İHRACATA YÖNELİK FİNANSMAN ARAÇLARI

Hazırlayan: ARİF ŞAHİN Şube Müdürü

Eylül – 2008 İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

2

İÇİNDEKİLER
ÜLKEMİZDE İHRACAT DESTEKLERİNİ UYGULAYAN KURULUŞLAR ................................................................................................... 5 BÖLÜM I - İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI .................... 6
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMI .........................................................8 PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ ................................................10 EĞİTİM VE DANIŞMANLIK YARDIMI ........................................................................13 ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YARDIM ................15 İSTİHDAM YARDIMI ......................................................................................................16 YURT DIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM YARDIMI .........................................................................................................17 TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ ...........................................................................................................20 ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURTİÇİ İHTİSAS FUARLARI YARDIMI............................................................................................................................22 YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE.................................23 TASARIM DESTEĞİ.........................................................................................................24 TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI..................................26

BÖLÜM II - DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMLERİ................. 27
A- DAHİLDE İŞLEME REJİMİ.......................................................................................27 B- İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER .........................................................35 C- VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI ......................................................................37 D- HARİÇTE İŞLEME REJİMİ.......................................................................................38

BÖLÜM III - TÜRK EXİMBANK KREDİ PROGRAMLARI, İHRACAT KREDİ SİGORTASI VE GARANTİSİ........................................................... 40
A. TÜRK EXİMBANK KREDİ PROGRAMLARI.........................................................40 B. ÜLKE KREDİ/GARANTİ PROGRAMI.....................................................................76 C. İHRACAT KREDİ SİGORTASI ..................................................................................77

BÖLÜM IV - İHRACATTA KDV İSTİSNASI............................................... 81
A- MAL İHRACI ................................................................................................................81 B- HİZMET İHRACI .........................................................................................................84 C- İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN TESLİMLERDE TECİL TERKİN UYGULAMASI ..................................................................................................................85

3

..................93 C..........................BANKALAR VE FİNANS KURULUŞLARINCA UYGULANAN ALTERNATİF FİNANSMAN ARAÇLARI...................................D– BAVUL TİCARETİ ............................................................................88 F– YOLCU BERABERİNDE EŞYA İHRACI..................................................89 G.........................İHRACAT İSTİSNASINDAN DOĞAN KDV’NİN İADESİ İÇİN ARANILAN BELGELER .........................................................................................................................................................95 KAYNAKLAR ..90 BÖLÜM V . 97 4 .FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) .............................................................................91 B........................FORFAITING...................................................................................................................................................FACTORING (GENEL ALACAK DEVİR VE SATIMI İŞLEMİ) ........... 91 A...................87 E– DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİNDE TECİLTERKİN UYGULAMASI ....................................................

tr Kuruluşun Adı: İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİ Destek Araçları: Pazar Araştırması.tr Kuruluşun Adı: TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI Destek Araçları: AR-GE Adres: Atatürk Bulvarı No: 221.igeme. http://www.dtm. Faks: (312) 425 78 96 E-mail: ankara@eximbank.tr Kuruluşun Adı: İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ (İGEME) Destek Araçları: Pazar Araştırması.gov. Faks: (0312) 204 75 85 E-mail: www@dtm. http://www.tr.gov.tubitak. Yurtiçi Fuar. Çevre Yardımı.org. Yurtdışı Fuar-Sergi. Faks: (0312) 427 74 89 E-mail: adm@tubitak.tr Kuruluşun Adı: TÜRK EXİMBANK Destek Araçları: Eximbank Tarafından Uygulanan Kredi ve Sigorta Programları Adres: Müdafaa Cad. 06510 Emek-ANKARA Tel: (0312) 204 75 00. Tasarim Desteği.eximbank. Faks: (0312) 417 22 33 E-mail: igeme@igeme. Faks: (0312) 467 40 79 E-mail: info@ttgv.gov. http://www. http://www. Kuruluşun Adı: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU Destek Araçları: AR-GE Adres: Atatürk Bulvarı No: 221.gov.tr Kuruluşun Adı: GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Destek Araçları: Dahilde İşleme Rejimi Kuruluşun Adı: MALİYE BAKANLIĞI Destek Araçları: İhracatta KDV İstisnası. No:2006100 Bakanlıklar / ANKARA Tel: (312) 417 13 00. Dahilde İşleme Rejimi 5 . Kavaklıdere-ANKARA Tel: (0312) 467 21 79. Yurtdışı Ofis-Mağaza. http://www.tr.ttgv.ÜLKEMİZDE İHRACAT KURULUŞLAR DESTEKLERİNİ UYGULAYAN Kuruluşun Adı: DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Destek Araçları: İhracata yönelik devlet yardımlarının uygulanmasında nihai onay mercii.tr.gov.tr. Tarımsal Ürünlerde İade Adres: 13 adet İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ve Genel Sekreterlikler bünyesinde 59 adet İhracatçı Birliği bulunmaktadır. Eğitim Yardımı. Adres: İnönü Bulvarı.gov.org.org. Eğitim Yardımı Adres: Mithatpaşa Caddesi No:60. 06100 Kavaklıdere-ANKARA Tel: (0312) 468 53 00. 06420 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 417 22 23.tr.org.

Birlik: Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı kuruluşu olan İhracatçı Birliklerini. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerini. teknolojik.İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI İhracata yönelik devlet yardımlarının temel amacı. diğer mesleki kuruluşları. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerini (SDŞ) Sanayi Kuruluşları: Tüm sanayi kuruluşları ile yazılım geliştirmeye yönelik üretken hizmet alanında faaliyet gösteren kuruluşlardır. Marka: 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca. şekiller. üniversiteleri. “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı” kapsamında aşağıda yer alan 10 adet destek programı uygulanmakta olup. Sınai/Ticari Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketleri. ürünün idrak tarihinden asgari üç ay önce yapılan ve ilgili ihracatçı birliğine teslim edilen sözleşmedir. sayılar. bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla. 6 . özellikle sözcükler. gerekse pazarlama aşamalarında destekleyerek. tüm devlet yardımlarının uygulanmasında nihai onay mercii DTM-Dış Ticaret Müsteşarlığı’dır. il ticaret ve/veya sanayi odalarını. kişi adları dahil. malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen. Danışman: Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş ve bu Tebliğ kapsamındaki konularla ilgili olarak danışmanlık hizmeti veren üniversite. Tasarımcı: Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından uygun bulunan ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin ulusal düzeyde düzenledikleri moda-marka tasarımı.BÖLÜM I . kuruluş veya şirketleri. ihracatçı ile üretici arasında. görsel. Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketleri. ihracatçı firmalarımızın ihracata yönelik faaliyetlerini gerek üretim. İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Yer Alan Tanımlar. Eğitimci: Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş ve bu Tebliğ kapsamındaki konularla ilgili olarak eğitim veren İhracatı Geliştirme Etüd Merkezini (İGEME). harfler. sektörel dernekleri ile bunların üst kuruluşlarını veya şirketleri. baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir. Yazılım Şirketi: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yazılım sektöründe faaliyette bulunan şirketleri. İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi: İhraç edilecek olan ürünlerin bünyesinde kullanılan tarım ürünlerinin üretimi ve ihracatçıya teslimi ile ilgili olarak. tarım veya yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketleri. uluslararası pazarlarda karşılaştıkları sorunların giderilmesine yardımcı olmak ve rekabet gücü kazanmalarına olanak sağlamaktır. yazılım ve ambalaj tasarımı yarışmalarında ilk beş dereceye girenleri. KOBİ niteliğindeki firmalarımız başta olmak üzere. kurum. endüstriyel.

KOBİ .Ticari Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari faaliyette bulunan şirketleri. Arsa ve bina hariç. Üretici Birliği: Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu birliklerdir. Gerçek usulde defter tutan. mevcut sabit sermaye tutarı. 7 . Tasarımcı Şirketi: Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş. Türkiye'de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan ve tasarımcının ortak olduğu şirketleri.Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme: Bir ila ikiyüz arasında işçi istihdam ettiği. bilanço net değeri itibariyle 2 milyon ABD Doları karşılığı TL’yi aşmayan işletmelerdir. SDŞ-Sektörel Dış Ticaret Şirketleri: DTM tarafından SDŞ statüsü verilen şirketlerdir. Bağlı olduğu meslek kuruluşunca tevsik edilen. yurt dışında Türk İhraç Ürünleri Fuarı. KÖY: Kalkınmada öncelikli yöreler DTSŞ-Dış Ticaret Sermaye Şirketi: DTM tarafından DTSŞ statüsü verilmiş şirketleri. İmalat sanayi sektöründe faaliyette bulunan. ÜD-Üretici Dernekleri: Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurdukları derneklerdir. Büyük Ölçekli Firmalar: KOBİ’ler dışında kalan firmalar Organizatör: Müsteşarlık tarafından adlarına Geçici Belge veya Belge düzenlenmiş. Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen firma ve kuruluşları.

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMI (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 98/10 Sayılı Tebliği) Ar-Ge Projeleri • • • • Yeni bir ürün üretilmesi. yazılım geliştirmeye yönelik firmalar / kuruluşlar ile sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan bütün kuruluşlardır. Maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin uygulanması. yazılım giderleri Araştırma için kullanılan danışmanlık hizmeti ve eşdeğer hizmet alım giderleri Ülke içindeki Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri Doğrudan Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili malzeme alımı vb. Karşılanacak Başlıca Harcamalar • • • • • Personel giderleri (araştırmacı ve araştırmada kullanılan teknisyen) Araştırma faaliyeti için kullanılan alet. Üretimle ilgili yeni teknoloji geliştirilmesi veya yeni teknolojinin yurt koşullarına uyumu konusunda bilimsel esaslara uygun ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette hazırlanacak çalışma ve teknoloji uyarlamasını. Kimler Yararlanabilir: Sanayi kuruluşları. Sağlanan Destek 1. Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi. giderleri. teçhizat. * * * * Temel Destek Oranı: % 50 Azami Destek Oranı: % 60 Destek Süresi: 3 yıl Uygulamacı Kuruluş: TÜBİTAK * * * Ölçülebilir Olmak Koşuluyla. Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: TÜBİTAK. AR-GE FAALİYETLERİNİN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ Kuruluşların kendi bünyelerinde veya Türkiye’de olmak kaydıyla bünyeleri dışında gerçekleştirdikleri AR-GE faaliyetleriyle ilgili harcamaların bir kısmının karşılanmasıdır. 8 . Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı.

bu kapsamda üniversitelerin yapacakları harcamaların da 100. sanayi yapısı. hangi alanlarda teknolojik projeler yürütülmesinde yarar bulunduğunu veya araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ülkemizde gelişip yaygınlaşması için alınması gereken tedbirleri tespit eden projelerdir. Diğer Destek Kapsamındaki Projeler • Eureka projelerine süre kısıtlaması olmaksızın % 50 oranında destek sağlanması. Ürün geliştirme projeleri sonucunda ticari uygulamaya geçilmesi halinde. Sağlanan Destek a) Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği * Destek Amacı: Ticari değeri olan yeni ürün oluşturulması veya mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine ya da bu amaçla üretim yöntemi. PROJELERE SERMAYE DESTEĞİ SAĞLANMASI * * Destek Oranı: % 50 Uygulamacı Kuruluş: TTGV ile proje sahibi kuruluş arasında bir sözleşme imzalanır. projeyi yöneten kuruluş veya ticari uygulamayı başlatan üçüncü şahıslar tarafından. Azami Destek Süresi: 2 yıl Azami Destek Tutarı: 1 milyon ABD Doları * * b) Stratejik Odak Konuları Projelerine Sermaye Desteği * * * Destek Oranı: Proje giderlerinin tümü Azami Destek Tutarı: 100. Birden çok sanayi kuruluşunun TÜBİTAK/TTGV ile birlikte kurdukları şirketlerin ARGE harcamalarının % 60 oranında desteklenmesi.• Patent başvuru giderleri 2. teknoloji ve insan birikimi ile uluslararası karşılaştırmalı üstünlüklerin dinamiği esas alınarak. • 9 . faiz oranları üzerinden DFİF’e geri ödenir.000 ABD Doları’na kadar desteklenmesi. projeye sağlanan sermaye destek miktarı.000 ABD Doları Azami Destek Süresi: 1 (bir) yıl “Stratejik Odak Konuları Projeleri”. sistemi ve tekniklerinin araştırılmasına ve geliştirilmesine yönelik AR-GE projelerine. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan projeyi yürüten sanayi kuruluşunu teşvik eder nitelikte destek sağlanmasıdır.

Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı 10 . belirlenen hedef ülkeler için ise % 90’ı ödenir. Araştırmacı Sayısı: En fazla 2’dir. otobüs.) SDŞ için: Proje başına 10. Her firma yılda en çok 5 proje gerçekleştirebilir. Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler. Günlük 50 $’ı toplamda 500 $’ı aşmayan araba kiralama ücreti Konaklama: Şirket başına günlük maksimum 200 $ (oda + kahvaltı) Satın AlınanDoküman ve Hizmetler Günlük 75 $’ı aşmayan tercümanlık hizmeti gideri 750 $’ı aşmayan basılı doküman ve yayın gideri Numune Gönderim Giderleri: Pazar araştırması yapılan ülkelere numune gönderim giderleri Destek Tutarı * Şirketler için: Proje başına en çok 10.PAZAR ARAŞTIRMASI PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ * Destek Amacı: Şirketler ile SDŞ’ler tarafından. Başvuru Süresi: Firmalar proje kapsamında yapılan ilk harcamaya ait belge tarihi itibariyle en geç 6 ay içerisinde ilgili kuruma başvuruyu yapmış olmalı. belirlenen hedef ülkeler için ise % 80’i ödenir. tren.000 $ (Harcamaların % 80’i.000 $ (Harcamaların % 70’i.) * * * * Ülke Sayısı ve Süresi: En fazla birbirine komşu 5 ülkede yapılabilir. Bir pazarda kalınan süre makul olmalı ve 10 günü aşmamalıdır. Her SDŞ yılda en çok 10 proje gerçekleştirebilir. Sağlanan Destekler a) • • b) c) • • ç) * Ulaşım Ülkelerarası ve şehirlerarası ekonomi sınıfı uçak. yazılım şirketleri ve SDŞ’ler. gemi bileti ücretleri. ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen pazar araştırması projelerine ilişkin giderlerin bir kısmının karşılanmasıdır.PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2006/6 Sayılı Tebliği) A.

Destek Tutarı: Yıllık en fazla 30. İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi veya İhracatçı Birlikleri B.* Uygulamacı Kuruluş. Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (Destekten yararlanmak için önce İGEME’ye müracaat edilerek ön onay alınması gerekmektedir. konaklama. Sağlanan Destekler Pazar araştırması hizmeti veren kurumlardan satın alınacak pazar araştırması raporları ve istatistikler vb. Tüm ödemeler bankacılık kanalıyla yapılmalıdır. reklam. Satın alınacak raporların en fazla 2 yıllık olması gerekmektedir. iş toplantısı ve ikili iş görüşmelerin organizasyon giderleri. istatistikler vb.000 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla. yazılım şirketleri ve SDŞ’ler. Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler. tanıtım ve promosyon giderleri. ulaşım. Destek Tutarı: En fazla iki kişi olmak ve program başına 10.PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORLARI VE İSTATİSTİK SATIN ALINMASI İLE ÜYELİK GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ * Destek Amacı: Yurt dışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen pazar araştırması hizmeti veren kurum ve/veya kuruluşlardan satın alınacak pazar araştırması raporları.’ne ilişkin giderleri. SDŞ’ler için % 60’ı oranında ödeme yapılır. yazılım şirketleri ve SDŞ’ler. Bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderleri.’ne ilişkin giderler ile bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderlerinin karşılanmasıdır. Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler.000 $’a kadar şirketler için % 50’si. * * 11 . halkla ilişkiler ve danışmanlık giderleri gibi harcamaların şirketler için % 50 ve SDŞ’ler için % 60 oranında desteklenmektedir.) C-SEKTÖREL NİTELİKLİ TICARET HEYETİ PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ * * • • * * * * * Destek Amacı: Müsteşarlık tarafından koordine edilen ve bir sektör bazında gerçekleştirilen sektörel nitelikli ticaret heyeti programlarına iştirakte katılım giderlerinin karşılanmasıdır. Başvuru Süresi: En fazla 3 yıl yararlanabilir.

* * * * 12 . SDŞ’ler için % 60 oranında ve yıllık en fazla 20. Firmalar destekten en fazla üç yıl süresince yararlanır. şirketler için % 50. destekten yararlanmak için ön onay alınması gerekmektedir. Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi.ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) SİTELERİNE ÜYELİK GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ * Destek Amacı: Ürünlerin yurt dışına elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin karşılanmasıdır. * * Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ç. Ön onaylı siteler için tüm belgeler doğrudan İGEME’ye gönderilerek destekten yararlanılabilir.Şirketlerin yıllık en fazla 5 ve SDŞ’lerin 10 adet program katılımı desteklenir. Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler. Hedef pazarlara yönelik ticaret heyeti programlarına katılım halinde destek oranı 10 puan artırılarak uygulanır. yazılım şirketleri ve SDŞ’ler Destek Tutarı: Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan eticaret sitelerine üyelik giderleri.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

EĞİTİM * Destek Amacı: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin çalışanlarının kalite. verimlilik. Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı. Dış Ticarette ulusal ve uluslararası finansman sağlama teknikleri. Moda-marka tasarımı. tasarım. Kimler Yararlanabilir: Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler. program bazında süresi 6 (altı) ayı geçmeyen yurtiçi eğitim giderlerinin % 90’ı desteklenir. Verimlilik. yazılım sektöründe iştigal eden şirketler ile tasarımcılar. teknolojik. müzakere ve yazışma teknikleri ile fiyatlandırma. Yönetim teknikleri. ile dış ticaret işlemleri konusundaki eğitim giderleri ile bu konularda alınacak danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin ve ülkemizde düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımcıların. yönetim teknikleri. Eğitim Konuları • • • • • • • • • • • Dış Ticaret. * * Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 13 . Sağlanan Destek: Şirketlerin yıllık toplam 50.EĞİTİM ve DANIŞMANLIK YARDIMI (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2007/3 Sayılı Tebliği) A. Yurt dışı pazarlama. görsel. Stratejik planlama. yazılım ve ambalaj tasarımı. * * ve benzeri alanları kapsamaktadır. Rekabet hukuku ve koşulları ile Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü mevzuatı.000 ABD dolarını aşmamak üzere. endüstriyel. dış ticarette anlaşmazlıkların çözümü ve uluslararası tahkim. uluslararası muhasebe standartları. Proje hazırlama. uluslararası pazarlama vb. Dış ticaret muhasebesi. yönetim ve izleme teknikleri. tasarım konusunda yurt dışı eğitim giderlerinin desteklenmesidir. Kalite.

uluslararası ticarete yönelmelerinin ve rekabet edebilirliklerinin sağlanması amacıyla. uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde alacakları eğitime ilişkin giderleri ile yaşam giderleri.TASARIMCILARIN EĞİTİMİ * Destek Amacı: Müsteşarlık tarafından uygun bulunan ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin ulusal düzeyde düzenledikleri moda-marka tasarımı. % 75’i. endüstriyel.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla. destekten yararlandırılır. yaşam giderleri en fazla 1 (bir) yıl süresince desteklenir.DANIŞMANLIK * Destek Amacı: Şirketlerin. desteklenir. görsel. yukarıda geçen eğitim konuları ve benzeri alanlara ilişkin olarak Müsteşarlıkça yetkilendirilmiş danışmanlardan alacakları danışmanlık hizmetleri destekten yararlandırılır. aylık 1. teknolojik.500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla. yazılım ve ambalaj tasarımı yarışmalarında dereceye giren yıllık toplam 15 (onbeş) tasarımcının. Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: Yarışmayı düzenleyen İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği * * * * * * 14 . C. Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: Belirlenecek İhracatçı Birliği’dir. Sağlanan Destek: Tebliğ kapsamında. 3 (üç) yıl süreyle. Sağlanan Destek: Alınacak eğitime ilişkin giderlerin % 100’ü ile eğitime gönderilecek tasarımcıların. alınacak danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerinin yıllık toplam 150.B.

000 ABD Doları Başvuru Süresi. Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri * • • • • * • • • • • • * * * * * * 15 . Belgeyi aldıktan sonra 6 ay içinde başvurulması gerekmektedir.ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YARDIM (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2006/3 Sayılı Tebliği) * Destek Amacı: Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler tarafından çevre. Kimler Yararlanabilir Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketler.çevre belgeleri belgeleri ile insan can. çevre belgeleri ile insan can. Tarım veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler. Yetkili Kuruluş. Destek Oranı: % 50 Azami Destek Tutarı: 50. Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Sağlanan Destek ISO 9000 serisi ISO 14000 serisi CE işareti Uluslararası nitelikteki diğer kalite. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri. mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ISO 22000 gıda güvenliği yönetimi sistemi belgelerini. Tarım ürünlerine ilişkin belgelendirme işlemleri ve olumlu sonuçlanmak kaydıyla laboratuar analiz raporlarını alma masrafları (sadece belgelendirme masrafları) Destek Şartı: Harcamaların belgelendirilmiş olması ve Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş kuruluşlardan alınmasıdır. kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite. mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır.

000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75’i. Yöneticinin toplam azami 18. Uygulamacı Kuruluş: DTM (İhracat Genel Müdürlüğü) * * * * * • • * 16 . Kimler Yararlanabilir: Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Destek Oranı: % 75 Destek Süresi: En fazla 1 yıl Desteklenen Harcamalar: Bir SDŞ’ye istihdam edeceği en fazla bir yönetici ile iki elemanın ücretleri için ve bir defa destek sağlanmasıdır.İSTİHDAM YARDIMI (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu 2000/1 Sayılı Tebliği) * Destek Amacı: Sektörel Dış Ticaret Şirketi unvanını haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanması amaçlanmaktadır. konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli. Destek Kapsamında Çalışan Sayısı: SDŞ’lerin ilk defa istihdam edecekleri.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75’i. Elemanların toplam azami 9.

Mağazaların Desteklenmesi Sınai/Ticari veya Yazılım Şirketleri ile DTSŞ’ler • • Demirbaş ve dekorasyon giderleri. SDŞ ve şirketler. % 50 oranında ve en fazla 20. II.000 ABD Doları. SDŞ’ler • • Demirbaş ve dekorasyon giderleri.000 ABD Doları. İŞLETME VE MARKA TANITIM YARDIMI (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2005/4 Sayılı Tebliği) * * * Yurtdışında Onay Yeri: Ticaret Müsteşarlığı/Ataşeliği veya Konsolosluk Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de yerleşik. Başvuru Süresi: 6 ay Sağlanan Destek I. sınai/ticari veya ticari faaliyette bulunan firmalar. 17 .YURT DIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA. % 60 oranında ve en fazla 60. % 50 oranında ve en fazla 25. % 50 oranında ve en fazla 30. DTSŞ ve SDŞ’ler 15 adet yurtdışı birimi için başvuruda bulunabilirler. Destek Süresi: DTSŞ. Kira giderleri. Kira giderleri. Sözkonusu destekten şirketler 7 adet yurtdışı birimi. Kira giderleri.000. % 50 oranında ve yıllık en fazla 50. kira ve/veya hizmet giderleri desteğinden her bir birim için en fazla üç yıl süresince yararlanabilir. % 50 oranında ve yıllık en fazla 80. % 50 oranında ve en fazla 40. % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD Doları.000 ABD Doları. * Ticari Şirketler • • Demirbaş ve dekorasyon giderleri. Kira giderleri.000 ABD Doları. SDŞ’ler. % 50 oranında ve yıllık en fazla 60.000 ABD Doları. Ticari Şirketler • Demirbaş ve dekorasyon giderleri.000 ABD Doları. DTSŞ’ler ve yazılım sektöründe iştigal eden şirketler.000 ABD Doları.Ofis ve Showroomların Desteklenmesi Sınai/Ticari veya Yazılım Şirketleri ile DTSŞ’ler • • Demirbaş ve dekorasyon giderleri.

000 ABD Doları.000 ABD Doları. tanıtım ve pazarlama giderleri. % 60 oranında ve yıllık en fazla 60. % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD Doları.• Kira giderleri.000 ABD Doları. % 50 oranında ve yıllık en fazla 40. IV.Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yurtdışı Birimi Bulunan • • DTSŞ ve SDŞ’lerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam.000 ABD Doları Kira ve/veya hizmet giderleri. % 50 oranında ve yıllık en fazla 150. tanıtım ve pazarlama giderleri. % 50 oranında ve en fazla 25.000 ABD Doları. Kira ve/veya hizmet giderleri. Ticari Şirketler • • Demirbaş giderleri. % 50 oranında ve yıllık en fazla 40. SDŞ ve şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam. % 50 oranında ve yıllık en fazla 50. % 60 oranında ve yıllık en fazla 60. SDŞ’ler • • Demirbaş ve dekorasyon giderleri.000 ABD Doları.000 ABD Doları. • • 18 . % 50 oranında ve yıllık en fazla 50. % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları.000 ABD Doları. % 60 oranında ve yıllık en fazla 30.000 ABD Doları. Yurtiçi marka tescil belgesine sahip şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam. % 50 oranında ve en fazla 20. Kira giderleri. tanıtım ve pazarlama giderleri. Yurtiçi marka tescil belgesi bulunmayan şirketlerin Türk ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam.000 ABD Doları.Depoların Desteklenmesi Sınai/Ticari veya Yazılım Şirketleri ile DTSŞ’ler • • Demirbaş giderleri. SDŞ’ler • • Demirbaş giderleri. III. Yurtdışı birimi bulunmayan ancak yurtiçi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip DTSŞ. tanıtım ve pazarlama giderleri. % 60 oranında ve en fazla 30. Kira ve/veya hizmet giderleri.000 ABD Doları.

SDŞ ve şirketlerin yurtiçi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri.Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi • DTSŞ. % 50 oranında ve yıllık en fazla 20.V.000 ABD Doları. Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri * * 19 .

Reklam. Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler Destek Oranı: Firmalar için % 50 (İhracatçı Birlikleri için % 80) Destek Süresi: Dört yıl (Marka Destek Programı kapsamındaki firmalar) Beş yıl (Turquality Destek Programı kapsamındaki firmalar) Başvuru Süresi: 6 ay Sağlanan Destek A) Marka Destek Programı Kapsamındaki Firmalar • • • • • • Marka tesciline ilişkin harcamaları (maksimum 50. Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar.000 ABD Doları) Yurtdışı birimlere ilişkin kira harcamaları (maksimum 300.000 ABD Doları) Kiraladıkları reyonlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri (maksimum 200. Showroomlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri (maksimum 200.000 ABD Doları). Destek Kapsamı: Firmalar markalaşma faaliyetlerini içeren bir Stratejik İş Planı ile doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığı’na müracaat edeceklerdir. Kimler Yararlanabilir: İhracatçı Birlikleri.000 ABD Doları). Mağazaların konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri (maksimum 200.000 ABD Doları). Üretici Dernek/Birlikleri. “Turquality” ibaresinin kullandırılması hususunda ise Müsteşarlık denetim/danışmanlık firmalarının raporlarını talep edebilir. Üretici Birliklerinin. Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların desteklenmesi amaçlanmaktadır. Üretici Dernekleri. tanıtım ve pazarlama faaliyetleri (maksimum 300. sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler.TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI.000ABD Doları). TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2006/4 Sayılı Tebliği) * Destek Amacı: İhracatçı Birlikleri. * * * * * 20 .

TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı giderleri (aynı anda maksimum 3 tasarımcı). yurt dışında açılacak mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları (Mağaza başına 50. Franchise verilmesi durumunda. en çok 10 mağaza). konsept mimari çalışmaları. mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamalar. Akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite. Reklam. depo.• • Kalite. İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri.000 ABD Doları-mağaza başına. çevre belgeleri ile insan can. çevre belgeleri ile insan can. komisyon giderleri Farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store). hizmet ve/veya komisyon harcamaları. Franchise verilmesi durumunda. demirbaş. franchising sistemi ile yurt dışında açılacak mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları (en çok 50. demirbaş. dekorasyon. kira harcamaları ile mağazanın kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri (1 yıl içinde maksimum 10. faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri. yurtdışı birimlerine ilişkin kira. Ofis. dekorasyon. mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları(maksimum 50. 5 yılda 50 mağaza) (Demirbaş-dekorasyon giderleri maksimum 100.000-ABD Doları.000 ABD Doları). dekorasyon. Yurtdışında Onay Yeri: Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliği veya Konsolosluklar Uygulamacı Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) • • • • • * * 21 . tanıtım ve pazarlama faaliyetleri Mağazalara ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık. Bir firmanın marka destek programından Turquality destek programına geçmesi halinde yararlanabileceği toplam destek süresi 72 ayı geçemez. satış sonrası servis vb. B) TURQUALITY® Destek Programı Kapsamındaki Firmalar • • • • • Patent. hipermarketlerde kiraladıkları reyon/showroom/gondol/satış alanlarına (floor display) ilişkin kira.000 ABD Doları). showroom. 1 yılda en çok 10 mağaza ve 5 yılda 50 mağaza).

000 15.000 5. Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve fuar süresince gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderlerin belli bir oranı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmaktadır. Desteklenecek Fuarlar Tekstil-konfeksiyon-halı Deri (ayakkabı dahil) Taşıt araçları ve yan sanayii Gıda ve gıda teknolojisi Elektrik/elektronik sanayii Madeni eşya sanayii Toprak sanayii İnşaat malzemeleri Mobilya sanayii Destek Oranı % 50 % 50 % 50 Azami Destek (ABD Doları) 25.ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURTİÇİ İHTİSAS FUARLARI YARDIMI (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 95/7 Sayılı Tebliği) * Destek Amacı: Uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacına yönelik bir destektir. konferans. Kimler Yararlanabilir: Fuar organize eden firmalar yararlanabilmektedir.000 * * • • • • • • • • • Desteklenecek Harcamalar • Fuar öncesi yapılan yurtdışı tanıtım faaliyetleri • Fuara davetli önemli yabancı alıcıların (2 kişi/ülke) ulaşım giderleri • Fuar süresince düzenlenecek seminer. panel ve ödüllü yarışmalara ilişkin giderler * * Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri 22 .

000 Doları geçemez. sektörel nitelikli fuarlarda 15. Kimler Yararlanabilir: İhracatçı Birliğine üye. ilan edilen hedef pazar listesinde yer alan ülkelerde gerçekleştirilen milli katılımlarda (aynı ülke için toplam 2 fuarla sınırlı olmak üzere) %10 ilave destek verilmektedir. ve SDŞ’ler için ise % 75’i destek kapsamında geri ödenmektedir. Katılımcı SDŞ ise boş stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının % 75’i desteklenmekte olup.000 Dolardır. yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunan firmalar ile ürünlerinin pazarlamasını yapan Türkiye’de yerleşik firma ve kuruluşlardır. Katılımcının uluslararası fuarın başlama tarihinden önce İhracatçı Birliğine. Milli katılım ve organizatörlerin desteklenmesinde ise fuarın bitiş tarihinden sonra üç ay içerisinde organizatör kanalıyla ihracatçı birliğine başvurulur. azami destek miktarı 15.YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE (Para-Kredi Ve Koordinasyon Kurulu’nun 2004/6 Sayılı Tebliği) * * Destek Amacı: Yurtdışında düzenlenen ticari nitelikli fuarlara bireysel ya da milli katılımın artırılması ve böylece üretim ve ihracat artışının sağlanması amaçlanmaktadır. Başvuru Şekli: Bireysel katılımlarında ilan edilen sektörel nitelikli uluslararası fuarlar desteklenmektedir. fuar idaresinden almış olduğu boş stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesini ibraz etmesi gerekmektedir. organizatöre ödenecek fuar katılım bedelinin % 50’si. Ayrıca. azami destek miktarı 15. Sağlanan Destek Milli Katılımların Desteklenmesi • • Katılımcı firma ve kurumlar tarafından. * • Bireysel Katılımların Desteklenmesi • Sektörel nitelikli fuarlara bireysel katılım gerçekleşmesi halinde boş stand kirası ve nakliye harcamalarının % 50’si desteklenmekte olup. Ayrıca fuarın bitiş tarihinden sonra üç ay içerisinde başvuruda bulunulur.000 Dolar’dır. Genel fuarlarda azami destek miktarı 10.000 Doları. Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı • * * 23 .

000 Destek Oranı Azami Destek (ABD Doları) * • Patent. danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin desteklemesidir. Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi • Yurt dışındaki reklam.TASARIM DESTEĞİ (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu 2008/2 Sayılı Tebliği) * Destek Amacı: Türkiye'de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen tasarımcı şirketleri.000 150. istihdam. tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım.000 II.000 • Patent. pazarlama. reklam. pazarlama vb. faaliyetlerine • • • Yurt Dışında Açacakları Birimlerinin. Kimler Yararlanabilir: Tasarımcı Şirketleri. faaliyetleri • • • Yurt Dışında Açacakları Birimlerinin. tanıtım. dekorasyon giderleri Brüt kira giderleri ve kiralanma giderleri % 50 % 50 100. Tasarım Dernekleri-Birlikleri Sağlanan Destek Desteklenecek Harcamalar I.000 200.000 % 50 150. Tasarımcı Şirketlerinin Desteklenmesi • Yurt dışına yönelik reklam.pazarlama vb.000 % 50 300.000 200.000 100. tasarım ofisleri ile Birlikler. Demirbaş. Tasarım Ofisleri İle Birlikler.tanıtım. faydalı model ve endüstriyel tasarı tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri • • İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri Kurumsal kimlik oluşturulması ile ilgili harcamaları %50 % 50 % 50 50. dekorasyon giderleri Brüt kira giderleri ve kiralanma giderleri % 50 % 50 50.000 24 . faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri % 50 50. Demirbaş.

tasarım dernek-birliklerinin. * * * Destek Süresi: En fazla 4 yıl Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birliği % 50 300.• • İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri Kurumsal kimlik oluşturulması ile ilgili harcamaları % 50 % 50 200. tasarım kültürünün oluşturulmasına ilişkin harcamaları.000 III.000 25 .000 100. Birlikler. Tasarım Dernek-Birliklerinin Desteklenmesi • Birlikler.

kekler Makarnalar * Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 * * Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri 26 . dondurulmuş ) Dondurulmuş Meyve ve sebze ile meyve ve sebze işleme sanayiine dayalı gıda maddeleri Bal Reçel.TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI (Para-Kredi Ve Koordinasyon Kurulu’nun 2007/1 Sayılı Tebliği) * * * Destek Amacı: Bazı tarım ürünlerinin ihracatının desteklenmesidir. buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş. marmelat. jöle.) Madde Adı Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten çiçekler ve tomurcuklar Sebzeler (pişirilmemiş. Desteklenen Tarım Ürünleri: (Yalnızca tebliğde yer alan GTİP numaraları ile tanımlanan ürün çeşitleri için geçerlidir. SSK primi. sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünler Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları Bisküviler. Kimler Yararlanabilir: Tarım ürünleri ihracatçıları Sağlanan Destek: İhraç edilen ürünlerin ihracat miktar ve değerleri gözönüne alınarak hesaplanan tutarların. ihracatçıların kamu kuruluşlarına yapmış oldukları vergi. haberleşme ve enerji giderlerinden mahsup edilmesidir. dilimlenmiş. meyve veya sert kabuklu meyve püreleri veya pastları Meyve suları. kesilmiş. kırılmış veya toz halinde. fakat başka şekilde hazırlanmamış) Meyveler ve sert çekirdekli meyveler(pişirilmemiş. buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş) Kurutulmuş sebzeler (bütün halde. gofretler. meyve nektarları Zeytinyağı Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar Kümes hayvanları etleri Yumurta Kümes hayvanları etinden.

II. bedelsiz ithalat gibi basit olarak adlandırılacak dahilde işleme işlemlerinde uygulanmaktadır. Dahilde İşleme Rejimi kapsamında gümrük muafiyetli ithalatın yanı sıra vergi.BÖLÜM II . monte edilmesi. I. Dahilde İşleme İzni ise Gümrük Müsteşarlığı tarafından verilmektedir. * * Dahilde İşleme Rejimi 2 (iki) ana sistemden oluşmaktadır.DAHİLDE İŞLEME REJİMİ Tanım İhraç ürünün elde edilmesinde kullanılan girdilerin ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın gümrük muafiyetli olarak ithal edilmesidir. boyama. Bu istisnalar • • • • • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisidir. resim ve harçlar. 27 . İhracatçı birlikleri Dahilde İşleme İzin Belgesi ile ilgili revize işlemleri ve ihracat taahhüdünün kapatılması konularında yetkilidir. ihraç mamullerinde kullanılmak kaydıyla dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin etmek amacıyla yürürlüğe konulan bu rejim kapsamında. birleştirilmesi. Dahilde İşleme Rejimi ile İlgili Kuruluşlar * * Dahilde İşleme İzin Belgesi DTM tarafından düzenlenmektedir. yenileme. ambalajlanması. Eşyanın tamiri.DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMLERİ A. Harçlar. Şeker Fabrikaları. Diğer kanunlarda yer alan vergi. Hal Rüsumu.Geri Ödeme Sistemi uygulanmaktadır. resim ve harç istisnası da uygulanmaktadır. İhracatçılarımıza.Şartlı Muafiyet Sistemi. Diğer Kurumlar: Maliye Bakanlığı.

Teminat. katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi tahsil edilir ve ticaret politikası önlemleri uygulanmaktadır. yardımcı madde. mamul. yardımcı madde. asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu. yarı mamul. ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya kullanılabilmektadir. değişmemiş eşya ve ambalaj malzemeleri. mamul ile değişmemiş eşya. İndirimli Teminat Uygulaması • A sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta. bu Tebliğin uygulanması bakımından (3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla) ithal eşyası gibi değerlendirilmektedir. vergisi teminata bağlanmak suretiyle ithal edilmesi ve ihracat taahhüdünün gerçekleşmesini müteakip. ithal eşyası ile serbest dolaşımdaki eşya birlikte de kullanılabilmektedir. Yurt İçi Alımlar Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde. 28 . yurt içinden de temin edilebilmektedir. • • • Para.C. Bankalar tarafından verilen teminat mektupları. Bu kapsamda yapılacak işletme malzemesi ithalatında. Eşdeğer eşya kullanımı çerçevesinde. alınan teminatın iade edilmesidir. ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın. belge kapsamında önceden ihracat işleminden sonra ithalat yapılabileceği gibi. unsurlarından biri veya birkaçından oluşmaktadır. ithal edilebileceği gibi. bu ithalattan doğan verginin % 1'inin.I. Hazine tahvil ve bonoları. Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalarca. yarı mamul. Şeker Kurumunca tespit edilen şeker fabrikalarından alım yapılabilir. Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde dahilde işleme izin belgesi kapsamında işlem görmüş ürünün elde edilmesi için ithal eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak. Belge kapsamında katma değer vergisinde tecil-terkin sistemine istinaden eşya alımı ve T. Belge kapsamında ihraç edilmek üzere yurt içinden temin edilen eşya.ŞARTLI MUAFİYET SİSTEMİ Tanım Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde. ambalaj ve işletme malzemesinin.

İmalatçı-ihracatçıların. ambalaj ve işletme malzemesinden elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde. ihracat taahhüdü kapatılmış. belge/izin müracaat tarihinden önce dört yıl içerisinde düzenlenmiş. Ancak. mamul ile değişmemiş eşyanın gümrük vergisi ile varsa toplu konut fonunun tahsil edilmesi ve diğer vergilerin teminata bağlanması suretiyle ithalatına izin verilebilmektedir. Bu 29 . dahilde işleme izin belgeleri ve bu Kararın yayımı tarihinden sonra düzenlenen dahilde işleme izinleri kapsamında sanayi ürünleri için toplam 1 (bir) Milyon ABD Dolarından. C sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihraç edilecek işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılacak hammadde. • • • • teminat olarak yatırılması kaydıyla. bu ithalattan doğan verginin % 5'inin. yarı mamul. yarı mamul. tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için toplam 500 (beşyüz) Bin ABD Dolarından az olmamak kaydıyla gerçekleştirdikleri ihracat kadar dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta. gümrük idaresince ithalatın gerçekleştirilmesine izin verilmektedir. bu ithalattan doğan verginin % 10'unun. bu ithalattan doğan verginin % 10'unun. tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için toplam 500 (beşyüz) Bin ABD Dolarından az olmamak kaydıyla gerçekleştirdikleri ihracat kadar dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta.• B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta. yardımcı madde. belge/izin müracaat tarihinden önceki dört yıl içerisinde düzenlenmiş. II. bu ithalattan doğan verginin % 10'unun. A. bu ithalattan doğan verginin % 10'unun. Son üç takvim yılı itibarıyla ihracatı her bir yıl için 5 (beş) Milyon ABD Dolarını geçen veya son beş takvim yılı itibarıyla ihracatı her bir yıl için 1 (bir) Milyon ABD Dolarını geçen ihracatçıların. ihracat taahhüdü kapatılmış. ithalat esnasında alınan verginin (işletme malzemesine ilişkin katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç) geri ödenmesidir..GERİ ÖDENME SİSTEMİ Tanım Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında serbest dolaşıma giren hammadde. Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olmayan dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerinin belge/izin müracaat tarihinden önceki takvim yılı içerisinde gerçekleştirdikleri ihracat kadar dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta. mamul ile değişmemiş eşya. dahilde işleme izin belgeleri ve bu Kararın yayımı tarihinden sonra düzenlenen dahilde işleme izinleri kapsamında sanayi ürünleri için toplam 1 (bir) Milyon ABD Dolarından. yardımcı madde.

ticaret sicil gazetesi ve ilgili diğer belgelerle birlikte DTM’ye müracaat etmeleri gerekmektedir. kapasite raporu. yardımcı madde. Ancak. mamul ile değişmemiş eşyanın gümrük vergisi ile varsa toplu konut fonunun tahsil edilmesi ve diğer vergilerin teminata bağlanması suretiyle ithalatına izin verilebilmektedir. Geri ödeme sisteminden yararlanmak için. menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere. Ancak. hammadde sarfiyat tablosu. • • Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Süresi • • Dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin süresi sektörüne göre azami 12 (oniki) aydır. dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni alınması ve eşyanın geri ödeme sistemi kapsamında olduğunun gümrük idaresince ithalat esnasında belgeye/izne ilişkin gümrük beyannamesine kaydedilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran azami % 100 olarak tespit edilebilmektedir. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ Dahilde İşleme İzin Belgesinin Alınması • • Dahilde İşleme Rejiminden yararlanmak isteyen firmaların. sadece şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde yapılan ithalatta aranan bilgi ve belgeler aranmaktadır.kapsamda yapılacak ithalat esnasında ilgili gümrük idarelerince. DTM’den Dahilde İşleme İzin Belgesi almaları gerekmektedir. proje süresi kadar tespit edilebilmektedir. ithal eşyasının işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının mümkün olup olmayacağı. sadece şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde yapılan ithalatta aranan bilgi ve belgeler aranmaktadır. imza sirküleri. Türkiye’de yerleşik üreticilerin ekonomik çıkarlarına madde politikası açısından ciddi bir zarar verip vermeyeceği hususları ve faaliyetin katma değer yaratan. Firmalar tarafından yapılan söz konusu müracaat ve eki projenin. bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ile belirlenen faaliyet ve/veya ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen belgelerin/izinlerin süresi. Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere. Dahilde işleme proje formu. rekabet güçü sağlayan nitelikte olması durumunda Dahilde İşleme İzin Belgesi düzenlenmektedir. 30 . Bu kapsamda yapılacak ithalat esnasında ilgili gümrük idarelerince. kapasite kullanımını artıran. Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye ihraç edilecek işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılacak hammadde. yarı mamul. Ayrıca. Dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı azami % 80'dir.

31 . Temsilci Aracılığı ile İthalat Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki eşyanın ithalatı. dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin tarihidir. belge/izin süresi (ek süre. Ancak. Süre sonu ise. bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ile belirlenmektedir. bu Tebliğ ile ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesidir. Aracı İhracatçı ile İhracat Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında işlem görmüş ürünün ihracatı. • İhracatın Gerçekleştirilmesi İhracatın gerçekleştirilmesi. elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesi kapsamında temsilci aracılığıyla ithalat yapılabilmesi için önceden ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinden izin alınması gerekmektedir. Ancak. belge/izin sahibi firma tarafından yapılabileceği gibi Borçlar Kanununun doğrudan ya da dolaylı temsil hükümlerine göre tayin edilmiş olmak kaydıyla. başka bir ihracatçı aracılığı ile de yapılabilir. dahilde işleme izin belgesinde/dahilde işleme izninde ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün. elektronik ortamda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte belge sahibi firmanın üyesi bulunduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine. elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki işlemler için önceden ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinden izin alınması gerekmektedir. belge/izin sahibi firma tarafından yapılabileceği gibi Borçlar Kanununun doğrudan ya da dolaylı temsil hükümlerine göre tayin edilmiş olmak kaydıyla. Ayrıca. Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarih esas alınmak suretiyle belge süresi azami 3 (üç) ay uzatılır. belge/izin sahibi firma tarafından yapılabileceği gibi. Temsilci Aracılığı ile İthalat Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki eşyanın ithalatı. elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesi kapsamında temsilci aracılığıyla ithalat yapılabilmesi için önceden ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinden izin alınması gerekmektedir. haklı ve mücbir sebep ile fevkalade hallere ilişkin süreler dahil) bitiminin rastladığı ayın son günüdür. temsilci aracılığıyla da yapılabilir. Ancak. temsilci aracılığıyla da yapılabilir. firmanın belgeli performansı dikkate alınarak dahilde işleme izin belgesine verilecek ek süreler. İhracat Taahhüdünün Kapatılması • Dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde.• Sürenin başlangıcı.

• Dahilde işleme izni ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde. ilgili gümrük idaresince bu ürünün ithalatına ve ihracatına müsaade edilmektedir. rivet. Dahilde İşleme İznine Konu İşlemler • Elyaf. ihraç edilmek üzere kesme çiçek yetiştirilmesi. kuşgözü. kavrulması veya kabuğundan ayrılması. iplik. fermuar. ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı çerçevesinde ve süresi geçerli belge/izin kapsamında ihracat nedeniyle varsa yararlanılan hak ve menfaatin bu Tebliğin 8 inci maddesi hükmüne göre teminatının alındığının tevsiki kaydıyla. kurulması. Eşyanın baskı işlemine tabi tutulması. yeniden dağıtım veya yeniden satış için hazırlanmasına yönelik işlemler. ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılması. görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi. Bu durum. • • • • • • • • • 32 . ihraç edilmek üzere kesilmiş sac elde edilmesinde kullanılması. şerit. fiziksel boyutunun değiştirilmesi. lastik vb. kordela. etiketlenmesi. 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip. Fide ithalatını müteakip. işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması. ek-4’te belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte ilgili gümrük idaresine. ihracat taahhüdünün kapatılması sırasında değerlendirilmek üzere ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine/gümrük idaresine bildirilmektedir. ambalajlanması. bir araya getirilmesi veya ihraç edilecek eşyanın tamamlanması dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması.000 ABD Dolarına kadar yapılacak ithalatını müteakip. ihraç edilmek üzere çivi ve tel üretimi. asorti edilmesi. Kıymetli maden ve taşların. Eşyanın elden geçirme ve ayarlar da dahil olmak üzere onarımı. İhraç Edilen İşlem Görmüş Ürünün Geri Getirilmesi Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün. elenmesi. Eşyanın montajı. düğme. etiket. askı. ham ve mamul mensucat (astar dahil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela. Filmaşin ithalatını müteakip. müracaat etmeleri zorunluluğu bulunmaktadır. temizlenmesi. Eşyanın korunması. Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi veya boyanması.) 50. diğer eşyayla birleştirilmesi. herhangi bir sebeple belge/izin süresi içerisinde geri getirilmesi halinde. Rulo sacın ithalatını müteakip. çıtçıt.

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında firmanın. ihracat esnasında gümrüğe telafi edici vergi ödemesi gerekmektedir. Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu’na taraf ülkelere.• Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat. küp şeker. Dahilde İşleme Rejiminden yararlanmak isteyen firmaların.000 Avroyu aşan bedelsiz ithalat hariç olmak üzere). İhracat taahhüdünün % 2’si oranında işletme malzemesi ithali yapılabilmektedir. İthal edilecek maddelerin ihraç edilecek mamullerin üretiminde kullanıldığının tespitinin mümkün olması gerekmektedir. ham veya rafine ayçiçek yağı için düzenlenen belgeler de aracı ihracatçı kullanılamaz. EFTA ülkelerine veya Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamış ve anlaşmada “geri ödeme veya muafiyet yasağı” bulunan ülkelere ihracat yapması halinde. Belge süresi içerisinde mal ithal eden firmaların ithal ettikleri malları işlenmiş olarak ihraç etmeleri gerekmektedir. Yerli üreticilerin ekonomik çıkarlarına madde politikası açısından zarar vermemesi. ülkeden mal ithal ederek işledikten sonra AB üyesi ülkelere. Bu önlemler ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat (anti damping ve sübvansiyon) ve ithalatta gözetim ve korunma önlemleri hakkında mevzuattır. Belge süresinin bitiminden en geç 3 (üç) ay içerisinde taahhüt kapatma için ilgili ihracatçı birliklerine müracaat etmek gerekmektedir. Belge sahibi firmalar ihracatı kendileri yapabilecekleri gibi başka bir ihracatçı vasıtasıyla yapabilmektedir. Savunma Sanayi Projeleri kapsamında bedelsiz ithalat ile tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde 150. • • İthal eşyasının işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının tesbitinin mümkün olması. Dahilde İşleme Rejimi Ticaret Politikası Önlemlerine tabi değildir. toz içecek. basit işlemler için ise gümrük idarelerinden Dahilde İşleme İzni almaları gerekmektedir. Ancak un. 33 . İkincil işlem görmüş ürünlerin ihracat taahhüdünde yer alması gerekmektedir. (kota ve gözetim lisansları) • • • • • • • • Dahilde İşleme İzin Belgesi talepleri. 3. ileri derecedeki işlemler için DTM’den Dahilde İşleme İzin Belgesi. DAHİLDE İŞLEME REJİMİNİN ESASLARI • • Ülkemizde yerleşik imalatçı ve/veya ihracatçı firma olması gerekmektedir.

kriterlerine göre değerlendirilmektedir. DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASI Dahilde İşleme Rejiminden Yararlanmak İçin Elektronik Ortamda Müracaat Elektronik imza sertifikası sahibi kullanıcılar. Firmanın daha önce aldığı belgeler kapsamındaki performansı. her bir ithal eşyası ve işlem görmüş ürün (asıl ve ikincil işlem görmüş ürünler) için. Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik imalatçı-ihracatçı veya ihracatçılar adına. belge almak için web sayfası vasıtasıyla elektronik ortamda Müsteşarlığa müracaat ederler. Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik imalatçı-ihracatçı veya ihracatçılar adına.• • Faaliyetin katma değer yaratması ve kapasite kullanımını arttırması. Bu müracaat esnasında firmalar tarafından. 34 . Elektronik Ortamda Belge Müracaatı Firma tanımlaması ve kullanıcı yetkilendirmesi yapılmış elektronik imza sertifikası sahibi kullanıcılar. ayrı ayrı asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilmektedir. Dahilde İşleme Rejimine ilişkin işlemleri bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla gerçekleştirebilmek için web sayfası vasıtasıyla elektronik ortamda Dış Ticaret Müsteşarlığı’na müracaat edilmektedir.

* * * * * 35 . teçhizat ve ara malının üretimi için gerekli hammadde. yardımcı madde ve ambalaj malzemelerinin gümrük vergilerinden muaf olarak (KDV hariç) ithali mümkündür. yerli firmaya kendi faaliyeti oranında. uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden. yabancı firmaya ise bu bendin (2) numaralı alt bendi çerçevesinde imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri. Belgelerin belge süresinin bitimini müteakip 3 ay içerisinde ilgili ihracatçı birliklerine müracaat ederek kapatılmaları gerekmektedir. yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda imalatçı firmalar tarafından üretilerek bu firmalara yapılan satış ve teslimleri. İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER • Yatırım programında yer alan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların (Yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olmak üzere) ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların. ülkenin savunması ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına üreterek yapacakları satış ve teslimleri. mühendislik vb. Savunma Sanayi Müsteşarlığınca savunma sanayi açısından önem arz ettiği belirtilen savunma araç ve gereçlerini üreten imalatçı firmaların. * Yerli firma olması halinde. Bu şekilde düzenlenen belgelerle.İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLERDE GÜMRÜK MUAFİYETİ İhracat Sayılan Satış ve Teslimler çerçevesinde firmalar. belgede kayıtlı ihracat sayılan satış ve teslime konu mamulün üretiminde kullanıldığının tespiti ve döviz kullanım oranının aşılmamış olması kaydıyla kapatılmaktadır. yarı mamul ile ambalaj malzemelerinin. resim ve harç istisnasından ve ithalatta gümrük muafiyetinden yararlandırılmaktadır. Savunma Sanayi Müsteşarlığınca onaylanan savunma sanayi projelerini üstlenmiş imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri. Yabancı firma olması halinde. yabancı firmanın bu işte kullanacağı malları üreten imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimleri. Yerli ve yabancı firmaların ortaklığı şeklinde olması halinde. İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili dahilde işleme izin belgeleri ihracat taahhütleri. hizmet satışları.B. yardımcı madde. İhracat Sayılan Satış ve Teslimler çerçevesinde gümrük muafiyetli ithalattan yararlanmak isteyen firmaların DTM’na müracaat ederek belge almaları zorunludur. belge şartlarına göre ithal edilen hammadde. Yukarıda belirtilen bentler çerçevesinde proje sahibi kamu kurumları ile bu projeleri üstlenen firmalara yapılacak teknik müşavirlik. iç piyasada satışı ihracat sayılan makina. vergi.

İmalatçı firmaların. bu Tebliğ eki yatırım malları listesinde (ek-5) belirtilen malları üreterek yapacakları satış ve teslimleri. İmalatçı firmaların. üreterek yapacakları satış ve teslimleri. Yatırımlarda Devlet Yardımları Mevzuatı çerçevesinde CKD ithal edebilecek firmalara ithal edebilecekleri bu aksam ve parçaları üreterek yapacakları satış ve teslimleri. • • • • • 36 . turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına yapacakları ve yıllık 100. Uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümlerine göre yurt içinde bulunan yabancı kuruluşların yurt dışından getirme imkanına sahip bulundukları sınai mamulleri teslim eden imalatçı firmalar ile uluslararası kuruluşlar. Ambalaj malzemesi imalatçısı firmaların. Uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümleri çerçevesindeki tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri (25/1/1988 tarihli ve 19705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 sayılı T. imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri. Hükümetleri Arasındaki İkili Anlaşmalar Kapsamına Giren İnşaat Faaliyetlerine Ait Esas ve Usuller Tebliği kapsamında belirtilenlerin dışında kalan tesisler).C.B.D. ile A. yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil). dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalara üreterek yapacakları kütük ve blum satış ve teslimleri. * Yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarını üreterek yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılara teslim eden imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimleri. İmalatçı firmalar tarafından üretilerek gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılacak satış ve teslimler (bu mağazalarda yapılan satışlar hariç). İmalatçı firmaların.000 ABD Dolarını aşan satış ve teslimler (gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında yapılan satışlar dahil). İmalatçı firmaların. yabancı ülke temsilcilikleri ve kuruluşlarına ait tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri.* • Bu bendin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen firmalara. * * • Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan yatırım malı ve sınai mamullerinin ihalesini kazanan imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri. belge süresi içinde teslim edilmek ve teslim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ihracatçının ihraç ürünü ile birlikte ambalaj olarak ihraç edilmek şartıyla.

resim ve harçlardan istisna edilmesidir. döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile ilgili işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlar. döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanı amacıyla kullanılan her türlü krediler. resim ve harçlar Kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi Belgesiz İhracat Kredileri İhracatın finansmanında kullanılan krediler ile ihracatla ilgili işlemler.VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI Tanım Firmaların. İstisna Edilen Vergi Resim ve Harçlar • • • • • Banka ve sigorta muameleleri vergisi Harçlar Hal rüsumu Diğer kanunlarda yer alan vergi. Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalat finansmanı amacıyla kullanılan krediler. ihracat. İhracat karşılığı yapılacak her türlü ödemeler. Firmaların sağladıkları prefinansmanlar ile geri ödemeleri. DTM’den alınacak Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi’ne istinaden vergi. ihracat maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla. İhracat. 37 . Belgeli İhracat Kredileri İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanında kullanılan krediler ile bunlarla ilgili işlemler ise. resim ve harçlardan istisna edilmektedir.C. ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler neticesinde doğan vergi. ihracat sayılan satış ve teslimler. ilgili kurum ve kuruluşlarca herhangi bir belge aranmaksızın (re’sen) vergi. İhracatla ilgili işlem yapan kuruluşların ihracat ile yaptıkları işlemler ve muameleler. ihracat sayılan satış ve teslimler. resim ve harçlardan istisna edilmektedir. VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI KAPSAMI • • • • • İhracat.

en geç belge süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde belge aslı. hariçte işleme izin belgesi almak için DTM’na müracaat edilmesi gerekmektedir.HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Tanım Serbest dolaşımda bulunan eşyanın daha ileri safhada işlenmek. ilgili firmanın gerekçeli talebi üzerine hariçte işleme izin belgesine belge orijinal süresinin 1/2’si oranında. garanti hükümleri uyarınca. tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine müracaat edilmesi gerekmektedir. ithal edilecek eşyada ambalaj malzemesi olarak kullanılmak üzere veya bir imalat hatası nedeniyle Türkiye Gümrük Bölgesi • • • • 38 . hariçte işleme iznine ise 12 (oniki) aya kadar ek süre verilebilmektedir. Ayrıca. Hariçte işleme izin belgesinin/hariçte işleme izninin süresi azami 12 (oniki) aydır. işlem görmek üzere gönderilecek eşya için. gümrük vergilerinden tam veya kısmi muafiyet uygulanmak suretiyle ve ikili veya çok taraflı ticaret anlaşmaları çerçevesinde bazı işlem görmüş ürünler için konulmuş veya konulacak olan gümrük vergisi muafiyeti içeren hükümler saklı kalmak kaydıyla. Firmaların. HARİÇTE İŞLEME İZNİNİ VEREN MERCİLER * * * Firmaların. DTM’den hariçte işleme izin belgesi. maden ihracatçı birliklerinden hariçte işleme izni. Hariçte işleme izin belgesi ile ilgili olarak. Tamirat amaçlı. yarı mamul. firmaların Gümrük Müsteşarlığı’ndan hariçte işleme izni almaları gerekmektedir. tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesi ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin. yardımcı madde. Maden cevheri ve konsantrelerinin izabe edilmesi ve işlenmesi maden ve metallerden mamul eşyanın izabe ve ayrıştırmaya tabi tutulması ve/veya bunun sonucunda yenilenmesi amacıyla Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi durumunda. Tamirat amaçlı gönderilecek eşya için ise. HARİÇTE İŞLEME REJİMİNİN ESASLARI • Hammadde. yeniden serbest dolaşıma girmesi ve standart değişim sistemi kapsamında ithali ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır.D. İşlem görmek üzere gönderilecek madenler için. hariçte işleme izni almak için ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine müracaat edilmektedir. mamul ve ambalaj malzemelerinin daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi durumunda.

Gümrük idarelerince verilen hariçte işleme izni. Hariçte İşleme Rejimi Uygulanmayacak Haller • • • İhracı.dışına veya serbest bölgelere gönderilen eşya (stüdyo banyo ve post-prodüksiyon işlemleri için geçici olarak ihraç edilecek sinema-televizyon filmleri ve ses bantları dahil) ve/veya bu eşyanın ihracından önce ikame eşyanın ithalatı için Gümrük Müsteşarlığına (Bu hususa ilişkin usul ve esaslar Gümrük Müsteşarlığınca belirlenir. • • Maden ihracatçı birliklerince verilen hariçte işleme izni. ödenmiş ithalat vergilerinin geri verilmesine veya teminata bağlanmış ithalat vergilerinin kaldırılmasına yol açan. İhracından önce. müracaat edilmektedir. Gümrük Müsteşarlığı’nca belirlenen uygulama usullerine göre gümrük idarelerince kapatılmaktadır. nihai kullanımları nedeniyle tam muafiyet suretiyle serbest dolaşıma giren ve bu muafiyetin tanınması için gerekli koşulları taşımaya devam eden. DTM’ce belirlenen uygulama usullerine istinaden maden ihracatçı birliklerince kapatılmaktadır. 39 . serbest dolaşımdaki eşyaya uygulanmaz. ihracat vergi iadesini gerektiren veya ihracı nedeniyle tarım politikası çerçevesinde vergi iadesi dışında bir mali avantaj sağlanan.). İhracı.

bütün sektörleri kapsayan ve ihracatçıların imalat aşamasından başlanarak desteklenmesi amacıyla kullandırılan kısa vadeli kredilerdir.BÖLÜM III . Kimler Yararlanabilir Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ). firma ve ihracat riski aracı banka tarafından üstlenilmektedir. Kabul edilmesi halinde kredi. Kullandırım Şartları Kredi. KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ 1. SEVK ÖNCESİ İHRACAT KREDİLERİ Sevk Öncesi Türk Lirası İhracat Kredisi (SÖİK-TL) ve Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi (SÖİK-DVZ)’nden oluşan Sevk Öncesi İhracat Kredileri. kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığında kullandırılmak üzere aracı bankalara tahsis edilmektedir. 1. SEVK ÖNCESİ TÜRK LİRASI İHRACAT KREDİSİ (SÖİK-TL) Kredi Kullandırılması • • • • • Limit tahsis edilen aracı bankalar vasıtası ile kullandırılmaktadır.1.1. Türk Eximbank kredi taleplerini değerlendirir. İHRACAT KREDİ SİGORTASI VE GARANTİSİ A. Aracı bankalar. Türk menşeili malların serbest dövizle. Kredinin Amacı İhracatçı. uygun buldukları firmaların kredi başvuru formlarını Türk Eximbank’a gönderirler. imalatçılar. firma hesabına aktarılmak üzere aracı bankaya ödenmektedir. Aracı bankalar hesaplarına intikal eden kredi tutarlarını aynı gün ilgili firma hesabına aktarırlar. TÜRK EXİMBANK KREDİ PROGRAMLARI 1. imalatçı-ihracatçılar. imalatçı ve imalatçı-ihracatçıların ihracata hazırlık aşamasında finansman ihtiyaçlarını karşılamaktır. ihracatçı firmalar.1. 40 . çok sayıda firmaya yönelik kredi işleminin yürütülebilmesine olanak sağlamasıdır.TÜRK EXİMBANK KREDİ PROGRAMLARI. Bu sistemin en önemli fonksiyonu ise. Sözkonusu kredilerde.

bu oranların üzerine azami yıllık 1 (bir) puan ilave ederek firmalara yansıtabilirler. 360 gün vadeli kullandırılan kredilerde ise anapara 180. Firmanın Eximbank nezdindeki riskine ve sigortalılık durumuna göre değişkendir.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz ile birlikte tahsil edilmektedir.• Firmalar aracı bankanın krediyi kullandırım tarihinde. Aracı bankalar. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Geri ödeme aşamasında tespiti halinde. para piyasaları yakından takip edilerek. günlerde iki eşit taksitte. kendilerine Firma Limiti Firma limiti 6 milyon YTL'dır. Türk Eximbank tarafından belirlenmektedir. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi azami 360 gündür. cari faiz oranlarından en yüksek olanının 1. İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde fiilen gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir. Kredinin Faiz Oranı ve Firma Maliyeti Krediye uygulanacak faiz oranları. kredi talep aşamasında beyan ettikleri mallarla. ve 360. taahhüt ettikleri FOB ihracat tutarının % 100’ünü kredi vadesi içinde gerçekleştirerek ihracat taahhütlerini aracı bankalar vasıtasıyla kapatacaklardır. kredinin anapara ve faizi en geç kredi vadesinde ödenmektedir. Kredi Tutarı Kredi tutarı. FOB ihracat taahhüdünün % 100’ünün TCMB Döviz Alış Kuru üzerinden hesaplanan YTL karşılığıdır. Kredinin Geri Ödenmesi • • 120 ve 180 gün vadeli kullandırılan kredilerde.her iki dönemde de o dönem için tahakkuk edecek faizler ile birlikte geri ödenmektedir. 41 . ödediğini/ödemediğini 5 işgünü içinde yazılı olarak teyit ederler.

2 katı üzerinden hesaplanacak faiz tutarı ile kredi kullanıcı firmadan daha önce tahsil edilmiş bulunan faiz tutarı arasındaki fark tahsil edilmektedir.Taahhüt kapatma aşamasında tespiti halinde. ekonomik ve ticari faaliyetlerini de Kalkınmada Öncelikli Yörelerde (Gaziantep ili dahil) icra eden imalatçı. bu oranların üzerine azami yıllık 1 (bir) puan ilave ederek firmalara yansıtabilirler.2. Kredinin Döviz Cinsleri 42 . Firma Limiti Tüm firmalar için 6 milyon YTL'dır. imalatçı-ihracatçı ve ihracatçı (ihracatçının KÖY'de mukim olması ve ihraç konusu malın KÖY'de üretilmesi kaydıyla) firmalar. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi 540 gündür.1.ABD Doları’dır. taahhüt edilen FOB ihracat tutarının azami % 100’üdür. Aracı bankalar. 1. SEVK ÖNCESİ DÖVİZ İHRACAT KREDİSİ (SÖİK-DVZ) Kredinin Kullandırım Şartları Türk menşeili malların serbest dövizle kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığında kullandırılmaktadır. Firma Limiti Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi firma limiti 10. Kredinin Faiz Oranı ve Firma Maliyeti Firmanın Eximbank nezdindeki riskine ve sigortalılık durumuna göre değişkendir. cari faiz oranlarından en yüksek olanının 1. Kredi Tutarı Kredi tutarı.. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi azami 360 gündür. BSMV Türk Eximbank tarafından KKDF ve Damga Vergisi ise aracı bankalar tarafından tahsil edilmektedir.000.1.3. 1.000. SEVK ÖNCESİ TÜRK LİRASI KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER İHRACAT KREDİSİ Kimler Yararlanabilir Kanuni veya iş merkezlerinin yanısıra.

faiz ve aracı banka komisyonu toplamı kadar FOB ihracatı kredi vadesi içinde gerçekleştirerek. Kredinin Faiz Oranı ve Firma Maliyeti • • Firmanın Eximbank nezdindeki riskine. kredinin anapara ve faizi en geç kredi vadesinde ödenmektedir. Kredi döviz veya YTL cinsinden ödenebilmektedir. Kredi.50 puan ilave ederek firmalara yansıtabilmektedir. • İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde kredinin anapara. Aracı bankalar. 1. Kredinin vadeden önce kısmen veya tamamen geri ödenme imkanı da mevcuttur.2. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar. sigortalılık durumuna ve vadeye göre değişkendir. 360 gün ve 540 gün vadeli kredilerde ise 6 aylık dönemler itibariyle anaparası eşit taksitlerle her dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte geri ödenir. DTŞ KISA VADELİ TÜRK LİRASI İHRACAT KREDİSİ Bu kredi programının aşağıda belirtilenler dışında kalan özellikleri Sevk Öncesi İhracat Kredisi Programı’nda açıklanan hususlar doğrultusunda düzenlenmiştir.2. DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ İhracatçılarımızın Eximbank’dan direkt olarak kredi kullanmalarına imkan sağlayan Dış Ticaret Şirketleri Kısa Vadeli İhracat Kredisi ile Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ)’nin ihracata hazırlık dönemi finansman ihtiyaçlarının uygun vade ve maliyet ile karşılanması. Türk Eximbank Genel Müdürlüğü ile İstanbul ve İzmir şubeleri tarafından doğrudan kullandırılmaktadır. faiz ve aracı banka komisyonu toplamı kadar gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir. YTL olarak ödemelerde Türk Eximbank'ın bildirdiği kur kullanılır. böylece ihracat performanslarının artışının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.1. Kredinin Amacı 43 . bu oranların üzerine azami yıllık 0. Kredi Geri Ödenmesi • • 120 ve 180 gün vadeli kullandırılan kredilerde. Yeni Türk Lirası ve döviz cinsinden.USD / EUR / JPY / GBP cinsinden döviz kredisi başvurusu yapılabilmektedir. ihracat taahhütlerini aracı bankalar vasıtasıyla kapatacaklardır. kredi talep aşamasında beyan ettikleri mallarla kredinin anapara. 1.

İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde fiilen gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredinin ödenmesi gereken tarihten fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için. Firma Limiti Firmanın bir önceki takvim yılı performansı.Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)’nin ihracat faaliyetleri ile ilgili finansman ihtiyaçlarını karşılamaktır. Kredi Tutarı Kredi tutarı. Kabul edilmesi halinde teminatların tesis edilmesi ve Genel Kredi Sözleşmesi’nin imzalanmasından sonra kredi. kredi vadesi içinde taahhüt edilen tutar kadar gerçekleştirilen ihracata ait belgelerle Türk Eximbank’a başvuruda bulunurlar. kredi vadesi itibariyle Türk Eximbank DTŞ Kısa Vadeli TL İhracat Kredisi’ne uygulanan cari en yüksek faiz oranının 1. takvim yılı itibariyle DTSŞ ve SDŞ statüsü verilmiş ve kredibiliteleri Türk Eximbank tarafından olumlu bulunan firmalar.2 katı üzerinden hesaplanacak temerrüt faizi ile vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. 44 . en kısa sürede EFT sistemi aracılığıyla firmanın banka hesabına aktarılmaktadır. limit kullanım oranı ve diğer faktörler dikkate alınarak. kredibilitesi. FOB ihracat taahhüdünün % 100’ünün TCMB Döviz Alış Kuru üzerinden hesaplanan YTL karşılığıdır. Kredinin Kullandırılması • • • Limit tahsis edilen firmalara doğrudan Türk Eximbank tarafından kullandırılmaktadır. Türk Eximbank kredi taleplerini değerlendirir. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi azami 180 gündür. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar. Türk Eximbank tarafından ABD Doları bazında tek bir limit olarak belirlenmektedir. Kimler Yararlanabilir Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca.

kredibilitesi.2. 45 . kredi vadesi içinde. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar. kredinin anapara ve faiz toplamı kadar gerçekleştirilen ihracata ait belgelerle Türk Eximbank’a başvuruda bulunurlar. DTŞ KISA VADELİ DÖVİZ İHRACAT KREDİSİ Bu kredi programının aşağıda belirtilenler dışında kalan özellikleri Sevk Öncesi İhracat Kredisi Programı’nda açıklanan hususlar doğrultusunda düzenlenmiştir. Firma Limiti Firmanın bir önceki takvim yılı performansı. Kabul edilmesi halinde teminatların tesis edilmesi ve Genel Kredi Sözleşmesi’nin imzalanmasından sonra kredi (YTL karşılığı). Türk Eximbank tarafından ABD Doları bazında tek bir limit olarak belirlenmektedir. Kimler Yararlanabilir Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca takvim yılı itibariyle DTSŞ ve SDŞ statüsü verilmiş ve kredibiliteleri Türk Eximbank tarafından olumlu bulunan firmalar. en kısa sürede EFT sistemi aracılığıyla firmanın banka hesabına aktarılmaktadır. limit kullanım oranı ve diğer faktörler dikkate alınarak. kredinin anapara ve faiz toplamı kadar gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir.2. Türk Eximbank kredi taleplerini değerlendirir. Kredi Tutarı Kredi tutarı. Kredinin Kullandırılması • • Limit tahsis edilen firmalara doğrudan Türk Eximbank tarafından USD/JPY/EUR/GBP cinsinden kullandırılmaktadır. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi azami 360 gündür. İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde. Kredinin Amacı Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)’nin ihracat faaliyetleri ile ilgili finansman ihtiyaçlarını karşılamaktır. FOB ihracat taahhüdünün % 100’ünün kullanım gününde Türk Eximbank tarafından tespit edilen döviz alış kuru üzerinden hesaplanan YTL karşılığıdır.1.

Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Geri ödeme aşamasında, taahhüdün gerçekleşmediğinin tespiti halinde, taahhüdün gerçekleşmeyen kısmı için; kredi kullandırım tarihinde Türk Eximbank DTŞ Kısa Vadeli Döviz İhracat Kredisi’ne uygulanmakta olan cari en yüksek faiz oranının 1,2 katı üzerinden hesaplanacak temerrüt faizi ile vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. Taahhüt kapatma aşamasında, taahhüdün gerçekleşmediğinin tespiti halinde; taahhüdün gerçekleşmeyen kısmı için; Türk Eximbank DTŞ Kısa Vadeli Döviz İhracat Kredisi’ne uygulanmakta olan cari en yüksek faiz oranının 1,2 katı üzerinden hesaplanacak temerrüt faiz tutarı ile daha önce tahsil edilen faiz tutarı arasındaki fark ve vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredi anapara ve faizlerinin ödenmesi gereken tarihten, fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için, Türk Eximbank DTŞ Kısa Vadeli Döviz İhracat Kredisi’ne uygulanan faiz oranlarından cari en yüksek olanının 1,2 katı üzerinden hesaplanacak temerrüt faizi, vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. 1.3. İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ İhracatçılarımızın Eximbank’dan direkt olarak kredi kullanmalarına imkan sağlayan İhracata Hazırlık Kredileri ile ihracata yönelik mal üreten imalatçı ve ihracatçıların uluslararası piyasalarda rekabet güçlerinin artırılması ve ihracat projelerinin ihracata hazırlık aşamasında desteklenmesi amaçlanmaktadır. Kredi, Türk Lirası ve döviz cinsinden, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) dışındaki firmalara aracı banka olmaksızın doğrudan kullandırılmaktadır. 1.3.1 İHRACATA HAZIRLIK TL KREDİSİ Kimler Yararlanabilir Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri hariç, imalatçı/ihracatçı ihracatçı veya ihraca yönelik mal üreten, imalatçı vasfını haiz firmalar. Kredi Kullandırım Şartları Söz konusu krediden son üç takvim yılı ortalama veya kredi başvuru tarihinden geriye dönük 12 (on iki) aylık ihracat performansının en az 200 bin ABD Doları tutarında olan veya ihracata yeni başlayan firmalar yararlanır. Kredi, ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kullandırılmaktadır. Kredinin Kullanılması Firma analizini müteakip, başvurusu uygun bulunan ve kendilerine limit tahsis edilen firmalara kredi EFT sistemi aracılığı ile aktarılmaktadır. Firma Limiti

46

Firma limiti, Yeni Türk Lirası ve döviz kredilerinin toplamı olmak üzere azami 10.000.000,ABD Doları olup, Yeni Türk Lirası limiti 6 milyon YTL ile sınırlıdır. Bu tutarlar, firma performansı ile bağlantılı ve nispi olarak Eximbank’ca belirlenecektir. İhracata yeni başlayan firmalara kullandırılacak Yeni Türk Lirası ve döviz kredilerinin toplamı ise azami 100.000,ABD Doları’dır. Kredi Tutarı FOB ihracat taahhüdünün % 100’ü kredilendirilmektedir. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi azami 360 gündür. Kredinin Geri Ödenmesi 120 gün ve 180 gün vadeli kullandırılan kredilerde, kredinin anapara ve faizi en geç kredi vadesinde geri ödenir. 360 gün vadeli kullandırılan kredilerde ise anapara 180. ve 360. günlerde iki eşit taksitte, her iki dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte geri ödenmektedir. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredi anapara ve faizinin ödenmesi gereken tarihten, fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için, Türk Eximbank İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredisi’ne uygulanmakta olan faiz oranlarından cari en yüksek olanının 1.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz, vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde fiilen gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar, kredi vadesi içinde taahhüt edilen tutar kadar gerçekleştirilen ihracata ait belgelerle kredi vadesini takip eden 30 gün içerisinde Türk Eximbank’a başvuruda bulunurlar. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Geri ödeme aşamasında, Türk Eximbank İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredileri’ne uygulanan cari en yüksek faiz oranının 1.2 katı oranında temerrüt faizi, vergi ve fonlar tahsil edilecektir. Taahhüt kapatma aşamasında, Türk Eximbank İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredileri’ne uygulanan faiz oranlarından cari en yüksek olanının 1.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz tutarı ile kredi kullanıcısı firmadan daha önce tahsil edilmiş bulunan faiz tutarı arasındaki fark ile vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. 1.3.2. İHRACATA HAZIRLIK DÖVİZ KREDİSİ

47

Bu kredi programının aşağıda belirtilenler dışında kalan özellikleri Sevk Öncesi İhracat Kredisi Programı’nda açıklanan hususlar doğrultusunda düzenlenmiştir. Kimler Yararlanabilir Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri hariç, imalatçı/ihracatçı, ihracatçı veya ihraca yönelik mal üreten, imalatçı vasfını haiz firmalar. Kredi Kullandırım Şartları • Söz konusu krediden son üç takvim yılı ortalama veya kredi başvuru tarihinden geriye dönük 12 (on iki) aylık ihracat performansının en az 200 bin ABD Doları tutarında olan veya ihracata yeni başlayan firmalar yararlanmaktadır. Kredi, ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kullandırılmaktadır.

Kredinin Kullanılması • • Firma analizini müteakip, başvurusu uygun bulunan ve kredilerine limit tahsis edilen firmalar, krediyi ABD Doları, EUR, GBP veya JPY olarak kullanabilmektedir. Kredinin YTL karşılığı EFT sistemi aracılığı ile firmaya aktarılmaktadır.

Firma Limiti • Firma limiti, Yeni Türk Lirası ve döviz kredilerinin toplamı olmak üzere azami 10.000.000,- ABD Doları olup, bu tutarlar, firma performansı ile bağlantılı ve nispi olarak Eximbank’ca belirlenmektedir. İhracata yeni başlayan firmalara kullandırılacak Yeni Türk Lirası ve döviz kredilerinin toplamı ise azami 100.000,- ABD Doları’dır.

Kredi Tutarı Kredi tutarı; FOB ihracat taahhüdünün % 100’ünün kullanım gününde Eximbank tarafından tespit edilen döviz alış kuru üzerinden hesaplanan TL karşılığıdır. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi azami 540 gündür. Kredinin Geri Ödenmesi • 120 gün ve 180 gün vadeli kullandırılan kredilerde, kredinin anapara ve faizi en geç kredi vadesinde YTL veya döviz olarak geri ödenmektedir.

48

bağımsız işletme tanımına giren. vadesi 540 gün olan bu kredi için teminat olarak. imalatçı. Taahhüt kapatma aşamasında.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz. 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Geri ödeme aşamasında. kredinin anapara ve faiz toplamı kadar gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir. İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde. Türk Eximbank İhracata Hazırlık Döviz Kredisi'ne uygulanmakta olan faiz oranlarından cari en yüksek olanının 1. 540 gün vadeli kullandırılan kredilerde ise anapara 180 inci.1. KOBİ İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ Yasal statüsü ne olursa olsun.-Dolar. Türk Eximbank İhracata Hazırlık Döviz Kredileri’ne uygulanan cari en yüksek faiz oranının 1. imalatçı ihracatçı özelliğine sahip mikro. yıllık net satış hasılatı ve / veya mali bilançosu yirmibeş milyon YTL'nı aşmayan.000.4. küçük ve orta büyüklükteki işletmeler kısaca "KOBİ"ler. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredi anapara taksitleri ve dönem faizlerinin ödenmesi gereken tarihten. Limiti 100. fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için. 1.4. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar. bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz tutarı ile kredi kullanıcısı firmadan daha önce tahsil edilmiş bulunan faiz tutarı arasındaki fark ile vergi ve fonlar tahsil edilmektedir.2 katı oranında temerrüt faizi.• 360 gün vadeli kullandırılan kredilerde anapara 180 inci ve 360 ıncı günlerde iki eşit taksitte. kredi vadesi içinde kredinin anapara ve faiz toplamı kadar gerçekleştirilen ihracata ait belgelerle kredi vadesini takip eden 30 gün içerisinde Türk Eximbank’a başvuruda bulunmaktadır. 360 ıncı ve 540 ıncı günlerde 3 eşit taksitte her dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte YTL veya döviz olarak geri ödenmektedir. anapara ve faizin % 50'si oranında banka teminat mektubu ile anapara tutarında teminat senedi alınmaktadır. ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kredilendirilir. vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. KOBİ İHRACATA HAZIRLIK TL KREDİSİ Kimler Yararlanabilir 49 . Türk Eximbank İhracata Hazırlık Döviz Kredileri’ne uygulanan faiz oranlarından cari en yüksek olanının 1. vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. 1.

aşağıda belirtilen kriterleri sağlayan firmalar bu programdan yararlanabileceklerdir: Etik ve hukuki kriterler • Firmanın ödenmemiş vergi borcunun bulunmaması -ilgili vergi dairesinden alınacak yazı ile belgelenecektir.) Firmanın. Başka bir işletmenin % 25 veya daha fazlasına sahip değilse. KOBİ Tanımı Yasal statüsü ne olursa olsun. Müflis olmamaları veya konkordato ilan etmiş olmamaları (müflis olmadıklarına ilişkin firma merkezinin bulunduğu ilçedeki İflas Müdürlüğü'nden. bağımsız işletme tanımına giren. Orta Büyüklükteki İşletme İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı yada mali bilançosu yirmibeş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan işletmeler. yılık net satış hasılatı ve / veya mali bilançosu yirmibeş milyon YTL'nı aşmayan. imalatçı ihracatçı özelliğine sahip mikro. ihracata yönelik mal üreten. 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden. herhangi bir tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşu veya birkaç bağlı işletme tek başına veya müştereken bu işletmenin % 25 veya daha fazla hissesine sahip değilse. konkordato ilan etmediklerine ilişkin ise. (Firma. küçük ve orta büyüklükteki işletmeler kısaca "KOBİ" olarak adlandırılmaktadır. ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kullandırılacak olup. imalatçı. bağımsız işletme olarak kabul edilmektedir. yine firma merkezinin bulunduğu ildeki İcra Hakimliği'nden alınacak yazılar ile). Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) aşağıdaki şekilde sınıflandırılırlar • • • Mikro İşletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu bir milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan çok küçük ölçekli işletmeler. Küçük İşletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yılık net satış hasılatı ya da mali bilançosu beş milyon yeni Türk lirasını aşmayan işletmeler.İmalatçı/ihracatçı. • * 50 . Bir işletme. konsolide edilmiş hesaplar düzenlemiyorsa ve konsolide hesaplar düzenleyen başka bir işletmenin hesaplarında yer almıyorsa ve bu nedenle bağlı bir işletme değilse. diğer kriterleri yerine getirmesi kaydıyla krediden yararlandırılır. taksite bağlanmış ve/veya mahsup talepli vergi borcu olması durumunda. bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup. % 10 ve daha fazla hisse sahibi gerçek ve tüzel kişi ortaklarının. Kredi Kullandırım Şartları Kredi. imalatçı vasfını haiz KOBİ niteliğindeki firmalar yararlanır.

Kredi başvurusunda bulunan firma ve ithalatçı firma (alıcı firma) arasında yapılan ihracat bağlantısını gösterir belge ibrazı (satış sözleşmesi. kredinin anapara ve faiz tutarının % 50’si oranında kesin banka teminat mektubu ve kredi tutarında emre muharrer senet (bono) alınmaktadır. Kredinin Faiz Oranı KOBİ . sipariş formu.). başvurusu uygun bulunan ve kendilerine limit tahsis edilen firmalara kredi EFT sistemi aracılığı ile aktarılmaktadır.B. Firma Limiti Firma limiti. protestolu senedinin bulunmaması (Eximbank’ca tespit edilecektir. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi 540 gündür.000.C. inancı kötüye kullanma. proforma fatura vb. T. Son bir yıllık dönemde firma ve ortaklarınca karşılıksız çek keşide edilmemiş olması. rüşvet.YTL (KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi) 540 gün (%) 14 51 . irtikap. Kredi Tutarı FOB ihracat taahhüdünün % 100’ü kredilendirilmektedir.İHK . dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyetlerinin bulunmaması ve vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmaları (firma beyanı aranacaktır). kayıtları veya ilgili bankanın yazılı beyanı çerçevesinde ödendiğinin görüldüğü durumda eski kayıt dikkate alınmaz. İhracat taahhütlerinin Teşvik Mevzuatının cevaz verdiği sürelerde ve oranlarda düzenli olarak kapatılması. Teminat Oranı Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için.ABD Doları’dır. ihtilas.M.). Kredi kullanıcısı firma ve gerçek / tüzel kişi ortaklarının/müşterek borçlu müteselsil kefillerin taşınır ve/veya taşınmazlarına ilişkin mal beyanları ibrazı • • • • Kredinin Kullanılması Firma analizini müteakip. sahtecilik.* Ağır hapis veya 5 (beş) yıldan fazla hapis yahut zimmet. dolandırıcılık. hırsızlık. Yeni Türk Lirası ve Döviz Kredileri’nin toplamı olmak üzere azami 100.

2. vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. 1.4.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz. KOBİ İHRACATA HAZIRLIK DÖVİZ KREDİSİ Bu kredi programının aşağıda belirtilenler dışında kalan özellikleri Sevk Öncesi İhracat Kredisi Programı’nda açıklanan hususlar doğrultusunda düzenlenmiştir. Türk Eximbank KOBİ İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredisi'ne uygulanmakta olan cari faiz oranının 1. 360 ıncı ve 540 ıncı günlerde 3 eşit taksitte her dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte geri ödenmektedir. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredi anapara ve faizinin ödenmesi gereken tarihten. Türk Eximbank KOBİ İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredileri’ne uygulanan cari en yüksek faiz oranının 1. kredi kullanıcısı firmanın gerçekleştirilen ihracata ait Gümrük Beyannameleri'nde mutlaka imalatçı olarak yer alması gerekmektedir. İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde fiilen gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar. kredi vadesi içinde. Kimler Yararlanabilir Krediden. İmalatçı/ihracatçı. ihraca yönelik mal üreten imalatçı vasfını haiz.2 katı oranında temerrüt faizi. Kredi Kullandırım Şartları 52 . KOBİ niteliğindeki firmalar yararlanır. taahhüt edilen tutar kadar gerçekleştirilen ihracata ait belgelerle kredi vadesini takip eden 30 gün içerisinde Türk Eximbank'a başvuruda bulunurlar. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Geri ödeme aşamasında.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz tutarı ile kredi kullanıcısı firmadan daha önce tahsil edilmiş bulunan faiz tutarı arasındaki fark ile vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. Türk Eximbank KOBİ İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredileri’ne uygulanan faiz oranlarından cari en yüksek olanının 1.Kredinin Geri Ödenmesi Kredinin anaparası 180 inci. fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için. Ayrıca. Taahhüt kapatma aşamasında.

kredinin anapara ve faiz tutarının % 50’si oranında kesin banka teminat mektubu ve kredi tutarında emre muharrer senet (bono) alınmaktadır.000. sipariş formu. aşağıda belirtilen kriterleri sağlayan firmalar bu programdan yararlanabileceklerdir: Etik ve hukuki kriterler • • * * Firmanın ödenmemiş vergi borcunun bulunmaması -ilgili vergi dairesinden alınacak yazı ile belgelenecektir. proforma fatura vb.ABD Doları’dır. Kredi kullanıcısı firma ve gerçek / tüzel kişi ortaklarının/müşterek borçlu müteselsil kefillerin taşınır ve/veya taşınmazlarına ilişkin mal beyanları ibrazı • • • • KredininKullanması ABD Doları. sahtecilik. Ağır hapis veya 5 (beş) yıldan fazla hapis yahut zimmet.Kredi. rüşvet. EUR. Kredi Tutarı 53 . Kredi başvurusunda bulunan firma ve ithalatçı firma (alıcı firma) arasında yapılan ihracat bağlantısını gösterir belge ibrazı (satış sözleşmesi. protestolu senedinin bulunmaması. ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kullandırılacak olup. Son bir yıllık dönemde firma ve ortaklarınca karşılıksız çek keşide edilmemiş olması. hırsızlık. Yeni Türk Lirası ve Döviz Kredileri’nin toplamı olmak üzere azami 100. Kredinin YTL karşılığı EFT sistemi aracılığı ile firmaya aktarılmaktadır. ihtilas. Müflis olmamaları veya konkordato ilan etmiş olmamaları. inancı kötüye kullanma. irtikap. dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyetlerinin bulunmaması ve vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmaları (firma beyanı aranacaktır). İhracat taahhütlerinin Teşvik Mevzuatının cevaz verdiği sürelerde ve oranlarda düzenli olarak kapatılması.). Teminat Oranı Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için. Firmanın. % 10 ve daha fazla hisse sahibi gerçek ve tüzel kişi ortaklarının. dolandırıcılık. Firma Limiti Firma limiti. yönetim kurulu başkan ve üyelerinin. GBP veya JPY olarak kullanabilmektedir.

Türk Eximbank KOBİ İhracata Hazırlık Döviz Kredisi'ne uygulanmakta olan cari faiz oranının 1. kredinin anapara ve faiz toplamı kadar gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir.75 54 . Kredinin Faiz Oranı KOBİ .2 katı üzerinden hesaplanacak faiz. taahhüt edilen tutar kadar gerçekleştirilen ihracata ait belgelerle kredi vadesini takip eden 30 gün içerisinde Türk Eximbank'a başvuruda bulunurlar. fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için. Ayrıca. (%) LIBOR+0. vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar.DVZ (KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi) 540 gün Kredinin Geri Ödenmesi Kredinin anaparası 180 inci. 360 ıncı ve 540 ıncı günlerde 3 eşit taksitte her dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte YTL veya döviz olarak geri ödenmektedir. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredi anapara taksitleri ve dönem faizlerinin ödenmesi gereken tarihten. kredi vadesi içinde. kredi kullanıcısı firmanın gerçekleştirilen ihracata ait Gümrük Beyannameleri'nde mutlaka imalatçı olarak yer alması gerekmektedir.İHK .Kredi tutarı. İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi 540 gündür. FOB ihracat taahhüdünün % 100’ünün kullanım gününde Eximbank tarafından tespit edilen döviz alış kuru üzerinden hesaplanan YTL karşılığıdır.

UNPK-TL (%) (*) 500.5 14 15 14.5 13.5 16.5 16.5 16 17.000 YTL' na Kadar 500.000 YTL Üzeri Sigortalı Sigortasız Sigortalı Sigortasız 12.000 YTL'na Kadar 500.5 16.5 16.2008 tarihinden itibaren kullandırılan krediler için geçerlidir.5 16.5 16 17 DTŞ-TL (%) (*) 500.5 15 16 15.5 17.5 15 16 15.5 17.000 YTL'na Kadar 500.5 16.5 15.5 14. Sevk Öncesi Türk Lirası İhracat Kredisi Sevk Öncesi Türk Lirası Kalkınmada Öncelikli Yöreler İhracat Kredisi İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredisi KOBİ İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredisi DTŞ Kısa Vadeli TL İhracat Kredisi Turizm Pazarlama Kredisi Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası yaptırmış firmalar SÖİK-TL: SÖİK-KÖY: İHK-TL: KOBİ-TL: DTŞ-TL: TURİZM-TL: UNPK-TL: SİGORTALI: 55 .07.5 15.5 18 GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 KOBİ-İHK-TL (%) (*) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 540 (3 taksit) (*) 14 21.000 YTL Üzeri GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 14.FAİZ ORANLARI TÜRK LİRASI KREDİLER SÖİK-TL.5 16.5 17.5 14.5 16.000 YTL Üzeri Sigortalı Sigortasız Sigortalı Sigortasız 13. İHK-TL (%) (*) 500.5 17 18 SÖİK-KÖY (%) (*) 500.5 TURİZM-TL.5 17.5 15.000 YTL'na Kadar 500.000 YTL Üzeri Sigortalı Sigortasız Sigortalı Sigortasız 13.

SİGORTASIZ: Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası yaptırmamış firmalar DÖVİZ KREDİLERİ SÖİK-DVZ.25 LIBOR+1. 56 .00 LIBOR+1.50 LIBOR+1.75 DTŞ-DVZ (%) (*) Sigortalı Sigortasız LIBOR+1.50 LIBOR+1.50 KOBİ-İHK-DVZ (%) (*) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 (2 taksit) 540 (3 taksit) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 (2 taksit) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 540 (3 taksit) LIBOR+1.75 SÖRK (%) (*) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 (2 taksit) LIBOR+0.UNPK-DVZ (%) (*) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 (2 taksit) 540 (3 taksit) LIBOR+1.25 LIBOR+1.25 LIBOR+1.25 TURİZM-DVZ.25 LIBOR+1.25 LIBOR+1. Japon Yeni cinsinden kullandırılan kredilerde TIBOR için aynı spread’ler geçerlidir.25 LIBOR+1. İngiliz Sterlini cinsinden kullandırılan kredilerde STG LIBOR.00 LIBOR+1.75 LIBOR+1.2008 tarihinden itibaren kullandırılan krediler için geçerlidir.00 LIBOR+1.50 LIBOR+1.25 LIBOR+1.00 LIBOR+1. (**) Euro cinsinden kullandırılan kredilerde EURIBOR.00 LIBOR+1. İHK-DVZ (%) (*) Sigortalı Sigortasız LIBOR+1.75 LIBOR+1.25 İSKONTO (%) (*) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 LIBOR+0.00 (*) 02.25 LIBOR+1.06.

TCMB yurt dışı muhabir bankaları listesinde yer alan veya işlem bazında TCMB değerlendirmeleri sonucu uygun görülecek diğer yurt dışı bankalarca. akreditifli veya. amir banka sıfatıyla açılmış. ihracatçı ve imalatçı-ihracatçı firmaların. Eximbank nezdinde kısa vadeli teminat mektubu limiti olan bankalardan birinin avalini taşıyan bonolar iskonto edilmektedir. SEVK ÖNCESİ REESKONT KREDİSİ Sevk Öncesi Reeskont Kredisi kapsamında imalatçı.SÖİK-DVZ: İHK-DVZ: DTŞ-DVZ: KOBİ-DVZ: TURİZM-DVZ: UNPK-DVZ: SÖRK: İSKONTO: Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi İhracata Hazırlık Döviz Kredisi DTŞ Kısa Vadeli Döviz İhracat Kredisi KOBİ İhracata Hazırlık Döviz Kredisi Turizm Pazarlama Kredisi Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi Sevk Öncesi Reeskont Kredisi İhracat Alacakları İskonto Programı VADE YAPILARI Kısa Vadeli İhracat Kredileri vadesi TL Kredileri için azami 360 gün. Döviz Kredileri için azami 540 gündür. borçlu olarak düzenleyecekleri. Merkez Bankası (TCMB) reeskontuna götürülmesi suretiyle iskonto edilmesi esastır. Sözkonusu bonoların Eximbank’ca Kabul Finansmanı Programı çerçevesinde T. TL KREDİLERİ Kredi Türleri Vade (gün) SÖİK-TL 360 SÖİK-TL KÖY 360 İHK-TL 360 KOBİ-TL 360 DTŞ-TL 180 SÖİK-TL: SÖİK-TL KÖY: İHK-TL: KOBİ-TL: DTŞ-TL: SÖİK-DVZ: İHK-DVZ: KOBİ-DVZ: DTŞ-DVZ: DÖVİZ KREDİLERİ Kredi Türleri Vade (gün) SÖİK-DVZ 540 İHK-DVZ 540 KOBİ-DVZ 540 DTŞ-DVZ 360 Sevk Öncesi Türk Lirası İhracat Kredisi Sevk Öncesi Türk Lirası Kalkınmada Öncelikli Yöreler İhracat Kredisi İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredisi KOBİ İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredisi DTŞ Kısa Vadeli TL İhracat Kredisi Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi İhracata Hazırlık Döviz Kredisi KOBİ İhracata Hazırlık Döviz Kredisi DTŞ Kısa Vadeli Döviz İhracat Kredisi 1. aynı bankaların aracılık edeceği vesaik mukabili ödeme şekline göre yapılacak ihracat işlemlerine 57 . gayrıkabili rücu.C. akreditifli veya. Bu çerçevede. aynı bankaların aracılık edeceği vesaik mukabili ödeme şekline göre yapılacak ihracat işlemlerine veya. gayrıkabili rücu. Eximbank değerlendirmeleri sonucu uygun bulunan amir banka sıfatıyla açılmış.5. ( DTŞ Kredileri hariç ) TL ve Döviz İhracat Kredi Programlarının vade yapıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

25 58 . bu tutarın ilgili döviz cinsinden karşılığı iskonto tarihindeki TCMB döviz alış kuru dikkate alınarak hesaplanmaktadır. EURO.75 LIBOR + 1. Teminat Kredinin asli teminatı firmaların düzenleyecekleri yukarıda belirtilen özellikleri taşıyan bonolardır. GBP ve JPY döviz cinsleri üzerinden işlem yapılmaktadır. kredibilitesi uygun bulunan ve Eximbank’dan kullandığı kredilere ilişkin ihracat taahhüt açığı olmayan firmalar bu programdan yararlandırılmaktadır. Döviz Cinsi USD. Program kapsamında vadesi 180 günden uzun işlemler için biri 180 gün vadeli diğeri satış sözleşmesi/akreditifte belirtilen ödeme vadesi ile aynı vadede olmak üzere eşit tutarda iki bono düzenlenecektir. ihracat taahhüdünün yerine getirilmemesi halinde uygulanacak müeyyideleri karşılamak üzere Türk Eximbank tarafından belirlenen tutarda teminat senedi alınmaktadır. Değerlendirme Kriterleri Eximbank’ca yapılacak değerlendirme sonucunda. • Faiz Oranı Geri Ödeme Süresi (BonoVadesi Gün) 120 Güne Kadar 121 .360 Gün Kadar (İki Taksit) Faiz Oranı (*) LIBOR + 0. Vade Program kapsamında vadesine 360 gün kalan bonolar iskonto edilecektir. Ancak. mal mukabili ödeme şekline göre yapılacak ihracat işlemleri için düzenlenecek bonolara ilişkin reeskont talepleri dikkate alınmaktadır.00 LIBOR + 1. Başvurular doğrudan Eximbank Genel Müdürlüğü’ne yapılmaktadır. Firma limiti TCMB Kabul Finansmanı Programı kapsamında uygulanan Kısa Vadeli İhracat Alacakları İskonto Programı işlemlerini de kapsayacak şekilde geçerlidir. Satış sözleşmesi/akreditifte yer alan ödeme vadelerinin azami kredi vadesinden uzun olduğu durumlarda bono vadeleri 360 günü aşamaz. Firma Limiti • Program kapsamında iskonto edilecek bonolar için firma bazında uygulanacak limit 5 Milyon YTL olup.veya.180 Güne Kadar 181 .

Vade Vadesine en fazla 180 gün kalan ihracat alacakları iskonto edilmektedir. II. Merkez Bankası’nın (TCMB) “Banka Kabullerine İlişkin Reeskont İşlemleri” esas ve şartları doğrultusunda Eximbank’a tahsis etmiş olduğu limit çerçevesinde yürütülmekte olup. iskonto konusu alacak tutarının vadesinde esas borçlusundan tahsil edilememesi halinde.6.C. ihracatçı ve imalatçıihracatçılara ülke riskinden arındırılmış olarak yeni ve hedef pazarlara yönelmeleri ve bu pazarlarda vadeli satış imkanları ile rekabet şanslarının artırılması amacına yönelik olarak kısa vadeli ve sevk sonrası finansman desteği sağlanmaktadır. İngiliz Sterlini cinsinden kullandırılan kredilerde STG LIBOR. İskonto Kredisi I. Türk Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Kapsamında Yürütülecek İskonto Kredisi İşlemleri Kabili Rücu İşlemlerde. 1. Döviz Cinsi 59 . program kapsamında. Değerlendirme Kriterleri Eximbank’ca yapılacak değerlendirme sonucunda.II. kredibilitesi uygun bulunan ve Eximbank’dan kullandığı kredilere ilişkin ihracat taahhüt sorunu olmayan firmalar bu programdan yararlandırılmaktadır. T. Program Kapsamındaki Alternatif Uygulamalar I. iskonto kredisinin vadesinde Eximbank’a geri ödenmesinden iskonto ettiren firma sorumludur. KISA VADELİ İHRACAT ALACAKLARI İSKONTO PROGRAMI Kısa Vadeli İhracat Alacakları İskonto Programı ile imalatçı. Kabili Rücu İşlemler I.I.(*) EURO cinsinden kullandırılan kredilerde EURIBOR. Söz konusu program. Poliçe veya bonoya bağlı kabul kredili ihracat işlemlerinden doğacak alacaklar ve Gayrikabili rücu vadeli ihracat akreditiflerine dayalı ihracat alacakları iskonto edilmektedir. Japon Yeni cinsinden kullandırılacak kredilerde TIBOR için aynı spread’ler geçerlidir. Gayrikabili Rücu İşlemler İskonto konusu alacak tutarı vadesinde kredi kullanıcısı firmaya rücu edilmeyecek şekilde iskonto edilmektedir.

Firma Limiti Program kapsamında iskonto edilecek senetler için firma bazında uygulanacak limit 5 Milyon YTL olup.C. Merkez Bankası’nca alım satım konusu yapılan konvertibl dövizlerden USD. Japon Yeni cinsinden kullandırılacak kredilerde TIBOR için aynı spread’ler geçerlidir. 60 . Faiz Oranı Geri Ödeme Süresi (Senet Vadesi Gün) 120 Güne Kadar 121 .Bu program kapsamında yapılacak işlemler için düzenlenecek kontrat. İngiliz Sterlini cinsinden kullandırılan kredilerde STG LIBOR. EURO. akreditif. poliçe/bono vb.00 EURO cinsinden kullandırılan kredilerde EURIBOR. GBP ve JPY cinsinden düzenlenecektir. bu tutarın ilgili döviz cinsinden karşılığı iskonto tarihindeki TCMB döviz alış kuru dikkate alınarak hesaplanmaktadır. sevk vesaiki. her türlü belgeler T.180 Gün (*) Faiz Oranı-Bankacılık Hizmet Komisyonu (*) LIBOR + 0.75 LIBOR + 1. Firma limiti TCMB Kabul Finansmanı Programı kapsamında uygulanan Sevk Öncesi Reeskont Kredisi işlemlerini de kapsayacak şekilde geçerlidir.

Kendi markası ile yurtdışında mağaza açacak firmaların kredilendirmeye esas yatırım tutarının tesbitinde reklam giderleri ve yatırım konusu mağazada satılacak ilk mal stokuna ilişkin tutarlar da dikkate alınmaktadır. krediye konu olan yatırım projesi Türk Eximbank’ca uygun bulunan ve Türkiye’de yerleşik.1 YURT DIŞI MAĞAZALAR YATIRIM KREDİSİ Bu kredi programı ile. ihracatta kalıcı pazarlar edinilmesi ve net döviz girdisinin arttırılmasını teminen.2. 2. standart kredi ve garanti programlarının dışında kalan. değişik ürün gruplarının sergilendiği çeşitli bölümleri içeren satış mağazaları veya bir ya da birden fazla firmanın biraraya gelerek kuracakları alışveriş merkezleri oluşturulmasına yönelik yatırımlara destek vermektir. yurt içi ve yurt dışında daha önce benzer işlerde deneyim sahibi olan firmalara kullandırılmaktadır.000. ihracatçıları ve yurt dışında yatırım yapan müteşebbisleri özellikli kredi programları ile de desteklemektedir. ÖZELLİKLİ KREDİLER Türk Eximbank. Kredinin Amacı Kredinin amacı..ABD Doları’nın altında kalan işlemler bu program kapsamında kredilendirilmez. ancak bunları tamamlayıcı nitelikteki programlardır. • Kredi Tutarı 61 . Türk firmalarının değişik pazarlarda Türk menşeili her türlü tüketim malı niteliğindeki ürünleri doğrudan pazarlaması amacıyla. herhangi bir ülkede değişik ürünlerin sergilendiği çeşitli bölümleri içeren satış mağazaları ile bir ya da birden fazla firmanın bir araya gelerek kuracakları alışveriş merkezleri oluşturulmasına yönelik yatırım harcamaları finanse edilmektedir. Kimler Yararlanabilir Kredi. Asgari Yatırım Tutarı • Türk Eximbank tarafından incelenerek tespit edilen yurt dışı sabit tesis yatırım tutarı 200. Sözkonusu kredi programları. Kredi vadesi içerisinde Türk Eximbank tarafından tesbit edilen tutarda Türk ürünleri ihraç ve/veya satışının gerçekleştirilmesi ve Krediye ilişkin Vergi Resim Harç İstisna Belgesi (VRHİB) taahhüdünün kapatılması taahhüdü karşılığında kullandırılmaktadır. Türk firmalarının yurtdışında marka tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kendi markası ile yurtdışında açacakları mağazaların yatırım harcamaları ile değişik pazarlarda Türk menşeili her türlü tüketim malı niteliğindeki ürünleri doğrudan pazarlama amacıyla. ihracatta kalıcı pazarlar edinilmesi ve net döviz girdisinin artırılmasını teminen. Krediden Yararlanma Koşulları Kredi.

Kredilendirme oranı proje bazında Türk Eximbank’ca belirlenir. Kredi Vadesi Kredi vadesi azami 7 yıldır. • Kredi. Merkez Bankası tarafından kapatılmasını takiben TCMB tarafından bildirilen sonuca göre işlem yapılmaktadır. proje bazında belirlenen koşullarla kullandırılmaktadır. vergi ve fonlar tahsil edilecektir. 2. Krediye ilişkin istisna edilmiş olan vergi.2 katı oranında temerrüt faizi. Türkiye'de yerleşik ihracata yönelik mal üreten firmaların Türk Eximbank'ın mevcut kredi programları çerçevesinde kredilendirilemeyen ancak Eximbank’ca uygun bulunan mal ve hizmet projelerine orta vadeli finansman imkanı sağlanmaktadır. Geri Ödemelerin Yapılmaması Uygulanacak Cezai Müeyyideler ya da Zamanında Yapılmaması Durumunda Kredinin geri ödenmesi gereken tarihten fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için kredi faiz oranının 1.2. kredi faiz oranı 1.2 katına yükseltilerek bulunan cezai faiz oranı üzerinden hesaplanacak faiz tutarı ile kredi kullanıcısı firmadan daha önce tahsil edilmiş bulunan faiz tutarı arasındaki fark tahsil edilir. Kredi vadesi ve faiz oranı proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenmektedir. Kredinin Geri Ödenmesi Kredi anapara ve faizi Türk Eximbank tarafından proje bazında belirlenen geri ödeme dönemlerinde YTL veya döviz olarak geri ödenmektedir. ihraç edilecek malın üretim süreci ya da satış koşulları nedeniyle 12 aydan uzun vadeli finansman ihtiyacı bulunan firmalar ile yeni pazarlara yeni ürün ihracı gibi özellik arz eden ihracat projelerine destek sağlamak amacıyla. VRHİB Taahhüdünün Kapatılması VRHİB taahhüdünün T.C. resim ve harçlar tahsil edilmektedir. Ancak kredi vadesi ve geri ödeme şartları (geri ödemesiz dönem ve taksitlendirme) her bir proje bazında münferiden Türk Eximbank tarafından tespit edilmektedir.Kredi konusu proje için Eximbank’ca uygun görülen yurt dışı yatırım tutarının azami % 85’i kredilendirilir. ancak bu oran FOB ihracat taahhüdünün % 80’ini aşamaz. • • 62 . ÖZELLİKLİ İHRACAT KREDİSİ Program kapsamında. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyideler Krediye ait VRHİB taahhüdünün belge vadesi içerisinde kısmen veya tamamen yerine getirilememesi halinde.

proje genelinde gemi kontrat bedelinin en az % 15’ine tekabül edecek tutarda harcamanın firma özkaynaklarından yapılması ve proje konusu geminin yerli katkı oranı ya da katma değer oranının asgari % 25 olması hususları aranmaktadır. * Geminin finansmanı amacıyla inşa süresince alıcı firma. Kredi: Program kapsamında kullandırılacak krediler ile. bu teminatların dışında ve ilave olarak başka teminatlar da alınabilecektir. 2.• • Krediye konu olan ve ihracı taahhüt edilen malın asgari % 50 yerli katkı oranını ihtiva etmesi gerekmektedir. Asgari Özkaynak Katkısı / Asgari Yerli Katkı Payı Proje konusu gemiye firma özkaynak katkısının sağlanmasını teminen. İhracat Taahhüdünün Kapatılması İhracat taahhüdünün kredinin orijinal vadesi/teminat mektubunun orijinal vadesi içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. alıcının bankası/finansman kurumu tarafından yapılacak avans niteliğindeki ödemeler ve bunlara ilişkin doğabilecek faizler. GEMİ İNŞA VE İHRACATI FİNANSMAN PROGRAMI Amacı Gemi inşa/ihraç edecek Türk firmalarının gemi inşa aşamasındaki finansman ihtiyaçlarının karşılanması.3. Alıcı firma ile imzalanmış belli bir kontrat kapsamında. rekabet güçlerinin desteklenmesi. Alınacak teminatların tutar ve kompozisyonu Eximbank’ca işlem bazında belirlenecektir. 63 . Türk Eximbank tarafından belirlenen limit çerçevesinde garanti kapsamına alınmaktadır. Teminat Mektubu: Program kapsamında düzenlenecek teminat mektupları ile. Proje konusu gemide kullanılacak makina ve ekipmanların vadeli ithalatı ile vadeli yurtiçi tedarik işlemlerine ilişkin ödeme yükümlülükleri. Kredi için Eximbank’ca doğrudan kullandırılan kredilerde uygulanan teminat unsurları aranacak olup. gemi inşa ve/veya ihracında deneyim sahibi olan firmalar yararlanır. gemi inşa/ihraç edecek Türk firmalarının gemi inşa aşamasındaki harcamaları proje bazında finanse edilmektedir. * * Kimler Yararlanabilir Teminat mektubuna konu olan gemi projesi Türk Eximbank’ca uygun bulunan ve Türkiye’de yerleşik. yurtdışındaki müşterileri ve kreditör kuruluşlar nezdindeki kredibilitelerinin arttırılması hedeflenmektedir.

bir firma lehine düzenlenecek toplam garanti tutarı 25 Milyon ABD Doları'nı aşmayacaktır.Fiili ihraç tarihi olarak. Herhangi bir firmanın belirli bir andaki riskinin tesbitinde. • Kredi faiz oranı 1. muafiyetin kalktığı kendisine bildirilen ilgili vergi dairesince 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilmektedir. Nakdi kredi faizi / tahsil edilen garanti komisyonları üzerinden hesaplanacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi. Tebliğ ve Genelge hükümleri uyarınca işlem yapılmaktadır. harç ve damga vergisi ile ilgili yükümlülükler. başlangıçta istisna edilmiş olan vergi. Gider Vergisi Kanunu’na göre Eximbank’ca ödenir ve aynen firmaya yansıtılmaktadır.3. Firma Limiti • • Program kapsamında Türk bankalarının kontrgarantisi karşılığında. Ülke Limiti 64 . YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİNE YÖNELİK TEMİNAT MEKTUBU PROGRAMI Kredinin Amacı Müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteren firmaların mevcut pazarlarda kalıcılığının sağlanmasının yanısıra. resim. • • • Proje Limiti Firma limitini aşmayacak şekilde işveren ihale makamı ile yapılmış sözleşmede belirtilen tutarın ya da ihale bedelinin azami % 25'ine kadar teminat mektubu verilebilmektedir. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler İhracat taahhüdünün kısmen veya tamamen yerine getirilememesi halinde. yeni pazarlara açılmalarını teminen yurt dışında üstlenilen projelerin teminat mektubu ile desteklenmesi amaçlanmaktadır. Gerçekleşmenin tesbitinde FOB ihraç değerine bakılmaktadır. müteahhit firmaların oluşturacakları konsorsiyumlar kapsamında üstlenecekleri proje içindeki payları dikkate alınmaktadır. 2. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'na ilişkin yükümlülükler için ilgili Karar. Taahhüdün kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden dolayı.2 katına yükseltilerek bulunan cezai faiz oranı üzerinden hesaplanacak faiz tutarı ile kredi kullanıcısı firmadan daha önce tahsil edilmiş bulunan faiz tutarı arasındaki fark tahsil edilmektedir. GB'nin arka yüzünde kayıtlı "malların yurtdışı edildiğine ilişkin tarih" veya A hanesinde kayıtlı tarihten hangisi firma lehine ise o tarih esas alınmaktadır.

2. kime hitaben düzenleneceği. Çevre Uygulama Esasları. firmasına ilişkin özet bilgi ve belgeleri içeren Niyet Mektubu Talep Formu. TÜRK EXIMBANK ÇEVRE UYGULAMA ESASLARI Amaç ve Kapsam İşbu “Çevre Uygulama Esasları”. ihtiyaç duyulan teminat mektubu türü. süresi. resmi destekli ihracat kredisi sağlayan üye ülkelerin İhracat Kredi Kurumları’nın sağladıkları desteğe ilişkin politikalar ile “çevre”nin korunmasına yönelik politikalar arasında tutarlılık sağlamak.Ülke bazında teminat mektubu tahsisi toplam program limitinin % 20'sini geçmeyecektir. işveren ihale makamının bankası. geri ödeme dönemi iki yıl ve daha uzun vadeli olan “resmi destekli ihracat kredileri” için uygulanmaktadır. Türkiye Müteahhitler Birliği'nce onaylanan Proje Bilgileri Onay Formu ve kontrgaranti düzenleyecek Türk bankasının niyet mektubu ile Türk Eximbank'a Niyet Mektubu için müracaat edecektir.4. 65 . işveren ihale makamı. Müracat Şekli Sözkonusu programdan yararlanmak isteyen firma/konsorsiyum temsilcisi firma. OECD İhracat Kredileri ve Kredi Garantileri Grubu (İKG)’nun üzerinde mutabakata vardığı. resmi destekli ihracat kredilerinden faydalanan yeni ve/veya kurulu “Proje”lerin çevre değerlendirmesi konusunda ortak yöntemler geliştirmek ve bu Projeler’in “potansiyel çevre etkilerinin” en aza indirilmesi amacına yönelik olarak benimsenen “Çevre ve Resmi Destekli İhracat Kredileri Üzerine Ortak Yaklaşımlar Tavsiye Kararı” uyarınca hazırlanmış ve Türk Eximbank tarafından uygulamaya konulmuştur. verilecek mektup örneği. talep edilen teminat mektubunun tutarı.

1. 2 Yetki Belgesi bulunan veya.Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Uluslararası karayolu nakliyat işi gerçekleştiren. * * Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi (varsa). uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmalar ile uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yapan firmaların finansman ihtiyaçlarının karşılanarak rekabet güçlerinin artırılması ve bu yolla ülkenin döviz kaynaklarının zenginleştirilmesidir. * * Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi (varsa). Kapsam I. ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ (KARAYOLU/DENİZYOLU/HAVAYOLU) Amaç Uluslararası nakliyat firmaları. DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KAPSAMINDAKİ KREDİLER 3.Uluslararası Denizyolu Taşımacılığı Uluslararası denizyolu nakliyat işi gerçekleştiren. Uluslararası Havayolu Taşımacılığı Uluslararası havayolu nakliyat işi gerçekleştiren. * Yurtdışına ihraç malı / yükü götürülmesi. III. Taşımacılık Hizmeti Tüzel kişiliği haiz uluslararası nakliyat firmaları ile uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmalar tarafından.3. İşletme Ruhsatı bulunan Türkiye'de yerleşik nakliyat firmaları ile uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmalara kredi vadesi içerisinde yapacakları taşımacılık hizmetlerinin finansmanına yönelik olarak kullandırılmaktadır. 66 . L2 Yetki Belgesi bulunan II. Gemi Tasdiknamesi / Kira Sözleşmesi bulunan. * * * Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi (varsa).

Kredi Tutarı Firma limitini aşmamak kaydıyla kredi süresi içinde gerçekleştirilecek navlun hizmetinin % 100’ü kredilendirilmektedir.* * Yurtdışından yurtiçine ithal malı /yükü getirilmesi.000 YTL Üzeri 67 .000... KGF Kefaleti ile kullandırılacak kredilerde kredi tutarı KGF' nin firma için belirleyeceği kefalet tutarı dikkate alınarak Eximbank’ca belirlenmektedir.ABD Doları ya da muadili döviz tutarında taşımacılık hizmetini gerçekleştirdiklerini belgelemeleri gerekmektedir. Transit mal / yük taşımacılığı yapılması “Taşımacılık Hizmeti” olarak belirlenmiştir. navlun bedellerine ilişkin faturaları bazında en az 500.000 YTL'na Kadar 500. Kredinin Döviz Cinsleri Kredi.000. Döviz kredilerinde ise azami 540 gündür. kredinin anapara ve faiz toplamının % 100’ü oranında aşağıda belirtilen asli teminatlar tesis edilir. Belgeli kredilerde kredi vadesi Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi süresini aşamaz. Ancak. Performans Kriteri Başvuruda bulunan firmaların. her halükarda kredi riski 2. EURO. Teminat ve Dokümantasyon Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için. YTL ve döviz olarak kullandırılmakta olup. İngiliz Sterlini ve Japon Yeni cinsinden yapılabilmektedir. Firma Limiti Firma limiti. TL KREDİSİ VADE FAİZ ORANI(%) 500. Kredi Vadesi * * YTL kredilerinde azami 360.ABD Dolarını aşamaz.000. döviz kredisi başvuruları ABD Doları. bir önceki takvim yılı veya kredi başvuru tarihinden itibaren geriye dönük on iki (12) aylık döneme ilişkin Eximbank’a beyan edilen navlun bedelinin % 20’si ile sınırlı olup. bir önceki takvim yılı veya kredi başvuru tarihinden itibaren geriye dönük on iki ( 12 ) aylık dönem itibariyle.

5 18 FAİZ ORANI LİBOR+1.50 LİBOR+1. 360 gün vadeli kullandırılan kredilerde anapara 180 inci ve 360 ıncı günlerde iki eşit taksitte. kısmen veya tamamen kapatılmaması halinde. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredi taahhüdünün. 3. Japon Yeni cinsinden kullandırılacak kredilerde ise TIBOR için aynı spreadler geçerlidir. bu doğrultudaki çalışmalarını çeşitlendirerek sürdürmek amacıyla Turizm Pazarlama Kredisi programını uygulamaya koymuştur.75 EURO cinsinden kullandırılacak kredilerde EURIBOR.5 16. TURİZM PAZARLAMA KREDİSİ İhracat ve yurt dışı müteahhitlik hizmetlerini kredi. sağlanmış olan menfaatler gerçekleşmeme oranında tahsil edilmektedir. Kredinin Geri Ödenmesi * * 120 gün ve 180 gün vadeli kullandırılan kredilerde. İngiliz Sterlini cinsinden kullandırılacak kredilerde STG LIBOR. kredinin anapara ve faizi en geç kredi vadesinde YTL veya döviz olarak geri ödenmektedir. * Döviz Getirme Zorunluluğu Kredi taahhüdü tutarındaki navlun bedellerinin.5 16 17. Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi kapsamında kullanılan kredilerde VRHİB süresi içerisinde. 540 gün vadeli kullandırılan kredilerde ise anapara 180 inci. ara dönemlerde ve vade sonunda tahsil edilecek faiz üzerinden Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi tahsil edilmektedir.5 17.25 LİBOR+1. 360 ıncı ve 540 ıncı günlerde 3 eşit taksitte her dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte YTL veya döviz olarak geri ödenmektedir. garanti ve sigorta programları ile destekleyerek ülkemizin döviz girdisinin artmasına önemli katkılarda bulunan Türk Eximbank.25 LİBOR+1.120 gün 180 gün 360 gün DÖVİZ KREDİSİ VADE 120 gün 180 gün 360 gün 540 gün 14. Kredi YTL ve döviz cinsinden kullandırılmaktadır. Kredinin Amacı 68 . Belgesiz kullandırılan kredilerde ise kredi vadesi içerisinde yurda getirilerek Döviz Alım Belgesi'ne bağlatılması zorunludur. Belgesiz kullandırılan kredilerde ayrıca.2.

-ABD Doları ya da muadili tutarda döviz getirdiğini tevsik eden. Döviz kredileri azami 540 gün vadeli kullandırılmaktadır. Kimler Yararlanabilir Bir önceki takvim yılı itibariyle. VRHİB kapsamında kullandırılacak kredilerde kredi vadesi VRHİB vadesini aşamaz. Şirket Limiti Şirket limiti.000. 69 .Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin finanse edilmesi suretiyle özel havayolu şirketleri ile seyahat acentalarımızın güçlenmesi. Kredinin Vadesi Kredi vadesi. bu hizmetler kapsamında sağlanan turizm döviz girdilerinin artırılması yoluyla ödemeler dengesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.000. YTL Krediler * * TÜRSAB üyesi. Pazarlama Projesi tutarının %80'i ile sınırlı olmak üzere.-ABD Doları'nı aşamaz. A-Grubu belgeli seyahat acentaları için. A-Grubu belgeli seyahat acentalarına. döviz girdisi tutarının azami %10'una kadar limit (ABD Doları) tahsis edilir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca tespit edilecek tur operatörü niteliğine haiz A Grubu belgeli seyahat acentaları ile özel havayolu şirketleri için.000. A grubu seyahat acentaları. Bu durumda kredi riski her halükarda 4. TÜRSAB üyesi. Ticari hava taşıma işletmeciliği yapmaya ilişkin.-ABD Doları'nı aşamaz. * * TÜRSAB üyesi.000.000. T. Turizm Hizmeti * * Tüzel kişiliği haiz seyahat acentaları tarafından yurt dışından getirilen turistlere yurt içi ve yurt dışında verilen her türlü acentalık faaliyetlerine ilişkin hizmetler. Tüzel kişiliği haiz özel havayolu şirketleri tarafından yurt dışından taşınan yolculara verilen her türlü ulaşım faaliyetine ilişkin hizmetler. Kredi riski her halükarda 2. Ulaştırma Bakanlığı işletme ruhsatı sahibi Türkiye’ye yurt dışından yolcu taşıyan Türkiye’de mukim özel havayolu şirketleri krediden faydalanmaktadır. vadeli kullandırılmaktadır. azami 360 gün. kredinin Döviz yada YTL kullanılmasına bağlı olarak farklılık arzeder.C. döviz girdisi tutarının azami %15'ine kadar limit (ABD Doları) tahsis edilebilir.C. Ancak T. Bakanlık tarafından tespit edilecek tur operatörü niteliğine haiz A Grubu Belgeli Türsab üyesi seyahat acentaları ile özel havayolu şirketlerine azami 36 ay . bankalarca düzenlenmiş döviz alım belgesi bazında yurda en az 500.

Kredi kullanıcısı şirketlerin.5 18 FAİZ ORANI DÖVİZ Libor+%1.5 17.000 YTL Üzeri 14. YTL kredilerde ise kredi anapara tutarında.5 16 16. * * VRHİB Taahhüdünün Kapatılması VRHİB kapsamında kullanılan krediler için.75 Program kapsamında 1 yıldan uzun vadeli kullandırılacak TL kredilere uygulanacak faiz oranları. 1618 sayılı Kanun’un 7. VRHİB taahhüdünün TCMB tarafından kapatılmasını takiben TCMB tarafından bildirilen sonuca göre işlem yapılmaktadır. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi veya Kredi Taahhüdünün Kapatılmaması Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyideler Kredinin vadesinde geri ödenmemesi veya kredi taahhüdünün kapatılmaması halinde. Taahhüt Hesaplarına Sayılmayan Dövizler * * Bedeli yurt dışında bırakılan veya döviz tevdiat hesabında tutulmakta olan hizmet bedeli dövizler.Kredinin Faiz Oranı VADE 120 gün 180 gün 360 gün 540 gün * FAİZ ORANI YTL(%) 500. 1 yıldan uzun vadeli kullandırılan TL kredilerde. Türk Eximbank tarafından her bir kredi bazında belirlenmektedir. cezai faiz uygulanır.25 Libor+%1.2 katı oranında. Belge kapsamında kullanılmayan kredilerde ise kredi süresi dışında gelen hizmet bedeli dövizler. kredi kullanıcısı şirket tarafından "yurtdışı turizm hizmeti" faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen hizmet faturaları ve Döviz Alım Belgelerinin dökümünü gösteren liste ile Türk Eximbank tarafından kapatılmaktadır.5 17. Kredi vadesi içerisinde döviz kredilerinde kredi anapara. kredi için belirlenen faiz oranının 1.2 katı oranında.50 Libor+%1. turizm hizmeti dışında elde ettiği dövizler.000 YTL'na Kadar 500. Vergi. maddesinde belirtilen yasak faaliyetler karşılığında getirilen dövizler. VRHİB kapsamında kullanılmayan krediler için. 70 .25 Libor+%1. * * Döviz ve 1 yıla kadar vadeli kullandırılan TL kredilerde Turizm Pazarlama Kredilerine uygulanan cari faiz oranının 1. resim ve harç istisnaları kaldırılmaktadır. faiz ve varsa masraflar toplam tutarı kadar. VRHİB kapsamında kullandırılan kredilerde VRHİB süresinin dışında.

sözleşme bedelinden avans tutarı düşüldükten sonra kalan tutar içerisindeki Türk mal ve hizmet tutarları toplamının azami % 85’i olacak şekilde belirlenmektedir. hizmet veren ve hizmet alan firmalar arasında imzalanan sözleşme hükümleri dikkate alınarak ve sözkonusu sözleşme bedeli içerisindeki Türk mal ve hizmet tutarları toplamının % 85’ini aşmamak kaydıyla proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenir. Kimler Yararlanabilir Eximbank’ca yapılan istihbarat ve değerlendirme çalışması sonunda mali analiz. Kredinin Vadesi 71 . ticari etik açısından yeterli görülen ve bu alanlarda faaliyet gösteren firmalar bu programdan yararlandırılmaktadır. Bu uygulama Esaslarında açıklık olmayan hallerde Teşvik ve Kambiyo Mevzuatındaki genel düzenlemeler dikkate alınmaktadır. Vergi Resim Harç İstisna Belgesinin (VRHİB) kapatılması taahhüdü karşılığında proje bazında kullandırılır. * * Yurtdışında gerçekleştirecekleri döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik harcamaları. Proje Limiti Firma limitini aşmamak kaydıyla belirlenecek olan proje limiti. Kredinin Amacı Türkiye’de yerleşik firmaların. Krediden Yararlanma Koşulları Türkiye’de yerleşik firmalara kredi konusu proje için imzalanmış sözleşme kapsamında yapacakları harcamaların finansmanına yönelik kredi. danışmanlık gibi hizmetler kapsamında. YTL veya döviz cinsinden kullandırılacak krediye ilişkin koşullar işlem bazında Türk Eximbank tarafından belirlenmektedir. Belirtilen alanlardaki projeler Eximbank’ca değerlendirilerek uygun bulunan firmalara.3 DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KREDİSİ Türkiye’de yerleşik firmaların yurtdışında gerçekleştirecekleri döviz kazandırıcı hizmetler ile yurtdışına ihraç edilecek proje niteliğindeki yazılım. yurtdışına gerçekleştirilecek proje niteliğindeki hizmet ihracına yönelik harcamalarının finanse edilmesi amaçlanmaktadır. Proje konusu sözleşme hükümlerinde hizmet veren firmaya avans ödenmesi öngörülmüş ise proje limiti.3. projelendirme. Yazılım. Firma Limiti Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi Programı kapsamında bir firmaya tanınan azami limit tutarı 4 milyon ABD Doları’dır. projelendirme ve danışmanlık gibi hizmetlerin finansmanına yönelik olarak hazırlanan Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi programını uygulamaya koymuştur.

Vergi. resim ve harç istisnaları kaldırılmaktadır. krediye ilişkin Vergi Resim Harç İstisna Belgesi süresi ile sınırlı kalmak kaydıyla proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenmektedir. İhracat Taahhüdünün Kapatılması VRHİB taahhüdünün T. 72 .Kredi vadesi. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi veya Kredi Taahhüdünün Kapatılmaması Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyideler Kredinin vadesinde geri ödenmemesi veya kredi taahhüdünün kapatılmaması halinde. Taahhüdün TCMB tarafından kapatılmasından sonra Eximbank nezdinde bulunan ve firma lehine tesis edilmiş olan teminatlar iade edilmektedir.2 katı oranında cezai faiz uygulanır. cari faiz oranının 1.C Merkez Bankası tarafından kapatılmasını takiben TCMB tarafından bildirilen sonuca göre işlem yapılmaktadır.

ithalatçı riskini doğrudan üstlenmek suretiyle de İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) üyesi ülkelere gerçekleştirilecek ihracatların yanısıra İslam ülkesi olmayan diğer ülkelere yönelik ihracata da finansman desteği sağlamaktadİr. İSLAM KALKINMA BANKASI (İKB) KAYNAKLI KREDİLER Türk Eximbank. Sözkonusu program. İslam ülkeleri arasındaki ticaret hacmini geliştirmek üzere yürürlüğe konulmuş olup. İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile işbirliği içerisinde sevk sonrası ihracat finansmanı ve ithalat finansmanı programlarına Türkiye Milli Acentası konumunda aracılık yapmaktadır.EURO tutarında bir limit tahsis edilmiştir. ihracatçılarımıza sunduğu finansman imkanlarını artırma gayreti içerisindedir. akreditif tahtında gerçekleştirilen sevkiyatı müteakip İKB tarafından ihracatçıya ödenmektedir. Aracılık İşlemleri Eximbank’ın aracılık etmekte olduğu işlemlerde İslam Konferansı Teşkilatı üyesi ülkelerde mukim ithalatçıların riski İKB tarafından üstlenilmekte olup. İKB'na gönderilmektedir. İKB bünyesindeki finansman programlarından İhracat Finansmanı Programı'na Türk Eximbank aracılık etmektedir.. 4. İKB tarafından yapılan son düzenlemelerle İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) üyesi ülkelere gerçekleştirilecek ihracatların yanısıra İslam ülkesi olmayan diğer ülkelere yapılacak ihracatların da program kapsamında finansmanı mümkün hale getirilmiştir. 4.1. Söz konusu programlar.4. Bu çerçevede. Limit Kapsamındaki İşlemler Türk Eximbank anılan program kapsamında yürütmekte olduğu aracılık faaliyetlerinin yanısıra. alıcı kredisi niteliğindedir.2. Programdan yararlanmak isteyen Türk ihracatçılarının Eximbank’a başvuruda bulunmaları gerekmekte olup. ihraç konusu malın üretiminde girdi olarak kullanılan ara malları ve hammaddelerin ve ihracata yönelik üretimin gerçekleştirilmesinde kullanılacak yatırım mallarının ithalatına finansman desteği sağlanmasıdır. Söz konusu program kapsamında. İKB'ndan temin etmiş olduğu limit çerçevesinde. kredi onay yetkisi İKB'na aittir. Mal bedeli.866.049. ihracat bedelinin ödenmesine ilişkin fon ihtiyacı İKB tarafından sağlanmaktadır. Eximbank’ca yapılan inceleme sonucunda olumlu bulunan başvurular. Bu program kapsamında. İHRACATA YÖNELİK İTHALAT FİNANSMAN KREDİSİ (IMPORT TRADE FINANCING OPERATIONS: ITFO LINE) İKB bünyesinde yürütülmekte olan bu program kapsamında ihracatçılarımızın İslam Konferansı Teşkilatı'na üye olan veya üye olmayan diğer ülkelerden yapacakları ithalatın finansmanı amacıyla Eximbank’a İKB tarafından 9. Anılan finansman programının ihracatçılarımızın kredili satış olanakları ile mevcut ve yeni pazarlarda rekabet imkanlarını arttırabileceği düşünülmektedir. 73 . alıcı kredisi niteliğinde olup. İHRACAT FİNANSMANI PROGRAMI (EXPORT FINANCING SCHEME – EFS) İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile Türk Eximbank arasında 1988 yılında imzalanmış olan anlaşma uyarınca.

Kredinin Tutarı Kredinin toplam tutarı 300 milyon ABD Doları olup. İhracat amaçlı yatırımlar için yerel piyasalardan sağlanacak ya da ithal edilecek mal ve yapı harcamaları için kullanılabilir. İHRACAT FİNANSMANI ARACILIK KREDİSİ (EFIL IV) Kredinin Amacı Türkiye İhracat Kredi Bankası A. * * 74 . gemi/yat yapımı ve makine imalat sektörlerinde faaliyet gösteren imalatçı-ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfını haiz firmalarımızın orta/uzun vadeli işletme sermayesi ve sabit sermaye yatırımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Krediler için kullanılabilecek satınalma yöntemleri. Dünya Bankası çevre kurallarına uyumlu olması şartı aranmaktadır.1 olması gerekmektedir. borç ödeme gücü oranının ise asgari 1.5. Ayrıca firmaların kredi alındıktan sonraki dönem dahil borç/özkaynak oranının azami 85/15. tersane yatırımı yapan ve makine imalat sektörlerinde faaliyet gösteren Türkiye'de yerleşik firmalar yararlanabilir. DÜNYA BANKASI KAYNAKLI KREDİLER 5. İhracatın finansmanı.1. Kimler Yararlanabilir Bu krediden imalatçı-ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfını haiz gemi/yat yapımı. ( Türk Eximbank) ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) arasında imzalanan İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi Anlaşması 7539-TU (EFIL-IV) çerçevesinde. ABD Doları ve EURO olmak üzere iki ayrı para biriminden kullanılması/kullandırılması hedeflenmektedir. Desteklenecek ihracat ve yatırım projelerinin Dünya Bankası satınalma/ihale usul ve esaslarına uygun olması şartı aranmaktadır. Krediler kapsamında yer alan mal alımı ve yapı harcamaları "IBRD (Dünya Bankası) Kredileri ve IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) Kredileri kapsamında Satınalma Kılavuzu"nun hükümlerine uygun olarak satın alınır. harcama belgeleri karşılığında.Ş. Desteklenecek ihracat ve yatırım projelerinin ülkemiz çevre mevzuatına. Kredi Programının Genel Koşulları * * * * Kredi. iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun.

-ABD Doları'nın üzerinde olan mal alım ve yapı işleri alımları için kullanılır. Kullandırılacak kredinin tutarı ve vadesi.000. İşletme sermayesine yönelik kullandırılan diğer kredilerde ihracat taahhüdünün kredi anapara. Gemi Yapımı kredilerinde krediye konu gemi/yat yapımı ile kapatılması zorunludur. Dünya Bankası'nın ön incelemesine tabidir. Uluslararası Rekabete Açık İhale: Sözleşme bazında tahmini maliyeti 10. yerleşik ticari uygulamalar çerçevesinde ve yapılacak sözleşmeler kapsamında satın alınmaktadır. Türk Ticaret Filosunda Türk bayrağı ile taşıma yapacak olan gemilerin yapımına yönelik olarak kullandırılan kredilerde ihracat taahhüdü. * 75 .ABD Doları'dır. alıcı ve satıcı firmalar arasında imzalanan sözleşme hükümlerinin veya fiziki yatırım projesinin değerlendirilmesi sonucunda muhtemel özkaynak katkısı dikkate alınarak proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenmektedir.000.-ABD Doları'nın altında olan mallar/yapı işleri.000. faiz ve varsa masraflar toplamı tutarında firmanın faaliyet konusu mallarının ihracı ile kapatılmaktadır..000. Döviz Taahhüdünün Kapatılması Kullanılan kredilerin belge (döviz) taahhüdünün kapatılması amacıyla firmaların Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında kullandıkları krediler için belge süresi sonunda bağlı bulundukları İhracatçı Birliklerine. kredi kullanıcısı firma tarafından kredi vadesi içerisinde kredi anapara. * * Firma Limiti Bu program kapsamında kredilendirilecek işlemler için esas alınacak firma/grup limiti azami 20. taahhüt edilen "Taşımacılık Hizmeti" faaliyeti çerçevesinde düzenlenen navlun faturaları ve Döviz Alım Belgeleri'nin dökümünü gösteren listelerin kredi vadesini takip eden 30 gün içerisinde Türk Eximbank'a ibraz edilmesi ile kapanmaktadır.* Yerel Ticari Uygulama: Tahmini sözleşme maliyeti 10.000. İlk iki kredi ile 5 milyon ABD Doları'nın üzerindeki tüm kredi talepleri Dünya Bankası'nın ön onayına tabidir. Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) kapsamında kullandıkları krediler için ise Hazine Müsteşarlığı'na başvurarak belge taahhütlerini kapatmaları ve taahhüdün kapandığını ilgili kurumlardan Eximbank’a hitaben getirecekleri yazı ile belgelemeleri gerekmektedir. faiz ve varsa masraflar toplamı kadar.000. İhracat Taahhüdünün Kapatılması * * İhracat taahhüdünün.

ana müteahhit firma statüsünde olabileceği gibi. Türkiye’nin dış politikası ve ekonomik hedefleri çerçevesinde önem arzeden ülkelerle kalıcı ve uzun süreli ilişkilerin tesis edilebilmesine hizmet etmek amacıyla. Türk Ticaret Kanunu ve/veya ilgili mevzuat hükümlerine göre kurulmuş bir şirket olması gerekmekte. Projenin gerçekleştirileceği ülke hükümetinden kredi anapara ve faiz geri ödemelerini garanti altına almak amacıyla “Devlet Garanti Mektubu” alınması esastır. projenin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi açısından işverenle yüklenici arasında imzalanan kontratın FIDIC (Uluslararası Mühendis Müşavirler Federasyonu) kurallarına uygun olmasına özen göstermektedir. ilgili ülke hükümeti tarafından tayin edilen muhatap banka(lar) veya resmi kurum/kuruluşlar olmaktadır. Projenin kredi açılacak ülkenin önceliklerine ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olması tercih nedenidir.B. genel kabul görmüş proje değerlendirme kriterleri çerçevesinde değerlendirilmekte ve finansman aşamasında prensip olarak OECD normları uygulanmaktadır. ÜLKE KREDİ/GARANTİ PROGRAMI ÜLKE KREDİ/GARANTİ PROGRAMININ AMACI VE KAPSAMI Türk Eximbank. ihraç mallarının çeşitlendirilmesine ve katma değeri yüksek ürünlerin ihracına katkı sağlaması beklenmektedir. mali yapısının sağlam ve ticari itibarının yüksek olması. 76 . Türk Eximbank. Türk Eximbank’ın Yıllık Programları dahilinde belirlenmektedir. gerçekleştirilecek olan projede. Türk yüklenici. Türk Eximbank projelere nakdi kredi veya garanti mekanizması aracılığı ile finansman desteği sağlamaktadır. Ülke Kredi/Garanti Programına ilişkin finansman desteğinin çerçevesi. Projeler. Borçlu. Projenin Türkiye katkısının yüksek olması. Türk Yüklenicinin. bu ülkelerde Türk yüklenicileri tarafından gerçekleştirilecek projelere Ülke Kredi/Garanti Programı çerçevesinde finansman desteği sağlamaktadır. proje için oluşturulacak ortaklığın/uluslararası konsorsiyumun ortağı veya taşeronu da olabilir. Projenin teknoloji aktarımına ve yüksek oranda döviz cinsinden net fon yaratma yeteneğine sahip olması tercih edilmektedir. benzer projelerde deneyimli olması beklenmektedir.

sigorta teminatı altında. İş Bankası ve Akbank ile birlikte Türk Eximbank tarafından yürütülen Sevk Sonrası İhracat Alacaklarını İskonto Programı çerçevesinde. İHRACAT KREDİ SİGORTASI 1989 yılında Türk Eximbank bünyesinde uygulanmaya başlanan ihracat kredi sigortası programları ile ihracatçı firmaların ihraç ettiği mal bedellerinin. alıcının türüne. alıcının bulunduğu ülkenin risk grubuna. ticari ve politik risklere karşı belirli oranlarda teminat altına alınması ve sigortalı firmaların gerek Türk Eximbank nezdinde doğmuş veya doğacak alacak haklarını ticari bankalara temlik etmek suretiyle. Uygulanan prim oranları. 1. ödeme şekline ve vadeye göre binde 1. sigorta teminatı altına Program kapsamında ülkeler riskliliklerine göre 7 grupta toplanmaktadır. 77 . Programda 170’den fazla ülkeye yönelik sevkiyat.C. hem de sevk sonrası dönem için düzenli finansman imkanına erişmeleri amaçlanmaktadır.9 ile yüzde 4 arasında değişmektedir. ihracatçıların vadeli akreditifleri ile senede bağlı kabul kredili işlemlerinin iskontosu yoluyla finansman temini sağlanmaktadır. Türk Eximbank tarafından kapsama alınan ülkelerdeki çeşitli alıcılarına gerçekleştirdiği ve fiili ihraç tarihinden itibaren en fazla 360 güne kadar vade tanıdığı tüm sevkiyatları ticari ve politik risklere karşı teminat altına alınmaktadır. Tazminat oranı doğacak zararın % 90’ıdır. Ayrıca Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası kapsamında ihracat bedeli alacaklarını teminat altına aldıran ihracatçı firmalar Türk Eximbank’ın uyguladığı Kısa Vadeli İhracat Alacaklarını İskonto Programı çerçevesinde söz konusu alacaklarını iskonto edebilmektedir. isterse Türk Eximbank onayı ile ticari bankalarda iskonto ettirmek suretiyle hem sevk öncesi. alınabilmektedir. KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI İhracatçıların bir yıl içinde. gerekse kambiyo senedine bağlı vadeli alacaklarını ister Türk Eximbank'da. İhracatçının her bir sevkiyatı için ayrı ayrı sigorta sözleşmesi düzenlenmesine gerek kalmaksızın Türk Eximbank’ca kabul edilen ülkelerdeki limitleri onaylanmış alıcılara yapılacak tüm sevkiyatlar tek bir poliçe ile sigorta kapsamına dahil edilmektedir.

inşaat makinaları.1. Spesifik İhracat Kredi Sigortası kapsamında sigortalanacak 2 yıl ve daha uzun vadeli ihracat işlemlerinde sözleşme bedelinin en az % 15’inin malın teslimine kadar ihracatçıya ödenmiş olması gerekmektedir. tarım ve madencilik araç ve gereçleri. Doğacak zarar. sermaye ve yarı sermaye malı niteliğindeki ürünlerin ihracatını kapsamaktadır. malın teslim süresi ve ödeme vadesine göre belirlenmektedir. gemiler.2. tarım ve madencilik araç ve gereçleri. Motorlu taşıt araçları. SPESİFİK İHRACAT KREDİ SİGORTASI Spesifik İhracat Kredi Sigortasının Amacı İhracatçıların tek bir satış sözleşmesine bağlı olarak 5 yıla kadar vadeli ödeme koşuluyla yapacakları sermaye malı ihracından doğan alacaklarını sevk öncesi ve sevk sonrası dönemlerde ticari ve politik risklere karşı teminat altına almak ve teminat altına alınan ihracat işlemi ile ilgili olarak ticari bankalardan finansman teminine olanak sağlamaktır. Sevk Sonrası Kapsamlı Risk Programı Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Kapsamlı Risk Programı. yerli katkı oranının en az % 60 olduğu. motorlu taşıt araçları. Prim tutarları sigorta kapsamına alınan ihracat işleminin vadesine ve alıcının ülkesinin risk durumuna bakılarak işlem bazında belirlenmektedir. haberleşme araçları ve dayanıklı tüketim malları gibi sermaye ve yarı sermaye malı niteliğindeki ürünlerin ihracatını kapsamaktadır. Sigorta kapsamına alınan işlemle ilgili olarak ticari bankaların Poliçe’yi yeterli bir teminat olarak görmesi halinde. torna tezgahları vb. Doğacak zarar. Sevk Sonrası Politik Risk Programı Sevk Sonrası Politik Risk Poliçesi orta vadeli ödeme koşuluyla satılan. haberleşme araçları. Bu program kapsamında sigortalanacak 2 yıl ve daha uzun vadeli ihracat işlemlerinin en az % 15’inin malın teslimine kadar ihracatçıya ödenmiş olması gerekmektedir. kompresörler. alıcının bulunduğu ülkenin risk derecesine. sözleşme bedelinin % 85’inin azami % 90'ına kadar tazmin edilmektedir. alıcının türüne. Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Politik Risk Programı ile sağlanan desteğin daha da genişletilerek ticari risklerin de sigorta teminatı altına alındığı bir programdır. 78 . Prim oranı. ihracatçı Poliçe’den kaynaklanacak tazminat alacağını ticari bankaya temlik ederek finansman olanağı yaratabilir. ORTA VE UZUN VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMLARI 2. sözleşme bedelinin % 85'inin azami % 90'ına kadar tazmin edilmektedir. Türk Eximbank’ca verilecek form çerçevesinde ve ilgili Sanayi ve/veya Ticaret Odası tarafından hazırlanıp onaylanan ekspertiz raporu ile belgelenmiş olan.

5 milyon ABD Doları tutarında tahsilat gerçekleştirilmiştir. 2. ticari bankalar tarafından iskonto edilmek suretiyle finanse edilmesine teminen ticari bankalar lehine garanti mektubu verilmesi uygulaması sürdürülmüştür. Spesifik İhracat Kredi Sigortası kapsamında Cezayir’e yönelik sevkiyatlardan doğan ve Türk Eximbank’ca tazmin edilerek Borç Erteleme Anlaşması’na bağlanan. Bu Program ile sermaye ve yarı sermaye malı niteliğindeki ürünlerin ihracatı kapsanmaktadır. ticari bankalar tarafından iskonto edilmek suretiyle finanse edilmesini teminen ticari bankalar lehine garanti mektubu da verilmektedir.2. ORTA VE UZUN VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI İhracatçıların tek bir satış sözleşmesine bağlı olarak beş yıla kadar vadeli ödeme koşuluyla yapacakları sevkiyatlardan doğan alacakları Spesifik İhracat Kredi Sigortası Programı ile teminat altına alınmaktadır. Yurt dışında yatırım yapan yatırımcılarımızın politik risklere karşı sigorta teminatı altına alınacağı Yurt Dışı Yatırım Sigortası Programı ile ilgili çalışmalara da devam edilmiştir. Söz konusu anlaşma kapsamında tahsil edilen toplam tutar 14. 2001 yılında 2.1 milyon ABD Doları tutarındaki alacağa ilişkin olarak. İhracatçıların özellikle Orta–Batı Asya cumhuriyetlerine yapacakları orta ve uzun vadeli ihracatlarını sevkiyat sonrasında ortaya çıkabilecek politik risklere karşı teminat altına almak amacıyla uygulanan Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Politik Risk Programı ile orta-uzun vadeli ihracata konu sermaye ve yarı sermaye mallarının ihracatına sağlanan desteğin daha genişletilerek ticari risklerin de sigorta teminatı altına alındığı Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Kapsamlı Risk Programı uygulanmaktadır. 79 . faiz dahil 47.Söz konusu işlemler kapsamındaki ihracat bedeli vadeli alacakların. Söz konusu işlemler kapsamındaki ihracat bedeli vadeli alacakların.2 milyon ABD Doları’ na ulaşmıştır.

sigorta sözleşmesi’nde belirtilen şartlar ve sınırlar içinde tazmin etmektedir. teklifnamenin eksiksiz olarak doldurulmuş. kabul formu’nun müteahhit firma tarafından onaylanarak Türk Eximbank’a verilmesinden önce kabul formunda belirlenen şekilde ödenmektedir. ek olarak istenen bilgi ve belgelerin tamamlanmış ve başvuru ücreti 500 YTL’nin Türk Eximbank’ın hesabına yatırıldığına dair dekontun da teklifname ekinde gönderilmiş olması gerekmektedir. müteahhit firmanın kusuru. YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEMİNAT MEKTUPLARININ HAKSIZ NAKDE ÇEVRİLME SİGORTA PROGRAMI Amaç Programın amacı. sigorta kapsamına alınmasını talep ettiği işlemle ilgili bilgileri ihtiva eden “Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevrilme Sigorta Poliçesi Teklifnamesi” ile Türk Eximbank’a başvurmaktadır. türk müteahhitlerinin “Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevrilme Sigorta Poliçesi” (Poliçe) ile teminat altına alınmasıdır. Prim Prim tutarı sigorta kapsamına alınan teminat mektubunun vadesine ve işveren makamın ve işveren makamın ülkesinin risk durumuna bakılarak işlem bazında belirlenmektedir. tamamen müteahhit firmanın kontrolü dışında ve poliçe tarihinden sonra ortaya çıkan olay ve şartlar neticesinde teminat mektubunun haksız nakde çevrilmesi sonucu. kamu işveren makamlarına verilen geçici. Prim tutarı. 80 . Başvurunun değerlendirilebilmesi için bahse konu teminat mektubunun başvuru öncesinde henüz düzenlenmemiş. hatası veya ihmalinden kaynaklanmaması şartıyla. İşleyiş Müteahhit firma. Poliçe prim tutarının ödenmesini müteakiben tanzim edilmektedir. avans veya kesin teminat mektuplarının veya işveren makamın bankasına muhatap düzenlenen kontrgaranti şeklindeki teminat mektuplarının haksız nakde çevrilmesi riskine karşı. yurt dışında iş üstlenmek üzere teklif verme aşamasında ya da iş üstlendikten sonra. Kapsam Türk Eximbank. müteahhit firmanın kendisi lehine teminat mektubunu düzenleyen türk ticari bankası ile imzaladığı genel kredi sözleşmesi (GKS) kapsamında bu bankaya ödemekle yükümlü olduğu tutara istinaden tazminata konu tutarın belirli bir oranını. Bu programın amacı ve kapsamına uygun olan yurt dışı müteahhitlik hizmetlerine ilişkin Teklifname’ler değerlendirmeye alınmaktadır.3.

fıkrasının (a) bendi ile ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmıştır. ekipman ve malzemeler için de ihracat istisnası kapsamında işlem yapılabilmektedir. 12. 81 . ve 12. maddeleriyle ihracat istisnasına ilişkin hükümler düzenlenmiştir. hizmet ihracı istisnasına göre işlem yapılmaktadır. • • A.C. mal ihracı ve hizmet ihracında KDV uygulanmayacağı belirtilmiştir.İHRACATTA KDV İSTİSNASI KDV Kanunun 11. Söz konusu koşullar.madde de bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesinin koşulları düzenlenmiştir. 2. 1. Teslim konusu malın T. Bu hükümle. Yurt dışındaki fuar ve sergilere katılan ihracatçıların buralarda yaptığı satışlar için de aynı kural geçerlidir. • 11. gümrük hattından geçerek bir dış ülkeye vasıl olması şeklinde açıklanmıştır. Teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması. • Yurt Dışına Mal Kiralanması Ticari kiralama yoluyla yapılan ihracatta mal ihracı değil. • Yurt Dışındaki İnşaatlara Makina ve Ekipman Götürülmesi Yurt dışında müteahhitlik yapan Türk firmaların bu işlerinde kullanmak üzere kesin olarak yurt dışına götürdükleri makina. maddenin 1.MAL İHRACI KDV Kanununun 11/1-a maddesiyle ihracat teslimlerinin KDV’den istisna olacağı belirtilmiş olup.BÖLÜM IV . Fıkranın (b) bendindeki Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların Türkiye’den satın alıp yurt dışına götürdükleri mallara ait ödenen KDV’nin iade edileceği hükmü ile. yolcu beraberinde yurt dışına çıkarılan eşyaların da normal ihracat şeklinde vergiden arındırılacağı hükmü düzenlenmiştir. İHRACAT İSTİSNASINDA ÖZEL DURUMLAR • Yurt Dışına Satılmak Üzere Mal Gönderilmesi Konsiye ihracatta malların yurt dışındaki komisyoncu veya şube tarafından alıcıya satıldığı tarih itibariyle ihracat istisnası beyan edilecektir. Fıkranın (c) bendinde ise ihraç kaydıyla yapılan satışlarda ihracatçılar tarafından KDV’nin ödenmeyecek bir tür ön ihracat istisnası uygulaması getirilmiştir.

bu mallar için gümrük beyannamesi düzenlenmek şartıyla ihracat istisnası uygulanmaktadır. millileşmemiş malların. KDV oluşmamaktadır. sözkonusu işlemler ihracat istisnasından yararlanmaktadır. • Özel Matrah Şekline Göre Vergilenen Malların İhracı Özel matrah şekline göre vergilenen mallardan altın ve gümüşten mamul eşyaların ihracında istisna. külçe altın veya külçe gümüş tutarı dışındaki kısıma uygulanmaktadır. • İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi 82 . milileşmeden yurt dışına götürülmek üzere satışında KDV uygulanmamaktadır. Ayrıca gümrük beyannamesi yerine düzenlenen “tahakkuk varakaları” istisna uygulamasında geçerli belge olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle transit ihracat bedelleri KDV beyannamesine dahil edilmemektedir. Ancak teslim anında Türkiye’de bulunmakla birlikte. yurt dışındaki malların Türkiye’ye getirilmeksizin yurt dışına satışı söz konusu olduğundan. • Deniz ve Hava Taşıtlarına Yapılan Teslimler Serbest dolaşımda bulunan yakıt. Sınır ve kıyı ticareti yoluyla ihracatta. yağ ve kumanyaların dış sefere çıkan deniz ve hava taşıtlarına verilmesi ihracat hükmünde olup. • Ayni Sermaye İhracı Yurt dışında kurulan şubeler veya iştirak edilen şirketlere ayni sermaye olarak mal götürülmesi durumunda. • Sınır ve Kıyı Ticareti Bu şekilde satılan mallar için ihracat istisnası uygulaması mümkündür. gümrük beyannamelerinin yanı sıra sınır veya kıyı ticareti yetki belgesi de aranılmaktadır.• Transit İhracat Transit ihracatta. • Serbest Bölgelere Mal Gönderilmesi Gümrük beyannamesi düzenlenmesi suretiyle ihracat istisnası uygulanabilmektedir. • Posta ile Yurt Dışına Mal Gönderilmesi Gümrük beyannamesi düzenlenmek suretiyle posta ile yurt dışına ticari mahiyette mal göndermeleri ihracat istisnası kapsamındadır. • Millileşmemiş Malların Satışı Teslim anında Türkiye’de bulunmayan malların satışı KDV’nin konusuna girmemektedir.

• Navlun ve Sigorta Bedelleri İhracat faturası FOB bedel üzerinden düzenlenmektedir. KDV yönünden yararlanılan kısım düzeltilmektedir. 83 . • İhracatta Uygulanan Vade Farkları İhracat istisnası uygulanarak yurt dışına satılan mallar için. Ancak ihracatın CIF veya CF teslim şekillerine göre yapılması durumunda navlun ve sigorta için ihracatçının yurt dışındaki müsterisine KDV istisnası uygulaması gerekmektedir. önceki dönemlerde istisna beyan edilmişse. • Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları Yurt içi. ihracat istisnası uygulanmamakta olup.Yurt dışına çıkan malların herhangi bir nedenle geri gelmesi halinde. ihracatçının sonradan vade farklı uygulaması halinde. yurt dışına kesilecek faturada istisnaya tabi tutulabilmektedir. gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına gönderilen mallar da ihracat istisnası kapsamındadır. Bu durumda ihracat faturasındaki FOB bedel ile birlikte navlun ve sigorta bedellerinin KDV beyannamesinde “İhracat İstisnası” satırına yazılarak matrahtan düşülmesi gerekmektedir.

çekek hizmetleri istisnadan yararlanmaktadır. görüntü gönderilmesi istisnadan yararlanmaktadır. Yabancı bayraklı teknelere Türk limanlarında verilen tamir. Hizmetten yurt dışında yararlanılmalıdır. kışlama. Yabancı sigorta kuruluşlarına yapılan aracılık hizmetleri istisnadan yararlanmaktadır. Yurt dışında imal edilecek malların kalıp ve modellerinin yapılması istisna kapsamına girmektedir. onarım için Türkiye’ye geçici ithal yoluyla getirilen araçlara verilen hizmetler istisnadan yararlanmaktadır. metin. işyeri ve kanuni iş merkezi yurt dışında olan alıcılara veya Türkiye’deki firmaların yurt dışında müstakilen faaliyet gösteren şubesine yapılan yurt dışında faydanılan hizmetlerin istisna kapsamında girdiği açıklanmıştır. Türkiye’de yapılmayan hizmetler verginin konusuna girmemektedir. bakım. Hizmet Türkiye’de. Türkiye’de Yapılan Hizmetlerin İhracat İstisnası Kapsamında Değerlendirilmesi İçin • • • • • • • Yurt dışına fason işçilik yapılması istisnadan yararlanmaktadır. 2. KDV Kanunun 11/2. onarım. maddesinde. disket. 84 .HİZMET İHRACI KDV Kanunun 1. yurt dışındaki bir müşteri için yapılmalıdır. Hizmet İhracında KDV İstisnasının Uygulanabilmesi İçin Gerçekleşmesi Gerekli Şartlar 1. ikametgahı. maddesi gereği. bant.B. Hizmetin bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir. bakım. Fatura veya benzeri belge yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmelidir. Türkiye’de yapılmakla birlikte yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler ise Kanunun 11/1-a maddesi ile vergiden istisna edilmiştir. 3. Yurt dışına gösterim için film. Yurt dışına yapılan finansal kiralama işlemleri istisna kapsamına girmektedir. 4. Tamir.

Bu kapsamda teslim yapılan dönemde 1 nolu KDV Beyannamesindeki Tablo III “İhraç Kaydıyla Teslimler” bölümü doldurulmak zorundadır. ticaret odaları veya esnaf ve sanatkarlar derneklerine kayıtlı olmaları. faturada gösterilen KDV’yi ödemeksizin malı teslim alacaktır. Sanayi Bakanlığınca “İmalatçı” Niteliğine Haiz Olmanın Şartları • • • • Sanayi siciline kayıtlı olup. ancak faturaya “3065 sayılı KDV Kanunu hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden KDV tahsil edilmemiştir” şeklinde bir şerh düşülecektir. Tecil-terkin uygulaması. Bu şartlara haiz olanlar tarafından ihracatçılara yapılan teslimlerde normal fatura düzenlenecek. Sanayi odaları.İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN TESLİMLERDE TECİL TERKİN UYGULAMASI Belirli koşullar altında ihraç edilmek üzere teslim edilen mallar için hesaplanan KDV’nin ihracatçı tarafından ödenmemesidir. İhraç kaydıyla teslim edilen malların. İhracatçı tarafından olsa dahi işlemden geçirilecek ara mallar ile ihraç edilecek malın ambalajında kullanılacak mallar bu uygulamadan yararlanamayacaktır. Bu suretle ihracatçı. İmalat içinde en az 5 işçi çalıştırmaları. KDV gösterilecek. bunun ihraç kaydıyla yapılan teslimlere ilişkin tahsil edilmeyen KDV kadar kısmı. sadece ihraç konusu nihai mallara uygulanabilecektir. sanayi sicil belgesi almış olmaları. Bu dönem beyannamesinde imalatçının ödenecek KDV’si olması halinde. teslim tarihini takiben aybaşından itibaren 3 ay içinde ihracının gerçekleştiğine dair ihracatçının gümrük beyannamesinin vergi dairesine ibraz edilmesi üzerine tecil edilen vergi terkin olunmaktadır. Sanayi sicil belgesinde yer alan üretim konusunda gerekli araç parkına sahip olmaları. İmalatçı niteliği taşımayan satıcıların dış ticaret sermaye şirketlerine veya sektörel dış ticaret şirketlerine ihraç edilmek üzere yapılan teslimler.C. ancak tahsil edilmeyip tecil edilecektir. Özel finans kurumlarınca ihracatçılara yapılan teslimler tecil-terkin sisteminden yararlanmaktadır. TECİL-TERKİN İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ 85 . Yararlanma Şartları • • • Sanayi Bakanlığınca belirlenen kriterlere göre “imalatçı” niteliğine haiz olanların ihracatçılara yaptıkları teslimler. vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilecek.

Geçici İthal. ödeyeceği KDV’yi isterse indirim ve iade konusu yapabilmektedir. 86 . kendi üretimine ek olarak fason imalat da yaptırmaları durumunda. İhracatçı. Tecil-Terkin Uygulamasının İhtiyariliği Tecil-terkin uygulaması tamamen imalatçıların insiyatifindedir. Geçici Muaflık ve Dahilde İşleme Rejimleri Kapsamında İthal Edilen Mallar Bedelli olarak geçici ithalatı yapılan malların işlenerek ihracatçılara tesliminde tecil-terkin işlemi yapılabilmektedir. işin riskini üstlenmeleri. Başka bir ifade ile KDV tahsil edilmek suretiyle satış yapılması mümkündür. ham madde ve yardımcı maddeleri kendi temin etmesi koşulu ile üretilen mallar için tecil-terkin uygulanabilmektedir. Geçici kabul ve dahilde işleme izin belgesi kapsamında ithal edilen ham ve yardımcı maddeler kullanılarak üretilen malların ihrac kaydıyla tesliminde tecil-terkin işlemi uygulanabilmektedir. Üretimin Yanında Fason İmalat Yaptıranlar İmalatçı tanımına girenler. fason imalatı kendi sanayi sicil belgesinde yazılı üretim dallarında yaptırmaları.

3 ve 4. Bu belgenin alınması için. Bir faturada gösterilen bedelin bu miktardan fazla olması halinde vergisiz satış yapabilmektedir.D– BAVUL TİCARETİ 61 Seri No. Onay işlemi sırasında özel faturanın 2 ve 3. • • • • • Yukarıdaki şartlara uygun olarak yapılan satışlarda KDV tahsil edilmeyeceğinden. nüshaları bu kapılarda görevli gümrük memuru tarafından onaylanmaktadır. Satış bedellerine ait döviz. Özel faturanın onaylı 4. Bu kapsamda işlemlerin bulunduğu KDV beyannamesine. numara ve tutarlarını ihtiva eden liste ile bu tutarlara ait döviz alım belgeleri eklenmektedir. nüshası. Satın alınan mallar. İstisna kapsamındaki satışlarda “Özel Fatura” 5 nüsha olarak düzenlenmektedir. aynı faturada gösterilmek şartıyla bu toplama dahil edilebilecektir. KDV matrahından indirilmektedir. gümrükte onaylanarak satıcılara intikal etmiş olan özel faturaların tarih. özel faturanın 2. Yüklenilen vergilerin indiriminin mümkün olmaması halinde indirilemeyen kısım mükellefe iade edilebilmektedir. aşağıdaki şartlar dahilinde KDV uygulanmamaktadır. sadece bavul ticareti kapsamındaki işlemleri yapacak mükelleflere verilmektedir. bankalara veya özel finans kurumlarına bozdurulmakta ve döviz alım belgeleri KDV beyannamesine eklenmektedir. Yolcu beraberi eşya ihracı istisnası uygulamasında da bu belge geçerli olmaktadır. Onay işleminin satıcılar. İstisna belgesi. Gümrük Müsteşarlığı tarafından belirlenen gümrük kapılarından yurt dışı edilmekte olup. İlk dört nüsha alıcıya verilecek. Birden fazla malın bedeli. KDV hariç 1 milyar liranın üzerinde olması gerekmektedir. Satışı yapılan mal bedelleri toplamının. 87 . • Satıcı.lu KDV Genel Tebliği ile bavul ticaretinin kayıt dışı kalmasının önlenmesi ve bazı desteklerden yararlanılması sağlanmıştır. Bavul ticareti yoluyla ihracat yapacak yabancı uyruklu (veya yabancı ülkede ikamet ettiğini belgeleyen T. alıcılar veya taşıyıcı firmalar tarafından da yaptırılması mümkündür. 5. çıkışı izleyen 1 ay içinde satıcıya ulaşmış olmalıdır. satışın yapıldığı dönem beyannamesinde satış bedelleri. fatura tarihinden itibaren 3 ay içinde. nüsha satıcıda kalmaktadır. Bu satışlarla ilgili yüklenilen KDV ise genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılmaktadır. bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurarak “Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Satışlarda KDV İhracat İstisnası İzin Belgesi” (İstisna Belgesi) almaktadır.C uyruklu) alıcılara yapılan satışlarda. gerçek usulde vergilendirilmek ve hakkında gerçek dışı belge düzenleme veya bilerek kullanma konusunda rapor yazılmamış olması yeterlidir. nüshaları gümrük görevlilerinde kalmaktadır.

Ürettiği malları aracı ihracatçı vasıtasıyla ihraç eden imalatçılar da bu uygulamadan yararlanabilmektedir. ihraç edilecek malların girdi maliyetleri azaltılmaktadır. 88 . Belgede yazılı sürede ihraç edilmesi • • * * * * gerekmektedir. hizmetler bu kapsama girmemektedir. Teslime konu malın: İhraç edilecek ürünlerinin imalinde kullanılacağı sözü edilen belgelerde yazılı hammadde ve yardımcı madde olması. Belgede belirtilen miktardan fazla maddenin tecil-terkin uygulaması kapsamında satın alınması mümkün değildir. Uygulamanın Kapsamı • Alıcının geçici kabul veya dahilde işleme izin belgesine sahip imalatçı-ihracatçı olması gerekmektedir. Öte yandan tecil-terkin uygulaması mal teslimleri bakımından geçerli olup. bu maddelerin ithalinde gümrük vergisi ile diğer mali yükümlülükler teminat karşılığı ertelenerek.E– DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİNDE TECİLTERKİN UYGULAMASI Yurt dışından getirilen ham ve yardımcı maddeler kullanılarak üretilen malların ihraç edilmesi halinde. İmalatçılar tarafından üretilmiş veya çerçevesi belirlenmiş şekilde fason olarak imal ettirilmiş olması. Yerli girdi kullanan mükellefler içinde aynı sistem geçerlidir. Aynı şekilde yurt dışından getirilen mallarını işlenmek amacıyla geçici olarak ithal edilmesi durumunda da gümrükte vergi uygulanmamaktadır.5 milyar TL’sını aşması. Teslim edenin KDV tebliğlerinde tanımlanan “imalatçı” vasfına haiz olması gerekmektedir. Tüm sektörlerde dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesine sahip imalatçı-ihracatçıların yurt içinden ham ve yardımcı madde alımlarında KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında tecil-terkin işlemi uygulanması mümkün kılınmıştır. mükelleflerin KDV tahsil ederek işlem yapması da mümkündür. Düzenlenecek faturalarda her bir mal çeşidi itibariyle KDV hariç bedelin. İhraç kaydıyla teslimlerde olduğu gibi dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamındaki teslimlerde tecil-terkin uygulaması isteğe bağlı olup. 2.

malların yurt dışında tüketimi söz konusu olduğundan ihracat benzeri bir durum ortaya çıkmaktadır. Ancak yurt dışında yerleşik olan Türk uyruklu kişiler istisnadan yararlanabilmektedir. alıcının pasaport numarasını. Bunlar dışında yabancı uyruklu herkes (Türkiye’de ikamet edenler hariç) pasaportunu ibraz etmek suretiyle istisnadan yararlanabilecektir. “bavul ticareti” için gerekli olan belgenin aynısıdır. Bu konuda geçerli olan 43 Seri No. istisna kapsamında satış yapabilmektedir. Alıcılar Tarafından Yapılacak İşlemler Satın alınan malların 3 ay içinde yurt dışına çıkarılması ve çıkış sırasında satın alınan mallar gösterilmek suretiyle fatura nüshalarının Türk gümrük görevlisine onaylatılması gerekmektedir. istisnadan yararlanamamaktadır. Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların satın aldığı mallara ödedikleri KDV’nin. Bu tutara. İstisnadan Yararlanacak Alıcılar Türk uyruklu kişiler kural olarak Türkiye’de mukim sayıldıklarından. Hizmet ifaları ise bu istisna kapsamına girmemektedir. Bu belge. 4 nüsha olarak düzenleyecekleri faturaya.F– YOLCU BERABERİNDE EŞYA İHRACI Türkiye’ye geçici olarak gelen kişilerin Türkiye’den satın aldıkları malları yurt dışına çıkarmaları halinde. çeşidini varsa banka şubesi ve hesap numarasını da kaydetmek suretiyle mal bedeli ve KDV’yi ayrı ayrı gösterilmesi gerekmektedir. 89 . aynı faturada gösterilmek şartıyla birden fazla mal çeşidine ait bedeller dahil edilebilecektir. İstisna Kapsamında İşlem Yapacak Satıcılar Bağlı bulunduğu vergi dairesine yazılı olarak başvurup “izin belgesi” alan gerçek usulde KDV mükellefleri. Onay işlemini yapan gümrük görevlisine faturanın iki nüshası bırakılmaktadır. İstisna Kapsamına Giren İşlemler Bedeli 100 milyon Türk Lirasını aşan her türlü mal tesliminde istisna uygulanabilecektir.lu KDV genel tebliği ile yapılan düzenlemeye göre. Kanunun 11/1 maddesinin (b) bendiyle. bu malların yurt dışına çıkarılması üzerine iade edileceği hükme bağlanmıştır. Satıcılar Tarafından Yapılacak İşlemler Alıcının pasaportunu gören satıcılar. Ancak kişisel tüketime konu olacak miktarı aşan mallar için bu istisna kapsamında işlem yapılamayacaktır. yolcu beraberinde eşya ihracı şu şekilde uygulanmaktadır.

G.İHRACAT İSTİSNASINDAN DOĞAN KDV’NİN İADESİ İÇİN ARANILAN BELGELER Mal İhracında • • • • Gümrük Beyannamesi İhraç Edilen Malların Satış Faturaları İndirilecek KDV Listesi İhraç Edilen Malın Bünyesine Giren KDV Hesaplanması Hizmet İhracında • • • • Fatura Fotokopisi Döviz Alım Belgesi İndirilecek KDV Listesi İhraç Edilen Malın Bünyesine Giren KDV Hesaplanması İhraç Kaydıyla Teslimlerde • • • Gümrük Beyannamesi Satış Faturaları İndirilecek KDV Listesi Bavul Ticaretinde • • • • Onaylı Özel Fatura Döviz Alım Belgesi İndirilecek KDV Listesi İhraç Edilen Malın Bünyesine Giren KDV Hesaplanması Yolcu Beraberi Eşya İhracında • • • • Onaylı Fatura ve Çekler İndirilecek KDV Listesi İhraç Edilen Malın Bünyesine Giren KDV Hesaplanması Aracı Firmaların Düzenlediği İcmaller Sınır ve Kıyı Ticaretinde • • • • Sınır veya Kıyı Ticareti Yetki Belgesi Tahakkuk Varakası İndirilecek KDV Listesi İhraç Edilen Malın Bünyesine Giren KDV Hesaplanması Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamında Tecil-Terkin Uygulamasında • • • Dahilde İşleme veya Geçici Kabul İzin Belgelerinin Onaylı Örneği Alıcı Adına Düzenlenen Yeminli Mali Müşavir Raporu Satış Faturaları 90 .

faturaya bağlı alacaklar için geçerli bir işlemdir. Factoring’de genelde kural olarak alacağın % 80-90’ı finanse edilmektedir. kısa vadeli yatırım malları ve hizmet edimleri oluşturur. Factoring. 5. Satıcı. Faktoring şirketi anlaşılan oranlar çerçevesinde satıcıya ön ödeme yapar. FACTORİNG İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ • • • • • Factoring işleminin konusunu. Bir başka ifade ile vadeli alacakların vadesinden önce nakde çevrilmesi işlemi olarak tanımlanabilir. Satıcı. Faktoring şirketi fatura bakiyesini satıcıya öder. bu satışlardan doğan alacak haklarının "factor" veya "factoring şirketi" olarak adlandırılan finansal kuruluşlar tarafından satın alınması esasına dayanan bir finansal faaliyettir. 4. malları ile ilgili faturayı alıcıya gönderir. • 91 . Satıcı. 9. komisyon ve harçlardan oluşmaktadır. Factoring’in konusunu 30-180 gün arasındaki alacaklar oluşturmaktadır. müşterinin (ihracatçının) hem nakit sağlayan finansmancısı. FACTORING İŞLEMİNİN AŞAMALARI 1. 7. Faktoring şirketi alıcının kredibilitesi ile ilgili çalışmaları yapar. büyük miktarda kredili satışlar yapan firmaların. Satıcı ve alıcı bir satış sözleşmesi imzalarlar. Bu maliyet. Factoring işleminin firmaya (ihracatçıya) bir maliyeti vardır. 2. hem borçluların defterini tutan muhasebecisi ve hem de alacağını tahsil edememesinin riskini üstlenen teminat verenidir.. 3. 6. Tahsis ettiği limit veşartlarını satıcıya bildirir. Vade tarihinde faktoring şirketi fatura meblağını alıcıdan tahsil eder. Factoring işlemiyle factoring şirketi. 8. tüketim malları.FACTORING (Genel Alacak Devir ve Satımı İşlemi) Factoring. alıcıya gönderdiği faturanın bir kopyasını faktorig şirketine gönderir. faktoring şirketine alıcı ile ilgili bilgileri aktarır. müşterinin ödeyeceği faiz. Alıcı. satıcıya siparişini iletir.BANKALAR VE FİNANS KURULUŞLARINCA UYGULANAN ALTERNATİF FİNANSMAN ARAÇLARI A.BÖLÜM V .

Firmalar için piyasa araştırması yapılması. Alacakların tahsil edilememesi halinde doğacak kayıpların tam olarak karşılanması. Satıcı firmanın yaptığı kredili satışlarla ilgili her türlü muhasebe kayıtlarının tutulması. Varolan ve potansiyel müşterilerin mali durumları hakkında bilgi toplanması. 92 . Satıcı firmaya kredili satış tutarının belirli bir oranında kredi verilmesi. Kredili satışlardan doğan alacakların vadesinde tahsili için araştırma yapılması.• * * * * * * Bir factoring anlaşması ile factor. gibi fonksiyonlar üstlenmektedir.

patent hakkı. Leasing ile sağlanan mal firmanın mülkiyetinde olmadığından. bu da firmanın kredibilitesini yükseltecektir. kiralayanın (lessor). Ancak. 4. Kiralama şirketi gerekli gördüğü araştırmaları yapar. 2. Leasing işlemine yatırımcı. bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak. Leasing temelde sermaye birikiminin yetersiz olduğu ülkelerde yatırıma yönelik finansman ihtiyacı için bir çözüm oluşturmaktadır. LEASING İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ • • • • Leasing’in özünü bir malın kullanımının devri oluşturmaktadır. Yatırımcı finansal kiralama ile vergi avantajları da sağlayabilmektedir. “Finansal Kiralama Sözleşmesi”. Leasing konusu malın bağımsız ve üzerinden amortisman ayrılabilen bir özellik taşıması gerekmektedir. Finansal Kiralama Kanunu’na göre her türlü taşınır ve taşınmaz mal leasing konusu olabilir. Kiralama şirketine başvurur.FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) Leasing ya da finansal kiralama. leasing şirketi ve üretici/satıcı işletme olmak üzere üç taraf katılmaktadır. bilançoda da görünmeyeceğinden firmanın öz kaynak/borç oranı yüksek olacak. Buna göre hammadde veya aramalı niteliğinde bulunan ve kullanıldığında tüm özelliklerini yitiren mallar da leasing konusu yapılamamaktadır. Kiracı sözleşmede belirlenen şartlar ve süreyle kira öder. belirli bir kira karşılığında. kiracının (lessee) talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini. kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve yapılan sözleşmede belirlenen değer üzerinden sözleşme süresi sonunda mülkiyetin kiracıya geçmesini sağlayan finansman yöntemidir. Leasing şirketleri yatırımlara orta ve uzun vadeli finansman sağlayan kredi kurumlarıdır. 5. Satıcı firma ile satış sözleşmesi (bakım ve satış sonrası hizmetler de dahil) yapılarak ekipman kiracıya teslim edilir.B. Kiracı gereksinim duyduğu yatırım malını ya da ekipmanı seçer ve karar verir. leasing sözleşmesi imzalanır. süre sonunda yapılan anlaşmaya bağlı olarak leasing sona erdirilir. kiracıya bırakmasını öngören bir sözleşmedir. her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartı ile kira bedeli karşılığında. LEASING İŞLEMİNİN AŞAMALARI 1. 3. • • 93 . fikri ve sınai haklar ile bilgisayar yazılımı gibi maddi olmayan konular için leasing yapılamamaktadır.

Yatırım projesinin tümü bu yolla finanse edilebildiği gibi, yatırım malının satın alma bedeli dışında kalan nakliye, vergi, montaj giderleri gibi maliyete yansıyan masraflarda bu kapsamda karşılanabilmektedir. Leasing (kiralama) bir kredi değildir. Bu nedenle bilançonun pasifinde yer almadığından borç/özkaynak oranını etkilemez. KDV avantajı sağlayarak maliyetleri azaltmaktadır.

• •

94

C- FORFAITING
Forfaiting işlemi, ihracatçıya rücu (başvurma) hakkı olmaksızın ihracattan doğan alacakların satın alınmasıdır. Böylece ihracatçı, forfaiting işlemiyle tahsil edilmeme riski ve tahsil yükümlülüğü de bankaya ait olmak üzere alacağını peşin para karşılığı satmasıdır. Mal ve hizmet ihracatından doğan ileri bir tarihte vadesi gelecek bir alacağın, daha önce bu hakkı elinde bulunduranlara başvurma hakkı olmaksızın satın alınması işlemidir. Forfaiting işleminin konusu orta vadeli alacaklar olup, iskonto miktarı çıkarıldıktan sonra alacağın nominal değeri finanse edilmektedir. FORFAITING İŞLEMİNİN AŞAMALARI 1. 2. 3. a) b) 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Forfaiting şartlı kredili satış sözleşmesi yapılır. Forfaiting için aracılık talimatı verilir. İthalatçı hakkında bilgi alınır ve ihracatçı hakkında bilgi verilir. Sözleşme için kesin şartların teklifi, Forfaiting şartlarının ihracatçıya bildirilmesi isteği, Forfaiting’in kesin şartları ve teklifi ihracatçıya bildirilir. İthalatçı forfaiting garantisi için ithalatçı bankadan aval istenir. Forfaiting şartlarına uygun banka avalli poliçe ihracatçıya gönderilir. Forfaiting vesaiki ibraz edilir. Forfaiting kuruluşlarına (forfaiter) vesaikin ibrazı yapılır. Aval veren bankanın ödeme gücünün forfaiter tarafından kontrolü yapılır. Forfaiting masrafları düşüldükten sonra kalan miktarların ödenmesi yapılır. İskonto edilmiş forfaiting miktarının ihracatçıya ödenmesi gerekir. Poliçelerin tekrar satışı ile fon temin edilebilir. Vadesi gelen poliçelerin ibrazı yapılır. İthalatçının ödememesi durumunda aval veren bankadan tazmini yapılır. FORFAITING İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ

95

• •

Forfaiting işleminde, satıcı poliçeyi forfaiting kuruluşuna satarak tüm tahsilat riskinden kurtulmakta ve belli bir maliyet karşılığı poliçesini iskonto ettirmektedir. Forfaiting işlemi daha çok yatırım malları için kullanılan bir finansman tekniği olarak tanınmasına rağmen günümüzde tüketim mallarının finansmanına yönelik işlemlerde de kullanılmaktadır. Forfaiting işleminin ihracatçıya en büyük avantajı, iskonto faizinin forfaiter ile anlaşılan oran üzerinden işlem süresince sabit olarak tahakkuk ettirilmesidir. Factoring, leasing ve forfaiting işlemlerini yapan özel finans kurumlarının ihracatçı firmalara ihraç kaydıyla mal teslimleri KDV mevzuatında yer alan tecil-terkin uygulamasından yararlandırılmaktadır. Forfaiting'de vade 3 aydan başlayıp 10 yıla kadar uzanmakta olup, süresi ürüne, ihracat veya ithalat yapılan ülkeye ve ekonomik koşullara gore belirlenir. Forfaiting işleminde, sözleşme yapılmamaktadır. Poliçe/bono ve vadeli akredetif karşılığı işlem yapılmaktadır. Akreditif veya vesaik mukabili işlemlerde uygulanmaktadır. Forfaiting işleminin başlıca dezavantajı, sağlanan tüm avantajlara ve risklerin üstlenmesine bağlı olarak maliyetlerin nisbeten artmasıdır.

• •

• • • • •

96

Dr. Maliye Bakanlığı. Doç. Gelirler Genel Müdürlüğü. Nuray Ekşi. 2001. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü. 2001. İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME). Yeni Finansman Teknikleri. 1996 Temel Factoring El Kitabı. 2002. Doç. Sadi Uzunoğlu. Uluslararası Finansman. Prof. Dış Ticaret Müsteşarlığı. 1998. 1998. “Türkiye’de Özel Finans Kurumları Açısından Leasing İşlemleri” tez çalışması. Factoring Derneği. Bütün Yönleriyle İhracat Gümrük İşlemleri. TÜRMOB Yayınları. Finansal Kiralama (Leasing). Yüce Uyanık. 1995. 1996. Yılmaz Özbalcı. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü. 97 . T. Prof. Türk Eximbank. Halil Seyidoğlu. Uluslararası Ticaret Hukuku. Ahmet Erol. Dış Ticaret Müsteşarlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü. Türk Eximbank. Erkut Onursal. Belgin DİNEKLİ. Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü. 1997. Taner Sayar. 3. 1999. tebliğ. Dış Ticaretin Finansmanı. Marmara Üniversitesi. “İhracata Yönelik Devlet Yardımları” tebliğ. Cemal Şanlı. İstanbul Üniversitesi. Katma Değer Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları. Prof Dr. Dr. Selçuk Şişman. Mehmet Şahin. 2006.C. 2008. Dr. Factoring Derneği.KAYNAKLAR • • • • • • • • • • • • • • • • • • Dış Ticaret ve Yatırım Mevzuatı. Yüce Uyanık. Dr. Avrupa Topluluğu ve Türkiye. “İhracatta KDV İstisnası”. Marmara Üniversitesi. Baskı. Osmanlı Bankası. 1996. İhracatın Finansmanında Alternatif Bir Araç Olarak Factoring. Faktoring Kuralları. 2006. Arif Şahin. Dış Ticaret Yönüyle Gümrük Birliği El Kitabı. “İhracat Kredi Sigortası ve Garantisi” tebliğ. H. 2004 “İhracatın Finansmanında Eximbank Kredileri” tebliğ. Bahar Gümrükçü. Gümrük Müsteşarlığı. 2008. Anadolu Üniversitesi. Abdullah Kütükçü. 2000. Güven Sevil.

Okan Üniversitesi. Ayşenur Topçuoğlu.Çetin ÇALI. Resim ve Harç İstisnası Mevzuatı” tebliğ. Dr. “İhracat. 2008. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı. 2008. Seyhan KANDEMİR. 2008. “İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İade Uygulaması” tebliğ. “Yolcu Beraberinde Veya Bavul Ticareti Kapsamında İhracat İstisnası (11/B)” tebliğ. Sema EvrenAnkara Üniversitesi-ANKÜSEM. Şaban ÖZDEMİR. 2008.• • • “Dış Ticarette Ödeme Şekilleri. L. Mustafa Gürhan ACAR. • • 98 . “Dış Ticarette Ödeme ve Teslim Şekilleri” tebliği. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü. 2008. Balıkesir Vergi Dairesi. Kambiyo ve Bankacılık İşlemleri” tebliğ. Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri ile Vergi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful