TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI REHBERİ

Önsöz
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca 19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik ve Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi, Birliğimiz tarafından Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE) sistemi esas alınarak hazırlanmıştır. Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE), Avrupa‘da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağıdır. Avrupa Birliği‘ne üye ülkeler NACE ve NACE‘den türetilmiş olan kendi ulusal sınıflamalarını NACE’nin 1970‘deki gelişiminden itibaren kullanmaktadırlar: NACE, Avrupa istatistik sistemi içerisinde karşılaştırılabilir istatistikler üretmek amacıyla kullanılan istatistiksel altyapının ayrılmaz bir parçasıdır. Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması (ISIC) ile ilişkisinden dolayı, NACE, ekonomik faaliyetlere ilişkin istatistiki verileri dünya düzeyinde karşılaştırma açısından çok önemli bir araçtır.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 2 / 374

Kısaltmalar listesi
CN CPA CPC EC/P EEC ESA EU HS ISIC KAU NACE PRODCOM RAMON SITC SNA SPC UN BEC Birleştirilmiş Mal Sınıflaması (Avrupa Birliği Dış Ticaret Sınıflaması) Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması Birleşmiş Milletler Merkezi Ürün Sınıflaması Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Avrupa Ekonomik Topluluğu Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesap Sistemi Avrupa Birliği Dünya Gümrük Organizasyonu Uyumlaştırılmış Mal Tanım ve Kod Sistemi Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması Faaliyet Türü Birimi Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması Madencilik ve İmalat Sanayi Üretim İstatistiklerinde Avrupa Sistemi Eurostat'ın online sınıflama ve meta veri sunucusu http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC Birleşmiş Milletler Uluslararası Standart Ticaret Sınıflaması Ulusal Hesap Sistemi İstatistiksel Program Komitesi Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler Standart Uluslararası Ticaret Sınıflaması’na Dayalı Geniş Ekonomik Gruplara Göre Sınıflama

TERİMLER SÖZLÜĞÜ
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 3 / 374

Yan-Ürün : Tek bir gruba özel yan ürün, başka herhangi bir grupta üretilmeyen, teknolojik olarak aynı gruptaki diğer ürünlerin üretimine bağlı olarak ortaya çıkan ürünlerdir (örneğin; şeker üretiminde melas‘ın elde edilmesi gibi). Tek bir gruba özel yan ürünler, diğer ürünlerin imalatında girdi olarak kullanılmaktadır. Normal yan ürün (yani; tek bir gruba özel olmayan), birkaç grupta üretilen, teknolojik olarak diğer ürünlerin üretimine bağlı olarak ortaya çıkan üründür (örneğin; petrol arıtımı sürecinde elde edilen hidrojen, teknolojik olarak kömür karbonizasyonu ve petro kimya ürünleri imalatının sonucundan ortaya çıkabileceği gibi diğer ana kimyasal maddelerin yer aldığı gruptaki üretime de benzemektedir). Ticari Mal: Bir ticari mal, takas edilebilen taşınır maldır. Bu üretim hattındaki akışlardan biri olabilir, eşsiz bir madde (Mona Lisa) olabilir ya da hizmet için ara madde olabilir (yazılım disketi). Bu kavram gümrük sınıflamaları için kullanılmaktadır . Sermaye Malları: Sermaye malları, mal veya hizmet üretimi için kullanılan, hammadde ve yakıt dışında kalan diğer mallardır. Bunlar, fabrika binaları, makineler, lokomotifler, kamyonlar ve traktörleri içermektedir. Araziler, genellikle bir sermaye malı olarak dikkate alınmamaktadır . Endüstriyel İşlemler: Yeni ürünlerin (tüketim, ara veya yatırım malları) imalinde kullanılmış ürünlerin işlenmesinde (fiziksel, kimyasal, elle veya herhangi bir şekilde) ya da B (Madencilik sanayi), C (İmalat sanayi) , D (Elektrik, gaz ve buhar üretimi ve dağıtımı), E (Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri) ve F (İnşaat sanayi) kategorilerinde tanımlanan sanayilere hizmet sağlanmasında kullanılan dönüşüm işlemidir. Hizmet veya Ev Tipi Makineler: Esas itibariyle evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış ev tipi makine ve teçhizatlardır, örneğin ev tipi çamaşır makinesi. Sanayi Makineleri: Esas itibari ile ev dışında kullanılmak üzere üretilen mal ve ekipmanlardır, örneğin imalat aletleri, çamaşırhane tipi çamaşır makinesi. İmalat Sanayi: Kısım C‘de kapsanan tüm faaliyetlerdir. Küçük ev işletmeleri ve büyük ölçekli faaliyetlerin her ikisi de kapsanmaktadır. C kısmının, yalnızca ağır makine ve fabrikalara özel olmadığına dikkat edilmelidir. Ürün: Ürün, ekonomik faaliyetlerin sonucudur. Mal ve hizmetler, için kullanılan genel terimdir. Nihai Ürün: Tüm süreçleri tamamlanmış olan üründür. Yarı-Mamul: Bazı işlemlerden geçmiş, fakat kullanıma hazır hale gelmesi için daha fazla işlem gereken ürünlerdir. Bu tür ürünler, ileri süreç ve işlemler için diğer imalatçılara satılabilir. Satış için işlenmemiş metal dökümlerin, işlenmek üzere başka yere satılması tipik bir örnek olarak verilebilir . Üretim: Üretim, ürün ile sonuçlanan faaliyettir. Ekonomik faaliyetlerin tamamı için kullanılmaktadır. Bu terim yalnızca tarım,madencilik ve imalat sanayi sektörleri ile sınırlı değil, aynı zamanda hizmet sektörü ile de ilişkilidir. Üretimi belirtmek için faaliyet türüne bağlı olarak, hizmetlerin sağlanması, işlem, imalat gibi çok daha özel terimler kullanılabilmektedir. Üretim, fiziksel terime ya da değere göre değişik yollarla ölçülebilmektedir. Dönüşüm: Yeni ürünlerin elde edilmesi amacıyla mamul, yarı mamul veya hammaddenin doğasını, bileşimini veya şeklini değiştiren işleme dönüşüm denir. İşlemden Geçirme: Bazı ürünlerin korunması amacıyla, bunlara bazı özellikler vermek ya da bu tür ürünlerin kullanımında vermiş olduğu zararlı etkileri önlemek için uygulanan işlemlerdir. Örneğin; tahıl, odun, metal ve atıkların işlemden geçirilmesi. Katma Değer: Temel fiyatlara göre brüt katma değer, çıktının temel fiyatları ile satın alıcıların ara tüketimlerine ilişkin fiyatları arasındaki fark olarak tanımlanır.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 4 / 374

İçindekiler
Bölüm 1: Giriş
1.1 NACE ve ekonomik faaliyet ve ürün sınıflamalarının bütünleşik sistemi • Uluslararası ekonomik sınıflamalar sistemi 1.2 NACE: Kapsam ve temel nitelikler • AB ülkelerinde ekonomik faaliyet sınıflaması olarak NACE • NACE’nin yapısı ve kodlanışı Sayfa 5 5 6 6 7

Bölüm 2: İstatistiki birimleri ve faaliyetleri sınıflandırma kuralları
2.1 Temel sınıflandırma kuralları • Katma değer ikameleri 2.2 Çoklu ve bütünleşik (entegre) faaliyetler • Top-down (yukarıdan aşağı) metodu • Birimin ana faaliyetindeki değişimler • Dikey olarak bütünleşik faaliyetler • Yatay olarak bütünleşik faaliyetler 2.3 Bazı özel faaliyetlere ilişkin kurallar • Bir ücret veya sözleşmeye dayalı faaliyetler ile faaliyetlerde dış kaynak kullanımı • Yerinde kurulum • Bakım ve onarım 2.4 Kısımlara özgü kurallar ve tanımlar • Kısım A: Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık • Kısım G: Toptan ve perakende ticaret; motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı • Kısım K: Finans ve sigorta faaliyetleri ve M: Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler • Kısım O: Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik • Kısım T: Hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri; hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak ayrım yapılmamış mal ve hizmet üretim faaliyetleri Sayfa 8 8 9 9 11 11 12 12 12 13 13 13 13 14 16 16 16

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 5 / 374

BÖLÜM 1 NACE: Giriş
1.1 NACE ve ekonomik faaliyet ve ürün sınıflamalarının bütünleşik sistemi
1. NACE, Avrupa Birliği‘nde 1970‘ten bu yana geliştirilen çeşitli istatistikler için ekonomik faaliyet sınıflamaları göstermekte kullanılmış kısaltma bir isimdir1. NACE, ekonomik faaliyetlere göre ekonomi istatistikleri alanında (örneğin; üretim, istihdam, ulusal hesaplar) ve diğer istatistiksel alanlarda yer alan ve geniş bir alana yayılmış bulunan istatistiksel verilerin derlenmesi ve sunumu için bir çerçeve sağlar. 2. NACE temelinde üretilen istatistikler, Avrupa ve genel olarak dünya düzeyinde karşılaştırılabilir. NACE‘nin kullanımı, Avrupa İstatistik Sistemi içerisinde zorunludur.

Uluslararası ekonomik sınıflamalar sistemi
3. NACE temelinde üretilen istatistiklerin dünya düzeyinde karşılaştırabilir olması, temelde Birleşmiş Milletler İstatistik Bürosu‘nun yardımlarıyla geliştirilen bütünleşik istatistiksel sınıflamalar sisteminin bir parçası olması sebebiyle Avrupa bakış açısıyla, bu sistem aşağıdaki gibi açıklanabilir:

Ekonomik Faaliyetler Dünya düzeyi

Ürünler

Mallar

ISIC

CPC

HS

SITC

AB düzeyi

NACE

CPA

PRODCOM

CN

Ulusal düzey

NACE’nin Ulusal sürümleri

CPA’in Ulusal sürümleri

PRODCOM’un Ulusal sürümleri

başvuru sınıflaması. Sınıflamalar yapısal olarak ilişkilidir

başvuru sınıflaması. Sınıflamalar dönüşüm tablolarıyla ilişkilendirilmiştir Sınıflamalar dönüşüm tablolarıyla ilişkilendirilmiştir

1

NACE, Fransızca "Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes" (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması) başlığından türemiştir.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 6 / 374

Burada: • • • • • • ISIC2, Birleşmiş Milletler tarafından kullanılan “Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması”’dır. CPC3, Birleşmiş Milletler tarafından kullanılan “Merkezi Ürün Sınıflaması”’dır. HS4, Dünya Gümrük Organizasyonu tarafından yönetilen “Uyumlaştırılmış Mal Tanım ve Kod Sistemi”dir. CPA5, “Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması”’dır. PRODCOM6, AB içerisinde sanayi üretim istatistikleri için kullanılan mal sınıflamasıdır. CN7, “Birleştirilmiş Mal Sınıflaması”nı temsil etmektedir, Avrupa‘da dış ticaret istatistikleri için kullanılan mal sınıflamasıdır.

4. Böyle bütünleşik bir sistem, farklı istatistik alanlarda üretilen istatistiklerin karşılaştırılabilirliğine izin vermektedir. Sonuç olarak, örneğin; malların üretimi ile ilgili istatistikler (AB‘de Prodcom anketlerine göre üretilmiş olan istatistikler), ticaret istatistikleri (AB‘de CN‘ye göre üretilmiş olan istatistikler) ile karşılaştırılabilir. 5. NACE, ISIC‘tan türetilmiş olup ISIC‘tan daha ayrıntılıdır. ISIC ve NACE en üst seviyelerde tamamen aynı yapıya sahipken, alt seviyelerde NACE daha ayrıntılıdır. 6. Uluslararası karşılaştırılabilirliği sağlamak için, AB‘de NACE‘nin kullanımıyla ilgili olarak hazırlanmış tanımlar ve ilkeler, ISIC‘ın giriş kısmında yayımlanmış olanlarla uyumludur.

1.2 NACE: Kapsam ve temel özellikler AB Ülkelerin ekonomik faaliyet sınıflaması olarak NACE
7. NACE, üretimle ilgili ekonomik faaliyetlerinin Avrupa Birliği ülkelerin standart sınıflamasıdır. NACE, ekonomik faaliyetler evrenini her bir NACE kodu, onu oluşturan her bir istatistiksel birimle ilişkilendirilecek şekilde kısımlara ayırır. 8. Ekonomik bir faaliyet, belli mal veya hizmetleri üretmek amacıyla ana mal, işgücü, imalat teknikleri ya da ara ürün benzeri kaynakların bir araya getirilmesi sonucu ortaya çıkar. Bu nedenle, ekonomik bir faaliyet, kaynakların bir girdisi, bir üretim işlemi ve ürünlerin bir çıktısı (mal veya hizmetler) olarak tanımlanır. 9. Burada tamlandığı gibi, bir faaliyet basit bir süreci (örneğin; dokumacılık) içerebilir, fakat aynı zamanda her biri sınıflamanın değişik sınıflarında bahsedilen ve geniş bir alana yayılmış bulunan alt-süreçlerden oluşmaktadır (Örneğin; bir araba imalatı, kalıba dökme, demir dövme, kaynak yapma, montaj, boyama vb. gibi özel faaliyetleri içerir). Eğer, üretim süreci , belli bir istatistik birimi içerisinde temel faaliyetlerin bütünleşik bir serisi olarak düzenlenmişse, tüm bunların ortaya koyduğu bileşim tek bir faaliyet olarak kabul edilir. 10. NACE, bilinen çeşitli istatistiki birimler için yalnız başına sınıflar üretmez: birimler çeşitli ekonomik faaliyetler gerçekleştirebilir ve belirli temel özelliklerine göre değişik şekillerde tanımlanabilirler.

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27&Lg=1 http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=16&Lg=1 4 Uyumlaştırılmış Mal Tanım ve Kod Sistemi, Dünya Gümrük Organizasyonu tarafından yönetilen (Gümrükler İşbirliği Konseyi - CCC tarafından 1952 yılında kabul edilmiştir). 5 http://circa.europa.eu/irc/dsis/nacecpacon/info/data/en/index.htm 6 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/ 7 Birleştirilmiş mal sınıflaması – HS’nin (Uyumlaştırılmış Mal Tanım ve Kod Sistemi) ayrıntılı bir dökümü (http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_e n.htm)
3

2

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 7 / 374

belirli bir faaliyeti açıklayan bölüm. 83 ve 89.9 olarak kodlanırken. “Veterinerlik faaliyetleri” için kullanılan sınıf kodu 75. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 8 / 374 . alfabetik bir kodla tanımlanan başlıklardan oluşan birinci seviye (kısımlar). 67. NACE‘de kullanılmamıştır: 04. Kısım seviyesinde kullanılan kodlar. 48. 14. aşağıdaki bölüm kod numaraları.99 şeklinde kodlanmıştır).s (başka yerde sınıflandırılmamış)” benzeri arta kalan grup ve sınıflar 9 rakamı ile tanımlanmaktadır (Örneğin. Mümkün olduğunca. “Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı” grubu 08. 12. ek bölümlerin girilmesine olanak sağlamak amacıyla bazı “boşluklara” yer verilmiştir.5‘de ve Sınıf 20.05 olarak kodlanmıştır. fakat “İçeceklerin imalatı” grubu (kod 11. ancak. çünkü “İçeceklerin imalatı” bölümü (Kod 11) birden fazla gruba bölünmemiş.0) sınıflara bölünmüştür.NACE’nin yapısı ve kodlanışı 11. Örneğin. 76. dört basamaklı sayısal bir kodla tanımlanan başlıklardan oluşan dördüncü seviye (sınıflar).y. Örneğin. grup ve sınıfları tanımlayan NACE kodlarıyla bütünleşik değildir. iki basamaklı bir sayısal kodla tanımlanan başlıklardan oluşan ikinci seviye (bölümler). 44.52‘de tanımlanmaktadır. Bu boşluklar. altı basamaklı sayısal bir kodla tanımlanan başlıklardan oluşan beşinci seviye (faaliyetler). Belli bir sınıflama seviyesinin sınıflamada daha aşağıya bölünmediği durumlarda. 54. “Bira imalatı” sınıfı 11. Bu amaçla. iv.00‘dır. Grup 20. bir sonraki daha ayrıntılı seviyenin kodu için “0” kullanılır. 57. 34. Bununla birlikte. 13. 40. ii. v. “Tutkal imalatı” faaliyeti Bölüm 20‘de. i. NACE. Bölümler ardışık olarak kodlanmıştır. üç basamaklı bir sayısal kodla tanımlanan başlıklardan oluşan üçüncü seviye (gruplar). bir hiyerarşik yapı ile başlangıç ilkeleri ve açıklayıcı notlardan oluşmaktadır. ek bölümlere ihtiyaç olması muhtemel olan kısımlarda bırakılmıştır. iii. kodun kendisinde görünmemektedir. bu sınıfın bağlı olduğu Kısım C. “Veterinerlik faaliyetleri” bölümü (Kod 75) ne gruplara ne de sınıflara bölünmüştür. “diğer” ve/veya “b. NACE kodlamasını tamamen değiştirmeksizin. çünkü. “Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı” başlıklı sınıf 08.

16. Eğer birim birden çok ekonomik faaliyet yürütüyorsa. ticari ciro rakamları. b. bilinmeyen katma değer verilerinin yerine kullanılabilirler.her bir faaliyete düşen ürün gruplarının satış değeri veya cirosu. faaliyetler arasında ve içerisinde farklılaşabilir. ana faaliyet aşağıda açıklanan kurallara göre her bir faaliyetle ilişkilendirilen katma değer temel alınarak belirlenir.birimin farklı ekonomik faaliyetlerinde yer alan çalışan sayısı. .birimin farklı faaliyetlerine ilişkin çalışanların çalışma zamanı. HS. her birimin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYİH) katkısının ek bir ölçütüdür. Satışları (ciroyu) katma değer ikamesi olarak kullanırken.BÖLÜM 2 İstatistiki birimleri ve faaliyetleri sınıflandırma kuralları 2. CPA. Bazı faaliyetler için ciro. NACE‘nin açıklayıcı notları. Birçok birim. Katma değer ikameleri 18. Hatta. mali aracılık faaliyetleri veya sigorta faaliyetleri gibi. Örneğin.1 Temel sınıflandırma kuralları 15. Ana faaliyet. kullanışlı olmayan diğer faaliyetlerle karşılaştırma yapan özel bir yolla tanımlanır. Bu ölçütler. Bu ikame ölçütlerin (bilinmeyen) katma değerle doğrudan orantılı olmadığı zamanlarda bu durum kaçınılmazdır. Katma değer. NACE komitesinin kararları. birimin katma değerine en fazla katkıyı yapan faaliyettir. Bir birimin sadece bir ekonomik faaliyet gerçekleştirdiği durumlarda. Gayrisafi üretim verilerinin ikame ölçütü olarak kullanıldığı durumlarda benzer düşünceler zihinde tutulmalıdır. örneğin. yukarıda bahsedilen ikame ölçütlerinin basit kullanımı yanıltıcı olabilir. istatistiki iş kayıtlarında bulunan her bir birim ile temel ekonomik faaliyetine göre ilişkilendirilir. İkame ölçütlerinin kullanımı. çıktı ile ara tüketim arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. ticaretteki ciro genellikle imalattakinden daha düşük bir katma değer payına sahiptir. bu birimin ana faaliyeti bu faaliyeti açıklayan NACE kategorisi tarafından belirlenir. imalat içindeki satışlar ve son katma değer arasındaki ilişki. katma değer verisini yalnızca işlevsel olarak tahmin etmeye yaradığından. belli durumlarda cironun katma değerle orantılı olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Girdi bazlı ikameler . 21. Bu gibi durumlarda. ana faaliyeti belirlemede kullanılan metodu değiştirmez. Bu ikame ölçütleri. 17. Gayri safi katma değer. 20. bilinmeyen katma değerin ticari faaliyetteki payını belirlemek için hiç uygun olmayan TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 9 / 374 . NACE ‘ nin kodlanmasında yardımcı olurlar. ISIC. Ancak. 22. Bazı durumlarda gerçekleştirilen farklı faaliyetlerle ilişkili olan katma değer bilgilerinin elde edilmesi mümkün olmaz ve faaliyet sınıflamasının belirlenmesi ikame ölçütleri kullanılarak yapılmak zorunda kalır. katma değer verisi temelinde elde edilecek sonuçla karşılaştırıldığında olası en iyi yaklaşımı elde etmek amacıyla. Katma değer. Bir birimin ana faaliyetini belirlemek için bu birim tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ile bunlara karşılık gelen katma değerin bilinmesi gerekmektedir.farklı faaliyetlerle ilişkili maaşlar ve ücretler (veya serbest çalışanın geliri) .birimin her bir faaliyetine ilişkin mal veya hizmetlere dağıtılabilecek olan gayri safi üretim . Bir NACE kodu. 19. aşağıdakiler olabilir: a. bir birimin sınıflamasının ekonomik faaliyete göre belirlenmesinde temel kavramdır. Çıktı bazlı ikameler: . ticari ve diğer faaliyetleri gerçekleştirir. CN benzeri diğer sınıflama sistemleri gibi kaynaklar ve bunlarla arasındaki dönüşüm tabloları.

9 Sınıf 25. ikiden fazla faaliyet gerçekleştirdiği ve bunların hiç birinin katma değerin % 50‘sinden fazlasına sahip olmadığı karmaşık durumlarda. ticari marj. 28.93 28. Yukarıdan aşağıya metodu hiyerarşik bir yapıyı takip eder: Bir birimin sınıflamanın en düşük seviyesindeki sınıflamasıyla. Eğer çeşitli faaliyetlerin işgücü yoğunluğu farklı ise. aksam ve parçalarının toptan ticareti Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık Pay % 10 % 6 % 5 % 23 % 8 % 7 % 28 % 13 M 71 71. teçhizat. c. Böyle durumlarda. Bu grup dahilinde en yüksek katma değer payına sahip olan sınıf belirlenir.1 TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 10 / 374 . mutlaka katma değerin % 50‘sinden fazlasına sahip bir faaliyet olacaktır. diğer tarafta ise katma değer güvenilir değildir. 2. İşgücü yoğunluğu. yapının daha yüksek seviyelerindeki sınıflaması tutarlı olmalıdır. b. tek bir toptan satış ile perakende satışta ve hatta ticari faaliyetler arasında farklılaşabilir. Bu durum istatistik birimi içersinde faaliyetlerin dikey entegrasyonundan (örneğin. 25. motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı Gıda.2 28.95 46. çikolatalı şekerleme imalatı ile birleşen fırın ürünleri imalatı) veya herhangi bir kombinasyonundan kaynaklanabilir. Bir birimin önemli orandaki faaliyetlerinin NACE‘nin birden fazla sınıfına girdiği örnekler ortaya çıkabilir. Ancak.91 28.down (yukarıdan aşağı) metodu 27.14 46. Katma değerin % 50‘sinden fazlasına sahip olan faaliyet. birim bu bölümde ortaya konulan kurallara göre sınıflandırılmalıdır.göstergelerdir. bu birimin faaliyet sınıflaması.61 71. bir tarafta maaşlar ve ücretler veya istihdam arasındaki oransallık. ana faaliyettir ve birimin NACE sınıflamasını belirler.11 28.1 46. Girdi temelli ikame ölçütlerinin uygulandığı durumlarda benzer önlemler göz önüne alınmalıdır. Top .2 Çoklu ve bütünleşik (entegre) faaliyetler 24.24 28. 26. ticaret için özel sınıflama kuralları da göz önüne alınmalıdır. d. ağaç kesiminin bıçkıhaneyle ilişkilendirilmesi ve kil ocağının tuğla işiyle ilişkilendirilmesi) veya yatay entegrasyonundan (örneğin. içecek ve tütün işleme makineleri imalatı Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı Makine. Eğer bir birim NACE’nin iki farklı yerinde geçen faaliyetleri gerçekleştiriyorsa. Katma değerin en yüksek payına sahip olan kısım belirlenir.12 G 46 46. Daha iyi bir gösterge brüt marjdır (ticari ciro ile stoklardaki değişimle yeniden satışlar için alınan ürünler arasındaki fark). Örneğin: Bir ürünün elle üretilmesine karşılık bir ürünün makine işlemi kullanılarak üretilmesi gibi. Örnek: Bir birim aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmektedir (katma değer açısından paylar): Kısım C Bölüm 25 28 Grup 25.1 28. aşağıda açıklandığı şekliyle “top . Bu kısım dahilinde en yüksek katma değer payına sahip olan bölüm belirlenir. farklı ekonomik faaliyetler ve hatta aynı NACE sınıfının faaliyetleri arasında çok büyük değişiklikler gösterebilir. uçak. Bu bölüm dahilinde en yüksek katma değer payına sahip olan grup belirlenir. Bir birimin NACE‘nin ikiden fazla yerinde geçen. bu iki farklı faaliyetin % 50‘şer eşit paya sahip olma gibi çok nadir rastlanabilecek istisnai durumlar hariç. Bu koşulun sağlanması için süreç en yüksek seviyedeki uygun pozisyonun belirlenmesiyle başlar ve aşağıda açıklandığı gibi sınıflama seviyelerinden aşağı doğru devam eder: a.down” yöntemiyle belirlenmelidir.9 28. 23.6 Sınıfın tanımı Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı Motor ve türbin imalatı. sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava taşıtlarının satışı ile ilgili aracılar Tarımsal amaçlı makine. Ayrıca.

93 Gıda. katma değerde en yüksek paya 46.61 Tarımsal amaçlı makine. Kısım G -Toptan ve Perakende Ticaret.9 içerisinde Sınıfın belirlenmesi: Sınıf 28..1 Genel amaçlı makinelerin imalatı Grup 28. teçhizat.Mesleki.9 Diğer özel-amaçlı makinelerin imalatı • Grup 28.93 Gıda. Motorlu Taşıtların ve Motosikletlerin Onarımı (% 35) Kısım M . fabrikasyon metal ürünleri imalatı % 10 % 42 (% 13) Bölüm 28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı • Bölüm 28 içerisinde Grubun belirlenmesi: Grup 28. Bilimsel ve Teknik Faaliyetler • Kısım C içinde Bölümün belirlenmesi: Bölüm 25 Makine ve teçhizat hariç.İmalat (% 52). aksam ve parçalarının toptan ticareti sınıfı sahip olmasına karşın. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 11 / 374 .2 Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı Grup 28.• Aşağıdakiler arasında Kısmın belirlenmesi: Kısım C .95 Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı % 6 % 5 % 31 % 23 % 8 Buradan da anlaşılacağı gibi. içecek ve tütün işleme makineleri imalatıdır. doğru sınıf 28. içecek ve tütün işleme makineleri imalatı Sınıf 28.

Mümkünse.11 28. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 12 / 374 .1 28. yeni ana faaliyetin değişikliği. Birimler ana faaliyetlerini dönemsel faktörlerden veya çıktı çeşidini değiştirmeye yarayan bir yönetim kararından dolayı. 30. ekonomi gerçekliğindeki önemli değişikliği yansıtmayan sık değişikliklerden kaçınmak için tutarlılık kuralı kullanılmasına karar verilir. Bir birim.1 46.24 28.down yönteminin özel bir uyarlaması gerekmektedir.6 71. Örneğin. Faaliyetlerin dikey entegrasyonu. ISIC‘a uygulanması sonucu ortaya çıkacak olanlardan farklı sonuçlar doğabilir. katma değere % 50 civarında katkı yapan iki faaliyet gerçekleştirdiği zamanlarda. sentetik elyaf üretiminin tekstil imalatıyla ilişkilendirilmesi gibi. çok sık olan değişikler kısa dönem (aylık ve üç aylık) ve daha uzun dönem istatistiklerinin aralarında onların yorumunu zorlaştırarak uyumsuzluklara neden olabilir. mevcut bulunanın en az iki yıldır katma değerin % 50‘ sinden daha azını açıkladığı durumlarda yapılır. top .Aşağıdaki şema.93 28.61 71. ağaç kesiminin bıçkıhaneyle ilişkilendirilmesi. 32.down yönteminin NACE’ye uygulanması durumunda. top .12 29.9 %8 46. Bütün bu durumlar birimin sınıflamasının değiştirilmesini gerektirirken. Birimin ana faaliyetindeki değişimler 31.1 25. “Toptan ve Perakende Ticaret” başlıklı Kısım G‘ye uygulandığında.9 28. ISIC ve NACE‘nin grup ve sınıf seviyeleri arasındaki farklılıklardan ötürü. yukarıdaki örnekte izlenen karar alma yolunu göstermektedir: Bütün faaliyetler % 52 % 35 % 13 C % 10 G M % 42 25 %6 %5 28 46 71 % 31 25.91 28. kil ocağının tuğla işiyle ilişkilendirilmesi. Bu kurala göre. aynı birimin üretim aşamalarını silsile yoluyla uyguladığı durumlarda ve bir işlemin çıktısının sonraki işlemin girdisi olarak kullanıldığı durumlarda ortaya çıkar. daha sonra da NACE sınıfının belirlenmesi izlenmelidir.95 46.14 46.2 % 23 28. yöntem önce ISIC açısından ISIC sınıfını belirlemek için. bir defada veya derece derece belli bir zaman dilimi içerisinde değiştirebilirler. Dikey olarak bütünleşik faaliyetler 33.

34. Yukarıdaki yaklaşım. Kısım G “Toptan ticaret ve perakende ticaret” veya diğer kısımlarda. Girdi malzemesi (ham veya ara ürün) işveren tarafından sağlanabilir (ya da işverene ait olabilir) veya sağlanmayabilir. Bazen “dönüştürücü” veya “taşeron” terimleri de kullanılmıştır. 40.10 ve taşeron 41. çeşitli tipteki faaliyetlerin eşanlı olarak. yani ücret veya sözleşmeye dayalı olarak bir faaliyet yürüten birimler. Bazen “alt sözleşme” terimi de kullanılmıştır. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 13 / 374 . İmalatta. Diğer tüm durumlarda. dökme..3 Bazı özel faaliyetlere ilişkin kurallar Bir ücret veya sözleşmeye dayalı faaliyetler ile faaliyetlerde dış kaynak kullanımı 37. c. NACE uygulanırken. Dönüştürme sürecini tümüyle dış kaynak kullanımı ile yapan bir işveren . işverenler katma değer ilkesine uygun olarak sınıflandırılmalıdır. dikey entegrasyon çoklu faaliyetlerin bir başka şekli gibi değerlendirilmelidir. 35. krom kaplama). birimin ana faaliyeti top . bilimsel ve teknik faaliyetler” veya N “İdari ve destek hizmet faaliyetleri” olabilir. Diğer bir seçenek olarak. Bu faaliyetlere örnek olarak şunları verebiliriz: Metal imalatı (dövme. Dış kaynak kullanımı = İşverenin. Bu.20’de sınıflandırılmalıdır) haricinde. Taşeronlar. giyim eşyalarının tamamlanması ve üretim sürecinin benzeri temel işlem parçaları. 38. İşveren = Üretim sürecinin bir kısmını ya da tamamını yürütmesi için bir başka birimle (burada yüklenici denilecektir) sözleşme ilişkisi içine giren birim. yani M “Mesleki. NACE‘de taşeron tarafından gerçekleştirilen faaliyetler “ücrete veya sözleşmeye dayalı” olarak belirtilmiştir. metallerin işlenmesi (örn. istihdam hizmetleri. yani. Dönüştürme sürecini kısmi olarak dış kaynak kullanımı ile yapan bir işveren imalat altında sınıflandırılacaktır. farklı ekonomik bölgelerde de bulunabilir: Bulundukları konum bu birimlerin herhangi birisinin sınıflandırılmasını etkilemez. 2.down yöntemine göre belirlendiği şekilde en geniş paya sahip katma değeri oluşturan faaliyettir. İşveren ve taşeron aynı ekonomik bölgede yer alabileceği gibi. Dış kaynak kullanılan üretim süreci parçalarına şu örnekleri verebiliriz: İmalat faaliyetleri. kesme. ticaret ve inşaat (inşaat faaliyetlerinin dış kaynak kullanımı durumunda işveren 41. Eğer katma değer veya ikameler dikey entegre olmuş bir süreçteki ayrık basamaklar için birimin kendisinin topladığı hesaplardan belirlenemiyorsa. üretim sürecinde girdi olarak kullanılan hammadde kendisine aitse imalat altında sınıflandırılması gerekir (bu nedenle nihai çıktı da kendisine aittir). “yüklenici” terimi de kullanılmıştır. benzer birimlerle yapılan kıyaslamalar kullanılabilir. destek fonksiyonlar. Yatay olarak bütünleşik faaliyetler 36. Bu bölümde aşağıdaki teknik terimler kullanılmaktadır: a. genellikle kendi hesabına aynı mal ve hizmetleri üreten birimlerle birlikte sınıflandırılırlar. işveren girdi malzemesi üzerinde yürütülecek imalat faaliyetinin teknik şartnamelerini taşerona sağlar. ara veya nihai ürünlerin değerlendirilmesinde pazar fiyatları temel alınabilir. vb. Taşeron = İşveren ile sözleşme ilişkisine dayanarak belirli bir üretim sürecini yürüten birim. taşeronun belirli bir üretim sürecinde yapmasını istediklerine göre yaptıkları sözleşme anlaşması. 39. aynı faktörleri kullanarak üretim yapan. b. ezme ve döküm işleri). giyim eşyalarının imalatı. fakat farklı istatistiksel birimlere ayrılamayan birimler gibi yatay olarak entegre edilmiş birimlere ilişkin özel durumlarda da uygulanır.

ürünlerin türüne göre aşağıdaki kategorilerden birinde sınıflandırılır: a. lokomotifler ve gemilere bakım ve onarım yapan birimler. birimlerin üzüm ürettiği ve kendi ürettiği üzümden şarap imal ettiği veya zeytin ürettiği ve kendi ürettiği zeytinden yağ imal ettiği durumlarda katma değer dağıtımının zorluklar ortaya çıkardığı sık rastlanan bir durumdur. Kısımların genel açıklamaları. Bu durumlarda en uygun olan “çalışılan saat”in ikame TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 14 / 374 . Eğer dış kaynak kullanımı sürekli bir temeldeyse ve taşeron. değişik faaliyetleri yürüten birden fazla işverene hizmet ediyorsa. Eğer dış kaynak kullanımı geçici bir temeldeyse ve taşeron birden fazla işverene hizmet ediyorsa işverenler fiili olarak gerçekleştirilen faaliyete göre sınıflandırılırken. benzer faaliyetler yürüten birden fazla işverene hizmet ediyorsa. 43. hem işverenler hem de taşeron gerçekleştirilen faaliyete göre sınıflandırılmalıdır. Tarımda. hem işveren hem de taşeron fiili olarak gerçekleştirilen faaliyete göre sınıflandırılmalıdır.20’de (Geçici iş bulma kurumlarının faaliyetleri) sınıflandırılmalıdır. Ürünlere bakım veya onarım yapan birimler. Kısım A: Tarım. hem işveren hem de taşeron fiili olarak gerçekleştirilen faaliyete göre sınıflandırılmalıdırlar (Örneğin. 45. Uçaklar.30’da (Diğer insan kaynaklarının sağlanması) sınıflandırılmalıdır. bölüm 95 "Bilgisayarların ve kişisel ve ev eşyalarının onarımı" . imalat). Binaların işlevselliği (ve inşaat mühendisliği işleri) ile bağlantılı olmayan diğer makinelerin ve teçhizatın kurulumu “Sanayi makine ve donanımlarının kurulumu” başlıklı 33. ikinci olarak taşeronun yalnızca bir işverene mi yoksa birden fazla işverene mi hizmet verdiğine bakılarak bir ayrım yapılması gerekir: • Eğer dış kaynak kullanımı geçici bir temeldeyse ve taşeron yalnızca bir işverene hizmet ediyorsa. makinelerin ve donanımların onarımı" b.2 "Motorlu taşıtların bakım ve onarımı" d. tanımları ve nitelikleri bunlara ilişkin açıklayıcı notlarda sunulmuştur.41. İstihdam hizmetlerinin dış kaynak kullanımı ile yapıldığı durumda. grup 33. özel kısımlardaki birimlerin sınıflandırılması sırasında dikkate alınacak kuralları ve tanımları sunmaktadır. taşeron 78. grup 45.1 "Fabrikasyon metal ürünlerin. ilk olarak dış kaynak kullanımının geçici mi yoksa sürekli mi oluşuna. onları üreten birimlerle aynı sınıfta sınıflandırılır. Eğer dış kaynak kullanımı sürekli bir temeldeyse ve taşeron. Bakım ve onarım 44. taşeron 78. Temel olarak binaların işlevselliği için parçaların veya teçhizatın binalara kurulumu veya montajı ile uğraşan birimler inşaat kısmında (bölüm 43) sınıflandırılmıştır. • • • • Yerinde kurulum 42. Eğer dış kaynak kullanımı sürekli bir temeldeyse ve taşeron yalnızca bir işverene hizmet ediyorsa.2 kodlu grupta sınıflandırılmıştır. 2. bölüm 43 "Özel inşaat faaliyetleri" c. Ormancılık ve Balıkçılık 46.4 Kısımlara özgü kurallar ve tanımlar Bu kısım.

down yöntemini gruplar ve sınıflar arasında uygulayarak verilmelidir.down yöntemini gruplar ve sınıflar arasında uygulayarak verilmelidir. top . Bu nedenle. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 15 / 374 . Bu yüzden.9 gruplarının kümesi şeklinde.7‘ye kadar olan grupların kümesi "Mağazalardaki perakende ticaret" ve 47. motorlu taşıtların ticareti hariç. Sonuç olarak.2 – 46.2 .7 Karşılık gelen ürünlere göre daha da bölünmüş 50. Sonuç olarak. ilk olarak ayırt edici bir ek seviye düşünülmelidir: 47.1 “Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan toptan ticaret” ve 46. Bölüm 46 “Toptan ticaret” içinde. Aşağıdaki şekil.4 46. bir birimin Bölüm 46 “Toptan ticaret” içinde belli bir sınıfa atanmasında kullanılacak karar ağacını sunmaktadır.7 46. Bölüm 47 "Perakende ticaret" içinde.2 46. karar her zaman top .1 Uzmanlaşmamış 46.8-47. ikinci adım “Uzmanlaşmamış” ile “Uzmanlaşmış” (aşağıya grafiğe bakınız) arasında karar vermekten ibarettir. Bölüm 46 Uzmanlaşmış ve uzmanlaşmamış toptan ticaret 46. birimin bu iki olasılıktan birisine katma değer kuralına göre atanmasıdır. standart bir uygulamayı garanti altına almak için kural olarak tarımda sınıflandırılacaktır.46. ikinci adım “ Uzmanlaşmamış” ile “Uzmanlaşmış” (aşağıya bakınız) arasında karar vermekten ibarettir. Aşağıdaki şekil bir birimin Bölüm 47 “Perakende ticaret” içinde belli bir sınıfa atanmasında kullanılacak karar ağacını sunmaktadır.9 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan toptan ticaret 46. Eğer birim tarafından satılan ürünler katma değerin en az % 50 ‘sini açıklayan tek bir sınıf oluşturmuyorsa. motorlu taşıtların ve motosikletlerin tamiri 47. ticaret. ilk olarak ayırt edici bir ek seviye düşünülmelidir: grup 46.2 – 46.1 ‘den 47. birimin bu iki olasılıktan birisine katma değer kuralına göre atanmasıdır.5 46.değişken olarak alınması olup onun bu dikey olarak bütünleşik faaliyetlere uygulanması. 49. alınacak ilk karar. Eğer seçim 46. toptan ve perakende olarak ayrılmıştır.9 kümesinden yana ise. Kısım G: Toptan ve perakende ticaret. Eğer seçim "Mağazalardaki perakende ticaret" kümesinden yana ise. diğer tarımsal ürünler için birimler. Kısım G‘de.down metodunun uygulanması özel bir dikkat ve ek seviyelerin düşünülmesini gerektirmektedir. 51. mümkün olan çeşitli formlarda yatay olarak bütünleşik ticari faaliyetler gerçekleştirmesi ortaya çıkabilir: hem toptan hem de perakende ticaret veya mağazalarda ve mağaza dışında satış veya birçok ürünün satılması.9 Uzmanlaşmış 46. genellikle birimlerin Tarım‘da sınıflandırılmasına neden olacaktır.3 46. Bir birimin. karar her zaman top .2-46.9 gruplarının kümesi "Mağazalar dışındaki perakende ticaret". Aynı durumda.6 46. alınacak ilk karar. 48.

8 – 47.1 – 47.down yöntemini uygulayarak ana faaliyetin belirlenmesi gerekir: Sınıf 47. her birinin katma değerin en az % 5 ‘ini (ve % 50 ‘den azını) açıkladığı göz önünde bulunduran sınıfların sayısına bağlıdır: a.1 ‘e atanır.43 47.2 ‘den 47.11 Durum C % 5 % 5 % 45 % 40 % 5 Sınıf 47.4 47.Bölüm 47 Mağazalarda 47. Perakende ticarette.7 ‘ye (perakende satış için) kadar olan gruplar içerisinde yer alan 5 veya daha fazla sınıftan ibaretse. Diğer bütün durumlarda. birim uzmanlaşmamış ticaret olarak sınıflandırılır.62 47.2 – 47. katma değer prensibine göre top .7 Mağazalar dışında 47.5 47.19 TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 16 / 374 . Eğer satılan ürünler 46. atama 47. Bundan sonra öncelikle ana grubu ve ondan sonra da o grup içindeki sınıfı seçerek.75 Son atama Durum A % 30 % 5 % 45 % 20 Sınıf 47. birim “uzmanlaşmış ticaret” olarak düşünülür.54 Final atama Durum A % 5 % 10 % 15 % 25 % 45 Sınıf 47.9 Yiyecek ağırlıklı 47.19 kodlu sınıfa yapılır. grup 47. Sınıf 47. Eğer gıda. içecekler ve tütün katma değerin en az % 35 ‘ini temsil ediyorsa.19 47.2 ‘den 46.7 ‘ye (toptan satış için) veya 47.62 Durum B % 30 % 15 % 40 % 15 Sınıf 47. Eğer satılan ürünler 46.11 kodlu sınıfına yapılır.3 47.2 47.7 Karşılık gelen ürünlere göre daha da bölünmüş 52.19 Durum B % 20 % 15 % 10 % 10 % 45 Sınıf 47.7 ‘ye (perakende satış için) kadar olan gruplar içerisindeki 4 sınıftan ibaretse.21 Durum C % 20 % 5 % 35 % 40 Sınıf 47.7 ‘ye (toptan satış için) veya 47.21 47.6 47.8 Diğer 47.2 ‘den 47.25 47.11 Diğer 47.22 47. “uzmanlaşmış” ve uzmanlaşmamış” arasındaki ayrım satılan ürünü meydana getiren.2 ‘den 46. atama NACE‘nin 47.75 b.42 47.21 47.1 Sergi ve pazar yoluyla 47. Hem toptan hem de perakende ticarette.7 Uzmanlaşmamış 47.9 Uzmanlaşmış 47.

22 “İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri” ortak strateji ve organizasyonel planlama. bilimsel ve teknik faaliyetler 54. diğer sınıflara da dikkat edilmesi gerekir (bunlardan iki tanesi kısım M. ürünlerin satışından elde edilen herhangi bir gelire sahip değillerdir ve genellikle eleman istihdam etmezler (yasal temsilci olarak çalışan bir veya birkaç kişinin haricinde). d) sınıf 70. Bu faaliyetin çıktısı SNA‘ da üretim olarak düşünülmüştür ve bu amaçla belli araştırmalar için bu bölüm NACE‘ ye dahil edilmiştir. Özellikle: a) sınıf 64. 55.10 “İdare merkezi faaliyetleri” ilgili birimlerin denetlenmesi ile yönetimini ve operasyonel kontrol ile günlük yönetimi içerir. Kısım T: Hanehalklarının İşverenler Olarak Faaliyetleri. Ev içi personelin faaliyetleri burada sınıflandırılmamıştır: Örneğin. ile ilgili danışmanlık faaliyetlerini içerir.53. ekonomik üretimi kapsayan NACE‘ nin geleneksel kapsamının ötesine giden iki sınıf konulmuştur. NACE kurumsal birimin sınıflandığı kurumsal sektörle (SNA ve ESA‘ da tanımlandığı gibi) ilgili herhangi bir ayrım yapmaz. Örneğin. olarak adlandırılırlar. zorunlu sosyal güvenlik 57. Atama kuralları her zaman birimin perakende faaliyetine göredir. Sonuç olarak. Bu iki sınıfta sınıflandırılan birimler. fonlar ve diğer mali birimler" başlıklı ve sırasıyla 64. devlet tarafından yürütülen bütün faaliyetleri açıklayabilir bir NACE kategorisi yoktur. c) sınıf 66.30 "Tröstler.3‘ e (Kısım P) atanır.20 ve 64. Yukarıda belirtilen faaliyetlerden birçoğunu gerçekleştiren bir birimin ana faaliyetinin belirlenmesi doğal olarak katma değer ilkesine göre belirlenir. Bölüm 97 sadece ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetlerini içermektedir.22 kodlu). "Holding şirketlerinin faaliyetleri" ve "Tröstler. Maddi kazançların katma değeri oluşturmadığı göz önünde bulundurulmadır ve bu yüzden düşünülmemesi gerekir. 56. Bunlar bazı ülkelerde vergi avantajlarından dolayı çok fazladır. bir ikincil faaliyete sahipse. e) sınıf 70. fonlar ve diğer mali birimler" bir ekonomik faaliyeti değil de birimleri açıkladığı için NACE’de çok özeldir. Başka bir açıdan. veya "posta kutuları" veya "boş kutular". insan kaynakları politikaları vb. pazar hedefleri ve politikaları. Kısım O‘ da sadece devlet kurumları sınıflandırılmaz: tipik “kamu yönetimi faaliyetleri” gerçekleştiren özel birimler de burada sınıflandırılır. Bir birimi bu iki sınıfa göre sınıflandırırken. veya kamu hastanesi sınıf 86. Özel olarak NACE‘ nin diğer alanlarına atanabilecek olan ulusal. Ayrıca. bölüm 70 içinde yer alan "İdare merkezi faaliyetleri” ve "İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri” başlıklı sırasıyla 70.10‘ a (Kısım Q) atanır.10 ve 70. ana faaliyeti grup sahipliği olan ve grubu yönetmeyen holdinglerin faaliyetlerini açıklamaktadır. Eğer. zorunlu sosyal güvenlik” başlıklı Kısım O‘ da sınıflandırılmaz.20 “Holding şirketlerinin faaliyetleri”.30 “Fon yönetimi faaliyetleri” bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yürütülen faaliyetleri içermektedir. b) sınıf 64. Kısım K ‘da. sadece bir isim ve bir adrese sahip oldukları için "pirinç levha". Bazen bu birimler. birimin uygun sınıfa ataması sadece perakende faaliyetin şartlı bileşimine göre belirlenir. Hanehalkları Tarafından Kendi Kullanımlarına Yönelik Olarak Ayrım Yapılmamış Mal ve Hizmet Üretim Faaliyetleri 58. bölgesel veya yerel düzeylerde faaliyetler gerçekleştiren birimler uygun kısımda sınıflandırılırlar. Kısım O: Kamu yönetimi ve savunma. veya "özel amaçlı varlıklar. bir birim perakende ticaretine ek olarak. Kısımlar K: Finans ve sigorta faaliyetleri ve M: Mesleki.ÖAV". TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 17 / 374 .30 kodlu. bütün devlet kurumları otomatik olarak “Kamu yönetimi ve savunma. merkezi veya yerel hükümet tarafından yönetilen bir orta öğretim okulu grup 85.

tamir ve diğer hizmetleri bir araya getirmektedir. inşaat. Kişisel kullanıma yönelik faaliyetleri açıklama ihtiyacı. Genelde pazar faaliyetleri doğru NACE kodunu tanımlamak için varolan kurallara göre tanımlanırken.çocuk bakma faaliyetleri 88. tekstil imalatı.9‘ da sınıflandırılır. Bu faaliyetler sıklıkla tarımsal. AB iş istatistikleri ile ilişkili değildir ama hanehalkı ve geçim faaliyetlerini kapsayan verilerin derlenmesiyle ilgilidir. işgücü veya zaman kullanımı gibi verilerin derlenmesinden kaynaklanmaktadır.01‘ de. Bölüm 98.91‘ de. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 18 / 374 . 59. pazar faaliyetlerinin tersine katma değer oranını belirlemek zor olduğu için bu kuralları kişisel kullanıma yönelik faaliyetler için kullanmak zor olmaktadır. hizmetçilik faaliyetleri ise 96. çamaşır yıkama 96.

bkz.+ aspir tohumu. Ayrıca.+ b.+ ayçiçeği tohumu.+ pamuk çekirdeği.+ kene otu tohumu (hint yağı çekirdeği).. yani toprakta iki yetiştirme döneminden daha fazla kalmayan bitkilerin yetiştirilmesini içermektedir. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 19 / 374 . 01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri Bu bölüm.s.5 (Karma çiftçilik) ana faaliyetin belirlenmesinde kullanılan geleneksel kurallara uymamaktadır.+ yulaf. Sınıf 81.+ dane mısır. bir arada yetiştirilmektedir.+ süpürge darısı. 01.+ bezelye. ilk pazar için ürünlerin hazırlanması buraya dahil edilmektedir.+ diğer baklagiller.+ keten tohumu.+ mercimek. bkz. Ayrıca. örneğin. bu ürünlerin birden fazlası.+ acı bakla.. bu nedenle de işletmelerin bu iki gruptan sadece birine dahil edilmelerinin subjektif olacağına inanılmaktadır.. işletmelerin pekçoğunda bitkisel ve hayvansal üretim değerlerinin birbirine oldukça yakın olduğu kabul edilmekte. baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesini içermektedir.+ arpa. avcılık. tek yıllık bitkisel ürünlerin. 01.. tarımsal ürünlerin ilk pazar için hazırlanması için yapılan faaliyetler dışında kalan sonraki faaliyetleri hariç tutmaktadır [Bölüm 10 ve 11`de sınıflandırılan (Gıda maddelerinin ve içeceklerin imalatı) ve Bölüm 12`de sınıflandırılan (Tütün mamullerinin imalatı)].tahılların yetiştirilmesi. Kapsam dışı olanlar. açık alanlardaki tarımsal ürünlerin yetiştirilmesini de kapsar. tarım. çoğunlukla.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimini kapsamaktadır.yemlik mısır yetiştirilmesi.A-TARIM. organik tarım. Bu yaklaşımda. Yani.30`da sınıflandırılan.tatlı mısır yetiştirilmesi.11 Tahılların (pirinç hariç).+ börülce. kısım F`de (İnşaat) sınıflandırılan arazi inşaatını (örn.Bu bölüm ayrıca. kerestelik ağaçların kesilmesi ve tomruk haline getirilmesi ve bir çiftlikten veya doğal ortamlarından bitkilerin.+ araka. hayvanların veya hayvansal ürünlerin alınması faaliyetlerinden oluşan bitkisel ve hayvansal kaynakların işletilmesini kapsamaktadır. 01. bkz. örneğin.y. 01.19.+ fasulye (taze ve kuru).yağlı tohumların yetiştirilmesi.+ nijer tohumu.+ buğday.+ bakla.. peyzaj bakım ve muhafazası da hariç tutulmaktadır. Bu bitkilerin tohum üretimi amacıyla yetiştirilmesi de kapsanmaktadır.Bir tarımsal işletmede. 01.Tarımsal faaliyetler. örneğin.+ susam tohumu.+ soya fasulyesi.+ kolza.+ yer fıstığı.12. açık alanlarda tahılların.. diğer tahıllar.+ hardal tohumu. çeltik tarlasının hazırlanması vb.1 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi Bu grup.) ve kısım G`de sınıflandırılan tarımsal ürünlerin pazarlanmasında faaliyet gösteren alıcıları ve kooperatif birliklerini hariç tutmaktadır.26.baklagillerin yetiştirilmesi. hayvanların büyütülmesi ve beslenmesi.Bu bölüm.. ORMANCILIK VE BALIKÇILIK Bu kısım. tarımsal arazinin teraslanması. 01.13. bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi.+ nohut.+ darı.+ çavdar.çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi. drenajı. bu bölüm seralar (örtü altı) da dahil olmak üzere.yağlı meyvelerin yetiştirilmesi. tuzakla avlanma ve ilgili faaliyetlere ilişkin hizmet faaliyetlerini de kapsanmaktadır. genetik olarak değiştirilmiş bitkisel ürünlerin ve genetik olarak değiştirilmiş hayvanların yetiştirilmesini de içeren iki temel faaliyeti yani.Grup 01. bkz. baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi Bu sınıf.+ diğer yağlı tohumlar.

01 Yapraklı veya saplı sebzelerin yetiştirilmesi örneğin.30.+ domates.+ arpa.+ lahana.+ nijer tohumu. 01. 01.+ dane mısır.11. yumruları tüketilen sebzelerin yetiştirilmesi.+ enginar. diğer tahıllar.+ hardal tohumu.. kavun-karpuz.+ ıspanak..11..+ enginar. bkz.+ karnabahar ve brokoli.+ pamuk çekirdeği. bkz.+ patates.+ soğan (arpacık soğan da dahil).+ aspir tohumu. . Allium familyası).+ kantalup kavunu.+ diğer kök ve yumru sebzeler.diğer sebzelerin yetiştirilmesi.+ marul ve hindiba. yumruları tüketilen diğer sebzeler.+ susam tohumu.. soğanları..+ araka. örneğin.+ mercimek.+ kuşkonmaz.+ yer fıstığı.yapraklı veya saplı sebzelerin yetiştirilmesi.kökleri.+ diğer yapraklı veya saplı sebzeler. kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.03 Yağlı tohumların yetiştirilmesi + soya fasulyesi. diğer pancar tohumları hariç.02 Baklagillerin yetiştirilmesi + fasulye (taze ve kuru).meyvesi yenen sebzelerin yetiştirilmesi.+ sivri ve dolmalık biberler. 01.+ diğer yağlı tohumlar.s.kök ve yumruların yetiştirilmesi. 01.+ lahana.+ diğer kabakgil türleri ve meyvesi tüketilen sebzeler .12 Çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi 01.+ keten tohumu..+ ayçiçeği tohumu. Kapsam dışı olanlar.+ hint yer elması (yam). .+ tatlı patates.28.12.01 Tahılların yetiştirilmesi + buğday.+ kene otu tohumu (hint yağı çekirdeği).şeker pancarı yetiştirilmesi.13 Sebze.+ çavdar.+ yulaf. soğanları.+ şalgam.11..+ kolza.+ sarımsak.13.mantar tohumu üretimi.01.+ manyok.+ diğer yapraklı veya saplı sebzeler.+ bezelye..tatlı mısır.+ bakla.+ karnabahar ve brokoli.+ marul ve hindiba. örneğin.+ süpürge darısı.00 Çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi 01.+ kökleri. örneğin.+ börülce.+ nohut. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 20 / 374 .+ havuç.acı ve küçük meyveli baharatlık biberler (capsicum çeşitleri) ve diğer baharat grubu ve aromatik (ıtırlı) bitkilerin yetiştirilmesi.+ patlıcan.+ ıspanak.+ b.şeker pancarı tohumları dahil. örneğin..+ diğer baklagiller.+ acı bakla.+ hıyar ve kornişon.mantar ve yer mantarı (domalan) yetiştirilmesi.+ pırasa ve diğer benzer sebzeler (soğangil.+ karpuz. 01. 01.y.+ darı.+ kuşkonmaz. sebze tohumu yetiştirilmesi.

kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi 01.00 Şeker kamışı yetiştirilmesi 01.+ havuç.şeker pancarı yetiştirilmesi.03 Kökleri.+ diğer kabakgil türleri ve meyvesi tüketilen sebzeler 01.14.13. 01. kavun-karpuz.99 Diğer sebze.14 Şeker kamışı yetiştirilmesi Kapsam dışı olanlar. yumruları tüketilen sebzelerin yetiştirilmesi örneğin.+ karpuz.+ diğer kök ve yumru sebzeler. yumruları tüketilen diğer sebzeler 01. 01.13.+ domates.13. diğer pancar tohumları hariç.+ hıyar ve kornişon.05 Şeker pancarı yetiştirilmesi 01. bkz.04 Şeker pancarı tohumları dahil.01.+ tatlı patates.02 Meyvesi yenen sebzelerin yetiştirilmesi örneğin.+ pırasa ve diğer benzer sebzeler (soğangil. sebze tohumu yetiştirilmesi 01.+ şalgam.15 Tütün yetiştirilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 21 / 374 . .+ kökleri. Allium familyası).06 Kök ve yumruların yetiştirilmesi örneğin.+ hint yer elması (yam).+ sivri ve dolmalık biberler.+ patlıcan.+ manyok.13.+ kantalup kavunu.13.13.+ patates.+ sarımsak. 01.+ soğan (arpacık soğan da dahil).13. soğanları. soğanları.

.00.. korunga.kesme çiçek ve çiçek tomurcuğu üretimi. korunga. . kenaf ve tekstilde kullanılan diğer lifli ürünlerin yetiştirilmesi. yemlik kökleri.kara buğdayın yetiştirilmesi.pamuk yetiştirilmesi.02 Keten ve kenevir yetiştirilmesi 01..tütün mamullerinin imalatı.16.. yemlik kökleri.tek yıllık baharatların. diğer tüm tek yıllık bitkisel ürünlerin yetiştirilmesini içermektedir.15. mangoldlar. alfalfa (kabayonca). 01. aromatik (ıtırlı). uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi için.19.Jüt. alfalfa (kabayonca). 01. yemlik mısır ve diğer otlar. bkz. yonca. yemlik kıvırcık lahana ve benzeri yem ürünlerinin yetiştirilmesi.sarı şalgam..diğer lifli bitkilerin yetiştirilmesi.abaka (kenevir muzu).16 Lifli bitkilerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.19 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi Bu sınıf. .Kapsam dışı olanlar.pancar tohumlarının (şeker pancarı tohumları hariç) ve yem bitkilerinin tohumlarının yetiştirilmesi.. yemlik kıvırcık lahana ve benzeri yem ürünlerinin yetiştirilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 22 / 374 .çiçek yetiştiriciliği. Kapsam dışı olanlar.Sisal keneviri ve agave sınıfından diğer tekstil liflerinin yetiştirilmesi. 01. rami ve diğer lifli tekstil bitkilerinin yetiştirilmesi.00 Tütün yetiştirilmesi 01.çiçek tohumlarının yetiştirilmesi.01 Sarı şalgam. 12.16. 01.99 Diğer lifli bitkilerin yetiştirilmesi 01. mangoldlar..01 Pamuk yetiştirilmesi 01.keten ve kenevir yetiştirilmesi. yemlik mısır ve diğer otlar. bkz... yonca.. .28.16.

.+ portakal. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 23 / 374 . 01. Bu bitkilerin tohum üretimi amacıyla yetiştirilmesini de kapsamaktadır.21.21 Üzüm yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. mandalina ve klementin (Akdeniz ile güney Afrika`da yetişen bir tür mandalina).00 Üzüm yetiştirilmesi 01.01..turunçgillerin yetiştirilmesi. 11.+ papaya.19.99 Diğer tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi 01.tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi.şarap imalatı.+ ananas.+ mango..+ tangerin(Amerika ile Güney Afrika`da yetişen bir tür mandalina).+ diğer turunçgiller.22 Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 01.2 Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi Bu grup. 01.+ limon ve misket limonu.19.+ muz ve plantain (bir tür muz)..02.22. bkz. çokyıllık bitkilerin .+ greyfurt ve pomelo.23 Turunçgillerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar.+ diğer tropikal ve subtropikal meyveler.00 Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi 01..+ avokado. yani her yetiştirme döneminden sonra toprak üstü kısımları ölüp sonraki yıl yenilenen veya devamlı olarak büyüyerek toprakta iki yetiştirme döneminden daha fazla kalan bitkilerin yetiştirilmesini içermektedir.+ hurma.üzüm bağlarında şaraplık üzüm ve sofralık üzüm yetiştirilmesi.02 Çiçek yetiştiriciliği 01.+ incir.

23. anakardiyum). ceviz.03 Yenilebilir sert kabuklu meyvelerin (fındık.+ kuş üzümü.+ kaju (maun cevizi.+ yaban mersini..+ keçi boynuzu.+ kayısı.+ diğer sert kabuklu meyveler.+ Bektaşi üzümü. 01.24 Yumuşak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ erik.+ fındık.+ kaju (maun cevizi.01 Üzümsü meyvelerin yetiştirilmesi + yaban mersini. .yenilebilir sert kabuklu meyvelerin (fındık.+ fındık.25 Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. anakardiyum). kaju cevizi.25.+ diğer üzümsü meyveler.02 Meyve tohumu yetiştirilmesi 01. vs) yetiştirilmesi.25.+ kestane.+elma. vs) yetiştirilmesi + badem.üzümsü meyvelerin yetiştirilmesi. kaju cevizi.+ çilek..<> Kapsam dışı olanlar.24. dağ eriği.+ kestane.+ ceviz.+ çilek.25. 01. bkz.+ kiraz ve vişne.00 Yumuşak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi 01.25.01.+ ahududu (frambuaz).+ fıstık.+ ahududu (frambuaz). ceviz.+ ceviz.+ fıstık.99 Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 24 / 374 .+ diğer sert kabuklu meyveler 01.diğer ağaç ve çalı meyvelerinin yetiştirilmesi.+ diğer üzümsü meyveler 01.+ kivi meyvesi. çakal eriği.+ diğer yumuşak çekirdekli meyvelerve sert çekirdekli 01.00 Turunçgillerin yetiştirilmesi 01.+ şeftali ve nektarın.+ armut veayva.+ badem.+ Bektaşi üzümü..+ kuş üzümü.26.meyve tohumu yetiştirilmesi..Hindistan cevizi yetiştirilmesi.yumuşakçekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi.+ kivi meyvesi.

+ anason.. baharat olarak kullanılan Hindistan cevizi kabuğu kurusu ve kakule. baharat olarak kullanılan Hindistan cevizi kabuğu kurusu ve kakule. bkz.+ kakao.+ küçük ve acı biberler ve baharatlık diğer biberler (capsicum türleri ve alt türleri).+ hurma palmiyeleri.00 İçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi 01. 01. 01.27. aromatik (ıtırlı).+ çay.28..+ Hindistan cevizi. yerfıstığı ve diğer yağlı tohumların yetiştirilmesi.+ zeytin.+ şerbetçiotu.+ anason.ilaç ve uyuşturucu nitelikteki ürünlerin yetiştirilmesi.+ diğer yağlı meyveler.soya fasulyesi. Çin anasonu ve rezene.+ beyaz.yetiştirilmesi keçi boynuzu.11. uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin yetişti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Çin ana TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 25 / 374 . 01.+ diğer baharatlar ve aromatik (ıtırlı) ürünler.+ Paraguay çayı (maté).00 Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi 01..27 İçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar.+ karanfil.28 Baharatlık.+ muskat (küçük Hindistan cevizi).+ tarçın. kara biber (piper türü ve alt türleri).+ zencefil.+ içecek üretiminde kullanılan diğer bitkisel ürünler..+ vanilya.+ küçük ve acı biberler ve baharatlık diğer biberler (capsicum türleri ve alt türleri).tek ve çok yıllık baharatların ve aromatik (ıtırlı) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi.yağlı meyvelerin yetiştirilmesi.+ muskat (küçük Hindistan cevizi).26 Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır..+ kahve.01 Tek ve çok yıllık baharatların ve aromatik (ıtırlı) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi + beyaz. 01.içecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi.26. kara biber (piper türü ve alt türleri). 01.

28.lateks elde etmek için kauçuk ağacı yetiştirilmesi.yabani ortamdaki ağaçlardan bitki özsuyu veya kauçuk benzeri sakızların (reçine) toplanması.19.01 Dikim için bitki yetiştirilmesi 01.29 Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.1.. .02 Başka bir yere sermek için olan çimenler de dahil.yılbaşı ağacı yetiştirilmesi.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.30.30 Dikim için bitki yetiştirilmesi Bu sınıf.30. ..00 Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi 01.01. çelikler. doğrudan bitki çoğaltılması amacıyla kullanılan çelikler.02 İlaç ve uyuşturucu nitelikteki ürünlerin yetiştirilmesi 01. . bkz. bkz.tohum üretimi amacıyla bitki yetiştiriciliği.29. dekoratif amaçlarla bitki yetiştirilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 26 / 374 . 02. dekoratif amaçlarla bitki yetiştirilmesi.3 Dikim için bitki yetiştirilmesi 01.30.örgüde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştiriciliği. . 01. kök sürgünleri ve fideler de dahil tüm bitkisel dikim materyalinin üretiminin yanı sıra aşı kalemlerinin üzerlerine aşılanacağı anaçların (gövde ve dal) üretilmesini de kapsar. 02.. bkz. Kapsam dışı olanlar. aşı kalemleri ve mantar tohumu için canlı bitki yetiştirilmesi.10. yumru kök ve kökler. bkz.. 01. 01.. kesme çiçek goncası (tomurcuğu) üretimi ve çiçek tohumu yetiştiriciliği.çiçek soğanı. 01. 01. .bitki özsuyu elde etmek amacıyla ağaç yetiştirilmesi.orman ağacı fidanlıklarının işletilmesi.çiçeklerin toplanması..2.dikim için bitki yetiştirilmesi. Kapsam dışı olanlar.başka bir yere sermek için olan çimenler de dahil..orman ağacı fidanlıkları hariç ağaç fidanlıklarının işletilmesi.

suda yaşayan hayvanlar hariç bütün hayvanların yetiştirilmesini (çiftçiliği) ve üretilmesini içermektedir. 01. 01.çiftlik hayvanlarına barınak sağlanarak bakımı ve beslenmesi. . 01.02 İneklerden veya mandalardan işlenmemiş süt üretilmesi 01.41 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.. 10.41.sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği ve üretimi.04 Orman ağacı fidanlıkları hariç ağaç fidanlıklarının işletilmesi 01.4 Hayvansal üretim Bu grup. aşı kalemleri ve mantar tohumu için canlı bitki yetiştirilmesi 01.ineklerden veya mandalardan işlenmemiş süt üretilmesi.büyükbaş hayvanlardan sperm elde edilmesi..01.30. Kapsam dışı olanlar. çelikler.et için sığır ve manda yetiştiriciliği ve üretilmesi.62. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 27 / 374 . bkz. 10.01 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği ve üretimi 01.sütün işlenmesi.03 Çiçek soğanı.51. .30. Kapsam dışı olanlar.41.. kesimevlerinden kürk ve deri üretilmesi.42 Diğer sığır ve manda yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. yumru kök ve kökler. bkz.11.

01.42.45. bkz.01 Et için sığır ve manda yetiştiriciliği ve üretilmesi 01.posttan elde edilen yün üretimi.koyun ve keçi yetiştiriciliği ve üretimi.45 Koyun ve keçi yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.19. 01.deve ve devegillerin yetiştiriciliği ve üretilmesi.02 Büyükbaş hayvanlardan sperm elde edilmesi 01.işlenmemiş yün üretimi (yapağı)..62... eşek.45.43. 01..43 At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.işlenmemiş koyun ve keçi sütü üretimi.ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak koyunların kırkılması.. 10.51..11.. bkz. Kapsam dışı olanlar.42.sütün işlenmesi.00 At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği 01. bkz.at..01 Koyun ve keçi yetiştiriciliği ve üretimi 01.01.yarış ve binicilik at ahırlarının işletimi.00 Deve ve devegillerin yetiştiriciliği 01. 01.44 Deve ve devegillerin yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. katır veya bardo yetiştiriciliği ve besiciliği Kapsam dışı olanlar. 10.02 İşlenmemiş koyun ve keçi sütü üretimi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 28 / 374 .44. 93.

47. kazlar ve beç tavuğu. 01. 01. bal ve balmumu üretilmesi... ördekler..+ diğer kuşlar (kümes hayvanları hariç). 10.b.47. hindiler..49 Diğer hayvan yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır..12.solucan çiftliklerinin.03 Kümes hayvanları civciv üretme çiftliklerinin işletilmesi 01.kümes hayvanlarından yumurta üretilmesi.b.evcil hayvanların yetiştirilmesi ve üretilmesi (balık hariç).yarı evcilleştirilmiş veya diğer canlı hayvanların yetiştirilmesi ve üretilmesi.kurbağa TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 29 / 374 .45.00 Domuz yetiştiriciliği 01.çeşitli hayvanların yetiştirilmesi. Kapsam dışı olanlar.01.01 Kümes hayvanlarının yetiştirilmesi ve üretilmesi tavuklar. bkz..+ tavuklar..avcılık yoluyla ve tuzak kurma ile post ve deri üretilmesi bkz.46.03 İşlenmemiş yün üretimi (yapağı) 01. 01. hindiler.. kazlar ve beç tavuğu.+ tavşanlar ve diğer kürk hayvanları. ipek böceği kozası üretilmesi.47 Kümes hayvanları yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.tüy veya ince kuş tüyü üretimi.02 Kümes hayvanlarından yumurta üretilmesi 01. sürüngen veya kuş derilerinin üretimi. yer yumuşakçaları çiftliklerinin. işletilmesi.+ böcek. ördekler..+ deve kuşları ve emular (Avustralya`ya özgü deve kuşları).. örneğin papağan v..+ kediler ve köpekler.+ kuşlar..70..ipek böceği yetiştirilmesi. yılan çiftliklerinin v.çiftçilik yoluyla elde edilen kürklü derilerin.arıcılık.46 Domuz yetiştiriciliği 01.kümes hayvanları civciv üretme çiftliklerinin işletilmesi...+ hamsterlar vb.47.Kümes hayvanlarının yetiştirilmesi ve üretilmesi. Kapsam dışı olanlar.

. bkz. timsah çiftliklerinin.21 ve 03. örneğin papağan v.2. bitkisel ürünler veya hayvansal üretim konusunda bir uzmanlaşma olmaksızın bu ürünlerin bir arada üretiminin yapıldığı durumları kapsamaktadır. bkz.47..49.+ hamsterlar vb. bkz. bir ücret veya sözleşme temelli olarak TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 30 / 374 . 01. tarımsal üretim ile ilgili faaliyetleri ve tarıma benzer olan ancak üretim amacıyla (tarımsal ürünlerin hasat edilmesi mantığıyla) gerçekleştirilmeyen.+ kuşlar. Eğer. 96. 01.balık çiftliklerinin işletilmesi.6 Tarımı destekleyici faaliyetler ve hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler Bu grup..karma hayvan çiftçiliği. bal ve balmumu üretilmesi 01... deniz solucanı çiftliklerinin işletilmesi.02 Arıcılık. 01. bkz.çiftliklerinin.99 Diğer hayvan yetiştiriciliği 01. tarımsal ürün yetiştiriciliğine ya da hayvan çiftçiliğine dağıtılmalıdır. gruplar 01.49. sürüngen veya kuş derilerinin üretimi 01.21 ve 03.5 Karma çiftçilik 01.. 03. bkz.4.50. Kapsam dışı olanlar.kümes hayvanlarının yetiştirilmesi ve beslenmesi.49.09.49.22.03 Evcil hayvanların yetiştirilmesi ve üretilmesi (balık hariç) kediler ve köpekler.evcil hayvanların eğitilmesi ve barınak sağlanması.00 Karma çiftçilik 01.b.01 Çiftçilik yoluyla elde edilen kürklü derilerin. grup 01. bkz. 01.50 Karma çiftçilik Bu sınıf.karma bitkisel ürün çiftçiliği.1 ve 01.22. bir birimde bitkisel ürün veya hayvan üretiminin herhangi biri standart brüt karın yüzde 66`sına eşit veya fazlaysa birleşik faaliyet buraya dahil edilmemeli. Toplamdaki çiftçilik işinin boyutu belirleyici bir etken değildir. 03.

30.. . + hasat. birincil piyasalar için tarımsal ürünlerin hazırlanmasını amaçlayan hasat sonrası bitkisel ürün faaliyetlerini de içine almaktadır. vb. + tarımla ilgili olan zararlıların (tavşan dahil) kontrol edilmesi.61 Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 01. sıkılması. bitki dikim işleri. + pirincin fidelenmesi.12. 01. 74.tarımsal gösteriler.62 Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. + bitkisel ürünlerin ekilmesi. fuar organizasyonu. .11. . Ayrıca. bkz.. 01.peyzaj mimarisi.tarımsal alanlar için akaçlama (drenaj). gübre.. bkz. pancarın seyreltilmesi.61. + bitkisel ürünlerin ekilmesi. 81. + pir + 01.tarımsal sulama ekipmanlarının işletilmesi. 71. bkz. . + tarlaların hazırlanması.ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gerçekleştirilen tarım faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar.61. . + bitkisel ürünlerin iyileştirilmesi.hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler. 82.tarımsal arazinin tarımsal ve çevresel açıdan iyi durumda korunması.peyzaj bahçeciliği.99 Diğer bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler (Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooperatifleri hariç) 01. sıkılması.63.tarım uzmanlarının ve tarım ekonomistlerinin faaliyetleri.30.bir ücret karşılığında ya da sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen tarımsal faaliyetler:+ hayvanların çoğalmalarını.61. vb.90.gerçekleştirilen faaliyetleri içermektedir. . havadan olanlar dahil olmak üzere bitkisel ürünlere ilaç. bkz. 43. .02 Tarımsal arazinin tarımsal ve çevresel açıdan iyi durumda korunması 01. + meyve ağaçlarının ve üzüm asmalarının budanması.01 Ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gerçekleştirilen tarım faaliyetleri + tarlaların hazırlanması. bkz. büyütülmelerini ve üretimlerini TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 31 / 374 .61.03 Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooperatifleri (bitkisel üretim ile ilgili) 01. + bitkisel ürünlerin iyileştirilmesi. + havadan olanlar dahil olmak üzere bitkisel ürünlere ilaç. gübre. + meyve ağaçlarının ve üzüm asmalarının budanması. bkz.

veterinerlik faaliyetleri. başkalarına ait hayvanların beslenmesi hizmetleri.evde beslenen hayvanların bakımı.arttırmak için yapılan faaliyetler + sürü test etme (süt vb.2 veya 01. . derecelendirme.sadece hayvanların bakılması için yer sağlanması.00. sürülerin güdülmesi hizmetleri. sürülerin güdülmesi hizmetleri.63 Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . bkz.+ yapay dölleme ile ilgili faaliyetler + damızlık at hizmetleri+ koyunların kırkılması+ çiftlik hayvanlarına barınak sağlanarak bakımı ve beslenmesi Kapsam dışı olanlar. bkz.2. 46. 12. 75..tütünün saplarının ayrılması ve tekrar kurutulması.02 Köy Kalkınma Kooperatifleri (hayvancılık ile ilgili) hayvanların çoğalmalarını.62. örneğin. sürülerin güdülmesi hizmetleri. .00. testi) hizmetleri.. . Kapsam dışı olanlar.. .Komisyoncu tüccarlarca (özellikle tarım ürünlerinin üreticiden toplanıp merkezi pazarda satışıyla ilgilenen. testi) hizmetleri.tütün yapraklarının hazırlanması.+ yapay dölleme ile ilgili faaliyetler + damızlık at hizmetleri+ koyunların kırkılması+ çiftlik hayvanlarına barınak sağlanarak bakımı ve beslenmesi 01. kümeslerin temizlenmesi vb.01 Bir ücret karşılığında ya da sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen tarımsal faaliyetler hayvanların çoğalmalarını.meyvelerin parafinlenmesi.hayvanların kiralanması (örn.63.64.pamuğun çırçırlanması.39. kümes hayvanlarının semizleşmesi için kısırlaştırılması.kakao çekirdeklerinin hazırlanması. bkz. bkz. 01.tarım ürünlerinin üreticiler tarafından hazırlanması.tohum üretim kalitesinin geliştirilmesini amaçlayan yeni hasat faaliyetleri. testi) hizmetleri. . bkz.62. 96. kümes hayvanlarının semizleşmesi için kısırlaştırılması. .1. 01. başkalarına ait hayvanların beslenmesi hizmetleri. bkz.99 Diğer hayvan üretimini destekleyici faaliyetler 01.. 01. bkz. dezenfekte etme.3 gruplarına tekabül eden sınıfa bakınız. kümeslerin temizlenmesi vb.tarımsal hammaddelerin toptan satışı.01. .01 Birincil piyasalar için bitkisel ürünlerin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 32 / 374 .hayvanların aşılanması. kümeslerin temizlenmesi vb. komisyon karşılığı çalışan bağımsız toptancı) veya kooperatif birliklerince yerine getirilen pazarlama faaliyetleri.09. büyütülmelerini ve üretimlerini arttırmak için yapılan faaliyetler + sürü test etme (süt vb. 75.00. süsleme.20.+ yapay dölleme ile ilgili faaliyetler + damızlık at hizmetleri+ koyunların kırkılması+ çiftlik hayvanlarına barınak sağlanarak bakımı ve beslenmesi 01.birincil piyasalar için bitkisel ürünlerin hazırlanması. 01. başkalarına ait hayvanların beslenmesi hizmetleri.77. bölüm 46.. bkz. 68. temizleme. sürüler). . kümes hayvanlarının semizleşmesi için kısırlaştırılması. bkz. büyütülmelerini ve üretimlerini arttırmak için yapılan faaliyetler + sürü test etme (süt vb. .62.

4. . mekanik olarak veya haşaratlar yüzünden hasarlı olan. . 10. .çiftçilik faaliyetleri ile av hayvanları yetiştirilmesi. 01.11.02 Pamuğun çırçırlanması 01. süsleme.1 ve 01. bkz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 33 / 374 . . postu üretimi. Grup 01.2.çiftçilik faaliyetlerinden kürklü deri. .11.yeni tohum çeşitleri geliştirmek ya da belirlemek için araştırma yapılması. tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. temizlenmesini.63. bkz.03 Tütün yapraklarının hazırlanması 01. kürkleri.yağ elde etmek üzere tohumların işlenmesi.64. Genetik olarak geliştirilmiş tohumların işlenmesi de burada kapsanmaktadır. derileri için veya araştırmalarda. . bkz. tohumlar pazarlanana kadar tohumların kurutulmasını.11.avcılık veya tuzak faaliyetlerinden kürklü deri.yemek için. bkz.64 Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi Bu sınıf. bkz. 10. temizleme.hazırlanması örneğin. hayvanat bahçelerinde ya da evcil hayvan olarak kullanmak üzere hayvan yakalanması . dezenfekte etme.41.tohumların yetiştirilmesi. . Kapsam dışı olanlar. olgunlaşmamış olan tohumların ayıklanması yoluyla tohumların üretim kalitesini geliştirmeyi amaçlayan hasat sonrası faaliyetlerin tamamını kapsamaktadır. tohum olmayan maddelerin. . 01. sürüngen veya kuş derisi üretilmesi. normalden daha küçük olan.ticari amaçla avcılık yapılması ve kapan (tuzak) kurulması . bkz.70 Avcılık. derecelenmesi ve tahlil edilmesini de kapsamaktadır.63. grup 01.kesimevi. 01. 72.7 Avcılık.00 Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi 01. sürüngen veya kuş derisi üretilmesi Kapsam dışı olanlar. tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri 01. mezbaha kaynaklı hayvan derisi.99 Diğer hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler 01. tohumun depolanması için tohumdaki rutubetin güvenli bir seviyeye çekilmesi de dahil.balina yakalanması.49. derecelendirme. 03.63. Bu faaliyet.

tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri 02 Ormancılık ve tomrukçuluk Bu bölüm. orman ağaçları için olanlar hariç. tekrar dikilmesi. aralama (ağaçların seyreltilmesi) ve ormanların ve kerestelik ormanların korunması. kağıt hamuru vb.10. Bu faaliyetler doğal ya da dikili ormanlarda gerçekleştirilebilir.70. Ahşap maden direği.) gibi çok az işlemden geçen ürünler de elde edilmektedir.30. 02. . 02. 01.29. bölüm 16. bkz. 94.03 Orman ağacı fidanlıklarının işletilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 34 / 374 . bkz.16. bkz.10 Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. 01.30. Kapsam dışı olanlar. .02 Küçük koru.daimi kerestelik ağaç: ağaçların dikilmesi. bkz.mantarların ve yabani olarak yetişmiş kereste hariç orman ürünlerinin toplanması. 02.ağaç fidanlıklarının işletilmesi. tekrar dikilmesi.orman ağacı fidanlıklarının işletilmesi. yabani olarak yetişen ağaç dışındaki orman ürünlerinin çıkarılmasını ve toplanmasını içerdiği gibi tomruk üretimini de içermektedir.10.odun yongası ve parçalarının üretilmesi.19. yakacak odun. avlanmayı ve tuzak kurmayı teşvik edici hizmet faaliyetleri. bkz. 93.yılbaşı ağacı yetiştirilmesi. odun kömürü. odun yongası ve işlenmemiş şekilde kullanılan tomruk (örn... . fidanın bir yerden çıkartılıp başka bir yere dikilmesi. aralama (ağaçların seyreltilmesi) ve ormanların ve kerestelik ormanların korunması 02. bkz. Ormancılık faaliyetleri ile kereste üretiminin yanı sıra.01 Daimi kerestelik ağaç ağaçların dikilmesi. fidanın bir yerden çıkartılıp başka bir yere dikilmesi.-küçük koru.spor amaçlı veya eğlence amaçlı yapılan avcılık ve ilgili diğer hizmet faaliyetleri. kağıt hamuru ve yakacak odun olarak kullanılacak ağaçların yetiştirilmesi 02. .Bu faaliyetler doğal ya da dikili ormanlarda yapılabilir.1 Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri 02. kağıt hamuru ve yakacak odun olarak kullanılacak ağaçların yetiştirilmesi.00 Avcılık.10.Ağacın hızarlaşması ve planyalanmasıyla başlayan ağaçların daha ileriki işlemleri kapsam dışıdır. - 01.10. .99.

ağaçların enerji için toplanması ve üretilmesi. 02. 16.14. 02.daimi kerestelik ağaç: ağaçların dikilmesi.4 Ormancılık için destekleyici faaliyetler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 35 / 374 . ..20 Tomrukçuluk Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.yabani olarak yetişmiş ağaç dışındaki orman ürünlerinin toplanması. çıta kazıkları ve elektrik direği gibi işlenmemiş bir şekilde kullanılan tomrukların üretimi.30.ağacın damıtılması yoluyla odun kömürü üretilmesi.+ meşe palamudu. bkz. 01. 02.+ balsam. . ceviz.+ balata ve diğer kauçuk tarzı sakızlar.ahşap maden direği.02.+ yosunlar ve likenler (mantar ile yosunun ortak yaşamı ile ortaya çıkan bitki).2 Tomrukçuluk 02. 20. .13. 02. 02. 02.+ lak ve reçine.+ balsam.10.3 Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması 02. bkz. 16.30 Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.ağaç yongaları ve parçacıklarının üretilmesi. .+ lak ve reçine. . at kestanesi. bkz. bkz.+ yosunlar ve likenler (mantar ile yosunun ortak yaşamı ile ortaya çıkan bitki). vb).30.+ kabuklu meyveler (fındık. Kapsam dışı olanlar. vb). Kapsam dışı olanlar.25.Bu faaliyetin çıktıları tomruk. bkz. .yakacak odun toplanması. bölüm 01.mantarların veya yer mantarlarının (domalan) yetiştirilmesi.10.ağaç çileklerinin veya kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi. bkz. .ormana dayalı imalat sanayii için yuvarlak yapı odunları üretimi. . .+ balata ve diğer kauçuk tarzı sakızlar.+ sebze püskülleri.+ mantarlar..ormanda odun kömürü üretilmesi (geleneksel yöntemler kullanılarak). aralama (ağaçların seyreltilmesi) ve ormanların ve kerestelik ormanların korunması. yer mantarları (domalan).+ ağaç çilekleri.+ kabuklu meyveler (fındık. bkz. fidanın bir yerden çıkartılıp başka bir yere dikilmesi.00 Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması mantarlar. 01.29. .+ zostera çayırı. yonga veya yakacak odun biçimlerini alabilmektedir.10. bkz.20.+ meşe palamudu.+ şişe mantarı.+ zostera çayırı.00 Tomrukçuluk 02.yılbaşı ağacı yetiştirilmesi.+ ağaç çilekleri.+ şişe mantarı.orman hasat artıklarının enerji için toplanması ve üretilmesi.+ sebze püskülleri. at kestanesi. 01. tekrar dikilmesi. bkz. yer mantarları (domalan).. ceviz.ağaç yongası üretimi.bu ürünlerin herhangi birinin planlı olarak üretilmesi (mantar ağaçlarının yetiştirilmesi hariç). .20...yabani olarak büyüyen ürünlerin toplanması.

yumuşakça ve kabuklu deniz ürünleri) canlı canlı toplanması veya çıkarılmasına yönelik avcılık. bireysel tüketim ve diğer amaçlar için okyanuslar.+ orman idaresi danışmanlık hizmetleri. 02.20) bu bölüme dahil edilmez.15) ile spor ve eğlence amaçlı balıkçılık faaliyetlerini kapsamaz (93. 03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği Bu bölüm.19).. acı veya tatlı su kaynaklarında gerçekleştirilen balıkçılık faaliyetleri ile su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerini kapsar. belli bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak ormancılık faaliyetlerinin yürütülmesini içermektedir.inşaat alanlarının temizlenmesi.orman arazisinin drenajı. balık. karadaki tesislerde veya fabrika gemilerinde yapılıyorsa (10. Kapsam dışı olanlar.10.tomruklama hizmeti faaliyetleri..40.12. toplama vb..12. Bu tür faaliyetlere sonradan oluşturulmuş göller gibi sulardaki balıkçılık faaliyetleri de dahildir.+ orman yangınları ile mücadele ve koruma. balık.Bu bölüm gemi ve kayıkların yapımı ve onarımını (30. sahil veya açık denizlerde kayıkla yapılan ticari amaçlı ağcılık ile gerçekleştirilebilir.+ orman idaresi danışmanlık hizmetleri. bkz. 02.+ ormancılık envanterleri. Ayrıca.+ kerestelerin değer biçilmesi.orman ağaçlarının fidanlıklarının işletilmesi.+ ormanlardaki zararlı böceklerin kontrol edilmesi. kabuklu deniz hayvanları veya yumuşakçaların işlenmesi. kıyılar veya iç denizlerden. Denizlerde ve içsularda yapılan balıkçılık faaliyetleri ile su ürünleri yetiştiriciliğine ilişkin hizmet faaliyetlerini de içine alır. olta ipi ve sabit tuzaklar gibi çeşitli tiplerdeki balıkçılık aletleri yardımıyla. bkz 43.01 Ormancılık hizmet faaliyetleri ormancılık envanterleri. süngerler ve inci vb..+ ormanlardaki zararlı böceklerin kontrol edilmesi 02. 03.1. Ayrıca. balık yakalama faaliyetlerini kapsamaktadır.11 Deniz balıkçılığı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 36 / 374 . kabuklu su ürünleri. işletmelerin kendi üretim faaliyetleri için gerekli olan diğer çalışmaları da (inci üretimi için çekirdek yerleştirme gibi) kapsamaktadır.+ kerestelerin değer biçilmesi.40 Ormancılık için destekleyici faaliyetler Bu sınıf. Bu tür faaliyetler.) yakalanması veya toplanması amacıyla deniz. bitkiler de dahil vahşi deniz organizmalarının (ağırlıklı olarak balık. yumuşakçalar ve diğer deniz canlıları ile bunların ürünlerinin (su bitkileri.+ orman yangınları ile mücadele ve koruma.02 Tomrukçuluk ile ilgili hizmet faaliyetleri ormanın içinde kütüklerin taşınması.40. 03.02.. deniz seviyesinin en düşük olduğu kıyı çizgisinin yukarısında kalan kıyı şeridi (midye ve istiridye gibi yumuşakçaların toplanması gibi) veya kıyıda yapılan ağcılık ile ev yapımı siper ağcılık ya da daha yaygın olarak kıyıya yakın yerler. bkz 43. yakalama.ormancılık hizmet faaliyetleri.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ ormanın içinde kütüklerin taşınması. 33.1 Balıkçılık Bu grup. el veya daha yaygın olarak ağ.

balık tutma amaçlı deniz gezintisi için).okyanus ve kıyı sularında ticarete dayalı yapılan balıkçılık.10. koruma (emniyet) ve devriye faaliyetleri. deniz aygırı (mors). bkz.spor veya eğlence amaçlı yapılan balıkçılık ve ilgili hizmetler. gömlekliler (tunicates). bkz.. 10. . .11.24. 03. .04 Hem deniz balıkçılığı.11.06 Kafes balıkçılığı doğal inci. . bkz.deniz veya kıyı suyu ulaşımı için mürettebatı ile birlikte gezi gemisi kiralanması (örn. 50. 93.balina hariç deniz memelilerinin yakalanması. gömlekliler (tunicates). Kapsam dışı olanlar.spor balıkçılığı için ayrılmış alanların işletimi. fok (ayı balığı). .20. 01.11. deniz kestanesi vb. mercan ve deniz yosunu. mercan ve deniz yosunu. sünger.deniz kabukluları ile yumuşakçaların yakalanması.11. 93. sünger.balık. 03. bkz. hem de balıkların işlenmesi ve saklanması ile ilgilenen teknelerin faaliyetleri 03.19. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 37 / 374 .balinaların. bkz.11.19. deniz fıskiyesi (sea squirt). fabrika gemilerinde işlenmesi. bkz.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 84.11. bkz..10..balıkçılıkla ilgili. . ..balina avcılığı.03 Suda yaşayan hayvanların avlanması kaplumbağa. kabuklu ve yumuşakçaların bir fabrika gemisi ya da kıyıdaki fabrikalarda işlenmesi. denetleme. örn.11.02 Deniz kabukluları ile yumuşakçaların yakalanması 03. deniz fıskiyesi (sea squirt).05 Diğer deniz organizmaları ile ürünlerinin toplanması (su ürünleri ile ilgili gemi işletmeciliği dahil) doğal inci.70.01 Okyanus ve kıyı sularında ticarete dayalı yapılan balıkçılık 03. deniz kestanesi vb.suda yaşayan hayvanların avlanması: kaplumbağa. 03.

timsahlar ve hem karada hem de suda yaşayabilen hayvanlar) üretimini veya yetiştiriciliğini de kapsayan ve çevredeki doğal kapasitesini aşacak şekilde üretimini artırıcı teknikler (yoğun stoklama. . 03. su bitkileri. yukarıda belirtilen organizmaların sabit koşullar altında yavru üretimini ve/veya farklı büyüklüklüklere kadar olan beslenmesini ifade eder.Su ürünleri yetiştiriciliği. su ürünleri yetiştiriciliği.24..) kullanılarak gerçekleştirilen üretim faaliyetlerini kapsayan su ürünleri yetiştiricilik faaliyetlerini kapsar.balıkçılıkla ilgili. 93. 10. su ürünlerinin (balık. bkz.denizlerde süs balıkları da dahil olmak üzere deniz suyunda TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 38 / 374 . bkz.iç sularda yapılan ticari balıkçılık.spor veya eğlence amaçlı yapılan balıkçılık ve ilgili hizmetler.11. .2 Su ürünleri yetiştiriciliği Bu grup.. .12. yumuşakçalar. . 93. Buna ek olarak.03.20. kabuklu ve eklembacaklı su ürünleri.19. Kapsam dışı olanlar.12.balık. denetleme..21 Deniz ürünleri yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.tatlı sularda yetişen kabuklu ve yumuşakçaların toplanması.99 Diğer tatlısu balıkçılığı 03.12 Tatlısu balıkçılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.99 Diğer deniz balıkçılığı 03.01 İç sularda yapılan ticari balıkçılık 03. bkz. 03.12. besleme ve yırtıcı hayvanlardan koruma vb.12. 84..spor balıkçılığı için ayrılmış alanların işletimi. kabuklu ve yumuşakçaların işlenmesi.03 Tatlı sularda yaşayan hayvanlarının toplanması 03. hasat da dahil olmak üzere su ürünlerinin üretim ve yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler ile devlet tüzel kişiliğine ait işletmeleri kapsamaktadır.02 Tatlı sularda yetişen kabuklu ve yumuşakçaların toplanması 03.19.tatlı sularda yaşayan hayvanlarının toplanması. koruma (emniyet) ve devriye faaliyetleri.

gerçekleştirilen su ürünleri yetiştiriciliği,- çift kabuklu su ürünleri üretimi (istiridye, midye vb.), ıstakoz, karides gibi eklembacaklı su ürünleri ile yavru balık üretimi, - su bitkileri yetiştiriciliği (yenilebilen bir çeşit mor renkli deniz bitkisi (laver) ve diğer yenebilen deniz yosunlarının yetiştiriciliği vb.),- denizlerde kabuklu, çift kabuklu, yumuşakçalar ve diğer deniz hayvanları yetiştiriciliği. Kapsam dışı olanlar; - kurbağa yetiştiriciliği, bkz. 03.22, - spor balıkçılığı için ayrılmış alanların işletimi, bkz. 93.19.

03.21.01 Denizlerde süs balıkları da dahil olmak üzere deniz suyunda gerçekleştirilen su ürünleri yetiştiriciliği 03.21.02 Çift kabuklu su ürünleri üretimi (istiridye, midye vb.), ıstakoz, karides gibi eklembacaklı su ürünleri ile yavru balık üretimi 03.21.03 Denizlerde kabuklu, çift kabuklu, yumuşakçalar ve diğer deniz hayvanları yetiştiriciliği 03.21.04 Balık üretme ve yetiştirme çiftliği faaliyetleri (deniz) 03.21.99 Diğer deniz ürünleri yetiştiriciliği
03.22 Tatlısu ürünleri yetiştiriciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- tatlı sularda süs balıkları da dahil olmak üzere yapılan su ürünleri yetiştiriciliği,- tatlı sulardaki kabuklu, çift kabuklu ve diğer yumuşakçalar ile diğer su hayvanların yetiştiriciliği (kültürcülüğü) (sülük, solucan vb.), - balık üretme ve yetiştirme çiftçiliği faaliyetleri (tatlı su),- kurbağa yetiştiriciliği. Kapsam dışı olanlar; - lagünler ile karada deniz suyu ile yapılan yetiştiricilik faaliyetleri, bkz. 03.21, sportif balıkçılık için ayrılmış alanların işletimi, bkz. 93.19.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 39 / 374

03.22.01 Tatlı sularda süs balıkları da dahil olmak üzere yapılan su ürünleri yetiştiriciliği 03.22.02 Balık üretme ve yetiştirme çiftçiliği faaliyetleri (tatlı su) 03.22.99 Diğer tatlısu ürünleri yetiştiriciliği B-MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
Madencilik ve taş ocakçılığı, katı (kömür ve maden cevherleri), sıvı (ham petrol) veya gaz (doğal gaz) olarak tabiatta doğal halde bulunan madenlerin çıkarılmasını kapsar. Çıkarma, yer altı veya yer üstü madenciliği, kuyu (memba) işletilmesi, deniz yatağı madenciliği vb. gibi değişik yöntemler ile gerçekleştirilebilmektedir.Bu kısım, cevherlerin ezilmesi, öğütülmesi, ayıklanması ve yıkanması, kurutulması, sınıflandırılması, konsantrasyonu, doğal gazın sıvılaştırılması, katı yakıtların topak haline getirilmesi gibi pazarlama için ham malzemenin hazırlanmasını amaçlayan destekleyici faaliyetleri içermektedir. Bu işlemler, çoğunlukla, madenin üretildiği yerdeki ve/veya yakın tesislerin yanındaki birimlerde gerçekleştirilir.Madencilik faaliyetleri, üretilen madenin esasına göre, bölümler, gruplar ve sınıflar içerisinde sınıflandırılır. Bölüm 05 ve 06, fosil yakıtların (kömür, linyit, petrol, gaz) madenciliği ve taş ocakçılığı ile ilgilidir; bölüm 07 ve 08, metal cevherleri, çeşitli mineraller ve taş ocakçılığı ürünleri ile ilgilidir. Özellikle hidrokarbon çıkarımı ile ilgili olarak bu kısımdaki teknik işlemlerden bazıları, bölüm 09`da belirtildiği gibi bir endüstriyel hizmet olarak uzmanlaşmış birimler tarafından üçüncü kişiler için yapılabilir. Kapsam dışı olanlar;- çıkarılan madenlerin işlenmesi, bkz. Kısım C (İmalat),- inşaat amaçları için ilave bir dönüştürme yapılmaksızın çıkarılmış materyallerin kullanımı, bkz. Kısım F (İnşaat),kaynaklarda ve kuyularda doğal kaynak sularının ve maden sularının şişelenmesi, bkz. 11.07,madencilik ve taş ocakçılığı ile birlikte yapılmayan bazı toprak, kaya ve madenlerin parçalanması, ezilmesi veya başka şekilde işlenmesi, bkz. 23.9.

05 Kömür ve linyit çıkartılması
Bu bölüm, yer altı veya yer üstü madenciliği yoluyla katı mineral yakıtların çıkarımını ve pazarlanabilir ürün haline getirilmesi işlemlerini (yani, ayıklama, yıkama, sıkıştırma ve taşınması için gerekli diğer işlemler vb.) kapsar. Kok kömürü imalatı (bkz. 19.10), kömür veya linyit madenciliği ile ilgili hizmetler veya (bkz. 09.90) kömür tozlarının sıkıştırılması ile elde edilen kömür briketlerinin imalatı (bkz. 19.20) bu bölümde kapsanmaz.

05.1 Taş kömürü madenciliği

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 40 / 374

05.10 Taş kömürü madenciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- taş kömürü madenciliği: sıvılaştırma yöntemleriyle gerçekleştirilen madencilik de dahil, yeraltı ve yer üstü madenciliği, - kömürün sınıflandırılması, kalitesinin arttırılması veya taşımacılığının ya da depolanmasını kolaylaştırılması amacıyla ayıklanması ve yıkanması, büyüklüklerine göre ayrılması, sınıflandırılması, öğütülmesi, sıkıştırılması vb.. Kapsam dışı olanlar; - linyit madenciliği, bkz. 05.20, - turba (az çok kömürleşmiş bitkilerden oluşan yakıt, yer kömürü) çıkarımı, bkz. 08.92, - taş kömürü madenciliğini destekleyici faaliyetler, bkz. 09.90, - kömür çıkartılması amacıyla deneme sondajları yapılması, bkz. 09.90, - katı yakıt üreten kok fırınları, bkz. 19.10, - taş kömürü briketlerinin imalatı, bkz. 19.20, - kömür çıkartmak amacıyla arazilerin hazırlanması ve geliştirilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar, bkz. 43.12.

05.10.01 Kömürün sınıflandırılması, kalitesinin arttırılması veya taşımacılığının ya da depolanmasını kolaylaştırılması amacıyla ayıklanması ve yıkanması, büyüklüklerine göre ayrılması, sınıflandırılması, öğütülmesi, sıkıştırılması vb. 05.10.99 Diğer taş kömürü madenciliği
05.2 Linyit madenciliği

05.20 Linyit madenciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- linyit madenciliği : sıvılaştırma yöntemleriyle gerçekleştirilen madencilik de dahil, yeraltı ve yer üstü madenciliği,- linyitin, kalitesini arttırmak, veya taşımacılığını ya da depolanmasını gerçekleştirmek üzere, yıkanması, kurutulması, öğütülmesi ve sıkıştırılması. Kapsam dışı olanlar; - taş kömürü madenciliği, bkz. 05.10, - turba çıkarımı, bkz. 08.92, - linyit madenciliğini destekleyici faaliyetler, bkz. 09.90, - kömür çıkartılması amacıyla deneme sondajları yapılması, bkz. 09.90, - linyit yakıt kömürü imalatı, bkz. 19.20, - kömür çıkartmak amacıyla arazilerin hazırlanması ve geliştirilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar, bkz. 43.12.

05.20.01 Linyitin, kalitesini arttırmak, veya taşımacılığını ya da depolanmasını
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 41 / 374

gerçekleştirmek üzere, yıkanması, kurutulması, öğütülmesi ve sıkıştırılması 05.20.99 Diğer linyit madenciliği
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı
Bu bölüm, ham petrol üretilmesini, yağlı şistler ve yağlı kumlardan petrol madenciliği yapılmasını ve petrol çıkarımını ve doğal gaz üretimi ile hidrokarbon sıvılarının geri kazanımını içermektedir. Bu bölüm, petrol ve gaz sahalarının işletim ve/veya geliştirme faaliyetlerini kapsar. Bu tür faaliyetler; sondaj yapmayı, kuyuların tamamlanmasını ve donatılmasını; ayırıcıların, emülsiyon azaltıcıların, tuz giderme ekipmanının ve ham petrol için alanda toplama hatlarının işletilmesini; üretim alanından nakil edilmesine kadar olan petrol ve gazın hazırlanmasındaki diğer faaliyetleri de içerir. Kapsam dışı olanlar; - bir ücret ya da sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen petrol ve gaz sahası hizmetleri, bkz. 09.10,- petrol ve gaz kuyuları arama faaliyetleri, bkz. 09.10,- test amaçlı sondaj ve delme, bkz. 09.10,- petrol ürünlerinin rafine edilmesi, bkz. 19.20,- jeofizik, jeolojik ve sismik araştırmalar, bkz. 71.12.

06.1 Ham petrol çıkarımı

06.10 Ham petrol çıkarımı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- ham petrol yağlarının çıkarımı. Kapsam dışı olanlar;- petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler, bkz. 09.10,- petrol ve gaz arama faaliyetleri, bkz. 09.10,- rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı, bkz. 19.20,- petrol rafine sürecinde sıvılaştırılmış petrol gazlarının geri kazanımı, bkz. 19.20,- boru hattının işletilmesi, bkz. 49.50.

06.10.01 Denizde petrol arama/çıkarma faaliyetleri 06.10.99 Diğer ham petrol çıkarımı
06.2 Doğal gaz çıkarımı

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 42 / 374

06.20 Doğal gaz çıkarımı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- ham hidrokarbon gazı (doğal gaz) çıkarımı, doğal gazla birlikte çıkarılan hafif petrol (kondansate) çıkarımı,- sıvı hidrokarbonun suyunun alınması ve ayrıştırılması,- gazın kükürtten arındırılması. Kapsam dışı olanlar;- petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler, bkz. 09.10,- petrol ve gaz çıkarımı ile ilgili araştırma faaliyetleri, bkz. 09.10,- petrol rafine sürecinde sıvılaştırılmış petrol gazlarının geri kazanımı, bkz. 19.20,- sanayi gazı imalatı, bkz. 20.11,- boru hattının işletilmesi, bkz. 49.50.

06.20.00 Doğal gaz çıkarımı
07 Metal cevheri madenciliği
Bu bölüm, yer altı veya yer üstü madenciliği, deniz yatağı madenciliği vb. yoluyla yapılan metalik minerallerin (cevherlerin) madenciliğini kapsamaktadır. Ayrıca, cevherin ezilme, öğütülme, yıkanma, kurutulma, sinter, kalsine veya filtreden geçirilmesi gibi cevherin ambalajlanması ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetler ile özgül ağırlık farkı ile zenginleştirme veya flotasyon faaliyetlerini de kapsar. Kapsam dışı olanlar; - demir piritlerinin kavrulması, bkz. 20.13, - alüminyum oksit üretimi, bkz. 24.42, - maden eritme ocaklarının (yüksek fırınların) işletilmesi, bkz. bölüm 24.

07.1 Demir cevheri madenciliği

07.10 Demir cevheri madenciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- yüksek oranda demir içeren cevherlerin madenciliği, - demir cevherlerinin zenginleştirilmesi ve topak haline getirilmesi. Kapsam dışı olanlar; - pirit ve pirotit (bronz renginde parlak bir maden) (kavurma hariç) çıkarımı ve işlenmesi, bkz. 08.91.

07.10.01 Yüksek oranda demir içeren cevherlerin madenciliği 07.10.02 Demir cevherlerinin zenginleştirilmesi ve topak haline getirilmesi
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 43 / 374

07.2 Demir dışı metal cevherlerin madenciliği
Bu grup, demir dışı metal cevherlerin madenciliğini kapsamaktadır.

07.21 Uranyum ve toryum cevherlerinin madenciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - yüksek oranda uranyum ve toryum içeren cevherlerin madenciliği: uranyum oksit vb., - bu cevherlerin konsantrasyonu, - sarı pasta (uranyum oksit (U3O8)) imalatı. Kapsam dışı olanlar; - uranyum ve toryum cevherlerinin zenginleştirilmesi, bkz. 20.13, - uranyum oksit veya diğer cevherlerden uranyum metali üretilmesi, bkz. 24.46, - uranyumun eritilmesi ve rafine edilmesi (izabesi), bkz. 24.46.

07.21.00 Uranyum ve toryum cevherlerinin madenciliği
07.29 Diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - yüksek oranda demir içermeyen cevherlerin madenciliği ve hazırlanması; + alüminyum (boksit), bakır, kurşun, çinko, kalay, manganez, krom, nikel, kobalt, molibden, tantal, vanadyum vb., + değerli metaller: altın, gümüş, platin. Kapsam dışı olanlar; - uranyum ve toryum cevheri madenciliği ve işlenmesi, bkz. 07.21, alüminyum oksit üretimi, bkz. 24.42, - bakır veya nikel cevheri imalatı, bkz. 24.44, 24.45.

07.29.01 Yüksek oranda demir içermeyen cevherlerin madenciliği ve hazırlanması 07.29.99 Diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı
Bu bölüm sadece taş ocaklarındaki üretimi kapsamaz, ayrıca alüvyonların taranmasını, kayaların kırılmasını, tuzları da kapsar. Bu ürünlerin önemli bir miktarı inşaat sektöründe (örn. kumlar, taşlar vb.), malzeme imalatında (örn. kil, alçıtaşı, kalsiyum gibi) ve kimyasalların vb. imalatında kullanılır. Bu bölüm, çıkarılan madenlerin işlenmesini (ezme, öğütme, kesme, ayıklama ve yıkama, kurutma,

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 44 / 374

sınıflandırma ve karıştırma hariç) kapsamaz.

08.1 Kum, kil ve taş ocakçılığı

08.11 Süsleme ve yapı taşlarının, kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağan taşı (bileği taşı) ocakçılığı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - mermer, granit, kumtaşı gibi anıt ve inşaat taşlarının çıkarımı, kabaca kırpılması ve kesilmesi, - süsleme ve yapı taşlarının kırılması ve kesilmesi, - kireç taşının çıkarılması, parçalanması ve kırılması, - alçı taşı ve anhidrit madenciliği, - tebeşir ve yanmamış dolomit madenciliği. Kapsam dışı olanlar; - kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği, bkz. 08.91, - yanmış dolomit üretimi, bkz. 23.52, - taşın taş ocağı dışında kesilmesi, şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi , bkz. 23.70.

08.11.01 Mermer, granit, kumtaşı gibi anıt ve inşaat taşlarının çıkarımı, kabaca kırpılması ve kesilmesi 08.11.02 Süsleme ve yapı taşlarının kırılması ve kesilmesi 08.11.03 Kireç taşının çıkarılması, parçalanması ve kırılması 08.11.04 Alçı taşı ve anhidrit madenciliği 08.11.05 Tebeşir ve yanmamış dolomit madenciliği
08.12 Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin (arı kil) çıkarımı
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 45 / 374

91.tuz çıkarımı.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. inşaat için kum ve çakıl.doğal baryum sülfat ve karbonat (barit ve baryum karbonat). refraktör killer ve kaolin (arı kil) madenciliği 08. Kapsam dışı olanlar.10.93. 20.pirit ve pirotit madenciliği ve işlenmesi (kavrulması hariç).9 Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı 08. 20. refraktör killer ve kaolin (arı kil) madenciliği.15.12.saf kükürt madenciliği. . .03 Kum ocakçılığı 08. 06. .12. . esas olarak bir çeşit kimyasal kaynak olarak değerlendirilen toprak boyalar ve fluorit madenciliği.suni gübre ve azotlu bileşiklerin imalatı.01 Endüstriyel kumların çıkarımı ve taranması.02 Çakıl taşının kırılması ve parçalanması 08.12.04 Kil.91 Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. inşaat için kum ve çakıl 08.12.bitümlü (katranlı) kumların madenciliği.demirli pirit kavrulması. bkz. .12.05 Kum çıkarma faaliyetleri (denizcilikle ile ilgili) 08. . . . .kum ocakçılığı.çakıl taşının kırılması ve parçalanması. .13. bkz. . doğal magnezyum sülfat (kieserit) madenciliği. 08. Kapsam dışı olanlar.endüstriyel kumların çıkarımı ve taranması. . bkz. 08. doğal borlar.kil. 08.doğal potasyum tuzları ve doğal fosfor madenciliği.00 Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 46 / 374 .

15.93. çürümüş bitkilerden oluşan yer kömürü) çıkarımı 08.deniz suyu veya diğer tuzlu suların buharlaştırılması yoluyla tuz üretimi. bkz. 10. 23. kil.turba çıkarımı. bkz. çürümüş bitkilerden oluşan yer kömürü) çıkarımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.turba. .92. Kapsam dışı olanlar. . . bkz. kum.01 Eritilerek ve pompalanarak yer altından tuz çıkarımı 08.02 Deniz suyu veya diğer tuzlu suların buharlaştırılması yoluyla tuz üretimi 08.99. .tuzlu suların buharlaştırılması yolluyla içilebilir su üretimi. 09.turba ürünlerinin imalatı. . 36.92 Turba (az çok kömürleşmiş bitkilerden oluşan yakıt. .üretici tarafından tuzun ezilmesi . . 08. bkz.turba madenciliği ile ilgili hizmet faaliyetleri.03 Üretici tarafından tuzun ezilmesi . saflaştırılması ve rafine edilmesi.90.eritilerek ve pompalanarak yer altından tuz çıkarımı. gübre mineralleri vb. . iyotlu tuz. 19.den bahçıvanlığa yönelik toprak karışımlarının imalatı.20.93. doğal toprak. bkz. 08.turba briketlerinin imalatı.00 Turba (az çok kömürleşmiş bitkilerden oluşan yakıt.93.00.84. . örn.tuzun yemeklik tuza dönüştürülmesi.madenciliği 08. 20. .taşımacılığını ya da depolanmasını gerçekleştirmek veya kalitesini arttırmak amacıyla turbanın hazırlanması. bkz. Kapsam dışı olanlar. saflaştırılması ve rafine edilmesi 08.93 Tuz çıkarımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 47 / 374 .

Numune almak ve jeolojik gözlemler yapmak gibi geleneksel maden arama yöntemleri yoluyla olduğu kadar petrol kuyuları..petrol ve gaz sahalarında işletmeciler tarafından gerçekleştirilen hizmet faaliyetleri. feldispat vb. boruların yerleştirilmesi. + bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarak gerçekleştirilen boşaltma ve pompalama hizmetleri. silisli fosil artıklar. asfaltit ve asfaltlı taş. kuvars. + aşındırıcı (törpüleyici) materyaller (zımpara). + doğal asfalt. metal olan veya metal olmayan mineraller için sondajlar. örn. maden ocağı civarında yapılanlar. + doğal gazın nakil amacıyla sıvılaştırılması ve yeniden gaz haline dönüştürülmesi. + kıymetli taşlar. bkz.99. . maden çıkarılması için elverişli yerlerde jeolojik gözlemler yapmak gibi geleneksel maden arama yöntemleri.20.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı (dip kaynakları faaliyetleri hariç) 09 Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri Bu bölüm. doğal katı zift. 08.. Diğer benzeri hizmetler ise petrol ve gaz kuyuları tesislerinin inşa edilmesini.madencilik makinelerinin uzmanlaşmış tamiri. . 06. 06. madenlerdeki fazla yük yüklemeden kaynaklanan yer değiştirme hizmetlerini vb.1 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler 09. bkz.doğal TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 48 / 374 .ocakçılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .çeşitli mineral ve materyallerin madenciliği ve taş ocakçılığı. tamiri ve sökülmesi. petrol ve gaz kuyusu borularının çimentolanması. madenlerin boşaltılması ve pompalanmasını. doğal grafit. mika vb. amyant. bir ücret veya sözleşmeye dayanılarak gerçekleştirilen madenciliğe ek olarak gerçekleştirilen uzmanlaştırılmış destek hizmetlerini kapsamaktadır. araştırma hizmetleri gerçekleştirilmesini kapsamaktadır. . + petrol ve gaz çıkartılması ile bağlantılı olarak gerçekleştirilen tetkik (araştırma) hizmetleri.01 Dip kaynakları faaliyetleri 08. sabuntaşı (talk).. + petrol ve gaz çıkarımı ile bağlantılı olarak gerçekleştirilen sondaj denemeleri. içermektedir. kuyuların pompalanması. sondaj denemeleri veya tekrarları yapılması yoluyla tetkik. + sondaj.10 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarak petrol ve gaz çıkarımı hizmet faaliyetleri. petrol ve gaz kuyularının kaplamalarının betonlanmasını.99.10. petrol ve gaz kuyularının temizlenmesi. 09.12. sondaj kulesinin inşası. balyalanması ve silinmesini. kuyuların çalıştırılması ve kapatılması vb. 33. . Kapsam dışı olanlar.

imalatın tanımlanması için tek bir evrensel kriter kullanılmamasına rağmen. -jeofizik. bkz. 71. numaralı bölümlere bakınız. ormancılık. numune alınması ve maden çıkarılması için elverişli yerlerde jeolojik gözlemler yapılması gibi. genel bir kural olarak. yenilenmesi veya yeniden yapılandırılması genellikle imalat olarak kabul edilmektedir.90. imalat.+ tetkik (araştırma) hizmetleri. plastik TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 49 / 374 . 33. dişli takımlar. supaplar. gibi genel bileşimlerin ve makine ve teçhizat parçalarının imalatı. makaralı yataklar.00 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler 09.gazın nakil amacıyla sıvılaştırılması ve yeniden gaz haline dönüştürülmesi. Malların esaslı değişimi.+ bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarak gerçekleştirilen boşaltma ve pompalama hizmetleri. elektrikli motorlar.12. Bir imalat sürecinin çıktısı kullanım veya tüketim için hazır olduğunda tamamlanmaktadır veya daha ileri bir imalat için bir girdi olarak kullanılacaksa yarı işlenmiş olmaktadır.12. alüminyum hammadde üretiminde kullanılan girdidir. Özel bileşimlerin ve makine ve teçhizatın parçaları ve aksesuarları ve eklentilerinin imalatı .90 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.madenlerin ve taşocaklarının bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarak işletilmesi. malzemelerin veya bileşenlerin fiziksel ve/veya kimyasal işlemler sonucunda yapısının değiştirilerek yeni ürünlere dönüşümünü kapsamaktadır (atıkların işlenmesindeki açıklamaya bakınız). malzemeler. Bununla birlikte. bkz. ve alüminyum tel. 52. örn. Kapsam dışı olanlar. maddelerin.12. pistonlar.10. 07veya 08. madencilik veya taş ocağı ürünleri gibi ham maddelerdir. 05.+ test amaçlı sondaj ve delik açma. bkz. elektrik montaj parçaları.madencilik makinelerinin uzmanlaşmıştamiri..00 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler C-İMALAT Bu bölüm.bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarakgerçekleştirilen jeofizik araştırma hizmetleri. Örneğin. Örneğin motorlar. bkz. tasarlanan parçalar ve aksesuarlara uygun makine ve teçhizatın imalatı ile aynı sınıf içerisinde tasnif edilmektedir.-05. bu kalemlerin dahil olabileceği makine ve teçhizat düşünülmeksizin uygun imalat sınıfı içerisinde tasnif edilmektedir. 07 ve 08 numaralı bölümlerdeki madencilik faaliyetleri için gerekli olup bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarak gerçekleştirilen destekleme hizmetleri.. 09. geleneksel maden arama yöntemleri. 09. Dönüştürülen maddeler. maden ocağı civarı dışında yapılanlar. alüminyum oksitin inceltilmesinin çıktısı. jeolojik ve sismik araştırmalar.21.9 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler 09.71.. veya bileşenler diğer imalat faaliyetlerinin ürünleri de dahil tarım. alüminyum hammaddesi alüminyum tel yapımı için girdidir. üretilmiş tel ürünlerin imalatı için girdidir. balıkçılık.

2 içerisinde yer almaktadır. Bu üretilen veya satın alınan bileşenlerden imal edilen ürünlerin montajını da kapsamaktadır. bu işlemler atığı bir girdi olarak kullanmakta iseler de. grup 38. koyun eti. (örneğin.01 Kesim hanelerde gerçekleştirilen hayvan TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 50 / 374 . atık tasarrufu ve iyileştirme faaliyetleri) içerisinde sınıflandırılmaktadırlar. veya yağ üretiminden elde edilen yağ sabunu). Ancak. genel olarak.kümes hayvanlarının yağlarını sofra yağına çevirme.etlerin 10. karkas olarak. 10. paketlenmesi.3 (Maddelerin dönüştürülmesi)içerisinde sınıflandırılmaktadır. Bu faaliyet genellikle daha fazla veya az değerli olan karma ürünlerin husule getirilmesidir.kesim hanelerde gerçekleştirilen hayvan kesimleri etin ambalajlanması veya paketlenmesi faaliyetleri: sığır. üreticinin kendi dükkanından perakende satış vasıtasıyla gerçekleştirilseler de üretim olarak değerlendirilirler. yiyecek ve içecek atıklarının ikincil ham maddeye dönüştürülmesi ise 38. taze. balık. geleneksel kesimde olduğu gibi. . vb.1 Etin işlenmesi ve saklanması ile et ürünlerinin imalatı 10. kesimden elde edilen deriler.Bazı faaliyetler. .taze. unlu ve nişastalı mamuller. 10 Gıda ürünlerinin imalatı Bu bölüm. işlemenin minimal olduğu ve gerçek bir dönüştürmeye yol açmadığı durumlarda. soğutulmuş veya dondurulmuş et imalatı. . süt ürünleri. Atıkların yeniden değerlendirilmesi. ticari ve benzer makine ve teçhizatın özel bakım ve onarımı. kuzu. meyve ve sebze. gerçekleştirilen). tahıl (hububat) imalatı ürünleri. örneğin atıkların ikincil hammaddelere dönüştürülmesi. Bu fiziksel veya kimyasal dönüşümleri gerektirebilirken. Bu bölüm farklı türde ürünlerin değinildiği faaliyetlerce organize edilmektedir: et. üçüncü kişiler adına da gerçekleştirilebilir. Bu faaliyetlerin temel amacı atıkların iyileştirilmesi veya işlenmesi olarak kabul edilmektedir ve bunlar bu nedenle kısım E (Su rezervleri. Kapsam dışı olanlar. tavşan. parçalanmış. birim toptancı veya perakendeci ticarette sınıflandırılır. domuz. yemeklerin hızlı tüketim amacıyla hazırlanmasını kapsamaz. kendilerine ait ürünleri satan fırınlarda.Hayvan kesimi artıklarından veya yan ürünlerinden hayvan yemi üretilmesi 10.9`da sınıflandırılmış. bkz. Yemeklerin tesislerde hızlı tüketim amacıyla hazırlanması.3`de. ve yiyecek ve içecek atıklarının kullanılması 38. soğutulmuş veya dondurulmuş et imalatı. Bununla birlikte. ürünler.21`de sınıflandırılmaktadır. restoranlarda olduğu gibi.11. lif atıklarından gümüş üretimi bir imalat işlemi olarak kabul edilmektedir. nihai yeni ürünlerin (ikincil hammaddelerin aksine) imalatı imalat içerisinde sınıflandırılmaktadır. İmal edilen ürünlerin bileşen parçalarının montajı imalat olarak kabul edilmektedir. diğer gıda ürünleri ve hayvan yemleri. bakım ve montajı) içerisinde sınıflandırılmaktadır. Örneğin. bölüm 33 (Makine ve teçhizatların onarım..92. katı yağlar ve sıvı yağlar. Üretim kendi adına gerçekleştirilebileceği gibi. ve hazır et satan dükkanlarda vb. 82. (Kısım G). deve. (örneğin. kanalizasyon.maddelerin kalıba dökülerek ve kalıptan çıkarılarak özel bileşimlerin ve parçaların yapılması grup 22. . tarım. Sanayi. bölüm 56`da sınıflandırılmıştır (Restoranlar ve mobil (seyyar) yemek hizmeti faaliyetleri). ormancılık ve balıkçılık faaliyetleri ile elde edilen ürünlerin işlenerek insanlar ve hayvanlar için yiyecek ve içecek haline getirilmelerini ve doğrudan yiyecek mamulü olmayan birçok değişik ara ürünün üretilmesini kapsamaktadır. 10. Bu bölüm. Bu imalatın bir parçası olarak kabul edilmemektedir.11 Etin işlenmesi ve saklanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.12. bkz. pasta hanelerde.

13 Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 51 / 374 .03 Hayvan sakatatının işlenmesi 10. tavşan. .02 Ayrı parçalarda taze veya dondurulmuş kümes hayvanları etlerinin imalatı 10. vb. post yünü dahil 10. . bkz. Kapsam dışı olanlar. koyun eti.kümes hayvanlarının kesilmesi. 10. temizlenmesi veya paketlenmesi işi ile uğraşan mezbahaların faaliyetleri 10.12.kümes hayvanı etlerinin paketlenmesi.kümes hayvanlarının yağlarını sofra yağına çevirme.11. kuzu.01 Kümes hayvanlarının kesilmesi.ayrı parçalarda taze veya dondurulmuş kümes hayvanları etlerinin imalatı.02 Mezbaha kaynaklı deri ve post imalatı.92.kesimleri etin ambalajlanması veya paketlenmesi faaliyetleri sığır.12.99 Diğer etin işlenmesi ve saklanması 10. domuz.12. . 10.12 Kümes hayvanları etlerinin işlenmesi ve saklanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.11. temizlenmesi veya paketlenmesi işi ile uğraşan mezbahaların faaliyetleri.99 Diğer kümes hayvanları etlerinin işlenmesi ve saklanması 10. . 82. deve.11.

konservelenmesi vb.13.dondurulmuş hazır balık yemeklerinin imalatı.etin paketlenmesi.85. 10.02 Et ürünleri imalatı sosis. kabuklu deniz hayvanlarının ve omurgasız yumuşakçaların hazırlanması ve işlenmesi: dondurulması. kurutulması. tuzlanması.41. çok baharatlı kurutulmuş domuz sosisi. ezilmiş ya da kesilmiş çeşitli hamura sarılmış et ürünleri. bkz. salamura edilmesi. 03. sucuk. 82. bkz. bkz. bkz. kurutulması. .85. kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . Kapsam dışı olanlar. ezilmiş ya da kesilmiş çeşitli hamura sarılmış et ürünleri.deniz ürünlerinden sıvı ve katı yağ imalatı.hazır donmuş et ve kümes hayvanları eti yemekleri imalatı. . dizi sosis. . rillette.20 Balık. + sosis. 10. jelatinli et. sucuk. 10.etin toptan ticaretinin yapılması..89. tütsülenmesi. bkz. tütsülenmesi. 10. .11. 10. balıklardan ve suda yetişen diğer hayvanlardan insan tüketimi için uygun olmayan kaba unlarının ve özlerinin üretilmesi. 10. havyar yerine kullanılan ürünler vb.kurutulmuş. . rillette. bkz. . balık yumurtası. . tuzlanmış veya tütsülenmiş et imalatı 10. Kapsam dışı olanlar. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 52 / 374 . . tuzlanmış veya tütsülenmiş et imalatı . salamura edilmesi.32. .92. 10. dizi sosis. çok baharatlı kurutulmuş domuz sosisi. haşlanmış jambon (pastırma dahil).balık.balık çorbaları imalatı. 46. derin dondurulması. salam.hem balığın tutulması hem de işlenmesi ve saklanmasıyla ilgili faaliyet gösteren tekne ve gemi balıkçılığı. jelatinli et. bkz. .11. tuzlanması. .et ürünleri imalatı. salam.89. bkz.13.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması 10. havyar.insan tüketimi veya hayvan yemi amacıyla balık kaba unlarının üretilmesi. . derin dondurulması.et ihtiva eden çorba imalatı.01 Balıkların. 10.balıkların.2 Balık. . haşlanmış jambon (pastırma dahil). balık filetosu.20.. kabuklu deniz hayvanı ve yumuşakçaların işlenmesi: pişmiş balık. 10. kabuklu deniz hayvanlarının ve omurgasız yumuşakçaların hazırlanması ve işlenmesi dondurulması. bkz.balinaların karada veya özel teknelerde işlenmesi.01 Kurutulmuş. konservelenmesi vb.

20. -sebze ve meyve suyu imalatı. 10. 10. balık filetosu.03 İnsan tüketimi veya hayvan yemi amacıyla balık kaba unlarının üretilmesi 10. balık yumurtası.32. + kurutulmuş.32 Sebze ve meyve suyu imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.20.32.99 Diğer balık. kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması 10.31.3 Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması 10.10.01 Sebze ve meyve suyu imalatı 10.00 Patatesin işlenmesi ve saklanması 10.31 Patatesin işlenmesi ve saklanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. havyar. + patates cipsi imalatı.20. suyu çıkartılmış ezilmiş patates imalatı. havyar yerine kullanılan ürünler vb.patates işlenmesini ve saklanmasını. kabuklu deniz hayvanı ve yumuşakçaların işlenmesi pişmiş balık.39 Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 53 / 374 .02 Balık. 10.02 Taze meyve ve sebzeden konsantrelerin imalatı 10. + hazır dondurulmuş patates imalatı. + patates çerezi imalatı. + patates unu ve kaba unlarının imalatı. .

konserveleme vb. bkz.39.temel olarak sebze veya meyve içeren gıdaların imalatı.39.ve saklanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.32.85. .01 Temel olarak sebze veya meyve içeren gıdaların imalatı. kurutma.39. 10. yemişlerin veya sebzelerin saklanması dondurma. .sert kabuklu yemişlerin. 10.39.reçel. hazır sebze yemekleri imalatı. konserveleme vb.82.04 Reçel. marmelat ve jöle imalatı (pekmez imalatı dahil) 10. yağın veya sirkenin içine batırma. yemişlerin kavrulması. bkz. Kapsam dışı olanlar. dondurulmuş veya konservelenmiş şekilde olan hazır yemekler hariç.61. kurutma. yağın veya sirkenin içine batırma.05 Yemişlerin kavrulması 10. .39.07 Meyve ve sebzelerden çabuk bozulabilir TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 54 / 374 . yiyecek ve ezmelerinin imalatı 10. meyve veya sebze gıda ürünlerinin imalatı. . 10. . 10. bkz.39.kurutulmuş baklagillerden yemek veya un imalatı. marmelat ve jöle imalatı (pekmez imalatı dahil).sebze ve meyve suyu imalatı. 10. bkz.yapay konsantreler imalatı. yemişlerin veya sebzelerin saklanması: dondurma. . bkz.meyvelerin. dondurulmuş veya konservelenmiş şekilde olan hazır yemekler hariç 10. 10. 10..06 Sert kabuklu yemişlerin. yiyecek ve ezmelerinin imalatı.meyvelerin ve yemişlerin şeker içinde muhafaza edilmesi.03 Meyve veya sebze gıda ürünlerinin imalatı 10. .02 Meyvelerin.39. .89.

bitkisel veya hayvansal ürünlerden ham veya rafine edilmiş sıvı ve katı yağ imalatını kapsamaktadır. ... soya fasulyesi yağı vb.sebze yağlarının işlenmesi: püskürtme. 10.tohum. hidrojenleştirme vb. palmiye yağı.41. 20. 10.karışık yağlar ve benzeri yağ imalatı.margarin imalatı. 20.41 Sıvı ve katı yağ imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. soya fasulyesi yağı.. kolza veya hardal yağı. + tofu . beziryağı vb. . kolza veya hardal yağı. 10. . ay çiçek yağı.bitkisel ham yağ imalatı: zeytin yağı.soya peyniri (ekşimiş fasulye).rafine edilmiş sebze yağları imalatı: zeytin yağı.41. . sert kabuklu yemiş ve çekirdek yağlarından elde edilen yağı alınmış küspe ve tozlar.02 Rafine edilmiş sebze yağları imalatı zeytin yağı.42 Margarin ve benzeri yenebilir yağların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.hazır yemeklerin imalatı (Konserveler Dahil) örneğin. bkz.03 Yenmeyen hayvansal katı veya sıvı yağ imalatı 10. bkz.99 Diğer sıvı ve katı yağ imalatı 10.4 Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı Bu grup. bkz. . palmiye yağı..53.42. Kapsam dışı olanlar. soya fasulyesi yağı. sulama. domuz yağının ve yenebilen diğer hayvansal yağların etlerden ayrıştırılması veya rafine edilmesi hariç. 10.uçucu yağların imalatı. pamuk yağı.kimyasal süreçler vasıtasıyla katı ve sıvı yağların arıtılması. + soyulmuş veya kesilmiş sebzeler.41. pamuk yağı. 10.öğütülmüş yaş mısır. .62. kaynatma. . .. fındık yağı.01 Bitkisel ham yağ imalatı zeytin yağı.margarin imalatı. 10. beziryağı vb. . + salatalar.59. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 55 / 374 . . ay çiçek yağı. 10.domuz yağı ve diğer yenilebilen hayvansal yağların sağlanması ve rafine edilmesi.41. bkz. fındık yağı. . soya fasulyesi yağı vb. 10. bkz.11.

51..01 Taze sıvı süt imalatı. bkz.41.taze sıvı sütten kaymaküretimi.tereyağı imalatı.51 Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı Busınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. sterilize edilmiş. vb.. at.karışık yemeklik katı yağ imalatı.01 Margarin imalatı 10.peynir özü (kazein) vesüt şekeri (laktoz) imalatı. 01.).. 10. homojenize edilmiş ve/veya yüksek ısıdan geçirilmiş 10.44.. sterilize edilmiş. Kapsam dışı olanlar.42. 01.kefir ve salep (içecek) imalatı..peynir suyu imalatı.89.ham süt üretilmesi (koyun. tatlandırılmış veyatatlandırılmamış. homojenize edilmiş TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 56 / 374 . pastörizeedilmiş.5 Süt ürünleri imalatı 10. homojenize edilmiş.51.taze sıvı süt imalatı.. pastörizeedilmiş. bkz.mandıralarda üretilmeyen süt ve peynir yerine kullanılan ürünlerin imalatı. pastörize edilmiş.51.42.45.yoğurt imalatı.02 Süt temelli içeceklerin imalatı 10.ham süt üretilmesi (sığır).katı halde süt (süttozu) veya krema imalatı. 01.03 Taze sıvı sütten kaymaküretimi. eşek.-kurutulmuş veya konsantre edilmiş süt.. pastörize edilmiş. 10. .02 Karışık yağlar ve benzeri yağ imalatı 10. sterilize edilmiş..43.-peynir ve çökelek imalatı..42.. 10. deve. sterilize edilmiş.süt temelli içeceklerin imalatı. bkz. keçi. 01.. homojenize edilmiş ve/veya yüksek ısıdangeçirilmiş.03 Karışık yemeklik katı yağ imalatı 10.

.dondurma ve şerbetli diğer yenebilen buzlu gıdaların imalatı. . yenilebilen kabuklardan.kahvaltılık tahıl gıdaları imalatı.61 Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.99 Diğer süthane işletmeciliği ve peynir imalatı 10. hububatlardan ve sebzelerden un veya topak imalatını.51. mısır ve sebzelerin yaş iken öğütülmesi. pirinç elde edilmesi gibi bu ürünlerden un karışımları veya hamur imal edilmesini de içerir. ya da kurutulmuş baklagillerden. Ayrıca.51.51.öğütülmüş sebze: köklerden. 10.ekmek.51. 10. Kapsam dışı olanlar. buğday topakları.51. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 57 / 374 .10. . nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı da bu gruba dahildir.00 Dondurma imalatı 10. nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı Bu grup. 56.04 Kefir ve salep (içecek) imalatı 10. un ve yemek imalatı.dondurma salonu faaliyetleri. .6 Öğütülmüş tahıl ürünleri.06 Yoğurt imalatı 10.07 Peynir ve çökelek imalatı 10. yumrulardan. kek.pirinç elde edilmesi ve pirinç unu imalatı. . mısır ve diğer tahıl tohumları.öğütülmüş tahıl: un.52. .52 Dondurma imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . yulaf.05 Tereyağı imalatı 10.10. bkz. çavdar. dövülmüş buğday ve yulaf. bisküvi ya da pankek için hazırlanmış un karışımları ve hazır karıştırılmış unlar ile hamur imalatı.

şekerkamışı veya şekerpancarı şekeri imalatı.61.patates unu ve tozunun imalatı.laktoz imalatı. kek. . Kapsam dışı olanlar.01 Öğütülmüş tahıl imalatı un. mısır ve diğer tahıl tohumları 10. inulin vb.03 Ekmek.81. 10.51.99 Diğer öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı 10. yulaf. inulin vb. imalatı. çavdar.01 Pirinç. imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 58 / 374 .glüten imalatı. bkz.02 Glikoz. . maltoz. 10. . . bkz. glikoz şurubu. buğday topakları.pirinç. glikoz şurubu. .61. bisküvi ya da pankek için hazırlanmış un karışımları ve hazır karıştırılmış unlar ile hamur imalatı 10. mısır vb.62 Nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. maltoz. 10. tapyoka ve tapyoka ürünleri imalatı. ürünlerden nişasta imalatı.glikoz.öğütülmüş yaş mısır. dövülmüş buğday ve yulaf. mısır vb.62.02 Pirinç elde edilmesi ve pirinç unu imalatı 10. . patates. 10. bkz. öğütülmüş yaş mısır. .61.62.61. 10. patates. - 10.31. . ürünlerden nişasta imalatı 10.mısır yağı imalatı.62. bkz.Kapsam dışı olanlar.

72 Peksimet ve bisküvi imalatı. turta. fırın ürünleri ile makarna.99 Diğer nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı 10. .71. 10. dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 10. pay. krakerler.pasta. turta.62. kek.62. bkz. imalatı. . börek. bkz. gevrek halkalar v. .tatlı veya tuzlu hafif ürünler imalatı (kurabiyeler. pay.7 Fırın ve unlu mamuller imalatı Bu grup. . + her çeşit ekmek imalatı. bölüm 56.71.31.02 Pasta. Kapsam dışı olanlar.hazır tüketim için fırın ürünlerinin ısıtılması. imalatı 10. waffles. . bkz.01 Peksimet ve bisküvi ve kuru fırın ürünleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 59 / 374 .01 Fırın ürünlerinin imalatı her çeşit ekmek imalatı. waffles. 10.72. Kapsam dışı olanlar.peksimet ve bisküvi ve kuru fırın ürünleri imalatı. .vb. 10. . 10.72.71 Ekmek. bkz.03 Mısır yağı imalatı 10.patates çerezi imalatı. 10. 10. . börek.).10.vb.dayanıklı pastane ürünleri ve kek imalatı. . kek.s. taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.73.kuru fırın ürünleri imalatı.fırın ürünlerinin imalatı.nişastalı ve irmikli (makarna) ürünlerin imalatı. şehriye ve benzer ürünlerin üretilmesini kapsamaktadır.

çay ve baharatların imal edilmesini kapsamaktadır.73. krakerler. . . glikoz şurubu.8 Diğer gıda maddelerinin imalatı Bu grup. akça ağaçtan şeker (sakaroz) ve şeker ürünleri imalatı veya rafine edilmesi.konservelenmiş veya içi dondurulmuş makarna ürünlerin imalatı. palmiyeden. . hazır yemeklerin ve yiyeceklerin. .73. kolay bozulabilir ve özel gıda maddeleri ile şekerlerin ve şekerlemelerin. Kapsam dışı olanlar. pişirilmiş veya içi doldurulmuş olsun veya olmasın. şehriye.72. 10.85.72.kuskus imalatı. .hazır kuskus imalatı.makarna ve şehriye imalatı. 10.62. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 60 / 374 . Kapsam dışı olanlar.03 Tatlı veya tuzlu hafif ürünler imalatı (kurabiyeler.81 Şeker imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.şeker şurubu imalatı.glikoz. 10.kamış suyundan. .10.01 Makarna ve şehriye imalatı pişirilmiş veya içi doldurulmuş olsun veya olmasın 10.akça ağacın özünden melas ve şeker üretilmesi.02 Dayanıklı pastane ürünleri ve kek imalatı 10. 10. . kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.03 Konservelenmiş veya içi dondurulmuş makarna ürünlerin imalatı 10.02 Kuskus imalatı 10..makarna ihtiva eden çorba imalatı. kahve.melas imalatı.73. pancardan.s.) 10.89.73 Makarna. maltoz imalatı. bkz. 10. . . gevrek halkalar v. bkz.

palmiyeden. .kakao.sert kabuklu yemişler.şekerleme. 10. kakao katı ve sıvı yağı imalatı. Kapsam dışı olanlar.01 Kamış suyundan. pancardan.81. koz helvalar.10. .82.sakaroz şekeri imalatı.02 Şekerleme. çikolata ve şekerleme imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. fondanlar.82.şekerlemelerin ve şeker pastillerinin imalatı. . meyve kabuğu ve diğer bitki parçalarının şekerlemeleri.81. koz helvalar.03 Çiklet imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 61 / 374 .81.01 Çikolata ve çikolatalı şekerlemelerin imalatı 10. kakao yağı.81. bkz.03 Melas imalatı 10. pişmaniye ve tahin helvası imalatı: karameller. çikolata ve çikolatalı şekerlemelerin imalatı.çiklet imalatı.82.81. . beyaz çikolatalar.02 Şeker şurubu imalatı 10. pişmaniye ve tahin helvası imalatı karameller. beyaz çikolatalar 10.04 Akça ağacın özünden melas ve şeker üretilmesi 10. akça ağaçtan şeker (sakaroz) ve şeker ürünleri imalatı veya rafine edilmesi 10. pastiller.82 Kakao. pastiller. fondanlar. lokum. 10. . lokum. .

+ çekilmiş kahve. bkz.04 Şekerlemelerin ve şeker pastillerinin imalatı 10.83.01 Kafeinsiz ve kavrulmuş kahve-kahve ürünleri imalatı 10.82.05 Çay ve Paraguay çayına dayanan özlerin ve ilaçların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 62 / 374 . + kahve konsantresi ve esansı. kahve ürünleri imalatı. Kapsam dışı olanlar.kahve yerine geçe bilecek k ürünlerin imalatı. çikolata ve şekerleme imalatı 10.alkollü içki.çay ve Paraguay çayının karıştırılması.83.82.62.99 Diğer kakao. . 10. bira. + kahve konsantresi ve esansı. .(eczacılıkla ilgili) kullanım için bitkilerden sağlanan ürünlerin hazırlanması.çay ve Paraguay çayına dayanan özlerin ve ilaçların imalatı. . . bölüm 11. .04 Çay ve Paraguay çayının karıştırılması 10. şarap ve alkolsüz meşrubat imalatı. 10. bkz. bkz. + eritilebilir kahve.83. + eritilebilir kahve.20. .83.inülin imalatı. .kafeinsiz ve kavrulmuş kahve-kahve ürünleri imalatı.02 Kahve ürünleri imalatı çekilmiş kahve.83 Kahve ve çayın işlenmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 21.03 Kahve yerine geçe bilecek ürünlerin imalatı 10. 10.83.10.

.11`e ve 47.83. Kapsam dışı olanlar. balık ve patates cipsi dahil. iyotlu tuz 10. yaban otu. bkz... bu sınıf restoranlardaki gibi.sirke imalatı.85. bkz. + hazır hardal vb. 56.baharat ürünlerinin yetiştirilmesi.03 Yemek seviyesindeki tuz için tuz işlenmesi. bölüm 10`daki ilgili sınıf . + hardal unu ve tozu. bkz. yani.38.baharat.28. Bu yiyecekler.hazır yemeklerin ve yiyeceklerin toptan ticareti. sos ve çeşni imalatı mayonez. bkz. 10. bkz. sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 47.84. .84 Baharat. bkz. sos.dondurulmuş veya başka türlü korunmuş pizza imalatı. 10. papatya vb. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.balık yemekleri imalatı.06 Diğer bitkisel çayların imalatı (nane. + hazır hardal vb.kolay bozulabilen hazır gıdaların imalatı. baharatlı ve pişirilmiş) yemeklerin ve yiyeceklerin imalatını kapsamaktadır. sos ve çeşni imalatı.84...hazır yemeklerin ve yiyeceklerin dükkanlarda perakende satışı. + hardal unu ve tozu.taze yiyecek veya ikiden daha az yiyecek malzemesinden oluşan yiyecekler. .) 10. Kapsam dışı olanlar.29. hazır yapım (yani hazır.84..et veya kümes hayvanları etinden yemek imalatı. 46.85 Hazır yemeklerin ve yiyeceklerin imalatı Bu grup. . bozulmadan korunmaları için dondurma ya da konserveleme benzeri işlemlere tabi tutulur ve yeniden satış için genellikle paketlenir ve damgalanırlar. . 10.yiyecek hizmet yüklenicilerinin faaliyetleri. .01 Et veya kümes hayvanları etinden yemek imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 63 / 374 . yiyeceklerin anında tüketim amacıyla hazırlanmasını kapsamaz.89. 10. Yemek olarak adlandırılmaları için bu gıdaların en az iki farklı yiyecek malzemesinden oluşmaları gerekir (baharatlar vb.01 Baharat. 01. örn.29. .02 Sirke imalatı 10. hariç).10.sebze yemekleri imalatı. + mayonez.

. düşük-sodyum içeren veya hiç sodyum içermeyen diyet tuzlar.05 Yerel ve ulusal hazır yemeklerin imalatı 10. . . + karbonhidrat metabolizma rahatsızlığından şikayetçi (diyabeti olan) kişiler için yemekler. balık ve patates cipsi dahil 10. + glüten içermeyen gıda maddeleri. .suni bal ve karamela imalatı. + anne sütü yerine geçen gıdalar. + bebek gıdaları. 10. + kilo kontrolü için tasarlanmış düşük-enerjili ve enerjisiz gıdalar.86.başka yerde sınıflandırılmamış diğer yemek ürünleri imalatı. + sandviç. . + özellikle sporcular için yoğun adale gücü harcanmasını karşılanması planlanan yemekler.03 Sebze yemekleri imalatı 10. + taze (pişmemiş) pizza. + özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar. + kilo kontrolü için tasarlanmış düşük-enerjili ve enerjisiz gıdalar.kolay bozulabilen hazır gıdaların imalatı. + düşük sodyum içeren yiyecekler.04 Dondurulmuş veya başka türlü korunmuş pizza imalatı 10. + bebek gıdaları.85.86 Hazır. + karbonhidrat metabolizma rahatsızlığından şikayetçi (diyabeti olan) kişiler için yemekler. 10. + yardımcı sütlü ve diğer karışımlı gıdalar.89 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.özellikle beslenme amaçlı gıda imalatı. + glüten içermeyen gıda maddeleri.85.02 Özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar 10.85. + düşük sodyum içeren yiyecekler.10. düşük-sodyum içeren veya hiç sodyum içermeyen diyet tuzlar.85. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 64 / 374 .çorbaların ve et/balık suyu imalatı.86. homojenize gıda maddeleri ile diyet yiyecekleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. örneğin. + özellikle sporcular için yoğun adale gücü harcanmasını karşılanması planlanan yemekler.01 Özellikle beslenme amaçlı gıda imalatı anne sütü yerine geçen gıdalar.02 Balık yemekleri imalatı. + yardımcı sütlü ve diğer karışımlı gıdalar.

89. 10.89.89.85.89. yumurta albümininin imalatı 10.02 Suni bal ve karamela imalatı 10.çabuk bozulan hazır sebze ve meyve yemekleri imalatı. bkz.89.08 Suni konsantrelerin imalatı 10.89.9 Hazır hayvan yemleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 65 / 374 .06 Mandıraya ait olmayan süt ve peynir ürünlerinin imalatı 10. donmuş pizza imalatı. bölüm 11. 10.05 Et.89. alkolsüz içki imalatı. şarap. bkz.89. kabuklu deniz hayvanları veya yumuşakçaların sularının ve özlerin imalatı 10.meşrubat.04 Maya imalatı 10.89.03 Kolay bozulabilen hazır gıdaların imalatı örneğin. balık.01 Çorbaların ve et/balık suyu imalatı 10. . .39. + taze (pişmemiş) pizza 10. + sandviç.Kapsam dışı olanlar. 10.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı 10. bkz. bira.07 Yumurta ürünlerinin.

10. yağ tohumları (bkz. 10. dahil) 10.02 Çiftlik hayvanları için karma olmayan (tekil) yem imalatı 10. hayvan yemleri konsantre hayvan yemleri dahil. bkz. .hayvan yemi olarak kullanılmak üzere balık unu imalatı.41). kuşlar.çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı.. hububatların öğütülmesi sonucu oluşan tortular (bkz. bkz. 10. .yağ tohumundan küspe imalatı. kediler.03 Hayvansal yem üretmek için kesilmiş hayvanlardan çıkan artıkların işlenmesi 10.91.92.91 Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . .61).41). kediler. vb.01 Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı hayvan yemleri konsantre hayvan yemleri dahil 10. bkz.61) vb.10. . 10. hububatların öğütülmesi sonucu oluşan tortular (bkz. Kapsam dışı olanlar. balıklar vb. . örn. 10. Kapsam dışı olanlar.41.41.20.yağ tohumundan küspe imalatı. . 10.91. dahil).02 Hayvansal yem üretmek için kesilmiş hayvanlardan çıkan artıkların işlenmesi 11 İçeceklerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 66 / 374 . yağ tohumları (bkz.92.hayvan yemi olarak kullanılmak üzere balık unu imalatı. .ev hayvanları için hazır yem imalatı (köpekler. 10. örn. . kuşlar.91..özel bir işlem yapılmaksızın hayvan yemi olarak kullanabilen yan ürünler ile sonuçlanan faaliyetler.çiftlik hayvanları için karma olmayan (tekil) yem imalatı. 10.özel bir işlem yapılmaksızın hayvan yemi olarak kullanabilen yan mamuller ile sonuçlanan faaliyetler.20.92 Ev hayvanları için hazır yem imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.01 Ev hayvanları için hazır yem imalatı (köpekler. bkz. 10. 10. balıklar vb.

02. .46. 11. Kapsam dışı olanlar. .34 (toptancılığın bir parçası olarak gerçekleştirildiğinde) ve bkz.34(toptancılığın bir parçası olarak gerçekleştirildiğinde) ve bkz. alkollü içeceklerin.şarap üretimi. . 10. 20. . 11. . bkz. temel olarak fermantasyon (mayalama) yöntemi ile şarap ve biranın imalatını ve damıtılmış alkollü içeceklerin imalatını kapsamaktadır. . bkz.sadece şişeleme ve etiketleme. çay ve Paraguay çayı ürünü imalatı.mayalanmış fakat damıtılmamış alkollü içeceklerin imalatı:sake (pirinçten yapılan bir tür Japon rakısı).bkz. . 11. alkolsüz içecekler ve maden suları gibi içeceklerin imalatını. 82. 10. bkz. Kapsam dışı olanlar. arıtılması ve harmanlanması 11. .02 Üzümden şarap imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.kahve. 46.34 (toptancılığın bir parçası olarak TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 67 / 374 . 46.meyve ve sebze suları üretimi. votka vb.damıtılmış alkollü içeceklerle karıştırılmış içki imalatı. Kapsam dışı olanlar. . bkz.sentetik etil alkol imalatı. rakı.14. likör. . Kapsam dışı olanlar.sadece şişeleme ve etiketleme. arıtılması ve harmanlanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .. bkz.00 Üzümden şarap imalatı 11.bkz. . .mayalı maddelerden etil alkol üretimi. armut şarabı ve diğer meyve şarapları.sadece şişeleme ve etiketleme.Bu bölüm. .doğal ispirto imalatı.köpüklü şarap üretimi. bkz.konsantre üzüm şırasından elde edilen şarap imalatı. bkz. 10. .damıtılmış ispirtonun harmanlanması.51. elma şarabı.damıtılmış alkollü içeceklerin imalatı: viski.damıtılmamış alkollü içeceklerin imalatı.02.06. 20.14.01 Alkollü içeceklerin damıtılması.92 (bir ücret veya sözleşme neticesinde gerçekleştirildiğinde).00 Alkollü içeceklerin damıtılması. 82. cin.83..92 (bir ücret veya sözleşme neticesinde gerçekleştirildiğinde).32.01. 11. brendi. 11.süt temelli içeceklerin imalatı. .0 İçecek imalatı 11.03 Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

82. kola. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 68 / 374 . bkz. maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi Bu sınıf alkolsüz içeceklerin üretilmesini kapsamaktadır (alkolsüz bira ve şarap hariç):.04. . 11. ale (bir çeşit bira).06. 10.. Kapsam dışı olanlar.06 Malt imalatı 11.00 Bira imalatı 11.bira.sadece şişeleme ve etiketleme..boza imalatı Kapsam dışı olanlar. çay ve Paraguay çayı üretimi. 10.03.05.+ aromalı ve/veya tatlandırılmış alkolsüz sular: limonata. 11.00 Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı 11. tonik vb.alkolsüz içecek üretimi.gerçekleştirildiğinde) ve bkz. bkz. portakal suyu. 11. .kahve.51.34 (toptancılığın bir parçası olarak gerçekleştirildiğinde) ve bkz.süt temelli içeceklerin üretimi.92) (bir ücret veya sözleşme neticesinde gerçekleştirildiğinde 11.07 Alkolsüz içeceklerin imalatı.92 (bir ücret veya sözleşme neticesinde gerçekleştirildiğinde).05 Bira imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.32.01.00 Malt imalatı 11.bkz. siyah bira ve stout (koyu bir bira türü) gibi malt likörlerin imalatı. 46.04 Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 82. bkz. 10.doğal maden suyu ve diğer şişelenmiş suların üretimi.. .83 bkz.. bkz.00 Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı 11.meyve ve sebze suyu üretimi. meyveli içecekler..vermut ve benzeri içki imalatı .alkol temelli içkilerin üretimi.

12 Tütün ürünleri imalatı Bu bölüm.34 (toptancılığın bir parçası olarak gerçekleştirildiğinde) ve bkz. Kapsam dışı olanlar. 11. 11.02 Diğer tütün ürünleri imalatı 13 Tekstil ürünlerinin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 69 / 374 . işlenerek nihai tüketim için uygun bir biçime dönüştürülmesini kapsamaktadır. 35. 12.63. puro tütünü.. puro. puro tütünü. tütünün. portakal suyu. çiğneme tütünü.0 Tütün ürünleri imalatı 12.sadece şişeleme ve etiketleme.00. bkz.buz üretimi.92 (bir ücret veya sözleşme neticesinde gerçekleştirildiğinde)..00.04 ve 11.01 Tütün ürünlerinin ve tütün yerine ikame edilen ürünlerin imalatı sigara. çiğneme tütünü.. puro.02 Alkolsüz içecek üretim aromalı ve/veya tatlandırılmış alkolsüz sular: limonata.05.05. 11.07. bkz. 82.03. 11. sigara tütünü.15.11.tütünün yetiştirilmesi veya ön hazırlık işlenmesi. tonik vb.alkollü olmayan şarap üretimi.02.homojenize edilmiş tütün veya harmanlanmış tütün imalatı.07. 46. enfiye imalatı. bkz.tütün ürünlerinin ve tütün yerine ikame edilen ürünlerin imalatı: sigara. sigara tütünü. . enfiye imalatı 12. meyveli içecekler.00 Tütün ürünleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.alkollü olmayan bira üretimi. bir tarım ürününün. . 01. bkz.30. 12. . 11. bkz. 01.01 Doğal maden suyu ve diğer şişelenmiş suların üretimi 11. kola.02.

kilimler. 13.+ her türlü hayvansal. Sentetik elyafın imalatı kimyasal bir işlem olduğundan sınıf 20. 01. 23.+ sentetik veya yapay (suni) ince pamuk ipliklerinin tekstile hazırlanması..02 Ticaret veya daha ileri işlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı sentetik veya yapay (suni) ince pamuk ipliklerinin tekstile hazırlanması. Giyim eşyalarının imalatı.bitkisel tekstil lifleri (jüt. bkz. bükülmesi.+ yünlerin yağının giderilmesi ve karbonize edilmesi ve yün yapağının boyanması... bitkisel veya suni lifin ayıklanması ve taraklanması.+ ipeğin sarılması ve yıkanması. boyanması vb.10. lifli bitkilerin yetiştirilmesi (doğal elyaf) bölüm 01 içerisinde sınıflandırılmıştır. bitkisel veya suni lifin ayıklanması ve taraklanması 13. 01.60 içerisinde sınıflandırılırken.+ her türlü hayvansal.). kablolanması ve daldırılması. katlanması.. bkz.ticaret veya daha ileri işlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı. battaniyeler.14. ip vb. kablolanması ve daldırılması.03 Kağıt ipliğinin imalatı 13. büyük Hindistan cevizi lifi vb. bükülmesi. bkz.tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler. taşıyan bitkilerin ıslatılıp yumuşatılması. bölüm 14 de sınıflandırılmıştır. bitirme işlemleri ile tekstil ürünlerinin imalatını (ev tekstil ürünleri..1 Tekstil elyafın hazırlanması ve bükülmesi 13. kapsamaktadır (giyim eşyalarının imalatı hariç).01 Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler ipeğin sarılması ve yıkanması.16. bölüm 01..sentetik veya yapay (suni) lifler ve halatlar imalatı.63.10 Tekstil elyafın hazırlanması ve bükülmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.. Kapsam dışı olanlar.60.10. halat. kordon. bkz. 20.pamuk çırçırlama faaliyetleri. sentetik veya yapay (suni) liflerden basit pamuk iplikleri (yüksek mukavemetli iplikler ve halı iplikleri dahil) imalatı. keten.2 Dokuma TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 70 / 374 . bkz.tarım veya çiftçilik ile bağlantılı olarak meydana getirilen hazırlık faaliyetleri. katlanması. 13. 13.+ yünlerin yağının giderilmesi ve karbonize edilmesi ve yün yapağının boyanması.cam lifi imalatı. tekstil ve giyim eşyalarının aprelenmesi.10. halılar.Bu bölüm tekstilin dokunması da dahil tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi.

3 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 71 / 374 .13. teyel lifleri ve özel iplikler kullanılarak diğer geniş yünlü kumaşların imalatı 13.01 Pamuk-tipi. 13. yünlü-tipi ve yün ve ipeklitipi geniş dokunmuş kumaşların imalatı. bkz. . imalatı 13. bkz.örgü ve tığ işi kumaşların imalatı.20 Dokuma Bu grup tekstil ürünlerinin dokunmasını kapsamaktadır.) dahil . bkz. . gibi çeşitli ham maddelerden yapılabilmektedir.99.20. tülbent vb. 13. 13.20. jüt. jüt. hasır.20.02 Keten.04 Cam elyafından yün kumaş imalatı 13.03 Yün tüy veya ipek veya pamuktan yapılmış kordon (saçak) kumaşlarının. .05 Yün karbon ve aramid iplik imalatı 13.yün içermeyen kumaş ve keçelerin imalatı.91.pamuk-tipi.dar dokunmuş kumaşların imalatı. havlu. suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb. kenevir.96. suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb. sebze veya suni veya sentetik lif. ipek. 13.20. hasır.20. diğer hayvan. Bu. teyel lifleri ve özel iplikler kullanılarak diğer geniş yünlü kumaşların imalatı.93.havluluk bez. karışık. bkz.tekstil döşeme örtülerinin imalatı. 13. yün. Kapsam dışı olanlar.20.06 Dokuma yoluyla imitasyon kürk imalatı 13. . yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniş dokunmuş kumaşların imalatı.) dahil 13. . karışık. kenevir.keten. kağıt veya cam vb. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

03 Kotların ağartılması 13. buharlanması. Kapsam dışı olanlar.13. kurutulması.30. kilim.04 Tekstiller üzerine pliseve benzer işler yapılması 13.99 Diğer tekstil ürünlerinin bitirilmesi 13. giyim eşyaları hariç. merserize edilmesi 13.. 13. daraltılması. saçaklar vb. kaplanan. . dar dokunmuş kumaşlar. ip. ipliklerinin.30 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi Bu grup.. yamalanması. örtülen veya lamine edilen tekstil ürünlerinin imalatı. kaplama vb.kauçuk ana unsur olduğunda. halı.30.02 Tekstil ürünlerinin ve giyim kuşam da dahil tekstil maddelerinin kaplanması. merserize edilmesi. kurutulması.01 Tekstil elyafının. 22. daraltılması. kumaşlarının ve giyim kuşam da dahil tekstil maddelerinin ağartılması ve boyanması. .tekstil ürünlerinin ve giyim kuşam da dahil tekstil maddelerinin kaplanması. boyama. sanforlanması. . bkz.30. ağartma. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.91 Örgü ve tığ işi kumaşların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 72 / 374 . sanforlanması. buharlanması. ipliklerinin. yamalanması. 13.30. kauçuk kullanarak yapılan. kumaşlarının ve giyim kuşam da dahil tekstil maddelerinin ağartılması ve boyanması 13.tekstil elyafının. tekstil ürünlerinin ve giyilecek diğer kıyafetlerin tamamlama faaliyetlerini kapsamaktadır örn.9 Diğer tekstil ürünlerinin imalatı Bu grup.19. ürünler gibi tekstilden üretilmiş ürünlerin imalatını kapsamaktadır.30.

tuvalet veya mutfakhavlusu. yastık. masa. minder. araba kılıfları. mobilya veya makine örtüleri vb. yatakörtüleri. . mobilya veya makine örtüleri vb.örülmüş veya tığ işi kumaşlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmış eşyaların imalatı: + seyahat örtüleri de dahilbattaniyeler. yelkenler. + havlı ve havlu kumaşlar. konfeksiyon mefruşat (döşeme) maddelerininimalatı: + perdeler.92. güneşlikler. + bez astarlı muşambalar. + Raschel veya benzeri makineler kullanılarak örülen tüller ve perdeler.. + seccade.01 Örgü ve tığ işi kumaşların imalatı ve işlenmesi havlı ve havlu kumaşlar. uyku tulumuvb.92 Giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakilerikapsamaktadır. 13. . .örgü ve tığ işikumaşların imalatı ve işlenmesi.01 Örülmüş veya tığ işi kumaşlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmış eşyaların imalatı seyahat örtüleri de dahilbattaniyeler. yatakörtüleri.91. Kapsam dışı olanlar. sancaklar. + toz bezleri. kampmalzemeleri. bulaşık bezleri ve benzer maddeler. + yatak. tuvalet veya mutfakhavlusu. çadırlar.. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 73 / 374 . puf.92. çekme perdeler. bulaşık bezleri ve benzer maddeler. çadırlar. çarşaf. araba kılıfları. tenteler. yastık. + bayraklar. . bkz. kampmalzemeleri. + diğer örgü ile veya tığ ile örülmüş dokuma ürünleri.örgü veya tığ ile örülmüş kıyafet imalatı. 14. + yorgan.. tenteler. + yorgan.02 Konfeksiyon mefruşat (döşeme) maddelerinin imalatı perdeler. cankurtaranyelekleri. puf. makineler veya mobilyalarıörtmede kullanılan örtüler vb. flamalarvb. Kapsam dışı olanlar.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . cankurtaranyelekleri.Raschel veya benzeri makineler kullanılarak örülen ağlar ve pencere mobilyası tipi dantelli dokumaların imalatı. minder.02 Örme yoluyla imitasyon kürk imalatı 13.91. + bayraklar.teknik kullanım amacıyla tekstil maddeleri imalatı. uyku tulumuvb. sancaklar. 13. paraşütler vb.99. flamalarvb.96. saçaklar. + diğer örgü ile veya tığ ile örülmüş dokuma ürünleri 13.. + yatak. + toz bezleri.. saçaklar. yelkenler. + bez astarlı muşambalar. 13. çekme perdeler. güneşlikler. + seccade. bkz. masa.. + Raschel veya benzeri makineler kullanılarak örülen tüller ve perdeler. 13. makineler veya mobilyalarıörtmede kullanılan örtüler vb. çarşaf. 13. bkz. paraşütler vb.39.

94 Halat. örtülmüş veya kılıflanmış olsun ya da olmasın tekstil elyafından veya şeritten ya da benzerlerindenkalınsicim.95 Dokuma olmayan kumaşlar ile dokuma olmayan kumaştan yapılan ürünlerin imalatı. sicim ve ağ imalatı 13.29. bkz. 22. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 74 / 374 . Kapsam dışı olanlar. 13. Kapsam dışı olanlar. metal halkalarla donatılmış ip veya tekstille kaplanmış kablolar. yer döşemeleri 13.tel kablo (halat) imalatı. kilim ve hasırlar.23. sicim ve ağ imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. gemi halatları. 32.92.99 Diğer giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı 13. . . 13.hasır ve örgü malzemelerinden hasır örgüsü imalatı. vb. yer döşemeleri. ip veya halattan örülmüş ağ imalatı. .93. bkz.19. .93. bkz. 25. .mantar yer kaplamaları imalatı. kaplanmış. .29.tekstil yer kaplamalarının imalatı: + halılar.13. yük boşaltma ağları.01 Tekstil yer kaplamalarının imalatı halılar.vinil.ip. bkz. giyim eşyası hariç Bu sınıf tekstillerle veya tekstil ürünleri imalatı ile ilgili olup 13 veya 14`üncü bölümlerde özel olarak belirtilmemiş olan ve çok büyük sayıda işlem gören ve çok çeşitli üretilmiş malları içeren tüm faaliyetleri kapsamaktadır. 16.kauçuk veya plastik ile emdirilmiş.saç filesi imalatı.sicim. ip. 14. ip. 16. balık yakalamaya özgü ağ kepçeleri imalatı.halatvekordon imalatı. .02 İğneli dokuma tezgahlarında dokunan keçe yer kaplamaları imalatı 13.ip ve ağ ürünleri imalatı: balık ağı. bkz. muşamba gibi esnek yer örtüleri imalatı. . kilim ve hasırlar.balıkçılık sporu için gerekli olan.93.30.93 Halı ve kilim imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 Halat.94. bkz. .

tekstil maddeleri ile kaplanmış kauçuk ipliklerin ve sicimlerin. kurdeleler. ponponlar vb. giyim eşyası hariç 13. emdirilmiş. ipliklerden ya da sicimlerden nakliyecilik ya da taşımacılık kuşaklarının imalatı.96. bkz.kauçuk ana unsur olduğu durumlarda kauçukla kaplanmış. kaplanmış ya da kılıflanmış dokumacılık kumaşlarından. lüks lambası fitilleri ve gömlekleri ile tüp şeklindeki gaz fitilleri. . püsküller. .diğer işlem görmüş ya da kaplanmış diğer kumaşların imalatı: tela ve benzer sertleştirilmiş kumaşlar. .. Kapsam dışı olanlar.kord bezi imalatı. .etiket.otomobil süsleri imalatı. bkz.örtülmüş.örülmüş kumaşlar hariç.93. . 22. .örülmüş kumaşlar hariç 13.02 Süsleme amaçlı aksesuar imalatı su taşı (şerit. 13. çözgülü kumaşlar dahil.01 Dar dokunan kumaşların imalatı.19. bir yapıştırıcı ile birleştirilmiş. rozet vb. . .21. nakliyecilik ya da taşımacılık kuşakları ya da kemerleri (metal ile ya da diğer materyallerle güçlendirilmiş olsun ya daolmasın).96.emdirilmişveya kalıplanmış tekstil ipliklerinin veya şeritlerinin imalatı. örtülmüş ya da preslenmiş kumaşlar imalatı.13.96.plastikle emdirilmiş kaplanmış.dokunmuş metal tellerden kıyafet imalatı.süsleme amaçlı aksesuar imalatı: su taşı (şerit. bkz.monofilament kumaşlar ve gerilmiş kumaşların imalatı.metalize iplik ya da metalize kalın ipliklerin. .04 Diğer işlem görmüş ya da kaplanmış diğer kumaşların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 75 / 374 . çözgülü kumaşlar dahil. püskül). . 22.dar dokunan kumaşların imalatı. kauçuklayadaplastiklekaplanmış. . .19. 25.yalnızca güçlendirme amacıyla gözenekli kauçukların ya da plastiklerin tekstillerle birleştirilmesinden oluşan tabaka ve levhaların imalatı.ressamların kullanımı için tuval ve çizim kumaşı imalatı.03 Plastikle emdirilmiş kaplanmış.çeşitli tekstil ürünleri imalatı: tekstil fitilleri. imalatı. 13.örtü kumaşları. örtülmüş ya da preslenmiş kumaşlar imalatı 13.96. püsküller.95. . konveyör bantları. zamk veya nişastalı (amylaceous) maddelerle kaplanmış kumaşlar .96 Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 Dokuma olmayan kumaşlar ile dokuma olmayan kumaştan yapılan ürünlerin imalatı. püskül). kurdeleler. ponponlar vb. 22. bir yapıştırıcı ile birleştirilmiş.

şeritler ya da motifler halinde dantel ve nakış imalatı 13. 13.96. tampon nevilerinin ve tampon parçalarının imalatı: pedler. 14. örgü ve kroşe kumaşlar v.99. şeritler ya da motifler halinde dantel ve nakış imalatı.22.pudra ponponu ve parmaksız eldiven imalatı. . herhangi bir malzemeden (örn. zamk veya nişastalı (amylaceous) maddelerle kaplanmış kumaşlar 13. giyim eşyası imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 76 / 374 . bölüm ayrıca kürk sanayini (kürkten yapılan derileri ve giyim eşyalarını) de kapsamaktadır. bkz. Yetişkinler ve çocuklar için üretilen giysiler veya modern ve geleneksel giysi üretilmesi arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. . veya günlük giysiler v. deri.keçe imalatı. adet bezleri.99 Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı 13. 14. tamponlar vb. 13.. 17.01 Tüller ve diğer ağ kumaşları imalatı ile parçalar.basınçlı hassas giysi dokumaları imalatı. . bkz. Kapsam dışı olanlar.tekstilden ayakkabı bağı imalatı.99. konfeksiyon veya ısmarlama elbise yapılması) kapsamaktadır.tüller ve diğer ağ kumaşları imalatı ile parçalar. . erkekler. .) ve aksesuarların dikim faaliyetlerini (hazır giyim.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı 14 Giyim eşyalarının imalatı Bu bölüm. dış giyim eşyaları.1 Kürk hariç.b) giysilerin (örn. kadınlar ve çocuklar için iç çamaşırları.99.tela ve benzer sertleştirilmiş kumaşlar. kumaş.s. .99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. iş kıyafetleri.93.iğneli dokuma tezgahında keçeden yer kaplaması imalatı.02 Tekstilden ayakkabı bağı imalatı 13.

. 15. kumaştan.01 Erkek. 32. döpiyesler. 22. örme ve kroşe örgü vb. 14. 32.99. kadın ve çocuklar (okul önlükleri dahil) için dokunmuş. emdirilmiş veya lastikle kaplanmış olabilir. . bkz.19. . 14.11 Deri giyim eşyası imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.12 İş giysisi imalatı Kapsam dışı olanlar.99. 14. 14. bkz. pantolonlar. bkz. bkz. 14. . + kabanlar. bkz. ceketler. .giyim eşyalarının tamir edilmesi. bkz. bkz.20.12.13.kürkten giyim eşyalarının imalatı (baş giysileri hariç). takım elbiseler.30. dantelden yapılmış diğer dış giyim eşyası imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 77 / 374 . . . bkz.20.yangına dayanıklı ve koruyucu güvenlik elbiseleri imalatı.deriden spor eldivenleri ve spor başlıkları imalatı.deri ve deri karışımlı giyim eşyası imalatı deriden veya deri endüstrisi çalışmaları ile üretilen aksesuarlar ve deriden kaynak önlüklerinin imalatı dahil.29.sıcak pres yöntemiyle birleştirilmiş dikişsiz lastik veya kauçuktan giyim eşyası imalatı. 22. Kapsam dışı olanlar. etekler vb. .29.00 İş giysisi imalatı 14.13 Diğer dış giyim eşyaları imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.20.00 Deri giyim eşyası imalatı 14. bkz.11. .ateşe dayanıklı ve koruyucu güvenlik elbiseleri imalatı. 32. 95.erkek. .99. Giyim eşyası üretilmesinde kullanılan maddeler herhangi bir çeşitte olabilir ve bu maddeler kaplanmış. 14. 32..Bu grup giyim eşyası imalatını kapsamaktadır. kumaştan. kadın ve çocuklar (okul önlükleri dahil) için dokunmuş. dantelden yapılmış diğer dış giyim eşyası imalatı.ayakkabı imalatı.giyim eşyası tamiratı. örme ve kroşe örgü vb. bkz.yangına dayanıklı ve koruyucu güvenlik elbiseleri imalatı.29. .kürk giyim eşyası imalatı. . Kapsam dışı olanlar. 95.

. yüzme kıyafetleri vb. tişörtler. 32.13. + gömlekler. tayt. fular. kravat. kayak kıyafetleri.13. . kumaştan.. külot. 14. bkz. . örme ve kroşe örgü vb. takım elbiseler. papyon. 32.29.30. 32.99. korse vb.giyim eşyası tamiratı. kayak kıyafetleri. .99 Diğer dış giyim eşyaları imalatı 14. dantelden yapılmış iç giyim eşyası imalatı. .kask imalatı (sporlarda kullanılan başlık hariç). sabahlık.erkek.03 Kabanlar. bkz. bkz. gecelik. pijama..29. Kapsam dışı olanlar. kadın ve çocuklar için dokunmuş. sabahlık. 95. bluz. robdöşambır. imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 78 / 374 . kemer.bebek giysileri.00 İç giyim eşyası imalatı gömlekler. 14.19 Diğer giyim eşyalarının ve aksesuarlarının imalatı Bu sınıf şunları kapsamaktadır.sporlarda kullanılan başlık imalatı. güvenli kıyafetler imalatı. Kapsam dışı olanlar. tişörtler. ürünlerin parçalarının imalatı 14. şal.14 İç giyim eşyası imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. sutyen. gecelik. imalatı.yangına dirençli ve koruyucu.14.şapka ve kep imalatı. pijama. bluz. pantolonlar. etekler vb. . mayo. 14. sporcu antreman giysileri. yüzme kıyafetleri vb.14. . bkz. sporcu antreman giysileri.diğer giyim aksesuarları imalatı: eldiven. mayo.13. 95. sutyen. külot. ceketler. döpiyesler.02 Terzilerin faaliyetleri (giyim eşyası tamirleri hariç) 14. bkz. saç fileleri vb. .99.01 Bebek giysileri.giyim eşyası tamiratı. .19. robdöşambır.. tayt. korse vb.

19.13. imitasyon kürk imalatı (dokuma veya örme yoluyla elde edilen uzun tüylü kıyafetler). + kürk giyim eşyası ve elbise aksesuarları. kumaşsız puflar.02 Kürklü deriden yapılan çeşitli ürünler kilimler.20.2 Kürkten eşya imalatı 14. bkz.s.19. .4. ayakkabı botlar imalatı. . bkz.20 Kürkten eşya imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. keçe.11. kemer. + kürkün bir araya getirilmesi. 14. şal. endüstriyel cilalı giysiler. 14. bkz. bkz.kürkün terbiye edilmesi ve boyanması.02 Şapka ve kep imalatı 14. kumaşsız puflar. fular. 15.. saç fileleri vb. bkz. bkz. . .11. 14.99 Diğer kürkten eşya imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 79 / 374 . bkz. 10. 14. 14. papyon. 01. Diğer giyim eşyalarının ve aksesuarlarının imalatı 14.01 Kürk giyim eşyası ve elbise aksesuarları 14. .91.kürkten şapka imalatı.20.Kürklü deriden yapılmış eşya imalatı. .14.20.19.kürk parçaları ihtiva eden çizme.ham kürk imalatı. 13.19. .kürk ile süslenmiş giysi imalatı. levha. Kapsam dışı olanlar. endüstriyel cilalı giysiler.20.04 Ayakkabı pençesi vurulmamış tekstil maddelerinden ayakkabı imalatı 14.ham post ve deri imalatı. örneğin serpme kürk.70.99 b. + kürklü deriden yapılan çeşitli ürünler: kilimler.19.03 Diğer giyim aksesuarları imalatı eldiven. 15. kravat.19. 01.20.y. şerit vb.

hırka. kauçuk ayakkabılar.39 Örme (trikotaj) ve tığ işi diğer giyim eşyası imalatı Bu sınıf aşağıdakilerikapsamaktadır. kürkün işlenmesi ve boyanması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 80 / 374 .00 Örme (trikotaj) ve tığ işi diğer giyim eşyası imalatı 15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı Bu bölüm..örme (trikotaj) ve tığ (kroşe)giyim eşyasıve diğer tamamlanmış eşyanın imalatı. jarseden giyim eşyası.örme (trikotaj) ve tığ işi kumaşların imalatı. ayrıca diğer materyallerden (imitasyon deriler ya da deri ikamelerinden).çorap imalatı. 14.yelek ve benzeri ürünler. Bu bölüm. bavul.39. tayt ve külotlu çorap dahil.31. deri.11 Derinin tabaklanması ve işlenmesi.3 Örme (trikotaj) ve tığ işi ürünlerin imalatı 14. saraçlık ve koşum takımı imalatı.31. el çantası. 15. dokuma kumaştan bagajlar v. 13. kürk ve bunlardan elde edilen ürünlerin imalatını kapsamaktadır.91.çorap imalatı. kürkün işlen Bu grup. . kısa çorap. gibi benzer ürünlerin imalatını de kapsamaktadır.1 Derinin tabaklanması ve işlenmesi. Deri yerine kullanılan malzemelerden imal edilen ürünler de bu bölüme dahildir. 14.ceket. bkz. 14. bavullar) ve genellikle aynı birim tarafından imal edilirler.31 Örme (trikotaj) ve tığ işi çorap imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 Örme (trikotaj) ve tığ işi çorap imalatı 14. kazak.hayvan postlarının tabaklanması ve ıslah edilmesi yöntemleriyle deriye dönüştürülmesini ve derinin nihai tüketim amacıyla ürünler olarak üretilmesini kapsamaktadır. . . kürklerin boyanması ve işlenmesin.14. çünkü onlar da deri ürünler ile benzer şekilde imal edilirler (örn.s. bkz. 15. Kapsam dışı olanlar.

birleştirilmiş deri imalatı.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.ayakkabı imalatı. . deri. işlenmesi 15.11.29. .14. bkz.20. bkz. bkz.11. 22.03 Birleştirilmiş deri imalatı 15. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 81 / 374 . kürkün işlenmesi ve boyanması 15.99. el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri giyim eşyası hariç) Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.değerli olmayan metallerden saat kayışı imalatı.92. .12 Bavul. . .13. kürklü derinin ve postların kazınarak temizlenmesi. açık ve metalize deri imalatı 15. Kapsam dışı olanlar. . bkz.11. karma deri ve deriden bavul.12. .19. 32. bkz. . 32. . Kapsam dışı olanlar. bkz. kırkılması. elbiselik parşömen deri. elbiselik parşömen deri. 10. bkz. tabaklanması.12. .deri giyim eşyası imalatı. 15.kürkün ve derinin tabaklanması.saraçlık ve koşum takımı imalatı. bkz. .deriye uygulanan teknolojilerin aynısının uygulandığı elyaf ve karton.bisikletler için sele imalatı.11. 32.14. ambalajlama ürünleri vb. 30.deriden ayakkabı bağı imalatı.deri eldiven ve şapka imalatı..11.15. tekstil ürünleri plastik tabakalar gibi diğer materyaller. .01 Kürkün ve derinin tabaklanması. .doğal deriye bağlı olmadan suni (imitasyon) deri imalatı.çiftçiliğin bir parçası olarak hayvan derisi ve post imalatı. tüylerinin yolunması. boyanması. bkz.deri veya karma deriden çeşitli mamul imalatı: çalıştırıcı kemeri. bkz. . tekstil ürünleri plastik tabakalar gibi diğer materyaller. kumaş.19.01 Deriye uygulanan teknolojilerin aynısının uygulandığı elyaf ve karton. .demiryolu hat işçilerine emniyet kemeri ve mesleki amaçla kullanılan diğer kemerlerin imalatı. 01. .11. elçantasıvebenzeri ürünler imalatı.kesim faaliyetlerinin bir parçası olarak hayvan derisi ve post imalatı.at kamçıları ve binicilik eşyaları imalatı. elbiselik güderi. 14.değerli metallerden saat kayışı imalatı. 22.4. plastik). . açık ve metalize deri imalatı. . işlenmesi.deri giyim eşyası imalatı.99 Diğer derinin tabaklanması ve işlenmesi. bkz. boyanması. .metal olmayan saat kayışı imalatı (örn. 15.11. ağartılması ve boyanması.02 Elbiselik güderi.

tozluklar.00 Ayakkabı. herhangi bir malzemeden. herhangi bir işlemle.2 Ayakkabı. imalatı 15.16.12. (istisnalar için aşağıya bakınız. . 32.12. terlik vb. bkz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 82 / 374 . . terlik vb. ürünlerin imalatı. . imalatı 16 Ağaç. . Kereste ve diğer biçim değiştirilmiş tahtalar sonradan rendelenebilir veya düzleştirilebilir ve nihai ürünlerle birleştirilebilir.ortopedik ayakkabı imalatı.) .karma deri ve deriden bavul. ahşap konteyner.lastik bot ve ayakkabı topukları ve pençeleri ve lastik ayakkabıların diğer parçalarının imalatı. Kereste ya da biçimi değiştirilen diğer ahşap ürünler. 32. biçim verme. terlik vb. topuklar vb. daha sonra ayrıca planyalanabilir ya da düzleştirilebilir ve ahşap sandıklar gibi nihai ürünler içinde birleştirilebilir.ayakkabıların deri kısımlarının imalatı: üst ve üst parçaları.kalıplama dahil. bkz.19.02 Deri veya karma deriden çeşitli mamul imalatı çalıştırıcı kemeri.99 Diğer bavul. terlik vb.30. el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri giyim eşyası hariç) 15. kereste. dış ve iç tabanlar. 15. ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç). kontrplak. bkz.29. kaplama. ahşap kiriş ve prefabrik ahşap yapıların imalatını kapsamaktadır. çubuklar halinde kesilen kütüklerden ya da tornalar ya da diğer biçim verme araçları kullanılarak şekillendirilen keresteden başlayan ahşap ürünlerin.tahta ayakkabı parçaları imalatı (örn topuk. . .29. ahşap yer kaplamaları.kayak ayakkabısı imalatı.plastik ayakkabı parçaları imalatı. ambalajlama ürünleri vb. ökçe). bkz.19. bileklikler vb. . terlik vb. lamine etme ve birleştirilmesini içerir. 22. Kapsam dışı olanlar. 14. . Üretim süreci. İmalatı. saman ve benzeri malzemelerden Bu bölüm. bkz. elçantasıvebenzeri ürünler imalatı 15. testereleme. saz. imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. imalatı.tekstil malzemelerinden ayakkabı.50. 22. bkz. ayakkabı.20. planyalama.20 Ayakkabı. 15. imalatı.

10 Ağaçların biçilmesi ve planyalanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. ağaç unu. bkz. imal ettikleri özel ürünler temeline göre alt bölümlere ayrılmıştır. veya diğer maddeler vasıtasıyla çektirilmesi veya kimyasal işlemlere tabi tutulması 16. .21.10. soyulması. kütüklerin dilimlenmesi. .ahşap kiremitler ve çatı padavraları. 02. . Kapsam dışı olanlar.04 Ağacın koruyucu kimyasal maddeler. .. 43.yakacak odun ve kütükler ile sıkıştırılmış odun imalatı. 16. ağaç yonga ve kırıntıları imalatı. . 16.39) kapsamamaktadır.02 Birleştirilmemiş ahşap döşemelerin imalatı 16. işlemeli tahtalar ve pervazlar imalatı.birleştirilmemiş ahşap döşemelerin imalatı.29.Ahşap demiryolu traversi imalatı.10.23. planyalanması ve şekillendirilmesi.01 Ağaçların biçilmesi.0). 16.örneğin tahta muhafazalar. ağaç unu.32.99 Diğer ağaçların biçilmesi ve planyalanması (kavakçılık ve kavak keresteciliği dahil) TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 83 / 374 . .10. ağaç yonga ve kırıntıları imalatı 16. mobilya imalatını (31. . bkz.03 Ağaç yünü.kontrplak.ağaç yünü. yontulması. tahta ve pano yapımında kullanılmak üzere yeterince ince olan cilalanmış levhalar imalatı. ağaç talaşı.20.1 Ağaçların biçilmesi ve planyalanması 16. bu bölüm.10. 16. Bıçkı atölyelerinin faaliyetleri haricinde. 16. ağaç talaşı.tomruk üretimi. 43.ağaçların biçilmesi. ve ahşap tertibatların ve benzerlerinin kurulmasını (43. bkz. . bkz. planyalanması ve şekillendirilmesi 16.10. Bu bölüm.33.

kaplanmış. emdirilmiş. takviye edilmiş (kağıt ya da bez ile takviye). 16. 16.21. mantar. .04 Kapı panelleri yapmak için üretilen bir tip tahta olan MDF`nin ve sıkıştırılmış liflerden yapılan diğer levhaların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 84 / 374 .03 Kontrplak yerine çatı kaplamasında kullanılan yönlendirilmiş yonga levhaların (OSB))ve diğer özel levhaların imalatı 16. + motifli ahşap plaka ve levhalar. kontrplak.21. . emdirilmiş.16.2 Ağaç. kaplanmış pano ve benzer tabakaları preslenmiş tahta mukavvalar ve levhalar imalatı. mantar. kaplanmış pano ve benzer tabakaları preslenmiş tahta mukavvalar ve levhalar imalatı 16.kapı panelleri yapmak için üretilen bir tip tahta olan MDF`nin ve sıkıştırılmış liflerden yapılan diğer levhaların imalatı.21. + motifli ahşap plaka ve levhalar 16. kamış ve örgü malzeme ürünleri imalatını kapsamaktadır.lamine edilmiş plaka ve levhaların imalatı. ağaç.02 Kontrplak. boyalı. kamış ve örgü malzeme ürünü imalatı Bu grup.21. boyalı. birleştirilmiş olanlar da dahil. takviye edilmiş (kağıt ya da bez ile takviye).sıkıştırılarak yoğunluğu artırılmış ahşap plaka ve levhaların imalatı.01 Kaplamada kullanılmak. kontrplak yapmak ya da diğer amaçlarla kullanmak için yeterince ince olan kaplama levhaların imalatı pürüzsüz. kaplanmış. + pürüzsüz. . .kaplamada kullanılmak. kontrplak yerine çatı kaplamasında kullanılan yönlendirilmiş yonga levhaların (OSB))ve diğer özel levhaların imalatı. kontrplak yapmak ya da diğer amaçlarla kullanmak için yeterince ince olan kaplama levhaların imalatı.21 Ahşap plaka ve levha imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

06 Lamine edilmiş plaka ve levhaların imalatı 16. prefabrik ahşap çatı kirişleri.taşınabilir ahşap ev imalatı.prefabrik binalar.Birleştirilmemiş ahşap yer kaplamaları imalatı. . örn. 31. elbise dolapları imalatı. Kapsam dışı olanlar. . kilit vb. bkz.bağımsız olarak sabit duran ahşap bölmelerin imalatı. ahşap kiremitler ve çatı padavraları.02. 31. + merdivenler.09.21. kalaslar. pervazlar.00 Birleştirilmiş parke döşemelerinin imalatı 16.16.22 Birleştirilmiş parke döşemelerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.02. prefabrik ahşap çatı kirişleri. 31. pencereler.23 Diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 16. . 16. kepenkler ve onların çerçeveleri. gibi metal donatımlar içerip içermediklerine bakılmaksızın kapılar. veya onun esas olarak TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 85 / 374 . payandalar. paneller halinde toplanmış.23. bkz. bkz. . + işlemeli tahtalar. ahşap kiremitler ve çatı padavraları 16.10.01.02 Prefabrik binalar. Kapsam dışı olanlar. kilit vb. .temel olarak inşaat sanayinde kullanılması amaçlanan ahşap malzeme imalatı: + kirişler. + menteşe. payandalar. gibi metal donatımlar içerip içermediklerine bakılmaksızın kapılar.. tırabzanlar.09. kalaslar. + işlemeli tahtalar.01. . saunalar.ahşap bölmelerin imalatı (bağımız olarak sabit duranlar hariç). pencereler.22.01 Temel olarak inşaat sanayinde kullanılması amaçlanan ahşap malzeme imalatı kirişler.21. + tutkalla lamine edilmiş ve metal bağlantılı.mutfak dolapları. çıtalar vb. + tutkalla lamine edilmiş ve metal bağlantılı.23. . veya onun esas olarak tahtadan yapılmış unsurlarının imalatı. kepenkler ve onların çerçeveleri. 31.. + parke yer blokları. + merdivenler.05 Sıkıştırılarak yoğunluğu artırılmış ahşap plaka ve levhaların imalatı 16. pervazlar. 31. + menteşe. tırabzanlar. 16. kitaplıklar. 31.

. elbise askıları. bobinler. 31.kibrit imalatı. bkz. saunalar 16.. ahşaptan kakma işleri. .40.paletler.23.y. Kapsam dışı olanlar.52. fıçılar. bkz.. . bkz.paspas veya tekstil ürünlerinden paspas imal edilmesi.20. perdeler. topuklar ve ayakkabı ökçeleri). fırçalar için tahtadan kulp ve gövdeler.12. sıkıştırılmış odundan ya da kahve ya da soya fasulyesi küspesi gibi malzemelerden yapılan yakıt kütükleri ve topaklarının imalatı. . kutu paletler ve ahşaptan imal edilen diğer yükleme tahtalarının imalatı. . saz.çadır bezleri için iskeletler imalatı. bkz.+ ahşaptan yapılan diğer eşyalar.doğal veya topak haline getirilmiş mantar ürünlerinin imalatı.+ ahşap makaralar. 32. . 26. bkz.12.99.tahtadan oyuncaklar imalatı.51.tahtadan ayna ve pencere çerçevelikleri imalatı.24 Ahşap konteyner imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar.92. kaşık-çatal takımları ve benzer eşyalar için ahşap kasalar.kutu.24. .99 b. 32.tahtadan yapılmış unsurlarının imalatı örn. . ahşap şarap ve ekmek tekneleri gibi ahşaptan yapılmış diğer fıçıcılık malzemelerinin imalatı.sepetçi eşyaları ve hasır imalatı.15.23.29.tekstil makinelerin parçaları olan tahta makaralar ve bobinler imalatı. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 86 / 374 . bkz. .muhtelif ahşap ürünlerin imalatı:+ maşalar. mantar. dikiş ipliği makaraları ve dönüştürülmüş ahşaptan benzeri eşyalar. saplı çalı süpürgeleri.99..+ ahşap ev aletleri ve mutfak eşyaları.0.örgüler ve örgü materyalleri ürünleri imalatı: hasırlar. bkz. 16.+ mücevherat.03 Taşınabilir ahşap ev imalatı 16.. 16. hasır örgüler. .94. fıçı. .+ ahşaptan heykelcikler (biblolar) ve süs eşyaları. . bkz. .enerji için. .+ ahşaptan bot veya ayakkabı kalıbı. 32. saman ve benzeri malzemelerden yapılmış ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.15.tahtadan ayakkabı parçaları imalatı (örn. varil ve benzeri ahşap ambalaj malzemelerinin imalatı. yer döşemeleri de dahil. diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı 16.00 Ahşap konteyner imalatı 16.91.bavul imalatı.s.doğal mantarların işlenmesi.29 Diğer ağaç ürünleri imalatı.fırçalar ve saplı çalı süpürgeleri imalatı.tabut imalatı.. bkz.şemsiyeler. bkz. 13.mobilya imalatı. 20.... aglomera edilmiş mantar imalatı. . masuralar. . kafesler vb. bkz.örgü örmede kullanılan maddelerin imalatı.bavul imalatı. bastonlar ve benzerleri için kulp imalatı. + mantarlı can simidi imalatı. sandık. 15.ahşap kablo makaraları imalatı.tahtadan ayakkabı imalatı.saat kasaları imalatı. 28... kakmalı tahtalar. bkz..variller. bkz. 32.

Kağıt ürünleri.odundanselülozliflerininayrıştırılması.oluklu karton ya da mukavva imalatı. 17. Kağıt imalatı.29. .kaplama ya da doyurulma ana bileşken iken kuşe kağıdı ya da karışımdan oluşan kağıtlar imalatı.01 Tahtadan ayakkabı parçaları imalatı örn.1`de sınıflandırılırken.atık kağıttan mürekkebin temizlenmesi ve kağıt hamuru imalatı.99 b. saz. 17.24. . kağıt ve mukavva imalatı 17. duvar kağıtları. Kapsam dışı olanlar. .1 Kağıt hamuru. Dökme kağıt hamuru. . pamuk linterinden hamur imalatı.91. kağıt hamuru. Genellikle tek bir birim tarafından birden fazla faaliyet yürütülmektedir. bkz. saman ve benzeri malzemelerden yapılmış ürünlerin imalatı 17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı Bu bölüm. bkz. bu liflerin kağıt tabakalara dönüştürülmesini kapsamaktadır.s.cila kağıtları imalatı.23. kağıt ve mukavvanın imalatı grup 17.16. topuklar ve ayakkabı ökçeleri 16. . kimyasal (çözülmüş ya da çözülmemiş) veya yarı kimyasal işlemler ile beyazlatılmış. yarı-beyazlatılmış ya da beyazlatılmamış kağıt hamuru imalatı. mantar. bunların imalatı bir aradadeğerlendirilmiştir. bilgi içermedikçe basılı da olabilir (örn. . kaplanmanın ya da doyurulmanın imalatının sınıflandırıldığı sınıfa bakınız. süslü hediye ambalaj kağıdı). çeşitli tekniklerle kağıttan ve diğer materyallerden elde edilmektedir. mukavva ya da kağıt hamuru imalatı.00 Kağıt hamuru imalatı 17. Bu tür ürünler dikey entegrasyon işlemi oluşturduğundan.21.17. Dönüştürülmüş kağıt ürünleri. diğer ağaç ürünleri imalatı.11 Kağıt hamuru imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.daha ileri işlenmiş kağıt.29.11. daha ileri seviyede işlenmiş kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı diğer sınıflarda yer almaktadır.29. 17. Kağıt hamuru imalatı. 17.kullanılmışkağıdınhamurlaştırılmasınıvemürekkebininalın masıileliflerinbağlarının güçlendirilmesi için az miktarda ayıraçlarla karıştırılmasını kapsamaktadır. bkz.daha ileri sanayi işlemi için kağıt ve mukavva imalatı. 17.12 Kağıt ve mukavva imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Buradaki temel olarak üç faaliyet.22. 23. 17.mekanik.y. . kağıt ve dönüştürülmüş kağıt ürünleri imalatını kapsamaktadır. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 87 / 374 .

+ adet bezleri ve tamponlar.ev eşyası ve kişisel hijyenik kağıt ve selüloz tampon ürünleri imalatı: + temizlik kağıtları. bütün mukavvadan ambalaj kutuları imalatı. . . + tuvalet kağıdı. .99 Diğer kağıt ve mukavva imalatı 17.22. havlular. . çocuk bezleri ve bebek bez astarları. sofra takımları.büro tipi dosya kutuları ve benzeri. + mendiller. + kağıttan bardaklar. 17.tekstil vatkaları (destek ve dolgu malzemeleri) ve vatkadan ürünlerin imalatı: hijyenik havlular. .oluklu kağıt veya oluklu mukavva imalatı. 17. sofra peçeteleri. 17. sıhhi ve tuvalet malzemeleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. sofra peçeteleri.karton torba ve çanta imalatı. + mendiller.21 Oluklu kağıt ve oluklu mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan ambalaj kutuları imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.01 Ev eşyası ve kişisel hijyenik kağıt ve selüloz tampon ürünleri imalatı temizlik kağıtları.diğer kağıt veya mukavvadan ambalaj kutuları imalatı.01 Gazete kağıdı ve diğer basım veya yazı kağıdı imalatı 17. yumurta viyolü. .23. tamponlar vb.kağıt hamurundan kalıplanmış veya preslenmiş eşya imalatı (örn. . çocuk bezleri ve bebek bez astarları.12.17.12. Kapsam dışı olanlar. .katlanabilir (bükülebilir) mukavvadan ambalaj kutuları imalatı. eşyaların imalatı.mektup zarflarının imalatı. tepsiler . . bkz. + kağıttan bardaklar. 17. + tuvalet kağıdı. kağıt hamurundan kalıplanmış tabakalar) bkz.kesintisiz.22 Kağıttan yapılan ev eşyası.2 Kağıt ve mukavva ürünleri imalatı 17.selüloz tampon imalatı.00 Oluklu kağıt ve oluklu mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan ambalaj kutuları imalatı 17.21. sofra takımları. 17. tepsiler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 88 / 374 . . Kapsam dışı olanlar. bkz.oluklu kağıt veya oluklu mukavvadan ambalaj kutuları imalatı. + adet bezleri ve tamponlar. havlular. .29.12.

makaralar. 17. klasörler.24.kağıt ürünleri üzerine basım.filtreli kağıt ve karton imalatı.00 Duvar kağıdı imalatı 17. bkz.hassaslaştırılmış fotoğrafçılık kağıtları.23 Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar.kullanıma hazır kopya kağıdı imalatı. 32.bilgisayar çıktısı için kullanılacak kağıt imalatı.. Kapsam dışı olanlar.29. imalatı. . . 17.kullanıma hazır zamklı ya da yapışkan kağıt imalatı. . mumlu teksir kağıdı imalatı.. .kağıt ve karton bobinler. . . bkz. . masuralar vb.24 Duvar kağıdı imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. kese.plastik duvar kağıdı imalatı.Jakar makinelerinde kullanmak için kağıt veya mukavva kartları imalatı.29.02 Tekstil vatkaları (destek ve dolgu malzemeleri) ve vatkadan ürünlerin imalatı hijyenik havlular.kağıt ve mukavvadan oyun ve oyuncak imalatı. .basılmış olsun veya olmasın etiket imalatı.22. dosyalar. 32.büyük hacimlerde kağıt ve mukavva imalatı. .17. tamponlar vb. kayıt defterleri.12.. cüzdan ve bir kağıt kırtasiye türü içeren yazı malzemelerinin imalatı. 22. bkz.00 Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı 17.kağıt kırtasiye ürünlerinden olan kutu. bkz.59 17. 18.23.kağıttan hediyelik ve süs eşyaları imalatı. Kapsam dışı olanlar.yumurta viyolü ve diğer şekil verilmiş kağıt hamurundan ambalaj ürünleri vb.29 Kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır..vinil (sentetik) kaplı duvar kağıdı ve tekstil duvar kağıdı dahil duvar kağıdı ve benzer duvar kaplayıcıların imalatı. 20.. 17. muhasebe defterleri.kullanıma hazır basım ve yazım kağıdı imalatı. 17. iş formları vb.40. .. imalatı.01 Kağıttan hediyelik ve süs eşyaları TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 89 / 374 .iskambil kağıdı imalatı. ..kullanıma hazır karbon kağıdı. eğitim ve ticari kırtasiye malzemeleri (defterler.1. . bkz.) imalatı. . -ana niteliği bilgi içermeyen.zarf ve kartpostal imalatı.40.

. gazetelerin. fleksografikbaskı(esnekkauçukya da plastiğe yapılan baskı) kullanılarak bir ortama baskı yapılmasıdır. diskler ve kasetler üzerine yapılan yazılımlar.19. tebrik kartlarının. Matbaacılık bir çok değişik teknik kullanılarak ve bir çok değişik malzeme üzerine yapılabilir. klişe baskı. Basım ve yayım faaliyetleri aynı birimtarafındanyürütülebilmesinekarşın(birgazeteörneğin)bufarklıfaaliyetleraynıfizikselortamdayürütül mesigiderekazalmaktadır. baskı kalıbında. Basımda kullanılan süreçler.29. ya da bilgisayar dosyasında yer alan bir görüntünün kağıt.basılı ürünlerin yayımlanması. görüntünün baskı kalıbından ya da ekrandan litografik baskı(taş baskı). 58. tekstil ürünleri ya daahşapüzerine baskısını sağlayan değişik yöntemleri içermektedir. plastik. iş formlarının.11. ekran baskısı. 82. gibi kayıtlı medyanın çoğaltılmasını kapsamaktadır. Kısım J). video kayıtları. kayıtlar vb. .00 Gazetelerin basımı 18. ekranda.imalatı 17. iş formlarının.11 Gazetelerin basımı Kapsam dışı olanlar. ve veri görüntüleme gibi ortak destekleyici faaliyetleri kapsamaktadır.1 Basım ve basım ile ilgili hizmet faaliyetleri Bu grup.Bu bölüm ayrıca kompakt diskler.1. mecmuaların. ve diğer materyallerin basılmasını ve ciltçilik. madeni baskı kalıbı yapılması. bkz. kitap cildi ya da bilgisayar diski ya da dosyası) hemen hemen her zaman bu işlemler sonucunda elde edilir. gazetelerin. Bu bölümde kapsanan destekleyici faaliyetler basım sanayiinin ayrılmaz bir parçasıdır ve basım sanayinin entegre bir parçası olan bir ürün (bir baskı levhası. Görüntü veya elektrostatik ve diğer tiplerde teçhizatları (dijital veya vuruşsuz baskı) oluşturmak için doğrudan basımsürecininyürütülmesindegenelliklebirbilgisayar dosyası kullanılmaktadır. kitapların. yayım faaliyetlerini hariç tutmaktadır (bkz. Bu bölüm.dokümanların fotokopilerinin çekilmesi.99 Diğer kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı 18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması Bu bölüm. 18. kitapların. . mecmuaların. tebrik kartlarının ve diğer ürünlerin basılmasını ve ciltçilik. madeni baskı kalıbı yapılması ve veri görüntüleme gibi ortak destekleyici faaliyetleri kapsamaktadır. bkz. 18. Bu yöntemlerin en çok bilineni.12 Diğer matbaacılık TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 90 / 374 . 18. metal.

03 Doğrudan tekstil ürünleri.kitapların ve broşürlerin. kullanılarak basılması (hızlı basım dahil). ekran baskısı ve basımiçinkullanılandiğerbaskı aletleri. kabartmalı baskı yapan makineler vb. posta pullarının.doğrudan tekstil ürünleri. kayıt defterleri. iş formlarının ve diğer ticari içerikli basılmış evrakların. atlasların. iş formlarının ve diğer ticari içerikli basılmış evrakların. teksir makineleri. imalatı. ahşap ve seramik üzerine baskı yapılması. atlasların. haritaların. kabartmalı baskı yapan makineler vb. çeklerin ve diğer kıymetli evrakların. metal. bkz. prospektüslerin ve diğer basılı duyuruların.01 Haftada dört kereden daha az yayınlanan dergilerin ve diğer mecmuaların basılması 18. kullanılarak basılması (hızlı basım dahil) 18. kişisel kırtasiye ürünleri ve diğer tipo baskı yoluyla basılan ürünlerin. ekran baskısı ve basımiçinkullanılandiğerbaskı aletleri.23. fotogravür. ofset baskı.30. reklam kataloglarının. akıllı kartların. plastik ürünler.12. plastik ürünler. albümlerin. iş formları vb. bilgisayar yazıcıları. posta pullarının. bkz. bilgisayar yazıcıları. teksir makineleri. . tapu senetlerinin. .Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.12. kişisel kırtasiye ürünleri ve diğer tipo baskı yoluyla basılan ürünlerin. reklam kataloglarının. haritaların. ajandalar.haftada dört kereden daha az yayınlanan dergilerin ve diğer mecmuaların basılması. vergi pullarının.ana unsuru bilgi içermeyen eğitim ve ticari kırtasiye malzemeleri (not defterleri. fleksografik baskı. posterlerln. cam. metal. cam. . tapu senetlerinin.02 Kitapların ve broşürlerin. müzik eserlerinin ve müzik el yazmalarının. ofset baskı.12. bkz. muhasebe defterleri. prospektüslerin ve diğer basılı duyuruların. müzik eserlerinin ve müzik el yazmalarının. çeklerin ve diğer kıymetli evrakların. günlüklerin. 17. 18. .13.tekstil ürünlerine ve giyeceklere ipek baskı uygulanması. takvimlerin. .basılı ürünlerin yayınlanması. günlüklerin. fotogravür. . fleksografik baskı. Kapsam dışı olanlar. albümlerin. takvimlerin. ahşap ve seramik üzerine TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 91 / 374 . posterlerln.1. vergi pullarının. 58.). akıllı kartların.

baskı yapılması 18.12.99 b.y.s. diğer matbaacılık
18.13 Basım ve yayım öncesi hizmetler
<>Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- tarama ve optik karakter tanımlanması, elektronik makyajlama da dahil dizgi, karakter-dizgisi, foto-karakter-dizgisi, baskı öncesi veri girişi,- multi-medya (kağıt üzerine baskı, CD-ROM, Internet) uygulamaları için veri dosyalarının hazırlanması, - resim yerleştirme ve tabaka yerleştirme dahil tabaka yapım hizmetleri (tipo baskı ve ofset baskı işlemleri için),- silindirlerin hazırlanması: gravür baskı için silindirlerin kazınması veya asitle aşındırılması,tabakanın şekillendirilmesi: `bilgisayardan tabakaya` (CTP) (aynı zamanda foto polimeri tabakaları için de),- rölyef mühür ve baskı için tabakalar ve kalıpların hazırlanması.Aşağıdakilerin hazırlanması: - ahşap blokların ve litografik taşların hazırlanması gibi, teknik özellikli sanatsal çalışmaların hazırlanması, - sunumlar için saydamların, asetatların vb. hazırlanması, - taslaklar, planlar, suretler, vb.nin hazırlanması,- baskı provaları Kapsam dışı olanlar; - özel tasarım faaliyetleri, bkz. 74.10.

18.13.01 Tarama ve optik karakter tanımlanması, elektronik makyajlama da dahil dizgi, karakterdizgisi, foto-karakter-dizgisi, baskı öncesi veri girişi 18.13.99 Diğer basım ve yayım öncesi hizmetler
18.14 Ciltçilik ve ilgili hizmetler
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - ticari ciltçilik, model montajlama ve baskı faaliyetlerini destekleyici baskı sonrası hizmetler, örn. ticari kitap kapaklarının hazırlanması ve katlama, kesme ve süsleme, toplama, dikme, lif ile dikme, tutkallama, kesme ve dış kapağının koyulması, harmanlama, altın pres yapma, spiral veya plastik tel ile tutturularak kitapların, broşürlerin, dergilerin, katalogların v.s. ciltlenmesi ve tamamlanması, - basılmış kağıtları veya basılmış mukavvaları katlama, yaldızlama, delme, zımbalama, delik açma, kabartma, yapışkan sürme, tutkallama, yaprak haline getirmeyöntemleriyle ciltlenmesi ve tamamlanması, - CD-ROM`lar için tamamlama hizmetleri, müşterinin tercihleri doğrultusunda katlama, desteleme, zarflama gibi posta tamamlama hizmetleri, kalıplama, kalıba batırma, kabartma ve Braille alfabesi (kör alfabesi) kopyalama gibi diğer tamamlama faaliyetleri,.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 92 / 374

18.14.00 Ciltçilik ve ilgili hizmetler
18.2 Kayıtlı medyanın çoğaltılması

18.20 Kayıtlı medyanın çoğaltılması
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- müzikli veya diğer ses kayıtlı gramofon plaklarının, kompakt disklerin ve kasetlerin ana kopyalarından çoğaltılması, - sinema filmi ve diğer video kayıtları içeren kompakt disklerin ve kasetlerin ana kopyalarından çoğaltılması, - CD ve kasetlerdeki bilgisayar yazılım ve verilerin ana kopyalarından çoğaltılması. Kapsam dışı olanlar; - basılı ürünlerin çoğaltılması, bkz. 18.11, 18.12, - bilgisayar yazılımının yayımlanması, bkz. 58.2, - sinema filmlerinin, video kayıt bantları ve filmlerin DVD veya benzer aletler ile üretilmesi ve dağıtılması, bkz. 59.11, 59.12, 59.13, - sinema filmlerinin toplu gösterim amacına yönelik olarak çoğaltılması, bkz. 59.12, - kaset veya ses malzemeleri için ana kopyaların imalatı, bkz. 59.20.

18.20.00 Kayıtlı medyanın çoğaltılması
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
Bu bölüm, ham petrolün ve maden kömürünün kullanılabilir ürünlere dönüştürülmesini kapsamaktadır. Ana süreç, ham petrolün parçalama ve damıtma gibi teknikler vasıtasıyla olan ham petrolün bileşenlere ayrılmasını kapsayan petrolün rafine edilmesidir. Ayrıca bu bölüm, işleme hizmetleri de (örn. fason rafine) dahil kendi hesaplarına özellikli ürünlerin (örn. kok kömürü, bütan gazı, propan gazı, petrol, gaz yağı, fuel oil v.b.) imalatını kapsamaktadır. Bu bölüm, etan, propan, bütan gibi petrol rafineri ürünlerinin imalatını da kapsamaktadır. Rafineri dışında diğer birimlerde üretilen gazların imalatı (20.14), sanayi gazların imalatı (20.11), doğal gazın çıkarılması (metan, etan, bütan veya propan) (06.20), petrol ürünü gazları dışında ısıtmada kullanılan gazların imalatı (örn. havagazı, su gazı, jeneratör gazı, gazhane gazı) (35.21). Rafine edilmiş petrolden petro kimyasalların imalatı bölüm 20 de

19.1 Kok fırını ürünlerinin imalatı

19.10 Kok fırını ürünlerinin imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - kok fırınlarının işletimi, - kok ve yarı-kok üretilmesi, - zift ve zift koku üretilmesi, - kok gazı üretilmesi, - ham kömür ve linyit katranlarının üretilmesi, - kok kömürünün topak haline getirilmesi

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 93 / 374

Kapsam dışı olanlar; - kömür yakıtı briketlerinin imal edilmesi, bkz. 19.20.

19.10.00 Kok fırını ürünlerinin imalatı
19.2 Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı

19.20 Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
Bu sınıf, ham petrolden, bitümlü (ziftli) minerallerden ya da ayrışmış ürünlerinden sıvı ya da gazlı yakıtların veya diğer ürünlerin imalatını kapsamaktadır. Petrolün rafine edilmesi, aşağıdaki faaliyetlerden birini veya daha fazlasını kapsamaktadır: Kısımlara ayırma; ham petrolün doğrudan damıtılması ve parçalanması.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - motor yakıtı üretimi: benzin, gazyağı vb., - sıvı yakıt üretimi: hafif, orta ve ağır sıvı yakıtlar, etan, propan, bütan vb. rafine edilmiş gazlar, - atık yağlardan olanlar dahil petrol temelli yağlama yağları (makine yağları) veya gres yağları imalatı, - petrokimya sanayii için ve yol kaplamalarının imali için ürünlerin imalatı, - çeşitli ürünlerin imalatı: white spirit, vazelin, parafin, saf vazelin vb., - petrol briketlerinin imalatı- bio yakıtların harmanlanması, örn. alkollerin petrol ile harmanlanması (örn. biobenzin (gasohol), biodizel)

19.20.01 Motor yakıtı üretimi
benzin, gazyağı vb.

19.20.02 Atık yağlardan olanlar dahil petrol temelli yağlama yağları (makine yağları) veya gres yağları imalatı 19.20.03 Bio yakıtların harmanlanması
örn. alkollerin petrol ile harmanlanması (örn. biobenzin (gasohol), biodizel)

19.20.99 Diğer rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
Bu bölüm, organik ve inorganik hammaddelerin kimyasal işlemlerle dönüştürülmesini ve ürünlerin

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 94 / 374

oluşumunu kapsamaktadır. Bu durum, ilk sanayi grubundan oluşan ana kimyasalların üretimini; geri kalan faaliyet gruplarını oluşturan ana kimyasalların daha ileri işlemlerle üretilen ara ve nihai ürünlerin üretiminden ayırır.

20.1 Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri, ilk formda plastik ve sentetik kauçuk
Bu grup, temel kimyasal maddelerin, gübrelerin ve azot bileşikleri imalatını kapsadığı gibi ilk formda plastik ve sentetik kauçukların imalatını da kapsamaktadır.

20.11 Sanayi gazları imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - sıvılaştırılmış veya sıkıştırılmış inorganik endüstriyel veya tıbbi gazların imalatı: + asal (temel) gazlar, + sıvılaştırılmış veya sıkıştırılmış hava, + soğutucudondurucu gazlar, + karışık endüstriyel gazlar, + karbondioksit gibi soy gazlar, + ayırıcı gazlar. Kapsam dışı olanlar; - metan, etan, bütan veya propan gazlarının çıkarılması, bkz. 06.20,- petrol rafinerisinde etan, bütan veya propan gibi yakıt gazlarının imalatı, bkz. 19.20,- kömür, atık ve benzerlerinden gaz yakıtı imalatı, bkz. 35.21.

20.11.00 Sanayi gazları imalatı
20.12 Boyar maddeler ve pigment imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - birincil formda veya konsantre olarak herhangi bir kaynaktan boya ve pigmentlerin imalatı Kapsam dışı olanlar; - hazır boya ve pigmentlerin imalatı, bkz. 20.30.

20.12.00 Boyar maddeler ve pigment imalatı
20.13 Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı
Bu sınıf, temel işlemleri kullanan kimyasalların imalatını kapsamaktadır. Bu işlemlerin ürünleri, genellikle birbirinden bağımsız kimyasal maddeler veya birbirinden bağımsız kimyasal olarak tanımlanabilecek bileşiklerdir.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- kimyasal maddelerin imalatı (endüstriyel gazlar ve ana metaller hariç),- inorganik asitlerin imalatı (nitrik asit hariç),- alkaliler, çamaşır suyu ve diğer inorganik bazların imalatı (amonyak hariç), - diğer inorganik bileşiklerin imalatı,- demir piritlerin tavlanması,- damıtılmış su (saf su) imalatı. Kapsam dışı olanlar; - endüstriyel gazların imalatı, bkz. 20.11, - azotlu gübrelerin ve azotlu bileşiklerin imalatı, bkz. 20.15, - amonyak imalatı, bkz. 20.15, - amonyumklorid imalatı, bkz. 20.15, -

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 95 / 374

nitrik asit tuzları ve potasyum nitrat imalatı, bkz. 20.15, - amonyum karbonat imalatı, bkz. 20.15, aromatik damıtılmış su imalatı, bkz. 20.53, - ana metallerin imalatı, bkz. bölüm 24.

20.13.01 Kimyasal maddelerin imalatı (endüstriyel gazlar ve ana metaller hariç) 20.13.02 Diğer inorganik bileşiklerin imalatı 20.13.99 b.y.s. diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı
20.14 Diğer organik temel kimyasalların imalatı
Bu sınıf ısı yoluyla parçalama, damıtma gibi temel işlemler kullanılarak kimyasalların imalatını kapsamaktadır. Bu işlemlerin ürünleri, genellikle birbirinden bağımsız kimyasal maddeler veya birbirinden bağımsız kimyasal olarak tanımlanabilecek bileşiklerdir.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- temel organik kimyasalların imalatı:+ asiklik (tek kutuplu) hidrokarbonlar, doymuş ve doymamış,+ siklik (halkalı) hidrokarbonlar, doymuş ve doymamış,+ asiklik ve siklik alkoller,+ mono ve polikarboksilik asitler, asetik asit de dahil,+ diğer oksijen fonksiyonlu bileşikler, aldehidler, ketonlar, kinonlar ve ikili ya da poli oksijen-fonksiyonlu bileşikler,+ sentetik gliserin,+ azot fonksiyonlu organik bileşikler, amin dahil,+ şeker kamışı, mısır veya alkol ve ester üretiminde kullanılan benzer ürünlerin fermantasyonu,+ diğer organik bileşikler, ağaç damıtım ürünleri (örn. odun kömürü) vb. de dahil.- sentetik aromatik ürünler imalatı,- kömür katranının damıtılması. Kapsam dışı olanlar; - birincil formda plastik imalatı, bkz. 20.16, - birincil formda sentetik kauçuk imalatı, bkz. 20.17, - gliserin imalatı, bkz. 20.41, - doğal eter yağı imalatı, bkz. 20.53, - salisilik ve Oasetilsalisilik asitlerin imalatı, bkz. 21.10.

20.14.00 Diğer organik temel kimyasalların imalatı
20.15 Kimyasal gübre ve azot bileşiklerin imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - gübrelerin imalatı: + saf ya da kompleks azotlu, fosfatlı ya da potasyumlu gübreler, + üre, ham doğal fosfatlar ve ham doğal potasyum tuzları, - bileşik azotlu ürünlerin imalatı: + nitrik ve sülfonitrik asitler, amonyak, amonyum klorid, amonyum karbonat, nitritler ve potasyum nitratlar Kapsam dışı olanlar; - guano madenciliği, bkz. 08.91, - böcek ilaçları gibi zirai- kimyasal ürünlerin imalatı, bkz. 20.20. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 96 / 374

20.15.01 Gübrelerin imalatı
saf ya da kompleks azotlu, fosfatlı ya da potasyumlu gübreler, + üre, ham doğal fosfatlar ve ham doğal potasyum tuzları

20.15.02 Bileşik azotlu ürünlerin imalatı
nitrik ve sülfonitrik asitler, amonyak, amonyum klorid, amonyum karbonat, nitritler ve potasyum nitratlar

20.15.99 Diğer kimyasal gübre ve azot bileşiklerin imalatı
20.16 Birincil formlarda plastik hammaddelerin imalatı
Bu sınıf, müşteri isteğine göre hazırlanmamış sentetik reçinelerin imalatı da dahil, reçineler, plastik materyaller ve vulkanize edilemez (kükürtle işlenemez) termoplastik (ısı ile yumuşayan) elastomerler (sentetik kauçuk gibi elastik maddeler), ısmarlama temeline dayalı karıştırılmış ve harmanlanmış reçine imalatını da kapsar. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - birincil formda plastik imalatı: + polimerler, (etilen, propilen, stiren (feniletilen), vinil klorid, vinil asetat ve akrilikler dahil), + poliamitler, + fenollu ve epoksit reçineler ve poliüretanlar, + alkid ve polyester reçineler ve polieterler, + silikonlar, + polimerler bazlı iyon değiştiricileri. Kapsam dışı olanlar; - suni ve sentetik elyaf, filaman ve iplik imalatı, bkz. 20.60, - plastik atıkların parçalanması, bkz. 38.32.

20.16.01 Birincil formlarda plastik imalatı
polimerler, (etilen, propilen, stiren (feniletilen), vinil klorid, vinil asetat ve akrilikler dahil), + poliamitler, + fenollu ve epoksit reçineler ve poliüretanlar, + alkid ve polyester reçineler ve polieterler, + silikonlar, + polimerler bazlı iyon değiştiricileri.

20.16.99 Selülöz ve kimyasal türevlerinin imalatı
20.17 Birincil formda sentetik kauçuk imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - birincil formda sentetik kauçuk imalatı: + sentetik kauçuk, + suni lastik. - sentetik kauçuk ve doğal kauçuk veya kauçuk benzeri lastik (örneğin, balata) karışımların imalatı.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 97 / 374

20.17.01 Birincil formda sentetik kauçuk imalatı
sentetik kauçuk, + suni lastik

20.17.02 Sentetik kauçuk ve doğal kauçuk veya kauçuk benzeri lastik (örneğin, balata) karışımların imalatı
20.2 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı

20.20 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - böcek ilaçları, kemirgen ilaçları, küf öldürücüler, yabancı ot ilaçları imalatı, - çimlenmeyi engelleyen ürünler, bitki büyütme düzenleyicileri imalatı, dezenfektanların imalatı (tarımsal ve diğer kullanımlar için), - başka yerde sınıflandırılmamış diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı. Kapsam dışı olanlar; - gübreler ve azotlu bileşiklerin imalatı, bkz. 20.15.

20.20.01 Böcek ilaçları, kemirgen ilaçları, küf öldürücüler, yabancı ot ilaçları imalatı 20.20.02 Çimlenmeyi engelleyen ürünler, bitki büyütme düzenleyicileri imalatı 20.20.03 Dezenfektanların imalatı (tarımsal ve diğer kullanımlar için) 20.20.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
20.3 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 98 / 374

04 Matbaa mürekkebi imalatı 20.30. vernikler.boya maddeleri (konsantre olarak) ve pigmentlerin imalatı.4 Sabun ve deterjan.matbaa mürekkebi imalatı. Kapsam dışı olanlar.cam haline getirilebilir mineler. 20. 20. kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı 20.macun imalatı. vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. şeffaf sırlar ve benzer karışımların imalatı. . bkz.hazır boya ya da cila temizleyicileri ve çıkarıcıları imalatı. mineler (emaye) veya lakların imalatı. yazım ve çizim mürekkebi imalatı.kalafat macunları ve benzer ateşe dayanıklı olmayan dolgu veya yüzey müstahzarları imalatı. .30. .boyalar. bkz.12.01 Boyalar.03 Hazır boya ya da cila temizleyicileri ve çıkarıcıları imalatı 20. .59.ve macun imalatı 20. . . . şeffaf veya renkli boyaların imalatı. mineler (emaye) veya lakların imalatı 20.30.02 Organik kompozit solventler (çözücüler) ve tinerlerin (incelticilerin) imalatı 20.41 Sabun ve deterjan ile temizlik ve parlatıcı maddeler imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 99 / 374 .organik kompozit solventler (çözücüler) ve tinerlerin (incelticilerin) imalatı. vernikler. vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı 20.30 Boya. 20.99 Diğer boya. hazır pigmentlerin.30. parfüm. . temizlik ve parlatıcı maddeleri.30.

briyantinler (saç parlatıcılar).42 Parfüm. petrol ürünlerinden sentetik gliserin imalatı.41. 20.+ araç. 20. 20. 20.+ tekstil yumuşatıcıları (çamaşır yumuşatıcıları dahil).41. + güneş koruyucuları ve bronzlaştırıcı ürünler.sabun imalatı (kozmetik sabunlar hariç).42. ürünler dahil) 20.kimyasal olarak tanımlanabilen bileşiklerin ayrıştırılması. bkz. imalatı. 20. ürünler dahil) Kapsam dışı olanlar.yüzey-aktif müstahzarların imalatı:+ katı veya sıvı biçimdeki çamaşır tozları ve deterjanlar..05 Yüzey-aktif müstahzarların imalatı katı veya sıvı biçimdeki çamaşır tozları ve deterjanlar.+ suni cilalar ve hazır cilalar.41.+ tekstil yumuşatıcıları (çamaşır yumuşatıcıları dahil). imalatı 20..Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. vatka.03 Gliserin imalatı 20. .+ araç.13. keçe vb.14.kozmetik sabun imalatı.+ ahşap parlatıcıları ve kremleri.+ suni cilalar ve hazır cilalar.+ bulaşık temizleme ürünleri. bkz. + diş macunu veya tozu ve ağız temizliği için TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 100 / 374 .organik yüzey-aktif maddelerin imalatı.02 Sabunlu veya deterjanlı kağıt.. kozmetik ve bakım malzemelerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .41.temizleyici ve parlatıcı ürünlerin imalatı:+ oda parfümleri veya deodorantlar... + şampuanlar. + manikür ve pedikür malzemeleri.41. 20.+ deri parlatıcıları ve kremleri (ayakkabı boyaları dahil). saç dalgalandırıcı ve düzleştirici malzemeler. keçe vb.sabunlu veya deterjanlı kağıt.+ temizleme pastaları ve tozları (bunlarla kaplanmış veya emdirilmiş kağıt. cam ve metaller için parlatıcılar.04 Sabun imalatı (kozmetik sabunlar hariç) 20.+ ahşap parlatıcıları ve kremleri.01 Organik yüzey-aktif maddelerin imalatı 20.06 Temizleyici ve parlatıcı ürünlerin imalatı oda parfümleri veya deodorantlar.gliserin imalatı.+ deri parlatıcıları ve kremleri (ayakkabı boyaları dahil). vatka vb.41.+ bulaşık temizleme ürünleri. cam ve metaller için parlatıcılar.parfüm ve bakım malzemelerinin imalatı: + parfüm ve eau de toilet (losyon ve kolonya dahil). vatka vb. + güzellik ve makyaj malzemeleri.+ temizleme pastaları ve tozları (bunlarla kaplanmış veya emdirilmiş kağıt. . vatka.14.

07 Tıraş malzemeleri ( tıraş öncesinde ve tıraş sonrasında kullanılan malzemeler dahil) 20.03 Güneş koruyucuları ve bronzlaştırıcı ürünler 20. briyantinler (saç parlatıcılar). saç dalgalandırıcı ve düzleştirici malzemeler 20.06 Diş macunu veya tozu ve ağız temizliği için malzemeler(protez korunmasında kullanılan malzemeler dahil) 20.42.05 Şampuanlar. 20. .42.42.02 Güzellik ve makyaj malzemeleri 20.malzemeler(protez korunmasında kullanılan malzemeler dahil). + deodorantlar ve banyo tuzları. bkz.42. 20. Kapsam dışı olanlar.04 Manikür ve pedikür malzemeleri 20.01 Parfüm ve eau de toilet (losyon ve kolonya dahil) 20.42.42.53.doğal esansların çıkartılması ve rafine edilmesi. + tıraş malzemeleri ( tıraş öncesinde ve tıraş sonrasında kullanılan malzemeler dahil). + tüy dökücü malzemeler.08 Deodorantlar banyo tuzları ve tüy dökücü malzemeler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 101 / 374 . + kozmetik sabun imalatı.42.42.

52. .aromatik damıtılmış suların imalatı.tutkal ve hazır yapıştırıcıların imalatı.51. .. işaret fişekleri ve benzerleri dahil .00 Uçucu yağların imalatı 20.53.suni reçine imalatı..sentetik aromatik ürünlerin imalatı.52 Tutkal imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. fişek kapsülü. Kapsam dışı olanlar. teşhis malzemeleri gibi başka yerde sınıflandırılmamış kimyasal maddelerin imalatını kapsamaktadır. 20.59. bkz.5 Diğer kimyasal ürünlerin imalatı Bu grup. bkz. 20.) imalatı.51 Patlayıcı madde imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.) ürünlerinin.parfümeri ya da gıda imalatı için güzel kokulu ürünlerin karışımlarının imalatı. 20. Kapsam dışı olanlar.parfümeri ve bakım malzemeleri imalatı.doğal aromatik ürün özlerinin imalatı. yapıştırıcıların.53 Uçucu yağların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. patlayıcıların.00 Tutkal imalatı 20..42. 20..00 Patlayıcı madde imalatı 20. (tutkal ve kauçuk bazlı yapıştırıcılar dahil).14. bkz. 20. 20.jelatin ve türevlerinin imalatı.. piroteknik (havai fişekler vb. fünye. 20.42. uçucu yağların ve fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal malzemeler (film ve fotoğraf kağıdı da dahil).59 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 102 / 374 .09 Kozmetik sabun imalatı 20. -itici tozların (barut vb. -Patlayıcılar ve piroteknik (havai fişekler vb.) ürünlerin imalatı.20.

filmler.+ metalleri temizlemek (dekupajı için) kullanılan maddeler. kaplama veya kaynak yaparken kullanılan tozlar ve macunlar. bkz. bkz.+ lehim.+ kompozit teşhis veya laboratuar kimyasalları.kimyasal ürünlerin ambalajsız olarak imalatı. bkz.02 Fotoğrafçılıkta kullanmak için kimyasal malzemelerin imalatı 20.+ endüstriyel kullanım için aktifleştirilmiş karbon. .muhtelif kimyasal ürünlerin imalatı.13.+ kompozit teşhis veya laboratuar kimyasalları.59.59. 20. katalizörler ve diğer kimyasal ürünler.04 Muhtelif kimyasal ürünlerin imalatı peptonlar. bkz. hazır kauçuk gaz pedalları.59.01 Fotografik levhalar.+ metalleri temizlemek (dekupajı için) kullanılan maddeler.+ çimentolar için hazırlanmış katkı maddeleri. .asfalt-bazlı yapıştırıcıların imalatı. kaplama veya kaynak yaparken kullanılan tozlar ve macunlar..14. katalizörler ve diğer kimyasal ürünler. antifriz ürünleri .59. hassaslaştırılmış kağıt ve diğer hassaslaştırılmış pozsuz (boş) malzemelerin imalatı 20. 20. diğer protein maddeleri ve başka yerde sınıflandırılmamış türevleri. .jelatin ve türevlerinin imalatı. + tekstil ürünlerinin ve derinin tamamlanmasında kullanılan maddeler.fotografik levhalar.05 Yazım ve çizim mürekkep imalatı 20. antifriz ürünleri .+ peptonlar.30.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ endüstriyel kullanım için aktifleştirilmiş karbon. 23. 20. 20. pepton türevleri. .+ vuruntu önleyici malzemeler. damıtılmış su (saf su) imalatı. hazır kauçuk gaz pedalları. filmler. 20.+ kimyasal olarak dönüştürülmüş bitkisel ve hayvansal yağlar.13.diğer temel organik kimyasalların imalatı.fotoğrafçılıkta kullanmak için kimyasal malzemelerin imalatı. diğer protein maddeleri ve başka yerde sınıflandırılmamış türevleri.6 Suni veya sentetik elyaf imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 103 / 374 .99. yağlama yağı katkı maddeleri. pepton türevleri. hassaslaştırılmış kağıt ve diğer hassaslaştırılmış pozsuz (boş) malzemelerin imalatı. bkz. 20. + tekstil ürünlerinin ve derinin tamamlanmasında kullanılan maddeler.+ kimyasal olarak dönüştürülmüş bitkisel ve hayvansal yağlar..03 Jelatin ve türevlerinin imalatı 20.59. yağlama yağı katkı maddeleri.+ hidrolik sıvılar (yağlar).14..+ hidrolik sıvılar (yağlar).matbaa mürekkebi imalatı..+ çimentolar için hazırlanmış katkı maddeleri.+ vuruntu önleyici malzemeler.+ lehim. 20. Kapsam dışı olanlar.

21. 13. 21.1 Temel eczacılık ürünleri imalatı 21. temel vitaminler. yüksek dayanırlıktaki iplikler dahil.10.02 Kanın işlenmesi 21. bkz.suni veya sentetik devamlı liflerden dikiş ipliği imalatı. taranmamış veya diğer bir deyişle bükmek.antibiyotikler. Bu bölüm ayrıca tıbbi kimyasalların ve botanik ürünlerinin imalatını da kapsamaktadır. eğirmek için işlenmemiş sentetik veya suni filaman imalatı. . . temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ait malzemelerin imalatını kapsamaktadır.01 Antibiyotikler. .10. .suni veya sentetik filaman elyafı (fitil elyafı)imalatı.suni veya sentetik elyafların eğirilmesi. kardelenmemiş.99 Diğer temel eczacılık ürünleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 104 / 374 .10. bkz. . salisilik ve O-asetil salisilik asitler gibi ilaçların imalatında farmakolojik özelliklerinden yararlanmak üzere tıbbi olarak etken maddelerin imalatı: .60.10. 13.60 Suni veya sentetik elyaf imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.20. 20.10.00 Suni veya sentetik elyaf imalatı 21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ait malzemelerin imalatı Bu bölüm.suni veya sentetik tek kat iplik imalatı. .10 Temel eczacılık ürünleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. salisilik ve O-asetil salisilik asitler gibi ilaçların imalatında farmakolojik özelliklerinden yararlanmak üzere tıbbi olarak etken maddelerin imalatı 21.kanın işlenmesi.suni veya sentetik tekli filaman veya şerit imalatı Kapsam dışı olanlar. temel vitaminler.

03 Tıbbi teşhise yönelik malzemelerin imalatı. kemik dolgu malzemeleri(alçı) imalatı. dişçilikle ilgili dolgu malzemeleri imalatı. 21. bkz. . . bkz.20. tıbbi teşhise yönelik malzemelerin imalatı. Kapsam dışı olanlar. harici kullanım için gebeliği önleyici kimyasal ürünlerin ve gebeliği önleyici hormonal ilaçların imalatı. 10. bkz.1.83. . + çeşitli ilaçlar. mine çiçeği. bkz.20. bkz. .01 İlaçların imalatı antiserum (panzehir) ve diğer kan fraksiyonları.). + çeşitli ilaçlar. 82. 46. bkz.50.2 Eczacılığa ait ilaçların imalatı 21. . .20 Eczacılığa ait ilaçların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.20. papatya vb. sargı bezi ve benzerlerinin imalatı 21.eczacılıkla ilgili ürünlerin perakende ticareti. gebelik testleri de dahil 21. benzeri ile tedavi olunan hastalığa ait olan preparatlar dahil 21. + aşılar.ilaçların imalatı: + antiserum (panzehir) ve diğer kan fraksiyonları. gebelik testleri de dahil.50. + aşılar.20.cerrahi kumaşların imalatı.73. 72. 32. .02 Harici kullanım için gebeliği önleyici kimyasal ürünlerin ve gebeliği önleyici hormonal ilaçların imalatı 21. bandaj. 47.eczacılıkla ilgili ürünlerin paketlenmesi.eczacılıkla ilgili ürünler ve biyo teknolojik eczacılıkla ilgili ürünler için araştırma ve geliştirme faaliyetleri. .bio teknolojik eczacılıkla ilgili ürünlerin imalatı . bkz.şifalı ot karışımlarının imalatı (nane.92. gazlı bez. benzeri ile tedavi olunan hastalığa ait olan preparatlar dahil. dişçilikle ilgili yapıştırıcı malzemeler imalatı.21.46.20. bkz. eczacılıkla ilgili ürünlerin toptan ticareti. 32.canlılar için radyoaktif teşhise yönelik müstahzarların imalatı.04 Tıbbi olarak hazırlanmış pansuman pamuğu. 32.99 Diğer eczacılığa ait ilaçların imalatı 22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 105 / 374 .50.

22. imalat sürecinde kullanılan ham maddelere göre karakterize edilmektedir. mobilyalar ve diğer kullanımlar için tekerleklastiği imalatı:+pnömatik (havalı) lastikler. 22.. Bununla beraber. 22.19.11..04 Lastiğin yeniden işlenmesive sırt geçirilmesi 22.11. hareketlimakineler.araçlar.Bu bölüm. lastik yanakları. .01 Araçlar. Kapsam dışı olanlar. hareketlimakineler.lastiğin yeniden işlenmesive sırt geçirilmesi.Bu bölüm kauçuk ve plastik ürünlerin imalatını kapsamaktadır.kauçuk ve lastik onarım malzemelerinin imalatı. donanımlar.+sert veya yumuşaklastikler 22. lastiklerin kaplanması için `sırt geçirme`şeritleri ve benzerlerinin imalatı. mobilyalar ve diğer kullanımlar için tekerleklastiği imalatı pnömatik (havalı) lastikler. 45. lastiklerin kaplanması için `sırt geçirme`şeritleri ve benzerlerinin imalatı 22. oyuncaklar.lastik ve iç lastik tamiratı ve yerine monte edilmesi ya da değiştirilmesi. .iç lastikimalatı. donanımlar.20.03 Değiştirilebilir dış lastik(lastik tabanı).11. bkz.11 İç ve dış lastik imalatı. oyuncaklar. uçaklar. bu alt kısım içinde zorunlu olarak yer alan maddelerin tüm ürünlerin imalatının bu bölümde sınıflandırılacağı anlamına gelmemektedir..02 İç lastik imalatı 22. bkz. 22. lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi Bu sınıf aşağıdakilerikapsamaktadır.+sert veya yumuşaklastikler.değiştirilebilir dış lastik(lastik tabanı).11.1 Kauçuk ürünlerin imalatı Bu grup kauçuk ürünlerin imalatını kapsamaktadır. uçaklar. lastik yanakları..19 Diğer kauçuk ürünleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 106 / 374 .

bkz.32. bağlantı parçaları ve contalar.`sırt geçirme` şeritleri imalatı. .19. 22. .+ kauçukla kaplanmış silindirik ürünler. bkz. . bkz.+ borular.01 Doğal veya sentetik kauçuk ürünleri imalatı.20..lastik ayakkabı imalatı.. 30.+ giyim eşyalarının kauçuk parçaları.kauçuktan fırçaların imalatı.14. 15.sert kauçuktan pipo saplarının imalatı. bkz. profil şekiller. profil şekiller. (dikişsiz olarak bir araya getirilenler)+ kauçuk iplik ve halat.19. çocuklar için kauçuktan şişme botlar.40.sert kauçuktan tarakların. (vulkanize edilmemiş. bkz.kaplanmamış gözenekli kauçuktan yatakların imalatı. 38. 22. 22. 20. sıcak su torbaları.kauçuktan oyunların ve oyuncakların (çocuklar için küçük havuzlar. pipetler. (dikişsiz olarak bir araya getirilenler)+ kauçuk tabanlar ve ayakkabıların diğer kauçuk parçaları.kauçuk bazlı tutkalların ve yapışkanların imalatı. (kıyafetler hariç). Kapsam dışı olanlar.19. bkz.doğal veya sentetik kauçuk ürünleri imalatı. bigudilerin ve benzerlerinin imalatı. 30. emzikler.kauçuğun yeniden kullanılır hale getirilmesi.+ kauçukla kaplanmış iplik ve dokumalar.96.03 Kauçuk taşıma veya kasnak bağları ya da kayışları 22.52. 14. bkz.. levhalar. 22. 31.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ şişirilebilir kauçuk balonlar.+ şişme kauçuk yataklar.sert kauçuktan pipo saplarının imalatı. kauçuktan şişme hayvanlar.+ kauçuk iplik ve halat.19. şeritler. . şeritler. vulkanize edilmiş veya sertleştirilmiş):+ kauçuk tabakalar. 14. saç iğnelerinin. 32. biberonlar vb.19. çubuklar.. saç iğnelerinin.sert kauçuktan tarakların.05 Kauçuk tabanlar ve ayakkabıların diğer kauçuk parçaları TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 107 / 374 .+ kauçuk taşıma veya kasnak bağları ya da kayışları.. 32.+ kauçukla kaplanmış silindirik ürünler. sıcak su torbaları.+ şişirilebilir kauçuk balonlar. bkz.elastik giyim eşyası kumaşlarının imalatı. bkz. .kauçuktan fırçaların imalatı. bkz. . emzikler. toplar ve benzerleri dahil) imalatı. (vulkanize edilmemiş..+ şişme kauçuk yataklar.19. . .12.03.02 Borular.kord bezi imalatı. hortumlar.30. levhalar.11.şişirilebilir sal ve botların imalatı.11. vulkanize edilmiş veya sertleştirilmiş) kauçuk tabakalar.. biberonlar vb. .kauçuktan spor malzemeleri imalatı. 13.04 Kauçuk hijyenik ürünler: gebelik önleyici prezervatifler.. bigudilerin ve benzerlerinin imalatı.+ kauçukla kaplanmış iplik ve dokumalar+ kauçuktan halka. pipetler.+ giyim eşyalarının kauçuk parçaları. . hortumlar 22.+ kauçuk hijyenik ürünler: gebelik önleyici prezervatifler. çubuklar.

. blok.16. levha. . levha. içeri atılarak kalıplama. ürünleri imalatı. çuvallar. yeni ya da kullanılmış (örn.99 b. şerit vb.22. blok.selefon film. şişeler vb. kasalar. 22.21.12. . folyo. kutular. borular ve hortumlar.1.19. boru ve hortum bağlantı elemanları. sandıklar.plastikten yarı mamul ürünlerin imalatı: + plastik tabaka. film.plastik bavul ve el çantası imalatı. 20.19. borular ve hortumlar. bkz. damacanalar. Kapsam dışı olanlar. 22. film.22 Plastik ambalaj malzemesi imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. Bunların bir çoğu için üretim süreci öyle geniştir ki birçok değişik çeşit ürün meydana getirilebilir. 15. bkz.y.02 Mamul plastik ürünlerin imalatı plastik tüpler. yeniden dönüştürülmüş) her hangi bir plastik maddenin işlenerek ara ürün ya da nihai ürün oluşturulmasını kapsamaktadır. şerit vb.2 Plastik ürünlerin imalatı Bu grup. ve kalıba dökme gösterilebilir. bağlantı parçaları ve contalar 22.21. (kendinden yapışkanlı olsun veya olmasın). şerit veya levha Kapsam dışı olanlar. kullanılan bu işlemlere örnek olarak basınç uygulayarak kalıplama. şerit veya levha 22.01 Plastikten yarı mamul ürünlerin imalatı plastik tabaka.s.malların ambalajlanması için gerekli plastik malzemelerin imalatı: + plastik torbalar.birincil formda plastik imalatı. folyo. boru ve hortum bağlantı elemanları. . levha. 22. diğer kauçuk ürünleri imalatı 22. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 108 / 374 . .21 Plastik tabaka.03 Selefon film.21. 22.mamul plastik ürünlerin imalatı: + plastik tüpler. çekilerek kalıplama. .06 Kauçuktan halka. tüp ve profil imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . darbe ile kalıplama. (kendinden yapışkanlı olsun veya olmasın).sentetik veya doğal kauçuk 22.

05 Vinil (bir tür sağlam plastik). duş-kabinleri. . + plastik tanklar. şekilde plastik zemin. lavabolar.01 Plastik kapılar. şekilde plastik zemin.23. yer döşeme malzemesi gibi esnek yer kaplamalarının imalatı. . güneşlikler.22. duş-kabinleri. klozetler (kapakları dahil). pencereler.29 Diğer plastik ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.04 Plastikten sıhhi ürünler plastik banyolar. su fışkırtan sifonlar vb.02 Plastik tanklar.22. panjurlar..23. süpürgelikler (PVC`den olanlar dahil) 22.. süpürgelikler (PVC`den olanlar dahil).23.23. yer döşeme malzemesi gibi esnek yer kaplamalarının imalatı 22.23.00 Plastik ambalaj malzemesi imalatı 22. . pencereler.23 Plastik inşaat malzemesi imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.06 Plastik suni taş imalatı 22. + rulo ya da karo vb. duvar ya da tavan kaplamaları. .vinil (bir tür sağlam plastik). rezervuarlar (depolar). klozetler (kapakları dahil). mutfak takımları ve tuvalet TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 109 / 374 . su fışkırtan sifonlar vb.plastik inşaat malzemesi imalatı: + plastik kapılar. + plastikten sıhhi ürünler: plastik banyolar. panjurlar. çerçeveler.plastik sofra takımları. güneşlikler. çerçeveler. lavabolar. duvar ya da tavan kaplamaları 22. 22. rezervuarlar (depolar) 22.03 Rulo ya da karo vb.23.plastik suni taş imalatı 22.

mineral kaynaklı tek bir madde ile ilgili olan imalat faaliyetlerini kapsamaktadır.02 Çeşitli plastik ürünlerin imalatı plastik başlık. Kapsam dışı olanlar. 31.12. 32.11 Düz cam imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 31.99 b. bkz. Şekillendirilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiş taş ve diğer mineral ürünlerin imalatı da bu bölüme dahildir. aydınlatma malzemelerinin plastik parçaları. plastik taraklar. plastik giyim eşyaları (dikişsiz olarak bir araya getirilenler) . her hangi bir işlem yapılmış cam ve cam eşyalarının tüm biçimlerini kapsamaktadır. plastik oyunlar ve oyuncakların imalatı.tıbbi. kiremit ve fırınlanmış kil ürünleri ile tutkal ve sıva ürünleri gibi ham maddelerden nihai ürünler imalatını da kapsamaktadır. seramik ürünleri.1 Cam ve cam ürünleri imalatı Bu grup. bkz. 22. bkz.50.). . .02.30. plastik duvar kağıtları. (telli. renkli veya boyalı düz cam dahil). diğer plastik ürünlerin imalatı 23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı Bu bölüm.düz cam imalatı. izolasyon bağlantı parçaları. bkz.plastik mobilya imalatı.s. taşıyıcı ve kasnak taşıyıcıları. 15. 15.29. 23.99.29. düz cam.plastik bavul ve benzeri bagaj eşyalarının imalatı.göz sağlığında (oftalmoloji) kullanılan plastik maddelerin imalatı.01 Plastik sofra takımları.eşyalarının imalatı. bkz. bkz. plastik tuhafiye eşyaları vb.40.20. 32. plastikten büro ve okul malzemeleri. aydınlatma malzemelerinin plastik parçaları. çukur camlar. mobilyalar için plastik parçalar. plastik taraklar. plastikten büro ve okul malzemeleri. plastikten sigara ağızlık ve tabakaları. plastikten sigara ağızlık ve tabakaları. . plastikten biblo. cam ve cam ürünleri (örn. mutfak takımları ve tuvalet eşyalarının imalatı 22. plastik ayakkabı topukları. kendinden yapışan plastik manyetik bantlar.plastik spor malzemelerinin imalatı. tuğla. plastik tuhafiye eşyaları vb. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 110 / 374 . 32. mobilyalar için plastik parçalar.50. .09.kaplanmamış gözenekli kauçuktan yatak imalatı. 31.29. elyaf. plastik duvar kağıtları.plastikten yapılmış sert şapkalar ve diğer kişisel koruyucu donanımların imalatı. 31.y. . plastik saç bigudileri. izolasyon bağlantı parçaları. bkz. . . plastik ayakkabı topukları. 32. Bu bölüm. plastikten biblo. plastik saç bigudileri. plastik giyim eşyaları (dikişsiz olarak bir araya getirilenler) . 23.plastik ayakkabı imalatı. . ve dişçilikle ilgili plastik uygulama ürünlerinin imalatı. 32. 22. kendinden yapışan plastik manyetik bantlar.çeşitli plastik ürünlerin imalatı: + plastik başlık. . . bkz. bkz.01. taşıyıcı ve kasnak taşıyıcıları.03. teknik cam eşya vb.

ev içinde kullanılan diğer cam eşya veya kristal eşyaların imalatı. 13. bkz.23.cam elyafından dokunmuş mensucatların imalatı.12.çok katlı yalıtım camlarının imalatı.01 Camdan veya kristalden şişe ve diğer muhafaza ürünlerinin imalatı 23.14.cam elyafı imalatı (cam yünü ve bunlardan yapılmış dokuma dışı ürünler dahil). Kapsam dışı olanlar.00 Düz cam imalatı 23.40. .14 Cam elyafı imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 Cam elyafı imalatı 23. bkz. 23.11.20. Kapsam dışı olanlar.13.12 Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.veri iletimi veya görüntülerin canlı olarak iletilmesi için fiber optik kabloların imalatı. 32. . .31. . cam ayna imalatı. 23.sertleştirilmiş emniyet camı ve temperli düz cam imalatı.cam oyuncakların imalatı.00 Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi 23.13. . . ev içinde kullanılan diğer cam eşya veya kristal eşyaların imalatı 23. 23.cam bardaklar.19 Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dahil) TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 111 / 374 . . bkz.02 Cam bardaklar. 27.13 Çukur cam imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .camdan veya kristalden şişe ve diğer muhafaza ürünlerinin imalatı.

70. bloklar. 23.20. potalar (döküm potaları). 23.imitasyon ziynet eşyalarında kullanılan cam eşyaların imalatı. mufllar (mufl ocağı). bloklar.20.20 Ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı Bu sınıf madencilik ve taş ocakçılığındaki metalik olmayan ürünlerden ara mamul ürünlerin imalatını kapsamaktadır. dolamit (beyaz mermer) ya da kromit içeren ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 112 / 374 . 32.camdan yapılan heykelciklerin imalatı. imalatı. tuğlalar vb. 23.20.ateşe dayanıklı seramik ürünlerin imalatı: + silisli süzme topraktan (kiselgur) ısı-yalıtımlı seramik ürünler. harç.lambalar.camdan kaldırım bloklarının (tuğlalarının) imalatı. + ateşe dayanıklı seramik imbikler. borular vb. 26.magnezit.2 Ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı 23. . kandiller.. fenerler için cam muhafazaların imalatı. + ateşe dayanıklı briketler.camdan çubuk ve tüp imalatı.şırıngaların ve diğer tıbbi laboratuar malzemelerinin imalatı. P656+ ateşe dayanıklı seramik imbikler.03 Magnezit. beton vb.. borular vb. optik camların ve optik tarzda işlenmemiş olan optik eşyaların imalatı.cam izolasyon malzemelerinin ve cam izolasyon bağlantı parçalarının imalatı. .. . . . dolamit (beyaz mermer) ya da kromit içeren ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı. . Kapsam dışı olanlar.optik tarzda işlenmiş optik eşyaların imalatı. . püskürtme tüpleri. tüpler.kol saati veya duvar saati camlarının. bkz. bkz. . Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. püskürtme tüpleri.50. 23. tuğlalar vb. potalar (döküm potaları).Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . tüpler. mufllar (mufl ocağı).02 Ateşe dayanıklı briketler.01 Ateşe dayanıklı seramik ürünlerin imalatı silisli süzme topraktan (kiselgur) ısı-yalıtımlı seramik ürünler. hijyenik amaçlı veya eczalık da kullanılan cam eşyaların imalatı. Ayrıca bu sınıf aşağıdakileri de kapsamaktadır. .laboratuarlarda.00 Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dahil) 23.ateşe dayanıklı çamur.19. . .

31 Seramikten karo ve fayans imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. 23. bkz.lerinin imalatı. .3 Kilden inşaat malzemeleri imalatı 23. borular.20. 22.lerinin imalatı.ateşe dayanıklı olmayan kilden inşaat malzemesi imalatı: + seramik tuğlaların. olukların vb.lerinin imalatı. .23.01 Ateşe dayanıklı olmayan kilden inşaat malzemesi imalatı seramik tuğlaların.32. suni mermerler).99 Diğer ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı 23. mozaik küplerin vb. 23.lerinin imalatı 23. 23.ateşe dayanıklı seramik ürünleri imalatı.32 Fırınlanmış kilden briket.23. kiremitlerin. 23. . bkz.31.inşaat malzemesi ve ateşe dayanıklı olmayan seramikten ürünlerin imalatı. kiremit. .suni taşların imalatı (örn. baca tuğlalarının. . . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 113 / 374 .ateşe dayanıklı olmayan seramik yer karoların ya da duvar fayanslarının ve karolarının.4.31. borular.ateşe dayanıklı olmayan seramik döşemelerin ve seramik kaldırım taşlarının imalatı. 23. Kapsam dışı olanlar.20. 23. Kapsam dışı olanlar. mozaik küplerin vb. bkz. tuğla ve inşaat malzemeleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.02 Ateşe dayanıklı olmayan seramik döşemelerin ve seramik kaldırım taşlarının imalatı 23. olukların vb. kiremitlerin. bkz.01 Ateşe dayanıklı olmayan seramik yer karoların ya da duvar fayanslarının ve karolarının. .20. baca tuğlalarının.pişmiş kilden döşemelik blokların imalatı.32. + seramik tuğlalar ve kiremitlerin imalatı.ateşe dayanıklı olan seramik ürünlerin imalatı. karo. .

klozet vb.41.4 Diğer porselen ve seramik ürünlerin imalatı Bu sınıf madencilik ve taş ocakçılığındaki metalik olmayan ürünlerden nihai ürünlerin imalatını kapsamaktadır. bkz. 23. Kapsam dışı olanlar.imitasyon (taklit) ziynet eşyaları imalatı. 23. .40.32. 23.41 Seramik ev ve süs eşyası imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. lavabo.23.02 Pişmiş kilden döşemelik blokların imalatı 23. 32.01 Seramik sofra takımları ve diğer ev veya tuvalet eşyalarının imalatı 23.seramik sıhhi ürünlerin imalatı. 23.3. 23.01 Seramik sıhhi ürünlerin imalatı lavabo. . bibloların ve diğer dekoratif amaçlı seramik eşyaların imalatı 23.seramik inşaat malzemelerinin imalatı.heykelciklerin. 32.42. klozet vb. banyo küveti. bkz.seramik sofra takımları ve diğer ev veya tuvalet eşyalarının imalatı. 23. banyo küveti.99 Diğer seramik ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 114 / 374 . bkz. . Kapsam dışı olanlar.42 Seramikten yapılan sıhhi ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.seramik oyuncak imalatı.02 Heykelciklerin.ateşe dayanıklı seramik ürünlerin imalatı. . . bkz.41.diğer seramik ürünlerin imalatı. . bibloların ve diğer dekoratif amaçlı seramik eşyaların imalatı.20..13. . .42.

.suni taşların imalatı (örn.42. 22.43.49. Kapsam dışı olanlar. suni mermerler). kimyasal ve endüstriyel ürünlerin imalatı.suni diş imalatı. bkz.5 Çimento. bkz. .ateşe dayanıklı seramik ürünlerin imalatı.51 Çimento imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.3. bkz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 115 / 374 . . .23. Kapsam dışı olanlar.seramik ve demirli mıknatısların imalatı. kavanozların ve çeşitli benzer ürünlerin imalatı.44. 23. 23. .ateşe dayanıklı seramik ürünlerin imalatı. bkz.seramikten elektrik yalıtım malzemelerinin ve bağlantı parçalarının imalatı. .malların taşınması ya da ambalajlanması için kullanılan seramik çömleklerin. 23.20. .00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı 23. 23.20.seramik sıhhi ürünlerin imalatı.seramikten laboratuar ürünlerinin.00 Seramik yalıtım malzemeleri ve bağlantı parçalarının imalatı 23.Klinker ve suya dayanıklı çimento imalatı. 23. kireç ve alçı imalatı 23.49 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . portland.50. 23.43 Seramik yalıtım malzemeleri ve bağlantı parçalarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . . bkz. bkz. Kapsam dışı olanlar. .00 Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı 23. 32.23.44 Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .seramik inşaat malzemelerin imalatı.başka yerde sınıflandırılmamış seramik ürünlerin imalatı. 23.

bkz..62. çimento ya da suni taş mamullerinin imalatı:+ karo. .alçı ürünleri imalatı.52 Kireç ve alçı imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.çimentodan yapılmış ürünlerin imalatı.02 Sönmüş alçı taşından ya da sönmüş sülfattan alçı imalatı 23.inşaatta kullanmak üzere önceden kalıba dökülmüş beton. çimento ve alçıdan yapılmış eşyaların imalatı 23. . direkler. bkz. pano. panel. bkz. kazıklar ve benzeri ürünler.61. Kapsam dışı olanlar.63. 23.69. 23.50. 23.20.levha. tuğla.01 İnşaatta kullanmak üzere önceden kalıba dökülmüş beton.dişçilikte kullanılan çimentoların imalatı. .. briket.6 Beton.alüminyumlu çimento (boksit çimentosu). beton ya da suni taştan bina ya da bina dışı inşaat amaçlı prefabrik temel yapısal elemanların imalatı. . 23.01 Sönmemiş kireç. Kapsam dışı olanlar.52. sönmüş kireç ve suya dayanıklı kireç imalatı 23. bkz.çimento. çimento ya da suni taş TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 116 / 374 . 23.69.00 Çimento imalatı 23.sönmüş alçı taşından ya da sönmüş sülfattan alçı imalatı.51.hazır karışım ve kuru karışım çimentoların ve harçların imalatı. cüruf çimento ve süper fosfat çimentolar dahil. 23.52. . beton vb. 32. bkz. kaldırım taşı. . 23. .ateşe dayanıklı harç.52.sönmemiş kireç. sönmüş kireç ve suya dayanıklı kireç imalatı.03 Sönmüş dolamit (beyaz mermer) imalatı 23.61 İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. imalatı.64. 23. 23.

23. 23. .00 İnşaat amaçlı alçı ürünlerinin imalatı 23.62 İnşaat amaçlı alçı ürünlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.63.ateşe dayanıklı çimento imalatı. Kapsam dışı olanlar. panel.61. bkz.inşaatta kullanıma yönelik alçı ürünleri imalatı.hazır ve kuru karma beton ve harç imalatı.63 Hazır karma beton imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kaldırım taşı. beton ya da suni taştan bina ya da bina dışı inşaat amaçlı prefabrik temel yapısal elemanların imalatı 23. 23.65 Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 117 / 374 . pano.00 Toz harç imalatı 23. paneller vb. tuğla. 23. 23. panolar. direkler.20.. + levhalar.toz harç imalatı. briket.levha.20. . . bkz.64.64 Toz harç imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.63. 23. . . Kapsam dışı olanlar.ateşe dayanıklı harç imalatı. bkz.62.kuru betonların ve harçların imalatı.00 Hazır karma beton imalatı 23. kazıklar ve benzeri ürünler 23. .02 Çimento.mamullerinin imalatı karo.

tüpler. . . vazolar.. sazlar) yapı malzemeleri imalatı. kaba yontulmuş taş üretimi.7 Taş ve mermerin kesilmesi. sarnıçlar.69 Beton. saman. 23. + oluklu levha. panolar. oluklar.beton. leğenler. çatı yapımında kullanılmak üzere taş ve mermerin kesilmesi. çiçek saksıları vb. borular. bkz. bkz. .01 Çimento. 23. mobilyalar. çimento ya da suni taştan diğer ürünlerin imalatı: + heykel. kamış. kavanozlar. değirmen taşları. 23. alçı veya diğer mineral yapıştırıcılar ile bir araya getirilmiş bitkisel maddelerden (odun yünü. sazlar) yapı malzemeleri imalatı 23.9. pencere çerçeveleri vb. saman. kavanozlar. leğenler. kamış. şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi.00 Beton. mobilya.inşaatta.taşocağında yapılan faaliyetler. pencere çerçeveleri vb.çimento. yollarda.65. alçı. alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 118 / 374 .02 Asbestli çimento veya selüloz lifli çimento ya da benzerlerinden ürünlerin imalatı oluklu levha. 08.69.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. örn. diğer levhalar. alçak ve yüksek kabartmalar.70 Taş ve mermerin kesilmesi. oluklar.asbestli çimento veya selüloz lifli çimento ya da benzerlerinden ürünlerin imalatı. alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı 23. zımpara taşları ve benzeri ürünlerin üretilmesi. panolar. şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi 23. 23. alçı veya diğer mineral yapıştırıcılar ile bir araya getirilmiş bitkisel maddelerden (odun yünü. mobilyalar. karolar. Kapsam dışı olanlar. kabristanlarda. sarnıçlar..11. . diğer levhalar.taş mobilyaların imalatı. karolar. . tüpler.65. lavabolar. şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. lavabolar. borular. .

99 Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 119 / 374 . çatı yapımında kullanılmak üzere taş ve mermerin kesilmesi. .yumuşak zeminli zımpara ürünleri (örneğin zımpara kağıdı) dahil.14. pulları soyulmuş magnezyum mikaları.70. örn. . bkz. genleştirilmiş killer ve benzer ısı-yalıtım.asfalt veya benzeri malzemelerden ürünlerin imalatı.cam yünlerinin ve dokunmamış cam yününden yapılan ürünlerin imalatı. . metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatını kapsamaktadır. 23. . . suni zımpara (korendon) imalatı Kapsam dışı olanlar.02 Taş mobilyaların imalatı 23.70.çeşitli mineral maddelerden ürünlerin imalatı: + işlenmiş mika ve mikadan ürünler. bkz. .karbon veya grafit contaların imalatı. 27.91. . . turbadan ürünler. bkz.91 Aşındırıcı taş ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 23.01 İnşaatta. değirmen taşları. grafitten ürünler (elektrikli ürünler hariç) vb.99. asfalt bazlı yapıştırıcılar. bileyi veya parlatma taşları ve doğal ya da suni aşındırıcı ürünlerin imalatı.mineral yalıtım maddeleri imalatı: + cüruf yünleri.90.29.9 Aşındırıcı ürünlerin ve başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı Bu grup.karbon ve grafit elyaf ve ürünleri imalatı (elektrotlar ve elektrikli uygulamalar hariç).mineral maddeler ya da selüloz esaslı sürtünme balatası ve bunların monte edilmemiş parçalarının imalatı. madeni yünler ve benzer mineral yünler. 28. kabristanlarda. 23. kömür katranı zifti vb. ses-yalıtım ya da ses emen materyaller. . şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi 23.grafit elektrot imalatı.23..00 Aşındırıcı taş ürünlerin imalatı 23. 23. yollarda.

çelikten sıcak haddelenmiş açık profil üretilmesi. blok veya diğer birincil formlardaki dökme demir (pik demir) ve aynalı demir (spiegeleisen) üretimi 24. demir alaşımlarının imalatı gibi faaliyetleri kapsamaktadır. Bu kısım aynı zamanda diğer kimyevi elementlerin saf metallere dönüştürülmesi ile metal alaşımların ve süper alaşım imalatını da kapsamaktadır. çubuk.demiryolu ray hattı malzemelerinin üretimi (birleştirilmemiş raylar).çelikten sıcak veya soğuk çekilmiş yassı hadde ürünleri. . şerit. . .demir alaşımlarının imalatı. .külçe.10. çelik fırınları. demir külçesi. . maden. levha. elektroliz veya diğer kimyasalsüreçleruygulanarak istisnai saflıkta demir üretilmesi.24 Ana metal sanayii Bu bölüm elektro metalürjik ve diğer metalürjik teknikleri kullanarak.10. Eritme ve ayrıştırma işlemleri sonucunda elde edilen çıktı genellikle ingot (kütük) halinde olup.02 Külçe. Kapsam dışı olanlar. bar veya tel yapmak amacıyla haddeleme.01 Maden eritme ocakları. . . 24. bkz. erimiş halde olan çıktı ise dökümler ile diğer ana metal ürünleri yapmak için kullanılır. blok veya diğer birincil formlardaki dökme demir (pik demir) ve aynalı demir (spiegeleisen) üretimi. . . hurdadan elde edilen demir içeren ve demir içermeyen metallerin eritilmesi ve/veya ayrıştırılması faaliyetlerini kapsamaktadır.31.03 Demir alaşımlarının imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 120 / 374 .çelikten yarı mamuller üretilmesi. çelik fırınları.maden eritme ocakları. . haddeden çekme ve kalıptan çekme işlemlerinde kullanılırken. pik demirin çeliğe dönüştürülmesi.demir ya da çelik hurdaların yeniden eritilmesi. .çelikten sıcak haddelenmiş bar ve çubukların üretilmesi. haddehane makineleri ve bitirme haddelerinin işletilmesi 24.10 Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 24.demir granül ve demir tozu üretilmesi .soğuk haddelenmiş bar imalatı . ergimiş veya katı formda pik demir imalatı.demirin ve diğer sünger demir ürünlerinin doğrudan indirgenmesi yoluyla demir çelik ürünlerinin imal edilmesi.kütük veya diğer birincil formlarda çelik üretilmesi. haddehane makineleri ve bitirme haddelerinin işletilmesi.çelikten ve kaynaklı çelikten açık profillerin üretimi. 24.1 Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı Bu grup. . 24.10. . demir cevherinin doğrudan indirgenmesi.

s.10.06 Kütük veya diğer birincil formlarda çelik üretilmesi 24.10.10. borular. borular.08 Çelikten sıcak veya soğuk çekilmiş yassı hadde ürünleri. elektroliz veya diğer kimyasalsüreçleruygulanarak istisnai saflıkta demir üretilmesi 24.04 Demirin ve diğer sünger demir ürünlerinin doğrudan indirgenmesi yoluyla demir çelik ürünlerinin imal edilmesi.2 Çelikten tüpler.10. ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı 24.10. . çelikten ve kaynaklı çelikten açık profillerin üretimi 24. çelikten sıcak haddelenmiş açık profil üretilmesi.10.20 Çelikten tüpler.05 Demir ya da çelik hurdaların yeniden eritilmesi 24. içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 121 / 374 .07 Çelikten yarı mamuller üretilmesi 24.24. içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı 24.y.99 b.çelikten sıcak haddelenmiş bar ve çubukların üretilmesi.

.sıcak haddelenmiş ve boyuna veya spiral olarak kaynak yapılmış olan yassı ürünlerden soğuk olarak şekillendirilen.3 Çeliğin ilk işlenmesindeki diğer ürünlerin imalatı Bu grup. çeliğin soğuk işlenmesiyle diğer ürünlerin imal edilmesini kapsamaktadır.00 Barların soğuk çekilmesi 24.sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlerin işlenmesi ile yassı flanşların ve döküm halkalı flanşların imalatı.soğuk çekme. boyuna veya spiral kaynaklı yassı ürünlerin sürekli soğuk veya sıcak kalıplanmasıyla dairesel kesitli olan ve sıcak veya soğuk haddelenmiş. sıcak haddelenmiş dikişsiz çelik boruların dövülmesiyle.tel çekme.34. 24. dış çapı 406. taşlama veya burma yoluyla çelik bar ve dolu kesitli çelik profil imalatı Kapsam dışı olanlar..4 mm veya daha az olan kaynaklanmış hassas tüplerin ve boruların imalatı. .dairesel kesitli tüp ve boruların ileri işlemlerle.52.20. Kapsam dışı olanlar.soğuk çekmeyle veya soğuk haddelemeyle ya da soğuk kalıplamayla dairesel olmayan kesitli tüpler ve borular için şekillendirilmiş.32 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. dirsekler ve küçültülmüş parçalar gibi. . 24. boyuna kaynaklı şeritlerden sıcak veya soğuk kalıplanmasıyla şekillendirilen dairesel kesitli olmayan dış çapı 406. 24. bkz. bkz.sıcak veya soğuk haddelenmiş.00 Çelikten tüpler.savurma döküm yöntemiyle dikişsiz çelik boruların ve tüplerin imalatı. kaynaklanmış veya daha ileri bir işleme tabi tutulmuş olarak dağıtılan boyuna kaynaklanmış ve sıcak veya soğuk haddelenmiş şeritlerin sıcak veya soğuk kalıplanmasıyla.. 24.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.`yi aşan kaynaklı borular ve tüplerin imalatı. içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı 24.4 mm ve daha az olan kaynaklanmış tüp ve boruların imalatı..çelikten dişli vidalar ve diğer boru veya tüp parçaları.. 24. . borular. dirsekli bağlantı parçalarının imalatı. dış çapı 406.. borular ve içi boş profillerin sadece soğuk çekilmesiyle sıcak haddelenmiş veya sıcak ekstrüzyonlanmış hassas ve hassas olmayan dikişsiz tüp ve boruların imalatı. sıcak ekstrüzyon veya diğer sıcak işleme yöntemleriyle dikişsiz boru.31. soğuk çekilmesiyle veya soğuk haddelenmesiyle ve dairesel kesitli olmayan tüpler. yuvarlak veya yuvarlak olmayan kesitli içi boş boru veya profil olarak imalatı.31 Barların soğuk çekilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.sıcak haddelenmiş yassı ürünlerin veya çelik çubukların soğuk olarak tekrar haddelenmesi yoluyla kangal veya düz olarak 600 mm`den daha az genişliğe TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 122 / 374 . ..4 mm.sıcak haddeleme veya sürekli döküm yoluyla elde edilen bar veya çubuk şeklinde olabilen bir ara ürünün daha ileri işlemler için sıcak haddeleme.

bkz. 24. bkz. gümüş.54.. Kapsam dışı olanlar.barların ve dolu çelik profillerin çekilmesi.yarı işlenmiş değerli metal üretimi.·¨ 24.sahip kaplanmış veya kaplanmamış. .değerli metal mücevherat imalatı. .34 Tellerin soğuk çekilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 25.33. 24.demir dışı metallerin dökümü. . 32.00 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi 24. .türetilmiş telden ürünler imalatı. .yassı haddelenmiş çelik ürünlerin silindirli mikserde kademeli olarak soğuk şekillendirilmesi veya presle katlanması ile elde edilen açık profil imalatı.01 Değerli ana metallerin üretimi işlenmiş veya işlenmemiş değerli metallerin üretilmesi ve rafine edilmesi: cevher veya hurdadan TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 123 / 374 . . 24.ana metallerin gümüşle kaplanması.34.değerli ana metallerin üretimi : + işlenmiş veya işlenmemiş değerli metallerin üretilmesi ve rafine edilmesi: cevher veya hurdadan altın.93. Kapsam dışı olanlar. bkz.ana metallerin gümüşün veya altının platin veya platin grubuna ait metallerle kaplanması. . . .53.ana metallerin veya gümüşün altınla kaplanması .00 Soğuk şekillendirme veya katlama 24. bkz.31. 24. değerli metal alaşımların üretimi.33 Soğuk şekillendirme veya katlama Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. yassı olarak haddelenmiş çelik ürünlerin imalatı.00 Tellerin soğuk çekilmesi 24. 24.çelik tel çubukların soğuk çekilmesi yöntemiyle çekilmiş çelik tel imalatı.32.12. 24.41 Değerli metal üretimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.4 Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı 24.41. . . platin vb. soğuk biçimlendirilmiş veya soğuk katlanmış oluklu levhaların ve sandviç panellerin imalatı.

24.41.41. . Kapsam dışı olanlar.41.54.42 Alüminyum üretilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .43 Kurşun. 24. alüminyum döküntü ve hurdaların elektrolitik rafinesinden alüminyum üretimi.04 Ana metallerin gümüşle kaplanması 24.alüminadan (alüminyum oksitten) alüminyum üretimi.demir dışı metallerin dökümü. .demir dışı metallerin dökümü. 24.53. Kapsam dışı olanlar.kurşun. 24. 24. bkz. gümüş.41.alüminyum alaşımlarının üretimi.53.54. . çinko ve kalay imalatı. çinko ve kalay üretimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.yarı işlenmiş kurşun.05 Ana metallerin veya gümüşün altınla kaplanması 24.00 Alüminyum üretilmesi 24.kurşun.cevherlerden kurşun.02 Değerli metal alaşımların üretimi 24. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 124 / 374 . çinko ve kalay alaşımları üretimi. .41. çinko ve kalay üretimi. . 24. . çinko ve kalay üretimi.06 Ana metallerin gümüşün veya altının platin veya platin grubuna ait metallerle kaplanması 24. platin vb. .03 Yarı işlenmiş değerli metal üretimi 24.42. çinko ve kalay hurda ve döküntülerinin elektrolitik rafinesinden kurşun.altın. .yarı mamul alüminyum imalatı. bkz.

24.44 Bakır üretilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.46 Nükleer yakıtların işlenmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .24. Kapsam dışı olanlar. manganez. nikel vb. ürünlerin imalatı. . . .00 Bakır üretilmesi 24.21.53.demir dışı metallerin dökümü. .krom. . maden alaşımlarının imalatı. bkz. nikel vb. manganez.bakır alaşımları üretimi. çinko ve kalay üretimi 24. .sigorta teli veya şerit imalatı. manganez.aşağıdakiler gibi nihai döküm ürünlerin imalatı: + kazanlar (boyler) ve radyatörler. 24.krom. manganez.45 Demir dışı diğer metallerin üretimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. yarı işlenmiş ürünlerin ve çeşitli döküm mamullerinin dökümle imalatını kapsamaktadır. .99.00 Nükleer yakıtların işlenmesi 24.43.bakır hurda ve döküntülerinin elektrolitik rafinesinden bakır üretilmesi. manganez.maden cevherlerinden veya oksitlerden krom. bkz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 125 / 374 . Kapsam dışı olanlar. nikel vb. üretimi.00 Demir dışı diğer metallerin üretimi 24.54.45.46. .5 Metal döküm sanayii Bu grup.nikel matları üretimi. 24. üretimi.demir dışı metallerin dökümü. 24. nikel vb. nikel vb.cevherlerden bakır üretimi.53. . 24.yarı mamul bakır imalatı. ürünlerin hurda ve döküntülerinin elektrolitik ve alümino termik rafinesinden krom. 25. .00 Kurşun. 25.54.uranyumun ergitilmesi ve rafine edilmesi. .44.yarı-mamul krom.uranyum ve radyumlu maden cevherlerinden veya diğer cevherlerden metalik uranyum üretimi. . 24. . . 24. bkz. + dökümden ev eşyaları . Kapsam dışı olanlar.

52 Çelik dökümü Bu sınıf çelik dökümhanelerinin faaliyetlerini kapsamaktadır. borular ve içi bos profiller ile dökme demirden tüp ve borular ile bunlara ait bağlantı parçalarının imalatı. .dökme çelik dökümü.dökme değerli metallerin dökümü. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.54 Diğer demir dışı metallerin dökümü Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.99 Diğer hafif metallerin dökümü 24. . .`den yarı mamul ürünlerin dökümü. .52. magnezyum.51 Demir döküm Bu sınıf demir dökümhanelerinin faaliyetlerini kapsamaktadır.53. .00 Diğer demir dışı metallerin dökümü TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 126 / 374 .dövülebilir dökme demir ürünleri dökümü. 24. .dökme çelik tüp veya boru bağlantılarının imalatı.demir dışı metallerin basınçlı dökümü. titanyum. .s.dökme hafif metallerin dökümü.gri demir dökümü.yarı mamul demir ürünlerin dökümü.dikişsiz çelik boru ve boru bağlantılarının santrifüjlü dökme yöntemi ile üretimi. .51.tüpler. .00 Demir döküm 24.yarı mamul çelik ürünlerin dökümü.küresel grafit demir dökümü.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . . 24. çinko v.alüminyum. .dökme ağır metallerin dökümü. .01 Dökme hafif metallerin dökümü 24.53 Hafif metallerin dökümü Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.54.53.00 Çelik dökümü 24. . 24.24. 24.

hareketli parçalarla çalışan.gemi kısımlarının imalatı.metal endüstriyel iskeletlerin imalatı (yüksek fırınlar.99.uzmanlaşmış bakım ve onarım faaliyetleri.22. 25.01 İnşaat ve inşaatın parçaları için metal çatıların ya da iskeletlerin imalatı kuleler. merkezi ısıtma kazanlarının kurulumu).monte edilmiş demiryolu hatlarına ait tertibatların imalatı. 43. için iskeletler 25.11. 25. bkz. Kapsam dışı olanlar.11. varil vb.1 Metal yapı malzemeleri imalatı Bu grup.). Silah ve cephane imalatı da bu bölüme dahildir. . grup 33. bkz. için iskeletler) . . destekler. 25. . Kapsam dışı olanlar. taşıma ekipmanları vb.11. 30.1. tamamıyla elektrikli. muhafaza kapları (fıçı. direkler.11 Metal yapı ve yapı parçaları imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. direkler. elektronik veya optik olmayan bu gibi ürünlerin (bazen diğer materyallerle) daha karmaşık birimlere dönüştürülmesine yönelik bağlantı veya montaj ürünlerinin imalatını kapsamaktadır. .11. taşıma ekipmanları vb. . metal yapı malzemelerinin imal edilmesini kapsamaktadır. sabit bir işleve sahip `saf` metal ürünlerin (parçalar.bu bölümde üretilmiş malların binalara kurulumu (örn. 25. yapılar gibi) imalatını ve takip eden 26 ile 30 arasındaki bölümlerin tersine.25 Makine ve teçhizat hariç.inşaat ve inşaatın parçaları için metal çatıların ya da iskeletlerin imalatı (kuleler. kaldırma teçhizatları.03 Çoğunluğu metalden prefabrik binaların imalatı inşaat şantiyeleri.çoğunluğu metalden prefabrik binaların imalatı: + inşaat şantiyeleri. kaldırma teçhizatları. 25. köprüler vb. bkz. köprüler vb. genellikle statik.30.02 Metal endüstriyel iskeletlerin imalatı yüksek fırınlar.) . 25.12 Metal kapı ve pencere imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 127 / 374 .gemi veya enerji kazanları için parçaların imalatı. modüler sergi elemanları vb. . modüler sergi elemanları vb. bkz. destekler. bkz. 25. fabrikasyon metal ürünleri imalatı Bu bölüm. (örneğin inşaat için metal iskeletler ya da parçalar).

çelik kapıların. 25.51. 29. 30. pencerelerin ve çerçevelerin.genellikle depolamada veya imalatta kullanmak amacıyla sabit olarak kurulmuş metal rezervuar.genellikle eşyaların taşınması ve paketlenmesi için kullanılan . rezervuar ve büyük muhafaza kapları (kapasitesi >=300 litre) imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.21.12. fıçı. .40.01 Metal kapıların. . bkz. 25.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.12. bkz.ek mekanlar için metalden oda bölmeleri 25.29 Metalden diğer tank. 25.2 Metal tank.20. sıcak su kazanları (boyler) ve kombi ima Kapsam dışı olanlar. merkezi ısıtma radyatörlerinin ve kazanlarının (boyler) imalatını kapsamaktadır. .sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için metal büyük muhafaza kapları (kapasitesi >=300 litre) imalatı. 27. sıcak su kazanları (boyler) ve kombi imalatı 25. bkz. 25. çelik kapıların. pencerelerin ve çerçevelerin. imalatı (kapasitesi 300 litreyi aşmayan). . . panjurların ve bahçe kapılarının imalatı. bkz. rezervuar ve muhafaza kapları imalatı Bu grup tankların.21 Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç). teneke kutu.metal kapıların. . rezervuar ve büyük TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 128 / 374 .00 Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç). kutu vb.29.92 . . 25. tank ve benzer muhafazaların imalatı. panjurların ve bahçe kapılarının imalatı 25.elektrikli fırınlar ve su ısıtıcıları imalatı.00 Metalden diğer tank.taşıma konteynerlerinin imalatı. Kapsam dışı olanlar.tankların (zırhlı askeri araçların) imalatı.91.02 Ek mekanlar için metalden oda bölmeleri 25. kova. metal varil.

.40. ağır makineli tüfekler). 20. 30. merkezi ısıtma sıcak su kazanları hariç Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. buhar toplayıcı ve buhar akümülatörleri. . kızdırıcı. 28. bkz. savaş araçları.30 Buhar jeneratörü imalatı.51.30. bkz.kazan (boyler) türbin setlerinin imalatı.4 Silah ve mühimmat (cephane) imalatı 25. gemi veya enerji kazanları (boyler) için parçaların imalatı. .10. bkz.merkezi ısıtma sıcak su kazanlarının (boyler) ve radyatörlerinin imalatı.uzay araçlarının imalatı. kılıç.paraların veya değerli kıymetlerin taşınması için zırhlı araç imalatı. ekonomizör. 30.3 Buhar jeneratörü imalatı (merkezi ısıtma sıcak su kazanları hariç) Bu grup. füzeatarlar.01 Ağır silah imalatı büyük toplar. ağır makineli tüfekler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 129 / 374 . .71.muhafaza kapları (kapasitesi >=300 litre) imalatı 25.40. 25. . 25. 25.küçük silahların imalatı (revolver. . bkz. Kapsam dışı olanlar.pala. imalatı. . savaş araçları.patlayıcı kapsül.ağır silah imalatı (büyük toplar. Kapsam dışı olanlar. bkz.tankların ve diğer savaş araçlarının imalatı.izotop ayırıcıların imalatı. süngü vb. . bkz. . izotop ayırıcılar hariç. 25. .savaş mühimmatının imalatı. .40 Silah ve mühimmat (cephane) imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 29.nükleer reaktör imalatı. 25.11. merkezi ısıtma sıcak su kazanları hariç 25. torpil kovanları. hafif makineli tüfekler).99. buhar jeneratörlerinin imalatını kapsamaktadır.buhar jeneratörleriyle beraber kullanmak için yardımcı ünitelerin imalatı: + kondansatör. . bkz. av tüfeği.su buharı veya diğer buhar jeneratörlerinin imalatı. torpil kovanları.havalı veya gazlı tüfeklerin ve tabancaların imalatı. füzeatarlar.30.00 Buhar jeneratörü imalatı. . bkz. . .21. fünye veya işaret (uyarı) fişeği imalatı. 28.

50 Metallerin dövülmesi. Kapsam dışı olanlar. tipik olarak bir bedel ya da sözleşme karşılığında metallerin dövülmesi veya preslenmesi gibi metallerin işlenmesi için yapılan genel faaliyetleri kapsamaktadır.06 Bomba.02 Küçük silahların imalatı revolver.05 Avcılık.50.1.toz metalürjisi: ısıl işlem (sinterleme) veya basınç altında metal tozlardan doğrudan metal nesnelerin üretilmesi. toz metalürjisi Bu grup.metalin dövülmesi.01 Metalin dövülmesi.03 Havalı veya gazlı tüfeklerin ve tabancaların imalatı 25.40. preslenmesi.25. 24. spor veya savunma amaçlı ateşli silah ve cephane imalatı 25. preslenmesi.40.40. bkz.2. . 25. baskılanması ve yuvarlanması. 24. baskılanması ve yuvarlanması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 130 / 374 .40. . av tüfeği. mayın ve torpido gibi patlayıcı tertibatların imalatı 25.metal tozu üretimi.04 Savaş mühimmatının imalatı 25. preslenmesi. .5 Metallerin dövülmesi. 25. toz metalürjisi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. baskılanması ve yuvarlanması.40. preslenmesi. hafif makineli tüfekler 25. baskılanması ve yuvarlanması.

ana metaller veya diğer metallerin değerli metallerle haddelenmesi. yuvarlayarak cilalanması.metallerin çapaklardan arındırılması. . . kaynak yapılması. . Kapsam dışı olanlar. madenle kaplama. rendelenmesi. 24. frezelenmesi. oluk açılması.metal üzerine baskı yapılması.62. 01. 24.50. perdahlanması. parlatılması. bilenmesi. kum püskürtülerek soyulması. 01. .61 Metallerin işlenmesi ve kaplanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 24. . bkz. . testerelenmesi. . perdahlanması.25. bilenmesi. .12.metallerin kaplanması. 18.6 Metallerin işlenmesi ve kaplanması. delme. oluk açılması. 95. kaynak yapma gibi tipik olarak bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak metallerin işlenmesi için yapılan genel faaliyetleri kapsamaktadır. yumuşak bir şeyle perdahlanması. tornalanması.anlık verilen oymacılık hizmetleri. oyulması.41. parlatılması.metal parçaların delinmesi.44.. rendelenmesi.00 Metallerin işlenmesi ve kaplanması 25.02 Toz metalürjisi ısıl işlem (sinterleme) veya basınç altında metal tozlardan doğrudan metal nesnelerin üretilmesi 25.62 Metallerin makinede işlenmesi ve şekil verilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . .metallerin sertleştirilmesi. makinede işleme Bu grup. bkz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 131 / 374 . . 25. temizlenmesi. emayelenmesi.nalbant faaliyetleri. plastiklerin metal kaplanması. bkz. aşındırılması. oyma. + plastik kaplanması.61. birleştirilmesi vb. verniklenmesi vb. düzenlenmesi. birleştirilmesi vb. tornalanması. kaynak yapılması. parlatma. Kapsam dışı olanlar. anotlanması vb.metallerin renklendirilmesi. .lazer ışınlarının kullanılması yoluyla metallerin kesilmesi veya üzerlerinin yazılması.metallerin metal kullanılmaksızın kaplanması. bkz.62.62. bkz.43.25. 25. aşındırılması. . astarlama. bkz. testerelenmesi. düzenlenmesi.01 Metal parçaların delinmesi.nalbant faaliyetleri. 25. 24.29.metallerin ısıl işlemleri.42. frezelenmesi.. 22.

diğer kesici aletlerin imalatı: +satırlar ve baltalar +usturalar ve tıraş bıçakları +makaslar ve elektriksiz saç kesme makineleri.00 Kilit ve menteşe imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 132 / 374 .71. değerli metallerden çatal-bıçak takımı imalatı. -metal çukur yemek takımları (kadehler. . Kapsam dışı olanlar. imalatı. için hırdavat ürünleri imalatı. 25.02 Lazer ışınlarının kullanılması yoluyla metallerin kesilmesi veya üzerlerinin yazılması 25. gibi sofra takımlarının imalatı satırlar ve baltalar +usturalar ve tıraş bıçakları +makaslar ve elektriksiz saç kesme makineleri 25. çatal. bkz. kasatura vb.7 Çatal-bıçak takımı. kaşık vb.) veya sofra takımları (tabaklar. el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı Bu grup.72 Kilit ve menteşe imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.02 Diğer kesici aletlerin imalatı 25.bıçak. çatal-bıçak takımının.62. 32. anahtarlar.). taşıtlar vb.99.25. kaşık vb. menteşeler ve benzerleri ile binalar.72. gibi sofra takımlarının imalatı . bkz. 25. servis tabakları vb.). kasatura vb.71. kılıç. yemek takımları (kaseler.71. fincan tabakları vb.03 Pala. kılıç. kilitler.asma kilitler. mobilyalar. 25. .pala. imalatı.12. tencereler vb. metal el aletlerinin ve genel hırdavat malzemelerinin imalatını kapsamaktadır. çatal. imalatı 25.71 Çatal-bıçak takımları ve diğer kesici aletlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır..01 Bıçak. 25.

zımbalar (zımba uçları). .73.05 Pres takımları 25.04 Motor gücüyle çalışsın ya da çalışmasın el aletleri veya takım tezgahları için birbiriyle değiştirilebilir aletlerin imalatı matkap uçları. testere ve testere bıçakları imalatı. takım tezgahları uçları.73.03 Motor gücü kullanılmayan tarımsal el aletlerinin imalatı 25. kıskaçlar imalatı. zımbalar (zımba uçları).02 Pense. örs vb. .dairesel testere ve zincir testere bıçakları (ağızları) dahil. Kapsam dışı olanlar. .pres takımları . .mengeneler.73.25. tornavida vb.demirci aletlerinin imalatı: demirci ocağı. freze bıçakları vb. gibi el aletlerinin imalatı.motor gücüyle çalışsın ya da çalışmasın el aletleri veya takım tezgahları için birbiriyle değiştirilebilir aletlerin imalatı: matkap uçları.01 Makineler veya mekanik cihazlar için bıçaklar ve kesici bıçak ağızlarının imalatı 25. 25. . 25.73 El aletleri.73. . gibi el aletlerinin imalatı 25. .73. 28.makineler veya mekanik cihazlar için bıçaklar ve kesici bıçak ağızlarının imalatı.24. freze bıçakları vb.külçe (ingot) kalıpları imalatı. .pense.06 Demirci aletlerinin imalatı demirci ocağı..73. . örs vb 25.07 Kalıp kutuları ve kalıp imalatı (külçe TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 133 / 374 . bkz. 28.73. imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. testere ağızları vb. . tornavida vb.kalıp kutuları ve kalıp imalatı (külçe kalıpları hariç).91.motorlu el aletleri imalatı.motor gücü kullanılmayan tarımsal el aletlerinin imalatı. bkz.

metal ev eşyaları.73. takım tezgahları uçları. Kapsam dışı olanlar. 25. krem gibi kapaklı tüpler ve katlanabilir kutular imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 134 / 374 .08 Mengeneler.91 Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.99 Diğer el aletleri. testere ağızları vb. variller. krem gibi kapaklı tüpler ve katlanabilir kutular imalatı. metal sabit eşyalar. 25. cıvatalar ve cıvata somunları. . 25. fıçılar ve kutuların imalatı.00 Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı 25.01 Gıda ürünleri için konserve kutuları ve teneke kutular ile diş macunu. .kovalar. teneke kutular. birleştirilmiş demiryolu ray donanımları vb. çiviler.tankların ve rezervuarların imalatı.91.9 Diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı Bu grup. . kıskaçlar imalatı 25. .73. gemi pervaneleri ve çapaları.2. imalatı 25.gıda ürünleri için konserve kutuları ve teneke kutular ile diş macunu. 25.kalıpları hariç) 25.92. gibi çeşitli metal ürünlerin imalatını kapsamaktadır.92 Hafif metalden ambalaj malzemeleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. hanehalkı ve endüstriyel kullanıma yönelik teneke kutular ve kovalar.metalik kapakların imalatı. bkz.

güç aktarım zincirleri imalatı.telden yapılan ürünlerin imalatı: dikenli tel. 27.92. telden çit. bkz.32.25. . . torsiyon (burulma) yayları.05 Elektrik ark kaynağı için kaplanmış elektrotlar 25. file.93.zincir imalatı (güç aktarım zincirleri hariç).07 Yay imalatı (saat yayları hariç) düz yaylar. . bkz.elektrik ark kaynağı için kaplanmış elektrotlar .93. helezoni yaylar. . bkz.kaplanmış veya nüveli teller. ızgara. telden çit. 26.04 Telden yapılan ürünlerin imalatı dikenli tel. Kapsam dışı olanlar.93.93. helezoni yaylar. .yay imalatı (saat yayları hariç): +düz yaylar.02 Metalik kapakların imalatı 25.metal kablo.93.çivi ve iğne imalatı. . 25. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 135 / 374 .06 Çivi ve iğne imalatı 25.93. giysi vb. ızgara. .93. 25. 28.03 Kaplanmış veya nüveli teller 25.93 Tel ürünleri. torsiyon (burulma) yayları.02 Elektrik iletkeni olarak kullanılmayan izole edilmiş veya edilmemiş metal halat imalatı 25. +yaylar için yapraklar. örme halat ve benzeri ürünlerin imalatı.duvar veya kol saati yayları imalatı.52. file. +yaylar için yapraklar.01 Metal kablo. . örme halat ve benzeri ürünlerin imalatı 25.elektrik iletimi için tel ve kablo imalatı. zincirler ve yayların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. elektrik iletkeni olarak kullanılmayan izole edilmiş veya edilmemiş metal halat imalatı. giysi vb.15.

+yemek takımları: kaseler..+monte edilmiş demiryolu hatlarına ait tertibatlar..94.metal saç bigudileri.40. fincan tabakları vb.. bkz. 31. 30.+yol işaretleri dahil metal işaretler. zırhlı kasaların. yıkama leğenleri ve benzer eşyalar .oyunların ve oyuncakların imalatı. bkz.kalıcı metalik mıknatısların imalatı. pul ve benzeri diş açılmamış ürünlerin imalatı. 31.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.metal ev eşyaların imalatı:+düz tabaklar: tabaklar.perçin çivilerinin.. .+çanlar.08 Zincir imalatı (güç aktarım zincirleri hariç) 25. Kapsam dışı olanlar. rondela. bkz.01 Perçin çivilerinin. 25.03 Cıvataların.. metal şemsiye kulpları ve iskeletleri ile metal tarak imalatı.93.+el gücüyle çalıştırılan mutfak aletleri ve aksesuarları.09. 32. düz tabaklar vb..metal folyo çantaların (kutuların) imalatı. bürolarda kullanılmak üzere metal eşyaların imalatı.94 Bağlantı malzemelerinin ve vida makinesi ürünlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. pul ve benzeri diş açılmamış ürünlerin imalatı 25.. demlikler.30.+metal bulaşık telleri. vida somunlarının ve benzer dişli (vidalı) ürünlerin imalatı..25.94.çinkodan yapı elemanlarının imalatı: Çatı olukları. 25. . bkz. . vidaların.cıvataların. tavalar ve diğer masada ya da mutfakta kullanılan ve elektrikli olmayan mutfak aletleri.. rondela.metal rozetlerin ve rütbelerin imalatı.spor malzemelerinin imalatı.kılıçların.+çapalar.metal mobilya imalatı.mobilyalar hariç.71. lavabolar.01.. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 136 / 374 .+tencereler.metalden yapılmış çeşitli eşyaların imalatı:+gemi pervaneleri ve bunlara ait kanatlar. küvetler. . bkz. çatı kaplamaları. .94. çengeller. süngülerin.alışveriş arabalarının imalatı. imalatı.99. 31. 32. kopçalar.vida makinesi ürünlerinin imalatı: . .+çukur takımlar: kupalar. zırhlı kapıların vb... çaydanlıklar vb. vida somunlarının ve benzer dişli (vidalı) ürünlerin imalatı 25.02.metal sürahiler ve şişelerin imalatı. .kasaların. vidaların.+tokalar. kasaturaların imalatı.02 Vida makinesi ürünlerinin imalatı 25. olta iğneleri+metal merdivenler.

99. idare ve kontrol teçhizatının.+çanlar.1 Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 137 / 374 . çengeller.25. zırhlı kasaların.99.05 Metalden yapılmış çeşitli eşyaların imalatı gemi pervaneleri ve bunlara ait kanatlar. lavabolar.99.99. bürolarda kullanılmak üzere metal eşyaların imalatı 25. çaydanlıklar vb. elektromedikal ve elektroterapötik cihazların.. ölçme. demlikler. küvetler.99.+çapalar. 26. Bu bölümdeki üretim süreci. iletişim teçhizatının ve benzer elektronik ürünler ile bu tür ürünlerin parçalarının imalatını kapsamaktadır.+tokalar. elektronik ve optik ürünlerin imalatı Bu bölüm.+çukur takımlar: kupalar. imalatı 25. bilgisayarların. optik aletlerin ve teçhizatların imalatı ile manyetik ve optik medyanın imalatını kapsamaktadır.+yemek takımları: kaseler.02 Çinkodan yapı elemanlarının imalatı Çatı olukları. 25.+metal bulaşık telleri.. yıkama leğenleri ve benzer eşyalar 25.+el gücüyle çalıştırılan mutfak aletleri ve aksesuarları. kopçalar. kullanımı ve ileri derecede özel küçültme teknolojileriyle tanımlanmaktadır.+tencereler. zırhlı kapıların vb. entegre devrelerin tasarımı.Bu bölüm ayrıca. olta iğneleri+metal merdivenler. düz tabaklar vb.04 Kasaların.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı 26 Bilgisayarların. tüketici elektroniklerinin.99.+monte edilmiş demiryolu hatlarına ait tertibatlar.. ışın . çatı kaplamaları. fincan tabakları vb. tavalar ve diğer masada ya da mutfakta kullanılan ve elektrikli olmayan mutfak aletleri. bilgisayar çevre birimlerinin. test etme.+yol işaretleri dahil metal işaretler.03 Mobilyalar hariç. 25.01 Metal ev eşyaların imalatı düz tabaklar: tabaklar.

.elektronik dirençlerin imalatı.20.11. bkz.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. polimer. bölüm 27.elektrikli uygulamalar için benzer cihazların imalatı. . .11.çıplak baskılı devre kartları imalatı.02 Entegre devre imalatı (analog. elektrikli röle imalatı.04 Elektronik göstergelerin imalatı (plazma. 26.elektronik kristallerin ve kristal takımların imalatı. monitör kabloları. 27. elektronik uygulamalar için yarı iletkenlerin ve diğer bileşenlerin imalatını kapsamaktadır.elektronik konnektörlerin imalatı. 18. bkz.11 Elektronik bileşenlerin imalatı Bu sınıf. 26. 26.elektronik göstergelerin imalatı (plazma.01 Mikro işlemcilerin imalatı 26. .elektron tüpleri imalatı.bilgisayar ve televizyon ekranlarının imalatı..ışık yayan diyotların (LED) imalatı. bkz.mikro işlemcilerin imalatı. USB kabloları. dijital veya hibrit) 26.yarı iletken.40.. transistörler ve ilgili devre cihazlarının imalatı. başka bir yerde sınıflandırılmaktadır. bkz.11.70.60.06 Yazıcı (printer) kabloları. imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 138 / 374 .X-ray tüpleri ve benzer ışınlama (irradiation) cihazlarının imalatı.12..elektronik bileşen tipli indüktörlerin imalatı (örn. .26. . jikleler. transformatörler).tamamlanmış teçhizat imalatı. LCD) 26. anahtarların ve güç dönüştürücülerin imalatı.12. anahtarların ve güç dönüştürücülerin imalatı 26..-elektronik kondansatörlerin imalatı. bkz..entegre devre imalatı (analog.03 Elektronik uygulamalar için solenoidlerin. .. .05 Işık yayan diyotların (LED) imalatı 26.33. LCD). .akıllı kartların basımı. .11. Kapsam dışı olanlar..diyotlar. tamamlanmış veya yarı tamamlanmış küplerin veya üzerinde çok kısımlı elektronik devre bulunan silikon parçaların imalatı.. bobinler.11.harici modem imalatı.. bkz. bağlayıcılar vb. bkz. 27. bkz. 27.11.floresan balastları imalatı.optik teçhizat ve aletlerinin imalatı. bkz.. 26.elektronik uygulamalar için solenoidlerin.elektrik kablolama gereçleri imalatı. dijital veya hibrit). polimer. 26.11.30. 26.

40..CD çalarlar ve DVD çalarlar gibi tüketici elektronik cihazlarının imalatı.11. ses.yüklü baskılı devre kartları imalatı. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.80.12.. dizüstü bilgisayarların. ya da hibrit olabilir. ağ (network). yönelticiler.. monitörler. 26. matematiksel modelleri uygulama kapasitesine sahiptirler ve en azından analog kontrol ve programlama elemanlarından oluşurlar.. 26. görüntü...televizyon monitörlerinin ve ekranlarının imalatı..akıllı kart okuyucuları imalatı.dahili/harici bilgisayar modem kartlarının imalatı.26.video oyun konsollarının imalatı. CD-RW. elektronik bilgisayarların.. veri iletim teçhizatının (örn. girdi/çıktı cihazları (yazıcılar. .ara yüz kartları imalatı (örn. 26.çıplak baskılı devre kartları imalatı. 26. 26.12. modem kartı) Kapsam dışı olanlar...) imalatı.. bkz. harici sürücüler ve diğer bellek depolama cihazları imalatı.2 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı 26.. Kapsam dışı olanlar.12.kayıtlı medyanın çoğaltılması (bilgisayar medyası. Dijital bilgisayarlar. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 139 / 374 . masa üstü bilgisayarlarının. 26.00 Yüklü elektronik kart imalatı 26.. bkz.arayüz kartlarının..dizüstü bilgisayarları imalatı.bilgisayar sunucuları imalatı. 26.. CD-ROM.akıllı kartların basımı.40.12. gereksinimlerine uygun olarak serbestçe programlanabilen. 26.12 Yüklü elektronik kart imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.. klavyeler) gibi bilgisayar çevre donanımlarının imalatını ve/veya montajını kapsamaktadır..monitör imalatı.12. ağ geçitleri) imalatı.1. 18. modüllerin ve parçalarının imalatı.cep veya avuç içi bilgisayarları imalatı (örn.manyetik disk sürücüler. bkz..40.yazıcı imalatı. bkz. . 26. (3) kullanıcılar tarafından belirlenen aritmetik hesaplamaları yapan ve (4) insan müdahalesi olmaksızın. aşağıdakilerin tamamını gerçekleştiren cihazlardır: (1) çalışan program ya da programları ve programın uygulanması için gerekli olan verileri barındıran. Bilgisayarlar.ana bilgisayarların imalatı.. 18. bkz. joystik ve iztopu aksesuarları imalatı.2..klavye imalatı. bkz. en yaygın tipi. Analog bilgisayarlar.her çeşitte fare (mouse). 26.yüklü elektronik kart imalatı. denetleyiciler.11.. bkz. 26.harici modem imalatı.30. bilgisayar sunucularının ve bellek cihazları.sanal gerçeklik sağlayan kasklar imalatı.optik disk sürücülerin (örn. 26.. bkz.tesis edilmiş bilgisayar terminalleri (depoları) imalatı. köprüler.20 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı Bu sınıf. .dijital iletişim anahtarlarının..masaüstü bilgisayarları imalatı. .. . ses.30.baskılı devre kartlarının üzerine parçaların yüklenmesi.). vb. örneğin ana bilgisayarların.bilgisayarlarda ve bilgisayar çevre birimlerinde kullanılan elektronik bileşenlerin ve elektronik parçaların imalatı. PDA). DVD vb. bkz. . (2) kullanıcıların ihtiyaçlarına. analog. bkz.99 Diğer elektronik bileşenlerin imalatı 26. CD.bilgisayarlar veya diğer cihazlarla kullanmak için boş optik ve manyetik medyanın (boş kaset. görüntü (video).. bkz. bkz.bilgisayar projektörleri imalatı (video projektörleri). DVD-RW) imalatı. işlem devam ederken mantıksal bir karar ile uygulamayı modifiye etmek için bu bilgisayarı gerekli kılan bir süreç programını çalıştıran aletlerdir. dijital. DVD-ROM.barkotlu tarayıcılar dahil tarayıcı imalatı.

20.08 Mekanik olarak çalışmayan otomatik vezne makineleri (ATM`lerin).20.26. her çeşitte fare (mouse). dizüstü bilgisayarları imalatı. monitör imalatı. bilgisayar sunucuları imalatı 26. CD-RW. cep veya avuç içi bilgisayarları imalatı (örn. satış noktası terminalleri (POS) gibi bilgisayar terminallerinin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 140 / 374 .20. PDA) 26. DVD-ROM. joystik ve iztopu aksesuarları imalatı 26.06 Sanal gerçeklik sağlayan kasklar imalatı 26.20.04 Tesis edilmiş bilgisayar terminalleri (depoları) imalatı.20.20. klavye imalatı. ana bilgisayarların imalatı.05 Barkotlu tarayıcılar dahil tarayıcı imalatı. akıllı kart okuyucuları imalatı 26. harici sürücüler ve diğer bellek depolama cihazları imalatı. CDROM.20.01 Masaüstü bilgisayarları imalatı. DVD-RW) imalatı 26. optik disk sürücülerin (örn.07 Bilgisayar projektörleri imalatı (video projektörleri) 26.02 Manyetik disk sürücüler.20.03 Yazıcı imalatı.

.yüklü elektronik kart imalatı. bkz..3 İletişim donanımlarının imalatı 26. faks çekme gibi iki veya daha fazla işlevi olan çok fonksiyonlu büro makinelerinin imalatı 26. motorlu taşıtlar.taşıyıcı ekipmanların imalatı.kontrol istasyonlarına sinyal gönderen hırsız ve yangın alarm sistemleri imalatı.elektronik sayı levhaları (skorbord) imalatı. 26.mobil iletişim donanımları imalatı. bkz.telesekreter imalatı da dahil telefon ve faks teçhizatlarının imalatı.. tarama.20.radyo ve televizyon vericilerinin imalatı. ..Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.kablosuz telefon imalatı..90. . yerlerdeki hoparlör sistemleri ve müzik aletleri ses yükselticileri için elektronik müzik ve görüntü donanımlarının imalatını içermektedir.video kaset kayıt cihazları ve çoğaltma donanımları imalatı. köprüleri ve yönlendiricileri gibi veri iletim donanımlarının imalatı.çağrı cihazları imalatı. Kapsam dışı olanlar.. bkz.kablolu televizyon donanımlarının imalatı.40 Tüketici elektronik ürünlerinin imalatı Bu sınıf.. .yayın alıcı ve verici anten imalatı.90.cep telefonları imalatı.. 26. -iletişim donanımlarında kullanılan elektronik parçalar ve montaj parçalarının imalatı (dahili ve harici bilgisayar modem kartları dahil). bkz.30 İletişim donanımlarının imalatı Bu sınıf.imalatı 26. bkz. bkz.20.trafik ışıklarının imalatı.b. 27. kopyalama.televizyon ekranları ve görüntü panelleri imalatı. 26.tüketiciler için ses ve görüntü donanımı imalatı.1.00 İletişim donanımlarının imalatı 26.12. . .. havaalanı. ...Global Konumlandırma Sistemi (GPS) cihazlarının imalatı....kızıl ötesi (enfraruj) sinyal kullanan iletişim cihazlarının imalatı (örn... 26..ağ geçitleri.radyo ve televizyon stüdyoları ve yayın teçhizatları imalatı (ticari televizyon kameraları dahil).ses TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 141 / 374 . elektronik olarak kablolar üzerinden veya radyo ve televizyon yayını ve kablosuz iletişim donanımı gibi hava aracılığı ile sinyal taşımada kullanılan telefon ve veri iletişim donanımlarının imalatını içermektedir.. alışveriş merkezi v.televizyon imalatı. ev eğlence sistemleri.4 Tüketici elektronik ürünlerinin imalatı 26.51. uzaktan kumanda cihazları).30..09 Çıktı alma. bkz.harici modemler. 27.Merkezi iletişim santral donanımları imalatı.40.özel sayısal veya analog telefon santrallerinin imalatı.bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımlarının imalatı. 26. 26. . Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

70.40. 26. .mikrofon imalatı..40.40. bkz.99 Diğer tüketici elektronik ürünlerinin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 142 / 374 . yayın alıcı ve verici antenler. 26.. -telesekreter imalatı.çoğaltma teçhizatları.bilgisayar çevre donanımları ve bilgisayar monitörleri imalatı.40... 26.kulaklıklar (örn. bkz.kaydetme ve çoğaltma sistemleri imalatı. bkz..40. ses. 32.03 Televizyon ekranları ve görüntü panelleri imalatı 26. .parayla çalışan otomatik plakçalar imalatı.. bkz.01 Video kaset kayıt cihazları ve çoğaltma donanımları imalatı 26.stereo teçhizatları imalatı.30.20. bilgisayar) imalatı. . . 26... 26.02 Televizyon imalatı 26..2. bkz. yerlerdeki hoparlör sistemleri için ses yükselticisi imalatı. alışveriş merkezi v. Kapsam dışı olanlar.30. . bkz.40. bkz. . radyo.uzaktan kumanda aletleri (radyo ve kızılötesi (enfraruj)) imalatı.05 Radyo imalatı 26. vb).40.40. stereo.karaoke makineleri imalatı.CD ve DVD çalar imalatı. bkz.çağrı cihazı imalatı.anten imalatı..06 Hoparlör sistemleri imalatı 26.dijital kamera imalatı. 26.30. .30. video. 26.40.sabit (değiştirilemez) yazılımlı elektronik oyun imalatı.ev tipi video kamera imalatı.hoparlör sistemleri imalatı.30.video oyun konsolları imalatı.kayıtlı medyanın çoğaltılması (bilgisayar medyası.04 Ses kaydetme ve çoğaltma sistemleri imalatı 26. bkz. ticari video kameraları gibi stüdyo yayın teçhizatları imalatı. 18. 26.b. .müzik enstrümanları ve havaalanı..radyo imalatı.07 CD ve DVD çalar imalatı 26.

.araç gereçler için çevresel ve otomatik kontrol aletlerinin imalatı.. bkz... . diğer ölçme ve test aletleri ile bunların parçalarından oluşmaktadır.ölçüm ve kayıt cihazlarının imalatı (örn. sayaçlar(örn.00 Ölçme. . .. bkz..26. elektrik).. kıvam. seviye. işaret etmek.29.. nem. 26. bkz. .telesekreter makinelerinin imalatı.. ısı derecesi. test vb.. bkz. araştırma. elektriğin ve elektrik sinyallerinin özelliklerini ölçmek ve test etmek için kullanılan aletler. Elektrikli olmayan ölçme. 32. metal detektörlerinin imalatı. gaz. bkz.mayın dedektörlerinin. 26.52 Kol saatleri. soğutma gibi uygulamalar ve cihazlar için otomatik kontrol ediciler ile düzenleyiciler. iklimlendirme.ölçme. aletlerin imalatı. vakum.basit mekanik ölçüm aletlerinin imalatı (örn. bkz.30..ışınlama cihazlarının imalatı.spektrometrelerin imalatı.sanayi işlem kontrol cihazlarının kurulumu.23. havacılık ve denizcilik ile ilgili sistem ve aletlerin imalatını içermektedir. mezüre. 33. 28.51. tespit.optik konumlandırma aletlerinin imalatı. bkz. gaz.51 Ölçme.Global Konumlandırma Sistemleri (GPS) cihazlarının imalatı..tüketim sayaçlarının imalatı (örn. masa ve duvar saatlerinin imalatı Bu sınıf kol saatleri.arazi ölçme (kadastro çalışmaları ile ilgili aletler) aletlerinin imalatı. basınç.hava basıncı ile çalışan göstergelerin imalatı.. 28. . Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kan analiz cihazı).) makinelerinin imalatı. uçuş kayıt cihazı). yoğunlaşma ve deviri ölçmek.hidronik limit kontrol aletlerinin ) imalatı. sanayi amaçlı olsun ya da olmasın çeşitli ölçme.60.dikte (steno vb. seyrüsefer. terazilerin.20. test ve seyrüsefer cihazları da (basit mekanik aletler hariç) burada kapsanmaktadır. test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı Bu grup.. kullanılan temel materyale göre imalat sınıfına bakınız.tıbbi termometrelerin imalatı. su terazisi.otomotiv emisyonu test cihazlarının imalatı.70. masa saatleri ve benzer aletler gibi zaman bazlı ölçüm aletleri de dahil.baskül (laboratuar tartı aletleri hariç).. su. yoğunluk. asitlik. seyrüsefer. belirleme.laboratuar analiz cihazlarının imalatı (örn. kayıt etme) ve hesaplama cihazları.. ısıtma.denize atılan ve yapı itibariyle suda yüzen şamandıralara benzeyen deniz altından aldıkları sesleri antenleri aracılığıyla radyo sinyalleri olarak suyun üzerindeki araçlara ileten cihazlar (sonikşamandıralar) da dahil araştırma. 26. sıvı.50.radar imalatı. için laboratuar tipi tartıların. test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı Bu sınıf. .hareket dedektörlerinin imalatı.. katı.göstergeli panel TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 143 / 374 . şerit metre vb. test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı 26.meteoroloji aletlerinin imalatı. 26.radyasyon belirleme ve izleme cihazlarının imalatı.5 Ölçme.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .sayma makinelerinin imalatı. havacılık ve denizcilikle ilgili aletlerin imalatı.. Kapsam dışı olanlar. debi. iletmek ve kontrol etmek için kullanılan aletler ve cihazlar.fiziksel özellikleri test etme ve inceleme cihazlarının imalatı.yalan makinesi imalatı. 26. kol saatleri. göstermek.radar cihazlarının imaları. .debi metreler (akış metreler) ve sayma aletleri imalatı. Bunlar.. mikroorganizma geliştirmede kullanılan aygıtların ve diğer çeşitli laboratuar cihazlarının imalatı.cam sıvı termometreleri ve çift metal tipli olanlarının imalatı (tıbbi olanlar hariç)nem ayarlayıcı cihazların imalatı.alev ve ateş kontrol cihazlarının imalatı. test ve seyrüsefer cihazlarının imalatını içermektedir.. kaydetmek. ya da bileşik materyallerin numunelerinin kimyasal ya da fiziksel bileşimi ya da konsantrasyonlarının laboratuar analizinde kullanılan aletler ve sistemler..uçak motoru ile ilgili aletlerin imalatı... masa saatleri ve duvar saatleri ile zaman mekanizmaları ile bunların parçalarının imalatını kapsamaktadır. yanma. kılavuzluk. kumpas).. . sinyal üreticilerin.

+işçilerin geliş ve gidişlerini kaydeden saatler. saat kadranları. .+zemberekler. kaydetmek ve başka şekillerde göstermek için kullanılan saat makineli veya senkron motorlu donanımların imalatı örneğin. kıymetli taşlar.+her tür materyalden masa ve kol saatleri için kasalar ve muhafazalar.+süreç kronometreleri.52. bkz.02 Değerli metal kasalar da dahil olmak üzere kol saati ve masa saati kasaları imalatı 26. 32.01 Göstergeli panel saatleri de dahil her çeşit kol saati. 15. akrep ve yelkovanlar.52.metal olmayan saat kayışlarının imalatı (tekstil. deri. kordon köprüsü ve diğer parçalar. taban levhaları. kordon köprüsü ve diğer parçalar.saat makineli veya senkron motorlu zaman devre anahtarlarının ve diğer ayırıcıların imalatı. saat kadranları.+zaman kilitleri. 26. .değerli olmayan metallerden saat kayışı imalatı. +her çeşit masa. Kapsam dışı olanlar.03 Zaman kaydetme donanımlarının ve zaman aralıklarını ölçmek.saatleri de dahil her çeşit kol saati. değerli metallerden saat kayışlarının imalatı.52.+parkmetreler. akrep ve yelkovanlar.12. örneğin. duvar ve kol saatleri için makineler. bkz. duvar ve kol saatleri için parçaların imalatı her çeşit masa.masa.52.04 Saat makineli veya senkron motorlu zaman devre anahtarlarının ve diğer ayırıcıların imalatı zaman kilitleri 26.+zaman/tarih damgaları. bkz.13.değerli metal kasalar da dahil olmak üzere kol saati ve masa saati kasaları imalatı. masa saati ve duvar saatlerinin imalatı 26. duvar ve kol saatleri için makineler.+parkmetreler. .05 Masa.. 32. plastik).+süreç kronometreleri.zaman kaydetme donanımlarının ve zaman aralıklarını ölçmek.+zaman/tarih damgaları.52. kıymetli taşlar.+zemberekler. kaydetmek ve başka şekillerde göstermek için kullanılan saat makineli veya senkron motorlu donanımların imalatı.. taban levhaları.+işçilerin geliş ve gidişlerini kaydeden saatler. masa saati ve duvar saatlerinin imalatı. duvar ve kol saatleri için parçaların imalatı.12. 26..+her tür materyalden TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 144 / 374 .

26. lenslerin/merceklerin (göz tedavisi ile ilgili olanlar hariç) montajını ve fotoğraf makineleri ve fotometre (ışık ölçüm cihazı) gibi fotoğrafçılık aletlerinin imalatını kapsamaktadır.lazer parçaları kullanan nihai teçhizatların imalatı. 28.tepegöz projektörlerin imalatı. . fotoğrafik fotometre (ışık ölçüm cihazı).</SP< td> Kapsam dışı olanlar. 26. bilimsel). . teleskoplar.7 Optik aletlerin ve fotoğrafçılık aletlerinin imalatı 26. makinenin tipine göre imalat sınıfına bakınız (örn.99. 26. 26. 32. bkz. +beta. 28.PET tarayıcıları imalatı.00 Işınlama.göz tedavisi ile ilgili ürünlerin imalatı.20. .23.. optik mikroskopların. 26. . araştırma. lenslerin/ (merceklerin) (göz tedavisi ile ilgili olanlar hariç) kaplanmasını ve parlatılmasını. .optik büyütme aletleri imalatı.fotoğraf makinelerinin (filmli veya dijital) imalatı.lazer tertibatlarının ve parçalarının imalatı Kapsam dışı olanlar. tıbbi tanı. . gama.optik mekanistlerin hassas aletlerinin imalatı. .manyetik rezonans görüntüleme (MRI) cihazlarının imalatı. . .optik konumlandırma teçhizatının imalatı. bkz. bkz.ışınlama cihazlarının ve tüplerinin imalatı (örn.elektrokardiyografi cihazlarının imalatı. .tıbbi lazer cihazlarının imalatı. prizmalar ve lensler/mercekler (göz tedavisi ile ilgili olanlar hariç) gibi optik aletlerin ve lenslerin imalatını.işitme cihazlarının imalatı. tıbbi tedavi. endüstriyel. yangın kontrol teçhizatı.masa ve kol saatleri için kasalar ve muhafazalar. telemetreler) imalatı. bkz...tıbbi ultrason cihazlarının imalatı. .optik karşılaştıcıların imalatı..optik aynaların imalatı. bkz.50.optik ölçme ve kontrol etme cihazlarının ve aletlerinin (örn.. Bilgisayarlı tomografi (CT) tarayıcıları imalatı. .70 Optik aletlerin ve fotoğrafçılık aletlerinin imalatı Bu sınıf. . . elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı 26.6 Işınlama.fotokopi makinelerinin imalatı.ev tipi video kameraların imalatı..30.. .tüfeklerin optik görüş ekipmanların (optik tüfek dürbünleri dahil) imalatı. 26.60.bronzlaşmada kullanılan cihazların imalatı. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 145 / 374 . mikroskoplar (elektron ve proton hariç). elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.40. bkz.. dürbünler. X-ışını veya diğer ışınlama cihazları. bkz.sinema filmi ve slayt projektörlerinin imalatı (bilgisayar projektörleri hariç). medikal lazer teçhizatı için.60).kalp atışını ayarlayan cihazların imalatı.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı 26.elektro tıbbi endoskopik cihazların imalatı. ..ticari televizyon ve video kameralarının imalatı.lens/merceklerin.60 Işınlama.bilgisayar projektörlerinin imalatı. dürbünlerin ve teleskopların imalatı.

1 Elektrik motoru. DVD vb.00 Optik aletlerin ve fotoğrafçılık aletlerinin imalatı 26. Elektrikli aydınlatma ve sinyalizasyon teçhizatı ile elektrikli ev gereçleri de bu bölüm de yer almaktadır. . elektronik ürünlerin imalatını ise hariç tutmaktadır (bkz. . dağıtan ve kullanan ürünlerin imalatını kapsamaktadır. transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazlarının imalatı Bu grup. i-pot vb.80.kayıtlı medyanın (kayıtlı kaset.02 Boş optik disklerin (CD. . elektrik enerjisini üreten. CD vb.2.80. görüntü.) imalatı. medyanın imalatı Bu sınıf. medyanın imalatı 27 Elektrikli teçhizat imalatı Bu bölüm. 27. CD vb.80. . manyetik ve optik kayıt gereçlerinin imalatını kapsamaktadır.boş disketlerin imalatı.80 Manyetik ve optik kaset. DVD vb. CD. CD vb.taşınabilir belleklerin (flash disk. ses.70. jeneratörlerin ve motor jeneratör takımlarının imalatını kapsamaktadır. bant.99 Diğer manyetik ve optik kaset.26. bant.).) imalatı 26. Kapsam dışı olanlar. elektrik. vb. Bölüm 26).boş manyetik ses ve görüntü bantlarının imalatı.01 Boş manyetik ses ve görüntü bantlarının imalatı 26. 26. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. jeneratör. dağıtım ve özel transformatörlerin imalatı ile elektrik motorlarının. 18. bant.boş optik disklerin (CD.8 Manyetik ve optik kaset. . Bu bölüm. DVD vb. medyanın imalatı 26. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 146 / 374 .) çoğaltılması (bilgisayar medyası. .) imalatı.boş manyetik ses ve görüntü kasetlerinin imalatı.

27. bkz. solenoit (sarmal bobin).90.fabrika temelli bobinlerin tekrar sarılması. .11 Elektrik motorlarının.motor jeneratör setleri imalatı (türbin jeneratör set birimleri hariç). DC ve AC/DC) imalatını kapsamaktadır. 29.elektrik dağıtım transformatörlerinin imalatı . tüm elektrik motorları ve transformatörlerin (AC.elektrikli tevzi pano hatlarının imalatı. .90. bkz.elektrik dağıtımı için trafo imalatı.11.00 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı 27. 27.elektrik devresi için çeşitli elektrik düğmelerinin imalatı.elektrik jeneratörlerinin imalatı (içten yanmalı motorlar için akü/pil şarj etmekte kullanılan alternatörler hariç) .Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.elektrik rölelerinin (düzenleyicilerin) imalatı..elektrik devresi kesicilerinin (şalterler) imalatı.floresan balastlarının (örn. .ark kaynağı transformatörlerinin imalatı . bkz.çevresel kontrol aletleri ve sanayi işlem kontrol aletlerinin imalatı.iletim ve dağıtım voltaj düzenleyicilerin (regülatör) imalatı. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.. 26.51. cıva dioksit. + akümülatör separatörü. şarj edilebilen ve edilemeyen pil ve akümülatör imalatını kapsamaktadır.11.. mandal hariç) imalatı.33.27. elektrikli kaynak ve lehim teçhizatlarının imalatı.. ..00 Elektrik motorlarının. içeren pil imalatı. .2 Akümülatör ve pil imalatı 27.türbin-jeneratör setlerinin imalatı. .katı hal çeviricilerinin.. bkz. düzelticilerinin ve dönüştürücülerinin imalatı.elektrik dağıtımı için kontrol panellerinin imalatı.akümülatör ve parçalarının imalatı. 27..elektronik bileşenli transformatörlerin ve anahtarların imalatı.. . gümüş oksit vb. kapları ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 147 / 374 .pil ve batarya imalatı:+ manganez dioksit.11. çıt çıt. . . bkz.devre kesici donanımların imalatı.31.elektrik motorlarının imalatı (içten yanmalı motorlardaki marş motorları hariç). Kapsam dışı olanlar. . bkz. 28. jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı Bu sınıf.elektrik dağıtım ve kontrol cihazları anahtarlarının (basma düğmesi. transformatör) imalatı . 26.aşırı gerilim koruyucusu imalatı (elektrik dağıtım voltaj seviyesi için).elektrik sigortalarının imalatı.içten yanmalı motorlar için marş motorlarının ve araç dinamolarının imalatı. 27.12. 27.. jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı 27. Kapsam dışı olanlar.20 Akümülatör ve pil imalatı Bu sınıf.12 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.. bkz.güç sağlayıcı (çevirici) jeneratör setlerinin imalatı.

90. 27. .bağlantı parçası olan optik kablo setleri veya parçalarının imalatı.00 Fiber optik kabloların imalatı 27.cam elyafı veya tellerinin imalatı. yazıcı kablolarının. içeren pil imalatı 27.veri veya görüntülerin canlı iletimi için fiber optik kablo imalatı. . 23. uygulamalara bağlı olarak bakınız.34..43. bakır ve alüminyumdan yapılmış yalıtkan tellerin ve kabloların imalatı.lityum pillerin imalatı. 26. bkz.31. kapları ve kapakları 27.11. . 24.. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 148 / 374 . 24. cıva dioksit.11.20. Kapsam dışı olanlar.NiMH pillerin imalatı. 24. . 27. materyaline bakılmaksızın elektrik devrelerini kablolamak için akım taşısın ya da taşımasın kablolamada kullanılan gereçlerin imalatını kapsamaktadır. bkz..42.. 26. kablo takımlarının ve benzer kablo setlerinin ya da parçalarının imalatı.tel imalatı (çekme).3 Kablolamada kullanılan teller ve kablolar ile gereçlerin imalatı Bu grup. kabloların yalıtımının yapılmasını ve fiber optik kabloların imalatını da kapsamaktadır.02 Akümülatör ve parçalarının imalatı akümülatör separatörü.14. bkz. 24. Kapsam dışı olanlar.kurşun asitli pillerin imalatı. USB kablolarının ve benzer kablo setlerinin ya da parçalarının imalatı. 27. 27.çelik.yalıtkan telli ve bağlantı parçalı elektrik kablo setlerinin imalatı.. .kuru hücreli pil ve akülerin imalatı.32 Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.01 Pil ve batarya imalatı manganez dioksit.20.31.NiCad pillerin imalatı.41. bkz.bilgisayar kablolarının.44. Bu grup ayrıca.kapakları. 24. 24.99 Diğer akümülatör ve pil imalatı 27.45.. 29. motorlu araçlar için kablo setlerinin.31 Fiber optik kabloların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . gümüş oksit vb.20.ıslak hücreli pil ve akülerin imalatı. örn. bkz.

tevzi çubuklarının. elektrikli aydınlatma ampulleri ve tüpleri ile bunların parçaları ve bileşenlerinin (elektrikli aydınlatma ampulleri için camlar hariç).paratoner ve bobin imalatı.elektrikli haşere lambalarının imalatı. aydınlatma donanımları için akım taşıyan kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı.fener imalatı (örn.seramik yalıtım malzemelerinin (izolatör) imalatı. 27.43. 23.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.. lamba donanımları ile bunların bileşenlerinin (akım taşıyan kablolamada kullanılan gereçler hariç) imalatını kapsamaktadır. bkz. materyaline bakılmaksızın elektrik devreleri için akım taşısın ya da taşımasın kablolamada kullanılan gereçlerin imalatını kapsamaktadır. .topraklı arıza devre kesicileri (GFCI) imalatı. . bağlantı yeri. prizler... (trafik ışıkları hariç).el feneri imalatı. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 149 / 374 . . aydınlatma donanımlı tavan veya banyo vantilatörleri imalatı.33.90. duylar ve anahtarların imalatı. gazolin. bkz. uçaklar. bkz. bkz.19. 27.elektrik fişlerinin ve prizlerin imalatı. 23.zücaciye ve aydınlatma donanımları için cam parçaları imalatı. gaz yağı ile çalışan).elektrik tesisatları için anahtarların imalatı (örn. 26. bkz.. 27.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. elektrikli filaman lambası. floresan.00 Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı 27.elektrikli sinyal donanımları imalatı (trafik ışıkları ve yayalar için sinyal donanımları dahil)..32.elektrik tellerinin tesisatında kullanılan boruların. düğmeli.deşarj lambası.. siperler ve benzerleri. elektrik iletkenlerinin (elektrik bağlantı düzeneği (şalt cihazı) tipinde olanlar hariç) imalatı.masa lambalarının imalatı (abajur dahil).elektrikli işaretlerin imalatı.00 Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı 27..40 Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı Bu sınıf.elektronik parça tipindeki iletkenler.51.ulaştırma araçları için aydınlatma donanımları imalatı (örn. baskılı. . mandallı şalterler (anahtarlar)). plastik direk hatlarının bağlantı parçaları ve anahtar kapakları da dahil) .27. elektrik prizi ve panolar için olanlar) imalatı. ultra-viole.11.33 Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı Bu sınıf.. 27.. Kapsam dışı olanlar.tavan aydınlatma donanımlarının imalatı...avizelerin (şamdanlar) imalatı. elektrik... motorlu taşıtlar. kanalların ve bağlantı parçalarının imalatı.. lambalar.. karpit.4 Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı 27.sokak aydınlatma donanımları imalatı.90.iletim direkleri ve hatlarının donanımlarının imaları. bkz.akım taşımayan kablolamada kullanılan plastik gereçlerin imalatı (plastik bağlantı kutuları.lamba duylarının imalatı. tekneler için).spot lambaları imalatı. enfraruj (kızılötesi) vb.. .elektrik tesisatında kullanılan kutuların (örn.33.elektrikli şömine kütüğü imalatı.yılbaşı ağacı ışıklandırma setlerinin imalatı. 27. lamba donanımları ve ampullerin imalatı. çıtçıtlı. bkz... gaz... Kapsam dışı olanlar.

elektrikli saclar. elektrikli küçük ev aletleri. lamba donanımları ve ampullerin imalatı 27. Bu grup. ev tipi çamaşır makineleri.04 Elektriksiz aydınlatma donanımlarının imalatı 27. (trafik ışıkları hariç) 27. ev tipi vantilatörler.27. ızgaralar..+elektrikli ütüler.+vantilatör ve aspiratörler.+yemek pişirme ocakları. atık öğütücüleri. bigudiler.+elektrikli battaniyeler. elektrikli filaman lambası. su ısıtıcıları ve çöp öğütücü birimleri gibi diğer elektrikli ya da elektriksiz ev aletleri imalatını kapsamaktadır.+elektrikli fırınlar.ev tipi elektro termik aletlerin imalatı:+elektrikli su ısıtıcıları. fırçalar.40.+elektrikli fön makineleri.51 Elektrikli ev aletlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+tost makineleri.5 Ev aletleri imalatı Bu grup. floresan.+çamaşır yıkama ve kurutma makineleri. taraklar.+dondurucular. meyve sıkacakları.99 Diğer elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı 27. kızartıcılar.40. ultra-viole. gaz ya da diğer yakıt türleri ile çalışan aletlerin imalatını da kapsamaktadır. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 150 / 374 . elektrik.03 Sokak aydınlatma donanımları imalatı. ev tipi yemek pişirme gereçleri. ev tipi buzdolapları.+elektrikli tıraş aletleri. 27. ve diğer elektrikli kişisel bakım aletleri.+çöp. ev tipi elektrikli yer bakım makineleri. blenderler.+kahve veya çay makineleri.elektrikli ev aletlerinin imalatı:+buzdolapları.+konserve açacakları.+bulaşık makineleri. lambalar. duvar tipi ve üstten kapaklı sandık tipi dondurucular ile bulaşık makineleri.40. ev tipi süpürgeler. enfraruj (kızılötesi) vb.+öğütücüler. elektrikli diş fırçaları..+yer silicileri/parlatıcıları.40.02 Avizelerin (şamdanlar) imalatı 27.01 Deşarj lambası.+elektrikli kızartma tavaları.+taşınabilir elektrikli radyatörler (ısıtıcılar) ve ev tipi vantilatörler.+elektrikli süpürgeler.40.+mikrodalga fırınlar.+bıçak bileyicileri. elektrikli mutfak eşyaları.

+bıçak bileyicileri.pil.+elektrikli tıraş aletleri.00 Elektriksiz ev aletlerinin imalatı 27.94. taraklar.ticari ve sanayi buzdolapları ve soğutucular. ve diğer elektrikli kişisel bakım aletleri.+çamaşır yıkama ve kurutma makineleri.+öğütücüler. tel ve kablolamada kullanılan gereçler.karbon ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 151 / 374 . atık öğütücüleri.kesintisiz güç kaynakları (UPS) imalatı.+elektrikli ısıtma rezistansları vb.elektrikli kapı açma ve kapama aletleri imalatı. ticari tipde yemek pişirme aletleri. kuru temizleme ve presleme teçhizatı. bkz. elektrikli saclar..aşırı gerilim koruyucu (süpresör) imalatı (elektrik dağıtım voltaj seviyesi için olanlar hariç). düzenli ve düzensiz güç kaynakları imalatı. ticari ve sanayi elektrik süpürgelerinin imalatı.+konserve açacakları. ticari tipte çamaşırhaneler.ev tipi dikiş makinelerinin imalatı.+tost makineleri. fırınlar. transformatör. sabit hazneli sobalar ve ticari vantilatörler ve aspiratörler. jeneratör. elektrikli diş fırçaları.. . tabak ısıtıcıları.9 Diğer elektrikli donanımların imalatı 27. 27. bkz. pişirme setleri. . aydınlatma aletleri ya da ev aletleri dışındaki çeşitli elektrikli donanımların imalatını kapsamaktadır. pil ve akümülatör.+taşınabilir elektrikli radyatörler (ısıtıcılar) ve ev tipi vantilatörler.+elektrikli fön makineleri. akü ve batarya şarj aleti imalatı (sabit durum).+elektrikli ütüler. 27.+mikrodalga fırınlar. blenderler. meyve sıkacakları. 27. bölüm 28. davlumbazlar.52 Elektriksiz ev aletlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. motor.51.+elektrikli ısıtma rezistansları vb.01 Elektrikli ev aletlerinin imalatı buzdolapları. elektriksiz pişirme ve ısıtma aletlerinin imalatı: +elektrikli olmayan sobalar. dalgalı akımı doğru akıma çeviren cihazlar.elektrikli zil imalatı.51.90 Diğer elektrikli donanımların imalatı Bu sınıf.02 Ev tipi elektro termik aletlerin imalatı elektrikli su ısıtıcıları.. kızartıcılar.52.merkezi elektrikli süpürge sistemlerinin kurulması. ızgaralar.+yer silicileri/parlatıcıları.+çöp.. yemek pişirme aletleri. 28. yakıt hücreleri.yalıtkan elektrik tellerinden uzatma kablosu imalatı . bkz.29.+elektrikli battaniyeler. tavan yelpazeleri. ... su ısıtıcıları. fırçalar.+elektrikli fırınlar.+elektrikli süpürgeler. . uzatma kablolarının ve diğer elektrik kablo setlerinin imalatı.+vantilatör ve aspiratörler.davlumbazlar. Kapsam dışı olanlar.+yemek pişirme ocakları.ev tipi..yalıtkan telli ve bağlayıcı elemanlı cihaz kablolarının. oda klimaları.+kahve veya çay makineleri. 27.sabit durum redresörleri.+elektrikli kızartma tavaları..Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+bulaşık makineleri..+dondurucular. bigudiler.ultrasonik temizleme makineleri imalatı (laboratuar ve dişçilik hariç). 43. ocaklar. .

Genel kullanım amacıyla metal ürünlerin imalatı (bölüm 25).00 Diğer elektrikli donanımların imalatı 28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı Bu bölüm.jeneratörler. uçak ve motosiklet motorları hariç:+deniz taşıtlarına ait motorlar. ateşleme bujileri. akü ve batarya imalatı. motorlu taşıt. Yerleşke içerisinde yük ve yolcu taşımada kullanılan özel araçların imalatı da bu bölümün içindedir.Bu bölüm ayrıca.1. güç üreten ve uygulayan mekanik bileşenler ve herhangi bir özel amaç için imal edilmiş temel parçalar da dahil mekanik veya termal olarak materyaller üzerinde bağımsızca hareket eden ya da materyaller üzerinde (işleme.. bkz..elektriksiz kaynak ve lehim aletlerinin imalatı. voltaj düzenleyici entegre devreler.1 Genel amaçlı makinelerin imalatı 28.parçacık hızlandırıcılar imalatı.- TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 152 / 374 .ev aletlerinin imalatı. piston sekmanlarının. ölçme ve test donanımlarının.elektrikli kaynak ve lehim teçhizatının imalatı (lehim havyaları da dahil).. bkz. dizel motorlar vb.grafit elektrotların..iletişim ve enerji tellerinin. bkz. sanayide. bkz. akım taşısın ya da taşımasın kablolama gereçlerinin imalatı. elektrikli ateşleme kablo takımları.karbon ve grafit tel ve ürün imalatı (elektrotlar ve elektrikli aletler hariç). 27.pil. enerji dönüştüren entegre devreler. bkz.. gibi imalat sürecinde kullanılsın ya da kullanılmasın başka bir yerde sınıflandırılmayan diğer özel amaçlı makinelerin imalatını da kapsamaktadır. jeneratörler. 27. bkz.aydınlatma donanımlarının imalatı. direnç. bkz. adi metalden izolasyon borularının ve bağlantı parçalarının imalatı. elektronik kondansatörler.elektronik sayı levhası (scoreboard) imalatı. 23.31. 27. bkz. 28. elektronik dirençler ve benzer aletler imalatı. Bu bölüm.içten yanmalı pistonlu motor imalatı...elektrikli kondansatör. 23.. birleştirilmiş kontrol cihazlarının. otomatik bovling salonu teçhizatları vb. motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. motorlar..tüm içten yanmalı motorlar. uçak.elektrikli işaretlerin (tabelaların) imalatı.... 27.lerinde yer alan pistonların. panayır alanı eğlence teçhizatları. 26.11 Motor ve türbin imalatı.... bina ve bina dışı inşaat işlerinde. .3. elektrikli cam ve kapı sistemleri. 29. NACE`de yer alan bir sanayide veya sanayilerin küçük bir grubunda özel olarak kullanılan makineler gibi özel amaçlı makinelerin imalatı ile sanayilerin büyük bir bölümünde kullanılan makineler gibi genel amaçlı makinelerin imalatını birbirinden ayırmaktadır.elektro mıknatıs imalatı. bağlantıların ve diğer elektrikli karbon ve grafit ürünlerin imalatı. bastırma ve paketleme gibi) işlemler yapan makinelerin ve teçhizatların imalatını kapsamaktadır..99.29. tarımda veya evde kullanılmak üzere tasarlanmış olsun ya da olmasın sabit ve hareketli ya da el aletleri imalatını kapsamaktadır.40.20.elektronik bileşen tipli redresörler. yoğunlaştırıcılar ve benzer bileşenlerin imalatı.. püskürtme. bkz.. bilgisayar donanımlarının.11.siren imalatı. Bu bölüm. 27.elektrik izolatörlerinin (cam ya da porselen hariç).5. elektrik kontrol ve dağıtım cihazlarının imalatı (bölüm 26 ve 27) ve genel amaçlı motorlu taşıtların imalatı (bölüm 29 ve 30 ) bu bölümün kapsamı dışındadır. Kapsam dışı olanlar.porselen elektrik izolatörleri imalatı. bkz. voltaj regülatörleri gibi motorlu taşıtların elektrikli teçhizatlarının imalatı.+lokomotif motorları. elektrik bağlantı düzeneği (şalt cihazı).. 28.elektrikli sinyal donanımları imalatı (trafik ışıkları ve yayalar için sinyal donanımları dahil). karbüratörlerin imalatı. alternatörler.90.transformatörler. röleler ve endüstriyel kumandaların imalatı.43. 27.

04 Türbin ve türbin parçalarının imalatı su buharı türbinleri ve diğer buhar türbinleri.11. uçaklar veya motosikletler için tahrikli motorların imalatı.11. bkz.03 İçten yanmalı motorlar için egzoz ve emme supaplarının imalatı 28.içten yanmalı motorların elektrikli donanım ve bileşenlerinin imalatı.lerinde yer alan pistonların. bkz.30.11.31. . 30. motorlu taşıt.motorlu taşıtlar. 30.11.+gaz türbinleri (uçaklardaki turbo jetler veya turbo pervaneler hariç) 28.06 Türbin-jeneratör setlerinin imalatı 28..11.07 Sanayide kullanım amaçlı motor imalatı 28.+hidrolik türbinler ve bunların su çarkları ve regülatörleri (düzenleyicileri). 30.11.içten yanmalı motorlar için egzoz ve emme supaplarının imalatı.11.30.ilk hareket ettirici jeneratör setleri imalatı (türbin-jeneratör setleri hariç)..11. bkz.elektrik jeneratörlerinin imalatı (türbin-jeneratör setleri hariç). 28.11. karbüratörlerin imalatı 28.+rüzgar türbinleri. 27. piston sekmanlarının. uçak ve motosiklet motorları hariç deniz taşıtlarına ait motorlar.+rüzgar türbinleri.türbin ve türbin parçalarının imalatı:+su buharı türbinleri ve diğer buhar türbinleri.kazan türbin setlerinin imalatı. . bkz.türbin-jeneratör setlerinin imalatı.sanayide kullanım amaçlı motor imalatı. 29. dizel motorlar vb. 29.+lokomotif motorları 28.10.. . bkz.+gaz türbinleri (uçaklardaki turbo jetler veya turbo pervaneler hariç).91. . Kapsam dışı olanlar.05 Kazan türbin setlerinin imalatı 28.12 Akışkan gücü ile çalışan donanımların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 153 / 374 .+hidrolik türbinler ve bunların su çarkları ve regülatörleri (düzenleyicileri). .02 Tüm içten yanmalı motorlar.turbo jetler veya turbo pervanelerin imalatı. .01 İçten yanmalı pistonlu motor imalatı. 27.

için yağ pompaları.pnömatik sistemlerde kullanmak üzere hava hazırlama donanımı imalatı.içten yanmalı motorların emme ve egzoz supaplarının imalatı. bkz. . sanayi muslukları ve vanalarının imalatı.. sanayi muslukları ve vanalarının imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 154 / 374 .12. bkz.kompresör imalatı.13. bkz. 28.hidrolik ve pnömatik bileşenlerin imalatı (hidrolik pompalar. . 28. .hidrolik ve pnömatik donanımların imalatı. . 28.14. bkz.44. bkz. hidrolik ve pnömatik hortumlar ve bağlantı parçaları dahil).mekanik transmisyon donanımları imalatı. . benzin pompaları.12. . . hidrolik motorlar. 28.00 Akışkan gücü ile çalışan donanımların imalatı 28. . 28.akışkan güç sistemleri imalatı. bkz. . .herhangi bir ölçüm aleti ile donatılmış olsun ya da olmasın sıvılar için pompa imalatı. Kapsam dışı olanlar. bkz. hidrolik ve pnömatik valflar.00 Diğer pompaların ve kompresörlerin imalatı 28.akışkan gücü ile çalışmayan uygulamalar için valf imalatı.19 ya da 23.19.12.sıhhi tesisatta kullanılan musluk ve vana imalatı. hava veya diğer gaz kompresörlerinin imalatı. su pompaları. .içten yanmalı motorlara monte etmek üzere tasarlanmış pompaların imalatı: motorlu araçlar vb. 22.13 Diğer pompaların ve kompresörlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.hidrolik ve pnömatik valflar ile pnömatik sistemlerde kullanmak üzere hava hazırlama donanımı imalatı.hidrolik olmayan uygulamalar için pompa imalatı.ayar vanaları ve giriş muslukları dahil.13. . . Kapsam dışı olanlar. .14. . .15. 28.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.13. 23.hidrostatik transmisyon imalatı.ısıtmada kullanılan musluk ve vnaların imalatı. Kapsam dışı olanlar.11. . bkz. 28. yakıt pompaları.hidrolik transmisyon donanımı imalatı . 28. . 28.sertleştirilmemiş vulkanize kauçuk. hidrolik ve pnömatik silindirler.14 Diğer musluk ve vana imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.01 Ayar vanaları ve giriş muslukları dahil. .havalı veya vakumlu pompaların. 28. cam ya da seramik malzemelerden valfların (vanaların) imalatı.

volan ve kasnak imalatı. . 25.debriyaj ve mil (şaft) bağlantıları imalatı.02 Mekanik güç aktarma donanımlarının imalatı aktarma milleri (şaftları) ve krankları: kam milleri.02 Sıhhi tesisatta kullanılan musluk ve vana imalatı 28. . 29. . . 28.14. 28.31. kranklar ve benzerleri.03 Isıtmada kullanılan musluk ve vnaların imalatı 28. kranklar ve benzerleri.03 Dişliler/dişli takımlarının. . dişli/dişli takımı.hidrolik transmisyon donanımı imalatı.15.bilyeli veya makaralı rulman ve bunların parçalarının imalatı. bkz.12. +rulman yatakları ve düz mil (şaft) rulmanları.12.motorlu taşıtların ya da uçakların parçaları olarak tanımlanabilen güç aktarım donanımına ait ara montaj ürünlerinin imalatı. . dişliler/dişli takımlarının.elektromanyetik debriyaj (kavrama) imalatı. vites kutularının (29. bkz. şanzımanların. şanzımanların.93. .güç aktarım zinciri imalatı. bölüm 29 ve 30. +rulman yatakları ve düz mil (şaft) rulmanları.15.hidrostatik transmisyon imalatı.01 Bilyeli veya makaralı rulman ve bunların parçalarının imalatı 28. 28.15. krank milleri. Kapsam dışı olanlar.15. .32`de var) ve diğer hız değiştiricileri imalatı 28. bkz.diğer zincirlerin imalatı. . şanzıman ve tahrik tertibatı elemanlarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 28.mafsallı bağlantı zinciri imalatı.15 Rulman. .32`de var) ve diğer hız değiştiricileri imalatı. krank milleri. vites kutularının (29.04 Debriyaj ve mil (şaft) bağlantıları imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 155 / 374 . . bkz.28.14. bkz.mekanik güç aktarma donanımlarının imalatı: +aktarma milleri (şaftları) ve krankları: kam milleri.

kağıt hamuru.21 Fırın. 28. yağla ısıtma sistemleri ve benzeri ocak ve ısınma donanımları gibi elektriksiz ev tipi ısıtma donanımları imalatı.50.21. Kapsam dışı olanlar. soba ve brülör (ocak ateşleyicileri) imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: .07 Güç aktarım zinciri imalatı 28. bkz.28.02 Brülörlerin imalatı 28.2 Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı 28. cerrahi ya da laboratuarlara ilişkin steril cihazları imalatı. çöp yakma fırınları dahil . bkz.21. .15.sabit bir yere monte edilen güneşle ısıtma sistemleri. .15.51.03 Sabit bir yere monte edilen elektrikli sobaların ve yüzme havuzu için elektrikli ısıtıcıların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 156 / 374 . laboratuar (dişçilik için) ocakları imalatı.99.93.unlu mamul fırınlarının imalatı. . ocak.06 Mafsallı bağlantı zinciri imalatı 28. . 28. elektriksiz ev tipi hava ısıtmalı ocakların imalatı.05 Volan ve kasnak imalatı 28.01 Elektrikli ve diğer endüstriyel ve laboratuar ocaklarının ve fırınlarının imalatı.93. bkz. ısı pompaları.15. 27. . bkz. 28. bkz. . çöp yakma fırınları dahil 28. bkz. 28.tarım ürünleri kurutucuları imalatı.tahta. .sabit bir yere monte edilen elektrikli sobaların ve yüzme havuzu için elektrikli ısıtıcıların imalatı.Elektrikli ve diğer endüstriyel ve laboratuar ocaklarının ve fırınlarının imalatı. buharla ısıtma sistemleri.ev tipi fırın imalatı.21. 32. 32. . vb. kağıt ya da mukavva kurutucuları imalatı.tıbbi.50.).brülörlerin imalatı.ev tipi elektrikli ısınma aletleri (elektrikli hava ısıtmalı ocaklar.

imalatı 28.11. +kaldırma ve taşıma kuleleri. bkz.). döner vinç. +fabrikalarda kullanılan türden küçük yük taşıtları (el arabaları. yükleme ya da boşaltma makinelerinin imalatı vinç palangası ve yük asansörleri. 30. 28. 28. bkz.). bkz. +kaldırma.99. ocak ızgaraları.01 El veya motor gücü ile çalıştırılan kaldırma.mekanik kepçelerin. +kaldırma. yükleme ya da boşaltma makinelerinin imalatı: +vinç palangası ve yük asansörleri. konveyör (taşıma bantları vb. tekerlekli büyük taşıyıcılar vb. ( hareketli kaldırma kafesleri. . .28.92.21. . tekerlekli büyük taşıyıcılar vb. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 157 / 374 . buharla ısıtma sistemleri.22 Kaldırma ve taşıma donanımları imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . kül boşaltma hazneleri vb. taşıma. yükleme ya da boşaltma amacıyla özel tasarlanmış sanayi robotları ve mekanik manipülatörler. bkz.05 Ev tipi elektrikli ısınma aletleri (elektrikli hava ısıtmalı ocaklar. +kaldırma ve taşıma kuleleri. bucurgat ve kriko. elektriksiz ev tipi hava ısıtmalı ocakların imalatı 28. taşıma. +fabrikalarda kullanılan türden küçük yük taşıtları (el arabaları. taşıma. bkz. . vinçli kamyonların imalatı.çok amaçlı kullanım için endüstriyel robotların imalatı. 30. dahil) (kaldırma veya taşıma sistemi ya da kendinden hareketli olsun olmasın).yüzen vinçlerin. ısı pompaları.06 Mekanik kömür atıcılar (stoker). tek tekerlekli olan el arabaları vb.yeraltında kullanılan devamlı hareketli asansör ve konveyör imalatı. . .asansörlerin ve yük asansörlerinin kurulumu. 28. tek tekerlekli olan el arabaları vb. raylı vinçlerin.kaldırma ve taşıma donanımları için özel parçaların imalatı. dahil) (kaldırma veya taşıma sistemi ya da kendinden hareketli olsun olmasın).asansörler. döner vinç. yürüyen merdivenler ve yürüyen yolların imalatı.92.el veya motor gücü ile çalıştırılan kaldırma.21. bucurgat ve kriko.20. taşıma. 28. yağla ısıtma sistemleri ve benzeri ocak ve ısınma donanımları gibi elektriksiz ev tipi ısıtma donanımları imalatı 28. ekskavatörlerin ve yükleyicilerin imalatı. imalatı. .29. ( hareketli kaldırma kafesleri. teleferikler vb. yükleme ya da boşaltma amacıyla özel tasarlanmış sanayi robotları ve mekanik manipülatörler. 43.22. vb.21.04 Sabit bir yere monte edilen güneşle ısıtma sistemleri. Kapsam dışı olanlar.

22.28...bilgisayar ve çevre birimleri imalatı. küçük ses kayıt cihazları) imalatı.tel zımbalar (kırtasiyede kullanılan) ve tel zımba çıkartıcıları imalatı.oy kullanma makinesi imalatı. damgalama ve adreslendirme makineleri..23. Kapsam dışı olanlar..23...dikte makineleri (taşınabilir.stenografi makineleri imalatı.22. plastik veya şerit ciltleme). tarama)..çek yazma makineleri imalatı.madeni para sayma ve madeni para paketleme makineleri imalatı..büro-tipi ciltleme donanımları imalatı (örn.kalemtıraş imalatı.23 Büro makineleri ve donanımları imalatı (bilgisayarlar ve çevre birimleri hariç) Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:.toner kartuşları imalatı... tasnif etme.delgi aleti imalatı.daktilo imalatı.02 Büro-tipi ciltleme donanımları imalatı (örn.mekanik olarak işleyen yazarkasa imalatı. 26. yazarkasaların imalatı.. plastik veya şerit ciltleme) 28.posta ücretlendirme makinelerinin.yazı tahtalarının (kara tahtalar.hesap makineleri imalatı. .04 Kaldırma ve taşıma donanımları için özel parçaların imalatı 28.elektronik olsun veya olmasın hesap makinesi imalatı.. posta işleme makinelerinin (zarf doldurma.).02 Konveyör (taşıma bantları vb.. beyaz tahtalar vb.. 28.basit dört işlem makinelerinin.20.03 Madeni para sayma ve madeni para paketleme makineleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 158 / 374 .) imalatı. yürüyen merdivenler ve yürüyen yolların imalatı 28.23..fotokopi makineleri imalatı.. açma.. harmanlama / birleştirme makinelerininimalatı. teleferikler vb.03 Asansörler.22. bkz.01 Hesap makineleri imalatı 28..bant kesicileri imalatı. imalatı 28.

elektrik motorlu veya elektrikli olmayan motorlu veya pnömatik el aletlerinin imalatı.+zincir testere.) imalatı 28.01 Elektrik motorlu veya elektrikli olmayan motorlu veya pnömatik el aletlerinin imalatı örneğin:+yuvarlak veya vargel testere.+pnömatik veya motorlu metal kesme makasları ve metal delme aletleri. freze bıçakları vb.23.+pnömatik veya motorlu metal kesme makasları ve metal delme aletleri.lehim ve kaynak yapmada kullanılan elektrikli el aletleri.+barutlu çivi çakma makineleri. . 28.+elle kullanılan zımpara makineleri.+elle kullanılan motorlu planyalar.+pnömatik perçin tabancaları.el aletleri için birbiriyle değiştirilebilir aletlerin imalatı: matkap uçları.28.99 Diğer motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı 28.+taşlama makineleri.04 Fotokopi makineleri imalatı 28.+barutlu çivi çakma makineleri. evde Sayfa: 159 / 374 TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi .+frezeler.25 Soğutma ve havalandırma donanımlarının imalatı. beyaz tahtalar vb.+pnömatik çivileme aletleri.24 Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.23. 28. bkz.+pnömatik perçin tabancaları.+zımbalama makineleri.06 Yazı tahtalarının (kara tahtalar..+zımbalama makineleri.+elle kullanılan zımpara makineleri.23.. 27.+matkaplar ve darbeli matkaplar. Kapsam dışı olanlar.+zincir testere.+pnömatik çivileme aletleri. zımbalar (zımba uçları).+darbeli cıvata anahtarları. 25.05 Toner kartuşları imalatı 28.73.+parlatma makinesi.+frezeler.90.+parlatma makinesi.24.+elle kullanılan motorlu planyalar. örneğin:+yuvarlak veya vargel testere.23.99 Diğer büro makineleri ve donanımları imalatı (bilgisayarlar ve çevre birimleri hariç) 28.+darbeli cıvata anahtarları.+taşlama makineleri. .24. bkz.+matkaplar ve darbeli matkaplar.

25.25.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 160 / 374 .) imalatı 28. .01 Sanayi tipi soğutma veya dondurma donanımlarının imalatı bileşenlerin montajı dahil 28. .06 Çatı havalandırma pervanelerinin (çatı altındaki üç köşeli yan duvardaki havalandırmalar.51. 27. bileşenlerin montajı dahil.sanayi tipi soğutma veya dondurma donanımlarının imalatı. 27. çatı vantilatörleri. .04 Isı değiştiricilerin (eşanjörlerin) imalatı 28.evde kullanılan vantilatörlerin imalatı.ısı değiştiricilerin (eşanjörlerin) imalatı.25. bkz. .05 Hava ya da gazların sıvılaştırılmasında kullanılan makinelerin imalatı 28.25.51.çatı havalandırma pervanelerinin (çatı altındaki üç köşeli yan duvardaki havalandırmalar. vb.25. bkz. . hava ya da gazların sıvılaştırılmasında kullanılan makinelerin imalatı. vb. . .25.) imalatı Kapsam dışı olanlar. 28.kullanılanlar hariç Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.02 Motorlu taşıtlar için olanlar da dahil iklimlendirme cihazları (klimaların) imalatı 28. çatı vantilatörleri.motorlu taşıtlar için olanlar da dahil iklimlendirme cihazları (klimaların) imalatı.evde kullanılan soğutma ya da dondurma ekipmanlarının imalatı.03 Evde kullanılanlar hariç vantilatörlerin imalatı 28.evde kullanılanlar hariç vantilatörlerin imalatı.

hasat veya harman makinelerinin imalatı:+biçer döverler. kapatma.. 27. kapsülleme ya da etiketleme aletleri vb.. .krema ayırıcıların (makineleri) imalatı. mühürleme.metal ve cam haddeleme makinelerinin ve bunların silindirlerinin imalatı.. 28. gübre serpiciler..28.santrifüj imalatı (krema makinesi.<> Kapsam dışı olanlar: .29. bkz. .99..90.gıdaların filtrelenmesi ve temizlenmesi için makinelerin imalatı. ..aynı maddenin tabakalarından ya da çeşitli maddelerin kombinasyonundan yapılmış conta ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı.yarı treylerler için tır çekicilerinin imalatı. 28..evlerde kullanılan soğutma ya da dondurma donanımlarının imalatı. .93.paketleme ve ambalajlama makineleri imalatı:+ doldurma..22.. bkz. 28. bkz.. . 28.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı 28. harman dövücüler. 28. için damıtma veya rektifiye donanımları imalatı.94.tarımsal kurutma makinelerinin imalatı bkz. bkz. ekilmesi veya gübrelenmesi için tarımsal makinelerin imalatı:+sabanlar.. bkz. 26. tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi için kullanılan makinelerin imalatı. tartı aletleri.tarımsal amaçlı kendinden yüklemeli veya kendinden boşaltmalı romörkler veya yarı römork imalatı. platformlu tartı aletleri. bkz. tanelerin ya da kuru baklagillerin temizlenmesi. 29.. bkz.şişe temizleme ya da kurutma makineleri ile içeceklerin gazlandırılmasında kullanılan makinelerin imalatı. bkz.10. şerit metreler. 29.. çamaşır kurutma makinesi hariç). tasniflenmesi ya da derecelendirilmesi için makinelerin imalatı. mezuralar ve benzeri el aletler ile mekanistlerin hassas aletleri (optik olanlar hariç).51. . 28. meyvelerin vb.94.30.petrol rafineleri..gaz jeneratörleri imalatı. Kapsam dışı olanlar: .51.toprağın hazırlanması..tarımsal püskürtme makinelerinin imalatı. tırmıklar.51.tarımsal kullanım amacıyla püskürtme makinelerinin imalatı...tartı aletleri imalatı (laboratuarlarda kullanılan hassas tartı aletleri hariç):+ ev ve dükkanlarda kullanılan tartı aletleri..Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:. buhar temizleme makineleri vb. 28. bkz.tarımda kullanılan taşıyıcıların (konveyör) imalatı.93.93. bkz.30 Tarım ve ormancılık makineleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:.. .20.24. ayıklayıcılar vb. yangın söndürme ve kum püskürtme cihazları.yer terazileri. bkz.su sirkülasyonu yoluyla doğrudan soğutma için soğutma kuleleri ve benzerlerinin imalatı.süt sağma makinelerinin imalatı.otomatik mal satış makineleri imalatı.. 28.motorsuz tarımsal el aletleri imalatı.+ sıvılar için filtreleme ya da temizleme makine ve aparatları imalatı. sürekli ölçüm için tartılar.sıvı ve tozları atan. dağıtan ya da püskürten donanımların imalatı:+ püskürtme tabancası... 28..silindirli haddeleme makineleri ya da diğer haddeleme makineler ile bunların silindirlerinin imalatı (metal ve cam için olanlar hariç).+yumurtaların. içecek sanayii vb.elektrikli kaynak ve lehim cihazlarının imalatı. 25.93.tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörlerin imalatı.91. taşıt baskülleri vb..tohumların. 27..tarımda kullanılan muhtelif makinelerin imalatı:+kümes hayvanları ve arıcılık makineleri ile hayvan yemleri hazırlamak için kullanılan donanımlar vb.hassas (laboratuar tipi) terazilerin imalatı. 27. bkz.yol treylerlerinin ya da yarı treylerlerin imalatı.ticari çamaşır kurutucularının imalatı.. mibzerler. 28.evlerde kullanılan vantilatörlerin imalatı. temizlenmesi. diskarolar vb.motorlu tarımsal el aletlerinin imalatı.biçici makinelerin imalatı (çim biçme makineleri de dahil). . bkz. tarım ve ormancılık makinelerinin imalatını kapsamaktadır.krema ayırıcılarının imalatı. bkz. bkz.3 Tarım ve ormancılık makineleri imalatı Bu grup. kimya sanayii. 28.. bkz. 28.yaya kontrollü traktör imalatı. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 161 / 374 . bkz.93.tekstil baskı makinelerinin imalatı.73. 28.elektrikli olmayan kaynak ve lehim aletlerinin imalatı.. .

30. gübre serpiciler.30. mibzerler.28.04 Toprağın hazırlanması.06 Süt sağma makinelerinin imalatı 28. harman dövücüler.30.30. 28. ayıklayıcılar vb.03 Tarımsal amaçlı kendinden yüklemeli veya kendinden boşaltmalı romörkler veya yarı römork imalatı 28.07 Tarımsal kullanım amacıyla püskürtme makinelerinin imalatı 28. diskarolar vb 28.99 Diğer tarım ve ormancılık makineleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 162 / 374 .08 Tarımda kullanılan muhtelif makinelerin imalatı 28.30.30.02 Biçici makinelerin imalatı çim biçme makineleri de dahil 28.05 Hasat veya harman makinelerinin imalatı Biçer döverler.01 Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörlerin imalatı 28.30.30. ekilmesi veya gübrelenmesi için tarımsal makinelerin imalatı sabanlar.30. tırmıklar.

. öğütme. imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 163 / 374 . manyetik darbeleri ve benzerlerini kullananlar da dahil 28. meyvelerin vb.4 Metal işleme makineleri ve takım tezgahları imalatı Bu grup.. tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi için kullanılan makinelerin imalatı.90 28.73. diş haddesi veya tel işleme makineleri imalatı.03 Damga ya da pres makineleri imalatı 28.41.41. 28. tornalama. taşlama vb. hidrolik preslerin.27. temizlenmesi. imalatı.elektrikli kaynak ve lehim makineleri imalatı bkz. kemik. oyma. soğuk cam vb. manyetik darbe ve benzerlerini kullanan mekanizmalar dahildir. demir dövme makinelerinin vb. . planyalama. lazer ışınlarını. şahmerdanların (elektrikli çekiçlerin). metal işleyen makinelerin ve takım tezgahlarının imalatını kapsamaktadır. için takım tezgahı imalatı 28. Kapsam dışı olanlar.41.birbiriyle değiştirilebilir aletlerin imalatı. delme. delme. şahmerdanların (elektrikli çekiçlerin). . hidrolik preslerin. öğütme. -hadde tezgahları.metal işleyen takım tezgahlarının imalatı (lazer ışınlarını. için takım tezgahı imalatı. plazma arklarını. Örneğin. ultrasonik dalgaları. manyetik darbeleri ve benzerlerini kullananlar da dahil). ultrasonik dalgaları. hidrolik frenlerin.) işlenmesi için takım tezgahlarının imalatı. taşlama vb. planyalama. 28. sert kauçuk.41. bkz. hidrolik frenlerin.+yumurtaların. şekillendirme.02 Tornalama. metal ve diğer maddelerin (ahşap.metal işlemede kullanılan delgi preslerinin. ultrasonik dalgaları. sert plastik. plazma arkları.01 Metal işleyen takım tezgahlarının imalatı lazer ışınlarını.41 Metal işleme makinelerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . damga ya da pres makineleri imalatı. demir dövme makinelerinin vb.kümes hayvanları ve arıcılık makineleri ile hayvan yemleri hazırlamak için kullanılan donanımlar vb.04 Metal işlemede kullanılan delgi preslerinin. plazma arklarını. oyma. 25. şekillendirme.

bkz.01 Sıcak metallerin işlenmesine yönelik makine ve donanımların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 164 / 374 . bkz...73.sabit rotatif veya rotatif darbeli matkaplarının.49 Diğer takım tezgahlarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. tıkaçlar. elle kullanılan elektrikli lehim havyası ve lehim tabancalarının imalatı. hava taşıtı fırlatma donanımlarının veya eğlence parkı donanımları gibi diğer (imalat dışı sanayilerde kullanılan) özel makinelerin imalatını da kapsamaktadır.91. . delgeçler.). Kapsam dışı olanlar.41.ahşap. bkz. bkz. bkz.00 Diğer takım tezgahlarının imalatı 28. .madencilik ve taşocakçılığı için makinelerin imalatı. 28.99.hadde tezgahı imalatı.metal haddeleme ve dökümünde kullanılan makinelerin imalatı. NACE`de yer alan bir sanayide veya sanayilerin küçük bir grubunda özel olarak kullanılan makineler gibi özel amaçlı makinelerin imalatını kapsamaktadır. 27.takım tezgahları için taşıyıcı yüzey imalatı. döküm makineleri. kesme bıçakları vb. yapıştırılması ya da başka şekilde birleştirilmesi için sabit makinelerin imalatı.ince elyaflı sunta levhaların ve benzerlerinin imalatında kullanılan pres makinelerinin imalatı .. külçe kalıpları (ingot kalıpları). sert kauçuk (ebonit). plazma arkları.99 Diğer metal işleme makinelerinin imalatı 28...döküm kalıbı şekillendirme makinelerinin imalatı.24.ahşap. metal levha kesme makinelerinin vb. 28. kemik. 28.41. manyetik darbeleri ve benzerlerini kullananlarda dahil). kemik. taş.90. delgiler. bıçkı ağızları. eğeleme makinelerinin. Bunların çoğu. 28. dönen aletler. . soğuk cam vb. perçinleme makinelerinin. ultrasonik dalgalar. bu grup ayrıca. işlemek için takım tezgahlarının imalatı (lazer ışınları.sıcak metallerin işlenmesine yönelik makine ve donanımların imalatı: +çelik fırını. sert plastik. 25. gıda imalatı veya tekstil imalatı gibi diğer imalat süreçlerinde kullanılırken. frezeler. 28. . 25. 28.elektriksel kaplama tezgahlarının imalatı Kapsam dışı olanlar.9 Diğer özel-amaçlı makinelerin imalatı Bu grup.kalıp kutularının ve kalıpların (külçe kalıplar hariç) imalatı.takım tezgahları için birbiriyle değiştirilebilir aletlerin imalatı (matkaplar.92.metal hadde makineleri ve bunlar için silindir imalatı. bkz.73.28. 28. zımbalanması.takım tezgahları için bölme başlıkları ve diğer özel ek parçaların imalatı. döküm kepçeleri.91. .49. .motorlu el aletlerinin imalatı. bkz. . 28. imalatı. sert kauçuk ya da plastik vb. bkz.nin çivilenmesi. mantar. .91 Metalürji makineleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: .

tasnif etme. sondaj.03 Beton ve harç karıştırıcıları (mikserleri) imalatı 28.eleme.kaldırma ve taşıma donanımlarının imalatı.92.22.04 Harfiyat makinelerinin imalatı buldozer. kuyu açma ve tünel açma makineleri(yeraltı kullanım için olsun ya da olmasın) imalatı 28. 29.92. sondaj.kara yolu dışında kullanılan damperli yük kamyonlarının imalatı... 28.10. mekanik kepçe.92. kırma ve benzeri yollarla minerallerin işlemden geçirilmesi için kullanılan makinelerin imalatı 28.+temel kazığı çakma ve sökme makineleri.taşların işlenmesi için takım tezgahları imalatı (taşların parçalanması ve temizlenmesinde kullanılan makineler dahil).05 Temel kazığı çakma ve sökme TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 165 / 374 . 29. Kapsam dışı olanlar. kuyu açma ve tünel açma makineleri(yeraltı kullanım için olsun ya da olmasın) imalatı. 28. greyder. harç yayıcılar.inşaatta veya madencilikte kullanılan traktörler ile paletli traktörlerin imalatı..28.buldozer ve angledozer bıçaklarının imalatı.10.. . kazıyıcı. taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kepçeli yükleyici vb.beton ve harç karıştırıcıları (mikserleri) imalatı. yıkama. mekanik kepçe. kırma ve benzeri yollarla minerallerin işlemden geçirilmesi için kullanılan makinelerin imalatı.30.49. bkz.diğer traktörlerin imalatı.91.beton karıştırıcılı (mikserli) kamyonların imalatı. tasnif etme. ayırma.92. . angledozer.92. düzleyici. zift (bitüm) ve asfalt yayıcılar. . kepçeli yükleyici vb..92 Maden.02 Eleme.02 Metal hadde makineleri ve bunlar için silindir imalatı 28. bkz.harfiyat makinelerinin imalatı:+buldozer.. beton kaplama makineleri vb. bkz.. 28.yeraltı kullanımı için sürekli hareketli asansör ve konveyör imalatı. kazıyıcı. 28. angledozer.delme kesme..01 Delme kesme. bkz. düzleyici. . yıkama. greyder. ayırma. imalatı. 28.

pasta makineleri vb.. bkz. homojenleştirme).süt ve diğer gıda maddelerinin ışınlama donanımlarının imalatı..92.unlu ürünler sanayi için ya da makarna. tanelerin ya da kuru baklagillerin temizlenmesi.şarap.+ filtreleme ya da temizlemede kullanılan makineler.93. elek kayışları.tarımsal kurutma makinelerinin imalatı. taneler ve kuru baklagiller sebzeleri hariç) temizlenmesi.. içecek ve tütün işleme makineleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ çeşitli gıdaların işlenmesi için kullanılan makine ve donanım imalatı:+ şekerleme. taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı 28. 28. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 166 / 374 .+ süt dönüştürme makineleri (örn. et ya da kümes hayvanı etlerinin işlenmesindekullanılanmakineler. hamur kesme.meyve. tereyağı işleme ve kalıplama makineleri). ..02 Süt ürünleri sanayii için makine imalatı krema ayırıcıları + süt işleme makineleri (örn. şeker imalatında kullanılan makineler. 28. üretmek için kullanılan makineler (öğütme değirmenleri. işlenecek malzemeyi makineye veren cihaz. kalıplama. meyvelerin ve diğer mahsullerin (tohumlar. elekler. beton kaplama makineleri vb. hamur karıştırıcı. hamur ayırıcı. Kapsam dışı olanlar.hayvansal ya da bitkisel katı ya da sıvı yağların hazırlanması ya da çıkarılmasına özgü makinelerin imalatı. presleme) vb.. tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi için kullanılan makinelerin imalatı . zift (bitüm) ve asfalt yayıcılar. hububat polisaj makineleri vb. imalatı. harç yayıcılar. presleme) vb. karıştırıcılar. yapımında kullanılan pres. meyve suları vb. bkz. (örn. tereyağı işleme ve kalıplama makineleri).30. 28.60. puro ve pipo tütünü imalinde veya çiğneme tütünleri ya da enfiye imalatında kullanılan makinelerin imalatı.. kabuklu deniz hayvanlarının ya da yenebilen diğer deniz ürünlerinin hazırlanmasında kullanılan makineler.makineleri. ambalajlama ve tartma cihazları imalatı. paketleme. homojenleştirme.. spagetti ya da benzer ürünleri yapmak için kullanılan makinelerin imalatı:+ ekmek fırını. kakao ya da çikolata yapımında kullanılan makineler. bira makineleri.değirmencilik sanayi için makine imalatı:+ tohumların.kabuklu yemiş ve sebze hazırlanmasında kullanılan makineler.+ peynir makineleri.93.29. tasniflenmesi ya da derecelendirilmesi için makineler (buğday savurucu. elma şarabı. çeltik soyma makineleri.)+ un ve kaba un vb.süt ürünleri sanayii için makine imalatı:+ krema ayırıcıları + süt işleme makineleri (örn. tereyağı topakları. 26. kalıplama.+ gıda ve içeceklerin endüstriyel olarak hazırlanmasında ve imalatında kullanılan diğer makinelerin imalatı. ayırıcılar. hamur kalıplama. homojenleştirme). ezici vb.otel ve lokantalarda yiyeceklerin hazırlanmasına özgü makinelerin imalatı.01 Tarımsal kurutma makinelerinin imalatı 28. tereyağı topakları.93 Gıda. kepek temizleyiciler.+ peynir makineleri. homojenleştirme.+ süt dönüştürme makineleri (örn. . bezelye kırma makineleri). imalatı 28. (örn.tütünün hazırlanmasında ve sigara. balıkların. bkz.99 Diğer maden.yumurtaların.

28.93.03 Değirmencilik sanayi için makine imalatı
tohumların, tanelerin ya da kuru baklagillerin temizlenmesi, tasniflenmesi ya da derecelendirilmesi için makineler (buğday savurucu, elek kayışları, ayırıcılar, hububat polisaj makineleri vb.)+ un ve kaba un vb. üretmek için kullanılan makineler (öğütme değirmenleri, işlenecek malzemeyi makineye veren cihaz, elekler, kepek temizleyiciler, karıştırıcılar, çeltik soyma makineleri, bezelye kırma makineleri).

28.93.04 Şarap, elma şarabı, meyve suları vb. yapımında kullanılan pres, ezici vb. imalatı 28.93.05 Unlu ürünler sanayi için ya da makarna, spagetti ya da benzer ürünleri yapmak için kullanılan makinelerin imalatı
ekmek fırını, hamur karıştırıcı, hamur ayırıcı, hamur kalıplama, hamur kesme, pasta makineleri vb.+ çeşitli gıdaların işlenmesi için kullanılan makine ve donanım imalatı:+ şekerleme, kakao ya da çikolata yapımında kullanılan makineler; şeker imalatında kullanılan makineler; bira makineleri; et ya da kümes hayvanı etlerinin işlenmesindekullanılanmakineler,meyve,kabuklu yemiş ve sebze hazırlanmasında kullanılan makineler; balıkların, kabuklu deniz hayvanlarının ya da yenebilen diğer deniz ürünlerinin hazırlanmasında kullanılan makineler,+ filtreleme ya da temizlemede kullanılan makineler,+ gıda ve içeceklerin endüstriyel olarak hazırlanmasında ve imalatında kullanılan diğer makinelerin imalatı

28.93.06 Hayvansal ya da bitkisel katı ya da sıvı yağların hazırlanması ya da çıkarılmasına özgü makinelerin imalatı 28.93.07 Tütünün hazırlanmasında ve sigara, puro ve pipo tütünü imalinde veya çiğneme tütünleri ya da enfiye imalatında kullanılan makinelerin imalatı 28.93.08 Otel ve lokantalarda yiyeceklerin hazırlanmasına özgü makinelerin imalatı

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 167 / 374

28.93.99 Diğer dıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatı
28.94 Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- tekstil makineleri imalatı: +suni veya sentetik tekstil elyafı, malzemesi ya da ipliklerinin hazırlanması, üretilmesi, ekstrüzyonu, çekilmesi, dokunması ya da kesilmesi için makineler,+tekstil elyafı hazırlanması için makineler: çırçır makineleri, balya açıcılar, tarak ve kardeleme makineleri, pamuk yayıcılar, yün temizleyiciler, yün karbonlaştırıcılar, büküm tezgahları vb.+büküm makineleri,+tekstil ipliği hazırlanması için makineler: çile sarıcılar, çözgü tezgahları ve ilgili makineler,+dokuma makineleri (el dokuma tezgahları dahil),+örgü makineleri,+örme ağ, tül, dantel, kurdela vb. yapmak için makineler.- tekstil makineleri için yardımcı makine veya donanımların imalatı: +armür makineleri, jakarlar, otomatik durdurma tertibatı, mekik değiştirme mekanizmaları, iğler ve iğ kanatları vb. - tekstil baskı makinelerinin imalatı,- kumaş işleme makineleri imalatı:+tekstil kumaşlarını yıkama, ağartma, boyama, apreleme, bitirme, kaplama veya emdirme (emprenye etme) makineleri imalatı,+tekstil kumaşları için sarma, çözme, katlama, kesme veya surfile makinelerinin imalatı. - çamaşırhane makinelerinin imalatı:+ütüleme makineleri (pres ütüler dahil), ,+çamaşırhane tipi yıkama ve kurutma makineleri,+kuru temizleme makineleri.- dikiş makineleri, dikiş makineleri başları ve dikiş makineleri iğneleri (evde kullanım için olsun ya da olmasın) imalatı , - keçe ya da dokuma olmayan kumaşların üretilmesi ya da bitirilmesi için makinelerin imalatı,- deri makineleri imalatı;+postların veya derilerin hazırlanması, tabaklanması veya işlenmesi için makineler,+post, deri ya da kürklü derilerden ayakkabı veya diğer eşyaların yapımı veya tamiri için kullanılan makineler. Kapsam dışı olanlar; - jakar makinelerinde kullanılan kağıt ve mukavva kartları imalatı, bkz. 17.29, ev tipi çamaşır yıkama ve kurutma makineleri imalatı, bkz. 27.51, - silindirli haddeleme makineleri imalatı, bkz. 28.29, - ciltlemede kullanılan makinelerin imalatı, bkz. 28.99.

28.94.01 Tekstil makineleri imalatı
suni veya sentetik tekstil elyafı, malzemesi ya da ipliklerinin hazırlanması, üretilmesi, ekstrüzyonu, çekilmesi, dokunması ya da kesilmesi için makineler,+tekstil elyafı hazırlanması için makineler: çırçır makineleri, balya açıcılar, tarak ve kardeleme makineleri, pamuk yayıcılar, yün temizleyiciler, yün karbonlaştırıcılar, büküm tezgahları vb.+büküm makineleri,+tekstil ipliği hazırlanması için makineler: çile sarıcılar, çözgü tezgahları ve ilgili makineler,+dokuma makineleri (el dokuma tezgahları dahil),+örgü makineleri,+örme ağ, tül, dantel, kurdela vb. yapmak için makineler.

28.94.02 Tekstil makineleri için yardımcı makine veya donanımların imalatı
armür makineleri, jakarlar, otomatik durdurma tertibatı, mekik değiştirme mekanizmaları, iğler ve iğ kanatları vb.

28.94.03 Tekstil baskı makinelerinin imalatı
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 168 / 374

28.94.04 Kumaş işleme makineleri imalatı
tekstil kumaşlarını yıkama, ağartma, boyama, apreleme, bitirme, kaplama veya emdirme (emprenye etme) makineleri imalatı,+tekstil kumaşları için sarma, çözme, katlama, kesme veya surfile makinelerinin imalatı.

28.94.05 Çamaşırhane makinelerinin imalatı
ütüleme makineleri (pres ütüler dahil), ,+çamaşırhane tipi yıkama ve kurutma makineleri,+kuru temizleme makineleri.

28.94.06 Dikiş makineleri, dikiş makineleri başları ve dikiş makineleri iğneleri (evde kullanım için olsun ya da olmasın) imalatı 28.94.07 Keçe ya da dokuma olmayan kumaşların üretilmesi ya da bitirilmesi için makinelerin imalatı 28.94.08 Deri makineleri imalatı
postların veya derilerin hazırlanması, tabaklanması veya işlenmesi için makineler,+post, deri ya da kürklü derilerden ayakkabı veya diğer eşyaların yapımı veya tamiri için kullanılan makineler.

28.94.99 Diğer tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
28.95 Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - kağıt hamuru yapımında kullanılan makine imalatı, - kağıt ve mukavva makinelerinin imalatı, - kağıt ve mukavva eşyaların üretiminde kullanılan makinelerin imalatı

28.95.01 Kağıt hamuru yapımında kullanılan makine imalatı

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 169 / 374

28.95.02 Kağıt ve mukavva makinelerinin imalatı 28.95.03 Kağıt ve mukavva eşyaların üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
28.96 Plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - yumuşak kauçuk ya da plastiğin işlenmesinde, kauçuk ve plastik ürünlerin imalatında kullanılan makinelerin imalatı: +ekstrüderler, kalıp makineleri, pnömatik tekerlek yapımında ya da lastiğe sırt geçirmede kullanılan makineler ile özel kauçuk veya plastik ürünlerin yapımı için diğer makineler.

28.96.01 Yumuşak kauçuk ya da plastiğin işlenmesinde, kauçuk ve plastik ürünlerin imalatında kullanılan makinelerin imalatı
ekstrüderler, kalıp makineleri, pnömatik tekerlek yapımında ya da lastiğe sırt geçirmede kullanılan makineler ile özel kauçuk veya plastik ürünlerin yapımı için diğer makineler.

28.96.99 Diğer plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı
28.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı
Bu sınıf başka yerde sınıflandırılmamış olan özel amaçlı makinelerin imalatını kapsamaktadır. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- ahşap, kağıt hamuru, kağıt veya karton ile diğer malzemeler için kurutucuların imalatı (tarımsal ürünler ve tekstil için olanlar hariç),- basım ve ciltleme makineleri ile çeşitli materyaller üzerine basımı destekleyici faaliyetler için kullanılan makinelerin imalatı,- kiremit, briket, şekilli seramik hamuru, boru, grafit elektrotu, yazı tahtası tebeşiri vb.lerinin üretilmesi için makine imalatı, - yarı iletken imalat makinelerinin imalatı,- özel amaçlar için çoklu görevlerde kullanılabilen endüstriyel robotların imalatı,- çeşitli özel amaçlı makineler ve donanımların imalatı:+elektrikli veya elektronik lamba, tüp ya da ampullerin montajı için kullanılan makineler,+cam veya cam eşya, cam elyafı veya ipinin üretimi ya da sıcak işlenmesi için makineler,+izotopik ayırma için makine veya cihazlar,- lastik tekerlerin hizalanmasında ve balansında kullanılan donanımların imalatı (jant balansında kullanılanlar hariç),- merkezi yağlama sistemlerinin imalatı,- hava taşıtı fırlatma donanımlarının, uçak gemilerinde kullanılan katapultların (kısa mesafede uçakların havalanmasını sağlayan mekanizma) ve ilgili donanımların imalatı,- bronzlaşmada kullanılan cihazların imalatı,- otomatik bovling salonu donanımlarının (örn. labut dizici) imalatı,- dönme dolapların, salıncakların, poligonların ve diğer panayır alanı eğlence donanımlarının imalatı.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 170 / 374

Kapsam dışı olanlar; - ev aletleri imalatı, bkz. 27.5, - fotokopi makineleri vb. imalatı, bkz. 28.23, sert kauçuk, sert plastik ya da soğuk cam işleyen makine ya da donanımların imalatı, bkz. 28.49, külçe kalıplarının imalatı, bkz. 28.91.

28.99.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
Bu bölüm, yolcuların ya da yüklerin taşınması amacıyla motorlu kara taşıtlarının imalatını kapsamaktadır. Treyler ve yarı treylerlerin imalatı dahil motorlu kara taşıtlarına ait çeşitli parça ve aksesuarların imalatı da bu bölümde kapsanmaktadır.Bu bölümde üretilen araçların bakım ve onarımı, 45.20`de sınıflandırılmıştır.

29.1 Motorlu kara taşıtlarının imalatı

29.10 Motorlu kara taşıtlarının imalatı
<>Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - binek otomobillerin imalatı, - ticari kara taşıtlarının imalatı: +kamyonetler, kamyonlar ile yarı römorklar için çekiciler vb. - otobüs ve troleybüs (çift katlı, körüklü vb. Otobüsler) imalatı, - motorlu kara taşıtları motorlarının imalatı, - motorlu kara taşıtları için şasi imalatı, - diğer motorlu kara taşıtlarının imalatı : +kar motosikletleri, golf arabaları, hem karada hem suda hareket edebilen (amfibi) araçlar, +itfaiye arabaları, yol temizleme araçları, gezici kütüphaneler, zırhlı otomobiller vb. +beton karıştırıcılı (mikserli) kamyonlar, - ATV motosikletleri( dört tkerelekli motosiklet),go-kart arabları ve benzeri( yarış arabaları dahil) Kapsam dışı olanlar; - elektrikli motorların imalatı (marş motoru hariç), bkz. 27.11, - motorlu kara taşıtları için aydınlatma ekipmanlarının imalatı, bkz. 27.40, - pistonların, sekmanların ve karbüratörlerin imalatı, bkz. 28.11, - tarımda kullanılan traktörlerin imalatı, bkz. 28.30, - inşaatta veya madencilikte kullanılan traktörlerin imalatı, bkz. 28.92, - Kara yolu dışında kullanılan damperli yük kamyonların imalatı, bkz. 28.92, - motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı, bkz. 29.20, - motorlu kara taşıtlarının elektrikli parçalarının imalatı, bkz. 29.31, - motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı, bkz. 29.32, - askeri tankların ve diğer askeri savaş araçlarının imalatı, bkz. 30.40, - motorlu kara taşıtlarının bakım, onarım ve parçalarının değiştirilmesi, bkz.45.20.

29.10.01 Binek otomobillerin imalatı 29.10.02 Ticari kara taşıtlarının imalatı
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 171 / 374

kamyonetler, kamyonlar ile yarı römorklar için çekiciler vb.

29.10.03 Otobüs ve troleybüs (çift katlı, körüklü vb. otobüsler) imalatı 29.10.04 Motorlu kara taşıtları motorlarının imalatı 29.10.05 Motorlu kara taşıtları için şasi imalatı 29.10.06 Diğer motorlu kara taşıtlarının imalatı
kar motosikletleri, golf arabaları, hem karada hem suda hareket edebilen (amfibi) araçlar, +itfaiye arabaları, yol temizleme araçları, gezici kütüphaneler, zırhlı otomobiller vb. +beton karıştırıcılı (mikserli) kamyonlar

29.10.07 Motorlu kara taşıtları motorlarının fabrikada yeniden yapımı 29.10.99 Diğer motorlu kara taşıtlarının imalatı
29.2 Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) im

29.20 Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) im
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - karoser (kaporta) imalatı (motorlu kara taşıtları için kabin imalatı da dahil), - her çeşit motorlu araç, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) donatımı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı: +tankerler, ayrılabilir treylerler (römork) vb. +motorsuz karavanlar vb. - bir veya daha fazla taşıma çeşidine göre tasarlanmış konteynerlerin imalatı.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 172 / 374

Kapsam dışı olanlar; - özellikle tarımda kullanmak için tasarlanmış römork ve yarı-römork imalatı, bkz. 28.30, - motorlu kara taşıt karoserlerinin (kaporta) parça ve aksesuarlarının imalatı, bkz. 29.32, hayvanlar tarafından çekilen arabaların (at arabası, fayton vb.) imalatı, bkz. 30.99.

29.20.00 Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
29.3 Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı

29.31 Motorlu kara taşıtları için elektrik ve elektronik donanımlarının imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - motorlu kara taşıtları için dinamolar, alternatörler, bujiler, ateşlemede kullanılan elektrik tesisatı takımları, elektrikli cam ve kapı sistemleri, göstergelerin gösterge paneline montajı, voltaj regülatörleri vb. gibi elektrikli donanımların imalatı. Kapsam dışı olanlar; - motorlu kara taşıtları için akümülatör imalatı, bkz. 27.20, - motorlu kara taşıtları için aydınlatma donanımı imalatı, bkz. 27.40, - motorlu kara taşıtları ve motorları için pompa imalatı, bkz. 28.13.

29.31.00 Motorlu kara taşıtları için elektrik ve elektronik donanımlarının imalatı
29.32 Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - motorlu kara taşıtları için çeşitli parça ve aksesuarların imalatı: +frenler, dişli kutuları, dingiller, jantlar, süspansiyonlu amortisörler, radyatörler, susturucular, egzoz boruları, katalitik konvertör, debriyajlar (clutches), direksiyon simitleri, direksiyon milleri ve direksiyon kutuları, - motorlu kara taşıtları için karoser (kaporta) parça ve aksesuarlarının imalatı: +emniyet kemerleri, hava yastıkları, kapılar, tamponlar. - araba koltuklarının imalatı. Kapsam dışı olanlar; - lastik tekerlek imalatı, bkz. 22.11, - kauçuk hortumlar ve kemerler ile diğer kauçuk ürünlerin imalatı, bkz. 22.19, - pistonların, piston sekmanlarının ve karbüratörlerin imalatı, bkz. 28.11, - motorlu taşıtların bakımı, onarımı ve parçalarının değiştirilmesi, bkz. 45.20.

29.32.00 Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 173 / 374

seyrüsefer aletlerinin imalatı. gemi yapımı ve tekne imalatı. teknelerin ve diğer yüzen yapıların inşaasını kapsamaktadır (spor ve eğlence amaçlı olanlar da dahil). 26. bkz. uçakların ve uzay gemilerinin ve bunların parçalarının imalatı gibi ulaşım araçlarının imalatını kapsamaktadır.+deniz taşıtlarında kullanılan motorların imalatı. feribotlar. . 30. 30.30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı Bu bölüm. 30.ticari gemilerin yapılması:+ yolcu gemileri. bkz.hem suda hem de karada gidebilen (amfibi) motorlu kara taşıtlarının imalatı.11. tankerler.02 Savaş gemilerinin yapımı 30. 43. .11 Gemilerin ve yüzen yapıların inşası Bu sınıf gemilerin yapımını (spor ve eğlence amacıyla kullanılan tekneler hariç) ve yüzen yapıların inşa edilmesini kapsamaktadır Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.gemi ve tekne parçaları imalatı (gemi ve teknelere ait büyük parçalar hariç):+yelken imalatı. Kapsam dışı olanlar.99. demiryolu için demiryolu vagonlarının ve lokomotiflerin imalatı. 30. bkz. feribotlar.. . 29. romorkörler vb. 30. romorkörler vb. 38. .deniz taşıtları için aydınlatma donanımı imalatı... 25.gemilerin sökülmesi.teknelerin iç kısımlarının kurulumu.31.+demir veya çelik çapaların imalatı.11. 13.15.04 Gemi inşa yan sanayi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 174 / 374 .gemilerin ve yüzen yapıların uzmanlık gerektiren bakım ve onarımı.99.+deniz taşıtlarının pervanelerinin imalatı. tankerler.balıkçı teknelerinin ve balık işleme gemilerinin yapımı. yük gemileri (şilepler). 27. bkz..01 Ticari gemilerin yapılması yolcu gemileri.11.. bkz. bkz. bkz.eğlence amaçlı şişirilebilir motorlu veya motorsuz botların.51. 33.3.92. bkz. 28. yük gemileri (şilepler).1 Gemi ve tekne yapımı Bu grup.11. bkz. bkz.10. ulaştırma ve diğer ticari amaçlar için gemilerin. 25. bkz.12.03 Balıkçı teknelerinin ve balık işleme gemilerinin yapımı 30.savaş gemilerinin yapımı.40.11.

sandallar.99 Diğer gemilerin ve yüzen yapıların inşası 30.eğlence botlarının bakım ve onarımı.07 Yat inşa ve tamir bakım faaliyetleri 30.15.11.motorlu veya motorsuz yelkenli teknelerin inşası.11. vinç vagonları. 30.diğer eğlence ve sportif amaçlı teknelerin imalatı: +kanolar.12 Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . tender (lokomotife bağlı kömür ve su taşıyan vagon) vb. .kendinden tahrikli olmayan demiryolu ve tramvay vagonlarının imalatı +yolcu vagonları. yük vagonları. .11.2 Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı 30. 13.08 Çekek yeri işletme faaliyetleri 30. +deniz taşıtlarında kullanılan motorların imalatı. kayıklar Kapsam dışı olanlar. bkz.00 Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı 30. 25. +demir ve çelik çapaların imalatı. . bkz. atölye vagonları.eğlence amaçlı hoverkraftların inşası.30. 32. kendinden boşaltma tertibatlı vagonlar.06 Gemi inşa ve tamir bakım tersaneleri 30.elektrikli. bkz. bkz.20 Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.motorlu teknelerin inşası. sörf tahtalarının imalatı.yelkenli sörflerin. bkz. dizel. buharlı ve diğer demiryolu lokomotiflerinin imalatı .92.05 Yat inşa yan sanayi 30. .30.şişirilebilen motorlu ve motorsuz botların imalatı. 33.12. .kendinden tahrikli demiryolu araçları veya tramvaylar ile bakım veya hizmet araçlarının imalatı . tank vagonları.99. . .kişisel su araçlarının (jet ski dahil) imalatı .11. .11. 28.demiryolu veya tramvay lokomotiflerinin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 175 / 374 .eğlence ve spor amaçlı tekne parçalarının imalatı: +yelken imalatı. .11.

.99. .3 Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı 30..+pervaneler. bkz. amortisörler. kapıları. uydular. karoserleri.hava taşıtları için aydınlatma donanımları imalatı. koridor bağlantıları vb. dingiller ve tekerler.uydular için telekomünikasyon donanımlarının imalatı. 26.birleştirilmemiş rayların imalatı.elektrikli sinyalizasyon. 25.. bkz. kumanda yüzeyleri. iniş takımları.. hava kuvvetleri tarafından ya da spor ve diğer amaçlar için kullanılmak üzere uçakların imalatı.veya vagonlarının özel parçalarının imalatı: +alt düzenler.90. delta kanatlı planörlerin imalatı. 26. gibi ana montaj parçaları.30..30. yakıt tankları.askeri savaş gereçleri ve mühimmat imalatı. ..4 Askeri savaş araçlarının imalatı 30. bkz. 30. 27. bkz..40 Askeri savaş araçlarının imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 176 / 374 .11.92. uçak gemilerinde kullanılan katapultların (kısa mesafede uçakların havalanmasını sağlayan mekanizma) ve ilgili donanımların imalatı.51.10. güvenlik veya trafik kontrol donanımlarının imalatı. tamponlar ve tampon parçaları. motor yerleri vb. bkz. 26. 28. bkz.. bkz..11..motorların ve türbinlerin imalatı. uzay roketleri.kıtalararası balistik füzelerin (ICBM) imalatı.+hava araçlarında bulunan çeşitli tipteki motorlar ve makineler. . 28. yörünge istasyonları. Kapsam dışı olanlar.helikopter imalatı.90. frenler ve fren parçaları. piston sekmanlarının ve karbüratörlerin imalatı.11.hava seyrüsefer sistemlerinin imalatı.51.planörlerin. 28. helikopter rotorları ve pervane kanatları.+hava araçları için turbo jetlerin ve pervaneli türbin motorlarının parçaları . 27.hava taşıtı fırlatma donanımlarının. uzay mekiklerinin imalatı.30 Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 27. Kapsam dışı olanlar. 27.içten yanmalı motorlar için ateşleme parçalarının ve diğer elektrikli parçaların imalatı. bkz.yerde uçuş eğitimi yapmaya özgü cihazlar ve tertibatların imalatı.yük ve yolcu taşımacılığı için. kanatları.00 Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı 30. ..elektrik motorları imalatı. .20. 30.00 Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı 30. bkz. ..hava taşıtları ve havacılık aletlerinin imalatı. 13.monte edilmiş demiryolu hatlarına ait tertibatların imalatı. kancalar ve bağlama tertibatları. bkz.40.paraşüt imalatı. 24. vagon ve lokomotif iskeletleri.pistonların.bu sınıfta yer alan hava taşıtları parçaları ve aksesuarlarının imalatı:+uçak gövdesi. bkz.zeplinlerin ve sıcak hava balonlarının imalatı.uzay gemisi ve fırlatma araçları. bkz.. bkz. bkz. .40 . .99. 25.

motosikletler için parçalar ve aksesuarların imalatı.engelli araçlarının (tekerlekli sandalye vb. . .40. su. 30. Kapsam dışı olanlar.01 Motosiklet.92.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.bisiklet imalatı.tankların imalatı. bkz. bkz. 30. . hava veya uzay taşımacılığında kullanılan araçlar ile askeri araçlar dışındaki taşımacılıkta kullanılan diğer taşıtların imalatını kapsamaktadır.91.92.91. bkz.motosikletlere takılıp yanda oturmayı sağlayan sepetlerin imalatı. moped ve motorlu bisiklet (bir yardımcı motoru bulunan bisikletler) imalatı 30.02 Motosiklet motorlarının imalatı 30. . 30. .91. Kapsam dışı olanlar.91 Motosiklet imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .) imalatı.zırhlı amfibi(hem suda hem de karada hareket edebilen) askeri araçların imalatı.91. . moped ve motorlu bisiklet (bir yardımcı motoru bulunan bisikletler)) imalatı. 25. 30. .motosiklet.92 Bisiklet ve engelli aracı imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 177 / 374 .motosiklet motorlarının imalatı.9 Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçlarının imalatı Bu grup motorlu kara taşıtları ve demiryolu.00 Askeri savaş araçlarının imalatı 30.silah ve mühimmatın imalatı.diğer askeri savaş araçlarının imalatı. 30.04 Motosikletler için parçalar ve aksesuarların imalatı 30. .40.03 Motosikletlere takılıp yanda oturmayı sağlayan sepetlerin imalatı 30. .

32. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 178 / 374 . . bkz. Kapsam dışı olanlar. . kızaklar. 31.bebek arabası imalatı. dahil) (kaldırma veya taşıma sistemi ya da kendinden hareketli olsun olmasın.22.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım araçlarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.05 Bebek arabası imalatı 30.engelli araçlarının parça ve aksesuarlarının imalatı. bkz. . .92. alışveriş arabaları vb.motorlu olsun veya olmasın engelli araçlarının imalatı. çocuklar için iki ve üç tekerlekli bisikletler dahil) .92.01 Motorsuz bisiklet ve diğer bisikletlerin imalatı (üç tekerlekli servis bisikletleri. .fabrikalarda kullanılan türden küçük yük taşıtları (el arabaları. 28. Kapsam dışı olanlar.03 Motorlu olsun veya olmasın engelli araçlarının imalatı 30. çocuklar için iki ve üç tekerlekli bisikletler dahil) 30. tek tekerlekli olan el arabaları vb. 30. iki ya da daha fazla kişilik bisikletler. çekçek türü el arabaları.lokantalarda kullanılan dekoratif servis arabaları (tatlı servisinde kullanılan el arabaları. . iki ya da daha fazla kişilik bisikletler.motorsuz bisiklet ve diğer bisikletlerin imalatı (üç tekerlekli servis bisikletleri. binilmek üzere tasarlanmış tekerlekli oyuncakların imalatı (plastik iki ve üç tekerlekli bisikletler dahil).). bkz. . üzerinde yiyecek taşınan küçük el arabaları vb.01.hayvanlar tarafından çekilen araçların imalatı: iki tekerlekli at arabaları. atların çektiği cenaze arabaları vb.92. .Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.92.bisiklet parça ve aksesuarlarının imalatı.92.02 Bisiklet parça ve aksesuarlarının imalatı 30.04 Engelli araçlarının parça ve aksesuarlarının imalatı 30.motorlu bisiklet (bir yardımcı motoru bulunan bisikletler) imalatı.91.elle itilen araçların imalatı: bagaj arabaları.40. . eşekler tarafından çekilen arabalar. 30.

dini binalar. bölümde (Fabrikasyon metal ürünleri imalatı) sınıflandırılan haddeleme ile biçimlendirilerek (roll-formed) üretilen ürünlerin imalatında da yer alan teknikler kullanılmaktadır. eşekler tarafından çekilen arabalar. bölümde (Ağaç ve ağaç ürünleri imalatı) sınıflandırılmış olan kereste kirişlerinin üretimi sırasında ortaya çıkmaktadır.99. biçimlendirme ve lamine etme de dahil standart materyal biçimlendirme ve parçaları birleştirme yöntemleridir. vitrinler.Mobilya imalatında kullanılan bazı yöntemler. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Ancak. beton veya seramik hariç) mobilya imalatını kapsamaktadır. üretim sürecinin önemli bir yanını oluşturur. her tip ve her tür maddeden (taş. Örneğin kesme ve montaj işlemleri. 30. beton ve seramik dışında herhangi bir maddeden yapılan mobilya ve ilgili ürünlerin imalatını kapsar. Maddenin hem estetik hem de işlevsel niteliği göz önüne alınarak tasarlanması. metal mobilya imalatında.0 Mobilya imalatı 31. . 16. Ancak. . Benzer bir şekilde. . çalışma odaları.laboratuar sıraları. 25. lokantalar için mobilya imalatı. dolaplar ve masalar) imalatı.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım araçlarının imalatı 31 Mobilya imalatı Bu bölüm. çoklu işlemler ahşap mobilya imalatını. oteller. Mobilya imalatında kullanılan yöntemler kesme. . çekçek türü el arabaları. .02 Elle itilen araçların imalatı: bagaj arabaları. imalat sanayinin diğer bölümlerinde kullanılan işlemlerle benzerdir.sinema. raflar vb.dükkanlar için özel mobilya imalatı: tezgahlar.büro mobilyası imalatı. okullar. kızaklar. ahşap ürünlerin imalatından ayırmaktadır.30. atların çektiği cenaze arabaları vb. taş. lokantalar ve halka açık kapalı alanlar için sandalye ve koltuk imalatı.99.bürolar.99. alışveriş arabaları vb 30. tabureleri ve diğer laboratuar oturakları. plastik mobilyaların imalatı uzmanlaşmış bir faaliyete dönüşmektedir. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 179 / 374 .01 Büro ve mağaza mobilyaları imalatı Bu sınıf çeşitli yer ve değişik amaçlara göre. tiyatro ve benzerleri için sandalye ve koltuk imalatı. Plastik mobilyalar için kalıplama işlemi diğer plastik ürünlerin şekillendirilmesi ile benzerdir. .01 Hayvanlar tarafından çekilen araçların imalatı: iki tekerlekli at arabaları. laboratuar mobilyaları (örn. 31.

lokantalar için mobilya imalatı 31. 32.01. 30. bkz.04 Büro mobilyası imalatı 31.01. parçaların bir araya getirilmesi. . oteller. 31. laboratuar mobilyaları (örn. çalışma odaları. bkz. modüler (birimsel) mobilyaların birleştirilmesi ve montajlanması.32.01.hava ve uzay taşıtları için koltuk imalatı.02 Sinema. . bkz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 180 / 374 . lokantalar ve halka açık kapalı alanlar için sandalye ve koltuk imalatı 31.20. diş hekimliği veya veterinerlikle ilgili mobilyaların imalatı. vitrinler. laboratuar ekipmanı olarak kullanılan mobilyaların kurulumu.01.30.05 Laboratuar sıraları. raflar vb. dolaplar ve masalar) imalatı 31. 30. 29. 43. üzerinde yiyecek taşınan küçük el arabaları vb.07 Lokantalarda kullanılan dekoratif servis arabaları (tatlı servisinde kullanılan el arabaları.tıbbi. tabureleri ve diğer laboratuar oturakları.01. bkz.32.03 Dükkanlar için özel mobilya imalatı: tezgahlar.yazı tahtası imalatı. bkz. okullar. . 31. bkz.23.).Kapsam dışı olanlar.50.araba koltuklarının imalatı. .01 Bürolar. 28.01.06 Dini binalar.01. tiyatro ve benzerleri için sandalye ve koltuk imalatı 31. raylı sistem taşıtları için (tren vb. cerrahi.) koltuk imalatı.

bkz.02 Yatak desteklerinin imalatı 31.32.40.yatak imalatı: +yaylı veya dolgulu yataklar ya da içten destekleyici maddelerle yapılmış yataklar. 31.69.30. bahçeler vb.03 Yatak imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 181 / 374 . bkz. .01. 29. .araba koltuklarının imalatı.20.03. 23. . 30. bkz. 30.araba. . için mobilya imalatı.24. 27. puf.32. bkz.şişme yatak imalatı (lastik). 30. 22.92.02 Mutfak mobilyalarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.30. 23.yastık. . 23. için dolap ve sehpa imalatı.03. .mutfak mobilyalarının imalatı.kanepe.09 Diğer mobilyaların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 13. divan.yatak odaları. örtü ve yorganların imalatı. . imalatı. bkz.70. bkz. koltukları vb.31. . 31. . 22. . Kapsam dışı olanlar.raylı sistem taşıtları için koltuk imalatı. bkz.yatak desteklerinin imalatı Kapsam dışı olanlar. çek yat ve koltuk takımlarının imalatı. bahçe sandalyeleri. 95. bkz.dikiş makineleri.02. . beton ve taştan mobilya imalatı.00 Mutfak mobilyalarının imalatı 31.01 Yatak imalatı yaylı veya dolgulu yataklar ya da içten destekleyici maddelerle yapılmış yataklar. raylı sistem taşıtları ile hava ve uzay taşıtları için koltuk imalatı. televizyonlar vb.mobilyaların yeniden döşenmesi ve onarımı. minder. +kaplanmamış sünger veya plastikten yataklar. 29. .42.seramik. bkz.20.aydınlatma tesisatlarının bağlantı parçaları veya lambaların imalatı. +kaplanmamış sünger veya plastikten yataklar 31. . . . bkz.19.99 Diğer büro ve mağaza mobilyaları imalatı 31. 30.19.hava ve uzay taşıtları için koltuk imalatı. . oturma odaları.kauçuk su yatağı imalatı .

sınıflamanın diğer bölümlerinde kapsanmamış olan çeşitli malların imalatını kapsamaktadır.02 Yatak odaları. oturma odaları.01 Kanepe.05 Mobilyaların püskürtme. 32.09.09.09.1 Mücevherat. üretim süreçleri. Bu bölüm arta kalanlardan oluşan bir bölüm olduğundan. gomalak cilalama ve döşeme gibi tamamlayıcı işlerinin yapılması 31. girdi olarak kullanılan materyaller ve üretilen malların kullanım alanları çok geniş bir aralıkta değişmektedir ve genellikle bölümleri sınıflara gruplamakta kullanılan ölçütler burada uygulanamamıştır. için mobilya imalatı 31.03 Dikiş makineleri. çek yat ve koltuk takımlarının imalatı 31. divan.31.09.09. boyama.09. için dolap ve sehpa imalatı 31.99 Diğer mobilyaların imalatı 32 Diğer imalatlar Bu bölüm. televizyonlar vb. 32. bahçeler vb.04 Sandalye ve koltukların döşenmesi gibi tamamlayıcı işlerinin yapılması 31. bijuteri eşyaları ve ilgili ürünlerin imalatı Bu grup mücevherat ile imitasyon (taklit süs eşyalarının) takıların imalatını kapsamaktadır.11 Madeni para basımı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 182 / 374 .

değerli metallerin kombinasyonundan. 32.değerli metallerden yapılmış olsun veya olmasın. (sanayide kullanılan nitelikli taşların ve sentetik veya yeniden oluşturulmuş değerli veya yarı değerli taşların işlenmesi dahil). bkz. 95.. tuvalet malzemeleri.12.25. saat kayışı ve sigaralık imalatı.. spatulalar. bkz.02 Değerli metallerden yada değerli metallerle kaplı ana metallerden kuyumculuk ürünlerinin imalatı yemek takımları. plastik vb. spatulalar.01 İşlenmiş durumdaki değerli ve yarı değerli taşların üretimi sanayide kullanılan nitelikli taşların ve sentetik veya yeniden oluşturulmuş değerli veya yarı değerli taşların işlenmesi dahil 32.metal olmayan saat bandı imalatı (kumaş.değerli metallerden teknik eşyalar ya da laboratuar eşyalarının imalatı (donanımları ve bunların parçaları hariç): değerli metallerden maden eritme kapları.12.değerli metallerden yada değerli metallerle kaplı ana metallerden kuyumculuk ürünlerinin imalatı:+yemek takımları. . deri. bkz. 26.52. çatal bıçak takımları. elektrolitikkaplamaanotlarvb.13.03 Değerli metallerden teknik eşyalar ya da laboratuar eşyalarının imalatı (donanımları ve bunların parçaları hariç) değerli metallerden maden eritme kapları. 32. imitasyon takıların imalatı.. .. tuvalet malzemeleri. Kapsam dışı olanlar.. elektrolitikkaplamaanotlarvb.13.00 Madeni para basımı 32. dini amaçlı kullanılan eşyalar vb.değerli metallerden saat bandı. bileklik. değerli metallerle kaplı ana metallerden eşyaların üretimi (imitasyon takılar hariç). ayrıca. saat kasalarının imalatı.işlenmiş inci üretimi.15.. dini amaçlı kullanılan eşyalar vb.12 Mücevherat ve ilgili eşyaların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. çatal bıçak takımları..elmasların işlenmesi.11. yasal olarak geçerli paralar dahil..mücevheratın onarılması (imitasyon olanlar dahil). . madeni para imalatı. değerli metallerden kap veya kaseler. büro ya da masa malzemeleri. 32.işlenmiş durumdaki değerli ve yarı değerli taşların üretimi. bkz.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bölüm 25.değerli metallerden. büro ya da masa malzemeleri. . değerli metallerden kap veya kaseler. değerli veya yarı değerli taşların veya diğer materyallerin kombinasyonundan mücevher imalatı.. 32. bkz. değerli metallerle kaplı ana metallerden ya da değerli veya yarı değerli taşlardan mücevher imalatı.12.metalden (değerli olmayan) saat bantı imalatı. bkz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 183 / 374 .).12. 32.

.12.05 Değerli olsun olmasın metalden imal edilmiş kişisel eşyalar üzerine yapılan kabartmacılık 32.hakiki değerli taşları içeren mücevherat imalatı. imitasyon pırlantalar ve benzerleri gibi imitasyon taşları içeren takılar. bkz.12.99 Diğer mücevherat ve ilgili eşyaların imalatı 32.imitasyon takıların imalatı: +yüzükler. bilezikler. bkz.değerli metallerden yapılmış veya değerli metallerle kaplanmış mücevher imalatı.12. gerdanlıklar ve değerli metallerle kaplanmış ana metallerden yapılmış benzer takılar. Kapsam dışı olanlar.32. bileklik.değerli metallerden saat bantlarının imalatı.02 Metal saat bantlarının imalatı (değerli metaller hariç) 32. imitasyon pırlantalar ve benzerleri gibi imitasyon taşları içeren takılar 32.01 İmitasyon takıların imalatı yüzükler. . 32. +imitasyon değerli taşlar.20 Müzik aletleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 184 / 374 . . saat kayışı ve sigaralık imalatı 32.12.metal saat bantlarının imalatı (değerli metaller hariç). 32.13 İmitasyon takıların ve ilgili eşyaların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.04 Değerli metallerden saat bandı. 32.13. gerdanlıklar ve değerli metallerle kaplanmış ana metallerden yapılmış benzer takılar. . bkz.13. . 32.12. +imitasyon değerli taşlar. bilezikler.2 Müzik aletleri imalatı 32.12.

2. hoparlörlerin.40.müzik aletlerinin parçalarının ve aksesuarlarının imalatı: +metronomlar.otomatik piyanolar da dahil klavyeli telli müzik aletlerinin imalatı. ... çağrı borularının ve diğer üflemeli ses çıkaran sinyal aletlerinin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 185 / 374 . Kapsam dışı olanlar. CD`lerin ve DVD`lerin çoğaltılması.. bkz. ses kaydetme cihazlarının ve benzerlerinin imalatı.20.mikrofonların.40.20.07 Düdüklerin.20.telli müzik aletlerinin imalatı.pikapların. çoğunlukla sirklerde kullanılan ve buhar ile çalınan orgların vb. 59.19. akort düdükleri..Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.. .oyuncak müzik aletlerinin imalatı.önceden kaydedilmiş ses ve video teyplerinin.ağız mızıkası da dahil akordiyon ve benzer müzik aletlerinin imalatı. . panayır yeri orglarının. bkz. 95. amfilerin. bkz.CD`lerin ve DVD`lerin yayımlanması. 33..20.20.daha önceden kaydedilmiş orijinal ses ve video teyplerin. akort çatalları. akort düdükleri.06 Müzik aletlerinin parçalarının ve aksesuarlarının imalatı metronomlar.20.20. . 32. akort çatalları.müzik kutularının.29. 26. 32.. .03 Üflemeli (nefesli) müzik aletlerinin imalatı 32.04 Vurmalı müzik aletlerinin imalatı 32. otomatik çalışan müzik aletleri için kart ve diskler vb. bkz.01 Telli müzik aletlerinin imalatı 32. .. imalatı. 32. .piyano akordu.orgların ve diğer tarihi müzik aletlerinin onarımı. 18. bkz.05 Elektronik müzik aletlerinin imalatı (sesleri elektronik olarak üreten müzik aletleri) 32..vurmalı müzik aletlerinin imalatı.üflemeli (nefesli) müzik aletlerinin imalatı. kulaklıkların ve benzer parçaların imalatı.armonyumlar ve benzer serbest metal dilli klavyeli müzik aletleri de dahil klavyeli borulu orgların imalatı. 26.40. bkz.elektronik müzik aletlerinin imalatı (sesleri elektronik olarak üreten müzik aletleri).02 Otomatik piyanolar da dahil klavyeli telli müzik aletlerinin imalatı 32. otomatik çalışan müzik aletleri için kart ve diskler vb. bkz.20.

spor giysilerinin imalatı..+kayak ayakkabıları.40 Oyun ve oyuncak imalatı Bu sınıf.elektronik oyunların imalatı: satranç vb.00 Spor malzemeleri imalatı sert.12. 15. kayak bağlama gereçleri ve batonlar. form tutma merkezi veya atletizm ekipmanı 32.3 Spor malzemeleri imalatı 32..40.+rüzgar sörfü ve sörf tahtaları+balık yakalamaya özgü ağ kepçeleri dahil. bkz. oyuncak bebek elbiseleri... kayak bağlama gereçleri ve batonlar.. bkz.. bkz. bkz. 25. bkz.yelkenli teknelerin imalatı.4 Oyun ve oyuncak imalatı 32. balıkçılık sporu için gerekli malzemeler.bilardo masaları imalatı.kırbaç ile binicilikte kullanılan ürünlerin imalatı. .oyuncak bebeklerin.kulak ve burun tıkaçlarının imalatı (örn.+raketler. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. form tutma merkezi veya atletizm ekipmanı Kapsam dışı olanlar.+yüzme havuzları.hareket ettirilebilen oyuncak bebeklerin imalatı.. 95.halter sporunda ve ağırlık kaldırmada kullanılan metal ağırlıkların imalatı.oyun tahtaları (satranç.+kayaklar.spor ayakkabıları imalatı. oyuncak bebekler.99.kapalı ve açık alanlarda yapılan sporlar için herhangi bir malzemeden aletlerin ve donanımların imalatı:+sert.+deri spor eldivenleri ve spor kaskları (başlıkları). balıkçılık sporu için gerekli malzemeler. tavla tahtaları vb. bkz.+avcılık.+yaylar ve tatar yayları (arbaletler).+rüzgar sörfü ve sörf tahtaları+balık yakalamaya özgü ağ kepçeleri dahil. dağcılık vb.) ile benzer oyunların imalatı.99 Diğer müzik aletleri imalatı 32.. bölüm 29 ve 30?. 13. bkz. dağcılık vb.+avcılık. ölçekli modeller ve oyuncak arabaların (metal olan bisikletler ve üç tekerlekli bisikletler hariç) imalatını kapsamaktadır.+deri spor eldivenleri ve spor kaskları (başlıkları). bkz.. bkz. 15.92. parça ve aksesuarlarının imalatı..saraçlık ve koşum takımı imalatı .Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+spor salonu...30.+yaylar ve tatar yayları (arbaletler).12.nin küçültülmüş boyutlu (ölçekli) modellerinin ve benzer eğlence TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 186 / 374 .12. yüzme ve burnun korunması amacıyla).. 15... şişirilebilir çocuk havuzları vb.+yüzme havuzları. bkz.13. 32.+buz patenleri..30 Spor malzemeleri imalatı Bu sınıf spor ve atletizm ile ilgili malzemelerin imalatını kapsamaktadır (giyim eşyaları ve ayakkabılar hariç).oyuncak hayvanların imalatı.+kayak ayakkabıları.. için gerekli malzemeler. tekerlekli patenler vb.oyuncak müzik aletlerinin imalatı. tekerlekli patenler vb.99.32.elektrikli trenlerin. 25.20.29. şişirilebilir çocuk havuzları vb.. yumuşak ve şişirilebilir toplar.. 32. yumuşak ve şişirilebilir toplar.spor taşıtlarının imalatı (kızak ve benzerleri hariç). 14. inşaat setlerinin vb.+buz patenleri. beysbol ve kriket gibi oyunlarda kullanılan sopalar ve golf sopaları. için gerekli malzemeler.oyun kartlarının imalatı. bkz.+kayaklar.+raketler..+spor salonu.20. bkz. oyuncaklar..tekne imalatı.spor malzemelerinin onarımı. beysbol ve kriket gibi oyunlarda kullanılan sopalar ve golf sopaları. dart. oyunlar (elektronik olanlar dahil).40.spor amaçlı silah ve cephane imalatı. 30. 32.

bozuk para ya da jeton ile çalışan oyun masaları. bkz. . 62. bilardo masaları. kumarhaneler için özel olarak tasarlanmış oyun masaları ve benzerlerinin imalatı 32. dart.video oyun konsollarının imalatı.40. . 32.40. bilardo masaları.şaka ve benzeri eşyaların imalatı. Kapsam dışı olanlar.03 Oyuncak hayvanların imalatı 32.kabilinden modellerin imalatı. parça ve aksesuarlarının imalatı 32... bkz.40.40.06 Binmek için tasarlanmış tekerlekli oyuncakların imalatı (plastik bisikletler ve üç tekerlekli bisikletler dahil) 32. kumarhaneler için özel olarak tasarlanmış oyun masaları ve benzerlerinin imalatı.40.bisikletlerin imalatı. tavla tahtaları vb.99.21.40.04 Oyun tahtaları (satranç.01.yap boz (puzzle) ve benzeri ürünlerin imalatı. 30. 32.01 Oyuncak bebeklerin. bkz.video oyunu konsolları için program yazılması ve yayınlanması. 26.) ile benzer oyunların imalatı 32. .07 Yap boz (puzzle) ve benzeri ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 187 / 374 . .02 Hareket ettirilebilen oyuncak bebeklerin imalatı 32. bkz.-binmek için tasarlanmış tekerlekli oyuncakların imalatı (plastik bisikletler ve üç tekerlekli bisikletler dahil). masa ve salon oyunları için gereçlerin imalatı.92. 58. oyuncak bebek elbiseleri.05 Bozuk para ya da jeton ile çalışan oyun masaları.40.lunapark.40.

iğneler sondalar. dişçilikle ilgili araç ve gereçler.01 Cerrahi kumaş ile steril iplik ve bez imalatı 32. 26.kemik çimentosu imalatı..dişçilikte kullanılan yapıştırıcıların imalatı. dereceli lenslerin. sargı bezi ve benzerlerinin imalatı.20.tıbbi termometrelerin imalatı.dişçilik aletlerinin imalatı (dişçilik donanımı ile birleştirilmiş dişçi koltukları dahil). laboratuar santrifüj makinelerinin imalatı. 20..laboratuar ultrasonik temizleme makinelerinin imalatı.kemik destekleyicileri ve vidaları. bkz.32.dişçilikte kullanılan dolguların ve çimentoların (diş tedavisinde kullanılan tutkallar hariç).50. ortodonti ürünleri. imalatı.5 Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatı 32. dişçilik veya veterinerlikte kullanılan mobilyaların imalatı+ ameliyat masaları+ tetkik masaları+ mekanik ayarlanabilen hastane yatakları+ dişçi koltukları... dayanıklı camdan spor.60.02 Dişçilikte kullanılan dolguların ve çimentoların (diş tedavisinde kullanılan tutkallar hariç).tekerlekli sandalyelerin imalatı.99 Diğer oyun ve oyuncak imalatı 32..50. . bkz. takma dişler (protezler) ve ortodonti aletlerinin imalatını kapsamaktadır. 47. Hidrolik işlevi olan dişçilik koltukları gibi spesifik amaçlı tıbbi. 21..03 Laboratuar steril cihazları imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 188 / 374 .laboratuar steril cihazları imalatı..ortopedik ürünlerin ve protezlerin imalatı. koruma vb. 30. tıbbi ve cerrahi aletler. laboratuar aletleri.göz tedavisi ile ilgili eşyaların.gözlükçülerin faaliyetleri. cerrahi.diş laboratuarlarında yapılan protez dişlerin. bkz..tıbbi olarak hazırlanmış pansuman pamuğu. köprülerin vb. gözlüklerin imalatı.78 32...92.dişçilik laboratuar fırınlarının imalatı.50 Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatı Bu sınıf. Kapsam dışı olanlar.42... imalatı. bkz. dişçilik mumlarının ve diş tedavisinde kullanılan diğer alçıların imalatıdişçilik laboratuar fırınlarının imalatı 32.tıbbi. kanül (vücuttan su çekmeye ya da vücuda ilaç zerk etmeye yarayan tüp ve borular) vb.. kontak lenslerin.40.gözlük camlarının imalatı.elektro medikal ve elektroterapik donanımların imalatı.50. cerrahi araç ve gereçler.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. güneş gözlüklerinin. dişçilik ve benzer mobilyaların imalatı da bu sınıfta kapsanmaktadır. gözlüklerin. bkz.. dişçilik mumlarının ve diş tedavisinde kullanılan diğer alçıların imalatı.cerrahi kumaş ile steril iplik ve bez imalatı. şırıngalar..laboratuar tipi damıtma aletleri.

diş laboratuarlarında yapılan protez dişlerin.50.09 Göz tedavisi ile ilgili eşyaların. cerrahi. kenarı lastikli silecekler ve diğer fırçalar. süpürgeler.50.50.boyamafırçaları. güneş gözlüklerinin. gözlüklerin imalatı 32.91 Süpürge ve fırça imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.50.50.boyama yastık ve ruloları.06 Ortopedik ürünlerin ve protezlerin imalatı 32.. gözlüklerin. kontak lenslerin.. imalatı dişçilik donanımı ile birleştirilmiş dişçi koltukları dahil 32. yer silicileri ve benzerleri dahil süpürge ve fırça imalatı.makine aksamlarını oluşturan fırçalar. dereceli lenslerin.9 Başka yerde sınıflandırılmamış imalatlar 32. koruma vb. dayanıklı camdan spor.32. köprülerin vb. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 189 / 374 .50.04 Tıbbi. iplik veya bez parçalarından ya da tüylerden yapılmış ve sırığa bağlanmış temizlikaraçları. elle çalışan mekanik yer temizleyicileri. dişçilik veya veterinerlikte kullanılan mobilyaların imalatı ameliyat masaları+ tetkik masaları+ mekanik ayarlanabilen hastane yatakları+ dişçi koltukları 32.ayakkabı ve elbise fırçalarının imalatı.07 Gözlük camlarının imalatı 32.05 Dişçilik aletlerinin imalatı.08 Tıbbi termometrelerin imalatı 32.

takma kaş). her çeşit tükenmez ve kurşun kalem imalatı.iş ve hizmet kıyafetleri imalatı (örn.boyamafırçaları.01 Koruyucu güvenlik malzemelerinin imalatı ateşe dayanıklı ve koruyucu güvenlik kıyafetlerinin imalatı. çelenkler ve benzeri eşyaların imalatı.kurşun kalem içlerinin imalatı.99. tokalar..+telgraf.01 Makine aksamlarını oluşturan fırçalar..) imalatı.çakmak imalatı. kişisel ve evde kullanıma yönelik vakumlu termoslar ve diğer vakumlu kaplar. kabartma etiketleri.. terziler için mankenler. hazır daktilo şeritleri ve ıstampaların imalatı .+kulak ve burun tıkaçları (örn.32. üniformalar). fermuarlar vb.çiçek sepetleri. bkz.+gaz maskelerinin imalatı. . tabutlar vb. . demiryolu vb. yapma çiçek. meyve ve bitkiler.+gaz maskelerinin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 190 / 374 .lamba fitillerinin imalatı..kişisel kullanıma yönelik eşyaların imalatı ( pipolar. baston ve koltuklu bastonların imalatı.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:.+kulak ve burun tıkaçları (örn.mekanik olsun veya olmasın.şemsiye. kopçalar.tarih verme.+telgraf. çiçek buketleri. elle çalışan mekanik yer temizleyicileri.). takma sakal.+mantarlı can simitlerinin imalatı. demiryolu vb. hat işçilerinin emniyet kemerleri ve mesleki kullanım için diğer emniyet kemerlerinin imalatı. peruk..91. yer silicileri ve benzerleri dahil süpürge ve fırça imalatı 32. el kalbur ve elekleri. bkz. kokulu püskürtücüleri.) imalatı. spor amaçlı kasklar vb. iş önlükleri.çeşitli eşyaların imalatı (mumlar. güneş şemsiyeleri. bkz. 32. laboratuar elbiseleri. imalatı. hat işçilerinin emniyet kemerleri ve mesleki kullanım için diğer emniyet kemerlerinin imalatı. süpürgeler.+plastikten sert şapkaların (baret) ve plastikten diğer kişisel güvenlik gereçlerinin (örn.hayvan postu doldurma faaliyetleri.99 Diğer süpürge ve fırça imalatı 32. taraklar. yüzme ve gürültüden korunma amaçlı olanlar ) imalatı. kenarı lastikli silecekler ve diğer fırçalar. çıtçıtlar. yüzme ve gürültüden korunma amaçlı olanlar ) imalatı.+Yangından koruyucu elbiselerin imalatı.29. elle çalışan basım aletleri.kağıttan yapılmış küçük malzemelerin imalatı.+metal güvenlik başlıkları ve diğer kişisel metal güvenlik tertibatlarının imalatı.+mantarlı can simitlerinin imalatı.+metal güvenlik başlıkları ve diğer kişisel metal güvenlik tertibatlarının imalatı.küre imalatı. 13. şaka ve benzeri eşyaların.. el baskı setleri. 17.91.12. iplik veya bez parçalarından ya da tüylerden yapılmış ve sırığa bağlanmış temizlikaraçları..boyama yastık ve ruloları. Kapsam dışı olanlar: .99. mühürleme veya numara verme kaşeleri. spor amaçlı kasklar vb.düğmeler...+plastikten sert şapkaların (baret) ve plastikten diğer kişisel güvenlik gereçlerinin (örn.+Yangından koruyucu elbiselerin imalatı.koruyucu güvenlik malzemelerinin imalatı:+ateşe dayanıklı ve koruyucu güvenlik kıyafetlerinin imalatı. ince mumlar ve benzerleri. 14.

küre imalatı 32.99. hazır daktilo şeritleri ve ıstampaların imalatı .02 Mekanik olsun veya olmasın.03 Tarih verme. terziler için mankenler.99.99. tabutlar vb. el baskı setleri. mühürleme veya numara verme kaşeleri. fermuarlar vb.05 Düğmeler.99.99. taraklar. şaka ve benzeri eşyaların.08 Çiçek sepetleri. 32.99. kopçalar. her çeşit tükenmez ve kurşun kalem imalatı 32. çiçek buketleri. güneş şemsiyeleri.32. takma sakal. çelenkler ve benzeri eşyaların imalatı 32.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 191 / 374 . peruk.99. ince mumlar ve benzerleri. kabartma etiketleri. imalatı 32.07 Çeşitli eşyaların imalatı mumlar.04 Şemsiye. baston ve koltuklu bastonların imalatı 32. el kalbur ve elekleri.takma kaş 32. elle çalışan basım aletleri. çıtçıtlar. kişisel ve evde kullanıma yönelik vakumlu termoslar ve diğer vakumlu kaplar. meyve ve bitkiler. kokulu püskürtücüleri.99. yapma çiçek.06 Kişisel kullanıma yönelik eşyaların imalatı pipolar. tokalar.

Kapsam dışı olanlar: .nin onarımı.12 Makinelerin onarımı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 192 / 374 . 95. bu durumda bunların bakım ve onarımını yapan birimlerin sınıflandırılması. bkz.1 Fabrikasyon metal ürünlerin.24). 95... 33. Bu ürünlerin daha etkin çalışmalarını sağlamak ve bozulmalarını önlemek amacıyla yapılan genel veya rutin bakımlar da (örn. buhar toplayıcı ve buhar akümülatörler. Aynı ilke. bkz. büro ve hane halkı mobilyalarının onarımı.seyyar kaynak makinelerinin onarımı. bkz. sadece uzmanlaşmış bakım ve onarım faaliyetlerini kapsamaktadır.. ekonomizör.22.gemi kazan veya güç kazan parçalarının bakım ve onarımı. 33. Tüketici mallarında olduğu gibi sermaye malları olarak kullanılan malların bakım ve onarımı. birleşik ticaret ve onarım için de uygulanır. .bilgisayar ve iletişim ekipmanlarının bakım ve onarımı. donanımların ve çalışır durumda olan diğer ürünlerin yenilenmesi amacıyla imalat sektöründe üretilmiş malların uzmanlaşmış onarımını kapsamaktadır.alışveriş arabalarının bakım ve onarımı. 80.33 Makine ve donanımların kurulumu ve onarımı Bu bölüm.buhar kazanları veya buhar jeneratörlerinin bakım ve onarımı. bölüm 25-31.20. 95. bkz.Makine ve donanımların yeniden yapılandırılmaları veya yeniden üretilmeleri bir imalat faaliyeti olarak değerlendirilmekte olup.bkz.2.merkezi ısıtma kazanları ve radyatörlerin onarımı. bölümde üretilmiş fabrikasyon metal ürünlerin bakım ve onarımını kapsamaktadır. 33. .mekanik kilitleme düzenekleri. bkz. rezervuarların ve muhafaza kapları (konteynerler dahil) onarımı.çelik gemi bölümlerinin onarımı. makine. kasalar vb. müşteriye hizmet) bu gruba dahildir.1. 95. . bkz. bu kısımda yer alan diğer bölümlerde kapsanmıştır. 95. Kapsam dışı olanlar: .11.12 . kızdırıcı. makinelerin.1.nin onarımı. .makine ve ekipmanların yeniden yapılandırılması veya yeniden üretilmesi.2..22. makinelerin ve donanımların onarımı Bu grup. hane halkı mallarının bakım ve onarımı gibi sınıflandırılır (Örn. 81. .metal tankların. çoğunlukla katma değer prensibine göre payının belirlenmesiyle yapılır.merkezi ısıtma sistemleri vb. müşteriye hizmet) bu gruba dahildir.bıçak ağızlarının ve testerelerin bilenmesi.nükleer reaktörlerin bakım ve onarımı (izotop ayırıcılar hariç). Bu bölüm. Onarımın önemli bölümü. bkz.22. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:. makine. . Bu ürünlerin daha etkin çalışmalarını sağlamak ve bozulmalarını önlemek amacıyla yapılan genel veya rutin bakımlar da (örn. bkz. .sanayi makinelerinin temizlenmesi.buhar jeneratörleriyle beraber kullanmak için yardımcı ünitelerin bakım ve onarımı:+kondansatör. malın imalatı ile birleşik olan bu faaliyetlerin.ev eşyalarının bakım ve onarımı. 43. 81. ..11 Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı Bu sınıf 25. Kapsam dışı olanlar.00 Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı 33..bilgisayar ve iletişim donanımlarının bakım ve onarımı. 33. metal ürünlerin.ev eşyalarının bakım ve onarımı. bkz. teçhizat ve diğer malların imalatçıları tarafından da yapılır. donanım ve çalışır durumda olan diğer ürünlerin yenilenmesi amacıyla imalat sektöründe üretilmiş malların uzmanlaşmış onarımını kapsamaktadır. bkz.sanayi makinelerinin temizlenmesi.boru ve boru hatlarının bakım ve onarımı.ateşli silahların ve savaş gereçlerinin bakım ve onarımı (spor ve eğlence amaçlı silahların onarımı dahil).

tekstil giyim eşyaları ve deri üretim makinelerinin bakım ve onarımı. inşaat.22.25..asansörlerin(mükerrer) ve yürüyen merdivenlerin kurulumu. iletişim donanımlarının bakım ve onarımı..11.+prizmalar ve lenslerin (göz tedavisi ile ilgili olanlar hariç) bakım ve onarımı. bkz. 95.+radyasyon belirleme ve izleme donanımının bakım ve onarımı.5`teki ölçme. ticari ve endüstriyel makinelerin bıçak ağızlarının ve testerelerinin bilenmesi ya da kurulması. bkz.. Kapsam dışı olanlar: ..daktiloların onarımı.kol.ticari tip genel amaçlı makinelerin bakım ve onarımı.. 43.. bakım ve onarımı.ev tipi video kameralarının onarımı. 26.tartı aletlerinin bakım ve onarımı. 33. 95. 95.11.sanayi ocaklarının ve diğer ısıtma donanımlarının bakım ve onarımı..Bu sınıf. petrol ve gaz sahalarında kullanılan makinelerin bakım ve onarımı. 33. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 193 / 374 . hareketli yürüyen yollar dahil).12. seyrüsefer ve kontrol donanımlarının bakım ve onarımını kapsamaktadır.fotokopi makinelerinin bakım ve onarımı.otomatik satış makinelerinin bakım ve onarımı. ayrıca bu sınıf.+fotoğrafçılıkla ilgili aletlerin bakım ve onarımı.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.gıda.11.+fiziksel.. kaynağın onarım hizmetleri..) bakım ve onarımı. elektro medikal ve elektrikle tedavi cihazlarının bakım ve onarımı. forkliftler ve diğer malzeme taşıma donanımları.7 gruplarında üretilen malların bakım ve onarımını kapsamaktadır (hane halkı malları olarak değerlendirilenler hariç).+medikal ültrason cihazının bakım ve onarımı.motorlu araç motorları dışındaki motorların bakım ve onarımı. +uçak motoru ile ilgili aletler (göstergeler vb.madencilik. bkz.+mikroskopların bakım ve onarımı (proton ve elektron mikroskoplar hariç). 95. 95.12.70`te yer alan optik araç ve gereçlerin bakım ve onarımı: (eğer bunlar esas olarak ticari amaçla kullanılıyorsa) örneğin:+dürbünlerin bakım ve onarımı... bkz.akışkan gücü ile çalışan makinelerin bakım ve onarımı..malzeme kaldırma ve taşıma donanımlarının bakım ve onarımı. bkz.dişli takımları ve tahrik tertibatlarının onarımı.13 Elektronik veya optik cihazların onarımı Bu sınıf. bkz.bilgisayar projektörlerinin bakım ve onarımı.ticari TV ve video kameralarının bakım ve onarımı.00 Makinelerin onarımı 33.+işitme cihazlarının bakım ve onarımı.. 26. test.bölüm 28`de yer alan diğer özel amaçlı makinelerin bakım ve onarımı. .+arazi ölçme aletlerinin bakım ve onarımı (seyrüsefer için olanlar da dahil). Kapsam dışı olanlar: ...+ışınlama cihazlarının bakım ve onarımı. duvar ve masa saatlerinin onarımı.valfların (supapların) onarımı.. ..diğer takım tezgahlarının bakım ve onarımı.+meteoroloji aletlerinin bakım ve onarımı.. .. sınıf 26. . bkz.tarımsal traktörlerin bakım ve onarımı. inşaat araç ve gereçleri ile madencilik makineleri) onarılması gibi endüstriyel makine ve aletlerin bakım ve onarımı kapsamaktadır. .elektronik olsun veya olmasın hesap makinelerinin onarımı. bkz..+otomotiv emisyonu test donanımlarının bakım ve onarımı. (kaldırıcılar.plastik ve kauçuk makinelerinin bakım ve onarımı.. içecek ve tütün işleme makinelerinin bakım ve onarımı.kompresörler ve ilgili ekipmanların bakım ve onarımı.60`ta yer alan ışınlama. takım tezgahları.+teleskopların bakım ve onarımı.metallerin kesilmesinde ve şekillendirilmesinde kullanılan takım tezgahları ve aksesuarlarının bakım ve onarımı. ticari soğutma donanımları. bölüm 28`deki makine ve donanımlar da dahil.5...elektrik ile çalışan el aletlerinin onarımı. örneğin: +manyetik rezonans görüntüleme cihazlarının bakım ve onarımı..yazarkasaların bakım ve onarımı.21. bkz.ayrıca bu sınıf..12.29 bilgisayarların onarımı. tarımda kullanılan makine ve aletler ile diğer ağır ve endüstriyel makine ve aletlerin (örn..kağıt yapma makinelerinin bakım ve onarımı.grup 26. sınıf 26. 43.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:.+elektro medikal endoskopi cihazının bakım ve onarımı.12.tarım. örneğin. ormancılık ve tomrukçuluk makinelerinin bakım ve onarımı.bilgisayar ve çevre birimlerinin bakım ve onarımı. . bkz.6 ve 26..sanayi ocakların bakım ve onarımı..pompalar.+elektrokardiyografi cihazlarının bakım ve onarımı. 95. elektriksel ve kimyasal özellikleri test ve muayene eden donanımların bakım ve onarımı.fotokopi makinelerinin bakım ve onarımı.+kalbin atış hızını ayarlayan cihazın bakım ve onarımı.sanayi tipi soğutma ve hava temizleme ekipmanlarının bakım ve onarımı. 95.metalürji makinelerinin bakım ve onarımı.

95.hava taşıtlarının bakım ve onarımı (fabrikalarda yapılan dönüştürme.14. Bununla birlikte.00 Elektronik veya optik cihazların onarımı 33. 30. 33.15.00 Elektrikli donanımların onarımı 33.1. duvar ve masa saatlerinin onarımı. Kapsam dışı olanlar: .röle(konvertisör) ve sanayi kontrol cihazlarının bakım ve onarımı.bilgisayar ve çevre birimlerinin bakım ve onarımı.elektrikli aydınlatma donanımlarının bakım ve onarımı. 95.15 Gemi ve teknelerin bakım ve onarımı Bu sınıf gemi ve teknelerin bakım ve onarımını kapsamaktadır.gemilerin fabrikalarda yeniden inşa edilmesi.13. . bkz.25.12. . Kapsam dışı olanlar: .12. telekomünikasyon cihazlarının bakım ve onarımı.elektrikli kablolama devreleri için akım taşısın ya da taşımasın kablolamada kullanılan cihazların bakım ve onarımı. bkz.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . . bkz.21.00 Gemi ve teknelerin bakım ve onarımı 33. .5 grubundaki sınıflardakiler hariç (ev aletleri))bakım ve onarımını kapsamaktadır. . jeneratörler ve motor jeneratör setlerinin bakım ve onarımı.gemilerin parçalanması. 95.kol.00 Hava ve uzay araçlarının bakım ve onarımı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 194 / 374 . elden geçirme ve yeniden üretme hariç). Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . bkz. .pil..11. 33.hava taşıtı motorlarının bakım ve onarımı. dağıtım transformatörleri ve özel transformatörlerin bakım ve onarımı. 33. . 95. bölüm 27 deki ürünlerin (27.31.tüketici elektroniklerinin bakım ve onarımı.33. . Kapsam dışı olanlar: . . sökülmesi.16 Hava ve uzay araçlarının bakım ve onarımı Bu sınıf hava ve uzay araçlarının bakım ve onarımını kapsamaktadır.gemilerin onarımı ve rutin bakımları eğlence teknelerinin bakım ve onarımı. 30. gemilerin fabrikalarda yeniden inşa edilmesi ve bakım-onarım amacıyla elden geçirilmesi bölüm 30`da sınıflandırılmıştır.elektrik motorları.gemi ve tekne motorlarının onarımı.16. bkz.30. 38. 33.elektrik bağlantı düzeneği (şalt cihazı) ve elektrikli kumanda panosu cihazlarının bakım ve onarımı. bkz. bataryan ve akümülatörlerin bakım ve onarımı. . .güç transformatörleri. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: .14 Elektrikli donanımların onarımı Bu sınıf.hava taşıtlarının fabrikalarda bakım ve onarım amacıyla elden geçirilmesi ve yeniden inşa edilmesi. bkz. bkz.

29. .diğer sanayi donanımlarının kurulumu.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.bowling salonu ekipmanlarının kurulumu Kapsam dışı olanlar: . örneğin. bkz. 33.00 Diğer ekipmanların onarımı 33. elektrikli süpürge sistemleri ve benzerlerinin kurulumu. hırsızlık alarm sistemlerinin ve iklimlendirme sistemlerinin montajı gibi. yürüyen merdivenler.. .makine montajı.ahşap paletler. . elektrik kablolarının döşenmesi. . 95.29.19 Diğer ekipmanların onarımı Bu sınıf.33.sanayi işlem kontrol ekipmanlarının montajı. . bisikletlerin onarımı.asansörler. bkz. bkz.24. mobilya restorasyonu.at arabaları ve dört tekerlekli yük arabalarının bakım ve onarımı. bkz. . dükkan tertibatları. bkz.17.. otomatik kapılar. bkz.40. Kapsam dışı olanlar: . yürüyen merdivenlerin montajı. merdivenler.lokomotiflerin ve vagonların fabrikalarda bakım ve onarım amacıyla elden geçirilmesi ve yeniden inşa edilmesi.sanayi tesislerinde sanayi makinelerinin kurulumu.değirmencilikte kullanılan makinelerin kurulumu.40.30.+ana bilgisayar ve benzeri bilgisayarlar +ışınlama ve elektro medikal cihazlar vb. makinelerin özel montajını da kapsamaktadır.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 33. mobilyalar ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 195 / 374 . 33.00 Diğer ulaşım araçlarının bakım ve onarımı 33. binaların veya benzer yapıların entegre bir parçasını oluşturan donanımların montajı. Fakat. . .+iletişim donanımları. bu bölümün diğer gruplarında kapsanmayan ekipmanların bakım ve onarımını kapsamaktadır. . bkz.29. gübre ve kimyasal maddeler için kullanılan çuvalların onarımı.2 Sanayi makine ve donanımlarının kurulumu 33. 43.. . 33. gemi çarmık ve halatları ile yelken bezleri ve bez astarlı muşambaların onarılması.20. . bölüm 30`daki diğer ulaşım araçlarının bakım ve onarımını kapsamaktadır (motosikletler ve bisikletler hariç).askeri savaş araçlarının bakım ve onarımı bkz.orgların ve diğer tarihi müzik aletlerinin onarımı.11. bkz.halatlar. ..12.kapılar. .Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:..20 Sanayi makine ve donanımlarının kurulumu Bu sınıf.19. 30. inşaat kısmında sınıflandırılır.demiryolu araç motorlarının bakım ve onarımı.tilt oyunu makineleri ve madeni para ile çalışan diğer oyun makinelerinin onarımı.büyük boyuttaki makine ve donanmaların sökülmesi. 95. gemi fıçı veya varilleri ile benzer maddelerin onarımı ve yenilenmesi.bisikletlerin onarımı. 45. Kapsam dışı olanlar: .29. 95.giysilerin onarımı ve yenilenmesi.motosikletlerin bakım ve onarımı.ev ve büro tipi mobilyaların onarımı.alışveriş arabalarının bakım ve onarımı.17 Diğer ulaşım araçlarının bakım ve onarımı Bu sınıf.lokomotifler ve vagonlarının bakım ve onarımı (fabrikalarda yapılan dönüştürme ve yeniden inşa etme hariç)..balıkçılık ağlarının onarımı( örülmesi de dahil). bkz.. . 95.

BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE DAĞITIMI TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 196 / 374 .20.04 Büyük boyuttaki makine ve donanmaların sökülmesi 33. GAZ. bkz.20.20.09.20. .kişisel bilgisayarların kurulumu bkz.+ana bilgisayar ve benzeri bilgisayarlar +ışınlama ve elektro medikal cihazlar vb.05 Değirmencilikte kullanılan makinelerin kurulumu 33.20.01 Sanayi tesislerinde sanayi makinelerinin kurulumu 33. 33.07 Bowling salonu ekipmanlarının kurulumu 33.06 Makine montajı 33.benzerlerinin kurulumu.20. 43. 62.32.03 Diğer sanayi donanımlarının kurulumu iletişim donanımları.20.20.02 Sanayi işlem kontrol ekipmanlarının montajı 33. 33.99 Diğer sanayi makine ve donanımlarının kurulumu D-ELEKTRİK.

35.00 Elektrik enerjisi üretimi 35. üretim kaynaklarından dağıtım merkezlerine iletilmesini ve nihai kullanıcılara dağıtılmasını kapsamaktadır. hidroelektrik. elektrik enerjisinin üretilmesini. bkz.12. dizel ve yenilenebilir enerji de dahil. elektrik ve gaz üreten. 37. kontrol eden ve dağıtan elektrik ve gaz tesislerinin faaliyetlerini de kapsamaktadır. elektrik. sıcak su ve benzerlerinin borular. Buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı da bu kılıma dahildir. 35 Elektrik. Kapsam dışı olanlar: .Bu kısım. sayaçlar ve elektrik tesisatlarının oluşturulması) işletilmesi. sıcak su ve benzerlerinin sanayi bölgelerine veya konut amaçlı binalara dağıtımı da dahildir. bunlara elektrik. buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 35.elektrik hatları. bkz.elektrik enerjisini üretim kaynağından dağıtım sistemine aktaran iletim sistemlerinin işletilmesi. 36. doğal gaz. buhar.13 Elektrik enerjisinin dağıtımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 197 / 374 . Ağın boyutları kesin değildir.2 35. elektrik direkleri.termal. Bu bölüm ayrıca boru hatları kullanılarak gaz taşımacılığı (tipik olarak uzun mesafelere) de hariç tutmaktadır.11. nükleer. elektrik enerjisi üretim tesislerinin işletilmesi. iletimi ve dağıtımı Bu grup. ana borular ve hatlardan oluşan kalıcı altyapı sistemleri (şebekeleri) aracılığıyla sağlanması faaliyetlerini kapsamaktadır..11 Elektrik enerjisi üretimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:. gaz.1 Elektrik enerjisinin üretimi. Bu kısım. 38.atıkların yakılması yoluyla elektrik üretilmesi. su ve kanalizasyon tesislerinin işletimini hariç tutmaktadır. gaz türbini. buhar. bu nedenle.00 Elektrik enerjisinin iletimi 35.Bu kısım.12 Elektrik enerjisinin iletimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . gaz. 35.üretim kaynağından veya son kullanıcıya iletim sistemiyle taşınan elektrik enerjisi dağıtım sisteminin (örn.

35.20 .02 Diğer işletmeler tarafından işletilen güç dağıtım sistemleri aracılığı ile elektrik satışını düzenleyen elektrik komisyoncuları ve acentelerinin faaliyetleri 35.00 Elektrik enerjisinin dağıtımı 35. ana borularla gaz yakıtların dağıtılması Bu grup. çeşitli türdeki gazlardan arındırma. bkz.14.ham doğal gaz üretimi.01 Kullanıcılara elektrik satışı 35. Diğer işletmeler tarafından işletilen dağıtım sistemlerini kullanarak doğal gaz satışı gerçekleştiren gaz pazarlayıcı ve komisyoncuları da bu gruba dahildir.kullanıcılara elektrik satışı . bkz. bkz.20 .diğer işletmeler tarafından işletilen güç dağıtım sistemleri aracılığı ile elektrik satışını düzenleyen elektrik komisyoncuları ve acentelerinin faaliyetleri .11 TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 198 / 374 .10 .kok kömürü fırınlarının işletilmesi. 20. 35.35. karıştırma ve diğer işlemlerle belirli kalorifik değerde gazlı yakıtların imalatı.14 Elektrik enerjisinin ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: .21 Gaz imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . 06. tarımsal yan ürünler veya atıklardan gaz üretimi . bkz.14. Kapsam dışı olanlar: .endüstriyel gazların imalatı.2 Gaz imalatı.14. gazın üretimi ve ana borular aracılığıyla tüketicilere doğal veya sentetik gaz dağıtımını içermektedir.rafine petrol ürünleri imalatı.13.elektrik için elektrik ve iletim kapasitesi değiştirme faaliyetleri.03 Elektrik için elektrik ve iletim kapasitesi değiştirme faaliyetleri 35. 19. 19.kömürün karbonlaştırılması.doğal gaz dahil. Tipik olarak uzak yerlere gerçekleştirilen ve gaz dağıtıcıları ile üreticileri veya kentleri birbirine bağlayan gaz boru hatlarının bağımsız faaliyetleri bu gruptan hariç tutulmakta ve diğer boru hattı dağıtım faaliyetlerinin içinde yer almaktadır.

bkz.71 .dolaysız yakıt satışı.ısınma.22 Ana borularla gaz yakıtların dağıtımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . 46.00 Ana borularla gaz yakıtların dağıtımı 35.01 Ana borularla kullanıcılara gaz satışı 35.99. 49. ana boru sistemiyle dağıtım ve temini Kapsam dışı olanlar: .diğer işletmeler tarafından işletilen gaz dağıtım sistemleri aracılığıyla.21.soğutma amaçlı soğuk TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 199 / 374 . 47.soğutulmuş havanın üretimi ve dağıtımı .3 Buhar ve havalandırma sistemi üretimi 35.23 Ana borular aracılığıyla gaz ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: .şişelenmiş gazın perakende satışı.23.30 Buhar ve havalandırma sistemi üretimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: .22.gaz yakıtların toptan satışı.23. gaz satışını düzenleyen gaz komisyoncuları veya acentelerinin faaliyetleri .00 Gaz imalatı 35. bkz. toplanması ve dağıtılması . Kapsam dışı olanlar: .her çeşit gaz yakıtın. 35.78 .ana borularla kullanıcılara gaz satışı .gazlı yakıtlar için mal ve ulaşım kapasitesinin değiştirilmesi. güç ve diğer amaçlar için su buharı ve sıcak suların üretimi. gaz satışını düzenleyen gaz komisyoncuları veya acentelerinin faaliyetleri 35.02 Diğer işletmeler tarafından işletilen gaz dağıtım sistemleri aracılığıyla. bkz 47.99 Diğer ana borular aracılığıyla gaz ticareti 35.50 35. bkz.23.35.gazların boru hatları ile (uzak yerlere) taşınması.

Suyun çeşitli kaynaklardan toplanmasının yanı sıra çeşitli yöntemlerle dağıtılması da bu bölüme dahildir. 49. 36 Suyun toplanması.30. Suyun çeşitli kaynaklardan toplanmasının yanı sıra çeşitli yöntemlerle dağıtılması da bu sınıfa dahildir.deniz ya da yer altı suyunu tuzdan arındırarak ihtiyaç duyulan suyun üretilmesi.buz üretimi. su boruları aracılığıyla (uzak mesafelere) nakledilmesi.sulama kanallarının işletilmesi Kapsam dışı olanlar: Kapsam dışı olanlar: .0 Suyun toplanması.00 Suyun toplanması. 01.suyun endüstriyel ve diğer amaçlar için arıtılması. arıtılması ve dağıtılması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 200 / 374 .kirliliği önlemek için atıksuların arıtılması. göllerden.00 Suyun toplanması.su üretimi ve dağıtımı . arıtılmasını ve dağıtımını kapsamaktadır. KANALİZASYON. Atık veya atık su arıtma işlemlerinin çıktıları ya bertaraf edilebilir ya da başka üretim süreçlerinin girdisi olarak kullanılabilir. tankerler ya da diğer araçlar vasıtasıyla dağıtımı. suyun evsel ve endüstriyel ihtiyaçlar doğrultusunda toplanmasını.50 36. sulama hizmetleri ve benzeri tarımsal destek hizmetleri dahil edilmemiştir.b.) 35. arıtılmasını ve dağıtımını kapsamaktadır.suyun şebekeler.yağmur sularının toplanması. Su temini faaliyetleri. ATIK YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ Bu kısım.su temini amacıyla suyun arıtılması. suyun evsel ve endüstriyel ihtiyaçlar doğrultusunda toplanmasını.61 .00 . 36. bkz. su kuyularından vb. ancak yağmurlama v.00. arıtılması ve dağıtılması Bu sınıf. yemek amacıyla olsun olmasın (soğutma vb. katı ya da katı olmayan endüstriyel veya evsel atıklar gibi muhtelif atıkların (toplanması. Sulama kanallarının işletilmesi de bu sınıfa dahildir. bkz. arıtılması ve dağıtılması 36.00 Buhar ve havalandırma sistemi üretimi E-SU TEMİNİ. arıtılması ve bertarafı dahil olmak üzere) ve kirletilmiş alanların yönetimi ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır. bkz. bu kısıma dahil edilmiştir.tarımsal amaçlı sulama ekipmanlarının işletilmesi. genellikle atık su arıtımıyla bağlantılı olarak veya atık su arıtımında kullanılan birimler tarafından yürütüldüğünden. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:.suyun. kaynaklardan su toplanması . arıtılması ve dağıtılması Bu bölüm. 37.ırmaklardan.

b.11 Tehlikesiz atıkların toplanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:.1 Atıkların toplanması Bu grup. çöplerin hane ve işyerlerinden.kanalizasyon sistemlerinin veya atık su arıtma tesislerinin işletimi .b yöntemlerle toplanması (geri kazanılabilir maddeleri de TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 201 / 374 . 39. 37.22 37. bkz.fosseptiklerin. arıtan ve bertaraf eden kanalizasyon sistemleri ve atık su arıtma tesislerinin işletimini kapsamaktadır. tanklar ve diğer nakliye araçları (vidanjör vb. maddelerin geri kazanımı Bu bölüm atık maddelerin toplanması. sedimantasyon vb. Kapsam dışı olanlar: . ıslah ve bertarafını kapsamaktadır. konteyner v.37 Kanalizasyon Bu bölüm atık suyu toplayan. kollektörler. kanallarda biriken yağ ve kumun boşaltılması dahil. Hanelerden gelen atıklar. konteyner v. 43. gemilerden gelen atık yağlar ve yağ değişim servislerinden alınan kullanılmış yağlar ile inşaat ve yıkım atıkları gibi tehlikeli ve tehlikesiz atıkların toplanmasını içermektedir. gibi fiziksel.tehlikesiz katı atıkların (çöplerin) hane ve işyerlerinden çöp tenekesi.kanalizasyon ve pis su kanallarının bakımı ve temizlenmesi. kullanılmış piller. tekerlekli bidon.00. 38. ıslahı ve bertarafı faaliyetleri. seyyar (portatif) tuvalet hizmetleri .yüzey ve yeraltı sularının kirliliğin oluştuğu yerde arındırılması. çöp tenekeleri. tekerlekli bidon. vasıtalarla toplanmasını kapsamaktadır. çökeltme. kullanılmış yemeklik sıvı yağlar ve katı yağlar. septik tankların. filtreleme. kimyasal ve biyolojik işlemler aracılığıyla arıtılması .00 binalardaki drenaj borularının temizlenmesi ve tıkanıklığın giderilmesi. havuzların ve çukurların boşaltılması ve temizlenmesi. bkz.00 Kanalizasyon 38 Atığın toplanması. Bu bölüm ayrıca atıkların yerel taşımacılığını ve geri kazanım tesislerinin (atıkların türlerine göre tasnif ederek geri kazanılabilir maddeleri ayrıştıran tesislerin) işletilmesini de kapsamaktadır 38.0 Kanalizasyon 37.00 Kanalizasyon Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: .atık suların (evsel ya da endüstriyel atık sular ile yüzme havuzlarının suları vb.) aracılığı ile bir veya daha fazla kullanıcıdan kaynaklanan endüstriyel ya da evsel atık suların ve yağmur sularınıntoplanmasıvetaşınması .)seyreltme.kanalizasyon şebekeleri.

Kapsam dışı olanlar: .tehlikesiz atıkların bertarafı için depolama alanlarının işletilmesi. Örneğin.içerebilir).00 Tehlikesiz atıkların toplanması 38. paketlenmesi ve etiketlenmesi faaliyetleri de dahildir. bkz. hastanelerden v. maden sahalarının.37.32 38. toprak ve yeraltı sularının iyileştirilmesi ve temizlenmesi. 38.3 38. zararlı. kaynaklanan geçiş radyoaktif atıkların ıslahı ve bertarafı. bkz.atık suların arıtılması ve bertarafı.02 Tehlikeli atık transfer istasyonlarının işletilmesi 38. patlayıcı. ıslah edilmesi. 38.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:.2 Atıkların ıslahı ve bertarafı Bu grup.b. gibi karışık geri kazanılabilir maddelerin ayrıştırıldığı tesislerin işletilmesi.21 Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 202 / 374 . bkz.s. tahriş edici. bulaşıcı veya çevre ve insan sağlığı için zararlı diğer maddeler ve preparatlar gibi katı olan-olmayan tehlikeli atıkların toplanmasını kapsamaktadır.geri dönüştürülebilir maddelerin toplanması.. örn.maddelerin geri kazanımı. bkz.tehlikeli atık transfer istasyonlarının işletilmesi Kapsam dışı olanlar: . enfekte olmuş canlı veya ölü hayvanlar ile diğer kontamine olmuş atıkların bertarafı ve ıslahı. 39. örneğin:+nakliye gemileri veya yağ değişim servislerinden kaynaklanan kullanılmış yağlar +biyo-tehlikeli atıklar+nükleer atıklar+kullanılmış piller v. oksitleyici. organik atıkların bertaraf amaçlı ıslahı. .11.21. zararlı atıkları bertaraf etmek amacı ile kullanılmış ürünlerin (örneğin buzdolabı) bertarafı. kanserojen.kirletilmiş binaların.12 Tehlikeli atıkların toplanması Bu sınıf. 38. bkz. atıkların taşınması için tanımlanması. aşındırıcı. Atık yakma proseslerinden kaynaklanan enerji geri kazanımı da bu bölüme dahildir.12.00.tehlikeli atıkların toplanması. bkz.01 Tehlikeli atıkların toplanması nakliye gemileri veya yağ değişim servislerinden kaynaklanan kullanılmış yağlar +biyo-tehlikeli atıklar+nükleer atıklar+kullanılmış piller v. atığın gömülmesi.00. çeşitli yöntemlerle farklı hallerdeki atıkların bertarafını ve bertarafından önce gerçekleştirilen ıslah işlemlerini içermektedir..kağıt. Asbest temizliği.12. Ayrıca.halka açık yerlerde bulunan çöp kutularındaki çöplerin toplanması Kapsam dışı olanlar:. 38.12. atığın araziye veya suya boşaltımı. zehirli. atığın özel yakma yöntemleri ile bertarafı.b.tehlikeli atıkların toplanması. bkz. 38. 38. yanıcı.32 . 38. plastik v.s.

38. kompost gübre. 39.karışık geri kazanılabilir maddelerin örneğin.21. zehirli. 38.21.22 Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi Bu sınıf.22 . . biyogaz. bkz. örneğin hastanelerden alınan ve taşınma süresi içinde bozulanlar + depolama amacıyla nükleer atıkların kapsüllenmesi. ikame yakıt. 38. insan sağlığı ve çevre için zararlı olan diğer madde ve preparat atıklarını içeren katı halde olan veya olmayan tehlikeli atıkların bertaraf öncesi ıslahını ve bertarafını kapsamaktadır.tehlikesiz atıkların bertarafı için depolama alanlarının işletilmesi tehlikesiz atıkların. toprak ve suyun temizlenmesi.tehlikeli atıkların özel atık yakma fırınlarında yakılması. hazırlanması ve diğer ıslah faaliyetleri Kapsam dışı olanlar: . zehirli maddeleri azaltma.00 Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi 38.zararlı atıklarının yok edilmesi amacı ile kullanılmış malların (örneğin buzdolabı) bertarafı.radyoaktif nükleer atıkların ıslahı. yanıcı.3 Materyallerin geri kazanımı 38. kağıt.nükleer yakıtların yeniden işleme tabi tutulması. bkz.kirliliği önleme.31 Hurdaların parçalara ayrılması Bu sınıf.Bu sınıf.tehlikesiz atıkların yakılması. bkz. 38. katı halde olan ya da olmayan tehlikesiz atıkların bertarafını ya da bertaraf işlemlerinden önce ıslahını kapsamaktadır: .22.32 . bilgisayar.tehlikeli atıkların ıslahını yapan tesislerin işletilmesi .kirliliği önleme. tahriş edici.bertaraf amacıyla organik atıkların ıslahı Kapsam dışı olanlar: . kanserojen.00 38. 39. kullanılmış içecek kutuları ve metallerin tasnif edildiği yani ayrıştırıldığı tesislerin işletilmesi. oksitleyici.tehlikeli atıkların özel yakma fırınlarında yakılması . Kapsam dışı olanlar: . 20.22 . plastik.canlı ya da ölü enfekte olmuş hayvanların ve diğer kontamine olmuş atıkların ıslahı ve bertarafı . bkz.satmak için kullanılabilir parçalar oluşturmak amacıyla otomobil.zararlı atıklarının yok edilmesi amacı ile kullanılmış malların (örneğin buzdolabı) bertarafı . elektrik veya buhar.00 Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi 38. materyallerin geri kazanımı amacıyla parçalara ayrılmasını kapsamaktadır. aşındırıcı. zehirli maddeleri azaltma. bulaşıcı.00 38. her çeşit hurda haline gelmiş olan maddelerin (otomobil. kül veya ileride kullanılması mümkün diğer yan ürünlerin üretimi ile sonuçlansın ya da sonuçlanmasın özel yakmafırınlarındaveyadiğer yöntemlerle bertaraf edilmesi .13 . patlayıcı. bkz. toprak ve suyun temizlenmesi. gemi. bkz. bilgisayar. bkz. televizyon ve diğer donanımlar).Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . televizyon ve diğer donanımların sökülmesi. kısım G TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 203 / 374 . bertarafı ve depolanması: + geçişli radyoaktif atıkların arıtımı ve bertarafı. bkz. gemi.

s. eritme. presleme gibi diğer mekanik işlemler.. sınıflarına göre ayrıştırılarak ve tasnif edilerek geri kazanımı dahildir. 38.32 Tasnif edilmiş maddelerin geri kazanımı Bu sınıf metal veya metal olmayan atıklar. alanların. bisikletler ve benzeri metal atıkların mekanik olarak ezilmesi .atıkların özel fırınlarda yakılması sürecinde.den kaynaklı geçişli radyoaktif atıkların bertarafı ve ıslahı.nükleer yakıtların tekrar işlenmesi..10. toprak.13. parçalanması.sabitleştirme solüsyonu ya da fotoğrafik filmler ve kağıtlar gibi fotoğrafçılığa ait atıklarda bulunan metallerin işlenmesi. çöp kutularından) yeniden kazanılabilir maddelerin ayrıştırılarak ve tasnif edilerek ya da (2) kağıt.tehlikesiz atıkların bertarafı ve ıslahı.kullanılmış yemeklik sıvı ve katı yağların ikincil hammaddelere dönüştürülmesi işlemleri.metal atıkların.camın sıkıştırılarak ezilmesi.0 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri 39. çamaşır makineleri.ikincil hammaddelerden yeni ürün üretimi (kendi imalatı olsun veya olmasın). bkz.38. içecek ve tütün mamulleri atıklarının ve artık maddelerinin ikincil hammaddelere dönüştürülmesi işlemleri Kapsam dışı olanlar: . bkz.kontamine olmuş. genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile. bkz. bkz.ikincil hammadde üretmek için kullanılmış tekerlek gibi lastik maddelerin işlenmesi. öğütme).hortum.hastaneler v. 38. bkz. kullanım süresi dolmuş araçların vb. kısım C?de (İmalat) bunlara karşılık gelen sınıflara bakınız. bkz.32. (1) tehlikesiz atıkların içinden (örn.hacmi azaltmak için yapılan kesme..2.Mekanik veya kimyasal dönüştürme işlemleri için örnekler şu şekildedir:.kullanılmış arabalar.31..21. kontamine olmuş binaların. 24. hurdalar ve diğer parçaların. yüzey ve yeraltı sularının temizlenmesi.21.. 38.demir atıklar ile demir hurdaların eritilmesi.. temizlenmesi ve ayrıştırılması . lastik tekerleklere kaplama yapmak ya da metal hurdalardan metal üretilmesi gibi. 38. palet ve benzerleri için ikincil hammadde üretmek üzere plastiklerin sınıflandırılması ve topak haline getirilmesi .77 38. bkz. plastik. iyileştirme hizmetlerini kapsamaktadır. örn.21.tehlikesiz atıkların yakılması sürecinde enerji geri kazanımı.diğer yiyecek. temizlenmesi ve ayrıştırılması. maddelerin geri kazanımı. bkz.kompost üretimini de kapsamak üzere bertaraf amacıyla organik atıkların ıslahı.plastik ve lastik atıkların granüllere dönüştürülmesi (temizleme. çiçek saksısı.00 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 204 / 374 .ikincil hammadde elde etmek üzere yıkım atığı gibi diğer atıkların sıkıştırılarak ezilmesi. zehirli atığın bertarafı ve ıslahı. ikincil hammaddelere dönüştürülmesi işlemlerini kapsamaktadır.geri kazanımı mümkün maddelerin toptan satılması.22. 46. Ayrıca bu sınıfa.tren vagonları gibi büyük demir parçaların mekanik olarak ufaltılması. örneğin tarak makinesinden artan ipliğin eğirilmesi... bkz.. kağıt atıklarından kağıt hamuru yapılması.00 Hurdaların parçalara ayrılması 38. 20. 38. kullanılmış teneke içecek kutuları ile metaller gibi karışık halde olan geri kazanılabilir maddelerin. 38.22.00 Tasnif edilmiş maddelerin geri kazanımı 39 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri Bu bölüm. 39.

imalat vb. onarım. ofis binaları. köprüler.tehlikeli atıkların ıslah ve bertaraf edilmesi. kanalizasyon sistemleri. faaliyetine göre olması gerektiği yerde sınıflandırılacaktır (gayrimenkul. spor tesisleri vb.00.tarımla ilgili zararlıların kontrolü. işleyişi için gerçekleştiriliyor ise (örneğin bu binalarda yer kiralanması. dükkanlar ve diğer kamu ve kamu kurumu binaları. . 36. 81.29 39. toprak. .kaza sonucu kirletilmiş yüzey sularının kirliliğinin. ilave ve değişiklikler.22. yöntemler kullanılarak. boru hatları ve elektrik hatları. .Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . bkz. tüneller. bu fabrikalardaki imalat faaliyetleri) bu birim burada sınıflandırılmayıp. kirletilmiş toprak ve yeraltı sularının yerinde ya da başka yerde temizlenmesi. Eğer bu faaliyetler inşaat projelerinin daha sonraki satışı amacıyla değil de. . limanlar ve diğer su projeleri. .21.01 Denizaltı hizmetleri 39. .tehlikesiz atıkların ıslah ve bertaraf edilmesi. bina dışı inşaatları kapsar. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 205 / 374 . demir yolları ve diğer raylı yollar.Ayrıca binaların ve bina dışı inşaatların onarımı da bu kısma dahildir. kurşun boyalar ve diğer zehirli maddelerin azaltılması. yüzey suları. 38.asbest. havaalanları.02 Denizde ve kıyı tesislerinde atık alma ve çevre temizliği faaliyetleri F-İNŞAAT Bu kısım. bina ve bina dışı inşaat işleri için genel inşaat işleri ile özel uzmanlık gerektiren inşaat faaliyetlerini kapsar. Yeni bina. mağazalar ve diğer halka açık binalar ile hizmet binaları. bu araç ve gereçler ile gerçekleştirilen özel inşaat faaliyeti ile birlikte sınıflandırılmaktadır.Genel inşaatlar. bkz. . tarımsal amaçlı binalar vb. 38. prefabrik binaların veya yapıların montajı ve geçici yapıların inşaatlarını da kapsar. şehir içi yollar. Yapılan işin bölümleri veya bazen tamamı taşeronlara yaptırılabilir.61.Bu kısım. . sulama sistemleri. ofis binaları. özel inşaat faaliyetlerinin yanı sıra binaların tamamının inşaatını (bölüm 41). genel bina inşaatlarının tüm çeşitlerini kapsamaktadır. bina dışı yapıların tamamının inşaatını (bölüm 42) kapsamaktadır. okyanus ve denizlerde olan petrol döküntülerinin ve diğer kirleticilerin temizlenmesi. Konutların komple inşaatı. bkz. 01. ilaveler ve değişiklikler için gerekli inşaatın yanı sıra prefabrikler ile şantiye binalarının montajını da kapsamaktadır.kıyı bölgeleri de dahil. sanayi tesisleri. kimyasal veya biyolojik vb.00. onarım.). kendi hesabına veya bir ücret ya da anlaşmaya dayalı olarak yürütülebilir.diğer uzmanlık gerektiren kirlilik kontrol faaliyetleri Kapsam dışı olanlar: . sanayi tesisleri ve alanlarının temizlenmesi. çiftlik binaları ve benzeri de burada kapsanmaktadır.00. bkz. 41 Bina inşaatı Bu bölüm. yeni iş.İnşaat araç ve gereçlerinin operatör ile beraber kiralanması.Bu bölüm daha sonraki satışlar için inşaat projelerini gerçekleştirmeyi amaçlayan mali. Bir inşaat projesinin tüm sorumluluğunu üstlenen herhangi bir birim burada sınıflandırılabilir. . bkz. Bunlar. teknik ve fiziksel araçları beraberinde getiren bina ve bina dışı inşaat işleri için inşaat projelerinin gelişimini de ayrıca kapsamaktadır. konutların tamamı. veya otoyollar.su temini amacıyla suyun arıtılması.sokakların süpürülmesi ve yıkanması.Bu faaliyetler.nükleer binalar ve alanlar da dahil. sadece inşaat sürecinin bir parçası olarak yapıldığı durumlarda (bölüm 43).mekanik. kirletici maddelerin toplanması veya kimyasal maddelerin uygulanması gibi yöntemler ile giderilmesi ve temizlenmesi.

+ hastaneler. sanayi üretimini amaçlayan binalar..20.ikamet amaçlı her çeşit binanın inşaatı:+ müstakil konutlar.10 İnşaat projelerinin geliştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.. montaj fabrikaları. . teknik ve fiziksel araçların bir araya getirilmesi suretiyle konut veya diğer amaçlı kullanıma yönelik bina projelerinin geliştirilmesi.konut amaçlı olmayan kullanıma yönelik her çeşit binanın inşaatı:+ fabrikalar. entegre tesisler vb. bkz.20 İkamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. sanayi üretimini amaçlayan binalar. 41.. lokantalar. iş hanları+ oteller. Kapsam dışı olanlar. + hastaneler. bölüm 43 içerisinde sınıflandırılmaktadır. atölyeler. otoparklar.inşaat için proje yönetimi. 41.2 İkamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı Bu grup. 41.1. okullar. ikamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların tamamının inşaatını kapsamaktadır. 41.20 . bina projeleri ile bağlantılı proje yönetimi hizmetleri. lokantalar. kendi adına satış veya bir ücret ya da sözleşmeye dayalı olarak.+ dini yapılar.99. gökdelenler dahil.1. .mimarlık ve mühendislik faaliyetleri.prefabrik inşaatların alanda birleştirilmesi ve kurulması. 71. gökdelenler dahil 41. iş hanları+ oteller.bina inşaatı. atölyeler. mağazalar. 71.+ birden çok ailenin oturduğu binalar.mimarlık ve mühendislik faaliyetleri.01 İkamet amaçlı her çeşit binanın inşaatı müstakil konutlar.1.02 Konut amaçlı olmayan kullanıma yönelik her çeşit binanın inşaatı fabrikalar. bkz. . bkz. bkz.+ havaalanı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 206 / 374 . okullar. sanayi tesislerinin inşaatı. entegre tesisler vb. 71.1 İnşaat projelerinin geliştirilmesi 41.+ kapalı spor tesisleri. 71.10. 42.1.daha sonra satışa yönelik olarak bina projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla mali.20. bkz.+ depolar. mağazalar. bkz. Eğer inşaat sürecinin yalnızca belirli kısımları yapılıyor ise bu faaliyet. montaj fabrikaları. Kapsam dışı olanlar.+ birden çok ailenin oturduğu binalar. .41.+ havaalanı binaları. Kısımların veya tüm inşaat işleminin taşeronlara yaptırılması mümkündür. .00 İnşaat projelerinin geliştirilmesi 41. alışveriş merkezleri. alışveriş merkezleri.+ yeraltı otoparkları da dahil olmak üzere.binalar hariç olmak üzere.

.+ kapalı spor tesisleri. otoparklar. eklentiler ve değişiklikler.binaları. Bu çalışma kendi hesabına. havaalanları.04 Mevcut konut amaçlı kullanılan yapıların yeniden düzenlenmesi veya yenilenmesi 41. kara yolları. şehir içi yollar ve kara yolları. açık hava spor tesisleri vb. prefabrik yapıların alanda kurulumu ve geçici türdeki inşaatı da kapsamaktadır. . + yolların boyanması ve diğer işaretlemeler. limanlar ve diğer su projeleri. sanayi tesisleri. köprüler ve tünellerdeki yüzey işleri: + yolların asfaltlanması.+ dini yapılar 41. köprüler.+ depolar. kanalizasyon sistemleri.11 Kara yolları ve otoyolların inşaatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.20.+ yeraltı otoparkları da dahil olmak üzere. sulama sistemleri. 42. otobanlar. tüneller.şehir içi yollar. demiryolları.20.03 Prefabrik inşaatların alanda birleştirilmesi ve kurulması 41.Otoyollar.20.otoyollar. caddeler.20.1 Kara ve demir yollarının inşaatı 42. İşin kısımları veya kimi zaman neredeyse tamamı için taşeronluk sözleşmesi yapılabilir. gibi ağır inşaatlar da buna dahil olmaktadır. boru hatları ve elektrik hatları. bir ücret karşılığında veya bir sözleşme temelinde gerçekleştirebilir. + yol TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 207 / 374 . Yeni çalışma.99 Diğer ikamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı 42 Bina dışı yapıların inşaatı Bu bölüm bina dışı yapıların inşaatı hedeflerine yönelik olarak genel inşaatı kapsamaktadır. ile diğer taşıt ve yaya yollarının inşaatı.06 İşyeri yapı kooperatifleri 41.05 Konut yapı kooperatifleri 41. onarım.20.

02 Tünellerin inşaatı.aydınlatma ve elektrikli sinyalizasyon sistemlerinin tesisatı.01 Farklı seviyeli yollar dahil köprülerin inşaatı 42.inşaatın proje yönetimi.aydınlatma ve elektrikli sinyalizasyon sistemlerinin kurulumu. .1. mimarlık ve mühendislik faaliyetleri.sokak aydınlatmasının ve elektrikli sinyalizasyon sistemlerinin kurulumu. 43. .inşaatın proje yönetimi.21 Sıvılar için hizmet projelerinin inşaatı Bu sınıf. bkz.inşaatın proje yönetimi.12. bkz.21. 42. bkz. .00 Demir yolları ve metroların inşaatı 42.1. 43. bkz.1.21. Kapsam dışı olanlar.aşağıdakiler için bina dışı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 208 / 374 . bkz. bkz. 42. 43. 71. . . . sıvıların taşınması için.1.demir yolları ve metroların inşaatı. bkz.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.2 Hizmet projelerinin inşaatı 42. trafik işaret ve levhalarının ve benzerlerinin kurulumu. .mimarlık ve mühendislik faaliyetleri. 71.00 Kara yolları ve otoyolların inşaatı 42.havaalanı pisti inşaatı. .21.1. .mimarlık ve mühendislik faaliyetleri.13 Köprüler ve tünellerin inşaatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.13.tünellerin inşaatı. 71. . 42. dağıtım hatları ve bu sistemlerin gerekli parçaları olan bunlarla ilgili inşaat ve yapıları kapsamaktadır. 42.13. Kapsam dışı olanlar. 71. 71. Kapsam dışı olanlar. bkz. bkz. . 71.kenarlarındaki koruyucu bariyerler.1.farklı seviyeli yollar dahil köprülerin inşaatı.11. .12 Demir yolları ve metroların inşaatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır..

vb.bina dışı yapıların inşaat işleri ile ilgili proje yönetimi faaliyetleri.99 Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 209 / 374 .91.91.00 Sıvılar için hizmet projelerinin inşaatı 42.+ kanalizasyon bertaraf tesisleri. 71. Kapsam dışı olanlar. kıyı düzenlemeleri. + barajlar ve bentlerin inşaatı. .aşağıdakilerin inşaatı: + su yolları.+ pompa istasyonları.+ sulama sistemleri (kanallar).).yapıların inşaatı: + uzun mesafeli ve kentsel boru hatları. göl vb.aşağıdakilerin inşaatı:+ onarım dahil kanalizasyon sistemleri. bkz.91 Su projeleri inşaatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.01 Liman ve kıyı yapıları inşaatı faaliyetleri 42.bina dışı yapıların inşaat işleri ile ilgili proje yönetimi faaliyetleri. elektrik ve telekomünikasyon ile bu sistemlerin gerekli parçaları olan bunlarla ilgili inşaat ve yapılar için dağıtım hatlarının inşasını kapsamaktadır.12 42.su ve su zemininin taranması ve temizlenmesi (deniz.22 Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı Bu sınıf. . nehir.+ elektrik santralleri. .Aşağıdakiler için bina dışı yapıların inşaatı:+ uzun mesafeli ve kentsel haberleşme ve yüksek gerilim hatları. 71.99 Diğer su projeleri inşaatı 42.12 42. yat limanları. barınaklar. .21..00 Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı 42.22. bkz.9 Bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı 42.+ su depoları (rezervuarlar). Kapsam dışı olanlar.12 42. havuzlar. bkz. liman ve ırmak işleri.bina dışı yapıların inşaat işleri ile ilgili proje yönetimi faaliyetleri. .. Kapsam dışı olanlar. 71.+ ana su borusu ve hattı inşaatı.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

yapı iskelesi kurma. Yalıtım işi (su. otomatik yangın söndürme sistemleri.99.işlerini de kapsar. 68. . daha önce mevcut olan yapıların kaldırılması dahil. ses). Boru tesisatı. ısıtma ve havalandırma sistemlerinin tesisatı.. ısı. limanlar ve benzeri için aydınlatma ve buralardaki trafiği düzenleyen ışıklı sistem tesisatlarını da kapsar. akustik işi. Bu faaliyetler genellikle kazık çakılması. Bina tamamlama faaliyetleri cam takma. antenler. binaların ve bina dışı inşaat işlerinin bölümlerinin veya inşaatlarını bu amaç için yapılan hazırlıkları kapsar.arazi iyileştirilmesi yapılmaksızın parselleme. metal plaka işi. duvar kağıdı vb. binalar hariç:+ rafineriler. zımparalama. genellikle inşaat alanında gerçekleştirilmektedir.aşağıdakiler gibi. bkz. Operatör ile birlikte araç ve gereçlerin kiralanması. halı.10. farklı yapıları ortak bir paydada sınıflandırmıştır. binalar dışındaki inşaat işleri: + açık spor tesisleri. zemin veya duvar döşemesi veya parke.bina dışı yapıların inşaat işleri ile ilgili proje yönetimi faaliyetleri. temel.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. taş döşeme. boyama.12 42..binaların ve diğer yapıların yıkılması ve sökülmesi.Bu sıfatla inşaatı işlevsel kılan her türlü tesisatın kurulumunu kapsar. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 210 / 374 .00 Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı 43 Özel inşaat faaliyetleri Bu bölüm özel uzmanlık gerektiren inşaat faaliyetlerini kapsamaktadır (özel inşaatçılık). asansörler ve yürüyen merdivenlerin kurulumu vb. çatı ve beton işleri ile duvarcılık. Yukarıda ifade edilen faaliyetlerle ilgili onarım işlerini de kapsar. parçaların aynı birim tarafından üretilmemesi koşuluyla buraya dahildir.endüstriyel makine ve gereçlerin kurulması. İşin bölümleri her ne kadar özel bir atölyede yürütülse de. özel yetenek ve donanım gerektiren.. havaalanı. gibi. bkz.aşağıdakiler gibi sanayi tesislerinin inşaatı. ancak özellikle onarım inşaatlarında bu doğrudan mülk sahibinin yönlendirmesi ile yapılmaktadır. İnşaatın ince işleri ve diğer tamamlama faaliyetleri de buna dahildir. sıvama. bkz. çatı kaplama vb. 71. 33. dış cephe temizlemesi gibi bir inşaatın tamamlanmasına yardımcı olan faaliyetleri kapsamaktadır. Çelik yapıların kurulumu. 43. ticari soğutma tesisatı işi ile yollar.20.. . Yukarıda ifade edilen faaliyetlerle ilgili onarım . Özel uzmanlık gerektiren inşaat faaliyetleri genellikle taşeronluk sözleşmesine göre yapılmaktadır.+ kimyasal tesisler. alarm sistemleri ve diğer elektrik işleri. doğramacılık. diğer malzemelerle kaplama. ilgili inşaat faaliyeti içerisinde sınıflandırılmaktadır. sonraki inşaat faaliyetleri için şantiyenin hazırlanması faaliyetlerini kapsamaktadır. 43. Bu faaliyetler.1 Yıkım ve şantiyenin hazırlanması Bu grup. demiryolu ve diğer raylı yollar.11 Yıkım Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. gibi faaliyetleri kapsar.

+aydınlatma sistemleri.2 Elektrik tesisatı. bkz. 06. . +haberleşme kablolarının döşenmesi. jeofizik.12. boruların tesisatı (su.inşaat. 09. düzleme ve inşaat alanlarının düzenlenmesi. yer bilimsel (jeolojik) ve deprem ile ilgili (sismik) araştırmalar yapılması. ısıtma ve iklimlendirme. madencilik tüneli vb.aşağıdakilerin kurulumu.90.hafriyat işleri. kablolu televizyon ve bilgisayar ağı tesisatı. . .21. bir binanın işleyişini destekleyen elektrik. bkz.00 Yıkım 43. 42. gibi.).21 Elektrik tesisatı Bu sınıf her çeşit binanın elektrik tesisatı ile bina dışı inşaatların elektrik tesisatlarının kurulumunu kapsamaktadır: Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 43. 06.10. bkz.99. jeolojik veya benzer amaçlar için test sondajı ve test delme ile örnekleme sondajı. 43. sistemlerin kurulum faaliyetlerini kapsamaktadır. . bkz. . Kapsam dışı olanlar. 06. inşaat alanının bölümlere ayrılması ve kazı. . bkz. 43. +fiber optik dahil.petrol ve gaz alanlarının tetkiki. su kuyusu kazılması. patlatma işleri vb.21.petrol ve gaz kuyularının açılması. bkz. . kayaların uzaklaştırılması. 06.düşey galeri ve kuyu açma (depolama.). 71. toprak doldurma. sıhhi tesisat ve diğer inşaat tesisatı faaliyetleri Bu grup. 39.00 Şantiyenin hazırlanması 43.madencilik için şantiye alanının hazırlanması: + petrol ve gaz alanları hariç.20. ağır yükün taşınması ile diğer imar ve maden ve inşaat alanlarının hazırlanması.13.12 Şantiyenin hazırlanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.toprağın zehirden arındırılması.13 Test sondajı ve delme Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .düşey galeri ve kuyu açma (depolama. gaz ve kanalizasyon).99. jeofizik. bkz.10. hendek kazma.madencilik faaliyetleri boyunca test olarak delme ve sondaj çukuru açmayı destekleyici hizmetler.20. +yangın TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 211 / 374 .12. bkz. . 42. 43.petrol veya gaz kuyularının kazılması.00. Kapsam dışı olanlar. . madencilik tüneli vb. +elektrik tesisatı ve bağlantı parçaları. 43. . +uydu çanakları.43. bkz.su kuyusu kazılması.inşaat alanının temizlenmesi. .11. asansör vb. .00 Test sondajı ve delme 43.

bkz.99 Diğer sıhhi tesisat.+buhar boruları tesisatı.+elektriksiz güneş enerjisi kolektörleri. boru. bkz. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. sıhhi tesisat ile ısıtma ve havalandırma sistemlerini kapsar.22 Sıhhi tesisat.. +cadde aydınlatması ve elektrik işaretler. elektronik güvenlik sistemlerinin izlenmesi veya uzaktan kontrol edilmesi.22.duvar dibi elektrikli ısıtma sistemlerinin tesisatı.+gaz tesisatı.+gaz tesisatı. 43.boru tesisatı. değişiklikler. 42.+sıcak hava cihazları.+çim sulama sistemleri 43.29 Diğer inşaat tesisatı Bu sınıf binalar ve bina dışı inşaat işlerinde kullanılan. .20.22.+havalandırma ve iklimlendirme teçhizat ve kanalları. bakım ve onarım dahil.00 Elektrik tesisatı 43.binalar veya diğer inşaat projelerinde tesisat: +ısıtma sistemleri (elektrik. . 43. +yangın söndürme sistemleri.alarmları.Bu sınıf TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 212 / 374 .+buhar boruları tesisatı.22. ısıtma ve havalandırma tesisatı 43.+sıcak hava cihazları.03 Boru tesisatı 43. . +havaalanı pisti Kapsam dışı olanlar.+çim sulama sistemleri.80. gaz ve petrol).+elektriksiz güneş enerjisi kolektörleri.+boru ve sıhhi tesisat ekipmanı. 43. bkz.21. ısıtma ve iklimlendirme sistemleri veya endüstri makinelerinin haricindeki cihazların kurulumunu kapsamaktadır.+havalandırma ve iklimlendirme teçhizat ve kanalları.21.haberleşme ve yüksek gerilim hatlarının kurulumu.tesisatın kurulum ve bakımı dahil olmak üzere. ısıtma ve havalandırma tesisatı Bu sınıf ilaveler. +hırsız alarm sistemleri. elektrik.22. +yangın söndürme sistemleri. soğutma kuleleri. gaz ve petrol).02 Binalar veya diğer inşaat projelerinde tesisat ısıtma sistemleri (elektrik.+boru ve sıhhi tesisat ekipmanı. Kapsam dışı olanlar.01 Güneş enerjisi ile ısıtma sistemleri 43. hırsız ve yangın alarmları gibi. aydınlatması.22. soğutma kuleleri.

.sanayi makinelerinin tesisatı. gömme dolaplar. Kapsam dışı olanlar.31 Sıva işleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. +otomatik ve döner kapılar.00 Diğer inşaat tesisatı 43.32 Doğrama tesisatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. +vakumlu temizleme sistemleri. 43.aşağıdakileri kapsamaktadır. +ısı. merdivenler.29. pencereler. seyyar bölmeler gibi iç tamamlama işleri.31. kapı ve pencere çerçeveleri. Kapsam dışı olanlar. vb.. .tavan. merdivenler. -binalarda veya diğer inşaat projelerinde.01 Ahşap veya diğer malzemeden yapılan kapılar (otomatik ve döner kapılar hariç).. +paratoner tesisatı. ses veya titreşim yalıtımı.29. dükkan tertibatı ve benzerlerinin kurulumu TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 213 / 374 . pencereler. gömme dolaplar.00 Sıva işleri 43.02 Hazır mutfaklar. 43.binalar veya diğer inşaat projelerindeki tesisat işleri: +asansörler.32.20.otomatik ve döner kapıların kurulumu. gibi tesisat işleri 43. iç ve dış sıva veya alçı işleri 43. 33. vb. 43.bkz. dükkan tertibatı ve benzerlerinin kurulumu.3 Binanın tamamlanması ve bitirilmesi 43. gibi tesisat işleri.32. kapı ve pencere çerçeveleri.ahşap veya diğer malzemeden yapılan kapılar (otomatik ve döner kapılar hariç). bkz.hazır mutfaklar. . yürüyen merdivenler (bakım ve onarım dahil). ilgili kaplama malzemeleri de dahil. .

kaplanması. granit veya taş döşeme veya duvar kaplama. 43.34. bkz. asma tavan inşaası veya montajı : +seramik. ahşap duvar döşemeleri.nin tesisat işleri 43.yeni binaların. inşaat sonrası temizliği. bkz.y.03 Cam.inşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler.39 İnşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. seramik fırını donanımı. b. Kapsam dışı olanlar.34.10. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 214 / 374 . bkz. 43. beton veya yontma taş duvar veya zemin karoları. 81. .iç dekorasyon tasarımcılarının faaliyetleri.cam.32. +dökme mozaik. . 74. . seyyar bölmeler gibi iç tamamlama işleri 43.21.aşağıdaki malzemelerin bina veya diğer inşaat projelerinde döşenmesi. ayna vb.s.43. .34 Boya ve cam işleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 81.binaların iç ve dış özel temizliği. 43.bina ve diğer yapıların genel iç temizliği.00 Yer ve duvar kaplama 43.32.pencerelerin tesisatı. +duvar kağıdı.34.01 Binaların iç ve dış boyama işleri 43. . . ayna vb. halı ve taban muşambası döşeme. +kauçuk veya plastik dahil.33 Yer ve duvar kaplama Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.bina dışı yapıların boyama işleri.binaların iç ve dış boyama işleri. . .22. . mermer.02 Bina dışı yapıların boyama işleri 43. bkz. .nin tesisat işleri. Kapsam dışı olanlar.33. +parke ve diğer ahşap zemin döşemeleri.03 Tavan.

vinç ve benzeri diğer inşaat ekipmanlarının.99.operatörsüz inşaat makine ve teçhizatının kiralanması.+duvar örme ve taş döşeme..39. 43.. 77. örneğin yüksek yapılarda zirvede çalışma gibi.91.91 Çatı işleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır..02 İnşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler. farklı yapı tiplerinde yaygın olan bir durum için özelleşmiş inşaat faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 215 / 374 .39.). Kapsam dışı olanlar.32.02 Çatı kaplama 43. +baca ve sanayi fırınlarının kurulması. inşaat sonrası temizliği 43.9 Diğer özel inşaat faaliyetleri 43.s.91.+binalardaki nem gidermeye yönelik işlemler.çatı kaplama. b.yer altı çalışmaları. 77.+inşaat iskelesi ve platformun kiralanması hariç. .yapı dış cepheleri için buharlı temizleme.+tırmanma yeteneği ve ilgili ekipmanı kullanmayı gerektiren koşullarda yetkili uzmanla çalışma.özel ustalık ve teçhizat gerektiren. temel inşaatı.43. . bkz.açık yüzme havuzlarının inşaatı. .çatı yapımı. . kum püskürtme ve benzeri faaliyetler.01 Özel ustalık ve teçhizat gerektiren.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. madencilik tüneli vb.+çelik bükme.+nem ve su yalıtımı işleri. Kapsam dışı olanlar.+düşey galeri ve kuyu açma (depolama.32.01 Çatı yapımı 43. bkz. farklı yapı tiplerinde yaygın olan bir durum için özelleşmiş inşaat faaliyetleri:+kazık çakma dahil.+çelik elemanların kurulması.inşaat makine ve ekipmanlarının operatörsüz olarak kiralanması. 43.özel bir inşaat çeşidinde yer almayan. operatörü ile birlikte kiralanması..01 Yeni binaların. 43. inşaat iskelesinin ve çalışma platformunun kurma ve sökme işleri..y.

+çelik bükme.03 Açık yüzme havuzlarının inşaatı 43. kum püskürtme ve benzeri faaliyetler 43. motorlu araçların ve motorların onarımı da bu kısımda kapsanmıştır.02 Yer altı çalışmaları 43. inşaat iskelesinin ve çalışma platformunun kurma ve sökme işleri. malların sınıflandırılması.+düşey galeri ve kuyu açma (depolama.99. MOTORLU TAŞITLARIN VE MOTOSİKLETLERİN ONARIMI Bu kısım her çeşit malların toptan ve perakende satışını (üzerinde değişiklik yapılmadan satışını) ve ticari malların satışı ile ilgili olan küçük hizmetlerin verilmesini kapsamaktadır.).kazık çakma dahil.05 Özel bir inşaat çeşidinde yer almayan.99. ürünlerin (örneğin şarap veya kum) karıştırılması (harmanlanması).99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat faaliyetleri G-TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET. örneğin yüksek yapılarda zirvede çalışma gibi 43.99.+nem ve su yalıtımı işleri. depolanması (dondurulmuş veya soğutulmuş olsun ya da olmasın).99. ürünlerin daha küçük miktarlarda dağıtımı için şişelenmesi (öncesinde şişe temizlemesi yapılmış olsun ya da olmasın).+inşaat iskelesi ve platformun kiralanması hariç. Bölüm 46 ve 47 diğer tüm satış faaliyetlerini kapsarken bölüm 45 motorlu araçların ve motorların satışı ve onarımı ile ilgili tüm faaliyetleri kapsamaktadır.+duvar örme ve taş döşeme.99.+binalardaki nem gidermeye yönelik işlemler. derecelendirilmesi ve montajının yapılması. paketlenmesi. temel inşaatı.+tırmanma yeteneği ve ilgili ekipmanı kullanmayı gerektiren koşullarda yetkili uzmanla çalışma.Toptan ticaret. Bölüm 46 (toptan ticaret) ve 47 (perakende satış) arasındaki ayrım ağırlıklı müşteri tipine dayalıdır. ticaretle bağlantılı olarak devamlı bir şekilde yapılan işlere (veya el ile yapılan işlemlerin) ile ilgili bölümlerde kapsanması düşünülmüştür. yeni TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 216 / 374 .04 Yapı dış cepheleri için buharlı temizleme. vinç ve benzeri diğer inşaat ekipmanlarının. Üzerinde değişiklik yapılmadan yapılan satışın. madencilik tüneli vb. Toptan ve perakende satış ticari malların dağıtımındaki son aşamalardır. +baca ve sanayi fırınlarının kurulması. Örneğin. küçük hacimlere ayrılması ve yeniden paketlenmesi.+çelik elemanların kurulması. operatörü ile birlikte kiralanması 43. Ayrıca.

satış şubeleri ve satış büroları (ancak perakende dükkanlar veya mağazalar hariç) gibi sattıkları mallara göre unvan alan toptancılar burada sınıflandırılmaktadır. müşteriler için satış promosyonu düzenleme ve etiketleme gibi birçok faaliyeti de birlikte yapmaktadırlar. alıcılar ve çiftlik ürünlerini pazarlamakla uğraşan kooperatif birlikleri de burada kapsanmaktadır.yeni veya kullanılmış taşıtların toptan ve perakende satışı: +ambulans ve minibüs benzeri motorlu yolcu taşıtları dahil olmak üzere. 45. ya da ticari malları bu gibi kişi veya şirketler için satın alan veya satan. tüketici kooperatifleri. taşıtların toptan ve perakende satışlarının da dahil olduğu komisyoncuların faaliyetleri de burada kapsanmaktadır. taşıtların onarımı ve bakımı ve motorlu taşıtlar ve motosikletlerin parça ve aksesuarlarının toptan ve perakende satışı ile ilgili tüm faaliyetleri kapsamaktadır. ancak bazıları acente sıfatıyla hareket ederler. sattıkları mallara göre bir unvan alırlar. kurumsal veya profesyonel kullanıcılara veya diğer toptancılara satışlarını (üzerinde değişiklik yapılmadan satışını). Kapsanan işlerin esasını. ambalajlama. Kapsam dışı olanlar. ithalatçı.11 Otomobiller ve hafif motorlu taşıtların satışı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. bölüm 49. tüccarların faaliyetleri oluşturmaktadır. posta ile ticaret yapan firmalar. 77. kapı kapı dolaşan satış personeli. 45. sanayi ürünleri dağıtımcıları. endüstriyel.1 TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 217 / 374 . Örneğin. yeni ve kullanılmış malların kişisel veya hane halkı tüketimi ya da kullanımı için. Ayrıca. cilalanması ve benzeri faaliyetleri de kapsamaktadır. bir aracı ya da komisyoncu sıfatıyla hareket eden kişilerin faaliyetlerinden oluşur. küçük satış yerleri. arabalar için düzenlenen açık artırma ve internetüzerinden yapılan toptan ticaret ile. mal teslimatı ve kurulumu. Ayrıca.motorlu taşıt parçaları ve aksesuarlarının toptan ve perakende satışı.motorlu taşıtların sürücüsüz olarak kiralanması. Bu bölüm motorlu taşıt yakıtı ve yağlama veya soğutma ürünlerinin perakende satışını veya motorlu taşıtlar ve motosikletlerin kiralanmasını hariç tutmaktadır.5 tondan daha az).motorlu taşıtların sürücüsü ile birlikte kiralanması.3. acenteler ve montajcılar. . bkz. kendi ürünlerini pazarlamak amacıyla kendi fabrikaları ve madenlerinden ayrı olarak başka üretim veya madencilikle uğraşan birimlere bağlı ve fabrikalar veya madenlerden doğrudan sipariş almayan kooperatif türü satın alma birlikleri. bkz. düzenleme ve büyük miktarlarda malları sınıflara ve çeşitlere ayırma.1 Motorlu taşıtların satışı 45. . . Bunlar. depolama. ya konsinye ya da komisyon esasına göre satış yaparlar. açık artırma salonları ve benzerleri tarafından halka satışlarını (üzerinde değişiklik yapılmadan satışı) kapsamaktadır.Bu bölüm aynı zamanda taşıtların yıkanması. Toptancılar fiziksel olarak çoğu zaman toplama. ticari eşya ve mal simsarları. Perakendecilerin çoğu. işportacılar. ihracatçı.veya kullanılmış malların perakendecilere. 45 Toptan ve perakende ticaret ve motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı Bu bölüm kamyon ve kamyonetler dahil olmak üzere motorlu taşıtlar ve motosikletlerle ilgili (üretim ve kiralama dışındaki) yeni ve ikinci el taşıtların toptan ve perakende satışı. ticari. motorlu yolcu taşıtları (3. . toptancı tüccar veya toptan dağıtıcı. dükkan ve mağazalar. eczai ürünlerde olduğu gibi küçük miktarlarda dağıtma. soğutma.Perakende satış. komisyoncu tüccarlar. toptancı.

+cam ve pencere onarımı. parça ve aksesuarların montajı.00 Diğer motorlu taşıtların satışı 45.+olağan servis bakımı.+motorlu taşıt parçalarının onarımı.yeni veya kullanılmış taşıtların toptan ve perakende satışı: +kamyonlar.01 Motorlu taşıtların bakım ve onarımı mekanik onarımlar.+olağan servis bakımı. bkz.45. takma veya değiştirme 45. Kapsam dışı olanlar. +yıkama.+karoser onarımı.3.motorlu taşıtların bakım ve onarımı:+mekanik onarımlar. +cam ve pencere onarımı.12.+karoser onarımı. otobüsler. . 22.otomobil lastiklerinin yeniden kaplanması ve yeniden yerleştirilmesi.. 45. 45.kamyonların sürücü olmaksızın kiralanması.+motorlu taşıt parçalarının onarımı. 45. bkz. takma veya değiştirme.2 Motorlu taşıtların bakım ve onarımı 45. +karavanlar ve motorlu karavanlar.20.+elektrik onarımları. 49. Kapsam dışı olanlar.kamyonların sürücüsü ile birlikte kiralanması.11.02 Lastik onarımı.+püskürtme ve boyama..paslanmaya karşı bakım.+elektronik enjeksiyon sistemi onarımı.. bkz.20. +yıkama.41.03 Paslanmaya karşı bakım TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 218 / 374 .+elektronik enjeksiyon sistemi onarımı.20 Motorlu taşıtların bakım ve onarımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.19 Diğer motorlu taşıtların satışı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+püskürtme ve boyama.+motorlu taşıt koltuklarının onarımı. .19. 77. cilalama ve benzeri.00 Otomobiller ve hafif motorlu taşıtların satışı 45. . .20.üretim sürecinin bir parçası olmak dışında. .+motorlu taşıt koltuklarının onarımı 45. cilalama ve benzeri. römorklar ve yarı römorklar.lastik onarımı. .+elektrik onarımları.motorlu taşıt parçaları ve aksesuarlarının toptan ve perakende satışı.11. bkz.

31 Motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının toptan ticareti 45. her çeşit motorlu taşıt parça.99 Diğer motorlu taşıtların bakım ve onarımı 45. .20.40 Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların satışı. 45. bakımı ve onarımı 45. bkz. alet ve aksesuarlarının toptan ve perakende satışını kapsar: +lastik tekerlekler için kauçuk otomobil lastikleri ve otomobilin iç lastikleri. bölüm.31. bataryalar.32 Motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının perakende ticareti Kapsam dışı olanlar.perakende yakıt satışı.00 Motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının toptan ticareti 45.32. parça ve aksesuarların montajı 45.3 Motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının satışı Bu grup aşağıdakiler gibi. 45.30.04 Üretim sürecinin bir parçası olmak dışında. teçhizat.4 Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların satışı.20.00 Motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının perakende ticareti 45. 47.45. bakımı ve onarımı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 219 / 374 . aydınlatma teçhizatı ve elektrik bölmeleri. +ateşleme bujileri.

kendi hesabına ve diğerlerinin adına ticaret yapan komisyoncuların.92.40. bkz. bkz.39.99 Diğer motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların satışı.üçüncü kişiler için harmanlanması ve süzülmesi de dahil katı malların paketlenmesi ve sıvı ve gazlı malların şişelenmesi.49.40.(komisyoncular ve posta ile satış yapan mağazalar dahil olmak üzere) motosikletlerin parçaları ve aksesuarlarının toptan ve perakende satışı.bisikletlerin ve ilgili parçalarının ve aksesuarlarının perakende satışı. . 45. .29.40.1. . 46. mal simsarlarının ve diğer tüm toptancıların faaliyetleri.40. . .bisikletlerin ve ilgili parçalarının ve aksesuarlarının toptan ticareti.4. Kapsam dışı olanlar. Kapsam dışı olanlar.03 Motosikletlerin bakım ve onarımı 45.40.motosikletlerin bakım ve onarımı.1 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan toptan ticaret Bu grup aşağıdakileri kapsamaktadır: . bkz. 45. bkz.64.01 Küçük motorlu bisikletler dahil. 46. 45. uluslararası toptan ticaret (ithalat/ihracat) de dahil ülke içi toptan ticaret ile ilgili kendi hesabına veya bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak (komisyon ticareti) yapılan toptan ticareti kapsamaktadır.internet de dahil olmak üzere. . .02 Motosikletlerin parçaları ve aksesuarlarının toptan ve perakende satışı komisyoncular ve posta ile satış yapan mağazalar dahil olmak üzere 45.bisikletlerin bakım ve onarımı.motorlu taşıtların. motosikletlerin toptan ve perakende satışı 45. karavanların ve motosikletlerin toptan ticareti. 77.motosikletlerin kiralanması. . Bölüm 77. 47. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 220 / 374 . 45. 95. .küçük motorlu bisikletler dahil. motosikletlerin toptan ve perakende satışı. . bkz. bkz. bakımı ve onarımı 46 Toptan ticaret (motorlu taşıtlar ve motosikletler hariç) Bu bölüm. 82. bkz.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. satıcıları ve alıcıları bir araya getirenlerin veya işverenlerin adına ticari işleri yürütenlerin faaliyetleri. bkz.malların kiralanması veya leasingi. .motorlu taşıt aksesuarlarının toptan ticareti. . 45.31.

bkz. . . maden cevherlerinin. tekstil hammaddelerinin ve yarı işlenmiş malların satışı Kapsam dışı olanlar. . 47.2?den 46.13 Kereste ve inşaat malzemelerinin satışı ile ilgili aracılar Kapsam dışı olanlar. 47. sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava taşıtlarının satışı ile ilgili aracılar TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 221 / 374 . 46. bkz.14 Makine.2`den 46. canlı hayvanların. .9`a kadar. 46.13.kendi adına toptan ticaret.11 Tarımsal hammaddelerin.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış. metaller ve endüstriyel kimyasallar Kapsam dışı olanlar.2?den 46. metallerin ve endüstriyel kimyasalların satışı ile ilgili aracılar Bu sınıf şunların satışında yer alan acenteleri kapsamaktadır: +gübreler de dahil.9?a kadar. tekstil hammaddelerinin ve yarı işlenmiş malların satışı ile ilgili aracılar 46.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış.99.kendi adına toptan ticaret. bkz.12 Yakıtların. maden cevherlerinin. . canlı hayvanların. maden cevherleri.00 Tarımsal hammaddelerin. .99.11. 46. 46.99. bkz. metallerin ve endüstriyel kimyasalların satışı ile ilgili aracılar 46. yakıtlar. bkz.46.12.00 Yakıtların. 46.9?a kadar. 47.00 Kereste ve inşaat malzemelerinin satışı ile ilgili aracılar 46.kendi adına toptan ticaret. 46. bkz.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış.

kendi adına toptan ticaret. ev eşyaları. . . bkz. bkz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 222 / 374 . sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava taşıtları Kapsam dışı olanlar.99. .03 Kumanya alım-satım faaliyetleri 46. 45. bkz.1.14.2?den 46.04 Deniz sanayi malzemesi imali ve alımsatımı faaliyetleri 46.2`den 46.14.Bu sınıf aşağıdakilerin satışı ile ilgili aracıları kapsamaktadır: +ofis makineleri ve bilgisayarlar da dahil olmak üzere.02 Deniz malzemesi alım-satım faaliyetleri 46. 46.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış.kendi adına toptan ticaret. bkz.14.16 Tekstil.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış. 47. madeni eşyalar ve hırdavatçı eşyalarının satışı ile ilgili aracılar 46. bkz.9`a kadar.15 Mobilya. 46. giysi.01 Gemi alım satım faaliyetleri 46.1.motorlu taşıtlar için komisyoncularının faaliyetleri. .99. 45.9?a kadar.kendi adına toptan ticaret. . makine. madeni eşyalar ve hırdavatçı eşyalarının satışı ile ilgili aracılar Kapsam dışı olanlar.motorlu taşıtlar müzayedesi. 47. kürk.15. . bkz.2`den 46. ayakkabı ve deri eşyaların satışı ile ilgili aracılar Kapsam dışı olanlar.9`a kadar. 46.00 Mobilya.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış. . 46.99. ev eşyaları. 47. bkz.14. . 46. bkz.

17 Yiyecek. 66.16.kendi adına toptan ticaret. 46.9?a kadar. . .2?den 46.emlakçıların faaliyetleri. .9?a kadar.99.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış. .2?den 46.22.01 Dış ticaret sermaye şirketleri 46.18 Belirli diğer ürünlerin satışı ile ilgili uzmanlaşmış (belirli bir mala tahsis edilmiş) aracılar Kapsam dışı olanlar. bkz. bkz.99.99 Diğer çeşitli malların satışı ile ilgili TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 223 / 374 . 46.00 Belirli diğer ürünlerin satışı ile ilgili uzmanlaşmış (belirli bir mala tahsis edilmiş) aracılar 46.kendi adına toptan ticaret. 46. 46.19 Çeşitli malların satışı ile ilgili aracılar Kapsam dışı olanlar.00 Yiyecek.2`den 46.00 Tekstil. .19. 47. 46. giysi. bkz.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış.9`a kadar. bkz. içecek ve tütün satışı ile ilgili aracılar Kapsam dışı olanlar. bkz.19. kürk. 47.99. 68.sigorta acentelerinin faaliyetleri. bkz. .mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış.31. 46. bkz. 47.18.46. .17. ayakkabı ve deri eşyaların satışı ile ilgili aracılar 46.kendi adına toptan ticaret. içecek ve tütün satışı ile ilgili aracılar 46. . bkz.

21.. mercimek.hayvan yemlerinin ve başka yerde sınıflandırılmamış tarımsal ham maddelerin toptan ticareti. bkz.02 Yağlı tohumların toptan ticareti 46.tahılların ve tohumların toptan ticareti..21 Tahıl.) 46.03 İşlenmemiş tütünün toptan ticareti 46. işlenmemiş tütün.2 Tarımsal hammadde ve canlı hayvanların toptan ticareti 46. barbunya vb.21.) 46.tekstil elyafı toptan ticareti.76. arpa..01 Tahılların ve tohumların toptan ticareti (buğday. Kapsam dışı olanlar. 46.06 Hububat mamulleri toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 224 / 374 . yulaf vb.21.04 Hayvan yemlerinin ve başka yerde sınıflandırılmamış tarımsal ham maddelerin toptan ticareti 46...21.aracılar 46. tohumlar ve hayvan yemlerinin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.05 Baklagillerin toptan ticareti (fasulye.işlenmemiş tütünün toptan ticareti.yağlı tohumların toptan ticareti. nohut.21. 46.21.

31. .24 Ham deri.21. .konserve meyve ve sebzelerin toptan ticareti.00 Ham deri.23 Canlı hayvanların toptan ticareti 46. içecek ve tütün toptan ticareti 46.00 Çiçeklerin ve bitkilerin toptan ticareti 46. .22.99 Diğer tahıl.01 Taze meyve ve sebzelerin toptan ticareti 46.meyve ve sebzelerin toptan ticareti. 46.31 Meyve ve sebzelerin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.24. post ve deri toptan ticareti 46.22 Çiçeklerin ve bitkilerin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 46.23.02 Konserve meyve ve sebzelerin toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 225 / 374 . bitkilerin ve çiçek soğanlarının toptan ticareti. post ve deri toptan ticareti 46.çiçeklerin.31.46. tohumlar ve hayvan yemlerinin toptan ticareti 46.00 Canlı hayvanların toptan ticareti 46.3 Gıda. işlenmemiş tütün.

01 Süt ürünlerinin toptan ticareti 46.) 46.03 Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri 46.33.32. yumurta ve yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.hayvan veya bitkisel kaynaklı yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti.02 Sakatat toptan ticareti 46.32 Et ve et ürünlerinin toptan ticareti 46. .04 Kuru ve kabuklu meyvelerin toptan ticareti (fındık. 46.31. ceviz.02 Yumurtalar ve yumurta ürünlerinin toptan ticareti 46.31. fıstık.yumurtalar ve yumurta ürünlerinin toptan ticareti. .03 Hayvan veya bitkisel kaynaklı yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 226 / 374 .01 Et ve et ürünlerinin toptan ticareti (sakatat toptan ticareti hariç) 46.33.32.33 Süt ürünleri. .33. badem.46. meyve kurusu vb.süt ürünlerinin toptan ticareti.

alkollü içeceklerin toptan ticareti. .02 Alkollü olmayan içeceklerin toptan ticareti 46. .00 Tütün ürünlerinin toptan ticaretı 46. 11.34.99 Diğer süt ürünleri.35 Tütün ürünlerinin toptan ticaretı 46. 46.34 İçecek toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.01.35.34.33.46.alkollü olmayan içeceklerin toptan ticareti. . 11.36 Şeker ve çikolata ile şekerleme toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. fırıncılık mamullerinin toptan ticareti.şarap veya damıtılmış alkollü içeceklerin harmanlanması.02.şeker ve çikolata ile şekerlemelerin toptan ticareti. bkz. yumurta ve yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti 46.01 Alkollü içeceklerin toptan ticareti 46. Kapsam dışı olanlar. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 227 / 374 . .99 Diğer içecek toptan ticareti 46.34.34.03 Dökme olarak (paketlenmemiş) şarabın satın alınması ve üzerinde hiçbir değişiklik yapılmaksızın şişelenmesi 46.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 228 / 374 .37.39.36.36. içecek ve tütün ürünlerinin to 46.37 Kahve.39 Belirli bir mala tahsis edilmemiş (uzmanlaşmamış) mağazalardaki gıda.00 Kahve. kakao ve baharat toptan ticareti 46.38 Balık. tekstil ürünleri de dahil.02 Fırıncılık mamullerinin toptan ticareti 46. kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar da dahil diğer gıda maddelerinin toptan ticareti 46.4 Hanehalkı eşyalarının toptan ticareti Bu grup. ev eşyalarının toptan ticaretini kapsamaktadır.00 Balık.00 Belirli bir mala tahsis edilmemiş (uzmanlaşmamış) mağazalardaki gıda. çay.46.01 Şeker ve çikolata ile şekerlemelerin toptan ticareti 46. çay. kakao ve baharat toptan ticareti 46. kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar da dahil diğer gıda maddelerinin toptan ticareti 46.38. içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti 46.

. . .41. . bkz. Kapsam dışı olanlar. bkz.kayak botları gibi özel spor ekipman ayakkabılarının toptan ticareti. Kapsam dışı olanlar. bkz.eldivenler.48.02 Kumaş toptan ticareti 46.mücevher toptan ticareti.iplik toptan ticareti.05 Tuhafiye ürünleri toptan ticareti 46. kürklü eşyaların toptan ticareti . 46.46.41. 46. .41 Tekstil ürünlerinin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.spor giysileri de dahil.41. . .tekstil elyafı toptan ticareti.42.03 Ev tekstili gibi ürünlerin toptan ticareti 46. .99 Diğer tekstil ürünlerinin toptan ticareti 46.ev tekstili gibi ürünlerin toptan ticareti. 46.76. 46. dikiş ipliği vb.deri eşyaların toptan ticareti. 46. giysi toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 229 / 374 ..kumaş toptan ticareti.manifatura ürünleri toptan ticareti: iğneler.01 Spor giysileri de dahil. kravatlar ve pantolon askıları gibi giysi aksesuarlarının toptan ticareti. dikiş ipliği vb. bkz. .41.42 Giysi ve ayakkabı toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.şemsiyelerin toptan ticareti.41.04 Manifatura ürünleri toptan ticareti: iğneler. 46.ayakkabı toptan ticareti. .41.49.49. . giysi toptan ticareti. 46.01 İplik toptan ticareti 46.

bkz.04 Kürklü eşyaların toptan ticareti 46. CD`ler ve DVD`lerin toptan ticareti.03 Ayakkabı toptan ticareti 46.fotoğraf ve optik malzemelerin toptan ticareti.42.03 Fotoğraf ve optik malzemelerin toptan ticareti 46..43.42.46. . CD`ler ve DVD`lerin toptan ticareti.52. .elektrikli ev aletlerinin toptan ticareti.kayıtlı ses ve video kasetler. kravatlar ve pantolon askıları gibi giysi aksesuarlarının toptan ticareti 46.dikiş makinelerinin toptan ticareti.radyo ve televizyon toptan ticareti.boş ses ve video kasetler. 46. Kapsam dışı olanlar.elektrikli ısıtma cihazlarının toptan ticareti. .43. 46.05 Ayakkabı malzemeleri toptan ticareti 46. 46. .42.04 Elektrikli ısıtma cihazlarının toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 230 / 374 .42.01 Elektrikli ev aletlerinin toptan ticareti 46. .02 Eldivenler.43 Elektrikli ev aletleri toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.02 Radyo ve televizyon toptan ticareti 46.43.43.99 Diğer giysi ve ayakkabı toptan ticareti 46.42.64. bkz.

46.45 Parfüm ve kozmetik ürünlerinin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.02 Temizleme maddelerinin toptan ticareti 46.44 Porselen ve cam eşya ile temizlik maddelerinin toptan ticareti Bu bölüm aşağıdakileri kapsamaktadır. .45. CD`ler ve DVD`lerin toptan ticareti 46.temizleme maddelerinin toptan ticareti. 46.44. 46.ecza ve tıbbi ürünlerin toptan ticareti.46.porselen ve cam eşya toptan ticareti. halı ve aydınlatma ekipmanlarının toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 231 / 374 . .47 Mobilya.05 Kayıtlı ses ve video kasetler. . . 46.00 Eczacılık ürünlerinin toptan ticareti 46.parfümlerin.01 Porselen ve cam eşya toptan ticareti 46. kozmetik ürünlerin ve sabunların toptan ticareti.46 Eczacılık ürünlerinin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.99 Diğer elektrikli ev aletleri toptan ticareti 46.00 Parfüm ve kozmetik ürünlerinin toptan ticareti 46.43.43.44.

49.01 Ev mobilyalarının toptan ticareti 46. dergiler ve gazetelerin toptan ticareti. 46.müzik enstrümanlarının toptan ticareti. hasır ve mantar vb. .02 Bisikletler ve bisiklet parçaları ile aksesuarlarının toptan ticareti 46. spor eşyalarının toptan ticareti. kitaplar.49 Diğer ev eşyalarının toptan ticareti Bu bölüm aşağıdakileri kapsamaktadır.Bu bölüm aşağıdakileri kapsamaktadır.49.halı toptan ticareti. . kitaplar.oyunlar ve oyuncakların toptan ticareti.47. .ev mobilyalarının toptan ticareti. bkz.49.48. aydınlatma ekipmanlarının toptan ticareti.kırtasiye malzemeleri. işi eşyaların toptan ticareti. bisikletler ve bisiklet parçaları ile aksesuarlarının toptan ticareti. . Kapsam dışı olanlar.kayak botları gibi özel spor ayakkabıları da dahil.00 Saat ve mücevher toptan ticareti 46. .ofis mobilyalarının toptan ticareti. işi eşyaların toptan ticareti 46. hasır ve mantar vb. . . 46. .01 Tahta.48 Saat ve mücevher toptan ticareti 46.03 Kırtasiye malzemeleri. .47. dergiler ve gazetelerin toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 232 / 374 .tahta.65.deri eşyalarının ve seyahat eşyalarının toptan ticareti.02 Halı toptan ticareti 46. 46.47.03 Aydınlatma toptan ticareti 46.

51 Bilgisayarların.04 Deri eşyalarının ve seyahat eşyalarının toptan ticareti 46.elektronik parçaların toptan ticareti. (bilgisayarlar ve çevre donanımları hariç).49.99 b. 46. diğer ev eşyalarının toptan ticareti 46.46. 46. bilgisayar çevre donanımları ve yazılımlarının toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . . .49.06 Oyunlar ve oyuncakların toptan ticareti 46.51. Kapsam dışı olanlar.49.s.05 Müzik enstrümanlarının toptan ticareti 46. bkz.07 Kayak botları gibi özel spor ayakkabıları da dahil. spor eşyalarının toptan ticareti 46.5 Bilgi ve iletişim teknolojisi teçhizatının toptan ticareti Bu grup. bilgisayarlar.52. bkz.büro makine ve teçhizatlarının toptan ticareti.49.bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımlarının toptan ticareti. 46.66.y.51. 46. .02 Bilgisayar yazılımının toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 233 / 374 .bilgisayar yazılımının toptan ticareti. telekomünikasyon teçhizatı ve parçaları gibi bilgi ve iletişim teknolojisi teçhizatının toptan ticaretini kapsamaktadır.01 Bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımlarının toptan ticareti 46.49.

Kapsam dışı olanlar.52.04 Boş ses ve video kasetler ile disketlerin.05 Telefon ve iletişim teçhizatlarının toptan ticareti. .yarı iletken cihazların toptan ticareti.52.boş ses ve video kasetler ile disketlerin. bkz. .46. 46.52.43.6 Diğer makine.01 Elektronik valflerin ve boruların toptan ticareti 46.telefon ve iletişim teçhizatlarının toptan ticareti. .03 Baskılı devrelerin toptan ticareti 46.52.mikroçiplerin ve entegre devrelerin toptan ticareti. . 46. manyetik ve optik disklerin (CD`ler.bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımlarının toptan ticareti.baskılı devrelerin toptan ticareti.02 Mikroçiplerin ve entegre devrelerin toptan ticareti 46. 46.99 Diğer elektronik ve telekomünikasyon teçhizat ve parçalarının toptan ticareti 46. CD`lerin.. DVD`ler) toptan ticareti. 46.52.52 Elektronik ve telekomünikasyon teçhizat ve parçalarının toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır..52. DVD`lerin toptan ticareti. manyetik ve optik disklerin (CD`ler. teçhizat. .kayıtlı ses ve video kasetlerin. bkz. aksam ve parçaları ile büro mobilyalarının toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 234 / 374 .51. DVD`ler) toptan ticareti 46.elektronik valflerin ve boruların toptan ticareti. .

tohum ekme aletleri.61 Tarımsal amaçlı makine. 46.tarımsal makine ve teçhizatın toptan ticareti: +pulluklar. +sağma makineleri. +tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler. teçhizat. aksam ve parçalarının toptan ticareti 46.61. aksam ve parçalarının toptan ticaretini kapsamaktadır.62 Takım tezgahlarının toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 235 / 374 . +kümes hayvanları makineleri. gübre dağıtıcı makineler.61.61. teçhizat . arıcılık makineleri.03 Sağma makineleri 46. aksam ve parçalarının toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.61.02 Harman dövme makineleri 46.Bu grup.61.01 Pulluklar.05 Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler 46. 46.61.99 Diğer tarımsal amaçlı makine. tohum ekme aletleri 46. gübre dağıtıcı makineler. her çeşit endüstri ve genel amaçlı makineler için özel makine.61. teçhizat.04 Kümes hayvanları makineleri 46.06 Nasıl çalışırsa çalışsın çim biçme makineleri 46. . +harman dövme makineleri. +biçerdöverler.

+31. bina ve bina dışı inşaat makinelerinin toptan ticareti 46.65 Büro mobilyalarının toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.65.66 Diğer büro makine ve teçhizatlarının toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 46. 46.01`de sınıflandırılan mallar (Büro ve mağaza mobilyalarının imalatı).00 Takım tezgahlarının toptan ticareti 46.toptan ticaret ile ilgili aşağıdaki hizmetler.00 Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiş ve örgü makinelerinin toptan ticareti 46. elektronik parçalar ile telefonun ve iletişim teçhizatının toptan ticareti. Kapsam dışı olanlar. . bina ve bina dışı inşaat makinelerinin toptan ticareti 46. bkz. bkz.00 Büro mobilyalarının toptan ticareti 46.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 46.63 Madencilik.52. 46.00 Diğer büro makine ve teçhizatlarının TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 236 / 374 . .51.66.64 Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiş ve örgü makinelerinin toptan ticareti 46. .bilgisayar ve bilgisayar çevre donanımları toptan ticareti.64. . 46.63.62.bilgisayarlar ve bilgisayar çevre donanımları hariç. büro makine ve teçhizatının toptan ticareti.her tür materyal için takım tezgahlarının toptan ticareti.00 Madencilik.

bisikletlerin toptan ticareti. bkz. .69. inşaat. . inşaat mühendisliği ve tekstil endüstrisi hariç) kullanılan diğer makinelerin toptan ticareti.03 Endüstriyel kullanım için kablolar ve elektrik anahtarları ile diğer kurulum ekipmanlarının toptan ticareti 46. motosikletler ve bisikletler hariç) 46. denizcilikte ve diğer hizmetlerde (madencilik. Kapsam dışı olanlar. trafolar gibi diğer elektrikli materyallerinin toptan ticareti 46.1.04 Elektrik motorları.üretim hattı robotlarının toptan ticareti. bkz.01 Ulaştırma teçhizatının toptan ticareti.69.toptan ticareti 46.49.69. . .31.69 Diğer makine ve ekipmanların toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. ticarette.motosikletlerin toptan ticareti.endüstride. bkz. 46.ulaştırma teçhizatının toptan ticareti. motosikletler ve bisikletler hariç) . inşaat mühendisliği ve tekstil endüstrisi hariç) kullanılan diğer makinelerin toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 237 / 374 . 45. (motorlu taşıtlar. inşaat.elektrik motorları. .05 Endüstride. motorlu taşıt parçalarının toptan ticareti.40.motorlu taşıtların.endüstriyel kullanım için kablolar ve elektrik anahtarları ile diğer kurulum ekipmanlarının toptan ticareti. denizcilikte ve diğer hizmetlerde (madencilik.69. 45.69. bkz.02 Üretim hattı robotlarının toptan ticareti 46. (motorlu taşıtlar. 45. trafolar gibi diğer elektrikli materyallerinin toptan ticareti. 46. ticarette. . römorkların ve karavanların toptan ticareti.

71. . kömür. kalorifer yağı.03 Sıvı petrol gazları.71 Katı. 46. yakacak odun. ham yağ. Burada.7 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer toptan ticaret Bu grup. bu bölümün diğer gruplarında sınıflandırılmayan belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer toptan ticaret faaliyetlerini kapsamaktadır. ham yağ. gazyağı 46. fuel oil. +sıvı petrol gazları. madeni yağlar vb. kok kömürü.99 b. tarımsal ürünler hariç. rafine edilmiş petrol ürünleri.71.01 Odun kömürü. rafine edilmiş petrol ürünleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 238 / 374 . kömür. nafta 46. tipik olarak evde kullanım için olmayan ara ürünlerin toptan ticareti kapsanmaktadır. gazyağı. nafta.69. diğer makine ve ekipmanların toptan ticareti 46. kok kömürü. toptan ticareti.akaryakıt. mazot. sıvı ve gazlı yakıtlar ile bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. motor yağları.04 Madeni yağlar ve gres yağları. mazot. bütan ve propan gazı 46.02 Ham petrol. fuel oil. +madeni yağlar ve gres yağları.46.y.s. +ham petrol. 46.71. benzin.06 Ölçüm aletlerinin ve teçhizatlarının toptan ticareti 46. gres yağı. benzin.69. bütan ve propan gazı. örneğin: +odun kömürü. kalorifer yağı. yakacak odun.71.

metal atıkların toptan ticareti.birincil formdaki demir içeren ve demir içermeyen metallerin toptan ticareti. . demir içeren ve demir içermeyen yarı işlenmiş metal ürünlerin toptan ticareti 46. 46. bkz.77. .72.01 Demir içeren ve demir içermeyen maden cevherlerinin toptan ticareti 46.05 Yassı metal ve ürünleri toptan ticareti 46.72 Madenler ve maden cevherlerinin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.72.demir içeren ve demir içermeyen maden cevherlerinin toptan ticareti. demir içeren ve demir içermeyen yarı işlenmiş metal ürünlerin toptan ticareti.71. .04 İnşaat demiri ve çeliği toptan ticareti 46.71.03 Altın ve diğer değerli metallerin toptan ticareti 46.altın ve diğer değerli metallerin toptan ticareti. Kapsam dışı olanlar. sıvı ve gazlı yakıtlar ile bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti 46.72.99 Diğer madenler ve maden cevherlerinin toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 239 / 374 . .72.72.46.72.99 Diğer katı.05 Gemi akaryakıt ikmal ve sağlama faaliyetleri 46.bys. 46.02 bys. .

.73.06 Düz cam toptan ticareti 46.46.inşaat malzemelerinin toptan ticareti: +kum.ham halde ağaç toptan ticareti.02 Ağacın ilk işlenmesinden elde edilen ürünlerin toptan ticareti 46. inşaat malzemesi ve sıhhi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 240 / 374 .73 Ağaç. inşaat malzemesi ve sıhhi teçhizat toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. tuvaletler ve diğer sıhhi porselenler. çakıl 46. çakıl. lavabolar.boya ve vernik toptan ticareti.73.73.08 Prefabrik yapıların toptan ticareti 46.01 Ham halde ağaç toptan ticareti 46.05 Duvar kağıdı ve yer döşemelerinin toptan ticareti 46.03 Boya ve vernik toptan ticareti 46.düz cam toptan ticareti.73.73. .73.73.73. 46.04 İnşaat malzemelerinin toptan ticareti kum. tuvaletler ve diğer sıhhi porselenler 46. . lavabolar.99 Diğer ağaç.duvar kağıdı ve yer döşemelerinin toptan ticareti. sıhhi teçhizatın toptan ticareti: +banyolar. . .07 Sıhhi teçhizatın toptan ticareti banyolar. . -prefabrik yapıların toptan ticareti.73.ağacın ilk işlenmesinden elde edilen ürünlerin toptan ticareti.

borular.çekiçler. armatürler (bağlantı parçaları).04 Sıhhi tesisat malzemelerinin toptan ticareti tüpler. . T-parçaları.74. .99 Diğer hırdavat.armatürler (bağlantı parçaları) ve aparatların toptan ticareti.01 Hırdavat ve kilitlerin toptan ticareti 46.02 Armatürler (bağlantı parçaları) ve aparatların toptan ticareti 46.74 Hırdavat. bağlantılar. kauçuk borular ve benzeri. testereler.sıcak su ısıtıcılarının toptan ticareti. T-parçaları.74. musluklar.teçhizat toptan ticareti 46.hırdavat ve kilitlerin toptan ticareti. borular.75 Kimyasal maddelerin toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 241 / 374 .74. armatürler (bağlantı parçaları). . sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemelerinin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. tornavidalar ve diğer el aletlerinin toptan ticareti 46. testereler. 46.03 Sıcak su ısıtıcılarının toptan ticareti 46. tornavidalar ve diğer el aletlerinin toptan ticareti. kauçuk borular ve benzeri 46.74. . sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemelerinin toptan ticareti 46.sıhhi tesisat malzemelerinin toptan ticareti: +tüpler. musluklar.74. . bağlantılar.74.05 Çekiçler.

matbaa (baskı) mürekkebi. .s. satın alınan ve satılan atıklar. İlave olarak.99 b.76.03 Tekstil elyafı vb.77 Atık ve hurda toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.birincil formda plastik maddelerin toptan ticareti. . . sıralama. bitkisel yağlar. esanslar ve tatlandırıcılar. toptan ticareti 46. kimyasal yapıştırıcılar. 46. parafin.dökme halde kağıt satışı.gübreler ve tarım ilaçlarının toptan ticareti. metil alkol. paketleme ve tekrar paketleme. . 46. soda. boyama maddeleri. ayırma.y.76.75.gerçek bir dönüştürme işlemi yoktur) dahil. metal ve metal olmayan atık ve hurdalar ile yeniden dönüştürülebilir malzemelerin toptan ticareti. sentetik reçine.76 Diğer ara ürünlerin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.76. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 242 / 374 .kauçuk toptan ticareti.toplama. sanayi tuzu. . tekrar kullanılabilecek kısımları elde etmek amacıyla kullanılmış malları sökme. . . depolama ve dağıtma (burada.76.kola türevleri vb.tekstil elyafı vb.02 Kauçuk toptan ticareti 46. .04 Kağıt toptan ticareti 46. asitler vesülfürler.76.00 Kimyasal maddelerin toptan ticareti 46. toptan ticareti.05 Değerli taşların toptan ticareti 46.76.01 Birincil formda plastik maddelerin toptan ticareti 46. diğer ara ürünlerin toptan ticareti 46. birdevamlılıkdeğerine sahiptir. endüstriyel gazlar.değerli taşların toptan ticareti.endüstriyel kimyasal maddelerinin toptan ticareti: +anilin.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

fakat.79.31.gerçek bir dönüşüm işleminin gerekmesi durumunda atık ve hurdalar ile diğer malzemelerin ikincil hammaddeye dönüştürülmesi (İkincil hammadde olarak ortaya çıkarılan bu ürünler.Kapsam dışı olanlar. birdevamlılıkdeğerine sahiptir. . bkz.belirli bir uzmanlaşma olmaksızın çeşitli malların toptan ticareti. .77.. 38.90. otomobillerin. televizyonların ve diğer ekipmanın sökülmesi (demontajı) İlave olarak. nihai yeni bir ürün değildir).bir endüstriyel imalat işleminde daha ileri bir kullanım amacıyla yapılmayan. metal ve metal olmayan atık ve hurdalar ile yeniden dönüştürülebilir malzemelerin toptan ticareti 46. sıralama.3.02 Kullanılabilir parçalar elde etmek veya yeniden satmak için otomobillerin. bkz.. 47. tekrar kullanılabilecek kısımları elde etmek amacıyla kullanılmış malları sökme.31. bilgisayarların.2..99 Diğer atık ve hurda toptan ticareti 46.eşyaların yenilenmesi için. bkz. . 38.32. 38.1. 46. bilgisayarların. 38. bkz.9 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret 46.gerçek bir dönüştürme işlemi yoktur) dahil. ayırma. 38. bkz. televizyonların ve diğer ekipmanın sökülmesi.ev ve endüstri atıklarının toplanması.01 Toplama.. 46. bkz.bir mekanik işlem yardımıyla araçların parçalanması..77.77. paketleme ve tekrar paketleme.00 Belirli bir mala tahsis edilmemiş TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 243 / 374 . bkz. fakat bertaraf amacıyla yapılan atıkların işlenmesi. bir sanayi imalat işleminde direk kullanım için uygundur. 38..90 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. depolama ve dağıtma (burada.gemi sökümü.ikinci el eşyaların perakende satışı. satın alınan ve satılan atıklar. 46.

genellikle tüketici malları veya perakende ticaret malları olarak belirtilen mallarla sınırlıdır. Perakende ticaret. hırdavat. içecek veya tütün ana satışları olmak üzere giyim eşyası. . bölüm 46.motorlu taşıtların.örneğin dükkan ve marketler yoluyla (47.tahıllar. Kapsam dışı olanlar. Bu bölüm aynı zamanda komisyoncular tarafından yapılan perakende satışı ve perakende müzayede salonlarının faaliyetlerini de kapsamaktadır. cevherler. endüstri makineleri vb. . ayırma. posta ile satış yapan dükkanlar. 47. bkz. bkz. . bkz.8 ve 47. gezgin satıcılar. içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.8) ve posta siparişi. Bu nedenle normal olarak perakende ticarete girmeyen. kırtasiye malzemesi. satılan ürünlerin çeşitliliğine göre daha fazla alt bölüme ayrılmaktadır. 47. tüketici kooperatifleri ve benzerleri tarafından kişisel veya hanehalkı tüketimi veya faydası için genel kamuya yeni ve kullanılmış malların perakende satışını (dönüşümsüz satış) kapsamaktadır. gibi mallar hariç tutulmaktadır. cihazlar. demir ve çelik ile sanayi makineleri ve teçhizatı ticareti. ticareti yapılan malın temel niteliğini etkilemez. kapıdan kapıya satış yapan kişiler. mağaza dışında yapılan perakende ticaret: Gruplar 47.1`den 47.2.9). ham petrol. örneğin. alt bölümlere ayrılmaktadır.. .genellikle 10-32 bölümlerindeki imalatçılık olarak sınıflandırılan malların üretimi ve satışı.1 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki perakende ticaret Bu grup. diğer çeşitli ticari eşyaların reyonlarına sahip olan genel mağazaların faaliyetleri. motosikletlerin ve bunların parçalarının satışı. Mağazalardaki perakende ticaret.1) arasında daha ileri bir ayırım söz konusudur.2`den 47. tezgahlar. dükkanlar. sanayi kimyasalları.9) yapılan diğer mağaza dışı perakende satış vasıtasıyla yapılan perakende satış gibi.7`ye kadar olan gruplar) ve belirli bir mala tahsis edilmemiş yerlerdeki perakende satış (grup 47.11 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda.kişisel ve ev eşyalarının genel halka kiralanması. Mağazalar vasıtasıyla yapılmayan satış. aynı birim içerisinde (belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalar) çeşitli ürün reyonlarının olduğu yerlerdeki perakende ticareti kapsamaktadır. sokak satıcıları. ilk olarak satış yerinin türüne göre sınıflandırılmaktadır (mağazalardaki perakende ticaret: 47.7`ye kadar olan gruplar. bölüm 56. Bu bölüm ayrıca. bkz. kapıdan kapıya. cevherler. içecek veya tütün ağırlıklı çeşitli malların perakende ticareti: +gıda ürünleri.mağazalardaki toptan ticaret 47 Perakende ticaret ( Motorlu taşıtlar ve motosikletler hariç) Bu bölüm.çiftçiler tarafından çiftlik ürünlerinin satışı. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 244 / 374 . süper marketler veya büyük mağazalar gibi.79). bu yüzden. satış makineleri ile (grup 47. ticaret tiplerine göre. kozmetikler vb. bölüm 45. büyük mağazalar. kullanılmış malların perakende satışını kapsamaktadır (sınıf 47. sıralama. grup 77.gıda ürünleri. . kişisel bilgisayarlar. karıştırma ve paketleme buraya dahil edilebilir. belirli bir mala tahsis edilmiş yerlerdeki perakende satış (47. bkz. tahıllar. .işyerinde tüketime yönelik yiyecek ve içeceklerin satışı ve gıdaların ayak üstü alınıp tüketildiği yerlerdeki gıdaların satışı. Yukarıdaki gruplar. Ticarette alışılagelmiş olan bazı malların işlenmesi. vitrin mallarının. boya veya kereste gibi ürünlerin temel olarak genel halka satışıyla uğraşan birimleri (bu ürünler kişisel veya hanehalkına yönelik olmamasına rağmen) kapsamaktadır. mobilya. bölüm 01. Mağazalardaki perakende satış için. Bu bölümde satılan mallar.

hırdavat. mobilya.11. cihaz. içecek veya tütün ürünlerinin ağırlıklı olmadığı çok çeşitli malların perakende ticareti.hazır ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 245 / 374 .19.99 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda. cihaz.01 Tüketim.taze meyve ve sebzelerin perakende satışı. kozmetik.21 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki meyve ve sebze perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim. kozmetik. . mobilya.01 Gıda ürünleri. Temin Tevzii ve Üretim Pazarlama Kooperatifleri hariç) 47. oyuncak.02 Giyim eşyası. Temin Tevzii ve Üretim Pazarlama Kooperatifleri 47.19.gıda ürünleri. içecek veya tütün ürünlerinin ağırlıklı olmadığı çok çeşitli malların perakende ticareti 47. oyuncak. ticari eşya reyonları olan bölümlü mağazaların faaliyetleri. . 47. içecek ve tütün perakende ticareti 47. dahil olmak üzere. spor eşyaları vb.19 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda yapılan diğer perakende ticaret Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .11. spor eşyaları vb. ticari eşya reyonları olan bölümlü mağazaların faaliyetleri 47. mücevher. dahil olmak üzere.giyim eşyası.47. . hırdavat. mücevher.2 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gıda.

00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki et ve et ürünlerinin perakende ticareti 47.21.balık. kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların perakende t Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 47. 47.22 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki et ve et ürünlerinin perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki balık.23.02 Hazır ve konserve meyve ve sebzelerin perakende satışı 47.24 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki ekmek. kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların perakende ticareti 47. pastalar. diğer yenilebilen deniz ürünleri ve bunlardan yapılan ürünlerin perakende satışı. 47. .23 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki balık. .22.et ve et ürünlerinin perakende satışı (kümes hayvanları dahil).konserve meyve ve sebzelerin perakende satışı.21. unlu mamuller ve şekerli ürünlerin pe TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 246 / 374 .01 Taze meyve ve sebzelerin perakende satışı 47.

diğer gıda ürünlerinin perakende satışı.süt ürünleri ve yumurtaların perakende satışı.01 Süt ürünleri perakende satışı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 247 / 374 . .47.içeceklerin perakende satışı : +alkollü içecekler. 47.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki ekmek.29 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. pastalar.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki tütün ürünlerinin perakende ticareti 47. 47.25. +alkolsüz içecekler.26. unlu mamuller ve şekerli ürünlerin perakende ticareti 47. .25. . . .29.25 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki içeceklerin perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.tütün ürünlerinin perakende satışı.bys. 47.24.tütün perakende satışı.01 Alkollü içecekler perakende satışı 47.02 Alkolsüz içecekler perakende satışı 47.26 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki tütün ürünlerinin perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakilerin perakende satışını kapsamaktadır.

02 Yumurtaların perakende satışı 47. belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalar tarafından bilgisayarlar ve çevre donanımları. bkz. . 47. .02 Motorlu taşıtlar için yağ ürünlerinin ve soğutma ürünlerinin perakende ticareti 47. .bilgisayar çevre donanımlarının perakende ticareti. 47. 47.30 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti 47.video oyunları da TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 248 / 374 .y.99 b.30. 46.30.78. bkz.s.3 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti 47.41 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgisayarların.4 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) teçhizatının peraken Bu grup. .01 Motorlu taşıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti 47. iletişim donanımları ve tüketim malları gibi bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) teçhizatının perakende ticaretinikapsamaktadır. .29.yakıtların toptan ticareti. . Kapsam dışı olanlar. çevre donanımlarının ve yazılım program Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.pişirme ve ısıtma için sıvılaştırılmış petrol gazının perakende ticareti.71.47.motorlu taşıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti.video oyun konsollarının perakende ticareti.29. .bilgisayarların perakende ticareti.

47.ses ve video teçhizatın perakende ticareti. bkz. kişiye özel olmayan yazılım programlarının perakende ticareti.42 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti 47.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti 47.01 Radyo ve televizyon perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 249 / 374 .dahil. . MP3 vb. DVD. .02 Bilgisayar çevre donanımlarının perakende ticareti 47.radyo ve televizyon perakende ticareti.41.42.03 Video oyun konsollarının perakende ticareti 47. 47. 47.CD.boş kasetlerin ve disklerin perakende ticareti.43. . çalarlar ve kaydedicilerin perakende ticareti.04 Video oyunları da dahil. .43 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ses ve görüntü cihazlarının perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.41.01 Bilgisayarların perakende ticareti 47. kişiye özel olmayan yazılım programlarının perakende ticareti 47. Kapsam dışı olanlar.41.41.63.

belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tekstil.04 Tekstil perakende ticareti (ev tekstili dahil) TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 250 / 374 . MP3 vb.51. Kapsam dışı olanlar.51. halı.51 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tekstil ürünleri perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. goblen veya nakış yapımı için temel materyallerin perakende ticareti. . elektrikli cihazlar veya mobilyaların perakende ticaretini kapsamaktadır. 47. goblen veya nakış yapımı için temel materyallerin perakende ticareti 47.giysilerin perakende ticareti.51.02 Örgü ipliği perakende ticareti 47.01 Kumaş perakende ticareti 47.03 CD.51.örgü ipliği perakende ticareti. dikiş ipliği vb.43. donanım.kumaş perakende ticareti.tuhafiye ürünlerinin perakende ticareti: iğneler.43. 47. çalarlar ve kaydedicilerin perakende ticareti 47. .71.5 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer ev eşyalarının perakende ticareti Bu grup.02 Ses ve video teçhizatın perakende ticareti 47. halı. .03 Halı. 47. . bkz. .tekstil perakende ticareti.47. DVD.

dikiş ipliği vb. 47.hırdavat perakende ticareti.06 Manifatura ürünlerinin perakende ticareti 47.01 Hırdavat perakende ticareti 47.kendin yap türünden materyal ve teçhizatın perakende ticareti.05 Kendin yap türünden materyal ve teçhizatın perakende ticareti 47.52.52.52 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hırdavat.47. boya ve cam perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . sıhhi teçhizat gibi diğer yapı materyallerinin perakende ticareti.52.02 Boyaların. tahta gibi diğer yapı materyallerinin perakende ticareti 47.52. cilaların ve verniklerin perakende ticareti 47.51. .03 Düz cam perakende ticareti 47. 47.tuğla.52. tahta. .boyaların.düz cam perakende ticareti. .51.06 İnşaat demiri ve çeliği perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 251 / 374 . cilaların ve verniklerin perakende ticareti.05 Tuhafiye ürünlerinin perakende ticareti iğneler.52.04 Tuğla. .

47.07 Yassı metal ve ürünleri perakende ticareti 47. . 47.53. bkz.54 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti Kapsam dışı olanlar.54.53. kilim.ses ve video ekipmanının perakende ticareti.43. .53.08 Sıhhi tesisat malzemeleri perakende ticareti 47.mantar yer karolarının perakende ticareti.03 Duvar kağıdı ve yer döşemelerinin perakende ticareti 47.perdeler ve tül perdelerin perakende ticareti.02 Perdeler ve tül perdelerin perakende ticareti 47.duvar kağıdı ve yer döşemelerinin perakende ticareti.47. 47. bkz. Kapsam dışı olanlar.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 252 / 374 . . . 47.halı ve kilimlerin perakende ticareti. duvar ve yer kaplamalarının perakende ticar Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.52.52.53 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda halı.52.01 Halı ve kilimlerin perakende ticareti 47. .

cam eşyalar. 47.06 Müzik enstrümanlarının ve eserlerinin perakende ticareti 47. tabak-çanak. mantar ve hasır ürünlerinin perakende ticareti. .05 Elektrikli olmayan ev aletlerinin perakende ticareti 47. kilitleme cihazları. .müzik enstrümanlarının ve eserlerinin perakende ticareti.59.ahşap.ev aletleri ve çatal-bıçak takımı. bkz.02 Aydınlatma gereçlerinin perakende ticareti 47. .59. . cam eşyalar.03 Ev aletleri ve çatal-bıçak takımı.59 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda mobilya. mantar ve hasır ürünlerinin perakende ticareti 47. porselen ve çömlek ürünlerinin perakende ticareti 47.59.aydınlatma gereçlerinin perakende ticareti.59. Kapsam dışı olanlar.47.04 Ahşap.59.07 Kurulum ve bakım hizmeti olmaksızın. tabakçanak. .59.antikaların perakende ticareti.01 Ev mobilyalarının perakende ticareti 47.ev aletleri ve teçhizatının perakende ticareti. . 47. .59.kurulum ve bakım hizmeti olmaksızın. elektrikli olmayan ev aletlerinin perakende ticareti. kasalar ve kasa daireleri gibi elektrikli güvenlik alarm sistemlerinin perakende satışı. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 253 / 374 . porselen ve çömlek ürünlerinin perakende ticareti.ev mobilyalarının perakende ticareti.79. aydınlatma teçhizatı ve diğer ev eşyalarının pe Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

62.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti 47. müzik ve video kayıtları. spor aletleri. belirli mala tahsis edilmiş mağazalarda kitaplar.59.6 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kültür ve eğlence mallarının perakende ticareti Bu grup.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitapların perakende ticareti 47.kilitleme cihazları.08 Ev aletleri ve teçhizatının perakende ticareti 47.63 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik ve video kayıtlarının perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 254 / 374 . Kapsam dışı olanlar. 47. 47.61 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitapların perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kasalar ve kasa daireleri gibi elektrikli güvenlik alarm sistemlerinin perakende satışı 47. oyunlar ve oyuncaklar gibi kültürel ve eğlence mallarının perakende ticaretini kapsamaktadır.79.her çeşit kitabın perakende ticareti.62 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti 47.ikinci el veya antika kitapların perakende ticareti.61. 47. bkz. . gazeteler. .

Kapsam dışı olanlar. .64 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor malzemelerinin perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 47. 47. bkz. 47. . kişiye özel olmayan yazılım programlarının perakende ticareti.41.her türlü materyalden yapılan.müzik kayıtlarının. . .00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor malzemelerinin perakende ticareti 47. saatler.65 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda oyunlar ve oyuncakların perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. ses bantlarının.7 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer malların perakende ticareti Bu grup. .video oyunları konsollarının perakende ticareti. hatıra eşyalar. çiçekler ve ev hayvanları ve diğer ürünler gibi bu sınıflamanın TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 255 / 374 . balık avlama teçhizatı. oyunlar ve oyuncakların perakende ticareti. 47. temizleme maddeleri.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik ve video kayıtlarının perakende ticareti 47.spor eşyaları. kompakt disklerin ve kasetlerin perakende ticareti. kamp eşyaları.video kasetlerin ve DVD`lerin perakende ticareti.64.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda oyunlar ve oyuncakların perakende ticareti 47. . bkz.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. silahlar.65.63. giyim eşyası.41.video oyunları dahil olmak üzere. 47. botlar ve bisikletlerin perakende ticareti. ayakkabı ve deri eşyalar ile eczacılık ürünleri ve tıbbi ürünler.

72 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ayakkabı ve deri eşyaların perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.deri ve deri ikameli seyahat aksesuarlarının perakende ticareti. Ayrıca. . pantolon askıları vb.deri eşyaların perakende ticareti. .giyim eşyalarının perakende ticareti. bkz. 47.kürklü eşyaların perakende ticareti. .03 Deri ve deri ikameli seyahat TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 256 / 374 . .72.71 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda giyim eşyalarının perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.03 Eldivenler.72.02 Kürklü eşyaların perakende ticareti 47. pantolon askıları vb.51. kravatlar.71.kayak botları gibi özel spor ekipman ayakkabılarının perakende ticareti. kravatlar. 47.71. . .01 Ayakkabı perakende ticareti 47. belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki kullanılmış malların perakende satışı da burada kapsanmaktadır. gibi giysi aksesuarlarının perakende ticareti 47.64. Kapsam dışı olanlar.71.ayakkabı perakende ticareti.tekstil perakende ticareti. 47.diğer bölümlerine dahil edilmemiş ürünlerin belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki satışını kapsamaktadır. .eldivenler.01 Giyim eşyalarının perakende ticareti 47. bkz. 47. . Kapsam dışı olanlar.02 Deri eşyaların perakende ticareti 47. 47.72. gibi giysi aksesuarlarının perakende ticareti.

eczacılık ürünlerinin perakende satışı. .73.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti 47.aksesuarlarının perakende ticareti 47.72. 47.parfüm. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 257 / 374 .76 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çiçek.73 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticareti.74.75 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticar Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.04 Ayakkabı malzemeleri perakende ticareti 47. tohum.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticareti 47.75.74 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti 47.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin perakende ticareti 47. 47. bitki.

77 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda saat ve mücevher perakende ticareti 47.04 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gübre perakende ticareti 47.76. ev hayvanları ve ev hayvanla 47.76.gübre.76.77.06 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ev hayvanları yemleri perakende ticareti 47.76.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bitki perakende ticareti 47.05 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ev hayvanları perakende ticareti 47.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çiçek perakende ticareti 47.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tohum perakende ticareti 47.76.76.01 Saat perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 258 / 374 .

47. optik ve hassas aletlerin perakende ticareti 47.78.evde kullanılan fuel oil.78.pullar ve madeni paraların perakende ticareti.78.ticari sanat galerileri faaliyetleri.02 Gözlükçülerin faaliyetleri 47. kömür ve yakacak odun perakende ticareti 47.. optik ve hassas aletlerin perakende ticareti. tüp gaz. .. gözlükçülerin faaliyetleri.78. tüp gaz. .02 Mücevher (altın ve kuyumculuk) perakende ticareti 47.04 Ticari sanat galerileri faaliyetleri 47.78.fotografik.77. .78.ticari sanat galerileri perakende ticaret hizmetleri . .78 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer yeni malların perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.06 Silahlar ve mühimmat perakende ticareti 47. .05 Evde kullanılan fuel oil.78.silahlar ve mühimmat perakende ticareti..07 Pullar ve madeni paraların perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 259 / 374 .hediyelik eşyalar.başka yerde sınıflandırılmamış gıda dışı ürünlerin perakende ticareti. 47. elişi ürünler ve dini eşyaların perakende ticareti. kömür ve yakacak odun perakende ticareti. elişi ürünler ve dini eşyaların perakende ticareti 47.03 Hediyelik eşyalar.01 Fotografik.

antika eşyaların perakende ticareti.92.diğer ikinci el malların perakende ticareti. 47.78. .tefeci bürolarının faaliyetleri.09 Kağıt perakende ticareti 47. bkz.ikinci el motorlu taşıtların perakende ticareti.99 Başka yerde sınıflandırılmamış gıda dışı ürünlerin perakende ticareti 47.79. bkz.79. . Kapsam dışı olanlar. 45.78.müzayede salonlarının faaliyetleri (perakende). . bkz.internet müzayedeleri ve diğer mağaza dışı müzayedelerin faaliyetleri (perakende).91. 64. elektrik anahtarları vb) 47.12 Büro mobilyalarının perakende ticareti 47.10 Elektrik montaj malzemeleri perakende ticareti (Kablolar. 47. .79 Kullanılmış malların satıldığı mağazalardaki perakende ticaret Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.78. .02 Antika eşyaların perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 260 / 374 . .99.08 Ticari sanat galerileri perakende ticaret hizmetleri 47. .ikinci el kitapların perakende ticareti.78. 47.11 Büro makineleri ve teçhizatının perakende ticareti 47.01 İkinci el kitapların perakende ticareti 47.1.78.78.47.

giyim eşyası ve ayakkabı perakende ticareti 47. içecek ve tütün ürünleri perakende ticareti 47. giyim eşyası ve ayakkabı perakende ticareti 47.82 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tekstil. 47.8 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla yapılan perakende ticaret Bu grup.47. ya umumi bir yol boyunca ya da sabit bir pazarda genellikle taşınabilen bir tezgahta her çeşit yeni veya ikinci el ürünlerin perakende ticaretini kapsamaktadır.81 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla gıda.81.00 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla gıda.10.hemen tüketilmeye yönelik hazır gıdaların perakende ticareti (seyyar yiyecek satıcıları).89 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer malların perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. içecek ve tütün ürünleri perakende ticareti Kapsam dışı olanlar.99 Diğer ikinci el malların perakende ticareti 47. .tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla aşağıdakiler gibi diğer TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 261 / 374 .03 Müzayede salonlarının faaliyetleri (perakende) 47.79.82. bkz. 56. 47.00 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tekstil.79. .

posta siparişi vasıtasıyla her çeşit ürünün perakende ticareti. . +oyunlar ve oyuncaklar. bir web sitesinden sağlanan bilgiye.1 ve Grup 45. otomatik satış makineleri vasıtasıyla yapılan perakende ticaret faaliyetlerini kapsamaktadır. 47.91. radyo ve telefon yoluyla doğrudan satış 47.91 Posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret Bu sınıf.40.3. kapı kapı dolaşılarak. .malların perakende ticareti: +halı ve kilimler. bkz.91.91. yani alıcının reklamlara. Satın alınan ürünler ya doğrudan internetten yüklenebilmekte ya da fiziki olarak müşteriye ulaştırılmaktadır. kataloglara. 47. Grup 45.00 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer malların perakende ticareti 47.03 Televizyon. 45.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. +müzik ve video bantları. .01 Posta siparişi vasıtasıyla her çeşit ürünün perakende ticareti 47. +ev aletleri ve elektronik aletler. +kitaplar. . 47.89. tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan perakende ticaret Bu grup posta yoluyla.internet üzerinden her çeşit ürünün perakende ticareti. Kapsam dışı olanlar. modellere ve diğer reklam araçlarına dayalı olarak seçimini yaptığı ve siparişini posta. posta ile satış yapan evler veya internet yoluyla perakende satış faaliyetlerini. internet üzerinden.internet üzerinden motosikletlerin ve motosiklet parçalarının ve aksesuarlarının perakende satışı.91. telefon veya internet üzerinden (genellikle bir web sitesi tarafından sağlanan özel aletler vasıtasıyla) verdiği perakende satış faaliyetlerini kapsamaktadır.02 İnternet üzerinden her çeşit ürünün perakende ticareti 47.9 Mağazalar.internet üzerinden motorlu taşıtların ve motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının perakende satışı. bkz.04 İnternet üzerinden perakende TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 262 / 374 .

Sürücü veya operatör ile birlikte taşıma araçlarının kiralanması bu kısıma dahildir. +otomatik satış makineleri vb.00 Mağazalar.mağaza dışı müzayede faaliyetleri (perakende. demiryollarının. 47. .3.karayollarının. internet hariç).) .20.müzayedeler 47.müşterinin istediği yere ulaştırılarak yapılan doğrudan yakıt satışı. tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan diğer perakende ticaret Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 77. posta ve kuryecilik faaliyetleri de burada kapsanmaktadır. limanların. . grup 33. aracılığıyla yapılan satış.sürücüsüz veya operatörsüz olarak taşıma araçlarının kiralanması.. . demiryolu.99 Mağazalar. kargo yükleme-boşaltma hizmetleri. boru hattı. havaalanlarının inşaatı.komisyoncular tarafından yapılan (mağaza dışı) perakende satış. Kapsam dışı olanlar.. demiryolu şirketlerinin ortak bir uygulaması olarak yataklı ve yemekli vagonların işletilmesi. 49 Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı Bu bölüm.1. depolama vb. 45. bkz. .motorlu taşıtların bakım ve onarımı.geniş bir alana yayılı. 77. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 263 / 374 . bakımı ve onarımı. bkz. bkz. (kalorifer yakıtı. destekleyici faaliyetlerle yolcu ve eşyaların taşınmasını kapsamaktadır..1 Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı 49. boru hatları vasıtasıyla yük taşınması dahil karayolu ve demiryolu vasıtasıyla yük ve yolcuların taşınmasını kapsamaktadır. yakacak odun vb. .önceki sınıflarda hiçbir şekilde dahil edilmemiş olan her çeşit ürünün perakende ticareti: +doğrudan satışlar veya kapı kapı dolaşılarak yapılan satışlar. Ayrıca. su veya hava yolu vasıtasıyla ve terminal.10 Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bölüm 42.şehirler arası demiryolları ile yolcu taşıma. tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan diğer perakende ticaret H-ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA Bu kısım tarifeli olsun ya da olmasın. bkz.1.99. taşıma araçlarının büyük onarımı veya değişimi. ana şebekeler üzerinde demiryolu taşıtlarının kullanılması suretiyle yolcu taşımacılığı. 49. park alanları..motorlu taşıtlar hariç. karayolu.

demiryolu altyapısının işletilmesi.24. 52.10.. 52. 52. bkz.şehir veya banliyö taşıma sistemleriyle yapılan yolcu taşıma faaliyetleri. Bununla birlikte. 49. demiryolu altyapısının işletilmesi. bkz. 52. .90.depolama ve ambarlama. 49. yer altı ve yükseltilmiş demiryolları vb. 56. Bu. .00 Demiryolu ile yük taşımacılığı 49.2 Demiryolu ile yük taşımacılığı 49.yataklı ve yemekli vagonların ayrı birimler tarafından işletilmesi. demiryolu taşımacılığından ziyade tüm kara taşımacılığı temelli yolcu taşıma faaliyetlerini kapsamaktadır.10. .21. makaslama ve manevra gibi ilgili faaliyetler. 49. 49.31. Taşıma.10. bkz. bkz 55. 52.21 . otobüs. bkz.şehirlerarası demiryolları ile yolcu taşınması. bkz. bkz.20. makaslama ve manevra gibi ilgili faaliyetler. .kargo yükleme-boşaltma hizmetleri. bkz.Kapsam dışı olanlar.20 Demiryolu ile yük taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 49. olağan olarak belirli duraklarda yolcu bindirilmesi ve indirilmesi zorunluluğunu getiren belirli bir zaman çizelgesine göre tarifeli güzergahlar üzerinden gerçekleştirilmektedir.21. 49.31 Kara taşımacılığı ile yapılan şehir ve banliyö yolcu taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. tramvay.31.01 Şehir veya banliyö taşıma sistemleriyle TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 264 / 374 .kısa mesafeli demiryolu yük taşımacılığının yanı sıra ana demiryolu şebekeleri üzerindeki yük taşımacılığı. Kapsam dışı olanlar.yük terminali faaliyetleri. .00 Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı 49.yolcu terminal faaliyetleri. troleybüs.3 Kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı Bu grup. yeraltı tramvayı. gibi farklı kara taşımacılığı çeşitlerini kapsayabilir. Kapsam dışı olanlar.şehir ve banliyö transit sistemleri ile yolcu taşımacılığı. şehir ve banliyö taşımacılık sistemlerinin parçası olarak demiryolu taşımacılığı buraya dahildir.10. bkz. 52. . .21 .

Kapsam dışı olanlar. 49. tramvay. bkz.00 Taksi taşımacılığı 49. olağan olarak belirli duraklarda yolcu bindirilmesi ve indirilmesi zorunluluğunu getiren belirli bir zaman çizelgesine göre tarifeli güzergahlar üzerinden gerçekleştirilmektedir. teleferikler.şehir veya banliyönün parçası olmamak koşuluyla.31. havaalanı taşıma TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 265 / 374 . yeraltı tramvayı.39 Bys.39. havai kablolu hatların işletilmesi 49. kayak ve kablolu asansörlerin işletilmesi. 86. troleybüs. .ucuz tarifeli otobüs servisleri.01 Uzun mesafe tarifeli otobüs servisleri .diğer karayolu yolcu taşımacılığı:+ uzun mesafe tarifeli otobüs servisleri. kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. dağ demiryollarının.32. Taşıma..99 Diğer kara taşımacılığı ile yapılan şehir ve banliyö yolcu taşımacılığı 49.90.03 Şehir veya banliyö transit sistemlerinin parçası olmak koşuluyla. yer altı ve yükseltilmiş demiryolları vb.32 Taksi taşımacılığı 49.31.yapılan yolcu taşıma faaliyetleri Bu.ambulans ile yapılan taşımacılık.02 Şehirden havaalanına veya şehirden istasyona olan hatlar 49.+ havaalanı taşıma servisleri.. geziler ve diğer istisnai yolcu otobüs servisleri. gibi farklı kara taşımacılığı çeşitlerini kapsayabilir.+ ucuz tarifeli otobüs servisleri. otobüs. geziler ve diğer istisnai yolcu otobüs servisleri. 49. dağ demiryolları.31.

39.servisleri 49. . bkz.20. kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı 49.03 Okul otobüslerinin ve çalışanların taşınması için otobüslerin işletilmesi 49. 49.ağaç kesme işlemlerinin parçası olarak. +toplanmaksızın ve bertaraf edilmeksizin.yüklerin boşaltılması ve yüklenmesi ile ilgili terminal tesislerinin işletilmesi. atıkların ve atık maddelerinin taşınması. 53. bkz. dağ demiryolları. . orman içerisinde ağaç taşınması.29.39. 52. bkz. kayak ve kablolu asansörlerin işletilmesi. . +çiftliklerde süt toplanan tanker kamyonlar içinde yük taşınması da dahil dökme yük taşımacılığı.39. Kapsam dışı olanlar. teleferikler.41 Karayolu ile yük taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.kamyonlarla su dağıtımı.karayolu ile tüm yük taşıma işlemleri: +tomruk taşınması. 53.11.10. . 02. .40. . 49. bkz. bkz. 36. 49. bkz.4 Karayolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri Bu grup.12.01 Yurtiçi yük taşımacılığı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 266 / 374 . 38. +otomobillerin taşınması. 52. 38. +dondurulmuş ürünlerin taşınması.41.02 Şehir veya banliyönün parçası olmamak koşuluyla.21. .04 Servis taşımacılığı 49.99 Diğer bys. +ağır yük taşınması.posta ve kuryecilik faaliyetleri.00.39. demiryolu taşımacılığından ziyade tüm karayolu yük taşıma faaliyetlerini kapsamaktadır.taşıma için sandıklama ve paketleme hizmetleri. +canlı hayvan taşınması.atık toplama faaliyetlerinin bir entegre parçası olarak atıkların taşınması.

karayolu taşımacılığı ile işyerlerine ve evlere verilen taşımacılık hizmetleri.99 Taşımacılık hizmetleri (Motorlu Taşıyıcı Kooperatifleri hariç) 49.01 Motorlu Taşıyıcı Kooperatifleri 49.49.00.41.50 Boru hattı taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. . . 36.02 Yurtdışı yük taşımacılığı 49. Kapsam dışı olanlar.sıvıların kamyonlarla taşınması.5 Boru hattı taşımacılığı 49. sıvıların.41. 49. sulu çimento ve diğer malların boru hatları vasıtasıyla taşınması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 267 / 374 . buhar veya suyun dağıtımı. 35. 35.42. bkz. sulu çimento ve diğer malların boru hatları vasıtasıyla taşınması.03 Sürücü ile birlikte kamyonların kiralanması 49.42 Taşımacılık hizmetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. suyun. .42.41. 49.01 Gazların. .50.30. suyun. sıvıların.99 Karayolu ile diğer yük taşımacılığı 49.gazların. 49.22.doğal veya işlenmiş gaz.41.

seyahat veya tur botlarının işletilmesi. 77. 50. Çekici ve itici botlar. .10. 50. bkz. .01 Tarifeli olsun ya da olmasın. deniz otobüsleri ve benzerlerinin işletilmesi de burada kapsanmaktadır. belirleyici faktör kullanılan taşıma aletlerinin türü olmaktadır.1 ve 50. +gezi.3 ve 50. bkz. .tarifeli olsun ya da olmasın. deniz ve sahil sularında yolcuların taşınması gezi. 50. Yer. seyahat veya tur botlarının işletilmesi. 77.50. Ayrıca. . bkz.2`de sınıflandırılırken. tarifeli olsun ya da olmasın. yerlerdeki yolcu taşımacılığı da bu kapsama dahildir.02 Pompa istasyonlarının işletilmesi 50 Su yolu taşımacılığı Bu bölüm.21.4`de sınıflandırılmaktadır.yüzer kumarhaneler`in işletilmesi. .10. eğer ayrı birimler tarafından işletiliyorlar ise gemilerdeki restoran ve bar faaliyetlerini hariç tutmaktadır (bkz. deniz otobüsleri ve benzerlerinin işletilmesi. 56. benzer gemilerin kullanılması halinde büyük göller vb. Denizde kullanılan gemi ya da teknelerle yapılan taşımacılık Gruplar 50. +feribotlar. gezi.ayrı birimler tarafından gerçekleştirildiğinde gemilerde restoran ve bar faaliyetleri. 56. deniz ve iç su taşımacılığı arasındaki ayrım için bir gösterge olmasına rağmen. Kapsam dışı olanlar.30). deniz otobüsleri ve benzerlerinin işletilmesi.10 Deniz ve kıyı yolcu taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 50. +feribotlar.ticari gemilerin veya botların mürettebatsız olarak kiralanması.1 Deniz ve kıyı yolcu taşımacılığı Bu grup. bkz 92. deniz veya sahil sularında işletilmek için dizayn edilen gemilerle yapılan yolcu taşımacılığını kapsamaktadır.10. 56. seyahat veya tur botları.Bu bölüm.34.49. su üzerinde yolcu ve yük taşınmasını kapsamaktadır.00.gezinti teknelerinin ve yatların mürettebatsız olarak kiralanması. deniz ve sahil sularında yolcuların taşınması. diğer gemilerle yapılan taşımacılık Gruplar 50.02 Deniz ve sahil sularında taşımacılık için mürettebatla birlikte gezinti gemilerinin kiralanması (örneğin balıkçılık teknelerinin kiralanması) TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 268 / 374 . araba vapurları.10 ve 56.30.

deniz ve sahil sularında yük taşınması 50. . . .tarifeli olsun ya da olmasın.20. deniz ve sahil sularında yük taşınması.20. petrol külleri vb. 52. 50.nin çekme ve itme yöntemi ile taşınması Kapsam dışı olanlar. petrol külleri vb.01 Tarifeli olsun ya da olmasın.10. bkz.yükün depolanması. 52. benzer gemilerin kullanılması halinde büyük göller vb.50. 50.20 Deniz ve kıyı yük taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. yerlerdeki yük taşımacılığı da bu kapsama dahildir.34.Ayrıca.2 Deniz ve kıyı yük taşımacılığı Bu grup deniz veya sahil sularında işletilmek için dizayn edilen gemilerle yapılan yük taşımacılığını kapsamaktadır. bkz.ticari gemilerin veya botların mürettebatsız olarak kiralanması.99 Diğer deniz ve kıyı yolcu taşımacılığı 50. geminin boşaltılması.liman işletimi ve geminin limana sokulması. bkz.03 Deniz ve sahil sularında yük taşımacılığı amacıyla teknelerin mürettebatıyla beraber kiralanması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 269 / 374 .04 Her nevi yolcu taşımacılığı ve turistik amaçlı gemi işletmeciliği 50. 77.22.nin çekme ve itme yöntemi ile taşınması 50. .24. .mavnalar.10. kılavuzluk.10. bkz.kargo yükleme boşaltma hizmetleri.02 Mavnalar.20. kurtarma aracı gibi diğer yardımcı faaliyetler.10. . 52.03 Kruvaziyer turizmi (taşımacılık) 50.

20.20.20.09 Yakınyol dökmeyük gemi taşımacılığı 50.20.20.06 Akdeniz içi kuruyük gemi taşımacılığı 50.07 Denizaşırı (uzakyol) kuruyük gemi taşımacılığı 50.50.13 Yakınyol genelyük (general kargo) gemi taşımacılığı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 270 / 374 .04 Kabotaj hattı kuruyük taşımacılığı 50.10 Akdeniz içi dökmeyük gemi taşımacılığı 50.20.20.11 Denizaşırı (uzakyol) dökmeyük gemi taşımacılığı 50.05 Yakınyol kuruyük gemi taşımacılığı 50.20.08 Kabotaj hattı dökmeyük gemi taşımacılığı 50.12 Kabotaj hattı genelyük (general kargo) gemi taşımacılığı 50.20.20.

20 Kimyasal tanker taşımacılığı 50.16 Broker ve stevedorlar 50.14 Akdeniz içi genelyük (general kargo) gemi taşımacılığı 50.20.20.50.22 Su tankeri taşımacılığı 50.17 Tanker taşımacılığı 50.21 Atık alım tankeri taşımacılığı 50.20.20.19 Gemi yakıt ve ikmal tanker taşımacılığı 50.20.20.24 Ro-Ro yük gemisi taşımacılığı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 271 / 374 .20.20.20.15 Denizaşırı (uzakyol) genelyük (general kargo) gemi taşımacılığı 50.20.20.23 Konteyner gemisi taşımacılığı 50.18 LNG ve LPG tanker taşımacılığı 50.

. Kapsam dışı olanlar.50.gezinti teknelerinin ve yatların mürettebatsız olarak kiralanması.40 İç sularda yük taşımacılığı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 272 / 374 .3 İç sularda yolcu taşımacılığı Bu grup. deniz taşımacılığı için uygun olmayan gemilerin kullanıldığı iç sulardaki yolcu taşımacılığını kapsamaktadır.26 Liman içi ve liman dışı. deniz taşımacılığı için uygun olmayan gemilerin kullanıldığı.21.20. tarifeli sefer yapan yolcu gemisi taşımacılığı 50.99 Diğer deniz ve kıyı yük taşımacılığı 50.20. 50.28 Deniz taşımacılığı lojistik faaliyetleri 50.00 İç sularda yolcu taşımacılığı 50.20.30.25 Ro-Ro yolcu ve feribot gemisi taşımacılığı 50. hatlı. ırmaklar. . 50.4 İç sularda yük taşımacılığı Bu grup.30 İç sularda yolcu taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.iç limanlar ve iskeleler de dahil olmak üzere. kanallar. 50.20.27 Diğer gemi taşımacılığı 50. iç sulardaki yük taşımacılığını kapsamaktadır. göller ve diğer iç sular vasıtasıyla yapılan yolcu taşımacılığı. 77.20.

Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 01. bkz. bkz. bkz. bkz. 52. 74.02 Yolcular için çartır seferleri 51.turistik ve gezi uçuşları.havalimanlarının işletilmesi. .23. Kapsam dışı olanlar. 33.ürünlerin havadan ilaçlanması.kargo yükleme boşaltma hizmetleri. . 51. . .24.00 İç sularda yük taşımacılığı 51 Havayolu taşımacılığı Bu bölüm hava veya uzay yoluyla yolcu veya yük taşımacılığını kapsamaktadır.havadan fotoğraf çekilmesi. 77.16.10.01 Belirli rotalar üzerinden ve belirli tarifelere göre hava yolu ile yolcu taşımacılığı 51. Kapsam dışı olanlar.40.yolcular için çartır seferleri. . 73. . .11. 50.61. . bkz.10. 77.10.belirli rotalar üzerinden ve belirli tarifelere göre hava yolu ile yolcu taşımacılığı.35.34.ticari gemilerin veya botların mürettebatsız olarak kiralanması. .iç limanlar ve iskeleler de dahil olmak üzere.10 Havayolu ile yolcu taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.20. ırmaklar.03 Turistik ve gezi uçuşları 51. bkz.hava araçları kullanılarak yapılan reklamcılık (gökyüzüne uçakla yazı yazılması). 51. göller ve diğer iç sular vasıtasıyla yapılan yük taşımacılığı. 52. .1 Havayolu ile yolcu taşımacılığı 51. kanallar. . bkz. bkz. Kapsam dışı olanlar.04 Yolcu taşımacılığı için operatör ile birlikte havayolu taşımacılığına ait araçların TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 273 / 374 .operatörsüz olarak hava taşımacılığına ait araçların kiralanması. .uçak ve uçak motorlarının bakım ve onarımı.10.

belirli rotalar üzerinden ve belirli tarifelere göre hava yolu ile yük taşımacılığı.21.10.01 Belirli rotalar üzerinden ve belirli tarifelere göre hava yolu ile yük taşımacılığı 51. . .havayolu ile tarifeli olmayan yük taşımacılığı.yük ve yolcuların uzay taşımacılığı.21. 51.02 Havayolu ile tarifeli olmayan yük taşımacılığı 51.99 Diğer havayolu ile yolcu taşımacılığı 51.2 Hava yolu ile yük taşımacılığı 51.uyduların ve uzay taşıtlarının fırlatılması.22 Uzay taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.21 Hava yolu ile yük taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .10. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 274 / 374 .21.03 Yük taşımacılığı için operatör ile birlikte havayolu taşımacılığına ait araçların kiralanması 51. 51.21.05 Genel havacılık faaliyetleri eğitim veya gezi amaçlı olarak havacılık klüpleri tarafından yapılan yolcu taşımacılığı.99 Diğer hava yolu ile yük taşımacılığı 51.kiralanması 51.

68. tüneller. köprüler vb. depolama tanklarının vb.51. dok ve antrepo işletmeciliği TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 275 / 374 . depolama tanklarının vb. Kapsam dışı olanlar. 52. limanlar.02 Dış ticaret bölgelerinde malların depolanması 52. soğuk hava depolarının. 52. . 52. genel mal ambarlarının. 52.motorlu taşıtlar için park tesisleri. genel mal ambarlarının.10. .20.10. . .10. taşımacılık alt yapı tesislerinin işletilmesi (örneğin havaalanları.nin işletilmesi.00 Uzay taşımacılığı 52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler Bu bölüm. soğuk hava depolarının. bkz.04 Antrepoculuk (depolama) ve ardiye.03 Şok dondurma hizmetleri 52.nin işletilmesi.21.1 Depolama ve ambarlama 52.01 Her tür mal için depolama ve ambarlama tesislerinin işletilmesi hububat silolarının.10.10 Depolama ve ambarlama Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. taşımacılık acenteleri ve kargo ofislerinin faaliyetleri gibi taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetleri kapsamaktadır.22.her tür mal için depolama ve ambarlama tesislerinin işletilmesi: +hububat silolarının. 68.20.).şahsi depolama tesislerinin işletilmesi. bkz.boş alanların kiralanması. bkz.

otobüs durakları.21. köprülerin. yolcu ve yük taşımacılığını destekleyen faaliyetleri kapsamaktadır. karavanların kışın muhafaza edilmesi. bisiklet parklarının işletilmesi. otobüs durakları.52. 52. bkz. otoparkların veya garajların. +demiryolları altyapı tesislerinin işletilmesi. 52. hayvan veya yük taşımacılığına ilişkin faaliyetler emiryolu istasyonları.2 Taşımacılık için destekleyici faaliyetler Bu grup. . malların yüklenip boşaltılması istasyonları gibi terminal tesislerinin işletilmesi.21. +demiryolları altyapı tesislerinin işletilmesi.24. Kapsam dışı olanlar.çekme ve yol yardımı hizmetleri. taşımacılık altyapı tesislerinin işletilmesi veya taşıma öncesinde ve sonrasında veya taşıma evreleri arasında gecikmeksizin yükün indirilip bindirilmesi faaliyetleri gibi. tünellerin. .makaslama ve manevra. karavanların kışın muhafaza edilmesi 52.21. köprülerin. bisiklet parklarının işletilmesi. 52.karada yolcu. Tüm taşımacılık tesislerinin işletilmesi ve bakımı da buna dahildir.21 Kara taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.kargo yükleme boşaltma hizmetleri.02 Makaslama ve manevra 52.21.22 Suyolu taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 276 / 374 .03 Çekme ve yol yardımı hizmetleri 52.21. malların yüklenip boşaltılması istasyonları gibi terminal tesislerinin işletilmesi.10. hayvan veya yük taşımacılığına ilişkin faaliyetler: +demiryolu istasyonları. +yolların.99 Diğer kara taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri 52. +yolların. .01 Karada yolcu.99 Diğer depolama ve ambarlama 52. tünellerin. .04 Taşıma amacıyla gazların sıvılaştırılması 52. otoparkların veya garajların.

01 Liman işletmeciliği 52.yükleme. bkz. +havaalanı ve hava trafiği kontrol faaliyetleri. 52.22.24.taşımacılık için kullanılan taşıma tarzına bakılmaksızın malların veya yolcuların bagajlarının yüklenmesi ve boşaltılması. boşaltma hizmetleri 52. hayvan ve yük taşımacılığına ilişkin faaliyetler: +havayolu terminalleri vb. 52. . . hayvan veya yük taşımacılığına ilişkin faaliyetler: +limanlar ve iskeleler gibi terminal tesislerinin işletilmesi.02 Diğer kargo yükleme boşaltma TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 277 / 374 . 93. bkz. 52. kurtarma faaliyetleri.22 ve 52. +boşaltma. bkz.53.yat limanlarının işletilmesi. .99 Diğer suyolu taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri 52. +seyrüsefer. 52.kargo yükleme boşaltma hizmetleri.terminal tesislerinin işletilmesi. gibi terminal tesislerinin işletilmesi. kılavuzluk yapma ve rıhtıma yanaşma faaliyetleri. . +suyolu havuzlarının vb. 85.kargo yükleme boşaltma hizmetleri.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.suyolunda yolcu. . yerlerde yer hizmeti faaliyetleri. .24 Kargo yükleme boşaltma hizmetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.nin işletilmesi.21. 52.23 Havayolu taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.24. 52.24. +deniz feneri faaliyetleri. .32.00 Havayolu taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri 52.01 Yükleme.23. bkz. 85.22. 52. .havayolunda yolcu.24. Kapsam dışı olanlar.23. . .yük tren vagonlarının yüklenmesi ve boşaltılması. Kapsam dışı olanlar. Kapsam dışı olanlar. +havaalanları vb.29.uçuş okullarının işletilmesi. bkz.

Dünya çapındaki hizmet yükümlülüğünü desteklemek için diğer gerekli hizmetler de buna dahildir. Kapsam dışı olanlar. .00 Taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler (gümrük büroları) 53 Posta ve kurye faaliyetleri Bu bölüm. mallar ve dokümanlar gibi postaları kapsamaktadır. . bir veya daha fazla dünya çapında hizmet sağlayıcıları tarafından evrensel bir hizmet yükümlülüğü altında yürütülen postacılık hizmetleri faaliyetlerini kapsamaktadır. . Bu faaliyetler.12. deniz ve hava yolu ile taşımacılık işlerinin düzenlenmesi ve organizasyonu.20. çeşitli düzenlemeler altında mektuplar ve paketlerin toplanması. reklam malzemeleri vb. 79.örneğin malların intikali esnasında koruma amacıyla geçici olarak kasalara yerleştirilmesi. 53.mektup ve paketlerin dağıtımı ve teslimi .1 Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri 53. . . bkz. . bkz.29 Taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.konsinye malların grup veya ayrı olarak düzenlenmesi (malların toplanması ve dağıtımı ile konsinye malların gruplanması dahil olmak üzere).12. basılı kağıtlar (gazeteler.seyahat acentelerinin faaliyetleri.tur operatörlerinin faaliyetleri.kuryecilik faaliyetleri.genel posta kutularından veya postanelerden mektup ve paketlerin toplanması.11. sınıflandırılması. .29. 79. .turist yardım faaliyetleri. . bkz. .yükün sevk edilmesi. postacılık ve kuryecilik faaliyetlerini kapsamaktadır. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 278 / 374 .taşıma belgelerinin ve irsaliyelerin düzenlenmesi ve tedariki. taşınması ve dağıtımı (yerel veyauluslararası).evrensel bir hizmet yükümlülüğü altında yürütülen posta hizmetleriyle posta mektupları ve paketlerin ve kolilerin (posta tipi) toplanması.). 65.10 Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri Bu sınıf. numune alınması. posta kartları. taşınması ve dağıtımı gibi. 53.90.motorlu taşıt. havacılık ve taşıma sigortasının yapılması. 79. Dağıtım. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . malların yüklenmesi boşaltılması ile ilgili hizmetler. mektuplar. tartılması gibi. . .gümrük bürolarının faaliyetleri. . . bkz.gemi ve uzay gemisi komisyonculuğu. mektupların toplanması ve dağıtımı için satış yerleri. karayolu.deniz yük nakliyatçılarının ve hava kargo acentelerinin faaliyetleri. Taşımanın bir veya birden fazla şekli olabilir ve faaliyet ya özel taşımacılık ya da kamu taşımacılığı vasıtasıyla gerçekleştirilebilmektedir.demiryolu. bkz. malların sandıktan ya da ambalajından çıkarılması. dergiler. 52.hizmetleri 52. küçük paketler. Yerel teslimat ve haber servisleri de bu kapsama dahildir. denizcilik. sınıflandırma ve işleme tesisleri ile taşıma güzergahları da dahil olmak üzere dünya çapında hizmet altyapısının kullanımını kapsamaktadır.

mektup ve paketler ile kolilerin (posta türünde) evrensel bir hizmet zorunluluğu kapsamı dışında çalışan firmalarca toplanması. 51. taşınması ve (ülke içi ve uluslararası) dağıtımı. Kapsam dışı olanlar.yük taşımacılığı. 50.10.10.Kapsam dışı olanlar.02 Genel posta kutularından veya postanelerden mektup ve paketlerin toplanması 53.21.41. 49.22. 51. sınıflandırılması.40.20. sınıflandırılması. posta tasarruf ve para havale faaliyetleri.10.19.posta havalesi. Taşımacılığın bir veya birkaç türü buna dahil olabilmektedir ve faaliyet özel taşımacılık ile veya kamu taşımacılığı ile gerçekleştirilebilmektedir. 50.01 Evrensel bir hizmet yükümlülüğü altında yürütülen posta hizmetleriyle posta mektupları ve paketlerin ve kolilerin (posta tipi) toplanması. (taşıma türüne göre) bkz. .99 Diğer evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri 53. 49.20 Diğer posta ve kurye faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. taşınması ve dağıtımı (yerel veyauluslararası) Taşımanın bir veya birden fazla şekli olabilir ve faaliyet ya özel taşımacılık ya da kamu taşımacılığı vasıtasıyla gerçekleştirilebilmektedir. .20. 53. 53. .2 Diğer posta ve kurye faaliyetleri 53. bkz.03 Mektup ve paketlerin dağıtımı ve teslimi 53. 53.01 Mektup ve paketler ile kolilerin (posta türünde) evrensel bir hizmet zorunluluğu kapsamı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 279 / 374 .10. 64.20.

imalat (Kısım C) içerisinde sınıflandırılmaktadır. yiyecek ve içecek hizmetleri.20. ziyaretçiler ve diğer yolcular için kısa süreli konaklama hizmeti sağlanmasını kapsamaktadır. temel olarak ziyaretçilerin kısa süreli kalmaları için. Bunun yanında öğrencier. günlük temizlik ve yatak yapmayı kapsar. çamaşırhane hizmetleri.1 Oteller ve benzer konaklama yerleri 55. Ayrıca.99 Diğer posta ve kurye faaliyetleri I-KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ Bu kısım. örneğin toptan ve perakende ticaret faaliyetleri aracılığıyla. Bu kısım. satılan yiyecek ve içeceklerin hazırlanması da buraya dahil değildir. taşınması ve (ülke içi ve uluslararası) dağıtımı Taşımacılığın bir veya birkaç türü buna dahil olabilmektedir ve faaliyet özel taşımacılık ile veya kamu taşımacılığı ile gerçekleştirilebilmektedir.dışında çalışan firmalarca toplanması. konaklama.Bu bölüm. Hizmetler. 53. gayrimenkul faaliyetleri (kısım L) içerisinde sınıflandırılan başlıca ikametgah olarak uzun süreli konaklama sağlanmasını kapsam dışı tutmaktadır. Bu kısım içerisinde sağlanan ilave hizmet türleri ve miktarı genellikle değişebilmektedir. 55. işçiler ve benzer kişiler için uzun süreli konaklama hizmeti sağlanmasını da kapsamaktadır.10 Oteller ve benzer konaklama yerleri Bu sınıf. sınıflandırılması.20. Bu sınıf. yemek ve/veya dinlence olanakları sağlarken bazı birimler sadece konaklama hizmeti sağlamaktadır. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 280 / 374 . misafir odaları ve suitlerde. Gayrimenkul kısmında (L Kısımı) sınıflandırılan tipik olarak bir aylığına veya yıllık olarak kiralanan apartmanlar gibi tesislerde uzun süreli ikamet sağlanması ile ilgili faaliyetleri kapsamamaktadır. tipik olarak günlük veya haftalık konaklamanın sağlanmasını kapsamaktadır. ziyaretçiler ve diğer yolcular için kısa süreli konaklama hizmeti sağlanmasını ve hemen tüketime uygun yemeklerin ve içeceklerin sağlanması hizmetlerini kapsamaktadır. Bu yiyeceklerin hazırlanması. hemen tüketime uygun olmayan ya da bağımsız dağıtım kanalları aracılığıyla.02 Evlere dağıtım hizmetleri 53. Diğer birimler. park. 55 Konaklama Bu bölüm. mobilyalı konaklama sağlanmasını kapsamaktadırlar. Konferans ve toplantı olanağı yanında.

ev işleri hizmetleri olmaksızın yazlık evler ve kulübeler. . mobilyalı odalar veya ikamet etme/ yemek yeme ve uyumak için müstakil alanlara sahip oldukları yerlerdeki konaklama hizmetinin sağlanmasını kapsamaktadır. yiyecek ve içecek hizmetleri ile birlikte kısa süreli mobilyalı kalacak yer sağlanması. Bu sınıf aşağıdakiler tarafından sağlanan konaklamayı kapsamaktadır. çoğunlukla kısa süreli kaldıkları. .99 Diğer oteller ve benzer konaklama yerleri 55.10.resort oteller. Bu sınıf aşağıdakiler tarafından sağlanan konaklama hizmetlerini kapsamaktadır.10. bkz. Eğer var ise son derece az ilave hizmet sunulmaktadır. oteller. dağ evlerini veya konuk evlerini ve kır evlerini de kapsamaktadır.gençlik hostelleri ve dağ barınakları. .01 Oteller 55. bölüm 68 55. . ziyaretçilerin türüne özgü olarak günlük veya haftalık temelde. Kapsam dışı olanlar. bkz. 55..10.çocuk ve diğer tatil evleri.. içerisinde yemek pişirme olanakları veya tam mutfak teçhizatı olan.. yatak yapımı. bkz.02 Resort oteller 55.03 Suit / apart otel 55. apartmanlar veya çok katlı binalardaki bağımsız küçük daireleri veya binalar topluluklarını. . .günlük temizlik. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 281 / 374 .tipik olarak bir aylık veya yıllık bazda. Bunlar.10. veya tek katlı bungalovları.2 Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerler 55.moteller.yüzme havuzları ve egzersiz odaları ile eğlence olanakları gibi bir dizi ilave hizmetler de sunulmaktadır. daha uzun süreli kullanım için evlerin ve mobilyalı veya mobilyasız dairelerin veya odaların sağlanması. evlerin ve mobilyalı veya mobilyasız daireler veya apartman dairelerinin sağlanması. bölüm 68. Kapsam dışı olanlar.tipik olarak aylık veya yıllık bir temelde sürekli bir şekilde kullanım için.ziyaretçi daireleri ve bungalovları.10.10.20 Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerler Bu sınıf.04 Moteller 55.suit / apart otell .

.eğlence araçları için alan ve tesislerin sağlanması. eğlence kampları ile balıkçılık ve avcılık kamplarında konaklama hizmeti sağlanması.03 Ev işleri hizmetleri olmaksızın yazlık evler ve kulübeler 55.3 Kamp alanları.00 Kamp alanları. 55. kulübeler ve gençlik hostelleri. eğlence araçları parkları ve karavan park yerleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.20.04 Gençlik hostelleri ve dağ barınakları 55.90 Diğer konaklama yerleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 282 / 374 . 55.9 Diğer konaklama yerleri 55. .02 Ziyaretçi daireleri ve bungalovları 55.kısa süreli ziyaretçiler için kamp alanları.dağ sığınakları.99 Diğer tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerler 55. bkz. eğlence araçları parkları ve karavan park yerleri 55. Kapsam dışı olanlar.20.20. eğlence araçları parkları ve karavan park yerleri 55. karavan parkları.30 Kamp alanları.55.01 Çocuk ve diğer tatil evleri 55.30. .20.20.20.

okul yurtları. Ayrıca.seyyar yiyecek arabaları. . bu faaliyetlerin tamamı bu sınıf da yer almaktadır. . Bu sınıf aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır..10 Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri Bu sınıf.al götür türünden yemek yeme yerleri. . 55. . Bu. . .araba ile dondurma satanlar. bir yemek olarak düşünülmemiş ve kendi imalatı olmayan gıdaların veya hemen tüketim için uygun olmayan yemeklerin satışı kapsam dışı tutulmuştur (Bakınız Kısım G: Toptan ve perakende ticaret). .. bkz. öğrenciler.01 Öğrencilerin kaldıkları yerler 55.Hemen tüketime uygun olmayan veya hemen tüketilmesi planlanmayan yemeklerin veya bir yemek olarak düşünülmeyen hazır yiyeceklerin imalatı bu kapsama dahil değildir (10: gıda ürünlerinin imalatı ve 11: içeceklerin imalatı bölümlerine bakınız).29.işçi yurtları. yemekleri sunan tesis çeşidi değil.90.90. Kapsam dışı olanlar. 47. müşterilere yiyecek hizmetleri sağlanmasını kapsamaktadır. ya geleneksel restoranlarda ya da self servis veya al götür türünden restoranlarda.spor ve benzer tesislerdeki yemek yiyecek satış yerlerinin işletilmesi. 56.restoranlar.otomatik makineler ile yiyecek perakende satışı. . motorlu veya motorlu olmayan taşıtlarla hemen tüketim için yemeklerin hazırlanması ve servis edilmesini kapsamaktadır.öğrencilerin kaldıkları yerler.Bu sınıf.99 Diğer konaklama yerleri 56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri Bu bölüm. İster müşteriler otururken servis yapılsın veya açık büfeden kendi kendilerine servis yapsınlar. Burada kesin olan gerçek. göçmen işçiler (mevsimlik) ve diğer kişiler için tek kişilik veya birden fazla kişinin paylaştığı odalarda veya öğrenci yurtlarında geçici veya uzun süreli konaklama hizmetinin sağlanmasını kapsamaktadır.yataklı vagonlar. 56. anında tüketim için uygun olan yemekler amaçlanmıştır.pazar tezgahlarında yiyecek hazırlanması. ister hazır yemeği tesislerde yesinler.fast-food restoranları..99.01 Restoranlar TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 283 / 374 . .10..90.02 Pansiyon ve odaları kiralanan evler 55.1 Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri 56. yanlarına alsınlar veya siparişle bıraktırsınlar. bkz.kafeteryalar. 56.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.pansiyon ve odaları kiralanan evler. ayrıca devamlı veya geçici stantları ile oturma yeri olan veya olmayan yerler tarafından hemen tüketime uygun olan tüm yemek ve içeceklerin sunulması faaliyetlerini kapsamaktadır. .

Kapsam dışı olanlar. bozulabilir yiyecek maddelerinin perakende satışı.99 Diğer lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri 56.89. . bkz. .2 Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin (catering) faaliyetleri ve diğer yiyecek hizmetleri faaliy Bu grup.89. 56.21. .10. müşteriler ile yapılan sözleşmedeki düzenlemelere dayalı olarak yiyecek hizmetleri sağlanmasını kapsamaktadır. 56. ofisler. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 10.29 Diğer yiyecek hizmeti faaliyetleri Bu sınıf belirli bir zaman süreci içinde. bölüm 47. yiyecek satış yerlerinin işletilmesini kapsamaktadır. Spor ve benzeri tesislerde yiyecek satış yerlerinin işletilmesi de bu kapsama dahil olmaktadır. genellikle merkezi bir birim dahilinde hazırlanmaktadır. Kapsam dışı olanlar. bozulabilir yiyecek maddelerin perakende satışı. .tekrar satış için bozulabilir yiyecek maddelerinin imalatı. Yiyecekler. müşteriler ile yapılan sözleşmedeki düzenlemelere dayalı olarak yiyecek hizmetlerinin sağlanması gibi endüstriyel dışarıya yemek hizmeti sunma faaliyetlerini kapsamaktadır. bkz.00 Özel günlerde dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin faaliyetleri 56. hastaneler veya okullar için). TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 284 / 374 .spor ve benzeri tesislerde yiyecek satış yerlerinin işletilmesi. bkz.56. .bir bayilik temeline dayalı olarak kantinlerin ve kafeteryaların işletilmesi (örneğin fabrikalar.02 Kafeteryalar 56.03 Fast-food restoranları 56. bkz.10. 10.21 Özel günlerde dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin faaliyetleri Bu sınıf.taşıma şirketleri için yemek hizmeti taşeronlarının faaliyetleri.10.tekrar satış için bozulabilir yiyecek maddelerinin imalatı. bölüm 47. belirli bir etkinlik için müşteriler tarafından belirlenen yerlerde. bireysel etkinlikler için veya belirli bir zaman sürecinde dışarıya yemek hizmeti sunulması faaliyetlerini ve spor ve benzer tesislerde olanlar gibi.

içecek servisi olmaksızın diskotekler ve dans pistlerinin işletilmesi. 93.barlar.y. .seyyar içecek satıcıları.paketlenmiş/hazır içeceklerin yeniden satılması. bkz.99 b.tavernalar. veri veya haberleşme de dahil bu ürünleri göndermek veya dağıtmak için gerekli aletlerin sağlanmasını.29.00 İçecek sunum hizmetleri (çay bahçeleri dahil) J-BİLGİ VE İLETİŞİM Bu kısım.kahve salonları.99 .29. .56.02 Spor ve benzeri tesislerde yiyecek satış yerlerinin işletilmesi 56.3 İçecek sunum hizmetleri 56. bkz.meyve suyu barları.Bu sınıf aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır.30 İçecek sunum hizmetleri Bu sınıf. . bilgi teknoloji faaliyetlerini.birahaneler.30. veri işlemeyi ve diğer bilişim hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır.Bu kısmın temel unsurları. .01 Taşıma şirketleri için yemek hizmeti taşeronlarının faaliyetleri 56. sinema filmi ve ses kayıt faaliyetleri (bölüm TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 285 / 374 . . bkz.diskotekler (çoğunlukla içecek hizmeti yapılan).s. . 47. yazılım programlarının yayımlanması da dahil yayımlama faaliyetleri (bölüm 58).29.03 Bir bayilik temeline dayalı olarak kantinlerin ve kafeteryaların işletilmesi örneğin fabrikalar. tesislerde hemen tüketim için içeceklerin hazırlanması ve servis yapılmasını kapsamaktadır.29. hastaneler veya okullar için 56. .29. bilgi ve kültürel ürünlerin üretimi veya dağıtımını. . . 47. 56. diğer yiyecek hizmeti faaliyetleri 56. ofisler.otomatik satış makineleri yoluyla içeceklerin perakende satışı. . Kapsam dışı olanlar.kokteyl salonları.

bölümdeki bu dağıtım. 60 ve 61. referans kitapçıkları gibi). bölüm dahilinde üretilen unsurlardan oluşturulurken veya diğer unsurlar (örneğin canlı haber programı gibi) 60. içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın üçüncü kişiler tarafından tüm televizyon programının dağıtılması.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Bu çalışmalar. Kapsam dışı olanlar. broşürlerin risalelerin ve benzer yayınların yayımlanması. üzerinden ansiklopedilerin yayımlanması. 90. tarife çizelgeleri.12) hariç tutmaktadır. gazeteler. yayın. 59. bölümdeki faaliyetlere göre üretilmektedir. 18. 61.03. 58. bkz. sinema filmlerinin. 58. bölüm içerisinde yer almaktadır. . 32. kayıtlı medyanın çoğaltılması (bkz. dergiler ve süreli yayınların. 18. uydu veya kablolu sistemler aracılığıyla yapılabilmektedir. ansiklopediler. posterler ve sanat çalışmalarının çoğaltılması gibi diğer çalışmaları kapsamaktadır.20) ve basılmasını (bkz. elektronik veya ses kaydı.11.99.Bu bölüm. geliştirilmeleri için gerekli olan zihinsel yaratıcılıkla karakterize edilmektedir ve genellikle telif hakkı ile korunmaktadır.CD-ROM vb. bkz. sinema filmi hariç olmak üzere bu bölümün kapsamına girmektedir. bkz. rehber ve posta adres listelerinin yayınlanması faaliyetlerini ve fotoğraflar. Bir kanalın tüm televizyon programının hazırlanması. gazeteler. 58. filmler. bu süreç içerisindeki farklı aşamaları yansıtan 59. haritalar ve grafiklerin yayımlanması. radyo ve televizyon yayını ve programları faaliyetleri (bölüm 60). kitaplar. sözlükler.küre üretimi. yazılım programlarının yanı sıra rehber ve posta adres listesi ve diğer yayınların yayımlanmasını kapsamaktadır. bölümlerde yer almaktadır.serbest yazarların faaliyetleri. haritalar ve grafiklerin yayınlanmasını. atlaslar. müzik ve nota kitaplarının yayımlanması. internet üzerinden. . . elektronik veya ses kaydı. . Örneğin. (bilişim ürünleri) içeriği ile ilgili telif hakkının elde edilmesini ve bu içeriğin değişik şekillerde çoğaltılmasını ve dağıtımını organize ederek kamuya sunulmasını kapsamaktadır.20. dergiler ve diğer süreli yayınların. Yayınlama.59). el ilanları. . süreli yayınların yayımlanması ve diğer yayımlama faaliyetleri Bu grup. bilgi teknolojisi faaliyetleri (bölüm 62) ve diğer bilişim hizmeti faaliyetleridir (bölüm 63). Ayrıca. 58 Yayıncılık faaliyetleri Bu bölüm. 18. CD-ROM gibi multimedia ürünler. broşürler.11 Kitap yayımı Bu sınıf. video kasetlerin ve DVD veya benzer medya (bölüm 59) üzerinden filmlerin yayınlanmasını ve kasetler ve ses materyalleri (bölüm 59) için asıl kopyaların üretimini hariç tutmaktadır. televizyon dizileri gibi bireysel unsurlar 59. bölüm içerisinde yer alırken. Tüm olası yayımlama şekilleri (basılı. telekomünikasyon faaliyetleri (bölüm 61). TV programlarının yapılması ve dağıtılmasına ilişkin faaliyetler. kitapların. içeriği ile ilgili telif hakkının elde edilmesini ve bu içeriğin değişik şekillerde çoğaltmasını ve dağıtımını organize ederek kamuya sunulmasını kapsamaktadır. internet üzerinden.19. yapımcı tarafından programın yayınını da kapsamaktadır. posta kartları. kitaplar. bkz.sözlükler ve ansiklopedilerin yayımlanması da dahil.atlaslar.reklam materyallerinin yayımlanması. elektronik görüntü gibi) ya da sesli formda veya internet de kitapların yayımlanması faaliyetlerini kapsamaktadır. basılı veya elektronik ortamda (CD. Bölüm 60.1 Kitapların. referans kitapçıkları gibi) bu kısmın kapsamına girmektedir. CD-ROM gibi multimedia ürünler. 61. Tüm olası yayımlama şekilleri (basılı. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 286 / 374 .Yayımlama.işitsel kitapların yayımlanması. formlar. 59. gravürler..

58.aşağıdakilerin (çevrimiçi .91.13. 58. kendi içeriklerinde değil ama kendi formlarında muhafaza edilen gerçek/bilgi (veritabanları) listelerinin yayınlanmasını kapsamaktadır. . Radyo ve televizyon program listelerinin yayınlanması da buraya dahildir. bir haftada dörtten az çıkarılan süreli yayınların ve diğer dergilerin yayıncılığını kapsamaktadır.58. sanat çalışmaların çoğaltılması. +fotoğraflar.19 Diğer yayıncılık faaliyetleri Bu sınıf şunları kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. 58. +tebrik kartları. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 287 / 374 .12.istatistiklerin ve diğer bilgilerin on-line yayımlanması. basılı veya elektronik ortamda gerçekleştirilebilmektedir.. reklam gazeteleri dahil olmak üzere. eczacılık yayınları gibi derlemelerin yayımlanması. internet dahil olmak üzere. basılı veya elektronik ortamda gerçekleştirilebilmektedir.on-line dahil) yayınlanması: +kataloglar.posta adres listelerinin yayımlanması. 63. +diğer basılı maddeler .haber ajansı faaliyetleri.00 Gazetelerin yayımlanması 58.diğer rehberler ve içtihat hukuku. +reklam materyalleri.telefon rehberlerinin yayımlanması. bir haftada en az dört kez çıkarılan gazete yayıncılığını kapsar. gravürler ve posta kartları.14 Dergi ve süreli yayınların yayımlanması Bu sınıf. Bu listeler basılı veya elektronik formda yayımlanabilmektedir. internet dahil olmak üzere.12 Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması Bu sınıf. +formlar. ..00 Kitap yayımı 58.00 Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması 58. +posterler.11. Yayıncılık.14.13 Gazetelerin yayımlanması Bu sınıf.. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Yayıncılık. bkz.00 Dergi ve süreli yayınların yayımlanması 58.

. bkz.kendi hesabına özel bir pazar için siparişe dayalı olmayan yazılımların dönüştürülmesi ve adaptasyonu dahil hazır (kişiye özel olmayan) yazılım programlarının yayımlanması: +işletim sistemler +iş ve diğer uygulamalar.29 Diğer yazılım programlarının yayımlanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .2 Yazılım programlarının yayımlanması 58. kesilmesi ve dublajı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 288 / 374 .yazılım programlarının çoğaltılması. bkz.99 Diğer yayıncılık faaliyetleri 58. bkz. 18.11 58. 58. 58.20. .19.41. vizyon gösterimi veya televizyon yayını için ya film. 63. . filmin redaksiyonu.21 Bilgisayar oyunlarının yayımlanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri Bu bölüm.bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarak özel bir pazar için siparişe dayalı olmayan yazılımların dönüştürülmesi ve adaptasyonu da dahil yayımlanmayan yazılımların üretilmesi. .01 Reklam materyalleri 58.29.19.00 Diğer yazılım programlarının yayımlanması 59 Sinema filmi.21. bkz.on-line yazılım sağlanması (hosting uygulaması ve uygulama hizmeti sağlanması). .çevrimiçi (on-line) yazılım sağlanması (barındırma (hosting) uygulaması ve uygulama hizmeti sağlanması). . 63. bkz. . video kaseti ya da diskte olsun sanatsal ve belgesel nitelikli sinema filmlerinin yapımcılığını. video ve televizyon programları yapımcılığı. 47. bkz.reklam gazetelerinin yayınlanması. 62.00 Bilgisayar oyunlarının yayımlanması 58.13. 58. Kapsam dışı olanlar.bilgisayar oyunlarının tüm platformlarda yayımlanması.siparişe dayalı olmayan yazılım programlarının perakende satışı.Kapsam dışı olanlar.01.11.

kayıtlı video kasetlerin. sinema filmlerinin ve diğer film yapımlarının (video kasetleri. videolar. . 60. sinema filmlerinin ve diğer film yapımları projelerinin yanı sıra sinema filmlerinin ve diğer film yapımlarının diğer endüstrilere dağıtımını da kapsamaktadır.gibi destekleyici faaliyetleri. bkz.sinema filmleri.canlı televizyon gösterilerinin veya toplantı ve konferansların eş zamanlı olarak alt yazı desteği. Kapsam dışı olanlar. . yani orijinal ana ses kayıt bantlarının üretilmesini. videolar. bilgisayar ile üretilen grafikler. bkz.12 Sinema filmi.22. televizyon programları (televizyon dizileri. 77. bkz. bkz.çekim sonrası (kayıt sonrasındaki teknik düzenlemeler) faaliyetler. .video kasetlerin.0.63.99. . tanıtımını ve dağıtımını. DVD`lerin hanehalklarına kiralanması. aynı zamanda ses kayıt faaliyetlerini.film endüstrisi haricinde sinema filmlerinin işlenmesi. jenerik. karikatüristlerin. DVD`ler vb. DVD`lerin perakende ticareti. alt başlıklandırma. 82. bkz. başlıklandırma. Sinema filmlerinin ve diğer film yapımlarının dağıtım hakkının alınması ve satılması da bu kapsama dahildir.20. bir stüdyoda veya diğer herhangi bir yerde ses kayıt hizmet faaliyetlerinin yanı sıra müzik kayıtlarının yayınlanması faaliyetlerini kapsamaktadır.00 Sinema filmleri.2. yönetmenlerin.20.2. 59.1 Sinema filmi. kesilmesi ve dublajı gibi faaliyetleri. bkz. CD veya DVD çoğaltılması da dahil (temsili olarak gösterime yönelik olarak dağıtılması için sinema filmlerinin çoğaltılması hariç) filmlerin çoğaltılması.) veya televizyon reklamlarının yapımı. sahne dekoratörlerinin ve teknik uzmanların kendi hesaplarına gerçekleştirdikleri faaliyetler. ya film.20. animasyon ve özel efektler. 60. bkz. bkz. video kaseti.43.12.televizyon yayıncılığı. Sinema filmlerinin ve diğer film yapımlarının dağıtım hakkının alınması ve satılması da bu kapsama dahildir. alt yazı verilmesi. . televizyon programları (televizyon dizileri. belgeseller v. DVD ya da diğer medya araçlarında olsun sanatsal ve belgesel nitelikli sinema filmlerinin yapımcılığını. .. . . 59.) diğer endüstrilere dağıtımını ve onların gösterimini kapsamaktadır. belgeseller v. film/kaset aktarımı. sinema filmlerinin banyo edilmesi ve işlenmesi gibi. . CD`lerin.) veya televizyon reklamlarının yapımı 59.bir televizyon kanalına ait programların hazırlanması.11 Sinema filmi.aktörlerin. Bu bölüm. 59. CD ve DVD`lerin toptan ticareti.90. 74.. . 18. 46. filmin redaksiyonu. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 289 / 374 . bkz. 74. bkz.11. video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri Bu sınıf.kişisel tiyatro veya sanat ajanslarının veya acentelerinin faaliyetleri. 90. video ve televizyon programı faaliyetleri Bu grup.. video ve televizyon programları yapım faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. CD`lerin toptan ticareti.boş video kasetlerin. bkz.b. redaksiyon. doğrudan vizyonda veya televizyon yayınında gösterimi için dijital dağıtım dahil olmak üzere.video kasetlerin.ses kaydı ve kitapların kasetlere kaydedilmesi.asıl kopyalarından ses ve video kaseti. 59.52. 47. bkz.b. sinema film laboratuarlarının faaliyetleri ve animasyon filmleri için özel laboratuarların faaliyetleri de dahil. bkz. 46. . 59. çekim sonrası faaliyetleri de kapsamaktadır. yayınlanmasını.

13..12. DVD`lerin toptan ticareti.Kapsam dışı olanlar.99 Diğer sinema filmi. .20bkz. 47. video ve televizyon programlarının dağıtım faaliyetleri 59. .sinema klüplerininfaaliyetleri. DVD`ler ve benzeri ürünlerin sinemalara.. 46.14 Sinema filmi gösterim faaliyetleri Busınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. televizyon şebekeleri ve istasyonlarına ve sinema sahiplerine dağıtılması. bkz. bkz. .63. 59. DVD`lerin kamuya kiralanması. 46.kayıtlı video kasetlerin. video ve televizyon programlarının dağıtım faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. video bantları. CD`lerin.13.. DVD`lerin perakende ticareti. 59.00 Sinema filmi.film.20.02 Film. 46.video kasetlerin. televizyon şebekeleri ve istasyonlarına ve sinema sahiplerine dağıtılması 59. bkz. açık havada veya diğergösterim tesislerinde oynatılması faaliyetleri. 90.13 Sinema filmi.kayıtlı video kasetlerinin ve DVD`lerin perakende satışı. bkz.asıl kopyalarından ses ve video kayıtlarının. CD`lerin toptan ticareti.20.kayıtlı video kasetlerinin ve DVD`lerin toptan satışı.. bkz.boş video kasetlerin. video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri 59..ses ve video kasetleri.22.0. 74. . bkz. CD`lerin.film endüstrisi haricinde sinema filmlerinin işlenmesi. 47. Kapsam dışı olanlar.63.. CD veya DVD`lerin asıl kopyalarından çoğaltılması da dahil filmlerin çoğaltılması. -sinema filmleri veya video bantlarının sinemalarda. sahne dekoratörlerinin ve teknik uzmanların kendi hesaplarına gerçekleştirdikleri faaliyetler. bkz.01 Film.13. video bantları ve DVD `lerin dağıtım haklarının elde edilmesi 59. karikatüristlerin. 18. CD veya DVD`lerin çoğaltılması da dahil filmlerin (sanatsal dağıtım için sinema filmlerinin çoğaltılması hariç) çoğaltılması. yönetmenlerin. video bantları.. 77.. bkz.52..aktörlerin.video kasetlerin.43. 18. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 290 / 374 . .43. DVD`ler ve benzeri ürünlerin sinemalara.

tipik olarak daha sınırlı bir kesime hitap eden programların yapımcılığını da kapsamaktadır. 59.. Bu sınıf. spor.14.20 Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri Bu sınıf. aynı birim içerisinde asıl kayıtların üretilmesine entegre olabilir veya olmayabilir. gençlere yönelik programcılık gibi) bir abonelik veya ücret temelinde. . eğitim.radyo yayın stüdyoları ve tesisleri vasıtasıyla kamuya. yazılı ve diğer medya aletlerinde satışının artırılması. Bu bölüm aynı zamanda yapısı gereği (sınırlı formatta. satışının artırılması ve dağıtımını kapsamaktadır.59. Eğer entegre değilse bu faaliyetleri gerçekleştiren birim. 60.00 Sinema filmi gösterim faaliyetleri 59. CD`ler gibi orijinal (ses) asıl (master) kayıtlarının üretilmesi faaliyetlerini. Bu faaliyetler. haber. uydu. canlı yayınlarda. kasetler. (bkz. bant dan yapılan radyo programlarının (örneğin canlı olmayan) üretimi de dahil bir stüdyo veya diğer herhangi bir yerdeki ses kayıt hizmet faaliyetlerini de kapsamaktadır.2 Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri 59. kullanılmasına izin verilmesi ve kullanılması gibi müzik yayıncılığı faaliyetlerini de kapsamaktadır. perakende satıcılara ve doğrudan kamuya verilmesi. televizyonda.1 Radyo yayıncılığı 60. üçüncü bir kişiye. Bu sınıf.20. ayrıca. Ayrıca. üyelere ve abonelere işitsel programların sunulması için ses sinyallerinin yayınlanması faaliyetleri.00 Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri 60 Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri Bu bölüm. bir kablo şebekesi veya internet vasıtası gibi farklı teknolojilerin kullanılması ile yapılabilmektedir.Bu bölüm kablo ve diğer abonelik temelli programların dağıtımını hariç tutmaktadır. Müzik ve nota kitaplarının yayımlanması da bu kapsama dahildir. sohbet ve benzeri radyo. Yayın. haber. bu bestelerin kayıtlarda. müzik bestelerinin telif haklarının elde edilmesi ve tescil edilmesi faaliyetleri. Bu faaliyetler ile uğraşan birimler. sonrasında kamuya yayın yapılması için. eğlence. radyoda. asıl kayıtların çoğaltılması ve dağıtım haklarını elde etmelidir. televizyon ve veri programları gibi içeriklerin oluşturulması veya içeriğin dağıtımı için telif hakkının elde edilmesi ve sonrasında bunların yayınlanması gibi faaliyetleri kapsamaktadır. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 291 / 374 . havadan. telif haklarına sahip olabilirler ya da telif hakkı sahibi adına müzik telif haklarının işleticisi olarak hareket edebilirler. tipik olarak radyo ve televizyon yayıncılığı ile entegre edilen veri yayını da bu kapsama dahildir. ses kayıtlarının toptancılara. bölüm 61).10 Radyo yayıncılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. sinema filmlerinde.

Kapsam dışı olanlar. .20.00 Televizyon programcılığı ve yayıncılık faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 292 / 374 . canlı röportajlar ve benzeri) veya bunların bir kombinasyonuna kadar bir televizyon kanalının tüm programlarının yaratılmasını kapsamaktadır. 61.Bu komple televizyon programları. serbestçe erişilebilen programcılığı da kapsamaktadır. spor. Kapsam dışı olanlar.) yapımcılığı.02 Internet üzerinden gerçekleştirilen (internet radyo istasyonları) radyo yayıncılığı faaliyetleri 60. haberler. satın alınan program içeriklerinden (örneğin filmler. . Bu sınıf yalnızca abonelik usulüne göre izlenebilen programcılığın yanı sıra.10.99 Diğer radyo yayıncılığı 60.yayıncılık ile ilgili olmayan televizyon programları unsurlarının (filmler. eğitim veya gençlere yönelik programlar gibi sınırlı biçimler vb. İsteğe bağlı video kanalları programcılığı da burada ayrıca kapsanmaktadır. ya yapımcı birim tarafından yayınlanmaktadır ya da kablolu yayın şirketleri veya uydu televizyon sağlayıcıları gibi üçüncü bir dağıtımcı tarafından nakledilmesi için yapılmaktadır.10.banda kayıtlı radyo (canlı olmayan) programlarının yapımı.01 Radyo yayın stüdyoları ve tesisleri vasıtasıyla kamuya. . üyelere ve abonelere işitsel programların sunulması için ses sinyallerinin yayınlanması faaliyetleri 60. ticari reklamlar. sohbet programları.20 Televizyon programcılığı ve yayıncılık faaliyetleri Bu sınıf. 59. 59.20.2 Televizyon programcılığı ve yayıncılık faaliyetleri 60.Programcılık genel veya özel (örn. 60. bkz.) kanallar tarafından yapılabilir.11. kanal paketi oluşturulması ve bu paketin dağıtımı. bkz. 60. vb. belgeseller. belgeseller ve benzeri).programcılık olmaksızın. Ayrıca bu sınıf. televizyon yayıncılığı ile bağlantılı radyo yayıncılığını da kapsamaktadır. o kanal tarafından üretilen program içeriklerine (örneğin yerel haberler.10. bkz.

oluşturulmasına dahil olmaksızın içerik aktarımıdır.10.02 Kablolu alt yapı operatörleri vasıtasıyla internet erişimi sağlanması 61. Aşağıdakiler de kapsanmaktadır. Bu faaliyetleri gerçekleştiren yayın tesisleri tek bir teknolojiye veya bir teknoloji kombinasyonuna dayalı olabilmektedir. 61..10. mikrodalga veya yer hatları ve uydu bağlantılarının bir kombinasyonu vasıtasıyla noktadan noktaya iletişim sağlamak için anahtarlama ve iletim tesislerinin işletilmesi ve bakımı.1 Kablolu uzaktan iletişim (telekomünikasyon) faaliyetleri 61.10.01 Kablolu bir telekomünikasyon alt yapısı kullanılarak ses. bakımı ve erişim sağlanması. 61. veri. metin ve görüntü iletimine yönelik tesislerin işletimi.kablolu bir telekomünikasyon alt yapısı kullanılarak ses. bkz. + yer hatları. bakımı ve erişim sağlanması yer hatları. Bu faaliyetleri gerçekleştiren iletim tesisleri tek bir teknolojiye veya bir teknoloji kombinasyonuna dayalı olabilmektedir.+ kablo dağıtım sistemlerinin işletilmesi (örneğin veri ve televizyon sinyallerinin dağıtımı) kendi tesislerini kullanan telgraf ve diğer sesli olmayan iletişim cihazlarının tedarik edilmesi. . 61. Bu bölümdeki ayrım işleyen alt yapının türüne bağlıdır. Kapsam dışı olanlar.90. Bu faaliyetleri gerçekleştiren iletim tesisleri tek bir teknolojiye veya bir teknoloji kombinasyonuna dayalı olabilmektedir. metin ve görüntü aktarımı sağlayan telekomünikasyon ve ilgili hizmetlerin sağlanmasını kapsamaktadır. veri. metin ve görüntü iletimine yönelik tesislerin işletimi. Bu bölümde sınıflandırılan faaliyetlerin ortak özelliği.Televizyon sinyallerinin iletimi durumunda. 61.99 Diğer kablolu uzaktan iletişim TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 293 / 374 .+ kablo dağıtım sistemlerinin işletilmesi (örneğin veri ve televizyon sinyallerinin dağıtımı) kendi tesislerini kullanan telgraf ve diğer sesli olmayan iletişim cihazlarının tedarik edilmesi. mikrodalga veya yer hatları ve uydu bağlantılarının bir kombinasyonu vasıtasıyla noktadan noktaya iletişim sağlamak için anahtarlama ve iletim tesislerinin işletilmesi ve bakımı.10 Kablolu uzaktan iletişim (telekomünikasyon) faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. dağıtım için tüm programlama kanallarının (bölüm 60 içerisinde yapılan) program paketleri ile birleştirilmesini de içerebilir. veri.telekomünikasyon yeniden satıcıları.61 Telekomünikasyon Bu bölüm. ses.

2 Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri 61. veri.90. . Kapsam dışı olanlar. Kapsam dışı olanlar. işitsel veya metin haldeki programların ev uydu sistemleri vasıtasıyla tüketicilere dağıtılması (burada sınıflandırılan birimler genellikle program unsurlarını oluşturmamaktadırlar). yerel televizyon istasyonları veya radyo şebekelerinden alınan görsel.30. bkz. bkz. 61. . metin ve görüntü iletimine yönelik tesislerin işletimi.30 Uydu telekomünikasyon faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 61. 61. veri.3 Uydu telekomünikasyon faaliyetleri 61.telekomünikasyon yeniden satıcıları.Bu iletişim tesisleri hava akımları vasıtasıyla her yöne iletim yapılmasını sağlamaktadır ve bunlar tek bir teknolojiye veya bir teknoloji kombinasyonuna dayalı olabilmektedir.hücresel ve diğer kablosuz (telsiz) telekomünikasyon şebekeleri de dahil çağrı sistemlerinin bakım ve işletimi. bakımı ve erişim sağlanması.00 Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri 61.01 Bir uydu telekomünikasyon altyapısı kullanılarak ses. veri.90 61...kablolu şebekeler. bakımı ve erişim sağlanması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 294 / 374 . metin ve görüntü iletimine yönelik tesislerin işletimi. .20 Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.20..bir kablosuz (telsiz) telekomünikasyon altyapısı kullanılarak ses.(telekomünikasyon) faaliyetleri 61.telekomünikasyon yeniden satıcıları. bakımı ve erişim sağlanması.bir uydu telekomünikasyon altyapısı kullanılarak ses. metin ve görüntü iletimine yönelik tesislerin işletimi.

90 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. ISP`ye ait olmayan veya ISP tarafından kontrol edilmeyen müşteri ve ISP arasındaki şebekeler üzerinden internete erişim sağlanması.90. işitsel veya metin haldeki programların ev uydu sistemleri vasıtasıyla tüketicilere dağıtılması burada sınıflandırılan birimler genellikle program unsurlarını oluşturmamaktadırlar 61.30.02 Kablolu şebekeler.halka açık tesislere telefon ve internet erişiminin sağlanması..01 Uydudan izleme.30. bkz. 61. özel telekomünikasyon uygulamalarının sağlanması.90. ilave hizmetler sağlanmaksızın şebeke kapasitesinin satın alınması ve yeniden satılması).02 Halka açık tesislere telefon ve internet erişiminin sağlanması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 295 / 374 .mevcut telekom bağlantıları üzerinden telekomünikasyon hizmetlerinin sağlanması:+VOIP (İnternet Protokolü Üzerinden Ses İletişimi) sağlanması..99 Diğer uydu telekomünikasyon faaliyetleri 61.çevirim içi internet erişimi ve benzeri gibi. iletişim telemetresi ve radar istasyon işletmeleri gibi.telekomünikasyon alt yapısı operatörleri tarafından internet erişiminin sağlanması.61.uydudan izleme..uydu terminal istasyonlarının ve bir ya da daha fazla karasal iletişim sistemleri ile fiili olarak bağlı olan ve telekomünikasyon iletim kapasitesine veya uydu sistemlerinden telekomünikasyon almakapasitesine sahip bağlantılı tesislerin işletilmesi. . .. özel telekomünikasyon uygulamalarının sağlanması 61. Kapsam dışı olanlar.telekomünikasyon yeniden satıcıları (örneğin.20. 61. 61. 61.. iletişim telemetresi ve radar istasyon işletmeleri gibi. yerel televizyon istasyonları veya radyo şebekelerinden alınan görsel.10.9 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri 61.30.

90. bilgi teknolojisi alanında uzmanlaşma sağlayan aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır: yazılımların yazılması.29. yazılım uygulamaları. .03 Mevcut telekom bağlantıları üzerinden telekomünikasyon hizmetlerinin sağlanması:+VOIP (İnternet Protokolü Üzerinden Ses İletişimi) sağlanması 61. bkz.+sistem yazılımları. danışmanlık ve ilgili faaliyetler Bu bölüm.01..02. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.. yerinden yönetim ve müşterilerin bilgisayar sistemlerinin ve ve/veya veri işleme tesislerinin işletilmesi.+web sayfaları. 62.29. entegre bir parça olsa bile bilgisayar donanımı.90.61. 62.. Kullanıcıların talimatları doğrultusunda programların yazılması da burada kapsanmaktadır.99 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri 62 Bilgisayar programlama. bkz. bilgisayar donanımları. test edilmesi ve desteklenmesi faaliyetlerini kapsamaktadır. danışmanlık ve ilgili faaliyetler 62.01. ve diğer profesyonel ve teknik bilgisayar bağlantılı faaliyetler. modifiye edilmesi.sağlanan yazılım.kendi hesabına belirli bir pazar için kişiye özel olmayan yazılımların dönüşümü veya uyarlanması.paket yazılımların yayımlanması. yazılım uygulamaları 62.aşağıdakileri oluşturmak ve yürütmek için gerekli yapı ve içeriğin tasarlanması ve gerekli bilgisayar kodlarının yazılması.01 Sistem yazılımları. müşterinin bilgi sistemi içerisinde uygulamanın işlevsel olabilmesi için bu mevcut uygulamanın amaca göre değiştirilmesi ve yapılandırılması Kapsam dışı olanlar. örneğin. 58. yazılımların yazılması. bkz. yazılımı ve iletişim teknolojileri ile entegre olan bilgisayar sistemlerini planlanması ve tasarlanması.yazılımların müşterilerin isteğine göre uyarlanması. modifiye edilmesi.. 58.01 Bilgisayar programlama faaliyetleri Bu sınıf. 62.02 Yazılım uygulamaları TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 296 / 374 . test edilmesi ve desteklenmesi.+veritabanları.0 Bilgisayar programlama. yazılımı ve iletişim teknolojileri ile entegre olan bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarlanması.

başka yerde sınıflandırılmamış olan diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır.03. .03 Veritabanları 62. bkz.00 Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri 62. . Hizmetler.03 Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri Bu sınıf. bilgisayarları felaketten kurtarma. bilgisayar donanımı. 62. .05 Yazılımların müşterilerin isteğine göre uyarlanması 62. 62.bilgisayar yazılım ve donanımlarının satışı.62.02 Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri Bu sınıf.01. müşterilerin bilgisayar sistemlerinin ve/veya veri işleme tesislerinin işletilmesini kapsamaktadır.09.ana bilgisayar ve benzeri bilgisayarların kurulumu.kişisel bilgisayarların kurulumu.01.kişisel bilgisayarların kurulumu.99 Diğer bilgisayar programlama faaliyetleri 62. 33.09. 62.09 Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri Bu sınıf.02. ilgili kullanıcı eğitimini de kapsayabilir. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 297 / 374 . 62. yazılımların kurulumu. bkz. bkz.41. bkz. bkz.yazılım kurma hizmetleri. . 46. 62. 47.20.51.01. .09.01. yerinden yönetim sağlanmasını ve ilgili destek hizmetlerinin yanı sıra.00 Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri 62. yazılımı ve iletişim teknolojileri ile bağlantılı bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarlanmasını içermektedir.04 Web sayfaları müşterinin bilgi sistemi içerisinde uygulamanın işlevsel olabilmesi için bu mevcut uygulamanın amaca göre değiştirilmesi ve yapılandırılması 62. Kapsam dışı olanlar. örneğin: .bilgisayarları felaketten kurtarma hizmetleri.

. barındırma ve ilgili faaliyetler.y.1 Veri işleme. internette arama olanakları ve sadece bir konuda yoğunlaşmış bilgilerin yer aldığı genel ağ sayfalarının sağlanması da dahil.bilgisayar danışmanlığı.01..01 Kişisel bilgisayarların kurulumu 62. veri işleme ve barındırma (hosting) faaliyetlerini kapsamaktadır..veri işleme ve barındırma (hosting). bkz.+ veri akış hizmetleri.02 Yazılım kurma hizmetleri 62. barındırma (hosting) ve ilgili faaliyetler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 298 / 374 .20. web portalları Bu grup.11.+ müşteriler tarafından temin edilen verilerden özel raporların elde edilmesi.+uygulama barındırma (hosting). bkz.+ web barındırma (hosting).03..bilgisayarları yalnızca bir araç olarak kullanan tedarikçi firmalar. barındırma (hosting). 63. 62.. Kapsam dışı olanlar. . . 62.barındırma (hosting).00 Veri işleme.veri işleme faaliyetleri:+ müşteriler tarafından temin edilen verilerin tümüyle işlenmesi.09...özel barındırma (hosting) faaliyetleri.ana bilgisayar ve benzeri bilgisayarların kurulumu.02.müşterilere ana bilgisayarın kısa süreli kiralanması. gerçekleştirilen hizmetlerin yapısına göre sınıflandırılırlar. bkz. temel olarak bilgi sağlayan diğer faaliyetler de dahil. 62.bilgisayar programcılığı.99 b. 62. web arama portallarının faaliyetleri.veri giriş hizmetlerinin sağlanması.Kapsam dışı olanlar. 63. örneğin. . veri işleme hizmetleri ve ilgili faaliyetler için alt yapının sağlanması.09. Bu faaliyetler kapsam dışıdır. barındırma (hosting) ve ilgili faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 33.uygulama hizmeti sağlama. 63. . bkz. 63. diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri 63 Bilgi hizmet faaliyetleri Bu bölüm.bilgisayar tesislerinin yönetimi.09.11 Veri işleme.11. bkz. veri işleme hizmetleri ve ilgili faaliyetler için alt yapının sağlanmasını kapsamaktadır.s.

91.12. haber ajanslarının faaliyetlerini ve geride kalan tüm diğer bilgi hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır. bkz.00 Haber ajanslarının faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 299 / 374 .b. bkz.kütüphanelerin ve arşivlerin faaliyetleri. dergilerin v. 90. Bölüm 60.9 Diğer bilgi hizmet faaliyetleri Bu grup.kitapların.63. resim ve röportaj tedarik eden haber bürosu ve haber ajanslarının faaliyetleri.12. bkz. bkz. 91. Kapsam dışı olanlar.kolaylıkla araştırılabilir bir formatta internet adresleri ve içeriklerin kapsamlı veritabanlarının oluşturulması ve muhafaza edilmesi için bir arama motoru kullanan web sitelerinin işletilmesini kapsamaktadır. internet aracılığıyla yayımlanması. Bölüm 58. .02 Periyodik olarak güncellenmiş içerik sağlayan medya siteleri gibi internet portalı olarak çalışan diğer web sitelerinin işletimini de kapsamaktadır 63.medya için haber.internet yoluyla radyo yayıncılığı. Kapsam dışı olanlar.01 Kolaylıkla araştırılabilir bir formatta internet adresleri ve içeriklerin kapsamlı veritabanlarının oluşturulması ve muhafaza edilmesi için bir arama motoru kullanan web sitelerinin işletilmesini kapsamaktadır 63.bağımsız gazetecilerin faaliyetleri.91 Haber ajanslarının faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. 74.periyodik olarak güncellenmiş içerik sağlayan medya siteleri gibi internet portalı olarak çalışan diğer web sitelerinin işletimini de kapsamaktadır. . gazetelerin.bağımsız foto muhabirlerinin faaliyetleri. . 63. .01. 63.. .12 Web portalları Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.03. Kapsam dışı olanlar. 63.. .20.

99.çağrı merkezlerinin faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar.63.gazete kupürleri hizmetleri.02 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak bilgi arama hizmetleri 63.99. . 64 Sigorta ve emeklilik fonları hariç finansal hizmet faaliyetleri Bu bölüm.bilgisayar destekli telefon bilgi hizmetleri. .bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak bilgi arama hizmetleri.Not: Ulusal kurumsal düzenlemelerin.1 Parasal aracı kuruluşların faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 300 / 374 . basın kupürleri hizmetleri vb. 82. bkz. bu bölüm içerisindeki sınıflanmanın belirlenmesinde önemli bir rol oynamaları muhtemeldir. sigortacılık veya emeklilik fonu ya da zorunlu sosyal güvenlik amaçları dışındaki fonların elde edilmesi ve yeniden dağıtılması faaliyetlerini kapsamaktadır.03 Gazete kupürleri hizmetleri.99.99.01 Bilgisayar destekli telefon bilgi hizmetleri 63. basın kupürleri hizmetleri vb. sigortacılık.99 Diğer başka yerdde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri K-FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ Bu kısım. 64.99 Başka yerdde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri Bu sınıf başka yerde sınıflandırılmayan aşağıdaki gibi diğer bilgi hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır: . . 63. 63. reasürans ve emeklilik fonu faaliyetleri ile finansal hizmetleri desteklemeye yönelik faaliyetler de dahil finansal hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır.20.

para arzının izlenmesi ve kontrolü.19. . Bu faaliyetler. parasal değeri sabit olan ve günlük bazda elde edilen.11 Merkez bankası faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.s. bkz.00 Merkez bankası faaliyetleri 64. .99 b.03 Kefalet Kooperatifleri 64. merkez bankası dışındaki finans dışı kaynaklardan elde edilen fonları kapsamaktadır. 64.ülke parasının emisyonu ve yönetimi.19 Diğer parasal aracı kuruluşların faaliyetleri Bu sınıf. yani. . genellikle merkez bankaları dışında parasal kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.11. diğer parasal aracı kuruluşların faaliyetleri 64. kredi.bankalar (katılım bankaları dahil). .2 Holding şirketlerinin faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 301 / 374 . bkz.19. .19.mevduat kabul etmeyen uzmanlaşmış kuruluşlarca konut kredisi verilmesi. Kapsam dışı olanlar. 64. Kredi verilmesi.19. . bankacılık işlemlerinin denetimi.kredi birlikleri. . transfer edilebilir mevduatlar şeklindeki fonların elde edilmesini.finansal kuruluşlar arasındaki takas işlemleri için mevduat kabul edilmesi. kredi kartları gibi çeşitli şekillerde olabilir.19.01 Bankalar (katılım bankaları dahil) 64. 64. Örneğin: .y. . mevduat kabul edilmesi ve/veya mevduat veya mevduat benzerlerinin kabul edilmesi ve kredi veya borç verme faaliyetlerini kapsamaktadır.kredi kartı işlemleri ve ödeme işlemleri. Merkez bankalarının faaliyetleri kurumsal sebeplerden dolayı değişmektedir. 66. .ülkenin uluslararası rezervlerinin tutulması. ipotekli konut finansmanı (tut-sat).hükümet için bankacılık rolü üstlenilmesi.92.02 Kredi birlikleri 64.tasarruf bankaları.Bu grup. 64.

parasal kurumlarca yürütülenler dışındaki finansal hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır.fonların yönetimi.şirket ve girişimlerin aktif yönetimi. yani diğer birimleri idare etmemekte ve yönetmemektedirler. kazanç payları. 64. faiz. bölüm 65.açık uçlu yatırım fonları. . sermayelerinin olduğu işletmelere diğer herhangi bir hizmet sağlamamaktadırlar. kar oranı ve fiyat kararsızlığı gibi spesifik yatırım niteliklerinin sağlanmasına yönelik olarak müşterinin isteğine göre belirlenmektedir. risk.30. emlakçılar ve ajans hesapları. stratejik planlaması ve şirket kararlarının verilmesi. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.kapalı uçlu yatırım fonları.bir tröst sözleşmesi veya ajans sözleşmesinin şartları uyarınca lehdarlar adına idare edilen tröstler. Kapsam dışı olanlar. hissedarların veya lehdarların adına. Kapsam dışı olanlar. hisse senetleri ve diğer mali varlıkların bir araya getirilmesi için organize edilen tüzel kişilikleri kapsamaktadır. ve diğer malvarlığı geliri elde etmektedirler. 64.holding şirketlerinin faaliyetleri..20. .9 Sigorta ve emeklilik fonları hariç diğer finansal hizmet faaliyetleri Bu grup. Kapsam dışı olanlar. 64. 64.30 Tröstler.20.sigorta ve emeklilik fonları. bkz. çeşitleme.64.91 Finansal kiralama TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 302 / 374 .birimin yatırım tröst fonları. fonlar ve diğer mali birimler 64.. bkz. 70.. bkz.30.00 Holding şirketlerinin faaliyetleri 64. Portföyler..emeklilik fonu.malların ve hizmetlerin satışından gelir elde eden fonlar ve tröstler. Bu şirketler. .00 Tröstler. .20 Holding şirketlerinin faaliyetleri Bu sınıf. bkz.3 Tröstler. . başlıca faaliyetlerine göre NACE sınıfına bakınız. 66. fonlar ve diğer mali birimler Bu sınıf. Bu sınıf içerisindeki holding şirketleri. bkz.30.10. yönetim dahil olmaksızın. fonlar ve diğer mali birimler 64. holding şirketlerinin yani bağlı ortaklıklar grubunun (sermaye oranına göre denetimin olduğu) malvarlıklarını tutan ve başlıca faaliyeti grubun idare edilmesi olan birimlerin faaliyetlerini kapsamaktadır. 65. ancak ya çok az istihdam sağlanmakta ya da hiç istihdam sağlanmamaktadır ve hizmet satışlarından herhangi bir gelir elde etmemektedirler.

Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - finansal kiralama, süre olarak malın beklenen ömrünü kapsadığı ve kiralayanın asıl olarak malın kullanılmasından ortaya çıkan tüm faydaları elde ettiği ve malın sahipliği ile ilgili olan tüm riskleri aldığı kiralamadır. Malın sahipliği, sürenin sonunda başkasına aktarılabilir veya aktarılmayabilir. Böylesi kiralamalar faiz dahil tüm veya hemen hemen tüm maliyetleri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar; - faaliyet kiralaması, bkz. bölüm 77, kiralanan malların türüne göre.

64.91.00 Finansal kiralama
64.92 Diğer kredi verme faaliyetleri
Bu sınıf, parasal aracılıkla uğraşmayan kuruluşlar tarafından yapılan kredi verme ile ilgili finansal hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır. Kredi verme, kredi, tut-sat, kredi kartları gibi çeşitli şekillerde aşağıdaki hizmet türlerini sağlamaktadırlar; + tüketici kredisi verilmesi, + uluslararası ticari finansman, + endüstri bankalarınca endüstri için uzun vadeli finansman sağlanması, + bankacılık sistemi dışında borç para verilmesi, + mevduat kabul etmeyen uzmanlaşmış kuruluşlarca konut kredisi verilmesi, + rehin karşılığında borç para verilmesi (rehinciler). Kapsam dışı olanlar; - mevduat kabul eden uzmanlaşmış kuruluşlarca konut kredi verilmesi, bkz. 64.19, - faaliyet kiralaması, bkz. bölüm 77, kiralanan malların türüne göre, - üye organizasyonlarca hibe verme faaliyetleri, bkz. 94.99.

64.92.00 Diğer kredi verme faaliyetleri
64.99 Sigorta ve emeklilik fonları hariç başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - borç verme dışında esas olarak fonların dağıtımı ile ilgili diğer mali hizmetler: +faktoring faaliyetleri, +swap, opsiyon ve diğer riskten korunma sözleşmelerinin yazdırılması, +poliçe devir şirketlerinin faaliyetleri, - kendi hesabına yatırım faaliyetleri, risk sermayesi şirketleri, yatırım klupleri gibi. Kapsamdışı olanlar;- finansal kiralama, bkz. 64.91,- diğer kişilerin adınayapılan menkul kıymet alım satımı, bkz. 66.12,- gayrimenkul ticareti,leasingi ve kiralanması, bkz. bölüm 68,- çek, senet, vb. toplanması, bkz.82.91,- üyelik organizasyonlarca hibe verilmesi faaliyetleri, bkz.94.99.

64.99.00 Sigorta ve emeklilik fonları hariç başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri
65 Zorunlu sosyal güvenlik hariç, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 303 / 374

Bu bölüm, gelecekteki alacaklara karşılık olarak kullanılacak bir finansal varlıklar portföyü oluşturulması için yıllık ödeneklerin ve sigorta poliçelerinin taahhüt edilmesini ve sigorta ücretlerinin yatırılmasını kapsamaktadır. Doğrudan sigorta ve reasürans sağlanması da bu kapsama dahildir.

65.1 Sigorta
Bu grup, esas olarak bir tasarruf olsun veya olmasın hayat sigortası ve hayat dışı sigortaları kapsamaktadır.

65.11 Hayat sigortası
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - yıllık ödenek ve sigorta poliçelerinin, sakatlık geliri sigorta poliçeleri ve kazaya bağlı ölüm ve yaralanma sigorta poliçelerinin taahhüt edilmesi (esas olarak bir tasarruf olsun veya olmasın).

65.11.00 Hayat sigortası
65.12 Hayat sigortası dışındaki sigortalar
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - hayat sigortası dışında sigorta hizmetlerinin sağlanması: +kaza ve yangın sigortası, +sağlık sigortası, +yolculuk sigortası, +mal sigortası, +otomobil, denizcilik, havacılık ve taşıma sigortası, +para kaybı ve mali sorumluluk sigortası.

65.12.01 Deniz sigorta müesseseleri ve acenteleri 65.12.02 Hayat sigortası dışında sigorta hizmetlerinin sağlanması
65.2 Reasürans

65.20 Reasürans
Bu sınıf diğer sigorta şirketleri tarafından başlangıçta taahhüt edilen mevcut sigorta poliçeleriyle bağlantılı riskin tamamının veya bir kısmının üstlenilmesi faaliyetlerini kapsamaktadır.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 304 / 374

65.20.00 Reasürans
65.3 Emeklilik fonları

65.30 Emeklilik fonları
Bu sınıf işveren veya katılımcı nam veya hesabına hareket eden kişilerin çalışanları veya üyeleri için münhasıran emeklilik geliri menfaati sağlamak için oluşturulan tüzel kişilikleri (şirketler), fonlar, programlar ve diğer sair kuruluşları kapsamaktadır. Bu, belirlenmiş katkı esaslı bireysel emeklilik planlarının yanı sıra belirlenmiş fayda esaslı emeklilik planlarını da kapsamaktadır.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - personel sosyal yardım planları, - emekli sandıkları ve planları,emeklilik planları. Kapsam dışı olanlar; - emeklilik fonlarının idaresi, bkz. 66.30, - zorunlu sosyal güvenlik sistemleri, bkz. 84.30.

65.30.00 Emeklilik fonları
66 Finansal hizmetler ve sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler
Bu bölüm, mali hizmet faaliyetlerine dahil olan veya bunlarla yakından bağlantılı olan hizmetleri kapsamaktadır, ancak mali hizmetlerin sağlanmasını kapsamamaktadır. Bu bölümün temel ayrımı mali işlemin ya da sağlanan fonun tipine bağlıdır.

66.1 Sigorta ve emeklilik fonları hariç, finansal hizmetler için yardımcı faaliyetler
Bu grup hisse senetlerinin, hisse senetleri opsiyonlarının, tahviller veya emtia sözleşmelerinin satın alınması ve satılmasını kolaylaştırmak amacıyla fiziksel ve elektronik pazarların oluşturulmasını kapsamaktadır.

66.11 Finansal piyasaların yönetimi
Bu sınıf kamu otoriteleri dışında finansal piyasaların işletilmesini ve denetimini kapsamaktadır, örneğin: - emtia sözleşmeleri borsası, - vadeli emtia sözleşmeleri borsası, - menkul kıymetler borsası, - hisse senedi borsası, - hisse senedi ve emtia opsiyon borsası.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 305 / 374

66.11.00 Finansal piyasaların yönetimi
66.12 Menkul kıymetler ve emtia sözleşmeleri simsarlığı
Busınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- finansal pazarlarda diğerleri adına(borsa simsarlığı) çalışılması, ve ilgili faaliyetler- hisse senedisimsarlığı,- emtia sözleşmeleri simsarlığı,- döviz büroları faaliyetlerivb. Kapsam dışı olanlar; - pazarlarda kendi hesabına çalışılması, bkz. 64.99, - bir ücret veya sözleşmeye dayalı portföy yöneticiliği, bkz. 66.30.

66.12.01 Döviz büroları faaliyetleri 66.12.99 Diğer menkul kıymetler ve emtia sözleşmeleri simsarlığı
66.19 Sigorta ve emeklilik fonları hariç, finansal hizmetler için yardımcı diğer faaliyetler
Bu sınıf b.y.s. mali hizmet faaliyetleri için yardımcı faaliyetleri kapsamaktadır: - kredi kartı işlemleri dahil olmak üzere, finansal işlem ve ödeme yapılması faaliyetleri, - yatırım danışmanlığı hizmetleri, ipotekli konut finansmanı (mortgage) danışmanlığı ve acenteliği faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar; - sigorta acentelerinin ve komisyoncularının faaliyetleri, bkz. 66.22, - fonların idaresi, bkz. 66.30.

66.19.00 Sigorta ve emeklilik fonları hariç, finansal hizmetler için yardımcı diğer faaliyetler
66.2 Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı faaliyetler
Emeklilik veya sigorta poliçelerini satan veya hakların tanzimi ve sağlık güvencesi gibi çalışanların diğer hakları, sigortaları ve emeklilikleri ile ilgili hizmetleri sağlayan acenteleri kapsamaktadır.

66.21 Risk ve zarar değerlemesi
Bu sınıf sigorta hasarının tespiti, hesaplanması ve ödenmesi gibi, sigorta yönetim hizmetlerinin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 306 / 374

sağlanmasını kapsamaktadır.Bu, aşağıdakileri kapsamaktadır; - sigorta hasar taleplerinin hesaplanması, +hasar taleplerinin tespiti, +risk hesaplaması, +risk ve zarar değerlendirmesi, +ortalama ve zarar ayarlaması, - sigorta hasarlarının ödenmesi. Kapsam dışı olanlar; - gayrimenkullerin kıymetlerinin belirlenmesi, bkz. 68.3, - diğer amaçlarla kıymet takdiri yapılması, bkz. 74.90, - araştırma faaliyetleri, bkz. 80.30.

66.21.00 Risk ve zarar değerlemesi
66.22 Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - irat, sigorta ve reasürans poliçelerinin satılmasında, akdedilmesinde ve müşteriye ek hizmet teklifinde bulunulmasında sigorta acentelerinin ve brokerlerin (sigorta aracıları) faaliyetleri.

66.22.00 Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
66.29 Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - sigorta ve emeklilik fonları ile ilgili yardımcı diğer faaliyetler (finansal aracılık, hasarların üstlenilmesi ve sigorta acentelik faaliyetleri hariç olmak üzere): +kurtarılan sigortalı eşyanın idaresi, +aktüerya hizmetleri. Kapsam dışı olanlar; - deniz kazalarında malların kurtarılması faaliyetleri, bkz. 52.22.

66.29.00 Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler
66.3 Fon yönetimi faaliyetleri

66.30 Fon yönetimi faaliyetleri
Bu sınıf bireyler, şirketler ve aşağıdakiler gibi diğerleri için, bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak portföy ve fon yönetimi faaliyetlerini kapsamaktadır: - müşterek fonların yönetimi, - diğer yatırım fonlarının yönetimi, - emeklilik fonlarının yönetimi.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 307 / 374

66.30.00 Fon yönetimi faaliyetleri L-GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
Bu kısım, aşağıdaki faaliyetlerden biri veya daha fazlası ile ilgilenen kiralayanlar, acenteler ve/veya brokerların faaliyetlerini kapsamaktadır: Gayrimenkul alınması veya satılması, gayrimenkul kiralanması, gayri menkule fiyat biçilmesi veya gayrimenkul emanet acenteleri olarak hareket edilmesi gibi diğer gayri menkul hizmetlerinin sağlanması. Bu kısımdaki faaliyetler şahsi veya kiralanmış gayri menkulde bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak yapılabilmektedir. Mülkiyetin korunmasıyla veya bu gibi binaların kiralanmasıyla birleşik olarak binaların inşa edilmesi de ayrıca kapsanmaktadır.Bu kısım gayrimenkul varlıklar yöneticilerini de kapsamaktadır.

68 Gayrimenkul faaliyetleri

68.1 Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması

68.10 Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - kendine ait veya kiralanmış gayrimenkulün satın alınması ve satılması: +apartmanlar ve müstakil evler, +sergi salonları, özel depo binaları, alışveriş merkezleri dahil olmak üzere, ikamet amaçlı olmayan binalar, +araziler. Kapsam dışı olanlar; - satış için inşaat projelerinin geliştirilmesi, bkz. 41.10, - arazi iyileştirilmesi ile birlikte arazinin parsellenmesi, bkz. 42.99.

68.10.00 Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması
68.2 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesi

68.20 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesi
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi ve işletilmesi:+ apartmanlar ve müstakil evler, + sergi salonları, özel depo tesisleri dahil olmak üzere, TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 308 / 374

ikamet amaçlı olmayan binalar,+ arazi.-sürekli kullanım için, tipik olarak aylık veya yıllık bazda evlerin ve mobilyalı veya mobilyasız daireler veya apartmanların sağlanması. Kapsam dışı olanlar;- otellerin, suit otellerin, tatil evlerinin, pansiyonların, kamp yerlerinin, karavan kamplarının ve diğer ikamet edilmeyen yerler veya kısa süreli konaklama yerleri, bkz. bölüm 55.

68.20.00 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesi
68.3 Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olan gayrimenkul faaliyetleri

68.31 Gayrimenkul acenteleri
Bu sınıf gayrimenkul acentelerince gayrimenkul faaliyetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır:gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık,- gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınmasıyla, satılmasıyla ve kiralanmasıyla ilgili danışmanlık faaliyetleri ve ekspertiz hizmetleri,gayrimenkul emanet acentelerinin faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar;- hukuki faaliyetler, bkz. 69.10.

68.31.01 Gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık 68.31.02 Gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınmasıyla, satılmasıyla ve kiralanmasıyla ilgili danışmanlık faaliyetleri ve ekspertiz hizmetleri 68.31.99 Diğer gayrimenkul acenteleri
68.32 Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gayrimenkulün yönetilmesi
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 309 / 374

+şirket teşekkülüne ilişkin şirket kuruluş belgesi. iş anlaşmazlıklarında danışmanlık ve temsil gibi. vasiyetlerin. müfettişlerin ve bilirkişilerin diğer faaliyetleri.. 68.10 Hukuk faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Bu aynı zamanda noterlerin. BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER Bu kısım.genel danışmanlık ve tavsiye.32.00 Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gayrimenkulün yönetilmesi M-MESLEKİ.10. +tapu senetlerinin. çöplerin toplanması. . bakım ve küçük çaplı onarımlar. bkz. vasiyetnamelerin.+iş anlaşmazlıkları ile bağlantılı danışmanlık ve temsil. kanuni senetlerin. bkz.genel noterlerin. .+ceza davalarında danışmanlık ve temsil. 69.1 Hukuk faaliyetleri 69. patentler ve telif hakları. hakemlerin. ortaklık anlaşmaları veya şirket kuruluşu ile ilgili benzer belgelerin. mübaşirlerin. ve kullanıcılara uzmanlık bilgisi ve kabiliyetleri sağlamaktadır. bkz. hakemlerin. bir tarafın menfaatinin diğer bir tarafa karşı hukuki olarak temsil edilmesini kapsamaktadır.Kapsam dışı olanlar. Muhasebe kayıtlarının denetlenmesi. 81.10. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 310 / 374 .hukuk mahkemelerinin faaliyetleri. uzmanlaşmış belirli mesleki. bilimsel ve teknik faaliyetleri kapsamaktadır. krediler ve benzerlerinin hazırlanması gibi hukuki belgelerin hazırlanmasını da kapsamaktadır. kredilerin ve benzerlerinin hazırlanması. hapishaneler ve diğer tesisler gibi (bilgisayar tesislerinin idaresi hariç olmak üzere) tesislerin idare edilmesi.hukuki faaliyetler. hukuk noterlerinin.destekleyici hizmetler (genel iç temizlik. medeni hukuk noterlerinin. mali beyannamelerin hazırlanması ve saklanması gibi muhasebe ve defter tutulması hizmetleri ayrıca kapsanmaktadır.23. 69. . Kapsam dışı olanlar. Bu faaliyetler yüksek düzeyde bir eğitimi gerektirmektedir. mübaşirlerin. bkz. mahkemeler veya diğer yargı birimlerinden önce olsun ya da olmasın. . hukuk davalarında danışmanlık ve temsil. 69 Hukuki ve muhasebe faaliyetleri Bu bölüm. ortaklık anlaşmaları veya benzer dokümanlar+patentler ve telif hakları.10. 84.askeri üsler. 81. koruma ve güvenlik gibi hizmetler bütünü). denetçilerin ve bilirkişilerin faaliyetlerinin yanı sıra şirket kuruluş belgeleri. baro üyesi olan kişiler tarafından veya bunların denetiminde. ceza davalarında danışmanlık ve temsil. yasal dokümanların hazırlanması. . baro üyesi olan kişiler tarafından veya bunların denetiminde bir tarafın menfaatinin diğer bir tarafa karşı hukuki olarak temsil edilmesi:+hukuk davalarında danışmanlık ve temsil.mahkemeler veya diğer yargı birimlerinden önce olsun ya da olmasın. .

10. bkz. Kapsam dışı olanlar. finansal hesapların hazırlanması veya denetimi. bütçe kontrol yordamlarına ilişkin idari danışmanlık.veri işleme ve çizelgeleme faaliyetleri.kişisel ve işletme geliri vergi iadesinin hazırlanması.01 Mahkemeler veya diğer yargı birimlerinden önce olsun ya da olmasın.hesapların incelenmesi ve doğruluklarının belgelendirilmesi.20 Muhasebe.10. hukuk noterlerinin.muhasebe sistemleri. .10. 82.02 Genel danışmanlık ve tavsiye. vasiyetlerin. ..04 Genel noterlerin. mübaşirlerin. kredilerin ve benzerlerinin hazırlanması 69.10.2 Muhasebe.03 Patentler ve telif hakları 69.10. müfettişlerin ve bilirkişilerin diğer faaliyetleri 69. hakemlerin. yasal dokümanların hazırlanması şirket teşekkülüne ilişkin şirket kuruluş belgesi.. vergi müşavirliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ceza davalarında danışmanlık ve temsil.. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 311 / 374 . vergi müşavirliği 69. bkz. bkz. +tapu senetlerinin.69.+iş anlaşmazlıkları ile bağlantılı danışmanlık ve temsil 69. 63.11.22.senet tahsilatı.. defter tutma ve denetim faaliyetleri.99 Diğer hukuk faaliyetleri 69. ortaklık anlaşmaları veya benzer dokümanlar. 70. defter tutma ve denetim faaliyetleri.şirketler ve diğerlerinin ticari işlemlerinin kaydedilmesi. baro üyesi olan kişiler tarafından veya bunların denetiminde bir tarafın menfaatinin diğer bir tarafa karşı hukuki olarak temsil edilmesi hukuk davalarında danışmanlık ve temsil.91.vergi otoritelerinden önce müşteriler adına danışmanlık faaliyetleri ve temsil.

yönetimde bağımsız olanlar.pazar araştırması ve kamu oyu yoklaması. üretim çizelgelemesi. ve planlama.reklam ajansları ve medyada temsil hizmetleri. insan kaynakları politikaları. . Kapsam dışı olanlar. idari danışmanlık faaliyetleri Bu bölüm işletmelere ve diğer organizasyonlara stratejik ve organizasyonal planlama.00 Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 312 / 374 .00 İdare merkezi faaliyetleri 70.00 Muhasebe. . 70.10.. uygulamalar. defter tutma ve denetim faaliyetleri. pazarlama hedefleri ve politikaları.idare merkezleri.. Kapsam dışı olanlar.21 Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri Bu sınıf halkla ilişkiler ve iletişim konularında işletmelere ve diğer organizasyonlara lobicilik faaliyetleri dahil olmak üzere tavsiye. 64. rehberlik ve operasyonel yardım sağlanmasını kapsamaktadır. bkz.1 İdare merkezi faaliyetleri 70. .merkezi idari bürolar. . 70.10 İdare merkezi faaliyetleri Bu sınıf şirket ve işletmelerin diğer birimlerinin idare edilmesi ve yönetilmesini. yani idare merkezi faaliyetleri de kapsanmaktadır.müşterek bürolar. operasyonel denetim uygulanmasını ve ilgili birimlerinin günlük operasyonlarının yönetimini kapsamaktadır. ve denetim planlaması gibi idari konularda danışmanlık ve yardım sağlanmasını kapsamaktadır. .1.holding şirketlerin (hissedar şirketlerin) faaliyetleri. bkz. 73.20.20.69.tali (yardımcı) yönetim büroları.2 İdari danışmanlık faaliyetleri 70. 73. Ayrıca aynı şirket veya işletmenin diğer birimlerin yönetilmesi ve idare edilmesi.20.Bu sınıf aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır.mahalli ve bölgesel bürolar. finansal planlama ve bütçeleme.21. stratejik veya organizasyonal planlamanın ve şirket veya işletmenin karar alma rolünün üstlenilmesini. bkz. vergi müşavirliği 70 İdare merkezi faaliyetleri. 70.

iş süreçlerine değişim mühendisliği uygulanması.10.çevre. 62..idari yerleşim veya arama danışmanlık hizmetleri.muhasebe metotlarının veya prosedürlerinin.01.70. bkz.muhasebe. 85.10.90. 69.60. yönetim bilgisi gibi alanlarda işletmelere ve kamu hizmet birimlerine tavsiye ve yardımda bulunulması.muhasebe sistemleri için bilgisayar yazılımlarının tasarlanması. . bkz. 74. insan kaynakları politikaları. 71. 78. rehberlik ve operasyonel yardım sağlanmasını kapsamaktadır.02 Planlama. 69. bütçe denetim prosedürlerinin tasarlanması. maliyet muhasebesi programlarının. Bu işletme hizmetlerinin sağlanması işletmelere ve ilgili kamu hizmetlerine aşağıdailere ilişkin tavsiye. üretim çizelgeleme ve kontrol planlama gibi idari hususlarda işletmelere ve diğer organizasyonlara tavsiye. bkz.değişim yönetimi. . rehberlik veya operasyonel yardımı kapsayabilir: .99 Diğer işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri 71 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri.11. güvenlik ve benzeri danışmanlık faaliyetleri. hukuki tavsiye ve temsil. .12 . organizasyon etkinlik ve denetim.planlama. agronomi.01 Muhasebe metotlarının veya prosedürlerinin. 70. .eğitim danışmanlığı faaliyetleri. vergi müşavirliği. pazarlama hedefleri ve politikaları. yönetim bilgisi gibi alanlarda işletmelere ve kamu hizmet birimlerine tavsiye ve yardımda bulunulması 70. maliyet muhasebesi programlarının. bkz.22 İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri Bu sınıf stratejik ve organizasyonal planlama. . bkz. Kapsam dışı olanlar.22. 71.22. personel ve ürün belgelendirme faaliyetleri (kalite belgeleri) 70. defter tutma ve denetim faaliyetleri.22. ücret ve emeklilik stratejileri.20. teknik muayene ve analiz TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 313 / 374 . bkz. organizasyon etkinlik ve denetim. uygulamalar ve planlama.22. maliyet azaltma ve diğer mali konular. bkz.mimari ve mühendislik danışmanlık faaliyetleri.03 Sistem. bütçe denetim prosedürlerinin tasarlanması 70.

09. soğutma. bkz.iç dekorasyon. . 71.+inşaat mühendisliği. 62. 62. jeolojik ve sismik ölçüm.11.01. bkz.+yer altı ölçüm faaliyetleri. teknik resim hizmetlerinin.12 Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.99 Mimarlık faaliyetleri 71. . . makine. 74.madencilik operasyonları ile bağlantılı olarak sondaj denemesi.90. Aynı zamanda fiziksel. 71. bkz. .10.+elektrik ve elektronik mühendisliği. maden mühendisliği. su (hidrolik) mühendisliği ve trafik mühendisliğini kapsayan projeler.+hidrolojik ölçüm faaliyetleri. 09.bilgisayar danışmanlarının faaliyetleri.ortak yazılım geliştirmesi veya yayınlanması..mimari danışma faaliyetleri: +inşaat tasarımı ve teknik resim. teknik resim hizmetlerinin. bkz. Kapsam dışı olanlar. sağlık ve kirlilik denetim mühendisliği.02..teknik muayene faaliyeti. . 62. inşaat denetim hizmetlerinin ve yer ölçümü ve haritalama hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır.iklimleme. 71.09.bilişim danışmanlarının faaliyetleri.+haritacılık ve uzay enformasyon faaliyetleri.02 Şehir ve bölge planlaması ve peyzaj mimarlığı 71. bkz. iş güvenliği mühendisliği ile ilgili projelerinhazırlanmasıvegerçekleştirilmesi. 71. . . yapılar. +su yönetim projeleri. +makineler.. 09. bkz. mühendislik hizmetlerinin.mühendislik tasarımı (yani makineler. inşaat denetim hizmetlerinin ve yer ölçümü ve haritalama hizmetlerinin ve benzerlerinin sağlanmasını kapsamaktadır. . teçhizat. aletler.mühendislikle ilgili araştırma ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 314 / 374 .29. endüstri ve sistem mühendisliği. süreçler ve sistemlerin hazırlanmasına fizik kurallarının ve mühendislik ilkelerinin uygulanması) veaşağıdakileriçindanışmanlıkfaaliyetleri.jeofizik. +şehir ve bölge planlaması ve peyzaj mimarlığı.11 Mimarlık faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.Bu bölüm mimarlık hizmetlerinin. ses mühendisliği ve benzerinin kullanılması ile projelerin hazırlanması.01 İnşaat tasarımı ve teknik resim 71. endüstriyel süreçler ve endüstriyel fabrikalar.jeodezik ölçüm faaliyetleri:+arazi ve sınır ölçüm faaliyetleri. 62. Kapsam dışı olanlar.10. ve diğer analitik deneme hizmetlerinin icrasını da kapsamaktadır.20.1 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık Bu grup mimarlık hizmetlerinin. mühendislik hizmetlerinin. 58. 62.11. kimyasal mühendislik.02. .11. kimyasal.

+yer altı ölçüm faaliyetleri.hava fotoğrafçılığı. 71. . sağlık ve kirlilik denetim mühendisliği. bkz.geliştirme faaliyetleri.05 İklimleme. jeolojik ve sismik ölçüm 71. bkz. iş güvenliği mühendisliği ile ilgili projelerin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi 71.1.12.02 İnşaat mühendisliği.12. maden mühendisliği.04 Elektrik ve elektronik mühendisliği.07 Jeodezik ölçüm faaliyetleri hidrolojik ölçüm faaliyetleri.06 Jeofizik.10.03 Su yönetim projeleri 71. 74.+haritacılık ve uzay enformasyon faaliyetleri.12.endüstri tasarımı. kimyasal mühendislik. endüstriyel süreçler ve endüstriyel fabrikalar 71. 71. bkz. 72. ses mühendisliği ve benzerinin kullanılması ile projelerin hazırlanması 71.12.12.08 Haritacılık ve uzay enformasyon faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 315 / 374 . 74. . su (hidrolik) mühendisliği ve trafik mühendisliğini kapsayan projeler 71. soğutma.12. makine.12. endüstri ve sistem mühendisliği.12.20.01 Makineler.

motorlu taşıtlar. +materyallerin güç. 86. dahil olmak üzere. +yiyecek üretimine ilişkin veteriner muayenesi ve denetim dahil olmak üzere.hayvan örneklerinin test edilmesi.99 Diğer mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık 71. sosyal ve beşeri bilimler.+kaynaklar ve bağlantıların radyografik muayenesi..09 Yapı denetim faaliyetleri 71.motorlu taşıtların periyodik yol güvenliği muayenesi. üç tip araştırma ve geliştirme faaliyetini kapsamaktadır: 1) temel araştırma: öncelikle fenomen ve gözlemlenebilir gerçeklerin esaslarına temel teşkil eden yeni bilgiler elde edilmesi için yapılan. sistemlerin ve hizmetlerin oluşturulmasına ve aslında zaten üretilmiş veya oluşturulmuş olanların geliştirilmesine yönelik.20. vb fiziksel karakteristiklerinin ve performanslarının test edilmesi.Bu bölüm içerisinde yer alan araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri iki kategoriye ayrılmaktadır: Doğal bilimler ve mühendislik. bkz. yeni bilgi elde etmek için gerçekleştirilen özgün araştırma ve 3) deneysel geliştirme: yeni malzemelerin.20.tüketim malları.+motorlar. ürünlerin ve cihazların üretilmesine.pazar araştırması. bkz.polis laboratuarlarının işletilmesi. yiyecek hijyeni alanında test faaliyetleri. yeni süreçlerin. otomobiller. her tür materyal ve ürünün fiziksel. gemiler. . . bkz. kısmi uygulaması veya görünürde bir kullanımı olmayan deneysel veya teorik çalışma. tıbbi ve diş örneklerinin test edilmesi ve analizi.71.00 Teknik test ve analiz faaliyetleri 72 Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri Bu bölüm.2 Teknik test ve analiz faaliyetleri 71. nükleer santraller.+nitelik ve güvenilirlik testi. Kapsam dışı olanlar. Kapsam dışı olanlar. 73. . 75. 71.20 Teknik test ve analiz faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri içermek üzere. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 316 / 374 . . basınçlı konteynerler. uçaklar. vb.+hata analizi+çevresel göstergelerin muayenesi ve ölçülmesi: hava ve su kirliliği ve benzeri. 2) uygulamalı araştırma: temel olarak belirli bir pratik hedef veya amaca yönelik. elektronik teçhizat ve benzeri tüm makinelerin performans testi:. radyoaktivite. araştırma ve/veya pratik tecrübeden elde edilen mevcut bilgiyi kullanan sistematik çalışma.00. ürünlerin belgelendirilmesi. kalınlık. . dayanıklılık.+mineral ve benzerlerinin bileşiminin ve saflığının test edilmesi.örnek ve modeller kullanılarak test edilmesi (örneğin uçaklar.12. barajlar ve benzeri).tanısal görüntüleme.12. . kimyasal ve diğer analitik testlerini kapsamaktadır: +akustik ve titreşim testleri.

protein dizilerine ilişkin veritabanları oluşturulması. +mühendislikle ve teknolojiyle ilgili araştırma ve geliştirme.1 Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri Bu grup. dizilimi/ birleştirilmesi/ mühendisliği.19 Doğal bilimlerle ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. embriyo manipülasyonu. gen tanımlama profili. doğal bilimler ve mühendislik ile ilgili temel araştırma. aşı/bağışıklık uyarıcıları.00 Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri 72. biyolojik iyileştirme. genetik mühendisliği.. 72.. kağıt hamuru ağartma. işaretlenmesi. süzdürme. deneysel geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır.. hücresel birleşme. 72. büyük moleküllü ilaçlar için geliştirilmiş dağıtım yöntemleri.72. virüs vektörleri.19. uygulamalar ve işleyen biyosistemler için cihazlar oluşturmaya yönelik nano/mikro üretim araç ve işlemlerine uygulanması.01 Denizde yapılan araştırmacılık faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 317 / 374 . protein izolasyonu ve hücre reseptörlerinin arındırılması.11. Proteinler ve diğer moleküller: proteinlerin ve peptiplerin (büyük moleküllü hormonlar dahil). DNA/RNA dizilimi/ birleştirilmesi/ kuvvetlendirilmesi.. teşhislerdeki. belirlenmesi. biyoproses. vb. biyolojik filtreleme ve kirletici maddelerin topraktan bitkilere aktarılması (bitki kullanarak ıslah). sistem biyolojisi dahil.doğal bilimlerle ve mühendislikle ilgili biyo teknolojik araştırma ve deneysel geliştirme dışındaki araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri: +doğal bilimlerle ilgili araştırma ve geliştirme.11 Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri Bu sınıf bio teknoloji ile ilgili araştırma ve deneysel geliştirmeyi kapsamaktadır:.. +zirai bilimlerle ilgili araştırma ve geliştirme +ağırlıklı olarak doğal bilimlerle ve mühendislikle ilgili disiplinler arası araştırma ve geliştirme.hücre ve doku aşılama ve mühendisliği: hücre/doku aşılama.biyoinformatik: genomlara.DNA / RNA: genom. farmakogenetik.gen ve RNA vektörleri: gen tedavisi. uygulamalı araştırma. . doku mühendisliği (doku yapıları ve biyomedikal mühendislik dahil). biyolojik kükürt giderme.biyo teknoloji teknik işlemleri: bioreaktör kullanarak fermantasyon. kağıt hamuru üretimi. ve genin işlevsizleştirilmesi teknolojisininkullanımı. proteomik (proteinler üzerine genetik bilim dalı). karmaşık biyolojik süreçlerin modellenmesi. 72.nanobiyoteknoloji: ilaç dağıtımındaki. +tıp bilimleriyle ilgili araştırma ve geliştirme. gen araştırması.

20. radyo. +stantların ve diğer teşhir bina ve inşaatlarının oluşturulması.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 73.beşeri bilimlere ilişkin araştırma ve geliştirme. 73.sosyal bilimlerle ilgili araştırma ve geliştirme.+hava araçları kullanılarak yapılan reklam.20. televizyon. 72.00 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirma faaliyetleri 73 Reklamcılık ve pazar araştırması Bu bölüm reklam kampanyalarının oluşturulması ve bu reklamlara dergiler. bültenler ve binalar. ilan tahtaları. . .+reklam materyallerinin ve eşantiyonların dağıtım ve teslimi. +ürünlerin promosyonu.19. reklam materyallerinin üretilmesi ve satın alınması dahil olmak üzere tüm alanlardaki reklamcılık hizmetlerinin (işyerlerinin kendi kapasiteleri veya alt sözleşmeler yoluyla) sağlanmasını kapsamaktadır. bkz.pazar araştırması.1 Reklamcılık 73.. +satış noktalarında pazarlama. paneller. gazeteler.11 Reklam ajanslarının faaliyetleri Bu sınıf tavsiye. galeri tasarımı. internet ve diğer basın yayın araçlarında yer verilmesi. .pazarlama kampanyalarının ve müşterilerin çekilmesi ve elde tutulmasını amaçlayan diğer reklamcılık hizmetlerinin yürütülmesi.2 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri 72. . veya teşhir binalarının ve inşaatlarının belirlenmesinin yanı sıra diğer basın yayın araçlarında yer verilmesini kapsamaktadır.72. radyo ve televizyonda.99 Diğer doğal bilimlerle ve mühendislikle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri 72.20 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirma faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. araba ve otobüs afişleri gibi. dergileri.ağırlıklı olarak sosyal bilimler ve beşeri bilimlere ilişkin disiplinler arası araştırma ve geliştirme.+açık hava reklamının yaratılması ve sergilenmesi. yaratıcılık hizmetleri. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 318 / 374 .reklam kampanyalarının tasarlanması ve gerçekleştirilmesi:+reklamın yaratılması ve gazeteler. . Kapsam dışı olanlar. vitrin düzenlemesi.

. bkz.reklam fotoğrafçılığı.19. bkz. 82.30.reklam materyallerinin yayımlanması. Kapsam dışı olanlar..11. . bkz.postacılık faaliyetleri.20.halkla ilişkiler faaliyetleri.radyoda yayınlanması için ticari mesajların üretilmesi. galeri tasarımı.reklam zaman ve yerinin doğrudan zaman veya yer sahiplerince (yayımcı. +pazarlama danışmanlığı.20. bkz. 73.12. internet ve diğer basın yayın araçlarında yer verilmesi. bültenler ve binalar.kitle iletişim araçları (medya) yoluyla gösterim. paneller.+reklam materyallerinin ve eşantiyonların dağıtım ve teslimi.11. +posta reklamcılığı. .21.20. 58. vb) satışı. 70. +stantların ve diğer teşhir bina ve inşaatlarının oluşturulması 73. 74. 73.01 Reklam kampanyalarının tasarlanması ve gerçekleştirilmesi reklamın yaratılması ve gazeteler. ilgili faaliyet sınıfı.+posta reklamcılığı. bkz. bkz. radyo.99 Diğer reklam ajanslarının faaliyetleri 73. . +satış noktalarında pazarlama.19.+açık hava reklamının yaratılması ve sergilenmesi. .2 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 319 / 374 . 73.+hava araçları kullanılarak yapılan reklam. vitrin düzenlemesi. 82.00 Kitle iletişim araçları (medya) yoluyla gösterimi 73. Kapsam dışı olanlar. araba ve otobüs afişleri gibi. +pazarlama danışmanlığı. . dergileri. bkz.59. -televizyon ve filmlerde yayınlanması için ticari mesajların üretilmesi.11.02 Pazarlama kampanyalarının ve müşterilerin çekilmesi ve elde tutulmasını amaçlayan diğer reklamcılık hizmetlerinin yürütülmesi ürünlerin promosyonu.toplantı ve ticari fuar organizatörleri. çeşitli özendirici medya reklamları için yer ve zaman satışı veya yeniden satışı. televizyon.11. 73.59. bkz. . bkz.12 Kitle iletişim araçları (Medya) yoluyla gösterimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.pazar araştırması. . ilan tahtaları.

mimarlık ve mühendislik faaliyetleri.01 Satışların artırılması ve yeni ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla.73.99 Diğer piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri 74 Diğer profesyonel.20 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. mal ve hizmetlerin Kabul edilirliği ve mala ve hizmete aşinalık ve tüketicilerin satın alma alışkanlıklarının araştırılması.20.satışların artırılması ve yeni ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla. bilimsel ve teknik hizmetlerin sağlanmasını kapsamaktadır (hukuk ve muhasebe faaliyetleri. 74.02 Politik.10 Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 320 / 374 . teknik muayene ve analiz.20.1 Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri 74. bilinirlik. 73. pazar potansiyeli. sonuçların istatistiki analizi dahil olmak üzere. pazar potansiyeli.20. araştırma ve geliştirme ve reklamcılık faaliyetleri hariç).politik. ekonomik ve sosyal konularla ilgili kamuoyu araştırmalarının ve bunların istatistiki analizlerinin yapılması 73... sonuçların istatistiki analizi dahil olmak üzere. yönetim ve yönetim danışmanlığı faaliyetleri. mal ve hizmetlerin kabul edilirliği ve mala ve hizmete aşinalık ve tüketicilerin satın alma alışkanlıklarının araştırılması 73. bilimsel ve teknik faaliyetler Bu bölüm profesyonel. ekonomik ve sosyal konularla ilgili kamuoyu araştırmalarının ve bunların istatistiki analizlerinin yapılması. bilinirlik.

. yapılar. bkz. ayakkabı.mühendislik tasarımı.10.10. mobilya ve diğer iç dekorasyon ve diğer moda malları ile ilgili moda tasarımı..02 Endüstriyel tasarım. giysi.03 Grafik tasarımcılarının faaliyetleri 74. yani dağıtımda. . kullanımda ve bakımında insan karakteristiklerini ve ihtiyaçlarını. pazar cazibesini dikkate alarak.10.10. güvenliğini. 74.renginin ve yüzey bitirme işlemlerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere ürünlerin kullanımını. pazar cazibesini dikkate alarak. giysi. kullanımda ve bakımında insan karakteristiklerini ve ihtiyaçlarını. mücevher. değerini ve görünümünü optimize eden tasarımları ve özellikleri oluşturma ve geliştirme. mekanizmasının. 71.99 Diğer uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri 74.grafik tasarımcılarının faaliyetleri. yani makineler. süreçler ve sistemlerin hazırlanmasına fizik kurallarının ve mühendislik ilkelerinin uygulanması . aletler. değerini ve görünümünü optimize eden tasarımları ve özellikleri oluşturma ve geliştirme 74.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır..12. teçhizat.mimari tasarım. mobilya ve diğer iç dekorasyon ve diğer moda malları ile ilgili moda tasarımı 74. .web sayfalarının tasarımı ve programlanması. .11.01. 62.kişisel eşyalar veya ev eşyaları gibi tekstil. güvenliğini. şeklinin.endüstriyel tasarım. mekanizmasının. ürünün malzemelerinin. mücevher. Kapsam dışı olanlar. bkz. 71.2 Fotoğrafçılık faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 321 / 374 .10.iç mimarların (dekoratörlerin) faaliyetleri. . ürünün malzemelerinin. bkz.01 Kişisel eşyalar veya ev eşyaları gibi tekstil. ayakkabı. yani dağıtımda.renginin ve yüzey bitirme işlemlerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere ürünlerin kullanımını.04 İç mimarların (dekoratörlerin) faaliyetleri 74. şeklinin.

foto muhabirlerinin faaliyetleri. yani profesyonel uygulamalar dahil. +hava fotoğrafçılığı.. basılması ve çoğaltılması.gayrimenkul ve sigorta için olanlar hariç ekspertiz faaliyetleri (antika eşyalar.çevre TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 322 / 374 .haritacılık ve uzay bilgi faaliyetleri. bilimsel ve teknik faaliyetler Bu sınıf genellikle ticari müşterilere verilen geniş kapsamlı hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır. 74. bkz.. yayın. 71. fakat gayrimenkul komisyonculuğu dahil olmamak üzere.güvenlik danışmanları.9 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer profesyonel.+1 saatte baskı yapan fotoğraf dükkanları (fotoğraf makinesi satan dükkanların bir parçası olmayanlar).hava durumu tahmin faaliyetleri. .tarım (toprak) bilim (agronomi) danışmanlığı. Kapsam dışı olanlar. moda. bkz.. bkz.sinema filmi ve televizyon endüstrileri ile ilgili sinema filmlerinin işlenmesi. toplantılar gibi.3 Tercüme ve tefsir faaliyetleri 74. gayrimenkul veya turizm amaçlı fotoğrafçılık.12.00 Tercüme ve tefsir faaliyetleri 74.30. 96.09.+fotoğraflarla ilgili olarak kopyalama ve onarma veya slayt rötuşlama. . .fatura denetimi ve navlun oranı bilgisi.00 Fotoğrafçılık faaliyetleri 74. +slaytların kaplanması. bilimsel ve teknik yetenek düzeyleri gerektiren faaliyetleri kapsamaktadır ancak genellikle kısa süreli olan süregelen rutin şirket fonksiyonlarını hariç tutmaktadır. okullar.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .12. Bu daha (uzmanlaşmış) mesleki.filmin işlenmesi:+müşteriden alınan negatiflerin veya sinema filmlerinin banyo edilmesi.şirket komisyonculuk faaliyetleri. .90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer profesyonel.20 Fotoğrafçılık faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır..74. 59..patent komisyonculuğu faaliyetleri (patentlerin alım ve satımı için düzenleme yapılması). mücevher gibi).ticari amaçlı ve tüketiciye yönelik fotoğraf üretimi:+pasaportlar.+ticari.bozuk para ile çalışan fotoğraf makinelerinin (self servis) işletilmesi. düğünler için portre fotoğrafçılığı. . +olayların videoya kaydedilmesi: düğünler.20.+filmin banyo edilmesi ve fotoğraf basım laboratuarları.30 Tercüme ve tefsir faaliyetleri 74. . . küçük ve orta ölçekli şirketlerin alım ve satımının düzenlenmesi. bilimsel ve teknik faaliyetler 74. .

06 Gemi klas müesseseleri... bkz.30. 82. bkz. 71. . 68.20. 74. bkz. bkz.idari danışmanların faaliyetleri..çevrimiçi müzayede faaliyetleri. . 47. bkz. 45.90.diğer teknik danışmanlıklar.kullanılmış motorlu taşıtların müzayede yoluyla toptan satışı. 70.toplantı ve ticari gösteri organizatörlerinin faaliyetleri. 73.gayrimenkul simsarlarının faaliyetleri. 74.90.reklam ve diğer reklam tasarımlarının teşhir edilmesi. Kapsam dışı olanlar.mimarlık. bkz.müşteri bağlılık programlarının yönetilmesi.. 73.. mühendislik ve idari danışmanlık dışındaki danışmanlık faaliyetleri..stand ve diğer teşhir bina ve inşaatlarının oluşturulması. 71..kesin hesap araştırma faaliyetleri. bkz. 82.bağımsız müzayedecilerin faaliyetleri.90. bkz. bkz. bkz.90.10. .22.90.20.90.müzayede salonlarının faaliyetleri (perakende).11. . deniz ekspertiz ve sürveyör faaliyetleri 74.02 Mimarlık. bkz.1. 69.11.90.defter tutma faaliyetleri. bilimsel ve teknik faaliyetler 75 Veterinerlik hizmetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 323 / 374 . bkz. mühendislik ve idari danışmanlık dışındaki danışmanlık faaliyetleri 74. 47.01 Patent komisyonculuğu faaliyetleri (patentlerin alım ve satımı için düzenleme yapılması) 74.05 Puantajlama faaliyetleri 74.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer profesyonel. 82. bkz. 71.endüstriyel tasarım ve makine tasarımı.99.1.99..danışmanlığı.91.yiyecek üretiminde veteriner muayene ve denetimi.mimarlık ve mühendislik danışmanlarının faaliyetleri. bkz.tüketici kredisi ve borç danışmanlığı.99. .04 Navlun komisyoncuları 74.90.03 Forvarder faaliyetleri 74. . bkz.31. 88.12.

. bkz. bkz. Kısım L.62. . Kapsam dışı olanlar.koyunların kırpılması.finansal leasing. 01.62.suni dölleme ile ilgili faaliyetler. sürü gütme hizmetleri.gayrimenkul kiralanması. 01. bkz.00. köpek kulübelerinin veya evlerinin ziyaret edilmesi durumunda ve ayrıca veteriner hastanelerinde çalıştıklarında kendi muayene odalarında veya başka bir yerde gerçekleştirilmektedir. Bu.1 Motorlu taşıtların kiralanması ve leasingi 77. 01. 64. (2) eğlence ve spor teçhizatının ve kişisel ve ev teçhizatının kiralanması.Bu faaliyetler nitelikli veterinerler tarafından çiftliklerin. kümes hayvanlarının iğdiş edilmesi. bilgisayarlar. . .Operasyonel leasingin yalnızca sağlanması bu kısma dahil olmaktadır Kapsam dışı olanlar. . 75.09. köpek kulübelerinin veya evlerin ziyareti sırasında olduğu kadar.evcil hayvanlar için hayvan sağlık bakımı ve kontrolü faaliyetleri. 77. bkz. Bu aynı zamanda hayvan ambulans hizmetlerini de kapsamaktadır.Bu bölüm çiftlik hayvanları veya evcil hayvanlar için hayvan sağlık bakım ve kontrol hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır.11 Hafif motorlu taşıtların ve arabaların kiralanması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 324 / 374 .sürü test hizmetleri. ulaştırma (kısım H).62. 75. ve endüstri makineleri ve teçhizatı gibi geniş kapsamlı bir dizi maddi malları içermek üzere. alt bölümlere ayrılabilmektedir: (1) motorlu taşıtların kiralanması. örneğin inşaat (kısım F).91.00 Veterinerlik hizmetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.sağlık bakımı olmaksızın yatılı hayvan çiftlikleri. bu teçhizatla gerçekleştirilen faaliyetlere tekabül eden sınıflara bakınız. veteriner hastanelerindeki nitelikli veterinerler tarafından kendi danışma ve muayenehane odaları veya başka bir yerde yerine getirilmektedir. çobanlık hizmetleri. bkz. . Bu hizmetler.0 Veterinerlik hizmetleri 75. çiftliklerin.hayvan çiftlikleri için hayvan sağlık bakımı ve kontrolü faaliyetleri.62. tüketim malları. 96. (3) diğer taşıma teçhizatını kapsamak üzere işletme faaliyetleri için kullanılan türdeki diğer makine ve teçhizatın leasingi ve (4) kişisel hakların (sahiplik hakkı olan ürünlerin) ve benzeri ürünlerin kiralanması. . . bkz. bkz. . maddi ve finans dışı maddi olmayan varlıkların kiralanması ve leasingini kapsamaktadır.00 Veterinerlik hizmetleri 77 Kiralama ve leasing faaliyetleri Bu bölüm müşteriler için periyodik bir kiralama veya leasing ödemesi karşılığında otomobiller.operatör ile birlikte teçhizatın kiralanması. 01.sağlık bakımı olmaksızın evcil hayvan yatılı faaliyetleri.

kanolar.00 Hafif motorlu taşıtların ve arabaların kiralanması 77. 77. Kapsam dışı olanlar.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. bkz.5 tondan daha fazla) 77.ağır eşya taşıtlarının veya kamyonlarının sürücü ile birlikte kiralanması veya leasingi. 49. Kimi durumlarda eşyaların daha uzun süreler için kiralanabilmelerine rağmen faaliyetler genellikle eşyaların kısa süreli kiralanmasını kapsamaktadır.plaj sandalyeleri ve şemsiyeleri. .41.32. . bkz.99 Diğer kamyonların kiralanması ve leasingi 77. .taşıtların izleyen türlerinin kiralanması ve operasyonel leasingi: +kamyonlar. 77. römorklar veya ağır motorlu taşıtlar (3.12.12 Kamyonların kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.5 tondan daha fazla).12. yelkenliler. +eğlence taşıtları. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 325 / 374 . 49.39.21 Eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi Bu sınıf eğlence ve spor teçhizatının kiralanmasını kapsamaktadır: .aşağıdaki taşıtların kiralanması ve operasyonel leasing: +sürücüsüz olarak yolcu arabaları ve diğer hafif motorlu taşıtlar (3.11. . . . 49.bisikletler.gezi tekneleri. römorklar veya ağır motorlu taşıtlar (3. 77. eğlence ve spor teçhizatının ve video kasetlerinin kiralanmasının yanı sıra kişisel ve ev eşyalarının kiralanmasını kapsamaktadır. .5 tondan daha az).diğer spor teçhizatı.02 Eğlence taşıtları 77.otomobillerin ve hafif motorlu taşıtların sürücü ile birlikte kiralanması veya leasingi. .kayaklar.2 Kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi Bu grup.12.01 Kamyonlar.

. 77.00 Eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi 77. 77. bkz. +bir hobi olarak amatörler tarafından kullanılan ev onarımı için aletler gibi makine ve teçhizat. .operatörsüz olarak tarım ve ormancılık makine ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 326 / 374 .22. mutfak ve yemek takımı. bkz.çamaşırhalerden çamaşır. müzikal aletler.31 Tarımsal makine ve teçhizatın kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kamyonların. DVD`lerin ve benzerlerinin kiralamasını kapsamaktadır.ofis mobilyalarının kiralanması.hanehalkları veya sanayiler için ev veya kişisel eşyaların her türlüsünün kiralanması (eğlence ve spor teçhizatının kiralanması hariç olmak üzere): +tekstil. 50.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi 77.video kasetlerinin ve plakların kiralanması. bkz. bkz.eğlence tesislerinin bir parçası olarak eğlence ve spor teçhizatının kiralanması.39. . 77.22.motosikletler ve karavanların sürücüsüz olarak kiralanması.gezinti botlarının ve yelkenli botların mürettebatıyla birlikte kiralanması. gazeteler ve dergiler.01. +kitaplar.y. giyecek ve ayakkabı. iş üniforması ve ilgili unsurların sağlanması. Kapsam dışı olanlar.33. ..00 Video kasetlerin ve disklerin kiralanması 77.30. 77. elektrikli aletler ve ev eşyaları. . . bkz.video kasetlerinin ve disklerin kiralanması. .21. . +çiçekler ve bitkiler. 77. 77. dekor ve kostümler.eğlence ve spor eşyalarının kiralanması. 77.50. teçhizat ve eşyanın kiralanması ve leasingi 77. 77. 93.s. çömlek ve cam.otomobillerin. +mücevher. diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması. . bkz. bkz.3 Diğer makine. bkz.29.22.21. plakların.29. römorkların ve eğlence taşıtlarının sürücüsüz olarak kiralanması. 77.29. . +mobilya. 96. +evde kullanım için elektronik teçhizat. CD`lerin. bkz.b.22 Video kasetlerin ve disklerin kiralanması Bu sınıf video kasetlerin. 77.Kapsam dışı olanlar. . bkz.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.1.10.

77. . 77.operatörsüz olarak inşaat ve yeraltı inşaatı makine ve teçhizatının kiralanması ve operasyonel leasingi: +vinç kamyonları.- TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 327 / 374 . . bkz.teçhizatlarının kiralanması ve operasyonel leasingi: +örneğin tarımsal traktörler ve benzerleri gibi sınıf 28. elektronik hesap makinesi ve benzerleri. +kurma ve sökme hariç yapı iskeleleri ve çalışma platformları. 02. bkz.tarım ve orman makine ve teçhizatlarının operatör ile birlikte kiralanması.61. Kapsam dışı olanlar.00 Büro makine ve teçhizatının (bilgisayarlar dahil) kiralanması ve leasingi 77. Kapsam dışı olanlar. bölüm 50.00 Tarımsal makine ve teçhizatın kiralanması ve leasingi 77.32. + muhasebe makineleri ve teçhizatı: yazarkasa.33.00 İnşaat ve yeraltı mühendisliği makine ve teçhizatının kiralanması ve leasingi 77. + çoğaltma makineleri. .34 Su taşımacılığı araçlarının kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.operatör olmaksızın su taşımacılığı teçhizatının kiralanması ve operasyonel leasingi: + ticari botlar ve gemiler. 43.operatör ile birlikte inşaat ve inşaat mühendisliği makine ve teçhizatının kiralanması. . 01. bkz. Kapsam dışı olanlar.operatörü olmaksızın büro makine ve teçhizatının kiralanması ve operasyonel leasingi: + bilgisayar ve bilgisayar çevre donanımları.+ büro mobilyaları.33 Büro makine ve teçhizatının (bilgisayarlar dahil) kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.32 İnşaat ve yeraltı mühendisliği makine ve teçhizatının kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .30`dakilerle üretilen ürünler. .40. 77.su taşımacılığı teçhizatının operatör ile birlikte kiralanması. daktilolar ve kelime işlem makineleri.31.

00 Hava taşımacığı araçlarının kiralanması ve leasingi 77.02 Gezinti tekneleri işletmeciliği 77. . + diğer bilimsel. 77.+ takım tezgahları. 77.34. . + sinema filmi prodüksiyon teçhizatı. .bilgisayarlar dahil olmak üzere. + demiryolu taşıtları. 77.gezinti teknelerinin kiralanması.33. 77.+ madencilik ve petrol çıkarma alanı teçhizatı.35. bkz.34. bkz. bölüm 51. Kapsam dışı olanlar. .sürücüsüz olarak kara taşımacılığı teçhizatının (motorlu taşıtlar hariç) kiralanması ve operasyonel leasingi:+ motosiklet. + profesyonel radyo.bisikletlerin kiralanması.hava taşımacılık teçhizatının operatör ile birlikte kiralanması. televizyon ve iletişim teçhizatı. . ticari ve endüstriyel makineler. televizyon ve iletişim teçhizatı.inşaat ve yeraltı inşaat makine ve teçhizatının kiralanması. .31..35 Hava taşımacığı araçlarının kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.32.21. teçhizat ve eşyaların kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. + diğer bilimsel. + sıcak hava balonları.01 Yat işletmeciliği 77.21 77. + ölçüm ve denetim teçhizatı. bkz.39.+ takım tezgahları. + sinema filmi prodüksiyon teçhizatı. karavan ve kamp araçları vb.+ madencilik ve petrol çıkarma alanı teçhizatı. + ölçüm ve denetim teçhizatı. . 77.tarımsal ve orman makine ve teçhizatının kiralanması. bkz. + profesyonel radyo.01 Operatörsüz olarak genellikle endüstriler tarafından sermaye malları olarak kullanılan diğer makine ve teçhizatın kiralanması ve operasyonel leasingi motorlar ve türbinler. ticari ve endüstriyel makineler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 328 / 374 .. bkz. Kapsam dışı olanlar.operatörsüz olarak genellikle endüstriler tarafından sermaye malları olarak kullanılan diğer makine ve teçhizatın kiralanması ve operasyonel leasingi:+ motorlar ve türbinler. bkz.operatör olmaksızın hava taşımacılık teçhizatının kiralanması ve operasyonel leasingi:+ uçaklar. 77. büro makineleri ile teçhizatının kiralanması.39 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine. 77.

boş iş kadrolarının listelenmesi. bkz.3. bir telif ücreti veya lisans ücreti ödenen ürün sahibine (yani varlık sahibine) kişisel hakların (sahiplik hakkı olan ürünlerin) ve benzeri ürünlerin kullanılması için diğer kişilere izin verilmesi faaliyetlerini kapsamaktadır. fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi Bu sınıf. teçhizat ve eşyaların kiralanması ve leasingi 77. . + marka adları. Bugünkü sahipleri bu ürünleri vücuda getirmiş ya da getirmemiş olabilirler.+ ticari markalar ve hizmet markaları. yeniden üretim için izin verilmesi. fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi 77.kişisel hakların (sahiplik hakkı olan ürünlerin) ve benzeri ürünlerin leasingi (kitaplar veya bilgisayar yazılımı gibi telif hakkı saklı olan çalışmalar hariç olmak üzere). + demiryolu taşıtları. sonraki süreçler ve ürünlerde kullanım. + maden çıkarımı -ve değer biçme. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 329 / 374 . gruplar 77. bir ayrıcalık hakkı uyarınca çalışan işletmeler gibi. . istihdam acentelerinin çalışanları hariç olmak üzere.40. 77. 77.aşağıdakilerin kullanılması için telif veya lisans ücretlerinin alınması:+ patentli varlıklar.02 Sürücüsüz olarak kara taşımacılığı teçhizatının (motorlu taşıtlar hariç) kiralanması ve operasyonel leasingi motosiklet. bilgisayar yazılımı. bkz. fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi 78 İstihdam faaliyetleri Bu bölüm. bkz. .99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine.4 Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında. Bu ürünlerin kiralanması çeşitli şekillerde olabilir. 77.gayrimenkulün leasingi.39.maddi varlıkların leasingi. bölüm 58 ve 59..1.40 Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında. bkz. film).2. Kapsam dışı olanlar. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.hakların kazanımı ve ilan edilmesi.telif hakkı saklı olan çalışmaların üretimi. + imtiyaz sözleşmeleri. yeniden üretimi ve dağıtılması (kitaplar. 68. örneğin.. bölüm 58. 77.39.20. 59..77.00 Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında. karavan ve kamp araçları vb.

bkz.istihdam amacıyla başvuranların önerilmesi veya işe yerleştirilmesi.oyuncu seçme ajansları ve bürolarının faaliyetleri.idari yerleştirme ve araştırma faaliyetleri dahil olmak üzere personel araştırması. 74. . Kapsam dışı olanlar. Kapsam dışacenı olanlar. bkz. müşterinin işgücünü desteklemek amacıyla sınırlı bir süre için müşterilerin işyerlerine personel temin edilmesi faaliyetleri ile diğer insan kaynaklarının sağlanması faaliyetlerini kapsamaktadır.kişisel tiyatrotik veya sanatsal aracılar veya acentelerinin faaliyetleri. 78. gönderilmesi ve yerleştirilmesi faaliyetleri 78.02 Oyuncu seçme ajansları ve bürolarının faaliyetleri tiyatrotik rol dağıtım ajansları 78.10 İşe girecek kişilerin seçimi ve yerleştirilmesi faaliyetleri Bu sınıf. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. örneğin. seçimi. istihdam kadrolarının listelenmesi ve başvuran veya yerleştirilen kişilerin iş ve işçi bulma kurumu çalışanları olmaması halinde istihdam için adayların başvurusu ve yerleştirilmesini kapsamaktadır. geçici olarak onun yerini almak veya işgücüne katkıda bulunmak için sınırlı zaman TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 330 / 374 .10.idari araştırma ve yerleştirmefaaliyetleri.20 Geçici iş bulma kurumlarının faaliyetleri Bu sınıf. gönderilmesi ve yerleştirilmesi faaliyetleri. seçimi. 78. . Bubölüm aşağıdakileri kapsamaktadır:. tiyatrotik rol dağıtım ajansları.oyunculuk ajanslarının faaliyetleri.90..10.2 Geçici iş bulma kurumlarının faaliyetleri 78. 74.99 Diğer işe girecek kişilerin seçimi ve yerleştirilmesi faaliyetleri 78.10.. .bağımsız sanatçılar için aracılık faaliyetleri.90..1 İşe girecek kişilerin seçimi ve yerleştirilmesi faaliyetleri 78.01 İdari yerleştirme ve araştırma faaliyetleri dahil olmak üzere personel araştırması.online işçi yerleştirme kurumlarının faaliyetleri.

seyahat acenteleri aracılığıyla veya doğrudan temsilciler tarafından satılan. ve diğer mali ve insan kaynakları konuları ile ilgili hususlarda çalışanlar için işvereni resmi olarak temsil etmektedirler.20. tur operatörleri. İnsan kaynaklarının sağlanması. taşımacılık ve konaklama hizmetlerinin satışı ile iştigal eden acentelerin faaliyetini.1 Seyahat acentesi ve tur operatörlerinin faaliyetleri Bu grup. bkz. Kapsam dışı olanlar. burada sınıflandırılan birimler. vergiler. örneğin tur operatörleri.20. Bununla birlikte. temel olarak halk ve ticari müşteriler için asıl olarak seyahat..işletmelerin denetimi veya yönetimi ile birlikte insan kaynakları fonksiyonlarının sağlanması.30 Diğer insan kaynaklarının sağlanması Bu sınıf.00 Geçici iş bulma kurumlarının faaliyetleri 78. 78. müşteri işletmeler için insan kaynakları sağlanması faaliyetlerini kapsamaktadır.00 Diğer insan kaynaklarının sağlanması 79 Seyahat acentesi. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 331 / 374 .30. 79. turların düzenlenmesi ve bir araya getirilmesi faaliyetini kapsamaktadır. tur. 78. bu koşullarla ilgili eleman (personel) idare işleri ve insan kaynakları için çok geniş bir alana karşılık gelmektedir. temel olarak halk ve ticari müşteriler için asıl olarak seyahat. seyahat acenteleri aracılığıyla veya doğrudan temsilciler tarafından satılan. burada sınıflandırılan birimler müşterilerin çalışma alanlarında işçilere ilişkin olarak doğrudan denetim sağlamazlar. ancak bunlar çalışanların yönetim ve denetiminden sorumlu değildir.sürecinde müşteri işletmelere aynı zamanda geçici yardım hizmet biriminin çalışanı olan işçilerin sağlanması faaliyetlerini kapsamaktadır. Ayrıca turist rehberliği ve turizme destek faaliyetleri de buna dahil olmaktadır. taşımacılık ve konaklama hizmetlerinin satışı ile iştigal eden ajansların faaliyetini. bu işletmelerin ayrı ayrı ekonomik faaliyetleri içerisindeki sınıfa bakınız. ve diğer rezervasyon hizmetleri dahil olmak üzere seyahatle ilgili diğer hizmetleri kapsamaktadır.3 Diğer insan kaynaklarının sağlanması 78. türüne özgü olarak. uzun dönemli veya sürekli olarak gerçekleştirilmekte olup. turların düzenlenmesi ve bir araya getirilmesi faaliyeti. tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ile ilgili faaliyetler Bu bölüm. 78. Burada sınıflandırılan birimler bordrolar. örneğin. tur.alıcıların işgücüne sürekli olarak yerine yerleştirme ya da katkıda bulunmak amacıyla insan kaynaklarının sağlanması.

spor ve diğer eğlence ve davet etkinlikleri için bilet satılması faaliyetleri.11 ve 79. 79.ziyaretçiler için danışmanlık. 79.toplantı.90.02 Düzenli sefer yapan gemi acenteleri 79..90.+taşımacılık. 82. aşağıdakileri kapsamaktadır.seyahat acentelerinin ve tur operatörlerinin faaliyetleri.9 Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler 79.. tur. halk ve ticari müşteriler için toptan veya perakende satış temeline dayalı olarak başlıca seyahat. eğlence ve spor ve benzerleri için yer ayırma (rezervasyon).00 Seyahat acentesi faaliyetleri 79.+ taşımacılık.30. +müzelerin.12.00 Tur operatörü faaliyetleri 79. tiyatro.11 Seyahat acentesi faaliyetleri Bu sınıf. oteller.79.+konaklama.+ziyaretçiler için gezilerle ilgili bilgi sağlanması. araba kiralama.tiyatro. taşımacılık ve konaklama hizmetlerinin satışı ile iştigal eden ajansların faaliyetini kapsamaktadır.seyahat acenteleri aracılığıyla veya doğrudan temsilciler tarafından satılan turların düzenlenmesi ve bir araya getirilmesi.. Kapsam dışı olanlar.11.90 Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.. bkz. . 79.03 Düzensiz sefer yapan gemi acenteleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 332 / 374 .12.turizme destek faaliyetleri. Turlar aşağıdakilerin herhangi birini veya tümünükapsayabilmektedir. restoranlar. bkz. . müzik ve spor etkinlikleri.ortak devre mülk hizmetleri. +yiyecek. sınıflar 79.+ turist rehberliği faaliyetleri. tarihsel veya kültürel alanların ziyaret edilmesi. kongre ve konferans benzeri etkinliklerin yönetimi ve düzenlenmesi.90.12 Tur operatörü faaliyetleri Bu sınıf..01 Konteyner gemi acenteleri 79.

bkz.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır..kamu düzeni ve güvenliği faaliyetleri.2 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri 80. örneğin.1 Özel güvenlik faaliyetleri 80. 80. 84.00 Özel güvenlik faaliyetleri 80.zırhlı otomobil hizmetleri. koruma ve karakol hizmetleri. çünkü bu faaliyetlerin başlıca amacı uzmanlık bilgisinin aktarılması değildir. hırsız ve yangın alarmları. örneğin. elektronik güvenlik TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 333 / 374 . 80. para. inşaat vb.yalan makinesi hizmetleri. para. aşağıdakilerden bir veya birden fazlasının sağlanmasını kapsamaktadır: Koruma ve karakol hizmetleri. montaj ve onarım hizmetlerini de kapsamaktadır. ancak genellikle satış.20 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.10 Özel güvenlik faaliyetleri Bu sınıf.10. Eğer. 80 Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri Bu bölüm güvenlik ile ilgili hizmetleri kapsamaktadır. sonraki içerikler ayrı olarak sağlanmaktaysa.parmak izi alınması hizmetleri.kurulumu ve bakımı dahil olmak üzere. makbuz. .90. .koruma hizmetleri. veya diğer değerli şeylerin geçişinde bu gibi değerlerin korunması için personel ve teçhizatla birlikte toplanması ve dağıtımı.04 Kıyı gemi acenteleri N-İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ Bu kısım işletmelerin genel işleyişini destekleyen pek çok faaliyeti kapsamaktadır.24. veya diğer değerli şeylerin geçişinde bu gibi değerlerin korunması için personel ve teçhizatla birlikte toplanması ve dağıtımı. soruşturma ve detektiflik hizmetleri. makbuz. bunlar bu bölümden hariç tutulmaktadır ve perakende satış içerisinde sınıflandırılmaktadır. . .güvenlik görevlilerinin hizmetleri.79. örneğin. . Bu faaliyetler kısım M`de yer alan faaliyetlerden farklılaşmaktadır. . bu sistemlerin uzaktan kontrolüne odaklı faaliyetlerde elektronik güvenlik alarm sistemlerinin çalışması. Kapsam dışı olanlar.

29. Bu faaliyetleri yerine getiren birimler bu gibi güvenlik sistemlerinin. . binalar. . kasaların ve güvenlik bölmelerinin kurulumu. yeniden inşa. trenler ve benzerleri için dezenfekte ve imha faaliyetlerini. 47. 43. döşemeler.montaj. elektrikli güvenlik alarm sistemlerinin.20.alarm sistemlerinin kontrolü ve uzaktan kontrolü. onarım. uçakların ve benzerlerinin temizliği.anahtar çoğaltma hizmetlerinin sağlanması. 80. Bu hizmetler. 81.10 Bağlı tesisler destek hizmetleri Bu sınıf. şişelerin temizliği.güvenlik danışmanları. endüstri makinelerinin temizliği. istinat duvarları.24. genel iç temizlik. . kasaların ve güvenlik bölmelerinin özel mağazalarda perakende satışı. Kapsam dışı olanlar. kurulum veya bakım hizmetleri olmaksızın.3 Soruşturma faaliyetleri 80. bkz. hırsız ve yangın alarmı benzeri güvenlik sistemlerinin kurulumu.daha sonra kontrol olmaksızın. havuzlar.müşteri türünden veya soruşturma amacından bağımsız olarak tüm özel dedektiflerin faaliyetleri. . karayolu ve deniz tankerlerinin içlerinin temizliği faaliyetlerini. bir müşterinin tesisleri içerisinde yer alan her tür binanın iç ve dış temizliği. .soruşturma ve dedektiflik hizmet faaliyetleri. mekanik veya elektronik kilitleme cihazlarının. ve mekanik veya elektronik kilitleme cihazlarının.21. ve benzer yapıların düzenlenmesi gibi destek hizmetlerinin bir bileşiminin sağlanması benzeri belli sayıda genel destek hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır. . kasaların ve güvenlik bölmelerinin satışı ile de ilgilenmektedirler. hırsız ve yangın alarmları gibi.kontrol. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 334 / 374 . caddelerin süpürülmesi. bakım. .00 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri 80.90 .1 Bağlı tesisler destek hizmetleri 81. parmaklıklar. 84. koruma ve güvenlik. gemiler. 80. otobüslerin. 74. bkz. bkz. bir müşterinin tesisleri içerisinde destek hizmetlerinin bir kombinasyonunun sağlanmasını kapsamaktadır. kar ve buzun kaldırılması. 95.30.59.30 Soruşturma faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kamu düzeni ve güvenlik faaliyetleri. bkz. çöplerin yok edilmesi. çevre düzenleme ve bakım hizmetlerinin sağlanması ve bu hizmetlerin çevre düzenlemesi planları ve/veya kaldırım inşaatları (örneğin montaj). trenlerin.00 Soruşturma faaliyetleri 81 Binalar ve çevre düzenlemesi faaliyetleri Bu bölüm. bkz. mekanik veya elektronik kilitleme cihazlarının.

karayolu ve deniz tankerlerinin içlerinin temizliği faaliyetlerini. örneğin: bürolar.kuruluşlar.. 01.yeni binaların inşaat sonrasında temizlenmesi.23. şişelerin temizliği.39. .yardımcı hizmetlerin (örneğin. sağlanan hizmete göre uygun sınıfa bakınız. örneğin bir otel. bkz. bkz. şöminelerin.dükkanlar.99. . işletilen birimin sınıfına bakınız. binaların dış cepheleri (İnşaat) için kum atılması ve benzer faaliyetler. resepsiyon. bkz. endüstri makinelerinin temizliği.tarımsal zararlıların kontrolü.halı ve kilim yıkanması. 81. Kapsam dışı olanlar.00 Bağlı tesisler destek hizmetleri 81. 81.01 Her tür binanın genel (uzmanlaşmamış) temizliği bürolar. ısıtma) yalnızca birinin sağlanması fonksiyonu. Bu yardımcı faaliyetler. çamaşırhane ve tesisler içerisinde yardımcı işlemlerle ilgili hizmetleri kapsamaktadır.. bkz.01 81. .21 Binaların genel temizliği Bu sınıf. Kapsam dışı olanlar.bir müşterinin bilgisayar sistemleri ve/veya veri işleme olanaklarının yerinde idare edilmesi ve çalıştırılmasının sağlanması.daireler veya apartmanlar. 96..10. buhar kazanlarının. egzoz ünitelerinin temizlenmesi gibi. . maden. bkz.02 Diğer işletme ve mesleki binalar ve çok TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 335 / 374 . havalandırma kanallarının.2 Temizlik faaliyetleri Bu grup.21. . 43. Kapsam dışı olanlar.. . binaların dış temizliği faaliyetlerini. her türlü binanın genel iç temizliği.61.dükkanlar. ve diğer işletme ve mesleki binalar ve çok birimli yerleşim binaları. örneğin çimlerin temizlenmesi.fabrikalar. 84.buhar arıtımı. ve diğer işletme ve mesleki binalar ve çok birimli yerleşim binaları 81. restoran.fabrikalar. caddelerin süpürülmesi. 62. . . 43.. .müşterinin kuruluşunun tümüyle işletilmesi için idarecilerin ve fonksiyonel personelin sağlanması.22.daireler veya apartmanlar. .21. bkz. kalorifer kazanlarının. binalar için uzman temizlik faaliyetlerini veya diğer uzman temizlik faaliyetlerini.özel iç temizlik faaliyetleri. Bu faaliyetler pencereler veya geçitler gibi ortak dış alanları kapsamakla birlikte daha çok iç temizliktir. fırınların. ocakların.posta dağıtımı. veya hastane. .. 81.03. müşterinin işi veya faaliyetleri içerisinde yer almayan veyahut bunlardan sorumlu olmayan fonksiyonel personel tarafından gerçekleştirilmektedir.kuruluşlar. genel iç temizlik hizmetleri) veya görevlerin (örneğin. tül ve perdelerin temizliği. her tür binanın genel (uzmanlaşmamış) temizliği faaliyetlerini kapsamaktadır. binalar ve endüstri makineleri için dezenfekte ve imha faaliyetlerini. kar ve buzun kaldırılmasını kapsamaktadır. bkz.bir sözleşme veya ücret bazında ıslah evlerinin işletilmesi.

bys. diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri 81.03 Endüstriyel makinelerin temizliği 81. ocakların. buhar kazanlarının. dükkanlar. dükkanlar.ofisler. fabrikalar.birimli yerleşim binaları 81. ocakların. egzoz ünitelerinin temizlenmesi gibi binalar için özel temizlikfaaliyetleri 81. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 336 / 374 . 81. kuruluşlar ve diğer işletmeler ve mesleki binalar ve çok birimli yerleşim binaları dahil olmak üzere.bina dış yüzeyleri için.01 Ofisler. pencere temizliği. diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri. uçakların ve benzerlerinin temizliği.yüzme havuzlarının temizliği ve bakımı hizmetleri. kalorifer kazanlarının. otobüslerin. havalandırma kanallarının. Kapsam dışı olanlar. 43. buharla temizleme ve püskürtme ve benzer faaliyetler. çimlerin temizlenmesi ve şöminelerin. .trenlerin. kalorifer kazanlarının. buhar kazanlarının.99 bys. egzoz ünitelerinin temizlenmesi gibi binalar için özel temizlikfaaliyetleri. her türlü binanın dış temizliği.karayolu ve deniz tankerlerinin içlerinin temizliği.22.99. havalandırma kanallarının. kuruluşlar ve diğer işletmeler ve mesleki binalar ve çok birimli yerleşim binaları dahil olmak üzere.02 Pencere temizliği. fırınların.22. . her türlü binanın dış temizliği 81. . fırınların.endüstriyel makinelerin temizliği. bkz.22 Diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri Bu sınıf şu faaliyetleri kapsamaktadır: .29 Diğer temizlik faaliyetleri Bu sınıf şu faaliyetleri kapsamaktadır: . . fabrikalar.22.22. çimlerin temizlenmesi ve şöminelerin. .

+karayolu yeşil alanları (yollar. yeşil alanlar. bkz.05 Caddelerin süpürülmesi ve kar ve buzun kaldırılması 81. idari binalar.3 Çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri 81.29. .29.30 Çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. uçakların ve benzerlerinin temizliği 81. ev içindeki TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 337 / 374 .b.29. . 45. Kapsam dışı olanlar. araba yıkama. otobüslerin.şişelerin temizliği.29. hastaneler.+sanayi ve ticari binalar.dezenfekte ve imha faaliyetleri.caddelerin süpürülmesi ve kar ve buzun kaldırılması.+kamu ve yarı kamusal binalar (okullar. +belediyeye ait alanlar (parklar. su kanalları.29.04 Dezenfekte ve imha faaliyetleri 81. .20.+özel ve kamu konutları.b.tarımsal zararlıların kontrolü. 01. 81.otomobil temizliği. havaalanları).01 Yüzme havuzlarının temizliği ve bakımı hizmetleri 81. bkz. . kilise binaları v. mezarlıklar v.02 Trenlerin. bina cephesi yeşil alanları. tren hatları ve tramvay hatları.+aşağıdakiler için yeşil alanlar:+binalar (çatı bahçeleri.61. .).03 Karayolu ve deniz tankerlerinin içlerinin temizliği 81.aşağıdakilerin dikim.29.). .başka yerde sınıflandırılmamış diğer temizlik faaliyetleri.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer temizlik faaliyetleri 81. bakım ve onarımı:+aşağıdakiler için parklar ve bahçeler.

bkz. görüş ve manzaranın korunması için bitkiler. göletler. bir sözleşme veya ücret temelinde devam eden rutin işlerin yanı sıra bir dizi günlük yönetim hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır.+spor alanları.b.61.tarımsal kullanım için uygun ekolojik düzen içerisinde toprağın korunması.30. hendekler. golf pistleri gibi) oyun alanları.Bu grup aynı zamanda diğerleri için bir sözleşme veya ücret temelinde şirketlerin ve organizasyonların geleneksel olarak kendileri için yaptıkları devam eden rutin işler olan destek faaliyetlerini kapsamaktadır. bina cephesi yeşil alanları.10. 82. +durağan ve akan sular (havuzlar. +belediyeye ait alanlar (parklar.30.çevre düzenlemesi ve mimarlık faaliyetleri. . bkz.). . +durağan ve akan sular (havuzlar.ticari üretim ve bitkilerin. Kapsam dışı olanlar. golf pistleri gibi) oyun alanları. bkz. +karayolu yeşil alanları (yollar. 02. güneş banyosu için çimenler ve diğer eğlence parkları..11 bkz.11 Ortak büro yönetim hizmeti faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 338 / 374 . kilise binaları v. (futbol sahaları. ev içindeki bahçeler).gürültü. bkz. yüzme havuzları. hendekler.Bu bölümde sınıflandırılan birimler bir şirketin tüm işlevlerini yerine getirmek için fonksiyonel personel sağlamamaktadırlar.+özel ve kamu konutları. .+aşağıdakiler için yeşil alanlar:+binalar (çatı bahçeleri. . yeşil alanlar.+spor alanları. su kanalları.01 Dikim. 02. fabrika kanalizasyon sistemleri). Bu faaliyetlerin belirli bir yönüyle iştigal eden birimler bu belirli faaliyetegöresınıflandırılmaktadırlar. 71. örneğin bir sözleşme veya ücret temelinde diğerleri için finansal planlama. dalgalı alanlar. rüzgar.1 Büro yönetimi ve destek faaliyetleri Bu grup.çevre düzenlemesi amacıyla gerçekleştirilen inşaat faaliyetleri. bölümler 01. 81. tren hatları ve tramvay hatları. büro desteği ve diğer şirket destek faaliyetleri Bu bölüm.Bu bölüm aynı zamanda tipik olarak başka bir yerde sınıflandırılmamış olan işletmelere sağlanan tüm destek hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır.b. göletler.bahçeler).99 Diğer çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri 82 Büro yönetimi. erozyon. bir dizi günlük büro yönetim hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır. havaalanları). mezarlıklar v.30.Bu grupta sınıflandırılan birimler bir şirketin tüm işlevlerini yerine getirmek için fonksiyonel personel sağlamamaktadırlar. 01.). idari binalar. dalgalı alanlar. ırmaklar. hastaneler. kısım F.ağaç fidanlıkları ve orman ağaç fidanlıkları. faturalama ve kayıtların tutulması. 82. 01. yüzme havuzları. personel ve fiziksel dağıtım ve lojistik.+kamu ve yarı kamusal binalar (okullar.+sanayi ve ticari binalar. (futbol sahaları. ağaçların ticari üretimi için dikim. fabrika kanalizasyon sistemleri) 81. . ırmaklar. güneş banyosu için çimenler ve diğer eğlence parkları. bakım ve onarım şağıdakiler için parklar ve bahçeler.

dokümanların basımı (ofset baskı. 82.11. finansal planlama. bkz. . doküman hazırlama ve özel büro destek faaliyetlerini kapsamaktadır.). bkz.19 Fotokopi. baskı öncesi hizmetler.00 Fotokopi..mektup veya özet yazımı.2 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri 82.. bkz.12.. .dokümanların uyarlanması. bkz. 82.operatör kişiler. .Bu sınıf..20 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri Bu sınıf aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır:.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.bu faaliyetlerin sadece belirli bir kısmının sağlanması. .13. hızlı basım. hızlı baskı v. .19. bkz. otomatik çağrı yönlendirme. 73. bkz. .ön baskı hizmetleri. . yardım için müşteri taleplerine cevap veren ve müşteri şikayetleri ile ilgilenen benzer yöntemler kullanılarak müşterilerden gelen çağrılara cevap veren gelen çağrı merkezleri. dokümanın redaksiyonu ve düzeltilmesi.mavi üstüne beyaz baskı.malları veya hizmetleri potansiyel müşterilere satmak veya pazarlamak.99. personel ve mail hizmetleri gibi günlük ofis yönetim hizmetlerinin bir kombinasyonunun sağlanmasını kapsamaktadır. etkileşimli (interaktif) cevaplama sistemleri veya komut alan. 18. örneğin ofset baskı. dijital basım.daktilo ile yazma ve metin işleme..genel stenografi hizmetleri.11. doküman hazırlama ve diğer özel büro destek hizmetleri Bu sınıf.99. doküman hazırlama ve diğer özel büro destek hizmetleri 82. ve diğer sekreterya hizmetleri.doküman hazırlama. 82. faturalama ve kayıtların tutulması. 78. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 339 / 374 .posta reklam kampanyalarını geliştirme ve organize etme. 18.fotokopi.00 Ortak büro yönetim hizmeti faaliyetleri 82.. bu belirli faaliyete göre sınıfa bakınız.sekreterya destek hizmetleri. posta kutusu kiralanmasının sağlanması ve postacılık hizmetleri. ürün bilgisi sağlayan. Kapsam dışı olanlar. . çeşitli kopyalama.çoğaltma. . Buraya dahil olan doküman kopyalama/basım faaliyetleri yalnızca kısa süreli türdeki basım faaliyetlerini kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar.denetim olmaksızın fonksiyonel personel sağlanması. . mahkeme raporlaması gibi özel stenotip hizmetleri. 82. bilgisayar telefon entegrasyonu.b.basım hizmetleri sağlanmaksızın diğer doküman kopyalama hizmetleri. müşteriler için piyasa araştırması veya kamuoyu araştırması ve benzer faaliyetleri gerçekleştirmek için benzer yöntemler kullanan gidençağrımerkezleri. bir sözleşme veya ücret temelinde diğerleri için resepsiyon.

örneğin. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 340 / 374 .00 Kongre ve ticari fuar organizasyonu 82.. perakendecilere.bilgi toplama. promosyon ve/veya etkinliklerin düzenlenmesini kapsamaktadır.müşterilerden alacaklar için olan ödemelerin ve havale ödemelerinin toplanması. örneğin. şirketlerin kredi geçmişleri. ve diğerlerine bilgi sağlanması.00 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri 82.02 Bilgi toplama örneğin kişilerin kredi ve çalışma geçmişleri. örneğin kişilerin kredi ve çalışma geçmişleri. 82.9 Başka yerde sınıflandırılmamış şirket destek hizmet faaliyetleri Bu grup. şirketlerin kredi geçmişleri. perakendecilere. konferanslar ve toplantılar. şirketler ve ticari fuarlar.91. kongreler. organizasyon. tahsilat daireleri. ve bu kişilerin ve şirketlerin güvenilirliklerinin değerlendirilmesi ihtiyacını duyan finansal kuruluşlara. 82.82. ve diğerlerine bilgi sağlanması. ve bu kişilerin ve şirketlerin güvenilirliklerinin değerlendirilmesi ihtiyacını duyan finansal kuruluşlara.30.30 Kongre ve ticari fuar organizasyonu Bu sınıf. .20.01 Müşterilerden alacaklar için olan ödemelerin ve havale ödemelerinin toplanması örneğin. fatura ve borç toplama hizmetleri 82.91.91 Tahsilat daireleri ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.3 Kongre ve ticari fuar organizasyonu 82. fatura ve borç toplama hizmetleri. 82. kredi kayıt büroları ve başka bir yerde sınıflandırılmamış olan şirketlere tipik olarak sağlanan tüm destek faaliyetlerini kapsamaktadır. bu etkinliklerin gerçekleştirildiği tesislerin işletilmesi için yönetim ve personel sağlanması dahil olsun ya da olmasın.

+paket ambalajlama ve hediye paketleme. genel olarak kamu idaresi tarafından yerine getirilen. 52.park sayacından madeni paraların toplanması hizmetleri. . kamu düzeni ve güvenliği. +etiketleme. . .19. ulusal savunma.+genel stenografi hizmetleri.92.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer şirket destek hizmet faaliyetleri O-KAMU YÖNETİMİ VE SAVUNMA. +katı maddelerin paketlenmesi (köpüklü ambalaj. 82.hafif içeceklerin imalatı ve mineral su üretimi..07. bkz. bkz. +eczanelerde doktorun isteğine göre hazırlanan ilaçların güvenli paketlenmesi.kod basım hizmetleri.. sıvıların şişelenmesi. hükümet ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır.92 Paketleme faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer şirket destek hizmet faaliyetleri Bu sınıf destek faaliyetlerini kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. vergilendirme.birebir raporlama ve resmi tutanakların stenotip raporlaması ve raporlanan materyallerin sonradan uyarlanmasının sağlanması. ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK Bu kısım.. örneğin:+mahkeme raporlaması veya stenotip kayıt hizmetleri. 82. bkz.99 Diğer tahsilat daireleri ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri 82. 82.99.00 Paketleme faaliyetleri 82. . . örneğin:.borcu ödenmeyen malların geri alınması hizmetleri. .toplantıların.otomatik bir sürece dahil olsun ya da olmasın bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak yapılan paketleme faaliyetleri: +içecekler ve yiyecek dahil olmak üzere. konferansların canlı televizyon gösterimlerine eş zamanlı (simültane gibi) alt yazı geçilmesi.başka bir yerde sınıflandırılmamış şirketlere tipik olarak sağlanan diğer destek faaliyetleri. damgalama ve marka basma. Bu yasama faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar.bağımsız müzayedecilerin faaliyetleri..12.adres kodlama hizmetleri.taşımacılık için arızi paketleme faaliyetleri..82.film veya bantlara alt yazı veya alt başlık yazılması hizmetlerinin sağlanması. alüminyum folyo kaplama).91.sadakat programlarının yönetilmesi.dokümandan kopya çıkarma hizmetlerinin sağlanması.29.. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 341 / 374 .bir sözleşme veya ücret temelinde kaynak geliştirme organizasyon hizmetleri. 11. bkz. 59.

finansal hususların yönetimi ve denetimi:+vergilendirme tasarılarının uygulanması. yasama. +eğlence. müfredat programı gibi) idaresi bu kısıma dahil olmaktadır. zorunlu güvenlik faaliyetlerini de kapsamaktadır.12 Sosyal güvenlik hariç.12.2.bütçe uygulaması ve kamu fonlarının ve kamu borcunun yönetimi:+paraların toplanması ve alınması. ve bir hapishane veya askeri hastane sağlık (bkz. bölgesel ve yerel yapıların idari ve yasal yönetimi.araştırma ve geliştirme politikalarının ve bu alanlarla ilgili fonların idaresi.3. 68.11. kısım Q) içerisinde sınıflandırılmaktadır. kısım P). . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 342 / 374 . 84. +çevre. finansal yönetim gibi) ve denetimi kapsamaktadır.Araştırma ve geliştirme politikaları ve ortak fonlarla ilgili savunma yönetimi. .hükümetin kendisine ait veya kullandığı binaların işletilmesi. Bir önceki paragrafta doğası gereği belirlenen faaliyet dışında. 91.1 Ülke yönetimi ve toplumun ekonomik ve sosyal politikalarının yönetimi Bu grup.11 Genel kamu yönetimi faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. sağlık.22. kültürel hizmetler ve diğer sosyal hizmetleri sağlayan kurulu Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar.hükümetin çeşitli düzeylerindeki tüm ekonomik ve sosyal planlama ve istatistik hizmetlerinin yönetimi ve uygulanması. +iskan. .+gümrük idaresi. +spor. bkz. okul sisteminin (düzenlemeler. bkz. 84 Kamu yönetimi ve savunma. sosyal ve ekonomik yaşam alanında genel yönetim (hükümetin her seviyesinde yürütme. eğitim. Bu kısım aynı zamanda. +sosyal hizmetler. kişisel refahın artırılmasına yönelik araştırma ve geliştirme politikalarının ve ortak fonların yönetimi. bunların paylaştırılmasının denetimi.00 Genel kamu yönetimi faaliyetleri 84. denetimler.merkezi. 84. 84.13. 84.ekonomik performans ve rekabet edilebilirliği artırmaya yönelik araştırma ve geliştirme politikalarının yönetimi. +kültür.+mallara ilişkin harç/vergi toplanması ve vergi ihlal incelemesi.01. bu kısım içerisinde yer alan kimi faaliyetler hükümet dışı birimler tarafından yerine getirilmektedir. bkz. Bu kamu birimlerince yerine getirilse dahi.göçmenlik hizmetlerine dayalı idari programlar ile dışişleri ve hükümet programlarının yanı sıra kanunların ve bunlara uygun düzenlemelerin yasalaştırılması ve hukuki olarak yorumlanmasını kapsamaktadır. . NACE içerisinde başka bir yerde sınıflandırılan söz konusu faaliyetlerin bu kısıma dahil olmadığı anlamına gelmektedir.tüm (sivil) araştırma ve geliştirme politikalarının ve ortak fonların yönetimi. Benzer şekilde..hükümet arşivlerinin işletilmesi. bkz. 84. öğretimin kendisi dahil değildir (bkz. 68. zorunlu sosyal güvenlik 84. yasal veya kurumsal statü bu kısım içerisinde yer alan bir faaliyet için başlı başına belirleyici faktör değildir. . Örneğin. bkz. .kişisel iyileştirmeyi hedefleyen programlarının yönetilmesi: +sağlık. . . +eğitim..

. bkz. 91. uluslararası organizasyonlar aracılığıyla gönderilsin ya da gönderilmesin yabancı ülkeler için yardım. kısım P. bkz. . bkz. Kapsam dışı olanlar. savunma ve kamu düzeni. güvenlik faaliyetlerini kapsamaktadır.yabancı ülkeler için askeri yardım sağlanması. .ekonomik performansın artırılması için araştırma ve geliştirme politikalarının ve ortak fonların yönetimi. kültürel hizmetler ve diğer sosyal hizmetleri sağlayan kuruluşların faaliyetlerinin düzenlenmesi 84.+toptan ve perakende ticaret. işletilmesi ve desteklenmesi.30. . bkz.+ulaşım.+enerji ve maden kaynakları. dışişleri. Kapsam dışı olanlar. bkz. . . 84.lağım pisliği.21 Dışişleri ile ilgili hizmetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. +toprak kullanımı.99.12.13 İş etkinliğinin artırılmasına yönelik katkı ve düzenleme faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.ulusal sınırların ötesine iletmek için bilgi ve kültür hizmetlerinin yönetimi.farklı ekonomik sektörler için sübvansiyon dağıtımı dahil olmak üzere. 39.bölgesel politika tedbirlerinin gerçekleştirilmesi.uluslararası felaketler ve savaş mülteci hizmetleri. .müzeler ve diğer kültürel kuruluşlar. kamu yönetim ve düzenlemesi: +tarım. .00 Sosyal güvenlik hariç. çöplerin ortadan kaldırılması ve iyileştirme faaliyetleri. bkz. . . . uluslararası ve dış teknik konuların yönetimi. bölüm 91. bkz.genel çalışma ilişkilerinin yönetimi. .dış ticaret.devletçe işletilen kütüphanelerin ve arşivlerin faaliyetleri. bölüm 93. . 88.13. bölüm 72.spor veya diğer eğlence faaliyetleri. 38.zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri.araştırma ve deneysel gelişim faaliyetleri.eğitim faaliyetleri.01.+oteller ve turizm.Kapsam dışı olanlar. bkz. 84. bölüm 86. eğitim..insan sağlığı ile bağlantılı faaliyetler.00 İş etkinliğinin artırılmasına yönelik katkı ve düzenleme faaliyetleri 84. .. örneğin işsizliğin azaltılması.dışişleri bakanlığının yönetimi ve faaliyeti ile yurt dışında veya uluslararası organizasyonlardaki bürolarda diplomatik ve konsolosluk görevleri. bölümler 37. bkz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 343 / 374 . 84. . sağlık. 84. +alt yapı.2 Bir bütün olarak topluma hizmetlerin sağlanması Bu grup.+iletişim.

olası planlar dışındaki çalışmaların desteklenmesi ve sivil kuruluşların ve nüfusun dahil olduğu tatbikatların gerçekleştirilmesi. bölüm 72. personel ve diğer savaş gücü dışındaki kuvvetler ve diğer kuvvetler. 85. 84. sahil koruma ve diğer özel polis kuvvetlerinin idare ve sevki.kanun hükümlerinin ve yorumlarının icrası. hava ve uzay savunma kuvvetlerinin yönetimi. bkz.trafik kuralları. ceza infaz kurumu (hapishane) yönetimi ve ıslah hizmetlerinin sağlanması. 84. bkz.00 Dışişleri ile ilgili hizmetler 84.23. 86. bkz. bkz. kolejlerin ve akademilerin eğitim faaliyetleri. .23.ceza infaz kurumu (hapishane) okullarının faaliyetleri. bölüm 85.24.araştırma ve tecrübe geliştirme faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar. .barış dönemlerinde yaşanan felaketlerde yurtiçi acil durumlarda kullanılmak üzere kaynak sağlanması. +savunma oluşturmada kullanılan yedek ve yardımcı kuvvetleri.22. yapılar. 69. askeri mahkemelerin ve adli sistemin yönetilmesi ve işletilmesi. 84.21. . +askerde askeri personel için sağlık faaliyetleri.24 Kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . 84. aşağıdakileri kapsamaktadır:. bkz. .10. yabancı uyrukluların kaydı. taşımacılık.. maddi.21.sivil savunma kuvvetlerinin idaresi.askeri hastanelerin faaliyetleri. istihbarat..ceza infaz kurumu hastanelerinin faaliyetleri.+mühendislik. rehabilitasyon hizmetleri dahil olmak üzere. .yabancı ülkelere askeri yardım sağlanması. resmi birimlerce desteklenen düzenli ve yardımcı polis kuvvetlerinin. bkz. ceza ve diğer davalarda danışmanlık ve temsil. denetimi ve çalıştırılması. bkz.barış dönemlerinde yaşanan felaketler durumunda dahili olağanüstü durumlar için kaynak sağlanması. 86. bkz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 344 / 374 . kaynaklar ve benzerinin sağlanması). donanma savaş kuvvetleri ve hava kuvvetleri.askeri savunma ilişkilerinin ve toprak.idarelerinin ve işletilmelerinin devlet birimlerince veya bir sözleşme veya ücret temeline dayalı olarak özel birimlerce yapılmasına bakılmaksızın. deniz.23 Adalet ve yargı organlarının faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.10.askeri mahkemelerin faaliyetleri.4. iletişim. tutuklama kayıtlarının saklanması dahil olmak üzere.10. bkz. 84.idari..84. çalıştırılması ve desteklenmesi.savunma ile bağlantılı araştırma ve geliştirme politikaları ve ilgili fonların idare edilmesi.hukuk..00 Adalet ve yargı organlarının faaliyetleri 84. . .. . . örneğin: +kara ordusu. . hukuk ve ceza mahkemelerinin. sınır.askeri okulların. Kapsam dışı olanlar.+askeri lojistik alanlar (teçhizat. Devlet adına veya hükümet tarafından nakdi veya hizmet sağlanarak yapılan yasal temsil ve danışmanlığı da kapsar.00 Savunma faaliyetleri 84.22 Savunma faaliyetleri Bu sınıf.hukuk davalarının tahkimi. liman.. .

petrol ve gaz alanlarında yangın söndürme. düzenli ve yardımcı itfaiyecilerin idare ve sevki. iş kazası ve işsizlik sigortası.23. bkz. Bu yetişkin eğitimi. bkz. 84. dulluk ve benzerinden kaynaklı gelir kayıplarının önlenmesi programları. bkz. 09. bkz.Kapsam dışı olanlar. 84.25 İtfaiye hizmetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.25. . . yangın söndürmede.00 Zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri P-EĞİTİM Bu kısım her düzeyde veya her meslek dalı için eğitimi kapsamaktadır.sağlık hizmetlerinin ve sosyal hizmetlerin sağlanması (konaklama olmaksızın) bkz. 88. yol kazaları ve benzerlerinde yardımda. . 52. bkz. okuma yazma programları ve benzerinin yanı sıra düzenli okul sistemi içerisinde farklı kurum ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 345 / 374 .30. .30. internet veya yazışma aracılığıyla sağlanabilmektedir. .itfaiyecilik ve yangının önlenmesi: +yangın önlemede. Kapsam dışı olanlar. . Kapsam dışı olanlar. 84. 84. . sel basmalarında.99. geçici sakatlık. felaketlerde.10.10. . Eğitimler sözlü veyahut yazılı olabilir ve radyo.24.zorunlu olmayan sosyal güvenlik.40. insanlar ve hayvanların kurtarılmasında. televizyon. +emeklilik maaşları.00 Kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili faaliyetler 84. .30 Zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.askeri silahlı kuvvetlerin idare ve sevki. 88.22. 02.3 Zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri 84.00 İtfaiye hizmetleri 84.polis laboratuarlarının işletilmesi.orman yangın önleme ve yangın söndürme hizmetleri.uzmanlaşmamış birimlerce yapılan havaalanlarındaki yangın söndürme ve yangın önleme hizmetleri.hükümet tarafından sağlanan sosyal güvenlik programlarının finanse edilmesi ve yönetilmesi: +hastalık. 71. +doğum. 65. bkz.20.

doğa bilimi. . ceza infaz kurumu (hapishane) okulları ve benzeri kendi düzeylerinde buna dahildir.00 Okul öncesi eğitim 85. .91. bkz.10 Okul öncesi eğitim Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. yani ev ve okul arasında bir köprü kurmak amacıyla tasarlanmış organize bir başlangıç düzeyi öğrenimi olarak tanımlanmaktadır. okul sistemi içerisinde veya dışında okuma yazma programlarının sağlanması da buna dahildir.Bu kısım aynı zamanda tenis veya golf ve eğitime yardımcı faaliyetler gibi spor ve eğlence faaliyetleri ile ilgili temel eğitimi kapsamaktadır. Askeri okullar ve akademiler.Temel eğitimin her düzeyi için.2 İlköğretim 85. sınıflar fiziksel ve zihinsel olarak özürlü öğrenciler için özel eğitimi kapsamaktadır. 85.20 içerisinde.3 içerisinde.10 içerisinde. Kapsam dışı olanlar.00 İlköğretim TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 346 / 374 . öncelikle çok ufak çocukları okul ortamına alıştırmak. 85. coğrafya. 85 Eğitim 85.20. bununla birlikte.41 içerisinde ve 5-6 düzeyindekiler 85. Bu kısım özel eğitim kuruluşlarının yanı sıra kamu kurumları tarafından verilen eğitimi de kapsamaktadır.çocuk kreş faaliyetleri.5 içerisinde tanımlanan yetişkin eğitimi.çocuk kreşi faaliyetleri.42 içerisinde sınıflandırılmaktadır. ISCED ` in 0 düzeyinde kurs veren eğitim kuruluşlarının faliyetleri 85. 4 düzeyindekiler için 85. . yazma ve matematik ve tarih.85.10.20 İlköğretim Bu sınıf temel eğitimi kapsamaktadır: öğrencilere okuma. 1 düzeylerindekiler 85. sanat ve müzik gibi diğer konularda temel bir anlayış veren akademik kursların ve ortak kurs çalışmasının sağlanması. 2-3 düzeyindekiler için grup 85. Okul öncesi eğitim. 88.kuruluşlarca farklı düzeylerde verilen eğitimi kapsamaktadır. sosyal bilim. Kapsam dışı olanlar. .91. 88. bkz. çocuklar için günlük bakım da dahil.okul öncesi eğitim ( ilk düzeyden önce gelen eğitim). Böylesi eğitim genellikle çocuklar için sağlanmaktadır.Bu kısımda yer alan kategorilerdeki ayrım ISCED 1997düzeylerinde tanımlandığı şekilde öngörülen eğitim düzeylerini temel almıştır. içerik olarak ilköğretim programlarına benzeyen ancak temel okullara girmek için yaşlı olduğu düşünülen kişilere yönelik olan.1 Okul öncesi eğitim 85.

4`te tanımlandığı şekilde yüksek öğrenim düzeyinin altındaki teknik ve mesleki eğitim. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 347 / 374 . 85. . bkz. .31. Kabul için koşul en az lise eğitim derecesi üzerinde bir diploma olmasıdır.daha üst düzey genel ortaöğretim. 85.85. 85. 88.10 ve 88. Bu gibi birimler genellikle daha çok uzman öğretmenlerin ve daha çok uzmanlık alanlarındaki sınıflara idare eden çeşitli öğretmenlerin kullanıldığı konu odaklı modellere dayalı programlar sağlamaktadır. mezuniyet ve mastır derecesi verilmesini kapsamaktadır.4.zorunlu okul periyoduna az ya da çok tekabül eden daha alt düzeyde genel ortaöğretim.eğlence. bkz.5 içerisinde tanımlanan yetişkin eğitimi. Kapsam dışı olanlar. . hem teorik arka plan hem de bugün ve gelecekteki istihdamla ilgili becerilerde tipik olarak konu-içerik uzmanlığını ve bilgisini vurgulayan eğitimin sağlanmasını kapsamaktadır.00 Genel ortaöğretim 85.. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.85.00 Teknik ve mesleki orta öğretim 85. .99.85.52.mesleki sürücülere yönelik olmayan otomobil sürücülük okulları. hobi ve kendi kendini geliştirme amaçları için güzel sanatlar eğitimi.teknik ve mesleki yüksekokul eğitimi. bkz. . 85. . lise sonrası yüksek eğitim dışında ve akademik kursların sağlanmasını ve mezuniyet diploması.3 Ortaöğretim Bu grup genel ortaöğretim ve teknik ve mesleki ortaöğretim eğitimini kapsamaktadır.4 Yükseköğretim hizmetleri Bu grup.31 Genel ortaöğretim Bu sınıf yaşam boyu öğrenimi ve insan gelişimini hedef alan ve daha ileri eğitim fırsatlarına elverişli eğitim türünü kapsamaktadır.53. Kapsam dışı olanlar. 85.32 Teknik ve mesleki orta öğretim Bu sınıf. . . Bir programın amacı genel bir istihdam alanından çok spesifik bir işe ilişkin hazırlığa ayrılmaktadır.32. Bu gibi programlar öğrencilere teknik veya mesleki eğitim sağlamak için veya herhangi bir özel konu ön şartı olmaksızın daha yüksek eğitime giriş için düzenlenmektedir. daha yüksek eğitime giriş. bkz.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 85. Bu aşamadaki konu uzmanlığının genellikle genel bir programı takip edenlerin eğitim deneyimleri üzerinde de kimi etkileri olmaya başlamaktadır.barınma hizmeti sağlanmaksızın sosyal iş faaliyetlerinin parçasını oluşturan iş eğitimi.5`te tanımlandığı şekilde yetişkin eğitimi. Kapsam dışı olanlar.85.

kart oyunu eğitimi (briç oyunu gibi). basketbol.spor eğitimi (beysbol.41 Ortaöğretim sonrası üniversite derecesinde olmayan eğitim Bu sınıf yüksek eğitim olarak kabul edilmeyen lise sonrası eğitim sağlanmasını kapsamaktadır.kültürel eğitim.1 .Gruplar 85. .52.51.00 Yükseköğretim 85.5 Diğer eğitim Bu grup genel sürekli eğitim ve sürekli mesleki eğitim ve herhangi bir sanat. ikinci ve üçüncü aşamaları: 85.1-85.41. bkz. profesyonel spor eğitimcileri. . kriket oyunu. 85. . 85. Akademik okulları. 85.42. Gruplara veya kişilere spor faaliyetleri kapsamında eğitim sağlayan kamplar ve okulları kapsamaktadır. Eğitim resmi olarak teşkil edilen bu sınıfta sağlanmaktadır. futbol ve benzeri).yoga eğitimi. .jimnastik eğitimi. öğretmenleri.yüzme eğitimi. . Gece ve gündüz sporları eğitim kampları yine bu kapsam içerisindedir. hobi veya kendini geliştirme amaçları için eğitimi kapsamaktadır. sanat.binicilik eğitimi. eğitim kurumlarında veya diğer vasıtalarla. spor eğitimi.. ortaöğretim veya yüksek eğitim faaliyetlerini kapsamamaktadır. kolejleri ve üniversiteleri hariç tutmaktadır. koçları.4`teki eğitim ile karşılaştırılamayan. örneğin birimin veya müşterinin eğitim tesislerinde.85. diğer eğitim ya da uzmanlık eğitimi. Örneğin yüksek eğitim veya lise sonrası yüksek eğitim dışı mesleki eğitime hazırlık için tamamlayıcı lise sonrası eğitim sağlanması. kamplar.yükseköğrenimin birinci.. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.4`te taslağı çizilmiş olduğu şekilde temel eğitim öncesi. 85. örneğin kamplar ve okullar tarafından sağlanan eğitim..00 Ortaöğretim sonrası üniversite derecesinde olmayan eğitim 85.42 Yükseköğretim Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. yabancı dile eğitimi. Kapsam dışı olanlar.00 Sporlar ve eğlence eğitimi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 348 / 374 . drama veya müzik veyahut gruplar 85.85.51 Sporlar ve eğlence eğitimi Bu sınıf bireysel gruplara spor faaliyetleri içerisinde eğitim sağlanmasını kapsamaktadır.dövüş sporları eğitimi. Eğitim bir çok yerde sağlanabilmektedir.. akademiler veya okullar.

yelkencilik. Kapsam dışı olanlar.piyano öğretmenleri ve diğer müzik eğitimi.00 Kültürel eğitim 85.dil eğitimi ve konuşma becerileri eğitimi.32.dinsel eğitim. bkz.02 Dil eğitimi ve konuşma becerileri eğitimi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 349 / 374 . . . mezuniyet veya derece sağlamamaktadırlar. Kapsam dışı olanlar. . 85. bkz.profesyonel sınav bilgileri tazeleme kursları.59 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. ancak böylesi eğitim profesyonel bir diploma. .52 Kültürel eğitim Bu sınıf sanat.akademik öğretim hizmetleri. .32. . . .yetişkin okuma yazma programları. başlıca hobi. .52.00 Sürücü kursu faaliyetleri 85. 85. `sınıflar` ve benzeri olarak isimlendirilebilir. bkz. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. `stüdyolar`.genel ortaöğretim.53. 85. . 85. bkz.59.85.59. .fotoğrafçılık okulları (ticari olanlar hariç). . eğlence veya kendini geliştirme amaçları için.güzel sanatlar okulları (akademik olanlar hariç).20. Bunlar resmi olarak organize eğitim sağlamaktadırlar. .yardımcı kurslar sunan öğrenim merkezleri.yükseköğretim. 85.mesleki sürücüler için sürücülük kursları.ticari sertifikalar ve izinler vermeyen havacılık. 85.drama okulları (akademik olanlar hariç).01 Yardımcı kurslar sunan öğrenim merkezleri 85.dans eğitimi ve dans stüdyoları. Kapsam dışı olanlar. .yabancı dil eğitimi. . bkz.4.53 Sürücü kursu faaliyetleri Ayrıca bu sınıf aşağıdakileri de kapsamaktadır.sahne sanatları okulları (akademik olanlar hariç). drama ve müzik üzerine eğitim sağlanmasını kapsamaktadır.59.sanat eğitimi. 85..bilgisayar eğitimi. .teknik ve mesleki ortaöğretim.. Bu tarz eğitimleri veren birimler `okullar`.. 85. 85.31. . gemicilik okulları.derece ile belirlenmeyen eğitim. .

rehabilitasyon merkezleri.eğitim test değerlendirme hizmetleri. genel ve uzmanlık hekimliğini.6 Eğitimi destekleyici faaliyetler 85.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim 85.60 Eğitimi destekleyici faaliyetler Bu sınıf. Genel veya özel olarak diş ameliyat faaliyetlerini ve ortodontist faaliyetlerini kapsamaktadır.60.03 Bilgisayar eğitimi 85.sosyal bilimler ve beşeri bilimlere ilişkin araştırma ve deneysel gelişme.eğitim rehberlik danışmanlık hizmetleri. cerrahi. bu kısım insan sağlığı için hastaneler veya tıp pratisyen doktorları tarafından yerine getirilmeyen ancak hastaların tedavi edilmesinde yasal olarak tanınmış olan sağlık görevlisi pratisyenlerin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 350 / 374 . . cüzam ve kalma olanakları bulunan ve çok çeşitli tıbbi olanaklarla hastalara teşhis ve tıbbi tedavi sağlamakla iştigal eden diğer insan sağlığı kuruluşları faaliyetlerini kapsamaktadır. 72. sanatoryum.59.85. . Ayrıca. .eğitim deneme hizmetleri. .00 Eğitimi destekleyici faaliyetler Q-İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ Bu kısım. sağlık ve sosyal hizmet faaliyetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır. Faaliyetler hastaneler ve diğer yerlerde eğitimli tıbbi profesyonellerce sağlanan sağlık bakımından başlayıp.eğitim danışmanlığı. . . 85. psikiyatri ve madde bağımlılığı hastaneleri. prevantoryum. Aynı zamanda genel pratisyenler ve tıp uzmanları ve operatörler tarafından gerçekleştirilen genel ve özel tıp alanında tıbbi danışmanlık ve tedaviyi kapsamaktadır.20. tıbbi bakım evleri. ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri.59. Kapsam dışı olanlar.öğrenci değiştirme programları organizasyonu. sığınma evleri. 86 İnsan sağlığı hizmetleri Bu kısım kısa ve uzun süreli hastaneleri. eğitim süreçlerini veya sistemlerini destekleyen öğrenim dışı faaliyetlerin sağlanmasını kapsamaktadır. bkz. sağlık bakımı profesyonelleri dahil olmaksızın sosyal hizmet faaliyetleri için sağlık bakım faaliyetlerinin bir derecesine dahil olan yatılı bakım faaliyetlerine kadar çok çeşitli faaliyetleri kapsamaktadır.

. bkz.genel pratisyenler tarafından genel tıp alanında gerçekleştirilen tıbbi danışmanlık ve tedavi. doğum evleri. bkz. 86. ortodonti faaliyetleri.20. bkz. dişçiler ve benzerini de kapsayarak genel tıp pratisyenleri ve tıp uzmanları tarafından gerçekleştirilen tıbbi danışmanlık ve tedaviyi kapsamaktadır.veterinerlik faaliyetleri.faaliyetlerini kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. 86. 86. bkz. kar amacı gütmeyen kuruluşların hastaneleri. üniversite hastaneleri. teşhis ve tedavi faaliyetleri. tıbbi.10.genel ve ihtisaslaşmış dişçilik faaliyetleri. endodonti ve pedodonti. . yiyecek ve diğer hastane hizmetlerinin sağlanması. bulaşıcı hastalıklar için hastaneler. bkz. .Bu faaliyetler özel uygulama. iş örgütlerine ve yardım örgütlerine bağlı kliniklerde gerçekleştirilmektedir.genel hastanelerin (belediye ve bölgesel hastaneleri. . grup uygulamaları ve hastane ayakta tedavi polikliniklerinde ve hasta bakım evlerinin yanı sıra şirketlere. bkz.21 Genel tıp ile ilgili uygulama faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 86.hastanede yatan hastalar için özel danışmanlık hizmetleri.ilgili alanda askeri personel için sağlık faaliyetleri. . 84.tıbbi laboratuar testleri. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 351 / 374 .+acil servis hizmetleri. 86.ambulans taşıma faaliyetleri. bkz.ebeler.00 Hastane hizmetleri 86.1 Hastane hizmetleri 86. 86. . . huzurevlerine. 71. diş hekimliği. okullara.90. oral patoloji. bkz.22.2 Tıp ve dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri Bu grup cerrahlar.yatılı hastane faaliyetleri.10. bkz. ihtisaslaşmış sanatoryumlar gibi) kısa ve uzun süreli hastane faaliyetleri.00. Kapsam dışı olanlar.90.tıbbi olanlar hariç olmak üzere laboratuar denemesi ve her tür madde ve ürünün incelenmesi. . 86.Tıp doktorlarının doğrudan denetimi altında gerçekleştirilen faaliyetler temel olarak hastanede yatan hastalara yöneliktir ve aşağıdakileri kapsamaktadır.+radyoloji ve anestezi hizmetleri dahil olmak üzere laboratuar ve teknik hizmetleri. eczacılık hizmetlerinin.90. +tıp hekimleri ve sağlık personelinin hizmetleri. 86. 86.2.+kısırlaştırma ve doğumun sona erdirilmesi gibi yatılı olarak tıbbi tedavileri sağlayan aile planlama merkezlerinin hizmetleri. hemşireler ve fizyoterapistlerce gerçekleştirilen sağlık personeli faaliyetleri. . . 75.10 Hastane hizmetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. askeri ve hapishane hastaneleri gibi) ve ihtisaslaşmış hastanelerin (ruh sağlığı ve madde bağımlılığı hastaneleri. .23.+ameliyathane hizmetlerinin.

. 86.90. bkz.9 İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler 86. protez ve protez cihazları üretilmesi.10.02 Ortodonti faaliyetleri 86. bkz. .90.22.diş hijyenistleri gibi diş sağlığı personeli faaliyetleri.01 Genel veya uzmanlık alanında dişçilik faaliyetleri 86. bkz. 86. bkz.diş laboratuarları tarafından yapay diş.23.90 İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 352 / 374 .ebeler. 32.00 Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri 86. bkz.10. .50. .00 Genel tıp ile ilgili uygulama faaliyetleri 86. fizyoterapistler ve diğer para medikal pratisyenlerin faaliyetleri.22 Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 86.86.23 Dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .uzman hekimler ve operatörler tarafından ihtisaslaşmış tıp alanında gerçekleştirilen tıbbi danışmanlık ve tedavi. . Kapsam dışı olanlar. 86. endodonti ve pedodonti.yatılı hastane faaliyetleri. 86..23. Kapsam dışı olanlar.21.23. . örneğin dişçi.yataklı sağlık kuruluşlarının faaliyetleri. 86. oral patoloji.ortodonti faaliyetleri.genel veya uzmanlık alanında dişçilik faaliyetleri.99 Diğer dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri 86.

konuşma tedavisi. 32.tıbbi olmayan laboratuar testleri. 71. . 86. .90.2. huzurevlerine. bakım evleri ve diğer yerlerin yanı sıra şirketlere. bkz.10. .01 Ayrı çalışan ancak düzenli olarak diş hekimlerince denetlenen diş terapistleri. 50. hidroterapi. okullara. bkz. .Bu faaliyetler. bkz. .90. 49. homeotapi (benzeri ile tedavi etme yöntemi). bkz.50. ayak bakımı. fizyoterapistlerin veya optometri (göz muayenesi). 71.90.tıbbi müdahale teçhizatı ve tıp personeli olmaksızın hastaların nakli. bkz.90.yiyecek hijyeni alanındaki test faaliyetleri. tıbbi masaj. protez ve protez aletlerin tedarik edilmesi. organ nakli bankalarının ve benzeri faaliyetleri 86. iş örgütlerine ve yardım örgütlerine bağlı kliniklerde ve hastaneler dışındaki yatılı sağlık tesislerinde gerçekleştirilmektedir.04 Uçaklar dahil olmak üzere herhangi bir araç ile hastaların ambulansla taşınması.03 Kan bankalarının.02 X-ray laboratuarları ve diğer teşhis görüntüleme merkezleri.99 Diğer insan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler 87 Yatılı bakım faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 353 / 374 .20 .tıbbi ve dişçilik uygulama faaliyetleri. akupunktur gibi diğer sağlık görevlisi pratisyenlerin faaliyetleri. kendi muayene odaları. 86. hemşireli yatılı bakım tesisleri. spinal maniplasyon. . 51. Kapsam dışı olanlar. ebelerin.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.insan sağlığı için hastaneler veya tıp doktorları veya diş hekimleri tarafından gerçekleştirilmeyen faaliyetler: +hemşirelerin. bkz. 87. bkz. 86. ergoterapi (meşguliyet tedavisi). okul diş hemşireleri ve diş sağlık bilimcileri gibi diş sağlık personelinin faaliyetleri 86. .90. 86. kan analiz laboratuarları 86.diş laboratuarları tarafından takma diş.10. sperm bankalarının.20. Bu hizmetler genellikle acil bir durum süresince sağlanmaktadır.hastane hizmetleri.

Ayrıca zihin sağlığı ve madde bağımlılığı olan hastalara yatılı bakım ve tedaviyi de kapsamaktadır. + bakım evleri.10. bkz. +zihinsel engelliler için uyum sağlanmasına yönelik evler. 87.00 Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri 87. bkz. bkz. +akıl hastaları için yatılı grup evleri .yatılı sosyal hizmet faaliyetleri. +hemşire bakımlı tesisler. geçici evsiz barınakları.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. asgari hemşire bakımı olsun ya da olmasın yaşlılar için evlerin faaliyetleri. denetim ve yatılı olanların gereksinim duydukları diğer bakım türleri ile bağlantılı yatılı bakımının sağlanmasını kapsamaktadır.sağlık bakımı profesyonellerince evde sağlanan hizmetler. 87. 87. 87.10. +alkolizm veya ilaç bağımlılığı tedavisi için tesisler. +hemşire bakımı ile yaşlılar için evler. ruh hastalarına ve madde bağımlılarına yönelik yatılı bakım faaliyetleri 87. hemşirelik. 87.90. ruh hastalarına ve madde bağımlılarına yönelik yatılı bakım faaliyetleri Bu sınıf.20 Zihinsel engellilere. Tesisler oda. ruh hastalarına ve madde bağımlılarına yönelik yatılı bakım faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 354 / 374 . Kapsam dışı olanlar. yiyecek. zihinsel rahatsızlığı veya madde bağımlılığı problemleri olan insanlara yatılı bakım (ancak lisanslı hastane bakımı değil) sağlanmasını kapsamaktadır.2 Zihinsel engellilere.geçici evsiz barınakları gibi yatılı sosyal hizmet faaliyetleri. Tesisler üretim sürecinin önemli bir parçasıdır ve sağlanan bakım hemşirelik hizmetleri düzeyinden daha geniş olan sağlık hizmetleri ile sağlık ve sosyal hizmetlerin bir karışımıdır.Bu bölüm. +zihinsel engelliler için tesisler. bkz. .10 Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 87. bölüm 86.1 Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri 87. +psikiyatri için sanatoryumlar.akıl hastaneleri. +özel bakım üniteleri.20.90. koruyucu denetim ve danışmanlık ve kimi sağlık bakımlarını sağlamaktadır. çocuk bakım evleri ve yurtlar.30. yetimhaneler. . bkz. Kapsam dışı olanlar. 86. +hemşire bakımlı huzur evleri. . zihinsel engelli. .00 Zihinsel engellilere.

99. bkz. bkz. denetim.. 87. 87. yaşlılar ve bedensel engelliler dışında kendi kendilerine bakamayan ve/veya kendi başlarına yaşamak istemeyen kişiler için yatılı ve kişisel bakım hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır. .10.90.yaşlılar için hemşire bakımlı evlerin faaliyetleri. . 84.30.30.evlat edinilmesi faaliyetleri.. bkz. bkz. 87.90 Diğer yatılı bakım faaliyetleri Bu sınıf.30 Yaşlılar ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri Bu sınıf.afetzedeler için kısa süreli barınak faaliyetleri. ancak tıbbi tedavi veya eğitimin önemliunsurlar olmadığı faaliyetler:+yetimhaneler.00 Diğer yatılı bakım faaliyetleri 88 Barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 355 / 374 .yaşlılar ve bedensel engelliler için yatılı bakım faaliyetleri.87. Kimi durumlarda bu birimler ayrı tesislerde kalan yatılılar için uzman hemşire bakımı sağlamaktadırlar. 87.3 Yaşlılar ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri 87. ve ev işleri gibi günlük hayatta yardımı kapsamaktadır. kendi kendilerine bakamayan ve/veya kendi başlarına yaşamak istemeyen yaşılar ve bedensel engelliler için yatılı ve kişisel bakım hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır. 87. Kapsam dışı olanlar. bkz.zorunlu sosyal güvenlik programlarının finanse edilmesi ve idaresi. 88. +emeklilere sürekli bakım sağlayan kurum ve kuruluşlar +asgari hemşire bakımı ile yaşlılar için evler. bkz.99. yiyecek. Kapsam dışı olanlar. . .tıbbi tedavi veya eğitimde barınma hizmeti sağlamanın önemli unsurlar olmadığı sosyal hizmet faaliyetleri. +çocuk bakım evleri ve yurtlar . +hemşire bakımı olmayan huzur evleri. bkz.+evli olmayan anneler ve çocukları için bakım sağlayan kuruluşlar. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. +yaşamı destekleyici tesisler.90. .+geçici evsiz barınakları.10.hemşire bakım olanakları ile ilgili faaliyetler. 88. .30. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Faaliyetler devlet birimleri veya özel organizasyonlar tarafından yerine getirilebilmektedir.çocuklara ve kişisel bakım kabiliyetinde kimi sınırlamalar olan belirli kategorideki insanlara sosyal yardım sağlanması için gece ve gündüz temelinde sağlanan.9 Diğer yatılı bakım faaliyetleri 87. Bakım örnek olarak oda. 87.00 Yaşlılar ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri 87.

nakil ve benzer hizmetler:+çocuklar ve gençler için sağlık ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 356 / 374 . sağlık. 88.özürlü çocuklar için günlük bakım (kreş) faaliyetleri. nakil ve benzer hizmetler: +yaşlılar ve bedensel engellilerin ziyaret edilmesi. 84.30.Bu bölüm. danışmanlık. Kapsam dışı olanlar. sadece geçici barınacak yer sağlama hizmetlerini kapsamaktadır. afet yardım organizasyonları ve ulusal veya yerel kendi kendine yetmeye yönelik organizasyonları ve danışmanlık hizmetleri sağlayan uzmanlar tarafından yerine getirilen sosyal.9 Barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen diğer sosyal hizmetler 88. bkz.1 Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler 88. müşterilere doğrudan çeşitli sosyal yardım hizmetleri sağlanmasını kapsamaktadır. .00 Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler 88.zorunlu sosyal güvenlik programlarının finanse edilmesi ve idaresi. sığınma. 87.. Bu bölümdeki faaliyetler. ulusal veya yerel kendi kendine yetmeye yönelik organizasyonları ve danışmahizmetleri sağlayan uzmanlar tarafından gerçekleştirilen sosyal.99 Barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. +bedensel engelliler için eğitim içeriğinin sınırlı olduğu mesleki rehabilitasyon ve finansman hizmetleri. . 88.10.kendi evlerinde veya başka bir yerde yaşlılar ve bedensel engellileri hedefleyen ve hükümet birimlerince veya özel organizasyonlar. . bkz.91.91 Çocuk bakım (kreş) faaliyetleri 88.91. +yaşlılar ve özürlü yetişkinler için günlük bakım faaliyetleri.kendi evlerinde veya başka bir yerde ve hükümet birimleri veya özel organizasyonlar. bkz.10 Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.30. sağlık. danışma.00 Çocuk bakım (kreş) faaliyetleri 88. 88.bu sınıf içerisinde açıklanan ancak yatılı olan benzer faaliyetler. .

kumar. 84. ve doğal alanların korunması faaliyetleri.13. 90. eğlence ve spor tesisler ve hizmetler sağlayan bazı birimler diğer bölümlerde sınıflandırılmaktadır.her çeşit müzenin. 90 Yaratıcı sanatlar. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 357 / 374 . +aile bütçe danışmanlığı. Halkın görmesi için canlı gösterilerin. konserlerin ve opera veya dans yapımlarının ve diğer sahne yapımlarının sahneye konulması: +gruplar.sinema filmi ve video üretimi ve dağıtımı. 88. bkz. eğlence ve dinlence faaliyetleri. kültürel.30. olayların veya sergilenebilir eserlerin üretilmesi. +eğitim içeriği sınırlı olarak işsiz kişilere yönelik mesleki rehabilitasyon ve finansman faaliyetleri. .99.+evlat edinme faaliyetleri. 59. sirkler veya kumpanyalar.1 ve 60. yaratıcı veya teknik becerilerin sağlanmasını da kapsamaktadır. bkz. 90. evlilik ve aile rehberliği.+sosyal hizmet amaçlı para toplama veya diğer yardımcı faaliyetler gibi. .spor.12 ve 59.2. gösteri sanatları ve ilgili faaliyetler içerisinde yer alan faaliyetleri kapsamaktadır. .0 Yaratıcı sanatlar ve eğlence faaliyetleri Bu grup. bkz. DİNLENCE VE SPOR Bu kısım. bölüm 91. bkz. mülteciler. 60. bölüm 92.bu sınıf içerisinde açıklanan ancak barınma hizmeti sağlayan benzer faaliyetler. bkz. tarihsel alanların korunması. 59. . canlı gösteriler.rehberlik faaliyetleri. bölüm 93. çocuklara ve diğerlerine şiddetin önlenmesine yönelik faaliyetler. botanik ve zoolojik bahçelerin işletilmesi. tesislerin işletilmesi ve müşterilerin kültürel ve eğlenceye yönelik ilgilerinin karşılanması faaliyetlerini içermektedir. 87. . gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri Bu bölüm. bkz. SANAT EĞLENCE. sanatsal ürünlerin ve canlı gösterilerin üretilmesi için sanatsal.+topluluk ve komşuluk faaliyetleri. . Kapsam dışı olanlar.canlı tiyatro gösterilerinin. yaratıcı sanatlar.tanıtımı ve bunlara katılımı. bkz. müzelerin işletilmesi.zorunlu sosyal güvenlik programlarının finanse edilmesi ve idaresi.kumar ve bahis.01 Gösteri sanatları Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. göçmenler ve benzerlerine yönelik faaliyetler.14.sinema filmi gösterimi.+geçici veya daha uzun süreli barınak sağlanması dahil olmak üzere felaket kurbanları.00 Barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler R-KÜLTÜR. eğlence ve spor ilgilerini karşılamaya yönelik çok çeşitli faaliyetleri kapsamaktadır. spor ve eğlence faaliyetleri de dahil olmak üzere halkın çeşitli kültürel. +sağlık yardımı. kira tamamlamak ve yiyecek kuponu ile ilgili olarak uygun kimse belirleme +evsizler ve diğer sosyal açıdan zayıf gruplar için günlük tesisler.11. bkz. 59. kredi ve borç danışmanlık hizmetleri. örneğin: . Kapsam dışı olanlar.90.radyo ve televizyon yayıncılığı. . .

müzisyenler. bkz. konserler ve opera veya dans ve diğer sahne temsillerinin sahneye konulmasına yönelik sahne sanatlarına yardımcı faaliyetler: +yönetmenler. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 358 / 374 . bkz. +aktörler. . dekoratörler.kurgusal yazarlık. yapımcılar.02.90. Kapsam dışı olanlar. 78.02 Gösteri sanatlarına yardımcı faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.konser ve tiyatro salonlarının ve diğer sanat tesislerinin işletilmesi. . gravürcüler.10 90. konuşmacılar ve sunucular gibi bireysel sanatçıların faaliyetleri.11 ve 59. 91.00 Gösteri sanatlarına yardımcı faaliyetler 90.90. 59. . . Kapsam dışı olanlar. Kapsam dışı olanlar. 90. 33.03 Sanatsal yaratıcılık faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.01. . . 23. ressamlar. 90.heykeltıraşlar.02. .sinemaların işletilmesi. . .bağımsız gazetecilerin faaliyetleri. .orgların ve diğer tarihi müzikal enstrümanların yenilenmesi (restorasyon). karikatürcüler. 79. oymacılar ve benzerleri bireysel sanatçıların faaliyetleri. sahne değiştiricileri. 74. bkz. bkz. ışık mühendisleri ve benzerlerinin faaliyetleri. . bkz. 74.14.özel tiyatro veya sanat temsilcileri veya ajanslarının faaliyetleri. dansçılar. 78. bkz. sahne tasarımcıları.orkestralar ve bandoların faaliyetleri.19.canlı tiyatro oyunlarının. 95. bkz. .12.10.özel tiyatro veya sanat temsilcileri veya ajanslarının faaliyetleri.00 Gösteri sanatları 90. bkz.sinema filmi ve video filmi yapımı (prodüksiyonu). Kapsam dışı olanlar. 59. teknik yazarlık da dahil tüm konular için bireysel yazarların faaliyetleri.03.her çeşit müzenin işletilmesi.24. bkz.bilet ajanslarının işletilmesi.tablo vb. bkz.özgün yaratıcılık dışındaki heykellerin yapımı. gibi sanat eserlerinin yenilenmesi. bkz.mobilyaların yenilenmesi (müze tarzı restorasyon hariç olmak üzere).90 oyuncu seçme faaliyetleri.00 Sanatsal yaratıcılık faaliyetleri 90. oyuncu seçme faaliyetleri.04 Sanat tesislerinin işletilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. ..70. .

03 Tarihi alanlar ve yapılar ile turistik yerlerin işletilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 359 / 374 . 91. +kitapların. sanat çalışmaları ve benzerlerinin ödünç verilmesi ve saklanması.. gümüş eşya müzeleri.00 Sanat tesislerinin işletilmesi 91 Kütüphaneler. .ticari sanat galerilerinin faaliyetleri.0 Kütüphaneler.her tür müzenin işletilmesi:+sanat müzeleri.78. botanik ve zoolojik bahçelerin işletilmesini. her çeşit müzenin. kostüm. müzeler ve diğer kültürel faaliyetler Bu bölüm kütüphaneler ve arşivlerin faaliyetlerini. bilim adamı. mücevher. (örneğin dünya kültürel miras alanları gibi) Kapsam dışı olanlar. bilim ve teknoloji müzeleri. bkz. bantların.03. bkz.01 Kütüphane ve arşivlerin faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.01.00 Kütüphane ve arşivlerin faaliyetleri 91. haritaların. seramik. .her çeşit kütüphanenin. arşivler. 91.00 Müzelerin faaliyetleri 91..04. ve doğal koruma alanlarına ilişkin faaliyetleri kapsamaktadır. +açık hava müzeleri. kültürel ve eğitimsel doğal harikaların korunmasını ve sergilenmesini kapsamaktadır. +koleksiyonların katalog haline getirilmesi. 91. müzeler ve diğer kültürel faaliyetler 91. dinleme ve izleme salonlarının. kamu arşivlerinin dokümantasyon ve enformasyon faaliyetleri:+uzmanlaşmış olsun ya da olmasın bir koleksiyonun düzenlenmesi. dergilerin. personel ve üye gibi belli müşterilere hizmet sağlayan okuma. bkz. . Kapsam dışı olanlar. +askeri müzeler dahil olmak üzere doğa tarihi. alanların. devlet arşivlerinin işletilmesinin yanı sıra halk veya öğrenci. arşivler. plakların.sanat eserlerinin ve müze koleksiyon eşyalarının yenilenmesi.02. . . tarih müzeleri. tarihsel alanların işletilmesini. 91.fotoğraf arşivleri (stok fotoğraf) ve sinema kütüphaneleri ve hizmetleri. 47. bkz. ve eğlence ve oyun faaliyetleri. filmlerin. bölüm 93.kütüphanelerin ve arşivlerin faaliyetleri. ve tarihsel.02 Müzelerin faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+diğer ihtisaslaşmış müzeler.+bilgi talepleri ve benzerleri ile uyumlu olması için düzeltme faaliyetleri.01. 90.90.plajların ve dinlence parklarının işletilmesi gibi spor. mobilya. Aynı zamanda eşyaların.

. 91. . bkz. 81.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.19.tarihsel alanların ve yapıların yenilenmesi ve restore edilmesi. Kapsam dışı olanlar. 93.çocuklar için hayvanat bahçeleri de dahil .03. .00 Botanik ve hayvanat bahçeleri ile milli parklarla ilgili faaliyetler 92 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri Bu bölüm kumarhaneler. kumarhanelerin işletilmesi. eğlence ve oyun faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 360 / 374 . 91.spor bahisleri ve diğer bahis etkinlikleri. örneğin: . bingo oyun salonları ve video oyun terminalleri gibi kumarhane tesislerinin işletilmesi ve piyangolar ve bahisler gibi kumarhane hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır.00 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri 93 Spor faaliyetleri.00 Tarihi alanlar ve yapılar ile turistik yerlerin işletilmesi 91. .bozuk para ve jeton ile çalışan kumar makinelerinin çalıştırılması (işletilmesi).30.00.spor balıkçılığı ve avcılığı ile ilgili koruma alanlarının işletilmesi. botanik ve hayvanat bahçelerinin işletilmesi.04 Botanik ve hayvanat bahçeleri ile milli parklarla ilgili faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. . bkz. 92. .04.at yarışları. . doğa koruma alanlarının işletilmesi. 92.sanal kumar web sitelerinin işletilmesi. kısım F. bkz.0 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri 92.00 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri Bu sınıf kumar ve bahis faaliyetlerini kapsamaktadır.tarihi alanların ve yapıların işletilmesi ve korunması.piyango biletlerinin satışı. . . .yüzer kumarhaneler dahil olmak üzere.yaban hayatın korunması da dahil .peyzaj ve bahçıvanlık hizmetleri. .

13. açık.11. kapalı veya üstü kapalı):+futbol. kriket.+yüzme havuzları ve stadyumlar.+otomobil.29. promosyon veya spor faaliyetlerinin idaresi gibi diğer faaliyetleri kapsamaktadır. Canlı tiyatro gösterilerinin. beysbol.11.01 Kapalı veya açık spor karşılaşmaları için tesislerin işletilmesi izleyici koltukları olsun ya da olmasın. +buz hokeyi arenaları. arenaların ve stadyumların işletilmesi. Kapsam dışı olanlar. açık. +boks arenaları. sahipleri tarafından araba. at ve benzerlerinin öncelikle yarışma faaliyetlerine veya seyircili diğer spor faaliyetlerine sokulmasını. botanik ve hayvanat bahçelerinin korunması ve doğa alanlarının koruması faaliyetleri hariç olmak üzere). beysbol.02 Organizasyonların kendi tesisleri ile profesyoneller ve amatörler için açık veya kapalı spor karşılaşmaları düzenlemeleri ve gerçekleştirmeleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 361 / 374 . spor faaliyetleri ve yarışmalarındaki katılımcıların desteklenmesi için uzmanlık hizmetleri sağlayan spor eğitimcilerini.kapalı veya açık spor karşılaşmaları için tesislerin işletilmesi (izleyici koltukları olsun ya da olmasın. +atletizm stadyumları. bkz.+golf sahaları.1 Spor faaliyetleri Bu grup. bkz.+kış sporları arenaları ve stadyumları. bölüm 90 93. . hokey. 49.telesiyejlerin işletilmesi.+kış sporları arenaları ve stadyumları. hokey.39. 93. köpek ve at yarışları için yarış pistleri. salonlarının faaliyetleri bkz. +atletizm stadyumları. 93.Bu sınıf. +boks arenaları. konserlerin ve opera veya dans yapımlarının ve diğer sahne yapımlarının sahneye konulması gibi dramatik sanatlar.. öncelikle canlı spor karşılaşmalarında yer alan spor takımları veya klüplerinin faaliyetlerini.+otomobil. tarihsel alanların. köpek. kriket. oyun ve spor faaliyetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır (müze faaliyetleri. yukarıda bahsedilen tesislerin işletilmesi için personelin sağlanmasını ve yönetilmesini kapsamaktadır. ücretli seyirciden önce.Bu bölüm eğlence..+golf sahaları.+bowling alanları. 77. ragbi sahaları. organizasyon. spor tesislerinin işletilmesini. .+bowling alanları. . .21. müzik ve diğer sanatlar ile eğlence faaliyetleri bu bölümün kapsamı dışındadır.form tutma (fitness). ragbi sahaları. 93. 93.organizasyonların kendi tesisleri ile profesyoneller ve amatörler için açık veya kapalı spor karşılaşmaları düzenlemeleri ve gerçekleştirmeleri . ücretli seyirciden önce canlı spor ve yarış faaliyetlerinde yer alan bağımsız atletleri. bkz. +buz hokeyi arenaları. bkz. köpek ve at yarışları için yarış pistleri.+yüzme havuzları ve stadyumlar.park ve plaj faaliyetleri. kapalı veya üstü kapalı):+futbol. 93.eğlence ve spor teçhizatının kiralanması.11 Spor tesislerinin işletilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

+satranç klüpleri.spor derneklerinin ve düzenleyici birimlerin faaliyetleri.profesyoneller ve amatörler için spor klüpleri tarafından kendi imkanlarıyla gerçekleştirilen açık hava ve kapalı spor karşılaşmalarının organizasyonu ve yürütülmesi.spor veya eğlence amaçlı avcılık ve balıkçılık için yardımcı faaliyetler.spor eğitmenlerinin.21.+yüzme klüpleri. .12. 93.51.51. .+boks klüpleri.00 Form tutma salonları ile vücut geliştirme salonları 93.spor tesislerinin işletilmesi.atlet. spor karşılaşmalarının düzenleyicileri ve organizatörlerinin faaliyetleri. 93.form tutma salonları ile vücut geliştirme klüpleri ve tesisleri. Kapsam dışı olanlar.öğretmenler. . antrenör vb. 85. bkz.11. 77.tesisleri olsun ya da olmasın.balıkçılık ve avcılık spor alanlarının idaresi. .b.99 Diğer spor tesislerinin işletilmesi 93.13.11.spor teçhizatının kiralanması.13 Form tutma salonları ile vücut geliştirme salonları Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. eğitimciler tarafından sağlanan spor eğitimi.dağ rehberlerinin faaliyetleri. . spor karşılaşmalarının teşvikiyle (promosyon) ilgili faaliyetler.12. zaman tutucular. 93. .yarış atı ahırlarının. . 85. .00 Spor klüplerinin faaliyetleri 93. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 362 / 374 . ister yarı profesyonel veya amatör klüpler olsun üyelerine spor faaliyetleri ile uğraşabilme olanağı sağlayan spor klüplerinin faaliyetlerini kapsamaktadır Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.51. eğiticiler tarafından verilen spor eğitimi.12 Spor klüplerinin faaliyetleri Bu sınıf ister profesyonel. . 85. . 93.+pist ve saha klüpleri.+golf klüpleri. bkz.+kış sporları klüpleri.bağımsız öğretmenler. 93. bkz. bkz. 93. . öğretmenlerinin. bkz. . . Kapsam dışı olanlar.51.93. . Kapsam dışı olanlar.11. 85. bireysel çalışan sporcuların faaliyetleri.park ve plaj faaliyetleri. .profesyoneller ve amatörler için spor klüpleri tarafından kendi imkanlarıyla gerçekleştirilen açık hava veya kapalı spor karşılaşmalarının organizasyonu ve yürütülmesi.19 Diğer spor faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. . bkz.spor klüplerinin işletilmesi:+futbol klüpleri. hakem. bkz. .29. .+atıcılık klüpleri v. yarış köpeği barınaklarının ve yarış garajlarının faaliyetleri. eğitmen. antrenörlerinin faaliyetleri. 93.spor ve oyun okullarının faaliyetleri.11. bkz.+bowling klüpleri.

Bu grup spor faaliyetlerini ve tiyatro sanatlarını. panayır vb. 55. .karavan parkları. 56.dinlence parklarının faaliyetleri (konaklama olmaksızın).bozuk para ve jeton ile çalışan oyunların çalıştırılması (işletilmesi). avcılık ve balıkçılık kampları. eğlence parklarının ve lunaparkların faaliyetlerini kapsamaktadır. .01. su biniciliği.soyunma odaları. . kamp alanları ve kamp yerleri. gösteriler. 93.) alanları ve piknik alanları gibi çeşitli eğlence programlarının yürütülmesini kapsamaktadır. bkz.balıkçılık seferleri.eğlenceye yönelik fuar ve gösteriler. marinalar ve benzeri.21.00 Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri 93. kamp alanları.93. bkz. bkz. dolaplar.02 Su üstü ve su altı deniz sporları hizmeti faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 363 / 374 . 90.30. . müzik ve diğer sanat ve eğlenceleri kapsamamaktadır. . 93. oyunlar.21 Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri Bu sınıf.dinlence tesislerinin bütünleyici bir parçası olarak spor ve eğlence teçhizatının kiralanması. 55. Mekanik atlar. telesiyenlerin işletilmesi.kayak alanlarının işletilmesi. . bkz. sandalyeler gibi olanakların kiralanmasını da kapsamak üzere plaj faaliyetleri.39.30. eğlence (lunapark. gösteriler. Mekanik binicilik. . .2 Eğlence ve dinlence faaliyetleri Bu grup müşterilerinin çeşitli eğlence taleplerini karşılamak için tesisler işleten veya hizmetler sağlayan pek çok birimleri kapsamaktadır.dinlenme nakil yerlerinin işletilmesi. . fuarlar ve piknik alanları gibi çeşitli alanların işletilmesini kapsamaktadır.01 Marina işletmeciliği 93. bkz.dinlence parkları ve ormanları ve kamp alanlarındaki ziyaretçilerin kısa süreli konaklamaları için yer ve olanaklar sağlanması. demiryollarının.00 Diğer spor faaliyetleri 93.29.teleferiklerin. . . . 49. . oyunlar. diskoteklerin içecek hizmetleri faaliyetleri. su kayakları.29.29 Diğer eğlence ve dinlence faaliyetleri Bu sınıf başka yerde sınıflandırılmamış olan eğlence ve dinlence ile ilgili faaliyetleri (dinlence ve eğlence parkları hariç olmak üzere) kapsamaktadır.30.diskoteklerin ve dans pistlerinin işletilmesi. 50.30 . Kapsam dışı olanlar. 93.19. bkz. dinlence kampları.10 ve 50.tiyatro ve sirk grupları.

esnaf birliklerinin ve benzer organizasyonların faaliyetleri.20. 94. üyelerinin ilgilerinin belirli bir sektör veya ticaret konusunda şirketlerin gelişimine ve refahına veya belirli bir coğrafik alanın iklimine ve ekonomik gelişimine veya iş alanınabakılmaksızınsiyasi alt gruba odaklandığı organizasyonların faaliyetleri.2) veya dini. . bilgisayarların. Bu bölümün temel ayrımı. kişisel ve ev eşyalarının onarımını ve sınıflamada başka bir yerde kapsanmamış çeşitli kişisel hizmet faaliyetlerini içermektedir.03 İnternet kafeler S-DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ Bu kısım.1 İş. bkz. .29. işverenler.00 İş ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri 94. . . .ticaret odalarının.9) artırılmasına hizmet ederler.üyelerinin ilgilerinin temel olarak belirli bir bilimsel disiplin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 364 / 374 . 94. aynı zamanda meslek üyelerinin mesleki menfaatlerinin desteklenmesi faaliyetlerini de kapsamaktadır.93. Bu organizasyonlar. eğitici veya eğlenceye dayalı düşünce ve faaliyetlerin (grup 94. ancak bunların faaliyetleri üye olmayanları da kapsamaktadır ve onlara da fayda sağlamaktadır. halkla ilişkiler ve şirketin işçi müzakereleri ve işveren organizasyonları.bu gibi birliklerin federasyon faaliyetleri.11 İş ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 94 Üye olunan kuruluşların faaliyetleri Bu bölüm halk için özel grupların taleplerini veya girişimci düşüncelerini temsil eden kuruluşların faaliyetlerini kapsamaktadır. .bilginin yayılması. işletmeler ve işveren organizasyonlarının üyelerinin menfaatlerini destekleyen birimlerin faaliyetlerini kapsamaktadır. kültürel. 94.11.çiftçilik dahil olmak üzere. politik. Bu organizasyonların genellikle bir seçim bölgesi olan üyelerden oluşmaktadır. serbest meslek mensupları ve bilimsel topluluk (grup 94.1) ve çalışanların menfaatlerine hizmet ederler(grup 94. işveren ve meslek kuruluşlarının faaliyetleri Bu grup. 94. Kapsam dışı olanlar. hükümet birimleri önünde temsil.12 Profesyonel meslek kuruluşlarının faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.ı bu organizasyonların hizmet sağlama amaçlarına göre belirlenmektedir.sendikaların faaliyetleri. (yan bir kategori olarak) üye organizasyonların faaliyetlerini. Profesyonel üyelik organizasyonları örneğinde.

mühendislik birlikleri. 94. üyelerinin menfaatlerini destekleyen birimlerin (işletmeler ve işveren organizasyonları.bu gibi organizasyonlarca sağlanan eğitim.bu gibi organizasyonlarca sağlanan eğitim. tapınaklar. . bölüm 86. mesleki organizasyonlar.bu gibi organizasyonlarca sağlanan sağlık faaliyetleri.veya mesleki uygulama veya teknik alanda odaklandığı kuruluşların faaliyetleri.00 Sendika faaliyetleri 94. örneğin yazarların. mimarlık birlikleri ve benzeri.bilimsel.91 Dini kuruluşların faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar.00 Dini kuruluşların faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 365 / 374 .20 Sendika faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. çeşitli dallardaki oyuncuların.organize işçi ve birlik çalışanlarının menfaatlerinin desteklenmesi. manastırlara hizmet sağlayan organizasyonların faaliyetleri . bölüm 85. 94. .00 Profesyonel meslek kuruluşlarının faaliyetleri 94. yazarların ve benzerlerinin birlikleri.bu gibi organizasyonlarca sağlanan sosyal çalışma faaliyetleri.bilginin yayılması. bkz. . yasal birlikler. işçi sendikaları hariç olmak üzere) faaliyetlerini kapsamaktadır. . muhasebe birlikleri. bölümler 87 ve 88.2 Sendika faaliyetleri 94. bkz.91. bkz. uygulama standartlarının oluşturulması ve denetlenmesi. 94. ressamların. camiler. akademik ve kültürel faaliyetlerle ilgilenen uzmanların üye olduğu birliklerinin faaliyetleri.kiliseler. sinagoglar veya diğer yerlerde ibadet edenlere doğrudan hizmet sağlayan dini organizasyonların veya kişilerin faaliyetleri. . Kapsam dışı olanlar. bkz. bkz. bölüm 85. . . örneğin tıbbi birlikler. Kapsam dışı olanlar.dini inziva faaliyetleri. . .bu organizasyonlar tarafından sağlanan eğitim. hükümet birimleri karşısında temsil ve mesleki organizasyonların halkla ilişkileri. 94. bölüm 85.12.20.9 Diğer üyelik organizasyonlarının faaliyetleri Bu grup.

13 bkz.+çevresel ve ekolojik eylemler.kamu eğitimi. .99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşların faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. el sanatları ve koleksiyonculuk klüpleri.+özel grupların. tarihsel klüpler.şiir. karnaval klüpleri gibikültürel veya eğlencesel bir aktivite veya hobi (sporlar veya oyunlar dışında) uğraşlarına ilişkin dernekler.Bu bölümün kapsamı dışında olanlar ise..12. ayakkabı ve deri eşyalar. korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik organizasyonlar. 88. mobilya ve ev mobilyaları. edebiyat ve kitap klüpleri.otomobil birlikleri. politik etki. müzik ve sanat klüpleri. . hobi eşyaları ve diğer kişisel ve ev eşyalarının onarımını kapsamaktadır. yollarla bir kamu davasını veya sorununu savunan politik bir partiye doğrudan bağlı olmayan organizasyonların faaliyetleri:+vatandaşların girişimi veya protesto eylemleri. bkz. medikal ve teşhis görüntüleme ekipmanı.1 Bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 366 / 374 .94. film ve fotoğraf klüpleri.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşların faaliyetleri 95 Bilgisayarların ve kişisel ve ev eşyalarının onarımı Bu bölüm masaüstü.tüketici birlikleri.. .12. giyim ve giyim aksesuarları. örneğin etnik ve azınlık gruplar. klüpler ve kardeşlik dernekleri. . çim biçme makineleri ve vantilatörler gibi ev ve bahçe teçhizatı. fon toplanmasında yer almaktadırlar. sosyal klüpler. bkz.+savaş gazileri birlikleri dahil olmak üzere vatanseverlik amaçlı birlikler. Bu organizasyonlar temel olarak parti üyelerinin veya parti sempatizanlarının politik görevlere yerleştirilmeleri yoluyla kamu yönetim birimlerindeki karar alma sürecini etkilemeye çalışmaktadırlar ve bilginin yayılmasında. localar gibi sosyal tanışma amaçlı birlikler. . bahçecilik klüpleri. toplumu ve eğitimi destekleyen organizasyonlar.rotary klüpler.92.92 Siyasi kuruluşların faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. halkla ilişkilerde.mesleki kuruluşların faaliyetleri.+başka yerde sınıflandırılmamış. müzikal aletler. alıcı ve verici radyo cihazları gibi iletişim teçhizatını ve radyo ve televizyonlar gibi tüketime yönelik elektronik eşyaları.profesyonel sanatçı grupları veya organizasyonlarının faaliyetleri. .99.siyasi organizasyonların ve gençlik kolları gibi yardımcı organizasyonların faaliyetleri.0. bkz. para toplama v. .b. bilgisayar terminalleri. 90. radar ve sonar teçhizatlarıdır. . bellek aygıtları ve yazıcılar gibi bilgisayar çevre donanımlarının bakım ve onarımını kapsamaktadır. laboratuar enstrümanları. 94.00 Siyasi kuruluşların faaliyetleri 94. ölçüm ve kadastro enstrümanları. diz üstü bilgisayarlar. 33. gençlerin dernekleri.gençlik birlikleri. öğrenci birlikleri. Kapsam dışı olanlar. spor eşyaları. 94.sosyal yardım fonu kurma amaçlı hayır faaliyetleri. 94.spor klüplerinin faaliyetleri. 93. Aynı zamanda faks makineleri. . 95.99. bkz.

.taşıyıcı cihaz modemlerinin onarım ve bakımı.21.klavyeler. 95.cep telefonları.. bkz. 95.faks makineleri..00 İletişim araç ve gereçlerinin onarımı 95. . CD-ROM. .akıllı kart okuyucuları. ...00 Tüketici elektronik eşyalarının onarımı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 367 / 374 . 95..Bu grup bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımları ile iletişim araç ve gereçlerinin onarım ve bakımını kapsamaktadır.. +ev tipi video kameralar.ticari televizyon kameraları ile video kameraları.alıcı ve verici radyolar.iletişim aktarma teçhizatı (örneğin yönlendiriciler. kumanda kolları (joysticks) ve iztopu (trackball) aksesuarları. Kapsam dışı olanlar.optik disk sürücüleri (CD-RW.12 İletişim araç ve gereçlerinin onarımı Bu sınıf aşağıdakiler gibi iletişim teçhizatının onarım ve bakımını kapsamaktadır: .00 Bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımlarının onarımı 95.fareler.yazıcılar.2 Kişisel eşyalar ile ev eşyalarının onarımı Bu grup kişisel eşyalar ile ev eşyalarının onarım ve bakımını kapsamaktadır. +CD oynatıcılar. .11.taşıyıcı cihaz modemleri..iç ve dış bilgisayar modemleri. köprüler.masaüstü bilgisayarlar. +video kaset kayıtları.bağlı bilgisayar terminalleri. 95. DVD-ROM..manyetik disk sürücüleri.bilgisayar sunucuları. 95. modemler). .11 Bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımlarının onarımı Bu sınıf bilgisayarlar ve hesap makineleri ve bilgisayar çevre donanımlarının onarımını kapsamaktadır.monitörler.bilgisayar projektörleri.. . .12.barkodlu tarayıcılar dahil olmak üzere tarayıcılar.. DVD-RW). diz üstü bilgisayarlar. flash sürücüler ve diğer bellek aygıtları.tüketici elektronik eşyalarının onarımı: +televizyon ve radyo. . Bu sınıf aşağıdakilerin onarım ve bakımını kapsamaktadır:. .kablosuz telefonlar. 95..12.sanal gerçeklik başlıkları (kaskları).21 Tüketici elektronik eşyalarının onarımı Bu sınıf tüketici elektronik eşyalarının onarım ve bakımını kapsamaktadır.

Kapsam dışı olanlar.02 Ev ve bahçe teçhizatının onarım ve bakımı çim biçme makineleri.00 Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı 95.mücevherlerin onarımı ve tadilatı. 95.24 Büro ve ev mobilyası onarımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 33.ev ve bahçe teçhizatının onarım ve bakımı.elektrikli el aletlerinin onarımı. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi .merkezi havalandırma sistemlerinin onarımı.b. makaslar. malalar. .b. 43. ev ve bahçe teçhizatının onarım ve bakımını kapsamaktadır: .b. oda klimaları.ev eşyalarının bakım ve onarımı. kar ve yaprak vantilatörleri.61. +buzdolapları. . . makaslar. .00 Büro ve ev mobilyası onarımı 95. 95.12. malalar. oda klimaları.22.işe giriş ve çıkış zamanlarını Sayfa: 368 / 374 . ayakkabıların. bkz. çamaşır makineleri.01 Ev eşyalarının bakım ve onarımı buzdolapları. +çim biçme makineleri. 95. giysi kurutma makineleri. 95.botların. v. çamaşır makineleri. bkz.23. . ..saatlerin ve saat kovanı ve tüm metal gövdeler. v. kronometreler gibi saat parçalarının onarımı. fırınlar. . .23 Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı Bu sınıf ayakkabı ve deri eşyaların onarım ve bakımını kapsamaktadır: valiz ve benzerlerinin onarımı. onarımı ve yenilenmesi. 25.endüstriyel metal oymacılığı. ev ve bahçe teçhizatının onarımı Bu sınıf ev eşyalarının.25 Saatlerin ve mücevherlerin onarımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. manivela.b.22 Ev eşyalarının. kar ve yaprak vantilatörleri. .topukların çakılması. fırınlar.95. v. 95. bkz.22.24.büro mobilyası da dahil ev mobilyalarının yeniden kaplanması. giysi kurutma makineleri. v.22.

0 Diğer hizmet faaliyetleri 96.12. . .kaydeden cihazlar ile zaman/tarih damgalarının.spor eşyalarının onarımı (spor ile ilgili silahların onarımı hariç olmak üzere) ve kamp malzemelerinin onarımı. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 369 / 374 . mekanik teçhizatla. .29. manivela. . . 95.ütülenmesi v. Özellikle tekstil ürünlerinin ve kürk ürünlerinin yıkanması ve (kuru) temizlenmesi. . saatli kilitlerin ve benzer zaman tutma cihazlarının onarımı. bkz.elektrikli el aletlerinin onarımı. .25.halk için ya da endüstri veya ticari müşteriler için.giyim eşyalarının onarım ve tadilatı.piyano akordu.25.çamaşır toplama ve dağıtımı. Kapsam dışı olanlar.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının onarımı Bu sınıf kişisel ve ev eşyalarının onarımını kapsamaktadır: . . 33. başka yerde sınıflandırılmayan tüm hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır. 33.diğer kişisel ve ev eşyalarının onarımı. bkz. .kitapların onarımı.müzikal aletlerin onarımı.müşterinin evinde olsun yada olmasın halı ve kilim yıkanması ile tül ve perde temizliği. bkz.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının onarımı 96 Diğer hizmet faaliyetleri Bu bölüm.13. cenaze ve ilgili faaliyetler gibi hizmet tiplerini kapsamaktadır. 95.sporla ilgili ve eğlenceye yönelik silahların onarımı.01 Tekstil ve kürk ürünlerinin yıkanması ve kuru temizlemesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .b.01 Saatlerin ve saat kovanı ve tüm metal gövdeler. 96. el veya jetonla çalışan makineler vasıtasıyla her tür giysinin ve tekstil ürünlerinin (kürk dahil olmak üzere) yıkanması ve kuru temizlenmesi. kuaförlük ve diğer güzellik uygulamaları. 33.11.oyuncakların ve benzer eşyaların onarımı.02 Mücevherlerin onarımı ve tadilatı 95.bisikletlerin onarımı. . kronometreler gibi saat parçalarının onarımı 95. .

mezarlıkların kiralanması veya satışı.01.tıraş ve sakal tıraşı.01 Halk için ya da endüstri veya ticari müşteriler için. . .29. düzeltme. şekil verme ve kesim. 96.02 Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. mekanik teçhizatla.insan ve hayvan naaşlarının defnedilmesi ve yakılması ve ilgili faaliyetler: +defin veya yakma ve mumyalama için ölünün hazırlanması ve cenaze kaldırma hizmetleri. bebek bezi sağlama hizmetleri. toplama ve benzer faaliyetler. 95. +defin veya yakma hizmetlerinin sağlanması.ütülenmesi v.yüz masajı. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 370 / 374 . el veya jetonla çalışan makineler vasıtasıyla her tür giysinin ve tekstil ürünlerinin (kürk dahil olmak üzere) yıkanması ve kuru temizlenmesi.02 Müşterinin evinde olsun yada olmasın halı ve kilim yıkanması ile tül ve perde temizliği 96. bkz. bkz.03 Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.99 Diğer tekstil ve kürk ürünlerinin yıkanması ve kuru temizlemesi 96.erkekler ve kadınlar için saç yıkama. +cenaze salonlarında süre kiralanması. 96. 32. bu faaliyetin tamamlayıcı bir parçası olsa da iş üniformaların dışındaki giysilerin kiralanması.99.peruk yapımı. renklendirme. .01. bkz..b.giysi onarım ve tadilatı. 77. manikür ve pedikür.bu eşyaların temizliği..01. 96. boyama. .29. . .mezarlıkların ve mozolelerin bakımı.00 Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri 96. iş kıyafetlerinin ve ilgili diğer kalemlerin çamaşırhaneler tarafından sağlanması. Kapsam dışı olanlar.02. makyaj v. Kapsam dışı olanlar.b. dalgalandırma.yatak örtülerinin.

30 96.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri T-HANEHALKLARININ İŞVERENLER OLARAK FAALİYETLERİ. sauna.veterinerlik faaliyetleri. bkz. 75. 96. 81.dövme ve piercing (iğneyle delme) atölyelerinin faaliyetleri. bkz. hamallar. tartı aletleri.90.hayvanların bakımı. .soyağacı düzenlemeleri.. evlendirme büroları gibi sosyal faaliyetler.mezarlık bahçıvanlığı. bkz. . araba park görevlileri v. tansiyon ölçen makineler.03. masaj salonu vb. randevu hizmetleri. 96.00 Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler 96.09. masaj salonu vb. tımar edilmesi. masaj salonlarının ve benzeri yerlerin faaliyetleri. 86.form tutma salonları ve vücut geliştirme klüpleri ve tesislerinin faaliyetleri.00. Kapsam dışı olanlar. 96. yerlerin faaliyetleri 96.b. 94. kuluçkaya yatırılması ve eğitimi gibi hayvan bakım hizmetleri.04. bkz.cenaze töreni ile ilgili dini faaliyetler. HANEHALKLARI TARAFINDAN KENDİ KULLANIMLARINA YÖNELİK 97 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 371 / 374 .refakat hizmetleri. bkz.b.ayakkabı boyacıları. . +bozuk para ile çalışan çamaşır makineleri. +bozuk para ile çalışan kumar makineleri ve oyunlar. sauna ve buhar banyolarının. .91. sauna. Kapsam dışı olanlar.astrolojik ve tinsel faaliyetler. bkz. .13 bkz.tıbbi masaj ve terapi.Kapsam dışı olanlar.09 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 93. .01. .Türk hamamlarının. 92.00.04 Hamam. .00 Hamam. . . zayıflama ve incelme salonlarının. solaryumların. jetonla çalışan soyunma kabinleri v. . . yerlerin faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.). jeton ile çalışan kişisel hizmet makinelerinin bayilik işletmesi (fotoğraf dükkanı.

Hanehalkları yalnızca hanehalkının geçim faaliyeti için başlıca bir aktivite belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda burada sınıflandırılmalıdır. Bu faaliyet ile üretilen ürün işveren hanehalkı tarafından tüketilmektedir. 97. hanehalklarının geçimleri için yaptıkları ayrım yapılmamış malların üretimi ile hizmetlerin üretimi faaliyetlerini kapsamaktadır. çamaşırcı. hanehalklarının ayrım yapılmamış geçim malı üretim faaliyetlerini. İşveren bir birey dahi olsa. şoför.yemek pişirme. 98. Eğer bunlar temel olarak geçim için gerekli özel TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 372 / 374 .10 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar Bu sınıf.0 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri 97. yani kendi geçimleri için mallar üretmelerine yönelik olarak çeşitli faaliyetlerde bulunan hanehalklarının bu faaliyetlerini kapsamaktadır.00. bunlar NACE`nin ilgili malların üretim endüstrisi ile ilgili kısımları içerisinde sınıflandırılmaktadırlar.00 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri 98 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetl Bu bölüm.97.00 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri Bu sınıf.. Uygulamada. Eğer hanehalkı pazarlama faaliyetleri ile uğraşıyorsa. Bu faaliyetler içerisinde avcılık ve toplayıcılık. uşak. çiftçilik. bekçi. mürebbiye. sekreter ve benzeri gibi ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetlerini kapsamaktadır. özel öğretmen. garson.1 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar 98. seyis. aşçı. sayım veya çalışmalarda işverenin faaliyetini ifade etmek için istihdam edilmiş ev içi personel de burada yer alır. bu faaliyet gerçekleştirilen birincil pazarlama faaliyetine göre sınıflandırılmalıdır. bebek bakıcısı. Kapsam dışı olanlar. aileler pazarlanan malların üretimi ile de ilgileniyorlarsa. bahçıvanlık ve benzeri hizmetlerin bağımsız hizmet sağlayıcılar (şirketler veya kişiler) tarafından sağlanması. hizmet türüne göre bakınız. hizmetçi. kapıcı. barınak ve giyecek üretimi ile hanehalkları tarafından kendi geçimleri için üretilen diğer mallar yer almaktadır. bahçıvan. kahya.

aile üyelerinin bakımı ve diğer hizmetleri kapsamaktadır.00 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler U-ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE TEMSİLCİLİKLERİNİN FAALİYETLERİ 99 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri 99.20.20 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler Bu sınıf. 98. bunlar hanehalklarının geçimine yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış malların üretim faaliyetleri içerisinde sınıflandırılmaktadırlar. hanehalklarının ayrım yapılmamış geçim amaçlı hizmet üretim faaliyetlerini kapsamaktadır. bunlar da NACE`nin ilgili malların üretim endüstrisi ile ilgili kısımları içerisinde sınıflandırılmaktadırlar. ailenin geçimi için aile tarafından üretilen aşçılık.2 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler 98. Uygulamada. 98.malların üretimi faaliyetleri ile uğraşıyorlarsa.00 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 373 / 374 . hanehalkları geçim amacıyla birden fazla malın üretimi ile uğraşıyorlarsa.0 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri 99. Bu faaliyetler. öğretmenlik.10.00 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar 98.

Birleşmiş Milletler ve buna bağlı özel birimler. bölgesel teşkilatlar v. . Avrupa Toplulukları. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı.00. Uluslararası Para Fonu. Dünya Gümrük Örgütü. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü. Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA) gibi uluslararası örgütlerin faaliyetleri.. 99.b.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Dünya Bankası.00 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 374 / 374 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful