyin dile imi. dedi. Kendinizi hiç sakınmıyor. Derin bir umutsuzlu a kapılmı tım. papaz Gerasim'in gözünü Pugaçev'le korkutarak.Maksimiç elini koynuna sokarak: . Nedir? Söyle. Onu kur una dizdikten sonra. Uzun süre hasta yattım." Mektubu okuyup bitirince çıldıracak gibi oldum.. Ne çıkar bundan? Hatta imdilik vabrin'in karısı olması daha iyi. htiyar: . Belogorsk kalesini nasıl temizleyeceksin dü mandan? Ben co kuyla: . eski romancıların söyledi i gibi. Dü üncemi de i tirmez. bütün komutanlara yalvarın. Marya Mironova.

yayan yapıldak da olsa pe ine dü er. Bu körolası beygir. Ordu gelsin dolandırıcıları yakalasın. Adamlar seslendiler.Bu da ne demek efendim? diye sözümü kesti.. haydutlar bütün geçitleri tutmu ken nasıl gidersin oraya? Kendine acımıyorsan anana babana acı.Sizi imdi mi asarız.. Kent kapısına geldik.. dedim. Ba ırarak üstüme atılıp. Savelyiç'le tartı manın bo una oldu unu bildi imden. Fakat bozkır. Bana bak. Sokakta bir sürü insana rastladık ya. . Hendekleri a ıp köye girdik. Savelyiç de lagar. her gün yenilenen nal izleriyle kaplanmı tı. safkan atımın sırtındaydım. az sanra Çar'a götürece ini söyledi bizi. Yarım saat sonra ben. yoksa efendimizin buyru uyla sabahı mı bekleriz. Orenburg'lu bir subay oldu um . aklımı kaçırmadım daha! Sen bilirsin. hayvanı besleyecek yiyecek bulamadı ı için. yakalandı ına iyice aklım kesince atımın ba ını çevirdim. be para almadan Savelyiç'e vermi ti onu. Canın ne istiyorsa. Savelyiç her zamanki ö ütleriyle kar ıladı beni: . köylünün kafasına indirdim. diye kar ılık verdim. Sıkı bir tırısla ilerliyordum. uzun örme bir kese çıkardı cebinden. onun yarısını bana ver imdi. Devriyeler tantanayla götürdüler bizi. Gecenin gitgide koyula an karanlı ı beni her tehlikeden koruyabilirdi. çlerinden ba kan oldu u anla ılan biri. Bu paraları sana veriyorum.Azizim Pyotr Andreyiç! dedi. karanlı ın içinden eli sopalı be köylü gördüm.u ayya haydutlarla çarpı maktan ne zevk alıyorsun efendici im! Soylu bir kimseye yakı ır mı bu? Günün birinde yok yere kendini ziyan edeceksin. Bütün kulübelerde ı ık vardı. Adamlar Savelyiç'i kıstırmı lar atından indirip ba lamaya hazırlanıyorlardı. yanlarından sessizce geçmek istedim. hazırlı ı yapmasına izin verdim. bu böyle. Fakat sendeledi. Kılıcımı çekti im gibi. Hendeklere yakla ırken gürültüler. Birkaç dakika sonra.Yeterince var efendici im. Ne yapabilirdim? Birkaç dakika bekleyip. Nereye gidiyorsun? Niçin gidiyorsun? Azıcık bekleyiver. ba ırı lar geliyordu her yerden. Savelyiç: . topal bir beygire binmi ti.11 SYANCILARIN OTA I Do u tan yırtıcıdır yırtıcı olmasına ya Aslan. Yarısı sende kalsın. az önce beni durduran nöbetçi köylüler arasındaydım yine. htiyara: . Kent sakinlerinden biri. Atımı hızla sürdüm. Gitmek zorundayım. Bütün paramın ne kadar oldu unu sorarak sözünü kestim. çlerinden biri. apkası adamı ölümden kurtarmı tı. hayvan ok gibi fırladı. Yüce Tanrım.. Madem gitmeye karar verdin. Kendini sıkma. karnını az önce doyurmu tu Tatlı bir dille bana " nime niye geldin" diye sordu.Daha yava . Korkma Savelyiç: Tanrı büyüktür. Bu ta duvarların gerisinde sensiz oturaca ım ha! Çok ükür.. Fakat bir de baktım. karanlıkta kimsenin gözüne çarpmadık. Gürültüler.. Fakat çevremi ku atıverdiler. Türklerle ya da sveçlilerle dövü sen neyse ne! nsan bu haydutların adını bile anamaz!. yi yürekli lalam titreyen bir sesle: . Aziz Pyotr Andreyiç!. Köyün do al siperlerine. gemi bıraktı. Ötekiler korkup kaçı tılar. cimrilik etme sakın. Beni görünce pek sevindiler. efendim. Ardım sıra güçlükle gelebilen Savelyiç. . onu kurtarmaya döndüm. seni yalnız bırakmam. Savelyiç sızıltıyı kesmiyor. üç kat pahalı da olsa al. efendim! Tanrı a kına daha yava ! diye ba ırıyordu. belki yine görü ürüz. Orenburg'dan çıktık. Seni yalnız bırakaca ımı mı sandın? te. Onların bu a kınlı ından yararlanarak atımı mahmuzladım. birdenbire. Savelyiç keyifli keyifli gülümsedi: . Az sonra Berda'nın ı ıkları görünmeye ba ladı. ama ben senden ayrılmam. Ana yol karla örtülüydü. ikide bir: . hendeklere yakla ıyorduk. Ben Belogorsk kalesine gidiyorum. ba tan ba .. Savelyiç de bana uydu. ölürüm de bunu yaptıramazsın bana. ama ardım sıra gelmekten de geri kalmıyordu. bilmem. nsaf et. diye ekledi.. Pugaçev barına ının öncü karakoluna çıkmı tık.. Pyotr Andreyiç. htiyarcık topal atıyla haydutların elinden kaçamamı tı demek. Kararım kesindi. Daha fazla direnmedim. Bunu söyleyip.Peki Savelyiç. Parolayı bilmedi im için. Hava kararmaya ba lamı tı. Savelyiç arkamdan gelmiyor. ben yine de gizleyebildim onları. Pugaçev'in barına ı olan Berda köyü yakınlarından geçiyordu. Kendini yiyip bitirme!. A. E er üç gün içinde dönmeyecek olursam. Yolum. ba ırtılar ve benim Savelyiç'in sesini duydum uzaktan.. atımı geminden yakaladı. efendimin çocu u mahvoluyor!. senin uzun bacaklı eytana yeti emiyor. bir anda ala a ı ettiler.Laf ebeli inin zamanı de il. gerisin geri.. Nöbetçiler bıraktılar bizi. ondan sonra canının çekti i yere git. Sumarokov Generalden ayrılıp çabucak odama döndüm. içi gümü sikkeyle dolu. Dolandırıcılar aramadık yer komadılar ya. Köyü kazasız belasız geçmeyi umarken..

sırtında kırmızı bir kaftan. alnındaki ve yanaklarındaki kızılımtırak lekeler. hangi i için çıktın Orenburg'dan? O anda tuhaf bir dü ünce geldi aklıma. Efendimiz. suçlu kim? . Canlılıkla: . ya da köylülerin deyi iyle. Pugaçev. ne dersin? Bana öyle geliyor ki Orenburg'dan ça ıt olarak yolladılar bu efendiyi. Bizi do ruca. ilgi çekici bir yan görmedim onda. Fakat ötekini ömrümce unutmayaca ım. ileri gelen arkada larından birkaçı oturuyordu çevresinde. Tedirginli im Pugaçev'in gözünden kaçmamı tı. Göz kırparak: . subayın içeri alınmasını buyurdu. Orenburg'dan bir subay gelmesinin onları adamakıllı meraklandırdı ı. Üstlerine bir soyluyu getirmekle Kazakları darılttın. Hayırdır in allah? Hangi rüzgâr attı sizi? Özel bir i im için giderken. ipe asılı le eni. kinci adam ise (Hlopu a lakabıyla tanınan) Sibirya maden ocaklarından üç kere kaçabilmi sürgün bir cani. Kapıda birkaç arap fıçısı ve iki top duruyordu.Onların yanında çekinmeden konu abilirsin. Savelyiç'e bir göz attım. ellerini gösteri li bir tavırla bö rüne dayamı . ki ya kandiliyle aydınlatılmı . halkı incitmenin ne demek oldu unu ö retece im. kurtulamayacak elimden. efendimiz? diye sordu. Alınyazım beni Pugaçev'le bir kez daha kar ıla tırmakla. Adamakıllı bekledik. Fakat peykeleri. Fakat bu subay efendiyi de niçin te rif buyurdukları konusunda do ru dürüst sorguya çekersek fena olmaz. elimde olmaksızın kendimi içinde buldu um bu topluluk. bugüne kadar Orenburg'da senin dü manlarınla niye oturdu? Onu sorgu odasına götürüp biraz da lasak. Kimlerin elinde bulundu umu dü ününce. e er tanıyorsa. kutsal tasvirlerin altında oturuyordu. ne de ba ı ta bulunmalı. Zararı yok. Düzmece Çar'ın gözdelerine yan gözle öyle bir baktım. eytanın baca ı olsa. gösteri li bir kar ılama törenine hazırlandıkları belliydi. Mavi eritli ihtiyar: . Pugaçev. Ellerinde bulundu umu. dört yol a zının kö esinde bir kulübeye getirdiler. senden adalet beklemeye de hakkı olamaz. ha? Pugaçev'in i i akaya vurdu unu görmek biraz canlandırmı tı beni. htiyar caninin mantı ı çok inandırıcı göründü bana.Söyle bakalım.zin verirsen sana bir ey söyleyeyim. Gür ve kızıl sakalı. saraya girdim. Kulübeye girdi.Hangi adamım yetim bir kızı incitmeye cesaret edebiliyor? diye gürledi. . Papazın evinde gördü ünüz hasta bir kız vardı ya. Bunlardan biri. sıska.Gir. Söyle.vabrin'e gösterece im. topluluk kar ısında sırrımı açıklamaktan çekindi imi sanarak. dedi. Ba ına buyruk davranmanın. dedim. boynumun .Ne dersiniz. .anla ılmadı.Onlara ne acımalı. i te onu tutsak etmi . amacıma ula abilmem için bir fırsat vermi olmuyor muydu? Bu fırsattan yararlanmaya karar verdim. Pugaçev'in gözleri parladı: . kambur. Köylülerden biri: . ki ki i dı ında herkes bu emre uydu. Uzun boylu. imdi de astırmakla tezcanlılık ediyorsun. Pugaçev. Yapmacık bir uysallık içinde. iri yarı. dedi. kıvılcımlar saçan kül rengi gözleri. duvarları yaldızlı kâ ıtla kaplı bir odaydı bu. htiyarcık usul usul bir dua mırıldanıyordu. Çarlı ını tanımıyorsa.Vay efendimiz! dedi. bu çillerle kaplı geni yüze a ılası bir güç veriyordu. dedi.Fakat. Kulübeye. dedi. diye dü üncesini belirtti. Fakat Pugaçev az önceki soruyla kendime getirdi beni. çıkmalarını emretti. Benim mare al do ru söylüyor galiba. makası. arkada larına döndü. kırk be ya larında kadar bir adamdı bu. vabrin'i sallandıralım. vabrin'i kale komutanlı ına atamada tezcanlılık etmi tin. istavroz çıkarıyordu. bütün vücudumdan so uk bir ürperti geçti ini hissettim. adamakıllı kamçılıyordu dü gücümü. deliksiz burnu. kendisiyle evlenmeye zorluyor.ncitilen yetim bir kızı kurtarmak için Belogorsk kalesine gidiyordum.te saraya geldik. Birincisinin (sonradan) kaçak onba ı Beloborodov oldu unu ö rendim. Ve aklıma gelen ilk cümleyle. ürkütücü bir tavırla: . . adamlarının beni durdurdu unu söyledim. Afanasi Sokolov idi.Suçlu vabrin'dir. Yok. ne i iymi bu? Kem küm ettim. Beni iddetle sarsan duygulara ra men. bir Kırgız kaftanı ve bir Kazak alvarı vardı üzerinde. imdi geli inizi bildirece im. Hlopu a. Köylü neden sonra dönerek: . Astıraca ım onu. kö edeki fırın çatalı ve üstüne toprak çanaklar dizilmi önlü üyle (*) herhangi bir köy odasından farkı yoktu. içtenlikle yanıtladım Pugaçev'i: . hırıltılı bir sesle: . Onlardan hiçbir ey gizlemem. dedi bana. Pugaçev görür görmez tanıdı beni. ha. imdi de ilk duydu un söze kanarak adam astırıp. Yapmacık görkemi kayboluverdi. ak sakallı bir ihtiyardı. Kırmızı bir gömlek. geni omuzlu. Sırtındaki kaba kuma tan yapılmı boz kaftana çaprazlama geçirilmi mavi eritten (*) ba ka. soyluları ürkütme.

fakat bu efendi. kesersin. htiyar öte yana dönüp: . Kesin u zırıltıyı. onu bırakmam için bana da i aret yaptılar. Pugaçev'le ve korkunç arkada larıyla bir ölende buldum. Kendimi ikinci kez. Hlopu a ve Beloborodov.. aynı dara acına bu delikanlıyı da çek ki. Naumiç... dedi. balık çorbası. melûn ihtiyarın sözlerinden etkilenmi e benziyordu. Savelyiç de oradaydı. Benim için hiç de hayırlı bir sonuca ula mayaca ı anla ılan bu konu mayı de i tirmek gerekti ini görerek Pugaçev'e döndüm. üfleseler canın çıkacak. verdi im yemin gere ince. Kapıyı üstümüze kilitlediler.Do ru. Hele bir geceyi atlatalım da. Pugaçev ne elendi. o zamana kadar sakalını yolmayayım!. karanlık bakı larla süzdüler birbirlerini. ama gözün hâlâ asmakta. At ve gocuk için sana te ekkür etmeyi unutuyordum az kalsın. (kemikli yumru unu sıktı ve gömle inin yenini sıyırıp kıllı kolunu ortaya çıkardı) ve bu kol da Hıristiyan kanına bula tı. Dur bakalım. diye kar ılık verdim. kesmekte. senin de zamanın gelecek. Yırtık burnu gösteririm ben sana.Yırtık burun! diye homurdandı. Pugaçev'in beni ça ırdı ını söylediler. . mare al! Bu delikanlı. ki genç Kazak kızı. diye kar ılık verdim. htiyar: ... Bu bulu um i e yaramı tı. bütün bunların bo söylentiler oldu u. Hem de serbest dört yol a ızlarında. Fakat dikkat et. Yüre ine bu yufkalık nereden geldi böyle? Hlopu a: . Gerçe i gizlemeyi gereksiz kılarak: . Pugaçev. içki neden sonra etkisini göstermeye ba ladı. Bir gün önceki arkada ları almı tı çevresini.Yeter. Niye daha önce söylemezsin bunu? Sizi evlendirip güzel bir ölen yapaca ız! (Sonra Beloborodov'a döndü). sana kalsa herkesi bo ar. karanlık ormanlarda. imdi. Fakat ahali açlıktan kırılıyor! Düzmece. Her ey tıkırında. Bunlar.Yavuklun ha! diye ba ırdı. Karı gibi çene çalarak de il. üç Tatar atı ko ulu bir yaylı duruyordu. Orenburg köpeklerinin tümü birden dara acında kuyru u titretse umursamam ama. hayır ola. Sabah ola. sen niye yaltaklanıyorsun? diye kar ı çıktı. moruk! diye gürledi. ster istemez tanı ı oldu um cümbü . Ekmek. Sırtına kürk giymi .. uzun süre ahlayıp vahladı ını i ittim. Bu el. Fakat ben konukları de il.Ah! dedim. Orenburg'da yeterince erzak bulundu u konusunda onu inandırmak için dil döktüm. Akıttı ın kanlar vicdanını sızlatmaya az mı geliyor? Beloborodov: . Sonunda horuldamaya ba ladı. ben de günah i ledim. bizi her eyin yolunda oldu una inandırmaya çalı ıyor. iyilik bulur.Görüyorsunuz i te. söyle bakalım. tek sözcük söylemeden. Pugaçev: . Öyle soba ba ında oturup da kahramanlık taslayarak de il. Pugaçev görkemli bir tavırla: . ba ına bir Kırgız kalpa ı takmı tı. eski ahbabımdır. bizim koca itler kendi aralarında hırla maya ba larlarsa. Kaçıp gelenler a ız birli iyle Orenburg'da açlı ın ve ölümün kol gezdi ini. Pugaçev'in masasına oturmak erefinden yoksun kalmaya dünden razıydım ama yapacak bir ey yoktu.Ya sen. a zını açıp bir ey sormadı bana. Hlopu a'nın buyru uyla nöbetçi Kazak beni hükümet kulübesine götürdü. dedi. gece yarısına kadar sürdü. en bir tavırla: .. Söyle bakalım. Sabahleyin gelip. ahalinin (hem de seve seve) le yedi ini söylüyor.. Olup bitenler lalamı öylesine a kına çevirmi ti ki. Fakat ben. gözünün içine baka baka yalan söylüyor. kimsenin hakkı kalmasın.. Pugaçev: . Madem vabrin'i asacaksın.General efendiler! diye sesini yükseltti. Pugaçev: . Onları topuzla. dedi. Gözünü kırpı tırarak: .Her ey tıkırında ha! dedi. Hlopu a imdada yeti ti. sizin kent ne durumda? . Karanlıkta uzandı ını. do ru söylüyordu. ona ne yapaca ımızı yarın dü ünürüz. Arkada ları kalktılar. barı ın bakayım. hasımlarımı öldürdüm. Dinle. Oturup karnımızı doyuralım imdi. Kapısının önünde. Ba ımıza Ali kıran ba kesen mi oldun? Bir aya ın çukurda.Orada ne homurdanıyorsun.yilik eden. Üstünde yol kıyafeti vardı. Sen olmasan kente varamaz. Birlikte çıktık. Ha yanılıyor muyum? Hava yumu amı tı. Pugaçev oturdu u yerde uyukluyordu. vabrin'in incitti i kızla ne ilgin var? Yi idin gönlü yarasız olmazmı derler. balta tersiyle yere serdim. ondan korkarım i te! Haydi. diye söze karı tı.O kız yavuklumdur. Bereket. Hlopu a: ..Çok ükür.Peki. Masa arkada larım üzerinde.kıldan ince oldu unu bildirdim. Ben derin dü ünceler içinde bütün gece gözümü kırpmadım. dedi. Pugaçev'le kulübenin giri inde kar ıla tık. ev sahibinin kızları masaya beyaz bir örtü yaydılar. Arkada ına: . Tanrının yardımıyla sen de koklayacaksın o kızgın ma aları. yarı yolda donup kalırdım. Ahali sokakta birikmi ti.. arap ve birayla dolu i eler getirdiler.

sa ol babamız. Hırsızdır onlar.Ben dü ünmeyeyim de. lk ba arısızlıkta. Pugaçev'in gerçekten de tepesini attırabilirdi sonunda. ya da yersiz bir ta lama sayıp geçti bu sözü. Dizginlerini sıkı tutmam gerekiyor. sesini yava latarak ekledi: Ismarlama bir bardak arapla. istedi im gibi yürütemiyorum i lerimi. O da ba ıyla selamlıyordu her iki yanını. tav an kürklü gocu u da bir daha a zıma almayaca ım.Sen ne dersin? dedim. Pugaçev en bir tavırla selamladı beni. Pugaçev. Pugaçev: . vallahi haklısın! dedi. belki bir ba ka yolla da ö renebilirdi gerçe i. htiyar. bak neler olacak daha!. Artık bütün bütün yitirdim sandı ım. Do rusu. Sizin Orenburg'dakilerin Yüzeyevç çarpı masından haberi var mı? Kırk general öldürüldü. Ömrümce dua edece im sana. Düzmece Çar: . Yolum dar.. Soka ın iki yanına dizilen ahali. tanıttın kendini.Efendimiz ne dü ünüyor acaba? . arabacıya durmasını emretti. kendi boyunlarını kurtarmak için benim ba ımı vereceklerdir. Ansızın Pugaçev bir soruyla dü üncelerimden ayırdı beni: . dedi. Düzmecenin yüzünde sevinçli bir gurur ifadesi belirdi: . Pugaçev. yerlere kadar e ilerek selamlıyordu Pugaçev'i. Tanrı bizi yine kar ıla tırdı ha! Haydi.Belogorsk Kalesi'ne çek! dedi. Bu tav an kürkü gocuk.Sa ol devletlim. dedi ne eyle. Kalbim hızla çarptı.Orenburg'da ne diyorlar benim için? diye sordu. . Görüyorsun. moruk! dedi. Fakat ben razı olmadım buna. yardımına da bel ba ladı ımı söyleyerek kar ılık verdim. vabrin öfkeye kapılarak her eyi açıklayabilirdi. gönlümün biricik sultanını görecektim birkaç saat sonra. Sonra. sonra hafif bir sesle: . i kence edilmen ve asılman gerekti inde ayak diredi. . Pugaçev bir süre sonra: . Prusya Kralı boy ölçü ebilir miydi benimle? Haydudun bu böbürleni i pek ho uma gitmi ti. yaylıyı ayakta süren geni omuzlu Tatar arabacıya: .Ne o.Dur! Dur! diye çınladı bu sırada. Pugaçev: .. dedi.Sen de haklısın. Pugaçev. Hele biraz bekle.Vay. içimden neler geçti ini kestirmek güç de il. bugün seninle aynı yaylıda yan yanayım ve hayatımın bütün mutlulu u sana ba lı. alınyazımı yine elinde tutan. Az sonra.. Sonra Savelyiç ve Tatar arabacı i itmesinler diye. Fakat onunla tartı manın gereksizli ini dü ünerek. düzmece ya i itmedi. dedi. Hakkından gelebilir miydin Frederick'in? . hiçbir ey söylemedim. . Bereket versin. dümdüz bir yolda hızla ilerlemeye ba ladık. Kavu ma dakikasını gözlerimin önünde canlandırıyordum. Beni ihtiyar halimde bunların arasında bırakma. O zaman Marya vanovna'nın hali ne olurdu? Bunu dü ününce bütün vücudumdan so uk bir esinti geçti ini.Tanrı bilir. yapmacık bir uysallık içindeydiler. çıngırak çınladı. olayların beni yine tuhaf bir biçimde kar ıla tırdı ı insanı dü ünüyordum. . tüylerimin diken diken oldu unu hissettim. Sava makta ustayımdır. Atlar hareket etti. Ne dersin. Belogorsk kalesinin alını ı gözlerimin önünde canlandı. Atlar dörtnala kalktı. Binip yerle tik. Savelyiç yerle irken: .Fyodor Fedoroviç'in mi? Niye olmasın? Sizin generallerin hakkından geliyorum ya? Onlar da onu yenmemi ler miydi? imdiye kadar silahım hep zafer kazandı. bugün de ça ıt oldu unda. imdiyse yalnız esirgemesine de il. Subayım ve soylu bir aileden geliyorum. Çok iyi tanıdı ım bir ses: . kan dökücü alı kanlıkları aklıma geldi! Yüzba ı Mironov'un kızı oldu unu bilmiyordu onun. dört ordu tutsak edildi orada. köyden çıktık. troyka ok gibi fırladı. Moskova üzerine yürüyeyim. bir parça dü ündü. O an. esenlik içinde ya atsın seni.Babacı ım! Pyotr andreyiç! diye ba ırıyordu. Adamlarım dik kafalılık ediyorlar. Sevgilimi kurtarmak için yola çıkan bu adamın bilinçsiz zalimli i. Daha dün sana kar ı dövü ürken. kim dü ünsün? diye kar ılık verdim.Moskova'ya gitmeyi mi tasarlıyorsun yoksa? Düzmece. Benim çocukların sana nasıl yan yan baktıklarını gördün.Seninle ba a çıkmanın kolay olmadı ını söylüyorlar. karde lerinin dedi i gibi pek öyle kan içici de ilim. bu dolan. atla bakalım arabacının yanına.. kendisiyle birlikte yaylıya binmemi emretti. korkuyor musun yoksa? Bir gün beni ba ı lamı oldu unu. .Öyledir. arma an etti in tav an kürk gocuk aklıma geldi de ondan. Baktım Savelyiç kar ıdan bize do ru ko uyor....dün tanık oldu um olaylara taban tabana zıt. Benim gibi bir ihtiyarın elinden tuttu un için Tanrı yüz yıl sa lık.

fakat bana güvensiz bakı lar fırlatıyordu arada bir. Büyük bir tedirginlik içinde oldu u belliydi. komutan evinin basamaklarına yana tı. dedi. söylesene'' demi . tutuklu de il o. Fakat cinayetle.. kendi iste inle onlardan ayrılsan. Fakat bir yabancıyı karımın yatak odasına . Tatar arabacı yanık bir türkü tutturmu tu.Karde . ben de le le beslenmeyi bir deneyeyim'' demi . vabrin'in beti benzi kül gibi oldu. Kazaklar gibi giyinmi . Çariçe'nin merhametine sı ınsan daha iyi olmaz mı? Acı acı güldü: . beni göstererek: . dedi. Yayık'ın yalçın kıyısındaki köy göründü. oturdu u yerde ileri geri sallanıyordu. Karla kaplı dümdüz yolda. fakat çabuk toparladı kendini. dü man ordusuna ili kin söylentiler ve buna benzer eyler üzerine bir süre bilgi aldıktan sonra. bir masal anlataca ım sana. Geç bile kaldın! Hiçbir ey söylemeden yüzümü öte yana çevirdim. iki gagalamı .. kalenin durumu. çok güzel. bir yandan övgüler düzüyormu le in lezzetine. sonrası Allah kerim''.Demek sen de katıldın bize? dedi. sustuk. yaylı uçarcasına ilerliyordu. vabrin elindeki tepsiyle bana da yakla tı. '' u dünyada nasıl oluyor da sen üç yüz yıl. vah i bir esinlemeyle: . Düzmece yerinden kalkarak: . bir zamanlar karısının dırdırıyla serseme dönen zavallı van Kuzmiç'in uyukladı ı divana oturdu. Bir kaçamak bulup i in içinden sıyrılmak olana ı yoktu. ''Yok arkada '' demi kuzguna.Pugaçev'e: . Pugaçev. dedi. Ahali. azizim'' diye yanıtlamı onu. bense topu topu otuz yıl ya ıyorum?'' Kuzgun: '' undan.. ardımız sıra ko uyordu.Efendimizi de a ırla. ne babası Ne elinden tutanı var Ne hayır dua edeni Bir dü ün türküsü Yaylı. vabrin basamaklarda kar ıladı düzmeceyi. Onun bakı ları altında kaçacak delik arıyor.. Pugaçev kadehini yuvarladı. Ben de arkalarından gidiyordum. Çocuklu umda ya lı bir Kalmuk'tan dinlemi tim. yaktılar. tamam.. Derken bir at le i görmü ler a a ıda. Pugaçev'i Marya vanovna'nın odasına götürdü. de il mi? Sarayın penceresinden attılar onu. kestiler. bense le le besleniyorum. haydutlukla ya amak. Pugaçev. hastadır.Gördün mü ya! dedim.Hükümdarım. kimdir u tutukladı ın kız? Onu bana göstersene. nip çökmü ler ba ına. yaltaklanmak için birkaç söz söyleyerek Pugaçev'in yaylıdan inmesine yardım etti. dedi. Hain. Pugaçev yüzüme a kın a kın baktı. benden her ey istemek hakkına sahipsiniz. sonra kanat çırpıp havalanırken.Güzel. geçmi günlerin bir mezar yazıtı gibi hâlâ duvarda asılıydı. söyle bakalım. Tamam mı. sakal koyvermi ti. On be dakika sonra da Belogorsk kalesine giriyorduk. Kartal bir gagalamı . hiç beklenmedik bir anda: . dedim. Elini uzatarak: . ''üç yüz yıl le le beslenmektense.. dedi. Merhum komutanın diploması. Nasıl ba ladıysam öyle sürdürece im. hükümdarım. Benim için ba ı lanmak söz konusu de ildir. Kuzgun bir yandan gagalıyor. Bir gün kartal. vabrin kendi eliyle votka getirdi ona.Dinle! dedi. 12 YET M KIZ ncecik elma fidanımızın Na yapra ı var.Ama sonunun ne oldu unu da biliyorsundur. vabrin. Ne dersin Kalmuk masalına? Ha? . Ansızın tanıdık çit ve çan kulesiyle. ''Sen taze kan içiyorsun. Pugaçev'i çıngıra ından tanımı .. Pugaçev'in kendisinden ho nut olmadı ını kestirmi ti hiç ku kusuz.Olmaz. yüre im burkuldu. Her zamanki uyanıklı ıyla. odasında yatıyor.'' Kartal dü ünmü : ''Haydi. kuzguna: ''Kuzgun karde . Bakarsın ba arırım da! Gri a Otrepyev Moskova'yı ele geçirdi ya! . Savelyiç uyukluyor. kimiz de kendi dü üncelerimize gömülüp. küllerini topa koyup savurdular. Titreyen bir sesle: . le gagalamaktır bence..Beni ona götür. Beni görünce a aladı. Hain.. merdivenlerde durarak: . Zaman geçmemi ken. Kartalla kuzgun uçup gitmi ler. ne fı kını u gencecik gelinin de Ne anası var. Fakat bir kez daha yüzümü öte yana çevirdim. bir kere taze kan içmek çok daha iyi.Hükümdarım dedi. hiçbir ey söylemedi. Benim için öylesine sıcak anılar ta ıyan odaya girdi imizde.. Pugaçev.

vabrin'e baktı. Ba ladı ın gibi bitir: Bırak beni.Bu kez ba ı lıyorum seni.. O sırada içimi kaplayan ho görü.vabrin gerçe i söyledi size. Pugaçev: .Söyle bana güvercinim. Velinimetimsin. Önünde bir su testisi. Benim âdetim budur. Sana özgürlü ünü ba ı lıyorum. dedi.Ee.Evlendin ha! dedim. büyük bir gözüpeklikle odaya daldı.Kendin karar ver. odanın kapısında yeniden durdu. Karınmı . dedi in gibi olsun! Asmaksa asmalı. kar ısında duran adamın annesiyle babasının katili oldu unu anlayınca elleriyle yüzünü örttü.A ır ol! diye durdurdu beni. Ben. saçı ba ı darmada ın. vabrin. anımsamıyorum imdi. . yalan söyledim size. tatlı bir sesle: . içer. ba ı lamaksa ba ı lamalı. Sonra Marya vanovna'ya yakla tı: .Güzel bir hastanen varmı ! dedi.Hükümdarım.Aç u kapıyı! dedi. papazın ye eni de il. vicdanıma. Sonra Marya vanovna'ya döndü..Hükümdarım! diye haykırdı.Haydi. Pugaçev'in katı yüre ini yumu attı ı belliydi. dö emede oturuyordu. Kimse kurtaramazdı kızca ızı.Kocam ha! diye tekrarladı. Düzmece Çar. Fakat Grinyov da sizi aldatıyor. . zavallı yetim kızla birlikte. Benim ayya lar gözünün ya ına bakmazlardı zavallı kızın. vabrin'e dönerek sürdürdü sözlerini: Sen de ukalalık etme. vabrin'i paralamaya hazırlanarak: . bilmek de istemiyorum. Ben hükümdarım. Pugaçev.. Marya vanovna. Pugaçev çıktı. Hapishane kaçkını bir Kazak'ın ayakları altında yuvarlanan bu soyluya i rentiyle bakıyordum.Bu da do ru ya! dedi. Hiçbir zaman karısı olmayaca ım onun! E er beni kurtarmazlarsa. Marya vanovna hızla bir bakı fırlattı ona. kocam de il benim. Yer. Pugaçev'in yüzü karardı: .sokmamı emretmeyin. Suçluyum. bunun da eklenece ini unutma. benim i im. de ilmi . acı acı gülerek: . korkunç bir bakı fırlattı vabrin'e: . diye kar ılık verdim. Ceplerini karı tırmaya ba layan vabrin. dedi. ne dedi ini bilmeden sayıklıyor. anahtarı yanına almadı ını söyledi. hanımıyla u ra maya ba ladı.Bu da ne demek? diye sordu. a kın a kın: . odaya girdik. Pugaçev. kesik kesik: . Efendimiz. Pugaçev yumu adı: . kılımı bile kıpırdatmadan: . fakat aynı anda. vız gelir bana. Üçümüz de konuk odasına indik. efendimiz! dedi. Kimi istersem sokarım yanına. Pala a. Ne var ki. Zavallı kız beni görünce titredi. diye yanıtladım onu. ardım sıra gel. O. Pugaçev. önceden haber vereyim ki.Bir de beni aldatmaya cüret ettin ha! dedi. bir çı lık attı. imdi papaza adam gönderip. ye enini gelin etmeye zorlayalım mı? Ben babanız olurum. Pugaçev'in son sözleri vabrin'i yüre inden yaralamı tı. dedim. testinin üstünde bir dilim ekmek duruyordu. Fakat Tanrı tanı ımdır. benim için yaptıklarına kar ılık hayatımı seve seve verirdim.. Adamlarının yanında Mironov'un kızının hayatta oldu unu söyleyebilir miydim? Di leriyle paralarlardı onu. . kendisi beyin hummasından yatıyor. dedi. bir deri bir kemik. Yavuklunu al. Pugaçev.. yüzü sapsarı. kilit söküldü. gülerek: .Çıkabilirsin güzel kız. seni nasıl adlandıraca ımı bilemiyorum. üç gündür.. nazlanmayı da bırak. O sırada ben ne yaptım. Pugaçev: . eski bir tanıdık. im ekler çakan gözlerini üzerime dikti. Hıristiyanlık inancıma aykırı bir eyi isteme benden. alnımıza hangi yön yazılmı sa çekip gidelim.. vabrin de sa dıçlık yapar. Densiz herif nasıl bir ceza haketti ini biliyor musun? vabrin dizüstü çöktü. sırtında yırtık pırtık bir köylü fistanı. kocan niçin cezalandırıyor seni? Ona kar ı ne kabahat i ledin? Marya vanovna: . Sözlerimin. keyfimize bakarız! Korktu um ba ıma geldi. Papazın çaçaron karısı bizimkileri aldatmakla iyi etmi . Fakat bundan sonra i leyece in ilk suça. Baktım ve donakaldım. Nerede olursan ol ve ba ına ne gelirse gelsin. Onun iyi bir duyarlık içinde oldu unu görerek: . Titredim. kendinden geçerek dö emeye yuvarlandı. Bu. O. Ona do ru atıldım..Bunu daha önce söylememi tin bana! dedi.Dinle. kendimi öldürmeye karar verdim. Kızın güzelini yakalamı sın.. Pugaçev gülerek: . bir tekme salladı kapıya. nefretimi de. bu kalenin alını ı sırasında idam edilen van Mironov'un kızıdır. Kendinden geçmi cesine: . günahkâr ruhunun kurtulu u için ikimiz de Tanrı'ya dua edece iz. öfkemi de bastırmı tı.

daha zaman varken ba ını kurtarmak için ate li bir istek duyuyordum içimde. Elini tuttum. Ben de kar ı çıkmadım artık. Pala ka: . annemle babamın yanına gelmesini önerdim. bunu kendine görev sayaca ını biliyordum.. solgun yüzünde bir gülümsemeyle Marya vanovna girdi içeri. Bir süre sonra Pugaçev'in kargacık burgacık yazısıyla imzalanmı geçi belgesini getiren çavu .Azıcık bekleyin Pyotr Andreyiç. söyler misin canca ızım. Siz Akulina Pamfilovna'ya gidin. Köylü fistanını çıkarmı . Marya vanovna'yı ellerinden almak için vabrin'in nasıl kendileri üzerinde baskı yaptı ını. eskisi gibi yalın ve sevimli giyinmi ti. Önce durakladı. Çevremizdeki her ey unutuluverdi. Kapı arkadan sürmelenmi ti. cani herife bunun için de te ekkürler. Üstümü de i tiriyorum. Kaygılarını yatı tırdım. Dostça vedala tık. dünyada hiçbir güç bu ba ı koparamaz. Fakat yine de babamla annemin onayı olmadan karım olamayaca ını tekrarladı. girin rica ederim! Görü meyeli ne kadar. susuyorduk. Çaldım. Akulina Pamfilovna: . Sonunda: .. Marya vanovna içtenlikle. diye söze karı tı. kapıda kar ıladılar beni. hissettiklerimi anlatamam. Bu arada çenesi de durmak bilmiyordu. ko arak. ne kadar uzun zaman oldu de il mi? Papazın karısı. malın gözüymü ! Bu sırada kapı açıldı. Babamın dostça olmayan tavrı ürkütüyordu onu. Marya vanovna. Özür dileyerek ayrıldım oradan. kimiz de a ladık. i renç vabrin'den çektiklerini gözlerimin önünde canlandırdı. Kapının ötesinden Marya vanovna'nın tatlı sesi geldi: . mutluluk içinde ya ayın. Babamın. Bırak u bo bo azlı ı. Tutkuyla. Neden söylemeyeyim gerçe i? O an büyük bir yakınlık duyuyordum ona kar ı. yüreklerimiz dopdolu. Konu tuk. uzun süre tek sözcük söylemeden öylece kaldım. Böylece aramızda her ey karara ba lanmı oldu. Ev sahipleri orada kendilerinin fazla oldu unu hissederek çıktılar. Dünyada tek bir akrabası yoktu. dedi. Pugaçev'in egemenli inde ve vabrin'in komutasında bulunan bir kalede kalamazdı artık. hükümdarın beni ça ırdı ını söyledi. vs. anayurdu için kahramanca can veren de erli bir askerin kızını mutlaka ba rına basaca ını. Kalabalı ın arasında Akulina Pamfilovna'yı gören Pugaçev. bitmi ti sanki. Papaz Gerasim: .Ho geldiniz Pyotr Andreyiç.Kocakarı. önderlik etti i caniler yı ınından koparıp almak. Papaz Gerasim'in evine gittim. ben de kendi ba ımdan geçenleri kısaca özetledim.diledi in yere götür. Köye. Tanrı ne verdiyse a ırlamaya koyuldu beni. vabrin erimi . u Aleksey vanoviç vabrin'e diyecek yok do rusu. kaleyi denetlemeye çıktı. içtenlikle öpü tük. Pugaçev onu yanına alarak. Savelyiç onlara her eyi anlatmı . Fakat vabrin ve çevremizde biriken ahali. O da alınyazısının benimkiyle birle ti ini seziyordu. Geçmi mutlu günleri de anımsadık. Ben yol hazırlı ı yapaca ımı ileri sürerek evden ayrılmadım. Söyledim. Yalnız kalınca. Onu. ben kaleden ayrıldıktan sonra ba ına ne geldiyse hepsini birer birer anlattı. ne de olmadık bahaneler ileri sürdü. (ate gibi bir kız olan ve çavu un kaval çalıp oynatmak istedi i) Pala ka'yı kullanarak aralarında nasıl sürekli bir ba lantı kurduklarını. Pugaçev'i aldattıklarının Pugaçev'ce bilindi ini i itince istavroz çıkartılar.Sevgili Marya vanovna! dedim. gelece e ili kin tasarılarımı anlatmaya koyuldum ona. ükür kavu turana. onlardan ayrılmak istemedi ini. Ku atılmı bir kentin bütün acılarını ya amakta olan Orenburg da dü ünülemezdi. Ne utangaçlık gösterilerinde bulundu.Kim o? dedi. ben de az sonra oraya gelirim. açık yüreklilikle dinledi beni. bir cani olan bu adamdan ayrılırken. parma ını sallayarak . Hele Marya vanovna neler neler çekti yoklu unuzda. Akulina Pamfilovna: . Fakat... vs. Papazla karısı. Sonra vabrin'e döndü. Pugaçev'le nasıl oldu da uyu tunuz böyle? Nasıl oldu da öldürmedi sizi? Neyse. Bir türlü doymak bilmiyorduk konu maya. bana mektup yazması için Marya vanovna'ya nasıl ö ütte bulundu unu. Öylece. Gitti imde yola çıkmak üzere hazırlanmı tı. ta kesilmi cesine duruyordu. Ba ba a kaldık. hemen sevgilimin odasına ko tum.sa bizi korusun! dedi! Tanrının hı mından esirgesin bizi. Marya vanovna'nın nasıl a ladı ını. Sonunda. benden ba ka herkes için bir canavar. Nasılsınız? Bizler her Allah'ın günü dü ünüyorduk sizi. Çok konu anların cehennemde yanacaklarını unutma! Azizim Pyotr Andreyiç. Sıra bana gelince. Ya adı ı korkunç durumları. zavallı yavrum!. Seni imdiden karım sayıyorum. yeter. kimiz de. yüre imi dolduran eylerin hepsini söylememe engeldi. Bu korkunç insandan. Akıl almaz olaylar bizi öylesine ba ladı ki birbirimize. konu tuk.. Papazla karısı. bir bir anlattı. egemenli i altında bulunan bütün karakol ve kalelerden serbestçe geçebilmem için bir belge hazırlamasını emretti.

babasının ve annesinin mezarlarıyla son bir kez daha vedala maya gitti. sayın ailenizin de kendisine götürülmesini emrettiler efendimiz! Basamaklara do ru atıldım. girmesiyle de çıkması bir oldu ve komutanın beni kabul etmeye vakti olmadı ını.Hey.Çık dı arı. Susuyorduk. Tanrım. Birkaç dakika sonra. askerler küfürü bıraktılar. Marya vanovna. bir yola bakıyor. Bu i in bir çırpıda yapılmasından ve kale komutanı olan sakallı Kazak'ın çevremizde pervane gibi dönmesinden. Önüme gelen ilk odaya ok gibi daldım. Kötü karanlık bir anlatım okunuyordu yüzünde. çalçene arabacının bizi bir saray gözdesi gibi tanıttı ını anladım. bir de Pala a. kilisenin arkasına. Komutan evinin penceresinde duran vabrin gözüme çarptı. korkunç küfürler savurarak ansızın ku atıverdiler bizi. Tanrım ikinizin üstünden de kanatlarını eksik etmesin! Yola koyulduk. diye kar ılık verdi. eytanın bacana ı! dedi. Belogorsk Kalesi'ni. Kar ılarında bir subay görünce. Savelyiç çıkıp arabacı yerine oturdu. Sen de. Yola çıkmamız için her ey hazırdı.Buyurun. arabacı gür bir sesle: . Berda'ya hareket emri verdi ve yaylı yola çıktı ında oturdu u yerden bir kez daha uzanarak: . Ona e lik etmek istedim. . Yine görü ürüz in allah. gözlerinden sessizce bo anan ya larla sırılsıklam döndü. Marya vanovna dalgın gözlerle bir bana. Zamanın nasıl geçti ini farketmeden. Burada atlar de i tirildi.Kızmayınız efendim. kendime inanamıyordum.gözda ı verdi ona. ama hangi ko ullarda!.Ne demek bu? diye haykırdım. diye ba ırdım. Marya vanovna. Kâ ıt da ıtan binba ıya bakınca a ıp kaldım. .. Yere serilmi bir dü man kar ısında kahramanlık taslamak gere ini duymayıp. E yalarımız eski komutanlık arabasına yüklenmi ti. Devriyeler önümüzü kesti. Savelyiç ardım sıra geliyor: . 13 TUTUKLANMA . vabrin bir yere sıvı tı. do ru mu görüyorum? van vaniç! Sensin ha? . Ba çavu yanıma bir nöbetçi bırakıp. Bıyıklı bir ba çavu bana: . bizi u urlamak için basamaklara çıktılar.Elveda Marya vanovna. Ba çavu beni binba ıya götürmek üzere yanıma dü tü. ben hazırım. Muhafızlar. Knyajnin Daha sabahleyin.Ho ça kal efendimiz! diye seslendi bana. Nöbetçiler beni durdurmaya kalkı madılar. dü üncesi bana ıstıraplı bir kaygı veren sevgili Marya'yla böyle umulmadık bir biçimde birle iverince.Al i te Çar'ın bacana ı! diye homurdanıyordu kendi kendine. Bir zamanlar Simbirsk hanında yüz rublemi üten van vanoviç Zurin'in ta kendisiydi bu!. Arabamız kapıya çekilmi ti. Ben de papazın evine döndüm. Yüreklerimiz yorgun dü mü tü. güvercinim benim! dedi.. efendimizin hapse atılmalarını. düzmece Çar'a katılmaya gelen büyük bir birlik varmı orada. Yaylısının hızla uzakla tı ı beyaz bozkıra uzun uzun baktım. bir daha dönmemek üzere geride bıraktık. görevim gere ince Sizi u an tutuklamak zorundayım. yi yürekli Akulina Pamfilovna: . Anlamlı anlamlı göz kırptı. Hava kararmaya ba lamı tı. Sakallının dedi ine göre. Olup bitenler bir dü gibi geliyordu bana. ben. diye kar ılık verdi. Ya murdan kaçarken doluya tutulduk. haber vermek için içeri girdi.Arabada kim var? sorusuna. Pugaçev gitti. . Yaylıdan indim. Ailesi de yanında. fakat daha önce fademi alaca ınızı umarım. Gerçekten de yine görü tük görü mesine. Sonra yaylısına bindi. Küçük bir kente yakla ıyorduk. Atlar göz açıp kapayıncaya kadar ko uluverdi. beni hapse atmalarını. Yoksa çıldırdı mı bu adam! Ba çavu : .Bilemem efendimiz. Ahali da ıldı. Tanrım! Bütün bu i lerin sonu nereye varacak? Yaylı da usul usul arkamızdan geliyordu. gözlerimi öte yana çevirdim. Daha fazla oyalanmak istemiyordum. pırıl pırıl aydınlatılmı küçük bir evin önündeydik. beni komutanlı a götürmelerini istedim. ailen de dünyanın kaç bucak oldu unu görürsünüz imdi.. Arabamız kale kapısından çıktı. iki saat sonra. Be dakika sonra.Çar'ın bacana ı. yaylıya yerle tik. Papaz Gerasim'le karısı. .. aslanım! Yolunuz açık olsun. Yine yola koyulduk. Elveda Pyotr Andreyiç. fakat kendisini yalnız bırakmamı istedi. Altı tane muhafız birli i subayı iskambil oynuyordu burada. Fakat komutan efendimiz. belli ki dü üncelerini toparlayıp bir türlü kendine gelemiyordu. ailemi de yanına götürmelerini emretti ini bildirdi. yine Pugaçev'in egemenli indeki yakın kaleye geliverdik.

. (Zurin devam ediyordu) istedi in gibi olsun.Bu da ne demek oluyor efendim? Seni nasıl yalnız bırakırım. ben de adamakıllı bozuldum. Orenburg'a dönmen için bir neden yok. Zurin'e: . . az sonra da bir soruma horultuyla ve burnundan çıkan ıslık sesiyle kar ılık verdi. Ak am yeme inden sonra Zurin'le yalnız kalınca.. Bana hemen bir ev verilmesini emredersen. Ben geceyi Zurin'de geçirecektim. ba lantısızla tı. syancıların eline dü ersen. oraya bırakaca ım. Büyük bir ilgiyle dinledi beni. anlatılmaz bir a kınlık içinde ellerini birbirine çarptı: . Eskisi gibi cümbü yapsaydık. Zurin'in birli i o gün kentten ayrılıyordu. odadakiler kahkahalarla güldü. Kendisini tutsaklıktan kurtardım. kabalık etmez deyin. Ama Marya vanovna'yı yalnız ba ına gönderirsem. Tanrı a kına. hemen oracıkta vedala tık.Karde . Pugaçev'in sevgilisi de kim? Merhum Yüzba ı Mironov'un kızıdır o. bir.. . ba ımdan geçen olayları bir bir anlattım.Evi ne yapacaksın? Benimle kal. annen ne dü ünür? . . kabul etmeleri gerekir.Oh. onu içtenlikle. her ey yoluna girer.Kabul edeceklerdir. ba ını sallayarak: . Soyunmama yardım etmek için gelen Savelyiç'e. Fakat aklımın ermedi i tek bir ey var: Hangi eytana uyup da evleniyorsun? Ben. Zurin hemen gerekli emirleri verdi. benim birli imde kal. korkmasın. Gerçi evlenmen için henüz çok erken ama. Onu yalnız ba ına gönder. Sustum. arkada ını da al gel. Zurin'in ö üdünü tutmaya karar verdim. Hey! Asker! Pugaçev'in sevgilisi niye gelmiyor hâlâ? Dikba lılık mı ediyor yoksa? Söyleyin ona. Ba çavu a. erefli bir asker olarak. Beni haklı buldu. dedi in gibi olsun! O tanrısal mele i götürecek. tatlı sözlerle yola getirmeye çalı tım: . . Fakat Çarice'nin ordusunda kalmanın da bir namus borcu oldu unu hissediyordum. tehlikesizdir. Bununla birlikte. iki gözüm. bir daha görü ür müyüz. Ona hizmet etmekle bana da hizmet etmi olacaksın. Benli imi sarsan duyguları onların yanında dı a . Sen burada. babamla anneme iletmesi için bir mektup verdim ona.Olmaz. Kararımı bildirdim. çocuk dadılı ı etmekten ba ka yapacak eyin yok mu? Bo ver yahu! Ne diyece im bak: Bırak u yüzba ının kızını! Simbirsk yolunu dü mandan temizledim. imdi köyümüze götürüyorum. babam ve annem inanırlar sana: bizim için aracılık yaparsın de il mi? Ha? Sözlerim. Beyefendi yakı ıklıdır.Sa ol.. görü mez miyiz. içim rahat etmez. ertesi gün Marya vanovna'yla yola çıkmaya hazır olmasını bildirdim. Pyotr Andreyiç! Hangi rüzgâr attı seni? Nereden geliyorsun böyle? Selam... ho . karde . ben burada. Çevremizde insanlar vardı. askerlerinin ürküttü ü zavallı bir kızı yatı tır. aklıma ne gelirse söylüyordum. Fakat ömrümce unutmayaca ım sizi: yüre imde hep sizi ta ıyaca ım. çünkü bu karı ıklıklar biter bitmez evlenece im onunla. Marya vanovna öyle iyi bir kız ki. a layarak: .) .Sonra her eyi anlatırım.. babanla annene de. görev ba ında. Hiçbir kar ılık vermedim. Savelyiç'e te ekkür ettim ve Zurin'le yataklarımıza uzanıp çene çalmaya ba ladık. Marya vanovna'yı köye göndererek.Arhip Savelyiç. yalnız de ilim. diye yanıtladım onu. Fakat imdi. Dünkü çocuk evlenmek istiyor! Fakat baban ne der.Elveda Pyotr Andreyiç! dedi usulca. Ertesi gün sabahtan Marya vanovna'ya gittim.Vay.Arkada de il.Ne diyorsun? Yoksa demin sözünü ettikleri sen miydin? Hay Allah! Peki. bir genç kızla birlikteyim. Aynı kanıda de ildim onunla. Elimi çabuk tutmalıydım. Karınla cebelle mekten. bu iyili i esirgeme benden. çok daha iyi olur. Kar ı çıkma. bir sıkıntım olmayacak. Marya vanovna'yı Savelyiç'e emanet ettim. ne demek oluyor bu? . . bir kez daha kurtulaca ını hiç sanmam. Haydi. çim içime sı mıyor.Fakat. dokunmu tu ihtiyarcı a. sonra da ensesinden tuttu unuz gibi alıp getirin. dostum! diye söze ba ladım.Bir genç kız mı dedin? Vay be! Nereden tırtıkladın onu? (Zurin bu sözle birlikte öyle anlamlı bir ıslık çaldı ki. orasını Tanrı bilir. annenlere gitsin. Bunu duyan Savelyiç.. Burada. Hemen dikkafalılı a ba ladı: . bu fırsatı kaçırmak yazık olur do rusu. Fakat yava yava kesikle ti.yi ya.. do rusu çok yazık. hepsi iyi. Babanla annen ne der sonra? Lalamın huyunu bildi imden. Pyotr Andreyiç! diye kar ılık verdi..Ne demek oluyor bu? dedim. dedi. böyle bir gelin için çeyizli in bile kusur sayılmayaca ını haddim olmayarak bildirece im. Savelyiç. Araya ayrılık girince sevda saçmalı ı kendili inden geçer. Marya vanovna. vay. Marya vanovna'nın kim oldu unu ö renince.Evlenmek ha! dedi. Kendisi de elde olmayan bu terslik dolayısıyla Marya vanovna'dan özür dilemek üzere dı arı çıktı. onun birli inde kalacaktım. sana do ru bildi im eyi söylemek zorundayım: nan ki evlenmek ahmaklıktır. genç kızı kentin en iyi evine yerle tirmesini emretti. vay. Bitirdi imde. Zurin de konu maya istekliydi önce. Oyuna katılmak istemez misin? . bir süre sonra ben de ona uydum. . Hemen bir ev verelim sana.

Kaygıyla: . ellerinde ne kalmı sa bu kez biz alıyorduk ister istemez. Görevim. Pugaçev'in yakalanması haberiyle birlikte harekâtın durdurulması buyru unu aldı. van vanoviç Mihelson kovalıyordu. Ak amla birlikte de sefere çıktık.. Pugaçev i i için kurulmu soru turma kuruluna postalanmamı bildiren gizli bir emirdi bu. Ordusunu darmada ın etti.. lkbahar küçük bir Tatar köyünde ku attı bizi. Fakat Pugaçev ele geçirilememi ti daha. Vicdanım temizdi. müfreze birlik komutanları kendi bildiklerini okuyorlardı. cayır cayır yanıyordu. Sava sona ermi ti. Fakat tatlı bulu ma anının belki de aylarca gecikece ini dü ündükçe için için kendimi yiyordum. Demek baba oca ına dönebilecektim artık. ''Yamelya! Yamelya!'' diye dü ünüyordum üzüntüyle. son derece yoksulluk çekiyorduk. diye kar ılık verdi. Birkaç gün sonra kendimi yine sıcak baba oca ında bulacak.Küçük bir tatsızlık. in kötü bir sonuç do urmayaca ını. Zurin'e döndüm. ak amı ettik. Çok geçmeden Prens Golitsin.vurmak istemiyordum. Sonunda. Pugaçev hâlâ Orenburg önlerindeydi. sevincimden çocuklar gibi zıplıyordum. Zurin emir erimi dı arı gönderdi. Zurin: . haydut çeteleri her yerde önümüzden kaçıyor. diyordu. son derece kaygılı bir yüzle kulübeme geldi. Kısaca söylemem gerekirse. Bu haber. her ey. O kadar suçsuz insanın kanını akıtan haydudu ve onu bekleyen korkunç sonu dü ündükçe. Yalın kılıç iki muhafız oturuyordu yanımda. Bu sırada Zurin. kurulca suçsuz bulunaca ını umarım. 14 . hele hiçbir haber almadı ım Marya vanovna'yı görece imi dü ündükte içim içime sı mıyor. sonun kötü olacak senin! Evlenmek ha! Hiç yoktan ba ını yakacaksın! Fakat bu arada mutlulu uma zehir katan tuhaf bir dü ünce girmi ti aklıma. Bununla birlikte. Üzgün ve suskun. hiç beklenmedik bir felakete u radım. yeni çeteler topladı ve yeniden çapulculu a ba ladı. Elindeki ka ıdı uzatarak: .. Masalar kuruldu. Arkada ım beni ne elendirmeye çalı tı. Seferimizi ve sava ın bitimini uzun uzun anlatacak de ilim. mutlu bir sonun hızla yakla tı ını gösteriyordu. Oku.'' Hayatımın en korkunç anlarından birinde beni ba ı lamasını ve ni anlımı i renç vabrin'in elinden kurtarmasını nasıl unutabilirdim? Zurin'den gerekli izni aldım. Zurin dostça vedala tı benimle. haydudun ini dört bir yandan kıskaca alınıyordu. vur patlasın çal oynasın.. arabası hareket etti. Pugaçev'le dostlu un hükümetin kula ına gitmi olmalı. Orenburg'u kurtardı ve böylece sava ın sonucunu belli eden kesin darbeyi indirmi oldu. Arabaya bindim. Az sonra düzmece Çar'ın Kazan'ı ele geçirdi i ve Moskova üzerine yürüdü ü haberi geldi. Nedenini bilmedi im bir ürküntü kapladı içimi. Yeniden. Canını sıkma ve hemen yola koyul. Ülke ba tan ba a tutu mu . haydutlarla ve vah ilerle yaptı ımız bu de ersiz sava ın sona ermek üzere oldu u dü üncesi. Sonunda Zurin. syancı köyler bizim birlikleri görür görmez. geçiyor: öteki birlikler de elbirli iyle yardıma hazırlanıyorlardı bize. isyancı Ba kırt çetelerinin üzerine gönderildi.Yapacak bir ey yok! dedi. syancıların yakıp yıktı ı köylerden geçiyor.. Araba hazır bekliyordu. Zurin. Onları kucaklayaca ımı. çevresi gitgide bizimkilerce ku atılıyor. Tati çev kalesi yakınlarında Pugaçev'i bozguna u rattı. bir parça yatı tırıyordu. Bütün müfreze komutanlıklarına gönderilen ve görüldü üm yerde tutaklanarak hemen Kazan'a. Ansızın Sibirya dökümhaneleri bölgesinde yeniden ortaya çıktı. Adamlar.Hayrola? diye sordum. Derebeyler ormanlarda gizleniyordu. daha kar ımıza çıkmadan da ıldılar. Mal ve can güvenli i diye bir ey kalmamı tı ülkede. Kazan yoluna dü tük. Tanrı.Yok karde . yargılanmaktan korkmuyordum. Zurin gülüyor omuzlarını silkelerek: . Yüre im cız etti. Az sonra düzmecenin kesin bir bozguna u radı ını i ittik. kazandı ı ba arılar üzerine söylentiler aldı yürüdü.. Sibirya kalelerinin birbiri arkasında dü tü ünü i itiyorduk. Sava buyruklarının yerine getirilmesine engel olan kı . zavallı ahaliden. az önce aldım. yine sevgili Marya vanovnamı görecektim. tam yola çıkaca ım sırada. ya da bir top ate ine hedef olmadın. Zurin elinde bir kâ ıtla. Irmaklar ta tı. yelkenleri suya indiriyor. ubat aylarında oluyordu bu. yollar geçit vermez oldu. Birlikten ayrılaca ım gün. böylesine çılgınca ve amansız bir Rus ayaklanması daha göstermesin! Pugaçev kaçıyor. Böyle eli kolu ba lı kalmakla duydu umuz üzüntüyü. emirlere uymamı gerektirir. içim bir tuhaf oluyordu. Fakat birdenbire. isyancının pek o kadar güçlü olmadı ı kurunutusuyla kendilerini avutan ordu ileri gelenlerini adamakıllı kaygılandırmı tı. Volga'yı geçmek buyru unu aldı. Ben de biraz açılmak istiyordum do rusu. ''Neden bir süngüye. Kâ ıt az daha elimden dü üyordu. benimle bir i i oldu unu söyledi. Haydut çeteleri ortalı ı kavuruyor.

Düzmece'den gocu u ve atı almakta bir sakınca görmedi imin do ru oldu unu. Beni muhafızlardan tesim alan nöbetçi subay. Böyle bir ba langıç. bütün güçlerce destekleniyordu. ba caniden kürk. Çünkü akıncılık. hangi görevleri yerine getirdi imi sordu. generalin ho una gitmemi ti. çatısız ve penceresiz kalmı duvarlak isli isli dikilip duruyordu. Bunlardan biri. Pugaçev'in hizmetine nasıl ve ne zaman girdi imi. Somurtarak: . Bunun üzerine. Fakat bu tarihte kentten ayrıldı. Atasözü Orenburg'dan izinsiz ayrılı ım dı ında bir suçum olmadı ına güvenim tamdı. Kurulca istendi imi bildirdi. nasıl ba ı lanabiliyor Pugaçev tarafından? Nasıl oluyor da aynı subay ve soylu ki i.. orta yerdeki kaleye götürüldüm. Ayaklarıma pranga vuruldu. Pugaçev'le tanı ıklı ımızın nasıl ba ladı ını. kendisi Pugaçev'in ota ına u ramı ve onunla birlikte. so uk görünü lü ya lı bir generaldi. karanlık bir hücreye tek ba ıma kapattılar beni. yanıtlarımı tasarlıyordum. sert. sert bir tavırla: . Kalemi kula ının arkasında. Fakat Pugaçev'le dostça ili kilerimi kanıtlayacak pek çok tanık bulunabilir. komutanın evine giden avluya geçtim. Yargıç önüne çıktı ımda. gelecek konusunda kaygılanmayı bir yana bırakıp derin bir uykuya daldım. Andrey Petroviç Grinyov'un o lu olup olmadı ımı bir kere de benden ö renmek istedi. Üstü kâ ıtlarla dolu bir masanın arkasında iki adam oturuyordu. Yargıç kar ı çıktı: . at. Kazan'a vardık. Bir subay ve bir soylu olarak. Fakat yine de koyvermedim kendimi. beni bekleyebilecek soruları kafamda evirip çeviriyor. bekliyordu. Asık yüzlü ihtiyar. gerçe i içtenlikle açıklayarak bundan kurtulmayı umdu umu bildirdim. Umutsuzlu a kapılmadım.Açıkgöz bir eye benziyorsun delikanlı dedi. Sinirlenmi tim.Arkada ları canavarca öldürülürken. General. canilerle. Becerikli ve serbest tavırlı bir insan oldu u görülüyordu. soylu ve subay olan bir kimse. masadan aldı ı bir kâ ıdı yüksek sesle okumaya ba ladı: ''Ekselanslarınızın sorusu üzerine. yerle bir edilmi ti. sımsıkı zincirlendim. Ama biz senden açıkgözlerini de gördük. aynı zamanda da en güvenilir savunma yöntemi oldu u kanısındaydım. Kentin sa lam kalmı tek yapısına. Dü man tarafından gelen kaçakların söylediklerine göre. isyancıların cümbü üne katılıyor. Sorgu ba ladı. ba tan ba a yakılıp yıkılmı . Sonra zindana götürülüp.Öyle saygıde er bir babanın böyle uygunsuz bir evladı olması ne kadar acı! diye bir çıkı yaptı bana. Pugaçev'in hizmetine girmemin ve ondan herhangi bir görev almamın sözkonusu olmayaca ını belirttim. onurumu derin bir biçimde yaralamı tı. daha önce görevde bulundu u Belogorsk kalesine gitmi ler. askerlik göreviyle ba da mayan. Belogorsk kalesini caniye kar ı canla ba la nasıl savundu umu söyledim. Bütün acı çekenlerin o biricik avuntusuna sı ındım: Temiz. fakat bunun yanısıra. Ertesi gün gardiyan uyandırdı beni. elli kapik gibi arma anlar alıyor? Nerden do du bu tuhaf dostluk? hanet ya da en azından alçakça bir korkaklık de ilse.YARGILANMA Halkın a zında lâf Denizde dalga. Bunda da kolayca savunabilirdim kendimi. Askerler giri te durarak. ki asker e li inde.'' . içeri yalnız ba ıma girece imi bildirdiler. durum ve davranı larına gelince. Belogorsk kalesinin alını ında beni nasıl tanıyıp ba ı ladı ını anlattım. Buyruklara aykırı davranmakla de il. Tipi sırasında. bu da en azından çok ku ku uyandırıcı görülebilirdi. gerçe i oldu u gibi söylemeye karar verdim. Pugaçev buraya da damgasını basmı tı. So ukkanlılı ımı yitirmeden. Sokaklarda evlerin yerine kömürle mi moloz yı ınları görülüyor. nedir bu? Muhafız subayının sözleri. Oldukça geni bir salona girdim. ifademi yazmaya hazır. Orenburg'da görev ba ındaydı. çıplak duvarlardan ve demir parmaklıklı küçük bir pencereden ibaret dar. Kent. yirmi sekiz ya larında kadar. bir daha da komutam altına girmedi. Öteki. Co kuyla savunmaya ba ladım kendimi.. Adımı. Pencerenin yanına konulmu ayrı bir masanın ba ında da yazman oturuyordu. yakı ıklı bir muhafız birli i yüzba ısıydı. Bunun en yalın. yasaklanmak bir yana. bugünkü karı ıklıkta parma ı oldu u. Söyledim. O zaman genç yargıç. kâ ıtlara e ilmi . korkunç Orenburg ku atması sırasında gösterdi im yararlıklara tanıklık edebilecek olan generalin adını verdim. nasıl bir töhmet altında bulunursam bulunayım. En sonunda da.. bu konuda.. bozkırda. Kendime bu güvenim. Yol boyunca. sanımı sordular. hiç de iyi bir son umdurmuyordu insana. fakat parça parça olmu bir yürekten ta an duanın tatlı lezzetini ilk kez tadarak. demircinin ça rılmasını emretti. etti i yemine aykırı dü en ili kilere girdi i ileri sürülen aste men Grinyov'a ili kin bilgilerimi iletmekle eref duyarım: Adı geçen aste men Grinyov geçen 1773 yılı Ekim ayı ba langıcından bu yılın 4 ubatına kadar. fazla gözükaralıkla suçlanabilirdim belki.

Hani. suçlamalarını tekrar etti. Fakat ansızın. kurulca dinlenmek üzere ça ırtacaklardı onu. düzmecenin gözüne girmek için kaleden kaleye geziyormu um onunla. ne büyük bir leke!. hayırlı haberler beklemeye koyuldular.. kar ı durulmaz bir i renti uyandı içimde. fakat susuyordu. ibret için idam cezasına çarptırılmam söz konusuyken babasının hizmetlerine ve ilerlemi ya ına duydu u saygıyla Çariçe'nin suçlu o ulu ba ı ladı ını. General. Benim dedemin dedesi. Bu beklenmedik darbe.. aklını oynatacak gibi oluyordu. canilerin i renç jurnalleriyle karı aca ı. Marya vanovna'nın adını vermemi ti. kutsal bildi i ey u runa dara acında can verdi. Ne olursa olsun. Marya vanovna iddetle sarsılmı tı. Marya vanovna'nın onlarla yüzle tirilece i dü üncesi -bu korkunç dü ünce-. saray yıllı ının yapraklarını karı tırıyordu. Anneme gelince. eski katı tavırlarına büründüler yeniden. General. Annem onun umutsuzlu u kar ısında korkuya kapılıyor. Korkunç denecek kadar zayıflamı . ne diyece imi bilemedim. gerçe i sezinliyor. Her zamanki dayanıklılı ını yitirdi. Tahtın devrilmesi. bir daha da sorguya çıkarmadılar. Titrek fakat kararlı bir sesle. Ailemiz için ne büyük bir utanç. Sonra da açıkça düzmecenin ordusuna katılmı ım. Merakla kapıya döndüm. soru turma kurulu önünde. bocaladı ımı görünce. Marya vanovna ile olan ili kimi bütün öteki eyler gibi açıklamak istedim. Kararımı daha da peki tirdi bu. Benim o lum Pugaçev'e yardakçılık etsin! Yüce Tanrım. dünkü caninin getirilmesini emretti. ya da yüre inde beni de susmaya zorlayan duygunun kıvılcımlarını ta ıdı ından yapmı tı bunu. Yargıçlar. idam de ildir. soylular sınıfının yok edilmesi amacını ta ıyan bir ayaklanmada benim de parma ım olabilece ine inanmak istemiyordu babam. eski zaman insanlarının seçkin bir özelli i olan o candan güleryüzlülükle kar ılamı lardı vanovna'yı. hiçbir ey söylemeden baktım ona. Kentte olup bitenleri rapor etmek için hergün akına çıkıyormu um. Az sonra zincir akırtıları i itildi. . Marya vanovna ise herkesten daha çok acı çekiyordu. onları kaygılandırmak urda dursun. Fakat hiçbir ey kendine getiremiyordu onu. en küçük ayrıntılara varıncaya kadar belle ime kazındılar. Alçak cani. Marya vanovna adı edilmedi.Yargıç burada okumayı kesti ve sertçe: . Bu bir parça avuttu ihtiyarları. beni nasıl kurtarabilece ini dü ünüyordu hiç durmadan. beni ihbar edeni beklemeye koyuldum. Babam. efendisinin Yemelka Pugaçev'e konuk oldu una. Muhafız subayı. Bir an. onu yüz karası idam cezasından kurtararak Sibirya'nın ücra bir bölgesinde ömürboyu oturmaya mahkûm etti ini bildiriyordu. artık delikanlıca bir sersemlik olarak görünmüyordu babama. mutsuzlu umdan kendini sorumlu tutuyordu. Az bir zaman önce kapkara olan saçları tümüyle a armı . çıkarılmamı emretti. beylik giri ten sonra. Ve benim için kutsal olan o adın. Bu sözleri sessizce dinledim ve bir eye sevindim. söylentilerin asılsızlı ından. Korkunç olan.. kendi gözya larını gizliyor. haydutun da onu gözetti ine yemin etmi ti. uzun sakalı da birbirine karı mı tı. katillerle. Adını verecek olursam. vabrin'le birlikte çıktık.. Tutuklandı ımı i itince hepsi beyinlerinden vurulmu a döndüler. Sözde beni Orenburg'a ça ıt olarak Pugaçev göndermi . Beni bir çe it iyi niyetle dinlemeye ba layan yargıçlar. daha önceki açıklamama ekleyebilecek ba kaca bir söz olmadı ını bildirdim. acılarını herkesten gizliyor. Ya hâlâ. kaçak kölelerle birlikte olmasıdır!. Fakat dü üncelerinin . kendisini horgörüyle reddeden kızı dü ündükçe onur kırıklı ı duydu undan. biricik o lunun. Üzüntülerini o ana kadar içine atarken. A kım. Çünkü Marya vanovna'yı tanıyıp da â ık olmamak elde de ildi. Petru a'sının. lalam. acı acı yakınmaya ba ladı. az kalsın öldürecekti babamı. bocaladım. yüzba ının tatlı kızıyla evlenmesinden ba ka bir dile i yoktu. birdenbire. kapı açıldı. hanet eden öteki arkada larımın kuyusunu kazıyor. stesem kendimi temize çıkarabilece ime inanıyor. hızlı hızlı yürüyüp gitti. bu günleri göreyim diye mi ya attın beni! Çariçe idamdan kurtarıyor onu! Sanki bu bir avuntu mu? Korkunç olan. bir soylunun yeminine ihanet etmesi. Ne kadar de i mi ti! a ıp kaldım. Çünkü alçakgönüllülü ün ve inceli in doru unda bir insandı o.Ansızın Petersburg'daki akrabamız Prens(***)den bir mektup geldi babama.Nasıl olur? Nasıl olur? diye tekrarlayıp duruyor. Bolinski ve Kru çiv'le birlikte ıstırap çekti. vabrin'in suçlamalarını nasıl çürütece imi sorduklarında. öylesine allak bullak etti ki beni. Savelyiç'i sıkı bir sorguya çekmi . beti benzi kül gibi olmu tu. Yeniden zindana kapattılar beni. görmeden de ya amı gibiyim onları: Annemle babam. arasıra anımsayıp içtenlikle gülmelerine yol açıyordu. Sessizce. Pugaçev'le olan tuhaf ili kimi Marya vanovna annemle babama öylesine ola an bir ey olarak anlatmı tı ki. zincirlerini toplayarak önüme geçti. haydutlarla. Az sonra da içtenlikle ba landılar ona.imdi kendini nasıl savunacaksın bakalım? dedi. Prens benden söz ediyor. Bir ak amüstü babam divana oturmu . isyancıların planlarına katılmı oldu uma ili kin ku kuların ne yazık ki do rulandı ını. nasıl ba ladıysam öyle sürdürmek. Birkaç hafta geçti. insan yargılarının güvenilmezli inden sözederek avutmaya çalı ıyordu babamı. Yüzünde kinli bir gülümseme belirdi. ba ihbarcıyla yüzle tirilmemi istedi. Kendilerine zavallı bir yetim kızı kanatları altına almak fırsatı verdi i için Tanrı'ya ükrediyorlardı.Fakat gözya ları. Okuyucuya bundan sonra anlataca ım olayların hiçbirinin tanı ı olmadım. vabrin girdi. Fakat hikâyelerini o kadar çok dinledim ki. bu.

gölün kıyılarını kaplayan sazlıklar arasından kurumlu kurumlu yüzüp çıkıyorlardı. Geni göl. Kendine koca olarak rezil bir hain de il. Daha tatlı bir sesle: . kötü davranıldı ından yakınacaksınız. . Ba ını kaldırıp bakınca. yalnız geldim. dün yemek masasında söyledi i eyleri. Kalktı. . her bir elma a acının. buralı de ilsiniz? . e ilerek. odadan çıktı. sonbaharın serin solu uyla artık sararmaya ba lamı ıhlamur a açlarının doruklarını aydınlatıyordu. Okuma. Paravanayla ayrılmı bir kö ecik verdiler ona. Çariçe'den bir dilekte bulunmaya geldim. saat kaçta gezintiye çıktı ını anlattı. Belki size bir yardımım dokunabilir. Marya vanovna ilgiyle dinledi onu. çini çekerek: . Güne .Git. Kadın kâ ıdı aldı. Kırk ya larında kadar gösteriyordu. Beyaz bir sabah elbisesi ve kolsuz bir bluz vardı kadının üzerinde. lûtuf dilemeye geldim.Benim ne babam.Evet efendim.Hayır efendim. birkaç kaçamak bakı la tepeden tırna a gözden geçirebilmi ti onu. Annem çok üzülmü tü: . iki sözün ba ında saray sobacısının ye eni oldu unu söyleyerek. ak am kimi kabul etti ini bir bir sayıp döktü. Kadının duygulandı ı belliydi. Bu tanımadı ı kadın. görkemli bir anlatım vardı. Annemle yalnız kalan Marya vanovna.Evet efendim. Annem sessizce yün bir fanila örüyor. ne annem var. Dileklerinizin ne oldu unu söyleyin bana. Petersburg'a gitmek istedi ini bildirdi ve bu konuda kendisine yardım edilmesini diledi. Menzil bekçisinin karısı.yıllıkta de il. Marya vanovna ise. Ansızın. Islıkla eski bir mar tutturmu tu. . Marya vanovna aya a kalktı. Yine orada. tasarılarının bir bölümünü açıkladı ona.inize burnumu sokuyorsam ba ı layın beni. dedi. dedi. Babam ba ını e di. . Kadın dik dik bakıyordu ona.Evet efendim. Ben adalet de il.Yalnız ha! Fakat henüz çok gençsiniz. Yoksa sen de mi bizi bırakıyorsun Marya vanovna? Marya vanovna. alınyazısının bu yolculu a ba lı oldu unu. . Ertesi gün Marya vanovna erkenden kalktı. Mavi gözleri ve hafif bir gülümsemeyle aralanmı dudakları. gezip tozdular. Tam bu sırada ho bir kadın sesi i itildi: . Herhalde size haksızlık edildi inden. Anna Vlasyevna. hiç de ilse yavukluma hizmet etmekle avunan sadık Savelyiç'le birlikte Petersburg yoluna dü tü. Sonra bahçeye çıktılar. . havlayarak beyaz bir ngiliz köpe i çıktı önüne. içinde güven uyandırıyordu. elinde bir örgüyle oturmakta olan Marya vanovna. orada konaklamaya karar verdi. Çok güzel bir sabahtı. Bir bir uyanan ku ular. Anna Vlasyevna'nın anlattı ı eyler.Hayır efendim. Marya vanovna da kanepenin öteki ucuna ili ti. tasarladı ı eyin ba arıya ula ması için yana yakıla dua etti Tanrı'ya. Dolgun ve pembe yüzünde. az önce kazandı ı zaferin erefine bir anıt dikilmi ti. orada anıtın kar ısındaki kanepede oturan bir kadın gördü. Pyotr Aleksandroviç Rumyantsev (*) için. kıpırtısız.Petersburg'a niçin gidesin? dedi. O lunun i ledi i suçu anımsatan her söz a ır geliyordu ona. güzel bir çayırlı a do ru yürüdü. saygıyla te ekkür etti ona. saray hayatının bütün gizli kapaklı yanlarını bir çırpıda anlatıverdi. sevimli bir anlatım vardı yüzünde. Yumu ak. kendine destek bulmak için oraya gidece ini söyledi. Çariçe'nin sabahları genellikle saat kaçta uyandı ını ve kahve içti ini. her zamanki etkisini göstermiyordu üzerinde. fakat ben saraydanım. anlatılmaz bir güzellik veriyordu ona. i neli bir alay olarak görünüyordu. içinden okumaya ba ladı. Burada. saygıyla uzattı. iyi bir insan bulmanı dilerim. tarih kitaplarının birkaç sayfasına de erdi do rusu ve ku aklar için de er ta ıyordu.Babanız ve annenizle mi geldiniz? . O sırada yanında saray ileri gelenlerinden kimlerin bulundu unu. usulca bahçeye çıktı. Tek sözcükle. Önce ilgiyle okuyordu. . Marya vanovna korkup durdu. Ta radan daha dün geldim. Marya vanovna birkaç günlük yol hazırlı ından sonra.Yüzba ı Mironov'un kızıyım. her eyiyle onu kendine çekiyor. anacı ım. Sonra katlanmı bir kâ ıt çıkardı cebinden. ansızın. durgun. .Sanırım. dürüstlü ü nedeniyle acı çeken bir insanın kızı olarak. sadık Pala kası ve benden zorla ayrılan.Yüzba ı Mironov! Hani u Orenburg kalelerinden birinde komutanlık eden mi? . örgüsünün üstüne gözya ları damlıyordu arada bir. giyindi. de il mi? . Mutlulu una engel olmak istemeyiz. parlıyordu.Buraya bir i için gelmi olmalısınız. her bir küçük köprünün hikâyesini anlattı. Sonra birdenbire de i iverdi bu yüz. . birbirlerinden pek ho nut kalarak döndüler menzile.Korkmayın ısırmaz. Ba ına bir gece ba lı ı takmı tı.Kim oldu unuzu sorabilir miyim? .Yetimsiniz. Sofiya'ya (*) sa lıcakla varıp Çariçe'nin o sırada Tsarskoye Selo'da oldu unu menzilden ö renince. Marya vanovna. Sessizli i ilk o bozdu. . Annem yüzba ının kızını gözya ları içinde kucakladı. genç kızla sohbeti hemen koyula tırdı. ötelerde oldu u belliydi.

dedi. Çariçe'nin Marya vanovna'yı tek ba ına ve üstünde hangi kıyafet varsa. az sonra. Çariçe'nin tuvalet odasına girdi. Genç kız titreyen bir elle aldı mektubu ve gözya ları içinde Çariçe'nin ayaklarına kapandı. eli aya ına dola tı: . Ni anlınızın suçsuzlu una kesinlikle inanıyorum. Kadın kıpkırmızı kesilerek . hep benim yüzümden oldu.. Saray ileri gelenlerinden birkaç ki i vardı çevresinde. Çariçe zavallı yetim kıza daha pek çok ok ayıcı söz söyledikten sonra. Bunu söyleyerek bir mektup uzattı Marya vanovna'ya. A açlı bir yoldan yürüyüp gitti. Gelecek konusunda hiçbir kaygınız olmasın. . Çeyizini ben düzece im. Ba ına ne geldiyse. Kapılar ardına kadar açılıyordu önünde. Gelecekteki kayınbabanıza yazdı ım bu mektubu kendi elinizle götürmek zahmetine katlanın. Marya vanovna titreyerek tırmandı basamakları. Anna Vlasyevna'nın ö ütleriyle. gülümsemeye devam ederken: . Bunu söyleyip kalktı. tuvalet masasının önünde oturuyordu.Ha. tam fincanlara çay doldurup saraya ili kin bitmez tükenmez hikâyelerine ba lamak üzereyken.Aman yarabbi! diye ba ırdı. geli ini bildirmek üzere Marya vanovna'yı yalnız bırakıp içeri girdi. Sonbaharda. Marya vanovna merak edip de Petersburg'a öyle bir göz atayım bile demeden aynı gün gerisin geriye köye döndü. dualarıyla u urlanarak saraya yollandı. Ev sahibesi. Bu ba . her eyi anlataca ım size. Yüce Çariçe. Yargılandı ı sırada kendini savunmadıysa. Birkaç dakika sonra araba sarayın kapısında durdu. öptü: . Çünkü toylu undan. bu de i iklik kar ısında korkuya dü tü. Dönü ünü sabırsızlıkla bekleyen Anna Vlasyevna. Aile arasında anlatılanlardan. Yoksa ben de mi gelsem sizinle? Hiç de ilse bir iki pot kırmanızı önlerim. bunu ta ralı kızların utangaçlı ına vererek. kapalı bir kapının önünde durdular. kısa bir süre önce öylesine içtenlikle açıldı ı kadını tanıdı. dizlerinin ba ı çözülüyor. iniz görüldü. zengin de ilsiniz. bir soru ya muruna tuttu genç kızı. yüre i iddetle çarpıyor. Çariçe kaldırdı onu. Çariçe yanına ça ırdı onu. Marya vanovna. Onun bu bellek güçsüzlü ü Anna Vlasyevna'nın pek ho una gitmemi ti ama. Sonra semaveri getirdi. . bunları söyleyip. Fakat yüzba ı Mironov'un kızına borçluyum ben. Sonra: . Çariçe'nin onu ba ı laması söz konusu olamaz. Sonra. kanlar içerisinde ve cansız olarak halka gösterilmi ti. Saray u a ı yol gösteriyordu. Bir dakika geçmeden kapılar açıldı. ya da saflı ından de il. nasıl çıkacaksınız Çariçe'nin kar ısına? Daha saraylılar gibi yürümeyi bile bilmiyorsunuzdur. Marya vanovna üstünkörü kar ılıklar verdi. Çariçe. alınyazımızın belli oldu unu hissediyor. güçlükle durabiliyordu ayakları üzerinde. Mektubunuza gelecek yanıtı çok beklemeyece inizi umarım. Marya vanovna'yı görünce saygıyla yol açtılar. Biliyorum. Anna Vlasyevna'da kaldı ını ö renince: .. gitmesine izin verdi. duracakmı gibi oluyordu. U ak. Ebeye haber gönderip. sabahın erken saatlerinde yapılan böyle bir gezintinin genç kız sa lı ına zararlı oldu unu söyledi. Marya vanovna.Biliyorum. yine de iyi yüreklilikle ba ı ladı Marya vanovna'yı. dedi. çıkı tı ona. Sonunda. Onun her hareketini göz ucuyla izleyen Marya vanovna. haydudun kalabalık arasında onu tanıyarak ba ıyla selamladı ını ö reniyoruz. öylece istedi ini bildirdi. Çariçe'yle yüz yüze gelece ini dü ündükçe. Pugaçev'in idamında bulundu unu. Marya vanovna aynı saray arabasıyla ayrıldı saraydan.Ne demek gerçek de il! dedi. onun jüponlu sarı fistanını mı istesek? Bunun üzerine u ak.Nerede kalıyorsunuz? diye sordu. basamakların önünde bir saray arabası durdu ve içeri giren bir saray u a ı Mironov'un kızının Çariçe tarafından saraya ça rıldı ını bildirdi. Kar ıla mamızdan kimseye söz etmeyin. düpedüz ahlaksız ve zararlı bir insan oldu u için katıldı düzmeceye! Marya vanovna: .Dile iniz Grinyov'la ilgili öyle mi? dedi.Gerçek de il. sizi saraya ça ırıyor! Nasıl oldu da burada oldu unuzu ö rendi? Fakat anacı ım. Kadın ilgiyle dinledi onu. Pyotr Andreyiç Grinyov'un notları burada kesiliyor. dedi. gerçek de il bu! diye ba ırdı. Anna Vlasyevna'ya döndü. Anna Vlasyevna a ırdı. dile inizi yerine getirdi im için sevinçliyim. iki kanatlı.Sertle ti. Çariçe tatlı bir gülümsemeyle döndü ve Marya vanovna. bu yol kıyafetiyle gidemezsiniz saraya. Genç kız.Verdi im sözü tutabildi im. 1774 yılı sonunda özel bir buyrukla hapisten kurtuldu unu. Marya vanovna da içi sevinçle. sırf benim adımı bu i e karı tırmamak için yaptı bunu. Ho çakalın.Ah. Genç kız. okuyucunun bildi i her eyi bir çırpıda anlatıverdi. Bo ve görkemli odalar dizisinden geçti. Kadın so uk bir tavırla: . umutla dolu. vallahi gerçek de il! Ben her eyi biliyorum. Bunlar.

Yalnız. camlı. ahlakını öven mektuptur. Yazarın akrabalarının izniyle. Bu. Pyotr Andreyiç Grinyov'un anılarını. dedesinin hikâye etti i zamanla ilgili bir i üzerinde çalı tı ımızı ö renen bir torunu vermi ti bize. ona o lunun suçsuzlu unu bildiren. kinci Katerina'nın kendi eliyle Pyotr Andreyiç'in babasına yazdı ı. Çocukları. bir de bazı özel adları de i tirmeye cesaret ettik. 19 Ekim 1836 Yayımcı . her bölümün ba ına uygun bir yazıt bulduk. ***'den otuz verst ötede. yüzba ı Mironov'un kızının da zekâsını.Pyotr Andreyiç kısa bir süre sonra Marya vanovna'yla evlenmi . Bey evlerinden birinin duvarında. on derebeyinin ortak malı olan bir köy vardır. çerçeveli bir mektup asılıdır. Simbirsk ilinde bolluk içinde ya ıyorlar imdi. bunları oldu u gibi yayımlamaya karar verdik.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->