DÜNYA KLAS KLER D Z S : 8 YÜZBA ININ KIZI Yayına hazırlayan: Egemen Berköz Dizgi: Yenigün Haber Ajansı Basın

ve Yayıncılık A. . Baskı: Ça da Matbaacılık Yayıncılık Ltd. ti. A ustos 1998 ALEKSANDR PU K N YÜZBA ININ KIZI Ataol Behramo lu tarafından Rusça aslından çevrilmi tir. C Cumhuriyetimizin 75. yılı co kusuyla... Hümanizma ruhunu anlama ve duymada ilk a ama, insan varlı ının en somut anlatımı olan sanat yapıtlarının benimsenmesidir. Sanat dalları içinde edebiyat, bu anlatımın dü ünce ö eleri en zengin olanıdır. Bunun içindir ki bir ulusun, di er ulusların edebiyatlarını kendi dilinde, daha do rusu kendi dü üncesinde yinelemesi; zekâ ve anlama gücünü o yapıtlar oranında artırması, canlandırması ve yeniden yaratması demektir. te çeviri etkinli ini, biz, bu bakımdan önemli ve uygarlık davamız için etkili saymaktayız. Zekâsının her yüzünü bu türlü yapıtların her türlüsüne döndürebilmi uluslarda dü üncenin en silinmez aracı olan yazı ve onun mimarisi demek olan edebiyatın, bütün kitlenin ruhuna kadar i leyen ve sinen bir etkisi vardır. Bu etkinin birey ve toplum üzerinde aynı olması, zamanda ve mekânda bütün sınırları delip a acak bir sa lamlık ve yaygınlı ı gösterir. Hangi ulusun kitaplı ı bu yönde zenginse o ulus, uygarlık dünyasında daha yüksek bir dü ünce düzeyinde demektir. Bu bakımdan çeviri etkinli ini sistemli ve dikkatli bir biçimde yönetmek, onun geni lemesine, ilerlemesine hizmet etmektir. Bu yolda bilgi ve emeklerini esirgemeyen Türk aydınlarına ükran duyuyorum. Onların çabalarıyla be yıl içinde, hiç de ilse, devlet eliyle yüz ciltlik, özel giri imlerin çabası ve yine devletin yardımıyla, onun dört be katı büyük olmak üzere zengin bir çeviri kitaplı ımız olacaktır. Özellikle Türk dilinin bu emeklerden elde edece i büyük yararı dü ünüp de imdiden çeviri etkinli ine yakın ilgi ve sevgi duymamak, hiçbir Türk okurunun elinde de ildir. 23 Haziran 1941. Milli E itim Bakanı Hasan Âli Yücel SUNU Cumhuriyet'le ba layan Türk Aydınlanma Devrimi'nde, dünya klasiklerinin Hasan Âli Yücel öncülü ünde dilimize çevrilmesinin, ku kusuz önemli payı vardır. Cumhuriyet gazetesi olarak, Cumhuriyetimizin 75. yılında, bu etkinli i yineleyerek, Türk okuruna bir "Aydınlanma Kitaplı ı'' kazandırmak istedik. Bu çerçevede, 1940'lı yıllardan ba layarak Milli E itim Bakanlı ı'nca yayınlanan dünya klasiklerinin en önemlilerini yayınlıyoruz. Cumhuriyet ÖYKÜ VE ROMAN YAZARI OLARAK ALEKSANDR PU K N Aleksandr Pu kin her eyden önce ozandır.Rus ve dünya yazınına, aralarında ''Ruslan ile Ludmila'', ''Çingeneler'', ''Bahçesaray Çe mesi'', ''Kafkas Tutsa ı'', ''Yevgeni One in'' gibi anlatı- iirler de bulunan ölümsüz bir iir mirası bırakmı tır. Fakat onun ''Byelkin'in Hikâyeleri'', ''Dubrovski'', ''Yüzba ının Kızı'' vb. öykü ve romanları da iir türündeki yapıtlarından daha az ünlü de ildir. Hatta, iir çevirisinin özel güçlükleri nedeniyle, kendi ülkesi dı ında iirlerinden çok, öykü ve romanlarıyla tanındı ı söylenebilir. 1799'da, zengin ve aydın bir ailenin çocu u olarak Moskova'da do du. Zamanın soylu aile çocuklarının tümü gibi, ilkö renimini Fransızca gördü. Yine çocukluk yıllarında Yunan-Latin klasiklerini, Voltaire, Rousseau gibi özgürlükçü, aydınlanmacı Fransız yazarlarını okuma olana ı buldu. Bir Rus köylü kadını olan dadısından da, Rusça’yı, Rus halk masallarını ö rendi. Pu kin öncesi Rus yazınının ana yöneli leri, romantizm ve klasizm akımlarıydı. Bunlar da daha çok Batı yazınlarının etkisi altında do mu lar, ulusal temele yeterince oturmamı lardı. Pu kin, Batı kültürü ve özgürlükçü dü ünceyle Rus halk duyarlı ını kayna tırdı ı yapıtlarında, Rus yazın dilini gerek sözcük da arı, gerekse tümce yapısı ve anlatım özellikleri bakımından arındırmı ve zenginle tirmi , bu dile ça da ve

ulusal bir yapı kazandırmı , yapıtlarında ilk kez Rus toplumunun halksal özelliklerini yansıtan tipler yaratmakla Rus yazınında ulusal ve gerçekçi çı ırın öncüsü olmu tur. Pu kin sonrası 19. yüzyıl Rus yazınının bütün büyük yazarları onun yapıtlarıyla beslenerek yeti mi lerdir. Pu kin'in anlatı türünde ilk yapıtı, 1827 yılında yazmaya ba ladı ı ''Büyük Petro'nun Arabı''dır. Bu özya amsal-tarihsel roman denemesi tamamlanmamı olmasına kar ın, sa lam kurulu u, yalın anlatımı, ki ilerin gerçekçi betimleni leriyle göze çarpar. Pu kin öncesi Rus yazınında anlatı dili iir dilinden henüz tam olarak ayrılmamı tı. ''Büyük Petro'nun Arabı'' bu ayrımın olu masında önemli bir adım olmu tur. 1830 yılının ürünü olan ''Byelkin'in Hikâyeleri'' süssüz, yalın bir üslupla yazılmı , gerçekçi, özlü sanat ürünleridir. Bu öykülerde Pu kin, halk insanlarını büyük bir yalınlık, gerçekçilik ve ustalıkla çizmi tir. ''Menzil Bekçisi'' öyküsünde bekçi ve kızı, ''Tabutçu''da tabut yapımcısı ve kızları, ''Köylü Genç Bayan''da hizmetçi kızlar, u aklar, sevecen bir alaycılık ve duyguyla çizilmi bütün bu tipler, gerçekçi Rus yazınına örnek olu turmu lar; Dostoyevski, Nekrasov, Tolstoy, Çehov vb. daha sonraki dönemlerin birçok büyük yazarı için tükenmez esin kaynakları olmu lardı. Bütün bu öyküler ince bir alay, zekâ, yalın ve en bir insan sevgisiyle örülüdür. Yine 1830 yılı ürünü olan ''Goryuhino Köyü Tarihi'', toplumcu gülmecenin, parodinin gerçekçi yazında güçlü bir örne idir. 1832-33 yıllarının ürünü olan ''Dubrovski'' adlı romanı, yukarda söz edilen yapıtlarının ortak özelliklerini ta ır. Yalın, akıcı anlatımıyla ''Byelkin'in Hikâyeleri''ne yakındır. Bu anlamda, ''Büyük Petro'nun Arabı''na göre, Pu kin'in romancılı ında ileriye do ru önemli bir adımdır. Kurgusu da çok daha i lek ve sa lamdır. Haydut olmak zorunda kalan soylu ki i, romantik edebiyatın bilinen bir kahramanıdır. Pu kin, ''Dubrovski''de, bu romantik kahramanı ve çevresinde geli en olayları, yine romantik renkler ta ımakla birlikte, halksal, ulusal, gerçekçi bir temele oturtmayı ba armı tır. Romanda dönemin Rus derebeylik düzeni ve ona u aklık eden bürokrasiyle acımasızca alay edilmekte, Kirila Petroviç tipinin çevresinde Rus derebeylik düzeni, günlük ya am özellikleriyle, sevecenlikten de yoksun olmayan ince bir alaycılıkla sergilenmektedir. Bu bakımdan ''Dubrovski'', Gogol'un bazı ilk dönem yapıtlarıyla da ortak özellikler ta ır. Pu kin'in Rus halk tiplerine, onların ya amlarına, konu malarına, göreneklerine duydu u (bu kez alaycılıktan yoksun olmayan) ilgi ve sevgi, ''Byelkin'in Hikâyeleri''nde ve daha sonraki ''Yüzba ının Kızı''nda oldu u gibi, ''Dubrovski'de de büyük yazarın ba lıca özelliklerindendir. Yine ''Dubrovski''de, romantik a k öyküsü çevresinde, Pu kin'i çok ilgilendirmi olan ''halk ayaklanması'' konusu ilk kez yansımaktadır. Sonradan, 17. yüzyıl Rus köylü ayaklanması ve ayaklanmanın ünlü önderi Pugaçev konusunda ''Pugaçev Ayaklanması Tarihi'' adlı bir inceleme de yazacak olan Pu kin, ''Boris Godunov'' adlı tragedyasında ve ''Yüzba ının Kızı'' romanında da bu konuyu i lemektedir. ''Dubrovski''yi, konunun romantik örgüsüne kar ın, acımasız, baskıcı bir yönetime kar ı bir halk ayaklanmasını konu alı ıyla, yazıldı ı dönem bakımından, oldukça gözüpek bir yapıt saymak gerekir. Yine aynı dönemin ürünlerinden ''Maça Kızı''nda, hedef bu kez Petersburg sosyetesidir. ''Maça Kızı''nı bir fantezi, traji-komik bir öykü olarak görmek olası. Fakat öykünün kahramanı Hermann konusunda Dostoyevski'nin de erlendirmesi, bu anlatıyı biraz daha derinli ine irdelemede ı ık tutucu olabilir. öyle niteliyor Dostoyevski, ''Maça Kızı''nın kahramanını: ''...muazzam bir ki ilik, Petersburg döneminin (Pu kin'in Petersburg dönemi ürünlerinin / A.B.) alı ılmadık bir tipi... Onda bir Napolyon profili ve bir iblis ruhu var...'' Dostoyevski'nin bu de erlendirmesinden yola çıkarak, Hermann'ı, Raskolnikov'un (Dostoyevski'nin ünlü kahramanının) hazırlayıcısı, bir ön örne i olarak da görebiliriz... Hermann tipinin Gonçarov'un ''Oblomov''undaki Stolts tipiyle yakınlı ı da, Pu kin'in ''Maça Kızı''nda ''Rusya'nın yeni, kapitalist döneme giri ini'' incelikle yansıttı ı konusundaki yargılara bir kanıt sayılabilir. ''Mısır Geceleri'' yine yüksek sosyete çevrelerine yönelik acı bir alaydır. Modern anlatım ve kurgu özellikleri ta ıyan öyküsünde Pu kin, dönemin resmi yazın çevrelerine ve baskıcı yönetime kar ı, sanatın özgürlü ü konusunda dü üncesini ustaca yansıtmaktadır: ''Çünkü yasak tanımaz rüzgâr, Zincir vurulmaz kartala, genç kız kalbine, air de öyledir i te çinden geldi i gibi ya ar...'' ''Mısır Geceleri''nde, Pu kin, romantik esinlenme anlayı ına kar ı, sanatı bir ustalık, bir beceri olarak gören kendi gerçekçi anlayı ını da yine ustaca ortaya koymaktadır... ''Roslavlev'', Napolyon'un Rusya seferi sırasındaki Rus yüksek sosyetesini incelikle ele tiren bir küçük anlatıdır. Yine de, bu birkaç sayfalık anlatının, ''Sava ve Barı ''ta Lev Tolstoy'u etkilemi oldu u söylenebilir... Anlatının kahramanı genç kız, Pu kin'in pek çok yapıtının kahramanları gibi, o dönem ve daha sonraki gerçekçi, ulusal Rus yazınının ilk örnek tiplerinden biridir. Yurtdı ına yolculuk, Pu kin'in büyük bir özlemiydi. Yazık ki bu özlem gerçekle emedi. Baskıcı çarlık yönetimi yurtdı ına çıkı izni vermedi ona. 1829 yılında, Osmanlı-Rus sava ı sırasında Rus ordusuyla birlikte yola çıkı ı, bu yurtdı ı yolculu u özlemiyle ilgilidir. Bu yolculu un izlenimlerini yansıtan (1836'da yayınlanan)

''Erzurum Yolculu u''nda belirtti i gibi, ayak bastı ı yabancı topraklar Rus ordusunca ele geçirilmi yerler oldu u için, yine de yabancı bir ülkeye ayak basmı olmuyordu... ''Erzurum Yolculu u'' Pu kin'in çok yönlü zekâsının, kültürünün ı ıltılarıyla parlayan bir yapıttır. Kafkas do ası betimlerinin, yıllar sonra, bir ba ka büyük yazarı, Maksim Gorki'yi etkilemi oldu u rahatça söylenebilir. Sava alanı betimlerinin ise, ''Sivastopol''da ve hatta ''Sava ve Barı ''ta Lev Tolstoy'u derinli ine etkilemi oldu u açıklıkla görülebilmektedir. Sava alanı betimlerinde, dönemin siyasal ko ullarının çok ötesinde, insancıl bir yakla ımı var Pu kin'in: ''Yolda yanlamasına uzanmı yatan genç bir Türk'ün cesedi önünde durdum. 18 ya larında bir delikanlıydı bu. Bir kızınkini andıran solgun yüzü henüz tazeli ini yitirmemi ti. Sarı ı tozlar içinde yatıyordu. Tıra lı ensesinde bir kur un yarası vardı...'' Bu tümceler, bütün tarih kitaplarından çok daha belirgin ve elle tutulurcasına gözlerimizin önünde canlandırmaktadır bir sava alanı görüntüsünü... Pu kin anlatı alanında ba yapıtı olan ''Yüzba ının Kızı''nı da 1836 yılında tamamlayıp yayınladı. Gogol bu romanla ilgili olarak öyle demektedir: ''Yüzba ının Kızı ile kar ıla tırılınca bütün romanlarımız ve büyük hikâyelerimiz yavan kalıyor. Saflık, yumu aklık öyle bir yüksekli e ula ıyor ki bu yapıtta, gerçek bile yapmacık ve karikatürize edilmi gibi görünüyor. Ortaya gerçekten de ilk olarak Rus karakterleri çıkıyor. Kalenin basit komutanı, karısı, bayraktar, biricik topuyla kalenin kendisi, zamanın karı ıklı ı, sıradan insanların o alçak gönüllü büyüklü ü. Bütün bunlar yalnızca gerçek de il, onu da a an bir ey.'' ''Yüzba ının Kızı'' yazılmasaydı, Tolstoy'un ''Sava ve Barı ''ının da yazılmamı olaca ı görü ü ileri sürülmektedir. Gerçekten de, sava ın abartılmadan, bütün yalınlı ı ve karma ıklı ı içinde anlatılması, roman kahramanlarının gerçek ya amdan kopuk, sava tan ba ka bir ey dü ünmeyen yapay ki iler olarak de il de, kendilerine özgü ya amları ve aile ya antılarıyla birlikte verilmi olmaları bakımından, bu iki roman arasında bir yakınlık vardır. Ba ımsız, özgürlükçü ki ili i ve dönemin ilerici okur yı ınları arasında geni yaygınlık kazanan yapıtları nedeniyle monar i yönetiminin sürekli baskıları altında ya ayan Aleksandr Pu kin 1837 yılında komploya çok benzeyen bir düello sonucunda ya amını yitirdi inde henüz 38 ya ındaydı. Fakat yapıtlarıyla çoktan ölümsüzlü e ula mı tı. Ataol Behramo lu Ocak 1990 YÜZBA ININ KIZI 1836 1 B R MUHAFIZ B RL ÇAVU U

- Yarın bir muhafız birli inde bir yüzba ı olabilirdi. - Nene gerek, bırak orduda çalı sın. - Çok do ru! Varsın sürünsün... ............................... - Peki, babası kim onun? Knyajnin Babam Andrey Petroviç Grinyov, gençli inde Kont Münnich'in emrinde çalı mı 17** yılında kıdemli binba ı rütbesiyle emekliye ayrılmı . O günden bu yana, kendi malı olan Simbirsk köyünde ya ıyordu. annem Avdotya Vasilyevna Y. de, oralı, yoksul fakat soylu bir ailenin kızıydı. Babamla Simbirsk'te evlenmi ler. Biz aslında dokuz karde mi iz. Fakat karde lerimin hepsi de bebekken ölmü ler. Ben daha annemin karnındayken, yakın aile dostlarımızdan muhafız birli i binba ısı B.'nin yardımıyla Semenovski alayına çavu yazılmı ım. E er umutlar bo a çıkıp, annem kız do uracak olsaymı , babam dünyaya gelmeyen çavu un ölümünü gerekli yere bildirecek, i de böylece kapanacakmı . Ö renimimi tamamlayıncaya kadar izinli sayılıyordum. O zamanın e itim yöntemi imdikinden ba kaydı. Be ya ıma bastıktan sonra seyis Savelyiç'in eline verildim. Kendisi uyanık davranı larından ötürü lalalı ıma atanmı tı. Onun gözetimi altında yeti erek on iki ya ıma vardı ımda Rus gramerini iyice ö renmi , bir tazı yavrusunun nitelikleri üzerine yanılmadan konu abilecek duruma gelmi tim. Bu sırada babam, Monsieur Beaupré adında bir Fransız tuttu benim için. Kendisi çiftli in yıllık arap ve zeytinya ı ihtiyacıyla birlikte Moskova'dan ısmarlanmı tı. Fransız'ın geli i Savelyiç'in çok canını sıktı. Kendi kendine ''Çocu un ne eksi i var?'' diye homurdanıp duruyordu; ''Çok ükür yıkanması, taranması, beslenmesi yerinde. Kendi adamın yokmu gibi sen git elin mösyösünü kirala! Bo u bo una para harca!..'' Beaupré'nin asıl mesle i berberlikmi . Sonra bir ara Prusya'da askerlik yapmı . Sonra da ne anlama

geldi ini pek kavramadan pour être outchel(*) kalkıp Prusya'ya gelmi . yi bir delikanlıydı. Fakat çok uçarı, çok derbederdi. En güçsüz yanı da kar ı cinse a ırı tutkusuydu. Bu yüzden sık sık tokatlanır, günlerce oflayıp puflardı artık. Ayrıca, kendi deyimiyle, i e dü manı bir adam de ildi. Yani, (Rusça söylersek) içkiye pek dü kündü. Fakat bizim evde arap sadece yemekten sonra, o da birer kadehçik verildi inden ve zavallı ö retmen her keresinde atlandı ından, Beaupré az sonra Rus likörüne alı tı. Sonra da mide için çok daha yararlı oldu unu ileri sürerek, onu kendi ülkesinin araplarına ye lemeye ba ladı. Hemen dost olmu tuk Fransız ö retmenle. Anla maya göre bana Fransızca, Almanca ve bütün bilimleri ö retmek zorundaydı ya, o bunun yerine benden ayak üstü çat pat Rusça ö renmeyi ye ledi. Sonra da herkes kendi i iyle u ra maya ba ladı artık. Aramızdan su sızmıyordu. Benim için ondan daha iyi bir ö retmen bulunamazdı. Fakat kader az sonra ayıracakmı bizi. Bakın nasıl oldu bu i . i man ve çopur bir kız olan çama ırcı Pala ka ile tek gözlü sı ırtmaç kız Akulka, bir gün anla mı lar, aynı anda annemin ayaklarına kapanıp i ledikleri büyük günahı itiraf etmi ler. Gözya ları içinde, toyluklarından yararlanarak kendilerini ba tan çıkaran mösyöden yakınmı lar. Bu gibi konularda akası olmayan annem durumu babama iletmekte gecikmemi tabii. Babam ceza verirken fazla dü ünüp ta ınan insanlardan de ildi. Hemen yanına ça ırtmı düzenci Fransız'ı. Mösyö'nün küçük beye ders vermekte oldu unu bildirmi ler. Babam da bunun üzerine kalkıp odama gelmi . Bu sırada Beaupré yata a uzanmı , mı ıl mı ıl uyuyordu. Size daha önce Moskova'dan benim için bir harita getirildi ini söylemi miydim? Hiçbir i e yaramadan duvarda asılı duran bu harita, kâ ıdının geni li i ve güzelli iyle çoktandır aklımı çeliyordu. Sonunda ondan uçurtma yapmaya karar vermi , Beaupré'nin de uykuda olmasından yararlanarak i e giri mi tim. Ben tam Ümit Burnu'na a aç kabuklarından bir kuyruk takarken babam içeri giriverdi. Yaptı ım co rafya alı tırmalarını görünce kula ımı çekti; sonra Beaupré'ye do ru ko tu, zavallı adamı sarsalayarak uyandırdı ve a zına ne gelirse söylemeye ba ladı. Neye u radı ını a ıran Beaupré kalkmaya çabalıyor, fakat bir türlü beceremiyordu bunu. Körkütük sarho tu çünkü. Daha ne olup bitti ini anlayamadan, babam adamca ızı yakasından tuttu u gibi yataktan kaldırdı, ite kaka kapı dı arı etti. hemen aynı gün de çiftlikten kovdu. Savelyiç'in keyfine diyecek yoktu tabii. E itimim böylece sona ermi oldu. Güvercin kovalayarak, u akların çocuklarıyla birdirbir oynayarak birkaç yıl daha geçirdim. Fakat on altı ya ımı bitirdi im yıl hayatım temelden de i ti. Bir sonbahar günü annem salonda reçel kaynatıyor, ben de onun yanında durmu fıkır fıkır kaynayan köpüklere bakarak yalanıyordum. Babam pencere önüne oturmu , her yıl hiç kaçırmadan aldı ı Saray Yıllı ı'nı okuyordu. Bu kitaba kar ı eksilmeyen bir ilgisi vardı. Her okuyu unda a ılacak kadar heyecanlanır, neredeyse kendinden geçerdi. Babamın huylarını, alı kanlıklarını ezbere bilen annem, zavallı kitabı her zaman elden geldi ince uzak bir yere soku turmaya çalı ır, böylece Saray Yıllı ı kimi kez aylarca gözüne çarpmazdı babamın. Fakat bir kere de kazara rastladı mı, saatlerce elinden bırakmazdı artık. Böylece babam arada bir omuzlarını silkerek, kendi kendine: ''Tümgeneral!.. Benim bölü üme kavu tu!.. ki ni an sahibi!.. Acaba onunla çoktan beri...'' diye bir eyler mırıldanarak yıllı ı okuyordu. Sonra divana fırlattı onu, dü ünceye daldı. Babam böyle dü ünmeye ba ladı mı hep bir kaygı alırdı beni. Nitekim bir süre sonra, ansızın anneme döndü: - Avdotya Vasilyevna, dedi, Petru a kaç ya ında imdi? Annem: - te, on yedisine bastı ya, dedi. Hani Nastasya Garasimovna halanın bir gözüne perde indi i yıl do duydu da, sonra... Babam: - Anla ıldı, diye kesti. Görev zamanı geldi demektir. Kız pe inde ko tu u, güvercinliklere tırmandı ı yeter artık. O lundan hemen ayrılmak dü üncesi anneme o kadar dokundu ki, elindeki ka ık, tencereye dü üverdi. Yüzü gözya larıyla ıslandı. Buna kar ılık ben duydu um heyecanı anlatamam. Orduya katılmak dü üncesi kafamda özgürlük ve Petersburg hayatının mutluluklarına ili kin hayallerle birle iyordu. Kendimi bir muhafız birli inde subay olarak göz önüne getiriyordum. Bana göre, bir insanın elde edebilece i en yüksek an buydu. Babam tasarılarını de i tirmekten de, ertelemekten de ho lanmazdı. Yola çıkaca ım gün kararla tırıldı. Bir gün önce, emrine girece im komutana mektup yazaca ını söyleyerek kâ ıt kalem istedi benden. Annem: - Prens B.'ye benden de selam yazmayı unutma Andrey Petroviç, dedi. Petru a'yı kanatları altına alaca ını umarım. Babam ka larını çatarak: - Neler saçmalıyorsun! diye kar ılık verdi. Prens B.'ye mektup yazan kim? - Az önce Petru a'nın komutanına mektup yazmak istedi ini söyleyen sen de il miydin? - Ee, ne olmu ? - yi ya, Petru a'nın komutanı Prens B. de il miydi? Onu Semyonovsk alayına yazdırmı tık ya.

- Yazdırmı tık! Fakat ne çıkar bundan? Petru a, Petersburg'a gitmiyor. orada bo yere para harcamaktan, çapkınlıktan ba ka ne ö renecek? Yok; bırak orduda çalı sın, burnunu sürtsün, barut koklasın da, züppe de il asker olsun. Hıh. Muhafız Birli i'ne yazdırmı ız da! Nüfus kâ ıdı nerede bunun? Al getir. Annem nüfus kâ ıdımı, vaftiz gömle imle birlikte sakladı ı kutudan çıkarıp getirdi, titreyen bir elle uzattı babama. Babam inceden inceye okudu onu, sonra kar ısına, masaya koydu, mektuba ba ladı. Meraktan içim içime sı mıyordu. Petersburg'a de ilse nereye gönderiyorlardı beni. gözlerimi babamın a ır aksak i leyen kaleminden ayıramıyordum. Sonunda mektubu bitirdi, onu, nüfus kâ ıdımla birlikte bir zarfa koydu, mühürledi, gözlüklerini çıkardı ve yanına ça ırdı beni. - te eski arkada ım, dostum Andrey Karloviç R.'ye yazdı ım mektup, dedi. Orenburg'a onun emrine girmeye gidiyorsun. Ba ımdan bir kazan kaynar su döküldü sandım. Bütün umutlarım bir anda tuzla buz olmu tu. Petersburg dü leri kurarken, demek ıssız, tenha bir ülkenin can sıkıntıları bekliyormu beni. Bir dakika önce içimi, co kuyla dolduran çalı ma dü üncesi imdi a ır bir yük gibi sırtıma çökmü tü. Fakat yapacak bir ey de yoktu. Ertesi gün basamakların önüne çekilen yol arabasına bavulum, çay takımlarımın bulundu u sandık, sıcak ev hayatımın son izleri olan çörekler ve böreklerle dolu çıkınlar yerle tirildi. Annemle babam u urlamaya çıktılar beni. Babam: - Yolun açık olsun Pyotr, dedi. Edece in yemini tut, do rulukla çalı . Komutanlarını dinle. Aferin pe inde ko up kendini pek fazla yıpratma, ama çalı maktan da kaçma. Ve u ata sözünü hiç çıkarma aklından: ''Elbiseni yeniyken, erefini gençken koru.'' Annem gözya ları içinde kendime iyi bakmamı ö ütledi. Savelyiç'ten çocu una göz kulak olmasını istedi. Sırtıma tav an kürkü bir gocuk, onun üstüne de tilki derisinden bir yelek giydirdiler. Savelyiç'le birlikte arabaya oturdum, gözya ları içinde u urlandım. Aynı gece Simbirsk'e vardım. Gerekli öteberiyi satın almak için burada bir gün kalmak zorundaydım. Savelyiç görevlendirilmi ti satın alma i iyle. Bir hana indik. Savelyiç sabahleyin dükkânları dola maya çıktı. Ben pencereden pis bir ara soka a bakmaktan bıkıp hanın içinde dola maya ba ladım. Bilardo salonuna girdi imde otuz be ya larında, uzun boylu, kara kaytan bıyıklı bir bay gördüm orada. Sırtında bir sabahlık, elinde bilardo sopası vardı. Di lerinin arasına bir a ızlık sıkı tırmı tı. Oyun arkada ı olan markacı, kazandı ında bir kadeh votka içiyor, kaybedince bilardo masasının altında dört ayak olup sürünüyordu. Onları seyretmeye koyuldum. Oyun uzadıkça markacı daha sık görünmeye ba ladı. Öyle ki sonunda bilardo masasının altından çıkmaz oldu. Kaytan bıyıklı bay, fatiha okur gibi birkaç küfür salladı ona, sonra bana dönerek birlikte bir parti yapmamızı önerdi. Bilardo oynamayı bilmedi imi söyleyerek reddettim bu öneriyi. Besbelli çok a ırmı tı. Neredeyse acıyarak süzdü beni. Ama yine de laflamaya ba ladık. Adı van vanoviç Zurin'mi . *** Muhafız Alayında komutanmı . Simbirsk askerlik ubesine geldi inden bu handa kalıyormu imdi. Yakında meslekta olaca ımızı ö renen Zurin, Tanrı ne verdiyse askerce bir yeme e ça ırdı beni. Sevinerek kabul ettim. Masaya oturduk. Arkada ım çok içiyor, artık bu ordunun geleneklerine alı mam gerekti ini söyleyerek benim kadehimi de habire dolduruyordu. Anlattı ı askerlik fıkralarına katıla katıla gülüyordum. Masadan kalktı ımızda tam anlamıyla dost olmu tuk. Zurin beni bilardo ö renmeye ça ırdı. - Biz subaylar bu oyunu mutlaka ö renmeliyiz diyordu. Diyelim sefer sırasında bir ilçeye u radın. Haydi bakalım ne yapacaksın? Her zaman da Yahudi dövülmez ki! ster istemez bir hana gidip bilardo oynamaya ba larsın. Ee, bunun için de oynamayı bilmek gerekir! Aklım yatmı tı bu i e. Büyük bir istekle bilardo sopasını kavradım. Zurin beni yüksek sesle yüreklendiriyor, az zamanda gösterdi im ba arıya a ıp kalıyordu. Birkaç dersten sonra, hani kazanç için de il, ama hiç de ilse bo u bo una oynamamak için, parasına, sayısı bir kuru una oynamamızı önerdi. Dünyada parasız oyun oynamaktan daha berbat bir alı kanlık olamayaca ını söylüyordu. Bu öneriyi de kabul ettim. Zurin kendine punç istedi, bana da bunu bir kere denemem gerekti ini söyledi. Orduda çalı ırken mutlaka punç içmek gerekirmi . Punçsuz askerlik mi olurmu ! Dinledim onu. Bu arada oyunumuz sürüp gidiyordu. çkimi yudumladıkça gözüpekli im artıyordu. Toplarım ikide bir yan banttan dı arı fırlıyor, ben öfkeleniyor, kimbilir nasıl hesap tutan markacıyı paylıyor, gitgide büyütüyordum oyunu. Kısaca, ba ıbo bırakılan sersem bir çocuk nasıl davranırsa, tıpkı öyle davranıyordum. Bu arada zamanın nasıl geçti ini fark etmedim bile. Zurin bir ara saate baktı, bilardo topunu bıraktı. Yüz ruble yitirdi imi bildirdi bana. Bir parça a aladım. Param Savelyiç'teydi çünkü. Özür dilemeye giri tim. Zurin: - Rica ederim, diye sözümü kesti. Niçin kaygılanıyorsunuz? Ne zaman verirseniz olur. Haydi, Arinu ka'ya gidiyoruz imdi. Siz olsanız ne yapardınız? Günü nasıl uygunsuz ba ladıysam, öyle bitirdim. Ak am yeme ini Arinu ka'da yedik. Zurin habire kadehimi dolduruyor, askerli e alı mam gerekti ini tekrarlayıp duruyordu. Masadan kalktı ımızda, güçlükle ayakta durabiliyordum. Hana gece yarısı döndük. Savelyiç basamaklarda kar ıladı

dedi. Ben sert bir sesle: . ya da bir kadeh likörle çakırkeyif olmak varken. Peki. yüzüme baktı. dedim. Bir fincan çayla içeri giren Savelyiç beni dü üncelerimden ayırdı. hem de i lerimin yürütücüsü olan Savelyiç'e dönerek çocu a yüz ruble vermesini emrettim.Haylazlı a pek erken ba ladın Pyotr Andreyiç.Çık dı arı Savelyiç. böyle olur i te! Utanmı tım. diye ba ırdı. Öte yana döndüm: . hem kasadarım. . A lamaklı bir sesle: . sana ne oldu böyle? dedi. Paralar benimdir..Borcun var ha. Bu önemli dakikada bu dikba lı ihtiyarın hakkından gelmezsem bir daha onun vesayetinden kurtulamayaca ımı dü ündüm ve yüzüne tepeden bir bakı fırlatarak: . bizde o kadar para olmadı ını yaz o dolandırıcıya.bizi. Onları oyunda yitirdim. Yüz ruble! Aman Allah'ım! De ki annemle babam bana kumar oynamayı yasak ettiler. . Zurin'in parası gönderildi. özgürlü üme kavu mak istiyordum. ne zaman borçlandın ona? Bu nasıl i ? Efendim. .Ne duruyorsun. htiyar a lamaya ba ladı. annene zaten söz yok. çünkü canım öyle istedi. Fakat artık çocuk olmadı ımı kanıtlamak. dün yitirdi in yüz rubleyi sana bu pusulayı getiren çocukla göndermeni rica ederim. ne baban. Açtım ve u satırları okudum: ''Azizim Pyotr Andreyeviç. . iyi ey ö retti it o lu it. içimde gizli bir sızı ve sessiz bir pi manlıkla Simbirsk'ten ayrıldım. Paraya çok ihtiyacım var. diye ba ırdım. Bilmem ki ne içerler. .Ne?! Ha? Niçin? diye sordu. Bilardo ö retmenimle vedala madan. ancak cevizine oynayabilirim. dedi imi yapmaya gitti.Zırvayı bırak. aka etti ini. Kafan kazan gibi olmu . Elden geldi ince so ukkanlı olmaya çalı arak: .. sen bilirsin.Haylazlı ın sonunu görüyorsun i te Pyotr Andreyiç. hem çama ırcım.Ben efendiyim. Fakat efendici im. Savelyiç a kınlıktan küçük dilini yutacaktı neredeyse. Ordudaki görevimi ciddiyetle benimseyi imin belirgin izlerini görünce inledi. ama ben para vermeyece im. Neye u radı ını a ıran Savelyiç ellerini çarptı. Zurin'den geliyordu. bir bardak tur u suyu içmek.ki gözüm Pyotr Andreyiç. öylece kalakaldı. canın bir ey yemek istemiyor. güzel ülke Ey bilmedi im ülke! Ne kendi iste imle geldim sana Ne de soylu bir atın sırtında Beni. Akıl verece ine sana söyleneni yap. Fakat bir kere vaaza ba ladı mı Savelyiç'i susturmak olacak i de ildi. yoksa ensenden tuttu um gibi kapı dı arı edece im seni. bu yi it delikanlıyı Gençli in ate i getirdi buraya Bir de ba ımdaki arap dumanları. moruk! diye ba ırdım. Gelip arabanın hazır oldu unu bildirdi.. Kendi adamın yokmu gibi sen git elin gâvurunu lala diye kirala. Savelyiç gitgide daha çok a ırıyordu. ba ını sallayarak: . Titrek bir sesle: . Nerede bu hallere dü tün? Ah. Git yat. diye sertçe sözünü kestim. Bana bir pusula uzattı. Öyle de il mi? Bu sırada bir çocuk girdi içeri. Al i te sana ''je vu pri!'' Tövbe tövbe. vodka'' deyip dururdu.Ona borcum var. je vu pri. dedim. Ver u parayı.. Savelyiç iki gözü iki çe me.Efendici im. dedi.Sus. Ertesi gün uyandı ımda ba ım zonkluyor. Beni kederden öldürmek mi istiyorsun? Gözümün bebe i! Dinle bu ihtiyarı. Acımı tım zavallı ihtiyara. ama daha önce beni yatır. Kime çektin acaba? Ne deden ayya tı. Her zaman hizmetinde van Zurin'' Yapacak bir ey yoktu. . kim suçlu bundan? O mösyö alça ı! kide bir Antıpyevna'ya ko ar: ''Madam. Sarho musun nesin. Umursamaz bir tavır takındım. dedim. bir gün önceki olayları sisler içinde anımsıyordum. do du undan beri kvastan (*) ba ka içki koymadı a zına. 2 Ey uzak ülke. Çay istemiyorum. günün birinde bir daha görü ece imizi dü ünmeden. Tanrım! Günahımız neydi? Ben söyleyecek söz bulamayıp: . sen de benim u a ımsın. Kekeleyerek: . Savelyiç beni bu u ursuz handan bir an önce çıkarma tela ındaydı.

Atlar adım adım ilerliyorlardı. Tam ufuk çizgisinin orda küçük bir bulutçuk gördüm gerçekten de. u küçük buluta bakın.. Ba ımı arabadan çıkarıp baktım. nasıl tozutuyor karları.O niye? . Arabam dar bir yolda daha do rusu köylü kızaklarının açtı ı bir iz üzerinde ilerliyordu.Niye gitmiyorsun! diye ba ırdım arabacıya. Ben kendime kızıyorum. O bölgenin tipileri üzerine önceden bir eyler i itmi li im vardı. ko umları düzeltiyordu. Arabacı. Suçlu oldu umu kabul ediyorum. Kar hep lapa lapa ya ıyor. Hana dönsen. iki gözüm Pyotr Andreyeviç! ( htiyar derin derin içini çekti).Ya uraya.Ah. hendeklerle kesilen iç karartıcı bir bozkır uzanıyordu dört bir yanımdan. Savelyiç homurdanıyordu. Haydi. büyüdü ve yava yava bütün gö ü kapladı.Hey. Yandık. fakat tipinin bulanık çevriminden ba ka bir ey seçemiyordum.. karlar döne döne havaya yükseliyordu. ah. efendim! diye seslendi. Savelyiç'in kar ısında bir suçluluk duyuyordum. Dün haylazlık ettim. Ama yapacak bir ey yoktu artık. . Gökyüzü bir anda kararmı . kızma artık. Sabırsızlanarak: . arada bir titriyorlardı. bulanık bir kar deniziyle örtülmü tü. yeter artık. lk bakı ta uzak bir tepecik sanılabilirdi. Neden sonra: . Görmüyor musunuz ne oldu unu? (Kamçısıyla do uyu gösteriyordu). geri dönmeyi ö ütlüyordu. Arabacı: . Arabacı: . kumar oynadı ını duyarlarsa ne demezler? Zavallı Savelyiç'i avutmak için epeyce dil döktüm. sıcak bir çay içsen. Of.. yerinden inerken. ansızın lapa lapa ya maya ba ladı. Benden yana hiç bakmıyor. U rama akrabaya. Tipi bastırmadan bir sonraki menzile ula aca ımızı umarak arabacıya elini daha çabuk tutmasını emrettim. of. Rüzgâr gitgide iddetleniyor. tipi!. sabaha kadar yatıp uyusan kötü mü olurdu? Tipi diner. Arabacı çevrede dolanıyor. fakat söze nereden ba layaca ımı bilmiyordum. arabacının yanına oturmu tu. canlıydı sanırdınız. Atlar ba larını öne e mi duruyor. Dört bir yanımız sisle kaplı.Canım bu da dert mi? . fakat gözü hâlâ do udaydı. Az sonra da durdular. Fakat sonunda yatı tı. arabanın çevresinde gitgide kalınla an bir tabaka halinde yükseliyordu. Nereye ko uyoruz böyle? Dü üne mi yeti eceksiniz? Savelyiç haklıydı.Hava bozmaya ba ladı da. ne iz belli. Ansızın bir karaltı çarptı gözüme. lkin ince ince serpi tiren kar. Onunla ne yapıp edip barı mak istiyor.una.Beyaz bozkırla açık gökten ba ka bir ey görmüyorum. . Bütün bunlar üzüyordu beni. Savelyiç de arabacıdan yana çıkmı . Sonra yo unla arak yükseldi. Birçok yük arabasının nasıl kar altında kaldı ını biliyordum. Yüzüme kırbaç gibi çarpan tipiden ba ka hiçbir ey görünmüyordu. Bundan böyle daha akıllı davranaca ıma.Haydi Savelyiç. Göz gözü görmez oldu.Eski bir türkü Yol boyunca dü ündüklerim hiç de ho eyler de ildi. beyaz bir duman oldu. Ben hiç de ilse bir ev ya da bir yol izi görürüm umuduyla dört bir yana bakınıyor. Fakat rüzgâr pek iddetli görünmedi bana. O zamanın ölçülerine göre küçümsenemeyecek bir para yitirmi tim. birden çevreye bakınmaya ba ladı. Atandı ım bölgeye yakla ıyordum.Efendim emrederseniz geri dönelim! dedi.Nereye gideyim? diye kar ılık verdi. ne yapaca ını bilemedi inden. geni ledi. barı alım. Küçük bulut geni ledi. . Kimbilir neredeyiz? Ne yol. bundan böyle ona danı madan be para harcamayaca ıma söz verdim... handaki davranı ımın aptalca oldu unu istemeye istemeye itiraf ediyor.Sen kimseye kulak asmadın ki efendim! diyordu. Bütün suç bende. Rüzgâr u ulduyor. Tabii atalar sözünün dedi i çıktı. Uzaktan akrabam olur. Arada bir ba ını sallıyor kendi kendine: ''Yüz ruble! Dile kolay!'' diye homurdanıyordu. Her yer karla örtülüydü. Adam hayvanları dört nala kaldırdı. yalnız atları dehlemek için açıyordu a zını. Güne batmak üzereydi. Zaman zaman tepelerle. htiyar. Baksanıza. Rüzgâr da gitgide iddetleniyordu bu arada. dedim. . sonra apkasını çıkararak bana dönüp: . Arabacı bunun bir tipiyi haber verdi ini açıkladı. Savelyiç'le benim üzerimize lapa lapa kar ya ıyordu. u kayyımın karısına bir u rayayım dedim. biz de yolumuza giderdik. Rüzgâr öyle bir kudurmu lukla uluyordu ki. girer ba ın belaya. imdi efendilerimin yüzüne nasıl bakaca ım ben? Çocuklarının içki içti ini. seni dinleyece ime söz veriyorum. üzdüm seni. Savelyiç ondan yana çıktı. atlar yel gibi uçuyorlardı. . uraya baksanıza. Ben adama sövüp saymaya ba lamı ken. ahmak kafa! eytana uydum. Seni handa yalnız ba ına nasıl bıraktım! Ah. barı alım. . una. . çimde.

Atlar karlara bata çıka ilerlemeye ba ladılar.Öyle ya.'' Ben diz üstü çöküyor. Arabacı haklı göründü bana. Yakında köy var demektir bu. Yol nerede biliyor musun? Yolcu: . bizim yolcu.Nereye geldik? .. araba desem araba de il. diye kar ılık verdi. Ondan sonra ba ıma gelecek olan tuhaf olaylarla birlikte anımsadı ımda. iddeti azalmakla birlikte. Hani. bir o yana. Arabadan indim. Yatak odasına giriyoruz. tipi hâlâ devam ediyordu. Atlar durmu tu. Büyük bir üzüntü içinde oldu u belli. ayaklarımın altında. Gençli in yerini dü lere bıraktı ı.. O zaman köylü yataktan atladı ı gibi belinden bir balta çekip dört bir yana saldırmaya ba lamıyor mu? Ko mak istiyorum. Kalk da ona hayır duası et. Tam o sırada uyandım. Çok ükür. Kar ımda oturan Savelyiç. baktı. O da nesi? Babamın yerine kara sakallı bir köylü yatıyor yatakta. dedim. baksana. ''Yava ''. göz gözü görmüyordu.Niye sürecekmi im? Diye sordu. fırtınanın u ultusu kulaklarımda gitgide bir ninniye dönü tü. . diye kar ılık verdi. ama neye yarar? Ben: . Gözlerimi ovu turarak sordum: . Annem cibinli i usulca kaldırıyor ve ''Andreyiç Petroviç''. kedi gibi bir sıçrayı ta arabacının yanına çıkıp oturdu: ..Hey. diyordu. kan birikintilerine bastıkça kayıyordu. bunu belki de söz dinlemezlik sayaca ı oldu. Dar.'' Ben hem deh et. Okuyucu kınamasın beni. ''Fark etmez Petru a!'' diye kar ılık veriyor: ''O senin babalı ındır (*). Kurt. yıldızların ı ı ında yolu yitirmeden ilerleriz.Tanrı biliyor ya efendim. uyku öncesinin belirsiz görüntüleri içinde onlarla kayna tı ı bir ruh durumu vardır. Savelyiç kolumu çeki tiriyor: . oradaki karaltı nedir? Arabacı baktı. Korkunç köylü bu arada dostça sesleniyordu bana: ''Korkma.. her dakika benim iki yanıma yuvarlanacakmı gibi oluyor. fakat oldukça temiz bir odaya girdim. gök açılırda. gönlünün diledi ini yaparsın. bana da ne eyle bakıyor. bir bu yana sallanarak sessizce yol alıyordu. Kaygıyla indim arabadan.Hana. arabacı.Geldik efendim. kürküme iyice büründüm.Buraları bilirim. Hasırdan kapı perdesini indirdim. ''Bu adam babam de il.Hey. En iyisi burada durup beklemek. diyor. ya da insandır belki de. iyi adam! diye seslendi.Yol. bu yana dola tı ımızı görüyordum. Hancı kapıda kar ıladı bizi. hem a kınlık içindeydim. Bu i e akıl erdiremeyip anneme dönüyorum. usul usul ilerleyen araba beni be ik gibi sallarken. .'' Deh et içinde ardına dü üyorum onun. Fırtınanın hâlâ kudurmu çasına uludu unu. Tam kendimi Tanrı'ya emanet edip bozkırın ortasında gecelemeye karar vermi ken. Bir teknenin bir fırtınalı denizde çalkalanmasına benziyordu bu. Aklıma ilk gelen ey. a aç desem a aç de il. gözlerimi hastaya dikiyorum. Ömrüm boyunca unutamayaca ım bir dü görüyordum.. onlara kapılmanın yine de insan o luna özgü oldu unu biliyordur sanırım. Arabacı ho lanmamı tı bu i ten: . yol nerede? Nasıl olsa ne atlar. sonra yerine oturarak: . diye kar ılık verdi köylü. Arabacıya hareket etmesini emrettim..Hey köylü! dedim. bana sı ın.. annem basamaklarda beni bekliyor. karı karı bilirim hem de. Çünkü bo inançlara kar ı ne kadar ku ku duyulursa duyulsun. Araba kâh bir kar yı ınına saplanıyor. Oda ölgün bir ı ıkla aydınlatılmı . haydi in. diyor: ''Bak Petru a geldi. burada. hayvanları sa a çevir de sür. dedi. ''baban ölüm dö e inde. eve izinsiz dönü üme babamın kızaca ı. ne de ko umlar senin. Adamın bu açıksözlülü ü a ırtmı tı beni. kâh bir hende e giriyor. Tanrının yardımıyla dosdo ru gelip duvara dayandık. Yolcu: . Fakat havayı görmüyor musun? Bir anda sapıtırız yolu. Bir köylüden ne diye hayır duası isteyeyim?'' Annem. buraları bilir misin? Beni bir hana götürsene. Ben arabacıya oraya do ru hareket etmesini emrettim. Hava öyle karanlıktı ki. bana hâlâ peygamberce gelen bir dü tür bu. köyün uzakta olmadı ını nereden anladın? . Duvarda bir tüfekle uzun bir Kazak kalpa ı asılıydı. Belki tipi diner. Yanında üzgün yüzlü insanlar duran yata a do ru sessizce yakla ıyorum. Oda ölülerle dolu. çok ükür köy uzakta de il. Küçük bey. Ansızın bir kapı çıktı kar ıma ve çiftli imizin avlusuna girdik. Ete inin altında bir fener tutuyordu. sarsıntıdan. ama gerçekten de bir ey kımıldıyor orada. Karaltı da aynı anda kar ıdan bize do ru yöneldi. diye seslendim. seninle helalla mak istiyor. fakat bir türlü ko amıyorum.Çünkü rüzgâr duman kokusu getirdi bir ara. Baktım. içeri gir de ısın. çabuk ol. ki dakika sonra kavu tuk. durmadan inliyordu. Bir adamdı bu. uyuklamaya ba ladım. Senin hastalı ını ö renip geri dönmü . Haydi elini öp de hayır duası etsin sana. Adamın so ukkanlılı ı canlandırmı tı beni. uçsuz bucaksız kar çölünde o yana. Bir çıra aydınlatıyordu burayı. Ben o durumdaydım i te.'' Ben razı olmuyorum buna. dedi. Aya ım vücutlara takılıyor.Hey. Yanıma gel hayır duamı al. Arabacı: . ''Ne demek oluyor bu?'' diyorum.

Benim tav an kürkü gocu umu ver ona. bir ötekini ku kulu gözlerle süzüyordu. çok geçmeden kendimiz aç kalırız. Han. imdi sen (burada bir daha göz kırptı) baltanı ku a ına sok. insaf edin diye inledi. suratını astı: . Durdu. Hancı istenileni getirmeye gitti. hâlâ canlı. Fakat yapacak bir ey yoktu. sen Allah'tan korkmaz mısın. ri canlı gözleri fıldır fıldır dönüyordu. emredileni yapmak dü er. Adam öyle ölçülü bir ücret aldı ki bizden. ne yalan söyleyeyim. Sonra e ilerek selamladı beni. Savelyiç bile her zamankinin aksine. O sırada hancı kaynayan bir semaverle içeri girdi. Dünkü ku kuları da tümüyle silindi kafasından. Altmı ya larında kadar gösteren. . Tav an kürkü gocu u niçin verelim ona? t o lu it ilk meyhanede satıp parasıyla kafayı çeksin diye mi? Benim baldırı çıplak: . kendir gagalıyordum. Herkese bah i verirsek.Bostanda uçuyordum. Efendimiz! Sa lı ınıza içiyorum! Bunu söyleyerek barda ı aldı.Haydut. Oca ın oradaki peykeye bakınca kara bir sakal ve bir çift parlak gözle kar ıla tım. ste ini ho nutlukla yerine getirdim. yardımından ötürü te ekkür ettim ve Savelyiç'e dönerek. Bu arada geceyi geçirmek üzere sedire uzandım. Niyeymi bu? Onu arabamızla hana getirdik diye mi? Efendim.Ne olsun? Ak am duasında çan çalacaklardı. Efendimiz lütfedip kürklerini bana veriyorlar. nine bir ta attı.Sus amca! diye kar ı çıktı. Hancı yerde yatıyordu. Savelyiç de ardım sıra yol sandı ını ta ıyıp getirdi. Çay dolu fincanı uzattım. Çocu un henüz iyiye kötüye akıl erdiremeyece ini görüyorsun. Kara sakalına yer yer kır dü mü tü. yoksa satmaz mıyım. Atlar ko ulmu tu. bir bilmeceyle kar ılık verdi: .Ya kılavuz nerede? diye sordum. Hancıya hesabı ödedim. yine buradasın ha! Hangi rüzgâr attı? Kılavuzum anlamlı anlamlı göz kırptı. ıssız bir yerde.yi. Sabahleyin oldukça geç bir saatte uyandı ımda. Savelyiç sobanın yanına çekilmeye karar verdi. Kılavuzumuzu bir fincan çay içmeye ça ırdım. adama yakla tı ve yüzünü görür görmez: . papazın karısı izin vermedi.Efendimiz. Üstünde bir eyi yok. dün meyhaneciye rehin bıraktım. yeniden peykeye döndü. Benim baldırı çıplak: . Adam peykeden indi.Satıp parasıyla kafa mı çekerim. Fakat sonradan 1772'de patlak veren ve bastırılan Yayık Kazanları ayaklanmasından söz edildi i sonucunu çıkardım. toylu undan yararlanıp onu soymak istiyorsun de il mi? Bey gocu u senin nene gerek? Kör . Savelyiç kaygıyla kulak kabartmı tı köylüyle hancının konu masına. Pa a gönülleri böyle istiyor. Bu konuda tartı amazdım Savelyiç'le. fakat hileci bir anlatım vardı yüzünde. Yırtık bir kaftanla bir Tatar alvarı vardı üzerinde. Pyotr Andreyiç. Biz Kazaklarda çay içmek gelene i yoktur. Ee! Sizinkilerden ne haber? . Paraların tümüyle onun denetiminde bulunaca ına söz vermi tim. Sevimli. Saçları çepeçevre kesilmi ti. Beni bir felaketten olmasa bile hiç de ilse çok tatsız bir durumdan kurtaran adama borcumu ödeyemiyordum. Yeniden yola koyulmak da olanaksızdı. Bir haydut yuvasına pek benziyordu.Vay. ne tartı tı ne de pazarlı a giri ti. . Bir onu. istavroz çıkardı ve bir diki te yuvarladı arabı. Senin gibi bir u ak parçasına ise tartı mak de il. ta yanımdan geçti. mantar bitince sepet de bulunur. siz bilirsiniz. Güne parlıyordu.nce bir kaftanın içinde ü ünmez olur mu? Gocu um vardı ya. Ya mur ya arsa mantar biter. dinç bir köylüydü bu. fakat bizim bol keseden harcayacak elli kapi imiz yok.Hancı Yayık Kazaklarındandı.Ne o karde . dedi. Bu çapulcu konu masının ne anlama geldi ini bilemezdim o sırada.Babacı ım. Ömrümde hiçbir zaman canımın o denli çay istedi ini anımsamıyorum. göz kama tırıcı bir kar tabakasıyla örtülüydü.Elli kapik bah i ! dedi. Savelyiç küskün bir sesle: . lgi çekici bir görünü ü vardı. ya da oraların deyi iyle umet. Az sonra bütün odayı horultular doldurdu. madem elli kapik vermek istemiyorsun. diye bir ses geldi yukardan. diye kar ılık verdi. Uçsuz bucaksız bozkır. elli kapik bah i vermesini emrettim. ü üdün mü? diye sordum. Bu kadar iddetli ayaz olaca ını sanmamı tım. Çay kaynatmak için hancıdan ate istedi. öyleyse elbiselerimden birini çıkar onun için. Kılavuzu ça ırdım. ben de derin bir uykuya daldım. dedim. Hancı yüklükten bir i eyle bir bardak çıkardı. Savelyiç'e: . stifimi bozmadan: . tipi dinmi ti. Savelyiç'in tedirginli i pek e lendiriyordu beni. ona. yüzünü buru turdu: . bozkırın ortasındaydı. dedi. Fakat öte yandan da canım sıkılmı tı. papaz konuklu a gitti. htiyar. bütün köylerden uzakta. artık orası seni ilgilendirmez moruk.Buradayım efendimiz. emredin de bir bardak arap getirsinler. . eytanlar kilise mezarlı ında dola ıyor. Korucu dola ıyor. dedi. Savelyiç: .

. yani eti sizin kemi i benim demektir bu. nüfus kâ ıdı.. Gelirse amansız dü manlarımız Her zaman açıktır soframız Gülleyi koyduk mu topa yi bir ziyafet çekeriz onlara Bir asker türküsü . yi.Efendimiz. Tav an kürkü gocuk daha yepyeni! Verdi in de bari bir adam olsa! Ayya ın.''Eti sizin kemi i benim'' de ne demek..... dedim. fakat ya lılık yüzünden hafifçe kamburla mı bir adamdı bu. dedi. ukalalı ı bırak.. böyle bir delikanlının babası olmu ! Ah zaman! Zaman! Sonra mektubu açtı. ''Semyonovsk alayına yazdırılması. Beni arabaya kadar geçirdi.'' Bu ne seromoni canım? una bak. Andrey Petroviç'in delikanlılı ının üstünden ne kadar zaman geçti ki. o nerede? Ha. Benim bedenim için bile küçük olan gocuk. disipline alı acaksın.'' Ehe. eti sizin kemi i benim ba ka bir anlama geliyor olmalı.Yüce Tanrım...'' Hım... Köylü hemen oracıkta denemeye giri ti onu. Orada gerekli e itimi görecek. ve Karolinchen'e. nüfus kâ ıdımı bir yana ayırdı ve: .. Ertesi gün veda ettim kendisine. yerlere kadar e ilerek: . dokunsalar a layacaktı. dedi. arada bir dü üncelerini belirterek alçak sesle okumaya ba ladı. baldırı çıpla ın teki! Bununla birlikte tav an kürkü gocuk da ortaya çıkmı tı. Bir delikanlı için ba ıbo luk iyi ey de ildir. pek ho nut kalmı tı arma anımdan.Evet azizim. ve saire.... Eski. yili inizi ömrümce unutmayaca ım! O kendi yoluna gitti . çimden: '' ler gitgide sarpa sarıyor.'' Hani. diye tekrarladı. Bana dönerek: . ''Seni eski bir arkada ın ve dostun olarak içtenlikle kucaklamama izin ver'' Ha! Hele ükür!. atandı ım yere do ru yola koyuldum. ve saire. soluk üniforması. Lalama: . Konu masında iddetli bir Alman aksanı vardı.. Babanın bütün istekleri yerine getirilecek.. Ben elden geldi ince saf görünmeye çalı arak: .. ''Bu arada. Anlıyorum... ona bir parça dar gelmi ti do rusu. ''Ve.. tav an kürkü gocu u unutmu tum bile..... ''Devletli Andrey Karloviç! Umarım ki aziz efendimiz. Uzun saçları tümden a armı tı.. alabildi ine özgür bırakmak. her eyin ba ı disiplin: ama eski bir kamerada (*) böyle mi yazar insan?.ben de Savelyiç'in üzüntüsüne aldırmayıp daha ileri do ru yola koyuldum.. Fakat bugün yeme e bende kalmanızı rica ederim..'' yi. Babamın yazdı ı mektubu verdim..olası... Babamın adını i itince bana öyle bir bakıp: .. Masada Alman tutumlulu u hemen göze çarpıyordu. ile.. biraz da bekâr sofrasında fazladan bir konuk görmemek iste inden oldu unu sanıyorum..Hım.. kılavuzumu. Merhum feld-mare al Munn. Anna Yoannovna (*) zamanının sava larını anımsatıyordu. te ekkür ederim. Ama zaman yitirmemek için yarından tezi yok Belogorski kalesine gidiyorsun.Tanrım... Kırgız bozkırlarının sınırında ıssız bir kaleye!.Tatlılıkla davranmak. Diki lerin çatırtısını i iten Savelyiç. dürüst bir insandır.. Az sonra da dünkü tipiyi. Bruder! (**) Demek hâlâ anımsıyor eski yaramazlıklarımızı: ''Gelelim asıl konuya. incitmemek. Tanrı gönlüne göre versin.'' diye dü ündüm. Mektubu okuyup bitirdi. hiç utanmıyor! Evet.. Subay olarak alayına atanacaksın.. Generalin beni bir an önce garnizona postalamasının. Orenburg'a varınca do ru generale çıktım. Savelyiç yine: .. diye inledi. . ''Daha anamın karnındayken muhafız birli ine çavu yazılmam neye yaradı? Sonunda beni nerelere sürükledi bu? *** alayına. Yüzba ı Mironov'un komutası altına gireceksin.. Orenburg'da kalman için bir neden yok. dedim. seferde.'' Yok. Tayınımızı yer.'' Hım. Fakat adam. hepsi yapılacak.. Serseri. ''Ve onu ba ı bo bırakmamak...'' Yeme i Andrey Karloviç ve ya lı yaveriyle birlikte yedim. i te. 3 KALE Bizler bu kalenin erleriyiz. suyumuzu içeriz... dedi. diki yerlerini söke söke onu sırtına geçirmeyi ba ardı. Size benim çapkını. ''Aziz efendimiz unutmamı lardır. ''Eti sizin kemi i benim'' de ne demek? Bir halk deyimi olmalı.Rica ederim... iyi. Uzun boylu.. Gocu u hemen buraya getir.

Camlı. ya da dört ot yı ını. öfkeli bir ihtiyar olarak dü ünüyordum onu. Garnizon hayatını hiç de çekici bulmuyordum. diye sordu. yüzba ının karısı: . Otur iki gözüm. görevinden ba ka bir ey dü ünmeyen. sert.. Ya lı bir asker bir masanın ba ına oturmu elindeki ye il üniformanın dirse ine mavi bir bez parçası yamıyordu. kale nerede. ya lı bir kadın oturuyordu pencere kıyısında. Ya lı asker: . Ho geldin.çeri gir canca ızım. Buraya atandı ımı. Dökme demirden. Sonra da haydi bakalım. ve Aleksey vaniç üste meni öldürmü . Sırtında yünlü bir fanila. Tek gözünü merakla üzerime diken ya lı subaycık: . Yol. Arabacıma: . Dar.Ne istiyorsunuz anacı ım.. Boz renkli dalgalar. Kılıçları da yanlarında. Kimse kar ıma çıkmadı. Yorulmaz sorgucu: . Yüzba ının karısı: . Surlar. Sonra hizmetçi kıza seslendi.. diye kar ılık verdi ve aynı anda içeri girdik. Fakat ne fark eder anacı ım..Eski zaman insanları. kuleler ve toprak bir tabya görmek umuduyla dört bir yana bakındım. ev sahibesi. Anacı ım. diye sordum.''Sanırım bir muhafız birli i subayına yakı mayacak davranı lardan ötürü. dedi. safalar getirdin. Onların ötesinde de Kırgız bozkırları uzayıp gidiyordu. kentin dı ına çıkmı lar. (bana dönerek sürdürdü sözlerini) sen de bu ıssız yere sürüldün diye hiç canını sıkma. Yayık Irma ı'nın sarp kıyıları boyunca ilerliyordu. çerçeveli bir subay diploması asılıydı duvarda. Söyledim: . Eski bir zevkle dö enmi temiz bir odacı a girdim. Sabreden dervi muradına ermi .Maksimiç. Arabacıya beni komutana götürmesini emrettim. Evin hemen yanında. dedi. öte yanda. içimden boyuna tekrarlayıp durdu um söylevi kesti: .te ya. onun hemen yanında da ''Kistrin ve Oçakov'un ele geçirilmesi''ni. Kulübeler basıktı. Çavu : . hem de iki tanık önünde! Ne gelir elden? bir i tir olmu bir kere. Geli imi bildirmesini emrettim. Yaa! eytana uymu bir kere. ayrıca ''Gelin seçme'' ve ''Kedinin gömülmesi'' olaylarını gösteren a aç basması tablolar göze çarpıyordu...'' diye sözlerini sürdürmekteyken. bizimkiler evde. Az sonra yüksekçe bir yere kurulmu ah ap bir evce izin önünde durduk. Bir yanda yarı yarıya karla örtülmü üç. canca ızım.. Rahip Gerasim'e konuklu a gitti.. Kar ısında oturan.van Kuzmiç evde yok. a kın a kın: . Kö ede kapkacak dolabı duruyordu. Ben üzüntülü dü üncelere gömülmü tüm. Beyefendiyi temizce bir eve yerle tir. en küçük dengesizli imi katıksız hapisle cezalandırmaya hazır. Boylu poslu bir Kazak delikanlısıydı bu. kollarını da do ru tut.Ba üstüne Vasilisa Yegorovna. Buraya gelenlerin ne ilki. Seninle mi u ra sın imdi. O sırada çavu içeri girdi.Zırvayı bırak dedi. e ri bü rü sokaklardan geçtik. görüyor musun u i i.. dedi. yine ah ap bir kilise vardı. görevim gere ince Bay Yüzba ı'yı görmeye geldi imi bildirdim. Emrine girece im yüzba ı Mironov'u gözümün önünde canlandırmaya çalı ıyor. ba örtülü. Kendilerini van Polejayev'in evine yerle tirsem nasıl .Hani. onun karısıyım ben. sofa kapısını açtım. ini bırakmadan: . dedi. ba lamı lar vuru maya. a aç kabu undan yapılma kanatları tembelce sarkan bir yel de irmeni vardı. beyaz bir kar tabakasıyla örtülü tekdüze kıyıların arasında hüzünle kararıyordu. Irmak donmamı tı henüz. ço unun üzeri samanla örtülüydü. Bir üste menle birlikte.Yo. Ve bu sözle birlikte tam komutan sandı ım bir gözü kör subaya dönmek üzereyken. diye kar ılık verdi. Ta lı ı geçtim. Fakat kütüklerden yapılma bir çitle çevrili küçük bir köyden ba ka bir ey göremedim. vabrin Aleksey vaniç adam öldürdü ü için buraya gönderileli be yıl oldu. Hava kararmaya ba lamı tı bu arada. Adam: . Delikanlının yol yorgunu oldu unu görüyorsun. diye kar ılık verdi.. Arabacı küçük köyü göstererek: .Hangi alayda görevli oldu unuzu sorabilir miyim. subay üniformalı tek gözlü bir ihtiyarın kollarına gerili örgüyü çözüyordu. Oldukça hızlı yol alıyorduk.Muhafız birli inden buraya gönderili inin nedenini de sorabilir miyim? Komutanlı ın böyle uygun gördü ünü bildirdim.Kaleye çok var mı daha. i te geldik bile. gidip çavu u ça ırmasını emretti. diye sordum. Anasının kuzusu Belogorsk Kalesi Orenburg'dan kırk verst (*) ötedeydi. ne de sonuncususun sen. eski bir top duruyordu kapıda.

kim haksız. sen hâlâ görünürde yoksun. Ertesi sabah tam giyinmek üzereyken kapı açıldı. Maksimiç. Prohorov'la Ustinya'yı sorguya çek. vabrin. Selam verip çıktım. dedi. sonra yine i inin ba ına döndü. diye kederle söylenip duruyordu. Yüzba ının karısı: . her ey yolunda diye kar ılık verdi. van Kuzmiç: . Az sonra yüzba ı tek gözlü ihtiyarla birlikte çıkageldi. Sen beyefendiyi. diye kar ılık verdi. Açık kumral saçlarını. canlı. oldukça temiz bir odaydı bu. Yandan birkaç kulübe görünüyor birkaç tavuk geziniyordu sokakta. Askerleri e itiyormu . Bana Fransızca: . Peki. Safta toplanmı lardı. Bir kocakarı. E itim kaçmaz nasıl olsa. Burada bir süre ya adıktan sonra siz de anlayacaksınız bunu. âmiri oldu umuzu da hiç unutmaz. Hüzün verici bir bozkır uzanıyordu göz alabildi ine. hiçbir yabancılık göstermeden kar ıladı bizi. Dün ö rendim geli inizi. esmer. vabrin hiç de aptal bir insan de ildi. Polejayev'in ba ı yeterince kalabalık zaten. sayın konukların bekledi ini. adamakıllı çirkin suratlı. Etkili. Vasilisa Yegorovna'yı bekletmememizi söyledi bize. Kırk yıllık ahbapmı ız gibi senli benli davrandı bana. haydi bakalım. Maksimiç. büyük bir ne e içinde tasvir etti. Hiçbir ey yemiyor! Çocu u hasta dü erse hanımım bana ne der. Bunun. Bizi görünce yanımıza yakla tı. diye tamamladı sözlerini. bana dostça birkaç söz söyledi. Komutanın evine yakla ırken uzun saç örgüleri ve üç kö eli apkalarıyla yirmi kadar ya lı asker gördük alanda.olur? Yüzba ının karısı: . Tahta perdeyle ikiye ayrılmı . pembe yanaklı bir kız girdi içeri. Pala ka git yeme e ça ır beyefendiyi. onu ça ırmak üzere Pala ka'yı ikinci kez gönderdi. Ama ikisini de cezalandır. ırma ın yüksek kıyısına kurulmu bir kulübeye götürdü beni. Bir insan yüzü görmeyi öylesine özlemi tim ki.Burada görülmeye de er yeni bir ey yok.. Yemek sofrada bekliyor. Kendisi de arkamızdan gelece ini vaadetti. . düello nedeniyle muhafız birli inden çıkarılan subay oldu unu anladım. Kocası hâlâ gelmeyen Vasilisa Yegorovna. dedi. dolandırıcı herif.Beyefendiye git. çevresini. Ya lı. Pyotr Andreyiç.Böyle damdan dü er gibi geldi im için özür dilerim. Bu arada çorbayı getirdiler. Vasilisa Yegorovna'nın beni yeme e ça ırdı ını bildirdi. dedi.. bir vukuat yok ya? Kazak: . Genç kız bir kö eye çekildi. Karısı: . daha fazla bekleyemezdim.Görev ba ında oldu umu biliyorsun Vasilisa Yegorovna. fakat son derece canlı bir delikanlıydı bu. Savelyiç: . Daha ilk görü te pek ho lanmadım bu kızdan. diki e ba ladı. . Vasilisa Yegorovna güler yüzle. sırtında bej renkli. laf! Ne senin bir ey ö retti in var. uzun boylu. genç bir subay girdi içeri. Karısı: . ilgi çekici bir konu ması vardı. Ya lı askerle hizmetçi kız Pala ka sofrayı kuruyorlardı.Benim van Kuzmiç e itimi ne diye bu kadar uzattı bugün. dedi. pencereden ayrıldım. öyle mi? Pyotr Andreyiç'i Samyo Kuzov'a götür sen. Çavu kalenin öbür ucunda. Ben onun anlattıklarına içtenlikle gülerken kapı açıldı. çorbanın so uyaca ını söyle. dün komutanın evinin giri inde üniforma yamayan ya lı asker içeri girdi. Savelyiç bavulları açıp e yaları yerle tirirken. on sekiz ya larında toparlak yüzlü. ne de onların bir . a zıma bir lokma koymadan yatmaya çekildim. Öteki bölümü bana verdiler. Ma ka nerede? Tam bu sırada. Askercikleri e itiyordum. adınız soyadınız neydi iki gözüm? Pyotr Andreyiç. vabrin de hemen benimle gelmeye karar verdi. alınyazımın beni sürükleyip getirdi i bu ülkeyi. parlak bir dille.Yüce tanrım. yeter artık diye kar ı çıktı. Sonra bize hısım olur. Komutanın ailesini. Kulübenin bir bölümünde Semyon Kuzov ailesi oturuyordu. Gençli im böyle bir yerde geçecekmi me er! çimi bir hüzün kapladı.Dü ünmeden konu uyorsun Maksimiç. Yüzba ının karısı bir gözü kör subaya dönerek: ..van natiç! dedi. Yalnız onba ı Prohov bir tas sıcak su yüzünden Ustinya Negulina'yla hamamda dövü mü . domuzlara sesleniyor. elinde yalakla kapı önünde durmu . onlar da ona dostça homurtularla kar ılık veriyorlardı.. ben daracık pencereden dı arıya bakmaya koyuldum.Ee. dinç bir adam olan komutan.Çok ükür. ba ında takke. Hemen kayna tık.Nedir bu anacı ım. Maksimiç kalaca ınız eve götürecek sizi. pamuklu bir gecelik entariyle onların kar ısında duruyordu. Ee. gırtlak patlatmak için çok zamanı var daha. Önyargıyla bakıyordum ona. Durup e itime bakacakken. Kısa boylu. utançtan kıpkırmızı kesilen kulaklarının arkasına do ru dümdüz taramı tı. yüzba ının kızı Ma a'nın tam bir aptal oldu unu söylemi ti çünkü. atını bizim bostana salmı . bakalım kim haklı.

Yüzba ıyla karısı uyumaya çekildiler. adamların hiçbiri sa ını solunu ö renememi ti daha.Orenburg'da söylediler. topu topu bir canımız. Ma a korkaktır.Ya Marya vanovna? diye sordum. evce izini nasıl yönetiyorsa kaleyi de öylece çekip çeviriyordu. onunla Vasilisa Yegorovna arasında uygunsuz bir ili ki varmı . do ru mu. Pala kamız var. kendi bildi ine göre e itiyordu askerleri. yerimden kımıldamam. Sofraya oturduk. Bir daha buralara sokulacaklarını sanmam. Marya vanovna'ya bir göz attım. tehlikelerle burun buruna ya amaktan korkmuyor musunuz? Ya lı kadın: . hatta tek gözlü garnizon te meni van gnatyiç'e. evinde oturup gününü duayla geçirirsen daha iyi olacak. vabrin tumturaklı bir tavırla: . diye dü üncesini belirtti. hani dü manlar kalenin çevresinde cirit atıyor deseler. korkudan az daha öbür dünyayı boyluyordu güvercinim. Ama her dönü ten önce. Akıllı. nerede oturuyorlar. Ama çok ükür ya ayıp gidiyoruz.ey ö rendi i. Fakat çalı madan yana bir sıkıntım yoktu. o da sizin gibi gözüpek mi? Vasilisa Yegorovna: . Biz vabrin'le çıktık ve bütün ak amı birlikte geçirdik. im ir bir tarak. Kocaya varacak ya a geldi ya. Tek sıkıntımız var. Ma a. Ben. Taba ına birkaç damla gözya ı damladı hatta. gerçekle en ufak bir ilgisi yoktu. nasıl oldu unu farketmeden alı ıvermi tim. Ama sokulacak olurlarsa da öyle bir ders veririm ki onlara. Kırgızların da akılları ba larına getirildi. pleri karısının elindeydi. kuru gürültüye pabuç bırakanlardan de ildir. Düpedüz iftiraydı bu. Dünyada zengin insanlar da var do rusu! Bize gelince iki gözüm. dedim. dedim. yi bir adam çıkarsa ne âlâ! Yoksa kız o lan kız.Bunu da nereden çıkardınız azizim.Ya siz. van Kuzmiç: . bir de (tövbeler tövbesi) üç kapik hamam parası. nereden aklına estiyse bizim topu ate lediydi de. evde oturup kalacak. çeviri yapmakla. diye dü üncesini belirtti. yanılmamak için istavroz çıkarmalarına ra men. ne bir eyi. Komutanların evlerinde. Bu iyi aileye. Anam babam sa mı. inanır mısın iki gözüm. duygulu bir kız oldu unu anlamı tım onun.Ba kırtlar. dedi.Dile kolay. Nöbet bile tutulmuyordu. Hemen konuyu de i tirmek için. içime fenalıklar gelirdi. Sabahlarımı okumakla. on yıl kendilerini toplayamazlar. Ama vabrin hiç kaygılanmadan söylüyordu bunu. Tüfek sesine alı amadı hâlâ. Körolası topla o zamandan beri ate etmiyoruz artık. Fakat son derecede dürüst ve iyiydi. Kıpkırmızı olmu tu. diye kar ılık verdi. vabrin'e kalırsa. dedi. sizin kaleye saldırmak için hazırlanıyorlarmı . Onları okumaya koyuldum ve içimde edebiyata kar ı bir heves uyandı. aklına estikçe. 4 DÜELLO Ha. Duydu mu tir tir titrer. öyledir. ne e itim yapıldı ı vardı. Subaylık emrim gelmi ti. van Kuzmiç. Birkaç Fransızca kitap vardı vabrin'de. böyle bir kalede. ö renimsiz. Vasilisa Yegorovna susmak bilmiyor. Tanrı bilir ya.Ma a mı? dedi.Evet. Ben: . nasıl delip geçece im seni! Knyajnin Birkaç hafta sonra Belogorsk kalesine alı makla kalmayıp ho lanmaya da ba lamı tım bu hayattan. Yirmi yıl önce alaydan buraya gönderildi imizde. Vasilisa Yegorovna devlet görevini tıpkı kendi ev i leri gibi yürütüyor. ne çeyizi var. benim isim günü yortusunda. De erli konuklar yeme e buyurun. durumları nasıl? Babamın üç yüz cana sahip oldu unu ö renince: . Yok. van Kuzmiç: . van Kuzmi bundan iki yıl önce. nasıl da korkmu tum bu kör olası gavurlardan.Alı tık canca ızım.Vasilisa Yegorovna gözüpek bir kadındır. sonsuz ni anlı. peki peki öyleyse koru kendini Gör bak. yanımda yabancılık çekmiyordu artık. ara sıra da . ola anüstü yanı olmayan bir insandı. bir kese. Marya vanovna. Ba kırtlara gözda ı verildi. yüzba ının karısına dönerek: . sorular ya dırıyordu bana. Tanrıya emanet edilen kalede ne geçit töreni. hele çı lıklarını i ittim mi. Acıdım kızca ıza. hiç de yeri yokken: .Saçma. Sofradan kalktık. diye sordu. van Kuzmiç ve karısı son derece saygıde er kimselerdi. akrabalarıymı ım gibi davranıyorlardı bana. Komutan: . subaylı a erlikten yükselmi . Isınmı tık birbirimize. Burada çoktandır çıt çıktı ı yok. Ama öyle kanıksadım ki imdi. Va ak postundan kalpaklarını gördüm mü. Komutan. . Bu da onun kaygısızlı ına denk dü üyordu.

Hay hay. diye kar ılık verdim. E er Marya vanova'nın karanlık bastıktan sonra sana gelmesini istiyorsan. her sözcü ü benimle en i neleyici biçimde alay ederek. . ona tatlı iirler yerine bir çift küpe arma an et demek istiyorum. iirden medet umma. Kalede iirden anlaması gereken tek ki i oydu. Edebiyatla u ra tı ımı söylemi tim daha önce. Unutmak istiyorum o dilberi. Fakat sohbeti gitgide daha az çekici olmaya ba lamı tı benim için. Bunu söyleyip defteri elimden aldı. yan bana Unutmam seni bir an bile Sevgilim. sevda acılarına konu olan Ma a da kim? Sakın bizim Marya vanovna olmasın bu? Yüzümü astım: . Kan beynime sıçradı. alçak! diye haykırdım kudurmu çasına. papaz Gerasim çıkıp gelirdi kimi zaman. ak amları. Defterimi çekip aldım elinden. Bir daha da yazdı ım eyleri ona hiçbir zaman göstermeyece imi söyledim. o çevrenin ba dedikoducusu olarak bilinen karısı Akulina Pamfilovna'yla birlikte.Oho! Bencil bir air ve alçakgönüllü bir â ık! Fakat u dostça ö üdümü unutma: Ba arıya ula mak istiyorsan. airler de dinleyicisiz edemez.. sözünü etti in bu tatlı tutkulara. ne demek istedi inizi anlayamıyorum. Kalemizin çevresinde barı egemendi. acı bana.Onun hakkında niçin böyle dü ünüyorsunuz? diye sordum. tutabilecek misin sözünü. Daha fazla dayanamadım.Bunun hesabını vereceksin. dedi.Çünkü onun huyunu kendi deneylerimden biliyorum. Ba kırtların ayaklanaca ı konusundaki söylentilerin aslı çıkmadı. özellikle de Marya vanovna için kullandı ı i neli sözler hiç ho uma gitmiyordu. Ben de iirimi yazıp bitirince vabrin'e götürdüm. ne de yorumların gerekli bana. Ah. Canımın sıkıldı ını belli etmemeye çalı arak: . Yeme i genellikle komutanın evinde yiyor. ne yazık ki iirimin hiç de iyi olmadı ını bildirdi kesin bir tavırla.iir yazmaya u ra makla geçirmeye ba ladım. Kimse kim. .Seni ilgilendirmez. Fakat sonradan bunun geçici bir barı oldu u anla ılacaktı.Nasıl buldun diye sordum vabrin'e. Fakat genellikle ho görülü bir kimse olan vabrin. vabrin gitgide daha çok tepemi attırıyordu: . Aleksey vaniç vabrin'le her gün görü üyorduk. Küçük bir önsözden sonra defterimi cebimden çıkardım. . Evet. Ama ben de böyle bir ey istemiyordum zaten.Beyefendi. Peki. günün öteki kesimini de ço u zaman orada geçiriyordum. vabrin'in rengi attı. amansızca de elemeye ba ladı. Senin ne dü üncelerin. Lütfen açıklar mısınız? . vabrin. O dönem için hiç de küçümsenemeyecek denemelerim vardı.Neden iyi de ilmi ? diye sordum. Öfkemi güçlükle tutarak: . inan bana. Ma a'dan kaçıp kurtulmak Uçup gitmek bir ku gibi! Fakat beni tutsak eden o gözler Her an kar ımda duruyor Gönlüm hep onları özler Ruhum için için eriyor Neler çekti imi gel gör de Ma a. . Kolumu sıkarak: . çünkü bu gibi dizeler ancak ö retmenim Vasili Kiriliç Tredyakovski'nin (*) harcıdır ve nedense onun a k iirlerini pek anımsattılar bana. van Kuzmiç nasıl yemeklerden önce bir bardak votka içmeden edemezse. erefsizce yalan söylüyorsun. her dizeyi. Komutanın ailesinden hep alayla söz etmesi. akıl danı ıyormu gibi görünüp kendilerini övecek okuyucu aradıkları bilinen bir eydir. diye kar ılık verdi. u dizeleri okudum: Sevda dü üncesini içimden atmak. bir ba ka topluluk yoktu kalede. savurdu um bu tehdidi de alaya aldı: .Çünkü. Sizi düelloya davet ediyorum.Yalan söylüyorsun. Arkada ım: .. Birkaç yıldır yazdı ım iirlerden biri pek ho uma gitti. Yazarların kimi zaman. Övülece im konusunda en ufak bir ku ku duymadan: .Bakalım dedi.

. Ama ya o sizi i lerse? Ha? O zaman ne olacak? Kim zararlı çıkacak bundan? Sorabilir miyim? Çokbilmi te menin yorumları. Beni görünce: . herkesin istedi i iiri okumakta özgür oldu unu kavrayınca. . nasıl oldu. ne dedin van gnatyiç? diye sordu.Siz bilirsiniz. siz de ona sövün. Konu ma iirlerden airlere yöneldi.. van Kuzmiç'e. Sözlerimi bitirince: . Artık o gerekli önlemleri alır. dedi. bir kö eye çekerek gnatyiç'le yaptı ım konu mayı haber verdim.Bakın. bir sürü dil döktüm. bana: . Ürkmü tüm. . Vasilisa Yegorovna. Ak am. Öyle dostça konu uyor olmalıydık ki. Sonra biz barı tırırız sizi. ben de onun yardımından vazgeçtim.nsaf edin Pyotr Andreyiç! Nereden aklınıza esti bu? Aleksey vaniçle kavga mı ettiniz? Ne çıkar bundan! Küfür dedi in avlu kapısına asılmaz ya! O size sövdüyse. van gnatyiç: . A lamaklı duygular kabarıyordu içimde.. benim durumumda olan herkesin hemen hemen her zaman sahip olmakla övündü ü o so ukkanlılı ı elde edemiyordum bir türlü. Aramızda anla mazlık çıktı. Bir kö ede iskambil falı açan komutanın karısı: . van gnatyiç sevinçten kendini tutamayıp baklayı a zından çıkarıverdi. dedi.Ha öyle. tartı ma sona erdi. ste imde direndim.Yani. Komutanın karısının buyru uyla. Yüzümün asıldı ını gören ve verdi i sözü anımsayan van gnatyiç bozuldu.Evet. Oldukça sert bir tartı ma geçti aramızda. söyledi iniz gibi. Diledi inizi yapın. Onu belki de son kez gördü ümü dü ündükçe bo azıma bir ey tıkanır gibi oluyordu. Pyotr Andreyiç bir iir yazmı geçenlerde. van gnatyiç'i komutana bir ey söylememesi için kandırmaya çalı tım.Fakat kimle kavga ettin anacı ım? . yice i itemedim. Aleksey vaniç'i bo azlamak dile indesiniz ve benim de buna tanık olmamı istiyorsunuz? Ha? Sorabilir miyim? . Neden sonra.Ne dedin.Ba üstüne. en. elinde bir i ne. sıkıcı sorularla kar ıla mamak için. dedi..Sevinçle: . Fakat benim tanıklı ıma ne gerek var? Anlamı ne bunun? insanların dövü mesinde görülecek ne var. dedi. Keskin sirke kendi küpünü patlatır. dü üncemden caydırmadı beni. Barı ın kötüsü kavganın iyisine ye dir. Ben de kendi sevdi im bir iiri okumaya ba ladım: Yüzba ının kızı. Aleksey vaniç'i koruyacak halim yok. Mutlu bir yüzle. Her zaman emrinizdeyim! Onu paramparça edebilirdim o dakikada.O da niye? . Çarpı ma yeri olarak kalenin a a ısındaki ot yı ınlarının arkasını uygun gördük ve ertesi gün saat yedide orada bulunmayı kararla tırdık.Pyotr Andreyiç'le. dedi. yüzba ının kızı Soka a çıkma gece yarısı. Fakat ne yalan söyleyeyim. vabrin'in utanmazlı ı kar ısında.Vay. Herhangi bir ku kuya yol açmamak. az kalsın çileden çıkıyordum. sorabilir miyim? Ben düelloda tanı ın görevini yarım yamalak anlatmaya çalı tım ya. Hemen van gnatyiç'e gittim. bütün bu .van gnatyiç barı mamızı kutluyor da. lle de karı acaksam bu i e. ne kar ılık verece ini bilemedi.Hiç yoktan. van gnatyiç bir türlü anlamaya yana mıyordu beni. kı a kurumak üzere ipe mantar dizerken buldum onu.Siz bilirsiniz. bunu yapmayaca ı konusunda söz verdi.Tanı a gerek yok. nsanın bir yakınını bo azlaması ne demektir? Sorabilir miyim? Gerçi onu bo azlarsanız hiç de fena olmazdı. kalede kı la çıkarına aykırı bir cinayet i lenmek üzere oldu unu bildireyim. So uk bir tavırla: . ki. Aleksey vaniç'le kavga etti imi ve ondan.. Suratınıza bir yumruk mu attı? Siz de patlatın onun kula ının üstüne bir tane. Size nasıl bir hizmette bulunabilece imi sorabilir miyim? Kısaca. kimse ilgilenmedi onlarla. kayıtsız görünmeye çalı ıyordum. van gnatyiç'ten tanı ım olmasını dilemeye geldi imi açıkladım. Bugün gelip bana okudu. Komutan. Pyotr Andreyiç! dedi. Ho geldiniz! Hangi rüzgâr attı. van gnatyiç tek gözünü falta ı gibi açmı ilgiyle dinliyordu beni. Bir iir yüzünden. dedi. diye kar ılık verdim. . Fakat sonradan. vabrin geldi bu sırada.. Hiç de ilse. her zamanki gibi komutanın evindeydim yine. Marya vanovna'yı her zamankinden daha sevimli buluyordum. Fakat kaba imalarını benden ba ka anlayan olmadı. Pyotr Andreyeviç öfkelenmi ti önce. vabrin imdada yeti ti bu sırada: . Yanına gittim. tanık olmadan da i imizi görürüz. . nasıl oldu bu? .Tam da kavga edecek eyi bulmu sunuz! iir yüzünden!. Peki. Tanrı selamet versin. üç derken biter. gidip görevimi yerine getireyim bari.

van Kuzmiç evde yoktu. Vasilisa Yegorovna her eyi söke söke ö rendi benden. tek bir beden de il midir? van Kuzmiç! Esnemenin sırası mı? Hemen ayrı ayrı yerlere tık unları. verin. Bunu söyleyip evine saptı. nsanı görev yapmaktan alıkoyan. Kanım hiç ısınmadı ona. bo azlanmaya. Vasilisa Yegorovna do ru söylüyor. Vasilisa Yegorovna ev i leriyle u ra ıyordu. vabrin'in orada bulunu u sinirlerimi alt üst ediyordu. Komutanın evine döndüm.Her an üstümüze gelebilirler. Ayrıca. Az sonra göründü. yalnız kendi hayatlarını de il.Duydun mu? diyordu..Aman azizim! diye kar ı çıktı. diye seslendi. hemen hapse at bunları! Pyotr Andreyiç! Aleksey vaniç! Verin bakayım kılıçlarınızı.. Tam o sırada. Elimde olmaksızın gülümsedim.Nereden anladınız bunu? . Küstahlı ınızı kanınızla ödeyeceksiniz. ba kalarının mutluluklarını da feda etmeye hazırdırlar. Marya vanovna sapsarı kesilmi ti. Askerler çevremizde sıralandılar. kavgayı sizin çıkarmadı ınıza eminim. Yüzba ının karısı: . her zamanki gibi Marya vanovna'nın yanına oturdum. Alçak sesle konu maya ba ladık. ho lanmıyor mu? Marya vanovna kekeledi. van gnatyiç kapıyı açtı. Andrey vaniç suçludur. hiçbir iyi eye götürmeyen iir yazma i inden el çekmemi ö ütledi.Çünkü evlenmek istedi benimle. Komutanın evine girdik. u erkekler ne tuhaf! Bir hafta sonra kesinkes unutacakları bir söz için. Tören adımları atarak bizi a ılası bir tantanayla götüren van gnatyiç'in ardı sıra kaleye yollandık... Ho ça kalın! Hiçbir ey olmamı casına ayrıldık. Ona sert bir tavırla: . Onun i idir. o da ayrıca versin cezalarını. onun da benden ho lanmamasını hiç istemezdim. . ayya kimseler oldu una de indi.. Savelyiç'e beni sabahleyin saat yedide uyandırmasını emrederek çekildim. . arada bir: . yüklü e götür bu kılıçları. Marya vanovna vabrin'le çeki memiz yüzünden nasıl tedirgin oldu unu anlatıyordu tatlılıkla: . olayın böyle sonuçlanmasına çok ükür. Üniformalarımızı çıkardık. Acaba karıyla koca. bir ot yı ınının arkasından van gnatyiç çıkıverdi. Ya sen? Sana ne oluyor? Sen de mi onun yoluna girdin? van Kuzmiç. dedim. Pyotr Andreyiç! Senden beklemezdim bunu. kızardı. Fakat sanırım bir süre gözaltında tutacaklar bizi. Peki bu konuda dü ünceniz nedir Marya vanovna? Sizden ho lanıyor mu.Ah. Hiç ku ku yok.Sözümona barı mı olarak ayrıldık oradan. Tanrıdan özür dileyip. elimizi çabuk tutalım. van gnatyiç de yanımızdaydı. Papaz Gerasim'e söyle. Onun yüce Tanrı'ya inandı ı yok. van Kuzmiç'e bırakın bunu. gösteri li bir tavırla: . Te men: .van Kuzmiç'e bir ey söylediysem gözüm çıksın.. eve gelip kılıcımın ucunu gözden geçirdim. van Kuzmiç neye karar verece ini bilemiyordu. insanların kar ısında pi manlık getirsinler. diye kar ılık verdi. kafasını sallayarak karısının her dedi ini onaylıyor. ha öyle.Ho landı ını sanıyorum. yanında be askerle birlikte. komutanın karısı yatı tı ve zorla öpü türdü bizi. iflah olmaz.Bilmem. Fakat ben. . Ertesi gün kararla tırılan saatte ot yı ınlarının arkasında durmu dü manın gelmesini bekliyordum.Bu sonuca nereden varıyorsunuz Marya vanovna? . Pala ka bu arada kılıçlarımızı aldı.Hiç ku kusuz. tek bir ruh. Bu ürküttü beni. . Fırtına yava yava dindi.Getirdim. . Fakat tuhaf ey. kılıçlarımızı çektik. yüklü e götürdü.Size büyük saygım vardır.Kılıçlarla dövü ece inizi i itince donakaldım.adamların yoldan çıkmı . Utanmıyor musun? Aleksey vaniç'e diyece im yok: Onu zaten adam öldürdü diye çıkardılar muhafız birli inden. vabrin ciddiyetini bozmuyordu. Kale komutanına götürece ini bildirdi bizi. Birkaç gün yalancıktan uzla mı görünmek zorundayız. anacı ım! Nedir bu? Nasıl olur? Nereden çıktı? Kalemizde cana kıyıcılık mı tasarlanıyor? van Kuzmiç. Fakat bizi yargılamaya hakkınız olmadı ını belirtmemek elimde de il. . verin. Ordu tüzü ünce düello yasaklanmı tır. O kadar alaycı ki! Aleksey vaniç'i sevmiyorum ben. diye kar ılık verdi. .Bana eref sözü verdi inizi unutarak gidip komutana her eyi söylemeye utanmadınız mı? dedim. ster istemez boyun e dik. . Vasilisa Yegorovna kar ıladı bizi. Yüzba ının karısına so uk bir tavırla: . kısa kollu kaftanlarımızla kaldık. Çok geçmeden komutanla ve ailesiyle vedala tım. vabrin'le yalnız kaldık. Pala ka kılıçlarımızı verdi.Bu i böyle bitmez. diye kar ılık verdi. Katıksız hapis ver de akıllarını ba larına dev irsinler. dedi.Evlenmek istedi ha! Peki ne zaman? . ve komutana duyurmadan kendi yürüttü i i. Pala ka. dedi.

kalemimin ucunu kemirerek uyak ararken. kılıcımı ku anıp çıktım. olamaz bu! sterse dünyayı versinler! Marya vanovna'nın anlattıkları gözlerimi açmı tı. be gün. Savelyiç'e bazı sorular sormak istedim.Kendine geldi. Sonunda vabrin'in gerilemeye ba ladı ını sezerek daha bir canlılıkla saldırıya geçtim ve ırma ın ucuna kadar sıkı tırdım onu. Pek çok ey aydınlanmı tı kafamda. Pyotr Andreyeviç. Birisi. Demek komutanın evindeydim. Marya vanovna beni ziyaret ediyordu. Aleksey vaniç akıllı.Hep aynı. varlıklı bir insan. bir zamanlar askerlik yapmı Monsieur Beaupré'nin verdi i eskrim derslerinden yararlanıyordum.Nasıl? Nasıl oldu? Savelyiç içini çekerek: . Bitkindir daha. Irmak kıyısına gidelim..Geçen yıl. Tanrım! Hey. Dönmek istiyor.. akrabalara Aklını ba ına dev ir güzel kız Aklını ba ına dev ir.Fakat siz kabul etmediniz bunu? . herkesin gözü önünde onunla öpü ece imi dü ündükçe. Yabancısı oldu um bir odada. babana. bizi birbirimizden ayırmaya çalı ıyordu demek. 5 A K Ah sen. Kar ılıklı e ilimimizi sezmi . vabrin benim küçük pencereyi tıkırdattı. öyle bir baktım. yi bir aileden geliyor. . kendimden geçtim. Bunlardan hiç ku kum yok. Çok bekledim. . Bitkin bir sesle: . ne olup bitti ini anımsayamadım. Güçlükle: . Marya vanovya yata a yakla tı.Gördü ünüz gibi. Çok ükür. Savelyiç keçi yolundan a a ı. Siz gelmeden iki ay önce. O sırada kapı gıcırdadı.. diye kar ılık verdi. Kar ımda. vabrin daha ustaydı benden. diyebildim. Be gündür komada. genç kız. Düelloyu anımsadım ve yaralı oldu umu anladım. Beni ta içimden titreten bir fısıltı i ittim: . Bana: .. Uygun bir fırsat kollamaya ba ladım. daha gözüpektim. çeyiz topla Halk türküsü Benden iyisine dü ersen beni unutursun Benden kötüsüne dü ersen beni ararsın Halk türküsü Ayılınca bir süre kendime gelemedim. bana do ru ko uyor. Dü üncelerim yava yava açıklık kazandı. diye kar ılık verdim. Orada kimse engel olmaz bize. Yüzü sevinçle aydınlandı. dü tüm. diye tekrarlayıp duruyordu. üzerime e ildi: . Tam bu sırada adımın ünlendi ini i ittim. Kalemi bıraktım. Ama kilisede. elinde bir mum. Ama ben daha güçlü. iyiyim. Kılıçlarımızı çektik. Dik bir keçi yolundan inerek tam ırma ın kıyısında durduk.Niçin erteleyelim i imizi? dedi. karyolada yatıyordum. Kaba.. Sustum.Onunla çok konu ma Savelyiç. kendine geldi. Sessizce yürüdük. tartı mamıza yol açan sözler daha i renç göründüler bana. Bizi gözetleyen yok. Sonra.. vabrin bu kadar tehlikeli bir hasımla kar ıla aca ını beklemiyordu besbelli. .Neredeyim? Kim var orada. Aynı anda gö süme. dönemiyordum.. Marya vanovna sözünü kesti ihtiyarın: . Fakat ihtiyar ba ını salladı. Uzun süre zarar veremedik birbirimize. Savelyiç derin bir oh çekti. gö sümle omzumu sıkıca saran bir sargıyı özenle çözüyordu. Ertesi gün bir a k iiri yazmaya oturmu . güzel kız! Böyle çiçe in burnunda kocaya varma Anana babana danı bir kere Anana. sa omuzumun biraz a a ısına iddetli bir kılıç darbesi indi. Savelyiç duruyordu.Nasılsınız? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz. Kafam arı kovanı gibi u ulduyordu. Kapıyı sessizce kapayıp çıktı. Siz misiniz Marya vanovna? söyleyin! Daha fazla konu maya gücüm yetmedi. vabrin'in ondan niçin hep zehir gibi bir dille söz etti ini anlıyordum imdi. Hayır. tasarlanmı bir iftira olduklarını anlayınca. dedi. Bu kötü dilli küstah adamı cezalandırmak iste i daha da kabardı içimde. dedi. Büyük bir bitkinlik içindeydim.Çok ükür. yakı ıksız bir aka de il de. iki gözüm! Ödümü kopardın! Dile kolay.

ftirasını. Annemden yana ku kum yoktu. Ondan sonra hızla iyile meye ba ladım. benim olacak! O. Mutlulu um yüre imde dü manca duygular beslememi engelledi. Gençli in ve a kın tüm içtenli iyle pembe dü ler görmeye ba ladı. Co kudan sarho olmu gibiydim. annesiyle babasının. üzerine e ildim onun. Titredi. Bereket versin. ailece benim için ne yapacaklarını bilemiyorlardı. üstündeki tumturaklı yazıyı okuyup duruyordum: ''O lum Pyotr Andreyeviç Grinyov'a. duygulu göz ya larıyla ıslatarak.'' Yazının biçiminden mektupta yazılı olanlara ili kin bir eyler çıkarmaya çalı ıyordum. Orenburg iline ba lı Belogorsk kalesinde. Kılıcına da Vasilisa Yegorovna el koydu.G. kırıtmadan. Vasilisa Yegorovna'yla kocasına bir ey söylememi tim daha. Tehlike geçmedi daha. Bahtsız hasmımı içtenlikle ba ı ladım. Pek umutlanmadan. tatlı Marya vanovna. bütün varlı ımı dolduruyordu. Çünkü mektupları bana hep annem yazar. Pyotr Andreyiç! Seni hapse atmam gerekirdi ya. Gençli im. . kendin gibi haytalarla düello etmek için de il. van Kuzmiç beni düello nedeniyle azarlarken öyle demi ti: . Babamın hiç gözünü kırpmadan kullandı ı a ır sözler derin bir biçimde onurumu yaralamı tı. Kendinizi benim için koruyun hiç de ilse. o kadar duygulandırıcı buldu ki. Savelyiç'in adını ünledim. Tenime bir kor dü tü sandım. Yaradılı tan kin tutmayı sevmem. Hele Belogorsk Kalesi'nden bir ba ka yere atanmayı . dünya görü ünü bildi im için. mektubumun kar ılı ını bekliyordum. Üzüntü içinde gözlerimi kapadım. yarım kalmı a k ilanına yeniden giri tim. cezanı zaten çektin.kulaklarını tıkadı. Marya vanovna'dan söz ederkenki umursamazlı ı.'' Mektup çe itli duygular uyandırmı tı içimde. Düello etti ini. Ma a geri çekmedi elini ve ansızın. az sonra derin bir uykuya daldım. aramızda geçenler için derin bir üzüntü duydu unu bildirdi. fakat onun yerine Marya vanovna çıktı kar ıma. Yaranız her an açılabilir. a kımı pek fazla umursamayaca ını. Davranı ını onaylamak niyetinde olmadı ım gibi. vabrin'i hapisten çıkarmaya karar verdi.Allah a kına sakin olun. Mektup öyleydi: ''O lum Pyotr! Mironov kızı Marya vanovna'yla nikâhlanmak için baba onayı istedi in mektubu bu ayın 15'inde aldık. Neden sonra bir sabah. babam en alta birkaç satır eklerdi. içimdeki kötü önsezileri bastırmaya çalı arak. duydu u acıdan hasta dü tü. Komutanlar. . seviyor beni! Bu dü ünce. diye ekledi. elini çekerek: . iyile memi çabukla tırıyordu. Biraz yalnız kalıp dü ünsün de. Fakat teklifim onları a ırtmayacaktı.Sevgili Marya vanovna. senin annenle baban yönünden bir engel çıkmasın? Dü ünceye daldım. Andrey Karloviç'e tezelden mektup yazacak. Uyanınca. seni Belogorsk Kalesi'nden almasını. O an benli imi kaplayan tatlı duyguyu anlatamam. dudakları yanaklarıma de di! Kızgın taze öpücü ünü hissettim onların. vabrin'i serbest bırakmalarını diledim. dedim. Kavgamızı da. seni do ru yola getirmesi için Tanrı'ya yalvarıyorum. geri çevrilmi bir a kın üzüntüsüne ba ladım. yile tikten sonraki ilk günlerde vabrin'le barı tım.Eh. Ola anüstü bir durumla kar ı kar ıya oldu umu anlamı tım. dedi. Fakat babamın huyunu. Baban A. Suçu tümüyle üstlendi ve geçmi i unutmamı diledi benden. Sonunda onu açmaya karar verdim ve daha ilk satırlara göz gezdirir gezdirmez her eyin alt üst oldu unu anladım. yatıyor imdi. Aleksey vaniç'e gelince. karım ol. kızlarının mutlulu undan hiç ku ku yok sevinç duyacaklarını bildirdi. Kalede hekim olmadı ı için alay berberi tedavi ediyordu beni. o da bana kar ı kayıtsız olmadı ını. lk uygun fırsatta. incinmi bir onurun. fakat babama da elden geldi ince dokunaklı bir mektup yazarak babalık onayını istemekten geri kalmadım. karısının da onayıyla. vabrin yanıma geldi. fazla konu an berberlerden de ildi. ne Marya vanovna duygularımızı onlardan gizlemeye çalı mıyor. koskoca subay olmana bakmaksızın sana güzel bir ders vermeye hazırlandı ımı bilesin: Çünkü sen. fırına tıktım onu. o mutlulu u benden esirgeme. Mutluluk canlandırmı tı beni. Ne ben. Elini yakaladım. kafandaki sersemli in geçece i uzak bir yere atamasını isteyece im. yi yürekli komutan. Nedir bu yaptıkların? Yüce merhametine fazla umut ba lamayı göze almamakla birlikte. O. olumlu yanıt alaca ımızdan ku kusu kalmadı artık.Fakat iyi dü ün. onun eliyle aldı ım yarayı da ba ı ladım. Zarfın üstündeki yazı babamındı. yaptı ına pi man olsun. Bunu söyleyip odadan çıktı. haksız oldu u kadar yakı ıksız bir davranı olarak da görünüyordu bana. mutlulu umuzu onaylayacaklarını önceden biliyorduk. Zarfı açmayı bir türlü göze alamıyor. anayurt savunması için verilen kılıcı ta ımaya henüz layık olmadı ını gösterdin. sa lam yapım. Melek sesiyle selamladı beni. Bunu içtenlikle Marya vanovna'ya itiraf ettim. Yazdı ım mektubu Marya vanovna'ya gösterdim. Marya vanovna bu kez daha sabırla dinledi beni. onu genç bir adamın sersemli i olarak yorumlayaca ını seziyordum. Marya vanovna ba ucumdan ayrılmıyordu. yanına gelmeye. Bir süre sonra sa lı ıma tümüyle kavu up kendi evime ta ındım. yaralandı ını i iten annen. oraya. Hiç nazlanmadan. Onu o kadar inandırıcı. Mektubu titreyen ellerimle yakaladım. Savelyiç bir mektupla girdi içeri.

Merdiven ba ında kar ıladı beni. Peki. yiliksever babamız! Lütfen göndermi oldu unuz mektubunuzu aldım. bo yere para harcamak çok gerekliydi de!. bey buyru unu böyle mi yerine getirirsin? Gerçe i ört bas etti in.. Demir i leri birbirine çarpıp tepinmeyi ondan ö rendin. diye tekrarlayıp duruyordu. katı yürekli.Daha ne yapacaksın.'' Savelyiç'in haklılı ı. Annem bizden yana çıkacaktır. Gidip seninkilerin ayaklarına kapanalım. Ma a: . domuz çobanı yapaca ım. Daha yanına yakla ırken: . Hakkımda jurnaller düzenlemeni kim istedi senden? Yoksa bunun için gizli buyruk mu aldın? Savelyiç artık gözya larını tutamayarak: .Ne oldu sana böyle. Savelyiç. Düzeldi ini yazıyorlar. öyle mi? Yok. iki gözüm Pyotr Andreyiç.. deh ete dü üyordum. Beni jurnallemekten bir onun çıkarı vardı. gözya ları neredeyse bo anıverecekmi gibi: . zamanla babamın da yumu ayaca ına eminim. annene ne yapmı ım? . efendim. Hey yüce Tanrım! Öyleyse beyefendinin bana neler yazdı ını bir okuyuver. Günün birinde kendine yeni bir yavuklu bulursan. Onların onayını alalım. Haylazlıklarını yabancılar duyurmak zorunda kaldılar. çimde büyük bir öfkenin kabardı ını hissediyordum. Sen beni sevdikten sonra ben her eye hazırım. Betin benzin kül gibi olmu ! . Suç benim de il. Fakat Savelyiç de ilse kimdi beni babama jurnalleyen? General mi? Görünü e göre onun beni umursadı ı yoktu pek. do ru mu? Yarasının nerede oldu unu. korkunç bir sesle: . dedi.Yazgım böyleymi demek.Ben ha? Hakkında jurnaller düzenlemi im ha. ko arak ayrıldı yanımdan. ben ikiniz için de dua edece im. kendimde olmadı ımı hissederek eve döndüm. Ellerine sarıldım: . van Kuzmiç'e gelince. Sanki çarpıp tepinmekle elin kötüsünden korunacaksın! Mösyö tutup. babayla o ulun arasını bulandırmak mı istiyorum. Efendimin jurnalcısı mıyım. ne demek istiyorsunuz? Yaralanmanız benim yüzümden oldu ha? Kendi gö sümü siper ederek seni Aleksey vaniç'in kılıcından kurtarmaya ko tu umu Tanrı biliyor! Kör olası ihtiyarlık aman vermedi.. Fakat ihtiyarcık bir türlü avunamıyordu. toy bir çocu a yardakçılık için. hiçbirinde karar kılamıyordum. o. olamaz bu. Elden ne gelir Pyotr Andreyiç? Hiç de ilse siz mutlu olun. htiyar lalamın kar ısında durdum. yüzba ının ailesiyle ili kilerim kesilebilirdi. Bu yazdıklarımı okur okumaz bana hemen onun sa lık durumunu bildirmeni emrediyorum. Savelyiç birden bire dü üncelerimden ayırdı beni. Onun ardı sıra odaya girmek istediysem de..Me er bugünleri de görecekmi iz. bey buyruklarını yerine getirmemekle .. Aklıma bir sürü olasılık geliyor. diye kar ılık verdi. dedi. o lum Pyotr Andreyeviç'in davranı larını bildirmedin bana.. Yazılı bir kâ ıt uzatarak: . dedim..Senin yüzünden yaralanı ım bir ay ecelle pençele memi yeterli bulmamı a benziyorsun.Hayır. Ku kularım vabrin üzerinde toplanıyordu. tedavisinin iyi yapılıp yapılmadı ını özellikle bildir. . diye kar ılık verdim. düelloyu yukarıya iletmeyi gerekli bulmamı tı. Efendilerimizden görmedi imiz bir bu lütuf kalmı tı! Ben ihtiyar köpek. bahtın açık olsun Pyotr Andreyiç. Her eyde Tanrı'nın dedi i olur! Bize gerekli olan eyi o bizden daha iyi bilir. yumu ak kalplidir. Savelyiç'in babama yanıtıydı bu.Oku. Mektup sözcü ü sözcü üne öyleydi: ''Devletli Andrey Petroviç. kibirli kimseler de illerdir. Bu sözleri söylerken gözya ları bo anıverdi. Beni. Daracık odamı bir a a ı bir yukarı ar ınladım.. seni. Seni nasıl jurnalledi imi göreceksin. Onlar bunu istemedikçe. (Ve babamın mektubunu uzattım ona. Oturmu kara kara dü ünürken. Fakat en çok annemin hastalı ı üzmü tü beni. Annenle babanın onayı olmadan varamam sana. diye inledi. dedi.nsaf edin efendim. ihtiyar köpe i. ben domuz çobanı.Hayır. Her eyi oldu u gibi Marya vanovna'ya bildirmeye gittim. sade insanlardır onlar. u a a ıdaki satırları okudum: ''Utan. ku kularımla ve çıkı ımla onu bo yere incitti im ortadaydı. kulunuzu. Düelloyu annemle babama duyuran ki inin Savelyiç oldu undan ku kum yoktu. Annemi de öldürmek istedi in anla ılıyor. Tanrının istemine boyun e elim..) Sararma sırası ona gelmi ti. dedi. Yakınlarınız aralarında istemiyorlar beni. dedim. Üstelik senin yaralanmana da ben yol açtım. sen de mutlu olamazsın. Mektubu okuyup bitirdikten sonra titreyen bir elle geri verdi. Pyotr Andreyiç.. ihtiyar köpek! Verdi im sıkı buyruklara aldırmayıp. o körolası mösyönündür. titreyen bir sesle: . onu öyle bir süzüp. Bunu söyleyip bir mektup çıkardı cebinden. diye haykırdım. Kendi halinde. Böylelikle kaleden uzakla tırılabilir. Sen görevini. nikâhlanalım. Özür diledim.Her ey bitti.. gör! Kâ ıdı aldım. bir ba kasını seversen.dü ündükçe.

ihtiyar köpek de il. Onun sa lı ı için Tanrı'ya dua edece im. Ben babama mektup yazacak durumda de ildim. Disiplini sa lamak için oraya gönderilen kıdemli general Traubenberg'in aldı ı sert önlemler yol açmı tı bu ayaklanmaya. Gelgelelim yörede can ve mal güvenli ini korumakla görevli Yayık Kazaklarının kendileri bir süredir kaygı verici. Yayık kıyılarının en eski sahipleri olan Kazaklar yerle tirilmi ti buralara. imdi hikâyeye dönüyorum: Bir ak amüstü (1773 yılı Ekim ba larıydı bu) sonbahar rüzgârının u ultusunu dinleyerek ve penceremden ayın çevresinde ko u up duran bulutlara bakarak tek ba ıma evde oturuyorken. Ben Belogorsk Kalesi'ne gelmezden az önce olmu tu bunlar. gizli gizli kin besleyen. Sadık u a ınız Arhip Savelyev. gerilikleri ve zalimlikleri. Komutanın evinden so umaya ba lamı tım. buyruklarınız kar ısında boynum kıldan incedir. Yava yava tek ba ıma evde oturmaya alı tım. 1772 yılında Kazak ba kentinde bir ayaklanma patladı. sakıncalı yurtta lar olmu lardı hükümet için. Kapıyı sürgüledi. Do rusu. Ortalık yatı mı a benziyor. Marya vanovna benimle hemen hemen hiç konu muyor. Pyotr Andreyeviç'in yaralandı ını sizi üzmemek için yazmamı tım. bir ya da bir buçuk santim derinli inde bir yara almı tı. vabrin. yeniden karı ıklık çıkarmak için fırsat kollayan kurnaz asilerin görünü teki pi manlıklarına komutanlı ın inandı ı yoktu pek. tökezler. sizin sadık kulunuz. cebinden bir kâ ıt çıkararak öyle dedi: . edebiyata olan ilgimi de yitirdim. Pyotr Andreyeviç. Bana domuz güttürece inizi yazmak lütfunda bulunmu sunuz. Çok ükür sa lı ına kavu mu bulunmaktadır.Sayın subaylar. Kendisini ırmak kıyısından komutanın evine ta ıdık ve burada berber Stepen Karamonov tarafından tedavi edildi. kulak verin Biz ya lıların anlatacaklarını dinleyin Bir türküden Tanı ı oldu um tuhaf olayları anlatmaya geçmeden önce 1773 yılı sonlarında Orenburg ilinin durumu üzerinde birkaç söz söylemek zorundayım. Komutan kaygılı bir tavırla kar ılık verdi selamıma. yasalı ve uygar bir hayata alı kın olmayı ları. i sizlikle beslenen. aklımı kaçırmaktan ya da kendimi haytalı a vurmaktan korkuyordum. 6 PUGAÇEV AYAKLANMASI Delikanlılar. Fakat gitgide çekilmez olmaya ba lamı tı. karanlık bir umursamazlı a gömüldüm. Buna kar ılık ne Vasilisa Yegorovna. onları dizgin altında tutabilmek için hükümetin sürekli bir gözetimini gerektiriyordu. Gerekli sayılan bölgelere kaleler kurulmu . azarlamak lütfunda bulunuyorsunuz. vabrin'le pek seyrek kar ıla ıyor. annemiz Avdotya Vasilyevna'nın. gitgide daha dayanılmaz oluyordu. söylendi ine göre çok ho nutlarmı ondan.suçluyor. önemli bir haber aldık! Generalin yazdıklarını dinleyin imdi: Gözlü ünü taktı ve unları okudu: ''Belogorsk Kalesi komutanı . Komutanlar. orada ayakta duran çavu un dı ında herkesi oturttu. üstelemedi. istemeye istemeye selamlıyorduk birbirimizi. size her zaman canla ba la hizmet ederek saçımı sakalımı a artmı ımdır. çim karardıkça kararıyor. Traubenberg barbarca öldürüldü. ne zaman kar ıla sak bir fırsatını bulup uzakla ıyordu yanımdan. en ve esendir. Hemen kalkıp gittim. tam gö sünün üstündeki kemikçikten. sa omzunun altından. Ba ına böyle bir i geldi diye de kınamamalı delikanlıyı: At bile dört ayaklı olmasına ra men. Kölece selamlarımı iletirim. Fakat ben. kide bir ba kaldırmaları. Ansızın güçlü ve hayırlı bir sarsıntı yarattı ruhumda. Bu yalnızlık içinde a kım büsbütün alevleniyor. van Kuzmiç'le görevimiz gerektirdikçe görü üyorduk. Yalnızlıkla. ya da öyle görünüyordu imdilerde. Rus Çarlarının egemenli ini kısa bir süre önce kabul eden bir sürü yarı vah i oymak ya ıyordu bu geni ve zengin ilin çevresinde. Onun bana kar ı gizli bir dü manlık besledi ini seziyor. imdi hanımefendinin. bey buyruklarını her zaman dinlemi . yönetimde ba ına buyruk bir de i iklik yapıldı. gelip komutanın beni ça ırdı ını söylediler. Annemi yatı tırmak için de Savelyiç'in mektubunu yeterli buldum. ne de Marya vanovna vardı odada. kaygıdan yata a dü tü ünü ö renmi bulunuyorum. Fakat ayak diredi imi görünce. O günden sonra durumum de i ti. Kitap okumaya. hayatımın gidi i üzerinde önemli etkiler yaptı. bu da ku kularımı do ruluyordu. Vasilisa Yegorovna'nın öz o lu gibidir.'' htiyarcı ın yazdıklarını okurken birkaç kez gülmekten kendimi alamadım. van gnatyic ve Kazak çavu u da oradaydılar. Vasilisa Yegorovna ilkin birkaç kez sitem etti. Fakat az sonra top gülleleri ve insafsız cezalarla ayaklanma bastırıldı. Fakat tam o sırada ortaya çıkan beklenmedik olaylar.

Tek gözlü te men. kendisini merhum çarımız III. birkaç kaleyi ele geçirerek yakıp yıkmı . alınma ama Kazaklardan pek umut yok. (Çavu gülümsedi. ıslıkla bir Fransız aryasına ba ladı. Kocasının kendisinden gizledi i eyin ne olabilece ini dü ündü durdu.. soru turmaya ilgisiz sorularla ba layan bir yargıç gibi. Petro olarak tanıtmak küstahlı ında bulunup bir haydut çetesi toplamı . En önemlisi de bu konuda a zınızı sıkı tutmanızdır. Fakat van Kuzmiç hazırdı bu saldırıya. Vasilisa Yegorovna. çıkarken. birbirini tutmaz eyler mırıldandı. Generalin mesajını alır almaz. van Kuzmiç'in ö üdüyle Ma a'yı da yanına almı tı.Tanrı bilir. Kırgızlardan bir saldırı mı bekleniyor yoksa? Fakat van Kuzmiç bu gibi saçmalıkları niye gizlesin benden? Kadınlık merakını inadına kızı tıran sırrı ö renmeye kesin olarak karar verip. Nasıl sonuçlanacak bu i ? . gözlü ünü çıkardı.Öyleyse Pala ka'yı yüklü e kapatmak da neyin nesi. anacı ım! diye kar ılık verdi. iyice temizleyin. diye kar ılık verdi. bizim kadınların aklına. O zaman van gnatyiç bo bo azlık etti ini anlayıp. Fakat e er. Zavallı kız. sözü. Yayık köylerinde ayaklanmalar çıkarmı . adı geçen haydut ve düzmece çarı püskürtmek için gerekli önlemleri almanızı. evde yalnız kalıp canı sıkılmasın diye. Akuline Pamfilovna'nın çok güzel bir yöntemle hazırladı ı hıyar tur usuna getirdi. kimseye söylemiyormu bunları. görevle ilgili böyle bir sırrı dünyada açmazdı ona. cinayetler i lemi tir.Gerekli önlemleri almak. Yoklu unda van Kuzmiç'in toplantı düzenledi ini. bu mesajı alır almaz. kadınların bundan böyle sobalarında saman yerine çalı çırpı.Biliyor musun anacı ım. saldırı halinde de kale kapılarını kapattırıp askerlerinizin ba ına geçin. yonga. Ne kadar sakındıysak da haberin kaleye yayılmasını önleyemedik. Orenburg'dan çok ilgi çekici haberler almı da. van Kuzmiç. dedi. biz gelene kadar niçin orada kaldı bakayım? van Kuzmiç. vabrin'e: . Sen. van Kuzmiç yalnız kalınca hemen bize haber salmı . Sonra bir süre sustu. dedi. Fakat ok yaydan çıkmı tı bir kere.Aman Yarabbim! dedi. Bocaladı. her yerde ya malar yapmı . Haydutun güçlü oldu u anla ılıyor. derin derin içini çekti. Kocası tarafından aldatıldı ını anlayıp bir soru ya muruna tuttu onu. Maksimiç. Sözünü tamamlayacak yerde. Ertesi gün sabah ayininden dönerken. Vasilisa Yegorovna kocasının bir dolap çevirdi ini anladıysa da bu gibi durumlarda ondan bir ey koparamayaca ını bildi inden sorularına son verdi. . lkin. Maksimiç. duyduklarını kimseye anlatmayaca ına söz verip her eyi bülbül gibi söyletti ona. subay efendiler! Görevlerinizi bilin. kuru dal yakmaları konusunda kesin buyruk verdim. Kazaklarına göz kulak ol. barut bol. nöbetçi ve gece devriyesi çıkarın. kamı .Gizlidir Don Kazaklarından olup geçenlerde hapisten kaçan Yamelyan Pugaçev adındaki bozguncu. bakalım. diye sordu. dilini ısırdı. ba ını sallayarak: . sobalarında saman yakmak esmi . diye sordum. topu çocukların soktu u paçavra. Hiç renk vermeden. Fakat bütün gece uyku girmedi gözüne. dile kolay.Yüzba ı Mironov'a. imdilik önemli bir ey görmüyorum ben. papaz Gerasim. Topu gözden geçirin. Tanrı büyüktür: Yeterli sayıda askerimiz var. Kazakları saymazsak. Komutanın karısı: . karısına duydu u büyük saygıya ra men. sertçe seslendi van gnatyiç'e. sanı ın dikkatini da ıtmak için.Ya. bocalamadan yanıtladı meraklı hayat arkada ının sorularını: . ustaca bir oyunla ba ından savmı tı Vasilisa Yegorovna'yı: sözde. Pala ka'nın kilit altında tutuldu unu ö rendi. bozkırda yayılan ine ini haydutlar ele geçirmesin diye söylemi ti bunu.. Vasilisa Yegorovna bunu duyar da evde kalır mı? Hemen papazın karısına konuk gitmeye hazırlanmı . . Haberleri duydun de il mi? Peki ne olacak imdi? van gnatyiç: . bunun nasıl bir felakete yol açabilece ini dü ünsene! Subayları toplayıp.) Fakat emir emirdir.Bu sava hazırlıkları da ne ola ki? diye dü ündü. kâ ıdı katlayarak: . Vasilisa Yegorovna papazın karısından hiçbir ey ö renemeden eve döndü. buyru unuzda bulunan kaleye saldırması halinde de kendisini tümüyle yok etmenizi rica ederim. Tanrı'nın izniyle hakkından geliriz o Pugaçev domuzunun! Komutanın karısı: -Pugaçev de kim? diye sordu. topu topu yüz otuz adam var.'' Komutan. Ona da.Ne dersin. Komutanın karısı verdi i sözü gerçekten de tuttu: papazın karısı dı ında kimseye bir ey söylemedi. ekonomik i ler konusunda birkaç uyarıda bulundu. ittiklerimizi konu arak. bu soruyu beklemiyordu i te. buyruklarını verdikten sonra serbest bıraktı bizi. a ık ve bin türlü çerçöpten temizlemekle u ra ıyordu. konu ulanları i itmesin diye Pala ka'yı da yüklü e kilitlemi ti. van Kuzmiç. Bizim elimizdeyse. Bundan ötürü sayın komutan. Vasilisa yegorovna: . topu da temizledim. van gnatyiç'e rastladı. Kalede hiç kimse imdiden ö renmemeli bunu.

kurnazlık yapmak kim? imdi ça ırt bakalım subaylarını. dedi. Kaledeki Kazaklar arasında ola anüstü bir hareketlilik göze çarpıyordu. Çünkü sanı ın suçu yadsıması nasıl onun suçsuzlu una kanıt olmazsa. onun gerçekten suçlu oldu unu göstermeye yeterli bir kanıt sayılıyordu. Ba kırt.Bak sen u dolandırıcıya! diye ba ırdı. uzun bir süre etkisiz kaldı. Hatta günümüzde bile. kendisine: . kom u köylerde ve kalelerde olup bitenleri ö renip gelmekle görevlendirdi çavu u. Yeniden toplandık. bu barbarca yöntemin kalkmasından yakınan yargıçlar bulundu unu i itiyorum. Vasilisa Yegorovna: . Yetmi ya larında kadar gösteriyordu.Dur van Kuzmiç.. isyancıların yanına gitti ini. Cahil insanlar üzerinde tehlikeli bir etki yaratabilirdi.Az sonra herkes Pugaçev'den söz ediyordu. Komutanın buyru unu uygulayan van gnatyiç. baksanıza. Ba kırtlardan da.Bırak yalanı van Kuzmiç. Komutan. diye dü üncesini belirtti. Kafası dipten kazınmı tı ve sakal yerine birkaç kırçıl tüy sarkıyordu çenesinden. van gnatyiç. yoksa idam edilecekleri tehdidini savuruyordu.Gerçek gücünü imde ö reniriz. Adam ambarda. ota ına kadar ula abildi i ba bu un ona elini öptürüp kendisiyle uzun uzun konu tu unu anlatmı arkada larına. ne kulakları vardı. Ba kırtı buraya getir. ben de soru turma dinlemeye pek hevesli de ilim. ne yargıçların. Sa lıcakla kalın. haydut bir sürü kale ele geçirmi . onun yerine Yulay'ı atadı. ki gün sonra dönen çavu . toplantı düzenlemek ve Yemelyan Pugaçev'den bensiz söz etmek istiyorsan bu kez hava alacaksın! van Kuzmiç falta ı gibi açtı gözlerini: . diye sözünü kesti komutanın. Komutan. uzun kalpa ını çıkararak kapının yanında durdu. En kısa zamanda kalemize gelmek niyetinde oldu unu bildiren haydut. her halde arkada larının yardımıyla. gitmene gerek yok. pek çok ate gördü ünü. Bununla birlikte. ilk yönteminden ba kası gelmedi aklına: . Vasilisa Yegorovna: . Karga alık çıkarmak amacıyla bildiriler da ıtan bir Ba kırt yakalanmı tı. Vasilisa Yegorovna'nın kilidi altındaydı. kiyüzlü Kazak. Kazakları ve askerleri çetesine ça ırıyor. Bu adamı hiçbir zaman unutmayaca ım.Gerçekten güçlü oldu u anla ılıyor. . madem her eyi biliyorsun. onu ortadan kaldıran hayırlı yasa. Yulay da kamçıları alıp gelsin. Komutan. senin yanında da konu uruz. ayaklarına sancaklar serecekmi iz! Seni ito lu it seni! Kırk yıldır namuzumuzla hizmet gördü ümüzü. Do rusu ya.Göreceksin sen. van gnatyiç. bunun gibi. daha ileriye gitmeyi göze alamadı ından. Komutan hemen hapse attı çavu u. Sanı ın suçu üstlenmesi. temelsiz bir görü . Hangi cesaretle böyle bir ey öneriyor bize? Onu kar ılamaya çıkacak. van Kuzmiç. diye kar ılık verdi karısı. Ça ıtlar sokulmu tu içlerine. Birkaç dakika sonra alınıp sofaya getirildi. Yazıyı yarı cahil bir Kaza ın kaleme aldı ı belliydi. Bu yüzden hepimiz ola an kar ıladık komutanın buyru unu. fakat güçlü bir anlatımı vardı bildirinin. bana ambarın anahtarını ver. Ba kırtı almaya gitti. Kaba. bir süvari ya da bir kı la askeri gördüler mi da ılıveriyorlardı. . Bu de i iklik açık bir ho nutsuzluk yarattı Kazaklar arasında. Hıristiyanlı a dönmü bir Kalmuk olan Yulay. Bu olay üzerine subayları yeniden toplantıya ça ırmayı dü ünen komutan. Bizim zamanımızdaysa onun gereklili inden kimsenin ku kusu yoktu. papaz Gerasim'in kentten. suçu üstlenmesi de suçlulu unun kanıtı olamaz. Eski zaman yargılama yöntemi içinde i kence öylesine kökle mi ti ki. Yeni bir olay büsbütün artırdı komutanın tedirginli ini. peki dedi. sen kim. kaleden altmı verst ötede. tüylerimin diken diken oldu unu hissettim. tutsa ın içeriye alınmasını emretti. bozkırda. Sokaklarda öbek öbek toplanıyorlar. di e dokunur bir ey söyleyecek durumda de ildi. olmaması gerekir. Fakat o kadar açık yürekli ve dürüst bir insandı ki.. çok ükür buraların düzenini sa ladı ımızı bilmiyor mu acaba? Acaba bu hayduda kulak asan komutanlar var mıdır? van Kuzmiç: . Vasilisa Yegorovna. dedi öksürerek. i kencenin. bilinmeyen bir kuvvetin bu yana do ru ilerledi ini i itti ini bildirdi. komutanlara da. Yüksek sesle homurdanıyorlardı. fakat. komutana önemli bir haber getirdi. Vasilisa Yegorovna'yı uygun bir bahaneyle yine evden uzakla tırmak istedi. Komutan: .Dinle beni Vasilisa Yegorovna.Sanmam. vabrin: . Pugaçev'in bildirisini okudu bize. çavu . kendi aralarında usul usul bir eyler konu uyorlar. Ne burnu. tutuklusunu aynı gün sorguya çekmeyi dü ünüyordu ya. karısı da oradayken. Karısı: . Yoksa çı lıkları i itip korkar. diye kar ılık verdi. dönü ünde. Sa lıklı bir hukuk kavrayı ına tam anlamıyla aykırı. Söylentiler çe it çe itti. Ma a'yı alıp bir yere götüreyim.Peki anacı ım.Hah öyle iki gözüm. ne de sanıkların. Yulay'ın söyledi ine göre. deyip aya a kalktı. hemen o gün hapisten kaçtı. Ona öyle bir bakmamla. kı la faresi! dendi ini kulaklarıyla i itmi ti. kar ı koymamalarını ö ütlüyor. çavu un anlattıkları uydurmaymı .

soluk solu a. birlikte .Peki.Yok. ancak ahlâkların düzelmesi yoluyla..Saçma! diye kar ılık verdi. i ini iyi gör ha! ki asker. Kafan böyle dümdüz rendelendi ine göre.Yah i. Ba kırtı ambara götür. Genç adam! Bir gün bu yazdıklarım eline geçerse. Ta ıdı ı korkunç i aretlerden onun 1741 ayaklanmasına katılıp bu yüzden cezalandırılmı isyancılardan biri oldu unu anlayan komutan: . Bu ne hal? Vasilisa Yegorovna: . Fakat kadınların güvenli ini dü ünmek zorundayız. dedi.Dinleyin. Gerçi ya lısın. karısı üzerinde sözlerinin etkili oldu unu gören komutan. Birkaç saat içinde Pugaçev'in bize de saldırmasını beklemek gerekiyordu. Hepimiz donup kalmı tık.Bak hele! dedi. Komutan a ırarak: . syancılarla kozumuzu payla madan önce sizi daha uzak bir yere göndereyim mi. Yulay. cılız. van Kuzmiç! dedim. (*) dedi.Peki. peki. kamburca bir adamdı. en yararlı. Bu ya tan sonra senden ayrılmak. Yakla bakalım. Ba kırtı soymaya ba ladı. anacı ım. Baylar konu aca ımız ba ka eyler de var. e itimin hızla elde etti i ba arılara. Nijneozernıy Kalesi'nin sessiz. Vasilisa Yegorovna. Vasilisa Yegorovna kekeledi. yok. Çocukların eline dü mü bir hayvan gibi dört bir yana bakınıyordu. bir yere gitmem. Görevimiz. Yol henüz tehlikeli de ilse. hiçbir zorlayıcı sarsıntı olmadan gerçekle enler oldu unu unutma. ama kaleyi ele geçirecek olurlarsa ba ına gelecekleri dü ün. Ama benim için bo una u ra ma. Bak bakalım nasıl bülbül gibi konu turaca ım seni. sustu. ne dersin? Vasilisa Yegorovna: . devam etti: . Fakat Ba kırt ona da aynı bo gözlerle baktı ve çıt çıkmadı a zından. Yulay. Kur unların ula amayaca ı bir kale var mıdır? Belogorsk niye güvenilir olmasınmı ? Çok ükür yirmi iki yıldır ya ıyoruz burada. Surları da ta tandır. kim gönderdi seni? htiyar Ba kırt susuyor. Karısı: . Bütün benli iyle sarsıldı ı belliydi.. Caniler göz açıp kapayıncaya kadar burada olacaklar. kanımızın son damlasına kadar kaleyi savunmamızı emrediyor.O zaman. dedi. dedi. Sana da onunla birlikte gitmeni ö ütlerim. van Kuzmiç: . alçakgönüllü bir delikanlı olan komutanını tanıyordum. felaket! diye inledi. Orada yeterince asker ve top var. ansızın. Komutan: . Bu beklenmedik haber allak bullak etmi ti beni. bo gözlerle bakıyordu komutana. en köklü de i ikliklerin. Zavallının yüzünde kaygılı bir anlam belirmi ti. Papaz Gerasim'in i çisi az önce oradan geldi.. Komutana: .. Komutanı ve bütün subayları asmı lar. insan sevgisinin bu denli geli ip yayılmasına a madan edemiyorum. Çocuklar! u soytarının mintanını çıkarın da sırtını ok ayıverin biraz. Bugün Çarımız Aleksandr'ın insancıl egemenli i altında ya arken. sor bakalım sizin dilden. Haydutların kaleyi nasıl ele geçirdiklerini görmü . Fakat askerlerden biri adamı kucaklayıp omuzladı ında ve Yulay kamçıyı alıp tam vurmak için kolunu kaldırdı ında. Rusça anlamıyor musun yoksa? Yulay. Ma a'nın burada kalması do ru de il. Pugaçev'e niye dayanmayalım? van Kuzmiç: . caniler kaleyi daha önce ele geçirirlerse. dedi. van Kuzmiç'te konaklanmı tı. van Kuzmiç'in sorusunu Tatarca tekrarladı. gözlerimle gördü üm bu olayı anımsadıkça. vaftiz anasına gönderelim onu.Peki. Ma a'nın hali ne olur? . Hayatında belki de ilk kez. güçsüz. anacı ım.ittin. daha güvenli. canilerin ula amayaca ı bir yere gönderin. ki ay kadar önce Orenburg'dan gelmi . allak bullak olmu bir yüzle Vasilisa Yegorovna girdi içeri. Birlikte ya adık. ilk isyanın de il bu.Kısa boylu. Ansızın Marya vanovna'nın ne olaca ı dü üncesi beynime bir ok gibi saplandı. Tam durumu gözden geçirmeye ba lamı ken. Fakat Ma a ne olacak? Destek gelene kadar dayanırsak ne âlâ. sen buraya güveniyorsan kal. Askerler tutsak edilmi . bu konuda söylenecek söz yok. onları Orenburg'a ya da daha uzak. söyle. kalemize kim yollamı onu? Yulay. Fakat çekik gözleri hâlâ çakmak çakmak yanıyordu. Kırgızını da gördük.Ne oldu sana? diye sordu. Ma a'yı gönderelim. Ba kırtını da. van Kuzmiç karısına dönerek: . Nijneozernıy Kalesi bu sabah dü mü .Niye susuyorsun? diye sürdürdü sözlerini. yalvaran bir inilti çıkardı Ba kırt ve ba ını sallayarak a zını açtı: Dil yerine güdük bir et parçası kımıldıyordu orada. Demek zamanında kapanımıza bir kez daha dü mü sün ihtiyar kurt. ondan bir ey ö renemeyece imiz anla ıldı. Komutan: .Felaket anacı ım. yabancı topraklarda yalnız bir mezar aramak gerekmez bana. Orenburg'a. Nijneozernıy Kalesi yirmi be verst ötemizdeydi.

Yemek sessizce yenildi ve her zamankinden daha erken kalkıldı sofradan. Fazla adamımız olmasa da. Gö sünden ta an hıçkırıklar sözünü tamamlamasına engel oldu. tabyada. bu günleri görmek için mi ya adık! Vasilisa Yegorovna kızının yol hazırlı ını sa lamak için çıktı. van gnatyiç. Git. canım! Ba ıma ne gelirse gelsin. adımın ünlendi ini i ittim. Ben tam evden dı arı çıkmak üzereyken kapı açıldı.Akulina Pamfilovna'da. mutlulukla kalın. Haydutlar Orenburg yolunu tutmu lar. Yüre im titreyerek: . içeri giren onba ı. Nijneozernıy'ın dü tü ünü i itince fenala tı. dedim. Hava a arıyordu artık.ölürüz. Komutan: . van Kuzmiç. son duam seninle ilgili olacak. Baktım. Onu tutkuyla öptüm ve çabucak çıktım odadan. bir süre önce gömüldü üm kederden çok daha katlanılır geliyordu bana. ama görü emezsek. hüngür hüngür a lıyordu. kaleden çıkabildi mi? van gnatyiç: . Ardım sıra gelirken: . Sa lıcakla. Büyük bir de i iklik seziyordum benli imde. 7 SALDIRI Ba ım benim. Gözya ları arasında: .Nereye gidiyorsunuz? dedi. son nefesimde bile dudaklarımdan senin adın dökülecek. Ma a'yı yolculu a hazırla. yanına birkaç ki i katarız. üç yıl daha Sessizce hizmet ettin Çara Ah. Fakat ben ne bir ey söylüyor. bilerek unuttu um kılıcımı almak için geri döndüm. Elveda sevgilim.. Marya vanovya'yı yalnız bulaca ımı söyleyen bir önsezi vardı içimde. Kucakladım.Elveda mele im. Yüce Tanrım. Kale ku atılmı durumda. Beni kapıda kar ılayıp kılıcımı uzattı. Komutanlıkta konu ma devam ediyordu. hemen komutanın evine ko tum. Fakat ben az sonra. a lamaktan i mi gözlerle geldi ak am yeme ine. beynime bir ok gibi saplandı. kalenin çevresinde kimli i belli olmayan insanların dola tı ını bildirdi. bizim Kazaklar'ın Yulay'ı da zorla alıp götürerek geceleyin kaleden kaçtıklarını. Marya vanovna'nın kaleden dı arı çıkmaya vakit bulamamı olabilece i dü üncesi. imdiki iç çarpıntısı. dedi. ba rıma bastım onu: . Çevresi kalın kütüklerle sa lamla tırılmı yüksekçe bir yerdi burası. Gerçekten de öyle oldu. Gece çabucak geçiverdi. Pyotr Andreyiç! Tabyaya vardık. Nerede o? Karısı: . hastalanmasından korkuyorum. fakat tatlı umutlarla. Fakat elimizi çabuk tutmalıyız.Nasıl istersen öyle olsun. Kale sakinlerinin hepsi . inan bana! Ma a gö süme kapanmı . kazanamadın ba ca ızım Ne be on kuru . Komutanla ve ailesiyle vedala tık. ne de uyudum. Belki Tanrının izniyle yine görü ürüz. Ayrılı ın hüznü belirsiz. tehlikeyi bir an önce gö üslemek iste i ve bir yükselme tutkusuyla birle iyordu. Onba ıya çabucak birkaç emir verdim. Yarın gün do madan yola salalım onu.Çıkmadı. ne de söylenenleri dinleyebiliyordum artık. Sizi almak için gönderdi beni. Beni Orenburg'a gönderiyorlar.. ba ca ızım Sonuncu dereceden memur ba ı Tam otuz yıl. Gün do ar do maz Marya vanovna'nın çıkaca ı kale kapısına gitmek. Pugaçev gelmi . Marya vanovna solgun bir yüzle. Sokakta uçarcasına ilerlerken. ne bir mutluluk Ne bir çift iyi söz Ne de büyük bir rütbe Kazandı ın tek ey ba ca ızım Yüksek bir dara acı oldu Akçaa açtan bir kiri Ve ibri imden bir ilmek Halk türküsü O gece ne soyundum.Ya Marya vanovna? diye sordum. orada onunla son bir kez daha vedala mak istiyordum. diye kar ılık verdi.Elveda Pyotr Andreyiç! dedi. evlerimize da ıldık. ayrıca. Çok kötü. dedi.

öptü. yalın kılıç bir adam ilerliyordu. elveda Ma a. Komutan. Komutanın karısıyla kızı uzakla tı. dedi. dedi. yukarıya do ru uzattı ı elinde bir ka ıt tutuyordu. Yulay'ın kafasını. dü man nerede? van Kuzmiç: . Yulay'ın kanlı ba ını görmek. Çariçe anamız (*) için dövü ece iz bugün. atlılar dört nala uzakla tılar. Evde tek ba ıma daha çok korkarım. kum gibi adam kaynayan bozkıra bir göz attı.imdi görürsünüz siz! diye ba ırarak kar ılık verdi. sallayarak bize do ru savurdu. Hayat da. Ya lı komutan. siz de öyle ya ayın. Bu sırada. o seni bırakmayacaktır. Haydi. Bozkırda da ınık olarak gezinen atlılar. Mektubu komutana uzattı. . Gülle vızıldayarak havayı yardı ve adamlara hiçbir zarar vermeden üzerlerinden geçip gitti. stemeden seni incitti im olduysa. (Ma a babasının boynuna atıldı. sava nasıl gidiyor? Hani. topu o kümenin üzerine yöneltmesini emretti van gnatyiç'e ve fitili kendi eliyle yerle tirdi. Kazak oldukları belliydi. Komutan son bir kez daha dola arak ordusunu gözden geçirdi ve askerlere: . attan yuvarlandı. Bu sırada Vasilisa Yegorovna. Biz Vasilisa Yegorovna'yla nasıl ya adıysak. Mektubu tutan Kazak. topra a ya da çite saplandı. van Kuzmiç: . Ma a git babanla vedala . Ma a'yı kutsa. sersemle mi ti. sendeledi. Adamları çevresini aldılar ve besbelli onun buyru uyla kümeden ayrılan dört atlı. Vasilisa Yegorovna hemen götür onu. Çar burada. korkuyor musun kızım? . Ma a'ya bir köylü fistanı giydir.Elveda iki gözüm! dedi. Bir ba kası mızra ına takılı kesik bir kafayı. diz çöktü. Elveda Kuzmiç'im. Ötekiler hayvanlarının ba ını çevirip dörtnala uzakla tılar. Tanrı'ya dua et.oradaydı. kendi aralarında görü meye ba ladılar. titreyerek van Kuzmiç'e yakla tı. Kur un ya muru altında kalınca. sa lıcakla kal kızım. Zaman kalırsa. ovada.Ey. allak bullak etmi ti onu. Sevgilimi onunla koruyaca ımı dü ündükçe içim içime sı mıyor. komutanın ayaklarının dibine dü tü. kılıcımın kabzasını sıktım. Kocasına: . Komutan: . Kalabalı ın tam ortasında beyaz bir at üstünde. hüngür hüngür a lamaya ba ladı. yelkenleri suya indiren Vasilisa Yegorovna. sonra kocasına dönüp: . Çar'ı kar ılamaya çıkın. çlerinden biri. bozkır bo aldı. yanında ondan ayrılmak istemeyen Ma a'yla birlikte tabyaya geldi. bize ihanet eden Kazaklardı bunlar. Fakat Tanrı'nın yardımıyla her ey yolunda gidecek. bütün dünyaya yi it. komutanlarına ba lılıklarını bildirdiler. Küme da ıldı. Fakat aralarında.Oh. Top. Komutan onba ıyı ça ırdı. güçlükle gülümsedi. Yaylım ate iyle de sa ırla mı . adamın atını da geminden tutup getirdi.Hayır babacı ım. Bir ara kaçamak bir bakı fırlattı bana. kalede bir hareketlilik oldu unu görünce kümelendiler.Biz de kucakla alım. dedi. Baktık. Haydi. kırmızı kaftanlı. Birkaç ok hemen yanıba ımıza. Ma a. Evlatlarım! Ate ! Askerler bir yaylım ate i açtılar. ölüm de Tanrı buyru udur.Uzakta de il. dedi. van Kuzmiç ona öyle bir göz gezdirdikten sonra yırtıp attı. yirmi kadar atlı görünüyordu. kaleye do ru dörtnala at sürdüler. sözünün eri kimseler oldu umuzu kanıtlayaca ız! Askerler hep bir a ızdan. Tehlikenin yakınlı ı ola anüstü bir canlılık vermi ti bu eski kurda.Göreyim sizi evlatlarım. dedi. Kalenin yakınlarında. Durdu. ne oluyor? dedi. Dün onun elinden aldı ımı anımsayarak. Hainler ba ırdılar: . eve gidin. Ma a. ölü Kazak'ın elindeki ka ıdı alıp getirmesini emretti. yeter artık! Durmayın.Vasilisa Yegorovna! Burada kadınların yapaca ı bir ey yok. Yaprak gibi sallanıyordu. Ne o Ma a. Onba ı a a ı indi. beti benzi kül gibi. oklar ve yaylarla silahlanmı bir insan kalabalı ı yayıldı bozkıra. Gönlümün sultanının güvenine layık oldu umu bir an önce göstermek için çatı ma anının gelmesini sabırsızlıkla bekliyordum.Ate etmeyin. Az sonra kulaklarımızın dibinden kur unlar vızıldamaya ba ladı.van Kuzmiç. Baksana. ba ını salladı. Bu arada isyancıların saldırıya hazırlandıkları görülüyordu.) Vasilisa Yegorovna da a lıyordu. ba ı la beni! Komutan: . Kocasına: . dedi. Pugaçev olmalıydı bu. va ak postundan kalpakları ve okluklarıyla hemen göze çarpan Ba kırtlar da vardı. Ben Marya vanovna'nın arkasından bakıyordum. bir gün önceden getirilip yerle tirilmi ti. Ma a'yı götür. Zavallı Kalmuk'un ba ı. kendimi bir övalye olarak görüyordum. sayısı pek de kabarık olmayan asker dizisinin önünde geziniyordu. Marya vanovna'ya göz ucuyla baktım. Komutan. bo uk bir sesle: . Bozkıra çıktı. elini üç kere kızının üzerinden geçirdi. sonra tutup kaldırdı onu. yi bir adam bulur evlenirsen. Tanrı ikinizi de mutlu etsin. kız yarı canlı. Kı la askerleri. kalenin yarım verst ötesindeki bir tepenin ardından yeni atlılar belirdi ve az sonra mızraklarla. gözlerini ayırmadan dü mana bakıyordu. vabrin yanımda durmu . e ilerek selamladı babasını. diye kar ılık verdi. silahlarını ku anmı bekliyorlardı. Bunu söylerken bana baktı. yarı ölü.

syancılar ba bu larının çevresinde toplandılar. Gözleri kıvılcımlar saçıyordu. üzüleyim mi. eliyle van Kuzmiç'i gösterdi.Efendimiz ba ı ladı seni! dediler. Pugaçev'e yakla tı. Düzmece Çar: . syancılar. askerler tüfeklerini attılar. tek ba ına kalmı tı. Pugaçev bunun üzerine yüzüme bile bakmadan: . Bir de ne göreyim. bilemiyordum. Zavallı üste meni de eski komutanının yanıba ına astılar. Kılıcını sallıyor. Ölürsek ölürüz. iki yana da ıldılar. Günahlarımı ba ı laması. beni. elinde ilmek. korkma! deyip duruyorlardı. asker de il miyiz? Aynı anda gelip bize kavu an isyancılar.. yerlerinden kımıldamamı lardı. Ba bu ları en önde.. kar ısına getirilen kurbanlar için sessizce aman diliyordu ondan.Sen mi benim Çarımsın? dedi. ahali alana ko u tu. sapsarı bir yüzle. elinde bir haçla basamaklarda duruyor.. düzenbazın birisin! Pugaçev bir kez daha salladı mendilini. Birkaç Kazak. Top atı a hazırdı. Bir ara ayaklarımın yerden kesildi ini hissettim: Fakat kalkıp toparlandım ve isyancılarla birlikte kaleye girdim. bir an önce tabyadan dı arı fırladık. Bir an için kesilen çı lıklar. vabrin kafası çepeçevre tıra lı. van gnatyiç de yüzba ının sözlerini tekrarladı: . Sen. sırtında bir Kazak kaftanı. Bizim çavu . yakınlarımı koruması için Tanrı'ya yakarmaya ba ladım. amcacı ım. Baktım. bizi de oraya sürüklediler. Zavallı lalam: . Kurtulu uma sevineyim mi.te imdi sıkı durun evlatlarım. uzun. Sonra van gnatyiç'i çıkardılar Pugaçev'in kar ısına: . ansızın atlardan inmeye ba ladılar. bu ihtiyarı assınlar! Pugaçev'in bir i aretiyle serbest bıraktılar beni. Alanda ka la göz arasında bir dara acı kuruluverdi. Sıra bana gelmi ti. Komutan: .Çar Pyotr Feodoroviç'e ba lılık yemini et! dedi. O anda duyduklarımı anlatamam. van Kumiç: . hırsızın. Az sonra zavallı van Kuzmiç'i havada sallanırken gördüm. Çarına. Ahali. ileri! Hücum! Ardım sıra gelin! Komutan. ata biner gibi dara acının kiri ine oturuvermi ti. komutan evinin ta lı ında. bir caniler toplulu u ku atmı tı. ne oluyor. Gülle tam ortasına dü mü tü kalabalı ın. Ansızın bir haykırı yükseldi: . Ortalı ı derin bir sessizlik kapladı. Pugaçev müthi bir bakı fırlattı ihtiyara.van Kuzmiç bütün ilgisini dü mana yöneltmi ti imdi. Papaz Gerasim. Pugaçev'in ayaklarına kapanmı . van gnatyiç ve ben. Bu yüzü bir yerden tanır gibiydim. bey çocu unu öldürmekle ne geçecek eline? Bırak onu. ka la göz arasında ortaya çıkmı . anladın mı? Pugaçev'in yüzü karardı. melunlar! Bekleyin! Cellatlar bir an için durdular. tok bir sesle: . Kazak ileri gelenleri arasından çıktı. sana fidye verirler.. Sırma püsküllü.Çara kar ı koymanın ne demek oldu unu gösterece iz size! diyerek ku aklarıyla kıskıvrak ba ladılar beni. haykırı lar yükseldi.Haydi evlatlarım! diye ba ırdı.. zorla kaleye girdiler. Kapı açılsın. Komutan onların yakına kadar gelmesini bekledikten sonra. ya lı yüzba ıyı yakalayıp dara acına sürüklediler. belki de gerçekten iyilik etmek istiyorlardı bana. . Yi it arkada larımın sözlerini tekrarlamaya hazırlanarak gözümü kırpmadan bakıyordum Pugaçev'e.Babacı ım! diye yalvarıyordu. elindeki beyaz mendili salladı. Çan sesi kesildi. gitgide bitkinle en komutan.Korkma. Kazak ileri gelenleri almı tı çevresini. nasıl kar ı koyarsın? dedi. Pugaçev ona.Sen bizim Çarımız de ilsin. saldırıya geçiyorlar. Birbirini tutmaz . Hükümdarın alanda tutsakları bekledi i ve ba lılık yeminini kabul edece i duyuruldu. ellerinde ekmek ve tuz (*). kapılardan çıkıyordu. samur külahını ka larının üstüne yıkmı tı. . Sen bir hırsızdan ve düzenbazdan ba ka bir ey de ilsin. emret. Pugaçev. Kalenin anahtarlarını istiyorlardı ondan. bir koltu a kurulmu tu. Yakla tı ımızda Ba kırtlar ahaliyi da ıttılar. trampetler çalsın! Evlatlarım. dedi. Aynı anda korkunç çı lıklar. Tam yardımına ko acakken birkaç düzine Kazak çullandı üstüme. bir yandan da: . geriye çekilmeye ba ladılar. syancılar kaleye do ru ko arak saldırıya geçtiler. Kimbilir. E er gözda ı vermek için ille de birini astıracaksan.Durun. kalabalı ı yarıp çıktı.Evlatlarım. Bir çan sesi yükseldi. Sırma i lemeli bir Kazak kaftanı vardı sırtında. Pugaçev'in kar ısına çıkardılar bizi. haykırı lar yeniden yükseldi. Bir gün önce sorguya çekti imiz dilsiz Ba kırt. bir daha ate ledi fitili. Yarası hâlâ kanayan. ne duruyorsunuz? diye haykırdı. Katiller beni dara acının altına sürüklerken. titreyerek. lme i boynuma geçirdiler. kula ına bir eyler fısıldadı.. görünü e göre.Komutan hangisi? diye sordu. Bana. .Asın onu! dedi. tile kakıla sokaklarda sürüklenmeye ba ladık. Trampet sesi kesildi. benim Savelyiç. son gücünü topladı. Fakat kı la askerleri bunu göze alamamı . Ba ından kanlar akan komutanı. besbelli yeniden kızı tırmaya çalı ıyordu onları.

Deh et içinde: . O zaman yürek paralayan bir sesle: . Neredeydi imdi? Ne durumdaydı acaba? Gizlenebilmi miydi? Güvenilir bir yer miydi sı ına ı? Bu gibi kaygı verici dü üncelerle dolu olarak komutanın evine girdim. haydutlardan birinin sırtına geçmi ti bile. ne Türk kur unları kılına dokunamamı tı senin. masalar. Hırkası. Gösteri li bir ko um ta ıyan beyaz atını getirdiler.Küçük hanım ya ıyor. Ahali ba lılık yemini etmeye ba ladı. Pyotr Andreyiç! dedi. Sıra. Kazak ileri gelenleriyle birlikte ta merdivenlerden indi. bir anda sokakta buldum kendimi. Ba ırtılar.Susturun u cadalozu! diye ba ırdı. köy makasıyla Kazak biçimi tıra ediyordu onları. çay takımını. 8 ÇA RILMADIK M SAF R Ça rılmadık konuk Tatar'dan kötüdür. kı la askerlerine geldi. ta lıkta Vasilisa Yegorovna'yı sürüklüyorlardı. dedi. Dolap kırılmı ... o da. Sonra silkinerek Pugaçev'e yakla ıyor. alaycı bir gülümseyi le: .Katiller! diye haykırdı. kap kacak kırılmı . Neden sonra Pugaçev koltuktan kalktı.. birbirini hızla izleyen korkunç olaylarla allak bullak olmu kafamı bir türlü toparlayamıyordum. sapsarı bir yüzle. Babacıklar. Marya vanovna'nın odasına götüren küçük merdiveni bir solukta tırmanarak ömrümde ilk kez odasına girdim onun. i e yarar ne varsa ya malanmı tı. hayatım.ki gözüm. Fakat ben... Pugaçev kolunu indirdi. Bütün bu tören üç saat kadar sürdü. içinde ne varsa alınıp götürülmü tü. Savelyiç arkamda duruyordu. haçı öpüyor.Ah. neredeyse çırılçıplak kalmı tı. Fakat bu sakin kö enin sahibi neredeydi? Bir dü ünce ok gibi saplandı beynime.. Bölük berberi orada durmu . sandıklar parçalanmı . Haydutlar didik didik etmi lerdi yata ını. Gözlerimden zehir gibi acı ya lar bo andı ve sevgilimin adını ünledim.Hazret sevinçten sersemlemi olmalı. elbiseleri parçalanmı . arkılar yükseliyordu oradan.. Beni dürterek: .. Marya vanovna nerede? diye haykırdım: Pala a: . papazın karısına ha? Tanrım! Fakat Pugaçev orada!. tir tir titreyerek. Odadan fırladım. kılıcıyla bir darbe indirdi ba ına. Beni yeniden düzmece Çar'ın kar ısına götürdüler. Ses etmeden Akulina Pamfilovna'yı ça ırmaya . bir hapishane kaçkınının elinde mi ölecektin! Pugaçev: .Ya Marya vanovna. Ne yaptınız ona! van Kuzmiç. sonra düzmece Çar'a ba lılıklarını bildiriyorlardı. onları ba ı ladı ını bildirerek çetesine kabul ediyordu. bir solukta papazın evine ko tum. elini öpüyorlar.duygular içindeydim. O zaman genç bir Kazak. dü ünmeden ve hissetmeden. sandıkları. ki duvar arasında asılı duran aynaya bir ey olmamı tı. Bombo ikona mahfazalarının önünde bir kandil hâlâ ölgün ölgün yanıyordu.. Ellerini birbirine çarpıp: . Bir kadın çı lı ı koptu bu sırada.. evin bütün pılıpırtısını sürüklüyorlardı. Hafif bir gürültü duyuldu bu sırada. Pyotr Andreyiç! diye fısıldadı. Dikba lılık etme! Ne çıkar bundan? Canı cehenneme deyip u namus. diye kar ılık verdi. Bırakın kalksın! Kaldırıp serbest bıraktılar beni. damar damar elini uzattı bana. Saçı ba ı da ılmı .Ne? diye inledim. dolabın arkasından. Pala a çıkıverdi. Papaz Gerasim'e. Her eyden çok Marya vanovna'nın yazgısının belirsizli i ıstırap veriyordu bana. Yanımdakiler: . Akulina Pamfilovnalara sı ındı. Kımıldadım. n cin top oynuyordu. idamların en korkuncunu bile böyle bir alçalmaya ye lerim. Ne felaket! ne korkunç eyler! Ben bo ulurcasına: . Sandalyeler. ahali ardı sıra atıldı. çama ırları ve daha ne varsa. Pala a da ardım sıra ko up gelmi ti. öp elini! diyorlardı. Zavallı kadınca ız: .Evlatçıklarım! Bırakın beni! diye ba ırıyordu.. yeme i orda yiyece ini bildirdi. ki Kazak'ın koltuklamasıyla sıçrayıp eyere oturdu. Vasilisa Yegorovna ta lı ın basamaklarına cansız dü tü. Birkaç haydut.. Ötekiler ku tüyü ilteleri. kahraman asker! Ne Prusya süngüleri. Pugaçev kocaman. Hiçbir ey görmeden.. beni van Kuzmiç'e götürün! Birdenbire dara acını görüverdi ve kocasını tanıdı. (hay Allah!) öpüver onun elini. Pugaçev atını sürdü. Bir kıyıya çekilip bu korkunç güldürünün devamını izlemeye koyuldum. diz çöktürdüler. erefli sava larda de il de. kahkahalar.Öp elini. Ben hâlâ oldu um yerde duruyor. Birbiri arkasına yakla ıyor. Pugaçev'le arkada ları cümbü yapıyordu. Atasözü Alan bo alıverdi.

'' ''.Yo. Marya vanovna bu durumdayken kaygılanmamak elimde de ildi yine de..Allah a kına! Söyleyin. ne demezsin! Perdeyi araladı..Gençtir hükümdarım.Nasıl olur babacı ım? Handa senin gocu u sızdıran sarho u unuttun mu? Tav an kürkü gocuk yepyeniydi daha. Çok ükür bu kadarcıkla kaldı i ! nan olsun. Marya vanovna nerede? diye sordum. Zavallı van Kuzmiç! Kimin aklına gelirdi ki!. Dondum kaldım. Olayların bu tuhaf ili kisine a mamak elde de ildi: Serserinin birine arma an edilen ufak bir gocuk beni asılmaktan kurtarıyor. Evde de bir ey yok ya. Gidip bakayım da. Kazak: . de il mi? . elinde bo bir votka i esiyle kapının önüne geldi. papaz da karısına sesleniyordu. Ba a gelen çekilir. Yüce Tanrım. Pugaçev'le benim kılavuz arasındaki benzerlik hemen göze çarpıyordu gerçekten. Elveda Pyotr Andreyiç. Görevim. Bu sırada içeri giren bir Kazak.'' dedim. Papazın karısı: . iki gözüm. ne yapalım! Çok ükür.. kocakarı. çama ırları. bu güç ko ullarda anayurdum için nerede daha çok yararlı olabilirsem.'' Ve kör olası.gönderdim onu. Hastalandı da. az kalsın bir felakete u ruyorduk Pyotr Andreyiç. Yalnız kalınca kara kara dü ünmeye ba ladım.. benim yata ımda yatıyor. Katillerin seni yeniden yakaladıklarını sanmı tım. Haydutlar kalede ko u uyor. orada bulunmamı gerektiriyordu. papazın karısı. Kar ı konulmaz bir duyguydu bu da.Olsun. Bir dakika geçmeden. Eve vardım. Herif i itti sesi: ''. subay evlerini ya malıyorlardı. iki haftadır yatıyor böyle. en korkunç bir ölümü bile göze almı tık artık. asılanların çizmelerini çekip çıkarıyorlar. kaleler ku atıyor. sizinle u ra amayız imdi. ne günlere kaldık.'' ''. Haydut yeme e oturduktan az sonra zavallı yavrucak kendine gelip inlemesin mi!. Yemekte . bölmenin arkasında.'' Yüre im yerinden oynadı. kocam da. Tam o sırada konukların sarho ba ırtıları ve papaz Gerasim'in sesi i itildi. atmaca gibi par par yanan gözleriyle baktı! Fakat..Nerede kendisi? diye sordum. atlattık. Biraz yatı mı olarak eve döndüm.'' ''. Ne yapmalıydım? Caninin egemenli i altındaki bir kalede kalmak ya da onun çetesinin ardı sıra gitmek bir subaya yakı acak ey de ildi. Yeter ki Tanrı el çekmesin bizden.Komutanın evinde. Biliyor musunuz.. çimde parlayan öfkeyi güçlükle dizginleyebildim. kalkıp efendimizin yanına gelecek durumda de il. Biliyor musun. tam ben hasta ye enimden söz ederken yüzüme öyle bir bakı baktı ki. güvercinim tanımıyordu onu. gidip ben bakarım. Ayaklanmanın hızlı ve kaçınılmaz sonunu önceden görüyordum ama. Adamlar arap istiyor. kap kaca ı. kisinin aynı adam oldu unu aklım kesti ve o zaman hayatımın niçin ba ı landı ını anladım. Kar ı koymanın hiçbir yararı yoktu. yüre imi deldi geçti sandım.Zavallı çocuk orada.. bir eyler hazırlayayım. Fakat a kım. Fakat efendimiz. Kadınca ızın eli aya ına dola tı: .Ba üstüne hükümdarım. Fakat bereket versin açı a vurmadı i i. koruyucusuz bırakmamaya zorluyordu beni. üstüme uyduraca ım diye nasıl da çatır çatır sökmü tü onu! a akalmı tım.Ye enimdir hükümdarım. oh.Ye enin genç mi?'' ''. göster bakalım u ye enini bana. e yaları. Tanrı'ya ükür olsun. Pyotr Andreyiç! nanır mısınız? Dolandırıcılar her eyimizi ya maladılar. Hınzır herif. elbiseleri. Yüre im tıkanıverecekmi gibi: . ba bu larını tanıdın. dedim.Yüce Çarımız sizi istiyor.Yemek yemeyecek misin efendim? diye sordu. nereden tanıyayım? . devleti temelinden sarsıyordu! Dünya yıkılsa alı kanlıklarını bozmayan Savelyiç: . hanlardan hanlara sürtüp duran bir sarho .. diye kar ılık verdi. Fakat ne gelir elden? ''.Çok ükür! diye haykırdı. dü üncelerimi yarıda bıraktı: .. Fakat. Katiller papaz uçuruyor yukarda! Herifler sarho ken ellerine dü ersem felaket olur. onlarla birlikte e leniyor imdi! Beceriklili ine diyecek yok do rusu. Bereket versin. kim o inleyen?'' diye sordu. ''Fakat kız hastadır. Alanın yanından geçerken. seni bıraktılar ya! Efendim.Pyotr Andreyiç. Görür görmez: . ben de. dedi. onu tek ba ına. Savelyiç e ikte bekliyormu beni. Marya vanovna'nın yanında kalmaya. Fakat.Kocakarı. nemiz var nemiz yok alıp götürdüler. evinize gidin. Fakat. Bunu söyleyip gitti.Kocakarı. her ey çok önemli bir ki i oldu unu gösteriyor onun. ''Yüce Çar'' ın iste ini yerine getirmek üzere kalkarken: . Sarho ba ırtıları yükseliyordu her yerden. bölmeye kadar gitti. Ya Vasilisa Yegorovna? Ya van gnatyiç? Onu niye astılar peki? Sizi nasıl oldu da ba ı ladılar anacı ım? Ya u Aleksey vaniç vabrin'e ne buyurulur? Saçını onlar gibi kestirmi . Ben elin hırsızının önünde yerlere kadar e ilerek: ''. dedi. baktım ki birkaç Ba kırt dara acının yanında dikilmi .

kendi tasarılarını öneriyor ve serbestçe tartı ıyordu Pugaçev'le. Yok canım.... geli imi bildirmek üzere yanımdan ayrıldı. anne orman. i eler ve bardaklarla donatılmı bir masanın çevresinde Pugaçev ve Kazak ileri gelenlerinden on kadar arkada ı.. keseyi Fomka Bikvayev'e verip çıkmı . sabahki saldırı. Aralarında ne vabrin. hiç de özel bir saygı göstermiyorlardı ba bu larına. pürüzsüz sesleri. ya maya Çok muydu yolda ların? Söyleyece im sana Çar baba Bir bir anlataca ım gerçe i Yolda larım dört taneydi Birinci yolda ım karanlık gece kincisi çelik hançerim Safkan atımdı üçüncüsü Dördüncü yolda ım sıkı bir yay Ve amansız oklardı habercilerim. Sessizce masanın bir ucuna ili tim. Taras Kuroçkin baygınlık geçirmi . ba kö ede oturuyordu. Yanımda oturan boylu boslu. i te bu tuhaf sava kurulunda kararla tırıldı. O sırada pek de so ukkanlı olmadı ımı söylemeye gerek var mı? Komutanın evine vardı ımda ortalık kararmak üzereydi. Zavallı Vasilisa Yegorovna'nın cesedi hâlâ ta lıkta yatıyor. Çumakov! Ba la! Yanımda oturan Kazak delikanlısı. yatmadan önce. Çar'ın Ba layacak sormaya Çar baba Söyle bakalım köylü o lu. bütün bunlar. Pugaçev: . öbür yanında kendi resmi varmı . renk renk gömlekleriyle oturmu lardı. Ola anüstü bir görünümle kar ıla tım: Üstüne örtü serilmi . Banyoda Çarlık i aretlerini gösterdi ini de söylüyorlar: Gö sünün bir yanında be kapik büyüklü ünde iki ba lı kartal. Buyurun. damlıkların söyledi i bu yalın halk türküsünün.tek ba ına iki kızarmı domuz yavrusunu gövdeye indirmi . Dara acı. dedi. ince bir sesle. rica ederim. en sevdi im türküyü söyleyelim. Gözleri pırıl pırıl parlıyordu.Vay efendimiz! Ho geldiniz. neredeyse acıklı bir zaferle taçlanacaktı bu pervasız hareket! Seferin ertesi gün ba lamasında karar kılındı. külahları. Hepsi birbirine arkada ça davranıyor. kimi zaman ''Timofeyiç''. nasıl sonuçlanabilece ini kafamda canlandırmaya çalı ıyordum. kocaman yumruklarını kara bir sakalla kaplı çenesine yaslamı . Düzgün. kimi zaman ''Amca'' diyordu ona. Biliyoruz. bir kiri ten yapılma. üstündeki kurbanlarıyla. lgiyle gözden geçirmeye koyuldum bu toplulu u. üzerimde bıraktı ı etkiyi anlatamam. az sonra dönerek.Karde ler. Adamakıllı içtikleri belliydi. Arkada ları sıkı ıp yer açtılar bana. çok de il bir gün önce Marya vanovna'yla öylesine tatlı ayrıldı ımız odaya aldı beni. Dokunmadım bile. Yanında oturan elli ya larında kadar bir adamla sık sık konu uyor. yakı ıklı bir Kazak delikanlısı. Her biri kendini övüyor. Türkücülerin çarpıcı yüzleri. diyecek Çar baba Aferin sana köylü o lu Soygunda oldu u kadar Söz söylemekte de ustasın te bunun için çocu um Sana u kar ıki alanda Bir ev arma an ediyorum Üç direk. Volga yedekçilerinin hüzünlü türküsüne ba ladı. Pugaçev'le görü memizin nasıl olaca ını. iirsel . Hep bir a ızdan katıldılar ona: Ye il orman. benim için bir barda a votka doldurdu. Hepsinin suratı kıpkırmızı olmu tu. korkunç bir karaltı halinde yükseliyordu. Pugaçev beni görünce: . ne de çavu (yani bizim hainler) vardı. Kazakla tartı mayı gereksiz bularak onunla birlikte komutanın evine yollandım. Konu ma. Kova kova so uk suyla ancak kendine getirebilmi ler. Haberci Kazak. dedi. kimi zaman ''Kont''. ayaklanmanın ba arısı ve gelecekteki hareketler üzerineydi. hatta güzel denebilecek yüzünde hiç de yabanıl bir anlam yoktu. söyle Kimlerle gittin soyguna. onurlandırdınız bizi. çok önemli i aretler bunlar. zaten kendili inden etkileyici sözlere kattıkları hüzünlü eda. Banyoyu da öyle yaktırmı ki. iki Kazak nöbet tutuyordu ba ında. Aferin. Pugaçev dirseklerini masaya dayamı . u uldama Engel olma dü ünmesine bu delikanlının Yarın hesap vermeye çıkaca ım En korkunç yargıcın kar ısına. Orenburg üzerine yürüyü .

Bak. stavroz çıkararak: . adamlarından itaat istemiyor musun? Bana verilen görevi yerine getirmekle yükümlü de il miyim? Boynum kıldan ince. U a ın olmasa dara acının kiri inde sallanıyordun imdi.Otur. Ba ba a kaldık. Omuzuma vurarak: . Pugaçev: . kimim ben öyleyse? . masadan kalkıp Pugaçev'le vedala tılar. Pugaçev'den ayrılıp soka a çıktım. çtenli im Pugaçev'i sarmı tı. Sonra birdenbire gülmeye ba ladı.. Orenburg'a gideyim. Sadece meyhaneden bir aydınlık sızıyor. Öyle candan ve ne eyle gülüyordu ki. yürürüm. Orası da derin bir sessizlik içindeydi. Neden sonra ( imdi bile bu dakikayı anımsadıkça övünç duyarım) görev duygusu. Fakat at binenin. Mühür kimdeyse Süleyman odur.Kim oldu unu Tanrı bilir ya. gizemli bir tavır takındı. Evime geldi imde Savelyiç'i meraktan ve kaygıdan dokuz do ururken buldum. Pugaçev dü ünceye daldı: . htiyarın ö üdünü tuttum. elimde olmaksızın ben de katıldım ona. Ba ka eye de burnunu sokma. vedala benimle. imdi bo bir kabadayılık gibi görünüyordu bana. alanı. Yeme imi büyük bir i tahla yedikten sonra. insansal güçsüzlü üme baskın geldi. Pugaçev karanlık bir yüzle bekliyordu yanıtımı. avlu kapısı sımsıkı kapanmı tı. Konuklar birer bardak daha yuvarladılar. prens de. Asmaksa asmalı. halkın gözü önünde. kılıç ku ananın de il midir? Eski zamanlarda Giri ka Otrepyev (*) saltanat sürmedi mi? Hakkımda diledi ini dü ün. dedim kesin bir tavırla. dara acını aydınlatıyordu. Özgürlük haberini i itince sevinçten deliye döndü. Benim Çar oldu uma inanmıyor musun yoksa? Do ru söyle. Ha. Bana canla ba la hizmet et. Pugaçev gözleriyle öyle bir taradı beni: . Bocaladım. fakat dü manlarımdan gizlenmek zorunda oldu um bir sırada bana yardım etmi tin. Sen karar ver. Yarın gel.Öyle olsun bakalım. Gün do ar do maz kaleden ayrılıp. Haydi git yat imdi. seninle konu acaklarım var. bırak beni. bak daha ne arma anlar verece im sana! Emrimde canla ba la çalı aca ına söz veriyor musun? Dolandırıcının bu sorusu ve pervasızlı ı öyle gülünç geldi ki bana. geç kalmı ayya ların ba ırı ları i itiliyordu. Ayın ve yıldızların ı ı ı. dedim. Dara acının altında.Ne gülüyorsun? dedi. bırakayım. gülümsemekten kendimi alamadım.Dinle. Hemen tanıdım moru u.Yok. E er bırakırsan beni. Fakat ne dersin efendimiz. benim de gözlerim kapanıyor neredeyse.) Bana kar ı çok suçlusun. Bunun elimde olmadı ını sen de bilirsin: Sana kar ı yürümemi emrederlerse. arada bir sol gözünü kurnaz kurnaz kırpı tırıyordu. Çariçe anamıza yeminim var. Sessiz. çıplak dö emeye uzanıp uykuya daldım. sa ol. . dedi. . bunun için ba ı ladım seni.Peki. arkamıza bakmadan gidelim. ükürler olsun! dedi. Ba ı lanmaz bir tabansızlık olarak görünüyordu bana bu. Tanrı'nın önünde verece in hesabını kendin dü ün. benim delikanlılar ilme i boynuna geçirdiklerinde korktu unu itiraf et! Korkudan ödün patladı de il mi? Ha?. mare al da olursun. asarsan. ruhça ve bedence bitkinlik içinde. her yer sessizli e gömülmü tü. Sana hizmet edemem. Bile bile ölüme gitmek olurdu bu da. Pugaçev dik dik yüzüme bakıyor. bana kalırsa tehlikeli bir oyun oynuyorsun. ne dersin? . Ne diyece imi bilemiyordum. o gece seni hana götüren adamın yüce hükümdarın ta kendisi oldu u gelir miydi aklına? (Bunu söyleyip görkemli. Fakat hiç de ilse bana kar ı çalı mayaca ına söz verir misin? . E er gerçekten iyili imi istiyorsan.Efendimiz. sonra da sa efendimizin koynundaymı sın gibi sabaha kadar yan gel yat. öyle olsun. Sen de ba bu sun. dedi. karnını doyur. ki yüzlülük etti imi hemen anlarsın. fakat beni bırakma. .Demek Çar Pyotr Fedoroviç oldu uma inanmıyorsun ha? dedi. Ben de onlar gibi yapmak istiyordum ki. Peki. Pancurlar.Peki.ürperi lerle dolduruyordu içimi.Nasıl böyle bir söz verebilirim? diye yanıtladım onu. Kalede bütün ı ıklar sönmü . dedi. Adamın yüzüne kar ı dolandırıcı oldu unu söylemek de akıl kârı de ildi. Sana bir eyler hazırlamı tım iki gözüm. ayazlı bir geceydi. seni Çar olarak kabul edebilir miyim? Akıllı bir adamsın. Birkaç dakika ikimiz de sustuk. ba ka bir ey yapmak söz konusu olamaz. Papazın evine bir göz attım. Bir baldırı çıpla ın Çarlı ını kabul etmem söz konusu olamazdı. Ben gerçek bildi im eyi söyledim. öfkemin ilk kızgınlı ıyla söylemeye hazırlandı ım ey. 9 AYRILIK . ba ı lamaksa ba ı lamalı! Canının istedi i yere git ve diledi in i i yap. Pugaçev yüzünü astı: . Dü ündüklerimi oldu u gibi söyleyece im sana. daha neler neler elde edeceksin! Tahtımı ele geçireyim. Do u tan soyluyum ben.Tanrım.

efendimin caniler tarafından çalınan mallarının listesidir. biri yollu ipekten.Hangi canilerden söz ediyorsun? Savelyiç: .Nedir bu saçmalık? diye ba yazmanın okumasını kesti. diye kar ılık verdi. diye kar ılık verdi. devam etsin. me er ne zormu ayrılmak. Pugaçev kurumlu kurumlu: .. kâ ıdı ona uzatıp: . Neden sonra: .. Pugaçev. vabrin de onların arasındaydı. Kızma: At bile dört ayaklı olmasına ra men. Pugaçev avuç avuç para saçmaya ba ladı. heceleye heceleye okumaya ba ladı: .. ok gibi fırlayarak Pugaçev'e do ru ko tu. dilim sürçtü de. Savelyiç istifini bozmadan: . Kalenin komutanı vabrin oluyordu ha! Marya vanovna onun egemenli i altında kalıyordu! Tanrım zavallı kız ne yapacaktı bu durumda? Pugaçev basamaklardan indi. açıklamaya giri ti: . üstüne bir hasır örtülmü tü. Gerçek bir dü manlık. yapmacık bir küçümsemeyle ba ını çevirdi.. Kazak ileri gelenlerinden biri. Sancaklar dalgalanıyordu.Bu da ne demek oluyor? dedi. hemen u anda Orenburg'a do ru yola çık. Ahali haykırarak paraların üstüne atıldı. dedi. Onun sözünden çıkmayın.. kendisine yardım etmek isteyen Kazakları beklemeden çevik bir hareketle eyere sıçradı.nce ye il çuhadan bir adet üniforma. Pugaçev'in çevresini belli ba lı suç ortakları almı tı. Bir Kazak. be ruble. tökezler.. Savelyiç: . Benimkilerdeki horgörüyü okudu. efendimiz! Sonra ahaliye döndü. seninle bulu mak Heraskov Sabahleyin. dedi. Azıcık kıyıya çekilmi . Ah.. seyyar kundaklarına yerle tirilmi ti. . Bir sandık. kalabalı ı selamladı. görkemli bir tavırla uzun uzun gözden geçirdi onu. Kalkıp alana gittim. diye kar ılık verdi. e yaları alıp götürdüler i te.Bu. Ba yazman gür bir sesle.. anlarsın. benim Savelyiç'in kalabalı ı yararak Pugaçev'e yakla tı ını.. Bakı larımız kar ıla tı.Oku. güzel. ba ı la. bakır mangırla dolu bir torba uzattı ona. Tam o anda. bir çay takımı.Yüksek sesle oku. Bu sözleri duyunca deh etle irkildim. dedi. Canımdan ayrılıyorum sanki. Ba yazman devam etti: . sakatlananlar oldu bu arada. görmü oldu unuz gibi. aziz babamız. Güzelim. Nerede benim ba yazmanım? Onba ı üniformalı bir genç. Ahali apkalarını çıkardı. Ahali alanda toplanmı . Atını getirdiler. kalabalı ın içinde görüp ba ıyla yanına ça ırdı beni. Lalam ne yazmı olabilirdi Pugaçev'e? Meraktan çatlıyordum. Pugaçev: . Sizden ve kaleden bana kar ı o sorumlu olacaktır. Emret de okuyup bitiriversin unu: . çuha pantolon. kol dü meleriyle birlikte.Evlatlarım.Dünyanın en tatlı eyiydi. dünkü kurbanlarının hâlâ asılı oldu u dara acının yanında sıraya geçmi lerdi bile.. yi yolculuklar. Valiye ve bütün generallere beni bir hafta içinde beklemelerini söyle.Babacı ım. biri pamuklu. düzmece Çar'ın çıkmasını bekliyordu. bundan böyle komutanınız budur. Senin çocuklar cani olmasına cani de il ya. vabrin'i göstererek: . altın ruble. komutan evinin ta lı ında.Emir buyurursanız.Bu da ne? dedi.Ne diye böyle karı ık yazmı sın? dedi Çar. iki ruble elli kapik.Dinle. Düzmece Çar. Pugaçev kâ ıdı aldı. Düzmece Çar. Pugaçev'in adamları. on ruble. Vasilisa Yegorovna'nın cesedini aradım gözlerimle. yoksa hepsini sallandıraca ım. Aralarında bizimkini de tanıdı ım birkaç top. yayalar silahlarını ku anmı lardı. Düzmece Çar. beyaz bir Kırgız atının dizginlerini tutuyordu.ki tane gecelik entari. kol dü meli pantolonlardan bana ne? Savelyiç yutkundu. Hollanda keteninden on iki tane gömlek. ona bir kâ ıt uzattı ını görmeyeyim mi! Hayırdır in allah deyip i in nereye varaca ını beklemeye ba ladım. Beyaz. ta lıkta durdu. Kazaklar atlarına binmi ler. Sandıklardan. Derken Pugaçev göründü. Pugaçev korkunç bir sesle sordu: . Pugaçev yüzünü asarak: . gözlerim hiçbir ey sökemedi. yedi ruble. erkenden trampet sesleriyle uyandım. Çarlarını bir çocuk sevgisi ve itaatiyle kar ılasınlar.

Zavallı Marya vanovna. yattı ı odaya gittik. Bu sözleri söyler söylemez. çimde karanlık dü ünceler kayna ıyordu.. durmadan sayıklıyormu . ha? Ben imdi tav an kürkü bir gocuk veririm sana.. Sonra kaleden çıktım. Kâ ıdı ba yazmanın elinden çekip aldı.. allak bullak oldum. tozu dumana katarak geliyor. yanımdan ayrılmayan Savelyiç'le birlikte Orenburg yolunda yürümeye ba ladık. Durup bakınca bunun bizim çavu oldu unu gördüm. para de il. Pugaçev'le aramın iyi oldu unu görünce bundan bir yarar sa lamayı dü ünmü . bir yandan da uzaktan i aretler yapıyordu bana. dedi. gözleri im ekler çakarak: . ansızın nal sesleri geldi arkadan. Marya vanovna'yla görü mek için hemen papazın evine gittim. gözya larımla ıslatarak öptüm.Çok te ekkür ederim efendimiz. atın gemi. Pugaçev. Fakat gülmekten de kendimi alamıyordum. vabrin ve Kazak ileri gelenleri arkasından gittiler. Ben: . Uzun süre ba ucunda durdum.Biri basma. vah vah! Seni ve efendini ötekilerin yanıba ında sallandırmadı ımız için bana ve adamlarıma ömrün boyunca dua etmelisin.Anla ıldı! diyerek tartı mayı kestim.Gül. Sessizce yata a yakla tım.Boynum kıldan incedir. Ne yapmalıydım? Marya vanovna'ya nasıl yardım edebilirdim? Onu vabrin canisinin elinden nasıl kurtarabilirdim? Tek bir yol vardı: Hemen o dakikadan tezi yok Orenburg'a do ru yola çıkmak. çaresizli imi dü ündükçe.. Sersem moruk! Soyulmu lar. tüylerim ürperiyordu. listesini elinde tutuyor.. sık sık yazın. tanımadı beni. bunak!. Papazla ve Akulina Pamfilovna'yla vedala tım. diye kar ılık verdi. bitir! dedi. onbe ruble. Savelyiç ona yan yan bakıp: -Yolda dü ürdün ha? diye homurdandı.. bir eliyle koynunu tutarak atını dörtnala kaldırdı. kem küm etmeye ba lamı tı) size. Sanırım beni avutmak için bir eyler söyleyen papaz Gerasim'i ve karısını dinlemiyordum bile.Daha neler! diye haykırdı.. Dü ürdü ün parayı da dönerken bulmaya bak. Ya koynundaki ıngırdayan nedir? Utanmaz herif! Çavu hiç bozuntuya vermeden: . Pugaçev sözünü kesti. ba ı lıyor ama. Sonra hastanın elce izini tuttum. Bir de yüce efendimize handa verilen tav an kürk gocuk. Zavallı lalamın hayatından kaygılandı ımı itiraf ederim. Papazın karısı: . fakat amacına ula amamı tı. n allah daha iyi günlerde de görü ürüz. Tilki kürkü geçirilmi kırmızı bir ceket. Ba kaca bir ey söylemeden döndü. öteki hayvanın dizginini bana uzatarak: .Elveda. Hasta. Ba ı layın beni. elveda Pyotr Andreyiç. dört ruble. attan indi.. bir gün içinde öylesine de i mi ti ki. Dara acına bir göz attım. . Alanda Savelyiç ile ikimiz kaldık. onu yolda dü ürmü üm. e ilip selamladım... Ömrüm boyunca duacınız olaca ım. biri pamuklu taftadan iki yorgan. Tav an kürkü gocuk. Bu yersiz gayretke li inden ötürü azarlamaya ba ladım onu.Oku. tozu dumana katıp gitti. hele o büsbütün kurcalıyordu aklımı. Papazın karısı üzücü bir haberle kar ıladı beni. efendimin mallarından ben sorumluyum. Gocu u giydim. Savelyiç'in yüzüne fırlatarak: .) Bir de (Çavu . diye kar ılık verdi. Unutmayın bizi.Bu gibi saçmalıklarla beni oyalamaya nasıl cüret edersin? diye haykırdı. kırk ruble. Savelyiç'i terkime yerle tirerek ata bindim. elli kapik. Yenilerini alaca ımız zaman bakalım yine gülecek misin?.Pugaçev ba yazmanına: . Yanıma kadar geldi. Onba ı devam etti: . Geceleyin Marya vanovna'nın ate i yükselmi . votka içersin. acı acı bakıyordu ona. nefret etti i zavallı suçsuz kızın bulundu u kalede yönetimi ele geçiren bu adamdan her ey beklenebilirdi. (Koyun postundan bir kürk ba lıydı eyere... Yede indeki bir Ba kırt atını dizginlerinden tutmu . Hele vabrin. Bir Kazaktı bu. Artık karım saydı ım genç kızı onlara emanet ettim. Kendimi dü üncelere kaptırmı giderken. Lalam. lahi ihtiyar! ıngırdayan.Koynumda ne ıngırdıyormu ? Diye kar ılık verdi. Marya vanovna'nın yüzü. Fakat ben emir kuluyum.. Belogorsk kalesinin bir an önce kurtarılması için elden gelen her eyi yapmak. Düzmece Çar'dan aldı ı egemenlikle. kendi güçsüzlü ümü. babanız size bir at ve kendi sırtındaki kürkü ba ı lıyor. Adam atının ba ını çevirerek: .Efendimiz! dedi. düzen içinde kaleden ayrıldı. Yeniden bir eyler açıklamaya kalkı tıysa da. Seni gönderene te ekkürlerimi ilet. Elinden tutacak kimsesi olmayan. Pugaçev çok iyi bir günündeydi anla ılan. siz de olmayınca ne kadar yalnız. Çete. atını sürüp uzakla tı. Birlikte. kötü yürekli isyancılar arasında tek ba ına kalan zavallı yetim kızca ızın durumunu. efendim gül! dedi. imdi baygın yatıyor. ne kadar korumasız kalacak! Alana çıkıp bir dakika kadar durdum. Ahali Pugaçev'i u urlamaya atıldı. Savelyiç: . ster misin uracıkta canlı canlı derini yüzdürüp bir gocuk yaptırayım ondan? Savelyiç: ..

dosdo ru generale çıkardı beni. gümrük müdürüydü bu. 10 KENT N KU ATILMASI Ota ını çadırlara ve da lara kurarak Yükseklerden bir kartal gibi süzdü kenti Ve hendekler kazdırarak ordugâh gerisinde Gece kente salaca ı yıldırımlarını gizledi. onun. Aklımda yanlı kalmadıysa.Bay aste men! dedi. kimileri hendeklerden çıkardıkları süprüntüleri el arabalarıyla ta ıyorlardı. sonra. vay. Saldırı mı. Sözlerim. Haydi. yasa gere ince. Bu arada sava kurulunun öteki üyeleri de yerlerini aldılar. sava sanatından anlamasa bile zeki ve do u tan akıllı bir kimse oldu unu gösteriyordu en azından.Görüyorsun ya efendim. isyancılara kar ı takınaca ımız tavır konusunda karar almamız gerekiyor. Zavallı kız ne yapar orada? Belogorsk kalesinin uzak olmadı ını. General bana döndü. sorunu olabildi ince açık ve ayrıntılı bir biçimde ortaya koyan general öyle ba ladı sözlerini: . ne de koyun postundan gocuk. Derin bir sükûnet. özene bezene çaput sarıyordu onlara. genellikle savunma harekâtından yana verilir. Oraya gidip belirli zamanın gelmesini beklemeye koyuldum. Bunlar. savunma mevzileri yapımında çalı ıyorlardı. Kimileri kürekle topra ı belliyor. Sonbaharın serin solu uyla çıplakla an elma a açlarını gözden geçiriyor. Belirtilen saatte komutanın odasında boy göstermekte gecikmedi imi okuyucu kolayca anlamı tır. (Burada bana döndü) Bay aste men. i man. savunma harekâtı çok daha tehlikesiz ve güvenlidir. Dü manın en kısa zamanda yok edilmesi için saldırı harekâtına daha çok umut ba lanabilir. kentin surlarını kerpiçle onarıyorlardı. o ne oldu? Ma a'nın kalede. imdi. Orada kent memurlarından biriyle kar ıla tım. dedi. pembe yanaklı bir ihtiyardı.htiyar: . generalden ba ka ordudan olan yoktu. Konu aca ız bunu. papazın karısının yanında kaldı ını söyledim.Celladın kırbacı. tanı ı oldu um korkunç olayları anlatmamı istedi. Bana van Kuzmiç'in ba ına gelenleri anlattırdı. lütfen dü üncenizi belirtin! Kalktım. Bir yasadır bu. General ku kuyla salladı ba ını: . Birinin ''süt kuzusu'' diye mırıldandı ını kulaklarımla i ittim. Nöbetçiler bizi kapıda durdurup kimlik belgelerimizi istediler. neyse. bu arada kuru dalları budamaktan da geri kalmıyordu. yüzba ının kızı. Hemen. Pugaçev'in yaptı ı dengesizlikler ve ordusunun durumu üzerine bize güvenilir bilgiler verebilirsiniz. Sava kurallarında ilk oylar. ö retici uyarılarla kesiyordu. savunma mı? Her iki yöntemin de kendilerine göre yararlı ve zararlı yanları vardır. Herkes yerle tikten ve kendilerine birer fincan çay sunulduktan sonra. domuzdan bir kıl koparsan kârdır. beni ilgiyle dinliyor. gözükaralı ı görüyorlardı onda. Aralarında. Heraskov Orenburg'a yakla ırken kafaları kazınmı bir prangalı mahkûmlar kalabalı ı gördük. vay! i te bu çok kötü! dedi. Bir delikanlı toylu u.Bakalım hele. Toprak tabyada duvarcılar. Belogorsk kalesinden geldi imi ö renir ö renmez. yine de i e yararlar. dedi: dolandırıcıya verdi im dilekçe bo a gitmedi. Bana bir fincan çay içmeye gelmenizi rica ederim: Sava kurulu toplanacak bugün. Haydutların sa ı solu belli olmaz. General: -Vay. Çavu . imdi oyları toplamaya devam edelim. Sırmalı kadifeden bir kaftan vardı üzerinde.imdi. Bayan Mironov da çok iyi bir kadındı. General bahçedeydi. Her eyi bir bir anlattım. kısa ve özlü sözlerle. Alınyazımın üzerinde büyük etkisi olabilecek bir toplantıydı bu. o zamana kadar gidip dinlenin imdi. iyi bir subaydı. Gerçi ne lagar Ba kırt beygiri.Zavallı Mironov! dedi. içine adamakıllı rom karı tırdı ı üçüncü çay fincanını bir solukta yuvarladı ve generale: . yani en küçük rütbeden ba layarak oyları toplayaca ız. Toplantı saatini iple çekiyordum. Acıklı hikâyem sona erdi inde: . dolandırıcıların bizden a ırdıklarının ve senin o ba ı ladı ının yarısı etmez ya. htiyar. yüzlerinin biçimini de i tirmi ti. Sözlerimi sık sık tamamlayıcı sorularla. Geli im sevindirdi onu. Kı la askerlerinin denetiminde. Homurtular yükseldi. belli ki hiç ho una gitmemi ti memurların. hele mantar salamurası yapmaktaki ustalı ına diyecek yoktu do rusu! Ya Ma a. bahçıvanın yardımıyla. Çok yazık. Kalaca ım evi Savelyiç düzene koymu tu bile. zavallı Belogorskluların kurtarılması için ekselanslarının ordu göndermekte gecikmeyeceklerini umdu umu söyleyerek kar ılık verdim. Hırsız herif utandı demek. baylar. Müdür bey! Sizin dü ünceniz nedir? Sırmalı kadifeden kaftan giymi ihtiyar. Buna kar ılık. sa lık ve esenlik okunuyordu yüzünde. gülümseyerek: . Onunla vaftiz akrabalı ı varmı . Pugaçev çetesinin niteli ini belirterek düzmecenin düzenli bir askeri birlik kar ısında tutunamayaca ını kesinlikle belirttim.

Orenburg surları gerisinde daha uzun süre kalaca ımı gördüm ve üzüntüden a lamaklı oldum. Kimse benden yana çıkmadı. uygulamada bu durumdaydı! Orenburg memurlarının sa duyu ve akıllılık dedikleri ey. Pugaçev'in. dü manın saldırısını topçu ate iyle ve (olanaklar elverdi inde de) bir çıkı hareketiyle püskürtmenin daha akıllıca. Bütün memurlar. tek sözcükle korkunçtu. Kimi zaman. piposunun külünü temizledi ve u söylevi çekti: .. Pugaçev süvarileriyle yapılan çarpı malara katılıyordum. böyle büyük bir sorumlulu u üstlenmeyi göze alamam.. Serserinin ba ına.. Evlerin avlusuna dü en top gülleleri kimseyi a ırtmıyordu. Üçüncü bir taktik hareket yoktur. anlatılmaz bir sevinçle doldu. açık sava alanında silahın ansını denemektense. sava alanına çıkınca da çakılıp kalıyor. Üstelik zilzurna sarho saldırıyorlardı. daha güvenilir bir davranı oldu unda birle en oy ço unlu una katılıyorum.. saldırı harekatının hemen hemen her zaman savunma harekâtına üstün oldu unu gösteren taktik belgelere dayanmaktadır. a zından. Ben can sıkıntısından patlıyordum. Bu çarpı malarda üstünlük hep kar ı yanda kalıyordu. Kentin güçsüz süvari birli i onları altedecek durumda de ildi. piposunu yeniden doldurmaya ba ladı. da ınık dü man süvarilerini gözden gizliyordu. Size de bir mektubum var. her gün sırtına binip kent dı ına çıkarak. Kale burçlarından isyancıların ordusuna baktım.Yeni geldim aziz Pyotr Andreyiç. .Selam. Marya vanovna gözümde tütüyor. yöneticilerin kısır görü lülü ü yüzünden. kentin içinde ku atmayı beklemenin. alınyazısının belirsizli ini dü ündükçe.Selam Maksimiç! dedim. adam kalpa ını çıkararak. Kırgız davarı olayım! General: . Pugaçev'in sayesinde iyi bir ata sahip olmu tum. Belogorsk saldırısından bu yana sayıları on kat daha artmı gibi geldi bana. Aile notlarına de il. . açlıktan bitkin dü mü piyade birliklerimizin de sava alanına çıktı ı oluyordu. güvenlik içinde kalmanın daha akıllıca bir i olaca ı kanısındaydı. topların ve surların gerisinde.. Pugaçev'in egemenli i altına giren kalelerin küçük topçu birlikleri de vardı imdi. Piposundan derin bir nefes alan general. hatta yüz ruble koyabiliriz. Toplantı sona erdi. Taktik harekatımız. Zaman geçiyor. ordunun güçsüzlü ünden. iyisinizdir in allah? diye ba ırmaz mı? Baktım. Ya savunma harekâtını benimseyeceksiniz. Pyotr Andreyiç! Nasılsınız. alınyazılarının nereye varaca ını bekliyordu. Kendi görü üne aykırı olarak. dedi. Orenburg ku atmasını anlatacak de ilim. Zaten az olan yiyece imi onunla payla ıyor.Bunu sonra daha ayrıntılı olarak görü ürüz. burnundan koyu bir duman yı ını salıverirken: .Ve o zaman (gümrük müdürü atıldı) bu serseriler ba bu larını prangaya vurup getirmezlerse. çim. a ıran general . atların bitkinli i yüzünden ilerleyemiyorlardı. yüce Çariçe'nin bana emanet etti i bölgenin güvenli iyle ilgili olunca. Tam Türk yapısı palamı sallamak üzereyken. Baylar oylarınızı yasa gere ince belirtmenizi bekliyorum. arkada larından geri kalan bir Kazak'a yeti tim. Gururum ok anmı tı. efendimiz ne saldırı ne de savunma harekâtına giri menin gere i yok. ö üdünüzden yararlanaca ız.Ha! ha! ha! Son derece akıllıca bir dü ünce. yi hayvanlara sahiptiler. bizim çavu . Aralarında ho nutsuzluk ve tedirginlikle fısılda an memurlara öyle tepeden bir bakı fırlattım. nerede? diye ba ırdım. hatta Pugaçev'in saldırıları bile umursanmaz olmu tu artık.Nasıl olur müdür bey? diye kar ı çıktı. daha dün döndüm. verdi i sözü tutarak Orenburg üzerine yürüdü ünü ö rendik. diye kar ılık verdi. adamakıllı kalabalık bir dü man birli ini nasıl olduysa da ıtıp kovalamaya ba ladı ımızda. Fakat ne olursa olsun. ben tümüyle bay aste menin görü ünden yana oldu umu bildirmek zorundayım. .Efendimiz. Heyecandan solu um kesilmi ti: . ya saldırı. Herkes. Açlı a ve her türlü yıkıma katlanmak zorundaydılar. ba arının güvenilmezli inden. Tepeden bakma sırası memurlardaydı. Burada durdu. Satın alma harekâtını da taktik harekât sayacak. küçük çarpı malarla avutabiliyordum bir parça. gümrük müdürü de il. içim acıyla burkuluyordu. . Yani. Fakat kalın kar tabakası. bu sonucu vermi ti i te! Bir gün. Orenburglular dayanılmaz günler geçirdiler. Söz konusu toplantıdan birkaç gün sonra.Bence. bütün görü leri dinleyen general. Neden sonra. Herkes büyük bir umutsuzluk içinde. Pahalılık. Aralarında. . konu. Çünkü bu görü . örtülü ödenekten yetmi .Fakat beyler diye sürdürdü sözlerini.Baylar! Bana gelince. Toplarımız toprak tabyanın üstünde bo u bo una gümbürdüyor. Fakat kısaca söylemem gerekirse. Gönlümü. Ayrılık gitgide dayanılmaz olmu tu. satın alma harekâtına giri iniz! . Belogorsk'tan çıkalı çok oldu mu? . Sonra kurulun aldı ı kararı anımsayarak. saldırıya geçmenin ba ı lanamaz bir serüvencilik olaca ından ve buna benzer eylerden söz ettiler. tarihe mal olmu bir olaydır bu. Çünkü canilerin elinde top vardı. bütün yollar kesildi i için Belogorsk kalesinden mektup gelmiyordu. bilgisiz ve deneysiz adamların görü lerini izleyen bu saygıde er askerin güçsüzlü ü kar ısında üzüntü duymamak elde de ildi. ahali için öldürücü bir ey olmu tu bu ku atma. sava a hazırlanmamız gerekiyor.Hani.

gözümün ya ına bakmayacakmı . Dü üncemi de i tirmez. Marya Mironova.Burada i te. htiyar: . Ba ımı e dim. dedim.. diye kar ılık verdi. dedi. bir elime geçsin. Onu kur una dizdikten sonra. Sevimli dulların ansı açıktır. olanaklar varsa kendiniz de gelin.Hayrola azizim. bu mektubun elinize ula ması için Tanrı'ya yalvarıyorum. Yıldırım gibi generalin odasına daldım. ona karı olmayı kabul etmezsem. diye dü üncesini belirtti. vay.Nasıl olacak bu? dedi. papaz Gerasim'in gözünü Pugaçev'le korkutarak. dedim. . Belogorsk kalesini nasıl temizleyeceksin dü mandan? Ben co kuyla: ..Efendimiz. beni canilerin ordugâhına yollayaca ını söylüyor. sık sık kaleden çıkıp çarpı malara katıldı ınızı görüyormu uzaktan. ne bir koruyucum var. Maksimiç onu size ula tırmak için söz verdi. bana bir bölük askerle elli tane Kazak verin. Yine Maksimiç'in Pala a'ya anlattı ına göre. Üç gün daha beklemeye razı oldu. vay! dedi. Her zaman iyili imi istedi inizi ve herkese yardıma hazır oldu unuzu bildi imden. Tanrı büyüktür. fakat o. Her zaman size ba lı.. okuyucu gelecek bölümde ö renecek. . diye ba ırdım. Azizim Pyotr Andreyiç! Tek umudum sizsiniz. dedi. E er üç gün sonra ona varmazsam. Dü ünmek için bana biraz zaman vermesini rica ettim kendisinden. Artık kendimi yitirmi cesine: . Oo. sözünü kesmekte acele ettim: . imdi kendi evimizde tutuklu olarak ya ıyorum. Beni görüp durdu. size ba vuruyor. General ba ını sallayarak: . Ne çıkar bundan? Hatta imdilik vabrin'in karısı olması daha iyi. Hayatımın bütün mutlulu u sizin verece iniz karara ba lı olacak. Herhalde çıldırdı ımı sanan general (ki yanılmıyordu) yüzüme dik dik baktı. General lüle ta ından piposunu tüttürerek bir a a ı bir yukarı dola ıyordu. yirmi dört saat içinde yargılatıp kale korkulu unda kur una dizdirece im! Fakat imdilik di imizi sıkmaktan ba ka çare yok. eski romancıların söyledi i gibi. varsın evlensin. Kesilen ba lantı. ne yapabilirim senin için? .Söz veriyorum. Kendinizi hiç sakınmıyor. gidip Belogorsk kalesini dü mandan temizleyeyim. fakat hiçbir çözüm yolu bulamıyordum. Uzun süre hasta yattım.Yüzba ı Mironov'un kızı mektup yazmı . Bu soluk solu a geli imin nedenini sordu kaygıyla. bu zavallı kızı. böyle bir sorumlulu u üstlenemem. zavallı yetim. u anda öz babammı sınız gibi ba vuruyorum size. yi olduktan sonra.Onu vabrin'e kaptırmaktansa ölürüm daha iyi. beni zorla onun elinden aldı. sizin için gözya ları akıtarak Tanrı'ya yakaranları dü ünmüyormu sunuz. Ara bu kadar açılınca. Neden sonra: .Maksimiç elini koynuna sokarak: .Öyle mi? u koca Schelm (*) vabrin yok mu. o zaman ba ka! Zavallı delikanlı. Kendine bir koruyucu bulmu olur hiç de ilse. "Lizaveta Harlova'nın ba ına gelen sizin de ba ınıza gelir" diyor (*). Yeter ki iste imi yerine getirin. Aleksey vanoviç." Mektubu okuyup bitirince çıldıracak gibi oldum. annemden yoksun kıldı beni. Kızca ızı kurtarabilmek için yol boyunca kafa patlatıyor. Beni. ba stratejik noktayla ba lantınızı kolayca keser ve üzerinizde kesin bir zafer kazanır. Onun taktik hareket konusunda yeni bir söyleve ba lamak üzere oldu unu görünce korktum. Demek Marya vanovna'ya tutkunsun. burada babamın yerine komutanlı ı ele alan Aleksey vanoviç. Bunun ne oldu unu.. bir solukta a a ıdaki satırları okudum: "Tanrı birdenbire babamdan. Çılgınca bir hareket olurdu bu. Derin bir umutsuzlu a kapılmı tım. yardım istiyor benden. Görünü üm a ırtmı olmalıydı onu.Olmaz delikanlı. kendisiyle evlenmeye zorluyor beni. Kente dörtnala girip atımı dosdo ru komutanlı a sürdüm. ne de elli Kazak verebilirim sana. a ıran ihtiyar: . . dü man. Bunu söyleyip katlanmı bir kâ ıt parçası uzattı bana ve tozu dumana katarak uzakla tı. Yani. u dünyada ne bir akrabam. vabrin kendisiyle evlenmeye zorluyormu onu. General: .Vay. Fakat Aleksey vanoviç gibi bir adamın karısı olmaktansa ölürüm daha iyi. Ansızın im ek gibi bir dü ünce geçti aklımdan. Bana çok merhametsiz davranıyor. Canilere ye eni oldu umu söyleyen Akulina Pamfilovna'nın yalanını çıkarmamakla hayatımı kurtardı ını ileri sürüyor. Yalvarırım geri çevirmeyin dile imi.Canım. Nedir? Söyle.Efendimiz. Kâ ıdı açtım. bütün komutanlara yalvarın. nasıl olsa yeni bir kısmet çıkar Marya vanovna'ya. Onu ne yapıp edip size ula tıraca ım konusunda Pala a'ya söz vermi tim. bu arada Marya vanovna'yla evlenecek!. Zavallı atımı kıyasıya mahmuzlayarak kente yollandım. Ba araca ım bunu. kanatlarınızın altına alın. Bize yardım kuvveti gönderilmesi için generale. Ama yine de ne bir bölük asker. imdi anlıyorum. kızlardan daha kolay koca buluyorlar demek istiyorum: Umutsuzluktan bo ulur gibi: ..Di imizi sıkmak mı? diye haykırdım.

Bu körolası beygir.Bu da ne demek efendim? diye sözümü kesti. Yolum. gemi bıraktı. Gürültüler. bir anda ala a ı ettiler. hayvanı besleyecek yiyecek bulamadı ı için. Bunu söyleyip.Yeterince var efendici im. Savelyiç: .. Sıkı bir tırısla ilerliyordum. Beni görünce pek sevindiler. ama ben senden ayrılmam. htiyara: .. Aziz Pyotr Andreyiç!. Köyün do al siperlerine. diye kar ılık verdim.11 SYANCILARIN OTA I Do u tan yırtıcıdır yırtıcı olmasına ya Aslan. Ordu gelsin dolandırıcıları yakalasın. atımı geminden yakaladı. Hava kararmaya ba lamı tı. seni yalnız bırakmam. htiyarcık topal atıyla haydutların elinden kaçamamı tı demek. Bu ta duvarların gerisinde sensiz oturaca ım ha! Çok ükür. hayvan ok gibi fırladı. Korkma Savelyiç: Tanrı büyüktür. Gitmek zorundayım. çlerinden biri. hazırlı ı yapmasına izin verdim. içi gümü sikkeyle dolu.. Pugaçev barına ının öncü karakoluna çıkmı tık. Adamlar Savelyiç'i kıstırmı lar atından indirip ba lamaya hazırlanıyorlardı. efendimin çocu u mahvoluyor!. ölürüm de bunu yaptıramazsın bana. Seni yalnız bırakaca ımı mı sandın? te. Kent sakinlerinden biri. Ardım sıra güçlükle gelebilen Savelyiç. haydutlar bütün geçitleri tutmu ken nasıl gidersin oraya? Kendine acımıyorsan anana babana acı. çlerinden ba kan oldu u anla ılan biri. Ana yol karla örtülüydü. Pyotr Andreyiç. ba ırtılar ve benim Savelyiç'in sesini duydum uzaktan. . Pugaçev'in barına ı olan Berda köyü yakınlarından geçiyordu. Kendini yiyip bitirme!. Adamlar seslendiler. Ba ırarak üstüme atılıp. Orenburg'dan çıktık. Hendekleri a ıp köye girdik. Savelyiç arkamdan gelmiyor. be para almadan Savelyiç'e vermi ti onu. yayan yapıldak da olsa pe ine dü er. senin uzun bacaklı eytana yeti emiyor. Nöbetçiler bıraktılar bizi. Orenburg'lu bir subay oldu um . Ötekiler korkup kaçı tılar. Sokakta bir sürü insana rastladık ya. üç kat pahalı da olsa al.. her gün yenilenen nal izleriyle kaplanmı tı. efendim. Yarısı sende kalsın. yoksa efendimizin buyru uyla sabahı mı bekleriz. aklımı kaçırmadım daha! Sen bilirsin. Sumarokov Generalden ayrılıp çabucak odama döndüm.Azizim Pyotr Andreyiç! dedi. yi yürekli lalam titreyen bir sesle: . Ne yapabilirdim? Birkaç dakika bekleyip. karanlı ın içinden eli sopalı be köylü gördüm.. belki yine görü ürüz. bu böyle. uzun örme bir kese çıkardı cebinden. efendim! Tanrı a kına daha yava ! diye ba ırıyordu. onun yarısını bana ver imdi. Fakat çevremi ku atıverdiler. Savelyiç'le tartı manın bo una oldu unu bildi imden. karnını az önce doyurmu tu Tatlı bir dille bana " nime niye geldin" diye sordu. Hendeklere yakla ırken gürültüler. E er üç gün içinde dönmeyecek olursam. Nereye gidiyorsun? Niçin gidiyorsun? Azıcık bekleyiver. Savelyiç her zamanki ö ütleriyle kar ıladı beni: .Peki Savelyiç. Bana bak. onu kurtarmaya döndüm. Fakat bozkır. az önce beni durduran nöbetçi köylüler arasındaydım yine. ikide bir: . Kendini sıkma. cimrilik etme sakın. Yarım saat sonra ben.Sizi imdi mi asarız. . Atımı hızla sürdüm. Madem gitmeye karar verdin. topal bir beygire binmi ti.. ben yine de gizleyebildim onları. gerisin geri. Savelyiç keyifli keyifli gülümsedi: . Bu paraları sana veriyorum. ondan sonra canının çekti i yere git. Canın ne istiyorsa. Fakat bir de baktım. Parolayı bilmedi im için.... Devriyeler tantanayla götürdüler bizi. ama ardım sıra gelmekten de geri kalmıyordu. az sanra Çar'a götürece ini söyledi bizi. bilmem. köylünün kafasına indirdim. Daha fazla direnmedim. Yüce Tanrım.u ayya haydutlarla çarpı maktan ne zevk alıyorsun efendici im! Soylu bir kimseye yakı ır mı bu? Günün birinde yok yere kendini ziyan edeceksin. Ben Belogorsk kalesine gidiyorum. yanlarından sessizce geçmek istedim. birdenbire.. yakalandı ına iyice aklım kesince atımın ba ını çevirdim. Türklerle ya da sveçlilerle dövü sen neyse ne! nsan bu haydutların adını bile anamaz!. nsaf et. dedim. Kılıcımı çekti im gibi. Kent kapısına geldik.Daha yava . ba ırı lar geliyordu her yerden. Gecenin gitgide koyula an karanlı ı beni her tehlikeden koruyabilirdi. Savelyiç de lagar. ba tan ba . Köyü kazasız belasız geçmeyi umarken.. safkan atımın sırtındaydım. Fakat sendeledi. Onların bu a kınlı ından yararlanarak atımı mahmuzladım. Savelyiç de bana uydu. A. Kararım kesindi. hendeklere yakla ıyorduk. Bütün paramın ne kadar oldu unu sorarak sözünü kestim. diye ekledi. Az sonra Berda'nın ı ıkları görünmeye ba ladı. Birkaç dakika sonra.. Savelyiç sızıltıyı kesmiyor. karanlıkta kimsenin gözüne çarpmadık. Dolandırıcılar aramadık yer komadılar ya. apkası adamı ölümden kurtarmı tı.Laf ebeli inin zamanı de il. Bütün kulübelerde ı ık vardı.

zin verirsen sana bir ey söyleyeyim. dedim. halkı incitmenin ne demek oldu unu ö retece im. htiyar caninin mantı ı çok inandırıcı göründü bana. ileri gelen arkada larından birkaçı oturuyordu çevresinde. istavroz çıkarıyordu. Papazın evinde gördü ünüz hasta bir kız vardı ya. sıska. dört yol a zının kö esinde bir kulübeye getirdiler.Onlara ne acımalı. ne de ba ı ta bulunmalı. Savelyiç'e bir göz attım. ya da köylülerin deyi iyle. hırıltılı bir sesle: . soyluları ürkütme. Adamakıllı bekledik.Fakat. ha? Pugaçev'in i i akaya vurdu unu görmek biraz canlandırmı tı beni. kurtulamayacak elimden. sırtında kırmızı bir kaftan. kıvılcımlar saçan kül rengi gözleri. ne i iymi bu? Kem küm ettim. kendisiyle evlenmeye zorluyor. Yapmacık görkemi kayboluverdi.Gir. Pugaçev. Kırmızı bir gömlek. Pugaçev görür görmez tanıdı beni. kö edeki fırın çatalı ve üstüne toprak çanaklar dizilmi önlü üyle (*) herhangi bir köy odasından farkı yoktu. Hayırdır in allah? Hangi rüzgâr attı sizi? Özel bir i im için giderken. Onlardan hiçbir ey gizlemem. bir Kırgız kaftanı ve bir Kazak alvarı vardı üzerinde. Fakat Pugaçev az önceki soruyla kendime getirdi beni. diye dü üncesini belirtti. dedi. ilgi çekici bir yan görmedim onda. vabrin'i sallandıralım. Yapmacık bir uysallık içinde. Canlılıkla: . Fakat bu subay efendiyi de niçin te rif buyurdukları konusunda do ru dürüst sorguya çekersek fena olmaz. Beni iddetle sarsan duygulara ra men. Gür ve kızıl sakalı. suçlu kim? . subayın içeri alınmasını buyurdu.Onların yanında çekinmeden konu abilirsin.Söyle bakalım. Orenburg'dan bir subay gelmesinin onları adamakıllı meraklandırdı ı. Ellerinde bulundu umu. amacıma ula abilmem için bir fırsat vermi olmuyor muydu? Bu fırsattan yararlanmaya karar verdim. Kulübeye girdi. çıkmalarını emretti. Zararı yok. Birincisinin (sonradan) kaçak onba ı Beloborodov oldu unu ö rendim. ha. bütün vücudumdan so uk bir ürperti geçti ini hissettim. e er tanıyorsa. ürkütücü bir tavırla: . Fakat ötekini ömrümce unutmayaca ım. dedi bana. Söyle. gösteri li bir kar ılama törenine hazırlandıkları belliydi. boynumun .Vay efendimiz! dedi.ncitilen yetim bir kızı kurtarmak için Belogorsk kalesine gidiyordum. dedi. Astıraca ım onu. Pugaçev. kırk be ya larında kadar bir adamdı bu. Kulübeye.anla ılmadı. Mavi eritli ihtiyar: . elimde olmaksızın kendimi içinde buldu um bu topluluk. Üstlerine bir soyluyu getirmekle Kazakları darılttın. htiyarcık usul usul bir dua mırıldanıyordu. Uzun boylu. Ve aklıma gelen ilk cümleyle. Hlopu a. saraya girdim. Köylülerden biri: . senden adalet beklemeye de hakkı olamaz. Köylü neden sonra dönerek: . ellerini gösteri li bir tavırla bö rüne dayamı . alnındaki ve yanaklarındaki kızılımtırak lekeler. dedi. Bunlardan biri. Yok. makası.te saraya geldik. . ak sakallı bir ihtiyardı.vabrin'e gösterece im. imdi de astırmakla tezcanlılık ediyorsun. duvarları yaldızlı kâ ıtla kaplı bir odaydı bu. kutsal tasvirlerin altında oturuyordu. efendimiz? diye sordu. ki ki i dı ında herkes bu emre uydu. kinci adam ise (Hlopu a lakabıyla tanınan) Sibirya maden ocaklarından üç kere kaçabilmi sürgün bir cani. imdi de ilk duydu un söze kanarak adam astırıp. imdi geli inizi bildirece im. . geni omuzlu. hangi i için çıktın Orenburg'dan? O anda tuhaf bir dü ünce geldi aklıma. bu çillerle kaplı geni yüze a ılası bir güç veriyordu. Pugaçev. eytanın baca ı olsa. içtenlikle yanıtladım Pugaçev'i: .Suçlu vabrin'dir.Ne dersiniz. Ba ına buyruk davranmanın. ki ya kandiliyle aydınlatılmı . Göz kırparak: . Düzmece Çar'ın gözdelerine yan gözle öyle bir baktım. arkada larına döndü. dedi. Pugaçev'in gözleri parladı: . topluluk kar ısında sırrımı açıklamaktan çekindi imi sanarak. Afanasi Sokolov idi. i te onu tutsak etmi .Hangi adamım yetim bir kızı incitmeye cesaret edebiliyor? diye gürledi. Sırtındaki kaba kuma tan yapılmı boz kaftana çaprazlama geçirilmi mavi eritten (*) ba ka. kambur. adamakıllı kamçılıyordu dü gücümü. Alınyazım beni Pugaçev'le bir kez daha kar ıla tırmakla. Tedirginli im Pugaçev'in gözünden kaçmamı tı. ipe asılı le eni. Çarlı ını tanımıyorsa. Efendimiz. . vabrin'i kale komutanlı ına atamada tezcanlılık etmi tin. adamlarının beni durdurdu unu söyledim. Fakat peykeleri. Bizi do ruca. Kapıda birkaç arap fıçısı ve iki top duruyordu. Benim mare al do ru söylüyor galiba. Kimlerin elinde bulundu umu dü ününce. deliksiz burnu. bugüne kadar Orenburg'da senin dü manlarınla niye oturdu? Onu sorgu odasına götürüp biraz da lasak. ne dersin? Bana öyle geliyor ki Orenburg'dan ça ıt olarak yolladılar bu efendiyi. iri yarı.

bizi her eyin yolunda oldu una inandırmaya çalı ıyor. Pugaçev: .Yavuklun ha! diye ba ırdı... Kapısının önünde.. Pugaçev. Niye daha önce söylemezsin bunu? Sizi evlendirip güzel bir ölen yapaca ız! (Sonra Beloborodov'a döndü). Pugaçev: . mare al! Bu delikanlı. Kendimi ikinci kez. verdi im yemin gere ince. dedi. aynı dara acına bu delikanlıyı da çek ki. (kemikli yumru unu sıktı ve gömle inin yenini sıyırıp kıllı kolunu ortaya çıkardı) ve bu kol da Hıristiyan kanına bula tı. Gözünü kırpı tırarak: . Fakat ahali açlıktan kırılıyor! Düzmece. .Peki. Fakat ben. sen niye yaltaklanıyorsun? diye kar ı çıktı. Sen olmasan kente varamaz. Kapıyı üstümüze kilitlediler. Hem de serbest dört yol a ızlarında. barı ın bakayım. Pugaçev'le ve korkunç arkada larıyla bir ölende buldum. Sabahleyin gelip. o zamana kadar sakalını yolmayayım!. diye kar ılık verdim.. fakat bu efendi. hayır ola.kıldan ince oldu unu bildirdim. bütün bunların bo söylentiler oldu u. Bu el. ster istemez tanı ı oldu um cümbü . Birlikte çıktık. Ha yanılıyor muyum? Hava yumu amı tı. Orenburg köpeklerinin tümü birden dara acında kuyru u titretse umursamam ama. Yırtık burnu gösteririm ben sana. balık çorbası. uzun süre ahlayıp vahladı ını i ittim. Gerçe i gizlemeyi gereksiz kılarak: . tek sözcük söylemeden. Pugaçev'in beni ça ırdı ını söylediler. ev sahibinin kızları masaya beyaz bir örtü yaydılar. Ahali sokakta birikmi ti. diye söze karı tı. bizim koca itler kendi aralarında hırla maya ba larlarsa. söyle bakalım.Orada ne homurdanıyorsun. Pugaçev: . ama gözün hâlâ asmakta. onu bırakmam için bana da i aret yaptılar. Üstünde yol kıyafeti vardı. Fakat ben konukları de il. ona ne yapaca ımızı yarın dü ünürüz. Ba ımıza Ali kıran ba kesen mi oldun? Bir aya ın çukurda. vabrin'in incitti i kızla ne ilgin var? Yi idin gönlü yarasız olmazmı derler. kesersin. iyilik bulur. Tanrının yardımıyla sen de koklayacaksın o kızgın ma aları. en bir tavırla: .Her ey tıkırında ha! dedi. dedi. Pugaçev'in masasına oturmak erefinden yoksun kalmaya dünden razıydım ama yapacak bir ey yoktu. dedi.. kesmekte.Çok ükür. Bir gün önceki arkada ları almı tı çevresini. ben de günah i ledim. Arkada ına: . yarı yolda donup kalırdım. do ru söylüyordu. Ben derin dü ünceler içinde bütün gece gözümü kırpmadım. ba ına bir Kırgız kalpa ı takmı tı.O kız yavuklumdur. Kesin u zırıltıyı. karanlık ormanlarda. At ve gocuk için sana te ekkür etmeyi unutuyordum az kalsın. sana kalsa herkesi bo ar. Benim için hiç de hayırlı bir sonuca ula mayaca ı anla ılan bu konu mayı de i tirmek gerekti ini görerek Pugaçev'e döndüm. Fakat dikkat et.. Sabah ola..Do ru. diye kar ılık verdim. Akıttı ın kanlar vicdanını sızlatmaya az mı geliyor? Beloborodov: . ondan korkarım i te! Haydi. dedi. ki genç Kazak kızı. Savelyiç de oradaydı. Hlopu a ve Beloborodov. Madem vabrin'i asacaksın. Karanlıkta uzandı ını. hasımlarımı öldürdüm. Sırtına kürk giymi . Pugaçev'le kulübenin giri inde kar ıla tık. Ekmek.Görüyorsunuz i te. htiyar: . Oturup karnımızı doyuralım imdi. ahalinin (hem de seve seve) le yedi ini söylüyor. Hlopu a imdada yeti ti. üfleseler canın çıkacak.Yırtık burun! diye homurdandı. Kaçıp gelenler a ız birli iyle Orenburg'da açlı ın ve ölümün kol gezdi ini. Orenburg'da yeterince erzak bulundu u konusunda onu inandırmak için dil döktüm. içki neden sonra etkisini göstermeye ba ladı. Söyle bakalım.Ah! dedim. Naumiç. üç Tatar atı ko ulu bir yaylı duruyordu. senin de zamanın gelecek. Hele bir geceyi atlatalım da. htiyar öte yana dönüp: .. Bunlar. Olup bitenler lalamı öylesine a kına çevirmi ti ki. Pugaçev oturdu u yerde uyukluyordu. Sonunda horuldamaya ba ladı. Masa arkada larım üzerinde.Ya sen. Bu bulu um i e yaramı tı.yilik eden. imdi. Karı gibi çene çalarak de il. gece yarısına kadar sürdü.. Arkada ları kalktılar.. arap ve birayla dolu i eler getirdiler. gözünün içine baka baka yalan söylüyor.General efendiler! diye sesini yükseltti. Onları topuzla. Öyle soba ba ında oturup da kahramanlık taslayarak de il. Bereket. sizin kent ne durumda? . Her ey tıkırında. Dinle. kimsenin hakkı kalmasın. Hlopu a'nın buyru uyla nöbetçi Kazak beni hükümet kulübesine götürdü.Yeter. moruk! diye gürledi. Hlopu a: . Yüre ine bu yufkalık nereden geldi böyle? Hlopu a: . Dur bakalım. a zını açıp bir ey sormadı bana. karanlık bakı larla süzdüler birbirlerini. balta tersiyle yere serdim.. eski ahbabımdır. melûn ihtiyarın sözlerinden etkilenmi e benziyordu. Pugaçev görkemli bir tavırla: . Pugaçev ne elendi.

Atlar dörtnala kalktı.Moskova'ya gitmeyi mi tasarlıyorsun yoksa? Düzmece.Vay. Artık bütün bütün yitirdim sandı ım. Bereket versin. . arma an etti in tav an kürk gocuk aklıma geldi de ondan. köyden çıktık. gönlümün biricik sultanını görecektim birkaç saat sonra. Ansızın Pugaçev bir soruyla dü üncelerimden ayırdı beni: .. O an. Ömrümce dua edece im sana. kendi boyunlarını kurtarmak için benim ba ımı vereceklerdir. hiçbir ey söylemedim. i kence edilmen ve asılman gerekti inde ayak diredi. yardımına da bel ba ladı ımı söyleyerek kar ılık verdim. dedi. çıngırak çınladı. Atlar hareket etti.Sen de haklısın.Ben dü ünmeyeyim de. Pugaçev: .Fyodor Fedoroviç'in mi? Niye olmasın? Sizin generallerin hakkından geliyorum ya? Onlar da onu yenmemi ler miydi? imdiye kadar silahım hep zafer kazandı.. lk ba arısızlıkta. sa ol babamız. Düzmece Çar: . ya da yersiz bir ta lama sayıp geçti bu sözü. Sonra. bak neler olacak daha!. kendisiyle birlikte yaylıya binmemi emretti. Ne dersin.Ne o. Bu tav an kürkü gocuk. atla bakalım arabacının yanına. htiyar. Sizin Orenburg'dakilerin Yüzeyevç çarpı masından haberi var mı? Kırk general öldürüldü. Hırsızdır onlar. Görüyorsun. Düzmecenin yüzünde sevinçli bir gurur ifadesi belirdi: . kan dökücü alı kanlıkları aklıma geldi! Yüzba ı Mironov'un kızı oldu unu bilmiyordu onun. tüylerimin diken diken oldu unu hissettim. Az sonra.Efendimiz ne dü ünüyor acaba? . tanıttın kendini. Benim gibi bir ihtiyarın elinden tuttu un için Tanrı yüz yıl sa lık.dün tanık oldu um olaylara taban tabana zıt. yaylıyı ayakta süren geni omuzlu Tatar arabacıya: .. . Adamlarım dik kafalılık ediyorlar.. Savelyiç yerle irken: . yerlere kadar e ilerek selamlıyordu Pugaçev'i. Sevgilimi kurtarmak için yola çıkan bu adamın bilinçsiz zalimli i. Sava makta ustayımdır. Beni ihtiyar halimde bunların arasında bırakma. istedi im gibi yürütemiyorum i lerimi. Moskova üzerine yürüyeyim. . Fakat onunla tartı manın gereksizli ini dü ünerek. sesini yava latarak ekledi: Ismarlama bir bardak arapla.Belogorsk Kalesi'ne çek! dedi. Yolum dar. düzmece ya i itmedi. Pugaçev. dedi ne eyle..Sa ol devletlim. Pugaçev en bir tavırla selamladı beni. Çok iyi tanıdı ım bir ses: . yapmacık bir uysallık içindeydiler. bugün seninle aynı yaylıda yan yanayım ve hayatımın bütün mutlulu u sana ba lı.Babacı ım! Pyotr andreyiç! diye ba ırıyordu. Do rusu. arabacıya durmasını emretti. belki bir ba ka yolla da ö renebilirdi gerçe i. bugün de ça ıt oldu unda. Subayım ve soylu bir aileden geliyorum.Öyledir. kim dü ünsün? diye kar ılık verdim.. Baktım Savelyiç kar ıdan bize do ru ko uyor. O da ba ıyla selamlıyordu her iki yanını. vallahi haklısın! dedi. Kalbim hızla çarptı. dedi. esenlik içinde ya atsın seni. bir parça dü ündü. olayların beni yine tuhaf bir biçimde kar ıla tırdı ı insanı dü ünüyordum.Dur! Dur! diye çınladı bu sırada. Pugaçev. Pugaçev'in gerçekten de tepesini attırabilirdi sonunda. Belogorsk kalesinin alını ı gözlerimin önünde canlandı. Binip yerle tik.Orenburg'da ne diyorlar benim için? diye sordu.. korkuyor musun yoksa? Bir gün beni ba ı lamı oldu unu.Seninle ba a çıkmanın kolay olmadı ını söylüyorlar. Hakkından gelebilir miydin Frederick'in? . vabrin öfkeye kapılarak her eyi açıklayabilirdi. dört ordu tutsak edildi orada. Fakat ben razı olmadım buna. Pugaçev bir süre sonra: . içimden neler geçti ini kestirmek güç de il. dümdüz bir yolda hızla ilerlemeye ba ladık. karde lerinin dedi i gibi pek öyle kan içici de ilim.Sen ne dersin? dedim. Tanrı bizi yine kar ıla tırdı ha! Haydi.Tanrı bilir. imdiyse yalnız esirgemesine de il. troyka ok gibi fırladı. Pugaçev. bu dolan. dedi. Daha dün sana kar ı dövü ürken. . Prusya Kralı boy ölçü ebilir miydi benimle? Haydudun bu böbürleni i pek ho uma gitmi ti. . tav an kürklü gocu u da bir daha a zıma almayaca ım. Sonra Savelyiç ve Tatar arabacı i itmesinler diye. Hele biraz bekle. Soka ın iki yanına dizilen ahali. Benim çocukların sana nasıl yan yan baktıklarını gördün. Pugaçev: . O zaman Marya vanovna'nın hali ne olurdu? Bunu dü ününce bütün vücudumdan so uk bir esinti geçti ini. moruk! dedi. alınyazımı yine elinde tutan. Kavu ma dakikasını gözlerimin önünde canlandırıyordum. Dizginlerini sıkı tutmam gerekiyor. sonra hafif bir sesle: .

Tamam mı. Zaman geçmemi ken. Bir gün kartal. Karla kaplı dümdüz yolda. ''Sen taze kan içiyorsun. benden her ey istemek hakkına sahipsiniz. vabrin elindeki tepsiyle bana da yakla tı. oturdu u yerde ileri geri sallanıyordu. Hain. le gagalamaktır bence. kalenin durumu. bense topu topu otuz yıl ya ıyorum?'' Kuzgun: '' undan. Fakat bir kez daha yüzümü öte yana çevirdim. Pugaçev'i Marya vanovna'nın odasına götürdü. ''Yok arkada '' demi kuzguna. vabrin. söyle bakalım. sakal koyvermi ti. yaylı uçarcasına ilerliyordu. bir kere taze kan içmek çok daha iyi. kimdir u tutukladı ın kız? Onu bana göstersene. ben de le le beslenmeyi bir deneyeyim'' demi . fakat bana güvensiz bakı lar fırlatıyordu arada bir. dedim.Dinle! dedi. Merhum komutanın diploması. Pugaçev'in kendisinden ho nut olmadı ını kestirmi ti hiç ku kusuz.. tutuklu de il o. kestiler. merdivenlerde durarak: . Titreyen bir sesle: .. odasında yatıyor. Bir kaçamak bulup i in içinden sıyrılmak olana ı yoktu. çok güzel. Kuzgun bir yandan gagalıyor. dedi.Gördün mü ya! dedim. dedi. kuzguna: ''Kuzgun karde . Fakat cinayetle. Bakarsın ba arırım da! Gri a Otrepyev Moskova'yı ele geçirdi ya! .Ama sonunun ne oldu unu da biliyorsundur. Pugaçev. iki gagalamı . Kartalla kuzgun uçup gitmi ler. söylesene'' demi . dedi. kimiz de kendi dü üncelerimize gömülüp. beni göstererek: . yüre im burkuldu. Kazaklar gibi giyinmi . Düzmece yerinden kalkarak: . Benim için öylesine sıcak anılar ta ıyan odaya girdi imizde. Geç bile kaldın! Hiçbir ey söylemeden yüzümü öte yana çevirdim. sonra kanat çırpıp havalanırken.Hükümdarım. bir zamanlar karısının dırdırıyla serseme dönen zavallı van Kuzmiç'in uyukladı ı divana oturdu.Pugaçev'e: . ne babası Ne elinden tutanı var Ne hayır dua edeni Bir dü ün türküsü Yaylı. dedi. Pugaçev. ardımız sıra ko uyordu. vabrin'in beti benzi kül gibi oldu. de il mi? Sarayın penceresinden attılar onu. hükümdarım. fakat çabuk toparladı kendini. Yayık'ın yalçın kıyısındaki köy göründü.'' Kartal dü ünmü : ''Haydi..Hükümdarım dedi. Ne dersin Kalmuk masalına? Ha? . Savelyiç uyukluyor. vah i bir esinlemeyle: . Elini uzatarak: . bense le le besleniyorum. yaltaklanmak için birkaç söz söyleyerek Pugaçev'in yaylıdan inmesine yardım etti. Fakat bir yabancıyı karımın yatak odasına . hastadır. 12 YET M KIZ ncecik elma fidanımızın Na yapra ı var..Güzel. hiç beklenmedik bir anda: . Beni görünce a aladı.. dedi. Pugaçev'i çıngıra ından tanımı . kendi iste inle onlardan ayrılsan. Pugaçev yüzüme a kın a kın baktı. Ahali. Tatar arabacı yanık bir türkü tutturmu tu. ne fı kını u gencecik gelinin de Ne anası var. dü man ordusuna ili kin söylentiler ve buna benzer eyler üzerine bir süre bilgi aldıktan sonra. Benim için ba ı lanmak söz konusu de ildir.. Hain.. sustuk.Olmaz.Demek sen de katıldın bize? dedi. Ben de arkalarından gidiyordum. bir yandan övgüler düzüyormu le in lezzetine. küllerini topa koyup savurdular. haydutlukla ya amak. Kartal bir gagalamı . '' u dünyada nasıl oluyor da sen üç yüz yıl. Her zamanki uyanıklı ıyla. ''üç yüz yıl le le beslenmektense. Nasıl ba ladıysam öyle sürdürece im.Beni ona götür. hiçbir ey söylemedi.. bir masal anlataca ım sana. yaktılar. Büyük bir tedirginlik içinde oldu u belliydi. vabrin kendi eliyle votka getirdi ona. Onun bakı ları altında kaçacak delik arıyor. Ansızın tanıdık çit ve çan kulesiyle.. vabrin basamaklarda kar ıladı düzmeceyi. Derken bir at le i görmü ler a a ıda. Çocuklu umda ya lı bir Kalmuk'tan dinlemi tim. azizim'' diye yanıtlamı onu. nip çökmü ler ba ına. sonrası Allah kerim''. komutan evinin basamaklarına yana tı.Efendimizi de a ırla. On be dakika sonra da Belogorsk kalesine giriyorduk. Çariçe'nin merhametine sı ınsan daha iyi olmaz mı? Acı acı güldü: .Karde . Pugaçev kadehini yuvarladı.. geçmi günlerin bir mezar yazıtı gibi hâlâ duvarda asılıydı. tamam. Pugaçev.

nefretimi de. Pugaçev. Fakat Grinyov da sizi aldatıyor. Kimse kurtaramazdı kızca ızı..Evlendin ha! dedim. vız gelir bana. papazın ye eni de il.A ır ol! diye durdurdu beni. Velinimetimsin. imdi papaza adam gönderip. Yer. Suçluyum. testinin üstünde bir dilim ekmek duruyordu. Sözlerimin. korkunç bir bakı fırlattı vabrin'e: . Titredim. Kızın güzelini yakalamı sın. vabrin'e dönerek sürdürdü sözlerini: Sen de ukalalık etme. Marya vanovna hızla bir bakı fırlattı ona. üç gündür. dö emede oturuyordu. vabrin. Zavallı kız beni görünce titredi. Densiz herif nasıl bir ceza haketti ini biliyor musun? vabrin dizüstü çöktü. . yüzü sapsarı. saçı ba ı darmada ın. bir deri bir kemik.. kılımı bile kıpırdatmadan: . alnımıza hangi yön yazılmı sa çekip gidelim. benim için yaptıklarına kar ılık hayatımı seve seve verirdim.Ee. bu kalenin alını ı sırasında idam edilen van Mironov'un kızıdır. öfkemi de bastırmı tı.vabrin gerçe i söyledi size. seni nasıl adlandıraca ımı bilemiyorum. Pugaçev: . Efendimiz. ba ı lamaksa ba ı lamalı. dedi.Hükümdarım.Hükümdarım! diye haykırdı. Kendinden geçmi cesine: . Benim ayya lar gözünün ya ına bakmazlardı zavallı kızın. Benim âdetim budur.. efendimiz! dedi. Sana özgürlü ünü ba ı lıyorum. Düzmece Çar. Kimi istersem sokarım yanına... Ben. önceden haber vereyim ki. Sonra Marya vanovna'ya döndü. kar ısında duran adamın annesiyle babasının katili oldu unu anlayınca elleriyle yüzünü örttü. yalan söyledim size.Çıkabilirsin güzel kız. Pugaçev'in son sözleri vabrin'i yüre inden yaralamı tı. fakat aynı anda. büyük bir gözüpeklikle odaya daldı. Hıristiyanlık inancıma aykırı bir eyi isteme benden. Hiçbir zaman karısı olmayaca ım onun! E er beni kurtarmazlarsa. kendisi beyin hummasından yatıyor. bunun da eklenece ini unutma. Sonra Marya vanovna'ya yakla tı: . Pugaçev gülerek: . O sırada içimi kaplayan ho görü.Bunu daha önce söylememi tin bana! dedi. Ceplerini karı tırmaya ba layan vabrin. sırtında yırtık pırtık bir köylü fistanı. gülerek: . anahtarı yanına almadı ını söyledi.. Fakat Tanrı tanı ımdır.. odanın kapısında yeniden durdu. kocan niçin cezalandırıyor seni? Ona kar ı ne kabahat i ledin? Marya vanovna: . acı acı gülerek: . Pugaçev'in katı yüre ini yumu attı ı belliydi. ardım sıra gel.Kocam ha! diye tekrarladı. Pala a.Aç u kapıyı! dedi. günahkâr ruhunun kurtulu u için ikimiz de Tanrı'ya dua edece iz. Ben hükümdarım. nazlanmayı da bırak. eski bir tanıdık. diye kar ılık verdim. Marya vanovna. vabrin'e baktı. anımsamıyorum imdi. Bu. bir çı lık attı. Papazın çaçaron karısı bizimkileri aldatmakla iyi etmi . O sırada ben ne yaptım. Hapishane kaçkını bir Kazak'ın ayakları altında yuvarlanan bu soyluya i rentiyle bakıyordum. Ba ladı ın gibi bitir: Bırak beni.Bu da ne demek? diye sordu. Pugaçev. Pugaçev. içer. Önünde bir su testisi. de ilmi .. tatlı bir sesle: . Nerede olursan ol ve ba ına ne gelirse gelsin. Üçümüz de konuk odasına indik. Adamlarının yanında Mironov'un kızının hayatta oldu unu söyleyebilir miydim? Di leriyle paralarlardı onu. dedim. .Bu kez ba ı lıyorum seni. Pugaçev çıktı. diye yanıtladım onu.Güzel bir hastanen varmı ! dedi. Pugaçev yumu adı: . bir tekme salladı kapıya. Pugaçev. ye enini gelin etmeye zorlayalım mı? Ben babanız olurum. kilit söküldü. zavallı yetim kızla birlikte..Haydi. vabrin'i paralamaya hazırlanarak: . kendimi öldürmeye karar verdim. Karınmı . Onun iyi bir duyarlık içinde oldu unu görerek: . Ne var ki. dedi. benim i im. O. . Ona do ru atıldım. odaya girdik. kendinden geçerek dö emeye yuvarlandı. Pugaçev: .sokmamı emretmeyin. O. im ekler çakan gözlerini üzerime dikti. kesik kesik: . Pugaçev'in yüzü karardı: . hanımıyla u ra maya ba ladı. Baktım ve donakaldım.Söyle bana güvercinim. dedi in gibi olsun! Asmaksa asmalı. Fakat bundan sonra i leyece in ilk suça. dedi.Bu da do ru ya! dedi. ne dedi ini bilmeden sayıklıyor. Yavuklunu al. kocam de il benim.Dinle. bilmek de istemiyorum.Bir de beni aldatmaya cüret ettin ha! dedi.Kendin karar ver. vicdanıma. vabrin de sa dıçlık yapar. keyfimize bakarız! Korktu um ba ıma geldi. a kın a kın: .

yüre imi dolduran eylerin hepsini söylememe engeldi. Sonra vabrin'e döndü. O da alınyazısının benimkiyle birle ti ini seziyordu. bana mektup yazması için Marya vanovna'ya nasıl ö ütte bulundu unu. Kaygılarını yatı tırdım. cani herife bunun için de te ekkürler. Pugaçev'le nasıl oldu da uyu tunuz böyle? Nasıl oldu da öldürmedi sizi? Neyse. Kapının ötesinden Marya vanovna'nın tatlı sesi geldi: .. dünyada hiçbir güç bu ba ı koparamaz. Fakat yine de babamla annemin onayı olmadan karım olamayaca ını tekrarladı.. Köylü fistanını çıkarmı . Çok konu anların cehennemde yanacaklarını unutma! Azizim Pyotr Andreyiç. (ate gibi bir kız olan ve çavu un kaval çalıp oynatmak istedi i) Pala ka'yı kullanarak aralarında nasıl sürekli bir ba lantı kurduklarını. Konu tuk. ko arak. Ev sahipleri orada kendilerinin fazla oldu unu hissederek çıktılar. Pugaçev'in egemenli inde ve vabrin'in komutasında bulunan bir kalede kalamazdı artık. ükür kavu turana. Köye. Gitti imde yola çıkmak üzere hazırlanmı tı. Akıl almaz olaylar bizi öylesine ba ladı ki birbirimize. Bir süre sonra Pugaçev'in kargacık burgacık yazısıyla imzalanmı geçi belgesini getiren çavu . diye söze karı tı. girin rica ederim! Görü meyeli ne kadar. yüreklerimiz dopdolu. Nasılsınız? Bizler her Allah'ın günü dü ünüyorduk sizi. Pugaçev onu yanına alarak. Elini tuttum. Hele Marya vanovna neler neler çekti yoklu unuzda. hükümdarın beni ça ırdı ını söyledi. mutluluk içinde ya ayın.. Marya vanovna. anayurdu için kahramanca can veren de erli bir askerin kızını mutlaka ba rına basaca ını. Ne utangaçlık gösterilerinde bulundu. bir cani olan bu adamdan ayrılırken. Onu. Marya vanovna içtenlikle. Dünyada tek bir akrabası yoktu. Söyledim. ta kesilmi cesine duruyordu. vs. Seni imdiden karım sayıyorum.Kocakarı. Sonunda: . eskisi gibi yalın ve sevimli giyinmi ti. bunu kendine görev sayaca ını biliyordum. susuyorduk. Bu korkunç insandan. Kalabalı ın arasında Akulina Pamfilovna'yı gören Pugaçev. Neden söylemeyeyim gerçe i? O an büyük bir yakınlık duyuyordum ona kar ı. Babamın dostça olmayan tavrı ürkütüyordu onu. egemenli i altında bulunan bütün karakol ve kalelerden serbestçe geçebilmem için bir belge hazırlamasını emretti. Papaz Gerasim: . Özür dileyerek ayrıldım oradan. Siz Akulina Pamfilovna'ya gidin. Fakat vabrin ve çevremizde biriken ahali. Savelyiç onlara her eyi anlatmı .diledi in yere götür. zavallı yavrum!. Ku atılmı bir kentin bütün acılarını ya amakta olan Orenburg da dü ünülemezdi. Pala ka: . Ben yol hazırlı ı yapaca ımı ileri sürerek evden ayrılmadım. annemle babamın yanına gelmesini önerdim. Tanrı ne verdiyse a ırlamaya koyuldu beni. Çevremizdeki her ey unutuluverdi. solgun yüzünde bir gülümsemeyle Marya vanovna girdi içeri. Marya vanovna'nın nasıl a ladı ını. hemen sevgilimin odasına ko tum. açık yüreklilikle dinledi beni. Böylece aramızda her ey karara ba lanmı oldu.. Bir türlü doymak bilmiyorduk konu maya. vabrin erimi . Önce durakladı.Kim o? dedi. söyler misin canca ızım. ben de az sonra oraya gelirim.sa bizi korusun! dedi! Tanrının hı mından esirgesin bizi. Öylece. Babamın. Bırak u bo bo azlı ı. gelece e ili kin tasarılarımı anlatmaya koyuldum ona. Dostça vedala tık. onlardan ayrılmak istemedi ini. Ba ba a kaldık. Papazla karısı. Papazla karısı. daha zaman varken ba ını kurtarmak için ate li bir istek duyuyordum içimde. kapıda kar ıladılar beni. Pugaçev'i aldattıklarının Pugaçev'ce bilindi ini i itince istavroz çıkartılar. vs. i renç vabrin'den çektiklerini gözlerimin önünde canlandırdı.Azıcık bekleyin Pyotr Andreyiç. Çaldım. bitmi ti sanki. Fakat. kaleyi denetlemeye çıktı.. dedi. kimiz de. ben de kendi ba ımdan geçenleri kısaca özetledim.Ho geldiniz Pyotr Andreyiç. parma ını sallayarak . Kapı arkadan sürmelenmi ti. Tutkuyla. Üstümü de i tiriyorum.Sevgili Marya vanovna! dedim. hissettiklerimi anlatamam. u Aleksey vanoviç vabrin'e diyecek yok do rusu. Bu arada çenesi de durmak bilmiyordu. Akulina Pamfilovna: . Sonunda. bir bir anlattı. Papaz Gerasim'in evine gittim. malın gözüymü ! Bu sırada kapı açıldı. ne kadar uzun zaman oldu de il mi? Papazın karısı. Marya vanovna'yı ellerinden almak için vabrin'in nasıl kendileri üzerinde baskı yaptı ını. Sıra bana gelince. Akulina Pamfilovna: . kimiz de a ladık. konu tuk. benden ba ka herkes için bir canavar. içtenlikle öpü tük. yeter. uzun süre tek sözcük söylemeden öylece kaldım. Ya adı ı korkunç durumları. Yalnız kalınca. Ben de kar ı çıkmadım artık. Geçmi mutlu günleri de anımsadık. önderlik etti i caniler yı ınından koparıp almak. ne de olmadık bahaneler ileri sürdü. ben kaleden ayrıldıktan sonra ba ına ne geldiyse hepsini birer birer anlattı.

bir yola bakıyor. Yaylısının hızla uzakla tı ı beyaz bozkıra uzun uzun baktım. Gerçekten de yine görü tük görü mesine. fakat kendisini yalnız bırakmamı istedi.Çık dı arı. Birkaç dakika sonra. Burada atlar de i tirildi. Papaz Gerasim'le karısı. Küçük bir kente yakla ıyorduk. Yola çıkmamız için her ey hazırdı. Susuyorduk. Marya vanovna. korkunç küfürler savurarak ansızın ku atıverdiler bizi. beni hapse atmalarını. ben. babasının ve annesinin mezarlarıyla son bir kez daha vedala maya gitti. fakat daha önce fademi alaca ınızı umarım. haber vermek için içeri girdi. beni komutanlı a götürmelerini istedim. girmesiyle de çıkması bir oldu ve komutanın beni kabul etmeye vakti olmadı ını. görevim gere ince Sizi u an tutuklamak zorundayım.Al i te Çar'ın bacana ı! diye homurdanıyordu kendi kendine. Kar ılarında bir subay görünce. Bu i in bir çırpıda yapılmasından ve kale komutanı olan sakallı Kazak'ın çevremizde pervane gibi dönmesinden. Kötü karanlık bir anlatım okunuyordu yüzünde. belli ki dü üncelerini toparlayıp bir türlü kendine gelemiyordu. Sen de. ama hangi ko ullarda!. Bir zamanlar Simbirsk hanında yüz rublemi üten van vanoviç Zurin'in ta kendisiydi bu!. Kâ ıt da ıtan binba ıya bakınca a ıp kaldım.Ne demek bu? diye haykırdım.. Sonra yaylısına bindi.Çar'ın bacana ı. Atlar göz açıp kapayıncaya kadar ko uluverdi. Altı tane muhafız birli i subayı iskambil oynuyordu burada.Elveda Marya vanovna. ben hazırım. arabacı gür bir sesle: . Devriyeler önümüzü kesti. yine Pugaçev'in egemenli indeki yakın kaleye geliverdik. Olup bitenler bir dü gibi geliyordu bana. efendimizin hapse atılmalarını. Ona e lik etmek istedim. Tanrım. gözlerimi öte yana çevirdim.. Yine görü ürüz in allah. Yaylıdan indim.gözda ı verdi ona. bir de Pala a. yaylıya yerle tik. Önüme gelen ilk odaya ok gibi daldım. kilisenin arkasına. askerler küfürü bıraktılar. . Muhafızlar. gözlerinden sessizce bo anan ya larla sırılsıklam döndü. Bıyıklı bir ba çavu bana: . Berda'ya hareket emri verdi ve yaylı yola çıktı ında oturdu u yerden bir kez daha uzanarak: . Be dakika sonra. Yere serilmi bir dü man kar ısında kahramanlık taslamak gere ini duymayıp. diye kar ılık verdi. diye ba ırdım. . Arabamız kapıya çekilmi ti.Arabada kim var? sorusuna. Ya murdan kaçarken doluya tutulduk. 13 TUTUKLANMA . iki saat sonra. Komutan evinin penceresinde duran vabrin gözüme çarptı.Bilemem efendimiz. yi yürekli Akulina Pamfilovna: . Daha fazla oyalanmak istemiyordum. Yine yola koyulduk. aslanım! Yolunuz açık olsun. Ailesi de yanında. Belogorsk Kalesi'ni. Marya vanovna. dü üncesi bana ıstıraplı bir kaygı veren sevgili Marya'yla böyle umulmadık bir biçimde birle iverince.Ho ça kal efendimiz! diye seslendi bana. Ba çavu yanıma bir nöbetçi bırakıp. Nöbetçiler beni durdurmaya kalkı madılar. pırıl pırıl aydınlatılmı küçük bir evin önündeydik.. Hava kararmaya ba lamı tı. . Ben de papazın evine döndüm. Yüreklerimiz yorgun dü mü tü.Kızmayınız efendim. Yoksa çıldırdı mı bu adam! Ba çavu : . Elveda Pyotr Andreyiç. kendime inanamıyordum. Zamanın nasıl geçti ini farketmeden. Fakat komutan efendimiz. Savelyiç ardım sıra geliyor: . bizi u urlamak için basamaklara çıktılar. eytanın bacana ı! dedi. Marya vanovna dalgın gözlerle bir bana. Tanrım! Bütün bu i lerin sonu nereye varacak? Yaylı da usul usul arkamızdan geliyordu. Ahali da ıldı. diye kar ılık verdi. vabrin bir yere sıvı tı. Anlamlı anlamlı göz kırptı. Arabamız kale kapısından çıktı. Savelyiç çıkıp arabacı yerine oturdu. do ru mu görüyorum? van vaniç! Sensin ha? . .Hey. sayın ailenizin de kendisine götürülmesini emrettiler efendimiz! Basamaklara do ru atıldım. Ba çavu beni binba ıya götürmek üzere yanıma dü tü.Buyurun. ailemi de yanına götürmelerini emretti ini bildirdi. Sakallının dedi ine göre. Tanrım ikinizin üstünden de kanatlarını eksik etmesin! Yola koyulduk. düzmece Çar'a katılmaya gelen büyük bir birlik varmı orada. güvercinim benim! dedi. Pugaçev gitti. bir daha dönmemek üzere geride bıraktık. Knyajnin Daha sabahleyin. çalçene arabacının bizi bir saray gözdesi gibi tanıttı ını anladım. E yalarımız eski komutanlık arabasına yüklenmi ti. ailen de dünyanın kaç bucak oldu unu görürsünüz imdi..

. sana do ru bildi im eyi söylemek zorundayım: nan ki evlenmek ahmaklıktır. Burada.. . Fakat yava yava kesikle ti.Sonra her eyi anlatırım. ho . Oyuna katılmak istemez misin? . askerlerinin ürküttü ü zavallı bir kızı yatı tır.Ne diyorsun? Yoksa demin sözünü ettikleri sen miydin? Hay Allah! Peki. iki gözüm. Marya vanovna. Hey! Asker! Pugaçev'in sevgilisi niye gelmiyor hâlâ? Dikba lılık mı ediyor yoksa? Söyleyin ona. böyle bir gelin için çeyizli in bile kusur sayılmayaca ını haddim olmayarak bildirece im. Zurin de konu maya istekliydi önce. Zurin'e: . Ertesi gün sabahtan Marya vanovna'ya gittim. Çevremizde insanlar vardı. Marya vanovna'nın kim oldu unu ö renince. bu iyili i esirgeme benden. Zurin'in birli i o gün kentten ayrılıyordu. dedi in gibi olsun! O tanrısal mele i götürecek. anlatılmaz bir a kınlık içinde ellerini birbirine çarptı: . Tanrı a kına. Bana hemen bir ev verilmesini emredersen. Kendisi de elde olmayan bu terslik dolayısıyla Marya vanovna'dan özür dilemek üzere dı arı çıktı. Araya ayrılık girince sevda saçmalı ı kendili inden geçer. Fakat ömrümce unutmayaca ım sizi: yüre imde hep sizi ta ıyaca ım. içim rahat etmez. ne demek oluyor bu? . çocuk dadılı ı etmekten ba ka yapacak eyin yok mu? Bo ver yahu! Ne diyece im bak: Bırak u yüzba ının kızını! Simbirsk yolunu dü mandan temizledim. hepsi iyi. oraya bırakaca ım. annen ne dü ünür? . çim içime sı mıyor. Zurin hemen gerekli emirleri verdi. benim birli imde kal. imdi köyümüze götürüyorum. (Zurin devam ediyordu) istedi in gibi olsun. bir süre sonra ben de ona uydum.Bir genç kız mı dedin? Vay be! Nereden tırtıkladın onu? (Zurin bu sözle birlikte öyle anlamlı bir ıslık çaldı ki.. Hemen dikkafalılı a ba ladı: . syancıların eline dü ersen. . arkada ını da al gel. Fakat imdi. Marya vanovna'yı Savelyiç'e emanet ettim.. yalnız de ilim. tehlikesizdir. bir sıkıntım olmayacak. vay. aklıma ne gelirse söylüyordum. Pyotr Andreyiç! diye kar ılık verdi.Sa ol. Bunu duyan Savelyiç. Elimi çabuk tutmalıydım. ba ımdan geçen olayları bir bir anlattım. Gerçi evlenmen için henüz çok erken ama. Pugaçev'in sevgilisi de kim? Merhum Yüzba ı Mironov'un kızıdır o. Benli imi sarsan duyguları onların yanında dı a . babanla annene de. ..Arhip Savelyiç. Fakat aklımın ermedi i tek bir ey var: Hangi eytana uyup da evleniyorsun? Ben. Dünkü çocuk evlenmek istiyor! Fakat baban ne der. orasını Tanrı bilir. Ak am yeme inden sonra Zurin'le yalnız kalınca. dostum! diye söze ba ladım. görü mez miyiz.yi ya. Bitirdi imde. Pyotr Andreyiç! Hangi rüzgâr attı seni? Nereden geliyorsun böyle? Selam. Bununla birlikte. bu fırsatı kaçırmak yazık olur do rusu. ben de adamakıllı bozuldum. Aynı kanıda de ildim onunla.Karde . onun birli inde kalacaktım. görev ba ında. a layarak: . vay. karde . Sen burada. Ben geceyi Zurin'de geçirecektim. tatlı sözlerle yola getirmeye çalı tım: . hemen oracıkta vedala tık. kabalık etmez deyin. Fakat Çarice'nin ordusunda kalmanın da bir namus borcu oldu unu hissediyordum. ben burada. az sonra da bir soruma horultuyla ve burnundan çıkan ıslık sesiyle kar ılık verdi. genç kızı kentin en iyi evine yerle tirmesini emretti. Marya vanovna'yı köye göndererek. Babanla annen ne der sonra? Lalamın huyunu bildi imden. çok daha iyi olur. Savelyiç. babamla anneme iletmesi için bir mektup verdim ona. .Fakat. onu içtenlikle. bir. kabul etmeleri gerekir. odadakiler kahkahalarla güldü. do rusu çok yazık. Savelyiç'e te ekkür ettim ve Zurin'le yataklarımıza uzanıp çene çalmaya ba ladık. ba ını sallayarak: .Olmaz. Eskisi gibi cümbü yapsaydık. her ey yoluna girer. Hemen bir ev verelim sana.Ne demek oluyor bu? dedim. babam ve annem inanırlar sana: bizim için aracılık yaparsın de il mi? Ha? Sözlerim. Soyunmama yardım etmek için gelen Savelyiç'e.Evlenmek ha! dedi. Marya vanovna öyle iyi bir kız ki. .. Hiçbir kar ılık vermedim. Kendisini tutsaklıktan kurtardım. . Haydi. dedi. Büyük bir ilgiyle dinledi beni. Zurin'in ö üdünü tutmaya karar verdim. Kar ı çıkma.Kabul edeceklerdir. ba lantısızla tı. sonra da ensesinden tuttu unuz gibi alıp getirin.Vay. korkmasın.. Orenburg'a dönmen için bir neden yok. Ama Marya vanovna'yı yalnız ba ına gönderirsem. ertesi gün Marya vanovna'yla yola çıkmaya hazır olmasını bildirdim. bir daha görü ür müyüz.) . dokunmu tu ihtiyarcı a. çünkü bu karı ıklıklar biter bitmez evlenece im onunla. Beyefendi yakı ıklıdır. Ona hizmet etmekle bana da hizmet etmi olacaksın. Kararımı bildirdim. bir kez daha kurtulaca ını hiç sanmam. Karınla cebelle mekten.Bu da ne demek oluyor efendim? Seni nasıl yalnız bırakırım. erefli bir asker olarak. diye yanıtladım onu. Sustum. Ba çavu a.Oh.Evi ne yapacaksın? Benimle kal.Arkada de il.. bir genç kızla birlikteyim. Beni haklı buldu. Onu yalnız ba ına gönder.Elveda Pyotr Andreyiç! dedi usulca.. annenlere gitsin..

her ey. arabası hareket etti. isyancı Ba kırt çetelerinin üzerine gönderildi. haydudun ini dört bir yandan kıskaca alınıyordu. Derebeyler ormanlarda gizleniyordu. Pugaçev'in yakalanması haberiyle birlikte harekâtın durdurulması buyru unu aldı.. haydutlarla ve vah ilerle yaptı ımız bu de ersiz sava ın sona ermek üzere oldu u dü üncesi. 14 . Adamlar. Oku. Az sonra düzmece Çar'ın Kazan'ı ele geçirdi i ve Moskova üzerine yürüdü ü haberi geldi. Tati çev kalesi yakınlarında Pugaçev'i bozguna u rattı. Az sonra düzmecenin kesin bir bozguna u radı ını i ittik. Çok geçmeden Prens Golitsin. Birlikten ayrılaca ım gün. Mal ve can güvenli i diye bir ey kalmamı tı ülkede. Irmaklar ta tı. Canını sıkma ve hemen yola koyul. Zurin emir erimi dı arı gönderdi. yeni çeteler topladı ve yeniden çapulculu a ba ladı. Zurin. bir parça yatı tırıyordu. Nedenini bilmedi im bir ürküntü kapladı içimi. Ben de biraz açılmak istiyordum do rusu. Seferimizi ve sava ın bitimini uzun uzun anlatacak de ilim. emirlere uymamı gerektirir. tam yola çıkaca ım sırada. Zurin dostça vedala tı benimle. Ordusunu darmada ın etti.Yok karde . Arabaya bindim. Bu haber. yelkenleri suya indiriyor. içim bir tuhaf oluyordu. ''Yamelya! Yamelya!'' diye dü ünüyordum üzüntüyle. Pugaçev i i için kurulmu soru turma kuruluna postalanmamı bildiren gizli bir emirdi bu. çevresi gitgide bizimkilerce ku atılıyor. son derece kaygılı bir yüzle kulübeme geldi. zavallı ahaliden. in kötü bir sonuç do urmayaca ını. sevincimden çocuklar gibi zıplıyordum. Pugaçev hâlâ Orenburg önlerindeydi.Hayrola? diye sordum. Orenburg'u kurtardı ve böylece sava ın sonucunu belli eden kesin darbeyi indirmi oldu. Sava buyruklarının yerine getirilmesine engel olan kı . Zurin: . Sonunda Zurin. Zurin'e döndüm. Arkada ım beni ne elendirmeye çalı tı. isyancının pek o kadar güçlü olmadı ı kurunutusuyla kendilerini avutan ordu ileri gelenlerini adamakıllı kaygılandırmı tı. Vicdanım temizdi. Fakat birdenbire. Yalın kılıç iki muhafız oturuyordu yanımda. ya da bir top ate ine hedef olmadın. haydut çeteleri her yerde önümüzden kaçıyor. diyordu. benimle bir i i oldu unu söyledi. Fakat tatlı bulu ma anının belki de aylarca gecikece ini dü ündükçe için için kendimi yiyordum. ak amı ettik. diye kar ılık verdi. syancıların yakıp yıktı ı köylerden geçiyor.. Üzgün ve suskun. Zurin elinde bir kâ ıtla. kurulca suçsuz bulunaca ını umarım. Bu sırada Zurin.. Pugaçev'le dostlu un hükümetin kula ına gitmi olmalı. vur patlasın çal oynasın. Kısaca söylemem gerekirse.. Demek baba oca ına dönebilecektim artık. Zurin gülüyor omuzlarını silkelerek: . yollar geçit vermez oldu. Masalar kuruldu. Ak amla birlikte de sefere çıktık. Görevim. Sonunda.Küçük bir tatsızlık.. Birkaç gün sonra kendimi yine sıcak baba oca ında bulacak. son derece yoksulluk çekiyorduk. Haydut çeteleri ortalı ı kavuruyor. Ülke ba tan ba a tutu mu .'' Hayatımın en korkunç anlarından birinde beni ba ı lamasını ve ni anlımı i renç vabrin'in elinden kurtarmasını nasıl unutabilirdim? Zurin'den gerekli izni aldım.Yapacak bir ey yok! dedi. Fakat Pugaçev ele geçirilememi ti daha. Volga'yı geçmek buyru unu aldı. Elindeki ka ıdı uzatarak: . müfreze birlik komutanları kendi bildiklerini okuyorlardı. hiç beklenmedik bir felakete u radım. böylesine çılgınca ve amansız bir Rus ayaklanması daha göstermesin! Pugaçev kaçıyor. yargılanmaktan korkmuyordum.. sonun kötü olacak senin! Evlenmek ha! Hiç yoktan ba ını yakacaksın! Fakat bu arada mutlulu uma zehir katan tuhaf bir dü ünce girmi ti aklıma. van vanoviç Mihelson kovalıyordu. Ansızın Sibirya dökümhaneleri bölgesinde yeniden ortaya çıktı.vurmak istemiyordum. Onları kucaklayaca ımı. Sibirya kalelerinin birbiri arkasında dü tü ünü i itiyorduk. Yüre im cız etti. Bununla birlikte. ellerinde ne kalmı sa bu kez biz alıyorduk ister istemez. Kâ ıt az daha elimden dü üyordu. hele hiçbir haber almadı ım Marya vanovna'yı görece imi dü ündükte içim içime sı mıyor. daha kar ımıza çıkmadan da ıldılar. yine sevgili Marya vanovnamı görecektim. Kaygıyla: . mutlu bir sonun hızla yakla tı ını gösteriyordu. geçiyor: öteki birlikler de elbirli iyle yardıma hazırlanıyorlardı bize. O kadar suçsuz insanın kanını akıtan haydudu ve onu bekleyen korkunç sonu dü ündükçe. Bütün müfreze komutanlıklarına gönderilen ve görüldü üm yerde tutaklanarak hemen Kazan'a. syancı köyler bizim birlikleri görür görmez. Yeniden. cayır cayır yanıyordu. az önce aldım. Araba hazır bekliyordu. lkbahar küçük bir Tatar köyünde ku attı bizi. Böyle eli kolu ba lı kalmakla duydu umuz üzüntüyü. ''Neden bir süngüye. Kazan yoluna dü tük. Tanrı. Sava sona ermi ti. kazandı ı ba arılar üzerine söylentiler aldı yürüdü. ubat aylarında oluyordu bu.

Düzmece'den gocu u ve atı almakta bir sakınca görmedi imin do ru oldu unu. Tipi sırasında. yasaklanmak bir yana. çatısız ve penceresiz kalmı duvarlak isli isli dikilip duruyordu. En sonunda da. fakat parça parça olmu bir yürekten ta an duanın tatlı lezzetini ilk kez tadarak. ifademi yazmaya hazır. Bütün acı çekenlerin o biricik avuntusuna sı ındım: Temiz. Kent. ba caniden kürk. generalin ho una gitmemi ti. gerçe i içtenlikle açıklayarak bundan kurtulmayı umdu umu bildirdim. Andrey Petroviç Grinyov'un o lu olup olmadı ımı bir kere de benden ö renmek istedi. hangi görevleri yerine getirdi imi sordu. Belogorsk kalesinin alını ında beni nasıl tanıyıp ba ı ladı ını anlattım. Orenburg'da görev ba ındaydı. Pugaçev'in hizmetine girmemin ve ondan herhangi bir görev almamın sözkonusu olmayaca ını belirttim. So ukkanlılı ımı yitirmeden. demircinin ça rılmasını emretti. Bunlardan biri. canilerle. durum ve davranı larına gelince. Ayaklarıma pranga vuruldu. Pugaçev'in hizmetine nasıl ve ne zaman girdi imi. Fakat Pugaçev'le dostça ili kilerimi kanıtlayacak pek çok tanık bulunabilir. nasıl bir töhmet altında bulunursam bulunayım. Pugaçev'le tanı ıklı ımızın nasıl ba ladı ını. so uk görünü lü ya lı bir generaldi. onurumu derin bir biçimde yaralamı tı. Fakat bu tarihte kentten ayrıldı. bu konuda. Sinirlenmi tim.. hiç de iyi bir son umdurmuyordu insana. Asık yüzlü ihtiyar. Umutsuzlu a kapılmadım.. Buyruklara aykırı davranmakla de il. Fakat yine de koyvermedim kendimi. Yargıç önüne çıktı ımda. sert bir tavırla: . Beni muhafızlardan tesim alan nöbetçi subay. bu da en azından çok ku ku uyandırıcı görülebilirdi. Belogorsk kalesini caniye kar ı canla ba la nasıl savundu umu söyledim. sımsıkı zincirlendim.Arkada ları canavarca öldürülürken. aynı zamanda da en güvenilir savunma yöntemi oldu u kanısındaydım. Becerikli ve serbest tavırlı bir insan oldu u görülüyordu. gerçe i oldu u gibi söylemeye karar verdim. isyancıların cümbü üne katılıyor. Yargıç kar ı çıktı: . nedir bu? Muhafız subayının sözleri. at. Ama biz senden açıkgözlerini de gördük. Bir subay ve bir soylu olarak. Somurtarak: . Kurulca istendi imi bildirdi. elli kapik gibi arma anlar alıyor? Nerden do du bu tuhaf dostluk? hanet ya da en azından alçakça bir korkaklık de ilse. Böyle bir ba langıç.'' . etti i yemine aykırı dü en ili kilere girdi i ileri sürülen aste men Grinyov'a ili kin bilgilerimi iletmekle eref duyarım: Adı geçen aste men Grinyov geçen 1773 yılı Ekim ayı ba langıcından bu yılın 4 ubatına kadar. Co kuyla savunmaya ba ladım kendimi..YARGILANMA Halkın a zında lâf Denizde dalga. kendisi Pugaçev'in ota ına u ramı ve onunla birlikte.. daha önce görevde bulundu u Belogorsk kalesine gitmi ler. nasıl ba ı lanabiliyor Pugaçev tarafından? Nasıl oluyor da aynı subay ve soylu ki i. bekliyordu. Üstü kâ ıtlarla dolu bir masanın arkasında iki adam oturuyordu. Kentin sa lam kalmı tek yapısına. Söyledim. Atasözü Orenburg'dan izinsiz ayrılı ım dı ında bir suçum olmadı ına güvenim tamdı. Pencerenin yanına konulmu ayrı bir masanın ba ında da yazman oturuyordu. Sokaklarda evlerin yerine kömürle mi moloz yı ınları görülüyor. bozkırda. masadan aldı ı bir kâ ıdı yüksek sesle okumaya ba ladı: ''Ekselanslarınızın sorusu üzerine. bir daha da komutam altına girmedi. soylu ve subay olan bir kimse. Kendime bu güvenim. korkunç Orenburg ku atması sırasında gösterdi im yararlıklara tanıklık edebilecek olan generalin adını verdim. içeri yalnız ba ıma girece imi bildirdiler. komutanın evine giden avluya geçtim. fakat bunun yanısıra. kâ ıtlara e ilmi . bugünkü karı ıklıkta parma ı oldu u. yanıtlarımı tasarlıyordum. karanlık bir hücreye tek ba ıma kapattılar beni.Açıkgöz bir eye benziyorsun delikanlı dedi. bütün güçlerce destekleniyordu. O zaman genç yargıç. Kazan'a vardık. Bunda da kolayca savunabilirdim kendimi. General. Oldukça geni bir salona girdim. beni bekleyebilecek soruları kafamda evirip çeviriyor. askerlik göreviyle ba da mayan. ki asker e li inde. Askerler giri te durarak. Sonra zindana götürülüp. yerle bir edilmi ti. Sorgu ba ladı.Öyle saygıde er bir babanın böyle uygunsuz bir evladı olması ne kadar acı! diye bir çıkı yaptı bana. Kalemi kula ının arkasında. sanımı sordular. sert. çıplak duvarlardan ve demir parmaklıklı küçük bir pencereden ibaret dar. Adımı. Ertesi gün gardiyan uyandırdı beni. yakı ıklı bir muhafız birli i yüzba ısıydı. Pugaçev buraya da damgasını basmı tı. Çünkü akıncılık. yirmi sekiz ya larında kadar. orta yerdeki kaleye götürüldüm. ba tan ba a yakılıp yıkılmı . Bunun en yalın. Öteki. gelecek konusunda kaygılanmayı bir yana bırakıp derin bir uykuya daldım. Dü man tarafından gelen kaçakların söylediklerine göre. Bunun üzerine. fazla gözükaralıkla suçlanabilirdim belki. Yol boyunca.

Sessizce. stesem kendimi temize çıkarabilece ime inanıyor.imdi kendini nasıl savunacaksın bakalım? dedi. beti benzi kül gibi olmu tu. Yargıçlar. arasıra anımsayıp içtenlikle gülmelerine yol açıyordu. bir soylunun yeminine ihanet etmesi. Beni bir çe it iyi niyetle dinlemeye ba layan yargıçlar. bocaladım. yüzba ının tatlı kızıyla evlenmesinden ba ka bir dile i yoktu. Marya vanovna'nın onlarla yüzle tirilece i dü üncesi -bu korkunç dü ünce-. canilerin i renç jurnalleriyle karı aca ı. kutsal bildi i ey u runa dara acında can verdi. Birkaç hafta geçti. ibret için idam cezasına çarptırılmam söz konusuyken babasının hizmetlerine ve ilerlemi ya ına duydu u saygıyla Çariçe'nin suçlu o ulu ba ı ladı ını. Tahtın devrilmesi. bu. Çünkü alçakgönüllülü ün ve inceli in doru unda bir insandı o. hayırlı haberler beklemeye koyuldular. Üzüntülerini o ana kadar içine atarken. idam de ildir. saray yıllı ının yapraklarını karı tırıyordu. Marya vanovna'nın adını vermemi ti. haydutlarla. Az bir zaman önce kapkara olan saçları tümüyle a armı . katillerle. kar ı durulmaz bir i renti uyandı içimde. mutsuzlu umdan kendini sorumlu tutuyordu. Titrek fakat kararlı bir sesle. kapı açıldı. suçlamalarını tekrar etti. Korkunç olan.Fakat gözya ları. Alçak cani. Okuyucuya bundan sonra anlataca ım olayların hiçbirinin tanı ı olmadım. Merakla kapıya döndüm. Benim dedemin dedesi. öylesine allak bullak etti ki beni. Fakat ansızın. hiçbir ey söylemeden baktım ona. Babam. acılarını herkesten gizliyor. onları kaygılandırmak urda dursun. Marya vanovna iddetle sarsılmı tı. Fakat hikâyelerini o kadar çok dinledim ki. onu yüz karası idam cezasından kurtararak Sibirya'nın ücra bir bölgesinde ömürboyu oturmaya mahkûm etti ini bildiriyordu. Anneme gelince. General. bir daha da sorguya çıkarmadılar.Ansızın Petersburg'daki akrabamız Prens(***)den bir mektup geldi babama. ya da yüre inde beni de susmaya zorlayan duygunun kıvılcımlarını ta ıdı ından yapmı tı bunu. Sonra da açıkça düzmecenin ordusuna katılmı ım. görmeden de ya amı gibiyim onları: Annemle babam. gerçe i sezinliyor. beylik giri ten sonra. eski zaman insanlarının seçkin bir özelli i olan o candan güleryüzlülükle kar ılamı lardı vanovna'yı. Adını verecek olursam. en küçük ayrıntılara varıncaya kadar belle ime kazındılar. kendisini horgörüyle reddeden kızı dü ündükçe onur kırıklı ı duydu undan. ba ihbarcıyla yüzle tirilmemi istedi. az kalsın öldürecekti babamı. ne diyece imi bilemedim. Korkunç denecek kadar zayıflamı . Yüzünde kinli bir gülümseme belirdi. kurulca dinlenmek üzere ça ırtacaklardı onu. çıkarılmamı emretti. Kendilerine zavallı bir yetim kızı kanatları altına almak fırsatı verdi i için Tanrı'ya ükrediyorlardı. Marya vanovna adı edilmedi. Bu sözleri sessizce dinledim ve bir eye sevindim. bocaladı ımı görünce. biricik o lunun. Bir an. kaçak kölelerle birlikte olmasıdır!. Bir ak amüstü babam divana oturmu . lalam. kendi gözya larını gizliyor. Hani. artık delikanlıca bir sersemlik olarak görünmüyordu babama. vabrin'in suçlamalarını nasıl çürütece imi sorduklarında.. Petru a'sının. Fakat hiçbir ey kendine getiremiyordu onu. beni nasıl kurtarabilece ini dü ünüyordu hiç durmadan. düzmecenin gözüne girmek için kaleden kaleye geziyormu um onunla. Çünkü Marya vanovna'yı tanıyıp da â ık olmamak elde de ildi..Yargıç burada okumayı kesti ve sertçe: . Kentte olup bitenleri rapor etmek için hergün akına çıkıyormu um. Muhafız subayı. A kım. aklını oynatacak gibi oluyordu. dünkü caninin getirilmesini emretti. Sözde beni Orenburg'a ça ıt olarak Pugaçev göndermi . Marya vanovna ile olan ili kimi bütün öteki eyler gibi açıklamak istedim. zincirlerini toplayarak önüme geçti. Ne olursa olsun. Fakat dü üncelerinin . Az sonra da içtenlikle ba landılar ona. General. Yeniden zindana kapattılar beni. Prens benden söz ediyor. soylular sınıfının yok edilmesi amacını ta ıyan bir ayaklanmada benim de parma ım olabilece ine inanmak istemiyordu babam. Az sonra zincir akırtıları i itildi. Her zamanki dayanıklılı ını yitirdi.. hızlı hızlı yürüyüp gitti. acı acı yakınmaya ba ladı. efendisinin Yemelka Pugaçev'e konuk oldu una. birdenbire. Savelyiç'i sıkı bir sorguya çekmi . bu günleri göreyim diye mi ya attın beni! Çariçe idamdan kurtarıyor onu! Sanki bu bir avuntu mu? Korkunç olan. nasıl ba ladıysam öyle sürdürmek. soru turma kurulu önünde. Annem onun umutsuzlu u kar ısında korkuya kapılıyor. Kararımı daha da peki tirdi bu.. hanet eden öteki arkada larımın kuyusunu kazıyor. Bu beklenmedik darbe. Ve benim için kutsal olan o adın. beni ihbar edeni beklemeye koyuldum. Ailemiz için ne büyük bir utanç. Ya hâlâ. Marya vanovna ise herkesten daha çok acı çekiyordu. ne büyük bir leke!. vabrin girdi. eski katı tavırlarına büründüler yeniden. vabrin'le birlikte çıktık. isyancıların planlarına katılmı oldu uma ili kin ku kuların ne yazık ki do rulandı ını. Bolinski ve Kru çiv'le birlikte ıstırap çekti. haydutun da onu gözetti ine yemin etmi ti. Tutuklandı ımı i itince hepsi beyinlerinden vurulmu a döndüler. Benim o lum Pugaçev'e yardakçılık etsin! Yüce Tanrım. fakat susuyordu. daha önceki açıklamama ekleyebilecek ba kaca bir söz olmadı ını bildirdim. Bu bir parça avuttu ihtiyarları. .Nasıl olur? Nasıl olur? diye tekrarlayıp duruyor. Ne kadar de i mi ti! a ıp kaldım. uzun sakalı da birbirine karı mı tı. söylentilerin asılsızlı ından. insan yargılarının güvenilmezli inden sözederek avutmaya çalı ıyordu babamı. Pugaçev'le olan tuhaf ili kimi Marya vanovna annemle babama öylesine ola an bir ey olarak anlatmı tı ki.

içinden okumaya ba ladı.Hayır efendim. genç kızla sohbeti hemen koyula tırdı. alınyazısının bu yolculu a ba lı oldu unu. Bir bir uyanan ku ular.yıllıkta de il. saygıyla uzattı. O lunun i ledi i suçu anımsatan her söz a ır geliyordu ona. birbirlerinden pek ho nut kalarak döndüler menzile. . her bir elma a acının. Dolgun ve pembe yüzünde. . Marya vanovna birkaç günlük yol hazırlı ından sonra. Kırk ya larında kadar gösteriyordu. kötü davranıldı ından yakınacaksınız. ne annem var. havlayarak beyaz bir ngiliz köpe i çıktı önüne. Ansızın.Hayır efendim. O sırada yanında saray ileri gelenlerinden kimlerin bulundu unu. . Çariçe'den bir dilekte bulunmaya geldim. tarih kitaplarının birkaç sayfasına de erdi do rusu ve ku aklar için de er ta ıyordu. . Babam ba ını e di.Kim oldu unuzu sorabilir miyim? . . Yoksa sen de mi bizi bırakıyorsun Marya vanovna? Marya vanovna. Tek sözcükle. Kendine koca olarak rezil bir hain de il. Annemle yalnız kalan Marya vanovna. Daha tatlı bir sesle: . orada anıtın kar ısındaki kanepede oturan bir kadın gördü. Sonra birdenbire de i iverdi bu yüz. Okuma. sonbaharın serin solu uyla artık sararmaya ba lamı ıhlamur a açlarının doruklarını aydınlatıyordu. Pyotr Aleksandroviç Rumyantsev (*) için. Annem çok üzülmü tü: . dedi. Paravanayla ayrılmı bir kö ecik verdiler ona. sadık Pala kası ve benden zorla ayrılan.Buraya bir i için gelmi olmalısınız. Ertesi gün Marya vanovna erkenden kalktı. Sessizli i ilk o bozdu. tasarladı ı eyin ba arıya ula ması için yana yakıla dua etti Tanrı'ya. saray hayatının bütün gizli kapaklı yanlarını bir çırpıda anlatıverdi. içinde güven uyandırıyordu. saygıyla te ekkür etti ona.Yalnız ha! Fakat henüz çok gençsiniz. yalnız geldim.Git.Benim ne babam.inize burnumu sokuyorsam ba ı layın beni. anacı ım. lûtuf dilemeye geldim.Yüzba ı Mironov! Hani u Orenburg kalelerinden birinde komutanlık eden mi? .Evet efendim. dedi. Marya vanovna. ansızın. odadan çıktı. iki sözün ba ında saray sobacısının ye eni oldu unu söyleyerek. . Ba ını kaldırıp bakınca. dürüstlü ü nedeniyle acı çeken bir insanın kızı olarak. kendine destek bulmak için oraya gidece ini söyledi. iyi bir insan bulmanı dilerim. elinde bir örgüyle oturmakta olan Marya vanovna. . . Önce ilgiyle okuyordu. giyindi. orada konaklamaya karar verdi. gölün kıyılarını kaplayan sazlıklar arasından kurumlu kurumlu yüzüp çıkıyorlardı. Marya vanovna da kanepenin öteki ucuna ili ti.Yetimsiniz. tasarılarının bir bölümünü açıkladı ona. Kadın kâ ıdı aldı.Evet efendim. Annem sessizce yün bir fanila örüyor. Ben adalet de il. e ilerek. Marya vanovna ilgiyle dinledi onu. hiç de ilse yavukluma hizmet etmekle avunan sadık Savelyiç'le birlikte Petersburg yoluna dü tü.Babanız ve annenizle mi geldiniz? . Sonra bahçeye çıktılar. . dün yemek masasında söyledi i eyleri. kıpırtısız. Herhalde size haksızlık edildi inden.Yüzba ı Mironov'un kızıyım. . Petersburg'a gitmek istedi ini bildirdi ve bu konuda kendisine yardım edilmesini diledi. Kadın dik dik bakıyordu ona. anlatılmaz bir güzellik veriyordu ona. her eyiyle onu kendine çekiyor. Yumu ak. Marya vanovna aya a kalktı. Islıkla eski bir mar tutturmu tu. çini çekerek: . Güne . Marya vanovna ise.Sanırım.Korkmayın ısırmaz. Anna Vlasyevna. Geni göl. Bu tanımadı ı kadın. Sofiya'ya (*) sa lıcakla varıp Çariçe'nin o sırada Tsarskoye Selo'da oldu unu menzilden ö renince. Dileklerinizin ne oldu unu söyleyin bana. Anna Vlasyevna'nın anlattı ı eyler. Yine orada. Marya vanovna korkup durdu. Menzil bekçisinin karısı. Belki size bir yardımım dokunabilir. de il mi? . Kadının duygulandı ı belliydi. saat kaçta gezintiye çıktı ını anlattı. durgun.Petersburg'a niçin gidesin? dedi. Beyaz bir sabah elbisesi ve kolsuz bir bluz vardı kadının üzerinde. görkemli bir anlatım vardı. Annem yüzba ının kızını gözya ları içinde kucakladı. ak am kimi kabul etti ini bir bir sayıp döktü. örgüsünün üstüne gözya ları damlıyordu arada bir. Mutlulu una engel olmak istemeyiz. güzel bir çayırlı a do ru yürüdü. Mavi gözleri ve hafif bir gülümsemeyle aralanmı dudakları. fakat ben saraydanım. her bir küçük köprünün hikâyesini anlattı. Çok güzel bir sabahtı. Çariçe'nin sabahları genellikle saat kaçta uyandı ını ve kahve içti ini. gezip tozdular. Sonra katlanmı bir kâ ıt çıkardı cebinden. Ta radan daha dün geldim. her zamanki etkisini göstermiyordu üzerinde. sevimli bir anlatım vardı yüzünde. parlıyordu. Ba ına bir gece ba lı ı takmı tı. usulca bahçeye çıktı. Kalktı. az önce kazandı ı zaferin erefine bir anıt dikilmi ti. i neli bir alay olarak görünüyordu.Evet efendim. buralı de ilsiniz? . Tam bu sırada ho bir kadın sesi i itildi: . ötelerde oldu u belliydi. birkaç kaçamak bakı la tepeden tırna a gözden geçirebilmi ti onu. Burada.

Mektubunuza gelecek yanıtı çok beklemeyece inizi umarım. zengin de ilsiniz. onun jüponlu sarı fistanını mı istesek? Bunun üzerine u ak. dedi. . umutla dolu. iniz görüldü. Yargılandı ı sırada kendini savunmadıysa. Sonbaharda. dualarıyla u urlanarak saraya yollandı. düpedüz ahlaksız ve zararlı bir insan oldu u için katıldı düzmeceye! Marya vanovna: . Çariçe'nin tuvalet odasına girdi. Çariçe yanına ça ırdı onu. Biliyorum. A açlı bir yoldan yürüyüp gitti. Çariçe tatlı bir gülümsemeyle döndü ve Marya vanovna. Bir dakika geçmeden kapılar açıldı. Yüce Çariçe. Yoksa ben de mi gelsem sizinle? Hiç de ilse bir iki pot kırmanızı önlerim. gülümsemeye devam ederken: . Çariçe'nin onu ba ı laması söz konusu olamaz. dizlerinin ba ı çözülüyor. Anna Vlasyevna'ya döndü. Saray ileri gelenlerinden birkaç ki i vardı çevresinde. hep benim yüzümden oldu. ..Biliyorum. Sonunda. Ebeye haber gönderip.Gerçek de il. basamakların önünde bir saray arabası durdu ve içeri giren bir saray u a ı Mironov'un kızının Çariçe tarafından saraya ça rıldı ını bildirdi. Kadın ilgiyle dinledi onu.Nerede kalıyorsunuz? diye sordu. 1774 yılı sonunda özel bir buyrukla hapisten kurtuldu unu. Genç kız. Gelecek konusunda hiçbir kaygınız olmasın. çıkı tı ona.Ha. Çariçe'yle yüz yüze gelece ini dü ündükçe. bunları söyleyip. tam fincanlara çay doldurup saraya ili kin bitmez tükenmez hikâyelerine ba lamak üzereyken. sabahın erken saatlerinde yapılan böyle bir gezintinin genç kız sa lı ına zararlı oldu unu söyledi. Sonra semaveri getirdi.Dile iniz Grinyov'la ilgili öyle mi? dedi. kısa bir süre önce öylesine içtenlikle açıldı ı kadını tanıdı. Ba ına ne geldiyse. Kadın kıpkırmızı kesilerek . dile inizi yerine getirdi im için sevinçliyim. Bunlar. Marya vanovna üstünkörü kar ılıklar verdi.Ne demek gerçek de il! dedi. sizi saraya ça ırıyor! Nasıl oldu da burada oldu unuzu ö rendi? Fakat anacı ım.Ah. Marya vanovna titreyerek tırmandı basamakları. Aile arasında anlatılanlardan. her eyi anlataca ım size. iki kanatlı. Bu ba . Çariçe zavallı yetim kıza daha pek çok ok ayıcı söz söyledikten sonra. Bunu söyleyerek bir mektup uzattı Marya vanovna'ya. alınyazımızın belli oldu unu hissediyor. Dönü ünü sabırsızlıkla bekleyen Anna Vlasyevna. Çünkü toylu undan. sırf benim adımı bu i e karı tırmamak için yaptı bunu. Birkaç dakika sonra araba sarayın kapısında durdu. öylece istedi ini bildirdi. Marya vanovna aynı saray arabasıyla ayrıldı saraydan. Çeyizini ben düzece im. Bo ve görkemli odalar dizisinden geçti. geli ini bildirmek üzere Marya vanovna'yı yalnız bırakıp içeri girdi. dedi. Ho çakalın.. Marya vanovna'yı görünce saygıyla yol açtılar. Çariçe'nin Marya vanovna'yı tek ba ına ve üstünde hangi kıyafet varsa. Marya vanovna da içi sevinçle. haydudun kalabalık arasında onu tanıyarak ba ıyla selamladı ını ö reniyoruz. yüre i iddetle çarpıyor.Aman yarabbi! diye ba ırdı. öptü: . nasıl çıkacaksınız Çariçe'nin kar ısına? Daha saraylılar gibi yürümeyi bile bilmiyorsunuzdur. Ev sahibesi. kapalı bir kapının önünde durdular. tuvalet masasının önünde oturuyordu. Onun her hareketini göz ucuyla izleyen Marya vanovna. güçlükle durabiliyordu ayakları üzerinde. Onun bu bellek güçsüzlü ü Anna Vlasyevna'nın pek ho una gitmemi ti ama.Sertle ti. Fakat yüzba ı Mironov'un kızına borçluyum ben. eli aya ına dola tı: . Marya vanovna. yine de iyi yüreklilikle ba ı ladı Marya vanovna'yı. Anna Vlasyevna a ırdı. Anna Vlasyevna'da kaldı ını ö renince: . gitmesine izin verdi. gerçek de il bu! diye ba ırdı. Sonra: . Kapılar ardına kadar açılıyordu önünde. Genç kız titreyen bir elle aldı mektubu ve gözya ları içinde Çariçe'nin ayaklarına kapandı. okuyucunun bildi i her eyi bir çırpıda anlatıverdi. Ni anlınızın suçsuzlu una kesinlikle inanıyorum. ya da saflı ından de il. Bunu söyleyip kalktı. bir soru ya muruna tuttu genç kızı. Anna Vlasyevna'nın ö ütleriyle. Pyotr Andreyiç Grinyov'un notları burada kesiliyor. Kadın so uk bir tavırla: . Kar ıla mamızdan kimseye söz etmeyin. Pugaçev'in idamında bulundu unu. dedi.Verdi im sözü tutabildi im. duracakmı gibi oluyordu. Saray u a ı yol gösteriyordu. U ak. Çariçe. bu de i iklik kar ısında korkuya dü tü. az sonra. Marya vanovna merak edip de Petersburg'a öyle bir göz atayım bile demeden aynı gün gerisin geriye köye döndü. Marya vanovna. Çariçe kaldırdı onu. vallahi gerçek de il! Ben her eyi biliyorum. Sonra. bu yol kıyafetiyle gidemezsiniz saraya. kanlar içerisinde ve cansız olarak halka gösterilmi ti. bunu ta ralı kızların utangaçlı ına vererek. Gelecekteki kayınbabanıza yazdı ım bu mektubu kendi elinizle götürmek zahmetine katlanın. Genç kız.

camlı. on derebeyinin ortak malı olan bir köy vardır. Bey evlerinden birinin duvarında. Yalnız. 19 Ekim 1836 Yayımcı . dedesinin hikâye etti i zamanla ilgili bir i üzerinde çalı tı ımızı ö renen bir torunu vermi ti bize. çerçeveli bir mektup asılıdır. kinci Katerina'nın kendi eliyle Pyotr Andreyiç'in babasına yazdı ı. Yazarın akrabalarının izniyle. bunları oldu u gibi yayımlamaya karar verdik. her bölümün ba ına uygun bir yazıt bulduk.Pyotr Andreyiç kısa bir süre sonra Marya vanovna'yla evlenmi . ahlakını öven mektuptur. yüzba ı Mironov'un kızının da zekâsını. Bu. ***'den otuz verst ötede. ona o lunun suçsuzlu unu bildiren. Simbirsk ilinde bolluk içinde ya ıyorlar imdi. Çocukları. bir de bazı özel adları de i tirmeye cesaret ettik. Pyotr Andreyiç Grinyov'un anılarını.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful