TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI REHBERİ

Önsöz
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca 19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik ve Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi, Birliğimiz tarafından Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE) sistemi esas alınarak hazırlanmıştır. Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE), Avrupa‘da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağıdır. Avrupa Birliği‘ne üye ülkeler NACE ve NACE‘den türetilmiş olan kendi ulusal sınıflamalarını NACE’nin 1970‘deki gelişiminden itibaren kullanmaktadırlar: NACE, Avrupa istatistik sistemi içerisinde karşılaştırılabilir istatistikler üretmek amacıyla kullanılan istatistiksel altyapının ayrılmaz bir parçasıdır. Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması (ISIC) ile ilişkisinden dolayı, NACE, ekonomik faaliyetlere ilişkin istatistiki verileri dünya düzeyinde karşılaştırma açısından çok önemli bir araçtır.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 2 / 374

Kısaltmalar listesi
CN CPA CPC EC/P EEC ESA EU HS ISIC KAU NACE PRODCOM RAMON SITC SNA SPC UN BEC Birleştirilmiş Mal Sınıflaması (Avrupa Birliği Dış Ticaret Sınıflaması) Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması Birleşmiş Milletler Merkezi Ürün Sınıflaması Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Avrupa Ekonomik Topluluğu Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesap Sistemi Avrupa Birliği Dünya Gümrük Organizasyonu Uyumlaştırılmış Mal Tanım ve Kod Sistemi Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması Faaliyet Türü Birimi Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması Madencilik ve İmalat Sanayi Üretim İstatistiklerinde Avrupa Sistemi Eurostat'ın online sınıflama ve meta veri sunucusu http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC Birleşmiş Milletler Uluslararası Standart Ticaret Sınıflaması Ulusal Hesap Sistemi İstatistiksel Program Komitesi Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler Standart Uluslararası Ticaret Sınıflaması’na Dayalı Geniş Ekonomik Gruplara Göre Sınıflama

TERİMLER SÖZLÜĞÜ
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 3 / 374

Yan-Ürün : Tek bir gruba özel yan ürün, başka herhangi bir grupta üretilmeyen, teknolojik olarak aynı gruptaki diğer ürünlerin üretimine bağlı olarak ortaya çıkan ürünlerdir (örneğin; şeker üretiminde melas‘ın elde edilmesi gibi). Tek bir gruba özel yan ürünler, diğer ürünlerin imalatında girdi olarak kullanılmaktadır. Normal yan ürün (yani; tek bir gruba özel olmayan), birkaç grupta üretilen, teknolojik olarak diğer ürünlerin üretimine bağlı olarak ortaya çıkan üründür (örneğin; petrol arıtımı sürecinde elde edilen hidrojen, teknolojik olarak kömür karbonizasyonu ve petro kimya ürünleri imalatının sonucundan ortaya çıkabileceği gibi diğer ana kimyasal maddelerin yer aldığı gruptaki üretime de benzemektedir). Ticari Mal: Bir ticari mal, takas edilebilen taşınır maldır. Bu üretim hattındaki akışlardan biri olabilir, eşsiz bir madde (Mona Lisa) olabilir ya da hizmet için ara madde olabilir (yazılım disketi). Bu kavram gümrük sınıflamaları için kullanılmaktadır . Sermaye Malları: Sermaye malları, mal veya hizmet üretimi için kullanılan, hammadde ve yakıt dışında kalan diğer mallardır. Bunlar, fabrika binaları, makineler, lokomotifler, kamyonlar ve traktörleri içermektedir. Araziler, genellikle bir sermaye malı olarak dikkate alınmamaktadır . Endüstriyel İşlemler: Yeni ürünlerin (tüketim, ara veya yatırım malları) imalinde kullanılmış ürünlerin işlenmesinde (fiziksel, kimyasal, elle veya herhangi bir şekilde) ya da B (Madencilik sanayi), C (İmalat sanayi) , D (Elektrik, gaz ve buhar üretimi ve dağıtımı), E (Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri) ve F (İnşaat sanayi) kategorilerinde tanımlanan sanayilere hizmet sağlanmasında kullanılan dönüşüm işlemidir. Hizmet veya Ev Tipi Makineler: Esas itibariyle evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış ev tipi makine ve teçhizatlardır, örneğin ev tipi çamaşır makinesi. Sanayi Makineleri: Esas itibari ile ev dışında kullanılmak üzere üretilen mal ve ekipmanlardır, örneğin imalat aletleri, çamaşırhane tipi çamaşır makinesi. İmalat Sanayi: Kısım C‘de kapsanan tüm faaliyetlerdir. Küçük ev işletmeleri ve büyük ölçekli faaliyetlerin her ikisi de kapsanmaktadır. C kısmının, yalnızca ağır makine ve fabrikalara özel olmadığına dikkat edilmelidir. Ürün: Ürün, ekonomik faaliyetlerin sonucudur. Mal ve hizmetler, için kullanılan genel terimdir. Nihai Ürün: Tüm süreçleri tamamlanmış olan üründür. Yarı-Mamul: Bazı işlemlerden geçmiş, fakat kullanıma hazır hale gelmesi için daha fazla işlem gereken ürünlerdir. Bu tür ürünler, ileri süreç ve işlemler için diğer imalatçılara satılabilir. Satış için işlenmemiş metal dökümlerin, işlenmek üzere başka yere satılması tipik bir örnek olarak verilebilir . Üretim: Üretim, ürün ile sonuçlanan faaliyettir. Ekonomik faaliyetlerin tamamı için kullanılmaktadır. Bu terim yalnızca tarım,madencilik ve imalat sanayi sektörleri ile sınırlı değil, aynı zamanda hizmet sektörü ile de ilişkilidir. Üretimi belirtmek için faaliyet türüne bağlı olarak, hizmetlerin sağlanması, işlem, imalat gibi çok daha özel terimler kullanılabilmektedir. Üretim, fiziksel terime ya da değere göre değişik yollarla ölçülebilmektedir. Dönüşüm: Yeni ürünlerin elde edilmesi amacıyla mamul, yarı mamul veya hammaddenin doğasını, bileşimini veya şeklini değiştiren işleme dönüşüm denir. İşlemden Geçirme: Bazı ürünlerin korunması amacıyla, bunlara bazı özellikler vermek ya da bu tür ürünlerin kullanımında vermiş olduğu zararlı etkileri önlemek için uygulanan işlemlerdir. Örneğin; tahıl, odun, metal ve atıkların işlemden geçirilmesi. Katma Değer: Temel fiyatlara göre brüt katma değer, çıktının temel fiyatları ile satın alıcıların ara tüketimlerine ilişkin fiyatları arasındaki fark olarak tanımlanır.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 4 / 374

İçindekiler
Bölüm 1: Giriş
1.1 NACE ve ekonomik faaliyet ve ürün sınıflamalarının bütünleşik sistemi • Uluslararası ekonomik sınıflamalar sistemi 1.2 NACE: Kapsam ve temel nitelikler • AB ülkelerinde ekonomik faaliyet sınıflaması olarak NACE • NACE’nin yapısı ve kodlanışı Sayfa 5 5 6 6 7

Bölüm 2: İstatistiki birimleri ve faaliyetleri sınıflandırma kuralları
2.1 Temel sınıflandırma kuralları • Katma değer ikameleri 2.2 Çoklu ve bütünleşik (entegre) faaliyetler • Top-down (yukarıdan aşağı) metodu • Birimin ana faaliyetindeki değişimler • Dikey olarak bütünleşik faaliyetler • Yatay olarak bütünleşik faaliyetler 2.3 Bazı özel faaliyetlere ilişkin kurallar • Bir ücret veya sözleşmeye dayalı faaliyetler ile faaliyetlerde dış kaynak kullanımı • Yerinde kurulum • Bakım ve onarım 2.4 Kısımlara özgü kurallar ve tanımlar • Kısım A: Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık • Kısım G: Toptan ve perakende ticaret; motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı • Kısım K: Finans ve sigorta faaliyetleri ve M: Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler • Kısım O: Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik • Kısım T: Hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri; hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak ayrım yapılmamış mal ve hizmet üretim faaliyetleri Sayfa 8 8 9 9 11 11 12 12 12 13 13 13 13 14 16 16 16

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 5 / 374

BÖLÜM 1 NACE: Giriş
1.1 NACE ve ekonomik faaliyet ve ürün sınıflamalarının bütünleşik sistemi
1. NACE, Avrupa Birliği‘nde 1970‘ten bu yana geliştirilen çeşitli istatistikler için ekonomik faaliyet sınıflamaları göstermekte kullanılmış kısaltma bir isimdir1. NACE, ekonomik faaliyetlere göre ekonomi istatistikleri alanında (örneğin; üretim, istihdam, ulusal hesaplar) ve diğer istatistiksel alanlarda yer alan ve geniş bir alana yayılmış bulunan istatistiksel verilerin derlenmesi ve sunumu için bir çerçeve sağlar. 2. NACE temelinde üretilen istatistikler, Avrupa ve genel olarak dünya düzeyinde karşılaştırılabilir. NACE‘nin kullanımı, Avrupa İstatistik Sistemi içerisinde zorunludur.

Uluslararası ekonomik sınıflamalar sistemi
3. NACE temelinde üretilen istatistiklerin dünya düzeyinde karşılaştırabilir olması, temelde Birleşmiş Milletler İstatistik Bürosu‘nun yardımlarıyla geliştirilen bütünleşik istatistiksel sınıflamalar sisteminin bir parçası olması sebebiyle Avrupa bakış açısıyla, bu sistem aşağıdaki gibi açıklanabilir:

Ekonomik Faaliyetler Dünya düzeyi

Ürünler

Mallar

ISIC

CPC

HS

SITC

AB düzeyi

NACE

CPA

PRODCOM

CN

Ulusal düzey

NACE’nin Ulusal sürümleri

CPA’in Ulusal sürümleri

PRODCOM’un Ulusal sürümleri

başvuru sınıflaması. Sınıflamalar yapısal olarak ilişkilidir

başvuru sınıflaması. Sınıflamalar dönüşüm tablolarıyla ilişkilendirilmiştir Sınıflamalar dönüşüm tablolarıyla ilişkilendirilmiştir

1

NACE, Fransızca "Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes" (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması) başlığından türemiştir.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 6 / 374

Burada: • • • • • • ISIC2, Birleşmiş Milletler tarafından kullanılan “Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması”’dır. CPC3, Birleşmiş Milletler tarafından kullanılan “Merkezi Ürün Sınıflaması”’dır. HS4, Dünya Gümrük Organizasyonu tarafından yönetilen “Uyumlaştırılmış Mal Tanım ve Kod Sistemi”dir. CPA5, “Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması”’dır. PRODCOM6, AB içerisinde sanayi üretim istatistikleri için kullanılan mal sınıflamasıdır. CN7, “Birleştirilmiş Mal Sınıflaması”nı temsil etmektedir, Avrupa‘da dış ticaret istatistikleri için kullanılan mal sınıflamasıdır.

4. Böyle bütünleşik bir sistem, farklı istatistik alanlarda üretilen istatistiklerin karşılaştırılabilirliğine izin vermektedir. Sonuç olarak, örneğin; malların üretimi ile ilgili istatistikler (AB‘de Prodcom anketlerine göre üretilmiş olan istatistikler), ticaret istatistikleri (AB‘de CN‘ye göre üretilmiş olan istatistikler) ile karşılaştırılabilir. 5. NACE, ISIC‘tan türetilmiş olup ISIC‘tan daha ayrıntılıdır. ISIC ve NACE en üst seviyelerde tamamen aynı yapıya sahipken, alt seviyelerde NACE daha ayrıntılıdır. 6. Uluslararası karşılaştırılabilirliği sağlamak için, AB‘de NACE‘nin kullanımıyla ilgili olarak hazırlanmış tanımlar ve ilkeler, ISIC‘ın giriş kısmında yayımlanmış olanlarla uyumludur.

1.2 NACE: Kapsam ve temel özellikler AB Ülkelerin ekonomik faaliyet sınıflaması olarak NACE
7. NACE, üretimle ilgili ekonomik faaliyetlerinin Avrupa Birliği ülkelerin standart sınıflamasıdır. NACE, ekonomik faaliyetler evrenini her bir NACE kodu, onu oluşturan her bir istatistiksel birimle ilişkilendirilecek şekilde kısımlara ayırır. 8. Ekonomik bir faaliyet, belli mal veya hizmetleri üretmek amacıyla ana mal, işgücü, imalat teknikleri ya da ara ürün benzeri kaynakların bir araya getirilmesi sonucu ortaya çıkar. Bu nedenle, ekonomik bir faaliyet, kaynakların bir girdisi, bir üretim işlemi ve ürünlerin bir çıktısı (mal veya hizmetler) olarak tanımlanır. 9. Burada tamlandığı gibi, bir faaliyet basit bir süreci (örneğin; dokumacılık) içerebilir, fakat aynı zamanda her biri sınıflamanın değişik sınıflarında bahsedilen ve geniş bir alana yayılmış bulunan alt-süreçlerden oluşmaktadır (Örneğin; bir araba imalatı, kalıba dökme, demir dövme, kaynak yapma, montaj, boyama vb. gibi özel faaliyetleri içerir). Eğer, üretim süreci , belli bir istatistik birimi içerisinde temel faaliyetlerin bütünleşik bir serisi olarak düzenlenmişse, tüm bunların ortaya koyduğu bileşim tek bir faaliyet olarak kabul edilir. 10. NACE, bilinen çeşitli istatistiki birimler için yalnız başına sınıflar üretmez: birimler çeşitli ekonomik faaliyetler gerçekleştirebilir ve belirli temel özelliklerine göre değişik şekillerde tanımlanabilirler.

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27&Lg=1 http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=16&Lg=1 4 Uyumlaştırılmış Mal Tanım ve Kod Sistemi, Dünya Gümrük Organizasyonu tarafından yönetilen (Gümrükler İşbirliği Konseyi - CCC tarafından 1952 yılında kabul edilmiştir). 5 http://circa.europa.eu/irc/dsis/nacecpacon/info/data/en/index.htm 6 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/ 7 Birleştirilmiş mal sınıflaması – HS’nin (Uyumlaştırılmış Mal Tanım ve Kod Sistemi) ayrıntılı bir dökümü (http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_e n.htm)
3

2

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 7 / 374

00‘dır.9 olarak kodlanırken. 40.s (başka yerde sınıflandırılmamış)” benzeri arta kalan grup ve sınıflar 9 rakamı ile tanımlanmaktadır (Örneğin. dört basamaklı sayısal bir kodla tanımlanan başlıklardan oluşan dördüncü seviye (sınıflar). fakat “İçeceklerin imalatı” grubu (kod 11. ek bölümlerin girilmesine olanak sağlamak amacıyla bazı “boşluklara” yer verilmiştir. çünkü. Bu amaçla. “Veterinerlik faaliyetleri” bölümü (Kod 75) ne gruplara ne de sınıflara bölünmüştür. v. 14. Bununla birlikte. bu sınıfın bağlı olduğu Kısım C. Kısım seviyesinde kullanılan kodlar. “Bira imalatı” sınıfı 11.5‘de ve Sınıf 20. 12. ek bölümlere ihtiyaç olması muhtemel olan kısımlarda bırakılmıştır. ancak. NACE‘de kullanılmamıştır: 04. “Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı” başlıklı sınıf 08. ii. bir hiyerarşik yapı ile başlangıç ilkeleri ve açıklayıcı notlardan oluşmaktadır. grup ve sınıfları tanımlayan NACE kodlarıyla bütünleşik değildir. “Veterinerlik faaliyetleri” için kullanılan sınıf kodu 75. 34. Grup 20. 67. iii. 57. aşağıdaki bölüm kod numaraları. belirli bir faaliyeti açıklayan bölüm. altı basamaklı sayısal bir kodla tanımlanan başlıklardan oluşan beşinci seviye (faaliyetler). 44. i. iv. alfabetik bir kodla tanımlanan başlıklardan oluşan birinci seviye (kısımlar). 76. Bölümler ardışık olarak kodlanmıştır. çünkü “İçeceklerin imalatı” bölümü (Kod 11) birden fazla gruba bölünmemiş. 54.NACE’nin yapısı ve kodlanışı 11. Örneğin.0) sınıflara bölünmüştür. üç basamaklı bir sayısal kodla tanımlanan başlıklardan oluşan üçüncü seviye (gruplar). kodun kendisinde görünmemektedir. Belli bir sınıflama seviyesinin sınıflamada daha aşağıya bölünmediği durumlarda. iki basamaklı bir sayısal kodla tanımlanan başlıklardan oluşan ikinci seviye (bölümler). NACE. 48. “Tutkal imalatı” faaliyeti Bölüm 20‘de. 83 ve 89.05 olarak kodlanmıştır.52‘de tanımlanmaktadır. 13. “diğer” ve/veya “b. Mümkün olduğunca. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 8 / 374 .y. “Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı” grubu 08. bir sonraki daha ayrıntılı seviyenin kodu için “0” kullanılır. Örneğin.99 şeklinde kodlanmıştır). NACE kodlamasını tamamen değiştirmeksizin. Bu boşluklar.

Ancak. Bazı faaliyetler için ciro.1 Temel sınıflandırma kuralları 15. bu birimin ana faaliyeti bu faaliyeti açıklayan NACE kategorisi tarafından belirlenir. yukarıda bahsedilen ikame ölçütlerinin basit kullanımı yanıltıcı olabilir. birimin katma değerine en fazla katkıyı yapan faaliyettir. 20. . b. Bu ikame ölçütlerin (bilinmeyen) katma değerle doğrudan orantılı olmadığı zamanlarda bu durum kaçınılmazdır. ana faaliyeti belirlemede kullanılan metodu değiştirmez. Bu ölçütler. Ana faaliyet. CPA. 16. Bir NACE kodu. ticari ciro rakamları. bilinmeyen katma değer verilerinin yerine kullanılabilirler. bir birimin sınıflamasının ekonomik faaliyete göre belirlenmesinde temel kavramdır. örneğin. istatistiki iş kayıtlarında bulunan her bir birim ile temel ekonomik faaliyetine göre ilişkilendirilir. faaliyetler arasında ve içerisinde farklılaşabilir. Gayrisafi üretim verilerinin ikame ölçütü olarak kullanıldığı durumlarda benzer düşünceler zihinde tutulmalıdır.birimin her bir faaliyetine ilişkin mal veya hizmetlere dağıtılabilecek olan gayri safi üretim .birimin farklı ekonomik faaliyetlerinde yer alan çalışan sayısı. Girdi bazlı ikameler . Bu ikame ölçütleri. Katma değer ikameleri 18. NACE‘nin açıklayıcı notları. belli durumlarda cironun katma değerle orantılı olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. 22. NACE komitesinin kararları. aşağıdakiler olabilir: a. Hatta. Örneğin. Birçok birim. katma değer verisi temelinde elde edilecek sonuçla karşılaştırıldığında olası en iyi yaklaşımı elde etmek amacıyla.farklı faaliyetlerle ilişkili maaşlar ve ücretler (veya serbest çalışanın geliri) . NACE ‘ nin kodlanmasında yardımcı olurlar. Bir birimin ana faaliyetini belirlemek için bu birim tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ile bunlara karşılık gelen katma değerin bilinmesi gerekmektedir.her bir faaliyete düşen ürün gruplarının satış değeri veya cirosu. çıktı ile ara tüketim arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. 21. mali aracılık faaliyetleri veya sigorta faaliyetleri gibi. ticari ve diğer faaliyetleri gerçekleştirir. CN benzeri diğer sınıflama sistemleri gibi kaynaklar ve bunlarla arasındaki dönüşüm tabloları.birimin farklı faaliyetlerine ilişkin çalışanların çalışma zamanı. 17. Satışları (ciroyu) katma değer ikamesi olarak kullanırken.BÖLÜM 2 İstatistiki birimleri ve faaliyetleri sınıflandırma kuralları 2. Bu gibi durumlarda. İkame ölçütlerinin kullanımı. imalat içindeki satışlar ve son katma değer arasındaki ilişki. Katma değer. Katma değer. her birimin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYİH) katkısının ek bir ölçütüdür. katma değer verisini yalnızca işlevsel olarak tahmin etmeye yaradığından. 19. bilinmeyen katma değerin ticari faaliyetteki payını belirlemek için hiç uygun olmayan TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 9 / 374 . Bir birimin sadece bir ekonomik faaliyet gerçekleştirdiği durumlarda. Eğer birim birden çok ekonomik faaliyet yürütüyorsa. HS. ana faaliyet aşağıda açıklanan kurallara göre her bir faaliyetle ilişkilendirilen katma değer temel alınarak belirlenir. Bazı durumlarda gerçekleştirilen farklı faaliyetlerle ilişkili olan katma değer bilgilerinin elde edilmesi mümkün olmaz ve faaliyet sınıflamasının belirlenmesi ikame ölçütleri kullanılarak yapılmak zorunda kalır. ISIC. ticaretteki ciro genellikle imalattakinden daha düşük bir katma değer payına sahiptir. Çıktı bazlı ikameler: . Gayri safi katma değer. kullanışlı olmayan diğer faaliyetlerle karşılaştırma yapan özel bir yolla tanımlanır.

1 TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 10 / 374 . Bu durum istatistik birimi içersinde faaliyetlerin dikey entegrasyonundan (örneğin. Yukarıdan aşağıya metodu hiyerarşik bir yapıyı takip eder: Bir birimin sınıflamanın en düşük seviyesindeki sınıflamasıyla. aşağıda açıklandığı şekliyle “top .2 Çoklu ve bütünleşik (entegre) faaliyetler 24.95 46. bir tarafta maaşlar ve ücretler veya istihdam arasındaki oransallık. sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava taşıtlarının satışı ile ilgili aracılar Tarımsal amaçlı makine. tek bir toptan satış ile perakende satışta ve hatta ticari faaliyetler arasında farklılaşabilir. Örneğin: Bir ürünün elle üretilmesine karşılık bir ürünün makine işlemi kullanılarak üretilmesi gibi. Bir birimin önemli orandaki faaliyetlerinin NACE‘nin birden fazla sınıfına girdiği örnekler ortaya çıkabilir. uçak.11 28. 28. diğer tarafta ise katma değer güvenilir değildir.93 28. Ayrıca. Katma değerin % 50‘sinden fazlasına sahip olan faaliyet.down” yöntemiyle belirlenmelidir.91 28.12 G 46 46. İşgücü yoğunluğu. teçhizat. Böyle durumlarda. mutlaka katma değerin % 50‘sinden fazlasına sahip bir faaliyet olacaktır.24 28. yapının daha yüksek seviyelerindeki sınıflaması tutarlı olmalıdır.2 28. c. bu birimin faaliyet sınıflaması.down (yukarıdan aşağı) metodu 27.14 46. Örnek: Bir birim aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmektedir (katma değer açısından paylar): Kısım C Bölüm 25 28 Grup 25. aksam ve parçalarının toptan ticareti Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık Pay % 10 % 6 % 5 % 23 % 8 % 7 % 28 % 13 M 71 71. Bu koşulun sağlanması için süreç en yüksek seviyedeki uygun pozisyonun belirlenmesiyle başlar ve aşağıda açıklandığı gibi sınıflama seviyelerinden aşağı doğru devam eder: a. ikiden fazla faaliyet gerçekleştirdiği ve bunların hiç birinin katma değerin % 50‘sinden fazlasına sahip olmadığı karmaşık durumlarda. motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı Gıda. 2. Bir birimin NACE‘nin ikiden fazla yerinde geçen. Girdi temelli ikame ölçütlerinin uygulandığı durumlarda benzer önlemler göz önüne alınmalıdır. Top .61 71. ticaret için özel sınıflama kuralları da göz önüne alınmalıdır.6 Sınıfın tanımı Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı Motor ve türbin imalatı. bu iki farklı faaliyetin % 50‘şer eşit paya sahip olma gibi çok nadir rastlanabilecek istisnai durumlar hariç.9 Sınıf 25. Bu bölüm dahilinde en yüksek katma değer payına sahip olan grup belirlenir. 23. Bu kısım dahilinde en yüksek katma değer payına sahip olan bölüm belirlenir. içecek ve tütün işleme makineleri imalatı Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı Makine. farklı ekonomik faaliyetler ve hatta aynı NACE sınıfının faaliyetleri arasında çok büyük değişiklikler gösterebilir. Bu grup dahilinde en yüksek katma değer payına sahip olan sınıf belirlenir. b. Daha iyi bir gösterge brüt marjdır (ticari ciro ile stoklardaki değişimle yeniden satışlar için alınan ürünler arasındaki fark). 26. ticari marj.1 46.göstergelerdir. Katma değerin en yüksek payına sahip olan kısım belirlenir. ana faaliyettir ve birimin NACE sınıflamasını belirler.9 28. Ancak. ağaç kesiminin bıçkıhaneyle ilişkilendirilmesi ve kil ocağının tuğla işiyle ilişkilendirilmesi) veya yatay entegrasyonundan (örneğin. 25. d.1 28. çikolatalı şekerleme imalatı ile birleşen fırın ürünleri imalatı) veya herhangi bir kombinasyonundan kaynaklanabilir. birim bu bölümde ortaya konulan kurallara göre sınıflandırılmalıdır. Eğer bir birim NACE’nin iki farklı yerinde geçen faaliyetleri gerçekleştiriyorsa. Eğer çeşitli faaliyetlerin işgücü yoğunluğu farklı ise.

doğru sınıf 28. fabrikasyon metal ürünleri imalatı % 10 % 42 (% 13) Bölüm 28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı • Bölüm 28 içerisinde Grubun belirlenmesi: Grup 28.• Aşağıdakiler arasında Kısmın belirlenmesi: Kısım C .9 içerisinde Sınıfın belirlenmesi: Sınıf 28..95 Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı % 6 % 5 % 31 % 23 % 8 Buradan da anlaşılacağı gibi.9 Diğer özel-amaçlı makinelerin imalatı • Grup 28. içecek ve tütün işleme makineleri imalatı Sınıf 28.93 Gıda. içecek ve tütün işleme makineleri imalatıdır. Bilimsel ve Teknik Faaliyetler • Kısım C içinde Bölümün belirlenmesi: Bölüm 25 Makine ve teçhizat hariç. Kısım G -Toptan ve Perakende Ticaret. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 11 / 374 . teçhizat.İmalat (% 52).93 Gıda. Motorlu Taşıtların ve Motosikletlerin Onarımı (% 35) Kısım M .1 Genel amaçlı makinelerin imalatı Grup 28. aksam ve parçalarının toptan ticareti sınıfı sahip olmasına karşın.2 Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı Grup 28.61 Tarımsal amaçlı makine.Mesleki. katma değerde en yüksek paya 46.

“Toptan ve Perakende Ticaret” başlıklı Kısım G‘ye uygulandığında. Bu kurala göre.12 29.24 28.6 71.Aşağıdaki şema. ISIC‘a uygulanması sonucu ortaya çıkacak olanlardan farklı sonuçlar doğabilir. 32.9 %8 46. ISIC ve NACE‘nin grup ve sınıf seviyeleri arasındaki farklılıklardan ötürü. yukarıdaki örnekte izlenen karar alma yolunu göstermektedir: Bütün faaliyetler % 52 % 35 % 13 C % 10 G M % 42 25 %6 %5 28 46 71 % 31 25. top . bir defada veya derece derece belli bir zaman dilimi içerisinde değiştirebilirler.93 28. ekonomi gerçekliğindeki önemli değişikliği yansıtmayan sık değişikliklerden kaçınmak için tutarlılık kuralı kullanılmasına karar verilir.2 % 23 28. yeni ana faaliyetin değişikliği. Dikey olarak bütünleşik faaliyetler 33. kil ocağının tuğla işiyle ilişkilendirilmesi. Birimler ana faaliyetlerini dönemsel faktörlerden veya çıktı çeşidini değiştirmeye yarayan bir yönetim kararından dolayı. yöntem önce ISIC açısından ISIC sınıfını belirlemek için.9 28.1 28. Mümkünse. Faaliyetlerin dikey entegrasyonu.1 25. daha sonra da NACE sınıfının belirlenmesi izlenmelidir.1 46.14 46. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 12 / 374 . mevcut bulunanın en az iki yıldır katma değerin % 50‘ sinden daha azını açıkladığı durumlarda yapılır. sentetik elyaf üretiminin tekstil imalatıyla ilişkilendirilmesi gibi.95 46.11 28.61 71. Örneğin. çok sık olan değişikler kısa dönem (aylık ve üç aylık) ve daha uzun dönem istatistiklerinin aralarında onların yorumunu zorlaştırarak uyumsuzluklara neden olabilir. aynı birimin üretim aşamalarını silsile yoluyla uyguladığı durumlarda ve bir işlemin çıktısının sonraki işlemin girdisi olarak kullanıldığı durumlarda ortaya çıkar. 30. top .91 28. Bir birim. katma değere % 50 civarında katkı yapan iki faaliyet gerçekleştirdiği zamanlarda. Bütün bu durumlar birimin sınıflamasının değiştirilmesini gerektirirken. ağaç kesiminin bıçkıhaneyle ilişkilendirilmesi. Birimin ana faaliyetindeki değişimler 31.down yönteminin NACE’ye uygulanması durumunda.down yönteminin özel bir uyarlaması gerekmektedir.

35.10 ve taşeron 41. üretim sürecinde girdi olarak kullanılan hammadde kendisine aitse imalat altında sınıflandırılması gerekir (bu nedenle nihai çıktı da kendisine aittir). ara veya nihai ürünlerin değerlendirilmesinde pazar fiyatları temel alınabilir.3 Bazı özel faaliyetlere ilişkin kurallar Bir ücret veya sözleşmeye dayalı faaliyetler ile faaliyetlerde dış kaynak kullanımı 37.20’de sınıflandırılmalıdır) haricinde. 39. Dış kaynak kullanımı = İşverenin. Bu. Bu bölümde aşağıdaki teknik terimler kullanılmaktadır: a. ezme ve döküm işleri). 2. birimin ana faaliyeti top . İşveren = Üretim sürecinin bir kısmını ya da tamamını yürütmesi için bir başka birimle (burada yüklenici denilecektir) sözleşme ilişkisi içine giren birim. “yüklenici” terimi de kullanılmıştır. İmalatta. Bazen “alt sözleşme” terimi de kullanılmıştır. Diğer bir seçenek olarak. Yatay olarak bütünleşik faaliyetler 36. NACE‘de taşeron tarafından gerçekleştirilen faaliyetler “ücrete veya sözleşmeye dayalı” olarak belirtilmiştir. Dış kaynak kullanılan üretim süreci parçalarına şu örnekleri verebiliriz: İmalat faaliyetleri. giyim eşyalarının tamamlanması ve üretim sürecinin benzeri temel işlem parçaları. bilimsel ve teknik faaliyetler” veya N “İdari ve destek hizmet faaliyetleri” olabilir. istihdam hizmetleri. NACE uygulanırken. benzer birimlerle yapılan kıyaslamalar kullanılabilir. yani ücret veya sözleşmeye dayalı olarak bir faaliyet yürüten birimler. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 13 / 374 .34. Bu faaliyetlere örnek olarak şunları verebiliriz: Metal imalatı (dövme. Girdi malzemesi (ham veya ara ürün) işveren tarafından sağlanabilir (ya da işverene ait olabilir) veya sağlanmayabilir. Eğer katma değer veya ikameler dikey entegre olmuş bir süreçteki ayrık basamaklar için birimin kendisinin topladığı hesaplardan belirlenemiyorsa. Taşeron = İşveren ile sözleşme ilişkisine dayanarak belirli bir üretim sürecini yürüten birim. Dönüştürme sürecini tümüyle dış kaynak kullanımı ile yapan bir işveren . c. Bazen “dönüştürücü” veya “taşeron” terimleri de kullanılmıştır. Kısım G “Toptan ticaret ve perakende ticaret” veya diğer kısımlarda.down yöntemine göre belirlendiği şekilde en geniş paya sahip katma değeri oluşturan faaliyettir. 38. 40. farklı ekonomik bölgelerde de bulunabilir: Bulundukları konum bu birimlerin herhangi birisinin sınıflandırılmasını etkilemez. aynı faktörleri kullanarak üretim yapan. çeşitli tipteki faaliyetlerin eşanlı olarak. giyim eşyalarının imalatı. yani M “Mesleki. vb. işveren girdi malzemesi üzerinde yürütülecek imalat faaliyetinin teknik şartnamelerini taşerona sağlar. fakat farklı istatistiksel birimlere ayrılamayan birimler gibi yatay olarak entegre edilmiş birimlere ilişkin özel durumlarda da uygulanır. Dönüştürme sürecini kısmi olarak dış kaynak kullanımı ile yapan bir işveren imalat altında sınıflandırılacaktır. İşveren ve taşeron aynı ekonomik bölgede yer alabileceği gibi. krom kaplama). genellikle kendi hesabına aynı mal ve hizmetleri üreten birimlerle birlikte sınıflandırılırlar.. metallerin işlenmesi (örn. yani. Taşeronlar. dikey entegrasyon çoklu faaliyetlerin bir başka şekli gibi değerlendirilmelidir. dökme. işverenler katma değer ilkesine uygun olarak sınıflandırılmalıdır. Yukarıdaki yaklaşım. kesme. ticaret ve inşaat (inşaat faaliyetlerinin dış kaynak kullanımı durumunda işveren 41. Diğer tüm durumlarda. taşeronun belirli bir üretim sürecinde yapmasını istediklerine göre yaptıkları sözleşme anlaşması. destek fonksiyonlar. b.

grup 33. bölüm 95 "Bilgisayarların ve kişisel ve ev eşyalarının onarımı" .4 Kısımlara özgü kurallar ve tanımlar Bu kısım. Eğer dış kaynak kullanımı sürekli bir temeldeyse ve taşeron. tanımları ve nitelikleri bunlara ilişkin açıklayıcı notlarda sunulmuştur. değişik faaliyetleri yürüten birden fazla işverene hizmet ediyorsa. lokomotifler ve gemilere bakım ve onarım yapan birimler.30’da (Diğer insan kaynaklarının sağlanması) sınıflandırılmalıdır. benzer faaliyetler yürüten birden fazla işverene hizmet ediyorsa. Ormancılık ve Balıkçılık 46. Temel olarak binaların işlevselliği için parçaların veya teçhizatın binalara kurulumu veya montajı ile uğraşan birimler inşaat kısmında (bölüm 43) sınıflandırılmıştır. Binaların işlevselliği (ve inşaat mühendisliği işleri) ile bağlantılı olmayan diğer makinelerin ve teçhizatın kurulumu “Sanayi makine ve donanımlarının kurulumu” başlıklı 33. ürünlerin türüne göre aşağıdaki kategorilerden birinde sınıflandırılır: a. hem işveren hem de taşeron fiili olarak gerçekleştirilen faaliyete göre sınıflandırılmalıdırlar (Örneğin. hem işverenler hem de taşeron gerçekleştirilen faaliyete göre sınıflandırılmalıdır. Tarımda. Kısım A: Tarım. Eğer dış kaynak kullanımı sürekli bir temeldeyse ve taşeron yalnızca bir işverene hizmet ediyorsa.1 "Fabrikasyon metal ürünlerin. 43.2 "Motorlu taşıtların bakım ve onarımı" d. ilk olarak dış kaynak kullanımının geçici mi yoksa sürekli mi oluşuna. grup 45.41. taşeron 78. makinelerin ve donanımların onarımı" b. Bakım ve onarım 44.2 kodlu grupta sınıflandırılmıştır. İstihdam hizmetlerinin dış kaynak kullanımı ile yapıldığı durumda.20’de (Geçici iş bulma kurumlarının faaliyetleri) sınıflandırılmalıdır. bölüm 43 "Özel inşaat faaliyetleri" c. onları üreten birimlerle aynı sınıfta sınıflandırılır. taşeron 78. Kısımların genel açıklamaları. 2. Eğer dış kaynak kullanımı geçici bir temeldeyse ve taşeron birden fazla işverene hizmet ediyorsa işverenler fiili olarak gerçekleştirilen faaliyete göre sınıflandırılırken. ikinci olarak taşeronun yalnızca bir işverene mi yoksa birden fazla işverene mi hizmet verdiğine bakılarak bir ayrım yapılması gerekir: • Eğer dış kaynak kullanımı geçici bir temeldeyse ve taşeron yalnızca bir işverene hizmet ediyorsa. hem işveren hem de taşeron fiili olarak gerçekleştirilen faaliyete göre sınıflandırılmalıdır. birimlerin üzüm ürettiği ve kendi ürettiği üzümden şarap imal ettiği veya zeytin ürettiği ve kendi ürettiği zeytinden yağ imal ettiği durumlarda katma değer dağıtımının zorluklar ortaya çıkardığı sık rastlanan bir durumdur. Eğer dış kaynak kullanımı sürekli bir temeldeyse ve taşeron. özel kısımlardaki birimlerin sınıflandırılması sırasında dikkate alınacak kuralları ve tanımları sunmaktadır. imalat). Uçaklar. 45. Ürünlere bakım veya onarım yapan birimler. • • • • Yerinde kurulum 42. Bu durumlarda en uygun olan “çalışılan saat”in ikame TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 14 / 374 .

7 Karşılık gelen ürünlere göre daha da bölünmüş 50.6 46. Sonuç olarak. bir birimin Bölüm 46 “Toptan ticaret” içinde belli bir sınıfa atanmasında kullanılacak karar ağacını sunmaktadır.değişken olarak alınması olup onun bu dikey olarak bütünleşik faaliyetlere uygulanması.9 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan toptan ticaret 46.9 gruplarının kümesi "Mağazalar dışındaki perakende ticaret". Bölüm 46 Uzmanlaşmış ve uzmanlaşmamış toptan ticaret 46.1 Uzmanlaşmamış 46.3 46. 51. ilk olarak ayırt edici bir ek seviye düşünülmelidir: grup 46. Sonuç olarak. Kısım G: Toptan ve perakende ticaret. Bu yüzden.2-46. Eğer seçim 46. karar her zaman top . motorlu taşıtların ve motosikletlerin tamiri 47. birimin bu iki olasılıktan birisine katma değer kuralına göre atanmasıdır. ticaret.5 46.46. 48. genellikle birimlerin Tarım‘da sınıflandırılmasına neden olacaktır. Bu nedenle.2 – 46.4 46. diğer tarımsal ürünler için birimler. ikinci adım “Uzmanlaşmamış” ile “Uzmanlaşmış” (aşağıya grafiğe bakınız) arasında karar vermekten ibarettir.8-47.down yöntemini gruplar ve sınıflar arasında uygulayarak verilmelidir. Bölüm 46 “Toptan ticaret” içinde.2 . Bir birimin.down metodunun uygulanması özel bir dikkat ve ek seviyelerin düşünülmesini gerektirmektedir. Bölüm 47 "Perakende ticaret" içinde. Aynı durumda. Eğer birim tarafından satılan ürünler katma değerin en az % 50 ‘sini açıklayan tek bir sınıf oluşturmuyorsa. ilk olarak ayırt edici bir ek seviye düşünülmelidir: 47. 49. alınacak ilk karar. alınacak ilk karar.1 ‘den 47. Aşağıdaki şekil bir birimin Bölüm 47 “Perakende ticaret” içinde belli bir sınıfa atanmasında kullanılacak karar ağacını sunmaktadır. mümkün olan çeşitli formlarda yatay olarak bütünleşik ticari faaliyetler gerçekleştirmesi ortaya çıkabilir: hem toptan hem de perakende ticaret veya mağazalarda ve mağaza dışında satış veya birçok ürünün satılması.2 – 46. standart bir uygulamayı garanti altına almak için kural olarak tarımda sınıflandırılacaktır.7‘ye kadar olan grupların kümesi "Mağazalardaki perakende ticaret" ve 47. karar her zaman top . Kısım G‘de. top .9 Uzmanlaşmış 46.9 gruplarının kümesi şeklinde. motorlu taşıtların ticareti hariç. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 15 / 374 . toptan ve perakende olarak ayrılmıştır.9 kümesinden yana ise. birimin bu iki olasılıktan birisine katma değer kuralına göre atanmasıdır. ikinci adım “ Uzmanlaşmamış” ile “Uzmanlaşmış” (aşağıya bakınız) arasında karar vermekten ibarettir.down yöntemini gruplar ve sınıflar arasında uygulayarak verilmelidir.1 “Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan toptan ticaret” ve 46. Eğer seçim "Mağazalardaki perakende ticaret" kümesinden yana ise. Aşağıdaki şekil.7 46.2 46.

birim uzmanlaşmamış ticaret olarak sınıflandırılır.1 ‘e atanır. Sınıf 47.75 b.7 Karşılık gelen ürünlere göre daha da bölünmüş 52.22 47.8 Diğer 47.2 ‘den 47.62 Durum B % 30 % 15 % 40 % 15 Sınıf 47.7 ‘ye (perakende satış için) kadar olan gruplar içerisinde yer alan 5 veya daha fazla sınıftan ibaretse. Diğer bütün durumlarda. içecekler ve tütün katma değerin en az % 35 ‘ini temsil ediyorsa.4 47.21 47.5 47.19 47.down yöntemini uygulayarak ana faaliyetin belirlenmesi gerekir: Sınıf 47.7 ‘ye (toptan satış için) veya 47.62 47.2 ‘den 46.75 Son atama Durum A % 30 % 5 % 45 % 20 Sınıf 47. atama NACE‘nin 47.7 ‘ye (perakende satış için) kadar olan gruplar içerisindeki 4 sınıftan ibaretse. Hem toptan hem de perakende ticarette. Bundan sonra öncelikle ana grubu ve ondan sonra da o grup içindeki sınıfı seçerek.1 Sergi ve pazar yoluyla 47.7 Uzmanlaşmamış 47.7 ‘ye (toptan satış için) veya 47.43 47.2 – 47.6 47.21 47.Bölüm 47 Mağazalarda 47.9 Uzmanlaşmış 47.2 ‘den 47. katma değer prensibine göre top .3 47.42 47.25 47.7 Mağazalar dışında 47. birim “uzmanlaşmış ticaret” olarak düşünülür. “uzmanlaşmış” ve uzmanlaşmamış” arasındaki ayrım satılan ürünü meydana getiren.21 Durum C % 20 % 5 % 35 % 40 Sınıf 47.8 – 47.2 47. Eğer satılan ürünler 46.11 Diğer 47.2 ‘den 46.54 Final atama Durum A % 5 % 10 % 15 % 25 % 45 Sınıf 47. her birinin katma değerin en az % 5 ‘ini (ve % 50 ‘den azını) açıkladığı göz önünde bulunduran sınıfların sayısına bağlıdır: a. atama 47. Eğer gıda.9 Yiyecek ağırlıklı 47. Perakende ticarette. grup 47.11 Durum C % 5 % 5 % 45 % 40 % 5 Sınıf 47.19 Durum B % 20 % 15 % 10 % 10 % 45 Sınıf 47.1 – 47.19 kodlu sınıfa yapılır.19 TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 16 / 374 . Eğer satılan ürünler 46.11 kodlu sınıfına yapılır.

53. Atama kuralları her zaman birimin perakende faaliyetine göredir. Bir birimi bu iki sınıfa göre sınıflandırırken. devlet tarafından yürütülen bütün faaliyetleri açıklayabilir bir NACE kategorisi yoktur. Ev içi personelin faaliyetleri burada sınıflandırılmamıştır: Örneğin. merkezi veya yerel hükümet tarafından yönetilen bir orta öğretim okulu grup 85. ekonomik üretimi kapsayan NACE‘ nin geleneksel kapsamının ötesine giden iki sınıf konulmuştur. insan kaynakları politikaları vb. c) sınıf 66.22 “İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri” ortak strateji ve organizasyonel planlama. Eğer. ile ilgili danışmanlık faaliyetlerini içerir. Kısım K ‘da. bilimsel ve teknik faaliyetler 54. zorunlu sosyal güvenlik 57. birimin uygun sınıfa ataması sadece perakende faaliyetin şartlı bileşimine göre belirlenir. sadece bir isim ve bir adrese sahip oldukları için "pirinç levha". e) sınıf 70.ÖAV".22 kodlu). Başka bir açıdan. olarak adlandırılırlar. Bu faaliyetin çıktısı SNA‘ da üretim olarak düşünülmüştür ve bu amaçla belli araştırmalar için bu bölüm NACE‘ ye dahil edilmiştir. pazar hedefleri ve politikaları. Hanehalkları Tarafından Kendi Kullanımlarına Yönelik Olarak Ayrım Yapılmamış Mal ve Hizmet Üretim Faaliyetleri 58. d) sınıf 70.30 "Tröstler. Kısımlar K: Finans ve sigorta faaliyetleri ve M: Mesleki. Bölüm 97 sadece ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetlerini içermektedir. diğer sınıflara da dikkat edilmesi gerekir (bunlardan iki tanesi kısım M. b) sınıf 64. Özellikle: a) sınıf 64. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 17 / 374 .10 ve 70. fonlar ve diğer mali birimler" başlıklı ve sırasıyla 64. Özel olarak NACE‘ nin diğer alanlarına atanabilecek olan ulusal. Maddi kazançların katma değeri oluşturmadığı göz önünde bulundurulmadır ve bu yüzden düşünülmemesi gerekir.20 “Holding şirketlerinin faaliyetleri”. bir birim perakende ticaretine ek olarak. bir ikincil faaliyete sahipse. bölüm 70 içinde yer alan "İdare merkezi faaliyetleri” ve "İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri” başlıklı sırasıyla 70. veya kamu hastanesi sınıf 86. 56. bütün devlet kurumları otomatik olarak “Kamu yönetimi ve savunma. ürünlerin satışından elde edilen herhangi bir gelire sahip değillerdir ve genellikle eleman istihdam etmezler (yasal temsilci olarak çalışan bir veya birkaç kişinin haricinde). Ayrıca.30 “Fon yönetimi faaliyetleri” bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yürütülen faaliyetleri içermektedir. NACE kurumsal birimin sınıflandığı kurumsal sektörle (SNA ve ESA‘ da tanımlandığı gibi) ilgili herhangi bir ayrım yapmaz. fonlar ve diğer mali birimler" bir ekonomik faaliyeti değil de birimleri açıkladığı için NACE’de çok özeldir. Bu iki sınıfta sınıflandırılan birimler. Yukarıda belirtilen faaliyetlerden birçoğunu gerçekleştiren bir birimin ana faaliyetinin belirlenmesi doğal olarak katma değer ilkesine göre belirlenir. 55.3‘ e (Kısım P) atanır. Örneğin.20 ve 64. Bazen bu birimler.10‘ a (Kısım Q) atanır. Kısım O: Kamu yönetimi ve savunma. veya "özel amaçlı varlıklar.10 “İdare merkezi faaliyetleri” ilgili birimlerin denetlenmesi ile yönetimini ve operasyonel kontrol ile günlük yönetimi içerir. Kısım O‘ da sadece devlet kurumları sınıflandırılmaz: tipik “kamu yönetimi faaliyetleri” gerçekleştiren özel birimler de burada sınıflandırılır. Kısım T: Hanehalklarının İşverenler Olarak Faaliyetleri. ana faaliyeti grup sahipliği olan ve grubu yönetmeyen holdinglerin faaliyetlerini açıklamaktadır. "Holding şirketlerinin faaliyetleri" ve "Tröstler. Bunlar bazı ülkelerde vergi avantajlarından dolayı çok fazladır. veya "posta kutuları" veya "boş kutular". bölgesel veya yerel düzeylerde faaliyetler gerçekleştiren birimler uygun kısımda sınıflandırılırlar. Sonuç olarak.30 kodlu. zorunlu sosyal güvenlik” başlıklı Kısım O‘ da sınıflandırılmaz.

91‘ de.01‘ de. Genelde pazar faaliyetleri doğru NACE kodunu tanımlamak için varolan kurallara göre tanımlanırken. Bölüm 98. 59. işgücü veya zaman kullanımı gibi verilerin derlenmesinden kaynaklanmaktadır. hizmetçilik faaliyetleri ise 96. tamir ve diğer hizmetleri bir araya getirmektedir. inşaat. tekstil imalatı. pazar faaliyetlerinin tersine katma değer oranını belirlemek zor olduğu için bu kuralları kişisel kullanıma yönelik faaliyetler için kullanmak zor olmaktadır. AB iş istatistikleri ile ilişkili değildir ama hanehalkı ve geçim faaliyetlerini kapsayan verilerin derlenmesiyle ilgilidir. Kişisel kullanıma yönelik faaliyetleri açıklama ihtiyacı.9‘ da sınıflandırılır. çamaşır yıkama 96.çocuk bakma faaliyetleri 88. Bu faaliyetler sıklıkla tarımsal. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 18 / 374 .

çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi. tuzakla avlanma ve ilgili faaliyetlere ilişkin hizmet faaliyetlerini de kapsanmaktadır.+ yer fıstığı.. 01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri Bu bölüm.+ b. hayvanların büyütülmesi ve beslenmesi. drenajı. 01. tek yıllık bitkisel ürünlerin.+ süpürge darısı. yani toprakta iki yetiştirme döneminden daha fazla kalmayan bitkilerin yetiştirilmesini içermektedir. işletmelerin pekçoğunda bitkisel ve hayvansal üretim değerlerinin birbirine oldukça yakın olduğu kabul edilmekte. tarımsal ürünlerin ilk pazar için hazırlanması için yapılan faaliyetler dışında kalan sonraki faaliyetleri hariç tutmaktadır [Bölüm 10 ve 11`de sınıflandırılan (Gıda maddelerinin ve içeceklerin imalatı) ve Bölüm 12`de sınıflandırılan (Tütün mamullerinin imalatı)].11 Tahılların (pirinç hariç).+ dane mısır.yemlik mısır yetiştirilmesi.. bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi. çeltik tarlasının hazırlanması vb. Sınıf 81.) ve kısım G`de sınıflandırılan tarımsal ürünlerin pazarlanmasında faaliyet gösteren alıcıları ve kooperatif birliklerini hariç tutmaktadır. açık alanlardaki tarımsal ürünlerin yetiştirilmesini de kapsar..+ pamuk çekirdeği. bu bölüm seralar (örtü altı) da dahil olmak üzere.19. ilk pazar için ürünlerin hazırlanması buraya dahil edilmektedir..+ acı bakla.13. örneğin. açık alanlarda tahılların.+ nohut.+ hardal tohumu. kerestelik ağaçların kesilmesi ve tomruk haline getirilmesi ve bir çiftlikten veya doğal ortamlarından bitkilerin. 01.+ soya fasulyesi.+ kolza.+ kene otu tohumu (hint yağı çekirdeği).+ nijer tohumu.+ fasulye (taze ve kuru).+ bakla.+ susam tohumu. peyzaj bakım ve muhafazası da hariç tutulmaktadır. örneğin. bu nedenle de işletmelerin bu iki gruptan sadece birine dahil edilmelerinin subjektif olacağına inanılmaktadır. 01.Grup 01. Bu bitkilerin tohum üretimi amacıyla yetiştirilmesi de kapsanmaktadır.+ ayçiçeği tohumu. 01.+ darı. hayvanların veya hayvansal ürünlerin alınması faaliyetlerinden oluşan bitkisel ve hayvansal kaynakların işletilmesini kapsamaktadır.30`da sınıflandırılan.+ aspir tohumu. örneğin.26. Ayrıca.yağlı meyvelerin yetiştirilmesi.. Bu yaklaşımda.12. baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesini içermektedir.+ çavdar.. kısım F`de (İnşaat) sınıflandırılan arazi inşaatını (örn.Bu bölüm.+ buğday. bkz.+ araka. bkz. avcılık. genetik olarak değiştirilmiş bitkisel ürünlerin ve genetik olarak değiştirilmiş hayvanların yetiştirilmesini de içeren iki temel faaliyeti yani.5 (Karma çiftçilik) ana faaliyetin belirlenmesinde kullanılan geleneksel kurallara uymamaktadır.1 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi Bu grup.y. bu ürünlerin birden fazlası. organik tarım.. bkz. baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi Bu sınıf.tatlı mısır yetiştirilmesi. bkz.+ bezelye.Tarımsal faaliyetler. bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimini kapsamaktadır.+ yulaf.A-TARIM. bir arada yetiştirilmektedir. 01. diğer tahıllar.+ keten tohumu. Ayrıca. 01. tarım. Kapsam dışı olanlar.+ arpa.Bir tarımsal işletmede.s.Bu bölüm ayrıca.tahılların yetiştirilmesi.yağlı tohumların yetiştirilmesi.+ diğer yağlı tohumlar.baklagillerin yetiştirilmesi. ORMANCILIK VE BALIKÇILIK Bu kısım.+ mercimek. tarımsal arazinin teraslanması. çoğunlukla.+ börülce.+ diğer baklagiller. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 19 / 374 . Yani.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

soğanları.12.+ kuşkonmaz.+ yulaf.11.13.+ karnabahar ve brokoli..+ lahana.+ kantalup kavunu.şeker pancarı yetiştirilmesi.+ marul ve hindiba. bkz.+ sivri ve dolmalık biberler.şeker pancarı tohumları dahil. 01.+ diğer kabakgil türleri ve meyvesi tüketilen sebzeler .+ acı bakla.+ nijer tohumu. kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ arpa.+ yer fıstığı. kavun-karpuz. bkz. 01.+ tatlı patates.11.+ pırasa ve diğer benzer sebzeler (soğangil.+ patlıcan. diğer tahıllar. örneğin.+ patates.kökleri.+ manyok.kök ve yumruların yetiştirilmesi..+ hint yer elması (yam).+ nohut.01 Tahılların yetiştirilmesi + buğday.+ darı.mantar tohumu üretimi..+ araka.+ karpuz.+ kuşkonmaz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 20 / 374 .+ şalgam.y.+ bakla.12 Çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi 01. yumruları tüketilen sebzelerin yetiştirilmesi.+ hıyar ve kornişon.mantar ve yer mantarı (domalan) yetiştirilmesi.+ diğer yapraklı veya saplı sebzeler.+ ayçiçeği tohumu.+ çavdar.+ marul ve hindiba.13 Sebze.+ soğan (arpacık soğan da dahil). diğer pancar tohumları hariç. 01.+ b.+ kene otu tohumu (hint yağı çekirdeği).+ dane mısır. yumruları tüketilen diğer sebzeler.03 Yağlı tohumların yetiştirilmesi + soya fasulyesi.+ lahana.+ havuç.+ süpürge darısı. örneğin. soğanları.30.meyvesi yenen sebzelerin yetiştirilmesi. Allium familyası).02 Baklagillerin yetiştirilmesi + fasulye (taze ve kuru).+ enginar.. 01.+ diğer baklagiller..11. Kapsam dışı olanlar.+ kolza..+ ıspanak.28.+ hardal tohumu.+ aspir tohumu.+ diğer yağlı tohumlar.acı ve küçük meyveli baharatlık biberler (capsicum çeşitleri) ve diğer baharat grubu ve aromatik (ıtırlı) bitkilerin yetiştirilmesi...01 Yapraklı veya saplı sebzelerin yetiştirilmesi örneğin.+ enginar.+ kökleri.diğer sebzelerin yetiştirilmesi.+ mercimek.+ bezelye.01. örneğin.+ diğer kök ve yumru sebzeler.tatlı mısır.+ karnabahar ve brokoli.+ diğer yapraklı veya saplı sebzeler.+ domates.s. .+ ıspanak. 01.+ sarımsak.+ keten tohumu.+ susam tohumu.00 Çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi 01.+ pamuk çekirdeği. sebze tohumu yetiştirilmesi.yapraklı veya saplı sebzelerin yetiştirilmesi.. . 01.+ börülce. örneğin.

06 Kök ve yumruların yetiştirilmesi örneğin.+ soğan (arpacık soğan da dahil).+ şalgam.05 Şeker pancarı yetiştirilmesi 01.04 Şeker pancarı tohumları dahil.13.+ sivri ve dolmalık biberler. diğer pancar tohumları hariç. bkz.13.03 Kökleri.02 Meyvesi yenen sebzelerin yetiştirilmesi örneğin. soğanları.13.+ diğer kök ve yumru sebzeler.+ patates.+ patlıcan. soğanları.14 Şeker kamışı yetiştirilmesi Kapsam dışı olanlar.şeker pancarı yetiştirilmesi.+ hıyar ve kornişon. yumruları tüketilen diğer sebzeler 01.+ havuç. kavun-karpuz. kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi 01.15 Tütün yetiştirilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 21 / 374 .14. 01.+ diğer kabakgil türleri ve meyvesi tüketilen sebzeler 01. Allium familyası).+ karpuz.+ kökleri. sebze tohumu yetiştirilmesi 01.01.13. 01.+ sarımsak.99 Diğer sebze. .13.13.+ manyok.+ hint yer elması (yam).+ domates.+ pırasa ve diğer benzer sebzeler (soğangil.13.+ tatlı patates. yumruları tüketilen sebzelerin yetiştirilmesi örneğin.00 Şeker kamışı yetiştirilmesi 01.+ kantalup kavunu. 01.

diğer tüm tek yıllık bitkisel ürünlerin yetiştirilmesini içermektedir.pamuk yetiştirilmesi..01 Sarı şalgam. yemlik mısır ve diğer otlar.Jüt.kesme çiçek ve çiçek tomurcuğu üretimi. 01. aromatik (ıtırlı).Sisal keneviri ve agave sınıfından diğer tekstil liflerinin yetiştirilmesi...16 Lifli bitkilerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.16. rami ve diğer lifli tekstil bitkilerinin yetiştirilmesi.16. mangoldlar. yemlik kökleri. bkz.Kapsam dışı olanlar.tütün mamullerinin imalatı. .çiçek yetiştiriciliği.pancar tohumlarının (şeker pancarı tohumları hariç) ve yem bitkilerinin tohumlarının yetiştirilmesi.. 01.99 Diğer lifli bitkilerin yetiştirilmesi 01.00 Tütün yetiştirilmesi 01. yemlik kıvırcık lahana ve benzeri yem ürünlerinin yetiştirilmesi.. alfalfa (kabayonca). . . bkz. yonca.abaka (kenevir muzu).16.28..tek yıllık baharatların. . yemlik kökleri. korunga. uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi için. alfalfa (kabayonca).02 Keten ve kenevir yetiştirilmesi 01. 01...diğer lifli bitkilerin yetiştirilmesi. yemlik kıvırcık lahana ve benzeri yem ürünlerinin yetiştirilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 22 / 374 .01 Pamuk yetiştirilmesi 01. 01.keten ve kenevir yetiştirilmesi. yonca.00. mangoldlar.sarı şalgam.çiçek tohumlarının yetiştirilmesi. kenaf ve tekstilde kullanılan diğer lifli ürünlerin yetiştirilmesi.. Kapsam dışı olanlar.19. yemlik mısır ve diğer otlar.19 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi Bu sınıf. 12.kara buğdayın yetiştirilmesi.15. korunga.

+ hurma..21.00 Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi 01. Kapsam dışı olanlar.21 Üzüm yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ diğer tropikal ve subtropikal meyveler..00 Üzüm yetiştirilmesi 01. 01.+ limon ve misket limonu.+ mango.+ portakal.+ avokado. 11.23 Turunçgillerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır..19.+ diğer turunçgiller.turunçgillerin yetiştirilmesi.22. bkz.tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi.99 Diğer tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi 01. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 23 / 374 .+ tangerin(Amerika ile Güney Afrika`da yetişen bir tür mandalina). çokyıllık bitkilerin . mandalina ve klementin (Akdeniz ile güney Afrika`da yetişen bir tür mandalina). Bu bitkilerin tohum üretimi amacıyla yetiştirilmesini de kapsamaktadır. yani her yetiştirme döneminden sonra toprak üstü kısımları ölüp sonraki yıl yenilenen veya devamlı olarak büyüyerek toprakta iki yetiştirme döneminden daha fazla kalan bitkilerin yetiştirilmesini içermektedir.22 Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.şarap imalatı.2 Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi Bu grup.01. 01. 01.19..02.üzüm bağlarında şaraplık üzüm ve sofralık üzüm yetiştirilmesi.+ muz ve plantain (bir tür muz).+ ananas.+ incir.02 Çiçek yetiştiriciliği 01.+ greyfurt ve pomelo.+ papaya..

+ şeftali ve nektarın.+elma.25.01.+ erik.24. 01. anakardiyum).26. ceviz.+ yaban mersini. vs) yetiştirilmesi.99 Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 24 / 374 .+ çilek.+ fıstık. ceviz. bkz.+ kivi meyvesi. anakardiyum).25.25. kaju cevizi.+ diğer yumuşak çekirdekli meyvelerve sert çekirdekli 01.+ diğer sert kabuklu meyveler.+ ceviz.03 Yenilebilir sert kabuklu meyvelerin (fındık..+ çilek.+ diğer üzümsü meyveler 01..üzümsü meyvelerin yetiştirilmesi.yumuşakçekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi.02 Meyve tohumu yetiştirilmesi 01.meyve tohumu yetiştirilmesi..+ kaju (maun cevizi.Hindistan cevizi yetiştirilmesi.23.+ fındık.<> Kapsam dışı olanlar.+ fıstık.+ Bektaşi üzümü.+ kiraz ve vişne.+ badem.00 Turunçgillerin yetiştirilmesi 01. kaju cevizi. vs) yetiştirilmesi + badem.+ Bektaşi üzümü.25 Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . dağ eriği.+ kayısı.+ kivi meyvesi.25.+ ceviz.01 Üzümsü meyvelerin yetiştirilmesi + yaban mersini.+ fındık.+ ahududu (frambuaz).yenilebilir sert kabuklu meyvelerin (fındık.+ kuş üzümü. çakal eriği..24 Yumuşak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ armut veayva.+ keçi boynuzu.+ kestane. 01.+ kestane.+ diğer sert kabuklu meyveler 01.+ ahududu (frambuaz).+ kaju (maun cevizi.+ diğer üzümsü meyveler.diğer ağaç ve çalı meyvelerinin yetiştirilmesi.00 Yumuşak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi 01.+ kuş üzümü.

01.+ diğer baharatlar ve aromatik (ıtırlı) ürünler..26 Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.. yerfıstığı ve diğer yağlı tohumların yetiştirilmesi..00 Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi 01.01 Tek ve çok yıllık baharatların ve aromatik (ıtırlı) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi + beyaz.+ diğer yağlı meyveler.yağlı meyvelerin yetiştirilmesi. 01. uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin yetişti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kara biber (piper türü ve alt türleri).+ vanilya.+ tarçın.. Çin ana TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 25 / 374 . Kapsam dışı olanlar. baharat olarak kullanılan Hindistan cevizi kabuğu kurusu ve kakule.+ anason.+ zeytin.26. 01. 01.+ şerbetçiotu. bkz.+ karanfil..yetiştirilmesi keçi boynuzu.+ muskat (küçük Hindistan cevizi).+ zencefil.+ kakao.tek ve çok yıllık baharatların ve aromatik (ıtırlı) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi.28 Baharatlık.00 İçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi 01.+ Hindistan cevizi. kara biber (piper türü ve alt türleri).+ küçük ve acı biberler ve baharatlık diğer biberler (capsicum türleri ve alt türleri).+ küçük ve acı biberler ve baharatlık diğer biberler (capsicum türleri ve alt türleri). 01.+ muskat (küçük Hindistan cevizi).+ anason.içecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi.soya fasulyesi. baharat olarak kullanılan Hindistan cevizi kabuğu kurusu ve kakule.27 İçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ Paraguay çayı (maté).ilaç ve uyuşturucu nitelikteki ürünlerin yetiştirilmesi.+ kahve.28. Çin anasonu ve rezene.27.11.+ hurma palmiyeleri.+ çay.+ beyaz.+ içecek üretiminde kullanılan diğer bitkisel ürünler. aromatik (ıtırlı).

. . .30.yılbaşı ağacı yetiştirilmesi..başka bir yere sermek için olan çimenler de dahil.orman ağacı fidanlıklarının işletilmesi.29. yumru kök ve kökler. 01. bkz.yabani ortamdaki ağaçlardan bitki özsuyu veya kauçuk benzeri sakızların (reçine) toplanması.1.01. .29 Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır..örgüde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştiriciliği.02 Başka bir yere sermek için olan çimenler de dahil.30..dikim için bitki yetiştirilmesi.. 01.30. 02.orman ağacı fidanlıkları hariç ağaç fidanlıklarının işletilmesi.01 Dikim için bitki yetiştirilmesi 01. bkz. dekoratif amaçlarla bitki yetiştirilmesi. dekoratif amaçlarla bitki yetiştirilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 26 / 374 .tohum üretimi amacıyla bitki yetiştiriciliği.çiçek soğanı. Kapsam dışı olanlar. bkz.2. kesme çiçek goncası (tomurcuğu) üretimi ve çiçek tohumu yetiştiriciliği. bkz.. doğrudan bitki çoğaltılması amacıyla kullanılan çelikler.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. çelikler.. Kapsam dışı olanlar. aşı kalemleri ve mantar tohumu için canlı bitki yetiştirilmesi.00 Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi 01.02 İlaç ve uyuşturucu nitelikteki ürünlerin yetiştirilmesi 01.çiçeklerin toplanması.. 02. kök sürgünleri ve fideler de dahil tüm bitkisel dikim materyalinin üretiminin yanı sıra aşı kalemlerinin üzerlerine aşılanacağı anaçların (gövde ve dal) üretilmesini de kapsar.19. 01. 01. .30 Dikim için bitki yetiştirilmesi Bu sınıf.28.lateks elde etmek için kauçuk ağacı yetiştirilmesi.3 Dikim için bitki yetiştirilmesi 01.bitki özsuyu elde etmek amacıyla ağaç yetiştirilmesi.10. 01.

. bkz.30. 01.62. aşı kalemleri ve mantar tohumu için canlı bitki yetiştirilmesi 01. suda yaşayan hayvanlar hariç bütün hayvanların yetiştirilmesini (çiftçiliği) ve üretilmesini içermektedir. Kapsam dışı olanlar.sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği ve üretimi.30.03 Çiçek soğanı.02 İneklerden veya mandalardan işlenmemiş süt üretilmesi 01.41.01 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği ve üretimi 01. Kapsam dışı olanlar.. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 27 / 374 . bkz. 01. .ineklerden veya mandalardan işlenmemiş süt üretilmesi.04 Orman ağacı fidanlıkları hariç ağaç fidanlıklarının işletilmesi 01.4 Hayvansal üretim Bu grup.42 Diğer sığır ve manda yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 10.41 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.et için sığır ve manda yetiştiriciliği ve üretilmesi.çiftlik hayvanlarına barınak sağlanarak bakımı ve beslenmesi.sütün işlenmesi. bkz. yumru kök ve kökler. 10.11. çelikler.51.. . kesimevlerinden kürk ve deri üretilmesi.41.büyükbaş hayvanlardan sperm elde edilmesi. 01.01.

Kapsam dışı olanlar.00 At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği 01.44.posttan elde edilen yün üretimi.11.sütün işlenmesi. bkz. 10. 01.01.42.43. bkz. eşek.45.02 İşlenmemiş koyun ve keçi sütü üretimi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 28 / 374 .. 01. 01.yarış ve binicilik at ahırlarının işletimi. katır veya bardo yetiştiriciliği ve besiciliği Kapsam dışı olanlar...01 Et için sığır ve manda yetiştiriciliği ve üretilmesi 01.deve ve devegillerin yetiştiriciliği ve üretilmesi.at.01 Koyun ve keçi yetiştiriciliği ve üretimi 01. bkz.42. 01.işlenmemiş yün üretimi (yapağı).62..02 Büyükbaş hayvanlardan sperm elde edilmesi 01...44 Deve ve devegillerin yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır..19.43 At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.işlenmemiş koyun ve keçi sütü üretimi. bkz. 93.koyun ve keçi yetiştiriciliği ve üretimi.51.45 Koyun ve keçi yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır..45. 10.ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak koyunların kırkılması.00 Deve ve devegillerin yetiştiriciliği 01.

Kümes hayvanlarının yetiştirilmesi ve üretilmesi. kazlar ve beç tavuğu. 01. ördekler. sürüngen veya kuş derilerinin üretimi. bal ve balmumu üretilmesi.01 Kümes hayvanlarının yetiştirilmesi ve üretilmesi tavuklar.01.12...çeşitli hayvanların yetiştirilmesi. işletilmesi.. Kapsam dışı olanlar. kazlar ve beç tavuğu. hindiler.70.+ tavuklar.45. 10.+ tavşanlar ve diğer kürk hayvanları.kümes hayvanlarından yumurta üretilmesi...02 Kümes hayvanlarından yumurta üretilmesi 01.arıcılık.+ kediler ve köpekler.avcılık yoluyla ve tuzak kurma ile post ve deri üretilmesi bkz.çiftçilik yoluyla elde edilen kürklü derilerin.+ deve kuşları ve emular (Avustralya`ya özgü deve kuşları).yarı evcilleştirilmiş veya diğer canlı hayvanların yetiştirilmesi ve üretilmesi.+ kuşlar..47.+ hamsterlar vb.tüy veya ince kuş tüyü üretimi.evcil hayvanların yetiştirilmesi ve üretilmesi (balık hariç).49 Diğer hayvan yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır...solucan çiftliklerinin. yer yumuşakçaları çiftliklerinin..46.. bkz.ipek böceği yetiştirilmesi..47 Kümes hayvanları yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.47...b. 01.00 Domuz yetiştiriciliği 01. ipek böceği kozası üretilmesi.+ diğer kuşlar (kümes hayvanları hariç).47. 01. hindiler. Kapsam dışı olanlar..kurbağa TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 29 / 374 .46 Domuz yetiştiriciliği 01. örneğin papağan v. yılan çiftliklerinin v.kümes hayvanları civciv üretme çiftliklerinin işletilmesi.03 Kümes hayvanları civciv üretme çiftliklerinin işletilmesi 01.+ böcek. ördekler.03 İşlenmemiş yün üretimi (yapağı) 01.b..

+ hamsterlar vb.kümes hayvanlarının yetiştirilmesi ve beslenmesi. timsah çiftliklerinin.evcil hayvanların eğitilmesi ve barınak sağlanması.çiftliklerinin.. 03..99 Diğer hayvan yetiştiriciliği 01. sürüngen veya kuş derilerinin üretimi 01.5 Karma çiftçilik 01. grup 01. bir birimde bitkisel ürün veya hayvan üretiminin herhangi biri standart brüt karın yüzde 66`sına eşit veya fazlaysa birleşik faaliyet buraya dahil edilmemeli. tarımsal üretim ile ilgili faaliyetleri ve tarıma benzer olan ancak üretim amacıyla (tarımsal ürünlerin hasat edilmesi mantığıyla) gerçekleştirilmeyen.balık çiftliklerinin işletilmesi.1 ve 01. 01.+ kuşlar.b. Eğer.karma hayvan çiftçiliği. bal ve balmumu üretilmesi 01.00 Karma çiftçilik 01. 96.karma bitkisel ürün çiftçiliği.49. 03.21 ve 03. tarımsal ürün yetiştiriciliğine ya da hayvan çiftçiliğine dağıtılmalıdır.09. 01.01 Çiftçilik yoluyla elde edilen kürklü derilerin.49.22.. 01. bitkisel ürünler veya hayvansal üretim konusunda bir uzmanlaşma olmaksızın bu ürünlerin bir arada üretiminin yapıldığı durumları kapsamaktadır.50.02 Arıcılık..47. gruplar 01. bkz. bkz.22.. bir ücret veya sözleşme temelli olarak TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 30 / 374 .. bkz.50 Karma çiftçilik Bu sınıf. Toplamdaki çiftçilik işinin boyutu belirleyici bir etken değildir.03 Evcil hayvanların yetiştirilmesi ve üretilmesi (balık hariç) kediler ve köpekler.49. 01. deniz solucanı çiftliklerinin işletilmesi.49. bkz. Kapsam dışı olanlar.2. örneğin papağan v.21 ve 03.6 Tarımı destekleyici faaliyetler ve hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler Bu grup. bkz. bkz.4.

+ tarlaların hazırlanması. 01.peyzaj mimarisi. + meyve ağaçlarının ve üzüm asmalarının budanması.30.02 Tarımsal arazinin tarımsal ve çevresel açıdan iyi durumda korunması 01.tarımsal gösteriler.tarım uzmanlarının ve tarım ekonomistlerinin faaliyetleri. birincil piyasalar için tarımsal ürünlerin hazırlanmasını amaçlayan hasat sonrası bitkisel ürün faaliyetlerini de içine almaktadır. fuar organizasyonu.61. vb.61.30.tarımsal arazinin tarımsal ve çevresel açıdan iyi durumda korunması. bkz. + bitkisel ürünlerin iyileştirilmesi. vb. 81. büyütülmelerini ve üretimlerini TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 31 / 374 .03 Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooperatifleri (bitkisel üretim ile ilgili) 01. .99 Diğer bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler (Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooperatifleri hariç) 01.peyzaj bahçeciliği. 01. 71.61.tarımsal sulama ekipmanlarının işletilmesi.90. Kapsam dışı olanlar. gübre. 74.. bitki dikim işleri. .63.62 Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.12.01 Ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gerçekleştirilen tarım faaliyetleri + tarlaların hazırlanması. + pirincin fidelenmesi.tarımsal alanlar için akaçlama (drenaj). + hasat.. sıkılması. bkz. 43. + bitkisel ürünlerin iyileştirilmesi. Ayrıca. havadan olanlar dahil olmak üzere bitkisel ürünlere ilaç. + havadan olanlar dahil olmak üzere bitkisel ürünlere ilaç. . bkz.61 Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.bir ücret karşılığında ya da sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen tarımsal faaliyetler:+ hayvanların çoğalmalarını.ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gerçekleştirilen tarım faaliyetleri. + meyve ağaçlarının ve üzüm asmalarının budanması. bkz. 01.11. . 82. . + pir + 01. sıkılması. + bitkisel ürünlerin ekilmesi. + tarımla ilgili olan zararlıların (tavşan dahil) kontrol edilmesi. + bitkisel ürünlerin ekilmesi.gerçekleştirilen faaliyetleri içermektedir. . . bkz. gübre. bkz. pancarın seyreltilmesi.hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler.61..

büyütülmelerini ve üretimlerini arttırmak için yapılan faaliyetler + sürü test etme (süt vb. sürüler).birincil piyasalar için bitkisel ürünlerin hazırlanması.+ yapay dölleme ile ilgili faaliyetler + damızlık at hizmetleri+ koyunların kırkılması+ çiftlik hayvanlarına barınak sağlanarak bakımı ve beslenmesi 01.veterinerlik faaliyetleri.sadece hayvanların bakılması için yer sağlanması.99 Diğer hayvan üretimini destekleyici faaliyetler 01.09.evde beslenen hayvanların bakımı.00..2.62. .00. . . komisyon karşılığı çalışan bağımsız toptancı) veya kooperatif birliklerince yerine getirilen pazarlama faaliyetleri. 01..kakao çekirdeklerinin hazırlanması. .+ yapay dölleme ile ilgili faaliyetler + damızlık at hizmetleri+ koyunların kırkılması+ çiftlik hayvanlarına barınak sağlanarak bakımı ve beslenmesi 01. 75. kümeslerin temizlenmesi vb. .63.39.tarım ürünlerinin üreticiler tarafından hazırlanması. kümes hayvanlarının semizleşmesi için kısırlaştırılması. sürülerin güdülmesi hizmetleri.62. 01. 68. kümes hayvanlarının semizleşmesi için kısırlaştırılması. bkz. süsleme.tütün yapraklarının hazırlanması.01 Bir ücret karşılığında ya da sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen tarımsal faaliyetler hayvanların çoğalmalarını.tohum üretim kalitesinin geliştirilmesini amaçlayan yeni hasat faaliyetleri. testi) hizmetleri. derecelendirme. kümeslerin temizlenmesi vb. büyütülmelerini ve üretimlerini arttırmak için yapılan faaliyetler + sürü test etme (süt vb.. 12. dezenfekte etme. testi) hizmetleri. . başkalarına ait hayvanların beslenmesi hizmetleri.62.. örneğin. 75. sürülerin güdülmesi hizmetleri.20.tarımsal hammaddelerin toptan satışı.tütünün saplarının ayrılması ve tekrar kurutulması.77. .pamuğun çırçırlanması. kümes hayvanlarının semizleşmesi için kısırlaştırılması. . 01. bkz. bölüm 46. temizleme. 46. bkz.meyvelerin parafinlenmesi.63 Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. testi) hizmetleri.02 Köy Kalkınma Kooperatifleri (hayvancılık ile ilgili) hayvanların çoğalmalarını.64. bkz.arttırmak için yapılan faaliyetler + sürü test etme (süt vb. . sürülerin güdülmesi hizmetleri. Kapsam dışı olanlar.01 Birincil piyasalar için bitkisel ürünlerin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 32 / 374 . başkalarına ait hayvanların beslenmesi hizmetleri. 96.00.hayvanların kiralanması (örn.1.+ yapay dölleme ile ilgili faaliyetler + damızlık at hizmetleri+ koyunların kırkılması+ çiftlik hayvanlarına barınak sağlanarak bakımı ve beslenmesi Kapsam dışı olanlar.Komisyoncu tüccarlarca (özellikle tarım ürünlerinin üreticiden toplanıp merkezi pazarda satışıyla ilgilenen.01. 01. bkz.3 gruplarına tekabül eden sınıfa bakınız. bkz.hayvanların aşılanması. bkz. kümeslerin temizlenmesi vb. bkz. . başkalarına ait hayvanların beslenmesi hizmetleri. bkz..2 veya 01.

hazırlanması örneğin.70 Avcılık.yemek için. kürkleri.avcılık veya tuzak faaliyetlerinden kürklü deri.4. Genetik olarak geliştirilmiş tohumların işlenmesi de burada kapsanmaktadır.11. tohum olmayan maddelerin. normalden daha küçük olan.64 Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi Bu sınıf.11. 10. mekanik olarak veya haşaratlar yüzünden hasarlı olan. dezenfekte etme. mezbaha kaynaklı hayvan derisi. sürüngen veya kuş derisi üretilmesi Kapsam dışı olanlar. Bu faaliyet.ticari amaçla avcılık yapılması ve kapan (tuzak) kurulması .çiftçilik faaliyetleri ile av hayvanları yetiştirilmesi. tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri 01.2. . bkz.7 Avcılık. .63. bkz. . bkz. bkz. grup 01. 72.00 Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi 01. Grup 01. tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.yağ elde etmek üzere tohumların işlenmesi. . sürüngen veya kuş derisi üretilmesi.63.çiftçilik faaliyetlerinden kürklü deri.1 ve 01.yeni tohum çeşitleri geliştirmek ya da belirlemek için araştırma yapılması.02 Pamuğun çırçırlanması 01. bkz. bkz.11. temizleme. 01.63. temizlenmesini.41. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 33 / 374 . derecelenmesi ve tahlil edilmesini de kapsamaktadır. 10. süsleme.03 Tütün yapraklarının hazırlanması 01. tohumlar pazarlanana kadar tohumların kurutulmasını. 01. hayvanat bahçelerinde ya da evcil hayvan olarak kullanmak üzere hayvan yakalanması . olgunlaşmamış olan tohumların ayıklanması yoluyla tohumların üretim kalitesini geliştirmeyi amaçlayan hasat sonrası faaliyetlerin tamamını kapsamaktadır. derecelendirme. postu üretimi. bkz. . 01. derileri için veya araştırmalarda. tohumun depolanması için tohumdaki rutubetin güvenli bir seviyeye çekilmesi de dahil.kesimevi. . . 03.49.99 Diğer hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler 01.tohumların yetiştirilmesi. Kapsam dışı olanlar.balina yakalanması. .64.

yılbaşı ağacı yetiştirilmesi.30. bkz. yabani olarak yetişen ağaç dışındaki orman ürünlerinin çıkarılmasını ve toplanmasını içerdiği gibi tomruk üretimini de içermektedir..daimi kerestelik ağaç: ağaçların dikilmesi. aralama (ağaçların seyreltilmesi) ve ormanların ve kerestelik ormanların korunması.odun yongası ve parçalarının üretilmesi.10.99.mantarların ve yabani olarak yetişmiş kereste hariç orman ürünlerinin toplanması. Kapsam dışı olanlar. 02. tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri 02 Ormancılık ve tomrukçuluk Bu bölüm. 02. - 01.70.10 Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.30.02 Küçük koru.1 Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri 02.ağaç fidanlıklarının işletilmesi. bkz. bkz. yakacak odun.01 Daimi kerestelik ağaç ağaçların dikilmesi. 01. bkz.Ağacın hızarlaşması ve planyalanmasıyla başlayan ağaçların daha ileriki işlemleri kapsam dışıdır. 94. .16. avlanmayı ve tuzak kurmayı teşvik edici hizmet faaliyetleri. Ahşap maden direği. 01.19.orman ağacı fidanlıklarının işletilmesi. tekrar dikilmesi. Ormancılık faaliyetleri ile kereste üretiminin yanı sıra. .29.spor amaçlı veya eğlence amaçlı yapılan avcılık ve ilgili diğer hizmet faaliyetleri.03 Orman ağacı fidanlıklarının işletilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 34 / 374 . odun yongası ve işlenmemiş şekilde kullanılan tomruk (örn. orman ağaçları için olanlar hariç. 02.) gibi çok az işlemden geçen ürünler de elde edilmektedir. . Bu faaliyetler doğal ya da dikili ormanlarda gerçekleştirilebilir. odun kömürü. 93.10. . bölüm 16.00 Avcılık. . bkz.Bu faaliyetler doğal ya da dikili ormanlarda yapılabilir. fidanın bir yerden çıkartılıp başka bir yere dikilmesi. fidanın bir yerden çıkartılıp başka bir yere dikilmesi.. kağıt hamuru ve yakacak odun olarak kullanılacak ağaçların yetiştirilmesi.-küçük koru. tekrar dikilmesi.10. kağıt hamuru ve yakacak odun olarak kullanılacak ağaçların yetiştirilmesi 02. bkz. kağıt hamuru vb. aralama (ağaçların seyreltilmesi) ve ormanların ve kerestelik ormanların korunması 02.10. bkz.

+ sebze püskülleri. ..+ yosunlar ve likenler (mantar ile yosunun ortak yaşamı ile ortaya çıkan bitki).+ şişe mantarı.ağaç yongaları ve parçacıklarının üretilmesi.30 Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ balsam. ceviz.+ zostera çayırı.4 Ormancılık için destekleyici faaliyetler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 35 / 374 . .+ lak ve reçine. vb). 16.29.25.yakacak odun toplanması.20. . aralama (ağaçların seyreltilmesi) ve ormanların ve kerestelik ormanların korunması.+ balsam. bkz. 02. .30. 02.ağaç yongası üretimi.mantarların veya yer mantarlarının (domalan) yetiştirilmesi.ormanda odun kömürü üretilmesi (geleneksel yöntemler kullanılarak). 02. 20.ağacın damıtılması yoluyla odun kömürü üretilmesi.+ kabuklu meyveler (fındık.+ yosunlar ve likenler (mantar ile yosunun ortak yaşamı ile ortaya çıkan bitki). bkz.+ zostera çayırı.13.ormana dayalı imalat sanayii için yuvarlak yapı odunları üretimi. bkz.00 Tomrukçuluk 02.30.20 Tomrukçuluk Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.10. 01. at kestanesi. yer mantarları (domalan).ahşap maden direği. .10. 02. . at kestanesi..20.ağaç çileklerinin veya kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi.02.+ meşe palamudu..Bu faaliyetin çıktıları tomruk. bkz. . çıta kazıkları ve elektrik direği gibi işlenmemiş bir şekilde kullanılan tomrukların üretimi.yabani olarak yetişmiş ağaç dışındaki orman ürünlerinin toplanması.+ balata ve diğer kauçuk tarzı sakızlar.10. 01. yer mantarları (domalan). bkz.14.yılbaşı ağacı yetiştirilmesi.bu ürünlerin herhangi birinin planlı olarak üretilmesi (mantar ağaçlarının yetiştirilmesi hariç). . bölüm 01. 01. . bkz. Kapsam dışı olanlar. Kapsam dışı olanlar.3 Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması 02.daimi kerestelik ağaç: ağaçların dikilmesi. 02..+ mantarlar.ağaçların enerji için toplanması ve üretilmesi.yabani olarak büyüyen ürünlerin toplanması.2 Tomrukçuluk 02.+ lak ve reçine.+ şişe mantarı.+ ağaç çilekleri. bkz. bkz. bkz.+ kabuklu meyveler (fındık. 16. .+ ağaç çilekleri.orman hasat artıklarının enerji için toplanması ve üretilmesi. ceviz. 02. bkz. yonga veya yakacak odun biçimlerini alabilmektedir.+ meşe palamudu. .+ balata ve diğer kauçuk tarzı sakızlar. tekrar dikilmesi.00 Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması mantarlar..+ sebze püskülleri. vb). fidanın bir yerden çıkartılıp başka bir yere dikilmesi.

tomruklama hizmeti faaliyetleri.+ ormancılık envanterleri.Bu bölüm gemi ve kayıkların yapımı ve onarımını (30. kıyılar veya iç denizlerden.. karadaki tesislerde veya fabrika gemilerinde yapılıyorsa (10.+ ormanlardaki zararlı böceklerin kontrol edilmesi 02. 33.+ ormanın içinde kütüklerin taşınması.+ kerestelerin değer biçilmesi.12. bkz 43.40. Denizlerde ve içsularda yapılan balıkçılık faaliyetleri ile su ürünleri yetiştiriciliğine ilişkin hizmet faaliyetlerini de içine alır. bkz.11 Deniz balıkçılığı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 36 / 374 .1.) yakalanması veya toplanması amacıyla deniz.12.1 Balıkçılık Bu grup. süngerler ve inci vb.40. bkz 43.. 03.02. 03. yumuşakçalar ve diğer deniz canlıları ile bunların ürünlerinin (su bitkileri. Bu tür faaliyetlere sonradan oluşturulmuş göller gibi sulardaki balıkçılık faaliyetleri de dahildir. Ayrıca.orman ağaçlarının fidanlıklarının işletilmesi.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.02 Tomrukçuluk ile ilgili hizmet faaliyetleri ormanın içinde kütüklerin taşınması. toplama vb.+ ormanlardaki zararlı böceklerin kontrol edilmesi. acı veya tatlı su kaynaklarında gerçekleştirilen balıkçılık faaliyetleri ile su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerini kapsar. sahil veya açık denizlerde kayıkla yapılan ticari amaçlı ağcılık ile gerçekleştirilebilir..01 Ormancılık hizmet faaliyetleri ormancılık envanterleri..+ kerestelerin değer biçilmesi. 02.10. bireysel tüketim ve diğer amaçlar için okyanuslar. kabuklu su ürünleri.. kabuklu deniz hayvanları veya yumuşakçaların işlenmesi.20) bu bölüme dahil edilmez. Ayrıca. el veya daha yaygın olarak ağ. olta ipi ve sabit tuzaklar gibi çeşitli tiplerdeki balıkçılık aletleri yardımıyla. deniz seviyesinin en düşük olduğu kıyı çizgisinin yukarısında kalan kıyı şeridi (midye ve istiridye gibi yumuşakçaların toplanması gibi) veya kıyıda yapılan ağcılık ile ev yapımı siper ağcılık ya da daha yaygın olarak kıyıya yakın yerler. 02.inşaat alanlarının temizlenmesi.+ orman yangınları ile mücadele ve koruma.ormancılık hizmet faaliyetleri.+ orman yangınları ile mücadele ve koruma.+ orman idaresi danışmanlık hizmetleri. belli bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak ormancılık faaliyetlerinin yürütülmesini içermektedir.orman arazisinin drenajı. Kapsam dışı olanlar. balık yakalama faaliyetlerini kapsamaktadır.19). 03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği Bu bölüm.+ orman idaresi danışmanlık hizmetleri. balık.15) ile spor ve eğlence amaçlı balıkçılık faaliyetlerini kapsamaz (93. Bu tür faaliyetler. yumuşakça ve kabuklu deniz ürünleri) canlı canlı toplanması veya çıkarılmasına yönelik avcılık.40 Ormancılık için destekleyici faaliyetler Bu sınıf. işletmelerin kendi üretim faaliyetleri için gerekli olan diğer çalışmaları da (inci üretimi için çekirdek yerleştirme gibi) kapsamaktadır. yakalama. bitkiler de dahil vahşi deniz organizmalarının (ağırlıklı olarak balık. balık.

bkz. Kapsam dışı olanlar. . 84. deniz kestanesi vb.deniz veya kıyı suyu ulaşımı için mürettebatı ile birlikte gezi gemisi kiralanması (örn.11. kabuklu ve yumuşakçaların bir fabrika gemisi ya da kıyıdaki fabrikalarda işlenmesi.spor balıkçılığı için ayrılmış alanların işletimi. deniz aygırı (mors).06 Kafes balıkçılığı doğal inci. bkz.11.10.24.11. fok (ayı balığı).01 Okyanus ve kıyı sularında ticarete dayalı yapılan balıkçılık 03. . sünger. . deniz kestanesi vb. . 03. hem de balıkların işlenmesi ve saklanması ile ilgilenen teknelerin faaliyetleri 03. 50. gömlekliler (tunicates).balinaların.deniz kabukluları ile yumuşakçaların yakalanması.balık. .70. bkz.. 93.suda yaşayan hayvanların avlanması: kaplumbağa. denetleme.spor veya eğlence amaçlı yapılan balıkçılık ve ilgili hizmetler.11. bkz.11. 93.19. deniz fıskiyesi (sea squirt).. 03. bkz. bkz. 10.11..okyanus ve kıyı sularında ticarete dayalı yapılan balıkçılık.balina avcılığı. . deniz fıskiyesi (sea squirt). örn.03 Suda yaşayan hayvanların avlanması kaplumbağa..10. 01.20.balıkçılıkla ilgili. . mercan ve deniz yosunu. balık tutma amaçlı deniz gezintisi için).05 Diğer deniz organizmaları ile ürünlerinin toplanması (su ürünleri ile ilgili gemi işletmeciliği dahil) doğal inci. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 37 / 374 .19. bkz. gömlekliler (tunicates).02 Deniz kabukluları ile yumuşakçaların yakalanması 03.04 Hem deniz balıkçılığı.11.balina hariç deniz memelilerinin yakalanması. mercan ve deniz yosunu. fabrika gemilerinde işlenmesi.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. sünger. 03. koruma (emniyet) ve devriye faaliyetleri.

84. hasat da dahil olmak üzere su ürünlerinin üretim ve yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler ile devlet tüzel kişiliğine ait işletmeleri kapsamaktadır.99 Diğer tatlısu balıkçılığı 03.. 10. Kapsam dışı olanlar. su ürünleri yetiştiriciliği. yumuşakçalar.balıkçılıkla ilgili.19. 93.12. su bitkileri.spor balıkçılığı için ayrılmış alanların işletimi.iç sularda yapılan ticari balıkçılık. su ürünlerinin (balık.03.03 Tatlı sularda yaşayan hayvanlarının toplanması 03. 03.denizlerde süs balıkları da dahil olmak üzere deniz suyunda TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 38 / 374 .11. 03. kabuklu ve yumuşakçaların işlenmesi. bkz.2 Su ürünleri yetiştiriciliği Bu grup.12 Tatlısu balıkçılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.01 İç sularda yapılan ticari balıkçılık 03... Buna ek olarak.. 93.Su ürünleri yetiştiriciliği. yukarıda belirtilen organizmaların sabit koşullar altında yavru üretimini ve/veya farklı büyüklüklüklere kadar olan beslenmesini ifade eder.tatlı sularda yaşayan hayvanlarının toplanması. kabuklu ve eklembacaklı su ürünleri. koruma (emniyet) ve devriye faaliyetleri. timsahlar ve hem karada hem de suda yaşayabilen hayvanlar) üretimini veya yetiştiriciliğini de kapsayan ve çevredeki doğal kapasitesini aşacak şekilde üretimini artırıcı teknikler (yoğun stoklama.spor veya eğlence amaçlı yapılan balıkçılık ve ilgili hizmetler.19.tatlı sularda yetişen kabuklu ve yumuşakçaların toplanması. . bkz.21 Deniz ürünleri yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. denetleme.02 Tatlı sularda yetişen kabuklu ve yumuşakçaların toplanması 03. .12. besleme ve yırtıcı hayvanlardan koruma vb. .12.) kullanılarak gerçekleştirilen üretim faaliyetlerini kapsayan su ürünleri yetiştiricilik faaliyetlerini kapsar. .99 Diğer deniz balıkçılığı 03.20.12.balık.24.

gerçekleştirilen su ürünleri yetiştiriciliği,- çift kabuklu su ürünleri üretimi (istiridye, midye vb.), ıstakoz, karides gibi eklembacaklı su ürünleri ile yavru balık üretimi, - su bitkileri yetiştiriciliği (yenilebilen bir çeşit mor renkli deniz bitkisi (laver) ve diğer yenebilen deniz yosunlarının yetiştiriciliği vb.),- denizlerde kabuklu, çift kabuklu, yumuşakçalar ve diğer deniz hayvanları yetiştiriciliği. Kapsam dışı olanlar; - kurbağa yetiştiriciliği, bkz. 03.22, - spor balıkçılığı için ayrılmış alanların işletimi, bkz. 93.19.

03.21.01 Denizlerde süs balıkları da dahil olmak üzere deniz suyunda gerçekleştirilen su ürünleri yetiştiriciliği 03.21.02 Çift kabuklu su ürünleri üretimi (istiridye, midye vb.), ıstakoz, karides gibi eklembacaklı su ürünleri ile yavru balık üretimi 03.21.03 Denizlerde kabuklu, çift kabuklu, yumuşakçalar ve diğer deniz hayvanları yetiştiriciliği 03.21.04 Balık üretme ve yetiştirme çiftliği faaliyetleri (deniz) 03.21.99 Diğer deniz ürünleri yetiştiriciliği
03.22 Tatlısu ürünleri yetiştiriciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- tatlı sularda süs balıkları da dahil olmak üzere yapılan su ürünleri yetiştiriciliği,- tatlı sulardaki kabuklu, çift kabuklu ve diğer yumuşakçalar ile diğer su hayvanların yetiştiriciliği (kültürcülüğü) (sülük, solucan vb.), - balık üretme ve yetiştirme çiftçiliği faaliyetleri (tatlı su),- kurbağa yetiştiriciliği. Kapsam dışı olanlar; - lagünler ile karada deniz suyu ile yapılan yetiştiricilik faaliyetleri, bkz. 03.21, sportif balıkçılık için ayrılmış alanların işletimi, bkz. 93.19.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 39 / 374

03.22.01 Tatlı sularda süs balıkları da dahil olmak üzere yapılan su ürünleri yetiştiriciliği 03.22.02 Balık üretme ve yetiştirme çiftçiliği faaliyetleri (tatlı su) 03.22.99 Diğer tatlısu ürünleri yetiştiriciliği B-MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
Madencilik ve taş ocakçılığı, katı (kömür ve maden cevherleri), sıvı (ham petrol) veya gaz (doğal gaz) olarak tabiatta doğal halde bulunan madenlerin çıkarılmasını kapsar. Çıkarma, yer altı veya yer üstü madenciliği, kuyu (memba) işletilmesi, deniz yatağı madenciliği vb. gibi değişik yöntemler ile gerçekleştirilebilmektedir.Bu kısım, cevherlerin ezilmesi, öğütülmesi, ayıklanması ve yıkanması, kurutulması, sınıflandırılması, konsantrasyonu, doğal gazın sıvılaştırılması, katı yakıtların topak haline getirilmesi gibi pazarlama için ham malzemenin hazırlanmasını amaçlayan destekleyici faaliyetleri içermektedir. Bu işlemler, çoğunlukla, madenin üretildiği yerdeki ve/veya yakın tesislerin yanındaki birimlerde gerçekleştirilir.Madencilik faaliyetleri, üretilen madenin esasına göre, bölümler, gruplar ve sınıflar içerisinde sınıflandırılır. Bölüm 05 ve 06, fosil yakıtların (kömür, linyit, petrol, gaz) madenciliği ve taş ocakçılığı ile ilgilidir; bölüm 07 ve 08, metal cevherleri, çeşitli mineraller ve taş ocakçılığı ürünleri ile ilgilidir. Özellikle hidrokarbon çıkarımı ile ilgili olarak bu kısımdaki teknik işlemlerden bazıları, bölüm 09`da belirtildiği gibi bir endüstriyel hizmet olarak uzmanlaşmış birimler tarafından üçüncü kişiler için yapılabilir. Kapsam dışı olanlar;- çıkarılan madenlerin işlenmesi, bkz. Kısım C (İmalat),- inşaat amaçları için ilave bir dönüştürme yapılmaksızın çıkarılmış materyallerin kullanımı, bkz. Kısım F (İnşaat),kaynaklarda ve kuyularda doğal kaynak sularının ve maden sularının şişelenmesi, bkz. 11.07,madencilik ve taş ocakçılığı ile birlikte yapılmayan bazı toprak, kaya ve madenlerin parçalanması, ezilmesi veya başka şekilde işlenmesi, bkz. 23.9.

05 Kömür ve linyit çıkartılması
Bu bölüm, yer altı veya yer üstü madenciliği yoluyla katı mineral yakıtların çıkarımını ve pazarlanabilir ürün haline getirilmesi işlemlerini (yani, ayıklama, yıkama, sıkıştırma ve taşınması için gerekli diğer işlemler vb.) kapsar. Kok kömürü imalatı (bkz. 19.10), kömür veya linyit madenciliği ile ilgili hizmetler veya (bkz. 09.90) kömür tozlarının sıkıştırılması ile elde edilen kömür briketlerinin imalatı (bkz. 19.20) bu bölümde kapsanmaz.

05.1 Taş kömürü madenciliği

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 40 / 374

05.10 Taş kömürü madenciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- taş kömürü madenciliği: sıvılaştırma yöntemleriyle gerçekleştirilen madencilik de dahil, yeraltı ve yer üstü madenciliği, - kömürün sınıflandırılması, kalitesinin arttırılması veya taşımacılığının ya da depolanmasını kolaylaştırılması amacıyla ayıklanması ve yıkanması, büyüklüklerine göre ayrılması, sınıflandırılması, öğütülmesi, sıkıştırılması vb.. Kapsam dışı olanlar; - linyit madenciliği, bkz. 05.20, - turba (az çok kömürleşmiş bitkilerden oluşan yakıt, yer kömürü) çıkarımı, bkz. 08.92, - taş kömürü madenciliğini destekleyici faaliyetler, bkz. 09.90, - kömür çıkartılması amacıyla deneme sondajları yapılması, bkz. 09.90, - katı yakıt üreten kok fırınları, bkz. 19.10, - taş kömürü briketlerinin imalatı, bkz. 19.20, - kömür çıkartmak amacıyla arazilerin hazırlanması ve geliştirilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar, bkz. 43.12.

05.10.01 Kömürün sınıflandırılması, kalitesinin arttırılması veya taşımacılığının ya da depolanmasını kolaylaştırılması amacıyla ayıklanması ve yıkanması, büyüklüklerine göre ayrılması, sınıflandırılması, öğütülmesi, sıkıştırılması vb. 05.10.99 Diğer taş kömürü madenciliği
05.2 Linyit madenciliği

05.20 Linyit madenciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- linyit madenciliği : sıvılaştırma yöntemleriyle gerçekleştirilen madencilik de dahil, yeraltı ve yer üstü madenciliği,- linyitin, kalitesini arttırmak, veya taşımacılığını ya da depolanmasını gerçekleştirmek üzere, yıkanması, kurutulması, öğütülmesi ve sıkıştırılması. Kapsam dışı olanlar; - taş kömürü madenciliği, bkz. 05.10, - turba çıkarımı, bkz. 08.92, - linyit madenciliğini destekleyici faaliyetler, bkz. 09.90, - kömür çıkartılması amacıyla deneme sondajları yapılması, bkz. 09.90, - linyit yakıt kömürü imalatı, bkz. 19.20, - kömür çıkartmak amacıyla arazilerin hazırlanması ve geliştirilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar, bkz. 43.12.

05.20.01 Linyitin, kalitesini arttırmak, veya taşımacılığını ya da depolanmasını
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 41 / 374

gerçekleştirmek üzere, yıkanması, kurutulması, öğütülmesi ve sıkıştırılması 05.20.99 Diğer linyit madenciliği
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı
Bu bölüm, ham petrol üretilmesini, yağlı şistler ve yağlı kumlardan petrol madenciliği yapılmasını ve petrol çıkarımını ve doğal gaz üretimi ile hidrokarbon sıvılarının geri kazanımını içermektedir. Bu bölüm, petrol ve gaz sahalarının işletim ve/veya geliştirme faaliyetlerini kapsar. Bu tür faaliyetler; sondaj yapmayı, kuyuların tamamlanmasını ve donatılmasını; ayırıcıların, emülsiyon azaltıcıların, tuz giderme ekipmanının ve ham petrol için alanda toplama hatlarının işletilmesini; üretim alanından nakil edilmesine kadar olan petrol ve gazın hazırlanmasındaki diğer faaliyetleri de içerir. Kapsam dışı olanlar; - bir ücret ya da sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen petrol ve gaz sahası hizmetleri, bkz. 09.10,- petrol ve gaz kuyuları arama faaliyetleri, bkz. 09.10,- test amaçlı sondaj ve delme, bkz. 09.10,- petrol ürünlerinin rafine edilmesi, bkz. 19.20,- jeofizik, jeolojik ve sismik araştırmalar, bkz. 71.12.

06.1 Ham petrol çıkarımı

06.10 Ham petrol çıkarımı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- ham petrol yağlarının çıkarımı. Kapsam dışı olanlar;- petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler, bkz. 09.10,- petrol ve gaz arama faaliyetleri, bkz. 09.10,- rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı, bkz. 19.20,- petrol rafine sürecinde sıvılaştırılmış petrol gazlarının geri kazanımı, bkz. 19.20,- boru hattının işletilmesi, bkz. 49.50.

06.10.01 Denizde petrol arama/çıkarma faaliyetleri 06.10.99 Diğer ham petrol çıkarımı
06.2 Doğal gaz çıkarımı

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 42 / 374

06.20 Doğal gaz çıkarımı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- ham hidrokarbon gazı (doğal gaz) çıkarımı, doğal gazla birlikte çıkarılan hafif petrol (kondansate) çıkarımı,- sıvı hidrokarbonun suyunun alınması ve ayrıştırılması,- gazın kükürtten arındırılması. Kapsam dışı olanlar;- petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler, bkz. 09.10,- petrol ve gaz çıkarımı ile ilgili araştırma faaliyetleri, bkz. 09.10,- petrol rafine sürecinde sıvılaştırılmış petrol gazlarının geri kazanımı, bkz. 19.20,- sanayi gazı imalatı, bkz. 20.11,- boru hattının işletilmesi, bkz. 49.50.

06.20.00 Doğal gaz çıkarımı
07 Metal cevheri madenciliği
Bu bölüm, yer altı veya yer üstü madenciliği, deniz yatağı madenciliği vb. yoluyla yapılan metalik minerallerin (cevherlerin) madenciliğini kapsamaktadır. Ayrıca, cevherin ezilme, öğütülme, yıkanma, kurutulma, sinter, kalsine veya filtreden geçirilmesi gibi cevherin ambalajlanması ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetler ile özgül ağırlık farkı ile zenginleştirme veya flotasyon faaliyetlerini de kapsar. Kapsam dışı olanlar; - demir piritlerinin kavrulması, bkz. 20.13, - alüminyum oksit üretimi, bkz. 24.42, - maden eritme ocaklarının (yüksek fırınların) işletilmesi, bkz. bölüm 24.

07.1 Demir cevheri madenciliği

07.10 Demir cevheri madenciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- yüksek oranda demir içeren cevherlerin madenciliği, - demir cevherlerinin zenginleştirilmesi ve topak haline getirilmesi. Kapsam dışı olanlar; - pirit ve pirotit (bronz renginde parlak bir maden) (kavurma hariç) çıkarımı ve işlenmesi, bkz. 08.91.

07.10.01 Yüksek oranda demir içeren cevherlerin madenciliği 07.10.02 Demir cevherlerinin zenginleştirilmesi ve topak haline getirilmesi
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 43 / 374

07.2 Demir dışı metal cevherlerin madenciliği
Bu grup, demir dışı metal cevherlerin madenciliğini kapsamaktadır.

07.21 Uranyum ve toryum cevherlerinin madenciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - yüksek oranda uranyum ve toryum içeren cevherlerin madenciliği: uranyum oksit vb., - bu cevherlerin konsantrasyonu, - sarı pasta (uranyum oksit (U3O8)) imalatı. Kapsam dışı olanlar; - uranyum ve toryum cevherlerinin zenginleştirilmesi, bkz. 20.13, - uranyum oksit veya diğer cevherlerden uranyum metali üretilmesi, bkz. 24.46, - uranyumun eritilmesi ve rafine edilmesi (izabesi), bkz. 24.46.

07.21.00 Uranyum ve toryum cevherlerinin madenciliği
07.29 Diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - yüksek oranda demir içermeyen cevherlerin madenciliği ve hazırlanması; + alüminyum (boksit), bakır, kurşun, çinko, kalay, manganez, krom, nikel, kobalt, molibden, tantal, vanadyum vb., + değerli metaller: altın, gümüş, platin. Kapsam dışı olanlar; - uranyum ve toryum cevheri madenciliği ve işlenmesi, bkz. 07.21, alüminyum oksit üretimi, bkz. 24.42, - bakır veya nikel cevheri imalatı, bkz. 24.44, 24.45.

07.29.01 Yüksek oranda demir içermeyen cevherlerin madenciliği ve hazırlanması 07.29.99 Diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı
Bu bölüm sadece taş ocaklarındaki üretimi kapsamaz, ayrıca alüvyonların taranmasını, kayaların kırılmasını, tuzları da kapsar. Bu ürünlerin önemli bir miktarı inşaat sektöründe (örn. kumlar, taşlar vb.), malzeme imalatında (örn. kil, alçıtaşı, kalsiyum gibi) ve kimyasalların vb. imalatında kullanılır. Bu bölüm, çıkarılan madenlerin işlenmesini (ezme, öğütme, kesme, ayıklama ve yıkama, kurutma,

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 44 / 374

sınıflandırma ve karıştırma hariç) kapsamaz.

08.1 Kum, kil ve taş ocakçılığı

08.11 Süsleme ve yapı taşlarının, kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağan taşı (bileği taşı) ocakçılığı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - mermer, granit, kumtaşı gibi anıt ve inşaat taşlarının çıkarımı, kabaca kırpılması ve kesilmesi, - süsleme ve yapı taşlarının kırılması ve kesilmesi, - kireç taşının çıkarılması, parçalanması ve kırılması, - alçı taşı ve anhidrit madenciliği, - tebeşir ve yanmamış dolomit madenciliği. Kapsam dışı olanlar; - kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği, bkz. 08.91, - yanmış dolomit üretimi, bkz. 23.52, - taşın taş ocağı dışında kesilmesi, şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi , bkz. 23.70.

08.11.01 Mermer, granit, kumtaşı gibi anıt ve inşaat taşlarının çıkarımı, kabaca kırpılması ve kesilmesi 08.11.02 Süsleme ve yapı taşlarının kırılması ve kesilmesi 08.11.03 Kireç taşının çıkarılması, parçalanması ve kırılması 08.11.04 Alçı taşı ve anhidrit madenciliği 08.11.05 Tebeşir ve yanmamış dolomit madenciliği
08.12 Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin (arı kil) çıkarımı
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 45 / 374

12.kil.15.9 Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı 08. refraktör killer ve kaolin (arı kil) madenciliği 08.kum ocakçılığı.02 Çakıl taşının kırılması ve parçalanması 08.doğal potasyum tuzları ve doğal fosfor madenciliği.demirli pirit kavrulması. 20.tuz çıkarımı. . 08. inşaat için kum ve çakıl. 20. bkz.00 Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 46 / 374 . inşaat için kum ve çakıl 08. refraktör killer ve kaolin (arı kil) madenciliği. doğal magnezyum sülfat (kieserit) madenciliği.endüstriyel kumların çıkarımı ve taranması. . . .pirit ve pirotit madenciliği ve işlenmesi (kavrulması hariç).12.saf kükürt madenciliği.bitümlü (katranlı) kumların madenciliği. 08. 08.01 Endüstriyel kumların çıkarımı ve taranması. 06. .04 Kil.12.suni gübre ve azotlu bileşiklerin imalatı.çakıl taşının kırılması ve parçalanması. .Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.03 Kum ocakçılığı 08.10.05 Kum çıkarma faaliyetleri (denizcilikle ile ilgili) 08. doğal borlar.91. bkz. Kapsam dışı olanlar. bkz. .93. Kapsam dışı olanlar.doğal baryum sülfat ve karbonat (barit ve baryum karbonat).13. esas olarak bir çeşit kimyasal kaynak olarak değerlendirilen toprak boyalar ve fluorit madenciliği.12. . .12. bkz. . .91 Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .

bkz. . 08.90. bkz.99. 20.84.93.02 Deniz suyu veya diğer tuzlu suların buharlaştırılması yoluyla tuz üretimi 08.93.tuzun yemeklik tuza dönüştürülmesi. 10.00. bkz. .taşımacılığını ya da depolanmasını gerçekleştirmek veya kalitesini arttırmak amacıyla turbanın hazırlanması.00 Turba (az çok kömürleşmiş bitkilerden oluşan yakıt. doğal toprak. örn. saflaştırılması ve rafine edilmesi. 23.turba madenciliği ile ilgili hizmet faaliyetleri.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 47 / 374 .01 Eritilerek ve pompalanarak yer altından tuz çıkarımı 08. kil.turba briketlerinin imalatı. .deniz suyu veya diğer tuzlu suların buharlaştırılması yoluyla tuz üretimi. saflaştırılması ve rafine edilmesi 08. gübre mineralleri vb. . . 09. kum. 08. . .turba çıkarımı. Kapsam dışı olanlar.turba ürünlerinin imalatı.eritilerek ve pompalanarak yer altından tuz çıkarımı.03 Üretici tarafından tuzun ezilmesi . iyotlu tuz.üretici tarafından tuzun ezilmesi . .madenciliği 08.92.den bahçıvanlığa yönelik toprak karışımlarının imalatı.tuzlu suların buharlaştırılması yolluyla içilebilir su üretimi. çürümüş bitkilerden oluşan yer kömürü) çıkarımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.15.turba. 19.93.20.93 Tuz çıkarımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. .92 Turba (az çok kömürleşmiş bitkilerden oluşan yakıt. 36. çürümüş bitkilerden oluşan yer kömürü) çıkarımı 08. bkz. . . bkz. Kapsam dışı olanlar.

ocakçılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. silisli fosil artıklar. mika vb. 09. . kuvars.1 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler 09. boruların yerleştirilmesi. + petrol ve gaz çıkarımı ile bağlantılı olarak gerçekleştirilen sondaj denemeleri. örn. içermektedir.99. bkz. 08.01 Dip kaynakları faaliyetleri 08. petrol ve gaz kuyusu borularının çimentolanması. Diğer benzeri hizmetler ise petrol ve gaz kuyuları tesislerinin inşa edilmesini.10.. araştırma hizmetleri gerçekleştirilmesini kapsamaktadır. + kıymetli taşlar.20. kuyuların pompalanması. + petrol ve gaz çıkartılması ile bağlantılı olarak gerçekleştirilen tetkik (araştırma) hizmetleri. sondaj kulesinin inşası. 06. bir ücret veya sözleşmeye dayanılarak gerçekleştirilen madenciliğe ek olarak gerçekleştirilen uzmanlaştırılmış destek hizmetlerini kapsamaktadır. madenlerdeki fazla yük yüklemeden kaynaklanan yer değiştirme hizmetlerini vb. 33.petrol ve gaz sahalarında işletmeciler tarafından gerçekleştirilen hizmet faaliyetleri.doğal TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 48 / 374 . asfaltit ve asfaltlı taş. maden çıkarılması için elverişli yerlerde jeolojik gözlemler yapmak gibi geleneksel maden arama yöntemleri. petrol ve gaz kuyularının kaplamalarının betonlanmasını. + doğal asfalt. amyant.10 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. maden ocağı civarında yapılanlar. + doğal gazın nakil amacıyla sıvılaştırılması ve yeniden gaz haline dönüştürülmesi. . Numune almak ve jeolojik gözlemler yapmak gibi geleneksel maden arama yöntemleri yoluyla olduğu kadar petrol kuyuları. doğal grafit.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı (dip kaynakları faaliyetleri hariç) 09 Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri Bu bölüm. metal olan veya metal olmayan mineraller için sondajlar. petrol ve gaz kuyularının temizlenmesi. 06. sabuntaşı (talk).çeşitli mineral ve materyallerin madenciliği ve taş ocakçılığı. .bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarak petrol ve gaz çıkarımı hizmet faaliyetleri. . sondaj denemeleri veya tekrarları yapılması yoluyla tetkik. + sondaj. . Kapsam dışı olanlar. doğal katı zift.99. madenlerin boşaltılması ve pompalanmasını. + aşındırıcı (törpüleyici) materyaller (zımpara). kuyuların çalıştırılması ve kapatılması vb. balyalanması ve silinmesini. bkz. + bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarak gerçekleştirilen boşaltma ve pompalama hizmetleri... tamiri ve sökülmesi.madencilik makinelerinin uzmanlaşmış tamiri.12. feldispat vb.

ormancılık. 05. yenilenmesi veya yeniden yapılandırılması genellikle imalat olarak kabul edilmektedir. veya bileşenler diğer imalat faaliyetlerinin ürünleri de dahil tarım. bu kalemlerin dahil olabileceği makine ve teçhizat düşünülmeksizin uygun imalat sınıfı içerisinde tasnif edilmektedir.90.. Özel bileşimlerin ve makine ve teçhizatın parçaları ve aksesuarları ve eklentilerinin imalatı . bkz. malzemelerin veya bileşenlerin fiziksel ve/veya kimyasal işlemler sonucunda yapısının değiştirilerek yeni ürünlere dönüşümünü kapsamaktadır (atıkların işlenmesindeki açıklamaya bakınız). supaplar. 33. Örneğin. 07veya 08.00 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler 09. Kapsam dışı olanlar. Bir imalat sürecinin çıktısı kullanım veya tüketim için hazır olduğunda tamamlanmaktadır veya daha ileri bir imalat için bir girdi olarak kullanılacaksa yarı işlenmiş olmaktadır. maddelerin. maden ocağı civarı dışında yapılanlar. üretilmiş tel ürünlerin imalatı için girdidir..12. 09. balıkçılık.12. plastik TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 49 / 374 . gibi genel bileşimlerin ve makine ve teçhizat parçalarının imalatı. madencilik veya taş ocağı ürünleri gibi ham maddelerdir. Dönüştürülen maddeler.bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarakgerçekleştirilen jeofizik araştırma hizmetleri. Bununla birlikte. pistonlar. tasarlanan parçalar ve aksesuarlara uygun makine ve teçhizatın imalatı ile aynı sınıf içerisinde tasnif edilmektedir.madencilik makinelerinin uzmanlaşmıştamiri. makaralı yataklar. imalatın tanımlanması için tek bir evrensel kriter kullanılmamasına rağmen.10.71. malzemeler.9 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler 09. genel bir kural olarak. örn.+ bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarak gerçekleştirilen boşaltma ve pompalama hizmetleri.. bkz. 71. Malların esaslı değişimi.-05. numaralı bölümlere bakınız. jeolojik ve sismik araştırmalar. elektrik montaj parçaları.90 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. elektrikli motorlar. -jeofizik.madenlerin ve taşocaklarının bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarak işletilmesi. imalat.21. 07 ve 08 numaralı bölümlerdeki madencilik faaliyetleri için gerekli olup bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarak gerçekleştirilen destekleme hizmetleri.+ tetkik (araştırma) hizmetleri. 09. bkz. 52. alüminyum hammadde üretiminde kullanılan girdidir.00 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler C-İMALAT Bu bölüm. bkz. alüminyum hammaddesi alüminyum tel yapımı için girdidir. dişli takımlar.gazın nakil amacıyla sıvılaştırılması ve yeniden gaz haline dönüştürülmesi. geleneksel maden arama yöntemleri. alüminyum oksitin inceltilmesinin çıktısı. ve alüminyum tel. Örneğin motorlar.+ test amaçlı sondaj ve delik açma. numune alınması ve maden çıkarılması için elverişli yerlerde jeolojik gözlemler yapılması gibi.12.

. ve yiyecek ve içecek atıklarının kullanılması 38. Bu imalatın bir parçası olarak kabul edilmemektedir. bkz. ticari ve benzer makine ve teçhizatın özel bakım ve onarımı. soğutulmuş veya dondurulmuş et imalatı. restoranlarda olduğu gibi. domuz.12. üçüncü kişiler adına da gerçekleştirilebilir.maddelerin kalıba dökülerek ve kalıptan çıkarılarak özel bileşimlerin ve parçaların yapılması grup 22. Atıkların yeniden değerlendirilmesi. meyve ve sebze. paketlenmesi. pasta hanelerde.3`de. ürünler. karkas olarak. kuzu. taze. soğutulmuş veya dondurulmuş et imalatı. işlemenin minimal olduğu ve gerçek bir dönüştürmeye yol açmadığı durumlarda. genel olarak.11. üreticinin kendi dükkanından perakende satış vasıtasıyla gerçekleştirilseler de üretim olarak değerlendirilirler. Bununla birlikte. (örneğin. . İmal edilen ürünlerin bileşen parçalarının montajı imalat olarak kabul edilmektedir. 10. bakım ve montajı) içerisinde sınıflandırılmaktadır. deve.2 içerisinde yer almaktadır. Bu üretilen veya satın alınan bileşenlerden imal edilen ürünlerin montajını da kapsamaktadır. tahıl (hububat) imalatı ürünleri. vb. geleneksel kesimde olduğu gibi. (örneğin. bölüm 33 (Makine ve teçhizatların onarım.kümes hayvanlarının yağlarını sofra yağına çevirme. parçalanmış. bu işlemler atığı bir girdi olarak kullanmakta iseler de.21`de sınıflandırılmaktadır.9`da sınıflandırılmış. balık. Üretim kendi adına gerçekleştirilebileceği gibi. bkz. grup 38. yiyecek ve içecek atıklarının ikincil ham maddeye dönüştürülmesi ise 38. bölüm 56`da sınıflandırılmıştır (Restoranlar ve mobil (seyyar) yemek hizmeti faaliyetleri). koyun eti.01 Kesim hanelerde gerçekleştirilen hayvan TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 50 / 374 .3 (Maddelerin dönüştürülmesi)içerisinde sınıflandırılmaktadır. Kapsam dışı olanlar. Bu faaliyetlerin temel amacı atıkların iyileştirilmesi veya işlenmesi olarak kabul edilmektedir ve bunlar bu nedenle kısım E (Su rezervleri. Sanayi. örneğin atıkların ikincil hammaddelere dönüştürülmesi. diğer gıda ürünleri ve hayvan yemleri. süt ürünleri. Örneğin. Ancak. kanalizasyon. Yemeklerin tesislerde hızlı tüketim amacıyla hazırlanması.11 Etin işlenmesi ve saklanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.taze. 82.. veya yağ üretiminden elde edilen yağ sabunu). gerçekleştirilen).1 Etin işlenmesi ve saklanması ile et ürünlerinin imalatı 10. (Kısım G). Bu fiziksel veya kimyasal dönüşümleri gerektirebilirken. katı yağlar ve sıvı yağlar.Hayvan kesimi artıklarından veya yan ürünlerinden hayvan yemi üretilmesi 10. yemeklerin hızlı tüketim amacıyla hazırlanmasını kapsamaz. tarım. 10. nihai yeni ürünlerin (ikincil hammaddelerin aksine) imalatı imalat içerisinde sınıflandırılmaktadır. birim toptancı veya perakendeci ticarette sınıflandırılır. Bu bölüm. ormancılık ve balıkçılık faaliyetleri ile elde edilen ürünlerin işlenerek insanlar ve hayvanlar için yiyecek ve içecek haline getirilmelerini ve doğrudan yiyecek mamulü olmayan birçok değişik ara ürünün üretilmesini kapsamaktadır.etlerin 10. . Bu bölüm farklı türde ürünlerin değinildiği faaliyetlerce organize edilmektedir: et.92. kesimden elde edilen deriler. 10 Gıda ürünlerinin imalatı Bu bölüm. tavşan. kendilerine ait ürünleri satan fırınlarda. Bu faaliyet genellikle daha fazla veya az değerli olan karma ürünlerin husule getirilmesidir.kesim hanelerde gerçekleştirilen hayvan kesimleri etin ambalajlanması veya paketlenmesi faaliyetleri: sığır. ve hazır et satan dükkanlarda vb. lif atıklarından gümüş üretimi bir imalat işlemi olarak kabul edilmektedir. . unlu ve nişastalı mamuller. atık tasarrufu ve iyileştirme faaliyetleri) içerisinde sınıflandırılmaktadırlar.Bazı faaliyetler.

99 Diğer kümes hayvanları etlerinin işlenmesi ve saklanması 10. deve. temizlenmesi veya paketlenmesi işi ile uğraşan mezbahaların faaliyetleri 10.ayrı parçalarda taze veya dondurulmuş kümes hayvanları etlerinin imalatı. .12. . tavşan.11. 10. 10. koyun eti. temizlenmesi veya paketlenmesi işi ile uğraşan mezbahaların faaliyetleri.12 Kümes hayvanları etlerinin işlenmesi ve saklanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.99 Diğer etin işlenmesi ve saklanması 10.03 Hayvan sakatatının işlenmesi 10.11.kesimleri etin ambalajlanması veya paketlenmesi faaliyetleri sığır.kümes hayvanlarının yağlarını sofra yağına çevirme. . kuzu.11.12.02 Mezbaha kaynaklı deri ve post imalatı.01 Kümes hayvanlarının kesilmesi. 82. domuz. vb.kümes hayvanlarının kesilmesi. .13 Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 51 / 374 .12. bkz. Kapsam dışı olanlar.kümes hayvanı etlerinin paketlenmesi. post yünü dahil 10.02 Ayrı parçalarda taze veya dondurulmuş kümes hayvanları etlerinin imalatı 10.92.

03. rillette.20. konservelenmesi vb. bkz. kabuklu deniz hayvanlarının ve omurgasız yumuşakçaların hazırlanması ve işlenmesi dondurulması. dizi sosis.13. kurutulması. 10. 10.insan tüketimi veya hayvan yemi amacıyla balık kaba unlarının üretilmesi. 10.02 Et ürünleri imalatı sosis. 10. .hazır donmuş et ve kümes hayvanları eti yemekleri imalatı. kurutulması. sucuk. bkz.. bkz. sucuk. haşlanmış jambon (pastırma dahil).01 Balıkların.11. 10. salamura edilmesi.dondurulmuş hazır balık yemeklerinin imalatı. dizi sosis. . . derin dondurulması.balinaların karada veya özel teknelerde işlenmesi. kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması 10. 10.deniz ürünlerinden sıvı ve katı yağ imalatı. çok baharatlı kurutulmuş domuz sosisi. . 10.etin toptan ticaretinin yapılması.et ürünleri imalatı.85. . tuzlanmış veya tütsülenmiş et imalatı 10. havyar. + sosis. 10. tütsülenmesi. .89. bkz.11.etin paketlenmesi.et ihtiva eden çorba imalatı.2 Balık. .85. Kapsam dışı olanlar. salam. haşlanmış jambon (pastırma dahil).balık çorbaları imalatı. .13.32.41. Kapsam dışı olanlar. rillette. tütsülenmesi. kabuklu deniz hayvanı ve yumuşakçaların işlenmesi: pişmiş balık. 10. tuzlanmış veya tütsülenmiş et imalatı .20 Balık. tuzlanması. jelatinli et.01 Kurutulmuş. . derin dondurulması. ezilmiş ya da kesilmiş çeşitli hamura sarılmış et ürünleri. salam. . salamura edilmesi. kabuklu deniz hayvanlarının ve omurgasız yumuşakçaların hazırlanması ve işlenmesi: dondurulması. bkz. havyar yerine kullanılan ürünler vb. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 52 / 374 . kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. 46. jelatinli et. ezilmiş ya da kesilmiş çeşitli hamura sarılmış et ürünleri..92. . . . bkz.89. tuzlanması. balıklardan ve suda yetişen diğer hayvanlardan insan tüketimi için uygun olmayan kaba unlarının ve özlerinin üretilmesi. bkz. balık yumurtası.kurutulmuş.balık. konservelenmesi vb. balık filetosu. bkz. . 82. çok baharatlı kurutulmuş domuz sosisi.balıkların.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.hem balığın tutulması hem de işlenmesi ve saklanmasıyla ilgili faaliyet gösteren tekne ve gemi balıkçılığı.

39 Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 53 / 374 .99 Diğer balık. 10. havyar. + patates unu ve kaba unlarının imalatı.03 İnsan tüketimi veya hayvan yemi amacıyla balık kaba unlarının üretilmesi 10.patates işlenmesini ve saklanmasını.20.3 Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması 10. + patates çerezi imalatı.20.32.32.32 Sebze ve meyve suyu imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 Patatesin işlenmesi ve saklanması 10. 10. + hazır dondurulmuş patates imalatı. + patates cipsi imalatı. havyar yerine kullanılan ürünler vb. kabuklu deniz hayvanı ve yumuşakçaların işlenmesi pişmiş balık.10. -sebze ve meyve suyu imalatı. + kurutulmuş. .31.02 Balık.20. suyu çıkartılmış ezilmiş patates imalatı. balık yumurtası. 10. balık filetosu.01 Sebze ve meyve suyu imalatı 10.02 Taze meyve ve sebzeden konsantrelerin imalatı 10.31 Patatesin işlenmesi ve saklanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması 10.

kurutma. bkz. . dondurulmuş veya konservelenmiş şekilde olan hazır yemekler hariç.39.ve saklanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.39. .temel olarak sebze veya meyve içeren gıdaların imalatı. yiyecek ve ezmelerinin imalatı.32.39. bkz.82. . . marmelat ve jöle imalatı (pekmez imalatı dahil).39.89.yapay konsantreler imalatı. bkz. konserveleme vb. 10.meyvelerin. yemişlerin veya sebzelerin saklanması dondurma.reçel.02 Meyvelerin. 10. hazır sebze yemekleri imalatı. . yiyecek ve ezmelerinin imalatı 10.. 10. bkz. meyve veya sebze gıda ürünlerinin imalatı. . bkz. dondurulmuş veya konservelenmiş şekilde olan hazır yemekler hariç 10.04 Reçel.meyvelerin ve yemişlerin şeker içinde muhafaza edilmesi.39.05 Yemişlerin kavrulması 10. 10.39. konserveleme vb. . Kapsam dışı olanlar.85. yağın veya sirkenin içine batırma.kurutulmuş baklagillerden yemek veya un imalatı. 10. yağın veya sirkenin içine batırma. yemişlerin kavrulması.sebze ve meyve suyu imalatı.01 Temel olarak sebze veya meyve içeren gıdaların imalatı. marmelat ve jöle imalatı (pekmez imalatı dahil) 10. yemişlerin veya sebzelerin saklanması: dondurma.61.07 Meyve ve sebzelerden çabuk bozulabilir TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 54 / 374 . kurutma.39. . 10.03 Meyve veya sebze gıda ürünlerinin imalatı 10.06 Sert kabuklu yemişlerin. 10.sert kabuklu yemişlerin.

.01 Bitkisel ham yağ imalatı zeytin yağı.41 Sıvı ve katı yağ imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. palmiye yağı. soya fasulyesi yağı vb. beziryağı vb.03 Yenmeyen hayvansal katı veya sıvı yağ imalatı 10.42 Margarin ve benzeri yenebilir yağların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 10.4 Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı Bu grup. .02 Rafine edilmiş sebze yağları imalatı zeytin yağı. 10. palmiye yağı. sert kabuklu yemiş ve çekirdek yağlarından elde edilen yağı alınmış küspe ve tozlar.99 Diğer sıvı ve katı yağ imalatı 10. + soyulmuş veya kesilmiş sebzeler.soya peyniri (ekşimiş fasulye)..uçucu yağların imalatı.41.42.41.hazır yemeklerin imalatı (Konserveler Dahil) örneğin.margarin imalatı.59. + tofu . kaynatma.rafine edilmiş sebze yağları imalatı: zeytin yağı. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 55 / 374 . .margarin imalatı. kolza veya hardal yağı.bitkisel ham yağ imalatı: zeytin yağı. bkz.. ay çiçek yağı. sulama. beziryağı vb.41. .62. Kapsam dışı olanlar. .sebze yağlarının işlenmesi: püskürtme. . bkz. .. . bitkisel veya hayvansal ürünlerden ham veya rafine edilmiş sıvı ve katı yağ imalatını kapsamaktadır. soya fasulyesi yağı. fındık yağı. hidrojenleştirme vb.kimyasal süreçler vasıtasıyla katı ve sıvı yağların arıtılması. 10. kolza veya hardal yağı.53..41. 20. . + salatalar. bkz. 10. 10. 10. 10. .tohum. . pamuk yağı.öğütülmüş yaş mısır. bkz. pamuk yağı. bkz.11. ay çiçek yağı. soya fasulyesi yağı vb. .karışık yağlar ve benzeri yağ imalatı. domuz yağının ve yenebilen diğer hayvansal yağların etlerden ayrıştırılması veya rafine edilmesi hariç. fındık yağı.domuz yağı ve diğer yenilebilen hayvansal yağların sağlanması ve rafine edilmesi. 10. 20. soya fasulyesi yağı.

homojenize edilmiş ve/veya yüksek ısıdangeçirilmiş. homojenize edilmiş ve/veya yüksek ısıdan geçirilmiş 10.02 Karışık yağlar ve benzeri yağ imalatı 10..51 Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı Busınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.taze sıvı sütten kaymaküretimi.-kurutulmuş veya konsantre edilmiş süt.45. at. bkz. 01.. . Kapsam dışı olanlar. vb.ham süt üretilmesi (koyun. pastörizeedilmiş. pastörize edilmiş...89.karışık yemeklik katı yağ imalatı..yoğurt imalatı. 10. homojenize edilmiş TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 56 / 374 .tereyağı imalatı..taze sıvı süt imalatı. sterilize edilmiş.51. pastörizeedilmiş.42. eşek.01 Taze sıvı süt imalatı.44.mandıralarda üretilmeyen süt ve peynir yerine kullanılan ürünlerin imalatı.kefir ve salep (içecek) imalatı.. deve. bkz. 01. sterilize edilmiş.5 Süt ürünleri imalatı 10.02 Süt temelli içeceklerin imalatı 10. bkz. sterilize edilmiş.ham süt üretilmesi (sığır).41.peynir özü (kazein) vesüt şekeri (laktoz) imalatı.süt temelli içeceklerin imalatı. keçi.katı halde süt (süttozu) veya krema imalatı. tatlandırılmış veyatatlandırılmamış. 10.51..-peynir ve çökelek imalatı. 01.peynir suyu imalatı.)...42. pastörize edilmiş.03 Taze sıvı sütten kaymaküretimi.43. sterilize edilmiş.01 Margarin imalatı 10.. 10. homojenize edilmiş.51.03 Karışık yemeklik katı yağ imalatı 10.42. 01.

.04 Kefir ve salep (içecek) imalatı 10. 56.05 Tereyağı imalatı 10. mısır ve sebzelerin yaş iken öğütülmesi.10. ya da kurutulmuş baklagillerden.51. çavdar. buğday topakları. kek.51. bisküvi ya da pankek için hazırlanmış un karışımları ve hazır karıştırılmış unlar ile hamur imalatı. Kapsam dışı olanlar.07 Peynir ve çökelek imalatı 10. nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı Bu grup.6 Öğütülmüş tahıl ürünleri.dondurma salonu faaliyetleri. dövülmüş buğday ve yulaf. . .51. pirinç elde edilmesi gibi bu ürünlerden un karışımları veya hamur imal edilmesini de içerir.pirinç elde edilmesi ve pirinç unu imalatı.öğütülmüş tahıl: un. bkz.ekmek.99 Diğer süthane işletmeciliği ve peynir imalatı 10. 10.dondurma ve şerbetli diğer yenebilen buzlu gıdaların imalatı. un ve yemek imalatı. .51.52. yulaf.52 Dondurma imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 57 / 374 . 10.61 Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.51.00 Dondurma imalatı 10. .06 Yoğurt imalatı 10. Ayrıca. yumrulardan.10. nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı da bu gruba dahildir. .öğütülmüş sebze: köklerden.kahvaltılık tahıl gıdaları imalatı. yenilebilen kabuklardan. . mısır ve diğer tahıl tohumları. hububatlardan ve sebzelerden un veya topak imalatını.

mısır vb.81.62.03 Ekmek.pirinç. patates. çavdar. glikoz şurubu.01 Öğütülmüş tahıl imalatı un. kek.02 Glikoz.61. bisküvi ya da pankek için hazırlanmış un karışımları ve hazır karıştırılmış unlar ile hamur imalatı 10. . tapyoka ve tapyoka ürünleri imalatı. 10. Kapsam dışı olanlar.99 Diğer öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı 10. inulin vb. inulin vb. dövülmüş buğday ve yulaf. imalatı.01 Pirinç. ürünlerden nişasta imalatı 10.31. bkz. bkz. - 10. maltoz. mısır ve diğer tahıl tohumları 10. ürünlerden nişasta imalatı. bkz. imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 58 / 374 .mısır yağı imalatı. maltoz. . 10.61.62.glikoz.patates unu ve tozunun imalatı. glikoz şurubu.62 Nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 10. buğday topakları. öğütülmüş yaş mısır. yulaf. .62.Kapsam dışı olanlar.şekerkamışı veya şekerpancarı şekeri imalatı. 10.laktoz imalatı.glüten imalatı. .61. mısır vb.61. . 10.02 Pirinç elde edilmesi ve pirinç unu imalatı 10. . patates. bkz. . .öğütülmüş yaş mısır.51.

10. 10. . 10.72 Peksimet ve bisküvi imalatı. turta.10.nişastalı ve irmikli (makarna) ürünlerin imalatı. 10. krakerler.31.71.peksimet ve bisküvi ve kuru fırın ürünleri imalatı. taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. imalatı. kek.01 Peksimet ve bisküvi ve kuru fırın ürünleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 59 / 374 .patates çerezi imalatı. bkz. fırın ürünleri ile makarna. . Kapsam dışı olanlar. waffles.72.01 Fırın ürünlerinin imalatı her çeşit ekmek imalatı.99 Diğer nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı 10.).03 Mısır yağı imalatı 10. 10. gevrek halkalar v. . waffles.pasta. bkz.71.62. . şehriye ve benzer ürünlerin üretilmesini kapsamaktadır. .73.fırın ürünlerinin imalatı.dayanıklı pastane ürünleri ve kek imalatı.72.7 Fırın ve unlu mamuller imalatı Bu grup. + her çeşit ekmek imalatı.tatlı veya tuzlu hafif ürünler imalatı (kurabiyeler. 10. pay.kuru fırın ürünleri imalatı. . 10. imalatı 10.vb. . pay. turta. börek.s.vb. . börek. bkz. bkz.62. dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bölüm 56.02 Pasta.hazır tüketim için fırın ürünlerinin ısıtılması. . kek.71 Ekmek. Kapsam dışı olanlar.

pancardan. . kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. çay ve baharatların imal edilmesini kapsamaktadır.kamış suyundan. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 60 / 374 .03 Tatlı veya tuzlu hafif ürünler imalatı (kurabiyeler. bkz.85.kuskus imalatı.02 Dayanıklı pastane ürünleri ve kek imalatı 10. 10. krakerler.şeker şurubu imalatı. bkz. . . .02 Kuskus imalatı 10.makarna ihtiva eden çorba imalatı.89. . 10.glikoz. 10.hazır kuskus imalatı. maltoz imalatı. .konservelenmiş veya içi dondurulmuş makarna ürünlerin imalatı. kolay bozulabilir ve özel gıda maddeleri ile şekerlerin ve şekerlemelerin.03 Konservelenmiş veya içi dondurulmuş makarna ürünlerin imalatı 10. akça ağaçtan şeker (sakaroz) ve şeker ürünleri imalatı veya rafine edilmesi. gevrek halkalar v. bkz.melas imalatı. hazır yemeklerin ve yiyeceklerin. Kapsam dışı olanlar.62.s. kahve.73. . palmiyeden. 10.73 Makarna.72..81 Şeker imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.01 Makarna ve şehriye imalatı pişirilmiş veya içi doldurulmuş olsun veya olmasın 10.8 Diğer gıda maddelerinin imalatı Bu grup.10. 10. .akça ağacın özünden melas ve şeker üretilmesi.makarna ve şehriye imalatı.73. Kapsam dışı olanlar. .73. glikoz şurubu. pişirilmiş veya içi doldurulmuş olsun veya olmasın.72.) 10. şehriye.

81.02 Şekerleme. koz helvalar.81. 10.10.81.02 Şeker şurubu imalatı 10. fondanlar.şekerlemelerin ve şeker pastillerinin imalatı.03 Çiklet imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 61 / 374 .81. . koz helvalar. lokum.03 Melas imalatı 10. . beyaz çikolatalar 10. Kapsam dışı olanlar. pişmaniye ve tahin helvası imalatı karameller. kakao yağı. pancardan. palmiyeden. . 10. akça ağaçtan şeker (sakaroz) ve şeker ürünleri imalatı veya rafine edilmesi 10. pastiller.82.çiklet imalatı. pastiller. .kakao.sakaroz şekeri imalatı. meyve kabuğu ve diğer bitki parçalarının şekerlemeleri.01 Çikolata ve çikolatalı şekerlemelerin imalatı 10.82.82 Kakao.sert kabuklu yemişler. çikolata ve çikolatalı şekerlemelerin imalatı. . lokum. çikolata ve şekerleme imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. beyaz çikolatalar.01 Kamış suyundan. kakao katı ve sıvı yağı imalatı.04 Akça ağacın özünden melas ve şeker üretilmesi 10.şekerleme. fondanlar. pişmaniye ve tahin helvası imalatı: karameller.82. .81.

çay ve Paraguay çayına dayanan özlerin ve ilaçların imalatı.kahve yerine geçe bilecek k ürünlerin imalatı.82. şarap ve alkolsüz meşrubat imalatı. + kahve konsantresi ve esansı.04 Çay ve Paraguay çayının karıştırılması 10.(eczacılıkla ilgili) kullanım için bitkilerden sağlanan ürünlerin hazırlanması. + eritilebilir kahve. bölüm 11.04 Şekerlemelerin ve şeker pastillerinin imalatı 10.10.83.03 Kahve yerine geçe bilecek ürünlerin imalatı 10. . bira.82. .01 Kafeinsiz ve kavrulmuş kahve-kahve ürünleri imalatı 10. Kapsam dışı olanlar. 10. 10. .83. bkz.99 Diğer kakao.kafeinsiz ve kavrulmuş kahve-kahve ürünleri imalatı.inülin imalatı.83. .83. .83.çay ve Paraguay çayının karıştırılması.alkollü içki.05 Çay ve Paraguay çayına dayanan özlerin ve ilaçların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 62 / 374 . bkz. .20. . + eritilebilir kahve. + çekilmiş kahve. bkz.62. kahve ürünleri imalatı. 10. çikolata ve şekerleme imalatı 10. 21.83 Kahve ve çayın işlenmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.02 Kahve ürünleri imalatı çekilmiş kahve. + kahve konsantresi ve esansı.

10.. balık ve patates cipsi dahil. örn.taze yiyecek veya ikiden daha az yiyecek malzemesinden oluşan yiyecekler. bkz. .11`e ve 47. bölüm 10`daki ilgili sınıf . Yemek olarak adlandırılmaları için bu gıdaların en az iki farklı yiyecek malzemesinden oluşmaları gerekir (baharatlar vb.sirke imalatı.84. bkz.84.10.. . papatya vb.baharat. Bu yiyecekler.01 Et veya kümes hayvanları etinden yemek imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 63 / 374 . .dondurulmuş veya başka türlü korunmuş pizza imalatı.85 Hazır yemeklerin ve yiyeceklerin imalatı Bu grup.. . Kapsam dışı olanlar. yaban otu.85.et veya kümes hayvanları etinden yemek imalatı.06 Diğer bitkisel çayların imalatı (nane.28.yiyecek hizmet yüklenicilerinin faaliyetleri. .) 10.hazır yemeklerin ve yiyeceklerin dükkanlarda perakende satışı.balık yemekleri imalatı. bozulmadan korunmaları için dondurma ya da konserveleme benzeri işlemlere tabi tutulur ve yeniden satış için genellikle paketlenir ve damgalanırlar. hariç).03 Yemek seviyesindeki tuz için tuz işlenmesi. iyotlu tuz 10. 10.84 Baharat. + hardal unu ve tozu.29.89.84.38. yiyeceklerin anında tüketim amacıyla hazırlanmasını kapsamaz. bu sınıf restoranlardaki gibi. 10.. 46.sebze yemekleri imalatı. baharatlı ve pişirilmiş) yemeklerin ve yiyeceklerin imalatını kapsamaktadır. 10.01 Baharat.02 Sirke imalatı 10.hazır yemeklerin ve yiyeceklerin toptan ticareti. bkz.baharat ürünlerinin yetiştirilmesi. sos ve çeşni imalatı mayonez. sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.83. bkz. hazır yapım (yani hazır. + hardal unu ve tozu. + mayonez. 01. bkz. Kapsam dışı olanlar. sos. . + hazır hardal vb. bkz. sos ve çeşni imalatı. 56.. + hazır hardal vb. yani.29.kolay bozulabilen hazır gıdaların imalatı. . Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 47.

.86. + glüten içermeyen gıda maddeleri.02 Balık yemekleri imalatı.04 Dondurulmuş veya başka türlü korunmuş pizza imalatı 10.85.86 Hazır. örneğin. + glüten içermeyen gıda maddeleri.85.05 Yerel ve ulusal hazır yemeklerin imalatı 10. . + kilo kontrolü için tasarlanmış düşük-enerjili ve enerjisiz gıdalar.03 Sebze yemekleri imalatı 10. .85. + özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar. 10. . + kilo kontrolü için tasarlanmış düşük-enerjili ve enerjisiz gıdalar.başka yerde sınıflandırılmamış diğer yemek ürünleri imalatı. düşük-sodyum içeren veya hiç sodyum içermeyen diyet tuzlar. düşük-sodyum içeren veya hiç sodyum içermeyen diyet tuzlar. + sandviç.89 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.özellikle beslenme amaçlı gıda imalatı. + yardımcı sütlü ve diğer karışımlı gıdalar. . + karbonhidrat metabolizma rahatsızlığından şikayetçi (diyabeti olan) kişiler için yemekler.01 Özellikle beslenme amaçlı gıda imalatı anne sütü yerine geçen gıdalar. + anne sütü yerine geçen gıdalar.suni bal ve karamela imalatı. + yardımcı sütlü ve diğer karışımlı gıdalar. + taze (pişmemiş) pizza. balık ve patates cipsi dahil 10. + özellikle sporcular için yoğun adale gücü harcanmasını karşılanması planlanan yemekler. 10.85.kolay bozulabilen hazır gıdaların imalatı. + bebek gıdaları. + düşük sodyum içeren yiyecekler.02 Özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar 10.10. homojenize gıda maddeleri ile diyet yiyecekleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 64 / 374 . + karbonhidrat metabolizma rahatsızlığından şikayetçi (diyabeti olan) kişiler için yemekler. + düşük sodyum içeren yiyecekler.çorbaların ve et/balık suyu imalatı. + bebek gıdaları.86. + özellikle sporcular için yoğun adale gücü harcanmasını karşılanması planlanan yemekler.

85.Kapsam dışı olanlar.89. 10. + taze (pişmemiş) pizza 10.9 Hazır hayvan yemleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 65 / 374 . şarap.çabuk bozulan hazır sebze ve meyve yemekleri imalatı. bölüm 11.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı 10. kabuklu deniz hayvanları veya yumuşakçaların sularının ve özlerin imalatı 10.89. . donmuş pizza imalatı. + sandviç.89. . balık. bkz. yumurta albümininin imalatı 10.89.meşrubat.89. bkz.07 Yumurta ürünlerinin.05 Et.89.08 Suni konsantrelerin imalatı 10.89. alkolsüz içki imalatı.02 Suni bal ve karamela imalatı 10.06 Mandıraya ait olmayan süt ve peynir ürünlerinin imalatı 10.04 Maya imalatı 10. bkz. 10. 10.89.39.03 Kolay bozulabilen hazır gıdaların imalatı örneğin.01 Çorbaların ve et/balık suyu imalatı 10.89. bira.

dahil).02 Hayvansal yem üretmek için kesilmiş hayvanlardan çıkan artıkların işlenmesi 11 İçeceklerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 66 / 374 . balıklar vb.çiftlik hayvanları için karma olmayan (tekil) yem imalatı.hayvan yemi olarak kullanılmak üzere balık unu imalatı. 10.yağ tohumundan küspe imalatı.41. balıklar vb. hububatların öğütülmesi sonucu oluşan tortular (bkz. 10. hayvan yemleri konsantre hayvan yemleri dahil. hububatların öğütülmesi sonucu oluşan tortular (bkz.20.ev hayvanları için hazır yem imalatı (köpekler.10.01 Ev hayvanları için hazır yem imalatı (köpekler.61) vb. Kapsam dışı olanlar. 10.92.01 Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı hayvan yemleri konsantre hayvan yemleri dahil 10.. örn..41). bkz.92 Ev hayvanları için hazır yem imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.hayvan yemi olarak kullanılmak üzere balık unu imalatı. 10. kuşlar. dahil) 10.61). . 10. vb. bkz.yağ tohumundan küspe imalatı. . 10.91. .92. 10.20. kediler. kuşlar. 10.çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı.özel bir işlem yapılmaksızın hayvan yemi olarak kullanabilen yan mamuller ile sonuçlanan faaliyetler. örn.özel bir işlem yapılmaksızın hayvan yemi olarak kullanabilen yan ürünler ile sonuçlanan faaliyetler. . .91. . . . . kediler.02 Çiftlik hayvanları için karma olmayan (tekil) yem imalatı 10. bkz. yağ tohumları (bkz.91 Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.41.03 Hayvansal yem üretmek için kesilmiş hayvanlardan çıkan artıkların işlenmesi 10.41). 10.91. bkz. Kapsam dışı olanlar. yağ tohumları (bkz. 10.

sadece şişeleme ve etiketleme.köpüklü şarap üretimi. temel olarak fermantasyon (mayalama) yöntemi ile şarap ve biranın imalatını ve damıtılmış alkollü içeceklerin imalatını kapsamaktadır. . . . .46.kahve. elma şarabı. 11. arıtılması ve harmanlanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.sadece şişeleme ve etiketleme. Kapsam dışı olanlar. 20.damıtılmış alkollü içeceklerle karıştırılmış içki imalatı.02. . 11.. 10.34 (toptancılığın bir parçası olarak TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 67 / 374 . alkolsüz içecekler ve maden suları gibi içeceklerin imalatını. votka vb. . bkz. brendi. . . cin.02. 46.32.92 (bir ücret veya sözleşme neticesinde gerçekleştirildiğinde). bkz. bkz.34 (toptancılığın bir parçası olarak gerçekleştirildiğinde) ve bkz. bkz. 46. likör.03 Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . bkz.damıtılmamış alkollü içeceklerin imalatı. alkollü içeceklerin.meyve ve sebze suları üretimi. 82. . .şarap üretimi.83. çay ve Paraguay çayı ürünü imalatı. arıtılması ve harmanlanması 11.01.34(toptancılığın bir parçası olarak gerçekleştirildiğinde) ve bkz.bkz.sadece şişeleme ve etiketleme.92 (bir ücret veya sözleşme neticesinde gerçekleştirildiğinde).bkz.00 Alkollü içeceklerin damıtılması. .süt temelli içeceklerin imalatı.00 Üzümden şarap imalatı 11.sentetik etil alkol imalatı. 10. Kapsam dışı olanlar.damıtılmış alkollü içeceklerin imalatı: viski. . armut şarabı ve diğer meyve şarapları. rakı. ..0 İçecek imalatı 11. bkz. Kapsam dışı olanlar. .Bu bölüm. 10.01 Alkollü içeceklerin damıtılması.mayalı maddelerden etil alkol üretimi.14. 11. . 82.14. bkz. 11.doğal ispirto imalatı.mayalanmış fakat damıtılmamış alkollü içeceklerin imalatı:sake (pirinçten yapılan bir tür Japon rakısı).51. Kapsam dışı olanlar. 11.konsantre üzüm şırasından elde edilen şarap imalatı.02 Üzümden şarap imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.06.damıtılmış ispirtonun harmanlanması. 20.

01.06..bkz..kahve.00 Malt imalatı 11.gerçekleştirildiğinde) ve bkz. 82.vermut ve benzeri içki imalatı . 11.32.alkolsüz içecek üretimi.meyve ve sebze suyu üretimi. meyveli içecekler.92) (bir ücret veya sözleşme neticesinde gerçekleştirildiğinde 11..04.34 (toptancılığın bir parçası olarak gerçekleştirildiğinde) ve bkz.04 Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.alkol temelli içkilerin üretimi.sadece şişeleme ve etiketleme.+ aromalı ve/veya tatlandırılmış alkolsüz sular: limonata. kola. portakal suyu. 11. . bkz.00 Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı 11. ale (bir çeşit bira). 11. .00 Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı 11.51. bkz.. .00 Bira imalatı 11.boza imalatı Kapsam dışı olanlar.süt temelli içeceklerin üretimi. Kapsam dışı olanlar. 10. bkz.03.07 Alkolsüz içeceklerin imalatı.05. 10. tonik vb. maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi Bu sınıf alkolsüz içeceklerin üretilmesini kapsamaktadır (alkolsüz bira ve şarap hariç):. 46.92 (bir ücret veya sözleşme neticesinde gerçekleştirildiğinde).doğal maden suyu ve diğer şişelenmiş suların üretimi. 10. bkz.06 Malt imalatı 11.05 Bira imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. çay ve Paraguay çayı üretimi. siyah bira ve stout (koyu bir bira türü) gibi malt likörlerin imalatı..bira. 82. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 68 / 374 .83 bkz.

82. 11. tütünün. 11. bkz.34 (toptancılığın bir parçası olarak gerçekleştirildiğinde) ve bkz. puro. bir tarım ürününün.. puro. 11. 01.30. 12 Tütün ürünleri imalatı Bu bölüm. bkz.02 Alkolsüz içecek üretim aromalı ve/veya tatlandırılmış alkolsüz sular: limonata.03. 46.alkollü olmayan bira üretimi. 01. bkz.05. enfiye imalatı. 11. bkz.tütünün yetiştirilmesi veya ön hazırlık işlenmesi.63.15. 11.07.01 Tütün ürünlerinin ve tütün yerine ikame edilen ürünlerin imalatı sigara.04 ve 11. kola. sigara tütünü. . tonik vb. işlenerek nihai tüketim için uygun bir biçime dönüştürülmesini kapsamaktadır.0 Tütün ürünleri imalatı 12. sigara tütünü.02 Diğer tütün ürünleri imalatı 13 Tekstil ürünlerinin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 69 / 374 . çiğneme tütünü. portakal suyu. çiğneme tütünü. 12.homojenize edilmiş tütün veya harmanlanmış tütün imalatı.07. puro tütünü. Kapsam dışı olanlar.01 Doğal maden suyu ve diğer şişelenmiş suların üretimi 11. 35.92 (bir ücret veya sözleşme neticesinde gerçekleştirildiğinde). . puro tütünü.00 Tütün ürünleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır..02. 12.00.05. meyveli içecekler. enfiye imalatı 12.00..11.alkollü olmayan şarap üretimi.buz üretimi.sadece şişeleme ve etiketleme. bkz. .02.tütün ürünlerinin ve tütün yerine ikame edilen ürünlerin imalatı: sigara.

+ yünlerin yağının giderilmesi ve karbonize edilmesi ve yün yapağının boyanması.cam lifi imalatı. kablolanması ve daldırılması. kablolanması ve daldırılması. katlanması.). bölüm 01.+ yünlerin yağının giderilmesi ve karbonize edilmesi ve yün yapağının boyanması. bölüm 14 de sınıflandırılmıştır. bkz. sentetik veya yapay (suni) liflerden basit pamuk iplikleri (yüksek mukavemetli iplikler ve halı iplikleri dahil) imalatı.10. 20. 13.Bu bölüm tekstilin dokunması da dahil tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi.01 Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler ipeğin sarılması ve yıkanması. 13. halat. kordon. bükülmesi. 01. 13.14..10.2 Dokuma TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 70 / 374 .pamuk çırçırlama faaliyetleri.60. Sentetik elyafın imalatı kimyasal bir işlem olduğundan sınıf 20.63.1 Tekstil elyafın hazırlanması ve bükülmesi 13... bitkisel veya suni lifin ayıklanması ve taraklanması 13.+ her türlü hayvansal. bitkisel veya suni lifin ayıklanması ve taraklanması.02 Ticaret veya daha ileri işlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı sentetik veya yapay (suni) ince pamuk ipliklerinin tekstile hazırlanması.sentetik veya yapay (suni) lifler ve halatlar imalatı. bükülmesi. bkz.tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler. kilimler.+ sentetik veya yapay (suni) ince pamuk ipliklerinin tekstile hazırlanması. Giyim eşyalarının imalatı. halılar. taşıyan bitkilerin ıslatılıp yumuşatılması.60 içerisinde sınıflandırılırken. ip vb. lifli bitkilerin yetiştirilmesi (doğal elyaf) bölüm 01 içerisinde sınıflandırılmıştır.10.+ ipeğin sarılması ve yıkanması..16.bitkisel tekstil lifleri (jüt.. battaniyeler. bitirme işlemleri ile tekstil ürünlerinin imalatını (ev tekstil ürünleri. tekstil ve giyim eşyalarının aprelenmesi. bkz. boyanması vb..tarım veya çiftçilik ile bağlantılı olarak meydana getirilen hazırlık faaliyetleri.03 Kağıt ipliğinin imalatı 13. bkz. 23. bkz.. kapsamaktadır (giyim eşyalarının imalatı hariç). katlanması.ticaret veya daha ileri işlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı.10 Tekstil elyafın hazırlanması ve bükülmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. büyük Hindistan cevizi lifi vb. keten. 01.+ her türlü hayvansal. Kapsam dışı olanlar.

20.05 Yün karbon ve aramid iplik imalatı 13. karışık. hasır. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . bkz. jüt.01 Pamuk-tipi. suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.20. yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniş dokunmuş kumaşların imalatı. diğer hayvan.örgü ve tığ işi kumaşların imalatı. havlu. 13.03 Yün tüy veya ipek veya pamuktan yapılmış kordon (saçak) kumaşlarının. Kapsam dışı olanlar. jüt.3 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 71 / 374 . . bkz. teyel lifleri ve özel iplikler kullanılarak diğer geniş yünlü kumaşların imalatı.dar dokunmuş kumaşların imalatı. 13.20. .99.04 Cam elyafından yün kumaş imalatı 13. kağıt veya cam vb.02 Keten.06 Dokuma yoluyla imitasyon kürk imalatı 13.20. kenevir. kenevir. gibi çeşitli ham maddelerden yapılabilmektedir.93.) dahil . bkz.13. 13. bkz. karışık.tekstil döşeme örtülerinin imalatı. yünlü-tipi ve yün ve ipeklitipi geniş dokunmuş kumaşların imalatı. . teyel lifleri ve özel iplikler kullanılarak diğer geniş yünlü kumaşların imalatı 13. sebze veya suni veya sentetik lif. 13. hasır. yün.havluluk bez. 13.96.20. suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb. Bu. .pamuk-tipi.keten.20 Dokuma Bu grup tekstil ürünlerinin dokunmasını kapsamaktadır.yün içermeyen kumaş ve keçelerin imalatı.) dahil 13.20. tülbent vb. ipek.91. imalatı 13.

dar dokunmuş kumaşlar. buharlanması.30. tekstil ürünlerinin ve giyilecek diğer kıyafetlerin tamamlama faaliyetlerini kapsamaktadır örn. kurutulması. yamalanması. . merserize edilmesi.tekstil ürünlerinin ve giyim kuşam da dahil tekstil maddelerinin kaplanması..99 Diğer tekstil ürünlerinin bitirilmesi 13.30. sanforlanması. kumaşlarının ve giyim kuşam da dahil tekstil maddelerinin ağartılması ve boyanması 13. giyim eşyaları hariç. örtülen veya lamine edilen tekstil ürünlerinin imalatı. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.9 Diğer tekstil ürünlerinin imalatı Bu grup. merserize edilmesi 13.01 Tekstil elyafının. kaplanan.04 Tekstiller üzerine pliseve benzer işler yapılması 13.91 Örgü ve tığ işi kumaşların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 72 / 374 . kaplama vb.30 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi Bu grup.kauçuk ana unsur olduğunda. kauçuk kullanarak yapılan. ağartma. 22. sanforlanması. 13. bkz. boyama. ipliklerinin. . . kurutulması.13. buharlanması. 13.30. ipliklerinin. daraltılması.30.tekstil elyafının. ürünler gibi tekstilden üretilmiş ürünlerin imalatını kapsamaktadır.. daraltılması. kumaşlarının ve giyim kuşam da dahil tekstil maddelerinin ağartılması ve boyanması.30. yamalanması.19. kilim. ip. Kapsam dışı olanlar.02 Tekstil ürünlerinin ve giyim kuşam da dahil tekstil maddelerinin kaplanması. halı. saçaklar vb.03 Kotların ağartılması 13.

. mobilya veya makine örtüleri vb.örülmüş veya tığ işi kumaşlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmış eşyaların imalatı: + seyahat örtüleri de dahilbattaniyeler. minder. çarşaf. tenteler. araba kılıfları. cankurtaranyelekleri.39.. 13. paraşütler vb. çadırlar. + bayraklar. flamalarvb.. . + havlı ve havlu kumaşlar.92. + yorgan. masa. güneşlikler. . bkz. araba kılıfları. puf. yelkenler.91. + seccade. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 73 / 374 . tuvalet veya mutfakhavlusu. kampmalzemeleri. 13.92. puf. + diğer örgü ile veya tığ ile örülmüş dokuma ürünleri 13. yatakörtüleri. mobilya veya makine örtüleri vb.01 Örgü ve tığ işi kumaşların imalatı ve işlenmesi havlı ve havlu kumaşlar. uyku tulumuvb. 13. + yatak. + yorgan.91. çadırlar. bulaşık bezleri ve benzer maddeler.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. yelkenler. + bayraklar. çarşaf. uyku tulumuvb. yastık. + toz bezleri.92 Giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakilerikapsamaktadır.02 Örme yoluyla imitasyon kürk imalatı 13. makineler veya mobilyalarıörtmede kullanılan örtüler vb. makineler veya mobilyalarıörtmede kullanılan örtüler vb. + Raschel veya benzeri makineler kullanılarak örülen tüller ve perdeler. bkz. saçaklar. 13.örgü veya tığ ile örülmüş kıyafet imalatı. kampmalzemeleri. + Raschel veya benzeri makineler kullanılarak örülen tüller ve perdeler. minder. yastık. flamalarvb. . bulaşık bezleri ve benzer maddeler.02 Konfeksiyon mefruşat (döşeme) maddelerinin imalatı perdeler. 14.örgü ve tığ işikumaşların imalatı ve işlenmesi. tuvalet veya mutfakhavlusu. Kapsam dışı olanlar. konfeksiyon mefruşat (döşeme) maddelerininimalatı: + perdeler.Raschel veya benzeri makineler kullanılarak örülen ağlar ve pencere mobilyası tipi dantelli dokumaların imalatı.. + diğer örgü ile veya tığ ile örülmüş dokuma ürünleri.. + bez astarlı muşambalar.teknik kullanım amacıyla tekstil maddeleri imalatı. sancaklar. + seccade. + toz bezleri. paraşütler vb.99. sancaklar. çekme perdeler. bkz. güneşlikler. çekme perdeler. masa. . saçaklar.. + bez astarlı muşambalar.96. . Kapsam dışı olanlar. cankurtaranyelekleri. yatakörtüleri. + yatak. tenteler. 13.01 Örülmüş veya tığ işi kumaşlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmış eşyaların imalatı seyahat örtüleri de dahilbattaniyeler.

19.95 Dokuma olmayan kumaşlar ile dokuma olmayan kumaştan yapılan ürünlerin imalatı. sicim ve ağ imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.93. .23. 16.30. 13. .sicim. . yer döşemeleri. sicim ve ağ imalatı 13. yük boşaltma ağları.saç filesi imalatı. bkz. Kapsam dışı olanlar. .13. 22. yer döşemeleri 13. örtülmüş veya kılıflanmış olsun ya da olmasın tekstil elyafından veya şeritten ya da benzerlerindenkalınsicim.99 Diğer giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı 13.01 Tekstil yer kaplamalarının imalatı halılar. muşamba gibi esnek yer örtüleri imalatı. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 74 / 374 .hasır ve örgü malzemelerinden hasır örgüsü imalatı.93 Halı ve kilim imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . . metal halkalarla donatılmış ip veya tekstille kaplanmış kablolar. bkz. bkz. .ip.balıkçılık sporu için gerekli olan.29. Kapsam dışı olanlar.tel kablo (halat) imalatı.mantar yer kaplamaları imalatı.vinil.93. bkz.02 İğneli dokuma tezgahlarında dokunan keçe yer kaplamaları imalatı 13. . 14.92.halatvekordon imalatı.ip ve ağ ürünleri imalatı: balık ağı. bkz. giyim eşyası hariç Bu sınıf tekstillerle veya tekstil ürünleri imalatı ile ilgili olup 13 veya 14`üncü bölümlerde özel olarak belirtilmemiş olan ve çok büyük sayıda işlem gören ve çok çeşitli üretilmiş malları içeren tüm faaliyetleri kapsamaktadır. gemi halatları. 25. ip. 16. kaplanmış. balık yakalamaya özgü ağ kepçeleri imalatı. 32.94.tekstil yer kaplamalarının imalatı: + halılar. ip veya halattan örülmüş ağ imalatı.29. bkz.kauçuk veya plastik ile emdirilmiş. . kilim ve hasırlar. ip.00 Halat.93. kilim ve hasırlar. 13.94 Halat. vb.

. . 25.02 Süsleme amaçlı aksesuar imalatı su taşı (şerit. 22.04 Diğer işlem görmüş ya da kaplanmış diğer kumaşların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 75 / 374 . emdirilmiş.96.21. çözgülü kumaşlar dahil.dar dokunan kumaşların imalatı.ressamların kullanımı için tuval ve çizim kumaşı imalatı. . bir yapıştırıcı ile birleştirilmiş. bkz. .kauçuk ana unsur olduğu durumlarda kauçukla kaplanmış. tekstil maddeleri ile kaplanmış kauçuk ipliklerin ve sicimlerin.etiket. konveyör bantları. 13. . kauçuklayadaplastiklekaplanmış. zamk veya nişastalı (amylaceous) maddelerle kaplanmış kumaşlar . bkz.dokunmuş metal tellerden kıyafet imalatı.19.96.plastikle emdirilmiş kaplanmış. ponponlar vb. ponponlar vb.93. Kapsam dışı olanlar. püskül). imalatı. .örtülmüş.. kaplanmış ya da kılıflanmış dokumacılık kumaşlarından.kord bezi imalatı.diğer işlem görmüş ya da kaplanmış diğer kumaşların imalatı: tela ve benzer sertleştirilmiş kumaşlar.otomobil süsleri imalatı. .monofilament kumaşlar ve gerilmiş kumaşların imalatı. püskül).örülmüş kumaşlar hariç 13.96. 22. nakliyecilik ya da taşımacılık kuşakları ya da kemerleri (metal ile ya da diğer materyallerle güçlendirilmiş olsun ya daolmasın). kurdeleler.00 Dokuma olmayan kumaşlar ile dokuma olmayan kumaştan yapılan ürünlerin imalatı.yalnızca güçlendirme amacıyla gözenekli kauçukların ya da plastiklerin tekstillerle birleştirilmesinden oluşan tabaka ve levhaların imalatı. . püsküller. .96 Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . 13. . bir yapıştırıcı ile birleştirilmiş. 22. rozet vb.çeşitli tekstil ürünleri imalatı: tekstil fitilleri.süsleme amaçlı aksesuar imalatı: su taşı (şerit. .örülmüş kumaşlar hariç.13.örtü kumaşları.03 Plastikle emdirilmiş kaplanmış.01 Dar dokunan kumaşların imalatı. giyim eşyası hariç 13. örtülmüş ya da preslenmiş kumaşlar imalatı 13. . çözgülü kumaşlar dahil. püsküller. örtülmüş ya da preslenmiş kumaşlar imalatı.19.95.emdirilmişveya kalıplanmış tekstil ipliklerinin veya şeritlerinin imalatı. kurdeleler. bkz. ipliklerden ya da sicimlerden nakliyecilik ya da taşımacılık kuşaklarının imalatı.metalize iplik ya da metalize kalın ipliklerin. lüks lambası fitilleri ve gömlekleri ile tüp şeklindeki gaz fitilleri.96.

93. 13.) ve aksesuarların dikim faaliyetlerini (hazır giyim. iş kıyafetleri.99 Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı 13. zamk veya nişastalı (amylaceous) maddelerle kaplanmış kumaşlar 13. kadınlar ve çocuklar için iç çamaşırları.01 Tüller ve diğer ağ kumaşları imalatı ile parçalar. Kapsam dışı olanlar.. veya günlük giysiler v. örgü ve kroşe kumaşlar v. şeritler ya da motifler halinde dantel ve nakış imalatı 13. .tüller ve diğer ağ kumaşları imalatı ile parçalar.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı 14 Giyim eşyalarının imalatı Bu bölüm. konfeksiyon veya ısmarlama elbise yapılması) kapsamaktadır.96. bkz. dış giyim eşyaları.1 Kürk hariç.pudra ponponu ve parmaksız eldiven imalatı. . 17.tela ve benzer sertleştirilmiş kumaşlar. bölüm ayrıca kürk sanayini (kürkten yapılan derileri ve giyim eşyalarını) de kapsamaktadır. . Yetişkinler ve çocuklar için üretilen giysiler veya modern ve geleneksel giysi üretilmesi arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. deri. tampon nevilerinin ve tampon parçalarının imalatı: pedler. şeritler ya da motifler halinde dantel ve nakış imalatı. .02 Tekstilden ayakkabı bağı imalatı 13.99.99.keçe imalatı.b) giysilerin (örn.basınçlı hassas giysi dokumaları imalatı.tekstilden ayakkabı bağı imalatı. . .iğneli dokuma tezgahında keçeden yer kaplaması imalatı.22. erkekler. 14. herhangi bir malzemeden (örn.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 14. bkz. giyim eşyası imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 76 / 374 . adet bezleri. kumaş. tamponlar vb.s.99. 13.

erkek.Bu grup giyim eşyası imalatını kapsamaktadır. 14.20.99. bkz.30.29.00 Deri giyim eşyası imalatı 14.99. . Kapsam dışı olanlar. .yangına dayanıklı ve koruyucu güvenlik elbiseleri imalatı. . ceketler. 32.12. Giyim eşyası üretilmesinde kullanılan maddeler herhangi bir çeşitte olabilir ve bu maddeler kaplanmış.ateşe dayanıklı ve koruyucu güvenlik elbiseleri imalatı.11 Deri giyim eşyası imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 32. 22. 14. 14.yangına dayanıklı ve koruyucu güvenlik elbiseleri imalatı. . 15.99. 95. bkz.29. . bkz. 95. 14.giyim eşyalarının tamir edilmesi. + kabanlar. 14. . kadın ve çocuklar (okul önlükleri dahil) için dokunmuş. Kapsam dışı olanlar.20. . etekler vb. emdirilmiş veya lastikle kaplanmış olabilir. kumaştan. döpiyesler. kumaştan. bkz.13. 22.kürk giyim eşyası imalatı. bkz. bkz..kürkten giyim eşyalarının imalatı (baş giysileri hariç).deri ve deri karışımlı giyim eşyası imalatı deriden veya deri endüstrisi çalışmaları ile üretilen aksesuarlar ve deriden kaynak önlüklerinin imalatı dahil. bkz.ayakkabı imalatı.sıcak pres yöntemiyle birleştirilmiş dikişsiz lastik veya kauçuktan giyim eşyası imalatı.19.13 Diğer dış giyim eşyaları imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.01 Erkek. . bkz. bkz. örme ve kroşe örgü vb. örme ve kroşe örgü vb.12 İş giysisi imalatı Kapsam dışı olanlar. . pantolonlar. kadın ve çocuklar (okul önlükleri dahil) için dokunmuş. bkz.deriden spor eldivenleri ve spor başlıkları imalatı. .11. dantelden yapılmış diğer dış giyim eşyası imalatı. 32. .giyim eşyası tamiratı. dantelden yapılmış diğer dış giyim eşyası imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 77 / 374 .00 İş giysisi imalatı 14. . 32.20. 14. takım elbiseler.29.

. bluz. ürünlerin parçalarının imalatı 14.29. + gömlekler. .00 İç giyim eşyası imalatı gömlekler. korse vb. mayo. bkz.03 Kabanlar. Kapsam dışı olanlar.14. papyon. kayak kıyafetleri. tişörtler. sporcu antreman giysileri. tayt. robdöşambır. . külot.diğer giyim aksesuarları imalatı: eldiven. bluz. imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 78 / 374 .erkek. etekler vb.99. .bebek giysileri.. 95.99 Diğer dış giyim eşyaları imalatı 14. fular. sutyen. sutyen. kumaştan. korse vb. kravat. takım elbiseler.29. 14. pantolonlar. robdöşambır. döpiyesler. imalatı.giyim eşyası tamiratı. 14. kemer. sabahlık.şapka ve kep imalatı.13. yüzme kıyafetleri vb. .99. . 32.kask imalatı (sporlarda kullanılan başlık hariç).14. şal.13. pijama.19 Diğer giyim eşyalarının ve aksesuarlarının imalatı Bu sınıf şunları kapsamaktadır. sporcu antreman giysileri. kadın ve çocuklar için dokunmuş. 95. gecelik. bkz. kayak kıyafetleri.14 İç giyim eşyası imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. tayt. Kapsam dışı olanlar. bkz. külot. ceketler.. yüzme kıyafetleri vb. bkz. örme ve kroşe örgü vb.giyim eşyası tamiratı. . mayo. saç fileleri vb. tişörtler.yangına dirençli ve koruyucu. güvenli kıyafetler imalatı.13.19. . 32. pijama. bkz. 32.sporlarda kullanılan başlık imalatı. . 14..01 Bebek giysileri. dantelden yapılmış iç giyim eşyası imalatı.30.02 Terzilerin faaliyetleri (giyim eşyası tamirleri hariç) 14. gecelik. sabahlık.

fular. şerit vb. kumaşsız puflar.20. 14. kravat.20. endüstriyel cilalı giysiler.19.19. .03 Diğer giyim aksesuarları imalatı eldiven.13.ham kürk imalatı.19. kemer. levha. imitasyon kürk imalatı (dokuma veya örme yoluyla elde edilen uzun tüylü kıyafetler). 15. bkz.19.kürk parçaları ihtiva eden çizme. örneğin serpme kürk.s.kürkten şapka imalatı.02 Şapka ve kep imalatı 14. bkz. .99 b. keçe. Diğer giyim eşyalarının ve aksesuarlarının imalatı 14.11. 14. . bkz. Kapsam dışı olanlar.2 Kürkten eşya imalatı 14. 10.ham post ve deri imalatı.20. ayakkabı botlar imalatı.y.11.Kürklü deriden yapılmış eşya imalatı. bkz. 13.19.01 Kürk giyim eşyası ve elbise aksesuarları 14. 14.20. + kürk giyim eşyası ve elbise aksesuarları. 01. papyon.kürk ile süslenmiş giysi imalatı. .kürkün terbiye edilmesi ve boyanması.02 Kürklü deriden yapılan çeşitli ürünler kilimler. bkz. . . .20 Kürkten eşya imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.20.04 Ayakkabı pençesi vurulmamış tekstil maddelerinden ayakkabı imalatı 14. şal.91. 15. 14.14. bkz.70. kumaşsız puflar.19. + kürkün bir araya getirilmesi.99 Diğer kürkten eşya imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 79 / 374 . endüstriyel cilalı giysiler. 14.. saç fileleri vb. bkz. + kürklü deriden yapılan çeşitli ürünler: kilimler. 01.4.

kürk ve bunlardan elde edilen ürünlerin imalatını kapsamaktadır. 14. .00 Örme (trikotaj) ve tığ işi diğer giyim eşyası imalatı 15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı Bu bölüm. bkz.39.91.00 Örme (trikotaj) ve tığ işi çorap imalatı 14.örme (trikotaj) ve tığ (kroşe)giyim eşyasıve diğer tamamlanmış eşyanın imalatı. Deri yerine kullanılan malzemelerden imal edilen ürünler de bu bölüme dahildir.31 Örme (trikotaj) ve tığ işi çorap imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.11 Derinin tabaklanması ve işlenmesi.çorap imalatı. 14. tayt ve külotlu çorap dahil.yelek ve benzeri ürünler.1 Derinin tabaklanması ve işlenmesi.14.31. bavullar) ve genellikle aynı birim tarafından imal edilirler.. Kapsam dışı olanlar.çorap imalatı.ceket. kürklerin boyanması ve işlenmesin. kısa çorap. el çantası.31. saraçlık ve koşum takımı imalatı.39 Örme (trikotaj) ve tığ işi diğer giyim eşyası imalatı Bu sınıf aşağıdakilerikapsamaktadır.s. dokuma kumaştan bagajlar v. bkz. 13. bavul. 14. ayrıca diğer materyallerden (imitasyon deriler ya da deri ikamelerinden). . deri.3 Örme (trikotaj) ve tığ işi ürünlerin imalatı 14. Bu bölüm. hırka. çünkü onlar da deri ürünler ile benzer şekilde imal edilirler (örn. kürkün işlenmesi ve boyanması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 80 / 374 . gibi benzer ürünlerin imalatını de kapsamaktadır.hayvan postlarının tabaklanması ve ıslah edilmesi yöntemleriyle deriye dönüştürülmesini ve derinin nihai tüketim amacıyla ürünler olarak üretilmesini kapsamaktadır.örme (trikotaj) ve tığ işi kumaşların imalatı. kauçuk ayakkabılar. jarseden giyim eşyası. . kazak. 15. 15. kürkün işlen Bu grup.

92.çiftçiliğin bir parçası olarak hayvan derisi ve post imalatı. .15.deri giyim eşyası imalatı. .değerli metallerden saat kayışı imalatı.doğal deriye bağlı olmadan suni (imitasyon) deri imalatı. işlenmesi 15. işlenmesi. kürkün işlenmesi ve boyanması 15. . bkz.saraçlık ve koşum takımı imalatı. kumaş.11.13.ayakkabı imalatı. bkz. . plastik). ağartılması ve boyanması. .4.demiryolu hat işçilerine emniyet kemeri ve mesleki amaçla kullanılan diğer kemerlerin imalatı.deriden ayakkabı bağı imalatı. 22. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 81 / 374 .bisikletler için sele imalatı. .19. bkz. elbiselik güderi. 30. 32.metal olmayan saat kayışı imalatı (örn.deri giyim eşyası imalatı. bkz.at kamçıları ve binicilik eşyaları imalatı. elbiselik parşömen deri. tekstil ürünleri plastik tabakalar gibi diğer materyaller. 15.birleştirilmiş deri imalatı.99.19. boyanması. .01 Kürkün ve derinin tabaklanması. 10. bkz. açık ve metalize deri imalatı 15. deri.kürkün ve derinin tabaklanması. .99 Diğer derinin tabaklanması ve işlenmesi.kesim faaliyetlerinin bir parçası olarak hayvan derisi ve post imalatı. kırkılması.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.. boyanması. 32. bkz.12. el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri giyim eşyası hariç) Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. .11. . 32.20.11. açık ve metalize deri imalatı. elçantasıvebenzeri ürünler imalatı. .11. tüylerinin yolunması.11. . .12.11.deriye uygulanan teknolojilerin aynısının uygulandığı elyaf ve karton. bkz. . tabaklanması. 22. bkz. bkz. 15. . Kapsam dışı olanlar.11. elbiselik parşömen deri.deri veya karma deriden çeşitli mamul imalatı: çalıştırıcı kemeri. 14. bkz. tekstil ürünleri plastik tabakalar gibi diğer materyaller. . .14.12 Bavul.29. karma deri ve deriden bavul.14.01 Deriye uygulanan teknolojilerin aynısının uygulandığı elyaf ve karton. . 01.02 Elbiselik güderi.deri eldiven ve şapka imalatı. kürklü derinin ve postların kazınarak temizlenmesi.değerli olmayan metallerden saat kayışı imalatı. bkz.03 Birleştirilmiş deri imalatı 15. ambalajlama ürünleri vb. .

20. terlik vb.16.20 Ayakkabı. bkz. .plastik ayakkabı parçaları imalatı.) .12. 14.50. .00 Ayakkabı. ökçe).19. 22. terlik vb. saman ve benzeri malzemelerden Bu bölüm. bkz. ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç). ambalajlama ürünleri vb. bkz. 22.12.tekstil malzemelerinden ayakkabı.ortopedik ayakkabı imalatı. 32. . imalatı. . terlik vb. biçim verme. 15. terlik vb.2 Ayakkabı.30.29. (istisnalar için aşağıya bakınız. . lamine etme ve birleştirilmesini içerir. bkz.99 Diğer bavul. çubuklar halinde kesilen kütüklerden ya da tornalar ya da diğer biçim verme araçları kullanılarak şekillendirilen keresteden başlayan ahşap ürünlerin.tozluklar.kayak ayakkabısı imalatı. imalatı 16 Ağaç.tahta ayakkabı parçaları imalatı (örn topuk. imalatı 15. kereste. herhangi bir işlemle. ahşap konteyner. daha sonra ayrıca planyalanabilir ya da düzleştirilebilir ve ahşap sandıklar gibi nihai ürünler içinde birleştirilebilir. terlik vb.29. el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri giyim eşyası hariç) 15. testereleme. . ahşap kiriş ve prefabrik ahşap yapıların imalatını kapsamaktadır. . herhangi bir malzemeden. ahşap yer kaplamaları. Kapsam dışı olanlar. elçantasıvebenzeri ürünler imalatı 15. kontrplak. kaplama.kalıplama dahil. bileklikler vb.02 Deri veya karma deriden çeşitli mamul imalatı çalıştırıcı kemeri. Üretim süreci. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 82 / 374 . Kereste ve diğer biçim değiştirilmiş tahtalar sonradan rendelenebilir veya düzleştirilebilir ve nihai ürünlerle birleştirilebilir. 32. ayakkabı.19. imalatı. bkz. ürünlerin imalatı.karma deri ve deriden bavul. bkz. dış ve iç tabanlar. 15. imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.lastik bot ve ayakkabı topukları ve pençeleri ve lastik ayakkabıların diğer parçalarının imalatı. saz. Kereste ya da biçimi değiştirilen diğer ahşap ürünler. topuklar vb. planyalama. . İmalatı.ayakkabıların deri kısımlarının imalatı: üst ve üst parçaları.

.39) kapsamamaktadır. .1 Ağaçların biçilmesi ve planyalanması 16.ahşap kiremitler ve çatı padavraları.10. . yontulması.21.02 Birleştirilmemiş ahşap döşemelerin imalatı 16.10 Ağaçların biçilmesi ve planyalanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.10. ağaç talaşı.01 Ağaçların biçilmesi. Bıçkı atölyelerinin faaliyetleri haricinde. planyalanması ve şekillendirilmesi 16. bu bölüm.10. ve ahşap tertibatların ve benzerlerinin kurulmasını (43. imal ettikleri özel ürünler temeline göre alt bölümlere ayrılmıştır. 43. 16. kütüklerin dilimlenmesi.yakacak odun ve kütükler ile sıkıştırılmış odun imalatı. ağaç yonga ve kırıntıları imalatı 16. tahta ve pano yapımında kullanılmak üzere yeterince ince olan cilalanmış levhalar imalatı.10. ağaç unu. Bu bölüm. . bkz.örneğin tahta muhafazalar. planyalanması ve şekillendirilmesi.23.04 Ağacın koruyucu kimyasal maddeler.03 Ağaç yünü. .32.birleştirilmemiş ahşap döşemelerin imalatı. .10.99 Diğer ağaçların biçilmesi ve planyalanması (kavakçılık ve kavak keresteciliği dahil) TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 83 / 374 .33.kontrplak. 02..ağaçların biçilmesi. veya diğer maddeler vasıtasıyla çektirilmesi veya kimyasal işlemlere tabi tutulması 16. bkz. ağaç unu. 43. 16. işlemeli tahtalar ve pervazlar imalatı. 16. ağaç talaşı. soyulması. .29. ağaç yonga ve kırıntıları imalatı.20.0). bkz.ağaç yünü. . Kapsam dışı olanlar.tomruk üretimi. mobilya imalatını (31. 16.Ahşap demiryolu traversi imalatı. bkz. 16.

ağaç. kontrplak yapmak ya da diğer amaçlarla kullanmak için yeterince ince olan kaplama levhaların imalatı pürüzsüz. kontrplak yerine çatı kaplamasında kullanılan yönlendirilmiş yonga levhaların (OSB))ve diğer özel levhaların imalatı.01 Kaplamada kullanılmak.2 Ağaç. kaplanmış pano ve benzer tabakaları preslenmiş tahta mukavvalar ve levhalar imalatı 16. boyalı.kapı panelleri yapmak için üretilen bir tip tahta olan MDF`nin ve sıkıştırılmış liflerden yapılan diğer levhaların imalatı.16. birleştirilmiş olanlar da dahil. mantar. kaplanmış. . kamış ve örgü malzeme ürünü imalatı Bu grup. takviye edilmiş (kağıt ya da bez ile takviye). + motifli ahşap plaka ve levhalar 16.21. mantar.21 Ahşap plaka ve levha imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.kaplamada kullanılmak.21. kaplanmış. . + motifli ahşap plaka ve levhalar. + pürüzsüz. 16. .sıkıştırılarak yoğunluğu artırılmış ahşap plaka ve levhaların imalatı. kamış ve örgü malzeme ürünleri imalatını kapsamaktadır. takviye edilmiş (kağıt ya da bez ile takviye). kaplanmış pano ve benzer tabakaları preslenmiş tahta mukavvalar ve levhalar imalatı.02 Kontrplak. kontrplak. . emdirilmiş. emdirilmiş.21.03 Kontrplak yerine çatı kaplamasında kullanılan yönlendirilmiş yonga levhaların (OSB))ve diğer özel levhaların imalatı 16. boyalı. kontrplak yapmak ya da diğer amaçlarla kullanmak için yeterince ince olan kaplama levhaların imalatı.04 Kapı panelleri yapmak için üretilen bir tip tahta olan MDF`nin ve sıkıştırılmış liflerden yapılan diğer levhaların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 84 / 374 . 16.lamine edilmiş plaka ve levhaların imalatı.21.

02. 16. Kapsam dışı olanlar.02.02 Prefabrik binalar. . kepenkler ve onların çerçeveleri. kepenkler ve onların çerçeveleri. Kapsam dışı olanlar. 31. pervazlar. kilit vb. 31.01. + merdivenler.00 Birleştirilmiş parke döşemelerinin imalatı 16. + menteşe. . payandalar. 16. + menteşe. 31.prefabrik binalar. + tutkalla lamine edilmiş ve metal bağlantılı.23 Diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.21. gibi metal donatımlar içerip içermediklerine bakılmaksızın kapılar. . bkz.16. ahşap kiremitler ve çatı padavraları. pencereler. pencereler. + tutkalla lamine edilmiş ve metal bağlantılı. prefabrik ahşap çatı kirişleri.23. veya onun esas olarak TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 85 / 374 .05 Sıkıştırılarak yoğunluğu artırılmış ahşap plaka ve levhaların imalatı 16. pervazlar. 31..09.22.mutfak dolapları. paneller halinde toplanmış. tırabzanlar.06 Lamine edilmiş plaka ve levhaların imalatı 16. saunalar. elbise dolapları imalatı. .23. kalaslar. bkz. + işlemeli tahtalar. örn. .bağımsız olarak sabit duran ahşap bölmelerin imalatı. prefabrik ahşap çatı kirişleri. . kitaplıklar. ahşap kiremitler ve çatı padavraları 16. . + işlemeli tahtalar. 31.10. 16.taşınabilir ahşap ev imalatı. + parke yer blokları.09.22 Birleştirilmiş parke döşemelerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.ahşap bölmelerin imalatı (bağımız olarak sabit duranlar hariç). kalaslar. çıtalar vb.01. + merdivenler. veya onun esas olarak tahtadan yapılmış unsurlarının imalatı.21. gibi metal donatımlar içerip içermediklerine bakılmaksızın kapılar. payandalar.temel olarak inşaat sanayinde kullanılması amaçlanan ahşap malzeme imalatı: + kirişler. kilit vb. tırabzanlar.01 Temel olarak inşaat sanayinde kullanılması amaçlanan ahşap malzeme imalatı kirişler. 31.Birleştirilmemiş ahşap yer kaplamaları imalatı.. bkz.

.23. yer döşemeleri de dahil.tahtadan yapılmış unsurlarının imalatı örn. .paletler. kaşık-çatal takımları ve benzer eşyalar için ahşap kasalar.+ ahşaptan yapılan diğer eşyalar.tahtadan ayakkabı imalatı.. bkz. dikiş ipliği makaraları ve dönüştürülmüş ahşaptan benzeri eşyalar.+ ahşap ev aletleri ve mutfak eşyaları.. .variller. bkz. saplı çalı süpürgeleri.doğal veya topak haline getirilmiş mantar ürünlerinin imalatı. 20. . bkz.bavul imalatı. fırçalar için tahtadan kulp ve gövdeler. 32.94. .saat kasaları imalatı.91.doğal mantarların işlenmesi.fırçalar ve saplı çalı süpürgeleri imalatı. 31. .mobilya imalatı.tahtadan ayna ve pencere çerçevelikleri imalatı.tabut imalatı. bkz. 15. sandık. bkz.24. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 86 / 374 .+ mücevherat. .kutu.. topuklar ve ayakkabı ökçeleri).tahtadan ayakkabı parçaları imalatı (örn. . 16.99. ahşap şarap ve ekmek tekneleri gibi ahşaptan yapılmış diğer fıçıcılık malzemelerinin imalatı.99. .23. bkz.99 b.örgüler ve örgü materyalleri ürünleri imalatı: hasırlar. saz.bavul imalatı.+ ahşaptan bot veya ayakkabı kalıbı. 13. + mantarlı can simidi imalatı..enerji için.03 Taşınabilir ahşap ev imalatı 16.15.tahtadan oyuncaklar imalatı. 16. 28. kutu paletler ve ahşaptan imal edilen diğer yükleme tahtalarının imalatı.s. 32.örgü örmede kullanılan maddelerin imalatı.. bobinler.y. varil ve benzeri ahşap ambalaj malzemelerinin imalatı. sıkıştırılmış odundan ya da kahve ya da soya fasulyesi küspesi gibi malzemelerden yapılan yakıt kütükleri ve topaklarının imalatı.sepetçi eşyaları ve hasır imalatı.12. saman ve benzeri malzemelerden yapılmış ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.ahşap kablo makaraları imalatı.paspas veya tekstil ürünlerinden paspas imal edilmesi..40..52.15. bkz.20. ahşaptan kakma işleri.92.+ ahşap makaralar. saunalar 16. .24 Ahşap konteyner imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. elbise askıları. Kapsam dışı olanlar.29 Diğer ağaç ürünleri imalatı.tekstil makinelerin parçaları olan tahta makaralar ve bobinler imalatı. . fıçılar. kafesler vb.29. .çadır bezleri için iskeletler imalatı. bkz. bkz..kibrit imalatı. .00 Ahşap konteyner imalatı 16.0. kakmalı tahtalar. hasır örgüler. 32. bkz. bkz.. diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı 16.51.şemsiyeler. 26...+ ahşaptan heykelcikler (biblolar) ve süs eşyaları. . bastonlar ve benzerleri için kulp imalatı.muhtelif ahşap ürünlerin imalatı:+ maşalar. masuralar. bkz. bkz. perdeler. 32.12. mantar. . . aglomera edilmiş mantar imalatı. fıçı. Kapsam dışı olanlar.

diğer ağaç ürünleri imalatı. saman ve benzeri malzemelerden yapılmış ürünlerin imalatı 17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı Bu bölüm.00 Kağıt hamuru imalatı 17. kimyasal (çözülmüş ya da çözülmemiş) veya yarı kimyasal işlemler ile beyazlatılmış. kağıt ve mukavvanın imalatı grup 17. bkz.23. duvar kağıtları. .daha ileri sanayi işlemi için kağıt ve mukavva imalatı.01 Tahtadan ayakkabı parçaları imalatı örn. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 87 / 374 .22. 23. . saz.cila kağıtları imalatı.11.1 Kağıt hamuru.12 Kağıt ve mukavva imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. mukavva ya da kağıt hamuru imalatı.odundanselülozliflerininayrıştırılması. .17. 17.21. Kağıt hamuru imalatı. bkz. . kağıt ve dönüştürülmüş kağıt ürünleri imalatını kapsamaktadır.1`de sınıflandırılırken. 17. kağıt ve mukavva imalatı 17. .29. Dönüştürülmüş kağıt ürünleri. mantar. Genellikle tek bir birim tarafından birden fazla faaliyet yürütülmektedir. 17. topuklar ve ayakkabı ökçeleri 16.kullanılmışkağıdınhamurlaştırılmasınıvemürekkebininalın masıileliflerinbağlarının güçlendirilmesi için az miktarda ayıraçlarla karıştırılmasını kapsamaktadır.29. Bu tür ürünler dikey entegrasyon işlemi oluşturduğundan. 17.mekanik. bu liflerin kağıt tabakalara dönüştürülmesini kapsamaktadır.atık kağıttan mürekkebin temizlenmesi ve kağıt hamuru imalatı. . 17. Dökme kağıt hamuru. . kaplanmanın ya da doyurulmanın imalatının sınıflandırıldığı sınıfa bakınız.y.11 Kağıt hamuru imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.kaplama ya da doyurulma ana bileşken iken kuşe kağıdı ya da karışımdan oluşan kağıtlar imalatı. Kapsam dışı olanlar. çeşitli tekniklerle kağıttan ve diğer materyallerden elde edilmektedir.24.s.29. 17.91. süslü hediye ambalaj kağıdı).99 b. Kağıt ürünleri. daha ileri seviyede işlenmiş kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı diğer sınıflarda yer almaktadır. Kağıt imalatı. pamuk linterinden hamur imalatı.oluklu karton ya da mukavva imalatı. yarı-beyazlatılmış ya da beyazlatılmamış kağıt hamuru imalatı. bilgi içermedikçe basılı da olabilir (örn. kağıt hamuru. Buradaki temel olarak üç faaliyet. bunların imalatı bir aradadeğerlendirilmiştir. bkz.16.daha ileri işlenmiş kağıt.

. sofra takımları.ev eşyası ve kişisel hijyenik kağıt ve selüloz tampon ürünleri imalatı: + temizlik kağıtları.2 Kağıt ve mukavva ürünleri imalatı 17. .22. + mendiller. .karton torba ve çanta imalatı.17.12. tepsiler . eşyaların imalatı.01 Gazete kağıdı ve diğer basım veya yazı kağıdı imalatı 17. sıhhi ve tuvalet malzemeleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. havlular.22 Kağıttan yapılan ev eşyası. bkz. Kapsam dışı olanlar. havlular. .99 Diğer kağıt ve mukavva imalatı 17. tamponlar vb.23.oluklu kağıt veya oluklu mukavva imalatı. tepsiler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 88 / 374 . + kağıttan bardaklar. yumurta viyolü.selüloz tampon imalatı.tekstil vatkaları (destek ve dolgu malzemeleri) ve vatkadan ürünlerin imalatı: hijyenik havlular. + adet bezleri ve tamponlar.12. 17. + tuvalet kağıdı. çocuk bezleri ve bebek bez astarları.oluklu kağıt veya oluklu mukavvadan ambalaj kutuları imalatı.diğer kağıt veya mukavvadan ambalaj kutuları imalatı. . sofra peçeteleri.01 Ev eşyası ve kişisel hijyenik kağıt ve selüloz tampon ürünleri imalatı temizlik kağıtları. . 17. sofra takımları. .kesintisiz. . 17. + kağıttan bardaklar.katlanabilir (bükülebilir) mukavvadan ambalaj kutuları imalatı.büro tipi dosya kutuları ve benzeri.kağıt hamurundan kalıplanmış veya preslenmiş eşya imalatı (örn. + adet bezleri ve tamponlar.00 Oluklu kağıt ve oluklu mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan ambalaj kutuları imalatı 17. .21.mektup zarflarının imalatı. 17. 17. + mendiller. bütün mukavvadan ambalaj kutuları imalatı. sofra peçeteleri. çocuk bezleri ve bebek bez astarları. .21 Oluklu kağıt ve oluklu mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan ambalaj kutuları imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. Kapsam dışı olanlar. .29.12. kağıt hamurundan kalıplanmış tabakalar) bkz. + tuvalet kağıdı.

kese. . Kapsam dışı olanlar.basılmış olsun veya olmasın etiket imalatı.01 Kağıttan hediyelik ve süs eşyaları TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 89 / 374 ..23. . makaralar. bkz. klasörler. muhasebe defterleri.24 Duvar kağıdı imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.12.yumurta viyolü ve diğer şekil verilmiş kağıt hamurundan ambalaj ürünleri vb. bkz.. . imalatı.) imalatı. masuralar vb. -ana niteliği bilgi içermeyen.29. 18. .plastik duvar kağıdı imalatı.kullanıma hazır basım ve yazım kağıdı imalatı. . 32. imalatı. iş formları vb. mumlu teksir kağıdı imalatı. .kullanıma hazır kopya kağıdı imalatı.hassaslaştırılmış fotoğrafçılık kağıtları. bkz.22. eğitim ve ticari kırtasiye malzemeleri (defterler. tamponlar vb.24.kağıt ve karton bobinler. cüzdan ve bir kağıt kırtasiye türü içeren yazı malzemelerinin imalatı. 17.iskambil kağıdı imalatı. 32.Jakar makinelerinde kullanmak için kağıt veya mukavva kartları imalatı.23 Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.zarf ve kartpostal imalatı.00 Duvar kağıdı imalatı 17.vinil (sentetik) kaplı duvar kağıdı ve tekstil duvar kağıdı dahil duvar kağıdı ve benzer duvar kaplayıcıların imalatı.40. .büyük hacimlerde kağıt ve mukavva imalatı.29. . bkz. 20..29 Kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.kağıt ürünleri üzerine basım. 17. 17. . . kayıt defterleri. 17.kullanıma hazır karbon kağıdı.00 Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı 17. .kağıttan hediyelik ve süs eşyaları imalatı. dosyalar.59 17..filtreli kağıt ve karton imalatı. Kapsam dışı olanlar.kullanıma hazır zamklı ya da yapışkan kağıt imalatı.1.02 Tekstil vatkaları (destek ve dolgu malzemeleri) ve vatkadan ürünlerin imalatı hijyenik havlular.kağıt kırtasiye ürünlerinden olan kutu. ..40. bkz.bilgisayar çıktısı için kullanılacak kağıt imalatı. 22. bkz. . Kapsam dışı olanlar.kağıt ve mukavvadan oyun ve oyuncak imalatı...17.

00 Gazetelerin basımı 18.11.19.99 Diğer kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı 18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması Bu bölüm. Basımda kullanılan süreçler.Bu bölüm ayrıca kompakt diskler. 58. Bu bölüm. bkz. . tebrik kartlarının ve diğer ürünlerin basılmasını ve ciltçilik. tekstil ürünleri ya daahşapüzerine baskısını sağlayan değişik yöntemleri içermektedir. ya da bilgisayar dosyasında yer alan bir görüntünün kağıt. Kısım J). ve diğer materyallerin basılmasını ve ciltçilik. ekran baskısı. metal.imalatı 17. kitapların. yayım faaliyetlerini hariç tutmaktadır (bkz. Matbaacılık bir çok değişik teknik kullanılarak ve bir çok değişik malzeme üzerine yapılabilir. plastik. ekranda. video kayıtları.1 Basım ve basım ile ilgili hizmet faaliyetleri Bu grup. kayıtlar vb.1. 18. iş formlarının. 82.basılı ürünlerin yayımlanması.dokümanların fotokopilerinin çekilmesi. Bu yöntemlerin en çok bilineni. 18. ve veri görüntüleme gibi ortak destekleyici faaliyetleri kapsamaktadır.29. gazetelerin. mecmuaların. bkz.11 Gazetelerin basımı Kapsam dışı olanlar. diskler ve kasetler üzerine yapılan yazılımlar. mecmuaların. kitap cildi ya da bilgisayar diski ya da dosyası) hemen hemen her zaman bu işlemler sonucunda elde edilir. kitapların.. fleksografikbaskı(esnekkauçukya da plastiğe yapılan baskı) kullanılarak bir ortama baskı yapılmasıdır. Görüntü veya elektrostatik ve diğer tiplerde teçhizatları (dijital veya vuruşsuz baskı) oluşturmak için doğrudan basımsürecininyürütülmesindegenelliklebirbilgisayar dosyası kullanılmaktadır. gibi kayıtlı medyanın çoğaltılmasını kapsamaktadır. tebrik kartlarının. iş formlarının. baskı kalıbında. klişe baskı. 18. görüntünün baskı kalıbından ya da ekrandan litografik baskı(taş baskı). Basım ve yayım faaliyetleri aynı birimtarafındanyürütülebilmesinekarşın(birgazeteörneğin)bufarklıfaaliyetleraynıfizikselortamdayürütül mesigiderekazalmaktadır. Bu bölümde kapsanan destekleyici faaliyetler basım sanayiinin ayrılmaz bir parçasıdır ve basım sanayinin entegre bir parçası olan bir ürün (bir baskı levhası. . madeni baskı kalıbı yapılması ve veri görüntüleme gibi ortak destekleyici faaliyetleri kapsamaktadır. gazetelerin.12 Diğer matbaacılık TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 90 / 374 . madeni baskı kalıbı yapılması.

basılı ürünlerin yayınlanması.12. 18. . bkz. imalatı.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.12.). kullanılarak basılması (hızlı basım dahil). .kitapların ve broşürlerin. müzik eserlerinin ve müzik el yazmalarının. . Kapsam dışı olanlar. kabartmalı baskı yapan makineler vb. haritaların. kişisel kırtasiye ürünleri ve diğer tipo baskı yoluyla basılan ürünlerin. posterlerln. bkz. fotogravür.haftada dört kereden daha az yayınlanan dergilerin ve diğer mecmuaların basılması. teksir makineleri. bkz.03 Doğrudan tekstil ürünleri. . vergi pullarının. iş formlarının ve diğer ticari içerikli basılmış evrakların. fotogravür. iş formlarının ve diğer ticari içerikli basılmış evrakların. posta pullarının. cam. ekran baskısı ve basımiçinkullanılandiğerbaskı aletleri. teksir makineleri. takvimlerin. atlasların.ana unsuru bilgi içermeyen eğitim ve ticari kırtasiye malzemeleri (not defterleri. çeklerin ve diğer kıymetli evrakların. kabartmalı baskı yapan makineler vb. 17.doğrudan tekstil ürünleri. ajandalar.12.30. atlasların. 58. reklam kataloglarının. cam. prospektüslerin ve diğer basılı duyuruların.13. plastik ürünler. ekran baskısı ve basımiçinkullanılandiğerbaskı aletleri. günlüklerin. akıllı kartların. tapu senetlerinin. muhasebe defterleri. takvimlerin. bilgisayar yazıcıları. bilgisayar yazıcıları. fleksografik baskı. günlüklerin. .tekstil ürünlerine ve giyeceklere ipek baskı uygulanması. kayıt defterleri. haritaların.23. iş formları vb. ahşap ve seramik üzerine baskı yapılması. vergi pullarının. fleksografik baskı. posta pullarının. ahşap ve seramik üzerine TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 91 / 374 . albümlerin. metal. prospektüslerin ve diğer basılı duyuruların. plastik ürünler.1. akıllı kartların. reklam kataloglarının. müzik eserlerinin ve müzik el yazmalarının. kişisel kırtasiye ürünleri ve diğer tipo baskı yoluyla basılan ürünlerin. ofset baskı. çeklerin ve diğer kıymetli evrakların. albümlerin. metal. posterlerln.01 Haftada dört kereden daha az yayınlanan dergilerin ve diğer mecmuaların basılması 18. ofset baskı. . tapu senetlerinin. kullanılarak basılması (hızlı basım dahil) 18.02 Kitapların ve broşürlerin.

baskı yapılması 18.12.99 b.y.s. diğer matbaacılık
18.13 Basım ve yayım öncesi hizmetler
<>Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- tarama ve optik karakter tanımlanması, elektronik makyajlama da dahil dizgi, karakter-dizgisi, foto-karakter-dizgisi, baskı öncesi veri girişi,- multi-medya (kağıt üzerine baskı, CD-ROM, Internet) uygulamaları için veri dosyalarının hazırlanması, - resim yerleştirme ve tabaka yerleştirme dahil tabaka yapım hizmetleri (tipo baskı ve ofset baskı işlemleri için),- silindirlerin hazırlanması: gravür baskı için silindirlerin kazınması veya asitle aşındırılması,tabakanın şekillendirilmesi: `bilgisayardan tabakaya` (CTP) (aynı zamanda foto polimeri tabakaları için de),- rölyef mühür ve baskı için tabakalar ve kalıpların hazırlanması.Aşağıdakilerin hazırlanması: - ahşap blokların ve litografik taşların hazırlanması gibi, teknik özellikli sanatsal çalışmaların hazırlanması, - sunumlar için saydamların, asetatların vb. hazırlanması, - taslaklar, planlar, suretler, vb.nin hazırlanması,- baskı provaları Kapsam dışı olanlar; - özel tasarım faaliyetleri, bkz. 74.10.

18.13.01 Tarama ve optik karakter tanımlanması, elektronik makyajlama da dahil dizgi, karakterdizgisi, foto-karakter-dizgisi, baskı öncesi veri girişi 18.13.99 Diğer basım ve yayım öncesi hizmetler
18.14 Ciltçilik ve ilgili hizmetler
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - ticari ciltçilik, model montajlama ve baskı faaliyetlerini destekleyici baskı sonrası hizmetler, örn. ticari kitap kapaklarının hazırlanması ve katlama, kesme ve süsleme, toplama, dikme, lif ile dikme, tutkallama, kesme ve dış kapağının koyulması, harmanlama, altın pres yapma, spiral veya plastik tel ile tutturularak kitapların, broşürlerin, dergilerin, katalogların v.s. ciltlenmesi ve tamamlanması, - basılmış kağıtları veya basılmış mukavvaları katlama, yaldızlama, delme, zımbalama, delik açma, kabartma, yapışkan sürme, tutkallama, yaprak haline getirmeyöntemleriyle ciltlenmesi ve tamamlanması, - CD-ROM`lar için tamamlama hizmetleri, müşterinin tercihleri doğrultusunda katlama, desteleme, zarflama gibi posta tamamlama hizmetleri, kalıplama, kalıba batırma, kabartma ve Braille alfabesi (kör alfabesi) kopyalama gibi diğer tamamlama faaliyetleri,.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 92 / 374

18.14.00 Ciltçilik ve ilgili hizmetler
18.2 Kayıtlı medyanın çoğaltılması

18.20 Kayıtlı medyanın çoğaltılması
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- müzikli veya diğer ses kayıtlı gramofon plaklarının, kompakt disklerin ve kasetlerin ana kopyalarından çoğaltılması, - sinema filmi ve diğer video kayıtları içeren kompakt disklerin ve kasetlerin ana kopyalarından çoğaltılması, - CD ve kasetlerdeki bilgisayar yazılım ve verilerin ana kopyalarından çoğaltılması. Kapsam dışı olanlar; - basılı ürünlerin çoğaltılması, bkz. 18.11, 18.12, - bilgisayar yazılımının yayımlanması, bkz. 58.2, - sinema filmlerinin, video kayıt bantları ve filmlerin DVD veya benzer aletler ile üretilmesi ve dağıtılması, bkz. 59.11, 59.12, 59.13, - sinema filmlerinin toplu gösterim amacına yönelik olarak çoğaltılması, bkz. 59.12, - kaset veya ses malzemeleri için ana kopyaların imalatı, bkz. 59.20.

18.20.00 Kayıtlı medyanın çoğaltılması
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
Bu bölüm, ham petrolün ve maden kömürünün kullanılabilir ürünlere dönüştürülmesini kapsamaktadır. Ana süreç, ham petrolün parçalama ve damıtma gibi teknikler vasıtasıyla olan ham petrolün bileşenlere ayrılmasını kapsayan petrolün rafine edilmesidir. Ayrıca bu bölüm, işleme hizmetleri de (örn. fason rafine) dahil kendi hesaplarına özellikli ürünlerin (örn. kok kömürü, bütan gazı, propan gazı, petrol, gaz yağı, fuel oil v.b.) imalatını kapsamaktadır. Bu bölüm, etan, propan, bütan gibi petrol rafineri ürünlerinin imalatını da kapsamaktadır. Rafineri dışında diğer birimlerde üretilen gazların imalatı (20.14), sanayi gazların imalatı (20.11), doğal gazın çıkarılması (metan, etan, bütan veya propan) (06.20), petrol ürünü gazları dışında ısıtmada kullanılan gazların imalatı (örn. havagazı, su gazı, jeneratör gazı, gazhane gazı) (35.21). Rafine edilmiş petrolden petro kimyasalların imalatı bölüm 20 de

19.1 Kok fırını ürünlerinin imalatı

19.10 Kok fırını ürünlerinin imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - kok fırınlarının işletimi, - kok ve yarı-kok üretilmesi, - zift ve zift koku üretilmesi, - kok gazı üretilmesi, - ham kömür ve linyit katranlarının üretilmesi, - kok kömürünün topak haline getirilmesi

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 93 / 374

Kapsam dışı olanlar; - kömür yakıtı briketlerinin imal edilmesi, bkz. 19.20.

19.10.00 Kok fırını ürünlerinin imalatı
19.2 Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı

19.20 Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
Bu sınıf, ham petrolden, bitümlü (ziftli) minerallerden ya da ayrışmış ürünlerinden sıvı ya da gazlı yakıtların veya diğer ürünlerin imalatını kapsamaktadır. Petrolün rafine edilmesi, aşağıdaki faaliyetlerden birini veya daha fazlasını kapsamaktadır: Kısımlara ayırma; ham petrolün doğrudan damıtılması ve parçalanması.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - motor yakıtı üretimi: benzin, gazyağı vb., - sıvı yakıt üretimi: hafif, orta ve ağır sıvı yakıtlar, etan, propan, bütan vb. rafine edilmiş gazlar, - atık yağlardan olanlar dahil petrol temelli yağlama yağları (makine yağları) veya gres yağları imalatı, - petrokimya sanayii için ve yol kaplamalarının imali için ürünlerin imalatı, - çeşitli ürünlerin imalatı: white spirit, vazelin, parafin, saf vazelin vb., - petrol briketlerinin imalatı- bio yakıtların harmanlanması, örn. alkollerin petrol ile harmanlanması (örn. biobenzin (gasohol), biodizel)

19.20.01 Motor yakıtı üretimi
benzin, gazyağı vb.

19.20.02 Atık yağlardan olanlar dahil petrol temelli yağlama yağları (makine yağları) veya gres yağları imalatı 19.20.03 Bio yakıtların harmanlanması
örn. alkollerin petrol ile harmanlanması (örn. biobenzin (gasohol), biodizel)

19.20.99 Diğer rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
Bu bölüm, organik ve inorganik hammaddelerin kimyasal işlemlerle dönüştürülmesini ve ürünlerin

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 94 / 374

oluşumunu kapsamaktadır. Bu durum, ilk sanayi grubundan oluşan ana kimyasalların üretimini; geri kalan faaliyet gruplarını oluşturan ana kimyasalların daha ileri işlemlerle üretilen ara ve nihai ürünlerin üretiminden ayırır.

20.1 Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri, ilk formda plastik ve sentetik kauçuk
Bu grup, temel kimyasal maddelerin, gübrelerin ve azot bileşikleri imalatını kapsadığı gibi ilk formda plastik ve sentetik kauçukların imalatını da kapsamaktadır.

20.11 Sanayi gazları imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - sıvılaştırılmış veya sıkıştırılmış inorganik endüstriyel veya tıbbi gazların imalatı: + asal (temel) gazlar, + sıvılaştırılmış veya sıkıştırılmış hava, + soğutucudondurucu gazlar, + karışık endüstriyel gazlar, + karbondioksit gibi soy gazlar, + ayırıcı gazlar. Kapsam dışı olanlar; - metan, etan, bütan veya propan gazlarının çıkarılması, bkz. 06.20,- petrol rafinerisinde etan, bütan veya propan gibi yakıt gazlarının imalatı, bkz. 19.20,- kömür, atık ve benzerlerinden gaz yakıtı imalatı, bkz. 35.21.

20.11.00 Sanayi gazları imalatı
20.12 Boyar maddeler ve pigment imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - birincil formda veya konsantre olarak herhangi bir kaynaktan boya ve pigmentlerin imalatı Kapsam dışı olanlar; - hazır boya ve pigmentlerin imalatı, bkz. 20.30.

20.12.00 Boyar maddeler ve pigment imalatı
20.13 Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı
Bu sınıf, temel işlemleri kullanan kimyasalların imalatını kapsamaktadır. Bu işlemlerin ürünleri, genellikle birbirinden bağımsız kimyasal maddeler veya birbirinden bağımsız kimyasal olarak tanımlanabilecek bileşiklerdir.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- kimyasal maddelerin imalatı (endüstriyel gazlar ve ana metaller hariç),- inorganik asitlerin imalatı (nitrik asit hariç),- alkaliler, çamaşır suyu ve diğer inorganik bazların imalatı (amonyak hariç), - diğer inorganik bileşiklerin imalatı,- demir piritlerin tavlanması,- damıtılmış su (saf su) imalatı. Kapsam dışı olanlar; - endüstriyel gazların imalatı, bkz. 20.11, - azotlu gübrelerin ve azotlu bileşiklerin imalatı, bkz. 20.15, - amonyak imalatı, bkz. 20.15, - amonyumklorid imalatı, bkz. 20.15, -

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 95 / 374

nitrik asit tuzları ve potasyum nitrat imalatı, bkz. 20.15, - amonyum karbonat imalatı, bkz. 20.15, aromatik damıtılmış su imalatı, bkz. 20.53, - ana metallerin imalatı, bkz. bölüm 24.

20.13.01 Kimyasal maddelerin imalatı (endüstriyel gazlar ve ana metaller hariç) 20.13.02 Diğer inorganik bileşiklerin imalatı 20.13.99 b.y.s. diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı
20.14 Diğer organik temel kimyasalların imalatı
Bu sınıf ısı yoluyla parçalama, damıtma gibi temel işlemler kullanılarak kimyasalların imalatını kapsamaktadır. Bu işlemlerin ürünleri, genellikle birbirinden bağımsız kimyasal maddeler veya birbirinden bağımsız kimyasal olarak tanımlanabilecek bileşiklerdir.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- temel organik kimyasalların imalatı:+ asiklik (tek kutuplu) hidrokarbonlar, doymuş ve doymamış,+ siklik (halkalı) hidrokarbonlar, doymuş ve doymamış,+ asiklik ve siklik alkoller,+ mono ve polikarboksilik asitler, asetik asit de dahil,+ diğer oksijen fonksiyonlu bileşikler, aldehidler, ketonlar, kinonlar ve ikili ya da poli oksijen-fonksiyonlu bileşikler,+ sentetik gliserin,+ azot fonksiyonlu organik bileşikler, amin dahil,+ şeker kamışı, mısır veya alkol ve ester üretiminde kullanılan benzer ürünlerin fermantasyonu,+ diğer organik bileşikler, ağaç damıtım ürünleri (örn. odun kömürü) vb. de dahil.- sentetik aromatik ürünler imalatı,- kömür katranının damıtılması. Kapsam dışı olanlar; - birincil formda plastik imalatı, bkz. 20.16, - birincil formda sentetik kauçuk imalatı, bkz. 20.17, - gliserin imalatı, bkz. 20.41, - doğal eter yağı imalatı, bkz. 20.53, - salisilik ve Oasetilsalisilik asitlerin imalatı, bkz. 21.10.

20.14.00 Diğer organik temel kimyasalların imalatı
20.15 Kimyasal gübre ve azot bileşiklerin imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - gübrelerin imalatı: + saf ya da kompleks azotlu, fosfatlı ya da potasyumlu gübreler, + üre, ham doğal fosfatlar ve ham doğal potasyum tuzları, - bileşik azotlu ürünlerin imalatı: + nitrik ve sülfonitrik asitler, amonyak, amonyum klorid, amonyum karbonat, nitritler ve potasyum nitratlar Kapsam dışı olanlar; - guano madenciliği, bkz. 08.91, - böcek ilaçları gibi zirai- kimyasal ürünlerin imalatı, bkz. 20.20. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 96 / 374

20.15.01 Gübrelerin imalatı
saf ya da kompleks azotlu, fosfatlı ya da potasyumlu gübreler, + üre, ham doğal fosfatlar ve ham doğal potasyum tuzları

20.15.02 Bileşik azotlu ürünlerin imalatı
nitrik ve sülfonitrik asitler, amonyak, amonyum klorid, amonyum karbonat, nitritler ve potasyum nitratlar

20.15.99 Diğer kimyasal gübre ve azot bileşiklerin imalatı
20.16 Birincil formlarda plastik hammaddelerin imalatı
Bu sınıf, müşteri isteğine göre hazırlanmamış sentetik reçinelerin imalatı da dahil, reçineler, plastik materyaller ve vulkanize edilemez (kükürtle işlenemez) termoplastik (ısı ile yumuşayan) elastomerler (sentetik kauçuk gibi elastik maddeler), ısmarlama temeline dayalı karıştırılmış ve harmanlanmış reçine imalatını da kapsar. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - birincil formda plastik imalatı: + polimerler, (etilen, propilen, stiren (feniletilen), vinil klorid, vinil asetat ve akrilikler dahil), + poliamitler, + fenollu ve epoksit reçineler ve poliüretanlar, + alkid ve polyester reçineler ve polieterler, + silikonlar, + polimerler bazlı iyon değiştiricileri. Kapsam dışı olanlar; - suni ve sentetik elyaf, filaman ve iplik imalatı, bkz. 20.60, - plastik atıkların parçalanması, bkz. 38.32.

20.16.01 Birincil formlarda plastik imalatı
polimerler, (etilen, propilen, stiren (feniletilen), vinil klorid, vinil asetat ve akrilikler dahil), + poliamitler, + fenollu ve epoksit reçineler ve poliüretanlar, + alkid ve polyester reçineler ve polieterler, + silikonlar, + polimerler bazlı iyon değiştiricileri.

20.16.99 Selülöz ve kimyasal türevlerinin imalatı
20.17 Birincil formda sentetik kauçuk imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - birincil formda sentetik kauçuk imalatı: + sentetik kauçuk, + suni lastik. - sentetik kauçuk ve doğal kauçuk veya kauçuk benzeri lastik (örneğin, balata) karışımların imalatı.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 97 / 374

20.17.01 Birincil formda sentetik kauçuk imalatı
sentetik kauçuk, + suni lastik

20.17.02 Sentetik kauçuk ve doğal kauçuk veya kauçuk benzeri lastik (örneğin, balata) karışımların imalatı
20.2 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı

20.20 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - böcek ilaçları, kemirgen ilaçları, küf öldürücüler, yabancı ot ilaçları imalatı, - çimlenmeyi engelleyen ürünler, bitki büyütme düzenleyicileri imalatı, dezenfektanların imalatı (tarımsal ve diğer kullanımlar için), - başka yerde sınıflandırılmamış diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı. Kapsam dışı olanlar; - gübreler ve azotlu bileşiklerin imalatı, bkz. 20.15.

20.20.01 Böcek ilaçları, kemirgen ilaçları, küf öldürücüler, yabancı ot ilaçları imalatı 20.20.02 Çimlenmeyi engelleyen ürünler, bitki büyütme düzenleyicileri imalatı 20.20.03 Dezenfektanların imalatı (tarımsal ve diğer kullanımlar için) 20.20.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
20.3 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 98 / 374

. . . mineler (emaye) veya lakların imalatı. 20. parfüm. şeffaf veya renkli boyaların imalatı. şeffaf sırlar ve benzer karışımların imalatı.4 Sabun ve deterjan.30 Boya. mineler (emaye) veya lakların imalatı 20. .ve macun imalatı 20. . .41 Sabun ve deterjan ile temizlik ve parlatıcı maddeler imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 99 / 374 .30. 20.matbaa mürekkebi imalatı.cam haline getirilebilir mineler.04 Matbaa mürekkebi imalatı 20.30. vernikler.organik kompozit solventler (çözücüler) ve tinerlerin (incelticilerin) imalatı. hazır pigmentlerin.30. vernikler.99 Diğer boya. temizlik ve parlatıcı maddeleri. yazım ve çizim mürekkebi imalatı.boya maddeleri (konsantre olarak) ve pigmentlerin imalatı. bkz. vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı 20. .03 Hazır boya ya da cila temizleyicileri ve çıkarıcıları imalatı 20.boyalar. 20.02 Organik kompozit solventler (çözücüler) ve tinerlerin (incelticilerin) imalatı 20. vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı 20.kalafat macunları ve benzer ateşe dayanıklı olmayan dolgu veya yüzey müstahzarları imalatı.01 Boyalar. . bkz.macun imalatı.30.12.59. Kapsam dışı olanlar.30.hazır boya ya da cila temizleyicileri ve çıkarıcıları imalatı.

+ diş macunu veya tozu ve ağız temizliği için TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 100 / 374 .13. imalatı.41.+ tekstil yumuşatıcıları (çamaşır yumuşatıcıları dahil).+ ahşap parlatıcıları ve kremleri.+ tekstil yumuşatıcıları (çamaşır yumuşatıcıları dahil).parfüm ve bakım malzemelerinin imalatı: + parfüm ve eau de toilet (losyon ve kolonya dahil).+ suni cilalar ve hazır cilalar. 20. 20. saç dalgalandırıcı ve düzleştirici malzemeler. vatka vb. . + manikür ve pedikür malzemeleri.yüzey-aktif müstahzarların imalatı:+ katı veya sıvı biçimdeki çamaşır tozları ve deterjanlar...sabun imalatı (kozmetik sabunlar hariç)..05 Yüzey-aktif müstahzarların imalatı katı veya sıvı biçimdeki çamaşır tozları ve deterjanlar.. vatka vb.+ bulaşık temizleme ürünleri. keçe vb.14. imalatı 20. ürünler dahil) Kapsam dışı olanlar. kozmetik ve bakım malzemelerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ temizleme pastaları ve tozları (bunlarla kaplanmış veya emdirilmiş kağıt. briyantinler (saç parlatıcılar).+ ahşap parlatıcıları ve kremleri. 20. 20. bkz.gliserin imalatı. cam ve metaller için parlatıcılar.04 Sabun imalatı (kozmetik sabunlar hariç) 20. + güzellik ve makyaj malzemeleri.kozmetik sabun imalatı.+ araç.+ deri parlatıcıları ve kremleri (ayakkabı boyaları dahil). 20.42.kimyasal olarak tanımlanabilen bileşiklerin ayrıştırılması. .+ temizleme pastaları ve tozları (bunlarla kaplanmış veya emdirilmiş kağıt.sabunlu veya deterjanlı kağıt.+ bulaşık temizleme ürünleri.02 Sabunlu veya deterjanlı kağıt. ürünler dahil) 20.01 Organik yüzey-aktif maddelerin imalatı 20. petrol ürünlerinden sentetik gliserin imalatı.41.06 Temizleyici ve parlatıcı ürünlerin imalatı oda parfümleri veya deodorantlar. bkz.+ suni cilalar ve hazır cilalar. vatka.41. + şampuanlar.organik yüzey-aktif maddelerin imalatı. 20. .42 Parfüm. bkz.03 Gliserin imalatı 20.41.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.14..temizleyici ve parlatıcı ürünlerin imalatı:+ oda parfümleri veya deodorantlar. cam ve metaller için parlatıcılar.+ araç.41. + güneş koruyucuları ve bronzlaştırıcı ürünler.+ deri parlatıcıları ve kremleri (ayakkabı boyaları dahil). vatka.41. keçe vb.

42.doğal esansların çıkartılması ve rafine edilmesi. . saç dalgalandırıcı ve düzleştirici malzemeler 20.42. bkz. 20. + tüy dökücü malzemeler.42. + kozmetik sabun imalatı.08 Deodorantlar banyo tuzları ve tüy dökücü malzemeler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 101 / 374 . + deodorantlar ve banyo tuzları.02 Güzellik ve makyaj malzemeleri 20.03 Güneş koruyucuları ve bronzlaştırıcı ürünler 20.04 Manikür ve pedikür malzemeleri 20. briyantinler (saç parlatıcılar).42.42. + tıraş malzemeleri ( tıraş öncesinde ve tıraş sonrasında kullanılan malzemeler dahil).07 Tıraş malzemeleri ( tıraş öncesinde ve tıraş sonrasında kullanılan malzemeler dahil) 20.42.05 Şampuanlar.06 Diş macunu veya tozu ve ağız temizliği için malzemeler(protez korunmasında kullanılan malzemeler dahil) 20.53. 20.malzemeler(protez korunmasında kullanılan malzemeler dahil).01 Parfüm ve eau de toilet (losyon ve kolonya dahil) 20.42.42. Kapsam dışı olanlar.

doğal aromatik ürün özlerinin imalatı..parfümeri ya da gıda imalatı için güzel kokulu ürünlerin karışımlarının imalatı. 20.59.. -Patlayıcılar ve piroteknik (havai fişekler vb.59 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 102 / 374 . fünye.53. 20.00 Uçucu yağların imalatı 20.. 20.00 Patlayıcı madde imalatı 20. 20.) imalatı.parfümeri ve bakım malzemeleri imalatı.51. bkz.51 Patlayıcı madde imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. .20. teşhis malzemeleri gibi başka yerde sınıflandırılmamış kimyasal maddelerin imalatını kapsamaktadır.aromatik damıtılmış suların imalatı. 20.52 Tutkal imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .tutkal ve hazır yapıştırıcıların imalatı.) ürünlerinin. -itici tozların (barut vb.53 Uçucu yağların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. fişek kapsülü. bkz. uçucu yağların ve fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal malzemeler (film ve fotoğraf kağıdı da dahil). (tutkal ve kauçuk bazlı yapıştırıcılar dahil). bkz.09 Kozmetik sabun imalatı 20. patlayıcıların.jelatin ve türevlerinin imalatı.sentetik aromatik ürünlerin imalatı. 20. piroteknik (havai fişekler vb. 20.suni reçine imalatı.52. Kapsam dışı olanlar.42.14.00 Tutkal imalatı 20.42.. yapıştırıcıların..5 Diğer kimyasal ürünlerin imalatı Bu grup.) ürünlerin imalatı. işaret fişekleri ve benzerleri dahil .

kimyasal ürünlerin ambalajsız olarak imalatı.. . filmler. bkz.+ lehim. + tekstil ürünlerinin ve derinin tamamlanmasında kullanılan maddeler.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ hidrolik sıvılar (yağlar). 20.+ hidrolik sıvılar (yağlar). 20.matbaa mürekkebi imalatı. 20.59. bkz. diğer protein maddeleri ve başka yerde sınıflandırılmamış türevleri.+ kompozit teşhis veya laboratuar kimyasalları. diğer protein maddeleri ve başka yerde sınıflandırılmamış türevleri.99. hazır kauçuk gaz pedalları. . + tekstil ürünlerinin ve derinin tamamlanmasında kullanılan maddeler. Kapsam dışı olanlar. yağlama yağı katkı maddeleri. kaplama veya kaynak yaparken kullanılan tozlar ve macunlar.14.59.13. 20.jelatin ve türevlerinin imalatı.03 Jelatin ve türevlerinin imalatı 20. hassaslaştırılmış kağıt ve diğer hassaslaştırılmış pozsuz (boş) malzemelerin imalatı 20.+ lehim.+ çimentolar için hazırlanmış katkı maddeleri. filmler. antifriz ürünleri .+ endüstriyel kullanım için aktifleştirilmiş karbon. katalizörler ve diğer kimyasal ürünler.13.+ kimyasal olarak dönüştürülmüş bitkisel ve hayvansal yağlar.14.+ metalleri temizlemek (dekupajı için) kullanılan maddeler.02 Fotoğrafçılıkta kullanmak için kimyasal malzemelerin imalatı 20. antifriz ürünleri . 20.asfalt-bazlı yapıştırıcıların imalatı.muhtelif kimyasal ürünlerin imalatı.. pepton türevleri.fotoğrafçılıkta kullanmak için kimyasal malzemelerin imalatı. hassaslaştırılmış kağıt ve diğer hassaslaştırılmış pozsuz (boş) malzemelerin imalatı. kaplama veya kaynak yaparken kullanılan tozlar ve macunlar.+ endüstriyel kullanım için aktifleştirilmiş karbon.05 Yazım ve çizim mürekkep imalatı 20.59. yağlama yağı katkı maddeleri. pepton türevleri. .fotografik levhalar.. bkz. 20. damıtılmış su (saf su) imalatı.04 Muhtelif kimyasal ürünlerin imalatı peptonlar.+ kimyasal olarak dönüştürülmüş bitkisel ve hayvansal yağlar.+ peptonlar. katalizörler ve diğer kimyasal ürünler.6 Suni veya sentetik elyaf imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 103 / 374 .+ çimentolar için hazırlanmış katkı maddeleri. bkz.59..diğer temel organik kimyasalların imalatı.01 Fotografik levhalar. .30.+ vuruntu önleyici malzemeler. 20. hazır kauçuk gaz pedalları. 23. bkz.+ metalleri temizlemek (dekupajı için) kullanılan maddeler.+ kompozit teşhis veya laboratuar kimyasalları.+ vuruntu önleyici malzemeler.59.

taranmamış veya diğer bir deyişle bükmek.suni veya sentetik devamlı liflerden dikiş ipliği imalatı.01 Antibiyotikler. salisilik ve O-asetil salisilik asitler gibi ilaçların imalatında farmakolojik özelliklerinden yararlanmak üzere tıbbi olarak etken maddelerin imalatı 21. bkz. Bu bölüm ayrıca tıbbi kimyasalların ve botanik ürünlerinin imalatını da kapsamaktadır.10 Temel eczacılık ürünleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.02 Kanın işlenmesi 21.suni veya sentetik elyafların eğirilmesi. 21. yüksek dayanırlıktaki iplikler dahil.10. . temel vitaminler. 21.60.20. temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ait malzemelerin imalatını kapsamaktadır. bkz. .60 Suni veya sentetik elyaf imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .10.kanın işlenmesi. eğirmek için işlenmemiş sentetik veya suni filaman imalatı. temel vitaminler.10.antibiyotikler. salisilik ve O-asetil salisilik asitler gibi ilaçların imalatında farmakolojik özelliklerinden yararlanmak üzere tıbbi olarak etken maddelerin imalatı: . 13.1 Temel eczacılık ürünleri imalatı 21.99 Diğer temel eczacılık ürünleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 104 / 374 . 20.10.suni veya sentetik tek kat iplik imalatı. .suni veya sentetik filaman elyafı (fitil elyafı)imalatı.00 Suni veya sentetik elyaf imalatı 21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ait malzemelerin imalatı Bu bölüm. . kardelenmemiş. . 13.10.suni veya sentetik tekli filaman veya şerit imalatı Kapsam dışı olanlar.

2 Eczacılığa ait ilaçların imalatı 21.eczacılıkla ilgili ürünlerin perakende ticareti. .canlılar için radyoaktif teşhise yönelik müstahzarların imalatı. bandaj. + çeşitli ilaçlar. 32.).04 Tıbbi olarak hazırlanmış pansuman pamuğu. sargı bezi ve benzerlerinin imalatı 21.20. . bkz. eczacılıkla ilgili ürünlerin toptan ticareti. 82.46.20 Eczacılığa ait ilaçların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. gebelik testleri de dahil. bkz. 21. 72.50. Kapsam dışı olanlar.ilaçların imalatı: + antiserum (panzehir) ve diğer kan fraksiyonları. .50. .73. + çeşitli ilaçlar. papatya vb.01 İlaçların imalatı antiserum (panzehir) ve diğer kan fraksiyonları.20.eczacılıkla ilgili ürünlerin paketlenmesi.20.99 Diğer eczacılığa ait ilaçların imalatı 22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 105 / 374 . bkz. kemik dolgu malzemeleri(alçı) imalatı. benzeri ile tedavi olunan hastalığa ait olan preparatlar dahil 21. dişçilikle ilgili yapıştırıcı malzemeler imalatı. gazlı bez.20.83. 10. harici kullanım için gebeliği önleyici kimyasal ürünlerin ve gebeliği önleyici hormonal ilaçların imalatı. 32. tıbbi teşhise yönelik malzemelerin imalatı. bkz.eczacılıkla ilgili ürünler ve biyo teknolojik eczacılıkla ilgili ürünler için araştırma ve geliştirme faaliyetleri. bkz. benzeri ile tedavi olunan hastalığa ait olan preparatlar dahil.şifalı ot karışımlarının imalatı (nane. . bkz. bkz.92. 47. bkz.03 Tıbbi teşhise yönelik malzemelerin imalatı.cerrahi kumaşların imalatı.50.bio teknolojik eczacılıkla ilgili ürünlerin imalatı . gebelik testleri de dahil 21.20. + aşılar. dişçilikle ilgili dolgu malzemeleri imalatı. 46.1.21.02 Harici kullanım için gebeliği önleyici kimyasal ürünlerin ve gebeliği önleyici hormonal ilaçların imalatı 21. . . mine çiçeği. . 32. + aşılar.

uçaklar.kauçuk ve lastik onarım malzemelerinin imalatı.20. donanımlar.02 İç lastik imalatı 22. lastiklerin kaplanması için `sırt geçirme`şeritleri ve benzerlerinin imalatı. mobilyalar ve diğer kullanımlar için tekerleklastiği imalatı:+pnömatik (havalı) lastikler. lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi Bu sınıf aşağıdakilerikapsamaktadır. lastiklerin kaplanması için `sırt geçirme`şeritleri ve benzerlerinin imalatı 22. 22.04 Lastiğin yeniden işlenmesive sırt geçirilmesi 22. 22.Bu bölüm kauçuk ve plastik ürünlerin imalatını kapsamaktadır. oyuncaklar.11.11.iç lastikimalatı. imalat sürecinde kullanılan ham maddelere göre karakterize edilmektedir. oyuncaklar.+sert veya yumuşaklastikler.. bu alt kısım içinde zorunlu olarak yer alan maddelerin tüm ürünlerin imalatının bu bölümde sınıflandırılacağı anlamına gelmemektedir.Bu bölüm.19 Diğer kauçuk ürünleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 106 / 374 .. 45.11.lastiğin yeniden işlenmesive sırt geçirilmesi.11. 22. hareketlimakineler.11 İç ve dış lastik imalatı. mobilyalar ve diğer kullanımlar için tekerleklastiği imalatı pnömatik (havalı) lastikler. . lastik yanakları.lastik ve iç lastik tamiratı ve yerine monte edilmesi ya da değiştirilmesi. Kapsam dışı olanlar.19.1 Kauçuk ürünlerin imalatı Bu grup kauçuk ürünlerin imalatını kapsamaktadır.01 Araçlar. hareketlimakineler.+sert veya yumuşaklastikler 22.araçlar..03 Değiştirilebilir dış lastik(lastik tabanı).. lastik yanakları. .değiştirilebilir dış lastik(lastik tabanı). donanımlar. bkz. bkz. uçaklar. 22. Bununla beraber.

şeritler. bkz. levhalar. bkz.şişirilebilir sal ve botların imalatı. bağlantı parçaları ve contalar. pipetler. sıcak su torbaları..96.+ giyim eşyalarının kauçuk parçaları. (vulkanize edilmemiş.kord bezi imalatı. 31. emzikler.sert kauçuktan pipo saplarının imalatı.20. (kıyafetler hariç).40. 14. kauçuktan şişme hayvanlar. çubuklar. 22. 32. çubuklar. .19.19. saç iğnelerinin. 20..+ kauçukla kaplanmış silindirik ürünler.+ kauçuk taşıma veya kasnak bağları ya da kayışları.19. emzikler. (dikişsiz olarak bir araya getirilenler)+ kauçuk tabanlar ve ayakkabıların diğer kauçuk parçaları.+ şişme kauçuk yataklar.02 Borular.doğal veya sentetik kauçuk ürünleri imalatı. şeritler..52.05 Kauçuk tabanlar ve ayakkabıların diğer kauçuk parçaları TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 107 / 374 .. .11.19.+ şişirilebilir kauçuk balonlar. profil şekiller. bkz.+ kauçuk iplik ve halat. bigudilerin ve benzerlerinin imalatı. . vulkanize edilmiş veya sertleştirilmiş) kauçuk tabakalar.kauçuktan oyunların ve oyuncakların (çocuklar için küçük havuzlar.+ borular.30.+ kauçuk hijyenik ürünler: gebelik önleyici prezervatifler. . toplar ve benzerleri dahil) imalatı. 22.19. (dikişsiz olarak bir araya getirilenler)+ kauçuk iplik ve halat. 14. 22. pipetler.lastik ayakkabı imalatı. sıcak su torbaları. . vulkanize edilmiş veya sertleştirilmiş):+ kauçuk tabakalar.+ şişme kauçuk yataklar.19. bigudilerin ve benzerlerinin imalatı. bkz.+ kauçukla kaplanmış silindirik ürünler. bkz.`sırt geçirme` şeritleri imalatı. levhalar. hortumlar. bkz. 22.kauçuğun yeniden kullanılır hale getirilmesi. biberonlar vb.kauçuktan fırçaların imalatı.12.03. bkz.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.kaplanmamış gözenekli kauçuktan yatakların imalatı.+ giyim eşyalarının kauçuk parçaları. .elastik giyim eşyası kumaşlarının imalatı.+ kauçukla kaplanmış iplik ve dokumalar. (vulkanize edilmemiş.32. ..14. saç iğnelerinin. bkz.+ kauçukla kaplanmış iplik ve dokumalar+ kauçuktan halka. çocuklar için kauçuktan şişme botlar.+ şişirilebilir kauçuk balonlar. 13. 15. 30.03 Kauçuk taşıma veya kasnak bağları ya da kayışları 22.04 Kauçuk hijyenik ürünler: gebelik önleyici prezervatifler. . Kapsam dışı olanlar.sert kauçuktan pipo saplarının imalatı.sert kauçuktan tarakların. bkz..kauçuktan fırçaların imalatı. . bkz. biberonlar vb.kauçuk bazlı tutkalların ve yapışkanların imalatı.sert kauçuktan tarakların. .. 30.11. hortumlar 22.01 Doğal veya sentetik kauçuk ürünleri imalatı.. profil şekiller.kauçuktan spor malzemeleri imalatı. 32. 38.

. folyo. .s.y. şişeler vb. .21. 22. borular ve hortumlar. içeri atılarak kalıplama.06 Kauçuktan halka.01 Plastikten yarı mamul ürünlerin imalatı plastik tabaka. 22. 22.99 b.plastik bavul ve el çantası imalatı. boru ve hortum bağlantı elemanları. bkz.22 Plastik ambalaj malzemesi imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. levha. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 108 / 374 .1. Bunların bir çoğu için üretim süreci öyle geniştir ki birçok değişik çeşit ürün meydana getirilebilir. darbe ile kalıplama. şerit vb. kullanılan bu işlemlere örnek olarak basınç uygulayarak kalıplama. (kendinden yapışkanlı olsun veya olmasın). .12.21. Kapsam dışı olanlar. diğer kauçuk ürünleri imalatı 22. çuvallar. blok. (kendinden yapışkanlı olsun veya olmasın). şerit vb. 20. kasalar. bkz. bkz. . damacanalar.19.birincil formda plastik imalatı. yeni ya da kullanılmış (örn.mamul plastik ürünlerin imalatı: + plastik tüpler. . tüp ve profil imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. çekilerek kalıplama.16. film.2 Plastik ürünlerin imalatı Bu grup. bağlantı parçaları ve contalar 22.plastikten yarı mamul ürünlerin imalatı: + plastik tabaka.21. kutular.02 Mamul plastik ürünlerin imalatı plastik tüpler.selefon film. sandıklar. 22.03 Selefon film.sentetik veya doğal kauçuk 22. levha. şerit veya levha Kapsam dışı olanlar. boru ve hortum bağlantı elemanları. film.21 Plastik tabaka. 15. levha. ve kalıba dökme gösterilebilir. yeniden dönüştürülmüş) her hangi bir plastik maddenin işlenerek ara ürün ya da nihai ürün oluşturulmasını kapsamaktadır. . borular ve hortumlar. şerit veya levha 22.22.19. ürünleri imalatı. folyo. blok.malların ambalajlanması için gerekli plastik malzemelerin imalatı: + plastik torbalar.

. lavabolar.02 Plastik tanklar. yer döşeme malzemesi gibi esnek yer kaplamalarının imalatı.04 Plastikten sıhhi ürünler plastik banyolar. duvar ya da tavan kaplamaları 22.05 Vinil (bir tür sağlam plastik). lavabolar.plastik sofra takımları.22. + plastik tanklar. . duş-kabinleri.01 Plastik kapılar. 22.plastik inşaat malzemesi imalatı: + plastik kapılar. panjurlar. duş-kabinleri. şekilde plastik zemin.22. süpürgelikler (PVC`den olanlar dahil). şekilde plastik zemin. yer döşeme malzemesi gibi esnek yer kaplamalarının imalatı 22.03 Rulo ya da karo vb. pencereler. rezervuarlar (depolar). panjurlar. pencereler. güneşlikler. rezervuarlar (depolar) 22. güneşlikler.vinil (bir tür sağlam plastik).06 Plastik suni taş imalatı 22. + plastikten sıhhi ürünler: plastik banyolar. su fışkırtan sifonlar vb. . süpürgelikler (PVC`den olanlar dahil) 22. duvar ya da tavan kaplamaları. çerçeveler.23. klozetler (kapakları dahil).23. + rulo ya da karo vb..23 Plastik inşaat malzemesi imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.29 Diğer plastik ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. su fışkırtan sifonlar vb. mutfak takımları ve tuvalet TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 109 / 374 . .. çerçeveler.plastik suni taş imalatı 22.23.23. klozetler (kapakları dahil).23.00 Plastik ambalaj malzemesi imalatı 22.23.

. taşıyıcı ve kasnak taşıyıcıları. seramik ürünleri. 23.01. düz cam. izolasyon bağlantı parçaları.11 Düz cam imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 15. 31. 31. 32.20. kendinden yapışan plastik manyetik bantlar.kaplanmamış gözenekli kauçuktan yatak imalatı.eşyalarının imalatı.1 Cam ve cam ürünleri imalatı Bu grup.30. bkz.09. mobilyalar için plastik parçalar. ve dişçilikle ilgili plastik uygulama ürünlerinin imalatı. kiremit ve fırınlanmış kil ürünleri ile tutkal ve sıva ürünleri gibi ham maddelerden nihai ürünler imalatını da kapsamaktadır. . teknik cam eşya vb. 23. plastik duvar kağıtları.02 Çeşitli plastik ürünlerin imalatı plastik başlık.29.s. bkz. Kapsam dışı olanlar. . taşıyıcı ve kasnak taşıyıcıları. plastik oyunlar ve oyuncakların imalatı. cam ve cam ürünleri (örn. 31. 32. . . . diğer plastik ürünlerin imalatı 23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı Bu bölüm.tıbbi. 22.29. 22. renkli veya boyalı düz cam dahil). 32. plastik ayakkabı topukları. plastik duvar kağıtları. mutfak takımları ve tuvalet eşyalarının imalatı 22. plastik giyim eşyaları (dikişsiz olarak bir araya getirilenler) . bkz. mineral kaynaklı tek bir madde ile ilgili olan imalat faaliyetlerini kapsamaktadır. plastikten büro ve okul malzemeleri.plastik mobilya imalatı.). 15.plastik spor malzemelerinin imalatı. bkz.y.99 b. plastik giyim eşyaları (dikişsiz olarak bir araya getirilenler) . (telli. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 110 / 374 .plastik ayakkabı imalatı.plastikten yapılmış sert şapkalar ve diğer kişisel koruyucu donanımların imalatı.99.düz cam imalatı. bkz. kendinden yapışan plastik manyetik bantlar.01 Plastik sofra takımları. plastik saç bigudileri.02. izolasyon bağlantı parçaları.plastik bavul ve benzeri bagaj eşyalarının imalatı. bkz. plastikten büro ve okul malzemeleri. aydınlatma malzemelerinin plastik parçaları. plastikten sigara ağızlık ve tabakaları.40.29.göz sağlığında (oftalmoloji) kullanılan plastik maddelerin imalatı.50. plastik saç bigudileri. 32. . elyaf. tuğla. Şekillendirilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiş taş ve diğer mineral ürünlerin imalatı da bu bölüme dahildir.çeşitli plastik ürünlerin imalatı: + plastik başlık. . plastikten biblo. çukur camlar. aydınlatma malzemelerinin plastik parçaları. 32. plastikten biblo. . bkz. plastik tuhafiye eşyaları vb. plastik ayakkabı topukları. plastikten sigara ağızlık ve tabakaları.50. bkz. plastik tuhafiye eşyaları vb. . Bu bölüm. plastik taraklar. bkz. mobilyalar için plastik parçalar. her hangi bir işlem yapılmış cam ve cam eşyalarının tüm biçimlerini kapsamaktadır. plastik taraklar.12. 31.03.

.cam bardaklar.02 Cam bardaklar.31.14. .01 Camdan veya kristalden şişe ve diğer muhafaza ürünlerinin imalatı 23. . .cam elyafı imalatı (cam yünü ve bunlardan yapılmış dokuma dışı ürünler dahil). Kapsam dışı olanlar.40.13. 23. 23.20. ev içinde kullanılan diğer cam eşya veya kristal eşyaların imalatı 23.23. 23.12 Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . 27.11.00 Düz cam imalatı 23.13 Çukur cam imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 13. bkz.cam oyuncakların imalatı. bkz. 32.çok katlı yalıtım camlarının imalatı. .12.sertleştirilmiş emniyet camı ve temperli düz cam imalatı.19 Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dahil) TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 111 / 374 .cam elyafından dokunmuş mensucatların imalatı. . . cam ayna imalatı.00 Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi 23.13.00 Cam elyafı imalatı 23.camdan veya kristalden şişe ve diğer muhafaza ürünlerinin imalatı.veri iletimi veya görüntülerin canlı olarak iletilmesi için fiber optik kabloların imalatı.14 Cam elyafı imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. bkz. ev içinde kullanılan diğer cam eşya veya kristal eşyaların imalatı.

imalatı. .50.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.camdan kaldırım bloklarının (tuğlalarının) imalatı. tuğlalar vb.19. bloklar. mufllar (mufl ocağı). borular vb. .optik tarzda işlenmiş optik eşyaların imalatı.kol saati veya duvar saati camlarının. . kandiller.20 Ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı Bu sınıf madencilik ve taş ocakçılığındaki metalik olmayan ürünlerden ara mamul ürünlerin imalatını kapsamaktadır. 32.20. 23.20. dolamit (beyaz mermer) ya da kromit içeren ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 112 / 374 . tuğlalar vb.01 Ateşe dayanıklı seramik ürünlerin imalatı silisli süzme topraktan (kiselgur) ısı-yalıtımlı seramik ürünler.ateşe dayanıklı çamur. . bkz. . Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. optik camların ve optik tarzda işlenmemiş olan optik eşyaların imalatı. dolamit (beyaz mermer) ya da kromit içeren ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı. borular vb. . .imitasyon ziynet eşyalarında kullanılan cam eşyaların imalatı. Kapsam dışı olanlar. 23. . bloklar. fenerler için cam muhafazaların imalatı.03 Magnezit.20.camdan yapılan heykelciklerin imalatı. harç. + ateşe dayanıklı seramik imbikler. 23. püskürtme tüpleri. + ateşe dayanıklı briketler.. potalar (döküm potaları). tüpler.70. beton vb.şırıngaların ve diğer tıbbi laboratuar malzemelerinin imalatı..ateşe dayanıklı seramik ürünlerin imalatı: + silisli süzme topraktan (kiselgur) ısı-yalıtımlı seramik ürünler. potalar (döküm potaları).02 Ateşe dayanıklı briketler. hijyenik amaçlı veya eczalık da kullanılan cam eşyaların imalatı.00 Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dahil) 23..camdan çubuk ve tüp imalatı. .2 Ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı 23. . . mufllar (mufl ocağı). tüpler. Ayrıca bu sınıf aşağıdakileri de kapsamaktadır.laboratuarlarda. 26.magnezit.lambalar.cam izolasyon malzemelerinin ve cam izolasyon bağlantı parçalarının imalatı. bkz. . 23. püskürtme tüpleri. P656+ ateşe dayanıklı seramik imbikler.

olukların vb.4.ateşe dayanıklı olmayan kilden inşaat malzemesi imalatı: + seramik tuğlaların. 23.32 Fırınlanmış kilden briket. bkz. borular.suni taşların imalatı (örn.20. bkz.31. tuğla ve inşaat malzemeleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.31.ateşe dayanıklı olmayan seramik döşemelerin ve seramik kaldırım taşlarının imalatı. 23. kiremitlerin. baca tuğlalarının. bkz. kiremit. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 113 / 374 .ateşe dayanıklı olan seramik ürünlerin imalatı.01 Ateşe dayanıklı olmayan seramik yer karoların ya da duvar fayanslarının ve karolarının. borular.23.01 Ateşe dayanıklı olmayan kilden inşaat malzemesi imalatı seramik tuğlaların.02 Ateşe dayanıklı olmayan seramik döşemelerin ve seramik kaldırım taşlarının imalatı 23. Kapsam dışı olanlar. . kiremitlerin.31 Seramikten karo ve fayans imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.ateşe dayanıklı seramik ürünleri imalatı. karo.lerinin imalatı 23.ateşe dayanıklı olmayan seramik yer karoların ya da duvar fayanslarının ve karolarının. . bkz.3 Kilden inşaat malzemeleri imalatı 23. 23.23. 23. . olukların vb.20. . baca tuğlalarının. bkz. .pişmiş kilden döşemelik blokların imalatı. . mozaik küplerin vb. mozaik küplerin vb. .lerinin imalatı.32. 22.32. suni mermerler). 23. 23. .20.lerinin imalatı.99 Diğer ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı 23.lerinin imalatı. Kapsam dışı olanlar. + seramik tuğlalar ve kiremitlerin imalatı.inşaat malzemesi ve ateşe dayanıklı olmayan seramikten ürünlerin imalatı.

. Kapsam dışı olanlar.ateşe dayanıklı seramik ürünlerin imalatı. 23.seramik inşaat malzemelerinin imalatı.20.01 Seramik sofra takımları ve diğer ev veya tuvalet eşyalarının imalatı 23.heykelciklerin. .41. klozet vb.41. Kapsam dışı olanlar. klozet vb. 23.4 Diğer porselen ve seramik ürünlerin imalatı Bu sınıf madencilik ve taş ocakçılığındaki metalik olmayan ürünlerden nihai ürünlerin imalatını kapsamaktadır.. bkz. 32.seramik sıhhi ürünlerin imalatı. bibloların ve diğer dekoratif amaçlı seramik eşyaların imalatı 23. 23. .42 Seramikten yapılan sıhhi ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.02 Heykelciklerin.13. . 23.seramik oyuncak imalatı.02 Pişmiş kilden döşemelik blokların imalatı 23. lavabo.40.32.3. .23. bibloların ve diğer dekoratif amaçlı seramik eşyaların imalatı. .42. . 23. 32. banyo küveti.diğer seramik ürünlerin imalatı. bkz. .imitasyon (taklit) ziynet eşyaları imalatı.01 Seramik sıhhi ürünlerin imalatı lavabo.seramik sofra takımları ve diğer ev veya tuvalet eşyalarının imalatı. bkz.42. 23. bkz.41 Seramik ev ve süs eşyası imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.99 Diğer seramik ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 114 / 374 . banyo küveti.

. 23.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı 23.seramik inşaat malzemelerin imalatı.43. bkz. 23.Klinker ve suya dayanıklı çimento imalatı. kavanozların ve çeşitli benzer ürünlerin imalatı. . .seramik sıhhi ürünlerin imalatı. . bkz.51 Çimento imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.42. 23. bkz.3. 32. .ateşe dayanıklı seramik ürünlerin imalatı.seramikten elektrik yalıtım malzemelerinin ve bağlantı parçalarının imalatı. 23. kimyasal ve endüstriyel ürünlerin imalatı.suni taşların imalatı (örn. . 23. portland.20. . . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 115 / 374 . 23.49 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.43 Seramik yalıtım malzemeleri ve bağlantı parçalarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. Kapsam dışı olanlar. .23. bkz.5 Çimento. .50.00 Seramik yalıtım malzemeleri ve bağlantı parçalarının imalatı 23.23.49. kireç ve alçı imalatı 23.20. .44 Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 23. Kapsam dışı olanlar.seramik ve demirli mıknatısların imalatı.başka yerde sınıflandırılmamış seramik ürünlerin imalatı.44.seramikten laboratuar ürünlerinin.00 Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı 23.suni diş imalatı. 22.malların taşınması ya da ambalajlanması için kullanılan seramik çömleklerin. suni mermerler). bkz.ateşe dayanıklı seramik ürünlerin imalatı. . bkz.

63. 32.çimentodan yapılmış ürünlerin imalatı. bkz. beton vb.64.20.61. pano.52. 23. cüruf çimento ve süper fosfat çimentolar dahil. briket. tuğla. .62. kazıklar ve benzeri ürünler.69. beton ya da suni taştan bina ya da bina dışı inşaat amaçlı prefabrik temel yapısal elemanların imalatı. 23.52.. 23. . çimento ya da suni taş TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 116 / 374 .alçı ürünleri imalatı.03 Sönmüş dolamit (beyaz mermer) imalatı 23.6 Beton. sönmüş kireç ve suya dayanıklı kireç imalatı.00 Çimento imalatı 23.69. çimento ve alçıdan yapılmış eşyaların imalatı 23.inşaatta kullanmak üzere önceden kalıba dökülmüş beton.alüminyumlu çimento (boksit çimentosu). imalatı.61 İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 23. 23. çimento ya da suni taş mamullerinin imalatı:+ karo.01 Sönmemiş kireç.02 Sönmüş alçı taşından ya da sönmüş sülfattan alçı imalatı 23.çimento. . .dişçilikte kullanılan çimentoların imalatı.50. kaldırım taşı. bkz.sönmemiş kireç. bkz. sönmüş kireç ve suya dayanıklı kireç imalatı 23.hazır karışım ve kuru karışım çimentoların ve harçların imalatı. panel. . bkz.52. . 23.sönmüş alçı taşından ya da sönmüş sülfattan alçı imalatı.ateşe dayanıklı harç. 23.. 23.52 Kireç ve alçı imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. 23. direkler. . Kapsam dışı olanlar. Kapsam dışı olanlar.51.01 İnşaatta kullanmak üzere önceden kalıba dökülmüş beton.levha.

inşaatta kullanıma yönelik alçı ürünleri imalatı. pano.02 Çimento.63. .61. bkz.ateşe dayanıklı harç imalatı. Kapsam dışı olanlar. 23. .kuru betonların ve harçların imalatı. panolar.. bkz. paneller vb.toz harç imalatı.20. bkz.63 Hazır karma beton imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 23.levha. 23.ateşe dayanıklı çimento imalatı.mamullerinin imalatı karo.64.00 Toz harç imalatı 23. .63.64 Toz harç imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .00 İnşaat amaçlı alçı ürünlerinin imalatı 23. 23. . kaldırım taşı. direkler.65 Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 117 / 374 . Kapsam dışı olanlar. briket. panel. + levhalar. 23.62.62 İnşaat amaçlı alçı ürünlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . tuğla.00 Hazır karma beton imalatı 23. beton ya da suni taştan bina ya da bina dışı inşaat amaçlı prefabrik temel yapısal elemanların imalatı 23. kazıklar ve benzeri ürünler 23. 23.hazır ve kuru karma beton ve harç imalatı.20.

mobilya. örn. sarnıçlar. alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı 23. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 118 / 374 . diğer levhalar.11. vazolar.69. . pencere çerçeveleri vb.9. alçı. lavabolar. sazlar) yapı malzemeleri imalatı. alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. diğer levhalar. çimento ya da suni taştan diğer ürünlerin imalatı: + heykel. kamış.. Kapsam dışı olanlar. + oluklu levha. borular.02 Asbestli çimento veya selüloz lifli çimento ya da benzerlerinden ürünlerin imalatı oluklu levha. . tüpler. bkz. şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi 23. leğenler. panolar. oluklar. leğenler.beton. mobilyalar. saman. pencere çerçeveleri vb.00 Beton. zımpara taşları ve benzeri ürünlerin üretilmesi. 23. ..asbestli çimento veya selüloz lifli çimento ya da benzerlerinden ürünlerin imalatı. 08. tüpler. yollarda. alçı veya diğer mineral yapıştırıcılar ile bir araya getirilmiş bitkisel maddelerden (odun yünü. şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi.70 Taş ve mermerin kesilmesi.65. kavanozlar. saman. 23.çimento. kamış. oluklar. sarnıçlar. . 23.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. çiçek saksıları vb.7 Taş ve mermerin kesilmesi. borular. sazlar) yapı malzemeleri imalatı 23.01 Çimento. bkz. çatı yapımında kullanılmak üzere taş ve mermerin kesilmesi.69 Beton. mobilyalar. değirmen taşları. .inşaatta.taş mobilyaların imalatı. panolar. 23. şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kabristanlarda.65. kaba yontulmuş taş üretimi. kavanozlar. . alçak ve yüksek kabartmalar. alçı veya diğer mineral yapıştırıcılar ile bir araya getirilmiş bitkisel maddelerden (odun yünü. karolar.taşocağında yapılan faaliyetler. lavabolar. karolar.

yollarda.00 Aşındırıcı taş ürünlerin imalatı 23. bkz.9 Aşındırıcı ürünlerin ve başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı Bu grup. örn. . .grafit elektrot imalatı. değirmen taşları.23. asfalt bazlı yapıştırıcılar. .29.99 Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.91 Aşındırıcı taş ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kömür katranı zifti vb. çatı yapımında kullanılmak üzere taş ve mermerin kesilmesi.01 İnşaatta.asfalt veya benzeri malzemelerden ürünlerin imalatı.karbon ve grafit elyaf ve ürünleri imalatı (elektrotlar ve elektrikli uygulamalar hariç). bileyi veya parlatma taşları ve doğal ya da suni aşındırıcı ürünlerin imalatı.yumuşak zeminli zımpara ürünleri (örneğin zımpara kağıdı) dahil. . genleştirilmiş killer ve benzer ısı-yalıtım. 23. 23..karbon veya grafit contaların imalatı. şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi 23. kabristanlarda.70.90. .02 Taş mobilyaların imalatı 23. 27. .91.14.cam yünlerinin ve dokunmamış cam yününden yapılan ürünlerin imalatı. . . pulları soyulmuş magnezyum mikaları. bkz. suni zımpara (korendon) imalatı Kapsam dışı olanlar. metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatını kapsamaktadır.çeşitli mineral maddelerden ürünlerin imalatı: + işlenmiş mika ve mikadan ürünler.99.mineral maddeler ya da selüloz esaslı sürtünme balatası ve bunların monte edilmemiş parçalarının imalatı. turbadan ürünler. bkz.70. .00 Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 119 / 374 . grafitten ürünler (elektrikli ürünler hariç) vb. 28.mineral yalıtım maddeleri imalatı: + cüruf yünleri. 23. 23. ses-yalıtım ya da ses emen materyaller. madeni yünler ve benzer mineral yünler.

şerit.çelikten sıcak haddelenmiş bar ve çubukların üretilmesi.demir alaşımlarının imalatı.10.çelikten yarı mamuller üretilmesi. çelik fırınları. elektroliz veya diğer kimyasalsüreçleruygulanarak istisnai saflıkta demir üretilmesi.kütük veya diğer birincil formlarda çelik üretilmesi. . .demirin ve diğer sünger demir ürünlerinin doğrudan indirgenmesi yoluyla demir çelik ürünlerinin imal edilmesi.10. blok veya diğer birincil formlardaki dökme demir (pik demir) ve aynalı demir (spiegeleisen) üretimi. levha.demiryolu ray hattı malzemelerinin üretimi (birleştirilmemiş raylar). 24. hurdadan elde edilen demir içeren ve demir içermeyen metallerin eritilmesi ve/veya ayrıştırılması faaliyetlerini kapsamaktadır. bar veya tel yapmak amacıyla haddeleme.31.çelikten sıcak haddelenmiş açık profil üretilmesi.demir ya da çelik hurdaların yeniden eritilmesi. 24.10. Eritme ve ayrıştırma işlemleri sonucunda elde edilen çıktı genellikle ingot (kütük) halinde olup.10 Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.1 Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı Bu grup.01 Maden eritme ocakları.çelikten sıcak veya soğuk çekilmiş yassı hadde ürünleri. 24. çubuk. .çelikten ve kaynaklı çelikten açık profillerin üretimi. . erimiş halde olan çıktı ise dökümler ile diğer ana metal ürünleri yapmak için kullanılır. .külçe. .maden eritme ocakları. . . maden. 24. demir külçesi.24 Ana metal sanayii Bu bölüm elektro metalürjik ve diğer metalürjik teknikleri kullanarak. demir alaşımlarının imalatı gibi faaliyetleri kapsamaktadır. haddehane makineleri ve bitirme haddelerinin işletilmesi.03 Demir alaşımlarının imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 120 / 374 . . Bu kısım aynı zamanda diğer kimyevi elementlerin saf metallere dönüştürülmesi ile metal alaşımların ve süper alaşım imalatını da kapsamaktadır. haddeden çekme ve kalıptan çekme işlemlerinde kullanılırken.demir granül ve demir tozu üretilmesi . haddehane makineleri ve bitirme haddelerinin işletilmesi 24. ergimiş veya katı formda pik demir imalatı. Kapsam dışı olanlar. demir cevherinin doğrudan indirgenmesi. blok veya diğer birincil formlardaki dökme demir (pik demir) ve aynalı demir (spiegeleisen) üretimi 24.soğuk haddelenmiş bar imalatı .02 Külçe. . pik demirin çeliğe dönüştürülmesi. . . bkz. . çelik fırınları.

20 Çelikten tüpler.07 Çelikten yarı mamuller üretilmesi 24.s.10.06 Kütük veya diğer birincil formlarda çelik üretilmesi 24. elektroliz veya diğer kimyasalsüreçleruygulanarak istisnai saflıkta demir üretilmesi 24.10.10. ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı 24.05 Demir ya da çelik hurdaların yeniden eritilmesi 24.24.çelikten sıcak haddelenmiş bar ve çubukların üretilmesi. borular. çelikten ve kaynaklı çelikten açık profillerin üretimi 24.2 Çelikten tüpler. içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı 24.04 Demirin ve diğer sünger demir ürünlerinin doğrudan indirgenmesi yoluyla demir çelik ürünlerinin imal edilmesi. borular.y. . içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 121 / 374 .08 Çelikten sıcak veya soğuk çekilmiş yassı hadde ürünleri.10.10. çelikten sıcak haddelenmiş açık profil üretilmesi.10.99 b.

dış çapı 406...4 mm veya daha az olan kaynaklanmış hassas tüplerin ve boruların imalatı. dirsekler ve küçültülmüş parçalar gibi.sıcak haddeleme veya sürekli döküm yoluyla elde edilen bar veya çubuk şeklinde olabilen bir ara ürünün daha ileri işlemler için sıcak haddeleme. borular. bkz..... sıcak haddelenmiş dikişsiz çelik boruların dövülmesiyle.4 mm ve daha az olan kaynaklanmış tüp ve boruların imalatı. 24. boyuna veya spiral kaynaklı yassı ürünlerin sürekli soğuk veya sıcak kalıplanmasıyla dairesel kesitli olan ve sıcak veya soğuk haddelenmiş. 24.sıcak haddelenmiş ve boyuna veya spiral olarak kaynak yapılmış olan yassı ürünlerden soğuk olarak şekillendirilen. 24.çelikten dişli vidalar ve diğer boru veya tüp parçaları.52.soğuk çekme.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. boyuna kaynaklı şeritlerden sıcak veya soğuk kalıplanmasıyla şekillendirilen dairesel kesitli olmayan dış çapı 406.sıcak haddelenmiş yassı ürünlerin veya çelik çubukların soğuk olarak tekrar haddelenmesi yoluyla kangal veya düz olarak 600 mm`den daha az genişliğe TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 122 / 374 .. Kapsam dışı olanlar.4 mm.31 Barların soğuk çekilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .dairesel kesitli tüp ve boruların ileri işlemlerle. .00 Çelikten tüpler. sıcak ekstrüzyon veya diğer sıcak işleme yöntemleriyle dikişsiz boru. çeliğin soğuk işlenmesiyle diğer ürünlerin imal edilmesini kapsamaktadır.32 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 24. içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı 24.soğuk çekmeyle veya soğuk haddelemeyle ya da soğuk kalıplamayla dairesel olmayan kesitli tüpler ve borular için şekillendirilmiş.tel çekme.sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlerin işlenmesi ile yassı flanşların ve döküm halkalı flanşların imalatı. dış çapı 406. 24. yuvarlak veya yuvarlak olmayan kesitli içi boş boru veya profil olarak imalatı.34. taşlama veya burma yoluyla çelik bar ve dolu kesitli çelik profil imalatı Kapsam dışı olanlar.31.sıcak veya soğuk haddelenmiş.3 Çeliğin ilk işlenmesindeki diğer ürünlerin imalatı Bu grup. . dirsekli bağlantı parçalarının imalatı. borular ve içi boş profillerin sadece soğuk çekilmesiyle sıcak haddelenmiş veya sıcak ekstrüzyonlanmış hassas ve hassas olmayan dikişsiz tüp ve boruların imalatı. kaynaklanmış veya daha ileri bir işleme tabi tutulmuş olarak dağıtılan boyuna kaynaklanmış ve sıcak veya soğuk haddelenmiş şeritlerin sıcak veya soğuk kalıplanmasıyla. bkz.savurma döküm yöntemiyle dikişsiz çelik boruların ve tüplerin imalatı.20. soğuk çekilmesiyle veya soğuk haddelenmesiyle ve dairesel kesitli olmayan tüpler. .`yi aşan kaynaklı borular ve tüplerin imalatı.00 Barların soğuk çekilmesi 24.

yassı olarak haddelenmiş çelik ürünlerin imalatı. . . bkz. 25. . gümüş.31. .yarı işlenmiş değerli metal üretimi. bkz.yassı haddelenmiş çelik ürünlerin silindirli mikserde kademeli olarak soğuk şekillendirilmesi veya presle katlanması ile elde edilen açık profil imalatı. 24. soğuk biçimlendirilmiş veya soğuk katlanmış oluklu levhaların ve sandviç panellerin imalatı. ..barların ve dolu çelik profillerin çekilmesi.01 Değerli ana metallerin üretimi işlenmiş veya işlenmemiş değerli metallerin üretilmesi ve rafine edilmesi: cevher veya hurdadan TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 123 / 374 .33 Soğuk şekillendirme veya katlama Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.54. bkz.ana metallerin gümüşle kaplanması.33.değerli ana metallerin üretimi : + işlenmiş veya işlenmemiş değerli metallerin üretilmesi ve rafine edilmesi: cevher veya hurdadan altın.93.00 Tellerin soğuk çekilmesi 24.demir dışı metallerin dökümü.ana metallerin veya gümüşün altınla kaplanması . 24. .00 Soğuk şekillendirme veya katlama 24.41. bkz.12.değerli metal mücevherat imalatı. 24.34 Tellerin soğuk çekilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.34. 32. .türetilmiş telden ürünler imalatı.çelik tel çubukların soğuk çekilmesi yöntemiyle çekilmiş çelik tel imalatı. değerli metal alaşımların üretimi.41 Değerli metal üretimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . Kapsam dışı olanlar.4 Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı 24.32. . platin vb. Kapsam dışı olanlar.53. 24. . .sahip kaplanmış veya kaplanmamış.ana metallerin gümüşün veya altının platin veya platin grubuna ait metallerle kaplanması. 24.00 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi 24.·¨ 24. 24.

24. Kapsam dışı olanlar.kurşun.42.53.alüminyum alaşımlarının üretimi.alüminadan (alüminyum oksitten) alüminyum üretimi.cevherlerden kurşun. Kapsam dışı olanlar.kurşun.altın. . . . çinko ve kalay üretimi. çinko ve kalay imalatı. çinko ve kalay hurda ve döküntülerinin elektrolitik rafinesinden kurşun. .02 Değerli metal alaşımların üretimi 24. 24. 24.54.yarı işlenmiş kurşun.41.demir dışı metallerin dökümü. 24.demir dışı metallerin dökümü.00 Alüminyum üretilmesi 24. çinko ve kalay alaşımları üretimi. alüminyum döküntü ve hurdaların elektrolitik rafinesinden alüminyum üretimi.04 Ana metallerin gümüşle kaplanması 24.53. gümüş. 24.yarı mamul alüminyum imalatı. .43 Kurşun.41. .42 Alüminyum üretilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.03 Yarı işlenmiş değerli metal üretimi 24.41.54.41. . .05 Ana metallerin veya gümüşün altınla kaplanması 24. platin vb. . 24.41. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 124 / 374 . bkz. çinko ve kalay üretimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.06 Ana metallerin gümüşün veya altının platin veya platin grubuna ait metallerle kaplanması 24. bkz. çinko ve kalay üretimi.

25.cevherlerden bakır üretimi. çinko ve kalay üretimi 24. nikel vb. manganez. bkz.54.nikel matları üretimi.24.53.bakır hurda ve döküntülerinin elektrolitik rafinesinden bakır üretilmesi.uranyumun ergitilmesi ve rafine edilmesi. bkz. + dökümden ev eşyaları .44 Bakır üretilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . ürünlerin imalatı. . 24. 24. üretimi. bkz.maden cevherlerinden veya oksitlerden krom.53. nikel vb. manganez. 24.45.46.00 Nükleer yakıtların işlenmesi 24. Kapsam dışı olanlar. manganez.krom. maden alaşımlarının imalatı.demir dışı metallerin dökümü. nikel vb. ürünlerin hurda ve döküntülerinin elektrolitik ve alümino termik rafinesinden krom.5 Metal döküm sanayii Bu grup.bakır alaşımları üretimi. 24. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 125 / 374 . nikel vb. nikel vb. bkz. yarı işlenmiş ürünlerin ve çeşitli döküm mamullerinin dökümle imalatını kapsamaktadır. . 24.krom.99. . üretimi. . Kapsam dışı olanlar.aşağıdakiler gibi nihai döküm ürünlerin imalatı: + kazanlar (boyler) ve radyatörler. manganez. manganez. .21. .00 Bakır üretilmesi 24. 24.54. . .00 Demir dışı diğer metallerin üretimi 24. . Kapsam dışı olanlar. . .uranyum ve radyumlu maden cevherlerinden veya diğer cevherlerden metalik uranyum üretimi.demir dışı metallerin dökümü.yarı mamul bakır imalatı.yarı-mamul krom.45 Demir dışı diğer metallerin üretimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.44.sigorta teli veya şerit imalatı. 24. .46 Nükleer yakıtların işlenmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . .00 Kurşun.43. 25.

Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 24. . .51 Demir döküm Bu sınıf demir dökümhanelerinin faaliyetlerini kapsamaktadır.dökme ağır metallerin dökümü.53. 24. .Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.54. .dökme değerli metallerin dökümü. .99 Diğer hafif metallerin dökümü 24.dökme çelik dökümü.52 Çelik dökümü Bu sınıf çelik dökümhanelerinin faaliyetlerini kapsamaktadır. magnezyum.00 Diğer demir dışı metallerin dökümü TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 126 / 374 . .00 Demir döküm 24. . borular ve içi bos profiller ile dökme demirden tüp ve borular ile bunlara ait bağlantı parçalarının imalatı.yarı mamul demir ürünlerin dökümü.53.tüpler.yarı mamul çelik ürünlerin dökümü. . . titanyum.dövülebilir dökme demir ürünleri dökümü. .alüminyum.demir dışı metallerin basınçlı dökümü. .54 Diğer demir dışı metallerin dökümü Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .`den yarı mamul ürünlerin dökümü.küresel grafit demir dökümü.gri demir dökümü.dökme hafif metallerin dökümü.dökme çelik tüp veya boru bağlantılarının imalatı. 24.51.01 Dökme hafif metallerin dökümü 24. . çinko v. 24.dikişsiz çelik boru ve boru bağlantılarının santrifüjlü dökme yöntemi ile üretimi.52. .24.53 Hafif metallerin dökümü Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.s.00 Çelik dökümü 24.

bkz. bkz.99. . Silah ve cephane imalatı da bu bölüme dahildir. için iskeletler 25. varil vb. direkler. . .22. . sabit bir işleve sahip `saf` metal ürünlerin (parçalar. grup 33. Kapsam dışı olanlar. merkezi ısıtma kazanlarının kurulumu). yapılar gibi) imalatını ve takip eden 26 ile 30 arasındaki bölümlerin tersine. elektronik veya optik olmayan bu gibi ürünlerin (bazen diğer materyallerle) daha karmaşık birimlere dönüştürülmesine yönelik bağlantı veya montaj ürünlerinin imalatını kapsamaktadır. destekler. Kapsam dışı olanlar.11. köprüler vb. modüler sergi elemanları vb. köprüler vb.02 Metal endüstriyel iskeletlerin imalatı yüksek fırınlar. kaldırma teçhizatları. 25. modüler sergi elemanları vb. muhafaza kapları (fıçı.11.01 İnşaat ve inşaatın parçaları için metal çatıların ya da iskeletlerin imalatı kuleler. genellikle statik. 25. 25.11 Metal yapı ve yapı parçaları imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.03 Çoğunluğu metalden prefabrik binaların imalatı inşaat şantiyeleri. . 43. taşıma ekipmanları vb. 30.çoğunluğu metalden prefabrik binaların imalatı: + inşaat şantiyeleri.uzmanlaşmış bakım ve onarım faaliyetleri. için iskeletler) . .) .12 Metal kapı ve pencere imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 127 / 374 .1 Metal yapı malzemeleri imalatı Bu grup. taşıma ekipmanları vb.monte edilmiş demiryolu hatlarına ait tertibatların imalatı.1. (örneğin inşaat için metal iskeletler ya da parçalar).). bkz. 25.11. destekler.30. bkz. metal yapı malzemelerinin imal edilmesini kapsamaktadır.gemi kısımlarının imalatı. 25. tamamıyla elektrikli.gemi veya enerji kazanları için parçaların imalatı. 25.metal endüstriyel iskeletlerin imalatı (yüksek fırınlar.11.inşaat ve inşaatın parçaları için metal çatıların ya da iskeletlerin imalatı (kuleler. hareketli parçalarla çalışan. bkz.bu bölümde üretilmiş malların binalara kurulumu (örn.25 Makine ve teçhizat hariç. 25. fabrikasyon metal ürünleri imalatı Bu bölüm. direkler. kaldırma teçhizatları.

bkz. fıçı.91. panjurların ve bahçe kapılarının imalatı.92 . Kapsam dışı olanlar. 27.elektrikli fırınlar ve su ısıtıcıları imalatı. rezervuar ve muhafaza kapları imalatı Bu grup tankların. bkz. teneke kutu. pencerelerin ve çerçevelerin.ek mekanlar için metalden oda bölmeleri 25. 25.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.20. 25. .21. . imalatı (kapasitesi 300 litreyi aşmayan). .00 Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç). .29 Metalden diğer tank. çelik kapıların.00 Metalden diğer tank.51. 29. metal varil. rezervuar ve büyük muhafaza kapları (kapasitesi >=300 litre) imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.21 Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç). kova. pencerelerin ve çerçevelerin. bkz.metal kapıların.genellikle eşyaların taşınması ve paketlenmesi için kullanılan . 25. .taşıma konteynerlerinin imalatı. . panjurların ve bahçe kapılarının imalatı 25.12. tank ve benzer muhafazaların imalatı. . rezervuar ve büyük TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 128 / 374 .40.29.genellikle depolamada veya imalatta kullanmak amacıyla sabit olarak kurulmuş metal rezervuar. 25.01 Metal kapıların. 30. merkezi ısıtma radyatörlerinin ve kazanlarının (boyler) imalatını kapsamaktadır. 25. sıcak su kazanları (boyler) ve kombi ima Kapsam dışı olanlar.12.2 Metal tank.02 Ek mekanlar için metalden oda bölmeleri 25.tankların (zırhlı askeri araçların) imalatı. bkz. kutu vb.sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için metal büyük muhafaza kapları (kapasitesi >=300 litre) imalatı. çelik kapıların. sıcak su kazanları (boyler) ve kombi imalatı 25.

küçük silahların imalatı (revolver. savaş araçları. ağır makineli tüfekler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 129 / 374 .pala. bkz.30. Kapsam dışı olanlar. torpil kovanları. bkz. merkezi ısıtma sıcak su kazanları hariç 25. Kapsam dışı olanlar. av tüfeği. 25.uzay araçlarının imalatı. 20. füzeatarlar. . kızdırıcı. 29.30. .tankların ve diğer savaş araçlarının imalatı. 28. 25. .40.01 Ağır silah imalatı büyük toplar.30 Buhar jeneratörü imalatı. buhar jeneratörlerinin imalatını kapsamaktadır. .00 Buhar jeneratörü imalatı. süngü vb.savaş mühimmatının imalatı. ağır makineli tüfekler). . bkz. . .buhar jeneratörleriyle beraber kullanmak için yardımcı ünitelerin imalatı: + kondansatör.paraların veya değerli kıymetlerin taşınması için zırhlı araç imalatı.patlayıcı kapsül. savaş araçları.su buharı veya diğer buhar jeneratörlerinin imalatı. bkz. 25. .3 Buhar jeneratörü imalatı (merkezi ısıtma sıcak su kazanları hariç) Bu grup.99.izotop ayırıcıların imalatı. bkz. 30. 28. buhar toplayıcı ve buhar akümülatörleri. .merkezi ısıtma sıcak su kazanlarının (boyler) ve radyatörlerinin imalatı. . bkz. ekonomizör.nükleer reaktör imalatı. . 25. merkezi ısıtma sıcak su kazanları hariç Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .havalı veya gazlı tüfeklerin ve tabancaların imalatı. kılıç. 30.kazan (boyler) türbin setlerinin imalatı.21.4 Silah ve mühimmat (cephane) imalatı 25.ağır silah imalatı (büyük toplar. izotop ayırıcılar hariç.40.10. torpil kovanları.51.71. imalatı. . . bkz. gemi veya enerji kazanları (boyler) için parçaların imalatı.40 Silah ve mühimmat (cephane) imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . bkz. füzeatarlar. hafif makineli tüfekler). 25.11.muhafaza kapları (kapasitesi >=300 litre) imalatı 25. fünye veya işaret (uyarı) fişeği imalatı.

02 Küçük silahların imalatı revolver. . 25.40. baskılanması ve yuvarlanması.40.2. preslenmesi.50 Metallerin dövülmesi.1. . baskılanması ve yuvarlanması. av tüfeği. 24. 25.toz metalürjisi: ısıl işlem (sinterleme) veya basınç altında metal tozlardan doğrudan metal nesnelerin üretilmesi. .04 Savaş mühimmatının imalatı 25. mayın ve torpido gibi patlayıcı tertibatların imalatı 25.01 Metalin dövülmesi. tipik olarak bir bedel ya da sözleşme karşılığında metallerin dövülmesi veya preslenmesi gibi metallerin işlenmesi için yapılan genel faaliyetleri kapsamaktadır.metalin dövülmesi. baskılanması ve yuvarlanması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 130 / 374 . preslenmesi. bkz.40. toz metalürjisi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. preslenmesi. 24.40.03 Havalı veya gazlı tüfeklerin ve tabancaların imalatı 25. baskılanması ve yuvarlanması.40.05 Avcılık. preslenmesi.5 Metallerin dövülmesi.06 Bomba.50.metal tozu üretimi. toz metalürjisi Bu grup. spor veya savunma amaçlı ateşli silah ve cephane imalatı 25.25. hafif makineli tüfekler 25.

yuvarlayarak cilalanması.nalbant faaliyetleri.25. . . anotlanması vb.anlık verilen oymacılık hizmetleri. bkz. . makinede işleme Bu grup. oluk açılması.41.metallerin ısıl işlemleri.44. birleştirilmesi vb.42. oyulması.metallerin çapaklardan arındırılması. . 24. tornalanması.29. .61 Metallerin işlenmesi ve kaplanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.metal parçaların delinmesi. delme. Kapsam dışı olanlar. verniklenmesi vb.61.62 Metallerin makinede işlenmesi ve şekil verilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. tornalanması. perdahlanması. oyma. yumuşak bir şeyle perdahlanması. plastiklerin metal kaplanması.01 Metal parçaların delinmesi. 25. rendelenmesi. oluk açılması. temizlenmesi. testerelenmesi.. 24. emayelenmesi. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 131 / 374 . frezelenmesi. 95. . 25.02 Toz metalürjisi ısıl işlem (sinterleme) veya basınç altında metal tozlardan doğrudan metal nesnelerin üretilmesi 25.00 Metallerin işlenmesi ve kaplanması 25.62. astarlama. . bkz. bilenmesi. Kapsam dışı olanlar. 18. .ana metaller veya diğer metallerin değerli metallerle haddelenmesi. 01.metal üzerine baskı yapılması. aşındırılması. parlatılması. 24.metallerin kaplanması. düzenlenmesi.62. bilenmesi. frezelenmesi.62. kaynak yapılması.6 Metallerin işlenmesi ve kaplanması. bkz. 24. birleştirilmesi vb. bkz.metallerin renklendirilmesi. .metallerin sertleştirilmesi. kum püskürtülerek soyulması. düzenlenmesi.12. kaynak yapılması. parlatılması. perdahlanması. . .25. . bkz. aşındırılması. 25. madenle kaplama.50.nalbant faaliyetleri. bkz.. parlatma.metallerin metal kullanılmaksızın kaplanması. 22. 01.lazer ışınlarının kullanılması yoluyla metallerin kesilmesi veya üzerlerinin yazılması. . rendelenmesi. kaynak yapma gibi tipik olarak bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak metallerin işlenmesi için yapılan genel faaliyetleri kapsamaktadır. + plastik kaplanması.43. testerelenmesi.

bkz.99. gibi sofra takımlarının imalatı . kılıç. tencereler vb.00 Kilit ve menteşe imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 132 / 374 .bıçak. kaşık vb. çatal-bıçak takımının. . taşıtlar vb.). anahtarlar.62.02 Lazer ışınlarının kullanılması yoluyla metallerin kesilmesi veya üzerlerinin yazılması 25. kılıç. fincan tabakları vb. yemek takımları (kaseler. servis tabakları vb. 25.71 Çatal-bıçak takımları ve diğer kesici aletlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. imalatı.71. 25. menteşeler ve benzerleri ile binalar.03 Pala.72.). imalatı 25.. çatal.) veya sofra takımları (tabaklar. el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı Bu grup.71. 32.02 Diğer kesici aletlerin imalatı 25. imalatı. kasatura vb. 25. kaşık vb. bkz. için hırdavat ürünleri imalatı. metal el aletlerinin ve genel hırdavat malzemelerinin imalatını kapsamaktadır.7 Çatal-bıçak takımı.diğer kesici aletlerin imalatı: +satırlar ve baltalar +usturalar ve tıraş bıçakları +makaslar ve elektriksiz saç kesme makineleri. 25. kasatura vb.72 Kilit ve menteşe imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.25.71.pala.12.01 Bıçak. mobilyalar. çatal.asma kilitler. değerli metallerden çatal-bıçak takımı imalatı. Kapsam dışı olanlar. -metal çukur yemek takımları (kadehler. kilitler. . gibi sofra takımlarının imalatı satırlar ve baltalar +usturalar ve tıraş bıçakları +makaslar ve elektriksiz saç kesme makineleri 25.

.73. 25.. Kapsam dışı olanlar.mengeneler.73.pense. tornavida vb.kalıp kutuları ve kalıp imalatı (külçe kalıpları hariç).25.06 Demirci aletlerinin imalatı demirci ocağı. zımbalar (zımba uçları). gibi el aletlerinin imalatı. . örs vb. kıskaçlar imalatı.73.73.demirci aletlerinin imalatı: demirci ocağı.73.04 Motor gücüyle çalışsın ya da çalışmasın el aletleri veya takım tezgahları için birbiriyle değiştirilebilir aletlerin imalatı matkap uçları. 25. testere ağızları vb. imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.pres takımları .24. . .motorlu el aletleri imalatı.motor gücü kullanılmayan tarımsal el aletlerinin imalatı. gibi el aletlerinin imalatı 25.07 Kalıp kutuları ve kalıp imalatı (külçe TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 133 / 374 . .73. .03 Motor gücü kullanılmayan tarımsal el aletlerinin imalatı 25. testere ve testere bıçakları imalatı.külçe (ingot) kalıpları imalatı. . . 28.motor gücüyle çalışsın ya da çalışmasın el aletleri veya takım tezgahları için birbiriyle değiştirilebilir aletlerin imalatı: matkap uçları. zımbalar (zımba uçları).makineler veya mekanik cihazlar için bıçaklar ve kesici bıçak ağızlarının imalatı. freze bıçakları vb. takım tezgahları uçları.73 El aletleri.91.73.dairesel testere ve zincir testere bıçakları (ağızları) dahil. 28.02 Pense. freze bıçakları vb.05 Pres takımları 25. örs vb 25. tornavida vb. bkz. bkz. . .01 Makineler veya mekanik cihazlar için bıçaklar ve kesici bıçak ağızlarının imalatı 25.

teneke kutular. bkz.gıda ürünleri için konserve kutuları ve teneke kutular ile diş macunu.tankların ve rezervuarların imalatı. . variller.73. gibi çeşitli metal ürünlerin imalatını kapsamaktadır. gemi pervaneleri ve çapaları. .92. imalatı 25.99 Diğer el aletleri.91 Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. birleştirilmiş demiryolu ray donanımları vb.2. 25. takım tezgahları uçları. krem gibi kapaklı tüpler ve katlanabilir kutular imalatı.01 Gıda ürünleri için konserve kutuları ve teneke kutular ile diş macunu. Kapsam dışı olanlar. 25.kalıpları hariç) 25. kıskaçlar imalatı 25.kovalar. krem gibi kapaklı tüpler ve katlanabilir kutular imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 134 / 374 .92 Hafif metalden ambalaj malzemeleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . 25.00 Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı 25. metal sabit eşyalar. testere ağızları vb. hanehalkı ve endüstriyel kullanıma yönelik teneke kutular ve kovalar. 25. cıvatalar ve cıvata somunları. fıçılar ve kutuların imalatı.08 Mengeneler.91. metal ev eşyaları. çiviler.73.9 Diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı Bu grup. .metalik kapakların imalatı.

+yaylar için yapraklar.93. .metal kablo. Kapsam dışı olanlar.elektrik ark kaynağı için kaplanmış elektrotlar . . örme halat ve benzeri ürünlerin imalatı. 26.02 Metalik kapakların imalatı 25.05 Elektrik ark kaynağı için kaplanmış elektrotlar 25. bkz.25.elektrik iletimi için tel ve kablo imalatı.93.93. bkz.güç aktarım zincirleri imalatı. zincirler ve yayların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.kaplanmış veya nüveli teller. 25. .93 Tel ürünleri. +yaylar için yapraklar. file.02 Elektrik iletkeni olarak kullanılmayan izole edilmiş veya edilmemiş metal halat imalatı 25.03 Kaplanmış veya nüveli teller 25.telden yapılan ürünlerin imalatı: dikenli tel. torsiyon (burulma) yayları. . bkz. telden çit. örme halat ve benzeri ürünlerin imalatı 25.15. file.93. torsiyon (burulma) yayları.zincir imalatı (güç aktarım zincirleri hariç). .duvar veya kol saati yayları imalatı. .06 Çivi ve iğne imalatı 25.32.01 Metal kablo.04 Telden yapılan ürünlerin imalatı dikenli tel.92. ızgara.93.07 Yay imalatı (saat yayları hariç) düz yaylar. giysi vb. elektrik iletkeni olarak kullanılmayan izole edilmiş veya edilmemiş metal halat imalatı.çivi ve iğne imalatı. helezoni yaylar.93. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 135 / 374 . 25. . helezoni yaylar. . telden çit. . ızgara. 28.yay imalatı (saat yayları hariç): +düz yaylar.52. 27. giysi vb.93.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 136 / 374 . rondela. çatı kaplamaları.+çanlar.+yemek takımları: kaseler.. bkz. 31. küvetler. .09.. .02 Vida makinesi ürünlerinin imalatı 25. metal şemsiye kulpları ve iskeletleri ile metal tarak imalatı.. düz tabaklar vb.metal folyo çantaların (kutuların) imalatı.+monte edilmiş demiryolu hatlarına ait tertibatlar. vida somunlarının ve benzer dişli (vidalı) ürünlerin imalatı. kopçalar..03 Cıvataların. yıkama leğenleri ve benzer eşyalar . süngülerin. 32. 31.99. vida somunlarının ve benzer dişli (vidalı) ürünlerin imalatı 25. rondela.metal saç bigudileri. 30.25.40. kasaturaların imalatı. fincan tabakları vb. vidaların. bkz.çinkodan yapı elemanlarının imalatı: Çatı olukları.94.cıvataların. 32.08 Zincir imalatı (güç aktarım zincirleri hariç) 25..+tokalar.01 Perçin çivilerinin. vidaların.71.+el gücüyle çalıştırılan mutfak aletleri ve aksesuarları.+yol işaretleri dahil metal işaretler. çengeller. lavabolar. imalatı. bkz. . bkz.30.02.kılıçların. pul ve benzeri diş açılmamış ürünlerin imalatı 25. çaydanlıklar vb. .oyunların ve oyuncakların imalatı. 25. tavalar ve diğer masada ya da mutfakta kullanılan ve elektrikli olmayan mutfak aletleri.metalden yapılmış çeşitli eşyaların imalatı:+gemi pervaneleri ve bunlara ait kanatlar.perçin çivilerinin.+çukur takımlar: kupalar..mobilyalar hariç...+çapalar.metal sürahiler ve şişelerin imalatı.. 31. bürolarda kullanılmak üzere metal eşyaların imalatı. 25. pul ve benzeri diş açılmamış ürünlerin imalatı. .kalıcı metalik mıknatısların imalatı.metal mobilya imalatı.93. demlikler. olta iğneleri+metal merdivenler.+tencereler.+metal bulaşık telleri.vida makinesi ürünlerinin imalatı: . Kapsam dışı olanlar. zırhlı kasaların.metal ev eşyaların imalatı:+düz tabaklar: tabaklar.metal rozetlerin ve rütbelerin imalatı. zırhlı kapıların vb.kasaların.01..99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .94.. ..alışveriş arabalarının imalatı.94 Bağlantı malzemelerinin ve vida makinesi ürünlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.spor malzemelerinin imalatı. bkz.94.

+tencereler.. ölçme. demlikler.99.Bu bölüm ayrıca..02 Çinkodan yapı elemanlarının imalatı Çatı olukları. test etme.05 Metalden yapılmış çeşitli eşyaların imalatı gemi pervaneleri ve bunlara ait kanatlar. küvetler.99. bilgisayar çevre birimlerinin. 26.+yemek takımları: kaseler. elektronik ve optik ürünlerin imalatı Bu bölüm.04 Kasaların.+çukur takımlar: kupalar. 25.99. çaydanlıklar vb. fincan tabakları vb. lavabolar. idare ve kontrol teçhizatının.+metal bulaşık telleri.+tokalar. çengeller. iletişim teçhizatının ve benzer elektronik ürünler ile bu tür ürünlerin parçalarının imalatını kapsamaktadır.+çanlar.+el gücüyle çalıştırılan mutfak aletleri ve aksesuarları. tüketici elektroniklerinin. optik aletlerin ve teçhizatların imalatı ile manyetik ve optik medyanın imalatını kapsamaktadır. bürolarda kullanılmak üzere metal eşyaların imalatı 25.+çapalar. tavalar ve diğer masada ya da mutfakta kullanılan ve elektrikli olmayan mutfak aletleri. yıkama leğenleri ve benzer eşyalar 25. entegre devrelerin tasarımı. olta iğneleri+metal merdivenler.+monte edilmiş demiryolu hatlarına ait tertibatlar.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı 26 Bilgisayarların. imalatı 25.+yol işaretleri dahil metal işaretler. Bu bölümdeki üretim süreci. zırhlı kapıların vb. 25. kullanımı ve ileri derecede özel küçültme teknolojileriyle tanımlanmaktadır.01 Metal ev eşyaların imalatı düz tabaklar: tabaklar.99. kopçalar. bilgisayarların.03 Mobilyalar hariç.25.. elektromedikal ve elektroterapötik cihazların. zırhlı kasaların.99.1 Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 137 / 374 . ışın .99. düz tabaklar vb. çatı kaplamaları.

polimer.11 Elektronik bileşenlerin imalatı Bu sınıf.03 Elektronik uygulamalar için solenoidlerin. monitör kabloları.40.ışık yayan diyotların (LED) imalatı. transformatörler).01 Mikro işlemcilerin imalatı 26. elektrikli röle imalatı. . anahtarların ve güç dönüştürücülerin imalatı. . Kapsam dışı olanlar.entegre devre imalatı (analog. bkz. 26.X-ray tüpleri ve benzer ışınlama (irradiation) cihazlarının imalatı.. 27. 27.02 Entegre devre imalatı (analog. tamamlanmış veya yarı tamamlanmış küplerin veya üzerinde çok kısımlı elektronik devre bulunan silikon parçaların imalatı.elektrikli uygulamalar için benzer cihazların imalatı.elektronik göstergelerin imalatı (plazma.yarı iletken. 26. 26. başka bir yerde sınıflandırılmaktadır. . LCD). bkz.60.elektronik uygulamalar için solenoidlerin. 26. 18. bkz.. bölüm 27. LCD) 26.optik teçhizat ve aletlerinin imalatı.elektronik dirençlerin imalatı. transistörler ve ilgili devre cihazlarının imalatı. anahtarların ve güç dönüştürücülerin imalatı 26.12.tamamlanmış teçhizat imalatı..diyotlar. bağlayıcılar vb.70. bkz. . 26.floresan balastları imalatı.. USB kabloları.elektronik kristallerin ve kristal takımların imalatı.06 Yazıcı (printer) kabloları.harici modem imalatı..-elektronik kondansatörlerin imalatı.12. . bkz. jikleler.11.. .. 26. bkz. bkz.elektrik kablolama gereçleri imalatı. 27.elektron tüpleri imalatı. .11. bkz.20.30. .. dijital veya hibrit) 26. .çıplak baskılı devre kartları imalatı.26.bilgisayar ve televizyon ekranlarının imalatı. bkz.05 Işık yayan diyotların (LED) imalatı 26.elektronik konnektörlerin imalatı. elektronik uygulamalar için yarı iletkenlerin ve diğer bileşenlerin imalatını kapsamaktadır.akıllı kartların basımı.11.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.. polimer.11.11.33.11.04 Elektronik göstergelerin imalatı (plazma. dijital veya hibrit). bobinler.elektronik bileşen tipli indüktörlerin imalatı (örn.. imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 138 / 374 .11. .mikro işlemcilerin imalatı.

barkotlu tarayıcılar dahil tarayıcı imalatı..2 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı 26. 26. ya da hibrit olabilir.30.televizyon monitörlerinin ve ekranlarının imalatı.11.. . Dijital bilgisayarlar.12.40. bkz.tesis edilmiş bilgisayar terminalleri (depoları) imalatı.. monitörler. bkz. bkz. görüntü (video).. elektronik bilgisayarların.yüklü elektronik kart imalatı. 26. 26. .. DVD-ROM.çıplak baskılı devre kartları imalatı..).12.... bkz. modem kartı) Kapsam dışı olanlar.optik disk sürücülerin (örn.. 26.30.arayüz kartlarının. örneğin ana bilgisayarların. matematiksel modelleri uygulama kapasitesine sahiptirler ve en azından analog kontrol ve programlama elemanlarından oluşurlar. yönelticiler. .12..yazıcı imalatı.. en yaygın tipi. 26.monitör imalatı..80.12. 26..akıllı kart okuyucuları imalatı. ağ (network). analog..40. klavyeler) gibi bilgisayar çevre donanımlarının imalatını ve/veya montajını kapsamaktadır.. köprüler.1.. 26.. denetleyiciler.. bkz. CD-RW.00 Yüklü elektronik kart imalatı 26..harici modem imalatı. 26.klavye imalatı. harici sürücüler ve diğer bellek depolama cihazları imalatı. girdi/çıktı cihazları (yazıcılar.26.11.bilgisayar sunucuları imalatı. veri iletim teçhizatının (örn.) imalatı. PDA).bilgisayarlarda ve bilgisayar çevre birimlerinde kullanılan elektronik bileşenlerin ve elektronik parçaların imalatı.CD çalarlar ve DVD çalarlar gibi tüketici elektronik cihazlarının imalatı. bkz.her çeşitte fare (mouse). bilgisayar sunucularının ve bellek cihazları. DVD-RW) imalatı. Kapsam dışı olanlar. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 139 / 374 . görüntü. modüllerin ve parçalarının imalatı.dizüstü bilgisayarları imalatı..masaüstü bilgisayarları imalatı. Analog bilgisayarlar.20 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı Bu sınıf. 26. Bilgisayarlar. bkz. 18. masa üstü bilgisayarlarının.cep veya avuç içi bilgisayarları imalatı (örn.manyetik disk sürücüler.ara yüz kartları imalatı (örn.kayıtlı medyanın çoğaltılması (bilgisayar medyası.2. ses.. CD-ROM. aşağıdakilerin tamamını gerçekleştiren cihazlardır: (1) çalışan program ya da programları ve programın uygulanması için gerekli olan verileri barındıran.sanal gerçeklik sağlayan kasklar imalatı. bkz. bkz. . ağ geçitleri) imalatı. .dijital iletişim anahtarlarının.bilgisayar projektörleri imalatı (video projektörleri). gereksinimlerine uygun olarak serbestçe programlanabilen. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 18. bkz. dijital. 26. (2) kullanıcıların ihtiyaçlarına.ana bilgisayarların imalatı. bkz.dahili/harici bilgisayar modem kartlarının imalatı..akıllı kartların basımı.40.. (3) kullanıcılar tarafından belirlenen aritmetik hesaplamaları yapan ve (4) insan müdahalesi olmaksızın. ses.yüklü baskılı devre kartları imalatı.bilgisayarlar veya diğer cihazlarla kullanmak için boş optik ve manyetik medyanın (boş kaset. bkz.baskılı devre kartlarının üzerine parçaların yüklenmesi. dizüstü bilgisayarların..12 Yüklü elektronik kart imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 26.12. işlem devam ederken mantıksal bir karar ile uygulamayı modifiye etmek için bu bilgisayarı gerekli kılan bir süreç programını çalıştıran aletlerdir. vb.99 Diğer elektronik bileşenlerin imalatı 26. DVD vb.video oyun konsollarının imalatı. CD. 26. bkz. joystik ve iztopu aksesuarları imalatı.

06 Sanal gerçeklik sağlayan kasklar imalatı 26. bilgisayar sunucuları imalatı 26.20. optik disk sürücülerin (örn.20. CDROM. monitör imalatı.20.05 Barkotlu tarayıcılar dahil tarayıcı imalatı. DVD-RW) imalatı 26. PDA) 26.26.20. cep veya avuç içi bilgisayarları imalatı (örn.01 Masaüstü bilgisayarları imalatı. her çeşitte fare (mouse).04 Tesis edilmiş bilgisayar terminalleri (depoları) imalatı.20.08 Mekanik olarak çalışmayan otomatik vezne makineleri (ATM`lerin). akıllı kart okuyucuları imalatı 26.07 Bilgisayar projektörleri imalatı (video projektörleri) 26.03 Yazıcı imalatı.20. satış noktası terminalleri (POS) gibi bilgisayar terminallerinin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 140 / 374 . CD-RW. joystik ve iztopu aksesuarları imalatı 26. harici sürücüler ve diğer bellek depolama cihazları imalatı. klavye imalatı. ana bilgisayarların imalatı.02 Manyetik disk sürücüler. DVD-ROM.20. dizüstü bilgisayarları imalatı.20.

.mobil iletişim donanımları imalatı. bkz.51. yerlerdeki hoparlör sistemleri ve müzik aletleri ses yükselticileri için elektronik müzik ve görüntü donanımlarının imalatını içermektedir. tarama.çağrı cihazları imalatı.4 Tüketici elektronik ürünlerinin imalatı 26... bkz. .3 İletişim donanımlarının imalatı 26....telesekreter imalatı da dahil telefon ve faks teçhizatlarının imalatı. .30 İletişim donanımlarının imalatı Bu sınıf.kablolu televizyon donanımlarının imalatı. 26. .40 Tüketici elektronik ürünlerinin imalatı Bu sınıf. bkz. . kopyalama. alışveriş merkezi v.radyo ve televizyon stüdyoları ve yayın teçhizatları imalatı (ticari televizyon kameraları dahil).1. -iletişim donanımlarında kullanılan elektronik parçalar ve montaj parçalarının imalatı (dahili ve harici bilgisayar modem kartları dahil). Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.40.özel sayısal veya analog telefon santrallerinin imalatı.taşıyıcı ekipmanların imalatı.ağ geçitleri... motorlu taşıtlar.00 İletişim donanımlarının imalatı 26..90. 26. havaalanı..radyo ve televizyon vericilerinin imalatı. 27. 26.90. bkz. 26.cep telefonları imalatı.imalatı 26.harici modemler.trafik ışıklarının imalatı.Merkezi iletişim santral donanımları imalatı..video kaset kayıt cihazları ve çoğaltma donanımları imalatı. ev eğlence sistemleri.televizyon imalatı. . faks çekme gibi iki veya daha fazla işlevi olan çok fonksiyonlu büro makinelerinin imalatı 26.ses TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 141 / 374 .12.yüklü elektronik kart imalatı...20. elektronik olarak kablolar üzerinden veya radyo ve televizyon yayını ve kablosuz iletişim donanımı gibi hava aracılığı ile sinyal taşımada kullanılan telefon ve veri iletişim donanımlarının imalatını içermektedir.30.kızıl ötesi (enfraruj) sinyal kullanan iletişim cihazlarının imalatı (örn.tüketiciler için ses ve görüntü donanımı imalatı..Global Konumlandırma Sistemi (GPS) cihazlarının imalatı. bkz. 26.kablosuz telefon imalatı....b..televizyon ekranları ve görüntü panelleri imalatı. uzaktan kumanda cihazları). bkz.kontrol istasyonlarına sinyal gönderen hırsız ve yangın alarm sistemleri imalatı..elektronik sayı levhaları (skorbord) imalatı.09 Çıktı alma. Kapsam dışı olanlar. . 27. köprüleri ve yönlendiricileri gibi veri iletim donanımlarının imalatı.. 26.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.20.bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımlarının imalatı. bkz.yayın alıcı ve verici anten imalatı.

video oyun konsolları imalatı.40. 26. bkz. vb).40.hoparlör sistemleri imalatı... . -telesekreter imalatı.05 Radyo imalatı 26.40.70..stereo teçhizatları imalatı.kaydetme ve çoğaltma sistemleri imalatı..sabit (değiştirilemez) yazılımlı elektronik oyun imalatı. bkz.mikrofon imalatı.02 Televizyon imalatı 26. . 26.. . . bkz. bkz. stereo. radyo.radyo imalatı.çoğaltma teçhizatları.30. .30. . alışveriş merkezi v.30. 26.40.40. bkz.parayla çalışan otomatik plakçalar imalatı.b.04 Ses kaydetme ve çoğaltma sistemleri imalatı 26.40.. 26. 26.müzik enstrümanları ve havaalanı.99 Diğer tüketici elektronik ürünlerinin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 142 / 374 .bilgisayar çevre donanımları ve bilgisayar monitörleri imalatı.03 Televizyon ekranları ve görüntü panelleri imalatı 26. 18. bkz. Kapsam dışı olanlar.07 CD ve DVD çalar imalatı 26. bilgisayar) imalatı. bkz. yerlerdeki hoparlör sistemleri için ses yükselticisi imalatı. 26.. yayın alıcı ve verici antenler..20. . ses. video.. bkz.01 Video kaset kayıt cihazları ve çoğaltma donanımları imalatı 26.CD ve DVD çalar imalatı. bkz.çağrı cihazı imalatı.ev tipi video kamera imalatı..anten imalatı. 26.kulaklıklar (örn.uzaktan kumanda aletleri (radyo ve kızılötesi (enfraruj)) imalatı. . 32. ticari video kameraları gibi stüdyo yayın teçhizatları imalatı.dijital kamera imalatı.06 Hoparlör sistemleri imalatı 26.40.40.karaoke makineleri imalatı.40.kayıtlı medyanın çoğaltılması (bilgisayar medyası.30.2.. 26.30.

vakum.. tespit.00 Ölçme. test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı Bu grup. bkz. test ve seyrüsefer cihazları da (basit mekanik aletler hariç) burada kapsanmaktadır.60. ya da bileşik materyallerin numunelerinin kimyasal ya da fiziksel bileşimi ya da konsantrasyonlarının laboratuar analizinde kullanılan aletler ve sistemler.spektrometrelerin imalatı. kılavuzluk. . gaz. araştırma.. iletmek ve kontrol etmek için kullanılan aletler ve cihazlar.. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. için laboratuar tipi tartıların.debi metreler (akış metreler) ve sayma aletleri imalatı. test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı Bu sınıf. aletlerin imalatı.sanayi işlem kontrol cihazlarının kurulumu.radar cihazlarının imaları..laboratuar analiz cihazlarının imalatı (örn.ölçme.23. elektriğin ve elektrik sinyallerinin özelliklerini ölçmek ve test etmek için kullanılan aletler.Global Konumlandırma Sistemleri (GPS) cihazlarının imalatı.uçak motoru ile ilgili aletlerin imalatı.tıbbi termometrelerin imalatı. Elektrikli olmayan ölçme. kaydetmek.. 26. seyrüsefer.52 Kol saatleri.mayın dedektörlerinin. kol saatleri.tüketim sayaçlarının imalatı (örn..radyasyon belirleme ve izleme cihazlarının imalatı.ölçüm ve kayıt cihazlarının imalatı (örn.alev ve ateş kontrol cihazlarının imalatı. havacılık ve denizcilikle ilgili aletlerin imalatı.51.. 32. 26. masa saatleri ve benzer aletler gibi zaman bazlı ölçüm aletleri de dahil. . seviye. elektrik). kıvam. bkz.yalan makinesi imalatı.arazi ölçme (kadastro çalışmaları ile ilgili aletler) aletlerinin imalatı.optik konumlandırma aletlerinin imalatı. belirleme. kan analiz cihazı). su.hava basıncı ile çalışan göstergelerin imalatı.telesekreter makinelerinin imalatı. 26. debi. mezüre.otomotiv emisyonu test cihazlarının imalatı. kullanılan temel materyale göre imalat sınıfına bakınız. nem.göstergeli panel TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 143 / 374 . test vb.. . test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı 26.. yoğunluk. terazilerin.. masa saatleri ve duvar saatleri ile zaman mekanizmaları ile bunların parçalarının imalatını kapsamaktadır. soğutma gibi uygulamalar ve cihazlar için otomatik kontrol ediciler ile düzenleyiciler.. test ve seyrüsefer cihazlarının imalatını içermektedir.30.. bkz.. .. sinyal üreticilerin.. Kapsam dışı olanlar..) makinelerinin imalatı.sayma makinelerinin imalatı. ısı derecesi. mikroorganizma geliştirmede kullanılan aygıtların ve diğer çeşitli laboratuar cihazlarının imalatı.baskül (laboratuar tartı aletleri hariç). 26. kayıt etme) ve hesaplama cihazları. 33. şerit metre vb. metal detektörlerinin imalatı. . ısıtma.5 Ölçme. bkz.70. masa ve duvar saatlerinin imalatı Bu sınıf kol saatleri. göstermek. iklimlendirme.dikte (steno vb. yanma. su terazisi. asitlik. sıvı. katı.hidronik limit kontrol aletlerinin ) imalatı. Bunlar. .51 Ölçme.radar imalatı..fiziksel özellikleri test etme ve inceleme cihazlarının imalatı. diğer ölçme ve test aletleri ile bunların parçalarından oluşmaktadır. 28.. sayaçlar(örn. .. havacılık ve denizcilik ile ilgili sistem ve aletlerin imalatını içermektedir.araç gereçler için çevresel ve otomatik kontrol aletlerinin imalatı.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.hareket dedektörlerinin imalatı.denize atılan ve yapı itibariyle suda yüzen şamandıralara benzeyen deniz altından aldıkları sesleri antenleri aracılığıyla radyo sinyalleri olarak suyun üzerindeki araçlara ileten cihazlar (sonikşamandıralar) da dahil araştırma. seyrüsefer.cam sıvı termometreleri ve çift metal tipli olanlarının imalatı (tıbbi olanlar hariç)nem ayarlayıcı cihazların imalatı. .50. bkz. işaret etmek.26.meteoroloji aletlerinin imalatı. 26.29.. bkz. basınç.. kumpas). sanayi amaçlı olsun ya da olmasın çeşitli ölçme. bkz.ışınlama cihazlarının imalatı. 28.. uçuş kayıt cihazı). yoğunlaşma ve deviri ölçmek. gaz.. ..basit mekanik ölçüm aletlerinin imalatı (örn.20.

26. Kapsam dışı olanlar. saat kadranları. taban levhaları.metal olmayan saat kayışlarının imalatı (tekstil.. duvar ve kol saatleri için makineler.+parkmetreler. 32.01 Göstergeli panel saatleri de dahil her çeşit kol saati. duvar ve kol saatleri için makineler. kaydetmek ve başka şekillerde göstermek için kullanılan saat makineli veya senkron motorlu donanımların imalatı örneğin. bkz.masa. duvar ve kol saatleri için parçaların imalatı.52.12. masa saati ve duvar saatlerinin imalatı 26. duvar ve kol saatleri için parçaların imalatı her çeşit masa. değerli metallerden saat kayışlarının imalatı.52. kordon köprüsü ve diğer parçalar.03 Zaman kaydetme donanımlarının ve zaman aralıklarını ölçmek.+zaman/tarih damgaları. kordon köprüsü ve diğer parçalar. saat kadranları. 32. taban levhaları. bkz.+parkmetreler. deri.+süreç kronometreleri.+süreç kronometreleri.12.+her tür materyalden TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 144 / 374 .+işçilerin geliş ve gidişlerini kaydeden saatler.04 Saat makineli veya senkron motorlu zaman devre anahtarlarının ve diğer ayırıcıların imalatı zaman kilitleri 26.değerli olmayan metallerden saat kayışı imalatı.+zemberekler.13.+her tür materyalden masa ve kol saatleri için kasalar ve muhafazalar. bkz.zaman kaydetme donanımlarının ve zaman aralıklarını ölçmek. +her çeşit masa.saat makineli veya senkron motorlu zaman devre anahtarlarının ve diğer ayırıcıların imalatı. akrep ve yelkovanlar. masa saati ve duvar saatlerinin imalatı. plastik).. kıymetli taşlar.02 Değerli metal kasalar da dahil olmak üzere kol saati ve masa saati kasaları imalatı 26.52. 26.+zaman kilitleri.+zemberekler. kıymetli taşlar. . akrep ve yelkovanlar.saatleri de dahil her çeşit kol saati.+işçilerin geliş ve gidişlerini kaydeden saatler. . .05 Masa.52..+zaman/tarih damgaları. 15. kaydetmek ve başka şekillerde göstermek için kullanılan saat makineli veya senkron motorlu donanımların imalatı. örneğin.değerli metal kasalar da dahil olmak üzere kol saati ve masa saati kasaları imalatı.52.

prizmalar ve lensler/mercekler (göz tedavisi ile ilgili olanlar hariç) gibi optik aletlerin ve lenslerin imalatını. elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı 26. ...lens/merceklerin.elektrokardiyografi cihazlarının imalatı. 28.30. . +beta.optik aynaların imalatı.işitme cihazlarının imalatı..masa ve kol saatleri için kasalar ve muhafazalar. makinenin tipine göre imalat sınıfına bakınız (örn.60). .tepegöz projektörlerin imalatı. bilimsel). yangın kontrol teçhizatı. 28. . . lenslerin/ (merceklerin) (göz tedavisi ile ilgili olanlar hariç) kaplanmasını ve parlatılmasını. .. bkz.sinema filmi ve slayt projektörlerinin imalatı (bilgisayar projektörleri hariç).elektro tıbbi endoskopik cihazların imalatı. bkz.göz tedavisi ile ilgili ürünlerin imalatı. bkz.. 26. mikroskoplar (elektron ve proton hariç).optik konumlandırma teçhizatının imalatı. elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.optik karşılaştıcıların imalatı. 26.. medikal lazer teçhizatı için.kalp atışını ayarlayan cihazların imalatı.ticari televizyon ve video kameralarının imalatı. .7 Optik aletlerin ve fotoğrafçılık aletlerinin imalatı 26.60 Işınlama. 26..fotoğraf makinelerinin (filmli veya dijital) imalatı. 26..ev tipi video kameraların imalatı.tıbbi ultrason cihazlarının imalatı. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 145 / 374 .lazer parçaları kullanan nihai teçhizatların imalatı.60. . bkz.tüfeklerin optik görüş ekipmanların (optik tüfek dürbünleri dahil) imalatı. optik mikroskopların.ışınlama cihazlarının ve tüplerinin imalatı (örn. bkz. dürbünlerin ve teleskopların imalatı. araştırma. fotoğrafik fotometre (ışık ölçüm cihazı). .lazer tertibatlarının ve parçalarının imalatı Kapsam dışı olanlar. telemetreler) imalatı.00 Işınlama. 26. elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı 26.99.manyetik rezonans görüntüleme (MRI) cihazlarının imalatı.bronzlaşmada kullanılan cihazların imalatı. .Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . lenslerin/merceklerin (göz tedavisi ile ilgili olanlar hariç) montajını ve fotoğraf makineleri ve fotometre (ışık ölçüm cihazı) gibi fotoğrafçılık aletlerinin imalatını kapsamaktadır. dürbünler.23. X-ışını veya diğer ışınlama cihazları. tıbbi tanı. . endüstriyel.70 Optik aletlerin ve fotoğrafçılık aletlerinin imalatı Bu sınıf. Bilgisayarlı tomografi (CT) tarayıcıları imalatı. tıbbi tedavi. bkz. teleskoplar.optik ölçme ve kontrol etme cihazlarının ve aletlerinin (örn.PET tarayıcıları imalatı. 26.</SP< td> Kapsam dışı olanlar.6 Işınlama. .optik büyütme aletleri imalatı. 32.fotokopi makinelerinin imalatı.optik mekanistlerin hassas aletlerinin imalatı.40. bkz.20. .bilgisayar projektörlerinin imalatı.50.tıbbi lazer cihazlarının imalatı. . .. gama.

kayıtlı medyanın (kayıtlı kaset. . 26. dağıtım ve özel transformatörlerin imalatı ile elektrik motorlarının. . DVD vb. dağıtan ve kullanan ürünlerin imalatını kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. elektrik.02 Boş optik disklerin (CD.80. .). CD vb. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 146 / 374 .99 Diğer manyetik ve optik kaset.) çoğaltılması (bilgisayar medyası.boş manyetik ses ve görüntü kasetlerinin imalatı.80. .2. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bant. CD vb.80 Manyetik ve optik kaset. medyanın imalatı 27 Elektrikli teçhizat imalatı Bu bölüm.) imalatı.1 Elektrik motoru. vb.70.26.8 Manyetik ve optik kaset.01 Boş manyetik ses ve görüntü bantlarının imalatı 26. transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazlarının imalatı Bu grup. jeneratörlerin ve motor jeneratör takımlarının imalatını kapsamaktadır. jeneratör. bant.) imalatı. Bu bölüm.boş manyetik ses ve görüntü bantlarının imalatı. medyanın imalatı 26.taşınabilir belleklerin (flash disk. DVD vb. ses. . i-pot vb. görüntü. Elektrikli aydınlatma ve sinyalizasyon teçhizatı ile elektrikli ev gereçleri de bu bölüm de yer almaktadır. Bölüm 26). . CD vb.boş optik disklerin (CD. bkz. 18. DVD vb.) imalatı 26. bant. manyetik ve optik kayıt gereçlerinin imalatını kapsamaktadır. elektrik enerjisini üreten.00 Optik aletlerin ve fotoğrafçılık aletlerinin imalatı 26. medyanın imalatı Bu sınıf. 27. CD. elektronik ürünlerin imalatını ise hariç tutmaktadır (bkz.80.boş disketlerin imalatı.

. jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı 27. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 27.11. 27.elektrik dağıtım ve kontrol cihazları anahtarlarının (basma düğmesi.elektrik dağıtımı için trafo imalatı..90.motor jeneratör setleri imalatı (türbin jeneratör set birimleri hariç). şarj edilebilen ve edilemeyen pil ve akümülatör imalatını kapsamaktadır.devre kesici donanımların imalatı. 27. + akümülatör separatörü. çıt çıt.elektrik dağıtım transformatörlerinin imalatı . bkz.90. .içten yanmalı motorlar için marş motorlarının ve araç dinamolarının imalatı.aşırı gerilim koruyucusu imalatı (elektrik dağıtım voltaj seviyesi için).elektrik sigortalarının imalatı.. . gümüş oksit vb. . 28. .. kapları ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 147 / 374 . 29. . bkz.27. . mandal hariç) imalatı. 27.katı hal çeviricilerinin. .. içeren pil imalatı. .51.2 Akümülatör ve pil imalatı 27.20 Akümülatör ve pil imalatı Bu sınıf. jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı Bu sınıf. DC ve AC/DC) imalatını kapsamaktadır.elektronik bileşenli transformatörlerin ve anahtarların imalatı.12..Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı 27.türbin-jeneratör setlerinin imalatı.çevresel kontrol aletleri ve sanayi işlem kontrol aletlerinin imalatı.00 Elektrik motorlarının. Kapsam dışı olanlar. 26. bkz.elektrik rölelerinin (düzenleyicilerin) imalatı.ark kaynağı transformatörlerinin imalatı .floresan balastlarının (örn.. Kapsam dışı olanlar.31. bkz. bkz. .güç sağlayıcı (çevirici) jeneratör setlerinin imalatı.elektrik jeneratörlerinin imalatı (içten yanmalı motorlar için akü/pil şarj etmekte kullanılan alternatörler hariç) .iletim ve dağıtım voltaj düzenleyicilerin (regülatör) imalatı.elektrik dağıtımı için kontrol panellerinin imalatı. elektrikli kaynak ve lehim teçhizatlarının imalatı.12 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.. solenoit (sarmal bobin)..elektrik devresi kesicilerinin (şalterler) imalatı. bkz.elektrik motorlarının imalatı (içten yanmalı motorlardaki marş motorları hariç). tüm elektrik motorları ve transformatörlerin (AC.11.33. cıva dioksit.elektrik devresi için çeşitli elektrik düğmelerinin imalatı. transformatör) imalatı .fabrika temelli bobinlerin tekrar sarılması. 26.11. düzelticilerinin ve dönüştürücülerinin imalatı.11 Elektrik motorlarının. bkz..elektrikli tevzi pano hatlarının imalatı.pil ve batarya imalatı:+ manganez dioksit. . 27.akümülatör ve parçalarının imalatı.

. içeren pil imalatı 27.20.31. bkz. Bu grup ayrıca.tel imalatı (çekme). . . . kabloların yalıtımının yapılmasını ve fiber optik kabloların imalatını da kapsamaktadır. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 148 / 374 .34.kurşun asitli pillerin imalatı. 27. Kapsam dışı olanlar. 24.11..20.43. 29.42.3 Kablolamada kullanılan teller ve kablolar ile gereçlerin imalatı Bu grup. USB kablolarının ve benzer kablo setlerinin ya da parçalarının imalatı..90. kablo takımlarının ve benzer kablo setlerinin ya da parçalarının imalatı. cıva dioksit. bkz. 27... yazıcı kablolarının. .kuru hücreli pil ve akülerin imalatı.02 Akümülatör ve parçalarının imalatı akümülatör separatörü.00 Fiber optik kabloların imalatı 27.bilgisayar kablolarının.. 24.20.31 Fiber optik kabloların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.yalıtkan telli ve bağlantı parçalı elektrik kablo setlerinin imalatı. 24. 23. 26. uygulamalara bağlı olarak bakınız. 24. 24. materyaline bakılmaksızın elektrik devrelerini kablolamak için akım taşısın ya da taşımasın kablolamada kullanılan gereçlerin imalatını kapsamaktadır.11.ıslak hücreli pil ve akülerin imalatı. 24. kapları ve kapakları 27. gümüş oksit vb. 26.14. 27. . bakır ve alüminyumdan yapılmış yalıtkan tellerin ve kabloların imalatı.32 Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.NiMH pillerin imalatı. 27.NiCad pillerin imalatı.cam elyafı veya tellerinin imalatı. . bkz.bağlantı parçası olan optik kablo setleri veya parçalarının imalatı. Kapsam dışı olanlar.31.45.99 Diğer akümülatör ve pil imalatı 27. motorlu araçlar için kablo setlerinin. bkz. . örn.41.44. bkz.veri veya görüntülerin canlı iletimi için fiber optik kablo imalatı.01 Pil ve batarya imalatı manganez dioksit.çelik.lityum pillerin imalatı.kapakları.

elektrikli sinyal donanımları imalatı (trafik ışıkları ve yayalar için sinyal donanımları dahil). 23.zücaciye ve aydınlatma donanımları için cam parçaları imalatı.19.topraklı arıza devre kesicileri (GFCI) imalatı.elektrik fişlerinin ve prizlerin imalatı..51.40 Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı Bu sınıf.00 Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı 27. . Kapsam dışı olanlar. elektrik prizi ve panolar için olanlar) imalatı.el feneri imalatı. prizler.elektrikli şömine kütüğü imalatı.paratoner ve bobin imalatı. çıtçıtlı..33. enfraruj (kızılötesi) vb.masa lambalarının imalatı (abajur dahil). motorlu taşıtlar. . 23. düğmeli.sokak aydınlatma donanımları imalatı.11. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 149 / 374 . lamba donanımları ile bunların bileşenlerinin (akım taşıyan kablolamada kullanılan gereçler hariç) imalatını kapsamaktadır. 27.ulaştırma araçları için aydınlatma donanımları imalatı (örn. 26.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.. lamba donanımları ve ampullerin imalatı..elektrik tesisatında kullanılan kutuların (örn..yılbaşı ağacı ışıklandırma setlerinin imalatı.. tekneler için). aydınlatma donanımları için akım taşıyan kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı.deşarj lambası. 27.fener imalatı (örn. bkz. karpit. floresan.. ... bkz.spot lambaları imalatı.4 Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı 27.. gaz yağı ile çalışan).Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. elektrik iletkenlerinin (elektrik bağlantı düzeneği (şalt cihazı) tipinde olanlar hariç) imalatı..seramik yalıtım malzemelerinin (izolatör) imalatı. duylar ve anahtarların imalatı. 27.33 Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı Bu sınıf.90. plastik direk hatlarının bağlantı parçaları ve anahtar kapakları da dahil) .90. bkz.. kanalların ve bağlantı parçalarının imalatı.iletim direkleri ve hatlarının donanımlarının imaları.elektrikli işaretlerin imalatı. gaz..akım taşımayan kablolamada kullanılan plastik gereçlerin imalatı (plastik bağlantı kutuları. bkz. uçaklar. elektrikli filaman lambası..elektrikli haşere lambalarının imalatı. .elektronik parça tipindeki iletkenler.. mandallı şalterler (anahtarlar)). Kapsam dışı olanlar.. bkz. lambalar. siperler ve benzerleri. bkz. baskılı.tevzi çubuklarının.elektrik tellerinin tesisatında kullanılan boruların. bağlantı yeri. gazolin.32. elektrik. elektrikli aydınlatma ampulleri ve tüpleri ile bunların parçaları ve bileşenlerinin (elektrikli aydınlatma ampulleri için camlar hariç).27. 27.elektrik tesisatları için anahtarların imalatı (örn.tavan aydınlatma donanımlarının imalatı.33.avizelerin (şamdanlar) imalatı.. aydınlatma donanımlı tavan veya banyo vantilatörleri imalatı..lamba duylarının imalatı. materyaline bakılmaksızın elektrik devreleri için akım taşısın ya da taşımasın kablolamada kullanılan gereçlerin imalatını kapsamaktadır.43.. bkz..00 Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı 27. (trafik ışıkları hariç). ultra-viole. 27.

+elektrikli fön makineleri. 27.40.+konserve açacakları. bigudiler.+çöp. Bu grup.. meyve sıkacakları.+taşınabilir elektrikli radyatörler (ısıtıcılar) ve ev tipi vantilatörler. ev tipi vantilatörler.99 Diğer elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı 27. ızgaralar.03 Sokak aydınlatma donanımları imalatı.+bıçak bileyicileri. gaz ya da diğer yakıt türleri ile çalışan aletlerin imalatını da kapsamaktadır.+kahve veya çay makineleri. elektrikli filaman lambası.5 Ev aletleri imalatı Bu grup. floresan.. ev tipi süpürgeler. elektrikli diş fırçaları.40. ev tipi elektrikli yer bakım makineleri.+öğütücüler. (trafik ışıkları hariç) 27.40. elektrik. fırçalar.40. ve diğer elektrikli kişisel bakım aletleri.+elektrikli fırınlar. elektrikli mutfak eşyaları. blenderler. lamba donanımları ve ampullerin imalatı 27.elektrikli ev aletlerinin imalatı:+buzdolapları. kızartıcılar.+bulaşık makineleri.01 Deşarj lambası. taraklar.+tost makineleri.ev tipi elektro termik aletlerin imalatı:+elektrikli su ısıtıcıları.+elektrikli kızartma tavaları.+elektrikli tıraş aletleri.+elektrikli ütüler. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 150 / 374 .+elektrikli battaniyeler.+çamaşır yıkama ve kurutma makineleri. ev tipi yemek pişirme gereçleri.04 Elektriksiz aydınlatma donanımlarının imalatı 27. ultra-viole. ev tipi buzdolapları. duvar tipi ve üstten kapaklı sandık tipi dondurucular ile bulaşık makineleri. elektrikli saclar.+yemek pişirme ocakları.51 Elektrikli ev aletlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. ev tipi çamaşır makineleri.+elektrikli süpürgeler. lambalar. elektrikli küçük ev aletleri.02 Avizelerin (şamdanlar) imalatı 27.+dondurucular.+mikrodalga fırınlar. su ısıtıcıları ve çöp öğütücü birimleri gibi diğer elektrikli ya da elektriksiz ev aletleri imalatını kapsamaktadır. atık öğütücüleri.+yer silicileri/parlatıcıları.27.40.+vantilatör ve aspiratörler. enfraruj (kızılötesi) vb.

.90 Diğer elektrikli donanımların imalatı Bu sınıf. bkz. . pişirme setleri.+mikrodalga fırınlar. kızartıcılar. ticari tipde yemek pişirme aletleri. elektriksiz pişirme ve ısıtma aletlerinin imalatı: +elektrikli olmayan sobalar.52 Elektriksiz ev aletlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.sabit durum redresörleri.elektrikli zil imalatı. kuru temizleme ve presleme teçhizatı. 43. yakıt hücreleri.01 Elektrikli ev aletlerinin imalatı buzdolapları. aydınlatma aletleri ya da ev aletleri dışındaki çeşitli elektrikli donanımların imalatını kapsamaktadır. taraklar. 27. atık öğütücüleri.+elektrikli ısıtma rezistansları vb. fırınlar.+konserve açacakları.+bıçak bileyicileri.elektrikli kapı açma ve kapama aletleri imalatı.00 Elektriksiz ev aletlerinin imalatı 27.ev tipi dikiş makinelerinin imalatı..+tost makineleri. uzatma kablolarının ve diğer elektrik kablo setlerinin imalatı.karbon ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 151 / 374 . meyve sıkacakları.yalıtkan elektrik tellerinden uzatma kablosu imalatı .94. 27.51. ticari ve sanayi elektrik süpürgelerinin imalatı.. . ticari tipte çamaşırhaneler. tavan yelpazeleri. bölüm 28. pil ve akümülatör.+vantilatör ve aspiratörler. davlumbazlar. 27.+elektrikli süpürgeler. . . akü ve batarya şarj aleti imalatı (sabit durum).ev tipi. bigudiler. fırçalar. motor.ultrasonik temizleme makineleri imalatı (laboratuar ve dişçilik hariç).Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır..52. tabak ısıtıcıları. elektrikli diş fırçaları..+yer silicileri/parlatıcıları.ticari ve sanayi buzdolapları ve soğutucular.+öğütücüler.+yemek pişirme ocakları.+çöp.+elektrikli ütüler.29. düzenli ve düzensiz güç kaynakları imalatı.yalıtkan telli ve bağlayıcı elemanlı cihaz kablolarının.aşırı gerilim koruyucu (süpresör) imalatı (elektrik dağıtım voltaj seviyesi için olanlar hariç).51. 27.+çamaşır yıkama ve kurutma makineleri. su ısıtıcıları.kesintisiz güç kaynakları (UPS) imalatı.+bulaşık makineleri. sabit hazneli sobalar ve ticari vantilatörler ve aspiratörler. bkz. jeneratör..+taşınabilir elektrikli radyatörler (ısıtıcılar) ve ev tipi vantilatörler.02 Ev tipi elektro termik aletlerin imalatı elektrikli su ısıtıcıları. elektrikli saclar. 28.+dondurucular. . tel ve kablolamada kullanılan gereçler. ocaklar.+elektrikli ısıtma rezistansları vb. transformatör. ızgaralar. dalgalı akımı doğru akıma çeviren cihazlar.9 Diğer elektrikli donanımların imalatı 27.pil.merkezi elektrikli süpürge sistemlerinin kurulması.+elektrikli kızartma tavaları. bkz.+elektrikli battaniyeler.+elektrikli fırınlar.. yemek pişirme aletleri.+elektrikli fön makineleri.+elektrikli tıraş aletleri. oda klimaları.+kahve veya çay makineleri.. Kapsam dışı olanlar. blenderler.davlumbazlar. ve diğer elektrikli kişisel bakım aletleri..

5. 27.1. 27. motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.aydınlatma donanımlarının imalatı.. motorlu taşıt.. bağlantıların ve diğer elektrikli karbon ve grafit ürünlerin imalatı. bkz..pil. bkz. bkz.siren imalatı. bkz. Bu bölüm. 27. elektrikli cam ve kapı sistemleri.elektrik izolatörlerinin (cam ya da porselen hariç). 27.elektrikli kaynak ve lehim teçhizatının imalatı (lehim havyaları da dahil).43. bina ve bina dışı inşaat işlerinde.grafit elektrotların.. voltaj regülatörleri gibi motorlu taşıtların elektrikli teçhizatlarının imalatı.3. bkz. akım taşısın ya da taşımasın kablolama gereçlerinin imalatı.. motorlar. elektronik kondansatörler. güç üreten ve uygulayan mekanik bileşenler ve herhangi bir özel amaç için imal edilmiş temel parçalar da dahil mekanik veya termal olarak materyaller üzerinde bağımsızca hareket eden ya da materyaller üzerinde (işleme.. dizel motorlar vb. Bu bölüm.elektronik bileşen tipli redresörler. uçak ve motosiklet motorları hariç:+deniz taşıtlarına ait motorlar. bilgisayar donanımlarının. alternatörler. elektrikli ateşleme kablo takımları. enerji dönüştüren entegre devreler.1 Genel amaçlı makinelerin imalatı 28.lerinde yer alan pistonların..tüm içten yanmalı motorlar..jeneratörler. voltaj düzenleyici entegre devreler. bastırma ve paketleme gibi) işlemler yapan makinelerin ve teçhizatların imalatını kapsamaktadır. sanayide. elektronik dirençler ve benzer aletler imalatı.. tarımda veya evde kullanılmak üzere tasarlanmış olsun ya da olmasın sabit ve hareketli ya da el aletleri imalatını kapsamaktadır.elektrikli sinyal donanımları imalatı (trafik ışıkları ve yayalar için sinyal donanımları dahil)..elektrikli işaretlerin (tabelaların) imalatı. jeneratörler.40.elektriksiz kaynak ve lehim aletlerinin imalatı. bkz.90.elektronik sayı levhası (scoreboard) imalatı. elektrik bağlantı düzeneği (şalt cihazı). bkz. ölçme ve test donanımlarının. 28. NACE`de yer alan bir sanayide veya sanayilerin küçük bir grubunda özel olarak kullanılan makineler gibi özel amaçlı makinelerin imalatı ile sanayilerin büyük bir bölümünde kullanılan makineler gibi genel amaçlı makinelerin imalatını birbirinden ayırmaktadır.elektrikli kondansatör.parçacık hızlandırıcılar imalatı. birleştirilmiş kontrol cihazlarının.11 Motor ve türbin imalatı..içten yanmalı pistonlu motor imalatı. panayır alanı eğlence teçhizatları. 28. 27.29.. 29.. Kapsam dışı olanlar.porselen elektrik izolatörleri imalatı..karbon ve grafit tel ve ürün imalatı (elektrotlar ve elektrikli aletler hariç).iletişim ve enerji tellerinin. .ev aletlerinin imalatı. adi metalden izolasyon borularının ve bağlantı parçalarının imalatı. uçak.+lokomotif motorları.20.. 23. piston sekmanlarının.- TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 152 / 374 .00 Diğer elektrikli donanımların imalatı 28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı Bu bölüm. direnç. ateşleme bujileri. akü ve batarya imalatı.. yoğunlaştırıcılar ve benzer bileşenlerin imalatı.. otomatik bovling salonu teçhizatları vb. bkz. röleler ve endüstriyel kumandaların imalatı. 27.31. bkz.. bkz. Yerleşke içerisinde yük ve yolcu taşımada kullanılan özel araçların imalatı da bu bölümün içindedir. 26. 23.Genel kullanım amacıyla metal ürünlerin imalatı (bölüm 25). püskürtme.99. karbüratörlerin imalatı. elektrik kontrol ve dağıtım cihazlarının imalatı (bölüm 26 ve 27) ve genel amaçlı motorlu taşıtların imalatı (bölüm 29 ve 30 ) bu bölümün kapsamı dışındadır.transformatörler.Bu bölüm ayrıca.elektro mıknatıs imalatı. gibi imalat sürecinde kullanılsın ya da kullanılmasın başka bir yerde sınıflandırılmayan diğer özel amaçlı makinelerin imalatını da kapsamaktadır.11..

elektrik jeneratörlerinin imalatı (türbin-jeneratör setleri hariç).içten yanmalı motorlar için egzoz ve emme supaplarının imalatı. 28.türbin ve türbin parçalarının imalatı:+su buharı türbinleri ve diğer buhar türbinleri. uçaklar veya motosikletler için tahrikli motorların imalatı.11.04 Türbin ve türbin parçalarının imalatı su buharı türbinleri ve diğer buhar türbinleri. .30. 29.ilk hareket ettirici jeneratör setleri imalatı (türbin-jeneratör setleri hariç). dizel motorlar vb.+gaz türbinleri (uçaklardaki turbo jetler veya turbo pervaneler hariç) 28.. 30.11.+lokomotif motorları 28.+rüzgar türbinleri.01 İçten yanmalı pistonlu motor imalatı.motorlu taşıtlar.11.içten yanmalı motorların elektrikli donanım ve bileşenlerinin imalatı.07 Sanayide kullanım amaçlı motor imalatı 28. bkz. 27. 30.sanayide kullanım amaçlı motor imalatı..31. bkz.turbo jetler veya turbo pervanelerin imalatı. 27.12 Akışkan gücü ile çalışan donanımların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 153 / 374 . . .06 Türbin-jeneratör setlerinin imalatı 28.11.05 Kazan türbin setlerinin imalatı 28. . karbüratörlerin imalatı 28.lerinde yer alan pistonların.kazan türbin setlerinin imalatı.türbin-jeneratör setlerinin imalatı. uçak ve motosiklet motorları hariç deniz taşıtlarına ait motorlar.11..+rüzgar türbinleri.11. 29.02 Tüm içten yanmalı motorlar.91. motorlu taşıt. bkz.11. . bkz.+hidrolik türbinler ve bunların su çarkları ve regülatörleri (düzenleyicileri).+gaz türbinleri (uçaklardaki turbo jetler veya turbo pervaneler hariç). 30.03 İçten yanmalı motorlar için egzoz ve emme supaplarının imalatı 28.10.30. bkz.11.+hidrolik türbinler ve bunların su çarkları ve regülatörleri (düzenleyicileri).11. Kapsam dışı olanlar. piston sekmanlarının. .

12. . . bkz.11. . 28.hidrolik ve pnömatik bileşenlerin imalatı (hidrolik pompalar. 28. . bkz. 28.ayar vanaları ve giriş muslukları dahil.akışkan güç sistemleri imalatı.akışkan gücü ile çalışmayan uygulamalar için valf imalatı. Kapsam dışı olanlar. . 28. hidrolik ve pnömatik silindirler. cam ya da seramik malzemelerden valfların (vanaların) imalatı.herhangi bir ölçüm aleti ile donatılmış olsun ya da olmasın sıvılar için pompa imalatı. Kapsam dışı olanlar.13 Diğer pompaların ve kompresörlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.13. sanayi muslukları ve vanalarının imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 154 / 374 . sanayi muslukları ve vanalarının imalatı. benzin pompaları.sıhhi tesisatta kullanılan musluk ve vana imalatı.13. 23.19.14 Diğer musluk ve vana imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . bkz.pnömatik sistemlerde kullanmak üzere hava hazırlama donanımı imalatı. . 22.hidrolik ve pnömatik valflar ile pnömatik sistemlerde kullanmak üzere hava hazırlama donanımı imalatı. . hidrolik ve pnömatik valflar.hidrostatik transmisyon imalatı.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.ısıtmada kullanılan musluk ve vnaların imalatı.kompresör imalatı. 28. .15.12. 28. .44.hidrolik transmisyon donanımı imalatı . bkz. bkz. Kapsam dışı olanlar.00 Akışkan gücü ile çalışan donanımların imalatı 28. su pompaları. hidrolik ve pnömatik hortumlar ve bağlantı parçaları dahil).00 Diğer pompaların ve kompresörlerin imalatı 28. .12.19 ya da 23.hidrolik ve pnömatik donanımların imalatı. 28. . . . .içten yanmalı motorların emme ve egzoz supaplarının imalatı. . hava veya diğer gaz kompresörlerinin imalatı. bkz.hidrolik olmayan uygulamalar için pompa imalatı. bkz.içten yanmalı motorlara monte etmek üzere tasarlanmış pompaların imalatı: motorlu araçlar vb.13. için yağ pompaları.mekanik transmisyon donanımları imalatı. 28.14. 28.01 Ayar vanaları ve giriş muslukları dahil. hidrolik motorlar..havalı veya vakumlu pompaların.sertleştirilmemiş vulkanize kauçuk. . yakıt pompaları. .14. 28. .

.12. şanzımanların. 28.15. bkz.04 Debriyaj ve mil (şaft) bağlantıları imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 155 / 374 .03 Dişliler/dişli takımlarının.02 Sıhhi tesisatta kullanılan musluk ve vana imalatı 28.32`de var) ve diğer hız değiştiricileri imalatı 28.mafsallı bağlantı zinciri imalatı.elektromanyetik debriyaj (kavrama) imalatı.14. bkz.12.31.03 Isıtmada kullanılan musluk ve vnaların imalatı 28.motorlu taşıtların ya da uçakların parçaları olarak tanımlanabilen güç aktarım donanımına ait ara montaj ürünlerinin imalatı. +rulman yatakları ve düz mil (şaft) rulmanları.02 Mekanik güç aktarma donanımlarının imalatı aktarma milleri (şaftları) ve krankları: kam milleri.mekanik güç aktarma donanımlarının imalatı: +aktarma milleri (şaftları) ve krankları: kam milleri.15. bkz. Kapsam dışı olanlar. . kranklar ve benzerleri.güç aktarım zinciri imalatı. şanzımanların. vites kutularının (29. 28. 29. krank milleri. .15.15.bilyeli veya makaralı rulman ve bunların parçalarının imalatı.debriyaj ve mil (şaft) bağlantıları imalatı. .hidrostatik transmisyon imalatı. . şanzıman ve tahrik tertibatı elemanlarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.hidrolik transmisyon donanımı imalatı. . .32`de var) ve diğer hız değiştiricileri imalatı. bkz. kranklar ve benzerleri. 28. krank milleri. .93. . bölüm 29 ve 30. bkz. 25. .15 Rulman. dişli/dişli takımı.diğer zincirlerin imalatı. 28.14.volan ve kasnak imalatı. +rulman yatakları ve düz mil (şaft) rulmanları.28. dişliler/dişli takımlarının.01 Bilyeli veya makaralı rulman ve bunların parçalarının imalatı 28. vites kutularının (29. .

. bkz. 28. Kapsam dışı olanlar. .brülörlerin imalatı. bkz.21 Fırın. ocak.ev tipi fırın imalatı. kağıt hamuru.50.15.06 Mafsallı bağlantı zinciri imalatı 28.unlu mamul fırınlarının imalatı. . 27.21. soba ve brülör (ocak ateşleyicileri) imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . bkz.50.21. yağla ısıtma sistemleri ve benzeri ocak ve ısınma donanımları gibi elektriksiz ev tipi ısıtma donanımları imalatı.tarım ürünleri kurutucuları imalatı. bkz. bkz.ev tipi elektrikli ısınma aletleri (elektrikli hava ısıtmalı ocaklar. çöp yakma fırınları dahil 28.Elektrikli ve diğer endüstriyel ve laboratuar ocaklarının ve fırınlarının imalatı.03 Sabit bir yere monte edilen elektrikli sobaların ve yüzme havuzu için elektrikli ısıtıcıların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 156 / 374 . 28. ısı pompaları. elektriksiz ev tipi hava ısıtmalı ocakların imalatı.).15. bkz. 28.99.15. .tıbbi.02 Brülörlerin imalatı 28. 32. cerrahi ya da laboratuarlara ilişkin steril cihazları imalatı.sabit bir yere monte edilen elektrikli sobaların ve yüzme havuzu için elektrikli ısıtıcıların imalatı.07 Güç aktarım zinciri imalatı 28.21.tahta. vb. 28.93.05 Volan ve kasnak imalatı 28.93. .28. kağıt ya da mukavva kurutucuları imalatı.2 Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı 28. çöp yakma fırınları dahil .51. laboratuar (dişçilik için) ocakları imalatı. .01 Elektrikli ve diğer endüstriyel ve laboratuar ocaklarının ve fırınlarının imalatı. buharla ısıtma sistemleri. . 32.sabit bir yere monte edilen güneşle ısıtma sistemleri. .

30.28. yükleme ya da boşaltma makinelerinin imalatı vinç palangası ve yük asansörleri. 28.asansörlerin ve yük asansörlerinin kurulumu. .yüzen vinçlerin.04 Sabit bir yere monte edilen güneşle ısıtma sistemleri.11. ( hareketli kaldırma kafesleri. 28.06 Mekanik kömür atıcılar (stoker).çok amaçlı kullanım için endüstriyel robotların imalatı. +kaldırma. bkz. ekskavatörlerin ve yükleyicilerin imalatı. yükleme ya da boşaltma amacıyla özel tasarlanmış sanayi robotları ve mekanik manipülatörler. 30. konveyör (taşıma bantları vb.). dahil) (kaldırma veya taşıma sistemi ya da kendinden hareketli olsun olmasın). döner vinç. imalatı 28. vb. elektriksiz ev tipi hava ısıtmalı ocakların imalatı 28. +kaldırma ve taşıma kuleleri.mekanik kepçelerin. +kaldırma. bkz. imalatı. yürüyen merdivenler ve yürüyen yolların imalatı. döner vinç. Kapsam dışı olanlar. 28. +kaldırma ve taşıma kuleleri. .kaldırma ve taşıma donanımları için özel parçaların imalatı. tek tekerlekli olan el arabaları vb. buharla ısıtma sistemleri. taşıma. . 43. vinçli kamyonların imalatı.).05 Ev tipi elektrikli ısınma aletleri (elektrikli hava ısıtmalı ocaklar.22 Kaldırma ve taşıma donanımları imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . ( hareketli kaldırma kafesleri.21. taşıma. . dahil) (kaldırma veya taşıma sistemi ya da kendinden hareketli olsun olmasın). teleferikler vb. tekerlekli büyük taşıyıcılar vb. .21. taşıma.yeraltında kullanılan devamlı hareketli asansör ve konveyör imalatı. raylı vinçlerin. bucurgat ve kriko.99. ısı pompaları.22. kül boşaltma hazneleri vb. +fabrikalarda kullanılan türden küçük yük taşıtları (el arabaları.21. +fabrikalarda kullanılan türden küçük yük taşıtları (el arabaları. . yükleme ya da boşaltma amacıyla özel tasarlanmış sanayi robotları ve mekanik manipülatörler. taşıma. tekerlekli büyük taşıyıcılar vb. 28.92.92.asansörler. yükleme ya da boşaltma makinelerinin imalatı: +vinç palangası ve yük asansörleri.el veya motor gücü ile çalıştırılan kaldırma.20. bucurgat ve kriko. bkz.29. yağla ısıtma sistemleri ve benzeri ocak ve ısınma donanımları gibi elektriksiz ev tipi ısıtma donanımları imalatı 28. bkz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 157 / 374 . tek tekerlekli olan el arabaları vb.01 El veya motor gücü ile çalıştırılan kaldırma. bkz. ocak ızgaraları. .

stenografi makineleri imalatı..23. 28.madeni para sayma ve madeni para paketleme makineleri imalatı.yazı tahtalarının (kara tahtalar....22.mekanik olarak işleyen yazarkasa imalatı.çek yazma makineleri imalatı.tel zımbalar (kırtasiyede kullanılan) ve tel zımba çıkartıcıları imalatı.02 Büro-tipi ciltleme donanımları imalatı (örn. küçük ses kayıt cihazları) imalatı.23. 26..fotokopi makineleri imalatı.toner kartuşları imalatı.. bkz..03 Asansörler.posta ücretlendirme makinelerinin. beyaz tahtalar vb...bilgisayar ve çevre birimleri imalatı.bant kesicileri imalatı..22. teleferikler vb. yürüyen merdivenler ve yürüyen yolların imalatı 28.22.20..basit dört işlem makinelerinin. harmanlama / birleştirme makinelerininimalatı.delgi aleti imalatı.28.. posta işleme makinelerinin (zarf doldurma.02 Konveyör (taşıma bantları vb..daktilo imalatı... Kapsam dışı olanlar.. yazarkasaların imalatı.01 Hesap makineleri imalatı 28.hesap makineleri imalatı.) imalatı.oy kullanma makinesi imalatı. tasnif etme. . plastik veya şerit ciltleme). imalatı 28.).büro-tipi ciltleme donanımları imalatı (örn.23 Büro makineleri ve donanımları imalatı (bilgisayarlar ve çevre birimleri hariç) Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:.04 Kaldırma ve taşıma donanımları için özel parçaların imalatı 28.03 Madeni para sayma ve madeni para paketleme makineleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 158 / 374 ..23. tarama). plastik veya şerit ciltleme) 28. açma..kalemtıraş imalatı. damgalama ve adreslendirme makineleri.dikte makineleri (taşınabilir.elektronik olsun veya olmasın hesap makinesi imalatı.

+elle kullanılan zımpara makineleri.23. 25.+matkaplar ve darbeli matkaplar.01 Elektrik motorlu veya elektrikli olmayan motorlu veya pnömatik el aletlerinin imalatı örneğin:+yuvarlak veya vargel testere.+darbeli cıvata anahtarları.99 Diğer büro makineleri ve donanımları imalatı (bilgisayarlar ve çevre birimleri hariç) 28. 27.+pnömatik veya motorlu metal kesme makasları ve metal delme aletleri.+parlatma makinesi.+zincir testere. .24.+pnömatik çivileme aletleri.+taşlama makineleri.) imalatı 28.24 Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. beyaz tahtalar vb.90..+barutlu çivi çakma makineleri.25 Soğutma ve havalandırma donanımlarının imalatı.+pnömatik çivileme aletleri.+elle kullanılan motorlu planyalar.24. .+taşlama makineleri.+pnömatik perçin tabancaları.+pnömatik veya motorlu metal kesme makasları ve metal delme aletleri.+frezeler.06 Yazı tahtalarının (kara tahtalar. örneğin:+yuvarlak veya vargel testere.23.+zincir testere. Kapsam dışı olanlar.el aletleri için birbiriyle değiştirilebilir aletlerin imalatı: matkap uçları. 28.+elle kullanılan motorlu planyalar. zımbalar (zımba uçları).lehim ve kaynak yapmada kullanılan elektrikli el aletleri..+darbeli cıvata anahtarları. bkz. evde Sayfa: 159 / 374 TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi .+frezeler.+elle kullanılan zımpara makineleri.99 Diğer motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı 28.+barutlu çivi çakma makineleri.05 Toner kartuşları imalatı 28.+pnömatik perçin tabancaları. bkz.+parlatma makinesi.+zımbalama makineleri.23.04 Fotokopi makineleri imalatı 28.28.elektrik motorlu veya elektrikli olmayan motorlu veya pnömatik el aletlerinin imalatı.73.+matkaplar ve darbeli matkaplar. 28. freze bıçakları vb.+zımbalama makineleri.23.

06 Çatı havalandırma pervanelerinin (çatı altındaki üç köşeli yan duvardaki havalandırmalar. . vb. . . hava ya da gazların sıvılaştırılmasında kullanılan makinelerin imalatı.evde kullanılan vantilatörlerin imalatı.) imalatı Kapsam dışı olanlar. .kullanılanlar hariç Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.03 Evde kullanılanlar hariç vantilatörlerin imalatı 28. 27. 27.evde kullanılanlar hariç vantilatörlerin imalatı.sanayi tipi soğutma veya dondurma donanımlarının imalatı. bkz.25.02 Motorlu taşıtlar için olanlar da dahil iklimlendirme cihazları (klimaların) imalatı 28.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 160 / 374 .ısı değiştiricilerin (eşanjörlerin) imalatı. bkz.25.04 Isı değiştiricilerin (eşanjörlerin) imalatı 28.25.25.çatı havalandırma pervanelerinin (çatı altındaki üç köşeli yan duvardaki havalandırmalar. 28.01 Sanayi tipi soğutma veya dondurma donanımlarının imalatı bileşenlerin montajı dahil 28.evde kullanılan soğutma ya da dondurma ekipmanlarının imalatı.51.25.51. . bileşenlerin montajı dahil. çatı vantilatörleri.25. . .05 Hava ya da gazların sıvılaştırılmasında kullanılan makinelerin imalatı 28.motorlu taşıtlar için olanlar da dahil iklimlendirme cihazları (klimaların) imalatı. vb.) imalatı 28. çatı vantilatörleri.

29... çamaşır kurutma makinesi hariç).biçici makinelerin imalatı (çim biçme makineleri de dahil). mezuralar ve benzeri el aletler ile mekanistlerin hassas aletleri (optik olanlar hariç).yer terazileri. 27..94.gıdaların filtrelenmesi ve temizlenmesi için makinelerin imalatı.krema ayırıcıların (makineleri) imalatı. ekilmesi veya gübrelenmesi için tarımsal makinelerin imalatı:+sabanlar. 26. . Kapsam dışı olanlar: .yol treylerlerinin ya da yarı treylerlerin imalatı. 28. 28. kapatma.. tartı aletleri.. bkz.28. için damıtma veya rektifiye donanımları imalatı.+ sıvılar için filtreleme ya da temizleme makine ve aparatları imalatı. diskarolar vb. 28. bkz.yarı treylerler için tır çekicilerinin imalatı. şerit metreler. bkz. kapsülleme ya da etiketleme aletleri vb.20.51. 25. 28... tarım ve ormancılık makinelerinin imalatını kapsamaktadır.51. . mühürleme.93.30 Tarım ve ormancılık makineleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:.silindirli haddeleme makineleri ya da diğer haddeleme makineler ile bunların silindirlerinin imalatı (metal ve cam için olanlar hariç).. dağıtan ya da püskürten donanımların imalatı:+ püskürtme tabancası.51..süt sağma makinelerinin imalatı. kimya sanayii. bkz.. tanelerin ya da kuru baklagillerin temizlenmesi.93..30.90. platformlu tartı aletleri.krema ayırıcılarının imalatı.10. bkz.evlerde kullanılan vantilatörlerin imalatı..73..motorsuz tarımsal el aletleri imalatı. 28..tekstil baskı makinelerinin imalatı.91.ticari çamaşır kurutucularının imalatı.tarımsal kurutma makinelerinin imalatı bkz.aynı maddenin tabakalarından ya da çeşitli maddelerin kombinasyonundan yapılmış conta ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı. . bkz.otomatik mal satış makineleri imalatı.şişe temizleme ya da kurutma makineleri ile içeceklerin gazlandırılmasında kullanılan makinelerin imalatı. 28. bkz.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı 28. mibzerler. tırmıklar.3 Tarım ve ormancılık makineleri imalatı Bu grup.tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörlerin imalatı.93. 28.94. .29. bkz.elektrikli kaynak ve lehim cihazlarının imalatı. 27.99. 27.yaya kontrollü traktör imalatı..hassas (laboratuar tipi) terazilerin imalatı.tartı aletleri imalatı (laboratuarlarda kullanılan hassas tartı aletleri hariç):+ ev ve dükkanlarda kullanılan tartı aletleri. sürekli ölçüm için tartılar.gaz jeneratörleri imalatı. bkz.tarımsal püskürtme makinelerinin imalatı.tarımda kullanılan muhtelif makinelerin imalatı:+kümes hayvanları ve arıcılık makineleri ile hayvan yemleri hazırlamak için kullanılan donanımlar vb. 28. . bkz. içecek sanayii vb.93.tarımsal kullanım amacıyla püskürtme makinelerinin imalatı.93..sıvı ve tozları atan.tohumların. 28.. .tarımsal amaçlı kendinden yüklemeli veya kendinden boşaltmalı romörkler veya yarı römork imalatı. 28.. meyvelerin vb... 28. tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi için kullanılan makinelerin imalatı. . harman dövücüler. bkz. tasniflenmesi ya da derecelendirilmesi için makinelerin imalatı. 29.<> Kapsam dışı olanlar: ... bkz. buhar temizleme makineleri vb.evlerde kullanılan soğutma ya da dondurma donanımlarının imalatı.tarımda kullanılan taşıyıcıların (konveyör) imalatı. . ayıklayıcılar vb. 28..+yumurtaların.motorlu tarımsal el aletlerinin imalatı.elektrikli olmayan kaynak ve lehim aletlerinin imalatı.. . bkz.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:. yangın söndürme ve kum püskürtme cihazları.hasat veya harman makinelerinin imalatı:+biçer döverler.. temizlenmesi..petrol rafineleri. bkz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 161 / 374 .22. 28. bkz.metal ve cam haddeleme makinelerinin ve bunların silindirlerinin imalatı.toprağın hazırlanması.su sirkülasyonu yoluyla doğrudan soğutma için soğutma kuleleri ve benzerlerinin imalatı. taşıt baskülleri vb.. bkz..santrifüj imalatı (krema makinesi. bkz. gübre serpiciler.paketleme ve ambalajlama makineleri imalatı:+ doldurma.24.

30.30. harman dövücüler.06 Süt sağma makinelerinin imalatı 28. mibzerler.30.30. gübre serpiciler. 28. ayıklayıcılar vb.30.08 Tarımda kullanılan muhtelif makinelerin imalatı 28.07 Tarımsal kullanım amacıyla püskürtme makinelerinin imalatı 28.04 Toprağın hazırlanması.05 Hasat veya harman makinelerinin imalatı Biçer döverler.28. tırmıklar. diskarolar vb 28.30.02 Biçici makinelerin imalatı çim biçme makineleri de dahil 28.30. ekilmesi veya gübrelenmesi için tarımsal makinelerin imalatı sabanlar.99 Diğer tarım ve ormancılık makineleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 162 / 374 .30.03 Tarımsal amaçlı kendinden yüklemeli veya kendinden boşaltmalı romörkler veya yarı römork imalatı 28.30.01 Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörlerin imalatı 28.

25.elektrikli kaynak ve lehim makineleri imalatı bkz. delme. metal ve diğer maddelerin (ahşap.41. taşlama vb. şahmerdanların (elektrikli çekiçlerin).. Örneğin. taşlama vb. metal işleyen makinelerin ve takım tezgahlarının imalatını kapsamaktadır. sert plastik.04 Metal işlemede kullanılan delgi preslerinin. hidrolik preslerin. planyalama.birbiriyle değiştirilebilir aletlerin imalatı.03 Damga ya da pres makineleri imalatı 28. tornalama. delme. 28. manyetik darbeleri ve benzerlerini kullananlar da dahil 28.metal işleyen takım tezgahlarının imalatı (lazer ışınlarını. öğütme. imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 163 / 374 . şekillendirme.41. manyetik darbe ve benzerlerini kullanan mekanizmalar dahildir. lazer ışınlarını.02 Tornalama. 28. ultrasonik dalgaları. kemik. şahmerdanların (elektrikli çekiçlerin).01 Metal işleyen takım tezgahlarının imalatı lazer ışınlarını. . öğütme. için takım tezgahı imalatı. . oyma. planyalama. plazma arklarını. imalatı.4 Metal işleme makineleri ve takım tezgahları imalatı Bu grup. bkz. demir dövme makinelerinin vb. diş haddesi veya tel işleme makineleri imalatı.) işlenmesi için takım tezgahlarının imalatı.+yumurtaların. manyetik darbeleri ve benzerlerini kullananlar da dahil).metal işlemede kullanılan delgi preslerinin.41. -hadde tezgahları.kümes hayvanları ve arıcılık makineleri ile hayvan yemleri hazırlamak için kullanılan donanımlar vb.73. hidrolik frenlerin. temizlenmesi. soğuk cam vb. demir dövme makinelerinin vb.90 28. plazma arklarını.41.41 Metal işleme makinelerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi için kullanılan makinelerin imalatı. damga ya da pres makineleri imalatı. için takım tezgahı imalatı 28. sert kauçuk. ultrasonik dalgaları. ultrasonik dalgaları. plazma arkları. oyma. hidrolik frenlerin. hidrolik preslerin. Kapsam dışı olanlar. .27. şekillendirme. meyvelerin vb.

91. 27. kemik.hadde tezgahı imalatı. bu grup ayrıca.takım tezgahları için birbiriyle değiştirilebilir aletlerin imalatı (matkaplar. bkz. döküm kepçeleri. elle kullanılan elektrikli lehim havyası ve lehim tabancalarının imalatı. 28. . .sıcak metallerin işlenmesine yönelik makine ve donanımların imalatı: +çelik fırını. sert kauçuk (ebonit). . imalatı. metal levha kesme makinelerinin vb.. sert kauçuk ya da plastik vb. .takım tezgahları için bölme başlıkları ve diğer özel ek parçaların imalatı. kesme bıçakları vb.kalıp kutularının ve kalıpların (külçe kalıplar hariç) imalatı. bkz. 28. ultrasonik dalgalar.92. 25. frezeler.28. tıkaçlar. mantar. 28.00 Diğer takım tezgahlarının imalatı 28. . perçinleme makinelerinin.99 Diğer metal işleme makinelerinin imalatı 28.ahşap.). külçe kalıpları (ingot kalıpları).91 Metalürji makineleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: .99.01 Sıcak metallerin işlenmesine yönelik makine ve donanımların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 164 / 374 .9 Diğer özel-amaçlı makinelerin imalatı Bu grup. bkz. bkz. manyetik darbeleri ve benzerlerini kullananlarda dahil). sert plastik. Bunların çoğu.metal haddeleme ve dökümünde kullanılan makinelerin imalatı. delgiler. .73.madencilik ve taşocakçılığı için makinelerin imalatı.takım tezgahları için taşıyıcı yüzey imalatı. bkz. delgeçler. plazma arkları. yapıştırılması ya da başka şekilde birleştirilmesi için sabit makinelerin imalatı.metal hadde makineleri ve bunlar için silindir imalatı. 28. 28.döküm kalıbı şekillendirme makinelerinin imalatı. . 28. işlemek için takım tezgahlarının imalatı (lazer ışınları.91.nin çivilenmesi. hava taşıtı fırlatma donanımlarının veya eğlence parkı donanımları gibi diğer (imalat dışı sanayilerde kullanılan) özel makinelerin imalatını da kapsamaktadır.90. NACE`de yer alan bir sanayide veya sanayilerin küçük bir grubunda özel olarak kullanılan makineler gibi özel amaçlı makinelerin imalatını kapsamaktadır. 25. bkz. bıçkı ağızları.motorlu el aletlerinin imalatı. kemik. zımbalanması.41. 28.49 Diğer takım tezgahlarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.49. dönen aletler.sabit rotatif veya rotatif darbeli matkaplarının. taş. .73.. bkz. döküm makineleri.41. 28.ahşap. Kapsam dışı olanlar. soğuk cam vb...elektriksel kaplama tezgahlarının imalatı Kapsam dışı olanlar.ince elyaflı sunta levhaların ve benzerlerinin imalatında kullanılan pres makinelerinin imalatı . gıda imalatı veya tekstil imalatı gibi diğer imalat süreçlerinde kullanılırken. eğeleme makinelerinin..24.

sondaj. düzleyici. kuyu açma ve tünel açma makineleri(yeraltı kullanım için olsun ya da olmasın) imalatı 28.kara yolu dışında kullanılan damperli yük kamyonlarının imalatı. kepçeli yükleyici vb. imalatı. düzleyici. tasnif etme.. 28. 28. kırma ve benzeri yollarla minerallerin işlemden geçirilmesi için kullanılan makinelerin imalatı 28. bkz. beton kaplama makineleri vb..inşaatta veya madencilikte kullanılan traktörler ile paletli traktörlerin imalatı. ayırma. . harç yayıcılar. kazıyıcı. bkz. mekanik kepçe.beton ve harç karıştırıcıları (mikserleri) imalatı. kepçeli yükleyici vb.22. kırma ve benzeri yollarla minerallerin işlemden geçirilmesi için kullanılan makinelerin imalatı. mekanik kepçe. greyder.92.49.. ayırma. kuyu açma ve tünel açma makineleri(yeraltı kullanım için olsun ya da olmasın) imalatı.30. bkz. 28. 29. zift (bitüm) ve asfalt yayıcılar.92..04 Harfiyat makinelerinin imalatı buldozer.taşların işlenmesi için takım tezgahları imalatı (taşların parçalanması ve temizlenmesinde kullanılan makineler dahil).92...harfiyat makinelerinin imalatı:+buldozer. Kapsam dışı olanlar. yıkama.delme kesme. yıkama. tasnif etme. greyder.92. angledozer.91.diğer traktörlerin imalatı.28.. 29. taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.buldozer ve angledozer bıçaklarının imalatı.kaldırma ve taşıma donanımlarının imalatı. angledozer. kazıyıcı.10. sondaj.beton karıştırıcılı (mikserli) kamyonların imalatı. 28. bkz.03 Beton ve harç karıştırıcıları (mikserleri) imalatı 28.10. .05 Temel kazığı çakma ve sökme TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 165 / 374 . .92 Maden.eleme. 28.02 Metal hadde makineleri ve bunlar için silindir imalatı 28.. .01 Delme kesme.92.+temel kazığı çakma ve sökme makineleri.02 Eleme.yeraltı kullanımı için sürekli hareketli asansör ve konveyör imalatı.

üretmek için kullanılan makineler (öğütme değirmenleri.makineleri. taneler ve kuru baklagiller sebzeleri hariç) temizlenmesi. ambalajlama ve tartma cihazları imalatı.. 26. imalatı 28. bkz. ayırıcılar.tarımsal kurutma makinelerinin imalatı. homojenleştirme). şeker imalatında kullanılan makineler. paketleme. taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı 28. bkz. (örn.yumurtaların. çeltik soyma makineleri. bira makineleri. bezelye kırma makineleri). homojenleştirme. kalıplama. kepek temizleyiciler. .02 Süt ürünleri sanayii için makine imalatı krema ayırıcıları + süt işleme makineleri (örn. tereyağı topakları.şarap.60. .+ filtreleme ya da temizlemede kullanılan makineler. tasniflenmesi ya da derecelendirilmesi için makineler (buğday savurucu.hayvansal ya da bitkisel katı ya da sıvı yağların hazırlanması ya da çıkarılmasına özgü makinelerin imalatı. harç yayıcılar. kalıplama. ezici vb. beton kaplama makineleri vb. 28. balıkların.+ süt dönüştürme makineleri (örn.+ gıda ve içeceklerin endüstriyel olarak hazırlanmasında ve imalatında kullanılan diğer makinelerin imalatı. 28.+ çeşitli gıdaların işlenmesi için kullanılan makine ve donanım imalatı:+ şekerleme.. puro ve pipo tütünü imalinde veya çiğneme tütünleri ya da enfiye imalatında kullanılan makinelerin imalatı.01 Tarımsal kurutma makinelerinin imalatı 28. kakao ya da çikolata yapımında kullanılan makineler. et ya da kümes hayvanı etlerinin işlenmesindekullanılanmakineler. elekler.92. tereyağı işleme ve kalıplama makineleri).unlu ürünler sanayi için ya da makarna.99 Diğer maden. imalatı. yapımında kullanılan pres. bkz.29. hamur karıştırıcı.+ süt dönüştürme makineleri (örn. elma şarabı..tütünün hazırlanmasında ve sigara.93. meyvelerin ve diğer mahsullerin (tohumlar. tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi için kullanılan makinelerin imalatı .+ peynir makineleri. hamur ayırıcı.30. karıştırıcılar..93.meyve. hububat polisaj makineleri vb.kabuklu yemiş ve sebze hazırlanmasında kullanılan makineler. tereyağı topakları. Kapsam dışı olanlar. homojenleştirme.)+ un ve kaba un vb. spagetti ya da benzer ürünleri yapmak için kullanılan makinelerin imalatı:+ ekmek fırını.otel ve lokantalarda yiyeceklerin hazırlanmasına özgü makinelerin imalatı. presleme) vb. homojenleştirme).. hamur kalıplama. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 166 / 374 . (örn. hamur kesme. meyve suları vb..değirmencilik sanayi için makine imalatı:+ tohumların. presleme) vb. zift (bitüm) ve asfalt yayıcılar. işlenecek malzemeyi makineye veren cihaz. tanelerin ya da kuru baklagillerin temizlenmesi.+ peynir makineleri.süt ürünleri sanayii için makine imalatı:+ krema ayırıcıları + süt işleme makineleri (örn.süt ve diğer gıda maddelerinin ışınlama donanımlarının imalatı. tereyağı işleme ve kalıplama makineleri). pasta makineleri vb. kabuklu deniz hayvanlarının ya da yenebilen diğer deniz ürünlerinin hazırlanmasında kullanılan makineler. içecek ve tütün işleme makineleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.. 28.93 Gıda. elek kayışları.

28.93.03 Değirmencilik sanayi için makine imalatı
tohumların, tanelerin ya da kuru baklagillerin temizlenmesi, tasniflenmesi ya da derecelendirilmesi için makineler (buğday savurucu, elek kayışları, ayırıcılar, hububat polisaj makineleri vb.)+ un ve kaba un vb. üretmek için kullanılan makineler (öğütme değirmenleri, işlenecek malzemeyi makineye veren cihaz, elekler, kepek temizleyiciler, karıştırıcılar, çeltik soyma makineleri, bezelye kırma makineleri).

28.93.04 Şarap, elma şarabı, meyve suları vb. yapımında kullanılan pres, ezici vb. imalatı 28.93.05 Unlu ürünler sanayi için ya da makarna, spagetti ya da benzer ürünleri yapmak için kullanılan makinelerin imalatı
ekmek fırını, hamur karıştırıcı, hamur ayırıcı, hamur kalıplama, hamur kesme, pasta makineleri vb.+ çeşitli gıdaların işlenmesi için kullanılan makine ve donanım imalatı:+ şekerleme, kakao ya da çikolata yapımında kullanılan makineler; şeker imalatında kullanılan makineler; bira makineleri; et ya da kümes hayvanı etlerinin işlenmesindekullanılanmakineler,meyve,kabuklu yemiş ve sebze hazırlanmasında kullanılan makineler; balıkların, kabuklu deniz hayvanlarının ya da yenebilen diğer deniz ürünlerinin hazırlanmasında kullanılan makineler,+ filtreleme ya da temizlemede kullanılan makineler,+ gıda ve içeceklerin endüstriyel olarak hazırlanmasında ve imalatında kullanılan diğer makinelerin imalatı

28.93.06 Hayvansal ya da bitkisel katı ya da sıvı yağların hazırlanması ya da çıkarılmasına özgü makinelerin imalatı 28.93.07 Tütünün hazırlanmasında ve sigara, puro ve pipo tütünü imalinde veya çiğneme tütünleri ya da enfiye imalatında kullanılan makinelerin imalatı 28.93.08 Otel ve lokantalarda yiyeceklerin hazırlanmasına özgü makinelerin imalatı

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 167 / 374

28.93.99 Diğer dıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatı
28.94 Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- tekstil makineleri imalatı: +suni veya sentetik tekstil elyafı, malzemesi ya da ipliklerinin hazırlanması, üretilmesi, ekstrüzyonu, çekilmesi, dokunması ya da kesilmesi için makineler,+tekstil elyafı hazırlanması için makineler: çırçır makineleri, balya açıcılar, tarak ve kardeleme makineleri, pamuk yayıcılar, yün temizleyiciler, yün karbonlaştırıcılar, büküm tezgahları vb.+büküm makineleri,+tekstil ipliği hazırlanması için makineler: çile sarıcılar, çözgü tezgahları ve ilgili makineler,+dokuma makineleri (el dokuma tezgahları dahil),+örgü makineleri,+örme ağ, tül, dantel, kurdela vb. yapmak için makineler.- tekstil makineleri için yardımcı makine veya donanımların imalatı: +armür makineleri, jakarlar, otomatik durdurma tertibatı, mekik değiştirme mekanizmaları, iğler ve iğ kanatları vb. - tekstil baskı makinelerinin imalatı,- kumaş işleme makineleri imalatı:+tekstil kumaşlarını yıkama, ağartma, boyama, apreleme, bitirme, kaplama veya emdirme (emprenye etme) makineleri imalatı,+tekstil kumaşları için sarma, çözme, katlama, kesme veya surfile makinelerinin imalatı. - çamaşırhane makinelerinin imalatı:+ütüleme makineleri (pres ütüler dahil), ,+çamaşırhane tipi yıkama ve kurutma makineleri,+kuru temizleme makineleri.- dikiş makineleri, dikiş makineleri başları ve dikiş makineleri iğneleri (evde kullanım için olsun ya da olmasın) imalatı , - keçe ya da dokuma olmayan kumaşların üretilmesi ya da bitirilmesi için makinelerin imalatı,- deri makineleri imalatı;+postların veya derilerin hazırlanması, tabaklanması veya işlenmesi için makineler,+post, deri ya da kürklü derilerden ayakkabı veya diğer eşyaların yapımı veya tamiri için kullanılan makineler. Kapsam dışı olanlar; - jakar makinelerinde kullanılan kağıt ve mukavva kartları imalatı, bkz. 17.29, ev tipi çamaşır yıkama ve kurutma makineleri imalatı, bkz. 27.51, - silindirli haddeleme makineleri imalatı, bkz. 28.29, - ciltlemede kullanılan makinelerin imalatı, bkz. 28.99.

28.94.01 Tekstil makineleri imalatı
suni veya sentetik tekstil elyafı, malzemesi ya da ipliklerinin hazırlanması, üretilmesi, ekstrüzyonu, çekilmesi, dokunması ya da kesilmesi için makineler,+tekstil elyafı hazırlanması için makineler: çırçır makineleri, balya açıcılar, tarak ve kardeleme makineleri, pamuk yayıcılar, yün temizleyiciler, yün karbonlaştırıcılar, büküm tezgahları vb.+büküm makineleri,+tekstil ipliği hazırlanması için makineler: çile sarıcılar, çözgü tezgahları ve ilgili makineler,+dokuma makineleri (el dokuma tezgahları dahil),+örgü makineleri,+örme ağ, tül, dantel, kurdela vb. yapmak için makineler.

28.94.02 Tekstil makineleri için yardımcı makine veya donanımların imalatı
armür makineleri, jakarlar, otomatik durdurma tertibatı, mekik değiştirme mekanizmaları, iğler ve iğ kanatları vb.

28.94.03 Tekstil baskı makinelerinin imalatı
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 168 / 374

28.94.04 Kumaş işleme makineleri imalatı
tekstil kumaşlarını yıkama, ağartma, boyama, apreleme, bitirme, kaplama veya emdirme (emprenye etme) makineleri imalatı,+tekstil kumaşları için sarma, çözme, katlama, kesme veya surfile makinelerinin imalatı.

28.94.05 Çamaşırhane makinelerinin imalatı
ütüleme makineleri (pres ütüler dahil), ,+çamaşırhane tipi yıkama ve kurutma makineleri,+kuru temizleme makineleri.

28.94.06 Dikiş makineleri, dikiş makineleri başları ve dikiş makineleri iğneleri (evde kullanım için olsun ya da olmasın) imalatı 28.94.07 Keçe ya da dokuma olmayan kumaşların üretilmesi ya da bitirilmesi için makinelerin imalatı 28.94.08 Deri makineleri imalatı
postların veya derilerin hazırlanması, tabaklanması veya işlenmesi için makineler,+post, deri ya da kürklü derilerden ayakkabı veya diğer eşyaların yapımı veya tamiri için kullanılan makineler.

28.94.99 Diğer tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
28.95 Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - kağıt hamuru yapımında kullanılan makine imalatı, - kağıt ve mukavva makinelerinin imalatı, - kağıt ve mukavva eşyaların üretiminde kullanılan makinelerin imalatı

28.95.01 Kağıt hamuru yapımında kullanılan makine imalatı

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 169 / 374

28.95.02 Kağıt ve mukavva makinelerinin imalatı 28.95.03 Kağıt ve mukavva eşyaların üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
28.96 Plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - yumuşak kauçuk ya da plastiğin işlenmesinde, kauçuk ve plastik ürünlerin imalatında kullanılan makinelerin imalatı: +ekstrüderler, kalıp makineleri, pnömatik tekerlek yapımında ya da lastiğe sırt geçirmede kullanılan makineler ile özel kauçuk veya plastik ürünlerin yapımı için diğer makineler.

28.96.01 Yumuşak kauçuk ya da plastiğin işlenmesinde, kauçuk ve plastik ürünlerin imalatında kullanılan makinelerin imalatı
ekstrüderler, kalıp makineleri, pnömatik tekerlek yapımında ya da lastiğe sırt geçirmede kullanılan makineler ile özel kauçuk veya plastik ürünlerin yapımı için diğer makineler.

28.96.99 Diğer plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı
28.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı
Bu sınıf başka yerde sınıflandırılmamış olan özel amaçlı makinelerin imalatını kapsamaktadır. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- ahşap, kağıt hamuru, kağıt veya karton ile diğer malzemeler için kurutucuların imalatı (tarımsal ürünler ve tekstil için olanlar hariç),- basım ve ciltleme makineleri ile çeşitli materyaller üzerine basımı destekleyici faaliyetler için kullanılan makinelerin imalatı,- kiremit, briket, şekilli seramik hamuru, boru, grafit elektrotu, yazı tahtası tebeşiri vb.lerinin üretilmesi için makine imalatı, - yarı iletken imalat makinelerinin imalatı,- özel amaçlar için çoklu görevlerde kullanılabilen endüstriyel robotların imalatı,- çeşitli özel amaçlı makineler ve donanımların imalatı:+elektrikli veya elektronik lamba, tüp ya da ampullerin montajı için kullanılan makineler,+cam veya cam eşya, cam elyafı veya ipinin üretimi ya da sıcak işlenmesi için makineler,+izotopik ayırma için makine veya cihazlar,- lastik tekerlerin hizalanmasında ve balansında kullanılan donanımların imalatı (jant balansında kullanılanlar hariç),- merkezi yağlama sistemlerinin imalatı,- hava taşıtı fırlatma donanımlarının, uçak gemilerinde kullanılan katapultların (kısa mesafede uçakların havalanmasını sağlayan mekanizma) ve ilgili donanımların imalatı,- bronzlaşmada kullanılan cihazların imalatı,- otomatik bovling salonu donanımlarının (örn. labut dizici) imalatı,- dönme dolapların, salıncakların, poligonların ve diğer panayır alanı eğlence donanımlarının imalatı.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 170 / 374

Kapsam dışı olanlar; - ev aletleri imalatı, bkz. 27.5, - fotokopi makineleri vb. imalatı, bkz. 28.23, sert kauçuk, sert plastik ya da soğuk cam işleyen makine ya da donanımların imalatı, bkz. 28.49, külçe kalıplarının imalatı, bkz. 28.91.

28.99.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
Bu bölüm, yolcuların ya da yüklerin taşınması amacıyla motorlu kara taşıtlarının imalatını kapsamaktadır. Treyler ve yarı treylerlerin imalatı dahil motorlu kara taşıtlarına ait çeşitli parça ve aksesuarların imalatı da bu bölümde kapsanmaktadır.Bu bölümde üretilen araçların bakım ve onarımı, 45.20`de sınıflandırılmıştır.

29.1 Motorlu kara taşıtlarının imalatı

29.10 Motorlu kara taşıtlarının imalatı
<>Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - binek otomobillerin imalatı, - ticari kara taşıtlarının imalatı: +kamyonetler, kamyonlar ile yarı römorklar için çekiciler vb. - otobüs ve troleybüs (çift katlı, körüklü vb. Otobüsler) imalatı, - motorlu kara taşıtları motorlarının imalatı, - motorlu kara taşıtları için şasi imalatı, - diğer motorlu kara taşıtlarının imalatı : +kar motosikletleri, golf arabaları, hem karada hem suda hareket edebilen (amfibi) araçlar, +itfaiye arabaları, yol temizleme araçları, gezici kütüphaneler, zırhlı otomobiller vb. +beton karıştırıcılı (mikserli) kamyonlar, - ATV motosikletleri( dört tkerelekli motosiklet),go-kart arabları ve benzeri( yarış arabaları dahil) Kapsam dışı olanlar; - elektrikli motorların imalatı (marş motoru hariç), bkz. 27.11, - motorlu kara taşıtları için aydınlatma ekipmanlarının imalatı, bkz. 27.40, - pistonların, sekmanların ve karbüratörlerin imalatı, bkz. 28.11, - tarımda kullanılan traktörlerin imalatı, bkz. 28.30, - inşaatta veya madencilikte kullanılan traktörlerin imalatı, bkz. 28.92, - Kara yolu dışında kullanılan damperli yük kamyonların imalatı, bkz. 28.92, - motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı, bkz. 29.20, - motorlu kara taşıtlarının elektrikli parçalarının imalatı, bkz. 29.31, - motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı, bkz. 29.32, - askeri tankların ve diğer askeri savaş araçlarının imalatı, bkz. 30.40, - motorlu kara taşıtlarının bakım, onarım ve parçalarının değiştirilmesi, bkz.45.20.

29.10.01 Binek otomobillerin imalatı 29.10.02 Ticari kara taşıtlarının imalatı
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 171 / 374

kamyonetler, kamyonlar ile yarı römorklar için çekiciler vb.

29.10.03 Otobüs ve troleybüs (çift katlı, körüklü vb. otobüsler) imalatı 29.10.04 Motorlu kara taşıtları motorlarının imalatı 29.10.05 Motorlu kara taşıtları için şasi imalatı 29.10.06 Diğer motorlu kara taşıtlarının imalatı
kar motosikletleri, golf arabaları, hem karada hem suda hareket edebilen (amfibi) araçlar, +itfaiye arabaları, yol temizleme araçları, gezici kütüphaneler, zırhlı otomobiller vb. +beton karıştırıcılı (mikserli) kamyonlar

29.10.07 Motorlu kara taşıtları motorlarının fabrikada yeniden yapımı 29.10.99 Diğer motorlu kara taşıtlarının imalatı
29.2 Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) im

29.20 Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) im
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - karoser (kaporta) imalatı (motorlu kara taşıtları için kabin imalatı da dahil), - her çeşit motorlu araç, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) donatımı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı: +tankerler, ayrılabilir treylerler (römork) vb. +motorsuz karavanlar vb. - bir veya daha fazla taşıma çeşidine göre tasarlanmış konteynerlerin imalatı.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 172 / 374

Kapsam dışı olanlar; - özellikle tarımda kullanmak için tasarlanmış römork ve yarı-römork imalatı, bkz. 28.30, - motorlu kara taşıt karoserlerinin (kaporta) parça ve aksesuarlarının imalatı, bkz. 29.32, hayvanlar tarafından çekilen arabaların (at arabası, fayton vb.) imalatı, bkz. 30.99.

29.20.00 Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
29.3 Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı

29.31 Motorlu kara taşıtları için elektrik ve elektronik donanımlarının imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - motorlu kara taşıtları için dinamolar, alternatörler, bujiler, ateşlemede kullanılan elektrik tesisatı takımları, elektrikli cam ve kapı sistemleri, göstergelerin gösterge paneline montajı, voltaj regülatörleri vb. gibi elektrikli donanımların imalatı. Kapsam dışı olanlar; - motorlu kara taşıtları için akümülatör imalatı, bkz. 27.20, - motorlu kara taşıtları için aydınlatma donanımı imalatı, bkz. 27.40, - motorlu kara taşıtları ve motorları için pompa imalatı, bkz. 28.13.

29.31.00 Motorlu kara taşıtları için elektrik ve elektronik donanımlarının imalatı
29.32 Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - motorlu kara taşıtları için çeşitli parça ve aksesuarların imalatı: +frenler, dişli kutuları, dingiller, jantlar, süspansiyonlu amortisörler, radyatörler, susturucular, egzoz boruları, katalitik konvertör, debriyajlar (clutches), direksiyon simitleri, direksiyon milleri ve direksiyon kutuları, - motorlu kara taşıtları için karoser (kaporta) parça ve aksesuarlarının imalatı: +emniyet kemerleri, hava yastıkları, kapılar, tamponlar. - araba koltuklarının imalatı. Kapsam dışı olanlar; - lastik tekerlek imalatı, bkz. 22.11, - kauçuk hortumlar ve kemerler ile diğer kauçuk ürünlerin imalatı, bkz. 22.19, - pistonların, piston sekmanlarının ve karbüratörlerin imalatı, bkz. 28.11, - motorlu taşıtların bakımı, onarımı ve parçalarının değiştirilmesi, bkz. 45.20.

29.32.00 Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 173 / 374

romorkörler vb. bkz.11. bkz.01 Ticari gemilerin yapılması yolcu gemileri.+deniz taşıtlarının pervanelerinin imalatı. bkz. Kapsam dışı olanlar...92. demiryolu için demiryolu vagonlarının ve lokomotiflerin imalatı.gemilerin ve yüzen yapıların uzmanlık gerektiren bakım ve onarımı. tankerler. 13. romorkörler vb.40.seyrüsefer aletlerinin imalatı.ticari gemilerin yapılması:+ yolcu gemileri.04 Gemi inşa yan sanayi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 174 / 374 .. bkz. 30.12.1 Gemi ve tekne yapımı Bu grup. 33.11 Gemilerin ve yüzen yapıların inşası Bu sınıf gemilerin yapımını (spor ve eğlence amacıyla kullanılan tekneler hariç) ve yüzen yapıların inşa edilmesini kapsamaktadır Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. yük gemileri (şilepler).11.51. tankerler.10.hem suda hem de karada gidebilen (amfibi) motorlu kara taşıtlarının imalatı. bkz. 25. feribotlar.11. 28. gemi yapımı ve tekne imalatı.gemilerin sökülmesi. .balıkçı teknelerinin ve balık işleme gemilerinin yapımı. 26.31. ulaştırma ve diğer ticari amaçlar için gemilerin. bkz. bkz. .gemi ve tekne parçaları imalatı (gemi ve teknelere ait büyük parçalar hariç):+yelken imalatı. 25. yük gemileri (şilepler). 30. bkz. .30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı Bu bölüm. 27.02 Savaş gemilerinin yapımı 30..11. bkz.+deniz taşıtlarında kullanılan motorların imalatı. bkz.eğlence amaçlı şişirilebilir motorlu veya motorsuz botların. 29.11.teknelerin iç kısımlarının kurulumu.+demir veya çelik çapaların imalatı. 43.deniz taşıtları için aydınlatma donanımı imalatı.99.savaş gemilerinin yapımı. feribotlar. 30. . 30.15..99. bkz. teknelerin ve diğer yüzen yapıların inşaasını kapsamaktadır (spor ve eğlence amaçlı olanlar da dahil). 30. 38.3. uçakların ve uzay gemilerinin ve bunların parçalarının imalatı gibi ulaşım araçlarının imalatını kapsamaktadır.03 Balıkçı teknelerinin ve balık işleme gemilerinin yapımı 30.

13.kendinden tahrikli olmayan demiryolu ve tramvay vagonlarının imalatı +yolcu vagonları. bkz. 25.yelkenli sörflerin. 33.92.eğlence botlarının bakım ve onarımı. . 28.eğlence amaçlı hoverkraftların inşası.motorlu teknelerin inşası.diğer eğlence ve sportif amaçlı teknelerin imalatı: +kanolar. .11.99.99 Diğer gemilerin ve yüzen yapıların inşası 30. kendinden boşaltma tertibatlı vagonlar. . .11.20 Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. vinç vagonları.30. bkz.11. dizel. . tender (lokomotife bağlı kömür ve su taşıyan vagon) vb.00 Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı 30.12.11. yük vagonları.15. bkz.05 Yat inşa yan sanayi 30.kendinden tahrikli demiryolu araçları veya tramvaylar ile bakım veya hizmet araçlarının imalatı .30. +demir ve çelik çapaların imalatı.eğlence ve spor amaçlı tekne parçalarının imalatı: +yelken imalatı.08 Çekek yeri işletme faaliyetleri 30.şişirilebilen motorlu ve motorsuz botların imalatı. . tank vagonları.11.motorlu veya motorsuz yelkenli teknelerin inşası.demiryolu veya tramvay lokomotiflerinin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 175 / 374 . sörf tahtalarının imalatı.06 Gemi inşa ve tamir bakım tersaneleri 30.2 Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı 30. bkz. 30.11.elektrikli. buharlı ve diğer demiryolu lokomotiflerinin imalatı . . .07 Yat inşa ve tamir bakım faaliyetleri 30. kayıklar Kapsam dışı olanlar. . +deniz taşıtlarında kullanılan motorların imalatı. . sandallar. 32.12 Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. atölye vagonları.kişisel su araçlarının (jet ski dahil) imalatı .

.elektrikli sinyalizasyon. bkz.bu sınıfta yer alan hava taşıtları parçaları ve aksesuarlarının imalatı:+uçak gövdesi.11.51. .51. 27. 28.00 Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı 30..uydular için telekomünikasyon donanımlarının imalatı. iniş takımları.40. 30. bkz.11.+hava araçları için turbo jetlerin ve pervaneli türbin motorlarının parçaları .30. bkz.pistonların.30. helikopter rotorları ve pervane kanatları. bkz. frenler ve fren parçaları. yakıt tankları. 25.monte edilmiş demiryolu hatlarına ait tertibatların imalatı.hava taşıtları ve havacılık aletlerinin imalatı.92. 27. bkz. uçak gemilerinde kullanılan katapultların (kısa mesafede uçakların havalanmasını sağlayan mekanizma) ve ilgili donanımların imalatı. .00 Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı 30. 25. 26.yük ve yolcu taşımacılığı için.. 13. uzay mekiklerinin imalatı. 24. 26. ..99.20.zeplinlerin ve sıcak hava balonlarının imalatı. 28. delta kanatlı planörlerin imalatı. uzay roketleri. gibi ana montaj parçaları. karoserleri. güvenlik veya trafik kontrol donanımlarının imalatı.hava taşıtı fırlatma donanımlarının.uzay gemisi ve fırlatma araçları..elektrik motorları imalatı.. kanatları. bkz. motor yerleri vb.10. kumanda yüzeyleri.askeri savaş gereçleri ve mühimmat imalatı. bkz.. bkz.birleştirilmemiş rayların imalatı. bkz.90.4 Askeri savaş araçlarının imalatı 30. bkz.helikopter imalatı. koridor bağlantıları vb..+pervaneler.içten yanmalı motorlar için ateşleme parçalarının ve diğer elektrikli parçaların imalatı. vagon ve lokomotif iskeletleri. bkz.yerde uçuş eğitimi yapmaya özgü cihazlar ve tertibatların imalatı.planörlerin. tamponlar ve tampon parçaları. bkz. . kancalar ve bağlama tertibatları. amortisörler..hava seyrüsefer sistemlerinin imalatı.hava taşıtları için aydınlatma donanımları imalatı. 28.30 Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır..paraşüt imalatı. bkz.+hava araçlarında bulunan çeşitli tipteki motorlar ve makineler.veya vagonlarının özel parçalarının imalatı: +alt düzenler.. . hava kuvvetleri tarafından ya da spor ve diğer amaçlar için kullanılmak üzere uçakların imalatı. .. 27. piston sekmanlarının ve karbüratörlerin imalatı.. Kapsam dışı olanlar. 27.40 Askeri savaş araçlarının imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 176 / 374 . kapıları.99.11..90.3 Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı 30. Kapsam dışı olanlar. . dingiller ve tekerler.40 . 30. uydular.kıtalararası balistik füzelerin (ICBM) imalatı. bkz. yörünge istasyonları.motorların ve türbinlerin imalatı. 26.

.03 Motosikletlere takılıp yanda oturmayı sağlayan sepetlerin imalatı 30. .40.04 Motosikletler için parçalar ve aksesuarların imalatı 30.91. .diğer askeri savaş araçlarının imalatı.01 Motosiklet.91.91 Motosiklet imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . Kapsam dışı olanlar.00 Askeri savaş araçlarının imalatı 30.91.92. . Kapsam dışı olanlar.motosikletler için parçalar ve aksesuarların imalatı.motosiklet motorlarının imalatı.92. moped ve motorlu bisiklet (bir yardımcı motoru bulunan bisikletler)) imalatı. bkz. bkz.) imalatı.silah ve mühimmatın imalatı. hava veya uzay taşımacılığında kullanılan araçlar ile askeri araçlar dışındaki taşımacılıkta kullanılan diğer taşıtların imalatını kapsamaktadır.tankların imalatı. 30.40.zırhlı amfibi(hem suda hem de karada hareket edebilen) askeri araçların imalatı.bisiklet imalatı. su.92 Bisiklet ve engelli aracı imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 177 / 374 . 30.02 Motosiklet motorlarının imalatı 30.motosikletlere takılıp yanda oturmayı sağlayan sepetlerin imalatı.9 Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçlarının imalatı Bu grup motorlu kara taşıtları ve demiryolu. 30.91. . 30. moped ve motorlu bisiklet (bir yardımcı motoru bulunan bisikletler) imalatı 30. . 30.engelli araçlarının (tekerlekli sandalye vb. .motosiklet. bkz. 25.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . .

motorlu olsun veya olmasın engelli araçlarının imalatı. Kapsam dışı olanlar.motorsuz bisiklet ve diğer bisikletlerin imalatı (üç tekerlekli servis bisikletleri. bkz. .05 Bebek arabası imalatı 30.elle itilen araçların imalatı: bagaj arabaları. 32. . . 30.92.motorlu bisiklet (bir yardımcı motoru bulunan bisikletler) imalatı. 28. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 178 / 374 . iki ya da daha fazla kişilik bisikletler.22.01 Motorsuz bisiklet ve diğer bisikletlerin imalatı (üç tekerlekli servis bisikletleri.02 Bisiklet parça ve aksesuarlarının imalatı 30. bkz. bkz. atların çektiği cenaze arabaları vb.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.92.92. . Kapsam dışı olanlar. 31. 30.91.).lokantalarda kullanılan dekoratif servis arabaları (tatlı servisinde kullanılan el arabaları. .bisiklet parça ve aksesuarlarının imalatı. binilmek üzere tasarlanmış tekerlekli oyuncakların imalatı (plastik iki ve üç tekerlekli bisikletler dahil).03 Motorlu olsun veya olmasın engelli araçlarının imalatı 30. tek tekerlekli olan el arabaları vb.engelli araçlarının parça ve aksesuarlarının imalatı. çocuklar için iki ve üç tekerlekli bisikletler dahil) . .40.fabrikalarda kullanılan türden küçük yük taşıtları (el arabaları. dahil) (kaldırma veya taşıma sistemi ya da kendinden hareketli olsun olmasın. .hayvanlar tarafından çekilen araçların imalatı: iki tekerlekli at arabaları. iki ya da daha fazla kişilik bisikletler.92. çekçek türü el arabaları.04 Engelli araçlarının parça ve aksesuarlarının imalatı 30.bebek arabası imalatı.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım araçlarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.92. eşekler tarafından çekilen arabalar. kızaklar. alışveriş arabaları vb. . . bkz.01. çocuklar için iki ve üç tekerlekli bisikletler dahil) 30. üzerinde yiyecek taşınan küçük el arabaları vb.

laboratuar mobilyaları (örn. oteller.bürolar.dükkanlar için özel mobilya imalatı: tezgahlar. ahşap ürünlerin imalatından ayırmaktadır. raflar vb. lokantalar ve halka açık kapalı alanlar için sandalye ve koltuk imalatı.Mobilya imalatında kullanılan bazı yöntemler. çalışma odaları. 30. çekçek türü el arabaları. atların çektiği cenaze arabaları vb. Örneğin kesme ve montaj işlemleri. beton ve seramik dışında herhangi bir maddeden yapılan mobilya ve ilgili ürünlerin imalatını kapsar. Benzer bir şekilde. tabureleri ve diğer laboratuar oturakları. bölümde (Fabrikasyon metal ürünleri imalatı) sınıflandırılan haddeleme ile biçimlendirilerek (roll-formed) üretilen ürünlerin imalatında da yer alan teknikler kullanılmaktadır.dini binalar. 16. vitrinler. . çoklu işlemler ahşap mobilya imalatını. Ancak. eşekler tarafından çekilen arabalar. . tiyatro ve benzerleri için sandalye ve koltuk imalatı. kızaklar.30.sinema.99. 31. beton veya seramik hariç) mobilya imalatını kapsamaktadır. .99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım araçlarının imalatı 31 Mobilya imalatı Bu bölüm. üretim sürecinin önemli bir yanını oluşturur. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. taş. biçimlendirme ve lamine etme de dahil standart materyal biçimlendirme ve parçaları birleştirme yöntemleridir. imalat sanayinin diğer bölümlerinde kullanılan işlemlerle benzerdir.99. 25.99. Maddenin hem estetik hem de işlevsel niteliği göz önüne alınarak tasarlanması.02 Elle itilen araçların imalatı: bagaj arabaları. . Ancak. alışveriş arabaları vb 30. Mobilya imalatında kullanılan yöntemler kesme.0 Mobilya imalatı 31. metal mobilya imalatında. . her tip ve her tür maddeden (taş. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 179 / 374 . . bölümde (Ağaç ve ağaç ürünleri imalatı) sınıflandırılmış olan kereste kirişlerinin üretimi sırasında ortaya çıkmaktadır.01 Hayvanlar tarafından çekilen araçların imalatı: iki tekerlekli at arabaları. lokantalar için mobilya imalatı. dolaplar ve masalar) imalatı.01 Büro ve mağaza mobilyaları imalatı Bu sınıf çeşitli yer ve değişik amaçlara göre.laboratuar sıraları. plastik mobilyaların imalatı uzmanlaşmış bir faaliyete dönüşmektedir.büro mobilyası imalatı. okullar. Plastik mobilyalar için kalıplama işlemi diğer plastik ürünlerin şekillendirilmesi ile benzerdir.

diş hekimliği veya veterinerlikle ilgili mobilyaların imalatı. . oteller. 29.01.20.) koltuk imalatı. bkz. 32.araba koltuklarının imalatı. bkz. bkz. laboratuar ekipmanı olarak kullanılan mobilyaların kurulumu. raylı sistem taşıtları için (tren vb.04 Büro mobilyası imalatı 31. tabureleri ve diğer laboratuar oturakları. bkz. bkz.07 Lokantalarda kullanılan dekoratif servis arabaları (tatlı servisinde kullanılan el arabaları.03 Dükkanlar için özel mobilya imalatı: tezgahlar.23.50. 31.32. 30. . lokantalar için mobilya imalatı 31. tiyatro ve benzerleri için sandalye ve koltuk imalatı 31. laboratuar mobilyaları (örn.01. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 180 / 374 .01. raflar vb.01. bkz. 43.30. . cerrahi.01.yazı tahtası imalatı.32.01. vitrinler. 28. 31.06 Dini binalar.05 Laboratuar sıraları.01 Bürolar. 30.hava ve uzay taşıtları için koltuk imalatı. dolaplar ve masalar) imalatı 31. . parçaların bir araya getirilmesi.). çalışma odaları. lokantalar ve halka açık kapalı alanlar için sandalye ve koltuk imalatı 31.02 Sinema.Kapsam dışı olanlar. modüler (birimsel) mobilyaların birleştirilmesi ve montajlanması.01. okullar. üzerinde yiyecek taşınan küçük el arabaları vb.tıbbi.

30. .40. puf.raylı sistem taşıtları için koltuk imalatı.aydınlatma tesisatlarının bağlantı parçaları veya lambaların imalatı. bahçe sandalyeleri.03 Yatak imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . 30.kauçuk su yatağı imalatı . 29.69.yatak odaları. .araba koltuklarının imalatı. . 95. 22.31. bkz. koltukları vb. bkz. . 23.01.yastık. 13. 31. için mobilya imalatı. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 181 / 374 . .03.19. bkz. 22. örtü ve yorganların imalatı.yatak imalatı: +yaylı veya dolgulu yataklar ya da içten destekleyici maddelerle yapılmış yataklar.42.hava ve uzay taşıtları için koltuk imalatı.20. . .32. . bkz. 29. 23.92. .30.99 Diğer büro ve mağaza mobilyaları imalatı 31. .yatak desteklerinin imalatı Kapsam dışı olanlar.02 Yatak desteklerinin imalatı 31. bkz. bahçeler vb. 30. 27. bkz. . 23.02. bkz.00 Mutfak mobilyalarının imalatı 31. 30. oturma odaları.dikiş makineleri.02 Mutfak mobilyalarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.kanepe.24. . +kaplanmamış sünger veya plastikten yataklar 31.09 Diğer mobilyaların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. imalatı.70.30. bkz. minder.mobilyaların yeniden döşenmesi ve onarımı.araba. 31. beton ve taştan mobilya imalatı. bkz. .32. için dolap ve sehpa imalatı. çek yat ve koltuk takımlarının imalatı. .20.şişme yatak imalatı (lastik).seramik. televizyonlar vb.01 Yatak imalatı yaylı veya dolgulu yataklar ya da içten destekleyici maddelerle yapılmış yataklar.mutfak mobilyalarının imalatı.03. divan. +kaplanmamış sünger veya plastikten yataklar.19. raylı sistem taşıtları ile hava ve uzay taşıtları için koltuk imalatı. Kapsam dışı olanlar. bkz. .

31.09.02 Yatak odaları.01 Kanepe. gomalak cilalama ve döşeme gibi tamamlayıcı işlerinin yapılması 31. boyama.99 Diğer mobilyaların imalatı 32 Diğer imalatlar Bu bölüm. girdi olarak kullanılan materyaller ve üretilen malların kullanım alanları çok geniş bir aralıkta değişmektedir ve genellikle bölümleri sınıflara gruplamakta kullanılan ölçütler burada uygulanamamıştır. 32. bahçeler vb. için dolap ve sehpa imalatı 31.04 Sandalye ve koltukların döşenmesi gibi tamamlayıcı işlerinin yapılması 31. Bu bölüm arta kalanlardan oluşan bir bölüm olduğundan.09. sınıflamanın diğer bölümlerinde kapsanmamış olan çeşitli malların imalatını kapsamaktadır. üretim süreçleri. 32. çek yat ve koltuk takımlarının imalatı 31. için mobilya imalatı 31.1 Mücevherat.05 Mobilyaların püskürtme.09. divan.09.11 Madeni para basımı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 182 / 374 . televizyonlar vb.09. bijuteri eşyaları ve ilgili ürünlerin imalatı Bu grup mücevherat ile imitasyon (taklit süs eşyalarının) takıların imalatını kapsamaktadır.09. oturma odaları.03 Dikiş makineleri.

değerli metallerin kombinasyonundan. elektrolitikkaplamaanotlarvb. 32. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 183 / 374 . . 95.. spatulalar.13. yasal olarak geçerli paralar dahil.11. değerli metallerden kap veya kaseler. değerli metallerle kaplı ana metallerden eşyaların üretimi (imitasyon takılar hariç). değerli metallerle kaplı ana metallerden ya da değerli veya yarı değerli taşlardan mücevher imalatı. . ayrıca. dini amaçlı kullanılan eşyalar vb. deri.25.işlenmiş inci üretimi. çatal bıçak takımları. 32.12. bkz. bileklik.12 Mücevherat ve ilgili eşyaların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. (sanayide kullanılan nitelikli taşların ve sentetik veya yeniden oluşturulmuş değerli veya yarı değerli taşların işlenmesi dahil).Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. imitasyon takıların imalatı..03 Değerli metallerden teknik eşyalar ya da laboratuar eşyalarının imalatı (donanımları ve bunların parçaları hariç) değerli metallerden maden eritme kapları.12. plastik vb. 32.değerli metallerden yada değerli metallerle kaplı ana metallerden kuyumculuk ürünlerinin imalatı:+yemek takımları.02 Değerli metallerden yada değerli metallerle kaplı ana metallerden kuyumculuk ürünlerinin imalatı yemek takımları.00 Madeni para basımı 32. değerli metallerden kap veya kaseler. bölüm 25. saat kayışı ve sigaralık imalatı.12. bkz. tuvalet malzemeleri.değerli metallerden yapılmış olsun veya olmasın.. dini amaçlı kullanılan eşyalar vb.13. çatal bıçak takımları. saat kasalarının imalatı.15. bkz. büro ya da masa malzemeleri.işlenmiş durumdaki değerli ve yarı değerli taşların üretimi.).12.değerli metallerden teknik eşyalar ya da laboratuar eşyalarının imalatı (donanımları ve bunların parçaları hariç): değerli metallerden maden eritme kapları.mücevheratın onarılması (imitasyon olanlar dahil).. bkz. madeni para imalatı. spatulalar. . bkz. 32. tuvalet malzemeleri.metal olmayan saat bandı imalatı (kumaş.elmasların işlenmesi.. 32.metalden (değerli olmayan) saat bantı imalatı. değerli veya yarı değerli taşların veya diğer materyallerin kombinasyonundan mücevher imalatı.52. Kapsam dışı olanlar..01 İşlenmiş durumdaki değerli ve yarı değerli taşların üretimi sanayide kullanılan nitelikli taşların ve sentetik veya yeniden oluşturulmuş değerli veya yarı değerli taşların işlenmesi dahil 32. elektrolitikkaplamaanotlarvb.. bkz. 26. büro ya da masa malzemeleri. ...değerli metallerden saat bandı.değerli metallerden.

bilezikler.99 Diğer mücevherat ve ilgili eşyaların imalatı 32.12.değerli metallerden saat bantlarının imalatı. +imitasyon değerli taşlar. .13. bkz. gerdanlıklar ve değerli metallerle kaplanmış ana metallerden yapılmış benzer takılar.12. 32. 32.imitasyon takıların imalatı: +yüzükler. 32.20 Müzik aletleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 184 / 374 . .13 İmitasyon takıların ve ilgili eşyaların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.değerli metallerden yapılmış veya değerli metallerle kaplanmış mücevher imalatı. +imitasyon değerli taşlar.12. 32.13.metal saat bantlarının imalatı (değerli metaller hariç). . bileklik.12. Kapsam dışı olanlar. imitasyon pırlantalar ve benzerleri gibi imitasyon taşları içeren takılar 32. bilezikler.04 Değerli metallerden saat bandı. saat kayışı ve sigaralık imalatı 32. .2 Müzik aletleri imalatı 32.12. .12.05 Değerli olsun olmasın metalden imal edilmiş kişisel eşyalar üzerine yapılan kabartmacılık 32. bkz.hakiki değerli taşları içeren mücevherat imalatı.32. imitasyon pırlantalar ve benzerleri gibi imitasyon taşları içeren takılar. gerdanlıklar ve değerli metallerle kaplanmış ana metallerden yapılmış benzer takılar.01 İmitasyon takıların imalatı yüzükler.02 Metal saat bantlarının imalatı (değerli metaller hariç) 32.

bkz. .20.2.01 Telli müzik aletlerinin imalatı 32.20.. bkz. .20. akort düdükleri. bkz.40.20. akort düdükleri. 59.orgların ve diğer tarihi müzik aletlerinin onarımı. hoparlörlerin.. 33.CD`lerin ve DVD`lerin yayımlanması. .06 Müzik aletlerinin parçalarının ve aksesuarlarının imalatı metronomlar.40.03 Üflemeli (nefesli) müzik aletlerinin imalatı 32.vurmalı müzik aletlerinin imalatı.oyuncak müzik aletlerinin imalatı. .piyano akordu. imalatı. 95.. akort çatalları.29.07 Düdüklerin. 32.19.. panayır yeri orglarının.armonyumlar ve benzer serbest metal dilli klavyeli müzik aletleri de dahil klavyeli borulu orgların imalatı. bkz.üflemeli (nefesli) müzik aletlerinin imalatı. otomatik çalışan müzik aletleri için kart ve diskler vb. CD`lerin ve DVD`lerin çoğaltılması.mikrofonların. kulaklıkların ve benzer parçaların imalatı. bkz. otomatik çalışan müzik aletleri için kart ve diskler vb. .müzik aletlerinin parçalarının ve aksesuarlarının imalatı: +metronomlar.04 Vurmalı müzik aletlerinin imalatı 32.20. amfilerin...daha önceden kaydedilmiş orijinal ses ve video teyplerin. bkz. 18.20. .. .05 Elektronik müzik aletlerinin imalatı (sesleri elektronik olarak üreten müzik aletleri) 32.ağız mızıkası da dahil akordiyon ve benzer müzik aletlerinin imalatı. 26. Kapsam dışı olanlar. bkz.20..müzik kutularının.40.elektronik müzik aletlerinin imalatı (sesleri elektronik olarak üreten müzik aletleri).telli müzik aletlerinin imalatı..02 Otomatik piyanolar da dahil klavyeli telli müzik aletlerinin imalatı 32. 26.pikapların. çağrı borularının ve diğer üflemeli ses çıkaran sinyal aletlerinin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 185 / 374 . akort çatalları. çoğunlukla sirklerde kullanılan ve buhar ile çalınan orgların vb.20. 32.otomatik piyanolar da dahil klavyeli telli müzik aletlerinin imalatı.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.önceden kaydedilmiş ses ve video teyplerinin. ses kaydetme cihazlarının ve benzerlerinin imalatı. 32.

. oyuncak bebek elbiseleri..+buz patenleri.. 15.12.+kayak ayakkabıları.+deri spor eldivenleri ve spor kaskları (başlıkları). form tutma merkezi veya atletizm ekipmanı Kapsam dışı olanlar.kapalı ve açık alanlarda yapılan sporlar için herhangi bir malzemeden aletlerin ve donanımların imalatı:+sert.elektrikli trenlerin. 30.12. bkz....+raketler. 32..oyun tahtaları (satranç. tavla tahtaları vb. 14.spor malzemelerinin onarımı.40.13. oyuncaklar. beysbol ve kriket gibi oyunlarda kullanılan sopalar ve golf sopaları. tekerlekli patenler vb.kulak ve burun tıkaçlarının imalatı (örn. bkz. form tutma merkezi veya atletizm ekipmanı 32. için gerekli malzemeler. 13.spor giysilerinin imalatı. yumuşak ve şişirilebilir toplar.20.oyuncak müzik aletlerinin imalatı.spor ayakkabıları imalatı. bkz..+deri spor eldivenleri ve spor kaskları (başlıkları). için gerekli malzemeler.40.+kayaklar.halter sporunda ve ağırlık kaldırmada kullanılan metal ağırlıkların imalatı. beysbol ve kriket gibi oyunlarda kullanılan sopalar ve golf sopaları. inşaat setlerinin vb.4 Oyun ve oyuncak imalatı 32.+buz patenleri. bölüm 29 ve 30?. bkz. bkz. oyunlar (elektronik olanlar dahil). balıkçılık sporu için gerekli malzemeler.) ile benzer oyunların imalatı.. bkz.3 Spor malzemeleri imalatı 32.30 Spor malzemeleri imalatı Bu sınıf spor ve atletizm ile ilgili malzemelerin imalatını kapsamaktadır (giyim eşyaları ve ayakkabılar hariç)... 32. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+kayak ayakkabıları..29.+rüzgar sörfü ve sörf tahtaları+balık yakalamaya özgü ağ kepçeleri dahil.40 Oyun ve oyuncak imalatı Bu sınıf.+kayaklar.yelkenli teknelerin imalatı.12.+avcılık.+raketler. . ölçekli modeller ve oyuncak arabaların (metal olan bisikletler ve üç tekerlekli bisikletler hariç) imalatını kapsamaktadır. yüzme ve burnun korunması amacıyla).+spor salonu.99. 15. bkz.+yüzme havuzları. parça ve aksesuarlarının imalatı.bilardo masaları imalatı.spor amaçlı silah ve cephane imalatı...32.. kayak bağlama gereçleri ve batonlar. 32.. bkz.99 Diğer müzik aletleri imalatı 32.20. tekerlekli patenler vb. şişirilebilir çocuk havuzları vb.... kayak bağlama gereçleri ve batonlar.99. dağcılık vb.hareket ettirilebilen oyuncak bebeklerin imalatı.saraçlık ve koşum takımı imalatı .+yüzme havuzları. balıkçılık sporu için gerekli malzemeler.nin küçültülmüş boyutlu (ölçekli) modellerinin ve benzer eğlence TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 186 / 374 .. bkz. 95.+yaylar ve tatar yayları (arbaletler).kırbaç ile binicilikte kullanılan ürünlerin imalatı. yumuşak ve şişirilebilir toplar.oyuncak hayvanların imalatı.+yaylar ve tatar yayları (arbaletler).+rüzgar sörfü ve sörf tahtaları+balık yakalamaya özgü ağ kepçeleri dahil.30. bkz.+avcılık.00 Spor malzemeleri imalatı sert.tekne imalatı. bkz.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. dağcılık vb. dart. bkz. oyuncak bebekler.+spor salonu.oyuncak bebeklerin.oyun kartlarının imalatı. 15. 25. şişirilebilir çocuk havuzları vb.92.elektronik oyunların imalatı: satranç vb.spor taşıtlarının imalatı (kızak ve benzerleri hariç). 25..

01.lunapark.. oyuncak bebek elbiseleri.99. bkz.06 Binmek için tasarlanmış tekerlekli oyuncakların imalatı (plastik bisikletler ve üç tekerlekli bisikletler dahil) 32.40.40. parça ve aksesuarlarının imalatı 32. bkz.05 Bozuk para ya da jeton ile çalışan oyun masaları.-binmek için tasarlanmış tekerlekli oyuncakların imalatı (plastik bisikletler ve üç tekerlekli bisikletler dahil). 30.40.yap boz (puzzle) ve benzeri ürünlerin imalatı.02 Hareket ettirilebilen oyuncak bebeklerin imalatı 32. 62. . . 26. dart. bkz. masa ve salon oyunları için gereçlerin imalatı.40.video oyun konsollarının imalatı.92.kabilinden modellerin imalatı. kumarhaneler için özel olarak tasarlanmış oyun masaları ve benzerlerinin imalatı. kumarhaneler için özel olarak tasarlanmış oyun masaları ve benzerlerinin imalatı 32.40. .bisikletlerin imalatı.) ile benzer oyunların imalatı 32. Kapsam dışı olanlar.01 Oyuncak bebeklerin.21.40.40.şaka ve benzeri eşyaların imalatı.04 Oyun tahtaları (satranç.07 Yap boz (puzzle) ve benzeri ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 187 / 374 .video oyunu konsolları için program yazılması ve yayınlanması. bilardo masaları. bilardo masaları. 32. 58. bkz. .bozuk para ya da jeton ile çalışan oyun masaları. 32.40.03 Oyuncak hayvanların imalatı 32.. tavla tahtaları vb.

5 Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatı 32. dayanıklı camdan spor. gözlüklerin imalatı.. dişçilik ve benzer mobilyaların imalatı da bu sınıfta kapsanmaktadır. kontak lenslerin..dişçilikte kullanılan dolguların ve çimentoların (diş tedavisinde kullanılan tutkallar hariç)..92..laboratuar ultrasonik temizleme makinelerinin imalatı.tekerlekli sandalyelerin imalatı.gözlükçülerin faaliyetleri. imalatı. laboratuar santrifüj makinelerinin imalatı. sargı bezi ve benzerlerinin imalatı. dişçilikle ilgili araç ve gereçler.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.01 Cerrahi kumaş ile steril iplik ve bez imalatı 32.ortopedik ürünlerin ve protezlerin imalatı..dişçilik laboratuar fırınlarının imalatı. 26. dişçilik mumlarının ve diş tedavisinde kullanılan diğer alçıların imalatıdişçilik laboratuar fırınlarının imalatı 32.50 Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatı Bu sınıf.laboratuar steril cihazları imalatı. Kapsam dışı olanlar. bkz. cerrahi araç ve gereçler. bkz.gözlük camlarının imalatı.kemik çimentosu imalatı.20.dişçilik aletlerinin imalatı (dişçilik donanımı ile birleştirilmiş dişçi koltukları dahil).32.50.. .cerrahi kumaş ile steril iplik ve bez imalatı.elektro medikal ve elektroterapik donanımların imalatı.99 Diğer oyun ve oyuncak imalatı 32. takma dişler (protezler) ve ortodonti aletlerinin imalatını kapsamaktadır. ortodonti ürünleri. dişçilik veya veterinerlikte kullanılan mobilyaların imalatı+ ameliyat masaları+ tetkik masaları+ mekanik ayarlanabilen hastane yatakları+ dişçi koltukları..78 32.. cerrahi.laboratuar tipi damıtma aletleri..tıbbi olarak hazırlanmış pansuman pamuğu. Hidrolik işlevi olan dişçilik koltukları gibi spesifik amaçlı tıbbi.02 Dişçilikte kullanılan dolguların ve çimentoların (diş tedavisinde kullanılan tutkallar hariç).. köprülerin vb.50.60.tıbbi termometrelerin imalatı.dişçilikte kullanılan yapıştırıcıların imalatı. bkz. tıbbi ve cerrahi aletler. şırıngalar. dereceli lenslerin..diş laboratuarlarında yapılan protez dişlerin.50. bkz. kanül (vücuttan su çekmeye ya da vücuda ilaç zerk etmeye yarayan tüp ve borular) vb.42.kemik destekleyicileri ve vidaları. koruma vb. 30.40. bkz. 47. 21. iğneler sondalar. laboratuar aletleri. imalatı.. dişçilik mumlarının ve diş tedavisinde kullanılan diğer alçıların imalatı.tıbbi.03 Laboratuar steril cihazları imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 188 / 374 .. gözlüklerin.göz tedavisi ile ilgili eşyaların. güneş gözlüklerinin. 20...

boyamafırçaları.32. iplik veya bez parçalarından ya da tüylerden yapılmış ve sırığa bağlanmış temizlikaraçları.08 Tıbbi termometrelerin imalatı 32. gözlüklerin.50.. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 189 / 374 . elle çalışan mekanik yer temizleyicileri.50.9 Başka yerde sınıflandırılmamış imalatlar 32.09 Göz tedavisi ile ilgili eşyaların. yer silicileri ve benzerleri dahil süpürge ve fırça imalatı.50. köprülerin vb.makine aksamlarını oluşturan fırçalar. kenarı lastikli silecekler ve diğer fırçalar.04 Tıbbi.50.. süpürgeler. koruma vb. dereceli lenslerin.05 Dişçilik aletlerinin imalatı. dişçilik veya veterinerlikte kullanılan mobilyaların imalatı ameliyat masaları+ tetkik masaları+ mekanik ayarlanabilen hastane yatakları+ dişçi koltukları 32.07 Gözlük camlarının imalatı 32.boyama yastık ve ruloları. imalatı dişçilik donanımı ile birleştirilmiş dişçi koltukları dahil 32. cerrahi.50.91 Süpürge ve fırça imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. güneş gözlüklerinin.ayakkabı ve elbise fırçalarının imalatı. gözlüklerin imalatı 32.06 Ortopedik ürünlerin ve protezlerin imalatı 32. dayanıklı camdan spor. diş laboratuarlarında yapılan protez dişlerin.50. kontak lenslerin.

bkz. çıtçıtlar.küre imalatı. hazır daktilo şeritleri ve ıstampaların imalatı .+plastikten sert şapkaların (baret) ve plastikten diğer kişisel güvenlik gereçlerinin (örn.boyama yastık ve ruloları. kabartma etiketleri. hat işçilerinin emniyet kemerleri ve mesleki kullanım için diğer emniyet kemerlerinin imalatı. el kalbur ve elekleri. laboratuar elbiseleri.kişisel kullanıma yönelik eşyaların imalatı ( pipolar. meyve ve bitkiler..+gaz maskelerinin imalatı.+kulak ve burun tıkaçları (örn. tabutlar vb. ince mumlar ve benzerleri.29.99.01 Koruyucu güvenlik malzemelerinin imalatı ateşe dayanıklı ve koruyucu güvenlik kıyafetlerinin imalatı.şemsiye.kağıttan yapılmış küçük malzemelerin imalatı.+Yangından koruyucu elbiselerin imalatı.12.01 Makine aksamlarını oluşturan fırçalar.iş ve hizmet kıyafetleri imalatı (örn. yer silicileri ve benzerleri dahil süpürge ve fırça imalatı 32. .+Yangından koruyucu elbiselerin imalatı. el baskı setleri.tarih verme. kokulu püskürtücüleri. çelenkler ve benzeri eşyaların imalatı.. kenarı lastikli silecekler ve diğer fırçalar. 17. yapma çiçek.çiçek sepetleri.boyamafırçaları.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:. bkz.91.+telgraf. tokalar. şaka ve benzeri eşyaların..+metal güvenlik başlıkları ve diğer kişisel metal güvenlik tertibatlarının imalatı..+mantarlı can simitlerinin imalatı. elle çalışan mekanik yer temizleyicileri.takma kaş).çeşitli eşyaların imalatı (mumlar.koruyucu güvenlik malzemelerinin imalatı:+ateşe dayanıklı ve koruyucu güvenlik kıyafetlerinin imalatı. imalatı. üniformalar).hayvan postu doldurma faaliyetleri.kurşun kalem içlerinin imalatı. iş önlükleri. kişisel ve evde kullanıma yönelik vakumlu termoslar ve diğer vakumlu kaplar. güneş şemsiyeleri. taraklar.91.mekanik olsun veya olmasın.. bkz. yüzme ve gürültüden korunma amaçlı olanlar ) imalatı.+gaz maskelerinin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 190 / 374 . 32..) imalatı.+telgraf..99.)..+mantarlı can simitlerinin imalatı. 13.çakmak imalatı.+plastikten sert şapkaların (baret) ve plastikten diğer kişisel güvenlik gereçlerinin (örn. mühürleme veya numara verme kaşeleri. süpürgeler. yüzme ve gürültüden korunma amaçlı olanlar ) imalatı. iplik veya bez parçalarından ya da tüylerden yapılmış ve sırığa bağlanmış temizlikaraçları. baston ve koltuklu bastonların imalatı.lamba fitillerinin imalatı.99 Diğer süpürge ve fırça imalatı 32.+metal güvenlik başlıkları ve diğer kişisel metal güvenlik tertibatlarının imalatı. spor amaçlı kasklar vb. 14. elle çalışan basım aletleri. takma sakal..+kulak ve burun tıkaçları (örn. çiçek buketleri.) imalatı. terziler için mankenler. hat işçilerinin emniyet kemerleri ve mesleki kullanım için diğer emniyet kemerlerinin imalatı.düğmeler. Kapsam dışı olanlar: . demiryolu vb. demiryolu vb. kopçalar. peruk.32. her çeşit tükenmez ve kurşun kalem imalatı. spor amaçlı kasklar vb. . fermuarlar vb.

kopçalar. çelenkler ve benzeri eşyaların imalatı 32. kokulu püskürtücüleri.32.07 Çeşitli eşyaların imalatı mumlar. baston ve koltuklu bastonların imalatı 32.99. fermuarlar vb.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 191 / 374 .05 Düğmeler. meyve ve bitkiler. kabartma etiketleri.99. mühürleme veya numara verme kaşeleri. güneş şemsiyeleri. peruk. el kalbur ve elekleri. her çeşit tükenmez ve kurşun kalem imalatı 32.99.99. ince mumlar ve benzerleri.takma kaş 32. el baskı setleri. 32.99. şaka ve benzeri eşyaların.06 Kişisel kullanıma yönelik eşyaların imalatı pipolar.99.02 Mekanik olsun veya olmasın. taraklar.99. çiçek buketleri. terziler için mankenler. elle çalışan basım aletleri. yapma çiçek. imalatı 32.küre imalatı 32.08 Çiçek sepetleri. takma sakal.99. çıtçıtlar.03 Tarih verme. tokalar. kişisel ve evde kullanıma yönelik vakumlu termoslar ve diğer vakumlu kaplar. tabutlar vb.04 Şemsiye. hazır daktilo şeritleri ve ıstampaların imalatı .

00 Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı 33. hane halkı mallarının bakım ve onarımı gibi sınıflandırılır (Örn.11 Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı Bu sınıf 25.1 Fabrikasyon metal ürünlerin.bilgisayar ve iletişim ekipmanlarının bakım ve onarımı.boru ve boru hatlarının bakım ve onarımı. 80. . Bu bölüm. 81.seyyar kaynak makinelerinin onarımı. 33. bkz. rezervuarların ve muhafaza kapları (konteynerler dahil) onarımı. sadece uzmanlaşmış bakım ve onarım faaliyetlerini kapsamaktadır.22.. 95. Onarımın önemli bölümü. Kapsam dışı olanlar: .sanayi makinelerinin temizlenmesi.bkz.ev eşyalarının bakım ve onarımı. 95.2. bkz.ateşli silahların ve savaş gereçlerinin bakım ve onarımı (spor ve eğlence amaçlı silahların onarımı dahil).12 Makinelerin onarımı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 192 / 374 .mekanik kilitleme düzenekleri.alışveriş arabalarının bakım ve onarımı. Kapsam dışı olanlar: . bölümde üretilmiş fabrikasyon metal ürünlerin bakım ve onarımını kapsamaktadır.bıçak ağızlarının ve testerelerin bilenmesi.buhar kazanları veya buhar jeneratörlerinin bakım ve onarımı. müşteriye hizmet) bu gruba dahildir. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:. .Makine ve donanımların yeniden yapılandırılmaları veya yeniden üretilmeleri bir imalat faaliyeti olarak değerlendirilmekte olup.sanayi makinelerinin temizlenmesi. 81. donanımların ve çalışır durumda olan diğer ürünlerin yenilenmesi amacıyla imalat sektöründe üretilmiş malların uzmanlaşmış onarımını kapsamaktadır.12 . bkz. bkz. Kapsam dışı olanlar. 33. 33.buhar jeneratörleriyle beraber kullanmak için yardımcı ünitelerin bakım ve onarımı:+kondansatör. 95. 43. . bkz.20. birleşik ticaret ve onarım için de uygulanır.çelik gemi bölümlerinin onarımı. çoğunlukla katma değer prensibine göre payının belirlenmesiyle yapılır.2. bu durumda bunların bakım ve onarımını yapan birimlerin sınıflandırılması.makine ve ekipmanların yeniden yapılandırılması veya yeniden üretilmesi. . Tüketici mallarında olduğu gibi sermaye malları olarak kullanılan malların bakım ve onarımı. malın imalatı ile birleşik olan bu faaliyetlerin. Aynı ilke..nin onarımı. .nin onarımı.merkezi ısıtma kazanları ve radyatörlerin onarımı. bkz. .. büro ve hane halkı mobilyalarının onarımı.bilgisayar ve iletişim donanımlarının bakım ve onarımı. Bu ürünlerin daha etkin çalışmalarını sağlamak ve bozulmalarını önlemek amacıyla yapılan genel veya rutin bakımlar da (örn. bkz.. kasalar vb.merkezi ısıtma sistemleri vb. bu kısımda yer alan diğer bölümlerde kapsanmıştır. müşteriye hizmet) bu gruba dahildir. metal ürünlerin. makine. buhar toplayıcı ve buhar akümülatörler.. bkz. bkz.33 Makine ve donanımların kurulumu ve onarımı Bu bölüm. .. kızdırıcı. makinelerin.ev eşyalarının bakım ve onarımı. donanım ve çalışır durumda olan diğer ürünlerin yenilenmesi amacıyla imalat sektöründe üretilmiş malların uzmanlaşmış onarımını kapsamaktadır.11. bkz. makinelerin ve donanımların onarımı Bu grup.gemi kazan veya güç kazan parçalarının bakım ve onarımı. 95.22. Bu ürünlerin daha etkin çalışmalarını sağlamak ve bozulmalarını önlemek amacıyla yapılan genel veya rutin bakımlar da (örn. makine. 33.nükleer reaktörlerin bakım ve onarımı (izotop ayırıcılar hariç).22. ekonomizör.1.metal tankların. . teçhizat ve diğer malların imalatçıları tarafından da yapılır. bölüm 25-31.1.24). 95.

.grup 26.. 26.+kalbin atış hızını ayarlayan cihazın bakım ve onarımı. örneğin: +manyetik rezonans görüntüleme cihazlarının bakım ve onarımı.00 Makinelerin onarımı 33.+prizmalar ve lenslerin (göz tedavisi ile ilgili olanlar hariç) bakım ve onarımı.ticari TV ve video kameralarının bakım ve onarımı. (kaldırıcılar.yazarkasaların bakım ve onarımı.pompalar. 95. 95. bkz. sınıf 26.fotokopi makinelerinin bakım ve onarımı. hareketli yürüyen yollar dahil).. bkz..madencilik.+elektrokardiyografi cihazlarının bakım ve onarımı. örneğin.12.5`teki ölçme. sınıf 26.sanayi ocakların bakım ve onarımı.tarımsal traktörlerin bakım ve onarımı. ayrıca bu sınıf. ticari soğutma donanımları. . bakım ve onarımı.60`ta yer alan ışınlama... elektro medikal ve elektrikle tedavi cihazlarının bakım ve onarımı.ticari tip genel amaçlı makinelerin bakım ve onarımı. 43.+teleskopların bakım ve onarımı. 26. kaynağın onarım hizmetleri.valfların (supapların) onarımı...25.5.22...fotokopi makinelerinin bakım ve onarımı.+fiziksel..diğer takım tezgahlarının bakım ve onarımı.kompresörler ve ilgili ekipmanların bakım ve onarımı.bölüm 28`de yer alan diğer özel amaçlı makinelerin bakım ve onarımı. bkz. ticari ve endüstriyel makinelerin bıçak ağızlarının ve testerelerinin bilenmesi ya da kurulması. 95. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 193 / 374 .tartı aletlerinin bakım ve onarımı. 95.7 gruplarında üretilen malların bakım ve onarımını kapsamaktadır (hane halkı malları olarak değerlendirilenler hariç). 33..) bakım ve onarımı. inşaat araç ve gereçleri ile madencilik makineleri) onarılması gibi endüstriyel makine ve aletlerin bakım ve onarımı kapsamaktadır...elektrik ile çalışan el aletlerinin onarımı.Bu sınıf.otomatik satış makinelerinin bakım ve onarımı. 43.+arazi ölçme aletlerinin bakım ve onarımı (seyrüsefer için olanlar da dahil).11. .. bkz..70`te yer alan optik araç ve gereçlerin bakım ve onarımı: (eğer bunlar esas olarak ticari amaçla kullanılıyorsa) örneğin:+dürbünlerin bakım ve onarımı. inşaat.metallerin kesilmesinde ve şekillendirilmesinde kullanılan takım tezgahları ve aksesuarlarının bakım ve onarımı.asansörlerin(mükerrer) ve yürüyen merdivenlerin kurulumu.metalürji makinelerinin bakım ve onarımı. forkliftler ve diğer malzeme taşıma donanımları.kol..plastik ve kauçuk makinelerinin bakım ve onarımı. Kapsam dışı olanlar: .+fotoğrafçılıkla ilgili aletlerin bakım ve onarımı. bkz. bkz.bilgisayar projektörlerinin bakım ve onarımı..kağıt yapma makinelerinin bakım ve onarımı...akışkan gücü ile çalışan makinelerin bakım ve onarımı.29 bilgisayarların onarımı.+radyasyon belirleme ve izleme donanımının bakım ve onarımı.11. ormancılık ve tomrukçuluk makinelerinin bakım ve onarımı...bilgisayar ve çevre birimlerinin bakım ve onarımı. duvar ve masa saatlerinin onarımı. .Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. petrol ve gaz sahalarında kullanılan makinelerin bakım ve onarımı.. bölüm 28`deki makine ve donanımlar da dahil.dişli takımları ve tahrik tertibatlarının onarımı. .malzeme kaldırma ve taşıma donanımlarının bakım ve onarımı. iletişim donanımlarının bakım ve onarımı. elektriksel ve kimyasal özellikleri test ve muayene eden donanımların bakım ve onarımı. bkz.daktiloların onarımı...ayrıca bu sınıf. bkz. tarımda kullanılan makine ve aletler ile diğer ağır ve endüstriyel makine ve aletlerin (örn..11. 95. test.12.12.12. seyrüsefer ve kontrol donanımlarının bakım ve onarımını kapsamaktadır.tekstil giyim eşyaları ve deri üretim makinelerinin bakım ve onarımı. bkz.21..+mikroskopların bakım ve onarımı (proton ve elektron mikroskoplar hariç).motorlu araç motorları dışındaki motorların bakım ve onarımı.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:.gıda.13 Elektronik veya optik cihazların onarımı Bu sınıf.sanayi ocaklarının ve diğer ısıtma donanımlarının bakım ve onarımı.ev tipi video kameralarının onarımı.+meteoroloji aletlerinin bakım ve onarımı.tarım. içecek ve tütün işleme makinelerinin bakım ve onarımı.+elektro medikal endoskopi cihazının bakım ve onarımı. takım tezgahları. 33.sanayi tipi soğutma ve hava temizleme ekipmanlarının bakım ve onarımı.6 ve 26. Kapsam dışı olanlar: .+medikal ültrason cihazının bakım ve onarımı. 95. bkz.+işitme cihazlarının bakım ve onarımı. 95..+otomotiv emisyonu test donanımlarının bakım ve onarımı. +uçak motoru ile ilgili aletler (göstergeler vb.+ışınlama cihazlarının bakım ve onarımı. ..elektronik olsun veya olmasın hesap makinelerinin onarımı.

12. 95.hava taşıtı motorlarının bakım ve onarımı. gemilerin fabrikalarda yeniden inşa edilmesi ve bakım-onarım amacıyla elden geçirilmesi bölüm 30`da sınıflandırılmıştır. .elektrik motorları. 33.elektrikli aydınlatma donanımlarının bakım ve onarımı. dağıtım transformatörleri ve özel transformatörlerin bakım ve onarımı.röle(konvertisör) ve sanayi kontrol cihazlarının bakım ve onarımı.gemilerin onarımı ve rutin bakımları eğlence teknelerinin bakım ve onarımı.pil. .30. bkz.güç transformatörleri. bataryan ve akümülatörlerin bakım ve onarımı.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . Bununla birlikte. jeneratörler ve motor jeneratör setlerinin bakım ve onarımı.31. telekomünikasyon cihazlarının bakım ve onarımı. .hava taşıtlarının bakım ve onarımı (fabrikalarda yapılan dönüştürme. .00 Hava ve uzay araçlarının bakım ve onarımı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 194 / 374 . elden geçirme ve yeniden üretme hariç). bkz.gemilerin fabrikalarda yeniden inşa edilmesi.21.bilgisayar ve çevre birimlerinin bakım ve onarımı. 33.. bkz. .16.1. .00 Elektrikli donanımların onarımı 33.14 Elektrikli donanımların onarımı Bu sınıf.elektrik bağlantı düzeneği (şalt cihazı) ve elektrikli kumanda panosu cihazlarının bakım ve onarımı.kol. 33. Kapsam dışı olanlar: . 30.00 Gemi ve teknelerin bakım ve onarımı 33.gemi ve tekne motorlarının onarımı. 33.11. 30.15 Gemi ve teknelerin bakım ve onarımı Bu sınıf gemi ve teknelerin bakım ve onarımını kapsamaktadır. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: .14. Kapsam dışı olanlar: . Kapsam dışı olanlar: . bölüm 27 deki ürünlerin (27. 95. bkz. duvar ve masa saatlerinin onarımı. . bkz.gemilerin parçalanması.5 grubundaki sınıflardakiler hariç (ev aletleri))bakım ve onarımını kapsamaktadır. . . bkz. 38.12.hava taşıtlarının fabrikalarda bakım ve onarım amacıyla elden geçirilmesi ve yeniden inşa edilmesi.00 Elektronik veya optik cihazların onarımı 33.25.33. bkz.15.elektrikli kablolama devreleri için akım taşısın ya da taşımasın kablolamada kullanılan cihazların bakım ve onarımı. sökülmesi. . bkz.13. 95. .16 Hava ve uzay araçlarının bakım ve onarımı Bu sınıf hava ve uzay araçlarının bakım ve onarımını kapsamaktadır.tüketici elektroniklerinin bakım ve onarımı. 95.

motosikletlerin bakım ve onarımı. 33.giysilerin onarımı ve yenilenmesi.büyük boyuttaki makine ve donanmaların sökülmesi. binaların veya benzer yapıların entegre bir parçasını oluşturan donanımların montajı. .kapılar..33. otomatik kapılar.+iletişim donanımları.12.. hırsızlık alarm sistemlerinin ve iklimlendirme sistemlerinin montajı gibi. . .29.29. elektrik kablolarının döşenmesi.20. bkz.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:.bisikletlerin onarımı. elektrikli süpürge sistemleri ve benzerlerinin kurulumu.balıkçılık ağlarının onarımı( örülmesi de dahil). bkz.halatlar. . 95. . . 95..makine montajı..lokomotiflerin ve vagonların fabrikalarda bakım ve onarım amacıyla elden geçirilmesi ve yeniden inşa edilmesi.19.17 Diğer ulaşım araçlarının bakım ve onarımı Bu sınıf. 33.ev ve büro tipi mobilyaların onarımı. bkz. Kapsam dışı olanlar: .sanayi tesislerinde sanayi makinelerinin kurulumu.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bisikletlerin onarımı. 33..2 Sanayi makine ve donanımlarının kurulumu 33. Kapsam dışı olanlar: .orgların ve diğer tarihi müzik aletlerinin onarımı.11. . 95. . bölüm 30`daki diğer ulaşım araçlarının bakım ve onarımını kapsamaktadır (motosikletler ve bisikletler hariç). bkz.askeri savaş araçlarının bakım ve onarımı bkz.sanayi işlem kontrol ekipmanlarının montajı. mobilya restorasyonu. .ahşap paletler.alışveriş arabalarının bakım ve onarımı.. bu bölümün diğer gruplarında kapsanmayan ekipmanların bakım ve onarımını kapsamaktadır.24.40.29.lokomotifler ve vagonlarının bakım ve onarımı (fabrikalarda yapılan dönüştürme ve yeniden inşa etme hariç).29. Fakat. 30..00 Diğer ulaşım araçlarının bakım ve onarımı 33.20 Sanayi makine ve donanımlarının kurulumu Bu sınıf. bkz. .+ana bilgisayar ve benzeri bilgisayarlar +ışınlama ve elektro medikal cihazlar vb. .Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.at arabaları ve dört tekerlekli yük arabalarının bakım ve onarımı. gemi çarmık ve halatları ile yelken bezleri ve bez astarlı muşambaların onarılması. gübre ve kimyasal maddeler için kullanılan çuvalların onarımı. bkz. merdivenler.19 Diğer ekipmanların onarımı Bu sınıf. . .değirmencilikte kullanılan makinelerin kurulumu.17. dükkan tertibatları. yürüyen merdivenler.bowling salonu ekipmanlarının kurulumu Kapsam dışı olanlar: . 43. bkz.30.tilt oyunu makineleri ve madeni para ile çalışan diğer oyun makinelerinin onarımı.00 Diğer ekipmanların onarımı 33.demiryolu araç motorlarının bakım ve onarımı.diğer sanayi donanımlarının kurulumu. bkz. 33. bkz. inşaat kısmında sınıflandırılır. gemi fıçı veya varilleri ile benzer maddelerin onarımı ve yenilenmesi. 45. . yürüyen merdivenlerin montajı. mobilyalar ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 195 / 374 . 95. örneğin. makinelerin özel montajını da kapsamaktadır.asansörler.40.

GAZ.05 Değirmencilikte kullanılan makinelerin kurulumu 33.06 Makine montajı 33.20.benzerlerinin kurulumu.kişisel bilgisayarların kurulumu bkz.20.32.99 Diğer sanayi makine ve donanımlarının kurulumu D-ELEKTRİK.03 Diğer sanayi donanımlarının kurulumu iletişim donanımları.20. 33.20. 43.02 Sanayi işlem kontrol ekipmanlarının montajı 33.04 Büyük boyuttaki makine ve donanmaların sökülmesi 33. bkz.20.01 Sanayi tesislerinde sanayi makinelerinin kurulumu 33.20.20.+ana bilgisayar ve benzeri bilgisayarlar +ışınlama ve elektro medikal cihazlar vb. BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE DAĞITIMI TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 196 / 374 . .07 Bowling salonu ekipmanlarının kurulumu 33. 33.20.09. 62.

gaz.üretim kaynağından veya son kullanıcıya iletim sistemiyle taşınan elektrik enerjisi dağıtım sisteminin (örn. dizel ve yenilenebilir enerji de dahil.12 Elektrik enerjisinin iletimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . Buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı da bu kılıma dahildir.. Bu bölüm ayrıca boru hatları kullanılarak gaz taşımacılığı (tipik olarak uzun mesafelere) de hariç tutmaktadır. elektrik. 36. buhar. doğal gaz. elektrik ve gaz üreten. üretim kaynaklarından dağıtım merkezlerine iletilmesini ve nihai kullanıcılara dağıtılmasını kapsamaktadır.11. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 197 / 374 .elektrik hatları. gaz türbini. elektrik enerjisinin üretilmesini. sıcak su ve benzerlerinin borular. 35. nükleer. gaz.termal.elektrik enerjisini üretim kaynağından dağıtım sistemine aktaran iletim sistemlerinin işletilmesi. kontrol eden ve dağıtan elektrik ve gaz tesislerinin faaliyetlerini de kapsamaktadır. bu nedenle. 38. elektrik direkleri. bunlara elektrik. elektrik enerjisi üretim tesislerinin işletilmesi. 37. hidroelektrik. sıcak su ve benzerlerinin sanayi bölgelerine veya konut amaçlı binalara dağıtımı da dahildir. sayaçlar ve elektrik tesisatlarının oluşturulması) işletilmesi.13 Elektrik enerjisinin dağıtımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:. Kapsam dışı olanlar: .atıkların yakılması yoluyla elektrik üretilmesi.12. 35 Elektrik.2 35. Ağın boyutları kesin değildir.00 Elektrik enerjisi üretimi 35.00 Elektrik enerjisinin iletimi 35.1 Elektrik enerjisinin üretimi. su ve kanalizasyon tesislerinin işletimini hariç tutmaktadır. bkz. bkz. buhar. ana borular ve hatlardan oluşan kalıcı altyapı sistemleri (şebekeleri) aracılığıyla sağlanması faaliyetlerini kapsamaktadır.11 Elektrik enerjisi üretimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:. iletimi ve dağıtımı Bu grup.Bu kısım.Bu kısım. Bu kısım. 35. buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 35.

14.endüstriyel gazların imalatı.diğer işletmeler tarafından işletilen güç dağıtım sistemleri aracılığı ile elektrik satışını düzenleyen elektrik komisyoncuları ve acentelerinin faaliyetleri .2 Gaz imalatı. Diğer işletmeler tarafından işletilen dağıtım sistemlerini kullanarak doğal gaz satışı gerçekleştiren gaz pazarlayıcı ve komisyoncuları da bu gruba dahildir.14. 35.doğal gaz dahil.14 Elektrik enerjisinin ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . bkz. bkz.02 Diğer işletmeler tarafından işletilen güç dağıtım sistemleri aracılığı ile elektrik satışını düzenleyen elektrik komisyoncuları ve acentelerinin faaliyetleri 35. 19.00 Elektrik enerjisinin dağıtımı 35.elektrik için elektrik ve iletim kapasitesi değiştirme faaliyetleri.13.14.kok kömürü fırınlarının işletilmesi.35.03 Elektrik için elektrik ve iletim kapasitesi değiştirme faaliyetleri 35. 20.ham doğal gaz üretimi. gazın üretimi ve ana borular aracılığıyla tüketicilere doğal veya sentetik gaz dağıtımını içermektedir. ana borularla gaz yakıtların dağıtılması Bu grup. Tipik olarak uzak yerlere gerçekleştirilen ve gaz dağıtıcıları ile üreticileri veya kentleri birbirine bağlayan gaz boru hatlarının bağımsız faaliyetleri bu gruptan hariç tutulmakta ve diğer boru hattı dağıtım faaliyetlerinin içinde yer almaktadır. Kapsam dışı olanlar: . bkz. çeşitli türdeki gazlardan arındırma. bkz. 19.kullanıcılara elektrik satışı .10 . karıştırma ve diğer işlemlerle belirli kalorifik değerde gazlı yakıtların imalatı.01 Kullanıcılara elektrik satışı 35.11 TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 198 / 374 .kömürün karbonlaştırılması. 06.21 Gaz imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: .20 . tarımsal yan ürünler veya atıklardan gaz üretimi .rafine petrol ürünleri imalatı.20 . 35.

23.diğer işletmeler tarafından işletilen gaz dağıtım sistemleri aracılığıyla.99.00 Ana borularla gaz yakıtların dağıtımı 35. güç ve diğer amaçlar için su buharı ve sıcak suların üretimi. bkz.soğutulmuş havanın üretimi ve dağıtımı .00 Gaz imalatı 35.01 Ana borularla kullanıcılara gaz satışı 35. 49.23 Ana borular aracılığıyla gaz ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . 47.50 35.35.gazlı yakıtlar için mal ve ulaşım kapasitesinin değiştirilmesi. bkz 47. gaz satışını düzenleyen gaz komisyoncuları veya acentelerinin faaliyetleri .30 Buhar ve havalandırma sistemi üretimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: .soğutma amaçlı soğuk TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 199 / 374 .şişelenmiş gazın perakende satışı.23.ısınma. Kapsam dışı olanlar: .22. 46. 35. ana boru sistemiyle dağıtım ve temini Kapsam dışı olanlar: .gaz yakıtların toptan satışı.22 Ana borularla gaz yakıtların dağıtımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: .her çeşit gaz yakıtın.99 Diğer ana borular aracılığıyla gaz ticareti 35. bkz.gazların boru hatları ile (uzak yerlere) taşınması.21.ana borularla kullanıcılara gaz satışı .23.78 . toplanması ve dağıtılması .3 Buhar ve havalandırma sistemi üretimi 35. bkz.dolaysız yakıt satışı. gaz satışını düzenleyen gaz komisyoncuları veya acentelerinin faaliyetleri 35.02 Diğer işletmeler tarafından işletilen gaz dağıtım sistemleri aracılığıyla.71 .

arıtılması ve dağıtılması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 200 / 374 . arıtılmasını ve dağıtımını kapsamaktadır.00 Suyun toplanması.30. Su temini faaliyetleri. ATIK YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ Bu kısım. tankerler ya da diğer araçlar vasıtasıyla dağıtımı.su temini amacıyla suyun arıtılması. suyun evsel ve endüstriyel ihtiyaçlar doğrultusunda toplanmasını.b. kaynaklardan su toplanması .su üretimi ve dağıtımı .suyun endüstriyel ve diğer amaçlar için arıtılması.00 Buhar ve havalandırma sistemi üretimi E-SU TEMİNİ. 01.tarımsal amaçlı sulama ekipmanlarının işletilmesi. 37. bkz. su boruları aracılığıyla (uzak mesafelere) nakledilmesi.00. bkz. yemek amacıyla olsun olmasın (soğutma vb. 36 Suyun toplanması. su kuyularından vb.deniz ya da yer altı suyunu tuzdan arındırarak ihtiyaç duyulan suyun üretilmesi. Suyun çeşitli kaynaklardan toplanmasının yanı sıra çeşitli yöntemlerle dağıtılması da bu bölüme dahildir.00 .suyun şebekeler. 49. arıtılması ve dağıtılması Bu sınıf. suyun evsel ve endüstriyel ihtiyaçlar doğrultusunda toplanmasını.61 .suyun.50 36.) 35. sulama hizmetleri ve benzeri tarımsal destek hizmetleri dahil edilmemiştir. katı ya da katı olmayan endüstriyel veya evsel atıklar gibi muhtelif atıkların (toplanması. göllerden. 36. arıtılmasını ve dağıtımını kapsamaktadır. bkz.buz üretimi. Atık veya atık su arıtma işlemlerinin çıktıları ya bertaraf edilebilir ya da başka üretim süreçlerinin girdisi olarak kullanılabilir.kirliliği önlemek için atıksuların arıtılması.yağmur sularının toplanması. arıtılması ve dağıtılması 36. Sulama kanallarının işletilmesi de bu sınıfa dahildir. genellikle atık su arıtımıyla bağlantılı olarak veya atık su arıtımında kullanılan birimler tarafından yürütüldüğünden. Suyun çeşitli kaynaklardan toplanmasının yanı sıra çeşitli yöntemlerle dağıtılması da bu sınıfa dahildir.sulama kanallarının işletilmesi Kapsam dışı olanlar: Kapsam dışı olanlar: . bu kısıma dahil edilmiştir. arıtılması ve dağıtılması Bu bölüm.ırmaklardan. arıtılması ve bertarafı dahil olmak üzere) ve kirletilmiş alanların yönetimi ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır. ancak yağmurlama v. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:.00 Suyun toplanması. KANALİZASYON.0 Suyun toplanması.

sedimantasyon vb. gemilerden gelen atık yağlar ve yağ değişim servislerinden alınan kullanılmış yağlar ile inşaat ve yıkım atıkları gibi tehlikeli ve tehlikesiz atıkların toplanmasını içermektedir. çöplerin hane ve işyerlerinden. seyyar (portatif) tuvalet hizmetleri . konteyner v. Hanelerden gelen atıklar. Bu bölüm ayrıca atıkların yerel taşımacılığını ve geri kazanım tesislerinin (atıkların türlerine göre tasnif ederek geri kazanılabilir maddeleri ayrıştıran tesislerin) işletilmesini de kapsamaktadır 38.11 Tehlikesiz atıkların toplanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:.1 Atıkların toplanması Bu grup. filtreleme.b. tanklar ve diğer nakliye araçları (vidanjör vb.0 Kanalizasyon 37. çökeltme.00 Kanalizasyon 38 Atığın toplanması. tekerlekli bidon.b yöntemlerle toplanması (geri kazanılabilir maddeleri de TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 201 / 374 . vasıtalarla toplanmasını kapsamaktadır. kullanılmış piller. 38. gibi fiziksel. kullanılmış yemeklik sıvı yağlar ve katı yağlar.tehlikesiz katı atıkların (çöplerin) hane ve işyerlerinden çöp tenekesi. 37. 39.)seyreltme.) aracılığı ile bir veya daha fazla kullanıcıdan kaynaklanan endüstriyel ya da evsel atık suların ve yağmur sularınıntoplanmasıvetaşınması . ıslahı ve bertarafı faaliyetleri.yüzey ve yeraltı sularının kirliliğin oluştuğu yerde arındırılması. kanallarda biriken yağ ve kumun boşaltılması dahil.22 37. maddelerin geri kazanımı Bu bölüm atık maddelerin toplanması. kollektörler.atık suların (evsel ya da endüstriyel atık sular ile yüzme havuzlarının suları vb. konteyner v. arıtan ve bertaraf eden kanalizasyon sistemleri ve atık su arıtma tesislerinin işletimini kapsamaktadır. septik tankların. kimyasal ve biyolojik işlemler aracılığıyla arıtılması .kanalizasyon şebekeleri.kanalizasyon ve pis su kanallarının bakımı ve temizlenmesi.00 Kanalizasyon Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . bkz. çöp tenekeleri.37 Kanalizasyon Bu bölüm atık suyu toplayan.kanalizasyon sistemlerinin veya atık su arıtma tesislerinin işletimi . ıslah ve bertarafını kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar: .00 binalardaki drenaj borularının temizlenmesi ve tıkanıklığın giderilmesi. bkz.fosseptiklerin. tekerlekli bidon. havuzların ve çukurların boşaltılması ve temizlenmesi. 43.00.

oksitleyici.00.2 Atıkların ıslahı ve bertarafı Bu grup. enfekte olmuş canlı veya ölü hayvanlar ile diğer kontamine olmuş atıkların bertarafı ve ıslahı.kağıt. atığın araziye veya suya boşaltımı. kaynaklanan geçiş radyoaktif atıkların ıslahı ve bertarafı. atıkların taşınması için tanımlanması. bkz. Asbest temizliği.12. gibi karışık geri kazanılabilir maddelerin ayrıştırıldığı tesislerin işletilmesi. 38.00. 39. 38.00 Tehlikesiz atıkların toplanması 38. zehirli. bkz. plastik v.3 38. Atık yakma proseslerinden kaynaklanan enerji geri kazanımı da bu bölüme dahildir. atığın özel yakma yöntemleri ile bertarafı.32 38. .içerebilir). hastanelerden v. atığın gömülmesi.21 Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 202 / 374 .12 Tehlikeli atıkların toplanması Bu sınıf.12.. aşındırıcı.b.11. organik atıkların bertaraf amaçlı ıslahı. ıslah edilmesi.tehlikesiz atıkların bertarafı için depolama alanlarının işletilmesi.12. yanıcı. zararlı atıkları bertaraf etmek amacı ile kullanılmış ürünlerin (örneğin buzdolabı) bertarafı..01 Tehlikeli atıkların toplanması nakliye gemileri veya yağ değişim servislerinden kaynaklanan kullanılmış yağlar +biyo-tehlikeli atıklar+nükleer atıklar+kullanılmış piller v.s.tehlikeli atıkların toplanması. 38.halka açık yerlerde bulunan çöp kutularındaki çöplerin toplanması Kapsam dışı olanlar:.atık suların arıtılması ve bertarafı. 38.tehlikeli atıkların toplanması. Kapsam dışı olanlar: . patlayıcı. örn. zararlı. bkz.32 .21. bulaşıcı veya çevre ve insan sağlığı için zararlı diğer maddeler ve preparatlar gibi katı olan-olmayan tehlikeli atıkların toplanmasını kapsamaktadır. 38.b. bkz. maden sahalarının. paketlenmesi ve etiketlenmesi faaliyetleri de dahildir. kanserojen. tahriş edici.02 Tehlikeli atık transfer istasyonlarının işletilmesi 38. 38. çeşitli yöntemlerle farklı hallerdeki atıkların bertarafını ve bertarafından önce gerçekleştirilen ıslah işlemlerini içermektedir.s. bkz. 38. örneğin:+nakliye gemileri veya yağ değişim servislerinden kaynaklanan kullanılmış yağlar +biyo-tehlikeli atıklar+nükleer atıklar+kullanılmış piller v.37.tehlikeli atık transfer istasyonlarının işletilmesi Kapsam dışı olanlar: . bkz. bkz.maddelerin geri kazanımı.kirletilmiş binaların.geri dönüştürülebilir maddelerin toplanması. Örneğin. toprak ve yeraltı sularının iyileştirilmesi ve temizlenmesi.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:. Ayrıca.

zararlı atıklarının yok edilmesi amacı ile kullanılmış malların (örneğin buzdolabı) bertarafı.22 . örneğin hastanelerden alınan ve taşınma süresi içinde bozulanlar + depolama amacıyla nükleer atıkların kapsüllenmesi. patlayıcı. kül veya ileride kullanılması mümkün diğer yan ürünlerin üretimi ile sonuçlansın ya da sonuçlanmasın özel yakmafırınlarındaveyadiğer yöntemlerle bertaraf edilmesi . bkz. oksitleyici. bilgisayar. zehirli maddeleri azaltma. kullanılmış içecek kutuları ve metallerin tasnif edildiği yani ayrıştırıldığı tesislerin işletilmesi. bkz.13 .tehlikeli atıkların özel yakma fırınlarında yakılması .canlı ya da ölü enfekte olmuş hayvanların ve diğer kontamine olmuş atıkların ıslahı ve bertarafı .tehlikesiz atıkların bertarafı için depolama alanlarının işletilmesi tehlikesiz atıkların. 38. Kapsam dışı olanlar: .00 Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi 38. 38. televizyon ve diğer donanımların sökülmesi.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . elektrik veya buhar. bertarafı ve depolanması: + geçişli radyoaktif atıkların arıtımı ve bertarafı. 39. .tehlikeli atıkların özel atık yakma fırınlarında yakılması. insan sağlığı ve çevre için zararlı olan diğer madde ve preparat atıklarını içeren katı halde olan veya olmayan tehlikeli atıkların bertaraf öncesi ıslahını ve bertarafını kapsamaktadır. yanıcı.kirliliği önleme. bkz.tehlikesiz atıkların yakılması.22 Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi Bu sınıf. televizyon ve diğer donanımlar). bkz. plastik. bkz. kağıt.karışık geri kazanılabilir maddelerin örneğin.kirliliği önleme. gemi. bilgisayar. her çeşit hurda haline gelmiş olan maddelerin (otomobil.nükleer yakıtların yeniden işleme tabi tutulması. 38.32 .Bu sınıf. kompost gübre.00 38. kısım G TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 203 / 374 . bulaşıcı. 38. hazırlanması ve diğer ıslah faaliyetleri Kapsam dışı olanlar: .00 38.00 Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi 38.tehlikeli atıkların ıslahını yapan tesislerin işletilmesi . ikame yakıt. zehirli maddeleri azaltma. gemi.22 . bkz.21.radyoaktif nükleer atıkların ıslahı.21. kanserojen. biyogaz. aşındırıcı.satmak için kullanılabilir parçalar oluşturmak amacıyla otomobil.bertaraf amacıyla organik atıkların ıslahı Kapsam dışı olanlar: . toprak ve suyun temizlenmesi.31 Hurdaların parçalara ayrılması Bu sınıf.3 Materyallerin geri kazanımı 38.zararlı atıklarının yok edilmesi amacı ile kullanılmış malların (örneğin buzdolabı) bertarafı . zehirli. 39. toprak ve suyun temizlenmesi. materyallerin geri kazanımı amacıyla parçalara ayrılmasını kapsamaktadır. bkz. 20. tahriş edici. bkz.22. katı halde olan ya da olmayan tehlikesiz atıkların bertarafını ya da bertaraf işlemlerinden önce ıslahını kapsamaktadır: .

ikincil hammadde üretmek için kullanılmış tekerlek gibi lastik maddelerin işlenmesi.hastaneler v. temizlenmesi ve ayrıştırılması .. 38. kağıt atıklarından kağıt hamuru yapılması. 38.2. Ayrıca bu sınıfa. 46. lastik tekerleklere kaplama yapmak ya da metal hurdalardan metal üretilmesi gibi. eritme. bkz. bkz.camın sıkıştırılarak ezilmesi. 24. 38. toprak. bkz. kullanılmış teneke içecek kutuları ile metaller gibi karışık halde olan geri kazanılabilir maddelerin. genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile. örn. kontamine olmuş binaların.0 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri 39.plastik ve lastik atıkların granüllere dönüştürülmesi (temizleme. palet ve benzerleri için ikincil hammadde üretmek üzere plastiklerin sınıflandırılması ve topak haline getirilmesi . bkz..22. 39.metal atıkların. parçalanması.tehlikesiz atıkların bertarafı ve ıslahı.00 Tasnif edilmiş maddelerin geri kazanımı 39 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri Bu bölüm.s. (1) tehlikesiz atıkların içinden (örn.22.21.hacmi azaltmak için yapılan kesme.kontamine olmuş. hurdalar ve diğer parçaların.tehlikesiz atıkların yakılması sürecinde enerji geri kazanımı.10. temizlenmesi ve ayrıştırılması.. alanların. yüzey ve yeraltı sularının temizlenmesi. çiçek saksısı. içecek ve tütün mamulleri atıklarının ve artık maddelerinin ikincil hammaddelere dönüştürülmesi işlemleri Kapsam dışı olanlar: .32. öğütme).77 38. plastik.21.geri kazanımı mümkün maddelerin toptan satılması. örneğin tarak makinesinden artan ipliğin eğirilmesi. ikincil hammaddelere dönüştürülmesi işlemlerini kapsamaktadır.kullanılmış arabalar.ikincil hammadde elde etmek üzere yıkım atığı gibi diğer atıkların sıkıştırılarak ezilmesi. zehirli atığın bertarafı ve ıslahı.00 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 204 / 374 . presleme gibi diğer mekanik işlemler. sınıflarına göre ayrıştırılarak ve tasnif edilerek geri kazanımı dahildir. kullanım süresi dolmuş araçların vb. bkz.13..kullanılmış yemeklik sıvı ve katı yağların ikincil hammaddelere dönüştürülmesi işlemleri.31.Mekanik veya kimyasal dönüştürme işlemleri için örnekler şu şekildedir:. çöp kutularından) yeniden kazanılabilir maddelerin ayrıştırılarak ve tasnif edilerek ya da (2) kağıt.00 Hurdaların parçalara ayrılması 38.. çamaşır makineleri.. kısım C?de (İmalat) bunlara karşılık gelen sınıflara bakınız.38.21.hortum. bkz.ikincil hammaddelerden yeni ürün üretimi (kendi imalatı olsun veya olmasın). bkz.32 Tasnif edilmiş maddelerin geri kazanımı Bu sınıf metal veya metal olmayan atıklar.nükleer yakıtların tekrar işlenmesi. 38. maddelerin geri kazanımı.sabitleştirme solüsyonu ya da fotoğrafik filmler ve kağıtlar gibi fotoğrafçılığa ait atıklarda bulunan metallerin işlenmesi.den kaynaklı geçişli radyoaktif atıkların bertarafı ve ıslahı.diğer yiyecek. bkz. bkz.tren vagonları gibi büyük demir parçaların mekanik olarak ufaltılması. iyileştirme hizmetlerini kapsamaktadır..atıkların özel fırınlarda yakılması sürecinde.kompost üretimini de kapsamak üzere bertaraf amacıyla organik atıkların ıslahı. 38. bisikletler ve benzeri metal atıkların mekanik olarak ezilmesi ..demir atıklar ile demir hurdaların eritilmesi.. 20. 38.

faaliyetine göre olması gerektiği yerde sınıflandırılacaktır (gayrimenkul. konutların tamamı. kirletilmiş toprak ve yeraltı sularının yerinde ya da başka yerde temizlenmesi. havaalanları.tehlikesiz atıkların ıslah ve bertaraf edilmesi.Bu faaliyetler. bkz.tehlikeli atıkların ıslah ve bertaraf edilmesi.22. toprak.01 Denizaltı hizmetleri 39.29 39.su temini amacıyla suyun arıtılması.Genel inşaatlar. okyanus ve denizlerde olan petrol döküntülerinin ve diğer kirleticilerin temizlenmesi. işleyişi için gerçekleştiriliyor ise (örneğin bu binalarda yer kiralanması. özel inşaat faaliyetlerinin yanı sıra binaların tamamının inşaatını (bölüm 41). bina ve bina dışı inşaat işleri için genel inşaat işleri ile özel uzmanlık gerektiren inşaat faaliyetlerini kapsar. 38. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 205 / 374 .diğer uzmanlık gerektiren kirlilik kontrol faaliyetleri Kapsam dışı olanlar: . genel bina inşaatlarının tüm çeşitlerini kapsamaktadır. 36. teknik ve fiziksel araçları beraberinde getiren bina ve bina dışı inşaat işleri için inşaat projelerinin gelişimini de ayrıca kapsamaktadır. yeni iş. onarım. Bunlar. bina dışı yapıların tamamının inşaatını (bölüm 42) kapsamaktadır. .Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . . 01. bkz.Bu kısım. ilave ve değişiklikler. . boru hatları ve elektrik hatları. sulama sistemleri. .nükleer binalar ve alanlar da dahil.). imalat vb. . şehir içi yollar. . . Yapılan işin bölümleri veya bazen tamamı taşeronlara yaptırılabilir. kimyasal veya biyolojik vb. Konutların komple inşaatı.00. çiftlik binaları ve benzeri de burada kapsanmaktadır. tüneller.sokakların süpürülmesi ve yıkanması.Ayrıca binaların ve bina dışı inşaatların onarımı da bu kısma dahildir. kanalizasyon sistemleri. bina dışı inşaatları kapsar. 41 Bina inşaatı Bu bölüm.00.mekanik. ofis binaları. dükkanlar ve diğer kamu ve kamu kurumu binaları. limanlar ve diğer su projeleri. bkz.Bu bölüm daha sonraki satışlar için inşaat projelerini gerçekleştirmeyi amaçlayan mali. sanayi tesisleri ve alanlarının temizlenmesi. onarım. veya otoyollar.21. bkz. sadece inşaat sürecinin bir parçası olarak yapıldığı durumlarda (bölüm 43).02 Denizde ve kıyı tesislerinde atık alma ve çevre temizliği faaliyetleri F-İNŞAAT Bu kısım.asbest. Bir inşaat projesinin tüm sorumluluğunu üstlenen herhangi bir birim burada sınıflandırılabilir. kendi hesabına veya bir ücret ya da anlaşmaya dayalı olarak yürütülebilir. bu fabrikalardaki imalat faaliyetleri) bu birim burada sınıflandırılmayıp.00. . spor tesisleri vb.61. 38. . kirletici maddelerin toplanması veya kimyasal maddelerin uygulanması gibi yöntemler ile giderilmesi ve temizlenmesi. demir yolları ve diğer raylı yollar. yüzey suları. bkz. kurşun boyalar ve diğer zehirli maddelerin azaltılması. ilaveler ve değişiklikler için gerekli inşaatın yanı sıra prefabrikler ile şantiye binalarının montajını da kapsamaktadır.kaza sonucu kirletilmiş yüzey sularının kirliliğinin. köprüler. bu araç ve gereçler ile gerçekleştirilen özel inşaat faaliyeti ile birlikte sınıflandırılmaktadır. prefabrik binaların veya yapıların montajı ve geçici yapıların inşaatlarını da kapsar. mağazalar ve diğer halka açık binalar ile hizmet binaları. yöntemler kullanılarak. sanayi tesisleri. tarımsal amaçlı binalar vb.kıyı bölgeleri de dahil. ofis binaları. 81. Yeni bina.tarımla ilgili zararlıların kontrolü.İnşaat araç ve gereçlerinin operatör ile beraber kiralanması. Eğer bu faaliyetler inşaat projelerinin daha sonraki satışı amacıyla değil de.

20 İkamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.1. + hastaneler.1 İnşaat projelerinin geliştirilmesi 41. ikamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların tamamının inşaatını kapsamaktadır.41. okullar. 71. entegre tesisler vb. kendi adına satış veya bir ücret ya da sözleşmeye dayalı olarak.1. . Kapsam dışı olanlar. alışveriş merkezleri. 71.prefabrik inşaatların alanda birleştirilmesi ve kurulması. bkz. .+ depolar. otoparklar.+ havaalanı binaları. + hastaneler.02 Konut amaçlı olmayan kullanıma yönelik her çeşit binanın inşaatı fabrikalar.2 İkamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı Bu grup.10. sanayi üretimini amaçlayan binalar. . 41.ikamet amaçlı her çeşit binanın inşaatı:+ müstakil konutlar. mağazalar.. 42. bkz.binalar hariç olmak üzere. 41.1. lokantalar. alışveriş merkezleri.+ yeraltı otoparkları da dahil olmak üzere.. bkz. iş hanları+ oteller. montaj fabrikaları. bkz. bina projeleri ile bağlantılı proje yönetimi hizmetleri. Kapsam dışı olanlar. bkz. 71. sanayi tesislerinin inşaatı.20. bkz. okullar. mağazalar. lokantalar.mimarlık ve mühendislik faaliyetleri.10 İnşaat projelerinin geliştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.mimarlık ve mühendislik faaliyetleri. .daha sonra satışa yönelik olarak bina projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla mali.1. bölüm 43 içerisinde sınıflandırılmaktadır.01 İkamet amaçlı her çeşit binanın inşaatı müstakil konutlar.+ birden çok ailenin oturduğu binalar.99.+ dini yapılar.bina inşaatı. 41.+ havaalanı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 206 / 374 .20 . entegre tesisler vb. teknik ve fiziksel araçların bir araya getirilmesi suretiyle konut veya diğer amaçlı kullanıma yönelik bina projelerinin geliştirilmesi.konut amaçlı olmayan kullanıma yönelik her çeşit binanın inşaatı:+ fabrikalar.. Eğer inşaat sürecinin yalnızca belirli kısımları yapılıyor ise bu faaliyet.inşaat için proje yönetimi. iş hanları+ oteller. atölyeler. atölyeler. sanayi üretimini amaçlayan binalar.+ birden çok ailenin oturduğu binalar. . 71. gökdelenler dahil.00 İnşaat projelerinin geliştirilmesi 41.20. montaj fabrikaları.+ kapalı spor tesisleri. Kısımların veya tüm inşaat işleminin taşeronlara yaptırılması mümkündür. 41. gökdelenler dahil 41.

Bu çalışma kendi hesabına.+ depolar. ile diğer taşıt ve yaya yollarının inşaatı. limanlar ve diğer su projeleri. Yeni çalışma.20. . caddeler.20.şehir içi yollar. onarım. + yolların boyanması ve diğer işaretlemeler.+ yeraltı otoparkları da dahil olmak üzere.06 İşyeri yapı kooperatifleri 41. + yol TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 207 / 374 . .+ dini yapılar 41. eklentiler ve değişiklikler. açık hava spor tesisleri vb. otoparklar.Otoyollar.99 Diğer ikamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı 42 Bina dışı yapıların inşaatı Bu bölüm bina dışı yapıların inşaatı hedeflerine yönelik olarak genel inşaatı kapsamaktadır.04 Mevcut konut amaçlı kullanılan yapıların yeniden düzenlenmesi veya yenilenmesi 41.20.otoyollar.03 Prefabrik inşaatların alanda birleştirilmesi ve kurulması 41. demiryolları. köprüler ve tünellerdeki yüzey işleri: + yolların asfaltlanması. İşin kısımları veya kimi zaman neredeyse tamamı için taşeronluk sözleşmesi yapılabilir.1 Kara ve demir yollarının inşaatı 42.05 Konut yapı kooperatifleri 41. boru hatları ve elektrik hatları. sanayi tesisleri. köprüler. şehir içi yollar ve kara yolları. havaalanları. otobanlar. kara yolları.binaları. kanalizasyon sistemleri. bir ücret karşılığında veya bir sözleşme temelinde gerçekleştirebilir. 42. gibi ağır inşaatlar da buna dahil olmaktadır. tüneller. sulama sistemleri.11 Kara yolları ve otoyolların inşaatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.20. prefabrik yapıların alanda kurulumu ve geçici türdeki inşaatı da kapsamaktadır.+ kapalı spor tesisleri.20.

71. Kapsam dışı olanlar.inşaatın proje yönetimi.21. 43.21. .aşağıdakiler için bina dışı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 208 / 374 .2 Hizmet projelerinin inşaatı 42. . . 71.mimarlık ve mühendislik faaliyetleri. 42. mimarlık ve mühendislik faaliyetleri.1.13. . 42. 42. trafik işaret ve levhalarının ve benzerlerinin kurulumu. bkz.inşaatın proje yönetimi. 71. bkz. Kapsam dışı olanlar.. Kapsam dışı olanlar.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 43.aydınlatma ve elektrikli sinyalizasyon sistemlerinin kurulumu.1.havaalanı pisti inşaatı. . bkz.00 Demir yolları ve metroların inşaatı 42. 71. . . . 71.1.13 Köprüler ve tünellerin inşaatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.demir yolları ve metroların inşaatı.12 Demir yolları ve metroların inşaatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .tünellerin inşaatı.farklı seviyeli yollar dahil köprülerin inşaatı.00 Kara yolları ve otoyolların inşaatı 42. dağıtım hatları ve bu sistemlerin gerekli parçaları olan bunlarla ilgili inşaat ve yapıları kapsamaktadır.inşaatın proje yönetimi. bkz. 42.mimarlık ve mühendislik faaliyetleri.kenarlarındaki koruyucu bariyerler. . bkz. . 43. bkz.aydınlatma ve elektrikli sinyalizasyon sistemlerinin tesisatı. bkz. 71. bkz.12. sıvıların taşınması için.1.1.13. .11.21.01 Farklı seviyeli yollar dahil köprülerin inşaatı 42.02 Tünellerin inşaatı.21 Sıvılar için hizmet projelerinin inşaatı Bu sınıf.sokak aydınlatmasının ve elektrikli sinyalizasyon sistemlerinin kurulumu.1. bkz.

barınaklar.bina dışı yapıların inşaat işleri ile ilgili proje yönetimi faaliyetleri.+ elektrik santralleri.aşağıdakilerin inşaatı: + su yolları. bkz. kıyı düzenlemeleri.bina dışı yapıların inşaat işleri ile ilgili proje yönetimi faaliyetleri. liman ve ırmak işleri. Kapsam dışı olanlar.21.91. nehir.00 Sıvılar için hizmet projelerinin inşaatı 42.01 Liman ve kıyı yapıları inşaatı faaliyetleri 42. + barajlar ve bentlerin inşaatı.91 Su projeleri inşaatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.bina dışı yapıların inşaat işleri ile ilgili proje yönetimi faaliyetleri.22 Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı Bu sınıf.. 71. bkz.yapıların inşaatı: + uzun mesafeli ve kentsel boru hatları.. 71.00 Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı 42.Aşağıdakiler için bina dışı yapıların inşaatı:+ uzun mesafeli ve kentsel haberleşme ve yüksek gerilim hatları. . yat limanları.+ kanalizasyon bertaraf tesisleri. bkz. havuzlar. . Kapsam dışı olanlar.9 Bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı 42.99 Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 209 / 374 .su ve su zemininin taranması ve temizlenmesi (deniz.12 42.12 42. elektrik ve telekomünikasyon ile bu sistemlerin gerekli parçaları olan bunlarla ilgili inşaat ve yapılar için dağıtım hatlarının inşasını kapsamaktadır.12 42.+ su depoları (rezervuarlar). vb. Kapsam dışı olanlar.99 Diğer su projeleri inşaatı 42.aşağıdakilerin inşaatı:+ onarım dahil kanalizasyon sistemleri. . .22.+ pompa istasyonları.+ sulama sistemleri (kanallar).+ ana su borusu ve hattı inşaatı. 71.).91. . göl vb.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

+ kimyasal tesisler. zemin veya duvar döşemesi veya parke.12 42.1 Yıkım ve şantiyenin hazırlanması Bu grup. sıvama.bina dışı yapıların inşaat işleri ile ilgili proje yönetimi faaliyetleri.. otomatik yangın söndürme sistemleri.arazi iyileştirilmesi yapılmaksızın parselleme. genellikle inşaat alanında gerçekleştirilmektedir.. yapı iskelesi kurma.00 Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı 43 Özel inşaat faaliyetleri Bu bölüm özel uzmanlık gerektiren inşaat faaliyetlerini kapsamaktadır (özel inşaatçılık). ısı.11 Yıkım Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. akustik işi. Bina tamamlama faaliyetleri cam takma.Bu sıfatla inşaatı işlevsel kılan her türlü tesisatın kurulumunu kapsar. çatı kaplama vb. . Operatör ile birlikte araç ve gereçlerin kiralanması. diğer malzemelerle kaplama. Özel uzmanlık gerektiren inşaat faaliyetleri genellikle taşeronluk sözleşmesine göre yapılmaktadır. ticari soğutma tesisatı işi ile yollar. bkz.. Çelik yapıların kurulumu. Bu faaliyetler genellikle kazık çakılması. binaların ve bina dışı inşaat işlerinin bölümlerinin veya inşaatlarını bu amaç için yapılan hazırlıkları kapsar. doğramacılık. gibi. halı. Yalıtım işi (su. 43. limanlar ve benzeri için aydınlatma ve buralardaki trafiği düzenleyen ışıklı sistem tesisatlarını da kapsar. binalar dışındaki inşaat işleri: + açık spor tesisleri. 43.20. Kapsam dışı olanlar. zımparalama.aşağıdakiler gibi sanayi tesislerinin inşaatı.99. ancak özellikle onarım inşaatlarında bu doğrudan mülk sahibinin yönlendirmesi ile yapılmaktadır.binaların ve diğer yapıların yıkılması ve sökülmesi. sonraki inşaat faaliyetleri için şantiyenin hazırlanması faaliyetlerini kapsamaktadır. İnşaatın ince işleri ve diğer tamamlama faaliyetleri de buna dahildir. ses). parçaların aynı birim tarafından üretilmemesi koşuluyla buraya dahildir. özel yetenek ve donanım gerektiren. Boru tesisatı. dış cephe temizlemesi gibi bir inşaatın tamamlanmasına yardımcı olan faaliyetleri kapsamaktadır. boyama. Yukarıda ifade edilen faaliyetlerle ilgili onarım .işlerini de kapsar. demiryolu ve diğer raylı yollar. taş döşeme. bkz. farklı yapıları ortak bir paydada sınıflandırmıştır. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 210 / 374 . çatı ve beton işleri ile duvarcılık. alarm sistemleri ve diğer elektrik işleri. havaalanı. daha önce mevcut olan yapıların kaldırılması dahil. metal plaka işi. Yukarıda ifade edilen faaliyetlerle ilgili onarım işlerini de kapsar. bkz. duvar kağıdı vb.. temel. antenler. ilgili inşaat faaliyeti içerisinde sınıflandırılmaktadır. 71. ısıtma ve havalandırma sistemlerinin tesisatı. gibi faaliyetleri kapsar. asansörler ve yürüyen merdivenlerin kurulumu vb. Bu faaliyetler.10.aşağıdakiler gibi. binalar hariç:+ rafineriler. İşin bölümleri her ne kadar özel bir atölyede yürütülse de. 33. .endüstriyel makine ve gereçlerin kurulması. 68.

. jeolojik veya benzer amaçlar için test sondajı ve test delme ile örnekleme sondajı. 43. +elektrik tesisatı ve bağlantı parçaları. kayaların uzaklaştırılması. +haberleşme kablolarının döşenmesi.madencilik faaliyetleri boyunca test olarak delme ve sondaj çukuru açmayı destekleyici hizmetler. bkz. inşaat alanının bölümlere ayrılması ve kazı. . jeofizik. madencilik tüneli vb. +aydınlatma sistemleri. gaz ve kanalizasyon). Kapsam dışı olanlar.petrol ve gaz kuyularının açılması.düşey galeri ve kuyu açma (depolama. ağır yükün taşınması ile diğer imar ve maden ve inşaat alanlarının hazırlanması.13.su kuyusu kazılması. .11. . . 06. düzleme ve inşaat alanlarının düzenlenmesi.2 Elektrik tesisatı. patlatma işleri vb. 43.43. Kapsam dışı olanlar.petrol ve gaz alanlarının tetkiki. gibi. bkz.00. kablolu televizyon ve bilgisayar ağı tesisatı. boruların tesisatı (su. hendek kazma. bkz.12.toprağın zehirden arındırılması.99. .20.00 Şantiyenin hazırlanması 43.madencilik için şantiye alanının hazırlanması: + petrol ve gaz alanları hariç. 39.99.). .inşaat.00 Test sondajı ve delme 43.12 Şantiyenin hazırlanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.aşağıdakilerin kurulumu.düşey galeri ve kuyu açma (depolama. ısıtma ve iklimlendirme. 06.00 Yıkım 43. . .21. 43.21. 06.20. jeofizik. sistemlerin kurulum faaliyetlerini kapsamaktadır.). madencilik tüneli vb. 43. +uydu çanakları. . asansör vb. 09.petrol veya gaz kuyularının kazılması.hafriyat işleri.13 Test sondajı ve delme Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.90. 71. toprak doldurma. su kuyusu kazılması. . bkz. 06. . 43. bkz. +yangın TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 211 / 374 . bkz.10. bkz. +fiber optik dahil. . bkz. yer bilimsel (jeolojik) ve deprem ile ilgili (sismik) araştırmalar yapılması. 42. sıhhi tesisat ve diğer inşaat tesisatı faaliyetleri Bu grup.12. 42. bir binanın işleyişini destekleyen elektrik.10.inşaat alanının temizlenmesi.21 Elektrik tesisatı Bu sınıf her çeşit binanın elektrik tesisatı ile bina dışı inşaatların elektrik tesisatlarının kurulumunu kapsamaktadır: Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

bakım ve onarım dahil. +havaalanı pisti Kapsam dışı olanlar. . bkz.22. hırsız ve yangın alarmları gibi.+buhar boruları tesisatı. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.binalar veya diğer inşaat projelerinde tesisat: +ısıtma sistemleri (elektrik.00 Elektrik tesisatı 43. boru.22. gaz ve petrol).+çim sulama sistemleri 43.+sıcak hava cihazları. 43.+havalandırma ve iklimlendirme teçhizat ve kanalları.21. +yangın söndürme sistemleri. +hırsız alarm sistemleri.Bu sınıf TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 212 / 374 .22. +yangın söndürme sistemleri. elektronik güvenlik sistemlerinin izlenmesi veya uzaktan kontrol edilmesi. .22..boru tesisatı.29 Diğer inşaat tesisatı Bu sınıf binalar ve bina dışı inşaat işlerinde kullanılan.03 Boru tesisatı 43.99 Diğer sıhhi tesisat.21.+gaz tesisatı. ısıtma ve havalandırma tesisatı 43.+buhar boruları tesisatı. aydınlatması. 43. elektrik.alarmları. bkz. ısıtma ve iklimlendirme sistemleri veya endüstri makinelerinin haricindeki cihazların kurulumunu kapsamaktadır.+gaz tesisatı.tesisatın kurulum ve bakımı dahil olmak üzere.02 Binalar veya diğer inşaat projelerinde tesisat ısıtma sistemleri (elektrik. gaz ve petrol).80.+elektriksiz güneş enerjisi kolektörleri.+elektriksiz güneş enerjisi kolektörleri.20.haberleşme ve yüksek gerilim hatlarının kurulumu.+boru ve sıhhi tesisat ekipmanı.+havalandırma ve iklimlendirme teçhizat ve kanalları. 43. ısıtma ve havalandırma tesisatı Bu sınıf ilaveler. sıhhi tesisat ile ısıtma ve havalandırma sistemlerini kapsar.22 Sıhhi tesisat.+çim sulama sistemleri. soğutma kuleleri. soğutma kuleleri. . Kapsam dışı olanlar.+boru ve sıhhi tesisat ekipmanı.duvar dibi elektrikli ısıtma sistemlerinin tesisatı.+sıcak hava cihazları.01 Güneş enerjisi ile ısıtma sistemleri 43.22. 42. değişiklikler. bkz. +cadde aydınlatması ve elektrik işaretler.

00 Diğer inşaat tesisatı 43.sanayi makinelerinin tesisatı. gibi tesisat işleri. gömme dolaplar.02 Hazır mutfaklar. +vakumlu temizleme sistemleri. iç ve dış sıva veya alçı işleri 43.. Kapsam dışı olanlar.otomatik ve döner kapıların kurulumu. seyyar bölmeler gibi iç tamamlama işleri.29.31 Sıva işleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. merdivenler.32. +otomatik ve döner kapılar. 33.binalar veya diğer inşaat projelerindeki tesisat işleri: +asansörler.bkz.3 Binanın tamamlanması ve bitirilmesi 43. dükkan tertibatı ve benzerlerinin kurulumu. 43.32 Doğrama tesisatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kapı ve pencere çerçeveleri. . ilgili kaplama malzemeleri de dahil.01 Ahşap veya diğer malzemeden yapılan kapılar (otomatik ve döner kapılar hariç). . yürüyen merdivenler (bakım ve onarım dahil). +paratoner tesisatı. kapı ve pencere çerçeveleri. ses veya titreşim yalıtımı.00 Sıva işleri 43. dükkan tertibatı ve benzerlerinin kurulumu TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 213 / 374 . pencereler. -binalarda veya diğer inşaat projelerinde.31. vb.. pencereler. 43. gibi tesisat işleri 43. Kapsam dışı olanlar.. vb.29.aşağıdakileri kapsamaktadır.20.hazır mutfaklar. gömme dolaplar.32. bkz. 43. . merdivenler.tavan. +ısı.ahşap veya diğer malzemeden yapılan kapılar (otomatik ve döner kapılar hariç).

.bina dışı yapıların boyama işleri.cam. bkz. kaplanması.iç dekorasyon tasarımcılarının faaliyetleri.33 Yer ve duvar kaplama Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.39 İnşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.s.34.bina ve diğer yapıların genel iç temizliği. . bkz. seyyar bölmeler gibi iç tamamlama işleri 43. +kauçuk veya plastik dahil. 43. Kapsam dışı olanlar.33.22.34. granit veya taş döşeme veya duvar kaplama. . mermer. Kapsam dışı olanlar. . .aşağıdaki malzemelerin bina veya diğer inşaat projelerinde döşenmesi. b. .03 Cam.y. 74. ahşap duvar döşemeleri.03 Tavan.32.nin tesisat işleri 43. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 214 / 374 . . 81.yeni binaların. . ayna vb. . bkz. 43. . seramik fırını donanımı. asma tavan inşaası veya montajı : +seramik.32. 43.01 Binaların iç ve dış boyama işleri 43.34 Boya ve cam işleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. +duvar kağıdı. 81. inşaat sonrası temizliği. +dökme mozaik.pencerelerin tesisatı.binaların iç ve dış özel temizliği.21.34.43. bkz. ayna vb. halı ve taban muşambası döşeme.10.00 Yer ve duvar kaplama 43.02 Bina dışı yapıların boyama işleri 43.nin tesisat işleri. +parke ve diğer ahşap zemin döşemeleri.inşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler.binaların iç ve dış boyama işleri. beton veya yontma taş duvar veya zemin karoları.

9 Diğer özel inşaat faaliyetleri 43.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+duvar örme ve taş döşeme. farklı yapı tiplerinde yaygın olan bir durum için özelleşmiş inşaat faaliyetleri:+kazık çakma dahil. 43.39.01 Yeni binaların.özel bir inşaat çeşidinde yer almayan. bkz.32.32.02 İnşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler. bkz. operatörü ile birlikte kiralanması. farklı yapı tiplerinde yaygın olan bir durum için özelleşmiş inşaat faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 215 / 374 . inşaat iskelesinin ve çalışma platformunun kurma ve sökme işleri. 77.operatörsüz inşaat makine ve teçhizatının kiralanması.01 Çatı yapımı 43. . 43.. +baca ve sanayi fırınlarının kurulması. 43. .y.+çelik elemanların kurulması. Kapsam dışı olanlar.+çelik bükme. inşaat sonrası temizliği 43.02 Çatı kaplama 43..çatı kaplama..açık yüzme havuzlarının inşaatı..çatı yapımı. 77.91.+nem ve su yalıtımı işleri. vinç ve benzeri diğer inşaat ekipmanlarının.yer altı çalışmaları. kum püskürtme ve benzeri faaliyetler.01 Özel ustalık ve teçhizat gerektiren.99.+inşaat iskelesi ve platformun kiralanması hariç. .yapı dış cepheleri için buharlı temizleme.+düşey galeri ve kuyu açma (depolama.+tırmanma yeteneği ve ilgili ekipmanı kullanmayı gerektiren koşullarda yetkili uzmanla çalışma.91 Çatı işleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. örneğin yüksek yapılarda zirvede çalışma gibi.inşaat makine ve ekipmanlarının operatörsüz olarak kiralanması. Kapsam dışı olanlar.s.+binalardaki nem gidermeye yönelik işlemler. b. ..39.).91.43. madencilik tüneli vb.özel ustalık ve teçhizat gerektiren. temel inşaatı.

inşaat iskelesinin ve çalışma platformunun kurma ve sökme işleri. Ayrıca.+çelik elemanların kurulması. ticaretle bağlantılı olarak devamlı bir şekilde yapılan işlere (veya el ile yapılan işlemlerin) ile ilgili bölümlerde kapsanması düşünülmüştür.+düşey galeri ve kuyu açma (depolama. Örneğin.05 Özel bir inşaat çeşidinde yer almayan. +baca ve sanayi fırınlarının kurulması. derecelendirilmesi ve montajının yapılması.02 Yer altı çalışmaları 43.99.+inşaat iskelesi ve platformun kiralanması hariç. örneğin yüksek yapılarda zirvede çalışma gibi 43.+çelik bükme. Bölüm 46 ve 47 diğer tüm satış faaliyetlerini kapsarken bölüm 45 motorlu araçların ve motorların satışı ve onarımı ile ilgili tüm faaliyetleri kapsamaktadır.).+binalardaki nem gidermeye yönelik işlemler.99.Toptan ticaret. depolanması (dondurulmuş veya soğutulmuş olsun ya da olmasın). Bölüm 46 (toptan ticaret) ve 47 (perakende satış) arasındaki ayrım ağırlıklı müşteri tipine dayalıdır.03 Açık yüzme havuzlarının inşaatı 43.04 Yapı dış cepheleri için buharlı temizleme. küçük hacimlere ayrılması ve yeniden paketlenmesi. Üzerinde değişiklik yapılmadan yapılan satışın.+duvar örme ve taş döşeme. temel inşaatı. ürünlerin (örneğin şarap veya kum) karıştırılması (harmanlanması).99. vinç ve benzeri diğer inşaat ekipmanlarının.+nem ve su yalıtımı işleri. ürünlerin daha küçük miktarlarda dağıtımı için şişelenmesi (öncesinde şişe temizlemesi yapılmış olsun ya da olmasın). MOTORLU TAŞITLARIN VE MOTOSİKLETLERİN ONARIMI Bu kısım her çeşit malların toptan ve perakende satışını (üzerinde değişiklik yapılmadan satışını) ve ticari malların satışı ile ilgili olan küçük hizmetlerin verilmesini kapsamaktadır.kazık çakma dahil. malların sınıflandırılması. paketlenmesi.99. kum püskürtme ve benzeri faaliyetler 43. yeni TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 216 / 374 .+tırmanma yeteneği ve ilgili ekipmanı kullanmayı gerektiren koşullarda yetkili uzmanla çalışma. madencilik tüneli vb.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat faaliyetleri G-TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET. operatörü ile birlikte kiralanması 43.99. Toptan ve perakende satış ticari malların dağıtımındaki son aşamalardır. motorlu araçların ve motorların onarımı da bu kısımda kapsanmıştır.

açık artırma salonları ve benzerleri tarafından halka satışlarını (üzerinde değişiklik yapılmadan satışı) kapsamaktadır. satış şubeleri ve satış büroları (ancak perakende dükkanlar veya mağazalar hariç) gibi sattıkları mallara göre unvan alan toptancılar burada sınıflandırılmaktadır.motorlu taşıtların sürücüsüz olarak kiralanması. ticari. bölüm 49. bkz.11 Otomobiller ve hafif motorlu taşıtların satışı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. taşıtların toptan ve perakende satışlarının da dahil olduğu komisyoncuların faaliyetleri de burada kapsanmaktadır. acenteler ve montajcılar. 45 Toptan ve perakende ticaret ve motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı Bu bölüm kamyon ve kamyonetler dahil olmak üzere motorlu taşıtlar ve motosikletlerle ilgili (üretim ve kiralama dışındaki) yeni ve ikinci el taşıtların toptan ve perakende satışı.Perakende satış.1 Motorlu taşıtların satışı 45. toptancı. kendi ürünlerini pazarlamak amacıyla kendi fabrikaları ve madenlerinden ayrı olarak başka üretim veya madencilikle uğraşan birimlere bağlı ve fabrikalar veya madenlerden doğrudan sipariş almayan kooperatif türü satın alma birlikleri. depolama.yeni veya kullanılmış taşıtların toptan ve perakende satışı: +ambulans ve minibüs benzeri motorlu yolcu taşıtları dahil olmak üzere. posta ile ticaret yapan firmalar. komisyoncu tüccarlar. .motorlu taşıtların sürücüsü ile birlikte kiralanması. Bunlar. düzenleme ve büyük miktarlarda malları sınıflara ve çeşitlere ayırma. bkz. sanayi ürünleri dağıtımcıları. işportacılar. soğutma. ithalatçı. arabalar için düzenlenen açık artırma ve internetüzerinden yapılan toptan ticaret ile. Örneğin. ihracatçı. ya da ticari malları bu gibi kişi veya şirketler için satın alan veya satan.1 TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 217 / 374 . ticari eşya ve mal simsarları. tüketici kooperatifleri. yeni ve kullanılmış malların kişisel veya hane halkı tüketimi ya da kullanımı için. Ayrıca. 77. cilalanması ve benzeri faaliyetleri de kapsamaktadır. bkz. eczai ürünlerde olduğu gibi küçük miktarlarda dağıtma. Kapsanan işlerin esasını. küçük satış yerleri.veya kullanılmış malların perakendecilere. toptancı tüccar veya toptan dağıtıcı. tüccarların faaliyetleri oluşturmaktadır. dükkan ve mağazalar. kapı kapı dolaşan satış personeli. taşıtların onarımı ve bakımı ve motorlu taşıtlar ve motosikletlerin parça ve aksesuarlarının toptan ve perakende satışı ile ilgili tüm faaliyetleri kapsamaktadır. ambalajlama. . kurumsal veya profesyonel kullanıcılara veya diğer toptancılara satışlarını (üzerinde değişiklik yapılmadan satışını). mal teslimatı ve kurulumu. Kapsam dışı olanlar. Ayrıca. 45. . endüstriyel.3. ya konsinye ya da komisyon esasına göre satış yaparlar. ancak bazıları acente sıfatıyla hareket ederler. 45. alıcılar ve çiftlik ürünlerini pazarlamakla uğraşan kooperatif birlikleri de burada kapsanmaktadır. Perakendecilerin çoğu.Bu bölüm aynı zamanda taşıtların yıkanması.motorlu taşıt parçaları ve aksesuarlarının toptan ve perakende satışı.5 tondan daha az). motorlu yolcu taşıtları (3. müşteriler için satış promosyonu düzenleme ve etiketleme gibi birçok faaliyeti de birlikte yapmaktadırlar. bir aracı ya da komisyoncu sıfatıyla hareket eden kişilerin faaliyetlerinden oluşur. Bu bölüm motorlu taşıt yakıtı ve yağlama veya soğutma ürünlerinin perakende satışını veya motorlu taşıtlar ve motosikletlerin kiralanmasını hariç tutmaktadır. . sattıkları mallara göre bir unvan alırlar. Toptancılar fiziksel olarak çoğu zaman toplama.

+karavanlar ve motorlu karavanlar..02 Lastik onarımı. 45. Kapsam dışı olanlar.01 Motorlu taşıtların bakım ve onarımı mekanik onarımlar. . takma veya değiştirme 45.20. . bkz. 22.yeni veya kullanılmış taşıtların toptan ve perakende satışı: +kamyonlar. takma veya değiştirme.20. 49.00 Otomobiller ve hafif motorlu taşıtların satışı 45.+elektronik enjeksiyon sistemi onarımı..12. cilalama ve benzeri.11.otomobil lastiklerinin yeniden kaplanması ve yeniden yerleştirilmesi. .00 Diğer motorlu taşıtların satışı 45. 45. cilalama ve benzeri. bkz.19 Diğer motorlu taşıtların satışı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. römorklar ve yarı römorklar.lastik onarımı.+olağan servis bakımı. +cam ve pencere onarımı.üretim sürecinin bir parçası olmak dışında.motorlu taşıtların bakım ve onarımı:+mekanik onarımlar. +cam ve pencere onarımı. .+motorlu taşıt parçalarının onarımı.2 Motorlu taşıtların bakım ve onarımı 45.45. +yıkama. Kapsam dışı olanlar.kamyonların sürücü olmaksızın kiralanması.20. 45.+elektronik enjeksiyon sistemi onarımı.+püskürtme ve boyama. parça ve aksesuarların montajı.+motorlu taşıt koltuklarının onarımı 45.19.paslanmaya karşı bakım.+püskürtme ve boyama. bkz.03 Paslanmaya karşı bakım TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 218 / 374 . 77. .kamyonların sürücüsü ile birlikte kiralanması. otobüsler.+olağan servis bakımı.20 Motorlu taşıtların bakım ve onarımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.11.motorlu taşıt parçaları ve aksesuarlarının toptan ve perakende satışı.+elektrik onarımları. +yıkama.+motorlu taşıt koltuklarının onarımı.41.+karoser onarımı.+karoser onarımı. bkz..+elektrik onarımları.+motorlu taşıt parçalarının onarımı.3. .

parça ve aksesuarların montajı 45. +ateşleme bujileri.31 Motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının toptan ticareti 45.4 Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların satışı. aydınlatma teçhizatı ve elektrik bölmeleri.04 Üretim sürecinin bir parçası olmak dışında. bataryalar.32 Motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının perakende ticareti Kapsam dışı olanlar.45.perakende yakıt satışı.40 Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların satışı. 47. bölüm.31. bkz.20. .32. her çeşit motorlu taşıt parça. 45. 45.00 Motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının toptan ticareti 45.99 Diğer motorlu taşıtların bakım ve onarımı 45.20.30. bakımı ve onarımı 45. bakımı ve onarımı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 219 / 374 .3 Motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının satışı Bu grup aşağıdakiler gibi. teçhizat.00 Motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının perakende ticareti 45. alet ve aksesuarlarının toptan ve perakende satışını kapsar: +lastik tekerlekler için kauçuk otomobil lastikleri ve otomobilin iç lastikleri.

motosikletlerin bakım ve onarımı. 47.motorlu taşıt aksesuarlarının toptan ticareti. bkz.motosikletlerin kiralanması. bkz. bkz. . bakımı ve onarımı 46 Toptan ticaret (motorlu taşıtlar ve motosikletler hariç) Bu bölüm. 45.(komisyoncular ve posta ile satış yapan mağazalar dahil olmak üzere) motosikletlerin parçaları ve aksesuarlarının toptan ve perakende satışı. 45.bisikletlerin ve ilgili parçalarının ve aksesuarlarının perakende satışı.40. bkz. bkz. .1 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan toptan ticaret Bu grup aşağıdakileri kapsamaktadır: .64.küçük motorlu bisikletler dahil. . bkz.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .kendi hesabına ve diğerlerinin adına ticaret yapan komisyoncuların. mal simsarlarının ve diğer tüm toptancıların faaliyetleri. uluslararası toptan ticaret (ithalat/ihracat) de dahil ülke içi toptan ticaret ile ilgili kendi hesabına veya bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak (komisyon ticareti) yapılan toptan ticareti kapsamaktadır.malların kiralanması veya leasingi.31.üçüncü kişiler için harmanlanması ve süzülmesi de dahil katı malların paketlenmesi ve sıvı ve gazlı malların şişelenmesi. .03 Motosikletlerin bakım ve onarımı 45. .motorlu taşıtların. 46.1.40. bkz. Kapsam dışı olanlar. karavanların ve motosikletlerin toptan ticareti.bisikletlerin ve ilgili parçalarının ve aksesuarlarının toptan ticareti.49.internet de dahil olmak üzere. Bölüm 77. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 220 / 374 .01 Küçük motorlu bisikletler dahil.29. 95. motosikletlerin toptan ve perakende satışı.02 Motosikletlerin parçaları ve aksesuarlarının toptan ve perakende satışı komisyoncular ve posta ile satış yapan mağazalar dahil olmak üzere 45. . 46. bkz. . motosikletlerin toptan ve perakende satışı 45. 77. 45. . .40. Kapsam dışı olanlar. .39.40. satıcıları ve alıcıları bir araya getirenlerin veya işverenlerin adına ticari işleri yürütenlerin faaliyetleri.40. 45.92. 82.99 Diğer motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların satışı. .4.bisikletlerin bakım ve onarımı. 45.

11 Tarımsal hammaddelerin. bkz.11.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış. canlı hayvanların. 46. bkz. metallerin ve endüstriyel kimyasalların satışı ile ilgili aracılar 46.kendi adına toptan ticaret.2`den 46. . bkz.00 Tarımsal hammaddelerin. . . 47. .9`a kadar. 47. canlı hayvanların.2?den 46.46. 46.99.00 Kereste ve inşaat malzemelerinin satışı ile ilgili aracılar 46. yakıtlar. bkz. metaller ve endüstriyel kimyasallar Kapsam dışı olanlar.99. maden cevherlerinin.14 Makine. tekstil hammaddelerinin ve yarı işlenmiş malların satışı ile ilgili aracılar 46. metallerin ve endüstriyel kimyasalların satışı ile ilgili aracılar Bu sınıf şunların satışında yer alan acenteleri kapsamaktadır: +gübreler de dahil. maden cevherleri.9?a kadar. 47.kendi adına toptan ticaret.9?a kadar.2?den 46. 46. 46. .12 Yakıtların. bkz.13.13 Kereste ve inşaat malzemelerinin satışı ile ilgili aracılar Kapsam dışı olanlar. 46. sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava taşıtlarının satışı ile ilgili aracılar TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 221 / 374 . maden cevherlerinin.00 Yakıtların.12. 46. bkz. .mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış. tekstil hammaddelerinin ve yarı işlenmiş malların satışı Kapsam dışı olanlar.kendi adına toptan ticaret.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış.99.

mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış.2`den 46. 45. kürk. ayakkabı ve deri eşyaların satışı ile ilgili aracılar Kapsam dışı olanlar. bkz.01 Gemi alım satım faaliyetleri 46. 46. ev eşyaları. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 222 / 374 .04 Deniz sanayi malzemesi imali ve alımsatımı faaliyetleri 46.9?a kadar. bkz. 46.14. bkz.02 Deniz malzemesi alım-satım faaliyetleri 46. bkz. .99. madeni eşyalar ve hırdavatçı eşyalarının satışı ile ilgili aracılar Kapsam dışı olanlar. madeni eşyalar ve hırdavatçı eşyalarının satışı ile ilgili aracılar 46. .kendi adına toptan ticaret.9`a kadar. 46.Bu sınıf aşağıdakilerin satışı ile ilgili aracıları kapsamaktadır: +ofis makineleri ve bilgisayarlar da dahil olmak üzere. giysi.14. sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava taşıtları Kapsam dışı olanlar. .kendi adına toptan ticaret. 47. 45.15.00 Mobilya. ev eşyaları.99.14.motorlu taşıtlar için komisyoncularının faaliyetleri.kendi adına toptan ticaret. .mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış.motorlu taşıtlar müzayedesi. 47.1. 46. .9`a kadar. 46. bkz. 47.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış.1.2?den 46. bkz. makine.99. bkz.16 Tekstil. . bkz. . .03 Kumanya alım-satım faaliyetleri 46.15 Mobilya.14.2`den 46.

46. bkz. içecek ve tütün satışı ile ilgili aracılar 46. .kendi adına toptan ticaret.17.01 Dış ticaret sermaye şirketleri 46. .mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış. bkz. 47. 47.kendi adına toptan ticaret. bkz.99. giysi. . 46. bkz. bkz.2`den 46.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış. bkz.99.46.99 Diğer çeşitli malların satışı ile ilgili TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 223 / 374 . 46. . içecek ve tütün satışı ile ilgili aracılar Kapsam dışı olanlar.18 Belirli diğer ürünlerin satışı ile ilgili uzmanlaşmış (belirli bir mala tahsis edilmiş) aracılar Kapsam dışı olanlar.31. 47.9?a kadar.16. 46. bkz. ayakkabı ve deri eşyaların satışı ile ilgili aracılar 46.9?a kadar.19. 66. kürk.2?den 46. 46.00 Yiyecek.kendi adına toptan ticaret.00 Tekstil.sigorta acentelerinin faaliyetleri.9`a kadar.19 Çeşitli malların satışı ile ilgili aracılar Kapsam dışı olanlar.17 Yiyecek.2?den 46. . . 68. .19. .00 Belirli diğer ürünlerin satışı ile ilgili uzmanlaşmış (belirli bir mala tahsis edilmiş) aracılar 46.22.emlakçıların faaliyetleri.18. 46.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış.99. bkz.

02 Yağlı tohumların toptan ticareti 46... işlenmemiş tütün.21 Tahıl.21. nohut. mercimek. Kapsam dışı olanlar..) 46.işlenmemiş tütünün toptan ticareti.aracılar 46.21. barbunya vb.04 Hayvan yemlerinin ve başka yerde sınıflandırılmamış tarımsal ham maddelerin toptan ticareti 46.06 Hububat mamulleri toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 224 / 374 .21.hayvan yemlerinin ve başka yerde sınıflandırılmamış tarımsal ham maddelerin toptan ticareti.21. yulaf vb. bkz.yağlı tohumların toptan ticareti.tekstil elyafı toptan ticareti.21.76. tohumlar ve hayvan yemlerinin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır..01 Tahılların ve tohumların toptan ticareti (buğday.05 Baklagillerin toptan ticareti (fasulye.03 İşlenmemiş tütünün toptan ticareti 46.tahılların ve tohumların toptan ticareti.) 46. 46.21. 46.2 Tarımsal hammadde ve canlı hayvanların toptan ticareti 46. arpa..

21.konserve meyve ve sebzelerin toptan ticareti.31. içecek ve tütün toptan ticareti 46. 46.31.01 Taze meyve ve sebzelerin toptan ticareti 46.99 Diğer tahıl. tohumlar ve hayvan yemlerinin toptan ticareti 46.22. 46.22 Çiçeklerin ve bitkilerin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.24 Ham deri. .00 Çiçeklerin ve bitkilerin toptan ticareti 46.3 Gıda. . işlenmemiş tütün. bitkilerin ve çiçek soğanlarının toptan ticareti.02 Konserve meyve ve sebzelerin toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 225 / 374 .31 Meyve ve sebzelerin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.23. post ve deri toptan ticareti 46. post ve deri toptan ticareti 46.00 Ham deri.24.00 Canlı hayvanların toptan ticareti 46.46.23 Canlı hayvanların toptan ticareti 46.meyve ve sebzelerin toptan ticareti.çiçeklerin. .

04 Kuru ve kabuklu meyvelerin toptan ticareti (fındık. .) 46.süt ürünlerinin toptan ticareti.01 Et ve et ürünlerinin toptan ticareti (sakatat toptan ticareti hariç) 46.yumurtalar ve yumurta ürünlerinin toptan ticareti.33.hayvan veya bitkisel kaynaklı yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti.32.31. fıstık. ceviz. badem. 46.32. meyve kurusu vb.01 Süt ürünlerinin toptan ticareti 46.33.02 Yumurtalar ve yumurta ürünlerinin toptan ticareti 46. yumurta ve yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.33 Süt ürünleri.33.46.03 Hayvan veya bitkisel kaynaklı yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 226 / 374 . .02 Sakatat toptan ticareti 46.32 Et ve et ürünlerinin toptan ticareti 46. .31.03 Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri 46.

. 11. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 227 / 374 .34. Kapsam dışı olanlar. . .alkollü olmayan içeceklerin toptan ticareti. bkz.00 Tütün ürünlerinin toptan ticaretı 46.99 Diğer içecek toptan ticareti 46.35 Tütün ürünlerinin toptan ticaretı 46. yumurta ve yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti 46. .35.34.01.34.33.şarap veya damıtılmış alkollü içeceklerin harmanlanması. 11.şeker ve çikolata ile şekerlemelerin toptan ticareti.34.03 Dökme olarak (paketlenmemiş) şarabın satın alınması ve üzerinde hiçbir değişiklik yapılmaksızın şişelenmesi 46.46.34 İçecek toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.alkollü içeceklerin toptan ticareti.02. 46.36 Şeker ve çikolata ile şekerleme toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.02 Alkollü olmayan içeceklerin toptan ticareti 46. fırıncılık mamullerinin toptan ticareti.01 Alkollü içeceklerin toptan ticareti 46.99 Diğer süt ürünleri.

46. çay.00 Kahve.00 Belirli bir mala tahsis edilmemiş (uzmanlaşmamış) mağazalardaki gıda.01 Şeker ve çikolata ile şekerlemelerin toptan ticareti 46.36.38 Balık.39 Belirli bir mala tahsis edilmemiş (uzmanlaşmamış) mağazalardaki gıda. içecek ve tütün ürünlerinin to 46. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 228 / 374 . kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar da dahil diğer gıda maddelerinin toptan ticareti 46.37. kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar da dahil diğer gıda maddelerinin toptan ticareti 46. tekstil ürünleri de dahil.00 Balık. kakao ve baharat toptan ticareti 46.38.36.37 Kahve. çay.02 Fırıncılık mamullerinin toptan ticareti 46. ev eşyalarının toptan ticaretini kapsamaktadır. içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti 46.4 Hanehalkı eşyalarının toptan ticareti Bu grup.39. kakao ve baharat toptan ticareti 46.

46.49. bkz.mücevher toptan ticareti.deri eşyaların toptan ticareti.05 Tuhafiye ürünleri toptan ticareti 46. . bkz.41. . 46.03 Ev tekstili gibi ürünlerin toptan ticareti 46. 46. 46.eldivenler. dikiş ipliği vb.şemsiyelerin toptan ticareti. . 46. .01 Spor giysileri de dahil.46..41.manifatura ürünleri toptan ticareti: iğneler.41. Kapsam dışı olanlar. 46.49.42. . bkz. .ev tekstili gibi ürünlerin toptan ticareti. . kravatlar ve pantolon askıları gibi giysi aksesuarlarının toptan ticareti. bkz.spor giysileri de dahil.76.kumaş toptan ticareti.kayak botları gibi özel spor ekipman ayakkabılarının toptan ticareti. dikiş ipliği vb. kürklü eşyaların toptan ticareti .04 Manifatura ürünleri toptan ticareti: iğneler.48. . .41 Tekstil ürünlerinin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.iplik toptan ticareti. Kapsam dışı olanlar.42 Giysi ve ayakkabı toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. giysi toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 229 / 374 .41.02 Kumaş toptan ticareti 46. 46. .41.tekstil elyafı toptan ticareti. .01 İplik toptan ticareti 46.ayakkabı toptan ticareti.99 Diğer tekstil ürünlerinin toptan ticareti 46.41. giysi toptan ticareti.

03 Ayakkabı toptan ticareti 46. kravatlar ve pantolon askıları gibi giysi aksesuarlarının toptan ticareti 46. bkz. 46. .radyo ve televizyon toptan ticareti.04 Kürklü eşyaların toptan ticareti 46.42.64.43..43.43. . .02 Eldivenler.05 Ayakkabı malzemeleri toptan ticareti 46.42. .elektrikli ısıtma cihazlarının toptan ticareti.52. Kapsam dışı olanlar.01 Elektrikli ev aletlerinin toptan ticareti 46.43 Elektrikli ev aletleri toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.42.43.boş ses ve video kasetler.03 Fotoğraf ve optik malzemelerin toptan ticareti 46.fotoğraf ve optik malzemelerin toptan ticareti.dikiş makinelerinin toptan ticareti. CD`ler ve DVD`lerin toptan ticareti. bkz.kayıtlı ses ve video kasetler. .46.02 Radyo ve televizyon toptan ticareti 46.04 Elektrikli ısıtma cihazlarının toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 230 / 374 .elektrikli ev aletlerinin toptan ticareti. 46. 46.42.42. CD`ler ve DVD`lerin toptan ticareti.99 Diğer giysi ve ayakkabı toptan ticareti 46.

. CD`ler ve DVD`lerin toptan ticareti 46.43. 46.00 Eczacılık ürünlerinin toptan ticareti 46.parfümlerin. 46.99 Diğer elektrikli ev aletleri toptan ticareti 46.45 Parfüm ve kozmetik ürünlerinin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.02 Temizleme maddelerinin toptan ticareti 46. halı ve aydınlatma ekipmanlarının toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 231 / 374 . 46.00 Parfüm ve kozmetik ürünlerinin toptan ticareti 46. .ecza ve tıbbi ürünlerin toptan ticareti.46 Eczacılık ürünlerinin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.01 Porselen ve cam eşya toptan ticareti 46.44 Porselen ve cam eşya ile temizlik maddelerinin toptan ticareti Bu bölüm aşağıdakileri kapsamaktadır.44.porselen ve cam eşya toptan ticareti.44. .05 Kayıtlı ses ve video kasetler. .46.43. kozmetik ürünlerin ve sabunların toptan ticareti.46.temizleme maddelerinin toptan ticareti.45.47 Mobilya.

49.03 Aydınlatma toptan ticareti 46. hasır ve mantar vb.müzik enstrümanlarının toptan ticareti.48.tahta. . dergiler ve gazetelerin toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 232 / 374 . kitaplar.65.02 Halı toptan ticareti 46.halı toptan ticareti. aydınlatma ekipmanlarının toptan ticareti.49. .47.49.48 Saat ve mücevher toptan ticareti 46.ofis mobilyalarının toptan ticareti.03 Kırtasiye malzemeleri. bkz. . Kapsam dışı olanlar.47. kitaplar. .49 Diğer ev eşyalarının toptan ticareti Bu bölüm aşağıdakileri kapsamaktadır. spor eşyalarının toptan ticareti.oyunlar ve oyuncakların toptan ticareti. .ev mobilyalarının toptan ticareti. .01 Ev mobilyalarının toptan ticareti 46.02 Bisikletler ve bisiklet parçaları ile aksesuarlarının toptan ticareti 46. . .kayak botları gibi özel spor ayakkabıları da dahil. hasır ve mantar vb. 46. 46.01 Tahta. 46.kırtasiye malzemeleri.47. bisikletler ve bisiklet parçaları ile aksesuarlarının toptan ticareti. dergiler ve gazetelerin toptan ticareti.00 Saat ve mücevher toptan ticareti 46. işi eşyaların toptan ticareti. . işi eşyaların toptan ticareti 46.Bu bölüm aşağıdakileri kapsamaktadır.deri eşyalarının ve seyahat eşyalarının toptan ticareti.

telekomünikasyon teçhizatı ve parçaları gibi bilgi ve iletişim teknolojisi teçhizatının toptan ticaretini kapsamaktadır.46.49.51 Bilgisayarların.elektronik parçaların toptan ticareti. .01 Bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımlarının toptan ticareti 46.51.49.bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımlarının toptan ticareti. 46. bkz.49. .04 Deri eşyalarının ve seyahat eşyalarının toptan ticareti 46.07 Kayak botları gibi özel spor ayakkabıları da dahil. spor eşyalarının toptan ticareti 46. bilgisayarlar.06 Oyunlar ve oyuncakların toptan ticareti 46.s.büro makine ve teçhizatlarının toptan ticareti.05 Müzik enstrümanlarının toptan ticareti 46. .52. . bkz.y. 46.49.02 Bilgisayar yazılımının toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 233 / 374 .49. (bilgisayarlar ve çevre donanımları hariç).5 Bilgi ve iletişim teknolojisi teçhizatının toptan ticareti Bu grup. bilgisayar çevre donanımları ve yazılımlarının toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.bilgisayar yazılımının toptan ticareti.99 b.66. Kapsam dışı olanlar. diğer ev eşyalarının toptan ticareti 46.51. 46. 46.

46.52.52.01 Elektronik valflerin ve boruların toptan ticareti 46. . DVD`ler) toptan ticareti.kayıtlı ses ve video kasetlerin.mikroçiplerin ve entegre devrelerin toptan ticareti.52 Elektronik ve telekomünikasyon teçhizat ve parçalarının toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.52.elektronik valflerin ve boruların toptan ticareti.99 Diğer elektronik ve telekomünikasyon teçhizat ve parçalarının toptan ticareti 46.baskılı devrelerin toptan ticareti. teçhizat..boş ses ve video kasetler ile disketlerin.6 Diğer makine. 46. bkz.51.52. bkz.02 Mikroçiplerin ve entegre devrelerin toptan ticareti 46. 46. . .43. manyetik ve optik disklerin (CD`ler.bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımlarının toptan ticareti.. DVD`ler) toptan ticareti 46.03 Baskılı devrelerin toptan ticareti 46. manyetik ve optik disklerin (CD`ler. DVD`lerin toptan ticareti. .52. 46.yarı iletken cihazların toptan ticareti.telefon ve iletişim teçhizatlarının toptan ticareti. aksam ve parçaları ile büro mobilyalarının toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 234 / 374 .05 Telefon ve iletişim teçhizatlarının toptan ticareti. . Kapsam dışı olanlar. .04 Boş ses ve video kasetler ile disketlerin. 46. CD`lerin.52.

tohum ekme aletleri.61. aksam ve parçalarının toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.01 Pulluklar.61. gübre dağıtıcı makineler. +sağma makineleri. teçhizat . aksam ve parçalarının toptan ticareti 46. her çeşit endüstri ve genel amaçlı makineler için özel makine.61. +harman dövme makineleri.06 Nasıl çalışırsa çalışsın çim biçme makineleri 46. aksam ve parçalarının toptan ticaretini kapsamaktadır. 46.62 Takım tezgahlarının toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 235 / 374 .05 Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler 46. gübre dağıtıcı makineler.02 Harman dövme makineleri 46. +biçerdöverler. +kümes hayvanları makineleri.61. . 46.99 Diğer tarımsal amaçlı makine. teçhizat.61.61 Tarımsal amaçlı makine. arıcılık makineleri.tarımsal makine ve teçhizatın toptan ticareti: +pulluklar.03 Sağma makineleri 46.61. teçhizat.Bu grup.04 Kümes hayvanları makineleri 46.61. tohum ekme aletleri 46. +tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler.

00 Büro mobilyalarının toptan ticareti 46.66.bilgisayarlar ve bilgisayar çevre donanımları hariç. 46.63 Madencilik. .62.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.63. +31. 46. .bilgisayar ve bilgisayar çevre donanımları toptan ticareti.65.her tür materyal için takım tezgahlarının toptan ticareti. büro makine ve teçhizatının toptan ticareti.01`de sınıflandırılan mallar (Büro ve mağaza mobilyalarının imalatı).65 Büro mobilyalarının toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. bina ve bina dışı inşaat makinelerinin toptan ticareti 46.00 Diğer büro makine ve teçhizatlarının TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 236 / 374 .66 Diğer büro makine ve teçhizatlarının toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.toptan ticaret ile ilgili aşağıdaki hizmetler.00 Madencilik. bkz. bina ve bina dışı inşaat makinelerinin toptan ticareti 46. 46. elektronik parçalar ile telefonun ve iletişim teçhizatının toptan ticareti. 46. . Kapsam dışı olanlar.51.52.00 Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiş ve örgü makinelerinin toptan ticareti 46.64 Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiş ve örgü makinelerinin toptan ticareti 46. . 46.64.00 Takım tezgahlarının toptan ticareti 46.

(motorlu taşıtlar. bkz.1. bkz.31. trafolar gibi diğer elektrikli materyallerinin toptan ticareti 46. 45.toptan ticareti 46. 45.05 Endüstride.04 Elektrik motorları. (motorlu taşıtlar.üretim hattı robotlarının toptan ticareti. Kapsam dışı olanlar. .03 Endüstriyel kullanım için kablolar ve elektrik anahtarları ile diğer kurulum ekipmanlarının toptan ticareti 46. motosikletler ve bisikletler hariç) . inşaat. motosikletler ve bisikletler hariç) 46.69 Diğer makine ve ekipmanların toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .49. denizcilikte ve diğer hizmetlerde (madencilik. . bisikletlerin toptan ticareti. römorkların ve karavanların toptan ticareti.69. trafolar gibi diğer elektrikli materyallerinin toptan ticareti. inşaat. bkz. motorlu taşıt parçalarının toptan ticareti. .02 Üretim hattı robotlarının toptan ticareti 46. 46. 46. denizcilikte ve diğer hizmetlerde (madencilik.01 Ulaştırma teçhizatının toptan ticareti. .40. inşaat mühendisliği ve tekstil endüstrisi hariç) kullanılan diğer makinelerin toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 237 / 374 .69. ticarette. ticarette.69.elektrik motorları. inşaat mühendisliği ve tekstil endüstrisi hariç) kullanılan diğer makinelerin toptan ticareti. .motosikletlerin toptan ticareti.69.endüstriyel kullanım için kablolar ve elektrik anahtarları ile diğer kurulum ekipmanlarının toptan ticareti.endüstride.69. bkz. 45.motorlu taşıtların.ulaştırma teçhizatının toptan ticareti.

69. kalorifer yağı. gazyağı 46. mazot. kömür. gazyağı. sıvı ve gazlı yakıtlar ile bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kömür.7 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer toptan ticaret Bu grup. fuel oil. nafta. rafine edilmiş petrol ürünleri. fuel oil.s.04 Madeni yağlar ve gres yağları. gres yağı.69. 46. örneğin: +odun kömürü. madeni yağlar vb. bu bölümün diğer gruplarında sınıflandırılmayan belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer toptan ticaret faaliyetlerini kapsamaktadır. bütan ve propan gazı.02 Ham petrol. toptan ticareti.71.akaryakıt. Burada. yakacak odun.71. diğer makine ve ekipmanların toptan ticareti 46. bütan ve propan gazı 46.01 Odun kömürü.06 Ölçüm aletlerinin ve teçhizatlarının toptan ticareti 46. tipik olarak evde kullanım için olmayan ara ürünlerin toptan ticareti kapsanmaktadır.71 Katı. nafta 46. motor yağları. ham yağ. benzin. kalorifer yağı. mazot.y. yakacak odun. +sıvı petrol gazları. +madeni yağlar ve gres yağları. rafine edilmiş petrol ürünleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 238 / 374 . +ham petrol. .46.71. benzin. tarımsal ürünler hariç.71.99 b. 46. ham yağ.03 Sıvı petrol gazları. kok kömürü. kok kömürü.

.72.72 Madenler ve maden cevherlerinin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar.altın ve diğer değerli metallerin toptan ticareti.72.72. bkz.03 Altın ve diğer değerli metallerin toptan ticareti 46.72.04 İnşaat demiri ve çeliği toptan ticareti 46. .bys. .72. 46. demir içeren ve demir içermeyen yarı işlenmiş metal ürünlerin toptan ticareti.demir içeren ve demir içermeyen maden cevherlerinin toptan ticareti.05 Yassı metal ve ürünleri toptan ticareti 46.72.01 Demir içeren ve demir içermeyen maden cevherlerinin toptan ticareti 46.99 Diğer katı.metal atıkların toptan ticareti.46. .77.05 Gemi akaryakıt ikmal ve sağlama faaliyetleri 46.99 Diğer madenler ve maden cevherlerinin toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 239 / 374 .71.71.birincil formdaki demir içeren ve demir içermeyen metallerin toptan ticareti.02 bys. 46. demir içeren ve demir içermeyen yarı işlenmiş metal ürünlerin toptan ticareti 46. . sıvı ve gazlı yakıtlar ile bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti 46.

ham halde ağaç toptan ticareti. .73. inşaat malzemesi ve sıhhi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 240 / 374 . tuvaletler ve diğer sıhhi porselenler 46.01 Ham halde ağaç toptan ticareti 46.06 Düz cam toptan ticareti 46.73.73. .73. lavabolar. inşaat malzemesi ve sıhhi teçhizat toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.05 Duvar kağıdı ve yer döşemelerinin toptan ticareti 46.73. .08 Prefabrik yapıların toptan ticareti 46. 46.02 Ağacın ilk işlenmesinden elde edilen ürünlerin toptan ticareti 46.boya ve vernik toptan ticareti. çakıl.04 İnşaat malzemelerinin toptan ticareti kum.07 Sıhhi teçhizatın toptan ticareti banyolar.73.73 Ağaç.73. -prefabrik yapıların toptan ticareti. tuvaletler ve diğer sıhhi porselenler. lavabolar.düz cam toptan ticareti. çakıl 46. .ağacın ilk işlenmesinden elde edilen ürünlerin toptan ticareti.inşaat malzemelerinin toptan ticareti: +kum. . sıhhi teçhizatın toptan ticareti: +banyolar. .46.duvar kağıdı ve yer döşemelerinin toptan ticareti.73.03 Boya ve vernik toptan ticareti 46.99 Diğer ağaç.73.

T-parçaları.04 Sıhhi tesisat malzemelerinin toptan ticareti tüpler. borular. . T-parçaları. testereler.hırdavat ve kilitlerin toptan ticareti. .03 Sıcak su ısıtıcılarının toptan ticareti 46. armatürler (bağlantı parçaları).74 Hırdavat. sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemelerinin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. borular. kauçuk borular ve benzeri 46.74.çekiçler.sıhhi tesisat malzemelerinin toptan ticareti: +tüpler. sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemelerinin toptan ticareti 46. kauçuk borular ve benzeri.armatürler (bağlantı parçaları) ve aparatların toptan ticareti.05 Çekiçler. bağlantılar.74. .sıcak su ısıtıcılarının toptan ticareti.74.99 Diğer hırdavat. armatürler (bağlantı parçaları). . .75 Kimyasal maddelerin toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 241 / 374 .teçhizat toptan ticareti 46.02 Armatürler (bağlantı parçaları) ve aparatların toptan ticareti 46.74.74. tornavidalar ve diğer el aletlerinin toptan ticareti.01 Hırdavat ve kilitlerin toptan ticareti 46.74. 46. testereler. musluklar. tornavidalar ve diğer el aletlerinin toptan ticareti 46. musluklar. bağlantılar.

46. asitler vesülfürler. . sıralama. ayırma.kola türevleri vb.76. . depolama ve dağıtma (burada.76.endüstriyel kimyasal maddelerinin toptan ticareti: +anilin. .05 Değerli taşların toptan ticareti 46. sanayi tuzu. .76 Diğer ara ürünlerin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . esanslar ve tatlandırıcılar. metil alkol. diğer ara ürünlerin toptan ticareti 46. satın alınan ve satılan atıklar.dökme halde kağıt satışı.değerli taşların toptan ticareti. bitkisel yağlar.kauçuk toptan ticareti. tekrar kullanılabilecek kısımları elde etmek amacıyla kullanılmış malları sökme. metal ve metal olmayan atık ve hurdalar ile yeniden dönüştürülebilir malzemelerin toptan ticareti.04 Kağıt toptan ticareti 46. boyama maddeleri.toplama.tekstil elyafı vb.gerçek bir dönüştürme işlemi yoktur) dahil. paketleme ve tekrar paketleme.76. toptan ticareti.75.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. parafin.01 Birincil formda plastik maddelerin toptan ticareti 46.02 Kauçuk toptan ticareti 46.76.99 b. sentetik reçine. İlave olarak.03 Tekstil elyafı vb. endüstriyel gazlar.76. 46.birincil formda plastik maddelerin toptan ticareti. soda. .gübreler ve tarım ilaçlarının toptan ticareti. kimyasal yapıştırıcılar. matbaa (baskı) mürekkebi.y.76.00 Kimyasal maddelerin toptan ticareti 46.77 Atık ve hurda toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. toptan ticareti 46. . birdevamlılıkdeğerine sahiptir.s. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 242 / 374 . .

. bir sanayi imalat işleminde direk kullanım için uygundur.31.bir mekanik işlem yardımıyla araçların parçalanması. fakat. .ev ve endüstri atıklarının toplanması. bkz. birdevamlılıkdeğerine sahiptir. televizyonların ve diğer ekipmanın sökülmesi (demontajı) İlave olarak.77. nihai yeni bir ürün değildir). 38. bkz. bkz.90 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. sıralama.Kapsam dışı olanlar.2.77. depolama ve dağıtma (burada.bir endüstriyel imalat işleminde daha ileri bir kullanım amacıyla yapılmayan.3. otomobillerin.. 46...99 Diğer atık ve hurda toptan ticareti 46.gerçek bir dönüştürme işlemi yoktur) dahil. satın alınan ve satılan atıklar.9 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret 46.gerçek bir dönüşüm işleminin gerekmesi durumunda atık ve hurdalar ile diğer malzemelerin ikincil hammaddeye dönüştürülmesi (İkincil hammadde olarak ortaya çıkarılan bu ürünler.02 Kullanılabilir parçalar elde etmek veya yeniden satmak için otomobillerin. bkz. metal ve metal olmayan atık ve hurdalar ile yeniden dönüştürülebilir malzemelerin toptan ticareti 46. 38.. bilgisayarların.32. .ikinci el eşyaların perakende satışı. fakat bertaraf amacıyla yapılan atıkların işlenmesi.90.belirli bir uzmanlaşma olmaksızın çeşitli malların toptan ticareti.31. tekrar kullanılabilecek kısımları elde etmek amacıyla kullanılmış malları sökme. paketleme ve tekrar paketleme.00 Belirli bir mala tahsis edilmemiş TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 243 / 374 .gemi sökümü. televizyonların ve diğer ekipmanın sökülmesi. 47. 46. 38.01 Toplama. bkz.1. bkz.79. 38. ayırma..77. 38. . 46.eşyaların yenilenmesi için. 38. bkz. bilgisayarların.

.kişisel ve ev eşyalarının genel halka kiralanması. dükkanlar. hırdavat. boya veya kereste gibi ürünlerin temel olarak genel halka satışıyla uğraşan birimleri (bu ürünler kişisel veya hanehalkına yönelik olmamasına rağmen) kapsamaktadır. Bu nedenle normal olarak perakende ticarete girmeyen. cevherler.tahıllar.2. kapıdan kapıya satış yapan kişiler.11 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda. bkz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 244 / 374 . Bu bölümde satılan mallar. tüketici kooperatifleri ve benzerleri tarafından kişisel veya hanehalkı tüketimi veya faydası için genel kamuya yeni ve kullanılmış malların perakende satışını (dönüşümsüz satış) kapsamaktadır. belirli bir mala tahsis edilmiş yerlerdeki perakende satış (47. aynı birim içerisinde (belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalar) çeşitli ürün reyonlarının olduğu yerlerdeki perakende ticareti kapsamaktadır. gezgin satıcılar. . Ticarette alışılagelmiş olan bazı malların işlenmesi. Perakende ticaret.7`ye kadar olan gruplar. mağaza dışında yapılan perakende ticaret: Gruplar 47. kırtasiye malzemesi. vitrin mallarının. karıştırma ve paketleme buraya dahil edilebilir.8) ve posta siparişi. bu yüzden. büyük mağazalar. içecek veya tütün ağırlıklı çeşitli malların perakende ticareti: +gıda ürünleri.2`den 47.8 ve 47.. Mağazalar vasıtasıyla yapılmayan satış. Yukarıdaki gruplar. demir ve çelik ile sanayi makineleri ve teçhizatı ticareti. sokak satıcıları. tezgahlar. ilk olarak satış yerinin türüne göre sınıflandırılmaktadır (mağazalardaki perakende ticaret: 47. bkz. satış makineleri ile (grup 47. bölüm 56. tahıllar. Mağazalardaki perakende satış için. süper marketler veya büyük mağazalar gibi.7`ye kadar olan gruplar) ve belirli bir mala tahsis edilmemiş yerlerdeki perakende satış (grup 47.9). bkz.79). sıralama. posta ile satış yapan dükkanlar. örneğin. sanayi kimyasalları. Bu bölüm ayrıca. bölüm 45. kapıdan kapıya.1 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki perakende ticaret Bu grup.9) yapılan diğer mağaza dışı perakende satış vasıtasıyla yapılan perakende satış gibi. bkz.çiftçiler tarafından çiftlik ürünlerinin satışı. bkz. ayırma. Mağazalardaki perakende ticaret.1) arasında daha ileri bir ayırım söz konusudur. 47. alt bölümlere ayrılmaktadır. kullanılmış malların perakende satışını kapsamaktadır (sınıf 47. ticaret tiplerine göre. bölüm 46.motorlu taşıtların. motosikletlerin ve bunların parçalarının satışı. Bu bölüm aynı zamanda komisyoncular tarafından yapılan perakende satışı ve perakende müzayede salonlarının faaliyetlerini de kapsamaktadır. . 47.1`den 47.örneğin dükkan ve marketler yoluyla (47. cevherler. . içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kozmetikler vb. grup 77. diğer çeşitli ticari eşyaların reyonlarına sahip olan genel mağazaların faaliyetleri. satılan ürünlerin çeşitliliğine göre daha fazla alt bölüme ayrılmaktadır. Kapsam dışı olanlar.mağazalardaki toptan ticaret 47 Perakende ticaret ( Motorlu taşıtlar ve motosikletler hariç) Bu bölüm. genellikle tüketici malları veya perakende ticaret malları olarak belirtilen mallarla sınırlıdır. mobilya.gıda ürünleri. içecek veya tütün ana satışları olmak üzere giyim eşyası. ham petrol. bölüm 01.genellikle 10-32 bölümlerindeki imalatçılık olarak sınıflandırılan malların üretimi ve satışı. endüstri makineleri vb. . kişisel bilgisayarlar. . cihazlar.işyerinde tüketime yönelik yiyecek ve içeceklerin satışı ve gıdaların ayak üstü alınıp tüketildiği yerlerdeki gıdaların satışı. gibi mallar hariç tutulmaktadır. ticareti yapılan malın temel niteliğini etkilemez.

dahil olmak üzere. mücevher. ticari eşya reyonları olan bölümlü mağazaların faaliyetleri. mobilya.47.01 Gıda ürünleri.gıda ürünleri.19.11. içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim.hazır ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 245 / 374 . içecek ve tütün perakende ticareti 47. Temin Tevzii ve Üretim Pazarlama Kooperatifleri hariç) 47.99 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda. .02 Giyim eşyası. kozmetik. oyuncak. kozmetik.11. . mobilya.21 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki meyve ve sebze perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Temin Tevzii ve Üretim Pazarlama Kooperatifleri 47. cihaz. dahil olmak üzere. spor eşyaları vb. oyuncak.19. hırdavat. 47.01 Tüketim.2 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gıda. içecek veya tütün ürünlerinin ağırlıklı olmadığı çok çeşitli malların perakende ticareti. spor eşyaları vb. .19 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda yapılan diğer perakende ticaret Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. mücevher. ticari eşya reyonları olan bölümlü mağazaların faaliyetleri 47. cihaz. .giyim eşyası. içecek veya tütün ürünlerinin ağırlıklı olmadığı çok çeşitli malların perakende ticareti 47. hırdavat.taze meyve ve sebzelerin perakende satışı.

kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların perakende ticareti 47. 47. 47.22.balık. .21. .02 Hazır ve konserve meyve ve sebzelerin perakende satışı 47.24 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki ekmek.23 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki balık.konserve meyve ve sebzelerin perakende satışı. 47. unlu mamuller ve şekerli ürünlerin pe TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 246 / 374 .23.01 Taze meyve ve sebzelerin perakende satışı 47.22 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki et ve et ürünlerinin perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların perakende t Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.21.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki et ve et ürünlerinin perakende ticareti 47. pastalar. diğer yenilebilen deniz ürünleri ve bunlardan yapılan ürünlerin perakende satışı.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki balık.et ve et ürünlerinin perakende satışı (kümes hayvanları dahil).

00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki tütün ürünlerinin perakende ticareti 47. . 47.26 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki tütün ürünlerinin perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakilerin perakende satışını kapsamaktadır.29 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.içeceklerin perakende satışı : +alkollü içecekler.24.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki ekmek. unlu mamuller ve şekerli ürünlerin perakende ticareti 47.29. 47.47. . .süt ürünleri ve yumurtaların perakende satışı.02 Alkolsüz içecekler perakende satışı 47.26.25 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki içeceklerin perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . diğer gıda ürünlerinin perakende satışı. 47.01 Alkollü içecekler perakende satışı 47.tütün ürünlerinin perakende satışı.01 Süt ürünleri perakende satışı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 247 / 374 .25. +alkolsüz içecekler. . pastalar.25.bys.tütün perakende satışı.

yakıtların toptan ticareti. 47.motorlu taşıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti.bilgisayar çevre donanımlarının perakende ticareti.29.3 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti 47.s.02 Motorlu taşıtlar için yağ ürünlerinin ve soğutma ürünlerinin perakende ticareti 47.30 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . . iletişim donanımları ve tüketim malları gibi bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) teçhizatının perakende ticaretinikapsamaktadır.71. . .02 Yumurtaların perakende satışı 47.video oyunları da TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 248 / 374 . belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalar tarafından bilgisayarlar ve çevre donanımları. 47.pişirme ve ısıtma için sıvılaştırılmış petrol gazının perakende ticareti.30.y. diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti 47. Kapsam dışı olanlar. .video oyun konsollarının perakende ticareti.29.78. bkz.01 Motorlu taşıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti 47. 46. . bkz.47. çevre donanımlarının ve yazılım program Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . 47.99 b.41 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgisayarların.4 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) teçhizatının peraken Bu grup.bilgisayarların perakende ticareti.30.

Kapsam dışı olanlar.01 Radyo ve televizyon perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 249 / 374 . .radyo ve televizyon perakende ticareti. 47. .00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti 47.41.03 Video oyun konsollarının perakende ticareti 47.01 Bilgisayarların perakende ticareti 47.42 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti 47.41.43 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ses ve görüntü cihazlarının perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.41.04 Video oyunları da dahil. . MP3 vb. DVD. kişiye özel olmayan yazılım programlarının perakende ticareti 47.02 Bilgisayar çevre donanımlarının perakende ticareti 47. bkz. 47.ses ve video teçhizatın perakende ticareti.63.42.dahil.41. kişiye özel olmayan yazılım programlarının perakende ticareti. . 47.CD. çalarlar ve kaydedicilerin perakende ticareti.43.boş kasetlerin ve disklerin perakende ticareti.

43. DVD. 47. . çalarlar ve kaydedicilerin perakende ticareti 47. . goblen veya nakış yapımı için temel materyallerin perakende ticareti.01 Kumaş perakende ticareti 47.51.51 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tekstil ürünleri perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.tuhafiye ürünlerinin perakende ticareti: iğneler. 47.51.51.02 Ses ve video teçhizatın perakende ticareti 47.04 Tekstil perakende ticareti (ev tekstili dahil) TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 250 / 374 . halı. belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tekstil.tekstil perakende ticareti.02 Örgü ipliği perakende ticareti 47. bkz. MP3 vb. . .51.5 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer ev eşyalarının perakende ticareti Bu grup. donanım. dikiş ipliği vb.kumaş perakende ticareti. Kapsam dışı olanlar. 47.43. goblen veya nakış yapımı için temel materyallerin perakende ticareti 47.03 Halı.03 CD. . elektrikli cihazlar veya mobilyaların perakende ticaretini kapsamaktadır.giysilerin perakende ticareti.47.örgü ipliği perakende ticareti.71. halı.

cilaların ve verniklerin perakende ticareti.52. 47. . .47. 47.03 Düz cam perakende ticareti 47. dikiş ipliği vb.52 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hırdavat.52.51.kendin yap türünden materyal ve teçhizatın perakende ticareti.52. boya ve cam perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.06 Manifatura ürünlerinin perakende ticareti 47.04 Tuğla.hırdavat perakende ticareti. tahta gibi diğer yapı materyallerinin perakende ticareti 47.52.02 Boyaların.51.tuğla. sıhhi teçhizat gibi diğer yapı materyallerinin perakende ticareti. cilaların ve verniklerin perakende ticareti 47. . .52.05 Kendin yap türünden materyal ve teçhizatın perakende ticareti 47.52.boyaların.06 İnşaat demiri ve çeliği perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 251 / 374 .düz cam perakende ticareti.05 Tuhafiye ürünlerinin perakende ticareti iğneler. . tahta.01 Hırdavat perakende ticareti 47.

02 Perdeler ve tül perdelerin perakende ticareti 47. bkz.53.53.perdeler ve tül perdelerin perakende ticareti.54 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti Kapsam dışı olanlar. . kilim.52. duvar ve yer kaplamalarının perakende ticar Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.01 Halı ve kilimlerin perakende ticareti 47. 47.07 Yassı metal ve ürünleri perakende ticareti 47.03 Duvar kağıdı ve yer döşemelerinin perakende ticareti 47. .54. . bkz. 47.53. Kapsam dışı olanlar. 47.halı ve kilimlerin perakende ticareti. .47.08 Sıhhi tesisat malzemeleri perakende ticareti 47.53 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda halı. .duvar kağıdı ve yer döşemelerinin perakende ticareti.52. 47.52.43.mantar yer karolarının perakende ticareti.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 252 / 374 .ses ve video ekipmanının perakende ticareti.

tabak-çanak.59 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda mobilya.59.59.04 Ahşap. 47.müzik enstrümanlarının ve eserlerinin perakende ticareti. .kurulum ve bakım hizmeti olmaksızın. . Kapsam dışı olanlar. .02 Aydınlatma gereçlerinin perakende ticareti 47. 47. .59.aydınlatma gereçlerinin perakende ticareti.07 Kurulum ve bakım hizmeti olmaksızın. . . porselen ve çömlek ürünlerinin perakende ticareti. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 253 / 374 .59.ev aletleri ve teçhizatının perakende ticareti.antikaların perakende ticareti.ev aletleri ve çatal-bıçak takımı.79. tabakçanak. aydınlatma teçhizatı ve diğer ev eşyalarının pe Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.ahşap.ev mobilyalarının perakende ticareti.59. cam eşyalar.59. elektrikli olmayan ev aletlerinin perakende ticareti.03 Ev aletleri ve çatal-bıçak takımı.06 Müzik enstrümanlarının ve eserlerinin perakende ticareti 47.01 Ev mobilyalarının perakende ticareti 47. porselen ve çömlek ürünlerinin perakende ticareti 47. .47. .59. bkz. mantar ve hasır ürünlerinin perakende ticareti. mantar ve hasır ürünlerinin perakende ticareti 47. kasalar ve kasa daireleri gibi elektrikli güvenlik alarm sistemlerinin perakende satışı. kilitleme cihazları.05 Elektrikli olmayan ev aletlerinin perakende ticareti 47. cam eşyalar.

belirli mala tahsis edilmiş mağazalarda kitaplar.59.62.6 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kültür ve eğlence mallarının perakende ticareti Bu grup.ikinci el veya antika kitapların perakende ticareti.62 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti 47. 47.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti 47.08 Ev aletleri ve teçhizatının perakende ticareti 47. gazeteler. kasalar ve kasa daireleri gibi elektrikli güvenlik alarm sistemlerinin perakende satışı 47.63 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik ve video kayıtlarının perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 254 / 374 . oyunlar ve oyuncaklar gibi kültürel ve eğlence mallarının perakende ticaretini kapsamaktadır.her çeşit kitabın perakende ticareti. müzik ve video kayıtları.kilitleme cihazları. .00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitapların perakende ticareti 47. 47.61. Kapsam dışı olanlar.79. . 47. bkz. spor aletleri.61 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitapların perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

64 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor malzemelerinin perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 47. . 47.64.63. ayakkabı ve deri eşyalar ile eczacılık ürünleri ve tıbbi ürünler. kişiye özel olmayan yazılım programlarının perakende ticareti. bkz.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 47. temizleme maddeleri.65.65 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda oyunlar ve oyuncakların perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . saatler. 47. . hatıra eşyalar. silahlar.her türlü materyalden yapılan. .41. . kompakt disklerin ve kasetlerin perakende ticareti. ses bantlarının.spor eşyaları. 47. bkz.video oyunları dahil olmak üzere.video oyunları konsollarının perakende ticareti. Kapsam dışı olanlar.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda oyunlar ve oyuncakların perakende ticareti 47.video kasetlerin ve DVD`lerin perakende ticareti.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor malzemelerinin perakende ticareti 47. çiçekler ve ev hayvanları ve diğer ürünler gibi bu sınıflamanın TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 255 / 374 . balık avlama teçhizatı. .7 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer malların perakende ticareti Bu grup.müzik kayıtlarının. kamp eşyaları. oyunlar ve oyuncakların perakende ticareti.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik ve video kayıtlarının perakende ticareti 47. giyim eşyası. botlar ve bisikletlerin perakende ticareti.41.

kravatlar.eldivenler. . 47. gibi giysi aksesuarlarının perakende ticareti 47.71 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda giyim eşyalarının perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.kürklü eşyaların perakende ticareti. gibi giysi aksesuarlarının perakende ticareti.72.72. Kapsam dışı olanlar. 47. pantolon askıları vb. pantolon askıları vb. bkz.01 Giyim eşyalarının perakende ticareti 47. . .02 Kürklü eşyaların perakende ticareti 47. .03 Eldivenler. Ayrıca.deri ve deri ikameli seyahat aksesuarlarının perakende ticareti. belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki kullanılmış malların perakende satışı da burada kapsanmaktadır.deri eşyaların perakende ticareti. 47.tekstil perakende ticareti. kravatlar.64.03 Deri ve deri ikameli seyahat TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 256 / 374 . . bkz.01 Ayakkabı perakende ticareti 47. .72 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ayakkabı ve deri eşyaların perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.71.71.giyim eşyalarının perakende ticareti.kayak botları gibi özel spor ekipman ayakkabılarının perakende ticareti. Kapsam dışı olanlar.51. .72.02 Deri eşyaların perakende ticareti 47.diğer bölümlerine dahil edilmemiş ürünlerin belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki satışını kapsamaktadır. .71.ayakkabı perakende ticareti. 47. 47.

75. bitki. . kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticareti.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti 47.eczacılık ürünlerinin perakende satışı. .75 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticar Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.72. tohum. 47.73 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 47.aksesuarlarının perakende ticareti 47.73. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 257 / 374 .74.parfüm.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin perakende ticareti 47.74 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti 47.04 Ayakkabı malzemeleri perakende ticareti 47.76 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çiçek.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticareti 47.

76.04 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gübre perakende ticareti 47.76.01 Saat perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 258 / 374 .76.76.77 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda saat ve mücevher perakende ticareti 47.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çiçek perakende ticareti 47. ev hayvanları ve ev hayvanla 47.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tohum perakende ticareti 47.77.76.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bitki perakende ticareti 47.06 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ev hayvanları yemleri perakende ticareti 47.gübre.05 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ev hayvanları perakende ticareti 47.76.

77. optik ve hassas aletlerin perakende ticareti.başka yerde sınıflandırılmamış gıda dışı ürünlerin perakende ticareti..06 Silahlar ve mühimmat perakende ticareti 47. elişi ürünler ve dini eşyaların perakende ticareti 47.01 Fotografik. .ticari sanat galerileri faaliyetleri. .78. .78. gözlükçülerin faaliyetleri. .hediyelik eşyalar.. kömür ve yakacak odun perakende ticareti..78.02 Gözlükçülerin faaliyetleri 47.04 Ticari sanat galerileri faaliyetleri 47.03 Hediyelik eşyalar.pullar ve madeni paraların perakende ticareti. elişi ürünler ve dini eşyaların perakende ticareti.evde kullanılan fuel oil.78.02 Mücevher (altın ve kuyumculuk) perakende ticareti 47. 47.47.78. tüp gaz. .fotografik.78. tüp gaz.silahlar ve mühimmat perakende ticareti.07 Pullar ve madeni paraların perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 259 / 374 .78 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer yeni malların perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kömür ve yakacak odun perakende ticareti 47.78.05 Evde kullanılan fuel oil. optik ve hassas aletlerin perakende ticareti 47.ticari sanat galerileri perakende ticaret hizmetleri .

78. . bkz. 47.08 Ticari sanat galerileri perakende ticaret hizmetleri 47.78.78. 47.99.12 Büro mobilyalarının perakende ticareti 47. 64.92. Kapsam dışı olanlar.78.tefeci bürolarının faaliyetleri. .11 Büro makineleri ve teçhizatının perakende ticareti 47.99 Başka yerde sınıflandırılmamış gıda dışı ürünlerin perakende ticareti 47. bkz.09 Kağıt perakende ticareti 47. .91.10 Elektrik montaj malzemeleri perakende ticareti (Kablolar.antika eşyaların perakende ticareti. . 45. 47.ikinci el kitapların perakende ticareti.01 İkinci el kitapların perakende ticareti 47. .79.ikinci el motorlu taşıtların perakende ticareti.47.1.diğer ikinci el malların perakende ticareti.79 Kullanılmış malların satıldığı mağazalardaki perakende ticaret Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.79. bkz. elektrik anahtarları vb) 47. .internet müzayedeleri ve diğer mağaza dışı müzayedelerin faaliyetleri (perakende).78. .müzayede salonlarının faaliyetleri (perakende).78.02 Antika eşyaların perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 260 / 374 .

47. içecek ve tütün ürünleri perakende ticareti Kapsam dışı olanlar.81.99 Diğer ikinci el malların perakende ticareti 47. giyim eşyası ve ayakkabı perakende ticareti 47. .89 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer malların perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.79.00 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tekstil. 56.81 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla gıda.8 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla yapılan perakende ticaret Bu grup.hemen tüketilmeye yönelik hazır gıdaların perakende ticareti (seyyar yiyecek satıcıları). ya umumi bir yol boyunca ya da sabit bir pazarda genellikle taşınabilen bir tezgahta her çeşit yeni veya ikinci el ürünlerin perakende ticaretini kapsamaktadır.10.79. bkz.tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla aşağıdakiler gibi diğer TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 261 / 374 .82 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tekstil.00 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla gıda.82. içecek ve tütün ürünleri perakende ticareti 47. 47. giyim eşyası ve ayakkabı perakende ticareti 47. .03 Müzayede salonlarının faaliyetleri (perakende) 47. 47.

47. 45. +müzik ve video bantları. posta ile satış yapan evler veya internet yoluyla perakende satış faaliyetlerini.03 Televizyon. internet üzerinden. +oyunlar ve oyuncaklar.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.9 Mağazalar.01 Posta siparişi vasıtasıyla her çeşit ürünün perakende ticareti 47. . 47.internet üzerinden motosikletlerin ve motosiklet parçalarının ve aksesuarlarının perakende satışı.posta siparişi vasıtasıyla her çeşit ürünün perakende ticareti. .malların perakende ticareti: +halı ve kilimler. tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan perakende ticaret Bu grup posta yoluyla.internet üzerinden her çeşit ürünün perakende ticareti. Satın alınan ürünler ya doğrudan internetten yüklenebilmekte ya da fiziki olarak müşteriye ulaştırılmaktadır.1 ve Grup 45.04 İnternet üzerinden perakende TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 262 / 374 . telefon veya internet üzerinden (genellikle bir web sitesi tarafından sağlanan özel aletler vasıtasıyla) verdiği perakende satış faaliyetlerini kapsamaktadır.40.3. bkz. . . yani alıcının reklamlara. otomatik satış makineleri vasıtasıyla yapılan perakende ticaret faaliyetlerini kapsamaktadır.91. Kapsam dışı olanlar. bir web sitesinden sağlanan bilgiye. bkz.91. kapı kapı dolaşılarak. +kitaplar.91 Posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret Bu sınıf. modellere ve diğer reklam araçlarına dayalı olarak seçimini yaptığı ve siparişini posta.02 İnternet üzerinden her çeşit ürünün perakende ticareti 47. kataloglara.91. Grup 45.91.internet üzerinden motorlu taşıtların ve motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının perakende satışı.89. 47. +ev aletleri ve elektronik aletler.00 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer malların perakende ticareti 47. radyo ve telefon yoluyla doğrudan satış 47.

depolama vb. boru hattı.. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 263 / 374 . 77. limanların. aracılığıyla yapılan satış.1 Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı 49. tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan diğer perakende ticaret H-ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA Bu kısım tarifeli olsun ya da olmasın. Kapsam dışı olanlar.1.. . +otomatik satış makineleri vb. . bkz. bkz.motorlu taşıtların bakım ve onarımı. bakımı ve onarımı. 49 Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı Bu bölüm.00 Mağazalar. (kalorifer yakıtı.99 Mağazalar. demiryolu şirketlerinin ortak bir uygulaması olarak yataklı ve yemekli vagonların işletilmesi. boru hatları vasıtasıyla yük taşınması dahil karayolu ve demiryolu vasıtasıyla yük ve yolcuların taşınmasını kapsamaktadır. destekleyici faaliyetlerle yolcu ve eşyaların taşınmasını kapsamaktadır.) .3. internet hariç).mağaza dışı müzayede faaliyetleri (perakende. . . bkz. havaalanlarının inşaatı. su veya hava yolu vasıtasıyla ve terminal..müşterinin istediği yere ulaştırılarak yapılan doğrudan yakıt satışı. 77.komisyoncular tarafından yapılan (mağaza dışı) perakende satış. 47. bölüm 42. Sürücü veya operatör ile birlikte taşıma araçlarının kiralanması bu kısıma dahildir. tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan diğer perakende ticaret Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. demiryolu.99. . karayolu. 45.şehirler arası demiryolları ile yolcu taşıma.. Ayrıca. demiryollarının.10 Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. taşıma araçlarının büyük onarımı veya değişimi. ana şebekeler üzerinde demiryolu taşıtlarının kullanılması suretiyle yolcu taşımacılığı.sürücüsüz veya operatörsüz olarak taşıma araçlarının kiralanması.karayollarının.20. park alanları.motorlu taşıtlar hariç.müzayedeler 47. bkz. 49. yakacak odun vb.geniş bir alana yayılı.önceki sınıflarda hiçbir şekilde dahil edilmemiş olan her çeşit ürünün perakende ticareti: +doğrudan satışlar veya kapı kapı dolaşılarak yapılan satışlar. grup 33. kargo yükleme-boşaltma hizmetleri.1. posta ve kuryecilik faaliyetleri de burada kapsanmaktadır.

52. 52. 49. 52.31 Kara taşımacılığı ile yapılan şehir ve banliyö yolcu taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. makaslama ve manevra gibi ilgili faaliyetler..01 Şehir veya banliyö taşıma sistemleriyle TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 264 / 374 . bkz. 49. 49. otobüs. 52.21. 56. bkz 55.10. 52.21.yolcu terminal faaliyetleri. 49. demiryolu altyapısının işletilmesi. . Bununla birlikte. bkz. bkz. Kapsam dışı olanlar. bkz. bkz.31. Kapsam dışı olanlar.Kapsam dışı olanlar. troleybüs. şehir ve banliyö taşımacılık sistemlerinin parçası olarak demiryolu taşımacılığı buraya dahildir.3 Kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı Bu grup.90. tramvay. makaslama ve manevra gibi ilgili faaliyetler. .2 Demiryolu ile yük taşımacılığı 49.21 . .21 .10. Bu.yük terminali faaliyetleri. . 49.31.00 Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı 49. 52.10.şehir veya banliyö taşıma sistemleriyle yapılan yolcu taşıma faaliyetleri. bkz.10. 49. yeraltı tramvayı.00 Demiryolu ile yük taşımacılığı 49.kargo yükleme-boşaltma hizmetleri.24. olağan olarak belirli duraklarda yolcu bindirilmesi ve indirilmesi zorunluluğunu getiren belirli bir zaman çizelgesine göre tarifeli güzergahlar üzerinden gerçekleştirilmektedir. bkz.şehir ve banliyö transit sistemleri ile yolcu taşımacılığı. . bkz. yer altı ve yükseltilmiş demiryolları vb. .şehirlerarası demiryolları ile yolcu taşınması.20 Demiryolu ile yük taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .yataklı ve yemekli vagonların ayrı birimler tarafından işletilmesi.depolama ve ambarlama.kısa mesafeli demiryolu yük taşımacılığının yanı sıra ana demiryolu şebekeleri üzerindeki yük taşımacılığı. gibi farklı kara taşımacılığı çeşitlerini kapsayabilir. Taşıma.demiryolu altyapısının işletilmesi.20. demiryolu taşımacılığından ziyade tüm kara taşımacılığı temelli yolcu taşıma faaliyetlerini kapsamaktadır.

99 Diğer kara taşımacılığı ile yapılan şehir ve banliyö yolcu taşımacılığı 49.39.03 Şehir veya banliyö transit sistemlerinin parçası olmak koşuluyla. yer altı ve yükseltilmiş demiryolları vb. yeraltı tramvayı. dağ demiryollarının.31. geziler ve diğer istisnai yolcu otobüs servisleri. bkz. kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kayak ve kablolu asansörlerin işletilmesi. ..şehir veya banliyönün parçası olmamak koşuluyla.31.32.ambulans ile yapılan taşımacılık.01 Uzun mesafe tarifeli otobüs servisleri .39 Bys. tramvay.90. otobüs. troleybüs. 49. teleferikler. 86.31.00 Taksi taşımacılığı 49..yapılan yolcu taşıma faaliyetleri Bu.32 Taksi taşımacılığı 49.02 Şehirden havaalanına veya şehirden istasyona olan hatlar 49.ucuz tarifeli otobüs servisleri. Taşıma.diğer karayolu yolcu taşımacılığı:+ uzun mesafe tarifeli otobüs servisleri. geziler ve diğer istisnai yolcu otobüs servisleri. dağ demiryolları. havai kablolu hatların işletilmesi 49. havaalanı taşıma TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 265 / 374 .+ havaalanı taşıma servisleri. Kapsam dışı olanlar.+ ucuz tarifeli otobüs servisleri. olağan olarak belirli duraklarda yolcu bindirilmesi ve indirilmesi zorunluluğunu getiren belirli bir zaman çizelgesine göre tarifeli güzergahlar üzerinden gerçekleştirilmektedir. gibi farklı kara taşımacılığı çeşitlerini kapsayabilir. 49.

49. orman içerisinde ağaç taşınması.servisleri 49.karayolu ile tüm yük taşıma işlemleri: +tomruk taşınması.03 Okul otobüslerinin ve çalışanların taşınması için otobüslerin işletilmesi 49.4 Karayolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri Bu grup.40.39. 53. 49.99 Diğer bys. . Kapsam dışı olanlar. +toplanmaksızın ve bertaraf edilmeksizin.41 Karayolu ile yük taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.yüklerin boşaltılması ve yüklenmesi ile ilgili terminal tesislerinin işletilmesi. . bkz.kamyonlarla su dağıtımı. .29. kayak ve kablolu asansörlerin işletilmesi.39. . +otomobillerin taşınması.02 Şehir veya banliyönün parçası olmamak koşuluyla.21.39. 38. bkz. +canlı hayvan taşınması. 38. . +ağır yük taşınması. 49.04 Servis taşımacılığı 49. atıkların ve atık maddelerinin taşınması.00. .10. 52. bkz.41. +çiftliklerde süt toplanan tanker kamyonlar içinde yük taşınması da dahil dökme yük taşımacılığı. bkz. kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı 49. 52.20. 36.posta ve kuryecilik faaliyetleri. dağ demiryolları.12. bkz. demiryolu taşımacılığından ziyade tüm karayolu yük taşıma faaliyetlerini kapsamaktadır.01 Yurtiçi yük taşımacılığı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 266 / 374 . .atık toplama faaliyetlerinin bir entegre parçası olarak atıkların taşınması.39.ağaç kesme işlemlerinin parçası olarak.11. bkz. teleferikler. 53. 02.taşıma için sandıklama ve paketleme hizmetleri. +dondurulmuş ürünlerin taşınması.

35. sulu çimento ve diğer malların boru hatları vasıtasıyla taşınması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 267 / 374 .01 Motorlu Taşıyıcı Kooperatifleri 49.42.42 Taşımacılık hizmetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. suyun.42.01 Gazların.gazların.5 Boru hattı taşımacılığı 49.22.41. .karayolu taşımacılığı ile işyerlerine ve evlere verilen taşımacılık hizmetleri.41. buhar veya suyun dağıtımı. 35.99 Karayolu ile diğer yük taşımacılığı 49. 49.03 Sürücü ile birlikte kamyonların kiralanması 49.41.30.sıvıların kamyonlarla taşınması. 49. Kapsam dışı olanlar.02 Yurtdışı yük taşımacılığı 49.50. sıvıların. suyun. sıvıların. sulu çimento ve diğer malların boru hatları vasıtasıyla taşınması. . bkz.doğal veya işlenmiş gaz. 49. 36. .50 Boru hattı taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.99 Taşımacılık hizmetleri (Motorlu Taşıyıcı Kooperatifleri hariç) 49.41.00. .49.

tarifeli olsun ya da olmasın. Ayrıca. .34. deniz otobüsleri ve benzerlerinin işletilmesi. su üzerinde yolcu ve yük taşınmasını kapsamaktadır. .10. +feribotlar.21. eğer ayrı birimler tarafından işletiliyorlar ise gemilerdeki restoran ve bar faaliyetlerini hariç tutmaktadır (bkz.00.ticari gemilerin veya botların mürettebatsız olarak kiralanması. 50.1 Deniz ve kıyı yolcu taşımacılığı Bu grup. deniz veya sahil sularında işletilmek için dizayn edilen gemilerle yapılan yolcu taşımacılığını kapsamaktadır.1 ve 50. 77.tarifeli olsun ya da olmasın. bkz 92.yüzer kumarhaneler`in işletilmesi.10 ve 56. deniz ve iç su taşımacılığı arasındaki ayrım için bir gösterge olmasına rağmen.10 Deniz ve kıyı yolcu taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 77.3 ve 50. bkz. 50. Denizde kullanılan gemi ya da teknelerle yapılan taşımacılık Gruplar 50. . seyahat veya tur botlarının işletilmesi.gezinti teknelerinin ve yatların mürettebatsız olarak kiralanması. . +feribotlar. bkz.30. bkz. 50. seyahat veya tur botları. araba vapurları.01 Tarifeli olsun ya da olmasın.30). deniz ve sahil sularında yolcuların taşınması. seyahat veya tur botlarının işletilmesi.49. 50. diğer gemilerle yapılan taşımacılık Gruplar 50. . yerlerdeki yolcu taşımacılığı da bu kapsama dahildir. 56. gezi.50. 56. Yer.10.4`de sınıflandırılmaktadır.10. deniz ve sahil sularında yolcuların taşınması gezi. deniz otobüsleri ve benzerlerinin işletilmesi.02 Pompa istasyonlarının işletilmesi 50 Su yolu taşımacılığı Bu bölüm.2`de sınıflandırılırken. deniz otobüsleri ve benzerlerinin işletilmesi de burada kapsanmaktadır. benzer gemilerin kullanılması halinde büyük göller vb.Bu bölüm. Çekici ve itici botlar.02 Deniz ve sahil sularında taşımacılık için mürettebatla birlikte gezinti gemilerinin kiralanması (örneğin balıkçılık teknelerinin kiralanması) TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 268 / 374 . Kapsam dışı olanlar. +gezi. 56. belirleyici faktör kullanılan taşıma aletlerinin türü olmaktadır.ayrı birimler tarafından gerçekleştirildiğinde gemilerde restoran ve bar faaliyetleri.

. deniz ve sahil sularında yük taşınması 50. .yükün depolanması. bkz.tarifeli olsun ya da olmasın.10. geminin boşaltılması.20. petrol külleri vb. benzer gemilerin kullanılması halinde büyük göller vb. kurtarma aracı gibi diğer yardımcı faaliyetler. kılavuzluk.03 Deniz ve sahil sularında yük taşımacılığı amacıyla teknelerin mürettebatıyla beraber kiralanması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 269 / 374 .10. petrol külleri vb.20. bkz.24. . 52.20 Deniz ve kıyı yük taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . deniz ve sahil sularında yük taşınması.Ayrıca.50.22.kargo yükleme boşaltma hizmetleri.34.nin çekme ve itme yöntemi ile taşınması Kapsam dışı olanlar.10.20. 50.99 Diğer deniz ve kıyı yolcu taşımacılığı 50. 52. bkz.nin çekme ve itme yöntemi ile taşınması 50.01 Tarifeli olsun ya da olmasın. bkz.2 Deniz ve kıyı yük taşımacılığı Bu grup deniz veya sahil sularında işletilmek için dizayn edilen gemilerle yapılan yük taşımacılığını kapsamaktadır.liman işletimi ve geminin limana sokulması.mavnalar.ticari gemilerin veya botların mürettebatsız olarak kiralanması.10. .04 Her nevi yolcu taşımacılığı ve turistik amaçlı gemi işletmeciliği 50. yerlerdeki yük taşımacılığı da bu kapsama dahildir.03 Kruvaziyer turizmi (taşımacılık) 50. 77. 52. 50. .02 Mavnalar.

08 Kabotaj hattı dökmeyük gemi taşımacılığı 50.20.05 Yakınyol kuruyük gemi taşımacılığı 50.10 Akdeniz içi dökmeyük gemi taşımacılığı 50.09 Yakınyol dökmeyük gemi taşımacılığı 50.20.07 Denizaşırı (uzakyol) kuruyük gemi taşımacılığı 50.12 Kabotaj hattı genelyük (general kargo) gemi taşımacılığı 50.20.20.11 Denizaşırı (uzakyol) dökmeyük gemi taşımacılığı 50.06 Akdeniz içi kuruyük gemi taşımacılığı 50.20.20.20.04 Kabotaj hattı kuruyük taşımacılığı 50.20.20.20.50.13 Yakınyol genelyük (general kargo) gemi taşımacılığı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 270 / 374 .

17 Tanker taşımacılığı 50.18 LNG ve LPG tanker taşımacılığı 50.20.20 Kimyasal tanker taşımacılığı 50.20.20.20.20.20.24 Ro-Ro yük gemisi taşımacılığı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 271 / 374 .21 Atık alım tankeri taşımacılığı 50.22 Su tankeri taşımacılığı 50.20.14 Akdeniz içi genelyük (general kargo) gemi taşımacılığı 50.15 Denizaşırı (uzakyol) genelyük (general kargo) gemi taşımacılığı 50.20.50.20.19 Gemi yakıt ve ikmal tanker taşımacılığı 50.20.16 Broker ve stevedorlar 50.23 Konteyner gemisi taşımacılığı 50.20.

ırmaklar. 50.99 Diğer deniz ve kıyı yük taşımacılığı 50. . . 50. Kapsam dışı olanlar.00 İç sularda yolcu taşımacılığı 50.20. deniz taşımacılığı için uygun olmayan gemilerin kullanıldığı.21. hatlı. kanallar.30 İç sularda yolcu taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.20.40 İç sularda yük taşımacılığı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 272 / 374 . iç sulardaki yük taşımacılığını kapsamaktadır. tarifeli sefer yapan yolcu gemisi taşımacılığı 50.20.iç limanlar ve iskeleler de dahil olmak üzere. 50.28 Deniz taşımacılığı lojistik faaliyetleri 50. bkz.3 İç sularda yolcu taşımacılığı Bu grup.20. 77.20.gezinti teknelerinin ve yatların mürettebatsız olarak kiralanması.4 İç sularda yük taşımacılığı Bu grup.30. deniz taşımacılığı için uygun olmayan gemilerin kullanıldığı iç sulardaki yolcu taşımacılığını kapsamaktadır.26 Liman içi ve liman dışı.50. göller ve diğer iç sular vasıtasıyla yapılan yolcu taşımacılığı.27 Diğer gemi taşımacılığı 50.25 Ro-Ro yolcu ve feribot gemisi taşımacılığı 50.

bkz. bkz. Kapsam dışı olanlar.24. bkz. .ürünlerin havadan ilaçlanması. 01.turistik ve gezi uçuşları. ırmaklar.20.belirli rotalar üzerinden ve belirli tarifelere göre hava yolu ile yolcu taşımacılığı.00 İç sularda yük taşımacılığı 51 Havayolu taşımacılığı Bu bölüm hava veya uzay yoluyla yolcu veya yük taşımacılığını kapsamaktadır.02 Yolcular için çartır seferleri 51. 51. 77.10. 50.01 Belirli rotalar üzerinden ve belirli tarifelere göre hava yolu ile yolcu taşımacılığı 51.10.34.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.havadan fotoğraf çekilmesi. bkz. 51.10. . .uçak ve uçak motorlarının bakım ve onarımı. . 73. . Kapsam dışı olanlar.hava araçları kullanılarak yapılan reklamcılık (gökyüzüne uçakla yazı yazılması).ticari gemilerin veya botların mürettebatsız olarak kiralanması. . bkz.35. bkz.04 Yolcu taşımacılığı için operatör ile birlikte havayolu taşımacılığına ait araçların TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 273 / 374 .yolcular için çartır seferleri.16. 52. bkz. 33.10. .11. Kapsam dışı olanlar. bkz. 74. . .23.03 Turistik ve gezi uçuşları 51.61. kanallar.iç limanlar ve iskeleler de dahil olmak üzere.1 Havayolu ile yolcu taşımacılığı 51. 52. göller ve diğer iç sular vasıtasıyla yapılan yük taşımacılığı. 77. . .operatörsüz olarak hava taşımacılığına ait araçların kiralanması.40.kargo yükleme boşaltma hizmetleri. .10 Havayolu ile yolcu taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.havalimanlarının işletilmesi.

.21 Hava yolu ile yük taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.01 Belirli rotalar üzerinden ve belirli tarifelere göre hava yolu ile yük taşımacılığı 51.10.21.21.10.05 Genel havacılık faaliyetleri eğitim veya gezi amaçlı olarak havacılık klüpleri tarafından yapılan yolcu taşımacılığı.99 Diğer hava yolu ile yük taşımacılığı 51. .22 Uzay taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.uyduların ve uzay taşıtlarının fırlatılması. 51.2 Hava yolu ile yük taşımacılığı 51.02 Havayolu ile tarifeli olmayan yük taşımacılığı 51.yük ve yolcuların uzay taşımacılığı.belirli rotalar üzerinden ve belirli tarifelere göre hava yolu ile yük taşımacılığı. . 51. .99 Diğer havayolu ile yolcu taşımacılığı 51.21.21.03 Yük taşımacılığı için operatör ile birlikte havayolu taşımacılığına ait araçların kiralanması 51.kiralanması 51.havayolu ile tarifeli olmayan yük taşımacılığı. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 274 / 374 .

depolama tanklarının vb.51. genel mal ambarlarının. 52. bkz.nin işletilmesi.1 Depolama ve ambarlama 52. .00 Uzay taşımacılığı 52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler Bu bölüm.03 Şok dondurma hizmetleri 52.02 Dış ticaret bölgelerinde malların depolanması 52. bkz.21. 52.20. köprüler vb. tüneller.04 Antrepoculuk (depolama) ve ardiye.nin işletilmesi.motorlu taşıtlar için park tesisleri.her tür mal için depolama ve ambarlama tesislerinin işletilmesi: +hububat silolarının.20. taşımacılık alt yapı tesislerinin işletilmesi (örneğin havaalanları.şahsi depolama tesislerinin işletilmesi. dok ve antrepo işletmeciliği TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 275 / 374 .). . Kapsam dışı olanlar.boş alanların kiralanması. .10. genel mal ambarlarının. . soğuk hava depolarının. 52.10 Depolama ve ambarlama Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 68. taşımacılık acenteleri ve kargo ofislerinin faaliyetleri gibi taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetleri kapsamaktadır. depolama tanklarının vb. limanlar.10.10. 68. bkz. soğuk hava depolarının.10. 52.01 Her tür mal için depolama ve ambarlama tesislerinin işletilmesi hububat silolarının.22.

. 52. taşımacılık altyapı tesislerinin işletilmesi veya taşıma öncesinde ve sonrasında veya taşıma evreleri arasında gecikmeksizin yükün indirilip bindirilmesi faaliyetleri gibi. 52. hayvan veya yük taşımacılığına ilişkin faaliyetler emiryolu istasyonları.21. otobüs durakları. Tüm taşımacılık tesislerinin işletilmesi ve bakımı da buna dahildir. malların yüklenip boşaltılması istasyonları gibi terminal tesislerinin işletilmesi.04 Taşıma amacıyla gazların sıvılaştırılması 52. karavanların kışın muhafaza edilmesi 52.21. 52. köprülerin.karada yolcu. tünellerin. otobüs durakları. +demiryolları altyapı tesislerinin işletilmesi. bkz. otoparkların veya garajların. köprülerin.22 Suyolu taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 276 / 374 .99 Diğer kara taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri 52.21.02 Makaslama ve manevra 52.21. +yolların. karavanların kışın muhafaza edilmesi. +yolların. tünellerin.21. Kapsam dışı olanlar. . malların yüklenip boşaltılması istasyonları gibi terminal tesislerinin işletilmesi. yolcu ve yük taşımacılığını destekleyen faaliyetleri kapsamaktadır.çekme ve yol yardımı hizmetleri. +demiryolları altyapı tesislerinin işletilmesi. otoparkların veya garajların.21 Kara taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. hayvan veya yük taşımacılığına ilişkin faaliyetler: +demiryolu istasyonları.10.03 Çekme ve yol yardımı hizmetleri 52.kargo yükleme boşaltma hizmetleri.01 Karada yolcu.2 Taşımacılık için destekleyici faaliyetler Bu grup.24.52. .99 Diğer depolama ve ambarlama 52.makaslama ve manevra. . bisiklet parklarının işletilmesi. bisiklet parklarının işletilmesi.

havayolunda yolcu.24. Kapsam dışı olanlar. .21.01 Liman işletmeciliği 52.32. .kargo yükleme boşaltma hizmetleri.53.24.23. . kılavuzluk yapma ve rıhtıma yanaşma faaliyetleri.suyolunda yolcu.yükleme. Kapsam dışı olanlar.01 Yükleme. 52. boşaltma hizmetleri 52.23.23 Havayolu taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.taşımacılık için kullanılan taşıma tarzına bakılmaksızın malların veya yolcuların bagajlarının yüklenmesi ve boşaltılması. 93. hayvan ve yük taşımacılığına ilişkin faaliyetler: +havayolu terminalleri vb. . +suyolu havuzlarının vb.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.yat limanlarının işletilmesi. Kapsam dışı olanlar. . +havaalanı ve hava trafiği kontrol faaliyetleri. kurtarma faaliyetleri.nin işletilmesi. 52.kargo yükleme boşaltma hizmetleri. 85.22. yerlerde yer hizmeti faaliyetleri. . 52.99 Diğer suyolu taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri 52. +deniz feneri faaliyetleri. 52. bkz.yük tren vagonlarının yüklenmesi ve boşaltılması.22 ve 52. bkz. . +havaalanları vb. 52. .24. 52. gibi terminal tesislerinin işletilmesi.22. hayvan veya yük taşımacılığına ilişkin faaliyetler: +limanlar ve iskeleler gibi terminal tesislerinin işletilmesi.24 Kargo yükleme boşaltma hizmetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.uçuş okullarının işletilmesi.29.24. bkz.terminal tesislerinin işletilmesi.02 Diğer kargo yükleme boşaltma TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 277 / 374 . bkz. bkz. +boşaltma. . 52.00 Havayolu taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri 52. . +seyrüsefer. 85.

bkz. numune alınması.00 Taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler (gümrük büroları) 53 Posta ve kurye faaliyetleri Bu bölüm. Dağıtım.29 Taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 79.20.taşıma belgelerinin ve irsaliyelerin düzenlenmesi ve tedariki.hizmetleri 52.kuryecilik faaliyetleri. 53. bkz. . çeşitli düzenlemeler altında mektuplar ve paketlerin toplanması. .evrensel bir hizmet yükümlülüğü altında yürütülen posta hizmetleriyle posta mektupları ve paketlerin ve kolilerin (posta tipi) toplanması. 79. 52. posta kartları.örneğin malların intikali esnasında koruma amacıyla geçici olarak kasalara yerleştirilmesi. Kapsam dışı olanlar. sınıflandırma ve işleme tesisleri ile taşıma güzergahları da dahil olmak üzere dünya çapında hizmet altyapısının kullanımını kapsamaktadır. 53.12. bkz. mallar ve dokümanlar gibi postaları kapsamaktadır.motorlu taşıt. .12. malların sandıktan ya da ambalajından çıkarılması. .yükün sevk edilmesi. denizcilik.11. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 278 / 374 .gümrük bürolarının faaliyetleri. Dünya çapındaki hizmet yükümlülüğünü desteklemek için diğer gerekli hizmetler de buna dahildir. Yerel teslimat ve haber servisleri de bu kapsama dahildir. . küçük paketler. . . malların yüklenmesi boşaltılması ile ilgili hizmetler. .turist yardım faaliyetleri. basılı kağıtlar (gazeteler. . . .10 Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri Bu sınıf. dergiler. bir veya daha fazla dünya çapında hizmet sağlayıcıları tarafından evrensel bir hizmet yükümlülüğü altında yürütülen postacılık hizmetleri faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . mektupların toplanması ve dağıtımı için satış yerleri. . . .29.deniz yük nakliyatçılarının ve hava kargo acentelerinin faaliyetleri.seyahat acentelerinin faaliyetleri. Taşımanın bir veya birden fazla şekli olabilir ve faaliyet ya özel taşımacılık ya da kamu taşımacılığı vasıtasıyla gerçekleştirilebilmektedir. tartılması gibi. deniz ve hava yolu ile taşımacılık işlerinin düzenlenmesi ve organizasyonu. bkz.).mektup ve paketlerin dağıtımı ve teslimi . karayolu. bkz. 65. taşınması ve dağıtımı (yerel veyauluslararası).genel posta kutularından veya postanelerden mektup ve paketlerin toplanması. reklam malzemeleri vb.gemi ve uzay gemisi komisyonculuğu.1 Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri 53. Bu faaliyetler.90. postacılık ve kuryecilik faaliyetlerini kapsamaktadır. havacılık ve taşıma sigortasının yapılması. taşınması ve dağıtımı gibi.demiryolu. 79. sınıflandırılması.tur operatörlerinin faaliyetleri.konsinye malların grup veya ayrı olarak düzenlenmesi (malların toplanması ve dağıtımı ile konsinye malların gruplanması dahil olmak üzere). mektuplar.

49.Kapsam dışı olanlar. bkz. 51. Kapsam dışı olanlar.10. sınıflandırılması. .10.22.20.99 Diğer evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri 53. taşınması ve (ülke içi ve uluslararası) dağıtımı.yük taşımacılığı.19.20.41.21. 53.2 Diğer posta ve kurye faaliyetleri 53.10. 49.03 Mektup ve paketlerin dağıtımı ve teslimi 53. 53. posta tasarruf ve para havale faaliyetleri.40. sınıflandırılması. (taşıma türüne göre) bkz. . 51.02 Genel posta kutularından veya postanelerden mektup ve paketlerin toplanması 53. . 50.01 Mektup ve paketler ile kolilerin (posta türünde) evrensel bir hizmet zorunluluğu kapsamı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 279 / 374 . 50. 64.10.20 Diğer posta ve kurye faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.01 Evrensel bir hizmet yükümlülüğü altında yürütülen posta hizmetleriyle posta mektupları ve paketlerin ve kolilerin (posta tipi) toplanması. taşınması ve dağıtımı (yerel veyauluslararası) Taşımanın bir veya birden fazla şekli olabilir ve faaliyet ya özel taşımacılık ya da kamu taşımacılığı vasıtasıyla gerçekleştirilebilmektedir. 53.20.posta havalesi.mektup ve paketler ile kolilerin (posta türünde) evrensel bir hizmet zorunluluğu kapsamı dışında çalışan firmalarca toplanması. Taşımacılığın bir veya birkaç türü buna dahil olabilmektedir ve faaliyet özel taşımacılık ile veya kamu taşımacılığı ile gerçekleştirilebilmektedir.

park.99 Diğer posta ve kurye faaliyetleri I-KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ Bu kısım. imalat (Kısım C) içerisinde sınıflandırılmaktadır. satılan yiyecek ve içeceklerin hazırlanması da buraya dahil değildir. 53. Bu yiyeceklerin hazırlanması. Bunun yanında öğrencier. Diğer birimler. Gayrimenkul kısmında (L Kısımı) sınıflandırılan tipik olarak bir aylığına veya yıllık olarak kiralanan apartmanlar gibi tesislerde uzun süreli ikamet sağlanması ile ilgili faaliyetleri kapsamamaktadır.1 Oteller ve benzer konaklama yerleri 55. Hizmetler. Bu kısım içerisinde sağlanan ilave hizmet türleri ve miktarı genellikle değişebilmektedir.Bu bölüm. çamaşırhane hizmetleri.20. sınıflandırılması. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 280 / 374 . 55 Konaklama Bu bölüm.10 Oteller ve benzer konaklama yerleri Bu sınıf.02 Evlere dağıtım hizmetleri 53. hemen tüketime uygun olmayan ya da bağımsız dağıtım kanalları aracılığıyla. misafir odaları ve suitlerde. 55. işçiler ve benzer kişiler için uzun süreli konaklama hizmeti sağlanmasını da kapsamaktadır. mobilyalı konaklama sağlanmasını kapsamaktadırlar.dışında çalışan firmalarca toplanması. yiyecek ve içecek hizmetleri. yemek ve/veya dinlence olanakları sağlarken bazı birimler sadece konaklama hizmeti sağlamaktadır. günlük temizlik ve yatak yapmayı kapsar. tipik olarak günlük veya haftalık konaklamanın sağlanmasını kapsamaktadır. Bu kısım. Bu sınıf. temel olarak ziyaretçilerin kısa süreli kalmaları için. ziyaretçiler ve diğer yolcular için kısa süreli konaklama hizmeti sağlanmasını ve hemen tüketime uygun yemeklerin ve içeceklerin sağlanması hizmetlerini kapsamaktadır. Ayrıca. Konferans ve toplantı olanağı yanında. gayrimenkul faaliyetleri (kısım L) içerisinde sınıflandırılan başlıca ikametgah olarak uzun süreli konaklama sağlanmasını kapsam dışı tutmaktadır. ziyaretçiler ve diğer yolcular için kısa süreli konaklama hizmeti sağlanmasını kapsamaktadır. taşınması ve (ülke içi ve uluslararası) dağıtımı Taşımacılığın bir veya birkaç türü buna dahil olabilmektedir ve faaliyet özel taşımacılık ile veya kamu taşımacılığı ile gerçekleştirilebilmektedir. konaklama. örneğin toptan ve perakende ticaret faaliyetleri aracılığıyla.20.

Bu sınıf aşağıdakiler tarafından sağlanan konaklama hizmetlerini kapsamaktadır.04 Moteller 55.10.gençlik hostelleri ve dağ barınakları.suit / apart otell .10.yüzme havuzları ve egzersiz odaları ile eğlence olanakları gibi bir dizi ilave hizmetler de sunulmaktadır.resort oteller.10. bkz. bölüm 68. daha uzun süreli kullanım için evlerin ve mobilyalı veya mobilyasız dairelerin veya odaların sağlanması..10.günlük temizlik. oteller. mobilyalı odalar veya ikamet etme/ yemek yeme ve uyumak için müstakil alanlara sahip oldukları yerlerdeki konaklama hizmetinin sağlanmasını kapsamaktadır. yiyecek ve içecek hizmetleri ile birlikte kısa süreli mobilyalı kalacak yer sağlanması. Kapsam dışı olanlar. bkz.10. ..tipik olarak aylık veya yıllık bir temelde sürekli bir şekilde kullanım için. veya tek katlı bungalovları. bkz. yatak yapımı. . evlerin ve mobilyalı veya mobilyasız daireler veya apartman dairelerinin sağlanması.10.moteller. Bu sınıf aşağıdakiler tarafından sağlanan konaklamayı kapsamaktadır. ziyaretçilerin türüne özgü olarak günlük veya haftalık temelde.20 Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerler Bu sınıf. Eğer var ise son derece az ilave hizmet sunulmaktadır.02 Resort oteller 55.01 Oteller 55.. Kapsam dışı olanlar. çoğunlukla kısa süreli kaldıkları. .99 Diğer oteller ve benzer konaklama yerleri 55. içerisinde yemek pişirme olanakları veya tam mutfak teçhizatı olan. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 281 / 374 . dağ evlerini veya konuk evlerini ve kır evlerini de kapsamaktadır. . apartmanlar veya çok katlı binalardaki bağımsız küçük daireleri veya binalar topluluklarını.03 Suit / apart otel 55.ziyaretçi daireleri ve bungalovları. bölüm 68 55.çocuk ve diğer tatil evleri.2 Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerler 55. .tipik olarak bir aylık veya yıllık bazda.ev işleri hizmetleri olmaksızın yazlık evler ve kulübeler. 55. Bunlar. .

20.eğlence araçları için alan ve tesislerin sağlanması. eğlence araçları parkları ve karavan park yerleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .99 Diğer tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerler 55. Kapsam dışı olanlar.9 Diğer konaklama yerleri 55.03 Ev işleri hizmetleri olmaksızın yazlık evler ve kulübeler 55.20.20. eğlence kampları ile balıkçılık ve avcılık kamplarında konaklama hizmeti sağlanması.01 Çocuk ve diğer tatil evleri 55. 55.00 Kamp alanları.04 Gençlik hostelleri ve dağ barınakları 55.30 Kamp alanları.20.30.55. eğlence araçları parkları ve karavan park yerleri 55.kısa süreli ziyaretçiler için kamp alanları.02 Ziyaretçi daireleri ve bungalovları 55.20.3 Kamp alanları.20.dağ sığınakları. kulübeler ve gençlik hostelleri. eğlence araçları parkları ve karavan park yerleri 55. .90 Diğer konaklama yerleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 282 / 374 . . 55. karavan parkları. bkz.

. ister hazır yemeği tesislerde yesinler.yataklı vagonlar. bkz. bkz. 56.öğrencilerin kaldıkları yerler. ayrıca devamlı veya geçici stantları ile oturma yeri olan veya olmayan yerler tarafından hemen tüketime uygun olan tüm yemek ve içeceklerin sunulması faaliyetlerini kapsamaktadır. .araba ile dondurma satanlar. Kapsam dışı olanlar. . öğrenciler.al götür türünden yemek yeme yerleri. . Burada kesin olan gerçek.90. Bu.seyyar yiyecek arabaları. yanlarına alsınlar veya siparişle bıraktırsınlar.okul yurtları. .99. Ayrıca.01 Öğrencilerin kaldıkları yerler 55.90. İster müşteriler otururken servis yapılsın veya açık büfeden kendi kendilerine servis yapsınlar. 56. motorlu veya motorlu olmayan taşıtlarla hemen tüketim için yemeklerin hazırlanması ve servis edilmesini kapsamaktadır.restoranlar.kafeteryalar. 55.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır..29. . 47. anında tüketim için uygun olan yemekler amaçlanmıştır. müşterilere yiyecek hizmetleri sağlanmasını kapsamaktadır. .fast-food restoranları.1 Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri 56.Bu sınıf.10 Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri Bu sınıf.. . bu faaliyetlerin tamamı bu sınıf da yer almaktadır. ya geleneksel restoranlarda ya da self servis veya al götür türünden restoranlarda.otomatik makineler ile yiyecek perakende satışı. yemekleri sunan tesis çeşidi değil..Hemen tüketime uygun olmayan veya hemen tüketilmesi planlanmayan yemeklerin veya bir yemek olarak düşünülmeyen hazır yiyeceklerin imalatı bu kapsama dahil değildir (10: gıda ürünlerinin imalatı ve 11: içeceklerin imalatı bölümlerine bakınız).02 Pansiyon ve odaları kiralanan evler 55. bir yemek olarak düşünülmemiş ve kendi imalatı olmayan gıdaların veya hemen tüketim için uygun olmayan yemeklerin satışı kapsam dışı tutulmuştur (Bakınız Kısım G: Toptan ve perakende ticaret).99 Diğer konaklama yerleri 56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri Bu bölüm. .01 Restoranlar TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 283 / 374 .10. Bu sınıf aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır. göçmen işçiler (mevsimlik) ve diğer kişiler için tek kişilik veya birden fazla kişinin paylaştığı odalarda veya öğrenci yurtlarında geçici veya uzun süreli konaklama hizmetinin sağlanmasını kapsamaktadır.90.pansiyon ve odaları kiralanan evler.. . 56.işçi yurtları.pazar tezgahlarında yiyecek hazırlanması.spor ve benzer tesislerdeki yemek yiyecek satış yerlerinin işletilmesi.

.89.02 Kafeteryalar 56. Kapsam dışı olanlar. bozulabilir yiyecek maddelerin perakende satışı.taşıma şirketleri için yemek hizmeti taşeronlarının faaliyetleri. Yiyecekler. bireysel etkinlikler için veya belirli bir zaman sürecinde dışarıya yemek hizmeti sunulması faaliyetlerini ve spor ve benzer tesislerde olanlar gibi. belirli bir etkinlik için müşteriler tarafından belirlenen yerlerde. . bölüm 47. genellikle merkezi bir birim dahilinde hazırlanmaktadır. 56. .03 Fast-food restoranları 56.99 Diğer lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri 56. 10. .29 Diğer yiyecek hizmeti faaliyetleri Bu sınıf belirli bir zaman süreci içinde. müşteriler ile yapılan sözleşmedeki düzenlemelere dayalı olarak yiyecek hizmetleri sağlanmasını kapsamaktadır.tekrar satış için bozulabilir yiyecek maddelerinin imalatı.bir bayilik temeline dayalı olarak kantinlerin ve kafeteryaların işletilmesi (örneğin fabrikalar. hastaneler veya okullar için). TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 284 / 374 .56.spor ve benzeri tesislerde yiyecek satış yerlerinin işletilmesi. bkz.21.89. müşteriler ile yapılan sözleşmedeki düzenlemelere dayalı olarak yiyecek hizmetlerinin sağlanması gibi endüstriyel dışarıya yemek hizmeti sunma faaliyetlerini kapsamaktadır.tekrar satış için bozulabilir yiyecek maddelerinin imalatı. bkz.2 Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin (catering) faaliyetleri ve diğer yiyecek hizmetleri faaliy Bu grup.10. bozulabilir yiyecek maddelerinin perakende satışı. bkz. yiyecek satış yerlerinin işletilmesini kapsamaktadır.10. Kapsam dışı olanlar. bkz. bölüm 47. ofisler. Spor ve benzeri tesislerde yiyecek satış yerlerinin işletilmesi de bu kapsama dahil olmaktadır. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 Özel günlerde dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin faaliyetleri 56.21 Özel günlerde dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin faaliyetleri Bu sınıf.10. 10. 56. .

barlar.tavernalar.meyve suyu barları. ofisler. 56. yazılım programlarının yayımlanması da dahil yayımlama faaliyetleri (bölüm 58).30. hastaneler veya okullar için 56.diskotekler (çoğunlukla içecek hizmeti yapılan). tesislerde hemen tüketim için içeceklerin hazırlanması ve servis yapılmasını kapsamaktadır.29.kahve salonları.29. . . veri veya haberleşme de dahil bu ürünleri göndermek veya dağıtmak için gerekli aletlerin sağlanmasını. Kapsam dışı olanlar. bilgi teknoloji faaliyetlerini. .02 Spor ve benzeri tesislerde yiyecek satış yerlerinin işletilmesi 56.03 Bir bayilik temeline dayalı olarak kantinlerin ve kafeteryaların işletilmesi örneğin fabrikalar. 93.seyyar içecek satıcıları. veri işlemeyi ve diğer bilişim hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır. bkz.99 b.Bu kısmın temel unsurları. 47.3 İçecek sunum hizmetleri 56. bkz.99 .30 İçecek sunum hizmetleri Bu sınıf.paketlenmiş/hazır içeceklerin yeniden satılması.birahaneler.29. bkz.kokteyl salonları. .29. .01 Taşıma şirketleri için yemek hizmeti taşeronlarının faaliyetleri 56. sinema filmi ve ses kayıt faaliyetleri (bölüm TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 285 / 374 . . . .otomatik satış makineleri yoluyla içeceklerin perakende satışı. diğer yiyecek hizmeti faaliyetleri 56.56.s. bilgi ve kültürel ürünlerin üretimi veya dağıtımını.y. . 47.00 İçecek sunum hizmetleri (çay bahçeleri dahil) J-BİLGİ VE İLETİŞİM Bu kısım.içecek servisi olmaksızın diskotekler ve dans pistlerinin işletilmesi.29. .Bu sınıf aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır.

bölümlerde yer almaktadır. sözlükler. Örneğin. bölümdeki bu dağıtım. 58.Yayımlama. (bilişim ürünleri) içeriği ile ilgili telif hakkının elde edilmesini ve bu içeriğin değişik şekillerde çoğaltılmasını ve dağıtımını organize ederek kamuya sunulmasını kapsamaktadır. posterler ve sanat çalışmalarının çoğaltılması gibi diğer çalışmaları kapsamaktadır. 60 ve 61.. uydu veya kablolu sistemler aracılığıyla yapılabilmektedir.03. süreli yayınların yayımlanması ve diğer yayımlama faaliyetleri Bu grup.CD-ROM vb. . bkz. el ilanları. Ayrıca. video kasetlerin ve DVD veya benzer medya (bölüm 59) üzerinden filmlerin yayınlanmasını ve kasetler ve ses materyalleri (bölüm 59) için asıl kopyaların üretimini hariç tutmaktadır. gazeteler. üzerinden ansiklopedilerin yayımlanması. haritalar ve grafiklerin yayınlanmasını. kitapların. . referans kitapçıkları gibi) bu kısmın kapsamına girmektedir. yapımcı tarafından programın yayınını da kapsamaktadır.Bu bölüm. 32. 58. TV programlarının yapılması ve dağıtılmasına ilişkin faaliyetler. haritalar ve grafiklerin yayımlanması. rehber ve posta adres listelerinin yayınlanması faaliyetlerini ve fotoğraflar. gazeteler. broşürlerin risalelerin ve benzer yayınların yayımlanması. Tüm olası yayımlama şekilleri (basılı. bilgi teknolojisi faaliyetleri (bölüm 62) ve diğer bilişim hizmeti faaliyetleridir (bölüm 63).20. kayıtlı medyanın çoğaltılması (bkz. telekomünikasyon faaliyetleri (bölüm 61).1 Kitapların.sözlükler ve ansiklopedilerin yayımlanması da dahil.12) hariç tutmaktadır. . yayın. 18. filmler. 59. 59. dergiler ve süreli yayınların. Bölüm 60. atlaslar. içeriği ile ilgili telif hakkının elde edilmesini ve bu içeriğin değişik şekillerde çoğaltmasını ve dağıtımını organize ederek kamuya sunulmasını kapsamaktadır.59). dergiler ve diğer süreli yayınların. elektronik veya ses kaydı. sinema filmi hariç olmak üzere bu bölümün kapsamına girmektedir. sinema filmlerinin.atlaslar. içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın üçüncü kişiler tarafından tüm televizyon programının dağıtılması.reklam materyallerinin yayımlanması. elektronik veya ses kaydı. bkz. ansiklopediler.işitsel kitapların yayımlanması. kitaplar. 61. broşürler. 58. . bölüm içerisinde yer alırken. referans kitapçıkları gibi).Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bölümdeki faaliyetlere göre üretilmektedir. bkz. radyo ve televizyon yayını ve programları faaliyetleri (bölüm 60). bkz. geliştirilmeleri için gerekli olan zihinsel yaratıcılıkla karakterize edilmektedir ve genellikle telif hakkı ile korunmaktadır. Kapsam dışı olanlar. kitaplar.11. Tüm olası yayımlama şekilleri (basılı.99.19.20) ve basılmasını (bkz. yazılım programlarının yanı sıra rehber ve posta adres listesi ve diğer yayınların yayımlanmasını kapsamaktadır. bu süreç içerisindeki farklı aşamaları yansıtan 59. 58 Yayıncılık faaliyetleri Bu bölüm. 18. müzik ve nota kitaplarının yayımlanması. CD-ROM gibi multimedia ürünler. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 286 / 374 . formlar. televizyon dizileri gibi bireysel unsurlar 59. 18. internet üzerinden. bölüm içerisinde yer almaktadır. bölüm dahilinde üretilen unsurlardan oluşturulurken veya diğer unsurlar (örneğin canlı haber programı gibi) 60. Bu çalışmalar.küre üretimi. 90. elektronik görüntü gibi) ya da sesli formda veya internet de kitapların yayımlanması faaliyetlerini kapsamaktadır. 61. internet üzerinden. . basılı veya elektronik ortamda (CD.serbest yazarların faaliyetleri. Yayınlama. tarife çizelgeleri. posta kartları. CD-ROM gibi multimedia ürünler.11 Kitap yayımı Bu sınıf. Bir kanalın tüm televizyon programının hazırlanması. gravürler.

on-line dahil) yayınlanması: +kataloglar.00 Gazetelerin yayımlanması 58.posta adres listelerinin yayımlanması. bkz.13 Gazetelerin yayımlanması Bu sınıf.00 Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması 58. kendi içeriklerinde değil ama kendi formlarında muhafaza edilen gerçek/bilgi (veritabanları) listelerinin yayınlanmasını kapsamaktadır. +reklam materyalleri. +formlar. internet dahil olmak üzere.haber ajansı faaliyetleri. +posterler.00 Kitap yayımı 58. reklam gazeteleri dahil olmak üzere. gravürler ve posta kartları.00 Dergi ve süreli yayınların yayımlanması 58. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.istatistiklerin ve diğer bilgilerin on-line yayımlanması. eczacılık yayınları gibi derlemelerin yayımlanması. sanat çalışmaların çoğaltılması. Kapsam dışı olanlar. Bu listeler basılı veya elektronik formda yayımlanabilmektedir.12 Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması Bu sınıf. 58. 63. +tebrik kartları.diğer rehberler ve içtihat hukuku. +fotoğraflar.telefon rehberlerinin yayımlanması. Yayıncılık..11.58.14 Dergi ve süreli yayınların yayımlanması Bu sınıf.aşağıdakilerin (çevrimiçi . . +diğer basılı maddeler . Radyo ve televizyon program listelerinin yayınlanması da buraya dahildir. Yayıncılık. bir haftada en az dört kez çıkarılan gazete yayıncılığını kapsar. bir haftada dörtten az çıkarılan süreli yayınların ve diğer dergilerin yayıncılığını kapsamaktadır.91.14..19 Diğer yayıncılık faaliyetleri Bu sınıf şunları kapsamaktadır. internet dahil olmak üzere.. 58. . 58.12. basılı veya elektronik ortamda gerçekleştirilebilmektedir. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 287 / 374 . basılı veya elektronik ortamda gerçekleştirilebilmektedir.13.

video ve televizyon programları yapımcılığı. .29 Diğer yazılım programlarının yayımlanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.01. video kaseti ya da diskte olsun sanatsal ve belgesel nitelikli sinema filmlerinin yapımcılığını.00 Bilgisayar oyunlarının yayımlanması 58.11 58.19.20.21.yazılım programlarının çoğaltılması.kendi hesabına özel bir pazar için siparişe dayalı olmayan yazılımların dönüştürülmesi ve adaptasyonu dahil hazır (kişiye özel olmayan) yazılım programlarının yayımlanması: +işletim sistemler +iş ve diğer uygulamalar.41. 62.bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarak özel bir pazar için siparişe dayalı olmayan yazılımların dönüştürülmesi ve adaptasyonu da dahil yayımlanmayan yazılımların üretilmesi.bilgisayar oyunlarının tüm platformlarda yayımlanması.13. bkz. bkz. 58. . .on-line yazılım sağlanması (hosting uygulaması ve uygulama hizmeti sağlanması). kesilmesi ve dublajı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 288 / 374 . .Kapsam dışı olanlar. bkz. 63.reklam gazetelerinin yayınlanması. 63. .29. vizyon gösterimi veya televizyon yayını için ya film.2 Yazılım programlarının yayımlanması 58. .99 Diğer yayıncılık faaliyetleri 58. bkz.siparişe dayalı olmayan yazılım programlarının perakende satışı.21 Bilgisayar oyunlarının yayımlanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. 58. 47. .19.çevrimiçi (on-line) yazılım sağlanması (barındırma (hosting) uygulaması ve uygulama hizmeti sağlanması). 18. bkz. .01 Reklam materyalleri 58.00 Diğer yazılım programlarının yayımlanması 59 Sinema filmi. filmin redaksiyonu. ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri Bu bölüm. 58.11.

bkz. 46.43.. video kaseti.gibi destekleyici faaliyetleri.çekim sonrası (kayıt sonrasındaki teknik düzenlemeler) faaliyetler. 59. . redaksiyon. tanıtımını ve dağıtımını.20. . 47. .aktörlerin. televizyon programları (televizyon dizileri.99. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 289 / 374 .12. başlıklandırma. sinema filmlerinin banyo edilmesi ve işlenmesi gibi.) diğer endüstrilere dağıtımını ve onların gösterimini kapsamaktadır. televizyon programları (televizyon dizileri.asıl kopyalarından ses ve video kaseti.boş video kasetlerin. belgeseller v. sinema filmlerinin ve diğer film yapımları projelerinin yanı sıra sinema filmlerinin ve diğer film yapımlarının diğer endüstrilere dağıtımını da kapsamaktadır. bkz. kesilmesi ve dublajı gibi faaliyetleri. çekim sonrası faaliyetleri de kapsamaktadır. sahne dekoratörlerinin ve teknik uzmanların kendi hesaplarına gerçekleştirdikleri faaliyetler. alt başlıklandırma.b. filmin redaksiyonu. Sinema filmlerinin ve diğer film yapımlarının dağıtım hakkının alınması ve satılması da bu kapsama dahildir. 60. 59. DVD ya da diğer medya araçlarında olsun sanatsal ve belgesel nitelikli sinema filmlerinin yapımcılığını.) veya televizyon reklamlarının yapımı 59. DVD`ler vb.63. yayınlanmasını. videolar. CD`lerin. video ve televizyon programları yapım faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. yönetmenlerin.ses kaydı ve kitapların kasetlere kaydedilmesi.2.) veya televizyon reklamlarının yapımı. 74. bkz. doğrudan vizyonda veya televizyon yayınında gösterimi için dijital dağıtım dahil olmak üzere. bkz. 59.52. . bkz.22.11. . videolar. aynı zamanda ses kayıt faaliyetlerini. video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri Bu sınıf.. bir stüdyoda veya diğer herhangi bir yerde ses kayıt hizmet faaliyetlerinin yanı sıra müzik kayıtlarının yayınlanması faaliyetlerini kapsamaktadır. 18. belgeseller v. DVD`lerin hanehalklarına kiralanması.b. bkz.11 Sinema filmi.0.canlı televizyon gösterilerinin veya toplantı ve konferansların eş zamanlı olarak alt yazı desteği. karikatüristlerin.film endüstrisi haricinde sinema filmlerinin işlenmesi. CD`lerin toptan ticareti. CD ve DVD`lerin toptan ticareti.televizyon yayıncılığı. . bkz.1 Sinema filmi.bir televizyon kanalına ait programların hazırlanması.video kasetlerin.20. Sinema filmlerinin ve diğer film yapımlarının dağıtım hakkının alınması ve satılması da bu kapsama dahildir. 46. 59. jenerik. ya film. .90. 82.video kasetlerin. bkz. DVD`lerin perakende ticareti. 77. bkz.sinema filmleri. film/kaset aktarımı. 90. sinema film laboratuarlarının faaliyetleri ve animasyon filmleri için özel laboratuarların faaliyetleri de dahil. bkz. bkz. Bu bölüm. . . 74.12 Sinema filmi. bkz. alt yazı verilmesi. CD veya DVD çoğaltılması da dahil (temsili olarak gösterime yönelik olarak dağıtılması için sinema filmlerinin çoğaltılması hariç) filmlerin çoğaltılması. .00 Sinema filmleri. sinema filmlerinin ve diğer film yapımlarının (video kasetleri. Kapsam dışı olanlar. yani orijinal ana ses kayıt bantlarının üretilmesini. 59. bilgisayar ile üretilen grafikler. .kişisel tiyatro veya sanat ajanslarının veya acentelerinin faaliyetleri.kayıtlı video kasetlerin.20. video ve televizyon programı faaliyetleri Bu grup. 60. animasyon ve özel efektler.. bkz.2.

yönetmenlerin. 18.Kapsam dışı olanlar.99 Diğer sinema filmi.video kasetlerin.13 Sinema filmi. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 290 / 374 . -sinema filmleri veya video bantlarının sinemalarda.02 Film. 77. karikatüristlerin. CD veya DVD`lerin çoğaltılması da dahil filmlerin (sanatsal dağıtım için sinema filmlerinin çoğaltılması hariç) çoğaltılması. bkz. DVD`lerin perakende ticareti. bkz.63. CD veya DVD`lerin asıl kopyalarından çoğaltılması da dahil filmlerin çoğaltılması. bkz. bkz.13.14 Sinema filmi gösterim faaliyetleri Busınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 46.43. 47. sahne dekoratörlerinin ve teknik uzmanların kendi hesaplarına gerçekleştirdikleri faaliyetler. 74. DVD`lerin toptan ticareti. televizyon şebekeleri ve istasyonlarına ve sinema sahiplerine dağıtılması. bkz. bkz. video bantları ve DVD `lerin dağıtım haklarının elde edilmesi 59.film endüstrisi haricinde sinema filmlerinin işlenmesi..20bkz.. . 18. 46.12.ses ve video kasetleri. 47.. .43. 59. video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri 59.film.13. 90. bkz. video bantları. DVD`ler ve benzeri ürünlerin sinemalara.00 Sinema filmi. video bantları.kayıtlı video kasetlerinin ve DVD`lerin toptan satışı..20. CD`lerin.20. Kapsam dışı olanlar.aktörlerin. 46.kayıtlı video kasetlerin.13.kayıtlı video kasetlerinin ve DVD`lerin perakende satışı.sinema klüplerininfaaliyetleri...asıl kopyalarından ses ve video kayıtlarının. açık havada veya diğergösterim tesislerinde oynatılması faaliyetleri. .63. video ve televizyon programlarının dağıtım faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.. 59.. televizyon şebekeleri ve istasyonlarına ve sinema sahiplerine dağıtılması 59.video kasetlerin.0.. . bkz.22. DVD`lerin kamuya kiralanması.01 Film. DVD`ler ve benzeri ürünlerin sinemalara.52. CD`lerin toptan ticareti. CD`lerin. bkz. . video ve televizyon programlarının dağıtım faaliyetleri 59.boş video kasetlerin.

sonrasında kamuya yayın yapılması için. 59. telif haklarına sahip olabilirler ya da telif hakkı sahibi adına müzik telif haklarının işleticisi olarak hareket edebilirler. uydu. haber. tipik olarak daha sınırlı bir kesime hitap eden programların yapımcılığını da kapsamaktadır. kasetler. . Bu sınıf. yazılı ve diğer medya aletlerinde satışının artırılması. Bu bölüm aynı zamanda yapısı gereği (sınırlı formatta.14. üçüncü bir kişiye. asıl kayıtların çoğaltılması ve dağıtım haklarını elde etmelidir. kullanılmasına izin verilmesi ve kullanılması gibi müzik yayıncılığı faaliyetlerini de kapsamaktadır. Bu faaliyetler ile uğraşan birimler.Bu bölüm kablo ve diğer abonelik temelli programların dağıtımını hariç tutmaktadır. aynı birim içerisinde asıl kayıtların üretilmesine entegre olabilir veya olmayabilir.00 Sinema filmi gösterim faaliyetleri 59. 60. perakende satıcılara ve doğrudan kamuya verilmesi.10 Radyo yayıncılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bir kablo şebekesi veya internet vasıtası gibi farklı teknolojilerin kullanılması ile yapılabilmektedir. Yayın. müzik bestelerinin telif haklarının elde edilmesi ve tescil edilmesi faaliyetleri. havadan.00 Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri 60 Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri Bu bölüm.radyo yayın stüdyoları ve tesisleri vasıtasıyla kamuya. ayrıca. televizyonda. sohbet ve benzeri radyo.1 Radyo yayıncılığı 60. satışının artırılması ve dağıtımını kapsamaktadır.2 Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri 59. sinema filmlerinde.20.. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 291 / 374 . bu bestelerin kayıtlarda. spor.59. gençlere yönelik programcılık gibi) bir abonelik veya ücret temelinde. üyelere ve abonelere işitsel programların sunulması için ses sinyallerinin yayınlanması faaliyetleri. eğitim. Müzik ve nota kitaplarının yayımlanması da bu kapsama dahildir. (bkz. haber. Bu sınıf. bölüm 61). tipik olarak radyo ve televizyon yayıncılığı ile entegre edilen veri yayını da bu kapsama dahildir. ses kayıtlarının toptancılara. Eğer entegre değilse bu faaliyetleri gerçekleştiren birim. eğlence. Bu faaliyetler. bant dan yapılan radyo programlarının (örneğin canlı olmayan) üretimi de dahil bir stüdyo veya diğer herhangi bir yerdeki ses kayıt hizmet faaliyetlerini de kapsamaktadır. CD`ler gibi orijinal (ses) asıl (master) kayıtlarının üretilmesi faaliyetlerini. Ayrıca. radyoda.20 Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri Bu sınıf. canlı yayınlarda. televizyon ve veri programları gibi içeriklerin oluşturulması veya içeriğin dağıtımı için telif hakkının elde edilmesi ve sonrasında bunların yayınlanması gibi faaliyetleri kapsamaktadır.

Ayrıca bu sınıf.10. belgeseller. canlı röportajlar ve benzeri) veya bunların bir kombinasyonuna kadar bir televizyon kanalının tüm programlarının yaratılmasını kapsamaktadır. üyelere ve abonelere işitsel programların sunulması için ses sinyallerinin yayınlanması faaliyetleri 60.02 Internet üzerinden gerçekleştirilen (internet radyo istasyonları) radyo yayıncılığı faaliyetleri 60.Bu komple televizyon programları. Kapsam dışı olanlar.Programcılık genel veya özel (örn. televizyon yayıncılığı ile bağlantılı radyo yayıncılığını da kapsamaktadır. .20. serbestçe erişilebilen programcılığı da kapsamaktadır.banda kayıtlı radyo (canlı olmayan) programlarının yapımı. belgeseller ve benzeri).Kapsam dışı olanlar.20. 59. 59. bkz. spor.programcılık olmaksızın.10. kanal paketi oluşturulması ve bu paketin dağıtımı.yayıncılık ile ilgili olmayan televizyon programları unsurlarının (filmler. 60.) yapımcılığı. eğitim veya gençlere yönelik programlar gibi sınırlı biçimler vb.10. vb.00 Televizyon programcılığı ve yayıncılık faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 292 / 374 . ya yapımcı birim tarafından yayınlanmaktadır ya da kablolu yayın şirketleri veya uydu televizyon sağlayıcıları gibi üçüncü bir dağıtımcı tarafından nakledilmesi için yapılmaktadır.11. 60.) kanallar tarafından yapılabilir. o kanal tarafından üretilen program içeriklerine (örneğin yerel haberler.01 Radyo yayın stüdyoları ve tesisleri vasıtasıyla kamuya. ticari reklamlar. satın alınan program içeriklerinden (örneğin filmler. .99 Diğer radyo yayıncılığı 60.20 Televizyon programcılığı ve yayıncılık faaliyetleri Bu sınıf. Bu sınıf yalnızca abonelik usulüne göre izlenebilen programcılığın yanı sıra. sohbet programları.2 Televizyon programcılığı ve yayıncılık faaliyetleri 60. 61. haberler. İsteğe bağlı video kanalları programcılığı da burada ayrıca kapsanmaktadır. bkz. . bkz.

+ kablo dağıtım sistemlerinin işletilmesi (örneğin veri ve televizyon sinyallerinin dağıtımı) kendi tesislerini kullanan telgraf ve diğer sesli olmayan iletişim cihazlarının tedarik edilmesi. Aşağıdakiler de kapsanmaktadır. ses. Bu faaliyetleri gerçekleştiren yayın tesisleri tek bir teknolojiye veya bir teknoloji kombinasyonuna dayalı olabilmektedir. Bu faaliyetleri gerçekleştiren iletim tesisleri tek bir teknolojiye veya bir teknoloji kombinasyonuna dayalı olabilmektedir.10 Kablolu uzaktan iletişim (telekomünikasyon) faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.90. 61. mikrodalga veya yer hatları ve uydu bağlantılarının bir kombinasyonu vasıtasıyla noktadan noktaya iletişim sağlamak için anahtarlama ve iletim tesislerinin işletilmesi ve bakımı.61 Telekomünikasyon Bu bölüm. . 61. Bu bölümde sınıflandırılan faaliyetlerin ortak özelliği. 61. metin ve görüntü iletimine yönelik tesislerin işletimi. Bu faaliyetleri gerçekleştiren iletim tesisleri tek bir teknolojiye veya bir teknoloji kombinasyonuna dayalı olabilmektedir. dağıtım için tüm programlama kanallarının (bölüm 60 içerisinde yapılan) program paketleri ile birleştirilmesini de içerebilir. bakımı ve erişim sağlanması. oluşturulmasına dahil olmaksızın içerik aktarımıdır.01 Kablolu bir telekomünikasyon alt yapısı kullanılarak ses. + yer hatları. Bu bölümdeki ayrım işleyen alt yapının türüne bağlıdır.99 Diğer kablolu uzaktan iletişim TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 293 / 374 . 61.10. veri.1 Kablolu uzaktan iletişim (telekomünikasyon) faaliyetleri 61..telekomünikasyon yeniden satıcıları. Kapsam dışı olanlar.Televizyon sinyallerinin iletimi durumunda. metin ve görüntü iletimine yönelik tesislerin işletimi.02 Kablolu alt yapı operatörleri vasıtasıyla internet erişimi sağlanması 61. bakımı ve erişim sağlanması yer hatları.10. bkz.kablolu bir telekomünikasyon alt yapısı kullanılarak ses. metin ve görüntü aktarımı sağlayan telekomünikasyon ve ilgili hizmetlerin sağlanmasını kapsamaktadır.10. veri. veri.+ kablo dağıtım sistemlerinin işletilmesi (örneğin veri ve televizyon sinyallerinin dağıtımı) kendi tesislerini kullanan telgraf ve diğer sesli olmayan iletişim cihazlarının tedarik edilmesi. mikrodalga veya yer hatları ve uydu bağlantılarının bir kombinasyonu vasıtasıyla noktadan noktaya iletişim sağlamak için anahtarlama ve iletim tesislerinin işletilmesi ve bakımı.

. bakımı ve erişim sağlanması.(telekomünikasyon) faaliyetleri 61. Kapsam dışı olanlar. 61.30 Uydu telekomünikasyon faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.20.2 Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri 61.30. 61. metin ve görüntü iletimine yönelik tesislerin işletimi. .bir uydu telekomünikasyon altyapısı kullanılarak ses.90 61.bir kablosuz (telsiz) telekomünikasyon altyapısı kullanılarak ses.Bu iletişim tesisleri hava akımları vasıtasıyla her yöne iletim yapılmasını sağlamaktadır ve bunlar tek bir teknolojiye veya bir teknoloji kombinasyonuna dayalı olabilmektedir.01 Bir uydu telekomünikasyon altyapısı kullanılarak ses. veri. bkz. işitsel veya metin haldeki programların ev uydu sistemleri vasıtasıyla tüketicilere dağıtılması (burada sınıflandırılan birimler genellikle program unsurlarını oluşturmamaktadırlar).3 Uydu telekomünikasyon faaliyetleri 61.20 Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 61.telekomünikasyon yeniden satıcıları.telekomünikasyon yeniden satıcıları.00 Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri 61... bkz. .hücresel ve diğer kablosuz (telsiz) telekomünikasyon şebekeleri de dahil çağrı sistemlerinin bakım ve işletimi. veri. Kapsam dışı olanlar.90. veri. yerel televizyon istasyonları veya radyo şebekelerinden alınan görsel. metin ve görüntü iletimine yönelik tesislerin işletimi. bakımı ve erişim sağlanması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 294 / 374 .kablolu şebekeler.. bakımı ve erişim sağlanması. metin ve görüntü iletimine yönelik tesislerin işletimi.

ilave hizmetler sağlanmaksızın şebeke kapasitesinin satın alınması ve yeniden satılması).10..telekomünikasyon yeniden satıcıları (örneğin.90 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.. işitsel veya metin haldeki programların ev uydu sistemleri vasıtasıyla tüketicilere dağıtılması burada sınıflandırılan birimler genellikle program unsurlarını oluşturmamaktadırlar 61.02 Kablolu şebekeler..uydu terminal istasyonlarının ve bir ya da daha fazla karasal iletişim sistemleri ile fiili olarak bağlı olan ve telekomünikasyon iletim kapasitesine veya uydu sistemlerinden telekomünikasyon almakapasitesine sahip bağlantılı tesislerin işletilmesi. ISP`ye ait olmayan veya ISP tarafından kontrol edilmeyen müşteri ve ISP arasındaki şebekeler üzerinden internete erişim sağlanması. yerel televizyon istasyonları veya radyo şebekelerinden alınan görsel.20.mevcut telekom bağlantıları üzerinden telekomünikasyon hizmetlerinin sağlanması:+VOIP (İnternet Protokolü Üzerinden Ses İletişimi) sağlanması.61. 61.02 Halka açık tesislere telefon ve internet erişiminin sağlanması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 295 / 374 . 61. iletişim telemetresi ve radar istasyon işletmeleri gibi.uydudan izleme.halka açık tesislere telefon ve internet erişiminin sağlanması...çevirim içi internet erişimi ve benzeri gibi. .telekomünikasyon alt yapısı operatörleri tarafından internet erişiminin sağlanması.30.30. . 61.90.9 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri 61.01 Uydudan izleme. özel telekomünikasyon uygulamalarının sağlanması.99 Diğer uydu telekomünikasyon faaliyetleri 61. Kapsam dışı olanlar.30. bkz. iletişim telemetresi ve radar istasyon işletmeleri gibi.90. 61. özel telekomünikasyon uygulamalarının sağlanması 61.

bilgi teknolojisi alanında uzmanlaşma sağlayan aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır: yazılımların yazılması.01 Bilgisayar programlama faaliyetleri Bu sınıf. bkz.29. 62. müşterinin bilgi sistemi içerisinde uygulamanın işlevsel olabilmesi için bu mevcut uygulamanın amaca göre değiştirilmesi ve yapılandırılması Kapsam dışı olanlar. Kullanıcıların talimatları doğrultusunda programların yazılması da burada kapsanmaktadır. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. modifiye edilmesi.02. yazılımı ve iletişim teknolojileri ile entegre olan bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarlanması. 62.+sistem yazılımları. test edilmesi ve desteklenmesi faaliyetlerini kapsamaktadır. modifiye edilmesi. yazılımların yazılması. örneğin.29. bkz. yazılım uygulamaları. .99 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri 62 Bilgisayar programlama.paket yazılımların yayımlanması.90. entegre bir parça olsa bile bilgisayar donanımı..0 Bilgisayar programlama. danışmanlık ve ilgili faaliyetler 62..kendi hesabına belirli bir pazar için kişiye özel olmayan yazılımların dönüşümü veya uyarlanması.01.02 Yazılım uygulamaları TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 296 / 374 . 58. yazılım uygulamaları 62..yazılımların müşterilerin isteğine göre uyarlanması.+veritabanları.01.90. 62.+web sayfaları. bkz.aşağıdakileri oluşturmak ve yürütmek için gerekli yapı ve içeriğin tasarlanması ve gerekli bilgisayar kodlarının yazılması.sağlanan yazılım.01 Sistem yazılımları. danışmanlık ve ilgili faaliyetler Bu bölüm.61. yazılımı ve iletişim teknolojileri ile entegre olan bilgisayar sistemlerini planlanması ve tasarlanması. ve diğer profesyonel ve teknik bilgisayar bağlantılı faaliyetler.. yerinden yönetim ve müşterilerin bilgisayar sistemlerinin ve ve/veya veri işleme tesislerinin işletilmesi.03 Mevcut telekom bağlantıları üzerinden telekomünikasyon hizmetlerinin sağlanması:+VOIP (İnternet Protokolü Üzerinden Ses İletişimi) sağlanması 61. 58. test edilmesi ve desteklenmesi. bilgisayar donanımları.

99 Diğer bilgisayar programlama faaliyetleri 62. .ana bilgisayar ve benzeri bilgisayarların kurulumu. bilgisayarları felaketten kurtarma. bkz. . yazılımların kurulumu.41.bilgisayarları felaketten kurtarma hizmetleri.62. bkz.09 Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri Bu sınıf.02 Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri Bu sınıf.03.03 Veritabanları 62. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 297 / 374 . ilgili kullanıcı eğitimini de kapsayabilir. müşterilerin bilgisayar sistemlerinin ve/veya veri işleme tesislerinin işletilmesini kapsamaktadır.yazılım kurma hizmetleri. .09. bkz. bkz.51.00 Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri 62. . başka yerde sınıflandırılmamış olan diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır.09. 47. 62.kişisel bilgisayarların kurulumu. 62. 46.04 Web sayfaları müşterinin bilgi sistemi içerisinde uygulamanın işlevsel olabilmesi için bu mevcut uygulamanın amaca göre değiştirilmesi ve yapılandırılması 62. Kapsam dışı olanlar.09.kişisel bilgisayarların kurulumu.03 Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri Bu sınıf. 62. örneğin: .00 Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri 62.20. yazılımı ve iletişim teknolojileri ile bağlantılı bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarlanmasını içermektedir.01. 62. 33. yerinden yönetim sağlanmasını ve ilgili destek hizmetlerinin yanı sıra. Hizmetler.bilgisayar yazılım ve donanımlarının satışı.01. .02. 62.01.01. bkz. bilgisayar donanımı.05 Yazılımların müşterilerin isteğine göre uyarlanması 62.

01 Kişisel bilgisayarların kurulumu 62. gerçekleştirilen hizmetlerin yapısına göre sınıflandırılırlar. 62. bkz.+ web barındırma (hosting). 63.+uygulama barındırma (hosting). örneğin. veri işleme hizmetleri ve ilgili faaliyetler için alt yapının sağlanması. 63. Kapsam dışı olanlar. bkz. 63.02 Yazılım kurma hizmetleri 62.. barındırma (hosting) ve ilgili faaliyetler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 298 / 374 ..01.. bkz. 62. diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri 63 Bilgi hizmet faaliyetleri Bu bölüm. . veri işleme hizmetleri ve ilgili faaliyetler için alt yapının sağlanmasını kapsamaktadır. temel olarak bilgi sağlayan diğer faaliyetler de dahil.bilgisayarları yalnızca bir araç olarak kullanan tedarikçi firmalar.11.veri giriş hizmetlerinin sağlanması.. bkz.99 b.barındırma (hosting).03. 62. 33. web arama portallarının faaliyetleri.uygulama hizmeti sağlama.09. veri işleme ve barındırma (hosting) faaliyetlerini kapsamaktadır.09.bilgisayar danışmanlığı.. Bu faaliyetler kapsam dışıdır.09.02.veri işleme ve barındırma (hosting). barındırma (hosting) ve ilgili faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.bilgisayar tesislerinin yönetimi. .s. barındırma (hosting).özel barındırma (hosting) faaliyetleri. web portalları Bu grup.veri işleme faaliyetleri:+ müşteriler tarafından temin edilen verilerin tümüyle işlenmesi.ana bilgisayar ve benzeri bilgisayarların kurulumu.Kapsam dışı olanlar.20. 62.11 Veri işleme.+ veri akış hizmetleri. bkz.. . .00 Veri işleme. 63. . barındırma ve ilgili faaliyetler.1 Veri işleme.+ müşteriler tarafından temin edilen verilerden özel raporların elde edilmesi.müşterilere ana bilgisayarın kısa süreli kiralanması. internette arama olanakları ve sadece bir konuda yoğunlaşmış bilgilerin yer aldığı genel ağ sayfalarının sağlanması da dahil.11.bilgisayar programcılığı.y.

74. bkz.9 Diğer bilgi hizmet faaliyetleri Bu grup.63. Kapsam dışı olanlar. bkz. 63..kolaylıkla araştırılabilir bir formatta internet adresleri ve içeriklerin kapsamlı veritabanlarının oluşturulması ve muhafaza edilmesi için bir arama motoru kullanan web sitelerinin işletilmesini kapsamaktadır.00 Haber ajanslarının faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 299 / 374 .b.medya için haber.bağımsız gazetecilerin faaliyetleri. Bölüm 58.91. dergilerin v. 63.12.kitapların.12. internet aracılığıyla yayımlanması.internet yoluyla radyo yayıncılığı.01. . gazetelerin. bkz. .02 Periyodik olarak güncellenmiş içerik sağlayan medya siteleri gibi internet portalı olarak çalışan diğer web sitelerinin işletimini de kapsamaktadır 63.01 Kolaylıkla araştırılabilir bir formatta internet adresleri ve içeriklerin kapsamlı veritabanlarının oluşturulması ve muhafaza edilmesi için bir arama motoru kullanan web sitelerinin işletilmesini kapsamaktadır 63.kütüphanelerin ve arşivlerin faaliyetleri.12 Web portalları Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.91 Haber ajanslarının faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . . bkz. haber ajanslarının faaliyetlerini ve geride kalan tüm diğer bilgi hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır. .20. 63.periyodik olarak güncellenmiş içerik sağlayan medya siteleri gibi internet portalı olarak çalışan diğer web sitelerinin işletimini de kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar.bağımsız foto muhabirlerinin faaliyetleri. bkz. 90.. resim ve röportaj tedarik eden haber bürosu ve haber ajanslarının faaliyetleri.03. Bölüm 60. 91. Kapsam dışı olanlar. .

64.99. reasürans ve emeklilik fonu faaliyetleri ile finansal hizmetleri desteklemeye yönelik faaliyetler de dahil finansal hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır. basın kupürleri hizmetleri vb.02 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak bilgi arama hizmetleri 63.gazete kupürleri hizmetleri.99. 64 Sigorta ve emeklilik fonları hariç finansal hizmet faaliyetleri Bu bölüm. bu bölüm içerisindeki sınıflanmanın belirlenmesinde önemli bir rol oynamaları muhtemeldir.çağrı merkezlerinin faaliyetleri.Not: Ulusal kurumsal düzenlemelerin.01 Bilgisayar destekli telefon bilgi hizmetleri 63.99 Başka yerdde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri Bu sınıf başka yerde sınıflandırılmayan aşağıdaki gibi diğer bilgi hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır: . sigortacılık.63. 63.99 Diğer başka yerdde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri K-FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ Bu kısım.20. sigortacılık veya emeklilik fonu ya da zorunlu sosyal güvenlik amaçları dışındaki fonların elde edilmesi ve yeniden dağıtılması faaliyetlerini kapsamaktadır. .bilgisayar destekli telefon bilgi hizmetleri.99.03 Gazete kupürleri hizmetleri. bkz. Kapsam dışı olanlar. .bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak bilgi arama hizmetleri.99. . basın kupürleri hizmetleri vb. 82.1 Parasal aracı kuruluşların faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 300 / 374 . 63.

parasal değeri sabit olan ve günlük bazda elde edilen.02 Kredi birlikleri 64.hükümet için bankacılık rolü üstlenilmesi.19 Diğer parasal aracı kuruluşların faaliyetleri Bu sınıf. . Kredi verilmesi.2 Holding şirketlerinin faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 301 / 374 .kredi kartı işlemleri ve ödeme işlemleri. . 64. .11. genellikle merkez bankaları dışında parasal kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. .19. Örneğin: . bankacılık işlemlerinin denetimi.tasarruf bankaları. Merkez bankalarının faaliyetleri kurumsal sebeplerden dolayı değişmektedir. diğer parasal aracı kuruluşların faaliyetleri 64.finansal kuruluşlar arasındaki takas işlemleri için mevduat kabul edilmesi.ülkenin uluslararası rezervlerinin tutulması.92.19. kredi.00 Merkez bankası faaliyetleri 64. . ipotekli konut finansmanı (tut-sat). bkz.19. . kredi kartları gibi çeşitli şekillerde olabilir. merkez bankası dışındaki finans dışı kaynaklardan elde edilen fonları kapsamaktadır.19.y.99 b. 64. 64. bkz.01 Bankalar (katılım bankaları dahil) 64.ülke parasının emisyonu ve yönetimi. 64.s.kredi birlikleri. Bu faaliyetler. .mevduat kabul etmeyen uzmanlaşmış kuruluşlarca konut kredisi verilmesi. transfer edilebilir mevduatlar şeklindeki fonların elde edilmesini. .para arzının izlenmesi ve kontrolü. mevduat kabul edilmesi ve/veya mevduat veya mevduat benzerlerinin kabul edilmesi ve kredi veya borç verme faaliyetlerini kapsamaktadır. . Kapsam dışı olanlar. yani.Bu grup. 66.11 Merkez bankası faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.19.bankalar (katılım bankaları dahil).03 Kefalet Kooperatifleri 64.

9 Sigorta ve emeklilik fonları hariç diğer finansal hizmet faaliyetleri Bu grup.00 Holding şirketlerinin faaliyetleri 64. Portföyler.malların ve hizmetlerin satışından gelir elde eden fonlar ve tröstler. . emlakçılar ve ajans hesapları. 64.30.bir tröst sözleşmesi veya ajans sözleşmesinin şartları uyarınca lehdarlar adına idare edilen tröstler.30 Tröstler. çeşitleme. hisse senetleri ve diğer mali varlıkların bir araya getirilmesi için organize edilen tüzel kişilikleri kapsamaktadır.emeklilik fonu. . 70.. . Kapsam dışı olanlar. fonlar ve diğer mali birimler Bu sınıf. . 66.sigorta ve emeklilik fonları. bkz. Kapsam dışı olanlar.30. kazanç payları.20 Holding şirketlerinin faaliyetleri Bu sınıf. kar oranı ve fiyat kararsızlığı gibi spesifik yatırım niteliklerinin sağlanmasına yönelik olarak müşterinin isteğine göre belirlenmektedir. ve diğer malvarlığı geliri elde etmektedirler. hissedarların veya lehdarların adına. bkz. faiz.birimin yatırım tröst fonları.20.20. 65. sermayelerinin olduğu işletmelere diğer herhangi bir hizmet sağlamamaktadırlar.00 Tröstler. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 64.64. başlıca faaliyetlerine göre NACE sınıfına bakınız. 64. bkz.holding şirketlerinin faaliyetleri.91 Finansal kiralama TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 302 / 374 . Bu şirketler. stratejik planlaması ve şirket kararlarının verilmesi. Bu sınıf içerisindeki holding şirketleri. Kapsam dışı olanlar..3 Tröstler. bkz. risk. . holding şirketlerinin yani bağlı ortaklıklar grubunun (sermaye oranına göre denetimin olduğu) malvarlıklarını tutan ve başlıca faaliyeti grubun idare edilmesi olan birimlerin faaliyetlerini kapsamaktadır.fonların yönetimi. fonlar ve diğer mali birimler 64.10. 64. fonlar ve diğer mali birimler 64. parasal kurumlarca yürütülenler dışındaki finansal hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır. bkz.. ancak ya çok az istihdam sağlanmakta ya da hiç istihdam sağlanmamaktadır ve hizmet satışlarından herhangi bir gelir elde etmemektedirler.30. yani diğer birimleri idare etmemekte ve yönetmemektedirler. yönetim dahil olmaksızın.şirket ve girişimlerin aktif yönetimi..kapalı uçlu yatırım fonları. bölüm 65.açık uçlu yatırım fonları.

Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - finansal kiralama, süre olarak malın beklenen ömrünü kapsadığı ve kiralayanın asıl olarak malın kullanılmasından ortaya çıkan tüm faydaları elde ettiği ve malın sahipliği ile ilgili olan tüm riskleri aldığı kiralamadır. Malın sahipliği, sürenin sonunda başkasına aktarılabilir veya aktarılmayabilir. Böylesi kiralamalar faiz dahil tüm veya hemen hemen tüm maliyetleri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar; - faaliyet kiralaması, bkz. bölüm 77, kiralanan malların türüne göre.

64.91.00 Finansal kiralama
64.92 Diğer kredi verme faaliyetleri
Bu sınıf, parasal aracılıkla uğraşmayan kuruluşlar tarafından yapılan kredi verme ile ilgili finansal hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır. Kredi verme, kredi, tut-sat, kredi kartları gibi çeşitli şekillerde aşağıdaki hizmet türlerini sağlamaktadırlar; + tüketici kredisi verilmesi, + uluslararası ticari finansman, + endüstri bankalarınca endüstri için uzun vadeli finansman sağlanması, + bankacılık sistemi dışında borç para verilmesi, + mevduat kabul etmeyen uzmanlaşmış kuruluşlarca konut kredisi verilmesi, + rehin karşılığında borç para verilmesi (rehinciler). Kapsam dışı olanlar; - mevduat kabul eden uzmanlaşmış kuruluşlarca konut kredi verilmesi, bkz. 64.19, - faaliyet kiralaması, bkz. bölüm 77, kiralanan malların türüne göre, - üye organizasyonlarca hibe verme faaliyetleri, bkz. 94.99.

64.92.00 Diğer kredi verme faaliyetleri
64.99 Sigorta ve emeklilik fonları hariç başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - borç verme dışında esas olarak fonların dağıtımı ile ilgili diğer mali hizmetler: +faktoring faaliyetleri, +swap, opsiyon ve diğer riskten korunma sözleşmelerinin yazdırılması, +poliçe devir şirketlerinin faaliyetleri, - kendi hesabına yatırım faaliyetleri, risk sermayesi şirketleri, yatırım klupleri gibi. Kapsamdışı olanlar;- finansal kiralama, bkz. 64.91,- diğer kişilerin adınayapılan menkul kıymet alım satımı, bkz. 66.12,- gayrimenkul ticareti,leasingi ve kiralanması, bkz. bölüm 68,- çek, senet, vb. toplanması, bkz.82.91,- üyelik organizasyonlarca hibe verilmesi faaliyetleri, bkz.94.99.

64.99.00 Sigorta ve emeklilik fonları hariç başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri
65 Zorunlu sosyal güvenlik hariç, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 303 / 374

Bu bölüm, gelecekteki alacaklara karşılık olarak kullanılacak bir finansal varlıklar portföyü oluşturulması için yıllık ödeneklerin ve sigorta poliçelerinin taahhüt edilmesini ve sigorta ücretlerinin yatırılmasını kapsamaktadır. Doğrudan sigorta ve reasürans sağlanması da bu kapsama dahildir.

65.1 Sigorta
Bu grup, esas olarak bir tasarruf olsun veya olmasın hayat sigortası ve hayat dışı sigortaları kapsamaktadır.

65.11 Hayat sigortası
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - yıllık ödenek ve sigorta poliçelerinin, sakatlık geliri sigorta poliçeleri ve kazaya bağlı ölüm ve yaralanma sigorta poliçelerinin taahhüt edilmesi (esas olarak bir tasarruf olsun veya olmasın).

65.11.00 Hayat sigortası
65.12 Hayat sigortası dışındaki sigortalar
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - hayat sigortası dışında sigorta hizmetlerinin sağlanması: +kaza ve yangın sigortası, +sağlık sigortası, +yolculuk sigortası, +mal sigortası, +otomobil, denizcilik, havacılık ve taşıma sigortası, +para kaybı ve mali sorumluluk sigortası.

65.12.01 Deniz sigorta müesseseleri ve acenteleri 65.12.02 Hayat sigortası dışında sigorta hizmetlerinin sağlanması
65.2 Reasürans

65.20 Reasürans
Bu sınıf diğer sigorta şirketleri tarafından başlangıçta taahhüt edilen mevcut sigorta poliçeleriyle bağlantılı riskin tamamının veya bir kısmının üstlenilmesi faaliyetlerini kapsamaktadır.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 304 / 374

65.20.00 Reasürans
65.3 Emeklilik fonları

65.30 Emeklilik fonları
Bu sınıf işveren veya katılımcı nam veya hesabına hareket eden kişilerin çalışanları veya üyeleri için münhasıran emeklilik geliri menfaati sağlamak için oluşturulan tüzel kişilikleri (şirketler), fonlar, programlar ve diğer sair kuruluşları kapsamaktadır. Bu, belirlenmiş katkı esaslı bireysel emeklilik planlarının yanı sıra belirlenmiş fayda esaslı emeklilik planlarını da kapsamaktadır.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - personel sosyal yardım planları, - emekli sandıkları ve planları,emeklilik planları. Kapsam dışı olanlar; - emeklilik fonlarının idaresi, bkz. 66.30, - zorunlu sosyal güvenlik sistemleri, bkz. 84.30.

65.30.00 Emeklilik fonları
66 Finansal hizmetler ve sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler
Bu bölüm, mali hizmet faaliyetlerine dahil olan veya bunlarla yakından bağlantılı olan hizmetleri kapsamaktadır, ancak mali hizmetlerin sağlanmasını kapsamamaktadır. Bu bölümün temel ayrımı mali işlemin ya da sağlanan fonun tipine bağlıdır.

66.1 Sigorta ve emeklilik fonları hariç, finansal hizmetler için yardımcı faaliyetler
Bu grup hisse senetlerinin, hisse senetleri opsiyonlarının, tahviller veya emtia sözleşmelerinin satın alınması ve satılmasını kolaylaştırmak amacıyla fiziksel ve elektronik pazarların oluşturulmasını kapsamaktadır.

66.11 Finansal piyasaların yönetimi
Bu sınıf kamu otoriteleri dışında finansal piyasaların işletilmesini ve denetimini kapsamaktadır, örneğin: - emtia sözleşmeleri borsası, - vadeli emtia sözleşmeleri borsası, - menkul kıymetler borsası, - hisse senedi borsası, - hisse senedi ve emtia opsiyon borsası.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 305 / 374

66.11.00 Finansal piyasaların yönetimi
66.12 Menkul kıymetler ve emtia sözleşmeleri simsarlığı
Busınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- finansal pazarlarda diğerleri adına(borsa simsarlığı) çalışılması, ve ilgili faaliyetler- hisse senedisimsarlığı,- emtia sözleşmeleri simsarlığı,- döviz büroları faaliyetlerivb. Kapsam dışı olanlar; - pazarlarda kendi hesabına çalışılması, bkz. 64.99, - bir ücret veya sözleşmeye dayalı portföy yöneticiliği, bkz. 66.30.

66.12.01 Döviz büroları faaliyetleri 66.12.99 Diğer menkul kıymetler ve emtia sözleşmeleri simsarlığı
66.19 Sigorta ve emeklilik fonları hariç, finansal hizmetler için yardımcı diğer faaliyetler
Bu sınıf b.y.s. mali hizmet faaliyetleri için yardımcı faaliyetleri kapsamaktadır: - kredi kartı işlemleri dahil olmak üzere, finansal işlem ve ödeme yapılması faaliyetleri, - yatırım danışmanlığı hizmetleri, ipotekli konut finansmanı (mortgage) danışmanlığı ve acenteliği faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar; - sigorta acentelerinin ve komisyoncularının faaliyetleri, bkz. 66.22, - fonların idaresi, bkz. 66.30.

66.19.00 Sigorta ve emeklilik fonları hariç, finansal hizmetler için yardımcı diğer faaliyetler
66.2 Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı faaliyetler
Emeklilik veya sigorta poliçelerini satan veya hakların tanzimi ve sağlık güvencesi gibi çalışanların diğer hakları, sigortaları ve emeklilikleri ile ilgili hizmetleri sağlayan acenteleri kapsamaktadır.

66.21 Risk ve zarar değerlemesi
Bu sınıf sigorta hasarının tespiti, hesaplanması ve ödenmesi gibi, sigorta yönetim hizmetlerinin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 306 / 374

sağlanmasını kapsamaktadır.Bu, aşağıdakileri kapsamaktadır; - sigorta hasar taleplerinin hesaplanması, +hasar taleplerinin tespiti, +risk hesaplaması, +risk ve zarar değerlendirmesi, +ortalama ve zarar ayarlaması, - sigorta hasarlarının ödenmesi. Kapsam dışı olanlar; - gayrimenkullerin kıymetlerinin belirlenmesi, bkz. 68.3, - diğer amaçlarla kıymet takdiri yapılması, bkz. 74.90, - araştırma faaliyetleri, bkz. 80.30.

66.21.00 Risk ve zarar değerlemesi
66.22 Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - irat, sigorta ve reasürans poliçelerinin satılmasında, akdedilmesinde ve müşteriye ek hizmet teklifinde bulunulmasında sigorta acentelerinin ve brokerlerin (sigorta aracıları) faaliyetleri.

66.22.00 Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
66.29 Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - sigorta ve emeklilik fonları ile ilgili yardımcı diğer faaliyetler (finansal aracılık, hasarların üstlenilmesi ve sigorta acentelik faaliyetleri hariç olmak üzere): +kurtarılan sigortalı eşyanın idaresi, +aktüerya hizmetleri. Kapsam dışı olanlar; - deniz kazalarında malların kurtarılması faaliyetleri, bkz. 52.22.

66.29.00 Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler
66.3 Fon yönetimi faaliyetleri

66.30 Fon yönetimi faaliyetleri
Bu sınıf bireyler, şirketler ve aşağıdakiler gibi diğerleri için, bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak portföy ve fon yönetimi faaliyetlerini kapsamaktadır: - müşterek fonların yönetimi, - diğer yatırım fonlarının yönetimi, - emeklilik fonlarının yönetimi.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 307 / 374

66.30.00 Fon yönetimi faaliyetleri L-GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
Bu kısım, aşağıdaki faaliyetlerden biri veya daha fazlası ile ilgilenen kiralayanlar, acenteler ve/veya brokerların faaliyetlerini kapsamaktadır: Gayrimenkul alınması veya satılması, gayrimenkul kiralanması, gayri menkule fiyat biçilmesi veya gayrimenkul emanet acenteleri olarak hareket edilmesi gibi diğer gayri menkul hizmetlerinin sağlanması. Bu kısımdaki faaliyetler şahsi veya kiralanmış gayri menkulde bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak yapılabilmektedir. Mülkiyetin korunmasıyla veya bu gibi binaların kiralanmasıyla birleşik olarak binaların inşa edilmesi de ayrıca kapsanmaktadır.Bu kısım gayrimenkul varlıklar yöneticilerini de kapsamaktadır.

68 Gayrimenkul faaliyetleri

68.1 Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması

68.10 Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - kendine ait veya kiralanmış gayrimenkulün satın alınması ve satılması: +apartmanlar ve müstakil evler, +sergi salonları, özel depo binaları, alışveriş merkezleri dahil olmak üzere, ikamet amaçlı olmayan binalar, +araziler. Kapsam dışı olanlar; - satış için inşaat projelerinin geliştirilmesi, bkz. 41.10, - arazi iyileştirilmesi ile birlikte arazinin parsellenmesi, bkz. 42.99.

68.10.00 Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması
68.2 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesi

68.20 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesi
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi ve işletilmesi:+ apartmanlar ve müstakil evler, + sergi salonları, özel depo tesisleri dahil olmak üzere, TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 308 / 374

ikamet amaçlı olmayan binalar,+ arazi.-sürekli kullanım için, tipik olarak aylık veya yıllık bazda evlerin ve mobilyalı veya mobilyasız daireler veya apartmanların sağlanması. Kapsam dışı olanlar;- otellerin, suit otellerin, tatil evlerinin, pansiyonların, kamp yerlerinin, karavan kamplarının ve diğer ikamet edilmeyen yerler veya kısa süreli konaklama yerleri, bkz. bölüm 55.

68.20.00 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesi
68.3 Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olan gayrimenkul faaliyetleri

68.31 Gayrimenkul acenteleri
Bu sınıf gayrimenkul acentelerince gayrimenkul faaliyetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır:gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık,- gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınmasıyla, satılmasıyla ve kiralanmasıyla ilgili danışmanlık faaliyetleri ve ekspertiz hizmetleri,gayrimenkul emanet acentelerinin faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar;- hukuki faaliyetler, bkz. 69.10.

68.31.01 Gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık 68.31.02 Gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınmasıyla, satılmasıyla ve kiralanmasıyla ilgili danışmanlık faaliyetleri ve ekspertiz hizmetleri 68.31.99 Diğer gayrimenkul acenteleri
68.32 Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gayrimenkulün yönetilmesi
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 309 / 374

kanuni senetlerin. medeni hukuk noterlerinin. vasiyetnamelerin. krediler ve benzerlerinin hazırlanması gibi hukuki belgelerin hazırlanmasını da kapsamaktadır. .00 Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gayrimenkulün yönetilmesi M-MESLEKİ. hakemlerin. uzmanlaşmış belirli mesleki. . müfettişlerin ve bilirkişilerin diğer faaliyetleri.+iş anlaşmazlıkları ile bağlantılı danışmanlık ve temsil. çöplerin toplanması. .Kapsam dışı olanlar. 69. iş anlaşmazlıklarında danışmanlık ve temsil gibi. +şirket teşekkülüne ilişkin şirket kuruluş belgesi. Bu aynı zamanda noterlerin. . Bu faaliyetler yüksek düzeyde bir eğitimi gerektirmektedir. baro üyesi olan kişiler tarafından veya bunların denetiminde. ortaklık anlaşmaları veya benzer dokümanlar+patentler ve telif hakları. bir tarafın menfaatinin diğer bir tarafa karşı hukuki olarak temsil edilmesini kapsamaktadır. mali beyannamelerin hazırlanması ve saklanması gibi muhasebe ve defter tutulması hizmetleri ayrıca kapsanmaktadır. ceza davalarında danışmanlık ve temsil. koruma ve güvenlik gibi hizmetler bütünü).destekleyici hizmetler (genel iç temizlik. bkz. hukuk davalarında danışmanlık ve temsil. hapishaneler ve diğer tesisler gibi (bilgisayar tesislerinin idaresi hariç olmak üzere) tesislerin idare edilmesi. hukuk noterlerinin. ve kullanıcılara uzmanlık bilgisi ve kabiliyetleri sağlamaktadır. BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER Bu kısım.askeri üsler.genel noterlerin.+ceza davalarında danışmanlık ve temsil. yasal dokümanların hazırlanması. 81. bkz.10 Hukuk faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.10.hukuki faaliyetler. ortaklık anlaşmaları veya şirket kuruluşu ile ilgili benzer belgelerin. patentler ve telif hakları. bilimsel ve teknik faaliyetleri kapsamaktadır. mahkemeler veya diğer yargı birimlerinden önce olsun ya da olmasın. Muhasebe kayıtlarının denetlenmesi.mahkemeler veya diğer yargı birimlerinden önce olsun ya da olmasın. mübaşirlerin. kredilerin ve benzerlerinin hazırlanması.hukuk mahkemelerinin faaliyetleri. 68. hakemlerin. Kapsam dışı olanlar. denetçilerin ve bilirkişilerin faaliyetlerinin yanı sıra şirket kuruluş belgeleri.1 Hukuk faaliyetleri 69. bakım ve küçük çaplı onarımlar. 81. vasiyetlerin. 69 Hukuki ve muhasebe faaliyetleri Bu bölüm.10. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 310 / 374 .23. 84. mübaşirlerin. 69. baro üyesi olan kişiler tarafından veya bunların denetiminde bir tarafın menfaatinin diğer bir tarafa karşı hukuki olarak temsil edilmesi:+hukuk davalarında danışmanlık ve temsil.32. ..10. .genel danışmanlık ve tavsiye. bkz. bkz. +tapu senetlerinin.

vasiyetlerin. kredilerin ve benzerlerinin hazırlanması 69.şirketler ve diğerlerinin ticari işlemlerinin kaydedilmesi. . vergi müşavirliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.kişisel ve işletme geliri vergi iadesinin hazırlanması.+iş anlaşmazlıkları ile bağlantılı danışmanlık ve temsil 69.20 Muhasebe.+ceza davalarında danışmanlık ve temsil. bkz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 311 / 374 . yasal dokümanların hazırlanması şirket teşekkülüne ilişkin şirket kuruluş belgesi.veri işleme ve çizelgeleme faaliyetleri.10. müfettişlerin ve bilirkişilerin diğer faaliyetleri 69. 82.. hukuk noterlerinin.senet tahsilatı.91.vergi otoritelerinden önce müşteriler adına danışmanlık faaliyetleri ve temsil.69.10.03 Patentler ve telif hakları 69. 70.22. finansal hesapların hazırlanması veya denetimi.10.01 Mahkemeler veya diğer yargı birimlerinden önce olsun ya da olmasın.99 Diğer hukuk faaliyetleri 69. bkz.. bkz. Kapsam dışı olanlar.02 Genel danışmanlık ve tavsiye. . defter tutma ve denetim faaliyetleri. 63..muhasebe sistemleri.10. mübaşirlerin. vergi müşavirliği 69. hakemlerin.. bütçe kontrol yordamlarına ilişkin idari danışmanlık. defter tutma ve denetim faaliyetleri. baro üyesi olan kişiler tarafından veya bunların denetiminde bir tarafın menfaatinin diğer bir tarafa karşı hukuki olarak temsil edilmesi hukuk davalarında danışmanlık ve temsil.10.2 Muhasebe.04 Genel noterlerin. +tapu senetlerinin.11. ortaklık anlaşmaları veya benzer dokümanlar.hesapların incelenmesi ve doğruluklarının belgelendirilmesi.

. rehberlik ve operasyonel yardım sağlanmasını kapsamaktadır. bkz.20. .. stratejik veya organizasyonal planlamanın ve şirket veya işletmenin karar alma rolünün üstlenilmesini. pazarlama hedefleri ve politikaları. yani idare merkezi faaliyetleri de kapsanmaktadır. bkz.holding şirketlerin (hissedar şirketlerin) faaliyetleri.Bu sınıf aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır.idare merkezleri. defter tutma ve denetim faaliyetleri.00 Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 312 / 374 . 70. ve denetim planlaması gibi idari konularda danışmanlık ve yardım sağlanmasını kapsamaktadır. 64. . operasyonel denetim uygulanmasını ve ilgili birimlerinin günlük operasyonlarının yönetimini kapsamaktadır. yönetimde bağımsız olanlar. 73.00 Muhasebe.10 İdare merkezi faaliyetleri Bu sınıf şirket ve işletmelerin diğer birimlerinin idare edilmesi ve yönetilmesini.1. finansal planlama ve bütçeleme. uygulamalar. 70. 70.mahalli ve bölgesel bürolar. bkz..pazar araştırması ve kamu oyu yoklaması. üretim çizelgelemesi. .20. Kapsam dışı olanlar.69.20. insan kaynakları politikaları.reklam ajansları ve medyada temsil hizmetleri. ve planlama. Kapsam dışı olanlar. Ayrıca aynı şirket veya işletmenin diğer birimlerin yönetilmesi ve idare edilmesi.21.21 Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri Bu sınıf halkla ilişkiler ve iletişim konularında işletmelere ve diğer organizasyonlara lobicilik faaliyetleri dahil olmak üzere tavsiye.2 İdari danışmanlık faaliyetleri 70.tali (yardımcı) yönetim büroları.merkezi idari bürolar.1 İdare merkezi faaliyetleri 70.10.00 İdare merkezi faaliyetleri 70.müşterek bürolar. vergi müşavirliği 70 İdare merkezi faaliyetleri. 73. . idari danışmanlık faaliyetleri Bu bölüm işletmelere ve diğer organizasyonlara stratejik ve organizasyonal planlama.

69. 62. bkz. bkz. defter tutma ve denetim faaliyetleri. teknik muayene ve analiz TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 313 / 374 . .muhasebe metotlarının veya prosedürlerinin. . 71.22. 70. Bu işletme hizmetlerinin sağlanması işletmelere ve ilgili kamu hizmetlerine aşağıdailere ilişkin tavsiye. Kapsam dışı olanlar. rehberlik ve operasyonel yardım sağlanmasını kapsamaktadır. organizasyon etkinlik ve denetim. pazarlama hedefleri ve politikaları. . organizasyon etkinlik ve denetim. üretim çizelgeleme ve kontrol planlama gibi idari hususlarda işletmelere ve diğer organizasyonlara tavsiye.çevre. yönetim bilgisi gibi alanlarda işletmelere ve kamu hizmet birimlerine tavsiye ve yardımda bulunulması. 78. vergi müşavirliği. .99 Diğer işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri 71 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri..20.12 . personel ve ürün belgelendirme faaliyetleri (kalite belgeleri) 70. bkz. iş süreçlerine değişim mühendisliği uygulanması. bkz. hukuki tavsiye ve temsil. bkz.10. bkz.22.01.02 Planlama. agronomi.eğitim danışmanlığı faaliyetleri.idari yerleşim veya arama danışmanlık hizmetleri.22. insan kaynakları politikaları.değişim yönetimi.90. maliyet azaltma ve diğer mali konular.10.70.22. bütçe denetim prosedürlerinin tasarlanması 70. 74.mimari ve mühendislik danışmanlık faaliyetleri.01 Muhasebe metotlarının veya prosedürlerinin.11. 69.planlama.03 Sistem.60.muhasebe sistemleri için bilgisayar yazılımlarının tasarlanması. güvenlik ve benzeri danışmanlık faaliyetleri. bkz. maliyet muhasebesi programlarının. ücret ve emeklilik stratejileri.22 İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri Bu sınıf stratejik ve organizasyonal planlama.muhasebe. uygulamalar ve planlama. 85. maliyet muhasebesi programlarının. . 71. bütçe denetim prosedürlerinin tasarlanması. yönetim bilgisi gibi alanlarda işletmelere ve kamu hizmet birimlerine tavsiye ve yardımda bulunulması 70. rehberlik veya operasyonel yardımı kapsayabilir: .

mühendislikle ilgili araştırma ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 314 / 374 . su (hidrolik) mühendisliği ve trafik mühendisliğini kapsayan projeler. 62. .iç dekorasyon. yapılar.jeofizik.bilişim danışmanlarının faaliyetleri.+elektrik ve elektronik mühendisliği. bkz. bkz. bkz.ortak yazılım geliştirmesi veya yayınlanması. . teknik resim hizmetlerinin. 74. Kapsam dışı olanlar.+inşaat mühendisliği. aletler. endüstri ve sistem mühendisliği.jeodezik ölçüm faaliyetleri:+arazi ve sınır ölçüm faaliyetleri. .12 Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. +su yönetim projeleri. 71. Aynı zamanda fiziksel.iklimleme.11. 71.Bu bölüm mimarlık hizmetlerinin..09. 62.. .01. ve diğer analitik deneme hizmetlerinin icrasını da kapsamaktadır.+haritacılık ve uzay enformasyon faaliyetleri. kimyasal mühendislik. teçhizat. 09.10. . teknik resim hizmetlerinin. maden mühendisliği. sağlık ve kirlilik denetim mühendisliği.madencilik operasyonları ile bağlantılı olarak sondaj denemesi.+hidrolojik ölçüm faaliyetleri. 62. kimyasal.+yer altı ölçüm faaliyetleri. inşaat denetim hizmetlerinin ve yer ölçümü ve haritalama hizmetlerinin ve benzerlerinin sağlanmasını kapsamaktadır. 58. 62. . Kapsam dışı olanlar. 09. iş güvenliği mühendisliği ile ilgili projelerinhazırlanmasıvegerçekleştirilmesi.99 Mimarlık faaliyetleri 71.11.09. mühendislik hizmetlerinin.mühendislik tasarımı (yani makineler..90.29. . mühendislik hizmetlerinin.11 Mimarlık faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. makine. . inşaat denetim hizmetlerinin ve yer ölçümü ve haritalama hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır. bkz. jeolojik ve sismik ölçüm.11. 71. +şehir ve bölge planlaması ve peyzaj mimarlığı.10. +makineler.mimari danışma faaliyetleri: +inşaat tasarımı ve teknik resim. bkz. bkz.01 İnşaat tasarımı ve teknik resim 71. 71.20. . endüstriyel süreçler ve endüstriyel fabrikalar.02.1 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık Bu grup mimarlık hizmetlerinin. soğutma. ses mühendisliği ve benzerinin kullanılması ile projelerin hazırlanması.02 Şehir ve bölge planlaması ve peyzaj mimarlığı 71.02. 62. süreçler ve sistemlerin hazırlanmasına fizik kurallarının ve mühendislik ilkelerinin uygulanması) veaşağıdakileriçindanışmanlıkfaaliyetleri.bilgisayar danışmanlarının faaliyetleri.teknik muayene faaliyeti.

07 Jeodezik ölçüm faaliyetleri hidrolojik ölçüm faaliyetleri.12. iş güvenliği mühendisliği ile ilgili projelerin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi 71. .hava fotoğrafçılığı. . maden mühendisliği. bkz. su (hidrolik) mühendisliği ve trafik mühendisliğini kapsayan projeler 71.12.geliştirme faaliyetleri.1.12. jeolojik ve sismik ölçüm 71. soğutma. 74.08 Haritacılık ve uzay enformasyon faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 315 / 374 .05 İklimleme.12. makine.02 İnşaat mühendisliği. 72.+yer altı ölçüm faaliyetleri.03 Su yönetim projeleri 71. endüstri ve sistem mühendisliği.20. 71. kimyasal mühendislik. 74. bkz. ses mühendisliği ve benzerinin kullanılması ile projelerin hazırlanması 71.12.01 Makineler. 71.12.12.10. sağlık ve kirlilik denetim mühendisliği.06 Jeofizik. endüstriyel süreçler ve endüstriyel fabrikalar 71.endüstri tasarımı. bkz.+haritacılık ve uzay enformasyon faaliyetleri.12.04 Elektrik ve elektronik mühendisliği.

bkz. uçaklar.20.+hata analizi+çevresel göstergelerin muayenesi ve ölçülmesi: hava ve su kirliliği ve benzeri. yiyecek hijyeni alanında test faaliyetleri.12. +materyallerin güç.Bu bölüm içerisinde yer alan araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri iki kategoriye ayrılmaktadır: Doğal bilimler ve mühendislik. bkz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 316 / 374 . .+mineral ve benzerlerinin bileşiminin ve saflığının test edilmesi. araştırma ve/veya pratik tecrübeden elde edilen mevcut bilgiyi kullanan sistematik çalışma. 71.tüketim malları. otomobiller. vb fiziksel karakteristiklerinin ve performanslarının test edilmesi.71. kısmi uygulaması veya görünürde bir kullanımı olmayan deneysel veya teorik çalışma.2 Teknik test ve analiz faaliyetleri 71.99 Diğer mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık 71. Kapsam dışı olanlar. .09 Yapı denetim faaliyetleri 71. gemiler.20.+kaynaklar ve bağlantıların radyografik muayenesi. 73. dayanıklılık.polis laboratuarlarının işletilmesi. 2) uygulamalı araştırma: temel olarak belirli bir pratik hedef veya amaca yönelik. . dahil olmak üzere. vb. ürünlerin belgelendirilmesi. radyoaktivite..pazar araştırması. bkz. +yiyecek üretimine ilişkin veteriner muayenesi ve denetim dahil olmak üzere.+motorlar. kalınlık.00 Teknik test ve analiz faaliyetleri 72 Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri Bu bölüm.tanısal görüntüleme.hayvan örneklerinin test edilmesi. Kapsam dışı olanlar.motorlu taşıtların periyodik yol güvenliği muayenesi. . 86.20 Teknik test ve analiz faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri içermek üzere.00. sistemlerin ve hizmetlerin oluşturulmasına ve aslında zaten üretilmiş veya oluşturulmuş olanların geliştirilmesine yönelik.+nitelik ve güvenilirlik testi. yeni bilgi elde etmek için gerçekleştirilen özgün araştırma ve 3) deneysel geliştirme: yeni malzemelerin. basınçlı konteynerler. . . yeni süreçlerin. kimyasal ve diğer analitik testlerini kapsamaktadır: +akustik ve titreşim testleri. motorlu taşıtlar. 75.12. elektronik teçhizat ve benzeri tüm makinelerin performans testi:. tıbbi ve diş örneklerinin test edilmesi ve analizi. ürünlerin ve cihazların üretilmesine. nükleer santraller. barajlar ve benzeri). üç tip araştırma ve geliştirme faaliyetini kapsamaktadır: 1) temel araştırma: öncelikle fenomen ve gözlemlenebilir gerçeklerin esaslarına temel teşkil eden yeni bilgiler elde edilmesi için yapılan. sosyal ve beşeri bilimler. her tür materyal ve ürünün fiziksel.örnek ve modeller kullanılarak test edilmesi (örneğin uçaklar.

gen ve RNA vektörleri: gen tedavisi. protein izolasyonu ve hücre reseptörlerinin arındırılması..biyoinformatik: genomlara. .19. sistem biyolojisi dahil. işaretlenmesi. virüs vektörleri. gen tanımlama profili.01 Denizde yapılan araştırmacılık faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 317 / 374 . uygulamalar ve işleyen biyosistemler için cihazlar oluşturmaya yönelik nano/mikro üretim araç ve işlemlerine uygulanması. +tıp bilimleriyle ilgili araştırma ve geliştirme. +zirai bilimlerle ilgili araştırma ve geliştirme +ağırlıklı olarak doğal bilimlerle ve mühendislikle ilgili disiplinler arası araştırma ve geliştirme. proteomik (proteinler üzerine genetik bilim dalı). uygulamalı araştırma. aşı/bağışıklık uyarıcıları. biyolojik kükürt giderme. hücresel birleşme.72. biyolojik iyileştirme. kağıt hamuru ağartma. genetik mühendisliği. 72.DNA / RNA: genom.19 Doğal bilimlerle ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kağıt hamuru üretimi. deneysel geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır. dizilimi/ birleştirilmesi/ mühendisliği. ve genin işlevsizleştirilmesi teknolojisininkullanımı. protein dizilerine ilişkin veritabanları oluşturulması.nanobiyoteknoloji: ilaç dağıtımındaki.. +mühendislikle ve teknolojiyle ilgili araştırma ve geliştirme.biyo teknoloji teknik işlemleri: bioreaktör kullanarak fermantasyon. biyolojik filtreleme ve kirletici maddelerin topraktan bitkilere aktarılması (bitki kullanarak ıslah).11 Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri Bu sınıf bio teknoloji ile ilgili araştırma ve deneysel geliştirmeyi kapsamaktadır:. doku mühendisliği (doku yapıları ve biyomedikal mühendislik dahil). Proteinler ve diğer moleküller: proteinlerin ve peptiplerin (büyük moleküllü hormonlar dahil). 72. doğal bilimler ve mühendislik ile ilgili temel araştırma. belirlenmesi.hücre ve doku aşılama ve mühendisliği: hücre/doku aşılama.. embriyo manipülasyonu.doğal bilimlerle ve mühendislikle ilgili biyo teknolojik araştırma ve deneysel geliştirme dışındaki araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri: +doğal bilimlerle ilgili araştırma ve geliştirme. süzdürme. DNA/RNA dizilimi/ birleştirilmesi/ kuvvetlendirilmesi..1 Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri Bu grup. karmaşık biyolojik süreçlerin modellenmesi. vb. büyük moleküllü ilaçlar için geliştirilmiş dağıtım yöntemleri. biyoproses. 72.11. farmakogenetik. teşhislerdeki.00 Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri 72.. gen araştırması.

20. ilan tahtaları.pazarlama kampanyalarının ve müşterilerin çekilmesi ve elde tutulmasını amaçlayan diğer reklamcılık hizmetlerinin yürütülmesi.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.20 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirma faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. gazeteler. . . bkz. galeri tasarımı.1 Reklamcılık 73.sosyal bilimlerle ilgili araştırma ve geliştirme. vitrin düzenlemesi.00 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirma faaliyetleri 73 Reklamcılık ve pazar araştırması Bu bölüm reklam kampanyalarının oluşturulması ve bu reklamlara dergiler. .ağırlıklı olarak sosyal bilimler ve beşeri bilimlere ilişkin disiplinler arası araştırma ve geliştirme. radyo.2 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri 72.+açık hava reklamının yaratılması ve sergilenmesi.. .20.+hava araçları kullanılarak yapılan reklam. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 318 / 374 . bültenler ve binalar. internet ve diğer basın yayın araçlarında yer verilmesi. +stantların ve diğer teşhir bina ve inşaatlarının oluşturulması. 72.99 Diğer doğal bilimlerle ve mühendislikle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri 72. +ürünlerin promosyonu.pazar araştırması. reklam materyallerinin üretilmesi ve satın alınması dahil olmak üzere tüm alanlardaki reklamcılık hizmetlerinin (işyerlerinin kendi kapasiteleri veya alt sözleşmeler yoluyla) sağlanmasını kapsamaktadır.beşeri bilimlere ilişkin araştırma ve geliştirme.11 Reklam ajanslarının faaliyetleri Bu sınıf tavsiye.72.19. araba ve otobüs afişleri gibi. paneller. radyo ve televizyonda. Kapsam dışı olanlar. dergileri. yaratıcılık hizmetleri. 73.reklam kampanyalarının tasarlanması ve gerçekleştirilmesi:+reklamın yaratılması ve gazeteler.+reklam materyallerinin ve eşantiyonların dağıtım ve teslimi. . 73. televizyon. +satış noktalarında pazarlama. veya teşhir binalarının ve inşaatlarının belirlenmesinin yanı sıra diğer basın yayın araçlarında yer verilmesini kapsamaktadır.

bkz.radyoda yayınlanması için ticari mesajların üretilmesi. 73. +pazarlama danışmanlığı.20.12.59. 58. 70. bkz. 74.11. 82.postacılık faaliyetleri.21. radyo. 73. bkz. Kapsam dışı olanlar.11..+reklam materyallerinin ve eşantiyonların dağıtım ve teslimi. +posta reklamcılığı.reklam zaman ve yerinin doğrudan zaman veya yer sahiplerince (yayımcı. bkz.20. ilan tahtaları.01 Reklam kampanyalarının tasarlanması ve gerçekleştirilmesi reklamın yaratılması ve gazeteler. .02 Pazarlama kampanyalarının ve müşterilerin çekilmesi ve elde tutulmasını amaçlayan diğer reklamcılık hizmetlerinin yürütülmesi ürünlerin promosyonu. . .kitle iletişim araçları (medya) yoluyla gösterim. bkz.2 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 319 / 374 .19. 82. bültenler ve binalar. +satış noktalarında pazarlama. bkz. vb) satışı. araba ve otobüs afişleri gibi. -televizyon ve filmlerde yayınlanması için ticari mesajların üretilmesi. bkz.12 Kitle iletişim araçları (Medya) yoluyla gösterimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. +pazarlama danışmanlığı.+posta reklamcılığı.toplantı ve ticari fuar organizatörleri. ilgili faaliyet sınıfı. vitrin düzenlemesi. . .11.19.59. .halkla ilişkiler faaliyetleri. . 73. bkz.00 Kitle iletişim araçları (medya) yoluyla gösterimi 73.30.+açık hava reklamının yaratılması ve sergilenmesi.reklam materyallerinin yayımlanması. +stantların ve diğer teşhir bina ve inşaatlarının oluşturulması 73. galeri tasarımı.pazar araştırması.+hava araçları kullanılarak yapılan reklam. çeşitli özendirici medya reklamları için yer ve zaman satışı veya yeniden satışı.99 Diğer reklam ajanslarının faaliyetleri 73. paneller. .11. dergileri. televizyon.20.reklam fotoğrafçılığı. internet ve diğer basın yayın araçlarında yer verilmesi. bkz. 73.

bilinirlik.02 Politik.20 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 73. yönetim ve yönetim danışmanlığı faaliyetleri. pazar potansiyeli.20.01 Satışların artırılması ve yeni ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla. mimarlık ve mühendislik faaliyetleri.20. ekonomik ve sosyal konularla ilgili kamuoyu araştırmalarının ve bunların istatistiki analizlerinin yapılması 73.satışların artırılması ve yeni ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla.politik.99 Diğer piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri 74 Diğer profesyonel.1 Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri 74. teknik muayene ve analiz. pazar potansiyeli. ekonomik ve sosyal konularla ilgili kamuoyu araştırmalarının ve bunların istatistiki analizlerinin yapılması. 74... sonuçların istatistiki analizi dahil olmak üzere. araştırma ve geliştirme ve reklamcılık faaliyetleri hariç). bilimsel ve teknik faaliyetler Bu bölüm profesyonel. bilinirlik.73. mal ve hizmetlerin Kabul edilirliği ve mala ve hizmete aşinalık ve tüketicilerin satın alma alışkanlıklarının araştırılması. sonuçların istatistiki analizi dahil olmak üzere. mal ve hizmetlerin kabul edilirliği ve mala ve hizmete aşinalık ve tüketicilerin satın alma alışkanlıklarının araştırılması 73.20.10 Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 320 / 374 . bilimsel ve teknik hizmetlerin sağlanmasını kapsamaktadır (hukuk ve muhasebe faaliyetleri.

mimari tasarım.10. yapılar. bkz. ayakkabı. .10. .iç mimarların (dekoratörlerin) faaliyetleri.10. mekanizmasının. güvenliğini. değerini ve görünümünü optimize eden tasarımları ve özellikleri oluşturma ve geliştirme 74.99 Diğer uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri 74. kullanımda ve bakımında insan karakteristiklerini ve ihtiyaçlarını. yani dağıtımda. ürünün malzemelerinin.12.grafik tasarımcılarının faaliyetleri.mühendislik tasarımı.2 Fotoğrafçılık faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 321 / 374 .01 Kişisel eşyalar veya ev eşyaları gibi tekstil.renginin ve yüzey bitirme işlemlerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere ürünlerin kullanımını.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. güvenliğini. mücevher. mobilya ve diğer iç dekorasyon ve diğer moda malları ile ilgili moda tasarımı 74. bkz.web sayfalarının tasarımı ve programlanması. kullanımda ve bakımında insan karakteristiklerini ve ihtiyaçlarını.11. teçhizat.10..kişisel eşyalar veya ev eşyaları gibi tekstil.. aletler. yani dağıtımda. pazar cazibesini dikkate alarak.. mobilya ve diğer iç dekorasyon ve diğer moda malları ile ilgili moda tasarımı.endüstriyel tasarım.04 İç mimarların (dekoratörlerin) faaliyetleri 74. 71. ürünün malzemelerinin.renginin ve yüzey bitirme işlemlerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere ürünlerin kullanımını. giysi.10. pazar cazibesini dikkate alarak. süreçler ve sistemlerin hazırlanmasına fizik kurallarının ve mühendislik ilkelerinin uygulanması . 74. Kapsam dışı olanlar. bkz. 71.01. değerini ve görünümünü optimize eden tasarımları ve özellikleri oluşturma ve geliştirme. giysi. mücevher. . mekanizmasının. . yani makineler. şeklinin.03 Grafik tasarımcılarının faaliyetleri 74. şeklinin.02 Endüstriyel tasarım. ayakkabı. 62.

filmin işlenmesi:+müşteriden alınan negatiflerin veya sinema filmlerinin banyo edilmesi.çevre TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 322 / 374 . Bu daha (uzmanlaşmış) mesleki.bozuk para ile çalışan fotoğraf makinelerinin (self servis) işletilmesi. Kapsam dışı olanlar. gayrimenkul veya turizm amaçlı fotoğrafçılık.güvenlik danışmanları. .+ticari. bilimsel ve teknik yetenek düzeyleri gerektiren faaliyetleri kapsamaktadır ancak genellikle kısa süreli olan süregelen rutin şirket fonksiyonlarını hariç tutmaktadır.şirket komisyonculuk faaliyetleri.. +hava fotoğrafçılığı. basılması ve çoğaltılması.+fotoğraflarla ilgili olarak kopyalama ve onarma veya slayt rötuşlama.+1 saatte baskı yapan fotoğraf dükkanları (fotoğraf makinesi satan dükkanların bir parçası olmayanlar). toplantılar gibi.00 Fotoğrafçılık faaliyetleri 74. .fatura denetimi ve navlun oranı bilgisi. küçük ve orta ölçekli şirketlerin alım ve satımının düzenlenmesi..haritacılık ve uzay bilgi faaliyetleri. moda.09. +slaytların kaplanması.+filmin banyo edilmesi ve fotoğraf basım laboratuarları. 59. . 96.patent komisyonculuğu faaliyetleri (patentlerin alım ve satımı için düzenleme yapılması).12.74.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. yayın. düğünler için portre fotoğrafçılığı. bkz. yani profesyonel uygulamalar dahil. bkz. . bkz.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer profesyonel.. bilimsel ve teknik faaliyetler 74.sinema filmi ve televizyon endüstrileri ile ilgili sinema filmlerinin işlenmesi. bilimsel ve teknik faaliyetler Bu sınıf genellikle ticari müşterilere verilen geniş kapsamlı hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır..9 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer profesyonel.30 Tercüme ve tefsir faaliyetleri 74. okullar. fakat gayrimenkul komisyonculuğu dahil olmamak üzere.30.3 Tercüme ve tefsir faaliyetleri 74. +olayların videoya kaydedilmesi: düğünler. 71.20. mücevher gibi).20 Fotoğrafçılık faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 74.00 Tercüme ve tefsir faaliyetleri 74.gayrimenkul ve sigorta için olanlar hariç ekspertiz faaliyetleri (antika eşyalar.12.ticari amaçlı ve tüketiciye yönelik fotoğraf üretimi:+pasaportlar. ..foto muhabirlerinin faaliyetleri.hava durumu tahmin faaliyetleri.tarım (toprak) bilim (agronomi) danışmanlığı. . . . .

22. 74.10..01 Patent komisyonculuğu faaliyetleri (patentlerin alım ve satımı için düzenleme yapılması) 74.1. 47. 88. mühendislik ve idari danışmanlık dışındaki danışmanlık faaliyetleri.02 Mimarlık. 74. bkz.12. 45. 71. 47. 73.11. bkz.. mühendislik ve idari danışmanlık dışındaki danışmanlık faaliyetleri 74. deniz ekspertiz ve sürveyör faaliyetleri 74. 71. .90.91.04 Navlun komisyoncuları 74..çevrimiçi müzayede faaliyetleri. bkz. . bkz. .20.1. bkz.. bkz..kullanılmış motorlu taşıtların müzayede yoluyla toptan satışı.05 Puantajlama faaliyetleri 74..99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer profesyonel.90. 82.90. 70. 71.endüstriyel tasarım ve makine tasarımı.idari danışmanların faaliyetleri.. bkz. Kapsam dışı olanlar. .99.bağımsız müzayedecilerin faaliyetleri. . bkz.06 Gemi klas müesseseleri.90. bkz. 82.defter tutma faaliyetleri.mimarlık. 82.kesin hesap araştırma faaliyetleri.tüketici kredisi ve borç danışmanlığı.90.müzayede salonlarının faaliyetleri (perakende).31.yiyecek üretiminde veteriner muayene ve denetimi. 73.stand ve diğer teşhir bina ve inşaatlarının oluşturulması.gayrimenkul simsarlarının faaliyetleri. bkz. bkz.11. bkz.99. 68.20.03 Forvarder faaliyetleri 74. 69.30. bilimsel ve teknik faaliyetler 75 Veterinerlik hizmetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 323 / 374 . .diğer teknik danışmanlıklar.müşteri bağlılık programlarının yönetilmesi.90.99..mimarlık ve mühendislik danışmanlarının faaliyetleri. bkz.90.danışmanlığı.reklam ve diğer reklam tasarımlarının teşhir edilmesi.90.toplantı ve ticari gösteri organizatörlerinin faaliyetleri. bkz. bkz.

sürü test hizmetleri. .00 Veterinerlik hizmetleri 77 Kiralama ve leasing faaliyetleri Bu bölüm müşteriler için periyodik bir kiralama veya leasing ödemesi karşılığında otomobiller.62.1 Motorlu taşıtların kiralanması ve leasingi 77.0 Veterinerlik hizmetleri 75. 77.00 Veterinerlik hizmetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. bu teçhizatla gerçekleştirilen faaliyetlere tekabül eden sınıflara bakınız. .09. örneğin inşaat (kısım F).11 Hafif motorlu taşıtların ve arabaların kiralanması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 324 / 374 . bkz.suni dölleme ile ilgili faaliyetler.Bu bölüm çiftlik hayvanları veya evcil hayvanlar için hayvan sağlık bakım ve kontrol hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır. bkz. köpek kulübelerinin veya evlerin ziyareti sırasında olduğu kadar. 01.Bu faaliyetler nitelikli veterinerler tarafından çiftliklerin.00.gayrimenkul kiralanması. 01. 75. . . 75. bkz. bkz. Bu aynı zamanda hayvan ambulans hizmetlerini de kapsamaktadır.sağlık bakımı olmaksızın evcil hayvan yatılı faaliyetleri.koyunların kırpılması. . . bkz. bkz. tüketim malları. Kısım L. veteriner hastanelerindeki nitelikli veterinerler tarafından kendi danışma ve muayenehane odaları veya başka bir yerde yerine getirilmektedir.operatör ile birlikte teçhizatın kiralanması. (2) eğlence ve spor teçhizatının ve kişisel ve ev teçhizatının kiralanması. çobanlık hizmetleri.sağlık bakımı olmaksızın yatılı hayvan çiftlikleri. .hayvan çiftlikleri için hayvan sağlık bakımı ve kontrolü faaliyetleri. . Bu hizmetler. 64. çiftliklerin. bilgisayarlar.91. 01. maddi ve finans dışı maddi olmayan varlıkların kiralanması ve leasingini kapsamaktadır.Operasyonel leasingin yalnızca sağlanması bu kısma dahil olmaktadır Kapsam dışı olanlar. bkz.evcil hayvanlar için hayvan sağlık bakımı ve kontrolü faaliyetleri. sürü gütme hizmetleri.62.finansal leasing. alt bölümlere ayrılabilmektedir: (1) motorlu taşıtların kiralanması. 96. (3) diğer taşıma teçhizatını kapsamak üzere işletme faaliyetleri için kullanılan türdeki diğer makine ve teçhizatın leasingi ve (4) kişisel hakların (sahiplik hakkı olan ürünlerin) ve benzeri ürünlerin kiralanması.62. ve endüstri makineleri ve teçhizatı gibi geniş kapsamlı bir dizi maddi malları içermek üzere. köpek kulübelerinin veya evlerinin ziyaret edilmesi durumunda ve ayrıca veteriner hastanelerinde çalıştıklarında kendi muayene odalarında veya başka bir yerde gerçekleştirilmektedir. Bu. ulaştırma (kısım H). . 01. kümes hayvanlarının iğdiş edilmesi.62.

+eğlence taşıtları. .32.00 Hafif motorlu taşıtların ve arabaların kiralanması 77. bkz.12 Kamyonların kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 77.ağır eşya taşıtlarının veya kamyonlarının sürücü ile birlikte kiralanması veya leasingi.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.99 Diğer kamyonların kiralanması ve leasingi 77.5 tondan daha fazla) 77. Kapsam dışı olanlar. 49. 77. 77.01 Kamyonlar. römorklar veya ağır motorlu taşıtlar (3.5 tondan daha fazla).otomobillerin ve hafif motorlu taşıtların sürücü ile birlikte kiralanması veya leasingi.21 Eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi Bu sınıf eğlence ve spor teçhizatının kiralanmasını kapsamaktadır: .12. .taşıtların izleyen türlerinin kiralanması ve operasyonel leasingi: +kamyonlar. Kimi durumlarda eşyaların daha uzun süreler için kiralanabilmelerine rağmen faaliyetler genellikle eşyaların kısa süreli kiralanmasını kapsamaktadır.2 Kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi Bu grup. bkz.kayaklar.bisikletler. . . römorklar veya ağır motorlu taşıtlar (3.02 Eğlence taşıtları 77.12. .39.aşağıdaki taşıtların kiralanması ve operasyonel leasing: +sürücüsüz olarak yolcu arabaları ve diğer hafif motorlu taşıtlar (3.11.diğer spor teçhizatı.5 tondan daha az). yelkenliler. eğlence ve spor teçhizatının ve video kasetlerinin kiralanmasının yanı sıra kişisel ve ev eşyalarının kiralanmasını kapsamaktadır. .gezi tekneleri. 49.12. 49. Kapsam dışı olanlar. . .plaj sandalyeleri ve şemsiyeleri. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 325 / 374 .41. kanolar.

video kasetlerinin ve disklerin kiralanması. 77.otomobillerin. . bkz.33.30. 77..10. 77. DVD`lerin ve benzerlerinin kiralamasını kapsamaktadır. +evde kullanım için elektronik teçhizat. 77. .29.31 Tarımsal makine ve teçhizatın kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.50. +çiçekler ve bitkiler. 77.ofis mobilyalarının kiralanması. Kapsam dışı olanlar. elektrikli aletler ve ev eşyaları. 77. 96.01.çamaşırhalerden çamaşır. bkz.1. teçhizat ve eşyanın kiralanması ve leasingi 77. müzikal aletler. bkz. mutfak ve yemek takımı.b. römorkların ve eğlence taşıtlarının sürücüsüz olarak kiralanması. iş üniforması ve ilgili unsurların sağlanması.s. CD`lerin. plakların. . +kitaplar. 77. bkz.eğlence ve spor eşyalarının kiralanması. 77. bkz. kamyonların.00 Video kasetlerin ve disklerin kiralanması 77.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi 77.video kasetlerinin ve plakların kiralanması. giyecek ve ayakkabı. bkz.29. 77.gezinti botlarının ve yelkenli botların mürettebatıyla birlikte kiralanması.hanehalkları veya sanayiler için ev veya kişisel eşyaların her türlüsünün kiralanması (eğlence ve spor teçhizatının kiralanması hariç olmak üzere): +tekstil.y.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . 93. bkz. +mobilya.29. gazeteler ve dergiler.39. diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması.operatörsüz olarak tarım ve ormancılık makine ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 326 / 374 . . 50.22. .21. +bir hobi olarak amatörler tarafından kullanılan ev onarımı için aletler gibi makine ve teçhizat.motosikletler ve karavanların sürücüsüz olarak kiralanması.eğlence tesislerinin bir parçası olarak eğlence ve spor teçhizatının kiralanması. bkz. .21. . .22 Video kasetlerin ve disklerin kiralanması Bu sınıf video kasetlerin. çömlek ve cam.3 Diğer makine.22. +mücevher.00 Eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi 77. bkz. 77. . .22. dekor ve kostümler.Kapsam dışı olanlar.

77.00 İnşaat ve yeraltı mühendisliği makine ve teçhizatının kiralanması ve leasingi 77. Kapsam dışı olanlar.00 Tarımsal makine ve teçhizatın kiralanması ve leasingi 77.+ büro mobilyaları. bkz.34 Su taşımacılığı araçlarının kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.operatör ile birlikte inşaat ve inşaat mühendisliği makine ve teçhizatının kiralanması. bölüm 50.- TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 327 / 374 . + muhasebe makineleri ve teçhizatı: yazarkasa. . Kapsam dışı olanlar.su taşımacılığı teçhizatının operatör ile birlikte kiralanması.31. +kurma ve sökme hariç yapı iskeleleri ve çalışma platformları.32 İnşaat ve yeraltı mühendisliği makine ve teçhizatının kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 Büro makine ve teçhizatının (bilgisayarlar dahil) kiralanması ve leasingi 77. 77. . bkz. 02. .30`dakilerle üretilen ürünler. 77.teçhizatlarının kiralanması ve operasyonel leasingi: +örneğin tarımsal traktörler ve benzerleri gibi sınıf 28. . bkz. + çoğaltma makineleri.operatörü olmaksızın büro makine ve teçhizatının kiralanması ve operasyonel leasingi: + bilgisayar ve bilgisayar çevre donanımları.operatörsüz olarak inşaat ve yeraltı inşaatı makine ve teçhizatının kiralanması ve operasyonel leasingi: +vinç kamyonları.tarım ve orman makine ve teçhizatlarının operatör ile birlikte kiralanması. Kapsam dışı olanlar.operatör olmaksızın su taşımacılığı teçhizatının kiralanması ve operasyonel leasingi: + ticari botlar ve gemiler. 01. 43. .32. . daktilolar ve kelime işlem makineleri.40.33 Büro makine ve teçhizatının (bilgisayarlar dahil) kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.61.33. elektronik hesap makinesi ve benzerleri.

77. + profesyonel radyo.01 Yat işletmeciliği 77. televizyon ve iletişim teçhizatı.+ madencilik ve petrol çıkarma alanı teçhizatı. + ölçüm ve denetim teçhizatı.operatörsüz olarak genellikle endüstriler tarafından sermaye malları olarak kullanılan diğer makine ve teçhizatın kiralanması ve operasyonel leasingi:+ motorlar ve türbinler.+ takım tezgahları. + profesyonel radyo.hava taşımacılık teçhizatının operatör ile birlikte kiralanması. bölüm 51. 77..tarımsal ve orman makine ve teçhizatının kiralanması. .21 77.39 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine.+ takım tezgahları.39. + sinema filmi prodüksiyon teçhizatı. 77.33. . bkz.sürücüsüz olarak kara taşımacılığı teçhizatının (motorlu taşıtlar hariç) kiralanması ve operasyonel leasingi:+ motosiklet.32.+ madencilik ve petrol çıkarma alanı teçhizatı.bisikletlerin kiralanması. büro makineleri ile teçhizatının kiralanması. Kapsam dışı olanlar. . bkz. + ölçüm ve denetim teçhizatı.01 Operatörsüz olarak genellikle endüstriler tarafından sermaye malları olarak kullanılan diğer makine ve teçhizatın kiralanması ve operasyonel leasingi motorlar ve türbinler. karavan ve kamp araçları vb.35 Hava taşımacığı araçlarının kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 Hava taşımacığı araçlarının kiralanması ve leasingi 77. bkz.31. + demiryolu taşıtları. . ticari ve endüstriyel makineler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 328 / 374 . . Kapsam dışı olanlar. teçhizat ve eşyaların kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.bilgisayarlar dahil olmak üzere. 77.inşaat ve yeraltı inşaat makine ve teçhizatının kiralanması.. bkz. + sıcak hava balonları. + sinema filmi prodüksiyon teçhizatı.02 Gezinti tekneleri işletmeciliği 77.34. . 77.21. bkz. 77. bkz. + diğer bilimsel.34. televizyon ve iletişim teçhizatı.35.operatör olmaksızın hava taşımacılık teçhizatının kiralanması ve operasyonel leasingi:+ uçaklar. ticari ve endüstriyel makineler.gezinti teknelerinin kiralanması. 77. + diğer bilimsel. .

Bugünkü sahipleri bu ürünleri vücuda getirmiş ya da getirmemiş olabilirler. 77.77.telif hakkı saklı olan çalışmaların üretimi.hakların kazanımı ve ilan edilmesi.40 Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında. + demiryolu taşıtları..3. bkz. film). 77.02 Sürücüsüz olarak kara taşımacılığı teçhizatının (motorlu taşıtlar hariç) kiralanması ve operasyonel leasingi motosiklet. istihdam acentelerinin çalışanları hariç olmak üzere. gruplar 77. .gayrimenkulün leasingi. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 329 / 374 ..00 Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında.kişisel hakların (sahiplik hakkı olan ürünlerin) ve benzeri ürünlerin leasingi (kitaplar veya bilgisayar yazılımı gibi telif hakkı saklı olan çalışmalar hariç olmak üzere). Bu ürünlerin kiralanması çeşitli şekillerde olabilir. bir telif ücreti veya lisans ücreti ödenen ürün sahibine (yani varlık sahibine) kişisel hakların (sahiplik hakkı olan ürünlerin) ve benzeri ürünlerin kullanılması için diğer kişilere izin verilmesi faaliyetlerini kapsamaktadır. bkz. Kapsam dışı olanlar. 77. 59. fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi 77.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine.+ ticari markalar ve hizmet markaları.39. yeniden üretim için izin verilmesi.39. fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi Bu sınıf. fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi 78 İstihdam faaliyetleri Bu bölüm. teçhizat ve eşyaların kiralanması ve leasingi 77. karavan ve kamp araçları vb. + imtiyaz sözleşmeleri.1. bölüm 58. + maden çıkarımı -ve değer biçme.40. sonraki süreçler ve ürünlerde kullanım. 77. örneğin. bkz.4 Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında. bilgisayar yazılımı. + marka adları. bkz. .20. . bir ayrıcalık hakkı uyarınca çalışan işletmeler gibi. boş iş kadrolarının listelenmesi. yeniden üretimi ve dağıtılması (kitaplar.2. bölüm 58 ve 59. 68..maddi varlıkların leasingi.aşağıdakilerin kullanılması için telif veya lisans ücretlerinin alınması:+ patentli varlıklar. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

oyuncu seçme ajansları ve bürolarının faaliyetleri. bkz.online işçi yerleştirme kurumlarının faaliyetleri. 78.90.10 İşe girecek kişilerin seçimi ve yerleştirilmesi faaliyetleri Bu sınıf. . Kapsam dışacenı olanlar.idari araştırma ve yerleştirmefaaliyetleri..10.01 İdari yerleştirme ve araştırma faaliyetleri dahil olmak üzere personel araştırması. seçimi.bağımsız sanatçılar için aracılık faaliyetleri.1 İşe girecek kişilerin seçimi ve yerleştirilmesi faaliyetleri 78.2 Geçici iş bulma kurumlarının faaliyetleri 78.10. 74. 74. Bubölüm aşağıdakileri kapsamaktadır:. tiyatrotik rol dağıtım ajansları. . Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.oyunculuk ajanslarının faaliyetleri.istihdam amacıyla başvuranların önerilmesi veya işe yerleştirilmesi. Kapsam dışı olanlar.99 Diğer işe girecek kişilerin seçimi ve yerleştirilmesi faaliyetleri 78. gönderilmesi ve yerleştirilmesi faaliyetleri.kişisel tiyatrotik veya sanatsal aracılar veya acentelerinin faaliyetleri.. geçici olarak onun yerini almak veya işgücüne katkıda bulunmak için sınırlı zaman TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 330 / 374 . seçimi. müşterinin işgücünü desteklemek amacıyla sınırlı bir süre için müşterilerin işyerlerine personel temin edilmesi faaliyetleri ile diğer insan kaynaklarının sağlanması faaliyetlerini kapsamaktadır.20 Geçici iş bulma kurumlarının faaliyetleri Bu sınıf.10..idari yerleştirme ve araştırma faaliyetleri dahil olmak üzere personel araştırması. istihdam kadrolarının listelenmesi ve başvuran veya yerleştirilen kişilerin iş ve işçi bulma kurumu çalışanları olmaması halinde istihdam için adayların başvurusu ve yerleştirilmesini kapsamaktadır.90. örneğin. 78. gönderilmesi ve yerleştirilmesi faaliyetleri 78. . bkz.02 Oyuncu seçme ajansları ve bürolarının faaliyetleri tiyatrotik rol dağıtım ajansları 78.

burada sınıflandırılan birimler. Bununla birlikte. turların düzenlenmesi ve bir araya getirilmesi faaliyetini kapsamaktadır. taşımacılık ve konaklama hizmetlerinin satışı ile iştigal eden ajansların faaliyetini. Kapsam dışı olanlar.00 Geçici iş bulma kurumlarının faaliyetleri 78. ancak bunlar çalışanların yönetim ve denetiminden sorumlu değildir.3 Diğer insan kaynaklarının sağlanması 78.20. örneğin. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 331 / 374 .sürecinde müşteri işletmelere aynı zamanda geçici yardım hizmet biriminin çalışanı olan işçilerin sağlanması faaliyetlerini kapsamaktadır. ve diğer rezervasyon hizmetleri dahil olmak üzere seyahatle ilgili diğer hizmetleri kapsamaktadır. bkz. bu işletmelerin ayrı ayrı ekonomik faaliyetleri içerisindeki sınıfa bakınız. vergiler. uzun dönemli veya sürekli olarak gerçekleştirilmekte olup. Ayrıca turist rehberliği ve turizme destek faaliyetleri de buna dahil olmaktadır. 79.alıcıların işgücüne sürekli olarak yerine yerleştirme ya da katkıda bulunmak amacıyla insan kaynaklarının sağlanması.30.. örneğin tur operatörleri.1 Seyahat acentesi ve tur operatörlerinin faaliyetleri Bu grup. 78. Burada sınıflandırılan birimler bordrolar. ve diğer mali ve insan kaynakları konuları ile ilgili hususlarda çalışanlar için işvereni resmi olarak temsil etmektedirler. tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ile ilgili faaliyetler Bu bölüm. temel olarak halk ve ticari müşteriler için asıl olarak seyahat.20.işletmelerin denetimi veya yönetimi ile birlikte insan kaynakları fonksiyonlarının sağlanması. seyahat acenteleri aracılığıyla veya doğrudan temsilciler tarafından satılan. tur. 78. turların düzenlenmesi ve bir araya getirilmesi faaliyeti. 78. temel olarak halk ve ticari müşteriler için asıl olarak seyahat. taşımacılık ve konaklama hizmetlerinin satışı ile iştigal eden acentelerin faaliyetini. bu koşullarla ilgili eleman (personel) idare işleri ve insan kaynakları için çok geniş bir alana karşılık gelmektedir. tur operatörleri. burada sınıflandırılan birimler müşterilerin çalışma alanlarında işçilere ilişkin olarak doğrudan denetim sağlamazlar. tur. türüne özgü olarak.30 Diğer insan kaynaklarının sağlanması Bu sınıf.00 Diğer insan kaynaklarının sağlanması 79 Seyahat acentesi. seyahat acenteleri aracılığıyla veya doğrudan temsilciler tarafından satılan. müşteri işletmeler için insan kaynakları sağlanması faaliyetlerini kapsamaktadır. İnsan kaynaklarının sağlanması.

kongre ve konferans benzeri etkinliklerin yönetimi ve düzenlenmesi.+ taşımacılık.. taşımacılık ve konaklama hizmetlerinin satışı ile iştigal eden ajansların faaliyetini kapsamaktadır..tiyatro.12. spor ve diğer eğlence ve davet etkinlikleri için bilet satılması faaliyetleri.seyahat acenteleri aracılığıyla veya doğrudan temsilciler tarafından satılan turların düzenlenmesi ve bir araya getirilmesi. restoranlar. 79.11 ve 79. araba kiralama.79. müzik ve spor etkinlikleri.90.ziyaretçiler için danışmanlık.+konaklama.90. eğlence ve spor ve benzerleri için yer ayırma (rezervasyon).+ turist rehberliği faaliyetleri. +müzelerin.9 Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler 79.+taşımacılık... +yiyecek.toplantı.ortak devre mülk hizmetleri.02 Düzenli sefer yapan gemi acenteleri 79..12. Turlar aşağıdakilerin herhangi birini veya tümünükapsayabilmektedir.00 Tur operatörü faaliyetleri 79.90. tarihsel veya kültürel alanların ziyaret edilmesi. 79.01 Konteyner gemi acenteleri 79. Kapsam dışı olanlar. oteller.11. bkz.seyahat acentelerinin ve tur operatörlerinin faaliyetleri. tur. sınıflar 79.turizme destek faaliyetleri.90 Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 82.00 Seyahat acentesi faaliyetleri 79. 79.30. . . tiyatro. aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.+ziyaretçiler için gezilerle ilgili bilgi sağlanması.12 Tur operatörü faaliyetleri Bu sınıf. halk ve ticari müşteriler için toptan veya perakende satış temeline dayalı olarak başlıca seyahat.03 Düzensiz sefer yapan gemi acenteleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 332 / 374 .11 Seyahat acentesi faaliyetleri Bu sınıf.

para.parmak izi alınması hizmetleri. bunlar bu bölümden hariç tutulmaktadır ve perakende satış içerisinde sınıflandırılmaktadır. koruma ve karakol hizmetleri.24. inşaat vb.yalan makinesi hizmetleri.2 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri 80. ancak genellikle satış. Eğer. para.kamu düzeni ve güvenliği faaliyetleri.kurulumu ve bakımı dahil olmak üzere. 84. veya diğer değerli şeylerin geçişinde bu gibi değerlerin korunması için personel ve teçhizatla birlikte toplanması ve dağıtımı. . Kapsam dışı olanlar. hırsız ve yangın alarmları. örneğin. çünkü bu faaliyetlerin başlıca amacı uzmanlık bilgisinin aktarılması değildir.04 Kıyı gemi acenteleri N-İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ Bu kısım işletmelerin genel işleyişini destekleyen pek çok faaliyeti kapsamaktadır. elektronik güvenlik TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 333 / 374 . . bkz. sonraki içerikler ayrı olarak sağlanmaktaysa. örneğin. montaj ve onarım hizmetlerini de kapsamaktadır. .00 Özel güvenlik faaliyetleri 80.10. Bu faaliyetler kısım M`de yer alan faaliyetlerden farklılaşmaktadır. 80.10 Özel güvenlik faaliyetleri Bu sınıf.zırhlı otomobil hizmetleri.90. . bu sistemlerin uzaktan kontrolüne odaklı faaliyetlerde elektronik güvenlik alarm sistemlerinin çalışması.güvenlik görevlilerinin hizmetleri. 80 Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri Bu bölüm güvenlik ile ilgili hizmetleri kapsamaktadır. . 80.20 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. makbuz.koruma hizmetleri.1 Özel güvenlik faaliyetleri 80.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. örneğin. aşağıdakilerden bir veya birden fazlasının sağlanmasını kapsamaktadır: Koruma ve karakol hizmetleri.79. soruşturma ve detektiflik hizmetleri. makbuz.. veya diğer değerli şeylerin geçişinde bu gibi değerlerin korunması için personel ve teçhizatla birlikte toplanması ve dağıtımı. .

20. Bu faaliyetleri yerine getiren birimler bu gibi güvenlik sistemlerinin. trenlerin. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 334 / 374 .24. . 74. kasaların ve güvenlik bölmelerinin özel mağazalarda perakende satışı. binalar. karayolu ve deniz tankerlerinin içlerinin temizliği faaliyetlerini. . caddelerin süpürülmesi. bir müşterinin tesisleri içerisinde yer alan her tür binanın iç ve dış temizliği.00 Soruşturma faaliyetleri 81 Binalar ve çevre düzenlemesi faaliyetleri Bu bölüm. bkz. gemiler. 43.3 Soruşturma faaliyetleri 80. 47. koruma ve güvenlik. bakım. ve mekanik veya elektronik kilitleme cihazlarının. 84. çöplerin yok edilmesi.montaj. kamu düzeni ve güvenlik faaliyetleri. kar ve buzun kaldırılması.soruşturma ve dedektiflik hizmet faaliyetleri. Bu hizmetler. . havuzlar.güvenlik danışmanları. endüstri makinelerinin temizliği. Kapsam dışı olanlar.anahtar çoğaltma hizmetlerinin sağlanması. trenler ve benzerleri için dezenfekte ve imha faaliyetlerini. . kasaların ve güvenlik bölmelerinin satışı ile de ilgilenmektedirler. çevre düzenleme ve bakım hizmetlerinin sağlanması ve bu hizmetlerin çevre düzenlemesi planları ve/veya kaldırım inşaatları (örneğin montaj).kontrol. yeniden inşa. onarım. parmaklıklar. 95. .30 Soruşturma faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. bir müşterinin tesisleri içerisinde destek hizmetlerinin bir kombinasyonunun sağlanmasını kapsamaktadır. 81.21.59. hırsız ve yangın alarmı benzeri güvenlik sistemlerinin kurulumu.30.90 .müşteri türünden veya soruşturma amacından bağımsız olarak tüm özel dedektiflerin faaliyetleri. bkz. istinat duvarları. şişelerin temizliği.00 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri 80. . elektrikli güvenlik alarm sistemlerinin. mekanik veya elektronik kilitleme cihazlarının. ve benzer yapıların düzenlenmesi gibi destek hizmetlerinin bir bileşiminin sağlanması benzeri belli sayıda genel destek hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır.10 Bağlı tesisler destek hizmetleri Bu sınıf. mekanik veya elektronik kilitleme cihazlarının. 80. . uçakların ve benzerlerinin temizliği.1 Bağlı tesisler destek hizmetleri 81. kasaların ve güvenlik bölmelerinin kurulumu.alarm sistemlerinin kontrolü ve uzaktan kontrolü.daha sonra kontrol olmaksızın. kurulum veya bakım hizmetleri olmaksızın. bkz. hırsız ve yangın alarmları gibi. 80.29. otobüslerin. bkz. döşemeler. genel iç temizlik.

bkz. ısıtma) yalnızca birinin sağlanması fonksiyonu..21. veya hastane.tarımsal zararlıların kontrolü. . 81. . genel iç temizlik hizmetleri) veya görevlerin (örneğin. . ve diğer işletme ve mesleki binalar ve çok birimli yerleşim binaları. Kapsam dışı olanlar. caddelerin süpürülmesi. 81. bkz. örneğin: bürolar. Bu yardımcı faaliyetler.21 Binaların genel temizliği Bu sınıf. sağlanan hizmete göre uygun sınıfa bakınız. örneğin çimlerin temizlenmesi. 62. . bkz. havalandırma kanallarının. bkz. ocakların.kuruluşlar.. 01.03. binalar için uzman temizlik faaliyetlerini veya diğer uzman temizlik faaliyetlerini. . .2 Temizlik faaliyetleri Bu grup. maden. her türlü binanın genel iç temizliği. 81. kalorifer kazanlarının. binalar ve endüstri makineleri için dezenfekte ve imha faaliyetlerini. çamaşırhane ve tesisler içerisinde yardımcı işlemlerle ilgili hizmetleri kapsamaktadır. . 84.. . buhar kazanlarının. egzoz ünitelerinin temizlenmesi gibi. binaların dış temizliği faaliyetlerini.bir müşterinin bilgisayar sistemleri ve/veya veri işleme olanaklarının yerinde idare edilmesi ve çalıştırılmasının sağlanması..00 Bağlı tesisler destek hizmetleri 81. her tür binanın genel (uzmanlaşmamış) temizliği faaliyetlerini kapsamaktadır. bkz.halı ve kilim yıkanması. şişelerin temizliği.01 81. tül ve perdelerin temizliği.daireler veya apartmanlar. 43.özel iç temizlik faaliyetleri.21.posta dağıtımı.daireler veya apartmanlar.dükkanlar.buhar arıtımı. kar ve buzun kaldırılmasını kapsamaktadır. 43.61. . restoran.39..10. 96. işletilen birimin sınıfına bakınız.01 Her tür binanın genel (uzmanlaşmamış) temizliği bürolar. müşterinin işi veya faaliyetleri içerisinde yer almayan veyahut bunlardan sorumlu olmayan fonksiyonel personel tarafından gerçekleştirilmektedir.yardımcı hizmetlerin (örneğin. bkz. binaların dış cepheleri (İnşaat) için kum atılması ve benzer faaliyetler. ve diğer işletme ve mesleki binalar ve çok birimli yerleşim binaları 81.kuruluşlar.müşterinin kuruluşunun tümüyle işletilmesi için idarecilerin ve fonksiyonel personelin sağlanması. . Bu faaliyetler pencereler veya geçitler gibi ortak dış alanları kapsamakla birlikte daha çok iç temizliktir. şöminelerin. bkz.99.02 Diğer işletme ve mesleki binalar ve çok TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 335 / 374 . endüstri makinelerinin temizliği.fabrikalar.. fırınların. resepsiyon. karayolu ve deniz tankerlerinin içlerinin temizliği faaliyetlerini. . Kapsam dışı olanlar. Kapsam dışı olanlar.22.bir sözleşme veya ücret bazında ıslah evlerinin işletilmesi.yeni binaların inşaat sonrasında temizlenmesi.23.fabrikalar. örneğin bir otel.dükkanlar.

endüstriyel makinelerin temizliği. diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri 81. fırınların. pencere temizliği.02 Pencere temizliği. .22. kuruluşlar ve diğer işletmeler ve mesleki binalar ve çok birimli yerleşim binaları dahil olmak üzere. diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri.22. havalandırma kanallarının. buharla temizleme ve püskürtme ve benzer faaliyetler.01 Ofisler. 43. kuruluşlar ve diğer işletmeler ve mesleki binalar ve çok birimli yerleşim binaları dahil olmak üzere. dükkanlar. kalorifer kazanlarının. fırınların. Kapsam dışı olanlar.birimli yerleşim binaları 81.22.03 Endüstriyel makinelerin temizliği 81. egzoz ünitelerinin temizlenmesi gibi binalar için özel temizlikfaaliyetleri 81. dükkanlar. ocakların.bys.ofisler. bkz.karayolu ve deniz tankerlerinin içlerinin temizliği. .99. havalandırma kanallarının. 81. fabrikalar.bina dış yüzeyleri için. fabrikalar.yüzme havuzlarının temizliği ve bakımı hizmetleri. uçakların ve benzerlerinin temizliği. otobüslerin.trenlerin. çimlerin temizlenmesi ve şöminelerin. her türlü binanın dış temizliği.22 Diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri Bu sınıf şu faaliyetleri kapsamaktadır: .22. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 336 / 374 . çimlerin temizlenmesi ve şöminelerin. . buhar kazanlarının.99 bys. .29 Diğer temizlik faaliyetleri Bu sınıf şu faaliyetleri kapsamaktadır: . her türlü binanın dış temizliği 81. kalorifer kazanlarının. buhar kazanlarının. ocakların. . egzoz ünitelerinin temizlenmesi gibi binalar için özel temizlikfaaliyetleri.

99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer temizlik faaliyetleri 81.b. tren hatları ve tramvay hatları. bkz. havaalanları).şişelerin temizliği. .30 Çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.29.otomobil temizliği.29.29.29.başka yerde sınıflandırılmamış diğer temizlik faaliyetleri.+kamu ve yarı kamusal binalar (okullar.caddelerin süpürülmesi ve kar ve buzun kaldırılması.+sanayi ve ticari binalar.aşağıdakilerin dikim. su kanalları. yeşil alanlar.+aşağıdakiler için yeşil alanlar:+binalar (çatı bahçeleri.3 Çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri 81. ev içindeki TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 337 / 374 .). . otobüslerin.61.29. araba yıkama. Kapsam dışı olanlar. uçakların ve benzerlerinin temizliği 81.01 Yüzme havuzlarının temizliği ve bakımı hizmetleri 81. .03 Karayolu ve deniz tankerlerinin içlerinin temizliği 81.). 01. +belediyeye ait alanlar (parklar. 81.tarımsal zararlıların kontrolü. bina cephesi yeşil alanları. mezarlıklar v.05 Caddelerin süpürülmesi ve kar ve buzun kaldırılması 81.29. hastaneler. bakım ve onarımı:+aşağıdakiler için parklar ve bahçeler. . +karayolu yeşil alanları (yollar. bkz.+özel ve kamu konutları.dezenfekte ve imha faaliyetleri. 45.02 Trenlerin.20. kilise binaları v. . .04 Dezenfekte ve imha faaliyetleri 81. idari binalar.b.

hastaneler.ticari üretim ve bitkilerin.gürültü.30. hendekler. yeşil alanlar. 01.+özel ve kamu konutları. mezarlıklar v. erozyon.99 Diğer çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri 82 Büro yönetimi.1 Büro yönetimi ve destek faaliyetleri Bu grup. örneğin bir sözleşme veya ücret temelinde diğerleri için finansal planlama.61.11 bkz.Bu bölümde sınıflandırılan birimler bir şirketin tüm işlevlerini yerine getirmek için fonksiyonel personel sağlamamaktadırlar. havaalanları).+spor alanları. (futbol sahaları.Bu grup aynı zamanda diğerleri için bir sözleşme veya ücret temelinde şirketlerin ve organizasyonların geleneksel olarak kendileri için yaptıkları devam eden rutin işler olan destek faaliyetlerini kapsamaktadır.+aşağıdakiler için yeşil alanlar:+binalar (çatı bahçeleri. yüzme havuzları. tren hatları ve tramvay hatları. göletler. bkz. (futbol sahaları. Kapsam dışı olanlar. 81. bölümler 01. . +belediyeye ait alanlar (parklar. güneş banyosu için çimenler ve diğer eğlence parkları.30. kısım F. 02. rüzgar. . bir sözleşme veya ücret temelinde devam eden rutin işlerin yanı sıra bir dizi günlük yönetim hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır. .Bu grupta sınıflandırılan birimler bir şirketin tüm işlevlerini yerine getirmek için fonksiyonel personel sağlamamaktadırlar. Bu faaliyetlerin belirli bir yönüyle iştigal eden birimler bu belirli faaliyetegöresınıflandırılmaktadırlar. ırmaklar. .10. ağaçların ticari üretimi için dikim.b.Bu bölüm aynı zamanda tipik olarak başka bir yerde sınıflandırılmamış olan işletmelere sağlanan tüm destek hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır.çevre düzenlemesi ve mimarlık faaliyetleri. hendekler. +karayolu yeşil alanları (yollar. ırmaklar. +durağan ve akan sular (havuzlar. bir dizi günlük büro yönetim hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır. fabrika kanalizasyon sistemleri).bahçeler).01 Dikim.11 Ortak büro yönetim hizmeti faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 338 / 374 . bina cephesi yeşil alanları.). 02. görüş ve manzaranın korunması için bitkiler. dalgalı alanlar. golf pistleri gibi) oyun alanları.tarımsal kullanım için uygun ekolojik düzen içerisinde toprağın korunması.+kamu ve yarı kamusal binalar (okullar. +durağan ve akan sular (havuzlar.).çevre düzenlemesi amacıyla gerçekleştirilen inşaat faaliyetleri.ağaç fidanlıkları ve orman ağaç fidanlıkları. 71. personel ve fiziksel dağıtım ve lojistik. su kanalları. yüzme havuzları. bakım ve onarım şağıdakiler için parklar ve bahçeler. fabrika kanalizasyon sistemleri) 81. bkz. faturalama ve kayıtların tutulması. . bkz. 82. göletler. 01. ev içindeki bahçeler). büro desteği ve diğer şirket destek faaliyetleri Bu bölüm.b.+spor alanları. idari binalar. golf pistleri gibi) oyun alanları..+sanayi ve ticari binalar. 82. dalgalı alanlar. bkz. güneş banyosu için çimenler ve diğer eğlence parkları.30. kilise binaları v.

dokümanın redaksiyonu ve düzeltilmesi.99.13. baskı öncesi hizmetler..bu faaliyetlerin sadece belirli bir kısmının sağlanması.11.dokümanların basımı (ofset baskı. bu belirli faaliyete göre sınıfa bakınız. Kapsam dışı olanlar.19.malları veya hizmetleri potansiyel müşterilere satmak veya pazarlamak.operatör kişiler.19 Fotokopi. örneğin ofset baskı.00 Ortak büro yönetim hizmeti faaliyetleri 82. hızlı basım.dokümanların uyarlanması. . .çoğaltma. Buraya dahil olan doküman kopyalama/basım faaliyetleri yalnızca kısa süreli türdeki basım faaliyetlerini kapsamaktadır. . bkz. müşteriler için piyasa araştırması veya kamuoyu araştırması ve benzer faaliyetleri gerçekleştirmek için benzer yöntemler kullanan gidençağrımerkezleri.. bir sözleşme veya ücret temelinde diğerleri için resepsiyon.b. hızlı baskı v. . Kapsam dışı olanlar. 78.20 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri Bu sınıf aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır:.. bilgisayar telefon entegrasyonu. 73.. ve diğer sekreterya hizmetleri.00 Fotokopi.11.). bkz. 18..2 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri 82. . çeşitli kopyalama.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. yardım için müşteri taleplerine cevap veren ve müşteri şikayetleri ile ilgilenen benzer yöntemler kullanılarak müşterilerden gelen çağrılara cevap veren gelen çağrı merkezleri. ürün bilgisi sağlayan. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 339 / 374 .doküman hazırlama. 82. bkz. . 82. 82. bkz. bkz.denetim olmaksızın fonksiyonel personel sağlanması. faturalama ve kayıtların tutulması. 18. bkz. personel ve mail hizmetleri gibi günlük ofis yönetim hizmetlerinin bir kombinasyonunun sağlanmasını kapsamaktadır. dijital basım. posta kutusu kiralanmasının sağlanması ve postacılık hizmetleri. doküman hazırlama ve diğer özel büro destek hizmetleri Bu sınıf.basım hizmetleri sağlanmaksızın diğer doküman kopyalama hizmetleri. .ön baskı hizmetleri.posta reklam kampanyalarını geliştirme ve organize etme.99.sekreterya destek hizmetleri.12.genel stenografi hizmetleri. .mektup veya özet yazımı.daktilo ile yazma ve metin işleme.mavi üstüne beyaz baskı. doküman hazırlama ve özel büro destek faaliyetlerini kapsamaktadır. 82. . etkileşimli (interaktif) cevaplama sistemleri veya komut alan. doküman hazırlama ve diğer özel büro destek hizmetleri 82.fotokopi. otomatik çağrı yönlendirme. ..Bu sınıf. mahkeme raporlaması gibi özel stenotip hizmetleri. finansal planlama.

.00 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri 82.9 Başka yerde sınıflandırılmamış şirket destek hizmet faaliyetleri Bu grup..bilgi toplama. 82.30 Kongre ve ticari fuar organizasyonu Bu sınıf. fatura ve borç toplama hizmetleri 82. promosyon ve/veya etkinliklerin düzenlenmesini kapsamaktadır.3 Kongre ve ticari fuar organizasyonu 82.01 Müşterilerden alacaklar için olan ödemelerin ve havale ödemelerinin toplanması örneğin. kongreler. perakendecilere. ve diğerlerine bilgi sağlanması. tahsilat daireleri.82. perakendecilere.00 Kongre ve ticari fuar organizasyonu 82. bu etkinliklerin gerçekleştirildiği tesislerin işletilmesi için yönetim ve personel sağlanması dahil olsun ya da olmasın. konferanslar ve toplantılar. şirketler ve ticari fuarlar. 82.30. örneğin kişilerin kredi ve çalışma geçmişleri. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 340 / 374 . örneğin. fatura ve borç toplama hizmetleri.91 Tahsilat daireleri ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.02 Bilgi toplama örneğin kişilerin kredi ve çalışma geçmişleri. ve diğerlerine bilgi sağlanması. şirketlerin kredi geçmişleri. ve bu kişilerin ve şirketlerin güvenilirliklerinin değerlendirilmesi ihtiyacını duyan finansal kuruluşlara. kredi kayıt büroları ve başka bir yerde sınıflandırılmamış olan şirketlere tipik olarak sağlanan tüm destek faaliyetlerini kapsamaktadır. 82.91. ve bu kişilerin ve şirketlerin güvenilirliklerinin değerlendirilmesi ihtiyacını duyan finansal kuruluşlara. organizasyon. örneğin. şirketlerin kredi geçmişleri.20.91.müşterilerden alacaklar için olan ödemelerin ve havale ödemelerinin toplanması.

+eczanelerde doktorun isteğine göre hazırlanan ilaçların güvenli paketlenmesi.hafif içeceklerin imalatı ve mineral su üretimi.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer şirket destek hizmet faaliyetleri Bu sınıf destek faaliyetlerini kapsamaktadır. genel olarak kamu idaresi tarafından yerine getirilen. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 341 / 374 .91. vergilendirme.bir sözleşme veya ücret temelinde kaynak geliştirme organizasyon hizmetleri.99. 59.00 Paketleme faaliyetleri 82. örneğin:.. ulusal savunma. . . +paket ambalajlama ve hediye paketleme.toplantıların. .99 Diğer tahsilat daireleri ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri 82. konferansların canlı televizyon gösterimlerine eş zamanlı (simültane gibi) alt yazı geçilmesi.başka bir yerde sınıflandırılmamış şirketlere tipik olarak sağlanan diğer destek faaliyetleri.park sayacından madeni paraların toplanması hizmetleri.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer şirket destek hizmet faaliyetleri O-KAMU YÖNETİMİ VE SAVUNMA.film veya bantlara alt yazı veya alt başlık yazılması hizmetlerinin sağlanması.adres kodlama hizmetleri. bkz. ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK Bu kısım. . 11..29.otomatik bir sürece dahil olsun ya da olmasın bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak yapılan paketleme faaliyetleri: +içecekler ve yiyecek dahil olmak üzere.kod basım hizmetleri.borcu ödenmeyen malların geri alınması hizmetleri. 82. . damgalama ve marka basma. hükümet ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır. 82. bkz. örneğin:+mahkeme raporlaması veya stenotip kayıt hizmetleri. bkz.birebir raporlama ve resmi tutanakların stenotip raporlaması ve raporlanan materyallerin sonradan uyarlanmasının sağlanması. 82. Kapsam dışı olanlar.taşımacılık için arızi paketleme faaliyetleri.dokümandan kopya çıkarma hizmetlerinin sağlanması...92 Paketleme faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.. Bu yasama faaliyetleri. bkz.12. kamu düzeni ve güvenliği. 52. alüminyum folyo kaplama). .92.07. +katı maddelerin paketlenmesi (köpüklü ambalaj.82. sıvıların şişelenmesi.bağımsız müzayedecilerin faaliyetleri.19. Kapsam dışı olanlar.+genel stenografi hizmetleri..sadakat programlarının yönetilmesi. +etiketleme. .

12.01. +kültür.. bkz. 84. . 84. 91. 68. bunların paylaştırılmasının denetimi. +sosyal hizmetler.araştırma ve geliştirme politikalarının ve bu alanlarla ilgili fonların idaresi.11 Genel kamu yönetimi faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . Kapsam dışı olanlar. bölgesel ve yerel yapıların idari ve yasal yönetimi. bkz. kısım P). sağlık. 84 Kamu yönetimi ve savunma.13. . 84. .+gümrük idaresi. . 84.hükümet arşivlerinin işletilmesi. öğretimin kendisi dahil değildir (bkz.11.hükümetin çeşitli düzeylerindeki tüm ekonomik ve sosyal planlama ve istatistik hizmetlerinin yönetimi ve uygulanması.ekonomik performans ve rekabet edilebilirliği artırmaya yönelik araştırma ve geliştirme politikalarının yönetimi.tüm (sivil) araştırma ve geliştirme politikalarının ve ortak fonların yönetimi.kişisel iyileştirmeyi hedefleyen programlarının yönetilmesi: +sağlık.1 Ülke yönetimi ve toplumun ekonomik ve sosyal politikalarının yönetimi Bu grup. yasama. NACE içerisinde başka bir yerde sınıflandırılan söz konusu faaliyetlerin bu kısıma dahil olmadığı anlamına gelmektedir. müfredat programı gibi) idaresi bu kısıma dahil olmaktadır. +spor. Örneğin.Araştırma ve geliştirme politikaları ve ortak fonlarla ilgili savunma yönetimi.2. bkz. Bu kısım aynı zamanda. ve bir hapishane veya askeri hastane sağlık (bkz. sosyal ve ekonomik yaşam alanında genel yönetim (hükümetin her seviyesinde yürütme. Benzer şekilde. kişisel refahın artırılmasına yönelik araştırma ve geliştirme politikalarının ve ortak fonların yönetimi. yasal veya kurumsal statü bu kısım içerisinde yer alan bir faaliyet için başlı başına belirleyici faktör değildir.finansal hususların yönetimi ve denetimi:+vergilendirme tasarılarının uygulanması. kısım Q) içerisinde sınıflandırılmaktadır.merkezi. zorunlu sosyal güvenlik 84. . Bir önceki paragrafta doğası gereği belirlenen faaliyet dışında.göçmenlik hizmetlerine dayalı idari programlar ile dışişleri ve hükümet programlarının yanı sıra kanunların ve bunlara uygun düzenlemelerin yasalaştırılması ve hukuki olarak yorumlanmasını kapsamaktadır. denetimler. eğitim.hükümetin kendisine ait veya kullandığı binaların işletilmesi. bkz.22.+mallara ilişkin harç/vergi toplanması ve vergi ihlal incelemesi. .12 Sosyal güvenlik hariç. bkz. finansal yönetim gibi) ve denetimi kapsamaktadır. +eğitim. +çevre.00 Genel kamu yönetimi faaliyetleri 84.. 84. okul sisteminin (düzenlemeler. bu kısım içerisinde yer alan kimi faaliyetler hükümet dışı birimler tarafından yerine getirilmektedir. +eğlence. kültürel hizmetler ve diğer sosyal hizmetleri sağlayan kurulu Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 68. +iskan.bütçe uygulaması ve kamu fonlarının ve kamu borcunun yönetimi:+paraların toplanması ve alınması.3. Bu kamu birimlerince yerine getirilse dahi. zorunlu güvenlik faaliyetlerini de kapsamaktadır. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 342 / 374 .

+oteller ve turizm.. bkz. bölümler 37.00 İş etkinliğinin artırılmasına yönelik katkı ve düzenleme faaliyetleri 84. bkz.yabancı ülkeler için askeri yardım sağlanması.dışişleri bakanlığının yönetimi ve faaliyeti ile yurt dışında veya uluslararası organizasyonlardaki bürolarda diplomatik ve konsolosluk görevleri.uluslararası felaketler ve savaş mülteci hizmetleri.30.. 84.13 İş etkinliğinin artırılmasına yönelik katkı ve düzenleme faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . . kısım P.13. bkz.müzeler ve diğer kültürel kuruluşlar. 91. çöplerin ortadan kaldırılması ve iyileştirme faaliyetleri. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 343 / 374 .araştırma ve deneysel gelişim faaliyetleri.21 Dışişleri ile ilgili hizmetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 39. savunma ve kamu düzeni. uluslararası ve dış teknik konuların yönetimi. . . bkz.+ulaşım.dış ticaret.devletçe işletilen kütüphanelerin ve arşivlerin faaliyetleri.ekonomik performansın artırılması için araştırma ve geliştirme politikalarının ve ortak fonların yönetimi. kamu yönetim ve düzenlemesi: +tarım. güvenlik faaliyetlerini kapsamaktadır.genel çalışma ilişkilerinin yönetimi.99.bölgesel politika tedbirlerinin gerçekleştirilmesi.00 Sosyal güvenlik hariç. . bölüm 86. kültürel hizmetler ve diğer sosyal hizmetleri sağlayan kuruluşların faaliyetlerinin düzenlenmesi 84. bölüm 93. .+toptan ve perakende ticaret. 84. Kapsam dışı olanlar.insan sağlığı ile bağlantılı faaliyetler.ulusal sınırların ötesine iletmek için bilgi ve kültür hizmetlerinin yönetimi. bkz.+iletişim.+enerji ve maden kaynakları. .12. eğitim.01. örneğin işsizliğin azaltılması. dışişleri. 84. uluslararası organizasyonlar aracılığıyla gönderilsin ya da gönderilmesin yabancı ülkeler için yardım. 84. bkz. 38. Kapsam dışı olanlar. +alt yapı. .eğitim faaliyetleri. . 88. . +toprak kullanımı.lağım pisliği.farklı ekonomik sektörler için sübvansiyon dağıtımı dahil olmak üzere.spor veya diğer eğlence faaliyetleri. sağlık. işletilmesi ve desteklenmesi. . . . bkz. . bölüm 72. bkz. bkz.Kapsam dışı olanlar. bölüm 91.zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri.2 Bir bütün olarak topluma hizmetlerin sağlanması Bu grup.

barış dönemlerinde yaşanan felaketlerde yurtiçi acil durumlarda kullanılmak üzere kaynak sağlanması..24 Kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır...kanun hükümlerinin ve yorumlarının icrası. 86. hava ve uzay savunma kuvvetlerinin yönetimi. bkz. 84.barış dönemlerinde yaşanan felaketler durumunda dahili olağanüstü durumlar için kaynak sağlanması. maddi. iletişim. bkz.23 Adalet ve yargı organlarının faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.idari. resmi birimlerce desteklenen düzenli ve yardımcı polis kuvvetlerinin. 69..askeri mahkemelerin faaliyetleri. bölüm 72. bkz.olası planlar dışındaki çalışmaların desteklenmesi ve sivil kuruluşların ve nüfusun dahil olduğu tatbikatların gerçekleştirilmesi. donanma savaş kuvvetleri ve hava kuvvetleri. 84. kaynaklar ve benzerinin sağlanması). bkz. .ceza infaz kurumu (hapishane) okullarının faaliyetleri. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 344 / 374 . 85. Kapsam dışı olanlar.4. tutuklama kayıtlarının saklanması dahil olmak üzere.idarelerinin ve işletilmelerinin devlet birimlerince veya bir sözleşme veya ücret temeline dayalı olarak özel birimlerce yapılmasına bakılmaksızın. kolejlerin ve akademilerin eğitim faaliyetleri.00 Savunma faaliyetleri 84.10. .10. bkz.24.araştırma ve tecrübe geliştirme faaliyetleri. 84. taşımacılık. +savunma oluşturmada kullanılan yedek ve yardımcı kuvvetleri.23. liman. denetimi ve çalıştırılması. . . +askerde askeri personel için sağlık faaliyetleri. rehabilitasyon hizmetleri dahil olmak üzere. çalıştırılması ve desteklenmesi. . yabancı uyrukluların kaydı.yabancı ülkelere askeri yardım sağlanması. bkz.+askeri lojistik alanlar (teçhizat. ceza ve diğer davalarda danışmanlık ve temsil. istihbarat. . . .84. 84.00 Dışişleri ile ilgili hizmetler 84.ceza infaz kurumu hastanelerinin faaliyetleri. personel ve diğer savaş gücü dışındaki kuvvetler ve diğer kuvvetler. . bkz.21.22.00 Adalet ve yargı organlarının faaliyetleri 84.sivil savunma kuvvetlerinin idaresi.23. bölüm 85.. bkz. ceza infaz kurumu (hapishane) yönetimi ve ıslah hizmetlerinin sağlanması. aşağıdakileri kapsamaktadır:.savunma ile bağlantılı araştırma ve geliştirme politikaları ve ilgili fonların idare edilmesi. .askeri hastanelerin faaliyetleri. sınır. Kapsam dışı olanlar.+mühendislik.. bkz. askeri mahkemelerin ve adli sistemin yönetilmesi ve işletilmesi.askeri savunma ilişkilerinin ve toprak.22 Savunma faaliyetleri Bu sınıf. sahil koruma ve diğer özel polis kuvvetlerinin idare ve sevki.21. deniz. örneğin: +kara ordusu.10.hukuk.hukuk davalarının tahkimi. Devlet adına veya hükümet tarafından nakdi veya hizmet sağlanarak yapılan yasal temsil ve danışmanlığı da kapsar. 86. . hukuk ve ceza mahkemelerinin. 84. yapılar.trafik kuralları. .askeri okulların.

Kapsam dışı olanlar. .99. 71.24. Bu yetişkin eğitimi. felaketlerde. bkz.3 Zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri 84. bkz.00 Kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili faaliyetler 84. 52.petrol ve gaz alanlarında yangın söndürme. 65.30. 88.30. . yol kazaları ve benzerlerinde yardımda. . okuma yazma programları ve benzerinin yanı sıra düzenli okul sistemi içerisinde farklı kurum ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 345 / 374 . +emeklilik maaşları.orman yangın önleme ve yangın söndürme hizmetleri. Eğitimler sözlü veyahut yazılı olabilir ve radyo. .itfaiyecilik ve yangının önlenmesi: +yangın önlemede. televizyon.20.sağlık hizmetlerinin ve sosyal hizmetlerin sağlanması (konaklama olmaksızın) bkz. düzenli ve yardımcı itfaiyecilerin idare ve sevki.polis laboratuarlarının işletilmesi. iş kazası ve işsizlik sigortası. . 09.23.30 Zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.10. 84. bkz. 84. .25. 88. sel basmalarında. bkz. 84. .40.22.zorunlu olmayan sosyal güvenlik.00 İtfaiye hizmetleri 84. .uzmanlaşmamış birimlerce yapılan havaalanlarındaki yangın söndürme ve yangın önleme hizmetleri. . internet veya yazışma aracılığıyla sağlanabilmektedir. bkz. 02. geçici sakatlık. dulluk ve benzerinden kaynaklı gelir kayıplarının önlenmesi programları. bkz. 84.00 Zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri P-EĞİTİM Bu kısım her düzeyde veya her meslek dalı için eğitimi kapsamaktadır.25 İtfaiye hizmetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.hükümet tarafından sağlanan sosyal güvenlik programlarının finanse edilmesi ve yönetilmesi: +hastalık. +doğum.10. yangın söndürmede. Kapsam dışı olanlar. Kapsam dışı olanlar.askeri silahlı kuvvetlerin idare ve sevki. insanlar ve hayvanların kurtarılmasında.

1 Okul öncesi eğitim 85. Bu kısım özel eğitim kuruluşlarının yanı sıra kamu kurumları tarafından verilen eğitimi de kapsamaktadır.20 içerisinde.00 Okul öncesi eğitim 85. sanat ve müzik gibi diğer konularda temel bir anlayış veren akademik kursların ve ortak kurs çalışmasının sağlanması.10. . okul sistemi içerisinde veya dışında okuma yazma programlarının sağlanması da buna dahildir. coğrafya. sınıflar fiziksel ve zihinsel olarak özürlü öğrenciler için özel eğitimi kapsamaktadır.5 içerisinde tanımlanan yetişkin eğitimi.10 Okul öncesi eğitim Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.20. öncelikle çok ufak çocukları okul ortamına alıştırmak. Kapsam dışı olanlar.85.91.00 İlköğretim TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 346 / 374 .41 içerisinde ve 5-6 düzeyindekiler 85.çocuk kreşi faaliyetleri. 4 düzeyindekiler için 85. . bkz.Bu kısım aynı zamanda tenis veya golf ve eğitime yardımcı faaliyetler gibi spor ve eğlence faaliyetleri ile ilgili temel eğitimi kapsamaktadır.42 içerisinde sınıflandırılmaktadır.Temel eğitimin her düzeyi için. 88. 85. Askeri okullar ve akademiler. yazma ve matematik ve tarih. Okul öncesi eğitim.20 İlköğretim Bu sınıf temel eğitimi kapsamaktadır: öğrencilere okuma. 1 düzeylerindekiler 85.91. ceza infaz kurumu (hapishane) okulları ve benzeri kendi düzeylerinde buna dahildir. içerik olarak ilköğretim programlarına benzeyen ancak temel okullara girmek için yaşlı olduğu düşünülen kişilere yönelik olan. bununla birlikte. sosyal bilim. . Kapsam dışı olanlar.Bu kısımda yer alan kategorilerdeki ayrım ISCED 1997düzeylerinde tanımlandığı şekilde öngörülen eğitim düzeylerini temel almıştır.çocuk kreş faaliyetleri.kuruluşlarca farklı düzeylerde verilen eğitimi kapsamaktadır.okul öncesi eğitim ( ilk düzeyden önce gelen eğitim). . yani ev ve okul arasında bir köprü kurmak amacıyla tasarlanmış organize bir başlangıç düzeyi öğrenimi olarak tanımlanmaktadır.10 içerisinde. 85 Eğitim 85. 2-3 düzeyindekiler için grup 85.3 içerisinde. 88. 85. ISCED ` in 0 düzeyinde kurs veren eğitim kuruluşlarının faliyetleri 85. doğa bilimi. çocuklar için günlük bakım da dahil.2 İlköğretim 85. Böylesi eğitim genellikle çocuklar için sağlanmaktadır.

eğlence.31 Genel ortaöğretim Bu sınıf yaşam boyu öğrenimi ve insan gelişimini hedef alan ve daha ileri eğitim fırsatlarına elverişli eğitim türünü kapsamaktadır.32.4.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.10 ve 88.99. 85.00 Genel ortaöğretim 85.31.32 Teknik ve mesleki orta öğretim Bu sınıf. hobi ve kendi kendini geliştirme amaçları için güzel sanatlar eğitimi. . lise sonrası yüksek eğitim dışında ve akademik kursların sağlanmasını ve mezuniyet diploması. . Kapsam dışı olanlar.barınma hizmeti sağlanmaksızın sosyal iş faaliyetlerinin parçasını oluşturan iş eğitimi.4`te tanımlandığı şekilde yüksek öğrenim düzeyinin altındaki teknik ve mesleki eğitim. . bkz. .3 Ortaöğretim Bu grup genel ortaöğretim ve teknik ve mesleki ortaöğretim eğitimini kapsamaktadır. bkz. . Kabul için koşul en az lise eğitim derecesi üzerinde bir diploma olmasıdır.5 içerisinde tanımlanan yetişkin eğitimi.85.52.85. daha yüksek eğitime giriş. hem teorik arka plan hem de bugün ve gelecekteki istihdamla ilgili becerilerde tipik olarak konu-içerik uzmanlığını ve bilgisini vurgulayan eğitimin sağlanmasını kapsamaktadır.daha üst düzey genel ortaöğretim. 85. . 85. Kapsam dışı olanlar. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Bu gibi birimler genellikle daha çok uzman öğretmenlerin ve daha çok uzmanlık alanlarındaki sınıflara idare eden çeşitli öğretmenlerin kullanıldığı konu odaklı modellere dayalı programlar sağlamaktadır.teknik ve mesleki yüksekokul eğitimi. bkz.. Bu aşamadaki konu uzmanlığının genellikle genel bir programı takip edenlerin eğitim deneyimleri üzerinde de kimi etkileri olmaya başlamaktadır. 85.85.85. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 347 / 374 .5`te tanımlandığı şekilde yetişkin eğitimi. bkz.mesleki sürücülere yönelik olmayan otomobil sürücülük okulları. Bu gibi programlar öğrencilere teknik veya mesleki eğitim sağlamak için veya herhangi bir özel konu ön şartı olmaksızın daha yüksek eğitime giriş için düzenlenmektedir.00 Teknik ve mesleki orta öğretim 85. mezuniyet ve mastır derecesi verilmesini kapsamaktadır.zorunlu okul periyoduna az ya da çok tekabül eden daha alt düzeyde genel ortaöğretim. 88. . 85. 85. Kapsam dışı olanlar. Bir programın amacı genel bir istihdam alanından çok spesifik bir işe ilişkin hazırlığa ayrılmaktadır.4 Yükseköğretim hizmetleri Bu grup.53.

kriket oyunu.yoga eğitimi. yabancı dile eğitimi. diğer eğitim ya da uzmanlık eğitimi. .51 Sporlar ve eğlence eğitimi Bu sınıf bireysel gruplara spor faaliyetleri içerisinde eğitim sağlanmasını kapsamaktadır. .5 Diğer eğitim Bu grup genel sürekli eğitim ve sürekli mesleki eğitim ve herhangi bir sanat.42. Gruplara veya kişilere spor faaliyetleri kapsamında eğitim sağlayan kamplar ve okulları kapsamaktadır..4`teki eğitim ile karşılaştırılamayan.41 Ortaöğretim sonrası üniversite derecesinde olmayan eğitim Bu sınıf yüksek eğitim olarak kabul edilmeyen lise sonrası eğitim sağlanmasını kapsamaktadır. drama veya müzik veyahut gruplar 85. öğretmenleri.jimnastik eğitimi. eğitim kurumlarında veya diğer vasıtalarla. bkz.00 Yükseköğretim 85.85.yüzme eğitimi. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.. 85.00 Sporlar ve eğlence eğitimi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 348 / 374 . profesyonel spor eğitimcileri. örneğin birimin veya müşterinin eğitim tesislerinde. ortaöğretim veya yüksek eğitim faaliyetlerini kapsamamaktadır. Kapsam dışı olanlar. örneğin kamplar ve okullar tarafından sağlanan eğitim. 85. 85.42 Yükseköğretim Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.52. basketbol. kolejleri ve üniversiteleri hariç tutmaktadır. ikinci ve üçüncü aşamaları: 85. 85.spor eğitimi (beysbol..kart oyunu eğitimi (briç oyunu gibi).00 Ortaöğretim sonrası üniversite derecesinde olmayan eğitim 85.1 .kültürel eğitim. akademiler veya okullar.51. spor eğitimi.dövüş sporları eğitimi.41. Eğitim bir çok yerde sağlanabilmektedir.Gruplar 85. hobi veya kendini geliştirme amaçları için eğitimi kapsamaktadır. Gece ve gündüz sporları eğitim kampları yine bu kapsam içerisindedir. kamplar. sanat.1-85. koçları.85.binicilik eğitimi.yükseköğrenimin birinci. futbol ve benzeri). Akademik okulları. Eğitim resmi olarak teşkil edilen bu sınıfta sağlanmaktadır.. Örneğin yüksek eğitim veya lise sonrası yüksek eğitim dışı mesleki eğitime hazırlık için tamamlayıcı lise sonrası eğitim sağlanması. . . .4`te taslağı çizilmiş olduğu şekilde temel eğitim öncesi.

mesleki sürücüler için sürücülük kursları.drama okulları (akademik olanlar hariç).53. .bilgisayar eğitimi. 85.59.piyano öğretmenleri ve diğer müzik eğitimi.fotoğrafçılık okulları (ticari olanlar hariç).85.ticari sertifikalar ve izinler vermeyen havacılık.32. drama ve müzik üzerine eğitim sağlanmasını kapsamaktadır. ..derece ile belirlenmeyen eğitim.profesyonel sınav bilgileri tazeleme kursları. yelkencilik. . Kapsam dışı olanlar. 85.sahne sanatları okulları (akademik olanlar hariç). . 85. bkz.01 Yardımcı kurslar sunan öğrenim merkezleri 85. .59 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .53 Sürücü kursu faaliyetleri Ayrıca bu sınıf aşağıdakileri de kapsamaktadır. . .akademik öğretim hizmetleri. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . `sınıflar` ve benzeri olarak isimlendirilebilir.52 Kültürel eğitim Bu sınıf sanat.02 Dil eğitimi ve konuşma becerileri eğitimi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 349 / 374 .yükseköğretim. mezuniyet veya derece sağlamamaktadırlar.yabancı dil eğitimi. 85. 85.20.59. eğlence veya kendini geliştirme amaçları için.yetişkin okuma yazma programları.52. bkz. 85. bkz. Kapsam dışı olanlar. başlıca hobi.sanat eğitimi. ancak böylesi eğitim profesyonel bir diploma. . Kapsam dışı olanlar. ..güzel sanatlar okulları (akademik olanlar hariç). 85. gemicilik okulları.31.00 Sürücü kursu faaliyetleri 85.dinsel eğitim.59. . Bu tarz eğitimleri veren birimler `okullar`. bkz.4. bkz.. Bunlar resmi olarak organize eğitim sağlamaktadırlar.teknik ve mesleki ortaöğretim. . .dil eğitimi ve konuşma becerileri eğitimi. bkz.00 Kültürel eğitim 85. 85.genel ortaöğretim.yardımcı kurslar sunan öğrenim merkezleri.dans eğitimi ve dans stüdyoları.32. `stüdyolar`. . . . . 85.

Aynı zamanda genel pratisyenler ve tıp uzmanları ve operatörler tarafından gerçekleştirilen genel ve özel tıp alanında tıbbi danışmanlık ve tedaviyi kapsamaktadır. eğitim süreçlerini veya sistemlerini destekleyen öğrenim dışı faaliyetlerin sağlanmasını kapsamaktadır.00 Eğitimi destekleyici faaliyetler Q-İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ Bu kısım. 72.eğitim rehberlik danışmanlık hizmetleri.eğitim danışmanlığı. tıbbi bakım evleri.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim 85. rehabilitasyon merkezleri. .6 Eğitimi destekleyici faaliyetler 85. . Faaliyetler hastaneler ve diğer yerlerde eğitimli tıbbi profesyonellerce sağlanan sağlık bakımından başlayıp. sağlık bakımı profesyonelleri dahil olmaksızın sosyal hizmet faaliyetleri için sağlık bakım faaliyetlerinin bir derecesine dahil olan yatılı bakım faaliyetlerine kadar çok çeşitli faaliyetleri kapsamaktadır. 86 İnsan sağlığı hizmetleri Bu kısım kısa ve uzun süreli hastaneleri. Genel veya özel olarak diş ameliyat faaliyetlerini ve ortodontist faaliyetlerini kapsamaktadır. ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri. prevantoryum. 85. sığınma evleri. cüzam ve kalma olanakları bulunan ve çok çeşitli tıbbi olanaklarla hastalara teşhis ve tıbbi tedavi sağlamakla iştigal eden diğer insan sağlığı kuruluşları faaliyetlerini kapsamaktadır.eğitim deneme hizmetleri.59. psikiyatri ve madde bağımlılığı hastaneleri.öğrenci değiştirme programları organizasyonu. . bu kısım insan sağlığı için hastaneler veya tıp pratisyen doktorları tarafından yerine getirilmeyen ancak hastaların tedavi edilmesinde yasal olarak tanınmış olan sağlık görevlisi pratisyenlerin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 350 / 374 . genel ve uzmanlık hekimliğini. Ayrıca.eğitim test değerlendirme hizmetleri. .85. . sağlık ve sosyal hizmet faaliyetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır. sanatoryum.60 Eğitimi destekleyici faaliyetler Bu sınıf. bkz.59. cerrahi.03 Bilgisayar eğitimi 85.20. Kapsam dışı olanlar. .60.sosyal bilimler ve beşeri bilimlere ilişkin araştırma ve deneysel gelişme.

10.ebeler.2 Tıp ve dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri Bu grup cerrahlar.+ameliyathane hizmetlerinin. 86. 86.tıbbi olanlar hariç olmak üzere laboratuar denemesi ve her tür madde ve ürünün incelenmesi. yiyecek ve diğer hastane hizmetlerinin sağlanması.1 Hastane hizmetleri 86.Tıp doktorlarının doğrudan denetimi altında gerçekleştirilen faaliyetler temel olarak hastanede yatan hastalara yöneliktir ve aşağıdakileri kapsamaktadır. grup uygulamaları ve hastane ayakta tedavi polikliniklerinde ve hasta bakım evlerinin yanı sıra şirketlere. 86. . 86. bkz.20. 71.2. 84. 86. 86. 86. bkz.faaliyetlerini kapsamaktadır. bkz. bkz. bkz. +tıp hekimleri ve sağlık personelinin hizmetleri.90.21 Genel tıp ile ilgili uygulama faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.90. bulaşıcı hastalıklar için hastaneler. askeri ve hapishane hastaneleri gibi) ve ihtisaslaşmış hastanelerin (ruh sağlığı ve madde bağımlılığı hastaneleri.90.00 Hastane hizmetleri 86. bkz.+kısırlaştırma ve doğumun sona erdirilmesi gibi yatılı olarak tıbbi tedavileri sağlayan aile planlama merkezlerinin hizmetleri.genel pratisyenler tarafından genel tıp alanında gerçekleştirilen tıbbi danışmanlık ve tedavi.hastanede yatan hastalar için özel danışmanlık hizmetleri.Bu faaliyetler özel uygulama.tıbbi laboratuar testleri. bkz. iş örgütlerine ve yardım örgütlerine bağlı kliniklerde gerçekleştirilmektedir. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 351 / 374 . üniversite hastaneleri. . . endodonti ve pedodonti.yatılı hastane faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar. . . . . kar amacı gütmeyen kuruluşların hastaneleri. ihtisaslaşmış sanatoryumlar gibi) kısa ve uzun süreli hastane faaliyetleri. diş hekimliği.10. 75. eczacılık hizmetlerinin. huzurevlerine.veterinerlik faaliyetleri. .+radyoloji ve anestezi hizmetleri dahil olmak üzere laboratuar ve teknik hizmetleri.10 Hastane hizmetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+acil servis hizmetleri.ilgili alanda askeri personel için sağlık faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar. bkz. dişçiler ve benzerini de kapsayarak genel tıp pratisyenleri ve tıp uzmanları tarafından gerçekleştirilen tıbbi danışmanlık ve tedaviyi kapsamaktadır. tıbbi. .genel ve ihtisaslaşmış dişçilik faaliyetleri. oral patoloji. .00. hemşireler ve fizyoterapistlerce gerçekleştirilen sağlık personeli faaliyetleri. doğum evleri. 86.genel hastanelerin (belediye ve bölgesel hastaneleri. bkz. 86. .23. teşhis ve tedavi faaliyetleri.ambulans taşıma faaliyetleri. ortodonti faaliyetleri. okullara.22.

22 Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 86. . 86.23.23 Dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.uzman hekimler ve operatörler tarafından ihtisaslaşmış tıp alanında gerçekleştirilen tıbbi danışmanlık ve tedavi.10.90. oral patoloji.ortodonti faaliyetleri.99 Diğer dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri 86.yatılı hastane faaliyetleri. . bkz. 86.86. . . 32. bkz. .22. . protez ve protez cihazları üretilmesi.23..23. Kapsam dışı olanlar.90 İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 352 / 374 .genel veya uzmanlık alanında dişçilik faaliyetleri. örneğin dişçi. fizyoterapistler ve diğer para medikal pratisyenlerin faaliyetleri.diş hijyenistleri gibi diş sağlığı personeli faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar.00 Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri 86.yataklı sağlık kuruluşlarının faaliyetleri. bkz.01 Genel veya uzmanlık alanında dişçilik faaliyetleri 86. bkz. 86. .ebeler.00 Genel tıp ile ilgili uygulama faaliyetleri 86. bkz. 86.02 Ortodonti faaliyetleri 86.50.90.10. 86.diş laboratuarları tarafından yapay diş. endodonti ve pedodonti.21.9 İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler 86.

10.50.tıbbi olmayan laboratuar testleri.02 X-ray laboratuarları ve diğer teşhis görüntüleme merkezleri. bkz. 51. bkz.10. 86. ayak bakımı.yiyecek hijyeni alanındaki test faaliyetleri. bkz. . okullara. 86. homeotapi (benzeri ile tedavi etme yöntemi).90. . 86. bkz. bkz.90. organ nakli bankalarının ve benzeri faaliyetleri 86. bkz. akupunktur gibi diğer sağlık görevlisi pratisyenlerin faaliyetleri. tıbbi masaj.03 Kan bankalarının. 50.04 Uçaklar dahil olmak üzere herhangi bir araç ile hastaların ambulansla taşınması. 32.20 . konuşma tedavisi. Bu hizmetler genellikle acil bir durum süresince sağlanmaktadır. protez ve protez aletlerin tedarik edilmesi.99 Diğer insan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler 87 Yatılı bakım faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 353 / 374 .90. . iş örgütlerine ve yardım örgütlerine bağlı kliniklerde ve hastaneler dışındaki yatılı sağlık tesislerinde gerçekleştirilmektedir. hidroterapi. 71. huzurevlerine. spinal maniplasyon.tıbbi müdahale teçhizatı ve tıp personeli olmaksızın hastaların nakli.insan sağlığı için hastaneler veya tıp doktorları veya diş hekimleri tarafından gerçekleştirilmeyen faaliyetler: +hemşirelerin. 86. hemşireli yatılı bakım tesisleri.90.01 Ayrı çalışan ancak düzenli olarak diş hekimlerince denetlenen diş terapistleri. bakım evleri ve diğer yerlerin yanı sıra şirketlere. okul diş hemşireleri ve diş sağlık bilimcileri gibi diş sağlık personelinin faaliyetleri 86. Kapsam dışı olanlar.2. 71.Bu faaliyetler.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . . fizyoterapistlerin veya optometri (göz muayenesi). kan analiz laboratuarları 86. kendi muayene odaları. .90.tıbbi ve dişçilik uygulama faaliyetleri. sperm bankalarının. 49. 87. bkz.20. . ergoterapi (meşguliyet tedavisi).hastane hizmetleri. ebelerin.diş laboratuarları tarafından takma diş.

87. denetim ve yatılı olanların gereksinim duydukları diğer bakım türleri ile bağlantılı yatılı bakımının sağlanmasını kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar.1 Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri 87.10.sağlık bakımı profesyonellerince evde sağlanan hizmetler.90.yatılı sosyal hizmet faaliyetleri. + bakım evleri. bölüm 86.90. bkz.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. yetimhaneler. +hemşire bakımlı tesisler. bkz. +zihinsel engelliler için tesisler. . bkz. 87. yiyecek. . hemşirelik. koruyucu denetim ve danışmanlık ve kimi sağlık bakımlarını sağlamaktadır.akıl hastaneleri.geçici evsiz barınakları gibi yatılı sosyal hizmet faaliyetleri. 87. zihinsel engelli. +akıl hastaları için yatılı grup evleri . 87. 87. +psikiyatri için sanatoryumlar.10. Ayrıca zihin sağlığı ve madde bağımlılığı olan hastalara yatılı bakım ve tedaviyi de kapsamaktadır.00 Zihinsel engellilere. 87. bkz. +zihinsel engelliler için uyum sağlanmasına yönelik evler. çocuk bakım evleri ve yurtlar. geçici evsiz barınakları. Tesisler üretim sürecinin önemli bir parçasıdır ve sağlanan bakım hemşirelik hizmetleri düzeyinden daha geniş olan sağlık hizmetleri ile sağlık ve sosyal hizmetlerin bir karışımıdır.30. bkz.20. ruh hastalarına ve madde bağımlılarına yönelik yatılı bakım faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 354 / 374 .20 Zihinsel engellilere. Kapsam dışı olanlar. ruh hastalarına ve madde bağımlılarına yönelik yatılı bakım faaliyetleri 87. asgari hemşire bakımı olsun ya da olmasın yaşlılar için evlerin faaliyetleri. +hemşire bakımı ile yaşlılar için evler. Tesisler oda.00 Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri 87. +özel bakım üniteleri. +alkolizm veya ilaç bağımlılığı tedavisi için tesisler. . 86. ruh hastalarına ve madde bağımlılarına yönelik yatılı bakım faaliyetleri Bu sınıf. zihinsel rahatsızlığı veya madde bağımlılığı problemleri olan insanlara yatılı bakım (ancak lisanslı hastane bakımı değil) sağlanmasını kapsamaktadır.Bu bölüm.2 Zihinsel engellilere. . +hemşire bakımlı huzur evleri.10 Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

bkz. .+geçici evsiz barınakları. .00 Diğer yatılı bakım faaliyetleri 88 Barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 355 / 374 . +çocuk bakım evleri ve yurtlar . Kimi durumlarda bu birimler ayrı tesislerde kalan yatılılar için uzman hemşire bakımı sağlamaktadırlar.yaşlılar ve bedensel engelliler için yatılı bakım faaliyetleri. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. +hemşire bakımı olmayan huzur evleri. 88. 87.87.90.çocuklara ve kişisel bakım kabiliyetinde kimi sınırlamalar olan belirli kategorideki insanlara sosyal yardım sağlanması için gece ve gündüz temelinde sağlanan. . Bakım örnek olarak oda.10.. yiyecek.yaşlılar için hemşire bakımlı evlerin faaliyetleri. bkz. 88. ancak tıbbi tedavi veya eğitimin önemliunsurlar olmadığı faaliyetler:+yetimhaneler.3 Yaşlılar ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri 87.afetzedeler için kısa süreli barınak faaliyetleri.tıbbi tedavi veya eğitimde barınma hizmeti sağlamanın önemli unsurlar olmadığı sosyal hizmet faaliyetleri. kendi kendilerine bakamayan ve/veya kendi başlarına yaşamak istemeyen yaşılar ve bedensel engelliler için yatılı ve kişisel bakım hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır. bkz.9 Diğer yatılı bakım faaliyetleri 87. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . +emeklilere sürekli bakım sağlayan kurum ve kuruluşlar +asgari hemşire bakımı ile yaşlılar için evler. yaşlılar ve bedensel engelliler dışında kendi kendilerine bakamayan ve/veya kendi başlarına yaşamak istemeyen kişiler için yatılı ve kişisel bakım hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır.evlat edinilmesi faaliyetleri.90 Diğer yatılı bakım faaliyetleri Bu sınıf.. 87.30 Yaşlılar ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri Bu sınıf. 87. bkz. 84. +yaşamı destekleyici tesisler. 87. bkz.30. Kapsam dışı olanlar.hemşire bakım olanakları ile ilgili faaliyetler.+evli olmayan anneler ve çocukları için bakım sağlayan kuruluşlar.30.90.zorunlu sosyal güvenlik programlarının finanse edilmesi ve idaresi. bkz.00 Yaşlılar ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri 87. ve ev işleri gibi günlük hayatta yardımı kapsamaktadır.10. denetim.99. . 87. 87. bkz.99. .30. Faaliyetler devlet birimleri veya özel organizasyonlar tarafından yerine getirilebilmektedir. Kapsam dışı olanlar.

danışmanlık. Bu bölümdeki faaliyetler. +bedensel engelliler için eğitim içeriğinin sınırlı olduğu mesleki rehabilitasyon ve finansman hizmetleri.Bu bölüm. 88. bkz. danışma.99 Barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. nakil ve benzer hizmetler:+çocuklar ve gençler için sağlık ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 356 / 374 . müşterilere doğrudan çeşitli sosyal yardım hizmetleri sağlanmasını kapsamaktadır.1 Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler 88. 87.00 Çocuk bakım (kreş) faaliyetleri 88. bkz. .9 Barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen diğer sosyal hizmetler 88.10 Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .özürlü çocuklar için günlük bakım (kreş) faaliyetleri. 88.10.bu sınıf içerisinde açıklanan ancak yatılı olan benzer faaliyetler.00 Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler 88. Kapsam dışı olanlar. .kendi evlerinde veya başka bir yerde yaşlılar ve bedensel engellileri hedefleyen ve hükümet birimlerince veya özel organizasyonlar. 84. sağlık.30. 88.zorunlu sosyal güvenlik programlarının finanse edilmesi ve idaresi.91 Çocuk bakım (kreş) faaliyetleri 88. afet yardım organizasyonları ve ulusal veya yerel kendi kendine yetmeye yönelik organizasyonları ve danışmanlık hizmetleri sağlayan uzmanlar tarafından yerine getirilen sosyal. ulusal veya yerel kendi kendine yetmeye yönelik organizasyonları ve danışmahizmetleri sağlayan uzmanlar tarafından gerçekleştirilen sosyal. sağlık. sığınma.kendi evlerinde veya başka bir yerde ve hükümet birimleri veya özel organizasyonlar. sadece geçici barınacak yer sağlama hizmetlerini kapsamaktadır. +yaşlılar ve özürlü yetişkinler için günlük bakım faaliyetleri.91.30.91. nakil ve benzer hizmetler: +yaşlılar ve bedensel engellilerin ziyaret edilmesi.. .

84. yaratıcı veya teknik becerilerin sağlanmasını da kapsamaktadır.zorunlu sosyal güvenlik programlarının finanse edilmesi ve idaresi. bkz. .0 Yaratıcı sanatlar ve eğlence faaliyetleri Bu grup.2.+sosyal hizmet amaçlı para toplama veya diğer yardımcı faaliyetler gibi. tesislerin işletilmesi ve müşterilerin kültürel ve eğlenceye yönelik ilgilerinin karşılanması faaliyetlerini içermektedir. örneğin: . 90.12 ve 59. mülteciler.spor. bkz. 59. gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri Bu bölüm. kültürel. 59. kumar. .+topluluk ve komşuluk faaliyetleri. bkz.+geçici veya daha uzun süreli barınak sağlanması dahil olmak üzere felaket kurbanları. kredi ve borç danışmanlık hizmetleri. bkz.+evlat edinme faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar.canlı tiyatro gösterilerinin. çocuklara ve diğerlerine şiddetin önlenmesine yönelik faaliyetler.13.radyo ve televizyon yayıncılığı. . bkz.tanıtımı ve bunlara katılımı. ve doğal alanların korunması faaliyetleri.bu sınıf içerisinde açıklanan ancak barınma hizmeti sağlayan benzer faaliyetler. bölüm 91.90.rehberlik faaliyetleri. bkz. tarihsel alanların korunması. olayların veya sergilenebilir eserlerin üretilmesi. +sağlık yardımı. evlilik ve aile rehberliği.00 Barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler R-KÜLTÜR. 60. botanik ve zoolojik bahçelerin işletilmesi. DİNLENCE VE SPOR Bu kısım. bkz. müzelerin işletilmesi. bölüm 93. eğlence ve dinlence faaliyetleri. göçmenler ve benzerlerine yönelik faaliyetler. sirkler veya kumpanyalar.01 Gösteri sanatları Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 90 Yaratıcı sanatlar. +eğitim içeriği sınırlı olarak işsiz kişilere yönelik mesleki rehabilitasyon ve finansman faaliyetleri. 87. bkz. Kapsam dışı olanlar. 88. . yaratıcı sanatlar. eğlence ve spor tesisler ve hizmetler sağlayan bazı birimler diğer bölümlerde sınıflandırılmaktadır.sinema filmi gösterimi. . sanatsal ürünlerin ve canlı gösterilerin üretilmesi için sanatsal. spor ve eğlence faaliyetleri de dahil olmak üzere halkın çeşitli kültürel.11.30. bölüm 92. .1 ve 60. eğlence ve spor ilgilerini karşılamaya yönelik çok çeşitli faaliyetleri kapsamaktadır.kumar ve bahis. SANAT EĞLENCE. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 357 / 374 .her çeşit müzenin. 90. kira tamamlamak ve yiyecek kuponu ile ilgili olarak uygun kimse belirleme +evsizler ve diğer sosyal açıdan zayıf gruplar için günlük tesisler. +aile bütçe danışmanlığı.99. . Halkın görmesi için canlı gösterilerin.sinema filmi ve video üretimi ve dağıtımı.14. gösteri sanatları ve ilgili faaliyetler içerisinde yer alan faaliyetleri kapsamaktadır. 59. canlı gösteriler. . konserlerin ve opera veya dans yapımlarının ve diğer sahne yapımlarının sahneye konulması: +gruplar.

74.orkestralar ve bandoların faaliyetleri. . bkz. 91. Kapsam dışı olanlar. +aktörler.14. .02 Gösteri sanatlarına yardımcı faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.orgların ve diğer tarihi müzikal enstrümanların yenilenmesi (restorasyon). bkz.90. oyuncu seçme faaliyetleri. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 358 / 374 .02. bkz.90. 74. 59.özel tiyatro veya sanat temsilcileri veya ajanslarının faaliyetleri.özgün yaratıcılık dışındaki heykellerin yapımı.canlı tiyatro oyunlarının. Kapsam dışı olanlar. . . bkz. gravürcüler. 95. ressamlar. yapımcılar.03 Sanatsal yaratıcılık faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.konser ve tiyatro salonlarının ve diğer sanat tesislerinin işletilmesi. bkz. konserler ve opera veya dans ve diğer sahne temsillerinin sahneye konulmasına yönelik sahne sanatlarına yardımcı faaliyetler: +yönetmenler.03. oymacılar ve benzerleri bireysel sanatçıların faaliyetleri.19. sahne değiştiricileri. 78. dekoratörler.tablo vb.01. bkz. karikatürcüler. .. Kapsam dışı olanlar. gibi sanat eserlerinin yenilenmesi.her çeşit müzenin işletilmesi. 90. bkz.bağımsız gazetecilerin faaliyetleri. . . Kapsam dışı olanlar. 33. sahne tasarımcıları.sinema filmi ve video filmi yapımı (prodüksiyonu).04 Sanat tesislerinin işletilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.sinemaların işletilmesi.90 oyuncu seçme faaliyetleri. 78. bkz. 79.heykeltıraşlar.10 90.mobilyaların yenilenmesi (müze tarzı restorasyon hariç olmak üzere). 23.00 Gösteri sanatlarına yardımcı faaliyetler 90.02. . .10. dansçılar. . 90. teknik yazarlık da dahil tüm konular için bireysel yazarların faaliyetleri. .kurgusal yazarlık.00 Gösteri sanatları 90. bkz. .24. konuşmacılar ve sunucular gibi bireysel sanatçıların faaliyetleri. .özel tiyatro veya sanat temsilcileri veya ajanslarının faaliyetleri.11 ve 59. ışık mühendisleri ve benzerlerinin faaliyetleri. . bkz. 59.bilet ajanslarının işletilmesi.12. müzisyenler.70.00 Sanatsal yaratıcılık faaliyetleri 90. bkz.

+diğer ihtisaslaşmış müzeler. bölüm 93. filmlerin.02.00 Müzelerin faaliyetleri 91.+bilgi talepleri ve benzerleri ile uyumlu olması için düzeltme faaliyetleri.01. ve eğlence ve oyun faaliyetleri. 91.01 Kütüphane ve arşivlerin faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. tarih müzeleri.kütüphanelerin ve arşivlerin faaliyetleri. tarihsel alanların işletilmesini.0 Kütüphaneler. . bilim adamı. mobilya.03 Tarihi alanlar ve yapılar ile turistik yerlerin işletilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 359 / 374 .78. haritaların.sanat eserlerinin ve müze koleksiyon eşyalarının yenilenmesi.plajların ve dinlence parklarının işletilmesi gibi spor. müzeler ve diğer kültürel faaliyetler 91..03. arşivler.00 Sanat tesislerinin işletilmesi 91 Kütüphaneler. gümüş eşya müzeleri. botanik ve zoolojik bahçelerin işletilmesini.01. 90. ve doğal koruma alanlarına ilişkin faaliyetleri kapsamaktadır. 47. bkz. ve tarihsel. +kitapların. bkz. bkz. kültürel ve eğitimsel doğal harikaların korunmasını ve sergilenmesini kapsamaktadır. .fotoğraf arşivleri (stok fotoğraf) ve sinema kütüphaneleri ve hizmetleri. 91. kamu arşivlerinin dokümantasyon ve enformasyon faaliyetleri:+uzmanlaşmış olsun ya da olmasın bir koleksiyonun düzenlenmesi. seramik. arşivler. bkz. dergilerin. plakların.ticari sanat galerilerinin faaliyetleri. +askeri müzeler dahil olmak üzere doğa tarihi. . 91. devlet arşivlerinin işletilmesinin yanı sıra halk veya öğrenci. +koleksiyonların katalog haline getirilmesi.00 Kütüphane ve arşivlerin faaliyetleri 91.90. bantların. bilim ve teknoloji müzeleri. personel ve üye gibi belli müşterilere hizmet sağlayan okuma. mücevher. kostüm. 91. Aynı zamanda eşyaların.04. . alanların. (örneğin dünya kültürel miras alanları gibi) Kapsam dışı olanlar. sanat çalışmaları ve benzerlerinin ödünç verilmesi ve saklanması. müzeler ve diğer kültürel faaliyetler Bu bölüm kütüphaneler ve arşivlerin faaliyetlerini. dinleme ve izleme salonlarının.her çeşit kütüphanenin. +açık hava müzeleri. Kapsam dışı olanlar.her tür müzenin işletilmesi:+sanat müzeleri. . her çeşit müzenin.02 Müzelerin faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır..

00.peyzaj ve bahçıvanlık hizmetleri.tarihsel alanların ve yapıların yenilenmesi ve restore edilmesi. . 92.04. eğlence ve oyun faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 360 / 374 . bkz.00 Botanik ve hayvanat bahçeleri ile milli parklarla ilgili faaliyetler 92 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri Bu bölüm kumarhaneler. . örneğin: .04 Botanik ve hayvanat bahçeleri ile milli parklarla ilgili faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.piyango biletlerinin satışı. Kapsam dışı olanlar.03. .yaban hayatın korunması da dahil .çocuklar için hayvanat bahçeleri de dahil .Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .spor balıkçılığı ve avcılığı ile ilgili koruma alanlarının işletilmesi.tarihi alanların ve yapıların işletilmesi ve korunması.00 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri 93 Spor faaliyetleri. 81. kumarhanelerin işletilmesi. .00 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri Bu sınıf kumar ve bahis faaliyetlerini kapsamaktadır.yüzer kumarhaneler dahil olmak üzere. 91.19. 91. bkz. . bkz. .00 Tarihi alanlar ve yapılar ile turistik yerlerin işletilmesi 91.bozuk para ve jeton ile çalışan kumar makinelerinin çalıştırılması (işletilmesi).30.at yarışları.spor bahisleri ve diğer bahis etkinlikleri. .0 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri 92. botanik ve hayvanat bahçelerinin işletilmesi. . kısım F.sanal kumar web sitelerinin işletilmesi. Kapsam dışı olanlar. 92. doğa koruma alanlarının işletilmesi. . . 93. bingo oyun salonları ve video oyun terminalleri gibi kumarhane tesislerinin işletilmesi ve piyangolar ve bahisler gibi kumarhane hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır.

39. . at ve benzerlerinin öncelikle yarışma faaliyetlerine veya seyircili diğer spor faaliyetlerine sokulmasını. +buz hokeyi arenaları. köpek. tarihsel alanların. beysbol. açık.organizasyonların kendi tesisleri ile profesyoneller ve amatörler için açık veya kapalı spor karşılaşmaları düzenlemeleri ve gerçekleştirmeleri .+kış sporları arenaları ve stadyumları. bölüm 90 93. Canlı tiyatro gösterilerinin. bkz. . yukarıda bahsedilen tesislerin işletilmesi için personelin sağlanmasını ve yönetilmesini kapsamaktadır. köpek ve at yarışları için yarış pistleri. ücretli seyirciden önce. organizasyon. 93.1 Spor faaliyetleri Bu grup..21.telesiyejlerin işletilmesi.park ve plaj faaliyetleri. öncelikle canlı spor karşılaşmalarında yer alan spor takımları veya klüplerinin faaliyetlerini.form tutma (fitness). konserlerin ve opera veya dans yapımlarının ve diğer sahne yapımlarının sahneye konulması gibi dramatik sanatlar. kriket.+golf sahaları. açık. müzik ve diğer sanatlar ile eğlence faaliyetleri bu bölümün kapsamı dışındadır. spor tesislerinin işletilmesini.+otomobil. . 93. bkz.29. +boks arenaları.+yüzme havuzları ve stadyumlar.13.11. hokey. 93.eğlence ve spor teçhizatının kiralanması.Bu sınıf. .11 Spor tesislerinin işletilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. beysbol. bkz. +boks arenaları. +buz hokeyi arenaları. Kapsam dışı olanlar. hokey. botanik ve hayvanat bahçelerinin korunması ve doğa alanlarının koruması faaliyetleri hariç olmak üzere). promosyon veya spor faaliyetlerinin idaresi gibi diğer faaliyetleri kapsamaktadır. ragbi sahaları.kapalı veya açık spor karşılaşmaları için tesislerin işletilmesi (izleyici koltukları olsun ya da olmasın. spor faaliyetleri ve yarışmalarındaki katılımcıların desteklenmesi için uzmanlık hizmetleri sağlayan spor eğitimcilerini. ücretli seyirciden önce canlı spor ve yarış faaliyetlerinde yer alan bağımsız atletleri. 93.+yüzme havuzları ve stadyumlar. arenaların ve stadyumların işletilmesi.+golf sahaları.. kapalı veya üstü kapalı):+futbol. kriket. sahipleri tarafından araba.01 Kapalı veya açık spor karşılaşmaları için tesislerin işletilmesi izleyici koltukları olsun ya da olmasın.+bowling alanları.Bu bölüm eğlence. 77. 93. bkz.+otomobil.+kış sporları arenaları ve stadyumları. salonlarının faaliyetleri bkz.02 Organizasyonların kendi tesisleri ile profesyoneller ve amatörler için açık veya kapalı spor karşılaşmaları düzenlemeleri ve gerçekleştirmeleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 361 / 374 . kapalı veya üstü kapalı):+futbol. ragbi sahaları. köpek ve at yarışları için yarış pistleri. oyun ve spor faaliyetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır (müze faaliyetleri. +atletizm stadyumları. 49. +atletizm stadyumları.11.+bowling alanları.

93. .spor eğitmenlerinin. . .51. 93.spor tesislerinin işletilmesi. bkz. 93.11.11.spor ve oyun okullarının faaliyetleri. 93.51. bkz. .12 Spor klüplerinin faaliyetleri Bu sınıf ister profesyonel.+atıcılık klüpleri v.b. 93. 93. 93. Kapsam dışı olanlar. Kapsam dışı olanlar.99 Diğer spor tesislerinin işletilmesi 93. .21. . . Kapsam dışı olanlar.atlet. antrenörlerinin faaliyetleri.spor veya eğlence amaçlı avcılık ve balıkçılık için yardımcı faaliyetler. bkz.+boks klüpleri.spor derneklerinin ve düzenleyici birimlerin faaliyetleri. .+pist ve saha klüpleri.balıkçılık ve avcılık spor alanlarının idaresi.13. 77.park ve plaj faaliyetleri. bireysel çalışan sporcuların faaliyetleri.+bowling klüpleri.+kış sporları klüpleri.+golf klüpleri. .yarış atı ahırlarının. .spor klüplerinin işletilmesi:+futbol klüpleri. . .51. hakem. yarış köpeği barınaklarının ve yarış garajlarının faaliyetleri. . . 85. bkz. spor karşılaşmalarının teşvikiyle (promosyon) ilgili faaliyetler. bkz.13 Form tutma salonları ile vücut geliştirme salonları Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+satranç klüpleri. öğretmenlerinin. bkz.dağ rehberlerinin faaliyetleri. eğitmen. bkz. zaman tutucular.spor teçhizatının kiralanması. .93. 85. 85. ister yarı profesyonel veya amatör klüpler olsun üyelerine spor faaliyetleri ile uğraşabilme olanağı sağlayan spor klüplerinin faaliyetlerini kapsamaktadır Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.19 Diğer spor faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.11.11.12. 85.tesisleri olsun ya da olmasın. antrenör vb. .profesyoneller ve amatörler için spor klüpleri tarafından kendi imkanlarıyla gerçekleştirilen açık hava veya kapalı spor karşılaşmalarının organizasyonu ve yürütülmesi.form tutma salonları ile vücut geliştirme klüpleri ve tesisleri. . bkz. eğitimciler tarafından sağlanan spor eğitimi.00 Spor klüplerinin faaliyetleri 93.öğretmenler.29. eğiticiler tarafından verilen spor eğitimi. . bkz.12.bağımsız öğretmenler. spor karşılaşmalarının düzenleyicileri ve organizatörlerinin faaliyetleri.51.profesyoneller ve amatörler için spor klüpleri tarafından kendi imkanlarıyla gerçekleştirilen açık hava ve kapalı spor karşılaşmalarının organizasyonu ve yürütülmesi.+yüzme klüpleri. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 362 / 374 .00 Form tutma salonları ile vücut geliştirme salonları 93.

kamp alanları. kamp alanları ve kamp yerleri.30.kayak alanlarının işletilmesi. avcılık ve balıkçılık kampları. . fuarlar ve piknik alanları gibi çeşitli alanların işletilmesini kapsamaktadır.29.teleferiklerin. müzik ve diğer sanat ve eğlenceleri kapsamamaktadır.30. 90.dinlenme nakil yerlerinin işletilmesi.karavan parkları.30.dinlence parklarının faaliyetleri (konaklama olmaksızın).93. diskoteklerin içecek hizmetleri faaliyetleri. .balıkçılık seferleri. bkz. . telesiyenlerin işletilmesi.10 ve 50. marinalar ve benzeri.01 Marina işletmeciliği 93. dinlence kampları. 50. sandalyeler gibi olanakların kiralanmasını da kapsamak üzere plaj faaliyetleri. bkz.bozuk para ve jeton ile çalışan oyunların çalıştırılması (işletilmesi). bkz. .00 Diğer spor faaliyetleri 93. su kayakları. . gösteriler. 49. 93.2 Eğlence ve dinlence faaliyetleri Bu grup müşterilerinin çeşitli eğlence taleplerini karşılamak için tesisler işleten veya hizmetler sağlayan pek çok birimleri kapsamaktadır. Bu grup spor faaliyetlerini ve tiyatro sanatlarını. . oyunlar. demiryollarının. dolaplar. bkz. 55. 93.tiyatro ve sirk grupları. bkz. eğlence (lunapark. su biniciliği. oyunlar. 55.02 Su üstü ve su altı deniz sporları hizmeti faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 363 / 374 .eğlenceye yönelik fuar ve gösteriler.soyunma odaları. bkz. Mekanik binicilik.01. .21.21 Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri Bu sınıf.39. .dinlence tesislerinin bütünleyici bir parçası olarak spor ve eğlence teçhizatının kiralanması. gösteriler. .00 Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri 93. . 93. Mekanik atlar.dinlence parkları ve ormanları ve kamp alanlarındaki ziyaretçilerin kısa süreli konaklamaları için yer ve olanaklar sağlanması. . 56. panayır vb.30 .diskoteklerin ve dans pistlerinin işletilmesi.) alanları ve piknik alanları gibi çeşitli eğlence programlarının yürütülmesini kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. eğlence parklarının ve lunaparkların faaliyetlerini kapsamaktadır. .29. .19.29 Diğer eğlence ve dinlence faaliyetleri Bu sınıf başka yerde sınıflandırılmamış olan eğlence ve dinlence ile ilgili faaliyetleri (dinlence ve eğlence parkları hariç olmak üzere) kapsamaktadır.

94. ancak bunların faaliyetleri üye olmayanları da kapsamaktadır ve onlara da fayda sağlamaktadır. esnaf birliklerinin ve benzer organizasyonların faaliyetleri. işletmeler ve işveren organizasyonlarının üyelerinin menfaatlerini destekleyen birimlerin faaliyetlerini kapsamaktadır. serbest meslek mensupları ve bilimsel topluluk (grup 94. 94. eğitici veya eğlenceye dayalı düşünce ve faaliyetlerin (grup 94.20. işverenler.00 İş ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri 94. üyelerinin ilgilerinin belirli bir sektör veya ticaret konusunda şirketlerin gelişimine ve refahına veya belirli bir coğrafik alanın iklimine ve ekonomik gelişimine veya iş alanınabakılmaksızınsiyasi alt gruba odaklandığı organizasyonların faaliyetleri.11 İş ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.12 Profesyonel meslek kuruluşlarının faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.1) ve çalışanların menfaatlerine hizmet ederler(grup 94. bkz. (yan bir kategori olarak) üye organizasyonların faaliyetlerini.üyelerinin ilgilerinin temel olarak belirli bir bilimsel disiplin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 364 / 374 .sendikaların faaliyetleri.03 İnternet kafeler S-DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ Bu kısım.11. Bu organizasyonlar. . kişisel ve ev eşyalarının onarımını ve sınıflamada başka bir yerde kapsanmamış çeşitli kişisel hizmet faaliyetlerini içermektedir.9) artırılmasına hizmet ederler. hükümet birimleri önünde temsil. Profesyonel üyelik organizasyonları örneğinde. . Bu bölümün temel ayrımı. kültürel. 94. . .ticaret odalarının. Kapsam dışı olanlar. halkla ilişkiler ve şirketin işçi müzakereleri ve işveren organizasyonları. politik.çiftçilik dahil olmak üzere. aynı zamanda meslek üyelerinin mesleki menfaatlerinin desteklenmesi faaliyetlerini de kapsamaktadır. 94.1 İş.93. .ı bu organizasyonların hizmet sağlama amaçlarına göre belirlenmektedir. 94 Üye olunan kuruluşların faaliyetleri Bu bölüm halk için özel grupların taleplerini veya girişimci düşüncelerini temsil eden kuruluşların faaliyetlerini kapsamaktadır.29.bilginin yayılması. . Bu organizasyonların genellikle bir seçim bölgesi olan üyelerden oluşmaktadır. bilgisayarların. işveren ve meslek kuruluşlarının faaliyetleri Bu grup.bu gibi birliklerin federasyon faaliyetleri.2) veya dini.

bkz. bkz. bölüm 86. ressamların. mühendislik birlikleri.veya mesleki uygulama veya teknik alanda odaklandığı kuruluşların faaliyetleri.bu gibi organizasyonlarca sağlanan sosyal çalışma faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar.9 Diğer üyelik organizasyonlarının faaliyetleri Bu grup. .bilimsel.20. işçi sendikaları hariç olmak üzere) faaliyetlerini kapsamaktadır. . . 94. bölümler 87 ve 88.bu gibi organizasyonlarca sağlanan eğitim.00 Dini kuruluşların faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 365 / 374 . 94.organize işçi ve birlik çalışanlarının menfaatlerinin desteklenmesi. . hükümet birimleri karşısında temsil ve mesleki organizasyonların halkla ilişkileri. bkz. akademik ve kültürel faaliyetlerle ilgilenen uzmanların üye olduğu birliklerinin faaliyetleri. manastırlara hizmet sağlayan organizasyonların faaliyetleri . bölüm 85. sinagoglar veya diğer yerlerde ibadet edenlere doğrudan hizmet sağlayan dini organizasyonların veya kişilerin faaliyetleri. muhasebe birlikleri. örneğin yazarların. bkz. bkz. örneğin tıbbi birlikler. tapınaklar.bu gibi organizasyonlarca sağlanan sağlık faaliyetleri. . 94. uygulama standartlarının oluşturulması ve denetlenmesi.00 Sendika faaliyetleri 94.12.91.20 Sendika faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. üyelerinin menfaatlerini destekleyen birimlerin (işletmeler ve işveren organizasyonları. mimarlık birlikleri ve benzeri.91 Dini kuruluşların faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.2 Sendika faaliyetleri 94. .dini inziva faaliyetleri. 94.00 Profesyonel meslek kuruluşlarının faaliyetleri 94. Kapsam dışı olanlar. çeşitli dallardaki oyuncuların. yazarların ve benzerlerinin birlikleri. . camiler. . yasal birlikler. bölüm 85.bu gibi organizasyonlarca sağlanan eğitim.kiliseler. bölüm 85.bilginin yayılması.bu organizasyonlar tarafından sağlanan eğitim. mesleki organizasyonlar. .

çim biçme makineleri ve vantilatörler gibi ev ve bahçe teçhizatı. 95. yollarla bir kamu davasını veya sorununu savunan politik bir partiye doğrudan bağlı olmayan organizasyonların faaliyetleri:+vatandaşların girişimi veya protesto eylemleri. Aynı zamanda faks makineleri. öğrenci birlikleri. . korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik organizasyonlar. 90. toplumu ve eğitimi destekleyen organizasyonlar.b.rotary klüpler. mobilya ve ev mobilyaları.. . localar gibi sosyal tanışma amaçlı birlikler. müzikal aletler.sosyal yardım fonu kurma amaçlı hayır faaliyetleri. 94. örneğin etnik ve azınlık gruplar. . medikal ve teşhis görüntüleme ekipmanı.kamu eğitimi. bilgisayar terminalleri. klüpler ve kardeşlik dernekleri. 94. bahçecilik klüpleri. bkz.+başka yerde sınıflandırılmamış.92. edebiyat ve kitap klüpleri. para toplama v. Bu organizasyonlar temel olarak parti üyelerinin veya parti sempatizanlarının politik görevlere yerleştirilmeleri yoluyla kamu yönetim birimlerindeki karar alma sürecini etkilemeye çalışmaktadırlar ve bilginin yayılmasında. diz üstü bilgisayarlar. ayakkabı ve deri eşyalar.otomobil birlikleri. Kapsam dışı olanlar.mesleki kuruluşların faaliyetleri. gençlerin dernekleri..00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşların faaliyetleri 95 Bilgisayarların ve kişisel ve ev eşyalarının onarımı Bu bölüm masaüstü. spor eşyaları. 94. radar ve sonar teçhizatlarıdır. bkz. laboratuar enstrümanları.+savaş gazileri birlikleri dahil olmak üzere vatanseverlik amaçlı birlikler. .profesyonel sanatçı grupları veya organizasyonlarının faaliyetleri.gençlik birlikleri.92 Siyasi kuruluşların faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . alıcı ve verici radyo cihazları gibi iletişim teçhizatını ve radyo ve televizyonlar gibi tüketime yönelik elektronik eşyaları. politik etki. bkz. hobi eşyaları ve diğer kişisel ve ev eşyalarının onarımını kapsamaktadır. .13 bkz.1 Bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 366 / 374 . .00 Siyasi kuruluşların faaliyetleri 94. tarihsel klüpler. fon toplanmasında yer almaktadırlar. halkla ilişkilerde. .12. sosyal klüpler. 33.spor klüplerinin faaliyetleri.şiir. bellek aygıtları ve yazıcılar gibi bilgisayar çevre donanımlarının bakım ve onarımını kapsamaktadır. film ve fotoğraf klüpleri. .siyasi organizasyonların ve gençlik kolları gibi yardımcı organizasyonların faaliyetleri. 88. giyim ve giyim aksesuarları.99. el sanatları ve koleksiyonculuk klüpleri. ölçüm ve kadastro enstrümanları. müzik ve sanat klüpleri.tüketici birlikleri. karnaval klüpleri gibikültürel veya eğlencesel bir aktivite veya hobi (sporlar veya oyunlar dışında) uğraşlarına ilişkin dernekler.99.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşların faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 93.94.+özel grupların.12.0. bkz.+çevresel ve ekolojik eylemler.Bu bölümün kapsamı dışında olanlar ise.

sanal gerçeklik başlıkları (kaskları). .bilgisayar projektörleri.masaüstü bilgisayarlar. 95. 95. kumanda kolları (joysticks) ve iztopu (trackball) aksesuarları.kablosuz telefonlar.yazıcılar.21 Tüketici elektronik eşyalarının onarımı Bu sınıf tüketici elektronik eşyalarının onarım ve bakımını kapsamaktadır..12 İletişim araç ve gereçlerinin onarımı Bu sınıf aşağıdakiler gibi iletişim teçhizatının onarım ve bakımını kapsamaktadır: .klavyeler.12...faks makineleri.manyetik disk sürücüleri. +CD oynatıcılar.barkodlu tarayıcılar dahil olmak üzere tarayıcılar.akıllı kart okuyucuları. bkz.. DVD-ROM. Bu sınıf aşağıdakilerin onarım ve bakımını kapsamaktadır:. köprüler. .tüketici elektronik eşyalarının onarımı: +televizyon ve radyo.00 Tüketici elektronik eşyalarının onarımı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 367 / 374 . ...12.2 Kişisel eşyalar ile ev eşyalarının onarımı Bu grup kişisel eşyalar ile ev eşyalarının onarım ve bakımını kapsamaktadır.bağlı bilgisayar terminalleri.alıcı ve verici radyolar.11.. 95. 95.bilgisayar sunucuları.monitörler.taşıyıcı cihaz modemleri. DVD-RW). 95. diz üstü bilgisayarlar. CD-ROM. +video kaset kayıtları. .ticari televizyon kameraları ile video kameraları. flash sürücüler ve diğer bellek aygıtları.Bu grup bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımları ile iletişim araç ve gereçlerinin onarım ve bakımını kapsamaktadır.iç ve dış bilgisayar modemleri. +ev tipi video kameralar..fareler. Kapsam dışı olanlar. modemler). . .11 Bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımlarının onarımı Bu sınıf bilgisayarlar ve hesap makineleri ve bilgisayar çevre donanımlarının onarımını kapsamaktadır.optik disk sürücüleri (CD-RW. . 95. .iletişim aktarma teçhizatı (örneğin yönlendiriciler...21.00 Bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımlarının onarımı 95.cep telefonları...taşıyıcı cihaz modemlerinin onarım ve bakımı. .00 İletişim araç ve gereçlerinin onarımı 95.

v..işe giriş ve çıkış zamanlarını Sayfa: 368 / 374 . oda klimaları. v. giysi kurutma makineleri.02 Ev ve bahçe teçhizatının onarım ve bakımı çim biçme makineleri. çamaşır makineleri. oda klimaları. çamaşır makineleri.01 Ev eşyalarının bakım ve onarımı buzdolapları. 43. Kapsam dışı olanlar.25 Saatlerin ve mücevherlerin onarımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.12. ev ve bahçe teçhizatının onarım ve bakımını kapsamaktadır: . 25.merkezi havalandırma sistemlerinin onarımı. giysi kurutma makineleri.b.saatlerin ve saat kovanı ve tüm metal gövdeler. makaslar. 95. 95. 95. kar ve yaprak vantilatörleri. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi . . malalar. . fırınlar.ev ve bahçe teçhizatının onarım ve bakımı. .24 Büro ve ev mobilyası onarımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .elektrikli el aletlerinin onarımı.00 Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı 95.22. kar ve yaprak vantilatörleri.ev eşyalarının bakım ve onarımı. makaslar. ayakkabıların.büro mobilyası da dahil ev mobilyalarının yeniden kaplanması.22 Ev eşyalarının. manivela. bkz.22.61. .22.24.23.00 Büro ve ev mobilyası onarımı 95.95. 95.b. Kapsam dışı olanlar.mücevherlerin onarımı ve tadilatı. v. kronometreler gibi saat parçalarının onarımı.23 Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı Bu sınıf ayakkabı ve deri eşyaların onarım ve bakımını kapsamaktadır: valiz ve benzerlerinin onarımı.topukların çakılması. . +çim biçme makineleri.b. . onarımı ve yenilenmesi. .botların. malalar. 95. . bkz.endüstriyel metal oymacılığı. v. 33. bkz.b. fırınlar. ev ve bahçe teçhizatının onarımı Bu sınıf ev eşyalarının. +buzdolapları.

.13.kaydeden cihazlar ile zaman/tarih damgalarının.25. başka yerde sınıflandırılmayan tüm hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır.12. mekanik teçhizatla.b. 33.01 Saatlerin ve saat kovanı ve tüm metal gövdeler.kitapların onarımı.01 Tekstil ve kürk ürünlerinin yıkanması ve kuru temizlemesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.02 Mücevherlerin onarımı ve tadilatı 95.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının onarımı Bu sınıf kişisel ve ev eşyalarının onarımını kapsamaktadır: . . . Özellikle tekstil ürünlerinin ve kürk ürünlerinin yıkanması ve (kuru) temizlenmesi. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 369 / 374 .elektrikli el aletlerinin onarımı.diğer kişisel ve ev eşyalarının onarımı. kronometreler gibi saat parçalarının onarımı 95. saatli kilitlerin ve benzer zaman tutma cihazlarının onarımı.müzikal aletlerin onarımı.sporla ilgili ve eğlenceye yönelik silahların onarımı. 95.ütülenmesi v. . . bkz. el veya jetonla çalışan makineler vasıtasıyla her tür giysinin ve tekstil ürünlerinin (kürk dahil olmak üzere) yıkanması ve kuru temizlenmesi.0 Diğer hizmet faaliyetleri 96.giyim eşyalarının onarım ve tadilatı. .11. bkz. 96. .29. .halk için ya da endüstri veya ticari müşteriler için.çamaşır toplama ve dağıtımı. . 33. Kapsam dışı olanlar. 33. . kuaförlük ve diğer güzellik uygulamaları. 95.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının onarımı 96 Diğer hizmet faaliyetleri Bu bölüm. cenaze ve ilgili faaliyetler gibi hizmet tiplerini kapsamaktadır.piyano akordu. .müşterinin evinde olsun yada olmasın halı ve kilim yıkanması ile tül ve perde temizliği.25. bkz. manivela.oyuncakların ve benzer eşyaların onarımı.spor eşyalarının onarımı (spor ile ilgili silahların onarımı hariç olmak üzere) ve kamp malzemelerinin onarımı.bisikletlerin onarımı. .

tıraş ve sakal tıraşı.peruk yapımı.99 Diğer tekstil ve kürk ürünlerinin yıkanması ve kuru temizlemesi 96. boyama. toplama ve benzer faaliyetler.02 Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.01.01. makyaj v. renklendirme. bebek bezi sağlama hizmetleri. .00 Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri 96.29.b. bu faaliyetin tamamlayıcı bir parçası olsa da iş üniformaların dışındaki giysilerin kiralanması. manikür ve pedikür.erkekler ve kadınlar için saç yıkama. 96.insan ve hayvan naaşlarının defnedilmesi ve yakılması ve ilgili faaliyetler: +defin veya yakma ve mumyalama için ölünün hazırlanması ve cenaze kaldırma hizmetleri. bkz.29.yatak örtülerinin. dalgalandırma. Kapsam dışı olanlar. şekil verme ve kesim. bkz.03 Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.ütülenmesi v. +defin veya yakma hizmetlerinin sağlanması. .yüz masajı. bkz. el veya jetonla çalışan makineler vasıtasıyla her tür giysinin ve tekstil ürünlerinin (kürk dahil olmak üzere) yıkanması ve kuru temizlenmesi. 96.. mezarlıkların kiralanması veya satışı.01 Halk için ya da endüstri veya ticari müşteriler için. 96. .01.bu eşyaların temizliği.02 Müşterinin evinde olsun yada olmasın halı ve kilim yıkanması ile tül ve perde temizliği 96. 77.. düzeltme. mekanik teçhizatla.99.02. . Kapsam dışı olanlar.mezarlıkların ve mozolelerin bakımı.b. +cenaze salonlarında süre kiralanması. . 32. 95.giysi onarım ve tadilatı. iş kıyafetlerinin ve ilgili diğer kalemlerin çamaşırhaneler tarafından sağlanması. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 370 / 374 .

00. . evlendirme büroları gibi sosyal faaliyetler. masaj salonlarının ve benzeri yerlerin faaliyetleri.Türk hamamlarının.b. masaj salonu vb. . . yerlerin faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 94.91. 93. bkz. jetonla çalışan soyunma kabinleri v. .09 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. 92.90. bkz. sauna ve buhar banyolarının. . araba park görevlileri v. . Kapsam dışı olanlar.00 Hamam. HANEHALKLARI TARAFINDAN KENDİ KULLANIMLARINA YÖNELİK 97 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 371 / 374 .04 Hamam.soyağacı düzenlemeleri. tartı aletleri.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri T-HANEHALKLARININ İŞVERENLER OLARAK FAALİYETLERİ.ayakkabı boyacıları.00 Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler 96. 86. masaj salonu vb. +bozuk para ile çalışan çamaşır makineleri.Kapsam dışı olanlar. 81.b. tansiyon ölçen makineler.00. sauna. . bkz. bkz. hamallar.09. randevu hizmetleri.13 bkz. yerlerin faaliyetleri 96. sauna.). 96. . . ..refakat hizmetleri. jeton ile çalışan kişisel hizmet makinelerinin bayilik işletmesi (fotoğraf dükkanı. kuluçkaya yatırılması ve eğitimi gibi hayvan bakım hizmetleri.mezarlık bahçıvanlığı. tımar edilmesi.astrolojik ve tinsel faaliyetler. solaryumların. +bozuk para ile çalışan kumar makineleri ve oyunlar.04.03.veterinerlik faaliyetleri.hayvanların bakımı.dövme ve piercing (iğneyle delme) atölyelerinin faaliyetleri.tıbbi masaj ve terapi. bkz.01. Kapsam dışı olanlar. .cenaze töreni ile ilgili dini faaliyetler. . 96.30 96. zayıflama ve incelme salonlarının. 96.form tutma salonları ve vücut geliştirme klüpleri ve tesislerinin faaliyetleri. 75.

mürebbiye. Bu faaliyetler içerisinde avcılık ve toplayıcılık.0 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri 97. İşveren bir birey dahi olsa. bunlar NACE`nin ilgili malların üretim endüstrisi ile ilgili kısımları içerisinde sınıflandırılmaktadırlar. Eğer hanehalkı pazarlama faaliyetleri ile uğraşıyorsa. Kapsam dışı olanlar. 97. bekçi.yemek pişirme.10 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar Bu sınıf. barınak ve giyecek üretimi ile hanehalkları tarafından kendi geçimleri için üretilen diğer mallar yer almaktadır. çiftçilik. yani kendi geçimleri için mallar üretmelerine yönelik olarak çeşitli faaliyetlerde bulunan hanehalklarının bu faaliyetlerini kapsamaktadır.. sayım veya çalışmalarda işverenin faaliyetini ifade etmek için istihdam edilmiş ev içi personel de burada yer alır. bahçıvanlık ve benzeri hizmetlerin bağımsız hizmet sağlayıcılar (şirketler veya kişiler) tarafından sağlanması. aşçı.00 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri Bu sınıf. sekreter ve benzeri gibi ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetlerini kapsamaktadır.00. hizmetçi. hanehalklarının geçimleri için yaptıkları ayrım yapılmamış malların üretimi ile hizmetlerin üretimi faaliyetlerini kapsamaktadır. özel öğretmen. çamaşırcı. Hanehalkları yalnızca hanehalkının geçim faaliyeti için başlıca bir aktivite belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda burada sınıflandırılmalıdır. kahya.97. Uygulamada. aileler pazarlanan malların üretimi ile de ilgileniyorlarsa. uşak. bu faaliyet gerçekleştirilen birincil pazarlama faaliyetine göre sınıflandırılmalıdır. hizmet türüne göre bakınız. seyis. şoför. Eğer bunlar temel olarak geçim için gerekli özel TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 372 / 374 . hanehalklarının ayrım yapılmamış geçim malı üretim faaliyetlerini. bebek bakıcısı. garson.1 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar 98.00 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri 98 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetl Bu bölüm. bahçıvan. kapıcı. Bu faaliyet ile üretilen ürün işveren hanehalkı tarafından tüketilmektedir. 98.

00 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar 98. hanehalkları geçim amacıyla birden fazla malın üretimi ile uğraşıyorlarsa. 98. Bu faaliyetler.20 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler Bu sınıf.00 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 373 / 374 .2 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler 98.malların üretimi faaliyetleri ile uğraşıyorlarsa. hanehalklarının ayrım yapılmamış geçim amaçlı hizmet üretim faaliyetlerini kapsamaktadır. aile üyelerinin bakımı ve diğer hizmetleri kapsamaktadır.0 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri 99. ailenin geçimi için aile tarafından üretilen aşçılık.10. Uygulamada.20. 98. bunlar da NACE`nin ilgili malların üretim endüstrisi ile ilgili kısımları içerisinde sınıflandırılmaktadırlar. bunlar hanehalklarının geçimine yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış malların üretim faaliyetleri içerisinde sınıflandırılmaktadırlar. öğretmenlik.00 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler U-ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE TEMSİLCİLİKLERİNİN FAALİYETLERİ 99 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri 99.

Uluslararası Para Fonu. Dünya Bankası. Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA) gibi uluslararası örgütlerin faaliyetleri. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü. Dünya Gümrük Örgütü.00.b..00 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 374 / 374 .Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı. 99. . Avrupa Toplulukları. bölgesel teşkilatlar v.Birleşmiş Milletler ve buna bağlı özel birimler.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful