İsmail Hakkı Baltacıoğlu

L HAKKI İstanbul Darülfünunu Müderrislerinden

Mürebbilere
Mefkure, Yeni hayat, Cazi, Tipler, içtimaiyat, Çocuk, Türkçülük, Kadın, Ruhiyat, Felsefe Ahlâk, Güzel mazi estetik, Şehircilik

SUHULET

KÜTÜPANESİ:

SEMİH

LÜTFÜ

İstanbul — A n k a r a c a d d e s i 1 9 3 2

MÜELLİFİN DİĞER ESERLERİ: Taiim ve terbiyede inkilâp Jem-Jacques Rousseau, terbiye felsefesi Demokrasi ve San'at Umumî pedagoji Hususî tedris usulleri
I

\ S \ j j j [ j „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

İçtimaiyat noktai nazarından terbi/e Terbiye müsahibeleri Terbiye avam Din ve hayat Ahlâksızlık Maarifte bir siyaset Kaibin gözü Avrupa bizi nasıl tanıyor? Terbiye ve iman | İlmi terbiye konferansları j Terbiye ilmi j Terbiye dersleri 1 Usulü terbiye ve tedris \ Coğrafyanın usulü tedrisi I Hendesenin usulü tedrisi < Resim usulü tedrisi
\

Nüshası kalmamıştır,

"

I 1
<

j Eşya derslerinin usulü tedrisi El işlerinin usulü tedrisi | Mektep temsilerinin usulü tedrisi

„ „ „

İstanbul: TECELLİ MATBAASI

Mefkure

Bu kitap on iki seneden beri yazdığım dağınık ve kısa yazılarımın bir araya toplanmasından vücude geldi. Eğer bir aile uzviyeti halinde birleşmeselerdi öleceklerdi. Bu ölüme razı olamadım. İçindeki fikirler mevzuları olan vakaların tarihinden bazen çok evvel bazen de biraz sonra yazılmıştır. Hemen hepsi Türkiye düşüncesinden doğduğu için aralarında akrabalık vardır. Hayatın aynı manzarasından bahseden parçalar eski yeni sirasiîe birbirini kovalar. Bu yeni teşekkül vesüesile yazılarımın ne şekli ne de manası ' üzerinde heman hiç tadilât yapmadım. Aralarında bazen saf vet ve samimiyetleri bazen de cüret ve cesaretlerile şimdi beni bile düşündüren parçalar vardır. Bazı kanaatlerimin şimdiye kadar hiç değişmediğini gördüm, bundan sonrada belki değişmiyeceklerdir...
Çamlica, 7 Teşrinisani 1931

İsmail Hakkı

Yaşayacakmıyız?
Niçin yaşıyoruz ve niçin yaşamak istiyoruz?. Bir sual ki cevabını kolayca bulmak bence mümkün değil.,. On sene evvel bir gün, Paris Sefarethanesinin intizar salonunda oturuyordum, orada benim gibi işi olan bir genç daha vardı. Söz açıldı. Garbm medeniyetinden, müzelerinden, saraylarından, kütüphanelerinden, tünellerinden bahsedildi... Muhatabım birden bire şu suali soruverdu: — Ya bizim nemiz var?!. Evet, bizim nemiz vardı?!. Hangi tünellerimiz, hangi • müzelerimiz, hangi fabrikalarımız ve gemilerimiz vardı?!. Tıkandım kaldım!. Fakat o zamandan beri bir ses, derinden, ruhumdan gelen bir seş, bana şöyle dedi: — Yaşıyoruz ve yaşıyacagız!.. Ben ki fikirlerimle, muhakemelerimle müdafaa edemediğim bu hakka hissimle, ruhumla çoktan inanmıştım, yaşamıya niçin imanım olduğunu bilmezdim, gönülden gelen haberler gibi bu da, "Trükrn yaşamak hakkı,, da benim için bir "karanlık fikir,, di... Bu iman akla nakadar zıt gelirse gelsin, bir imandır, bu iman ilmî tahlillerden, mantıkî istidlallerden nakadar kaçarsa kaçsın, yine bir imandır, her iman gibi bir kuvvettir, ve her kuvvet gibi yoktan var edici, yaratıcıdır. Harbin zararları, Anadolunun nüfusu, hiç bir felâket hiç bir sebep bende bu imanı sarsmadı, sarsamadı. Bu ka ra günlerde bile türk milletinin bitmez tükenmez olan "yaşa mak kudreti,, ne iman ediyorum; Dinde bütün masivadan mücerret bir Allah var, diye haykıran, ahlükta manfaa i hodbinliği gömen, zevkte, san'atte sadeliği, kibarlığı beye-,

g nen, tarihte bir devir kapayıp ikinci bir devir açan Türklerin insaniyet aleminde bir vazifesi, hatta vazifeleri olduğuna iman ediyorum. Bu iman yalnız benim değil, en cahil köylülerden en münevverlerine kadar bütün Türklerin samimî duygusu, en canlı bir aşkıdır. Bu sihirli kuvvet her gün bir kerre daha Türklerle meskûn olan topraklan sarsıyor, ve ondan yeni insanlar, yeni mucizeler çıkarıyor! Yine onun, o imanın şiddetli bir hamlesile bugün yarın bu topraklar üzerinde yepyeni bir türk medeniyeti dogamayacağım kim, hangi ilim, hangi aklıselim idda edebilir?..

Yalan ve riya
Eğer ruhu madde gibi, canlıyı camit gibi parçalamak caizse, memleket hakkındaki hislerimizi de ikiye ayırmak, parçalamak caizdir: Betbinlik, nikbinlik... Betbinlerin ağZında dolaşan sözler hep: Ölmek, batmak, parçalanmaktır. Bu iki cereyan çok kere zıt ve düşman olan iki şey gibibirbirine çarpar, birleşmiyerek, anlaşmıyarak birbirini ezer ve üzer... Betbinler çok kere hayatın dişini, ölüsünü gören müşahitlerdir; ilimleri müşahedelerinden, hesabtan, akıldan gelir. Nikbinler daha ziyade hayatın içini, seyyalesini sezen müminlerdir; hükümleri histen, kalpten, ilhamdan doğar... Akıl, hesap işidir; his, imana bağlıdır. Betbinlik ile nikbinlik nasıl zıt ise; madde ile ruh, fikirle iman da öylece ayrıdır. Ölü ile diri bir değildir. Dökülen, kırılan her şey maddedir. Ayıbı görülen, kusuru anlaşılan her şey maddedir. Fakat ruh, iman, mefkure, ne derseniz deyiniz, hayat, canlı, yaşayan böyle değildir; maddeden ayndir. Meselâ Allah tutulmaz, gözle görülmez, kusuru, noksanı düşünülemez, her türlü tahlil ve tenkidimizden kaçar. Yalnız yalnız duyulur, yaşanır, sevilir, uğuruda maddeler, vücutlar, miletler ifna edilir...

bütün istiklâlile sade. Fakat ölü daima dirinin na'şıdir. ahlâklar..Aristolardan gelen. san'atler. Bu yarına varmanın en kısa yolu nedir?. Felsefenin sırrını.. imanı fikirle tenkit eden felsefe delâlettir. mahrem olan bu his aleminin. Mefkure yer yüzüne inince madde kisvesine girer. gerçe bizim ona karşı bir vazifemiz vardır. Bu defin yalnız bir şartla mümkündür: Ölenin öldüğünü en tiz ve en yüksek sesle bağırmak. ölmekle birdir. vicdan kudretinin varlığına. akıl cihazının kavrayamıyacağı derecede hususî. En büyük düşmanımız.Deseartes' İarda. Ölüye takılmak. bütün emellerimiz yarın için. vakur bir mimari icat . Onu gömmek lâzımdır. alnı açık.. büyük ve mukaddes yarın içindir.. mefkureler aleminin ve nihayet. Kurunu vustanın ihtiraslı ve iztiraplı hayatından bütün benliği. demirler. Artık bütün imanlarımız. Omuzlarımıza çöken bu muhterem cesedi. madde.. Lâkin girdiği gün artık mefkure değildir. yalan ve riya!. ölmüştür.Ruhu madde ile anlayan. ne de bu vazife dirilere karşı olanın aynı değildir. Kante'larda süzülen felsefe hamlesinde ne göreceksiniz? Dağlar. ilim mantığının.. maneviyatı akılla tartan. Maneviyat Türkler tarihte büyük vazifeler yaptılar. elimizde yaşanmış bir aşkın cesedinden başka bir şey kalmamıştır!." hakkı hayatı olmıyan bu ölü maziyi gömmektir. Ve en büyük delâletimiz bu felsefedir. hayatı. taşlar. kurşunlar alemi gibi bir de dinler. yaratıcılığına şehadetler. Sofistlerden. Fakat ne bu hürmet. ilmin tekâmülünü bütün tetkik ediniz. mananın artığıdır. Bu feryat vazifesi ise inkılâpçıların. sütü temiz Türklerindir. Gerçi bizim için bu ceset hürmete lâyıktır. en azemetli mefkureleri yer yüzünde asırlarca muhafaza ve müdafaa ettiler.

mefkureyi yaşatan sanatkârlar. mefkuresinin. aklın. maddiyatta bulacaktır. iztirap ile çöktüler. gözlerinizin önünde duran bir millet yıkıntısı.. tetebbüün mahsulüdür. yardıkça başka yerden patlak verdirdiler!. Bütün ananeleri. Türk maddeten zayıftır. heyecandır. Bütün bu icatlarında. Eğer bir millet fikren hasta ise tedavisini akılda. Türk manen zayıftır._. garbin zinet ve sefahet iptilâsına karşı sadelik zevkini canlandırdılar. Artık samimî Türkler için ne rauahedenameden. hissi. İkincileri yetiştiren zevktir. Bu intibah bediî bir intihahtır. Şimdiye kadar gelenler Türkün bu içerideki zafını anlayamadılar. muhakemenin usullerinde. Garbin. Eğer bir millet hissen hasta ise tedavisini kalbte. bir sevkulceyş hatasından evvel. mantıkî bir dil yabtılar. onlar zekânın. çünkü manen kuvvtli değildir. usulleri de başkadır. manen zayıftır. Türkün hasta vücudu örselene örselene bir gün geldi yıkihverdi! .. Bu intibahı da san'atkârlar yapar.. Garbın menfaat ahlâkına karşı hasbilik ahlâkını. ilim yapan mütefekkirler. her iki faaliyetin tabiati. Her iki dehanın menşei bir olmadığı gibi. çünkü Türkün maneviyatı mazisinin enkazı altında kalmıştır. Bu inkilâbı yanliz mütefekkirler yapar. bütün seciyelerile kendilerine mahsus bir medeniyeti hemen hemen yoktan var ettiler. heyecanlarının tekevvününde. Türk maddeten zayıf. Bu inkilâp ilmî bir inkılâptır. Birincileri yetiştiren tahsildir. 8 ettiler. Acemin. fikir. Darülfünundur. ne muharebeden bahse hacet yok! Bir siyaset iflâsından. maneviyatta bulacaktır. hastayı hep dışından tedaviye koyuldular! Hastanın vücudunda çıban gördükçe yardılar. Nihayet Türkler çöktüler. Asya Türkçesinin canh unsurlarını alarak yepyeni bir terkip ve imtizaçla sade. zaman ile... bir ruh harabesi var! Türk milletinin yarınki hayatını tanzim edecek olan güzideleri başlıca şu iki sınıfa mensup olacaklardır. bunlar da doğrudan doğruya hayatın mevlududur. bütün bu hamlelerinde millî dehalarının şiddetini gösterdiler.

Bu iş bir fikir ve mantık yahut cesaret meselesi değil. duygularının bütün berraklığını kaybetmiş. herşevden evvel bir duygu. düşünen devirlerinde olduğu gibi. canîı bir ahlâk şeklinde cesetlendireceklerdir.. daha doğrusu kelimenin kaç manası var bilmem! Benim bildiğim bîr şey varsa o da bu kelimenin psikoloji kitablarmda bile manasının pek açık surette tespit edilmemiş olmasıdır. edebiyatını. Kitapların kuru ibareleri üzerine kapanmış. maneviyatını islâh vazifesi nasıl teslim edilebilir?!. henüz yaratıcı olan hayat kuvvetini bulacaklar ve onu canh bir edebiyat. Mazi ile hal " Seciyeli. Kelime ne manada kollanılıyor.. Ozaman Türk kendi benliğini tekrar bulmak zevkile tarihinin duyan. Türkün manevî dertlerini sezecek. bu maneviyat alemini sezmeğe muktedir değildir. Bunun için vicdandan gelen bir hamle ile silkinmek..— 9 Mazinin bu hatalarım tekrar etmek için güzidelere başka fikirler. seciyesiz „ diyorlar. kahpten ruha. Hele seciyeyi "bir cismi mürekkep. İnkılâbın sırrı şu noktadadır: Riyayı kaldunp samimiyeti bulmak!. altında henüz sıcak. ölüden diriye sıçramak lâzımdır!. gibi düşünüp te basit unsurlarını araştıran psikoloji müellifleri . yaratmak kudretini gösterecektir. başka istidatlar lâzımdır. her kahraman bu manevî hastalığı tedaviye ehil. izan ve takdir işidir. Türkün hissî inkilâbmı yapacak olanlar yalnız sanatkârlardır O sanatkârlar ki Türkün ölen. riyadan samimiyete. çöken mazisini atıp. memleketin ahlâkını. aklıselimini. Herkes her alim. gözleri pencereden dışarısını bile göremeyen kafası dolgunlara böyle bir vazife. kafaları mücerret kelimelerle dolmuş.

Galatasaray Sultanisin hat muallimi olan Mehmet izzet efendi merhum değil. eser. güzelliğidir. Bunlar yazı tarihinde bir devir başlangıcı olacak derecede müstesna eserlerdir. Bir gün Şefik Bey büyük bir Celi yazısını tashiettirmek için hocasının. Bende bu hatıra eski terbiyemize ait bir vaka'mndır...Bu ilmî telâkkilerden sarfınazar her halde seciyenin zihnimizde az çok vazıh bir surette delâlet ettiği. Bu yazıların asıl şayanı hayret olan ciheti. fakat hiç bir zaman yazıda Kazesker Efendinin kâbına erişemedi.. Muhammet. galiba yalısına gidiyor. Seciye der demez. diyorlar. her hotbinliği unutuyor. yazı kâinatında koca bir âlem idi. Mustafa Rakımlar.. Bazılarına göre seciyenin unsurları sadece irade ile histir.. Alfred Fouillee gibi bazı müellifler de "seciyenin terkibinde zekâ da vardır. Bu lâvhalarm hattatı Kazesker Mustafa İzzet Efendi merhumdur. Bu büyük lâvhalarm her elifi bir insan gövdesi kadar geniştir. Mustafa İzzet efendi büyük bir hattat aynı zamanda büyük bir musikişinas idi. Celâlettinlerdeki gibi bir hususiyet vardı. şayanı iftihar derecede bir hattat olmuştur. Bunu ancak yazı ile uğraşanlar hakkile takdir edebilir.. O. cehit karşısında duran bir Türkün alacağı vaziyeti alıyor. benim hatırıma gelen şu vak'adır: Ayasofya Camii şerifindeki Ciharı Yarı Güzin lavhalannı herkes bilir: Allah. Harbiye nezaretinin methali üzerindeki "Daireyi Umuru Askeriye. o tarihten sonra . Büyük adam her gururu. Boylan ise belki altı yedi metrodur. Dikkat ediyor. hatırlattığı bir vak'a olacak. Hafız Osmanlar. kemal şeref ve tevazula diyor ki: — Maşallah Şefik Bey artık bizi de geçtiniz.- 10 - çoktur. Kazesker Efendi müsveddeyi evirip çeviriyor. lâvhasını yazan Şefik Bey de büyük bir hattattı. Kazesker Efendinin eserlerinde yazı tarihinde şeyh Hamdullah efendiler. bakıyor kî talebesi artık mertebeyi kemale ermiş. oüyüklüğü değil. Kazesker Efendiyi geçmek! Bu. muvaffakiyet.

yalnız şuurlu bir tenkittir. maziyi devam ettirebilmektir. bir şiirdir.. kendi yatağını bozmuştur.. nasıl mukabele etsin ?! — Aman efendim estafurullah!.. her şey külliyen değişti?! Gerçi feylesoflar derler ki: Hayat değişmektir. Şefik Bey böyle bir iltifata lâkayit kalamıyor. yüzde iki ihtimal mevcut olsa.M gelenler arasında Şefik Bey de dahil olduğu halde kaç hattata müyesser oldu acaba?!. Yunan Ceneralı Papulas.. Sadeliğe ve kanaata o kadar mclüp olan bir millet nasıl olur da israfa ve iptizale bu derece meftun olur ?! insanın hüküm edeceği geliyor ki mazimiz yürümemiş. Her şey yakın mazi ile taban tabana zıttır! Acaba nasıl bir tarihî inkilâp oldu da her şeyin altı üstüne geldi. Diyerek hocasının ellerine sarılıyor!. Bu bir lâvhadır. bundan dört ay evvel kordonda bir nutuk veriyor. İzmir Rumlarından para toplamak için. nihayetinde İzmirin istikbalini karanlık görenlere hitaben diyor ki: " İzmirin bizim elimizden çıkması hakkında çok değil. İşte o devrin hattatile şakirdi!. Terakki. yalnız samimiyet. Ya şimdi?!. belki tıkanmıştır ve her taraftan taşan hayat. mütemadiyen değişmektir. Güzelliği zamanına göredir. de okudum. Fakat hiç bir zaman mazisile alâkasını büsbütün kesmek değil! Değişmek fikrinde maziye saplanıp kalmak yoksa da. Mamafih bu söz üstadı azamın ağzından bir kerre çıkmıştır. mazisinden çıkmak ta yok!.. Ona mecrasını bulduracak olan. Papulasın nutku Dün "Vakit. istikbale akmamış. biz Asyayı Sugaradan Türk- . Şimdi mahviyet ve tevazua bu kadar meclüp olan bir milletin dehası nasıl olur da bu seciyeye taban tabana zıt olarak arsızlık ve yüzsüzlük şekline girebilir?!.

iddiasında bulunan bir hükümet. Bu gayrı mes'ul kuvvetler. bir yandan da servet ve sanayiini mahvetmektir!. Anlaşılan fertler gibi milletlerin de hastalıkları.. arkasındaki Yunan hükümeti tarafından arzu edildiği gibi terbiye ve tenmiye edilebilir. en müterekki ahalimiz bu işgal edilen kısımdadır.. en bereketli. gayet basittir: Bir yandan Türk sekenesini. Şu halde dört ay evvel Papulasm söylediği nutka mevzu olan o sözler artık bugün. Çünkü bazı menfaat endişeler1 buna manidir. Asyayi Sugara Türk vatanının en mühim parçasıdır. askerî satvetini ve madî kudretini tahdit eden . hem de ele avuca sığmayacak bir teşkilâta lüzum vardır: Çeteler!. bu yağmakeriiğj açıktan açığa yapmak istemez. Şu var ki "Ben Asyayı Sugaraya medeniyet getiriyorum!. Ceneral.— 12 — leri otuz sene istifadeden mahrum edecek vesaite müracaatta tereddüd etmeyiz. velev Yunan hükümeti olsun. Papulasm arzusu veçle. bir niyetin ifadesi değil.. Papulasın sözlerinde zulmü ifade için öyle bir kudret ve samimiyet var ki. Çünkü tabiatta hiç bir devlet yalnız değildir. İcabında da bunlardan tecahül etmek kolaylığı daima vardır! Çünkü aynı gazetenin verdiği malûmata göre Yunan işgali altında kalan türk köyleri ve köylüleri bugün yunan çeteleri tarafından yakılmaktadır. rum zenginlerinin hamiyetini tahrik için Türk köyleriniu nasıl yakıldığını ve yıkıldığın1 da söylemekten çekinmeyecektir!. bu Asyanın üarp taraflarını işgal ediyor. İzmir ve Bursa gibi en zengin. topraklarınız.. O zaman Papulasın diramını oynayacak. Bugün Yunan kuvveti. en uyanık.. belki kanlı bir vakanın hikâyesidir!. çılgın ve salgın devirleri vardır: Nitekim bütün cihana ilânı harp eden ve yarı Avrupayı istilâya koyulan Almanyanın o zamanki halini tetkik eden içtimahiyatçı Durkheim buna " Dehameti irade „ diyor ve Almanyanın er geç mağlup olacağını keşfediyordu. Asyayı Sugaray otuz sene istifade edilemez bir hale getirmek için yapılacak iş.

iradesi diğer milletlerin iradesile. tetkike çalışan insaniyet alemi. serveti diğer milletlerin servetile tahdit edilmiştir. Afrika içlerini ve buz kıtalarını bile keşfe. nihayet aşınacak. yıkacak. milletin namus ve şeref duygusu. Böyle bir devlet. ahlâkî kuvvetlerin ise mahvolmayacağmı. zuiüm ve istilâ makinesi çahşa çalışa. kesecek. para ve kömür kuvvetile işleyen bu harp. hep saldırıyor. milletin şuurudur. Benim müracaat edeceğim kuvvet. bu muayyeniyeti tanımamış olan bir devletin şuuru körleşmiş. Türkü belk Türkten daha iyi tanıyailir. selâmeti fikir ve muhakemesidir. iradesi şişmiş demektir. „ diyen ve izmirden çıkmak ihtimalinin kuvvetleştiğini görünce aynı Anadoluyu çeteleriie yakan bugünkü Yunanistanın hali dünkü Almanyanın halinden farklı değild r.. biçecek. sadece. mütemadiyen sağına soluna saldıracak. ^ İşte. bugünkü küçük Yunanistan da iradesi şişkin... bir gün gelup kırılacaktır. Türk milletinin bu hakarete lâyık olmadığını mevzubahsedecek ve müstesna medeniyetimizi insaniyet âlemine ilân ve müdafaa edecek olan ben değilim.. Dünkü büyük Almanya gibi. şuuru kör. Papulasın ağzile " İzmirden çıkarsam Anadoluyu yakarım!. bilâkis yaratıcı ve lâyezal olduğunu kaydediyor. fakat nihayet tükenecektir. Diğer cihetten. bir makine intizam ve kudretile çalıştığını izahettikten sonra kırıldığını ve aitmda milyonlarca insanın ezildiğini tasvir ediyor ve manevî. Fakat tabiat değişmez. İşte o şuura söylüyorum ki: Yunan makinesi pek yakında bir gün kırılacaktır. feylesof Bergson bir nutkunda Almanyayı büyük bir makinaya benzetiyor. vicdandan gelen bizim kuvvetimiz ise bütün manevî ve . Haktan. Öyle bir şuur ki Yunan istilâsı karşısında derhal bir orduyu yoktan var etmiş ve diğer bir devlet için yeni bir hayat mebdei bulmuştur. yakacak.. Yunanistanm bugünkü muvaffakiyeti herne olursa olsun.— 13 — diğer devletler vardır. İşte Almanya gibi bu hakikati.

Ilgazlann her sırtında.çok işletmek.. tekerleğin geldiği tarafı arar gibi ellerim uzatıyordu. taşmak coşmak için vesile arayordu.. Kör sadece: — Uğurlar olsun size! Dedi.. nevilerinin bütün neşvmema hırsını.bizim için az zararla . Yüksek bir tepeyi aştıktan sonra bir derenin kenarına inmiştik.. yaşamak ve çoğalmak aşkını duymak işin Ilgazlara gelmişlerdir!. hemen yolun kıyısında oturan bir köylüye rastgeldik.— 14 — rahmani kvvetler gibi lâyezaldîr. Dağların etek lerinden adım başına sızan sularla ıslanan çamurlu bir yoldan geçiyoruz. Çamlar. Akşama doğru artık bu çam dağlarını terk .. temmuz iptidalarında Kastamunu ormanlarını geçiyoruz: Ilgazları görenler yalnız çamlarla meskûn. Bu mücadeledeki bütün hüner ve dehamız zulüm ve şekavet makinesi ni mümkün olduğu kadar . hoş bir memleket zannederler. Köklerinden kum. Zengin bir dekor içinde yolculuk ediyoruz. Öyle zamanı olmuştu. artık hareket etmiyordu. Arabamız köşeyi döner dönmez ileride. nüfusu çok.. Arabamızı anadolunun iztiraplarını söyleyen bu canlı heykelin karşısında durdurduk ve ona sadaka verdik. ve nihayet aşındırıp kırmaktır. Keder yolcuları Geçen yaz. bu hazin ve rüya memleketinin aşkile dolmuş gibiydi. toprağının her karışında ferdleri on on beş metro yükselen bir çam ailesi vardır. Kaç gündür gönlümüz Anadolunun. dindar anadolu topraklarının yeşil ve canlı minareleridir! Üzerinde bu yeşil minareler yükselen sırtları saatlerce çıkarsınız ve sulak bir vadiye doğru saatlerce inersiniz. gözleri çukura kaçmış bir kördü! Arabanın yaklaştığını duyunca sükûnetle ayağa kalktı. tepelerinden güneş yiyen bu uzun boylu mahlûklar.. Bu adam.

Çucuk bize döndü. dedim.. Bu kadın. Dedim. Kadın korkak bir vaziyetle elindeki mendili açtı. Kadın yaklaşınca: — Kardeş! Dedi.. Kadıncağız mahcup oldu ve ne diyeceğini şaşırdı. Kadm tekrar çocuğun kolundan tutup sürüklüyor ve: — Uğurlar olsun kardeş!. havaim ve . ileride bir köre rasgeldiniz mi? — Evet rasgeldik. bu maruldan başka hsr şeye benziyor! Bu yenmez ki!. çalıyor. acemileri oyuna teşvik ediyor. daha fazlası mukadder değlmiş. hem de otuz kırk kişilik bir sevkıyat kafilesinin istirahat halini seyrediyoruz. annesine verdi.. Yolun bilmem hangi noktasında arabamız yine durmuş. Nasıl marul bakayım! Dedim. Çocuk bu parayı hiç görmemiş gibi bir müddet evirip çevirdikten sonra. Diyordu. içinden susuzluktan büyümemiş bir kaç marul fidesi çıkardı. araba yolcularına bîı kötü marulları satarak geçiniyordu. dedi ki: — Ağa marul istermisiniz? — Marulmu?.raksın tesirini sürükleyüp götürmüştü. O aralık hatamı tamir için çocuğun eline bir mecidiye verdim. biri kaval. ihtiyarın biride raksediyor. hiç şübhesiz Harbi Umumîde kocasını kaybetmiş genç bir duldu. Bu kaval her zamanki gibi dokunaklı. Bu tesadüf çok hazindi. Uzaktan gelen çocuklu bir kadm nazarı dikkatimizi kendi üzerine celbetti. O sizin neniz olur? —r İşte o kör bizim köyden. iki saat kadar ilerde!. . Ben kötü mal gören müşteriler gibi alelade: — Kadın. yine köye götüreceğiz.. çocuğun kulağına eğilerek gizlice bir şey söyledi. Az çok neş'elendik fakat. bu raks sade olduğu kadar canlı idi. Kadın böyle diyerek çocuğun elinden totup sürüklerken sualimin samimiyetinden cesaret almış gibi.— 15 - etmiştik. Kafilenin kumandanı olan çavuş. dinleniyoruz.

Anadollu.. Adamcağızın sokakta çalışmaya gücü yetmiyor. tecavuza karşı nefsini müdafaa eden bir adamın hesabiydi. İstanbullular ne halde?! Ve diyordum ki. Genç salimen babasının evine döndü. Çaycı bu sefalet ve mücadele hikâyesini anlatırken ben de üç Anadolu seyyahatimle Anadolularm bana sordukları suvali hatırlayordum. evinde tığ yapan fakir bir adamın kızıdır. şu yaşayan çocukları olsun öldürme!.. Elinde siyah bir tepsi üzerinde beyaz madenden işlenmiş bir parçayı müşterilerin önünden geçiyor. ihtiyar. gencin hesabı dörde karşı birin hesabı değildi.- 16 — Yine dün akşam çayhanenin birinde oturuyorum. Dört kişinin tecavüzüne karşı nefsini . Genç adam teslim olmayı güçüklük saydığı için bir kayayı siper aldı. Daha doğrusu bu bir hesabtan ziyade bir mucizeye benziyordu. ince ve titrek bir şeşle soruyor.' — Tığ. aynı talihin kulları. Dağda karşısına dört silâhlı çıktı ve teslim olmasını istediler.. genç. çocuk. bununla geçiniyorlar!. Bu vak'ayı gencin ağzından dinlediğim zaman hayli nazari dikkatimi celbetmisti.. aynı kederin yolcularıyız!. dulun eri dönmesi hikmeti ilâhiyene mugayirse. Bir müddet sonra eşkiya kaçtı. biz Türkler hep aynı haldeyiz: hep aynı ikbalin düşkünleri. On yaşlarında sarı benizli sıska bir kız çocuğu girdi.. ellerile tığ işliyebiliyor. İki taraftan ateş açıldı. istermisiniz?. Ey kum dağlarını ve çam ormanlarını yaşatan ve çoğaltan Allahim! Körün gözü parlaması. kızı da bu tığları yirmi beş kuruşa satıyor. Vicdan ve irade Geçen yaz Niğde yerlerinden birinin oğlu bağdan dönüyordu. Çaycı izahatat verdi: Bu. — İstanbul nasıl.

Bn manevî kudret ve kuvvetin şanı yalnız maddî kuvvetlere er geç hâkim olmak değil. iradenin kendisidir. O da bizim gibi birin dörde karşı müdafaasını şahane buluyor. Yalnız bir amiri vrdı: dan. mahvolmamak. İşte bütün Anadolu harekâtı aklın ve hesabın çerçevesine siğdınlamıyan vicdanî ve iradî eserlerdendir Hatta denilebilir ki bu müdafaa vicdanın. Bu ufak başı bozuk kuvvet bütün da yollarını k apadıktan başka bir gün muntazam bir ordunun altı yedi yüz kişisini de esir ederek Niğde sokaklarına indiriverdi. şecaatin daha büyük manzaralarını gördüler: Millî Hareketin başlangıcında Sivastan gelen istiklâl ve müdafaa daveti Niğdeliler arasında anî bir aksi tesir gösterdi: Bu daveti redde müstait olan memurlar bir gece ansızın memleket haneme sevkediliverdi. yorulmıyor yoruyor. Bu ufak kuvvet ne fennî bir pilâna. Niğdenin hafızasında yaşıyan hatıralar yalnız bu münferit şecaat vakıalarından ibaret değildir.. alçalmıyor yükselivorsa. En ihtiyarları başta olduğu halde iki üç yüzü birden dağa çıkıverdi. ne de bir erkânı harbiyeye malik değildi. azın çoğa. kendi eseri karşınında kendisi de hayret ediyordu. fakirin zengine karşı zaferinden ibaret olan bu harika ancak manevî kuvvetlerin maddî kuvvetlere karşı olan hâkimiyetiie izah edilebilir. bitmez tükenmez bir kudret ve kuvvet hazinesine malik olduğundandır. Niğde evlerinde bu gün o kahramanlığın maceraları söyleniyor ve en çok hayret edenler arasında yine kahramanlar bulunuyor. . ve bir kuvveti vardı: İrade. Zayıfın kaviye. Aynı memleketin evlâtları azmin. ve bir gün gelip maddî huvvetlereri de yaratmaktır. bu.— 17 — ne suretle müdafaa edebildiğini o da izah edemiyordu. Eğer Anadolu korkmuyor korkutuyor..

yara. Tarihin zulüm ve tecavüz devirlerinde olduğu gibi zihinlerde ihtilâl. Öğünlerin birinde cepheden henüz avdet etmiş olan Mustafa Kemal Paşa muharebenin safhaları hakkında Millet Meclisine izahat ve- . Bu. Türkiye maarifinin islâhı ile uğraşıyorlardı. tarlada. yolda. soğuk. top arabaları. duyulan hep o müdafaadır. hatta ölüm. her yer. Fakat bu hareketlerde hiç bir gösteriş yoktu. Sakarya harbinin bütün şiddetine. O âlemde her fikir. her his müdafaya çevrilmiştir. Pulath hattına kadar çekmek. asker kafileleri geçiyordu. Tabiî olmıyan. ruh ciheti ayrı bir âlemdir. müdafaanın bütün fevkalladeliğine rağmen Anadoluda her şey. Ankara Darülmualliminin natamam binasında toplanan genç ve ihtiyar muallimler. sulh içinde yaşayan bir memlekette zannedebilirdiniz. Anadolunun bu sükûnet ve sekineti yanlız mafevkinin emrine itaat eden cahil ve masum halkta da değil. hükümet konağında düşünülen.. Kalp. her acı bu iklimde duyulmaz olmuştur..Anadolu harbinin felsefesi Geçen yaz Anadolunun harp sahasına en yakın olan Vilâyetlerini gezdim. için muntazaman ricat ederken. ruhlarda ihtiras yoktu. kader ve talihe karşı büyük bir teslimiyet vardı. Gerçi Ank araya giden bütün şosalardan akın akın cephane kervanları. her kes sakindi. Anadolu müdafaasının göze görünen kısımdır. maddî olan her felâket.. Sakarya harbi Ankara muallimler kongurasımn toplandığı bir zamana tesadüf ediyordu. bu ruhlarda derin bir tevekkül. yorgunluk. Ocakta. Anadoluda ölmek bîr emri tabiîdir. bilâkis tarihin büyük vect ve hürriyet zamanlarında olduğu gibi. Türk ordusu düşmanı içeriye. bıkkınlık ve yeistir. Zira bu vect her türlü maddî iztirapları eritmiştir. Anadolu müdafaasını yoktan var eden kumandanlarda da vardır. Açlık. tayyare takımları. O derecede ki kendinizi harp etmiyen. her iş en gürültüsüz ve en üzüntüsüz bir şekilde yapılıyordu.

hudutların selâmeti için çalışan köylüleri. Anadoludaki j millî hayatın nevi şimdiye kadar zihnin ve lisanın icat ettiği mefhumların hiç birile kabili ifade değildir. İnsan bu hakikati gözile gördükten sonra kendi kendine sorar ki: Acaba Anadolu halkı türk ve yunan harbinin bütün fennî ve askerî mahiyetini. atisini tenvir etmek maksadile köylere ve en cahil köylülere varıncaya kadar telkinatta bulunmak maksadile teşkil edilmiş bir propaganda şebekesi mi vardır? Yine hayır!. Cephede ve cephe arkasında sessiz. vakur insanların vatanıdır. zafer hususunda yüzde yüz emin olduğunu anlayacak derecede münevver midir? Hayır!.. Öyle ise Anadoluda bu harbin mahiyetini. en büyük bir melhameye kadar her insan sakin. her tecavüzünü ve hayatın her şeametini sükûnetle karşılamaklar ve her maddî kuvvete karşı sebat etmekten ibarettir. hangi esrarengiz . her zafer nümayişsizdir. Elinde harita. Zannedersiniz ki Anadolu kumandanlarının bütün dehası düşmanın her kuvvetini. cahil ve fakir halka davasının hak. en sade bir lisanla fikirlerini ifade eden bu zatin hali sade bir lisanla meramını anlatan bir mukarririn hali kadar külfetsiz idi. düşmanının zebun olduğu kanaati nerden geliyor ? Kim. Sakaryada galip geldikten sonra kendi mucizesinden gururlanmiyacak ve hiç bir nümayiş yapmayacak derecede yüksek seciyeli. Ohalde bu saf. Uzak köylerde bile cephe menkıbelerini dinlemek. Hulâsa Anadoluda en küçük bir neferden en büyük bir kumandana. vesaiti daima katkat faik bir düşmana İnönünde.|Q riyordu. gösterişsiz çalışan bu insanları görenler için iki nazariyeden biri: Ya Anadolu yaptığı muazzam müdafanın tarihî ve insanî kıymetini taktirden aciz insanların ülkesidir. sırtında cephane taşıyan kadınları görmek kâfidir. ihtimallerini düşünecek.. yahut bu insanlar bütün bir orduyu var ettikten ve bu ordu ile adedi. ikinci nazariyenin ne derece doğru olduğunu anlamak için mutlaka cephelerde bulunmak lâzım değildir. en ufak bir müsademeden.

Yunanlıların bir çok maddî hususlardaki faikıyetini düşündüren kuru bir akıl ve muhakemenin çıkardığı riyazi netice değil. kvvetten başka hak tanımıyan Almanyan değil.. silâh olmayan yerde taş. kabiliyeti harbiyesini hesap ettiren. vesaitini. diyor?!. fakat tarihî ve manevî bir hayatı olan bir milletin vicdanının en derin nahiyelerinden gelen bir ilham. cepheye koş ! Allah seninle beraber dir. Artık hiçbir şeyden korkusu kalmamıştı Bugünkü Anadolu hükümetinin vaziyeti için en yakın misal ne olabilir? Bir Frausız mütefekkiri için bu cihanı istilâ sevdasına düşen ve kendinden başka kuvvet. Köylerden asker çıkaran ve onu yeryer müdafaa merkezleri haline getiren. mefkurenin adeta kendisidir. fatihlerin iradesini kendi nefsinde buldu. İşte bu lâhutî kudret aklın ve muhakemenin sathına çıktığı gün Anadolu Türkü kendisini mintarafillâh bir vazifeyi mukaddeseye memur duydu ve peygamberlerin. sanatın. hiçbir talimin ve hiçbir propagandanın mahsulü değil. istihkâm bulunmayan yerde göğüsle müdafaa ettiren. dinin. en derin ve en samimî benliğimizin sesidir. hayatımızın.. nihayet muntazam bir orduya kaiben._ on _ kuvvettir ki "Köylü. yaşamak ve hürriyetini müdafa etmek şevki tabisîdir. ahlâkın. en nihayet bütün mütemeddin insaniyetin huzurunda "İşte ben varım ve var olacağım! „ dedirten bu şevki tabiîdir. gerçi Almanya da kendisinin ali ve ilâhî bir ırk olduğunu iddia ediyor ve bu iddiasını teyit edecek ırk nazariyetîerine .. bir şevki tabiî. Bence bu esrarengiz kuvvet iki tarafın kuvvetini. fakat tarihimizin. Bu esrarengiz şuur hiçbir ilmin. Gerçi Almanya da Belçika ve Fransa gibi dünya üzerinde hak davasında bulunuyordu. velilerin. bir namus uğruna köylüsünden kralına kadar bütün topraklarını ve bütün medeniyetini düşmanına istilâ ettiren Belçikanın ve aynı hassasiyetle düşman istilâsını istihkar eden Fransasra vaziyetidir.

91 sarılıyordu. Fakat topları patlamaz. Aîamanyanın iradesi salim bir irade değildir. ve gayet namuskâr olduğu için Harbi Umumîde bitaraflığını bozmak istemiyen ufak bir milletin. Gerçi Alamanya da dünyanın en cesim toplarını dokuyor ve müthiş tahtelbahirler yüzdürüyordu. Kuvvet içeriden gelmiyor. diyordu._j. Çünkü Alamanyanın kuvveti manevî değil. fakat Alamanya haksızdı!. hürriyet. servetin. dehamete uğramıştır. hudut. unvanile yazdığı risalede: Alamanya mağlûp olacak. „ gibi insanların en mukaddes tanıdıkları kıymetlere ve mefkurelere hücum ediyordu. Gerçi Alamanyanın da namütenahi zannedilen kuvvetleri vardı.. zaruret tanımıyor. Almanya yalnız askerî hududlara değil aynı silâhla beşeriyetin mali müştereği olan manevî sahalara.zaferi nihaî. idare adamlarının kifayet edemiyeceği mesafelere döküyor... Gotik san'atinin en mütekâmil eseri olan Reims kilisesinin dantel gibi mce oymalarını Krup fabrikasının obüsleri tuz gibi dalı*] Bu hükümlerin esasi içtimaiyatçı Durkheim'la feylesof Bergson'undur. para. gemileri yüzmez oldu!. fakat münhezim ve makhur oluyordu. İçtimaiyatçı Dürkheim " Harbi kim istedi?. İradeyi beşer bu kuvvetlerin zaruretlerile mukayyettir.. Dünkü Alamanya "Millî hududlar. Almanya gibi bu milletin de iradesi salim bir irade değildir. gemi. diyordu. kurşun. halbuki Alamanya bu tabiî kuvvetlere de isyan etti. Nüfus. dehamete uğramıştır. bedialara da hücum ediyordu. Büyük Kante'm milleti o kadar büyük feylesofları olmıyan fakat buna mukabil gayet çalışkan.. şeref ve namus. Bu gün müteveffa Dürkheim'm nazariyesini teyit eden misal Yunanlıların vaziyetidir. Fakat nihayet tükendi!. Bu günkü Yunanlılar da dünkü Atamanlar gibi tabiatin kanunlarına karşı isyan etmiştir. Gerçi Alamanyada .. çünkü tabiatta beşerî kuvvetler haricinde maddî kuvvetler vardır. maddî idi. Belçikanın hududlarım çiğnemişti. . top gibi maddî kuvvetlerini nüfusun. toptan ve gülleden geliyordu! [*]. dışarıdan..

adlı makalelerinde dediği gibi. Bizim bu itikadımızı sarsacak hiç bir ilim. Halbuki Meşhur feylesof Bergson'un"Harbin manası. Yunanistan makhur olacaktır. Halbuki Fransamn. hislerde hiç bir uyanıklık hasıl etmeksizin saatlerce devam ediyordu!. kadın erkek bütün halk bu tantanalı fakat cansız sözleri mihaniki ve gayrı şuurî surette aîkışlayorlardı. Beiçikanın vatanperverliği Türkün namus ve kahramanlığı gibi tükenmiyen kuvvetlerdendir. Müsamere fikirlerde hiç bir iz. İlâhî zafer Balkan hezimetinden iki sene sonra idi. Yunan ordusu ergeç inhiiâl edecektir. Mini mini çocuklar manasını anlayamadıkları manzumeleri okuyorlar. Mağlûbiyetin acısı henüz geçmemişti.ğıtıyordu!. Halkın bu intizarlarını görenler onun daha manalı bir şey beklediğine . Harbimizin felsefesi hürriyetin felsefesidir. âlemde tükenen hem de tükenmiyen kuvvetler vardır. Bir gün îstadbuiun oldukça uzak bir mahallesinde nümüne mektebinin bahçesinde çocuklar ve aileler toplanmışlar. Bizim ordumuz ricat etse bile inhiiâl etmiyecektir. Çünkü manevî kuvvetler yaratıcıdır. hiç bir his yoktur. Türk kurtulacaktır. Hülâsa ister Anadolu halkı gibi sadece hayat şevki tabiîsine müracat ediniz. müsamere seyrediyorlardı. fakat Yunanistan ölen Efzunlarının yerini doldurmıyacaktır. Çünkü maddî kuvvetler tükenicidir. tüfekle her şey mahvolur sanıyordu. Alamanyamn toplan Yunanistanın Efzunları gibi tükenen kvvetlerdendir. ister bir içtimaiyat âlimine sorunuz ve yahut bir feylesof gibi harbimizin mukadderatını maddî manevî kuvvetlerin mukadderatile izah ediniz. Zira manevî kuvvetlerin menbaı ilâhîdir.. Halbuki bizim kuvvetimiz tükenmiyecektir. Almanya da topla. nihayet vasıl olacağım netice şudur: Yunanistan düşecek...

fabrikaları. Diyorİardı. İhtiyar bir dostuma tesadüf ettim.— 23 — zahip oluyorlardı. toprakları feyyaz insanları çok çalışkandı. genç hatibin hayali asla vücut bulmuyordu!. Zaman zaman biz milliyetçiler rüyasında zengin olan fakirler gibi her uyanışta bir kere daha a vuçlarımizın içini arayorduk. muhakemelerinde ki vuzuh ve katiyetle teshir eden bir mütefekkir mevkii değil. resmi ve musikiyi ilâve etmiş bir mütefekkirdir. Bu ülkenin havası saf. titrek bir sesle. Türkçülük mefkuresinin bediî timsali bu " muhayyel ülke. minareler kırılıyor. senayii nefisesi olan bir devletindi. idi. muharebeler oluyor. Konferansın mevzuu ne idi. Müsamerenin sonuna doğru yirmi yirmi beş yaşlarında bir genç.. Genç muallim boğuk. ticaret filoları.. Fakat aradan seneler geçiyor. kimlere hitap ediyordu? Ne maksatla hitap ediyordu?. Bunların hiç biri evelden bilinmiyordu. Bu ülkeyi kim.. hem de hayat hamlelerini taşıyan . harap yurdumuz Turan olacak!. hangi tarihe onu kaydetmek şerefini vermişti?. Bu ülke muazzam bir devletindi. hangi millete tevdi etmiş. serviler yıkılıyor. topları. mezarlar insanlarla doluyor. orduları. Millî intibahın bu safhası en sönük safhadır. Genç muallimin rüyası o tarihte bütün genç milliyetperverim ruyasiydi. Bunlar da meçhuldü. milletlerin tahayyül ettiği ülkelerin en muhayyeli idi. Bütün genç muallimler. Benim hafızamda millî intibahın ikinci safhasını tespit eden vak'a şudur: Bir akşam geç vakit Şehzade Başından geçiyordum. Milliyetçilik sukutu hayali her türlü hayalsizlikten daha elimdi. cemaate karşı söz söylemekten çok sıkılan bir muallim konferans vermeğe başladı. ekseriya da ellerinin kollarının sarsak hareketlerine müracaat ederek muhayyel bir türk ülkesinden bahsediyordu. Arkadaşları arasındaki mevkii sadece müspet düşünen. Bu ülke tarihin kaydettiği ülkelerin en müterakkisi. hatipler: "Bir gün gelecek. Bu zat doktorluk mesleğine şiiri. büyük mektepleri. hangi kudret halk etmiş. diritnotları.

hissinin bütün melekâtını karşı koyan bir kumandan memuren Şarkî Anadoluya gidiyordu. aklının. razla olarak tefekkür ediyor. yine her birimiz birer tuğla getirelim. ciddi bir adammevkiiydi. işte o kadar.- 24 - mezara girse kendisile birlikte hayatı sürükleyen' bir san'atkâr. burada belki üç bin kişiyiz. usulede vakıf. menfi bir teşhirle kalmıyor.. Günün birinde Çanakkale sperleri içinde ölümle göğüs göğüse çarpışan ve ölümle sade vücudunu değil. Müstakil yaşamak istiyen Türkiye için artık hiç bir ümit kapısı açık kalmamıştı. Her ümit. Biz öldükten sonra da gelecekler çalışsınlar. Bu tesadüflerden sonra hayli zaman geçti. Ak saçlı doktor bu sözleri okadar i ddiyetle ve o kadar samimiyetle söylüyordi ki müteessir olmamak kabil değildi. İki ayda basit bir bina yapalım. diğe . gelecek sene biraz daha ikmal ederiz. fazla olarak her ay yüz. her birimiz bir gün temel kazalım.. Yer yok.. gidelim yangın yerlerinde bir arsa satın alalım. hayali hakikate kalp etmek çarelerini buluyor. rüyasına vücut verecek fenne.. her tefekkür tıkanılıyordu. Fakat hayatın huzurunda bu doktorla o muallim ar* mdaki fark ne olabilir? Biri sadece tahayyül ediyor. içine girelim. Doktorla aramızda millet bahsi açıldı.. Bu gidişle bir yurt sahibi oimak imkânı olmıyacak. Gelecek senelerde yine çalışırız. her hayal sararıyor. Öyle ise arkadaşlar dedim. duvarcı olanlar duvarını!. Her zamanki gibi parlak gözlerini ileri dikerek kalın ve keskin sesile hikâye etti: "Senelerden beri Türk Ocağına gidiyorum. Senelerdenberi de ocak için bir bina yaptırmak me'elesi görülşüüyor. ölünciye kadar.. içimizde mircar olanlar haritasını yapsınlar.. birinde Harbi Umumî Türkiyeyi İtilâf devletlerine mağlûp etmişti.. iki yüz lira masrafımız oluyor. Her yerde ölüm havası teneffüs ediyordu.. Doktorun bu sözleri üzerinde düşündüm: İşte bir miliyetperver ki birincisi gibi hayalle. Bu adam kimdi ? Sekiz sene evvel muhayyel ülkeyi terennüm eden . Günün.

bu zaferi idare eden zekâ. münhasıran iyi düşünülmüş bir plânın. vicdanın en derin tabakalarına indiriyordu. ihtiyar mütefekkir gibi ülkeyi inşa etmenin çaresi budur demişti. sadece bir asker. Onun için bütün aklî muhakemelerden. hassas. ilmî tahlillerden evel hayata yaklaşalım. Bu ferdî azimler birleşe birieşe ve her birleştikçe yeni yeni kudretler doğa doğa bu günkü müzafferiyeti doğurdu. Bu seciyenin kökü azimdi. namusu. mütefekkir doktorun zekâsıdır. müdekkik insanlarından ayıran bir seciye vardı. bir kere bu mucize azmin. bu batini kudretindir. bu adamı evvelki enmuzeçierden ve dünyanın bütün şair.- 25 - genç miydi? Yoksa basit projeyi tavsiye eden mütefekkir miydi? hayır. Bu adamda genç muallim gibi rüyasında bir ü ke görmüş. Anadolu zaferinde tecelli eden rüya. belki o genç hatip gibi millî rüyaların zevkini tadan. Bu seciye ne hayalî ne de fikrî sahada kalmıyor. yüksek bir hayatiyete malik otan verasetler gibi şuurun. aklımızı Anadolu askerinin sîslile. Sağdan soldan. genç muallimin rüya sidir. Yarinki devletin ilk temel taşını sırtında taşıdı ve tuğlasını kendi elile koydu. kubbelerimizi. minarelerini. iyi tatbik edilmiş vesaitiie izaha kalkışacaksınız. belki o mütefekkir gibi emellerin nasıl tahakkuk edeceğini bilen bir adam. iradenin esrarengiz menbalarından fışkırdıktan sonra. ne de fikirler tavsiyesi ile vakit geçirdi. damarlarımızda dolaşan kana susayan bir düş- . şarktan garptan gelen kuvvetler kuvvetine zammoldu. Nihayet herkes gibi bilâ ihtiyar siz de harikul ade bir netice. Ruhun bu güzel mucizesini. türk milletinin yaratıcı kabiliyetini bir kere daha ispat için ileriye atıldı. düşünülmemiş bir zafer diyeceksiniz vs gayrı kabili izah bir hadise karşısında bulunacaksınız. iffeti körleten. Vücudumuzu sperlere yerleştirelim. dağdan tepeden. fakat bütün bediî ve ilmî tefsirlerle izah edilemiyen bu harikulade eser iradenin. mihraplarını yıkan. Fakat ne rüyaların içinde boğulup kaldı. hissimizi muhariplerinin hissiie birleştirelim.

Efzunla istilâ edilmiyen ülke Günün birinde İzmirin Yunanlılar tarafından işgal •olunacağı şayi olmuştu. haktan. Körfezde yatan zıhlılara protestolar çektiler. hürriyetin ihtiyacı ne sadece bediî tahayüllere. her emel.. propaganda.. azim. Niçin "yaşasın Venizelos! „ bağtrmayorsun diye bir . Kadın. Aradan ^ok geçmeden işgal vaki oldu. işte o zaman bir âlemi imkân içinde yaşadığımızı göreceğiz. vicdandan gelmiyen maddî kuvvetler tükenicidir. Elinde Yunan bayrağı taşıyan bir kız Kordondan geçen taburların önünden yürüyordu. namus. Büyük adamlar hürriyet yerine zillet yolunu ihtiyar ederek kendilerile beraber milletlerini de ölüme sürüklerler! Halbuki yine o adamlar ölüm bahasına hayat ve istiklâl yolunu tutarak kendilerini ve mîlletlerini hürriyete ksvştururlar. Zavallılar beyhude telâş ediyorlardı.. fedakârlık ve istihkarı hayat gibi cevherleriîe beslenen genç bir fidandır. halbuki izzeti nefis. gibi. o zaman her fikir millî gayemiz için muti bir alet. 3 — Milletlerin esaret veya isiklâli mevzuubahsolduğu tarihler tarihlerinin hayat veya memat noktalarıdır. top..- 26 — manla karşılaşmak için evvelâ ölüm kokusunu duyalım ve ruhumuzun gayrı kabili ifade bir hamlesile irademizin bütün şiddetile sarsılalım. Milliyet kökleri rademizin. 2 — Milliyetin.. tüfek. her rüya tahakkuka amade bir maksat olacaktır. hayattan.. ne de sadece fennî plânlardadır. erkek. beyhuhude o zamanın âciz valisine müracaat ettiler. mefkure gibi manevî kuvvetler lâyezaldir ve maddî kuvvetlerin fevkindedir. Millî müdafaanın bize öğrettiği hikmetler gayet basittir: 1 — Para. çoluk çocuk bütün müslümanlar minarelerden gelen bir davet üzerine şehrin meydanlığında toplandılar.

neşredeceği medeniyet hangi medeniyetti ? ! İşte bütı n bunlar meçhuldü.. aynı hayatın aynı tarihin cahili olan bir serseri veriyordu. âlemi tenvir için kendisine ilahî bir memur vecdi mi duymuştu ?! Yoksa bu zayıf millet tekessür eden nüfusunu taşırmak için bir müstemlike mi arıyordu?! Anadolu Türklerinin kendi kendilerini idareye kabiliyeti olmadığını bu millet kimden öğrenmişti?! Kendisinin büyük bir müstemlike milleti olduğunu ona kim söylemişti ?! Yunanistanm müdafae ettiği Hak hangi hak. Kıratları da dahi' olduğu halde hariçte pulatikacılarm vaitlerinden. Venizelos müdebbir değil. Yunanlıların bu beyannameleri. Ve- . şu basit suali belki hiçbir Yunanlı bir kere olsun kendi vicdanına sormamıştı : Ben neyim ? !.. Yunanistan acaba hangi medeniyetini tesise geliyordu ?! Cahil anadolunun vatanında Atina Darülfünununun acaba hangi şubelerini açacaktı ?! Esasen bu ufak milletin ilim ve irfanını taşıyor muydu ?! Izmire ayak basmadan evvel. Bütün bunlar Yunan idare adamları tarafından bile samimî surette belki hiç mevzuubahsolmamıştı!. O halde Yunanistan topraklarımızı niçin istilâya geliyor. eski yunan feylosoflarmdan alınan esasatı ne idi ?! Bnnu üç buçuk senelik işgalin tarihi göstermiye hazırlanıyordu!. Venizelostu. Venizelos hükümet adamı değil fakat bir komitacı idi. nutukları haricindeki adaleti. İdare adamları nutuklarında Yunan idaresinin esasatı yunan feylesoflarının esasatına göre olduğunu ilân ediyorlardı. zulüm zulmü teştit etti. akıbeti meçhul olan bu kanlı. himaye edeceği ilim hangi ilim. dahilde nümayişçilerin türlü alâyişinden sarfınazar. fakat hilekârdı. Kumandanları beyannamelerin de Anadoluya hürriyet ve adalet getirdiğini söylüyordu. tecavüz tecavüzü takipetti.27 zabitimizi şehit ediverdiler. ezelî zaruretlerini idrak eden durendişler hakikî millet adamları değil. Derakap vukuat vukuatı. Bu sualin cevabını hayatın. sergüzeşte neden atılıyordu ?!. Bu adam.

dediği millet onun adaletini istemiyordu. karalara yakındı. hatta kendi dindaşı olan anadollular dahi Yunanistanı istemiyordu. Denizlere hâkim. Filhakika Yunanistan istilâya.. Gerçi Yunanistan henüz Harbi Umumiden çıkmıştı. " Megaloidea „ ile. zulme niyet eden bir milletin bütün hazırlıklarına malikti. nihayet teslim oldu.. manevî bir kuvvet: Vicdan! Halbuki o da daha evvel Başvekil tarafından uyuşturulmuştu. dediği millet onun idaresini talep etmemişti I Hiç bir Türk.. Bütün bu maddî vasıtalar haricinde müttefiklerinin manevî müzaheretine lâyık görünmüştü. Efzu». Yalnız bir kuvvet. Bu vaziyette tecavüz eden Yunanistan ne yapacaktı? Kendisini cebren istetecekti!. cephanenin bütün envaına malikti. diyecek hariçte dahilde hiç bir kuvvet yoktu. hayaliham ile melûf bir milletin iptidaî kalan şuurunu büsbütün körleştirdi. Hilekâr zekâsının. İpnotizma mütahassıslannın sinirli hastalarını sunî olarak uyuttukları gibi. fakat büyük zayiata uğramamıştı..28 nizelos azimkar değil. Yunanistan böyle bir ipotizmacıya teslim olmak için ruhunun en müstait bir zamanında yakalanmıştı.. batım. haricî olan kuvvetlere benzemiyen. tüfek. fakat fırsat düşkünüydü!. fakat bu harbe geç girmişti. komitacı ruhunun. ona "Dön geril. Hastalarını ilâçlarının iksir olduğuna inandıran yalancı hekimler gibi. bütün selâmet hissini. diritnot. Yunanistanı bu teşebbüsten vazgeçirecek. Yunanistanda top. bütün tenkit ve ihtiyat melekelerini kötürümleştiriyordu. Binaenaleyh Yunanistan ne ha- . Yunanistanın "Sizi idareye geldim. fakat bütün maddî. sahte pulatikacı da aciz milletinin aklını. Dırahmi herşey vardı. Yunanistanın "Size adalet getirdim. bu yalancı diplomat ta puanının lâyuhti olduğuna kandırıyordu. Gerçi Yunanistan harp için masraf etmişti fakat maliyesi zengindi.. iradesini uyutuyor. zebunküş mizacının bütün kuvvetini sarfetti. Gerçi Yunanistan bu Harbi Umnmide maktul vermişti.. zıhlı. Bunun haricinde olarak Yunanistan silâhın.

Türkiyenîn zengin bir maliyesi. Birinci safha. Beri yanda Türkler ise zaten talihin bütün meşum akibetlerine uğramışlardı. Bu harbi sırf bu noktadan dört safhaya ayırabilirsiniz. müstakil denilebilecek devleti yoktu. Silâhsız ve cephanesiz Türkiye dünyanın en nazik bir kıtasında sakin bulunuyordu. tükenmez bir hazinesi de yoktu. Efzunla istilâ edilmeyen ve zaman ile tükenmiyen bir knvveti vardı: Vicdan! O vicdan ki âlemde gayet müstesna bir medeniyeti. incirinden. Gençlerinin kısmıazamı Harbi Umumide telef olmuş. Türkiye İzmirin işgalinden çok evvel mağlup milletler gibi bir mütareke aktetmiş. tabiyesiz.. istilâlara maruz bir halde idi. devesinden başka serveti olmayan bir köylü vardır. ne de batımnde bu tecavüzünü tevkif edebilecek hiçbir manie tesadüf etmiyerek ipnotize edilmiş bir adam mihanikitiyle saldırdı.ficinde. Devletin tükenen hazinesini doldura bilir miydi ?!. Zaruret vardı. şehir işgal etmek. zillet yoktu. köy yakmak. ekinleri mahvetmek için saldırdı. Fakat yine bu Türklerin para ile satın alınmayan. birçok dirayetli zabitleri şehit düşmüştü. Anadolunun azalan nüfusunu çoğalta bilir miydi. İzmir kordonuna çıkan bir Efzun karşısında ellerinden kollarından başka silâhı.. islâm ve türk medeniyetini vücude getirdikten ve hayatının mukadder olan bütün ezalarına göğüs gerdikten sonra Çanakkale muzafferiyetini yaratmıştı. esaret yoktu. silâhlarını bile teslim etmişti. kan dökmek. Maddî kuvvetlerle manevî kuvvetlerin cidalini bu türk ve yunan harbi gösterdi. Her taraftan denizle muhat olan Anadoîumın limanları topsuz. ikinci safhada bu efzunun karşısına çıkan silâh namına elinde yalnız bir asâ . Türk vicdanının unsurları arasında ölüm vardı. Bu safha köylü tarafından mukavemetsizlik ve yeis Efzun tarafından cüret ve zulüm safhasıdır. Yunan bayrağı İzmir kordonunda gezdirildiği gün Türkiyenin asker denilebilecek askeri. Türkün vicdanı denilen bu manevî kuvvet acaba açık limanları kapatabilir miydi.

Ve hiçbir ülke bir millet için bir hürriyet ülkesi kadar giranbaha değildir. Efzun ise mitralyozları kullanan Efzondur. Üçüncü safhada Efzun karşısına çıkan namlısı paslı. hürriyetini müdafaa etmiş ve vicdanının ülke* sine saltanat kurmuş bir milletin iradesi kadar tarihine hayat bahşedici değildir.. İlk hamle sırf etten ve kemikten teşekkül eden düşman kuvvetinin erimesi için kâfi gelmişti. Belki hiçbir imar. İnönü muzafferiyetlerini hatırlayınız. fakat makhurane bir ricatla nihayet bulduğunu gösterir.fakat manevî kuvvetlerle beslenen maddî . hiçbir İslâhat. milletin bir an. Harbin bu safhasında Sakarya bize faik olan maddî kuvvetlerin maddî . diyorlar ki: Biz bu harpte ne kazandık ?! Düşman zaten memleketimizde değil miydi ?! O halde onu sürüp çıkarmakla ne kazanmış olduk ?! Evet arkadaş. bizim kazandığımız senin anladığın gibi maddî bir ülke değil. maddî inkılâpların anası heyecanların kaynağı ise. Bilinmez ki Yunanistanın bu hezimetinden sonraki akibeti ne olacak?.- 30 - servet namına cebinde yalnız bir atmişlık taşıyan bir fakirvardır.... bir devir için kendi manevî varlığını duyması kendi hürriyetinin zevkine vasıl olmasıdır. bu inkılâp zaferimizin en mukaddesidir» . Bu> zafer inkılâpların en büyüğü. Arkadaş! ilmî. askısı ipli bir tüfek taşıyan köylüdür. Dördüncü safhada maddî kuvvetler aşağıyukarı tevazm etmişti. Yine bilmezsin ki bu büyük zaferi kazanan millî iradenin hızı tükeninceye kadar âlemde neler yaratacak?. Efzun manevî adamın harikulade bir savletiyle mızrağın ucuna saplanmıştır. adıda hürriyettir. Fakat arada büyük bir manevî kuvvet farkı vardı. Şimdi bazı garip insanlar var. hakkını. iktisadî bütün zahirî. manevî bir ülkedir..kuvvetler karşısında evvela dalgalandığını ve sonra nasıl sarsılarak mağrurane değil.

Kaçmıyabilirlerdi. ordumun tabana kuvvet kaçması çok şey ifade etmez. İnönü hezimetinin adını mağrurane ricat.Kostantini şaşırtan netice "idaremizin esasları eski yunan feylesoflarından mülhemdir. Eğer Kostantin mücrim. mağlûbiyet de ordular için bir emri mukadderdir. onum için ey eski yunan feylesoflarının esasatına göre idare ettiğim ey hayali ham milletim. aynı zamanda makhur bir milletin kralı olmasaydı sözlerini bir noktadan şayanı dikkat bulacaktık. mücerret lâkırdılardan sıyrı- . İşte Kralut beyannamesi bir takım umumî. koymuşlardı... kaçmakta bir emri mukadderdir.. mağlûp hükümdar demek istiyor ki: "Ordum galip gelebirdi.. Çünkü bir tesadüf. aç kalır. Yalnız bir şey ifade eder ki o da kaçtıklarıdır.. bir takım ufak sebeblerden dolayı nihayet kaçabilir.. siperlerde otura otura canı sıkılır. Binaenaleyh ey şaşkınlar. En muntazam... Son kat'i mağlûbiyetlerini ve makhurane ricatlerini de sıkılmadan "Geri tecemmüleri^.larile mütenasip bir lisan icat etmişlerdi: İzmir havalisinin işgaline "askerî gezinti. demişlerdi. en muharip ordular dahi ufak sebeplerle perişan olabilirler. zira galip gelmekte. sözile ifade edîvermişlerdi!. onun için galibiyet de.. fakat mağlûp oldu. fakat kaçtılar.. ehemmiyetsiz bir sebep bu mağlûbiyeti hazırladı. Şair milletin feylesof kralı Efzunlar kordondan denize dökülürken bu durendiş milletine neşrettiği beyannamede mağlûbiyetin ordular için gayri mûtat olmadığını söylüyor. Fakat bu gün bu sözlerin meyus tebaasının vicdan azabını teskinden başka ne gayesi olabilir?! Zira Kostantinin bu sözlerden kastettiği mana kolaylıkla anlaşılıyor. meselâ askerleri korkar. ve bu mağlûbiyetin düşmanın hatır ve hayalinden bile geçmediğini ilâve ediyordu.. meyus olmayın. Çünkü en muntazam ve en muharip ordular dahi kaçabilirler. diyen yunan kumandanları "mağlûbiyet deha. bu sözlerime inanıp müteselli olun.

Anadolu köylüsü gece gündüz kazandığını müdafayi milliyeye verirken. Şair. Evet Anadolu müdafaası hiçte kolay olmadı.— 32 — lıpta tafsil ve teşhir ediliverince böyle bir hezeyana münkalip oluyor! Kralın sözlerini bir derece daha çürütmek müzah muharrirlerinin işidir! Ba sözlerde tetkika. Mualimler. Üç senedenberi Anadolu köylüsünün timsali üzeri başı. tabiye. Beyhude bu müdafaanın başlangıcındaki çete tertibatına zihninizi saplayorsunuz ve çetelerin seyyar. Anadolu bu neticeyi kat'iyeyi istihsal için tam üç senedir uğraşıyordu. Bu gün aynı taaruzun bizi yine hayret ve takdire sevkeden diğer noktası fevkalâde az bir müddet zarfında neticeyi kat'iyesini istihsal etmesidir. münakaşeye değer hiç bir mahiyet yoktur. anî faaliyetlerile bu günkü Anadolu teşkilâtını anlamağa çalışıyorsunuz. Onlar da mütemadiyen davayı milliyi bir fikir ve şuur haline getirmeğe çalışıyorlardı.. Hakikat hal hiç böyle değildir. Fakat kakikî bir vatanperver kalbiyle son harbimizin inkişafına teveccüh ettiğimiz zaman bizi hakikaten şaşırtan noktalar yokmudur ?!. Üç senedenberi Anadolu erkânıharbinin timsali. O günlerde bizi büyük bir takdir ve hayrete sevkeden iki nokta vardı: Darbemizin fevkalâde surette. asker. Bu suvalimize cevap verebilmek için taarruzun ilk günlerinde ki vaziyetimizi. saçı sakalı tozdan bem beyaz olmuş.. basit. neferden sade üniformasının ufak yıldızlarile fark edilebilen mütevazi bir askerdi. Anadolu erkânı harpleri de gece gündüz düşmanı mağlûp etmek için imalifikrediyordu.. Bütün bu hazırlıklar bu neticeyi kat'iye içindi. ansızın vaki olması ve fevkalâde sur'atle inkişaf etmesi. Osmanlı . hatipler. cephane. Üç senedenberi bütün Anadolu münevverlerinin timsali müdafaanın şuuru haline inkilâp etmiş ruhlardan ibaretti. vaızlar.. mütemadiyen cephane taşıyan bir kölüydü. plân. bütün hükümet memurları boş durmuyorlardı. para. haleti ruhiyemizi hatırlamak icap ediyor.

Sakarya. İzmir yolunda besalet gösterecek askerlerimizin gizli ruhunu bilmiyorduk. can ve mal sarfediyorduk. halbuki Anadolunun mukadderatine vaziyet edenler yeni devleti hemen yoktan vucude getirdiler. Anadoludaki harakâtı milliyeyi idare edenlerin ilk rüyaları tahakkuk etmişti. Yunanın İzmir e yerleşmesi bir emri vaki olmuştu. fakat bu netice ne zaman kat'i surette istihsal edilecekti? Ne şekilde istihsal edilecekti? Ne kadar müddet zarfında istihsal edilecekti?. neticesinde zafer olduğuna iman ederek. bu kadar büyük fedakârlıklar ne içindi? Neticesi gayrı muayyen bir harbe girişmek. Halbu ki hayatın istikbali keşfedilemezdi. Bunlar hayatın istikbaliydi.— 33 — . Afyonkarahisar.saltanatının müessesesine bir aşiretten bir devlet çıkardık diyor. Bu cehtimızin sonu zafer olacağına iman ediyorduk. vicdanımızdı.. Sevres müahedesile devletler şöyle böyle bize Anadoluda bir hakkı iskân veriyorlardı. Bütün hazırlıklar bu neticenin istihsali içindi. zaten makûs olan talimize yalvarmak için miyidi ?!. fitlimizin hayır. Bunları kimse bilemezdi. Bu gün bu netice emrivakidir. daha asîl hareketler 3 . lâkin maksat uğrunda sarfediiecek emeklerimizin mikdarını. fedakârlık sahneleri boş değildi. maksat uğrunda şehit düşecek evlâtlarımızın adedini bilmiyorduk. Ruhun bu muazzam eseri karşısında ya Kostantin gibi şaşmak yahut izaha çalışmak bizim elimizdedir. Bu kadar büyük bir azim. Biz yalnız sebat ediyorduk. İddia edilen nokta Yunanlıları sürüp atmaktı.. Dumlupmar muharebelerini yapan bir millet için kendi vicdanından kopup gelen güzel hareketleri tesadüfle. Gerçe biz davanın müdafaası için cehtediyorduk. Filhakika sırasıyle İnönü. düşmanın korJîaklığıyle izah etmekten daha doğru. işte okadar. talihle. Gerçi bizi davamızın hak olduğuna inandıran hissimiz.. O halde neticesi malûm olmıyan bir iş için kan dökmeğe neden lüzum vardı?! Halbuki netice iman ehli için pek muayyen. Bütün o üç senelik müdafaa hayatı. pek vazıhdı...

den bahsediyor. tabiyenin mahareti bir orduyu teşkil eden fertlerin ahvali ruhiyesine. Halbuki yeni ruhiyat ve içtimaiyat ilimleri ruhun bu gibi muazzam hamleleri karşısında gayet müspet ve teslimiyetkâr vaziyetler takınmışlardır. İşte mefkurenin tahakkuk . Nasıl ki zapturapt da bir ordu için bir hayat ve memat mes'elesidir. vicdanı olmayan daha doğrusu vatanî. Halbuki iradî bir fiilde en güç. Çünkü bu kuvvetler cisme tatbik edildiği zaman sa'yi akal kanununa tabi olarak en kısa. pek zengin bir menbaı vardır ki onu ancak " maneviyat „ sözüyle ifade edebiliriz. bu hareketlere refakat eden "cehıt. mihaniki ve fennî tedbirlerden ibarettir. Fakat bu nihayet zabturaptı olan bir ordunun kütlesine ait. Türk zaferinin harikuladeliğini kabul etmiyecek olan zekâ Kral Kostantin'inki dir. en mukavemetsiz yolu takip ederler. Meşhur amerikah ruhiyatçı ve feylesof Viiliam James ruhiyata dair yazdığı büyük kitabın "irade. İntizamsız bir ordu bir toz yığınından başka nedir?! Fakat hissi. Çünkü ordunun intizamı. ye dair olan kısmında iradî hareketlerin evsafını zikrettikten sonra. hassasiyetine.- 34 - neden olmasın?! Millî kahramanlığımızın ne izahını ne alelade bir zabıturapt muvaffakiyetinde nede alelade bir sevkulceyş ve tabiye zekâsında bulamayız. diyor ki: Cehdin mevcudiyetini tefrik için elimizde bir miyar vardır. mukavemette devamın pek derin. daha fikrî şeylerdir. Galibiyet ve hâkimiyet müteaddi fiillerdir... Sevkulceyş harekâtının ehemmiyeti harbiyesini asker olmadan dahi bir derece takdir etmek mümkündür. insanî mefkureler yerine husumeti koyanr fertlerden mürekkep bir ordunun zapturaptı kaç para eder ?! Hulâsa harpte mukavemetin. kahramanlığına göre daha zahirî. Nerede itiyatlarımızın ve sevkıtabiîlerimizin eseri olan kuvvetleri tadil için mefkûrevî bir illete müracaat edersek orada cehit vardır. en çok mukavemet gösteren bir yolu takip ettiğimizi hissederiz. Cehti kuvayi madiyeye benzetemeyiz.

Amerikalı ruhiyatçının fert hakkında söylediği sözleri cemiyetlerin hayatına teşmil etmek pek mümkündür. çünkü hiçbir akıl ve hesap keşfe muktedir olamazdı. Çünkü ruhun her mucizesi gibi yepyeni. Şeref kimlerindir ? Yunanlılar İzmiri işgal ettikleri gün Anadolu Devleti henüz teşkkül etmemişti.. Millî kuvvetler bir müddet dağınık . vicdanın yegâne. Bir cemiyet. Bu icazkâr zaferle beraber olan mutlaka Cenabı Haktır. ruhun. William James'in ilmine istinaden diyebiliriz ki: Ö milletin mefkuresi gayet velut bir mefkuredir. İşte biz Türkler bu Alla hin kuluyuz. Ancak bu gaye için çarpıştık ve Hikmetullahı bir kere daha ilân ettik. müptekir eserleridir.— 35 ve tecessüdü için müracaat ettiği kuvvet bu cehittedir. miktarını tayin etmek psikolojinin iktidarı haricinde bir iştir. Bu eserin azametini takdir etmek için evvelâ onu besleyen mefkurenin azametini takdir etmek icap eder. ve ne sür'atle İzmir kordonuna vasıl olabilirdi ? Bunu hiç bir ilim. ve hüsün sıfatlariyle telâkki ettiği Allahtır.. meselâ bir türk milleti bir müdafaa ve istiklâl muharebesinde ne kadar kuvvet sarfedebilir. Türkün mefkure dediği şey hayır. baş kumandanını da esir etmek şar tiyi e yıldırım sür'atile eziyor. hak. Yalnız bizim bileceğimiz bir şey vardır. ve bu cehdi harikulade bir sür'atle inkişaf ediyor.. yekpare ve yaratıcı zaferdir. o da şudur: Bir millet ki vesaiti maddiye itibariyle kendisine faik yahut müsavi olan bir milleti. ölümü ne derece istihkar edebilir. Onun için bizim zaferimiz dostun da düşmanın da hesabını şaşırtan bir zaferdir. Fakat bu cehdin ehemiyetini takdir. milletimizin dünyada hikmeti vücudu bu Allaha tapmaktır. Bunlar öyle hadiselerdir ki ancak zuhur ettikten sonra hayretle temaşa edilir.

Efkârı umumiyemiz Yunanlıların bu istilâsından çok meyus oldu. Lâkin vaktaki KuvayıMilliye perakende kuvvetler halinden çıkıp müçtemi bir kuvvet haline geldi. tecrübeye. diyorlar. Çünkü siyaset her şeyi halledebilirdi. misale. İnönünde mükerrejren ve Sakarya harbinde ise müthiş surette mağlup oluyordu.. eğer hafızam yanılmayorsa.. Millet büsbütün mahvolacaktır.. olmak istidadmdada değiliz!. her şeye müracaa etmişti.. Bu aralık meydanı boş bulan Yunanlılar Bursa ve Bahkesiri kolaylıkla işgal ettiler. ilerdeki halâs ümitlerini dahi mahvediyordu !. ve sulha kavuşmak için siyasete sarılmaktı.- 36 - ve mahallî çeteler halinde çalıştılar. Mülkilerin yeni mazhariyetleriyle birlikte İstanbulda yeni bir mantık erbabı hasıl olmağa başladı. bu suretle Devlet. Belki bu mülâhazaları doğruydu. elimizde kalanı da bu adamlar batıracaklar. Bunun üzerine düşman istilâsına silâhla mukavemet edilmesini muvafık bulmayan kimseler şu mütalâayı yürütüyorlardı: — Biz demedik miydi?! KuvayıMUUye bu memleket için bir felâkettir... her yerde muvaffakiyetler hasıl olmıya başladı: Yunanlılar. Bu mantığın esası harpten kaçınmak. Bu bir mantıktı. buna "muhalefet mantığı. vaktaki mahallî müdafaa hey'etleri yerine mîllî ordular kaim oldu. Bilâkis her ne şekilde olursa olsun. mukavemet kat'i bir felâketti. Bu adamlar Yunan istilâsının ilerlemesini millî mukavemete atfediyorlardı. silâhlan elden bırakıp teslim olmaktı!. Muhalefet bu esası müdafaa için söze. el'an da mütenebbih olmuyoruz.. hatta ay m siyaset Yunanlıları İzmirden çıkarmak için bile kâfiydi. Bu sonuncular şu tarzda idareikelâm ediyor!ardı: . Fakat yine bunların aklınca çareiselâmet. Biz silâhla mukavemet ettikçe Anadolu Yunan istilâsına maruz kalacak. şimdiye kadar ne kaybettikse siyasetsizlik yüzünden kaybettik. KuvayıMilüye böyle bir mukavemete teşebbüs eylemiş olduğundan memleketi batırıyor.

Çünkü MillîHareketi vücude getirenler ne iptidasında tezyif edenler.her hangi neticeye demiyorum. Gerçi bu adamlar bu sözlerile Kuvayı Milliyenin aleyhdarı değildiler.- 37 - — Biz zaten biliyorduk. biz zaten bu harekete taraftardık. çünkü anadolu mefkûrecidir. ister bu hareket muvaffakiyetlerini istihsal ettikten sonra onun meddahı kesilin. Çünkü esasen iyi olduğunuzdan iyiliği istiyordunuz. netice üzerinde ferden tesahup ve tefahür hakkı sizin değildir. Fakat ne derece kadim lehdarı idiler ?. devletinizin istiklâlini temie eden bir hareketin elbet aleyhinde bulunamazsınız. ve hareketin tekâlümüne yardımınız hiçtir.. atinin emin olduğunu. ne de intihasını takdir edenlerdir. muhakeme değil. MUlî maksadın meşru olduğuna ne vakıttenberi inanıyorlardı ?! Çünkü bütün bu taraftarlıklar ve bu memnuniyetler ancak KuvayıMiliiyenin muvaffakiyeti belirdikten sonra izhar edilmişti!. anadoluda azim ve iman sahipleri çoktur. harekâtımilliyenin yüzde yüz muvaffak olacağını keşfetmiştik. şu kadar ki . Şu taktirce HarekâtıMiUiyenin bu günkü takdirkârîarile dünkü muhaleiîerinin çok farkı yoktur ! Her iki mantığı sahiplerinin HarekâtıMiUiyenin inkişafına bir hizmeti olmamıştır. Türk yenilmez. bu hareket .her hangi harekete taraftarlığınızın. . veyahut her hangi hareketin akıbetini keşf hususundaki firasetinizin delili bu günde değil. İster bidayettenberi bu harekete aleyhdar olun. Halbuki bu eser vücude geldikten sonra onun azemetini takdir edecek olan alet fikir. Türk devleti ölmez. Türkün imanı kuvvetlidir. bulunabilmek için mutlaka suiniyet sahibi olmalısınız! Onun için bir kere mukavemet muzafferiyetle neticelendikten sonra herkes gibi size de bir vatandaş sifatile takdir ve hayet düşer. sadece gözdür! Siz milletinizin selâmetini. madem ki hareketin iptidasındaki tesiriniz sıfır. belki bu hareketin iptidasından intihasına kantar muhabbet ve emniyetle bilfiil çalınanlar. kat'i neticeye varmadan evvelki zamandadır.

canını feda edenlerdir. sesi çıkmıyan siyaseti tavsiye ederler. her türkten yardım bekliyordu. O müşkül dakikalarda istiklâl için çarpışan bü kuvvet her kalpten muhabbet. Bu kimseler harbin şeametini sulhun selâmetini ispat için en ziyade ölen insanlardan. Onun için her zaman. Mazideki her harbin neye mal olduğunu hesap eder dururlar. yalnız onlarındır. Fakat] sulh aşkına mahvolmayı da arzu etmediklerinden silâh-. dediler. sız. Öyle dakikalar olmuştur ki millî maksadın aleyhinde sarfediien tek sözün bir taburun dağılması kadar meşum bir tesiri olabilirdi. Bizim memleketimizde harp aleyhdarları yalnız siyasi .. sönen ocaklardan bahsederler.. dörmak yok!. Bunlar harbi beşeriyet) için bir musibet telâkki ederler. Yine öyle dakikalar oldu ki bir kalbin muhabbeti bir istihkâmın metaneti kadar maksadı tahkim ediyordu. "ilerlemek var... şeref en ümitsiz zamanlarda çalışanların. Filhakika MillîHareke şerefli bir Ölümü zelil bir esaret hayatına tercihle başla mışti. yetim kalan çocuklardan.sulhu tercih ederler.. Binaenaleyh dünkü muhaleflerlerle bigâneler bu gün Harekâtimilliyenin müspet neticelerinden isterlerse memnun istemezlerse gayrı memnun olsunlar. Muharebelerin dersleri Anadoiunun silâhlı siyasetini terviç etmiyenler alel-i itlâk harp aleyhdari olan kimselerdir. yaşamak için ölümü istihkar edenlerin. her ne bahsına olursa olsun. histe birlik. Bidayette bu hareketin yegâne kuvveti ittihat idi: Emelde. O tarihte istiklâli samimi surette talep edenler silâha yahut kaleme sarıldılar.için malini. Böyle hayat ve memat arasında çalışan bir tehdit eden tehlike ne olabilirdi? Düşmana karşı mukavemetin ve dahilde maneviyatın zayıflaması.

. ve felsefeye hasretmiş olan münevverlerimiz arasında da sulhun dostu ve harbin mutlak surette düşmanı olanlar vardır. bütün milletlere harp nefreti yerine sulh ve müsalemet aşkı telkin etmek. Kim . ve bunun neticesinde asken aç ve elbisesiz bırakan Saray istipdadına karşı genç ruhlarda isyan hamlesi doğmadı?!.. Birinciler felsefe yapmaksızin ikinciler siyasî bir fırka teşkil etmeksizin hayata karşı aynı vaziyeti alırlar. her iki zümrenin fikirleri. beyhude para ve cephane sarf ettik. bir siperde bulunmak vesilesini hazırladı?! Kim iddia edebilir ki ateş ve Ölüm karşısında zabitle neferlerin bulunması ruhlarında bir kaynaşma husule getirmedi. bütün istilâ ettiğimiz topraklarden kendimizi çektik! Fakat kim inkâr edebilir ki insan. bunlarda milletler arasındaki nifakı ordular arasında ki cidali insaniyet umedesine muhalif sayarlar. Hakikatte harp düşmanlarının muhakemeleri gayet tarafgiranedir: Muharebede ölenlerin miktarı kayıbolan toprakların mesahası gibi harbin münhasıren ferdî ve maddî kısımların düşünülür. Bu mütefekkirler de döne dolaşa nihayet sulh gayesine teveccüh ederler. para zayiatı itibariyle meşum olan ve maddî. Nefsini san'ate. siyasî hiç bir fayda temin etmiyen bu eski Yunan barbi MektebiHarbiyeden yetişen genç ve münevver zabitlerimizle fakir ve masun Anadoluluları bir arada. ve millî harpleri insanî vs hdete daima mugayir görürler. Gerek bu muhaliflerin gerek bu feylesofların hayatî kıymetleri müsavidir. Esasen bu zatler söz telkinile hayatın değişivireceğini zannedecek kadar basit düşünürler. Bunların umdesi insaiyet umdesidir.. İnkilâbın heyecanları acaba Tasalya ovalarında duyulmadın»?!. Beyhude eski Yunanistanm bir kısmini işgal için kan döktük.an muhalifler değildir. Sulhu istihsal için insaniyetçilerin tasviye ettikleri usul gayet basittir. Binaenaleyh. niyetleri her ne olursa olsun milletlerinin hayatına aynı derece müfit veya muzir kimselerdir. Gerçi Yunanharbi Türkler için büyük bir zayiattı. şiire.

millet mefkuresinin. vaziyetini değiştiriyor. cephe arkasında kalanlar için azamî derecede çalışmak bu suretle günün bütün meşakkatlerine göğüs gererek azamini. bir millet için istinatkâhin ancak kendi vicdanı olduğunu. Erkekleri işinden cepheye. Muharebe esnasında bir çok iktisadî meslekler adamsız kahyor. Hulâsa muharebeler ne bir dersin ne bir aklın doğrudan doğruya tevlit edemediği içtimaî inküâplarm yalnız başına vücude getiriyor. Muharebelerde bütün bir milletin en geç. cemiyetin mürakebesine terkediyor. çocukları ebeveyninin devamlı mürake besinden ahp daha ziyade mektebin. bazı muharebelerde büyük manevî intibahların mebdei olabiliyor. iradesini kuvvetlendirmek mecburiyeti hasıl oluyor. arzuya istiklâl. Hülâsa muharebelere neresinden bakılsa milletler için manevî inkilâlaplardir.inkâr edebilir ki: Balkan Harbi bütün hezimetlerine rağmen bize. namus gibi milletin her ferdinin vicdanında zayıf derecede yaşıyan bir takım hisler manevi bir volkan gibi patlayor. Türk bundan böyle kendini duyması. bereket zamanlarının kıymetsiz eşyasına kıymet geliyor. Yine kim inkâr edebilir ki Harbiumumide Çanakkale müdafaasında duyduğumuz heyecan. elle tutulur bir hale geliyor. Bazı muharebeler büyük maddî felâketlerin amilî olduğu kadar. Ve çok kere muharebelerin yaratıcı tesirleri vardır. millî heyecanların dogmasına sebep olmadı?!. ve diğer milletlerin kütleriyle temasından türlü fikir ceryanları. vezinde fertlerinin kütlesiyle hareketinden. Muharebelerin bu terbiyetkâr tesirlerini kabul etmek . Bu suretle milletin yeni hayatına yeni yeni ufuklar açıyor. kendi ben ligini idrak etmesi lâzım geldiğini öğretmedi. kadınları evinden işe sürüklüyor. müdafaa. akil ve muhakeme faaliyetleri hasıl olduğu gibi. hissi millyiet. Millîharekâtin mebdei degıldır?!. muhteviyatı gözle görülür. Muharebeler ozatnana kadar mevcut ve müesses olan hayatın şeklini.

Bu harbi temyiz eden başlıca seciyeler şunlardır: 1 — Anadolu harbi bir hükümet ve saltanat harbî değildir. değil. 2 — Anadolu harbine iştirak edenler ve bu harbin talihini kabul e a enler ne alelade memurlar. devlet. İşte Anadolu Harbi bu kadar müstesna şeraitin dahil olduğu bir harptir. Onun için bu harbte zabitle nefer. neferin heyecanı da zabitin fennine öylece itimat ediyordu. Ve bu harbin iptidası mihaniki bir inzibat ve intizam. Türk olan ve Türkün istiklâlini müdafaa eden bütün kalbler birleşti. edebiyatında.. Fakat meşrutiyetten bert biribirini takip eden harplerden hiçbiri bu Anadolu harbi kadar hususî şeraitte olmamıştır. bütün insanlar. müvesvis. Fakat hayatî bir feveran. Bunlar bizzat istiklâlin arzu eden ve bunun için samimi surette çalışanlardır. Binaenaleyh mütereddit. tahsil. millet tam bir vahdet haline geldi. aile. çocuk. Gibi bir çok meftunlarımızın muhteviyatını tadil etmiş Türklere adeta.— 41 — için Harbiumumi esnasında vücude gelen içtimaî tahayyüllerimizi hatırlamak kâfidir... kadın. yepyeni bir zihniyet vermiştir. bir millet ve istiklâl harbidir. ne de alelade amirlerdir. Böyle bir harbin yarınki Türk cemiyetinin zevkinde. terbiyesinde vücude getireceği yeniliği bugün kimse bilmez! Nitekim böyle bir harp neticesinde yapılacak olan sulhun yarınki Türkiye için nasıl bir istihsal sahası hazırlıyacağmı da kimse bilmezi Fakat bu gün bildiğimiz bîr hakikat vardır ki oda şudur:: . ahlâkında. terbiye. amirle memur. Bu büyük harp kanaat. istihsal.. 3 — Anadolu harbi bir vatanını zorla istila etmek için bir millete karşı ilân edilmiş bir zulüm harbi değildir. bir ihtilâldir. Bilâkis vatanı istilâ edilen bir milletin yaptığı müdafaa ve istiklâl harbidir.' Bu harbte zabitin fenni neferin heyecanına nasıl hizmet ediyorsa. ukelâ seciyeler için bu harbin tarihinde hiç bir mevki yoktur. alimle cahil.

.AO _ Türk milleti millî ruhun feyiz ve azemetini en ziyada b harpte görmüş. muntazam bir orduydu. taîii harp.. cephanesi. tüfeklerini attı. niçin?!. Bu mükemmel ordunun cephanesi de kıt değildi. fenni vardı fakat iki milleti hareket ettiren kuvvetler aynı menbadan •gelemiyordu.. Gerçi bu suale tesadüf.ler cahil miydi?! Bunu da zanndetmeyiniz!. ve âlemde kendisin mevdu olan medenî ve tarihî vezifeyi ifaya belki her millet ten ziyade ve her zamandan daha iyi hazırlamıştır. Mefkurenin galebesi kahirdir Anadoludaki Türk . Fakat bunlar cevaptan ziyade yeni birer sualdir! Çünkü tesadüf ve talii harp fikirleri izah edici olmaktan ziyade bizzat kendileri izaha muhtaç olan fikirlerdendir. Çünkü Yunanlılar müteaddid taarziarında fennî surette harbettikierini göstermişlerdi. toplarının. O halde muntazam ordusu. Bu ordu rastgele devşirme askerlerden. Yoksa yunan fırkalarına kumanda eden cenaral. kumandanlarının fennî puanlarına göre hareket eden bu millet neden toplarını bıraktı. bol cephanesîyle. dağlara tırmandı..Yunan harbinin safahatını takip etmiş onlar için merak edilecek noktalar vardır. iradesine sahip olan milletlerin Allahta başka korkusu olamıyacağmı anlamış. Evvelâ Yunanlıların Anadoluya getirdikleri kuvvet dağınık ve serseri bir çete kuuveti değildi. muallem askeri. Yunanlıların aradığı evvelâ .. gibi bir cevap bulmak güç değildir. bilhassa vesaiti nakliyelerinin mebzuliyetini her vesile ile anlaşılıyordu. Filhakika iki milletinde ordusu. Yunanlılar alelade tecavüz ediyorlar. Yunan ve Türk ordularının maddiyatında bulamadığımız bu orduların maneviyatında bulmak mümkün olmayacak anı?. acami köylülerden de teşekkül etmiyordu. muallem askerlerden mürekkep bir orduydu. Türklet •ise sadece müdafaa ediyorladı..

şekavet gibi ihtiraslar gelip geçicidir. Din. Böyle bir ihtirasın bütün kuvveti. manevî büyük farklar vardı. şeref. bu hayatın namusu. Bu ihtiraslar uzviyetin amakından fışkırıp ta bir kere hayatın sathına geldikten sonra cihetini. Meşhur ruhiyatçı Ribot ihtirasların psikolojisine dair yazdığı kitapta hakiki ihtirasları sathi ve muvakkat heyecanlardan ayırmıştır.. muvazenesizdir. şuurludur.. maddî olan bütün müşabehetlere rağmen batını. Efzun alaylarını Anadolu ovalarına sevketmek için yunan pulâtikacılarının harekete getirdiği hisler namus. gibi manevî ve rahmanı tecellileriydi. ve hayvanı olunca o ihtiras adeta uzvî ve maddî kuvvetlerin akibetine uğrayacaktır. neticesi bütün uzviyeti tahrip etmektir!. gayesinden haberdar değildir. vatan. zulüm. Yunan ordusu şu üç sene zarfında her ne felâkete uğradıysa uzvî ihtirasların şeraitine tabi olarak uğradı. sinirli adamlar gibi!. istiklâl gibi mefkûrevî hisler değildi. zulüm. kördür.— 43 — sütü sonra da eti yenilebiiecek sağmaldı! Türklerin kuruduğu mukaddes bir hayat. şekavet. tabîridiğerle mefkureler böyle . Nihayet yorulur. Uzvî ihtirasların ölümü anidir. istiklâl. Türk ordusu üç seneden beri her ne muvaffakiyete mazhar olduysa içtimaî mefkurelerin hayatına tabi olarak mazhar oldu.. "Yunan ordusunun akibeti maddenin akibetine tabidi. bütün şiddeti muvakkat bir zaman içindir. şeref. Halbuki içtimaî ihtiraslar. Türk ordusuna hayat veren milliyet gibi bir mefkure idi.. Halbuki türk orduları en büyük kuvvatini bu mef küre vî hislerden alıyorlardı... istikametini şaşırır yalnız hareket etmek için hareket ederler. muvazenelidir. İki ordu arasında zahirî. Yunanı tahrik] eden tamah. namus. diğer cihetten uzvî ihtirasların ölümü kendi kendine olur... Türk ordusunun mukadderatı ise mefkurenin mukadderatıdi. millet gibi içtimaî ihtiraslar devamlıdır. Bir iktirasin menşei uzvî. Birer fikiri sabit idi.. Halbuki hırs.

Milletler için zaman zaman bu blisin telkinatı müthiştir. kaçmak istedi kovaladılar. şeytanî ve hayvam loanlar da vardır. Bu kabahat sadece idare adamlartnındır. ruhanî mahlûklar değildirler" Bir milletin hafızasında ve kalbinde yaşayan fikirler ve hisler arasında ahlâkî. Bunlar kuvvet ve kudretini bir ferdin. medeniyet saygisıyle bir zamana kadar uzviyetlerinde sakladıkları bu deli ihtirasın zincirlerini kırdılar ve Anadoluya koyverdiler! Bu deli dört bir tarafa saldılar yıktı. bir cemiyetin tarihinden.. Yunanlıların Anadoluya getirdiği ordu şeklinde bir zulüm. Fakat ne olursa olsun her millet kendi âmelinden? kendi icraatından mesuldür. hiç bir zaman gaynmakul olmaz. Cemiyetler ister bir millet. Uyumak istedi rahat bırakmadılar. Şakinin bu intiharını görenler diyorlar ki: Yunan milleti hesabına kabahaı kimindir?. daima ilâhî.. Hedeflerineb yaklaşdıkça daha kuvvetlenirler. vucüdü kalan kısmyle Kordondan denize atladı ve boğuldu!. ister bir aşiret olsun ve bu cemiyetler ister müterakki.. vicdanından alır ve hiç hedef ve istikametlerini şaşırmaksızuı betaetle tekamül ederler. ayakları kırıldılar. Milletlerin melekleri olduğu gibi şeytanları da vardır. kanun kıyafetinde bir şekavet idi! Yunanlılar belki Avrupa korkusu. insanî olamar gibi. yaktı ve nihayet yoruldular. ister gayrı müterakki bulunsun. kuvvetlendikçe hareketlerini süratlendirirler.. Nasıl ki namusunu müdafaa edenler için de şeref büyüklerinindir. insaniyet duygularını uyandırarak . îşte Anadolu harbinde sefil ihtiraslarla ali bir mefkurenin bütün evsafını. muvaffakiyetleri kat'idir. adalet. heves ve iştahasından değil.. Mukadderatını tanzim edecek adamları beyendiği için. büyük adamlar milletin rubunda yaşayan hürriyet. Mefkure hayatı ise akıl ile hissin öyle bir imtizaç ve ahengidir ki ondan "İrade. dediğimiz hür ve bakir hayat zuhur eder. Halbuki sefil ihtiraslarda daima kendi kendini nakzeden dahilî taaruzlar vardır. Mefkurelerin tecellisi iâaklî olsa bile. Mefkurelerin hayatı emin.44 değildir. bütün şeraitini buluyorsunuz.

insanî mefkurelerden mülhem olmak şartıyie. kin. küçük bütün milletler için ibret: Mefkurenin galebesi kahirdir. her evin kapısında.. erkek.. insanla doluydu. zulüm şeytanını kudurtarak onu sefalet ve habaset yoluna sokarlar. Venizelos gibi bir adam Yunanistanı böyle bir felâkete sokmaya bilirdi. üzerleri bayraklar ve fenerlerle donatılmıştı. Arada sırada keskin bir düdük sedasile arkasında koca bir bayrak taşıyan bir otomobilin geçtiğinden haberdar oluyoruzz.. bir alay sancağı kadar büyük olan bayraklar Türklerin yüzüne şürüle sürüle gezdiriliyordu. Venizelos da bir hükümet adamıydı. Her dükkânın.onu selâmet ve saadet yoluna sokarlar ve yahut yine aynı millettin nefesinde yatan tamah.. Her tarafta elektirik tramvaylarının tellerini aşan takı zaferler vardı. bir çok camekânlarm yüzünden allı beyazlı zincirler sarkıyordu. Fakat millî. Bu takızaf erler hayatı ve kudsiyeti temsil eden yeşil dallardan yapılmış. Bütün sokaklar kadın.... Fakat bu takın hiç bir şeyi eksik . Her biri yapanların zevkine göre tenvvü ediyordu. Yeni bir karara tevessül eden yeni bir harp ilân eden büvük. Takı zaferdeki timsal Dün İstanbulda büyük bir sevinç vardı. Donanmış sokakları seyir ede ede çarşı kapısına kadar gelmiştim. Onun için büyük adamlar milletlerinin hem bir mahsulü. Bütün minimini çocukların elinde birer ikişer minimini bayraklar geziyor.. çoluk çocuk. penceresinde bir bayrak sallanıyor. Fakat Venizelos şeytanî Yunanistandi şeytanca idare ettiği de aynı Yunanistandı. Ve Yunanistanı hakikaten idare etti. Orada bir sokağın başında caddedeki büyük takızaferlere nispeten daha ufak bir takızafer yapmışlardı. hem de istikbâllerinin nazmıdır.

di. Ben de takı kuranlar gibi ruhumun garip bir ihtiyacile bütün hak ve hürriyet tammıyan müstevlilere. ey bu takın altından geçen ve bu takın kurulduğunu işiten bütün insanlar! Biliniz ki: Türklerin namusu. Her taraf kana boyanmış.. müslüman hırıstıyan. alk beyazlı zincirler. Arkasında koca bir Türk sancağı dalgalanıyor. Bunun bir kenarında başı kavuklu. şeklini tenkitten geri kalmadığım bu lâvhanın ruhu. Bu lâvhanın adı "geçilmez!. kahraman resimleri. fenerler. Takizaferia üzerine bu timsali asan halkin ruhu demek isteyordu ki. "Geçilmez» in mevzuu şudur: Gayet dar bir buğaz var. ananevi süslerin hepsi vardı: Tefne dalları. hak ve hür bir türklük tanımamak için inat eden garip medenilere karşı Türk milletinin hakkını ve hürriyetini kastederek bağırmak isteyordum: — Geçilmez! .. Bu kelime resmin üzerine birden göze çarpacak kadar kalın yaziyle yazılmıştı. istiklâli mukaddes bir ölkedir.. oradan geçilmez! Oradan geçmek »stiyen efzunun başı kesilir. „ Resmini. ve tacı düşer!._ 46 — değildi. vahşî. Birde kafası biçilmiş iki efzun yatıyor. manası o kadar kuvvetli idiki bütün gece hatırımdan çıkmayordu. mefkuresini belki de dünyanın en büyük farzedüen siyasilerinden daha iyi keşfederek en büyük san't eserlerinin lisanından daha açık bir lisanla ve en canlı bir timsalle anlatıyordu. bayraklar. Gerçi bu iâvhada en basit resim ve menazir kaidelerine bile riayet edilmiş değildi. Fakat resim» fennine vakıf olmıyan bu halk san'atkârı üç senedenberi Anadoluda harp eden Türklerin emelini. Halkın neş'esi bu manayı mütemadiyen hatırlamaktan beni ahkoyamıyordu.Bütün bu yeşil kırmızı süsler arasında yarı kurşun kalemle* yarı sulu boya ile yapılmış bir lâvha en ziyade nazandikkatini celpediyordu. "Medenî. bir elinde kalkan. diğer eli belinde tarihî bir kahraman duruyor. beli kuşaklı... avrupah asyalı. tarihî.

Onun için "İradî bir fiili. Çünkü hayır dediğimiz şey hakkın ve hakikatin ahlâkta tecellisidir. yahut hayır olmak lâzımdır ki bu ahlâktır. ve hareketi tefrik. Bunlar gibi mületiee îlik eden bir hayır sahibinin fiili de hürdür.. san'atin. fakat bazı vazifeleri.. yahut bir fazilet gelir.. Netekim "Venüsü. Hürriyetin şanı. yahut ta güzel olmak lâzımdır ki bu da san'attir. Çünkü bu fiil doğru. şuurlu olmaktır. bazı hassaları tayın etmemize imkân vardır. Nitekim. Çünkü bu heykel hakkı. ümmetine rahmet yetiştiren paygamberin fiili hürdür. hayatı tetkik eden zekâların takıldığı bir istifham işaretidir. Bu itibar ile insanın fiili hür olmak için mutlak insanî bir mefkurenin ifadesi olmak gerektir. hür bir fiili ihtiyar eden ruhumuzdur. temyiz eden. Bu mefkûrevîlik şanı hürriyetin tek seciyesi değildir..— 47 — Millî Hareket niçin hürdür? Ruhiyat ve felsefe kitaplarını açınız. tıraş eden san'atkârının fiili de hürdür. tarif edilemez. dinilebilir ki bütün basit. Her gün itiyat saikasiyla . irade bahsi kadar karışık hangi bahis vardır? Hangi mes'ele hürriyet rnes'elesi kadar âlim ve feylesofların zihnini yormuştur? Ruhiyatta irade. İrade olsun. Fiil hür olmak için ya doğru olmak lâzımdır ki bu ilimdir. san'atin yeni bir ahlâkın zuhuru hürriyetin husuliyle tevemdir. hakikati. hüsnü başka vasıtalarla ifade eden bir lisandır. felsefede hürriyet. ahlâkın. hisse. iptidaî r vazih malûmatın müntehası. insanî bir tasvvuru ifadesidir. Şu halde hürriyet: ilimin. hür fiilin en büyük şayanı yeniliktir: Hür fiil her gün bir itiyat veya insiyak saikasıyle yaptığımız şuursuz daha doğrusu az şuurlu bir hareket değildir. hürriyet olsun. Onun için yeni bir dinin. İrade. Hür olan hareketler daima bir fikrin: hakka. seciyeler nerededir?. daha kısası mefkurenin kendisidir. hayra müveçcih. Hür adamı fiiliyle dünya yüzüne ya bir ilim.. ya bir bedi.. Sualini sorabiliriz. iyi ve güzeldir.

ne de üzüntülü bir cehtin eseridir. Hürriyet en sefil bir hüceyreden en ali melekeye kadar bütün uzviyetin ve bütün ruhiyetin ittifakını. hürriyetin nizama tabi olan bu şuuri hemde süreklidir.veren bir zenginin hareketi hür değildir.. Vahdet ve ahenk hürriyetin şanıdır. sadece ahşıkhğın mahsulüdür. fitret ve fitne . alelumum safil ihtirasların fiili devamsızdır. çünkr bütün kalbin. haksız bir istilâ hergünü ve fani kuvvet gibi zail olucudur. Çünkü böyle bir hareket ne uzun bir teemmülün. Hür hareketlerin büyük bir şartı da imtidathr. yahut alelade bir menfaat endişesinin mihaniki tesirlerine muadil gibidir. gittikçe parlayıcı. Halbuki askere iane vermek için boynundaki paraları söken köylü kadınının hareketi çok hürdür. çünkü şuursuzdur. şekavet. Hür olan hayatlarda igtişaş yerine intizam. Bazen bir mefkurenin istihsali için bütün bir batnin ömrü kifayet «tmez. Halbuki eli ayağı tutmıyan bir kötürümün bile millet yolundaki en ufak bir heyecani hürdür. hiddet ve şiddetlerin. yahut huzurunu ihlâl •eden dilencileri kogar gibi imane. zira beğenilmiş. Halbuki zulüm. ihtiras bir kere huylandıktan sonra kendi kendine tırmalayan sinirler kadın gibidir! Halbuki hürriyette şuursuz gibi. Mihaniki fiilleriniz. seçil miş've öylece duyimuştur. ittihadını temin eden manevî bir hükümdardır. îhtiyarsızdır. imanı taklittir. bir nizam da vardırki. gittikçe kuvvetlenicidir. şevki tabiilerin. Namus ve istiklâl için cephede ölenlerin emeli tahakkuk ettikten sonra büyük maksadı herkes gibi alkışlayan mukallitlerin fiili hür değildir. bütün benliğin ifadesidir. mihanikidir. çünkü şuurludur müteemmilanedir. mefkurenin tahakkuku tarihlere düşer. zira bu hareketleri alelade bir korkunun. Mefkurelerin icrasını çok kerre nesiller deruhte ederler. esir hareketlerimiz parlayıp sönücü. inhizam yerine ittifak bardır.— 48 — Icâğıt paraların kirlilerini atar gibi. gelip jgeçicidir.

milletin vicdanından alıyordu. gayrı muntazar bir keyfiyettir. zira hesabm zıttıdır. çünkü. imtidat ve harikuladelikten ibaret olan bu sıfatları aynen ve tamamen milletimizin hayatında bulacağız. Millî Hareket hür bir hareketti. mihanikiyetten daiam azade idi.. müstesna. ahlâkta. Belki kuvvetini şuurdan. Hür hareketler bakir. Millî Hareket aynı zamanda ilmin. belki bu bir tasavvur. Millî Harelcet hür bir harektti. Hürriyet ne haricî bir hayalin taklidi.. ne de bir hesabın mahsulüdür. Şimdi hürriyetin kat'i bir lisanla ifade ettiğimiz bu seciyelerini milletimizin hayatına tatbik edelim. Ne göreceğiz ? Mefkure denilen. tekrarden. taklitten. vahdet ve ahenk.. bütün maddî ve 4 . hürriyet varlığımızın en derin noktalarında» gelen bir sesin âlemdeki aksi sedasıdır. hiç bir eser sanatte haksızlığı güzel bulmuyordu. zira bu hareketi besleyen ne kuru bir hayal. azimden geliyordu. Millî Hareket hür bir hareketti. zevkte müstakil olmak tasavvuruydu. Bütün kudreti cehitten. çünkü tamamiîe maddî bir hesabın mahsulüdür. mefkurenin yolunu tutmuştu. çünkü bu hareket. Millî Hareket dünyanın en hür bir hareketiydi. çünkü bu mashariyet gayrı memul. onun için hür b'r hareketti. Fakat ölünün diriye savleti hürdür.— 49 — yalnız şuursuz ve vicdansız hayatların felâketidir. istiklâlsiz bir milliyeti teyit etmiyordu. Hürriyet basübadelmevte mashar olan milletlerin sıfatıdır. zira her ne namda ve her ne içtihatta olursa olsun ilim. nevinde münferit hareketlerdir. Millî Hareketin bütün evsafı hürriyetin bu saydığımız evsafıdır. Kavinin zayıfa tesallütü hiç te hür değildir. hiç bir zevk. ne de basit bir fikirdi. fakat tasavvurların en alisi olan milliyet tasavvuru yani dinde. sonra hiç bir ahlâk meshebi esaretin bir fazilet olduğunu iddia etmiyordu. Hülâsa hürriyet ruhun bir harikasıdır. Hürriyet ruhun muazzam bir hamlesidir. ahlâkın ve sanatin. asırlık bir pulatikanın mukerreren iflâs etmiş eski diplomat zihniyetinin sahte bir taklidini yapmıyordu..

en. zira en cahilinden en alimine. Millî Hareketin hür olan sıfatları karşısında yunan hareketini yalnız makûs sıfatlarla tavsif edebilirsiniz.- 50 - haricî olan şeraitin makûs olmasına rağmen. en genç bir millet eserinin fevkalâdeliğini göstermi şti.İşte millî harekette bulduğumuz kudretler temamile hürriyetin yaratıcı kudretleridir. çünkü r hürriyetin en büyük alâmeti olan harikuladeliği vardı. Millî Hareket hür bir hareketti. fert denilen bu içtimaî hüceyrelerin azamî hayatiyet ve azamî faaliyetiyle bir ve bütün olan maksada. Bizim hareketimiz mefkureden fışkırırken onlarınki hırstan damlayordu! Bizim hareketimiz ilmin. Biz hak vadisine çıktık.Denüebiiirki ilk defa istiptada karşı isyan ettikten sonra şarkta Kütülamare. kuvvetlendikçe devam kudreti arttı. istilâya uğrayan topraklarda. zenginine en fakirine. Bu maksada yalniz hür Anadoluda değil. Bu hareket Türklerin uzun bir muharebeden çıktığı ve silâhlarını teslim ettiği tarihte başlamış ve en diri. hiç bir zaaf eseri göstermedi. senelerce bu hareket devam etti. Millî Hareketi sırf bir hareketi askeriye şeklinde görenlerin zehabına rağmen bu hareket butun müteakip ve müteselsil şekillerde devam edebilecektir.. en küçüğünden en büyüğüne. en yakınından en uzağına kadar bütün fertlerin. hatta yalnız Türkiye sahesinda değil. ahlâkın. müstevli iken münhezim . Millî Hareket hür bir hareketti. garpta Çanakkale kahramanlıkları şek' ünde tecelli eden millî irade Mütarekeden sonra en yüksek şeklini bu Millî Harekette bulmuştur. vazifeye iştirakini temin ediyordu. bütün islâm âleminde maddeten ve manen iştirak ediliyordu^ Sanki bütün türk milleti ve islâm ümmeti yekpare olmuş gibi çalışıyordu. biz yaratırken onlar ölüyordu!. Bu hareket devam ettikçe zayıfhyacak yerde kuvvetlendi. onlar imparotorluk taklidi yapıyorlardı t Biz devam ederken onlar dağlıyor. Hiç bir inhilâl. san atin bir tercümanı iken onlarınki hak ve insaniyet denilen mefkureye isyan ediyordu! Biz vicdanımızın emrini yapıyorduk.

Vicdandan gelmiyen safil ihtirasların tabiati bir derece tefe'ül etmemize müsade ediyor. "Ya istiklâl ya hiç!. Ben türk inkilâbını bu noktayı nazardan mütalâa etmek istediğim zaman onda başlıca üç hassa görüyorum ve bu hassalazı türk inkilâbmın ruhiyatı için mühim farikalar olarak kabul ediyorum: Birincisi: inkılâbın gayesinde ki. İnkılâbın bütün tarihinde tesadüf edilen ve bir fikri sabit gibi inkılâbın bütün edebiyatını dolaşan istiklâl fikri bu iddianın en kat'i delilidir. bir de bu inkılâbın ruhu itibariyle. hangi mefkureler canlanmıştı? Bütün bu meselelerin inkılâp üzerine tesiri neden ibaret olmuştur? Bunların tetkiki içtimaî noktayı nazara aittir. fikri bu hükmün kuvvetini göstermiye kâfidir. safhaları neden ibarettir? işte bu kısımların mütalâası inkılâbın ruhiyatıdır. Türk inkılâbı nekadar geç olursa olsun.. hedeflerindeki kat'i vuzuh. Mazide hangi müessiseler vardı. hangileri çürümüştür.Ki olan Yunanistan ne olacaktır ?. Binaenaleyh bir psikoloji mevzuudur. hülâsa inkılâbın tarihte değil. bilâkis ne gibilerini itibardan düşürdü. kudurmuş gibi nihayet kendi kendini ısıracaktır !. muayyen maksatları evvelâ tasavvur ve hazim etmiş ve bunu hiç bir safsataya meydan bırakmiyacak surette tespit etmiştir. münakaşası caiz olmıyan kir fikirdir. Halbuki bir inkilâp vücude gelirken kendisiyle birlikte ne gibi ruhî haletler doğur du ? Ne gibij kıymetlere vücut verdi. Türk inkılâbının psikolojik mahiyeti Bir inkılâp iki türlü mütalâa edilebilir : Onu vücüde geliren içtimaî mütekaddimleriyle. Saltanat bu neviden hiç bir fikir vücude .... yaşayanların ruhundaki faaliyetleri.. Yunanista durmayacak. Türk inkılâbında istiklâl yalnız münakaşası kabil olmıyan değil.

Bu itibarla türk inkılabı âlemde mevcut olan sabiteler. İstiklâl. Her şeyden evvel fikirlerinde riyazî bir açıklık. temayül ve istidad demetlerinden ibarettir. Üçüncü hassas şudur: Türk inkılâbı canlı cansız mevcutlardan mürekkep. bütün tarihin. Bu iki psikolojinin muvaziliği bizi şu felsefeye sürüklüyor Ferdin hayatında olduğu gibi> cemiyetin hayatında da tek ve mutlak bir istikamet yokturHayat istikamet tellerinden. ebediyet. Bunlardan birini. bir kaçını intihap etmek onlara .. duygularında beşerî bir akis. Manialar. canlı mevcutlar gibi. hiç bir şey onun zarurî olmak ve tabiatın' icra etmekten ibaret olan varlığına sekte veremedi. seyyareler. maddeler.getirmemiştir. Hareketlerinde sebat inkılâbın iradesini temyiz eden en mühim hassadır.. gibi duygular ki her biri ferdî veya hodbin bir hassasiyetin eseri değil. iradesinde fizikî bir muayyeniyet. aynı âîemde kendisine mahsus bir seyir ve tekâmül vucude getirdi. Türk inkılâbının ikinci böyük hassası taşıdığı duyguların âlemşümul olan kaynaklarıdır. fikirlerdeki hendesî camittik ve kat'i vazıhtık onu son derece temyiz edecek vasıflardandır.. tehditler. medeniyet. tamamiyle içtimaî menşeli kıymetlerdir. Çünkü kuvvet aldığı membalar bir şahsın.. Şimdi türk inkilabmı temyiz eden bu hassaları nazarıdikkate alalım. Şu halde türk inkılâbının farikası yepyeni fikirler olmasa bile. Türk inkılabı ne kutsî sayılan ne de ihtiyar veya şayanı hürmet sayıldığı için sevilen insanların muhabbeti ile yaşamıyordu. Türk inkılabını besliyen kaynaklar doğrudan doğruya beşeriyetin idi. milliyet. İnkılâp böyle yaparak asîl ve iâyuhti olduğuna inanıyordu. Ne göreceğiz? Onun başında bulunan büyük adamın psikolojisini. bir milletin menbaları değil. bütün beşerîyetinidi. icap ve zaruretten başka bir kanun tanımıyan bir âlemde bir nevi icap ve zaruretten ibaret bir hareket olarak tecelli etti.şamatalar. hatta ricatler.

Ayrık sebzenin.. Ali Osmanın faaliyetine dikkat ediyordum. Buradaki fikirlerin asıl sahibi kendisidir. artık iyiler yaşayamaz olur. Ali Osmana itiraz ettim : . — Bel belliyorum Beyim.— 53 — vücut ve cismaniyet vermektir. çiçeğin düşmanıdır. yabani otlan ayıklıyordu. Bilâkis diğerlerini terketmek onları dumura uğratmaktır. Bahçıvanlığı ondan daha iyi anladığımı zanneden ben.. Bahçıvan Ali Osmanın anlayışı Bahçıvan Ali Osman. o ne bir evliya. toprak belliyordu. Ali Osman her zamanki gibi çalışıyor. dedim. onları temizliyorum. Nereye düşse orada biter. Dünyada bunun kadar arsız. Ali Osman bir bel vuruyor. Çok ayrık var. Ali Osman ağa?. bunun kadar it canlı ne vardırki!. Şu halde büyük adamlar milletlerini olduğu gibi sürükliyen insanlar değil. Hınzır tıpkı kötü insanlara benzer. Ben bu fikirleri yalnız tarz ve üsluba soktum : Bir ilk bahar günü bahçeye çıktım. fakat dakikalarca elini toprağa sokarak karıştırıyor. nerede bir sapı bitse orayı kaplar. Sordum: — Ne yapıyorsun. — Temizlemesen ne olur?! Ali Osman hayretle yüzüme baktı : — Ne söylüyorsun sen Efendi! Temizlemesem ne mi olur?! Ayrık her tarafı kaplar dikdiğin şey kaybolur. millet denilen temayül ve istidad huzmelerinden seçen ve onlardan bir iktidar yekunu vücude getiren san'atkârlardır. ne de bir şeytandır. Ali Osmanın bu faaliyetinde vakit geçiren tenbel bir adamın kesik hali vards. dedi. Geçen sene benim bahçıvanimdı ve memleketine gidinceye kadar benimle çalıştı. alelade bir insandır. Nereye bir tanesi girse orada fenalık c oğahr.

"Ali Osman. tüy bile bırakmaz.. işte o adam bahçıvandır Efendi. hayvandandan değil.. "Ayrık.. kendinden bile kıskanır.— 54 - — İyi amma Ali Osman Ağa böyle ber birini elinle ayrı ayrı ayıklayacağına. yirmi beş! — Sence usta bahçıvan kimdir.. irtica. içinde ayrık değil. — Canım Ali Osman ağa. kim ki tohumu iyi seçer. "Tohum. üzerine bir çapa vursan olmazmı?. Bahçıvan Alt Osm ana son sualimi sormak istedim: — Ali Osman ağa kaç senelik bahçıvansın? — Efendi. bana söylermisin ?.. ayrık öldü sanırsın amma o toprağın altında yaşar. bir cemiyettir. düzlersin. ne de yüzüme baktı.. kim ki mahsulünü yalnız ottan.. Şimdi Ali Osmanın kanaatini genişletiyorum: "Tarla. Ben tecrübeli bahçıvanın merakını takdir ettiğim için onu bir az daha söyletmek istedim. taassup. Sonra onu çıkarayım derken bütün mahsulü kaybedersin!... tıpkı fena insanlar gibi gizlenir. — Kim ki evvelâ tarlasını iyice ayıklar. Tam mahsul yetişeceği vakit birde bakarsın ki başını kaldırmış. o halde ayrıkları çıktığı zaman birer birer çekersin olmaz mı? Bu sefer Ali Osman ne güldü. Bu hadler bir kerre malûm oidukt~n . Artık gücün yeterse uğraş! Bütün emeklerin boşa gider. gibi menfi bir hayattır. ise içtimaî hayat hakkındaki müspet fikirlerimizdir. bir idare adamıdır ? "Bahçıvanlık. Bu tavsiyemin hayattan aldığı bütün tecrübelere karşı geldiğini düşünürken gözleri evinden fırlar gibi oluyordu: — Delimisin sen Efendi?! dedi.. Bu sefer Ali Osman gülerek şu cevabı verdi : — Çocukmusun sen efendi! Hiç ayrığın kökleri toprağın altında bırakılır mı!? Sen çapa ile üstünü kesersin. köklerini her yere salar. O hınzır ayrık ayıklanır mı hiç?! O bir kerre toprağın altında kaldı mı. kimki iyi tohumu tam vaktinde dikmeyi bilir. bir harstır..

. İnkılâp şe'niyet üzerinde kazanılmış bir zaferdir.. karacter. Halbuki her ne de olsa.. Halbuki cemiyetin karnında olmiyan ve vakti gelmiyen bir İnkılâp zorla doğurtulamaz. ruh. demiş! Bunu derken de türk inkılâbını kastetmiş!. İşte vasıl olduğum netice şudur: Bir inkılâp her hangi tabiî bir hadise gibi ancak bir ilmi ve metodu olan insanlar tarafından doğru anlaşılabilir. İhtilâl mı... İnkılâbı tanımak lâzımdır İnkılâp bir kelime değildir. bir emrivakidir.sonra Ali Osman in kanaatini içtimaî hayatımıza da tatbik etmek mümkündür. ali. 3 — İnkılâbı sadece tarihin ve içtimaî mukadderatın bir neticesi sanmak. şe'niyet olarak düşünülebilir. inkılâp mı? Gustave le Bon bir "ihtilâl» bir "inkılap» değildir. O hatta maddî ve müspet bir şeydir. Halbuki sathî inkılâplar gibi. mutlaka bir fert tarafından istihsal edilebilir. Bazı fikrî vaziyetler vardır ki inkılabı doğru anlamamıza engel olur: 1 — İnkılâbı kelimelerle düşünmek. 4 — İnkılâbı sadece bir adamın eseri sanmak. uzvî ve bünyevî olanları da vardır. 2 — İnkılâbı "siyasî n diyerek daima gelip geçici bir şey sanmak. İlim yerine dram ve trajedi yazan bu güzel üsluplu adamın ne demek istediğini acaba yalınız ben mi anlıyamıyorum?! İşte ^'ırk. safii. Gibi bir çok kelimeler ki mu- . Niçin böyie yipıhmyor ? Bunu ilim ve hars müessiseleri mutlaka yapmalıdır... inkılâp bir emir. Halbuki inkılâp bir şe'niyet olduğundan.

Yine aynı kanaata göre. Daima ilhamkâr... cazip üsluplu bir muharrirdir. Bir ihtilâle tekâmül kıymeti verdiren şey. Çünkü fikrin sahibine göre. Türk inkılâbı hak ve hakikattir. Bu kanaat eski olduğu kadar da hayatın bütün vakıalarına uymiyan bir tedriç nazariyesinin eseridir. . inkılâp ise bünyevîdir. "Yaratıcı tekâmül nazariyesi.. ne onun güçlüğü ne de onun gençliğidir. yarı mütefekkir. Halbuki inkılâplar anî de olabilir. Niçin bir ihtilâl bir inkılâp değildir?. Sadece eşyanın tâbiatine ve hayatın seyrine muvafık olmasıdır.ni biyoloji sahesinden sosyoloji sahasine götürmekte hata yoktur. inkılâp ise tedricî ve tarihîdir. ihtilâl anî ve fevrî. fakat hiç bir zaman ikna edici olmıyan bir muharrir!.harririn bunlarla kastettiği ilmî manaları anlamak hemen? kabil değil. Çünkü ezelî şe'niyetlere uygundur.. Bence Gustave le Bon şe'niyet fikirleri üzerinde çalışan yarı edip.. ihtilâl sathî.

Yen! hayat .

.

Zira Harbi Umumîdenberi Türk milletinin ruhunda. bununla beraber mukavemetsuz bir cereyan içerisinde ferdî hayatımızın akıp gittiğini söylüyor. denilen mefkurenin baş döndürücü bir süratle terakki etmekte olduğunu görenler memnuniyetle karışık bir hayrete duçar olmaktan. aynı zamanda tarifi güç bir gurur duymaktan kendilerini alamıyorlar. millî hareketin tarihini az çok asri bir feza içerisinde görmek biz İstanbul Türkleri için tabiî bir haleti ruhiyedir. bu mefkurenin sihir ve kudreti gibi bu süratin imkânını da bir derece hesap ve mukayese etmek istiyorlar. Fakat akıl ve muhakememizin aczi ne derecede olursa oısun.Yeni hayat "Misaki Millî.„ fiilleriyle ifade edenlerin enfüsî hükümleri nasıl münferit ve mücerret bir merhamet yahut insaniyet fikrinden mülhem olursa olsun.İşte bütün bu içtimaî ihtilâllerin ergeç vasıl olacağı bir tevazün ve . iktisadî manzumeleri yerinden oynatan zelzelelerdir.. hayat ve hakikat hissimiz bize içtimaî neviden şüphesiz hayırlı ve halâskâr.. Malûmatımızın ve tecrübemizin mahdut olan unsurlarüe böyle bir hesap ve mukayeseye muvaffak olamayınca. muharebelerin içtimaî hayattaki müspet tesirlerini tetkik edenler gözlerini temamile hakikat üzerinde dolaşdırmışlardır. eski ahlâkî. Harbeden cemiyetler bünyelerindeki hüceyrelerin nesci değiştiğini de hissederler. Muharebeler içtimaî tabakaları sarsan. daha doğrusu vakıalara uymıyan eski telâkkimizdir. tahminlerimiz fevkinde büyüktür.. zihninde iıasıl olan inkilâp. Muharebeleri sırf mekanizmesi noktai nazarından düşünüp "yıkmak. kesmek. Bizi şaşırtan en mühim sebepîererden biri belki içtimaî hayatımız hakkında mantık zorıyle edinilen müphem ve mahdut fikrimiz.

Yoksa cemiyet böyle bir intizama mazhar olmadıkça payidar olamaz. bir takım zayıf kıymetlerin de feyz ve kuvvet kespettiğine şahit olduk. Mütareke günleri bize aciz hükümeti tarafından terkedilen bir milletlerin nefsinden ve iradesinden başka desteği olmıyacagım anlattı. gibi. bünyesinden temamiyle hariç kalan mahiyetini gösterdi. Çanakkale müdafaasının öğrettiği hakikat türk milletinin namus ve istiklâl mefkûrasine verdiği kıymettir. Şu taktirce senelerce harb eden bir cemiyetin kendi bünyesinde hasıı olan ihtilûlkâr hareketlerin bir tevazün haline girmesi emi tabiîdir. Yeni Türkiye Devleti bu canlı fikirlerin vücudünden. Harp nasıl bir hali tabîî ise sulh ve sükûn da onun kadar tabiî bir haldir. Bu günkü Türk milletinin hayatında görülen bu süratli yenileşme faaliyetini uzun zamandan beri mütemadi muharebeler. Millî müdafaanın tarihi ise fenni usullerle idare edilen bu harbin manevî kuvvetlerle birleşince âlemde şeref ve istiklâlin yegâne müdafii olabileceğini^ bizimle beraber âleme ispat etti. Bu fikirler alelade fikirler değil. bütün müdafaaların tarihinden çıkan cani* fikirlerdir. Harbi Umumî bir millet için siyasî ittifakların her ne temin ederse etsin. zamanda ve mekânda tahakkuknndan başka bir şey değildir. mütevali felâketler neticesinde hasıl olan tahavvüîlerin zarurî bir neticesi olarak telâkki etmek doğrudur Meşrutiyet iptidalarından beri devam eden bu içtimaî tehavvüîler neticesinde gerek maddiyet ve gerek maneviyet: sahasinde bîr çok kuvvetlerin tecellisine şahit olduğumuz. Şu halde cemiyetimizin bünyesi gibi ruhu da.. yani ahlakî hukukî zihniyeti de beraber degişmtir Bu uzun cidal hayatının bize öğrettiği hakikatler mutaaddittir Eski Türk-Yunan harbi bize idareyi mutlakanm Rumen'de aç ve çıplak bıraktığı neferlerin sefaletini gösterdi. yeni . Yeni Türkiye Devletini eski Osmanlı saltanatının bilâfasila devamı addetmek nasıl doğru değilse.— 60 — taazzi hali vardır.

Es3reti hürriyete. adamının adi siyaset yapması caiz değildir. hukukta. Çünkü siyasî inkilâplar da . hukuk. binaenaleyh onların da afakî bir mevcudiyetleri vardır. terbiye ve maarif sistemini değiştirecek derecede derin.. Halbuki Demokrasi memleketin bütün ahlâk. Yahut ta Demokrasi bu neticelerle alâkadar olmıyan sathî bir değişikliktir. Demokrasi nedir? Memleket hiç bir tarihin idrak etmediği ve hiç bir memleketin şahit olmadığı muazzam bir inkiiâbı vücude getiriyor. Afakî bir surette tetkik edilmeleri lâzım gelir. Milletçe nasıl yenileşdikse devletçe de yenileşmek zaruretindeyiz. fakat siyaset ve siyasî inkilâplann ilmini yapması neden cayiz olmasın?!. ademi imkân tahvil eden büyük irade şimdi de Demokrasinin icabatını mutlak surette tatbik ediyor.— 61 — «devlet hayatımızı eski devlet hayatımızın tekerrürü ve taklidi şeklinde tekâmülünü beklemek te o derece doğru değildir. binaenaleyh ati mutlaka bu nefsin şeref ve izzetine lâyık olacaktır. Demokrasinin ne olduğunu anlamak için de bu sekilin tamamiyle zıddı olan Kast devrine iraei nazar etmek lâzım geliyor: . Binaenaleyh ahlâkta. ahlâk. terbiyede. siyasette.dinî. içtimaî tahavvüllerdir. o halde bu değişikliğin derecesi ve mahiyeti anlaşılmalıdır.. Çünkü yeni hayat milletin nefsine itimadından doğmuştur. Bu akisleri ve neticeleri görmek için her şeyden evvel Demokrasinin ne olduğunu vazihen ifade etmek mecburiyetindeyiz.içtimaîdir. bunun akisleri olmak »lâzım gelir. ahlâkî ve iktisadî inkilâplar gibi . Gerçi ilin. Bu eser karşısında ilimin sağır ve dilsiz kalması mümkün değildir. Diğer cihetten ya Demokrasi içtimaî hayatımızın esaslarını sarsacak derecede derin bir inkılâptır. o halde bunun neticeleri hukuk. terbiye lisaniyle vazihen ifade edilebilir. yeisi ümide.

Muhtelif meslek erbabı arasında hukuk farkları mevzuubahis değildir. demircinin oğlu demircidir. 4 — Kastlar arasında bir nevi umumî vahdet olmakla beraber.. zürram arasında hukuk farkları vardır. Bunlar büyük günah teşkil eden fiillerdir. Aralarında taksimi amel yoktur. Meselâ muharip zürraıa mafevki. Meselâ rahibin oğlu rahip. cins. Çünkü bu cemiyetlerde meslek intihabı aile ile mukayyettir. Kast dahilinde rahiplerin. . diğer bir kastın yemeğini yemek.- 62 - Kastlar Hindistanda yaşiyan ufak cemiyetlerdir. Demokrasiye ise en geç vasıl olmuşlardırÇünkü Demokrasi içtimaî tekamülün son merhalelerinden biridir. rahip muharibin mafevkidir. meslek. ırk. her Kast diğerinin son derece muhasımidır. Bu devrin insanlarında ne fikren. 5 — Kast devrinde cemiyet son derece hareketsiz. atıldır. muhariplerin. Binaenaleyh meslek* ihtisas verasetin bir tabiidir. Cemiyetler kastlar devri dediğimiz bu İbtidaî şekli idrak etmişlerdir. Demokratik cemiyette sınıf teşkilâtı yoktur. 3 — Kastın efradı mesleğini intihapta da serbest değildir. Hiç kimse diğerlerinin ne mafevki ne de madunudur. Butun insanlar sınıf. aynı kıymeti haizdirler. Şöyle ki: t — Demokratik bir cemiyette fertler kanun nazarında aynı hukuku. ne de fiilen cevvaliyet yoktur. ecnebilerle temas etmek. Bunları demokratik cemiyetlerden temyiz eden seciyeler şunlardır: 1 — Kast dahilindeki fertler aynı hukuka malik değildir. gibi birçok fiiller memnudur. 2 — Kastın erkek efradı için meselâ diğer bir kasttan kız almak. muharibin oğlu muharip. Demokrasi devrine girmiş bir cemiyetin seciyeleri Kastlarî devrindeki cemiyetin bu seciyelerine tamamiyle zıddır. meshep farkları nazi itibara alınmaksızın müsavidirler.

5 — Demokratik cemiyette fert son derece fail. şeklinde hürriyet. istediği veçle intihapta serbestir. Bazı kimseler bu müsavatçılığın bir vahime ve müsavatçılık mücadelesinin sunnî . Hürriyet. zümre ile zümrelerin. Meslek intihabı Kastlar devrinde olduğu*: gibi aile ile mukayyet değildir. 3 — Demokroside fert istediği mesleği. Cumhuriyetin bir şahsiyetidir. millet ile milletlerin müsalehasından mütevellit "tesanüt.. 4 — Kast devrindeki husumetler Demokrasinin meslekleri arasında yoktur. bütün vatandaşlar için vicdanın kabul etmediği veya muvafık bulmadığı velayete tabi olmamaktan ibaretan olan " dünyevilik. O Kastın bir zerresi değil. hem fikren.2 — Kast dahilinde dinî bir mahiyeti haiz oian bir çok fiiller demokratik cemiyette lâdinî bir mahiyeti haizdir. şeklinde hürriyet.. şeklinde hürriyet. kendi kuvvet ve kabiliyetinin müsade ettiği mesleği intihapta serbes kalmaktan ibaret olan "müsavat. husumet değil. bütün vatandaşlar için aynı hukuku kabul eden "Müsavat.. Meselâ alimin oğlu demirci olabileceği gibi. ten ibarettir. hem de fiilen cevvaldir. Şu takdircs demokratik cemiyetlerin seciyelerini hülâsa etmek istersek diyebiliriz ki bu hülâsa "Hürriyet. demircinin oğlu da alim olabilir.. Demokraside meslekler taksimi amele ve tesanüde müstenittir Demokraside meslek zümresiyle meslek zümresi arasındaki his. ferdin hem cismanî hem de ruhanî melekelerini azamî derecede ve serbesce neşvünemaya mazhar olmasından tevellüt eden ahlâkî ve insanî bir "şahsiyet» şeklinde hürriyet. bilâkis muhabbettir. şeklinde hürriyet.. Bütün ou şartlar ve'neticeler toplanarak denilebilir ki :Demokarsi Adalet mefkuresinin tecellisidir.. Meselâ Demokrasi ferdi istediği cemmiyetten kız almakta ve istediği yemeği yemekte ve ecnebilerle temasta ve buna mümasil olan bütün fiillerinde serbestir Hiç bir dinî kayıtla mukayyet değildir..

. Fakat ne büyük zarar ve istiraplarla ve ne büyük tehlikelerle!. Bilâkis bu mefkure bazen siyasî bir şuur gibi ronesan'dan beri tenvir ede ede zamanımıza kadar gelmiştir ve bütün asrî milletleri sarsmıştır. Fransa İhtilâli Kebirinin kahramanları ruhen rousseau'nun "tabiat._ 64 - •olduğuna âkanidirler.. Filhakika Büyük adamlar yanhz hayatın boğuk ve kısık sesini işidebilenlerdir. sadece tarihin bir mucizesidir. Buna bu gün de mutavaat etmemek belki mümkün olurdu. İnkılâbı şu veya bu vasıta ile. Tarih ve içtimaiyat onu yunan medeniyeti kadar eski buluyor. Söyleyenler ve söyletenler pek çoktu. Nitekim Demokrasi mefkuresi de ilk defa Avrupa milletlerinde zuhur etmiş değildir. fakat mefkureyi halk ve icat etmek ellerinde değildir. .'in verdiği hamle ile hareket etmekte idiler. Gerçi ilmin ve felsefenin tarihinde mefkurelerin bile vahime ve cehil eseri olduğunu söyleyenler gelmiştir. fakat söylenen birdi. Çanakkalede. Rönesansin edebiyatı yunan felsefesinin mahsulâtı gibi bu mefkureyi de takdir ve tepcil ediyordu. Tırabulusta. Bu gün bütün avrupa milletlerinde ve bizde Demokrasi ve Cumhuriyet şeklînde tecelli eden mefkure de tarihî dinlerin zuhuru gibi içtimaî hayatın tevelit ettiği bir zarurettir.. Balkanlarda.Fakat hiç bir zaman içtimaî mefkureler gibi milyonlarla insanın vicdanını saran kuvvetlerin zaruretleri. bazı inkilâbçılar da aynı mefkureyi incilden istinbata kadar gidiyorlardı. tefsirler ve iddialar arkasında yaşayan ve değişen bir cemiyetin iştiyakı idi. Kim iddia edebilir ki türk tarihinde bu mefkure tekevvün ederken onun terkibine milletini aldatan Sultanların hatırası. içtimaî zaruretlere tekabül etmedikçe cehalet yüzünden payidar olmasını akil bizzat nefyediyor. O da bütün bu şiirler. Müttehidei Amerika istiklâli mücadelesinde görüldüğü gibi. O. şu veya bu şekilde yapıp yapmamak gerçi ellerindedir. Aynı mefkurenin uzun bir husufe oğradıktan sonra tekrar tecellisi bir günlük iş olmamıştır. umdesile ve "Contrat social.

ilim muhabbetini de vücude getiriyordu.zatin derslerinde hem ilmî fikirler. fcir' gün... kimyanın alat ve edevatından. hatta en •ufak tacrübelerden bile mahrum bulunuyordu. :Bu sözler bütün hayatını tecrübe ile geçirmiş ve "Beni kuyuya atsalar yine aç kalmam. hem de bediî bir mahiyet vardı.. Hocalarımız arasında müteveffa Vasil Naom Bey gibi hüdayinabit olarak yetişmiş meşhur bir kimykker ve büyük bir mürebbi bulunuyordu. Lâkin bu cismin kokusunu tebeşirin kokusundan. o Zamanki Darülfünnunun. Fakat bütün .... JHi unutmam..bu vasıflarına rağmen Vasil Naom Beyin dersi. sırf Saltanatın1 JHrdarüİfünnunü olduğunu göstermek için yaşatıyordu. İnkilâpta yarım yoktur. kimyam sayesinde.. Fakat hiç olmaisa olanı anlaması ve anlatmasıdır. Hocamız tecrübelerinin kıymetli •neticelerini bildirirken açık. Bizden evvel ders alanlar kendisine atfen şu sözleri söylemişlerdi. Filvaki o zamanki Darülfünnunun kimyahanesin de ancak bir kaç «eza dolabı vardı!. inkılâbın âlemden beklediği cesaretlerine ve tehlikelerine iştirak olmıyabilir.. inkılâbımız gözleri karartacak derecede başımızı döndürüyor. . İstipdat.- 65 - Arabistan da ölen meçhul Mehmetierin âhı da karışmamıştır.kendime gıda yaparım!. fakat ellerimizi hiç bir şeye sürmeden dışarıya çıkardık!. Darülfünunu âncârk bW hareket ve inkılâp yapmak için değil. rengini de tebeşirin renginden anlarsınız!. şim5 . İşte size bu cismin terkibi». kuvvetli ifadesini ve kuvvetli telâkkileriyle bizde ilim fikrini. Diyen ilmine mağrur kimyakerin AbdüJ Hamit istipdadına karşı bir isyanı idi. Bu .. Biz tahsilimizi Meşrutiyetten evvel İstanbul Darülfünunu Fen Şubesinde yaptık. Bu kimyahaneyi ancak bir iptidaî mektebi müzesi gibi ziyaret eder.

Bütün bu eserler. Mutlakiyet devrinde esaslı teceddütlere mani olan. bir ferdin..- 66 - diki DarüimuaHiminin koridorlarından birinde dolaşırken Darülfünunun ziyarete gelmiş olan ecnebileri gezdirmekte olan bir memurun şu sözleri söylediğini işitmiştim: "Darülfünnunu gösterin diyorsunuz. zarurî şartlar dahilinde vazedilip halledil-.. Burada gösterecek hiç bir yok ama'israrınız üzerine yine göstereyim !. esaret. arizî endişelerden salim bir surette. Mümkün olduğu kadar günü geçirmek ve yarın için yine yarım tedbirler düşünmek. olan bu tarih içtimaî ve siyasî hayatın her nevine şahit oldu. O zaman hiç bir şey ciddi. Meşrutiyet tarihi fasılalı. Hülâsa mutlakiyet maarifi bir gösteriş ve idareyi maslahat maarifiydi. Harekatı Milliyenin tarihidir. Meşrutiyet devrinde aynı teceddütlere mani olan müteaddit fertlerin kararsızlığı idi. zayıf fertler arasında dağılmış kalmıştı!. perakende olarak helak olan millî kuvvetlerini ateş ve hararete kalbeden mihrakı buldu. hiç bir maksat zahirî.. Türkiye. Sultanın iştipdatı idi... Abdül Hamidin bütün dehası işte bu noktada tecelli ediyordu!. miyordu. tesadüflerin eseri idi. tabiî. Saltanat.„. Aynı tarih bize şu üç hakikati bariz bir surette ispat ve ilân etmiştir: 1 — Bir millet ne kadar cahil ve maddî medeniyet itibariyle ne derece geri olursa olsun. Çüdkü bu devir de hiç bir şey... Fakat esasen bu devrin de evvelkinden farkı yoktu... hiç bir şey esaslı ve tamam değildi. mutlakıyetin bütün idare şubelerinde vardı.. istiklâl ve şerefini muhafaza etmek heyecanını duyduğu müddetçe ölmüş .. Sanki içtimaî hayat. sıkıcı tereddütlerle doludur. Bazen iyi bazen fena bazen müterakki bazen mütereddi. Her şey vukuatın. her şey yıkıldı. tarihinin en kara ve betbaht günlerinde bu camiayı. bütün kudret ve hamlesiyh tecelli için yekpare bir ruh ve ceset bulamamış. iktisat hey şey böyle eksikdi. parça parça kanaatler taşıyan. Hukuk. Bu tekasüf neticesindedir ki ecnebi istilâsı. Bu noksan.

3 — Yeni bir eser vücude getirirken. bir heyecan ve irade kahramanlığı olduğu kadar. Adaletin ilk şartı müsavattır. büsbütün ihtilâle münkalip olabilir. Şan ve şeref. aile. asalet. Cumhuriyetin esası adalettir. ilim ve teknik kahramanlığıdır. Müsavat. o da yarım ve yama fikirleridir. şehir. Şu takdirce cumhurî hükümetin ilk mühim vazifesi fertlerin veya sınıfların sultasına mâni olacak. . hayat için kazanç mevzuubahsolurken büyük bir ziyandır!. içtimaî feyizlerden. Âksitakdirde inkılâp hali hayatımızı maziye iade şeklinde ricatle neticelenmez. hiç bir ferdin ve hiç bir sınıfın sultasına maruz kalmamaları. vatan ve millet namına ölmek büyük bir iş. sahibi bir vatan ve milleti olarak idameye muvaffak olmak büyük bir dirayet ve fikir eseridir. Ei verirki bu heyecana mihrak olacak tarihî kahramanım bulsun.. İnkılâbın birleşmiyeceği yanlız bir fikir vardır. fakat milletini. yeni bir millet yaparken ve yeni bir tarih yaratrıken büyük adamların müracaat ettiği tek usul vardır: Tarlayı baştan aşağıya temizlemek ve yeni binayı yepyeni malzeme ile ve yepyeni nispetlere göre inşa etmektir. vatanını şan ve şeref. cumhuriyetin de bir mantığı vardır. Cumhuriyetimizin temelleri Mutlakıyetin ve meşrutiyetin bir mantığı olduğu gibi. Bu netice. 2 — Asrî kahramanlık. içtimaî nimetlerden istifade etmeleri ve içtimaî bir meslek intihabı hususunda bütün vatandaşların aynı vesaite mazhar olmalarıdır. servet farkı olmaksızın bütün vatandaşların millî hayatın feyizlerinden ve nimetlerinden istifadesini temin edecek olan kanunları ve müessiseleri vücude getirmektir....— 67 — sayılmaz. bütün vatandaşların aynı hukuka malik olmaları.

. Devlet. sandıklar... Servet ve onun terakümü sahibine bir tai kim imtiyazlar ve nüfuzlar temin etmekle kalmayıp servetolmıyanların dolay isiyle mahrumiyetini ve servetliye karşı esareti neticesini de tevlit etmektedir. hukukî ıslâhatı idare eden mihver fikir. bir haksızlıktır. Fakat asrî cemiyet içinde müsatçıhğm en büyük düşmanı servettir. Cumhurî devlet "Muaveneti içtimaiye. vakıflar tesis etmelidir. Onun için cumhurî devlet. iradeleri tahrik edebilecek bir hayatiyet kazanması da lâzımdır.. ruhlarda. kanunları ve mahkemeleri gibi mekteplerinin de hayatını müsavatçılık esası üzerine tensik etmeli. tır. edebiyat ve felsefe dersleriyle bu kıymetleri takviye etmelidir. Bu tesise yalnız deylet değü.- 68 - Cumhuriyet içinde adlî. vicdanlarda şuurlanmasi. süthaneler. Cümhurî devlet bu içtimaî hakslzlıklan bütün kuvvetiyle tamir ve teiâfi etmek mecburiyetindedir. sırf fakir olduğundan dolayı. evlâdıpı tahsil ettirmek şerefinden mahrum kalmamalıdır.. belediyeleri ve diğer cemiyetlerde çalışmalıdır.. "tesanütçülük. aynı zamanda tarih. Şöyle ki cumhuriyet içinde fakir bir aile. Bu. Bu müsavatçılığın hukuk ve kanun şeklinde tecessüt etmesi kâfi değil. Bizde vakıf en ziyade tesanütçülükten kuvvetini alan demokratik bir teşkilâttır. ahlâk. Hastahaneler. iptidaîden .ajiye kadar bütün mektepler tahsile müstait fakir çocuklar: için meccani olmalıdır. namı altında adalete hizmet ederken bu hizmeti bir yandan da mekteplerinde ve maarifinde tesis etmek mecburiyetindedir. Taki cumhuriyet inkılâbı aristokratik ve monarşik devirlerin müstehaseleri şeklinde yaşıyan ölü telâkkilerden büsbütün azat olabilsin.. çocukları himaye ve fukara cemiyetleri.. aşhaneler. Bunun çaresi içtimaî tesanüt teşkilâtı vücude getirmektir. . hep bu umdenin vücude getirdiği müessiselerdir. müsavatçılığın bir şeklidir. işte bu "müsavatçılık. cumhuriyet esasına sadık kata mak mecburiyetiyle talî ve ali tahsilde "boursewlar.

Cumhuriyetin mektepleri bu bitaraflığı yalnız münakaşayı mucip olan akideler hakkında değil. Binaenaleyh din ile devletin yalınız nazarî olarak değil.. Devlet bu vazifesini bir yandan kanunları ve zabitesiyle yapmakla beraber bir yandan da tedrisatına dünyevî bir seciye kazandırarak ve millî terbiyeyi hâkimiyati milliye. Cumhurî devletin asıl vazifesi budur. Bu devletin mektepte tedrisine muvafakat edeceği manevî c'ersler ancak tarih veya içtimaiyata müstenit. hatta müspet mahiyeti olmıyan ahlâkî tedrisat hakkında da göstermelidir. Hürriyet. ister metafizkî bir mektep. yani ilmî neviden dersler olabilir. filân mezhebe sâlik veya filân siyasî kanaate malik olduğundan ve kabili münakaşa. böyle şahsî kanaatlere nüfuz etmek değil. fiilî olarak ta ayrılması lâzımdır. Devletin fertlerden talep edeceği şey. Devlet insanları zorla mutekit etmek ve zorla zahit kılmak için kuvvetine. Cumhuriyeti yükseltecek olan kafaları ancak bu müspet tedrisat sayesinde yetiştirebiliriz. mefhumlarında tophyabiliriz. Bu kıymetlerin mühim bir kısmını "hakimiyeti milliye ve hürriyeti şahsiye. vatandaşların manevî kuvvetlerin sultasından azade olması demektir. Hiç bir akidenin hürriyet esasını yıkacak surette neşrine muvafakat etmezken her hangi maddeci^ intifaiyeci veya iftıkâriyeci feylesofun ahlakî kanaatlerini genç nesillerin ruhuna zeredilmesine muvafakat etmemelidir. ister siyasî bir içtihat şeklinde olsun.Adaletin ikinci şartı hürriyettir. kabili içtihat oian mes'eleri şu veya bu suretle düşündüğünden dolayı takbih veya tezyif edilemez. zabitesine müracaat edemez. Hiç kimse şahsına ve ailesine ait olan hususî ahlâk va hayat telâkkilerinden dolayı tecziye olunamaz. millî hayatm temeli olan müşterek kıymetlerin masuniyetini temin etmektir. aklı. Cumhuriyette hiç bir kimse filân akideye sahip. muhakemesi hilafında kabul ettirilemez. hürriyet ve müsavat esasları üzerine kurarak yapar. . Bu manevî kuvvet ister dinî bir akide. vatandaşlara zoria.

açhklar. Çanakkale harbi bize asgarî madde ile mücehhez mefkûreci birordunun cihan ordularına karşı koyabileceğini türk ile gayır arasında insanlık itibariyle hiç bir ayrılık olmadığını söylüyordu. bize hem milliyet ateşi ile yanan cemiyetlerin iradesini hem de millî idareye malik olmıyanların şeametini gösteriyor. Her millette olduğu gibi bizde de muharebeler. .. Netice malûmdur. Bu itibar ile eski Yunan harbi türk neferini çıplak bir halde gösterdiği. Bu sırrî. dinî kıymetlerin şiddetin kaybetmesiyle birlikde şuursuzluk nahiyesinden şuur nahiyesine girmiştir. iradeden. belki her kuvvetin mefkureden. ve hükümet idaresinde saçın sakalın hiç bir kıymeti olmadığını. Bütün bu vukuat türklük şuurunun bir kuvvet fikri haline gelmesi için kâfiydi. Balkan muharebesi bu intibahın diğer bir amili oldu. sarayın istipdadına ve israfına rağmen Türkün tükenmek bilmiyen hayat cevherini meydana çıkardığı için genç ve mektebli zabitlerin ruhunda şiddetli bir milli" yetçilik veya halkçılık heycamnı uyandırdı. Bu milliyet şuuru bir yandan milliyyetçi ve halkçi bir devlete. meb'dei yoktur. Bu zat on altı senelik inkılâp tarihi. Çünkü şuursuz olarak mevcut olan milliyetin tarih'. Suvallerinde birine verdiğim cevap şu idi: Zannediyorum ki siz milliyet şuurunun zuhuru tarihini sormak istiyorsunuz.— 70 — İnkılâbımız ve fikirler Geçende Türk inkılâbının hararetli takdirkârı olan bir Amerikalı ile görüştüm. bilhassa Millî Harekâtın safhaları hakkında bir eser yazacaktır. Bu harp. On altı senelik hayatın seyrini iyiden iyiye tetkik etmiştir. Bu mülakatımız benim için çok istifadeli oldu. Çünkü bir Amerikalının nerlere dikkat ettiğini ve neleri öğrenmek istediğini anlatıyordu. zulümler gibi içtimaî akibetler doğuran kitlevî ve bünyevî hareketler bu şuurun uyanmasına sebep olmuştur. samimiyetten geldiğini öğretiyordu..

feretlerin iradesi ve mihaniki telkin ve tekrarlarıdır. fakat hiç bir tatbikatçı ve hükümet adamı tarafından kollanılmadı. Bir kere mütefekkirlerimiz böyle bir mektebe zaten muhtaç bir halde idiler._ 71 — bir yandan da dünyevî ve cumhurî bir idare şekline inkılâp •etti.. içtimaiyatı olabilirdi. fakat ne olduğu ilmî surette bilinmiyordu. nede bu amil. hangi felsefeler en çok hükmüran oldu?. Cemaatin de. cemaate de cemaat rolünü verecek müspet bir mektebe ihtiyaç vardı. bilhassa kavimlerin içtimaî ruhiyatına dair olan kitapları bizi çok müteessir etmiştir.. Üçüncüsü: bu ananeci ve tahribkâr cemaatleri idare için müracaat edilecek vasıtalar tekrar. Bu zatin muhtelif şubelere. muharriklerdir. İşte Durkheimcıhk tam zamanında Türkiyeye naklediliyordu.. Sorbonne'da tahsil etmiş ve bizzat müteveffanın derslerini takip etmiş . fertlerin de bu tekâmülde bir şey olduğu hissediliyor. Doktor Gustav Le Bon' dur. Le Bon'nun bizde müspet denilebilecek bir fikir neticesi vücude getirebildiğine kani değilim. Bu mektep Durkheim. Durkheim'm mütefekkirlerimiz arasında süratli intişarı muhtelif sebeblerden ileri gelmiştir. hususiyle oldukça amiyane olan düsturları ve nassî hükümleri henüz içtimaî meseleleri müspet surette tetkike alışmamış olan memleketimizde kolayca ve çabukça intişârını temin etmiştir. Eserleri bu suhuletine ve cazibesine rağmen yalınız okundu. Le Bon'un açık ve cazibeli ifadesi. telkin gibi mihaniki ve nihayet pisikolojik fiillerdir. İkinci merhalede fikirlerinizi en çok tenvir eden mütefekkir içtimaiyatçı Durkheim olmuştur. Bu zatin eserlerinden alınan başlıca iki fikir vardır: Bunlardan biri: cemaatler ananeci ve tahripkârdır. İtiraf etmek lâzım gelir ki Meşrütiyettenberi bizde en çok okunan zat. Bu tarihin mütefekkirleri nastl çalıştılar? Bu tarihte hangi ilimler. Ferde fert rolünü. Çünkü inkılâbımızın her günkü tecrübeleri bize ispat ediyordı ki içtimaî tekâmülün amili ne cemaatlerin kör ve şuursuz ihtilâllari. Diğeri: bu cemaatleri idare edeır.

âleminde ki bütün ihtilâllere bitmiş nazariyle bakılabilir... Bizde Darvincilik yalnız hayatiyat sahasinde kalmıyor. Çünkü insan için "nasıl?. tekâmülcülükün bu tecellisi türk harsi için çok tahripkâr idi. Bunlar ya dinî esasta hayat. Hülâsa bu içtimaiyatla beraber türk fikir .. Fakat münhasıran akla. îşte bence inkılâp tarihimizi en çok tenvir eden mektep budur. Bununla beraber müspet içtimaiyatçıhk fikir tarihçemizin son merhalesi değildir. "niçin?. saheyi boş buluyor ve bütün genç fikirleri istilâ ediyordu. Evvelden beri Türkiyede felsefe namına hükmünü icra eden mektepler vardı. iktısatda vücude gelen bütün tahavvülleri doğrudan doğruya bu mektebin kanadtlarine raptedebiliriz. Bu sualin cevabını ancak felsefe verebilir. Devlette.— 72 — olan gene müderrislerin tedrisatı da bu işi çok kolaylaştırdı.. iradenin de malûmlarını cem ve bel'ederek düşünen bir felsefe» . hukukta. hayat amüstenit olan tekâmül mezhepleriydi. kâinat. hep birden akim. müessiseleremize kadar tesir etmiştir. Müspet içtimaiyatçıhk Gustav Le Bon'un fikirleri gibi yalınız hafızada kalmamış. Hususiyle Gök Alp gibi bu mektebin en selâhiyetdar bir mümessili kendi aramızda bulunmakta idi. Binaenaleyh içtimaî hayat hadiseleri ne derece izah edilirse edilsin yine şu sualin cevabını vermek ihtiyacı baki kalacaktır: "Nereden geliyoruz?. vücut telâkkileri veya maddeye. hissin.. terbiyede. sualini sormak tabiî olduğu kadar. Kısaca söylemek lâzım gelirse maddeciliğin. millî ve insanî bir hukukun yine dünyevî ve müsavatçı bir terbiyenin faikiyyetini müspet bir kaanat olarak kazandırmıştır. Çünkü ilim nekadar müspet olursa olsun bir felsefeni» yerini tutamaz. Bu tekâmülcülük vicdaniyat sahasine girdiği zaman vicdan felsefeleriyle karşıtaşmıyor. Çünkü içtimaiyat bize halkçı ve cumhuriyetçi bir devletin. nereye gidiyoruz? biz neyiz?. sualini sormak ta o derece tabiîdir. münhasıran maddeye istinat eden her hangi felsefe değil. ahlâkıyat ve vicdaniyat sahasine de giriyordu..

fikir inkılâbımızın tarihinde bu üç zatin ismi mühimdir. Fakat Beragson tamim edildikçe hakikati daha iyi anlaşılacaktır. Hülâsa. tekniğimiz. Bergson felsefesinin esası içtimaiyat ta dahil olmak şartiyle terkibine bütün müspet ilimlerin son mutalarını almaktır.İşte bu felsefe Bergson'unkidir. Bu büyük ilim ve felsefe mekteplerinin tedrisatından memleket çok faide görmüştür. Nitekim bizde de bu? suale cevap veren o oldu. felsefesini ruh âleminde hürriyete istinat ettiriyordu.. toprağa inmeyenleri zamanla . Halbuki Bergson. ne de ilmin gayrıdır. Bersgonculuk ne" ilmin aynı. fakat Durkheim ve Bergson içtimaiyat ve felsefe tedrisatımızı şiddetle alâkadar eden iki mühim şahsiyettir. Fakat Durkheim ve Bergson yaşamaktadır. Mefkureler duyulur. Onları . Bir de Bergson'un felsefesi mistisizm gibi anlaşıldı! Çünüku her felsefe gibi o da batını idi. Gerçi Le Bon bu gün sadece bir hatıradan ibarettir..daha iyi anlamak lâzımdır. Hususiyle mütearız olması lâzım gelmiyen iki tefekkürşubesi gibi.. Hususiyle "Batınî ben.'e çok kıymet veriyordu. fikirler. hendesî vücutlar arzetmezle. belki ilmin mutaları üzerinden kâinata tevcih edilen külli ve mutlak bir nazardır. Mefkuremiz kuvvetli. takdis edilir. yere.. zayıftır Mefkureler heyecanlı mevzulardır. Gerçi Darülfünunumuzda Le bon mevzubahs bile edilmez. Evvelemirde Begrsonçuluk Durkheimcıhğın bir aksülameii gibi telâkki edildi! Filvaki Durkheim mektebinin tedrisatında içtimaî muayyeniyet fikri içtimaî kadercilik şeklinde anlaşılmaktaydı. Tahakkukları. Bu sebeple iki şey biri birine zıt farzedildi. düsturlar gibi kat'i. Bergson'da ne bu mistisizm nede içtimaî muayyeniyetin inkârı yoktur.

düsturlaşması hayli güçtür. hep doğru fikirlere. Aranılan ne asabî. ne de maarif sahesinde hiç bir mefkuremiz henüz tahakkuk etmiş değildir. Mefkuremize vücut vermek için hem ilme.. fakat okadar.. zengin ve güzel bir İstanbul görmek İstanbulda yaşıyan herkes için bir gayedir. bu zekâyı kullanacak malumlar... Fakat bugün mektep görenlerin adedi inanılmaz derecede azdır?. Bir mefkure hakikate geçerken bir takım şekiller alır. der. birden tahakkuk edecek cinsten gayeler değildir. ameliyeler . riyaziyat. bütün akıbet bizim irademize.. bizim ihtimamlarımıza bağlıdır. \ bütün fenlerin hizmetine muhtaçtır. hakikati de. Temiz. Mefkureler tahakkuk etmek için vasıtalar ilmine muhtaçtır. hakkı da.. ne konfor. Mefkure bize "Koş. her şeyi orada hulacaksin. Mefkurelerin fikirleşmesi.. yürü. güzeli şehir. cemali de.. Türk ülkesini vücude getiren bütün vatan çocuklarının ilk mektep tahsilini görmesini kim emel edinmiştir?. denilebilir ki ne iktisat. fikrî kıymetlere henüz vücut vermemişizdir. güzel maarif. Frkat burada iradenin delâletini iyice kavratnahdır. tabiiyat. hem de fenne muhtacız. kemali de.. doğru hareketlere muhtaçtır.__ 74 — •olur.. güzel iktisat. ilimler yoksa. içtimaiyat/ ilimlerinin kanatierine sığınan bir takım amelî bahislerin. ikincisi edememiştir. Duyduğumuz iktisadî. fikirler. O bize mukadderatımızın istikamet veçhesini gösterebilir. Tahakkuk etmek talihinde olan mefkurenin ihtiyacı eşyanın tabiatine muvafık olan bir faaliyettir. mutlak ve inkıtasız bir faaliyet değildir. ne de uziî.. Niçin böyledir? Çünkü mefkurelerin sahesi vicdan sahesidir. Esasen aynı günde. Medeniyet dediğimiz bu vasıtalar. Fakat bugün bu mefkure de tahakkuk etmemiştir. O halde siyasî saheden sarfınazar. sıhhî.. Eakat bunlardan birincisi tahakkuk etmiş. Bundan ilerisi. Bugün siyasî hürriyet ve iktisadî refah heyecanlar vardır? Bunlar inkılâbımızın en büyük hedefleridir. Güzel memleket. Zekâ olmazsa.. doğru düsturlara. bu faaliyet neye yarar?. O.

köprüde. adlarını verdiğimiz akıl.at yazılarından ayrılan zevkimize acıyan insanlarla hasbıhal etmek istiyorum. fen. Şehirde. maharet. ilim. teknik. avrupalı gibi bütün. asabî bir lisan yapan yine Türklerdir. türk Taliki Yesarileri. türk Celisi Mustafa Rakımı. bedialar vücude getiren yine onlardır. Hafız Osmani.. Divaniden. Mademki Türkiye. Galatasaray hat muallimi *zzet Efendiyi vücude getirdikten sonra daha ne yapabilecekti ? ! Hattatlığın muasır bir san'at gibi zevkimizi terbi- .. iktisatta. basit bir şeydir. mektepte. Celi yazılarına büsbütün bediî bir huviyyet veren Türklerdi.. Rik'ayı icat eden. vukuf. Şimdi lâtincenin kabuliyle eski san.tnecmuası mefkuremizi edebiyat semalarından hakikat meydanına indirecek yegâne ağırlıktır. Biz Türklerin san. hesap. Şeref için ölmesini bilen bir millette idial zaafı nasıl tahayyül edebilir?! Milletimizin bu müfrit mefkûreciliğini daralamak için realisttik. şimdi muhtaç olduğu bir şey vardır o da. Türkler ve Türkiye zanedildiğinden çok fazla idealistir. ondan ince. Fakat türk Sülüsü şeyh Hamdullah Efendiyi.' Türkler için silâhsız ve muharebesiz bir Avrupaya istila mevzuubahstir. mefkuresinin insaniyet aleminde tahakkukunu istiyor. Nesih. Benim yazı tarihi ve yazı bediiyatı ile uğraştığımı bilen bu zat bazı sualler sordu. Yesari ve Yesarizade kalemiyle işliyen Türklerdi. sahelerine akın etmektir. Büyük İnkilâplar ve yeni teknikler Dün Millî Mecmua idarehanesinde eski bir hattatla görüştüm.at yazılarının tarihinde ne büyük bir kudret ve muvaffakiyet gösterdiğini her müdekkik kabul eder. Benim istediğim sade. Reyhaniden. Sülüs. elektirikte. türk Rıkası Mimtaz Efendiyi. sağlam bir vukufa sahip olan teknik adamlarıdır. materiyalistlik istemiyeceğim. Taliki.

Mustafa Rakımın elifleri ne kadar canlı olursa olsun bir heykel değildir!. Hattın doyurmadığı ruh ve zevk ihtiyaçlarımızı zaten resimden.. Halbuki bu kabiliyet yazıda yoktur. Onun için istikballeri namına teessüre hiç bir sebep yoktur. çizgi ve renk san'ati olmaktan ziyade bir manazır ve terkip san'atidir. Büyük san'at inki lapları için yeni teknikler lâzımdır. Nasıl ki mimari bir şekil san'ati olmaktan ziyade bir hacım ve kitle san'atidir. Eski harflerin yegâne müdafaa noktası olan güzellikleri maatteessüf tarihî bir tekâmülün mahdut-ve muayyen merhalesinden fazla bir şey değildir. Yesarilerin Talikleri ne derece insicamlı olursa olsun bir peysaja muadil olur mu?! Hülâsa Türk hattatlığının hat sahasindeki tarihî muvaffakiyetleri ne derece parlak olursa olsun bunun ilelebet devamına imkân yoktu. Bu gibi şekil san'atlerinin inkişaf mi daim ve tekâmülünü ebedî kılan şey. hatta bütün varlığını iki budun arasina hasretmiştir. ._ 76 yede devam edememesinin sebebi kendisindedir. hep üç budüe birden istinat etmeleri ve bu sayede yüksek bir teknikle genişlemiye kadir olmalarıdır. heykelden almıya mecbur idik. Resim. Çünkü bu san'at Garp yazılarında olduğu gibi tarihî zaruretler neticesinde inkişaf imkânlarını.

Gazi .

.

Gerçi hakkımızın müdafaasından sonra böyle bir eseri neşretmek faidesizdi. Muharrir büyük muzafferiyetten evvel yazdığı bu eserin mukaddimesi olmak üzere ilâve ettiği satırlarda diyorki: "Dostlarınızın mukabeleyi bilmisil. şerefine. Müteakiben matbuat müdürlüğü ile hükümetin ninıresnıî bir gazetesi olan "Hakimiyeti Milliye. Muharrir bunda millî hareketin en canlı noktalarını. Ragıp Bey bu hizmette bir sene kadar çalıştı. Şon zamanlarda Anadolonun Paris mümessilliği refakatinde olarak Parise gitmişti. istiklâline hürmet ettirmeyi bilen bütün milletler için mukaddes olan vazifedir. Bu muharrir arkadaşımızın Anadolu vukuatına dair fransızca olarak neşrettiği eserin hususî bir ehemmiyeti olacağını tahmin etmek güç değildir. Millî hükümet namına ilk vazifeyi İtalyada görmüştü. ne de temamiyle siyasî bir eserdir.. en şayanı dikkat saflıklarını türkçe bilmiyen. ne tamamiyle edebî... düşmanıarmızın husumet eseri olarak telâkki ettikleri bu muzafferiyet hakikati halde biz Türkler için bir vazife. vatanına.Türk Harekâtı Milliyesi ve Mustafa Kemal Paşa Bu serlevha son günlerde Paris te neşredilmiş fransızca bir eserin adıdır. "Türk Harekâtı Milliyesi.. Eserin sahibi sabık Ankara matbuat umum müdürü Hüseyin Ragıp Beydir. türk matbuatını takip edemiyenlere tanıtmak istemiştir. Fakat heyhat! Tecrübeleriniz bize göstermişti ki: Cidali men' için dünyanın en dehşetli manialarını bile yenmek muzaffer ve haklı olmak . Hüseyin Ragıp Bey Harekâtı Miiliyenin bidayetinden beri fikir sahasinde çalı* şanlardan biridir. nin ser muharrirliğini deruhte etmişti.

Bu fasıl Meclisi Mebusanda Sinop mebusu Rıza Nur Beyin verdiği acı takririn suretiyle bitiyor. zira milletinin ebedî olan hayatiyetine iman «diyor Ve ö kuvveti kalp»ilemeclise giriyor. çünkü esarete tahamül ' etJemiyecekf ir.. denilen manevî ülkeyi görüyor. Bu tek. Mustafa Kemal Paşa... tepedeki kaleleri seyrederken meyus olmuyor. istilâya uğrayan toprakarını. İkinci iasil Meclisi Millinin ilk günlerindeki Ankarayı anlatıyor.Icâfi değildir. fakat küvvetH. buğazlanan evlatlarını müdafaa efmek hususundaki hakkını. İşgal günü Üsküdar iskelesinden vapura binen bir Türkün gördüğü ve duyduğu şeyleri anlatıyor. esir Antalyayi da görüyor.. esir Adanayı. çünkü bu toz ve toprak yığını arkasında. esir İzmiri. Yunanlılar tarafından yakılan çocukları. bu üstüste yıkılan kara yurtlar?. zira mümin adâmhutkü iftitahîsîbi söylerken orada toplânnhşf olan elli millet vekilinin kalbine ateş ve iman Serpiyor. Görülüyor ki muharrir " Harekâtı Milliye. her taraf harabe. kadınları. Her taraf kara. vazifesini izahla kalmayıp kibir ve gurur ve istilâculuk hırsiyle masum kanı dökmenin müthiş akibetlerini göstermek lâzımdır. mahkûm edilen istiklâlini. Türk ortodoksçuluğu. Üçüncü fasılda muharrir Mustafa Kemal Paşanın şahsından. Yalınız bir adam. Ekalliyetlerin hukuku. yangın yerlerini. İstanbulun işgali askerîsi gayet kısa bir parçadır. ruhundan bahsediyor onu yetiştiren muhitleri gösteriyor.„. namı verdiğimiz müstesna tarihin en mühim noktalarından bahsediyor.. bu fenapezir maddenin ötesinde "Vatan. Artık herkes iriâthybr ki turk milleti kurtulacak. ihti farları seçiyor. Aynı adam gözleri önünde esir îstandolu. "Tür Harekâtı Milliyesi. her ruh yeis ile dolu!. BIPyBik adamların aimhitleri >vei terbiyesi noktasından okadar^py&ffiı 'dikkat . Büyük Millet Meclisinin küşadı.bu ufak mukaddimeden sonra atideki fasıllara ayrılıyor: İstanbolun işgali askerîsi. zira dünyada öyle kuvvetler vardır ki yalnız bir milletin kendi vatanını. fakat yine meyus olmuyor. Puntusçular.

Hülâsa Türkiyede haktan mahrum olan bir millet var amma hangisi?!. Bu kısımda Millî hükümetin bütün istihaleleri doğru ve anlaşılır bir tarzda yazılmıştır. Dahiliye Vekâleti "Ey Pontosçular.. büzülüyordu!. Fakat beyhude zahmet değilmi. Daha sonra Dahiliye Vekâletinin bu asılara karşı neşrettiği beyannameyi tercüme ediyor. Ecnebi tesiriyle vatandaşlarına silâh çekenlerin akibeti söyleniyor. Zavallı Türkler! Hab il ile Kabil faciasındanberi dünya bir kin ve iftira dünyası oldu. Fakat o tarihdenberi hiç bir iftira sana edilen kadar zalimane değildir. yani " hukuksuzluğunu „ anlatıyor!.... Türkiyenin serveti " ekalliyetin sarrafları. size son bir ihtar! Kan dökülmesine meydan bırakmayın. Muharrir Yunanistan müslümanarının hukukundan bahsediyor. Hüseyin Ragıp Bey burada hiç bir şey gizlemiyor.. anlıyna sivri sinek sazdır derler!. türk milleti düşmanlarına karşı mevcudiyetini müdafaa ettiği bir sırada. köyleri yağma.. Burusada buğazlanmadı.. insanları katlettiniz. . "Kim kimi buğazlıyor? ! „ Sualine cevap veriyor: Türkler yalnız İzmirde. Hükümet isyanınıza nasıl cevap vereceğini biliyor... Türkiyenin midesi "ekalliyetlerin ispirtosiyle» eriyor. millî hükümetinize isyan ettiniz. le tehdit ediliyordu!. her hakikati söyliyor. Türkiyenin saadeti "ekalliyetlerin nefsaniyetiyle. elinde hapsoluyor. Türkiyenin siyasî vahdeti ise "akalliyetlerin mektepleri.olan bu bahis de güzeldir. Pontusçularla türk ortadokusluğu eserin kara beyaz iki sahifesidir. menafimiz ve hâttâ kendi menafimiz aleyhine olarak hariein teşvikatına kapıldınız. siz silâhlarınızı vatanına çevirdiniz. Pontusçular bahsinde türk vatanında yaşıyanların cinayeti tasvir ediliyor. Türkler belki asırlardan beri ekalliyet yılanlarının dişleri arasında buğazlandı!. Bu kısım Anadolu hükümetini bir "hükümet olarak düşünmiye alışmamış olan milletler için kısa bir ders olacak! "Ekalliyetlerin hukuku „ bahsinde " Türkiye de ekalliyetlerin zulmü „ nı anlatıyor. " Ankara Hükümeti „ müteakip faslın mevzuudur..

Ragıp Beyin türk ortodokslanndan ve papa Eftim Efendiden bahseden mekalesi Anadolu seyyahatimin bazı hatirauyandırdı: Niğdede. odalarını türk zevkine göre süsliyen bu Ortodoksların mukadderatını düşündürdü.. adeta bir hayaldi... Hulâsa "Türk Hareke! MilliyesiM. Bunlar muhtemel Anadolu akınlarına karşı İngilizlerin gerdiği tel örgülerin enkazıydı. Bu hayal diğer bir hayali davet etti: Beş sene evvel bir sabah Binbirdirekte Millî Talim ve Terbiye Cemiyetinin konferans salonundan Marmaraya bakıyordum.. Çakal dağına yaklaştığımız vakit ayağımız yerdeki tellere takıldı.- 82 - gelin teslim olun.». malûm cevap. malûm mukabele. ayrı bir dinden olan fakat ırkan Türk olduğunu bilen ve bu fikrini bütün hayatında dindaşlarına neşreden Akdağlı Eftim Efendinin hissi selimini gösterdi. Kayseride türkçe konuşan. Durgun denizin üzerinde bir takım uzun ve siyah lekeler kayıyordu. Artık tepeye varmıştık. Türkiyeyi uzaktan tanıyanlarla Türkiyeyi Türk sıfatiyle tanıyanların yazıları arasında çok fark var. türk zevkine tabi olan milletdaşlarımızın refahını temin den bir papasın hissi selimi daha çok hayırlı imiş. türk olan.. Uç hakikat Dün Kısıklıdan Beylerbeyi üzerine iki üç arkadaşla yürüyüş yaptık. Daha ileride muntazam bir surette kazılmış istihkâmlar vardı. Bunlar İstanbolu işgale gelea . Buğaziçinin tepeler arasından görülen bir parçası uzaktan yağlı boya bir resim levhasına benziyordu. Bu levha en muhayyel mevzular kadar zengindi. hatta evlerini.. ve dedim ki bin nazariyeden» bin farziyeden... türkçe giyinen. muharririnin kendine has olan dikkati ve millî meselelerdeki isabetli hükmü itibariyle fransızçe bilenler için okunması çok faideli ve çok zevkli bir eserdir.

her taraftan menfi bir mukabele. İnönü. en kara bir günde başlıyor. milletin hakimiyetine varıyor. Acaba bu iki hayal arasındaki büyük hakikat hayatının muayyen bir dakikasında atıl ve mihaniki bir memuriyet vazifesi yerine istiklâlin zevkini duyan ve ölümün kokusunu kokhyan bir insanın iradesi değilmidir?. Belki hiç!. te bu taatıta... „ diyordu. Bu "hayalî Mustafa Kemal. tarih ve ilim nazarında ne kıymeti olabilir?!.. vücude getirdikleri hayalleri de büyük bir alâka ile takip ediyordum. Şimdi denizde bunlardan eser bile yoktu. yahut hiç!. Bunlar arasında en çok şayamdikkat bulduğum abit ve zahit bir zatin tasviridir: Bu zate göre İnönü muzafferiyetlerin kazanan Kemal Paşa sabahlara kadar ibadet ve taatle meşgul olan. beni nasıl meşgul ediyorsa başkalarının onun hakkında hasıl ettikleri fikirleri. elinden tespihi düşmiyen bir zattı. zulüm ve şekavet görüyor. Herkes gibi ben de onun şahsi etrafında bir takım hayaller vücude getiriyor ve " hayalimin Mustafa Kemali „ ni tahlil ile uğraşıyordum. sevinçle kabanyordu.. bu masumiyet ve tevekkeldeydi!. Paşa melekler gibi masum. Dünden beri otuz otuz beş saat geçti. Paşanın bütün muvaffakiyet sırları işte bu ibadet. veliler gibi mütevekkildi.— 83 — galiplerin tekneleriydi... istiklâle. Sakarya ve büyük taarruz harplarını idare ettikten sonra cumhuriyet esaslarını kuran adamın muvaffakiyet sırlarını bilmek ve yeni . Avrupa istilâsına karşı koyan.. fakat nihayet zafere. bu zan sahibi için nederece tabiî ve masum olursa olsun. İşgal günlerinin kara hatıralariyle dolu olan gönlüm hayretle... Belki de " ya her şey. O insan ki bir gün Ankaranın toprak evleri üzerinden ufuklara bakıyor ve vatanının istikbalini seyrediyordu. Bu his. Şübhesiz Çakal Dağından görülen denizin hatırası da bir hayale kalboldu Fakat bu iki hayal arasında bir hakikat yokmu?! Harakât Millîyenin tarihi! O tanh ki en ümitsiz. Onun şahsını bir çokları gibi ben de tanımıyordum.

insanî. pilânın. manevî kuvvetlerle beslenmiyen maddî kuvvetler nihayet zevalpezir.. hesap zekâsı. hiç bir hayat için bitmiye mahkum. ilmî terbiyenin. ilmî tedrisatın. istikbalin anahtarı büyük adamların elinde..- 84 - nesillere doğru olarak bildirmek borcumuzdur. paranın. bu mefkurecilikte millî. eşya ve hadiseleri idaresine muallak. bir yandan ali bir hessasiyet.. hiç bir millet için tarihi münkariz denilemez. bence millî harekâtın bütün felsefesi bu üç noktanın vucude getirdiği müsellestir... tarihî şekilleriyle bütün beşerî kıymetler dahil. ilim. her şey müdir ve mütefekkir bir zekânın iktidarına. ilim adamlarının. ehemmiyetini takdir eden ve bilmukabele bunları idare eden bir zekâ. Nice bu muvaffakiyetin unsurlarını şu üç noktada toplamak mümkündür: Evvelâ: maddenin yani silâhın. ilim saltanatının mutlak surette hakimiyetini temin etmeliyiz. Türk milleti için bu muzafferiyeti vucude getirdikten ve bu üç mefhumun delâletlerini tarihle. İşte bir yandan ilim ve zekâ. bazanda bediî bir hesasiyet şeklinde tecelli eden yüksek derecede mefkurecilik. Saniyen: Bazan maşerî bir vecit. bütün icraat ve İslâhatta yine bu üç noktaya istinat etmek mümkün değilmidir?.. . mevkiini. bu flsefeye göre maddî kuvvetler esasen fani. ilmi zihniyetin. Salisen: îki şartı ihata eden bir hayat felsefesi. Sonra. maddî kuvvetler esir. bir yandan bütün ilimlerin ve tefekkürlerin fevkine çıkan metafizikî bir itikat. Bu üç nokta bir millet programının esasları değilmidir? Söyle ki: Evvelâ : milletçe her sahede ilmin. harptaki tesirini. İlmin vatanında ilimden başka hiç bir şeyin sultasını kabul etmemeliyiz. manevi kuvvetler baki. vatanî. manevi kuvvetle hür. nüfusun. ilin: müessiseltrinin. âlem bir âlemi imkân. fen. yazık ilim yerine vehmi. ilmî velayetin.. vukuatla ölçtükten sonra acaba bütün içtimaî teşkilâtında. iman yerine yesi koyan başlara!. bazan ahlâkî bir mecburiyet..

Evvelâ türkcemiye tinin Mustafa Kemal Paşanın şahsına karşı gösterdiği bu derin hürmet ve alâka ne ile tefsir edilebilir? Bu alelade bir riya veya bir taklit eseri midir? Yoksa içtimaî bir dalâlet midir? Vaka türk inkılabına ve Paşanın şahsına en çok . Bu üç şart aynı zamanda hükümet teşkilâtımızı. Salisen: müstakbel nasillerin terbiyesini idare edecek olan hürriyet ve imkân felsefesini en mücerrep. intişarı. Büyük adamın şahsı Türkiye Cumhuriyeti Reisi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin şahsı hakkında suikast havadisi bir haftadan beri bütün memlekette çalkanmaktadır. ahlakî. hükümetimiz bir vicdan hükümetine.. Buna mukabil bütün memleket cok mühim gördüğü bu suikast teşebbüsünü şiddetle felin etmiştir. bediî kıymetlerin hürriyeti. Şimdiye kadar gazetelerde tesadüf ettiğimiz resmî ve gayrı resmî malumat gösteriyor ki bu teşebbüs kuvveden fiile çıkmak için hazırlanmıştır. fertlerin ve cemiyetlerin hadiselerini tetkik eden ruhiyat ve içtimaiyat ilimlerinin zaviyesinden bir kere daha görmektir. Benim maksadım hadiseyi sırf bir cemiyet hadisesi gibi nazarıitibare almak. bununla bütün maddeci ve bedbin olan felsefelere mukabele etmeliyiz.. terbiyeyi vucude getirmeliyiz. insanî. teşkilâtı.. idare hayatımızı. yine büyük adamlarına ait birer imkândır. neşriyat ve felsefemizi alâkadar eden bir mahiyettedir. Tarihinden ibret ahp almamak yine milletlere. en millî bir felsefe gibi kabul etmeliyiz.. ruhlar daki harareti için lâzım olan şartlan...- 85 - Saniyen: Millî. terbiye ve tedrisatımızı. terbiyemiz bir vicdan terbiyesine inkılâp etmelidir.

hep aynı gayelere yaklaşmıştır. içtimaî bir tecrübenin. sıhhi ve bediî refahını da temin ede- . Aynı millet insanlara muhabbet etmek gibi nefret etmek tecrübesini de mükerreren yapmıştır.„ Fakat hadiselere dikkat edelim ve türk milletinin tarihî hayatını düşünelim. fedakârlıkla. Türk milleti bu büyük adamın şahsı hakkındaki bu layezal kanaati bir günde yoktan elde etmemiştir. tşte cemiyete ait olan bu karar ferdî zekâlar ve mücerret mantıklar tarafından ne derece tenkit ve tenzil edilmek istenirse istensin şimdiye kadar umumî mahiyetinden hiçbir şey kaybetmemiştir. aynı irade türk milletinin halde veya istikbalde ki ktisadî medeniyetin. Paşa herne vadetmişse yapmıştır ve bütün bu mazhariyetler rahatla. denilsin ki " Bu hürmet ve alaka sırf şeklîdir. Bence şudur: Türk heyeti içtimaiyesi Mustafa Kemal Paşanın şahsını türk milletinin selâmetinde bir " amili mutlak „ olarak tanımaktadır. Bu kanaati istiklâl tarihinin bütün safhalariyle elde etmiştir. Paşa milletin istiklâli ve refahı hakkında vicdanının sesini duyduğu günden beri hep aynı tarzda. Şu halde türk milletinin Mustafa Kemal Paşa hakkındaki bu şuuru ne bir tesadüfün. huzurla ve sırf para ile olmamıştır. Bu.- 86 - düşman bir insan tarafından mütalâa edilsin farzedelim. Türk milleti onun idare ettiği ve onun kanşdığı bir millet meselesine şeytanî kuvvetlerin karışamıyacağına inanıyor. Şimdi meselenin ikinci safhasına geçelim: Türk vatanının tamamiyetini ve türk milletinin istiklâlini temin eden aynı . içtimaî vicdanın doğurduğu yine içtimaî nevinden bir kanaattir. darlıkla olmuştur. ne de bir zilletin eseridir. zahiridir ?. iziyetlerle. O halde millette Paşanın şahsına karşı tavî surette duyulan bu muhabbet ve taktir duygusunun tabiî sebeplerini düşünmek lâzım geliyor. aynı kuvvetle çalışmış.kafa. Hiçbir mecburiyet bu muhabbeti türklerin kalbine tahmil etmediği gibi hiçbir sebep de sunî bir hassasiyeti bir milletin hayatında devam ettiremez.

- 87 - bilecekmidir? Mnstafa Kemal Paşa yalnız büyük bir asker sıfatıyla millî faaliyeti kendi sahesıne münhasır kalmış bir zat değil midir?. Bu anlayışa göre fertlerin hiç bir kıymeti yoktur. Hayatta bu kadar büyük bir icaz sahibi olan birMustafa Kemalin istikbali için en kuvvetli bir ciheti camia. gibi mülâhazalar ilimi olmayan bir anlayış tarzından başka nedir?. cansız bir izan İtayım olmuştur. Fakat ne gariptir ki halkın bu hissi selimi bazı münevverlerde bozulmuş. görülecektir ki Paşa bu mukaddes kavganın her devrinde her şeyden evvel milletin ebedî hayatına iman eden mefkûreci gibi çalışmış. En çok milliyet taraftan olan içtimaiyatçılar bile bunu idda etmemişlerdir. İşte " Biri gider biri gelir. Bir milliyet. bir istiklâl . hususiyle şahsi bir çok ümitsizlerin. müteredditlerin. Fakat her tarafına basdıkca kahraman veya dahi çıkaran bir makine gibi bir cemiyet mefhumu sakattır. zaıyf kaplilerin bile hayat ve kuvvet aldığı bir menba ve mihrak vazifesi görmüştür. aynı zamanda kahraman ve müteceddit sıfatlarını vermekte mütefekkir olan bir insan tereddüt edemez. Paşanın mazideki eserini sırf askerî diye takyit etmek delâletten değilse bile hamakattendir. bir kaç Mustafa Kemal daha yetiştirir. millet sağolsun. cemiyetin teşkilâtında. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin şahsı böylece en bitaraf ve en afakî bir tarzda tetkik edildiği zaman ona büyük adam. Evet gerçi içtimaî hadiselerin ilk izahı cemiyetin kendisinde.. İstikbalin tarihi tetkik edilsin. Bu suale doğru cevap verebilmek için yine maziyi hatırlamak mecburiyetindeyiz. O halde Paşanın şahsı hakkında türk cemiyetinin heyecanını bir de yarın şuuriyle izah etmek mümkündür. Yaradan hep cemiyettir ve içtimaî bir kadercilik eseri olarak milletleri muhtaç oldukları güzideleri hep bulacaklardır. tesanüt ve vahdet mihveri teşkil etmesi kadar tabiî bir şey olamaz. bu kuvvet. onun yerine kuru mantık. bünyesindedir. Fakat bu anlayış ne ters bir anlayıştır!.

Fakat şahsiyetini vücude getiren büyük kuvvetleri seçmek daha kolaydır. berrak. Evet türk milleti şüphesiz ki istiklâle çok lâyıktı. ilhamının mey vasidir... Sinanın bir camii gibi bir sanat eseri. her fikir bir hududa malik.— 88 — olmak için gerçi bir cemiyet mevcut olmalıdır. her fikrin doldurduğu bir boşluk vardır. dehanın çocuğu. Michel-Ange'm bir heykeli. bu zekâ şeinleri. Fakat bu milliyet bu istiklâl Rübens'in bir tablosu. Ve o sanatkârın iradesi oderece mühim ki bu iradenin hayır gibi şerre de taluk etmesi için içtimaî hiçbir mani yoktur. herhangi mfitevassıt yaradılışlı bir Mustafa bir Kemal o sanat eserini vücude getirebilecekti. aldığım olduğu gibi . hiç bir mefhum askıda değildir.yutan ve içinde kaybeden aç zekâlardan değildir.. faak büyük adamlarını da birer kukla farzetmek ondan daha az yanlış mıdır?. ve hadise- . şahsiyetini tarif etmek güç bir iştir.. Fakat esarete girmişti. Evet cemiyet var ve lâzım. fakat onu işliyen bir sanatkâr da lâzım. Mustafa Kemal şahsiyeti Mustafa Kemal gibi büyük bir adamın. Aksine. Bu liyakatten istifade edip onu müstakil kılacak sanatkâr kimdi ? Tarihin bütün sırrı işte burada. Bu zekâ her gördiğünü içine alan. Milletleri yalınız itaat eden koyunlar farzetmek çok yanlış bir teşbihdir. Eğer bu sanatkârın sinirleri olmasaydı ve damarlarında ki kan öyle dolaşmasaydı.. Mustafa Kemalin zekâsında hiç bir fikir karanlıkta. Milletler bu büyük adamların asırlar ve batınlar verasetinden topladığı hilkat ve yenilik cevherlerini kullanarak tabiî kuvvetlerin servetinden istifade etmiş oluyorlar. Bu kuvvetler neden ibarettir? Eevvelâ zekâsının hayret edilecek bir derecedeki "açik görmek kabiliyeti. Milletler için büyük adamları tanımak çok hayati bir meseledir..... her şey açık.

her yalan. Bu Büyk adamın ruhî şahsiyeti ne derece şayanidikkat olursa olsun insanların tarihinde oynadığı rol ondan daha şayanı dikkattir. Bu iradenin haricî tesirler karşısında bir türlü bozulmuyan bir muayyeniyeti. Büyük adamın iradesi tabiatin bütün kuvvetleri gibi zaruretin... Mustafa Kemal tarihî kadercilerin anladığı gibi türk milletinin alellâde bir mümessili...- 89 — leri dayıma süzen ve yalnız kendisine yarayan cevherleri kabul eden ve her sunî. ve tarihî mukadderatın sadece neticesi değildir.. sırrına mazhar eden esrarengiz bir fert te değildir. Mustafa Kemal şahsiyetini vücude getiren ikinci hassa Kalbindir.. şaşırmiyan bir istikameti vardır.. Mustafa Kemalin büyük kalbini görmek için ferdî hayatından uzaklaşmak ve bu kalbin beşeri muharriklerini uzaktan seyretmek lâzım gelir . medeniyet.. icabın bir tecellisidir. " Mutedil adam „ mefkuresi bu hilkati katiyen ifade edemez..^ gibi büyük ve beşerî neviden kıymetlerdedir. her muvakkat şeyi kovan bir tabiat cihazıdır. insaniyet. hiç bir ölüm korkusu şimdiye kadar onu tuttuğu yoldan çevirmemiştir. Hiç bir hadise. Bu beşerf neviden kıymetler bu kalbi o derece kaplamıştır ki diğer ufak kıymetlerin orada tam bir seyrini bulmak mümkün bile değildir. ebediyet. Mustafa Kemal hayat ağacının kuruyan. Mustafa Kemal şahsiyetini vücude getiren son büyük hassa iradesinin hususiyetidir.çünki bu kıymetler o azameti vücude getiremezler . Mustafa Kemalin zekâsında bulduğumuz açıklığın eşini medrese kılâsiklerinin şekli ve lisanı olan belagatlerînde değil. Bu kalbin azameti meselâ arkadaş hissi yahut aile muhabbeti gibi ferdî hislere çok civar olan dar kıymetlerle değildir . artık meyve vermiyen hasta . Mustafa Kemal mistik tarihçilerin kabul ettiği gibi türk milletini "basübadelmevt». Zekâ Mustafa Kemalinin türklüğü işte bu noktadır. belki türk halkının tarihî akli seliminde bulmak mümkündür.belki milliyet.

kurtlara terketmiyen. yahut ayrı cinsleri yakiaştırmıya çabahyanların yeis getirici rolündan tamamiyle ayrıdır. Çünhi bu büyük adamın elan aklıma hayret veren bütün maddî teşebbüslerini idare eden. böceklere. ona mükemmel bir medeniyet aşısı vuran. onu daima gözliyen.ağacın hayatını fırtınalara. . kıskanan emsalsiz bir sanatkârdır. Gazinin en büyük eseri Bence Gazinin en büyük eseri Türk milletinin yaşamak kabiliyetini hiç bîr inkılpâıçya. fakat bu aşıyı vurduktan sonra .. O. Onun için türk inkılâbının ispat ettiği hakikat şudur: İçtimaî tekâmülde büyük adamların rolü yalnız büyük olmakla kalmıyor. Bütün aşılar gibi bu medeniyet aşısının da hakikî kıymeti ancak meyvelan kemale geldikten sonra anlaşılacaktır. yeni türkleri bir mabut gibi yoktan var etmiş olmasa bile. bu rol bazan içtimaî kaderciliği inkâr ettirecek. hakiki ölümden muhakkak kurtarmıştır. yahut hiç bir fikirciye müyesser olmıyan bir zekâ ile anlaması ve hiç bir milliyetçiye.«dallarım hiç acımadan kesen. Onun için Mustafa Kemalin turk tarihindeki mevkii eskiyi tamire. yahut hiç bir milliyet sanatkârına müyesser olmıyan büyük bir ihtirasla bu düşünceye inanmasıdır.. bütün medenî hamlelerini kovahyan yaratıcı kudreti işte bu ( Anlayış ve duyuş tarzı) dır.mütevekkil bahçıvanlar gibi . hatta içtimaî muayyeniyetçiliği bile şüpheye düşürecek derecede iradîleşebiliyor.

Tipler .

.

kimya. Bütün hayatları diğerlerinin vücude getirdiği güzellikleri hiç anlamıyarak. güzellik hissinin de dahileri vardır.. Ribot. sadelik. Bunlarda güzellik şuuru. çünkü kararını icra için lâzım gelen cehit ve gayreti sarfedemiyen.ya göre iradenin dahileri olduğu gibi aptalları da vardır: Kendi kendine karar veremiyen. Bunlar incelik. zevkin aptalları ise gayrın zevkiyle geçinen mukallitlerdir. nefsinde bulmıyan insanlar bu sınıftandır. hiç bir hisse malik değildir. . Hakkında hiç bir fikre.. karar verse bile icra edemiyen. Onlar için yalnız madde âlemi. Bir insan fikir ve ilim hususunda münevver olmakla beraber. güzellik hususunda bir aptal ve yahut bir cahildir. diyor!. İradenin aptalları haricin tesiriyle.Zevk aptallar ı Meşhur ruhiyatçı Ribot "İradenin hastalıkları.. zevk belaheti mutlaka fikir belahetini istilzam etmez. Bunlar haricî tesirlere maruz kalan cansız mevcutlar gibi mihaniki bir surette hareket eden cehitsiz ve aizrasiz kimselerdir. Ribot bunlara " aptal „ demek istiyor. bence kabildir: İradenin dahileri olduğu gibi meselâ zevkin. hakkındaki eserinde bir sınıf iradesiz insanlardan bahısediyor. Bu nevi aptallar kendiliklerinden ne bir güzelliği idrake ne de bir güzelliği icada muktedir değildirler. irade aptallığı. İradenin aptalları olduğu gibi zevkin de aptalları vardır. başkalarının iradesiyle haraket eden otomatlardır. zevk hususunda budala kalabilir!.. incelik.. Ribot' nun irade hakkındaki bu tasnifini diğer kabiliyetlere de sokmak. güzellik idraki yoktur..... güzellik. hendese.. İnsan vardır ki hesap. taklitle geçer.. hikmet. gibi baıslerde gerçi zeki ve malûmatlıdır. fakat sadelik.. fakat zekâ aptallarına karışmasın diye "irade aptalları. mutlaka fikri aptallığı icap etmiyeceğin gibi. malik olmak kabiliyetinde de bulunmıyan insanlardır.

bütün çirkinlikleri. Kabiliyet daima kabiliyet olarak mevcuttur. aptal değildir. İkisinin arasında aptal. Netekim her âlim olmıyan insan. ahmak... zekâlarının kuvvetiyle mevki iktidara geçince yine . gözle icade gayet müstait. bediî zevki " bediî terbiye „ ile inkişaf eder. hüsün kanunları yoktur ve onlardaki ilimleri bunlardaki cehillerini tazmin etmezt Bu nevi alimler gerçi ilimden. arap.mantık esasları vardır... zeki ve çok zeki. Fakat mümarese ile inkişaf edebilir.o nevi aptallıklarından olacak! . gözle idrake. Yunan. lâkin bu istidadı tahsilsiz. Hattın bir ucunda aptallar. derece derece insanlara tesadüf etmek mümkündür. Adam vaıdır. dehası işlememiştir.. nitekim zekâ " fikrî terbiye „ ile. meknuzdir. Zekânın derecesi vardır. öbür ucunda dahiler bulunur. ne de yaşamasını bilmezler! Hele ilimlerinin. bir de tahsil ve terbiye noktasından kabu' etmek lâzım geliyor. Fakat aynı zatler ne giyinmesini. o zaman güzellik belâheti karşı smda değil... ne söylemesini. gayet duygulu. Bu dereceleri yalnız istidat ve veraset noktasından değil. mümaresesiz kalmış. bir milletin hayatında büyük bir hamelin icapettiği rehavettir. mütevassıt. bütün kabahklariyle be- . hüsün kâinatı. Çünkü her güzellikten anlamıyan adam zevk hususunda mutlaka bir kabiliyetsiz. İnsanlardaki bu fikir ve zevk farkları miltlerin hayatında da olacak.Güzel namına ne varsa farkına varmaksızın yakarlar yıkarlar !. türk sanatinin itilâ noktalarını takip eden devirlerin zavkinde hep bu belâhet eseri görülmüştür. derece derece zeki yahut aptal insanlara tesadüf edildiği gibi. güzellik cehaleti karşısındayız demektir. Belki bu.. gabi. kanundan selâhiyetle bahsederler ve anlarlar da. gotik. Her birimiz yaradılışımız itibariyle zevkin derecelerinden birine dahiliz. bir aptal değildir. bir milletin hayatında da derece derece zevkli zevksiz devirlere ve bu zevkte derece derece belâhet ve dehaet anlerina tesadüf etmek mümkün olacak.

Şimdi Beyazit camisi tramvay yolu tarafından toprağa batmış bir binadır ve hissen mevcut değildir!. esaletini tamamiyle muhafaza etmiştir. Allanın evi de olsa yine defnedeceğiz!.- 95 — raber zarurîdir. kibar olan şeyi henoz duyuyor. Anadolu halkı zevkini. yalnız mühendisler. Bizim zevksizlik hususunda uğradığımız tereddiyi görmek için etrafımıza bakmak kâfidir: Manasız. halkın zevkini münevverlerinin idraksizliğinden korumak...şehrin iradesini temsil eden .. Nevşeir. heykel hakkında makul ve güzel denilebilecek bir fikrimiz yokmuş. yahut tanımıyor! Bunun hem bir tarih. cami. Fakat temadisi ne derece tabiîdir?. Elimizden gelse güzel olarak na varsa Beyazıtin Camisi. asıl halk.Emanetin bedîi idraksizliğine şaşıp kalmamak mümkün değildir: Bu aralık Emanet İstanbolun en eski ve bütün mimari yeniliklerine de adeta nümunevazifesi görmüş olan Beyazıt Camiini görmüyor. mefruşatımız. pencerelerini kaphyan.. Anadoluda nüfusun inkirazma. hem de bir hars ve hüsün merkezi olduğunu galiba anlamıyor. Çangırı.. tezyinatımız. Kayseri. Hep böyledir. binaların çökmesine rağmen asıl ve Türk kalan şehirler çoktur: Kastamoni. âlemde bir sanat . Meğer bizim şehir. bu tesviyeyi yapmak için Beyazıt camisini ayaklarına kadar toprağa gömüyor. Avanuş. asaletsiz. koyuyor. Hamdolsun ki zevki bozulan yalnız münevverler. resmî hususî binaların kapılarını.. Ortasına asian şeklinde bir "musluk taşı. yazıları çerçivesinden fırhyan kocaman lavhalar. bütün bu zevksiz şeyler tamamiyle bedii bir aptallık devresinde yaşadığımızı göstermiyormı ? ! Beyazit meydanını yakından tetkik eden kimse için .. meydan. ve şehir eminleridir. Beyazit meydanını dolduruyor. şımarık çocuklar gibi sıyırtan evlermiz. Anadolu T u r ki sade. Münevverlerinizin bedii aptallığına yahut cahilliğine karşı samimi münevverler için ilk yapılacak iş gayet basit ve menfidir.

Yine bir gün ikindi vaktiydi.. Tecrübe edin de bakın!. Arabacının bu ciddiyetine karşı bozgunluk olmasın -diye mecburi sustuk.. namuslıdır.... sözünde devam ediyordu: — Ya. arabanın içinde her . Fakat iş tamamen aksine oldu. Niğdede kaldığımız müddetçe hep şu temennide bulunuyordum: Samsuna kadar on iki günlük yolda iyi bir arabacıya düşsek. başka ihsan istemem !„ diyor. ağırlaşmaz mı.. şehiremini şeklinde millî zevee isyan eden münevverlerinizden korumaktır.. mimar. çektiğimi Allahla ben bilirim! Huysuzlık. Arabacı uyukladığımızın farkına varınca başını çevirip bize dediki: — Ne uyuyorsınız be ? ! — Ne olacak ? — Araba ağırlaşır! Hepimiz gülmiye başladık.. tecrübelidir.. Sırtlan göziyle Anadoluda günlerce araba yolculuğu yapanlar bilir: İyi bir arabacıya düşmek ne mutludır! Bu yaz bizi Kastamoniden Ankaraya götüren arabacı Çangırıh Cemal gayet iyi bir gençti.. Üç kişiydik. Niğdeden bizi "yaşlı başlıdır.. Samsuna kadar on beş gün zarfında kendi hesabıma.. aksilik. Günde dokuz on saat yaylıda sallanmaktan adeta hasta olmuştuk öğle zamanı sıcak da bastırınca uyuklamıya başladık.. Halkı bu münevverlere " zevkime gölge etme. Bilmem seyyahatımızın kaçıncı günüydi. Fakat herif hiç gülmiyor. siz gülersiniz! Onu ben bilirim: Uyuyanca araba ağırlaşır mı.. Ankaradan Ürkübe kadar götüren Erzurumlu AH ağada gayet iyi bir insandı. Her türlüsü bu adamda vardı. diye gayet götü huylu bir bunağın arabasına koydular...96 - yaratan Türk milletinin zevkini mühendis.

. Bu sefer muharebeyi tenkide başladı.. Fakat bunak herif bir türlü huyundan vazgeçmiyordu. Bir kaçkerre homurdandıktan sonra aynen şu sözleri sarf etti: — Siz ne biçim hocasınız ?!. Günün birinde akşam üzeri Amasya'ya yaklaştık.- 97 - birimiz bir tarafa yaslanmış kalmıştık. Arkadaşlardan biri muharebenin millî gayesini izaaha çalıştı.. Artık belâmızı bulmuştuk... Terbiyesiz adam her dakika bir suretle bizi rahatsız ediyor ve kizdıryordu. — Artık yeter! Bari nefes almak için de senden izin alalım! dedim... Alt mı geleceğiz. Yine bir gün adi bir sebple bana çattı. — Şu kavga ne zaman bitecekse hayırhsiyle bitse. Herif gitgide tahammülfersa olmıya başladı. Yolun iki tarafında kağnı kervanlaiarı durmuş.Ağa biz türkü bilmeyiz! dedik. Yine bir gün şosanm bir kıyısında iki kamyon enkazına rastgelmiştik. gibi sözler söylüyor. Arabacı yine başını çevirdi: — Ne susuyorsunuz be ? Türkü söylesenizeL dedi. Bütün gün arabacının lan etliğini nasıl savuşturacağız diye düşünüyorduk... Bize diş geçiremiyeceğini de anladı. Hemde ciddi olarak. Yolda hep güzel güzel türküler söyloyordu. Fakat arabacı bunları hep bu günkü harbe vesile edinerek atıp tutuyordu: — Yazık Türkiyenin paralarına yazık!. üst mü geleceğiz anlaşılsa. Bunların Harbi Umumî zamanından kalma enkaz olduğu pek alâ anlaşılıyordu. artık yeter!. Samsun'na kadar bu derdi çekecektik. T. Ben geçende Malatya'ya bir maarif müdürü götürmüştüm.. Fakat ne atmak mümkündü. ne de satmaic!. ağzına gelen küfürleri savuruyordu. mola veriyor7 . ben de. Fakat herifin kulağına lakırdı mı girer! O boyuna söylüyor ve küfrediyordu.

Fakat aksi herif kağnı kervanları arasındaki dar ve taşlıktı yerden geçmek istiyerek zaten yorgun olan atlan sürdü.Yunan harbi bizim ya altında yahut üstünde .. kendi fikir ve kanaatimize ayit ne kadar hak ve hakikat fikirleri varsa onlardan tecerrüt edip arabacının ruhuna girmek. bizim araba için durup beklemek vardı.. miiletdaşlarıne karşı niçin bu derece mütecaviz oluyor neden?. uzun sakallı. taşmıya başladı. kağnıciiara hücum başladı: — Utanmazlar. bir müslüman. milletine. yalınayak başı kabak manda güden çocukları.. Kağnılar dar yolun iki tarafını tamamiyle kapamış. lanetin dili tutuldu !. sonra bütün hadiseleri ve kâinatı o kirli ruhun penceresinden görmek lâzımdı. Arabacı ağzını bozmak için haricî bir sebebe muhtaç değildi. Akıl ve mantıkla izah edemediğimiz bu manayı başka bir usûlle daha kolay anhyabiliyorduk. Üç gün üç gece bu ters adamın haleti ruhiyesini tahlile çalıştık. bu müsademede hayvanlardan birinin kayışı kopmuştu. O vaziyetle haykırdı: — Söyle söyle! Kimdir şu memlekette imansız olan?!. Tekerlek taşa takılmış. Şöyleki kendimize. O ane kadar sessiz ve haraketsiz duran kağuıcılar arasından uzun boylu.. Bir insan. arlanmazlar! insafsız herifler! Yolu böyle tutarlar mı? Siz de din. Üç gün sonra Samsun'a vardık. yorgun mandaları... niçin bu kadar kötü huylu.- 98 - lardi.. İhtiyar kağmcımn bu sözü o kadar yüksek ve keskindi ki!. her şeyi izah ediyordu. iman olsa biraz kenarda durur sunnz!. kağnı kârvanını. dedi. her tarafı toz ve topraktan bembeyaz olmuş bir adam çıkıp bir iki adım attı. gayeyi. Küfürün kazam zaten kaynıyordu. İşte o zaman: — Türk . oraya yerleşmek. maksadı. Bu adamın halüvaziyeti. Yarım dakika sonra tekerleklerin büyük bir mukavemete çarptığını anlatan sert bir ses işittik.

derler. fakat mutlaka bitmesi lâzım gelen. kırık kamyonlar zavallı Türkiye'nin zavallı parası. dediler. Bir istida yapıp müracaat ettim. kağnı taşıyan ihtiyarlar birer imansız. Şu halde bizim kendi aklımıza göre yanlış. A "abacımız müşteriyi. olduğu gibi kalıyor ve fena oluyordu! "Herkesin hanei kalbinde bir aslan yatar. Halbuki fenalıkla o adam arasında ayrı gayrı yoktu. Haydi bakayım bana son baharı bir tasvir edivir!. bir güreş. İstidamı okuyunca "sen ne bilirsin? „ dedi. çok düzgündü! Ve sanki yanlış olan. He- . Fena. Bu zat dairenin müsteşarı idi. Ben sevindim. " Hazine! Hassada adam alıyorlar. dedi. " Ya ! demek edebiyat ta okudunuz? !. sakat dediğimiz şeyler arabacının aklına.. Vefa İdadisinde okuduklarımı birbir saydım. kalın sesli ve güler yüzlü bir zat çıktı.. bizim tenkidimizin tarzıydı. kumandanı. Karcıma iri yapılı. ne bir zahmet sarfetmiyordu. İnsanlıktan bir şey feda etraiye mecbur değildir. Anadolu Paşaları hep birer sergerdedir!. Fena adam. onun hükmü değil. milleti hep sjrtian göziyle görüyor ve sırtlan burniyle kokluyordu. mantığına göre çok doğru.. hodbin olmak için ne bir dikkat. harbi. Bu adam nasıl oluyorda fena oluyor? diyorduk ve fenalığı o adamla birleştirmek için zihnen çabalıyorduk. idadi şahadetnamesini almış. Bir sırtlan için bundan daha tabîî ne olabilirdi ? Yeni adam enmuzeci Henüz yirmi yaşını bitirmiştim. Onun hanei kalbinde ise dişlek bir sırtlan yatıyordu. son baharı tasvir edersem memuriyet verecek dedim.- 99 - kalarak. kendime bir iş arıyordum. O adam fenalığın ta kendisiydi. Eshişehir cephesi çocuklarınızı yemek için açılmış bir ağız.

Çünkü bu zat galiba aynızamanda Sarayın da tabibi idi.. dedim.. arzuhali verdim. " Öyle ise bir arzuhal ver de oraya havale edeyim.. Gittiğim zamanlar kalem odasında.„ Birkerre daha imtihan olduk. ben. Ben hemen babama koştum: Yazım beyenildi.— 100 — men müsteşarlık odasının yanı başındaki ufak odaya geçtim. havale edildi. Daha bir iki haftabekledim. Fakat bir az müsaade et!. Aradan bir az vakit daha geçtiktan sonra yine gittim. Nihayet "imtihanı kazandın. Bir müddet daha kâğıdıma baktıktan sonra gay*t yavaş ve mülayim bir sesle: "Bir hafta sonra gel!. fakat burada değil.. Artik o da sıkılmış olacak kîii: " Senin için iş var.. yine gittim.. O tarihte geceli gündüzlü ciltlerini ezberlercesine okuduğum " Servetifünün „ kolleksiyonu gözümün önünde duruyor gibiydi. „ Dedi Allahtan ümit kesilir mi ?! Ben eski neşemden bir şey gayibetmiyor. bir de yüzüme baktı: " O ! Kuvvei kalemiyen var. diyordum. Gözüm gözünün içinde idi.. Evde herkes sevindi. "efendim. Üç beşkerre sertabibi görmek için gittim bulamadığa.. hep kati neticeye intizar ediyordum. Hamidiye Etfal Hastahanesitıde! İmtihane girer misin? dedi. Nihayet adamcağız Hazineyi Hassa Müsteşarının onkerre de söyleyemediği sözü o günü bir defa da söyleyiverdi: "Size doğ- .. bir hafta sonra da gidiyorum. dedi.„ Mısraiyle başlıyan eylül manzumesini koydum birde imzalayıp heman verdim. Hamidiye Etfal Hastahanesi sertabibine müracaat et!. dediler.. Acaba ne diyecek. baş kâtibin yanında oturuyordum. Hafta sonunu iple çektim! Nihayet ken îimi Müsteşarın karşısında buldum. üslubun da parlak !. Türlü terkipler ve türlü hayallerle süslenmiş bir son bahar tasviri vücüde getirdim! Nihayetine de 11 Tevfik Fikret merhumun ne zaman zert ve muhtazır eylül. Müsteşar Bey bir kâğıda. beni görünce tanıdı: "Oğlum seni alacağız. fakat daha bir iki hafta bekle!. imtihandan kaçmıyorum. dedi. girerim ne vazife de olsa yaparım. dedim. dedi....„ dedi. "Hiç merak etme oğlum işin oldu.

mülâ kata müsteit genç bir kavval „ <iur. mukayydi sani. daha doğrusu yarattığı enmuzeç ise: "Lisan aşina. dır.gibi!. Harbi Umumî firarileri gibi nihayet o da kaçtıgitti. Meşrutiyetin bulduğu.. O günden sonra ilk işim insanı ihtiyari atmıyacak derece de çabuk biten bu İdadi tahsilini kâfi göimeyip Darülfünun'a yazılmak oldu.' nin makûsudur. salis. muaşerete vakıf. yaşlı başlı. muamelâtın sırrına vakıf bir Efendi! „ idi. Meşrutiyet bu enmuzecin enbüyük düşmanı oldu. . Etfal Hastahanesini terketmiştim.. serlevhasiyle Akşamda teşhir etmişti.. Bu devrin adamları arasında Babıali kalemlerinde görüldüğü gibi selâm sabaha riayet etmek şartiyle kalemi hokka yabatirmadan senelerce memur olanlar vardır!.. Bu ihtiyarın hayatına en büyük darbeyi o vurdu. Bu gayri tabiî enmuzeç de çok yaşamadı. Harbi Umumî ile birlikte bu enmuzeç de mütarekesini yaptı. fakat ne çare ki gençsiniz. pek gençsiniz! Bu yaşta size bu vazifeyi tevdi edemiyeceğiz!. nutka.. Avrupa'yı görmüş zat Avrupa'yı görmemiş olan "babayani. İşte Meşrutiyet'ten evvelki memur enmuzeci "saçlı sakallı. Birde en ehemmiyetsiz vazifeler bile meselâ mukayyittik aklı başında tek adama değil. . Bu vaka o tarihdeki insanların memur. hüsnühatınız da var. Hemen Meşrutiyete kadar devam eden bu devir adeta "ihtiyarlar devri. O zamana kadar iş başında gördüğüm insanların simasını yaşım gözümün önüne getirdim. Bu enmuzecin en mübalağalı şeklini aynı zamanda kudretli şair ve merhametsiz bir hicivci olan bir arkadaşımız bundan üç sene evvel "Avrupayı görmüş zat.. bir kaç adama birden tevdi edilirdi: Baş mukayyit. Hep ihtiyar adamlardı. iş adamı hakkındaki haleti ruhiyesini gösterir.— 101 — rusunu söyleyeyim mi ?! İmtihan evrakınızı gördümı pek iyi yazmışsınız. Her ne hal ise ben o gün meyus ve raakhur bir lhalde. Ben yaşta olanlar arasinda müstakil vazife görenler yok gibiydi.„ . dedi! Ben bu sözleri işidince şaşırdım kaldım.

Mefkûrecilikleri de marazi bir mefkûrecilik çokkerre mevhumecilik idi. bizim için insan enmuzeci belki pe "meyus. demişti ve doğruydu. bir milletin ümidine. bunu itiraf ederim.. imanına müracaat ederek kuvvet al- .. Bu his meclisini muvaffakiyetler iyle. Fakat büyük misal gözümüzün önündedir. ondan ibret almak yeni Türk enmuzecini şuurlu. Yeni hayatımızın müdürlerini ancak bu hayata imkân ve hürriyet bahşeden Harakâtı Milliyenin tarihçesinde görebileceğiz. sıfatlarından teşekkül edecekti. cevval insanlardı... gelmiş olan meclislerin fikren belki madunudur... Onun için denilebilir ki Harakâtı Milliyenin tarihi.. vukufun. emel ve iman itibariyle bütün onların fevkinde olduğunu iddia edebilirim. Fakat birincilerin cehli. az kalsın mahvoluyorduk!. ve müdafaa hatlarmız Pulath'ya kadar gerilediği zamanlarda bile yerinden kımıldamayan bu iyi yürekli insanlar arasında "beyin ve irade vazifesi gören.. yeni idare adamı enmuzeci bu hasta ve ölü unsurlarla terkip edilemez. Fakat ümit. Bu ilim. Bu devri vucude getirenler aynı zamanda "faal vefekkâr „ insanlardır. Bu adamların iradesi Almanya'nın iradesi gibi marazı bir irade idi. umumiyetle. ilmin.- 102 - Eğer Anadolu'da yeni bir türk ordusu teşekkül edip te yeni bir devlet kurulmasaydı. Fakat şayanı dikkat olan nokta şudur: Bütün Harakâtı Milliye tarihince "kalp ve ihtiras vazifesi gören.. Meşrutiyetten sonraki idare adamları ekseriyetle faal. makhur. müstesna insanlar vardı. Gerçi Büyük Millet Meclisinin ilk azasından bir heyet İstanbula geldiği zaman içlerinden bir Darülfünun konferans salonunda darülfünunlulara hitaben şu sözleri söylemişti: "Efendiler! Bu meclis şimdiye kadar. vazih bir hale getirmek lâzım. Bunun için de zihninde şu mantıkî silsileyi vcüude getirmelidir: Meşrutiyete kadar memleket hem cahil hem de atıl ihtiyarları tecrübe etti. onlarda da vardı. daha başka şekilde. zaferleriyle tenvir ve tahkim edenler hep onlardı. tecrübenin tarihidir.. bedbin ve daha ziyade menfaatperest.. Yeni insan enmuzeci.

züppelere. fakat "yaratıcı bir insan. ihya ettiği ormanlara . ne biri ne diğeri akıldan başlayıp amle müntehi olan. hiç teslimi salâhiyet etmeyiniz! İdare hayatında yalnız sahibi irade olanlar şayanı itimattırlar.— 103 — dığı için akamete mahkûm kalmadı. Bu hayvanların işleri ne kadar hayretaver olursa olsun zekâ için numune teşkil etmezler! Cırcır Böceklerini de örnek a'mayıniz! Çünkü sesleri ne kadar çok olursa olsun iş yapmazlar! Gayeyi hayaliniz "insan. parmakların ucunda.. Şu halde sırf nazari adamların ve adi manasiyle: kelimecilerin ve hayalcilerin hayatta bir kıymeti yok! Fakat ayni hayatta sırf faal ve maceraperest insani arında bir kıymeti yok! Bütün mesele hadiselere. Yine yeni hükümet makinesini kuracak olan mesul insanlara bir vatandaş gibi tavsiyem: Umumiyetle menfilerden. ihtîbari vukufu. Bu melekenin bir kökü kafada... Yaptığı yollara.. kolları elleri de. olsun. tabiatı eşyaya mutabık bir iradenin sahibindedir. muzaffer olduğu muharebelere bakınız. Yeni nesli teşkil edecek olan mürebbilere bir meslektaş gibi tavsiyem: Arı ve kunduz yetiştirmekten sakınınız. Vilâyet idaresi mi mevzu bahis?. bir kökü kalpte bütün dalları. Bu iradenin en tabiî unsurları hissi selimi gayip olmamış bir zekâ ile bu zekâyı fiile isal eden bir hasasiyet manzumesidir. müdafaa ettiği cephelere. zihnî sermayeleridir. lakırdı ebelerine.. gayrı kabili zeval bir hayatiyeti haizdi. Zira bu ilim ne Meşrutiyette evvelki ihtiyarların sırf ameli. nede Meşrutiyetten sonraki kavvalların sırf nazarî. kuruttuğu bataklıklara. kevezelere. ameldedir. atillerdan ve mürtecilerden sakınınız. Evvelâ söyleyiniz hangi meslek mevzuu bahistir ? Askerlik mevzuu bahis ise kurtardığı tarihe. istiklâlini iade eden ve istikbalini eminleştirmek ümidini kazandıran bu ilim tamamyile hususî bir mahiyeti. Yine çok dikkat edelim ki Türk milletine tarihini. Onların kimler olduklarını mı soruyorsunuz?.. amelden haraketle akılda nihayet bulan faal ve yaratıcı bir ilimdir.

yerden yüksek yerleri sevmek... yanılmazsımz. Muarif İslâhatı mı mevzuu baıs?! İdare ettiği mekteplere.. yerde içmek. Parkı ziyarete gelenlerden çocuğun kanepeye oturmak ihtiyaciyle gerçi ayakları yerden kesildi. Maksat adamların ahlâkını.. yere oturmiya alışan. kanapeye oturmak çamurdan ve tozdan kaçınmıyan bu halka temizlik dersi veririm!.. koyduğu usullere.. Bu feragat olmadıkça söylenen her sözün ve dermiyan edilen her iddianın nihayet edebi. numuneyi imtisal olduğu yeniliklere bakınız.. faziletperverliğini ölçmek ise bunun da gayet afakî bir usulü vardır: Mevzuu bahs olan §ahsın menfaati şahsiyesini hayatta kaç defa ve kaç türlü feda ettiğini anlamak lâzımdır. dedi. Terakkiden kaçan adam İstanbul şehrine Gülhane Parkını kazandıran şehremini günün birinde dahiyane bir fikre malik oldu: "Parkın muhtelif noktalarına yeşil tahtalı. içmek.— 104 — bakınız. asıl ahlâk ona bir kıymet vermez!. yerden yüksek yerlerde yemek. nefsinden.. fakat bunlardan hiç biri kanepeye avrupah bir insan gibi . menfaati şahsiyesinden feragattir. yerden yüksek yerlerde yaşamak ve yerden yüksek yerler için yaşamak adeti teessüs edecekti. Hülasa icraat hayatında insanı yalnız ve sade işiyle.. demir ayaklı kanepeler koyarım. yahut mantıkî bir mahiyeti vardır. Çünkü dindarlığın.. iradenin bu meşru evlatlariyle ölçünüz. yerlerden yüksek bir yerde oturmak. yerde oturmak yani yerde yemek. ve her şey yere oturmak. yerleri bu "Haki fena „'yi sevmek. milliyetperverliğin insaniyetperverliğin en müspet tecellisi işte bu feragat. Garip netice!.. yerde yaşamak ve yer için ölmek adeti hep değişecek. Hakikaten yerde oturmak kanapeye oturmak adetine münkalip olursa şarkta büyük bir tahavvül olacaktı.

yeni yeni itiyatlar hazırlar. Ben bu düşünceyi. yeni zahmet ve meşakkatlerle olur. Sanatten kaçan adam! Durkheim insanı kendi kendine cehte muktedir bir mahlûk olmak üzere tavsif ediyor. nede bir muhakeme dinidir O sırf katı mafsalierin ve uyuşuk adalelerin ile mücadele edecek olan bir zahmet dini. Seni adam yapacak olan din. Ve onlara sessiz velveîesız bir }isan ile hitap ediyorum. elem mabdünün dinidir!. fiilen icrası güç olan bir şeydir.. Lâkin bu hadiseyi gözden kaçirmıyan bir insan şöyle izah ediyordu: — Terakki bir emri cebrîdir. kaçan insanların feryadını işittikçe hiç garip bulmuyordum. Terakki yalnız ceht ve elem ağacının meyvasıdır. Bilâkis hepsi kanepeyi tahtadan bir yer faz ederek üzerine bağdaş kurdular}. itiyatlarını muhafazaya. Filvaki hayvan da ceht eder. Yazık o lisana ve edebiyatına ki terakkiyi bir zevk gibi gösterir!.. Cemiyette vücude gelen her terakki uzviyetimizde derin ve elim aksülamellerie. Şimdi bile terakkinin meşhur düşmanlarını görüyorum ve gayizlerinin illetini anlıyorum. Halbuki her yeni itiyat yeni tefekkürler. Bu suretle o vakit Şehremini insanların bu garip inadı karşısında şaşırdı kaldı. Çünkü insani Terakki demek durup dinlenmeden zahmet çekmek demektir.105 oturamadı. alıştığı gibi yaşamıya müstaittir. ne bir fikir. bu izahı o kadar kabul ettim ki her terakki davasının peşinde zahmetten. Onun için terakki bir fikir gibi nekadar arzu edilirse edilsin. Ve bu terakkigirizliği bir türlü izah edemedi. .. diyorum ki: — Ey kanepeye otururken mafsalları acıyan insan! Sen terakkinin zahmetlerine nasıl katlanacaksın?!. elemden. İnsan uzviyeti iktizası terakkiye değil.

Güzelden kaçan.. heycanı. Bu hayvanı cehte sevkeden kirpactır! Halbuki insan terbiye sayesinde o hale gelir ki haricî hiç bir tazyika muhtaç olmaksızın cehtedebilir. ahengi. sanat eserini manayı. siz ciddi ve ilmî bir bahsi izah ederken gözleri süzülen ve ağzı açılıp kapanan şu adama!. o da bir cehttir. Büyük bir sanatkâr dikkatiyle tahlil edilmedikçe. rast geldiğine " bunların ne lüzumu var?.i anlamak için zekâmızın. Halbuki burada ne bir lüzum nede bir ispat mevzuubahstır.. Bunu elde etmek için seneler lâzımdır. İnsan terbiye tesiriyle senelerce cehtetmeliki kendi kendine cehtetmeğe alışabilsin. Yük taşıyan at misalinde olduğu gibi. Fakat bu ceht bir günün mahsulü değildir. den başka bir şey değildir. o eseri ruhunda yeni baştan yaratmak demektir. İnsan en güç işlerde bile bu cehte yalnız başına muktedirdir. Meselâ çocuk için en güç iş elbise giymektir. Sadece .... Fakat terbiye almış bir insan için bu iş kolaydır. dağnık ve mütezat görünen parçalara büyük bir ahenk sokulmadıkça bu musiki bizim için cehennemi bir gürültü. dikkatimizin müdahalesi şarttır. Bunlar bilbedahe ve bilâ vasıta şuurumuza yerleşecek basit eserler değildir. Onun için insana " yalnız başına cehte müstait olan hayvan „ demek doğrudur.. Zaten bir sanat eserini anlamak.— 106 — Fakat hayvanın cehti haricî bir tazyik ile olur. Çünkü bu insan dinlemeye ahşmamıştir! Çünkü dinlemek.. dinleyemiyor !. Avrupa musikisinde bazen en derunî ve en fevzaî ihtiraslarımızın bazen de en insanî ve en beşerî emellerinizin ifadesi vardır. Beşerî olan hangi vazifede. Zavallı yoruluyor. hayatı isthkar eden adam. Şu halde nevinin İstırabını duymıyacak derecede kulakları sağırlaşan ve en ufak bir aşk heycanı yaşamıyacak kadar içi kuruyan bir adama doğrudan doğruya " sanatin ve sanatkârın sesini işit „ demek manasız olur.. anlamak. diyorsun. İlim gibi sanatta bizden dikkat ve ceht ister bir Mozart ve bir Wagner.. insanı neviden olan hangi idrâkimizde cehtimizin müdahalesi yoktur ?! Bakınız.

" akıllı ve hisli adam „ . senin! Cumhuriyetin adam numunesi Eski Yunan medeniyetinin ekmel numunesi " Hakim „ idi. si " tesanüt ahlâkı „ . Bu günkü vatandaşın seciyesi acaba nedir?. meslekî istihsalleri vücude getirici olmak lâzımdır. On sekizinci asrın beğendiği adam. aile değil. dır.. leri vücuda getirdi.. Bize zümrevî hayatın bütün icaplarını tanıyan ve yaşıyan vatandaşın hayatı lâzımdır. Kendisini bütün cemiyetin cüzü duyan ve cüzü gibi yaşiyan vatandaşın ahlâkı. Sonra. Yeni vatandaşın siması ancak yeni cemiyetin çizgilerinde» ve renklerinden teşekkül edecektir. Bunu bulamıyorsan kabahat ne eserin. fakat yeni cemiyetler çin kâfi değil... "Honnete Homme. mektep hayatı ise geniş. Aile vasıtasiyle mektebi ıslâh etmek fikri sakattır: Aile muktedir ise kendi kendini ıslâh etsin!. Yeni vatandaşı yaratacak olan sanatkâr.. devamlı ve feyizlidirMektep bu yaratıcı tesirini yapabilmek için her şeyden evvel ve her şeyden ziyade şu hakikate dikkat etmelidirTesanütçü bir ahlâkın ve istihsalci bir irfanın hakikati . " Akıllı ve hisli M adam enmüzeç güzel. dır. ne sahibinindir. irfanı yaratıcı. muhterem... vatandaşın ilmi..'. Bu gün evliyalar yoktur! " Mübarek adam „ enmüzeci bile silinmiş gibidir. gene cemiyettir.. dir. " Sıkılgan adam „ tipi yeni tipin tamamiyle zıdtıdır. fakat bu günün hayatı için müphem ve umumîdir. Yeni cemiyetlerin " Ahlâkı hasene „ . On altıncı asrın mükemmel adamı "Honnete Homme. mekteptir. Bu günkü çocuğun aile hayatı dar ve mahduttur. " ukelâ ve sathî adam» tipi yeni tipin tamamiyle zıddıdır. yalnız senindir.. Kurunu Vüsta "Aziz. Yeni tipin hamurunu yoğuracak olan muhit..- 107 - büyük ve elemli bir cehtin teslim edeceği bir zevk vardır.

Ve insan kendi kendine soruyor: Demek ki fa- . faal adamdır.nin destanını okudular... talim sarf ve helak edici halinden kurtulup istihsal ve istismar edici hale gelmelir. Bunlar haricinde yeni vatandaş teşekkül edemez. . diyoruz.. Cumhuriyeti yaratan irade mekteplerin binalarına da teveccüh etmelidir. Ve ondan İnkilâp namına iki şey istemelidir. "Falan muallimi tanınınsınız ? „" diyorlar.. tasvifi yerine "faal adam. Öyle ise mektep her şeyden evvel tesanütçü bir h yata mazhar olmalıdır. Meşrutiyet inkılâbında nntuk söyliyen hatipler "teşebbüsü şahsî. Meşrutiyetten sonra aranılan. "Filan adamı tanırmısın ? „ diyorlar.— 108 — ona dışarıdan. Faal adam! Meşrutiyetten evvelki adam teşebbüsü şahsiden mahrum olan atıl adam idi. "tanırım. Mektep cemiyetinin içtimaî hayat zevklerini tatmasına müsayit mesafe ve mekân ile mektep cemiyetinin müstahsil hayat şartlarını teminine müsayit aletler ve teknikler. „ diyoruz. dediler. "Tanırım.. Kendi kendini ıslâh edemiyen bir mevcut başkalarını ıslâh edemez!. Talebe ve muallimler denilen zümreler müstait oldukları zümrevî hayatı azamî derecede yaşamalıdır. Sonra ilim. tavsifini kullanıyoruz. Mektep canlı bir mevcuttur. "müteşebbüs adam. Yeni idarenin mukadderatından mes'ul olan artık yeni terbiyenin mahiyetidir.. yeni bir idare ise yeni insanlarla yaşayabilir.. faal adamdır.. Kendisinden çıkacaktır. başka bir yerden gelmiyecektir. Yalnız "müteşebbüs' adam. oldu.. ve türk milletinin şimdiye kadar felâketi "teşebbüsü şahsînin fıkdanından dır. Millî İnkılâbın vücude getirdiği adam enmuzecinin tasvirini henüz vazıh surette göremiyoruz.

Fakat yaratıcılık. Mütalaayı kolaylaştırmak için üç nevi faaliyet enmuzeci kabul ediyorum:. faaliyetlerin en iptidaî şeklidir. Otomatik harekette gerçi kendisine göre bir intizam. şuuru sathî bir şuurdur. Bu faaliyet ilerde içtimaî faaliyetlere mebdei hareket olmak itibariyle gayet şayanı dikkattir. şuur. güzel faaliyetler arasınde ne münasibet vardır ? O halde ne demeli ? "faaliyet bir meziyet değildir mi. Her hareketlerini. Çünkü bu faaliyetin intizamı. her şeyden evvel bu faaliyet fikrine biraz vuzuh vermeliyiz. iyi. Şüphesiz derhal "faaliyet bir meziyettir. Ekseriya cahil ve zekâsı cevval olan insanlarda görürüz. her teşebbüslerini mantıklariyle teyit ederler. Fakat netice gene birdir. Yani neticede gene istihsal yoktur. „ diye kabul edeceğiz. İkincisi: mantığa müstenit faaliyettir. Şu halde çocuk faal bir mahluk olmakla beraber makbul bir insan enmuzeci midir ? Daha ağır bir misal delidir.. güzel nev'inden eser denilebilecek hiçbir şey vücude getirmez. Bu faaliyette gerçi intizam ve şuur vardır. Fakat bakınız size bir kaç faaliyet numunesi ki meziyet olmak şöyle dursun. Fakat pek az kimse bu meziyet olmak imtiyazım alan "faaliyet.. doğru. Otomatik faliyet.— 109 — aliyet bir meziyettir. Fakat olduğu gibi kalan bir çocuk faaliyetinin medenî nev'inden hiçbir kıymeti yoktur. doğru. . istihsal kadreti. belki noksan. sevk ve idare yoktur. mantıkî. hayvanı jir faaliyettir. hatta felâkettir. Evvelâ çocuğun faaliyeti. bir ittırat vardır. Birincisi otomatik faaliyet. Fakat delinin faaliyetiyle medenî faaliyeti ifade eden iyi. Fakat faaliyetlerine rağmen eser vücude getirebildikleri eser payidar olmaz. . in ne olduğunu düşünüyor i İstiyerek fikrimizi şüpheye düşürelim ve soralım ki: "Faaliyet bir meziyet midir ? „ . Otomatik faaliyeti temyiz eden şey iradî faaliyetin zıttı olarak şuursuzluk ve terkipsizlik tir. Çünkü bu faaliyet yapıcı olmaktan ziyade yıkıcıdır. Alelumum deli de faal bir mahluktur.. demeli? ! Hayır.

Müsbet kafalı insanlara muhtacız Asrî bir milletin mühim seciyelerinden biri de ilim hâkimiyeti değil midir? Asrî milleti orta zaman cemiyetlerinden ayıran mühim fark din yerine ilme mevki vermesi değil midir? Orta zamanda itikadın ve kitabın idare ettiği yerleri bu gün hep ilmin fikirleri tabiatın kanunları idare ediyor. hangisi?.. mantığın faaliyeti de birincisi kadar yıkıcıdı. Muasır faaliyet enmuzeci teknik faaliyettir. ve eseri mutlaka payidar olur. yoksa teknik faaliyetin sahibi mi. O halde dün dinin tuttuğu yerlere bu gün ilim geçmiştir. Müsbet olmıyan şeylerin tabiatına uymıyan fikirler. itikatler. Muasır faal adam ancak bir ihtisas sahibi olabilir. tecrübeye dayanan müsbet kanaatler geçiyor. Çünkü muntazam ve şuurlu olmkla beraber yaratıcıdır. ananalar hayat meydanından hep koğuIuyorlar. Hattâ aklı selimin faaliyeti gibi zekâya onun kadar muhtaç olmıyan bir faaliyettir. Dün dinle idare edilen işler bu gün ilim ile idare edilmektedir. aklı selim ile faal olan mı. hesaba.. yerine akla. Kuvvetini mantıktan değil. fen zekâsidır.- 110 — Üçüncüsü: tekniğe müstenit faaliyet. Teknik faaliyet mutlaka eser vücude getirir. Bu faaliyeti mutlaka âlim. Gariptir ki bu faaliyet mütevassıt zekâlı insanlarda da tecelli edebilir. Bu nevi faaliyet faaliyetlerimizin en yüksek şeklidir. Şimdi beğendiğiniz faal adam kimdir?.. rnütefennin insanlarda görürüz. Bence alelıtlak faaliyetin. hele otomatik faaliyetin bu bahiste hiçbir değeri yoktur. tabiyetten alır. fazla olarakta aldatır. Cahil insanlarda da bir istisna halinde tecelli edemez. Şu halde denilebilir ki: İlmî . Otomatik faaliyetin sahibimi. Çünkü zekâsı ferdî zekâ değil. Bu faaliyetin zekâsı aklı selimin zekâsı değildir. ilmî yani gayrı şahsî zekâdır.

Çünkü bütün bu muaşeret kaidelerinin ehemmiyeti onları kukla gibi yapmakta değil. çobanlarda dahil olduğu halde asrî bir milletin bütün fertleri için lâzımdır. mutahassıslarıdır.. azaltmaktır. her hangi meslekte mutahassıs kimselere muhtaçtır. " muasır millet „. Fakat bu mefhumların içine girelim ve onların içinde bulunanlara dikkat edelim. her yerde muhabbetle. binaenaleyh sathî kalmıya mahkûm plan malûmlar ile bir millet medeni tekâmülün zaruretlerim k vrayamaz. " yenilik „ " yeni adam „ sözleri derslerde. Ne göreceğiz? Çok kerre umumî ve sathî malumlar. Fakat umumî malûmların sahibi olmak. iyiliğin ve güzelliğin bir tecellisidir. Fakat cemiyet itibarile incelmek daha güç bir şeydir. bu hükmü bir kerre daha genişleterek diyebiliriz ki: Böyle bir millet en çok menfaatlere. bir ilimde mutahassıs olmak değildir. bu sermayelerin medeniyetin uzviyetile doğrudan doğruya münasebeti yoktur. serbest söz söylemek melekesi ve salon muaşeretinden ibaret bir takım unsurlardir! Halbuki bu melekelerin.— 111 — olmak. asıl bu kaidelerin doğduğu telakki farklarını taşımaktadır. Muaşeretini tanzim etmiyen bir milletin içtimaî hayat yüzü daima pürüzlü kalacaktır. salonlarda. Umumî malûmat sahibi olmak hele bunun bir derecesi köylüler. Bir milletin umumî muaşeret kaidelerine vakıf olması ve bunları hayata tatbik etmesi lüzumlu ve hayırlı bir şeydir. Adabı muaşeret ince ruhlar gibi kaba ruhların yüzünüde cilalayabilir. iştiyakla tekrar edilen canlı sözlerdir. Asrî bir cemiyetin en çok muhtaç olduğu şey. Umumî. Hülâsa nereden hareket edilse " asrîlik „ mefhumunun . iyi ve güzel kıymetlerin hür bir surette cevlânına engel olabilecek sebepleri kaldırmak. ilme dayanmak asri milletlerin mühim tabiatlarından biridir. kitaplarda. Muaşeret kaideleri ayni zamanda doğruluğun. işte âlimler. " Asrî olmak „ . "asrileşmek. Asıl mesele millette doğru.

ilmin yorgunluğuna. Fakat ezberci gibi değil. müesseseleri. İşte bu umdelerin başında " müsbet neviden olan her şey akıl içindir. ilmi anlıyan hakiki kanaat sahibi gibi ilmi isteyince ilmin bütün hürriyetini. usûlleri.. dur Avrupalı adam ilmî bir metot içinde çalışan adamdır. Bu hayret sahiplerinin söylediği söz daima şudur! "Şu Avrupalılar ne çalışkan adamlardır!. müsbet hakikatlere iriştirebîlecek olan yegâne kılavuzdur. İnkılâbını yapmakta olan yeni Türkiye için büyük gaye şudur: Garbın ilmini bütün mevzuu. „ İngiliz avamı da Belçikalı komşularım taktir ederken ona benzer bir söz söylüyorlar: "Şu Belçikalılar ne çalışkan adamlardır!. Asrileşmek.. Türk çok kerre ferdî zekâsının icabatım . bu asır da yaşamaktan fazla bir muvaffakiyettir.. O da asnn maddî ve ahlâkî hayatına imkân veren inkılâp umdelerini yakalamakla mümkün olacaktır. Onun için aslî bir millet mevkiinde ilmi istemeliyiz. Fakat bu medeniyetin hakiki sırrı çalışma saatlerinin daha çok olmasımıdır?! Bunu zannetmek doğru değildir. Fakat ilmin mahrumiyetlerine.. düsturu vardır. vasıtaları. hattâ ahlâkî düsturları ile aynen ve harfiyen getirmektir. Bu faaliyette her şeyden ziyade görülmesi lâzım gelen bir şey varki o da "metot.— U2 - kökleri vicdanın pek derin tabakalarına kadar iniyor. Akıl bizi. Şu halde Avrupa medeniyetleri mevzuu bahsolduğu zaman gözümüze en çok çarpan onların çalışkanlığıdır. ilmin vazifesinede katlanmak şartiyle. bütün feyzini.. kapları. bütün istifadesinide birlikte kazanmış oluyoruz. Usulsüz faaliyet ne işe yarar ? Avrupa memleketlerini ilk defa ziyaret eden bir şarklının intibaı ne olabilir? Ezici bir faaliyet içinde çalışan kütlelere ait intibaı..

Şu halde medeniyetin faaliyette tecellisi doğrudan doğruya azlık veya çokluk şeklinde olmuyor. fakat Üsküdar belediyesinin bütçesi için bir mezarlık açmasaydı! . en basit bir ticaret işinde bile kabul etmeliyiz.. bamye. demişlerdir. dikmek için bel belliyen iki adam tatsavvur ediniz. çok geniş caddeler açmak değildir. Ferdî zekâsı. muayyen tekniklere malik olmalarıdır. Onun için alelıtlak çalışkanlık onları bizden ayıramaz. tecrübe. Bu metot fikrini yalnız tayyare ve demiryolu yapmak hususunda değil. Fakat usullü çalışkanlık onları bizden katiyen ayırabilir. en ufak bir sanaatte. ferdî hassasiyeti onu mümkün olduğu kadar çok bel bellemiye sevkedecektir. Ben bu ayrı çalışan ve ayrı eser vücude getiren yalnız adam sevkitabiîsinden ürkerek dayima şu cevabı veriyordum: Keşke o adam bu geniş ve ıssız caddeleri vücude getirmeseydi. en adi bir işte bile: Fasulye. Öyle ise "Asrî adamn alelitlâk zeki adam değil. toprağı mütemadiyen ayıkhyacak beli âdetten ziyade derin vuracak ve türlü vasıtalarla bu toprağı islâh edecektir. fakat inadına ıssız yollarını göstermişlerdir: "Şu geniş caddeyi görüyor musunuz ? İşte bu filân belediye müdürünün eseridir. Bizi onlardan ayıran avrupahlann cemiyetçe tatbik edilen asrî usullere. Fakat usûl. Çünkü imar mefhumu alelitlâk genişliğin müradifi olamaz. Medenîlik mutlaka çok çalışmak.— 113 - takip eder. belki ilmî bir usûlle çalışan adam demektir. şöhreti için vesile. yahut içtimaî bir tesanüt şeklinde oluyor. metot yahut prosede... kanaat sahibi olan adam yer yüzüne yayılmak ve bir hayvan gibi çalışmak sevkıtabiisinden uzaklaşacak. Bütün servetini bir çocuğunun elbisesine ve oyuncaklarına sarfederek geriye kalan dört beş çocuğu aç ve çıplak bırakmak doğru değildir. Nihayet ilme istinat etmiyen kaba bir tecrünin esiridir. Bunlardan biri bel bellemek işinin içtimaî tecrübesine henüz malik değildir.. Bana kaç kere Çamhcalann kırk elli metro geniş. yahut teşkilât. İşte. Bir ayile hayatında .

" Tedricen ! „ Serlevhalı bir makalem çıktı. temiz ve işlek bir hale getiremiyen bir idareye asrî diyemem.— U4 — olduğu gibi bir şehir imarında da tatbik edilecek adalet düsturları vardır. Mefhumlara esir!. Yoksa bir türk inkılâbı derece derece ve muntazam bir surette tahakkuk etmesi lâzımgelen makul. ne de mutlak surette anîdir. tetricî. yahut intizam hayali ona yabancıdır. muntazam bir hareket olamak lâzımgelirdi. Fennî olmıyan çalışkanlığı beğenmiyelim ve nafile cesaretlendirmiyeiim. Zekâlar vardır. mefhumumlara esirdir. metodik faaliyetin bir müradifidir. Bizim sakat fikirleriniz yalnız tekâmül bahsine ayit değildir. Tekâmül için daha canlı. Belki tekâmül yaratıcıdır. fakat maziden yeni bir mahsûl vücude getirmek üzere gebe kalan bir haldir. Gene " Son saat „' in sayfalarında idi. Halbuki inkılâbımız anî gibi olmuştur. Tekâmülün birdenbire olan safhaları da vardır. Eğer bunda mühendis intizamı ve akıl mantığı şart olsaydı. bu günkü neticelerden mahrum olacaktık. yani makul ve şeylerin tabiatine uygun olmıyan faaliyetler mutlaka yıkıcıdır. ne de bu mazinin gayrıdır. Burada içtimaî tehavvülleri bir hattı müstakim hayaline irca eden akliyecileri tenkit etmiştim. belki maziden müstağni kalmıyan. Çünkü tetriç tekâmülün dayimî bir vasfı değildir. Yalnız şehir idaresinde değil. Fakat her halde yalnız başına tetriç. Hakikati halde tekâmül ne mazinin aynı. Bir hal ki mütemadiyen istikbale doğru şişer. daha mutabık bir hayal bulunabilir. Çünkü fennî olmıyan. Hakihati halde takâmül ne tetricî. Mu- . Her sahede asrî faaliyet.. Şu veya bu süsü yapan fakat elindeki şehri bütçesiyle mütenasip bir derecede sağlam.

fikirlerinin seyrini kovalayınız. bu. sabrın. Cesaretin. memnuniyetsizliğini ispata çalışan bir dikkatle karşılaşacaksınız: . Çünkü bizden evvel yaşamış bir cemiyetin mirasıdır. eski harsın sür'ati iptidaiyesidir.. Şu halde " mutlak bir cesaret. Bunlar tabiî kuvvetlerdir. Yeni neslin terbiyesinde metafizikî hükümlermizin de mesuliyetini idrak edelim Din taassubunu kaldırmışken yerine tefelsefe taassubunu koymıyahm. Bunları bize kazandıran asrî ve felsefî tefekkürümüzün faaliyeti değil. bazen de mazi için daha az müşkül pesentiir. ümit. Öyle ise niçin bu mefhumları taşıyoruz ?. istikbalden ümitsiz. Cemiyte küskün adamın mantığını yoklayımz. ayile.lig vaffakıyet. düm düz bir sebat „ ve inatçı bir sabır „ yerine gerek ferdin gerekse cemiyetin hayatında cesaretin. bir nevi insandır. Bunlar şuun ve hadisatı aşan mutlak kuvvetler değildir. Biz ana ve baba hikmetlerinden ziyade ilmin muttalarına ve yalnız ilim mutaları üzerine kurulan bir felsefenin terkibçi mefhumlarına muhtacız. meslek muhitlerinde dayima böyle insanlara rasgelmek mümkündür. ^ Cemiyete küskün adam! " Cemiyete küskün adam „ . Tenkit eder. Hayatta. sebatın her şey olduğunu gençlere öğretmekle çok bir şey kazanmış olmayız. Fakat pek mudH ve pek müterakki olan yeni hayatımızı idareden acizdirler. sabır ve sebat hakkında da bir çok fikirleriniz vardır ki hakikati halde bunlar hasta klişelerden başka bir şey değildir. sebatın canlı vazifesini öğretmek doğrudur. sabrın. Bunlarında kendilerine mahsus hudutları ve nihayetleri vardır. Bu mefhumlar eski cemiyete göre düstur olarak kifayet eden şeylerdi.

— 116 — Bu dikkat mütemadiyen sokakların kirliliğini. çünkü bu zekâda ilmin en mühim temeli olan icap ve zaruret fikirleri yotur. Hayır. size söylüyecektir. Salim bir cemiyet adamı dayıma faaldir. İlâh. Cemiyete küskün adam tipinin menşei marazîdir. bir yandan da ferdî endişelerden gelen bir memnuniyetsizlik. bürokrasinin» zararlarını.. ve aynı zamanda hodbindirler. şahıslara yükletmekten.. en afakî bir müşahit ve rasıt mevkiinde tekrar ettiğine sjzi inandırmak istiyecektir. bu hodbin hassasiyete çarparız. Halbuki bu küskünlerin dar zekâları hakikati halde siyasî bir idareyi besliyebilecek içtimaî tekâmül telâkkisine malik değildir. Hodbin hassasiyetleri ise siyasî faaliyetin muvaffakiyeti için elzem olan fedakârlık şimesiyle de kabili telif değildir. mekteplerin eskisinden daha geri olduğunu. Onun için cemiyete küskün adamla münakaşa ederken hep bu ilmî ihatasizlıkla. Cemiyete küskün adamın zihnî faaliyeti iki şekle irca edilebilir: Bir yandan içtimaî hadiselerde zaruret tanımıyan bir teffekkür. Cemiyete küskün adamın siyasî vaziyeti ekseriya dar bir muhaliflik şeklilde tecelli ediyor. ilmî bir mütefekkir midir?. O halde cemiyete küskün adamın tevekkülünü fikrî mantığında. yahut dar hodbinliğinde aramak doğru değildir. Cemiyete küskün adam hakikî bir müdekkik. Salim bir cemiyet adamı dayıma mefkûrecidir. Bu menşe bizzat cemiytin hayatında hasıl olan boşluklardadır. yahut hüküm ve muhakeme işlemiyen esrarengiz derecede münferit bir kabiliyete atfetmekten ibarettir. ehliyetin takdir edilmediğini. Cemiyete küskün adamın bütün fikrî faaliyeti küskünlüğüne sebep gösterdiği hadiseleri muayyen fertlere. mefkureciliği kaybettiği dakikada artık hastalanmıştır. Ve bütün bunları en bitaraf. cemiyt maneviyatını şidditlice taşımadıkları için aynı zamanda bedbin. Muayyen fertler içtnaaî hayatı sıkıca yaşamadıkları. Küskünler cemiyet . Fert bu faaliyeti..

Bunlar cemiyetten koparak yalnız adamın tabiatine ricat etmektedirler. Yeni cemiyetimizi ahlâkî ve bediî zevki idrake müsayit cihazlarla zenginleştirmek lâzımmi geliyor. mukayese. neşe. Mütebehhirin teşekkülünü hazırlıyan en mühim meleke kuvvetli bir hafızadır. vecit.— 117 — denilen manevî terkibin inhilâl eden cüzü fetleridir. Bu adamları türlü sıfatlarla tavsif etmek ve derya misali olan ilimlerinden dolayı takdir etmek pek tabiîdir. Mütefekkir bir toplayıcı değil. Mütefekkirin asıl cihazı tasnif. Mütefekkir fikir binasının malzemesini bulmaz. Yalnız başkaları tarafından bulunan bu malzemeyi kullanarak eser vücude getirir. Şu halde mütebahhirin teşekkülünde terbiyenin rolü mahdut demektir. O halde cemiyet içinde bobinleri. farz ve tahmin kuvvetidir. . tahkik ve tensik edilmiş olsun. Halbuki mütefekkir. mefkure veren bediî ve manevî muhitlerini uyandırmakatan başka çare yoktur. Filân da atikiyat ile uğraşır. belki bir teşkilâtçıdır. hafıza veraseti değil. Fakat bu ehemmiyet bir dereceye kadardır. Bir çocuk bu veraseti taşımıyorsa ne kadar terbiye edilse de mükemmel bir hafızaya malik olamaz. Demek mütefekkir hazır fikirleri tefekkür eden adam demektir. Filân adam mükemmel bir nebatçıdir. morfoçya alimidir. Halbuki kuvvetli bir hafızanın en büyük sebebi verasettir. Mütefekkirin teşekkülünde hafızanın rolü mühim midir? Şüphesiz bir bakıma öyledir. Mütefekkir hıfzu tahattur ve tahsil hususunda mütebahhirin dehasını gösteren adam değildir. bambaşkadır. Filân adam tarih alimidir . Mütefekkir İlmi bipayan insanlar vardır. Elverir ki bu malûmat usulü daiyresnide tedarik. Rolü daha ziyade icat rolüdür. Şuhalde mütefekkire lâzım olan. izah. bedbinleri azaltmanın tek çaresi içtimaî mevcudun bilhassa haz.

Şimdi yeni Türkiyenin muhtaç olduğu fikir adamı hangi cinstendir. . Türkiye. yirmi beş kız çocağu resim yapıyordu. Mefhumun öldürdüğü adam! Anadolu'dan geldiğim zaman " Acaba güvelerini yedi ? ! „ diye bermutat büyük dolabın altındaki gözü çektim. Sehpalrı karşısında çalışan. gayet temiz giyinmiş yirmi.— 118 — tam ve mükemmel bir tefekkür cihazıdır. Ancak tebehhurun da. bu usuldür. ölgün. merhum Teke Zade Sayit Bey'dir. Çünkü milletin fikir hayatının mey vasim toplattıran teşekkül. Fakat tefekkür usulüne. Onun için bizim tedrisat hayatımızda mühim olan şey. Orada bir İkdam gazetesinin yaprakları arasında sakladığım resim koleksiyonunu karıştırmağa başladım. hele sekenesinin huşu ve sükûneti burasını eski bir yunan mabedine benzetiyordu!-. kabartma çiçekler» renkli şekiller. ilim tekniğine malik olmıyan bir adam için ilim yapmak ümidi yoktur. yağlı boya bir ördek resmi. Kara kalem heykel başlan.. Sanatkârı beş altı sene evvel bir mektebi ziyaret ederken tamdım. Mekteplerimizde ve ilim müesseselerimizde adet kıymeti yerine keyfiyet kıymetini koymalıyız. Solgun. çocukların lisanı kadar masum şeyler L Onu bana hediye eden zat. Çünkü mütefekkir hafızasının noksanını türlü tarikler ve kolaylıklarla dahi telâfi edebilir.. sualine verilecek cevap gayet basittir. Türkiye fikir adamının her cinsine muhtaçtır. bir tefekkür usulüne malik olanların kıymetini düşürmemeliyiz. usul sahiplerinin kıtlığından şikâyet etmelidir. Alçı keykeiler. tefekkürün de usulleri memleket için pek yenidir. " Parlak zekâlar „' a kıymet verecek yerde. dıvarlann sadeliği.. fikir adamlarının azlığından değil. resim dersanesinde idik. mütefekkirlerin ruhunda oluyor.

alkişhyan bir üstat vaziyetinde. İşte biz. Hemen şu sözleri söyledi: — Evet! Teke Zade bizim için alelade bir resim hocası değil. insan kafası. hele hamalların. ve eyiye olan muhabbetiyle kızlarımız için büyük bir mürebbidir. Bu mevzular bize o kadar garip o kadar cür'etkârane gelirdi ki!. Çünkü . Bizi görünce yaklaştı. inadına canlı ve mistik idi. satıc kfalarım seyrederim.. altındaki " Teke Zade „ imzasını da aynı canlılıkla.. hamal. ora da bir dükkânın camekân içerisinde ki yağlı boya insan resimlerini: köylü.. mühmel fakat. İmzanın sahibine karşı uzarktan uzağa bir hürmetimiz vardı. " Teke Zade „ unvanının benim hafızamda derin bir hayali vardır: Vefa idadisinde talebe olduğumdan beri Şehzade başından geçer. o kadar sade ve heybetliydi. tıknaz bir adam duruyordu. Mektepte kendisini görünce san'ati gibi şahsı da dikkatimi celbetti.. İnsan resmi. Teke Zade'nin resimleri eski. Köşede. hurda ve kati çizkiler zevkine isyan edercesine kalın. Bu hareketsizliklerinde bir mahviyet ve bir selâm manası vardı. aynı hürriyetle atılmış bulurduk.. Kendisim bize — Resim muallimimiz Teke Zade Sait bey. bir insanı kâmildir. resmi ve kâinatı bunlardan ibaret zannettirirdi!.— 119 — Sınıf o kadar çıplak ve beyaz. resim ve model hakkına eski telâkkilerimizi yirtan bu canlı halk resimlerinin meftunu olurken. Zeki kadın derhal bahse lüzumu kadar ehmmiyet verdiğini ispat eder bir vaziyet aldı. çalışkan kızlarının eserini koruyan. Resim yapan kızlar hiç kımıldamaksısın gözlerinin ucu ile bize baktılar. orta yaşlı. satıcıların kaba ve kalın suratları çirkin hissiyle klâsik tedrisatın haricinde kalırdı!. Müdirenin bu cevabından çok memnun oldum. ve evlerle oyalar. fakat şahsiyle.. Mekteplerde aldığmız resinf dersleri bizi hep mikâp ağaç. Müdirenin odasına döndüğümüz zaman kendisinden bahsettim. diye takdim ettiler. göziyile. dedi.. bariz.

bütün hisleriyle pencereden aşağı atmıştı: Ziyaretten bir iki ay sonra Teke Zade'nin derslerini elinden aldıklarını işittim. talimattan. Bütün bu talebeyi. hattâ maddî bir kazanç değil midir? İşte ben de aynı sebepten dolayı memnun ve mes'ut bir ruhla bu ziyaretten avdet ettim. bu adamların bir mantığı ve memleketin idare usûlleri varmış!. Muhatabım şüphesiz izan sahibi bir zatti. memleketiniz için manevî. Nizamdan. hep katı düşünürler!. Kız Sanayi Mektebinin resim dersini tahta kollariyle yakalamış. İşte ne şahıs ne de kasıt mahiyeti olmadığını ilân ettiler. bir ressam. "Sırası gelince ona başka bir ders daha vereceğiz» dediler. Bu.. Bir memleket için ne garip.. Fakat netice hasıl olamadı. bir milletin ruhu için iflâs değil de nedir?!. İşin tamiri için lâzımgelen teşebbüste bulundu. Bu mantıklar. terbiye ve insanlık namına protesto ettim. usuller çalışa çalışa ve bu "pedagojiye muvafık„ ıslâhat " terakki „ ede ede varmış. Onun için istiyordum ki sanatkârlar her yerde çok sevilsin. inceyi anlamak itibariyle taş devrinde çalışan iptidai insanların seviyesinde kalmışlardır!.. hocasını. Hep kaba görürler.— 120 — bu hükümler benim hislerimi okşuyordu: Ben. Ben öylelerini gördüm kü güzeli. ne meşum talihsizliktir yarabbi!. idarenin bu hareketini sanat. muallimi. gruptan bahsettiler. usulünü. Bu teşkilât ve ıslâhat o kadar gücüme gitti ki o zaman mevkii iktidarda bulunan büyük bir memura müracaat ettim ve haykırdım: Hükümetin. Ziyaretimi müteakip Teke Zade hatıra olarak güzide çıraklarının resimlerinden bir koleksiyon yapıp bana günderdi. Bir de bu tebeddülat kanuni ve mantıkî bir çerçeve içinde yapılmıştı. . intizamdan. Çünkü doğrudan doğruya kendi işi değildi. " Güzel „ denilen hak ve hakikat karşısında yirmi yirmi beş kızın büyük şuurlarla çalışması sizin için. "Acaba güvelermi yedi!w diye telaş ettiğim güzel kolsksiyon işte budur. dersi bam başka düşünen idare adamları. bütün muvaffakiyetleri. bir musikişinas hakkında yalnız böyle söylenmesini istiyordum ..

gibi bütün mefhumlar canlı. Bu ölümden yalnız sizi haberdar ediyorum. Son günlermi size.. mücerret düsturlardır. hak. ruhsuz bir ceset gibi tutunamaz ve artık yaşiyamaz bir hale getirdiler! Benim dersimi benden. " Beni öldürdüler! Çünkü dersimden ve kızlarımdan ayırdılar.. Hayat için hiç bir . Herkese bildiriniz ki beni yalnız o vak'a.— 121 — Teke Zade benim bu hasbî mücahedemi işitmiş. hayattan öğrenilen hakikatleri ifade ederler. nizam. bu ruh beni boğuyor! Ben artık nasıl yaşıyabilirim. hayatta mevcut olan manalara delâlet ederler. talimat. milliyetle hiç bir dostluğu olrauyan bir adama verdiler! Ruhum kayniyor. Şimdi Teke Zadenin hayatından bana kalan yadigâr ikidir: Biri İkdam gazetesinden bir kefene sarılmış on on beş parça baygın ve solgun bir resim koleksiyonudur.. Hakikatte sanatkâr yanılmamıştı: Sözleri. Doğrudan doğruya hiç bir hakikat öğretmezler.. yalnız size borçluyum. Beni emelsiz bir ruh. namus. ruhumu en yakından anlıyan siz oldunuz. Bütün hayatımda saimi.. adalet. Şimdide aynen beni zillet öldürüyor. bu mümkün?! Beş altı gün sonra ben öleceğim. çıldıran ve intihar eden enesinin sözleri imiş! Tam beş gün sonra "Teke Zade öldü!n dediler. oazil ve ilga vak'ası öldürüyor. Ben bu haberi işitince dondum kaldım! Sonra tabiat ve ateşte çok haksızlık etti. Mücerret olarak hiç bir manaları yoktur. bunun üzerine bana bir mektup yazıyor. Bu mektupta güzel rıkkası ve açık türkçesi fakat aynen hatırımda kalmıyan bîr ifade ile hislerini anlatıyordu. Size rica ediyorum. İzmir'de bulunduğum sene kütüphanemin bir tarafında sakladığım bu mektubu. Şimdiye kadar beni yaşatan namus ve gururdu. elyazısını yaktı. Diğeri bütün basitliği. benliğimden kopardılar! Ve onu hisle. suru. sanatle...„. hür ve yaratıcı hayattan çıkarılmış cansız. bütün çıplaklığiyle imana kalbolmuş bir fikridir: Kanun.

irfan. yakinsiz. izansız.. . "Kaş yap ayım! „ derken göz çıkarırlar. remzidirler. Mefhumlar. selâmetsiz bir müfekkire. terbiye ıslâhat mefhumlariyie oynatmayınız. oludur. Yeni odaya yalnız bana ayit olan eşyayı naklediyordum. bedahetsiz mefhum. Bıraktığım odada tirşe renginde güzel bir kumaşla kaplanmış beş altı parçadan ibaret yazıhane mobilyesi bulunuyordu. alçak istirahat koltuğu vardı. Nasıl söyleyeyim bilmiyorum kü!. zekilre hizmet ederler. "Bana beyin lâzım değilmi ?!„ demeyiniz. Canlı olan hakikat. Bunlar mutlak surette ne bir hak.. ne de bir hakikattir. nizamla adam öldürürler!.. Bunların arasında bir de amerikankâri. O esnada yanımda asistan vazifesiyle çalışan genç bir Ffendi vardı. Birtakım akılsız ve izansız adamları. kanunla mektep yıkarlar. Hissiz. Aramızda şöyle bir muhavere oldu: — Eşyayı taşıtmıyacak mıyız efendim? — Hayır. bu da elverme zse. bu zihnî mefhumlar haricinde yalnız tabiatte ve vicdanda gömülüdür. — Fakat hiç olmazsa bu amerikan koltuğu burada bırakmasak?. Fakat hiç bir zaman hayatın kendisi ve selâmetin kendisi değildirler. ruhsuz bir beyin gibidir.— 122 — zekâ vermezler.. fikrin hayatı selâmeti için elzem şeylerdir. diyorum. Her biri birer mefhumdur. Kaplumbağalr gibi İşaret etmek istediğim haleti ruhiyyeyi şu vak'a ile teşhir edebil irim: Harbi Ummî esnasında Darülfünun'da ders veren Alman müderisleri memleketlerine döndükleri zaman bizim darülmesainin yerini değiştimek lüzumu hasıl olmuştu... Belki hakin ve hakikatin kelimesi. bir takım hayat ve tecrübe aptallarını ilim. ben size: "Ruhsuz beyin yaramaz.. bunlar burada kalacak.

— İyi ama azizim.. aynı tarzda ypılmış. itiraf ederim ki. kendi şehvetinin uşağı farzederek serbeslik davasında bulunuyor? Niçin bir nazır iki üç bigünahı. . Yalnız bir az şaşırır gibi oldu. Hem de burası bir darülmesai olacak. bir anlayışı ve düşünüş tarzının. Bu kadar açık ve temiz bir itiraf karşısında takdir ve hürmet duymamak elde değildi.. takımın parçası. Bunu diğerlerinden ayırırsak yazık olur. bu koltuk... Bu basit cevabım üzerine sesini çıkarmadı. Buraya diğer bir muallim gelecek. cemiyeti kendi arzusunun. Öyle bir his ve hayat kaplumbağası kî bütün kâyinatı. Vukuatı böyle geniş bir çerçive içinde görmek bizim için lüzumlu bir şey olacak. müdafaasız: memuru azletmekte kendisini selâhiyettar buluyor? Niçin ve neden ?! Bütün bunlar .. Asistanın bu cevabı pek masumdu. niçin bu kadar hasis kalmış. Her halde alalım. Aynı zamanda bu tahsil görmüş genç ruhu. Bir kaç gün sonra beni tekrar gördüğü zaman samimiyet ve mahcubiyetle şu sözleri söyledi: — Efendim size bir şey söyliyeceğim: Geçen gün koltuk için vrediğiniz cevap doğrusu ya beni düşündürdü. hatta daha evvel bir nevi duyuşun eseri değil midir ?. tabiat ve insaniyeti kendi kabuğunun altından seyrediyor. koltuğu sürüklemediğimizden dolayı bu gün âdeta içimde sevinç duyuyorum... aynı renkte. tarzı muhakemeniz.. Bu koltuktan şimdiden sonra da o istifade etsin olmaz mı?... benim için yeni bir şey. Bütün bu hallerin müşterek seciyesi hodbinlik değil midir ? Bütün bu kimselerin ruhunda bir kaplumbağa yatmıyor mu ?!.memlekette garip bir haleti ruhiyenin.— 123 — niçin?! — Ffendim çok güzel bir şey. bunu düşünmek vazifemizdir Bunun gibi daha bir çok sualler hatıra geliyor: Niçin bu muharrir dünyada yalnız kendisini doğru düşünebilir farzediyor? Niçin bu kadın bütün hayatı. öbür tarafta buna benzer bir şey yok..

. Bu haricî ve maddî tahsil ferdin malûmat. zekâ. Bu künkü mektep muallimleri ise gençliği hep " Fena filmal „ muvaffakiyetine eriştiriyorlar!.o da muvaffak olmak şartile . dayıma bir fikir ve eşya tahsilidir. ahlâkî heyecanlariyle felce mahkûm kalıyor. menfaatini tanıyabilecek. Hars ve terbiye ise mütebayit anümerkes bir kuvvettir. tahsilimizin bu işteki hissesi. bediî. Bu maksat için . Bu sayede fert kendinden geçerek gayra. tesanüdü muhafazaya herkesten ziyade memur olanların bu işteki vazifesi gaeyt sarihtir: Mekteplerde bilhassa pu mütebayit anümerkes olan kuvveti tenmiye etmektir. eğer zarar geleceğini sezerse gene o başı içeriye çekiyor! Bütün mevcudatı ruhiyle. ağziyle ve midesiyle seviyor !. vicdaniyle değil. istihsal gibi sırf ferdî ve intifaî olan melekelerini . sadece aklı işletiyor. kendi nefsi haricindeki mil'î. Bizim maarifimizle iyi tahsile muvaffak olan bir genç belki iyi bir müstahsil. kozmografya. Hulâsa bizde mektep kalbi yaşatmyor. Acaba bu menfaatperestliği ruhlardan kovmak için ne yapıyoruz ? Bütün maarifimizin.işletiyor. hakka kavuşur. Fakat bu uzvî ve fikrî faaliyetler haricindeki şuur âlemi: dinî. muvaffakiyeti nedir ? Kaplumbağa sevkjtabiîsi yerine lâzım olan insan şuurunu koyabilioyr miyiz ? Maalesef hayır. Vahdeti. insanî hakikatlere ne derece inanacak ve tapacak?! Garplı bir mütefekkirin tabiri veçhle ilim ve talim fert rçin mütekarip ilelmerkes bir kuvvettir. Çünkü tahsilimiz hemen bir fikir ve eşya tahsilidir: Hikmet. Bu sayede ferdi hayat kavgasına hazırlamak maksadına yarıyor.. iyi bir işçi olabilecek. fakat başkalarının istihsaline.- 124 — İşine gelirse başını çıkarıyor. hesap. Şeklinde.. hendese. Bu sayede fert kendi üzerine katlanır. kimya. Eski tekke mürşitleri mütebait anümerkez olan telkinleriyle müritlerini " fenafülâh „ sırrına mazhar ederlerdi. rızkını kazanabilecek. başkalarının emeğine.

Mektepler yalnız maddiyat ve müspetat itibarile değil. zekâyı tenmiye eden ilimler. Bütün bu indî ve keyfî icraattan kalan eser. Bunun yegâne çaresi butun maarif teşkilât ve ıslâhatını her gün değişen memur ve memuriyet işi halinden çıkarıp felsefenin âlemşümul esaslarına bağlamaktır. talimler kadar hissi.. Siyaset endişesi yahut cehalet saikasiyle yapılan her türlü ıslâhat yapanlarla beraber gidiyor. vicdanı sınırlandıracak harslere. terbiyelere mevki vermek lâ~ zımgeliyor. . ancak ezilen ve üzülen bir hayattır!.— 125 - fikri. bilhassa maneviyat ve vicdaniyat noktasından da islâh edilmek lâzımgeîir.

.

içtimaiyat .

.

Bir gün bu mektebin yüksek sınıflarının birinde coğrafya dersi dinliyordum. Bu cevap beni şaşırttı. Yüzlerce. Adeta insan bu muallimin ifdesini canlı vukuatın şahidi gibi merak ve heyecanla dinliyor. bu âlim san'atkâra karşı kalbimde bir hürmet uyandı. Beni derhal tanıdı. Tesadüfen yanımda oturan zat biraz evvel dersini dinlediğim coğrafya hocasıydı. Say isminde büyük bir mektep vardır.. iki yüzsahifelik bir eser bulunmuyor ? ! Gerçi kütüphanede Anadolu'nun ahvali tabiiyesine ayit almanca büyük eserler yok değildi. selâmlaştık. hayat ve medeniyetini tanıtabilecek.— 129 — Anadolu meçhul bir ülkedir Bundan dört ay evvel Anadolu'da yapmak istediğim tetetbu seyyahatine medar olur diye bir coğrafya kitabı arıyordum. Darülfünunda hayli zengin bir coğrafya kütüphanesi vardır. binlerce eser arasında nasıl oluyor da bir Anadolu seyyahatini tenvir edebilecek.. Memur bana bu maksat için rehberlik edebilecek hiç bir kitap bulunmadığını söyledi!. yaşatıyordu. fayidesi âlemşümul bir esere tesadüf edilemiyeceğini artık öğrenmiştim. Sırf bir nezaket olsun diye ders hakkındaki mütalâamı sormakla söze başladı ve nihayet şu sözleri söyledi: — Biz Fransızlar coğrafyayı az bilmekle ismi çıkmış bir milletiz! Biz coğrafya cehaletinin zararlarını memleket 9 . B. Muallim coğrafyayı okutmuyor. İşime yarar bir şey bulurum ümidiie kütüphane memuruna müracaat ettim. O aralık zihnim on senelik bir hatıra üzerine katlandı: Paris'in Auteuil taraflarında Ecole J . bu sayede mevzu üzerindeki ihatasını arttırdıkça arttırıyordu. Fakat ihtisas maksadiyle yazılmış olan bu hususî eserler istisna edilince Anadolu'nun bilhassa ahvali beşeriyesini. Bu muvaffakiyetli hocaya. Desrten sonra otobüsle şehrin merkezine iniyordum.

.. daha büyük bir kudretin şu dakikada sahiptir. bir aksi tesiridir. Meşrutiyetten sonra bu ilim sahesinde yapabildiğimiz §ey nedir ? Birkaç klâsik ecnebi kitabının kaba saba ve çok kere eksik tercümelerinden ve bunları programa mu* vafıktır diye mekteplere sokup çocuklarımıza ezberletmek ten ibaret değil mi ? Daha sonra bu kitapları daha süslü... dediler!. Onun için son zamanlarda bizde de bu ilme çok ehemmiyet verilmeğe başlandı. Kendi kendime dedim ki: Vidalde la Blache gibi büyük alimlere malik olan bir memlekette kendini coğrafya bilmemekle itham edebilirmiş!..!. Sonra biz "Türkler coğ rafya için ne yapıyoruz ?! „ diye düşünmiye başladım.vererek ve iktisat sahesinde diğer milletlere mağlup olarak ödemişizdir.. daha fazla resimli bir şekle soktuk değil mi? Bu sırada bazı ferdî ve mahallî muvaffakiyetler de var.. Bir kere bir Fransız ağzından coğrafya cehaletinin bu kadar açık itiraf edildiğini işitmek tuhafıma gitti!. O derecede ki bu meçhul ülkenin meçhul seknesi. Asırlardan beri Anadolu'yu idare etmek iddiasında bulunan İstanbul münevverleri ise aynı harekete "Basübadelmevtw yahut "mucize. her keşçe meçhul olan Anadolu ruhunun en tabiî ve en basit bir hadisesi.. Fakat bundan sarfınazar. Fakat gene hiçbir şey bilmiyoruz! Ne .. on dört sened enberi memlekette ne bir coğrafya heyecanı hasıl oldu. Belki de Anadolu akla daha çok hayret verici. Neticede Anadolu denilen esrarengiz ülke şimdiye kadar Afrika içleri gibi karanlıkta kaldı!. namuslarının muhafazası için dağlara çıktıkları zaman. Belki de "taassup ve icaz» dediklri bu isyanlar. ne de bir coğrafya ilmi teessüs edebildi.. ruhunu bizim gibi tanımıyan Avrupalılar "Taassup galeyan etti! „ dediler. Bugün el'an bunu düşünüyorum. Bilmem siz Türk* ler coğrafya için ne yapıyorsunuz?. Fransız mualliminin bu sözleri beni bir kaç cihetten hayrette bıraktı. Belki her iki hükümde yanlıştır.

lâkin mazül bir kaymakam ağzından dinlendiği gibi bellenen sahte bir Anadolu fikri bizim için dayima yanılmak ve aldanmak vesilesi olup kalacaktır! Bizde bu memleket. Aynı zamanda san'atimizin.. toprak yığını. ahlâkı mefkuresi hakkında sarih denilebilecek bir fikrimiz yoktur.. Anadolu'nun ne dağları... bediaların eserleriyle karşılaşan bir Kurunu Vusta nesli gibi bizim neslimiz de uyanacaktır. meçhul ülkede bulacağız.. ticaret ve ziraatimizin kuvvetlenmesi için lâzım olan usareyi bu yeni âlemde. Anadolu'nun ruhu duyulmadığı. dehası. Belki millî zaruret ve İstıraplarımızın yaratacağı bir fikir kahramanı bir gün bu meçhul ülkeyi ilmin vasıtalariyle keşfedecektir. taassup ocağı !„ diye tarif ve tasvir edilirken kimse bu insanlara "yanlış ve günahtır. demiyor!.- 131 - maddî Anadolu'yu ne de manevî Anadolu'yu. Anadolu meçhul bir ülkedir! Üç aylık bir seyyahatten sonra müşahedatımı dinlemek istiyenlerin huzurunda Anadolu'nuu kendine mahsus bir ruhu. mimarisi. ırmakları ne de zevki. yani toprak ve ruh tanımamanın zararını Fransızlar gibi memleketlerle değil.. . Belki o zaman eski medeniyetlerin. zevkimizin. Lâkin gariptir ki hiç bilinmediği halde bu ülke kendisini tammıyanlar tarafından " harabezar. san'ati. hiç anlaşılmadığı halde bu ruh "ölmüş ve çürümüş! „ diye takbih edilirken bu sözler "yalan ve cehaletn sayılmıyor!. kıtalarla ödedik. ince ve derin bir hayatı olduğunu hatta muhtacı ispat bir farziye gibi söylemek bazı ukalâlar nezdinde bir cür'et sayılıyor.. mübalağaya atfediliyor. coğrafya bilmemek günahının cezasını bu güne kadar kanlar dökerek çektik!.. tezyinat ve tefrişatı.

Bu sual nazarı dikkatimi celbetti. hayatın kendisidir.. bu fikriniz tamamiyle yanlış! Memleket canlıdır. Ama diyeceksiniz ki bu terakki ağır oluyor ve yahut bu terakki şu merhaleye varamamış.. kımıldamıyan. Bence mühim olan cihet yalnız bu cevapların doğru veya yanlış olması değil.. Siz bu hayatlar w nasıl terakki edecek ? n sualini sorarken onları esasen " terakki etmiyor „ farzediyorsunuz! Zannediyorsunuz ki memleket duran. ne de nefhedilecek bir havadır.. Ben de o felsefeyi düşünerek şu cevabı verdim: — Bu meseleyi halletmek için evvelemirde memleket» sanayi.— 132 — Nasıl terakki edecek ?!. değişmektedir.. Hayır. Bunlar başka meseleler ! Esasen memleket. katı. cansız bir şeydir !. Yoksa ne dışarıdan eklenecek bir yama. O. Gene zannediyorsunuz ki " terakki „ hariçten gelip bu katı ve cansız cismi harekete getirecek yabancı bir kuvvettir. hakkındaki fikrinizi tashih etmek mecburiyetindeyiz. Bir gün Darülfünun gençleri bana şu suali sordular: — Efendim memleket nasıl terakki edecek ?. hatta terakki ediyor. Terakki varsa terakkinin amillerini hariçte aramıya lüzum yoktur. Bir millet ne halde . Bütün bu suallere verilen doğru yanlış bir takım cevaplar vardır.. Çünkü terakki bünyevî ve dahilîdir.. Biz Türkler her gün her yerde bu gibi sualleri işitmek talihindeyiz... o neviden daha başka sualleri de hatırlattı:: — Ziraat nasıl terakki edecek ? ticaret nasıl terakki edecek ? Sanat nasıl terakki edecek ? Maarif nasıl terakki edecek ?. maarif. asıl bu suallerin istinat ettiği felsefedir. Tçrkki her yaşıyan mevcudun hâl ve şanıdır. O halde terakki meselesini vazedebilmek için her şeyden evvel bizzat yaşıyana hürmet etmeniz lâzımdır. fikrinde terakki var mı yokmu ? Mühim olan nokta budur..

Onu katı ve ölü bir şey de sanmayınız. bir takım muvaffakiyet ve ademi muvaffakiyetlerden ibaret olduğunu. maddeyi yenmekten ibaret bir terakki. Canlı bir mevcuda uzaktan ve hariçten bakılınca onun nasıl terakki etmekte olduğunu anlamak güçtür. ölümü.. terakki eden bu mevcudun nasıl yaşadığını ve nasıl terakki ettiğini anlamaktır.— 133 — olursa olsun yaşıyorsa asla istihkar etmeyiniz. aynı hareketlerin bazen hürriyetle tetevvüç ettiğini. Uzaktan ve hariçten bakılınca camit gibi görünür. Evvelâ canlı ve değişici bir şey olduğunu kabul ediniz. ne göreceğiz? Her gün. mektebte. hayatımızdan. her dakika evde. İşte bu. çirkin ise ölümdür.. şer. Çünkü terakki bir ceht. Cehil. O ufak muvaffakiyetleri.ceht akıl sahesinde ilimdir. Fakat yaklaştıkça terakkinin sezilmek imkânı artar. hayatın gayrı değil. harbte. maddeye esir olmaktan ibaret bir tedenni. ahlâk. hayatın kendisine dönelim ve kalpgâhına yerleşelim. sizin için yapacak bir şey daha kalıyor ki o da iyi kötü yaşıyan. yahut mabadüttabiî bir mevzu gibi bizden.. şer ve çirkin dediğimiz manevî ölümlere karşı yaptığı azemetli mücadeledir. aynıdır. ölüme mağlûp. bazen esirliğe mahkûm olduğunu göreceksiniz. Zira dediğim gibi terakki. Fakat işi tabirlere boğmayalım. Hayatın tarif ve tavsifi kabil olmıyan bir çok ufak hareketlerden.. Bunun için de gene tetkik ve tefekkür usullerinizi değiştirmek mecburiyetindesiniz. Bu muhabbeti duyduktan sonra.. ufak engelleri kaldırmak suretiyle hayat terakki edecektir. memuriyette. ruhun maddeyi yenmek hususunda sarf ettiği can hamlesidir. İşte bu ceht terakkinin kendisidir. terakkisi anlaşılmaz.. .. Birinci yolu ihtiyar etmekle ceht sarfına mecbur oluyoruz. Şu halde terakkiyi bir meçhul. ölümün kendisidir! İlim. her yerde ataleti. ve canına hürmet [ediniz. sanat ruhun cehil. sanat sahesinde güzeldir. bilâkis atalete mahkûm. sokakta. hürriyetleri arttırmak. ahlâk sahesinde hayırdır..

kalabalığa sokularak yüksek sesle haykırdı: — Haydi arkadaşlar. hep birden yedeğe asıldılar ve mavnayı selâmete çıkardılar. terakkinin mücahidi idi. ceht vardır. ve güzellik için yaşadı. Bu da bir terakkidir. Şu zavallı mavnacıya yardım edelim. Bu adam hayrın. Deniz gayet fena. dedi ve bunu diyerek yedekcinin yanma koştu. arkasından o yirmi otuz kişi mihaniki olarak koşuştu. gayet şık giyinmiş bir genç hasıl oldu. O esnada orta boylu. Terakki. Bu tarik ya zihniyecilerin felsefesi yahut tenbellerin saf sasatasidır. Terakki hayatın ölüme karşı açtığı harptir. Yaşadı. Hülâsa terakki için mesele yok. doğruluk. Misal olarak size bir adamdan bahsedeyim: Merhum Sami Bey . O da diğerleri gibi mavnay seyredecek sandım. kendisine müracaat eden her insana yardım eder. mavna göz göre göre parçalanacak. mütemadiyen gayr için... muhabbetin vücudu. halata asıldı.Süleyman Nesip . memlekete ayit olan her işe yardım ederdi. . çirkin» yanlış hiç bir şey yapmadı. iyilik.çok zeki. Kötü. bakınız. terakki ne derce mütevazi faaliyetlerin eseridir: Bir gün Gülhane Parkının rıhtımında dolaşıyordum. Görüyorsunuz kü benim terakki hakkındaki felsefem gayet basittir!.. yirmi otuz kişi durmuş bu felâketzedenin seyrine bakıyor. bizimle beraberdir ve her yerdedir. dalgalar çatlıyor. kır saçlı. Önüne çıkan her çaresize yardım eder. çok hisli bir adamdı. Fakat böyle yapmadı. terakki diyorsunuz.— 134 — muhitimizden hariçte aramıya lüzum yotur. terakki. zahire yüklü bir mavna akıntıdan kurtulmak için yorgun bir yedekcinin sırtında çabalıyor.

Bu vaka bana merak oldu. Hayvan yürüyemiyor. bir çok para» emek sarfederiz. Kazlar öle öle bir tane en zayıfı kaldı. Bir çok şey düşünürüz. diye arazide ne kadar baldıran varsa sökdürdük! Ayaklarına sızı geldi. bir çok tedbirlere müracaat ederiz. Günün birinde kazlardan biri hastalandı. fakat netice sıfırdır. Fakat hiç birinin faiydesi olmadı. Bir diğer defa da güneş çarpmıştır. Nice cahil doktorlar görülmüştür ki hüsnü niyet ve gayretle adam öldürmüşlerdir} Nice cahil siyasetçiler gelmiştir ki hüsnü niyet ve gayrette memleket batırmışlardır! Nice cahil ebeveyne rasgelinmiştir ki . dut ağaçlarının altına dökülen taneleri topluyorlardi. yemiyor. Böylelikle on beş yirmi gün içinde mübalâğa olmasın. Karınları şişince havuza giriyorlar. biz bu ölüm vak'alan karşısında türlü tevillerle vakit geçirmiştik: Zehirli ot yedi. diye başlarına kova ile su döktük. yaptığımız bütün tedbirler boşa gitti. bir müddet yıkandıktan sonra çıkıp gene dolaşıyorladı. içmiyor. başı dayima önüne düşüyordu.Ötekine berikine sordumsada kimse doğru bir cevap veremedi. Çünkü vukuatın mahiyeti anlaşılamamıştır. Bunları elli dönümlük boş ve münbit bir araziye salıverdim. Bir iki gün sonra oluverdi. dediler. her şey vardı. Bu yaz Anadolu'da rasgeldiğim bir çiftçi bunun sebebini anlattı: Kazlar haddinden fazla yer içerse çatlarmış! Böyle fazla semizlemiş kazları kesmekten başka çare yokmuş!. biri daha öldü. otluyorlar. Arkasından biri. Palazlar enine boyuna geziyorlar. analarından fark edilmez bir hale geldiler. diye tentürdiyot sürdük!. yiyecek. Su. Bu kaz misalini kaba bulanlar olsa da müddeamı tenvir edecek kadar basittir: Bir çok vukuat karşısında vaziyetimiz böyle cahil tabip vaziyetidir.Meçhul dertler Bir tarihte beslemek için dokuz yavrulu bir kaz kuluçkası satın aldım.

hayat mektebi şekline sokalım.. Fakrü sefalet elbette bir vak'a. binaenaleyh mektepleri amelîleştirilelim. Bu hüküm bir kere verilip fakrü sefaletin mebdei cehalet olarak kabul edildi mi. Basit şeyleri pek geç ve güç anlar. O zaman daha ince. diyeceksiniz. Gene emeklerinizin kıymeti yeni iddianızın kıymetine tabidir. hepsi teşhissiz tedavinin.Acaba bu sebepler. Ya cehalet fakrü sefaletin mebde değilse?!. mütekaddimler nelerdir?! tt Böyle düşünülmez. İnsan oğlu gariptir. Bu yeni teşhisiniz doğru mu. bir çok meselelerdeki ihtisasımız benim kaz tedavisindeki tebabetime benziyor! Gayet cahilane. hemen hükmedilir: Meselâ cehalet !„ diye. İşte fakrü sefalete maruz bir memleket içindesiniz. Başlar adam. bir neticedir. Hülâsa.. O zaman felâkettir. izansiz siyasetin. Acaba neyin neticesi?! Fakrü sefaletin elbette sebebleri.. Ve meselâ ahalisi sıtmadan ölen bir köyde imlâ ve musiki dersi vermiye!. kıymeti gene " cehaletin fakrü sefalete mebde olması „ hükmüne tabidir. Artık bu uğurda sarfedüecek her emek ne kadar büyük ve ne kadar şiddetli olursa olsun.. Yüz binlerce misaller. her işi gücü tehir edip ilim ve marifeti takdim etmeğe!. Yerine masruf olmıyan bu faaliyetler benim kaz tedavisinde sarfettiğim emekler gibi faydasızdır! Ölen gene ölecektir! " Memleketteki fakrin sebebi alelitlâk cehalet değil. akılsız terbiyenin müessir olamıyacağını söylüyor. daha karışık bir iddiaya girişmiş oluyorsunuz. mekteplerde verilen nazarî derslerdir. Böyle teşebbüsleri menfi akıbete uğrayan kimseler için intibah müyesser olmazsa hayret yahut hiddet mukadderdir. fakat . yanlış mı?! Acaba fakrü sefalet mekteplerdeki tedrisat amelîleşince mi kalkıyor. hemen izalesine çalışılır. amelî adam yetiştirelim.— 136 — hüsnü niyet ve gayretle çocuklarının terbiyesini bozmuştur!. nitekim bu tedrisat nazarîleşince mi konuyor ?! Bu hususta müspet bir kanaatiniz var mı?! Bunu bir kere kendinize sorunuz!.. mütekaddimleri vardır.

fikirsizlik. İslah için vaazü nasihate. Neticesi dediğim gibi sıfrı!. imlânın hayatı Çocukluğumdan beri yazıya. İlme inamlmiyan. Mevcut olduğu kadarını her zaman ve mekânda olan bir fenalık gibi zarurî görüyor.. Yazılarımızı en ziyade bediî cihetinden tanır ve bir hattat . Kadınlık meselesini tetkik edenler iki taraftır. Bence bu noktayı nazarlar zahiren telif edilemez görülüyorsa da hakikatte birdir.. Böyle olmayıp ta daha başka. diğeri kadınlık hayatının İslahına dayirdi.. ve nasihatsizlîkten ileri gelme bir hâl ise bir diyeceğim yoktur. Eğer kadın hayatında var dedikleri endişeli hâl cezasızlık. hattatlığa merakım vardır. Şöyleki her iki tarafa göre de endişeyi mucip olan kadın hayatını zecir yahut rıfk gibi her hangi terbiyevî bir vasıta ile tevkif etmek mümkündür.— 137 - hüsnü niyetli bir cüret!. yahut ilmin erbabı olmiyan bir memlektte böyle bir tedavi nasıl mevzuubahs olabilir ?! Bu hafta matbuatımızı istilâ eden iki mühim bahisten biri maarif. Tedavi etmenin yahut edilmenin en mühim şartı tedavi ilmine innamakttr. daha âlemşümul ve meselâ iktisadî bir sebepten ileri geliyorsa o zaman bu tetbirlerin faydası ne olacak ?! Tabiî hiç! Ö halde meçhul bir dert için malûm bir dava tavsiye etmekten ne çıkar? Malûm davayı tatbik etmeden evvel meçhul derdi bulmuya çalışmak daha doğru olmazım ?. Bir taraf esasen kadının ahlâkı düştüğüne kani. seciyeyi takviye gibi usullere müracaat edilmesini tavsiye ediyor. Hattatlığın ve müzehhipliğin muhtelif şubeleriyle uğraştım. Bu düşkünlüğe mani olmak için menfi ve zecrî tedbirlere müracaat edecek. Diğer taraf esasen böyle bir düşkünlük vardır demiyor.

nesih. talik.'ın müstakillen mevcudiyeti. Aynı yazı lisan ve imlâ için âdeta bir belâ idi! Bunun gibi milletimizin felâketi. Arkadaşımın fikrince yazılarımızın bütün kıymeti güzel olmasından ibaretti.. her sayite müstakil bir şekil bulduk. Yazımızın lâtinceye temessül eden munfasıl şeklinde mühim olan bir kusur: Bazı harflerin umumî hizadan yukarı. okunması güç ve ihtiyaca gayrı muvaffik bir alfabe ile imlâya malik olmasından ileri geliyordu. her harfe. Harflerimizi lâtincede olduğu gibi müstakil ve matbaacılığa elverişli surette islâh edelim. Böylece yarı türkçe yarı lâtince melez bir yazı vücude geldi!. Bu müşkülâtı da intihapta uygun şekilleri tercih ederek bazen de güzellikten bir az feda ederek nihayet yendik.. Bu sebepten hem manen hem de matteden bir çok zararlara uğruyorduk!. rıka. bazılannında aşağı taşmak istidadı idi. Böylece bir yandan memleketçilik hissine kuvvet vererek bir yandan da hattatlık gururumu okşuyarak kendince makul ve meşru olan bir inkılâp teşebbüsüne beni de teşrik etmek istiyordu. Bu "ihtira. Bunları yapabilmek için yazımızın sülüs. Günün birinde yazılarımız hakkındaki muhabbetimi bir arkadaşın o zaman doğru bulduğum tenkidi sarstı: Bu arkadaş hayatını müspet ilimlere ve lisan hocalığına hasretmiş bir gençti. o halde yazımızı lâtince gibi munfasıl bir hale getirelim. Yazıyı parçaladık. Yüksek bir tahsili. Arkadaşım böyle söylüyerek beni teşvik ediyor ve bu İslâhatı yazı ile meşgul olduğumdan.. Filvaki arkadaşımın dediği oldu: Geceleri gündüzlere katarak çalışmağa başladık. Arkadaşım diyordu ki: — Mademki lâtinceyi kabul edemiyoruz.. amelî işlerde az çok isabeti fikri vardı [*]. daha salâhiyetle ve muvaffakiyetle yapabileceğimi ileri sürüyordu. . divanî.. gibi bütün şekil ve resim menbalarına müracaat ettik. İhtira[*] Bu 2at Cihangirli ezcacı Şinasi merhumdur.— 138 — gibi severim. calibi dikkat bir güzelliği yoktu.

Fakat ilk şüphe kalbimize sokulmuştu. Müddeamızın masuniyyetini temin için çabaladık durduk. doktoru da dahil olduğu halde beş on müteced- . Bunda tadili huruf meselesine dayir olan risaleyi ve muaddel numunelerini tenkit ediyor. bu şekli mi? „. matbuat sahesinde de faaliyet imkânı buluyorduk. yazımızın aslî olan seciyesini mahvettiğimizi söylüyordu. Mamafi"filân sâyit için şu şekli mi kabul edelim. Ebülziya'nın şayanı dikkat: olan bir fikri de şu idi: "İmlânın güçlüğü terakkiye mani. İspan ya'da o nisbette geridir?.. fakat lâtife şekillerine benzeyememekti!. münakaşası Gazi Ahmet Muhtar Paşa merhumun riyasetindeki komisyonda devam edip duruyordu. Fakat o zaman bunun farkına kim varacaktı ? ! Biz kendimize "muhteri„ süsü vererek yazımızın mazisine muvafık ve munfasıl harflerin şeraitine mutabık şekilleri bulduk... Buna.. Aradan üç beş sene geçtikten sonra biçare arkadaşım ispanyol nezlesinden öldü.. Diğer cihetten güya matbaa yazısını hal ve fasletmişizde.. rastgeldiğimiz. Biz bu yazı ihtilâlini meşru göstermek için en ziyade tahsili iptidaîmizin intişar edemediğini ileriye sürüyorduk. arap yazısından kopmak. sebep olarak ta yazı ve imlâmızın güçlüğünü gösteriyorduk.. Maamafih daha da yaşasaydı çok bir şey " göremiyecekti. yerde munfasıl harfler lehinde telkinatta bulunuyorduk!. Teşebbüsümüz için yalnız hususî encümenlerde değil. değildir: İspanyollar... Zira o kadar tapındığı munfasıl yazı mefkuresi bir türlü tahakkuk edemedi: Bir zamanlar muallimi de. îng'lizler ise imlâsi en güç olan bir millettir. Halbuki İngiltere'de maarif iptidaiye ne derece müterkki ise. diye seviniyor. İhtiyar gazetecinin bu tenkidi bizi hayli şaşırttı. imlâsı en kolay olan bir millet. Günün birinde Ebülziya merhum Tasviri Efkâr'da bir fıkra neşretti. şimdi de sıra elyazısma gelmişti!. Ve eminim ki maksadına ve emeline kavuşamuyan insanlar gibi müteessir ve müteellim bir halde öldü.— 139 — timizin bütün imtiyazı.

. diğer milletlerinki iyi.. ahlâk. ister bir ahlâk olsun.. canlı olan şeyi cansız.~ 140 — •ditle yüzlerce mürit ve muhibbi peşinden sürüklüyen bu munfasıl harfler teşebbüsü memlekette umumî denilebilecek yalnız bir aksülamel tevlit etti: Ordu Elifbesi!. gene birden kaldırıldı! O tarihten beri bu resmî teşebbüs haricinde göre bildiğim şey. gibi canlı ve mütekevvin imiş. Bu işteki mantığımız tamamiyle nazarî idi. sanat. bazen yazdıklarımı kendim de güçlükle okuduğum vaki olurdu!. ne de diğerlerininkine benzemiyen bir munfasıl elifbeyi ve imlâsını orduya kabul ediyor. bütün muhaberatı askeriyeyi bununla icra ettiriyordu. bazı gazetelerde munfasıl harflerle yazılmış mağaza ilânlarıdır! Onlar da galiba kolayca okunarak anlaşılsın diye değil. sanıyorduk. Hayatımın hemen üç beş senesini yutan bu harfçilik faaliyetinden şahsen olan istifadem tamamiyle menfidir: Bir kere iyi kötü. İşte biz bu kanaatin tesiri altında kaldığımızdan dır ki bütün o girift ve dolambaç işlere karıştık. diğerlerininki mütekâmil!.... Ve nihayet Ebüzziya'mn dediği gibi âdeta seciyesiz bir yazıya vasıl olduk. biçilir. Bir gün geldi ki işin yürüyemiyeceği anlaşıldı. istediğimiz biçimde kesilir. mektepte öğrendiğim imlayı kaybettim! Aynı sayfada aynı sözü mnhteltf imlâda yazar. güçlükle okunarak nazarı dikkati celbetsin diye yazılıyordu!. Birden kabul edilen bu elif be.. Meğerse imlâ da lisan. İster bir imlâ. Fakat biz. Bu zarara mukabil hayat için büyük bir ders almış oldum: Bizi munfasıl harfler gibi kısır bir teşebbüsün yorucu zahmetlerine atan fikir şu idi: " Bizim imlâmız kötü. Hiç düşünmüyorduk ki esasen imlâmızın bu günkü makul veya gayrı •makul şekli dahi dünkü mantıkî tefekkürlerimizin veya . nazarı itibare alıyor ve onu elimizdeki taklit ve tercih desteresile istediğimiz tulde. katı şeyi madde gibi. bizim yazımız iptidaî.. o tarihlerde bunun farkında bile değil idik. Harbiye Nazırı Enver Paşa merhum ne bizimkine.

. . imlânın yaşadığını duymuyorduk! Bugün el'ân imlâmızın ıttiratsızlığından. muayyen ve müstakar kayidelere tabi olmadığından hararetle bahsedenler vardır. İşte hayatta bu gibi buhranlar ne derece tabiî ise. mutlaka intizamdır. ben de "ihtilâl devam etsin! „ Diyor muyum ?î Yalnız imlânın bir ihtilâle girmesi tabiî.— ut — makul ıslâhlarımızın eseri değildir.şekiller. gayrı mantıkî .. ve intizam mutlaka hendesî olur! Düşünmüyorduk ki: tabiyette bu mana ile muntazam olan mevcutlar yalnız billurlardır. hep intizam ile mümkün olduğunu kimiddia edebilir ? ! San'at. imlâya da... bizi faaliyetimizin bu garip inkiyadı karşısında mütehayyır bile bırakıyor!. batını bir istihalesi vardır. Canlı olan imlayı kuru mantığımız için kabul edilmesi elzem olan.. Hülâsa hayata da muhabbetimiz yoktu. mütevazilmustatilât şeklinde dönseydi kim bilir hayat için ne felâket olurdu!. Hayatın hep ittirat. Fakat biz acemiler bundan haberdar değildik. kendi kendini yapan ve yaratan batını bir hayatı. Diyeceksiniz ki " b u ihtilâl devam etsin mi ? ! „ . bu tabiî buhranların müzminleşmesi de o derece gayrı tabiîdir. bu zahirî kargaşalık. mefhumları imlânın vücudu ve canı için bir engel. hendesî kalıplara sokmağa çalışıyorduk! Zannediyorduk ki her şeyde kemal. bu hamil ve tevellüt buhranında isti— rap çeken imlâyı intizam kalıbı içinde ezip büzmekten ne çıkar?!. imlânın seyri ve hürriyeti için bir düşman olmasın!.gayrı makul... hatta bu ihtilâlin imlânın istikbaline doğru bir ceht.. Korkarım bu zatlerin zihnin deki"ıttiratw ve "kayde. Ve bütün mevcudat bunlar gibi mikap. hakikatta yarınki tipleri için hayatî oir ceht değilmidir ? Eğer böyle ise. batınî bir faaliyet olduğunu farzediyorum. kalıplar içinde gezdiriyor. İmlâyı bilmiyor. ahlâk buhranları olduğu gibi acaba imlâ ve yazı buhranları da yokmudur ? Acaba imlâmızın bugünkü tezebzübü. O hayat ve sayrurettir ki bazen bizim elimizi haberimiz olmadan . Fakat insaf ediniz. Çünkü imlânın da bütün uzviyetleri gibi.

kabiliyetsizdir!. erkekler gibi çalışıyorlar mı? „ çok kimseler kız mekteblerinde dersi olanlara bu gibi sualler soruyorlar. Bu farkın sebebi nedir ?. " Hayat kadını „ ev kadınından başkacadır. .— 142 — Hayat kadını "Nasıl kızlarınız zekimi.„ İşte bu zümrenin mantığı!. Bazıları bu farkı doğrudan doğruya yaradışa.. Fakat bu farklar birinciler gibi " yaradılış farkları „ değil. kadın psikolojisi hakkında ilmî bir fikir edinmişler ?. kadınla erkek arasında bir fark olmasıdır: Bir kadın erkek gibi düşünmez. istidada vermek istiyorlar. Hatta "Kadın istidatsızdır. faaliyetidir. Bu bir kadındır ki ev hayatından ayrılmış. Ve kadın akılsızdır. " yaşayış farkları „ dır: Kadın ruhunu erkekten ayıran asıl sebep. Bizde kadın nasıl bir hayat yaşıyor.. hassasiyet farkı gibi sırf manevî faraklar da var. Bir çoğumuz kadınlarınızın zekâsını erkeklerle mukayese ederek düşünmek istiyoruz. Gerçi kadınlarla erkekler arasında farklar yok değil' Bir kere cinsiyetten mütevellit uzvî ve uzvî ... bütün hususiyetleri ile türk kadınını anlamak için türk evini. Sonra bilhassa bizim kadınlarınızla erkeklemiz arasında zihniyet farkı. Hayır: O halde bu hükmü nasıl veriyorlar? Sırf hislerinin yahut görgülerinin tesiriyle. Bunun sebebi. türk evinin hayatını anlamak lâzımdır. erkek gibi duymaz bir kadın zihniyeti vardır.. Eski türk kadını halis bir " ev kadını „ dır. Hatta bu farklar elle dokunulacak kadar barizdir.. nasıl bir faaliyet gösteriyorsa ruhu da ona göre bir ruhtur... Meselâ bütün seciyesi. meşgalesini hariçteki hayattan almıştır: İşçi kadınlar. kadın hayatı.ruhî farklar var. diyenler bile vardır! Niçin? Kadın fiziyolojisi. muhakemesizdir. memur kadınlar. meslekini. çünkü kadındır !. kadının kadın olması değildir. şöyledir böyledir..

mistik bir ruh. mektep mi?. mütevekkil kadın müteşebbis. Her kusuru... sessizlik. matbuatiyle. .. devam. fakat bu suretle müstakbel muallimleri şehir hayatına alıştırmış oluyorsunuz!. kanunları. Hayat kadını da evine bakacaktır. Evde yetişen bu ruh cemiyetin istediği ruha istihale etmelidir: Korkak kadın cessur. Şüphesiz hayat kadını hayat mekteplerinde yetişecekti. mübarezelerinin bütün şiddetiyle bu halik muhittir. ticareti. bu dar. sanayii. Hülâsa. o kadar. hülyakâr kadın maddî. Muhittir: Edebiyatı. Bunlar mektepten çıktıktan sonra köylere gitmezler!.. Mektep her şey değildir. fakat bu hazırlık fikre.. amelî bir zekâ. Onun için bütün derinliği. Kadın hayatını islâh etmek isterseniz her şeyden evvel hasta olan bu muhiti İslah ediniz. Köye mi. hayat kadını bir kadındır ki faaliyeti evin dar muhitini kırmış.- 143 - tüccar kadınlar... sadece mekteptir: Fikir ve tahsil yeridir. olmalıdır. Fakat düşüncesi eve saplanmıyacaktır. O halde hayat kadının seciyesini kim yaratacak? Kadınlara yeni kudretler. bütün kuvvetiyle evin. muhitin bütün itiyatları bu kadında yaşamaktadır: Korkaklık... bütün mübarezeleri. yeni itiyatlar kazandıracak olan halik kimdir?. her vazifeyi ona yüklemek.... Kadın yuvayı henüz bırakmıştır. şehire mi? Meşrutiyet inkılâbıyla beraber İstanbul'da yeni Darülmuallimin tesis edildiği zaman memleketin en münevver tanınmış insanları bile şu itirazda bulundular: — Bu teşkilât çok iyi. cemiyetin geniş muhitine taşmıştır. fakat kuvvetli. Bunun için bütün bir ruh inkılâbı lâzımdır. acul kadın saburlu. ilme münhasır kalacaktır. sebat. hayat kadını da evini düşünecektir.. Lâkin bu inkilâp henüz yenidir.. Bu inkılâbı kim yapacak. mektebin asıl vazifsi ne olduğunu anlamamaktır..

hangi köylere gittiğini soranlara biri cevap veriyordu: — Köylere gidiyorlar. iki bin kişilik mükemmel ve mücehhez asrî bir darülmuailimin açılması lüzumunu ve imkânını mevzuubahs ederken yanımızda bulunan bir maarif adamı da şu mütalaayı dermiyan tmişti: -*.Fakat İstanbul'da açılacak olan bu büyük Darülmualliminden çıkanlar taşraya. . anasını babasını beğenmez diyorlar!. O halde ne yapalım?! Bu gün bu suali açık sormak mecburiyetindeyiz. köylerine gitmiyecekler! Yetimleri terbiye edelim.— 144 — Gene bir gün Darülmuallimin mezunlarının nereye. temiz giyinmeye. Feriköyüneî. İstanbul da Darülmuailimin açıyoruz... köylere gitmiyeceklerdir. Alelıtlak bu hâlin marazı olduğunu kabul etmiyorum. Çünkü bu yüzden memlekete zararımız. insanca tuvalet yapmak öğretildiği zaman aynı kafadaki insanlar şu itirazda bulunuyorlardı. çoktur. temiz. Erenköyüne. Bence her şeyden evvel tenvir edilmesi lâzim gelen nokta şudur: Köylülerin şehirlere akın etmesi marazı bir hâlmidir değilmidir ?. Görülüyor kü şehir ve köy hakkındaki bu haleti ruhiye bir derece müstevlidir. iyi yimeye. İstanbuldaki Darüleytamlar tevhit edildiği ve yetimler mugaddi yemekler. bin. ve rahat karyolalar tedarik edildiği. babalarını beğenmiyecekler. Nitekim İstanbul Darülmuallimini mezunları da gitmiyorlar. hayatsız darülmualliminler yerine meselâ İstanbul'da. — Yetimlere. Ben taşrada adedi on dörde baliğ olan fakat her birinde yüzden yüz elliden fazla talebe bulunmuyan binasız vesayitsiz.. Fakat bunların sonu?. çamaşırlar. Sonra anaarını. Yetimleri temizliğe ve güzelliğe alıştırıyoruz. diye soysuzlaştınyorsunuz! Geçen gün Ankara'dan gelirken trende Darülmuallimlerimizin atisini mevzuubahs ediyoruz. ve aynı yetimlere insanca giyinmek. şık gezmiye alıştırıyorsunuz. talebe taşrıya gitmez diye korkuyorlar.

Bu sırada en büyük boşlukların en büyük cazibe ile çekmesi kadar tabiî bir şey olamaz. çünkü daha içtimaî şeraitte olarak şehirde deruhte ediyorlar. Darüknualliminlerden ve Darülmuallimatlarda iyi. Ve bu uzviyetler bir cihetten köyler sayesinde tagaddi ve tenmmi ederler. daha müsmir.- 145 - Çünkü şehirler de köyler gibi içtimaî uzviyetlerdir. Şimdi her boş yeri birden doldurmak mecburiyetindeyiz.. Çünkü hakikat halde bu gençler hiç bir vazifeye gitmiyorlar değil. Hususiyle Türkiyenin maarif itibariyle pek hususî bir vaziyeti vardır: Asırlarca iptidaî maarifi memleketimizde mühmel ve metrr. Şehir mekteplerinde bu kaht ve bu gala varken iki şeyden biri: Ya Darülmuallimin mezunlarını şehirlerin ihtiyaçlarına rağmen zorla köylere sevketmek ve yahut şehrin büyük ihtiyaçlarını tatmin için bu mezunları tabiî olarak şehirde bırakmak. gençlerin istikbaline gelince: köylünün çocuğu köylü olmasını düşünmek ve köylü çocuğunu köylü bıramıya çalışmak son derece yanlış bir 10 . Hangisini tercih edelim? Bence tabiî ve müreccah olan ikinci yoldur. temiz ve güzel yaşıyan gocukların.. fakat köyden şehre olan her hicretin mutlaka fena olduğunu nasıl iddia edebiliriz?. O halde Darülmuallimin mezunlarının taşralara gitmesini alelıtlak bir felâket olarak telâkki etmiyelim.k kalmıştır. Köylülüler şehre gelmezlerse ve yahut şehir kendi vasitalariyle artmazsa nasıl neşvünüma bulabilir? Gerçi bu hicret köy için bazan marazı olabilir. köyde bir vazife deruhte edecek yerde bu vazifeyi daha geniş. ne de bu vaziyetin ilânihaye devam etmesini tabiî görüyorum.. Böyle diyerek ne Darülmuallimin mezunlarının köylere gitmesi aleyhinde söylemiş oluyorum. Şehirlerde bu muallim kıtlığı devam ettikçe bizim için köylere hoca bulmak ihtimali zayıftır. Darülmuallimin meselesinde hakikat şuki: Şehir maarifimizde büyük bir boşluk köylerden kasabalardan gelen muallim unsurlarını şiddetle cezbetmektedir.. maksadım sadece hayatın bir zaruretini ifadedir.

Temeli • " müsavatçılık „ dan ibaret olan demokrasi içinde insanları babalarının ve analarının mesleği ile bağlamak mümkün değildir. Hayır. ve köylü ağır ve sefil şeraite irsen mahkûmdur. Zira demokrasi aynı zamanda hukuk nazarında insanların bir ve aynı derecede kıymet ve şerefli olması ve dilediği mesleği intihap hususunda da serbes kalması demektir.. Bu suretle bir kerre istidatları inkişaf itti mi. O halde hükümetin vazifesi mesleklerin inhisarına karşı bilâkis hürriyetin tedbirlerini almaktır Hiç kimse diyemez ve hiç bir ilim idda edemez ki: Dahi şehirden çıkar. Aristokrasi devirlerinde de aynı şey. güzelliğe alışan insanların köylere gitmeyeceğini-ve köyleri beyenmiyeceğini ileri sürenlere karşı şu kısa cevabı ve itirazımı söyliyeceğim: O halde köylere gitmelerini temin için pisliğe. Temizliğe.. Cemiyet kastlar devrine'e ikendir ki çocuk için ayilesinin mesleğini takip etmek bir emri zarurîdi. Bu talep asrî olmıyan cemiyetlerde meyzuubahs olabilir. O halde elimizden gelirse yetimlerin her şeyden evvel tam bir insan ve mütekâmil millet fertleri olmasını temin edelim.. neye müstayitse ve ne olmak isterse onu olsun. köylünün çocuğu neden mutlaka köylü olsun? Köylü çocuğu olarak doğmak. çirğinliğe mi alıştıralım?! Diğer cihetten temizlik ve güzellik hissini almış insanlar için pis ve çirkin köylerden iğrenmek kadar tabî ne olabilir ?!. O devirde meslek intihabı kat'iyen serbes olarak icra edilmezdi. ve o zaman ister şehre gitsinler. ister köylere. Bu cihet size ayit değildir !. her birini müsayit olduğu mesleğe terkedelim. Çünkü meslek ile veraset tveemdi..— 146 — fikir ve tefekkürün mahsulüdür. Hatta köylü ve çocuğu hakkındaki malûm telâkkimiz bile o devirlerin bir yadigârıdır! Ben diyorum ki. köylü kalmak için bir mecburiyet midir? Bilâkis hürriyet ve musvaat şunu emreder: Köylünün çocuğu mutlaka köylü olmasın.. Terbiye maziye menfi bir intibak değildir ki bunun icabı .

sıhhat. En basit fikirli bir adama sorunuz: — Memleketin terakkisi için ne lâzımdır? Alacağınız cevap pek basittir: — İlim ve irfan! Fakat bu adama gene sorunuz: — Bu ilim ve irfan neye mütevakkıftır ? ^ Aynı suale bir diğerinden. Medeniyetin milliyete muzur olduğunu hiç bir zaman kabul etmiyelim... O halde yetimler için yapılan iş de gayet doğrudur. konfor ve sayire dediğimiz medeniyetin azamî derecesini idrak etmeli. daha münevverinden alacağınız cevap şudur: — Ahlâk lâzım! Fakat gene sorunuz: — Ahlâkın.. O. insanî vazif elet in muta olması için ne lâzımdır? . milliyet.. türklüğün mefkuresinden uzaklaşırmak hakkımız değildir.. Terbiye etmek bilakis mefkureye. Türkten. pislikten ve çirkinlikten iğrendirelim..bir nevi muhafazakârlık ve tassubun kendisidir. Müstakbel nesil temizlik. O halde ?. basitlik âdetlerini yeni ruhlarda idame edelim!. çirkinlik. Meş'um kesafetsizlik!.. fakat köylüden. Bu ihtiyaçların temini gene terbiyenin vazifesidir. halkçılık mefkûresinide hiç kaybetmemelidir. ayilevî. Yeni nesil temizliğe.. Dikkat edilecek bir nokta var. güzelliğe alıştıralım.- 147 - olarak bizde pislik. fakat millet. millî. yeni hayata intibak ettirmektir. milliyeti medeniytsizlikle muhafaza etmek istiyen milliyetçilik sahtedir.

ne de alelıtlak zekâ farkı olmadığı bir bedahettir.. Meselâ: "Terakki etmek için çalışmak lâzım!» diyenler vardır. halbuki avrupalı ile şarklı arasında ne alelitlâk hilkat. zeki de olsa gabi de olsa mutlaka çalışacaktır.... Şunun için ve şu suretle ki o memleketlere göre " çalışmak „ bir emri tabiî ve bir emri zarurîdir. için çalışmak asıl. Bir de diyebiliriz ki her . Çünkü onlara da aynı güç suali sorabilirsiniz: — Ya çalışmak için ne lâzım?! Cevap ya "gene çalışmak lâzım!. irfan. Bu " her hangi fert „ bir otomatik mihanikiyetyile. memleket idare etmek îstiyen bir insan için en şayanı istifade bir müşahede. Fransa'da Almanya veya İngiltere'de çalışan her hangi ferdin psikolojisidir.j 148 - Aynı suale bir üçüncüsünden de belki şu cevabı alacaksınız: — Terbiye lâzım! Fakat sorunuz. gibi bir talâkkidir!. gibi garip bir iddia. Şimdi bu memleketteki çalışmayı iki noktaiyi nazardan mütalâa ve iki sebebe irca edebiliriz. yahut manasızdır. Bir kere diyebiliriz ki: O "her hangi fert „ sırf ferdî kuvvetlerinden ve ferdî meziyetlerinden dola çalışıyor. çalışmamak araz olduğuna hükmedebilirsiniz! Acaba bu " her hangi fert „ çalışmak için büyük bir tefekkür kuvvetine mi maliktir?! Hayır! Aynı adamda yüksek derecede bir azim ve teşebbüs kudreti mi vardır?! Hayır. O muhitlerdeki "her hangi fert. Halbuki . O derecede ki bu "her hangi fert. yahut "ilim.. ayile terbiyesi lâzım!.. — Terbiyeyi nasıl tesis etmeli ?! \ Dayima bu ikinci suallerin cevabı ya hiç yoktur. o halde niçin ve nasıl çalışıyor demelisiniz. lâkin bunlar da çok bir şey ifade etmiş olmazlar. muttarit ve lâyhuti bir surette çalışır. muntazam.

Müspet ve dünyevî bir irfandan bahsediyorsunuz. ahlâkla. ilim ve sanat gibi hiç bir hâdisesi yoktur ki onda içtimaî varlığının tabiati müssir olmasın. Bu izah.— 149 — hangi adamı çahşmıya mecbur eden sebebler vardır. Fakat cahili de alimi de çalıştırmak içtimaî muhitin elindedir. Onun için belki cahil ten beller yerine alim tenbeller koymuş oluruz.. insanî ve beynelmilel ahlâk kayidelerinden bahsediyorsunuz. çalışmak hâdisesi için doğru olduğu gibi bütün içtimaî hâdiseler için de böyledir. iktisat. onun altında "içtimaî bünye.. Bu nazariye. Bu içtimaî muhitin tazyikiyie fert tarafından hatta zorla kabul edilmiş bir itiyattır!. hülâsa her hangi manevî bir mevzula izah eden bütün nazariyelerden daha kuvvetidir. dediğimiz temeli buluruz. Meselâ.. Meselâ çalışmasa ölür. Henüz vüstaî itikatları zinde olan çünkü içtimaî bünyesi ilmî taksimi amele müsaade etmiyecek derecede kapalı ve parça parça olan bir cemiyette bu fikirler nasıl revaç bulsun? Hülâsa hangi içtimaî hâdiseyi nazarı itibare alsak da tamik etsek. Şu halde o adamın çalışmasında kendi ihtiyarı haricinde muhtelif amiller vardır ve bu amiller içtimaîdir. Bu hüküm ilmî bir hakikat ise. Meşhur kari Marx tarihi iktisadî hayatın evveliyeti ve hâkimiyeti ile izah eden bir nazariye orhya koymuştur. diyebilirsiniz.. hukuk. her hangi türk ferdini o avrupalı gibi sade talim ve terbiye etmekte yakın birfayide yoktur. Henüz kabilî bir hayat yaşıyan bir cemiyette bu kıymetler nasıl vücut bulsun?!. diyemezsiniz! Fakat "Söyle bana cemiyetin her fert üzerindeki faaliyete sevkeden ve tahsili mecbur kılan tayzikini. Bunlardan hiç biri tarihî maddeçilğin izahı karşısında duramaz. çalışmasa medenî ihtiyaçlarını temin edemez.. . tarihi fikirlerle. söyleyim sana faaliyetinin derecesini. yahut dinle veya adaletle. Çünkü çalışmak veya terakki etmek bir çok kimselerin zannettiği gibi aklî ve mantıkî nevinden basit bir hâdise değildir..... Bir cemiyetin en mukaddes hisleri de dahil olduğu halde ahlâk. söyleyim sana faaliyteinin derecesini. "Söyle bana zekâ ve malûmatını.

hemde ağır ve sert olanlardır. Çünkü cemiyet âleminde iktisadî hâdiseyi de besliyen büyük bir kök vardır. bir emri tabiîdir. Bunun aksini söyliyen varsa söylesin de biz de öğrenelim. Nüfus siyaseti yapacak olanlara bir de şunu diyebiliriz ki: Tat- .. aynı zamanda nispeten ufak kıtalarda büyük nüfus ihtiva eden milletlerdir. Bütün diğerleri onun gölgesidir!. hukuk. O halde biz memleketimizde Türkleri ve Türkler arasındada hars birliğini temin ederek nüfusumuzu çoğaltmıya çalışmalıyız. ahlâk. mücadele. Fakat bu da gelişi güzel değil eğer nüfus biribirini anlamıyan fertlerden teşekkül ederse kıyamet kopar. Bu kadar değil. Bir cemiyette vücude gelen bütün tahavvüillerin ve tecellilerin ilk menşei» anası o cemiyetin bünyesidir. Bu bünyenin dağınık veya sık zümrelerden teşkkül ettiğine göre cemiyet başkadır. "Nüfus nasıl çoğalır?„ sualini sormamahdır! Çünkü biz kendimizi nüfus mütehassısı diye hiç bir zaman takdim etmiyoruz: Biz sadece iddia ediyoruz ki nüfus. hem büyük. Acaba Marx'cılık ilmin son sözümüdür? Hayır. cemiyet bu bünyenin kitlesine de tabidir. Daha açık tabirle iyi bir cemiyet. Gevşek cemiyetlerin hayatı da gevşektir. Tabiri diğerle büyük ve kesif bir kitlesi olan milletler en müterakki ve en kuvvetli olanlardır. gölge der! Ona nazaran hakikî hâdise iktisadî olandır.. bazı avrupa milletleri gibi. Bu kök içtimaî morfoloji dediğimiz şeydir. bütün hakikat değildir. nüfus kesafeti nüfus vahdeti dediğimiz bünyevî hâdiseye istinat etmiyen ilim. terakki istiyen bir cemiyetin en büyük vazifesi nüfusunu arttırmak ve bu nüfusu zümre halinde sıklaştırmak olabilir. Böyle bir cemiyette terakki. hars birliğinin kuvveti de lâzımdır. sanat gibi bütün içtimaî hâdiselere şibih hâdise.. Çünkü nüfusun yalnız çokluğu değil.— 150 — Marx ahlâk. içtimaiyat ilmi nazarında en mes'ut cemiyet. faaliyet. İlmin bu müşahedesinden sonra. iktisat siyaseti akim kalacaktır. ihtira. nazariysinedeki hakikat parçası büyük olmakla beraber. fertler arasındaki manevî mümaseletin.

Bunlar arasında muhiti coğrafiyi yalnız başına amil görenler olduğu gibi. muhiti coğrafî dediğimiz fizikî ve fiziyoloçyaî amillerle kabil değil izah edilemez.- 151 — bikatta büyük mesele "nüfusumuzu nasıl arttıralım.. Nüfus siyaseti Cemiyetlerin hayatını tetkik edenler içtimaî tekâmül hâdisesini muhtelif sebeplere atfetmişlerdir. Çünkü tevellüdatı çoğalmak güçtür. sanat. lisanı. Bu zatin " Tarihî maddiyecilik „ denilen mektebine göre ictimî hayatta asi olan hâdise iktisadî hâdisedir. Binaenaleyh nüfusumuzu azaltan kuvvetleri öğrenirsek türk devletinin dayimî düşmanlarını da öğrenmiş oluruz. ahlâkı. fakat vefiyata sebep olmak o çok kere bizim elimizdedir.. hep birer " şibih hâdise „ dir ve bunlar asıl hâdisenin bir gölgesidir!. Filhakika bir milletin dini. içtimaî muessiselerden birini meselâ iktisadî müssiseyi yalnız başına amil gürenler de vardır. Bu izahta ilmin de kabul edebileceği bir hakikat hissesi olmakla beraber. ve bütün diğerleri: din. hakikat muhitçilerin anladığı gibi değildir. büyük mesele "mevcut veya vücut bulan Türkleri ölümden nasıl kurtaralım?„ meselesidir. Belki de elimizde değildir.. ahlâk. sualiyle tecelli edecek değildir.. Halbuki ilim nazarında tarihî maddiyecilik daha çok kabili münakaşa ve kabili müdafaadır.. . Kari Marx bu mütefekkirlerin en meşhurudur. hukuk. Çünkü bu iddiayı bir çok misallerle cerhettnek mümkündür. Cemiyetin mukadderatını toprağa bğhyanların davası münakaşaya bile değmez. Şimdiye kadar düşmanı bazen şarkta bazen de garp taaraya geldik. Bu nazariye birincisine göre daha ilmîdir. Fakat ilmin bize keşfettirdiği hakikî düşman şu değilmidir: Me'şum kesafetsizlik!.

Cürümlerin. Bilhassa ahlâk. İktisadî taksimi amelin de. Bu müessise de diğer müessiseler gibi kendilerinden daha esaslı.. Muhiti dahilî muayyen bir cemiyetin içtimaî bünyesini temyiz eden başlıca iki unsurdan ibarettir: Bunlar bir yandan cemiyetin hacmiyle bir yandanda bu hacmin kesafetiyle tayin edilir. Durkhim'a göre " dahilî muhit „ denilen bir sebeptir. cinayetlerin. iktisadî iradenin de bütün bu kıymetlere tesir ve müdahalesi vardır. Durkheim'da coğrafî nazariyeciler gibi cemiyetin tekâmülünü muhit ile izah ediyor. daha uzvî bir sebeble tabidirler. muhafaza etmek kayidelerinin müessisi olmuştur.. ahlâkî.. Acaba bu mühim sebep nedir? İçtimî hayatın motoru neden ibarettir? İktisadî hayatta dahil olduğu halde. Hatta Simiand gibi içtimaiyatçılar manevî kıymetlere en yabancı görünen iktisadî kıymetlerin dahi bu kıymetlerle münasibeti olduğunu göstermişlerdir. bediî. dinî. intiharların ekmek ve kömür fiyetiyle artıp eksildiğini istatistiklerle ispat etmek güc değildir. hatta bediî müessiseleri de iktisadî hayatı üzerine müessirdir. Fakat bu muhit coğrafî. haricî değil..- 152 — Hususiyle tarihî maddiyecilere mülayim gelebilecek olan şu fikrin hiç bir yanlış tarafı yoktur: " İktisat gibi bir müessise bir kere teşekkül ve taazzuv ettikten sonra cemiyetin bütün diğer müessesileri üzerinde mutlaka müessir olur „ .. iktisadî kıymetlerle manevî kıymetlerin bu münasibeti bilhassa " İptidaî „ dediğimiz cemiyetlerin hayatında zahirdir. hayvanları ehlileştirmek. san'at gibi cemiyet müessiselerinin iktisadî hayattan alacakları bir çok tesirler vardır. Fakat buna mukabil cemiyetin dinî. ahlâkî. Şu taktirce cemiyeti cemiyetten ayıran bir kere nüfusunun .. tahavvülleri vücude getiren amil nedir? Bu amil Auguste Gomte'tan sonra müspet içtimaiyatçıhğın vazu olan E. içtimaî ve dahilîdir. Meselâ bu cemiyetlerde din. hukukî. Hülâsa bir çok müşahedeler ve mukayeseler neticesinde iktisadî müessisenin içtimaî tekâmülde yalnız başına hâkimiyetini kabul etmek mümkün değildir.

yok ali mahlûklarda olduğu. Asıl mühim olan şart ikincisidir. Nitekim muharebeler. Halbuki muharebeler. cüzü fertlerin vaziyet ve hareketi nasıl bir takım yeni hâdiseleri vücude getiriyorsa. iktisadî müessiseleri şu veya bu şekli alıyor. Tabiri diğerle cemiyet denilen uzviyet iptidaî mahlûklarda olduğu gibi. hukukî. Bu nüfus Hindistan'da olduğu gibi. vahidülhücey veya senaiyülhüceyre midir. ahlâkî tefrikalarla mı malûldür. Hikmet ve kimyaya mevzu olan maddiyatta olduğu gibi. Fakat bu kadar değil. Yedi milyonluk İsviçre kadar mütesanit olmadıktan sonra!.. gibi gayet mütedahil ve mütesanit uzuvlar ve vazifelerden nri teşekkül ediyor?...- 153 - mikdarıdır. muhaceretler ve hastalıklar neticesinde büyük millî inkılâplar olduğu çok kere vakidir. muhaceretler. dinî. gibi sebepler görünüşü ve gösterişi ne derece meşum olursa olsun. Şu taktirde hâdise ve şibih hâdise tabirlerini bu fikrimizi ifade için kollanmak lâzım .fertler değil! . hareket ve mesafesi üzerine müessir olmıyan her hangi tarihî hâdise içtimaî mahiyeti hayiz değildir. aynı nüfusa ve aynı içtima! hacma malik olan iki cemiyette bu nüfusun sureti tevezzuudur. daha müteazzi hâle getirmek şartiyie cemiyeti için mahzi hayırdir..meslekî zümrelerin vaziyet ve hareketi de yeni yeni kıymetlerin ve bu kıymetlerin canlı bir vücudu makamında olan içtimaî müessiselerin zuhuruna sbep oluyor. hastalıklar. yoksa avrupa milletlerinde olduğu gibi. İşte bu morfolojik sebeplerden bünye ve taazzuv farklarından dolayıdır ki bir cemiyetin ahlâkî. Şu takdirce fikrimizi kısaca ifade etmek için diyebiliriz ki: içtimaî tekâmül mofoiojik bir tekâmüldür. Bir kavmin nüfusu Hintliler kadar çok olmuş neye yarar ?!. içtimaiyatta da cemiyetin hüceyresi makamında olan . içtimaî taksimi amelle ve bunun neticesi olan maddî ve ahlâki tesanütle mi mücehhezdir ?.. cemiyetin içindeki meslek zümrelerinin vaziyet. Binaenaleyh cemiyetin bünyesini sarsmıyan. bu dahilî ve uzvî bünyeyi daha mütekâsif.

millî ve insanî bir ahlâkta olduğu gibi geniş hudutlara şamil olmaz ve. hatta bediî bütün müessiselerin bir rolü vardır. fakat siyasetçilerin müspet gibi istinat ettiği fikirler hiç müspet değildirya ?!. Olmak lâzım gelir! Bu esas tababet için fiziyoloji olduğu gibi. iktisat. bu parçalar biri birine nasıl yaklaşsın ?!.... türk nüfusunun tekasüf. O halde yapılacak şey. Evvelâ " siyaset „ nedir ?!. yoksa sırf keyfî. Çünkü bunda dinî. bunlar da bilmukabele içtimaî bünyenin teşekkül ve taalisinde kendilerine mahsus bir rol yapmaktadırlar. Denilecek ki: bu sosyoloji temamiyle müesses değildir! Evet doğru. türk nüfusunun tesanüdü. Bu ıslâh ameliyesinin müspet bir esası var mıdır. iktisat.. Gene ahlâk telâkkileri ayile hududuna münhasır kalır. gayet basittir: Hukuk. ahlâkî.nden ibarettir. bu esasın değişmesi yalnız başına olmuyor. Hükümet adamı cemiyetin bir mümessili. Mahaza bu hüküm de tamamiyle ilmî değildir. hukuk. Hükümet adamının yaptığı. nefsî bir iş midir ?!. Ezcümle din cemiyeti teşkil eden muhtelif kasetlar için muhtelif telâkkiler ve muhtelif vahdetler şeklinde tecelli ederse. Acaba ilmin bu müspet fikirleri ve keşifleri karşısında idare adamının. asayiş vazifeleri gibi bir de nüfus vazifesi olduğunu düşünmek. gibi bütün diğerleri bir şibih hâdisedir demek lâzım gelecektir. yani cemiyetin ıslâhıdır. Hülâsa bütün diğer müessiseler içtimaî bünyenin neticesi olmakla beraber. iktisadî. bu ahlâk içtimaî bir taksimi amele ne suretle müessir olabilir?!. bir murahhasıdır. ahlâk. siyaset için de sosyolojidir. hülâsa nüfus vasıtasiyle türk cemiyeti bünyesinin tekemmülü için beşeriyetin fikirlerinden ve . kâfi derecede umumiyet ve alestiyiyet kazanmazsa. sadece bir hayır.— 154 — gelirse o zaman içtimaî bünye bir hâdise. siyasetçinin vazifesi nedir ?!. Bence bu " içtimaî iradenin içtimaî hayata tatbiki. yapmıya mezun olduğu iş. Çünkü içtimaî bünye esas olmakla beraber. türk nüfusunun artması.

yahut her hangi bir deliliğin neticesine atfetmek pek sathî bir izahtır. mefkûresiz mi? Bütün bu hâller intiharların azalıp çoğalmasında amildir. İntiharların içtimaî mahiyetiini bariz bir surette ortıya koyan zat. Bizim vazifemiz bu ihtisas şubesi hakkında esasen malik olmadığımız malûmatı uydurmak değil.. Buna karşı tedbir almak cemiyetin vazifesidir* İnsanı hayata bağlıyan zevkler yalnız hayvanı değil. İntiharlar üzerinde müessir olabilmek için her şeyden evvel intiharların hangi sebeplerle vücude geldiğini ilmî surette bilmemiz lâzımdır. Yahut alelade bir merhamet. İntiharlara karşı Türkiye'de intiharlar çoğalıyor. türlü heyecanlarımız var ki . gün geçmiyor ki gazetelerde bir iki intihar vak'ası okunmasın. Fakat bu gibi hassasiyetlerin intiharların azalmasına hiç bir tesiri yoktur. gevşek mi. içtima' zevklerdir. mensup olduğu cemiyetin hâlidir. içtimaiyatçı Durkheim'dir. belki fikir ve dikkati bu esaslı hayat meselesi üzerine celbetmektir. Yani intihar eden adam sırf kendiliğinden intihar etmez.. İntiharların menşei içtimaîdir. İntiharları. O da üme müstenit bir içtimaî bünye siyasetidir. Bu cemiyet kuvvetli mi. Bu intiharlara karşı bizde sade bir ürkeklik var. hasta mı. Durkheim'a göre intihar içtimaî bir hâdisedir. Onu intihara sevkeden asıl sebep. sağlam mı. Fakat intiharlar bir dereceyi bulur ki bu şekli tamaiyle marazîdir. mefkureli mi. Yine Durkheim a göre içinde intihar olmiyan cemiyet yoktur. Binaenaleyh intihar bütün cemiyetlere şamil olmak itibriyle cemiyetlerin hayatında tabiî birer hâdisedir. Türkiye'de bir çok şey yapıldığı hâlde hiç bir şey hiç yapılmamıştır. Türlü hislerimiz. intihar edenlerin düşüncesizliğine.I ı/u aynı beşeriyetin mütehassıslarından istifade etmektir.

mektebimizin. bağsızhktir.— 156 — ölüm yerine ayilemizin. Şu takdirde intiharlara en çok müsayit olan devirler içtimaî kıymetler dediğimiz dinî akidelerin. Cemiyetlerin eski mefkurelerini yıkıp yeni mefkurelerinin binalarını da temamiyl kuramadıkları devirler fertlerininin tihara en çok müstayit oldukları zamanlardır. Bilâkis bu yesi de intiharı da vücude getiren cemiyetsizlik. yaşamakta mana buluyoruz. Böyle zamanlarda fertler eski mefkurelerini canlı bir surette yşıyamadıkları gibi yenilerine de temamiyle sarılmış değildirler. ahlâkî kayidelerin. Çünkü bunlar içtimaî sarsıntılardan. İşte bu bağsızlıktır ki ölümün girdabına kolayca düşmelerine sebep olur. İşte müntehirlerin sinirli ve muvazenes z adamlar arasından zuhuru bu kimselerin mefkure buhranına en az mütehammil olmalarından ileri geliyor. Halbuki bütün bu haller en ziyade inkilâp zamanları olur. Çünkü hayata daha bağlıdır. Onan için kıymetlerini değiştiren ve kendisine yeni bir vicdan sarayı yapan bir cemiyette en çok iztirap çeken bunlardır. mesleğimizin hayatını bize tercih ettiriyor ve bunları yaşamakla kendimizi bunları ihtiva eden cemiyete bağlı sayıyoruz. Dürkheim bu davayı ispat için intihara dayir eserinde bir çok istatistikler göstermektedir. Ye bu tatsız. meyus oluyoruz. cansız hayata ölümü kat'i bir nihayet olarak tercih ediyoruy. meslekî tesanütlerin gevşediği. . şiddeli bir derecede müteessir olurlar. İnsanı intihara sevkeden zannedildiği gibi mutlak bir yeis değildir. Fakat bu bağlar günün birinde çözülüverirse işte o zaman felâket zuhur ediyor. boşandığı devirledir. Hatırım<la kalan garip müşahedelerinden biri de şudur: Kalabalık bir ayilenin reisi intihara diğerlerinden daha az müstayittir. Bu intihara en çok müstaiyt olan fertler bilhassa sinirli dediğimiz fijiyoloçiyaî enmuzeçlerdir. Şimdi Türkiye'de vukua gelen inkilâpların sürat ve şiddeti bir kerre nazarı itibara alınırsa ruh buhranı itibariyle fertlerin ne oldukları tahmin edilebilir. Halbuki bir cemiyet içerisinde her kes aynı derecede intihara müstayit değildir. bedbaht.

Çünkü umumiyetle dinler tarihteki dünyevî vazifelerini terkedip büsbütün bediî ve mefkürurî bir mahiyet almışlardır..Şu anlayışa göre müntehirin hastalığını doğrudan doğruya bir mantık kastalığı zannederek vazü nasihata müracaat etmek. Ayilede geçen hayatımız dar ve mahduttur. zayıflamış manasında değil. Meslek muhitim vücude getiren meslekdaşiar arasındaki zevk. Şu halde bu pek dar zamanın cemiyeti bizi nasıl sıkı sıkıya saracak ve ölümden koruyacak?!.. Akşamlan toplanmasiyle dağılması bir oluyor. devamlı bir cemiyet değildir. Çocuklarımız hakkında beslediğimiz his. hayatın içinde olmak gerektir. Bu muhit meslek muhitidir.. Dinler böyle bir rol yapabilmek için hayata pek yakın olı/mk. fakat bu çok sevdiğimiz insanlarla birlikte geçirdiğimiz içtimaî hayatın kemiyet ve keyfiyeti pek mahdut. bütün işlerini yakından idare etmeli ki onu bir nevi cemiyet ayrılığı olan ölüme yaklaştırmasın. Meslekte ayile gibi içtimaî bir muhittir. Bu gün ise dinlerin böyle bir rol oynaması mümkün değildir. Evvelâ dinlerin intihara krşı müessir olacağı hatıra geliyor. Hayır çünkü bu günkü ayile sıkı bir muhit. yahut alelade bir vücut hastalığı gibi anhyarak doktor ve ilâca müracaat etmek intihar denilen cemiyet hastalığını hakkiyle teşhis edememekten ileri geliyor.. Durkheim bu bağların ne olabileceğini birer birer tetkik ediyor. meşgale benzerliği bu cemiyete son derece ahlâkî bir şekil verebilir* Bir de meslek muhiti ayile muhiti gibi bu günkü hayatta gittikçe daralan bir muhit değil.. Din ferdin bütün hareketlerini. Bir memlekette intiharların fevkalâde surette çoğalmasına karşı yapılacak tedbir nedir? Durkheim'm tetkiklerine göre yegâne çare fertleri içtimaî bağlarla bağlamaktır. muhabbet azalmış. Fakat bu din ve ayile muhitleri haricinede bir muhit kalıyor ki her hangi hayatımız onun içinde geçiyor ve devam itibariyle hepsinden üstün. Ferdi intihardan korumak için ayile muhiti müessir olamaz mı?. gittikçe genişliyen ve yeni .

Ben yalnız şunu söylemek istiyorum ki: Bu günkü ana mektebi ile ilk mektep arasında bir uçurum vardır. Üç ilâ yedi yaşında çocuklar tarafından yapılmış olan insan resimlerini hep toplamış ve binlerce insan resminden bir kolleksiyon elde ettikten sonra bunların boyları ile enleri arasındaki nispeti bulmuş. Doktor Schuyten beni Belçika hükümeti tarafından ilmî tetkikleri için tahsis edilen eve götürdü. Bu derece şayanı tetkik olur da dün hocasına . Bu grafiğin esası şudur. aynı müşahedeyi yedi yaşından sonraki çocukların resimleri üzerinde de yapmış ve görmüşkü iki nispet arasında bir uçurum var! Doktor Schuyten bana demişti ki: Bu hâdiseyi herkes bir türlü tefsir edebilir. Binaenaleyh iki meklep arasında açıklık bu itibarla son derece şayanı tetkiktir. Orada dıvarda asılı olan bir grafiği gösterdi. Mahaza amelî sahede çalışmak için intiharların nevilerini tespit etmek lâzımdır. Çocuk ana mektebinden ilk mektebe geçtiği zaman dehşetli bir zekâ buhranına oğruyor.— 158 — yeni uzuvlar vöcude getiren canlı bir muhittir. İşte intihara karşı içtimaiyatın tavsiye edebileceği amelî bir tedbir budur. Mektepli intiharları karşısınde aldığımız vaziyet sadece teessüf ve hayretten ibaret kalyıor. Meselâ sık sık mektpliler arasında vücude gelen intiharlar bize mektep dediğimiz ahlâkî mevcudun dahi bir buhran geçirdiğini ve bunun içinden nevrastenik bazı unsurların yandığını gösteriyor. Bundan on beş> on altı sene evvel Bürüksel mekteplerini tetkik ettiğim sırada Belçika'nın etfaliyat mütehassıslarından doktor Schuyten ile görüşmümş idim. Fakat bu vaziyetimiz uzun uzadıya devama mü say it değildir. Şu halde meslek muhitini eski ayile muhiti yerine koymak ve ondan ahlâkî bir tesanüt neticesi beklemek mümkündür. Daha evvelki gün Milliyet gazetesi İzmir Ticaret ve Lisan Mektebi talebesinden on altı yaşında Cahit isminde bir gencin mektepten kovulduğu için beynine kurşun sıktığını yazıyordu.

O zaman mektepte oyun. Binaenaleyh içtimaî noktayı nazarlara son derece ihtiyacımız vardır. istidat ve temayüllerini görmek mümkündür. " Bundan on beş sene evvel bir gün Beyazıt Rüştiyesi denilen mektebi ziyaret etmiştim. bir çok odaları güneş almaz. İçtimaiyatçıların hâdise kaydeden ve istatistik neşreden hükümet şubeleriyle tesanüdü neticesinde memlekette intihar namına olup biten hareketlerin seyrini. Bunlar bir kere mütalâa ve izah edildikten sonradır ki polis. haraket. Bir hal son derece . Burada yüzlerce çocuk oynuyordu. Kanaatimce memlekette bu #ibi tetkikleri himayesine alabilecek olan yegâne vekâlet Maarif Vekâleti olabilir. Bu binanın maddî sefaleti ise son derecede idi. Binaenaleyh sırf bu maksatla içtimaiyat tetkiki yapan mütehassısların meşgul olmasını ve hükümetinde bunlara müzharet etmesini temenni etmek zamanı gelmiştir. Hayatlar ve kapları Son Saat gazetesinin 8 Teşrinievvel 1926 tarihli nüshasında " Türkiye maarifinde bina siyaseti „ serlavhasiyle bir makale neşretmiştim. en iyi hocaları oraya topladıktan sonra en iyi usullerle terbiye vermiye çalışıyordu. dahiliye. pacak olanlar müspet bir usûl sahibi olan içtimaiyatçılardır. Bu tetkikleri y. Duvarları rutubetli. hep mubah idi. beni teneffüshane hizmetini gören taşlığa jndirdi. bu gün de tabancayı kendi kafasına sıkan mektepliler buhranı şayanı tetkik olmaz mı ?!. Mukaddemesi şudur:. dar ve loş idi. maarif işlerinde intiharla mücadele iradesini kollanmak mümkün olur. emniyeti umumiye. merkezlerini. Bu mektebin başında bu gün maalesef maarif hizmetinden ayrılmış olan kuvvetli bir adam bulunuyor. muaveneti içtimaiye. bir aralık müdür.tabanca çeken.

Bu gün bile bu sualin tam cevabını veremiyorum. Dikkat eden zekâlar gibi dikkat ettiren. her nevi tefekküre müsayit değildir. Onun adele ile... Hatta onun vücude gelmesinde başkalarının da hizmeti vardır: Fransız ruhiyatçısı Ribot'nun " Dikkatin ruhiyatı „ adlı kitabı bende bu fikri kuvvetlendiren ilk eserlerden biridir. zamanlar.. Çünkü çocukların mikdarı çok. taksimatı. ayilenin hakikî hayatiyle.. Ve bu hâkimiyet maddî saheden haraket edip manevî sahey e ne kadar girebiliyor? „. vaziyetle samimî bir alâkası vardır. bir bakış.. ihtiyaçlariyle . her sandalye. mekânlar vardır. bahçe ne derece hâkimdir?. Çünkü Durkheim'a göre evler. her oda. Şu halde her hava. taş. Binaenaley ne kadar ayile enmuzeci varsa o kadar ev enmuzeci bulunması tabiîdir. Onun için çocuklar muhtaç oldukları mesafe noksanım şakulî haraketlerle telâfiye çabalıyorlardı!. Fransız içtimaiyatçısı Durkhei'mm "Annee sociologitjue. O zaman şu sual kafamda canlandı: " Acaba. Bu kanaatimde yalnız değilim.. Ribot'ya nazaran dikkat sırf manevî bir hâdise değildir. Bütün çocuklar etrafa dağılıp sağa sola haraket edecek yerde sade zıplıyorlardı!. Niçin ? Çünkü evler hakikî hayat şartlarından zaman ve mekân münasibetlerinden hariç mücerret bir fikrin mahsulü değil. ağaç. her oturuş her nevi dikkate. içinde yaşiyan ve ayile denilen zümrevî hayatın kaparıdır. Evlerin cesameti. dedim. bir vaziyet alış ister. bir mektebin hayatında mesafe mekân. halbuki mesafe son derece azdı. vaziyeti.. Fakat bu gün madde ile uzananın bir çok yerlerdeki tesanüdü gibi kaplarla içindeki haytlann tesanüdüne kuvvetle inanıyorum. hep bu ayilenin içtimaî tabiyetine göre bir türlüdür.— 160 — nazarı dikkatimi celbetti.. konfor. teki bazı neşriyatı da beni bu meselede çoktenvir etmiştir: Durkheim evvelâ içtimaiyatın içtimaî morfoloji içinde mütalâa etmek istediği evleri bilâhara içtimaiyatın teknoloji kısmına sokmuştur. Her nevi dikkat kendine mahsus bir duruş..

.. hakikî bir tesanıdün bulunduğunu iddia edenlere rasgeliyoruz. Nereye gidilse.. Froebel'in meşhur terbiye vasıtalarından farklı bir terbiye tarzı icat ettiğini anlatan italyan terbiyecisi Montessori her şeyden ziyade mektep sıralarına itiraz ediyor ve eseriyle onları yıkıyor. bütün atelyelere.. hangi ilme sorulsa hayatlar ile onların maddî zarfları arasında sıkı bir münasibetin. Çünkü " ruh „ hakkında müspet olmıyan. nede müspet bir terbiyecinin anlayışıdır.. Türkiye bir inkılâp yapmış. ve güzelliklere itiraz ediyoruz?!... Ruh hayatını anlayışımız ne müspet bir ruhiyatçının. " Ecole Nouvell' „ ler mektep terbiyesiyle mektep kabının tesanüdünü başka bir dille iylân eden teşebbüslerdir. Hayır. mana istiyoruz. onun hürriyeti ve ouun sayrureti için hiç bir maddeyi. Ayile ile evin bu tarihî münasibetine bakıp hükmedliebilir ki bir ayile ancak kendisine lâyık olan kabı bulduğu zaman tabiî hayata mazhar olabilecektir. hatta şehir denilen içtimaî vahdetlere bile teşmil edilebilir. hiç bir vasıtayı tahkir etmezdik . Bu anlayış Orta Zaman sofusunun esrarengiz ve miskin telâkkisidir.— 161 — birlikte teşekkül ve tahavvül eden içtimaî aletlerdir. 11 . Mutlaka yeni bir zarf. Bu fikirler ruhiyat ve içtimaiyat ilimlerinin nazarî sadesine münhasır kalmamıştır. sus istemiyoruz tahsil isteyoruz. yahut söylediklerini ispat edemiyecek kadar fena biliyorlar. O halde niçin binalara. şekil istemiyoruz cevher isteyoruz. Esasen bu mesele hissi selimin inkâr edebileceği bir müphemlik mi taşıyor?. Eğer telâkkimiz hakikî ve canlı bir telâkki olsaydı. Ev hakkındaki bu mülâhaza bütün mekteplere.. Bu ilimleri tatbike çalışan pedagoji sahesinde de rasgeliyoruz: Gençliğin ancak açık havada ve kır muhitinde terbiye edilebileceğini iddia eden "New-SchoolMler. konforlara. yeni bir kalıp ister. ne müspet bir içtimaiyatçının. ilmî olmayan bir kıymet hükmünü bilmiyerek taşıyoruz. yeni bir ruh kazanmıştır.„ diyenler ya ne söylediklerini bilmiyorlar. " Biz madde istemiyoruz.

.. her lüksü israf olarak kabul ediyoruz!. kaynaşma olamıyan çokluk neye yarar? Bir cemiyet olmak için lüzumu kadar benzeme lâzımdir. Ey mefkûreciler.Yeni Türkiye için yeni bir mektep binası ister. medenî bir hodbinlik zannediyoruz. Cemiyeti teşkil eden fertlerin sayısı ne kadardır? Az mı. çok mu? Çokluk müsavi şartlar içinde içtimaî tekamül için bir hayır. Her demir parçasını "arzu talep. Nüfusa. ile münasibetli bir madde zannetmek için cemiyetin maneviyat hayatı. Hususiyle öyle bir madde ki ruhun kabı ve kalıplanmışıdır. haktır ve hakkınızdır. bir menşei vardır.. Fakat maddeyi istihkar etmeyiniz. Azlık mı? Yine müsavi şartlar içinde bu müsayit bir vaziyet değildir.. Türk ayilesi yeni kıymetler kazanmıştır..Bu yeni kazançlarını muhafaza için yeni bir zarfa muhtaçtır. Içtimayatçi Durkheim'a nazaran içtimaî hâdiselerin bir temeli. Demir yollan Taşa. Bu benzeyişe isterseniz hars diyebilirsi- ... müsaadedir. Bu demir yolu örgüsünü sırf iktisadî bir eser zannedenler aldanıyorlar. Korkuyorum ki bu kıymet hükümlerimizin altında zuhdî bir hassasiyetin menfi vicdanı gizli kalmış olmasın. Türkiye Başvekilinin demir yolu siyasetini herkes bilir. İçtimaî tmorfoloji cemiyet bünyesinin teşekül tarzını gösterir. nüfusun çoğalmasına ayit her işi yalnız sıhhî bir alâka ile takip ediyoruz. her konforu da lüks addediyoruz. Onsuz mefkureler cisimlenemez. Konforu. bir yapışma. cemiyetin maneviyat tekâmülü hakkında fikir sahibi olmamak lâzım gelir. O içtimaî morfolojidir. Fakat aralarında kâfi.... Mefkureyi istediğiniz kadar takdis ediniz.. demire ayit her teşebbüsü maddî biliyoruz.

Ben şimendiferlerin türk harsinde. uzun mesafeler. ihtisas işleri vücut bulur. tazelenen emelleri.. Bunn en makul vasıtaları şüphesiz ki vapurlar. çokluğu vücude getiren cüzlerin meselâ lisan gibi maneviyat çimentolariyle yapışmaları da lâzımdır.. uyanık bir hâle gelir. Fakat haksızlık ediyorlar. şimendiferler. Fertler bir vücudun parçaları olduklarını duyabilmelidirler. iktisâdı hayattmda ne değişiklik olmuş?! Milletin parsına yazık değiltni?!. Öyle ise şimendiferler cemiyetin hareketleri. cemiyetin tekamülü noktasından bakılırsa âdeta manevî neticeler kazandıran vasıtalardır. Bu makale vakıf işleri hakkında millet meclisindeki ilk haleti ruhiyeyl ve bir baş vekilin vakıf meselesini derhal halledivermek için . " Otuz bukadar senedir. Evkaf meselesi Evkaf meselesi hakkında Yunus Nadi Beyin " Cumhuriyet „' te çıkan makalesini okudum. Cemiyetin bünyesi incelir. büsbütün yeniieşen bir milletin ruhunu. oraya şimendifer işliyor. O halde tek çare. Böyle bir kitlenin içinde hususi istidatlar çıkar hususî meslekler.. mükemmelleşmek pek mümkündür. Bazı kimseler en hasis bir ticaret adamı gibi soruyorlar. çünkü bu kimseler şimenferlerin sırf iktisadî tesirlerini ölçüyorlar. en büyük tekâmül amili olduğuna kanaat ediyorum. Böyle bir netice hasıl olmak için fertle fert arasında. buna hep manidir. Halbuki dağlr.— 163 — niz. tayyarelerdir. ferler ve meslek zümreleri arasındaki mesafeyi azaltmak. kayalar. hele zümre ile zümre arasındaki mesafe darahnalıdır. Fakat şimendiferler vasıtasıyla açılan firkirleri.. Şimdi bu birlik vücude geldikten sonra cemiyet için uzviyetleşmek. Şu halde yalnız çokluk değil. yaşamak idaresini düşünmüyorlar. türk istiklâlinde en birinci. türk inkılâbında. kuvvetlenir.

imaretler. millî servetin el'an mühim bir kısmım teşkil ediyor. medreseler. yetimhaneler. alhâk. hanlar. Bundan üç sene evvel " Akşam „' da neşrettiğim bir makalede bu işin her türlü enfüsî telâkkilerden azade bir surette.. çok defa mimarlık. olmak arzusunu göstermesi itibariyle son derece şayanı dikkattir. İcareyi vahideli akaretlerin vaziyetleri yeni hukuk telâkkileriyle hemahenk surette ve bir defaya mahsus olmak üzere tespit edilmelidir. veya hayır . sebiller. muvakkithaneler. köprüler. Maddeleri itibariyle değilse bile sanatleri itibariyle muhafazalarında millî menfatlar vardır. kabristan arsaları. işçilik itibariyle de büyük manası olan eserlerdir. kabristanlar. Böylece kaybolan cami. ilim. tımarhaneler. Bu servetin bir kısmı da vakıf teşkilâtının asrîleşmemesi: yüzünden mahvolmuştur. Son günlerde Türkiye Baş Vekilinin vakıf teşkilâtı için İsviçre'de tetkikler yapılmasını arzu ettiğini gene gazetede okudum. Bu memleketlerde yapılacak olan ilmî tetkikler.. Bunlar yalnız maddî kıymeti hayiz olan eserler değil. Bu sırada bizde vakfa ayit bazı müşahede ve mülâhazalarımı burada tespit etmeyi fayideli görüyorum. gibi şeyler satılıp vâkıfın meşru maksatlarına muvafık şekilde işletilmeli ve sarfedilmelidir. tezyin sanati. Teşkilâtsızlık yüzünden bir müddet: sonra geriye kalanlarında çoğu mahvolacaktır. hamamlar. sırf içtimaî bir nazarla tetkik edilmesi lüzumunda İsrar etmiştim. vakıf teşkilâtını asrîleştirmek için kâfidir. hattatlık.— 164 — vaziyeti pek müsayit bulmasına rağmen gene ihtiyata riayetle: meseleyi ilmî surette tetkik etmek ve kâfi derecede mücehhez. Bizi bu hususta en çok: tenvir edebilecek olan misaller diğer muasır memleketlerdeki vakıfların muasır teşkilâtıdır. mektepler. kütüphaneler. Türkiye'de vakıf. hastahaneler. türbe. Sıhhat. arsa.. Vakfa ayit olup ta bu gün için ne maddeten ne de manen kabili istifade olmıyan bina. Yalnız İstanbul'da on üç bin vakıf vardır: Camiler. zinet eşyasının yerleri belli değildir. çeşmeler.. kitabeler. kütüphaneler.

iş odaları. Vakıf teşkilâtı böyle asrî bir hüviyet kazandıktan sonra bir vâkfın hayır için terkettiği servet sahipsizde olsa maksadına hizmet etmek hürriyetini dayima bulacak ve ona şu fert veya bu idare tarafından tecavüz edilmiyecektir. Vakfiarda her sene bir derece daha artacak olan millî servetin bir kısmı da cami.. Halbuki bu hâl diğer memleketlerde yoktur. maarif. Her iş umumî bir mahiyet ve çehre gösterir. Arkadaşımın pek makul görünen bu sözleri üzerinde bir .- 165 - ımaksatlariyle vücude getirilen ufak vakıfların nemaları ve varidatı cem ve teksif edilerek halk mektebleri. Halef selefi niçin takip etmiyor? Dün münevver bir zatle görüşüyordm. gelen gidenin eserini bozar. kütüphaneler. malini vakfetmek istiyen insanların cesaretini kırmamahyız. kütüphanesini. Darülfünun talebesinin tahsili için servetini. Prograrosızhk belediye. halef selefini beğenmez. sebil. gibi türk sanatinin güzel eserlerini mütemadiyen muhafaza ve tamiri için de sarf edilmeli. Türklerin imar ve temdin işlerindeki bir noksanını işaret etti. Ve Türkiye'de meselâ yetimlerin. Fakat her şeyden evvel mühim olan şey vakıf denilen tesisatın medenî ve asrî şekli hakkında sarih ve müspet bir fikir elde etmemizdir. müzeler. Bu fikri kazandıktan sonra vakıf teşkilâtına müstayit ve lâyık olduğu içtimaî mahiyeti vermeliyiz. bu suretle şimdiye kadar bir türlü halli çaresi bulunamıyan eski ve güzel eserlerin muhafazas emri devlet bütçesine yük olmadan temin edilebilmelidir. Dedi ki: Bizde bir kusur var. çeşme. gibi içtimaî hayatın inkişafına toptan hizmet edebilecek büyük tesisler vücude getirilmelidir.. iktisat işlerinde bize en çok zarar veren en büyük eksikliktir.darülrfününlar. dayima bir program takip edilir.

Fakat bu programdan ne anlamak lâzımdır? Program fikri her hangi halef tarafından gelişi güzel tespit edilmiş bir karar mı ifade ediyor? Eğer böyle ise. . Hepimiz sırası geldikçe programsızlıktan şikâyet etmiyor miyiz?. Benim kanaatimce halefin selefi tekzip etmemesinin en büyük sebebi halef tarafından vücude getirilen projenin nefsülemre.. hakikî irfanda tesanüt vardır. Fakat ihtisas şartı kâfimi?. Çünkü bir kere mütehassıs mütehassısı tekzip etmez.. Olur. O halde selefini takip etmenin ilk şartı mütekaddim teşebbüslerdeki bu tabiîlik ve afakîliktir..lâhza duralım. tabiati eşvaya mutabık ve muvaffık olmasıdır. Fakat teknik işlerde bu niyet hiçte kâfi değildir.. Fakat ilk şart temin edildikten sonra bunun o kadar tehlikesi kalmaz. Türkiye'nin teşebbüslerine bu tabiîlik ve hakikilik hassalarını vermek için hüsnü niyetin her işte olduğu gibi bir şart olduğunu biliyorum. Denilecek ki: Nefsülemre ve tabiati eşyaya muvaffık bir projenin zamanla tahakkuk ve tekâmül etmemesinde şahsî garezlerin. Meselâ gelen şehiremîninin giden şehiremininin işini beğenmemesinin ve izini takip etmemesinin asıl sebebi budur. tenafür ve tenakür yoktur. böyle bir programın büyük meziyeti daha evvel tespit edilmiş olmaktan ibaret kalacaktır! Bu. devlet veya şehir işlerinde dayıma muta ve makbul olmak kuvvetini temin edebilir mi ?. Esasen bu tarzda yapılan itirazlar düşünen. Şu halde halefin selefini takip etmemesinin sebebini işlerin bidayette ihtisas eliyle yapılmamış olmasına irca edebiliriz. Yani bir işi hususî surette bütün tafsilâtiyle bilmelidir. Başka memleketlerin işlerinde gördüğümüz istikrar ve tekâmül hep bu tabiîlik hassasının neticesinden başka bir şey değildir. İlmin ve sanatin düşmanı olanlar yalnız yarı ilimlilerdir. Mühim mesele " tabiîlik „ hassasını temin edecek olan ihtisastır. ferdî istirkaplarm müdahalesi olamaz mı?. Türklerden bir çoğunun fikri değilmidir?.

Bence Türkiye'nin bu meseleyi kalletmesi için evvel emirde şu noktaları halletmesi lâzımdır. tekemmül etmiş olan müessiselerin en ziyade hali hazırına ve istikballerine ayit olan temayüllerini gösterebilir. Hakikî dert işlerde ancak bir mütehassıs elinden çıkan işlerde bulunan devam kabiliyetinin bulunmaması veya az olmasıdır. Gerçi bunlar tabiatiyle teşekkül. Binaenaleyh " Türkiye'de halef selefi takip etmiyor. müfettişlik.„ şeklindeki müşahede ve izah tamamiyle doğru değildir. iktisadiyatına ayit ne gibi düsturlar vardır ki tabiati eşyaya muvafık olmaları sebebiyle âdeta beynelmilel bir mahiyet almıştır? Gene meselâ insanlar İstanbul gibi büyük bir şehrin imar ve tanziminde ne gibi esaslar keşfedebilmişlerdir ?. şifendifercilik. İngiltere'de. . yahut kalem odalarının hüsnü idaresine... 3 — Avrupa'yı görmek. çünkü gelen gideni beğenmemek zafına müptelâdır. Avrupa'da birkaç gün veya birkaç sene kalmak Avrupa'yı anlamak için kâfi değildir.Almanya'da meselâ şehirlerin. kimyakerlik gibi meşhur ihtisasları mı ihtiva ediyor? Belediyecilik. Şahsî kudretini eserin tekâmülü yolunda da gösterebilir. Binaenaleyh iymar ve temdin işlerinde hakikî bir imti-madm.. 2 — Fransa'da. Avrupa'da seyahat etmek.. Fakat imar ve teceddüt siyasetini teşkil edecek olan mücerret fikirler» mülâhaza ve muhakemeler bu görgülerle elde edilemez. 1 — " İhtisas „ mefhumu ne derece geniş bir mefhumdur? Bu mefhum yalnız erkânı harplik. Onun için Avrupa Türklerin mütefekkirleri tarafından tetkik ve tefekkür edilmedikçe Türkiye için model vazifesini göreceğini zannetmemelidir. tabiî bir tekâmülün tecellisini arzu ettiğimiz dakikada ihtisas noktasına dikkat etmek zarurîdir.Birde mütehassıs kendi kudretini göstermek için muvaffak olmuş bir eseri yıkmiya muhtaç değildir. gibi sade hissi selim ve gayretle olabilir zannedilen meşgaleler de ihtisas sahesi midir ?.

4 — Şu taktirce Avrupa'nın ihtisaslarından istifade etmek için alelade çok adam mı göndermeli. Türkçenin kuvvetini bilelim Türkçeyi düşünenler arasında türkçenin kendine kâfi gelmediğini. o da türkçenin kendisidir. Her halde bu sınıfın içinde türkçenin arapçadan.. türkçeyi kullanan ve yaşıyanların birleşmesi... yoksa terkipler. fikir güreşlerini beklemeksizin değişen bir hakikat vardır. " Bir emri vakidir!. O halde her şeyden evvel tarihî bir müşahedeye lüzum vardır. Fakat mantık kavgalarını. Hiç hayret etmiyorum. Çünkü bir dava gibi ikame edildikçe. Bu dava kıyamete kadar sürebilir. Fakat ne çare ki şimdi hu moddır!.. Türkçe türk cemiyetinin hareketi nisbetinde... yoksa mahdut fakat mütefekkir zümreden ve yaratıcı bir kudreti taşıyan mahdut insanlar mı göndermelidir ?... şu veya bu terkibi bu türkçe ile nasıl ifade edelim?!. Sade veya süslü fakat dayima samimî bir türkçe istediğimiz zaman bize türkçenin bu günkü hâlini gösteriyorla ve " Bakınız. Fakat bu muhtaç oluş kelimeler itibariyle midir..— 168 — . acemceden terkipler almak suretiyle zenkinleşmek ihtiyacında olduğunu iddia edenler vardır. acemceye muhtaç olduğunu söyliyenler vardır. türkçenin arapçaya. Bu değişme bir emri vaki midir değil midir ? Evvelâ buna cevap vermek lâzımdır. itibariyle midir? Bunu pek tasrih otmiyorlar. diyenlere rastgeldim ve kanaatlerine şahit oldum... „ diyecekler. ve iki tarafın biri birini anlamak için müşterek bir dili olmadıktan sonra!. diyorlar. Ben eski edebiyat adamları arasında firenkçeden ter" cüme ettikleri metin için: "Terkipleri türkçe kayidesi üzerine yaptım. Gerçi bunun güzel olduğuna kanatim yoktur. kaynaşması ve meslek zümrelerine ayrılması nispetinde bizim .

Türkçeyi ilim gözüyle kovalıyarak yalnız lisanın sadelik hamlelerini değil. Alim.. Tabiî. O halde alime ve ilme ne lüzum var. bir sanatkâr değildir. Her şeyde olduğu gibi türkçe bahsind de hisler karıştıkça ve noktayı nazarlar indî kaldıkça bu meselenin fikir sahesinde halline imkân yoktur. Gene tabiî türkçenin muarızları haksız olarak diyorlar ki " Bu iddialarnizın meydana getirdiği güzel türkçe nerededir? !„ Fakat iki şeyi biri birine karıştırmamak lâzımdır. bu suretle tekâmülü kolaylaştırmak için o kaiydelerden istifade etmektir. Etmiyorsa muarızlar haklıdır. İşte merhum Ziya Gök Alp'in türkçülük esaslarında mevzuubahs ettiği lisanların tekâmülüne ayit umumî zaruret kanunları bu nevidendir. salim bir tekâmülün vücudunu ispat edecek elimizde akıl tarafından verilmiş başka bir vasıta yoktur.— 169 - arzu ettiğimiz ve " tabiati eşya „ ya uygun dediğimiz seyri takip ediyor mu?. Arkadaşım. türkçenin en tabiî mantığını keşfedebiliriz. tekâmülün istikametini görebilir bir hale getirmek. Ediyorsa tekâmülün yolu üzerindeyiz. Fikir adamının davası hiç bir zaman duygu adamının ilhamı yerine geçemez. ve şayet mümkünse bu tekâmülün tabiatinden doğan muayyen kayideleri de tespit etmek. Gök Alp'tan evvel ve sonra bizim fikir âlemimizde ilim namına bu neviden müspet ve kat'i iddialar -dermiyan eden zatlere rasgelinmedi. güzelliğin icadı ve .. Fakat mademki her ne olursa olsun tekâmül eden bir türkçe vardır. Darülfünun müderrislerinden Halil Nimetullah Beyin "Müşahedeye doğru» serlevhasiyle " Millî Mecmua „ nüshalarında neşrettiği makaleler bu arzuyu tahakkuk ettirebilecek tabiatte yazılardır. Binaenaleyh tabiî türkçenin aleyhtarları için hasımlariyle mücadeleden evvel kabul edilecek olan nokta ilmin bitaraf noktayı nazarından başka bir şey olamaz. İlim adamlarının vazifesi onun seyrini sadece tespit etmek. Ancak davanın mevzuu bu günkü türkçe olduğundan tetkikatı müşahhas olarak onun üzerinde yapmak lâzım gelecektir.

. Mefkure ile mevhume Bir arkadaşım ideal yahut mefkure. sanatkârın cismanî hareketi değildir. mevhumeler değildir. ecnebi zekleri kovmak. „ îtim adamına: şu itibarla lüzum var ki her yeni zevkin ve yeni güzelliğin. hayalden kopup uçuşan renkler. evvelâ tarlayı temizlemek lâzımdır. vuslatı mümkün olmıyan bir fikirdir. Hayır. şekiller değildir. fakat her halde hazırlayıcı rolünü yapabilir deyince inanmamahdır. Eğer mefkure yanına yaklaşılması mümkün olmıyan bir fikir ise bu imkânsızlık nispetinde o bir mevhume olacak değil midir?. Zaten mevcut ve hakikî olan bir hayatın istikbale uzamış kısımlarıdır? Binaenaleyh tahakkuk edebilirler. Rabelais. Bu münasibetle " Halka doğru gitmek „ düsturunu hatırlatmak isterim. Müsyait şartlarla tahakkuk edeceklerdir. Bu düsturlakast edilen fikir.. salim. Descartes ve Jean-Jactlues Rousseau'nun yaptığı gibi. olan şeylerdir. Ben de soruyorum ki o halde nasıl oluyorda akıllı bir adam mefkûreci oluyor?!. mefkureler. Burada kastedilen mana. geçi maddî ve haricî. Ondan sonra hür sanatkârların. Mefkureler vehimden. tabiî türkçe inkılâbına muhtaçtır. mantığın. telâkkisine tekaddüm eden maddî ve mantıkî neviden ibaret kalan ihtilâlci hareketler vardır. sanatkârın derunî enesine. Fakat sanatte ilmin. İlim sanat yerine geçmeyi iddia ettiği zaman dalâlettedir. Montaigne. Bunu sanatkârın ilhamı şeklinde telâkki etmek ilhamı verenle alan hakkında gayet kaba bir hayal sahibi olmaktır. Mefkureler tahakkuk edebilecek. samimî ruhuna kavuşmasıdır. . Her şeyden evvel türkçenini harimine giren: ecnebi elleri.— 170 — tasarrufu sanatkâra ayit olduktan sonra?!. diyor. Bu günkü türkçe güzel türkçe inkılâbından evvel doğru. yaratıcı muhayyilesiyle istenmelidir.

cemiyetin mefkuresine yaklaştırmaktır. fikrî seviyesi arasında uzvî münasibetler vardır. devlet ve siyaset adamının vazifesi de bu iki şeyi karıştırmamaktır. hesapsız. Bunlar arzunun ve iradenin birden bire halledebileceği şeyler değildir. çiçekleri ve meyvalam istikbaldedir. beynelmilel münasibetleri. nüfusunun tezayüt veya tenakusu sebebleri ya- .. Mefkure ne bu gün için ne yarın için bir yalan değildir. İçtimaî ve iktisadî cografiyası tetkik edilmeden. bir sene zarfında çocuklarına kazandıracağı irfan hamulesi hesap edilmeden. ilmin elidir.. Eğer ilmî tetkikler yalan söylemiyorsa bir memleketin nüfusu ve serveti ile coğrafî vaziyeti. Hatırımda kalan doğru ise Durkheim içtimaiyat usullerine dayjr yazdığı kitabın bir tarafında şöyle diyordu: Devlet adamının vazifesi cemiyeti bir mevhumeye doğru koşturmak değildir. Onun için nüfusumuzun. diyen bir adamın iddiasına şaşmamak kabil değildir. Bunları iyice görüp te bunlara doğru ilerlemek kadar bir cemiyet hesabına afif ve meşru bir haraket ne olabilir?. muhakemesiz surette atıp tutan. mücadeleleri. Bizzat Amerika'nın kendi kendini geçmek için sarfettiği kudretin zaman ve mekânla mukayyet fizikî ve içtimaî kudretlerden ibaret olduğunu unutmamalıdır. diyorum. her millet için vasıl olunması mümkün ve ihtiyarî olan mefkûrevî gayeler vardır. servetimizin artması hakkındaki gelişi güzel. muharebeleri. Onun için "Biz on seneye kadar Amerika'yı bile geçeceğiz!. İlim adamının vazifesi bu iki şeyi ayırmak olduğu gibi. vadeden insanlara hayretle bakıyorum. Bunlar ancak eşyanın tabiatine ve müsaadesine göre hüküm ve muhakeme edilebilecek şeylerdir. Fakat bu mevhumecilerin iddiası ne olursa olsun her cemiyet. Şu halde mefkure ile mevhumeyi ayırmak lâzım geliyor.. Bu adamlar hakikaten sözlerinde ve fikirlerinde samimî insanlar mıdır.— 171 Mefkurenin koku hakikatte. Ancak bu gayeleri bize gösterecek olan bitaraf el.

diye tekzip edemez. Şüphesiz. müspet. Her vatandaş içtihat hakkını taşır mı?. Bunlar riyazi ve maddî ilimlerin mevzuudur.. Çünkü burada içtihada mevzu olacak bir keyfiyet yoktur. Şimdi düşünüyorum: İçtihad bir hak mıdır?. — Çünkü bu benim içtihadımdır. Ve hiç kimse " Sukut kanununu bu kanununu benim içtihadıma zit. içtihat fiilini bir dayire içine almak lâzım geliyor. diyemez. Hiç kimse "iki kere iki beş eder. çünkü bu benin içtihadımdır!. irtica. Cavap veriyor: — Bu benim içtihadımdır. iğtişaş lehinde bile. içtihat hakkı Soruyorum: — Niçin garp medeniyeti haricinde bir medeniyetin hakikî bir medeniyet olduğuna kanisiniz?. tedavi usulü müspet bir hastalığın tebabetine itiraz edemez. Bunlar maddî.. Her şeyde olduğu gibi terakki mezhebinde de samimiyet esas şarttır. Gene soruyorum: — Niçin eski ev kadınının hayatı daha ahlâkî ve daha mesut olduğuna kanisiniz?. Fakat maziperestlik. Bir kere içtihat mevzuu olmiyan hakikatleri düşünelin.. Gene hiç kimse arazı müspet. Her millet gibi türk cemiyeti de mevhumecilerin iddialarına değil. Hülâsa türk cemiyeti her şeyden evvel müspet çalışmak mecburiyetinde olan bir millettir. samim îmefkûrecilerinin itikadıne kendisini bağlamahdır.. böyle başı boş bir zekâ ile içtihat edilemez mi?! Şu halde içtihat fikrine bir gem vurmak.kalanmadan cemiyet için bu hedefleri müspete yakın bir surette işaret etmek mümkün değildir... afakî tecrübelerimizin mahsulü olan hakikat .

Bu dikkati içtimaiyat tetkiklerinin vasıl olduğu mahdut. lisana karışınca herkes müçtehit kesiliyor. eyi kötü. İçtihat. kadının bir meslek sahibi olması fikirleri içtihat fikirleri. sanata. o da müspet hakikatlere dayanmak şartiyle. Ne göreceğiz? Hürriyet* müsavat. içtihat mevzuları gibi tecelli ediyor.- 173 - fikirleridir.. güzel çirkin fikirleri şahsî fikirler. ihtisas. demokrasi. onların doğru.. tekâmül gibi doğrudan doğruya tabiî ve afakî fikirlerdir.. dine. yanlış. cemiyete. şahsf telâkkiler değil. ancak akim müspet bir surette karar vermediği vakitlerde çalışır. ahlâka. eyi kötü. yahut güzel çirkin olduğunu münakaşa etmez. Türkçenin zenginliği Geçenlerde Maarif Vekâleti Vekili bulunan İsmet Paşa Hazretlerinin kendi riyasetlerinde toplanan İlmî İstılahlar Komisyonunun ilk celsesinde söyledikleri nutkun suretini gazetelerde okuduğum zaman bir sürpriz karşısında bulu- . İçtihat melekesi müspet muhakemenin halledeceği işlere karışamaz. Tekâmülü tekâmül olduğu için kabul eder. Burada doğru eğri. Neden?. ölüm. tegaddi. iş bölümü. Tabiat ilimlerinin telâkkisi. mezhep fikirleri.. Bu gün ilmî bir tahsil görmüş olan cemiyet adamı içtimaî tekâmülün eseri olan bu tecellileri garipsemez. Fakat iş ruh ve maneviyat sahesine. hayat. Fakat dikkatimizi teksif edelim. müspet hâdiseler sahesinde itikat unsurunu kaldırdığı gibi içtimaî ilimlerin tarakisi de içtimaî hayat meselelerinde içtihadın müdahalesini kaldırmaktadır. mütevazı fakat kuvvetli kanaatlere tevcih edelim. Çünkü herkes bu bahislerin keyfî ve şahsî bahisler olduğuna kani gibidir. teneffüs. Netice şudur ki garp medeniyeti hiçbir ilmin ve hiçbir alimin tenkit veya muaheze edemiyeceği bir hakikat olduğundan onun naklinde şahsî fikirler müdahele edemez.

. Ve kendi kanaatimce tarihî bir kıymeti olan nutuklarının bir örnek olarak söylenilmediğini tahmin ediyordum • Onun için bir müddet düşündüm: Beni şaşırtan. Onu arayıp meydana çıkarmak lâzımdır. gayet şiddetli. Fakat bunları yalnız şahsî kanaatimizin dayiresine hapsetmiyorduk. Darülmuallimin talebesine de telkin etmiye çalışıyorduk. nutkun. yahut bir lisan inkılâpçısı olmadıklarını biliyordum.. Türkçenin bir şiir lisanı olarak ne kabiliyette olduğunu selâhiyet sahibi olan san'atkârlara bırakıyorum. Siyasî bir velayetin türk lisan ve san'at adamları için açtığı yenilik hayatının kıymetini ancak evvelden beri çalışanlar bilebilir. Bu gün o telâkki devrinden çok uzaktayız. büyük ve temiz inkılâbımıza o kadar çok inanmış ve bu inkılâbın manzaralarını ve renklerini o kadar eyi işlemiş kudretli bir fen ve hayat kahramanı tarafından söyleniyordu.. daha doğrusu sevindiren bu tesirin mahiyeti ne olabilir?. O bir hazînedir. bir mevhumeci tarafından ortıya atılmıyor. menuslukları her ne olursa olsun. Bir gün bir makalemde "kadar. Kelimeleri. Türkçenin hür ve medenî bir milletin meramını ifade etmek kudretine kani olduğumuz içindir ki Darülfünun arkadaşlarımızdan üç zat ile birlikte türkçe bir felsefe kamusu vücude getirmeğe altı aydan beri çalışmaktayız._ 174 - nan insan gibi şaşalamıştım Fakat benim bu şaşalamam bazı kimselerde olduğu gibi kullanılmamış ve hiç bir yeni yazıda yer tutmamış olan türkçe kelimelerin verdiği sade bir hayretten ibaret değildi. Yavaş yavaş anlıyordum. sebep şu idi: Bu nutuk alelade bir ütopist. kelimesini okunduğu gibi yazdığım ve "kader w şeklinde yazmadığım için şiddetli bir hücuma uğramıştım. O zaman arap harfleriyle yazılan türkçenin imlâsını da elimizden geldiği kadar sadeleştiriyorduk. Bundan yirmi sene evvel bütün yazılarımdan arap ve acem kayidelerine göre yapılan terkipleri atmıştım. gayet feyizli bir aksisedasi olacaktı: Türkçe zengin bir lisandır.. Ben de ismet Paşa Hazretlerinin bir lisancı.

hemen hepsinin kapıları. pancurlu nefti boyalı!.. kışlayı hatırlatan bir şey yok! Çocuklar bahçede imiş.. uzun boylu. sisli manzarasına zıt. Burada bize göre mektebi. açık. o zaman ingilizce pek az bildiğim için manasını anlayamadım. Nihayet en sevimlilerinden bir kaç kız hocanın teşvikiyle yanıma yaklaşdı. ingilizkâri bir köşktü. Mektebin bulunduğu mahalle merkezi Londura'nımn kara. ağaçlar. Ağaçlar. koullananlarındır. kuşlar. Şimdiye kadar bu asaletli lisan felsefeleşmemişse kabahat •onun değil. Çocuklar yazdılar yazdılar. Zayıf. Bu cetvelde ziyaret etmek üzere olduğum mektebin ismi hizasında " Deaf Sehool „ diye bir işaret gördüm.. Nihayet mektebe vardım. raksettiler. Zavallı dilsizler 336 senesi Londra'da aptal. böcekler.. hesap yaptılar.... Bahçe dedikleri yer. Baş muallim yanlarına götürdü. Gayet açık bir telâffuzla ve . köşk tarzında evler. genişliyordu. Çiçekler.. vahşî bir bahçe var. boyalı. hocaları aynı biçimde bir adam. mekteplerin isimleri ve adresleri yazılı. biri de tarihî bir manzume okudu.. İki keçeli ufak. Ta uzaklarda bir çocuk kümesi taplanmış. her şey. daralıyor. çocuklar her şey.- 175 - Tecrübelerimize göre türk lisanı en felsefî düşünceleri bir avrupa lisanı gibi vuzuh ve kuvvetle ifade edebilir. dilsiz.. Kör. kör çocuklara mahsus •olan iptidaî mekteplerini ziyaret ediyorum. çalılıklar ve çiçekler içinde nefti yeşil boyalı. bütün canlı mahlûklar. Sokaklar inadına zikzak! Yanıltıcı ve gözleri eğlendirici bir perişanlıkla sağa sola dönüyor. Elimde Maarif İdaresi tarafından verilmiş bir cetvel var. parlak ve neşeli idi. şirin bir park. yeşil. Hemen hepsinin önünde ufak. matruş bir İngiliz. diye kelimeyi hayalimde tefsir edip duruyordum. sağır. Yaklaştık. şık. besbelli ders yapıyorlar ..

Bu açık hava mektebini terk ettikten sonra yolda baş. Hatta çocukken resimli gazetelerde resimlerini bile görürdük. Ben de tabiatiyle bir kere bu mektebi ziyaret etmek merakı uyandı... Bu derecesi inanılır şey değildi!.. çocukların ekserisi ingilizceyi pek güzel telâffuz ediyorlar! Fakat boğuk bir sesle!.. varsa hepsini ziyaret ettim. diye konuşturulmıyan dilsizleri düşündürerek beni mahzun ediyordu. Hem de en basit pedagoji kayidiyle: Ağız hareketlerine. malumatı„ idi!. dedim. Çok şey.. Demek bir dilsiz mektebi varmış!. Ragip Paşa Kütüphanesinin önünden geçerken gözüme ilişti: Dilsiz Mektebi. Dilsiz dediğimiz "sağır dilliler» " işiten dilliler „ gibi konuşmıya. nereye gideceğimi... Pek az bildiğim ingilizce ile yalan yanlış bunlara cevap vermeğe çabaladım. bilmiyor musunuz?! Burası bir "deaf schoolw dur! Burada gördüğünüz bütün çocuklar anadan doğma sağırdırlar. Gittim. muallimin bir nokta hakkında nazarı dikkatini celbetmek istedim: — Affedersiniz efendim. dillilerin "dilsizlik hakkındaki fikri. Daiyma "Padişahım çok yaşa. seda mahreçlerine dikkat ettirerek.. Bir gün Aksaray'dan aşağı doğru iniyordum. — A Efendi. Nihayet İstanbul'a geldim.. Evet vardı. Bu basit görgüler hem hoşuma gidiyor hem de şarkta dili yoktur.. "lakırdı görmiye.. Beni büsbütün bir merak aldı. ve lakırdı anlamiya mukatedrir oluyorlardı.. İstanbul'u Türkleri sordular.. eksik olan biçare dilsizlerin dili değil. dikkat ettim. lakırdı işitmiye değilse bile.. Londra'da nekadar "deaf school. Hakikat. Bu neden ?!..— 176 — benim anhyabileceğim derecede sade bir ifade ile nereden» geldiğimi. Burası eski hatıraları uyandıran ağır başlı . Dilsizler konuşmayı öğrendikten sonra böyle kısık sesli adamlar gibi konuşurlar! Dilsizlerin dillilerden farkı budur. işaret eden vaziyette çıkarırlardı!!. Hatta hocaları bile lakırdı işitmez!. Usulü tedrislerini tetkik ettim.

Derdii adamın hali bana çok dokundu. ziyarete hayret eden adam hali vardı!. vukufsuzluğun dilsiz çocukları gömdüğü bir mezardı!.. müsaade ederseniz bir fikir alacağım?. Artık mektebi tedrisatı. çok şükür yarabbi!. Bu otuz senelik dilsizler babasını dinlemiye koyuldum. Bir kaç saniye geçtikten sonra başını pencereden tarafa çevirerek. Burası ihmal ve teseyyübün. Büyük ve loşca bir odaya giriliyor... Hamdolsun. Meğer bu memlekette dilsiz mektebini görmek istiyen insanlar da varmış!. her gün buraya Eyip Sultan'dan gelir! Fakir. O da onun gibi fakir ! Her gün elin12 .. diye haykırdı ve titriyen sesiyle şu sözleride ilâve etti: — Yarabbi! bu ne hikmet ?! Otuz senedir burasını bekliyorum. cehlin. Havlıya girer girmez sağa dönülüyor. ne kadar acıklı şeylerdi: — Ah Efendi oğlum! Soruyorsunuz ki dilsizler de tahsile heves var mıdır? Neden olmasın?! Ba*k şu çocuğa! İşte o. Dinledikçe ezildim. Mektebin yegâne sekenesi olan bu beş çocuk halâ ellerini. Yarabbi! Otuz senedenberi belki hiç değişmemişti. gözlerini ve kaşlarını kımıldatıp duruyorlar!. Hele bir muallim olduğuma sıkıldım.. Fakat bunu kim ayıphyabilirdi?! Bakınız müdürün anlattığı vak'alar ne kadar canlı.. Selâm vererek yanına yaklaştım. zavallı bir yetim! Bir ablası var. Adamcağız selâma mukabele etmediği gibi yerinden de kımıldamadı! Onda vakitsiz bir misafiri istiskalden ziyade. Mermer bir merdivenden yukarı çıkılıyor. orta yaşlı. Yerinden kımıldamıyan adam gene mukabele etmedi. — Of!. her şeyi bıraktım. Bu odada üç beş çocukla köşede ufak ve eski bir yazıhanenin başında oturmuş. kır sakallı bir zat vardı. gençlik ve insanlık namına ezildim.- 177 - tarihî bir yerdir. Yanındaki sandalyeye oturdum ve dedim ki: — Dilsiz Mektebini ziyaret için geliyorum.

. Hiç kimseye düşmanlığım yoktur.- 178 - den tutar... Artık dayanamadım. kalktım. diye dilsizleri insanlık haricine çıkarken tasnifle yine dilsizleri tahsilden mahrum bırakan kalp mantığın düşmanıyım.. Teessrden yaşarmış gözleriyle dilsizin ablasını aramağa başladı... İşte dillilerde bu kafa varken buna dilsiz ne yapsın? . diye rasgele yakama sarılırlar diye korkuyorum! İşte Şehremini'nin "var mı?M dediği dilsiz mektebi vardır. Sersem ve perişan bir halde kütüphaneden çıktım. ne de Şehremanetine!. sonra gider. Bak şimdi oradadır!. derken düşündüğü "dilsizler» de onlardır! Şehremini'nin insanlık kafilesine seçtiği dilliler hep birden işte bizleriz!. O teessürü veriyorlardı. Şu dakikada ben dilsizleri yazarken elim titriyor! Bir gün dilsizlerden biri çıkıp ta bizi süründüren dillilerden bir intikam alalım. Ettimse de görmemezliğe geldim. ta evinden buraya kadar getirir. şu karşıki viranenin otları üzerinde oturur. Kederli adam başını pencereden tarafa çevirdi. O tarihten beri dilsizlere çok tesadüf etmedim. O işte budur. Ben "Dilsizler! Dilsizler!. Sanki bunlar benim cinayetimin kurbanı olmuş biçarelerdi!. Yine Şehremini'nin "dilsizleri mi?! Elimden gelse dillileri okuturum!. uzaklaştım. ne Şehremini'ne... Akşamlara kadar.

Çocuk .

.

.. Byeim. dedim. Bu ayileye ayit gayet hazin bir vakayı burada hikâye edebilir miyim? Senelerce evvel. Baba beş yüz kuruştan fazla maaşı olmıyan fakır bir müezzindir. Bir gün bu valideye yanında dört beş çocuğu okluğu halde rasgeldim. muhtacı muavenettir.. Ve onlara benim zihnimdekinden fazla ehemmiyet verdi: — Ah.. Kadın bu sözlerimi çok hissetti. Hemen kendi ağzından bir istida yazdım. Baba her akşam için beş okka ekmek parası olan seksen üç kuruş otuz parayı kazanmak için ayrıca rençperlik ediyor. "Akşamnt' nevvelki günkü nüshasında " üç sende yedi çocuk validesi „ diye bir fikra vardı: Bu fıkra bu gün ber hayat kalan evlât anası bir valideden bahsediyor... Bu istidayı Heyeti İlmiye içtimaına giderken Ankara'ya götürdüm. Allah onun düşmanlarını kahretsin. Manzara çok samimî ve çok acıklı idi. çocuklarının nafakasını soruyordu. Bundan üç ay evvel gene bu kadına rasgeldim. hükümet ve memleket bunlara şefkatini göstermek mecburiyetindedir „ diyor. ahllah Mustafa Kemalin ordularını muvaffak etsin. Milli Harekâtın henüz başlangıcında bulu nuyoruz.. Cenabı Hak bu ayilenin çucuk nüfusunu yakında dokuza da baliğ edecektir diyorlar. bu çocukların babası fakır bir muhacirdir. Hayat. Valide gene hiç varidatsız ve servetsiz zavallı bir kadındır. Gayrı ihtiyari: — Hanım? İnşallah Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a gelir de senin çocuklarına nafaka bağlar. büyük adamın iradesi... bütün bu yavrular onun emeline feda olsun. İstanbul'da bir ayile tanırım ki sekiz çocuk sahibidir.— 181 - Çocukları yaşatalım. dedi. Gözleri gözlerimin içinde. Aynı istidayı Darülfünun müderrislerinden maruf bir zat Muaveneti İçtimaiye . bu sekiz çocuk annesinin arzusunu yerine getirdi. ne derseniz diyiniz.. mukadderat.

fakir.- 182 - Vekâletinde bulunan doktor Tevfik Rüştü Beye verdi ve tavsiyede bulundu Bu istidanın neticesi ne olduğunu henüz öğrenmedim. erkek bir çok Akşam karileri matbaaya hücum etmişler. Bu seri hassasiyet çocukların müdafaası.. tehyice de hacet yoktur. Yine bu bahsin şayanı dikkat keşiflerinden biri de şudur: Nüfusun eksilmesi aleltlâk tevellüdatın azalmasından değil.. fıkrasını Akşam'a yazdığımve Allah'tan bu çocukları ısıtmak için kömür ve çıplak vücutelrini sarmak için kundak istediğim zaman zegnin. çouk vefeyatimn artmasından ileri geliyor. üçüzlere hediye göndermişlerdi. Tahta parçaları yakarak çocukları isıtmıya çalışıyorlardı. "Bir batında üç çocuk!. Bu şevk zaten mevcut ve bu heyecan kâfidir bile. Bütün bunları sayıp döküp ferden ferda merhametsizliğimizi iddia edecek diğilim. Binaealeyh fakir çocuklar hakkında türk milletinin hissini. neticelerini ilâna ve ispata da muhtaç değiliz. Biz bunu haber alıp imdada gidinciye kadar çocukların üçü de ölmüştü !. Milletteki sefalet fertlerdeki hissizliğin bir neticesi olduğunu söylemek istemiyorum. O halde bütün çocuk siyaseti yeni doğanları ve doğmuşları öldürmemek esbabını . fakat tabiyetiyle doğan çocukları yaşatmakla artabilir.. Valide için çocuklar için yer. kadın... ve doğurmak istemiyen kadınlarını zorlamakla değil. Çocuk müdafaası ve çocuk himayesinin nüfus ve iktisat noktasından kayidelerini. Bu gün tenakusu nüfus ve tezyidi nüfus bahsinde ortiya konulan en basit hakikat şudur: Bir memleketin nüfusu doğurmıyan. Daha bir vaka ki hatırası hayatımın en müellim dakikalariyie karışmıştır: Bundan dört sene evvelgünün birin de Çamlica'da bir kadın üç çocuk birden doğurdu.. Harap bir evin çerçevesi» ve camsız odasına sığınmışlardı. yurt yoktu.. merhametini celbetmek için teşvike. çocukların himayesi için milletimizin ruhunda ne sağlam bir merhamet kumaşı olduğunu ispat eder.

dayima "içtimaî bir teşkilât. Büyük bir kumandan yaratıcı dehasiyle milletin iradesini gene milletin halâsı için istimal ettiği gibi. eyi sudan. Bu insan geçmiyen kaldırımları benim ve birkaç mahlelinin eline kürek alarak yapması mümkün müdür ? Bu koca yolu belediye yapmazsa ben nasıl yapabilirim?! Hatta vergimi muntazaman vermem. vatanî vazifelerimi günü gününe yapmam bu işde neye yarar?! Varidatın. Halbuki köyde?. aynı milletin iradesini müstakbel vatandaşları olan . Buna muktedir misiniz? Değilseniz doğurmıyan. tabiî bereketi tenasülleri teşvik edecek içtimaî bir teşkilâta henüz malik değiliz! Bu teşilatsızhğın. ölmekten ve öldürülmekten niçin kurtaramıyoruz?! Bence bunun sebebi gayet basittir: Ferden ferda merhametli. eğer farziyemde yamlmayorsam. Acaba çocukları ölümden. mikropsuz sütten ve fakir olan anaları babaları mahalle ve köy tsanüdünden en çok mahrum olanlar onlar. Çünkü çocukları temiz havadan. farzediyorum ki İstanbul'un en güzel bir mevkiinde oturuyorum. çocuktan hoşlanmıyan anaları akılla. servetinin menbaı olan arabaların tekerleklerini kırdıran. Bu teşkilât ister Hilâliahmerin bir şubesi gibi vücude getirilsin. fakir çocuk analarını doyuracak. bu çocuk muhabbetini yapmak. o biçarelerdir. hamiyetli.. en büyük zararını gören ve çeken şehirlerdir. ve insanların ayaklarını inciten bir belediyeniz faaliyette oldukça!. mahiyetinde. fakat buraya gitmek için ne araba yolu ne de piyade yolu yoktur. istatistikle zorlamakta bir fayide yoktur. Ben bir şehirliyim. İş daha başka türlüdür. doğurmakta manevî bir zevk bulmıyan.. ve bu çocuk nüfu-< sunu himaye etmek için ihtiyaç "içtimaî bir teşkilât..- 183 — aramaktadır.. Demek ki bu çocuk asrında bu çocuk mezhebini gütmek. çccukları yaşatacak. ister Himayeyi Etfalin tevessuu şeklinde olsun.a' dır. fikirle mantıkla. çocuk muhabbetlisi olmamıza rağmen biz Türkler. millî bir tesanüt halinde tecelli etmelidir..

. fazla okuyacaklarına iş öğretsinler. On seneden beri memleketimizde darüleytam teşkilâtı etrafında yapılan bütün itirazların ve yapılan bütün hücumların belli başlı fikri ve felsefesi işte bu garip mülâhazadır. anaları babaları yoktur.. içtimaî sınıfını nazarı itibare almıyorsunuz! Çocukları bozuyorsunuz!. Mademki yetimdirler. mazisini..- 184 — mini minilerin canım kurtarmak için de işletmek mümkündür ve lâzımdır.. çocukları müstakbel hayatlarının sefalet ve zaruretiyle mütenasip bir surette yetiştirmiyorsunuz! Onların ayilesini. konforu bilmesinler.. Yetimde bir insandır L Darüleytamların mukadderatını düşünen insanların bir kısmı şöyle diyor: " Bu çocuklar mademki yetimdir. meşakkate katlansınlar.. ve gayet müessir olan telâkki. işte darüleytamlar için gayet kuvvetli. Bir zatin dediği gibi: Türkiye'de darüleytamlar tesisi tnevzuubahs değildir. Çünkü bu gün yetimleri ve muhtaç çocukları ile Türkiye baştan başa bir darüleytamdtr. hayatın bütün mahrumiyetlerine alışsınlar ve illâ bu kadar temizliğe ve güzelliğe alıştıktan sonra betbaht olurlar!.. Bu mübalağada çocuk vaziyetinin vehametini gösteren bir kasıt vardır. „ Darüleytamlara yetim olarak gelenleri gene yetim olarak çıkarmak.. halbuki bunlar esasen yüksek tahsil görecek derecede zengin değildirler: Konfora alıştırıyorsunuz. O de- . yn* fikirlerle darül ey tamları tenkit ederek diyorlar ki: "Çocuklar bu tedrisatınızla fikir mesleklerine sevkediyorsunuz. servetin imkânlarından istifade ettiriyorsunuz.. Halbuki esasen fıkara çocuklarıdırlar! Hülâsa siz darüleytam mürebbileri. halbuki bu zavallıların ayilelerinde yatacak yer yoktur! Paranın. Bu tarzı telâkkiyi kısa bir sözle ifade edebiliriz: " Yetimi yetim bırakınız!.

Bu yalnız cahillerde değil. tarihî bir hurafedir. "Niçin bulgur çorbasiyle beslemiyorsun?!. "Yetimleri yetim bırakmak!.— 185 — recede ki günün birinde İstanbul şehri düşman kuvvetleri tarafından işgal edildiği ve yetim yuvalan basılarak üç bin yetim sokağa döküldüğü gün hepsini saraylara yerleştirmek suretiyle hayatlarını kurtaran adamı düşürmek için de aynı mantğı. Hülâsa yetimler bahsindeki bu zihniyet umumî ve saridir. tertemiz karyolası var! Yetimlere bulgur çorbası yerine 5 et ve tatlı yediriyor. bu sırf inhisarcı bir kafanın mahsulüdür. bir dereceye kadar münevverlerde de vardır. Bu satırları yazmadan üç saat evvel görüştüğüm kıymetli bir maarif adamımız ise Balıkesir'deki darüleytamin müdürü bulunduğu zamana ayit hatıralarından bahsederken diyordıki: — Bana en çok yetimlere et ve tatlı yedirdiğim için hücum ettiler! Hücum edenler arasında maatteessüf münevverler de vardı. dediler ki: — Bu adam çok çalışkan.. İnsanları zengin ve fakir..» diyorlardı!. şehirli ve . düsturu bir terbiye düsturu değil. ve bu israf yetim lerin atisi için büyük bir tehlikedir. Teessüf ederim ki bu haleti zihniyenin menşei ne içtimaî bir endişe. ne de ilmî bir mülâhazadır. Çünkü bu düsturun menşei ahlâkî bir mülâhaza değil. çok iyi bir müdiri umumî. Çünkü yetimlerin erkeklerini " Bey „ kızlarını " Hanım „ yapıyor. her yetimin kat kat çamaşırı. Ve evlerinde görmedikleri şeylere alıştırmak muzurdur dediler!. artık yıkılması lâzım gelen bir hurafedir. Yetimlerin iyaşe ve ibatesine aiyt her ne teceddüt yaptımsa kabul etmediler.. aynı silâhı kullandılar. kibar ve avam.. Düşünelim ki. rençber yapacak yerde muallim ve lise talebesi yapıyor? Bu sefahat. fakat fena roürebbi. İşe . "yetim de bir insandır ve her insan gibi cemiyetin bütün nimetlerinden hissedar olmak hakkini taşır„... Ben darüleytamların teşkilştını bu tarzda tenkit ve tezyif edenlere çok rasgeldim.

terakki. beyaz ve siyah. Eğer bu müsavatçılık bilfiil tahakkuk etmezse demokrasi yalan olur!. bir demirci olacağını tasavvur ediyorsunuz da bir kumandan. Bu kadar da değil. babası. . kendi kuvvet ve kabiliyetlerinin tabiyetine ve istikametine göre serbesce intihap edebilmelidir. yetimin değildir! O halde kendi çocuklarımız için reva görmediğimiz bir hayat tarzını diğerlerinin yetim kalan yavruları için hiç reva görmiyelim. Her Türk müstayit olduğu ve arzu ettiği mesleği intihapta serbes olmalıdır. fikir ve iş mesleklerinden birini intihap etmek hususunda yetimde niçin hürriyet ve hak tasavvur etmiyorsununz?! için bir yetimden bir çiftçi.. o halde yemek. bir avukat ve bir kimyaker olabileceğini kabul etmiyorsunuz? Yoksa yetimlerde yetimlikle beraber uzvî bir noksan olduğunu mu tasavvur ediyorsunuz?!. Herkese her çocuk veya gence mesleğini kabul ettirecek olan kuvvet. yazmak. ne ebeveyni ne de hükümet olmalıdır. Müsavatçılık demokrasinin temelidir. anası. evi malikânesi olmamak insanlar için kabahat olsa bile. içmek.. o halde anası babası olan türk ile olmıyan türk arasında hiç bir imtiyaz farkı olmamak lâzım gelir. kıymetli ve şerefli bir insandır. Mademki bir demokraside insanla insanın kıymet ve şeref itibariyle hiç bir farkı yoktur. Sonra mademki Türkler hukukan müsavidirler.- 186 - köylü. giyinmek. serveti. Yetim de bir insandır ve bütün insanlar gibi. Fert bu mesleği kendi kendine. tekâmül kapılarını açalım ve bırakalım girsinler.. Bunun için ferdin kuvvet ve kabiliyetlerini inkişaf ettirecek müessiseleri bir hükümet adamı sıfatiyle hazırlamak mecouriyetindesiniz. fertlerin o müessiselerden istifadesi imkânını da temin edeceksiniz. ve madem ki her fert kendi kuvvet ve kabiliyetini inkişaf ettirmek hususunda serbestir. okumak.. gibi farklarla ayırmak musavatçı bir millette nasıl mevzuubahs olabilir?. Bütün insanlar gibi yetimlere de inkişaf. Her halde yetimi bütün diğer insanlardan ayırmak yanlıştır.

Bunun aksi ne haktır ne de adalet. münevverlerin çocukları için tavsiye ve tedarik ettiği maarif nimetini yetimlerden.— 187 — — Bütün yetimler yalnız fikir mesleklerine mi hazırlansınlar?! Bu suali sormayınız.. alışsın. Bu mülâhazaya binaen " yetimi yetim bırakmak „ düsturu yerine "yetimi yetim bırakmamak „ düsturunu koymak lâzım gelir. Tarihte tahsil bir inhisardı. vasisi mevkiinde bulunuyor. şehirli. meslek intihabı ayile ve . ve kuru tahtalar üzerinde yatmak için. Yoksa biz değiliz! Biz sadece istidat dediğimiz bu tabiî sermayeyi azamî derecede neşvünüma ettirmiye memuruz. Çünkü kaldırmak istediğimiz şey "inhisarcılık»'tır. neden temiz karyolada yatmayı öğren" meşin ve neden içtimaî meslekler arasın en müstayit olduğuna hazırlanmasın? Buna da siz cevap veriniz!... neden et ve tatlı yemesin. Gene soruyorlar ki: — Fakat yetim hiç meşakkata alışmasın mı. Biz "yetim. yani kendi çocuklarından esirgeyemez?... Hususiyle devlet burada yetimlerin doğrudan doğruya babası. yetim kuru tahta üzerinde yatmıya alışmasın mı?. bulgurla tagaddi etmek. Bunun farkı olsa olsa hususî ve ayilevî bir terbiye ile umumî ve resmî bir terbiye farkı olabilir ki cemiyetler içersinde ikincisi en tehlikesiz olanıdır. — Evet efendiler. Fakat her insan gibi aynı yetim neden rahata da alışmasın. fakat yetim olmtyan her çocuk gibi! Çünkü icabında meşakkati çekmek. Olacakları şeyi tayin edecek olan hâkim. "bütün yetimleri fikir adamı yapalım demek te aynı derecede yanlıştır. Zengin. diye bir sınıf bilmiyoruz ve kabul etmiyoruz ve yetimlerle yetim olmayanlar arasında da hiç bir fark gözetmiyoruz... "Bütün yetimleri hep işçi yapalım! „ demek nekadar yanlışsa. Onun için bütün yetimleri terbiye edelim ve hangisi neye müstayitse onu olsun. yalnız istidatlarıdır. Şu takdirde yetimlerin mektebi alelade mekteplerden hiç farklı olamaz..

anasız. bütün hayat mutazarrır olur. olup olmadığını. Hürriyet ve müsavat temelleri üzerine yeni devletin binasını kuran türk milleti için. belediye bırakmıyor!. Çünkü vasileri develet yani bütün milletin iradesidir. . Yetimler ise bu kayideden hiç müstesna olamazlar. daha doğrusu niçin gitmediklerini sormıya lüzum yoktu. Sokaktaki Çocuklar! Dün öğle zamanı Edirne Kapısı'ndanberi yaptığım bir gezinti neticesinde çok yorgun bir halde Fatih meydanına varmıştım. Yeni cemiyetlerde ne bu inhisar nede bu kayıt yoktur. hangi mektebe gittiklerini. Yalnız bu ufak temastan sonra köyde şehirde. Dikkat edelim.. Herkes bir ve herkes meslek intihabında serbestir. babasız. bundan. mukadderatı üzerinde zarurî olarak tekrar düşünmiye başladım. Pek te fazla düşümiyerek sordum: — Nasıl günde elli kuruş kazanabiliyormusunuz? Çocuk acıklı bir tavırla başını soluna çevirdi: — Ne gezer! yirmi kuruş kazanırsak iyi! Sabahtanberi beş kuruş aldım!. Çünkü alınacak cevabın ne olduğunu bu gibi çocuklara sora sora artık öğrenmiş bulunuyordum. softanın elinden aldığımız taassubu ukalâların idaresine birakmiyalım. anası kardeşleri. nerede oturduklarını. Kundura boyacılığı eden dokuz yaşında sarışın gözleri parhyan bir çocuğa iskarpinlerimi boyatıyorum. Meydana bakarak açık hava kahvelerinden birinde oturtum. bu inhisarcılıktan yalnız yetimler değil. Çocuğun babası.- 188 — -verasetle mukayetti. Dedi. Tekrar sordum: — Şehzade taraflarına gitmiyormusunuz ? — Hayır. irili ufaklı çok tesadüf edilen bu fakir sınıfın hayatı.

Yeni Türkiye senenin bir gününü çocukların yardımına vermiştir. zengin insanlık fikirlerinden kim şüphe edebilir?. Hatta meşhur Fransız feylesofu Alferd Fouillâe fikirleri ikiye ayırarak " kuvvet fikirler „ ve "gölge fikirler» demişti. Fikirler hep bir çeşit değildir. Daha bir çok ispatlar ve işaretler var ki Türkiye'de çocuk himayesi fikri mevcut olduğunu gösteriyor: Ancak bir nokta var. Himayeyi Etfal cemiyeti ise millî bir müessise olarak mevcuttur.- 189 - şehit çocuklarını. 1 — Herşeyden evvel ufak çocukların zekâsı ve kabiliyeti . Bunların işi hafıza ve muhakememizle değil. Gerçi bizde çocukları himaye fikri vardır.. mutlaka adam denilen bahçıvanın ihtimamına muhtaçtır. mutlaka. Fakat ruhdaki işleri bir değildir: Gölge fikirlerin hayatta canlı bir rolü yoktur. Çocuk ehli bir fidandır. Bunlar yalnız öğrenilen fikirlerdir.. demek lâzım gelecek. Bir milletin çocukları için cemiyetsiz kalmak felâketlerin belki en büyüğüdür. fakat bu henüz tamamiyle kuvvet fikir hâline gelmiş değildir. Halbuki canlı fikirler duyulan. fıkara yavrularını elinden tutmaktan daha mukaddes ne iş olabilir? Türk milletinin insanî duygularından. icraata sevketmez. o cansız. Fikirden fikire fark vardır. Daha ziyade zihnimizin yüzündedir. irademizle ve faaliyetimizledir.. yüksek. Fakat bakalım bu fikir de doğru mu?. bu sefaletin menşei sedece teşkilatsızlıktır. ölü fikirdir. Türkiye matbuatında çocuk himayesini mevzuubahs eden sayifeler az değildir... Bu husustaki tavsiyelerim şunlardır. Çocuk kendi kendini yetişdiremez. haline getirmektir. sadece bir zekâ ve mantıktır. Bir fikir ki insanı teşebbüse. Onun için fakir çocuklara yapacağımız en büyük hizmet onların ihtiyacını bir "kuvvet fikir. Gerçi her iki nevi fikir bir ismi taşıyor. Şu halde " bizde çocuk duygusu var ise de çocuk teşkilâtı için fikir yok!.. Denilemez ki bu sefaletin menşei kalpsizliktir! Hayır. yaşman fikirlerdir.

Bu gün sokaklarda sürünmekten kurtulan bu çocuklar .. 6 — Çocukları himaye tesisatımızı Hilâliahmer ve tayyare teşkilâtı gibi memlekete yaymakta mutlaka hayır vardır. medreselerden neden istifade etmiyelim? 5 — Diğer bir imkân olmak üzere bu nevi faaliyetleri meselâ yemeni. oymacılık. Çocuklar insanların ufalmışn numuneleri değildir. marangozluk. her şey öğretirler. kendilerine göre hayatları. terzilik. Bu tetkik o derece müşahhas olmak gerektir ki müessiseleri görmiyen türk müteşebbisleri tarafından da yapılması mümkün olsun. dokumacılık.. mozayık. Buralarda çocuklara sepet. Avrupa'da bilhassa şimal memleketlarinde meşhur İsviçreli terbiyeci Pestalozi' nin tasavvur ettiği gibi işle tahsili birleştiren mektepler vücude getirmişlerdir. ufak hah. Onlar nevinde münferit. Bu gibi müessiseleri iyiden iyiye tetkik etmeliyiz. Maksat zengin bir memlekette muhteşem dershaneler veya iş odaları vücude getirmek değil. 2 — Yedi sekiz yaşında bir çocuk sade tahsil için bir talebe değil.. yüz binlerce türk çocuğunu bu günkü sefaletlerinden kurtarmaktır O halhe zaten mevcut ve metruk olan mescitlerden. kabiliyetleri olan mini mini mahlûklardır. gibi orjinal türk motiflerini taşıyan el işlerine sevketmek mümkündür ki bu suretle işlerin ecnebi memleketlerine ihraç kabiliyetini arttırmış oluruz. Sonra kendilerine mahsus dükkânlarda satarlar. istihsal ve iktisat kuvveti hiçte yabana atılmıyacak olan bir amildir..— 190 — hakkındaki fikrimizi tashih etmeliyiz. 4 — Bütün bu teşebbüsler için memleketin bu günkü vastalarından istifade etmelidir.. Binaenaleyh cemiyet için pek iayideli olan bir takım işleri bu çocukların kuvvetlerinden istifade ederek yaptırmak pek mümkündür. 3 — Çocukları himaye için büyük mikyasta teşebbüslerde bulunamamızm bir mühim sebebi de Avrupa'da ve Amerika'da bu gibi işler hakkındaki teşkilâtı bilmememizdir.

meraklı bir okuyucudur. sırrıdır. Muhayyilemizin ateşini söndürmek için çok kere harekeli masallara bile muhtaç oluyorduk!. aradığı şey hep eşyanın içi. Nihayet günün birinde (Çocuklara mahsus gazete) imdadımıza yetişti. Bu gün bile o mecmuanın bazı resimlerini hatırhyabilıyorum. en güzel vasıtalarla okutmak lazım değiimidir ?. hareketle münasebeti olan her mevzu onun dikkatini uyandın. sergüzeştleri ve renkli kâgıtlariyle bizi âdeta teshir ediyordu. Çocukluk devri kızgın bir muhayyile devridir.. Bizim çocukluğumuz lıiç te talihli bir devir değildi. Çocuk ezeldenberi oyuncaklarını kırar. Çocuk maarifine olan ihtiyaç " Çocuk maarifi „ tabiri evvelâ kulağa ve zihne garip geliyor. Hulâsa çocuk. Bunu böyle kabul «ttikten sonra inkılabımız için acaba büyük bir vazife meydana çıkmaz mı ? Bu büyük "küçükler kitlesini» en eyi. Çocukların en koyu metafizikciler gibi en mutlak sualleri sormak ve cevap istemek tabiatinde olduklauni da unutmayalım.— 191 arasından yarın bir dâhinin zuhur ettniyeceğini kim iddia edebilir? Yahut bunun aksini ispat edebilecek ilmî bir Icuvvet var mıdır?. Çocuklar zannedildiğinden fazla okuyucu ve iyi yazıları seçici insanlardır. Fakat yirminci asırda yaşıyan bir milletin çocukları ruhunun bütün yiyeceğini millî de olsa bu harekeli masallardan alamazdı. Çocuk hayalini kımıldatan her yazıyi okumak okutmak ve dinlemek ister. Gerçi bunların arasında halk menbah. Hele hayatla. Bu vazifede .. millî ruhlu eserler de vsrdı.. Çocukluk devri faaliyet •devridir. fakat bahse yaklaştıkça munis bulacaksınız... O iptidaî mecmua karikatürleri.

lafontik masalları hakkındaki tenkitlerini hatırlarım.. masal okutmak zannedildiğinden çok nazik ve mes'uliyetli bir iştir.— 192 — muvaffak olmak için her şeyden evvel çocuk ruhunun ihtiyaçlarının göz önünde bulundurmalıyız. Gerçi mesele bu değil. Evet. Şu halde çocukları müstefit etmek için onların karşısına geçip mutlaka ehlak dersi vermek yahut kafalarını harcıalem masallar ve yalanlarla doldurmak lazım değildir. . sanki bütün bu yalanlar süzülüp bir ahlak ve fazilet olacakta çocukların kalbine akacak!. İşte asıl terbiye. olmıyacak şeyleri olmuş gibi gösterirler. asıl ahlak budur.. Bunun için vasıta yalnız yilan ve fil hikâyeleri değildir.. Bunları bilmekte mutlaka zarar vardır denilemezFakat lazımdır ki çocuk yalınız doğruluğu ve iyiliği sevsin.. Fakat çocukların bu muhyilelerini deli saçmalarile çıldirtup yakmaktada ne çocuk ne de cemiyet için bir fayda yoktur. Bazı ukalalarda " Kıssadan hisse almalı „ fikrini takip ederler. bir hadise ve bir imkândır. Ben bu bahtsta dayıma Jan Jak Rosunun. çocukların tahyiiden zevk aldıklarım hep biliyoruz. Doğrudan doğruya verilen ve haplar gibi yutturulmak istenilen bu sözlerden çocuklar için fayda beklememelidir. gazete ve yazı deyince bir yığın bayat nasihat reçeteleri düşünürler! Bu ne şaşkınlıktır!. Çocuk peyniri ağzından kaptıran kargadan safdillik zararlarının» öğrenecek? ya tilkinin hilekârlığını öğrenmeyi tercih ederse?!. hayvanları konuştururlar. „ Çocukları doğrudan doğruya yahutta dolayisiyle hakikatla temasta bulunduralım. Kabul edelim ki " hakikat en büyük mürebbidir. Bazı kimseler çocuklar için kitap. ev vesaitinakliye. o tilki ve karga manzumesini hatırlayınız. çocukların kızgın bir muhyile sahibi olduğunu.. çünki ikiside bir fikir. Muhyile gibi bir kuvveti u tahrik „ etmekle " terbiye ve tanzim „ etmek bir şeymidir acaba ?!. Hatta bence çocuk her ikisini de öğrenir. Çocuklara masal söylemek. Yirminci asırda makine.

çocuğu elleriyle çalışıp fikrî ihtiralar vücude getirmek fırsatlarına mazhar etmelidir. Ben ingilizce çocuk edebiyatında çok rasgeldiğimiz güzel resimli peri masallarına doğrudan doğruya taraftar değilim. Bunun yegane sebebi henüz memleketimizde gerek maarif memurlarından gerek mürebbilerden mürekkep bir elişi mutahassıslan zümresinin teşekkül edememiş olmasıdır. hakikî sergüzeştlere. ezber resim idmanlarından maksat hep budur.- 199 — Her şey her şey. hatta bir derecede muhabbetli bir muhit hasıl olması beni çok sevindiriyor. seyahatnamelere. Şüphesiz bu tedrisatın hikmet ve mantığını kavrıyan mürebbilere sözüm yoktur. sınaî ve bediî ihtiralara ayırmak en doğru şeydir. Bu sahede maarifimiz için yapılacak inkilâp bu usulleri sadece neşretmektir. Fakat çocuk için iyi yazılmış gerek tabiî. 1 Çocuk için masal gayet tehlikeli bir şeydir. "El işi dersleri» serlevhasiyle on altı senedeberi Türkiye maarifinde teşhir ve müdafaa ettiğim fikrin etrafında bu gün nispeten müsayit. Bir de " elişini „ is- 13 . O halde esk eşya derslerini ve yeni tabiat derslerini " hakikat dersleri „ şekline sokarak bunlara çocuk edebiyatında mühim bir mevki ayırmak doğrudur. bu hakikatin içindedir. hayalî. hariç için yahut mektep için yaptırdılar. gerekse içtimaî vak'alar kadar canlı ve istifadeli bir şey olamaz. İlk tedrisat programlarının tarafımdan yazılan resim müfredatındaki tezyini. İşi çocuk için ve tekâmül namına değil. Fakat umumiyetle tedrisat mevzuubahistir. muhayyile bahsinde en büyük hisseyi fennî. çocuk muhayyilesine hitap edecek yazılara gelince: Burada en mühim hisseyi tarihe. vukuata vermek kadar doğru bir şey olamaz. Fakat bu şayifelerde iddia ediyorum ki şimdiye kadar elişi namına memleketin mekteplerinde ciddiden ziyade gösterişe ehemmiyet verildi. Bu günün çocuk terbiyesinde " kendi kendini yetiştirmek „ usulünü kabul etmeli.

Geçen gün bir gazetede Maarif Vekili Mustafa Necati Beyin Kılıç Zade ile mülakatını yazan satırlar arasında Maarif Vekilinin mektepte inzibat usulleri hakkındaki sarih ve tamamiyle gelişi güzele söylenilmemiş olan bu sözlerinden çok ümitlendim. Bir çocuk sahibinin böyle bir müracaatı şüphesiz ki şayanı dikkat bir seviyeyi gösterir. Acaba Türkiye'de bunu yapacak adamlar yok mudur? Çocuklarımızı evde nasıl terbiye edelim ? Bazı anneler ye babalar bana soruyorlar: "Çocuklarımızı evde nasıl terbiye edelim?.. doktoru ye doktorluğu hakir gören insanlar vardır. Türkiye Cumhuriyeti maarifi bütün cihan milletleri arasında çocuk ruhiyatına birinci derecede riayetkar bir çocuk harsinin temelini atamaz mı? Hatta Türkiye maarifi bu itibar ile bir hususiyet bile gösteremez mi?... Bu fikirler etrafında bütün bir milletin çocuk terbiyesi prorgamı hazırlanamaz mı? . suallerini hep . Bu memlekette cisim hastalığı için bir doktora müracaat etmiyen. terbiye derdi için bir terbiyecinin fikrini almak istiyenler ise yok denilecek derecede azdır.. Bir iş saltanatı olan demokrasi on altı senedir işidüen sesimizi elbette herkesten fazla dinleyecektir. Bu böyle olmakla beraber "Çocuğumuzu nasıl terbiye edelim? „ sualini soranlar çocuklarında muayyen ve müşahhas îbr kusurun tashihi çaresini araştırmıyorlar. Biz " elişleri muallimleri mektebinin „ tesisini ve Harbiye Mektebinden zabit yetiştiği gibi buradan da iş ordusunun küçük zabitleri yetişmesini bekliyoruz. Ruh hastalığı..— 200 mine bakıp ta ellerin işi zannetmek yanlıştır.

'lerinden mahrum kalabilir. Bir çocuktan henüz almadığı ve kazanmadığı terbiyeyi istemeyiniz. Zanneder misiniz ki her şey. Bütçeniz dar. Ezcümle fakir çocuğun eline kâğıt kalem de geçmeyibilir. Ne garip telâkki!. onun yaratıcı hayatı üzerindeki tesirlerini anlamıyacak derecede dikkatsiz bir adamım!. Taki çocuklar kendilerini ahlâk bağlarına bağlanmış bir muhitte [*] Burada mevzubahs olan asillik ayile hayatının maneviyatına ayıitir.. .• Eviniz. her şeyden evvel evinizi mutlaka evinizi is'âh ediniz. bu inceliği taşıyor musunuz? Her şeyden evvel ayilenin fertleri arasına emniyete.. Bizzat siz bu terbiyeyi... Bu umumî suallerin illetini araştırdım.. ama sarfiyatınız makul..'yi meselâ bir ana mektebinde olduğu gibi ancak muayyen aletler. Bulduğum illet şudur: Bu anneler ve babalar çocuklarım " terbiye etme. Hülâsa. tagaddiniz sıhhî olsun. sahibi olunuz.— 201 — umumî olarak soruyorlar. yemekleriniz basit olabilir.. her şeyden evvel iyi ve asil bir "yuva. Hayır.. Fakat terbiyenin illetleri daha büyük ve daha bünyevîdİr. oyunlar. Çocuk "Froebel hediye. hususiyle terbiyenin en mühim fırsatları artık kaybolmuştur?. eşyanız fakir olabilir. ama temiz ve güzel olsun. adalete taksimi amele.. Yoksa binaya maddî serveta değil!. Ondan sonra yapabileceğiniz en büyük İslâhat nefsinize ayit olacaktır.. yemek masanız çam ağacından olabilir. vastasiyle olur farzediyorlar ve çocuk ana mektebinde değ&. Zannetmiyiniz ki ben çocuğun eline verilecek olan bir kaç tahta parçasının. ama hakir olmasın.. Çocuklarınızı iyi ve asil bir terbiye sahibi etmek mi istiyorsunuz. Bunlar iyi. hele bir kaç renkli kalemin onun zekâsı.. Hayır.. Perdeniz basmadan. evde olduğuna nazaran ni gibi aletlerle onu terbiye etmek lâzım geldiğini anlamak istiyorlar. iniscama ayit bir inzibat koyunuz. şarkılar. Adi ve sefil bir evde ali ve asil duyguların yaşıaycağına inanmayınız [*]. içtimaî hayat denilen şe'niyettir. yapınız ve yapa dursunlar. çünkü terbiyeyi vücude getiren asıl kuvvet.

. en cazibeli oyuncaklarıdır. Yavrularınızı böyle bir odaya mazhar etmek kudretini taşıyormusunuz. mutlaka hakikîsini alınız. İşte çocukların hakikî tekâmülü için müsayit olan en kuvvetli vasıtalar bunlardır2 Bu vasıtalar gözünüzün önünde ve ayağınızın altında durup dururken onları dışarıda ve başka yerde fabrikatörlerin kafasında.. mutlaka kullanılabilecek gibisini alınız. Bilâkis onlarla oynamayı ve sıra geldikçe de onları kullanmayı öğretiniz... Asıl oyuncaklar evin eşyasıdır. masa. hep mini mini gardrop. dünyanın en mes'ut anası yahut babası siz: olursunuz. kalemler ve bahçedeki taş ve toprak. şu veya bu alâka ile ona mani olmayınız. Bir yandan hakikî bir ayile hayatı. Oyuncaklar çocukta faaliyetin en mühim sebeplerindendir.. kitaplar. bir yandan bu hakikî ayilenin içinde çocuğun hayatı ve hürriyeti için terkedilmiş olan hakikî eşya. Sandalyeler. Bence . Çocuklara mutlaka oyuncak almak isterseniz irisini. Oyuncak. sandalye. bile onun için en canlı.- 202 - hissetsinler. yazıhane ve tuvalettir. Ucu] bucağı bulunmuyan bu dükkân oyuncaklarını vermiye mecbur değilsiniz. mevhumecilerin iddiasında aramayınız. Emin olunuz ki onun için en hakikî oyuncak ona ayrılacak bir odanın içindeki mini mini karyola. minderler. Hatta çacuğun kendi karyolası. Bununla beraber belli başlı noktaları tespit edebiliriz..... yastığı.. masalar. Hülâsa her şeyden ziyade ve her şeyden evvel çocuğu hakikatle temasta bırakınız.. dünyanın en mes'ut çocuğu da mutlaka sizin çocuğunuz olacaktır. Elverir ki çocuk bunlarla oynarken siz. Çocukların oyuncakları Oyuncakla çocuğun alâkasını herkes bilir. Fakat "Hangi oyuncaklar? „ sualine cevap vermek kolay değildir.. derken beni büsbütün oyuncak aleyhtar! sanmayınız.

çocuk için zarurî olan oyuncakları. umumiyetle vasıtayi nakliyeler çocuk için belli bşalı cazibe mevzuudur. Bahçede mutlaka bir miktar kum yığıntısı bulunacaktır. Çocuk haklı olarak bu mihanikiyetleri arıyacak ve o sırada oyuncağını behmehal kıracaktır. Netice hem zararlı hem de çocuk için kederli bir neticedir. Son yirmi otuz senedenberi çocuk oyuncaklarının resimlerinde bir tekâmül vücude gelmektedir. Nasıl oyuncaklar alalım diye düşünmeden evvel. Çok kapalı. Onun için hazır satılan kutuları örnek yaparak marangoza büyük mikyasta yaptırmalıdır. Bilâkis inşaat işlerinin büyük parçalarla yapılması çok faydalıdır. Ancak bu oyuncakların pek mini mini değil. Çocuk ekseriya yalnız olarak bazen de büyüklerin yardimiyle çalışarak bu vasıtalarla bir takım oyuncaklar vücude getirecektir. Bir çocuk mevzuu yaptığı zaman hiç olmazsa yarı boyuna varmalıdır. Tafsilât. Arabalar. Çünkü bunlar umumiyetle pek ufak parçalardan yapılıyor. Evin içine gelince bence en mühim olan şey takozlardır Dört köşe dört köşe kesilmiş olan tahta parçalariyle çocuk için mükemmel oyuncak vücude getirilebilir. Ufak bir keserle çivinin çocuk için en mühim bir vasıta olduğunu kabul etmelisiniz. teferruat yerine daha ziyade ana hatlar ve bariz renkler kayim olmaktadır. Şekiller mütemadiyen basitleşmektedir.— 203 en mühim mesele şudur. Bu günkü oyuncak fabrikalarının mamulâtı ne mürebbileri ne de bizzat çocukları memnun edebilecek bir . mihanikiyeti çok gizli oyuncakların tavsiyesi mahzurludur. çocuğun yaşiyle mütenasip ve tehlikesiz bir surette kullanılabilecek olması şarttır. meşgaleleri tespit etmek lâzımdır. Yalnız mağazalarda satılan hazır tahta parçaları "Konstrüksiyonw kutuları bu maksat için kâfi gelmez. Bu kumdan çocukların istifadesini temin içinde mutlaka ufak kürek ve kova gibi şeylere ihtiyaç vardır* Avrupa'da umumî parklardaki çocuk bahçelerinin ve kum havuzlarının hikmeti vücûdu budur. Bahçe bu vasıtaların başında bulunuyor.

Halbuki bilzat ı nneleri ve mürebbiyeleri çocuk için oynncak imaline davet etmek çok doğm bir harekettir. hangi kitaplar ?. nev'i kendisine münhasır bir mevcuttur. Çocuklarının terbiyesini mürebbiyelere teslim edenlerin sayısı nispeten azdır. Hangi oyunlar.— 204 — halde değildir. Çünkü ouyuncak amilleri bizzat mürebbiler yahut çocuklar değil. umumiyetle knndisine kifayet edebilen tam bir mahlûktur. Bence oyunlardan ve oyuncaklardan daha mühim olan şey çocuğun odasıdir. Gerçi pedagoçya oyuncak fabrikalarına hulul etmek için çabalıyor. haysiyetin. mesuliyetin vücude gelmesi hatıra gelmiyen basit vasıtalarla oluyor. Her şeyden evvel şu yanlış fikrimizi tashih etmeliyiz: Çocuk ne küçülmüş bir adam. O. En sabit ve en mütevazi vasıtalarla çocukları çok eğlendirebilecek oyuncaklar vücude getirmek mümkündür. yabancılardır. Onun için bu bahis üzerinde annelerle hasbihal etmek faydasız değildir.. büyük adamın ihtiyaçları da hâkim olmamalı. nevinde münferit. bir çok anneler "Çocuğuma nasıl bir terbiye vereyim?^ diye soruyorlar ve terbiye gözlerinde esrarlı bir şeydir!. Binaenaleyh çocuk büyükler tarafından mütemadiyen tamamlanması lâzım gelen bir eksik değil. Terbiyede .. çocuğu nazar itibara almalıdır. Çocukların odası Bizde çocukların terbiyesiyle yakından meşgul olan< anneler çoktur. hangi oyuncaklar. Elverir ki bun numuneleri yaparken yalnız fabrikatörün değil. Hele bu terbiyenin vasıtaları msvzuubahs olunca daha çok müteretddittirler. ne de büyük adamın ufak bir numunesi dir. Fakat henüz bu hulul vaki değildir.. Garip şey. Halbuki çocukta şahsiyetin teşkkülü.

. İçerisinde eşya hakikî ve kullanılabilir eşya olmalıdır. Bu odada aranılacak şey en mühim şartlardan biri şüphesiz sıhhattir. Bir odaya ve müstakil sşyaya malik olan çocukta ahlâkî şahsiyetin teşekkülü şayanı hayret derrecede çabbuk olur. Bu eşyanın yegane sahip ve hâkimi çocuk olacaktır. bu eşyanın çocuk tarafından kolayca kollanabilecek gibi alçak. İşte bu terbiyenin ilk muhiti ayile olduğuna göre en mühim vasıtalardan biri çocuğun odasidır. Avrupa'da onunla bilhassa oğraşan ressamlarda vardır. Çünkü çocukla büyük adamı ayıran şiddetli oyun ihtiyacı bu boş mesafeyi zarurî kılar. sade ve dayanıklı olmasıdır. masa-. Bu odanın irçerisinde oyuncakların muhafazasına mahsus birde dolap yahut raf bulundurmak pek muvafıktır. çocuğun odası bir oyuncak gibi taklit oda değil. Şüphesiz ideal. Ayilede çocuğun müstakil bir odası olmalıdır. Şayet bu mümkün değilse muayyen bir oda içinde çocuğun kendisine mahsus eşyası bulunmalıdır. fakat bu tam mahlûkun gene tam şekilde istihalesini temin edebilmektir. lavabo. Karyola. Çocuk tasarrufun bütün mesuliyet ve selâhiyetlerini taşıyacaktır. küçük. Çocuk odasının eşyası hakikatten ibaret olduğundan bu eşyanın tertip ve istimali tamamiyle büyük adam eşyasının aynı olmalıdır. hakikî bir oda olmalıdır. Fakat bu kadarı kâfi değil. gardrop. büyük insanlara mahsus olan eşya da zarurette çocuklara tahsis olunabilir. Bu duvarların yağlı boya olmakla beraber üzerinde çocuk hayatını tasvir eden mevzular.- 205 — bütün mesele bu eksik mahlûku tamamlamak değil. Bir çocuk odasının eşyası hususî bir mobilye fikrini ifade eder. yahut hayvanlarla süslenmesi muvafıktır. Odanın ortasını dayima açık bırakmak lâzım gelecektir. Çocuk odaları ressamları odanın duvarlarına dayima itina etmişlerdir.. gibi. Şayet bu mümkün değilse. hikâyeler. sandalye.

Bnnda şüphe yok. Benim de sizden istediğim bir şey var: Tavsiyelerimi dikatle okumanız ve bir kere tecrübe etmedikten sonr harcı âlem fikirler gibi yabana atmamanızdır. nehiylere çok kıymet vermeyiniz. Çünkü o. Bukünğüayile hayatımıza göre çocuk tamamiyle bizim nüfuzumuzun altında kalmıyor. Fakat asıl mühim olan mesele başkadır. Çünkü bu muhitlerin en yakını gene sizsiniz. Yeni hayatın temas ve ihtilât yolları çoktur. Şu halde siz de çocuğuna ideal bir terbiye vermek istiyen her ana gibi iyi ve güzel usuller keşfetmek sevdasındasınız. Onun münzevi ve bedbaht olmaması için muhitini nazarı itibar e almak mecburiyetindesiniz. Siz bana muayyen vakalardan ve meselâ çocuğunuzun muayyen itiyatlarından bahsetmiyorsunuz. muayyen bir cemiyetin içinde yaşıyacaktır. O halde size en az ehemmiyet verilen fakat en büyük farkları vücude getiren bazı sebeplerden bahsedeceğim. Ne yapacaksınız? Bence emirlere. Bu sizin hakkınız olabilir. Çocuklarınızın daha ziyade yakın muhitlerinin terbiyesini alıyorlar. Bir kere şu hakikati kabul ediniz ki çocuğumuza istediğimiz gibi terbiye vermek bizim elimizde değildir. çocuk terbiye etmiş bir adamın amelî tavsiyeleri olarak kabul edebilirsiniz.— 206 — Çocuğun terbiyesini soran anneye cevap Bana çocuğunuzun terbiyesi hakkında müracaat ediyorsunuz. Çocuğunuzun terbiyeli olması için hiç olmazsa şayanı tenkit olmıyan bir yuva hayatı vücude getiriniz. İntizamperver olmasın1 . Bu itibarla çocuğunuz mümkün olduğu kadar mükemmel ve mücehhez bir türk çocuğu olacaktır. Bununla beraber meyus olmayınız. Benden bu terbiye için faydası olacak amelî kayideleri soruyorsunuz. Bu sözlerini muhayyilesi kuvvetli bir nazariyecinin tasavvurları olarak değil. Yalnız çocuğunuz hakkında umumî tavsiyelerde bulunmamı istiyorsunuz.

Onlar çok kere emretmeyi bilmezler! Çocuğun müracaatını ve hususiyle ricasını kabul etmeyi bilmedikleri gibi!. Her şeyden evvel makul olmıyan ve çocuk tarafından yapılması da mümkün olmıyan emirleri hiç vermeyiniz: " Aç dur. elbisesinden.. uyuma. Hayır. Çocuğun maddî yahut manevî varlığı tehlikeye girmedikçe ona karışmayınız. Çocuk sizi makul ve adil tanısın. Bakınız size annelerin fena itiyatlarını işaret edeyim. hiç olmazsa yaptırınız. bu da terbiye midir? Terbiye de olsa.kadar inicin onu itaat dayiresine sokmadınız ?!. karın teşkkülünü izah eden mini mini çocukalr gördüm!. Ben ihtilâl tarihlerinin kaharamanlarım sayan. ne işe yarar ?!." Çocuğunun nefeslerini sayarcasına hayatım kovahyan bir valde iyi bir eser vücude getiremez.. Annelerin gerçi pek azı zalimdir. yemek saatlerinden. Çünkü bu emirleri verdiğiniz taktirde dinlenmemek akibetine oğrıyacaksmiz!. Çocuğunuzu niçin bu hale getirdiniz?!. fakat çoğu da haddinden ziyade mülayimdir. Bunlar arasında büyük türk şairlerinin manzumelerini ezber okuyanlar vardı. Sizin tarafınızdan tereddüt onun için pek mühlik olur.. Çocuğunuzun size değil. Tabiî bilmiyorum. intizam dersini sizin ağzınızdan değil. Çocukla her gün meşgul olmak ta bence bir kabahattir. fHer dakika elinden tutmayınız ve düşünce de her zaman kaldırmayınız. hep kendisine tabi olduğunu görüyorsunuz ve haklı olarak endîşe ediyorsunuz. kımıldama.. belki bir alışkanlıktır. yahut seyyareleri bilen ve yahut yağmurun.. Fakat her ne hal ise bir kere emri vediniz. Sonradan pişman olmayınız ve sonradan! fedakârlık etmeyiniz. sus. Çocuğunuzu kukla . dolaplarınızın eşyasından alacaktır.. Belki siz de bir çok anneler gibi çocuğunuzun söz dinlemediğinden dolayı hiddetleniyorsunuz. O halde?. Bilmiyorum. evin odalarından. ses çıkarma! „ gibi.. Çocuk için intizam bir iikir değil. Daha doğrusu şimdiye . ona keyf ve hevesinizin kılıcını havale etmeyiniz!.— 207 — arzu ettiğiniz mini mini.

iktisadî. Yapacağınız en büyük hizmet.. ne de ukalâ olması iyi bir şey değildir. güzel bir faaliyet olarak düşünüyorlar: Koşmak. Fikrimi açıkça söyleyebilmek için evvelâ fikrimin ne olmadığını bildirmeliyim: Bazı analar. babalar. Bırakınız o çocuk kalsın. bediî olmak üzere üç mühim alâka mevzuuîbahstir. Bahçede yapılan bu nevi hareket sporlarının fayidelerini en ziyade tenefüz. çocuk kalsa daha iyi olur. Burada en mühim hâdise 'çocuğun nebatlarla olan müaasebetini temin elmektir. saniyen bu nebatlardan istifade. taşları toprakları karıştırmak. Fakat unutmamalı ki bu ehemmiyetin mahiyeti psikolociyaî olmaktan çok ziyade. Çocuk. Onun ne allâme. sıhhat. salisen bu nebatların tanzimi. Çocukta bu üç alâkanın uyanması ve üç nevi şahsiyetin teşekkülü için en mühim şart "çocuğun büyük bir adam gibi mümkün olan bütün işlere .. yahut mürebbiler çocuğun bahçedeki faaliyetini geliş.- 208 - yapmayınız. Çocuk ve bahçe "Çocuklarımızı evde nasıl terbiye edelim?„ Serlevhasiyle yine "Son Saat . Bu bahiste başka fırsatlarla söyleyecek daha bir çok sözüm vardır... Ancak bahçe daha başka noktalardan görülecek bir mevzudur. Binaenaleyh bahçede hayatî... Bahçe de çocuğun tekâmülünde büyük bir rot oynamak kudretinde bir amildir. noktasından düşünmelidir. Bu münasibet bir kaç cepheden tessüs edebilir: Evvelâ nebatların hayatı. Ben bu başı boş» daha doğrusu insiyakı faaliyetin ehemmiyetini inkâr edecek derecede gafil değilim. fizyoloçyaîdir. kafasını yalanlar ve yanlışlarla doldurmamak ve vücudunu hastalık larla çürütmemektir.'te çıkan bir makalemde çocukları» tekâmülünde hakikî evle eşyasının büyük tesirleri olacağını söylemiştim. oynamak.

hâdiselerin muayyeniyetini görür. 5 . Bu kıymetler dizisi de sebepsiz değildir. Ancak hayatiyatın mutalariyle izah edebilir. ağaç aşılamak. bahçe işlerinde de amelîlik sıfatını " adelî faaliyet „ . 3 .- 209 — karıştırılmasıdır. Meselâ "Bir cins ağaç nasıl çoğaltılır? „ sualine derece derece doğru ye kıymetli cevaplar vermek mümkündür: 1 . iktisat ve güzellik esasları vardır. 2 . Bahçe işle rizannec ildiğinden çok fazla zekâya ve tefekküre muhtaçtır. sıfaitı terbiyede "gözle görülen„ mevzulara veriyorlar ki tamamiyle yanlıştır. Bunlarda da yine hayat.Yabaninin çekirdeğinden yetişen yabanilere ananın aşısını vurarak..Ananın dallarından çelik yaparak.Ananın çekirdeğinden yetişen yabanilere aşı vurarak. daha doğrusu " icat ve istihsal „ fikirleriyle birleştirmelidir. Fakat bu beş şeklin bşe ayrı kıymeti ihtiva eder. tesadüfi faaliyetlerden değildir. yahut kafasında bir çok yanlış malumatla beraberdir.Ananın çekirdeğinden dikerek.fl Babası bahçesindeki gülleri tımar ederken* sade seyreden bir çocuğun istifadesi kitap okunurken dinleyen veya tımar resimlerini gören çocuktan esaslıca. Çocuklar bu mevzuların her biri hakkında ya büsbütün malûmatsızdır. Bir çok kimseler "amelî. Bir mevzu maddeye ayit olup ta hasseler ve adaleler ile yaşanmıyorsa " Amelîlik „ sıfatını alması haksızdır. ağaç budamak ameliyeleri keyfî.Ananın yavrularından ayırarak. Meselâ ağaç dikmek. faklı değildir. O efkâr umumiyeden çok ziyade eşyanın tabiyetini. eserinin muvaffakiyetini söz ve fikir rüşvetinden değil. Binaenaleyh her işte olduğu güi. . Şu halde bu güukü Türkiye'nin muhtaç olduğu vatandaşlar faaliyetin? senpatik gösteren işgüzarlara değil. eşyanın tabiiyetine müstenit ve içtimaî tekâmüle hadim yaratı. Binaenaleyh teknik adamı hoşa gitse de gitmese de içtimai tekâmülün muhtaç olduğu adamdır. yahut acemi adam için meçhuldür. 4 . tabiyetinden koparır. Bunlar çocuk.

en kolay bir sanatın •çıraklığı öğretilecektir. aç ve çıplak çocuk vardır. Öğleden sonra ayrı bir hoca daha doğrusu usta gelecektir. fırçacılık.- 210 — cılık hassasını gösterebilenleredir. Acaba bu cemaatsiz.metruk camiler hiç bir işe yaramaz mı ?. dokumacılık. Bunların üç şeye ihticı yardır: Evvelâ yiyecek. bu faaliyet öğleye kadar devam eder. Bunun için hatta yüz çocuğa tek hoca. Bunların kendilerine göre vakıfları. yüzlerce fakir. varidatları da vardır. Bütün çocukları mahalle mahalle bu ufak mabet binalarına toplamalıdır. daha sonra ufak ve sermayesiz bir meslek. Malin iyisi kötüsü gibi. sürünür. apteshaneleri vardır. Halbuki her mescidin yahut ufak caminin büyük bir salonu. gibi en basit. Sonra çarşıda bu fakir çocuklara . Bunlar metruk bir hâldedir. fakat fevkalâde mektepler olarak kullanmak mümkün değil midir?... Bu binalar böylece kapalı kalmıya mı mahkûm olacaklar? Bunları alelade mektepler olarak kollanmak mümkün olmasın. En ucuz. sonra biraz terbiye ve tahsil. faaliyetin de hakikîsini ve kalbini seçelim. hiç «olmazsa tulumbası. çok defa da açlıktan yahut hastalıktan ölür. ekseriya akar suyu. fakat en sıhhî ve mugaddi bir kap yemek verilir. Fikrimi izah ediyorum: Her şehirde. Her şeyden evvel karınlarını doyurmak lâzımdır. kâfidir. Sonra bunları okutup yazdırmak lâzım. Bu yavrucaklara sepetçilik. Çocuklar için iş odaları Türkiye şehirlerinde bir çok mescit. millî servettir. Bunlar dilenir. ufak cami vardır. Bu tahsil gayet basit bir tahsil olacaktır. Bütün bu çocuklar yalnız türk nüfusu değil.. paspas yapmak. Bu da gayet basit bir teşkilâtla: Fransız mekteplerinde olduğu gibi "Cantine scolaire» teşkilâtı yapılır.. .

Tesisat masraflarına mahsus olmak üzere zengin bir vakıf ta vardır. üstlerine. nahiye ve belediye muavenetleridir. Türkiye'de çocuk sarayı yapabilecek maddî ve manevî sermaye imkânları vardır. Bizde bu teşkilâtı vücude getirebilecek olan en yakın müessise Himayeyi Eytfal Cemiyetidir Türkiye'de mescit ve ufak camiler boştur. Bu müessiselerin gayesi himayesiz çocukları sefaletten kurtarmaktır. tahakkuk etmiş bir fikirdir. Ondan sonra iş odalarında tahsillerini bitiren çocuklar oraya buraya çırak olarak yerleştirileceklertir.— 211 — mahsus olan dükkânda bütün bu eşya satılığa çıkarılacaktır.. Norveç iş evlerinin varidatı hibeler. Bu teşkilât bir tasavvur değil. Bu eşyanın getireceği para yiyeceklerine. 1886 da Norveç'te yapılmıştır. Türkiye'de binlerce çocuk aç ve tahsilzisdir. O halde bu çocukları sefaletten kurtarmak bir vazifedir. Norveç iş evleri nahiyelerden yardım görürler. Bu evler Norvoç'te ekseriya zengin sınıfın kadınları tarafından meccanen idare edilir. talebe işlerinin satış hasılatı. . başlarına sarfedilecektir.

.

Türkçülük .

.

Filvaki Yunam kadim felsefesinde mevzuubahs olan " adam „ insaniyet değil.. ne zaman ne de mekânla değişmez " insan dayıma insandır! Yine aynı feylesofların fikrince.. zaruretleri birdir.... Halbuki tarih ve etnografya malûmatının mukayeseli bir surette tetkiki neticesinde vasıl olacağımız mühim neticelerden biri " insaniyet „ fikrinin mutlak olmayıp izafî olduğu. Feylesofların lisanyile "ilimi ahlâkw'i tesis için ne tarihe. zaman ve mekânda sabit olmayıp bilâkis cemiyetten cemiyete ve muhitten muhite değişmiş olduğudur. ve bu tahavvüllerin tabi olduğu sebepleri araştırmak hiç lâzım değildir. ahlâk ve "kavaidi ahlâkiye. saikaları. bu sabit ve lâyetagayyer olan tabiati beşeriyenin esaslı ihtiyaçlarına istinat etmelidir.sabit ve lâyetagayyerdir. Onun için bu enfesü usulü kabul eden feylesofların nazarında ahlâk ilmi hikmet. sadece " Yunanlı „ idi. sadece bir kısım insanları ihtiva ettiğini söylüyor. sadece derunî tefahhusların yakın bir neticesidir. Ahlâk ilmini tesis için yalnız feylesofun nefs ve nefsine ayit tecrübeleri kâfidir. Eflatun'un Cosmo14 . Hiristiyanhğm ve İslâmlığın zuhurundan sonra başka başka olduğunu ve "insaniyetlin etnografyanın fiziyolojinin tavsif ettiği bütün insanları değil.Asrı Türklük Bir çok"feylesoflar için "tabiati beşeriye.. Bu tecrübeler diğer feylesofların nefsî tecrübeleriyle daha takviye edilirse ne alâ. ne etnografyaya müracaat etmek ve bu suretle beşeriyetin zaman ve mekândaki tahavvüllerini tetkik etmek. Bu tabiatın ihtiyaçları. Roma'da. haricî tabiyetin afakî bir surette tetkiki neticesinde tesis edilecek bir şey değil. Fransız içtimaiyatçılarından Levy-Bruhl bu değişme hâdisesini ahlâk ilmine dayir olan meşhur eserinde açık bir tarzda göstermiştir. biyoloji ilimleri gibi. Levy-Bruhl bu eserinde " insaniyet „ fikrinin tarihin bildiği bütün devirlerde bir olmayıp Yunanı kadimde.

avrupalıdan gayrisini mevzuu haricinde bırakmıştır. Bu tarz anlayış duyuş el'an avrupahlarda devam etmektedir. bütün insanları hak ve hakikat karşısında bir farzediyor. Fakat bunlar ikinci derecede insanlardan addedilirlerdi... Aynı tahavvülü muhtelif cemiyetlerin terbiye gayesinde de görmek kabildir: Her cemiyette terbiyenin gayesi "Adam n dır. aralarındaki servet.'nin. hatta Mısır'dan ve Şarktan aldıkları medeniyetleri sonraları unutuyorlardı. Levy-Bruhl'ün iptidaî cemiyetlerde zihnî melekâtm tetkikine dayir olan içtimaî psikoloji nevinden kitaplar eski neşriyat arasında pek görülmez. nesep farklarını siliyordu. Amerika'da yerliler hakkında cari olan örfler herkesin malûmudur. Bihassa İslâmiyet. Gerçi Yunanlılar nazarında barbarlarda insaniyet mefhumuna dahil idiler.. mücerret bir . müstemlike hakkındaki ahlâkî kıymetlerin bir tabiidir.. Fakat yine şayanı dikkattir ki Hıristiyanlık alemşümul bir din olmak iddiasına rağmen. yakın zamana kadar beyaz adamdan. insaniyet fikrini yalnız hâkim olduğu insanlar fikriyle birleştiriyor.. Barbarların nıüessiseleri Yunanlılar için yalnız bir eğlence mevzuuydu. Eski Yunanlılar kendilerile barbarlar arasındaki mesafeyi büyük farzediyorlar. Eski psikoloji de mevzuubahs olan bütün " melekât „ bu beyazın ve avrupalının melekâtıdir. fikri kazandırdı. Roma İmperatorluğunun tesisi bilhassa İslamiyetin intişarı bu dar insaniyet fikri yerine insanlara daha geniş muhtevalı bir "insaniyet. Bu adam ve onun müradifi olan tasavvur. Ve yakın zamana kadar ahlâkî felsefe dediğimiz bahisler yunanı kadim felsefesinin yakından veya uzaktan tabii idi. Avrupalılar nazarında " yerliler „ insaniyet fikrine pek zayif nispette iştirak eden unsurlardır. hariçte kalanlara aynı kıymeti vermiyordu.. Avrupalıların müstemlike siyasetleri şüphesiz " müstemlike fikri .— 216 — lojisi ancak yunan sitelerini ihtiva ediyordu. Bu dar insaniyet fikrinin devamına diğer bir misal de psikoloji ve ruhiyat dediğimiz eski ilmin tekâmülüdür: Bu "ilim.

Bu telâkki eski dar ayile ahlâkı telâkkisine karşı gelen bir kuvvettir. Aynı harp ve onu temadi ettiren büyük sarsıntıların da " adam n 'ı anlayışımız ve düşünüşümüz üzerinde tesiri olması zarurîdir. mukavim vücutlu. Bu tahavvülü görmek için iki üç bin senelik tarihe müracaat etmek zarurî değildir.. görülüyor kü müceret ve sabit farzettiğimiz mefhumlar bile zaman ve mekânla tahavvül edebiliyor.. sıfatlariyle tavsif ettiğimiz müteaddit adam enmuzeçleri vardır. enmuzeci acaba nedir?. Romalılar nazarında aynı adam zafere teşne. Aynı fikrin Rönesans'ta daha lâdinî. Bu tesirlerle bu günün Türklerin nazarında tecelli eden "adam. mücerret mübahaselere kadir olandı. Bence bu enmuzeci vücude getiren iki seciyeden biri " ilmî ve müspet bir kafa . ahlâkî. Ayni adam fikri Kurunu Vustada zühdî bir mana ifade ediyordu.- 217 - fikir değil. zevk sahibi. Bu seciye eski. gelip geçici hâdiseler değil. melek. "iyi mübarek. Harbi Umumî bütün avrupa milletlerinin iktisadî. Bizim gibi süratle değişen milletlerin tarihinde de bu tahavvülü işaret etmek mümkündür. Atina'nın nazarında bu adam ince fikirli... belki cemiyetimizin esaslı telâkkilerini müteesir edebilen bünyevî sebeplerdir.'dır. Bu seciyeden ikincisi "içtimaî bir ahlâk telâkkisi» dir. insan. pek müşahhas bir fikir yani bedenî. bünyesinde mühim tahavvüller vücude getirdi.. kendi halinde. fikrî ve ahlâkî itiyatları olan bir emmuzeçtir. Her iki seciyeyi hayız olan adam asrî türklüğün başlıca seciyelerim taşıyor demektir. edebiyat ve senayii nefiseye bigâne olan bir enmuzece ayitti.. Bütün bu tahavvülleri vücude getiren sebepler şüphesiz sathî. Meşrutiyetten beri "Adam» hakkındaki telâkkimiz mütemadiyen tahavvül etmiştir. . kof belâgatçiliğe ve seri tefekküre karşı gelen bir kuvvettir. hürriyetperver ve edebî bir delâleti vardı.

o kadar büyüksünüz kü bunu ifade etmek için bizzat yarattığınız millî edebiyatın kuvveti bile kâfi gelemez. Çünkü sükût bilirsiniz ki ekseri ahvalde bir belagattir. senelerce evvel irademiz mefluç bir hâlde sanki paslıydı. fikirlerden anarşiyi kaldırdınız. siz. İstibdat ve Saltanatı kaldırdınız. Siz. Büyük feylesof siz. siz bize iradenin yaratıcı kudretini ilân ettiniz. Ziya Bey! Senelerce evvel hislerimiz maddî ve hodbin hislerdi. Sizin büyüklüğünüzü teslim için susmak lâzımdır. Siz bir Ümmeti ışıldattınız. yerine istiklal ve hüriyyeti koydunuz. Ziya Bey siz.. yerine usulü koydunuz... bize millî ve insanî hislerin varlığını öğrettiniz! Ziya Bey. Hülâsa Ziya Bey. ümitsizliği kovdunuz. Büyük mümin.— 218 — Büyük üstadın kabri başında Büyük alim ve müderris Ziya Bey! kabrinizin başında ve arkadaşlarınızın lisanından size hitab ediyorum. büyük alim. ilminizin ve felsefenizin edebiyatını da yaptınız.. ondan bir Millet çıkardınız. yerine imanı koydunuz. Ziya Bey siz. Ölümünüz ise mefkurenin ebediyetine ne büyük şahittir. bize ışığı gösterdiniz: Fakat Ziya Bey siz... Yalnız Ziya Bey. yalnız bir ilim ve felsefe yapmakla doy madınız. Ziya Bey! Bundan senelerce evvel gözlerimiz karanlığa çok alışmıştı. Ziya Bey! Hayatınız hayatı bir takım maddî ve süflî kuvvetlerin bir terkibi gibi anlayanlar için ne kat'i bir tekzipti. siz. mezarınızın başında susarken içtimaiyatınızın . güneşe bakmayı da öğrettiniz. ilâhî bir hamle gibi cehli yıktınız» yerine ilmi koydunuz. bize ışığı göstermekle kanmadınız. her millî hissi alıp türk ölkesinin en hücra köşelerine kadar götürdünüz ve onlarla her türkün kalbinde histen bir abide inşa ettiniz.

milletler ise sırrı ebediyete mazhardırlar. Türkçülüğü mazimizin devamı gibi anhyan muhafazakârları tanımazdı.Mİ 1/ büyük ve sert bir kanununu tekrardan kendimi alamıyorum: "Fertler fani. vücudunu madenî bir billur gibi gösteremez!.. O hâlde hayatı hayalleriyle duyurmak istiyen sanatkârla hayatı mefhumlariyle anlatmak istiyen feylesofa müracaatten başka bir şey kalmıyordu.. Eğer bu millî kahraman zuhur etmeseydi ilmin mütalâası. Fakat bu olanın vücûdunu. Bilmem bu noktada haklı mıyım?!. bazen de millî bir feylesofun vicdanına sokup çıkarmak istiyordu. ancak Mustafa Kemal'in irade* sinde görebildik. Çünkü hiç bir ilim. Biz ilmin kafasiyle olması lâzım geleni düşünmekle kaldık. Gerçi hayat da bu kanaati te'yitten başka bir şey yapmadı. Ziya Beyde canlı harsı afakî usullerle keşif ve tespit etmek iradesi son zamanlarda tereddüde uğramış gibiydi. O sanat ananasi ki şimdiye kadar hep yeniyi ara- . Gök Alp Türkçülüğü mazimizin sultasından kurtarmak için hep mefkureyi işaret ediyor ve ona sanki İâhutî bir makam veriyordu. hiç bir içtimaî tefekkür bize henüz " olmıyan „ fakat * olmakta olan „ bir hayatın şahsını. Bu parmağı bazen sanatkârın. Yaratıcı Türkçülük Merhum Gök Alp Ziya Türkçülüğün tarihini vücude getirirken bütün menfi ve irticakâr telâkkilere isyan ederdi. Roger Marx ismindeki müellifin " Art Social „ adlı kitabının nihayetindeki ankete iştirak eden Bergson şöyle diyor: " Ana navîyi tekrar etmekle büyük sanat ananemize riayet etmiş olmayız. cebrin düsturları sırf zihnî kalacaktı.n.. şahsını. Gök Alp hemen her yazısında Türkçülük mefkuresinin ne olmadığını göstermek istediği zaman felsefesinin parmağıyle işaret ediyor. Bunların mezhebine " Tarihî Türkçülük „ derdi.

Bu son bilginin türklük için elde edilmesine de "Bilgi türkçülüğü* diyorum. açlık duygusu gibi milliyet duygusu da ta* biatin zaruretini bildiren kuvvetlerdendir.. Bu kıymetlerin duyuiabilmesi için bir Türkün ne alim. o zaman bu tabiî saikanın imkân âleminde vü- . O zaman bilgilerimizle duygularımız. Bilgi türkçülügünün vaziyetif tefekkür vaziyetidir. anler olmuştur. değişmek ananesine uymakla kabildir.. Tekniksiz bir sanat ve ilimsiz bir felsefeyi anhyamadiğımı söylemiye lüzum varmi ?. ne de feylezof olmasına lüzum yoktur. sanatte yaşayışta yenilik... Bu kontrol son hadlerine varınca milliyetler ilminden ibaret bir nevi muhkem bilgi vücude gelir.... Hangi ufuk geridedir ? . Hangi yenilik " yeniliksiz n 'dir ?. Duygu türkçülüğünün vaziyeti vecit ve istikrak vaziyetidir. bu duygyu|tabiî ve zarurî bir kuvvet olarak izah ediliyor. Fakat vaktaki bu bilgi. ne de zarurîliğini hakkiyle idrak edemediğimiz. aklımızla kalbimiz arasında garip bir çarpışma başlar.mak olmuştur .. Türkçülük fikri sanat ve: felsefe fikridir.. Bir susuzluk. Bununla beraber bu milliyet duygusunun ne tabiîliğini.. Ruhumuzun ne ahengi kalır. Hangi değişiklik inkârsizdır ?. Elverirki bu kıymetler lüzumu kadar sınırlanmış olsun. Artık o zaman: ya kalbimizin durması. Milliyet duygusu mücbirdir. eski ananelere riayet etmekle değil.. Türkçü her şeyden ziyade sanatkâr bir feylezof olmak mecburiyetindedir. yahut ne de sükûneti kalır. Bu hâlin adına "duygu türkçülüğü» diyorum.. bilgilerimizin kontrolü lâzım gelir. Bence lisanda. „ Bergson'un Fransızlar için söylediği bu> sözler hangi milletin anane felsefesi için doğru olmaz ? . Benim anladığım türkçülük Bir Türk için en samimî hayat türklük denilen manevî kıymetleri yaşamaktır.

çeşmeler vücude getirdiler. Şimdi benim anladığım türkçülük işte budur. Türk mimarı idiler. turkiyatçı değildiler. Bu istilâ devrinin sanatkâr mantığı şundan ibaretti: Eski Yunanistan sanati. Bu çalışma bir yandan milliyet vicdanımızı» tazyiki. bir Mehmet Ağa. Bunlar mimar idiler. türbeler. irade türkçülüğüdür. ne de düşünce türkçüiüğüdür. Yaşayışın bu manzarasına da "irade türkçülüğü „ diyorum. Binaenaleyh sanatın bu yüksek numunelerini taklit etmekten başka bir şey yapılamaz. bir Kasım ağa vardı. Ve harekete başhyoruz. Türkiye'de türkçülüğün tekâmülü nazarı dikkate alınırsa bunun bu üç merhaleden ikisini geçtiği ve üçüncü merhalenin siyasî derecelerine vardığı görülüyor. İtalyan ve Firenk ustalar bir . İrade türkçülüğünün vaziyeti yaratmak vaziyetidir. eserleri mubah ve insanî görüyoruz. O halde bugünkü Türklerin vazifesi ne duygu türkcülüğü. Camiler._ 221 — cude getirebileceği bütün hareketleri. yahut Barok. Rokoko tarzı en yüksek sanat nevidir. iktisat ve adalet Türkiye'sini tamamlamak için mütemadiyen irade sarf etmektir. belki bir ilim. fakat eserlerine türklüğün damgasını vurdular. Belki de bir türkçü. Türk sanatkârının anlaşılmayan s/ •• Eskiden bir İlyas Ali. fiilleri. bir Hayrettin. bir yandan da milliyet ilmimizin irşadı ile oluyor. bir Sinan. Onları elde etmek için çabalamak bir ihtiyaç oluyor. Hep bu eserler Türk oldular. yahut Rönesans sanati. Türk toprakları garp sanatinin zevki tarafından istilâ edildiği zamanlar bu üstatların eserleri anlaşılmaz oldu. yahut siyasî istiklâlini elde etmek için değil. Bir çok Rum. Bu da türklerin siyasî vahdetini.

. Rönesansdan. başka bir Rönesans. vücude getirdi. Barokdan hemen hemen başka bir Yunanı. insiyaki bir surette. mantıkî bir mücahede ile sunî bir surette olmadı. lar. Rokokodan.. Fakat buda ilmî bir kastla. Lâkin bu istilâ kat'i olamazdı. Mimarlıkta hep milliyeti türklüğü arıyor. vicdandan ve muasır cemiyetin hayatından aldılar. müstehaselerden değil. tezyinatlarım türkeştirdiler ve ilhamlarını maziden. her binaya bir türklük dam ğasını vumak için çabalıyorlar. Türkçülük mefkuresinin açtığı çığır ne dir? Bunu anlamak için otuz senedenberi Türkiye'nin her tarafında kırılan cami kemerlerine ve her tarafında şişen cami kubbelerine bakmak kâfidir!. lkubbeyi. Hep teceddütçü olan bu adamların misalinden koyu bir muhafazakârlık ve ananeperestlik düsturu çıkarılabilirini?. . Onun için Yunanîden.— 222 — bakıma türk şehirlerini zevkler vatanına benzeten yabancı eserlerini hep böyle vücude getirdiler. Bu istihale tabiatiyle. taşınıyorlar. Âlim ve içtimaiyatçı olan yeni mimarlar bize yeni bir sanat kazandırabildiler mi? Eski mimarlar kırık kemeri.. istilâktiti şekil âlemin Türkleri olarak kullanmadılar. düşünüyorlar. her haricî sultayı olduğu gibi kabul eden menfi bir mevcut değildi.. Mimar Vedat Bey Yeni Postahane binasını yaptığı tarihten beri yeni türk sanatkârlarında şayanı dikkat bir uğraşma var. Âiim ve içtimaiyatçı olmıyan eski ustalar tarihe bir türk sanati kazan" dırdılar. Çünkü millet her şeyi. kubbelerini. Bu ustalar sade türk ve büyük sanatkâr oldukları içindir ki kemerlerini. kendi kendine oldu.

kadın .

.

yani içtimaiyatın şimdiden cevap verip veremeyeceğini mevzubahs ediyor.dir. Bougle'ye nazaran her medeniyette bir takım hâkim kuvvetleri vardır.şüphesiz müspet ilimler . Garplı her şeyden evvel tabiate hâkim bir adamdır. demokrasi. Bu kitabın bir faslı "Fâminisme et Sociologie. halka hesap vermiye mecbur tutulmaktadır. bu milletlerde hükümet yalnız halk için çahşmıya değil. olmamalı mı? „ sualine içtimaî vakıalara müstenit tetkikat yapan bir ilmin. ilim. Garp büyük sanayiin vatanıdır. İşte müsavatçılık içtimaî bir vak'a gibi kabul edilince kadınların da bundan müstefit olması kadar tabiî ne olabilir ?! Fakat buna karşı iki cinsin arasındaki " uzviyet farkı.'nı ileriye sürerler ve derler ki: Kadınla erkek arasındaki uzvî fark fikrî ve hele sisasî .medeniyetidir. Garp cemiyetlerinde müsavat fikirleri bir tesadüf veya keyif mahsulü müdür?! hayır! Belliki bu fikirler bizzat cemiyetin bazı esaslı akidelerine dahildir. Fakat ilimle beslenmiyen bir sanayi nasıl yaşar?! Onun için garp medeniyeti bir sanayi medeniyeti olduğundan ziyade bir ilim . Vicdanı ammede bu kontrola mesnet olan fikirler müsavat fikirleridir. Muasır garp medeniyetinde bu hâkim kuvvetler üçtür: Sanayi.. bilhassa Parlamentoya dahil olmalı mı. Professör Bouglö "Kadın bütün içtimaî mesleklere. Garp milletlerinde demokrasinin tarakkisi de şayanı dikkat bir vasıf mümeyyizdir: Bu milletler gitgide kendi mukadderatlarına kendileri vazıülyet olmakta. Müsavatçılık mefkuresini vücude getiren. bünyevî bir sebeptir..- 225 - Demokrasi ve kadın Geçen sene îstanbu'Iu ziyaret etmiş ve Darülfünunda fransız sosyolojisine dayir bir konferans vermiş olan Paris Darülfünunu müderrislerinden Müsyü Bougle "De la Sociologie â l'Action Sociale „ adlı bir eser neşretmiştir. bu mefkurenin müradifi olan içtimaî bir tahavvül.

hatta bazı kabilelerde muhariplik bile!. Eğer böyle olmasaydı. Fakat bu istişhadin temeli maddiyeci bir kanattir: Zira böyle demek. içtimaî muhitimizdir. "Cinsi zaif. ahlakî. demektir. Mubah ve haram fikirleri tarih menşeli fikirlerden olduklarından cemiyetin değişmesiyle bunların de değişmesi mümkündür. Kadın ancak bir ana.. Bir çok kabileler gösterilebiürki arada kadının vazifesi muarızların mikyasiyle hiçte kadın işi değildir. Ya bu gün aynı kadın nasıl bir mevki sahibi olacak ?!. Burada müessir olan kadının bünyesi degii bizzat cemiyetin bünyesi. Biyoloji ile izah edilmek istenilen bir çok ruhiyat hâdiselerinin hakikî izahı içtimaiyattadır. Halbuki tarih ve etnografya bunun aksini gösteriyor. Patriyarkal ayilede baba ufak . Şu takdirce bir cemiyet içinde kadının iştirakten mahrum kaldığı bazı vazifeler varsa bunun da menşei dinî.. ahlâkî bir sebeptir. zevce ve ayile reisi olması biyolocyaî bir zaruret değildi. Bu gibi iddiaların neticesi dayima menfi veya meşkûk. manevî.— 226 — sahede kadın ile erkeğin müsavi olmalarına bir manidir. bu cemiyetin dinî. bilâkis soyolojinin bu noktada •öğreteceği dimağın her şey olmadığı. Şu halde kadınla erkek arasındaki taksimi amelin menşei uzvî değil. bütün zaman ve mekânda kadınla erkek arasındaki taksimi amelin doğrudan doğruya cinsî bir esas üzerinde yapılması iktiza ederdi.. Bu sualin cevabı da teşrihte değil. aklı teşrihi bünye tayin eder. balıkçılık. içtimaî bir zaruretti... Nitekim dün kadının yalnız valide. Meselâ çiftçilik. zevce. tarihte ve zaman ve mekânın icabatindadır. fakat terbiyenin yani cemiyetten gelen tesirlerin pek mühim olduğudur. fikrini her cemiyette bulmak kabil değil. Kadının deruhte ettiği vazifeler ne yeknesak. olmak lâzım geliyor. ayilesinin reisi olabilir. Filvaki uzvî farzettiğimiz bir çok kuvvet ve kabiliyetlerimizin menşei. Ve gene dinî bir akidenin kadına kapadığı bazı yolları iktisadî tekâmülün açması mümkündür.. ahlakî akideleridir. İlim bu gibi farziyeleri teyit ediyor mu? hayır. ne de zaman ve mekânda sabit. hammallık.

- 227 - bir hükümetin reisi ve muayyen bir dînin nâzımıdır.. on iki sene evvel böyle söylenerek tt İstiklâli millî „ şerefine yapılan bir içtimada nutkuma devam ediyordum. Harp cephelerine giden erkeklerin bıraktığı boşlukları doldurmak için kadınlara seferberlik ilân etmişlerdi. Bu fırsatla kadınlar o zamana kadar mahrum oldukları erkek işlerine girmişlerdir. Derken kürsüye bir ikinci hatip daha. İşte ben bundan on. nasıl bir istiklâldir ?! gümrüklerinize hâkim olmadıkça. kazanamazsa o kadınların dahil olduğu cemiyete nasıl müstakil diyelim?!. çıktı. Hü* lâsa demokrasi müsavat fikriyle tevemdir. tesiriyle bozulmuştur.. Müsavat fikirleri. Aynı zamanda istihsal ve istihlâk etmek kudretini ve kendi kendisine kifayet etmek iktidarını kaybetmiştir. Kadın ve hayat — Efendiler iktisadî olmıyan bir istiklâl. ne bir atelyedir. ise feminizm haricinde nemalanamaz. Ayile bünyesini sarsan son hâdiselerden biride Cihan Harbi olmuştur. iktisadî haklarınızı taarruzdan kurtarmadıkça biz Türkler için bir istiklâl naşı mezubahs olabilir?! Efendiler. aynı ehemmiyetle içtimaî hayata karıştırmıyan ve kabul etmiyen hayat nasıl müstakil bir hayat olabilir ?J Türk kadını yuvasını terk ettiği dakikada her hangi içtimaî vazife alamazsa.. Artık yuva ne bir hükümet. Babaya. talâkkilerimiz üzerinde tesiri olmaması: mümkünmü ?! Kadına bütün iktisadî mevkileri bahşettikten sonra daha doğrusu kadın iktisadî hürriyetini aldıktan sonra ondan siyasî hürriyeti esirgemek mümkünmüdür ?!.. kadınlarınızı erkeklermiz gibil aynı hizada. Diyordiki: . Bu hatibin mantığı gayet kuvvetliydi. Bu gibi vukuatın kadın hakkındaki fikirlerimiz. büyük bir nüfuz temin eden ve buna mukabil kadına hürriyet vermiyen bu bünye garp cemiyetlerinde muhtelif amillerin.

gibi muhtelif isim ye tabirlerle ifadeye çalıştığımız bir hayat denizi vardır. On beş senedenberi bu masum halk gibi cahil hükümet adamı da bu mantığın kurbanı oldu.Fakat kadınlarınız ekekler seviyesinde mi?! Kadınlarınızı bîr kere o seviyeye getirelim. Zahiren kadın inkılâbını meşru gören ve halkın dikkatini inkılâbın usulüne çağıran bu hakikî mürteci ve yalancı müteceddidi halk daha çok beğeniyordu. darülfünunda kadın... Bir maarif vekilinin dediği gibi: " Kadınlarınız mütemadiyen içtimaî emri vakiler ihdas ediyorlar. Kadın meselesi bütün bir " emri vakiler „ silsilesidir. çok doğru. ikiden biri: Ya bir gün gelip kadının bu denize çıkacağını ve denize düşeceğini bildiğiniz halde. Acaba el'an kuvvetli olan bu mantık değilmi dir ?! Mantıkçılar diyorlar ki: — Pek güzel! Biz kadının içtimaî hayata karışmasına da taraftarız. Bizim için bu emri vakileri takip edebilmek ne büyük bir muyaffakiyettir ! . cemiyet. ne istiyorsunuz? Önümüzde hayat. Hayır» Hammler. iktisat. sanatte kadın. Halk bu mnatığı daha kuvvetli buluyor ve sahibini daha çok alkışlıyordu. bu mantıkçılarla mantık dayiresinde anlaşmak faydasız değildir. düşmezsiniz. mantıkî mantıktır! — Efendiler. ondan sonra piyano çalsınlar!. Biz de.. „ .. ondan sonra erkekle yarışa çıksınlar. ondan sonra !. Evvelâ kadınlarınız iyi yemek pişirmeyi ve çamaşır yıkamayı öğrensinler. diyoruz. hep birdenbire ihdas edilmiş ve gittikçe kuvvet ve metanet bulmuş sayısız emri vakilerdir. Çünkü mantıksız olan asıl mantık değil. yirminci asrın içtimaî şerayiti. Kadın inkılâbına sekte vermek istieyn bu kara kuvvet her ne olursa olsun. fakat evvelâ kadınlarınız Mal Hatun kadar "Saliha» olsunlar.- 228 - — Bey biraderimizin dedikleri çok iyi. ticarette kadın. sizin için yüzmek ihtiyacı . fakat bir kere hayata bakalım. karada kalacaksınız. Memuriyette kadın. hayata musallat olmak istiyen aklı mücerredin mantığı. ...

Sonra.. Fakat acele etmiyoruz.. — O halde müsaade ederseniz sözü selâhiyettarlarma bırakalım. bacaklarını kımıldatarak yüzmeye ahştırıhyormuş. terbiye... biz de sizin gibi yüzme öğrenmesini istiyoruz.. Onları islâh etmeli. Bunlardan hangisini kabul ediyorsunuz ? — Şüphesiz kadının bir gün gelip bu hayat denizine çıkacağını kabul ediyorum.. idmanlar evvelce de vardı. Bakınız fikrimi izah edeyim: Amerikalı feylesof ve pedagok mister Dewey bir gün Amerika'daki yüzgeç mekteplerinden birini ziyaret etmiş. — Nedir o çare ?!. ondan sonra kadını denize çıkmakta serbes bırakalım*. Yüzme öğrenmeden evvel kadını denize atmak yazıktır! Evvelâ yüzmeyi öğretelim. tahsil. Bir kere " Denize atmak! „ deme•dim. usulünde idi. — O halde ?!. matlup hasıl oldumuydu?!. Kadın inkılâbına tekaddüm etmişti. boğulmak o kadar kolay .„ diyeceksiniz ve böylelikle onları aldatacaksınız !.. " Sokmak „ dedim.. Yahut yüzmek ihtiyacını teslim ederek alıştıracaksınız.— 229 — yoktur ! .. tedrisatında. Çünkü bu çocuklar yüzmenin gramerini yani aklını tahsil etmiş olmalarına rağmen yizmenin itiyadını ve şevki tabiîsini kazanmamışlardı!. — O halde... — O halde bu yüzmeyi öğretmek için nasıl bir usûl takip etmeliyiz? — Mektep.. denize sokmak! — Ya boğulursa ?!. — Telâş etmeyiniz. Büyük terbiyeci en müstayitleı inden birine şu suali sormuş: " Oğlum sen denize düşsen ne yaparsın? „ Cevap gayet samimiydi: "Batarım efendim!... Bu mekteplerde çocuk sunî ve iradî hareketlerle bir oda içerisinde kollarını. ilim.. — Yüzmeyi tariften evvel. — Fakat bütün bu muhitler. Binaenaleyh bu çocukları yüzdürmek için tek çare kalıyordu. — Olmadı amma kabahat bu mekteplerin şerayitinde..

. Ne hacet bazı milletler çocuklarını bu usulle yüzmiye alıştırmıyorlar mı ?. Ve binnetice meşru olan. Çünkü bu cihet ruhu şeriate daha muvafıktır. Ve her ihtimale karşı yanında* smız. Çünkü bu cevaz nüfusumuzun tekessüriyle ve eşsiz kalan yüzbinlerce kadının refah ve seadetiyle alâkadardır. Fakat dayıma bir şart île: "Yüzmek ancak ve illâ su içinde öğrenilebilir.. „ . taaddüdü zevcatm kanunen menedilmesidir. Bir üçüncüsü diyor ki: — Taaddüdü zevcat asıl hayatî bir meseledir.. Zira her fiilin tecrübesi kendindedir. mukayyettir.. Buna karşı bir diğeri cevap veriyor: — Bilâkis taaddüdü zevcatm dinen meni lâzım gelir. fakat bu meşruiyet mutlak değil. Ne gariptir ki bütün münakaşalar ya dinî. hayata çıktıktan sonra ve hayat içinde hayat melekesini kazanabilir.— 230 — değildir! Elverir ki fert bir hayvan ve bir çocuk safiyetini muhafaza etmiş olsun. haricindeki bir akılda ve tahsilde değil!.. bir mantık ve bir menfaat meselesi gibi vazediliyor! Lehte aleyhte. Gerçi taaddüdü zevcat dinen meşrudur.. elverir ki mürebbiler şevki tabiînin ilhamları yerine mücerret aklın düsturlarını ikame etmiş olmasınlar!. söylenilen bütün söz- .. Taaddüdü zevcata kanun cevaz vermelidir. Çünkü hakkında ahkâmı seriye vardır. ya hukukî veya sırf iktisadî bir noktayı nazardan yapılıyor ve taaddüdü zevcat meselesi sırf dinî bir itikat. Taaddüdü zevcat bir fikir meselesi midir? Biri diyor ki: — Taaddüdü zevcat dinen menedüemez.. Eğer hata ederse tashih edersiniz. kadın ancak ve illâ hayata çıkarak.

. — Bu ne demek?! — Sarahaten şu demek ki siz taddüdü zevcat gibi sırf "ahlâkî. çünkü hakkında şu veya bu ahkâmı seriye vardır„ diyenlere soruyorum: — O halde menetmeyinizL Menetmediğiniz müddetçe taaddüdü zevcat hâdisesi çoğaldı mı?! Menetmemekte devam ederseniz aynı hâdisenin tenakusuna mani olabilecek misiniz?!.. Fakat suali yalnız her günkü müşahedelerinize ve vicdanınıza sormak kâfidir. nereden. çünkü bu cihet ruhu şeriate daha muvafıktır» diyenlere soruyorum : — Gayet açık olarak söyleyiniz. afakî bir surette halletmeyi düşünüyoruz!. "Taaddüdü zevcat dinen mendilemez.- 231 — ler fikrî ve edebî olan bütün servetlerine rağmen aynı derecede sakattır.. Veya muvafık olduğu için mi cayiz görülüyor ? Bunun için cevap istemez. "Bilâlkis taaddüdü zevcatın meni lâzım gelir. çünkü bu cevaz nüfusumuzun tekessüriyle alâkadardır» diyenlere soruyorum : — Fakat taaddüdü zevcat meselesini nüfus miyariyle hâlletmek selâhiyetini veren kimdir? Bu selâhiyeti ve bu cevazı kimden. her şey. sonra afakî olabilirsiniz.... tezayüdü nüfus refahı iktisadî. bir meseleyi bereketi tenasül. — O halde acele etmiyelim!. çünkü bu sözlerden hiçbiri taaddüdü zevcat meselesini afakî bir surette vazetmiyor. her iş ruhu şeriate daha muvafık olduğu için mi menediliyor.. "Taaddüdü zevcata cevaz vermeli. gibi tamamiyle "maddîw yahut "intifaîB bir mecraya sokuyorsunuz ve ahlâkî meseleyi iktisadî endişelerle sarıyor15 . Afakî olmadan evvel meseleye vaziyet etmeniz lâzım gelir. hangi alimden aldınız? Yarın bir takım köylüler taaddüdü zevcat meselesini "ucuz amele temin eden bir usul „ gibi vazederlerse onlara karşı ne diyelim?! Bu köylülerin aynı meseleyi vaz'ile sizin vazuuz arasında bir nezaket farkından başka ne vardır ? Fakat diyeceksiniy ki: — Biz meseleyi enfüsî bir surette hâlletmek istemiyoruz.

siyaset sahesinde istiklâli. her hangi münferit şahsın vicdanı değildir. kadın hayatında hürriyeti ve hukuk sahesinde müsavatı tesis eden "mületw denilen o manevî mahlukundur. O hepimizden büyük ve biz onun belki bir tabiiyiz. "Taaddüdü zevcat cayiz değildir ve müdafaa edilemez. Çünkü asıl hayatın mantığı yalnız ondadır ve bu ahlâkî vicdanın emirleri mevzuubahs olduğu zaman gözümüzü Anadolu'nun insan barınamıyan ve ot yaşamıyan tuzlu ve kireçli . çirkindir!. milyonlara baliğ olan köylü kadınlarının mı?!. ne benim. — Sözünüzü bitirmiye lüzum bile yok! Çünkü ne diyeceğinizi biliyorum ve bekliyordum: Evet " Senin benim vicdanım mı. ne de milyonlara baliğ olan köylü kadınlarınındır. Çünkü bu ahlâkî bir «zillettir. ne iktisadın kölesi. Hiç bir kimse hiç bir vîcdanfbizejtaaddüdü zevcat gibi bir milletin harsi için en r manevî ve en harim bir davayı cetvel ve pergerle hallet dememiştir !.. ahlâkî vicdan milletin. benim vicdanım mı yoksa ekseriyetin vicdanı mı ?. İşte cevabı: "ahlâkî vicdan» ne senin... Daha nasıl delil istiyorsunuz ?!. ve emirleri müstakildir. Onun için ferdî fikirlerimizi o vicdana musallat edeceğimiz yerde o vicdanın mantığını kendimize mantık yapalım. yoksa ekseriyetin. Bütün cehline ve bütün sefaletine rağmen yaşıyan. fakat "mefkûrevî milletin „' dir. Zaten buna ne hakkınız var?! Binaenaleyh evvela taaddüdü zevcat meselesinin ahlâkî bir mesele olduğunu kabul ediniz ve teslim^buyurunuz ki: Ahlâkî hayat orijinal bir hayat demektir. diyecektiniz değil mi?!.sunuz. askerlik sahesinde zaferi. millî tarihin. Birden fazla kadın alamazsınız ve birden fazla kadın da size varmaz. fenadır. "Ahlâkî vicdan.. — "Fakat ahlâkî vicdan„ dediğiniz şey nedir?! Senin. O. ne de dinin uşağıdır! Ahlâk ahlâktır. millî hayatın vicdanıdır. diyor. çünkü bugünkü ahlâkî vicdanımıza tamamiyle mugayirdir. diyelim.. Ve çünkü ahlâkımızın vicdanı: "yanlıştır. Ve belki de haberiniz olmıyarak vicdanın emri yerine pergerinizinfuçlarımzı gösteriyorsunuz.....

.giriyor. bilâkis bugün medeniyetin " mehdi zuhuru» olan şehirlere çevirelim. "ahlâkî vicdan„ diye " mistik „ bir mahluktan bahsettiniz! Bu mevzu bizatihi muhtacı ispat değil midir ?!. ticarete giriyor. Türkiye'de cemiyet ve kadın Yirmi seneye yakın bir zamandanberi türk kadını inkılâbını yapıyor. Çünkü ahlâkî vicdanın en ziyade temerküz ettiği mihraklar yalnız bunlardır. Fakat kadın inkılâbını sevmiyenlerin mantığı bu yirmi senedenberi sanki donmuş gibi hiç te değişmiyor! Her yeni mecliste. Bütün acemiliklerine rağmen girdiği sahede türk kadını muvaffak dahi oluyor. diğeri içtimaî hâdiseleri kendi tabiat ve zaruretlerine mutabık bir ilim zihniyetinden ve ilmî bir usulden mahrum bulunmaktır!. — Fakat sizin müdafaanız çok müphem.. İlme giriyor. Medeniyet meselesinde "köylere gidelim!„ demek nasıl sakatsa. İzmir gibi en mütekâmil şehirlerimizi tercih edelim. ve bu şehirler arasında İstanbul. Fakat her hâlde hissi selimi zedeiemiyen bir cehil ahlâkî kıymetleri hırpalıyan sahte ilimcilikten daha az zararlıdır!. hatta erkekle mücadeleye . Zaten benim sözlerim içtimaiyat bahislerine alışık olanlar içindi. ahlâk ve "taaddüdü zevcatnmeselesindede"köylülerin fikrini alalım!„ demek öylece sakattır.... — Doğru! taaddüdü zevcat makalesiyle bilmiyenlere içti* maiyat dersi verilemez. Yalnız sunuda ilave edeyim ki: İçtimaî bahisleri münakaşa edenler için iki noksan pek tehlikelidir. her yeni mübahasede gene aynı sabit fikir: " Kadın erkeğin müsavisi olabilir mi? »Bereket versin ki içtimaî hareketler yalnız kendi temayüllerini ve istikametlerini kovalıyorlar. Hiç bir kadın yeniliği mantık müsademelerinin..— 233 — çöllerine çevirmiyelim. ... Bunlardan biri: "hissi selim„ dediğimiz hayat ve tekâmül hissini kaybetmektir. sanate giriyor.

Siz iddia edebilirsiniz ki: Sırf bu farklardan dolayıdır ki kadın erkeğin müsavisi olamamış ve hiç bir . Biz de bu emri vakii inkâr etmiyoruz. "işte kadının fizyioloçyası! Bu tabiat erkeğin müsavisi mi dir ?.— 9'Kâ. türk ayilesinin tabiî bir surette değişmesi neticesinde değişiyor. ince. „.. belki bu gibi farkların içtimaî hayat sahesinde hakikî bir müsavatsızlık icap ettirip ettirmiyeceğidir. Kadmcıhk aleyhtarları bazen psikoloçya sahesine girerek bize kadının taba'n "Nazik. İlim bize türk kadının erkeğin müsavisi olup olmadığını göstermelidir. kadın • dünden bu güne • daha içtimaî ve binaenaleyh daha şerefli mevkiler kazanıyor Fakat içtimaî bir inkılâp olurken ilmin vazifesi nedir? Susmak mı? t Elbette değil. yalnız gene soruyoruz ki: Bütün bu emri vakiler kadının fiziyoloçyaî tabiatının ebedî müradifleri midir. Türk kadını. Evet ilmin tabiî olan vazifesi budur..n Olduğunu söylüyorlar. îtim bir inkılâbı doğrudan doğruya yapamaz çünkü ilim ihtilâlci değildir. Gerçi türk kadının inkılâbına fikren taraftar olmiyanlar da bize itirazlarının mebdeini ilimden aldıklarını söylüyorlar ve diyorlar ki.zaman kadın hayatı bu günkü ev kadını şartları haricindeki şartlarla birleşmemiştir? İşte kadmcıhk cerayemnın muarızları senelerdenberi bu sualimizin cevabını vermiyorlar. Filhakika kadın ile erkeğin uzviyeti mevzuubahs olduğu zaman bir takım fizyoloçyaî farkları kabul etmemek mümkün değildir. Muhafazakârların yahut müteassıpların fikirleri. Fakat ilim mümkün ile muhali ayırmaz? Bir mefkure ile mevhumenin ayrılması ilim vasıtasiyle olmaz mı? Cemiyet hayatında tabiî ile marazı olan hâdiselerin farkedilmesi ilim sayesinde olmiyacak mı?. — muzafferiyeti gibi vücude gelmiyor. yoksa bu emri vakiler kadının tarihî . Yalnız muarızlarınızla bir türlü anlaşamadığımız nokta şudur: Mühim mesele bu farkların bulunup bulunmaması değil... tahammülsüz. Yahut bu sualin manasını bizim gibi anlamıyorlar. yahut kanaatleri her ne olursa olsun..

bu cereyanın selâmetini temin için dayima maniaları önünden kaldırmaktır. . Asrî bir devletin yapacağı şey. Hülâsa. Kadıncılık hareketinin tabiî bir hareket olduğunu gösteren alâmetlerden biri de inkılâbın mücbir olan tabiatidir.. Kadıncılığın muarızları bu suale de müspet bir cevap vermiyorlar.- 235 - hayatının vücude getirdiği muvakkat ve yeni şartlarla zeval bulması şüphesiz olan içtimaî emri vakiler midir?. muarızların doğruya benzer mülâhazaları gibi eğri mülâhazaları da Türkiye'de kadın cereyanı üzerine tesir edememiştir. Bu tabiatin tamamiyle salim olduğunu tarihin ve etnografyanın malûmlariyle de görüyoruz.

.

Ruhiyat .

.

. Meselâ bir türk mimarisi mevcut değildir. Türk müteşebbis değildir.. Bu münevverler seciyemizin zayıf olduğuna hayatta muvaffak olmak için bu seciyenin kâfi olmadığına kanidirler. kuvvetlerini kuvvet. sebat. Gene Gustave LeBon araplarm medeniyetine dayir yazdığı kitapta türkleri cılız minare yapmakla. islâm mimarisi de bir sanatin. Binaenaleyh dünya üzerindeki bütün talisiz. meziyetlerini meziyet. Bu hüküm gene bir kısım münevverlerimizin türk san- . türk mimarlarını minareyi anlamamakla itham ediyor. hatta Musevide. fikrince lâtinlerin felâketi seciyelerinin zayıflamasıdır. hayatta muvaffakiyet için malûmatın o derece ehemmiyeti yoksa da teşebbüs. arap sanatinin inhisarıdır. Rumda. Gustave Lebon'a göre seciye nasıl bir milletin imtiyazı ise. derler.239 - Türkün seciyesi Kitapları bizde çok okunan bir fransız muharriri vardır : "Güstave Le Bon» iâtin ve anglosakson medeniyetlerini tenkit ederken iki kavra arasındaki seciye farkı üzerine nazarı dikkati celbediyor. ve arap minarisine nazaran türk minarisi çirkindir. fakir ve cahil milletler seciyesizdir. Bu seciyesizlerin seciyelenmesi için çare seciyeli millete temessül etmektir. türkün sanayii nefiseside yoktur. Fransız muharririnin bu fikirleri bir takım münevverlerimizin fikirlerine uygundur. Ermenide buldukları seciyeyi türkün noksanı sayarlar. onun adetlerini. Ecole des Roches sistemini tavsiye edenler hemen bu kanaatle hareket eden kimselerdir Bu nazariyecilere göre seciye bir milletin. fedakârlık gibi seciye unsurlarının ehemmiyeti çoktur. anglosaksonların kudreti seciyelerinin metanetidir.. mukaddeslerini mukaddes bilmektir. Aramızda türk seciyesinin noksanlarını mekteple dersle. Böyle düşünenlerin nazarında türkte olmıyan yalnız seciye değildir. konferansla islâh etmek fikrinde olanları da vardır.. onun terbiyesini kabul etmek. ve dayima iktisadî medeniyeti müterakki olan bir milletin imtiyazıdır. Demolen mektebini. buna mukabil.

Bizans arap ve acem sanatının halitasidir. Hattatlık ve tezyinatçılıkla uğraştığım tarihte ben de islâm mimarisi ve tezyinatı namına yalnız arabi. Acemden. millî benliğime ayit oluyordu. hattâ en basit bir türk motifi bile Araptan. Sinanlann. ne de basık kubbesinin sıkletiyle çöken Bizans sanati idi.— 240 — ati hakkındaki şüphesin? kuvvetlendirebilir. bu güzellik trkündü. Bütün zevkim bu garip tezyinatı seyirden. Mehmetlerin Kasımların sanatİni bir türlü keşfedemiyordum. kendi dehasiyle.. Bunu ahşap bir evin tezyinatı için çizmek hevesine düştüm. Bu güzel motif ne arap. İşte o zaman bir çokları gibi ben de mimaride hep tenazur. hatta Selçuktan ayrı nevinde güzelliklerin. tedahülleri ile aklahayret veren hendesî arabsekler beni teshir ederdi. tenazurları. bediî hislerin menbaıdır. ne de acem idi. Bu sanat Gustav Le Bon'nun perestidesi olan Arapların sanati. Bir tesadüfle bu uykudan uyana bildim: Bir gün Beyazıt camisinin civarında bir kubbenin üzerinde lâleyi hatırlatan mermerden oyulmuş bir çiçek gözüme ilişti. hendesî bedialar ariyan bir zevkle türk sanatinin asaletini. Sadece türktü. ne icabetlerinin kapısı hadinden fazla açılmış bin bir ağıza benziyen acem sanatı. Türk sanatini meselâ şu İstanbul camilerinin bir türlü anlayamazdım. Ben de bir takımlari gibi türk arap ve acem sanatlerinin muhtaser bir taklidi farzederdim. O dakikada duydğum saadetin gururu yalnız bana. türk tezyinat- . kendi hususî telâkkisiyle müstakil bir sanat .. Meselâ türk araptan tezyinatı.karşısında bulunduğumu anlıyorum. Artık bu basit lâle timsalinde türk güzelini seyrediyordum. Bu münevverler derler ki: Türk mimarisi diye müstakil bir sanat yoktur. taklitten ibaret kalıyordu. Tecbrübe ile anladım ki türk sanatı. O tarihtenberi türk mimarisini. Zaman geçtikçe gayet müstesna. Bilâkis. bilhassa Endülüste'ki metrukâtını taktir ediyordum. Bizanstan kubbeyi almış. bunları karıştırarak melez bir mimari yapar ştup. acemden kemerleri. Elhamra Sarayı benim için islâm sanatının yekâne bediası idi.

Her kavmin tarihindeki muhtelif hâdiseler. İtalyan milleti sanayii nefisenin. hatta türk ahlâkını kendi hayatının seyrine dalmış. diğeri ticaretin. bir diğeri vazıh fikirlerin. kendi hususiyetleriyle duymağa çabaladım. Ve her birinin temsile memur olduğu muayyen hah ve hüsün şekilleri vardır. müessiselerin seciyesi. ingiliz . ve hayatın müptekir. her kavmin intihap edildiği bir vazife vardır. Bunlar sevilmek ve tepcil edilmek için hususî birer sebeptir. bir diğeri de derin fikirlerin Arzı Mevudu olmakla iftihar eder.. Bu hâller tereddidir. her vatan bu amelin hissesine düşen kismını yapar. kendi milliyetini sevecek yerde ecnebi milliyetlere imrenir. sanat. büyük adamlarının teşebbüsleri. hükümeti nefisin. ve ihtilâlkâr tesirleri vardır: Yeni nesiller kendi varlığından. her tarihi. kendi talihine bağlanmış manevî bir insanı arar gibi aramak sevdasına düştüm. başka feylesofları olmak lâzımgelir. teşebbüsün. olduğu gibi.. bir eseri olarak telâkki eden bir adam için kendi milletinin seciyesini beğenmemek nasıl mümkün olur ?!. Ve şüphesiz Gustave Le Bonun sözlerinden daha doğrudur. Rabbini nefsinde ariyan milletlerin ise başka felsefesi. kendi esaletinden şüphelenir. kendi varlığı içinde. milliyet ve tekâmül bahislerinde Gustave Le Bon'un felsefesini kabul etmek nasıl cayiz olabilir ?! Böyle bir nazariyenin gençlerin terbiyesi hususunda gayet muzır.. ve bulduğum yerde onu. 15 " İnsaniyetin bütün kuvvetlerini fiile kalbeden amel milletler arasında inkısama oğrar. her seciyeyi hususî bir hilkat. daha bir çok sebepler her birine has bir an'ane icat ederek insaniyet âleminde mefkurenin şu veya bu muayyen bir şeklini temsile müstayit kılar. türk hattatlığını. Bu milletlerden biri sanayii nefisenin. üzerinde yerleştiği toprak..— 241 - çılığını. Böyle bir insan için seciye. onun şahsiyetini yabancıların zevkine göre değil. „ Bu sözleri meşhur Fransız içtimaiyatçısı ve feylesofu Bougle'nin " fransiz demokrasisi için „ yazdığı kitaptan aldım. Her milleti.

Seciyeyi . bu asil ve metin seciyenin hürriyetine. Meselâ niçin zenğinleşemiyoruz?! Siz onu.. fakat hiç olmazsa hürriyeti müdafaa edebilir. Bu cevaplardaki manaları geniş ve dar olmak üzere iki kısma ayırmak mümkündür. Dar manasiyle seciye bir ferdin hassasiyet veya faaliyet tarzıdır. Seciyeyi dar mana ile tarif edenler zekâyı bazen bu tariflerinin çerçevesi içine almışlar. Bir hayat imal edilemez. La Bruyere seciyeyi bu manada almıştı. Seciye nedir?. güzellikle. doğrulukla yoğrulmuş olan türk seciyesine değil.. hisleri. Bu suale muhtelif müellifler muhtelif tarzda cevap vermişlerdir. bazande zekâyı bu çerçevenin dişarsmda bırakmışlar. mayası hep iyilikle. Geniş manasiyle seciye bir ferdin fikirleri. faaliyetine engel olan manialara sorun. seciyesinin metanetinden kimin şüphe etmiye hakkı vardır ? ? Fakat diyeceklerki: Bu iyi ve metin seciye ile niçin tarakki edemiyoruz. Müdafaası uğrunda ölümü bile ihtiyar ettiren bir hayatın esaletinden._ 242 — •milleti teşebbüsün ve hükümeti nefsin Arzı Mevudu ise. bazen mizaç seciye telâkkisi dışında bırakılmıştır. mevcudatı ottan ve kayadan ibaret olmıyan Türk vatamda şüphesiz diğer neviden manevî kuvvetlerin arzı mevududurSiz bu iddianın ispatını istermisiniz? îşte o toprakların müdafaası için ölen insanlar!. Seciye Seciye fransızcadaki "caractere w kelimesinin mukabili ve tercümesidir. ve islâh edelim diye Türkün yekpare seciyesine yama uracağımza.. hürriyeti için mücahede edenlere yardım edin. temayüllerinin heyeti mecmuasıdır. Diğer cihetten mizaç bazen seciyenin bir unsuru gibi tarifin içinde görülmüş. Seciye kelimesi fransızcada olduğu gibi türkçedede muhtelif manalarda kullanılan ve muhtelif talâkkilere uğrayan bir kelimedir..

Ribot bu unsuru seciyenin hududu haricinde bırakmıştır. insanın şahsiyet sahibi olmakla beraber yine seciyeli veya seciyesiz olabileceği de düşünülebilir. O derece ki aynı mizaca mensup insanlar arasında seciye farkı mevzubahs olabileceği gibi. Şayanı dikkattir ki seciye tarifleri arasındaki bu ihtilaf bizzat seciye fikrinin muhtelif olmasındandır.. Bu ihtilâfın esası şudur: Seciyenin terkibine zekâ girsin mi. seciyesi kuvvetli. . fazla tekrarlarından sarfı nazar edilmek lâzım gelirdi. Filvaki "seciyeli adam. ne de şuuruna dahil olan ene idrakidir. Hülasa secize öyle bir fikirdir ki bukadar muhtelif ve hatta biribirine zıt tarifleri olmasına bakılınca tarif edilemez bir mevzu zanedilir!. Eğer seciye bu üç fikrin müradifi olsaydı lüzumsuz bir kelime gibi işaret edilmek. bir hassa kast: ediliyor. Onuniçin her şeyden evvel seciye ile her müellifin hangi nevi hâdiseyi kastettiğini aramak bir de hususiyle seciyeyi seciye olraıyan şeylerden tefrik etmek lâzım gelir. Fakat her iki talâkkide faaliyetin esaslı mevkii muhtaıcı münakaşa değildir. Evvelâ seciye kelimelerinin müradifi değildir. İşte seciye kelimesinin uğradığı ithamlar böylece uzaklaştırıldıktan ve hususiyle seciyenin ne oimadığj anlaşıldıktan sonra seciyenin ne olabileceğini düşünelim. seciyesi zayıf adam. ne ferdiyetini teşkil eden uzvî ve ruhî farkları. Seciyeyi tarif eden müelliflerden mizaç ve fitir temayülleri bu tarifin hududu harcinde bırkanlar arasında da ihtilâf vardır. yüksek adam» tabirlerinde ifade edilen hakikat ne bir adamın nazarî kabiliyetleri. Bilâkis Alfred Fouillee zekâyı seciyenin bünyesine sokmuştur. Salisen seciye şahsiyet mizaç ve ferdiyet kelimesinin bir müradifi değildir. seciyesiz: adam. Her müellifin seciyeden anladığı mevzu bir değildir ki bt£ mevzuun tarifleri arasında tevafuk olabilsin.- 243 - doğrudan doğroya mizaç müradifi anltyan müellifler de vardır. girmesin mi?. belki bu unsurlara istinat eden ve hatta onları terkibine almakla beraber oniardan ibaret olmayan bir terkip. T.

hareketinde sebat etmiş' eğrilmemiştir. ve temayüllerle tespit etmek isteyenler nezdinde bile müessir olan fikir. Hangi nevi faaliyetlerdir ki seciyenin terkibine giriyor ve ona seciye ismini verdiriyor? Pisikolojide faaliyet başlıca otomatik ve iradi faaliyetler olarak ikiye ayrılıyor. müşahhas değildir. seciyeli adam fikriyle alâkadar değildir. Secize faaliyeti ihtiva eden faaliyetle alâkadar olan bir mefhumdur. Seciye. hassasiyetle faaliyetin münasibeti fikridir. İradî faaliyet ali umdelere tabi olmadıkça ve bu faaliyet bu umdeleri tatbik hususunda sadakat ve vehdet göstermedikçe seciye ismini alması mevzubahs değildir. Şu halde seciyeyi diğer tabir ve hadlerin biriyle karıştırmaksızın düşünenlerin tarifinde müşterek olan unsur bu faaliyet unsurudur. ister bir mecnunun veya bir fikri sabit sahibinin haraketleri şeklinde olsun. istikrar ve vahdet bulunmak gerektir. Fakat her iradî hareket seciyeyi mi ifade eder ? Hayır. Çünkü asıl otomatizim ister bir çocuğun haraketleri. buna seciyeli dimeye salâhiyettar değiliz. Çünkü filân hâdise münasibetiyle hiç bir ihtirazın. Şu taktirce seciye olmak için ali umdeler karşısında iradenin faaliyette sebat. Seciye fikri şüphesiz bu ikinci kısımdadır. Demek ki seciye fikrinin delâlet ettiği faaliyetler iradî nevinden olanlardır. menşei uzvî ve suflî olmıyan umdelere göre faaliyette sebat. Hatta seciyeyi infiali hayatta arıyanlar. "Filân adam seciyelidir» deriz. seciye alelitlâk iradi haraketlerin heyeti mecmuası değildir. Bilâkis bu fikre münafidir._ 244 — Çünkü faaliyet seciyenin en esaslı unsurudur. O halde iradeyi seciyenin başlıca unsuru olarak kabul edelim. faaliyette ahenk hassasıdır. Fakat bizzat faaliyet mefhumu umumîdir. Bir insan menfaati şahsiyesini istihsal hususunda istediği kadar faal ve müteşebbis ve hatta muannit olsun. Halbuki ali umdeler dediğimiz umdeler hep içtimaî . hiç bir korkunun tesiri altında oltmyarak belki yalnız ahlâkî vicdanına tabi olarak haraket etmiş.

Seciyeye kıvamını veren ve onu mukavim bir hale getiren ancak içtimai muhittir. a Fertlere Seciyeli ol! „ diyende " Olma ! „ diyen de odur.. millet. uzvî amirleriyle çarpıştıracak bir cazibe ve kuvvet mebaı da vücut bulmazdı.— 245 - menşeli kıymetlerdir. meslek. seciyenin terbiyesini ve seciyenin irtidadını kabile. böyle ferdî ihtirasları mağlûp ettirecek. Binaenaleyh dinî. . ayile. fertteki seciyenin mukabili cemiyetteki adalettir. seciyemizi düzeltelim. denilen içtimaî mevcutta aramalıyız. Sözün kısası. demekte filen bir kıymet yoktur. ahlakî umdeleri sarsılan bir memlekette seciye terbiyesinin bir buhran safhasına girmesi gayet zarurîdir.. Eğer bir cemiyet ve onun tarihi olmasaydı.. Adalet maşerî amirlerin ferdî sultalara galebesi. hatta seciyeli ferdi kendi ferdî kuvvetleriyle. şahsî ve keyfî emirler yerine gayrı şahsî umumî emirlerin ikamesidir. intizamsızlık tecrübelerinin izalesi dolayısiyle seciyenin hayatına müessir olmak mümkündür.. Şu halde ^seciyeli ol. Bu münasibet nazarı itibara alınarak dinilebirlir ki: Seciyenin İslahını. Ferdi seciyeli kılan cemiyeti. seciyenin teşşekülü basit bir iş mevzuu gibi doğrudan doğruya terbiyecilerin elinde değildir. seciye lâzımdır. Ve bu seciyenin içtimaî hayattaki kıvam ile mütenasip olarak tevazün ve selabet kespetmesi kadar tabiî bir şey olamaz. Pek güzel anlaşılıyor ki seciyenin istihsali. Çünki bizi uzvî ve ferdî amirlerin sultasına karşı ahlâkan mücehhez bulunduracak kuvvet ve iktidar menbaı yalnız odur.. Fakat muhitte ahlâki umdelerin vuzuh ile tecellisine mani olan şeytanî kuvvetleri uzaklaştıracak tenkitler ve gene muhitteki ihtilâl. iğtişaş. Şu halde seciyemizin mukadderatı her şeyden evvel cemiyetimizin mukadderatına tabidir. mektep. cemiyetin manevî hayatı ve kuvvetidir.

.. orta tahsilini bitirmiş ve yüksek mesleklerden birine girmek istiyordu. Halbuki asrî genç. fakat hangisine vereyim tayin edemiyorum. Hülâsa. Bu gence şu suali sordum: "Fakat siz ne olmak istiyorsunuz ? „ Aldığım cevap şu idi: "Bilmiyorum ki!. ayilenin eski dinî. buna tabiyetile muktedir olmalıydı. Çocuğum için hangi mesleği ve hangi mektebi tavsiye edersiniz? .w Acaba bu sualler.- 246 - İstidat bahsi Günün birinde bir genç geldi. Fakat bir türlü kararını vermemiş: "Acaba ben ne olabilirim? „ sualini soruyordu. Tabiri diğerle. „ Aynı suali çocuk babasına da sordum r. Şu cevabı vermişti: "O da tayin edemiyor. analar idi. Bu sırada ebeveynin çocuk üzerindeki velayeti azalarak çocuk. Bu müracaatler ve bu sualler beni hayli düşündürdü. kendisi ne olmak istiyor ? „ dedim . ahlâkî ve iktisadî faaliyetleri daralarak büyük cemiyete intikal ediyor. cemiyetimizin hususî bir safhayı işaret etmiyor mu? Eski hayatta mesleği intihap edenler babalar. Çünkü cemiyet. „ dedi. tt Ya kızınız. ben de!. zamanın çocukları. bir şahsiyet ve muhtariyet kazanıyor. Fakat niçin bü genç ve bu kız babası bana veya size müracaat edip meslek soruyor? Çünkü bu çocuk kendi kendilerine meslek intihap edecek bir kudrette değildirler. bu da muh terem bir zatidi: " Size bir müşkülümü hal ettirmek için geliyorum. muayyen bir yaşta kendi mesleklerini kendileri intihap mecburiyetindedirler. Diğer bir gün bir çocuk babası geldi. Fakat . yeni hayatta aynı meslekleri bizzat çocuklar intihap ediyorlar. Büyük mektep lerden birine girmek istiyor. Asrî çocukların ayilelerinde kazandıkları hukuk tarihi misallerle kabili mukayese bile de» ğildir. taksimi amele mazhar oldukça ve meslekî zümreler teazzi ettikçe eski ayile suretleride inhilâl ederek yeni ayile şekli zuhur ediyor. Liseyi ikmal etmiş bir kızım var.

. müteaddit istidatların inkişafını temin edebilir. Bu deslerin müsavat namına müdafaası lâzımdır. Ayile hayatında arzu ettiğimiz gibi uyanık ve kendinden haberi olan çocukları yetiştirecek olan terbiye.- 247 — bu kudretsizlik neden? Bu kudretsizlik şüphesiz. O dersler ki tarzı tedrisine göre müspet bir zihniyet gibi vustaî bir kafa da teşkil edebilir. basit bir iki fiilden ve muameleden ibaret değildir. ki bu gençlerin aldıkları terbiyeden ileri geliyor. hakikaten muazzamdır. istipsan nefs hususunda oynıycağı rol. Seciye. Mektebe gelince burada en mühim vasıta derslerdir. Demokrasi ve cumhuriyet inkılâbı namına mektepte görmek istediğimiz en büyük tahavvül istidatlara hürmet etmek. resim ve elişine müstenit bir tedrisat. Sonra tam ve temamiyet düsturuna muvafık bir tedrisat. içtimaî bir mahsûl Meşrutiyet inkılâbı bize muhtelif içtimaî mefhumlar 16 . Bir de demokrasinin en büyük vazifesi istidatların hakkını vermektir. Tedrisatın bilhassa lisan ve edebiyat derslerinin marifeti nefs.. Marifeti nefs ve şahsiyeti öldüren başlıca iki sebep vardır: Biri eski ayile terbiyesinin büsbütün menfi ve korkak yetiştiren tesirleridir. felsefe. edebiyat. Ebeveynin her fiili ve her muamelesi mutlaka müspet veya menfi bir tesir vücude getirir. tahlili nefs. Binaenaleyh bu gün ayile hayatının yeni şartlara göre tanzimi icap eder. tabiiyat ve riyaziyata müstenit değil. tabiri diğerle yalnız maddiyat. Diğeri mekteplerde fikrî hayatın inkişafına engel olan ezbercilik ve şahsî mesainin tanınmamış olmasıdır. istidatların inkişafına müsayit faaliyetleri hazırlamak ve istidatların inkişafına müsayit usuller kullanmak olabilir. Ancak bu şeraitle müstayitierin istidatla* rını seçmek müyesser olacaktır.

hezeyana mütemayildir. fakat sedyenin kendisini icattan âciz kalıyorduk !. seciyenin sosiyolojisi ise bize en mühim bir hakikat olarak iradenin içtimaî menşeini gösteriyordu.. Bu ittırat Meşrutiyet cemiyetinde yoktu. Bu mefhumlar zihinlerde biri birine zıt okuyan şeylerdi. Bütün tefekkürlerinizin adesesini onun üzerinde dolaştırıyorduk.. Ezcümle Meşihat maarifi tadil ediyor. Seciyemiz içtimaî varlığımızın bir parçasıdır. uhuvvet. Aynı ferdin faaliyetinde irade ve terkip kudreti yerine insiyak. bazan bir seciye sosiyolojisi yapıyor. gayrı Türk unsurlar Türk samimiyetinin tabiatini bozuyordu. Biz böyle yaparak bazan bir seciye psikolojisi. Fert hayvanı tabiati iktizası bir mübdi değil. Ruhlarınız ikizlikten ancak ikizliği atmış bir cemiyetin devamlı ve ahenkli hayatiyle kurulacaktır. Hürriyet. Saray ile halk zahidin telâkkisiyle lâik zihniyet boğuşuyordu.. . Yaratıcı bir muhayyileye ancak yaratmak ihtimallerini taşıyan bir cemiyet hayatiyle sahip olabileceğiz. Cemiyetin bu yaratıcı kudret veren tesiri ne suretle vaki oluyor? İşte seciye pedagojisinin bütün mukadderatı bu sualin hâiline bağlıdır.. Çünkü bu cemiyetin müessiseleri tezat halinde idi. müsavat. Bu mevcut şüphesiz ki cemiyettir. Bu itibarla cemiyetimizin sadece bir makesiyiz.. Ruhlarınızda vahdet ve kıvam bulmak için vahdet ve kıvamı olan bir cemiyetin hayatını yaşamış olmalıyız. İnkılâp pedagojisinin bu bitmek tükenmek bilmiyen davasını son defa rüyet etmek lâzımdır. Mütefekkirler için bunları müşahhaslaştırmak elim bir tefekkür mücahedesi idi. terkip ve ibda kudretini veren yüksek ve hâkim bîr mevcut olacak. Çünkü seciye psikolojisi bize seciyenin en mühim mümeyyizesi olarak ferdî faaliyetlerde ittıradı. Hakikat şu idi: Din ile ilim. Fakat cemiyetin hayatında birleşemiyorlardı.getirdi. bir muharriptir.. adalet gibi. Seciye terbiyecilerin en büyük endişesi idi. O halde ferdin bu uzvî kuvvetlerine vahdet. ve otomatizm vardır. Aynı fert muhayyilesi itibariyle halk ve icade muktedir değil.

kendi kendine icat etmesi lâzımdır. O halde yeni türk neslinin seciyeli olarak teşekkülüne hiç bir mani yoktur. Bakınız ne garip cevaplar alınıyor.. teşekkül hâlinde bulunan bu cemiyetin. yekpare.— 249 — Halbuki yeni türk cemiyetinin hayatı bu gün bu şartları Jıayizdir. Ve ben bir bedaheti münakaşa etmek istiyen adam mevkiine düşmüş oluyorum!. Bu renkli resimleri çocuklar. Yokluktan varlık çıkarmı?! "Yokluktan varlık çikârrm?. İnkılâbın kıymetlerini taşıyan irfan. iyi ve güzel nüskundan mümkün olduğu kadar çok içsinler. bu suali böyle bir fikir suali olarak akıllı bir adama sorunca: "Ne mümkün! „ cevabım alıyorum. ahlâk kaplarını genişletiniz ve bu kapların ağızlarını bütün türk çocuklarına tamamiyle açınız. Halbuki maksadım kelime oyunu değildir. metin ve yaratıcı fertler olarak neşvünüma bulacaklardır. Günün birinde bir zat bana şu sözler söyledi: ''İnşaat işleri terbiyevî değildir. Bir iki vakayı misal veriyorum. Yedi sekiz yaşındaki çocukların kendi kendine icat etmesini istiyen bu zatin sözlerindeki ilmî mahiyet acaba nedir? Bunu düşündüm.. O halde bütün mesele yeni bir cemiyetin teşkküiünü beklemek değil. makasla keserler ve uç uca getirerek inşaat numuneleri yaparlar Ben bu eğlencelerin terbiyevî mahiyetlerine şiddetle kaniim. yaratıcı olan hayatını bütün feyz ve şiddetiyle yaşatabilmektir. Gene günün birinde bir ilk mektep . sanat.. Bir ev.. Bu çocuklar yeni cemiyetin doğru. Çünkü bu nevi işler çocuğu*mihaniki surette çalışmıya alıştırır. Osun için çocuğu olanlara her zaman tavsiye ederim.. Çocuk hazır numuneleri kesip yapıştıracağına. Senelerden beri Avrupa'dan Türkiye'ye idhal edilen inşaat resimleri vardır. Bu suali bir de iş lisaniyle sorunuz. bir çiflik. bir değirmen ve sayire.

„ diyor.. Terbiyenin vazifesi ona dilini. fakat neyi ?! Medeniyeti mi ?! İşte çocuk buna muktedir değildir. hatta muayyen bir tekâmül devresine kadar onları icat edecek değil. İlmî bir münakaşa neticesinde kati bir hezimete uğrayıncıya kadar kanaatimizi muhafaza edeceğiz. Muallim anlatıyor: " Mevsim münasibetiyle hazır bir soba* nümunesinini çocuklara kestiriyorum „ • Müfettiş itiraz ediyor: " Böyle hareket etmek yanlıştır.. onları olduğu gibi kabul edecektir.. işlemez. Dil. Elma. Çocuk içtimaîleşmek iztırarmda olan bir mahlûktur.. armut ağacı da tomurcuk yapıp meyva vermeden evvel büyümek. ahlâkını medeniyetini öğrenmektir. böylelikle istifade ederler. Bırakınız çocuk kendisi icat etsin. Biz bunları çocuklardan öğrenecek değiliz. anlamaz. Taklit olmıyan yerde icat nasıl olur?! Fakir kalan bir hafıza zengin bir muhayyileyi nasıl besler ?! Bu da bir ruhiyat hatası olacak: Bırakınız çocuk icat etsin. Çünkü tabiatin mali değidir. Gene bu muallim bir gün bana rasgelince soruyor: "Siz diyorsunuz ki mini mini çocuklar hazır numuneleri kesip yapıştırsınlar... Cemiyete ayit olan sermayeleri. kazançları cemiyet öğretmezse tabiat nasıl verir?!.. halbu ki müfettiş Bey diyorlar ki bırakınız kendileri icat etsinler. Şimdi istiyoruz ki henüz içtimaî rüşte vasıl olmıyan bu biçare vahşiler icat etsinler. nasıl hareket edeceğiz bilmem?!. mütemadiyen tegaddi ve temsil etmek ihtiyacındadır. Henüz söylemez. medeniyet çocuğun icat ettiği bir şey değildir. Çocuk dünyaya geldikten sonra. Biz de şaşırdık kaldık. bes'lenmek. diyor. çocuklara bunları biz öğretecğiz. Onlar kendisinden evvel vücut bulmuş müessiselerdir. diyorlar! Fakt bırakınız çocuk evvelâ temeddün etsin. . Bildiğimizi açık söylemekle mükellefiz. beşeriyetin mirasını elde etsin. ahlâk.müfettişi bu hazır numuneleri kestiren bir muallime soruyor: " Ne yaptırıyorsunuz?!..

. bunlar mektep hocalarının dilinde ve terbiye kitaplarının sayfalarında.Istidaden zayıf! Geçende ecnebi bir mektebin imtihanında donen bir çocuğun vaziyetini tetkik ettim. kabiliyetsiz. arkadaşlarından geri kalan çocuk istidatsız. Şu halde nasıl oluyor da bir iki lisanı zararsızca yazan ve okuyan temiz ve gözel giyinen ve muaşeret kayidelerini tatbik ede- . yahut tenbel ve sayiredir. belki hususî zkâIar vardır. her hangi musahabede yahut tenkitte gelişi güzel kullanılan klişelerdir. seciye. umumiyetle insanın tekâmülü hakkında felsefî. İstidatlı diye talebesinin bir kısmını teşvik ederken. iktidar. hiç olmazsa canlı denilebilecek bir tellâk ki sahibi değildir. Hele muayyen bir mektepte beğenilmiyen bir çocuğun diğer bir mektepte takdir edildiği çok kere vakidir. Bunlar çok kere müphem oldukları için vazh ve kat'i fikirler gibi kuUmldtkları zaman ekseriya dalâlete. adaletsizliğe sevkeden tehlikeli aletlerdir. Bir çocuğun tekâmülü ötekine benzemez Çocukların tekâmülleri arasında kat'i bir muvazilik tesis edilemez. kabiliyet.. Onun nazarında ikinci senede şu muayyen malûmatı kazanmıyan. Halbuki tekâmül fikrinin bu gün en samimî müradifi orijinalik fikridir. Bana bilvasıta şu cevap verildi : "Istidaden zayıf olduğundan!.Bu adam klâsik kayidelerine ve ananevi usûllerine rağmen çocuğun. „• On beş yaşırçda bir gencin bir senelik hayatı üzerinde hükmünü veren bu mektebin sözünü düşünüuyorum: İstidat. istidatsız diye diğerlerini ihmal eden bir mektepçinin mesuliyeti şu notadadır. meleke. Bir çok hilkatlerin mektep haricinde ve mektepten sonra inkişaf ettikleri görülmştür. Bir çok hilkatler de hayatın ilk devirerinde inkişaf etmemekle beraber daha sonra birden yaratıcı bir hamleyle inkişaf etmişlerdir. muayyen ve kat'i bir zekâ yok.. Bu çocuğun niçin sınıftan döndüğünü anlamak istedim.

istiyor ki çocuk mektebe intibak ettsin!. Meselâ tarih.. nasıl oluyor da birden onu sınıftan dışarıya ata biliyoruz!. görgünün çokluğu kadar akıl hayatımız için mühim bir sermaye ve azık olmaz . fakir... etnografya. nebatların ve hayvanların yalnız tavsifini yapan morfoloji bahisleri de böyledir. Haydi bunu diyebildik. Mektep çocuğunun hususî kabiliyetlerine intibak edebilecek gibi tedbirler almış mıdır ? Mektep bir türlü çocuğu kavrıyamiyan çerçivesini biraz daha daraltmış mıdır? Hayır.. yalnız? kemiyetini ölçü olarak kullanan telâkkilere karşı yazmaktır. Fakat bu nasıl mümkün olur ?. yalnız bir şartla : Bu unsurlar beynimizin dokunmasına karışmalıdır. Kaldı ki biyoloji. Terbiyeye memur olan çocuk değil. yani . çünkü bir hüküm ve muhakeme hissesi vardır. Froebel'in icadı olan w Çocuk bahçesi „ hayali ne kadar beşerî bir hayaldir. yahut zengin bütün çocukları» tekâmülünü idareye mahsus bir bahçe ve hocaların bu nebatlara karşı betbin ve bethah yabancılar değil. ehlî yahut vahşî. psikoloji ve sosiyoloji gibi sırf tefekküre. Bu bahisler tabiatin kanunlarını arayıp bulmak vayifesini taşımadıkları hâlde bir müdekkik ve bir tespit edici mevkiinde yine ilmî bir tefekkürdür. kanunda aradığımız adaleti mektebin işlerinde de arıyahm . Çok okumak Bu serlevhanın altında "çok okumak mı iyidir. Evvelâ şunu ehemmiyetle işaret etmeliyim ki malûmatın.. En amelî en ziyade müşahedeye muhtaç olan tetkiklerde bile bu böyledir. birer dikkatli bahçıvan olduğunu unutmıyahm. Mektebin zayıf yahut kuvyetli. mekteptir. Maksadım okumanın yalnız çokluğunu. az okumak mı iyidir? „ gibi avamca bir suale cevap verecek değilim.9^9 _ bilen bir gence istidaden zayıf diyebiliyoruz ?!. Mahkemede.

Şöyle ki madde halik. ruh ile vicdan netice sanıyorlar. ve maddenin katı elleriyle ruhun. böyle bir zatin ne ilmî bir kıymeti ne de ilmî bir rolü olamaz.. fen. ahlâkî bir buhran. Yalnız çok okuyan hatta okuduğunu iyice hazmeden ve böylece muhtelif meselelerden bahseden bir içtimaiyatçı farzediniz. gibi ruhî ve vicdanî mevzuları aynı suretle tezyif. Siyasiyatta " Tanzimaçılık „ hayatta "Mihanikiyetçilik» .bu ruh ve vicdan inkişaflarına maddenin . dayima karışık olan hakikat karşısında insanın usulü dayiresinde düşünmesidir . aynı vaziyettir. irade.. gibi aynı hayatın tecellileri hakkında yalnız başkalarını nakleden fakat felsefesi yahut felsefe görüşü olmiyan bir "çok okumuşsun kıymeti ne olabilir ?!. dinî bir intibah. Bunlar doğrudan doğruya tefekkür mevzularıdır . İlimden felsefeye geçelim. Aklın hangi çeçe- . madde sebep. ahlâk. terakki. yahut bediî bir iştiyak şeklinde görünen fakat dayima batını bir tekevvünden haricî bir teşekküle doğru seyreden .. mefkure. servet ve saman gibi haricî ve maddî mevzuları aynı kafa ile tepcil ediyorlar!.. sanat. vicdan.dayima hariçten dahile doğru olanmihanikî tesirleriyle müdahale ediyorlar. Böyle olduğuna göre zekâ. ilim. siyasî bir inkılâp.. ahlâka tasallut ediyorlar. vicdanın en harim eserlerine. ruh ve vicdan mahlûk. ahlâkıyatta "Menfeatçilik. madde ile ruh ve vicdan hakkında aynı galeti ruiyyetin esiridirler. Felsefe hayat yakut tekâmül dediğimiz hiç te sade olmiyan. kalp.— 253 — mukayese ve istidlale istinat eden ilim şubeleri. zevke..... Maddiyatperestler ve yeni gençlik Bu memlekette bir kısım münevverler var ki hak. terbiyede " Fikircilik „ kılığına girerek kuvvetini ya eksik bir ilimden alan yahut ilmini yanlış bir felsefeye saplıyan bu mezhepler.

denilen hayatı duyduktan ve yaşadıktan sonra iğrenerek'mi ? Hayır.— 254 — çevesine girerse girsin. mahsusat ve maneviyat âleminden haberdar görünmüyorlar. Bu hükmü nasıl veriyorlar ? !. Maddecilik. " Hayat bir kavgadır. sonra düşünerek !. ilme teveccüh ediyor: Tabiatte " vahşî „ hayvanları ." Maddecilik . kuvveti atkdis. her türlü külfet ve israftan azade olan hayatına " iptidaî „ diyorlar !. tahsili manevî ve ahlâkî inkılâplara mebde bilen terbiyeciler bence hep bu mezhepten sayılabilir. vicdanlarda bulamayınca akla. rahmaniyi takdis etmenin hissî ikrarı olan mahviyetine " zillet „ . tevekkül. Kanaat. mefkureyi iştiyaklarını bile tezyiften çekinmiyorlar: Meselâ Türkün yaşayışında iffetin en büyük düstûru olan kanaatine " miskinlik „ .'tir... tahlile girmiyen. kavî ile zayıf arasında bir güreştir. mağlubu takbih ediyor. Galebe kavinindir.. vicdanın hangi mevzuuna çökerse çoksun.. içtimaî hayvanları değil . kuvvanî bir hakikat. fakat ezelîyi.. fikri. „ diyerek kavgayı. gözle görülemiyen.. Maddeciler işte bu mebdeden hareket ederek milletin vicdanî duygularını..idare eden kanunlara bakıyor. mahviyet..kelimenin en geniş telâkkisiyle . evvelâ iğrenip. şan ve şöhreti istihkar. Avrupa'yı kör körüne taklitle memleketi islâh etmek istiyen tanzimatçılar. zayıfı. kavga. Maddeciler makulât ve maddiyat dünyası haricinde ve akıl ile ilmin maverasında mevcut ve müstakil bir âlemden.. bu mezhebin en derin temeli . Maddenin mihanikiyeti haricinde amel. hayata hikmiyen kimyevî bir hâdise diyen hayatçılar tekâmülü sırf muhitin kör ve tesadüfi tesirleriyle izaha yeltenen tabiiyatçılar. Aynı. hayır ve şer mefhumlarını ferdî hesaplarla hâlle kalkışan ahlâkıyatçılar. hesaba. akılla izah edüemiyen. keşfe sığmayan bir hakikat yoktur diyorlar. kökleri hayatta o'mıyan her harici kuvvet gibi müeyyidesini kalplerde. bütün aklî ve iradî tedbirler ve teşepbüsleri fevkinde kadere karşı göstediği tevekküle " aciz „.kafa ile madde- . ilmin muayyiniyeti haricinde nizam yoktur.

Maddeci bolulu Türkün bu saygısızlığa karşı isyanında medeniyet için bir kabiliyetsizlik manası buluyor. " Avrupa görmüş zat „ 'tir! Anadolu köylüsü ise . Bir kere halkle münevverlerin arası açıldı.. terakki ve temetdüne asi. bütün geriliğimizi kafa tasiyle izaha kalkışıyorlar !. Hasta. „ diyor!... Bütün siyasetlerinin gayesi hasta hayale karşı nefret telkin etmek.- 255 — cilik göz önünde olanlara başını çeviriyor.. Hatta avrupahlarm " Hasta adam „ dedikleri bu Türke o daha fazlasını söylüyor: " Bitmiş ! „ diyor. Medenî adam. Memlekette bir yeis dalgası gibi süratle yayılan bu tefekkür hastalığı meşum neticeler doğurdu. vicdanından istifa edenler görülmüye başladı. Maddecilerin gayesi " Medenî adam „ yetiştirmekti.bir edibimizin tasvir ettiği gibi . münevverler halke karşı derin bir gayz duydu. Nazariyelerinin çürüklüğünü görmekten âciz olan bu insanlar çürüklüğü halkin hayatında bulmak istiyorlar. Tahribat halkın aklı selimine çarptıkça maddeciler şaşırıyorlar. Türk yaşamak kabiliyetini gösterdikçe " Halâ yaşıyor ! „ diyor. ve " eşek Türk! „ demekte tereddüt etmiyor.. kangren bir uzva ameliyat yapan cerrahlar gibi. Maddecilerin zihninde u Anadolu köylüsü „ hasta.evvel emirde yalnız bıyıkları tıraş edilmesi lâzım gelen bir aşçı yamağıdır!. O zaman merdut bir ırk nazariyesine yapışıyorlar. Hakikati halde maddeciler islâh etmek istedikleri hayatı seviyorlar mı ? !. medeniyete husumet gibi telâkki edildi. " Sürünenler için ölüm saadet. Hayat ve necat . Maziye muhabbet. ameliyatın icrası için her şiddeti. firengili. bu hayattan sadece iğreniyorlar. halkı bu enmuzçeten çıkarmaktır. her cebri mubah sayıyorlar. geriye kalanlara hayat haktır. Milliyetinden irtidat. Sevmiyorlar. maddeciler de kendilerini istırarî bir mevkide görüyorlar. mütefessih bir mahlûk gibidir !. Halk münevvrlere. Türk yaşamakta inat ettikçe " Acaba niçin ölmüyor ! „ diye şaşırıp kalıyor.. Bu içtimaî şakavetin tahribatı bereket versin ki münevverler sahesinde kalıyor da halka giremiyor.

zevkin.kör körüne .. Artık bu günkü gençler şu iki yoldan birini tutacaklardır : Ya maddeci kafasiyle maneviyat sahesinde ki tahribatımızı sonuna kadar götürecekler. Türk milletinin de müstesna.. zorla güzellik olur. Millî. Bütün bu ceryanm neticesinde seciyemizi tahripkârlık ve riyakârlıktan ibaret bir tabaka kapladı.. türkçe anlaşmak. bütün seyirleri ve zarureleriyle bu tarihi yaşasın . garbı . ilim yayılır. Terakki ilâç gibi hariçten şırınga edilir. mefkurenin yalnız vicdandan doğabileceğini bir türlü anlıyamadilar. istikbalin ancak maziden. vicdanı. avrupaî olmakla beraber lisanı. orjinal bir ruhu olduğunu. hülâsa kendine göre bir oluşu ve duyuşu olduğunu düşünemediler. O derecede ki türkçe söylemek. eski nefreti âdeta bir din oldu. canimin canlıdan.- 256 - hep mazinin inkıtamda arnadı. Gençlik bu felsefî inkılabı yapabilmek için lâzım ki her şeyden evvel yabancı bir hayatın cansız mefhumlarını zihninden atsın. orjinal bir medeniyet yaratabileceğini. bir tekevvün mahsulü olduğunu farkedemediler. Tarihin devamında ise ölüm tehlikesi görüldü. bir sanatkâr kalbiyle duyacaklar ve bir sanatkâr aşkıyla seveceklerdir. hayatı bir mühendis gözüyle görecek yerde. ahlâkın canlı olduğunu. tarihin canlı. Maddeciler tekâmülün içeriden gelme bir şey olduğunu bilmediler. bediî bir hayatı. sonra tarihine katlansın. Tekâmülün bir tahrik eseri değil. bu tarihi bütün canlı sadmelerinde ve yaratıc» hamlelerinde duysun. ve yine müstesna. sandılar. mahallî olan şeylere karşı husumet edildi. makul gayrı makul. zihinlerdeki madde kahbiyle kalıplamak istediler. Bilâkis ruhu. f Bu katlanış ve dönüş ne maziyi parça parça . cansız bir şey gibi ezmek.taklitle şark terakki eder. sanatin.. her kavmin diğerine göre iyi kötü. Yeni gayreti. büzmek. yahut hariçten düşman gözüyle görülen ve iğrenilen bu hayatı bütün samimiyet ve harimietiyle bir kere kavrayıp nefret siyaseti yerine muhabbet felsefesi koyacaklar. ahlâk düzelir. katı. türkçe yaşamak âdeta güçleşti.

şelâleleri kendi vicdanının derinliğinden bu gün bile akıp geçtiğini işitecektir. üzerinde ki riya ve irtidat kabuğunu atıp halin mütereddit günlerinde mevut istikbaline atlıyacaktır. bir hayat ve tarih sanatkârının sezişine benzeyecektir. Onlara "filân kubbe nasıl?„ diye so- . ne imam. Bu canbazlar bazen hayatlarım tehlikiye koyarak orta kandilin zincirine tırmanırlar. belki cani* mevzuun duyan bir sanatkârın. ne de bu parçalan zorla yaşatmak istiyen mürteciin teşebbüsüne. ne de o güzel kubbeyi yapan sanatkârdır.. İşte Bu vaziyetlerde örümceği almcıya kadar kan ter içinde kalırlar. mahsus canbazlar vardır. Yüksek cami kubbelerine elle yetişmek. Artık kubbenin güzelliğini kirleten bu lekeyi temizlemek farzolur. benzemiyecek. Bazen de bellerinden iple bağlanarak kubbenin etrafındaki gezinti yerinden ileriye sarkarlar ve ellerindeki tavan süpürgesini uzatırlar. ayakla tırmanmak mümkün değildir. gerileyip gerileyip te canlı mazisinden aldığı bu hızla ancak. Fakat örümcek denilen cılız ve sessiz bir hayvan vardır . Örümcek alan. Bu işi görebilecek adam. Örümcek alan canbazlar. altında dolaşan insanların temasından uzak kalırlar ne güzel!. inadına gider kubbenin ta ortasında sinekleri yakalamak için ağ kurar! Aşağından bakanlar bazen bu ağı kubbeye sürülmüş siyah bir leke gibi görürler. bu canbazlarln bütün hayatları böyle örümcek almak için kubbeden kubbeye tırmanmakla geçer. sanatın maziden beri ardı arası keislmkesizin akıp gelen nehrini duyacak. Bir kere kurulup örüldükten sonra bu kubbeler... Bir sanatkâr ki ahlâkın.— 257 - tespit eden müverrihin. aynı nehrin dalgaları. Ruh. ne meyzin..

ne zaman yeni bir kubbe örülse derhal altına gelip örümceği var mı diye kubbesine bakarlar ! Bulamazlarsa kızarlar. Bu tenkit canbazlarma sorsalar ki kitabın. Bunlar ne kadar çoğalsalar belki o derece hayırlı olur. Bu sözden hiç bir şey anlamaya- . Örümcek canbazları İstanbul gibi kubbesi çok bir şehir için pek lüzumlu adamlardır: Eğer onlar olmasaydı. noktası ve yahu I bilmem nesidir!. ne zaman yeni bir fikir ortiya konulsa. ekmek parası kazanmak zaruretiyle örümceği alınması lâzım gelen yüksek bir tavandır! İşte o kadar.. yine o kadar bir derinliğe sarkan bu zavallıların kubbe zevki duymak. ruhundan.. şairler.. felsefesinden ne haber?!. "Çok pis.. filân faslında ve filân satırındaki filân kelimenin ve filân harfin manası. cami kubbelerini örümcek ağları kaplardı • Fakat bir kaç canbaz bütün İstanbul kubbelerinin örümceğini almak için kâfidir . Bu münekkkitlerin bütün gayretleri filân kitabın. ya altından. Onun için her keşi örümcek canbazı yapmakta fayda var mı bilmem ?! Halbuki ressamlar. mecmuanın. filân mecmuanın. yeni bir mecmua çıksa. bu örümcek canbazlara benzerler ! Ne zaman yeni bir kitap. manasından. Yalnız örümcek ağının kara hayali vardır . Ne kubbeyi yapan mimarın zevkinden. Nazarlarında kubbe. şekli. zira geçinmeleri o yüzdendir! Bulurlarsa hemen kollarını sıvarlar.. ne de kubbeyi tutan fennin hesabından haberleri bile yoktur. Ne örümcekli kubbenin ne de örümceksiz kubbenin zihinlerinde bir manası yoktur.. Bazı münakkitler vardır. ya kenarından eserin örümcekli yerlerine tenkitlerinin süpürgesini uzatırlar !. Çünkü bir canbaz her gün bir yerde çalışsa senede yüzlerce caminin örümceğini alır. İnsanları böyle mesleklere teşvikte belki daha ziyade fay ide memul ola. mimarlar için iş böyle değildir.rulsa. çok kirli!. fazla olurlarsa aç kalırlar... „ derler. Yerden kırk elli metre yüksekliğe tırmanan. kubbe hesabı anlamak kabiliyetleri» sanki örümcek ağiyle örtülmüştür!.

imlâ... Gözleri harf. ruhuyle yekpare. Her eser vücudiyle. öyle anlaşılmak lâzım gelir. canlı bir bütündür. Kusuruz olan yalnız Allah'tır!. Çünkü ne vaziferi. nokta ağları altındaki koca bir âlemi. böyle bir kaç tane olursa bütün bir şehir için kâfidir!. çok fena!.. Eğer münekkitlik bu canbazların zahmetinden ibaret olsaydı dünyada güzel. maksat. bacakları zincire tıranacak kadar kuvvetli. . mefkureyi aramıya mü say i t değildir.. Gerisi?! Kuru kalabalık !. Ve bütün gibi görülmek. O da. kollan tavan süpürgesini sallıya^ kadar uzun olmak şar tiyle.. kelime. canlı eser olamazdı. Sanat eseri bir dokuma değildir ki her bir teli ayrı ayrı çekilip yoklansın. büyük.. ne de idraklari asıl fikri. dediğim gibi. müfit adamlardır.. kuvvet âlemini göremez. Fakat.— 259 - rak ve dayima örümcekten bahsediliyor sanarak " Aman sormayın çok kirli. mana. ruhu. derler. kısmen örümceklidir. hatalı. Fakat denilecek ki bu nevi tenkitçiler mücrim midir ? Hayır bilâkis. Çünkü her eser mutlaka kusurlu.

Felsefe .

Felsefe .

.

Böyle bir maarife cehaleti tercih ederim. Çocuk bize istizaha hacet bırakmıycak derecede açık ve kat'i cevaplar verdi. Fakat yolu bilmiyoruz .. Bir müddet yüzlerine bakarak. Köyü dolaşmak istiyoruz . Vapur Bozburun'n dolaşamadığmdan Armutlu limanına iltica etmiştir .. değnek elde hayvan gibi sürmekten ibaret olan ananevi usullü terbiyemize isyan ettim. manasızca sırıttı. Deniz seyahati uzun sürdüğü için canları sıkıldığı anlaşılıyordu. Elinde koca bir limon ayvası. gemirip duruyor ! yanımızda bir kaç musevî genci var. diyordum!. Bu güne kadar devlet ve milletin muammer olmasını bile münevverlerin ilminden ziyade. Sonra başını önüne eyip yine ayvasını. Hiç cevap vermedi.. gözü karışık. Tarlanın kenarından sekiz on yaşlarında küçük bir çobana rastgeldik. O tarihte intişar eden kitaplarımda hep bu miskinliğin aleyhinde yazıyordum.. Çocuğa: İsmin ne ? diye sordular. kaç dakika uzakta olduğunu.yine sekiz on yaşlarında diğer bir çocuk bulunuyordu : yüzü. daha iyidir. lakırdı söyletmemek. Bir iki gün sonra İstanbul'a avdet ederken vapurda kamarotun oğlu olacak .— 263 — Babnî hakikatler 1912 senesi Mudanya karşısında Armutlu köyünde bulunuyorum. Çocuğa köyün yolunu. alık salık bir şey!.. bu sefer daha dişliyerek koparmıya başladı !. Şehirli ananesinin bu çirkinliğine karşı köylü ruhunun sadeliğini tercih ettim. Tekrar sordular. utandırmak. Köye vardığımızda çocuğun verdiği bütün malûmattan istifade ettik .'nin tarihçesini bile yazmıya kalkıştı!. Hiç unut17 . Gerçi benim böyle söylenmemi cehalet taraftarı ve ilmü irfan düşmanı olduğuma atfedenler oldu ! Hatta zürefadan biri bu " İlim husumeti. Şehirli çocuğun bu yabaniliğini görünce o köylü çobani hatırladım. kirli. çocukları mektebe göndererek sersemleştirmekten ise. cahil bırakalım.. içecek bulunup bulunmadığını sorduk. yiyecek. halkın ruhundaki safvet ve bekârete veriyordum !.

bazılarını atar. . bahçe.. onu renge. San'atkâr ruhunu bu batini tabiat vasitasiyle ve bu tabiat vesilesiyle tecelli ettiriyor demek.. çizgiye sokmak için yepyeni bir âlem. çiçek. göz.. Siz sanatkârın resmini fotoğraf ve mühendis göziyle tabiate ne derecede mutabık diye tenkit ederseniz. Kaç türlü mantık vardır. cisimler yaratıyor .. diyeceksiniz!. Çünkü sanatkâr bu suretle gördüğünü çizmek değil göz için mekşuf olmıyan bir hakikata vasıl olmak istiyor. Ancak heyecan ve güzellik itibariyle kendi tabiatına ne derece mutabık yani manevî dünyasını ne derece tasvir etmiş diye tenkit etmelisiniz . göze göründüğü gibi çizmek. hem görmez ! Bazı çizginleri alır. Öyle bir bediî âlem ki hiç bir hakikati tabiatinkine mutabık değil! Şu halde sanatkârın icat ettiği tabiat.. Adamcağız gerçekten inanmış ve şimdide hayret ediyordu. Gerçi her ikisinde de gözün rolü bir değil. bir alet. Bence iki türlü. hatta iki türlü görüş vardır. Nasıl oluyor da böyle bir adam cehalet propagandası yaptığıma kani oluyordu ?! Bunun sebebi o adamdaki mantıktır. bunu ya bir mühendis gibi tahlil ederek. belki kendi ruhunun tabiatıdır . zaptetmek lâzımdır . karşısındasınız. şekiller. maksadımı izah edeyim: İşte bir şehir.. Sanatkâr onu duyuyor. takdire müsayit olmamasıdır. Bu zat gayet tabiî olarak: — Ayol halâmı öylesin?! dedi!. Ne derece doğru diye değil. biz cehalet taraftarıyız!.— 264 — mam bir gün de fazıl ve müdekkik tanınmış bir dostumla görüşüyordum. hatta bir gayedir! Mühendis için. yahut bir ressam gibi duyarak göreceksiniz .. bazılarını hafifletir. Lâkırdı sırasında lâtife olsun diye: — Malûm a. sokak. bazılarını da mübaleğalandırır.. haksız olur . ne derece canlı diye. dedim . tabiatin kendisi değildir.. Kullandığı mantığın vukuatı kavramağa . Fakat sanatkâr için böyle değil: O hem görür. insan vücudu. Batinî bir hakikat . mühendis için.

ahenk. düşünen adam. ahlâk. ahlâkî. yeşillik. Değilse mikyas. Hülâsa tenkit. dinî.. iştiyak. Kabul edelim ki madde sahasinde hakikat " Doğru „ olandır. Sanatkâr bunları söylemek için bir lisana muhtaçtır. hendese mevzuu mu? Yoksa bir ruh ve heyecan mevzuumu ? Yazan. bir takım anüessiselerden teşekkül edrr.. vazifeleri vardır.. cemiyetinde içtimaî uzviyetine muvafık müessiseâeri. miyar artık zevktir . müesseseler. fakat o kadar. Bu hakikat «şyaya. yalnız çirkin ile fenadır. bediî.. ne kadar yaşadı ve yaşattı. ahlâk. Binaenaleyh zevke. Kendi hakikatine kendi hakkına vasıl olmak için. dediğimiz müe- . müessisesiz içtimaî hayat yoktur. kısalık.. kırmızılık gibi maddî. Her cemiyette din. diye tenkit edebiliriz. iktisat. hayata temas «den bahislerde göz manasiyle ne kadar doğru gördü diye değil. akla taalluk eden neviden ise. hesaba. mevzua göre değişir. iktisat. Tutunduktan sonra bu vücudu yani bu renek ve çizgileri taşar aşar.. yoksa batını bir hakikatimi. kalp manasiyle ne kadar iyi duydu. Batıl. sanate. Din. neyi ifade etmek istiyor! Zahirî bir hakikatimi.. gibi manevî.. batini hakikatlerdir. zahirî hakikatler değil elem. bu ister bir ressam. Bir hesap. Tarih ve hayat İçtimaiyatçılar derler ki: " İçtimaî hayat. Mevzu nedir. Fakat mana sahasinde hakikat. ıstırap.. müessesesiz cemiyet. müessiseleri o cemiyetin bünyesine göre bir türlüdür.— 265 - Çünkü sanat aleminde ifade edilen hakikatler uzunluk. iyi ve güzel olandır . aklın mantıhını kullanmakta elbette haklıyız. ister bir heykeltıraş olsun. ve duydurdu.. Canlı mahlûkların uzviyetlerine mutabık fiilleri olduğu gibi.. Cemiyet olan yerde bu müessiseler vardır. Bu batını hayat zahirî bir vücude tutunacaktır.

O halde evvelâ bu içtimaî bünye nasıl değişir. Bu bünye değişmedikçe. soracağımız sualler şudur: " O halde fert içtimaî bir cebriyetin tarihi şeametin kör körüne esirimidir ?!.. teceddüdü ne kadar arzu ederse etsin ve bu uğurda ne kadar çalışırsa çalışsın cemiyetin bünyesi değişmedikçe. devlet. cemiyetin bünyesine bağlıdır. ferdin keyfi. bünyeyi değiştirecek inküâplar olmadıkça teceddüt hususundaki bütün mesaisi kısır kalacak. . beynemilel münasebetler. Bu değişmenin aleti.. bir cemiyeti teşkil eden zümreler arasında içtimaî münasibetin U biatidir. doğrudan doğruya cemiyetin bünyesi olmak lâzım gelir. " İçtimaî bünye n gibi ilk uzvî bir mebdein neticesi olan içtimaî müessiseler^ ve bu müessiselerin toptan ifadesi olan içtimaî hayat. cemiyetine karşı menfi kalmak vaziyetinden kurtulamaz!. buna dikkat etmeli. „ Fakat bilâkis. Fertler dağınık. fertlerinin işte bu tarzı teşekkülüne. içtimaileşemiyecektir. yoksa muhtelif işler ve muhtelif ihtisaslerle birbirine bağlanmışım bulunuyorlar ? Fertler tarafından vücude getirilen zümrelerin tedahülü. iradî hareket. Fert. Coğrafi muhit. ferdî iradelerin hedefi. tesanüdü ne derecededir.. cemiyetin hayatına müessirdir. içtimaiyatın irşadından çıkarılacak doğru netice şudur: Kabile. ihtiyarının cemiyet hayatında bir kıymeti. arzuyu hod yi kılamaz ! „ İçtimaiyatın bu hükümlerini dinledikten sonra birden bire kendimize. " içtimaî bünye „ denilen hakikattirİçtimaî bünye.. aşiret. gibi her hangi bir cemiyet dahilinde yapılacak olan bütün inkılâp teşebbüslerinin. Meselâ umumiyetle bu fertler arasında ne gibi manevî müşabıhetler. Ferdin iradeyi cüziyesinin. .cemizetten cemiyete. devirden devire değişir. ehemmiyeti yokmudur ?!. yani cemiyet dahilinde de.? Bütün içtimaî hayatın mukadderatı. kabilevî bir hayatmı yaşayorlar. ve ne gibi maddî tesanütler vardır?. içtimaî hayatça değişemez. Bir fert terakkiyi. Bu bünyeyi tadil ve ıslâh edecek mahiyette olan her ferdî.yani tahassüs ve tefekkür tarzlar» .— 266 - ssiseler..

. Filhakika içtimaî ilimlerin ve tarihî tetkikatın bize nefiyettiği şey ferdin iradesi değil...— 267 — iktisadî muameleler. keyfidir. Keyfin tazammün ettiği şekiller mevhumdur. ziya. ihtiras gibi. elektrik. tahlil ve tarifi imkânsız olan bin türlü heyecanlar. gibi dahilî. sari hastalıklar. Bilhassa büyük yeis ve tereddüt anlari vardır ki fert. gibi büsbütün cihanşümul ve beşerî sebeplerle bu tahavvülün mihaniki bir surette vücude geldiğini farzedelim.. Şüphesiz bu vazifenin imkânı. aşmak vazifesiyle mükelleftir. batını mücahedelerle. en karanlık tabakalarından kopup aklımızın en aydınlık yüzüne çıkar. devirmek için aramıya. hayatının seyrine karşı gelen hailleri yıkmak. rzvî sebepler. kanunlar. düşünmıye muhtaç olur. muharebeler. Bu cebrî şeraitte bile ferdin iradesinin ve tabiatiyle zekasının. aksam ve anasırı meçhul. madde üzerinde ki nüfuz ve hakimiyetimizi selbetmiyor.-kanularına uygun olsun. bütün benliğimizi sarsar. pek büyük. ilimler fenler ile yine şüphesiz.... iktidar ifade eder. tevellüdat... gibi kuvvetlerin mevcut olması. gayret ve cesaretle çalışmak ihtiyacını duyar. bir mefkureye koşar!.. Hülâsa fert içtimaî hayatta bir takım mukavemetlere maruzdur ve bunları yenmek. mektepler. Bu ihtiyaç. vicdanımızın en derin. vefiyat. iktidar ise imkâna asılır. heyecanlarının mühim bir faaliyeti mevzubahs olmaktadır. muhakemeler. Böyce aşılmaz. yenilmez zannedilen setlerin karşısında kalan fertlerin ve millet- . böyle olurken şuurumuzu. istikametidir. Demek ki mesele içtimaiyat noktayi nazarından mevzuu bahs ve münakaşa olan ferdî idarenin vücudu değil. büyük dinlerin zuhuru. diğer bir neviden ve diğer bir tabiat demek olan içtimaî kuvvetlerin varlığı bu ihtiyarımızı neden selbetsin ?! O şartla ki sarfedilecek emek. belki bu iradenin hedefi.. türlü düşünceler. sonra o asırda ulûm ve fününun terakkisi. keşfiyat. her duyulması lâzımgelen arzu. Öyle dakikalar ki büyük. Çünkü irade. bu kuvvetlerin de tabiatıne. gibi haricî/ siyasî sebepler. Cansız tabiatte cazibeyi arz.

. kendi vicdanıdır. Fertte hafızanın ve garyi şuurî * hayatının oynadığı bu rolü. hürriyet havasıdır.— 268 — lerin hayatı son derece esrarengizdir.. böyle bir adam. Ruhlar ihtilâlci sadmelere. Düşününüz bir kere. en dik yokuşlarına tırmanır. kuvvet bulamıyor .. en selikavî bir harekettir: Hayat geriliyerek. yaratıcı hamlelere pek müsait bir zemindir: Bir şair ki canlı ilhamlarını sığdıracak lisan bulamıyor. Vardığı yer. kendi aklı. Teneffüs ettiği hava. geriye sıçırayarak mazisini yoklamıyormu ?... Cemiyet mazisinin canlı hatıralarını karıştırarak eski unsurlarla yeni eserler. öyle bir noktaya varır kî artık içtiği su. ö'ümle karşılaşan böyle bir ferdin halâs ve hürriyet için baş vurduğu çare nedir ? Yine kendi ruhu.. cemiyette aceba tarih ve sanat oynamıyormu? Onun için meselâ Türklerin . hızlanarak ta ileriler. her icatta maziyi karıştırıp yeni şartlara. bir mektep bulamıyor. Her terakki bir icat. hayat ırmağının suyudur. bîr radde gelir. Çünkü derinleşmek ve gerilemek. hızlanır. en tabiî. yahut kahraman. en kuvvani nahiyelerine inerek esrarıenğiz bir kuvvet ve kudret menbaı arar gibi dolaşır dolaşır. hürriyetini tehlikede görünce.. istikbale atlar. nihayet o yoldan bütün mazisinin en uzak. Ferdin hayatında gördüğümüz bu canlı irticai aceba cemiyetin hayatında bulmıyormuyuz? Cemiyet te zaman zaman bilhassa büyük bir hezimet ve atalet devirlerinden sonra hayatını. bir mimar ki muhayyelesinin doğurduğu taş ve demir şiirini okuyacak bir meslek. ölümü aşmak zaruretinde olan bir hayat için.. her hangi adam ki hayatının önüne dikilen koca duvarı yıkmak için vücudünde takat. Fakat bu sefer ruhunun en derin. hayatın kaynağıdır. Sanatkâr. batının zevkince kat'ı bir itilâdır. yeni yeni müessiseler vücude getirmiyormu ? !. en karanlık nok talanna doğru. ruhunun en gayri meşur.. yeni ihtiyaçlara göre yeni baştan vücude getirmektir. Haricin nazarında aşikâr bir irtica olan bu hareket.

tamamiyle mutabık da değildir . en kaçıcı hatıralarını yokladığımız anler hangi anlerdir? En müşkül. en sırrî nahiyeleridir. fenahklariyle..— 269 — bu gün tarih ve sanat eliyle mazilerini karıştırmaları bir hayır çünkü bir hayat alâmeti değil midir ?. vatanperverlik hissini tahrik için alet olmalı. bütün güzellikleri. büyük savletlere davet [*] Mefkure ile mazının münasebetine dair olan bu yazıları 1922 neşr etmiştim. Langlois ile Ch. İki müellifin tarih ve tedrisatı hakkında ki fikirleri aşağı yukarı budur. Tarih. çirkinlikleriyle göstermelidir. Bunun gibi milletin en felâketli en buhranlı dakikaları hangi dakikala rdır ? Varlığının tehlikelere girdiği.. zihnin hüküm. tarihten de istenilen bunaktır. [*] Maziye dair Müverrih Ch.. . muhakeme gibi nispeten sathî ve kışrî olan tabakaları altındadır. diyorlar. ahlâk hocalığı yapmalıdır. hatta ruhun en münzevi. ne de bir takım muallimlerin zannettiği gibi. maziyi mazinin hayatını. müessiselerini. haricî tehlikiye en çok maruz kaldığımız dakikalar değil midir. hakka hizmet etmektir . yani. Düşünelim.V. olduğu gibi. . Çünkü tarihin hakikî hizmeti mazinin hakikatim öğretmek. ne Almanya'da olduğu gibi. hak ve hakikat fikri vermekten daha derindir: Bir milletin zihninde tarihi tedrisatın nüfuz ettiği tabakalar.Mefkure ile mazinin munasibetini bu gün böyle duşünmeyorum. Yeni kanaatimi demokrasi ve sanat adlı kitabimde izah ettiğim gibi tarih ve terbiye ye dayir neşr etmek üzere olduğum yeni eserimde de mevzubahs ediyorum. bütün iyilikleri. Fikrimce tarihin eseri. hak olmasına tabidir. Seignobos tarihi methal tetkiklere olarak yazdıkları eserin sonunda: Bütün ilimlerin kıymeti. büyük müverrihlerin fikrine zıt değilse bile. hakkı öğretmek. Tarihin hayatî rolü hakkındaki tahminim. mazimizin en uzak. Yalnız hakka hizmet etmeli.

felsefemizin bir mazisidir ki müslümanlığm en mahrem heyecanlarını mütalâaya çalışır. yıkılmaya mahkûm bulunuyor!. ilmî eserlere kadar tarihî neşriyat inkişaf etmek istidadını gösteriyor. Bu cemiyet bir zamandan beri tasavvuf tarihi yazdırmakla meşgul. istikbale atılan hayatın hafızası. bu istikbal için hayırlı bir alâmettir. Tasavvuf. isminde tasavvuf meraklılarından.. Tasavvuf ve tarihi hakkında yapılacak her teşebbüs. Demek ki hayat. mürekkep bir cemiyet mevcut imiş . ister bir mescit harabesi halinde olsun. yaratan. Diğer cihetten maziyi tenvir için çalışan hususî teşebbüsler vardır. muvaffakiyet ve inkizarlarını yokluyor. Bu gün hangi mevkide bulunuyoruz? Mazimizin hakikatine bizi götürecek olan eserler ister bir yazma kitap şeklinde. Tarih. tarihe katlanmak degilmidir ?. Bu mazinin sermayelerini. bütün hatıralarını. lezzet ve elemlerini. onları eritiyor ve yeni bir hayat şekline döküyor. iptidası dır. istikbali noktayı nazarından gayet büyük bir ehemmiyeti vardır. yahut bu tarihi öğretecek vesikaları tesbit etmektir. en hayatî faaliyet hangisidir ? Maziye.. mutasavvıfların yazma kitapların. Nitekim geçende öğrendim ki"Cemiyeti sofiye. Bu teşebbüs iki şek'lde yapılabilir : Ya tasavvufun ve umumiyetle hayatın tarihini yazmak. her şeyi sadece " kurtarmak „ maksadına dönmelidir. tarihî tahsil zevki uyanmişsa. çeşmelerin. Bu itibar ile tasavvuf bizim için dinî halin bir mazisi. yeni bir istikbale namzet olduğu ande canlı bir irtica ile mazisine katlanıyor. harap olan camilerin. Yevmî matbuattan başhyarak haftalık mecmualara. mazinin tasvirinden evvel.. Bir millet için tarihî tetkikat. hep yanmıya.— 270 — edildiği dakikalar değil midir ?. bir mimari tarihinden evvel. Onun için bir tasavvuf tarihinden evvel. Bu dakikalardaki en tabiî.. vücudunden . halin en canlı bir idrakma dokunacaktır. hayatın mazisine muhabet edenlerin her işi. bu hafıza ise o anlayışın şuurudur. Bu yanma ve yıkılma tehlikesi karşısında. Bu taktirce tarihi şuurun milletlerin bakası. neş'e ve İstıraplarını.

ilmin kıymeti ne olabilir ? Bediî terbiyesi iptidaî olan bir memlekette bir Wagner.nasıl ki yeni bir ilim ve sanat . Devrimizin ruhunda ve bizzat ruhumuzda yeni felsefeye . Felsefe ile devir.. Ve kendisinin mistiissme aleyhinde yazacağını söyledi.- 271 - baki kalan eserlerin muhafazası.. Birgün. takdir edilsin!. Nitekim fikrî terbiyesi olmıyan bir memlekette ilmin telâkkisi. Artık bu vazife kimlerindir. (Akşam)'da manevî kuvvetlerin hakikatinden ve yaratıcılığından bahseden bir iki makalem çıkmıştı. bir chopin neden takdir edilsin ? Yeniyi kabul ve temessül hazırlığı yalnız ilim ve sanat için değil. her devir. Arkadaşım o zamana kadar Bergson'u okumadığını itiraf etti. hatta açık bir lisanla yazılması kâfi değildir. O münasibet ise muhabbettir.. her okumuş yazmış ve bir az düşünmiye alışmış olan insan da her felsefî bir telkâkiye hazırlanmış değildir. bu muhavere tekrar gösterdi ki bir feisefenin bir memlekette. Her halde doğru telâkki edilmiye müsayit bir muhitte intişar etmesi doğru telekkiye müsayit dimağlara ekilmesi lâzımdır. her felsefî telâkkiye müsayit olmadığı gibi. felsefe için de lâzım değil midir ? O halde her memleket. arkadaşlarımdan biri : u Nedir bu yaptığınız ? mistisisme gidiyorsunuz!. anlaşılması için doğru olması. feylosofla onu okuyan mütefekkir arasında her şeyden evvel canlı bir münasibet lâzımdır. Memlekette ilim aleyhine cereyan olacak „ dedi. Bergson'un felsefesine dayir Millî Harekâtın henüz başladığı tarihte idi. Bu tesadüf. Ve bizzat Bergson'un eserlerini okumasını tavsiye ettim. Ben sadece Bergson'culuk cereyanını kasdediyorsa bu felsefe ne zannetliği gibi ilim aleyhtarı ne de mystik bir felsefe olmadığını söyledim.

belki ruhuna.— 272 — telekkisine karşı . samimî fakat lâ-aklî vaziyet dahi bunu gösterir. canlı cansız bir manzaranın acizleri. mistisismedir. Sanatkâr bu suretle eşyanın parçalarına değil. bizi yeniyi. çünkü lisan ile temamen ifade edilemiyen samimî bir idrâkin noksanından ileri geldiğini zannediyorum . Yeni bir sanati. yeni bir hayat eserini de anlamak için böylece samimî bir idrâke muhtacız. O zaman bu felsefede zahiren garip ve mütezat. bu muhabbettir. noksanları ve tezatları maverasında dolaşan manayı bulmak ve onu yakalamak için sanatkârın aldığı gerçi hayatî. manasına vasıl olur ki bedi odur. Âlemi hariciye ayit bir mevzuun. diğeri usulüne dayirdir. gibi itirazlar dermiyan edilemezdi. Alelade zamanlarda bile karşınızdakinin meramını anlamak için yaptığımız hamle dahi katiyen bundan başka bir şey değildir. hususiyle yoktan vücude getirir gibi görünen eserleri müelllifin alâkası ile yaşansaydı BergsoncuUık ilme mugayirdir. görünen bir çok hükümlerin canlı bir vahdet içinde eridiğini gcrürüz. her talim ve tahsilden evvel bu duygu. çünkü yeniyi anlatan. meselâ bir binanın.bu muhabbet olmadıkça onu anlamak güçtür. Bütün Bergson felsefesi bu iki iddianın istiklâline ve yeniliğine dayir ilhamlar ve ispatlarla doludur . Zira Bergson'un eserlerini canlı bir alâka ile ile tekrar tekrar okumuş olsaydı ve bu feylosofun dediğinden ziyade demek istediği sezilseydi. bir hayvanın yahut bir insanın. Filvaki idrâkimizi bu feylosofun idrâkiyle birleştirdiğimiz zaman felsefesinin fikir âlemine başlıca iki istiklâl davasiyle girdiğini görüyoruz: bunlardan biri felsefenin mevzuuna. Yeniyi anlamak için yaptığımız her türlü tahlil ve mukayeselerin altından bu canlı alâka tessüs etmek sayesindedir ki yeni felsefenin kalbigâhına vasıl oluruz. anlıyacak vaziyete koyan her şeyden. İşte Bergson'un felsefesine ayit başlıca itirazlar muhabbet sözü ile ifade etmek istediğim belki de temamiyle ifade edemediğim. Çok kere .

manayı ifade edebilecek bir lisanla ifade etmektir. Sanatkârın işi mevzuunu ölçmek. Belki felsefe ilmi kavrıyan. Bergson'a göre felsefe ne ilme aynen mutabık ne de ilme büsbütün mugayirdir . Çünkü ilim bir alet. Halbuki insan şuuru için tecrübe sahesi sadece ilim sahasinden ibaret değildir . iztirap. Hülâsa sanatkârın vazifesi neş'e. sahibi bir mühendistir. ruhiyat ve içtimaiyat dediğimiz ilimlerin mevzuları hep bu tabakanın sekenesidir. bilakis ilmin giremediği nahiyelerde çalışarak mevzuunun vahdetini bırakmak ve onun şekli. Asıl ilim maddeyi ve ilim dediğimiz. güzel. haş- . cebrî lisanlarla ifade etmek suretiyle ilmin faaliyetini devam -ettirmek değil. cismi değil. Madde ve hayatın yüzünü tenvireden mihanikiyet ve muayyeniyet tabakaları altında öyle taviyet ve hürriyet nahiyeleri bu nahiyelerinde öyle hür ve tabiî sekenesi vardır ki bunlar hendesemizin. hakikatin bu kabili mukayese ve muhakeme olan katı kısımlarını yakahyabilir. Fakat zevk ve hats dediğimiz kalp gözüyle görülebi~ lirler. Onları akıl gözünün görmesine imkân yoktur. diğer mevzularla münasebetini bulmak ve onu aklî mefhumlar. fekat yine bu ilmi taşan bir nevi ilimdir . hakikatlerin ancak cemiyetleşmiş kısımlarım tetkik edebilir . vicdanımızdız. . hayatiyat. Feylosofun "moi fondamentalw dediği batını ene bu tahtanı cereyanların arzıdır. Hikmet kimya. Madde ve hayat. Çünki nebatat ve hayvanata oğrayarak bütün kâinatı dolaşan hayat ırmağının son yatağı bizim ruhumuz. imkânlarına yalnız hakikatin yüzüne serpmemiştir. İnsan için böyle batini bir tecrübelerin kabiloiduğuna delil işte hakikate tahlil ve mukayese etmeyerek vasıl olan sanattır. biçmek. bazen de feylosofu alimin ve felsefeyi ilmin düşmanı sanmışlardır .Hakikatin bu kısmı ilim için tecrübe sahesidir. İlmin melekesi olan akıl. çirkin. hesabımızın şekillerini' hassalarını taşan mevcutlardır.feylesofun âlimin işini tekrareden bir alim farzetmişler.

Asıl bediî faaliyet işte bu batini âlemde olur. hayat ve fevza merkezini bulur ve görür ki bütün o hâdiselerin anası. Her ressam manayı ifade etmeden evvel az çok şekli taklide başlar . azamet kelimeleriyle ifadeye çalıştığımız fakat bir türlü ifade edemediğimiz bâtını âlemin sekenesini bulmak ve onları haricî âleme kadar sürükleyip merî bir hale getirmektir. hayatın bu sıcak ve zaman zaman infilâk eden burkanıdır.• • fa 074 I *x — - met. Onun için her tasavvurun meşur ve ya gayrı meşur bir tahlili vardır. fakat felsefe için ilim basamaktır. O halde felsefenin ilim tabakaları altında arayan bir gözü. Fakat sanatkâr samimî. Hakikî felsefe hakikî ilmin mabadıdır. Nasıl resim ve heykeltıraşlık gibi sanatler asıl terkibi mevzularını bulmak için bidayeten bir takım tahlillere muhtaç oluyorsa. çalışan bir aklı vardır. Fekat sanat bu tetkikte kalmaz . Ruhun . bütün ve canlı merkezini. Feylosof bir fizik alemi olan ilme basarak bir metafizik âlemi olan felsefeye athyabilir. Faaliyetinin bu safhasında sanatkâr maddeyi tetkik eden âlime yaklaşır . felsefe de asıl mevzuunu kavramak için bidayeten bir takım tahlillere muhtaç olacaktır. anlamak mecburiyetindedir. fikre kadar gitmek ve sanatin temsillerinden daha fikrî olmak üzere ifadeler bulmak mümkün olmaz mı ? Sorulacak ki felsefe bu faaliyetinde iime muhtaç deiğilmıdır. Ona bu tahlilleri veren ve feylesofu hakikatin evvelâ soğuk yüzü ile temas ettiren vasıta ilimdir. Sanatkâr gibi feylesof ta asıl mevzuunu kavramak için bir takım tahlillere muhtaç olacaktır. Onun için feylesof ilim vasitasiyle hakikate teması temin ettikten sonra sanatkâr gibi daha içeriye girer ve alimin dağınık mütalâalarına hep birden menba teşkil eden bir. ruhî bir eneyi ifade hususunda yalnız temsilci bir vazife görüyor. Buna tutunarak daha içeriye girer ve manaya doğru ilerler. Acaba feylosof için sanat yolundan daha ileriye. Sanatkâr hayata ve manasına vasıl olmak için evvelâ bu hayat ve mananın tutunduğu maddeyi ve şekli bulmak.

- 275 - karanlıklarını delen nur. İlim hakikatin kabili müşahede. İlmin akıl vasıtasiyle maddeyi ve ya madde gibi gördüğü hayatı tahlil. felsefenin de mevzuu hakikattir. usûlü terkiptir . yani derunî. Bu böyle anlaşıldığına göre Bergson'un felsefesi ile ilmin mutaları arasında nasıl taarruz olabilir?!. Bergson felsefesi ilmin bıraktığı yerden başlıyor ve ilmin rüyetlerini vahdete irca edecek olan asıllarını bulmak üzere derinleşiyor. Filvaki ilmî nazarlardan uzaklaşan. kabili tasvir ve kabili telkin olan umkunu keşfediyor . Sanat ve felsefe içini bu mana ile mistik olmak kendine sadık olmak demektir- . müşabih olan unsurlarını ayırıyor . Şu halde ilim sanatten ziyade hirfete. felsefe ilimden ziyade sanate yakındır diyebiliriz yine böyle anlaşıldığına göre felsefenin usûlü ilmin usulünden başka olduğu görülür.. felsefenin mevzuu kuvvanî.. Şimdi insan bu felsefeye ilme mugayirdir demek için anlamamış olmalıdır. İlmin mevzuu tastik hakikat. Hayatın sırlarıiını keşfeden meleke bu aklın melekesidir . Felsefecin melekesi hats ( intuition ). kabili mukayese ve kabili muhakeme olan sathını tenvir ederken felsefe aynı hakikatin bilâkis yalnız kabili tahaddüs. yani ilmin mutalarını belediyor . "Mistik. İlmin melekesi akıl usûlü tahlildir . tasnif ve mukayese ediyor. bu gözün nurudur. batini. dinamik hakikattir. Nitekim her sanat te bu mana ile mistiktir. Şu taktirce felsefe ilme nazaren müstakil bir mevzu oluyor. demek içinde " mistik „ kelimesine müspet telâkkisi haricinde menfi bir mana vermiş olmalıdır. Bilâkis tesanüt vardır . kuvvanîdir. İlmin de.. Halbuki felsefe hakikatin kısır gibi kabili tecezzi olmayan kuvvanî kısmını bütün ve canlı olarak gösteriyor. batini rûyetlere vasıl olan her idrâk az çok mistiktir. daha doğrusu duyuruyor .

Aralarından biri " Türk kavmi dünyanın müstayit kavimlerinden biridir „ dedi.. sanat. Buna aksiyle itiraz etmek daha kolay olduğunu söyledi ve Fransa'da olduğu gibi Türkiye'de de millî ve harsî vahdetin emniyet ve selâmeti için bu mıntıka fikrini kabul ve tatmin etmekten başka çare olmadığını söyledi . hep sordular. Hemen bahis maarif teşkilâtımıza intikal etti. iktisat. kadınlarımızın içtimaî hayattaki mevkilerini ve intihabata iştirak edip etmediklerini. hukuk. Türkün terakkisine bir mani varsa bu kafa .. Terakkiyi de.. Kavimlerin terakkisinden de tedennisinden de mesul olan müessiseleri değil midir ?. ahlâk. Bu zatlerdan biri taşra maarif teşkilâtımız hakkında malûmat istedi . tedenniyide icap eden din. Aynı zat Fransa'da olduğu gibi Türkiyede akademi mıntakaları vücude getirilmesi hakkındaki fikrimi soruyordu. içtimaî vakıalar de:ğil midir ?. gibi müessiseler.. lâiklik meselesini..— 276 — Taklit mi. hazım mi ?! Dün Sümmer palast'a Strasburg'lu müsafirlerimizle Şehremini Beyin ziyafetinde bulunuyorduk . Hususiyle ilk tahsilin mecburiyeti memleketimizde tatbik edilip edilmediğini. Bu fikir etrafında biri az münakaşa oldu. Bundan sonra misafirler muhtelif fırsatlarla ve muhtelif tabirlerle Türkiye'de vukua gelen siyasî ve içtimaî inkilâplann harikulade mahiyetinden ve Gazi Paşa Hazretlerinin müstesna şahsiyetlerinden bahsettiler. Ben bu teşkilâtın memlektimizde taraftarları olduğunu ve yeni yapmakta olduğumuz maarif kanununda bu esası kabul ettiğimizi söyledim ve bunun aleyhinde bulunanlar tarafından müfrit bir merkeziyet itirazı dermiyan edildiğini söylediğim zaman muhatabım gi'ldü . Mu safirlerimiz arsında şayanı dikkat münevver zatler vardır. Hilkaten ve hayaten terakkiye müstayit olmiyan kavim var mıdır?. Demek istedi ki : Türk filân falan kavim gibi terakkiye gayri müstayit değildir..

Nihayet bahis mektep ve tedrisat notayi nazarından Fransaya intikal etti . Meselâ . Ingiltereden ferdiyet harsini alınız. Ben bu tecrübeyi yaptım. Misafirler bu sözlerden çok memnun oldular. yazı.- 277 - tasiyle . siz Fransa'dan lisan ve edebiyat dehasını.dimağının hüceyreîeriyle değil. salim gayrı salim mekteplerinde yaşamak ve bu mekteplerin hâlile hemhal olmak lâzımdır. Italyadan sanayii nefise vatnı olmak itibariyle. tedrisatı itibariyle dünya üzerinde birinci derecede bir raemlikettir . dediler. meslekî. O halde . orta. fena taraflarını almayalım . yüksek. diğer memleketlerin maarif hayatına intikal ettiği zaman Almanya'dan tebahhur ve sınarri tedrisat notasından. tarihiyle. diyorlar! Bu fikir ve itikat öteden beri bizim bir kısım münevverlerimizde de vardır . Ben dedim ki: Mektep ve tedrisat Fransa'sını doğru olarak anlamak için hiç olmazsa bir sene onun ilk. Onun için bana Fransa'nın maarifini tarif için üzülmeyiniz. felsefe. İngiltere'nin spor ve " selfgovrenment. Fakat hepsinin esası şudur: Medeniyet parça parça unsurlardan şuradan buradan alınıp eklenmesiyle teşekkül eden bir halitadır. Avrupa memleketlerini mütehassıs oldukları cihetlerden taklit ediniz „ . Mübahasa esnasında pek munsaf davranan Strosburg lisesi müdürüne şu cevabı verdim: Evet her kes bize buna yakın tavsiyelerde bulunuyor. toprağı mevkiindeki hakimiyetinden bahsedildi. „ Bu tavsiyeleri biri birinden daha makul ve mantıki olabilir. Bu münevverlerimiz derler ki : " Avrupayı rehber ittihaz edelim. Bahis. edebiyat. Almanya'dan iktisat pedagojisni. umumî. müessisleriyle alâkadardır. Fransadaki kat'i müşahedelerimin verdiği salâhiyetle diyorum ki: Fransa Usan.. Bu dava etrafında hayli konuştuk. ve bunları birleştirerek asrî bir terbiye ve maarifin «sasını kurunuz . Hiç bir memleket bu dersler hususunda Fransız muallim ve müderrisler kadar hedeflerini vazıh bir surette tayin ve usullerini psikolojik esaslar üzerine vazedememişlerdir. fakat Avrupamn iyi taraflarım alalım.

. Han . hatta yaşamalı.. Sözümü bitirir bitirmez muhataplarımdan biri şu kısa cevabı verdi: — Evet. hazım !. Almanya'dan teknik unsurunu. fakat eseri kendinindir...— 278 — Fransa'dan vuzuh vemantık unsurunu. Zira kendi ruhunun ve kendi samimiyetinin zadesidir.. italya sanayii nefisenin arzı mevudu. keza İngilizleri. profesör Bougle'nin dediği gibi. taklit değil. ve bütün büyük milletleri taklitte tereddüt etmezdiniz!. O şair gibi ki bütün klâsikleri okumuş ve zamanın bütün sanatkârlarını tanımıştır.. Fakat hayır! Buçalşma icat ve ibdaın sırlarına mugsjiıc'ir terakki hiç bir zaman bu yan yana getirip eğlemenin mahsulü olamaz.bittabi insanî ve beynelmilel olan esaslar başka . dediler. Bir içtimaiyatçınızın.. Fransa vazıh fikirler ve mantık memleketi. Eğer öyle olsaydı siz Fransızlar hâkim oldukları noktada Almanları. Bizim yeni bir medeniyeti nasıl icat edeceğimize gelince Türkler yalnız şu veya bu milleti değil. bütün milletleri görmeli. İngiltere'den hürriyet ve ferdiyet dehasını alan ve tophyan Türkler bunları yan yana getirmekle kendilerine mahsus bir tarz ve şekil icat edebileceklerdir!. " Size Darülmuallimini iptidaiye binasını gösterelim. Şimdilik! Fenamı? Sakarya harbi esnasında Tokat'tan geçiyordum.» İktisadî hayatta olduğu gibi harsı ve manevî hayatta da her milletin dehasını tebarüz ettirecek içtimaî bir taksimi amel mevzuubahs oluyor. İngiltere ise " Selef Governemnet „ memleketidir . hazım. hatese bırakarak samimî bir faaliyetle icada çalışmalıdır. en samimî ve en derunî bir tarzda fakat hiç birini hiç bir şeyi mihaniki olarak taklit ve kabul etmememeli .ve sonra kendi memleketlerinde işin gerisini akli selime.

Bu söz beni senelerdenberi sinirlendiriyordu. Fenamı ?.... Şimdilik düsturu yanlıştır.. Asıl cemiyet müesşişeleri.. — Darülmuallimini İptidaiye binası dediğiniz yer burası mı ?! dedim.. Onlar fenaya.. Arkadaşım şk cevabı verdi : — Şehremaneti bunları yersiz kalan ufak memurlar için yaptırdı. ilim. „ Biz bir göçebe kavim ve bir kabiyle değiliz. ve ticaret evleridir ki bu büyük şehre hususî bir sima verecektir .. Bizim senemiz. faniye itikat ediyorlar.. Biz bir milletiz. Bir kaç sene evvel Derülfünün binası olan Ziynep Hanım konağının önünde asarı atikadan olan süslü sebilin yanında tahtadan bir belediye kulübesi yapıyorlardı. Bu kanaatin altında yatan zühtî bir kıymet var. Birine sordum : — Bu nasıl belediye kulübesi ?!. " Şimdilik ! Fenamı ? !.. Yeni şehri vücude getirecek olan en mühim binalar bu hususî meskenler.... Şimdilik ! Fenamı ?. Fenamı ?. dedi.97O - gibi karanlık ve dar bir yere girdik. Şimdilik diyenler bu büyüklüğe inanmıyanlardır.. — Şimdilik!. ebedîliğe inanıyoruz. Bn evlerin hâli nedir ?. hayır . Hakkınız yoktur. Bu karanlık binanın çürüyen döşemelerini değiştiriyorlardı. Bu defa arma komisyonu münasibetiyle Ankara'yı ziyaret ettim. şimdilik düsturu fenadır.. on iki ay değildir... Ve bizim hayatımız yalnız ebedîlikle ölçülebilir. Yeni Cumhuriyetin şehirlerini vücude getirirken ve binalarını yaparken " Şimdilik ! „ dimeyiniz.. — Şimdilik !. Cumhuriyet hayat siyasetinin düsturlarını ebedilikten ve cidalden alırken siz 18 . Arkaşıma dedim ki: — Yeni şehir mutlaka bu düzlükte teşekkül edecektir. Dediler.. Hayır.. biz ise bakaya. ömrümüz yaprakların ömrü değildir. " Şimdilik ! Fenamı ? .. „ düsturu doğru değil. Yukarı Ankara'da büyük taş binalar yapılırken yeni Ankara'da mukavva şatolar gibi yapılan ufacık tefecik evleri gördüm. ayile evleri değildir.

İyiyi yalnız ebedîlikte ve bakada arayınız. " Şimdilik! „ düstûrunu gömünüz. anlaşması . Türk hayatını kurtaran insan mücadelenin mikyaslarını saatlerden. İki nevi terkip arasında yalnız şu fark vardır: Sanat eserinin ifade ettiği mana bediî bir kıymettir. hayallerin " yan yana gelmesi „ değil. Çünkü felsefe sistemi de sanat eseri gibi bir nevi " terkip .. felsefe en mücerret mefhumlara kadar varabilir . . her zayii şeyin adına " Fena „ diyiniz.. mutlak fikirlere delâlet edecek surette birleşmesi. Her fani.... Her sanat eseri bir takım renkler. olsa olsa. bunların " bir manaya...'dır.'tir.— 280 — imar siyasetinizin düsturlarını zühtîlikten. İşte sanatkârların asıl icadı bu manadır.. onu vücude getiren faaliyet bu unsurların " gelişi güzel karışması „ değildir: belki " hususî ve manalı bir tarzda imtizacındır. günlerden ve senelerden alsaydı yer yüzünde Türk kalmazdı. müstakbel ihtiyaçları için yapınız. " Yarın için ve ilelebet için ... „ düstûrunu alınız. Şu hâlde sanat te. çizkiler.. Her işi milletin ebedî olan hayatı. cisimler veya seslerden teşekkül eder» her felsefe sistemi de bir takım fikirlerden. maddeden. Milletin ebdî hayatına kayil olunuz. Sanat ve felsefe Bir felsefe sistemini bir sanat eserine benzetmek kadar uygun bir tespih olamaz. İşte felsefe sistemini de vücude getiren fikirlerin. Halbuki felsefe eserinin ifade ettiği mana fikrî bir kıymettir. Sanat ancak hayale kada varır. felsefe de haricî âlemden.. muhakemelerden. hayallerden teşekkül eder . mefkurelerin hayatındadır. Ey imarcılar! Milletin hayatı için kullanacağınız ölçüleri fani olan hayatınızdan almayınız. Bu ölçü. Sanat eseri bir takım unsurlardan teşekkül etmekle beraber. kanaatten almıyınız.

fakat " nedir? „ sualine cevap vermiye uğraşmaz. sanat ve felsefe gibi tabiatı duymak veya anlamak için çalışmaz. Nasıl ki felsefenin vazifesi kâinat hakkında . taşlar vasıtasiyle ifade edebildiği manadır. İlim.— 281 — fikirden. onları hesap ve istifade edilebilir bir takım basitlere ayırıyor. Sanatkâr gibi feylesof ta bunları yalnız vasıta olarak kullanır. bir ilim adamının davasını anlamak için müracaat edilecek usul şüphesiz ki tektir: Zekâyı bu esere tatbik etmek. Sanatkârın eserini parçaiıyacak yerde toptan kavramak. Çizgiler. Şimdi bir ilim eserini. fikirler. Nihayet haricî âlemdeki şeniyete mutabakatını aramaktır. Çünkü sanatin vazifesi haricî âlemin eşyasını. Halbuki alimin işi bunun aksidir: İlim. belki sanatkârın hayatından aldığı ve çizgiler. Sanat ve felsefenin terkip çiliğine mukabil ilmin fiili tahlilcidir. unsurlar vasıtasiyle kaçıcı manaları ifade edecek yerde hiç bir manası olmıyan cansız maddeleri parçalıyor. Halbuki bir sanat eserini anlamak için müracaat edilecek usul. gayeleri de ayrıdır: Hatta bir sanat. taşlar sanat eseri için nasıl bir vasıta ise. manzaralarını doğru öğretmek değildir. ilimden aldıkları unsurlarla bir takım yeni yeni kıymetlere vücut veren orjinal eserlerdir. . sadece gördüğünü u kayt ve izah „ eder. İki faaliyetin istikametleri. asıl bu unsurların vücude getirdiği ahengi. bazan mugayir de olabilir. ne de taşlardır. Bir felsefe sistemi ilme müracaat ve ilmi istimal etse bile doğrudan doğruya ilmin kendisi değildir. şekilleri. ilme mutabık. anlamaktan ziyade duymak lâzımdır. Çünkü burada ilmin eserinde olduğu gibi çizkileri. bir hâdiseyi diğerine bağlar. Ancak bir sanat eserini sanat eseri yapan asıl hakkiat ne müracaat ettiği çizgiler. bunun aynı değildir. afakî hahikatiari bildirmek değildir. ilimlerde felsefe sistemi için sadece bir vasıtadır. İlim yalnız " nasıl ölüyor ? „ sualine cevap verir.müspet fikirleri.ilmin yaptığı gibi . eseri parçalamak ve parçasını bin türlü tecrübe etmektir. cisimleri ayrı ayrı tahlil etmek değil.

Her şeniyetin vahidi kendinden olur. Sanatkârın eseri ilmİD eseri gibi anlaşılmak istendikçe anlaşılmaz bir hâie gelir. iktisadî. imparatorun askeri. toptan kavramak lâzımdır... Bir felsefe sistemi bir sanat eseri gibi mütalâa edilmek lâzım gelir. kabitülâsyon»arın esiri. onların anlaşılması için kullanılacağı vahitlerin de ayrı cinsten ve kend| cinslerine mutabık şeniyetler olması zarurîdir.'tir. Göreceksiniz ki onların nazarında " mektep „ yalnız mektep değil. ve asîl mebdeidir. Demek ki " Halk için mut- . sıtma mikroplarının hastası iken de helası için yalnız bu mektebi istemişlerdir. türk köylüsü. Bunlar senelerdenberi: a köy ve mektep ! „ demişlerdir..— 282 derunî lisanı keşfetmek lâzımdır. Onların nazarında bu mektep siyasî.. köy için her şeydir. Bunun için eseri parçalamıyıp toplamak. asksrî. Basit görüş ne demektir ? Meselâ memleketin maarifini. Basitçilik Memlekette bir sınıf vardır ki aynı zaaf.. İlmin melekesi " zekâ „ sanat ile felsefenin melekesi " hats. ideal bir hayatın yegane. fyelesofun telâkkisi. Madem ki ilmin mevzuu olan madde ile sanatın ve felsefenin mevzuu olan mana ayrı şeniyetlerdir. ahlâkî bütün teceddüt ve tekemmül hareketlerinin hülâsa.. Felsefe eserinde anlaşılması lâzimgelen mühim hakikat fikirler* hayaller. " kâinatı görüş tarzı . Tkrk köyleri için mektep istemek kadar meşru bir hareket ne olabilir ? . aynı noksan ile malûldürler. Fakat bir de bu istediklerinin menşelerini. sayiklerini yakından tetkik ediniz. mektep ve terbiye tarzını ıslâh sevdasında olan alelade münakkitleri nazarı itibara alınız. cümleler değil.. Aynı adamlar...'dır. Bunlar basit görüşlüdürler. Yani ilim eseri gibi zekâ ile tahlil edilecek yerde bir sanat eseri gibi kalp ile duyulmalıdır.

Çok . Bir memleketin iktisadî sefaletinden sadece şahısların mesul olduğunu iddia ederler . gibi ne ahlâkla. doğrudan doğruya bir münasilaeti olmıyan kıyafet ve tuvalet meselelerini bile samimî olarak bir namus ve iffet meselesi gibi telâkki etmekte inat ederler.- 283 - laka bir mektep. fakat kos koca caddeler açmahdlr..... tahavvülleri hakkında yahut ayile ve kadın örfleri hakkında hakikî denilebilecek hiç bir fikre ve kanaate de malik olamamışlardır. Mevzuubahs olan mesele meselâ bir şehri zenginleştirmek midir ? Q hâlde evvelâ onun " bir sefahet merkezi „ hâline getirmelidir . Bu adamlar " iyi ahlâk „ isterler.. Hatta " garp medeniyetinin iyi adetlerini „ alıp ta " kötü olan adetlerini „ onlara bırkmak isterler!. Basit görüşlülerin bir kısmı da vardır ki memlekette fuzulî gayretkeşlik vazifesini ifa ederler.. Asıl iktisadiyat sahesine geçince bu adamların iddiaları daha garip... ne de ahlâksızlıkla. Sonra ahlâkî hayat sahesine giriniz. Çünkü bu işsizlerin ve memlekette işsizliğin yegane mesulü fertlerin iradesi olduğunu farz ve tahmin ederler.. Demekki bu adamlar refahın. istiyen bu adamlar içtimaî hayatın esaslı zaruretlerinden ve mektebin cemiyet içinde ki hakikî vazifesinden tamamiyle habersizdirler.. daha âlemşümul şekiller alır. Demek ki bu adamlar ahlâkî kıymetlerin şeniyeti. Nerede boş ve avare bir insana rasgelseler: " durma çalış! „ derler. Mevzuubahs olan mesele diğer bir şehri güzelleştirmek midir ? O hâlde her şeyden evvel eski namına nesi varsa yıkmalı.. Demek ki bu adamlar ferdî istekler haricinde ve şahısların gayretj ve teşepbüsü fevkinde memleketin iktisadiyatını idare eden millî ve beynelmilel faaliyet veya atalet sebepleri olduğunu duşünemiyolar.. Bütün bu .. kere "tesettür. yahut sefahetin dışarıdan tutulabileceğini ve her geniş caddenin elzem ve elzem tevehhüm edilen her yolun güzel olacağını kabul edecek kadar şehirlerin uzvî hayatından gaflet ederler.

zaneden bir adamdır .. gelişi güzel akılsızlık değil.. Basitçiiiğin bu tabiatleri malûm olduktan sonra onun menşeini görmek ve menşeine kadar çıkarak tedavi etmek mümkündür. Çünkü salim bir iradenin şartı.'de şayanı: dikkat olan bir nakise de iradelerinin başı boş olması. fziyoloji ve psikoloji ilimlerinin mevzuunu teşkil: eden madde. ahlâk. Ukalâlık... Bütün bu fikirçilerin terbiye. daha doğrusu salim faaliyeti için muhtaç olduğu ilmî müşahede ve mukayese faaliyetlerinden mahrum kalması ve hâdiselerin derinliklerine dalacak yerde yalnız sathında yüzmesidir. kaba mefhumlara sahiptirler.. " Basitçiler . İçtimaî hayat hakkında ki bu müşterek telâkkilerinin ve fikirlerinin noksanıdır ki hangi faaliyet veya mesuliyet sahasine dahil olurlarsa olsunlar onları hep biri birine benzer bir tarzda duyar ve işler adamlar hâline getiriyor. hudut tammamasıdır. vardır. Halbuki basitçi fikrî zaafı sebebiyle kendisini "kadiri kayyum... eahamet. Evvelâ bütün basitçiler " ukalâ „ kimselerdir.— 284 — muhtelif fikircileri biri birine bağlıyan bir zihniyet birliği vardır ki o da " basitçi „ olmalarından ibarettir. Faaliyetlerinin amiri olan iradelerinde salim bir kudret değil. Mademki basitçilik esasen bir fikir hastalıkı- . Basitçilerde görülen ikinci hâl taşkın bir hassasiyettir.. Bence basitçüik her şeyden evvel bir zekâ fakrüddeminin eseridir^ Aynı hastalık tabiatiyle bir takım arazlar meydana getiriyor ki bunlar da tespit etmek güç değildir. Basitçiler içtimaî hâdiseler hakkındaki sathî fikirleri sebebiyle kadir her şeyi kendilerini her şeyde kendilerine tabi farzederler. iktisat ve şehir denilen ve dayima fizik. faaliyetinin hedefi olan tabiatte bir takım. Bu adamlar marazı bir surette her şeyden gayrı memnun. fakat en ufak iddi— alamdan dolayı sermestirler. uzuv ve ruh mevzuları haricinde mütalâa edilecek derece hususî ve mudil olan içtimî hayat hakkında son derece iptidaî fikirlere. akim inzibatsızlığı.. muayyetiyetlerin vücudunu kabul etmektir ve onlara itaat etmektir.. gem.

Evvelâ basitçideki fikri zaafı herhangi malûmat noksanı değildir. işte bu ilim terbiyesinin noksanıdır ki tabiat ve şeniyet zekâsı yerine o hasta ve kör zekâların vücudüne meydan vermiştir. „ . Fakat " ilim „ diyerek " malûmat „ kelimesinin müradifini değil. Türkiye millî idaresinin her noktasında ihtisasa hürmet ederse gene millî hayatımız basitçilerin tahribatından kendini kurtarabilecektir. Çünkü malûmatımız fikrî terbiyemizin kerestesidir. binası değildir. menfi cihetten hareket edilmiş olsa bile Cumhuriyet nesillerinin terbiyesinde bizi müspet neticelere ulaştıracaktır.. Böylece inşa ve icat nevinden bir zekânın mürebbisi yalnız ilim olabilir. cehli temsil ediyorum. tasnifli ve izahlı ilimleri kastetmek lâzımdır: Matddiyat. onu fikrî terbiye sahesinde tedavi etmek çarelerini aramalıdır...- 285 - tır. Halbuki ilim harsinin bir vazifesi de aklı selim hudutlarını göstermek ve mücerret bir mantık olmadığını.. mukayeseli. İlim ve ihtisas mefhumları Hiç kimse "ben cehil namına hareket ediyorum. benim düsturlarım cahilane fikirlerdir. O hâlde fikrin inşaî bir noksan demek olan basitçiliğin menşeini ansiklopedik bir tahsilin noksanında aramamalıdır Asıl düşünücü zekânın kuvvetli olmamasıdır ki bu nevî kafaların teşekkülüne meydan bırakıyor. İşte hakikî ilim terbiyesine istinat edilerek yeni nesillere ilim ve hakikat kafası verilirse Türkiye tefekkür âlemi muhtaç olduğu " Şeniyet hürmeti w 'ni kazanacaktır.. ruhiyat ve içtimaiyat ilimleri gibi. hayatiyat. Fikrî noksanlarımızı korkmiyarak ve aldanmıyarak teşhir etmek. her şeniyetin mantığı kendi içinde bulunabileceğini ispat etmektir. Gene bu ilim noksanının bir neticesi olarak basitçi dayima aklı selim ve mücerret mantığa istinat etmek istidadındadır.

Diye ilim yoktur. İlim kelimesinin her şeye izafe edilmesi tehlikeli bir harekettir. Fakat bahis manevî ilimlere. mühendislere. fende ihtisas.. ilimi hesap ilimi servet . tte. Her şey ilim değildir: İlimi eşya.. usulü dayiresinde bir görüş ve anlayıştan ibarettir. ilme istinat ediyorum. mimarlık gibi san'atlerin san'atlere ayit olan hususî ihtisas şeklî başka. gerçi bunlar hep haki kîihtisaslardir. san'atte ihtisas. san'atkârmısm?!. tekâmül ve inhitatındaki sebepleri tetkik eden. " Terbiyede. siyasette. Şu hâlde ihtisas hudutsuz ve hesapsız müphem bir fikir değildir.. Bir de hikmet. bediî vakıalar üzerinde mukayeseli tetkikler yapan bu bediyatçıyâ " sen niçin bu işe karışıyorsun. diyorlar. iktisatta. ruh. kimya.„ der. Fakat " ilim „ fikrini süyiistimal etmiyelim. san'at tarihçilerine yahut estetik mütehassıslarına ayit olan fikrî ve ilmî ihtisas şekli başkadır. cemiyet denilen afakî mevzulara ayit ve yine afaki neviden sabit tabiatler. ilimi tarîh. Çünki ilim olmak için madde..- 286 - demez. Resim. yarınki hayatı kat'î olarak bugünden tayin edebilir mi?!. ruhiyat. meselâ içtimaiyata girince bir çok kimselerde tereddüt baş gösteriyor. Sonra sanat eserlerinde nevilerin zuhur.. Fakat iç- . Fakat hiç birini diğerine karıştırmamahyız.. ilim muayyen bir mevzudur. fikirlerim ilmin fikirleridir . fen memurlarınaayit olan tatbiki ihtisas şekli başka. kimya gibi müspet ilimler için kimsenin itirazı. Çünkü sanat aserlerini müşahede ve tasnif kudretini teşıyan o adam yerli yerindedir.. küllî hakikatler olmak lâzımgelir. diyemezsiniz. Sanatin tarihini yazan bir mütehassısa "ne selâhiyetin var. içtimaiyat ilimleri vardır ve olabilir. Herkes ilim namına hareket ediyorum. Fizik. "ilimde ihtisas. Onu süyiistimal etmemek gerektir. Sonra " ilim „ fikrine bitişik olarak " ihtisas „ fikri vardır. içtimaiyatta nasıl iddia edebiliriz ki müpset kanunları nadir ? İçtimaiyat mefkureyi keşfedebilir mi? yarmki zevkî. Çünkü yaptığı iş yaratıcılık değil. ahlâkta. şüphesi yoktur. Pek muayyen bir şeydir. sanatkâr mısın ? „ diyemezsiniz.

Ilmden başka bir istinatgahı yoktur. Fakat o da maziyi ancak sabit.?!„ Bir baba böyle söylüyordu. Mademki medeniyetimiz müspet bir medeniyet. sadece tekâmül. Ne esaret ne de anarşi. ben de şaşırdım ne yapacağımı . Bir zaman matbu modellerden yaptırdık. sıksam miskin oluyor.. bir takım mukayeseler sayesinde cemiyet hayatında salim olanla salim olmıyam ayırtır. Başını boş bıraksam arsız oluyor. olarak kabul edebilir.. âlem şümul hakikatleri itibariyle nazarı dikkate alarak. hiç bir şey çizemezlerdi! Şimdi de serbes bırakınız. Mecburuz. Fakat "mazi ilmi yapmak. " Çocuğumu ahlâkî bir insan olarak yetiştirmek istiyorum. Çünkü içtimaiyat cemiyet hayatının eserleri üzerine tatbik edilmiş ve bu eserler üzerinde çalışmış olan akıldan başka bir şey değildir. diyorlar. idaremiz müspet bir idaredir. " Fakat bu ilme yahut bu ilmî tefekküre istinade neden mecburuz?.. Mazi ne bir model. ciheti ve istikameti olabilir. Maziyi "bir ibret.— 287 — timaiyat gibi mevzuu süratle tekamül eden ve hayat olan bir âlemde aranacak katiyet ancak tekâmülün seyri. arasında fark vardır. Bu ilim ne derece iptidaî olursa olsun ona istinat bir zarurettr. Yoksa mazi tefekkür hamlemizi boğacak yepyeni orijinal inkılâbın duygusunu körletecek bir ağırlık değildir. İstikamet bize istikbalin keşfi için düsturlar ve reçeteler veremez amma... ne de bir misaldir. ile "maziyi mezhep yapmak. Fakat kabahat çocuğun değildi. Fakat netice aynı: Yine bir .. çünkü içtimaiyata istinat akla istinattır. denilecek. Bu suretle tekâmülün seyrini kolaylaştırır. serbes bıraktık.. "Talebeme resim dersi veriyorum.

bütün terbiye fiillerinde bulacaksınız. Çünkü terbiye çocuğu ne kapamak ne de başı boş bırakmaktır. tehlike olmadıkça bırakır. Kabahat fikirlerin... Çocuk yalnız başına da bir şey icat edemez.. Meselâ yaratıcı muhayyilenin tebiyesini nazarı itibara alalım: İstiyoruz ki çocuklara resim dersleri sırasında tezyinat resimleri yaptıralım İki imkân vardır. Şu hâlde tezyinat tedrisatının siyaseti şudur: Çocukların hafızasını en iyi. Şunun için ki çocuk modelleri taklitle kalamaz. Rousseau'nun nazariyesi ise hakikî tekâmül nazariyesidir. Tehlike oldukça bırakmaz. Terbiyeyi mutlaka başıboş bir idare yahut mutlaka esaretli bir idare gioi anlamaktır ki bu muvaffakiyetsizlikleri vücude getiriyor. Bir mürebbi de böyle söylüyordu. Kant'ın nazariyesi bircehit ve inzibat nazariyesi.— 288 — şey öğrenmediler !. Terbiyenin tekâmül mahiyetini yalnız ahlâk terbiyesinde değil. esir olur. Hem de lüzumu kadar serbestir.. O hâlde terbiye aynı zamanda "inzibat. aynı zamanda " hürriyet „ fikirlerini tophyan canlı bir fiildir.. Çocukta hazır tezyinat şekillerini taklit ettirmek. Tolstoi'in nazariyesi sadece serbeslik ve kayıtsızlık nazariyesidir. çünkü tezyinat âleminde haylaz olur !. muayyeniyetle müzdeviç olarak görmüştür.. Hayır onların da değil. en âlemşümul mahi- .. Fakat kabahat resim yapamıyan çocuğun yine değildi. O hâlde kabahat kimindir? O baba ile bu mürebbinin mi ?. Terbiye meselâ: yüzme bilmiyen adamın beline sardığı iptir! Hem lüzumu kadar karaya bağlıdır. Onun için terbiye bilâkis inzibatı kabul etmiyen Tolstoi'in anarşist nazariyesine de hapsedilemez. Bu iki imkân hakikî imkân olmakla beraber usul olarak sakattır. Bulunmazsa çocukları serbes bırakmak . Terbiyenin hakikî tabiatini en iyi gören Jean-Jacques Rousseau'dur ki onu aynı zamanda hür vetabi. " Tekâmül „ hakkındaki yanlış ve sakat telâkkilerin . Tek çare şudur: Çocuğu hem modellere bağlamak. hem de kendi kendine icatta serbes bırakmak. Bilmiyorum ki ne yapmamalı ?!„ ..

„ diyenlerin " felsefe „ kelimesini ne manada anladıklarını anlamak güç bir iştir. Fakat ne olursa olsun... kelimesine mukabil şunun bunun kafasında yaşayabilir. mudur?. O da her şeyden evvel dost ve ya düşman oldukları şu " felsefe „ mefhumunu tespit etmektir. İşte bir çok sualler ve fikirler ki "felsefe.- 289 - yette örnekler göstere göstere zenginleştirmek.. Belki esaret ve anarşi unsurlarının canlı izdivacı olan tekâmül hayalini araştırmalıdır.'idir !. ihtira yolunda yürütmek. felsefe dostları ile felsefe düşmanlarının anlaşması için bir çare vardır. İlmin düşmanları olduğu gibi felsefenin düşmanları da vardır. hem de çocukları serbes bırakarak icat. Felsefe gayzı İlim gayzı olduğu gibi felsefe gayzı da vardır... İdrakimiz ne esaret nede anarşi hayalinde hapsedilmemelidir.. Bunu ancak felsefe kelimesini kullanan adamlar bilir.. Böyle yapa yapa çocuk hem beşerin mazisine bağlı. " Felsefe bir zevk • tir. felsefe zihnin bir nevi mimarlığıdır. Yahut "Felsefe hakikat hakkında mevcut ilmî kanaatlerin umumî bir yekûnu „ mudur ?. Felsefe zihnin bir " art decoratif . hem de onun harsinde yenilik yapacak derecede ayrı kalmış olacaktır. " Felsefe yalandır ! „ demek güçtür. Fakat " Felsefe bir eğlencedir ! „ demek kolaydır. Şu hâlde felsefenin mevzuu olan bütün tekâmül bahislerinde olduğu gibi terbiyenin ve tedrisatın tekâmülünü de canlı bir anlayış ile anlamak lâzımdır. Ben hayatımda felsefe ile uğraşan hem de pek kıymetli . Felsefe bir " ilim „ midir ? Felsefe bir " cehil „ midir ? Felsefe " Güzel sanatlerden biri „ midir ? Felsefe " Hakikat hakkında ind ve enfüsî kanaatlerin mecmuu. Hangisi?!. Fakat felsefe bu fikirlerin hangisidir.

j .. ilmin dişinda da değil. İlmin mevzuu olan kemiyet ve madde âlemini parçalar hâlinde idrak eden zihin kısmı.' tir.. Halbuki ilmin mevzuu da " şeniyet. .. ne de gayrı olabilir. f esef em. felsefî. diğeri felsefenin usulüdür. ayrılamiyorsa yoktur. Bunun üzerine o aralık "içtihat. Onun için felsefe ilmin ne aynı. yani keyfiyetidir..' mecmuasının bir nüshasına Bergson'culuğun ne olduğuna dayir kısa bir makale yazmıştım. f esef eler. Bence Bergson'culuk felsefî bir meslek değil. felsefesi. Böyle söylerken feylesof Bergso'nun «Evolution creatri'ce>>'te yahut Les donnees immediates de îa conscience»'ta vasıl olduğu neticeleri düşünmiyorum. Yalnız Bergsonun felsefe müessisesi için temel taşı olarak koyduğu iki mühim fikri işaret ediyorum : Bunlardan kiri felsefenin mevzuu. zekâdır. Eğer felsefe esaslı bir nevi tefekkürden ibaret olan ilimden ayrılabiliyorsa -vardır. İlmin mevzuu bu şeniyetin cansız kısmı. beşerî bir müessise gibi teessüs etmek istidadında olan felsefenin kendisidir. belki bu ilmi ihtiva edicidir. Şu hâlde ilim şeniyetin parça parça olarak akılla mütalaası» . hats kuvvetidir.. belki ilmi de ihtiva etmek şartiyle teessüs edebilir. Nitekim bir takım müellifler vardır ki " felsefe. İstanbul işgali esnasında Darülfünunda tekâmül bahislerine dokunan tedrisatım esnasında feylesof Bergson'dan bahsettiğim sıralarda orada burada " ilim aleyhtarlığı yapıyorlar !. " Bergson denilen herif! „ sözleri söylenildiğini duyduğum zaman felsefe kelimesinin ne talihsiz bir kelime olduğunu görmüştüm. „ dedikleri hâlde.— 290 — gençlerin zihni faaliyetlerinin şiddetine ve felsefe zevklerine rağmen " felsefe „ mefhumu üzerinde düşünmediklerini ve felsefenin vehminden evvel hakikatini mütalâa etmediklerini gördüm. bu kelimenin medlulünü vazıh bir surette tespit etmemişlerdir. Felsefenin keyfiyet ve hayat âlemini bütün olarak idrak eden zihin kısmı. Halbuki canlı şeniyet cansız şeniyeti taşan ve onu ihtiva eden bir şeydir. O hâlde ihtiva edici olan felsefe ilmin içinde değil.

Vaktaki Hareket Ordusuyle içtimaî muvazene temin edildi. Bu devirde bütün akıl. Meşrutiyet inkılâbı bu camit zihniyeti sarsar gibi oldu. tekâmül. kımıldamıyor. Şurada burada bn sal" tanata karşı yıkıcı ruh taşıyan ihtilâlciler bir tarafa bırakılırsa bir yandan Edebiyatı Cedidenin kozmopolit iştiyakları. gelişi güzel yapmaktır. O devirde her kıymet. „ denilen mevzuların mutlak olarak mütalâasını deruhte etmiyor. Muhafazakârlar ve tekâmülcüler !. belli başlı iki zümrenin şahidi olduk. metafezikî bir hayvan olan insan için şu ezelî sual dayima mevcuttr : " Neredea geliyoruz ? Nereye gidiyoruz ? Biz neyiz ?„. Otuz bir mart vakası sarih bir irtica idi. " hayat.. Değilmi ki ilim. Hakikati hâlde millet ve devlet namına kat'î ve şeklî bir muhafazakârlık hükümran idi. Tehlikeli olan. yaşamıyordu. içtimaî muhayyile. bir yandan da Postahane binası ile tecelli eden yeni türk sanati pek gizli ve çok kerre de kendini bulamıyan millî şuurun indifaları gibidi. kâinat. her telâkki duruyor. mukadderat.- 291 - halbuki felsefe şeniyetin bütün olarak hats ile kavranmasıdir. saltanatı ve istiptadı tehlikiye düşürebilecek olan her temayülü boğuyordu. Tahâmülcüler ise inkilabi anca bir şartla kabul ediyorlardı. bütün yaratıcılığım kaybetmiş.? Muhafazakârlar mazi üzerinde serbesce bir tasfiye yapıyorlar. O hâlde mutlaka iyi kötü bir cevap vermiye mecburuz. felsefeyi limsiz. Bu şart "tedriçtir. felsef eyapmak değil. içtimaî vicdan âdeta bir atalet kazanmıştı. usulsüz. Bunlar ne istiyorlardı. Zaten mahvolan kıymetleri feda edip ölü harsı müdafaa ediyorlardı. kendi" . Tedricen Abdülhamit devri dönmüş bir devirdi. bütün mantık. Fakal niçin tedriç?! Çünkü tecriç tekâmülün şartı..

— 292 — sidir, onun için.. Tekârnülcüler anî, ihtilâlci, ayratıcı olan her hareketten sakınıyorlar, hareketi, tekâmülü sarsıntısız olarak arzu ediyorlardı. Muhafazakârların da, tekâmülcülerin de arzusu bir neticeye varıyordu: O da hayatı olduğu gibi seyretmek ve seyrine insan elini karıştırmamak. Bu iki telâkki arasında felsefe namına müdafaası kabil olan yalnız tekâmülcülüktür. Çünkü mutalarını hep ilimden aldığını iddia eder ve unsurları itibariyle müspet olduğuna inanır. Fakat tekâmcülüğe hakkyile yaklaşalım. Onda "tedricen „ tavsiyesini meşru kılacak bir tabiat var mıdır ? Bu tekâmülcüîer içtimaî hayatta tedriç istiyorlar, çünkü içtima* tekâmülü tedricen vukua gelir düz, muntazam, makul, hendesî bir tekâmül zannediyorlar. Bize cemiyet hayatının düz bir çizgi üzerinde gayet muntazam bir surette tedricen de-, ğiştiğini ve bir hedefe doğru ilerlediğini gösterecek olan şey nedir? Elbete tarihî bir tetkik üzerine kurulmuş olan bir tekâmül felsefesi değil midir ? Halbuki tekâmülcüîer esasen felsefelerini tarihe değil, bilerek bilmiyerek hâyatiyata istinat ettiriyorlardı. Çünkü zihinlerdeki hayaller, hep Lamack'm hayalleri idi. Onlar da Lamack gibi zürafalan boynu yüksek ağaçları yemek ihtiyaciyle uzamış sanıyorlar ve âlemde hiç bir şeyin anî olarak vücude gelebileceğini zannetmiyorlardı. Halbuki ilmin tam mutaları üzerine kurulmuş olan bir tekâmül felsefesi bize tekâmülün mihaniki değil, yaratıcı mahiyetini gösteriyor. Tekâmülün haricî ve muhiti değil, batını ve uzvî bir emir olduğunu anlatıyor. Tekâmülü hep böyle bir hendesî çizgi hayaline sokarak yaptığımız farziyeler arasında kim bilir ne kadar yanlışları vardır: Dinlerin zuhuru, san'atlarin zuhuru, dillerin zuhuru ve tekâmülleri hakkında kim bilir ne kadar delâlatte kalmış olanları vardır. Muhafazakârlar niçin böyle düşünüyorlardı?.. Çünkü değişmek kabiliyetinde olimyan cahil adamlardı. Tekâmülcüîer niçin böyle düşünüyorlardı?. Çünkü okumuş olmakla beraber ruhen muhafazakâr insanlardı. Bizim

-

293 -

neslimiz bu yaratıcı kudrete niçin iman ediyor? Çünkü yaratıcı bir devrin neslidir onu için. Hükümetler gibi felsefeler de ancak lâyık olanları buluyor. İnkılâbın en büyük eserlerinden biri de bizi tam ve hür bir hayat felsefesine vasıl olmak için ruhen hazırlaması değil midir? Bu felsefeyi elde ettikten sonra " tedricen „ düstûrundan belki ilelebet uzakuzaklaşacağız.

Hürriyet
Jean-jacc[us Rousseau terbiyecilerin en hür ve en hürriyetperver olanıdır. "Emile,, başından sonuna kadar hürriyetin, hürriyet hayatının, hür yaradılan adamın, hür yetiştirilen çocuğun destanıdır. Hiç bir tefekkür onun kadar hürriyetin zevkini, hürriyetin aşkını terbiye emellerine karıştırasıamıştır. Hiç bir sistem onun kadar terbiyede haricî sultaların müdahalesini men'e muktedir olamamıştır. Hatta onun içindir ki Rousseau'yu tenkit eden Greard; Rousseau'nun terbiye plânını "tehlikeli bir vahime,, olarak teşhir etmiştir. Halbuki hakikat büsbütün başkadır. Kitabın her tarafında "hürriyet, hürriyet!,, diye bağıran Rousseau terbiye âleminde zahmete, meşakkate en çok mevki veren, terbiyenin hamurunu en ziyade zahmet ve meşakkat duygularyile yoğuran bir feylesoftur. Çocuklarda keyfe, hevese mevki vermek, hayatını hayvanı sayiklerine terketmek şöyle dursun, bu keyef ve heves mekanizmasına en çok kızan, hatta zahmet ve meşakkati, elem ve istirabı tabiatin içinde bulan kendisidir. Rosseau'nun pedagojisi her şeyden evvel bir ceht ve tekemmül pedagojisi, bir zaruret ve meşakkat pedagojisidir. O hâlde Rousseau'nun terbiye sistemindeki bu tezadın menşei nedir? Felsefesidir. Fakat felsefesinde mevcut olan bu menşe bir tezat değil, bir ahenktir. Şöyle ki

— 294 —

hürriyetin en iptidaî telâkkisi her istediğini yapmaktır, yani başı boş olmaktır. Halbuki bu mümkün değildir. Zira insandan daha kuvvetli olan bir tabiat vardır. İnsan bu tabiatı ne istihfaf ne de ist'hkar edemez. O hâlde insan her istediğini değil, istediklerinin yalnız mümkün olanlarını yapabilecektir. Şu şartla ki istediği şeyler aynı zamanda tabiatin kanunlarına uygun olsun... O hâlde hürriyeti adamın, yalnız istemesi değil, istediğini bilmeside lâzımdır. Sonra hürriyetini istiyen adamın arzusu tabiatı eşyaya muvafık olması kâfi değildir. Çünkü bu arzunun tahakkuku bir istihsale bağlıdır. İnsan hürriyetini, istihsal etmek sayesinde kazanır. Bu istihsal için yalnız usul, teknik, vasıta, fikir kâfi değil, kendini idare etmek, müstahsilin kudretine, fikrî hayalî, hissî ve iradî kudretine kavuşturmak ta lâzımdır. Müstahsil bir anarşist değildir. O hem fizikî tabiat üzerinde hem de ruhî, batınî tabiat üzerinde işliyen mükemmel bir sanatkârdır. İstihsal eden adam yalnız bilen adam değil, aynı zamanda gücü yeten adamdır. Kendi kendini idare edemiyen hırçınlıklarını, muvazenesizliklerini, sersemliklerini yenemiyen bir adam âlemi harcîde hür yani doğru, iyi, güzel, faydalı birfiili nasıl vücude getirebilir ? O hâlde hürriyete lâyık olan adam hem fikrin, hem de iradenin kahramanı olan adamdır. Hür olmak için hem serbes olmak, hem de bağlı olmak lâzımdır. Rousseau bu iki ayrı şeyi bire kalbetmiştir. Hürriyeti başı boş kalmaktan, tabiati de esaretten uzaklaştırarak biri birine yaklaştırmış, tabiî terbiye dediği telâkkiyi vücude getirmiştir. Bu günkü ilim Rousseau'unun hatsine hiç bir şey ilâve etmemiştir. Yalnız bu hatsi izaha gayret ediyor.

Tezat kabul etmîyen felsefe
Oduncu ile Ezrayil'in masalı bence ruhumuzun garip bir ikizliğini ifade ediyor : Çok kere bir şeyi hem aklımızla istemiyiz, hem de hissimizle isteriz, Çok kere aklımızla beğenmediğimiz hayatı hissimizle iyi buluruz. Sahte ilmimizle tezyif ettiğimiz şeyleri halis hayatımızla kabul ederiz. Cihan harbinden evvel memleketleri için « un vieux paıjsl » diyen Fransızlar muharebeden sonra aynı memleketi genç ve zinde buldular. "Bu memleket adam olmaz !„ diyen Türkler de adamlıklarını bile Borçlu oldukları bu memleketin eseri karşısında şaşırdılar. Bedbin, hayâtı istemediğini söylediği hâlde Ezrayili görünce odun yüklenen bir köylüdür. Şu hâlde hissimizle ve irademizle beğendiğimiz hayatı aklımızla niçin inkâr edelim ?.. Ve bu ikiz hayat yeirine tek ve ahenktar bir hayat neden koymuyahm ?.. Buna mani olan; hayat, zaruret ve tekâmül telâkkimiz olsa gerektir. O hâlde sevmediğimiz, beğenmediğimiz şeyler hayat değil, başka bir şeydir. Filhakika asıl hayat, sevilen ve Ezrayile teslim edilmiyen kısımlardan ve kıymetlerden teşekkül ediyor ... Fakat hayatın ağır gelen, ezen yükleri de vardır. Şu hâlde bu yük ile bu kıymetleri ayırmak lâzımgelir, İki şıktan biri: Ya yükü azaltmak, yahut tahammülümüzü çoğatlmak için bu kıymetleri daha ziyade duymak Iâzımdir. İnkılâbın gördüğü şey zebun ve ezik bir Türkiye idi. Fakat duyduğu şey bu Türkiye'nin can hamlesi, irade kuvveti idi. Bir inkılâbın yoktan var olduğunu zannetmek aklımızı tırmalıyan bir dalâlettir. Fakat inkılâbın hayatın her günkü en sathî itiyatlarından teraküm edebileceğini farzetmek te bir dalalettir. İnkılâbın müracaat ettiği zengin kudret Türkiye halkının vicdanı olmuştur. Bu vicdanın kudreti ve nuru sayesindedir ki Türkiye bir çok yüklerini azalttığı gibi bir 19

— 296 — •

takım yüklerini taşımak için de kudret ve kuvvet kazanmıştır. Eski, vusatî itiyatlara karşı gayz duyalım; bu bizim hakkımızdır. Fakat yeni ve canlı olan hayatımızdan şikâyet etmiyelira. Birini istememek için ötekini inkâra lüzum yoktur. Hasta fikir, sakat muhakeme bize bedbinliği tavsiye edecektir. Fakat vicdanın lâyuhti sesini işitelim. Ancak o zaman hakikî hayatımıza uygun, samimî bir felsefe yapabiliriz, zaten felsefenin vazifesi sathî ve haricî müşahedelerin inhisarcı hükümlerine karşı yekpare ve canlı bir hayat rüyeti vücude getirmek değil midir ?..

Mefkure ile mevhume
Bir arkadaşım " ideal yahut mefkure vuslatı mümkün olmıyan bir fikirdir „ diyor. Ben de soruyorum ki o hâlde nasıl oluyor da akıllı bir adam mefkûreci oluyor?! Eğer mefkure yanma yaklaşılması mümkün olmıyan bir fikir ise bu imkânsızlık nispetinde o bir mevhume olacak değil midir?. Hayır mefkureler mevhumeler değildir. Mefkureler tahakkuk edebilecek olan şeylerdir. Mefkureler vehimden, hayalden kopup uçan renkler, şekiller değildir. Zaten mevcut ve hakikî olan bir hayatın istikbale uzamış kısımlarıdır, binaenaleyh tahakkuk edebilirler. Müsayit şartlarla tahakkuk edeceklerdir. Mefkurenin kökü hakikatte, çiçekleri ve meyvaları istikbaldedir. Mefkure bugün için bir hayaldir, fakat ne bugün için ne yarın için bir yalan değildir. Şu hâlde mefkure ile mevhumeyi ayırmak lâzımgeliyor. İlim adamının vazifesi bu iki şeyi ayırmak olduğu gibi, devlet ve siyaset adamının vazifesi de bu iki şeyi karıştırmamaktır* Hatırımda kalan doğru ise, Durkheim içtimaiyat usullerine dayir yazdığı kitabın bir tarafında şöyle diyordu: Devlet

adadamının vazifesi cemiyeti bir mevhumeye doğru koşturmak değildir, cemiyetin mefkuresine yaklaştırmaktır... Onun için nüfusumuzun, servetimizin artması hakkındaki gelişi güzel, hesapsız, muhakemesiz surette atıp tutan, vaadeden insanlara hayretle bakıyorum. Bu adamlar hakikaten sözlerinde ve fikirlerinde samimî insanlar mıdır?., diyorum. Eğer ilmî tetkikler yalan söyleniyorlarsa bir memleketin nüfusu ve serveti ile coğrafî vaziyeti, beynelmilel münasibetleri, muharebeleri, mücadeleleri, fikrî seviyesi arasında uzvî münasibetler vardır. Bunlar arzunun ve iradenin birdenbire halledilebileceği şeyler değildir. Bunlar ancak eşyanın tabiatine ve müsaadesine göre hüküm ve muhakeme edilebilecek şeylerdir. Onun için biz on seneye kadar Amerika'yı bile geçeceğiz! diyen bir adamın iddiasına şaşmamak kabil değildir. Bizzat Amerika'nın kendi kendini geçmek için sarfettiği kudretin zaman va mekânla mukayyet fiziği ve içtimaî kudretlerden ibaret olduğunu unutmamalıdır : Fakat bu mevhumecilerin iddiası ne olursa olsun her cemiyet; her millet için vasıl olunması mümkün ve mukadder olan mefkûrevî gayeler vardır. Bunları eyice görüp te bunlara doğru ilerilemek kadar bir cemiyet hesabına afif ve meşru bir hareket ne olabilir ?.. Ancak bu gayeleri bize gösterecek olan bitaraf el, ilmin elidir, içtimaî ve iktisadî coğrafyası tetkik edilmeden, bir sene zarfında çocuklarına kazandıracağı irfan hesap edilmeden nüfusunun tezayüt veya tenakus sebepleri yakalanmadan cemiyat için bu hedefleri müspete yakın bir surette işaret etmek mümkün değildir. Hülâsa türk cemiyeti her şeyden evvel müspet çalışmak mecburiyetinde olan bir millettir. Her millet gibi türk cemiyeti de mevhumecilerin iddialarına değil, samimî mefkûrecilerinin itikatlaırna kendisini bağlamahdir. Her şeyde olduğu gibi terakki meshebinde de samimiyet esas şarttır.

— 298 —

Hayatın arkasından giden felsefe
Mütarekenin en meşum günlerinden biri idi. Bir türk mütefekkirine rasgeldim bana bir münasibetle şu sözleri söyledi: — Türkler dejenere değil midir ?.. Cismen demeyorüm* ahlâkan dejenere değil midir?.. Muhatabımın bu zalim iddiayı ortıya atıvermesi beni çok şaşırttı. Hiç bir şey söylemedim. Halbuki ben mütareke zamanı değil, meşrutiyet zamanı da değil, ta çocukluğumdan beri Türklerin yaşama kabiliyetine çok inanmış bir insanım. Gerçi bu kanaatimi hayatımın her devrinde aynr vuzuh ve aynı müspetlik ile taşımadım. Fakat o-ir şevki tabiî gibi duyuyordum ve yirmi senedenberi bütün yazılarımda ve derslerimde aynı itikadı, aynı dini neşrettim. Milleti hakkında kanaati yıkılan bu adam beni çok ürkütmüştü. Zeynep Hanım konağının üst pencerelerinden görülen yangın yerleri ve ayağı çıplak çocuklar bu kara kanaat için kara bir çerçeve oluyordu. Fakat bir adam, cihanın bile en büyük feylesofu olan Bergson beni çok irşat etti. Ruhun yaratıcı kudretini onunla daha vazıh olarak düşünmüye başladım. Bir türk hadisesi bu yaratıcı kudret feylesofunun davasını bilâkaydüşart teyit etmişti: Anadolu'da Mustafa Kemal'in zaferi. Bu büyük adam bir mütefekkirin tereddi ile tavsife kıyam ettiği milletinin hayatiyetini cihana kabul ettiriyordu. Bir feylesof hayatın imkânlarını, meydanlarını kavrıyamiyacak derecede katı ve maddeci ise neye yarar ?.. Felsefe bir inkılâpçının eserlerini anlamıya çalışacak yahut izah edecek bir ilim değildir. Vazifesi hayatın önüne geçmektir Mütemadiyen hayatın mazisine bakarak ve hâlini tartarak cemiyetin istikbale müteveccih meydanlarını seçmek, işte feylsefenin vazifesi budur. Ne sırrîlik, ne akılcılık ve maddecilik ne de yalnız başına

. Beş on gün sonra kitabı iade etti. Ve hiç bir şey anlamadığını söyledi!.— 299 - tüm bu istikbal hamlelerini veremez bunu ancak hayatı seyrinde ve ihtilâllerinde şuurla yakalıyan felsefe yapabilir. Şu hâlde keşfedilecek şey. O da alim.. deyiniz. Bence bir feylesofu ve bir sanatkârı anlamak için en büyük şart bir nevi muhabbettir. hâlini yakalamakla beraber istikbalini araştırmaktır. Feylesofu anlarken dikkat edilecek bir nokta daha mütefekkirin muhitidir. Bu muharriri büyük bir mütefekkir olarak kabul eder. Eserin yüzünden ziyade yüreğine varmak istemeliyiz. İsterseniz buna "sympathie. türk milletinin mazisine bakmakla. Gözü arkada kalan ve hayatın arkasından giden felsefe ne millî olabilir. sanatkâr. Bu dostum gibi bir çok insanlar da felsefelerden bir şey anlamadıklarını söylerler. Feylesofları anlarken Gustave Le Bon'u çok okuyan ve çok seven bîr arka daşım vardır.. ne insanî olabilir. Bu müsayit ruhî vaziyeti aldıktan sonra yapılacak şey şudur: feylesoftan ne bekliyoruz? Bence beklenecek şey sadece kâinatı bir görüştür ve ezelî bir seziş tarzıdır. beşerî tekâmüle ettiği hizmettir. Feylesofun dili halkin dili değildir. resul gibi bir muhitin adamıdır.. anlamak arzusu lâzımdır. O hâlde sahibinin ne demek istediğini anlamak kararından evvel. Bir gün kendisine Henri Bergson'un "Evolution creatrice „ adlı eserini verdim. Okuyanda bu muhabbet yoksa eser ona açılmaz. Feylesofun büyüklüğü kendi zamanında felsefe binasına koyduğu taşın ağırlığına bakar. Sonra hiç unutmuyahm ki feylesofu ancak kendi diliyle ve kendi mantıkiyle anlıyabilirîz. hatta alimin . Türk feylesoflarının vazifesi olmuş bitmiş şeylerin ve tarihî emri vakilerin adilâne seyir ve temaşası değil.

Şehir hayatına bir türlü uyamıyan bir nevi sinir hastalarını hatırlayınız.. ne de üstadımızdır. hep inziva aralar!. o da şudur: Ne tabiat ne de medeniyet hakkında doğru bir kanaate sahip olmamak. medeniyet mi ? Tabiatle medeniyet kiymetleri hayatımızın her cephesinde çarpışıyor. bence bütün felsefesini anlamıya bedeldir. Bizim zamanımızda tabiatın ne maveraî ne dinî ne de ahlâkî hiç bir kıymeti yoktur. Hayat felsefesi yaptığını zanneden bazı kimseleri hatırlayınız. çok okumak. hayatının son günlerini tenha bir köyde geçirmek isterler!. Onun için bir feylesoftaki orjinat tabirleri anlamak. Eski medeniyet tabiatte kemal ve mutlakiyet âleminin bir hayalini görüyordu. ilhamın kaynağıdır.anft çili değildir. Tabiat ıhı. ne efendimiz. sadece hizmetkârımızdır. Bazı nazariyecilere göre de tabiat sanatin. Nihayet feylesofu anlamak için okumak lâzımdır. O hâlde muasır milletlerde " Tabiat aşkı. Sistemler sakinlerini çoğaltmak istemiyen kıskanç âlemlerdir. Tabiat yalnız fizikî kuvvetlerin sahnesidir. tekrar tekrar okumak. Muasır kafalar tabiate teslim olmak için değil. Tabiat bizim ne dinimiz. Bütün bu hükümler birbirine irca edilemiyecek kadar manevî vaziyetleri ayrı kimseler tarafından veriliyor. . Hele iradesi sönmüş biçareler vardır.. Bu dil ifade etmek istediği orijinal manzarama dizgileri ve renkleridir. Fakat bu ayrı adamların benziyen bir tarafları vardır. içerilerine katılmak için cazibelerine katılacak kadar yaklaşmak lâzımdır. İnsanların tabiatten ayrıldıklarına esef ederler !. Rönesans beşerî kurtuluşu bu tabiatte zannetti. hemhal oluncuya kadar okumak lâzımdır. bu tabiati kullanmak için görür. Ortazaman medeniyeti tabiati sırlarla dolu görüyordu..

'tır. tabiatı zaptetmek. Hangisi ?. açmak. tabiat terbiyesi . sanatte olsun. sadelik ve samimîliktir... Bu adamların ya canlı bir rolü var yahut yok. meselâ ihtirasların. terbiye için Pestalozzi. içtimaiyat için E.. O hâlde katı maddenin sert ve dümdüz lisanı olan ilimden başka olan bir lisanla. hatta sezişlerin .. şahsiyet. Vuzuh İçtimaiyatçı Bougle fikirlerin tarihinden bahsederken H. Durkheim ve Auguste Comte'un.. Bu sual madde dilindeki klişelerinden bazıları: " ayırmak. Bu suretle işleri ne ilmî. " tabiate dönelim» denildiği zaman hep bu manayı anlıyorum. Yalnız tabiatı kullanmak.. ne de felsefî bir iştir. sadece amelî ve mihaniki bir iştir!.. berrak bir hâle getirmişlerdir !. mefkurelerin) iradelerin tekevvününü ifade için salih değildirler. keyfiyet ve seyir âlemi olan batmîyi/ derunîyi. bir mana.„ gibi sözlerin müspet bir delâlet olmamalıdır. Ben ahlâkta olsun.— 301 — tabiat harsı. birFroebel. Bergson'u maddî âleme mahsus klişelerle batmî âlemi düşünmenin tehlikesini gösteren feylesof olarak anlıyor. hatta bunlar ilmî de olsalar. Bergson'a göre haricî âlemin klişeleri. berraklaştırmak. Bu anlayışa göre sonradan gelenler evvelden gelenleri ayıklamışlar. Asrımızın tabiatı müsavat. felsefenin canlı ve terkipçi lisanına müracaat etmek lâzımdır.. hatta bu günküler hep birer başkalıktır. Jean-Jactjues Rousseau'nun. tavzih „ dediğimiz zaman ne kastdediyoruz ?. tabiatten istifade etmek gibi sözlerin asrî bir kiymeti olabilir. bir Pestalozzi. Vuzuh bu mudur ? Eğer bu ise. Hatta fikirlerinin en müşterek olan " muayyencilik „ yüzünnde. Bence bir Durkheim. Froebel. sade bir neşircisinden ve tamimcisinden başka nedir ?. vazjh. temizlemişler. Acaba " vuzuh.

kopyecilarıiyiz ?. içtimaiyat ve felsefe şubelerini ihtiva etmelidir.. ruhiyat ilimleri kamusu. diğerlerinden ayrıca bir şeydir. tabiat. Çünkü bu dikkat haricinde şuunu kavrayamazsınız. Adî neşirci ile yaşatarak tekemmül ettiriciyi biribirinden ayırmakta sadece bir iffet değil. Yüksek ilim tedrisatının bu mühim ihtiyacına karşı kim.en eş olan " tabiat „ fikrinde bile. Bununla beraber ilim dilimizin bütün parçaları da müdevven olduğunu iddia edemeyiz . Bu eserleri vücude getirecek olan heyet mutlaka bu lügat işiyle uğraşan kimselerden mürekkep olmalıdır. felsefe kamusu gibi menus ve kullanılması kolay parçalara ayrılmalıdır. fende.. hangi ilim mensubu alâka göstermez ?. İlim İstılahları Bir ilim İstılahları kamusu yapılacağını okudum . fakat acaba kendi ananesi içinde yaşıyan bizler onun mukallitlerimiyiz Varisleri. mecburiyet vardır. felsefede tessüs etmiş olan İstılahlarımızın sayısı binlercedir . Her şeyden evvel böyle bir kamus ilmin maddiyat yani fizik ve kimya. Roussean'dan beri. Bunlar koca bir mecelle olacağına. Istılahların konulmsında en büyük güçlük îstilahların şekli hususunda. birleşmek noktasında görülüyor . Bizde ilim İstılahlarını tespit etmek teşebbüsü yeni değildir... Benzemekle bir olmak bir şey değildir.. taşlara. bu fikir adamları hep " tabiat. ruhiyat. Bunu iyice anlamıya çalışalım : Vuzuhlandıran adam. hatta Rönesans'tan beri. Bütün ilim lügatlerini cem ve telif etmek teşebbüsü hakindaki fikir ve kanaatimi burada söylemek istiyorum .. Tıpta.. ruhlara kadar inerek canlı bir iş görmüşse o. hayatiyat yahut biyolocya. topraklara. Bu müşkül vazifede . tip kamusu. ?... meselâ maddiyat. Vuzuh !. diyorlar.

İstilâh kamuslarını vücude getirecek olan heyetler kendi kabul ettikleri karşılıkları yazmakla beraber şimdiye kadar neşredilmiş diğer karşılıkları da işaret ve zaptederlerse tarihî hizmetleri daha mükemmel olur. bu türkçe. Şimdiye kadar yaptığımız tecrübe bize türkçenin felsefe düşüncelerini açık ve kat'i bir surette ifade edebilecek. Metafizik Bu bahse nasıl girdiğimizi eyice hatırlamayorum. 2 . Bunlar şeniyet manzarasını seyretmek için batın kâşanesinden açılmış pencerelerdir.. yahut mistikler gibi bir devrin adamıdır..İstılahların kabulünde birleşilmeyince her kes tercih ettiği tabiri imzası altında yazaaktır. emperatifleri. Fenomen ve Numen'ile Kant. Bence felsefeler bir nevi içtimaî haletlerdir.Beynelmilel mahiyette olan tabirleri aynen kabul etmek . 4 . varsa ve canlıysa.— 303 ^ muvaffak olmak için kabul ettiğimiz esaslar şunlardır : 1 . Dilde iştirak içinde söylediğini yazmakta lâzımdır . Bir çokları gibi o da Kant'çıdır.Bir feylezofun sistemine göre orjinal bir fikri ifade eden tabirleri keza aynen kabul etmek. acaba neyin. nasıl bir zaruretin ifadesidir? Ben içtimaî bir dava ortıya atmak arzusiyle değil de misafirimi memunun etmek için biperva şu izahatı verdim: — Kant'ta Ansikiopedistler ve Rousseau. Bu esaslar sayesinde faaliyetimiz iierileyecektir . Müşterek bir ilim dili ilmin içtimaî hayatı için bir şarttır. Bu şeniyet o kadar . aynen kabul etmek. zengin bir lisan olduğu kanaatini vermiştir. Arkadaşım Almanyada felsefe yapmış olan bir gençti.Her tabirin evvelâ türkçesini aramak. 3 . Her zamanki gibi güç suallerinden birini daha havale etti: — Nazarî ve amelî akılları.

Fakat mutlaka " Evolution CrĞatrice „ yahut " Les Donnees immâdiates.. ne Fransızdır. cebir manzaralariyle idrâk etmek olacaktır.— 304 — girift. şeniyeti hep intizam. metafizik tarihini nazarı itibara alırsak gerç* böyle. Şahıs veya mezhep işinden kurtulması mümkündür. Çünkü vatan yerine küreiarzı iskân etmişti. Bergson'dur. Halbuki Rousseau. bir medeniyetin tabiatine takılıp kalması bu tefekkürün tarihi bir kaderdir. Niçin ? Çünkü Rousseu'da şahsiyet millî değil. Aynı vaka. Kâinatı seciyemizin gözlüğüyle seyrediyoruz. Seciyemiz bizim rüyetimizi tadil ediyor. sadece insandı. O hâlde rüyetlermizide enfûsî kalan bir mahiyet vardır.. Vatanı yoktu. zaruret unsuruna irca edilmiş bir J-J. Metafizik te ilim gibi afakî bir tefekkür mahiyeti alabilir. bakınız bu adam ne zaruretçi. beşerîdir. Rousseau ne Alman.. Felsefesinde keşfettiğini zannettiği tabiî adam. millî yahut daha geniş olarak beşerî mahiyette bir şey olacak. Fakat dayıma böyle olması neticesi çıkarılamaz. Herkes aynı şeniyeti aynı tarzda görmeğe sevkedilmiş değildir.Rousseau'dan başka bir şey değildir. amiriyet. O hâlde metafizik şahsî. bir harsın. hatta ne İsviçreli. Fakat Rousseau. ne hissiyeci. Hatta keşiflerinin neticesini. şeniyeti tam ve bütün kavramak iti— barile kaba sabada olsa daha genç bir kafadır. Kant kendi zaruret mezhebinde gerçi ince bir mütefekkirdir. o kadar karışıktır ki türlü cephelerinden türlü man* zaralariyle görmek kabildir. kendi halis Enesinden başka bir şey değildi. Hatta onun içindir ki Kant... Böyle yoğurulan bir seciyenin mukadderatı.. aynı amel hakkında aynı nazara malik miyiz. Metafiziğin bir şahsın. ne benci. Kant'm hayatı tetkik edilsin. ne de elcidir. ne İngiliz. „ . — Evet. — O hâlde sizin anlayışınıza göre bir feylesof kimdir ? — Bu adam şüphesiz H.. Bu hayatın ne kadar inzibat aştkı bir hayat olduğu görülecektir. ne akliyeci.. kontrol için laboratuvara sokması bile mümkündür .

şeniyeti canlı olarak mütalâa etmek. sadece tekâmüldür... Bunlar tekâmülün anlayışına hizmet etmişler. sanat yolundan ..feylesofu Bergson değil... ister uzviyet ve ruhiyetin isterse cemiyetin tekâmülü olsun. — O hâlde metafizik sanat gibi bir şey oluyor ? — Evet sanat gibi bir şey. çünkü sade hayal ve his sahesinde kalmıyor... isterse içtimaî hayata ayit olsun.. İster maddenin. usulünü ilmin usulünden ayıran ve metafiziği de ilim gibi afakî bir tefekkür olarak anhyan Bergson. Halbuki metafiziğin usulü hatstir. Halbuki metafiziğin mevzuu tekâmül. ister uzvî ve ruhî.. Çocukluğum o civarda geçtiği için o civara. fakat bütün tekâmülü birden kavrıyamamışlardır. Onun için hepsi mezhepçidir. Bergson'un bütün arzusu metafizikin ilim gibi beynelmilel ve gayrı şahsî bir hâle gelmesidir. — O hâlde tarihî feylesofların rolü ? — Bunların rolü. tasavvur ve mefhum sahesine giriyor.. İlmin usulü cebir ve hendese yani akıldır. Bir çokları ilimden geçmiyen kafaların metafiziğe kadir olmiyacağını iddia ederler.. Mevzuu ne olursa olsun ilim parçalar. Ben de sanat terbiyesi almıyan metafiziğçinin. Mevzuu ne olursa olsun metafizik toplar. mütecanis parçalara ayırır. şeniyeti bütün ve seyyâl olarak mütalâa eder. biraz daha vazıh olarak nedir? — Şudur: İlimin mvvzuu maddedir. İster maddî. metafiziğin mevzuunu ilmin mevZuundan. hendesedir. — Bergson'un hizmeti.. . şeniyeti madde gibi mütalâa etmek. fakat sanat değil. mezhepçilikten kurtulamıyacağım söylerim. tekâmül dediğimiz mevzuun cephelerini ayrı ayrı keşfetmeden ibaret kalmıştır. Hayasızlık Tophanenin üstünde Sormagir derler bir türk mahallesi vardır. gerçi ilim yolundan değil.

şu çınarı devirebilir misin ? Bu zatin nazarında çınar devirmek. Bu cevap bütün manasiyle yirmi beş sene evvelki Sormagirlilerin ölülere karşı hissiyatını bildiriyordu . karşıdaki mezarlığa bakıyorlardı. Halk bunların her birine " gâvur farmason „ gibi bir isim takarak " sen benden değilsin! „ demek istiyordu . çok şey var.. Küçüklükte alınan bazı fikirler iman kuvvetini taşıyor. Hatta bu inanışımı çok kere izah edemiyorum . Çeşmi Hüseyin Efendi kerametinden çok bahsedilmiyen velilerdendi.kendisine gayrı meşru. Lâkin " Halkın sesi.. Bir gün Sormagir camimin önünden geçiyordum. kim bilir ne kadar adi bir işti!. cahil bekçi bu teklifin kabalığına karşı .- 306 - ayit hatıralarım çoktur. Fakat bunlar o kadar az.. sert ve haşin bir tarzda : — Efendi.. ister mabet hürmeti. < u yaz Surler haricinde gezmeğe gitmiştim. ben o zatin çinarma dokunamam !. Halkın itikadında "akıldan hariç. Gerçi o tarihte bile mahalleli arasında ölüyü. İster evliya .. Bu mezarlık Çeşmi Hüseyin Efndi isminde evliya tanınmış bir zatindir. Uzun seneler bilmiyerek. maneviyetma sığınırlardı. mazisini seven bir kavimle sevmiyen /bir değilmiş. Mezarlığın içindeki kocamiş çınar son günlerde devrilmek tehlikesini göstermişti. anlamiyarak ölülere hürmet etmekte devam ettim . kabrini tahkir edenler vardı.. isterse bir " antika merai „ şeklinde olsun.. Bunlardan biri Sormagir bekçisine dönerek dedi ki: — Nasıl Ahmet ağa.. „ Zaman bu hükmü tasdik ettiriyor.kizararak bozararak geriledi. Şimdi mahelleli kazanın önüne geçmek için çmarı kesmiyi düşünüyordu. fakat " akla mugayir „ olanlar pek az !. Sokakta üç beş kişi toplanmış. Hiç unutmam. Maksadı» . hakkın sesidir. Buna rağmen Sormagirliler onu severler. dedi. mahalle hayatındaki mevkileri o kadar hiçti ki. gayrı ahlâkî bir hizmet teklif edilen insanlar gibi ..

bilmem ki nasıl bir yaşamak hırsiyledir. Merkez Efendi dergâhından Yenikapı Mevlevihanesine doğru İlyas Zadelere ayit tarihî bir kabristan var . diyordum. İçerisindeki lâhitler hep kırılmış. yerde yatan taş kavuklar üzerine at başı iskeletleri koymuş !. Ağaçlar. En yeni taşının üzerinde 1190 tarihi okunuyor.. fakat İlyas Zadelerin. kavukları bir tarafta. Yazık k* bu hakaretin bediî şeklini bulamamışlar !.. Belki bu türlüsü bir tanedir . eski lâhitleri bir kere daha görmekti. idare adamlarının seyyiatı lâhitlerdeki eski sanatin nizamım bozmuş. vahşî çitlenbikler. . Zaman ile camisinden ayrılmış . bu üç yüz senenin eritemediği mermerleri parçalamış atmış ! Buraya artık bir kabristan diyemezsiniz ! Belki bir kabristan. bütün mezar taşları. tarlalar istilâsına uğramış hazin bir bucaktır.— 307 — tarihî ve kutsî hatıralarla dolu olan bu yerleri. kim bilir " neslicedit „ imarcilari atalarının itikadını pek cahilane bulduğu için olacak.. Artık ne bu çukuru ne de bunu açan mühendisi benden sormayınız .. bu itikadın zadesi olan kabristanları tahrip ediyor . Kız Taşından beri bütün evlerin münasibettar olduğu bir mecraya yol açmak için bu kabriatanı ortasından ikiyeye ayrılmışlar. Burası en aşağı üç yüz senelik bir mezarlık.. Fakat Aksaray'a geldiğim zaman Horhor'a doğru yine bir cami ve kabristan harabesine daha rasgeldim . kitabeler mdeniyet elinin açtığı bu nezafet çukuruna yuvarlanmış. hatta insan zadelerin bile değil. her tarafından civarındaki evlerin. sadece hayvanların kabristanı! Artık buraya ne meşhur ne de meçhul insanlar gömülmüyor. gövdeleri öbür tarafta !.. eski türbe' leri .. sadece civardaki at leşleri dökülüyor! Zamanın telâkkileri.

.

Ahlak .

.

. ikametimin son günüydü. Alçak. bana mektebin mazideki bütün ikbal ve itbar devirlerini anlatıyordu. Yolda Sanayi Mektebim aynı zamanda idareye memur edilen Darülmuallimin müdürü malûmat veriyordu. Orada her şey ağır.. Üç günlük ziyaretlerim gene bu intibaı teyit etti. Dershaneleri de öyle güzel. İstanbul'da. Sabahleyin. O da Mektebi Sanayi. oturaklı. ilk defa şehre çıktığım zaman. şehre hâkim bir tepeye . penbe dağlar memleketidir. Kollejin bulunduğu tepe gibi. Maarif müdürü bize Darülmuallimni.. Bursa'da. kemerleri renkli taşlarla süslenmiş. bir millet hafızası gibi zengindir.^ her şey ciddidir.. yahut bir selçuk kapısı yükselen bu }ürk ve tarih şehri. Bütün insanlar ağırbaşlılık için yaratılmış zannedilir .. Nihayet dar. köşede duran ufak bir sigara 20 . şurada gene mektebin elişlerinden gayet ince dokumah ziynet halıları. diyordum. Yaklaştıkça sönmüş bir saltanatın enkazım göreceğiz gibi acı bir hisle müteessir oluyorduk. ziyaret edecek bir müessise kalmıştı.. İşte asıl mektep. Oradan şehre. hiç şüphe yok. bu intibaı almıştım. ufak gösterişsiz evler arasından girersiniz. Sivas her tarafında bir selçuk minaresi. penbe dağları aşmak lâzımdır. dolaşık sokaklardan geçerek bir tepeye çıktık. ne güzel bina . erkek kız iptidailerini gezdirdi. Darülmuallimatı. Ankara'da emsalini gördüğüm bir mektepti. Kayserimden gelen yolcular için bu azemetli. dediler .. Uzaktan sanayi mektebinin büyük binaları görünüyordu. misafir kabulüne mahsus olan salon hep mektebin mamulâtiyle döşenmiş. Acaba Sıvas'ınki nasıl. Bu. Nihayet Kızıl ırmağa varırsınız.. zevk sahibi bir mimarın daha evvel bir valinin eseri.. İzmir'de.- 311 -s Hayır ile şer Sivas azemetli. kapıları. İşte mektebin mamulâtından : On Beşinci Louis tarzında cevizden oymalı bîr masa..

. Aynı salonun dışarısında gene bir kapının üzerinde vaktiyle resim hocalığı eden bir zatın yağlı boya levhası var ki klâsik italyan sanatkârlarının eserlerini hatırlatıyor. Eğer Sanayi mektebi DarülmualHmme yerleştirilmese. Filvaki. dokumada. Bu işler yeni idarenin temin ettiği ilk vazife. bu " mektepli inhitat „ nedir ? diyordum . yünlerini boyamalı. O renkte. üzerinde bir tablo var ki tablodan ziyade bir resim levhasına benziyor. hakte. değil mi ?. taşlarını o kadar güzel tıraş eden türk sanatkârlarının memlektinde bu gün taş oyan tek bir türk taşçı kalmamıştır ! Kendi kendime soruyorum: O " mektep siz itilâ „ ne idi. bu çocuklar belki bu hayatı da buiamıyacaklardi.iskemlesi. bir kaç fotin. Hayır. Sivas'ın en mutena bir eseri mimarisini gözle görülemiyecek derecede ince olan taksimat ve tersimatiyle bunun üzerine hakketmişler. beynelmilel hayatı.. uğraşıyorlar. Imî. Darülmuallimin idaresi sanayie vaziyet etmeseydi. Bu sual ne kadar garip olursa olsun. gene hatırıma geliyor . netice bunun tamamyle aksi olmuştur! Böyle olduğunu hem içeride. ne şekilde olursa olsun. içtimaî tedahülleri kastediyorum. Tarihimiz ve topraklarınız haricinde aynı zamanda zaruret ve suhuletle teşekkül eden bir takım iktisat ve ilim merkezleridir ki bizde dahil oldu- . ilk faaliyetti. " Tarih „ diyerk iktisadî. bu neticede tarihin hissesini.Talihsiz çocuklar! dedim ve bu sukutun sebebini düşünmiye başladım. Dışarıya çıktığımız zaman öğrendik ki vaktiyle Sivas'ın kayalarını. mesuliyetini hesaba katmamak nasıl mümkün olur ? !. yapraklarla işlenmiş. Şimdi tasavvur ediniz. servetini arttırmalıydı. "esimde bu kadar ileriye giden bir mektebin Sivas'ın iktisadiyatına hizmeti ne olmalıydı ? Pek büyük dğeil mi ? Her sene yetiştirdiği yüzlerce sanatkârlarla Sivas'ın taşlarını oymalı. her tarafı selçuk tarzında çiçeklerle. hem dışarıda öğrendim: Mektebin hâli hazırda mevcut olan marangozhanesine indiğimiz zaman gördüm kü: Orada talebe namına yalnız yedi yetim var! Önlerinde bir iki tahta parçası.

Bunların hoşuna gitmek için ancak süslü sigara iskemleleri* On Beşinei Louis tarzı masalar. Sivas sanayi mektebi sade bir misaldir. Sivas. yapılarına kalfa bulannyorsa bundan mesul olması lâzımgelen kimlerdi ? Öyle tasavvur ediyorum ki Sivas Sanayi Mektebi tesis •edildiği gün bu mektebin hayatını idareye memur olan büyük küçük memurlar hayat tarafından iki yoldan birini intihap etmeğe davet edildiler: Biri. Sivas'ın selâmeti bu yolda idi. ipek gibi ince halılar lâzımdı. Artık Sivas'a ve çocuklarına hizmet edecek yerde. harici. İkinci yol u hakikat ve ihtiyaç yolu . Şimdi her sanayi mektebinin idaresine. Sivas evleri için doğramacı. " gösteriş yolu „ idi. kerestelerine doğramacı. binalarına taşçı.tımuz hâlde hariçte kalan bütün unsurları birer maddî . idare adamlarının gideceği yol. valilere. kârlarına iltifat .. Fakat haricî münasibetler sabit kalmakla beraber dahilde gene unsurdan unsura. sathî olan zevklerine.. hatta fertten ferde değişen refah ve muvaffakiyet şartları irefah ve muvaffakiyet noksanları da vardır. Otuz otuz beş sene kendisine taptıran bir Saray ve her yerde bunun yerine kayim olan saray zihniyetti valiler vardı. depdebe ve saltanatta ariyan Sivas Sanayi Mektebi kendi kendini kaybetti ve bu parlak baş* langıcın sonu böyle karanlık ve hüzünlü oldu!. bütün •muvaffakiyeti. yahut haricin fani. şuuru makamı vilâyetpenahiye donen. Ya gösterişi. İşte bütün bütün aklı.. her maarif teşkilâtının başına ve her resikâra geçen müdürlerin. her hangi uzviyetin taazisine engel olmuştur. Sivas aptesthaneleri için taşçı. o kuvvettediğer her hangi bir merkezin teşekkülüne. sadece eseri sanat yaptırdılar. işte evliyayı umur Efendiler bu iki yoldan yazık ki birincisini intihap ettiler. Sivas hayatı için adam lâzımdı. kıymeti. şahsı düşünerek ellerinin altındaki çocukları öldürecekler..zerre mihanikiyetiyle kendisine doğru çekmiş. gene bu ikiden biridir. idi. makama hizmet ettiler! Sanatkâr yetiştirecek yerde.

Hususiyle yikanıyor.. Ona tarak. hakikate girmek. kaşık.. Bu zatlere sorarım: Kendiniz için mi çalışıyorsunuz. Onun için yıkandıktan . O vakit bu iki yoldan birini intihapta mustar kalacaksınız.. çünkü sağ el temizdir. müessiselerini. Evet halkın kanaatince sağ el her yere sürülebilir . hatta sabunla yıkanarak tamamiyle temizlendiğini farzetmek bile biraz tehlikelidir.. Abani sarıklı zat bana " Efendi. Bu gün bu kahramanlardan birini ziyarete gittik. Bunlar da halk arasında meşhurdurlar. Yine bir gün istanbul'un en meşhur muhallebicilerinden birine gittik. Derilerimiz dayimî surette yağ ifraz etmektedir!. hatta mübarektir!. mektebin haliyle hallenmek. memleketlerini baka sırrına mazhar etmek istiyeceklerdir.. vazifesi gördürülebilir. gayrı için mi ?!.. temizlik kahramanlarıda vardır . oradaki ilk müşahedem de garsonun baş parmağını çorba tabağına sokması oldu !.. kürek. bu el beş vakitte yıkanıyor!-. Bu son vakayı kendisine hikâye ettiğim bir doktor bana şu cevabı vermişti: Ellerin. Yine bundan on sene evvel o kadar meşhur olmıyan diğer bir muhallebicinin de muhallebileri avucu içine alarak ufak tabaklara geçirdiğini görünce tahammül edemiyerek itiraz etmiştim ... memleketin ihtiyaciyle ünsiyet etmek. Eliyle matruş başını kaşıdıktan sonra aynı elini etrafındaki bütün eşyaya sürdüğünü gördük L Ankara'da temizîiğiyle meşhur bir lokanta var dediler.. güreş kahramanları olduğu gibi. sen afedersin.— 314 — etmiyip vazifenin içine. tezgâhtarı büyük tavuk göksü tabağını kaşıkla ufak tabaklara istif ederken eliyle tatlıyı tutmak için baş parmağım da kullanıyordu !.. Neticede şu ikiden biridir: Bir hayır yahut bir şer ! Temizlik ve Medeniyet Yarış. kepçe. „ demişti..

Türkiye garp medeniyetini temsil etmek istiyorsa mekteplerinin programlan kadar mekteplerinin aptesthaneleriyle.sıkılgan bir kelimedir. yahut ayak yerine gaz sandıklarının parçalarını çivileten bir mektebe mektep demem L Bu mana ve bu itibar iledir ki hükümetin .ayileler hazırlamak temizlik medeniyetinin memlekette yerleşmesi için kâfidir. darüleytamlar. bilhassa leylî mekteplerin hayatını bilfiil değiştirerek. göreceksiniz ki kâğıt lekeleniyor! Kaldı ki günde bir kaç kere yıkanan eli temizdir dîye on altı saat zarfında rasgele. yalnız dinin mürtecilerine takılmıştır !. yemekhane veyatakhanesiyle de meşgul olmalıdır. liseler. „ di- . v Her yenilik gibi temizlik te ustadan öğrenilir. on sekiz leylî talebesine kapaksisz dolap -veren ve verdiği dolapları da ayaksız bırakan. Halbuki itirazların bu nevini de idrak etmişizdir !. hiç olmazsa tevekkufumuzun amilleri olacaklardır !. Bir çok harekektlerimiz var ki onları sırf şuursuzlukla muhafaza ediyoruz." Değilmi ki yine kirlenecek o hâlde temizlenmiye ne lüzum var ?!.— 315 — dakika sonra bile kirlenenirler . hamamiyle. Buna ancak şu yoldan gidebiliriz: Bu tarz temizliği yaşiyarak ve yaşamakta olan temiz manasiyle medenî insanları bu terbiye muhitlerinin başına getirerek . Gerçi her biri bir fikir • e zan ihtiva ediyor: Yıkanan ellerin kir tutmıyacağı gibi!. ona mektebin yataklarını niçin bu kadar temiz tuttun ? „ diye itiraz edilemez!. Saniyen mekteplerin. ali mektepler medeniyet âleminde terakkimizin olmasa bile tedennimizin. Binaenaleyh memlekete lüzumu kadar fennî temizliğe muktedir . Halbuki temizliğin de mürtecileri vardır !. her yere sürtmek! Tarihî itiyatlarımız ve doktorun izahatı herkesi düşündürebilir mahiyettedir. "Taasupw .. Bir maarif adamına " zalim. müstebit.elinde bulunan leylî iptidaîler.. Ben on altı. veya ihtilâlci.. anarşist „ diye hücum edilir ama.. Bunun tecrübesi gayet kolaydır : Her hangi tahareti müteakip vücudunuzun muayyen kısmraı sigara kâğıdiyle uvahymiz.

Filhakika hademesini döğen mektep ile bu mektep arasında sadece bir semt münasibeti vardıKendisine mektup ve gazete parçaları gönderilen bu zat ne hademesini dövmüştü. Fakat bütün mesele bizzat yeni nesilleri yetiştirecek olanları fennî temizlik mefhumuna göre. yani cismanî ahlâğı değil midir ? Fennî. serlevhah makalemden bahsediyor. Bir insanın asri seviyesini en iyi ölçen mikyaslardan biri de meselâ o adamın hürriyetperverliği. Bu mektep müdürü: u her gün müteaddit mektuplar ve Akşam gazetesi parçalarım alıyorum. ve kesik gazetelerle de aynı şey hatırlatmak isteniliyor „ diyor ve makalede mevzuubahs olan mektebin kendi mektebi olmadığı hakkında benim tarafımdan izahat verilmesini de rica ediyor. diğeri muktesitliği ise. fenne itibar etmeksizin temizlik: iddia edenler de vardır. Fazla olarak bu mektep İstanbul mekteplerinin en iyilerinden biridir.. Bence medenî İslahatımızın büyük bir safhası budur . mektebin etrafında derhal dedi kodu oluyor ve dedi kodunun olması için semt münasibeti kâfi geliyor. temiz bir muhitte ve temizlik kayidelerine tevfikan temiz olarak yetiştirebilmektedir.ası yapabilirsiniz. Cezası olmıyan cürümler! Geçende bir mektep müdürümüz bana bir mektup yazıyor..yenler çok olduğu gibi. ne de mektepte buna benzer bir vaka zuhur etmişti. Onlara inanmıyahm ve çocuklarımızı inandırtnıyalım . üçüncüsü mutlaka temizliği. Bu mektubunda Akşam'da intişar eden " dayak „. bu mektuplarda sizin makalede mevzuubahsolan hademesini doğen müdür ben olduğum iddia ediliyor. temizlik fikrini sonuna kadar tafsil edebilirsiniz ve ondan bütün bir kayideler ve edepler mecmr. Bu mektup- . Bütün bunlara rağmen.

Ve bu teşebbüs müspet bir surette meşru usullerle değil. Şu takdirce her hangi . sonra cürüm atfederken imzalarını gizlemek zilletini irtikâp edebilmişlerdir. Çünkü çalışanlara karşı beslenilen muhabbet ve hürmet imzasız mektupla tahrikat yapmıya manidir. insanlık şerefini ve haysiyetini müdafaa eden başlıca müeyyideler kanunlardır. şöhretini sarsacak. ve her hangi menfaat endişesiyle evvelâ muğber olmuşlar. fakat bunlar insanları hukukundan mahrum edecek.. Bunlar şüphesiz husumetkâr ve insafsız kimselerdir. intiharlar gibi içtimaî hayatın elîm zaruretlerinden biri olduğuna gerçi kaniyim. tekrar ve telkinle. Dedi kodu şahsî kıymetleri alçaltmak için yapılan bir teşebbüsdür. Halbuki bir memlekette şahsî kıymetleri. ferdin hürriyet ve saadetine engel olacak bir mahiyet aldığı zaman o cemiyetin hayatında bazı gayrı tabiîlikler mevcut olduğunu kabul etmelidir. hissiyata müracaat edilerek yapılır. Memleketimizde her hangi neşriyatın ve her hangi propagandanın bir millet adamının. Bunu zannetmiyorum.Samimiyet bu fiilin neresindedir?!. Gerçi böyle adamlar her yerde. diyebilirsiniz . yıkacak derecede şiddetli bir tesir hasıl ettiği görülüyor.- 317 — lan yazanlar ve o makale parçalarını gönderenler acaba samimî ve hasbî kimseler midir ?. Dedi koduların.. Binaenaleyh bunların tahrikatından derhal müteessir olmanın manası nedir. her memlekette ve her zümrede bulunabilir. Kanunlar ise esasen ahlâkın ifade ve istitalesi demek olduğundan bu şeref ve haysiyetin muhafız ve mürakibide efkârı umumiyedir.. Bu dereceyi bir kere aştıktan sonra dedi kodu da marazî bir şekil almış demektir. Çünkü intihar ve cinayet gibi hâdiselerin cemiyet hayatında tabiî olan birer derecesi vardır. şu veya bu ferdî sebeple. her hangi mektep müdür veya mualliminin mevkiini.. cinayetler. Fakat maatteessüf dedi kodu dediğimiz ve binnazariye kendisine hakikat ve kıymet atfetmedtiğimiz telkinatm ve neşriyatın içtimaî hayatımıza merhametsizce tesirleri oluyor.. bir memurun.

ve kast zihniyetini yıkalım. ammenin. zevke müdahale edemediği gibi. ve çünkü dedi kodu dediğimiz şey ele. Ben hayatımda bir vakaanın şahidi oldum ki bütün insanlar için şayanı ibrettir: Meşrutiyetin ilk seneleri idi. Çünkü kanunlar tuvalete. yerine millî va insanî bir ahlâk telâkkisi koyalım. bu vicdanın kuvvetlenmesi kanunun... fazla olarak pusula adres- . O hâlde bu gibi cürümlerin yegâne müeyyideleri efkârı umumiye. muhakkak ahlâkî felsefemiz gibi ahlâkî terbiyemiz de daha başka türlü olurdu . Elbette değildir. onun işi şüphesiz ahlâkî kıymetleri icat etmek değildir. Akıl dayima bir dümendir. bir takım feylesoflarınız da sevkitabiî ve menfaat felsefelerini mezhep edinmeselerdi. Bunun için ahlâkımız mahalle ahlâkından çıkıp millet ahlâkı şekline girmeli. cezanın yapacağı şeyi yapabilir. efkârı umumiyedir. avuca sığar veya tartılır cürümlerden değilir !. Bilenle bilmiyen müsavi midir ?!. fakat bir çok sevkitabiîlermizi. Binaenaleyh meselâ lise tahsili görenle görmiyen ahlâkî telâkki itibariyle bir olamaz. taarruzuna oğrayabilir. Bu vicdanın nur lan ması. Şimdiye kadar bir takım alimlerimiz sırf madde felsefesi yapmasalardı. içtimaî hayatımız gene mahalle hayatının icap ettirdiği infiratçılıktan kurtulup millet hayatının muhtaç olduğu tesanütçülüğe vasıl olmalıdır.— 318 — sebeple bu iki müeyyide zayıflar veya lüzumu kadar kuvvet ve selâbet kazanamazsa ferdin kıymeti ve şeref ve haysiyeti de yalnız başına terkedilmiş olacağından her taraftan şeytanî ve gayrı ahlâkî kuvvetlerin hücumuma. O zaman mektebin heyeti idaresinden olan bir zât tabiiyat muallimlerinden birine hademesiyle bir pusula gönderiyor ve bu pusulada belki lüzumundan fazla amirane bir lisan kullanıyor. bediî ve iktisadî şekilde islâh etmek yani içtimaîleştirmek onun vazifesidir. nefsanî temayüllerinizi ilmî. Darülmualliminde bulunuyoruz. cumhurun vicdani olabilir. Her vasıta ile eski mahalle ahlâkını. ahlâksızlığın bu nevine de müdahale edemez. Halbuki bu nevi gayrı ahlâkî faaliyetlere mani olacak yegâne kuvvet..

Efkârı umumiyenin bu sahedeki tecellisi dedi koduculari bellemek ve mütemadiyen hariminden kovarak onları içtimaî hayatın seyr ve tekâmülü üzerinde gayrı müessir bir hâle getirmektir . Bir aralık kendisine şu suali sormaktan kendimi alamadım: "Hâlbuki o sizi bir muhavere meslesinden dolayı rencide etmişti* Şahsına karşı bir iğbirar duymuyor musunuz ?!. dersinde çok muvaffak olduğunu. „ Şu cevabı vermişti: " Filhakika o vakaadan dolayı son derece muğberim.. Bu samimî itiraf ve bu millî hassasiyet karşısında hürmet duymamak kabil değildi. Cahil adam. tuvaletsiz adam her salona girmediği gibi.— 319 - siz bırakılmıştır . dinliyen kulakların çokluğudur !. Fakat bir gün mevzuubahs idare adamiyie bir yerde bulunuyorduk. en vazifeşinas bir darülmualümin hocası olduğunu ve müessesenin kendisiyle iftihar edebileceğini söyledi. çünkü dedi koduyu teşvik eden şey. Fakat bu iğbirar tamamiyle ferdî bir mahiyettedir. gayrın kiymtele- . dedi koducu adam. Muallim de müracaatin bu şeklini haysiyetşiken bularak ağır bir mukabelede bulunuyor ve arada gayrıkabiliizale bir suyitefehhüm hasıl oluyor... Bilâterddüt cevap verdi. Biz bu tesanütçulük mefkuresini şuurlu bir hâle getirirsek dedi koduya karşı en müthiş silâhı elde etmiş oluruz. Kendisinden bu zatin ehliyeti ve iktidarı hakkında fikir soruldu. kendisi o işte haksızdı. kirli adam. Bütün millet işlerinde aynı zihniyetle hareket etmek ve aynı kafa ile hareket etmiye alıştırmak nefsimize ve nesillere karşı bir terbiye borcudur. Halbuki millet ahlâkını kazanmış olan seciyeli bir insanın kulağı bu gibi ihtirasların sesini katiyen işitemez. Bu vaka ferdî iğbirarla içtimaî kıymetlerin karşılaşmasına ve içtimaî mefkurenin hakimiyetine bir misaldir. Zannedilirdi ki bu iki zat artık biribirinin hasmıcam olmuştur . Aynı sebeple kendisinin hizmetine ve iktidarına da muğber olmak için ne sebep var ?! Tekrar ediyorum ki kendisi Darülmualliminin en iktidarh ve en vazifeşinas bir hocası idi „ . muallimin bahsi geçti.

rmı her vesiyle ile münaksaya koyan muhtekir dahi her salona giremez. Filânın hayatı, filânın şahsî ahlâkî hakkında söz söylemiye başhyan adamın medenî bir muhitte göreceği mukabele pek aşikârdır: " Bu bizi alâkadar etmez i „ derler ve sustururlar. Şu hâlde dedi kodunun mahiyeti ve dedi koducularon ahlâkî seviyesi hakkında gayet vazıh bir fikir sahibi olmak onların faaliyetini ve cesaretini sıfıra yaklaştırmak için en kat'i çaredir. Kanunlarımızı millet kanunları hâline getirmekle beraber ahlâkî terbiyemizde ahlâkî tetrisatımızda muhabbet ve tesanüt umdelerine lüzumu kadar mevki verelim. Unutmuyalım ki muhabbet içtimaî hayatın kanunnudur . Tesanüt ise onun uzvî bir mukabilidir. Ne muhabbet ve ne de tesanüt olmıyan yerde hürriyet yoktur. Hürriyetsiz bir cemiyet bir kabiyle ve aşirettir, fakat bir millet değildir..

Adabı maşeret
Hangi hareketlermiz muaşerete muvafıktır ?! O hareketler ki hayvanın diğer hayvanlarla münasibetinde ki hareketerden uzaktır!.. Çünkü adabı muaşeretin esası, insanlarlaolan münasibetlermizdeki temizlik, güzellik ve hakşinaslıktır. Hangi fiil ki insanlarla münasibetimize ayit olmakla beraber kirlidir, çirkindir ve hakksızday adabı muaşerete muvafık olamaz ... İşte ben bir lise talebesinin adabı muaşeret hakkındaki sualine böyle cevap vermiştim. Bu cevap belki tamamiyle doğru değildir; fakat adabı muaşereti en iyi temyiz eden bir mahiyeti haizdir. O da bu adabın hayvanî, uzvî menşeli olmadığı, tabiî temayüllerin, sevkitabiîlerin basit bir faaliyetinden husule gelmediğidir. Filhakika adabı muaşeret namına yapdiğımiz bütün hareketlerde ve gene o nama kaçındığımız bütün fiillerde sıhhî, ahlâkî, ve bediî bir endişe

— 321 —

hâkimdir. Bir milletin kendi ahlâkî, bediî ve ilmî telâkkisine göre bir insanla diğer insanlarının münasibetini tanzim etmesi... Bence adabı muaşeret budur. Binaenaleyh adab^ muaşeret insanla insan arasında mümkün ve muhtemel olan bin türlü çirkin, gayrı sıhhî, ve haksız temaslar ve münasibetler yerine bilâkis güzel, temiz ve dürüst münasibetler ikamesi demektir. Bu suretle adabı muaşeret insanla insanın münasibetinde ahlâkın, sanatin, ilmin ve fennin müdahalesi demek olur. Muaşeret adabının bu içtimaî mahiyeti bir kere iddia edildikten sonra bu adabın içtimaî vakıalara ayit bazı: hususiyetlerini işaret etmek icap eder: İçtimaî hâdiseleri diğer nevi tabiî hâdiselerden fark ve temyiz eden belli başlı vasıf, afakî bir mahiyeti hayız olmalarıdır. Yani din,, ahlâk ve sanat gibi adabı muaşeret kayidelerinin de haricî mevcudiyeti vardır. Onları tesis eden biz ve bizim ferdî idaremiz değildir; bunlar zamanla muayyen mekânlarda, tarihî zaruretlerle teessüs etmiş ve tekerrür edegeimiş olan içtimaî kiymetlerdir. Milletin lisanını, dinini değiştirmek insanın elinde olmadığı gibi, içtimaî muhitin muaşeret kayidelerini inkâr etmek te kimsenin elinde değildir. Bu kayidelerde yalnız afakîlik vasfı değil, umumîlik hâli dahi vardır. Muaşeret kayideleri aynı muhit ve bünyede olan bütün • insanlar için bilaistisna cari ve hâkimdir. Bu afakîlik ve bu umumîlik neticesi gayrikabilicerh ve mukavemetsuz olmalarıdır. Tabiî kuvvetleri temyiz eden sıfat haricî taarruzlar karşısındaki mukavemetleridir. Taşı, denizi zorlamak tecrübesi dayima bizim zararımızla, aksülamele duçar olmamızla neticelenir. Bunun gibi, muaşeret kayidelerinin ihlâli de muhitimiz tarafından şiddetli bir aksülâmelle neticelenecektir . Bu ihlâle cüret eden adam gerçi dinsiz, ahlâksız ve cahil sıfatlariyle tezyif edilmezse de her hâlde " kaba „ sıfatiyle tavsif edilir . Binaenaleyh ferd içtimaî muhitine intibak etmek zaruretiyle bu kaba sıfatından kaçınmak ve " nazik, terbiyeli „ sıfatlarını kazanmak mecbu-

•- 322 •riyetindedir. Her cemiyetin adabı muaşereti kendine göre •olmak lâzımgelir. Çünkü adabı muaşeretin menşei her cemiyetin " kaba adam „ ve " nazik adam „ fikirlerine verdiği manaya göre değişir . Bu itibar ile kabiyle muaşereti, aşiret muaşereti, millet muaşereti .. diyebiliriz. Adabı muaşeret yalnız cemiyetten cemiyete değil, aynı cemiyetin muhtelif tekâmül devirlerine görede degişecektir.Meselâ cemiyette müspet ilimlerin, iktisadî müessisenin, lâik fikirlerin hâkim oluşuna göre, muaşeret tarzlarının da bir türlü olması iktiza eder . Bunun en açık misali bizim memleketimizdir . Memleketimiz müspet ilimler, büyük iktisat ve :lâiyık devlet medeniyeti olan avrupa medeniyetine giriyor. Adabı muaşeret telâkkilerimizinde değişmesi zarurîdir. Bu esnada mahalle hayatında olduğu gibi vüstayî ve zühtî bir takım kayideler yerine asrî ve dünyevî kayidelerin kabulündeki zarureti takdir etmeliyiz. Bu büyük iktisat devrinde vaktin nakit, temizliğin ancak fen, itikatların ise mutlaka serbes olduğunu bilmeliyiz. Artık gelişi güzel her kese misafir gitmek ve gittiği yerde saatlerce kalmak, istiskal edilince de darılmak ve istediğimiz gibi yemek yimek, ve rastgele her keşi din namına aforoz etmek elimizde değildir... Mevzuubahs olan ihtiyaç, Fransız ve İngiliz terbiyesini kabul veya retetmek değil; zarurî ve küllî bir medeniyetin zarurî ve küllî kayidelerini kabul etmek veya bu medeniyete girmekten vazgeçmektir. Yeni Türkiye garbin iktisadî ve ilmî aynı zamanda lâik ve müsavatçı medeniyetine girmek istedikçe muaşeretinde de şu medeniyetin adabım olduğu gibi kabul etmemek mecburiyetindedir: 1 - Hiç kimseyi tasdi etmemek ve kimseye kendi vaktini israf ettirmemek. 2 - Bütün hayat ve muamelâtta ilmin tatbikatını bilâkaydüşart kabul etmek. 3 - Gayrın itikatlarına hürmet, ve kendi itikatları namına kimseyi taciz etmemek. 4 - Heryerde kadın erkek, zengin fakir, bütün insnalari müsavi muameleye tabi tutmak. Maaşeretin bu esaslar1

— 323 —

beynelmileldir, insanidir. Bunlar üzerinde pazarhketmek yalnız Türklerin değil, asrî olan hiç bir milletin eline değildir!..

Kast zihniyeti
"Kast,, Hindistan'da mevcut bir nevi cemiyettir. Kastat mensup olan bir adam diğer kasttan kız alamaz. Hatta diğer kastın yemeğini yiyemez, ecnebilerle temas edemez. Her kast diğer kastlara karşı muhasim bir vaziyettedir. Hülâsa kast kapalı bir cemiyettir. Kastın benzemediği cemiyetler bugünkü Avrupanın açık ve mütesanit cemiyetleridir. Bu avrupa cemiyetlerinde gördüğümüz şeyler kastlarda gördüğümüz şeylerin temamiyle aksidir. Onun için bir avrupalı zihniyeti gibi bir de kast zihniyeti vardır. Nsfeıl ki bir aşiret ve millet zihniyeti de vardir. Kast zihniyetinin ifade ettiği şey, millî vahdete, millî tesanüde, içtimaî mefkûreciliğe ayit bir dar kafalılıktır. Bu dar kafalılığı, ve kast zihniyetini yalnız Hindistan'daki cemiyetlerin haleti ruhiyesini ifade etmek için değil, asrî cemiyetler içinde bile bazı insanların zihniyetini bildirmek için kullanıyoruz. Kasttan bahsederken Kast zihniyeti dediğimiz gibi, bu insanlardan bahsederken de " bu adamda kast zihniyeti var! „ diyoruz. Hulâsa "kast zihniyeti„ içtimaî hayatımızda bir nevi dar hassasiyetin ve bir nevi dar zekânın alemi olmuştur. Acaba bu zihniyetin amili nedir ? Ruhiyat ilmini içtimaiyat ilmine istinat ettiren alimlere göre her hangi şekilde olursa olsun zihniyet, bir haleti uzviyeden evel bir haleti çtimaiyenin ifadesidir. Dindarlığı, taassubu, milliyet ve insaniyet mefkuresini ve bunlara göre muayyen zihniyetleri vücude getiren, insanların yaradıhşmdaki hususiyetler değil, bw insanların muhtelif hilkat ve istidatta olmalarına rağmen muhitlerinin yani ayile, meslek ve cemiyetlerinin bir ve-

— 324 — tnütebeller olan hayatı, bu hayatın fertler üzerinde yaptığı muayyen tazyiklerdir. Nitekim kastların dar zihniyetinden mes'ul olan bu cemiyetlere mensup insanların kafa tasları değil, belki içtimaî hayatlarının tarzı, içtimaî teşrihleridir. İşte zekâ, namus, vicdan, irade gibi ali melekelerin zuhur ve teşekkülü ancak muhitle, muhitin içtimaî bünyesiyle kabiliizahtır. Tavus kuşunun ayakları kadar kastın da taassubu tabiidir! Fakat bu cemiyetlerin bünyesi bir kere değişmiye başlayınca kast zihniyetide tabiatiyle yumuşar,içtimaî manasiyle dar kafalık azalır.Asrî cemiyetler bu itibarla kastlara en zıt olan cemiyetlerdir. Çünkü bunlarda müsavatçılık hâkimdir, insanla insan arasında fark gözetmemek, bütün insanları aynı hakla mücehhez bilmek asrî cemiyetlerin şanıdır. Halbuki bu cemiyetlerde bile kibarla avam, şehirli ile köylü, memurla amele, elişçisi ile fikir işçisi, siyah ile beyaz farkı yaşamaktadır. Gerçi bunlar hukuata değil, fakat itiyatlarda yaşıyor. Bunun sebebi eski cemiyet kast zihniyetine mütehammil olmıyacak derece inhilâl etmekle beraber bu zihniyeti barındıracak bazı hususî muhitlerin henüz tamamiyle mahvoimamasıdır. Servet gibi, umumî ve millî bir tahilin noksanı gibi bazı sebeplerle kast hâli, vlev artık bir surette, yine yaşamaktadır ... Bu zihniyetle yapılacak mücadelenin mebdei bizzat cemiyeti harekete getirmektir* Elimizde iki mühim vasıta vardır: Biri ordu, diğeri mekteptir. Ordu ile mektep millî kaynaşmanın birinci vasıtasıdır. Fakat terbiyeci için her iki mefhumu bütün genişliğiyle ve içtimaî hayatın zevklerine, heyecanlarına ayit olan bütün müsaadeleriyle düşünmek icap ediyor. Türkiye'ye refah ve saadet verecek mekteplerden ne kast" tedildiğini henüz anlayamadım!.. Mektepten mektebe fark vardır! Evet mektep, fakat on yedinci asırda mektep ile yirminci asırda mektep bir şey midir?! Daha ileriye gidebiliriz: Yirminci asırda her mektep mektep iştiyakımızı, mektep mefkuremizi ifade edebilir mi ?! Bakınız ben alel-

îtlâk Türkiye yeni mekteplere muhtaçtır „ demiyorum; u Türkiye içtimaî hayat icabına göre tesis edilmiş Cumhuriyet mekteplerine ve bu mektepler içerisinde bir teşebbüs ahlâkına yani iş hayatına muhtaçtır.. „ diyorum. Bu muammanın halli için evvelâ bir mimar cumhuriyet mefkuresine bunu kazandıracak içtimaî bir mektep plânını çizmelidir .„

tt

Gösteriş
Belçika, pedagoji noktayı nazarından görülmeğe değer bir memlekettir. Mekteplerinde, teceddütlere dayıma tesadüf etmek mümkündür. 325'ten sonra Bruxelles'de idim. Şehrin usulü tedris itibariyle meşhur olan bîr iptidaisini ziyaret etmiştim. Bu mektebin muallimlerinden biri, elişlerini tedrisata tatbik etmek, dersleri Amerikalıların tabiri veçhile "işleyerek öğrenmek„ usulünü kullanıyordu bu muallim, her veçhle şayanı dikkat bir zatti. Söz arasında BruXelles'de bir sene evvel açılmış olan sergiye dayir bir vakayı hikâye etti; dedi ki: "Geçen sene maarif müfettişlerinden biri mektebimi ziyarete gelmişti; benim elişi tedrisatına merak ettiğimi öğrenmiş. Talebe tarafından hazırlanmış bazı numuneleri istedi. Ve sergiye konulmak üzere bazı numuneler daha hazırlatmamı tavsiye etti,,.. Ben de çocukları çalıştırarak arzu ettiği şeyleri hazırladım. Müfettiş Efendi tekrar gelip numuneleri gördüğü zaman hoşnutsuzluğunu gizlemedi; "ben sizden daha güzel şeyler bekliyordum, bunları sergiye nasıl koyalım ? ! „ dedi ... Ben de : "efendim siz benden çocuk işi istemiştiniz ! Bu yaştaki çocuklar bunu ve bu adarım yapabiliyorlar» Filhakika bunlar sergi için ilmî veya pedagojik mevzular olabilir. Fakat arzu ettiğiniz reklamların yerini tutamazlar, dedim. Ve numuneleri vermedim. Muallimin bu samimiyeti şayanı dikkat idi. Bu vakayı dinlerken bizim

— 326 —

eski tevzii mükâfatlarda ve yeni müsamerelerde çocuklara zorla ezberletilen nutukları ve tiyatro piyeslerini hatırlıyordum !.. Bunlar ne garip, ne cebrî teşebbüslerdir İ Pariste " Butes Chaumont „ civarında bir iptidaî mektebi vardı; " mektepte sanat „ isminde bediî terbiye komitesinin himayesi altında bulunuyordu. Mektebin dıvarlan, bilhassa yemekhanesi yağlı boya çiçek tezyinatiyle örtülmüştür. Burası bir mektep avlusundan ziyade şık ve kibar bir tiyatro dekoruna benziyordu. Aynı şehrin diğer bir mahallesinde ziyaret ettiğim diğer bir mektepte, bediî terbiye namına ne yapıldığını sorduğum zaman : "Efendi mektebin badanası için kâfi tahsisat alalım da tezyinatım sonra düşünürüz! „ demişti. Bunun gibi bizim hayatımızda nice misaller vardır. Hemen bir bina cesametinde kıristal lâvhalar üzerine yazılmış yaldızlı iri yazılar, aynalarla süslenmiş lustura dükkânları, toz ve pislik içinde olmasına rağmen bu kabil tezyinatı bir türlü ihmal edemiyen lokantalar, gazinolar... Bunlar hep aynı gösteriş ve yaldızcılık kafasiyle yapılan şeylerdir. Şu hâlde hayatta ihtiyaç için yapılan ile gösteriş için yapıla» vardır. Samimî gibi cali de var, çok kerre bu cali, samimînin ve hakikînin yerini çalıyor!. Bu sırıtkan eşya, nezaketinin değil, arsızlığın eseridir. Bu, süslenmek ve güzelleşmek ihtiyacından ziyade lâubalileşmek ve zevkçe çıldırmak hâdisesine bağlanabilir. Eşyamızda, ticaretimizde, senayiimizde gördüğümüz bu riyayı, bu tereddi ve ölüm hassasını bizzat sanatimizin tarihinde bulmak mümkündür: Fatihin camiinden gelen, ikinci Beyazit Camisinin o ebedî eserinden geçen nihayet Yeni Camide "mertebeyi kusva» sini bulan türk mimarlığı, Üçüncü Ahmet devrinde çıldırmıştı. Babı Hümayun önündeki çeşmeve daha o devrin diğer çeşmeleri, bu sarhoşluğu» abideleridir!. Türk bu kadar sefih ve bu kadar hayasız, bir mimariyi bütün tarihinde görmemiştir.

yalnız zevk için değil. bu sahte vakarların içtimaî tetkikini yapabilir. mukayese. ahlâk. . Yani cemiyet şarlatan ile ciddiyi. Riya da. bir kalfanın •şahsî temayülü eseri olsun . türk zevkine yabancı idiler !. Kemerde. kubbede. çirkinliğin. bu sahte kerametfüruşluğun menşei acaba ferdî bir temayül. sütunda. saçakta. Acaba tetkik. Bunlar da bir nevi riyakârlık. samimî küvetler hakkında cemiyetin henüz vazıh. Bir sual: bu riya. bunlar da her riyakârlık gibi. Bilâkis. alim ile cahili.. ilim simsarlığı yapmak . " İçtimaî iş bölümü „ ve " Dinî hayatın ilk suretleri „ hakkında içtimaî tetkikler yaptı. riyacı eserleri izah eden riyacı devirler vardır. asrî adamla müstehase adamı tefrik edemediği bir zamanda21 . Bir içtimaiyatçı da bu görünmek merakının. . soysusluğûn. Riya da tassup veya mübalâtsizhk gibi içtimaî hâdiselerden biridir. cümleyi asabiyenin bir icabı ve hususiyeti midir ? Bence her içtimaî hâdise de olduğu gibi bunda da ferdin hissesini ayırmalı.. ilim. tezyinatta anarşinin bütün tecrübelerini yaptılar. bir Üçüncü Ahmet devrinin sanatinde görülen çılgınlık bir mimarın.. fiiliyatiyle kabul etmediği ahlâk umdelerini fikriyatla müdafaa etmek. Hülâsa hem tarihte tereddi etmiş devirler.Ondan sonra gelen bütün mimarlar sanki şeytanî bir muhayyilenin kulu idiler!. hem de hâli hazırda tereddi eden zevkler vardır. ve istikra usulüne v •müracaat etmeksizin riya psikolojisinin mantıkî şartlarını tahmin edemez miyiz ? . samimî ve hakikî hayatın düşmanlarıdır. fakat hiç zanetmiyorum ve kabul edemiyorum ki. Bence bu şartların başlicası hakikî «vasıflar. yaşayış için de böyledir. . Fakat teşebbüs güç • e yorucudur. Olduğundan fazla dindar görünmek. Onlar da bugün türk mimarisi namına Lehistan sanayi sergisinde sivri kemerli bir kapı üzerine bir çiçek sovanı oturtan Leh kalfaları gibi. fevkalâde gösteriş merakı da içtimaî hayatın imkânları ve zaruretleriyle izah edilebilir. snuayyen ve kafi fikirleri olmamasıdır.. Bu. samimî ile riyakarı. Durkheim " İntihar.

'dur. tamamiyetini. hülâsa bütün vasıtalarla temin etmektir. iş ve kıymet yerine geçiyor! Bu sahte hayattan kurtulmak için yegâne çare " eski ve müstehase adam „ fikriyle mücadele. Hakikî seciyeler yerine yalancıları teşekkül ediyor. hemşiresini. ruh âleminde de sahte mataları teşhir. Bu. . " yeni ve asrî adam „ fi rine mümkün olduğu kadar vuzuh vermek. . cinayetler. Evet oluyor. ihtikârdan kurtarmanın başka vasıtası yoktur ! . tenkitle. . karısını öldürenler ! . edebiyatla. Cemiyetler böyle adam mefkurelerini değiştirdikçe seciyelerin teşekkülünde bir çok zararlı tecrübeler oluyor. ilmin.. büsbütün başka vasıfları hayizdir. her yerde işüişret. sokaklarda kadınlara tecavüz. Aynı adam on sekizinci asırda " faziletkâr ve hassas „ sifatleriyle tecelli ediyor. Parodi'nin dediği gibi "Honnete homme. Bu suretle gösteriş.- 328 - dır ki bu nevi " seciye yalanları „ zuhur ediyor ve muhite kendisini besletebilir! . „ . Asrî adam ise. mazide ferdin . fakat bir kerre maziye bakalım. felsefe ile. Filvaki milletler büyük devirler nihayetinde " adam „ mefhumlarını değiştirirler: Rönesansm adam mefkuresi ne eski hakim. dersle. babasını. hakikî mataları temyiz „ . ne de Kurunu Vüstanın dindarıdır. " Ticaret âleminde olduğu gibi. içtimaiyatın size temin edebildiği bir selâhiyetle ve meseleyi afakî bir tarzda mütalâa ederek diyorsunuz ki: " kerçi cemiyette büyük bir buhran var. intiharlar çoğalıyor ve muhtelif şekillerde oluyor. evvelâ muhatabınızın dediği vukuat oluyor mu ? .. Hayır. Siz düşünüyorsunuz. içtimaî hayatı. bu fikrin hürriyetini. Gayzm mantıki Muhatabınız diyor ki : " ahlâk sukut etti. fakat bütün bu vukuat ahlâkın sukut ettiğine ilmen delâlet eder mi etmez mi ? .

Hep bunları tetkik ve mukayese ettikten sonra hükhmedebiliriz ki memlekette ahlâk sukut etmiş veya etmemiştir. ve susuyorsunuz. değil mi ? „ Muhatabınız Aavrupahlaşmak aleyhindedir. gezmek. • Fakat beyhude zahmet! Çünkü muhatabınız İsrar ediyor. hayır. Bir diğeriyle medeniyet mübahasesine girişiyorsunuz. fena taraflarını bırakmak ! „ . içmek. bu medeniyetsiz yaşanmıyacağını ispat ediyorsunuz... mazide çocukların. . „ Nihayet kâinatı hep kanlı gören bu bedbinle münakaşadan vaz geçiyor. Siz kendi kendinize yegane tedbir olarak " Avrupalılık nedir ? Avrupalılaşmak nedir ? Biz ne için Avrupahlaşmallyız ? Biz nasıl Avrupahlaşırız ? . " Avrupalılaşmak lâzım mı. Bütün bu suallerin cevaplarını afakî bir surette veriyorsunuz ve münakaşanıza mevcut ve muayyen sedalarla devam etmek istiyorsunuz. fakat şunun bir de tatbikatını gösterseniz ! „ . Memleket müthiş bir uçuruma sürükleniyor ! . Bunsuz. Sonra yine ilâve ediyorsunuz ki: ahlâktan kastınız nedir ? Yemek. fakat bazı şartlarla: " Avrupa medeniyetinin eyi taraflarını almak.. Nihayet meyus görünüyorsunuz .. bir vatanperveri değil miyim ?! Size o selâhiyet ve bu hisle tekrar ediyorum ki: heyeti içtimaiyemizin vaziyeti vahimdir!. gençlerin her yerde maruz kaldığı tecavüzlerin şekline bakalım. Mazide fert bir derece hür ve muhterem idi.— 329 — tabi olduğu gayrı insanî kayıtların derecesine. bu günkü hürriyetin ve bu günkü kudsiyetinin derecesi nedir ?. şu şekil veya kıyafette sokağa çıkmak... . . fakat muhatabınız aynı noktaya geliyor ve diyor ki: " Avrupa medeniyeti sahtedir ! Şarkın kendine mahsus bir medeniyeti vardır. Siz bu lüzumu ispata çalışlyorsunnz.... siz ne söylerseniz o yine aynı şeyi tekrar ediyor : " hayır. Nafile! Muhatabınız hep sözlerinizi cerhe çalışıyor. Bunlar da hep ahlâk mevzular imidir ? ! .. Siz diyorsunuz ki: " aman ne güzel şey. sukutu ahlâk müthiştir! Ben de bu memleketin öz evladı. baloya gitmek veya gitmemek. Diğer bir muhatabınız Avrupalılaşmak taraftarıdır.

Hayır. asrî irfan. Muhatabınız eski hükümet nazırı ise " ben bunları filân tarihte tatbika başlamıştım ! „ diyor. Harbi Umuminin ilânından başlıyor : " hata ! „ diyor. seyrüseferine. saltanatın ilgası Cumhuriyetin ilânı muhatabınız her birinin etrafında dudak büküyor. Harekâtı MiUiyenin tarihi. . Nihayet siz şaşırıyorsunuz ve münakaşadan vaz geçip soruyorsunuz. herkesin kıyafetine. Hülâsa bir diğeri tenzilât yapa yapa Türk halaskarını da alelade bir mümessil. bunun için zabita kuvvetine selâhiyet verilecek. Nihayet Arabistan ve Kafkasya seferlerini sayıp döküyor. En nihayet mütareke ve işgal hâdiseleri . Muhatap mütekait bir sefir ise " ben bu istikbali İspanya'da iken sezmiştim ! „ diyor. Millet Meclisinin teessüsü. Nihayet Türklerin mukaddes ve ebedî davasını açıyorsunuz: Bu dava istiklâl. Eğer aynı zat kıskanç bîr komiteci ise „ bu neticeler zaten bizim eserimizdir ! „ diyor. o derecede ki sanki olmasa da olurdu !. Şimdi bütün bu muhakemeve münakaşaları idare eden kuvvet nedir ? Akıl ve ilim melekesi ve hakikat hissi midir ? . Beyhude zahmet! Çünkü bütün münakaşaların umumî neticesi ya medeniyeti istipdatla birlikte kabul etmek ve yahut hiç bir şey kabul etmemek!. hürriyet. taşkınlıkları. bermütad EnVer ve Cemal Paşalar birer klişe gibi geçip gidiyorlar... . bütün bu muhakeme ve münakaşaları idare eden yegane kuvvet. coşkunlukları girmiyecek. his ve ihtirastır. muaşeretine karışılacak !. Diyorsunuz ki: " bu nasıl şey ? ! Medeniyeti bir hürriyettir diye alırken bir okadar da istipdat mı getirelim ? ! „ . dolaşıyor..„ diyor.. Muhatabınız size ta bidayetten. sefahetleri. Bazan yüksek perdeden takdir de ederken bazan da alelade tezyif ediyor. Eğer mutaassıp bir dindar ise: "jyokdan hiç bir şey var olmaz ki devlet halkedilsin !. iktisadî teşkilât davasıdır.Muhatabınız tatbikatını gösteriyor : Avrupa medeniyeitni alacaksınız fakat israfları. kuru bir hayal hâline getiriyor. . harekâtına.

ihtirasın zebunu bir bedbahttır! Bu adamın yapmak istediğine ilme. Ve bu gayz inkılâba müteveccihtir. Hakikati hâlde bu adamların yalnız bir gayzı vardır. bir akıl mantığı değil. Bu gayz istediği kadar makul. îttilâfçilar. tezahürü ve ispâh değildir. Çünkü ahlâk medeniyet. Ancak bu sualin cevabını verdikten sonradır ki işe başlıyabilirsiniz. medeniyetin fenalıklarından Türk halaskarlarının menfi rolünden bahseden adam hakikati hâlde hakikat aşikı bir mütefekkir değil. O hâlde münakaşa mevkiinde olan bütün idare. aynı şeydir. inkılâptan. O ahlâkın sukutundan. tarihî hakikatler. teyidi ve müdafaası içindir. değilml ki neticesi inkılâptan tenzilâtdir. ezelî tekevvünün merhaleleridir.— 331 _ Muhatabınızın aradığı şey. Filhakika hissin mantığını aklın mantığından ayıran asıl fark. ne de hakikate hizmettir. mutedil ve vatanperverane renklerle boyansın. sadece bir hissin telkini. sema gib. Bütün o muhakemeler. bir his mantığı mı ? Ve muhatabım benimle beraber hakikat aramıya mı çıkıyor. Muhatabınız " acaba hakikat nedir ? „ diye etrafını araştırmıyor. " benim olan bu heyecanı. tenzilât!. fakat bu hissesinin. dünyanın yuvarlak olması gibi ispat ve kabul edile- . terbiye ve mektep adamları için varit olan şu sualin cevabı verilmesi lâzım geliyor: a muhatabım bir akü mantığı mı yapıyor. dediğimiz şeyler İttihatçılar. bir his mantığıdır. yoksa kendi hakikâtini zorla bana kabul mü ettirmek istiyor ? „. medeniyyetten. akıl mantıkında hükümlerin muhakemelerden sonra verilmesi. bir ihtirasın teşriidir. bü ihtirası nasıl teyit edeyim ? „ diye çalışıyor !. yeni bir hakikatin keşfi. asrîlik. Muhatabınızın gayesi zekâsının sıhhat ve katiyetle istimali değil. dinîler veya gayrı dinîler tarafından ihtira edilmiş klişeler değil.. hissin mantığında hükmün evvelden verilmiş olmasıdır. mugalâtalar o hissin teşhiri.. gayzın kendisidir. siyaset. Onun için muhatabınızın kullandığı mantık. sadece tenzilâttır! Hürriyyetten. Güneş gibi. bu ihtirasının sadece masuniyetidir.

Binaenaleyh iki fikir adamı arasında bu hakikatlerin münakaşası bu mahiyette olamaz. istiklâl. cumhuriyet ve asrîlik mantıkiyle meşbu yeni nesli doğrudan doğruya vücude getirmektir.. ret ve inkârda edilebilir. İçtimaî iradenin mantığı selâmet ve seadetini mücerredata terki nefs etmek değil. İnkılâbı doğuran içtimaî iradedir. Bir inkılâp kendini yiyen ve yutmak istiyen bütün şeytanî kuvvetleri mahvederek inkişaf edebilir. münakaşa olsa olsa akim tenvir edemediği karanlık noktalar üzerinde yapılabilir. . Fakat bütün bu münakaşaların hayat için amelî fayidesi nedir ? . . İlim. Bunlar kökleri itiyatlarda. Çünkü bu gibi hisler. Biri inkılâba hadim içtimaî teşkilât. diğeri inkılâba göre bir terbiye ve tedrisdir. İşte her devirde inkılâpçıların istinatgahı yalnız bu iki şeydir. mani olan bütün madî veya manevî neviden engelleri kaldırmak lâzımdır. Diğer cihetten bir inkılâp kuru ve mücerret bir mantığın neticesi değildir. ruhun gayrı meşur nahiyetlerinde olan haletlerdir ve çok kere marazı şekilde tecelli ederler 2. ikincisi zekâsı hürriyet. cumhuriyet. hakikat. Binaenaley inkilâbı tehdit eden herşey.- 332 - bilir. Binaenaleyh akıl ve muhakeme tarikiyle İslahlarına imkân yoktur. hürriyet. Fakat inkâr için batıl bir itikat gibi tefekküre müdahale eden hissî bir amil mevcut olmalıdır. asrî ve dünyevî bir irfan umdelerinin hürriyet ve tamamiyetlerini bütün müessiselerde temin etmektir. Bu da iki suretle: bir kere " istiklâl. İçtimaî iradenin mantığı da içtimaî bir mantıktır. Bence hiç. Bunun için. Bunlar haicinde istinatgah ve kuvvet aramak dalâlettir. Bir inkılâp kendini münakaşa ede ede tessüs edemez. itidal kisvesi içinde ki inkılâp gayzını katiyetle teşhis edelim. ihtiraslar bir fikir ve muhakeme ile tadil ve tağyir edilebilecek kadar sathî mevcutlar değildirler. hak. sıfırdır !. inkilâptan tenzilât yapan herşey inkılâbın bizzat düşmanı sayılmalıdır. fakat bu neticeyi bizzat kendi yaratıcı faaliyetyile istihsal etmektir. Münakaşaya dahil olan bir inkılâp intihara mecburdur.

Tezyif âcizlerin içkisidir
Arkadaşlarımdan biri bir gün " döşeme mevzuubahs olunca medeniyet parkedir „ demişti. Bu söz benim zihnimde yer etmiştir. Yine zihnimde yer eden vakalardan biri de bir Alman kadınının İstanbul'da bir evde tahta kurularına karşı açtığı mücadeledir. Bu kadın vatanında ve şehirinde mevcut ve malûm olmıyan bu fena kokolu haşaratın döşeme altından ve tavan üzerinden döküldüğünü görünce dayanamamış, kollarını sıvamış, başına bez sarmış, sabaha kadar deliği deşiği gazlamıştı. Bir Avrupalının tahta kurularına karşı açtığı bu on iki saatlik kanlı mücadelenin hatırası bende çok kuvetlidir . . . Ben şerefli adam hatırasında temiz derili bir insan bulurum. Bendeki duygulu adam hayalinde şık bir insan gizlidir. Ne temizliği, ne şıklığı, ne de parkeyi medeniyetten, hür ve temiz yaşamak iradesinden ayıramam. Fakat bir gün Zeynep Hanım konağının bahçesindeki ballı babalarla aylandoz ağaçlarım yoldurduğum zaman " zalim, meyva ağaçlarını kestirdi! „ dediler. Yine bir gün Yıldız, Sarayın'da, çürümüye mahkûm elli bin cilt kitabı taş bir binaya yerleşdirttiğim zaman " kütüphane değil, anbar yaptı! „ dediler. Yine bir gün altı mermer, üstü çini, dıvarları kârgir her tarafı aydınlık ve temiz bir eczacı ve dişçi mektebi hazırlattığım zaman "mektebi ahıra soktu! „ dediler. Yine bir gün kolundan kurşunla vurulmuş Darülfünun gencinin " bu, haksızlığı tecviz edermisiniz ? „ sualine karşı hayır oğlum ben haksızlığı tecviz etmem didiğim zaman, bak Darülfünun Eemini talebeyi ihtilâle teşvik ediyor ! dediler. Yine bir gün zevki bediî sahibi bir arkaaşm hediye ettiği al renkli bir ipek mendili ceketimin yan cebine koyduğum zaman " bu nedir, neye delâlet eder ? ! „ dedüer... Şimdi bütün bu memnuniyetsizliklerin ve bütün bu hü-

— 334 —

cumların sebebini soran genç muharrir ! Türk milletinin İstiklâl ve hüriyetini iade edenler de dahi dahil olduğu hâlde tarihte tek bir adam göster ki bütün ammenin muhabbetine mazhar olmuş olsun! Yine bana tek bir müessise göster ki eyilik ve güzellik numunesi olarak hatırası müebbet kalsın.. Tezyif âcizlerin içkisidir. Bir müddet için başı döndürür. İşte yavrum ben hasta değilim, onlar sarhoşturlar. .

İçtimaî mesleklerin adisi olur mu?
Bundan on iki esne evvl hususî bir mektebin salununda sanayi mektepleri ve sanayi tedrisatı hakkmta umumî bir konferans veriyordum. Bu konferansta işçinin içtimaî mevkiinden, işin şeref ve haysiyetinden bir hayli bahsettim. Konferans bitince Mektebi Sanayi elbisesini taşıyan iki, üç genç yanıma yaklaştı ; " size bazı şeyler söylemek istiyoruz „ dediler. Bu gençlerle bir müddet konuştuk. İtiraf ettiler ki o güne kadar sanayiin manevî hayatla, bir cemiyetin şeref ve istiklâliyle münasibetine, işçinin içtimaî mevkiine, işin millî hayattaki yaratıcı kudretine dayir tek süz işitmemiştiierdir... Yine bu gençler dediler ki " biz son sınıf talebesiyiz, yesîmizden hemen hemen mektebimizi terketmek üzereydik.Çünkü cemiyet içinde kendimize bir mevki bulamıyorduk. Fakat sizin sözleriniz bizi çok sarstı, gözlerimin önünde mesleğimiz için yeni bir ufuk açıldı. Şimdi biz ne yapmalıyız ? Özlediğimiz gayelere nasıl irişmeliyiz ? . . . „ . Bu gençlere ilk tavsiyem, ne olursa olsun mekteplerini terketmemeleri oldu. Filvaki şahadetnamelerini aldıktan sonra her biri bir suretle, tahsillerinde devam ettiler. Bunlardan biri İsviçre'de elektrik mühendisliği tahsilinin bütün derecelerini ve sitajlarım gördükten sonra memlekete avdet etti.

Eİyem Vekâletlerden birinin heyeti f emayesinde azadır. Zannederim ki bu, Türkiye'de çalışan genç mühendislerin en kuvetlilerinden biridir. Şu gençlerin ruhuna bedbinliği yerleştiren mekteptir denilemez. Bir mektep kendi gayeleri aleyhine nasıl çevrilebilir ?! Gerçi sanayi mekteplerinin bu itibar ile lüzumu kadar mefkureci olduğunu da kabul •edemiyorum. Türkiye'de mevcut sanayi mekteplerinin bir kısmını reyelayn gördüm ve etraflıca tetkik ettim. Bu eylerde genç işçilerin içtimaî duygularım, meslekî aşkını besliyecek ne ahlâkî bir tesanüt teşkilâtına ne de bediî bir ayine, hatta ne de mesleğin kudsî duygularını temsil edecek bir armaya, bir remze tesadüf edemedim!.. istanbul Mektebi Sanayiini bundan on sene evvel mükerreren ziyaret ettiğimiz zaman bu cinsten olarak bütün gördüğüm varlık - hatırımda kalan doğru ise - demirhanenin kapısı üzerine asılmış olan bir sanayi armasından ibaretti. Bu arma da merhum Ebüzziya Tevfi'ğin müdürlük zamanına ayit bulunuyordu. Remizler, armalar, bayraklar, ayinler, zümrevî duyguların madî tecellileridir. Bunlar bir müssisenin hayatında zuhur etmemiş ise bizzat duygularının henüz canlanmamış, küvetle memiş olduğunu kabul etmemek lâzım gelir. Acaba bizde sanayi mektepleri Türk sanayiinin asrîleşmesi ihtiyaçlariyle tesis edilmiş hakikî tekâmül müessiseleri midr ? .. Bu sualin cevabını ancak ilk müssiselerinin iradesinde bulmak mümküdür .... Bizde sanayi mektepleri her hangi bir gaye ile tesis edilmiş olurlarsa olsunlar, bir kerre tessüs ettikten sonra acaba asrî ihtiyaçlara tekabül etmişler midir ? Bunun cevabını da ancak mezunlarının cemiyet içindeki muvaffakiyetleri tayin edebilir. Her hâlde benim bildiğim mühim bir hakikat varsa o da şudur: Bütün inkılâplara rağmen, halkın dememeli, bir nevi güzidelerin demeli - tahteşşuurunda yaşıyan sanayi düşmanı bir takım yanlış itikatlar, hurafeler vardır. Demircilik, marangozluk, taşçılık... bütün bunlr o itikatlar

— 336 — nazarında adi, sefil ve hasis işler gibi görülmektedir. Muhitin bir kısmı bu menfi ve düşman hükümlerle, meşbu bir hâldedir. Fransa'da Jules Ferry umumî, meccani ve lâyık bir devlet maarifinin temellerini kurarken mekteplere tarih, coğrafya dersleriyle birlikte marangozluk, demircilik, çamur.. dsrslerinin de girmesini istiyordu. " Ancak o zaman Fransız mekteplerine millet mektebi diyebilirim „ diyordu... Hayatımızın haricî düşmanlarını hep attık. Fakat hayatımızın dahilî düşmanlariyle mücadeleden vazgeçmemeliyiz, işçiyi, işi, iş mektebini, iş mefkuresini tenzil eden, tezlil eden her şey kendine mahsus silâhlarla iş cemiyeti tarafından mahvedilmelidir. Zaten demokrat olad Türk halkının iktisadî müessiselerine karşı çevrilen hakaret ve istihfaf nazarları körletilmelidir. Bunun için takip edeceğimiz terbiye siyaseti gayet basittir : Her şeyden evvel iş ruhunu ve iş dehasını besliyen mektepleri maddî ve amelî oldukları kadar, hatta olduklarından daha ziyade menevî ve harsî müessiseler hâline getirmek, sanatkâra yalnız meslekî tekniklere değil, manevî kıymetleriyle de aşılmak.. Bazı dersler, konferanslar, ilmî, ahlâkî, millî vesilelerle yapılan dahilî içtimalar, bediî ayinler, bütün bunlar vasıtasiyle genç Türk işçisinin ruhunda aynı zamanda millî, meslekî ve insanî mefkureyi tesis etmek, sonra Türk işçisini hiç bir sınlf farkı düşünmeksizin vatandaş mevkiine, zeki, vakur, temiz, hatta şık bir vatandaş hâline getirmek. Cuma günü şehirde gezerken diğerlerinden medeniyet, zekâ ve şeref itibariyle hiç bir suretle ayırt edilemiyen bir vatandaş yetiştirmek. Sanayi mekteplerini misal verdim. Çünkü bunlar en ey i tanınmış olan meslek müessiseler dir. Bugün bu mülâhazaları dıvarcılara, nakkaşlara, garsonlara, şoförlere, dülgerlere tatbik etmek neden cayiz ve mümkün olmasın ?. Bunlardan hiç biri avukatlıktan, şairlikten, diplomatlıktan daha aşağı, daha kıymetsiz faaliyetler değildir. Hepsi ma-

demki içtimaî mesleklerdir, içtima! mesleklerin adisi, bayağısı yoktur. İnsanları eli çekiç ve orak tuttuğu için içtimaî haklarından mahrum eden, örs ve önlüğü tahkir eden devir mazide gömülüdür. İçtimaî bîr mesleğin kötüsü olmaz. Meslekdaşlar arasında fenaları bulunabilir. Fakat bu kabahat ferdindir. Türk inkilâbinm müsavat ve adalet temelleri üzerinde yeni işçinin terbiye binasını kurmak için dikkat edilecek mühim nokta bu binanın yalnız ilim ve teknik harciyle yapılması değil, mefkure ve heycanla da işlenmesidir...

îstirap çekenler için
Bundan üç sene evvel Tıp Fakültesinin teşrihhanesini ziyaret ediyordum. Şimdi Darülfünun Emini elan Nurettin B. beni teşrihhanenin içinden, içinden kol ve bacak fırlayan ölü havuzlan arasından geçirerek üzerinde yine kol ve bacak parçaları dolu bir masanın başında çalışmakta olan sarıca benizli bir zatin yanına götürdü: — Teşrih muallimi İsmail Hakkı B. ... dedi. Ben İsmail Hakkı Beyi ilk defa orada, teşrihhanede tanıdım. O tarihten sonra İsmail Hakkı Beyin en samimî bir dostu olmuştum. İsmail Hakkı Beyi burada tavsif edecek değilim. Yalnız pek şayanı dikkat bir iki vasfını söylemek istiyorum. Bu adamda büyük bir sükûnet ve tevazu içine gömülmüş büyük bir nefsine itimat hassası vardı. Bu hassa onu zannederim ki teşrihi malûmatı en büyük dikkat ve kat'iyetle zabt ve tasarruf edebilen bir insan kudretine mazhar etmişti. İsmail Hakkı B. aynı zamanda itimat ettiği bu nefsinden büsbütün feragat etmek hassasını da taşıyordu. Bu hassa da onu bir teşrih muallimi vaziyetinden çıkarıp büyük bir vatanperverin marazı derecede şidetli hasasiyetiyle yaşatıyordu. İşte böyle tanıdığım teşrih muallim ile son defa An-

— 338 — kara'ya giderken Çamhca'da büyük fıstık ağacının altında diğer Darülfünun arkadaşlariyle birlikte görüşmüştük. On beş gün sonra istanbul'a avdet edip te memnun olacağı bir haberi kendisine vermek istediğimiz zaman öldüğünü haber aldık... Garessiz ve hesapsızca sevilen .bir adamın ölümü ne olduğunu ancak bu acı tecrübeyi yapanlar bilir ... Fakat daha acıklı bir şey: bu hep kendisine itimat eden fakat hep kendisinden başkaları için çalışan adamın haksız ölümüyle beraber yetim kalan çocukları idi. Bu çocuklar için Darülfünun hasasiyetîni gösterdi. Yetimlerin himayesini Maarif Vekilinden ehmiyetle rica etti. Türkiye'de kim bilir kaç mektep hocası için aynı akıbet mukadderdir. Kadavra, mikrop, kesik kol, bacak arasında geçen iztiraph bir hayat günün birinde de apansız ve saygısız bir ölüm, arkasından yıkılan bir ayile, ve bu ayilenin mükâfat namına iztiraba kavuşan fertleri.. Bu meşum akıbetten mesul olan kim dir? Ölen mi ? ! O teşrih öğretmiş, teşrih öğretmiş, " git dinlen, öleceksin!..,, dedikleri zamanda "bırakınız teşrihhanemde öleyim ?!„ demiş ve ölmüş.. Kabahat, para biriktirmemesi mi? Para sahibi olmaması bir kabahat im ?.. Kabahat ölümde mi ? Fakat o ezelî bir şeamet yahut bir seadettir. Onun hesabı, mantığı, hele hiç bir adaleti yoktur ki... Yine kabahat kimde, çocuklarında mı ? . . Belki onlarda olacaktı... Eğer tahsillerini bitirmiş, tekmil etmiş olsalardı. Fakat hayır, bunlarda henüz çocuk . . . O hâlde kabahat hükümette mi ?! Fakat bu uzvun da muayyen faaliyetleri vardır, hükümet bütün felâketleri tamir eden mutlak bir adalet müessisesi midir ?.. Şu veya bu yetimi himaye etsin, bütün Türk yetimlerini nasıl kurtaracak ?.. Bu zümrede nihayet bütçesiyle mukayyettir. Görüyorsunuz ki bileğinin kuvveti ile yaşıyan ve ayile denilen müessisenin cayiz değil. Bir ana ölümü her saadeti ölümü her istikbale nihayet veriyor... ve gözünün nuru kuvvetine inanmak bozuyor, bir baba Namusluca yaşman

— 339 — ferdî bir hayat adama dayima servet temin etmiyor. O zaman tek müessise, tek istinatgah kalıyor. Biz öldükten sonra çocuklarımızı teslim edebileceğimiz tek zümre... Bu şüphesiz meslektir. Bu meslek ki biz onun haysiyetinin, şerefinin bir parçası, .varlığının bir zerresiyiz. O, yıkılan ve bu dünyadan giden meslekdaşlann çocuklarını maddî, manevî himaye etmekle mükelleftir. Yazık hocalık gibi meslekî tesanüdün icaplarını sonuna kadar götüremiyen, babalarını daha diri iken ölülerin yanma sokan, öldükten sonra da çocuklarını parasız pulsuz bırakan, yetimlere kucağını açamıyan mesleklere... Bu meslekler bizi niçin bu tehlikiye atıyorlar?!-

Tasarruf fikrinin ahlâkî mahiyeti
Geçenlerde Galatasaray Lisesinde yapılan tasarzuf sandığı teşkilâtı mühim bir vaka olarak gazetelere aksetti. Bu telâkki çok tabiîdir. Ancak bu mektep tarafından gösterilen örneğin diğerleri tarafından ne suretle kabul edildiğini bilmiyoruz. Böyle bir teşkilât sade fikirle ve sözle takdir edilecek her hangi eyi bir şey midir, yoksa ehemiyeti büyük olan bir teşebbüs müdür?..Bu bapta herkesin ne düşündüğünü bilmiyorum. Yalnız bildiğim bir cihet varsa o da bazı memleketlerde ciddi ve sağlam, taşkilâta malik olan bu tasarruf teşebbüsünün henüz mekteplerimize girmediğidir. Tasarrufun bu büyük ehmiyeti ne olabilir ? Bunu takdir etmek için her şeyden evvel tasarruf vakasının ferdin çalışması ve ferdin kazanması ile değil, cemiyetin idaresi ve iktisadı ile münasibetini düşünmek mecburiyetindeyiz. Bizim kafamızda tasarruf fikri bu geniş cemiyet çerçevesi içine yerleşmiş bir fikir değildir Hep israftan kaçınmak, paramızı eyi idare ötmek isteriz ; fakat hemen dayima bir endişe ile : ferdî menfaat. Fakat fertleri tasarruf eden bir

Hizmetçiden kibrit isterdik. Benim gördüğüm ve tanıdığım bütün Fransızların seciyesi bu itiyatla yoğrulmuştur. bu pek bedihîdir. kendini mahrum etmek. Bu teşkilâtın ferdî kazanç neticesini gözlemiyerek içtimaî tesanüd neticesine varması büsbütün ahlâkî bir mahiyet gös- . Alman para emniyet sandığına gidip yatacak ve çocuk mektepten çıkdığı zaman eline fayiziyle birlikte ve ihmal edilem'yecek olan bir yekûn geçecektir. işte bir vaka : Paris'te bulunduğum sırada Auteuil semtinde Boulevard £xelmans'ta bir Fransiz ayilesinin pansiyoneri idim. Tasarruf fikrini " medenî ihtiyaçlara karşı susmak. idareye teşvik edilirdi. Tasarrufun zekâsı izah edilirdi.- 340 — cemiyette fertleri tasarruf etmiyen bir cemiyet müsavi midir? Cemiyetler arasında harp. Fransız mektebine girildiği zaman bu millî itiyadın mektep teşkilâtını bulmak mümkündür. iktisadî rekabet ve hayat mübarezesi olduğu hâlde parayı israf eden bir millet parasını idare eden bir milletle müsavi olamaz. Her talebe meselâ pazartesi günü getireceği bir miktar parayı sınıfın mürebbisine verecek mukabilinde lâzım gelen kayıt yapılacaktır. Fransa birinci derecede tasarrufçu bir memlekettir. Kutunun içerisine üç kibriti koyan.. fakat içinden yalnız üç tane kiprit çıkarırdı. pansiyonun sahibi olan kadındı. „ manasında almamalıdır. Her defasında hizmetçi bir kutu kibrit ile gelir. Çocuklar mütemadiyen tasarrufa. Bence salim ve hakiki bir tasarruf muayyen bir hars ve muayyen bir medeniyet taşıyan içtimaî adamın müsmir ihtimaller karşısında müsmir olmıyan ihtimalleri terketmesidir. iptidaî ve kısır bir hayat yaşamak. gayet kat'i ve kısa bir nutuk söylenirdi. Fransız mekteplerinde " Caisse d'6pargne „ denilen tasarruf teşkilâtı vardır. Şu hâide Türk çocuğu bu itiyatları işliyen bir muhit içinde yetişmelidir. Her cumartesi günü Sein Darülmuallimini tatbikat mektebinin müdürü tarafından teneffüs bitip sınıflara girileceği sırada gayet açık.

. cemiyetteki mevkiiyle kuvvetli ve şerefli geçinen çocuklar da dahil olduğu hâlde yemekte. içmekte. . .terir.. Ve bu bakanların hiç bir kabahatlari yoktur. Fakat bütün mesele Türk çocuğuna sokağa atarcasına harcettiği kuruşu kendi gibi çucuklarm kanı ve canı için vermeyi öğretmektir. analarının fukara olmasından ibarettir! Bunlar arasında üstü başı yırtık ve kitap almaktan âciz olan zevkli ve ahlâklı çocuklar da vardır.'Ierin israfına tahammül edemez bir hâle gelmiştir. Mektepte yiyenlerin yanında bakanlar da yardır. En ufak bir fedakârlıkla mektebi parasîyle. Ben de öyle demiştim. hür bir cemiyet hâline girmek mümkündür. hakkındaki eserinin bir tercümesini okudum. „ tarzında düşünen " sahibi iradet! .„ demişti.. ne de içtimaî bir hayır yoktur. Cemiyetlerin vicdanı artık " para benim değil mi ? İstersem sokağa atarım ! . Bu terkipler daha benim gibi bu tercümeyi okomuş olan bir arkadaşımın da nazar dikkatini celbetmişti. O da " Cemler ve terkipler Türkçe olsun. Tür çocuğunu parasının kıymetini bilen ve fazlaları muhtaç vatandaşların hayatına. Sarfiyatın da ahlâkî bir hududu vardır. hem Türkçede hem de Fransızçada üstattır. mektebin işidir. Tahakküm var mı ? Bu hafta Hippolyte Taine'in "sanat tarihi. Yalnız şiddetle itiraz edebileceğim nokta Türkçe olmiyan terkipleriydi. Bu. muvaffakiyetine sarfetmek kudretini taşıyan reşitler hâline getirmelidir. Mektep tarihimizde Hilâliahmer Cemiyettnin vücude getirdiği meccani gıda teşkilâtı kadar insanî ve onun kadar ahlâkî bir teşebbüs hatirhyamıyorum.. Tercümenin sahibi. Açlar ölürken tokların şişmesinde ne ferdî. Butun kabahatleri babalarının. giyinmekte az çok müsavatçı.

üslûbunun telkininden başka bir şey değildir.gayet bübük bir ağaç vardır. Eğer öyle ise hatta hava. Fikrimi ancak bir misalle açık söyliyebilirim t Gülhane Parkının kapısunda kökünün etrafı kaldırımla çevrilmiş . Çünkü orijinal bir hayatı olan ağacın. merdut bir şey olarak tespit ediyor» O nedir ? . ile kasttettiğimiz mana nedir?.. Çünkü ustadm yaptığı şey. Bu taş» . Demek istiyorum ki terbiye çocuğu kendi kendine bırakmakla olmuyor. Eğer böyle ise bir çok işlerimiz tehakküm işidir : Başta terbiye . ve herkesin hürmet ettiği bu zat te " lisana tahakküm etmiye hakkımız var mı ? ! „ diyordu. Tahakküm fikrinde bu haricîlik olsun. Zihnim hayh karışıyor ve bir müddet işin içinden çıkamıyorum. .— 342 — Fakat mübahasemize vâkıf olan diğer bir arkadaşımız. Ancak bir reşidin. .. zarurî olan bütün haricî tesirlerden ayn. " Tahakküm „ ile " tecebbür „'ile. su da bir tahamkküm ifade ediyor. Lisana tahakküme hakkımız var mı ? ! Kıyafete tahakküme hakkımız var mi ? ! „ İmlâya tahakküme hakkımız var mı ? ! „ diyorum. topraktan aldığı ve senelerce taşıyarak yukarıya kaldırdığı büyük bir taş parçası vardır.... Eğer böyle ise meselâ bir sanatin tahsili de tahakküm eseri oluyor. Çünkü terbiye ancak bir nevi tahak. Bu ağacın gövdesinde zannediyorum. neticelere bizi sevkediyor. fakat mutlaka başka menfi bir unsur var ki onu hayırlı.. insanın varlığı da bu haricî kuvvetlere karşı itaat edici bir vaziyette kalmıya mahkûmdur . kümün eseridir. " istipdat. Hulâsa tahakküm alelitlâk haricî bir kuvvetin fiil ve tesiri gibi anlaşıldıkça hep kabul edilemiyecek hükümlere.. ziya. Acaba tahakküm kelimesinin yukarıki cümlelerde ifade ettiği mana nedir ? " Haricî bir kuvvetini fiil ve tesiri „ midir?. Şimdi bu "tahakküm „ kelimesi beni hakikaten düşündürüyor. Fakat her şeyden evvel bu " tahakküm „ kelimesini anlamak istiyorum. bir büyüğün tahakkümü ile oluyor. talebesine karşı bir " nümunei ekmel „ olan mektebinin..

belki yardım etmektir. terbiye.. kurularını ayıklama bir tahakküm değildir. topraklara batan ağaç ise taliin bu lutfundan dolayı müteşekkirdir!. daha doğrusu yalnız sizin değil.'unuz değil. Halbuki bir ağacın hayatı taşların varlığına karşı dayiraa bigâne değildir.. hükümet. sizin. bu tekâmüle yardım etmek bile bir nevi tahakküm ve tasallut değil mi idi ? !. tahakküm fikriyle müşterek değildir. Fakat insan bahsinde asla!. gibi manevî sultalara. cemiyetindir. Çünkü bütün bu hareketlerin eseri ağacın tabiî olan tekâmülüne engel olmak değil.— 343 — tahakkümün bir timsalidir !. Yine her canlı mahlûk talim. Ağacın kökleri bu taşın eriyebilen kısımlarını yer içer ! . toprak. İşte haricî bir kuvvetin canlı bir mevcutla alâkasını muhakeme edebilmek için mutlaka bu tekâmül fikrini karıştırmıya muhtacız.. amirlere de maruz kalabilirFakat ne birinciler.. terbiye. imlâ. bu kaza ve kaderden dolayı muztariptir. Veillâ hükmümüz sakat olacaktır. Bir şart. değil miki ağaç yahut insan. Kökleri taşlara... istipdat. Denilemez ki ağacın köklerindeki taşın veya toprağın vaziyeti de deminki gibi bir vaziyettir... Fakat denilecekti: Velev ağacın tekâmülü neticesini doğursun. eğer canlı mahlûğun batini tekâmülünü rahnedar etmiyorsa ve bilâkis bu tekâmülü temin ediyorsa. Bu itiraza karşı gayet açık bir cavap vermek için diyorum ki : Evet belki haklı olurdunuz ve ağaç bahsinde belki bir münakaşa yapabilirdiniz. kıyafet. sizden gayrı bir vücuttur. idare. bizzat cem22 . taş gibi maddî kuvvetlere maruz kalabilir. O hâlde cebir ve tahakkümü onu zıddindan ayıran bir şey var : Her canlı mahluk hava. ister tekâmül eder ister etmez. Çünkü mevzuubahs olan lisan. emir. ziya. inzibat. ne de ikinciler esaret. İşte ağacı sulama bir tahakküm değildir. hatta ağacı budama bir tahakküm değildir... Şunun için ki iki vaziyet arasında büyük ve esaslı bir fark vardır : Gövdesinde kaya parçasını taşıyan ağaç. Bu içtimaî tekâmülde sizin reyiniz "reyi hod.

.. bir binayı. Çünkü şu veya bu şahsın hissine rağmen içtimaî tekâmüle mutabık ve bu içtimaî tekâmül mefhumunun keyfî tefsirlerine meydan bırakmıyacak derecede açıktır. düstur . çünkü zulüm işleyen tenkitlerin vücudüne kaniim. Meselâ ben bir kitabı. bir usulü tenkit ederim. doğru usul hakıknda bazan ammenin vicdanından. Tenkit malûm ve müşahhass eserler hakkında yapılır . O hâlde münakaşa tamamiyle ilmî bir saheye giriyor. Tenkidin zulmü!.— 344 — iyetin hayatı mevzuubahstir. Çünkü elimde eyi kitap. Nasıl tekâmül bahsini keyfî arzulara bırakamazsak tekâmülün mefhumunu da enfüsî kanaatlere teslim edemeyiz. Bu serlevhayı intihap ediyorum. siyaset. Maksadım yazılarımın mahiyeti ne olursa olsun nazar dikkati celbetmek midir. Siz ne hak ile içtimaî bir tekâmülü kendi keyfinizle geri birakacaksınız ?!..Ve bu tenkit afakî. Tekâmülü mütalâa eden bütün ilimleri ve onların son mutalalarım ele alalım ve bakalım: Dünyada serpuşla muhafaza edilen miliyet var mı ? ! Bakalım ecnebi usuliyle terkip yapan millî bir dil var mı ? Bakalım hür ve vicdanî olrnıyan bir terbiyenin asrisi olur mu ? !. iktisat. kıyafet ve muaşeret sahelerinde yaptığı bütün inkılâplar mahzi hayırdır. Tenkidinde zulmü vardır. Bence yeni Türkiye'nin din. Fakat yine diyebilirsiniz ki bakalım içtimaî tekâmül sizin anladığınız gibi mi. bazan tabiatın zaruretlerinden gelmiş esaslar. yahut tabiatı eşyaya muvafık farzedilen birtakım miyarlar ve mikyaslar vasıtasiyle olur. Tenkit edenin maksadı eseri bu düstûrlara ve bu Ölçülere göre tahkik ve muhakeme etmektir. Bu serlevhayı niçin intihap ediyorum. güzel bina. Hayır . benim anladığım gibi mi oluyor ? „ .

zaruret ve tekâmül mebdelerine göredir . Bu zekâ dayima sakat. hiç olmazsa bahaneler ariyan bir zekânın faaliyeti! . Ferdi varlıktır . tabiat. kör. O hâlde zalimdir. Memleket işlerini tenkit eden ecnebi ve yerli fikir sahiplerini başlıca iki kısma ayırabiliriz.Adalet işliyen bir tenkit olduğu gibi zulüm işliyen bir tenkit de vardır. Bu zatlerin tenkitleri şahsî menfeatlarinin doymayan hırslarını beslemek için değildir. Çünkü zaman ve mekânla mukayyet. O hâlde zulüm olmak için bu tecavüz fiili olmak lâzım gelir. Tenkit aklın yahut vicdanın zarurî bir surette tevdi ettiği mutalara göre hüküm etseydi adil olacaktı.. Fakat zulme yaklaşalım. mazeretler. hiç olmazsa mazur göstermek için sebepler.. Bence zulmü yaratan bu zekâ değildir. fikrin ölçüsüne göre asıp kesiyor. Şimdi asıl hedefim olan içtimaî hayatımızın sahesine girebiliriz. kendini devam ettirmek için başkalarının ferdiyetine tasallut etmek istidadını kazanacaktır. ferdiyettir. Diğer cihetten zulüm. Zulüm. imtihan meydanına getirilenleri onlara göre ölçer biçerim. Fakat bu ferdiyet bir kerre haddinden fazla neşvünüma buldu mu yaşamak. fakat dayima zulmü cesaretlendirmek. dediğimiz şeyin esası kıymet olarak tanınmış olan bir vücudun hayatına. Şu hâlde zulmün en büyük müşevv iki bir nevi yaşamak cinneti dir. O hâlde tenkidin taşıdığı hükümler indî ve keyfî hükümler olmak lâzım gelir.— 345 — fikirler vardır.. topal bir zekâdır. Bir kaç hasis kabh. . Ona zulüm eden tenkit demek de hakkımız vardır. Dayima kendi kendini meşru göstermek. sırf adil bir hüküm vermek niyetiledir. ne göreceğiz ? . . alevlendirmek için çalışır. kendi hürriyet hudutlarını geçen serseri ve mütecaviz bir kuvvettir.hürriyetine karşı yapılan tecavüzdür. Bunlardan bir kısmının tenkitleri adildir. Fakat madem ki bu tenkit aklın yahut vicdanın ölçülerine göre hükümlerini vermiyor.. Bu cinnet kendini kendi vasıtalariyle doyuramayınca inbisatın vasıtalarından biri olan zulürae de müracat edebilir.

-

346 —

Bir kısmının tenkitleri de tamamiyle zalimdir. Çünkü bu tenkitlerinde bitaraf değildirler. Çünkü tenkitleri şu veya bu şahsî endişenin, tesiri altındadır. Ve en büyük hakikatlere bir tecavüzdür. Tarihî, hali pek malûm olan Türkiye her ne bahasına olursa olsun yaşamak iradesini taşıyor. Bu irade her müşkülâta karşı gerilecek, mutlaka mutlaka faal olacaktır. Bunun için şimendifer yapacak, vergi alacak ve yaşamak iradesini kırmak istiyen yabancı bir kuvvet bulursa mutlaka ezecektir... Bunun için, bu yaşamak iradesi için fert denilen, servet denilen, ayile, meslek denilen bütün parçaları, içtimaî vahdetleri, kuvvetleri çalıştı racak, yoracak, hatta aşındıracaktır.. Bu yaşamak emeli, bu yaşamak dinî karşısında bütün sarfiyatin, hatta bütün israfların bile ahlâkî bir mahiyeti vardır. Bunu görmeyip, yolların çamurlarını, sebzenin fiyetini, şirketlerin münasibetsizliğini yeni idarenin selâmetinden şüphe etmek için kâfi gören bir tenkit matbuat sahesinde olmasa da şahsî fikir sahesinde bile olsa, yine zulüm eden, günahkâr bir tenkit değil de nedir ? .. Türkiye, müstakil Türkiye olduğu gibi zengin ve müreffeh bir Türkiye olmak için de yalnız vücutlerin ve faaliyetlerin değil, kanaatlerin ve imanların da bir, bütün sarsılmaz bir kitle hâlinde olmasını ister. Türk vatanının hürriyeti, müdafaası, inkişafı namına bu günkü Türklerin çekdiği ve çekeceği zahmetlerin mükâfatım çocuklarının idrâk etmesini beklemeden evvel yine aynı Türkler idrâk edebileceklerdir. Her ne olursa olsun, Türk mevcudiyetinin müdafaası her kıymetin fevkindedir. Tenkitte bu mikyası unutan bir zekânın hükümleri birer hiyanettir.

347

Bugünkü ahlâkî telâkkimiz ve lüks
Harbiumuminin vücude getirdiği sefaletler fakir ve servetsiz insanların iztirabım daha göze çarpacak bir hâle getirdi. Harbin sonu ile beraber ahlâkî telâkkilerinizde de bir çok tahavvüüer vücude geldi. Bu günkü zengin dünkü gibi gözden uzak ve her hususta manevî mesuliyetten beri değildir. Yeni milletlerde müsavatçılık fikri insanları he r hususta olduğu gibi servet ve sarfiyat hususunda da daha hassas kılmıştır. Onun için temerküz eden servetlerin marazı bir faaliyetinden ibaret olan lüks her devirden ziyade bu gün insanların gözüne çarpıyor. Her yerde, her medenî faaliyet şubesinde lüksten kaçan fakat sadelik ve samimiyete yaklaşan içtimaî bir temayül seziliyor. Şehircilik, mimarlık, mobilyecilik, tezyinat bağçeleri, giyinmek .... Gibi her saha da vicdanlar lükse karşı çekingen bir hâldedir. Hulâsa hakikate, zevke, kıyafete isyan eden her israf yalan, çirkin ve gayrı beşeri sayılmak istidadındadır. Denilebilir ki halis demokrasi lüks ve israf fikirlerinin yabancısıdır. Yalnız bir mesele insani düşündirebilir : Acaba büyük servetlerin temerküzü neticesinde güzel sanatler sahesinde vücuda gelen teceddütleri lüks nefretile birlikte insanlar kayip etmiyecekler mi ? Meselâ Versay siz bir on dördüncü Louis tezyinatı, saraysız bir Lâle devri nasıl teşekkül edecek ?. Hakikat şudur : Lüksün inhitatı halk muhayyelesini zenginleştirecek, halk sanatlarının inkişafına sebep olacaktır. Diğer cihetten lüksün vücuda getirdiği inhisarcılık yerine umumî ve münteşir bir zevk kaim olacak, yalnız inhisarcı merkezler değil bütün hayat güzel olacaktır.

— 348 —

Şu hâlde ahlâk sahesinde hasbîlik, tesanüt, teavün sözleriyle ifade etmek istediğimiz demokrasi mefkuresi sanat sahesinde lüksün ilgası ile kendisini gösteriyor. Avrupa'da yeni mimarlıkta motiflerin ilgası bu demokratik hareketin başlıca eserlerindendir. Yeni telâkkiye göre mimarlık motifleri iptidaîlik addediliyor. Daha doğrusu motifler bir nevi zaaf, tahakümdür. Bu gün bir Versaiiles vücude getirmek kabil olmamakla beraber, bütün halk eserlerini birden sade ve güzel olarak vücude getirmek mümkün oluyor. Şu hâlde müsavatçılık umdesini samimî surette benimsiyen milletler için yalnız ahlâkî hars sahesinde değil, bediî ve medenî icatlar ve tesisler sahesinde de uyanık bulunmak lâzımdır. Türkiye şehirlerini imar ederken, yeni Türk mobilyeciliğine levac verirken medenî müessiselerimizi vücude getirirken hep müsavatsızlığın helak edici mahsulü olan lüks yerine, müsavatçılığın öz mahsulü olan sade ve samimî zevki koymalıdır. Lüks ile mücadele, demokrasi için ahlâkî bir vazifedir.

Kör gayz
Ruhumuzun garip bir hâli vardır : Her adamdan hoşlanmayız, her rengi sevmeyiz, her müellif bizim için aynı derecede cazip değildir. Hatta her saat çalışmamız için aynı derece de müsayit bulunmaz. Bu hâlleri tetkik ettiğimiz zaman aklî bir surette izah edemeyiz. Muhabbet veya nefretimizin mücazip yahut münafiretimizin köklerini haricî bir sebepte, makul ve müspet bir izahta bulamayız. Bulamayınca bu bir his meselesi dir, hislerimizin kendine mahsus bir mantığı vardır, deriz. İşte hayatımız böyle şuursuzca sarf ve israf ettiğimiz muhabbet ve nefret seyya-

— 349 —

ieleriyle dolu bir hazine gibidir. Yaşıyan insan duyan insandır. Duymak bir bakıma muhabbetini, nefretini şuursuzca sarf ve israf etmekten ibarettir. İşte çocuğun ruhiyatı budur. Hatta bütün hayatî duygunun hamleleri ve zelzeleleryile sarsılan san'atkânn ruhiyatı budur. Hatta denilebilir ki aklın, muhakemenin hakimiyetine teslim olmıyan tabiî ve serazat insanların ruhiyatı budur. Muhabbet nefret hayatını tabiî surette yaşıyan adamın mantığı şudur: filân adamı, filân müellifi, filân felsefeyi sevmiyorum. Çünkü sevmiyorum. Lâkin evvelâ hayvan için sonra mini mini çocuk için, daha sonra tefekkür manasiyle medeni leşmiş köylü için, nihayet ruhî faaliyetinin nevi itibariyle duygu, ilham nahiyesinde çalışan sanatkâr için bu garip hasasiyet tabiî, yahut zarurî olsun. Medenî adam, ictimaileşmiş adam, akli ve muhakeme mesleklerinden birine girmiş adam için bu hasassiyet tabiî midir?.. Bu uzvî ve hayvanı hasassiyetimizi bütün akıl ve muhakemenin sahelerine kadar yapmıyacağımız var mıdır ? Meselâ bir idare adamı tasavvur ediyorum. Bu adamın maiyetinde çalışan derece derece memurlara karşı hüküm ve kararlarını bu uzvî hasassiyetin emirlerine göre vermesi ahlâkî vaziyetle kabili telif midir ? Korkusmdan hoşlandığı adamın ayaklarına kapanmak hayvanı tabiati olsun, çehresini beyendiği adamın kucağına atılmak çocuğun hakkı olsun, sırf çehresine, saçına sakalına bakarak adam hakkında iyi, mübarek.. Hükümlerini vermek cahil köylünün muhakemesi, olsun yıldızları çirkin görmek, beşeriyete gayzetmek, hatta insanlığı tezyif etmek sanatkârın sanati olsun.. Fakat bütün bu hissî hükümleri idare,, akıl, ilim, hürriyet, zaruret fikirleriyle birleşebiîir mi ? Bence Pestalozzi müziç bir pedagoktur, fakat okurum. Filan adamın şahsı bende tabiî nefret uyandırır. Fakat onu medenî hürmetle taktir ederim. Fakat hiç bir kimse filan arkadaşıma daha samimî olmaktan beni menedemez. O da benim ferdî hürriyetimdir»

— 350 — Ona kimse karışamaz, Meşrutiyet inkılabını müteakip mühim bir muallim mektebinde idare hayatına iştirak etmiş olan genç bir arkadaşımıza bir gün sormuştuk: Filân hoca hakkındaki fikriniz nedir ? Cevap olarak " emsalsiz bir mütefekkir, gayet iyi bir hocadır.. „ dedi. " Halbuki siz onu hiç sevmediğimizi ihsas etmiştiniz I „ dedik. "Ben ferdî ve hissi takdirimi vazifeme siçratmam! „ cevabını verdi. Ferdî duyuşlar içtimaî görüşlerimizi bozmamalıdır.

Bu kitabın sonuna kap sayifesindeki mündericat lavhasında zikredilen " güzel mazi, estetik ve şehircilik „ hakkındaki yazılarımı dercetmek istiyordum. Böyle yapsaydım kitap beş yüz sayîfeyi geçecektir. Sanate ayit olan yazılarımı sanat serlâvhast altında toplaayip bu eserin ikinci kısmını teşkil etmek üzere ve "sanat n adiyle ayrı bir kitap hâlinde neşretmeyi daha münasip gördüm. Bu yeni kitabım da basılmaktadır.
İsmail Hakkı

İnkılâp mı? Yazıldığı tarih 7 Teşrinisani 28 Şubat 9 Mart 22 Ağustus 23 Şubat 16 Mart 25 Mart 23 Teşrinisani 6 Eylül 10 Eylül 16 Eylül 20 Eylül 25 Eylül 29 Eylül 6 Teşrinievvel 20 Teşrinievvel 23 Teşrinievvel 29 Ağustos 15 Şubat 1 Mart 10 6 29 3 6 2 Teşrinisani Mart Nisan Mayıs Temmuz Şubat 1931 1920 1920 1920 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1927 1928 1929 1929 1922 1924 1924 1924 1924 1927 Sayfa 4 5 6 7 9 11 14 16 19 22 26 31 35 38 42 45 47 51 53 55 55 59 61 Yeni hayat Yeni hayat Demokrasi nedir? İnkılâpta yarım yoktur Cumhuriyetimizin temelleri İnkılâbımız ve fikirler Mefkuremiz kuvvetli. tekniğimiz zayıftır.FİHRİST Mefkure Maksat Yaşiyacak mıyız Yalan ve riya Maneviyet Mazi ile hâl Papulas'ın nutku Keder yolcuları Vicdan ve irade Anadolu harbini'n felsefesi İlâhî zafer Efzunla istiiâ edilemiyen ülke Konstantini şaşırtan netice Şeref kimlerindir? Muharebelerin dersleri Mefkurenin galebesi kahir dir Takı zaferde ki timsal Millî Hareket niçin hürdür? Türk inkılâbının psikolojik mahiyeti Bahçıvan Ali Osman'ın anlayışı İnkılâbı tanımak lâzımdır İhtilâl mi . Büyük inkilâplâr ve yeni teknikler 65 67 70 73 75 79 82 20 Kânunuevvel 1928 Gazi Türk Harekâtı Milliyesi ve Mustafa 3 Teşrinievvel I92l\ Kemal Paşa Üç hakikat 7 Teşrinievvel 1923 .

şehre mi? Meşum kesafetsizlik Nüfus siyaseti İntiharlara karşı Hayatlar ve kapları Demir yollaaı Evkaf meselesi Halef selefi niçin takip etmiyor ? Türkçenin kuvvetini bilelim Mefkure ile mevhurae İçtihat hakkı Türkçenin zenginliği Zavallı dilsizler 132 135 137 143 147 151 155 159 162 163 165 168 170 172 173 175 .Büyük adamın şahsı Mustafa Kemal şahsiyeti Gazi'nin en büyük eseri 354 — Yazıldığı tarih 29 Haziran 27 Haziran 9 Haziran 6 13 16 15 22 1 3 Kânunuevvel Kânunuevvel Teşrinievve Mart Nisan Teşrinisani Ağustos 1926 1927 1929 sayfa 85 8S E0 93 93 99 104 Tipler Zevk aptalları Sırtlan gözüyle Yeni adam enmuzecî Terakkiden kaçan adam Sanatten kaçan adam Cumhuriyetin adam en müzeci Faal adam Müspet kafalı insanlara muhtacız Usulsüz faaliyet ne işe yarar? Mefhumların esiri Cemiyete küskün adam Mütefekkir Mefhumun öldürdüğü adam Kaplumbağalar gibi 1921 1921 1923 1925 1925 1925 1927 1927 17 Teşrinievvel 1927 9 Kânunuevvel 1927 22 Kânunusani 1928 1 i Haziran 1928 7 Teşrinisani 1921 20 Teşrinisani 1921 21 11 3 23 24 28 24 4 30 7 20 26 6 15 23 2 15 17 Teşrinisani 1921 Kânunuevvel 1927 Kânunusani 1922 Kânunusani 1922 Teşrinievvel Mart 1924 Teşrinievvel 1924 Haziran 1924 Mayıs 1926 Kânunuevvel 1926 Kânunuevvel 1926 Künunuevvel 1926 Ağustos 1926 Mart 1927 Nisan 1928 1928 Eylül Haziran 1929 Kânunusani 1922 105 107 108 110 112 114 115 117 118 )22 129 İçtimaiyat Anadolu meçhul bir ülkedir Nasıl terakki edecek? Meçhul dertler İmlânın hayatı Hayat kadını Köye mi.

355 Yazıldığı tarih Çocjklar Çocukları yaşatalım 10 Yetim de bir insandır 23 20 Sokaktaki çocuklar Çocuk maarifine olan ihtiyaç 25 Çocuklarımızı nasıl terbiye edelim? 23 Çocukların oyuncakları 31 Çocukların odası 10 Çocuğunun terbiyesini soran anne.6 ye cevap Çocuk ve bahçe 2 Çocuklar için iş odası 2 Teşrinievvel Mart Nisan Mayıs Kânunuevvel Teşrinievvel Teşrinievvel Teşrinievvel Şubat Eylül Haziran Teşrinisani Kânunuevvel Mart Mayıs 1923 1924 1928 1926 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1924 1924 1923 1928 1928 181 184 sayı 188 191 200 202 204 206 208 210 215 219 219 220 221 Türkçülük Asrî Türklük Büyük üstadın kabri başında Yaratıcı türkçülük Benim anladığım türkçülük Türk sanatkârının anlaşılmiyan türkçülüğü 7 5 8 13 23 Kadın Demokrasi ve kadın Kadın ve hayat Taadüdü zevcat bir fikir meselesi midir? Türkiye'de cemiyet ve kadın 14 Kânunusani 22 Şubat 26 Şubat 20 Eylül 1 Eylül 4 Ağustos 18 Eylül 1 Kânunusani 2 Mart 4 Nisan 30 Kânunusani 14 Şubat 12 Mavi s 1924 1924 1924 1927 1922 1924 1924 192S 1928 1924 1930 1921 1921 225 227 230 233 239 246 247 249 251 252 253 257 Ruhiyat Türkün seciyesi Seciye İstidat bahsi Seciye içtimaî bir mahsul Yokluktan varlık çıkar mı ? İstidaden zayıf Çok okumak Maddiyatperestler ve yeni gençlik Örümcek alan canbazlar .

fena mı ? 6 Kânunuevvel 1926 Sanat ve felsefe 20 Kânunusani 1927 1927 Basitçilik 4 Şubat 1927 İlim ve ihtisas mefhumu 18 Mart 1927 Ne esaret ne de anarşi. medeniyet mi? 1 Ağustos Vuzuh 15 Teşrinisani 1929 ilim İstılahları 24 Teşrinisani 1929 1930 Metafizik Temmuz 1922 Hayasızlık 5 Temmuz Ahlâk 1922 Hayır ile şer 5 Mart Temizlik ve medeniyet 23 Haziran 1924 Cezası olmıyan cürümler 20 Temmvz 1924 Adabı muaşeret 20 Ağustos 1924 Kast zihniyeti 29 Ağustos 1924 Gösteriş 10 Eylül Gayzın mantığı 18 Teşrinievvel 1924 1925 Tezyif âcizlerin içkisidir 1 Mart 1926 İçtimaî mesleklerin adisi olur mu? 7 Mart İstirap çekenler için 21 Kânunuevvel 1926 1927 Tasarruf fikrinin ahlâkî mahiyeti 2 Nisan 1927 Tahakküm var mı? 3 Şubat Tenkidin zulmü Bugünkü ahlâkî telâkkimiz ve lüks Kör gayz sayl 263 265 269 271 276 278 2S0 282 285 287 289 291 293 295 296 298 299 300 301 302 30î* 305 311 314 316 320 323 325 328 339 334 337 339 344 347 348 341 . hazım mı ? 27 Ağustos Şimdilik. sadece 15 Nisan tekâmül 1927 Felsefe gayzı 3 Mayıs 1927 Tedricen 16 Ağustos 1928 Hürriyet 15 Mart 1928 Tezat kabul etmiyen felsefe 14 Nisan 1928 Mefkure ile mevhume 23 Nisan 1928 Hayatın arkasından giden felsefe 26 Temmuz Feylesofları anlarken 27 Kânunuevvel 1929 1929 Tabiat mı.— 356 Felsefe — Yazıldığı tarih Batınî hakikatler 29 Kânunusani 1922 1922 Tarih ve hayat 8 Şubat 1922 Maziye dayir 28 Şubat Bergson'un felsefesine dayir 25 Kânunusani 1923 1924 Taklit mi.

Terbiye Müellifi: İsail Hakkı İstanbul Darülfünununda terbiye ve içtimaiyat müderrisi İsmail Hakkı beyin muhtelif terbiye meselelerini tetkik eden yeni bir eseridir. hem de hususiyle bir zihniyet ifadesidir Bu zihniyet esasını taşı m ıy an bir terbiye sağlam değildir. Cemiyet sınıflarından kalkmış olan imtiyazlar medeniyet müessiselerine yerleştirilmemelidir. terbiyeciler. kısmında şu sözler vardır: " Bu kitap on iki senedenberi Cumhuriyet maarifi ve terbiye tenkitleri hakkında yazdığım dağınık yazıları topluyor. Bence medeniyette her şey yerli yerinde ve kendisine göre bir ehemmiyette olmalıdır. Uzviyet hayatında hiç bir vazifenin ötekinden daha lüzumlu veya kustî olacağım düşünmediğim gibi. Ben şeniyetin şu veya bu unsuruna ötekilerinden daha fazla ehemmiyet verenlerden değilim. Başlıca mevzuları şunlardır: Maarif teşkilâtı. sanat ve terbiye. cemiyet hayatında da hiç bir harsın ötekilerinden fazla veya eksik kıymette olacağını düşünmem. buna lüzum yoktur. Her medeniyet gibi terbiyenin de tabiatte bir yeri vardır. Darülfünun. ayrı bir davanın müdafaasıdır. yüksek mektepler. ilim ve terbiye. usul. Onun için bu kitabın parçaları arasında aynı eserin fasılları arasındaki şekil ve tertip münasebeti yoktur. Salim ve tabiî şahsiyetlerin teşekkülü için beşerî mirasın her parçası alınmalıdır. Beni1 bütün fikir ve meslek hayatinea en çok sinirlendiren temayüllerden biri de kelimeler ve klişelere şeniyetlerden daha fazla ehemmiyet . Her makale ayrı bir tarihte. ilim veya sanat terbiyesinin mevkini sarsmam. Çünkü ben ilk kitabım olan " Talim ve terbiyede inkilâp . Terbiye hem bir tenkit ifade eder.. Fakat bu ayrılık düşünce esasında birleşmelerine mani olmamıştır..'ın neşrindenberi aynı kanaatleri taşıyorum ve yirmi senedenberi bunlardan hiç ayrılmadım Bence terbiye fikri medeniyet fikrinin bir manzarasıdır. müşterek terbiye. Kitabın «maksat. Meselâ ahlâk terbiyesini müdafaa için. iktisat ve terbiye. Nitekim sanat harsini müdafaa ederken de ona ahlâkî bir hüviyet eklemem. Bu da faiydesizdir.

. işte ben onu yaptım. Tenkidin dili ne kadar keskin olursa olsun. susmak ve bildiğini. Fiat 150 kuruştur. Türkiye siyasî sahede çok büyük adımlar atmıştır.. Bu kitabın içindeki yazılar doğru söylemek. Fakat söylemek lâzım olan yerde söylemelidir. Bu eser Türk şuurunu teşekkülünde en ufak bir yazife yapsa yine mesut olurum. Yanlış bir tenkit doğru bir tenkitle daraianır ve ondan hayata hiç bir zarar gelmez. iyi ve güzel ihtiyacı duyulurken eğri. hangisini beğenmez atar. onu hiç kimse kestiremez. Dağınık. . Hurafelerin daığlması için tam ve doğru fikirlere ihtiyaç vardır. Kitap 156 Sayifedır. kötü ve çirkinle oyalanmak içtimaî ölümün kendisidir. El'an bir çok terbiye meselelerinin gayet yanlış bir surette anlaşılmakta olduğunu görüyorum. Fikir sahesinde meşum olan. Hayat bunların hangisini beğenir alır.ve kıymet verilmesidir. Benim için yapılması lâzım gelen bir şey vardı ki onu yaptım. Bu adımları teknik sahesinde de atması lâzımdır. kesik. doğru bildiğini söylememektir. Susmak. doğru. söyliyeceği sözü biliyorsa incitmez. Fikirlerdeki anarşi bile ahlâkî anarşi gibi helak edici değildir ve hayat için anî hiç bir tehlikesi yoktur. ve intizamsız bir surette söylediğim bir çok sözleri ve yazdığım bir çok yazıları bir kitap kabı içinde toplanmış olarak Türk vatandaşlarına arzetmek. Yoksa fikirler terakkinin amili olacak yerde engeli olurlar. poğruyu aramak için doğru niyetlerle yazılmıştır.

.

Bahri Gizli ilimler ansiklopedisi Muhittin Dalkılıç .. Nihâi Derviş sözleri Tokatî zade Sekip Zehrifüsun M. Hayret 125 125 125 100 100 100 100 İLİM KİTAPLARI İstanbul nasıl eğleniyordu? R..Nû Çocuk kalbi İbrahim Alâestin Şen Yazılar tik gençlik „ „ Tais Anatol Frans Babil Melikesi Selâmı îzzet Küçük hanımın kısmeti „ Geceye aşık „ Cennet Hanım M.I-1 AT İ f ttö : ÜİlTÜlSİ 1HO KUfttJŞ SUHULET KÜTÜPANESİ NEŞRİYATI I0Ü 100 75 75 125 100 150 150 i 00 100 150 i 50 150 150 100 100 50 40 150 150 175 50 125 100 60 75 50 50 Aka Gündüz J 75 Onların lomanı Üb kızın romanı İ200 Aysei İ25 Reşat Nuri 125 Acımak Yeşil gece 1150 Leylâ ile Mecnun 75 Şimşek Peyami Safa 100 Bir akşamdı 100 Fatih-Harbiye 50 Bir tereddüdün romanı „ „ 100 Ak saçlı genç kız Mahmut Yesarİ 75 Çulluk 75 Su Sinekleri 60 Bahçemde bir gül açtiM „ 35 65 Kalbimin suçu „ „ 20 Ölünün gözleri » „ 50 Kırlangıçlar 50 Şeker Osman Yusuf Ziya Yakılacak kitap Etern îzzet 50 Iztırap çocuğu 100 Beş hasta var 25 Gün doğmayınca Ercüment 700 Ekrem 35 Meşhedi Aslan peşinde „ 300 Meşhedile devri alem Zeynep Hayriye Melek Hunç 500 Gönül gibi Suat Derviş Benimi? 500 Buhran gecesi „ „ 50 Gökmen Güney Halim Son yıldız Mehmet Rauf Sönen iŞik Mebrnre Niçin beni aldattın . 1150 Bediiyat Mustafa Namık. „ î—48(yeni) Cemil Musiki nazsrîvan Muhittin Sadık ŞİİRLER 150 100 75 75 50 75 75 Bir^ömür böyle geçti Faruk Nafiz 25 Ben ve ötesi Necip fazıl 50 Kafatası Nazım Hikmet[290 Benerci kendini niçin öldürdü J Persefon Salih Zekij 30 Asya şarkıları 15 Çanakkale izleri I. Sadretthı Çölde istanbul kızı Esat Mahmut Aşk ve IhanK Tolestoy Acıklı bir sergüzeşt „ Küçük Yakup Mehmet Ali Robenson ıssız adada „ „ Mefe Yusuf Osman Kalpazan Salih Münür Zümrütüanka koleksiyonu 2 Cilt (müceîîet) Bir Heyeti edebiye Zümrütüanka Salnamesi „ „ Ayine koleksiyonu „ „ „ Cem koleksiyonu (eski) Refik 1-33 Halil . Dalkılıç! Çakıl taşlan Necmettin Halil Zindan ismail Safa Tıirk edebiyatı tarihi ve nü'muneleri Sadettin Nüzhet Hazan rüzgârları Ş.. Adem Kooperatifçilik Suphi Nuri Tarih ticaret Kenan Centlimen H.A. Alâettin 15 içtimaî mektep ismail Hakkı 75 Mürebbilere „ „ 75 Terbiye „ „ 125 Tarihi'n tedrisi „ . „ Kadın kalbi Saffet Nezihi Leke Vü . Ankara Avrupa siyaseti H.30 Türk" inkılâbı Celâl Nurij 75 Yeni adabı muaşeret M.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful