Kapat Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayın No: 84 TOKSİKOLOJİ LABORATUVAR KİTABI Prof. Dr.

Nevin VURAL armasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Ankara • 2000 Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayın No: 84 TOKSİKOLOJİ LABORATUVAR KİTABI Prof. Dr. Nevin VURAL Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Ankara • 2000 ISBN 975-482-512 2 Ankara Üniversitesi Basımevi - 2000 ÖNSÖZ Mesleki veya çeşitli nedenlerle oluşan akut veya kronik zehirlenmelerin toksikolojik analizlerini içeren bu kitap, ilk kez 1975 yılında yazılmış olan "Toksikoloji Laboratuvar Kitabı"nın yeniden düzenlenmesi ve daha gelişmiş yöntemlerin ilavesiyle hazırlanmıştır. Kitap Eczacılık Fakültesinde okutulan "Toksikoloji Pratik" derslerine yönelik hazırlanmakla beraber, açıklanan yöntemler adli tıp, işçi sağlığı ve zehirlenme danışma merkezleri gibi kurumların toksikoloji laboratuvarlarında da uygulanabilecek niteliktedir. Adı geçen kurumlar için yardımcı olacağını ümit ederim. İki bölümden oluşan kitapta 1. bölümde toksikoloji uygulaması ve toksikolojik analiz prensipleri hakkında genel bilgilere; 2. bölümde ise sık zehirlenmelere neden olabilen kimyasal maddelerin analizleri (monograf şeklinde) açıklanmıştır. Yöntemlerin bir kısmı rutin laboratuvar imkanları ile yapılabilecek düzeydedir. Bir kısmı da Anabilim Dalımızda çeşitli tez ve proje çalışmalarında uygulanabilirliği gösterilen yöntemlerdir. Kitabın hazırlanmasında büyük emekleri geçen Anabilim Dalımız sekreteri Nurcan Bölükbaş, Polis Akademisi hocalarından Mustafa Dönmez ve eşi Somay Dönmez, Farmasötik

Toksikoloji Anabilim Dalı araştırma görevlileri Ahmet Oğuz Ada ve İlker Ateş'e teşekkürü bir borç bilirim. Prof. Dr. Nevin VURAL Temmuz 2000 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM TOKSİKOLOJİK ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN YÖNTEM ve TEKNİKLER 1. ANALİTİK YÖNTEMLERİN TOKSİKOLOJİK ARAŞTIRMALARDA UYGULANMASI...................................................................................................1 2. SİSTEMATİK TOKSİKOLOJİK ANALİZ.....................................................6 2.1. Numune seçimi ve alınması.....................................................................................6 2.2. Postmortem toksikolojik analiz için alınacak biyolojik örnekler .........................8 2.3. Numunenin korunması ve laboratuvara gönderilmesi.............................................9 2.4. Toksikolojik analizde izlenecek yol........................................................................11 2.5. Toksikolojik analizi etkileyen faktörler...................................................................11 2.6. Analitik bulguların değerlendirilmesi......................................................................14 3. ZEHİRLERİN BİYOLOJİK MATERYALDE DOĞRUDAN ARANMASI. 16 .'i 3.1. Ön denemeler..........................................................................................................17 3.2. Biyolojik materyale doğrudan uygulanan testler.....................................................18 3.3. Bazı metalik zehirlerin biyolojik materyalde doğrudan aranması...........................26 Reinsh deneyi..........................................................................................................26 4. ZEHİRLERİN BİYOLOJİK MATERYALDE İZOLASYON TEKNİKLERİ...................................................................................................... 4.1. Uçucu zehirlerin biyolojik materyalden distilasyonla izolasyonları .......................31 4.2. Uçucu zehirlerin mikrodifuzyon yöntemi ile izolasyonları.....................................37

4.3. Uçucu olmayan organik zehirlerin biyolojik materyalden izolasyonları.................40 4.4. Enzim yıkılama yöntemi ile organik zehirlerin izolasyon ve aranmaları................46 5. ZEHİRLERİN TARAMA YÖNTEMLERİNDE KULLANILAN ENSTRUMENTAL TEKNİKLER......................................................................51 5.1. İnce tabaka kromatografîsi......................................................................................51 5.2. UV ve görünür alan spektrofotometresinin toksikolojik analizlerde kullanılması.. 59 5.3. Gaz kromatografisinin toksikolojik analizlerde kullanılması..................................62 5.4. Yüksek basınçlı sıvı kromatografîsi........................................................................65 5.5. Atomik absorbsiyon spektrofotometresi..................................................................66 5.6. Nötron aktivasyon analizi.......................................................................................67 5.7. İmmunoassay'ın toksikolojik analizlerde kullanılması............................................68 2. BÖLÜM ÖNEMLİ ZEHİRLERİN BİYOLOJİK MATERYALDE ANALİZLERİ..........77 1. UÇUCU ZEHİRLER ...........................................................................................79 1.1. Karbon monoksit.....................................................................................................79 1.2. Siyanür....................................................................................................................93 1.3. Metil alkol...............................................................................................................102 1.4. Etilalkol..................................................................................................................107 1.5. Formaldehit.............................................................................................................121 1.6. Formik asit ve format..............................................................................................123 1.7. Klorlu hidrokarbonlar.............................................................................................126 1.8. Aromatik hidrokarbonlar.........................................................................................130 1.9. Fenoller...................................................................................................................140 2. UÇUCU OLMAYAN ORGANİK ZEHİRLER.................................................148 2.1. Barbitüratlar...........................................................................................................148 2.2. Benzodiazepinler....................................................................................................156

................. 5.......................................5............ Reinsch deneyi...........................169 3.........2.................................... Parasetamol.................................................................. 6................. canlı organizmada uğradığı değişmeler ve etki mekanizmaları...........2................................................................................................................................. Uygulamalı bir bilim olan toksikolojinin tarihi gelişiminde analitik yöntemlerin yeri ................................... 5..................... nitel ve nicel analizleri........................161 2.......... güvenli kullanımları için risk analizleri ve standardizasyonlarmın yapılması bugünkü modern toksikolojinin uğraş alanıdır..............194 5..........1.............................................. Fenasetin ..................................................................................... METALİK ZEHİRLER .............................................. zehirlenmelerin tedavileri................ 165 2................................ Vİ TOKSİKOLOJİK ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNİKLER Bölüm 1.......... fiziksel..1.2... ÖNEMLİ REAKTİFLERİN HAZIRLANMASI........................................................ LABARATUVARDA İLK YARDIM....... Anobolik steroidler...................................................................179 4........................................ ANALİTİK YÖNTEMLERİN TOKSİKOLOJİK ARAŞTIRMALARDA UYGULANMASI Kimyasal maddelerin (zehirlerin) kaynakları...................................................... DOPİNG MADDELERİ .............208 6............................. zehirlerin izolasyonu........................................ kimyasal ve biyolojik özellikleri.............. Ek........................ Kurşun.................. Salisilatlar............................................................. toksik dozları..................................................2...............................................4........1.............................................. KULLANIMI KONTROL ALTINDA OLAN MADDELER (ve NARKOTİKLER)....................................207 6..........2. 4...........................................3.................................. Organik klorlu pestisitler...................................... İNDEKS.....208 Ek................ I........... KAYNAKLAR.......................................................................................................................... PESTİSİTLER......................................................180 4....................... Organik bazlar. Organik fosforlu pestisitler...

adli bilimler tarihinde adli tıptan sonra gelişen ikinci daldır. Diğer taraftan forensik toksikoloji. " toksikolojinin yasal amaçlarla kullanımı" olarak tanımlanır. Gerek biyolojik ortamın yapısı ve gerekse aranacak ksenobiyotik ve metabolitlerin analizi analitik toksikologun çözeceği problemleri oluşturur. Yüzyıla kadar doktorlar. Orfıla (1783-1853) ilk kez adli olaylarda bilimsel delilin gerekliliğini toksikolojik açıdan göstermiştir. suçun işlendiği olay yerinin incelenmesi. Modern toksikolojinin tarihinde analitik toksikoloji ve forensik (adli) toksikoloji ilk gelişen dallardır. Adli bilimler geçmişte olan bir olayı bilimsel yöntemlerle yeniden canlandırarak hukuk ve yasalar açısından değerlendirilmesine yardımcı olur. yaralanma. Özellikle 196O'lı yıllardan itibaren enstrumental tekniklerin toksikolojiye girmesi ile çok duyarlı ve spesifik analizlerin yapılabilmesi. adli odontoloji. Geniş anlamda adli bilimler. . Modern toksikolojinin kurucusu olarak bilinen Mathiev J. fizyolojik ve davranış bozukluğuna neden olabilecek kimyasal maddelerin nitel ve nicel analizleri ile sonuçlarının yorumu alanında uygulanır. Forensik toksikoloji. XIX. adli psikoloji. Bu nedenle vücut sıvı ve dokularında kimyasal madde yanında metabolitlerinin de araştırılması gerekir. "pozitif bilimlerin hukuka uygulanması" olarak tanımlanan forensik (adli) bilimlerin de önemli bir dalıdır. geliştirir. kalitatif (nitel) ve kantitatif (nicel) analizleri için gerekli yöntemleri araştırır. adli antropoloji. Bu nedenle analitik toksikoloji ve forensik toksikoloji tarihi gelişimleri içinde birbirinden yararlanan toksikoloji dallarıdır. hakimler ve diğer hukuk görevlileri (savcı. avukat gibi) zehirlenmenin semptom ve işaretleri hakkında son derece yanlış nosyona sahiptiler. kullanılan mikro yöntemlerin duyarlı. Arsenikle ölen kişilerin kalbinin veya vücutlarının ateşle tahrip edilemeyeceği gibi yanlış düşünceler vardı. Diğer taraftan analizi yapılacak madde çoğunlukla. Analitik toksikoloji. ilaç suistimali ve bağımlılığının biyolojik materyalde identifıkasyonu gibi alanları kapsamakta ise de : tarihi gelişimi içinde forensik toksikolojinin uygulaması daha çok kriminal olaylarda görülen ölüm. identifıkasyonları. Adli toksikoloji . güvenilir ve tekrarlanabilir olması gerekir. Eğer zehirleyici kişi suçüstü yakalanamazsa kurbanın zehirlenmeden öldüğünü gösterebilecek herhangi bir yol (delil) yoktu. gerekli delillerin toplanması ve bu delillerin analizleri ile suçlu kişiyi belirlemek adli bilimlerin konusudur. adli kimya ve kriminalistik dallarını kapsar. mavi veya yer yer lekeli ise veya kötü kokuyorsa kurbanın zehirlenme sonucu öldüğüne inanılırdı. organizmada metabolik olaylar sonucunda değişime uğramıştır. adli toksikoloji. miktarı çok düşük olduğu için.tartışmasızdır. O zamanlar eğer ceset siyah. Genel olarak analizin yapıldığı biyolojik ortam kompleks yapılı ve aranacak madde.B. adli tıp. Her ne kadar bu geniş tanım. düzenleyici (regülatory) toksikoloji. Analitik toksikolojinin içeriği ve uygulamaları bilinmeksizin forensik toksikolojiyi incelemek mümkün olamaz. moleküler düzeyde araştırmalara inilebilmesi toksikoloji alanında büyük çığır açmıştır. Bunun için de "analitik toksikologun" analitik kimyanın yöntemlerini ve tekniklerini çok iyi bilmesi ve kullanması gerekir. Genellikle bu olay bir suçun işlenmesi ile ilgilidir. canlı organizmaya zarar veren kimyasal maddelerin doku ve vücut sıvılarından izolasyonları. bir ksenobiyotik.

Böylece terapötik ilaç izlemesi. Endüstriyel toksikoloji ve regulatory (düzenleyici) toksikoloji uygulamalarında kimyasal maddelerin analizleri. kişisel maruziyetin ise biyolojik parametrelere göre biyolojik sıvılarda analizi ise "biyolojik izleme" olarak ifade edilir. (Marsh testi). İş ortamında iyi endüstriyel hijyenik koşulların sağlanması için işçilerin maruz kaldığı zararlı miktarda. ölen kişinin iç organlarında. ortalama plazma düzeyinden sapmayı gösterir ve buna göre doz artırılır veya azaltılır. Adli toksikolojinin gelişimi kimyasal maddelerin analizi ile ilgili analitik yöntemlerin bulunması ve geliştirilmesi ile beraber olmuştur. digoksin. idrarlarında metabolitleri olan hippurik asit ve o-krezol tayini "biyolojik izlemeye" örnektir. valproik asit gibi) terapötik izlenmeleri gereklidir. temelde analitik toksikolojiye dayanmaktadır. (therapeutic drug monitoring). Analizi yapılan ilacın özelliğine göre değişik yöntemler (kromatografı. madde bağımlılığının neden olduğu advers etkilerinin toksikolojik analizleri forensik toksikolojinin uygulama alanıdır. immuno assay gibi) seçilmelidir. teofılin. Örneğin aromatik bir hidrokarbon olan toluenin işyeri ortamında TLV-TWA olarak tayini. tehlikeli maddelerin idendifiye etmek amacı ile çevresel izlenmeleri yapılır. zehirlerin genel olarak taranmasında Fresenius (1845) ve von Babo (1847) tarafından geliştirilen yöntemler. Arkadan. Genellikle bir ilaca verilen terapötik cevap ilacın uygulanan dozundan çok kandaki konsantrasyonu ile ilişkilidir. Özellikle terapötik indeksi küçük ve yan etkileri açısından önemli olan ilaçların (fenitoin. Marsh testini kullanarak. arsenik (As) zehirlenmesinden şüpheli ölüm olaylarında.İşte ilk kez Orfıla 1814'de zehirlerin kimyasal ve fiziksel yapısının incelenmesine sistematik bir yaklaşım getirmiştir. Örneğin kantitatif tayinde o ilacın hem kendisinin hem de metabolitinin birlikte ölçülmesi terapötik amaç açısından ideal değildir. lityum. arsenik. Toksikolojinin babası olarak bilinen Orfıla'nın rolü o zamanlarda olan meşhur öldürme olaylarında "ekspert tanıklık" yapmasıdır. amitriptilin. ölüm nedeninin zehirlenme (As ile) ile olduğu bilimsel olarak göstermiştir. Bu ilaçların kan serumu düzeylerinin kantitatif analizlerinde kesinlik çok önemlidir.Bir ilacın belirli zaman aralıklarında plazma konsantrasyonunun izlenmesi. Bu nedenle de kullanılan metodolojinin özellikle seçici olması gerekmektedir. Bu analizler duyarlı ve güvenilir (standard) analitik yöntemlerle gerçekleştirilir. maruziyetin biyolojik ve çevresel izlenmelerinde analitik yöntemlere ihtiyaç vardır. Bir kimyasal maddenin biyolojik sistemlerde analitik yöntemlerle araştırılması ve sonucun pozitif bir delil olarak kullanılmasının adli bilimler içinde önemli bir yeri vardır. maruz kalan kişilerin kanlarında toluen . Örneğin. Örneğin o yıllarda "zehirleyici" olarak isim yapan Marie Lafarge'nin mahkemesinde. antimon. bizmut ve cıva gibi metalik zehirlerin ayrılması ve analizi için kombine bir yöntem olan Reinsch testi (1841). Endüstride kimyasal maddeye maruziyetin belirli standartlara göre analizi ve yorumlanması "çevresel izleme". Marsh 1836'da dokularda arsenik tayini için güvenilir bir yöntem geliştirmiştir. Ancak . ilk kez İngiliz kimyager James M. çevresel izleme. alkol ve ilaçların neden olduğu trafik suç kazalarının araştırılması. prokainamid. alkaloidlerin ekstraksiyonu ve ayrılmasında kullanılan ve halen tüm uçucu olmayan zehirlere uygulanan Stas-Otto yöntemi (1851) ve fosfor identifıkasyonunda kullanılan Mitscherlich deneyi (1855) gibi (bilim adamlarının isminin verildiği) yöntemler sayılabilir. Toksikolojinin diğer bir uygulama alanı terapötik ilaç izlenmesidir. Zehirlenmelerin neden olduğu ölüm olaylarında postmortem toksikolojik analiz.

Alınan numunelerin uygun numune kaplarına alınması ve etiketlenmesi gerekir. Zamanımızda toksikolojinin her alanında. laboratuvara gönderilmesi ve analize hazırlanması belirli bir sistematik düzen içinde yapılır. Numune seçimi ve alınması Akut zehirlenmelerde. En önemli üstünlüğü. numunenin saklanması. Analizde kullanılan yöntemlerin her kimyasal maddeyi tanımlayacak spesifıklikte olması gerekir. Zehirlenmelerde zehirlenmeye neden olan kimyasal maddenin identifikasyonu. ve yeterli derecede tekrarlanabilir olmalıdır. kalitatif ve kantitatif analizinde izlenen yöntem aşağıdaki sıraya göre yapılır : 2. ilaç suistimali ve bağımlılığının araştırılmasında ve terapötik ilaç izlenmesinde. Sonuç olarak adli toksikologlar tarafından toksikolojide uygulaması başlatılan analitik yöntemlerin çeşitliliği ve gelişmesi devam etmektedir. Numuneyi alan kişinin ve analizi yapan toksikoloğun kimyasal maddenin bozulması. metabolizması. metabolitleri ve kontaminantlarının neler olabileceği. 2. toksikolojik problemlerin çözülmesinde bir çok yeni analitik teknik ve cihazdan yararlanılmaktadır. İdrar : Toksikolojik analizlerde bir çok kimyasal maddeler ve metabolitlerinin taranmasında tercih edilen bir sıvıdır. Örneğin p9-tetrahidrokannabinol ve birçok 6 benzodiazepinler metabolitleri şaklinde atılır. saç gibi biyolojik materyalde kendileri ve/veya metabolitlerinin kalitatif veya kantitatif analizleri yapılır. A. analizi nasıl etkileyeceğini bilmesi gerekir. Ayrıca kompleks yapıdaki biyolojik materyalde ise çok düşük miktarda bulunduklarından dolayı bu yöntemlerin duyarlıkları yüksek. Toksikolojide analitik yöntemlerin uygulanmasına yönelik olan bu kitapta zehirlenmelerde ve kimyasal maddelere maruziyetin belirlenmesinde kullanılan genel analiz yöntemleri ile önemli toksik maddelerin biyolojik materyalde idendifikasyonu ve tayinlerinde kullanılan yöntemlere örnekler verilecektir. SİSTEMATİK TOKSIKOLOJIK ANALIZ Zehirlenme olaylarının identifıkasyonunda doğru numune seçimi. numune cinsi ve numunenin alındığı tarih ve saat yazılır.C. İdrar ve kan genelde en çok kullanılan örneklerdir. ve ark. mesleki veya çevresel kimyasal maddelere akut ve kronik maruz kalmanın değerlendirilmesinde.1. . Bu amaçla da maruz kalınan kimyasal madde veya karışımlarının kan. ölüm olaylarında toksikolojik analiz için "biyolojik materyal" olarak tanımlanan vücut sıvı ve dokularından örnek alınır. ilaç ve kimyasal maddelerin idrardaki konsantrasyonunun kana göre daha yüksek (100 kere daha fazla olabilir) olması ve proteinlere bağlı olmadan atılmasıdır.çevresel izleme yanında maruz kalınan internal dozun incelenmesi (biyolojik izleme) maruziyetin daha iyi bir göstergesi olarak kabul edilir. Ancak bazı ilaçlar idrarla sadece metabolitleri şeklinde atılır ve ana madde bulunmaz. idrar. Etiketle numunenin kime ait olduğu. Böyle durumlarda ilacın kendisinin diğer bir vücut sıvısı (kan) veya dokusunda aranarak identifıkasyonu yapılmalıdır (Moffat. numune alma şekli.

İlaçların tanımlanmasında ve kantitatif analizinde en uygun örnektir. Postmortem toksikolojik analiz için alınacak biyolojik örnekler . Ölümden hemen sonra kalp kanı alınabilir.1986). Analiz için en az 50 mi numune gereklidir. mümkün mertebe şekli bozulmadan uygun bir kap içinde laboratuvara gönderilir. Sodyum florür. trankilizan gibi birçok ilaç ve toksik maddeler için koruyucu konmaz. Çünkü diğer vücut sıvıları. tabletleri. kusmuk ve elbise üzerinde kalan kusmuk kalıntısı analiz için kullanılır. Postmortem kan örneği en az 2 tane alınır. Mide içeriği ile ilgili örnekler plastik kaplar içinde toplanır. Numuneler ayrı ayrı alınır. alkoller. Mide içeriği veya mide yıkama suyu : Mide içeriği. Boş idrar kesesinde bulunabilecek glukoz veya aseton mikro yöntemle tayin edilir. Bilinci olmayan hastalardan idrar kataterize edilerek alınır. Çünkü postmortem kanda glukoz tayini bu açıdan bir önem taşımaz. kan örneği (alkol tayini için) ve hiçbir koruyucu veya antikoagulan içermeyen 10 mi kan örnekleri ayrı ayrı tüplere alınır. Alkol analizi için en az %1 oranında NaF içeren 10-20 mi kan örneği ayrıca alınır. alkol veya heparin içeren fenol İti koruyucuları içeren dezenfektan "swab"ler kullanılmamalıdır. Ölüm olayında ayrıca mide içeriği ile birlikte mide de alınır. İki tarafından ligatüre edilerek. diğer depresanlar. siyanür. %1 NaF içeren 2 mi. Rutin analizlerde 20-30 mi kan yeterlidir. Her birinin total hacimleri kaydedilir. Henüz absorbe olmamış ve bozulmamış ilaç kapsülleri. Kan alınırken. hastaneye getirilen hastadan 2-3 şekilde kan örneği alınır : 10 mi. fakat perifer kan (femoral ven) tercih edilmelidir. Vücut boşluğuna sızan kan hiçbir zaman alınmamalıdır. prezervatif olarak kullanılır ve kanın mikrobiyel putrifıkasyonunu ve böylece "endojen alkol oluşumunu veya alkol kaybını" önler. 2. İlk mide yıkama suyu toksikolojik analiz için daha önemlidir. Genel olarak 100 mi idrar örneği yeterlidir. bitki parçacıkları gözle bile görülebilir.2. mide içeriği ile kontamine olabilir. Akut zehirlenmelerde. Cam tüplere alınan kan örnekleri ağzı sıkıca kapatılarak analize kadar buzdolabında saklanır. İdrar kesesinin boş görüldüğü durumda idrar kesesinden "temas" yolu ile örnek alınır. Oral yolla zehirlenmelerde genel olarak toksik madde en yüksek konsantrasyonda mide içeriğinde bulunur. Mideden alınan örnekler ilaçların ve toksik maddelerin taranması için uygundur. Heparinize edilmiş kan örneği (CO ve birçok ilaç zehirlenmesinin teşhisi için).Bu durumda idrar örneğinin kateter sıvısı (çoğu kez lidocaine gibi bir lokal anestetik içerir) ile kontamine olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Ölüm olaylarında alınabildiği kadar idrar örneği toplanmalıdır. Bu analiz özellikle diabet durumunun belirlenmesinde yararlıdır. Kantitatif değerlendirme için bu gereklidir. CO. Kural olarak hiçbir koruyucu konulmamalıdır. mide yıkama suyu. Kan .

Cesetin bozulması durumunda beyinden her zaman örnek alınmalıdır. (Cravey. zehirlenen kişi ve ölünün çevresinde bulunan şişeler. Cd gibi).. Bu tip materyalden alınan numuneler ancak destekleyici olabilir. Numune Beyin Karaciğer Böbrek Kan (kalp) Kan (femoral ven) Vitröz humor Safra idrar Mide muhtevası Akciğer Miktar 100 g 100 g 50 g 25 mi 10 mi Hepsi Hepsi Hepsi Hepsi 200 g Kullanıldığı analiz Alkol ve diğer uçucu zehirler Bir çok toksik maddeler Metaller (Hg.Otopsi sırasında toksikolojik analiz için alınacak biyolojik materyal.Yukarıda açıklanan idrar. Poklis. kan. glutetimid ve diğer ilaçlar Metaller. miktar ve hangi zehirlenmelerde seçilecekleri gösterilmiştir. depresanlar. 1975. karaciğer. Kronik metal zehirlenmelerinde kemik dokusundan örnek almak gerekir.C. Saç örneği ise hem ölüm olmayan kronik zehirlenmelerde ve hem de postmortem analizlerde kullanılan önemli bir biyolojik materyaldir. mide (ölüm halinde) ve içerikleri hem ölüm olmayan zehirlenmelerde (antemortem) hem de ölümden sonra (postmortem) toksikolojik analiz için alınır. CO. depresanlar. Olay yeri kalıntıları : Zehirlenme olayının olduğu yerde (olay yeri). trankilizanlar Alkol. PCB'ler gibi) adipoz dokudan (50 gram) da örnek alınmalıdır. Her test için küçük bir miktar kullanılır. Numunenin korunması ve laboratuvara gönderilmesi . CN.3. Alınan örnek katı ise birkaç mililitre su veya uygun bir organik çözücü içinde çözülür. 2. Bu nedenle "olay yeri kalıntısı " olarak isimlendirilen bu materyal analiz için alınır. Olay yeri kalıntısından birkaç miligram örnek yeterli olabilir. uyku ilaçları gibi birçok ilaçlar Zehirlenmeden veya ölümden kısa bir süre önce alınan zehirler Inhalasyon zehirleri Yöntemler geliştikçe alınması gereken biyolojik örnek miktarı da azalmaktadır. CN. Pestisitler gibi yağ dokusunda biriken maddelerle zehirlenmelerde (klorlu hidrokarbon lu insektisitler. Ölümden sonra otopsi sırasında en çoğunlukla mide muhtevası. H. beyin ve böbrek örnek olarak alınır. trankilizanlar Alkol Morfin. Tablo 1. CO.kan. A. safra. metadon.R. sulfanamitler Alkol. Değerlendirmede asıl olan biyolojik numunedir. kaplar. 1995) Eğer şüphelenilen zehir uçucu bir madde ise beyin (100 gram) ve akciğer örneği (200 gram) istenir. diğer şüpheli materyal zehirlenme olayı ile ilgili olabilir. Tablo l'de postmortem toksikolojik analizde kullanılan biyolojik materyal. ve Baselt R. Örneğin karaciğer örneğinde daha önceleri 250-500 g alınması istenirken son yıllarda 100 g yeterli görülmektedir. idrar.

Toksikolojik analizi etkileyen faktörler 1) Toksikolojik analize başlamadan önce bazı faktörlerin göz önüne alınması gerekir. yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) ve gerektiğinde gaz-kütle spektrometresi (GC-MS) kullanılır. diğer kalan kısmı gerektiğinde incelenmek üzere saklanır. ekstraksiyon. H2S ve özellikle HCN'in çözünmüş oldukları organ sıvılardan ayrılabilecekleri hatırlanmalıdır. Mide içeriği. Bu faktörler arasında. 3.İdeal olan numunenin alımından hemen sonra laboratuvara gönderilmesi ve analizin yapılmasıdır. 7. Kimyasal maddenin kesin identifikasyonu (destekleyici testleri) ve kantitatif tayini yapılır. Genel olarak ise gerek antemortem gerekse postmortem alınan örnekler birkaç gün içinde analizi yapılacaksa (+4)°C de . Bu amaçla GLK. 2. Bu durumda bekletme sırasında analizi yapılacak maddenin (biliniyorsa) bozulmama koşullan sağlanmalıdır. aranacak 11 . 8. Koruyucu madde ilavesinden çoğunlukla kaçınılır. Ultraviyole spektroskopisi (UV). homojenize edilmesi gerekir. idrar ve kanda. Toksik anyonların dializ yöntemi ile ayrılması ve analizleri yapılır. Ancak analize kadar numunenin bir süre beklemesi gereklidir. daha uzun süre bekleyecek örnekler ise (-20)°C de saklanır. 5. 6. mühürü ve üzerindeki etiket) incelenir. Özellikle etil alkol analizinde bu ilave zorunludur. -10°C den aşağı sıcaklıklarda numunenin saklanması sırasında CO. Metalik zehirler için Reinsch testi. alınabilen numune miktarı. 4. Numunenin net ağırlığı veya hacmi saptandıktan sonra 1/3'ü analiz için hazırlanır. ince tabaka kromatografisi (İTK) ve gaz kromatografisi (GLK) en çok kullanılan yöntemlerdir. ön denemeler uygulanr. Numunenin ambalajı açılmadan önce dış görünüşü (büyüklüğü. enzim. Ancak doku ve sıvıların bozunmasından etkilenecek toksik madde analizlerinde numuneye %1 oranında sodyum florür ilavesi yapılabilir. Toksikolojik analizde izlenecek yol Laboratuara gönderilecek biyolojik materyalde toksikolojik analiz aşağıdaki şemaya göre gerçekleştirilir : 1.Biyolojik materyalden kimyasal maddenin ayrılması için izolasyon yöntemleri (mikrodifüzyon. izolasyon yapmadan önce. dijestiyonu gibi) uygulanır.4. ambalaj şekli.5. atomik absorbsiyon ve emisyon spektroskopisi ile kalitatif ve kantitatif analiz yapılır. Ancak bu durumda alınan numunenin analizden önce iyice ezilip. 10 2. İzole edilen zehirlerin nitel (kalitatif) analizleri için genel tarama testleri uygulanır. İmmunoassay de tarama testleri arasında sayılmaktadır. 2.

Analizi etkileyen bu maddelerin mahiyeti. Bu nedenle kimyasal maddenin karaciğerdeki konsantrasyonu kana göre çok yüksek (enaz 100 misli) olabilir. 12 Kural olarak ölümden sonra. mikrobiyel bozunma sonucu birçok endojen maddeler oluşur. Toksikolojik analiz yapan kişinin (kimyasal toksikolog) ilaç ve kimyasal maddelerin biyotransformasyonunu bilmesi gerekir. Çünkü böbrek bir çok zehirlerin atılım organıdır. ortamın sıcaklığı. 1965. siyanür. Bu kadaverik alkaloidlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin sıklıkla rastlanılan zehirlere benzediği ve bozunmuş cesetten izole edilen bu maddelerin morfin ve benzeri ilaçlar gibi aynı renk reaksiyonlarını verdikleri 1870'Ii yıllarda bile biliniyordu. Stolman. Ana madde ile birlikte (ana majör) metabolitinin de izole edilmesi gerekir. otopsi ve toksikolojik analiz en kısa zamanda yapılmalıdır. başlangıç testi olarak immunoassay yöntemi ile idrarda majör metaboliti olan benzoilekgonin aranır. Gadamer. Örneğin kokain bağımlılığının saptanmasında. Arkadan idrar analizine geçilir. Ayrıca mikrobiyel metabolizma cesette bulunan zehiri parçalayabilir veya "ptomain" veya "kadaverik alkaloidler" adı verilen diaminlerin (putresin ve kadaverin) oluşmasına neden olur. Oral yol ile zehirlenmelerde öncelikle mide içeriği analiz edilir. Örneğin CO zehirlenmesi şüphesi varsa kan (COHb şeklinde bulunur) öncelikli analiz sıvısı olarak kullanılır.kimyasal maddenin mahiyeti ve zehirlenmeye neden olduğu düşünülen şüpheli maddenin biyotransformasyonu ve özellikle postmortem doku veya sıvılarda oluşabilecek bozunma maddeleri hakkında bilgi edinilmelidir. Daha sonraları oluşan diğer endojen maddelerin de ilaçlara benzer özellikleri gösterilmiştir. Eğer belirli bir maddeden şüpheleniliyorsa veya biliniyorsa bu durumda toksikolog öncelikle zehrin konsantre olduğu doku veya sıvıları analiz materyali olarak seçer. Daha ileri testlerle (GC ve GC/MS gibi) kokain ve majör metabolitleri (benzoilekgonin ve ekgonin metil esteri) ayrılarak kantitatif analizleri yapılır. Çeşitli nedenlerle otopside ve numune almadaki gecikmeler. Eğer tükrük veya saç biyolojik materyal olarak kullanılacak ise o zaman doğrudan kokain aranır.) Cesete kötü koku veren bu aminler dışında. striknin ve civa gibi toksik maddeler ise çok dayanıklıdır ve ölümden uzun yıllar sonra bile tanımlanabilirler. analizi etkileyen birçok interfere edici maddelerin oluşmasına neden olur. "İmmunoassay" gibi tarama yöntemleri ana maddeden çok idrardaki metabolit analizine dayanır. Poklis. (örneğin fenil alaninin bakteriyel dekarboksilasyonu ile oluşan feniletilaminin amfetamine çok yakın özellik göstermesi gibi. Cesedin bekletilmesi sırasında. genel sistemik dolaşımdan önce karaciğere taşınırlar. etil alkol gibi maddelerin konsantrasyonları azalabilir veya artabilir. bu nedenle yüksek konsantrasyonda toksik madde ve /veya metabolitlerini içerebilir. Putrefaksiyonun derecesi ve mikrobiyel aktiviteye bağlı olarak kandaki CO (COHb). Ölümden sonra oluşan "Thanatokimyasal" değişimleri bilmek çok önemlidir. 1969. Bazı durumlarda sadece metabolitlerin bulunması zehirlenme nedeni olan ilaç veya zehir için bir delil olabilir. fiziksel ve kimyasal özellikleri ile ilgili bir çok ayrıntılı çalışmalar bulunmaktadır. Bunun yanında barbitüratlar. nemi ve süresi gibi çeşitli etkenlerle cesette enzimatik ve nonnzimatik proseslerle bozunma olur. İlaç ve zehirler gastrointestinal sistem ve diğer yollardan absorbe olduktan sonra. Çünkü letal doz veya üstünde bir miktarda alınan zehirin absorbe olmamış kısmını içerebilir. 1995) .

çalışmalıdır. analizi yapılacak madde ile hazırlanmış standardı içerir. Analitik Bulguların Değerlendirilmesi Numunenin analizinden sonra toksikolog.s. toksikolog çeşitli biyolojik sıvı ve doku örneklerinde yaptığı analiz sonuçlarına bakmalıdır. ve seçiciliği ile ilgili parametreler de incelenerek. gibi malzeme ve reaktiflerden gelebilecek "yanlış pozitif sonucu" kontrol etmek için kullanılır. analiz sırasında kullanılan cam v.6. Analizi yapılacak madde standardı ile beraber ve gerektiğinde yöntemin kontrolü için dış veya iç standartlar kullanılır.2) Reaktifler ve ilaç standartları : Kullanılan kimyasal maddeler saf olmalıdır. Kokain. ilaçların ve ksenobiyotiklerin . zehir uygulama yerinde en yüksek konsantrasyonda bulunur. 2. Genel olarak. Genel bir kural 14 olarak.UV spektrumları ile saflıkları kontrol edilmelidir. Maddenin uygulama yolu ve dozu hakkında değerlendirme yapmalı. Şüpheli pozitif sonuç görüldüğünde kullanılan malzemenin kimyasal olarak temizliği tekrarlanmalı. Adli toksikoloğun çoğunlukla karşılaştığı en güç problem. eroin ve fensiklidin gibi bağımlılık yapan maddeler çoğunlukla sigara ile içme şeklinde alınır. diğer vücut sıvıları ve dokularında bulunması duman şeklinde alındığını gösterir. Bu maddenin idrar veya diğer vücut sıvılarında ve kokainle birlikte yüksek miktarda bulunması. Bu nedenle zehirin gastrointestinal (GI) sistem ve karaciğerde daha yüksek konsantrasyonda bulunması oral yolla alımını. Bu durumda bu maddelerin kendileri yanında piroliz (yanma) ürünleri de inhalasyonla alınır. kokainin "sigara içme" şeklinde alındığını gösterir. Pozitif kontrol numunesi. Üzerlerindeki etiketlerinde spesifikasyonları belirtilenler 13 kullanılmalıdır. deteksiyon limiti (kullanılan cihaz ile ilgili). Negatif kontrol numunesi (blank: kör). Kullanılan yöntemin duyarlığı (mg/1 veya |Jg/ml olarak). . Kimyasal maddelerin ve standardların gerektiğinde ince tabaka kromatografısi ve. reaktiflerin doğru hazırlanmış olması ve stabilitesi kontrol edilmelidir. 3) Analiz niteliğinin güvenirliliği (quality assurance) : Analiz yapılacak numune ile birlikte bilinen pozitif ve negatif kontrol numunelerle paralel. toksik ve letal olarak sınıflandırılabilirler. Uygulama yolunun belirlenmesi için. analiz sonucu verilecek raporda belirtilmelidir. Örneğin duman şeklinde alınan kokainin piroliz ürünü "crack" anhidrekgonin metilesteridir. kan serum veya plazma konsantrasyonları ile fizyolojik etkileri arasında bir korelasyon vardır. tekrarlanabilirliği ve verimi araştırılmalıdır. Kantitatif testlerde yöntemin doğruluğu. diğer organlara göre akciğerde daha yüksek konsantrasyonda bulunması ise inhalasyonla alındığını gösterir. bulgularını ve konsantrasyonunu tayin ettiği maddenin ilgili kişinin üzerindeki fizyolojik ve davranış etkilerini yorumlamalıdır. Kimyasal maddelerin kandaki düzeyleri normal (ilaç durumunda terapötik). Bu maddelerin kendileri ile birlikte yanma ürünlerinin de idrar. biyolojik materyalde saptanan konsantrasyonun kişinin ölümü için yeterli olup olmayacağı veya kişinin davranışlarını değiştirerek ölümüne neden olup olmayacağı cevabını vermelidir. analitik bulguların fizyolojik anlamını yorumlamaktır.

postmortem değişimler.1.A. idrar ve kan örneklerine uygulanır. pH ve kimyasal testler aşağıda açıklanmıştır. 1996 ve Ellenhorn. 1996). Daha sonra izolasyon ve destekleyici tarama testlerine geçilir. c) Numunelere uygulanan izolasyon ve identifikasyon. d) Vücut sıvı ve dokularında saklanan madde miktarının ölüme neden olup olmayacağının yorumunu ve analizi yapan toksikologun imzası bulunmalıdır. Kalp kanı. Alınan numune çeşitleri ve miktarı . Ölümle sonuçlanmayan akut zehirlenmelerde ve madde bağımlılığına yönelik toksikolojik analiz sonuçları da benzeri şekilde belirli rapor örneklerine göre hazırlanır. Bu örneklerde yapılacak organoleptik öncelemeler (renk. 16 3. Postmortem kan düzeyine. Bu testlerde kullanılan reaktiflerin hazırlanması kitabın sonunda verilmiştir. Bu farklılıkların bilinmesi ölüm nedeninin yorumunda faydalı olur. Genelde zehirlenmeye neden olabilecek maddelerin sayısı en az 1500'ün üstündedir ve bunlardan 250-300 kadarı ile de sık zehirlenmeye rastlanmaktadır (Fazla bilgi için Vural. kantitatif analiz yöntemleri (yararlanılan literatür de belirtilir). Bilinmeyen bir madde ile zehirlenmede. Kişinin kurtarılmasında. Bu nedenle mide muhtevası. toksikolojik analizin (özellikle adli olaylarda) değerlendirilmesinde farklı yerlerden alınan kan ve doku örnekleri ile sonuçların birlikte incelenmesi gerekir. Adli toksikolojik analiz sonucu ile ilgili raporda: a) b) Otopsi yapılan kişiye ait genel bilgiler. Bu nedenle. 3. . Etil alkol. Zehirlenmeye neden olabilecek maddelerin sınıfı ve sayısı çok çeşitlilik gösterir. koku). ilaçların alımı ile ölüm aramda geçen süre.J. femoral ven. antidot ve diğer tedavinin yapılabilmesinde zehirlenme etkeninin belirlenmesi hayati önem taşır. thoracic aorta gibi değişik yerlerden alınan kan örneklerinde analizi yapılan maddenin konsantrasyonları arasında önemli farklar bulunabilir. kanın alındığı bölge ve diğer farmakokinetik özellikler etki eder. ZEHİRLERİN BİYOLOJİK MATERYALDE DOĞRUDAN ARANMASI Akut zehirlenmelerde en önemli olay mümkün olan en kısa süre içinde zehirlenmeye neden olan maddenin identifıkasyonu ve gerektiğinde kantitatif analizinin yapılmasıdır. idrar ve kanda önce doğrudan (direkt) ön denemeler yapılır.Ölüm durumunda kimyasal maddenin "postmortem kandaki" konsantrasyonu değerlendirilir.N. mümkün olan en kısa sürede zehirlenmenin mahiyeti hakkında bilgi toplamak gerekir. Ön denemeler Zehirlenmeye neden olan maddenin identifıkasyonunda yardımcı olacak ve kısa zamanda sonuca ulaştıracak ön denemeler mide içeriği. 1997' ye bakınız). M. digoksin ve imipramin gibi maddelerle yapılan araştırmalarda bu farklılık gösterilmiştir (Poklis. 15 Toksikolojik analiz sonucu bir rapor şeklinde hazırlanarak ilgili makama gönderilir.

17 Numunenin rengi : Renkli bileşikler bulunduğu biyolojik sıvıda çözünerek. Örneğin: Potasyum permanganat: pembe. krezoller..> kloroform.. merkaptanlar.. Tütün kokusu ---------------> nikotin.Numunenin kokusu : Karakteristik kokusu olan maddeler numuneye kendi spesifik kokularını verirler. d) Burunda aksırtıcı etki ve koku salisilik asit ve veratrin tarafından verilir. uçucu organik asitler ve formaldehitle alınır. formaldehit. Ayakkabı cilası kokusu —> nitrobenzen.. bromoforrn. metil salisilat. vanilin gibi maddeler kendine özgü kokuları ile tanınırlar. aseton. : yeşil... Acı badem kokusu----------> siyanür. Tatlımsı koku -----. mavi.. karbon tetraklorür. benzen. ile ilgilidir. iyodoform. Menekşe kokusu —. naftalin. : pembe.. piridin. anilin. c) Sarımsak kokusu : Elementel beyaz fosfor ve arsenik (kakodil oksit deneyinden sonra) ile ilgilidir. Bu nedenle idrar ve mide içeriğinde bu kokular algılanabilir. Örneğin : a) Aromatik kokular Fenolik koku-----------------> fenoller. Eterli koku -----------------> eter. . numuneyi boyarlar. Meyvemsi koku-------------> alkol ve esterler. a)Mide suyunun rengi : Anorganik tuzlar veya boyalar mide suyuna kendi renklerini verirler. Bunun dışında hidrojen sülfür. Armut kokusu---------------> kloralhidrat.... amilnitrit.—> turpentin... viyole .. b) Batıcı koku : Anorganik asitler. Bakır tuzları Nikel tuzlan Kobalt tuzları : yeşil.

Bu test ayrıca açlıkta veya diabetik ketozisde de pozitif çıkar. Ayrıca aranacak madde standardı ile (yanlış kontrolü) parelel olarak renk testi uygulanmalıdır. 18 3. rezorsinol. santonin. fenoller. uygun reaktiflerle karakteristik renk verirler. naftol. delvinal turuncu renk verir. 1 mi Fehling reaktifi (Fehling I ve II karışımı) ile yarım saat kaynar su banyosunda bekletilir. Kullanılan malzeme ve reaktiflerin saflığını kontrol etmek için (yalnış pozitif kontrolü) kör (blank) deney yapılmalıdır. porfirinler ve melanin ile görülür. İdrarda glukoz mevcudiyetinde. İlaç kapsülleri boyaları ile mide suyunu renklendirirler. M. İdrara doğrudan uygulanan testler Glukoz ve ketonlar "Labstix" testi veya Fehling deneyi ile aranır. levodopa. okzalik asit ile siyah ve kahve telvesi şeklinde granüller görülür. anilin boyaları. rubarb. brom sulfalein. Biyolojik materyale doğrudan uygulanan testler Renk reaksiyonları : Bir çok ilaç ve zehirler. fenitoin. "Labstix" gibi uygun bir reaktifle emprenye edilerek hazırlanmış şeritler 10-15 saniye idrar içine daldırıldıktan sonra okunur. metildopa. Alkali idrarda ise bu renk. Merkurokrom : parlak kırmızı renklenmeye neden olurlar. krezol. nitrobenzen. antipirin. Kırmızı kahverengi klorokin. Örneğin. Keton için pozitif sonuç alınması durumunda aseton veya izopropilalkol ile zehirlenmeden şüphelenilir. nitrik asit : sarı. yeterli konsantrasyonda ve intaferans yapan maddelerin yokluğunda. fenasetin. ibuprofen. trinitrofoneller ile oluşur. Alkali ortamda antrakinon laksatifleri.2. antrokinon laksatifleri. Ancak aynı fonksiyonel grubu içerenler de reaksiyona girerler. fenitoin gibi maddelerle görülür. fenotiazinler. serbest aldehit veya keton grubu olan bileşiklerin . Fehling deneyi : İdrarda glukoz ve ketonlar için Fehling deneyi de uygulanabilir: 1 mi idrar. Sülfırik asit. pancar ve böğürtlen idrara pembe veya kırmızı renk verir. Kırmızı veya pembe renk aminopirin. parahidroksifen. pirogallol. Kullanılan renk reaksiyonlarının bu özelliklerini ayırt etmek gerekir. piruvik asit ve fenazopiridin ile görülür. kan glukoz konsantrasyonuda tayin edilerek aralarındaki korelasyon araştırılır. 1997). b) İdrarda renklenme : İdrarda kahverengi siyah rengin bekleme ile şiddetlenmesi. efedrin ve pronestil sarı. pamakin.S ve ark. asit ortamda anisindion. eosin. nembutal. iboprufen. Bu testlerin bir kısmı pratik açıdan spesifiktir.Pikrik asit. küçük porselen kapsül ve tüplerde uygulanabilir. Asit idrarda anisidindion. fenasetin. metronidazol. methemoglobin sarı kahverengi renk verir (Ellenhorn. sekonal kırmızı. Sarı kırmızı çökeleğin meydana gelmesi. Renk reaksiyonları deney tüpünde.

dilaudid gibi Floroglusin. sıcakta yapılırsa (karışım kaynar su banyosunda en az 2 dakika bekletilirse) %20 mg alkolün tanınması mümkün olur.FeCl3 testi ile renk veren kimyasal maddeler Çözelti veya çözeltinin rengi Oda ısısında Sıcakta 3 damla 2 N-HCI ilavesinden 1 dakika sonra ve ısıtmadan sonra Renkler Mavi Kırmızı Mavi-viyole Kahverengi Açık Sarı Renk veren maddeler Pirogallol Bir değerli fenoller (fenol. morfin. (Tablo 2) 20 Tablo 2.(glukoz. 2 damla %5 lik demir-3klorür (ferri klorür: FeCİ3) çözeltisi damlatılır. Etil alkol dışında diğer alkoller (metil alkol. laktoz. amigdalin. izopropil alkol gibi) ve aldehitler de dikromatı indirgeyerek bu deneyle pozitif sonuç verirler. mannoz) varlığını gösterir. guajakol P-naftol Mavi-viyole Kahverengi Açık sarı açık sarı Viyole Viyole Viyole Yeşil Yeşil Kırmızı. Deney. 2 mi idrara. morfin. rezorsin Şahsilik asit ve salisilatlar. enol grubu içeren bileşiklerle : a) 1 dakika soğukta bekletme. deneyine pozitif cevap verirler. c) 3 damla 2 N HC1 ilavesinden sonra ısıtma ile aşağıdaki renkler elde edilir. Demir-3. Kırmızı. b) sıcakta. Ayrıca kloroform. 19 mentol. pirazoller(piramidon. Soğukta salisilatlarla viyole renk oluşur. Uçucu indirgen bileşikler (alkol ve aldehitler) dikromat testi ile aranır : Deney tüpüne. salisilatlar. trikloroetilen. krezol. a-naftil tioüre (ANTU) gibi bileşikler de Fehling. Eğer idrarda %50 mg üstünde etil alkol varsa 10 saniyede . kloralhidrat. bunun dışında fenol. %75 mg alkol varsa 45 saniye içinde oda sıcaklığında yeşil renk meydana gelir. kodein. novaljin.klorür deneyi (genel) : Bir deney tüpünde. santonin Apomorfin. glukuronik asit. fruktoz. veramon). kahverengi kahverengi Beyaz — çökelek . çok değerli fenoller. 1 mi idrara 1 mi %10 sodyum dikromat (%50 H2SO4 içinde) ilave edilir. adrenalin.

karışımın 2 damlasına 10 mi su. kırmızı. trikloroasetik asit) bulunduğunu gösterir. blank (kör) olarak seçilen idrar ve standart trikloroasetik asit çözeltisi ile (kontrol) paralel olarak yapılır. Diğer bir tüpte. parasetamol ve anilinin metabolitidir. Primer aminler için anaftol-sodyum nitrit deneyi : Seyreltik hidroklorik asitle asitlendirilmiş 2 mi idrara. ftalat ve kafur a-naftol Ferrosiyanür Gallik asit ve tuzları 21 Salisilat aranmasında destekleyici deney olarak Trinder testi uygulanır: 1 mi idrara 5 damla Trinder reaktifı (FeCIj. salisilatların tayininde kantitatif amaçla da kullanılır (özel bölüme bakınız. 1 mi %10 luk . ayrıca hepatotoksisite testleri yapılmalıdır. klorbutal. HgNO:. Trinder reaktifı. desipramin veya tripiramin olduğunda yeşil renk meydana gelir. trikloroetanol. 3 damla %1 Ma TMO2 ve 3 damla 22 taze hazırlanmış %1 oc-naftol %10 NaOH içine ilave edilir. Fenotiazin türevlerinden birinin mevcudiyetinde pembe. her zaman pozitif sonuç alınmayabilir. Terapötik dozda alınan aspirin veya aminosalisilik asit pozitif sonuç verir. Hiçbir renk meydana gelmezse 2 mi idrar ilave edilir ve tekrar ısıtılır.5 mi hidroklorik asit ilave edilir ve 100°C de 10 dakika kaynatılır.5 mi idrara 0. kloral. Deney . İmipramin. 1 mi Forrest reaktifı ilave edilir. Karbon tetraklorürün metabolitleri (triklorometil bileşikleri) Fujivvara testi ile pozitif sonuç verebilir. Ancak karbon tetraklorür kısmen triklorometile metabolize olduğu için.Kırmızı Çökelek Kırmızı sarı Beyaz Mavi Mavi Açıkkırmızı Açık kırmızı Kırmızı sarı Çözünme olur Viyole Mavi Mavi Çözünme olur Mavi Çözünür Antipirin Benzoat. İmipiramin. Fenotiazinler için FPN deneyi : 1 mi idrara 1 mi FPN reaktifi ilave edilir. paminopenol fenasetin. desipramin ve trimipramin için Forrest deneyi : 1 mi idrara. Viyole renk salisilat veya salisilamid varlığını gösterir. ve HCI ile hazırlanır) damlatılır. Parasetamol için krezol-amonyak testi : 0. Bu nedenle CC14 zehirlenmesinden süphelenildiğinde. turuncu viyole ve maviye kadar giden bir renk değişimi görülür. Pembe rengin varlığı paminofenol veya diğer primer amin içeren bileşiklerden birinin varlığını gösterir.) Trikloro bileşikleri için Fujivvara deneyi : 1 mi idrara 1 mi %10 NaOH ve 1 mi tekrar distillenmiş piridin ilave ederek 2 dakika kaynar su banyosunda tutulur. Piridin fazında pembe kırmızı rengin meydana gelmesi trikloro bileşiklerinin (kloroform. Çünkü laboratuvar ortamının reaktiflerle kontamine olması pozitif sonuç verebilir.

hemen parasetamol plazma düzeyi tayin edilmelidir. yemek artıkları. Aşırı dozda alımından günlerce sonra ana madde ve konjuge metabolitleri tanımlanabilir. Etklorvinil varlığında difenilamin kristalleri üzerinde kırmızı renk oluşur. ferrisiyanür çözeltisi yerine ferrosiyanür çözeltisi kullanılarak tekrarlanır. nitrat ve nitritler) için difenilamin testi uygulanır. Mavi rengin belirmesi parakuatı gösterir. Parakııatın alımından 4 saat sonra alınan idrar örneğinde de koyu mavi renk elde edilmesi iyileşmenin gerçekleşmediğini gösterir. Bu durumda oluşacak koyu mavi çökelek (Berlin mavisi) ferri iyonunun varlığını gösterir. görünüş (bitki parçaları. Dikuat ile yeşil renk elde edilir. klorat. 23 Mide içeriğinde uygulanan ön deneyler Mide içeriği yukarda açıklandığı gibi önce koku. Açık mavi renk organik maddeden kaynaklanabilir ve bu nedenle göz önüne alınmamalıdır. Tüp eğilerek yandan 1 mi sülfirik asit ilave edilir. Zehirlenmenin şiddeti plazma-parakuat düzeyinin ölçülmesi ile desteklenir. Test çok duyarlıdır ve terapötik dozlarda da pozitif sonuç elde edilir. 10 dakika kaynatıldıktan sonra gerekirse süzülür. Özellikle oksidan anyonların diğer anyonlardan ayrılmasında kullanılan bir testtir. Viyole renk salisilat varlığını gösterir. Test. Mavi rengin oluşması parasetamol varlığını gösterir. Etlerde prezervatif olarak kullanılan nitrit ve nitratlar da (mide içeriğinde bulunabilecek etten kaynaklanan) pozitif reaksiyon verirler. Etklorvinil için difenilamin testi : 2 mi idrar üstüne birkaç mg difenilamin sülfat serpilir. ancak parakuat da bulunabilir. 2 damla örneğe 3 damla 2 M hidroklorik asit ve 1 damla %1 lik potasyum ferrisiyanür çözeltisi ilave edildiğinde oluşan mavi çökelek (Turnbull mavisi) ferro iyonunun mevcudiyetini gösterir. Bu test sperifiktir ve terapötik dozda da pozitif sonuç verecek duyarlıktadır. 2 mi numuneye 2 mi 0.krezol (su içinde hazırlanmış) ve 4 mi 2M amonyum hidroksit ilave edilir. Parakuat ve dikuat için ditionit testi : 1 mi idrara taze hazırlanmış %0. iyodat. Oksidan maddelerin (hipoklorit.1 M sodyum hidroksitle nötralize edilir ve 3 damla Trinder reaktifi ilave edilir.1 M hidroklorik asit ilave edilir. yabancı madde kalıntıları) olarak incelenir. Ferro (Fe++) ve ferrik (Fe+++) iyonlarının tanımlanmasında ferrosiyanür ve ferrisiyanür deneyi kullanılır. bromat. Pozitif sonuç alındığında. Hemen oluşan koyu mavi renk oksidan bir anyonun varlığını gösterir. pH'ı saptanır. Aspirin hidroliz edildikten sonra. renk. Salisilatlar: Trinder testi ile aranır. Trinder reaktifi ile pozitif sonuç verir.1 lik sodyum ditionit çözeltisinden (1 M-sodyum hidroksit içinde) ilave edilir. Süzüntü 0. pH'nın yüksek olması alkali alındığını gösterir. 24 . 2 damla numune mide içeriği süzüntüsü sülfırik asit içinde hazırlanan 1 mi %1 lik difenilamin çözeltisine ilave edilir.

etklorvinil^ parakuat ve dikuat mide içeriği süzüntüsünde daha önce idrarda açıklanan testlerle aranır. Fenotiyazinler. 2 tüp arasındaki renk farkı. Kanda %40 ve üstünde COHb olduğunda O2Hb ve COHb bandlar ayrılabilir. Bu durumda O2Hb bandı kaybolarak. Beraberinde deney normal kan ile tekrarlanır. Doğrudan doğruya. 555 nm de daha az şiddetle hemoglobin (Hb) den ileri gelen maksimum absorbans görülür ve COHb bandlan daha belirgin olarak seçilir. Kanda (serum veya plazma) salisilatlar.Organik fosfat yapısındaki ve diğer kolinesteraz inhibitörlerinin aranması : Kolinesteraz inhibisyonu reaksiyonuna dayanır. ikinci tüpe 0.01 M amonyak ile (1:20) oranında seyreltilir.3. antimon.2 mi mide içeriği süzüntüsü ilave edilerek 2 dakika bekletilir. Karbonnıonoksitj karboksihemoglobin (COHb) şeklinde aranır. yıkılama işlemi . gümüş. 25 kanda oksihemoglobin (O2Hb) daha uzun dalga boyunda (576 ve 541 nm de) maksimum absorbans gösterir. antimon. 2 ayrı tüpe 3 mi ditiyobisnitrobenzoik asit çözeltisi 0. Sonucun diğer deneylerle de desteklenmesi gerekir.01 M amonyum hidroklorürle 1:200 oranında seyreltilir. bizmut.1) normal serum ilave edilir. hipoglisemik maddeler şeker ve alkolle düşer. selenyum ve tellüryum gibi bakırdan daha soy metalik zehirler (metal ve ametaller) biyolojik materyalde izolasyon yapmadan doğrudan aranabilirler. Bu yöntemler kantitatif amaçla da kullanır. Kan örneği 0. imipramin grubu. Reinsh Deneyi Reinsh deneyinin prensibi. bizmut. uçucu indirgen maddeler ve kolinesteraz inhibitörleri daha önce açıklanan yöntemlerle aranabilir. cıva. Kan şekeri insülin. organik fosfat esteri veya başka bir kolinesteraz inhibitörü varlığını gösterir. Kana doğrudan uygulanan testler Kanda glukoz ve üre tayini yapılır.1 mi %5 asetil tiyokolin iyodür ve 20 mikrolitre (|0. COHb bandlarının daha iyi görülmesi için numuneye indirgen (sodyum ditionit gibi) bir madde ilave edilir. 3. trikloro bileşikleri. kükürt) metalik hale geçerek bakır levha üzerinde toplanmasına dayanır. Yöntemlerin ayrıntısı ilgili maddeler bölümünde açıklanacaktır. Normal . Destekleyici deney olarak spektroskopik incelemeler ile yapılır : Kan örneği 0.2 mi su (kör deney). asit ortamda bakırdan daha soy metal veya ametal iyonlarının (cıva. Birinci tüpe 0. telleryum. arsenik. selenyum. COHb sarı ve sarı-yeşil alanda (568 ve538 nm de) maksimum absorbans gösterir. Bazı metalik zehirlerin biyolojik materyalde doğrudan aranması Arsenik. Amonyakla seyreltilen normal kanın rengi hemen sarıya dönerken %20 ve üstü oranda karboksihemoglobin içeren kan birkaç dakika dayanan pembe renk verir. Ön deneyler grubuna göre bu testler arasında en önemlisi Reinsch deneyidir. Ayrıca parasetamol zehirlenmesinde oluşan karaciğer hasarının ilk döneminde de hipoglisemi görülür.

Saat camı ile kapatılır. (Bu test ile 20 mi çözeltide bulunan 50 |J. 1 saat sonra bakır levha alınır ve distile su ile yakandıktan sonra levha. Cu2I2 ile reaksiyona girerek . filtre kağıdı arasında bastırmadan kurutulur. Bakır levha biyolojik materyal ve asit ilave edilerek hazırlanan karışım içine daldırılır ve kaynar su banyosu üzerinde 1-2 saat ısıtılır. 1 cm" den daha büyük olmayan bir bakır levha kullanılır. 1 mi %15'lik nitrik asit (HNO3 ) konarak karışım 5 dakika . sarı kırmızı bir renk (kupröz merkurik iyodür) belirir. 100 mi 1 N-HCI içinde çözülür) ilave edilir. Numune olarak idrar kullanılacaksa 10 mi. Karışımın azalan hacmi. 20 \ig antimon. 20 |U. Bizmut aranması : Hg aranmasından sonra bakır levha alınır bir tüpe konur. Bakır levhayı tutmak için platin veya nikrom telden yararlanılır. tamamlanır. Bakır levha üzerindeki birikinti cıva ise. biyolojik madde (kan. idrar. Distile su ile yıkanmış ve kurutulmuş bakır levha bu karışımın (kupröz iyodür : Cu2 I: ) 27 üzerine konur. Gettler ve Kaye (1961) tarafından geliştirilmiş bir seri destekleyici deneylerle (confirmatory tests) gerçekleştirilir. 5 (Xg arsenik. Bakır levha veya bakır spiral tel üzerinde toplanan metal veya metal karışımlarının kesin tanımlanmaları. Bu testler yarı kantitatif amaçla da kullanılabilir. Deneyin yapılışı : Biyolojik materyal olarak mide içeriği. Bakır üzerinde toplanmış maddenin rengi. 5 H2O. doku) kullanılabilir. metalik zehirin cinsi hakkında bize ön bilgi verir. ısıtma esnasında %10 HCI ilave edilerek. Şöyle ki: Tel üzerindeki gümüşi bir renk : cıva (Hg) Parlak siyah renk : bizmut (Bi) Mat siyah renk : arsenik (As) Mor renk : antimon (Sb) olduğunu gösterir. organ içeriğinden ise 10 g alınır. 25 g doku Waring blender veya benzeri bir 26 homojenizatörde uygun bir miktar su ile masere edilir. Üzerine sırası ile İmi %5 lik sodyum sülfıt. Bakır levha (1:1) seyreltik HNO3 içine ve sonra distile su içine daldırılarak temizlenir. bizmut tanınabilir). böbrek veya idrar kullanılabilir.g civa. numunenin asit konsantrasyonu %2-8 arasında kalmalıdır. (bizmut 2 saat ister). Bir erlenmayer içine konulan biyolojik madde üzerine 3-5 mi konsantre hidroklorik asit (HCI) ilave edilir. Bakır levha üzerinde toplanan metallerin kesin identifikasyonları (Destekleyici deneyler): Cıva aranması : Bir saat camına filtre kağıdı yerleştirilir ve sırası ile : 1-2 damla (100 mi suda 5 g potasyum iyodür ve 20g sodyum sülfit : KI+Na2SO3 7 H2O ile hazırlanan) çözeltiden ve 1-2 damla %5 bakır sülfat (5g CuSO4. 1 saat bekletilir.gerekmeksizin.

1 mi kinin-Ki reaktifı (1 g kinin sülfat.5 mi %10 (KCN) ile çalkalanır. bakır levhada ise antimon Gutzeit testi aranır. kahverengi ve siyah renge kadar değişen renk tonları (AgNOj ile siyah) görülür. Bizmut varsa çözeltiye geçer. Hidrojen ve arsin gazlarının açığa çıkması için 30 dakika (gerektiğinde 1 saat) bekletilir. antimon ile meydana gelen renk kaybolduğu halde arsenik ile meydana gelen renk sabit kalır. Şekil lb de görülen erlenmayenin ağzına lastik bir tıpa ile yerleştirilen kurutma tüpüne kurşun asetat ile nemlendirilmiş pamuk konur. Vural. 28 Gutzeit deneyinde. 15 mi %10 luk sülfirik ve 5 g arsenik içermeyen çinko granül ilave edilir. N. Safsızlık olarak bulunabilecek kükürtlü hidrojen.organik maddeleri yıkılanmış idrar.. Reinsch testi uygulanmış bakır levha veya yıkılama uygulanmış biyolojik materyalin asit dijestiyon çözeltisinden 20 mi konur. 5 |ig arsenik detekte edilebilir.5 lik HNO3 içinde çözülür. Reaksiyon sonucu arsin HgBr2 ile emprenye edilmiş filtre kağıdında konsantrasyona bağlı olarak sarıdan kahverengiye kadar değişen renk verir. (çözünmesi sağlanır). %95 lik alkolde %5 konsantrasyonda hazırlanan cıva2 bromür ile 2 dakika emperenye edilmiş) yerleştirilir. antimon mevcudiyetinde de pozitif sonuç verir. saç. Bizmut olduğunda turuncu renk oluşur. Gutzeit testi. Reinsch testi uygulanan bakır levha kullanılabildiği gibi.çalkalanır. (Şekil la) Deney tüpünün içinde 1 mi yukarda hazırlanan KCN'lü çözelti (veya kalıntı olan bakır levha). mantarın kenarındaki Cıva-2-klorür %5 lik (HgCI2) veya gümüş nitrat (AgNO3) ile emprenye edilmiş filtre kağıdında konsantrasyona bağlı olarak sarı. Çözelti diğer bir tüpe aktarılır.) Arsenik ve antimon aranması : Bakır levha 0. Üzerine 1 mi distile su. 1975) 2) Gutzeit deneyi: As için yarı kantitatif olarak da uygulanabilir. Bu tüpün üstüne hazır olarak sağlanan veya yaptırılabilen kanatlar yerleştirilir.. 2 g Kİ ilave edilir. Bu kanatlar arasına cıva-2 bromür (merküric bromür) ile emprenye edilmiş kuru filtre kağıdı (Whatman no:40 yuvarlak filtre kağıdı. S. tırnak gibi biyolojik materyal (asit dijestiyon çözeltisi) de kullanılabilir. M. kurşun asetatlı pamuk tarafından tutulur. Fakat bu halde meydana gelen renk sarı-siyahtır ve renk daha geç meydana gelir. kan. Ayrıca konsantre HCI dumanları ile temasta. Güley. 1961. Bu amaçla Şekil lb deki aparey kullanılır. (yıkılama ve külleştirme için bakınız: Kaya. Arsenik varsa. Zehirlerin izolasyon yöntemlerine göre sınıflandırılmaları . As çözeltiye geçer. Erlenmayer içine. 1-2 damla kalay klorür (SnCh) ilave edilir ve tüpün ağzı sıkıca bir mantar tıpa ile kapatılır. 1-2 saf granül çinko. turuncu. 100 mi %0.. (kinin-bizmut-iyodür. 1 mi %20 lik H2SO4 . Bu nedenle çözeltide As. Gutzeit Deneyi 1) Gutzeit deneyi en basit şekli ile bir tüp içinde yapılır. Kanatların ölçüsü ve şekli şekil lb de gösterilmiştir. Standart arsenik çözeltisi ile hazırlanan renk skalası ile karşılaştırılarak test yan kantitatif olarak da kullanılabilir.

c) Metalik zehirler: Biyolojik maddeden kuru veya yaş külleştirme (oksidasyon) işlemi ile ayrılırlar (kurşun. fosfat. Analitik toksikolojide. kavnama noktasına kadar ez SİDE VIEW (T*0 UNITS ASSEMBLEO) % 5 HgCl2 ile emprenye kağıt OBUOUE VIEW (SINGLE UNIT) ICRCUIIIC »KOMİDE EHSITI2ED «PCD. benzen gibi organik çözücüler). iyon çifti oluşturma gibi yöntemlerin uygulanması gereken maddeleri kapsar (pestisitler.Analitik amaçla bir çok toksikologlar. Çoğunlukla aranılan zehirli madde çok az miktarda (miligram ve hatta mikrogram düzeyinde) olduğundan öncelikle bunların bulunduğu ortamdan ayrılması ve saflandırması için kullanılacak izolasyon yöntemleri çok önemlidir.Basit (a) ve modifıye (b) Gutzeit apareyi 4. glikozitler gibi). SnCl2 a b Şekil 1. Bu maddelerin analizleri için değişik analitik kimya ve fızikokimyasal tekniklerden yararlanılmaktadır. 4. Bilinmeyen veya . iyon değiştirme. Uçucu zehirlerin biyolojik materyalden distilasyonla izolasyonları Bilindiği gibi distilasyon sıvı bir maddeyi. alkaloidler. b) Uçucu olmayan organik zehirler : Biyolojik ortamdan sıvı ekstraksiyon yöntemi ile izole edilirler (barbitüratlar. cıva gibi). e) Çeşitli zehirler : (Özel olarak aranması gerekenler): Yukarıdaki izolasyon teknikleri ile aranamayan ve her biri için özel ektraksiyon işlemleri. ZEHİRLERİN BİYOLOJİK MATERYALDEN İZOLASYON TEKNİKLERİ Toksikolojik analizlerde. siyanür gibi gazlar ve alkoller. tiosiyanat gibi). zehirleri uygulanan izolasyon tekniklerine göre başlıca beş sınıfta toplanır: a) Uçucu zehirler : Biyolojik maddeden distilasyon veya difüzyon yolu ile ayrılırlar.1. birçok ilaçlar). T \COTTON mmESNATCO ITH LEA0ACETATE Numune % 20 H2SO4 ve Zn. kadmiyum. d) Toksik anyonlar : Biyolojik ortamdan dializ veya iyon değiştirme (ionexchange) teknikleri ile ayrılırlar (klorat. zehirler bu ayırma yöntemlerine göre sınıflandırılmıştır. proteinler. çok sayıda çeşitli kimyasal maddelerin (2000 üstünde) aranması gerekmektedir. (CO.

Bir gaz akımı ile buhar sıvı üzerinden uzaklaştırılırsa. metil alkol. Numune "B" balonuna 1/3 ünü geçmeyecek şekilde konur ve gelen su buharını yoğunlaşmaması için önceden balon "B" ısıtılır. siyanür gibi gazlar ve alkoller. Bu distilat uçucu zehirlerin aranması için kullanılır. etil bromür. birçok ilaçlar). o madde tekrar dengeyi sağlamak için buharlaşır. trikloroetilen verilebilir. Sonra bu buharlar. kadmiyum. nitel ve nicel analizleri yapılır. tiosiyanat gibi). Kaynama noktası 100° altında olan önemli uçucu zehirlere örnek olarak: Eter. c) Metalik zehirler: Biyolojik maddeden kuru veya yaş külleştirme (oksidasyon) işlemi ile ayrılırlar (kurşun. kloroform. alkaloidler. glikozitler gibi). etil alkol. izopropil alkol. (CO. d) Toksik anyonlar : Biyolojik ortamdan dializ veya iyon değiştirme (ionexchange) teknikleri ile ayrılırlar (klorat. proteinler. bu maddeler o sıcaklıktaki buharlaşma basıncı oranında buharlaşır. su buharı ile birlikte soğutucudan geçerek yoğunlaşırlar. e) Çeşitli zehirler : (Özel olarak aranması gerekenler): Yukarıdaki izolasyon teknikleri ile aranamayan ve her biri için özel ektraksiyon işlemleri. benzen. kuvvetli bir su Zehirlerin izolasyon yöntemlerine göre sınıflandırılmaları Analitik amaçla bir çok toksikologlar. Uçucu zehirlerin biyolojik materyalden distilasyonla izolasyonları . Genellikle kaynama noktaları suyunkinden oldukça yüksek olan maddelerin içine su buharı yollandığı zaman. fosfat.şüpheli bir zehir önce bu genel izolasyon yöntem ve tekniklerine göre ayrıldıktan sonra.1. b) Uçucu olmayan organik zehirler : Biyolojik ortamdan sıvı ekstraksiyon yöntemi ile izole edilirler (barbitüratlar. Bu şekilde soğutucudan geçerek buz içinde soğutulan toplama kabında distilat toplanır. 4. cıva gibi). iyon değiştirme. Su buharı distilasyonu ile ayırma : Her sıvı maddenin sıcaklık derecesine bağlı olarak belirli bir buhar basıncı vardır. aseton. petrol eteri. iyon çifti oluşturma gibi yöntemlerin uygulanması gereken maddeleri kapsar (pestisitler. 30 yavaş distile edilir. Şekil (2) de su buharı distilasyonu apareyi görülmektedir. etilen klorür. benzen gibi organik çözücüler). Uygulamada bu amaçla su buharı kullanılır. zehirleri uygulanan izolasyon tekniklerine göre başlıca beş sınıfta toplanır: a) Uçucu zehirler : Biyolojik maddeden distilasyon veya difüzyon yolu ile ayrılırlar. Balona uygun bir soğutucu bağlandıktan ve önüne toplama kabı (C) yerleştirildikten sonra.

kusmuk. etilen klorür. metil alkol.nofrol İyodoform Nikotin Kafur Nitrobenzen Karbon tetraklorür Paraldehit Karbon sülfür Piridin Kloral hidrat x Salisilik asit ve esterleri Kloroform Siyanür Koniin Tribromoetanol Krezoller Timol Kroton yağı Toluen . kaynama noktasına kadar ısıtarak buhar haline getirmek ve bu buharı yoğunlaştırarak ayrı bir kapta toplamaktır. etil alkol. Genellikle kaynama noktaları suyunkinden oldukça yüksek olan maddelerin içine su buharı yollandığı zaman. Şekil (2) de su buharı distilasyonu apareyi görülmektedir. Bu şekilde soğutucudan geçerek buz içinde soğutulan toplama kabında distilat toplanır. su buharı ile birlikte soğutucudan geçerek yoğunlaşırlar. kaynama noktası ve su buharı ile sürüklenmelerine göre 2 şekilde yapılmaktadır. Distilasyon balonuna bir miktar mide içeriği. Su buharı distilasyonu ile ayırma : Her sıvı maddenin sıcaklık derecesine bağlı olarak belirli bir buhar basıncı vardır. trikloroetilen verilebilir. aseton. 32 Şekil 2. Toplama kabı buz içinde soğutulur. kuvvetli bir su buharı akımı (A) balon içinde geçirilmeye başlanır. Tablo-2 Su buharı ile uçan zehirler Aldehitler Alkoller Aseton Benzen Benzin Benzoik asit Esans iye 1 yağlar Eter Fenoller Formaldehit Fosfor (sarı) 33 Fuzel Yağları Ksilen Guayakol a. Normal distilasyonla kaynama noktaları (k. Kaynama noktası 100° altında olan önemli uçucu zehirlere örnek olarak: Eter. Distilasyona soğutucudan akan damlalar berrak oluncaya kadar devam edilir. petrol eteri. benzen. Uçucu zehirlerin distilasyonu.ve (3.) 100°C altında zehirlerin ayrılmaları: Bunun için normal distilasyon apareyi kullanır.Bilindiği gibi distilasyon sıvı bir maddeyi. Bir gaz akımı ile buhar sıvı üzerinden uzaklaştırılırsa. etil bromür. Numune "B" balonuna 1/3 ünü geçmeyecek şekilde konur ve gelen su buharını yoğunlaşmaması için önceden balon "B" ısıtılır.Su buharı disitilasyon apareyi. idrar veya kan gibi 31 incelenecek örnek konur ve kaynar su banyosunda veya bek alevinde yavaş yavaş distile edilir. Balona uygun bir soğutucu bağlandıktan ve önüne toplama kabı (C) yerleştirildikten sonra. bu maddeler o sıcaklıktaki buharlaşma basıncı oranında buharlaşır.n. Bu distilat uçucu zehirlerin aranması için kullanılır. izopropil alkol. Uygulamada bu amaçla su buharı kullanılır. Sonra bu buharlar. o madde tekrar dengeyi sağlamak için buharlaşır. kloroform.

4. Bu deneylerin bir kısmı daha önce "biyolojik sıvılara doğrudan uygulanan deneyler kısmında da açıklanmıştır. Anilin. İlk kez Feldstein ve Klendshoj tarafından uygulanan bu teknik için Conway'in mikrodifüzyon düzeneği kullanılmaktadır. Deneylerin yapılışı zehirlerin özel aranmaları bölümünde açaklanmıştır. 34 d) Genel fonksiyonel grubu belirlenmiş maddeyi. c) Distilatta kimyasal ön denemeler yapılır.2. aldehit. nikotin. izonitril deneyi gibi) veya çökelek (karekteristik renkte) oluşmasına (ksentogenat deniyi gibi) dayanmaktadır. amfetamin. Eğer numune asit ise önce doymuş sodyum bikarbonat çözeltisi ile nötralleştirilir. hem kendi grubu içinde hangi bileşik olduğunu ve hem de yukarıdaki ilk bulguların sonuçlarını kesinleştirmek için özel reaksiyonlar tatbik edilir. Organik bileşiğe alkol. Distilatta uçucu zehirlerin aranması: Elde edilen distilatta uçucu zehirler. uçucu olmayan organik zehirlere de uygulanan bu genel ve ayırt edici özel reaksiyonlar tablo 4'de gösterilmiştir. Uçucu zehirlerin mikrodifüzyon yöntemi ile izolasyonları Az miktarda uçucu zehirlerin dokulardan izole edilmesinde kullanılan diğer bir teknik mikrodifüzyon yöntemidir. Fujiwara deneyleri gibi). hidrat.Su buharı ile uçan zehirleri. kloroform (kloral hidrat kalevi ortamda kloroforma dönüşerek distile olur). 2) Kalevi ortamda su buharı ile uçan zehirler : Numune seyreltik NaOH veya katı magnezyum oksit (MgO) ile pH 8 olarak şekilde kalevilendirilir. konun alkali ortamda distile olurlar. Bu reaksiyonlar ya renkli bileşiklerin oluşumuna (kromotropik asit. aşağıdaki şekilde aranır: a) Distilatın kokusu kontrol edilir. kloral. keton gibi özelliği veren grupların tanıma reaksiyonları ile distilattaki maddenin kimyasal sınıfını tayin etmek mümkündür. en uygun olan fonksiyonel gruplara dayanarak yapılan genel deneylerdir. benzen. karekteristik koku oluşmasına (iyodoform deneyi. Bunun için analiz maddesinin 1/6 sı balona konur. Sonra %10 tartarik asit veya seyrettik sülfırik asitle pH 5'e getirilir ve 50 mi distilat toplanacak şekilde su buharı ile distile edilir. Bir çok bileşikler karakteristik kokusu ile tanımlanabilir (fenol. CS2 gibi) b) Distilatın reaksiyonu kontrol edilir (Turnusol kağıdı ile asit veya kalevi özelliği araştırılır). Bu ön denemeler için çok çeşitli reaksiyonları yapmak mümkünse de. (Şekil 3) Bu yöntemle ayrıca uçucu zehirlerin identifikas-yonu ve kantitatif analizi de yapılabilir. . Uçucu organik zehirlerden başka. distilasyon ortamına göre ikiye ayırabiliriz: 1) Asit ortamda su buharı ile uçan zehirler : Asit veya nötral yapıdaki uçucu bileşikler asit ortamda su buharı ile uçarlar.

İç odacığa ilave edilen uygun bir reaktifle uçucu bileşiğin tanınması iç odacıkta yapılabildiği gibi. Böylece biyolojik maddedeki uçucu bileşiğin saf bir çözücü içine aktarılması yani izole edilmesi mümkün olur. ferrosiyanür) Fenoller (serbest ve p-substitüe fenoller) Aromatik primer aminler (anilin ve hidrolizle anilin veren bileşikler) CS2. pirimer ve sekonder alkoller. pirol. novakain. amonyak ve amonyum tuzları. dulsin gibi) Fenol ve fenol türevleri. 35 Tablo 4. sülfonamid. buharlaşma. Aldehitler. primer aminler ve hidrolizle bu bileşikleri verenler Anilin ve hidrolizle anilin veren bileşikler (asetanilid. difüzyon ve iç odacıktaki absorpsiyon olayı devam eder. asetaldehıt. metil alkol (oksitlendikten sonra) Aktif metilen grubu olan bileşikler (ketonlar. indol. anestezin. laktik asit Siyanürler Siyanür ve pikrik asit . piramidon. kloroform. uçucu maddenin çözündüğü çözelti bir mikro tüpe alınarak kalitatif ve kantitatif analizini yapmak mümkündür. trikloroasetik asit gibi) Klorlu hidrokarbonlar. doymamış hidrobarbonlar Aldehitler. rezorsin gibi) Polihalojenik bileşikler (kloroform. aldehitler. aseton. fenasetin. tiyosülfat. İndirgenme Schıff reaktifi ile renk reaksiyonu Kromotropik asit deneyi Legal deneyi (pentasiyano nitrozo demir-3 ile) Fujiwara reaksiyonu (piridin+NaOH+ısı) Izonitril reaksiyonu (Anilin+NaOH+ısı) Indofenol reakisyonu (Fenol+Oksijen veya nitröz asitle) Demir-3-klorürle Millon reaksiyonu (Metalik cıva+HNO3 ile nitrolama) Diazo reaksiyonu Ksentogenat reaksiyonu (ROH+CS2+KOH) lyodoform reaksiyonu (Etil alkol+iyot+NaOH) Prusya mavisi oluşması Guignard deneyi (izopurpurat oluşması) Uygulandığı gruplar Alkoller. kloralhidrat Aldehitler ve alkoller (oksitlendikten sonra) Formaldehit. Oda sıcaklığı veya 37°C de dış odacıkta buhar veya gaz haline geçen uçucu zehir. primer alkoller Etil alkol.Renk reaksiyonu b. kloroform. Bu şekilde sistemde bozulan buhar basıncı dengesinin sağlanması için biyolojik materyaldeki uçucu zehir bitinceye kadar. kloralhidrat Küçük moleküllü aminler.Distilasyonu ile izole edilen uçucu zehirlerinn grup reaksiyonları: Genel reaksiyonlar Asit ortamda kromatla oksitleme Fehling çözeltisinin indirgenmesi Nesslereaktifi ile: a.Prensip : Kapalı bir sistemde analizi yapılacak biyolojik materyal ve bu örnekten uçucu zehiri açığa çıkaracak reaktif (liberating agent) dış odacıkta ve serbest hale geçen uçucu zehiri tutan çözücü (absorban) ise iç odacıkta bulunur. asetil aseton. enol grubu veren maddeler (asetil aseton. bu kapalı sistemde difüzyona uğrayarak iç odacıktaki çözücü içinde çözünür.

b) İç odacığa ise bu uçucu zehri aborbe edecek ve renk reaksiyonu verecek olan reaktiflerden 2'şer mi ilave edilir. Genellikle 2-5 mi kan. Deneyin Yapılışı : Şekil 4'de görüldüğü gibi Convvay mikrodifüzyon apareyi petri kutusuna benzeyen cam. dokularla çalışırken 37°C de 3 saat beklemek yeterlidir. Tablo 5. a) Convvay mikrodifüzyon cihazının dış odacığına. uçucu zehirin aranacağı biyolojik materyal ilave edilir.Convvay mikrodifüzyon apareyinde uçucu zehirlerin aranması DIŞ OD ACIK Zehiri açığa çıkaran reaktifler % 10H2SO4 % 10H2SO4 İÇ ODAC1K Absorban Renk reaktifleri ve sonuç reaktifler PdCl2-^ Siyah % 10 NaOH FeSO4+HCl^mavi i 1 mi saf 1 mi % 30 NaOH+ saf piridin Aranacak Zehir CO Siyanür Klorlu hidrokarbonlar . dışa sızıntı vermeyen kenarları traşlı bir kapaktan meydana gelmiştir. çeşitli uçucu zehirlerin Conway mikrodifüzyon cihazı ile aranmasında kullanılan reaktifler gösterilmiştir. Genellikle kan ile çalışırken oda sıcaklığında 2 saat. idrar veya 37 homojenize organ numunesi konur.40 mm /\ Enine kesit Şekil 3.36 Conway mikrodifüzyon apareyi : Mikrodifüzyon yöntemini ilk defa Conway . Aynı yere uçucu zehri serbest hale geçirecek reaktiften 1 mi ilave edilir. Tablo 5'de. Genel olarak uygulama aşağıdaki şekilde yapılır: üstten görünüş 70 mm . porselen veya polietilen iki odacıkla. c) Bu işlemlerden sonra apareyin ağzı derhal kapatılır ve difüzyon için bekletilir.Conway mikrodifüzyon apareyi. Bu amaçla geliştirdiği apareye "Convvay mikrodifüzyon cihazı" adını vermiştir. biyolojik materyalde amonyak tayini için uygulamıştır.

endüstriyel maddeler bulunur. doğal kaynaklı zehirler. Stas-Otto-Ogler. Ansties reaküfi—»Yeşil Doymuş Na2CO3 —izopropil-) (K2Cr2O4+H2SO4) Metil alkol Doymuş Na2CO3 H2SO4 Kromotropik asit—»viyole Fenoller % 10H2SO4 % 10 NaOH Folin-fenolftalein—»mavi % 5 AgNO}—»kahverengi i % 10 Fosfür Doymuş İS^CC^ HNO. biyolojik materyal olarak kullanılan kan. Bu maddelerin biyolojik materyalden izolasyonlarında sıvı-sıvı. Bu yöntemlerin prensibi kısaca aşağıda açıklanmıştır. Bu amaçla kullanılan yöntemlerin en eskisi ilk kez Stas (1850) tarafından postmortem dokudan nikotini izole etmek için geliştirilen "Stas" yöntemidir. toluen . bağımlılık yapan maddeler. çok daha yeni bir teknik olan enzim dijestiyon yöntemi uygulanır. katı-sıvı gibi fraksiyonlu ekstraksiyon yöntemleri kullanılır. biyolojik maddenin ihtiva ettiği protein. tekrar alt sınıflara ayrılır. pestisitler. Umberger. Feldstein-Klendshoj. karaciğer ve diğer doku örneklerine doğrudan ekstraksiyon uygulanamaz. Ancak ölüm halinde. Uçucu olmayan organik zehirlerin ekstraksiyonla biyolojik materyalden izolasyonları Uçucu olmayan organik maddeler. Bu tekniklerde. çevre kirleticileri.boya gibi maddeleri uygun çözücü ve işlemlerle uzaklaştırmağa dayanmaktadır. çeşitli organik zehirlerin asit veya kalevi ortamdaki çözünürlükleri ile birlikte seçici çözünürlükleri de göz önünde tutulmuştur.3. Ekstraksiyon koşullarına göre organik zehirler. Doku homojenatlarına ön işlem olarak çok eski bir yöntem olan Stas-otto. analitik ve forensik toksikologların ilgilendiği en büyük grubu (hemen tüm maddelerin %90'ı) oluşturur. Bu grupta kaynama noktaları yüksek sıvı ve katı haldeki maddeler örneğin tıbbı ilaçlar. Akut zehirlenmelerde. Daha sonra bu yöntem Otto tarafından modifiye edilerek "Stas-Otto" yöntemi olarak literatüre geçmiştir. Klasik bir yöntem olan Stas-Otto tekniği ile alkaloidlerin ve diğer organik zehirlerin dokulardan izolasyonu uzun ve yorucu bir çalışma gerektirdiği ve ayrıca yabancı maddelerin tamamen uzaklaştırılmaması nedeniyle daha sonraki araştırıcılar tarafından 39 modifıye edilmiştir. Amonyum molibdat+ ısı—» sarı 1 a)% 10 Pb asetat^siyah 1 b)% 10 Cd Sülfür % 10H2SO4 % 10 NaOH asetat-» sarı i 38 4. Sulu fazın hazırlanması için kullanılan toksikolojik yöntemlerin çoğunun dayandığı prensip. lipit.—»kırmızı Alkoller (etil-metil-. idrar ve mide içeriği gibi örneklere ekstraksiyon işlemleri doğrudan uygulanır. Daubney-Nikolls'un yöntemleri bu prensiplere göre geliştirilmiştir. selüloz.

su ile karışmayan organik bir çözücüye çalkalayarak bu organik faza geçirilmesi işlemidir. Böylece elde edilen süzüntü ikinci kademedeki fraksiyonlu ekstraksiyon için hazırlanmış olur. 400 mi etil alkol ile blenderde homojenize edilir. Prensip olarak. Aksi halde bir erlenmayer içinde asitli su ile 1 saaat çalkalanır. organik çözücü fazına geçirilebilirler. Ekstraksiyonla İzolasyon Bilindiği gibi ekstraksiyon sulu fazda çözünmüş bir maddenin. Sonuçta granül halde kuru bir kalıntı kalır. organik çözücüde çözünebilme özelliği. Biyolojik materyalden ön işlemlerle (Stas-Otto veya modifiye metodları) elde edilen ekstrakt veya kan.Aşağıda uygulama alanı geniş ve yüz yıldan daha fazla bir zamandan beri kullanılmakta olan modifıye Stas-Otto tekniği açıklanmıştır. mide içeriği gibi sıvılardan ekstraksiyonla organik zehirler ayrılabilir. Çözücü olarak en çok eter veya kloroform kullanılır. Daha iyisi karışım bir gece bekletilmelidir. (Doku+etil alkol) karışımı soğutularak süzülür. kalevi yapıdaki maddeler ise alkali ortamda serbest organik molekül (noniyonize) halde bulunurlar: 41 . Buna göre asit karakterdeki maddeler asit ortamda. Sulu fazda bir maddenin iyonlaşma derecesi. Geniş ağızlı bir kapsül içinde birleştirilen süzüntüler hafif sıcak hava akımında su banyosu üzerinde uçurulur (vakumda distilasyon tercih edilir). küçük porsiyonlar halinde ilave edilerek karıştırılır. 100 mi sıcak etanol ilavesiyle şurup kıvamında bir çözelti elde edilir. Bu nedenle uçucu olmayan organik zehirlerin ekstraksiyonunda 2 faktör rol oynar : a) b) Organik maddelerin kimyasal yapısı (asit. siklohekzan da koşullara göre kullanılabilir. nötral veya amfoter özelliği). uygun ortam ve çözücü seçimiyle arayacağımız organik zehri organik faza alarak saflandırmak mümkün olur. Sulu fazda çözünmüş bir çok maddeler içinden. Bu yöntem halen ülkemizde Adli Tıp Kurumunun toksikoloji laboratuvarlarında kullanılmaktadır. iyonize halde olmayan organik maddeler. baz. Elde edilen ekstrakt dekante edilir. Eğer kalıntı halen yapışkan görünümde ise o zaman sıcak alkolle aynı işleme devam edilir. tartarik asitle asitlendirilir. o maddenin kimyasal yapısına bağlı olarak pKa değerine göre değişir. İsıya dayanıksız alkaloidler olma ihtimali varsa. idrar. Elde edilen bu kalıntılar birkaç damla sülfırik asitle asitlendirilmiş 100 mi su ile ekstrakte edilir ve mümkünse bir gece bekletilir. petrol eteri. 100 mi sıcak etil alkol. Aynı işlem bir kere daha kalıntıya etil alkol ilave edilerek tekrar edilir. izopropil alkol. bütil alkol. Dekante edilen süzüntüler birleştirilerek uçurulur. İyonlaşmamiş halde olan organik maddenin. İki ekstrakt soğutulduktan sonra 40 birleştirilir ve süzülür (pilili Whatman No 1 filtre kağıdından). Eğer bakiye yağlı ise sulu ekstrakt dekante edildikten sonra 100 mi asitli su ile ekstraksiyon tekrarlanır. Modifiye Stas-Otto Yöntemi : 200 g dondurulmuş ve kıyılmış (homojenize edilmiş) doku. Bunun dışında etil asetat. Karışım su banyosunda bir saat bekletilir. sıcaklık 60°C altında tutulmalıdır.

a2) Zayıf asitler : Bu grup maddeler ise. parasetamol örnek verilebilir.RCH2COOH + H20 A R-NH2 + H2O A [RNH. sıvı doku ekstraktı) u pH 3'e ayarlanır (kuvvetli asit ortam) Organik çözücü ile (eter veya kloroform) ekstraksiyon Organik çözücü fazı Sulu faz Bazlar ve amfoter maddeler NaHCO. çözeltisinde (pH 7. organik nötral maddeler ve organik amfoterik maddeler. sakkarin. NaHCO. Uçucu olmayan zehirlerin ekstraksiyon koşullarına göre sınıflandırılmaları Uçucu olmayan organik zehirleri. eter veya kloroform fazından daha kuvvetli kalevi ortamda (NaOH li ortamda) sulu faza geçerler. çünkü ortamın pH sına bağımlı olmaksızın çoğunlukla iyonlaşmamış şekildedirler. çinkofen (cinchophen) sitrik asit. organik faza geçebildiği ekstraksiyon koşullarına göre 5 sınıfta toplamak mümkündür. 42 Numune (idrar. sulfisoksazol (sulfisoxazole) örnek verilebilir.]+ + OH' Nötral maddeler ise asit veya kalevi ortamda organik faza geçebilirler. zayıf asit veya nötral özellikte olabilir. salisilik asit. (A2 fraksiyonu) Barbitüratlar. Asit ortamdan organik çözücüye geçen organik maddeler kuvvetli asit. glutetimid. p-amino benzoik asit. O halde bu grubu 3 alt sınıfta toplayabiliriz : aO Kuvvetli asitler : asitli ortamda eter veya kloroform fazına geçen bu maddeler. (Aı fraksiyonu) Asetil salisilik asit. çözeltisi ile ekstraksiyon pH 8'de organik çözücü ile ekstraksiyon Sulu faz Organik faz Organik faz Bazlar (B) fraksiyonu) Kuvvetli asitler zayıf asitler . kan veya serum. Organik kuvvetli asitler.5) çözünmezler. fenil butazon. A) Asit ortamda ekstrakte edilebilen zehirler (Organik asitler ve nötral maddeler): Bu maddeler asitli sulu ortamdan (pH 2) eter veya kloroformla ekstrakte edilebilirler. pH 7.5) ile ekstrakte edilebilirler. organik bazlar. mide içeriği. organik zayıf asitler. sulu sodyum bikarbonatla (NaHCOj. okzalik asit.

Şekil 4. antipirin. B) Kalevi ortamda seyreltik NaOH ile kalevilendirilmiş eter veya kloroforma geçen bileşikler : bı) Kalevi özellikte maddeleri içerirler. imipramin.5-9.GC/MS'de NaOH ile ekstraksiyonu Sulu faz Amfoter maddeler incelenir) hidroliz pH3'deHCl ile hidroliz Sulu faz Zayıf asitler (A? fraksiyonu) (UV'de incelenir) Organik faz Nötral maddeler (C) fraksiyonu (İTK.5 da organik çözücü ile ekstrakte edilerek ayrılırlar (amfoter maddele : D fraksiyonu).9.GCveGC/MS'de incelenir) i PH 8. amitriptilin. amidopirin. sulu fazın konsantre HCI ile ısıtılmasından sonra. asetofenetidin. kinin gibi azotlu bazlar bu gruba girerler. bromural. mebrobamat. pH 8.(A.GC. 43 a3) Hidrofob nötral maddeler : Asit eterde çözünen maddeler. fraksiyonu) (UV'de incelenir) ^r I (ITK. Bu maddeler. Bunlar organik fazda çözünebilme özelliğinde olduklarından "hidrofob nötral maddeler " adını alırlar. fenil salisilat örnek verilebilir. Organik çözücü ile ile ekstraksiyon i Organik faz amfoter maddeler (D) fraksiyonu (TLC. NaOH veya NaHCO3'lı sulu faza geçildikten sonra eter veya kloroform fazında nötral maddeler kalır. emetin. . (B fraksiyonu) b2) Sulu faz ise organik amfoter (morfin gibi) maddeleri içerir. Bir çok alkaloidler.Fraksiyonlu ekstraksiyonla organik zehirlerin ayrılması.GC.5 ayarlanır. amfetamin. kafein. kafein.GC/MS de incelenir.(C fraksiyonu) Asetanilnd.5 .

4 olan fosfat tamponu kullanılır. 20-50 mesh büyüklüğünde. tripsin. Ancak ölümle sonuçlanan olaylarda karaciğer gibi doku örnekleri de analiz için kullanılır. Süzüntüden genel ekstraksiyon şemasına göre uçucu olmayan organik zehirler (ve ilaçların) izolasyonu yapılır. subtilisin gibi enzimler kullanılır. klasik protein çöktürme yöntemleri yanında "enzimatik 44 yıkılama: dijestiyon yöntemi" zehirlerin genel tarama yöntemlerinde.002 M EDTA ve 25 mi 0. Tripsin kullanıldığında 1 mg tripsin /g doku olarak enzim ve pH 7.. Enzim yıkilama yöntemi ile organik zehirlerin izolasyon ve ayrılmaları Adli toksikolojide.4 olan fosfat tamponu ilave edilir. 45 Amberlit XAD-2 ile organik zehirlerin ekstraksiyonu Polimerik özellikte adsorbanların zehirlerin biyolojik materyalden izolasyonları son 20-30 yılda önem kazanmıştır. enzimin maksimum aktivite gösterdiği optimum koşullarda (örneğin papain ve tripsin için optimum pH 7-8. N. 37°C de 2 saat termostatlı çalkalamalı su banyosunda inkübe edilir. 0. ekstraksiyon verimi (1) biyolojik materyalin (idrar. Böylece proteini uzaklaştırılmış doku filtratına sistematik ekstraksiyon uygulanabilir. Aşağıda bu yöntem açıklanmıştır. 1994'e bakınız. İzolasyon verimini arttırmak için Amberlite XAD-2 (batch) yöntemi ile ekstraksiyon yapılması uygun olur. kan. Aksu. ön işlem olarak tercih edilen bir tekniktir. Amberlit XAD-2 reçinesi ile ekstraksiyonda. Bu amaçla papain. optimum sıcaklık 30°C dir) belirli bir süre inkübe edilir. beyaz suda çözünmeyen kürelerdir. Geniş yüzey alanı ve noniyonik özelliği nedeniyle bu reçine suda özünen organik maddeleri adsorbe eder. kan ve idrardan toksik maddeler yukarıda açıklanan ekstraksiyon yöntemleri ile izole edilebildikleri gibi "immunoassay yöntemleri" ile de doğrudan analizleri yapılabilir. Şan. plazma ve dokularda proteine bağlanmış ilacın (protein-ilaç) proteolitik bir enzimle serbest hale geçirilmesinden sonra ekstraksiyona tabi tutulmasıdır. homojenata gram doku başına 500 mg papain (500 mg papain/g doku). postmortem mide içeriği. 10 mi su ile teflon başlıklı homojenizatörde homojenize edilir.) Enzimatik yıkılama yönteminin prensibi.Şekil 4'de kan. doku . idrar ve mide sıvısına uygulanan fraksiyonlu ekstraksiyon şeması ( sistemik ekstraksiyon ) gösterilmiştir. Bu enzimlerle doku homojenatı.4.02 M pH 7. 4. Inkübasyondan sonra karışım 30 dakika elektrikli su banyosunda ısıtılır ve süzülür. Amberlit XAD-2 poröz ve hidrofobik özelliğe sahip olan çapraz bağlı polistiren divinil benzen polimeridir. (Ayrıntılı bilgi için :Vural. Bu adsorbe edilen maddeler polimerden uygun bir çözücü ile (elüsyon çözücüsü) geri elde edilebilirler (elüe edilebilirler). Dokulardan zehirlerin izolasyonunda kullanılan Stas-Otto ve ekstraksiyon yöntemi. Aşağıda anabilim dalımızda çeşitli pestisit ve ilaçların karaciğer homojenatında uygulanan "enzimatik yıkılama" yöntemi kısaca açıklanmıştır. Teknik : Zehirlenme şüphesi ile alınan karaciğer dokusundan 5 gram kesit tartılarak. Yıkılama için papain kullanılacaksa. N. İnkübasyon 37°C de 3 saat olarak uygulanır.

nötral ve asidik ilaçların çoğu. Metanolü uzaklaştırmak için 8-10 kez distile su ile yıkanır.1 N HCI ile pH 3. 5 dakika 4000 rpm de santrifüj edilir. 1994).002 M EDTA veya 37°C de 2 saat inkübasyon 1 25 mi fosfat tamponu 0.02 M. veya idrarla çahşılacaksa 20 mi 2500 rpm de santrifüj edilerek berraklaştırılan idrar örneği. kan. Kalıntı 2 kez (0. Amberlit XAD-2 ile bazik.pH 7.4 5 mg. İşlem üst faz berraklaşıncaya kadar (4-5 kez) tekrarlanır. Kalıntıda kimyasal maddeler tarama yöntemleri ile (İTK ve GLK gibi) aranır. filtrat ve enzim yıkılamasından elde edilen filtrat.1 gram yaş XAD-2 (g kuru reçine karşılığı) içeren polipropilen tüplere konur. Burgaz.homojenatından elde edilen süzüntünün ) pH'si. Reçine ağzı cam kapta distile su içinde +4°C de saklanır. Bazik ilaçların 46 ekstraksiyonu için ortamın pH'sı 0. N. (Vural. Şan. asidik ilaçlar için 0. N. S 1984. (2) numune (ml)/reçine (g) oranına.1 N HCI ve su ile) yıkandıktan sonra elüsyon için tüpe 15 mi eter ve 5 mi 0. Reçinenin hazırlanması : Amberlit XAD-2 reçinesi en az 6 saat etil asetat ile sürekli Soxhelet apareyinde ekstrakte edilerek saflaştırılır. Sonra reçine (1:1) oranında uzaklaştırılır. 3 dakika 4000 rpm de santrifüj edilerek su fazı ayrılır. nötral ilaçlar için pH 7. 5 gram karaciğerden hazırlanan homojenat. pestisitlerden organik fosfat esterlerinin ekstraksiyonlarında oldukça yüksek verim elde edilir. Papain +0.5 g.pH 7. Amberlit XAD-2 ile izolasyon ve ekstraksiyon işlemi idrar.N. Şekil 5'da enzimatik yıkilama ve Amberlit XAD-2 batch tekniği ile karaciğer homojenatından organik zehirlerin izolasyonu ve ekstraksiyonları için kullanılan teknik şematik olarak gösterilmiştir. organik fosfat esterleri için pH (2-3)'e ayarlanır. Karışım 20 dakika çalkalanır. Karaciğer + 10 mi su) homojenatı 25 mi fosfat tamponu 0.02 M. safra suyu ve karaciğer homojenatına (doğrudan veya enzimatik yıkı lama işleminden sonra) veya biyolojik materyalden hazırlanan örneğe reçine ilave ederek (batch tekniği) uygulanabilir. Burgaz. Katyon değiştirici bir reçine olan Zeokarb 225 (H+) ise kolon tekniği ise parakuat ve dikuatın idrardan ekstraksiyonunda kullanılabilen verimi daha yüksek olan bir yöntemdir. Ambsrlit XAD-2 dışında Dowex 50 AGW-X8 (100-200 mesh) batch tekniği ile idrardan dipiridil grubu herbisitlerin ekstraksiyonunda kullanılabilir. 1984).4 \ 2.01 N K2CO3 ile pH 10. Vural.1 N HCI ilave ederek 20 dakika çalkalanır. 5. (Vural. Elüsyon çözeltisi susuz Na2SC>4 den geçirilerek uçurulur.N. (3) elüsyon çözücüsünü polaritesine bağlıdır. 47 (5 g. Aşağıda batch yöntemi açıklanmıştır.S. tripsin 1 37°C de 3 saat inkübasyon .

Kimyasal maddelerin kan ve serum düzeylerinin kantitatif olarak saptanması zehirlenmenin şiddeti hakkında bilgi verir. Diğer taraftan kimyasal madde ve ilaçların toksikolojik tarama testleri sonucunda. Toksikolojik tarama testleri sonucunda. ZEHİRLERİN TARAMA ve İDENTİFİKASYONLARINDA KULLANILAN ENSTRUMENTAL ANALİZ TEKNİKLERİ Biyolojik materyalden daha önce açıklanan yöntemlerle izole edilen kimyasal maddelerin identifıkasyonları ve kesin tanımlarl.1 30 dakika su 1 banyosunda ısıtma ve süzme 1 Süzüntü + 5. analizin yorumu. çalkalama. 23 dakika 4000 rpm de santrifüj Kalıntı m Ekstraksiyon koşuluna göre PH ayarlanarak 15 mi eterle Ekstraksiyon I Çözücü Na2SO4 ile kurutulur ---------► Kalıntı metanolde çözülerek İTK ve GK ile tarama ve identifıkasyon Şekil 5 : Enzimatik yıküama ve Amberlit XAD-2 "batch" yöntemi ile organik zehirlerin karaciğerden izolasyonları. Su fazı atılır .1 N HCI ile ayarlanır. 20 dak. Karbon monoksit. postmortem dokularda toksik maddelerin taranması ve kantitatif analizi ölüm nedeninin açklanmasına yardımcı olur. pH (asit. zehirlenmenin spesifik (antidot) tedavisinin yapılabilmesi için gereklidir. zehirlenmeye neden olan madde veya maddelerin belirlenmesi. Diğer klinik bulgularla desteklenmesi gerekir. Ayrıca kantitatif analizin belirli aralarla yapılması "terapötik ilaç izlenmesinde" de önemlidir. Amberlit XAD-2. Forensik (adli) toksikolojik analizde.1g. Örneğin suistimal edilen veya bağımlılığa neden olan bir maddenin kişinin o anda alınan idrar örneğinde identifikasyonu. etil alkol. kantitatif analizleri klinik toksikoloji ve adli toksikoloji açısından büyük önem taşır. nötral ve bazların ekstraksiyon koşuluna göre ) K2CO3 veya 0. bağımlılık durumu ve kullanma sıklığı ve şekil açısından bir bilgi vermez. bulunan madde cinsine göre değişir. 48 5.

ilk kez 50 İzolasyon işlemleri 1) Asidik ekstraktın hazırlanması (ekstrakt A): 30 mi lik santrifüj tüpü içine analizi yapılacak idrar örneğinden 10 mi konur. buna göre geliştirilen aletlerin yapısı. asetaminofen. salisilatlar. Çalkalayarak 5 dakika karıştırılır ve 10 dakika santrifüj edilir.l İnce tabaka kromatografısi Kromatografi. Bu nedenle. S. . antidepresanlar. kimyasal yapıları birbirine yakın madde karışımlarının birbirinden ayrılmasında kullanılan bir tekniktir. Bu yöntemlerin prensibi. 1 mi seyreltik hidroklorik asit ve 10 mi kloroform ilave edilir. Kromatografi deyimi. Kimyasal maddelerin biyolojik materyalde identifikasyonları ve kantitatif analizlerinde kullanılan teknikleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz: 49 1) Kromatografîk Yöntemler İnce tabaka kromatografısi (İTK) Gaz-katı ve gaz-sıvı kromatografısi (GK ve GSK) Yüksek basınçlı sıvı kromatografısi (HPLC) 2) Spektroskopik Yöntemler : Ultraviyole spektrofotometresi (UV-Spektrofotometre) Görünür alan spektrofotometresi (Visible spektrofotometre) Infrared spektrofotometresi (İR spektrofotometre) Emisyon spektrografisi Atomik absorbsiyon spektrofotometresi (AAS) Plazma emisyon spektrofotometresi (PES) S pektroflorimetri Kütle spektrometresi (MS) Nötron aktivasyon analizi (NAA) 3)Gaz kromatografisi-kütle spektrometresi (GK-MS) 4) Immunoassay teknikleri 5) Diğer yöntemler (Elektrometrik yöntemler. optik kristallografi gibi) Yukarıda adı geçen teknikler. kullanım şekilleri ve uygulamaları ile ilgili bilgiler başka derslerde ayrıntılı olarak verilmektedir. maddenin fizikokimyasal özelliklerine göre geliştirilmiş enstrumental analiz yöntemleridir. barbitüratlar gibi bir çok maddelerin postmortem analizleri bu nedenle önemlidir.benzodiazepinler. d-propoksifen. bu kitapta bu aletlerin rutin toksikolojik analizlerde kullanımlarından bahsedilecektir.

5 dakika çalkalandıktan sonra (tercihan mekanik karıştırıcı ile). 4) Kurutulan tabaka (etil asetat: metanol: konsantre amonyum hidroksit: 85:10:5 ) karışımından oluşan devolopman çözeltisi ile devolope edilir. 3) Standart ilaç karışımlarından şekilde işaretlendiği şekilde (asidik. 25 er (^1 ekstrakt B. Organik fazlar atılır.m tanecik büyüklüğünde) tabaka kullanılır. bazik ve fenotiazin karışımları) 10 uJ uygulanır.25 mm kalınlığında kaplanan silikagel G (20 p. Ekstrakt 60°C deki su banyosunda hava akımında kuruluğa kadar uçurulur. Ekstraktlara geçebilen ve ÎTK de interferansa neden olabilen maddelerin uzaklaştırılması için daha ileri ekstraks iyonlarla aşağıda açıklanan şekilde purifıkasyonu yapılır. Silikagel ile kaplanmış tabaka kurşun kalemle 8 kolona ayrılır. 2 mi amonyum klorür tamponu ve 10 mi (kloroform:propan2-ol:9:l) karışımı ilave edilir. 2) A ekstraktından elde edilen sulu NaOH fazına 5 mi seyreltik hidroklorik asit. şekilde gürüldüğü kolonlardaki numune uygulama yerlerine uygulanır. B ekstraktından elde edilen sulu hidroklorik asit fazına 5 mi amonyum klorür tamponu ilave edilir. idrar örneğine uygulanan şekilde ( ekstrakt A ve ekstrakt B) uçurma işlemine kadar hazırlanır. Tabakaya 1 cm yükseklikte hafif bir çizgi çizilir.5 mi metanollü hidroklorik asit ilave edilir (uçucu bazların kaybını önlemek için). 5 dakika çalkalandıktan sonra 10 dakika santrifüj edilir. İnce tabaka kromatografisine uygulama : 1) Durucu faz olarak 20x20 cm boyutunda cam levha üzerine 0. Mide içeriği ekstraksiyonunun purifıkasyonu Mide içeriği. B ekstraktına 5 mi seyreltik hidroklorik asit ilave edilir. 10 dakika santifüj edilir. 5 dakika çalkalandıktan sonra 53 (tercihan mekanik karıştırıcı ile) 10 dakika santrifüj edilir. Organik fazlar atılır.25 (al ekstrakt A. Developman yüksekliği 10 cm olarak işaretlenir. Ekstrakt su banyosunda 60°C de hava akımında kuruluğa kadar uçurulur. 3) Ekstraktlar kuruluğa kadar 60°C de hava akımında uçurulur. 2) Bazik ekstraktın hazırlanması (Ekstrakt B): İdrar örneğinden 10 mi daha alınarak 30 mi lik diğer bir santrifüj tüpüne konur.Kloroform fazı (alt faz ) 15 mi lik kapalı bir cam tüpe alınır.1 (kloroform:propan-2-ol) karışımında çözülür. (Şekil 6) 2) Numune ekstraktları 100 ju. Organik faz (alt faz) 15 mi lik kapaklı cam tüpe aktarılır. 0. ( Şekil 6 ) . 1) A ekstraktına (uçurma işlemi yapılmadan önce) 5 mi seyreltik sodyum hidroksit.

c) 7 ve 8. 55 Her reaktifle püskürtmede. C : Fenotiazinler karışımı A. gerekirse 100°C de 10 dakika bir etüvde bekletilerek rengin kuvvetlenmesi sağlanır.O— 1 A2 25 jul —0— 2 B. A| : Asidik ilaç karışımı ( 1 ). .. kolonlara merküröz nitrat reaktifi.) 8) Püskürtmeden sonra hevha tekrar UV de (254 nm ve 366 nm de) incelenir.5) İşaretlenen yüksekliğe kadar devolope edilen tabaka tanktan çıkarılır ve çeker ocakta hava akımında kurutulur.. B2 C B Mandelin Sülfirik asit Reaktifi (500 mi/1) 56 78 Şekil 7.5 ). kolonlara (500 ml/1) oranında sulandırılmış sülfirik asit püskürtülür (Şekil 7).Kromatogramlann püskürtme reaktifleriyle görünürleştirilmesi. B2 Merküröz Asitlendirilmiş Nitrat reaktifi İyodoplatinat Reaktifi 12 34 B. kolonlara asitlendirilmiş iyodoplatinat reaktifi.... 10 iÜ -0— 5 B2 25 p. A2: Asidik numune ekstraktı (2 ). 7) Tabaka ters çevrilerek: a) 1 ve 2. 8 ).İlaç ekstraktlarının İTK ya uygulanması N : Numune uygulama ( başlangıç ) yeri. püskürtme işlemi çeker ocak içinde yapılmalıdır. 10 nl .1 —0— 6 C 10 jul —0— 7 B2 25 ul —0— 8 Şekil 6. 9) Mandelin reaktif ile elde edilen lekelerin rengi. b) 3 ve 4. püskürtme yapılmayacak kolonlar temiz bir cam levha ile maskelenir. 6) Kurutulmuş tabaka UV de 254 nm ve 366 nm de incelenerek floresan veren lekeler işaretlenir. B2: Bazik ilaç karışımı ( 3. B2: Bazik numune ekstraktı (4. A2 B. 6. 54 A. 10 M-l . S : developman sınırı.O— 4 B. o— 3 B2 25ııl . Özellikle Mandelin reaktifi püskürtülen kolon önemlidir. (Reaktiflerin hepsi çok toksik olduğundan..

17 0.45 UV (254 nm) Dragendorf Ninhidrin FPN Marquis Asidik iyodo platinat Dragendorf Ninhidrin FPN Marquis Asidik iyodo platinat Dragendorf Ninhidrin FPN Marquis Asidik 0.66 0.16 0.06 Açık sarı floresans 0. bazik ve nötral yapıdaki ilaçların değişik developman sistemlerinde verdikleri Rt değerleri ve renk reaksiyonları Tablo 6'da gösterilmiştir (Şanlı.Elde edilen kromotogramların R.. %1 KMnO4 UV (254 nm) %1 KMnO4 Asidik iyodoplatinat çözeltisi %1 KMnO4 Asidik iyodoplatinat çözeltisi Cıva Oksit / Difenilkarbazon Zwikker Fenobarbita) Asetil salisiiik asit 0.09 III IV Açık sarı floresans Klorpromazin 0.55 0.52 0.69 0. N.46 0. 11.04 Kahverengi Koyu menekşe Açıksarı kahverengi Kızıl kahverengi Mor menekşe Pembe İlaç Adı Asetaminofen Salisiiik asit Metokarbamol Indometasin Kullanılan Reaktif %5 FeCl3 %1 KMnO4 %5 FeCl.44 Turuncu Açık sarı Sikleman pembe Pembe Koyu kahverengi Koyu turuncu Klorfeni ramin maleat Imipramin 0.47 Sarı Açık mave Viyolo Kızıl Kahverengi Turuncu Sarı Mürekkep mavisi Mavi Kızıl kahverengi . Bu tabloda I. bazik ve nötral ilaçların İTK verileri Çözücü Sistemi (Rf)* Renk I II 0.77 0. Labratuvarımızda yapılan bir araştırmada asidik. değerleri ve renkleri standartlarla karşılaştırılır. III ve IV rakamları ile gösterilen developman sistemleri aşağıda açıklanmıştır: 1: Etil asetat: metanol : derişik amonyak (85:10:5) II: Kloroform : aseton (4:1) III : Metanol : derişik amonyak (100 : 1.07 0. 1995).24 0.20 Açık kahverengi Viyole Açıkkahverengi sarı 0.5) IV: Kloroform : metanol (90 : 10) 56 Tablo 6 : Bazı asidik.14 0.

6 lik (60.6 olmalıdır.6 ve 106. analizi yapılacak madde dışında bulunabilecek maddelerin interferansıdır.8 0.65 Turuncu Kızıl kahverengi Kahverengi Sarı 5.0.005 mol/1) hazırlanan % 0.5 . Bu teknikte karşılaşılan en büyük sorun. 58 UV Spektrofotometresi ile ekstraksiyon fraksiyonlarının taranması UV spektrofotometresi maddelerin kalitatif ve kantitatif analizinde kullanılır. UV spektrofotometrelerinde kuartz.2. o maddenin UV alanında maksimum absorbans gösterdiği dalga boyu ( A. Bu nedenle önce analizi yapılacak madde veya maddelerin biyolojik materyalden izolasyonları ve purifıkasyonları gerekir (ekstraksiyon. Ayrıca maddenin spesifik ve molar absorbansı ve minimum absorbsiyon gösterdiği dalga boyundan da yararlanılabilir. görünür alan spektrofoto-metrelerinde ise cam veya belirli özellikte plastik küvetler kulanılır.00 mg/1) potasyum dikrormat çözeltisi kullanılır. Spektrofotometrik analizlerde güvenilir sonuç almada monokromatörün doğru çalışması önemlidir. ekstraksiyon işlemi sırasında beraber ekstrakte edilen endojen ve diğer yabancı maddelerinin intereferans riskidir. 48. Maddenin identifıkasyonunda (nitel analizinde). Bu amaçla en çok sulu sülfırik asitte (0.47 0. bilinen bir referans çözeltisinin maksimum absorbansları (Xmax) ölçülerek yapılır. UV ve görünür alan spektrofotometresinin toksikolojik analizlerde kullanılması Özel bölümde maddelerin kantitatif analizlerinde UV (200-400 nm) ve görünür alan (400-800 nm) spektrofotometrisine dayanan yöntemler açıklanmıştır.max) kullanılır.6 0. Bu çözeltinin 235 nm . 257 nm. . Monokromatörün kontrolü. Spektrofotometrik analizde en önemli sorun. 313 nm ve 350 nm de gösterdiği spesifik absorbanslar sırası ile 124. Özellikle postmortem toksikolojik analizlerde. mikrodifüzyon gibi yöntemlerle). Toksikolojik analizde. Ayrıca spektrofotometre küvetlerinin standardizasyonu ve temizliği önemlidir. uçucu olmayan organik maddelerin izolasyonlarından sonra fraksiyonlara ayrılan ekstraktların aşağıda kısaca açıklandığı şekilde UV spektrofotometresinde spektrumları incelenir.Amitriptilin Niketamid 57 iyodoplatinat Dragendorf Asidik iyodoplatinat i Asidik iyodoplatinat Ninhidrin 0. Numune ekstraktının UV spektrumunun incelenmesi ekstraktın purfıkasyonu hakkında bilgi verebilir. 144. Mide içeriği ekstraktı ve olay yerinden alınan örneklerin UV spektrumlarının incelenmesi kalitatif bilgi açısından yararlı alabilir. mide içeriği ve kan ekstraktları ile çalışıldığından biyolojik materyalde bulunan endojen maddelerin ilaç spektrumlarını interfere edeceği bilinmelidir. Ancak biyolojik idrar.

59 Barbitüratların araştırılması: Zehirlenmelerde barbitürat zehirlenmelerine sıklıkla raslanır. 257 . 220 nm. analizde yanıltıcı olabilir.10 ve <2) incelenir. 264 264 246 Klorpropamid Parasetamol Fenilbutazon Barbitüratlar N-metil substitüe 246 pH<2 232 245 237 absorbansın sonu . Nötral maddeleri içeren eter fazı (C fraksiyonu uçurulduktan sonra) 3 mi. B fraksiyonu (numune) ve blank'a 1 mi %16 lık amonyum klorür ilave edilerek pH 10'a düşürülür. 0. maksimum absorbans gösteren dalga boylan kaydedilir. Blank olarak metanol kullanılır. Küvette bulunan numune ve köre.B fraksiyonuna geçen maddelerin çeşitli pH'larda maksimum absorbans gösterdikleri dalga boyları (X) Madde A max (nm) pH13 PH1O 232 . UV alanında ( 220 .5 M NaOH kullanılır. arasında taranır. ile 320 nm. kuru metanolde çözülerek.. Bu nedenle destekleyici deneylerin yapılması gerekir. B fraksiyonunun UV spektrumları üç farklı pH'da (pH: 13. (Moffat ve ark. Bu nedenle bilinç kaybı olan kişilerde öncelikle barbitüratlar aranmalıdır. birkaç damla 10 M sülfirik asit ilave ederek PH nin 2 veya daha altında olması sağlanır. 1986) Tablo 7.. Zayıf asit (B) fraksiyonunun incelenmesi Sistematik ekstraksiyonda kuvvetli asitler ayrıldıktan sonra eter fazında 0.5 M NaOH'e karşı (kör) taranır... Ekstraksiyon şemasında B fraksiyonuna geçen maddelerin farklı PH'da maksimum absorbans gösterdikleri dalga boylan tablo 7 de gösterilmiştir. Blank (kör deney) olarak 0.çeşitli nedenle numune alımının gecikmesi. 220-400 nm arasında spektrumları tekrar alınır. Bilinmeyen ilaç tabletleri veya biyolojik olmayan numunelerle daha güvenilir sonuçlar alınır.5 MNaOH ile ayrılan B fraksiyonunu (pH 13). UV spektrofotometre-sinde 220-400 nm arasında 0. Burada açıklanmış olan UV yöntemi ile barbitüratların birbirinden ayrılmaları ve B fraksiyonuna geçen diğer maddelerin da taranması yapılır.400 nm ) tarama tekrarlanır.5 M NaOH ile ayrılan zayıf asitleri içeren fazının (B fraksiyonu ) doğrudan UV spektrofotometresinde spektrumu alınır.

Bu şekilde hazırlanan numuneler kromatograftaki "head-space" düzeneğine yerleştirilerek uygun bir sıcaklıkta 10 dakika dengeye bırakılır.05 M sülfirik asitle çözülür. Sabit faz ise kolon içine yerleştirilmiş adsorban bir maddedir. Maddelerin sistematik ayrılmasında sabit faz maddesi çok önem taşır. iç çapında) ve çok uzundurlar (10 m.220 nm ile 320 nra arasında taranır. Böylece uçucu madde gaz fazına geçmiş olur. ile 4 mm.3.5 m.5 mi.0. Blank olarak metanol kullanılır. Gaz kromatografisinin daha çok kullanılan şekli gaz-sıvı kromatografisi (GSK) dir.. Alıkonma zamanı (Retention time) çok yakın olan maddeler ayrılabilirler. Küçük bir cam tüpe (7 mi. Bu sistemde kolon içindeki yüzeyi geniş deaktive edilmiş katı madde. Gaz kromatografisinde hareketli faz gazdır. Toksikolojik analizlerde (Head .2 mm-0.4 mm.2 . 61 Gaz kromatografisinde kolon çeşidi de önem taşır. Kapiler kolonlar çok ince (0. Gaz kromatografisinin toksikolojik analizlerde kullanılması Gaz kromatografisi analitik ve forensik toksikolojide biyolojik materyalden izole edilen kimyasal maddelerin tarama testlerinde ve kantitatif analizlerinde kullanılır.5. ile 6. ITK ve UV ile ön taramalar yapılan maddelerin kalitatif analizlerinde gaz kromatografisi destekleyici (confirmatory) deney olarak önem taşır. Bu durumda gaz-kati kromatografisi adını alan sistemde (GK) maddelerin ayrılması adsorbsiyona dayanır ve daha çok basit gazların analizinde kullanılır. kadar sıvı alabilecek büyüklükte). 5. 0.sabit faz -görevini görür. 700'ün üstünde olan bu sıvı maddeler kaynama noktaları ve polaritelerine göre sınıflandırılmışlardır. numune konur.2 mm.Space) denilen düzenekleri içeren gaz kromatografısi tekniğinden de çok yararlanılır. 220 . uzunlukları da 0.2 mm. de UV'de taranır.5 substitüe S-substitüe 60 254 303 239 303 absorbansın sonu 285 C ve D fraksiyonlarının incelenmesi: Nötral maddeleri içeren eter fazı (C fraksiyonu uçurulduktan sonra 3 mi kuru metanolde çözülerek. ağzı politetrafloroetilen yapısında bir kapakla sıkıca kapatılır. Bazik maddeleri içeren kloroform fazı (D fraksiyonu) uçurulduktan sonra kalıntı 4 mi. . dış çaplan 3. Normal kromatografik analizlerde dolgulu kolon kullanılır.360 nm. ile 4 m. Cam veya çelik olan kolonların iç çapı 3. uzunluğunda).5 mm. Bu teknikle doğrudan kan. Asitli numune seyreltik NaOH ile kalevi yapıldıktan sonra tekrar taranır. arasında değişir. serum gibi biyolojik sıvılarda uçucu maddelerin identifıkasyonları yapılabilir ve bu şekilde kolon materyalinin kirlenmesi minimuma indirgenir. 0. Kapiler kolonlarla ayırma işlemi daha etkin olur. Bu gaz . kaynama noktası yüksek yağımsı bir sıvı ile kaplanır..60 m. Ayrıca kalan çözelti kloroformla ekstrakte edilerek UV'de işlem tekrarlanır. Burada maddelerin dağılım katsayısına göre ayrılmalarını sağlayan bu sıvı .

floresans ölçen) kalitatif ve kantitatif değerlendirmeleri (kaydedici ile piklerden alınan kromatogramlar ile) yapılır. OV-101) kullanılır. Gaz kromatografisinde maddelerin ayrılmasında sıvı fazın cinsi. (Uygulama ile ilgili örnekler özel bölümde verilmiştir). karışımdaki maddelerin ayrı ayrı pikler vermesi gibi). taşıyıcı gazın hızı. Gaz kromatografısi ayrıca kantitatif amaçla da kullanılır. 1970'lerin sonunda rutin analiz yapan pek çok labaratuvarda kullanıma geçmiştir. Gaz sıvı kromatografisi uçucu olan maddelerin (gazlar ve sıvılar) taranmasında da uygun bir yöntemdir. bir mikroenjektörle sisteme verilir.fazındaki numune minimum otomatik sistemle kolona enjekte edilir. cila gibi karışımların içindeki uçucu maddelerin analizleri yapılabilir. Daha sonra ayrılması istenen karışım. Güçlü bir pompa ve basınca dayanıklı bir sistemle mobil fazın kolonda bulunan sabit fazdan geçişi kolaylaşmakta ve kısa zamanda bu ayrılma sağlanabilmektedir.4 Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) ayırma gücü ve duyarlılığı gaz kromatografisine göre daha yüksek olan bir tekniktir. Elde edilen kromatogramda maddeler aynı koşullarda standartlarla elde edilen kromatogramla karşılaştırılır. kolonun etkinliği. 62 Biyolojik materyalden izole edilmiş zehirlerin gaz kromatografisi ile taranmaları Daha önce bahsedilen izolasyon (ekstraksiyon) işleminden sonra uçucu olmayan organik zehirlerin gaz kromatografisi ile ayrılmasında en çok dimetilsüikon durucu fazı (SE-30. 5. Uçucu aminlerin ayrılmasında ise potasyum hidroksitle kaplanmış Apiezon L gibi alkali kolonlar etkili olur. mobil fazın sıvı olması ve yüksek basıncın güçlü bir pompayla sağlanması bakımından gaz kromatografisinden ayrılır. Kolonu bu şekilde terkeden maddeler gaz kromatografısinde olduğu gibi uygun bir detektörle (UV absorbsiyonu. kullanılan detektör tipi rol oynayan önemli faktörler arasındadır. boyutları ve sıcaklığı. refraksiyon. Bu düzenekle kanda alkol ve diğer uçucu bileşikleri. evlerde vernik. OV17. HPLC. . İlk kez 1969'da kullanılmaya başlanmıştır. Kantitatif analiz ise elde edilen "piklerin" büyüklüğü çeşitli yöntemlerle ölçülerek ve iç veya dış Standard kullanarak yapılır. Mobil fazla sürüklenen maddeler kolona geçerler. adsorbsiyon. iyon değiştirme özelliklerine göre ayrılırlar. kolonda (sabit faz içerir) maddeler dağılım. Gaz kromatografisinde maddelerin ayrılması kaydedici ile kaydedilir. Mobil faz 63 olarak kullanılan çözücü önce güçlü bir pompa yardımı ile tüm sistemden geçirilir. Bu karşılaştırmada en önemli kriter alıkonma zamanı (Retention time) dır. Detektör olarak en çok Alev İyonlaştırıcı Detektör (FID: Flame lonization Detector) kullanılır. Bazı yönleri ile gaz kromatografisine benzemesine karşın (kalitatif ve kantitatif tayinin aynı işlemle gerçekleştirilmesi. sütün kromatografisinin bir şeklidir.

Bu nötronların çoğu atomun çekirdekleri ile birleşerek . Serbest atomlar elde etmek için madde ya alevde veya bir elektrik düzeneğinde ısıtılır. özel bir düzenekle çok küçük kürecikler halinde alev içine püskürtülür. Alev spektroskopisinde. nükleer bir reaktörün merkezi gibi yavaş hareketli bir nötron (termal nötron) kaynağının içine yerleştirilir. baryum. toluen. fenolik maddelerin birbirlerinden ayrılmalarında (fenol ve krezoller gibi) HPLC tercih edilmektedir (Özel bölüme bakınız). ksilen gibi). Absorblanan elektromagnetik ışınlar genellikle ultravyiole ve görünür alan ışınlarıdır. iyonik maddeler ve yüksek molekül ağırlıklı maddelerin (proteinler. Alev içinde bulunan. peptitler gibi) analizinde kullanılabilmesidir. Alev içine püskürtülen çözeltinin önce suyu buharlaşır. adli ve analitik toksikolojide ağır metal zehirlenmelerinin biyolojik materyalde tayininde sık kullanılan bir cihazdır.HPLC'nin gaz kromatografısine göre üstünlüğü. Gaz halindeki tuz molekülleri ise ayrışarak serbest element atomlarını verirler. 5. genelde alev spektroskopisinin bir şeklidir. Bu amaçla geliştirilmiş cihazlara da atomik absorbsiyon spektrofotometresi (AAS) adı verilir.5. bir atom türünün. Atomik absorbsiyon spektrofotometresi ( AAS ) 1955 yılından sonra geliştirilmiş olan atomik absorbsiyon spektroskopisi (AAS) yüksek sıcaklıkta gaz halinde bulunan element atomlarının elektromagnetik ışınları absorblaması üzerine kurulmuştur. Ayrıca ağır metallere mesleksel maruziyetin biyolojik izlenmesinde de kullanılır. Alev spektroskopisi. 5. Bir çok organik çözücülerin biyolojik izlenmelerinde (metil alkol. benzen. kurşun gibi elementlerin identifıkasyonunda). AAS. bozunan maddeler. dışarıdan başka bir kaynaktan alev içine gönderilen kendine özgü ışın demetini kısmen absorblaması ve geride kalan karekteristik ışın şiddetinin derecesini ölçme üzerine kurulmuş spektroskopi dalına da atomik absorbsiyon spektroskopisi denir.6 Nötron aktivasyon analizi ( NAA ) Nötron aktivasyon analizi diğer spektroskopik yöntemlerden farklıdır. Bunun için analiz yapılacak elementi bileşik halinde 64 (tuzu) içeren çözelti. geride kalan tuzlar gaz molekülleri haline dönüşürler. Prensibi :Numune. Toksikolojik analizlerde HPLC'nin geniş bir uygulama alanı vardır. serbest atomlar üzerine kurulmuş bir spektroskopi dalıdır. daha iyi bir ayırma ve duyarlık dışında. adli bilimlerde (patlayıcı madde kalıntısında antimon. AAS. moleküler spektroskopide görülen absorbsiyon bantları yerine absorbsiyon ve emisyon çizgileri görülür. NAA birçok elemente uygulanabilen hassas bir elemente] analiz yöntemidir. Gaz halindeki atomların alev sıcaklığında termal enerji absorblaması ve ondan sonra absorbladığı enerjiyi kısmen veya tamamen spektral çizgi halinde vermesi olayı atomik emisyon veya alev emisyon spektroskopisi adını alır.

1 (ig) daha duyarlıdır. AAS ile karşılaştırıldığında.7. ve ark. NAA yöntemi ile arseniğin deteksiyon limiti (1 ng). Ancak NAA ile deteksiyon limitinin duyarlığı. T. AAS'e göre (100 ng/ml) daha duyarlıdır. Daha sonraki gelişmelerle çeşitli immunoassay teknikleri ortaya çıkmıştır. Tayini yapılacak moleküllere karşı antikorların elde edilmesi immunoassayin en önemli bölümüdür. Burada ilaç "hapten". 1986) 5. (De Frost.. 196O'lı yılların başında immunoassay yöntemlerinden "radyoimmunoassay" (RIA) biliniyordu. ilaç-protein konjugatı ise "immunojen" özelliği gösterir. Piemento G. Bu radyoaktif atomların oluşumu aktivasyon basamağıdır. kayalara. arkeolojik maddelere. bağımlılık yapan maddelerin ve ilaç suistimalinin idrarda (sınırlı olarak kanda) aranması ve akut zehirlenmelerin araştırılmasında uygulanmaktadır. Adli toksikolojide uygulamasına tarihi bir örnek olarak.Antikor] . Genel olarak ilaçların molekül ağırlığı çok düşük olduğundan antijen özelliği göstermezler. 66 İnmıunoassay tekniğinin prensibi : Bu yöntemde analizi yapılacak maddeye (antijen) karşı geliştirilen spesifik "antikor" ve analizi yapılacak bu maddenin işaretlenmiş şekli kullanılır.Antikor] + [ İlaç . Aktivasyon basamağında oluşan 65 readyoaktif çekirdek bozunarak kendine özgü enerji ile birlikte y ışını yayınlar. 1988 ve Piemento G. "Terapötik ilaç izlenmesinde". örnek reaktörden çıkarılır ve gama (y) ışını spektrometresine yerleştirilir. Yöntem sulara. dayanıklılık (her metal için değil) ve miktar tayinine imkan veren bir yöntemdir. NAA. (Fazla bilgi için bakınız: Gündüz.stabil olmayan veya radyoaktif çekirdekler (radyo izotoplar) oluştururlar. 1988'e bakınız). P. Ancak pahalı ve komplike bir teknik olduğu için ancak bu konuda gelişmiş özel laboratuvarlarda bulunur. Örneğin AAS ile kurşun analizinde dedeksiyon limiti (2 pg/ml) NAA'ye göre (0. NAA ile zamanımızda yaklaşık 77 element tayin edilebilmektedir. ve ark. yüksek spesifıklik. 1983 . Bu gama ışını spektrumunun incelenmesi ile numunedeki elementin identifıkasyonu ve miktar tayini yapılır. Gündüz. Çoğunlukla bu amaçla albumin kullanılır. Bu nedenle gerekli antikoru elde etmek için enjeksiyondan önce ilaç-protein konjugatı hazırlanır. Böylece ilaç taşıyıcıya bağlanarak kendisi için spesifik antikor hazırlanmasına uygun hale getirilir. İmmunoassay'ın toksikolojik analizlerde kullanılması "İmmunoassay" biyolojik sıvılarda ilaçların doğrudan analizine kısa zamanda imkan veren (antijen-antikor) reaksiyonlarına dayanan yöntemlerdir. Bu basamaktan sonra. belirli konsantrasyonda antikor vs işaretlenmiş ilaç ilave edildiğinde karışımla aşağıdaki reaksiyon gerçekleşir: İlaç + İlaç + Antikor ^ > [İlaç* . alaşımlara ve biyolojik numunelere uygulanabilmektedir. 1987. ve ark. Napolyon Bonapart'ın saç örneğinin NAA ile tayini örnek verilebilir.T. element cinsine göre değişir. : Analizi yapılacak kimyasal maddeyi (ilacı) içeren biyolojik sıvıya.

Miktar tayini radyoaktivite ölçülmesi ile yapılır. Kalibrasyon grafiği ilaç konsantrasyonuna karşı "bağlı işaretli ilacın" oranı (% bağlı ilaç) tayin edilerek hazırlanır. RİA heterojen.katı sintilasyon sayıcısı ile ölçülür. "bağlı işaretlenmemiş ilaç" moleküllerine oranı serbest ilacın miktarı ile ters orantılıdır. İmmunoassay sınıflandırılması: İlacın işaretlenmesi çeşitli tekniklerle yapılır. Floro immunoassay (FIA) : İşaretleme florofor bir madde ile yapılır.10"'2 68 . İmmuno kemiluminesans : İşaretleme kemiluminesans veren bir madde ile yapılır. İmmunoassay teknikleri bu işaretleme yöntemlerine göre de bir çok alt sınıflara ayrılır: Radyo immunoassay (RIA) : Antijen radyoaktif madde ile işaretlenir. Uygun bir analitik yöntemle ölçüm yapılır ve sonuçlar kalibrasyon grafiği ile karşılaştırılır. yalnız y.sıvı sintilasyon sayıcısı. radyoaktif atomların immuno-kimyasal reaksiyonlarda kullanılarak maddelerin miktar tayinlerinin yapıldığı yöntemdir. Miktar tayini spektroflorimetre ile saptanır. Daha sonra bu teknik klasik biyokimyasal yöntemlerle tayini mümkün olmayan ve vücutta çok düşük miktarlarda bulunan (10"'° . 67 Enzim immunoassay (EIA) : İşaretleme enzim ile yapılır. RIA ilk kez 1959 yılında plazmada insülin tayini için kullanılmıştır.ışını veren radyoaktivite (3.Antikor yarışmalı olarak serbest işaretlenmiş ilaç (ilaç*) ve analizi yapılacak ilaçla kompleks (bağlı ilaç) oluşturur. Bu karışımda "bağlı işaretlenmiş ilaç" moleküllerinin. Bu yöntemlere de "optik immunoassay" adı verilir. Enzim aktivitesi tayin edilerek analizi yapılacak maddenin miktarı saptanır. Bu amaçla (3veya y. Radiyoimmunoassay'da analiz yöntemi radyoaktivitenin ölçülmesine dayanır. FIA ise homojen immunoassay'lere örnek verilebilir.ışını veren radyoaktivite ise y. Radyoimmunoassay (RIA) Radyoimmunoassay. Enzim veya floresan bir madde ile işaretleme yapılan immunoassay yöntemleri ile ölçme ise ultraviyole absorbsiyonunun. karışıma doğrudan uygulanabiliyorsa "homojen immunoassay" . Aşağıda bazı önemli immunoassay yöntemlerinin prensibi ve uygulama alanları kısaca açıklanmıştır. EIA. İmmunoassay tekniği. floresans veya luminesansın ölçülmesine dayanır. eğer karışımdan işaretli ilacın ayrılmasından sonra analitik yöntem uygulanabiliyorsa "homojen immunoassay" adı verilir.

Sınırlı da olsa biyolojik sıvılarda ilaç analizinde de (amfetaminler. İşaretsiz ilacın miktarı ne kadar çoksa.sayıcısı) serbest veya bağlı ilacın ayırımı yapılamaz. Radyoaktivite ölçümü bu ayırma işleminden sonra yapılır. . tetrahidrokanna-binol. Karışımda reaksiyon dengeye ulaşınca. Bunlar içinde en çok kullanılan enzim immunoassay (E I A) ve floresans immunoassay (F I A) yöntemlerinden bahsedilecektir. Örneğin 1-125 ile işaretli digoksin hazırlanmasında molekülüne iyot ilave edilmiş tirozinle digoksin türevi hazırlanır. toksikoloji alanlarında kullanımı artmaktadır. Uygulamada. İlacın radyoaktif izotopla işaretlenmesinde en çok trityum (3H). ilk kez 1971 yılında kullanılmıştır. 1988'e bakınız). ayırma işlemine geçilir (heterojen immunoassay). antikorla bağlı işaretlenmiş ilacın veya serbest ilacın radyoaktivitesinin ölçülmesine dayanır. Bu yöntem "heterojen Immunoassay'e de örnektir (Fazla bilgi için Moffat A. metadon. Bu nedenle radyoaktif işaretlenmiş bağlı ilaç moleküllerin miktarı işaretlenmemiş ilaç moleküllerinin miktarı ile ters orantılıdır. iyot-125 ise X ve y ışınları yayınlar. sentez sırasında molekülün iyotlu türevi hazırlanır. Bu nedenle yukarda açıklanan ve dengeye ulaşmış karışıma ayırma işlemi uygulanır. floresans) dayandığı için bu yöntemlere "optik ummunoassay'ler"adı verilmiştir. Bu yöntemlerde kullanılan reaktifler dayanıklıdır ve ayırma işlemi yapılmaksızın analiz yapılabilir. işaretli ve işaretlenmemiş ilaç aynı antikora bağlanmak için yarışırlar. RIA tekniğinde.C. Bu nedenle zamanımızda endokrinoloji. o kadar az işaretli ilaç antikorla bağlanır. karbon-14 (l4 C) ve iyot-125 (1251) kullanılır. Rutin analizlere de homojen bir yöntem olarak uygulanan E 1 A. Optik immunoassay'ler : Optik immunoassay'ler RIA'ya göre birçok üstünlük taşır. Bu karışımda. digoksin. penisilinler.1 numuneye ön işlem uygulanmadan madde analizine imkan vermektedir. Analitik yöntemler maddenin optik özelliğine (ultraviyole. ve ark. fenitoin. morfin.ışıması. İşaretleme enzimlerle. p. bir tüpe belirli bir miktarda antikor ve belirli miktardaki radyoaktif işaretlenmiş ilaç (standart) ve analizi yapılacak ilaç içeren numune (serum veya idrar) bir tüpe konur. RIA yöntemi duyarlı. çift antikor tekniği gibi yöntemler uygulanır. Ancak az sayıda ilaç molekülünde iyot bulunduğundan. floresan ve kemilmünesan maddelerle yapılabilir ve bu nedenle uygulama alanları daha geniştir.14. barbitüratlar. bu ilaca karşı önceden hazırlanmış antikor içeren antiserumdur.gram gibi) 250 den fazla biyokimyasal maddelere uygulanmıştır. RIA Yönteminin prensibi ve uygulama tekniği: Radyoimmunoassay yönteminde temel komponentler: Analizi yapılacak maddenin (ilacın) uygun bir radyoizotopla işaretlenmiş analiz yapılacak madde (ilaç) ile hazırlanmış standartlar. ilacın 69 konsantrasyonu. bulanıklık. Radyoaktivite ölçümünde (sıvı sintilasyon veya y. Enzim İmmunoassay ( E I A ) : Yarışmalı bir reaksiyon kinetiğine dayanan E I A. Bu amaçla aktif kömürle adsorbsiyon. farmakoloji. Bu radyoizotoplarda trityum ve karbon . nikotin. absorpsiyonu. mikro bir yöntem olup 10-100 (J. daha duyarlı bir analiz istendiğinde serbest ve bağlı ilacın ayrılmasına dayanan heterojen E I A olarak uygulanır. tübokürarin gibi) kullanılmaktadar.

Uygulama şekline göre çeşitli teknikler kullanılır. Bu yöntemin dayandığı biyokimyasal prensip: 1) enzimle işaretlenmiş ilaca karşı geliştirmiş antikora bağlanarak inaktive olur . Floresans immunoassay. antineoplastik ilaçların.Homojen EMIT tekniği Floroimmunoassay (FIA) teknikleri : Floresans veren bileşiklerin immunokimyasal işaretleyici olarak kullanılabileceği ilk kez 1941 yılında ortaya atılmıştır. Enzimin aktivitesi analizi yapılacak serbest ilaç konsantrasyonu ile orantılıdır. Bu teknik florofor maddeyi serbest hale geçiren bir enzim kullanılır. astma ilaçlarının. İşaretlenmiş ilaç substrat Serbest ilaç (Numune) İnaktif enzim Aktif enzim Şekil 8. Analizi yapılacak maddenin floresans özelliğindeki değişmelere dayanan bu yöntemde madde florofor bir molekül ile işaretlenir. (3-galaktosidoz hidrolizle florojen maddeden P-galaktozun ayrılmasını sağlar.Homojen E I A' da analiz yapılacak ilaç. Bu madde enzim substratıdır. İlaca karşı geliştirilmiş antikorla bağlanmak için işaretli ilaç ve numunedeki serbest ilaç yarışır. rodamin B. Ancak bağlanmamış ilacı hidroliz . floresansı örten molekül florojen molekülden ayrıldıktan sonra işaretlenmiş ilaç floresan özellik gösterir. antikor tarafından inaktive edilen enzim indüklenir. suistimal edilen ve bağımlılık yapan bir çok ilaçların 70 analizi yapılabilir. Syva firması EMIT (Enzyme Multipled Immunoassay Technique) patenti altında bu yöntemi geliştirmiştir. Şekil 8'de homojen immunosay tekniği (EMIT) şematik olarak gösterilmiştir. izotiyosiyanat. umbelliferon gibi florofor maddeler işaretlemede kullanılır. Ancak ilave edilen enzimle. Örneğin burada yukarda adı geçen florojen madde kullanıldığında enzim olarak (3-galaktosidaz enzimi kullanılır. Bu yöntemle antiepileptik ilaçların. uygun bir enzimle kovalan olarak işaretlenir. Bu nedenle karışımda enzim aktivitesinin ölçümünden ilaç konsantrasyonuna geçilir. Enzim antikorla bağlı işaretli ilacı kataliz edemez. Böylece işaretli ilacın floresan özelliği açığa çıkar. Florojen madde ile işaretlenmiş ilaçta floresans maskelenmiştir. 2) arkadan çok az serbest ilaç veya metaboliti de yarışmalı olarak bağlanarak. Floresan izotiyosiyanat. Homojen floroimmunoassay yöntemleri içinde substratla işaretlenmiş floroimmunoassay tekniği ticari olarak geliştirilmiştir. Analizi yapılacak ilaç standartı florojen bir madde ile (örneğin (3-galaktozumbelliferon) ile işaretlenir. enzim 71 immunoassay'e göre daha duyarlıdır.

eder. Bu nedenle floresans özelliği açığa çıkan ilacın floresans şiddeti numunedeki ilaç konsantrasyonu ile doğru orantılıdır. Floresans polarizasyon immunoassay (FPI) tekniği: Bu teknikte, bağlı ve serbest florofor molekülle işaretlenmiş ilacın polarize ışık düzlemini çevirme farkı ölçülür. Işık polarize edici bir mercek veya prizma aracılığı ile demet halinde düz bir zemin üzerine düşürülür. Polarize ışık, floroforla işaretli ilaç üzerine düşürüldüğünde ışığın şiddeti (eksitasyon) molekül tarafından polarize ışık düzleminde emisyon yapar. Floresans eksitasyon ışınına dik olarak giden emisyon ışınının ölçülmesi ile saptanır. Floresans mekanizması ile ilk defa 1970 yılında Dandliker ve arkadaşları tarafından 72 denenmiştir. Floresans veren bir maddeyle (florofor) işaretlenmiş olan ilaç serbest halde iken çok yavaş bir floresans polarizasyonu yapar. Antikorla bağlandıktan sonra kompleks molekülün hareketi yavaşlar ve floresans polarizasyonu artar. Polarizasyondaki bu değişim ilaç konsantrasyonu ile orantılıdır. Yöntem otomasyona yakındır. İlk kez 1981 yılında Abbot firması tarafından bu yöntem otomasyona adapte edilmiştir. TDX cihazı olarak bilinen bu cihaz "terapötik ilaç izlenmesi" ve bir çok ilaçlarla akut zehirlenmelerde ilaç düzeylerinin tayininde kullanılmaktadır. (Deniz, G.. Saygı, Ş, 1989; Küpçü, Ş; Vural, N, 1992). Bu teknikte duyarlılık oldukça yüksektir. Örneğin serum digoksin düzeyinin ölçülmesinde duyarlığın 0.2 ng/ml olduğu bildirilmiştir. İmmunoassay'm uygulama alanları İmmunoassay tekniklerinden RIA, özellikle kardiyak glikozitler, insülin, lizerjid, kannabioids ve opiatlar gibi kanda konsantrasyonlar düşük ilaçların analizinde veya numune miktarının az olduğu durumlarda tercih edilen yöntemdir. RIA ile pg/ml (10 "'2 g/ml) duyarlıkta analiz yapılabilir. EMIT ile duyarlık daha düşüktür (ng/ml. 10 ~9 g/ml). immunoassay ayrıca ilaç suistimalinin taranmasında, akut zehirlenmelerin analitik olarak araştırılmasında ve terapötik ilaç izlenmesinde kullanılırlar. İstenilen duyarlık ve spesifıkliğe göre RIA, EMIT veya FPI teknikleri seçilebilir. Bu yöntemler yarı veya tam otomatik düzeneklere adapte edilmiştir. Genel olarak RIA ve EMIT idrarda çok çeşitli ilaç analizi için uygundur. Ancak geliştirilen çeşitli antikorlar diğer ilaçlarla çapraz reaksiyon verirler. Geniş bir spesifıkliği olan antikor, numunede olan bir veya birden fazla aynı grup ilaçla bağlanabilir. Bunu ayırd etmek için her ilaç ve 73 metaboliti yüksek basınçlı sıvı kromatografısi (HPLC) ile fraksiyonlara ayrılarak immunoassay yöntemine adapte edilebilir. Akut zehirlenmelerde immunoassay uygulanmasında da benzeri interferans olabilir. Örneğin akut zehirlenmelerde benzodiazepin grubu ilaçların EMIT ile taranmasında farmakolojik olarak aktif metabolitler de antikorla etkileşirler. Tek bir ilacın birden fazla metabolitinin çapraz reaksiyon vermesi, sonucun yorumlanmasını zorlaştırır.

Zorluğuna karşın, benzodiazepinleri immunoassay yöntemi ile ayırt etmek mümkün olduğu halde, barbitüratlar ancak grup olarak tayin edilebilir. Bu durumda pozitif sonuç alındığında, diğer yöntemlerle hangi barbitürat olduğu ayırt edilmelidir. Terapötik ilaç izlenmesinde ise immunoassay ile aminoglikozit antibiyotikleri için çabuk ve kesin sonuçlar alınabilir. Sonuç olarak immunoassay ile kan ve idrarda yukarda belirtilen amaçlarla ilaç analizinde hızlı, duyarlı ve kesin sonuçlar alınabilir. Ancak her yöntemin (RIA, EMIT, FPI) uygulama alanı ve analitik özelliklerini bilerek seçmek gerekir. 74 ÖNEMLİ ZEHİRLERİN BİYOLOJİK MATERYALDE ANALİZLERİ 2. Bölüm Bu bölümde akut zehirlenmelerde, endüstride ve yakın çevrede çeşitli nedenlerle maruz kalınan bazı önemli kimyasal maddelerin biyolojik materyalde kalitatif ve kantitatif analizlerine yer verilecektir. Ayrıca maddelerin biyolojik izlenmelerinde kullanılan metabolit ve biyokimyasal parametrelerin analizine de o madde ile ilgili yerde değinilecektir. Biyolojik materyal olarak rutin analizlerde en çok idrar ve kan örneğinden yararlanılır. Toksik madde konsantrasyonu 24 saatlik toplanan idrarda yapılmalıdır. Ancak pratik olarak bu mümkün olmadığından o anda alınan örnekte -spot örnek- analiz gerçekleştirilmektedir. Ayrıca mesleki maruziyetlerde bazı ksenobiyotik veya metabolitleri maruziyet sırasında veya maruziyetten hemen sonra atılırlar. O anda idrarla atılan madde konsantrasyonuna etki eden dilüsyon etkisinin düzeltilmesi gerekir. Bu nedenle de bulunan konsantrasyon değerlerinin ya idrarın standart özgül ağırlığına (1.024) göre veya (g) idrar kreatinin miktarına göre düzeltilmesi gerekir. Kreatinine göre düzeltme yapıldığında "spot idrar" örneğinde kreatinin tayini yapılmalıdır. Standard özgül ağırlığa göre düzeltmede ise idrarın yoğunluğu ölçülmelidir, ( Trevisan, A., 1990 ) Bu bölümde idrarda kreatinin tayini ve idrar ksenobiyotik düzeyinin kreatinine göre düzeltilmesi açıklanmıştır. İdrarda kreatinin tayini Kreatinin idrarda doğrudan spektrofotometrik yöntemle tayin edilebilmektedir. Pikrik asitle oluşturduğu renkli bileşiğin absorbansı 530 nm 75 de spektrofotometrede okunur ve kalıbrasyon eğrisinden kreatinin miktarı tayin edilir (Baselt, R.C. 1980). Uygulama : 5 mi idrar örneği 2000 devirle 15 dakika santifüj edilerek süzülür. Bu süzüntüden 0.1 mi. alınarak distile su ile 8.0 ml'ye tamamlanır (dilüsyon oranı 1:80). Seyreltilen

çözeltiden 5 mi alınır, 2.5 mi suda doymuş pikrik asit (% 1.175 lik) ve 0.5 mi %10 luk NaOH çözeltisi ilave edilir. Karışım reaksiyonun tamamlanması için 10 dakika bekletilir ve 15 dakika içinde 530 nm de spektrofotometrede köre karşı absorbansı okunur. Standardlarla hazırlanan kalibrasyon eğrisinden absorbansa karşı gelen konsantrasyon okunur. Kalibrasyon doğrusunun hazırlanması: Standart kreatinin çözeltisi, stok kreatin çözeltisinin seyreltilmesi ile hazırlanır. Stok çözelti, 0,1 gram kreatinin bir miktar 0,1 N HC1 içinde çözüldükten sonra 0,1 N HC1 ile 100 mi 'ye tamamlanarak hazırlanır. Çözeltiye koruyucu olarak 2-3 damla toluen katılır ve buz dolabında saklanır (Stok çözelti: 100 mg kreatinin/100 mi). Standard kreatinin çözeltileri ise, stok çözeltiden sıra ile 25;50;75;100 ve 125 u.1 alınarak distile su ile 5 ml'ye tamamlanarak hazırlanır. Böylece 0,5mg/100 mi; 1 mg/100 mi; 1,5 mg/lOOml; 2 mg/ 100 mi ve 2,5 mg / 100 mi 'lik kreatinin Standard çözeltileri elde edilir. 5 mi Standard çözeltilere 2,5 mi pikrik asit çözeltisi ve 0,5 mi % 10 NaOH çözeltisi ilave edilerek yukarıda açıklandığı şekilde 10 dakika bekledikten sonra 530 nm de absorbanslar köre karşı okunur. Konsantrasyona karşı okunan absorbanslar işaretlenerek kalibrasyon doğrusu hazırlanır. Kreatinine göre düzeltme: İdrarda konsantrasyonu tayin edilen bir maddenin, kreatinine göre düzeltmesi aşağıdaki örnekle açıklanmıştır. 76 Örnek : Alınan anlık (spot) idrar örneğinde florür konsantrasyonu 1.227 mg/I ve kreatinin ise 1.315 g/l bulunmuş olsun. Bulunan florür düzeyi gram kreatinine göre düzeltildiğinde : 1000 1.227 mg/1 x---------= 0,933 mg F/g kreatinin değeri bulunur. 1315 Genel olarak kreatinin miktarı 0,5 g/l altında (çok seyreltik idrar) ve 3 g/l üstünde (çok konsantre) bulunan idrarlarda kreatinine göre düzeltilme yapılmaz ve değerlendirmeye alınmaz (Trevisan, A., 1990). 1. UÇUCU ZEHİRLER 1.1. Karbon monoksit (CO) Karbon monoksit ile zehirlenme solunum yolu ile olur. Endüstride başlıca maruziyet kaynaklarını havagazı, sentetik gaz (su gazı), jeneratör fırınları, egzos gazı ve tam yanmamış yakıtların dumanı oluşturur. Diklorometan maruziyetinde de metabolizması sonucu invivo CO oluşur.

Pirotannik asitle COHb %'si tayini (yarı kantitatif) Yarı kantitatif özel bir deney olan bu testle %20 ve üstündeki COHb •satürasyonu saptanabilir Bunun için 1 mi kan cam kapaklı 25 mi lik bir tüp veya mezür içinde 9 mi su ile seyreltilir. Çok fazla (günde 30-50 sigara) içenlerde ise bu değer %10 COHb düzeyini 77 aşabilir. hemen saman sarısı renge dönüştüğü halde CO içeren kan pembe rengini bir süre devam eder. Normal kan kömürleşerek kahverengisiyah renk aldığı halde. Normal kan gri kahverengi bir çökelek verdiği halde. bir tüpte 10-15 mi su ile seyreltilir. Karbonmonoksit zehirlenmesinin şiddeti kanda % COHb tayini ile belirlenir. 10 mi pirotannik asit çözeltisi ilave edilir. Birine 1 mi zehirlenme şüphesi olan kan. 78 Not: a) Pirotannik asit hazırlanması : 1 g pirogallik (pyrogallic) asit ve I g tannik (tannic)asit 100 mi suda çözülür.Endüstri dışında otomobil egzos gazları. Renk şiddeti belli miktarda CO ihtiva eden kan numuneleri ile hazırlanmış standartlarla karşılaştıralarak miktar tayini yapılır. Bu değer %60'a ulaştığında koma ve ölüm görülebilir. Ayrıca sigara dumanı da aktif ve pasif içici olarak kişilerin CO'e maruz kalmasına neden olur. içilen sigara miktarına göre % 3-8 arasında değişir. Kanda COHb satürasyonu %20 üstünde olduğunda akut zehirlenme belirtileri başlar. ii) 1 damla. Rengin şiddeti satürasyon derecesine bağlıdır. Karbonmonoksit bulunan kanın rengi pembedir (duyarlık %50 satürasyonudur). Ayrıca iş yeri ortamında (çevresel izleme) CO tayin edilmelidir. Karbon monoksit kanda hemoglobin ile birleşerek karboksihemoglobin (COHb) meydana getirir. numune kan. Bu deney CO için özel olup. Normal kan. Pembe rengin şiddeti miktarı ile orantılı olduğundan kantitatif tayin de yapılabilir. Sigara içenlerde COHb yüzdesi. Aynı şekilde seyreltilmiş normal kan ile karşılaştırılır. diğerine 1 mi normal kan konur ve su banyosunda yavaşça ısıtılır. diğeri tuğla kırmızısı renkte kalır (duyarlık % 40 COHb satürasyonudur). 5 er damla %20 NaOH ilave edilerek karıştırılır. duyarlığı %20 COHb satürasyonudur. ısınmada kullanılan tam ve iyi yanmayan yakıt sistemleri yangın sırasında oluşan dumanlar karbon monoksit kaynağıdır. Kanda oksijen yerine karbonmonoksitle birleşen hemoglobin yüzdesine "karboksihemoglobin satürasyon % si" denmektedir. . Kanda %20 ve üstünde COHb satürasyonunun saptanması (ön deneyler) i) İki küçük porselen kapsül alınır. Tüpün ağzı kapatılır ve çalkalandıktan sonra 15 dakika bekletilir. CO ihtiva eden kan pembe renk alır. iii) Yukarıda açıklandığı şekilde seyreltilen kan numunelerine. Endüstride CO'e maruziyet derecesinin biyolojik izlenmesi kandaki COHb veya ekspirasyon havasında CO tayini ile yapılır.

Kanda COHb analizinde kullanılan en eski yöntem spektroskopik yöntemlerdir. MetHb ve COHb gibi) Soret bandı (410-430 nm) ve görünen alanda verdikleri absorbsiyon bandlarına dayanmaktadır. Zayıf bir alkali seyreltilmiş kan örneği sodyum .R. Bu nedenle oksihemoglobini hemoglobine indirgeyen maddeler kullanılır. Deney kısmında olduğu gibi. E.b) CO ihtiva eden kan standardlarınm hazırlanması : Normal kan % 100 COHb verecek şekilde saf CO ile doyurulur %20-100 COHb ihtiva eden standardlar uygun miktarda normal kanla seyreltilerek hazırlanır. Seyreltilmiş 20 mi kan örneklerine 10 mg sodyum ditiyonit (Na2S2O4) v 5-10 damla taze hazırlanmış amonyum sülfür çözeltisi ilave edilir. COHb sarıyeşil alanda (568 ve 538 nm de) 2 absorbsiyon çizgisi verir. İndirgeme işleminden sonra [Ul][U2]tekrar spektroskopla incelenir. normal kan ve COHb ihtiva eden standart kanlarla. otopsi başında (el spektroskopu kullanarak) yapılabilir. Kanda COHb %40 ve üstünde olduğunda COHb'ne ait absorbsiyon çizgileri. Alkali çözeltide oksihemoglobin 576-578 ve 540-542 nm. COHb mevcudiyetinde COHb absorbsiyon bandlan daha iyi seçilir. 1969) Spektroskopik yöntemle COHb tayini.1 amonyak veya %0. ancak yeterli derecede tanınamaz. Bu yöntemle %20 COHb ve üstü tayin (yarı kantitatif) edilebilir (Graf.O2Hb. 79 Teknik : COHb aranacak kan ve normal kan örnekleri su. de. ve Preuss F. O2Hb yanında ayırd edilebilir.1 sodyumbikarbonat (NaHCO3) çözeltisi ile (1:100) oranında seyreltilir. Bu şekilde COHb absorbsiyon bandlan daha iyi görülür. Bu yöntemler hemoglobin (Hb) bileşiklerinin (Hb. Spektroskopla (bu amaçla Winkel-Zeiss el spektroskopu veya Hardridge Reversion spektroskopları kullanılabilir) absorbsiyon bandlan görülen dalga boyları incelenir. İndirgenmiş hemoglobin (Hb) ise 555 nm'de geniş bir band gösterir. %0. Bu şekilde O2Hb'nin absorbsiyon bandlan kaybolur ve yerine 555 nm de maksimum absorbans gösteren Hb bandı ortaya çıkar. Spektrofotometrik yöntemlerle COHb tayini Hemoglobin ve türevlerinin Soret bandında (400-430 nm) ve görünür alanda verdikleri karekteristik absorbsiyon bandlarından yararlanarak kanda COHb identifıkasyonu ve miktar tayini yapılabilir. Bu şekilde CO zehirlenmesi hakkında çabuk bilgi edinilmesi açısından (ön deney olarak) önem taşır. karboksihemoglobin 538-540 nm'de maksimum absorbans verir. Spektroskopik yöntemle COHb analizi COHb tayininde absorbsiyon spektrumuna dayanan yöntemler 1900'lı yıllardan beri kullanılmaktadır. Kanın uygun bir şekilde dilüsyonu ile bu absorbsiyon çizgileri görülebilir. Bu standartlar ağızları sıkı kapalı olarak karanlıkta saklanırsa 6 ay bozulmadan kalabilir. pirotannik asitle çöktürme işlemi yapılır. Normal kanda ise O2Hb ile ilgili daha uzun dalga boylarında (576 ve 541 nm'de) maksimum absorbans görülür.

421 nm ise OıHb'ne karşı COHb'nin gösterdiği maksimum absorbans farkıdır (resultant absorbans. laboratuvanmızda araştırmalarda kullandığımız mikrospektrofotometrik bir yöntem olan Buchwarld yöntemi ile.. Teknik: 0. COHb ve O2Hb'ne karşı COHb (diferansiyel) spektrumları. c) Üçüncü 6 mi diğer bir tüpe konur içinden 2 dakika saf CO gazı geçirilir (%100 COHb. 2 veya daha fazla seçilmiş dalga boylarında.... 414 ve 428 nm sırası ile Û2Hb ve COHb nin maksimum absorbans gösterdikleri dalga boyunu. Aradaki absorbans farkı ve oranından yararlanarak COHb yüzdesi hesaplanır. Burada.lu tüp). numune (I) ve %100 COHb'nin (III) absorbansları (a ve A) 414. COHb (421 nm) 390 « 430 =* Şekil 9. Karışım alt üst edilerek homojenize edilir. %100 O:Hb referans olmak üzere. 81 COHb (428 nm) O2Hb(415nm) .88 olan 1 mi amonyak deiyonize su ile 800 mi ye seyreltilir) 26 mi ye tamamlanır. veya seçilen tek dalga boyunda absorbansın okunması arkadan karışımda bulunan ve istenilen Hb 80 bileşiğini değiştiren uygun bir kimyasal madde ilavesinden sonra seçilen tek dalga boyunun ölçülmesine dayanmaktadır. Bu yöntemlerin dayandığı genel prensip. Soret bandında %100 C^Hb ne karşı %100 COHb içeren kan ve analizi yapılacak kanın 414 nm. II ve III no. COHb etkilenmez.. Seyreltilen kan çözeltisinden 6'şaı mi alınarak 3'e bölünür: a) İlk 6 mi doğrudan doğruya spektrofotometrede ölçüm için küvete konur (numune: I) ve ağzı sıkıca kapatılır.lu tüp).ditiyonit gibi bir indirgen ilavesinde OjHb (varsa methemoglobin: MetHb) indirgenmiş hemoglobin (Hb) ne dönüşür. COHb satürasyon yüzdesinin tayininde kullanılan birçok spektrofotometrik yöntemler bulunmaktadır.Soret bandında O2Hb. postmortem kan örneklerine de uygulanabilen klasik bir spektrofotometrik yöntem olan Dubowski yöntemi açıklanacaktır. III no. 421 ve 428 nm de spektrofotometrede okunur.. . 421 nm ve 428 nm de absorbanslarınm ölçümüne dayanır.02 mi heparinize kan örneği bir balon jojede seyreltik amonyak ile (yoğunluğu 0. II no. i) Modifîye Buchwald yöntemi (mikrospektrofotometrik yöntemi) Bu yöntemin prensibi COHb... b) İkinci 6 mi kan örneği bir deney tüpüne aktarılır ve içinden 15 dakika oksijen gazı geçirilir (%100 O2Hb.. Şekil 9).lu tüpler sepektrofotometre küvetlerine konularak.

. Yöntemin duyarlığı ve pratikliği nedeni ile mesleksel CO'e maruziyetin biyolojik izlenmesinde de kullanılabilir (Vural. Motaceded. karıştırılır ve hemoliz tamamlanıncaya kadar beklenir. karıştırılır. Ağzı sıkıca kapatılan kan örnekleri buzdolabı sıcaklığında uzun bir sore saklanabilir. saf olmalıdır. ii) Dubowski yöntemi Yöntemin prensibi: Seyreltik kan hemolizatına sodyum ditionit ilave edildiğinde oksihemoglobin ve methemoglobin indirgenir. 10 mg sodyum ditiyonit (Na2S2O4) ilave edilir.mak) % 02Hb için 414 nm. maksimum absorbans gösterdikleri dalga boyları saptanır. Absorbans oranı (A555 /A480) hesaplanır ve karboksihemoglobin konsantrasyonu kalibrasyon doğrusundan tayin edilir. karboksihemog lobin ise etkilenmez. 2 nm den daha küçük dalga boyu aralıklarında absorbans ölçülebilmelidir. Bu amaçla hazırlanmış gaz tüplerinden (LB % 999 saflıkta) yararlanılır. 2) Oksijen ve CO. 4) Kullanılan spektrofotometrede.3 mi konsantre NH4OH su ile 1 litreye tamamlanır) seyreltilir. aı ve Am aşağıdaki eşitliklerden bulunur: aı = a42]-1/2 (a4u+a42g) Anı = A421 — 1/2 (a4i4+ a42g) Yöntemin standardizasyonu : 1) Yukarda açıklandığı şekilde hazırlanan %100 O2Hb ve % COHb içeren kan örneklerinin absorbansları suya karşı spektrofotometrede 400-430 nm de taranarak. Teknik : 0.5 mi kan örneği. 82 3) Mikrobir yöntem olduğu için kan örnekleri parmak uçundan heparinize kapiler tüpler içine alınarak tüplerin iki ucu parafilm ile sıkıca kapatılır. COHb standardları ile hazırlanan kalibrasyon grafiğinden bulunur. % 100 COHb için 428 nm olmalıdır.N.Değerlendirme : Numunenin içerdiği % COHb oranı aşağıdaki eşitlikten hesaplanır: %COHb= 100 a. 1978). absorbansların (A) A555 / A480 oranı hesaplanır. Kan örneklerinden 10 mi . /A3 burada. Kan örnekleri: Heparinize kan tercih edilir. Seyreltik kan spektrofotometrenin küvetine konur. Kalibrasyon doğrusu için COHb standardları hazırlanır: Yakın zamanda karbonmonoksite maruz kalmamış ve sigara içmeyen kişilerden kan örnekleri sağlanır. Çözeltinin absorbansı 480 ve 555 nm de ölçülür. Bu dalga boyları (A. Seyreltik amonyağa karşı (kör) numunenin 555 ve 480 nm'de absorbansı (A) okunur. 10 mi seyreltik amonyum hidroksitle (14. Analize kadar buz dolabında (+4 °C de) saklanır.Z. % COHb konsantrasyonu.

%100 COHb için 1. 2 nm 'den daha küçük dalga boyu aralıklarında absorbans ölçülebilmelidir. Absorbans oranı %100 O2Hb için 3.9 CO gibi) geçirilir. Ancak istenirse.Şişelerin birinin içinden en az 30 dakika saf 83 oksijen gazı (saf O2 tüpü: LB%99. Gaz geçirme işlemi çeker ocak içinde yapılmalıdır). Grafik %COHb oranına karşı absorbans oranları işaretlenerek hazırlanır. 5) Bu yöntemle %1 ve altındaki COHb düzeyi ölçülebilir. %20 gibi) hazırlanabilir.1.95 civarında olmalıdır.kadar. Diğer bir spektrofotometrik yöntemle COHb tayini . iki burgulu kapaklı 500 mi lik reaktif şişelerine konur. amonyakla seyreltilip. Her iki standardın absorbans oranları (A555 / A480) hesaplanır. 2) Numuneler ağzı sıkı şekilde kapalı helyum gazı altında saklanabil irse daha uzun zaman korunurlar. 84 3) Çok duyarlı çalışmalarda ara COHb standardları hazırlanırken (%0 ve %100 dışında ) önce %100 COHb standardında serbest bulunabilecek CO'in 5 dakika azot gazı geçirilerek uzaklaştırılması gerekir. Heparinize postmortem kan örneklerine de uygulanabildiği için adli toksikoloji labrotuarlarında kullanılabilir. %100 O2Hb ve % COHb belirli oranlarda karıştırılarak ara standardlar (%80.9 gibi) geçirilir. Kalibrasyon grafiği doğrusal olduğu için iki nokta genelde yeterlidir. Daha pratik fakat daha az kesin olacak standardlar şu şekilde de hazırlanabilir: Kan örnekleri amonyakla seyreltildikten sonra iki tüpe bölünür vebirinden 2 dakika CO ve diğerinden 2 dakika O2 geçirilir (%100 COHb ve % 100 O2Hb standardları).05 mi alınarak. sodyum ditiyonit ilave edildikten sonra spektrofotometrede amonyağa karşı 555 ve 480 nin de absorbansları okunur. Diğer şişeden benzer şekilde saf CO gazı küçük saf CO tüpü kullanarak (LB % 99. (CO gazı geçirken CO tüpü zaman zaman çalkalanmalıdır. Böylece % 100 COHb standardı hazırlanmış olur. Böylece %100 O2Hb (%0 COHb) standardı hazırlanmış olur. Kalibrasyon filtreleri ve spektrofotometre standardları ile kullanılan cihazın dalga boyları ve diğer karakteristikleri kontrol edilmelidir. yukarda açıklandığı şekilde. %50. 4) Kullanılan spektrofotometrede. Yöntemin uygulanmasında dikkat edilecek noktalar: 1) Kalibrasyon için hazırlanan her COHb standardı ile en az 3 ölçüm yapılmalıdır. Hazırlanan %100 O2Hb ve %100 COHb kan standardlarından 0.

c) . Ayrıca 10 mi amonyum hidroksit çözeltisi içeren diğer bir tüp (kör) içine de sodyum ditionit ilave edilerek iyice karıştırılır.. florür. b) Eğer bu gözlenemezse. 85 a.5. Prensip olarak bir önce açıklanan yöntemle aynı olmakla beraber uygulaması daha pratiktir (Flanagan . Bu nedenle sonuç güvenilir olmaz. okzalat da kullanılabilir) tam kana uygulanan bu yöntemde 540 ve 579 nm'deki absorbanslar kullanılmaktadır. İlk tüpün içinden 5-10 dakika saf CO veya CO/N2 gazı geçirilir.Heparinize (veya edetik asit.( A540 / A579 c tüpü ) ( A540 / A579 b tüpü ) .c) spektrumları alınarak ölçümler buna göre yapılır. absorbans) oranı yüksek olduğunda. İkinci tüp (b tüpü) COHb tayini kullanılır. Bu nedenle aşağıdaki kontrolün yapılması gerekir: a) %0 COHb içeren (a tüpündeki) çözeltinin absorbans oranı (A540 /A579). R. %0 COHb ile ise absorbans oranı 1. Dalga boyu çok kritiktir.b. 4) Maksimum absorbans farkının alındığı bu deneyde (COHb : X max 540 nm) ve O?Hb ve COHb için eşit olan düşük dalga boyu (izobestik nokta : 579 nm) spektrumda dik bir düşmenin noktasında olduğu için seçilmiştir. aletin dalga boyu ayarlanır veya her üç çözeltinin (a. Teknik : 0. 1.( A540 / A579 c tüpü ) Yöntemle ilgili uyarılar : 1) %100 COHb ile absorbans oranı (A540 / A579 a tüpü) yaklaşık 1.J.1 olmalıdır.1 olmalıdır. 25 mi seyreltik amonyum hidroksit içine (İmi l\ su) ilave edilir ve karıştırılır. Kişilerin Hb miktarı farklı olduğu için ön deneme ile bu oranın sağlanmasında yukarıda verilen seyreltme oranını değiştirme gereği olabilir. ve ark. Sonucun değerlendirilmesi : Numune kandaki (b tüpü) COHb yüzdesi aşağıdaki eşitlikten hesaplanır: %COHb =( A54o / A579 a tüpü ) . Üçüncü tüp (c tüpü) içinden 10 dakika saf oksijen gazı veya basınçlı hava geçirilir (% 100 O2 Hb veya % 0 COHb). (a tüpü : % 100 COHb).). 3) Lipemik kan bulanık çözeltiler verebilir. Köpük oluşmamasına dikkat edilir.2 mi kan örneği. b ve c tüplerindeki çözeltilerin absorbansları (A) 540 nm ve 579 nm de ditionitle işlem görmüş amonyak çözeltisine karşı okunur. b. 2) Bu yöntem MetHb (580-600 nm mak. güvenilir değildir. . Seyreltilmiş kan örneği eşit olarak 3'e ayrılarak ağzı kapaklı tüplere konur (a. Her üç tüpe de 20 mg kadar sodyum ditionit ilave ederek karıştırılır.

3 0.2 1.4 0. Dubowski yönteminde kullanılan (COHb ve O2Hb (A) ve sodyum ditiyonitle işlem görmüş COHb ve O2Hb (HHb'ye dönüşür) spektrumlan 1.2 0.1 600 560 520 480 nm 600 560 520 480 nm Şekil -10.Şekil 10 ve 11 de O2Hb ve COHb nin.0 co ■< 0. 86 co 1 cc o LÛ 0. görünür alandaki absorbsiyon spektrumları ve açıklanan yöntemlerde kullanılan maksimum absorbans dalga boyları gösterilmiştir.8 CÛ CC O .5 0.

Yöntemin prensibi.2 0. İç odacığa 2 mi 0.4 ^ 0. 579 nm \ ^: _J________1 ı_____İL B(% lOOHbCO) C (% 0 HbCO) 520 540 560 580 600 620 nm Şekil 11.<F< p> 0.Görünür alanda maksimum fark ve iyobestik noktadan yararlanılarak COHb tayini. daha önce çok hafif yağlanmış kapak hemen sıkıca kapatılır. işlemler dış odacığa konan CO'e maruz kalmamış kişiden alınan kan örneğine parelel olarak uygulanır. '/ /// V . Kör deney olarak. kandan açığa çıkan CO'in palladyum klorürle (PdCl2) reaksiyona girerek metalik Pd'u açığa çıkarmasına dayanır: PdCl2 + CO + H2O----->Pd + 2HCl + CO2 Yarı kantitatif tayin : Mikrodifüzyon apareyinin (Şekil 3) dış odacığına 1 mi kan ve 2 mi %10 H2 SO4 konur.0 500 540 nm -----------i i ! --"-V. 87 Conway Mikrodifüzyon Yöntemi ile CO tayini Bu yöntem yarı kantitatif veya kantitatif olarak kanda COHb tayini için kullanılabilir. kana ilave edilen asit etkisi ile.001 N PdCl2 konduktan sonra. .

COHb miktarının çabuk ve güvenli şekilde ölçülmesini mümkün kılan bu cihazın prensibi. 89 Tablo 10 % COHb değerinin klinik yorumu. Bulunması muhtemel olan MetHb'nin bozucu etkisi sodyum bisülfit ilavesi ile giderilir. % COHb düzeyinin yorumu : Karbon monoksitle akut zehirlenmede baş ağrısı. Oluşan metalik palladyumun verdiği renk şiddeti numunenin verdiği renk ile karşılaştırılır. Ayrıca kan örneklerinin taze veya postmortem olması analiz sonucunu etkilememektedir.formülü ile hesaplanır.36 mi) CO gazı ile (O°C de 760 mm Hg basıncında) birleştiği kabul edilir. Şiddetli hipoksi durumunda bile cilt ve mukozalar pembe kalır. bulantı. Kantitatif tayin : Convvay mikrodifüzyon yöntemi ile kandaki CO miktarı (hacmen) kantitatif olarak da tayin edilebilir. kusma.Yarı kantitatif tayin için. özel bir absorbsiyon spektrofotometresi olup. Otomatik olarak seyreltilerek hemoliz edilen kan örneğinin 548. M. dijital göstergede % Hb. hiperventilasyon. Ölüm solunum yetmezliği sonucu olaşan kandaki COHb düzeyinin yorumu aşağıdaki Tablo 10'da gösterilmiştir.34 mi (bazı kaynaklarda 1. internal analog bir bilgisayarla kombine edilmiştir. % Hb (kan) x 1. Genel olarak 1 gram hemoglobin (Hb) 1. pulmoner ödem. kanda Hb tayini de yapılarak COHb miktarının hesaplanması gerekir. %20 COHb ve %50 COHb standardları) paralel uygulama yapılır. % O2Hb ve % COHb şeklinde okunur. Ancak bu durumda.S. Bu süre içinde iç odacıkta CO miktarına bağlı olarak açığa çıkan Pd. 1972'e bakınız. koma ve akut böbrek yetmezliği başlıca görülen belirtilerdir. Karışım oda sıcaklığında 2 saat bekletilir. %10 ile %50 arasında COHb içeren kan örnekleri ile (%10 COHb. 568 ve 578 ıım'de aksorbansları ölçülür. Ölçümler çok kısa zamanda (15 saniye gibi). Conway yöntemi ile tayin edilen %CO (hacmen) miktarından: 88 % CO (hacmen) % COHb = —--------------------. ince siyah bir zar şeklinde iç odacıktaki PdCI? üzerinde toplanır. Bu bilgiden hareketle. Curry A.34 (Fazla bilgi için Feldstein. Bu amaçla geliştirilmiş otomatik cihaz (CO Oximeter II 182) gelişmiş labratuarlarda COHb tayini için kullanılmaktadır. kardiyak aritmi. 1967..) CO oximeter Kanda COHb miktarının %10'un altında olması halinde de uygulanabilir bir yöntemdir. % COHb Belirtiler .

Toksik dozları (MLD 70 kg insanda) HCN için 100 mg.40-5. kaltitatif analiz için bir çok renk reaksiyonları vardır. . 90 Siyanür ayrıca sodyum nitroprusiyat (vazodilatör) ve bazı organik nitril bileşiklerinin de metabolitidir.. endüstride metal cilası. ölüm olaylarında ise ayrıca dokularda siyanür aranır.00) bulunmuştur. Dubovvski yöntemi ile COMe zehirlenme sonucu ölen 18 kişide postmortem COHb düzeyi tayin edilmiştir.14 (aralık: %3.2 Siyanür Siyanürle zehirlenme hidrosiyanik asitin (HCN) inhalasyonu veya NaCN. fotoğrafçılık gibi çeşitli iş kollarında kullanırlar. Sigara içmeyen kişilerde (n:44).50-%1. 1994) 1. ölüm. Mide içeriğinde. Bu kişilerde COHb düzeyi ortalama (%73. COHb düzeyi drtalama 0. kanda siyanür. lima fasulyesinde bulunan siyanogenetik glikozitler (amigdalin gibi) hidrolizle invivo olarak siyanür verirler. Kahraman R.11 ± 6.89+0. kalp ve solunum durması. konvuliziyon.40 COHb).00 COHb) olarak saptanmıştır (Vural. altın gümüş gibi metallerin zenginleştirilmesinde ve metallerin elektrolizle kaplanmasında. Özellikleri : HCN çok uçucu bir sıvıdır (k.36±0.90) ve aralık (%63. kayısı gibi meyvelerin çekirdeklerinde.00-%88. Bir çok bitki dokusunda. Siyanür bileşikleri.3-8 < 15 20 20-50 > 50 Sigara içenler (20-30 sigara/gün) Çok sigara içenler (30-50 sigara/gün) Akut zehirlenme başlangıcı (kalp hastalan için tehlikeli Ağır akut zehirlenme (mental ve fi-ziksel koordinasyon kaybı) Koma. KCN için 150 mg ve NaCN için 200 mg'dır. Siyanürle zehirlenmelerde. 26°C) .05 (aralık: %0. KCN gibi tuzlarının oral yolla alınması ile oluşur. şeftali.n. Potasyum ferrisiyanür gibi kompleks siyanür bileşikleri ise invivo siyanür vermezler ve bu açıdan toksisiteleri çok düşüktür. CO zehirlenmesinin tedavisinde antidot olarak oksijen tedavisi uygulanır.N. 1 paketten fazla (günde 20 taneden fazla) sigara içenlerde ise ortalama %COHb 4. KCN ve NaCN kristal tuzlardır ve alkali reaksiyon gösterirler. Etil tiyosiyanat ve metil tiyosiyanat gibi tiyosiyant esterleri organizmada metabolize olarak siyanür verirler ve ciddi zehirlenmelere yol açabilirler. Anabilim dalımızda yapılan bir araştırmada.

005 mg siyanür tanınabilir. ozon. azot oksitleri gibi) da pozitif sonuç alınır. Kahverengi demir hidroksit çözününceya kadar karışıma konsantre HC1 ilave edilir. Mavi renk (Berlin mavisi) oluşması siyanürün bulunduğunu gösterir. Bu yöntemle 20 u.g HCN / mi tanınabilir. Ancak diğer oksidanlarla (hidrojen peroksit. Distilatta siyanür aşağıdaki renk reaksiyonları ile aranır.klorür (ferriklorür) ilave edilir.sülfat çözeltisi ile emprenye edilir. şerit halinde kesilmiş filtre kağıdı Önce %10 alkollü guayak reçinesi ve arkadan %0. Renk oluşması hemen veya miktara bağlı olarak 15 dakika içinde görülür. Kreatin ve kan şekeri de bu reaksiyon ile pozitif sonuç verir. seyreltik demir -3. %IO NaOH içinde toplanır. Kaynar su banyosu üzerinde ısıtılır. (Genel bölüme bakınız) Distilat siyanür kaybını önlemek için. Mavi renk zamanla çökelek haline geçer.klorür çözeltisi ile ferrik ferrosiya-nürden ibaret önce kolloidal sonra tüpün dibine çöken mavi renkli ince çökelek verir (Berlin mavisi): 3 Fe 4 Fe+3 Fe4 [ Fe (CN)6]3 92 Mikrodifüzyon yöntemi ile siyanür tayini . Bu yöntem çok duyarlıdır. Fe (OH)2 +6 CN"-----> Fe (CN)< 2 +> Ferrosiyanür. Siyanür aranacak biyolojik materyal (10 g kadar) küçük bir balona konur ve asetik asitle asitlendirilir. 1 mi %15 NaOH ile kalevilendirilir. Siyanür mevcudiyetinde emprenye kağıdın renginin mavileşmesi (guayak mavisi) siyanür olabileceğini gösterir. 3 damla taze hazırlanmış %10 demir -2sülfat (ferröz sülfat) ve 3 damla taze hazırlanmış %3 demir -3. Meydana gelen kırmızı renk (purpurik asit) siyanür varlığını gösterir. Bu reaksiyonda önce oluşan demir hidroksit ortamda bulunan siyanür iyonu ile ferrosiyanür kompleksini verir. Karışım kaynama noktasına kadar ısıtılır ve soğutulur. Siyanür için spesifik bir testtir.Doku ve vücut sıvılarında doğrudan siyanür aranması Schönbein deneyi : Kan. İzopurpurik asit deneyi: 4 mi alkali distilata 3 mi doymuş pikrik asit ilave edilir ve hafifçe ısıtılır. mide içeriği veya dokulara doğrudan uygulanan bu yöntemde. klor. Prusya (Berlin) mavisi reaksiyonu ile siyanür aranması : 5 mi distilat (doğrudan mide içeriği de olabilir). Ağzı sıkıca kapatılarak emprenye flitre kağıdı kapakla birlikte yerleştirilir. 91 Distilatta siyanür aranması Siyanür biyolojik materyalden asit ortamda su buharı distilasyonu ile izole edilir. 100 gr maddedeki 0.1 lik bakır-2.

. ikincisi standard siyanür çözeltisi ile. 5...0 mi lik balonjojelere aktarılarak sulu metanol (1:1) ile 5. c) 0. . Standart siyanür ve numuneyi içeren karışımların absorbansı 560 nm de köre karşı bir spektrofotometrede okunur. Bu yöntemin duyarlığı 0.. Oluşan kırmızı renk 15 dakika dayanır. (Siyanür.5g/l. Bu nedenle ambalaj sık sık değiştirilmelidir). Bunlardan birincisi (kör) olarak. her üç mikrodifüzyon apareyinin iç odacığına : a ) 0.nitrobenzaldehit (0. p-nitrobenzaldehit /O-dinitrobenzen yöntemi ve piridin/barbitürik asit yöntemi) kullanılabilir.1 mol/l) 2) Kloramin T çözeltisi (2. Her dış odacığa 0.1 mi saf distile su (kör deney). Conway mikrodifüzyon apareyi ile siyanür tayininde değişik renk reaktifleri (en eskisi FeSO4 / HCI in kullanıldığı Feldstein-Klendshoj yöntemi.0 ml'ye tamamlanır. Arkadan iç odacıklara 1 mi sulu metanol (1:1) ilave edilir.5 mol/l) ilave edilir.5 mg/1 siyanürdür. ii) Piridin/barbitürik asit yöntemi Kullanılan reaktifler 1) Seyrettik sodyum hidroksit çözeltisi (0. 2-metoksietanolde hazırlanmış) .0 mi seyreltik sülfirik asit (3. üçüncüsü de numune ile çalışılmak üzere hazırlanır..1 mi kan numunesi ilave edilir.1 mi NaOH çözeltisi (0. i) p-Nitrobenzaldehit / 0 . kan örneği +4°C da 1-2 gün saklanabilir.5 mi saf su ve odacığın karşı tarafına 1. Analizde herhangi bir gecikme durumunda. 2-metoksietanolde hazırlanmış) çözeltisi. kanda oda sıcaklığında veya -20 °C de daha az dayanıklıdır). .05 mol /1.05 mol /1. Apareylerin kapakları vazelin (veya silikon yağı) ile yağlanarak kapatılır ve dış odacıktaki çözeltiler dikkatle karıştırılır.5 mi p . katı kloramin T dayanıklı değildir.dinitrobenzen yöntemi 3 tane mikrodifüzyon apareyi kullanılır.5 mi 0.Kantitatif tayinde heparinize tam kan (0..1 m 10 mg/I KCN çözeltisi (4 mg/m siyanür iyonu içeren standart) ve üçüncü apareyin dış odacığına da 0. Dış odacıklara ise sırası ile 0. Bu amaçla. 0. b ) 0. Oda sıcaklığında 20 dakika inkübasyona bırakılır. .dinitrobenzen çözeltisi (0.6 mol/l) konur. .1 -10 mi) kullanılır.. Numune kandaki siyanür konsantrasyonu standart siyanür çözeltisini içeren karışımın absorbansını karşılaştırarak hesaplanır. 95 İç odacıktaki karışım.. .

1 den 7 ye kadar numaralandırılan apareylerin iç odacıklarına 0. Ancak eldeki olanaklara göre daha az sayıda Convvay mikrodifüzyon hücresi de olabilir. Apareyin ağzı yağlanarak sıkıca kapatılır.5 0.0 1. WH0 1985).barbitürik asit reaktifi ilave edilerek karıştırılır. Sırası ile 2 mi fosfat tamponu . Bu çözelti 200 mg/1 siyanür iyonu içerir. (1:99) oranında seyreltilmesi ile hazırlanır.. seyreltik sodyum hidroksit ile (0.5 0. 1 mol/l). Standard siyanür çözeltisi : Önce 50 mg potasyum siyanür 100 mi seyreltik sodyum hidroksit (0. 4) Piridin-barbitürik asit reaktifi : 6 g barbitürik asit.0mg/l) CN standardı* — — ~ 0.0 1.3) Sodyum hidrojen ortafosfat çözeltisi (fosfat tamponu.0mg/l) 7(CN4. .5 0. Çözelti su ile 100 mi ye seyreltilir.5 1.0 Su 2.0mg/l) 6(CN2.9 1. Teknik: Kantitatif tayini için (7) mikrodifüzyon apareyi kullanılması önerilir. ve ark. Oda sıcaklığında 10 dakika bekletilir.J. Bu çözelti 2 mg siyanür/l içerir.2 mg /1) 5(CN 1. stok çözeltinin (200 mg siyanür/l).0 " Sülfürik asit (1 mol/1) 0. 1 mi kloramin T çözeltisi.5 0. (Flanagan R. Kalibrasyon için Standard siyanür çözeltisi.1 0.18) ve 30 mi piridin ile seyreltilir.1 mol/l) içinde çözülerek stok çözelti hazırlanır. 6 mi konsantre hidroklorik asit içinde karıştırılır (d: 1. dikkatle dış odacıktaki reaktiflerin karışması sağlanır ve oda sıcaklığında 4 saat inkübasyona bırakılır.0 1.5 1.1 mol/l). İnkübasyondan sonra iç odacıklardaki çözeltiden 1 'er mi alınarak 1 den 7 ye kadar numaralı kapaklı tüplere aktarılır.5 Kan ~ 1.0 1.5 0.1 mol/l NaOH çözeltisinden 96 2'şer mi ilave edilir.0 — — — Dış odacığa sülfirik asit çözeltisi ilave ederken önce ilave edilen reaktiflerle karışmaması için odacığın karşı tarafına ilave edilir. Bu çözelti taze hazırlanmalıdır.Piridin-barbitürik asit yöntemi ile siyanür tayininde kullanılan reaktif miktarları ( mi) Dış odacıkNo 1 (kör) 2 (numune) 3 (numune) 4 (CN 0.5 0. 5) Seyreltik sülfirik asit (1 mol/l suda).0 2. Dış odacıklara ise aşağıdaki tablo 11 gösterilen miktarlarda reaktifler konur. Tablo 11. 3 mi piridin .

g) kadar siyanür bulunabilir. mide ve bağırsak içeriği. Siyanür tuzları (oral yol) ve HCN ile (inhalasyon yolu) ciddi zehirlenmelerde kandaki siyanür düzeyi 0. karaciğerde de siyanür analizi yapılmalıdır. Antidot tedavisinden önce sodyum nitrit kullanımı ise antidot tedavisinin etkinliğini arttırır. Analiz sonucunun değerlendirilmesi Siyanürle zehirlenmenin tanısı.Siyanür varlığında kırmızı-mavi renk oluşur. kaynama noktası 65°C dir. (Bu yöntemde katı kloramin T nin dayanıklı olmaması nedeni ile sık şık yeni ambalaj kullanılmalı. Bu rengin absorbansı spektrofotometrede 587 nm de hazırlanan köre karşı okunur.5-6 aya kadar tanınabilir. HCN veya tuzlarına maruz kalma hakkında bilgi olmadığında zordur. Kusmukta siyanürün kendisine özgü kokusunun algılanması tanımlanmada yardımcı olabilir. poliüretan ve poliakrilonitril gibi sentetik polimerlerin kısmı yanması ve pirolizi sonucu HCN oluşması bu zehirlenmelere neden olur. piridin-barbitürik asit reaktifı her deneyde yeniden hazırlanmalıdır). Ölüm halinde kan dışında. Böyle olaylarda kandaki siyanür miktarı 20-100 (j. . Standartlarla 97 hazırlanan kalibrasyon eğrisinden numunedeki siyanür konsantrasyonu hesaplanır. odun alkolü ve denatüre alkol metil alkolün sinonimleridir. Ancak saf metil alkol daha ciddi zehirlenmelere yol açar.g /100 mi ye ulaşabilir. Antifriz içinde (etilen glikol ile beraber). Iabaratuarlarda çözücü olarak kullanılır.Siyanür vücutta aldehit ve keton grupları ile dayanıklı siyanhidrin bileşiklerini oluşturur. Metil Alkol (CH3OH) Metanol. araba camları yıkama suyunda bulunur. Endüstriyel etil alkol içinde bulunan metil alkol zehirlenmelere neden olabilir. ancak zehirlenme şüphesi olduğunda analiz sonucunu beklemeden hemen tedaviye geçmelidir. Endüstride formaldehit ve formik asit yapımında. Yetişkinlerde oral yolla 2050 mi metil alkol ölüme neden olabilir. Siyanürle zehirlenme yangına maruz kalmış kişilerde de görülür. Kalitatif siyanür testleri kandaki bu değerleri saptamak için yetersizdir.3.2 mg/1 siyanürdür. Molekül ağırlığı 32. Normal kişilerin kanında 100 mi de 15 mikrograma (|a. Siyanür zehirlenmesinin tedavisinde 98 antidot olarak sodyum tiyosülfat kullanılır. Yöntemin duyarlığı 0. 1. Kantitatif deneyler ise akut zehirlenme hakkında bilgi verir.2-2 mg/100 mi arasında değişir. Fazla sigara içenlerde bu değer 30 |ig/100 mi ye çıkabilir. Bu nedenle uzun süre (HCN nin uçuculuğuna karşın) organizmada kalır. ipek. Yün. Postmortem analizde siyanür ölümden 2.

1 mi. 0. Tüpün ağızı gevşek olarak kapatılır ve 2 dakika kaynar su banyosunda bekletilir. 0. Bu yöntemle 5 mg metanol (100 mi kanda) tanımlanabilir. Ayrıca metanol içermeyen kanla deney paralel olarak yapılır (kör deney). sülfirik asit tüpün kenarından dipte ayrı faz oluşturacak şekilde konur. Bu karışıma 0. Destekleyici deney (kromotropik asit ile): 0.2 mi %20 fosforik asit çözeltisinden. (Potasyum dikromat reaktifi : 25 g/l konsantrasyonda. numuneyi içeren tüpün boynuna yerleştirilir.1 mi etanol ve 10 mg katı kromotropik asit ilave edilir. Metil alkol varlığında viyole renk oluşur. metanol için de (formaldehite oksitlendikten sonra) kullanılır. Karışım 15 dakika 60 °C de su banyosunda ısıtılır. asetaldehit. Potasyum permanganatın fazlası %10 sodyum bisülfit damlatılarak (renk gidinceye kadar) giderilir. 8. Bu reaksiyon formaldehitin kromotropik asitle oluşturduğu p-kinoidal yapıda kondensasyon ürünü ile ilgilidir ve formaldehitin tanınması için özel bir deneydir. paraldehit. İki faz arasında viyole renk oluşması metanol varlığını gösterir. metil alkolün formaldehite yükseltgenmesi ve oluşan formaldehitin kromotropik asitle verdiği renkli kondensasyon bileşiğinin spektrofotometrik tayinine dayanmaktadır (Sujbert.1 mi potasyum dikromat reaktifi yukarıda açıklandığı şekilde hazırlanan). Serumdaki format düzeyinin tayini toksisitenin şiddetini gösteren en iyi biyolojik göstergedir. L.2 mi %5 potasyum permanganat çözeltisinden ilave edilir.Toksikolojik analiz : Metil alkole akut maruziyetten hemen sonra kanda metil alkol düzeyinin tayini toksisitenin en iyi belirleyicisidir. 0. formaldehit gibi). Metanol olmadığında karışımın rengi kahverengi .0 mi konsantre sülfirik asit eklenir. Formaldehit de bu testle pozitif sonuç verir. Kantitatif tayin için oluşan rengin absorbansı 578 nm de köre karşı spektrofotometrede okunur ve konsantrasyon kalibrasyon eğrisinden okunur.05 mi kan örneği konur.sarı olur. Teknik : Bir tüp içerisine 1. . Portakal rengin yeşile dönmesi metanol gibi uçucu indirgen maddelerin bulunduğunu gösterir (etil alkol. 1 mi idrara (mide içeriği 99 veya distilat) ilave edilerek oda sıcaklığında 5 dakika beklenir. idrar ve mide içeriğine uygulanabilir. Latent periyottan sonra metil alkol ve toksik metaboliti olarak formik asit düzeyleri birlikte değerlendirilmelidir.. 1966). karıştırıldıktan sonra oda sıcaklığında 5 dakika bekletilir. Bir tüpe bir mi idrar veya mide içeriği konur. 50 \x\ potasyum dikromat reaktifi ile emprenye edilmiş filitre kağıdı.5 mi suda hazırlanmış %0. Sujbert yöntemi (Kromotropik asit) ile kanda metanol tayini Bu yöntemin prensibi. 1/1 oranında su ile seyreltilmiş sülfirik asit içinde hazırlanır).5 kromotropik asit çözeltisi. Metil alkolün identifikasyonu İndirgen uçucu bileşikler için genel test: Bu test su buharı distilati. Bu test.0 mi distile su ve 0. metaldehit.

Oluşan renkli çözeltilerin absorbansı köre karşı 578 nm'de spektrofotometrede okunur ve absorbanslara karşı konsantrasyon işaretlenerek kalibrasyon grafiği hazırlanır. İkinci tüp formaldehit bulunması olasılığına karşı kontrol olarak kullanılır. Böylece konsantrasyonlar (0-300 mg/100 mi) arasında olan seri Standard çözeltiler hazırlanmış olur. Bu yöntem biyolojik materyaldeki su buharı distilasyonu ile elde edilen distilat ve idrara da uygulanabilir. standad metanol çözeltileri. 50 .Kalibrasyon için: Konsantrasyonları 0-300 mg/100 mi arasında değişen metil alkol standardları (0 . Tüplerden birine %5 KMnO4 dan bir damla ilave edilir ve karıştırılarak 5 dakika beklenir. 101 Teknik : Apareyin (Şekil 3'e bakınız) iç odacığına 2.79 g/ml). Burada Convvay mikrodifüzyon apareyi ile metil alkol tayini açıklanmıştır.265 mi metanol (yoğunluğu 0. dış odacığa 0. 300 mg/100 mi) kullanılır. permanganat ile muamele edilmez. metil alkolün tanımlanması ve miktar tayininin yapılabilmesi önem taşır. Bu açıdan metil alkolün kalitatif ve kantitatif analizinde kromotropik asit reaksiyonu tercih edilir.g metanol (20 mg metanol/100 mi kan) dır. Kör (blank) deney metil alkol içermeyen kanla hazırlanır.2.10.0 mi doymuş potasyum karbonat çözeltisi ilave edilir. su yerine metil alkol içermeyen kanla hazırlanır.20 ve 30 mi alınarak su içeren 100 mi balonjojeye konarak 100 mi ye tamamlanır ve karıştırılır. 100 . . 20 . ve 1. Metanol standartlarının hazırlanması: a) Stok metanol çözeltisi. 100 yukardaki açıklanan işlem uygulanır.5. Convvay Mikrodifüzyon Yöntemi ile biyolojik materyalde metil alkol tayini Convvay mikrodifüzyon apareyi kullanarak kan. Not: Yöntemin verimi (recovery) hesaplanmasında. 1.0'rer mi alınarak iki ayrı tüpe konur. b) Standart metanol çözeltileri ise. 50 mi distile su içeren 100 mi lik balonjoje içine pipetle konur. Bu çözeltinin konsantrasyonu %1 (g/100 mi) dir. Arkadan permanganatın rengi doymuş sodyum bisiilfit damlatılarak giderilir. 200 . Apareyin kapağı yağlanarak sıkıca kapatılır ve ara sıra karıştırılarak dış bölmedeki sıvıların karışması sağlanır.05 mi Standard çözeltiler konarak. 1 mi distile su içeren tüplere 0. Toksikolojik analizlerde etil alkol yanında. stok metanol standart çözeltisinden sıra ile 0.2 mi sülfirik asit. Bu süre sonunda iç odacıktaki sülflrik asit çözeltisinden 1. (+4°C) de saklanır. Difüzyonun tamamlanması için oda sıcaklığında 2 saat bekletilir. Su ile 100 mi ye tamamlanır.5 mi kan örneği (veya diğer biyolojik sıvı). idrar ve mide içeriği gibi biyolojik sıvı ve dokularda metil alkol tayini daha genel bir reaksiyon olan dikromatla veya formaldehit için spesifik olan kromotropik asit reaksiyonu ile tayin edilebilir. Yöntemin duyarlığı 10|j.

Metil alkol ve diğer bazı alkollerin analizinde kullanılan GLK yöntemleri etil alkol kısmında açıklanmıştır. Gaz kromatografisi ile metil alkol analizinde Carbowax 20 M.5 kromotropik asit çözeltisinden 0. oksitlenmiş örneğin absorbansından çıkarılır.Blank (kör) olarak 1. Numunelerin absorbansları 580 nm'de köre karşı okunur. Oda sıcaklığına kadar soğutulduktan sonra 10 mi lik balonjojelere aktarılır ve distile su ile 10 mi ye tamamlanır. "Head Space" tekniği: Head-space. Bu yönteme "Head Space Gaz Kormatografi (HSGC)" yöntemi denir. 2 mm iç çapında) kullanılır. Porapak O.2 mi eklenir ve buz banyosuna yerleştirilir. Kalibrasyon buhar fazında analiz yapılacak sıvı maddenin standart örnekleri ile yapılır. Formaldehit yokluğunda kontrol tüpü renksiz kalır. Gaz kromatografisi yöntemleri ile kanda metil alkol tayini Biyolojik sıvılarda metanol analizi için en çok tercih edilen teknik gaz kromatografisidir.2-0. paslanmaz çelikten yapılmış kolonlar (yaklaşık 2 m uzunluğunda. Soğuduktan sonra eksilen hacim su ile tekrar 10 mi ye tamamlanır. bu oksitlenmenin (kontrol) örneğinin absorbansı. Gaz kromatografısinin (GLC) başlıca üstünlükleri.0 mi konsantre sülfirik asit ilave edilir ve iyice karıştırılır. Metanol miktarı. standard metanol çözeltileri ile hazırlanan kalibrasyon grafiğinden hesaplanır. Kalibrasyon doğrusunun hazırlanması : Standard metil alkol çözeltilerinden 0. ısıtıcı ve termostat yardımı ile. katı veya sıvı örnek (0. ön işlemlere ihtiyaç duymadan. katı ve sıvı örnekler içerisindeki yalnız uçucu bileşiklerin gaz kormatograf sistemine enjeksiyonunu sağlayan bir ünitedir. Ancak az miktarda bulunabilecek formaldehit nedeni ile renk oluşumu varsa. Her tüpe 4. Tüplerin herbirine % 0.polietilen glikol400 gibi sıvı fazlan içeren cam. çok küçük hacimdeki biyolojik örneklerle değişik alkollerin aynı zamanda ve hızlı olarak kalitatif ve kantitatif analizinin yapılabilmesidir.5 mi alınarak Conway mikrodifüzyon apareyinde yukarıda açıklanan şekilde işlem yapılır. (Standard metil alkol çözeltileri (suda ve kanda) Sujbert yönteminde açıklandığı şekilde hazırlanır).5 mi) HSGC'nin şişelerine konur ve ağzı sıkıca lastik bir septumla kapatılır. Kromotropik asitle reaksiyondan sonra absorbanslar 580 nm de köre karşı (%0 metanol içeren kan) okunur. 103 . her bileşik için karakteristiktir. Denge sabiti. Kantitatif analizde bu değerlerin bilinmesi gerekmektedir. Bu şişeler. uçucu bileşiğin buhar fazına geçerek oluşan gaz fazı ile örnek arasında denge sağlanıncaya kadar belirli bir sıcaklıkta tutulur.0 mi distile su içeren üçüncü bir tüp hazırlanır. 102 Konsantrasyona karşı absorbanslar işaretlenerek kalibrasyon grafiği hazırlanır. HSGC ile yapılan analizlerde.

Daha sonra açıklanacağı gibi trafikte alkol solunum havasında da tayin edilir ve sonuçlar kan alkol düzeyi olarak hesaplanır. hububat alkolü sinonimleridir. oksitlenebilen indirgen uçucu maddelere ait genel ve spesifik reaksiyonlarla aranabilir. Kan alınırken. olay yerinden elde edilen kalıntılara uygulanabilir. deri yüzeyinin HgCb çözeltisi ile (alkol içermeyen sıvılarla) temizlenmesi gerekir. antikoagülan .4. En çok kan alkol düzeyi tayin edilir. Soğutulduktan sonra 2-3 damla karbon sülfür konarak tüp iyice çalkalanır. 104 İyodoform deneyi (etil alkolü metil alkolden ayırt edici özel test) : 3 mi distilat % 10 NaOH ile kalevilendirilir.2 gram potasyum hidroksit ilave edilerek ısıtılır. mide içeriğine.l potasyum dikromat reaktifı (500 ml/1 oranında su ile seyreltilmiş sülfirik asit içinde 25 g/l konsantrasyonda hazırlanmış) damlatılmış şerit halindeki filtre kağıdı konur. Kan örnekleri (10 mi) % 1 NaF (sodyum florür) içerecek şekilde NaF bulunan tüplere alınır. Oksitlenebilen maddeler için (alkoller. Etil alkol varsa iyodoform oluşur. Alkolik olmayan yetişkin insanda 250-500 gram alkol ölüme neden olur(MLD). molekül ağırlığı 46 ve k. genel olarak "alkol" denildiğinde etil alkol anlaşılır. idrar ve solunum havası kullanılabilir. İyodoform karakteristik kokusu ve sarı kristalleri ile tanınır (aynı reaksiyonu asetaldehit ve aseton da verir). Etil alkolle zehirlenmeler en çok alkollü içki alınması ile görülür. Ksentogenat deneyi (genel): 1 mi distilata 0. Tüpün ağzı sıkıca kapatılarak analize kadar buz dolabında saklanır (NaF. Ortam asetik asit ile asitlendirildikten sonra 1 damla % 1 CuSO4 (bakır sülfat) ilave edilir. 3-5 damla iyot çözeltisi ilave edilir ve karıştırılarak hafifçe ısıtılır. idrara. Portakal renginden yeşil renge değişim etanol ve / veya diğer indirgen uçucu maddeler olduğunu gösterir (ön denemeler kısmına da bakınız).n. Etil alkolün identifikasyonu ( kalitatif testler) Etil alkol. Adli tıpta alkol ile zehirlenmenin şiddeti ve trafikte yasal alkol limitinin aşılıp aşılmadığının değerlendirilmesinde hem antemortem (canlı kişilerde) hem de postmortem kanda (ölümden sonra) etil alkol tayini önem taşır.1. Sarı bir çökeleğin oluşması primer veya sekonder alkol olduğunu gösterir. Endüstriyel alkol ile ayrıca içerdiği metil alkol gibi denaturanlarla da zehirlenmelere rastlanır. Etil Alkol (C2H5OH) Etil alkol. Biyolojik materyalde etil alkol tayini Alkol tayini için biyolojik materyal olarak kan. Tüpün ağzı hafifçe kapatılarak kaynar su banyosunda 2 dakika bekletilir. Etanol. aldehitler gibi) genel reaksiyonu olan (potasyum dikromat + sülfirik asit) testi : 1 mi numune içeren tüpün kenarına 50 u. Bu testler biyolojik materyalden elde edilen su buharı distilatına. 78°C olan bir sıvıdır.

POKLİS. Bu standartlar yöntemin verimini hesaplamak için kullanılır. numune alma yerine göre kan alkol konsantrasyonu değişiklik gösterebilir (Marraccini. Bu şekilde hazırlanan kan örnekleri + 4°C de 1 ay kadar dayanıklıdır.200 mi etil alkol (% 96'lık. N. Reaktifler: Asit . 1996. ve ark.8 g / mi). sodyum florürle korunur. Potasyum dikromat çözeltisi : Potasyum karbonatın suda doymuş çözeltisi hazırlanır. enzimatik ve gaz kromatografık yöntemlerle tayin edilir. Adli tıp açısından en uygun kan örneği venöz kandır. 50 mi lik bir balon jojede 40 mi distile su üzerine konur. SAYİN. Alkol Standartları : Stok alkol standardı : 0. %1 NaF içeren alkolsüz kanla yukarıda açıklandığı şekilde hazırlanır.ve antibakteriyel etkilidir). Alkol standartları ayrıca.mikrodifüzyon apareyinin birinin dış odacığına 0.: 3. diğerine yakında hazırlanmış olan alkol standardı (tercihan % 160 mg lık standart). Mikrodifüzyon yöntemi ile etil alkol tayini Mikrodifüzyon yöntemi. 280 mi konsantre sülfirik asit dikkatlice ilave edilir.Diğer üçüncü Convvay aparayı blank "kör" deney için kullanılır. J. Kalibrasyon için kullanılacak etil alkol standartları : Yukarıda hazırlanan stok etil alkol standardı % 1 NaF içeren su ile uygun oranda seyreltilerek % 20 . Su ile 50 mi ye tamamlanır.V.8 mi analizi yapılacak kan örneği . 1990. iç odacığa 2 mi asit dikromat reaktifı konur ve apareyin ağzı sıkıca kapatılır. İç odacıklara 2 mi asitdikromat reaktifı konur. Difüzyon . Soğutulur ve distile su ile 650 ml'ye tamamlanır. 106 Apareyin kapağı yağlanarak (silikonla) hemen sıkıca kapatılır. Postmortem kan örnekleri ise tercihan femoral damarlardan alınmalıdır. Pozitif sonuç alındığında daha duyarlı ve spesifik bir yöntemle kantitatif analizin yapılması gerekir. VURAL. Bunun için dış odacığa 0. 105 Biyolojik materyalde (kan. Teknik : Conway . 1994) .70 g saf potasyum dikromat 150 mi distile suda çözülür. % 80 ve % 160 mg alkol standartları hazırlanır. idrar ve solunum havası) alkol tayininde kimyasal. Karıştırıldıktan sonra ağzı sıkıca (parafilm ile) kapatılır ve + 4 °C ' de saklanır.H. her iki dış odacığa 1 mi doymuş potasyum karbonat konur. etil alkol için yarı kantitatif bir teknik olarak kullanılabilir.8 mi numune kan (alkol içermeyen) 1 mi doymuş potasyum karbonat. Alınan kan örnekleri (10 mi) %1 NaF içerecek şekilde.dikromat çözeltisi. 37 °C 'lik Etüv'de 1 saat inkübasyon için bekletilir. Postmortem kanda. A. Eğer çürüme yoksa kalbin yırtılmamış odacıklanndan alınır. d: 0. Bu stok karışım % 320 mg etil alkol içerir.

konsantrasyonla absorbans ters linearite gösterir. ve ark. ilaç bağımlılığı merkezlerinde ve acil olaylarda ön bir teknik olarak önerilmektedir. etil alkolün nikotinamid adenin dinükleotid 108 . Kalibrasyon : Kanda ve suda hazırlanan alkol standartları ile (konsantrasyonları % 20 ile % 320 mg arasında değişen) Conway mikrodifüzyon apareyi ile yukarıda açıklanan şekilde. numune ile beraber tekrarlanmalıdır. % mg Alkol Şekil 13.Convvay mikrodifüzyon yöntemi ile etil alkolün tayininin kalibrasyon doğrusu. kör deney de yapılarak çalışılır. 450 mm de absorbanslar okunur. 107 Standartla çalışma. = C5(------------) a -an Cn: Kan örneğindeki alkol konsantrasyonu (mg/100 mi kan) Cs: Alkol standardının konsantrasyonu (mg/100 mi kan) a : Kör deneyin absorbansı an : Numunenin absorbansı ^ : Standardın absorbansı Yöntemin Değerlendirilmesi: Bu yöntemde. Ancak potasyum dikromat.as C. Bu yöntemle 20 mg /100 mi kan alkolü tayin edilebilir. Convvay mikrodifüzyon yönteminin daha kısa sürede (5 dakikada) sonuç veren modifiye şekilleri küçük laboratuvarlar. metil alkol ve diğer indirgen uçucu bileşikler ile de aynı reaksiyonu verir. Konsantrasyona karşı absorbanslar işaretlenerek doğru çizilir. Kan ve serumda kesin kantitatif değerlendirme için destekleyici daha duyarlı yöntemler için kullanılması gerekmektedir. tek standart kullanarak ta aşağıdaki formülle hesaplanabilir: a . Alkol miktarı hazırlanan kalibrasyon grafiğinden hesaplanabileceği gibi. Elde edilen kalibrasyon grafiğine bir örnek Şekil 13 de gösterilmiştir. Eksik hacim distile su ile 10 ml'ye tamamlanır. alkol dehidrogenaz (ADH) enzimi katalizörlüğünde.. (Serrano.tamamlandıktan sonra otomatik bir pipet yardımıyla iç odacıktaki asit-dikromat çözeltisi 10 ml'lik cam kapaklı balon jojelere alınır. Daha sonra 450 nm'de spektrofotometre'de suya karşı okunur. reaksiyona girmeyen potasyum dikromat çözeltisinin absorbansı okunduğu için.L. 1988) Enzimatik yöntemle kanda etil alkol tayini i) Enzimatik yöntemle alkol tayininde prensip. Conway mikrodifüzyon yöntemi ile kanda etil alkol tayini ön bir tarama testi olarak toksikoloji laboratuvarlarında kullanılmaktadır.

OH + NAD Diaforez NADH + MT ■> NAD + MT . Sıvı faz olarak en çok Porapak Q. Bu kitler standard alkol çözeltisi. alkoloksidaz Etil alkol+O2 -----------► asetaldehit+H2O2 peroksidaz 2H2O2+fenol+4-aminoantipirin kinonimin+4H->O Enzimatik yöntemler için hazrr kitler bulunmaktadır.. NADH'nın doğrudan UV alanında (340 nm) veya florimetrik olarak ölçülmesi ile alkol miktarı tayin edilebilir. Bu reaksiyonda. Normal kolonlar yerine kapiller kolon kullanıldığında ayrılma daha iyi olmaktadır. monotetrazolyum boyar maddesidir. Veya NADH diaforez enzimi karşısında. kalitatif ve kantitatif analizleri yapılabilmektedir. (Fazla bilgi için: Sayın.2 mi ve daha az) çalışılarak. "Head space" tekniği ile çok sayıda numune ile otomatik çalışma olanağı vermektedir. 1981). 1 mol etil alkolü oksitler ve kendisi de NADH'ye indirgenir. Gaz kromatografisi ile çok az miktarda (0. N. . alev iyonlaştırıcı detektör (FİD) tercih edilmektedir.formazan Burada MT. Saygı. o yöntem için kullanılacak enzim. etil alkol. renk reaktifleri ve tamponları.(NAD) tarafından oksitlenmesine dayanır. fenazin metosülfat gibi) reaksiyona girerek görünür alanda spektrofotometrik yöntemle tayin edilir : ADH ---------► CH3CHO + NADH +H+ CH3CH. asetaldehit (metaboliti). metil alkolün (çeşitli nedenlerle etil alkolle 109 beraber az miktarda bulunur) ayrılabilmekte.. Gaz kromatografisi yöntemi ile etil alkol tayini Gaz sıvı kromatografisi (GSK) kanda alkol tayini için ilk kez 1958 de uygulanmıştır. ii) Diğer bir enzimatik yöntemde ise alkol oksidaz ve peroksidaz enzimleri kullanılıp. Burada laboratuvarımızda uyguladığımız GSK yöntemi açıklanmıştır (Vural. uygun bir kromojenle (tetrazolyum tuzları.H. Polypak-2.1500) kullanılmakta. 1 mol NAD. Daha sonra bir çok araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. renk reaksiyonu fenol ve 4-amino antipirin ile gerçekleştirilir. yöntemle ilgili teknik prospektüsü içermektedir. Ş. PEG-400 (veya 600. 2000'e bakınız).

80/100 mesh üzerinde) sıvı faz içeren cam kolon (2 m uzunluğunda x 0.1 gaz kromatografa enjekte 110 edilir. alkol içermeyen kanla cam kapaklı fiyoller içinde 10 mi 'ye tamamlanır.0. Önce %0. etil alkol konsantrasyonu hesaplanır.0188 Korelasyon: 0.0 mi alınarak %1 sodyum florürle korunmuş. Elde edilen kromatogramda. detektör sıcaklığı: 110 °C. Mutlak alkolden 1 gram. 0. % 50.Yöntemin Uygulanması : Kan örnekleri yukarıda açıklandığı şekilde %1 NaF içerecek biçimde alınır. etil alkol ve i. enjeksiyon giriş sıcaklığı: 110 °C .1 mi konur. Kromatogramlar elde edildikten sonra.).s.s.2 mg n-propanol/ml içeren çözelti" internal: iç standart (i.50 025 y. Gaz kromatografısi koşulları : %10 PEG-400 (Chromosorb W-AW.0.s. her standarta ait (etil alkol pik yüksekliği / i. (10 mg etanol / ml'de) bu çözeltiden 0.7$ 0. İç standart olarak n-propil alkol kullanılır. oranları hesaplanır. Bunun için önce mutlak alkol. Teknik : Küçük bir tüpe 0. 0. range : 2. ilave edilir. % 80.4 mm iç çapında).0 ve 2.991X + 0. Bu çözeltiden 2 mi alınarak %100 mi 'ye tamamlanır. Böylece 0. %96'lık etil alkolün kalsiyum oksitle (CaO) geri soğutucu altında kaynatılarak ve arkadan distile edilmesi ile hazırlanır.5 cm/dak. Yukarıda açıklandığı şekilde hazırlanan kan örneği gaz kromatografa enjekte edilerek kromatogramlar elde edilir. vortekste karıştırılır. vortekste karıştırılır.1 mi analizi yapılacak kan örneğine 1 mi i. pik yüksekliği) oranları hesaplanır. Bulunan bu oranın kalibrasyon doğrusunda karşılığı olan (etil alkol % / mg / i.s. Kalibrasyon doğrusunun hazırlanması : Yukarıda açıklandığı şekilde kanda % 0 ile % 200 mg arasında. Her birine 1 mi i. Standart alkol çözeltileri: (% 0. Bu kromatogramlardaki pik yükseklikleri oranından numunedeki alkol konsantrasyonu grafikten hesaplanır (Şekil-14). 1. kaydedici hızı: 0.1 'lik stok çözelti hazırlanır. % mg) oranı bulunarak. Karışımdan 1 jo. kolon sıcaklığı: 90 °C. detektör: FID. Her standartla çift çalışılır. %100 ve %200 mg) kan içinde hazırlanır.5 x 10"" amper.9976 . (N: etil alkol pik yüksekliği/propil alkol pik yüksekliği). taşıyıcı gaz : azot (30 ml/dak.s.s.'in" pik yükseklikleri "bulunarak.8. Buz dolabında (+ 4°C'de) saklanır. ilave edilip. attenuation : 8. Karışımdan 1 p. su içinde tartılarak distile su ile 100 mi 'ye tamamlanır.)" olarak kullanılır. Deney en az iki defa yapılır.1 gaz kromatografa enjekte edilir.5. hazırlanan alkol standartlarından tüplere 0.

J. fakat sonuçlar kandaki alkol miktarına göre kalibre edilmiştir. Kullanılan apareyler solunum havasındaki alkol miktarını tayin eder. Bu alete farklı nefes alma tüpleri takılarak. adli olaylarda alkol kontrolü. R.. Adli Tıp Kurumunda. beklenir ve değer okunur.7S U> EtpHyKonsonuosTOnu*/» İ.Etanol piki. 3-su Solunum havasında etil alkol tayini Adli olaylarda (ölüm olmadığı zaman) ve özellikle trafik kazalarında kişilerin alkol alıp almadığı önce solunum havasında (ekspirasyon) etil alkol tayini yapılarak araştırılır. ve %50 mg etil alkol ihtiva eden kan . Alkolmetre Lion laboratuvarları tarafından geliştirilen Lion-Alcometer SD-2. a) Cihazın hazır kontrolü yapılır ve SET düğmesine basılı durumda bulundurulur. 1998). İ. C : İ. "B" lambası yandığında "Read" düğmesine basılır ve üflemeyi durdurması istenir. elektrokimyasal detektör ve digital göstergeye sahiptir. Ülkemizde. Konsantrasyonu'/• Şekil 14.0. 1987. piki. ve % 100 mg etil alkol ihtiva eden kan enjeksiyonu. "Read " düğmesine basılı vaziyette gösterge maksimum değere ulaşana kadar ortalama 30 sn. V.S.s. b) Cihazın örnekleme bölümü. ortalama: kan alkol konsantrasyonu/solunum havası alkol konsantrasyonu: 1/2300 bildirilmiştir.S. 0. (Bazı kaynaklarda 1/2100) (Fazla bilgi için: Saferstein. Bu aletle alkol testi şu şekilde yapılmaktadır. "A" lambasını yakacak kadar kuvvetli. "B" lambasını yakana kadar üflemesi sağlanır. 1.GLK'da Kan Alkolü Kromatogramları.5 cm/dk Şekil 15. ağızlığın kalın ucundan düzenli ve tek bir üfleme yapması istenir. ağızlığın kenarındaki deliğe takılır.S. . B : İ.S. baygın kişilerde de ölçüm yapılabilir. Bu amaçla geliştirilmiş bir çok teknikler vardır. 1/2300 kan/nefes 112 oranına göre kalibre edilmiştir. Kinetik olarak. ciğerlerini havayla doldurması.İ. c) Test yapılacak kişiden. A: %200 mg. "Lion Alcometer" ile yapılmaktadır. 2. ilave edilmiş kan.Etil alkolün kalibrasyon grafiği 111 Şekil 15'de kanda. standart alkol çözeltileri ile elde edilen kromatogram görülmektedir. Emerson.

İnkoordinasyon.0 yüzde kızarma.5 1. 1996'e bakınız). baş dönmesi. Genç çocuklarda hipoglisemi görülebilir. sendeleme. konuşmada bozukluk. (B) ve (r) Widmark faktörleri olarak bilinir (Fazla bilgi için Vural N. vücuttaki total alkol miktarı ( % g ) 1 ) Widmark faktörlerinden ( r) =--------------------------------------------- .0 1. nistagmus. Widmark faktörleri olarak bilinen değerlerle : 1) Kişilerin aldıkları total alkol miktarı . (Alkol konsantrasyonu promül olarak da ifade edilebilir) 1 promil = 1 g alkol /I kan = 100 mg/100 mi kan Aşağıdaki resimde LİON ALKOLMETRE görülmektedir.0 5. kusma Koma ve ölüm * Alkol konsantrasyonu 1 promil=lg alkol /1 kan =100 mg alkol / 100 mi kan 114 VVidmark faktörleri İlk kez alkol kinetiğini inceleyen Widmark. 113 Resim . Belirgin inkoordinasyon. Gros inkoordinasyon. Ayrıca alkolün tüm vücut sıvısında homojen olarak dağılmasından dolayı kişinin aldığı total alkol miktarı (r) sabiti kullanarak hesaplanabilir. pupil dilatasyonu.Kan alkol düzeyinin klinik yorumu Kan alkol düzeyi Belirtiler (g/l = promil ) * 0. bulantı ve şiddetli olaylarda komaya neden olur. öfori : yetişkinlerde belirgin bir klinik etki görülmez. Tablo 12. Kan alkol düzeyinin tayininde. Genel olarak kan alkol düzeyinin klinik değerlendirmesi için aşağıdaki tablo (12) kullanılır. 2) Kişide kan alkolü tayini için alınan kan örneğinin "adli olay" sırasındaki gerçek alkol düzeyi hesaplanabilir. inkordinasyon.Gösterge normal olarak kan alkol konsantrasyonunun 100 ml'de kanda mg alkol cinsinden gösterir. Alkolmetre Analiz Sonucun yorumlanması Etil alkol ince bağırsaktan hızlı absorbe olur ve bulanık görme. konfüzyon. 1919 yılında birim zamanda kan alkolünün düşme miktarının (eliminasyon hızı) negatif bir eğilim gösterdiğini ve bu düşme hızını da 8 ile ifade etmiştir. çevre ilgisizliği.5 3.I.

Kandaki alkol miktarı ( % g mi) olarak ifade edilir, (r) erkeklerde ortalama 0.67 (0.46-0.86), kadınlarda biraz daha düşüktür. Kandaki alkol düzeyinden, bir kişinin aldığı alkol miktarı ve içki cinsi de biliniyorsa içki miktarı hesaplanabilir. Örneğin : 70 kg ağırlığındaki insanın kan alkolü %0.12 g saptansın. Acaba bu kişinin vücudundaki alkol miktarı ne kadardır? Bu içki cinsi votka ise ne kadar votka içmiştir? Widmark faktörü 0.67 alındığında ; % 0,12 x 0.67 = % 0,080 g vücut alkol konsantrasyonudur. 70 kg. İnsan için : Total alkol miktarı: 0,080 x 10 x 70 = 56 gram alkol İçki cinsi votka (% 40 ağırlık/hacim alkol içerir) ise, kişi: 115 100 56 x---------= 140 mi votka almıştır. 40 2 ) Diğer bir Widmark faktörü (3 ile gösterilir ve alkolün eliminasyon hızı ile ilgilidir. NVidmark 1919 yılında, kan alkolündeki düşme hızını ortalama : P = 16 mg/100 ml/saat (10-25 mg/100 ml/saat) önermiştir. Bu faktör alınan alkol miktarı; beslenme, alınan içki cinsi, hormonlar, vitaminler, diğer ilaçların etkisi ile değişebilir. Ancak pratikte bu değer 16 mg /100 mi kan/saat (veya saatte 0.16 promil)alınır. Bu faktörün adli tıpta uygulanmasına aşağıda örnek verilmiştir : Trafik kazası yapmış bir sürücüden kan örneği, kazadan 2 saat sonra alınmış olsun. Yapılan analizde kan alkol düzeyi % 45 mg (0.45 promil) bulunsun. Acaba bu kişinin kaza anındaki gerçek alkol düzeyi nedir? a) %16 x 2 = % 32 mg (0.32) promil kan alkolündeki düşme b) Kaza anındaki alkol % mg = % 45 + % 32 = % 77 mg (0.77 promil) Türkiye'de özel oto sürücüleri için yasal kan alkol limiti % 50 mg (0.50 promil) dir. Yukarıdaki örnekte eğer alınan kan örneğinde bulunan alkol düzeyine göre değerlendirme yapılırsa kişi alkol açısından trafik suçu işlememiş olarak kabul edilir. Gerçekte ise kan alkolü olay anında yasal limitin üstündedir.

Ülkemizde trafik kazalarına yönelik trafik sigorta işlemlerinde 3 faktörü kullanarak değerlendirme yapılmaktadır. Bunun dışında diğer trafik suç ve kazalarında henüz kullanılmamaktadır (Vural, N., Sayın, H., 1996). 1.5. Formaldehit (HCHO ) Formaldehit molekül ağırlığı 30 olan renksiz, yanıcı olmayan bir gazdır, %40'lık çözeltisi halinde kullanılır. Formalin, formol sinonimleridir. 116 Sıvı haldeki formaldehitin (formalin) keskin batıcı bir kokusu vardır. Göz yaşartıcıdır, uçucu olup, k.n : 21°C'dir. Formalin, stabilizör olarak metanol içerir. Formalin dezenfektan, antiseptik ve dokuların korunmasında (fiksasyon çözeltisi) kullanılır. Polimerize formaldehit (para formaldehit) fumigan, diğer polimerleri için yapıştırıcı, izolasyon maddelerinin hazırlanmasında kullanılır. Formaldehit çok çabuk olarak (in vivo) formata metabolize olur. Metil alkolün de ara metabolitidir. Akut formaldehit zehirlenmesine az rastlanır. 30 mi formalin insanlarda öldürücü olabilir (MLD). Formaldehit aranması (Kalitatif test) Biyolojik dokulardan su buharı distilasyonu veya mikrodifüzyonla ayrılabilir. Distilata veya doğrudan idrara uygulanan testler: Oksitlenebilen uçucu bileşiklere uygulanan dikromat - sülfirik asit testi ve Schiff reaksiyonu formaldehitle de pozitif sonuç verir (ön denemelere bakınız). Formaldehit için spesifik test (Kromotropik asit ile): 0.5 mi test çözeltisine 100 mg kadar kromotropik asit ilave edilir ve vortex ile 5 dakika karıştırılır. Dikkatle 1.5 mi konsantre sülfirik asit ilave edilir. Mor-viyole rengin oluşması formaldehit mevcudiyetini gösterir. Yöntemin duyarlılığı 20 lig/ midir. Fenil hidrazin ile : 10 mi distilata (idrar) 10 damla %5' lik fenilhidrazin hidroklorür çözeltisi, 3 damla %0.5 lik sodyum nitroprussiyat çözeltisi ve 10 damla %10' luk sodyum hidroksit çözeltisi damlatılır. Mavi renk oluşumu formaldehit varlığını gösterir. Asetaldehit kırmızı renk verir. Formaldehit tayini 1) Kromotropik asit testi spektrofotometrik yöntemle formaldehitin 117 kantitatif analizi için de kullanılır (Metil alkole bakınız).

2) 2,4 dinitrofenolle hidrazin oluşturularak, HPLC ile de formaldehit tayin edilir. Bu yöntem çok duyarlıdır (|j.g düzeyinde). Biyolojik materyalden izole edilen distilatta, iş yeri ortamında formaldehit tayini için kullanılabilir (Fazla bilgi için Usanmaz, S., 1994'e bakınız). l.ö.Formik asit (HCOOH) ve Format Formik asit, molekül ağırlığı 46 olan renksiz, sulu çözeltidir ve çok korosiftir. Bir çok (descanling) kepek döken çözeltiler 500-600 mi /1 formik asit içerir. Formatlar, sodyum format (HCOONa) olarak boya, baskı ve tabaklama (deri) endüstrisinde ve sentetik ara ürün olarak kullanılır. Metil alkol ve formaldehitin toksik metabolitidir. Minimum letal doz (MLD), yetişkinler için 30 mi olarak verilmiştir. Formik asit'in identifıkasyonu (kalitatif testler) Mide içeriği ve olay yerinden alınan örneklere uygulanır. 1) Ön deney : 0,5 mi test çözeltisine, 1 mi sitrik asit-asetamid reaktifı (5 g/l sitrik asit ve 100 g/l asetamid, propan-2-ol içinde); 0.1 mi sodyum asetat (300 g/l), 3.5 mi asetik anhidrid ilave edilir. Vorteks'de 5 saniye karıştırıldıktan sonra 10 dakika kaynar su banyosunda ısıtılır. Kırmızı renk oluşması formik asit varlığını gösterir. Formaldehit ve format tuzları bu testle pozitif reaksiyon vermezler. Yöntemin duyarlığı 50 ng/ml 'dir. 2) Destekleyici deney (kromotropik asit deneyi : 0.1 mi numuneye 0.1 mi seyreltik hidroklorik asit (2 mol/1) ilave edilir, vortekste 5 saniye karıştırılır. 100 mg kadar magnezyum tozu gaz çıkışı duruncaya kadar yavaş yavaş ilave edilir. 100 mg kromotropik asit ilave edilir ve vortekste 5 saniye karıştırılır. 118 Dikkatle 1.5 mi konsantre sülfirik asit ilave edilir. 60°C deki su banyosunda 10 dakika bekletilir. Mor-viyole renk oluşumu formik asit ve formatların varlığını (Mg tozu ile formaldehite indirgenmiş) gösterir. Aynı reaksiyonu formaldehit ön işlem yapılmaksızın, metil alkol ise KMnO4 ile oksitlendikten sonra verirler. Bu yöntemin duyarlığı 50 |ig/ml dir. Formik asitin kantitatif analizi Gaz kromatografik yöntem : GSK ile formik asit doğrudan veya türevleri oluşturulduktan sonra tayin edilebilir. Formik asit metil format veya dimetil formamit, formanilid türevleri şeklinde, FİD detektör kullanarak GLK ile tayin edilebilir. Duyarlık 10 jig/ml olarak bildirilmiştir. Head space tekniği ile deteksiyon limiti 2,5 ug/ml dir. Enzimatik Yöntemler

postmortem formik asit analizi sonuçları gösterilmiştir (Tanaka. Ancak serum format düzeyleri için rutin laboratuvar testleri yaygın değildir. E.32 0.23 2.54 0. Bu madde 565 nm de ekstinksiyon ve 590 nm de emisyon dalga boylarında spektroflorimetrik olarak tayin edilir. ve ark.g/ml) ve spesifiktir. 1991). Buradan formik asit miktarına geçilir. resofurin isimli floresan madde verir.13 1. Reaksiyon denklemi aşağıda gösterilmiştir: 119 FDH NAD+HCOOH NADH CO2(1) diaforez NADH + resazurin -------------> NAD++resorufin (floresan) (2) (FDH : Format dehidogenaz enzimi) Analiz Sonucunun yorumu Biyolojik sıvılarda formik asit (format) tayini metanol ile akut zehirlenmelerde önem taşır.Formik asitin biyolojik sıvılarda enzimatik yöntemle tayini. Aşağıda Tablo 13'de metanol zehirlenmesi sonucu oluşan 2 ölüm olayında. Genel olarak üst sınır 1.11 1. diyaforez enziminin katalizörlüğünde indirgendiğinde floresan oluşturan bir substrat ile reaksiyona sokulur.27 0.51 0. Tablo 13 formik asitin postmortem dağılımı Biyolojik örnek Kan (mg/ml) İdrar (mg/ml) Beyin (mg/g) Karaciğer (mg/g) Böbrek (mg/g) Mide iceriei (total. mı 120 olay 1 olay 2 0. Bu amaçla kullanılan maddelerden biri resazurindir.19 s) 108 23. NADH ile indirgenen resazurin. Ağır zehirlenmelerde 93 mg/100 ml'ye kadar çıkabilen değerler bildirilmiştir. Kanda endojen format düzeyi 0-6.2 u.47 0.2 mg/100 mi kabul edilir. Yöntem çok duyarlıdır (0. Burada oluşan NADH.2 .3 mg/100 mi arasında değişebilir. formatın bakteriyel "format dehidrogenaz" enzimi ile karbondioksit ve suya oksidas-yonu sırasında NAD+'nin NADH'a indirgenmesi reaksiyonuna dayanır.17 0.

2. Önemli bir kısmı (% 80). kloroform. Metilkloroform kuru temizlemede çözücü. Molekül kütlesi 131'dir. Fujwara reaksiyonu ile detekte edilebilir. kuru temizlemede ayrıca insektisit olarak kullanılır. . Az bir kısmı metilen klorür. trikoroetanole ve sonra trikoasetik asite metabolize olur.7. tetrakloroetilen ) CC12 = CC12: Molekül kütlesi 166 dır. MLD: 7 g / 70 g insandır. Tıpta genel anestetik olarak kullanılır. Karbon tetraklorüre yoğun maruz kalma. Temizleme. 1. Kloral hidrat. CO2 ve potent hepatorenal toksik bir madde olan fosgene (COCI2) metabolize olur.E) metaboliti ile ilgilidir.2. tiriol gibi sinominleri vardır. metil bromür.1. Absorbe olan 1. kuru temizlemede kullanılır.1. Trikloroetilen ( CHC1 = C Cl2 ) : Trilen. narkotik etkilidir. Karbon tetraklorürün başlıca toksik etkisi karaciğer ve böbrek hasarına neden olmasıdır. yangın söndürmede. MLD : yaklaşık 4 mi / 70 kg insandır.-trikloroetanın %2 si 2. endüstride çözücü olarak ta önemli bir yeri vardır. Klorlu Hidrokarbonlar Toksikolojik önemi olan halojenli hidrokarbonlara doymuş haloalkanlardan metil klorür. Akut zehirlenme kazaen yoğun maruz kalma veya amaçlı inhalasyon (uçucu çözücü skistimalı) sonucu oluşur. karbon tetraklorür. Tetrakloroetilen : ( Perkloroetilen. Anestetik ve tıbbi amaçla dezenfektan olarak kullanıldığı gibi.E üzerinden trikloroasetik asit (TKAA) metabolitine dönüşür. dikloralfenazon gibi hipnotik ilaçlar da TKAA metabolitine dönüşürler). Bu metabolit de idrarda fujivvara testi ile aranır. yağ eritici ve yağ uzaklaştırıcı olarak.1. Akut zehirlenme kazaen 121 yoğun bir şekilde maruz kalma veya amaçlı inhalasyonla (uçucu çözücü suistimali) olur. Burada. Kloroformun önemli bir kısmı değişmeden akciğerler ve idrarla atılır.2. ilaç ve parfüm endüstirisinde. metil kloroform. molekül kütlesi 119 dur. Yağlı madde ekstraksiyonunda. Narkotik etkisi trikoetanol (TK.1. Bu reaksiyonu CC14 vermez. Karbon tetraklorür ( CCL ) : Tetraklorometan yapısında molekül kütlesi 154 olup. Bu metabolitte idrarda Fujivvara testi ile detekte edilir. Bu nedenle bu reaksiyonun muhtemelen CCI4 üminör metaboliti ve içerebileceği kontuminant olan kloroformdan kaynaklandığı düşünülmektedir. aşağıda açıklanan "Fujvvara" reaksiyonu ile kendilerinin ve/veya metabölitlerinin analizi yapılabilen klorlu hidrokarbonlardan bahsedilecektir (Genel bölüme de bakınız). Kloroform (CHCİV) : Triklorometan yapısında. TK. trikol.-Trikloroetan (Metilkloroform : CCKCHV) : Molekül kütlesi 133 dür. piren ve karbona sinonimleridir. etilen yapısında halojenli doymamış hidrokarbonlara ise trikloroetilen ve tetrakloretilen örnek verilebilir. Başlıca toksik etkisi MSS üzerinedir. yağ uzaklaştırır ve daktilo yazılarını düzeltme sıvılarında (daksil) kullanılır.

Piridin fazında koyu kırmızı menekşe rengin oluşması trikloro bileşiklerinin olduğunu gösterir.5'i trikloroasetik asite metabolize olur.4 mg hidrokarbon tayin edilebilir. Buz banyosunda soğutulduktan sonra renkli piridin fazı hemen ayrılır. Akut zehirlenme kazaen yoğun maruz kalma ve amaçlı inhalasyon sonucu oluşur. Ayrıca Standard olarak suda hazırlanmış %1 lik triklroasetik asit (10 mg/l) ile deney paralel yürütülür. Asit ortamda bütün klorlu hidrokarbonlar su buharı ile sürüklenirler. distile su ile 15 mi ye seyreltilir.Tetrakloroetilen antihelminitik ve kuru temizlemede çözücü. 122 Distilat veya idrarda klorlu hidrokarbonların kalitatif ve kantitatif analizinde en çok kullanılan genel renk reaksiyonu Fujivvara testidir. karışım tam 5 dakika kaynar su banyosunda bekletilir. Bu miktardaki metabolit de idrarda Fujivvara testi ile tanınabilir. Bu deneyin duyarlığı lmg/1 trikloroasetatdır. Piridin fazı. 10 mi saf piridin (tekrar distillenmiş veya taze analitik özellikte) ve 5 mi 20 NaOH ilave edildikten sonra. buharla yağ uzaklaştırıcı olarak kullanılır. Deney numune. Bu teknikle. Absorbe olan tetrakloro etilenin ancak % 0. . Klorlu hidrokarbonların biyolojik materyalde aranmaları (Fujivvara deneyi ile) Klorlu hidrokarbonlar doku ve kandan su buharı distilasyonu ile izole edilirler. Konsantrasyon 123 aynı şekilde standart hidrokarbon çözeltileri ile hazırlanmış kalibrasyon eğrisinden hesaplanır. diklorofenazon gibi trikloroasetik asit metabolize olan ilaçlar da Fujiwara reaksiyonu ile pozitif sonuç verirler. Karışım kaynar su banyosunda 5 dakika bekletilir. tetrakloroetilen) ve metabolit olarak oluşum trikloroasetik asit dışında kloralhidrat. blank (kör) ve Standard (triklroasetik asit) ile paralel olarak yapılır. Bu renkli çözeltinin absorbans 530 nm de köre karşı bir spektrofometrede okunur. trikloroetilen. Laboratuar ortamında kloroform gibi aynı reaksiyonu veren kontaminatları dışlamak için distilat yerine 5 mi saf su kullanarak kör deney (Blank) yapılır. metilkloroform. Klorlu hidrokarbonların Fujiwara reaksiyonu ile kantitatif analizleri 1 mi toluen fazına (klorlu hidrokarbon distilatının toplandığı). 1 mi toluen içinde en fazla 0. Deneyin uygulanması : Bu test su buharı distilasyonu ile izole edilen distilata ve/veya idrara uygulanabilir. Distilat ile çalışıldığında 5 mi distilata (veya 2 mi idrar) 2 mi %20 lik NaOH ve 2 mi saf piridin ilave edilerek dikkatle karıştırılır. Klorlu hidrokarbonlar (kloroform.

1986) 124 a ) Sistem G. ve ark. İdrarda 20 mg/1 TKAA bulunması. 8 mi saf piridin ve 5 mi % 20 NaOH ilave edilir. Buz banyosunda soğutulduktan sonra piridin fazı (7. bu değerin (150 mg/1 TCAA) üstünde bulunması ise havada müsaade edilen limit üstünde trikloroetilene maruz kalındığını ifade eder. A. Sonucun Yorumu : Bu yöntem en çok trikloroetilene maruz kalmada kullanılır. : %2. etil benzen) endüstriyel ve ticari kimyasal maddeler olarak önem taşırlar. Sonuç. Klorlu hidrokarbonların gaz kromatografik yöntemle analizi Kan ve idrarda klorlu hidrokarbonların gaz kromatografısi yöntemi ile taranmaları ve kantitatif analizleri duyarlı olarak yapılır.8. Aromatik Hidrokarbonlar Aromatik hidrokarbonların en basit ve dayanıklı bileşiği olan benzen ve homologları (toluen. önemsiz derecede trikoloetilene maruz kalındığını. Gaz kromatografısi yöntemi ile GA veya tercihen GI sistemi ile taramaları yapılabilir. Karışım 70 °C de 15 dakika su banyosunda bekletilir. kloroform olduğunda azaldığını ve trikloroetilen ile meydana gelen rengin ise etkilenmediğini göstermişlerdir. . (Moffat. 1. Kolon sıcaklığı yukarda açıklandığı şekilde 35°C ile 175°C arasında programlanır. akış hızında) kullanılır. Taşıyıcı gaz olarak azot (45 mi /dakika akış hızında) FID dedektör kullanılır. 1-100 mikrogram arasında hazırlanan TKAA standartlarıyla elde edilen kalibrasyon eğrisinden hesaplanır.C.3 carbowax 20 M içeren kolon (2 m x 2 mm iç çapında) kullanılır. Renkli çözeltinin optik dansitesi 530 nm de köre karşı okunur.Habgood ve Powell 1 mi aseton ilavesi ile karbon tetraklorürün piridin fazında verdiği rengin şiddetlendiğini. İdrarda Fujivvara reaksiyonu ile trikloroasetik asit (TKAA) tayini (Soucek ve Vlachova modifikasyonu) Trikloro asetik asite metabolize olan klorlu hidrokarbonlara maruz kalmanın biyolojik izlenmelerinde idrarda TKAA tayini yapılması pratik açıdan daha uygundur.5 SE-30 ile kaplanmış 80-100 mesh chromosorb (asitle yıkanmış : AW ve dimetildiklorosilanla işlem görmüş) kolon kullanılır. 175°C da en az 8 dakika tutulur. Gaz kromatografisi koşulları : Kolon sıcaklığı 35°C da 2 dakikaya ve sonra dakikada 5°C yükselecek şekilde 175° C ye kadar programlanır. ksilen izomerleri.. Sistem GI: 80-100 mesh carbopak C üzerine kaplanmış % 0. Taşıyıcı gaz olarak azot (30 ml/dak. 2 m x 4 mm iç çapında cam kolon tercih edilir.5 mi) 3 mi su ilave edilerek seyreltilir. Kantitatif analizde ise "head-space" düzeneği içeren gaz kromatografisi tercih edilir.A. Destek maddesinin tamamen deaktive edilmiş olması gerekir. Bunun için 2 mi idrara.

boyalar için çözücü olarak ve ayrıca endüstride yaygın olarak kullanılır. Benzen kokusu duyulmayıncaya kadar distilasyona devam edilir. asit ortamda su buharı distilasyonu ile izole edilir. (Şekil 2). uzun soğutuculu bir su buharı distilasyonu apareyinde distillenir. 1 saat 60 °C de su banyosunda ısıtılır. Bunun için 10 g doku (veya 4 mi kan) distilasyon balonuna konarak 50 mi su ile karıştırılır. Asitlerin ilavesi sırasında tüp devamlı karıştırılır ve karışımın sıcaklığı 60°C altında tutulur. Kendisine özgü kokusu olan. Kronik maruz kalmada ise hematopoetik sistem etkilenir. iş yerlerinde ve endüstride çevresel ve biyolojik izlenmeleri önem taşır. fenol tayini değerli bir kriterdir (fenol bölümüne bakınız). 9 mi sülfürik asit ve 6 mi nitrik asit ilave edilir. Kronik benzen toksisitesinden benzenin aktif metabolitleri olan fenolik metabolitleri sorumludur. Benzen mevcudiyetinde nitrobenzen (k. Anemi ve 125 lösemiye neden olduğu gösterilmiştir. ksilen. Benzene maruz kalmanın biyolojik izlenmesinde kanda benzen. Benzenin biyolojik materyalden izolasyonu ve kalitatif analizi Benzen dokulardan. idrarda fenol tayini yapılır. 126 Toluen (Metil benzen) :C6H5CH3 Bağıl Molekül kütlesi 92 ve kaynama noktası 109°-lll°C olan bir organik çözücüdür. idrarla atılan metabol iti fenol olduğundan kronik benzen zehirlenmesinin saptanmasında diğer araştırmalar (kan formülü. Akut benzen zehirlenmesinde başlıca semptomlar MSS depresyonu ile ilgilidir. Akut toluen zehirlenmesi yoğun şekilde toluene maruz . Soğutucunun uç kısmının numune toplama kabının karbon tetraklorür ihtiva eden kısmına kadar uzanan bir adaptörle tespit edilmesi. uçucu bir organik sıvıdır. ayakkabı cilası kokusu ile tanınır. Benzenin kan ve dokuda araştırılması kronik benzen zehirlenmesi bakımından önemlidir. çevrede. 81nCdir. metil etil keton gibi diğer çözücüler içerir) şeklinde kullanılır. tiner gibi ticari karışımlar (dikloro-metan. K. çözücü ve kimyasal maddelerin sentezinde başlangıç maddesi olarak kullanılırlar. Ayrıca. Benzen (C6 H<Y< p> En basit aromatik hidrokarbondur. Benzen CC14 içinde çözüneceğinden bu faz alınarak benzen aranır: Bir tüpe alınan (5ml benzen-karbon tetraklorür) karışımına. Karışım. nitrobenzen karakteristik. Numune kabında toplanan. MLD : 15 mi /70 kg insan olarak verilmiştir.n.n: 206°) oluşur. hematokrit gibi) yanında. Bu nedenle. Çözücü olarak çoğu kez.Yakıt. Toluen yapıştırıcı. benzenin uçmasını engeller. Benzol. hemogram. Karışımın soğutulmasından sonra. 1 mi konsantre H2SO4 ilavesinden sonra. distilat toplanır ve CCI4 fazının ayrılması için beklenir. fenilhidrid ve kömür naftası sinonimleridir.

. o-krezol spesifik minör metaboliti olup son yıllarda. 1986). mg/1 düzeyinde renk reaksiyonları ile spektrofotometrik yöntemle tayin edilebilir. İdrarda HA tayini Spektrofotometrik yöntemler Hippurik asit. idrarda hippurik asit tayini yapılır.05 mol/1) Dimetilaminobenzaldehît reaktifı : p-dimetilaminobenzaldehit (40 g/l) konsantrasyonda. Benzolik asit glisinle konjuge olarak idrarla hippurik asit (HA) şeklinde atılır. Sodyum klorür (katı) Çöktürülmüş silika Standardlar : Kör (blank) olarak idrar kullanılır.C.8 dakikadır (Moffat. Renk reaktifi olarak (piridin + benzensulfonil klorür) veya p-dimetilbenzaldehit kullanılır.0 g/l konsantrasyonda olacak şekilde hazırlanır. uçucu çözücü tipi bağımlılık) görülür. içinde birkaç kristal (0. (Flanagan ve ark. Toluenin önemli bir kısmı (%80 i) benzoik asite metabolize olur. Burada hippurik asitin p127 dimetilbenzaldehitle kondanse olarak oluşturduğu renkli bileşiğin 458 nm de ölçülmesine dayanan spektrofotometrik yöntem açıklanacaktır.5 g kadar) susuz sodyum asetat içeren asetik anhidrid içinde hazırlanır.0 ve 2.kalma veya bağımlılık şeklinde inhalasyonu ile (yapıştırıcı koklama. Kanda toluenin gaz kromatografik yöntemle tayini Toluen kan ve dokularda gaz kromatografisi yöntemi ile tayin edilebilir. Toluene çevresel ve mesleki maruziyetin biyolojik izlenmesinde kanda ve alveolar havada toluen.2. A. pve m-krezol) dönüşür. Sistem olarak GA veya GI kullanılır. Bu çözeltiler +4°C de karanlıkta saklandığında 1 ay dayanır. Standardlar kör olarak kullanılan idrarda hippurik asit 0.5 . 1995) Reaktifler : Seyreltik hidroklorik asit (0. Teknik : 1 mi idrar örneği (veya Standard) hidroklorik asit çözeltisi ile 2 mi ye seyreltilir ve doygunluğa kadar sodyum klorür ilave edilir. Çok az miktarda da krezollere (o-. 1. 0. düşük konsantrasyonda toluene maruz kalmanın biyoindikatörü olarak idrarda tayini tercih edilmektedir. WHO. Fenolik metabolitleri olan krezollerin (özelikle okrezol) tayini de spesifik metabolit olarak önem kazanmıştır. Alıkonma zamanı 24.

Kalibrasyon : Kalibrasyon eğrisi. Eter fazı hava veya azot akımında uzaklaştırlır. vortekste 1 dakika karıştırılır. Kalıntıya 3 mi dimetilaminobenzaldehit reaktifı ilave edilerek 135°C de 5 dakika ısıtılır. Metanol ekstraktı diğer bir tüpe aspire edilir. Yöntemin duyarlılığı 0. İdrarda gaz kromatografisi yöntemi ile HA ve MHA tayini İdrarda GLK ile HA tayininde. kalibrasyon eğrisinden hesaplanır. Aynı yöntemle. . İç standart olarak heptadekanoik asit kullanılır. Eter ekstraktları birleştirilir ve içinde 0. seri standard HA çözeltisi metil alkol içinde hazırlanır. Kullanılan reaktif ve standardlar : Türevleme reaktifi : 4 mi % 37 lik hidroklorik asit.50 mg heptadekanoik asit metil alkol ile 100 mi ye tamamlanır.001 H2O içeren) balonjoje içinde 100 mi ye tamamlanır. Soğutulan karışıma 4 mi metanol ilave edilir 1 dakika vortekste karıştırılır. 5 dakika santrifüj edilir. Intemal (iç) standard : . Standard HA çözeltileri : 50-250 mg/50 mi arasında konsantrasyonlar değişen. Burada Iaboratuvarımızda. kör ve Standard hazırlamada aynı idrar örneği kullanılmaktadır. Numune ile elde edilen absorbansın hippurik asit düzeyi. . ekstraktan 1 mi ilave edilir.Çözeltiye 2 mi dietileter: metanol (9:1) ilave ederek. Benzoat içeren diyetlerin alımı nedeni ile HA atılımı normal kişilerde de olduğu için. HA'in metanol ile metil türevi oluşturulur. 5 dakika santrifüj edilir. 128 Metanol ekstraktları birleştirilir ve 460 da absorbansı. tiner kullanımı nedeni ile toluen ve ksilen maruziyetinin araştırılmasında idrarda HA ve m-MHA tayini için kullandığımız yöntem açıklanmıştır (Doğanyiğit. Üst faz atılır ve ikinci kez ekstraksiyon işlemi dietileter : metanol (9:1) ile tekrarlanır. susuz metil alkolle (maksimum %0. 1999). R.1 g/l hippuattır.5 g silika içeren tüpe. ksilenin metaboliti olan metil hippurik asit (MHA) tayini de yapılır. aynı şekilde hazırlanmış "kör idrar" ekstraktına karşı okunur. Kalan silika fazı ikinci bir (4 mi) metanolle ekstrakte edilir. idrara ilave edilmiş hippurik asit standardları ile yukarıda açıklandığı şekilde analizleri yapılarak (absorbansa karşı konsantrasyon) hazırlanır.

Kalıntı üzerine 1 mi türevleme reaktifi ilave edildikten sonra. 3000 rpm de 2 dakika santrifüj edildikten sonra kloroform fazından 2 (il doğrudan gaz kromatografa enjekte edilir. Şekil 16'da GLK ile HA ve m-MHA'in kromatogramları görülmektedir. pik oranı işaretlenerek (standart / internal standart) çizilir. bu izomerlerin ayrılmasına yönelik yöntemler geliştirilmektedir. 240°C.dışındaki MHA metabolitleri olabilir ve alıkonma zamanları GLK de yakındır. Kalibrasyon : Mesleki olarak maruz kalmayan kişilerde alınan idrarın 1 mi sine. Yöntemle ilgili uyarılar: 1) Standardlar hazırlanırken. kalibrasyon grafiği hazırlanırken idrar örneği ile de çalışma yapılır. Kolon dolgu maddesi %3 SE-30 (Chromosorb WHP. su banyosunda 60 °C da 45 dakika bekletilir.ve m. standarddan çıkartılır. hidrojen akış hızı : 300 ml/dk. Numune ile elde edilen pik yüksekliği oranı (nümune/internal standart) kromatografdan saptanarak. m-MHA. normalde idrarda bulunan HA konsantrasyonu. taşıyıcı gaz (azot) akış hızı: 30 ml/dk. 3) Ksilen o-. yukarda açıklanan işlemle (200 |il internal Standard ilavesinden sonra) uygulanır. Son yıllarda. Enjeksiyon giriş sıcaklığı. Organik faz 15 mi lik tüpe aktarılarak oda sıcaklığında azot akımında uçurulur. fırın sıcaklığı : 200 °C.izomerlerinin karışımı olarak bulunduğu için.1 iç standart ve 200 (al iç standart ve 200 \x\ 0. 129 Gaz kromatografisi koşullan :..Standard metil hippurik asit (m-MHA) çözeltileri : 25-150 mg/ 50 mi arasında değişen konsantrasyonda olacak şekilde. metil alkolde çözülerek standard çözeltiler hazırlanır. Bunun için. detektör: FID. Kalibrasyon grafiği. Karışım 4000 rpm de 4 dakika santifüj edilir. karışımda % 70-80 gibi yüksek oranda ve p-izomeri %5 in altında olduğu için pratikte bu interferans önemli değildir. 130 2) Yöntemin verimi (recovery) hesaplanırken. Karışım soğutulduktan sonra 2 mi distile su ilave edilir ve 1 mi kloroform ile 20 dakika karıştırılarak ekstrakte edilir.5 N-HCI ilave edilerek 3 mi etil asetat ile çalkalayarak 20 dakika ekstrakte edilir. idrarda m. normal kişilerde de HA atılımı beslenmeye bağlı olarak değişen oranda bulunabileceğinden aynı idrardan alınan örneklere HA standardları ilave edilir. konsantrasyona karşı.1 m-MHA ilave edilerek. p. yöntemle ilgili şartları konsantrasyon kalibrasyon eğrisinden hesaplanır. Ancak m-ksilen izomeri. Teknik : 1 mi idrara 200 u. 10 dakik! (a) . 80-100 misli üzerinde). her seri standart çözeltiden 200 ıx\ HA ve 200 ju.

HA konsantrasyonu 0-2 mg/ml 132 .5) ve aseto nitril (CH3CN) karışımı (90/10 oranında) kullanılır. Mobil faz akış hızı : İlk 2. Ancak. Bu durumda kalibrasyon eğrisinde konsantrasyon HA. Burada laboratuvarımızda modifıye edilen oldukça basit ve çabuk sonuç veren HPLC yöntemi ile HA tayini açıklanmıştır (Duydu ve ark. g/g kreatinin olarak işaretlenir.0 dakika arasında 0. ayrıca kontrol idrarda kreatinin tayin edilir.8 ml/dak . HPLC cihazına enjekte edilir. Stok HA çözeltisi metanol içinde hazırlanır (1 g/l). Teknik : 1 mi idrara 1 mi metil alkol ilave edilir ve 2500 rpm de 5 dakika santifüj edilir. (2) m-MHA. rutin analizlerde kullanılabilecek basit ve çabuk sonuç veren HPLC yöntemleri de geliştirilmiştir.8 ml/dak. Mobil faz olarak 5 mM KH2PO4 (pH : 2.5 ug) GLK kromatogramlan 5î 5 (b) dakik» Şekil 16. olarak programlanmıştır. 1999) HPLC cihaz ve çalışma koşulları : Kromatograf sistemi bir HPLC pompası. (3) iç standart 131 HPLC ile idrarda HA tayini: Toluen ve ksilenin metabolitlerinin tayininde HPLC duyarlık ve spesifite açısından son yıllarda en çok kullanılan tekniklerden biridir. (1) HA. 3) Standardlannin (0.Şekil 16.0-9.6 dakikada 0. 2.(b) Mobilya işçilerinin idrarından elde edilen ekstraktın gaz kromatogramlan. Supernatant'tan 3 fil.9-7. Efluentin absorbansı 225 nm de okunur ve total tayin oda sıcaklığında yapılır.( a ) HA (1).6 mm kolon içermektedir. Kalibrasyon için stok çözelti su ve idrarla seyreltilerek. Kalibrasyon: Kalibrasyon eğrisi konsantrasyona karşı pik alan keratinine göre verilecekse (tercih edilir). m-MHA (2) ve heptadekonoikasit (iç Standard. UV/VIS detektörü ve Li Chrosorb RP-18-5 içeren 200x4. Bu teknik genelde zaman alır ve iyi donanımlı yüksek performanslı kromatografa ihtiyaç vardır.5 dakika arasında 2 ml/dak ve 8.

Yöntem bu standardlara uygulanır.HA'nin HPLC de kromatogramı I-Standard HA. Bu nedenle ksilene maruziyette idrarda başlıca m-MHA tayini yapılır. Ksilenin. diğer izomerlerin ayrılması ile ilgili çalışmalar vardır. MHA tayini : İdrarda MHA tayininde gaz kromatografık ve HPLC yöntemleri kullanılır. En çok meta izomeri (m. Kaynama noktası 130°C. koma ve kardiyak aritmi görülür. Son yıllarda. metil hippürik asittir (MHA). bulantı. III-HA ilave edilmiş idrar. en yüksek oranda (%60-80) bulunur. Sonucun yorumu Akut toluen zehirlenmesinde ataksi. molekül ağırlığı 106. solunum depresyonu. kusma. Şekil 17'de HPLC ile Standard HA. HA 'tur—Jsrw |—ı III HA \ }jj)"»röiîı'j I—I Şekil 17. II-Normal idrar (endojen HA görülmekte). Ksilen (C6H4 (CH3)2) Renksiz. HA'ın gaz kromatografısi ile analizinde m-MHA tayinde açıklanmıştır.MHA) şeklinde atılır. meta ve para izomerleri şeklinde bulunur. idrarla atılan başlıca metaboliti. Toluenle birlikte tiner içinde bulunur. Ticari olarak orto. Ancak o-ksilen. normal idrar ve HA ilave edilmiş idrar örneğinin kromatogramları görülmektedir. Toluen kısmında. .13 tür.arasında değişecek şekilde 2 ayrı Standard (su ve idrar) seri Standard çözeltileri hazırlanır. Hepatorenal hasar genelde yoktur. alev alma noktası 29°C dır. idrarda MHA tayini yapılır. aromatik kokulu bir sıvı olup. 133 Ksilene maruziyette.

Toluene mesleki maruziyetin biyolojik izlenmesinde. otomobil boyacıları gibi) maruziyet derecesine göre HA ve mMHA atılımı artar. küçük bir porselen kapsülde oda ısısında uçurulur.C6H4OH). Karışım soğutulduktan sonra 1 damla 4 N NaOH ile kalevilendirilir ve meydana gelen renk değişmesi kaydedilir. krezollerle koyu . Distilatta fenol aranması: i) Para pozisyonu substitüte edilmemiş veya nitro grubu bulunmayan fenollere Liebermann'ın indofenol testi. idrarla atılan HA miktarı 2. ölüm. timol 134 Kullanma yerleri: Dezenfektan.. MLD : Yaklaşık 10 m 1/70 kg insan (adi fenol için). Cam pamuğundan süzülür ve 2 mi kalıncaya kadar uçurulur. Bunun için su buharı distilasyonu apareyinin (Şekil-3) B balonuna 25 mi kıyılmış doku veya idrar. prezervatif. Fenollerin biyolojik materyalden izolasyonları ve identifikasyonları Fenoller. 1986). idrarda HA için kabul edilen maksimum değer. hippurik asit atılımı yükselmeden oluşabilir. Fenol ile mavi -^ kırmızı -^ yeşil. Genellikle su ilâvesi rengin şiddetlenmesine sebep olur.. Kalıntıya. 1 damla taze %1 NaNC>2 Konsantre sülfirik asit içinde hazırlanmış çözeltisi konur. 2 defa 20 mi eterle ekstrakte edilir.2 g/l olarak verilmektedir. Deney şöyle yapılır : 10-20 mi distilat.9 Fenoller: C6H5OH Sinonimleri : ( CöHsOH ) : Karbolik asit. asit fenik .R. Bu düzeltmeye göre. Birleştirilen eter ekstresi bir kaç gram susuz Na2SO4 ilâvesiyle kurutulur. genel grup deneyi olarak uygulanabilir. değerlendirmede daha geçerlidir. L. (Lauvvrys. 1 g/l üstünde değerler toluene ön maruziyeti gösterir. Türevleri : Krezoller (o. bir bagetle karıştırıldıktan sonra bir damla su ilâve edilir.99 ± 0. Böylece konsantre edilmiş eterli ekstreden bir kaç damla. kan. Tiner kullanan iş yerlerinde (mobilya işçileri.p.38 g/2 kreatinin bulunmuştur (bakınız: Doğanyiğit. m-MHA ise normalde atılan bir metabolit değildir. Karışım su buharı akımında distile edilir.İdrarda normal HA konsantrasyonu 0. distilasyona 100 mi distilat toplanıncaya kadar devam edilir.K.mCH3. Ancak diyet veya diğer nedenlerle alınan benzoatın dışlanması gerekir. antiseptik antipruritik (kaşıntılara karşı) ve endüstride kullanılır. 1999 doktora tezi). idrar veya dokulardan asit ortamda su buharı distilasyonu ile izole edilir. biyolojik maruz kalma indeksi (BEI) 2. 1. HA düzeyi (g/g kreatinin) şeklinde verilmesi.1-0. Akut zehirlenmelerde. Yaptığımız bir çalışmada mobilya cilalama işleminde çalışan kişilerde (n:57). Daha önce kreatinine göre düzeltmeden ve idrardaki kreatinin tayini açıklanmıştı. 4 mi (1 + 1) oranında seyreltilmiş sülfirik asit konur ve 5 mi su ile balon yukarıdan aşağıya doğru yıkanır.5 g/g kreatinindir.

135 kahverengi; timol ile yeşil -> kırmızı -> mavi renkler görülür. Bu deneyle 1 mikrogram (u.g) fenol tanınabilir. i i) FeCU__ile arama : 1 mi distiİata; 1 damla %10 FeCl3 ilâve edildiğinde viyole renk meydana gelir. Salisilik asitten farklı olarak, bu renk, mineral asit, amonyak veya alkol ilâvesiyle kaybolur. (Bu deney doğrudan doğruya 10 mi idrara 1 mi % 10 FeCl3 ilâvesiyle de yapılabilir. Meydana gelen viyole renk ısıya dayanıklıdır). iii) Millon deneyi : Küçük bir kapsüle, 1 damla distilat veya eterli ekstreden konur ve 1 damla Millon reaktifı damlatılır. Karışım bir kaç dakika bekletilir. Eğer bir renk değişimi görülmezse ısıtılır. Fenol, soğukta Millon reaktifı ile kırmızı renk verdiği halde, diğer fenoller ancak ısıtmadan sonra renk verirler. Bu deneyle I ja,g fenol tanınabilir. (Millon rekatifi: 10 g cıva,20 mlkonsantre nitrik asitte çözülür ve eşit hacimde su ilave ederek hazırlanır). İdrarda fenolün diazolandırılmış p-nitroanilin ile tayini Standard fenol çözeltileri (Kalibrasyon için) a) Stok fenol çözeltisi : 0,5g saf fenol 10 mi suda çözülür. 4 mi hidroklorik asit ilavesinden sonra su ile 500 ml'ye tamamlanır (1 g fenol/l). b) Seyreltilmiş fenol çözeltisi : 1 mi stok fenol çözeltisi su ile 100 ml'ye seyreltilir (10 ug fenol/ml) Reaktifler: 1) Diazo Reaktifi : a) p-nitroanilin çözeltisi : 0,75 g p-nitroanilin 10 mi suda çözülür, 20 mi konsantre hidroklorik asit ilave edilir. Su ile 250 mi ye tamamlanır, b) Sodyum nitrit çözeltisi (% 5 lik NaNC>2) : 5 g sodyum nitrat suda çözülerek 100 mi ye tamamlanır. Kullanmadan hemen önce 25 mi (a) çözeltisi, 1.5 mi (b) çözeltisi ile karıştırılarak reaktif hazırlanır. 2) Sodyum asetat çözeltisi (% 50 lik) 136 Distilatta anilin aranması İzonitril deneyi : 5 mi distilata veya 0.5 mi eterle konsantre edilen kalıntı 0.5 mi kloroform ve 2 mi % 20 NaOH ilâve edilir. Karışım kaynatılır. Anilin varsa izonitrilin karakteristik kokusu duyulur. İndofenol ( hipoklorit) deneyi : 0.5 distilata 3-5 damla kalsiyum veya sodyum hipoklorit çözeltisinden ilâve edilir. Anilin varsa karışımın rengi viyole-mavi veya mor-viyole olur ve zamanla renk kirli kırmızıya dönüşür. 2-3 damla % 2 fenol ve amonyak ilâvesiyle tekrar sabit mavi renk meydana gelir. Bu deney çok duyarlıdır.

Diazo deneyi : Kalıntı veya 0.5 mi distilat 2 N HC1 ile asitlendirilir. 2 damla % 5 NaNO2 ve 2 damla % 0.2 lî-naftol (2N NaOH de hazırlanmış) ilâve edilir. Anilinle kırmızı renkli diazoboyar maddesi meydana gelerek çöker. Bu deneyle 0.5 mikrogram anilin tanınabilir. p-anıinofenol aranması Anilinin %80 kadarı aminofenole dönüşerek idrarla atılır. Bu nedenle anilinle zehirlenmelerde idrarda p-aminofenol aranır. Bunun için: 1 mi idrar 2-3 damla % 10 HCI ile asitlendirilir ve soğutulur. 2-3 damla % 1 NaNO2, 2-3 damla taze %1 â-naftol çözeltisi (% 10 NaOH de hazırlanmış) ilâve edilir. Kırmızı renk p-aminofenol olduğunu gösterir. (Kontrol deneyi yapılmalıdır. Fazla miktarda a-naftol yanıltıcı sonuç verebilir, p-aminofenol tayini için parasetamole bakınız). Methemoglobin tayini (spektrofotometrik yöntem) Anilinle zehirlenmelerde, kanda methemoglobinemi oluşur. Bunun için methemoglobin tayini zehirlenmenin teşhisinde yardımcı olur. Burada laboratuvarımızda yapılan bir araştırmada kullanılan methemoglobin tayini açıklanmıştır (Vural, N.; Kahraman, R. 1988). 139 Yöntemin Prensibi : Methemoglobin (MetHb) seyreltik asitli ortamda 630 nm'de karakteristik bir absorbsiyon bandı verir. Siyanür ilavesi ile MetHb, siyanmethemoglobine (CNMetHB) dönüşür ve absorbsiyonda düşme olur. Bu absorbans farkı MetHb miktarı ile orantılıdır. MetHb yüzdesinin ölçülmesi için, kan örneğinin diğer kısmını potasyum ferri siyanürle muamele edilir ve kandaki tüm hemoglobin, methemoglobine dönüştürülür. Siyanür ilavesinden sonraki absorbans değişimi total Hb miktarını verir. Reaktifler: 0.07 M fosfat tamponu (pH 6,6) : 5,67 g anilin monopotasyum fosfat (KH2PO4) ve 3,55 g disodyum fosfat (Na2HPO4) suda çözülerek 1 litreye tamamlanır. pH kontrol edilir, gerekirse ayarlaması yapılır. 0.017 M fosfat tamponu (pH 6,6) : Stok 0,07 M fosfat tamponu 1:4 oranında seyreltilerek hazırlanır. Potasyum siyanür (KCN), saf granüle. Potasyum ferri siyanür (K3(CN)6), kristal. Triton-X 100 veya diğer bir noniyonik aktif madde. Teknik : İyi karıştırılmış 0,2 mi 0,17 M fosfat tamponu içine ilave edilir. Küçük bir damla Triton-x 100 ilave ederek, tersyüz edilir. Karışım analiz tamamlanıncaya kadar bekletilir. Eğer tam berrak değilse, santrifüj edilir. Hemoliz olmuş kanın bir kısmı spektrofotometre küvetine aktarılır ve 630 nm'de fosfat tamponuna karşı (kör) absorbans oluşur (A|). Küvete birkaç mikrogram KCN ilave edilir ve

karıştırılır. Tekrar absorbans 630 nm. de okunur (A2). Eğer absorbans değişmeli ise (A, = A2), o zaman MetHb yoktur ve işleme devam edilmez. Kan örneğinin diğer bir kısmı, yukarıda açıklandığı şekilde fosfat tamponu ile seyreltilir ve hemoliz edilir. 5 mg potasyum ferrisiyanür ilave 140 edilerek karıştırılır. Karışım, temiz bir spektrofotometre küvete aktarılır. Absorbans 630 nm'de fosfat tamponuna karşı okunur (A3) Birkaç miligram potasyum ferro siyanür ilavesinden sonra karıştırılır ve tekrar fosfat tamponuna karşı 630 nm ile absorbansı okunur (A4). Kalibrasyon : Yukarıda ölçülen absorbanslar aşağıdaki formüle konarak % MetHb hesaplanır. A,-A, ------------ x 100 = % MetHb (saturasyon yüzdesi) A3-A4 Sonucun değerlendirilmesi : Normal kişilerde % 0,5 g kadar MetHb bulunabilir. MetHb nemi yapan ilaçlar ve kimyasal maddeler MetHb düzeyi artabilir. MetHb düzeyi % 10-15 olduğunda siyanozis görülür. Ayrıca MetHb düzeyi yangın olaylarında, ekzos gazına bağlı zehirlenmelerde yükselebilir. MetHb tayininde heparinize venöz veya arteriyal kan kullanılabilir. Hemoliz olmamış kan örnekleri buz dolabında birkaç saat saklanabilir. Fakat analiz tercihen en kısa zamanda yapılmaktadır. Çünkü alınan kan örneğindeki MetHb oldukça tuzlu bir şekilde bozunabilir (Bauer, S.D., 1970). 3. UÇUCU OLMAYAN ORGANİK ZEHİRLERİN BİYOLOJİK MATERYALDE ANALİZLERİ Bu bölümde sık zehirlenmelere neden olan ilaçlar kullnılmaz kontrol altında olan ilacın maddelerle, tokksikolojide önemli olan bazı pestisitlerin analizinden bahsedilecektir. Uçucu olmayan organik bileşik yapısında olan bu maddeler biyolojik materyalden ekstraksiyonla izole edilirler. 141 2.1. Barbitüratlar Barbitüratlar, barbitürik asitin 5,5- disubstitüe türevleridir. Ayrıca 1 no'lu pozisyondaki azot da metillenebilir (metil fenobarbital gibi). Çok kullanılan barbitüratlara örnek olarak amobarbital (5-etil- 5-izopen-tilbarbitürik asit), barbital (5,5 dietilbarbitürik asit),

pentobarbital (5-etil-5) (1-metilbütil) barbitürik asit). Az bir miktar (kibrit çöpü başı büyüklüğünde) hayvansal kömür konularak karıştırılır. Bu şekilde barbitürat cinsini de saptamak mümkün olabilir. Bunun nedeni. 15 mi kloroformda çözülür. Ancak bu analiz için "çift ışın demetli" spektrofotometıe gereklidir. fakat diğerlerinin atılımlarını etkilemez. Zayıf asit yapıda olup. fenobarbital (5-etil-5fenilbarbitürikasit). Genel olarak kokusuz. Barbitüratlardan sadece tiyopental (iv yolla) ve fenobarbital geniş bir alanda kullanılırlar. Bağımlılık yapan maddelerdir. Karışıma 3 damla %5 izopropilamin (susuz metil alkol içinde) yavaşça damlatılır. Barbitüratların insanda minimal letal dozları 1-6 g/kg arasında değişir. Eter ekstrakları 2 katlı kuru filtre kağıdından süzülerek eser miktardaki suyun uzaklaştırılması sağlanmış olur. Barbitüratların idrardan izolasyonları ve tanınmaları Barbitüratlar idrardan asit ortamda ekstraksiyonla izole edilirler. Kloroform ekstraktında barbitüratların aranması : Parri deneyi : Birkaç damla kloroform ekstraktı mikro bir tüpe konur. Barbitüratların genel olarak tanımlanmaları için ekstrakta uygulanan bazı renk reaksiyonlar vardır. uzun etkili barbitüratların (barbital veya fenobarbital gibi) atılımı alkali diürezis ile hızlandırılabilir. Bu yöntem numunenin ekstraksiyondan sonra. Karışım küçük bir behere süzülür. potent hipnotik ve sedatif etkilidirler. . secobarbital (5-allil-5 (1-tilbütil) barbitürik asit) ve tiyopental (5-etil-5 (lmetilbütil)-2. kısa veya orta etkili barbitürat zehirlenmesi olup olmadığı belirlenmelidir. Aşağıda bu yöntem açıklanmıştır. pH 11 den pH 2 ye kadar spektrol kaymalarının karekteristik olmasına dayanır. Ancak kalitatif analizleri için en iyi yöntem. Barbitüratların molekül ağırlıkları yaklaşık 226 ile 242 arasında değişir. Barbitüratlar. 1-2 mi kalıncaya kadar uçurulur. Eter fazı ılık su banyosunda uçurulur. suda çözünmezler.2 defa 50 mi eterle ekstrakte edilir. Barbitüratlarla akut zehirlenmede. acı lezzette beyaz toz kristal halindedirler.tiyobarbitürik asit) örnek verilebilir. GLK veya HPLC ile gerçekleştirilebilir. Ülkemizde suistimallerinin engellenmesi için kullanımları "yeşil reçeteye" bağlanmıştır. Kalıntı sarı renkte ise. idrar. mide muhtevası veya olay yerinden elde edilen örneklerden ekstraksiyonla izole edildikten sonra İTK ile identifikasyonlardır. 142 Barbitoratların total tayinleri spektrofotometrik yöntemle yapılabilir. Barbitüratların ayrılması ve ayrı ayrı tayinleri duyarlı ve kesin olarak. 2 damla %1 kobalt nitrat veya kobalt asetat (susuz metil alkolde hazırlanmış) ilave edilir. uzun. 100 mi idrar bir ayırma hunisine konularak N HC1 veya seyreltik H2SO4 getirilir.

2) ve 15 mi kloroform ilavesinden sonra cam kapaklı bir erlenmayerde 15 dakika sık aralarla çalkalanır.p. Phnobarbital (Etilpentil barbitürik asit). İTK ile daha az miktarda idrarla (20 mi) sonuç alınabilir.04 Flourscein (Etil alkolde) Developman çözeltileri: (Kloroform : absolü etanol: % 25 NH3): (50:40:10) hacmen (D. bir dakika içerisinde permanganatın rengi kaybolur. Kloroform fazı ayrıldıktan sonra. b) % 0. 20 mi (a) çözeltisi ile 950 mi (b) çözeltisi karıştırılır. Barbital (Dietil barbitürik asit). Süzüntüde.m. Barbitüratların İTK ile identifikasyonları İdrardan yukarıdaki teknikle izole edilen kalıntıların İTK ne uygulanarak hangi barbitürat olduğunu tanımlamak mümkündür. Gerekli reaktifler : Barbitürat standartları (Saf aktif maddeler) : (Metanolde % 0. Fenobarbital (luminal). KMnOi ile indirgeme : 0.2) : a) 1. Santrüfüj tüpüne aktarılarak 1500 r. noktal. Feobarbital (Etilfenil barbitürik asit). prominal ise çift bağlı radikalleri olmadığından indirgenmezler. c) % 0.2 g kadar kalıntı.2H2O distile su ile 100 mi ye tamamlanır. de 30 dakika santrifüj edilir. doymamış bağlı radikaller ihtiva eden 143 barbitüratlardan (evipan. Phanadorn . Itobarbital (Allil isobutil Phnobarbital barbitürik asit) Püskürtme reaktifleri: a) % 2 HgNO3 (%1 HgNOj'te) .HgNO3 ile çökme deneyi : Kloroform kalıntısından bir miktaralınarak suda doymuş çözeltisi hazırlanır. barbital (veronal) ile beyaz bir çökelek olmaz. Aşağıdaki laboratuvarımızda uyguladığımız ekstraksiyon İTK tekniği verilmiştir.1 lik). iki damla % . Aktif kömür (hayvansal): 144 Teknik : 20 mi idrara. Kullanılmadan önce (a) ve (b) eşit hacimde karıştırılır.1 KMnO4 çözeltisi damlatıldığında. 10 mi tampon (pH 2. aynı işlem 15 mi . Lııminal. b) 0. 1 damla (Hg +HNO3) reaktifinden damlatılır. 2 mi su ile ısıtılır ve soğuduktan sonra süzülür.187 g Na2HPO4.1 Rhodamin B (Etil alkolde).((İpnos) (Siknohekzenil etil barbitürik asit). fanadorn (phanadorn).) (Kloroform : aseton : % 25 NH3): (40:72:8) hacmen (D2) (Sitrat tamponu (pH 2.1 M sitrik asit. fanadorn gibi) varsa. noktal (noctal). veronal.

Rf2:D2 ile elde edilen değerler (Barbitüratların İTK ile ayrılmaları için genel bölüme bakınız.Bazı developman çözeltileri ile barbitüratların silikagel -Gtabakada verdikleri Rf değerleri. Bu testin duyarlığı 2 u.4) : 22. 255 nm de gösterilen absorbans ölçümünden.84) .5 N sodyum hidroksit ile çalkalanır.38 Pentobarbital 0.) 145 Barbitüratların kanda ultraviyole alanda spektral kayma yöntemi ile kantitatif analizleri Bu amaçla biyolojik materyal olarak tam kan.Konsantre sülfirik asit (d:l .g/5 mi kandır. plazma veya serum kullanılabilir.32 Itobarbital 0. UV alanında (220-300 nm) arasında spektrumu alınır. 255 nm de maksimum. 235 nm de ise minumum absorbans gösterirler.68 0.45 0.4 g disodyum tetraborat 76 mi sulu hidroklorik asit (1 mol/1) ile karıştırılır ve saf su ile 2 litreye tamamlanır.48 Not : Rt'ıiDı.78 0. . Barbitüratlar bazik ortamda.viyole renk elde edilir. Kloroform fazı süzülür ve 5 mi 0.59 0. farklı pH:2 ve pH:10 da gösterdikleri absorbans kaymasından yararlanarak daha duyarlı ve spesfık tayini ise aşağıda açıklanmıştır.30 Fanadorn 0.kloroform ile tekrarlanır. standardla hazırlanan eğimden yararlanarak kantitatif tayin yapılabilir. Kalıntı pek az metanolde çözülerek. adsorban tabakaya (Silikagel -G) 20 \x\ kadar numune uygulanır. Tablo 15'de bazı barbitüratlarla elde edilen Rf değerleri görülmektedir. Birleştirilen kloroform fazları 500 mg aktif hayvansal kömürle 5 dakika kadar çalkalanır ve süzüldükten sonra da oda ısısında uçurulur.66 0.Borat tamponu (pH 8. kalabilen kloroform damlaları santifüjle ayrılır. Sodyum hidroksit fazı ayrılır. Tablo 15 . Barbitüratlar HgNO3 ile beyaz leke verir (duyarlılık 5 jug) HgNO3 ve Rhodamin B + HgNO3) reaktiflerinin kombine uygulanmasında ise pembe .25 Barbital 0.Seyreltik hidroklorik asit (2 mol/1) . Rfı Rf2 Fenobarbital 0. 1) 5 mi numune 1 damla %5 lik sülfirik asit ile hafif asitlendirilir ve 25 mi kloroform ile ekstrakte edilir. Developmandan sonra kromatogramlarmın değerlendirilmesi için yalnız HgNO3 veya HgNO3 ve arkadan (HgNO3 + Rhodamin B) reaktifı püskürtülür. Reaktifler: . 2) Barbitüratların.

Huninin kapağı su ile ıslanarak kapatılır ve dikkatle 2 dakika çalkalanır. karıştırılır ve pH nın 2 olup olmadığı kontrol edilir. Eğer. 200-450 nm de spektrumu alınır.g/1 konsantrasyonda barbital içerecek şekilde stok sodyum barbital çözeltisinden (1. spektrofotometrede 200 .1 mi seyreltik sodyum hidroksit (2 mol/1) çözeltisi . faz ayıran filtre kağıdından 150 mi lik bir balonjojeye süzülür. Ekstrakt.10.Konsantre amonyum hidroksit (d:0. Soğuduktan sonra ağzı sıkı kapaklı bir şişede saklanır. Kalıntıya 5. Dietil eter fazı. spektrofotometre küvetine aktarılır. 5 dakika bekletilir. ısıtılır.12 g/l : 1. karışımın absorbansı 240 nm de suya karşı okunur. karıştırılır. Küvete 0.25 ve 50 p. Soğuduktan sonra ağzı sıkı kapalı bir şişede saklanır. 240 nm de (pH 11 de) absorbansın belirgin şekilde düşmesine neden olur. fenazon gibi maddeler 200-450 nm arasında spektromu etkileyebilirler. 50 u. Örneğin glutetmid. Ayırma hunisine 20 mi daha eter ilave edilerek ekstraksiyon yapılır. faz ayırıcı filtre kağıdından 12. fazlar ayrıldıktan sonra alt (sulu) faz. Huninin iç çevresi 5 mi su ile temizlenir.1 konsantre amonyum hidroksit ilave ederek. önceki ekstraktı içeren balonjojeye süzülür. 147 mümkünse.1 mi konsantre sülfirik asit ilave edilerek.5 mi lik bir test tüpüne süzülür.0 mi distile su ilave edilerek dikkatle karıştırılır. Sıfır ayarı 240 nm de kontrol edilmiş "double beam" bir spektrofotometrede. 146 Standardlar : İnsan plazması içinde 5. Filtrattan 4 mi alınarak.88) . Sonuç: UV absorbsiyonu ve spektrumunu birçok maddeler interfere edebilir. Teknik : 250 mi lik bir ayırma hunisine 5 mi numune (kan. Karışım5 dakika bekletilir. huninin altından uzaklaştırılır. Çözelti.00 g/l dietil barbitürik asite eşdeğer) seri standardlar hazırlanır.. 100 g susuz sodyum sülfat ile karıştırılır ve bir 100°C de 8 saat ısıtılır. 5 dakika beklenir ve tekrar alt faz atılır. pH'si 10 olan ekstrakta 0.450 nm arasında çözeltinin spektrumu alınır spektrofotometrede okunur ve tarama işlemi 5 dakika sonra tekrarlanır. serum ve plazma). 240 nm de karışımın absorbansı okunur. Metakualon. ikinci bir hunide bulunan 10 mi borat tamponu üzerine aktarılır ve 1 dakika çalkalanır. Ekstraktlar basınçlı hava veya azot akımında 40°C de kuruluğa kadar uçurulur. 2 mi hidroklorik asit ve 60 mi dietil eter konur. Ekstrakt.Sodyum sülfat / aktif kömür karışımı : 100 mg aktif kömür. Eter traktına 4 g kadar sodyum sülfat / aktif kömür karışımı ilave edilir. pH nın 10 civarında olup olmadığı universal pH kağıdı ile kontrol edilir. kalevi ortamda hidroliz olarak. 5 dakika bekledikten sonra alt faz atılır.

N ve Aksu.Sodyum barbitalin değişim değişik pH da UV spektrumu Barbituratlarm GLK ile identifikasyon ve tayinleri GLK ile serum veya plazmada barbituratlarm identifikasyonu için genelde SE-30 ve poly A 103 sıvı fazlar kullanılır.l kloroform ile ekstrakte edilir.a2) x 25 x dilüsyon faktörü (varsa) aıo: pH 10 daki absorbsiyon a2: pH 2 deki absorbsiyon yöntemin duyarlığı 2 mi barbitürat /I dir. pentobarbital gibi) kloroform içinde hazırlanır. Enjeksiyon giriş sıcaklığı : 220-240°C . c (mg /1) = aı0 . 1986. kolon 2m x 3 mm iç çap . Ekstraksiyon için karışım 30 saniye çalkalanır. Standard barbitürat çözeltileri ile hazırlanan kalibrasyon eğrisinden yararlanarak miktar tayini yapılabilir. Vural. Kloroform ekstraktı doğrudan gaz kromotografa enjekte edilir. Burada SE-30 içeren kolon kullanarak. Detektör sıcaklığı : 220°C . Teknik: 100 )a.. N. 1992) Standartlar : 10 ng/ml konsantrasyonda barbitürat standardları (barbital. 148 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 2S0 Dalgaboyu (nm) Şekil 18. GLK ile barbitürat analizi açıklanmıştır. barbitüratların kalitatif analizler için yararlı olur.ilave edilerek.l seruma 10 jul fosfat tamponu (pH 5. 5-10 dakika 3000 rpm de santrifüj edilir. sodyum barbitalin çeşitli pH de UV alanındaki spektrumları görülmektedir. Gaz kromotografisi koşulları : Sabit faz %3 SE-30 "Chromosorb WHP 80-100 misli üstünde". butobarbital. Detektör: FID.6) ilave edilir ve 100 |j. 300 ml/dakika. (pH 14) tekrar spektrumu alındığında oluşan spektral değişme. 240 nm deki absorbans farkı ölçülür. (Moffar A. Şekil 18'de.C ve ark. Kantitatif analiz : pH 2 ve pH 10 da. İç standard olarak tetrafenil etilen (10 M-g/ml) ekstraksiyondan önce kloroform içine ilave edilir. hidrojen akış hızı : 30 ml/dakika. hava akış hızı. . taşıyıcı gaz (ozon) akış hızı : 40 ml/dakika . Veya aşağıdaki formülle barbitürat konsantrasyonu (C) hesaplanabilir. fırın sıcaklığı : 180149 220° C.

Kısa ve orta etkililer için 3 mg/1 üstünde şiddetli toksisite ve ölüm görülebilir. Bazı önemli benzodiazepinler Bileşik Kimyasal ismi Molekül kütlesi 300 301 316 285 388 321 281 287 301 Klordiazepoxid 7-kIora-2-metilamino-5-fenil(3H-I. klornazepam.3-dihidro-2HFlurazepam 1.3-dihidro-l. Koma görülebilir. Plazma barbitürat düzeyi uzun etkililer çin 10 mg/l üstünde olduğunda (barbital ve fenobarbital için 50 mg/1) toksisite şiddetlidir.5H)Klobazam dion 5-(2-klorofeni 1)-1.3-dihidro-3-hidroksi-1 -metil-5-fenil-2.4-benzodiazepin 4-oksit 7-kloro-1 -metil-5-fenil-1 H-l . Analiz sonucunun yorumu Aşırı dozda barbitürat alımı. lorazepam. Sayıları 60 kadar olan bu grup ilaçların arasında diazepam. bazıları ise (Klobazam. klonezepam ve diazem) ayrıca antikonvülzan olarak kullanılırlar. hipotermi.3-dihidro-3-hidroksi-2. Benzodiazepinlerin çoğu tamamen metabolize olurlar ve bu gruptaki birçok benzodiazepinler diğerlerinin metabolitidir. oksazepam en çok bilinenlerdir. Tablo 16. nitrazepam. periferal vazodilatasyon. oksazepam (3150 hidroksinordazepam) ve temazepama (3-hidroksidiazepam) metabolize olarak glukuronid veya sülfat konjugati şeklinde atılır.H-l. hipotansiyon.4.3-dihidro-7-nitro-5-fenil-2.4Lorazepam benzodiazepin-2-on Nitrazepam l. Bununla beraber.H-1.3-dihidro-3-hidroksi-5-fenil-2. hipoventilasyon. Tablo 16'da önemli benzodiazepinler gösterilmiştir. konvülziyonlar ve renal yetmezliğe neden olur.4-benzodiazepin-2klonazepam on Diazepam 7-kloro-l.4-benzodiazepinO\azepam 2-on 7-kloro-1. şok. birçok benzodiazepinler ve konjugatlan.benzodiazepin-2-on 7-kloro-1. Benzodiazepinler genelde trankilizan. Temazepam özellikle diğer ilaçlarla birlikte suistimal edilir.4-benzodiazepin-2-on 7-kloro-l-(2-dietiIaminoetil)-5-(2-florofenil)-l.Elde edilen kromatogramların alıkonma zamanları ve pik yükseklikleri standartlarla karşılaştırılarak kalitatif ve kantitatif değerlendirme yapılır.3-dihidro-7-nitro-2H-1. Ölüm solunumu veya kalp solunumu durması sonucu oluşur. 2. klordiazepoksit.4-benzodiazepin-2-on 7-kloro-5-(2-klorofenil)-1. Örneğin diazepem. nordazepam.metil-5-fenil-2H-l.4(3H.H-1. Benzodiazepinler Benzodiazepinlerin genel yapısı aşağıda gösterilmiştir.4Temazepam benzodiazepin-2-on Benzodiazepinler için güvenilir bir renk reaksiyon yoktur. Bu hidroliz . flurazepam.2.5-benzodiazepin-2.H-1. asit hidrolizle aminobenzofenonları verirler. koma.

oksazepam. üst faz temiz bir tüpe aktarılır. Her bir çift kolona sırası ile 25 ja. Benzodiazepin standardlarına da aynı işlem uygulanır. Bu amaçla iki farklı renk reaksiyon kullanılır. taze hazırlanmış) . Yöntem : İdrar. Ekstrakt basınçlı hava veya azot akımında 60°C de kuruluğa kadar uçurulur. nitrazepam gibi) . Çözücü yüksekliği 10 cm ye kadar ilerledikten sonra. 151 Benzofenonların İTK ile kalitatif analizleri Reaktifler : .(Bratton-Marshall reaksiyonu). İTK ya uygulama : Kalıntı 100 u. Tüpün kapağı açılarak. developze edilir. toluen/buzlu asetik asit (97:3) le önceden doyurulmuş kromatograf tankında. mide içeriği ve olay yerinden elde edilen kalıntılara uygulanabilir. 5 dakika santrifüj edildikten sonra. .Amonyum sülfamat çözeltisi (50 g/l) . Numune ve standart uygulanmış silikagel-G tabaka. levha tanktan çıkarılır ve kurumaya bırakılır.N. kaynar su banyosunda 30 dakika bekletilir.Konsantre (d: 1.Triküloroasetik asit çözeltisi (500 g/l suda) .18) ve sulu hidroklorik asit (1 mol/1) .(1-naftil) etilen diamin hidroklorür (10 g/l) seyrettik hidroklorik asit içinde (1 mol/1) Standartlar : Değişik benzodiazepinlerin (klordiazepoksit. tüpün ağzı kapatılır ve 10 dakika dikkatle karıştırılır.1 petrol eterinde çözülür. Silikagel-G ile kaplanmış. 30 mi lik cam kapaklı bir tüpte 3 mi konsantre hidroklorik asit ilave ederek karıştırılır.1 numune ve Standard ekstraktları damlatılır. 10 mi petrol eteri ilave edilir. diazepam.Sodyum nitrit çözeltisi (10 g/l.Sülfürik asit (500 ml/1) . 10x20 cm boyutundaki cam levhalar dört kolona (2 çift kolon) 152 ayrılır. diğeri ise p-dimetilamino-kinnamaldehitle oluşturdukları renk reaksiyonudur. 10 mi örneğe.ürünler ekstrakte edilip İTK ile identifikasyonlar yapılabilir. Karışım soğuduktan sonra. 100 mg/1 konsantrasyonda (sulu HC1 içinde) çözeltileri hazırlanır. çeker ocakta.p-dimetilamino sinnamaldehit çözeltisi (5 g/l suda) . Bunlardan biri nitrik asit/N-(l-naftil) etilendiaminle verdikleri renk reaksiyonu .

Renklendirme : İlk 2 kolona p-dimetilaminosinnam aldehit çözeltisi ve ardından trikloroasetik asit çözeltisi püskürtülür. klobazam. medazepam. Bratton —Marshall reaksiyonu 153 Bu yöntemle. sonucun yorumu zorlaşabilir. Benzofenon Metilaminoklorobenzofenon Aminoklorobenzofenon Aminodiklorobenzofenon A m i non itrobenzofenon Diaminobenzofenon Aminonitroklorobenzofenon Oluştuğu benzodiazepin Diazepam Temazepam Oksazepam Klordiazepoksit Nordazepam Lorazepam Nitrazepam Nitrazepam Klonazepam A* B** mor mor mor mor mor pembe mor mor Mavi pembe Mavi A* .(Tablo 17) Tablo 17-: Benzofenonların İTK da renk reaktifleri ile verdikleri renkler.3. Örneğin temazepam veya oksazepam ile diazepam veya nordazepamı ayırt etmek mümkün değildir. B *. tabakanın kuruması için bekletilir. amonyum sulfamat çözeltisi ve N-(l-naftil) etilendiamin hidroklorür çözeltisi püskürtülür (Bratton -Marshall reaksiyonu). Her reaktif püskürtülmesinden sonra. Kalan diğer iki kolona sırası ile sülfürik asit. norklobazam ve midazolam hidroliz ile benzofenon vermezler. Bunun dışında. Salisilik Asit ve Türevleri . triazolam. bir çok benzodiazepinler idrarda hidrolizle metilamino-klorbenzofenon ve/veya aminokloro benzofenon verdikleri için. sodyum nitrit çözeltisi. Salisilik asitin (2-hidroksibenzoik asit) (C7H6O3) kendisi topikal olarak çeşitli dermatolojik bozuklukların tedavisinde kullanılır. Asetik salisilik asitin Salisilamid . trikloroasetik asit. Bu yöntemle 1 mg/l (aminoklorobenzofenon olarak) madde tanınabilir 2.OH Salisilik asit Asetil salisilik asit Metil salisilat 4-Aminosalisilik asit Genel olarak nonnarkotik analjezikler grubunda olan salisilik asitin başlıca türevleri aşağıda açıklanmıştır. renk reaktifi: p-dimetil amino cinnamaldehit. Molekül kütlesi 138 dir. Oluşan renkler standartlarla karşılaştirılır.

Tüberküloz tedavisinde kullanılır. kısmen in vivo olarak salisilik asite metabolize olur. Bu amaçla. Metil salisilat (keklik üzümü yağı). Minimum letal dozu 15 g dır. salisilik asit metil esteri (C8 H8O}). Asetilsalisilik asit analjezik olarak kullanılır. Salisilamid de idrarda ancak hidrolizden sonra tanınabilir. soğuduktan sonra gerekirse süzülür. Analjezik olarak kullanılır. 40 g sulu demir -3. molekül kütlesi 151 dir. 155 Salisilatların kalitatif analizi Bu deney mide içeriği. Oral yolla asetil salisilik asite göre daha çok toksiktir. Salisilatların kalitatif ve kantitatif analizinde en çok. Bu nedenle alınan örneklerin (mide içeriği olay yeri kalıntıları) analizden önce hidrolizleri gerekir. Salisilatlar.plazmadaki başlıca metaboliti salisilik asittir. Trinder reaktifı kullanılır. Oral yolla çocuklarda 4 mi. molekül kütlesi 152 dir. Salisilamid : 2 hidroksibenzamid (C7H7 NO2). olay yerinden elde edilen örneklerde asetilsalisilik asit ve metil salisilat. Yöntem : 2 mi örneğe 0. Çünkü daha çabuk absorbe olur. genelde ölüme neden olur. Plazma esterazları tarafından in vivo olarak çok çabuk salisilik asite hidroliz olur ve glisin konjugatı şeklinde idrarla atılır. İdrar. Hidrolizle salisilik asit verir. su ile 1 litreye tamamlanır.(ferri) iyonları ile mor renk verir.1 mol/1) . Asetilsalisilik asit ve metil salisilat. İdrarla başlıca 154 güsin konjugatı (salisilürik asit) şeklinde atılır. ferri iyonları ile bu reaksiyonu vermezler.nitrat ilave edilir. Süzüntü 1 mi sodyum hidroksitle (0. 850 mi saf su ve 120 mi sulu hidroklorik asit (1 mol/1) içinde çözülür. idrar ve olay yerinden alınan örneklere (zehirlenen kişi çevresinde bulunan ambalaj.iyonunu viyole renkli kompleks vermelerine dayanan renk reaksiyon kullanılır. Trinder reaktifı : 40 g merküri (cıva -2) klorür. Molekül kütlesi 180 dir. ayrıca idrarda salisilamid aranacaksa: önce 1 mi örnek 1 mi sulu hidroklorik asit (0. demir-3. molekül kütlesi 137 dir. mide içeriği. yetişkinlerde 30 mi. şişe veya diğer kalıntılara) uygulanır. Ayrıca metil salisilat ve salisilamidin de metabol itidir. demir-3. Bu reaksiyona dayanan kalitatif ve kantitatif yöntemlerin uygulanması aşağıda açıklanmıştır.Salisilik asit türevlerinin kullanma yerleri aşağıda kısaca açıklanmıştır Asetil salisilik asit (aspirin) : (C9 HgO4) salisilik asitin ilaç olarak en çok kullanılan türevidir. Metil salisilat. Metil salisilat : Metil-2-hidroksibenzoat. p-aminosalisilik asit : PAS veya 4-amino-2-hidroksi benzoik asit (C7H7 NO3).1 mi Trinder reaktifı ilave edilerek 5 saniye karıştırılır.1 mol/l) 10 dakika kaynatılır. oda sıcaklığında sıvı bir madde olup kuvvetli bir kokusu vardır ve topikal ilaçlar içinde yaygın olarak kullanılır.

Salisilat varlığında oluşan Viyole renkli çözeltinin absorbansı 540 nm de spektrofotometrede köre karşı okunur. Konsantrasyona (apsis) karşı absorbans (ordinat) işaretlenerek grafik hazırlanır. Hazırlanan standartlarla. Bu nedenle reaktifın asiditesi 0.) 157 . 3 mi lik kloroform fazı başka bir tüpe aktarılır. bu hazırlanan kalibrasyon eğrisinden hesaplanır. bu deneyle kuvvetli reaksiyon verir. (40g 8 mol su içeren demir-3. Ortamda fazla hidroklorik asit olması. idrar veya serebrospinal sıvıda salisilatlar demir-3 klorürle verdikleri renk reaksiyonuna dayanarak ile tayin edilebilir. Bu nedenle. HgCI2 ve hidroklorik asit içeren kombine Trinder reaktifı kullanılır. sulu faz atılır.. Sonra 1 mi Trinder reaktifı ilaveedilerek 5 saniye karıştırılır. Bir gece (17 saat) 100°C de hidroliz için inkübasyona tabi tutulur. numunede olduğu gibi aynı teknik uygulanır.klorür içermeyen Trinder reaktifi ilave edilir. hafif (yanlış) pozitif sonuçlar alınır. viyole rengin şiddetini azaltabilir. Süpernatant (üst faz) bir tüpe aktarılır.H. +4°C de saklanır.Lisans tezi) Teknik : 3 mi idrara. 200.nötralize edilir. Viyole rengin oluşması. Kanda (plazma veya serumda) salisilat tayini : 1 mi plazma veya seruma 5 mi Trinder reaktifi ilave edilir.12 N'den fazla olmamalıdır. Koruyucu madde olarak asit varsa. Serum salisilat düzeyi. Serumda proteinlerin çöktürülmesi cıva-2klorürle (HgCl2) yapılır. Salisilatların spektrofotometrik yöntemle tayini Serum. 2 mi konsantre hidroklorik asit ilave edilir. 1997 Y. Bu deneyle tedavi dozunda alınan salisilik asit ve türevlerinin tanınması mümkün olur. Duyarlık 50 mg salisilat/l dir. Kör (blank) 1 mi ilaç içermeyen seruma 5 mi Trinder reaktifi ilave ederek. 400 ve 800 mg/l konsantrasyonlarda salisilik asit içerecek şekilde su içinde hazırlanır. idrarda yüksek konsantrasyonda keton cisimleri varsa. iyice çözüldükten sonra distile su ile 1 litreye tamamlanır. 5 dakika santrifüj edilir.nitratla 10 mi konsantre hidroklorik asit ilave edilir. Chiou ve Onyemelukwe'nin (1974) geliştirdiği spektrofotometrik yöntemi ile tayin edilebilir. İdrarda salisilat tayini : Trinder yöntemi esas alınarak. 6 mi civa-2. 156 Trinder reaktifi (kombine) : Kalitatif testte açıklandığı şekilde hazırlanır. plazma. 5 dakika santrifüj edilir. numunede olduğu gibi paralel çalışarak hazırlanır. Standart salisilat çözeltileri : 0. Tüp soğuduktan sonra 0. 30 saniye vortekste karıştırılır. (Aksoy. salisilatların varlığını gösterir.5 mi 6 N HCI ve 6 mi kloroform ilave edilir. N.

1954). Bu reaksiyon. Nasetil-p-f'G'*^0 aminofenohCgHçNOs yapısında. Kalibrasyon : Standartlarla (0. Fenasetin ve benorilat'ın metabolitidir. 1993). orta derecede zehirlenmelerde ise 6590 mg/100 mi arasındadır. 1 ve 2 mg/1 salisilat içeren) deney uygulanır. parasetamolün kalitatif analizinde duyarlı bir test olarak kullanılır. (325 mg lik aspirin tabletinden 105 adet alındığında). Ancak gerektiğinde santrifüj edilir. 0. biyolojik sıvıda asitle hidrolizle edilir.25. Parasetamol Nonnarkotik analjeziklerden olan parasetamol ÇH3 veya sinonimi olan asetaminofen.53 ± 13. Kandaki salisilat düzeyi 120 mg/100 mi yi aştığında letal dozda salisilat alınmıştır. Oluşan p-aminofenole aşağıdaki yöntem uygulanır: 0.5 mi konsantre hidroklorik asit ilave edilir. P.5. koma ve ölüm görülür.. mide içeriği veya olay yerinden elde edilen kalıntılar). Bu nedenle kan gazları analizi zehirlenmenin şiddeti hakkında bilgi verir.4. Bu durumda salisilat içermeyen idrara (kör) da aynı işlem uygulanmaktadır (Trinder. 0.73 ± 30. Not : İdrarda salisilat seruma uygulanan teknikle de tayin edilebilir. Analiz sonucun yorumu Salisilat zehirlenmesinde metabolik asidozis karakteristiktir. Genel olarak letal doz 30 gram civarındadır. bu değer. Genelde idrar örneğine santifüj uygulaması yapılmaz. 158 2. salisilat zehirlenmelerinde çocuklarda ortalama kan salisilat düzeyi 28. Hazırlanan eğriden. kantitatif amaçla da kullanılır. Kloroform tabakası aspüre edilir.Tüp 10 dakika çalkalanır ve santrifüj edilir. Karışım 10 dakika kaynatılır ve soğutulur. Parasetamol çok yaygın kullanılan bir analjeziktir.Ş. Kendisi başlıca idrarla glukuronik asit ve sülfat konjugatı olarak atılır. yetişkinlerde ise 52.87 mg/100 mi saptanmıştır (Küpçü.22 mg/100 mi. Parasetamolunu identifikasyonu (kalitatif test) Parasetamol. idrar salisilat konsantrasyonu hesaplanır. plazma salisilat konsantrasyonu tayin edilmelidir. Yaptığımız bir araştırmada. bağıl molekül kütlesi 151 olan bir maddedir. Ancak önce idrar 10-40 mg salisilik asit /100 mi idrar içerecek şekilde su ile seyreltilir. Şiddetli zehirlenmelerde. Bu madde de o-krezol ile konjuge olarak renkli bir boya oluşturur. Yetişkinlerde tedavi sırasında plazma salisilat düzeyi 30 mg/100 mi ye kadar yükselebilir. Sulu fazın absorbansı 540 nm de idrarla hazırlanan köre karşı okunur. 0.5 mi numuneye (idrar. Aynı test.. Vural/N.2 mi . 0. Tedavide salisilat konsantrasyonunun izlenmesi ve kan pH sının ölçülmesi önemlidir.125.. 90-120 mg/100 mi. Sülfat ve glukuronid konjugatlarının konsantre hidroklorik asitle hidrolizi p-aminofenol verir. Akut zehirlenme şüphesi olduğunda.

Kuvvetli. Etilendiamin (aminofilin'in metaboliti) bu testle yeşil renk verir. Kör deney.2 mi seruma. daha uygun olmaktadır (WHO. 160 Not : Kör ve standart parasetamol çözeltiler hazırlanırken su yerine ilaç almamış kişilerde elde edilen kan (serum) kullanılması. konsantrasyona göre grafik çizilir. 0. sonuç mg/lOOml serum olarak verilir. Sadece aromatik aminler (anilin gibi.4: 0.aminofenolün o. 1997) . serum yerine su alınarak aynı işlemlerin uygulanması ile hazırlanır. Kalibrasyon : Standart parasetamolün su içinde 0.1. parasetamolün asit hidroliz ile oluşan p-aminofenolün o-krezol ile konjugasyonu sonucu verdiği karekteristik mavi renkli ürünün 615 nm de absorbansının ölçülmesine dayanır.8 mi %5 trikloroasetik asit çözeltisi ilave edilir. 159 Serumda parasetamolün spektrofotometrik yöntemle tayini Zehirlenmenin tedavisinde serum parasetamol düzeyinin izlenmesi büyük önem taşır.2 mi standart çözeltilerle teknik kısımda açıklanan şekilde çalışılır. koyu mavi rengin hemen oluşması parasetamol varlığını gösterir. 0.05. Parasetamolün serumda tayininde a) asit hidrolizle verdiği p. o-krezol ile parasetamol tayini Bu yöntemin prensibi. idrarda p-aminofenol şeklinde atılırlar) reaksiyonu interfere ederler. 0. 2 dakika santrifüj edildikten sonra süpernatant başka bir tüpe aktarılır. karışım 5 saniye karıştırılır. Karışıma 2 mi amonyum hidroksit çözeltisi (4 mol/1) ilave edilerek 2 dakika daha kaynar su banyosunda bekletilir. 0. Numunenin konsantrasyonu kalibrasyon doğrusundan bulunur.0 mg/1 çözeltileri hazırlanır. Duyarlık 1 mg/1 p-aminofenol'dür. Tüpler oda sıcaklığında soğutularak oluşan mavi renkli çözeltinin absorbansı 615 nm de köre karşı okunur.8 ve 1. Absorbanslar 615 nm'de okunarak. 0. 0. Teknik : 0.2. Oda sıcaklığında soğutulan tüplere 1 mi o-krezol çözeltisi (10 g/l) ilave edilerek karıştırılır. Bu test çok duyarlıdır ve terapötik dozda alınan parasetamolün 24-48 saat sonra bile deteksiyonu mümkün olur.hidrolizata 1 mi o-krezol çözeltisi (10 g/l suda) ve 2 mi amonyum hidroksit çözeltisi (4 mol/1) ilave edilir.krezolle verdiği renk. b) veya parasetamolün nitröz asitle verdiği renk reaksiyonlarından yararlanarak spektrofotometrik yöntemle tayin edilir.025. Tüpün ağzı kapatılarak 20 dakika kaynar su banyosunda bekletilir.

Fazla nitröz asitin giderilmesi için. . (100 mg/1 4-aminosalisilik asit. Ayrı bir tüpe 1 mi hidroklorik asit (6 mol/l) ve 2 mi sodyum nitrit çözeltisi (100 g/l. taze hazırlanmış) ilave edilir. Salisilik asit az miktarda yöntemi interfere eder. 4aminosalisilik asit ise reaksiyonu daha çok interfere eder. Şöyle ki. Kalibrasyon : Standart parasetamol çözeltileri blank plazma içinde 0. 2 mi triklorik asit (100 g/l) ilave edilir. nitröz asit (HNO2) oluşturulan tüpe ilave edilir. Nitröz asitle oluşan renklerin absorbansı 450 nm de köre karşı 161 okunur.Parasetamolün nitröz asitle tayini Bu yöntemin prensibi. böylece kalabilen gaz damlacıkları uzaklaştırılır.) Levodopa. karıştırılır ve oda sıcaklığında 2-3 dakika bekletilir. 2 mi sodyum hidroksit çözeltisi (6 mol/l) ilavesinden sonra. Üremide serumla hassasiyet daha azdır (100 mg/1). Yöntemin duyarlığı 50 mg/1 dir.0 mi alınarak. ilaç alımından 4-24 saat içinde sonuç verir. karıştırılır. 50. Bu nedenle. Oluşan sarı rengin absorbansı plazma ile hazırlanan köre karşı 430 nm de okunur. serumda 1 g/l konsantrasyonda bulunan salisilat. (Bu işlemde dikkatli olunmalıdır. Kahverengi azot dioksit dumanları çıkabilir!) Trikloroasetik asitle protein çöktürülen ve santrifüj edilen karışımın süpernatantından 2. 200 ve 400 mg/l konsantrasyonda hazırlanır (Bu standart çözeltiler +4 °C de dayanıksızdır. Teknik : Bir tüpte 1 mi serum veya plazmaya. 50 mg/1 konsantrasyonda görünen parasetamol düzeyi gösterir. parasetamolün nitröz asitle reaksiyona girmesi sonucu oluşan 2-nitro5-asetaminofenolün alkali ortamda verdiği sarı rengin absorbansının 430 nm de ölçülmesine dayanmaktadır. Numunedeki parasetamol konsantrasyonu grafikten hesaplanır. 100. 320 mg/1 konsantrasyonda görünen parasetamol düzeyi gösterir. karıştırılır ve 5 dakika santrifüj edilir. bu yöntemi interfere etmezler. Standartlar ve ilaç ilave edilmemiş plazmaya yukarıda açıklanan işlem uygulanır. ya haftalık hazırlanmalı veya -20°C de saklanmalıdır). Not : Parasetamol ün diğer metabol itleri. mukoz heparinle kontamine örnekler ve prezentatif olarak o-krezol içeren çözeltiler de bu yöntemi interfere ederler. Kalibrasyon grafiği hazırlanır. vorteksle karıştırılır. karışıma 2 mi amonyum sülfamat çözeltisi (150 g/l) damla damla ilave edilir. yöntem. Ancak.

J. A. Yasal olarak kontrol altında olan maddelere bağımlılık yapan maddeler (psikotrop maddeler) ve narkotikler girmektedir.. daha sonra da (3-5 günler arası) hepatoksik belirtiler ortaya çıkar.R.Bricker. Ancak MetHb dayanıksızdır ve numune hemen alınır alınmaz tayin edilmelidir.0 mg/100 mi dir.Klinik değerlendirme Parasetamol zehirlenmesi.A (Saferstenin. T. önce mide bulantısı . (Fazla bilgi için: SiegelJ. Kanda methemoglobin (MetHb) ölçülebilir. siyanozis. Bu nedenle. Parasetamole metabolize olmakla beraber. Eğer aradan 24 saat veya daha uzun zaman geçmişse kalitatif test yapılması yararlı olur. 30 mg/100 mi ve üstünde ise hepatik nekroz oluşur. Terapötik dozda alınan parasetamolün serumdaki düzeyi 0. 12 mg/100 mi ve üstünde hafif zehirlenme. 3. zehirlenmeden sonraki dönemde 12-15 saatler arasında verilirse hepatik hasara karşı korunabilir.1. Vural. Ancak kullanımı. fenasetin akut hepatorenal nekroza neden olmaz. kullanımlarını 163 düzenleyen yasalara göre) ve orjinlerine göre sınıflandırılabilirler. Narkotikler bu maddelerin bir bölümünü içermektedir. KULLANIMI KONTROL ALTINDA OLAN MADDELER (VE NARKOTİKLER) Adli Bilimler açısından uyuşturucu (narkotik) madde deyimi yerine bugün kullanılan uluslararası ve ulusal düzeydeki yasalara göre "kontrollü maddeler" (controlle substances) deyimi daha çok tercih edilmektedir. Bu maddeler çeşitli açılardan (bağımlılık tipi.) 1988. kusma gibi hafif semptomlarla başlar.1996. idrarda. okrezol/amonyak testi ile fenasetin atılımı detekte edilebilir (parasetamol'e bakınız). (Met Hb tayini için : Anilin'e bakınız) 3. Ancak zehirlenmenin şiddetine göre ileri dönemlerde (24-48 saat içinde) hepatik hasar başlar. Fenasetin.. Kontrollü maddelerin "adli tıp ve toksikolojik açıdan analizleri .5-2. (Gossel. Özellikle parasetamol alımından sonra ilk 4-10 saat içinde ölçülmelidir. Tedavisi semptomatik ve destekleyici tedavi şeklinde yapılır. farmakolojik etkileri. öfori.1997 'ye bakınız). Fenasetin Fenasetin (p-etoksiasetanilid. Klinik değerlendirme Akut toksik dozda fenasetin alımı baş dönmesi. asetofenetidin). A. uzun süre alımında nefrotoksisiteye neden olduğu için bırakılmıştır. solunum depresyonu ve kardiyorespiratuar durmaya neden olur. Zehirlenmenin tedavisinde serum (plazma) parasetamol düzeyinin ölçülmesi ve izlenmesi büyük önem taşır. başlıca parasetamole metabolize olur. Tedavide metionin veya N-asetil sistein. Ellenhor J. toksikolojik özellikleri..M. 1984) 162 2. hemolitik anemi. C|oH|3N02 molekül kütlesi 179 olan bir analjeziktir.N. Çoğunlukla methemoglobinemiye neden olur (koyu çikolata renkli kan!).5.

Kalıntı yeni hazırlanmış etanollü potasyum hidroksit çözeltisi ile nemlendirilir ve oluşan renk gözlenir. Uygulamada bir damla reaktif. Ancak hiçbir "spot test" tek bir madde için spesifik değildir. Uygulamada. çok az miktardaki numune üzerine damlatılır. Uygulamada bir damla reaktif. Genel olarak hangi grup veya hangi madde olduğu bilinmeyen bir numunenin analizi aşağıdaki analiz şemasına göre yapılır. 1) Tarama testleri (genelikle spot testler ve mikroskopik inceleme) 2) Ayırma testleri 3) Destekleyici testler 4) Gerektiğinde kantitatif analiz 5) Biyolojik materyalde analizleri 3. Oluşan renk gözlenir. varsa renk değişimi not edilir. 164 Çok kullanılan renk reaktifleri ve reaksiyonları Froehde reaktifî : 50 mg molibdik asit veya sodyum molibdat 10 mi sıcak. çok az miktardaki numune üzerine damlatılır. bu maddelerin analizlerinin uluslar arası laboratuvar kalitesi ve analizin standartlarına uyması ve sonuçlarının yasalar açısından değerlendirilmesidir.2. Uygulamada bir damla reaktif çok az miktardaki numune üzerine damlatılır.Adli Bilimler açısından kontrollü maddelerin analizinde dikkat edilecek başlıca noktalar. Spot testler "Spot testler". . Mecke reaktifî : 0. saat camı veya tüpfıl içinde yapılır. "damla deneyi" veya "renk deneyi" olarak da isimlendirilir.125 g selenöz asit 25 mi konsantre sülfirik asit içinde çözülür. Çözelti kaynar su banyosu üzerinde kuruluğa kadar bekletilir. Mandelin reaktifî : 1 g amonyum vanadat 100 mi konsantre sülfirik asit içinde çözülür. çok az miktardaki numune üzerine damlatılır. çok az miktardaki numune üzerine damlatılır. Vitali deneyi : 1 damla dumanlı nitrik asit. konsantre sülfirik asit içinde çözülür (çözelti renksiz olmalıdır). Uygulamada bir damla reaktif. Bu testlerin uygulanması küçük bir tüp. Renk oluşmaması ise o maddenin yokluğunu gösteren iyi bir indikatördür. Karakteristik rengin oluşması belirli gruba giren maddelerin varlığını gösterir. analizi yapılacak çok az miktarda numune üstüne renk reaktifi damlatılır ve karıştırılır. Marquis reaktifî : 10 mi konsantre sülfirik asit içine %40 lık formaldehitten 10 damla damlatılır.

5 mi reaktif ilave edilir.J.5 mi %0. yağlar ve bazı kahve ekstraktlarlnın yanlış pozitif sonuç verdiği gösterilmiştir. Uygulamada. Petrol eteri süzülerek bir kapsüle alınır. 6. Beyaz bir porselen tüpfilde çok az miktardaki numuneye bir damla reaktif ilave edilir. Tüp içindeki numuneye 2 mi D-L reaktifi ve arkadan çalkalayarak 1 mi konsantre hidroklorik asit ilave edilir.5 mi petrol eteri ile çalkalanır.5 mi reaktiften ilave edilir. esrar için spesfik değildir. 165 Scott (Ruybal) testi: Kokain için kobalt tiyosiyanata göre daha spesfik bir testdir. yeşil rengin ise açık sarı yeşile dönüşmesine neden olur. Baz kokain ile negatif sonuç alınır.8 g kobalt klorür ve 4.3 g amonyum tiyosiyanat bir kaç damla gliserin içeren 50 mi suda çözülerek hazırlanır. Buzlu (glasiyal) asetik asit ilavesi ile mor rengin açık maviye. Esrar ya da reçinesi varsa mor kırmızı renk oluşur.5 lik bakır sülfat çözeltisi ve 0. Bu nedenle konsantre hidroklorik asit damla damla ilave edilir. Kloroform fazında mor renk oluşması barbitürat (asit veya tızu) olduğunu gösterir. 30-100 mg numunenin petrol eteri ile çalkalanmasından elde edilen ekstrakt veya doğrudan kuru bitki maddesi kullanılır.5 mi kloroform ilave edilerek çalkalanır. sararırsa kullanılmaz. (Siegel. mavi renkli bir çökelek oluşur. Ağzı kapaklı cam şişede saklanır. su banyosunda uçurulur. 0.Liebermann reaktifî : 1 g potasyum nitrit 10 mi konsantre sülfirik asit içinde çözülür. . Duquenois-Levine reaktifi (D-L) : Marijuana (esrar) tanınmasında kullanılır. 2 mi kloroform ilave edilir ve çalkalanır. Eğer kokainin hidroklorik asit tuzu varsa. Kloroform fazında turkuaz veya mavi renk oluşur. Renk. Reaktif.A. Numune üzerine 0.5 mi kloroform içinde hazırlanmış %5 lik pridin çözeltisi ilave edilir.3 g amonyum tiyosiyanat 100 mi suda çözülür. Bazı bitkisel ekstraktlar. Çalkalandıktan sonra fazların ayrılması için beklenir. Bu nedenle numunenin önce hidroklorik asitle asitlendirilmesi gerekir. 166 Beanı testi : Esrar için kullanılır. Mor renk oluşması esrar mevcudiyetini (olasılığını) gösterir. Bu nedenle esrar identifikasyonu mikroskop testi ve İTK ile desteklenmelidir. Bu mavi çökelek çözülünceye kadar konsantre hidroklorik asit damlatılır. Az miktardaki numune üzerine 0. Kokain için kullanılan bir renk reaksiyonunun uygulanmasında. (Kokain için kullanılır) Kobalt tiyosiyanat: 6. Bu test. Serbest kokain bazı varsa kobalt tiyosiyanat ile çökelek vermez. Mavi tabaka şeklindeki çökelek kokain olma olasılığını gösterir. Bu durumda kokain bazı ile çökelek oluşur. Bir spatül ucu ile alınan numune 0. Reaktif. Üzerine alkolde hazırlanmış KOH çözeltisinden 2-3 damla ilave edilir. toz halindeki numunenin çok az miktar üzerine 0. Zwikker reaksiyonu : Barbitüratlar için kullanılan en eski testtir. Parlak yeşil renk oluşması ise tiyobarbitiiratla ilgilidir. 1988). ancak sonra kaybolur. 10 damla asetaldehit ve 1 g vanilinin 50 mi %95 etanol içinde çözülmesi ile hazırlanır. Mavi çökelek pembe renkli çözeltiye dönüşür.8 g kobalt klorür ve 4.

Marquis reaktifı ile mor .Kobalt tiyosiyanat ile : mavi çökelek .DiHie-Koppany testi : Barbitüratlar için kullanılan Zvvikker reaksiyonunun modifikasyonudur. . Üzerine 1 damla %5 lik izopropil amin (metanolde hazırlanmış) ilave edilir.Marquis reaktif ile : mor .Liebermahn reaktifı ile siyah .Lieberman reaktifi ile : sarı 167 Morfin : .Froehde reaktifı ile : mor —> yeşil -Nitrik asit ile : sarı —> yeşil .Fruehde reaktifı ile mor —♦ grimor —* mor -Nitrik asit ile turuncu .1 g kobalt asetat 100 mi suda çözülür ve 0.Mandelin reaktifı ile : turuncu (kaybolur) Amfetaminler : .Vitali reaktifı ile : açık sarı .Mandelin reaktifı ile mavi-gri . Renk reaktifleri (spot test) ile maddelerin aranmaları : Bazı maddelerin renk reaktifleri ile verdikleri "spot test" sonuçlan aşağıda gösterilmiştir : Kokain : . Uygulamada. alınan az miktardaki toz numune üzerine 1 damla kobalt asetat çözeltisi damlatılır ve çalkalanır.turuncu Fensiklidin (l-(l-fenilsiklohekzil):PCP) : .Scott (Ruybal) deneyi : kloroform fazında maviden turkuaz rengine kadar değişim.Mandelin reaktifı ile : açık mavi-gri .Vitali reaktifı ile sarı-turuncu Eroin : .Marquis reaktifı ile : açık pembe . 0. ısıtılırsa kırmızı .2 g glasiyal (buzlu) asetik asit ilave edilir.Marquis reaktif ile : turuncu-kırmızı —*■ kahverengi. bir damla su ilave edildiğinde uzun dalgalı UV de floresan verir .kırmızı —> sarı -Demir-3-klorürle(%10 luk) mavi-yeşil —* yeşil .Mandelin reaktifı ile : yeşil-koyu yeşil. Kırmızımsı mor renk barbitürat olduğunu gösterir.

sarı 3.Beam testi : mor-kirmızı Meskalin : : mor.Vitali reaktifi ile : kahverengi-kahverengimsi mor Marihuana (Esrar) : .Froehde reaktifi ile : zeytin yeşili .Marquis reaktifi ile : donuk turuncu .Mecke reaktifi ile : yeşilimsi —* kahverengimsi yeşil . Diğer bir teknik de.kırmızı kahverengi Psilosibin : . Esrar örnek verilebilir. numunenin kimyasal yapısı ile ilgili mikrokristalizasyon tekniğidir.Barbitütatlar : .Vitali reaktifi ile : donuk kırmızı . asetik asit ilavesi ile açık yeşil .Zvvikker reaktifi ile .Erhlich reaktif ile : mor . . Çok az miktardaki bir maddenin.Zwikker reaktifi ile (tiyotarbitüratlar) 168 LSD (d-lizerjik asit dietilamid) : .Dillie-Koppany reaktifi ile : kırmızı-viyole .gri .Froehde reaktifi ile : yeşil .yeşil .mavi . Mikroskopla inceleme Bu deneyler ya bitkisel orijinli numunenin mikroskop altında bitki dokusunun ya doğrudan veya uygun bir reaktif ilavesinden sonra incelenmesine dayanır.Mandelin reaktifi ile : turuncu .3.Marquis reaktifi ile : turuncu -Mecke reaktifi ile : turuncu .Mecke reaktifi ile : zeytin yeşili —»• mavi-siyah .Mandelin reaktifi ile : yeşil . uygun bir reaktifle verdiği kristal şeklinin mikroskopla incelenmesine dayanır.Froehde reaktifi ile : zeytin yeşili .mavi ve yeşil . Mikrokimyasal bir yöntemdir.Duquenois-Levine : kloroform fazında mor .Marquis reaktifi ile : turuncu —» kahverengi-mor . asetik asit ilavesi ile açık mavi : yeşil.

mikrokristalizasyon özellikle azotlu bileşikler için kullanılır.I2) reaktifı buz dolabında saklanır. Esrar Esrar olduğu kuşkusu olan bitki numunesinden bir spatül ucu ile lam üzerine konur. seyreltici ve diğer benzeri etkili maddelerin indentifikasyonları ve birbirlerinden ayrılmalarında en çok kullanılan teknik ince tabaka kromatogrifısidir. Hazırlanan bu reaktifden 0. Bu maddelerin İTK ile ayrılmasında : Adsorban tabaka olarak Silikagel-G . Organik kimyada. Üstüne bir damla %1 Fast Blue reaktifı (%1 kloralhidrat içinde hazırlanmış) damlatılıp lamelle kapatılır. 5 damla fosforik asit su ile 100 mi ye tamamlanır. Kodein ve morfinin mikrokristalizasyon tekniği ile ayrılması Reaktif: Önce 10 g iyot.0 mi fosforik asit (H3PO4) ilave edilir. Narkotiklerin İTK ile ayrılması Narkotiklerin ve diğer bağımlılık yapan maddelerin içerdikleri dolgu maddesi. developman sistemi olarak : toluen/dioksan/etanol/konsantre amonyak/etil asetat/metanol/konsantre amonyak tercih edilmektedir.4 mi alınır üzerine 20 mi buzlu asetik asit ve 2. Bir bagetle iyice karıştırılır. 3.169 Normal mikroskop dışında polarizasyon mikroskopu da kullanarak çeşitli kristallerin birbirinden ayrılması mümkün olmaktadır. 3. Morfin ise siyah iğneler halinde kümelenir veya kahverengi kırmızı levha veya koyu kırmızı şekilde kristallenir (Duyarlık 10 mg civarındadır. mikroskopla incelenir. Kokain hafif asitli ortamda KMnC>4 ile çok karekteristik olan bir kenarı kırık dikdörtgen şeklinde kristaller verir. Geçmişte en çok alkaloidlerin ayrılması için kullanılıyordu. Teknik : Çok iyi temizlenmiş küçük bir porselen kapsül içine bir damla reaktif ve bir damla test çözeltisi ilave edilir. Lamel ters çevrilerek çukur lam üzerine kapatılır.4. Kromotogramlar önce UV'de (254 nm de incelenir). Karışımdan bagetle bir damla alınarak lamele konur.5. Bu şekilde hazırlanan potasyum iyodür-iyot (KI. Spot . sentetik narkotikler ve benzer bileşik ve ilaçlar içinde kullanılmaktadır. 5-10 dakika bekletilir.) 170 Kokain : Reaktif: 2 g KMnO4. Zamanımızda ise antihistaminikler. Kodein üçgen şeklinde dikroik (çeşitli renkler gösteren) kristaller verir. Bazı önemli narkotik gruba giren maddelerin mikroskop ve mikrokristalizasyon tekniği ile aranmaları aşağıda açıklanmıştır. Numune esrar ise mikroskopla incelendiğinde salgı tüylerinin kırmızı mor renk aldığı görülür. 35 g potasyum iyodürle birlikte 100 mi suda çözülür.

4.. İTK Takımı : Silikagel GF254 ile kaplanmış plaklar kullanılır. 4. Organik baz yapısındaki maddelerin İTK ile analizleri Bu gruba giren maddelere amfetamin. Bu madde primer ve sekonder aminlerin tanınmasında kullanılır.. dietilpropion.5 N NaOH damlatarak pH 12-12. Birleştirilen eter fazları susuz Na2SO4 geçirilerek sudan kurturulur. belirli standardlara göre kurulmuş ve lisans almış (akredite olmuş) "doping analiz labratuarlan" bulunmaktadır. DOPİNG MADDELERİ Spor yarışmalarında. N. p-hidroksiampetamin. Bu nedenle birçok ülkede doping analizi yapan. Vural.5 su içinde). doping maddeleri listesinde olan ve rutin çalışmalarda da analitik toksikolojide önemli olan "aromatik amin yapısındaki uyarıcılarla". spesifiklik ve doğruluk açısından herhangi bir şüphe olmamalıdır. dimetilam-fetamin. Dragendoorff reaktif : (KI. (Siklohekzan/etilasetat/eter: 40/40/20) karışım. 1983 . N. Saygı. Developman (etil asetat/'metil alkol/konsantre amonyak : 85/10/15) karışımı renk reaktifleri için.I3) ve potasyum permanganat (% 1 suda) hazırlanır. Bu nedenle gerek laboratuvar 171 donanımı ve gerekse analiz yapan kişiler açısından belirli kritere göre standardize edilmiş olmalıdır. foledin örnek verilebilir. Katı NaCl ile doyurulduktan sonra 3 defa 5 mi eterle vortekste karıştırılarak ekstrakte edilir. anabolik steroidlerden testosteronun idrardan izolasyonu. Ş. metoksifenamin. Kondensasyon maddesi : 7-klor-4-nitrobenzofurazin (NBD) etil asetat içinde (4 mg/ml) konsantrasyonda hazırlanır.1. niketamid. sülfırik asit (%0. Eter fazı üzerine 1 mi 2 . İTK ile identifıkasyonu ve GLK ile tayin yöntemleri açıklanmıştır (Vural. ilgili ulusal ve uluslararası yönetmeliklere göre bir suçtur.5 'a ayarlanır.B.testlerde kullanılan renk reaktifleri ile identifikasyonları yapılır. sportif performansı arttırmak için ilaç kullanımı "doping" olarak tanımlanır. efedrin. kondensasyon ürünü için kullanılır. Süzen S. Standart maddeler : Yukarıda adı geçen saf etken maddelerden metil alkolde 1 mg/1 mi konsantrasyonda çözeltiler hazırlanır.5 mg/ml asetonda). 1989). Doping maddelerinin analizinde duyarlık. (Bu tekniklerle ilgili ayrıntılı bilgi için için kitabın İTK ile ilgili bölümüne bölümüne bakınız). "Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Medikal Komisyonu" tarafından sporda kullanımı yasaklanmış ilaçlar (doping maddesi) listesini belirli aralarla gözden geçirerek ilan eder. Burada. Sporcuların doping yapmaları. fentermin. metamfetamin. Doping yapma ise bir ilaç suistimalidir. İdrar ekstraktlarının hazırlanması : 5 mi idrar örneğine 2. Ülkemizde de böyle bir labratuar kurulması çabası 1988 yılından beri devam etmektedir. tranilsipromin. Diğer renk reaktifleri : Ninhidrin (0.

g duyarlıkta kalitatif ve kantitatif analiz gerçekleşebilmektedir. Genel olarak gaz kromatografisi yöntemi ile 0. taşıyıcı gaz (azot) : 40 ml/dk akış hızında.. 3) N-Asetil türevlerinin oluşturularak SE-30 sabit fazında uygulama : N-asetil türevi asetanhidrit kullanarak kolon üzerinde türevleme işlemi yapılır. Saygı. detektör : FİD . dimetamfetamin (amfetamin ve metamfetamin için).5 N NaOH ile 12-12. 2) %10 Apiezon-2/%10 KOH (Chromosorb W-AW. N. niketamid (metoksifenamin için). detektör ve enjeksiyon giriş sıcaklığı 200-220°C arasında ayarlanır. 5 10 J .l asetik anhidrit enjektöre çekilerek karışım birlikte kolona enjekte edilir.l kloroformla (iç standart içeren) ekstrakte edilir. Ayrıca türevleme yapılarak da gaz kromatografisi ile duyarlık arttırılır. difenilamin (kardiazol için) kullanılır. fırın sıcaklığı : 140-250°C.5-0. Pik yükseklikleri oranı (standart / iç standart).1 (j. 80-100 misli üzerinde) sabit faz içeren kolon.5'a ayarlanır ve 300 |j. delektör sıcaklığı : 200-275°C. fırın sıcaklığı 160-200°C . Koşullar SE-30 da yukarda açıklandığı şekilde yürütülür. 1) %3 SE-30 (Chromosorb WHP 80-100 misli) sabit faz üzerinde. taşıyıcı gaz azot 40ml/dak. Ayrıca primer ve sekonder amin yapısında olanların asetil türevlerinin oluşturularak GLK ile ayrılmaları ve tayinleri destekleyici deney özelliği taşımaktadır. enteksiyon giriş sıcaklığı: 200-275°C arasında programlanır. Ş. detektör: FID.172 İç standart olarak 30 M-g/^1 konsantrasyonda amfetamin (dimetamfetamin ve tranilspronin için). 175 Sonuç : Gaz kromatografısi ile iki farklı kolon kullanarak organik baz yapısındaki maddelerin (yukarıda açıklanan koşullarda) ayrılmaları mümkün olmaktadır. (Vural.1 alınarak faz kromatografa enjekte edilir. Kloroform fazından 3 ja. Bu amaçla 1 (il ilaç (idrar ekstraktı) çözeltisi üzerine 1 |a. 1 mi standart çözeltilerin pH si 2. Efedrin için dış standart olarak norefedrin kullanılır. konsantrasyona karşı işaretlenerek kalibrasyon grafiği çizilir. crn 10 . Yalnız fırın sıcaklığı 160-210°C arasında değiştirilir. 1983). Gaz kromatografisine uygulama Bu teknikte 2 farklı kolon kullanılır. Kromatogramlar Şekil-21 "de gösterilmiştir.

nefedrin (2: 0. N. Anabolik steroidler Anabolik steroidler içinde yer alan testosteron ve türevleri klinikte terapötik amaçlar dışında. .3 ug): dimetamfetamin (II.0. 110°C'de etüvde 1 saat aktive edilir. nandrolon. nandrolon fenilpropiyonat. (b): efedrin (I.2.S. (Vural. 0. oda sıcaklığında kurutulur. 1976 yılından beri IOC tarafından yasaklanan testosteronun (T) doping amacı suistimal edildiğini gösterilmesinde metaboliti olan epitestosteronun (E) de tayin edilerek T/E oranının saptanması gerekmektedir. M. Standartlar 1 (ig/ml konsantrasyonunda kloroform içinde hazırlanır. sporda doping amacı ile kullanılır. 1986). 0. Bu oranın 6/1 den büyük olması halinde testosteronun doping amacı ile kullanıldığı kabul edilmektedir (Domike.. Adsorban olarak silikagel G kullanılır. İlaçlar arasında 176 da yer almaktadır.25 mm kalınlığında kaplanarak. 1989) Testosteron.3 |ag). Süzen. oksimetolon. metiltestosteron gibi) birbirlerinden ayrılmaları İTK ile standartlarla karşılaştırılarak yapılabilir. Cam levhalar 0.J V I__ t o Dakika 10 0 Dckika Şekil-21 Bazı organik bazların gaz kromatogramları : (a): amfetamin (l.. epitestosteron ve diğer sentetik anabolik steroidlerin İTK ile identiflkasyonları Anabolik steroidlerin (testosteron.6 ng) 4.5 ug). Testosteron ve epitestosteronun idrarda asit hidrolizden sonra İTK ile saflaştırılması ve GLK de türevleme yöntemi ile tayin edilmesi ve yöntemin doping analizi amacı ile kullanılabileceği (laboratuvarımızda uyguladığımız yöntem) aşağıda açıklanmıştır. Son yıllarda sporcular arasında daha çok suistimal edilen bu maddenin vücutta doğal olarak sentezlendiği ve bu nedenle de suistimalinin anlaşılamayacağı düşüncesi ile kullanımı yaygınlaşmıştır.

metilen klorüraseton (80:20).sülfürik asit reaktifi : 5 mi anhidr asetik asit. Steroidlerin idrardan izolasyonları: 5 mi idrar örneği. 1988'e bakınız).62 0. plaklar 120°C'de lekeler görünene kadar bekletilir.53 0. Rf değerleri hesaplanır.31 0. Ekstraktlar birleştirilerek. S.95 0. Tablo 15 çeşitli anabolik steroidlerin renk reaktifleri) İTK'da verdikleri renkler ve Rf değerleri görülmektedir (Fazla bilgi için Süzen.kırmızı Pembe Mavi Kahverengi -kahverengi Rf ve developman sistemi I II III IV V VI İlaç Aldı Testosteron Metenelon enentat Oksimetolon Nandrolon Parlak 0.59 0. Vanilin-sülfürik asit reaktifi : 3g vanillin 100 mi absolü etanol ile çözülür ve 0. UV de parlak sarı renk verir.sülfirik asit reaktifi ise püskürtmeden önce plaklara 110 °C'de 10 dakika bekletilir ve UV altında renkleri kaydedilir. Karışım soğutularak.49 0.58 0. asetik asit anhidrit-H^SO^ ile görünen ışıkta grikahverengi.85 0. Oda sıcaklığında azot gazı altında uçurulur.80 0. 50 mi alkole yavaşça katılır.51 0.23 0.36 .67 Parlak 0. Standard çözeltilerden ise 10 u. Y.82 0.1 İTK'ya uygulanır.Çeşitli steroid yapısındaki ilaçların İTK verileri Renk reaktifleri Vanilin Gün ışığı -H2SO4 KırmızıGrikahverengi kahverengi Koyu Kırmızıkırmızı kahverengi Gri . Uygulama : Plaklar 12 cm ye kadar develope edildikten sonra. Testesteron vanilin H2SO4 ile kırmızı renk.82 Parlak 0. 5 m I eter ile 2 kez ekstrakte edilir. plaklara renk reaktifleri püskürtülür : a) Vanilin-sülfürik asit reaktifi püskürtüldükten sonra. b) Asetik anhidrik.61 0.27 0. 2.60 0. Lisans Tezi.61 0. Kalıntı metanolde çözülerek İTK'ya uygulanır. 177 Renk reaktifleri : 1.61 0. konsantre süfürik asit ilave edilerek karıştırılır. sodyum sülfat ile suyundan kurtarılır.53 0. Asetik asit anhidr .Developman için değişik sistemler kullanılabilir: kloroform-etil asetat (80:20). 5 mi konsantre sülfürik asit ile dikkatlice karıştırılır.87 0. oluşan renk kaydedilir.73 0.5 mi. Görülen lekelerin yeri işaretlenir.37 sarı Parlak 0. 178 Tablo 15. kloroform-buzlu asetik asit (90:10) örnek verilebilir.

93 0.86 0. 179 cm 10 cm 10 O 10 Dakika O Dakika 5 10 a b Şekil 20.85 0.75 0.96 0.glasiyal asetik asit (90:10) Testosteron ve epitestosteronun GLK ile tayini (Enzimle Hidroliz Yöntemi) İdrarda testosteron ve epitestoronun konjugatları asit hidroliz yerine (3.70 0.aseton (80:20) IV : Kloroform siklohekzan glasiyal asetik V : Metilen klorür .91 siklopentilpropiyonat -kahverengi kahverengi Nandrolon fiMiilpropiyonat Gri .glasiyal asetik Asit (80:10) IV : Metilen klorür .73 kahverengi Nandrolon pKırmızı SarıParlak 0.glukuronidaz ile " enzim hidroliz" yöntemi kullanılabilir.75 0.83 0.79 0.85 0.mavi I : Kloroform .88 0.84 0.85 0.SariParlak 0.65 0.86 hcksilnksifeııilpıopivonat -siyah kahverengi 4-hidroksi-19-ııortestosteron Kırmızı SarıParlak 0.5 saat inkübe edilir. testosteronun (3) kromatogramları .Standart (a) ve idrardan izole edilen (b) metil testosteron (1). 100 mi idrarın pH sı 5'e ayarlandıktan sonra (3glukuronidaz (130000 ünite) ilave edilir.etil asetet (80:20): asit (70:20:10) II kloroform . Epitestosteron (2).aseton (80:20) III : Kloroform . 55°C de 2.95 0.

İlaç kullantmi ile T/E oranı artmaktadır... N. Hazırlanan seri çözeltilerden 5 (al gaz kromotografa enjekte edilerek yukarıdaki koşullarda çalışılır.19 (J. E ve T/E için sırası ile 2.07 ng/ml ve T/E oranı 2. S. kombinasyonunu takiben GLK ile tayini.88 ± 78 bulunmuştur. Eter fazı uçurulduktan sonra. epitestosteron (E) 0. kimyasal ve biyolojik savaş maddelerine "pestisitler" denir.Soğuduktan sonra 3 kez eterle ekstrakte edilir. tüketimi ve depolanmaları sırasında. E 1. S. Bu oran 6 ve üstünde olduğunda ise sporcu dopingli kabul edilmektedir. besin değerini bozan. ayrıca yöntem enzim hidroliz yöntemine göre daha ekonomiktir.g/ml. taşıyıcı gaz (azot) akış hızı 30 ml/dk.94 ± 87 (. kalibrasyon grafiğinden hesaplanır. hava akış hızı 300 ml/dak. Bileştirilen eter ekstraktları % 20 NaOH. yönteminde enzimatik yönteme göre daha yüksek verim elde edilir.40 ± 0.33 ± 0.ıg/ml netil testosterom (iç satandart) ilave edilerek 5 |^l gaz kromatografa enjekte edilir. Fırın sıcaklığı 260 °C. normal kadınlarda idrarda testosteron (T) 0.59 |j.67 ug/ml ve 1. mikroorganizmaları yok etmek için kullanılan fiziksel. Sonuç Testosteron ve epitestosteronun. asit hidrolizde olduğu gibi.g/ml. Olarak ayarlanır. idrarda asit hidroliz yöntemi -İTK.. M. enjeksiyon giriş sıcaklığı 280 °C. ardından su ile yıkanarak susuz sodyum sülfattan geçirilerek suyundan kurtarılır. Standart / iç standart pik yüksekliğine karşı konsantrasyon alınarak kalbirasyon grafiği çizilir.g dir.25 ± 48 M-g/ml ve T/E oranı ise4. detektör sıcaklığı 300 °C. . 1988) Yaptığımız bir araştırmada. Metilleme ile duyarlık sının 0.51 ±0.2 u. 1989) 181 5. PESTİSİTLER Besin maddelerinin üretimi. Duyarlık 0. besinleri yok eden ve zarar veren haşereleri. standart çözeltilerinden kloroformla seyreltilerek 10-100 |ag/ml arasında 5 seri çözelti hazırlanır. Vural. Testosteron türevi ilaç (sustanon 250) kullanan hastalarda ise T 5.96 ± 0. Süzen.62 ± 0. Hidrojen akış hızı 50 ml/dak. 1936. Normal erkeklerde ise T. (Donike. yöntemin sağlık açısından sakınca oluşturmaktadır.tg/ml. Şekil 20 (a ve b) de testosteron ve epitestostoronun kromatogramları (standart ve idrardan izole edilen) görülmektedir.32 bulunmuştur.62 değerleri elde edilmiştir. 1. Ancak ekstraksiyonun benzenle yapılması. kalıntıya 50 ).19 ± 0. 180 Krcmatogramların pik yükseklikleri ölçülerek.05 ±ıg kadar inileilir (Süzen. GLK de sabit faz olarak %3 SE-30 (Chromosorb WHP 80-100 misli üzerinde) ve FİD detektör kullanılır. Kalibrasyon : Stok testosteron asetat ve epitestosteron asetat (1 mg/ml). İç standart olarak metiltestortem 50 (ig/ml olmak üzere standartlar ilave edilir.

akut ve ölümle sonuçlanan zehirlenme olaylarına ülkemizde sıklıkla rastanmaktadır (Vural. 1996'ya bakınız). Ayrılan petrol eteri fazları birleştirilir ve sırası ile 5 mi saf su. Standard madde karışımından (metil alkol içinde hepsini 1 g/l konsantrasyonda içeren karışım) 20 jllI 2.N. Ekstraksiyon 2.0 g) ye göre daha çok toksiktirler.. N. 5 g sodyum sülfat üzerinde kurutulur ve basınçlı hava veya azot akımında kuruluğa kadar uçurulur. Burada çevrede kalıcılıkları nedeni ile kronik toksisite açısından da önem taşıyan klorlu hidrokarbon yapısındaki pestisitlerle.için. mesleki maruziyet dışında. İTK ile kalitatif analizleri Bu yöntem aldrin. Çözücü ile numuneden ekstrakte edildikten sonra İTK ile kalitatif analizleri yapılabilen bu maddeler için basit ve güvenilir yöntemler yoktur. İlk sentezi yapılan klorlu hidrokarbon yapısında olan DDT ve klorlu siklodien yapısındaki dieldrin. Pestisitlerin analitik ve adli toksikoloji açısından analizleri önem taşır. Ancak kalıcılıkları nedeni ile halen canlıların adipoz dokusunda ve insanlarda anne sütünde bulundukları gösterilmiştir (Fazla bilgi. 5. Yıkanmış ekstrakt. akut toksisite açısından önem taşıyan organik fosforlu insektisitlerin rutin toksikolojik analizleri açıklanmıştır.. Teknik : 10 mi numune. heptaklor ve dokofan için kullanılır. Vural.1 tatbik edilir. Silikagel G ile kaplanmış kromatografi plağının (5x20 cm boyutunda ve 20 [im partikül büyüklüğünde) ilk kolonuna 20 ja. Aldrin. kolona uygulanır. Organik klorlu pestisitler Kloıiulıidrokarbon yapısındaki (organoklorlu) pestisitler yapılarında klor bulunan aromatik veya alifatik bileşiklerdir. aldrin gibi insektisitlerin çevrede kalıcı ve karsinojenik etkili olmaları nedeni ile kullanımları kısıtlanmış ve daha sonraiarı da yasaklanmıştır.1. 182 Ancak GLK ve GK-MS kombinasyonları ile kendilerinin ve metabolitlerinin kesin analizleri yapılabilir. 5 mi petrol eteri (kaynama noktası 40-60°C fraksiyonu) ile 5 dakika karıştırılarak ekstrakte edilir. kez 5 mi petrol eteri ile tekrarlanır. 1996). 5 mi sodyum hidroksit (20 g/l) ve 5 mi saf su ile yıkanır. Fazların ayrılması için 5 dakika bekletilir ve üst faz ayrılır. İTK'ya uygulama : Ekstrakt 100 (il metil alkol içinde çözülür. Numune olarak mide muhtevası ve olay yerinden elde edilen kalıntılara uygulanabilir. çeşitli nedenlerle kronik. . DDT (letal doz 3.Pestisitlerle. dieldrin ve endrin (akut letal dozları yetişkinlerde 5 g). dieldrin.

arkadan yavaşça 2-amino. Organik fosforlu pestisitler Organik fosforlu pestisitler.5 mg/1 ile 10 mg/l arasında değişir. Çoğu insektisit olarak kullanılır. siklohekzanla doyurulmuş tankta develope (10 cm. Klinik değerlendirme Organioklorlu pestisitler. Dieldrin ve endrin bu koşullarda detekte edilemezler. Zehirlenme belirtileri muskarinik.Kromatogram. semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanır. Önemli bir kısmı (azinfos metil. uyarılma. konsantre nitrik asit ile (10:1) oranında seyreltilir] püskürtülür ve 15 dakika UV (254 nm) altında bekletilir. genelde sıcak kanlılara ve insanlara toksiktirler ve çeşitli nedenlerle sıklıkla akut zehirlenmelere ve ölüme neden olmaktadırlar. Bu nedenle analiz sırasında mide muhtevası ve olay yerinden elde edilen örneklerin pH sini analizden önce 7 ye ayarlamak gerekir. Bu teknikle yaklaşık hRf Rf değerleri : lindan 0. İdentifi-kasyon standart kromatogram ile karşılaştırılarak yapılır.2. Başlıca toksik etkileri asetilkolin esteraz inhibisyonuna davanır. Akut zehirlenmede kusma. ve ark. nitrik asit ile seyreltilmiş gümüş nitrat çözeltisi [0. yükselinceye kadar) edilir ve kuruluğa kadar uçurulur.İ mol/l) püskürtülür. nikotinik ve merkezi sinir sisteminin aşırı stimülasyonu şeklindedir. diazinon ve malation gibi) 184 bazik ortamda hidroliz olurlar. Bazıları herbisit olarak da kullanılır ve insanlarda toksiteleri oldukça düşüktür.J. Organik fosforlu indetisitleri çok geniş bir grup olup. . Organik fosforlu insektisitlerin batıcı (sarımsak) kokuları. temel yapıları ve bazı örnekler aşağıda verilmiştir. diagnozda yararlı olabilir. asit ortamda da dayanıklı değillerdir. Organik fosforlu insektisitler. 1995) Yöntemin duyarlığı organik klorlu pestisitin yapısına bağlı olarak 2. (Flanagan R. musküler tremor ve konvülziyonlar. Sonuç : Klorlu hidrokarbonlar kahverengi/siyah lekeler verir. geniş bir grubu oluşturmaktadırlar. heptaklor 34 ve aldrin 41 elde edilir. dikofan 26. Kromatogramların belirtilmesi için potasyum permanganat çözeltisi (0. başlıca MSS'ni etkilerler. R .etanol (etanolamin) püskürtülür. diyare. ekstremitelerde zayıflık ve uyuşukluk. Zehirlemenin tedavisinde. 183 Soğutma için bekletildikten sonra. solunum depresyonu görülür.1 mol/1 gümüşnitrat çözeltisi. S. 100°C de etüvde 20 dakika bekletilir.9.

. Dialkilfosfat metabolitleri düşük maruziyetlerde de iyi bir indikatördür. Teknik : 10 mi örnek alınır ve gerekiyorsa pH. . Standart olarak çeşitli organik fosfat esterleri (metadon. 5 mi metil tersiyer-bütileter ile 5 dakika karıştırıcı kullanarak ekstrakte edilir. N. Örneğin parationla zehirlenmede. Yöntemin prensibi. katı sodyum bikarbonatla 7 ye ayarlanır. Ancak dialkil fosfatlar. Örneğin: Fosf'amidon. idrarda düşük konsantrasyonda oldukları için gerek izolasyon ve gerekse identifikasyon ve analizleri dikkat ister (Besbelli. diklorvos. methidation. 2) Bazı dimetil ve dietil organik fosfor yapısında olan organik fosforlu insektisitlere maruz kalmanın araştırılmasında alkil fosfat metabolitlerinin tayini yapılabilir.O—-P—S b—p—Q Fosforoditioat R || \ II O----P----S ı\ J* Fosforotiolat Fosforotioat B° \ II 1 Fosfat Zehirlenmenin toksikolojik açıdan tanısında : 1) Vücut sıvılarında (kan. 185 3) Organik fosforlu insektisitler kolinesteraz inhibitörüdürler. zehirlenme şiddeti hakkında bilgi verir. Aktivitedeki düşme oranı. organik fosfat esterlerinin 4-(p-nitrobenzil) piridin (asetonda 20 g/l) ve aseton: tetra etilenpentamin (9:1) kombine reaktifleri ile mor lekeler vermesine dayanır. Bu nedenle zehirlenmelerde. 1993). Organik fosforlu insektisitlerin İTK ile kalitatif (nitel) analizleri i) Yöntem mide muhtevası ve olay yerinden elde edilen kalıntılara uygulanabilir. destekleyici deney olarak plazma asetilkolinesteraz aktivitesi (AChE) tayin edilir. idrar ve ölüm halinde vücut dokularında) organik fosforlu insektisitler ve metabolitleri aranır. dioksation ve klorprifos gibi) metil alkolde (1 g/l) konsantrasyonda karışım halinde hazırlanır. metaboliti p-nitrofenol analizi de yapılır. Üst faz ayrılır ve ikinci kez 5 mi metil tersiyer bütileterle ekstraksiyon tekrarlanır. dimetilfosfat ve paration ile dietilfosfat: disulfotan ve forat ile dietiltiyofosfat metabolitleri oluşur. Fazların ayrılması için 5 dakika bekletilir.

Ekstraktlar birleştirilir. faz ayıran filtre kağıdından temiz bir tüpe süzülür. yüksekliğe kadar develope edilir. Tanktan çıkartıldıktan sonra kurutulur. Soğutulduktan sonra aseton /tetraetilenpentamin (9/1 oranında) karışımı püskürtülür. 20 u. Uygulama : Mide içeriği veya olay yeri kalıntısından izolasyon daha önceki İTK tekniğinde olduğu gibi yapılır. Renk reaktifi : a) %1 AgNOj (3:1 oranında su/aseton karışımında). Yöntem mide içeriği veya olay yerinden elde edilen numunelere uygulanabildiği gibi insektisit formülasyonlarada uygulanabilir. İcabında süzülerek belirli bir hacme (10 mi ye) tamamlanır. İkinci kolona da 10|_tl standart karışım uygulanır. 10 mi (b) çözeltisi ile karıştırılır. Oda ısısında kurutulur. bromofos ile : 0.58 Rf değerleri elde edilir. .42 . Basınçlı hava veya azot akımında kuruluğa kadar uçurulur. klorprifos ile : 0. ii) İTK ile kalitatif analizde diğer bir renk reaktif olarak (gümüş nitrat -bromfenol) karışımı kullanılabilir: Olanaklar açısından daha pratik olan bu yöntem aşağıda açıklanmıştır.5 bromofenol çözeltisi (asetonda) kullanılırken 100 mi (a) çözeltisi. Devolopman çözeltisi : (Benzen/aseton): (80/20) oranında Adsorban : AI2O3 (20x20 cm levha üzerinde) Standardlar : Daha önce açıklandığı şekilde hazırlanır. 10 mi asetonla sık sık çalkalanarak oda sıcaklığında ekstrakte edilir (Cam kapaklı bir erlen veya daha iyisi bir mezür içinde). Kromatogram (siklohekzan/aseton/kloroform: 70/25/5) karışımında 10 cm. 186 Tabakaya 4-(p-nitrobenzil) piridin çözeltisi (asetonda. Formülasyonlardan organik fosforların izolasyonu : Emülsiyon veya toz halindeki numuneden 200 mg alınır.04 mi numune (kantitatif tayinde miktar önemli) çapları 5 mm yi geçmeyecek şekilde damlatılır. (Örneğin. Sonuç : Organik fosforlu insektisitler açık kahverengi zemin üzerinde mor lekeler verir. İTK'ya Uygulama : Ekstrakta 100(il metil alkol ilave edilir ve 20^1 silikagel G ile (5x20 cm boyutunda. 20 g/l oranında) püskürtülür ve 110°C da 30 dakika bekletilir.54 . 187 Numunenin İTK'va tatbiki : Önceden hazırlanmış 0. Lekeler standartlarla karşılaştırılır ve Rf değerleri hesaplanır. b) %0.11 . İTK' da bu yöntemle dimetoat ile : 0. malation ile : 0. Şartlar uygunsa bir gece bekletmek yerindedir.m ortalama tanecik büyüklüğünde) kaplanmış levhaya uygulanır. İnsektisit formülasyonunda izolasyon işlemi ise aşağıda açıklanmıştır.

Adsorban tabaka, daha önceden developman sistemini içeren ve çözücü atmosferi ile doymuş tanka yerleştirilerek genellikle çözücü yüksekliği başlangıçtan 10-12 cm yükselinceye kadar bekletilir. Developman zamanı ve oda sıcaklığı kaydedilir. Tanktan çıkarılan adsorban tabaka, oda sıcaklığında kurutulur. Kromatogramların belirli hale getirilmesi : Reaktif karışımı adsorban tabakaya püskürtülür ve levha 50-60°C de 10 dakika kurutulur. Mavi zemin üzerine, tiyoorganik fosforlu insektisitler, viyole renk tonları verir. Bu rengin belirgin hale gelmesi için, %1 lik sitrik asit püskürtülerek veya levha brom buharına tutularak mavi olan zemin rengi giderilir. Çok hafif renkli olan lekeler ise 5-10 dakika U.V. de bekletildiğinde belirgin hale gelirler. Kromatogramların Rf değerleri saptanarak standartlarla karşılaştırılır. Böylece organik fosforlu insektisitlerin indentifıkasyonu yapılır. Genel olarak organik fosforlu insektisitler (bromfenol mavisi+gümüş nitrat ile) mavi (rogor); viyole (gusathion); mavi viyole (paration ve diazinon) renkleri verirler. Asetilkolin esteraz aktivitesinin tayini Organik fosfat ester ve karbamade yapısındaki insektisitler asetilkolin esteraz enzimini inhıbe ederek serinin iletimini bozarlar. Kolin esteraz başlangıç olarak karaciğerde oluşur, ancak plazmada da bulunur. Plasma kolinesteraz inhibisyonunun fizyolojik olarak önemli düşünülmez. Kolinesteraz ve asetilkolin esteraz farklı enzimlerdir. Plazma kolinesteraz hemen hemen tamamen inhibe olabilirken, eritrositlerdeki asetilkolin esterazın halen %50 si aktivitesini koruyabilir. Bu durum 188 maddelerin relatif inhibisyonuna, giriş yollarına, maruziyet derecesine bağlıdır. Pratikte plazma kolinesteraz aktivitesinin tayini organik fosforlu insektisitler veya karbamatlara maruziyetinin belirlenmesi için uygun bir indikatördür. Aktivitenin normal olması, bu maddelere maruziyetin olmadığını gösterir. Aktivitenin düşük bulunması halinde, toksik madde ve /veya metabolitinin biyolojik sıvılarda bulunması ile zehirlenme olayı ve nedeni desteklenmiş olur. Hem eritrosit ve hem de plazma ChE düzeyinin düşük olması, organik fosfat veya karbamat grubu pestisitlerle zehirlenme olasılığını güçlendirir. Kolinesteraz aktivitesinin tayininde kullanılan 1) yarı kantitatif basit bir yöntem 2) daha duyarlı olan diğer bir yöntem aşağıda açıklanmıştır. 1) Asetil kolinesteraz inhibisyonunun yarı kantitatif değerlendirmesi Yöntemin prensibi, substrat olarak kullanılan asetiltiyokolinin, AChE tarafından asetil ve tiyokoline hidroliz olması; oluşan tiyokolinin 5,5'-ditiyobis (2-nitrobenzoik asit) ile sarı renkli kompleks vermesine dayanır. Oluşan sarı rengin şiddeti pralidoksim (organik fosfat esterlerinin inhibisyonunda reaktivatör içeren numune ile karşılaştırılarak yorumlanır.

Yöntem serum veya plazmaya uygulanır. Reaktifler : Dithiobisbenzoat reaktifi : 5,5'-nitrobenzoik asit (DTNB), 0,2 g/l konsantrasyonunda sodyum dihidrojen ortofosfat tamponu (0.1 mi, pH 7.4) içinde hazırlanır. Asetiltiyokolin iyodür çözeltisi: Suda 5 g/l konsantrasyonda hazırlanır. Pralidoksim klorür çözeltisi: Suda 200 g/l konsantrasyonda hazırlanır. 189 Kör (veya kontrol) olarak kullanılacak plazma veya serum maruz kalmamış kişilerden sağlanır. Uygulamada : 3 tane 10 mi lik tüplerin herbirine 2.0 mi DTNB reaktifl ve 1.0 mi asetiltiyokolin iyodür çözeltisi konur. Birinci tüpe 20 \x\ kontrol plazma, ikinci tüpe ise 20 (al numune plazma konur. Üçüncü tüpe ise 20 jul pralidoksim çözeltisi ve 20^1 numune plazma ilave edilir. Her üç tüp te vorteksle karıştırılır ve oda sıcaklığında 2 dakika bekletilir. Sonuç : a) Kontrol tüpte oluşan sarı renk, test tüpüne göre (2. Tüp) daha koyu ise, asetilkolin esteraz inhibitörü bu maddenin varlığını gösterir. İlaveten pralidoksim içeren tüpteki karışımın (3.tüp) rengi, kontrol tüpü ile aynı ise, o zaman organik fosfat esteri ile ilgili bir AChE inhibitörü vardır. Bunun diğer deneylerle desteklenmesi gerekir. (Organik fosfat esteri pestisit grubu veya metabolit analizi ile). 2) AChE aktivitesi tayini Yukarıda AChE'ın nitel analizi için uygulanan yöntem kantitatif amaçla da kullanılabilir. İlk kez Ellman tarafından uygulanmıştır. (Ellman,G., 1959; WH0, 1987) Reaktifler : DTNB tampon çözeltisi : 100 mg DTNB; 4.472 g disodyum hidrojen fosfat (Na2HPO4) ve 250 g potasyum dihidrojen fosfat (KH2PO4), 800 mi distile suda çözülür. 4.5 g sodyum klorür ilave edilir ve distile su ile 1 litreye tamamlanır, pH kontrol edilip, 7.6'ya ayarlanır. (Seyrettik HC1 veya NaOH ile). Bu çözelti buzdolabında en fazla 1 hafta dayanır. 190 Substrat olarak propiyoniItiyokolin kullanılır: 150 mg madde 80 mi su içinde çözülür, distile su ile 100 mi ye tamamlanır. Bu çözelti günlük hazırlanır. AChE inhibitörü olarak eserin salisilat (fizostigmin salisilat) kullanılır. 50 mg madde 40 mi suda çözülür, distile su ile 100 mi ye tamamlanır. Çözelti baz dolabında en fazla 2 hafta dayanır.

Teknik : Yöntem tam kan, eritrosit veya plazmaya uygulanabilir. Kan örnekleri heparinize tüplere alınır. Yöntem postmortem kana da uygulanabilir. Heparinli kan örnekleri +4°C de saklanır. Uygulamada 20 \ı\ kana 20 mi DTNB tampon çözeltisi ilave edilir. Seyreltilmiş kan örneğinden üç tüpe 4'er mi konur. (1. Tüp kör kan deneyi için: 2. Tüp kan numunesi, geriye kalan seyreltilmiş kan, 3. Tüp 3000 rpm de 5 dakika santifüj edilir. Süpernatanttan, 4'er mi 2 ayrı tüpe konur. (3. Tüp plazma kör; 4. Tüp plazma numunesi). Kör deney olarak ayrılan (1. ve 3. tüplere) kan ve plazmaya 50 jul eserin salisilat çözeltisi (ChE inhibitörü) ilave edilerek, vortekste karıştırılır. Bütün tüpler (kör ve numune içeren tüpler), 5 dakika 30°C de su banyosunda inkübasyon için bekletilir. Hepsine substrat olarak 1 mi propiyonil tiyokolin ilave edilir. Tekrar 30°C de 10 dakika inkübasyon için bekletilir. İnkübasyondan sonra, numune plazma ve kanı içeren tüpler 50 (0.1 eserin salisilat çözeltisi ilave edilir. 1 ve 2 nolu tüpler (kanlar) 3000 rpm de 5 dakika santifüj edilir. Oluşan sarı renkli çözeltilerin absorbansları (her 4 tüpteki çözeltiler), distile suya karşı, 405 nm de okunur. 191 Kalibrasyon Sistein hidroklorür standart olarak kullanılır. 63.05 mg sistein hidroklorür 900 mi distile suda çözülür. Distile su ile 1000 mi ye tamamlanır (0.4 m mol I). Çözelti kullanılacağı zaman hazırlanmalıdır. Kalibrasyon eğrisinin çizilmesi için 0; 0.20; 0.40; 0.60; 0.80 ve 1.0 mi sistein standart çözeltilerine, 4 mi DTNB tampon çözeltisi ile siyreltilir. Distile su ile 5 mi ye tamamlanır. Oluşan renklerin absorbansı, (1 mi distile suya 4 mi DTNB çözeltisinin ilavesi) ile hazırlanan köre karşı 405 nm de okunur. Absorbansa karşı, sistein konsantrasyonu işaretlenerek doğru çizilir. Hesaplama : Kolinesteraz aktivitesi tayini için aşağıdaki formül kullanılır. A (T-B) C (S) x T.V

ChE (aktivitesi) =---------------x------------------IU/ml A (S) t x SV

A (T-B) : Tam kan veya plazmanın absorbansından tam kan (kör) veya plazma (kör)ün absorbansının çıkartılması ile elde edilen absorbans (An - Ak) A(S): En yüksek konsantrasyondaki standart çözeltinin (genellikle 0.40 u mol/ml sistein) absorbansı (As)

5-7. % 60-90 inhibisyonu orta. .V.: Toplam hacim (5 mi) S. AChE düzeyindeki düşme % si (inhibisyon %): Maruziyet öncesi AChE .= --------------. postmortem kanda kolinesteraz aktivitesi tayini. % 90-100 inhibisyonu ise şiddetli zehirlenme olarak kabul edilmektedir (Maroni.C(S) : Standart çözeltinin en küçük konsantrasyonu (genellikle 0.004 mi) t: Reaksiyon zamanı (10 dakika) IU/ml: Uluslararası ünite birimi (a. Kolinesteraz düzeyinin % 50-60 inhibisyonu hafif . ölüm nedeni hakkında bir bilgi verebilir.5 IU/ml. Eritrosit: 2. 1986). As Eritrosit kolinesteraz aktivitesi : (Tüm kan kolinesteraz aktivitesi-plazma kolinesteraz aktivitesi) eşitiği ile hesaplanır. M.5-3.maruziyet sonrası AChE -xlOO formülü ile Maruziyet öncesi AChE hesaplanabilir. Sonucun yorumu Organik fosforlu insektiflere maruz kalmamış (normal) kişilerin kolinesteraz değerleri: Tam kan : 4. Organik fosfat esterlerin maruziyette AChE inhibisyon % si daha uygun bir kriterdir.x-----------. Plazma : 1.08 x 5 A (T-B) ChE aktivitesi =-----------..V.x 10 şeklinde formüle edilebilir.6-4.x lOIU/ml A (S) 10x0. mol substrat/dakika Teknik kısımda anlatılan koşullarda çalışıldığında değerler yerine konulursa.1 : 5 = 0.: Örnek hacmi (absorbansı okunan 20 jj. 192 A (T-B) 0.1 IU/ml arasındadır.08 n mol/ml sistein) T.004 A (S) An-Ak ChE (IU/ml) =-----------.0 IU/ml. Ölüm olaylarında. Bu amaçla kişilerde maruziyet öncesi ve sonrası AChE aktivitesi ölçülür.

193 6. Zamanımızda metal zehirlenmeleri. Akut zehirlenme. 6. akut ve kazaen zehirlenmelerden çok mesleki ve çevresel maruziyet nedeni ile önem kazanmıştır (Kurşun. METALİK ZEHİRLER Metallerle zehirlenmelere çok eski yıllardan beri rastlanmaktadır. N. Bu nedenle toksikolojik analizlerde yeterli duyarlıkta. vulkanize kauçuk. B.. rutin toksikoloji labratuvarlarda halen kullanılması gereken bir deneydir. seramik.1. Organik kurşun . R. ICP pahalı bir tekniktir. krom. gibi) boya akümlatör. porselen. iyi sonuç veren bir teknik olan AAS rutin olarak kullanılan bir yöntemdir (Fazla bilgi için: Borriella. çeşitli nedenlerle ölen kişilerin (postmortem) kanlarında AChE aktivitesi tayin edilmiştir. Arsenik zehirlenmesinin Orfıla tarafından biyolojik materyalde (saçta) Marsch deneyi ile aranması adli ve analitik toksikolojinin başlangıcı olmuştur. Se ve Te) biyolojik materyalde doğrudan aranmalarında uygulanan Reinsch testi klasik bir yöntem olup. polarografi.. iatrogenik zehirlenmelerin araştırmalarında atomik absorbsiyon spektrofotometresi (AAS) ve İndüktif Coupled Plasma Spektrofotometresi (ECP) en çok tercih edilen yöntemlerdir.2. 1995).. Ancak en fazla düşme organik fosforlu insektisitlerle zehirlenmede gövrülmüştür (Kaşifoğlu. Çünkü her iki teknikle de hemen bütün elementlerin analizi yüksek duyarlıkla olarak yapılabilmektedir. sb. lehim. nötron aktivasyon: NAA) eser miktarda metallerin çevrede ve biyolojik materyalde duyarlı ve spesifik analizleri mümkün olmaktadır. Geliştirilen yeni tekniklerle (atomik emisyon ve absorbsiyon spektrofotometresi : AES ve AAS . R. Bu nedenle biyolojik materyalde metalik zehirlerin analizi ile ilgili yöntemlerde paralel olarak gelişmiştir. anodik stripping voltametresi : ASV. civa. 194 6. Ayrıca aynı örnekle multielementlerin kantitatif analizi hızlı olarak yapılabilmektedir. Reinsch deneyi Bakırdan daha soy elementlerin biyolojik materyalde aranmaları için kullanılan bu test ve destekleyici deneyler kitabın genel bölümünde açıklanmıştır. Bu bulgulara göre solunum yetmezliğinden kalp hastalığından. Bazı metallerin (As. Hg. endüstri ve çevre açısından önemli olan kurşunun toksikolojik analizi açıklanacaktır. nikel gibi). Bu bölümde Reinsch deneyi. kadmiyum. alaşım yapımı ve endüstirisinde kullanılır. ve Gagliono Candela.Yaptığımız bir araştırmada.1987). anorganik ve organik bileşikleri vardır. insektisit. kurşun karbonat. mesleki maruziyet. Kurşun Kurşun ağır bir metal olup. CO zehirlenmelerinden ölen kişilerde AChE aktivitesi düşük bulunmuştur. Kurşun ve anorganik kurşun bileşikleri (kurşun nitrat.

Labratuvarımızda bu amaçla kullanılmış yöntemler aşağıda açıklanmıştır. kurşun sodyum pirolidin ditiyokarbamatla komplekse alınır ve oluşan kompleks su ile doyurulmuş metilisobütilketonla (MIBK). Kalibrasyon eğrisinden hesaplanır. Kurşunun mesleksel ve çevresel izlenmesinde kandakurşun. Tümtürk. 0. Doğrudan alevli AAS. karıştırılır. Duydu. noniyonize su ile 100 mi ye tamamlanır. N. Metiliobütilketon (MIBK): su ile doyurularak kullanılır. 3. 4. 1998. 1 mi amonyum pirolidin ditiyokarbamat çözeltisi.. N : 1996 ve Duydu. Alkil kurşun bileşiklerini (TEK. Yöntemin prensibi. N. Her çözelti ilavesinden sonra vorteksle karıştırılır. 1998). 2) Atomik absorbsiyon Spektrofotometresinde yarıklı kuvars tüp uygulaması . Kalibrasyon grafiğinden konsantrasyon hesaplanır. Triton X -100 (Alkil fenoksi politoksi etanol) : 5 mi Triton X-100. N. Vural. 2. Organik fazın 217 nm de absorbansı MIBK (kör) e karşı okunur. Y: Vural. Amonyum (veya sodyum) pirolidin ditiyokarbamat (SDDC): 2 g madde diyonize su ile 100 mi ye tamamlanır. G. Asetik asit (l. 1983. alevli yöntemde duyarlığı arttırmak için yarıktı kuvars tüpü uygulaması veya grafit fırın (alevsiz yöntem) yöntemi kullanılabilir (Vural. idrarda kurşun. 1997'ye bakın).25 mi 1 N asetik asit ilave edilir... kan örnekleri kurşun içermeyen heparinize tüplere alınır. 195 1) Alevli AAS yöntemi ile kanda kurşun tayini Kanda kurşun tayini için. Hemolizi hızlandırmak için vorteksle karıştırılır ve 10 dakika bekletilir. 5 dakika 2000 devir/dak santirifüj edilir. Güvendik. Üstte ayrılan organik fazın absorbansı 217 nm de atomik absorbsiyon spektrofotometresinde okunur. Kanda ve idrarda AAS ile kurşun tayini Biyolojik materyalde AAS ile kurşun tayininde değişik yöntemler uygulanabilir. (Daha ilerde açıklanmıştır). 5 mi suda doyurulmuş MIBK ilave edilerek. TMK gibi) toksisitesi ve çevre kirliliği nedeni ile kullanımları yasaklanmış veya sınırlanmış olmasına karşın halen bir çok ülkelerde önemini korumaktadır (Fazla bilgi için Vural.bileşiklerinden tetra etil kurşun (TEK) ve tetrametil kurşun (TMK) benzine geri tepmeyi önlemek için ilave edilir. Reaktifler: 1.N) Teknik : 5 mi heparinize kan örneğine 1 mi Triton-X-100 ilave ederek hemoliz edilir.. pH: 2-4 aralığında ekstrakte edilir. Y. idrarla porfirin atılımı ve delta aminolevülinik asit (d-ALA) tayinleri yapılır. N.

Aletin sıfır ayarı MIBK'e karşı yapılır.atom yakalama tekniği uygulanarak aletin duyarlığı arttırılır.Alevli atomik abrosbsiyon spektrofotometresinde (FAAS) yarıklı kuvars tüp . . 0. ve ark. 197 Bu standart çözeltilere. deiyonize su ile %1 oranında (hacim/hacim) seyreltilmiş sulfirik asitde çözülerek 100 mi ye tamamlanır. Cihazın sıfır ayarı suda doyurulmuş MIBK ile yapılır.3 mi.1 mi. Bu çözelti 1 mg/ml kurşun içerir. yarık (slit) genişliği : 1 nm. Böylece 5 mi kan ile çalışıldığında 0.g/100 mi konsantrasyonda karışıma karşılık gelecek standart çözeltiler hazırlanmış olur. Stok kurşun çözeltisi 0. Bu şekilde 20 dakika tüpün alt kısmı. 3) AAS . Bu 196 amaçla kullanlan yarıklı kuarz tüp (Slotted Tube Atom Trap. Kuars tüpün ışık yolunu kapatmaması için yatay ve dikey ayarlar yapılır.yarıldı kuvars tüp kullanarak kanda kurşun tayini Alevli atomik absorbsiyon spektrofotometresinin (FAAS) duyarlığı. Standart kurşun çözeltisi (10 |ug/ml). Daha önce açıklanan MIBK ile selasyon oluşturduktan sonra ekstraksiyonla kurşun tayinine göre duyarlık 2.. Kalibrasyon : Stok kurşun çözeltisinin seyreltilmesi ile standart karışım seri çözeltileri hazırlanır. Çözeltiden 0. 1 mi stok çözeltisinin deiyonize su ile seyreltilmiş %1 lik nitrik asitle 100 mi ye seyreltilerek hazırlanır. dalga boyu 217 nm.-*)?. Absorbansa karşı konsantrasyonlar işaretlenerek kalibrasyon grafiği hazırlanır. analizi yapılan ve atomize edilen metal atomlarının ışık yolu üzerinde yarklı kuarz tüp kullanımı ile daha yoğun ve daha uzun süre kalmasına dayanmaktadır. 0. 10 dakikada tüpün üst kısmı kaplanır. 80 ve 100 p. Okunan absoıbans. Teknik : Yarıklı kuarz tüp (hazır olarak sağlanır). 60. günlük hazırlanan kalibrasyon eğrisinden değerlendirilir.5 kez arttırılabilir (Duydu. Y. Yarıklı kuars tüpün kaplanması: Bu amaçla % l'lik lantanyum klorür çözeltisi yarıklı kuars tüp üzerine FAAS çalışır durumdayken püskürtülür.5 mi alınarak deiyonize su ile 5 mi ye tamamlanır. 1998). 0. yakut asetilen-hava karışımı. 20. kan örneğine uygulanan işleme tabi tutulur. Bu kaplama sayesinde tüp ısıya daha dayanıklı hale getirilmiş olur.2 mi. Bu yöntemin prensibi.159 g Pb (NO. açıklandığı şekilde %l lik lantanyum klorürle kaplanır. 0. Kullanılan atomik absorbsiyon spektrofotometresinin koşullan : Lamba akımı : 5 mA. STAT) uygun bir düzenekle alevin üzerine yerleştirilir ve alevin yarıklı kuars tüpün yarıkları arasında geçmesi sağlanır. Organik fazın absorbansı okunur.4 mi ve 0. yarıklı kuarz tüp-atom yakalama tekniği kullanarak arttırılabilir. 40.

g/ml ve 7 u. Y. İdrarda kurşun total. çözelti bir ertene aktarılarak 1 mi 1 M dibazik amonyum sitrat ilave edilir. 199 İdrarda ALA tayininde prensip. Pb maruziyetinde idrarda Ö-ALA tayini İdrarda 5-aminolevülinrik asit (ALA) artışının kurşun maruziyetinin tanısında kullanılabileceği (biyomarker) 196O'Iı yıllardan beri bilinmektedir. Kandaki ALA ile idrardaki ALA konsantrasyonu arasında doğrusal bir ilişki olduğu gösterilmiştir. dietil kurşun gibi) şeklinde. 2 mi %3 SDDC ilavesinden sonra 2 mi MIBK ile ekstrakte edilir. idrarda total kurşun tayini yöntemi uygulanır. doğrudan FAAS'de absorbansının ölçülmesidir. Standart çözeltilerden 10 mi alınarak. Bu çözelti uygun şekilde seyreltilerek 0. asit dijestiyon fırınının özel tüplerine konur ve 5 mi konsantre nitrik asit ilave edilir. idrardaki kurşunun sodyum dietilditiyokarbam (SDDC) ile selasyon oluşturması ve MIBK fazına alınarak. 4) İdrarda FAAS ve FAAS-STAT kambinasyonu ile kurşun tayini Bu yöntemin prensibi. Organik kurşun (tetra etil kurşun gibi) bileşiklerine maruziyette. Bu nedenle idrarda organik kurşun (PbO) ve anorganik (inorganik) kurşun (Pbl) atılmının 198 ayrı ayrı tayini ve oranları (PbO/Pbl). Organik fazın absorbansı su ile doyurulmuş MIBK 'a karşı 21 7 nm de okunur. Organik faz. 1998). bir kısmı da anorganik kurşun iyonu şeklinde atılır. Seyreltik amonyak çözeltisi ile pH 7 ye aralanır. Kalibrasyon eğrisi için. İdrarda total kurşun (PbT) tayini : 10 mi idrar numunesi. Ve ark. Not : Aynı yöntem. anorganik ve organik kurşun olarak tayin edilebilir. stok kurşun çözeltisi 100 mg/100 mi. organik kurşun bileşikleri ınarııziyetin bir ölçüsü olarak değerlendirilebilir (Duydu. önce 1 mi alınarak deiyonize su ile 100 mi ye tamamlanır (1 mg/100 mi).5 u. 130°C da 90 dakika bekletilir. daha önce açıklanan MIBK'la olan şelasyon-ekstraksiyön işlemi uygulanır. yarıklı kuarz tüpü içeren FAAS cihazına çalışırken püskürtülür ve 217 nm de absorbans okunur. Uygulamada idrar ALA konsantrasyonunun tayini daha çok kullanılmaktadır.Kanda kurşun tayini yapılırken. Elde edilen absorbanslara karşı konsantrasyonlar işaretlenerek kalibrasyon eğrisi hazırlanır. kurşunun bir kısmı organik kurşun metabolitleri (trietil kurşun. Kalibrasyon eğrisinden konsantrasyon hesaplanır. Süre sonunda. ALA'nın etil asetoasetat ile kondensasyonu sonucu oluşan 2metil-3-karbetoksi-4-(3-piropiyonik asit) pirolun (kısaca ALA-priol). etil asetat ile ekstrakte . Total kurşun atılımı ise genel kurşun maruziyetinin bir ölçüsü olarak kullanılır. yarıkıl kuarz sistemini içeren FAAS ile de duyarlığın arttırılması için kullanılabilir.g/ml lik standart kurşun çözeltileri hazırlanır.

bekletilir. Porfirinler arasında en çok uroporfinin ve koproporfinin atılımı araştırılır.6. . 0.5.6) ilave edilir. Teknik : Kapaklı 2 ayrı tüpe l'er mi idrar ve l'er mi asetat tamponu (pH: 4.edilmesi ve Erhlich reaktifi ile verdiği viyole rengin absorbansının 553 nm de ölçülmesine dayanır. 1. B 200 tüpünden elde edilen absorbans A tüpünden elde edilen absorbans dan çıkarılır ve elde edilen absorbans değerine karşılık gelen ALA konsantrasyonu standart eğriden hesaplanır. Bu porfirinlerin çoğu protoporfirin şeklindedir.6): 70 mi su üstüne. Her iki tüpe de 2 mi Ehrlich reaktifi ilave edildikten sonra 10 dk.3.0. Ayrıca kurşun maruziyetinde eritrositlerde porfirinlerin de düzeyi artar. 3. Tüplerin her ikisi de kaynayan su banyosunda 10 dk.2. 2. Tüpler soğutulduktan sonra her ikisine de 3'er mi etil asetat ilave edilir ve elde çalkalanarak ALA-pirol ekstrakte edilir. Eritrositlerdeki protoporfirinin artışı kurşun zehirlenmesinin tanısında biyolojik indeks olarak kullanılır. uroporfirinler kalsiyum fosfat üzerinde absorbe olur. Asetat tamponu (pH: 4. Standart ALA çözeltileri. Böylece 0. Tüplerden birine 0. Kalibrasyon doğrusu : Daha önce hazırlanmış olan standart ALA çözeltilerine. Distile su ile 100 mi ye tamamlanır.7 mi glasial (konsantre) asetik asit ve 13. 5 ve 6 mi stok çözeltiden alınarak su ile 100 mi ye seyreltilir. Glasiyal asetik asit ile 100 mi ye tamamlanır. 3 dk.6. idrar örneğine disodyumhidrojen fosfat (Na2HPO4) ve kalsiyum klorür (CaCl2) ilavesiyle çöken porfirinlerden. Ehrlich reaktifi : 30 mi glasial asetik asit üzerine 1 g p-dimetilaminobenzaldehit ve 5 mi %60 perklorik asit ilave edilir. 1) İdrarda uroprofinin tayini : Yöntemin prensibi. Kurşun maruziyetinde porfirinlerin tayini Kurşun maruziyetinde. 3000 rpm'de santrifüj edildikten sonra üst fazda kalan etil asetat dan 2'şer mi alınıp ayrı tüplere aktarılır. 5.2 mi etil asetoasetat ilave edildikten sonra her iki tüp vorteksle karıştırılır (etil asetoasetat ilave edilen tüp blank olarak kullanılır). 0. Bu çözelti +4°C de en az 2 ay dayanıklıdır. beklenir ve 553 nm de absorbansları okunur. Kullanılan reaktifler : Stok ALA çözeltisi : 50 mg/100 mi (suda) konsantrasyonda hazırlanır. numunelerde ALA tayininde açıklanan işlemler aynen uygulanır ve 553 nm de okunan absorbanslara karşı konsantrasyonlar belirlenerek kalibrasyon eğrisi hazırlanır. 1.5 ve 3 mg/100 mi konsantrasyonlarda standart çözeltiler hazırlanmış olur.6 g sodyum asetat trihidrat ilave edilerek çözülür. İdrardaki ALA konsantrasyonunu tayin etmek için etil asetoasetat ilave edilen (A) ve ilave edilmeyen (B) tüplerinin absorbansları ayrı ayrı ölçülür. hem metabolizmasında oluşan porfirinlerin atılımının hızlandığı yıllardan beri bilinmektedir.

831 x [ 2 A405 (A380+ A43o) ] Burada : A absorbansı göstermektedir. Uroporfirin miktarı aşağıdaki formülle hesaplanır : u.karıştırıldıktan sonra 30 dakika bekletilir 10 dakika santifüj (2000 dak/devirle) edilir.5'e ayarlanmış olmalıdır. Eter fazı temizleninceye kadar su ile yıkama (ekstraksiyon) işlemi bir kaç kez daha tekrarlanır.1 NHCI ile ekstraksiyonu 5 kez tekrarlanır. Teknik : Bir ayırma hunisine 15 mi idrar örneği alınır.g)= (koproporfirin (u.1 N HC1 ilave edilerek çalkalanır. Fazlar ayrıldıktan sonra.Çökelek hidroklorik asitte çözülür ve 380. 2000 dak/devirle santrifüj edilir. 4 mi 1 M sodyum asetat ilave edilir. huninin ağzı kapalı olarak 2 dakika çalkalanır. sulu faz atılır. Üst faz atılır. Teknik : 5 mi idrar örneği deney tüpüne konarak. numunenin pH si 2. 380. 401 ve 430 nm de 0. vorteksle karıştırma ve santrifüj işlemi tekrarlanır.817 [2xA40ı .1 N HC1 ile ekstrakte edilerek.(A^so + A430)] 202 5 Toplam koproporfirin ()J. 380. Üst faz atılır. 380. Çözeltinin pH sı 5-5. 30 mi eter ilave ederek. 1 cm lik spektrofotometre küvetine konarak. Tekrar vorteksle 10 dakika karıştırılarak santifüj edilir. Üzerine 2 damla %5 lik Na2HPO4 ve 2 mi 1 N NaOH ilave edilir. Vorteksle karıştırıldıktan sonra 30 dakika bekletilir 10 dakika santrifüj. Çözelti spektrofotometre küvetine aktarılarak.5 N-HCl'e karşı absorbansları spektrofotometrede okunur. konsantrasyon hesaplanır. 2) İdrarda koproporfınin tayini Yöntemin prensibi: Asitlendirilmiş idrardan koproporfırinler eter ile ekstrakte edilir. İdrarda koproporfırin konsantrasyonu aşağıdaki formülle hesaplanır. Sonuçlar kreatinin'e göre düzeltilir. Birleştirilen asit ekstraktları 5 dakika 2000 devir/dakikada santrifüj edilir. Eter fazına / mi 0.g)/ml ekstrakt x------) x . 1 mi 1 M asetik asit. Sulu faz atılır. eter fazına 10 mi su ilave ederek tekrar çalkalanır. 405 ve 430 nm de absorbansları okunarak. Üst faz. 15 mi lik santifüj tüpüne pH sı ayarlanmış idrar örneğinden 2 mi konur. alt faz süzülür.g uroporfırin/ml = 0. 401 ve 430 nm de absorbanslar spektrofotometrede okunur.1 NHCl'e karşı absorbansları okunur.3. 201 Üst faz atıldıktan sonra tüpe 2 mi 0.1 N NaOH ilave edilir. Eter fazının 1 mi 0. 1 mi glasial asetik asit ilave ederek. Eter fazı 0. Çökelek 10 mi 0. Hg koproporfirin/ml ekstraktı = 0. Kalıntıya 2 mi su ilave ederek.0'e ayarlanır. 405 ve 430 nm de 0.5 .5 N-HC1 içinde çözülür.

Kurşun abrosbsiyonu ve kurşundan etkilenmenin tanısında en iyi kriter kan kurşunun tayinidir. toplam koproprofinin miktarından önce. [Anabilim Dalımızda çevresel ve mesleki kurşun maruziyetinin araştırılması ile ilgili çalışmalar ve bulguları içeren literatürler kitabın sonunda verilmiştir]. idrar. Zehirlenme olaylarında bu miktar 250 ja.g kadar kurşun normal. 500-1500 ng/1 artmış.g/1 arasında ise artmış kabul edilir. 80-150 (j. Özellikle organik kurşun bileşiklerine maruziyette total kurşun tayini yanında anorganik kurşun ve organik kurşun tayini de önem taşır. yetişkin ve çocuklarda kurşun düzeyi 100 mi kanda 0-40 (ag arasında değişir. 1500 |J. koproprofınin konsantrasyonu kreatinine göre düzeltilmelidir.g/l üstü ise tehlikeli.g/1 üstüne çıkar.g/1 kabul edilebilir. mesleki maruz kalanlarda ise 1. 6-20 mg artmış.g/1 arasındadır. 204 . İdrarda devamlı kurşun atılımı yüksek miktarda kurşun alınmasını gösterir.g/100 mi kan).75 nmol/1. kemik gibi) kurşun tayini.mol/l üstüne çıkar. İdrarda kurşun atılımı daha uzun süreli maruziyetlerin gösterilmesi için daha uygun bir kriterdir. kurşun absorbsiyonunun derecesini gösterir.(0-40 fJ. saç. b) İdrarda koproporfırin III (KP III ise) p. c) Eritrosit protoporfırin düzeyi ise normal kişilerde 0-0. Rutin çalışmalarda. Kandaki kurşunun 80-120 u. Porfırinler ve ALA için normal ve yüksek değerler ise : a) İdrarda ALA (mg/1) : 0-6 normal. 203 Şiddetli zehirlenmelerde ve tehlikeli durumlarda kan kurşun düzeyi 120 Hg/100 mi kan üstüne çıkar. Analiz sonuçlarının yorumu Kurşuna maruziyet derecesinin belirlenmesinde biyolojik materyalde (kan. Yapılan araştırmalara göre normalde kurşuna mesleki olarak maruz kalmayan kişilerde.5 |j. çevre kirliliğine bağlı olarak. 150-500 (j. kan kurşun düzeyinin ölçülmesi yakın zamanda kurşun maruziyeti için bir indekstir.g/1 kabul edilebilir. Kurşun maruziyetinde "hem" metabolizması da etkilenir. 150-200 jj. İdrarda litrede 80 p.g/1 olarak normal kişilerde 0-150 ja.g/100 mi arasında olması absorbsiyonun arttığını gösterir. Kan kurşununun %90'ı eritrositlerde toplanmıştır. Bu nedenle maruziyet derecesi ve kurşun entoksikasyonlarda biyolojik indeks olarak hem metabolizması ara.15 24 saatlik idrar mi Alınan idrar örneği "spor" idrar örneği olduğu için. 40 mg/l ise tehlikeli. ürünleri olan dALA ve porfirinlerin de analizi yapılır. Vücutta toplam kurşun birikiminin yaklaşık %2 si kanda bulunur. 20-40 mg/l kabul edilebilir.

Özellikle. gözde bu durum olduysa tıbbi bakım da yapılmalıdır. patlaması ile ilgili olabildiğii gibi. saat kayışı gibi eşyalar gevşetilir. 2) Eter ve diğer uçucu yanabilen organik çözücülerle çalışırken bunların yanında alev bulundurmamalıdır. deri veya ağıza temasla veya ağız yolu ile sindirim yoluna geçmesi ile meydana gelen zehirlenmeler şeklinde olmaktadır. Yangın çıktığı taktirde yanabilen 205 her şey uzaklaştırılır. Bu gibi durumlarda ilk yardım olarak laboratuvarda hemen uygulanması gereken önlemler vardır. Bilinmeyen bir maddenin patlayıcı olup olmadığını. Bu nedenle bu metallerin kırıntıları açık havada bırakılmamalı. ilk yapılacak iş bol su ile temas yerini yıkamaktır. Vakum veya yüksek basınç altında çalışan apereyleri (vakum desikatörü. En iyisi. deri veya gözün kimyasal madde buharı veya kendisi ile temasında. Tıbbi bir bakım gerekip gerekmediği. çoğu kez çalışılan toksik kimyasal maddelerin inhalasyonu. Patlayıcı maddelerle çalışırken de korunma gözlüğü takmak zorunludur. bir yanık pomadı (vazelin v. . lavabo veya çöp sepetlerine atılmamalıdır. kullanılan apereylerin kırılması. Amonyak. kişi derhal laboratuvardan uzaklaştırılır ve yatırılarak sıcak tutulur. otoklav) kullanırken. korunması gereken en önemli organ gözlerdir.s ) sürmelidir. Alev üzerine ıslak paçavra veya karbon tetraklorür dökerek yangın söndürülür. su banyosu yerine yağ veya kum banyosunda yapılmalıdır. Yıkama için her laboratuvarda bulundurulması. Çoğunlukla bu maddeler cilt üzerinde tahriş edici etkiye sahip olduklarından yıkama işleminden sonra. kalın camlı sağlam bir korunma gözlüğü takmahdir. Bu nedenle yukardaki koşullarda çalışırken. Ayrıca bunlarla yapılan reaksiyonlar. Bu metaller miktarlarının 15-20 misli alkolle yok edilmeli veya orijinal şişeleri içinde saklanmalıdır. kalevi bir madde ise seyreltik asetik asitle temas yerini yıkamak gerekir. Hafif şok görüldüğünde çay veya kahve verilebilir. hastanın bu ilk yardımdan sonraki durumuna bağlıdır. Solunumu zorlayan elbise. göz. patlama tehlikesi olasılığına karşı. Bu kazalar. Metalik sodyum ve potasyum bu tür kazalara yol açan iki metaldir.EK-1 LABORATUVARDA İLK YARDIM Kimya laboratuvarlarında çeşitli nedenlerle kazalara rastlanmaktadır. sodyum bikarbonat çözeltisi ile. 3) Gaz veya çözücü buharlar ile çalışırken inhalasyon yolu ile bir zehirlenme olduysa. mümkün olan aperey (Şekil 23) görülmektedir. 4) Ağız. yangın bombası kullanmaktır. hidroklorik asit buharı ile hafif bir inhalasyon halinde bile hasta hemen hastaneye yollanır veya doktor çağrılır. Her kimya laboratuvarında çalışanların bilmesi gereken bu önlemler aşağıda açıklanmıştır: 1) Laboratuvarda çalışırken. Arkadan. eğer asit özellikte bir madde ise. hiç olmazsa normal bir gözlük takmak yerinde olur. bu maddenin az bir kısmı metal spatülle alevde ısıtılarak anlaşılabilir.

(A) çözeltisinden 50 mi geniş ağızlı ve polietilen kapaklı bir şişeye konur. Ani bir zehirlenmede. hem de siyanürle toksik olmayan demir bileşiği oluşturur. A) 158 g demir-2. Özel antidotlar: Korozif ve zehirli kimyasal maddelerle çalışan laboratuvarlarda. 7H2O) ve 3 n sitrik asit BP soğuk suda eritilerek bir litreye tamamlanır (Bu çözelti bozulduğunda kullanılmamalıdır). formik asit ve hidroflorik asitle oluşan yanık şiddetini azaltmakta yararlıdır. formik asit. diğer yakıcı asitlerle oluşan deri yanıklarının tedavisinde (magnezyum+gliserin) pomadı kullanılabilir. B) 60 g susuz Na2 CO3 bir litre suda çözülür. yanık yer %3 bakır sülfat ile yıkanmalıdır. solunum zehirlenmelerinde yapay solunum yaptıran apereyler bulundurulması da yararlıdır. 208 EK-2 ÖNEMLİ REAKTİFLERİN HAZIRLANMASI . 8) Ayrıca büyük laboratuvarlarda. Ayrıca 1 hacim amonyağın (d: 0.sülfat (FeSO. Bu şekilde.Göz yıkama şişesi 206 5.88) su ile 15 kere sulandırılması ile elde edilen seyrettik amonyak. bu maddelerin özel antidotlarının bulunması gerekir. derhal % l'lik sodyum tiyosülfat içilmelidir. su ile 1000 mi ye tamamlanır. Aynı şekilde (B) çözeltisinden de 50 mi alınarak ikinci bir şişeye konulur ve "SİYANÜR ANTİDOTU B" yazılır. Üstüne açıkça okunacak şekilde "SİYANÜR ANTİDOTU A" yazılı bir etiket yapıştırılır. Deri üstündeki iyot lekeleri de. Burada önemle belirtilecek nokta şudur: Siyanür zehirlenmesinde ancak yukardaki şekilde bir ilkyardım laboratuvarda uygulanabilir. hidroflorik asit ve benzeri. 207 6) İyot içilmesi halinde. bu iki şişe içindeki çözelti birbiriyle karıştırılır ve hastaya içirilir. 240 mi gliserinle pasta haline getirilir ve bundan yanık kısma doğrudan doğruya sürülür. b) Hidrosiyanik asit. siyanür tuzları ve nitrillerle (hidrolizle HCN verirler) oluşan zehirlenmelerde. 7) Fosforla cilt yanmalarında.Şekil 21. hemen ilk yardım olarak hastaya verilebilir. aşağıdaki şekilde hazırlanan antidot karışımı. brom. Örneğin: a) Brom. aynı şekilde sodyum tiyosülfat çözeltisi kullanarak uzaklaştırılabilir. İntravenöz olarak antidot uygulamasını ancak doktor yapabilir. Bunun dışında hemen doktora başvurmalıdır. 9) Amonyak tamponu (pH : % ): g amonyum 40 mi 5 M amonyak içinde çözülür. 200 g magnezyum oksit. demir-2-hidroksit hem emetik olarak etkir.

.8 g H BO (borikasit)..1 g HgO 10 damla %25 HNO3 içinde çözülür. Diazo çözeltisi (fenol tayini için) : a) p-nitroanilin çözeltisi : 0. Borat tamponu (pH 9. Bromfenol mavisi reaktifi (TLC de org. Civa-2-klorür (veya bromür) çözeltisi (Gutzeit deneyi) : 0. 0. Alkol Standart çözeltisi: 100 mi lik balonjojeye 50 mi distile su konur. Bu çözeltiden 80 mi alınarak tekrar 20 mi 0.6 g Sodyum asetat ve 6 mi asetik asit yeterli miktarda suda çözülür ve su ile 1000 ml'ye tamamlanır. Bromlu su : 5 g sıvı brom cam kapaklı bir şişeye konarak 100 mi su ilave edilir. Cıva nitrat çözeltisi (Barbitüratlar için) : (HgO . Brillant green (yeşili) reaktifi : 1 g Brillant yeşili. Raktif 2 günde bir yenilenmelidir. 100 mi suda çözülür. Kullanmadan hemen önce 1. 20 mi distile suda çözülür. . b) %5likNaNO3 (suda). . Bu sırada büret veya pipetin ucu su yüzeyine çok yakın olmalıdır.05 g bromfenol mavisi 10 mi asetonda çözülür ve 100 mi ye tamamlanır.5 mi (b) çözeltisi. Su ile 100 mi ye tamamlanır.': .53 mi absolü mutlak etil alkol hassas bir pipet veya büretten ilave edilir. b) 40 g potasyum iyodür 100 mi suda çözülür.280 mi saf konsantre sülfürik asit yavaş yavaş karıştırılarak ilave edilir. .2 N NaOH ilave edilir.70 g saf potasyum dikromat 150 mi distile suda çözülür. 25 mi (a) çözeltisi ile karıştırılır. 100 mi 1 N HCI de çözülür. Dragendorff reaktifi : a) 2 g bizmut subnitrat.. 2.Ansties reaktifi : 3. 5 H O. Bu şekilde hazırlanan alkol standardı %2 liktir. 6 H O.HNO3) çözeltisi : 0.OH. 100 mi %25 etil alkolde çözülür.2 N NaOH ile 1 litreye tamamlanır. Alkollü potasyum hidroksit çözeltisi : 35 g K. 10 mi (b).4) : 24.75 g p-nitroanilin 10 mi suda çözülür ve 20 mi konsantre HCI ilavesinden sonra 250 mi ye tamamlanır. Kullanırken 10 mi (a). fosforlular için) : 0. Berrak kısım kullanılır. 209 Demir-3-klorür (ferri klorür) çözeltisi : % 5 lik : 5 g FeCI3 . 25 mi asetik asit ve 100 mi suda çözülür. Bakır sülfat çözeltisi (Reinsch deneyi Hg için) : 5 g CuSO . 20 mi asetik asit ve loo mi su karıştırılır.Distile su ile 500 mi ye tamamlanır. Asetat tamponu (pH 5) : 13.05 g bromfenol mavisi 10 mi asetonda çözülür ve 100 mi %1 AgNO3 (Aseton + su : 1 + 3 da hazırlanmış) ile karıştırılır. Saf etil alkol ile 1 litreye tamamlanır.

1 g 2. Fenol çözeltisi : a) Stok (Standart çözelti): 0. b) 5 g Sodyum hidroksit. < ■ . Su ile 200 mi ye tamamlanır. 45 mi % 20 perklorik asit (ağırlık/ağırlık) ve 50 mi % 50 nitrik asit (ağırlık/ağırlık) birbiriyle karıştırılır. 2 g Ki ilave edilir.5 lik HNO te çözülür. . Fröhde reaktifi: 0.5 g senyet tuzu (sodyum potasyum bitartarat) 50 mi suda çözülür. ! '* Kobalt nitrat çözeltisi (Barbitüratlar için) : 1 g kobalt nitrat veya kobalt asetat 100 mi susuz metil alkol içinde çözülür. Karışım karanlıkta saklanmalıdır. : Kinin-KI reaktifı (Bizmut için): 1 g kinin sülfat 100 mi % 0.5 g saf fenol 10 mi suda çözülür ve 4 mi konsantre HCI ilavesinden sonra su ile 500 mi ye tamamlanır.6-disüIfonik asit) su ile 100 mi ye tamamlanır. (Fehling II) Kullanılmadan önce.Fehling reaktifi : a) 35 g CuSO . Cam kapaklı renkli şişede ve buzdolabında saklanmalıdır.5 g kromotropik asit (1.2 potasyum dikromat (suda). Kahverengi şişede saklanır. Flourscein reaktifi (İTK için): 0. Mandelin reaktifi : 1 g amonyum vanadat 100 mi konsantre sülfürik asit içinde çözülür.8-dihidroksi naftalin-3. 5 H O 50 mi suda çözülür. Forrest reaktifi: 25 mi % 0. 210 İyot çözeltisi : a) Genel ( %2 ): 2 g iyot ve 4 g potasyum iyodür 100 mi suda çözülür.04 g flourscein 100 mi etil alkolde çözülür. Bu çözelti 1 mi de 10 mikrogram (jag) fenol ihtiva eder. 17. b) Seyreltilmiş fenol standardı : 1 mi stok fenol çözeltisi su ile 100 mi ye seyreltilir. İzopropilamih çözeltisi (Barbitüratlar için) : 5 g izopropilamin 100 mi susuz metil alkol içinde çözülür. Kurşun asetat çözeltisi : 10 g kurşun asetat suda çözülür ve 100 mi ye tamamlanır. Çözeltinin rengi kahverengiye dönüştüğünde kullanılmaz. 25 mi % 20 perklorik asit (ağırlık/ağırlık) ve 25 mi % 50 nitrik asit (hacim/hacim) karıştırılarak hazırlanır. İyodoplatinat çözeltisi : 1 g platin klorür 10 mi suda çözülür ve 200 mi % 30 luk Ki içine ilave edilir. N-iyot çözeltisi: 12-13 g I ve 20-25 g Ki 100 mi suda çözülür. (Fehling 1). ■■ ■ ■■ Kromotropik asit çözeltisi : 0. FPN reaktifi : % 5 ferriklorür. 25 mi % 30 sülfürik asit (hacim/hacim).1 g sodyum molibdat 100 mi konsantre sülfürik asit içinde çözülür: Gibbs reaktifi : 0. iki çözelti eşit hacimde karıştırılır.6-dibromokinon-klorimid 25 mi % 95 etanolde çözülür.

Pikrik asit çözeltisi (alkaloidler için) : Suda doymuş çözeltisi hazırlanır.01 N HCrde çözülür. Kullanılmadan hemen önce hazırlanmalıdır. b) (Asitli çözelti) : 1 g madde 40 mi konstantre H SO ihtiva eden 100 mi seyreltik asitli suda çözülür. . 20 mi konsantre nitrik asitle çözülür ve eşit hacimde su ilave edilerek karıştırılır. p-dimetilamin benzeldehit reaktifı (alkaloidler için) : a) (Alkollü çözelti) : I g madde. . b) 3. Gerektiğinde hafifçe ısıtılır.25 g cıva-2-klorür (HgCl2) 80 mi su da doymuş HgCl2 çözeltisinden bu karışıma hafif kırmızı bir çökelelek meydana gelinceye kadar karıştırılarak ileve edilir. dekante edilerek berrak kısım kullanılır.H O 100 mi seyreltik HC1 de (35 mi konsantre HC1 su ile 100 mi ye tamamlanır) çözülür.5 g potasyum iyodür ve 1. 17 g KOH az miktar suda çözülerek eklenir.22 g PdCl . N-l-naftiletilendiamin reaktifi : 100 mg N-1-naftiletilendiamin etil alkolde çözülerek.7H O. Millon reaktifi : 10 g civa. b) 1 g PdCl .5 g KmnO4. c) (Asitli çözelti) :1 g madde 100 mi konsantre H SO içinde. HgCI) ve 5 g potasyum i>odür 100 mi suda çözülür.Marme reaktifi : 30 g kadmiyum iyodür ve 60 mg potasyum iyodür 180 mi suda çözülür. 100 mi etil alkolde çözülür ve 2 damla konstantre sülfürik asit damlatılır.4 ml'sine 20 mi glasial asetik asit ve 2. 12 g KOH bu çözelti içinde çözülür. Mayer reaktifi : 1.5 mi % 85 fosforik asit içinde çözülür ve su ile 50 mi ye tamamlanır. Mecke reaktifi (alkaloidler için) : 0. Potasyum permanganat çözeltisi : a) (Kromotropik asit deneyi için ): 1. 7. 250 mi 0. Bir gece bekletilir. Palladyum klorür çözeltisi (CO için) : a) 0. 100 ml'ye tamamlanır. Potasyum triiyodür ( KI-I) çözeltisi (asitli) Mikrokristalizasyon için : 10 g iyot 35 g Ki 100 mi suda çözünür. Karıştırıldıktan sonra 100 ml'ye tamamlanır. Çözünmenin tamamlanması için hafifçe ısıtılmalıdır. 211 Nessler reaktifı : a) 2 g HgCl2 6 g Ki ile birlikte az miktar suda çözülür. 100 mi suda çözülür. • Marquis reaktifi : 3 mi konsantre asite 3 damla % 40 lık formaldehit (formalin) damlatılır.0 mi fosforik asit (H PO ) ilave edrek karıştırılır.4 g civa-2-klorür (merküri klorür.Bu çözeltinin 0.5 g selenyöz asit 100 mi konsantre sülfürik asitte çözülür. Potasyum iyodür-Na2 SO3 (Reinsch deneyi için ) : 5 g Ki ve 20 g Na2 SO. az miktar doymuş HgCU ilave edildikten sonra su ile 100 mi ye tamamlanır.

Saint Louise the C.Zehirli olduğu için pipet kullanılmamalıdır. O. 213 KAYNAKLAR Basclt. b) Talyum için: 0. J. S.. Mosby Coınpany.187 gNaHPO. Methemoglobin and Sulfhemoglobin" in Grad\\ohls Clinical Labaratory and Diagnosis.. 964-978. 212 Rhodamin B : a) (İTK'de püskürtme reaktifi): 0. Biological Monitoring of Industrial Chemicals.. Marigo M. A. P. 63: 33-37. E.. "Carboxyhemoglobin.C. R.Bulanıklık veya çökelek oluşması halinde atılır.. . (1980).. Occup-environ. (1988) "Trace Element Analyse in Forensics" in Development in Analytical Methods in Pharmaceuticals. (1975). Bonato. (1980). (1991). Clarke..S.C.2H2O distile su ile 100 mlye tamamlanır. Lanchote. l..05 g Rhodamin B 100 mi konsantre HCL içinde çözülür.".A. 397-405.A. Sitrat tampon çözeltisi (pH:2.H. Health.. 20 mi (a) ile 980 mi (b) çözeltisi karıştırılır.Soğuduktan sonra. Isolation and Identification of Drugs Vol. Pirotannik asit çözeltisi ( CO için ) : 1 g pirogallik asit ve 1 g tannik asit 100 mi suda çözülür.. b) 90 g sodyum hidroksit 300 mi suda çözülür.G. Borriello. Bauer.C. Dreoss. Volume 1. Davis. California Biomedical Publieations. "A new derivatization. Tagliora F. 20 mi distile suda çözülmüş 2 g anhidr sodyum sültlt ve 2 mi konsantre HCI ilavesinden sonra ağzı sıkı kapalı şişede saklanır. 120 mi M hidroklorik asit ve 40 g hidrate ferriklorür eklenir. Piemento G.D. R.2 g bazik füksin veya p-rozanilin hidroklorür 120 mi sıcak suda çözülür.. C. Scott-Wilson reaktifi : a) 5 g cıva-2-siyanür 300 mi suda çözülür. (c) çözeltisine tamamen soğuk (b) çözeltisi ilave edilir ve karıştırılır sonra (a) çözeltisi ilave edilirken devamlı karıştırılır. V.. R.2): a) 1. c) 1. C orvalho.45 g gümüş nitrat 200 mi suda çözülür. Santos. . New York. Schiff reaktifi : 0..V.L.ondon. Qtıeiraz. Arch. the Pharmaceutical Press. 67-74.1 g Rhodamin B 100 mi de çözülür.Bu reaktif 6 ay daya nabilir. Trinder reaktifi : 40 mg merkürik (Hg) klorür 850 mi suda çözülür. Frigeno A. b) 0.b) Mikrokristalizasyon için: 2 g KMnO4 su ile 100 ml'ye tamamlanır ve 5 damla H PO ilave edilir. (Eds) Plenum Press.C.C. procedure for the analysis of hippuric acid and m-methyl hippuric acid by gas chromatography" Int. Biomedical and Forensics Sciences. Gagliono Candela. 2. London. R..1 M sitrik asit. su ile 1000 mi ye tamamlanır.

Ellenhorn's Medical Tosicology. 60: 395-401. Ohio. "Haşiş içindeki majör kannabinoidler olan THC. Donike. London.. (1967).. Fak. S. Ankara. Schvvald. (1996). Handbook of Emergency Toxicology. B. Ordog. (1990). Erdem. A. A.Ü. Y. R. (Edt). 38. baskı. (1999) "A modified method for dctormination of hippuric acid in urine by HPLC" Ankara Ecz.. Duydu. Duydu. CBD'nin İTK ve kapiler gaz kromatografisi yöntemleri ile tayinleri" GATA Bülteni. (Ankara. A. baskı. Aydın. 2.. (1998). Süzen. M. Braitwaite.. II 3. London:99-119.. Fen Fak. G. Preuss Fr. \Villiams & Wilkins a VVaverly Company.. Y.S. M.. Toksikolji Laboratuvar Kitabı. N. (1986). analitik: 6) A. Yayınları.. N.. Brown. Instrümental Analiz. Toxicol... Duydu. 263-287.. H. Vural. N. Curry.. Sayal. (1988). 292-296. E. 214 Craf. Advances in Forensic and Clinical Toxicology. A. Kav e.A.. (1995).. (1969). (1972).. R.Cox.. Band I... "A comparison of a commercial microdifussion method and gas chromotography for ethanol analysis" J.Ecz.S. "Alcohol Analysis" in Essentials of Forensic Science. Emerson. (1998) "Urinary excretion of lotal and inorganic lead in tetraethyl exposed workers" Bull: Environ. "Urinary excretion of lead and 8-aminolevulinic acid in vvorkers occııpationally exposed to tetraethyl lead" Biological trace element research 63: 185-194. S.. Basımevi. 14: 211-212.R. 50-64. Işımer.. İM. N. A. Toxkol..Ü. S..C... Beauftragter für Dopinganalytik Des Bııııdesinstitüts für Sportvvissenschaft. Gündüz. Academic Press. A.. . Feldstein. Y. Wolff.. The Royal Society of Chemistry.. press.37-46. Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen. Charles & Thomas publisher... Anal. I'.. S. No: 37). R. N. Vural. Vural. Cüley. S. Gadamers Lehrbuch der Chemischen Toxikologie und Anleitung zur Ausmittelung der Gifte.J. Süzen. Contam. 2. genel: 147. de. (1997). Crifasi..28(l). V. (Edt).Widdop.A.. WHO Genova.Yayınları.. baskı. Ulucanlar Matbaacılık Sanayii. (no. VVasserberger. (1998). A. T. J.Derg. N. Flanagan. M. Springfield Illinois. Vural. R. (1975).. White P. Duydu.Vural. Uysal. "Methods for the Determination of Carbon Monoxide" in Progress İn Chemical Toxicology Stolman. F.. Ellenhorn. Fak .. (1961). C. Y. J. "List of doping classes and methods". Basic Analytical Toxicology.

. Der. Motacedded. baskı. VViddop. J. (1993) "Sık zehirlenme nedeni olan ilaçların terapötik ve toksik kan dü/eylerinin araştırılması". 50. '"Standardization of carboxyhemoglobin by ınicrospectrophotometric method and application of the tnethod to vvorkers occupationally c\poscd to carbonmonoxide". B. L.. Vural. "Biological exposure index as a complement to the TLV". J. NVilkinson.F. Prentic Hail.. "Analytical / Forensic Toxicology" in Cassarett & Doull's Toxicology Klaasser C. Clarke's Isolation And Identification Of Drugs. JAnal.. GLK ile tayini ve yöntemin trafikte uygulunmasf.K. Siegel. The Pharmaceutical Press.. Derg. (1988) "A Comparison of a microdiffusion method for ethanol and the Abbot TDx ethanol assay". A. K.küpçü. Ecz.. Saygı. S. R. Progress in Chemical Toxicology V:I. (kvıtp.(Edt). "Türkiye'de kullanılan klorlu fenoksiasetik asit grubu herbisitlerin idrarda tayini için bir yöntem". London 1. Capshavv. . B. Güvendik. F. 70-131. Doğa Seri C. Vural. 578-582.D (Edt) 5. TürkHij.. Vural. Ş. A. L. Quattrocchi. Lowry. Anal. A. A. Biyol. Kahraman. N. 1-6. (1981).. V:II Saferstein. N. 406-412./ . 17: 637-642.. London 2. "Kan alkolünün (mikroyöntemle. Thomson. Mec. Fak.. Mde. 23 (1-2): 11-20. A. Am. Vural. N. No: 73). Der. Z: (1978). Vural. J.. Serrano. (1963). N. Mec. (1983). Med. Burgaz. M. baskı. "Forensic Identification Of Controlled Substances" in Forensic Science Handbook. "A modified method for the analysis of carhon monoxide in postmortem blood". N. 8(1): 55-68. A. N. Ankara (A. Toxicol.. 215 Vural. N. "Karbonmonoksit zehirlenmesi ile ölenlerde ve sigara içenlerde karboksihemoglobin ve methemoglobin düzeyleri".(1994)... Yayınları. Basımevi. Moffat. Pannel.... 951-969. Toxicol. A.Ü. Toksikoloji. (1986).(1984). Trevisan. Moss.Ü. (II) 2: 190-199. Ş.Ü. (1996).A. Ind. Ankara Ecz. Fak... G. Ecz. J...S. (1988). Fak. B. (1986). Ecz. 103-114. R.Ü.V. Jackson. 28.C. Doğa Bilim Dergisi: Tp (7) 192-200.. (!2):348-349. Stolman... (1996). Poklis. L.. "Ankara'da hava ve insanlarda kan kurşrn seviyesinin arattırılması". "Concentration adjustment of spot samples in analysis of urinary \enobiotic metabolites". 8. baskı Mc Graw Hail New York . (1983). Fak. (1990). Vural. Academic Press. L...

. Doğanyiğit.. Sayın. Danışman: Prof. Vural) (A. Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Doktora Tezi. N. Sağlık Bilimleri Ens. Eııvinm.: Araştırma fonu. Vural). 19(l-2):59-70. Modiflye Bogen ve Gaz Sıvı Kromotografisi Yöntemleri ile Kanda Etil Alkol Tayininin Analitik Toksikoloji Açısından Araştırılması. Fak. Dr. Methylmercury in hair of fishermen from Turkısh coasts. (1995). Dr. (Yüksek Lisans Tezi. S.. Organik Fosforlu İnsektisitlere Mesleki Ve İndirekt Maruz Kalmanın Toksikolojik Yönden İzlenmesi (A. \ AR.Ü. (1986).Ü. Dr. (1993). Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı.. .. Burgaz. (1995).Ü. Dr. (1995). Vural. H. N. Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Danışman: Prof. Süzen. Alikaşifoğlu.. N. Besbelli.Ü. 57:315-320. "Organik baz yapısındaki stimülanların (doping maddelerinin) idrarda İTK ve GLK ile nitel ve nicel analizleri". Ş. Fak.Ü. Postmortem Kanda Kolinesteraz Aktivite Tayininin Adli Toksikoloji Açısından Değerlendirilmesi.100007). (1996). İN. Araştırma Fonu... Bazı İlaç ve Pestisitlerin Enzimatik Yıkılanma ile Postmortem Analizleri (A.Türkiye'de Kullanılan Dipiridil Grubu Ve Klorlu Fenoksiasetik Asit Grubu 1 Icrbisitlerin Analitik Toksikoloji Açısından İncelenmesi (A. Bull. Proje No: 90-20-00-01). N. "Kan alkol düzeyini etkileyen faktörlerin adli tıp açısından değerlendirilmesi".. Disiplinlerarası Anabilim Dalı. "Effect of time interval betvveen the traffic case and alcohol on thc legal blood alcohol limit in traffic accidents". B. Sayın. Vural). Danışman: Prof. N. Eczacılık Fakültesi.Sağlık Bilimleri Ens.. Metil Alkol Zehirlenmesinde Biyolojik Materyalde Biyokimyasal Değişikliklerin İncelenmesi (A. Doktora Tezi. N. Doktora Tezi. H. (1983). (A. Vural. Aromatik Hidrokarbonlara Mesleki Maruziyetin Biyolojik ve Çevresel Olarak İzlenmesi (A. (1996). N. "İdrarda testosteron ve epitestosteronun ince tabaka kromotografisi ve gaz sıvı kromotografısi ile tayini". Danışman: Prof. A. Vural).. (1989).. İN. 24(2): 83-94.Ü. Contam. Yüksek Lisans Tezi. Ecz. Vural). N. Vural). H. Vural. Dr. 13(1-2): 65-77. Saygı. Dr.Ü. N. (1996).VRLANILAN TEZLER Aksu Şan.Ü.Vural.Sağlık Bilimleri Ens. 216 Duydu.. (1983). N.Ü. (1993). R. Vural) (A. Doktora Tezi. FaLDerg.Sağlık Bilimleri Ens. Ünlü. A. Bahardoğan. Y. Danışman: Prof.. (1999).Ü.Ü. Proje No: 91. N. Danışman: Prof.Ü. Ecz. N. Dr. Doktora Tezi. Adli Tıp Bülteni 1(2): 74-81. Adli Tıp Ens.. Toxicol. Danışman: Prof. Mec. Ergun. N. Danışman: Prof. Vural. Ecz. Alkil Kurşun Bileşiklerine Maruziyetin Biyolojik İzlenmesi (A. Sağlık Bilimleri Ens. S. Vural). A. Dr. Derg. N.. N.

G. 44. Alkol Hassasiyeti ve Alkol Metabolizması Enzimlerinin Postmortem Araştırılması ve Adli Toksikoloji Açısından Değerlendirilmesi (A. (2000).Vural).Fak. N. Ankara'da Hava ve İnsanlarda Kurşun Seviyesinin Araştırılması (A. (iü\ endik). Z. (1982). Ecz. 50. Araştırma Fonu No: 87-30-0012). 184 Alkaloidler. (1988) Anabolik Siteroitlerin İdrardan İzolasyonları ve Tanımlanmaları.. 20. Organik Baz Yapısındaki Stimülanların (doping maddelerinin) İdrarda İTK ile Nitel ve Nicel Analizleri. 31. A. (1982). 104 Aldrin. 212 Alkil fosfat. Düşük Düzeyde Kurşun Maruziyetinde Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Araştırılması (A.Ü. H. Lisans tezi.Ecz. Toksikoloji Bilim Dalı Doktora Tezi. Motaceded.Fak.Ü. G. 182.Danışman: Prof. (A. İş Yeri Ortamında Formaldehitin Çevresel İzlenmesi (A. A. 66. Doktora Te/i. Saygı. Usanmaz. 40.Fak. (1977) Mikrosspektrofotometrik Yöntemle Karboksihemoglobin Tayininin Siandardizasyonunu ve Bu Yöntemle Mesleksel Olarak Karbonmonoksite Maruz Kalanlarda Kiirhonmonoksit İnhalasyonunun Saptanması (A.Ü. Danışman: Prof.Ü. 211. Y. ve TÜBİTAK Tıp Araştırma Grubu.pitestosteronun GSK ile Tayini (A.. Danışman: Prof. Fak. Vural). Dr. 198 Aldehitler. Ens. \. 36. Ecz. N. Doktora Te/i. 195 . (1982).Lisans Tezi. Dr. Sağ. N. 185 Alkil kurşun. Dr. Vural).Ü.Ü. Ens.Güvendik. Sağlık Bil. Ş. Toksikoloji Kürsüsü Doktora Te/i. Türkiyede Sık Olarak Zehirlenmelere Neden Olan İlaç ve Pestisitlerin Xad-2 ile İdrardan İzolasyon Koşullarının Araştırılması ve Bir Toksikolojik Analiz Tarama Yönıeminin Geliştirilmesi (A.. Vural).Ü. Dr. 64.Toksikoloji Bilim Dalı Doktora Tezi. (1994). N. Kara kaya. Vural. Dr. 194. S. Dr. Danışman: Prof. Sayın. 183. (1998). Doktora Tezi.Ü. Testosteron Ve l'..Tümtürk.Ü.Adli Tıp Ens. Bil. N. . Danışman: Prof.Vural). 13. 196. Danışman: Prof. Proje No : TAG 433.. N. 217 İNDEKS -AAAS.Sağlık Bil.Vural). Danışman: Prof. Dr. Ens. 65. Süzen. Danışman: Prof. N. S. Ecz. 195. Di. Y.

49. 52. 112. 138. 17. 28. 144 Boam testi. 142 Amon\um pirolidin ditiyokarbamat. 31. 109 Apomorfin. 36 Arsenik. 179. 69. 28. 26. 194 Aselamid. 167. 74. 18. 208 Baıbital. 104. 47. 64. 114 Amberlit XAD-2. 17. 69. 125. 71. 26. 60. 66. 126. 57 Aspirin. 29. 105. 176 Anılbter maddeler. 175. 31. 46. 144. 36. 34. 48 Aıııletamin. 196 Anilin'. 21 Aromatik primer aminler. 34. 3. 172. 46. 25 Aseton. 32.44. 159 Antijen.36. 169 Ben/en. 13. 177. 187 Asiclık ilaç. 17. 195 Amoharbital. 91. 49. 65. 147. 154 Aminolevülinik asit. .65 Anlipirin. 149. 52 Asidik iyodoplatinat. 66. 150 Barbitüratlar. 19. 70. 26. 194 -BBakır. 67. 43 Aininoklorobenzofenon. 28. 27.Alkolmetre. 22. 142. 7. 139. 155. 32. 124. 27. 186. 174. 140. 56. 158 Atomik absorbsiyon spektrofotometresi. 67 Antikor. 143. 159 Asetil tiyokolin. 118 Asetaminofen. 44.73 Antimon. 18.

20 . 128 Dietilfosfat. 157. 37. 36 Dieldrin. 172 Difenilamin. 52 Civa-2. 175 Digoksin. 88. 20. 151.69. 156. 3. 152. 15. 26. 27. 154 Diazinon. 4. 183 Dietileter. 185 Dietilpropion.127. 151. 188 Diazo reaksiyonu. 184. 150. 154 Berlin mavisi. 96. 28. 182 Demir-2-hidroksit. 182.5'. 24. 136. 31. 27. 93 Desipramin. 81 -CCıva. 24. 23. 26. 95. 137 Ben/odiazepinler.73 Diklorvos.31 Diazepam. 11.211 Conway mikrodifüzyon. 3. 153 Buchwald. 210 Bratton-Marshell. 102. 108 Çinkofen. 29. 22 Dializ. 28. 207 Demir-3-klorür. Ben/ofenon. 189 DDT. 42 -D5.213 Cıva-1. 107. 101. 150.ditiyobis (2-nitrobenzoik asit). 52. 38. 212. 185 Dikromat testi. 92 Bizmut. 36.

41. 31. 32. 189.214. 170 Eter. 20. 34. 40. 112 Etil benzen. 202 Etil alkol. 40. 177. 25 Dillie-Koppany testi. 172. 167 Distilasyon. 166 218 -EEfedrin. 125 . 47. 173. 15 Eserin salisilat.216. 81. 44.Dikuat. 176. 47 Dragendorff. 183 Doping. 190. 104. 176. 191 Esrar. 176 Ekslraksiyon. 39 En/im yıkılama yöntemi. 172. 84 Dokofan. 99. 191. 39 Emetin. 210 DTNB. 80. 147. 180 Eroin. 126. 192 Dubovvski yöntemi. 17. 18. 83. 23. 90 Duquenois-Levine reaktifi. 166. 171. 44 Knzim dijestiyon yöntemi. Dowex 50. 44. Epiıestosteron. 172. 138 Ditiyonit. 180. 103.

211 lomıalin. 36. 39. 174 Feni klorür. 119. 143. 35 Feııasetin. 102. 57. 196. 42 Fen i I hidrazin. 32 -F-' FA AS.23. 22 Fraksiyonlu ekstraksiyon. 20 Feldstein ve klendshoj. 118. 117. 38. 117. 191 lloresans polarizasyon immunoassay. 4. 20 l'errosiyanür. 22 -G- . 116 Fpn reaktifi. 92 Fi/ostigmin salisilat. 119. 24. 199 Fehling deneyi. 69 Eenobarbital. 17. 120. 1 16. 25 Fentermin. 1 17 Formik asit. 135. 36. 118.211 Forınalin. 99. 198. 18. 36. 19. 72 Floroglusin. 197. 207 Formol. 163 Fen i I butazon. 145 Fenoller.99. 134. 44 i enilpropiyonat. Fenoıiyazinler. 177. 179 Fenitoin.Etilen klorür. 44 Froehde reaktifi. 41. 117 Fenil salisilat. 33. 101. 165 Fujiwara deneyi. 21 Formaldehit. 18.

139. 127 HPLC. Karbon tetraklorür. 186 219 Klorpromazin. 157. 19. 183. 129 Heptaklor. 49. 177. 211 Kafein. 44. 29. 71. 66. 36 İyodoform deneyi. 134 Karbon monoksit. 44 Hippürik asit. 13 Kadmiyum. 132.36 Kinin. 42 Guayak reçinesi. 50. 11. 21 Karboksihemoglobin. 50. 215 Karbolik asit. 194. 22. 33 Guignard deneyi. 103. 74. 32. 61. 67 İmmunoassay. 122 Klorlu siklodien. 30.206 Ketonlar. 44 Kafur. 77. 7. 150. 62. 121. 176 Gettler-goldbaum yöntemi. 125. 103 Heptadekanoik asit. 67. 209 . 80.Ciallik asit. -HHead space. 91 Guayakol. 17.20. 21 Gaz kromatografîsi. 35 İzonitril deneyi. 92 -KKadaverin. 170 Klordiazepoksit. 35 İzopurpurik asit. 20. 174. 152 Klorfeniramin maleat. 118. 126. 12.20. 22. 69.25 Glutetimid. 182 Kloroform. 143 -İİlaç + antikor. 31. 83. 57 . 211 Kloral. 17. 11. 184 Hidrofob nötral maddeler. 77. 123. 41. 36 Gutzeit. 51 İndofenol reakisyonu. 25. 44. 9. 14. 34 Kloralhidrat. 74 İnce tabaka kromatografisi. 63. 28. 70. 61. 28. 17. 68. 20. 121. 52. 19. 36. 134. 57 Klorlu hidrokarbonlar. 94 Glukoz.

171 Kolinesteraz.ora/epam. 64. 140. 160. 175 Metanol. 33 Kontrollü maddeler.Kobalt tiyosiyanat. 26 Metamfetamin. 163 Kromatografik yöntemler. 189. 5. 141. 186. 135 Undan. 168. 134 Krezol. 125. 169 -MMalıuion. 170 Kokain. 3 Mecke reaktifı. 36 l. 187 Mandolin reaktifı. 127.SD. 89. 86. 163 . 197 l. 25. 132. 193 . 15. 56. 169 Mefenamik.iebermann'ın indofenol. 202 Kreatinin tayini. 80. 76.201. 169 Marquis reaktifı.203. 56. 100. 167. 184. 129. 118. 77. 117. 186 Konim. 188. 18. 168. 194. 166. 195. 162. 21.211. 100. 163 Kreatinin. 19 Lantanyum klorür. 159. 165. 27 Kurşun. 169 Marsh testi. -LLahstix. 34. 150 l. 50 Kıomotropik asit.cgal deneyi. 131. 129 Melhb. 52. 172. 133 Kııpröz iyodür.Aktivitesi. 104 Ksilen. 99. 75. 101.211 Kscntogenat deneyi. 79. 101. 52 Metalik zehirler. 23. 127. 184 l. 128. 166 Kodein. 75. 99. 102. 134.

99. 138. 172 Nitrobenzen. 183 Metil hippürikasit. 174 Nessler reaktifı. 136 M-MHA. 159 P-aminosalisilik. 17 Organik bazlar. 65 -O-ÖO-krezol. 108. 36 Niketamid. 104. 23. 161 Nordazepam. 159. 188 Parri deneyi. 139. 57. 186 Ön denemeler. 47. 162 Paration.52. 11.215 Metil alkol. 170 -NN. 121 Metil salisilat. 155. 17 -PPalladyum klorür. 154.42 Organik asitler. 172. 80. 20. 95. 131. 133. 156 Metil testosteron. 127 Okzalikasit. Mikroskopik inceleme. 23. 60. 129 Metil kloroform. 17. 42. 139. 174 Nötral maddeler. 18. 180 Metoksifenamin. 177 Narkotikler. 42 Organik fosfat esterleri. N-asetil-p-aminofenol.34. 134 Morfin. 17. 18. 126 Nitrözasit. 43. 185. 106. 58.Methemoglobin. 163. 17. 129. 25.(1-naftil) etilen diamin. 173. 150 Norefedrin. 35. 175 Mikrodifüzyon. 45 Parakuat. 23. 83. 172.69 Ninhidrin. 50. 143 . 96. 19. 9. 88 P-aminofenol. 44 Nötron aktivasyon analizi. 155 Papain. 163. 57 Nikotin. 47 Parasetamol. 164 Millon reaktifı. 159 NBD. 130. 152 Nandrolon. 101. 37. 168.

145 Perfenazin. 52 . 17.33.204 Puıresin. 212 Pirotannik asit.21 Sdıi İT reaksiyonu. 184 Pikrik asit. 18. 79 Spekiroskopi. 36 Scou (Rı.. 91. 96.44 Striknin. 24. 124. 151. 96. 42 Salisilamid. 157.39. 4. 32 Sujbert yöntemi. !3 Su buharı distilasyonu. 136. 9J.39. 123.80. 22. 185 Porllrinler. 36. 36 Protoporfirin. 150. 117 SehifTre:. 127. 95. 50 Spol testler. 18 Sekonder aminler.-lrikloroetan. 105 Soıeı bandı. 162. 186. 36. NÜ. 4. Renk reaksiyonları. 164 Sias-otîo. 201. 64. 156. 41. 40. 26 Temazepam. 36 Sodyum tlorür. 19. 166 Sokonal.ktifi. 17. 153 Teofilin. 121 T/H oranı. 38. 56. 18 Piridin. 100 Sü'llTlr.57.ıybal) testi. 38. 78 P-niiroanilin. 97. 91. 22. 200 Pentobarbital. 97 98. i 72 Sek önder aminlerin. 92. 192 Sivaniir.210 Pnilrofenol. 127 -SSakkarin. 52 Pestisitler. 187 220 Piridin-barbitürik asit. 128. 156 Salisilatlar. 31. 158 Saıııonin. 155 Salisilik asit. 97 Pirogallikasit. 95. 98. 104 -TLl. 26 SiMoin.42. 18 Pralidoksim klorür. 93. 207 Siyanürler. 194. 33. 189 Primer aminler. 13 -RReinsch deneyi. 182. 215 Tellüryum. 181 TDX. 10. 155. 90. 138. 65 Spekıroskopik yöntemler.P-dimetilaminobenzaldehit.l. 173 Selem um.

33. 24 Tripsin. 137 Widmark faktörleri. 52 Toksik anyonlar. 142 Tiyoridazin. 24. 7 Tetrameti! kurşun. 179. 50 VanJin-sülftirikasi Vitali deneyi. 60 UV-spekrrofotometre. 69 -UUçucu olmayan organik zehirler. 134 Tranilsipromin. 34 Uroporfirin. 202 UV spektrumları. 115 -VYarıklı kuvars tüp. 127. 121.Testosteron. 198 Tetrahidrokannabinol. 22 Trinder reaktifi. 22. 22 Trikloroetanol. 45. 156. 124 Trimipramin. 14. 157 Trinder testi. 48 Triton x-100. 195. 172 Trikloro bileşikleri. 31 Uçucu zehirler. 181. 196 Tübokürarin. 20. 177. 22. 123. 22 Trikloroetilen. 165 -V-'. 195 Tiyopental. 132. 32. 178 Walkleyetal. 31 Toluen. 216 Tetraetil kurşun. 9. 196 .

43 Zvvikker reaksiyonu.-ZZayıf asitler. 47. 168 221 . 167 Zwikker reaktifi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful