T.C.

SAKARYA ÜN VERS TES

FEN B L MLER ENST TÜSÜ

ZEM N ETÜTLER NDE GEOTEKN K VE JEOF Z K YÖNTEMLER N KULLANILMASI VE D KKAT ED LMES GEREKEN HUSUSLAR

YÜKSEK L SANS TEZ
Mehmet KOCAMAN

Enstitü Anabilim Dalı Enstitü Bilim Dalı Tez Danışmanı

: : :

NŞAAT MÜHEND SL Ğ GEOTEKN K Prof. Dr. Hasan ARMAN

Ocak 2008

T.C. SAKARYA ÜN VERS TES

FEN B L MLER ENST TÜSÜ

ZEM N ETÜTLER NDE GEOTEKN K VE JEOF Z K YÖNTEMLER N KULLANILMASI VE D KKAT ED LMES GEREKEN HUSUSLAR

YÜKSEK L SANS TEZ
Mehmet KOCAMAN

Enstitü Anabilim Dalı Enstitü Bilim Dalı

: :

NŞAAT MÜHEND SL Ğ GEOTEKN K

Bu tez 29/01/2008 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Oybirliği ile kabul edilmiştir.

Prof.Dr.Hasan ARMAN Jüri Başkanı

Prof.Dr.Zeki GÜNDÜZ Üye

Yrd.Doç.Dr.Can KARAVUL Üye

i

TEŞEKKÜR

Yüksek lisans çalışmamda bana çalışma imkanı sağlayan, tezimin hazırlanması aşamasında bana konu seçiminden başlayarak, çalışmanın sonlandırılmasına kadar bilgi birikimi ve tecrübesi ile her aşamada desteğini esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. Hasan ARMAN’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Tez çalışmam için gerekli olan kaynaklar ve incelemem gereken zemin etüt raporlarını kullanma imkanı sağlayan ve yardımlarını esirgemeyen Metmar Mühendislik, Akçin Mühendislik, Çam Mühendislik ve Mekan Mühendislik çalışanlarına teşekkür ederim.

ii

................3................... Ülkemizde Afet Çalışmaları............... 3...............3............. Sismik kırılma yöntemi…......3............. ŞEK LLER L STES ...............1................ Giriş........................3................... SUMMARY..................... 2.......................................................………………………….................................................................................................………………………… 7 7 8 9 9 9 10 10 11 iii ..... 3.............. 3 3 5 BÖLÜM 3................. 3....................Ç NDEK LER TEŞEKKÜR............................... G R Ş....................... ÜLKEM Z VE DEPREMLER..........................2. Jeofizik yöntemler……...................2.....3............1..............2...................................................... 2....................................................1.................................... Ç NDEK LER ............................................................................... TABLOLAR L STES . ii iii vii ix x xi xii BÖLÜM 1..... Arazi Çalışma Yöntemleri...... 3................................................................................ 1 BÖLÜM 2.......................... 3.............................................................................. 3...... Sondaj çalışmaları……………..... 3.......................................3........ S MGELER VE KISALTMALAR L STES .........2...................3.. ZEM N ETÜTLER N N PLANLANMASI VE ÇALIŞMA YÖNTEMLER .... ÖZET.................................................... Deprem Dalgalarının Genel Özellikleri................3... Araştırma çukuru açılması…………......................................................................................... Sismik yansıma yöntemi……....................................... 3............1.........................................3.. Ön Zemin ncelemesi ve Büro Çalışması..................

............ 4....... Parametreler ve Analizler..........5...2...…………….....4..... Taşıma gücü……………………………………... 3...... 3......5..2.. Giriş………....5......…………….. 3.....2...... 3.............4....................3................3.2... Zeminin oturma ve sıkışma karakteristiklerini belirleyen deneyler……………………………………………………. Düşen koni deneyi………….......5........4.4................... Laboratuar Deneyleri……………….....3.....5.....……………. 4..............………. Elek analizi…………………………..........1.......... Karşıt kuyu dalga yayılma deneyi…... ZEM N ETÜT ÇALIŞMALARI SONUCUNDA GEOTEKN K RAPOR HAZIRLANMASI VE SUNULMASI…….. Sınıflandırma deneyleri……………….5... Sismik koni penetrasyon deneyi (SCPT).. 3.........3...4.5....2...4...3...... Laboratuvar veyn deneyi….........…………….. Konsolidasyon deneyi……………….. 3. 3. Zeminin kayma direnci karakteristiklerini ölçen deneyler…..................1...5......1. 3........ 3... 3...5....3.........5.. 4.. 28 28 28 29 29 iv .... 3...... 3..... 3................3............2....3. Diğer laboratuar deneyleri…. Plaka yükleme deneyi…………………..........................................3.……………...........1.............. 3.5.3..........2.......3.........……….......………………..... Kesme kutusu deneyi………………... Kuyu üstü (up hole) ve kuyu içi (down hole) dalga yayılma deneyi …………………..... 3..1. 3. Hidrometre deneyi…....2.2........ Koni penetrasyon deneyi (CPT)………............... 3.. 3............... Üç eksenli basınç deneyi……………….. 3........……………….... Serbest basınç deneyi. 4.1.......…………….3.........4.3....……………......1......1...3.....……………….……………............ Arazide Yerinde Yapılan Deneyler…............…………..1........5. 3....... Geoteknik Etüt Raporunun çeriği……............... 3..4........... 12 13 13 14 14 16 17 18 19 19 20 20 20 21 21 22 23 25 26 26 26 27 BÖLÜM 4...3.. Standart penetrasyon deneyi (SPT)…….................5.........4.............5. Kıvam limitleri deneyleri….......……….... ………….……………….1....................5... Mikrotremor yöntemi…..........……………...1.......4....

5................. 57 v .........1............3... Yatak katsayısı……………………………..............1.. Basit Regresyon ve Korelasyon Analizi........1....1... Giriş.... Standart penetrasyon deneyleri ile taşıma gücü tayini………………………………………… 4............1........... Sismik hızlar yardımıyla taşıma gücü tayini….. 30 32 33 34 35 36 BÖLÜM 5........1.2 Kayaçlara oturan temellerde taşıma gücü………….1..3...........1.... 4. GEOTEKN K VE JEOF Z K PARAMETRELER ARASINDAK L ŞK LER N ARAŞTIRILMASI: ÜMRAN YE VE TUZLA-KARTAL-KADIKÖY-BEŞ KTAŞ LÇELER ... 4.................. 5................1............................ 6......... 4.................................... Daha Önce Yapılan Korelasyon Çalışmaları..... REGRESYON ANAL Z ................... 7........... 39 39 40 BÖLÜM 6................ Non-Lineer Regresyon Analizi.... 42 42 43 BÖLÜM 7........ Taşıma gücünün Terzaghi formülü ile 30 belirlenmesi………………………………….........................2.......3...............1............3.........................1........... Giriş............. SONUÇLAR VE ÖNER LER.........................3...........................2...........2.......... Tuzla-Kartal-Kadıköy-Beşiktaş lçeleri Genelinde Gerçekleştirilen Zemin Etüt Çalışmalarına Ait Değerlendirmeler........... 7...... 4.1........3...................................... 7.....1 Sığ temellerde taşıma gücünün hesaplanması…...................... 53 47 47 47 BÖLÜM 8................... 6............... Zemin grubu ve yerel zemin sınıfı kavramları..........3...........2... 4......................... GEOTEKN K VE JEOF Z K PARAMETRELER ARASINDA YAPILAN KORELASYON ÇALIŞMALARI…………………………................4......3......... Ümraniye Çalışmasına Ait Değerlendirmeler......3.....3....2.......

...KAYNAKLAR............................................ ÖZGEÇM Ş............................................................................................................ 60 62 vi ...............................................

Nq. Nγ qa qu qc PMT RQD r SCPT SPT mv UBC UU vii .S MGELER VE KISALTMALAR L STES ASTM CD : Amerikan standartları : Konsolidasyonlu-drenajlı deney : Koni penetrasyon deneyi : Piyezokoni penetrasyon deneyi : Konsolidasyonlu-drenajsız deney : Doğu Anadolu Fayı : Dilatometre deneyi : Veyn deneyi : Kayma Modülü : Plastisite ndisi : Nokta yük dayanım indeksi : Japonya Uluslararası şbirliği Ajansı : Kuzey Anadolu Fayı : Yatak katsayısı : Taşıma gücü katsayıları : Emniyetli taşıma gücü : Serbest basınç mukavemeti : Koni penetrasyon uç direnci : Pressiyometre deneyi : Kaya kalitesi : Korelasyon katsayısı : Sismik koni penetrasyon deneyi : Standart penetrasyon deneyi : Hacimsel sıkışma katsayısı : University of British Colombia : Konsolidasyonsuz-drenajsız deney CPT CPTU CU DAF DMT FVT G IP Is50 JICA KAF ks Nc.

Vp Vs WL WP ρ φ τf γ : Boyuna dalga : Kayma dalgası hızı : Likit Limit : Plastik Limit : Zeminin yoğunluğu : Kayma mukavemeti açısı : Drenajsız kayma mukavemeti : Zeminin birim hacim ağırlığı viii .

............................................................ Kohezyon (c) değerleri ile kayma dalgası hızları (Vs) korelasyonu (Ümraniye ilçesi verileri)....................... 23 31 Şekil 4....... 55 Çalışma alanlarının (Ümraniye.............................. Beşiktaş) stanbul ilindeki konumu................................ Kartal. 56 Şekil 7.. Şekil 5..........................ŞEK LLER L STES Şekil 1..................... ix .................................. Serbest basınç deney sonuçlarını gösteren mohr dairesi ve mukavemet zarfı...... 52 Şekil 6.... Şekil 8.... Tuzla.. Yatay katmanlı ortamda kırılarak gelen sismik dalganın izlediği yol ve oluşturacağı zaman uzaklık (t-x) grafiği.... 52 Kayma dalgası hızları (Vs) ile nokta yük dayanım indeksi korelasyonu (Tuzla-Kartal-Kadıköy-Beşiktaş verileri).. SPT-N sayıları ile kayma dalgası hızları (Vs) korelasyonu (Ümraniye ilçesi verileri)........................ 11 Şekil 3....... Yüzeysel temel altındaki göçme mekanizması...................... Kadıköy.... 4 Şekil 2........................................................................... Depremlerden oluşan sismik dalgaların türleri ve yer içinde yayılma özellikleri...

............................................ Değişik araştırmacılar tarafından geliştirilen korelasyon 32 35 37 38 46 bağıntıları..................... Arazi çalışmaları neticesinde geliştirilen korelasyon bağıntıları.................... Tablo 4........................................... Tablo 2.......................... RQD’ye göre izin verilebilir taşıma gücü........... 54 55 49 x .................... Zemin grupları............................................................................ Taşıma gücü katsayıları.... Tablo 7.................................. Tablo 6.................... Analizlerde kullanılan veriler (Ümraniye ilçesi).............. Tablo 8............ Tablo 5................................ Yerel Zemin sınıfları.......................................................TABLOLAR L STES Tablo 1. Analizlerde kullanılan veriler (Tuzla-Kartal-Kadıköy-Beşiktaş verileri)............ Tablo 3..........................

Türkiye’de gerçekleştirilen zemin etüt çalışmaları birçok sebeplerden ötürü yetersiz kalmakta yada yanlış sonuçlar elde edilmesine sebep olabilmektedir. zemin etüdü Mühendislik yapılarının inşa edileceği zeminlere ait zemin parametrelerinin belirlenmesi ancak zemin etüt çalışmaları ile gerçekleştirilebilmektedir. xi . Elde edilen bu verilerin zemin etüt çalışmalarını gerçekleştiren mühendislere ne gibi katkılar sağlayabileceği ve zemin etüt çalışmalarında doğru sonuçlara ulaşabilmek için sağlayacağı faydalar irdelenmiştir. zemin etüt çalışmalarında belirlenen geoteknik ve jeofizik parametreler arasındaki ilişki araştırılmıştır. zemin etüt çalışmalarında dikkat edilmesi gereken hususların neler olduğu üzerinde durulmuş. jeofizik. Bu çalışmada.ÖZET Anahtar kelimeler : geoteknik. kayma dalgası hızı. Bu amaçla arazi verileri elde edilerek farklı parametreler arasında korelasyonlar gerçekleştirilmiştir.

What kind of support will the results of this study provide to engineers who perform soil investigations are questioned. the relationship between geotechnical and geophysical parameters determined in soil investigations are examined. the correlations are developed using field data. Also. the advantages of these results to reach the correct values in soil investigations are examined. The soil investigations in Turkey may be insufficient or give wrong results because of many reasons. geophysic. xii . shear wave velocity. In this study. soil investigation Soil parameters can be determined by soil investigations.GEOTECHNICAL AND GEOPHYSICAL METHODS USED IN SOIL INVESTIGATIONS AND MATTERS NEED TO BE CONCERNED SUMMARY Keywords : geotechnic. For this reason.

köprü. Bina yüklerinin altında statik ve dinamik etkiye maruz kalan zeminlerde birçok problem ile karşılaşılmaktadır. G R Ş nşaat mühendisliğinde zeminler. tünel. Tüm bu çalışmaların sonucuna göre zemin etüt çalışması gerçekleştirilen alanda inşa edilecek yapının temel tasarımı ve projesi belirlenir. Kohezyonlu zeminlerde numune alma işlemi daha kolay ii . yapıların inşa edileceği alanda. yeraltı su durumunun. Arazide alınan örselenmemiş numuneler. zemin-temel etkileşiminin irdelenmesinde ve temellerin tasarlanmasında gerekli statik ve dinamik parametrelerin araştırılması amacıyla gerçekleştirilirler. bunların kalınlıklarının. oturma ve sıvılaşma potansiyelinin. Zemin problemlerinin belirlenebilmesi için zemin parametrelerinin gerekli derinliğe kadar tespit edilmesi gerekmektedir. Geoteknik mühendisliğinde. yapı malzemesi olarak kullanılmasının yanında tüm mühendislik yapılarının temellerini taşıyan malzemeler olarak bilinmektedir. laboratuar ortamında çeşitli deneylere tabi tutularak zemin özellikleri hakkında bilgi elde edilir. arazide çeşitli yöntemler kullanılarak örselenmiş ve örselenmemiş numune alımı gerçekleştirilmektedir. baraj. Zemin etüt çalışmaları. Bu çalışma kapsamında bina türü mühendislik yapıları için gerçekleştirilen zemin etüt çalışmaları ve içeriği dikkate alınmıştır. Zemin parametreleri çeşitli arazi ve laboratuar deneyleri sonucunda belirlenebilmektedir. boru hattı. zeminin tabakalarının. Zemin etüt çalışmaları. dayanma yapıları ve yol türü mühendislik yapı alanlarının tamamı için gerçekleştirilmektedir. bina.BÖLÜM 1. Zemin parametrelerinin tespiti ise arazide doğru teknikler kullanılarak gerçekleştirilecek zemin etüt çalışmaları ile mümkün olabilir [1].

dilatometre (DMT). . bu teknikler oldukça zor ve pahalıdır. elektriksel geçirgenlik. özellikle yeterli miktarda ve kalitede numune alınamaması. çözüm önerileri ve özellikle elde edilen jeofizik ve geoteknik parametreler arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. manyetizma gibi fiziksel özelliklerin belirlenmesi mümkün olmaktadır. Kartal. Ümraniye ilçesi için gerçekleştirilen “Ümraniye lçesi mar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışması” kapsamında elde edilen geoteknik ve jeofizik veriler ile Tuzla. koni penetrasyon (CPT). Bu arazi deneylerinin yanında. Ancak jeofizik dataların yorumlanması. Bu amaçla. yoğunluk. kohezyonsuz zeminlerde ise bazı özel tekniklerle numune alımı geçekleştirilebilmekle birlikte. Bu çalışmada. Jeofizik yöntemler ile zemine ait sismik dalga hızları. arazide gerçekleştirilen yeterli sondaj verilerine göre yapılmalıdır. Jeofizik yöntemler özellikle geniş saha incelemelerine imkan sağlayan hızlı ve pratik yöntemlerdir. zeminlerin dinamik özelliklerinin belirlenmesinde fiziksel ölçümlerden yararlanan jeofizik yöntemlerden de faydalanılmaktadır. Bu sebeple arazide de laboratuar imkanı oluşturulmaya çalışılmış ve arazide standart penetrasyon (SPT).2 bir şekilde gerçekleştirilebilirken. geoteknik ve jeofizik parametreler arasındaki ilişkiler araştırılmış ve elde edilen sonuçlar tartışılmıştır. zemin etüt çalışmalarında karşılaşılan sorunların irdelenmesi. presiyometre (PMT) ve veyn (FVT) gibi arazi deneyleri geliştirilmiştir [1]. Ayrıca numune alımı sırasında. stanbul ili. Ülkemizde bina türü mühendislik yapıları için gerçekleştirilen zemin etüt çalışmalarında. Kadıköy ve Beşiktaş ilçeleri genelinde gerçekleştirilen zemin etüt çalışmalarından elde edilen verilerden yararlanılarak. deneylerin yapılamaması ve maliyet sıkıntıları sebebiyle elde edilen bilgiler sınırlı kalabilmektedir. çeşitli fiziksel etkiler sebebiyle az yada kısmen çok örselenme meydana gelebilmektedir.

Bunlar Avrasya. yerküre üzerinde oluşan depremlerin büyüklüğü ve neden oldukları zararlar göz önüne alındığında iki ana deprem kuşağından biri olan Akdeniz-Himalaya deprem kuşağı içerisinde yer almaktadır. 2. Ülkemizde bulunan bu iki önemli fay üzerinde tarihsel süreçte birçok büyük ve yıkıcı deprem meydana gelmiştir. üç büyük levhanın etkisi altındadır. yerküre içerisindeki kırık (fay) düzlemleri üzerinde biriken biçim değiştirme enerjisinin aniden boşalması sonucunda meydana gelen yer değiştirme hareketlerine verilen isimdir. Bu levhalardan Anadolu levhasının kuzey sınırı Kuzey Anadolu Fayını (KAF). güney sınırı ise Helenik-Kıbrıs Yayı ile Doğu Anadolu Fayını (DAF) oluşturmaktadır.4 büyüklüğündeki deprem ile 12 Kasım 1999 tarihinde Düzce’de meydana gelen 7.000 den fazla insanını da kaybetmiştir. Bu depremlerin büyüklük ve meydana geldikleri bölge açısından en önemli iki tanesi ise 17 Ağustos 1999 tarihinde Kocaeli-Gölcük’te meydana gelen 7. Deprem Dalgalarının Genel Özellikleri Deprem. Afrika ve Arap levhalarıdır. . Depremi oluşturan bu faylanma sonucunda deprem kaynağından çeşitli sismik dalgalar yer içerisinde yayılır. Yer içinde yayılan bu sismik dalgalar yüzey ve cisim dalgaları olmak üzere ikiye ayrılırlar. Oldukça büyük depremlerin meydana geldiği bu kuşak içerisinde Türkiye.2 büyüklüğündeki deprem olarak gösterilebilir. ÜLKEM Z VE DEPREMLER Ülkemiz.1. Bilindiği gibi bu depremlerde ülkemiz büyük maddi zararların yanında 20.3 BÖLÜM 2.

S dalgaları hacim değişikliğine yol açmazlar) [2] Yüzey dalgaları ise cisim dalgalarına göre daha yavaş yayılırlar ancak genlikleri daha büyüktür. P dalgaları. en hızlı yayılan bu yüzden deprem kayıt aletlerinde (sismograf) en önce görülen dalgalardır. kayıt aletlerinde ikincil olarak görülen ve titreşim hareketi yayılma doğrultusuna dik olan dalgalardır. P dalgalarında. Yapılarda yıkıma yol açan dalgalar S dalgaları ile yüzey dalgalarıdır.4 Cisim dalgaları yer kabuğu içerisinde yayılan dalgalardır. (P dalgaları yayıldıkları ortamda hacim değişikliği yaratırlarken. . P Dalgası Yayılma Yönü S Dalgası Yayılma Yönü Şekil 1. Love dalgaları ise yatay yönde polarize olmuş S dalgalarıdır ve kanal dalgaları olarak da adlandırılırlar. Cisim dalgaları da kendi içerisinde P dalgaları (boyuna dalga) ve S dalgaları (enine dalga) olarak ikiye ayrılmaktadır. titreşim hareketi yayılma doğrultusunun tersi yönündedir. S dalgaları sıvı içinde yayılamazlar. Daha yavaş yayılan S dalgaları. kayıt aletlerinde en şiddetli hareketleri yansıtırlar. Rayleigh dalgaları yerin serbest yüzeyinin oluşturduğu dalgalar olup. Hızı daha fazla olan Love ve genliği daha büyük olan Rayleigh dalgaları olarak ikiye ayrılırlar. Depremlerden oluşan sismik dalgaların türleri ve yer içinde yayılma özellikleri. Bu dalgalar yerin serbest yüzeyi boyunca yayılan dalgalardır. periyotları büyük yüzey dalgaları. Hızları düşük. titreşim hareketi yayılma doğrultusu ile aynıdır.

sosyal faaliyetlerin. Özellikle büyük şehirlerde bu tür yapılar iş hayatının ve günlük hayatın tamamen devam ettiği yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu önlemlerden bir tanesi de imar planlarının ve bu planlama çerçevesinde inşa edilecek yapıların. Bu afetlerin zararları ancak alınacak bazı önlemlerle azaltılabilir. heyelanlar. ilçeler bazında zemin özelliklerinin ve zemin parametrelerinin ortaya çıkarılması ve zemin etüt çalışmalarına altyapı oluşturulması amacıyla “ mar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt” çalışmaları gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Türkiye genelinde ise özellikle afet riski bulunan il ve ilçelerde bu çalışmalar sürdürülmektedir. yapılarda bir çok hasarlar ve can kaybının olduğu görülmektedir. hukuki altyapının. Deprem bölgelerinde inşa edilecek bu tür mühendislik yapıları hem sismik hem de statik yüklere dayanacak şekilde tasarlanmalıdır. afet riski bulunan illerde. eğitim çalışmalarının. Buna rağmen ülkemizde yakın geçmişte olmuş depremlere bakıldığında. su baskınları. Özellikle deprem riski altında bulunan stanbul’da hemen hemen bütün ilçe ve beldelerin imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt çalışmaları gerçekleştirilmiş durumdadır. Ülkemizde Afet Çalışmaları Mühendislik yapıları modern toplumlarda yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. doğal afet tehlikeleri ve zemin koşullarını da göz önüne alınarak yapılmasıdır. stanbul'da olası bir deprem tehlikesine karşı mevcut yapıların deprem güvenliklerinin incelenmesi ve yeterli güvenliğe sahip . mali kaynakların.2.5 2. Bu çalışmalar ek olarak özellikle stanbul başta olmak üzere büyük metropoller için “deprem master plan” çalışmaları başlatılmıştır. Diğer taraftan. Bu amaç doğrultusunda 1999’da meydana gelen Marmara ve Düzce depremleri sonrasında zemin etüt çalışmaları zorunlu hale getirilmiştir. stanbul için hazırlanan master plan. Ayrıca ülkemiz depremler dışında. Bu çalışmaların ana amacı. risk yönetimi ve afet yönetiminin temel ilke ve esaslarının belirlenmesidir [3]. idari çalışmaların. mevcut durumun tespiti yanında teknik çalışmaların. çığ ve kaya düşmeleri gibi afetlerle çok yoğun olarak karşı karşıya kalmaktadır.

sismik mikro bölgeleme haritalarının yapılması. sosyal. depreme dayanıklı inşa edilecek her yapı için zemin özellikleri ve zemin parametreleri. çok yönlü. Japonya Uluslararası şbirliği Ajansı’nın (JICA) desteği ile “ stanbul çin Mikro Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Zarar Azaltma Ana Planı” hazırlanmasını amaçlayan bir çalışma başlatılmıştır. . master planla eş zamanlı olarak başlatılmış ve başarı sağlandığı ölçüde çalışmanın stanbul geneline yayılması hedeflenmektedir [3]. Dolayısıyla parsel bazında gerçekleştirilecek zemin etüt çalışmalarının doğruluğu ve güvenilirliği deprem güvenliği açısından birinci derecede önemlidir. Tüm bu çalışmalar il ve ilçeler bazında imar planlamasına bir altyapı oluşturmakla birlikte. stanbul’da ayrıca 17 Ağustos depreminin adından deprem riskinin belirlenmesi için mikro bölgeleme çalışması yapılması gereksinimi ortaya çıkmıştır. çok disiplinli çalışmalar olması gerekmektedir. hukuki ve mali önlemlerin belirlenmesini de içermektedir.6 olmayan yapılar için gerekli güçlendirme ilkelerinin belirlenmesi yanında diğer teknik. Türkiye’nin başvurusu üzerine. Çalışmanın ana hedefleri arasında. stanbul’un ardından ülkemizin diğer büyük kentlerinde de mikro bölgeleme çalışmalarına başlanmıştır. stanbul'da deprem güvenliğinin arttırılması amacıyla yapılacak girişimlerin geniş vizyona sahip. depreme dayanıklı inşaatlar yapılabilmesi için teknik önerilerde bulunulması ve bu konularla ilgili planlama tekniklerinin etkin bir şekilde Türkiye’ye aktarılması bulunmaktadır [4]. idari. stanbul için Deprem Master Planı'nın pilot uygulaması. Master Plan bu amaçlara ulaşılması için yapılması gerekli işlemleri ve çalışmaları da tanımlamaktadır. stanbul ve civarı için deprem zararlarını önleme/azaltma planlarına esas teşkil edecek nitelikte. Zeytinburnu ilçesinde. inşa edilecek yapı alanında gerçekleştirilen zemin etüt çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılmaktadır.

. Zemin ve kayaya oturtulacak yapı temellerinin boyutlandırma ve analizinde başarı. Bu bölümde zemin etüt çalışmalarında izlenen çalışma planı ve çalışma yöntemlerine kısaca değinilmiş. Zemin etüt çalışmasının boyutu. çalışılacak alanın büyüklüğü. büro çalışması.7 BÖLÜM 3. Bir zemin etüt çalışması. Gelişen teknolojilere bağlı olarak günümüzde mühendisin elinde çok çeşitli ölçüm olanakları bulunmaktadır. örselenmiş ve örselenmemiş numune alma. Zemin etüt çalışmasını gerçekleştirecek geoteknik mühendisi. zeminin tabakalarının. arazi yapısı ve tasarlanan işin büyüklüğüne bağlıdır. ZEM N ETÜTLER N N PLANLANMASI VE ÇALIŞMA YÖNTEMLER 3. yeraltı su durumunun. bunların kalınlıklarının. bu olanakları gereğince kullanmak ve zemin incelemelerini etkin biçimde gerçekleştirmektir [6]. Bu çalışmaların gerçekleştirilmesi ve yorumlanması ile çalışılan sahanın zemin özellikleri belirlenmiş olur. Amaç. Giriş Zemin etüt çalışmalarının amacı. sondalama. çalışmalarda karşılaşılan eksiklikler ve dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilmiştir.1. ortam özelliklerinin doğru ve amaca yönelik olarak ölçümünden geçer. ekonomik ve güvenli bir yapı tasarımı için gerekli zemin parametreleri elde edilmiş olacaktır. sondaj. arazinin tanınması ve hidrolojiktopografik ve jeolojik araştırmaları ayrıntılı incelemeyi içerir [5]. zemin-temel etkileşiminin irdelenmesi ve yapı temellerinin tasarlanmasında gerekli zemin özelliklerinin belirlenmesidir. arazi ve laboratuar deney çalışmaları ve jeofizik ölçümlerden faydalanır. araştırmada kazı. Böylece çalışılan sahada olası mühendislik problemleri açığa çıkartılarak.

arazi sınırları ile tasarlanan yapı sınırları haritalara işlenmelidir. yer altı suyu durumu ve olası mühendislik problemleri hakkında detaylı bilgi edinilmesi sağlanmış olacaktır. Alana yakın çevrede bulunan kazı ya da yarmalarda gözlemler gerçekleştirilerek zemin koşulları hakkında bilgi edinilmesi yine bu aşamada yapılmalıdır. . Bu amaçla tüm alan gezilmeli. Araştırma maliyeti ve zaman. yerel yönetim tarafından çalışılan alan ve çevresinde gerçekleştirmiş olduğu geoteknik etütlere ait veriler. alt yapı tesisleri (doğalgaz. alanın zemin koşulları hakkında bir ön analiz gerçekleştirilerek.8 3. taşkın alanı tespit edilmelidir. Böylece çalışılan alanın jeolojik özellikleri. Çalışılacak alan ile ilgili jeolojik haritalar. alanın genel jeolojik yapısını ortaya çıkarmaya yeterli sondaj. asıl araştırmanın boyutunun ve çalışma yöntemlerinin belirlenmesi için gereklidir [5]. zemin etüt çalışmalarında en doğru sonuç. Bunun neticesinde. Ön Zemin ncelemesi ve Büro Çalışması Birçok çalışmada olduğu gibi zemin etüt çalışmalarında da en önemli husus çalışmanın planlamasıdır. Bu bilgiler arazide gerçekleştirilecek çalışma yöntemlerini ve adetini belirlemede yardımcı olacaktır. enerji hatları. Alanda çalışmayı etkileyebilecek yol. Unutulmamalıdır ki.2. ön zemin incelemesi ve büro çalışmasının yapılması. Çalışılacak alan içerisinde ya da yakınında bulunan dere. nehir ya da kanallarda su seviyesi. debisi ve yönü.). ağaçlar ve mevcut yapılar gibi her türlü engeller belirlenmelidir. Bu bilgilerin elde edilmesinin ardından çalışılan saha için gözlemsel olarak detaylı bir inceleme gerçekleştirilmelidir. Bu sebeple arazi çalışmalarının başlaması öncesinde. yeterli denetim ile deneyimli bir ekip tarafından doğru teknikler kullanılarak elde edilebilir. telefon vb. sonda ve araştırma çukurlarının yerleri ve koordinatları belirlenmelidir. iyi bir planlama ile en aza düşürülebilir. su. olası mühendislik sorunları tahmin edilmeye çalışılmalıdır. planlama ile ilgili bilgiler ve topografik haritalar bu aşamada belirlenir. Elde edilen bu veriler yardımıyla. elektrik.

Daha küçük parsellerde.1. Sondaj çalışmalarının başlamasının ardından zemin koşulları dikkate alınarak çalışma programını gözden geçirmek faydalı sonuçlara ulaşmayı sağlayacaktır. Bu yöntemler ve arazide uygulanmaları konusu aşağıda kısaca açıklanmaktadır.2. Bu tip zeminlerde sondaj çalışmalarının oldukça zor olması. Bu teknikte zemin profili daha detaylı bir şekilde takip edilebilmektedir. Sürekli burgularla delgi de kohezyonlu zeminlerde uygulanmaktadır. Arazi Çalışma Yöntemleri Zemin etüt çalışması için gerekli ön etüt ve planlamanın gerçekleştirilmesinin ardından. Ancak darbeli sondaj tekniği zemin etüt çalışmalarında nadiren tercih edilmektedir. örselenmemiş numune almanın ise oldukça zor.3. Bu teknik. Sondaj çalışmaları Ülkemizde zemin etüt çalışmalarında özellikle dönel (rotary) sondaj uygulanmaktadır. Başlangıçta sondaj kuyularının aralıklarının 10 m – 25 m olması uygundur. sınırlı derinliklerde zemin yapısının gözlenebilmesine imkan sağlayan oldukça pratik ve düşük maliyetli bir yöntemdir. Büyük parsellerde (>1000 m2) yapı oturum alanının dört köşesi ve ortasında sondaj kuyularını açmak doğru olacaktır.3. Zemin etüt çalışmalarında arazi uygulamalarında sıklıkla kullanılan yöntemler sondajlar. çok değişken zemin . sondalamalar. Araştırma çukuru açılması Kohezyonsuz yada bloklu ve iri çakıllı kohezyonlu zeminlerde en iyi metot kepçe veya benzeri bir ekipmanla yapılan araştırma çukuru kazısıdır. Bunun ana nedeni hızlı oluşu ve tüm kurum ve kuruluşlarca yaygın olarak kabul görmesidir. 3. 3. Hafif vurmalı (darbeli) sondaj tekniği ise kum kovası (kohezyonsuz zeminlerde) veya kil kovası (kohezyonlu zeminlerde) kullanılarak bütün zeminlerde uygulanmaktadır.9 3. bazı durumlarda ise imkansız olması sebebiyle araştırma çukuru açılması tercih edilir.3. araştırma çukurları ve jeofizik yöntemlerdir. arazi çalışmaları için uygulamaya geçilir.

10
koşullarının bulunduğu haller dışında, her 300 m2 için en az bir adet sondaj yapılır [6].

Sondaj kuyularının derinlikleri, yapının zeminde ve yer altı suyunda yapacağı etki derinliğine kadar olmalıdır. Yapının inşa edileceği alanda, temeller için uygun olmayan tüm formasyonların (dolgu, zayıf ve sıkışabilen zeminler) altına kadar sondaj sürdürülmelidir.

3.3.3. Jeofizik yöntemler

Jeofizik yöntemler; deprem hareketi altında mühendislik yapılarının dinamik analizlerinin yapılabilmesi için elastik dalga hızlarının (Vp, Vs) ve dinamik elastik parametrelerinin tayini için kullanılır. Geoteknik yöntemlerin desteklenmesi ve elde edilen verilerin teyid edilmesi amacı ile zaman ve maliyet açısından ekonomik bu yöntemler sıklıkla kullanılmaktadır.

3.3.3.1. Sismik kırılma yöntemi

Zemin etüt çalışmalarında sıklıkla kullanılan jeofizik yöntemlerden biridir. Zemin üzerinde çeşitli enerji kaynakları ile yapay olarak oluşturulan ve yapay deprem olarak nitelendirilen küçük sarsıntıların yani elastik dalgalar ile yeraltı yapısının incelenmesinde kullanılır.

Bu yöntemde, öncelikle yeryüzünde ya da yeryüzüne yakın bir derinlikte yapay bir kaynak vasıtası ile elastik dalgalar üretilir. Bu dalgaların yer içerisinde yayılırken kırılarak veya yansıyarak geçtikleri ortamların fiziksel (mekanik) özelliklerini taşıyarak sismik sinyal olarak yeryüzüne gelişleri alıcı aletler ile kaydedilir (Şekil 2). Burada kaydedilen parametre, bir dalganın kaynaktan çıkıp alıcıya gelmesi için geçen zamandır. Böylece kendine özgü değerlendirme metotları vasıtasıyla incelenen kayıtlardan, yeraltı yapısı, dalganın her tabaka içindeki yayılma hızı ve tabaka kalınlığı ile hesaplanır.

11

Şekil 2. Yatay katmanlı ortamda kırılarak gelen sismik dalganın izlediği yol ve oluşturacağı zamanuzaklık (t-x) grafiği.

Sismik ölçümler yer içinde yayılan boyuna veya sıkışma, Vp, ayrıca enine ve kayma, Vs, dalgası hızlarının ölçülebilmesi amacıyla yapılır. Vp dalga hızları vasıtasıyla, yer altı yapısal konumunun düşey ve yanal olarak (derinlik, kalınlık, eğim, kırık, fay, gözeneklilik, boşluk, sökülebilirlik) tespit edilir. Vs dalga hızları ise zeminin elastik özelliklerinin (zemin hakim periyodu, dinamik elastisite, young modülü, kayma modülü, bulk modülü) tanımlanmasını sağlamaktadır.

3.3.3.2. Sismik yansıma yöntemi

Sismik yansıma yöntemi yeraltının iki veya üç boyutlu, ayrıntılı yapısal ve stratigrafik kesitinin elde edilmesinde kullanılır.

Sismik Yansıma Yöntemi çalışmalarını üç aşamada toplamak mümkündür:

1- Arazide sismik verilerin toplanması 2- Verilerin ofiste bilgisayarlarla işleme tabi tutulması (Veri- şlem) 3- Verilerin değerlendirilmesi

12

Sismik yansıma yöntemi ekonomik olarak petrol ve doğal gaz araştırmalarında, kömür yatağı araştırmalarında, mühendislik amaçlı olarak kıyı tesislerinin denizaltı zemin ve çökel istif şartlarının belirlenmesinde, liman, karayolu, baraj ve büyük yapıların inşası ile ilgili temel kaya problemlerinin çözümünde, kültürel olarak arkeojeolojik çalışmalarda bilimsel amaçlı olarak kara ve denizde yerkabuğu araştırmalarında kullanılmaktadır.

3.3.3.3. Karşıt kuyu dalga yayılma deneyi

Kayma dalgası hızlarının belirlenmesi amacıyla kullanılan diğer bir yöntem de karşıt kuyu dalga yayılma deneyidir. Karşıt kuyu deneylerinde kayma modülü ile kayma dalgası hızı Vs ve zemin yoğunluğu arasında; G = ρ Vs2

(1)

bağıntısı verilmektedir. Burada; ρ Vs dır. : Zeminin yoğunluğu : Kayma dalgası hızı

Karşıt kuyu dalga yayılma deneylerinde arazide iki yada daha fazla sondaj kuyusu açılması gerekmektedir. Bu yöntemde kuyuların birinde yapay bir kaynak vasıtası ile oluşturulan elastik dalgalar diğer kuyuya yerleştirilen alıcılar vasıtasıyla kaydedilir. Kuyular arası mesafenin bilinmesi yani sismik dalgaların geçtiği mesafe yardımıyla dalgaların yayılma hızları tespit edilir.

Sismik dalga hızlarının tespit edilebilmesi için oldukça başarılı yöntemlerden biri olan karşıt kuyu dalga yayılma deneyleri; ekonomik olmamaları sebebiyle günümüzde zemin etüt çalışmalarında nadiren kullanılmaktadır. Bu yöntem yerine daha ekonomik olan aşağı kuyu yöntemi daha sıklıkla tercih edilmektedir.

5. Enine dalgalan kaydetmek için yere paralel yönde.3. Birinci yaklaşımda. Kuyu içi (Down Hole) tekniğinde ise alıcılar kuyu içerisine yerleştirilerek. yeryüzündeki sismik gürültüleri periyot ve genlik kökenlerine göre değerlendiren bir jeofizik yöntemdir. zemin yüzeyine yerleştirilen alıcılar vasıtasıyla kaydedilir. 3. Kuyu üstüne veya yakınına ahşap bir döşeme yerleştirilir.13 3. ikinci yaklaşımda ise en büyük genlikle hakim periyot arasındaki ilişki incelenmektedir. Kuyu cidarı ile boru arasındaki boşluk ince taneli çakıl ve kum ile tamamen doldurulur. Kanai’nin mikrotremor verilerine dayanarak yaptığı zemin sınıflaması ile ilgili olarak iki yaklaşımı bulunmaktadır. Mikrotremor yöntemi Mikrotremor yöntemi. sinyal kuvvetlendirici özelliğe sahip ise. Mikrotremor çalışmalarının mühendislik sismolojisi kapsamında değerlendirilmesi yönünde ilk çalışmalar Kanai tarafından 1960’larda yapılmıştır. çok derin kuyularda da çalışma yapmak mümkün olabilir. Bu durumda kuyu içine plastik bir boru indirilir.3. boyuna dalgaları kaydetmek için yere dik olacak tarzda döşemeye vurularak sismik enerji oluşturulur. mikrotremorların en büyük ve ortalama periyotları arasındaki ilişki. arazide açılan tek bir sondaj kuyusunda gerçekleştirilebilir.3. Kuyu üstü (up hole) ve kuyu içi (down hole) dalga yayılma deneyi Kuyu üstü ve kuyu içi dalga yayılma deneyleri.3. Mikrotremor çalışmaları ile . Kuyu üstü (Up Hole) yöntemindede kuyu içerisinde oluşturulan elastik dalgalar. Kuyu içi çalışmalarında Stokoe ve Woods (1972)'nin teklif ettiği şekilde de çalışmalar yapılabilir [7]. Nakamura’nın geliştirdiği spektral oran tekniği günümüzde araştırmacılar tarafından sıklıkla kullanılan bir değerlendirme yöntemidir.4. Eğer sismik cihaz. zemin yüzeyinde elastik dalgalar üretilir. Karşıt kuyu dalga yayılma deneylerine nazaran daha ekonomik olması sebebiyle zemin etüt çalışmalarında daha fazla tercih edilen bir yöntemdir. Her iki metotta da dalgaların katettiği mesafeler ile bu mesafeyi katettikleri süreler ölçüldüğünden sismik dalga hızları tespit edilebilmektedir.

4.4. ortasından ikiye ayrılabilen ve içinde pirinçten yapılmış bir iç tüpün bulunduğu bir örnekleyicinin. geoteknik mühendisliğinde yaygın olarak kullanılan arazi deneylerinden biridir [1]. Tijlerin ucuna yerleştirilen örnekleyici kuyu tabanına kadar indirilir. Bazıları ise teknolojik gelişmeler ile birlikte ortaya çıkmıştır. Standart penetrasyon deneyi (SPT) Bazı arazi deneyleri 40-50 yıldan beri kullanıla gelmektedir. 3. Ancak bu alandaki tüm gelişmele karşın laboratuar tekniklerinin yerine geçmesi beklenmemelidir.1. 3. deney derinliğinde örselenmiş sedimandan mümkün olduğunca arındırılır. Uygulamada öncelikle sondaj kuyusu deneyin yapılacağı derinliğe kadar temizlenerek. geoteknik özelliklerin doğru olarak tespit edilmesine bağlıdır. Şahmerdanın tijlerin üzerine düşürülmesi ilkesiyle üç kez 15 cm ilerleyen örnekleyici için her bir 15 cm ilerlemeyi sağlayan vuruş sayısı kaydedilir. Kullanılan şahmerdan türleri çeşitli ülkelere göre farklılık göstermekle birlikte.14 depremin farklı zeminlerde neden olacağı yer hareketlerinin zaman ve frekans ortamında tanımlanması amaçlanmaktadır. Ülkemizde zemin etüt çalışmalarında sıklıkla kullanılan arazi deneylerine aşağıda kısaca değinilmiştir. SPT.5 kg ağırlığında bir şahmerdanın 760 mm yükseklikten tijlerin üzerine düşürülerek zemine sokulması ilkesine dayanır. sondaj tijlerine takılmış. . 63. Son iki aşamadaki toplam vuruş sayısı SPT değeri (N değeri) olarak adlandırılır. SPT. ASTM (D 1586) da tanımlandığı şekilde. Arazide Yerinde Yapılan Deneyler Geoteknik problemlerin doğru olarak tespit edilmesi. Son yıllarda bu amaçla arazi deney tekniklerini laboratuar tekniklerine göre geliştirme çabaları vardır. ülkemizde yaygın olarak Donut tipi şahmerdan kullanılmaktadır [8].

özellikle sondaj çalışmalarından yeterli kalitede örnek almanın mümkün olmadığı koşullarda zemin parametrelerinin yaklaşık elde edilmesinde yararlı olmaktadır. darbe sayısı. Deneyin tamamlanmasının ardından örnekleyici yüzeye çekilir ve açılır. Zemine ait numuneler hava geçirimsiz kaplar içerisinde muhafaza edilmelidir. Deneyden önce sondaj kuyusu dikkatlice temizlenmelidir. Zeminin kendini tutamadığı durumlarda kuyu içerisinde muhafaza borusu ya da sondaj çamuru kullanılmalıdır. örnekleyici ağzına kaba danelerin rastlaması gerçek sıkılıktan daha fazla sıkılığa ulaşılmasına sebep olabilir. Alınan numuneler. çok ince çakıllı kumlar ve az siltli kumların ve silt-killerin mühendislik özelliklerinin tahmini için yararlı olan bir deney türü olup. SPT deneyinin asıl amacının kumlar ve çakıllar için göreceli sıkılığın elde edilmesi olmasına karşı. Sondaj suyu seviyesi daima yer altı suyu seviyesinde ya da daha yüksek tutulmalıdır. temiz ince-orta kumlar. Delgi aleti ve tijler kuyu içerisindeki zeminin gevşemesini önlemek için yavaş bir şekilde çekilmelidir. Bu kaplar üzerine çalışma alanı.15 Örnekleyici son iki aşamada 30 cm’lik bir penetrasyona ulaşmadan önce elde edilen darbe sayısı 50 ise daha fazla darbe uygulanmaz ve SPT değeri “refü” olarak adlandırılır. penetrasyon derinliği. SPT deneylerinin doğru bir şekilde yapılabilmesi için öncelikle deneyi yapan kişi ya da kişilerin deneyin nasıl yapıldığını tamamen bilmesi gerekmektedir. zemin parametrelerinin belirlenmesi noktasından bakıldığında örselenmiş kabul edilir. numune alma tarihi gibi bilgiler kaydedilmelidir. Muhafaza borusu kullanıldığı durumlarda. kil ve ayrışmış kayaçların mukavemetinin tahmin edilmesinde de kullanılmaktadır. sondaj kuyu numarası. Ülkemizde . Bu sebeple bu tür zeminlerde SPT sonuçları çok fazla güvenilir olmamaktadır. SPT deneyinin örselenmemiş bir zemin üzerine uygulanması esastır. bu zeminlerde daha uygun sonuçlar vermektedir. silt. muhafaza borusu deneyin yapılacağı seviyenin daha altına çakılmamalıdır. Ancak zemin içerisindeki iri dane oranı arttıkça. SPT. Basit ve ucuz bir teknik olması sebebiyle yaygın olarak kullanılan deney.

Konik sonda hidrolik olarak sürekli itilirken. Bu aletin . belli bir ortama itilen sert bir cismin gördüğü direnci ölçen alet için kullanılmaktadır. zeminin kayma direnci yanında aşırı konsolidasyon oranı. Elektronik teknolojisindeki gelişmeler 1970’lerde penetrometre ölçümlerinin de bu yapılması kolaylığını getirmiştir [9]. sıvılaşma potansiyeli. SPT-N değerlerlerini bir çok faktör etkilemektedir. 3. Penetrometre ölçümlerinde çok önemli bir gelişme 1980’lerde konik ucun hemen arkasına bir piyezometrenin yerleştirilmesiyle olmuştur. bu etki faktörleri sonucunda çok aşırı yüksek ya da çok aşırı düşük elde edilebilmektedir. 1940’larda geliştirildiği Hollanda’da 60 derecelik konik uçlu ve 10 cm2 kesitli çelik penetrometre bu ülkenin adı ile anılmıştır. zemin parametreleri ve taşıma gücü açısından güvenli olmayan tahminlere sebep olur. yanlış sondaj tekniği. SPT-N değerlerini etkileyen faktörler. okunan uç direnci qc ile kumun taşıma gücünü ölçmekte buradan da kayma direnci açısında geçilebilmektedir [9]. Bu penetrometrede numune alınamadığından direnci ölçülen zeminin türü. hatta sükunette toprak basıncı katsayısı da ölçülebilmektedir. Koni penetrasyon deneyi (CPT) Penetrometre.2. Arazide ölçülen SPT-N değeri. Piyezokoni ismi verilen bu aletde (CPTU). standartlara uygun davranılmaması. Daha sonra uç itilerek aradaki farktan çevre sürtünmesi bulunmaktadır.16 zemin etütlerinde gerçekleştirilen SPT deneylerinin doğruluğu açısından en büyük sorun deneyin doğru olarak bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Geliştirilen ikinci modelde.4. Aşırı yüksek elde edilen SPT-N değerleri. penetrometre zemine itilirken uç direnci yanında artırılmış gövde yüzey alanı boyunca sürtünme de toplam direnç olarak ölçülmektedir. uç direnci/çevre sürtünmesi oranından tahmin edilmektedir. standart olmayan ya da hatalı aletlerin kullanılması. deneyi gerçekleştiren kişilerin yetersizliği gibi ana unsurlardan oluşmaktadır. Aşırı düşük elde edilen SPT-N değerleri ise aşırı güvenli sonuçlara sebep olmaktadır.

. Böylelikle kayma modülü. zemin yoğunluğu. Konik penetrometreye takılı bulunan ivme ölçerler ile zeminin kayma dalgası hızı bu esnada ölçülür. Sismik koninin kullanımı esnasında. SCPT. Elastik teori kayma dalgası hızı (Vs). Sismik koni. University of British Colombia’da (UBC) geliştirilmiştir. Yerinde kayma dalgası hızlarının hassas bir şekilde ölçülmesine imkan tanıyan yeni bir deney yöntemi olarak sismik koni penetrasyon deneyi (SCPT) maliyetleri önemli oranda düşürdüğü gibi. Ayrıca bu yöntemde deney sonuçları operatör faktöründen daha az etkilenmektedir. Böylece kaynaktan alıcıya gelerek kaydedilen sismik dalgalardan kayma dalgası hızları elde edilmiş olur. zemin profilinin geoteknik ve geodinamik parametrelerinin aynı zamanda ve süratli bir şekilde ölçülmesine olanak tanımaktadır [10]. Bu tür bir deneyin alışılagelmiş sondaj teknikleri ve kuyu içi yöntemleri ile gerçekleştirilmesi birden fazla sondaj kuyusu gerektirmesi nedeniyle oldukça yüksek maliyetli ve uzun süre gerektirmektedir [10]. CPT uygulaması esnasında belirli derinliklerde deney durdurularak gerçekleştirilir. Bu deneyin zemin parametrelerini en iyi yansıtan deney olduğu konusunda fikir birliği belirmiştir.17 uygulamasıyla ilgili araştırmalar sürmekte olup. Yerinde sismik deneylerde elde edilen kayma birim deformasyonunun genelde 10-4 mertebesinde küçük genliklere sahip olması nedeniyle. 3.3. Sismik koni.4. dalgayı algılayıcı ve kaydedici cihazlar gereklidir. yerinde kayma dalgası hızlarının ölçülmesi aracılığı ile ölçülebilmektedir. Kayma dalgası genellikle yüzeyde tekrarlanan tek yönde oluşturulan darbeler ile meydana getirilir. tetik kaynağı. piyezokoni ile beraber oluşturulabilir. düşük deformasyon seviyelerinde dinamik kayma modülü. Sismik koni penetrasyon deneyi (SCPT) Bu deney zeminin dinamik parametrelerini bulmak amacıyla yapılır. Gmax’in ölçülebilmesine olanak tanımaktadır. (ρ) ve kayma modülü (G) arasındaki ilişkiyi (1) numaralı bağıntı ile vermektedir. ölçmelerin sismik olarak da yapılması gündemde bulunmaktadır.

örselenmemiş zemin örneği alınamadığı veya çok güç alınabildiği durumlarda plaka basınç deneyine izin verilir. Daha büyük plakalar. yüzeysel temeller altındaki zeminin taşıma gücünün bulunması amacıyla kullanılmaktadır. Fakat burada plaka etkisinin aşağı yukarı 1.5 D derinliğine kadar uzanabileceği varsayım ile denenen tabaka kalınlığının göz önüne alınması gerekir. Hatta yumuşak zeminlerde bile büyük çaplı plakaların kullanılmasının yararlı olacağı söylenebilir.18 3.4. Plaka yükleme deneyinin yüzeysel temellerdeki kullanılma alanı ilgili standartlarla sınırlandırılmıştır. Plaka yükleme deneyi ri daneli zeminlerde ya da küçük taşlar ve iri çakıllar içeren zeminlerde oldukça iyi sonuçlar veren bir yöntemdir. rijitliği artıracak biçimde küçük plakalar daha büyüğü üzerine yerleştirilir.4. en büyük dane çapı plaka çapının 1/5 inden (D/5) büyük olmamak üzere. Normal durumlarda 30 cm çapındaki plakalardan yararlanılır.2 cm standart çaplarında (D) olması öngörülmüştür. Büyük çaplı plakalar kullanıldığında. 60 veya 76. Buna göre genel olarak zeminin yapı genişliğinin 2 ila 3 katı derinliğe kadar değişmediği (homojen olduğu). Bina türü mühendislik yapıları için gerçekleştirilen zemin etüt çalışmalarında plaka yükleme deneyleri. Kohezyonlu zeminlerde örselenmemiş örnek güvenilir bir biçimde alınabildiğinden. DIN 18 134’e göre deney için rijit yükleme plakasının 30. bu zeminlerde deneme yüklemesi yapmaya gerek yoktur. Ayrıca kohezyonlu zeminlerde boşluk suyu basıncından dolayı oturmaların sona ermesi çok uzun zaman beklemeyi gerektirdiğinden. . bu zeminler için yükleme deneyi ile sonuç alınması da oldukça güçtür. Bunun için belirli bir yük alanı ile zemine artan basınçlar uygulanır ve bu basınçlar altında yükleme plakasının zemine batma (oturma) miktarlarına dayanılarak saptanan yük-oturma bağıntısından zeminin güvenle taşıyabileceği yük bulunur. zeminde iri daneler bulunduğunda gereklidir.

Elek Analizi Deneyi b. Kıvam Limitleri Deneyleri i. Hidrometre Deneyi c.5. Bu yapılırken arazi koşullarının dikkatle göz önünde bulundurulması unutulmamalıdır. tabii bir malzeme olmaları ve katı. gaz gibi üç değişik fazda bileşenden meydana gelmeleri sebebi ile. Zeminin Gerilme-Şekil Değiştirme Karakteristiklerini Belirleyen Deneyler a. Bunlar: 1. Kesme Kutusu Deneyi b. Konsolidasyon Deneyi dir. diğer inşaat mühendisliği malzemelerine göre davranışlarının anlaşılması çok daha zordur. Düşen Koni Deneyi iii.5. Laboratuar Deneyleri Zeminler. Casagrande Deneyi ii. sıvı. Sınıflandırma deneyleri Zeminler. Serbest Basınç Deneyi c. Üç Eksenli Basınç Deneyi 3. Sınıflandırma Deneyleri a.19 3. 3. farklı mühendislik özelliklerine sahip birçok malzemenin birleşiminden oluşmaktadırlar. Plastik Limit Deneyi iv.1. Zeminin Oturma Karakteristiklerini Belirleyen Deneyler a. . Bu sebeple. Rötre Limit Deneyi 2. yüklemeler altında zeminlerin davranışlarını analiz edebilmek ve mühendislik tasarımlar için gerekli parametreleri belirleyebilmek için. zemin özelliklerinin her proje alanı için deneysel olarak saptanması gerekmektedir. zeminlerin mühendislik özelliklerinin tanımlanması ve deneysel olarak saptanması amacıyla kullanılan deneyler üç ana başlık altında sınıflandırılabilirler. Zemin etüt çalışmalarında. Bu sebeple.

3.1.5.5. Bu deney çalışmasında. daha sonra ise zeminlerin mühendislik özelliklerini saptamaya çalışmak yararlı olmaktadır.5. nce daneli zeminlerin su muhtevası değiştikçe kıvamı da değişmektedir. değişik büyüklükte açıklıkları olan bir seri standart elekten geçirilmekte ve değişik boyutlar arasında kalan danelerin ağırlık yüzdesi (toplam kuru ağırlığa oranı) saptanmaktadır.1. Kıvam .20 zeminleri öncelikle basit özelliklerine göre sınıflandırmak. Bu sınır su muhtevalarının hepsine birden kıvam limitleri denilmektedir. belli bir ağırlıktaki zemin numunesi mekanik bir karıştırıcı ile karıştırılarak suda bir süspansiyon haline getirilir. yice karıştırılan süspansiyon çökelmeye bırakılarak değişik zaman aralıkları ile yoğunluk ölçümleri gerçekleştirilir. Belirli bir sınır su muhtevası değerine kadar katı kıvamda bulunan zeminler.2.3. 3. 3. Hidrometre deneyi 200 nolu elekten geçen ince daneli zeminlerin (siltler ve killer) dane çaplarının belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.1. Elek analizi ri daneli zeminlerde dane çapı dağılımını belirlemek için kullanılan deney yöntemidir. Bu sayede zemin içerisindeki danelerin çap dağılımları belirlenmiş olmaktadır. bir elekten geçip diğeri üzerinde kalan danelerin içinde kaldığı çap sınırları belirlenmiş olmaktadır. Zemin sırasıyla en büyük açıklıklı elekten en küçük açıklıklı eleğe doğru bir seri elekten geçirildiği zaman. Kıvam limitleri deneyleri nce daneli zeminlerin mühendislik özellikleri boşluklarında bulunan su miktarına bağlı olarak değişmektedir. Zemin etüt çalışmalarında zeminleri sınıflandırmak için gerçekleştirilen başlıca laboratuar deneyleri aşağıda kısaca açıklanmıştır. Bu amaçla zemin numunesi.1. bu sınır su muhtevası değerinden belirli bir sınır su muhtevası değerine kadar plastik davranış sergilemektedir. Kıvam limitleri ilk olarak Atterberg (1911) tarafından önerildiğinden Atterberg Limitleri olarak da adlandırılmaktadır [11].

Uygulanan bir kesme kuvveti altında. zemin numunesi dikdörtgen veya dairesel kesitli ve iki parçadan oluşan rijit bir kutu içine yerleştirilmektedir. a. olası bir kayma düzlemi boyunca kayma direncinin aşılması gerekmektedir. Diğer zemin problemlerinde olduğu gibi zemin etüt çalışmalarında da zeminlerin gerilme ve şekil değiştirme davranışının incelenmesi amacıyla kullanılan deneysel yöntemler aşağıda açıklanacaktır.5.5. 3. Kıvam limitleri.2. Plastik Limit Deneyi d. . plastik limit ve likit limit’dir. Zeminin kayma direnci karakteristiklerini ölçen deneyler Zemin tabakaları içinde. gerek kendi ağırlıklarından gerekse zemin üzerine uygulanan yüklerden dolayı gerilmeler oluşmaktadır. Uygulanan yükler altında zeminlerde ortaya çıkan gerilmeler ise zeminin şekil değiştirmesine yol açmaktadır. kutunun alt parçası sabit tutulurken üst parçası yatay bir düzlem üzerinde hareket edebilmekte ve böylece numunenin ortasından geçen yatay düzlem boyunca zemin kaymaya zorlanmaktadır. Zeminlerde göçme meydana gelmesi için. Düşen Koni Deneyi c. zeminde göçme meydana gelmektedir. aşağıda verilen deneyler yardımıyla laboratuar ortamında tespit edilebilmektedir.2. Casagrande Deneyi b. Rötre Limit Deneyi 3. Kesme kutusu deneyi Kesme kutusu deneyinde.1. Diğer birçok inşaat malzemesine göre zeminlerin gerilme-şekil değiştirme davranışı genellikle çok daha karmaşık olmaktadır.21 limitlerinin küçükten büyüğe doğru aldıkları isim ise sırası ile rötre limiti. göçmeye meydan vermeden karşı koyabileceği en büyük kayma gerilmesi olarak ifade edilebilir. Zeminin kayma mukavemeti ise. Zeminler üzerine uygulanan yüklerin yol açtığı gerilmeler belirli sınır değerlerini aştığında.

arazi koşulları ile uyumlu olduğu kabul edilebilir. zemin önceden belirlenmiş (numunenin ortasından geçen) yatay bir düzlem boyunca kırılmaya (göçmeye) zorlanmaktadır. kesme kutusu deneyi daha çok kumların kayma mukavemetini saptamak için kullanılmaktadır. kabul edilebilecek şekil değiştirmelere yol açan kayma gerilmesi zeminin belirli bir normal gerilme altında tekrarlanarak mukavemet zarfını elde etmek mümkün olmaktadır.22 Numune üzerine normal gerilme uygulamak.2. Deney sırasında ulaşılan en büyük kayma gerilmesi veya göçme. uygulanan kesme kuvveti ile meydana gelen yatay yer değiştirmelerdir. Serbest basınç deneyi ancak herhangi bir yanal destek olmaksızın kendi kendini dik olarak ayakta tutabilecek özelliklere sahip zeminler üzerinde uygulanması mümkün değildir. Deney . ve böylece kesmeden önce zeminin konsolide olması ve kesme sırasında normal gerilmelerin kontrol altında tutulması mümkün olmaktadır. Uygulamada. boy uzunluğu/çap oranının. 3. Serbest basınç deneyi Serbest basınç deneyinde silindirik bir zemin numunesi yalnızca eksenel doğrultuda yüklemeye tabi tutulmaktadır. Kum zeminler için elde edilen kayma mukavemeti açısı φ drenajlı yükleme durumları için olup. göçmeye ulaşılmadan önceki gerilme seviyelerinde asal gerilme doğrultularının belirsiz olması ve kurulma düzlemi boyunca gerilme dağılımının üniform olmaması bu deneyin kısıtlayıcı yönlerini oluşturmaktadır.2. Numunede oluşan kayma düzleminin alt ve üst yükleme başlıkları ile kesişmemesi için. Deney numunesinin arazi boşluk oranına sahip olacak şekilde hazırlanmasına dikkat etmek gerekmektedir. Eksenel yük artışları altında meydana gelen numunenin boy kısalması (eksenel şekil değiştirmesi) ölçülmekte gerilme-şekil değiştirme eğrileri elde edilmektedir. Belirli bir normal gerilme altında. h/d>2 olarak seçilmesi uygun olmaktadır. Eksenel gerilmenin en büyük değeri (veya göçme kabul edilebilecek şekil değiştirme seviyesine karşılık gelen değeri) zeminin serbest basınç mukavemeti (qu) değerini vermektedir. Kesme sırasında oluşan boşluk suyu basıncı artışlarını ölçmenin mümkün olmaması. Bu deneyde. yalnızca killi zeminler için kullanılan bir deney yöntemi olmaktadır.5.

serbest basınç deneyi killerin drenajsız kayma mukavemetini belirlemekte yaygın olarak kullanılan bir deney yöntemi olmaktadır. Bu kısıtlayıcı yönlerine karşın. Serbest Basınç Deney Sonuçlarını Gösteren Mohr Dairesi ve Mukavemet Zarfı Drenajsız kayma mukavemetinin τf = cu = (1/2)qu olarak elde edilebileceği bu şekilden açık olarak görülmektedir. Fakat bu şekilde elde edilen kayma mukavemetinin. Üç eksenli basınç deneyi Zeminlerin kayma mukavemetini saptamak için kullanılan laboratuar deney yöntemleri arasında üç eksenli basınç deneyi en gelişmişlerinden biri olmaktadır.5. 3.3. ancak özel arazi yükleme ve drenaj koşullarında geçerli olacağını hatırdan çıkarmamamız gerekmektedir. hızlı yükleme yapılarak zeminin drenajsız kayma mukavemetinin elde edildiği kabul edilmektedir. Mukavemet Zarfı cu σ3=0 qu Şekil 3. Üç eksenli basınç deneyinde kontrol edilebilen ve ölçülebilen parametreler şu şekilde sıralanabilir: . Bu deney düzeni ile.23 sırasında numunenin drenaj koşulları kontrol edilmediği için.2. Eksenel yüklemeden önce zemini konsolide etmek ve eksenel yükleme sırasında oluşan boşluk suyu basınçlarını ölçmek mümkün olmamaktadır. zeminin arazi koşullarında sahip olacağı kayma mukavemetini gerçeğe yakın olarak belirlemek mümkün olmaktadır. Bir serbest basınç deneyinde göçme anındaki gerilme durumunu gösteren mohr dairesi ve drenajsız kayma mukavemeti zarfı Şekil 3’de gösterilmiştir.

dolayısıyla boşluk suyu basıncı artışları oluşmamasına dikkat etmek gerekmektedir. Üç eksenli basınç deneyi iki aşamadan oluşmaktadır. Üç eksenli basınç deneyinde. 2. Aşama: Zemin numunesi üzerine arazide yüklenmeden önce etkiyen gerilmelerin hücre basıncı vasıtası ile uygulanması. Yukarıdaki aşamaların her ikisinde de drenaj durumu kontrol edilerek. numune alt ve üst başlıklarına bağlı ince kanallar vasıtası ile de deney sırasında drenaj durumu (zemin suyunun dışları çıkıp çıkmaması) kontrol edilebilmektedir. Numune etrafına geçirilen bir lastik kılıf zeminin hücreyi dolduran su ile temas etmesini önlemekte ve numune içine ve dışına ayrı ayrı basınçlar uygulanmasını mümkün kılmaktadır. yükleme hızının zeminin permeabilitesine göre seçilerek. zemin içindeki suyun rahatlıkla dışarı çıkmasına. c. Numune üst başlığına temas eden bir piston vasıtası ile eksenel gerilme uygulanmakta. Aşama: Eksenel basınç uygulanması. 1. Eksenel yükleme sırasında drenajsız veya drenajlı koşullar geçerli kılınabilmektedir. üç değişik türde üç eksenli basınç deneyi yürütmek mümkün olmaktadır. Drenajlı deney yapılması durumunda. Bu aşama drenajlı ve drenajsız olarak gerçekleştirilebilmektedir. b. d.24 a. . Bu aşamada drenaja izin verilirse numune konsolide edilebilmektedir. silindirik bir zemin numunesi bir hücre içine yerleştirilmekte ve hücreye uygulanan basınç (hava veya su basıncı) vasıtası ile zemin numunesi üzerinde hidrostatik bir basınç uygulanabilmektedir. Zemin numunesi arazi gerilmeleri altında konsolide edilebilmekte ve doygunluk derecesi kontrol edilebilmektedir. drenajlı deneylerde ise meydana gelen hacim değişimleri ölçülebilmektedir. Drenajsız yüklemelerde numunede oluşan boşluk suyu basıncı artışları. Yanal ve eksenel gerilmeler uygulamak sureti ile arazi yükleme izlerine yakın yüklemeler yapılabilmektedir.

Uygulanan yüklerin yol açtığı düşey normal gerilme artışları ise zeminin kayma mukavemetini etkilemekle birlikte. Uygulanan yükler zemin içerisinde gerek kayma gerilmelerine gerekse düşey ve yatay düzlemlere etkiyen normal gerilmelerde artışlara sebep olmaktadır. zemin suyunun gerek hücre basıncı uygulanmasında gerekse eksenel yükleme sırasında numuneden dışları çıkmasına izin verilmemektedir. zeminde düşey şekil değiştirmelere de yol açmaktadır. . Yük altında zeminde meydana gelecek şekil değiştirmelerini deneysel yöntemler ile belirlemek amacıyla çeşitli teknikler geliştirilmiştir. 3. yapının güvenliği açısından tehlike oluşturacak durumlar meydana gelebilmektedir. b) Konsolidasyonlu-Drenajsız Deneyler (CU-deneyleri): Birinci aşamada hidrostatik basınç altında zemin suyunun dışarı çıkmasına (numunenin konsolide olmasına) izin verdikten sonra. Zeminin oturma ve sıkışma karakteristiklerini belirleyen deneyler Üzerine yük uygulanan her malzemenin şekil değiştirme göstermesi gibi zeminler de yük altında şekil değiştirmeye maruz kalmaktadırlar. arazideki zemin tabakalarının farklı yükleme ve drenaj koşulları altında gösterecekleri gerilme-şekil değiştirme davranışlarını ve kayma mukavemetlerini belirlemek mümkün olmaktadır.25 a) Konsolidasyonsuz-Drenajsız Deneyler (UU-deneyleri): Bu tür deneyde. Yük altında kalan zemin tabakalarının düşey şekil değiştirmeleri toplamı zemin yüzeyinde yada temel altında oturmalar meydana gelmesi sonucunu doğurur. Değişik türde üç eksenli basınç deneyleri uygulanarak. Zemin etüt çalışmalarında da yararlanılan bu laboratuar deneylerine aşağıda kıcaca değinilmiştir.5. c) Konsolidasyonlu-Drenajlı Deneyler (CD-deneyleri): Her iki aşamada da (hidrostatik hücre basıncı uygulanması ve eksenel yükleme) drenaja izin verilen tür deneylerdir.3. Temeller altında meydana gelen bu tür zemin deformasyonları sonucunda. ikinci aşamada drenajsız durumda eksenel yükleme yapılan deneyler.

Ödometre cihazında rijit bir çelik halka içerisine yerleştirilen zemin numunesinin alt ve üst yüzeylerine konan geçirimli taşlardan zemin içerisindeki suyun düşey doğrultuda hareketle dışarı çıkmasına izin verilir. zeminin direncinin aşılmasına karşılık gelen burulma momentinden zeminin kayma mukavemeti τ =(3 Tmax) / (2πD3) ) (H/D=1 için) τ =(6 Tmax) / (7πD3) ) (H/D=2 için) (2) (3) bağıntılarından hesaplanabilmektedir. Konsolidasyon deneyi Arazideki zemin tabakalarının düşey yüklemeler altında sıkışması esas olarak tek boyutlu bir sıkışma problemi oluşturduğu için. laboratuar deney düzeneğinde zeminin yanal genişlemesine izin verilmemekte ve belirli düşey yükler altında zeminin boy kısalması ölçülmektedir. Laboratuar veyn deneyi Bu deneyde fırıldak (veyn) zemin içine batırıldıktan sonra. Burada.5. 3.5. Zemin numunesinin alanı sabit olduğundan. boy kısalması ölçümlerinden hacim değişiklikleri kolaylıkla hesaplanabilmektedir. zemin içinde dönmeye zorlanmakta. Uygulanan sabit bir yük altında meydana gelen düşey şekil değiştirmeler hassas bir okuma saati yardımıyla sürekli ölçülerek kaydedilir.1.4.1. Tmax zeminde göçmeye (fırıldağın zemin içinde rahatça dönmesine) yol açan burulma momentini.4. H ve D ise fırıldağın . Diğer laboratuar deneyleri Zeminlerin özellikle kayma mukavemetlerinin laboratuarda deneysel yöntemler yardımıyla belirlenmesi için yukarıda kısaca açıklanan deney çalışmaları yanında birçok farklı deney yöntemi de geliştirilmiştir. Burada.5. bu deney yöntemlerinden özellikle killerin drenajsız kayma mukavametinin belirlenmesi amacıyla zemin etüt çalışmalarında kullanılan iki yöntem kısaca açıklanacaktır. 3.26 3.3.

4.2. . Bjerrum (1972) bu düzeltmenin (τf )arazi= µ (τf)veyn (4) şeklinde yapılabileceğini ve µ düzeltme faktörünün zeminin plastisite indisi değerine bağlı olarak µ=1. (5) 3. standart boyutlarda ve ağırlıkta metal bir koni. sabit bir yükseklikten zemin numunesi üzerine düşürülmekte. arazide uygulanan yükleme hızlarından oldukça daha yüksek olduğu için. koninin zemin içine batma miktarının karesi ile tersten orantılı olduğu kabul edilmektedir.27 boyutlarını göstermektedir.54 log Ip < 1.0 şeklinde elde edilebileceğini önermiştir.7-0. zemin içine batma miktarından zeminin drenajsız kayma mukavemeti elde edilebilmektedir. Veyn deneyinin arazideki zemin tabakalarının yerinde kayma mukavemetini ölçmek için geliştirilmiş modelleri de mevcuttur. bir düzeltme yapılmasının uygun olacağı tavsiye edilmektedir. Yalnız yükleme hızı. Deney ancak yumuşak killerde güvenilir sonuç vermektedir. Düşen koni deneyi Bu deneyde. zeminin drenajsız kayma mukavemetinin koninin ağırlığı ile doğrudan.5. Bu deneyin de yalnızca yumuşak normal konsolide killerde güvenilir sonuç verdiği kabul edilmektedir. Aletin kalibrasyon tablolarından.

Parselin imar bilgileri ve alanda yapılması planlanan yapı ile ilgili tüm bilgiler detaylı bir şekilde açıklanmalıdır. geoteknik etüt çalışmaları sonucunda hazırlanan raporların içeriği ve bu çalışmalar sonucunda elde edilen zemin parametrelerine kısaca değinilmiştir. jeomorfolojik ve topografik özellikleri açıklanmalı.2. etkin yer ivme katsayısı ve alanda deprem etkisi sonucunda oluşabilecek zemin problemleri belirlenmelidir. alanın bulunduğu bölgenin depremselliği hakkında bilgiler sunulmalıdır. Geoteknik mühendisinin hazırladığı bu rapor genel olarak. arazi çalışmaları ve laboratuar deney çalışmaları sonucunda elde edilen verileri yorumlanması ile bir “geoteknik zemin etüt raporu” hazırlanır. Çalışılan alan ile ilgili bu bilgilerin verilmesinin ardından parselin jeolojisi. 4. Bölgedeki tarihsel depremler. .28 BÖLÜM 4. alanın içerisinde yer aldığı deprem bölgesi. Bu bölümde. çalışılan alan ile genel bilgiler. Giriş Zemin etüt çalışması kapsamında ön etüt. Geoteknik Etüt Raporunun çeriği Bir geoteknik etüt raporunda öncelikle çalışılan alan ile ilgili parsel bilgileri belirtilmelidir. ZEM N ETÜT ÇALIŞMALARI SONUCUNDA GEOTEKN K RAPOR HAZIRLANMASI VE SUNULMASI 4.1. alanın genel zemin özellikleri ve tasarlanan yapı için zeminde alınması önerilen tedbirleri içerir. alanın sismotektonik özellikleri.

Parametreler ve Analizler Geoteknik etüt raporunda.3. bölgesel jeoloji ve tektonik özellikler hakkında bilgiler sunulmalıdır. zemin problemleri belirlenmeli. çökme. Bir yapı sistemi üst yapı. temel ve zemin bileşiminden oluşur. Üst kısım üst yapı olarak adlandırılır. Taşıma gücü Bir yapı sistemi genel olarak iki kısımda tanımlanır. alanda tasarlanan yapı özellikleri ve yüklerine bağlı olarak değerlendirilerek. Bir . tasarlanan yapının jeolojik açıdan uygunluğu.29 Alanda gerçekleştirilen tüm arazi çalışmaları. akma. elde edilen veriler grafikler ve tablolar halinde sunulmalıdır.1. 4. temel sisteminin seçimine ve modellenmesine ışık tutacak zemin parametreleri hesaplanmalı ve hesaplanma yöntemleriyle birlikte sunulmalıdır. oturma. Burada zemin etüt çalışmaları neticesinde elde edilen bu zemin parametrelerine kısaca değinilmiştir. Tüm arazi ve laboratuar çalışmaları neticesinde elde edilen veriler. Temel. Yer altı suyu seviyesi ve rejimi hakkında bilgiler verilerek. Arazi çalısmaları sonucunda elde edilen verilerden yararlanılarak. zeminle doğrudan temas halinde olan ve üst yapı yüklerini zemine aktaran aracı yapı kısmıdır. arazi deneyleri ve laboratuar deney çalışmaları detaylı olarak açıklanmalı. kaya düşmesi vb. Zeminle üst yapı arasındaki ara bölge de temel adıyla tanımlanır. heyelan.3. tasarlanan yapı özelliklerine bağlı olarak temel sisteminin belirlenmesi için gerekli olan zemin parametreleri hesaplanarak sunulur. kayma. varsa olası afet etkilerinin değerlendirilmesi gerekir. bunun oluşturacağı zemin gerilmeleri ve yapıya etkisi hakkında bilgiler sunularak öneriler geliştirmelidir. Mühendislik jeolojisi haritası ve jeolojik kesitler çıkartılmalı. bu mühendislik problemlerinin iyileştirilmesi için öneriler geliştirilmelidir. Alanın jeolojik özelliklerine bağlı olarak alanda yapılacak kazıların parsel ve çevresinde oluşturabileceği etkiler belirlenmelidir. 4. Alanda olası sıvılaşma.

. Bu çalışmada.3.1. Buna göre. temel tasarımı bir yapı-zemin etkileşimi problemidir [12]. Taşıma gücü ise.1.1. zemin etüt çalışmalarında sıklıkla kullanılan yöntemler ele alınacaktır. Sığ temellerde taşıma gücünün hesaplanması Taşıma gücünün belirlenebilmesi için çeşitli araştırmacılar tarafından birçok hesap yöntemi geliştirilmiştir.30 başka deyişle. 4. Taşıma gücünün Terzaghi formülü ile belirlenmesi Yüzeysel temeller altında göçme mekanizmasının Şekil 4’de görüldüğü gibi gelişeceği düşünülür ve kaydıran kuvvetlerle karşı koyan kuvvetler dengelenerek limit durum için çözüm yapılır [12]. temel yapısının göçme olmadan zemine aktarabileceği maksimum taban basıncıdır [11]. Bina türü yapılar genel olarak sığ temellere sahip olduklarından bu çalışmada sığ temellere ait taşıma gücü üzerinde durulacaktır.1.1.3. temel. Bu niteliği ile de hem yapıdan hem de zeminden etkilenir. 4. yapı yüklerini ve yükün dağılımını altta bu yükü taşıyacak zeminin taşıyabileceği şekle dönüştürerek aktaran bir sistemdir. Taşıma gücü bakımından temeller “sığ temeller” ve “derin temeller” olmak üzere iki gruba ayrılırlar.

31 Şekil 4. Böyle bir durumda (6) numaralı bağıntının ikinci ve üçüncü terimlerde farklı γ değerleri kullanılacaktır. Yüzeysel temel altındaki göçme mekanizması [12]. Sığ temellerin taşıma gücünün hesaplanmasında sıklıkla kullanılan Terzaghi (1943) formülü olup.Nq.L = c. γ. t/m3) :Temel çevresindeki zemin yüzeyinden temelin alt taban kotuna düşey uzaklık : Temel altındaki zeminin kohezyonu (kN/m2 . Taşıma gücü katsayıları Tablo 1’de tanımlanmaktadır [12]. sürekli bir temel için: qu = Qu B.Nq 2 (6) Qu B L γ Df c :Alttaki zeminde kayma göçmesine sebep olan düşey yük (kN.B. t/m2) Nc.Nc + 1 .Nγ : Taşıma gücü katsayıları (boyutsuz) olarak verilmektedir. . ton) :Temelin genişliği (m) :Temelin uzunluğu (m) :Zeminin birim hacim ağırlığı (kN/m3.Df. Nγ + γ. Temel tabanı altındaki zeminle temel tabanı üzerindeki zeminin γ değerleri farklı olabilir.

Meyerhof denklemleri ile temelin en fazla 25 mm (2. Nγ (Kare temel) (7) (Dairesel temel) (8) 4.9 Nq 1.14 6.6 2.1.3 266.6 61.3 158.7 30.4 115.4 152.32 Tablo 1.4 496.1 56.4 30.3 78.3.5 42.5 3.3 93.9 Terzaghi (1943) taşıma gücü denklemi kare ve daire şeklindeki temeller için ise aşağıdaki gibidir.5 1.B.7 118.3. arazide gerçekleştirilen SPT deneylerine bağlı olarak taşıma gücü hesaplamaları araştırılmıştır.6 5.6 224.2 50.Df. Meyerhof tarafından tekil temeller için emniyetli taşıma gücünü hesaplamaya yönelik olarak kumlu zeminler için önerilen denklemler aşağıda verilmektedir [12].0 109.1 35.Nc + γ.4.4 10.1. Taşıma gücü katsayıları φ 0 5 10 15 20 25 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 Nc 5.c.9 64.2 29.0 14.4 23.2 41.8 22. Kumlu zeminler için SPT deneylerine bağlı olarak emniyetli taşıma gücünün hesabı için en uygun denklemler Meyerhof (1974) tarafından verilmiştir.7 18.0 0.50 8.Nq + 0.Nc + γ.3 319.2 2.5 222.3.8 20.9 6.6 330.4 37.5 cm) oturmasına karşılık gelen emniyetli taşıma gücü değerleri bulunur.γ. Nγ qu = 1.γ.7 48.0 762.30 11.4 10.0 1. Standart penetrasyon deneyleri ile taşıma gücü tayini ri daneli zeminlerde örselenmemiş numune almak oldukça zor olduğundan. qu = 1.Nq + 0.4 155.3.1 Nγ 0.B.1 199.2.Df. .c.4 75.2 85.

  . N0. oturma için emniyetli taşıma gücü (kN/m2) : Düzeltilmiş SPT darbe sayısı : Temel derinliği (m) : Temel genişliği (m) Bowles.329 Vs = 147. N .1.305  qa= 8 .33 B (11) qa N D B : 25 mm.1 . Kd B < 1. qu0. Bowles bu denklemleri çok daha büyük emniyetli taşıma gücü elde edecek şekilde değiştirmiştir [12]: q a = 20 ⋅ N ⋅ K d  B + 0.33 .5 ⋅ N ⋅   ⋅ Kd B   2 B ≤ 1. Bowles’un önerdiği denklemler tercih edildiği takdirde kullanılan SPT sayısının zemini yeterli seviyede temsil ettiğinden emin olunmalıdır [12]. Vs = 92. Sismik hızlar yardımıyla taşıma gücü tayini Zeminin serbest basınç direnci qu ile kayma dalgası hızı Vs arasındaki ilişkiden. için B > 1. için (9)  B + 0. Kd B   2 B > 1.417 (m/sn) (m/sn) (14) (15) . Meyerhof’un formüllerini muhafazakar bulmuştur.6 .22m.22m.22 m.1. D < 1.3. 4. için (12) (13) Bu denklemlerden Meyerhof’u tercih etmek güvenli tarafta kalmak bakımından yararlıdır.N . Imai ve Yoshimura (1975) tarafından aşağıdaki bağıntılar geliştirilmiştir [13]. için (10) Kd = 1 + 0.305  q a = 12.3.22 m.33 qa = 12 .

To 40 (kg/cm2) (16) Vs γ To : Kayma dalgası hızı (m/sn) : Zeminin birim hacim ağırlığı (gr/cm3) : Zemin hakim titreşim periyodu (sn) 4. eklem.3. eğim vb.34 Bu bağıntılardan hareketle kayma dalgası hızlarından temel taşıma gücü aşağıdaki şekilde hesaplanabilir [13]. . Temel tasarımındaki hesaplamalarda kayaçlar genel olarak ayrışmış ve ayrışmamış (sağlam) olmak üzere iki başlık altında sınıflandırılmakta ve kayaçların mekanik özellikleri dikkate alınmaktadır.2.) de önemlidir. fay. qu = Vs. Oysa en az ayrışma kadar yapısal süreksizliklerin özellikleri (kırık. Kayaçlara oturan temellerde taşıma gücü Kayaçlar genel olarak çok iyi temel birimi olarak düşünülmektedir. çatlak. Oysa kayaçlarda da aşırı yüklenmeden dolayı büyük oranda oturmalar veya ani yenilmeler meydana gelebilmektedir.γ. kayaç parçaları arasındaki göreceli hareket fazla olabileceğinden yerinde dayanım deneyleri yapmak gerekebilir [5].1. bu tip sığ temellerin genelde çatlaklı ve kırıklı yapılar gösteren ve ayrışmış süreksizlikler içeren kayaçlar üzerine oturtulduğu görülmektedir. Bu nedenle kayaç üzerine inşa edilecek temelin tasarımında da en az herhangi bir zemin üzerinde düşünülen temel tasarımında gösterilen dikkat gösterilmelidir. Bu çalışmada değerlendirilen zemin etüt çalışmaları daha çok bina türü ve sığ temellere sahip yapılar için gerçekleştirildiğinden. Bu tür çatlaklı ve parçalı kayaçlar için. doğrultu.

1 (17) alınmasını önermektedir. RQD’ye Göre zin Verilebilir Taşıma Gücü RQD (%) 0 20 40 60 80 100 qa (kPa) 500 1250 2500 4000 9000 15000 4.  45 +  . tg4 . Yatak katsayısı değişik deney sonuçlarına göre değişik araştırmacılar tarafından aşağıdaki şekilde formüle edilmiştir [11]. zeminin elastiğe yakın özelliklerinden. Yatak katsayısı. 2  Nγ = Nq .2. RQD=0 değerindeki kayaçlar için zemin mekaniği kurallarına göre taşıma gücü hesapları yapılmalıdır.3. Yatak katsayısı Yatak katsayısı (ks). . mümkün olan en büyük plaka çapı kullanılarak basınç-oturma eğrisinin doğruya yakın olan kısmından hesaplanır.35 Stagg ve Zienkiewicz (1968) taşıma gücü eşitliklerinde taşıma gücü faktörlerinin. Tablo 2.  45 +  . 1 Çatlak aralığı < (inç) olan kayaçlarda Peck (1974) RQD’ye bağlı olarak Tablo 2’de 8 sunulan izin verilebilir taşıma gücü değerlerini önermiştir. 2  ϕ  Nc = 5 . ϕ  Nq = tg6 . yük altında zeminin birim alanının birim deplasmana karşı olan direncidir.

elde ettiği verileri bu tablolar yardımıyla değerlendirerek. N30 (t/m3) Pressiyometre Deneylerine göre: (Scott.36 SPT Deneylerine göre: ks = 1800 . N30 (kN/m3) = 180 . ks N30 : Yatak katsayısı : Düzeltilmiş SPT darbe sayısı olarak verilmektedir. Em d (Kanada Temel Mühendisliği El Kitabı) (19) Burada.6 . Ayrıca bu sınıflandırma doğrultusunda zemin tabakalarının kalınlıklarına bağlı olarak yine zeminleri dört farklı yerel zemin sınıfı ile tanımlamıştır. zeminleri dört farklı grup altında sınıflandırmıştır. çalışılan alana ait zemin grubu ve yerel zemin sınıfı özelliklerini geoteknik etüt raporu içerisinde sunmalıdır.3. Bu sınıflandırma Tablo 3 ve Tablo 4’de sunulmuştur [14]. Zemin grubu ve yerel zemin sınıfı kavramları Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik. 1981) (18) ks = 1. . 4.3. Zemin etüt çalışmasını gerçekleştirilen mühendis.

30─50 ── 200─400 3. ── . 1...... ── 10─30 8─16 ── 35─65 < 500 400─700 200─400 200─300 2. Tüf ve aglomera gibi gevşek volkanik kayaçlar.. Çok sıkı kum.... çakıl..... 3. Katı kil ve siltli kil... sert (A) çimentolu tortul kayaçlar.. ── ── > 1000 > 1000 > 700 > 700 2. siltli kil.. Zemin Grupları [14] Serbest Zemin Grubu Zemin Grubu Tanımı SPT (N30) Relatif Sıkılık (%) 1....... > 50 3................. (D) kalın alüvyon tabakaları.Yumuşak süreksizlik düzlemleri ayrışmış (C) kayaçlar ve bulunan çok ── metamorfik çimentolu tortul kayaçlar. süreksizlik (B) bulunan düzlemleri ayrışmış > 32 85─100 ── ── > 400 çimentolu tortul kayaçlar...... 16─32 1.. çakıl........ Masif volkanik kayaçlar ve ayrışmamış sağlam Kayma Dalgası Hızı (m/s) Basınç Direnci (kPa) metamorfik kayaçlar... ── ── 65─85 500─1000 700─1000 400─700 300─700 2.......... 3...... Gevşek kum. Çok katı kil ve siltli kil. ── < 10 <8 ── < 35 ── ── < 100 < 200 < 200 < 200 2.Yeraltı su seviyesinin ── 100─200 ── yüksek olduğu yumuşak.... Sıkı kum...... 1.. Yumuşak kil...37 Tablo 3... çakıl. Sert kil ve siltli kil......... Orta sıkı kum....…...

38 Tablo 4. Yerel Zemin Sınıfları [14] Yerel Zemin Sınıfı Tablo 3’e Göre Zemin Grubu ve En Üst Zemin Tabakası Kalınlığı (h1) (A) grubu zeminler h1 ≤ 15 m olan (B) grubu zeminler h1 > 15 m olan (B) grubu zeminler h1 ≤ 15 m olan (C) grubu zeminler 15 m < h1 ≤ 50 m olan (C) grubu zeminler h1 ≤ 10 m olan (D) grubu zeminler h1 > 50 m olan (C) grubu zeminler Z1 Z2 Z3 Z4 h1 > 10 m olan (D) grubu zeminler .

Regresyon analizi iki değişken arasındaki ilişkinin şeklini belirlerken. iki değişken arasında varolan ilişki y=ax+b şeklinde ifade edilir. yi gözlenen değerler. birden fazla ise çoklu regresyon analizi olarak adlandırılır. Matematiksel açıdan regresyon analizlerinde doğrusal bir ilişki kullanılması daha kolaydır ve tercih edilir. bu ilişki en doğru şekilde ancak matematiksel fonksiyon olarak tanımlanabilir. Değişkenler arasındaki ilişkinin araştırılması için ise regresyon ve korelasyon analiz yöntemleri kullanılır. diğeri bağımsız (x) değişken olarak ifade edilir.1. Değişkenler arasında bir ilişki bulunabiliyorsa. Basit regresyonda. . kuvveti ve yönü hakkında bilgi vermez. 5. Bu metoda göre. Burada elde edilen “a” ve “b” değerleri regresyon katsayıları olarak isimlendirilmektedir. Bu fonksiyon. Eğer bağımsız değişken bir tane ise basit regresyon analizi. ilişkinin şekline göre lineer bir doğru yada lineer olmayan bir eğri denklemi ile ifade edilir [1]. çizilen eğriden serpilme diyagramındaki noktalara olan dikey uzaklıkların kareleri toplamı minimum olacaktır [1]. bir değişkenin farklı değişkenler vasıtasıyla bulunması yada tahmin edilmesi istenir. Basit Regresyon ve Korelasyon Analizi Bir regresyon fonksiyonundaki iki değişken arasındaki ilişkiyi tanımlarken değişkenlerden biri bağımlı (y). Burada değişkenler arasındaki ilişkiyi en iyi şekilde ifade eden denklemi tespit etmek için en küçük kareler yöntemi kullanılır. yx ise hesaplanan değerler olmak üzere. REGRESYON ANAL Z Genellikle mühendisliğin birçok dalında yapılan araştırmalar için.39 BÖLÜM 5.

Genellikle. 0 < r < 0. kuvveti. Normal dağılmış X ve Y değişkenleri için n elemanlı (Xi Yi) çiftlerinden oluşan bir örnekten korelasyon katsayısı aşağıdaki denklemle tahmin edilir. lişkinin yönünün.5 < r < 0. ki değişken arasındaki ilişkinin ölçülebilmesinde. derecesinin ve istatistiksel olarak anlamlılığının tayini korelasyon yoluyla yapılmakta ve korelasyon katsayısı (r) ile ifade edilmektedir [1].5 ise “zayıf bir ilişki” olduğu söylenir [15].9 ise. değişkenler arasında “güçlü ilişki” bulunduğu kabul edilmektedir. “orta derecede”.SSx = ∑ (X i − X) . doğrusal olmayan (non-lineer) basit regresyon analizleri de mevcuttur. Non-Lineer Regresyon Analizi Basit doğrusal regresyon yanında. değişkenler arasındaki ilişkinin doğrusal olması halinde bu ilişki için en çok kullanılan ölçü Pearson korelasyon (rp) katsayısıdır. 5. yönü ve doğrunun veya eğrinin verilere uyumluluğunun derecesi hakkında bilgi vermez.2.9 < r < 1 ise. a = Y − bX (22) Regresyon analizi iki değişken arasındaki ilişkinin yalnızca şeklini (en uygun doğru yada eğri denklemini) belirlerken.SSy = ∑ (Yi − Y) 2 2 2 i =1 i =1 i =1 n n n (21) b= Sxy SSx . Doğrusal olmayan basit regresyon analizleri daha çok .40 ∑ (y i − y x ) 2 = ∑ ∆yi 2 = minimum (20) olacak a ve b değerleri alınır ve bu katsayılar şu şekilde hesaplanır [1]: Sxy = ∑ (X i − X) (Yi − Y). 0. Eğer 0. 1 n (X i − X) 2 (Yi − Y) 2 ∑ n − 1 i =1 SSX SSY rp = (23) Bu çalışmada rp yerine r olarak gösterimde bulunulmuştur.

. Bu regresyon analizi sonuçları Bölüm 7’de sunulmuştur.3” programı vasıtasıyla yapılmış ve en uygun şekli y=axb olarak bulunmuştur. Bu çalışmada y=ax+b şeklindeki doğrusal regresyonun yanında y=axb.41 bilgisayar paket programları vasıtasıyla yapılmaktadır. y=abx şeklinde lineer olmayan regresyon analizleri “Curve Expert 1.

Bu çalışmaların bir bölümünü de jeofizik yöntemler oluşturmaktadır. Bu tür korelasyon bağıntıları ise. zemin özelliklerini belirlemede korelasyonların kullanımı ucuz ve kolay olmakla birlikte. Bu sebeplerle. Geoteknik etüt çalışmaları neticesinde elde edilen arazi ve laboratuar verileri ile jeofizik yöntemlerin uygulanması neticesinde elde edilen parametreler arasında ilişkiler olup olmadığı birçok araştırmacının dikkatini çekmiştir. araziden elde edilen geoteknik ve jeofizik verilerin. Giriş Geoteknik etüt çalışmaları kapsamında yukarıda da belirtildiği gibi çeşitli arazi çalışmaları gerçekleştirilmektedir. zaman ve ekonomik sebepler olarak düşünülmektedir. Ancak burada unutulmamalıdır ki. zemin özelliklerine göre en . kuyu üstü ve kuyu içi sismik ölçümlerden elde edilen sonuçlar ile geoteknik veriler arasındaki ilişkiler geliştirilmiştir. Bu sebeple doğru olan arazide yerinde tüm çalışmaların gerçekleştirilmesidir. Bunun başlıca sebebi. Birçok araştırmacı bu parametreler arasındaki ilişkileri inceleyerek. GEOTEKN K VE JEOF Z K PARAMETRELER ARASINDA YAPILAN KORELASYON ÇALIŞMALARI 6. bazen de hatalı sonuçlara ulaşılmasına sebep olabilir. Bu çalışmalar öncelikle mikrotremor verileri kullanılarak elde edilen Vs kayma dalgası hızları ile SPT-N arasındaki ilişkilerin incelenmesi şeklinde başlamıştır. ihtiyaç duyulan zemin özelliklerine göre korele edilmesinin getireceği yararların tartışılması amaçlanmaktadır. Ülkemizde gerçekleştirilen zemin etüt çalışmaları incelendiğinde. Daha sonra gelişen teknoloji ile birlikte karşıt kuyu.42 BÖLÜM 6. çeşitli bağıntılar geliştirmiştir. denetim mekanizmasının sınırlı olması.1. zemin davranışlarının tahmin edilebilmesi için ilgili deney çalışmalarının ya çok az yapıldığı yada hiç yapılmadığı görülmektedir.

. jeolojik yaşın ve zemin tipinin etkisini de dikkate alarak Vs – N ilişkisini basit istatistik analizle incelemişlerdir. genelde kumlarda yapılan yaklaşık 70 mikrotremor ölçüm sonuçlarını kullanarak kayma dalgası hızı Vs ile SPT darbe sayıları arasında aşağıdaki ilişkiyi önermişlerdir [9]. Daha Önce Yapılan Korelasyon Çalışmaları Kanai ve diğerleri (1966). Bu yönteme göre kayma modülü (G) veya kayma dalgası hızının sabit olduğu tabaka içinde. Ohsaki ve Sakaguchi tarafından önerilen basitleştirilmiş zemin profili içinde her zemin tipi için ortalama N değerleri kullanılmıştır. genelde kuyu içi ölçümlerinden elde edilen veriler yardımıyla.80 t/m3 kabul edilerek kayma dalgası hızı Vs ile SPT darbe sayıları arasında. Vs = 81. Bu analizler sonucunda. Bu çalışmalardan aynı N değerlerinde kilin daha büyük kayma modülüne sahip olduğu sonucuna varılmış ve Japonya’da kumlar için birim hacim ağırlığı 1. kinci en iyi ilişki ise tüm verilerin kullanılması ile gerçekleştirilen analizden elde edilmiştir [9]. aynı hız veya kayma modülüne ortalama bir N darbe sayısı karşı gelmektedir.2.43 uygun korelasyon bağıntısının seçilerek. korelasyon katsayıları bakımından en iyi ilişki sadece kohezyonlu zeminlerde elde edilen verilerden bulunmuştur.4N0. Vs = 19N0.6 (m/sn) (24) Ohsaki ve Iwasaki (1973). 6. Analizde.39 (m/sn) (25) bağıntısı önerilmiştir. Araştırmacılar Kanai’nin verilerini kullanarak kum ve killer için kayma modülleri arasında tipik arazi yoğunlukları belirleyerek karşılaştırma yapmışlardır. gerekmesi durumunda parametreler arasındaki ilişkiler hakkında fikir sağlanması amacıyla kullanılmalıdır. Zemin tipi ve jeolojik yaşa göre sınıflandırma yapılarak G=aNb eşitliğinin elde edilebilmesi için istatistik analiz sonucunda çeşitli korelasyon katsayılarına sahip bağıntılar elde edilmiştir.

280 (m/sn) (26) Ayrıca Hamilton (1976).44 Hamilton (1976) deniz sedimanlarında Rayleigh dalgası ölçümleri ve kuyu içi yöntemler ile elde edilen 29 veriden kayma dalgası hızı Vs’in derinlik ile değişimini inceleyerek H (m) derinlik olmak üzere aşağıdaki bağıntıyı geliştirmiştir [16].5 (m/sn) (30) Syroka ve Stokoe (1983).1N0. kaba kumlar üzerinde gerçekleştirdiği deney çalışmaları ile efektif düşey gerilme ve kayma dalgası hızı arasındaki ilişkiyi incelemiş. CPT uç direnci (qc) ile kayma dalgası arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir.36 (m/sn) (29) Seed ve Idriss (1981). σv (kg/cm2) olmak üzere aşağıdaki bağıntıyı önermiştir [16]. Vs = 61N10. Bu araştırmaları neticesinde kayma dalgası hızları ile SPT darbe sayıları arasında aşağıdaki deneysel bağıntıları geliştirmişlerdir [9]. Vs = 92. Kohezyonsuz zeminlerde yer altı suyu dikkate alınmadan yapılan . Vs = 257.31 (m/sn) (27) Imai ve Yoshimura (1975). kayma dalgası hızları ile zemin tipi ve jeolojisi arasındaki ilişkileri inceleyerek. Vs = 128H0. tüm zeminler için düzeltilmiş SPT darbe sayıları ile kayma dalgası hızları arasında aşağıdaki ilişkiyi geliştirmişlerdir [18]. kayma dalgası hızları ile zeminlerin diğer mühendislik özellikleri arasında iyi sayılabilecek bir korelasyon olduğunu savunmuşlardır.329 (m/sn) (28) Ohda ve Goto (1978).2N0.80 t/m3 kabul ederek regresyon analizleri yapmış ve kayma dalgası hızı ile SPT darbe sayıları arasında aşağıdaki bağıntıyı geliştirmişlerdir [17]. Vs = 87. Japonya’da 18 sahadan toplanan 100 adet veri için birim hacim ağırlığı 1.9σv0.

CPT uç direnci olup birimi kg/cm2’dir [9].5N 0. Vs = 51. enine dalgaları (Vs) ve yoğunluğuna (ρ. Erzincan ovasındaki alüvyonlarda gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda kayma dalgası hızı ile SPT darbe sayıları arasında R=%81 uyumlulukla izleyen bağıntıyı geliştirmiştir [19]. Bu bağıntılarda qc. yisan (1994). tanımlanan zeminin boyuna (Vp).29 (m/sn) (m/sn) (31) (32) bağıntılarını geliştirmişlerdir.45 deneylerden elde edilen 256 veri kullanılarak yapılan lineer ve lineer olamayan regresyon analizleri sonucunda. q us = ρVs 100 (kg/cm2) (34)  ρV 2  q s =  s  /100  Vp    (kg/cm2) (35) Değişik araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen bu çalışmalara ait korelasyon bağıntıları Tablo 5’de sunulmuştur. Vs = 1.7qc0. .7qc + 134 Vs = 109.516 (m/sn) (33) Keçeli (2000) sismik sınır taşıma basıncı qus ve müsaade edilebilir taşıma basıncı qs parametrelerini. gr/cm3) bağlı olmak üzere aşağıdaki gibi genelleştirmiştir [20].

6 Vs = 81.7qc+134 Vs= 109.280 Vs = 257.39 Vs = 128H0.9σv0.29 VS = 51.4N0.329 Vs = 87.7qc0. Değişik araştırmacılar tarafından geliştirilen korelasyon bağıntıları Araştırmacı smi Kanai ve diğerleri (1966) Ohsaki ve Iwasaki (1973) Hamilton (1976) Hamilton (1976) Imai ve Yoshimura (1975) Ohda ve Goto (1978) Seed ve Idriss (1981) Syroka ve Stokoe (1983) Syroka ve Stokoe (1983) yisan (1994) Keçeli (2000) Keçeli (2000) Korelasyon Bağıntısı Vs = 19N0.5N 0.36 Vs = 61N10.1N0.5 Vs = 1.2N0.516 ρVs 100  ρVs 2  qs =  /100  Vp     q us = .31 Vs = 92.46 Tablo 5.

80 profil boyunca elektrik özdirenç etütleri ve 55 noktada mikrotremor ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile amaçlanan. Kadıköy ve Beşiktaş ilçeleri genelinde gerçekleştirilen zemin etüt çalışmalarından elde edilen verilerden yararlanılmıştır. bu parametreler arasındaki ilişkilerin zemin etüt çalışmalarına sağlayacağı katkıların belirlenmesidir.47 BÖLÜM 7. Bu veriler değerlendirilerek kayma dalgası hızları ile SPT darbe sayıları. Çalışmalara ait değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. Tüm bu çalışmalar neticesinde ilçenin yerleşime uygunluk ve jeoloji haritaları hazırlanmıştır. Kartal.2. GEOTEKN K VE JEOF Z K PARAMETRELER ARASINDAK L ŞK LER N ARAŞTIRILMASI: ÜMRAN YE VE TUZLA – KARTAL – KADIKÖY – BEŞ KTAŞ LÇELER 7. Giriş Geoteknik parametreler ile jeofizik parametreler arasındaki ilişkilerin araştırılması bir çok araştırmacının ilgisini çekmiştir. ilçe genelinde 58 noktada toplam 1109 m mekanik sondaj çalışması gerçekleştirilmiştir. bu parametreler arasındaki ilişkiler araştırılmak istenmiş. Hazırlanan jeoloji haritasında Ümraniye ilçesi . Ümraniye lçesinde mar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışması” kapsamında elde edilen geoteknik ve jeofizik veriler ile Tuzla. Bu çalışma kapsamında da. kayma dalgası hızları ile kohezyon ve kayma dalgası hızları ile nokta yük dayanımı indeksi arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Bu araştırmalar ile ilgili geniş bilgiler bir önceki bölümde sunulmuştur. bu amaçla gerçekleştirilen “Ümraniye lçesi stanbul ili. Ayrıca 80 profil boyunca sismik kırılma etütleri. Ümraniye Çalışmasına Ait Değerlendirmeler Bu çalışmada. 7.1.

. Dolgu ve volkanik sokulumlar üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar ise dikkate alınmamıştır. Analizlerde kullanılan SPT değerleri. Gözdağ Formasyonu. Dolayoba Formasyonu. Bu çalışmada ilçe genelinde gerçekleştirilen sondaj çalışmaları. bu çalışmalarda elde edilen SPT-N değerleri ve laboratuar deney sonuçları ile sondaj kuyuları çevresinde gerçekleştirilen sismik etütler arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. veri yetersizliği sebebiyle dolgu ve volkanik sokulumlar dışında jeolojik formasyon özellikleri ihmal edilmiştir. yamaç molozları. Bu derinliklerde elde edilen sismik hızlar ise Vp hızları 384-2480 m/sn ve Vs hızları 276-1167 m/sn arasındadır. Öncelikle sondaj çalışmalarına ait SPT-N değerleri belirlenmiş ve bu değerlerin elde edildiği derinliklere karşılık gelen laboratuar verileri ile sismik hızlar listelenmiştir. Arazi verileri incelendiğinde 0-6 m arasında değişen derinlikler için SPT-N değerleri 11-46 arasında elde edilmiştir. volkanik sokulumlar. Kartal Formasyonu. Çalışma 0-6 m arasında bulunan birimler için gerçekleştirilmiş olup. laboratuar deney sonuçları ve sismik kırılma etütleri irdelenmiştir.48 genelinde dokuz (9) farklı birimin varlığı belirlenmiştir. Bu birimler güncel dolgular. Toplam 51 adet sondaj çalışması dikkate alınmış. Aydos Formasyonu ve Kurtköy Formasyonu olarak isimlendirilmişlerdir. laboratuar deney sonuçları ve sismik hızlar Tablo 6’da sunulmuştur. genç alüvyon birimler.

7 1.17 0.73 1.8 0.68 1.6 0.5 3.74 3.5 2.61 0.27 2.9 4.2 9 0.5 6. Analizlerde kullanılan veriler (Ümraniye ilçesi) Veri No SK-1 SK-6 SK-7 SK-8 SK-9 SK-10 SK-11 SK-12 SK-13 SK-14 SK-15 SK-16 SK-17 SK-18 SK-19 SK-20 SK-22 SK-23 SK-24 SK-25 SK-26 SK-27 SK-28 SK-29 SK-30 SK-30 SK-31 SK-32 SK-33 SK-34 SK-36 SK-37 SK-38 SK-39 SK-40 SK-41 SK-42 SK-43 SK-44 SK-45 SK-46 SK-47 SK-48 Derinlik WL (m) % 4.2 3.5 4 4 2 4 5 3 3.43 2.0 3.5 2.19 2.3 3.7 2.48 2.57 4.06 4.8 0.02 1.5 2 6.7 Nq 3.5 2.5 2.2 1.0 5.28 5.8 3.03 17 14 17 24 10 8 2 24 22 15 13 15 22 10 9 6 25 9 2.5 2.05 1.8 11.5 4 3 3 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 3 3 3 41 41 48 41 30 31 19 41 38 39 31 35 39 33 41 40 41 32 34 WP % 21 21 19 31 13 15 11 17 15 14 12 16 15 12 15 18 15 14 13 IP qu c % kg/cm2 kg/cm2 20 20 29 10 17 16 8 24 23 25 19 19 24 21 28 22 26 18 21 1.87 4.2 13 .6 2.19 φ 13 19 11 SPT 18 37 24 46 29 30 28 39 22 35 21 33 11 21 35 17 28 22 14 28 26 17 20 16 11 33 21 33 21 18 26 28 30 18 16 28 24 18 31 25 27 20 28 Vp Vs Nc (m/sn) (m/sn) 928 1431 485 2088 1552 640 1202 1202 473 1000 545 1458 384 729 1605 755 1578 985 474 537 497 817 817 560 423 1259 423 729 1705 471 728 1725 1725 754 754 2480 471 471 632 498 701 953 953 585 975 329 1167 691 422 678 678 303 500 326 819 265 410 1050 432 776 608 319 378 334 370 370 321 276 758 276 439 821 308 508 623 623 454 454 967 308 308 385 351 418 429 429 12 18 11 Nγ γ 1.33 25 1.62 3.5 4.5 3 2.5 0 10 11.49 Tablo 6.5 6.1 1.31 2.79 22 19 5 8 44 37 43 43 42 37 32 76 40 78 50 84 84 45 44 22 16 8 18 15 12 13 27 13 23 16 25 24 13 19 22 21 35 25 27 25 19 49 27 55 34 59 60 32 25 6.63 1.5 5.12 0.5 2.

37 0. Benzer şekilde 13 adet laboratuar verisi dikkate alınarak. birimlerin kohezyonları (c) ve kayma dalgası hızları arasıdaki ilişkiler regresyon analizleri ile araştırılmıştır.3” bilgisayar programından yararlanılarak gerçekleştirilmiş olup.099 (m/sn) (36) bağıntısı elde edilmiştir.25 4. Regresyon analizleri “Curve Expert 1.421 (kg/cm2) (37) bağıntısı elde edilmiştir. Veri sayısının oldukça yetersiz olması sebebiyle 0.495 olarak elde edilen “r” değeri.046Vs-0.8 Alanda gerçekleştirilen çalışmalara ait verilerin tasnif edilmelerinin ardından.5 4 4 54 18 36 58 19 39 1. Elde edilen r değerine göre SPT-N ve Vs değerleri arasında aynı yönde ve “orta” düzeyde bir etkileşim söz konusudur. . Bu değerlendirme sonucunda Vs = 14. Analizlerde kullanılan veriler (Ümraniye ilçesi) SK-50 SK-51 SK-52 SK-53 SK-54 SK-55 SK-56 SK-57 SK-58 3 4 4 4 4 4 3. öncelikle SPT değerleri ile Vs kayma dalgası hızları arasında lineer olmayan regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. iki parametre arasında aynı yönde fakat “düşük” düzeyde bir etkileşim olduğunu göstermektedir. Bu değerlendirmeye ait grafik Şekil 5’te sunulmuştur.753N1.92 1. Bu değerlendirmeler sonucunda c = 18. datalardan geçecek en uygun eğriler ve bunlara ait bağıntılar ile korelasyon katsayıları belirlenmiştir.9 12 0 0.50 Tablo 6 devamı. Bu değerlendirmeye ait grafik Şekil 6’da sunulmuştur.1 2.32 2.19 1.92 1.7 1.14 1.67 2.09 0.44 1 12 22 31 29 24 24 25 26 25 23 1611 1552 1838 508 508 755 755 755 724 624 691 762 345 345 432 432 432 391 5.

51 Veri sayılarının yeterli miktarlara ulaşması durumunda. . geoteknik ve jeofizik parametreler arasındaki ilişkilerin daha sağlıklı olarak geliştirilebileceği düşünülmektedir.

Kohezyon (c) değerleri ile kayma dalgası hızları (Vs) korelasyonu (Ümraniye ilçesi verileri) .099 Şekil 5.421 Şekil 6.046*Vs-0.52 Vs=14. SPT-N sayıları ile kayma dalgası hızları (Vs) korelasyonu (Ümraniye ilçesi verileri) c=18.753*N1.

Bu değerlendirmeler neticesinde Vs = 336.3” bilgisayar programı yardımıyla gerçekleştirilen regresyon analizleri ile korelasyon katsayıları belirlenmiştir.53 7. genel olarak benzer karakterli. Öncelikle 32 farklı alanda yapılan mekanik sondaj çalışmalarından alınan numuneler üzerinde gerçekleştirilen nokta yükleme testleri ile bu değerlere karşılık gelen ve 32 profil için gerçekleştirilen kayma dalgası hızları tasnif edilmiştir.997(Is50)0. “Curve Expert 1.370 (m/sn) (38) bağıntısı elde edilmiştir. Kayma dalgası hızları ile nokta yük dayanım indeksi arasında lineer olmayan regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. iki parametre arasında aynı yönde ve “kuvvetli” düzeyde bir etkileşim olduğunu göstermektedir. Analizlerde kullanılan tüm veriler Tablo 7’de sunulmuştur. Kartal ve Trakya Formasyonlarının gözlendiği alanlar için gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilmiştir.3. Çalışmada nokta yük dayanımı indeksi (Is50) ile kayma dalgası hızları (Vs) arasındaki ilişki araştırılmak istendiğinden. Tuzla-Kartal-Kadıköy-Beşiktaş lçeleri Genelinde Gerçekleştirilen Zemin Etüt Çalışmalarına Ait Değerlendirmeler Bu çalışmada 32 adet zemin etüt raporu dikkate alınmıştır. Kartal ve Trakya Formasyonları kalsitürbidit ve türbidit ara tabakalı şeyl ve grovak ardalanmalarından oluşmaktadır. . Bu değerlendirmeye ait grafik Şekil 7’de sunulmuştur. 32 adet laboratuar ve 32 adet sismik veri ile edilen “r” değeri.

8 44.869 1.6 28.643 4.5 21.59 1.46 3.85 8 11.2 10.7 7.7 33. Analizlerde kullanılan veriler (Tuzla-Kartal-Kadıköy-Beşiktaş verileri) Sıra No Kayma Dalgası Hızı (Vs-m/sn) 1 530 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 490 530 500 500 548 911 889 800 457 716 763 640 658 1860 763 1464 1278 1356 920 1130 1150 840 911 889 742 920 733 587 842 693 474 Nokta Yük dayanım ndisi (Is50-kg/cm2) 2.3 44.16 1.383 .9 18.54 Tablo 7.22 6.022 7.518 2.8 7.9 12.9 13.7 9.177 9.2 10.3 9.1 10.8 4.3 11.2 28.7 33 36.

099 c = 18. Arazi çalışmaları neticesinde geliştirilen korelasyon bağıntıları Kocaman (2008) Kocaman (2008) Kocaman (2008) Vs = 14.753N1. Kayma dalgası hızları (Vs) ile nokta yük dayanım indeksi (Is50) korelasyonu (Tuzla-KartalKadıköy-Beşiktaş verileri) Tablo 8.55 Vs=336.997*(Is50)0.046Vs-0.421 Vs = 336.370 .370 Şekil 7.997(Is50)0.

56 Şekil 8. Beşiktaş) stanbul ilindeki konumları . Çalışma alanlarının (Ümraniye. Kadıköy. Kartal. Tuzla.

Ayrıca stanbul Valiliği Bayındırlık l Müdürlüğü ile stanbul’da bulunan bazı ilçe belediyeleri ziyaret edilerek. Dolayısıyla yapılan çalışmalarda kontrol mekanizmasının olmaması yada yeterli kontrol imkanının bulunmaması sebebiyle birçok çalışma yetersiz ya da düşük kaliteli olmaktadır. arazi ve laboratuar çalışmaları esnasında denetim mekanizması bulunmaması ya da kısıtlı imkanlar ile denetim gerçekleştirilebilmesi olduğu görülmüştür. Örneğin bir çok parselde sondaj çalışmasına imkan bulunmaması sebebiyle. stanbul Ümraniye ilçesi ile Tuzla. Bu gibi durumlar için. denetim konusunda görevli teknik personel ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.57 BÖLÜM 8. zemin etüt çalışmaları ile uğraşan firmalar ile görüşmeler gerçekleştirilmiş ve karşılıklı görüş alış-verişinde bulunulmuştur. kayma dalgası hızı Vs ile . Kartal. Bu amaç doğrultusunda. bu çalışmaların gerçekleştirilemediği yada benzer sebeplerle sismik çalışmaların yapılamadığı görülmüştür. hazırlanan zemin etüt raporlarındaki eksiklik ve yetersizlikler ile bu konuda yapılabilecekler irdelenmiştir. Bu konudaki diğer bir sıkıntı ise özellikle stanbul başta olmak üzere büyük kentlerde arazide çalışma imkanlarının kısıtlı olmasıdır. Bu görüşmelerde konunun hassasiyeti üzerinde durulmuş. bu çalışmalarda gözlenen eksiklikleri ortaya çıkarmak ve daha sağlıklı sonuçlar elde edebilmek için dikkat edilmesi gereken hususları irdelemektir. geoteknik parametreler ile jeofizik veriler arasında kurulacak ilişkilere ışık tutması amacıyla arazi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. ülkemizde gerçekleştirilen zemin etüt çalışmaları üzerine araştırmalar yapmak. Zemin etüt çalışmaları ile ilgili en büyük sıkıntının. SONUÇLAR VE ÖNER LER Bu çalışmanın amacı. Kadıköy ve Beşiktaş’ta gerçekleştirilen zemin etüt çalışmalarında elde edilen veriler üzerinde regresyon analizleri ile geoteknik ve jeofizik parametreler arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Gerçekleştirilen regresyon analizlerinde.

Dolayısıyla doğru olan.58 SPT-N değerleri ve nokta yük dayanımı indeksi (Is50) arasındaki ilişkiler incelenmiş ve bu parametreler arasında orta ve yüksek derecede ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca arazi ve laboratuarda gerçekleştirilen çalışmaların yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan personelce gerçekleştirilmesi diğer bir husustur. çalışılan arazide ölçümler yaparak zemin parametrelerinin yerinde elde edilmesidir. Birçok zemin etüt çalışması incelendiğinde. Ancak unutulmamalıdır ki. Bu sebeple örneğin SPT testleri sondaj çalışmalarının bir çoğunda standartlara uygun olarak yapılamamaktadır. Benzer şekilde kayma dalgası hızı (Vs) ile kohezyon (c) arasındaki ilişkiler araştırılmış ve arazi örneklerine ait değerlendirmeler Bölüm 7’de ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Daha fazla veri kullanılarak geliştirilebilecek bu teknik ile özellikle kısıtlı çalışma imkanları bulunan araziler için. bu durumda zemin parametrelerini doğrudan etkilemektedir. gerek sondör ya da tekniker seviyesinde konuya hakim tecrübeli elemanların çalıştırılması sağlanmalıdır. numune alma. çalışma derinliğinin yetersiz olması yada daha ucuz tekniklerin tercih edilmesi de bu çalışmalardaki yetersizliklerin bir diğer sebebidir. Ayrıca arazide örselenmemiş numune alımı gerçekleştirilemediği bir durumda dahi. Gerek mühendis. çeşitli arazi deneylerini yapma ya da yaptırma. Ayrıca ekonomik olması amacıyla sondaj çalışmasının birçok çalışmada yapılmaması. . bu değerler arazide yapılan ölçümler sonucunda elde edilen değerler ampirik bir yaklaşımı ifade eder. laboratuar programını takip etme ve denetleme konularında tecrübesi gerekmektedir. Etütleri yürütecek mühendisin sondaj yapma. çalışmayı yapan mühendisin farklı parametreler arasındaki ilişkileri irdeleyebilmesine yönelik fikir edinmesi sağlanabileceği düşünülmektedir. maddi çıkarlar sebebiyle bu numuneler üzerine deney çalışmaları gerçekleştirilebilmektedir. Örnek alma konusundaki deneyim eksikliği sebebiyle de alınan örnekler örselenmelere maruz kalmakta. bu çalışmaların arazi yada laboratuar deney çalışmaları gerçekleştirilmeden yapıldığı görülmektedir.

“Deprem ülkesi” olarak isimlendirilen ve bugüne kadar birçok büyük depremin gerçekleştiği ülkemizde. doğru teknikleri ve hesaplamaları kullanabilecek bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olmalıdır. araziyi büroya getirilen sondaj loglarına ve zemin numunelerine göre değerlendirildiği görülmektedir. . Unutulmamalıdır ki. etüt programının hazırlanması. çalışmanın planlanması ve yönlendirilmesi. Birçok mühendisin arazi çalışmalarına katılmayıp. Zemin etüt çalışmasından sorumlu mühendislerin arazi çalışmaları esnasında çalışmaları yerinde kontrol etmemesi de yine bu çalışmalarda eksiklikler ve hatalara sebep olmaktadır. konunun hassasiyeti sebebiyle yapılan çalışmalarda “kalite” artışı sağlanması amacıyla gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu sebeple geoteknik etüt raporunu hazırlayan mühendis.59 Ayrıca incelenen zemin etüt raporlarında özellikle ince daneli zeminlerde SPT testlerine bağlı olarak taşıma gücü hesaplamaları yapıldığı görülmektedir. arazi deneylerine bağlı hesaplamalar. örselenmemiş numune alımının zor yada imkansız olduğu iri daneli zeminler için geliştirilmiştir. hatalı yapılmasının büyük can ve ekonomik kayıplara sebep olabileceği unutulmamalıdır. Sonuç olarak. Zemin etüt çalışmaları kapsamında. Zemin etüt çalışmalarının yapılmaması yada eksik. arazi çalışmaları ve laboratuar deneylerinin gerçekleştirilmeleri geoteknik mühendisi ile ilgili mühendislik dallarına mensup uzman mühendislerle birlikte yapılmalıdır. birçok konuda olduğu gibi zemin incelemelerin de çok disiplinli bir mühendislik konusu olduğu unutulmamalıdır.

..2003. Y. AND WOODS.E. R.2004. Zeminlerde Kayma Dalgası Hızı le Penetrasyon Deney Sonuçları Arasındaki Bağıntıların ncelenmesi. U... Zemin ncelemesi ve Temel Tasarımı ERGUN. Vol. KARADAYILAR.. 2004. ÖNALP. No. KEÇEL .2005. Doktora Tezi... Insitu Shear Wave Velocity by Cross-Hole Method. F.. H..T. D.imageshack. SANCIO. ASCE. A...2001..us/img231/2151/resim7bv0. Journal of the Soil Mechanics and Foundation Divison. HACIALIOGLU. S. stanbul Deprem Master Planı JAPONYA ULUSLAR ARASI ŞB RL Ğ AJANSI (JICA). Sismik Statik Penetrasyon Deneyi (SCPT) le Geoteknik-Geodinamik Zemin Profili. BRAY.D.J.F. A.T.E. ULUSAY. Zeminlerde Statik ve Dinamik Yükler Altında Taşıma Gücü Anlayışı ve Hesabı.jpg STANBUL BÜYÜKŞEH R BELED YES PLANLAMA VE MAR DA RES ZEM N VE DEPREM NCELEME MÜDÜRLÜĞÜ. R.B.2002. Yüksek Lisans Tezi DURGUNOGLU. Yapıların Projelendirilmesinde Mühendislik Jeolojisi Ç N C OĞLU. YAZICI. pp.. 2003. 98.O.2005.60 KAYNAKLAR [1] S VR KAYA. Istanbul [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ŞEKERC OĞLU.2004. 443-460. K. http://img231. ÖZKAN. SM5. (1972). Türkiye’de Doğal Afetler Konulu Ülke Strateji Raporu YILDIRIM. Seminer MO stanbul [12] ..2000. Parsel Bazında Zemin – Temel Etüdleri Ve Zemin yileştirme Yöntemleri Hakkında Yönetmelik Taslağı Ön Raporu STOKOE. Zemin Mekanigi ve Temel Mühendisligi Sekizinci Ulusal Kongresi Istanbul Teknik Üniversitesi.R. Uygulamalı Jeoteknik Bilgiler... Standart Penetrasyon Deneyi le Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi ve Türkiye’deki Uygulaması.S.

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Ankara T.. Sayı 1-2/Mart-Eylül 2000 [16] [17] [18] [19] [20] . Proc.C BAYINDIRLIK VE SKAN BAKANLIĞI. Dynamics.. Evaluation of Liquefaction Potential of Sands Depoits Bread on Obearvailons of Performance in Previous Earthquake.. Y. IDRISS.B. Geophysics Vol. And Struc. TÜ Fen Bilimleri Enstitüsü KEÇEL .1994. Vo. Empirical Shear Wave Velocity Equations in Terms of Characteristic Soil Indexes. Geoteknik Özelliklerin Belirlenmesinde Sismik ve Penetrasyon Deneylerinin Karşılaştırılması.167-187 SEED.. Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik 2007. E. MO. ASCE. 1981..2002. N. R...M.1978. . H.2006. On in Sigth Testing to Evaluate Liquefaction Sneeptibility..6. Jeofizik Cilt 14.41. Shear Wave Velocity Versus Depth in Marina Sedimenter A Rewiew. Sismik Yöntemle Kabul Edilebilir veya Güvenli Taşıma Kapasitesi Saptanması.Loud. Y SAN. of the Conf.1976.lişki-Korelasyon.No 5 985-996 OHTA. 2000. A.61 [13] TÜRKER. St. I.GOTO. Verilerin Çözümlenmesi. E. Doktora Tezi. Deprem [14] [15] YILMAZ. Earth Eng.. Zemin Araştırmaları Kurs Notları. Yüksek Lisans Tezi HAMILTON.

Tic. Müh. Ekşioğlu Mim. 1995 yılında başladığı stanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden 1999 yılında mezun oldu. 2004 yılında Sakarya Üniversitesi. 18. nş. nşaat Mühendisliği Geoteknik Bölümü Yüksek Lisans Programına girdi. orta ve lise eğitimini stanbul’da tamamladı. . Ltd.62 ÖZGEÇM Ş Mehmet Kocaman. lk.1976 tarihinde stanbul’da doğdu.08.’nde mühendis olarak çalıştıktan sonra 2003 yılında stanbul’da kendi şirketini kurarak mühendislik hayatına devam etti. Şti. Halen Metmar Mühendislik ve Madencilik’te çalışma hayatını devam ettirmektedir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful