EDEBİ SANATLAR TEŞBİH: Aralarında çeşitli yönlerden benzerlik bulunan iki varlıktan zayıfı kuvvetliye, çirkini güzele benzetme

sanatıdır. Kelimenin gerçek anlamıyla yapılan teşbihte en az iki, en fazla dört öğe bulunur. Benzeyen: Birbirine benzetilen kavramlardan güçsüz olanıdır. Kendine Benzetilen: Benzetilen kavramlardan güçlü ve üstün olanıdır. Benzetme Yönü: Benzeyenle, benzetilen arasındaki ortak yöndür. Benzetme Edatı: Teşbih sanatının yapımında kullanılan edattır. Durmuş bir saat gibiydi, durup geçmeyen zaman. Poyrazla söyleşir gibi yaprakların sesi. İSTİARE: Teşbihle benzerlik gösteren bir sanattır. Teşbihte iki öğe bulunurdu ( benzeyen ve kendisine benzetilen ). İstiare ise bunlardan sadece biriyle yapılan sanattır. " Aslan asker " ifadesi teşbihtir fakat askerlerin yerine " Aslanlarım " ifadesini kullanırsak istiare olur. Bir gün gelecek sen de perişan olacaksın Ey gonca bu cemiyeti her dem mi sandın. Aslanlarımız İstanbul'u kuşattılar. Mor menekşe boyun eğmiş. ÖRNEK: Kurban olam kurban olam Beşikte yatan kuzuya Bu beyitte aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi yapılmıştır? A) Cinas B) İstiare C) Benzetme D) Kişileştirme E) Abartma

ÇÖZÜM: Herhangi bir benzetmede sadece benzeyen ya da benzetilen bulunuyorsa buna istiare denir. Yukarıdaki dizede bebek kuzuya benzetilmiştir. Dörtlükte benzeyen "bebek" kullanılmamış, onun yerine benzetilen "kuzu" kullanılmıştır. CEVAP: B KİNAYE: Gerçek ve mecazi anlamları olan bir sözü, onun mecazi anlamını kastederek söyleme sanatıdır. Şu karşıma göğüs geren Taş bağırlı dağlar mısın? Yumdu ela gözlerini dünyaya. ÖRNEK:

1

"-Ey benim sarı tamburam, Sen ne için inilersin? -İçim oyuk, derdim büyük; Ben onun'çün inilerim." Sazın gerçekten de içi oyuktur. Ama burada anlatılmak istenen başka bir şeydir. Böyle bir yazım sanatı (edebi sanat) aşağıdakilerden hangisinde vardır? A) Güleriz ağalanacak halimize B) Şu karşıma göğüs geren, Taş bağırlı dağlar mısın? C) Sakiler meclisten çekmiş ayağı. D) Kısmetindir gezdiren, yer yer seni. Arşa çıksan, akıbet yer yer seni. E) Gül hasretinle yollara tutsun kulağını (79) ÇÖZÜM: A => tezat C => tevriye D => cinas E => kişileştirme Sazın gerçekten için oyuktur. Diğer taraftan dertlerin sazın içini oyması mecazlı bir ifadedir. Dağların yamaçları gerçekten taşlıdır. Bu dağlar sevgiliye ulaşmayı engellediği için de taş bağırlıdır ki mecazlı bir ifadedir. Verilen dörtlükte ve B seçeneğinde kinaye sanatı yapılmıştır. CEVAP: B MECAZ-I MÜRSEL: Kelimelerin iki manası vardır: biri gerçek diğeri gerçek olmayan manasıdır. Bir kelimenin gerçek manasından sıyrılarak değişmeceli manada kullanılması sanatına mecaz-ı mürsel denir. Fakat kelimenin gerçek anlamıyla alakası olmamalıdır. Bu sanatın oluşması için: kelime mutlaka mecaz manalı olmalıdır ve kelime ile yerine kullanılan varlık arasında benzetme amacı güdülmemelidir. Evet, sabah olacaktır, sabah olur geceler Tulu-u haşre kadar sürmez akıbet bu sema Bu mavi gök size bir gün acır, melul olma Yedi iklimi cihanın duruyor karşında ÖRNEK: Anavarza at oynağı Kana bulanmış gömleği. Kıyman a zalımlar kıyman Kör karının bir deyneği. Yaşlı kadının öldürülen tek oğlu için duyduğu acıyı dile getiren bu dörtlükte, aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır? A) Bir anlam inceliği yaratmak için bildiği şeyi bilmez görünme B) Bir sözcüğü, iki anlamını birden sezdirecek biçimde kullanma C) Bir sözcüğü, gerçek anlamı dışında başka bir sözcük yerine kullanma

2

D) Bir olgunun gerçek etkenini bir yana bırakarak olguyu başka bir nedene bağlama E) Birkaç şeyi söyledikten sonra onlarla ilgili başka şeyleri bir sıra gözeterek anlatma (88/II) ÇÖZÜM: A => tecahül-i Arif B => tevriye D => hüsn-ü tahlil E => Lütf-ü neşr, sanatları tanımlanmıştır. C seçeneğinde ise 'deynek' kelimesiyle 'kadının öldürülen oğlu' kastedilmiştir. Dolayısıyla sözcük, gerçek anlamı dışında başka bir sözcük yerine kullanılmıştır ki buna da Mecaz-ı Mürsel sanatı denir. CEVAP: C HÜSN-İ TAHLİL: Bir olayın gerçek sebebini inkar ederek, bu gerçek sebep yerine hayali ve şairane bir sebep getirme sanatıdır. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor Bir hilal uğruna Yarab ne güneşler batıyor. Bir gün dolu dizgin koşan atlarımızla Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla ÖRNEK: Yapıtlarında daha çok kırsal kesim insanlarını anlatan birkaç yazar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'yla görüşmeye gider. Bu ilgiden çok hoşnut olan Yakup Kardi, bir ara merakla konuk yazarlara, nerelerden geldiklerini sorar. Yazarlardan biri gülerek: "Yaban'dan geliyoruz üstat, Yaban'dan!" der. Bu parçada geçen "Yaban'dan geliyoruz" sözünde, aşağıdaki açıklamaların hangisine uygun bir söz sanatı vardır? A) Bir anlam inceliği yaratmak için bildiğini bilmezlikten gelme B) Bir sözcüğü alışılmış anlamın dışında bir anlamda kullanma C) Söylenmek isteneni en az sözcükle anlatma D) Bir gerçeği sezdirmek için bir sözü hem gerçek hem de mecaz anlamıyla kullanma E) Söz arasında, bilinen bir duruma işaret etme (90/II) ÇÖZÜM: 'Yaban' kelimesi hem Yakup Kadri'nin romanı 'Yaban' hem de 'uzak yer' yer anlamında kullanılmıştır. Yaban kelimesi gerçek ve mecaz anlamı kastedilerek kullanılmıştır. CEVAP: D TEZAT: Ortak yanları bulunan iki kavramı birini gerçek diğerini mecazi manada kullanma sanatıdır. Ne siyah eylemiş bu nasiyeyi Saçımı bembeyaz eden bahtım. Karlar altında nev baharım ben TECAHÜL-İ ARİF: Bilinen bir hususun nükte amacıyla bilmezlikten gelerek anlatma sanatıdır. Sözü yazdım da kalmış öbür entaride

3

Şeriatın ne mübarek nizamdır ey Cem ! Kanmadık gayş eden bu maviliğe MÜBALAĞA: Herhangi bir olayın olduğundan fazla büyütülmesi ya da küçültülmesiyle yapılan sanattır. Ne halden anlayan bulunur. vuslat mi ne idi unuttum Altında mı üstünde midir Cennet i ala El hak bu ne halet bu ne hoş ab u hevadır TEVRİYE: Birden fazla anlamı olan bir kelimeyi herkesin bildiği anlam dışında.Vadiniz buse mi. D) Derdüm çoktur hangisine yanayım Yine tazelendi yürek yarası E) Yükseğinde büyük namlı karın var Alçağında mor sümbüllü bağın var (91/II) ÇÖZÜM: A seçeneğinde geçen 'Ah çekmek' ile dağın taşın erimesi. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın ÖRNEK: Aşağıdaki dizelerin özellikle hangisinde bir abartma vardır? A) Bir ah çeksem dağı taşı eritir Gözüm yaşı dermeni yürütür B) Bu topraklar ecdadımın ocağı Evim. 'Göz yaşıyla' değirmenin çalışmaya başlaması ifadelerinde abartma sanatı vardır. köyüm hep bu yerin bucağı C) Ne doğan güne hükmüm geçer. mana bakımından farklı olan iki kelimeyi şiirde bir araya getirmek suretiyle yapılan sanattır. en uzak manasıyla kullanma sanatıdır. Ey kimsesizler elveriniz kimsesizlere Onlardır ancak el verecek kimse sizlere 4 . CEVAP: A CİNAS: Şekil ve söyleyiş bakımından sesteş.

5 . Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi Kaldırımlar içimde kıvrılan bir lisandır TENASÜP: Manaca alakalı kelimelerin şiirde belli bir düzene göre dizilmesidir.Uğrarız sadmesine her gelenin Bu da bir çiftesidir bize hergelenin TEKRİR: Herhangi bir kelimenin şiir içinde birden fazla tekrarlanmasıyla oluşan sanattır. Bu ifadeler. özellikle hangisine baş vurulmuştur? A) Birbirine karşıt durumlardan yararlanma B) Birbirini çağrıştıran sözcükler kullanma C) İnsana özgü kavramları doğaya aktarma D) Halk söyleyişine yer verme E) İnsan ve toprak ilişkisini işleme (76) ÇÖZÜM: Dörtlükte kullanılan 'karın'. Doğru cevap C seçeneğidir. gülle karşılamak ve sadık yar olmak' anlamlarında kullanılarak doğaya aktarılmıştır. 'yüz'. yüzünü yırtmak. 'dost' gibi ifadeler insana özgü kavramlardır. Gül ağladı. insanmış gibi konuşturma sanatıdır. ÖRNEK: " Karnın yardım kazmayınan belinen Yüzün yırttım tırnağınan elinen Yine beni karşıladı gülünen Benim sadık yarim kara topraktır. Her sabah başka bahar olsa da ben usandım Uğramam bahçelerin semtine gülden yandım SECİ: Düz yazıda kafiyeli kelimelerin kullanılmasıdır. TEŞHİS: İnsan olmayan varlıklara insan özelliği verme sanatıdır." dörtlüğünde işlenen duyguyu görünür kılmak için aşağıdaki yollardan. CEVAP: C İNTAK: İnsan olmayan varlıkları. 'gülle karşılamak'. bülbül ağladı. 'toprağın karnını yarmak. Menekşe külahını kaldırdı.

tam onu koparacağı sırada. sus mu. yaz. 17. 11. 21. mor menekşe: "Bana dokunma!" diye bağırdı. Ahır ağardı tan yeri reisi cibalden Serhadde yol göründü Acem tahtgahına Altında mı üstünde midir cennet-i ala Elhak bu ne halet. unut mu ? Düşünür ağaçlar aylarca gelecek baharı Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer Eyleme vaktini zayi deme kış. 12. 16. 19. 15. Venedik. 6. kaftan delik Kevgir misin be kardeşlik Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç Dünyaya geldiğim anda Yürüdüm hayli zamanda İki kapılı bir handa Gidiyorum gündüz gece Durmuş bir saat gibiydi durup geçmeyen zaman Düşün mü. 6 . 10. 7. 3. 20. 2. Macar.Dal bir gün dedi ki tomurcuğuna: . 4. elini uzattı. ÖRNEK: Adam. 8. cepken delik Kol delik.Tenimde bir yara işler gibisin. 22. konuş mu. 23. bu ne hoş ab-ı hevadır Ani üzüntüyle bu rüyadan uyandım Tekrar alev gömleği giymiş gibi yandım Aslanlarımız Çanakkale'yi kuşattılar Bambaşka Leh. oku yaz Garbın ucunda son kıyıdan en gürültülü Bir med zamanı gökyüzü kurşunla örtülü Gönül yarası desem Değil Ekmek parası desem Değil Öyle dert ki Dayanılır şey değil Gördüm deniz denilen bir başlı ejderi Gündüz denizlerde sönerken baktık Ve çobanlar gibi dallar yaktık Her sabah başka bahar olsa da ben uslandım Uğramam bahçelerin semtine gülden yandım Hırsızların kaçması mahalleyi ayağa kaldırdı Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır 13. mintan delik Yen delik. Bu cümledeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? A) Teşbih (benzetme) B) Tezat C) İstiare D) Kinaye E) İntak (konuşma) (89/II) ÇÖZÜM: İnsan dışındaki varlıkları konuşturma sanatına 'intak' denir. 14. Verilen cümlede menekşe konuşturularak intak sanatı yapılmıştır. CEVAP: E Aşağıdaki dizelerde geçen sanatları belirtiniz 1. 24. 9. 18. Rus güzelleri Sessiz haremde her biri endamlı bir peri Ben toprak oldum yoluna Sen aşırı gözetirsin Şu karşıma göğüs geren Taş bağırlı dağlar mısın Bu eller miydi masallar arasında Rüyalar uzattığım bu eller miydi Arzu dolu yaşamak dolu Bu eller miydi resimleri tutarken uyuyan Bükün boynunuzu bayraklar bükün Cep delik. 5.

37. 31. örtünüşleri Yeni bir ülkede yem vermek için atlarına Nice bin atlı kapılmıştı fetih rüzgarına 7 . 44. saçılış. 35. 27. 32. bu ulu rüyayı görenler şehri Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor Bir hilal uğruna Yarab ne güneşler batıyor Yelpaze çevrilir gibi birden dönüşleri İşveyle devriliş. hür denizde uçar hür ufuklara Uğrarız sadmesine her gelenin Bu da bir çiftesidir bize hergelenin Üsküdar. 28. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi Kaldırımlar içimde kıvrılan bir lisandır Kanlı bir gül ağzında ve mey kasesi elinde Karlar altında nevbaharım ben Kayseri. 43. savrulur enkaz-ı beşer Rüya gibi bir yazdı. 29.25. 39. Yarattın hevesinle. 38. 34. su demir ve ekmek demir 36. 26. 30. 33. Seni gıptayla hatırlar vatanın her şehri Ses demir. 40. maçı kazanmanın heyecanını yaşıyor Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda Mazi yosunla örtülü bir göl ki yok dibi Mevsim serin ve bahçede yaprak yığın yığın Ne siyah eylemiş bu nasiyeyi Saçımı bembeyaz eden bahtım O kadar çaldı ki yürekten Türküler aşındırdı kavalı Ölüm indirmede gökler. Sözü yazdım da kalmış öbür entaride Vadiniz buse mi. ölü püskürmede yer O ne müthiş tipidir. vuslat mı ne idi unuttum Talih bana dönse nazikane Bir yıldız verse malikane Bigane kalır o iltifata İstanbul'a dönmek isterim ben Üçüncü tabağı da bitirdi Ufkunda bir dakika görünmeksizin kara Hür gökte. 42. 41.

Tariz (Dokundurma. Tevriye. abartma) b) Benzetme dışı ilgilerle gerçekleştirilen mecazlar (Mecaz-ı mürsel. Tekrir (Yineleme). İç . değişim söz konusudur. Mübalağa (Abartma). İğneleme) B-) Anlama Dayalı Söz Sanatları Hüsn-i Talil (Güzel neden bulma)."bardak" sözcüğü "su" sözcüğünün yerini almıştır. Atasözlerinde de mecaz bolca kullanılır. kinaye. mecazlı öbeklerin en tipik örnekleridir."akıp" sözcüğü. Deyimler. Terdîd. tariz.mesela bir suya benzetilerek mecaz gerçekleştirilmiştir. kişileştirme. Benzerlik söz konusu değildir. * "O kadar susamış ki bardağı bir dikişte bitirdi. bir başka deyişle "benzetme ilgisine dayalı" mecazlar (Benzetme. İrsâl-i Mesel.dış ilgisiyle mecaz gerçekleştirilmiştir." Sözü edilen kişi bardağı değil. Tenasüp (Uygunluk). İntak (Konuşturma). Tezat (Karşıtlık). Îham… 1-) MECAZ ( DEĞİŞMECE ) Bir sözcüğün gerçek anlamlarından (temel ve yan anlamlarından) sıyrılarak. * " Günler akıp gidiyor. içindeki suyu içmiştir.değişmece yoluyla "geçip" sözcüğünün yerini almıştır. Rücû. eğretileme. Kinaye (Değinmece). Telmih (Hatırlatma). Leff ü Neşr. 8 . Günler. Mecaz-ı Mürsel (Ad Aktarması. İstiare (Eğretileme / Deyim Aktarmaları). başka bir sözcüğün yerinde kullanılmasıdır." Akmak sözcüğü mecazlıdır. Teşhis (Kişileştirme). Sözcükler cümle içerisinde ya da en azından başka sözcüklerle öbekleşerek mecazlı anlam kazanır. Düz Değişmece) Teşbih (Benzetme).EDEBÎ SANATLAR ( SÖZ SANATLARI ) A-) Mecaza Dayalı Söz Sanatları Mecaz (Değişmece). akıcı bir maddeye. İktibas. Sözcüğe mecazlı anlam yüklenmesinde iki ana yöntem vardır: a) Benzetmelerden yararlanılarak gerçekleştirilen anlam aktarmamaları. ad aktarması) Her iki durumda da sözcüğün gerçek anlamından (temel ve yan) uzaklaşıp başka bir sözcüğün yerini alması. İstifham (Soru sorma). Tecâhül-i Ârif (Bilip de bilmezlikten gelme ).

argo ve atasözü düzeylerinde görülebilir: * "Lodos soğuğu kırdı. gerçek bir su gibi akması mümkün değildir." Anlamı: Düzeyi: 3." (sözcük düzeyinde) * "Onun ne zamandır kırdığı ceviz kırkı aşıyordu zaten. "Bildiğim kadarıyla o evine bağlı bir insandır. deyim." (argo) * "Ana sorunumuz bu değil. olgunlaşmak anlamında) *Barış umutları yeşerdi." (soyut. oluşmak anlamında) * "Serin ama tatlı bir ilkbahar akşamıydı. Duygular akıcı bir maddeye benzetilmiş. "alkış" ve "bravo" larla dışarıya döküldü. Su içerken bardağın "bitmesi" şöyle dursun." (soyut." (argo) * "Bu boş kafalar gelişmemizi engelliyor. ÖRNEKLER *"Duygularımız içimize sığmadı. "Bakanın istifasından sonra yoğun bir koltuk kavgası başladı. hoş anlamında) * "Olaylara bir de bu gözle bakmalısın." (tecrübesizlik ) * "Ölçülü davranışları vardı. Mesela yukarıdaki kullanımlarda günlerin.UYARI Mecazlı kullanımı ayırt etmenin bir yolu da.'dedi. * "Bu işçi biraz daha pişmek ister." Anlamı: Düzeyi: 6." (soyut." Anlamı: Düzeyi: 4. kardeşim oralı olmadı."sığmamak" ve "dökülmek" sözcükleri mecazlı kullanılmıştır. "Sizin böyle bir işte harcanmanızı istemem." (atasözü) Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz 1." (seviyeli) DİKKAT! Mecaz anlamlılıklar sözcük. "Çocuğu çok sıkıyorlar. su getir. "Babam: 'Kalk." (deyim) * "Ateş düştüğü yeri yakar." Anlamı: Düzeyi: 9 ." Anlamı: Düzeyi: 2." (sözcük) * "Borsada kaybedince kafayı yedi. sözcüğün yeni kazandığı anlamın gerçekte mümkün olup olmadığına bakmaktır. "Bu acı olay hepimizi derinden etkiledi." Anlamı: Düzeyi: 5. bir zerresinin eksilmesi bile düşünülemez." (anlayış anlamında) * "Yeni idarecimizin davranışları hamdı." (sözcük) * "Her işte kılı kırk yarardı." (deyim) * "Seni görünce kirişi kırdı tabii.

sana bir şey diyen mi var?" Anlamı: Düzeyi: 14." Anlamı: Düzeyi: 15. bir sözün başka bir söz yerinde kullanılmasıyla oluşturulan mecazlardır. "Ağzı süt kokan sanatçılar bile bize akıl vermek istediler." Anlamı: Düzeyi: 9. "Su testisi su yolunda kırılır. "Biz ne dersek diyelim karşı duruyor. delik." Anlamı: Düzeyi: 10. her şeye burun kıvırırdı." Anlamı: Düzeyi: 12. İç -dış ilgisi * "Anne. "Taşıma su ile değirmen dönmez. kafes ot nallamak 2-) MECAZ-I MÜRSEL (AD AKTARMASI/DÜZ DEĞİŞMECE) Benzetme ilgisi söz konusu olmadan." Anlamı: Düzeyi: 13. "Vatan borcu biter bitmez ordayım." Anlamı: Düzeyi: 8." Anlamı: Düzeyi: 11.gel!" * "Üstünü çıkarıp yatağa uzandı. "Ne diyelim." 10 . "Sanıyorum bu işte onun da parmağı var. başka bazı ilgilerle. talih bizimle oynuyor." Anlamı: Düzeyi: 16.7. "Bu öğrenci diğerinden bir gömlek daha bilgili. Gerçek anlam Çok sövmek : Kolayca kandırılabilen: Hapishane: Esrar: Öldürmek: Argo anlam kalaylamak keriz dam. kodes. "Hiçbir şeyi beğenmez." Anlamı: Düzeyi: 17. çamaşır kazanı kaynadı. "Oturup dururken ne parlıyorsun. bildiğinden şaşmıyordu. "Hayatımda onun kadar tilki bir adam görmedim." Anlamı: Düzeyi: Argo Düzeyinde Mecaz: Toplumda herkesçe kullanılan dilden ayrı olarak belirli kesimlerce kullanılan ancak genel dilin içinde yer alan ve ondan türeyen özel dile argo denir.

" * "Üniversitedeki kürsüsünde yıllarca çalıştı." 7." * "Adresi bir de şu büfeye sorsak mı?" * "Sizin işinizi şu masa halleder beyefendi." Parça ." "Gençler" yerine soyut olan "gençlik"." * "Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır. "Çocuk kitapları birinci hamura basılmalı." Sanatçı .Türk milleti " yerinde." * "Şofben yanıyordu. * "Gençlik." 4." 2."düşünce" yerine somut olan kafa." * "Ankara bu notaya cevap vermekte gecikmedi. 1." Soyut .* "Ne zamandır evde tencere kaynamıyor." * "Batı ve Doğu. ben Bartın'a bineceğim." 3." 5. "Koştu yokuş aşağı."cesaret. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz. "Tiyatroda oynamam konusunda bütün mahalle beni destekledi. "Depremden sonra Düzce geceyi sokakta geçirdi. arabayı arkaya bırakınız. kafası ve yüreğiyle toplumun güvencesidir. sonra Mozart çaldı." * "Şimdi de biraz Yûnus Emre okuyalım mı?" * "Pikapta Münir Nurettin dönüyordu." Somut bir varlık olan "Türk insanı. "Sen bu otobüsle git.somut ilgisi * "Türklük yüreğini dağlasın gayrı/Cihan da bizimle ağlasın gayrı. inanç ve felsefe yönünden hem birbirini etkilemiş hem birbirine uzak durmuştur.insan ilgisi * "Eve haber verip geleyim.duygu" kavramları yerine somut olan "yürek" kullanıldı.sonuç ilgisi * "Hay mübarek! Bereket yağıyor bereket!" * "Bahar aylarında rahmet düşmezse ürün iyi olmaz. bölge. çağ . soyut olan "Türklük" kullanıldı. "Marmara'da her yelken / Uçar gibi neşeli." * "Bu depoyla Düzce'ye kadar gideriz. yön.bütün ilgisi * "O zamanlar bu gazetede usta kalemler vardı." 6." Yer." * "Bu sahalarda nice altın ayaklar top koşturdu. "Ön sokakta yer yok. rengi atmış bir şapka." Neden ." * "Motor gece karanlığında yükünü Bartın'a boşalttı.eser ilgisi * "Davetlilere piyanosuyla önce Çaykovski." 11 .

"Turistler bu tur için yeni lokomotifler yerine buharlıyı tercih ediyorlar. "Koparıp öpmek için. " Benzeyen: Köy türküleri Kendisine benzetilen: Ana sütü Benzetme yönü: temiz ve candan olması Benzetme edatı: gibi 2..8." 3-) TEŞBİH ( BENZETME ) Anlatımı güçlendirmek amacıyla. kullanılan öğeler bakımından çeşitlere ayrılır: 1.Benzeyen ( B ): Özellikçe zayıf olan 2.Ayrıntılı (Tam) teşbih: Dört öğesi de bulunan benzetmedir. ÖRNEK "Bir siyah kadındır kaldırımlarda gece " BY KB B 12 ." 10." 9. sanki. Yardımcı öğeler kullanılmadan da benzetme gerçekleştirilebilir. ÖRNEK " Cennet gibi güzel vatan " KB BE BY B Bir benzetmede bu dört öğe her zaman bir arada bulunmayabilir. ÖRNEK "Ah bu türküler. Benzetme.Benzetme Edatı ( BE ): gibi. güya. Bunlardan ilk ikisi benzetmenin asıl öğeleridir.Kısaltılmış teşbih: Benzetme yönü bulunmayan benzetmedir. Tanzimat'la yüzünü Batı'ya çevirmişti. ÖRNEK "Kutu gibi bir dairede oturuyor. köy türküleri Ana sütü gibi candan Ana sütü gibi temiz. kadar. ortak nitelik yönünden güçlü olandan zayıf olana aktarma yapılmasıdır.Pekiştirilmiş teşbih: Benzetme edatı bulunmayan benzetmedir. basacağı toprağı Bütün şehir bekliyor onu dizler üstünde. andırmak." KB BE B 3. misal.Benzetme Yönü ( BY ): Aktarılan özellik 4..Kendisine Benzetilen ( KB ): Özellikçe güçlü olan 3. aralarında ortak nitelik bulunan iki varlık ya da kavramdan. Benzetme yönü ve benzetme edatı yardımcı öğelerdir. "Türkiye. Benzetmenin dört öğesi vardır: 1.

"Fırtınada bir deniz feneri kadar yalnızdım.Yalın teşbih (teşbih-i beliğ) : Benzeyen ve kendisine benzetilenle yapılan benzetmedir." 6. mecaz yok) "Annem iyilikte."Sürüklenen bir kış ölüsüdür zaman." 9." 7." 3. Benzetme kısaldıkça anlatım güçlenmekte. Aşağıdaki örnekleri bu açıdan inceleyiniz."Beş altı araba. teşbih-i beliğde iyice güçlenir." 11. dönmek" gibi fiiller ve bunlardan türetilmiş fiilimsiler edat yerinde kullanılabilir." KB BE KB BE "Tepegöz gök gürültüsünü andıran bir sesle kükredi." 8."Bütün gece vagondan vagona un çuvalları taşımış hamallar gibiyiz." UYARI ! Benzetmelerde "benzemek. "Saçların tarumar." (tam teşbih."anne" aslında melek değildir."Yollar köyleri saran eskimiş çerçeveler " B BY KB 4." (Pekiştirilmiş benzetme. gözlerinde nem / Ateşe benzerdin."Rujlu dudakları açık bir yarayı andırıyordu."Köpek leşi gibi uyuyor şehir. andırmak. küle dönmüşsün." B KB BE BY 4."Erciş sapağında. yaz kış ışıl ışıldır. cennete doğru yola çıktı. mecaz var." 5. "Annem melek gibi temiz ruhlu bir insandı.) "Melek annem."Büyük sahra denen bu kum denizinde daha günlerce hamallık edeceğiz. pekiştirilmiş benzetmede başlar. Özellikle "melek" sözünde yoğun bir mecaz anlam vardır." 2. ÖRNEK " Gül tenli sevdiğim " KB B " Selviler içinde bir alevdir Emir Sultan " KB B "Unutmakta haklısın kömür gözlüm / Haklısın… Bu sözüm sana sitemdir" KB B UYARI ! Tam teşbihte mecaz yoktur. Mecaz. gelin alayı gibi sıralandı." 13 ."Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü…" 10. mecaz havası oluşmaktadır."Ovadan bakılınca çelikten dev bir testere ağzını andıran tepeler."melekti" sözcüğü mecazdır. Çünkü bütün sözcükler gerçek anlamlarını korumaktadır. Mecaz iyice güçlenmiştir." ("Melek annem" sözü teşbih-i beliğdir."İyi sözler söylenmiş bir kadın gibi güzelleşiyor dünya. Van Gölü mavi bir çarşaf gibi önüme serildi. çünkü. bir melekti.) Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz 1.

" 25." 19. "Yıldız gibi doğdukça güzel her akşam."Biliyorum / Şiir bir pencere kuşudur. Bu. ÖRN."Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım."İnsan bir ormandır derdim sana hep." 13. "Kul Mustafa karakolda gezerken /Gülle kurşun yağmur gibi yağarken. Bu tür benzetmelerde Kendisine Benzetilenin özelliklerinden (benzerlik yönünden) bazıları da ipucu olarak kullanılır." Bir atasözü olan bu cümlede. "Garibanlar yolunuyor kaz gibi/Hangi kuşun neresini yazayım."Bir bakışı vardı Esma'nın / Kavak yelleri gibi pırıl pırıl. başka bir söz yerine kullanılması olarak da tanımlanabilir.12. elimiz bıçak / Severek öldürdük güzellikleri." 23. "Şiir bir cennet bahçesi / Girmeyene anlatılmaz. "Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi. Ancak benzeyen kullanılmamış. "Durmuş bir saat gibiydi durup geçmeyen zaman." 20. açık istiare örneğidir." 15." 4-) İSTİARE (EĞRETİLEME) Temel öğelerden (benzeyen. bir sözün benzetme amacıyla. ÖRN. ancak "insan" (kendisine benzetilen) dizede açıkça geçmiyor. Bu." 24." 22. Bu bir istiaredir. bayrağı kaşlarını çatmış bir insana benzetiyor. "dişi kuş"a benzetilmiş." 21. "Çatma kurban olayın çehreni ey nazlı hilâl!" Şair." 14. NOT: Kapalı istiarelerde yalnız Benzeyenin (özellikte zayıf olanın) kullanıldığını biliyoruz. "Yuvayı yapan dişi kuştur. "Ve çobanlar gibi dallar yaktık." 27. "Ben kendi varlığı içinde taşan / Uçsuz bucaksız bir denizim." 26. "Gözleri çıkarılmış bir âmâ gibi evler." 16. kendisine benzetilen) sadece biri söylenerek yapılan benzetmeye istiare denir. ancak benzeyen (kadın) kullanılmamıştır."kadın". "Acep beni anar m'ola / O kaşları keman şimdi. ne var?" Şakaklardaki beyazlık kar'a benzetilmiş." 18."Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. "Gözlerimiz kurşun. "Şakaklarıma kar mı yağdı. İstiare. İstiareler ikiye ayrılır: Açık İstiare: Sadece kendisine benzetilen kullanılır." 17. Sadece benzeyen öğesi kullanılmış. kapalı istiare örneğidir. 14 . Kapalı İstiare: Sadece benzeyen kullanılır.

" Çocuklar "kuş"a benzetilmiş. "Gözlerinden uyku akıyordu. ÖRN." B: gece KB: akıp giden bir madde. "Buğdaylar" insana benzetilmiş."Can kafeste durmaz uçar / Dünya bir han konan göçer."kuş" değil uçmak eylemi kullanılmıştır. yağmur özlemiyle gökleri gözlüyorlardı. "İki kapılı bir handa / Gidiyorum gündüz gece. bal almak ve kanadı kırılmak(ipucu) TÜR: Kapalı İstiare Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz 1. insana ait özellikleri o varlıklara mal etme. ÖRN."Akıyordu" eylemi ipucu olarak kullanılmıştır." B: sevgili (?) KB: gül TÜR: Açık İstiare * "Nice dolaşık yolları çözdüm bıraktım." 3. "özlem çekmek". Her Kapalı İstiarede ise Teşhis yoktur. çünkü bu tür benzetmelerde Kendisine Benzetilen bir insandır ve söylenmemiştir. su (?) BY: akmak(ipucu) TÜR: Kapalı İstiare * "Gülüm beni terk edecek / Hasretiyle öldürecek." B: yollar KB: ip. ÖRNEKLER * "Derinden derine ırmaklar ağlar / Uzaktan uzağa çoban çeşmesi. "Eğilmiş arza. "Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor Bir hilâl uğruna ya Rab ne güneşler batıyor.ÖRN. bir kapalı istiare vardır. uçamaz oldu. "Bir med günü gökyüzü kurşunla örtülü." 2. insan olmayan varlıklara insan niteliği kazandırma. ip yumağı (?) BY: dolaşık. muttasıl kanar güller." 15 . NOT: Teşhis (Kişileştirme). kanar. Her teşhiste." Burada TEŞHİS ve KAPALI İSTİARE vardır. çözmek (ipucu) TÜR: Kapalı İstiare * "Gönül her çiçekten bal almak ister / Kırıldı kanadı." 5. "Çocuklar okula doğru adeta uçuyorlardı." 4. insandan diğer varlıklara aktarmadır." B: gönül KB: arı (?) BY: çiçek." "Uyku" akıcı bir maddeye (mesela suya) benzetilmiştir. "Boynu bükük buğdaylar. "gözlemek" gibi özellikleri buğdaya mal edilmiştir." B: Irmaklar ve çoban çeşmesi KB: İnsan(?) BY: ağlamak(ipucu) TÜR: Kapalı İstiare * "Gece akıp gitti / Çevirin gündüzün sayfalarını.

"Birçok seneler geçti dönen yok seferinden."Yedi tepeli şehirde bıraktım gonca gülümü." 28." 13." 5-) TEŞHİS ( KİŞİLEŞTİRME ) İnsana ait özelliklerin insan olmayan varlıklara mal edilmesiyle gerçekleştirilen mecazlı bir anlatım özelliğidir. kapalı istiare biçiminde gerçekleştirilmiştir. O kızıl zafer kartalının / Çankaya'da kurulmuş yuvası. Kurban olam kurban olam / Beşikte yatan kuzuya." 29. insan gibi sevinmekte." 15." 7. gülen. ağlamak." 27. denizin mavi sularında saçını yıkıyordu."Yüce dağ başında siyah tül vardır."Yeşil kurbağalar öter göllerde / Kırıldı kanadım kaldım çöllerde. sevincinden ağlamakta." 9. Kendisine benzetilen "insan" söylenmediği. "Yüce dağların başında salkım salkım olan bulut." 14."Sabahtan uğradım ben bir fidana." 8." 21. Bazen benzetme çoğu zaman da kapalı istiare biçiminde gerçekleştirilir."Gökyüzü sarsılıp köpürüyor. camlara saldırıyor. sevinmek."Vatan ufkundaki en güzel çeyiz En şanlı süs. ağlıyordu ırmaklar."Mor menekşe boyun eğmiş / Yapracığı suya deşmiş." 16. üşümedim. haykırmak gibi insana ait özellikler 'benzetme yönleri' belirtildiği için kişileştirme." 12." 25.6. baktım yarıya çekildi."Semânın kandilleri yanmıştı. "Güneş."Uzak dağlarda kaybolmuş bir bulut/Rüzgârın bir unutkanlığıdır. yandım oy!" 26." 18. rüzgârlar hoyrat Yok artık can verdi aydınlık mevsimler." 30." 17."Ufuklar merhametsiz. gülüp haykırmaktadır."Durur tekbir alır dağlar / Döner dağlarda kartallar." 11."Yürüyordum."Başımdan bir kova sevda döküldü Islanmadım." 19."Görünmez kanatlarıyla hatıralar / Camlara çarpıp duruyor. umut ve inanç getiriyor." 23." 20."Varsın bahçelerde rüzgâr gezinsin."Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor. gülmek." 10." Rüzgâr. 16 ." 22."Dağlara yaslanıp yatan güneşi/Yaralı. hastadır."Saçlarıma yıldız düşmüş koparma anne. yorgundur sandım." 24."Havada bir dost eli okşuyor elimizi. haykıran rüzgâr Kalplere sevinç. Böylece kişileştirme gerçekleştirilmiştir. "Bir ateş düştü canıma / Yanarım kimseler bilmez. ÖRNEKLER * "Sevincinden ağlayan.

"Dinmiş denizlerin şarkısı. "Toplanırken göklerde bulutlar yığın yığın Hırçın bir fırtınaya dönüşüyordu deniz.* "Rüzgâr. rüzgâr uymakta Körfez düşünür." İnsana ait 'yüreği yaralı' ve 'kederli' olmak dağlara verilmiştir. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz 1. duvaklar' kişileştirilmiştir."Dinle yolcu bu su onun sesidir / Sinsi adımlarla akşam yürüyor. dere kişileştirilmiştir. "Dans eden kelebekler. *Bir yağmur başlar ya inceden ince / Bak o zaman topraktaki sevince. ay gülüyor. "İçmiş gibi geceyi bir yudumda / Göğün mağrur bakışlı bulutları. tüller. * "Konunun hassasiyeti nedeniyle kalemimin çok temkinli hareket ettiğini okurların fark etmişlerdir." Şair." 6. tüller." 10. * "Aynalar." 4. senin uzak diyarlara gittiğini söylediler bana. kelepçelendik." 13. * "Renkler başkalaştı gün ortasında / Koyu bir karanlık öptü denizi. "Mavi tulumbayla gülümser evim." 'kalem' insan gibi temkinli. "Bir bahar sabahının karanlığında ıssız 17 . tedbirli."Yeşil sedirlerde dinlenir huzur." teller. bir insan gibi sevincinden ağlıyor. "Çocukluğum oynar serin avluda. benzetme şeklinde gerçekleştirilmiş olur. haykırıyordu. insanın 'ağlama' özelliği 'dere'ye aktarılmış." 9." 8." 2. Kanlıca mahzundur uzakta. * "Dağ başını duman almış / Gümüş dere durmaz akar. * "Kuşlar. "Yeditepe üstünde zaman bir gergef işler." 'sevinmek' özelliği toprağa verilmiştir. bakmayın yüzüme dik dik İşte yakalandık. kişileştirme yapılmıştır." 'Kuşlar' konuşmaktadır." 'öpmek' özelliği karanlığa mal edilmiştir." 7." İkinci dizede. gülüyor. göz kırpan çiçekler vardı o yerde. * "Ben öpmeden önce yanaklarını / Varsın teller.Aynı zamanda kapalı istiare yapılmıştır." 5. kendisine dik dik baktıklarını söyleyerek 'aynaları' kişileştirmiştir. "Bir balık ağlıyordu / Denizde / Başını yaslamış / Ufacık bir yosun parçasına. * "Bir bulut gezer yayla yayla Anadolu'yu Bir baştan başa selâm götürür. şarkı söyleyen kuşlar." 3. ölçülü hareket ediyor. "Çukurova bayramlığın giyerken." denirse benzeyen de kendisine benzetilen (insan) de belirtildiği için kişileştirme. "Rüzgâr uyumuş. * "Besbelli her saat artar kederi / Belki de yüreği yara dağların." 11." 12." 'selâm götürmek' özelliği buluta verilmiştir. duvaklar öpsün. her taraf ıssız.

" Ayrıkotu konuşturulmuştur. Konuşturma." 6-) İNTAK ( KONUŞTURMA ) İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıkları konuşturma sanatıdır." Verilen parçada "çeşme" insan gibi konuşturuluyor. * "Akıl ersin. ne pirinç dayım / Mısırla akraba bile değilim." 7-) KİNAYE ( DEĞİNMECE ) 18 . dedi yeşeren dal senden yana. tam onu koparacağı sırada." * "Küçük bir çeşmeyim yurdumun / Unutulmuş bir dağında / Hiç kesilmeyecek suyum / Yıldızların aydınlığında / Boyuna akar dururum. ÖRNEKLER * "Ben bir ayrıkotuyum / Ne buğday amcam. eli kolu bağlıydı. Varlık önce kişileştirilir.Gökte diz çökmüş iki titrek ışıklı yıldız." UYARI ! Konuşturulan varlıklar kişileştirildikleri için kullanılan her intak sanatıyla birlikte teşhis sanatı da yapılır. / Bir yeşermeye göreyim: / Kızmasınlar halim duman / Canıma kastederler yapabilseler / Ama nafile kurumam. ancak yapılan her teşhiste intak sanatı yoktur. gerekirse konuşturulur.' " * " 'Yıldızlar sönsün' diyerek bağırdı karanlıktan sümbül. "Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi Demirlemişti. * "Benim adım dertli dolap / Suyum akar yalap yalap / Böyle emreylemiş Çalap (Tanrı) / Derdim vardır inilerim.. * "Ey benim sarı tamburam / Sen ne için inilersin? / 'İçim oyuk derdim büyük / Ben anınçün inilerim!. "Akdeniz'in dalgaları cilveli / Akdeniz'dir denizlerin güzeli." 16. "Ay suda bestelerken en güzel şarkıyı Küreklerim de suya en derin şiiri yazdı. ağlıyordu." * "Adam elini uzattı. kişileştirmeden sonra gelir." 14. ermesin sevdama Senden yanayım. mor menekşe:'Bana dokunma!' diye bağırdı." 15.

" * "Çok zahmet çektik." * "Böyle yürürseniz mahalleye yatsıya varırsınız. bazen parantez içerisinde ünlem ( ! ) işaretiyle belli edilir. sonunda ayağımız düze bastı. Kinayedekinden daha keskin alay ve eleştiri içerir." * "Yokuş çıkmayı göze almayanlar hep çukurda kalır. onun eli değeli bizim makine kararsızlığı bıraktı." 19 . ÖRNEKLER * "Arkadaşın dayısı güçlüdür." * "Atılan ok geri gelmez. Yazıda tariz. hafif ve zarif biçimde alaya almada yararlanılır. bir sözün görünürdeki anlamının tam tersi amaçlanarak kullanılmasıyla gerçekleştirilen mecazlı anlatımdır. üç gün sonra bizim kasayı yüklenip kayboldu. benzetme amacı güdülmeden. Kinayeden." * "Adamınız. halleder. Deyim ve atasözlerimizde kinayeye çok rastlanır." * "Kefil olduğunuz gece bekçisi hakikaten güvenilir çıktı. mecaz anlamdır." * "Bu taşı bize dostumuz atıyorsa durup düşünmemiz gerekir. gerçekten ustaymış. ÖRNEKLER * "Bazı sevgili dostlarımın ( ! ) benim için karpuz kabuklarının en kayganlarını hazırladıklarını biliyorum." ÖSS * "Ey benim sarı tamburam Sen ne için inilersin -İçim oyuk derdim büyük Ben onun'çün inilerim. Kinayede asıl kastedilen. burnu büyük adamdan hayır gelmez. Allah için. hem gerçek hem de mecaz anlamını düşündürecek biçimde kullanılmasına kinaye denir. "taşlama"." * "Eh. bu hızla gidersek." * "Rüzgâra karşı tüküren kendi yüzüne karşı tükürür. ayağı kaydı bir kere. karşıdakini incitmeden iğnelemede." * "Çocukların velvelesi." * "Karşısında ağzımı açamadım ki." * "Ben toprak oldum yoluna Sen aşırı gözetirsin Şu karşıma göğüs geren Taş bağırlı dağlar mısın?" * "içinizde en yürekli olan gelsin. okula belki yarın sabah varırız.Bir sözün. Terim olarak. artık hiç çalışmıyor." * "Ne yapsın. herkesi ayağa kaldırdı." * "Bırak onu." 8-) TARİZ ( DOKUNDURMA / SİTEM / İĞNELEME ) Sözcük anlamıyla "dokundurma". "taş atma" demektir.

"akşamın gelişini" ve "gülün solmasını". kabak suyu gibi. varsa. "sevgilinin gidişine bağlamıştır. Kinayede ise sözün her iki anlamının bir arada kullanılıp kullanılmadığına bakılır. sözün nasıl bir durum için." * "Ne kadar eli açık olduğunu gördünüz değil mi? Derneğe tam bir milyon lira bağışladı." * "Çayın nefis olmuş. hangi ortamda kullanıldığına. horozdan korktuğuna bakmayın. * "Renk aldı özge ateşimizden şerâb ü gül Peymâne söylesün bunu gülzâr söylesün" ŞERAB : şarap . diğer cümlelere dikkat etmek gerekir. Tarizde sözün gerçek ya da mecaz anlamda kullanılmasından çok. 9-) HÜSN-İ TALİL ( GÜZEL NEDEN BULMA ) Herhangi bir olayı gerçek nedeninin dışında daha güzel ve hayali bir nedene bağlayarak açıklama sanatıdır. PEYMANE : kadeh . Şair gerçek nedeninin dışında daha güzel ve etkileyici bir neden bulmuştur. iki yıl sonra telefon etmek zahmetine girerek bunu kanıtladın. GÜLZÂR : gül bahçesi Bu dizelerde şair." * "Aferin oğlum Ahmet / Bu yolda devam et / Herifçioğlu Sen Mişel'de koyuvermiş sakalı Neylesin bizim köyü / Nitsin Mahmut Makal'ı. karşıt anlamı önemlidir.* "Benim oğlum çok cesurdur canım. * "Güzel şeyler düşünelim diye Yemyeşil oluvermiş ağaçlar" Şaire göre ağaçlar. insanların mutlu olmasını. Böylece gerçek neden yerine hoşa giden. hayali bir neden bulmuştur. şarabın ve gülün rengini ( kırmızılığını ) kendi içindeki ateşten geldiğini belirtiyor. Bu ağaçların yeşil olmasının gerçek nedeni değildir. 20 . * "Ne kadar kültürlü olduğu ( ! ) yazılarından belli." UYARI Tariz ile kinaye karıştırılmamalıdır. ÖRNEKLER * "Sen gittin yaslara büründü cihan Soluyor dallarda gül dertli dertli" Şair." * "Beni ne çok sevdiğini ( ! ) biliyordum zaten.Böylece şarabın ve gülün kırmızılığını gerçek nedeninin dışında daha güzel ve hayali bir nedenle açıklıyor. güzel şeyler düşünmesi için yemyeşil olmuştur." * "Bu ne kudret ki Elifbâ'yı okur ezberden." UYARI Dokundurmaca anlamını çözebilmek için.

Halbuki bahçenin güzellik kazanması mevsimle ilgilidir."Güller ki yüzünün renginden utandıkları için kızardılar" 2. 21 ."Sen gelince güller açar bahçemde / Bahar güler kahkahayla.İ ÂRİF ( BİLMEZLİKTEN GELME ) Bir anlam inceliği yaratmak ya da nükte yapmak için. * "Sen yoksun hiçbir şey yok Güneşin rengi Ağustos yıldızlarının sıcaklığı Karanfil kokusu" Şair."Gök ağladı gün boyun sen gidince" 8. soldu gökyüzü. karanfil kokusunun ağustos yıldızlarının sıcaklığının."Yoksun diye bahçemde çiçekler açmıyor bak."İşim gücüm budur benim / Gökyüzünü boyarım her sabah Hepiniz uykudayken / Uyanır bakarsınız ki mavi" 10-"Gün senin için doğuyor. süslenmiş fesleğenlerle bezendi. Bahçenin süslenmesini sevgilinin geleceği haberine bağlıyor. Peygamberimizin ayak bastığı topraklara ulaşmak nedenine bağlanıyor." diyor." 3.* "Yeni bir ülkede yem vermek için atlarına Nice bin atlı kapılmıştı fetih rüzgârına" Akıncıların yeni ülkeler fethetme isteklerinin nedeni olarak. şair atlarına yeni bir ülkede yem vermek isteyişlerini gösteriyor. "Bahçe. * "Müzeyyen oldu reyâhin bezendi bâğ -ı çemen Meğer ki bağa haber geldi yârdan bu gece" MÜZEYYEN OLMAK: süslenmek. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz 1."Bir düğün havası eserdi mahallemizde Kayısı ağaçları gelin olunca" 7." 5.solgun mu bilmem" 6. meğer sevgili bu gece geleceğini bildirmiş."O çay ağır akar yorgun mu bilmem Mehtâbı hasta mı. Hz." 4. REYÂHİN: fesleğenler Şair. Oysa fetihlerin asıl amacı toprak kazanmaktır. çok iyi bildiği bir şeyi bilmiyor görünerek söz söylemesine tecâhül -i ârif denir. * "Hâk . güneşin renginin olmayışını gerçekçi bir neden değil de sevdiğinin yok oluşuna bağlıyor.i pâyine yetem der ömrlerdir muttasıl Başını taştan taşa urup gezer âvâre su" Irmakların dağ taş aşarak ( başını taştan taşa vurarak ) akıp gidişi. senin için Ben bir yıldızım yıldızlar ortasında" 10-) TECÂHÜL . şairin."Ey sevgili sen bu ilden gideli yaprak döktü ağaçlar."O kadar yürekten çaldı ki / Türküler aşındırdı kavalı" 9.

"Arzu dolu. fakat böylece ne kadar çok ağlamış. gökyüzünün niçin su renginde olduğunu bilmediğini söyleyerek. çok gözyaşı dökmüş olduğunu nükteli bir tarzda belirtmiş oluyor. * "Sözü yazdımdı da kalmış öbür entaride Va'diniz bûse mi vuslat mı unuttum ne idi" VAAD: herhangi bir konuda söz vermek."Su insanı boğar."Şakaklarıma kar mı yağdı ne var Benim Allah'ım bu çizgili yüz? " 5-Sular mı yandı neden tunca benziyor mermer? " 6. VUSLAT: kavuşma Şair. * "Ey şûh Nedimâ ile bir seyrin işittik Tenhaca varıp Göksu'ya işret var içinde" ŞÛH: çılgın. Bu beyitte tecâhül-i ârif ile mübalağa da vardır. iğdeler Gidin bakın gölgeleri orda mı? " 4. Doğal olarak şairin gökyüzünün niçin su renginde olduğunu bilmemesi imkânsız. sevgili ile Göksu'ya gezmeye giden de Nedim. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz 1."Dün gece yoktu ki / Bu dağ buraya nasıl gelmiş? " 3. ateş yakarmış Her doğan günün bir dert olduğunu İnsan bu yaşa gelince anlarmış." 22 . dönen kubbe "gökyüzü" kendiliğinden mi su rengindedir. yoksa göz yaşlarım mı gökyüzünü kaplamıştır."Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım Kurbanın olam var mı benim bunda günahım" 2. * "Âb-ı gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem Yâ muhît olmuş gözümden günbed-i devvâre su" ( Bilmiyorum. bunu başkasından işitmiş gibi söyleyen de Nedim'dir. sevgilisinin kendisine buse mi vuslat sözü mü verdiğini unuttuğunu belirterek bildiği bir gerçeği bilmezlikten geliyor. ) Fuzuli bu beytinde."Çördükler. cevizler. sorudan yaralanarak bu durumu bilmezlikten geliyor. döktüğü gözyaşlarının gökleri kaplaması nedeniyle böyle olabileceği ihtimalini ileri sürüyor. TENHACA: gizlice. BUSE: öpücük.ÖRNEKLER * "Yılın ilk karı yağdı İyice kısaldı günler Ölülerimiz üşür mü ki?" Son dizede şair ölülerin üşümediklerini bildikleri halde. İŞRET: yeme içme Bu beyitte. yaşamak dolu Bu eller miydi resimleri tutarken uyuyan? " 7.

" 10." 5."Yahu."Bu dertten demir çürür / Bilmem nasıl dayandım." 9. " 7. " 23 ."Elim değse akan sular tutuşur İçim dışım yanar oldu gel gayrı. yüzdüm tükenmiyor. Abartmanın oluşması için. o haritadaki denizi görse boğulur. söz konusu özelliğin." 8." 14."Zâlım yârin elinden / Gözyaşım sele döndü."Bir âh çeksem dağı taşı eritir. şehit olan askerlerin alnını öpmesi " istenmektedir."Derdimi döksem ben Karadeniz'e Kırım sahillerini sel tufan alır. koparıp tan yerinden Elimizde meşale gibi taşımaktayız. " 17. ÖRNEKLER * "Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer" Bu dizelerde "atalarının gökten inerek." 19."Sizi yıkarım dağlar / Yâre zarar gelirse."Sürsün baş başa bu yolculuk / Sayıları delirtecek mesafelere. * "Bir gün doludizgin boşanan atlarımızla Yerden yedi kat Arş'a kanatlandık o hızla " Akıncıların atları öyle hızlı koşmaktadır ki hızlarını alamazlar ve binicileriyle yerden yedi kat Arş'a yükselirler."Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle" 2."Ölüm indirmede gökler ölü püskürmede yer O ne müthiş tipidir savrulur enkâz-ı beşer" 3. Şair bunun gerçekleşmesinin olanaksız olduğunu bildiği halde sözün etkisini artırmak için abartmaya gitmiştir. Burada olmayacak bir durumun anlatımı vardır." 13." 11. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz 1. mantığın sınırlarını zorlayacak biçimde büyütülmesi gerekir." 6."Deniz mürekkep olsa / Yazılmaz benim derdim." 12."Farz et denize çıktım / Su biter."Aşkınla tutuştum yandım / Gör beni neyledi sevdan. Böylece mecaz da oluşur."Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan şühedâ" 4."Akdeniz'in dalgası gönlüm kadar taşmadı."Aşk çekici değdi örse / Durmam gayrı dünya dursa." 20. derdim bitmez.11-) MÜBALAĞA ( ABARTMA ) Bir özelliğin ya da durumun olduğundan daha çok gösterilmesidir."Ölçüyü yitirdik tümden / Yüzükler kemer oldu ha ! " 15. " 16."Gökte yanan güneşi."Her damlada bir umman var / Yüzdüm."Âlem sele gitti gözüm yaşımdan." 18.

Gece ile gündüz zıt iki kavramdır." 4." 9."Gülen çehremi görüp / Sanmayın beni bahtiyârdır Her kahkahanın içinde / Bir damla gözyaşı vardır."Nedir benim bu çilem Hesap bilmem Muhasebe memuruyum."İbadet eylerim. Akla ve mantığa uygun bir şekilde. düşünce değildir. kavramların zıtlığında değil. düşüncenin zıtlığındadır."Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü Kar değil gökyüzünde yağan beyaz ölümdü."Görmediğim şeyi asla sezemem /Korku bilmem hiç yalnız gezemem İcap etse kendi adımı yazamam / Kâtiplikte gayet iştihârım var. lekemi silmem Ömrümde zararsız günümü bilmem Her senede yüz milyonluk kârım var."Bir kız vardı yok gibi öyle güzel!" 8." İŞTİHÂR: meşhur olmak. namaz kılmam Temizlik severim." demekle tezat sanatı olmaz."Lâkin ben hiç bu kadar mahzun olmadım Ölümü hatırlatan ne var bu resimde? Halbuki hepimiz hayattayız." 7. gündüz çalışırım." 14-"Bin bir başlı kartalı nasıl taşır kanarya?" 15-"Ben de gördüm güneşin doğarken battığını. bir varlığın birbirine zıt özellikleri bir arada söylenmiş oluyor. 1." 5. Oysa tezat."Ben de gördüm güneşin doğarken battığını Esrarlı bir bakışın gönlü kapattığını." 3.12-) TEZAT ( KARŞITLIK ) İki karşıt düşüncenin bir arada söylenmesidir. ÖRNEK * "Meyhâne mukassi görünür taşradan ammâ Bir başka ferah başka letâfet var içinde" Nedim'in bu beytinde meyhanenin hem sıkıntılı hem de ferah ve latif olduğu söyleniyor. Ancak "Gece uyurum. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz." 11-"Ne efsûnkâr imişsin âh ey didâr-ı hürriyet Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten."Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz." 13-) TELMİH ( HATIRLATMA ) 24 . ün salmak 6." 2." 12-"Rüzgâr eser dallarımız atışır Yas ile sevincim yıkışır dağlar." 13-"Kara gözlerinin beyaz feneri olayım.

Çağrışıma dayanan bu sanatta anımsatılan şey uzun uzadıya açıklanmayıp bir iki sözcükle ifade edilir. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz 1. Peygamberimizin askerlerine benzetiyor ve bu olayı anlatırken geçmişteki bir olaydan yararlanıyor. Telmihte." 4. ÖRNEKLER * "İnsanız.hafif ve tatlı esen rüzgâr. ikinci dizede "Hz.ceylanların göbeğinden çıkarılan güzel bir kokudur. Mûsâ'nın Tûr-ı Sinâ dağında Allah ile konuşması " olayına ve üçüncü dizede de yine "Hz. onu anımsatmaya telmih denir. en şerefli mahlukuz / Deyip de pek fazla Övünmemiz haksız / Atamız elma çaldı cennetten Biz o hırsızların çocuklarıyız." Şair."Sultan Süleyman'a kalmayan dünya Bu dağlar yerinden ayrılır bir gün.Îsâ'nın göğe çıktığı inancı"na . * "Gökyüzünde Îsâ ile / Tûr dağında Mûsâ ile Elindeki âsâ ile / Çağırayım Mevlâm seni" Birinci dizede "Hz. * "Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid'i Bedr'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi." Şair."Vahdetün şarabından / Bir cur'a nûş edeyin Enel-Hak çağıruban / Dâra gireyin Mevlâ" 5.dem olub bahârdan bu gece Hıtâ'ya benzedi gülşen nigârdan bu gece SABÂ . düşmanla savaşan Mehmetçikleri Bedir Savaşı'ndaki Hz.) 25 ."Şuh Şirin'ler yüzünden dağ delen Ferhat'lar Aslıhan'lardan yanan Âşık Kerem'ler görmüşüz.Söz sırasında. bir inanca… işaret etmeye. Mûsâ'nın yere atınca yılan olan âsâsıyla gösterdiği mucizelere telmih vardır."Sabâ Mesîh. "Atamız elma çaldı cennetten" dizesiyle okuyucuya Adem ile Havva'nın cennetten kovulmasına neden olan olayı anımsatmakta ve telmih sanatına başvurmaktadır." 2. MESÎH :Îsâ peygamberin lakabı HITÂ : Çin'in kuzeyinde ceylanları dolayısıyla mis gibi kokan ülke (Misk. herkesçe bilinen bir olayı geçmişteki bir olaya. İbrahim'in ateşe atılmasına ve ateşin gül bahçesine dönmesine telmih vardır. anlatılan duygu ile işaret edilen olay arasında gizli bir benzetme söz konusudur. * "Ey dost senin yoluna / Canım vereyim Mevlâ Aşkını komayayım / Od'o gireyim Mevlâ" Son dizedeki "ateş" anlamına gelen "od" sözcüğü." 3. Çanakkale şehitleri için yazdığı bu dizelerde. Hz. ünlü bir kişiye."Ekmek Leylâ oldu dostlarım / Mecnûn oldum peşi sıra giderim.

I. "Bâkî" sözünü tevriyeli kullanmıştır. söndürdü ocağı" ocak. amaçlanan anlamı ise Tâhir Efendi'dir.vücuttaki siyah kabartı.edebî. söylenen anlamıyla asmak eylemi. * "Bir delikanlı haramîdir deyü afv ettiler Asmadan kurtuldu ammâ çok sıkılmıştır şarâb " Asma. * "Bâkî çemende hayli perîşan imiş varak Benzer ki bir şikâyeti var rûzgârdan "rüzgâr" sözcüğü hem yel hem de zaman anlamıyla tevriyeli kullanılmıştır. uzak (amaçlanan) anlamı gül çiçeği. Yeniçeri Ocağı * "Bana Tâhir Efendi kelp demiş İltifatı bu sözde zâhirdir Mâlikî mezhebim benim zirâ İtikatımca kelp tâhirdir. 15-) TENASÜP ( UYGUNLUK ) 26 .gülme eylemi. tâhir. Yakın anlamı. Yakın anlamı.ateş yakılan yer. Tevriyede mecaz yoktur.şairin adı. amaçlanan anlamıyla da üzümdür. ÖRNEKLER * "Bu kadar letafet çünkü sende var Beyaz gerdanında bir de ben gerek" İkinci dizede "ben" tevriyeli kullanılmıştır.GÜLŞEN :gül bahçesi NOT: Bu beyitteki diğer söz sanatlarını da inceleyiniz. kapalı istiare. Tevriyeli kullanılan sözlerin iki anlamı da gerçek anlamdır. sonsuz. uzak anlamı ise. * "Gül gülse dâim ağlasa bülbül aceb değül Zira kimine ağla demişler. Tekil kişi. uzak anlamı ise. * "Âvâzeyi bu âleme Dâvud gibi sal Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş" Şair. * "Koyup kaldırmada ikide birde Kazan devrildi. kimine gül " Yakın anlamı. hüsn-i talil ) 14-) TEVRİYE ( İKİ ANLAMLILIK ) Birden çok gerçek anlamı olan bir sözü herkesçe bilinen ( yakın ) anlamında değil de uzak anlamını kastederek kullanmaya denir. söylenen anlamı temiz demektir.(Teşbih. tevriye bu yönüyle kinayeden ayrılır.tenasüp.

Teşbih ve istiare ile yakından ilgili olanbu sanat. hayvan . biri boğar." * "Deli eder insanı bu deniz.Bu sanat düzyazıda da görülebilir. Divan şairleri. birinci dizede birkaç şeyi anlattıktan sonra." * "Bakışların kor ateş / Duruşun durgun su Biri yakar. Akşam mı bu gelen güneş mi batacak? Benim bir güzel var beklediğim Coşan dalgaları kucaklayacak.sümbülü gülü hâr almış Zevk u şevk ehlini âh u zâr almış. bir elimizde kan dökücü mızrak. türlü bilim terimlerini." 16-) LEFF Ü NEŞR ( SIRALI AÇIKLAMA ) Genellikle bir beyit içinde. Karşıt anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması tenasüp değildir." * "Ârızın yâdıyla nemnâk olsa müjgânım nola Zâyi olmaz gül temennâsıyla vermek hâre su 27 . ÖRNEKLER * "Mest olupdur çeşm ü ebrûnun hayâlinde imam Okumaz mihrâbda bir harf-i Kur'an'ı dürüst" * "Suya versin bâğban gülzârı zahmet çekmesin Bir gül açılmaz yüzün tek verse bin gülzâre su" * "Koyuldu rengi köpüklerde karın Işıklar kesildi sularda." * "Lâleyi. ilk dizede söylenenlerin ikinci dizede düzenli ya da düzensiz açıklanışına göre ikiye ayrılır.Anlamca birbiriyle ilgili sözcüklerin bir arada kullanılması sanatıdır. savaş ve barışa işaret olarak. bitki ve çiçek adlarını bol bol kullanmışlardır. bu gökyüzü Göz kırpar yıldızlar. gözümde yaştın Ne diye tutuştun. mitoloji. ÖRNEKLER * "Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma Yere düşmekle cevher. bir elimizde de zeytin dalı var. türkü söyler balıklar. sâkıt olmaz kadr ü kıymetten * "Sen bana en sadık arkadaştın Gönlümde ateştin. tenasüp sanatında. tarih ve mesnevi kahramanlarını. ikisinden birini seçerek kabul buyurunuz. ikinci dizede bunlarla ilgili benzerlik ve karşıtlıkları belirtmeye leff ü neşr denir. ne diye taştın Beni kıskandırıp durmalı mıydın?" * "İşte gördüğünüz üzere.

" 18-) İSTİFHAM ( SORU SORMA ) Sözü. ıztırap çekenlerin annesi. birinci dörtlüğün ikinci ve dördüncü.ikinci dörtlüğün son dizesinde soru sorma yoluna gitmiştir. yâr sesi" * "Kaldırımlar." * "Kimsesizim kimsem yoktur herkesin var kimsesi Kimsesiz kaldım meded kıl kimsesizler kimsesi. bırakıp giderken seni / Bu öksüz tavrını takmayacaktın? Alnına koyarken veda busemi / Yüzüme bu türlü bakmayacaktın? Gelse de en acı sözler dilime / Uçacak sanırım birkaç kelime Bir alev halinde düştün elime / Hani ey gözyaşım. Ancak bu sorular cevap gerektirmemektedir. duyulur ses kesilince sesi Kaldırımlar. içimde uzayan bir lisandır." 17-) TEKRİR ( YİNELEME ) Sözün etkisi güçlendirmek için sözcük ya da söz grubunu yineleme sanatıdır. içinde yaşamış bir insandır." * "Kapalı Çarşı içinde kapalı rüya çarşıları Kapalı Çarşı içinde öfke ve af çarşıları. şair sesi.* "Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz Biz neşâtın da gamın da rûzgârın görmüşüz. Kaldırımlar. sanat sesi. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz 28 . er sesi Bizi bundan sonra sarıp alacak Tanrı sesi." * "Bu yağmur…Bu yağmur…Bu kıldan ince Öpüşten yumuşak yağan bu yağmur Bu yağmur…Bu yağmur…Bir gün dinince Aynalar yüzümüzü tanımaz olur. ÖRNEKLER * "Hani o. ÖRNEKLER * "Ey varlığı varı var eden var ! Yok yok sana yok demek ne düşvar. Kaldırımlar. akmayacaktın?" Şair." * "Hepsi gider. bu kubbede kalacak Âşık sesi. cevap beklemeksizin anlamı güçlendirmek için soru soruyormuş gibi kullanma sanatıdır.

"Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı Felekler yandı âhımdan muradım şem'i yanmaz mı 19-) ALİTERASYON ( SES YİNELENMESİ ) Bir şiirde ya da düzyazıda ahenk yaratmak amacıyla aynı ses ya da hecenin yinelenmesine aliterasyon denir."Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan şühedâ " 2. yâr önünde pestlik gerek." * "İlâhi. ten cübbesi 29 . kuduz gibi böğürdü hiçbiriniz orda yoktunuz.ilâhi elime her ne sundunsa anı tuttum." ÖYS * "Dost yolunda nistlik gerek." * "Salkım salkım tan yelleri estiğinde Sakallı bozaç turgay sayradıkça " * "Dest bûsı arzûsiyle ölürsem dostlar Kûze eylen toprağım sunun anınla yâre su" * "Sev seni seveni hâk ile yeksân ise Sevme seni sevmeyeni Mısır'a sultân ise" * "Eylülde melûl oldu gönül soldu da lâle Bir kâküle meyletti gönül geldi bu hâle" 20-) SECÎ ( İÇ KAFİYE / NESİR KAFİYESİ ) Cümlelerin ya da bir cümle içinde birden çok sözcüğün sonlarındaki ses benzerliğine seci denir." * "cinayeti kör bir kayıkçı gördü ben gördüm kulaklarım gördü vapur kudurdu. ihsan verdin.1. Özellikle Divan nesrinde secili anlatım bir amaç sayılmıştır. iman verdin. daim eyle. nesirde kullanılan uyak olarak da tanımlanabilir."Bana kara diyen dilber / Gözlerin kara değil mi ?" 3. Seci. başımızın tâcı. ilâhi vücudum bahçesine ne diktinse o biter. kabul senden. ÖRNEKLER * "Ey gözlerin nuru."Olur mu dünyaya indirsem kepenk Gözyaşı döksem Nuh Tufanı'na denk ?" 4. ret senden. gönüllerin sürûru. kaim eyle. ilâhi gönlüm oduna ne yaktınsa o tüter. dert senden… İlâhi. ÖRNEKLER * "Sokaktayım.dil ehlinin mîrâcı " * "İlâhi her neyi gülzâr ettinse anı ittim. kimsesiz bir sokak ortasında. şifa senden.

ÖRNEKLER * "Balık baştan kokar bunu bilmemek Seyrânî gâfilin ahmaklığından" * "Çağır Karac'oğlan çağır / Taş düştüğü yerde ağır Gönül sevdiğinden soğur / Görülmeyi görülmeyi." * "Cihân-ârâ cihân içredir ârayı bilmezler O mâhiler ki deryâ içredir deryayı bilmezler " 22-) AKİS ( ÇAPRAZLAMA ) Bir cümle ya da dize içindeki sözleri ters çevirerek söylemeye akis denir. her yokuşun bir inişi vardır." * "Hâlâ o cehâlet. yaşamak için yemelidir.gönül evi pâk gerek.) İŞTİKAK ( TÜRETME ) Aynı kökten türeyen sözcükleri bir arada kullanmaya iştikak denir. ÖRNEKLER * "Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. açıklama sanatıdır. anlamları ayrı olan sözcükleri bir 30 . o tecâhül ve techil !" 24-) CİNAS Yazılışları ve söylenişleri aynı.çâk gerek.gözler rûhunu didem Kıblem olalı kaşın." * "Gamzen ciğerim deldi / deldi ciğerim gamzen Bilmem nic'olur halım / Halim nic'olur bilmem " * "Cennet gibidir rûyin / rûyin cennet gibidir Âdem doymaz sana / sana doymaz âdem" RÛ : yüz ÂDEM : insan 23. " 21-) İRSÂL-İ MESEL Dizelerde bir atasözü ya da deyimi kullanma." * "Tok olanlar bilemez çektiğini aç kalanın Sırtı pek kimseye ahvâl-i şitâ ( kış ortamı ) yaz görünür. kaşın olalı kıblem. ÖRNEKLER * "Her inişin bir yokuşu." * "Karşısında nice erbâb-ı denaât titrer Hâkim-i mahkeme-i hükm-i cezâdır kalemim." * "Yemek için yaşamamalı. * "Didem rûhunu gözler.

arada kullanma sanatıdır. NİDÂ. RÜCÛ'. LEB-DEĞMEZ gibi sanatlar da vardır. LUGAZ. KALB. TARSİ'. İKTİBAS. KAT'. HAZIRLAYAN ORHAN EREN BARTIN KÖKSAL TOPTAN LİSESİ EDEBİYAT ÖĞRETMENİ 31 . İSTİHDAM. SİHR-İ HELÂL. AKROSTİŞ. İRSAD. TEFRÎK. ÖRNEKLER * "Ey kimsesizler el veriniz kimsesizlere Onlardır ancak el verecek kimse sizlere " * "Söylerken o sözleri kızardı Hem hazzeder âh hem kızardı " * "Kısmetindir gezdiren yer yer seni Arşa çıksa akıbet yer yer seni " ÖYS * "Bir güzel şûha dedim ki iki gözün sürmelidir Dedi vallahi seni Hind'e kadar sürmelidir " * "Her nefeste işledim ben bir günâh Bir günâh için demedim bir gün âh " * "Yanalı Haylice vakit oldu Ben bu yerde yanalı Binme nâmert atına Ya mıhı düşer ya nalı " * "Eyleme vaktini zâyi / Deme kış yaz oku yaz " UYARI ! Bu söz sanatlarının dışında ayrıca ÎHAM. İSTİDRÂK. MUAMMA. İLTİFAT. İÂDE.TERDÎD.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful