P. 1
Nace kodları

Nace kodları

|Views: 288|Likes:
Yayınlayan: seyhan156

More info:

Published by: seyhan156 on Jul 04, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2013

pdf

text

original

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI REHBERİ

Önsöz
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca 19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik ve Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi, Birliğimiz tarafından Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE) sistemi esas alınarak hazırlanmıştır. Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE), Avrupa‘da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağıdır. Avrupa Birliği‘ne üye ülkeler NACE ve NACE‘den türetilmiş olan kendi ulusal sınıflamalarını NACE’nin 1970‘deki gelişiminden itibaren kullanmaktadırlar: NACE, Avrupa istatistik sistemi içerisinde karşılaştırılabilir istatistikler üretmek amacıyla kullanılan istatistiksel altyapının ayrılmaz bir parçasıdır. Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması (ISIC) ile ilişkisinden dolayı, NACE, ekonomik faaliyetlere ilişkin istatistiki verileri dünya düzeyinde karşılaştırma açısından çok önemli bir araçtır.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 2 / 374

Kısaltmalar listesi
CN CPA CPC EC/P EEC ESA EU HS ISIC KAU NACE PRODCOM RAMON SITC SNA SPC UN BEC Birleştirilmiş Mal Sınıflaması (Avrupa Birliği Dış Ticaret Sınıflaması) Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması Birleşmiş Milletler Merkezi Ürün Sınıflaması Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Avrupa Ekonomik Topluluğu Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesap Sistemi Avrupa Birliği Dünya Gümrük Organizasyonu Uyumlaştırılmış Mal Tanım ve Kod Sistemi Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması Faaliyet Türü Birimi Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması Madencilik ve İmalat Sanayi Üretim İstatistiklerinde Avrupa Sistemi Eurostat'ın online sınıflama ve meta veri sunucusu http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC Birleşmiş Milletler Uluslararası Standart Ticaret Sınıflaması Ulusal Hesap Sistemi İstatistiksel Program Komitesi Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler Standart Uluslararası Ticaret Sınıflaması’na Dayalı Geniş Ekonomik Gruplara Göre Sınıflama

TERİMLER SÖZLÜĞÜ
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 3 / 374

Yan-Ürün : Tek bir gruba özel yan ürün, başka herhangi bir grupta üretilmeyen, teknolojik olarak aynı gruptaki diğer ürünlerin üretimine bağlı olarak ortaya çıkan ürünlerdir (örneğin; şeker üretiminde melas‘ın elde edilmesi gibi). Tek bir gruba özel yan ürünler, diğer ürünlerin imalatında girdi olarak kullanılmaktadır. Normal yan ürün (yani; tek bir gruba özel olmayan), birkaç grupta üretilen, teknolojik olarak diğer ürünlerin üretimine bağlı olarak ortaya çıkan üründür (örneğin; petrol arıtımı sürecinde elde edilen hidrojen, teknolojik olarak kömür karbonizasyonu ve petro kimya ürünleri imalatının sonucundan ortaya çıkabileceği gibi diğer ana kimyasal maddelerin yer aldığı gruptaki üretime de benzemektedir). Ticari Mal: Bir ticari mal, takas edilebilen taşınır maldır. Bu üretim hattındaki akışlardan biri olabilir, eşsiz bir madde (Mona Lisa) olabilir ya da hizmet için ara madde olabilir (yazılım disketi). Bu kavram gümrük sınıflamaları için kullanılmaktadır . Sermaye Malları: Sermaye malları, mal veya hizmet üretimi için kullanılan, hammadde ve yakıt dışında kalan diğer mallardır. Bunlar, fabrika binaları, makineler, lokomotifler, kamyonlar ve traktörleri içermektedir. Araziler, genellikle bir sermaye malı olarak dikkate alınmamaktadır . Endüstriyel İşlemler: Yeni ürünlerin (tüketim, ara veya yatırım malları) imalinde kullanılmış ürünlerin işlenmesinde (fiziksel, kimyasal, elle veya herhangi bir şekilde) ya da B (Madencilik sanayi), C (İmalat sanayi) , D (Elektrik, gaz ve buhar üretimi ve dağıtımı), E (Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri) ve F (İnşaat sanayi) kategorilerinde tanımlanan sanayilere hizmet sağlanmasında kullanılan dönüşüm işlemidir. Hizmet veya Ev Tipi Makineler: Esas itibariyle evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış ev tipi makine ve teçhizatlardır, örneğin ev tipi çamaşır makinesi. Sanayi Makineleri: Esas itibari ile ev dışında kullanılmak üzere üretilen mal ve ekipmanlardır, örneğin imalat aletleri, çamaşırhane tipi çamaşır makinesi. İmalat Sanayi: Kısım C‘de kapsanan tüm faaliyetlerdir. Küçük ev işletmeleri ve büyük ölçekli faaliyetlerin her ikisi de kapsanmaktadır. C kısmının, yalnızca ağır makine ve fabrikalara özel olmadığına dikkat edilmelidir. Ürün: Ürün, ekonomik faaliyetlerin sonucudur. Mal ve hizmetler, için kullanılan genel terimdir. Nihai Ürün: Tüm süreçleri tamamlanmış olan üründür. Yarı-Mamul: Bazı işlemlerden geçmiş, fakat kullanıma hazır hale gelmesi için daha fazla işlem gereken ürünlerdir. Bu tür ürünler, ileri süreç ve işlemler için diğer imalatçılara satılabilir. Satış için işlenmemiş metal dökümlerin, işlenmek üzere başka yere satılması tipik bir örnek olarak verilebilir . Üretim: Üretim, ürün ile sonuçlanan faaliyettir. Ekonomik faaliyetlerin tamamı için kullanılmaktadır. Bu terim yalnızca tarım,madencilik ve imalat sanayi sektörleri ile sınırlı değil, aynı zamanda hizmet sektörü ile de ilişkilidir. Üretimi belirtmek için faaliyet türüne bağlı olarak, hizmetlerin sağlanması, işlem, imalat gibi çok daha özel terimler kullanılabilmektedir. Üretim, fiziksel terime ya da değere göre değişik yollarla ölçülebilmektedir. Dönüşüm: Yeni ürünlerin elde edilmesi amacıyla mamul, yarı mamul veya hammaddenin doğasını, bileşimini veya şeklini değiştiren işleme dönüşüm denir. İşlemden Geçirme: Bazı ürünlerin korunması amacıyla, bunlara bazı özellikler vermek ya da bu tür ürünlerin kullanımında vermiş olduğu zararlı etkileri önlemek için uygulanan işlemlerdir. Örneğin; tahıl, odun, metal ve atıkların işlemden geçirilmesi. Katma Değer: Temel fiyatlara göre brüt katma değer, çıktının temel fiyatları ile satın alıcıların ara tüketimlerine ilişkin fiyatları arasındaki fark olarak tanımlanır.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 4 / 374

İçindekiler
Bölüm 1: Giriş
1.1 NACE ve ekonomik faaliyet ve ürün sınıflamalarının bütünleşik sistemi • Uluslararası ekonomik sınıflamalar sistemi 1.2 NACE: Kapsam ve temel nitelikler • AB ülkelerinde ekonomik faaliyet sınıflaması olarak NACE • NACE’nin yapısı ve kodlanışı Sayfa 5 5 6 6 7

Bölüm 2: İstatistiki birimleri ve faaliyetleri sınıflandırma kuralları
2.1 Temel sınıflandırma kuralları • Katma değer ikameleri 2.2 Çoklu ve bütünleşik (entegre) faaliyetler • Top-down (yukarıdan aşağı) metodu • Birimin ana faaliyetindeki değişimler • Dikey olarak bütünleşik faaliyetler • Yatay olarak bütünleşik faaliyetler 2.3 Bazı özel faaliyetlere ilişkin kurallar • Bir ücret veya sözleşmeye dayalı faaliyetler ile faaliyetlerde dış kaynak kullanımı • Yerinde kurulum • Bakım ve onarım 2.4 Kısımlara özgü kurallar ve tanımlar • Kısım A: Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık • Kısım G: Toptan ve perakende ticaret; motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı • Kısım K: Finans ve sigorta faaliyetleri ve M: Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler • Kısım O: Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik • Kısım T: Hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri; hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak ayrım yapılmamış mal ve hizmet üretim faaliyetleri Sayfa 8 8 9 9 11 11 12 12 12 13 13 13 13 14 16 16 16

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 5 / 374

BÖLÜM 1 NACE: Giriş
1.1 NACE ve ekonomik faaliyet ve ürün sınıflamalarının bütünleşik sistemi
1. NACE, Avrupa Birliği‘nde 1970‘ten bu yana geliştirilen çeşitli istatistikler için ekonomik faaliyet sınıflamaları göstermekte kullanılmış kısaltma bir isimdir1. NACE, ekonomik faaliyetlere göre ekonomi istatistikleri alanında (örneğin; üretim, istihdam, ulusal hesaplar) ve diğer istatistiksel alanlarda yer alan ve geniş bir alana yayılmış bulunan istatistiksel verilerin derlenmesi ve sunumu için bir çerçeve sağlar. 2. NACE temelinde üretilen istatistikler, Avrupa ve genel olarak dünya düzeyinde karşılaştırılabilir. NACE‘nin kullanımı, Avrupa İstatistik Sistemi içerisinde zorunludur.

Uluslararası ekonomik sınıflamalar sistemi
3. NACE temelinde üretilen istatistiklerin dünya düzeyinde karşılaştırabilir olması, temelde Birleşmiş Milletler İstatistik Bürosu‘nun yardımlarıyla geliştirilen bütünleşik istatistiksel sınıflamalar sisteminin bir parçası olması sebebiyle Avrupa bakış açısıyla, bu sistem aşağıdaki gibi açıklanabilir:

Ekonomik Faaliyetler Dünya düzeyi

Ürünler

Mallar

ISIC

CPC

HS

SITC

AB düzeyi

NACE

CPA

PRODCOM

CN

Ulusal düzey

NACE’nin Ulusal sürümleri

CPA’in Ulusal sürümleri

PRODCOM’un Ulusal sürümleri

başvuru sınıflaması. Sınıflamalar yapısal olarak ilişkilidir

başvuru sınıflaması. Sınıflamalar dönüşüm tablolarıyla ilişkilendirilmiştir Sınıflamalar dönüşüm tablolarıyla ilişkilendirilmiştir

1

NACE, Fransızca "Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes" (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması) başlığından türemiştir.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 6 / 374

Burada: • • • • • • ISIC2, Birleşmiş Milletler tarafından kullanılan “Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması”’dır. CPC3, Birleşmiş Milletler tarafından kullanılan “Merkezi Ürün Sınıflaması”’dır. HS4, Dünya Gümrük Organizasyonu tarafından yönetilen “Uyumlaştırılmış Mal Tanım ve Kod Sistemi”dir. CPA5, “Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması”’dır. PRODCOM6, AB içerisinde sanayi üretim istatistikleri için kullanılan mal sınıflamasıdır. CN7, “Birleştirilmiş Mal Sınıflaması”nı temsil etmektedir, Avrupa‘da dış ticaret istatistikleri için kullanılan mal sınıflamasıdır.

4. Böyle bütünleşik bir sistem, farklı istatistik alanlarda üretilen istatistiklerin karşılaştırılabilirliğine izin vermektedir. Sonuç olarak, örneğin; malların üretimi ile ilgili istatistikler (AB‘de Prodcom anketlerine göre üretilmiş olan istatistikler), ticaret istatistikleri (AB‘de CN‘ye göre üretilmiş olan istatistikler) ile karşılaştırılabilir. 5. NACE, ISIC‘tan türetilmiş olup ISIC‘tan daha ayrıntılıdır. ISIC ve NACE en üst seviyelerde tamamen aynı yapıya sahipken, alt seviyelerde NACE daha ayrıntılıdır. 6. Uluslararası karşılaştırılabilirliği sağlamak için, AB‘de NACE‘nin kullanımıyla ilgili olarak hazırlanmış tanımlar ve ilkeler, ISIC‘ın giriş kısmında yayımlanmış olanlarla uyumludur.

1.2 NACE: Kapsam ve temel özellikler AB Ülkelerin ekonomik faaliyet sınıflaması olarak NACE
7. NACE, üretimle ilgili ekonomik faaliyetlerinin Avrupa Birliği ülkelerin standart sınıflamasıdır. NACE, ekonomik faaliyetler evrenini her bir NACE kodu, onu oluşturan her bir istatistiksel birimle ilişkilendirilecek şekilde kısımlara ayırır. 8. Ekonomik bir faaliyet, belli mal veya hizmetleri üretmek amacıyla ana mal, işgücü, imalat teknikleri ya da ara ürün benzeri kaynakların bir araya getirilmesi sonucu ortaya çıkar. Bu nedenle, ekonomik bir faaliyet, kaynakların bir girdisi, bir üretim işlemi ve ürünlerin bir çıktısı (mal veya hizmetler) olarak tanımlanır. 9. Burada tamlandığı gibi, bir faaliyet basit bir süreci (örneğin; dokumacılık) içerebilir, fakat aynı zamanda her biri sınıflamanın değişik sınıflarında bahsedilen ve geniş bir alana yayılmış bulunan alt-süreçlerden oluşmaktadır (Örneğin; bir araba imalatı, kalıba dökme, demir dövme, kaynak yapma, montaj, boyama vb. gibi özel faaliyetleri içerir). Eğer, üretim süreci , belli bir istatistik birimi içerisinde temel faaliyetlerin bütünleşik bir serisi olarak düzenlenmişse, tüm bunların ortaya koyduğu bileşim tek bir faaliyet olarak kabul edilir. 10. NACE, bilinen çeşitli istatistiki birimler için yalnız başına sınıflar üretmez: birimler çeşitli ekonomik faaliyetler gerçekleştirebilir ve belirli temel özelliklerine göre değişik şekillerde tanımlanabilirler.

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27&Lg=1 http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=16&Lg=1 4 Uyumlaştırılmış Mal Tanım ve Kod Sistemi, Dünya Gümrük Organizasyonu tarafından yönetilen (Gümrükler İşbirliği Konseyi - CCC tarafından 1952 yılında kabul edilmiştir). 5 http://circa.europa.eu/irc/dsis/nacecpacon/info/data/en/index.htm 6 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/ 7 Birleştirilmiş mal sınıflaması – HS’nin (Uyumlaştırılmış Mal Tanım ve Kod Sistemi) ayrıntılı bir dökümü (http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_e n.htm)
3

2

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 7 / 374

alfabetik bir kodla tanımlanan başlıklardan oluşan birinci seviye (kısımlar). 57. bir sonraki daha ayrıntılı seviyenin kodu için “0” kullanılır. fakat “İçeceklerin imalatı” grubu (kod 11.NACE’nin yapısı ve kodlanışı 11. Grup 20. “Veterinerlik faaliyetleri” bölümü (Kod 75) ne gruplara ne de sınıflara bölünmüştür. 34. “diğer” ve/veya “b. 67. ek bölümlere ihtiyaç olması muhtemel olan kısımlarda bırakılmıştır. Örneğin. grup ve sınıfları tanımlayan NACE kodlarıyla bütünleşik değildir. 40.s (başka yerde sınıflandırılmamış)” benzeri arta kalan grup ve sınıflar 9 rakamı ile tanımlanmaktadır (Örneğin.00‘dır. Örneğin. ek bölümlerin girilmesine olanak sağlamak amacıyla bazı “boşluklara” yer verilmiştir. 48. çünkü “İçeceklerin imalatı” bölümü (Kod 11) birden fazla gruba bölünmemiş. 12. bir hiyerarşik yapı ile başlangıç ilkeleri ve açıklayıcı notlardan oluşmaktadır. iki basamaklı bir sayısal kodla tanımlanan başlıklardan oluşan ikinci seviye (bölümler). üç basamaklı bir sayısal kodla tanımlanan başlıklardan oluşan üçüncü seviye (gruplar).0) sınıflara bölünmüştür. çünkü. bu sınıfın bağlı olduğu Kısım C. 14. 76. Belli bir sınıflama seviyesinin sınıflamada daha aşağıya bölünmediği durumlarda. NACE kodlamasını tamamen değiştirmeksizin. 54. NACE‘de kullanılmamıştır: 04. “Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı” başlıklı sınıf 08. Mümkün olduğunca. “Veterinerlik faaliyetleri” için kullanılan sınıf kodu 75. Bu amaçla.05 olarak kodlanmıştır. aşağıdaki bölüm kod numaraları. 83 ve 89. “Tutkal imalatı” faaliyeti Bölüm 20‘de. iv. Kısım seviyesinde kullanılan kodlar. ancak. Bununla birlikte. Bu boşluklar. kodun kendisinde görünmemektedir. 44. v. iii. Bölümler ardışık olarak kodlanmıştır. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 8 / 374 .y. i.5‘de ve Sınıf 20.52‘de tanımlanmaktadır. dört basamaklı sayısal bir kodla tanımlanan başlıklardan oluşan dördüncü seviye (sınıflar). “Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı” grubu 08. ii. NACE. belirli bir faaliyeti açıklayan bölüm. 13.99 şeklinde kodlanmıştır). “Bira imalatı” sınıfı 11.9 olarak kodlanırken. altı basamaklı sayısal bir kodla tanımlanan başlıklardan oluşan beşinci seviye (faaliyetler).

yukarıda bahsedilen ikame ölçütlerinin basit kullanımı yanıltıcı olabilir. Bir birimin sadece bir ekonomik faaliyet gerçekleştirdiği durumlarda. Gayri safi katma değer. 21. Bazı durumlarda gerçekleştirilen farklı faaliyetlerle ilişkili olan katma değer bilgilerinin elde edilmesi mümkün olmaz ve faaliyet sınıflamasının belirlenmesi ikame ölçütleri kullanılarak yapılmak zorunda kalır. Girdi bazlı ikameler . ticaretteki ciro genellikle imalattakinden daha düşük bir katma değer payına sahiptir. Bazı faaliyetler için ciro. 22. katma değer verisini yalnızca işlevsel olarak tahmin etmeye yaradığından. 17. istatistiki iş kayıtlarında bulunan her bir birim ile temel ekonomik faaliyetine göre ilişkilendirilir. 20. Bir NACE kodu. katma değer verisi temelinde elde edilecek sonuçla karşılaştırıldığında olası en iyi yaklaşımı elde etmek amacıyla. Çıktı bazlı ikameler: . belli durumlarda cironun katma değerle orantılı olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu ikame ölçütlerin (bilinmeyen) katma değerle doğrudan orantılı olmadığı zamanlarda bu durum kaçınılmazdır. faaliyetler arasında ve içerisinde farklılaşabilir. 19.birimin farklı ekonomik faaliyetlerinde yer alan çalışan sayısı. Satışları (ciroyu) katma değer ikamesi olarak kullanırken. Örneğin. Eğer birim birden çok ekonomik faaliyet yürütüyorsa. Birçok birim. her birimin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYİH) katkısının ek bir ölçütüdür. Katma değer. CPA. b. 16. Bu gibi durumlarda. Ana faaliyet. Bir birimin ana faaliyetini belirlemek için bu birim tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ile bunlara karşılık gelen katma değerin bilinmesi gerekmektedir. NACE ‘ nin kodlanmasında yardımcı olurlar. çıktı ile ara tüketim arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. NACE komitesinin kararları. imalat içindeki satışlar ve son katma değer arasındaki ilişki. Bu ikame ölçütleri. aşağıdakiler olabilir: a.BÖLÜM 2 İstatistiki birimleri ve faaliyetleri sınıflandırma kuralları 2. bu birimin ana faaliyeti bu faaliyeti açıklayan NACE kategorisi tarafından belirlenir. ana faaliyet aşağıda açıklanan kurallara göre her bir faaliyetle ilişkilendirilen katma değer temel alınarak belirlenir. kullanışlı olmayan diğer faaliyetlerle karşılaştırma yapan özel bir yolla tanımlanır. örneğin.1 Temel sınıflandırma kuralları 15. HS. Hatta. . NACE‘nin açıklayıcı notları. Katma değer.her bir faaliyete düşen ürün gruplarının satış değeri veya cirosu. İkame ölçütlerinin kullanımı. CN benzeri diğer sınıflama sistemleri gibi kaynaklar ve bunlarla arasındaki dönüşüm tabloları. Katma değer ikameleri 18. bir birimin sınıflamasının ekonomik faaliyete göre belirlenmesinde temel kavramdır. mali aracılık faaliyetleri veya sigorta faaliyetleri gibi. ticari ciro rakamları. Ancak. birimin katma değerine en fazla katkıyı yapan faaliyettir.farklı faaliyetlerle ilişkili maaşlar ve ücretler (veya serbest çalışanın geliri) .birimin farklı faaliyetlerine ilişkin çalışanların çalışma zamanı. Bu ölçütler. ana faaliyeti belirlemede kullanılan metodu değiştirmez. Gayrisafi üretim verilerinin ikame ölçütü olarak kullanıldığı durumlarda benzer düşünceler zihinde tutulmalıdır. bilinmeyen katma değer verilerinin yerine kullanılabilirler. ISIC. bilinmeyen katma değerin ticari faaliyetteki payını belirlemek için hiç uygun olmayan TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 9 / 374 .birimin her bir faaliyetine ilişkin mal veya hizmetlere dağıtılabilecek olan gayri safi üretim . ticari ve diğer faaliyetleri gerçekleştirir.

çikolatalı şekerleme imalatı ile birleşen fırın ürünleri imalatı) veya herhangi bir kombinasyonundan kaynaklanabilir. bu birimin faaliyet sınıflaması. 26. diğer tarafta ise katma değer güvenilir değildir.göstergelerdir. Daha iyi bir gösterge brüt marjdır (ticari ciro ile stoklardaki değişimle yeniden satışlar için alınan ürünler arasındaki fark). Bu grup dahilinde en yüksek katma değer payına sahip olan sınıf belirlenir.91 28.95 46.9 Sınıf 25. 2. ağaç kesiminin bıçkıhaneyle ilişkilendirilmesi ve kil ocağının tuğla işiyle ilişkilendirilmesi) veya yatay entegrasyonundan (örneğin. bir tarafta maaşlar ve ücretler veya istihdam arasındaki oransallık.12 G 46 46. c. tek bir toptan satış ile perakende satışta ve hatta ticari faaliyetler arasında farklılaşabilir. Eğer çeşitli faaliyetlerin işgücü yoğunluğu farklı ise.1 28. 25. ikiden fazla faaliyet gerçekleştirdiği ve bunların hiç birinin katma değerin % 50‘sinden fazlasına sahip olmadığı karmaşık durumlarda. Bu kısım dahilinde en yüksek katma değer payına sahip olan bölüm belirlenir. mutlaka katma değerin % 50‘sinden fazlasına sahip bir faaliyet olacaktır. Örneğin: Bir ürünün elle üretilmesine karşılık bir ürünün makine işlemi kullanılarak üretilmesi gibi. Örnek: Bir birim aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmektedir (katma değer açısından paylar): Kısım C Bölüm 25 28 Grup 25.11 28.61 71. Bu bölüm dahilinde en yüksek katma değer payına sahip olan grup belirlenir.6 Sınıfın tanımı Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı Motor ve türbin imalatı. ticari marj. Ancak. Bu durum istatistik birimi içersinde faaliyetlerin dikey entegrasyonundan (örneğin. Girdi temelli ikame ölçütlerinin uygulandığı durumlarda benzer önlemler göz önüne alınmalıdır. 23. Eğer bir birim NACE’nin iki farklı yerinde geçen faaliyetleri gerçekleştiriyorsa.down (yukarıdan aşağı) metodu 27. b. teçhizat. d. birim bu bölümde ortaya konulan kurallara göre sınıflandırılmalıdır. İşgücü yoğunluğu.24 28. uçak. sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava taşıtlarının satışı ile ilgili aracılar Tarımsal amaçlı makine. yapının daha yüksek seviyelerindeki sınıflaması tutarlı olmalıdır.14 46. aksam ve parçalarının toptan ticareti Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık Pay % 10 % 6 % 5 % 23 % 8 % 7 % 28 % 13 M 71 71. aşağıda açıklandığı şekliyle “top . Ayrıca. Yukarıdan aşağıya metodu hiyerarşik bir yapıyı takip eder: Bir birimin sınıflamanın en düşük seviyesindeki sınıflamasıyla. içecek ve tütün işleme makineleri imalatı Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı Makine. Katma değerin % 50‘sinden fazlasına sahip olan faaliyet. Katma değerin en yüksek payına sahip olan kısım belirlenir.2 28. Böyle durumlarda.1 TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 10 / 374 . bu iki farklı faaliyetin % 50‘şer eşit paya sahip olma gibi çok nadir rastlanabilecek istisnai durumlar hariç.9 28. Top . 28. ana faaliyettir ve birimin NACE sınıflamasını belirler. farklı ekonomik faaliyetler ve hatta aynı NACE sınıfının faaliyetleri arasında çok büyük değişiklikler gösterebilir.1 46. Bir birimin NACE‘nin ikiden fazla yerinde geçen.down” yöntemiyle belirlenmelidir. Bir birimin önemli orandaki faaliyetlerinin NACE‘nin birden fazla sınıfına girdiği örnekler ortaya çıkabilir.2 Çoklu ve bütünleşik (entegre) faaliyetler 24. ticaret için özel sınıflama kuralları da göz önüne alınmalıdır.93 28. motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı Gıda. Bu koşulun sağlanması için süreç en yüksek seviyedeki uygun pozisyonun belirlenmesiyle başlar ve aşağıda açıklandığı gibi sınıflama seviyelerinden aşağı doğru devam eder: a.

93 Gıda.2 Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı Grup 28. içecek ve tütün işleme makineleri imalatıdır. Bilimsel ve Teknik Faaliyetler • Kısım C içinde Bölümün belirlenmesi: Bölüm 25 Makine ve teçhizat hariç. aksam ve parçalarının toptan ticareti sınıfı sahip olmasına karşın. doğru sınıf 28. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 11 / 374 .93 Gıda.• Aşağıdakiler arasında Kısmın belirlenmesi: Kısım C . içecek ve tütün işleme makineleri imalatı Sınıf 28.Mesleki.9 içerisinde Sınıfın belirlenmesi: Sınıf 28.İmalat (% 52).9 Diğer özel-amaçlı makinelerin imalatı • Grup 28. Motorlu Taşıtların ve Motosikletlerin Onarımı (% 35) Kısım M . teçhizat. Kısım G -Toptan ve Perakende Ticaret.1 Genel amaçlı makinelerin imalatı Grup 28. fabrikasyon metal ürünleri imalatı % 10 % 42 (% 13) Bölüm 28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı • Bölüm 28 içerisinde Grubun belirlenmesi: Grup 28.61 Tarımsal amaçlı makine..95 Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı % 6 % 5 % 31 % 23 % 8 Buradan da anlaşılacağı gibi. katma değerde en yüksek paya 46.

yeni ana faaliyetin değişikliği.12 29. Faaliyetlerin dikey entegrasyonu. Mümkünse.93 28.95 46. kil ocağının tuğla işiyle ilişkilendirilmesi. çok sık olan değişikler kısa dönem (aylık ve üç aylık) ve daha uzun dönem istatistiklerinin aralarında onların yorumunu zorlaştırarak uyumsuzluklara neden olabilir. Bu kurala göre.6 71.down yönteminin NACE’ye uygulanması durumunda. 30. ISIC ve NACE‘nin grup ve sınıf seviyeleri arasındaki farklılıklardan ötürü.61 71. aynı birimin üretim aşamalarını silsile yoluyla uyguladığı durumlarda ve bir işlemin çıktısının sonraki işlemin girdisi olarak kullanıldığı durumlarda ortaya çıkar. yukarıdaki örnekte izlenen karar alma yolunu göstermektedir: Bütün faaliyetler % 52 % 35 % 13 C % 10 G M % 42 25 %6 %5 28 46 71 % 31 25. Birimin ana faaliyetindeki değişimler 31.9 28. katma değere % 50 civarında katkı yapan iki faaliyet gerçekleştirdiği zamanlarda.91 28.24 28.11 28. Birimler ana faaliyetlerini dönemsel faktörlerden veya çıktı çeşidini değiştirmeye yarayan bir yönetim kararından dolayı. top . sentetik elyaf üretiminin tekstil imalatıyla ilişkilendirilmesi gibi. Bütün bu durumlar birimin sınıflamasının değiştirilmesini gerektirirken.2 % 23 28. ağaç kesiminin bıçkıhaneyle ilişkilendirilmesi.1 28.Aşağıdaki şema.1 25. 32. top . Örneğin. yöntem önce ISIC açısından ISIC sınıfını belirlemek için. bir defada veya derece derece belli bir zaman dilimi içerisinde değiştirebilirler.14 46. Dikey olarak bütünleşik faaliyetler 33. “Toptan ve Perakende Ticaret” başlıklı Kısım G‘ye uygulandığında. mevcut bulunanın en az iki yıldır katma değerin % 50‘ sinden daha azını açıkladığı durumlarda yapılır.9 %8 46. daha sonra da NACE sınıfının belirlenmesi izlenmelidir.down yönteminin özel bir uyarlaması gerekmektedir. Bir birim. ISIC‘a uygulanması sonucu ortaya çıkacak olanlardan farklı sonuçlar doğabilir. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 12 / 374 . ekonomi gerçekliğindeki önemli değişikliği yansıtmayan sık değişikliklerden kaçınmak için tutarlılık kuralı kullanılmasına karar verilir.1 46.

34. Diğer tüm durumlarda. birimin ana faaliyeti top . yani. İşveren ve taşeron aynı ekonomik bölgede yer alabileceği gibi. Bu bölümde aşağıdaki teknik terimler kullanılmaktadır: a. üretim sürecinde girdi olarak kullanılan hammadde kendisine aitse imalat altında sınıflandırılması gerekir (bu nedenle nihai çıktı da kendisine aittir). işveren girdi malzemesi üzerinde yürütülecek imalat faaliyetinin teknik şartnamelerini taşerona sağlar. 35. Bu. aynı faktörleri kullanarak üretim yapan. Kısım G “Toptan ticaret ve perakende ticaret” veya diğer kısımlarda. NACE‘de taşeron tarafından gerçekleştirilen faaliyetler “ücrete veya sözleşmeye dayalı” olarak belirtilmiştir. Dış kaynak kullanılan üretim süreci parçalarına şu örnekleri verebiliriz: İmalat faaliyetleri. Diğer bir seçenek olarak. ara veya nihai ürünlerin değerlendirilmesinde pazar fiyatları temel alınabilir.down yöntemine göre belirlendiği şekilde en geniş paya sahip katma değeri oluşturan faaliyettir. dikey entegrasyon çoklu faaliyetlerin bir başka şekli gibi değerlendirilmelidir. İmalatta. ezme ve döküm işleri). istihdam hizmetleri. Taşeronlar. Eğer katma değer veya ikameler dikey entegre olmuş bir süreçteki ayrık basamaklar için birimin kendisinin topladığı hesaplardan belirlenemiyorsa. Taşeron = İşveren ile sözleşme ilişkisine dayanarak belirli bir üretim sürecini yürüten birim. metallerin işlenmesi (örn. Girdi malzemesi (ham veya ara ürün) işveren tarafından sağlanabilir (ya da işverene ait olabilir) veya sağlanmayabilir. Yukarıdaki yaklaşım. dökme. Dönüştürme sürecini tümüyle dış kaynak kullanımı ile yapan bir işveren . benzer birimlerle yapılan kıyaslamalar kullanılabilir. Bu faaliyetlere örnek olarak şunları verebiliriz: Metal imalatı (dövme. 38. farklı ekonomik bölgelerde de bulunabilir: Bulundukları konum bu birimlerin herhangi birisinin sınıflandırılmasını etkilemez.10 ve taşeron 41. NACE uygulanırken. yani ücret veya sözleşmeye dayalı olarak bir faaliyet yürüten birimler. 40. Bazen “dönüştürücü” veya “taşeron” terimleri de kullanılmıştır. bilimsel ve teknik faaliyetler” veya N “İdari ve destek hizmet faaliyetleri” olabilir. vb. Yatay olarak bütünleşik faaliyetler 36. “yüklenici” terimi de kullanılmıştır. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 13 / 374 . 39. c. Dış kaynak kullanımı = İşverenin. giyim eşyalarının tamamlanması ve üretim sürecinin benzeri temel işlem parçaları. Bazen “alt sözleşme” terimi de kullanılmıştır.3 Bazı özel faaliyetlere ilişkin kurallar Bir ücret veya sözleşmeye dayalı faaliyetler ile faaliyetlerde dış kaynak kullanımı 37. ticaret ve inşaat (inşaat faaliyetlerinin dış kaynak kullanımı durumunda işveren 41. Dönüştürme sürecini kısmi olarak dış kaynak kullanımı ile yapan bir işveren imalat altında sınıflandırılacaktır. taşeronun belirli bir üretim sürecinde yapmasını istediklerine göre yaptıkları sözleşme anlaşması. destek fonksiyonlar. çeşitli tipteki faaliyetlerin eşanlı olarak. giyim eşyalarının imalatı. krom kaplama). kesme. işverenler katma değer ilkesine uygun olarak sınıflandırılmalıdır. genellikle kendi hesabına aynı mal ve hizmetleri üreten birimlerle birlikte sınıflandırılırlar. fakat farklı istatistiksel birimlere ayrılamayan birimler gibi yatay olarak entegre edilmiş birimlere ilişkin özel durumlarda da uygulanır. b. İşveren = Üretim sürecinin bir kısmını ya da tamamını yürütmesi için bir başka birimle (burada yüklenici denilecektir) sözleşme ilişkisi içine giren birim.20’de sınıflandırılmalıdır) haricinde. 2. yani M “Mesleki..

benzer faaliyetler yürüten birden fazla işverene hizmet ediyorsa. taşeron 78. Kısım A: Tarım. Temel olarak binaların işlevselliği için parçaların veya teçhizatın binalara kurulumu veya montajı ile uğraşan birimler inşaat kısmında (bölüm 43) sınıflandırılmıştır. lokomotifler ve gemilere bakım ve onarım yapan birimler. hem işveren hem de taşeron fiili olarak gerçekleştirilen faaliyete göre sınıflandırılmalıdır. ikinci olarak taşeronun yalnızca bir işverene mi yoksa birden fazla işverene mi hizmet verdiğine bakılarak bir ayrım yapılması gerekir: • Eğer dış kaynak kullanımı geçici bir temeldeyse ve taşeron yalnızca bir işverene hizmet ediyorsa. Eğer dış kaynak kullanımı sürekli bir temeldeyse ve taşeron. tanımları ve nitelikleri bunlara ilişkin açıklayıcı notlarda sunulmuştur. Kısımların genel açıklamaları.20’de (Geçici iş bulma kurumlarının faaliyetleri) sınıflandırılmalıdır. imalat). Ürünlere bakım veya onarım yapan birimler.2 "Motorlu taşıtların bakım ve onarımı" d.2 kodlu grupta sınıflandırılmıştır. Eğer dış kaynak kullanımı sürekli bir temeldeyse ve taşeron yalnızca bir işverene hizmet ediyorsa. Ormancılık ve Balıkçılık 46. değişik faaliyetleri yürüten birden fazla işverene hizmet ediyorsa. Bakım ve onarım 44. birimlerin üzüm ürettiği ve kendi ürettiği üzümden şarap imal ettiği veya zeytin ürettiği ve kendi ürettiği zeytinden yağ imal ettiği durumlarda katma değer dağıtımının zorluklar ortaya çıkardığı sık rastlanan bir durumdur. Binaların işlevselliği (ve inşaat mühendisliği işleri) ile bağlantılı olmayan diğer makinelerin ve teçhizatın kurulumu “Sanayi makine ve donanımlarının kurulumu” başlıklı 33. 2. bölüm 43 "Özel inşaat faaliyetleri" c. • • • • Yerinde kurulum 42. Uçaklar. Eğer dış kaynak kullanımı sürekli bir temeldeyse ve taşeron. Eğer dış kaynak kullanımı geçici bir temeldeyse ve taşeron birden fazla işverene hizmet ediyorsa işverenler fiili olarak gerçekleştirilen faaliyete göre sınıflandırılırken. hem işveren hem de taşeron fiili olarak gerçekleştirilen faaliyete göre sınıflandırılmalıdırlar (Örneğin. ilk olarak dış kaynak kullanımının geçici mi yoksa sürekli mi oluşuna. Bu durumlarda en uygun olan “çalışılan saat”in ikame TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 14 / 374 .30’da (Diğer insan kaynaklarının sağlanması) sınıflandırılmalıdır. İstihdam hizmetlerinin dış kaynak kullanımı ile yapıldığı durumda.4 Kısımlara özgü kurallar ve tanımlar Bu kısım. taşeron 78. ürünlerin türüne göre aşağıdaki kategorilerden birinde sınıflandırılır: a. grup 33. hem işverenler hem de taşeron gerçekleştirilen faaliyete göre sınıflandırılmalıdır. 43. makinelerin ve donanımların onarımı" b.1 "Fabrikasyon metal ürünlerin. Tarımda. bölüm 95 "Bilgisayarların ve kişisel ve ev eşyalarının onarımı" . 45. grup 45. özel kısımlardaki birimlerin sınıflandırılması sırasında dikkate alınacak kuralları ve tanımları sunmaktadır. onları üreten birimlerle aynı sınıfta sınıflandırılır.41.

mümkün olan çeşitli formlarda yatay olarak bütünleşik ticari faaliyetler gerçekleştirmesi ortaya çıkabilir: hem toptan hem de perakende ticaret veya mağazalarda ve mağaza dışında satış veya birçok ürünün satılması.2-46. ticaret.1 ‘den 47.2 – 46. Kısım G: Toptan ve perakende ticaret. 48. Bir birimin.5 46.9 Uzmanlaşmış 46. alınacak ilk karar. ilk olarak ayırt edici bir ek seviye düşünülmelidir: 47. ikinci adım “Uzmanlaşmamış” ile “Uzmanlaşmış” (aşağıya grafiğe bakınız) arasında karar vermekten ibarettir.7 46.7 Karşılık gelen ürünlere göre daha da bölünmüş 50. toptan ve perakende olarak ayrılmıştır. alınacak ilk karar. motorlu taşıtların ticareti hariç. Bu nedenle. Bölüm 46 “Toptan ticaret” içinde. Aynı durumda.6 46. 49. karar her zaman top . top . birimin bu iki olasılıktan birisine katma değer kuralına göre atanmasıdır.2 .2 46.down yöntemini gruplar ve sınıflar arasında uygulayarak verilmelidir. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 15 / 374 . Bölüm 47 "Perakende ticaret" içinde.9 gruplarının kümesi "Mağazalar dışındaki perakende ticaret".down yöntemini gruplar ve sınıflar arasında uygulayarak verilmelidir. karar her zaman top . 51. Aşağıdaki şekil.1 “Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan toptan ticaret” ve 46.9 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan toptan ticaret 46. bir birimin Bölüm 46 “Toptan ticaret” içinde belli bir sınıfa atanmasında kullanılacak karar ağacını sunmaktadır. genellikle birimlerin Tarım‘da sınıflandırılmasına neden olacaktır. diğer tarımsal ürünler için birimler. standart bir uygulamayı garanti altına almak için kural olarak tarımda sınıflandırılacaktır.3 46. birimin bu iki olasılıktan birisine katma değer kuralına göre atanmasıdır.down metodunun uygulanması özel bir dikkat ve ek seviyelerin düşünülmesini gerektirmektedir. Bu yüzden. ilk olarak ayırt edici bir ek seviye düşünülmelidir: grup 46.8-47.7‘ye kadar olan grupların kümesi "Mağazalardaki perakende ticaret" ve 47.değişken olarak alınması olup onun bu dikey olarak bütünleşik faaliyetlere uygulanması. Bölüm 46 Uzmanlaşmış ve uzmanlaşmamış toptan ticaret 46. Eğer seçim "Mağazalardaki perakende ticaret" kümesinden yana ise.9 kümesinden yana ise. ikinci adım “ Uzmanlaşmamış” ile “Uzmanlaşmış” (aşağıya bakınız) arasında karar vermekten ibarettir. Kısım G‘de. Eğer seçim 46. Eğer birim tarafından satılan ürünler katma değerin en az % 50 ‘sini açıklayan tek bir sınıf oluşturmuyorsa. motorlu taşıtların ve motosikletlerin tamiri 47.4 46.2 – 46.1 Uzmanlaşmamış 46.46. Sonuç olarak. Aşağıdaki şekil bir birimin Bölüm 47 “Perakende ticaret” içinde belli bir sınıfa atanmasında kullanılacak karar ağacını sunmaktadır.9 gruplarının kümesi şeklinde. Sonuç olarak.

“uzmanlaşmış” ve uzmanlaşmamış” arasındaki ayrım satılan ürünü meydana getiren.5 47.7 Uzmanlaşmamış 47.6 47.4 47. Eğer gıda.2 ‘den 46.1 Sergi ve pazar yoluyla 47.1 ‘e atanır.75 b.43 47.11 Diğer 47.2 ‘den 47.19 TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 16 / 374 .11 kodlu sınıfına yapılır.8 – 47. birim “uzmanlaşmış ticaret” olarak düşünülür.21 Durum C % 20 % 5 % 35 % 40 Sınıf 47. atama NACE‘nin 47.7 ‘ye (perakende satış için) kadar olan gruplar içerisindeki 4 sınıftan ibaretse.8 Diğer 47. Eğer satılan ürünler 46. katma değer prensibine göre top .19 47.2 47. Sınıf 47. içecekler ve tütün katma değerin en az % 35 ‘ini temsil ediyorsa. atama 47.22 47.3 47. Eğer satılan ürünler 46. Perakende ticarette.2 ‘den 47.11 Durum C % 5 % 5 % 45 % 40 % 5 Sınıf 47.2 – 47.54 Final atama Durum A % 5 % 10 % 15 % 25 % 45 Sınıf 47.7 Mağazalar dışında 47. grup 47.7 ‘ye (perakende satış için) kadar olan gruplar içerisinde yer alan 5 veya daha fazla sınıftan ibaretse. her birinin katma değerin en az % 5 ‘ini (ve % 50 ‘den azını) açıkladığı göz önünde bulunduran sınıfların sayısına bağlıdır: a.Bölüm 47 Mağazalarda 47. birim uzmanlaşmamış ticaret olarak sınıflandırılır. Diğer bütün durumlarda.19 Durum B % 20 % 15 % 10 % 10 % 45 Sınıf 47.7 Karşılık gelen ürünlere göre daha da bölünmüş 52.down yöntemini uygulayarak ana faaliyetin belirlenmesi gerekir: Sınıf 47.9 Yiyecek ağırlıklı 47. Bundan sonra öncelikle ana grubu ve ondan sonra da o grup içindeki sınıfı seçerek.62 47.7 ‘ye (toptan satış için) veya 47.21 47.42 47.1 – 47.62 Durum B % 30 % 15 % 40 % 15 Sınıf 47.25 47.2 ‘den 46.21 47.9 Uzmanlaşmış 47.7 ‘ye (toptan satış için) veya 47.19 kodlu sınıfa yapılır.75 Son atama Durum A % 30 % 5 % 45 % 20 Sınıf 47. Hem toptan hem de perakende ticarette.

Örneğin. NACE kurumsal birimin sınıflandığı kurumsal sektörle (SNA ve ESA‘ da tanımlandığı gibi) ilgili herhangi bir ayrım yapmaz. 55. fonlar ve diğer mali birimler" başlıklı ve sırasıyla 64. Eğer. Atama kuralları her zaman birimin perakende faaliyetine göredir. e) sınıf 70. Bu iki sınıfta sınıflandırılan birimler.10 ve 70. Başka bir açıdan.10 “İdare merkezi faaliyetleri” ilgili birimlerin denetlenmesi ile yönetimini ve operasyonel kontrol ile günlük yönetimi içerir. Kısım O: Kamu yönetimi ve savunma. Özel olarak NACE‘ nin diğer alanlarına atanabilecek olan ulusal.ÖAV".30 “Fon yönetimi faaliyetleri” bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yürütülen faaliyetleri içermektedir. merkezi veya yerel hükümet tarafından yönetilen bir orta öğretim okulu grup 85. Maddi kazançların katma değeri oluşturmadığı göz önünde bulundurulmadır ve bu yüzden düşünülmemesi gerekir. Bu faaliyetin çıktısı SNA‘ da üretim olarak düşünülmüştür ve bu amaçla belli araştırmalar için bu bölüm NACE‘ ye dahil edilmiştir. Özellikle: a) sınıf 64. diğer sınıflara da dikkat edilmesi gerekir (bunlardan iki tanesi kısım M. Kısım O‘ da sadece devlet kurumları sınıflandırılmaz: tipik “kamu yönetimi faaliyetleri” gerçekleştiren özel birimler de burada sınıflandırılır. zorunlu sosyal güvenlik 57. bilimsel ve teknik faaliyetler 54. bir ikincil faaliyete sahipse. olarak adlandırılırlar.22 “İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri” ortak strateji ve organizasyonel planlama. veya kamu hastanesi sınıf 86. "Holding şirketlerinin faaliyetleri" ve "Tröstler.20 “Holding şirketlerinin faaliyetleri”. Hanehalkları Tarafından Kendi Kullanımlarına Yönelik Olarak Ayrım Yapılmamış Mal ve Hizmet Üretim Faaliyetleri 58. veya "özel amaçlı varlıklar.10‘ a (Kısım Q) atanır. veya "posta kutuları" veya "boş kutular". birimin uygun sınıfa ataması sadece perakende faaliyetin şartlı bileşimine göre belirlenir. pazar hedefleri ve politikaları. d) sınıf 70.30 kodlu. Ayrıca. ile ilgili danışmanlık faaliyetlerini içerir. Kısımlar K: Finans ve sigorta faaliyetleri ve M: Mesleki. Bunlar bazı ülkelerde vergi avantajlarından dolayı çok fazladır. insan kaynakları politikaları vb. bir birim perakende ticaretine ek olarak. Bazen bu birimler. 56. ana faaliyeti grup sahipliği olan ve grubu yönetmeyen holdinglerin faaliyetlerini açıklamaktadır.30 "Tröstler. fonlar ve diğer mali birimler" bir ekonomik faaliyeti değil de birimleri açıkladığı için NACE’de çok özeldir. Bir birimi bu iki sınıfa göre sınıflandırırken. bütün devlet kurumları otomatik olarak “Kamu yönetimi ve savunma. zorunlu sosyal güvenlik” başlıklı Kısım O‘ da sınıflandırılmaz. sadece bir isim ve bir adrese sahip oldukları için "pirinç levha". c) sınıf 66. Yukarıda belirtilen faaliyetlerden birçoğunu gerçekleştiren bir birimin ana faaliyetinin belirlenmesi doğal olarak katma değer ilkesine göre belirlenir. Kısım K ‘da. Sonuç olarak. devlet tarafından yürütülen bütün faaliyetleri açıklayabilir bir NACE kategorisi yoktur. bölgesel veya yerel düzeylerde faaliyetler gerçekleştiren birimler uygun kısımda sınıflandırılırlar. ekonomik üretimi kapsayan NACE‘ nin geleneksel kapsamının ötesine giden iki sınıf konulmuştur.22 kodlu). Kısım T: Hanehalklarının İşverenler Olarak Faaliyetleri.53. bölüm 70 içinde yer alan "İdare merkezi faaliyetleri” ve "İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri” başlıklı sırasıyla 70. b) sınıf 64. ürünlerin satışından elde edilen herhangi bir gelire sahip değillerdir ve genellikle eleman istihdam etmezler (yasal temsilci olarak çalışan bir veya birkaç kişinin haricinde). Bölüm 97 sadece ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetlerini içermektedir.20 ve 64.3‘ e (Kısım P) atanır. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 17 / 374 . Ev içi personelin faaliyetleri burada sınıflandırılmamıştır: Örneğin.

işgücü veya zaman kullanımı gibi verilerin derlenmesinden kaynaklanmaktadır. Genelde pazar faaliyetleri doğru NACE kodunu tanımlamak için varolan kurallara göre tanımlanırken. AB iş istatistikleri ile ilişkili değildir ama hanehalkı ve geçim faaliyetlerini kapsayan verilerin derlenmesiyle ilgilidir. tamir ve diğer hizmetleri bir araya getirmektedir. Bu faaliyetler sıklıkla tarımsal. hizmetçilik faaliyetleri ise 96. pazar faaliyetlerinin tersine katma değer oranını belirlemek zor olduğu için bu kuralları kişisel kullanıma yönelik faaliyetler için kullanmak zor olmaktadır. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 18 / 374 .çocuk bakma faaliyetleri 88.01‘ de. 59.9‘ da sınıflandırılır. Bölüm 98. çamaşır yıkama 96. inşaat. tekstil imalatı.91‘ de. Kişisel kullanıma yönelik faaliyetleri açıklama ihtiyacı.

+ susam tohumu. açık alanlardaki tarımsal ürünlerin yetiştirilmesini de kapsar.+ ayçiçeği tohumu.5 (Karma çiftçilik) ana faaliyetin belirlenmesinde kullanılan geleneksel kurallara uymamaktadır.+ buğday. baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi Bu sınıf. Yani. ORMANCILIK VE BALIKÇILIK Bu kısım.1 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi Bu grup.19. bkz. avcılık. genetik olarak değiştirilmiş bitkisel ürünlerin ve genetik olarak değiştirilmiş hayvanların yetiştirilmesini de içeren iki temel faaliyeti yani. kerestelik ağaçların kesilmesi ve tomruk haline getirilmesi ve bir çiftlikten veya doğal ortamlarından bitkilerin. Ayrıca.+ börülce. tuzakla avlanma ve ilgili faaliyetlere ilişkin hizmet faaliyetlerini de kapsanmaktadır.Grup 01.baklagillerin yetiştirilmesi.26. Ayrıca. örneğin..+ aspir tohumu.+ yer fıstığı. işletmelerin pekçoğunda bitkisel ve hayvansal üretim değerlerinin birbirine oldukça yakın olduğu kabul edilmekte. örneğin.30`da sınıflandırılan. bu bölüm seralar (örtü altı) da dahil olmak üzere. yani toprakta iki yetiştirme döneminden daha fazla kalmayan bitkilerin yetiştirilmesini içermektedir.tatlı mısır yetiştirilmesi.+ keten tohumu.Bu bölüm. baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesini içermektedir.+ acı bakla. 01.+ soya fasulyesi. çeltik tarlasının hazırlanması vb.12.y. kısım F`de (İnşaat) sınıflandırılan arazi inşaatını (örn. 01.+ dane mısır. peyzaj bakım ve muhafazası da hariç tutulmaktadır. bkz.+ bakla.+ çavdar. Kapsam dışı olanlar.+ mercimek. Bu bitkilerin tohum üretimi amacıyla yetiştirilmesi de kapsanmaktadır. tarım.Bir tarımsal işletmede.+ arpa. organik tarım.+ araka. bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimini kapsamaktadır. hayvanların büyütülmesi ve beslenmesi. Sınıf 81. 01.) ve kısım G`de sınıflandırılan tarımsal ürünlerin pazarlanmasında faaliyet gösteren alıcıları ve kooperatif birliklerini hariç tutmaktadır.. ilk pazar için ürünlerin hazırlanması buraya dahil edilmektedir. bkz.+ hardal tohumu. bir arada yetiştirilmektedir.+ nijer tohumu. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 19 / 374 .s. tarımsal ürünlerin ilk pazar için hazırlanması için yapılan faaliyetler dışında kalan sonraki faaliyetleri hariç tutmaktadır [Bölüm 10 ve 11`de sınıflandırılan (Gıda maddelerinin ve içeceklerin imalatı) ve Bölüm 12`de sınıflandırılan (Tütün mamullerinin imalatı)]..Tarımsal faaliyetler. bkz. hayvanların veya hayvansal ürünlerin alınması faaliyetlerinden oluşan bitkisel ve hayvansal kaynakların işletilmesini kapsamaktadır.11 Tahılların (pirinç hariç).+ süpürge darısı.yemlik mısır yetiştirilmesi..tahılların yetiştirilmesi. diğer tahıllar.+ nohut. bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi.+ diğer baklagiller.A-TARIM.+ b.yağlı tohumların yetiştirilmesi. Bu yaklaşımda.+ bezelye. çoğunlukla. 01.. açık alanlarda tahılların.+ diğer yağlı tohumlar.+ kene otu tohumu (hint yağı çekirdeği).çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi. bu nedenle de işletmelerin bu iki gruptan sadece birine dahil edilmelerinin subjektif olacağına inanılmaktadır.+ pamuk çekirdeği.Bu bölüm ayrıca.+ fasulye (taze ve kuru). 01..13. bu ürünlerin birden fazlası.. 01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri Bu bölüm. örneğin. 01.+ kolza.+ darı.yağlı meyvelerin yetiştirilmesi.+ yulaf. tarımsal arazinin teraslanması.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. tek yıllık bitkisel ürünlerin. drenajı.

+ şalgam.+ diğer kabakgil türleri ve meyvesi tüketilen sebzeler . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 20 / 374 . .12 Çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi 01.kök ve yumruların yetiştirilmesi.+ darı.acı ve küçük meyveli baharatlık biberler (capsicum çeşitleri) ve diğer baharat grubu ve aromatik (ıtırlı) bitkilerin yetiştirilmesi.+ karnabahar ve brokoli.+ diğer yapraklı veya saplı sebzeler.yapraklı veya saplı sebzelerin yetiştirilmesi.+ nijer tohumu..kökleri.+ börülce.+ domates. diğer tahıllar.+ ıspanak. 01. bkz. 01.+ sarımsak.13.01 Tahılların yetiştirilmesi + buğday.+ kökleri.+ susam tohumu.diğer sebzelerin yetiştirilmesi.13 Sebze. Kapsam dışı olanlar.. .+ diğer yapraklı veya saplı sebzeler. 01.y.+ pamuk çekirdeği. yumruları tüketilen sebzelerin yetiştirilmesi.tatlı mısır.+ karpuz.+ manyok.+ tatlı patates.+ pırasa ve diğer benzer sebzeler (soğangil.+ marul ve hindiba.+ bezelye. yumruları tüketilen diğer sebzeler.+ hardal tohumu.+ enginar.11..11.+ havuç.+ keten tohumu. soğanları.+ lahana. 01.+ patates.+ araka.+ karnabahar ve brokoli..+ nohut.+ ayçiçeği tohumu.+ diğer yağlı tohumlar.03 Yağlı tohumların yetiştirilmesi + soya fasulyesi... kavun-karpuz. örneğin.+ soğan (arpacık soğan da dahil).02 Baklagillerin yetiştirilmesi + fasulye (taze ve kuru).+ kene otu tohumu (hint yağı çekirdeği)..+ enginar..+ ıspanak.+ kuşkonmaz.+ aspir tohumu.+ çavdar.01.+ kuşkonmaz.+ b.00 Çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi 01.+ yer fıstığı.+ yulaf.+ sivri ve dolmalık biberler. sebze tohumu yetiştirilmesi.meyvesi yenen sebzelerin yetiştirilmesi. 01.+ diğer baklagiller. örneğin.+ hıyar ve kornişon. soğanları.01 Yapraklı veya saplı sebzelerin yetiştirilmesi örneğin.+ süpürge darısı.+ mercimek. örneğin.+ lahana.+ bakla.11.+ kantalup kavunu..+ arpa. örneğin.şeker pancarı tohumları dahil.+ hint yer elması (yam). 01. diğer pancar tohumları hariç.mantar ve yer mantarı (domalan) yetiştirilmesi.+ marul ve hindiba.+ dane mısır. bkz.12. Allium familyası).s.+ diğer kök ve yumru sebzeler.+ patlıcan.30.şeker pancarı yetiştirilmesi.+ acı bakla. kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ kolza.mantar tohumu üretimi.28.

13.+ soğan (arpacık soğan da dahil). yumruları tüketilen diğer sebzeler 01.05 Şeker pancarı yetiştirilmesi 01.+ domates.13.02 Meyvesi yenen sebzelerin yetiştirilmesi örneğin. 01.04 Şeker pancarı tohumları dahil.03 Kökleri.şeker pancarı yetiştirilmesi.+ hıyar ve kornişon. 01. kavun-karpuz.+ sivri ve dolmalık biberler. 01.00 Şeker kamışı yetiştirilmesi 01.99 Diğer sebze.01.+ pırasa ve diğer benzer sebzeler (soğangil.14. soğanları.13.+ hint yer elması (yam).+ manyok.13. sebze tohumu yetiştirilmesi 01.13.+ havuç.14 Şeker kamışı yetiştirilmesi Kapsam dışı olanlar.+ sarımsak.+ patlıcan.+ karpuz. bkz.+ patates.+ şalgam.+ diğer kabakgil türleri ve meyvesi tüketilen sebzeler 01.+ kantalup kavunu. Allium familyası).+ tatlı patates. .+ diğer kök ve yumru sebzeler.06 Kök ve yumruların yetiştirilmesi örneğin. yumruları tüketilen sebzelerin yetiştirilmesi örneğin. soğanları.15 Tütün yetiştirilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 21 / 374 .+ kökleri. kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi 01. diğer pancar tohumları hariç.13.13.

yemlik kıvırcık lahana ve benzeri yem ürünlerinin yetiştirilmesi.00 Tütün yetiştirilmesi 01.16. rami ve diğer lifli tekstil bitkilerinin yetiştirilmesi.. .01 Sarı şalgam. 12.abaka (kenevir muzu).çiçek yetiştiriciliği. korunga.pancar tohumlarının (şeker pancarı tohumları hariç) ve yem bitkilerinin tohumlarının yetiştirilmesi.Kapsam dışı olanlar. 01..19 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi Bu sınıf.Sisal keneviri ve agave sınıfından diğer tekstil liflerinin yetiştirilmesi. yemlik mısır ve diğer otlar. yemlik mısır ve diğer otlar. yemlik kıvırcık lahana ve benzeri yem ürünlerinin yetiştirilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 22 / 374 .çiçek tohumlarının yetiştirilmesi. korunga. aromatik (ıtırlı)... diğer tüm tek yıllık bitkisel ürünlerin yetiştirilmesini içermektedir. alfalfa (kabayonca).Jüt. mangoldlar. mangoldlar.28.tek yıllık baharatların. 01.15.kara buğdayın yetiştirilmesi. yemlik kökleri.diğer lifli bitkilerin yetiştirilmesi..16.tütün mamullerinin imalatı. yonca.keten ve kenevir yetiştirilmesi.02 Keten ve kenevir yetiştirilmesi 01.sarı şalgam. Kapsam dışı olanlar. . 01. 01.16 Lifli bitkilerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.kesme çiçek ve çiçek tomurcuğu üretimi. yemlik kökleri. . alfalfa (kabayonca).16. bkz. kenaf ve tekstilde kullanılan diğer lifli ürünlerin yetiştirilmesi..00.19.pamuk yetiştirilmesi. . bkz.99 Diğer lifli bitkilerin yetiştirilmesi 01. yonca.... uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi için.01 Pamuk yetiştirilmesi 01.

01.+ tangerin(Amerika ile Güney Afrika`da yetişen bir tür mandalina).+ portakal.+ greyfurt ve pomelo.2 Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi Bu grup.23 Turunçgillerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ diğer turunçgiller.99 Diğer tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi 01. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 23 / 374 .+ diğer tropikal ve subtropikal meyveler. mandalina ve klementin (Akdeniz ile güney Afrika`da yetişen bir tür mandalina).+ avokado. Kapsam dışı olanlar.üzüm bağlarında şaraplık üzüm ve sofralık üzüm yetiştirilmesi.+ muz ve plantain (bir tür muz).19.22. 11. 01.turunçgillerin yetiştirilmesi.. bkz..şarap imalatı.+ limon ve misket limonu. yani her yetiştirme döneminden sonra toprak üstü kısımları ölüp sonraki yıl yenilenen veya devamlı olarak büyüyerek toprakta iki yetiştirme döneminden daha fazla kalan bitkilerin yetiştirilmesini içermektedir.21 Üzüm yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.22 Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ mango.02 Çiçek yetiştiriciliği 01.. çokyıllık bitkilerin .00 Üzüm yetiştirilmesi 01.01.00 Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi 01.tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi. Bu bitkilerin tohum üretimi amacıyla yetiştirilmesini de kapsamaktadır.21..19.+ papaya. 01.02.+ hurma.+ ananas..+ incir.

+ keçi boynuzu.25..<> Kapsam dışı olanlar.meyve tohumu yetiştirilmesi. dağ eriği. vs) yetiştirilmesi + badem.+ armut veayva. vs) yetiştirilmesi.+ fıstık.+ ahududu (frambuaz).25.+ ahududu (frambuaz).+ kayısı.+ şeftali ve nektarın.26.01 Üzümsü meyvelerin yetiştirilmesi + yaban mersini.+ kaju (maun cevizi.+ Bektaşi üzümü.yenilebilir sert kabuklu meyvelerin (fındık.25.+ diğer üzümsü meyveler.+ ceviz. kaju cevizi.+ çilek.99 Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 24 / 374 .üzümsü meyvelerin yetiştirilmesi.+ kuş üzümü.+ kaju (maun cevizi...+ fındık.25.03 Yenilebilir sert kabuklu meyvelerin (fındık.+ kivi meyvesi.+ fındık.yumuşakçekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi. ceviz. anakardiyum).+ diğer sert kabuklu meyveler 01.25 Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ diğer üzümsü meyveler 01. çakal eriği. 01.+elma.diğer ağaç ve çalı meyvelerinin yetiştirilmesi.+ kivi meyvesi.00 Turunçgillerin yetiştirilmesi 01.+ diğer yumuşak çekirdekli meyvelerve sert çekirdekli 01. ceviz.+ kestane.24 Yumuşak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ kestane.24.+ erik. kaju cevizi.+ fıstık..00 Yumuşak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi 01.+ Bektaşi üzümü.+ kiraz ve vişne. .01.Hindistan cevizi yetiştirilmesi.+ kuş üzümü.+ ceviz. 01.+ çilek. bkz.+ badem.23.+ yaban mersini.+ diğer sert kabuklu meyveler. anakardiyum).02 Meyve tohumu yetiştirilmesi 01.

11. 01. yerfıstığı ve diğer yağlı tohumların yetiştirilmesi.00 Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi 01.00 İçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi 01.+ küçük ve acı biberler ve baharatlık diğer biberler (capsicum türleri ve alt türleri).+ Paraguay çayı (maté).soya fasulyesi.yetiştirilmesi keçi boynuzu.27.+ muskat (küçük Hindistan cevizi). Çin anasonu ve rezene.+ çay.+ şerbetçiotu.26 Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ zencefil. 01.+ diğer baharatlar ve aromatik (ıtırlı) ürünler.+ beyaz...26.. uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin yetişti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. baharat olarak kullanılan Hindistan cevizi kabuğu kurusu ve kakule.27 İçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ küçük ve acı biberler ve baharatlık diğer biberler (capsicum türleri ve alt türleri). 01.+ hurma palmiyeleri. 01.28 Baharatlık. kara biber (piper türü ve alt türleri). kara biber (piper türü ve alt türleri).+ zeytin.+ kahve.+ vanilya.01 Tek ve çok yıllık baharatların ve aromatik (ıtırlı) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi + beyaz.tek ve çok yıllık baharatların ve aromatik (ıtırlı) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi. bkz.+ anason.+ Hindistan cevizi.+ karanfil.yağlı meyvelerin yetiştirilmesi. 01.+ muskat (küçük Hindistan cevizi). Çin ana TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 25 / 374 . baharat olarak kullanılan Hindistan cevizi kabuğu kurusu ve kakule.içecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi.+ kakao.+ diğer yağlı meyveler.+ tarçın.ilaç ve uyuşturucu nitelikteki ürünlerin yetiştirilmesi.+ içecek üretiminde kullanılan diğer bitkisel ürünler...28.+ anason. aromatik (ıtırlı).

2.02 Başka bir yere sermek için olan çimenler de dahil. 01.01.29 Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.3 Dikim için bitki yetiştirilmesi 01. bkz.10.30 Dikim için bitki yetiştirilmesi Bu sınıf.örgüde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştiriciliği.orman ağacı fidanlıkları hariç ağaç fidanlıklarının işletilmesi. dekoratif amaçlarla bitki yetiştirilmesi.tohum üretimi amacıyla bitki yetiştiriciliği..yabani ortamdaki ağaçlardan bitki özsuyu veya kauçuk benzeri sakızların (reçine) toplanması.19. çelikler. .28.çiçek soğanı.30. 02.29. bkz.. 01. bkz.çiçeklerin toplanması.lateks elde etmek için kauçuk ağacı yetiştirilmesi. yumru kök ve kökler.. 01.01 Dikim için bitki yetiştirilmesi 01.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.1. . kesme çiçek goncası (tomurcuğu) üretimi ve çiçek tohumu yetiştiriciliği..başka bir yere sermek için olan çimenler de dahil.. .dikim için bitki yetiştirilmesi. aşı kalemleri ve mantar tohumu için canlı bitki yetiştirilmesi. .30. dekoratif amaçlarla bitki yetiştirilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 26 / 374 .00 Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi 01.30. Kapsam dışı olanlar.orman ağacı fidanlıklarının işletilmesi.yılbaşı ağacı yetiştirilmesi. 01. . Kapsam dışı olanlar.bitki özsuyu elde etmek amacıyla ağaç yetiştirilmesi.02 İlaç ve uyuşturucu nitelikteki ürünlerin yetiştirilmesi 01. kök sürgünleri ve fideler de dahil tüm bitkisel dikim materyalinin üretiminin yanı sıra aşı kalemlerinin üzerlerine aşılanacağı anaçların (gövde ve dal) üretilmesini de kapsar. doğrudan bitki çoğaltılması amacıyla kullanılan çelikler. 02... bkz. 01.

01. suda yaşayan hayvanlar hariç bütün hayvanların yetiştirilmesini (çiftçiliği) ve üretilmesini içermektedir.51.büyükbaş hayvanlardan sperm elde edilmesi.ineklerden veya mandalardan işlenmemiş süt üretilmesi. 01. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 27 / 374 .41. 01. Kapsam dışı olanlar..sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği ve üretimi.04 Orman ağacı fidanlıkları hariç ağaç fidanlıklarının işletilmesi 01. Kapsam dışı olanlar.41. bkz. 10.11.42 Diğer sığır ve manda yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. aşı kalemleri ve mantar tohumu için canlı bitki yetiştirilmesi 01.sütün işlenmesi. .41 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.02 İneklerden veya mandalardan işlenmemiş süt üretilmesi 01.30.03 Çiçek soğanı.et için sığır ve manda yetiştiriciliği ve üretilmesi.01 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği ve üretimi 01. yumru kök ve kökler. 01. çelikler. bkz. 10.62.çiftlik hayvanlarına barınak sağlanarak bakımı ve beslenmesi...4 Hayvansal üretim Bu grup. bkz.30. kesimevlerinden kürk ve deri üretilmesi. .

62.11. bkz.42....44 Deve ve devegillerin yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği 01. bkz.45.43 At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. katır veya bardo yetiştiriciliği ve besiciliği Kapsam dışı olanlar.. Kapsam dışı olanlar.01.deve ve devegillerin yetiştiriciliği ve üretilmesi.44. 01.. 01..at. bkz..45 Koyun ve keçi yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak koyunların kırkılması.02 İşlenmemiş koyun ve keçi sütü üretimi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 28 / 374 . eşek.51.01 Koyun ve keçi yetiştiriciliği ve üretimi 01.posttan elde edilen yün üretimi. 01.19. 93.sütün işlenmesi.01 Et için sığır ve manda yetiştiriciliği ve üretilmesi 01.yarış ve binicilik at ahırlarının işletimi.00 Deve ve devegillerin yetiştiriciliği 01. 10.koyun ve keçi yetiştiriciliği ve üretimi.işlenmemiş yün üretimi (yapağı).45..42.43. bkz.işlenmemiş koyun ve keçi sütü üretimi.02 Büyükbaş hayvanlardan sperm elde edilmesi 01. 10. 01.

arıcılık.tüy veya ince kuş tüyü üretimi.. kazlar ve beç tavuğu.49 Diğer hayvan yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. yer yumuşakçaları çiftliklerinin.47. sürüngen veya kuş derilerinin üretimi.47. işletilmesi. hindiler..kümes hayvanlarından yumurta üretilmesi.+ diğer kuşlar (kümes hayvanları hariç).70. 01. 01...b.+ tavşanlar ve diğer kürk hayvanları.kümes hayvanları civciv üretme çiftliklerinin işletilmesi.avcılık yoluyla ve tuzak kurma ile post ve deri üretilmesi bkz.kurbağa TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 29 / 374 .+ kediler ve köpekler...03 İşlenmemiş yün üretimi (yapağı) 01.solucan çiftliklerinin..+ böcek. yılan çiftliklerinin v.+ hamsterlar vb.ipek böceği yetiştirilmesi..Kümes hayvanlarının yetiştirilmesi ve üretilmesi.46. örneğin papağan v. ördekler.yarı evcilleştirilmiş veya diğer canlı hayvanların yetiştirilmesi ve üretilmesi.+ deve kuşları ve emular (Avustralya`ya özgü deve kuşları).evcil hayvanların yetiştirilmesi ve üretilmesi (balık hariç). Kapsam dışı olanlar.çiftçilik yoluyla elde edilen kürklü derilerin.45.+ tavuklar.00 Domuz yetiştiriciliği 01.b. bal ve balmumu üretilmesi.. 10. ipek böceği kozası üretilmesi. Kapsam dışı olanlar.46 Domuz yetiştiriciliği 01.02 Kümes hayvanlarından yumurta üretilmesi 01.01.. hindiler. 01.03 Kümes hayvanları civciv üretme çiftliklerinin işletilmesi 01.01 Kümes hayvanlarının yetiştirilmesi ve üretilmesi tavuklar.47. bkz.. ördekler.çeşitli hayvanların yetiştirilmesi....+ kuşlar..12.47 Kümes hayvanları yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kazlar ve beç tavuğu.

03. 01.balık çiftliklerinin işletilmesi. deniz solucanı çiftliklerinin işletilmesi. Eğer. bkz.+ kuşlar. 03.21 ve 03.1 ve 01. bkz.03 Evcil hayvanların yetiştirilmesi ve üretilmesi (balık hariç) kediler ve köpekler. gruplar 01. bitkisel ürünler veya hayvansal üretim konusunda bir uzmanlaşma olmaksızın bu ürünlerin bir arada üretiminin yapıldığı durumları kapsamaktadır.karma hayvan çiftçiliği.50 Karma çiftçilik Bu sınıf.2.21 ve 03. bkz. Kapsam dışı olanlar. 01. 96. 01.22...99 Diğer hayvan yetiştiriciliği 01.49.49.evcil hayvanların eğitilmesi ve barınak sağlanması. timsah çiftliklerinin.01 Çiftçilik yoluyla elde edilen kürklü derilerin. bir ücret veya sözleşme temelli olarak TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 30 / 374 .49. tarımsal ürün yetiştiriciliğine ya da hayvan çiftçiliğine dağıtılmalıdır.00 Karma çiftçilik 01.. bkz..karma bitkisel ürün çiftçiliği.5 Karma çiftçilik 01.47. bal ve balmumu üretilmesi 01. bkz. bkz. sürüngen veya kuş derilerinin üretimi 01.b.6 Tarımı destekleyici faaliyetler ve hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler Bu grup. bir birimde bitkisel ürün veya hayvan üretiminin herhangi biri standart brüt karın yüzde 66`sına eşit veya fazlaysa birleşik faaliyet buraya dahil edilmemeli.09. grup 01.kümes hayvanlarının yetiştirilmesi ve beslenmesi.50. Toplamdaki çiftçilik işinin boyutu belirleyici bir etken değildir.49.+ hamsterlar vb. örneğin papağan v.02 Arıcılık.çiftliklerinin. tarımsal üretim ile ilgili faaliyetleri ve tarıma benzer olan ancak üretim amacıyla (tarımsal ürünlerin hasat edilmesi mantığıyla) gerçekleştirilmeyen..4.22.. 01.

61. ..61 Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. büyütülmelerini ve üretimlerini TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 31 / 374 . bkz. 71. 01. gübre.62 Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 43. pancarın seyreltilmesi.hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler. . gübre.tarım uzmanlarının ve tarım ekonomistlerinin faaliyetleri. + bitkisel ürünlerin ekilmesi. 82. . vb.tarımsal arazinin tarımsal ve çevresel açıdan iyi durumda korunması. vb.11.30. + hasat. sıkılması. 81. + meyve ağaçlarının ve üzüm asmalarının budanması.01 Ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gerçekleştirilen tarım faaliyetleri + tarlaların hazırlanması. sıkılması. birincil piyasalar için tarımsal ürünlerin hazırlanmasını amaçlayan hasat sonrası bitkisel ürün faaliyetlerini de içine almaktadır. bkz.61.tarımsal gösteriler. + pir + 01.90. + bitkisel ürünlerin ekilmesi. + havadan olanlar dahil olmak üzere bitkisel ürünlere ilaç. . bitki dikim işleri. 74.. + tarımla ilgili olan zararlıların (tavşan dahil) kontrol edilmesi.02 Tarımsal arazinin tarımsal ve çevresel açıdan iyi durumda korunması 01.99 Diğer bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler (Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooperatifleri hariç) 01. 01.gerçekleştirilen faaliyetleri içermektedir. Ayrıca. bkz.30. havadan olanlar dahil olmak üzere bitkisel ürünlere ilaç. . + tarlaların hazırlanması. . bkz. bkz. bkz. + bitkisel ürünlerin iyileştirilmesi..peyzaj bahçeciliği. + meyve ağaçlarının ve üzüm asmalarının budanması. 01.tarımsal sulama ekipmanlarının işletilmesi.61.03 Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooperatifleri (bitkisel üretim ile ilgili) 01.63. .peyzaj mimarisi.bir ücret karşılığında ya da sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen tarımsal faaliyetler:+ hayvanların çoğalmalarını.ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gerçekleştirilen tarım faaliyetleri.12. + bitkisel ürünlerin iyileştirilmesi.tarımsal alanlar için akaçlama (drenaj). fuar organizasyonu.61. Kapsam dışı olanlar. + pirincin fidelenmesi.

hayvanların aşılanması. testi) hizmetleri.tütünün saplarının ayrılması ve tekrar kurutulması. 01.tohum üretim kalitesinin geliştirilmesini amaçlayan yeni hasat faaliyetleri.62.veterinerlik faaliyetleri. kümes hayvanlarının semizleşmesi için kısırlaştırılması. 75. . . testi) hizmetleri.arttırmak için yapılan faaliyetler + sürü test etme (süt vb.Komisyoncu tüccarlarca (özellikle tarım ürünlerinin üreticiden toplanıp merkezi pazarda satışıyla ilgilenen. sürülerin güdülmesi hizmetleri. bkz. bkz. 68. bkz. başkalarına ait hayvanların beslenmesi hizmetleri. 46. .. 96.. 01. sürülerin güdülmesi hizmetleri. kümes hayvanlarının semizleşmesi için kısırlaştırılması.pamuğun çırçırlanması. büyütülmelerini ve üretimlerini arttırmak için yapılan faaliyetler + sürü test etme (süt vb. başkalarına ait hayvanların beslenmesi hizmetleri.+ yapay dölleme ile ilgili faaliyetler + damızlık at hizmetleri+ koyunların kırkılması+ çiftlik hayvanlarına barınak sağlanarak bakımı ve beslenmesi Kapsam dışı olanlar.tarımsal hammaddelerin toptan satışı. testi) hizmetleri. .2. başkalarına ait hayvanların beslenmesi hizmetleri.63 Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ yapay dölleme ile ilgili faaliyetler + damızlık at hizmetleri+ koyunların kırkılması+ çiftlik hayvanlarına barınak sağlanarak bakımı ve beslenmesi 01. .63.62. dezenfekte etme.01 Bir ücret karşılığında ya da sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen tarımsal faaliyetler hayvanların çoğalmalarını.birincil piyasalar için bitkisel ürünlerin hazırlanması. komisyon karşılığı çalışan bağımsız toptancı) veya kooperatif birliklerince yerine getirilen pazarlama faaliyetleri. bkz. kümeslerin temizlenmesi vb. bkz.tütün yapraklarının hazırlanması.meyvelerin parafinlenmesi..sadece hayvanların bakılması için yer sağlanması.02 Köy Kalkınma Kooperatifleri (hayvancılık ile ilgili) hayvanların çoğalmalarını.. .00. 01.+ yapay dölleme ile ilgili faaliyetler + damızlık at hizmetleri+ koyunların kırkılması+ çiftlik hayvanlarına barınak sağlanarak bakımı ve beslenmesi 01.64. . .3 gruplarına tekabül eden sınıfa bakınız. bkz.kakao çekirdeklerinin hazırlanması. büyütülmelerini ve üretimlerini arttırmak için yapılan faaliyetler + sürü test etme (süt vb.20.2 veya 01. örneğin.1.00. bkz.62. bölüm 46. derecelendirme. sürüler).77. kümeslerin temizlenmesi vb.39.evde beslenen hayvanların bakımı.99 Diğer hayvan üretimini destekleyici faaliyetler 01. bkz.01 Birincil piyasalar için bitkisel ürünlerin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 32 / 374 . sürülerin güdülmesi hizmetleri.00. kümes hayvanlarının semizleşmesi için kısırlaştırılması. 01. 12.01.. süsleme. Kapsam dışı olanlar. . kümeslerin temizlenmesi vb. . temizleme. 75.tarım ürünlerinin üreticiler tarafından hazırlanması.hayvanların kiralanması (örn. bkz.09.

11. Bu faaliyet.63. 10.99 Diğer hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler 01. bkz. .64. derecelenmesi ve tahlil edilmesini de kapsamaktadır.yemek için. Grup 01.çiftçilik faaliyetlerinden kürklü deri. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 33 / 374 .49. dezenfekte etme.yeni tohum çeşitleri geliştirmek ya da belirlemek için araştırma yapılması.03 Tütün yapraklarının hazırlanması 01. bkz. . derecelendirme. kürkleri. normalden daha küçük olan. tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri 01.11.1 ve 01. 01. . temizleme. postu üretimi.7 Avcılık.yağ elde etmek üzere tohumların işlenmesi. 03. tohum olmayan maddelerin. süsleme. sürüngen veya kuş derisi üretilmesi Kapsam dışı olanlar. grup 01.02 Pamuğun çırçırlanması 01. hayvanat bahçelerinde ya da evcil hayvan olarak kullanmak üzere hayvan yakalanması . . Genetik olarak geliştirilmiş tohumların işlenmesi de burada kapsanmaktadır. bkz.tohumların yetiştirilmesi.41.00 Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi 01. sürüngen veya kuş derisi üretilmesi.11. . bkz. bkz. tohumlar pazarlanana kadar tohumların kurutulmasını.çiftçilik faaliyetleri ile av hayvanları yetiştirilmesi. bkz.63. 10.avcılık veya tuzak faaliyetlerinden kürklü deri. olgunlaşmamış olan tohumların ayıklanması yoluyla tohumların üretim kalitesini geliştirmeyi amaçlayan hasat sonrası faaliyetlerin tamamını kapsamaktadır. mezbaha kaynaklı hayvan derisi. tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. temizlenmesini. . bkz.balina yakalanması. tohumun depolanması için tohumdaki rutubetin güvenli bir seviyeye çekilmesi de dahil.kesimevi.63.4.hazırlanması örneğin. . Kapsam dışı olanlar.2. mekanik olarak veya haşaratlar yüzünden hasarlı olan. 01.64 Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi Bu sınıf. 01. derileri için veya araştırmalarda. 72.ticari amaçla avcılık yapılması ve kapan (tuzak) kurulması . .70 Avcılık.

Kapsam dışı olanlar.30. kağıt hamuru ve yakacak odun olarak kullanılacak ağaçların yetiştirilmesi 02. bkz. 02. bkz. odun yongası ve işlenmemiş şekilde kullanılan tomruk (örn.16. kağıt hamuru ve yakacak odun olarak kullanılacak ağaçların yetiştirilmesi.10. . 93.orman ağacı fidanlıklarının işletilmesi. . tekrar dikilmesi. .10.03 Orman ağacı fidanlıklarının işletilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 34 / 374 . 94.odun yongası ve parçalarının üretilmesi. .29.19. aralama (ağaçların seyreltilmesi) ve ormanların ve kerestelik ormanların korunması 02.mantarların ve yabani olarak yetişmiş kereste hariç orman ürünlerinin toplanması.10 Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. fidanın bir yerden çıkartılıp başka bir yere dikilmesi. odun kömürü..30. - 01.yılbaşı ağacı yetiştirilmesi. kağıt hamuru vb.daimi kerestelik ağaç: ağaçların dikilmesi. orman ağaçları için olanlar hariç. Bu faaliyetler doğal ya da dikili ormanlarda gerçekleştirilebilir. aralama (ağaçların seyreltilmesi) ve ormanların ve kerestelik ormanların korunması. bkz.01 Daimi kerestelik ağaç ağaçların dikilmesi. .1 Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri 02. fidanın bir yerden çıkartılıp başka bir yere dikilmesi. tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri 02 Ormancılık ve tomrukçuluk Bu bölüm. tekrar dikilmesi. bkz.10. bkz.Ağacın hızarlaşması ve planyalanmasıyla başlayan ağaçların daha ileriki işlemleri kapsam dışıdır.) gibi çok az işlemden geçen ürünler de elde edilmektedir. bölüm 16.-küçük koru. yakacak odun. 02. bkz. 01.99. Ahşap maden direği. yabani olarak yetişen ağaç dışındaki orman ürünlerinin çıkarılmasını ve toplanmasını içerdiği gibi tomruk üretimini de içermektedir.ağaç fidanlıklarının işletilmesi. avlanmayı ve tuzak kurmayı teşvik edici hizmet faaliyetleri. Ormancılık faaliyetleri ile kereste üretiminin yanı sıra. 02.00 Avcılık.70.spor amaçlı veya eğlence amaçlı yapılan avcılık ve ilgili diğer hizmet faaliyetleri.Bu faaliyetler doğal ya da dikili ormanlarda yapılabilir..02 Küçük koru.10. 01. bkz.

+ balata ve diğer kauçuk tarzı sakızlar. 01.. bkz.. . 16.ağaç yongası üretimi.20 Tomrukçuluk Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 01.+ yosunlar ve likenler (mantar ile yosunun ortak yaşamı ile ortaya çıkan bitki). 20. tekrar dikilmesi. .30 Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.+ kabuklu meyveler (fındık.+ balsam.+ zostera çayırı.ağaçların enerji için toplanması ve üretilmesi. ceviz.ağacın damıtılması yoluyla odun kömürü üretilmesi. 02..4 Ormancılık için destekleyici faaliyetler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 35 / 374 ..yabani olarak yetişmiş ağaç dışındaki orman ürünlerinin toplanması. bkz. 02.14.ormana dayalı imalat sanayii için yuvarlak yapı odunları üretimi. 02. bkz.+ mantarlar.+ zostera çayırı. yer mantarları (domalan). ceviz. bölüm 01.00 Tomrukçuluk 02.+ ağaç çilekleri. .30.mantarların veya yer mantarlarının (domalan) yetiştirilmesi.+ sebze püskülleri. bkz.20. .Bu faaliyetin çıktıları tomruk. . bkz. bkz.10. vb).ahşap maden direği. . yonga veya yakacak odun biçimlerini alabilmektedir.30.+ sebze püskülleri. 01.20. çıta kazıkları ve elektrik direği gibi işlenmemiş bir şekilde kullanılan tomrukların üretimi.2 Tomrukçuluk 02. bkz.+ balata ve diğer kauçuk tarzı sakızlar.+ lak ve reçine.25. at kestanesi. 16. vb).00 Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması mantarlar.29.+ yosunlar ve likenler (mantar ile yosunun ortak yaşamı ile ortaya çıkan bitki).ağaç çileklerinin veya kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi. 02. yer mantarları (domalan).+ meşe palamudu. .+ balsam. aralama (ağaçların seyreltilmesi) ve ormanların ve kerestelik ormanların korunması. Kapsam dışı olanlar. .+ kabuklu meyveler (fındık.orman hasat artıklarının enerji için toplanması ve üretilmesi. bkz. Kapsam dışı olanlar. .3 Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması 02.+ meşe palamudu.ormanda odun kömürü üretilmesi (geleneksel yöntemler kullanılarak). . ..yılbaşı ağacı yetiştirilmesi.yabani olarak büyüyen ürünlerin toplanması.yakacak odun toplanması.+ ağaç çilekleri.10. 02. at kestanesi.13.daimi kerestelik ağaç: ağaçların dikilmesi.ağaç yongaları ve parçacıklarının üretilmesi.bu ürünlerin herhangi birinin planlı olarak üretilmesi (mantar ağaçlarının yetiştirilmesi hariç).+ şişe mantarı.02.+ lak ve reçine.10. fidanın bir yerden çıkartılıp başka bir yere dikilmesi. 02.+ şişe mantarı. bkz.

33. olta ipi ve sabit tuzaklar gibi çeşitli tiplerdeki balıkçılık aletleri yardımıyla.01 Ormancılık hizmet faaliyetleri ormancılık envanterleri.40. Bu tür faaliyetler.40.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. balık.+ ormancılık envanterleri.+ orman idaresi danışmanlık hizmetleri. bitkiler de dahil vahşi deniz organizmalarının (ağırlıklı olarak balık.tomruklama hizmeti faaliyetleri. el veya daha yaygın olarak ağ.+ orman idaresi danışmanlık hizmetleri.+ ormanın içinde kütüklerin taşınması. kıyılar veya iç denizlerden. süngerler ve inci vb.10.40 Ormancılık için destekleyici faaliyetler Bu sınıf.+ ormanlardaki zararlı böceklerin kontrol edilmesi 02. 03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği Bu bölüm. yakalama. işletmelerin kendi üretim faaliyetleri için gerekli olan diğer çalışmaları da (inci üretimi için çekirdek yerleştirme gibi) kapsamaktadır.1. karadaki tesislerde veya fabrika gemilerinde yapılıyorsa (10.... bkz 43..+ ormanlardaki zararlı böceklerin kontrol edilmesi.+ orman yangınları ile mücadele ve koruma.+ kerestelerin değer biçilmesi. Ayrıca. 03. 03.11 Deniz balıkçılığı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 36 / 374 . kabuklu su ürünleri.20) bu bölüme dahil edilmez.orman ağaçlarının fidanlıklarının işletilmesi.inşaat alanlarının temizlenmesi. yumuşakça ve kabuklu deniz ürünleri) canlı canlı toplanması veya çıkarılmasına yönelik avcılık. bireysel tüketim ve diğer amaçlar için okyanuslar. bkz 43.) yakalanması veya toplanması amacıyla deniz.+ kerestelerin değer biçilmesi.02 Tomrukçuluk ile ilgili hizmet faaliyetleri ormanın içinde kütüklerin taşınması.19). balık.. belli bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak ormancılık faaliyetlerinin yürütülmesini içermektedir. kabuklu deniz hayvanları veya yumuşakçaların işlenmesi.+ orman yangınları ile mücadele ve koruma. yumuşakçalar ve diğer deniz canlıları ile bunların ürünlerinin (su bitkileri.orman arazisinin drenajı. 02.02.ormancılık hizmet faaliyetleri. acı veya tatlı su kaynaklarında gerçekleştirilen balıkçılık faaliyetleri ile su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerini kapsar. Kapsam dışı olanlar. deniz seviyesinin en düşük olduğu kıyı çizgisinin yukarısında kalan kıyı şeridi (midye ve istiridye gibi yumuşakçaların toplanması gibi) veya kıyıda yapılan ağcılık ile ev yapımı siper ağcılık ya da daha yaygın olarak kıyıya yakın yerler.Bu bölüm gemi ve kayıkların yapımı ve onarımını (30. bkz. balık yakalama faaliyetlerini kapsamaktadır.1 Balıkçılık Bu grup.12. Ayrıca. sahil veya açık denizlerde kayıkla yapılan ticari amaçlı ağcılık ile gerçekleştirilebilir. Bu tür faaliyetlere sonradan oluşturulmuş göller gibi sulardaki balıkçılık faaliyetleri de dahildir. 02. Denizlerde ve içsularda yapılan balıkçılık faaliyetleri ile su ürünleri yetiştiriciliğine ilişkin hizmet faaliyetlerini de içine alır.12.15) ile spor ve eğlence amaçlı balıkçılık faaliyetlerini kapsamaz (93. toplama vb.

spor balıkçılığı için ayrılmış alanların işletimi.11. Kapsam dışı olanlar.19. kabuklu ve yumuşakçaların bir fabrika gemisi ya da kıyıdaki fabrikalarda işlenmesi. 50. . fok (ayı balığı). TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 37 / 374 .balıkçılıkla ilgili. bkz.okyanus ve kıyı sularında ticarete dayalı yapılan balıkçılık. örn. bkz. . deniz kestanesi vb.11. .03 Suda yaşayan hayvanların avlanması kaplumbağa.06 Kafes balıkçılığı doğal inci. deniz fıskiyesi (sea squirt). 93. 84.02 Deniz kabukluları ile yumuşakçaların yakalanması 03. . denetleme.balık.11.20.11. mercan ve deniz yosunu. deniz fıskiyesi (sea squirt)..deniz kabukluları ile yumuşakçaların yakalanması. bkz. balık tutma amaçlı deniz gezintisi için).deniz veya kıyı suyu ulaşımı için mürettebatı ile birlikte gezi gemisi kiralanması (örn. 01..suda yaşayan hayvanların avlanması: kaplumbağa. 03. deniz aygırı (mors). . bkz. . 93.05 Diğer deniz organizmaları ile ürünlerinin toplanması (su ürünleri ile ilgili gemi işletmeciliği dahil) doğal inci. 10..Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. deniz kestanesi vb. sünger. hem de balıkların işlenmesi ve saklanması ile ilgilenen teknelerin faaliyetleri 03.19. bkz.spor veya eğlence amaçlı yapılan balıkçılık ve ilgili hizmetler.10.balinaların.04 Hem deniz balıkçılığı.balina avcılığı. gömlekliler (tunicates).01 Okyanus ve kıyı sularında ticarete dayalı yapılan balıkçılık 03.10.11.11. 03.24. koruma (emniyet) ve devriye faaliyetleri. gömlekliler (tunicates). 03. bkz. .11. fabrika gemilerinde işlenmesi.balina hariç deniz memelilerinin yakalanması.. sünger. bkz.70. mercan ve deniz yosunu.

bkz. yumuşakçalar. yukarıda belirtilen organizmaların sabit koşullar altında yavru üretimini ve/veya farklı büyüklüklüklere kadar olan beslenmesini ifade eder.balık.2 Su ürünleri yetiştiriciliği Bu grup. hasat da dahil olmak üzere su ürünlerinin üretim ve yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler ile devlet tüzel kişiliğine ait işletmeleri kapsamaktadır. 03. kabuklu ve eklembacaklı su ürünleri.12.20. 10.01 İç sularda yapılan ticari balıkçılık 03. timsahlar ve hem karada hem de suda yaşayabilen hayvanlar) üretimini veya yetiştiriciliğini de kapsayan ve çevredeki doğal kapasitesini aşacak şekilde üretimini artırıcı teknikler (yoğun stoklama..03 Tatlı sularda yaşayan hayvanlarının toplanması 03.99 Diğer deniz balıkçılığı 03.iç sularda yapılan ticari balıkçılık. su ürünlerinin (balık.99 Diğer tatlısu balıkçılığı 03.spor balıkçılığı için ayrılmış alanların işletimi. besleme ve yırtıcı hayvanlardan koruma vb.tatlı sularda yaşayan hayvanlarının toplanması. bkz.21 Deniz ürünleri yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.tatlı sularda yetişen kabuklu ve yumuşakçaların toplanması.02 Tatlı sularda yetişen kabuklu ve yumuşakçaların toplanması 03. su bitkileri. kabuklu ve yumuşakçaların işlenmesi. denetleme.12 Tatlısu balıkçılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. 03..denizlerde süs balıkları da dahil olmak üzere deniz suyunda TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 38 / 374 . ..03.) kullanılarak gerçekleştirilen üretim faaliyetlerini kapsayan su ürünleri yetiştiricilik faaliyetlerini kapsar. .11. Buna ek olarak. . 93.12. su ürünleri yetiştiriciliği. koruma (emniyet) ve devriye faaliyetleri. 93.24. 84.. .spor veya eğlence amaçlı yapılan balıkçılık ve ilgili hizmetler.19.balıkçılıkla ilgili. bkz.Su ürünleri yetiştiriciliği.12.19.12. bkz.

gerçekleştirilen su ürünleri yetiştiriciliği,- çift kabuklu su ürünleri üretimi (istiridye, midye vb.), ıstakoz, karides gibi eklembacaklı su ürünleri ile yavru balık üretimi, - su bitkileri yetiştiriciliği (yenilebilen bir çeşit mor renkli deniz bitkisi (laver) ve diğer yenebilen deniz yosunlarının yetiştiriciliği vb.),- denizlerde kabuklu, çift kabuklu, yumuşakçalar ve diğer deniz hayvanları yetiştiriciliği. Kapsam dışı olanlar; - kurbağa yetiştiriciliği, bkz. 03.22, - spor balıkçılığı için ayrılmış alanların işletimi, bkz. 93.19.

03.21.01 Denizlerde süs balıkları da dahil olmak üzere deniz suyunda gerçekleştirilen su ürünleri yetiştiriciliği 03.21.02 Çift kabuklu su ürünleri üretimi (istiridye, midye vb.), ıstakoz, karides gibi eklembacaklı su ürünleri ile yavru balık üretimi 03.21.03 Denizlerde kabuklu, çift kabuklu, yumuşakçalar ve diğer deniz hayvanları yetiştiriciliği 03.21.04 Balık üretme ve yetiştirme çiftliği faaliyetleri (deniz) 03.21.99 Diğer deniz ürünleri yetiştiriciliği
03.22 Tatlısu ürünleri yetiştiriciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- tatlı sularda süs balıkları da dahil olmak üzere yapılan su ürünleri yetiştiriciliği,- tatlı sulardaki kabuklu, çift kabuklu ve diğer yumuşakçalar ile diğer su hayvanların yetiştiriciliği (kültürcülüğü) (sülük, solucan vb.), - balık üretme ve yetiştirme çiftçiliği faaliyetleri (tatlı su),- kurbağa yetiştiriciliği. Kapsam dışı olanlar; - lagünler ile karada deniz suyu ile yapılan yetiştiricilik faaliyetleri, bkz. 03.21, sportif balıkçılık için ayrılmış alanların işletimi, bkz. 93.19.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 39 / 374

03.22.01 Tatlı sularda süs balıkları da dahil olmak üzere yapılan su ürünleri yetiştiriciliği 03.22.02 Balık üretme ve yetiştirme çiftçiliği faaliyetleri (tatlı su) 03.22.99 Diğer tatlısu ürünleri yetiştiriciliği B-MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
Madencilik ve taş ocakçılığı, katı (kömür ve maden cevherleri), sıvı (ham petrol) veya gaz (doğal gaz) olarak tabiatta doğal halde bulunan madenlerin çıkarılmasını kapsar. Çıkarma, yer altı veya yer üstü madenciliği, kuyu (memba) işletilmesi, deniz yatağı madenciliği vb. gibi değişik yöntemler ile gerçekleştirilebilmektedir.Bu kısım, cevherlerin ezilmesi, öğütülmesi, ayıklanması ve yıkanması, kurutulması, sınıflandırılması, konsantrasyonu, doğal gazın sıvılaştırılması, katı yakıtların topak haline getirilmesi gibi pazarlama için ham malzemenin hazırlanmasını amaçlayan destekleyici faaliyetleri içermektedir. Bu işlemler, çoğunlukla, madenin üretildiği yerdeki ve/veya yakın tesislerin yanındaki birimlerde gerçekleştirilir.Madencilik faaliyetleri, üretilen madenin esasına göre, bölümler, gruplar ve sınıflar içerisinde sınıflandırılır. Bölüm 05 ve 06, fosil yakıtların (kömür, linyit, petrol, gaz) madenciliği ve taş ocakçılığı ile ilgilidir; bölüm 07 ve 08, metal cevherleri, çeşitli mineraller ve taş ocakçılığı ürünleri ile ilgilidir. Özellikle hidrokarbon çıkarımı ile ilgili olarak bu kısımdaki teknik işlemlerden bazıları, bölüm 09`da belirtildiği gibi bir endüstriyel hizmet olarak uzmanlaşmış birimler tarafından üçüncü kişiler için yapılabilir. Kapsam dışı olanlar;- çıkarılan madenlerin işlenmesi, bkz. Kısım C (İmalat),- inşaat amaçları için ilave bir dönüştürme yapılmaksızın çıkarılmış materyallerin kullanımı, bkz. Kısım F (İnşaat),kaynaklarda ve kuyularda doğal kaynak sularının ve maden sularının şişelenmesi, bkz. 11.07,madencilik ve taş ocakçılığı ile birlikte yapılmayan bazı toprak, kaya ve madenlerin parçalanması, ezilmesi veya başka şekilde işlenmesi, bkz. 23.9.

05 Kömür ve linyit çıkartılması
Bu bölüm, yer altı veya yer üstü madenciliği yoluyla katı mineral yakıtların çıkarımını ve pazarlanabilir ürün haline getirilmesi işlemlerini (yani, ayıklama, yıkama, sıkıştırma ve taşınması için gerekli diğer işlemler vb.) kapsar. Kok kömürü imalatı (bkz. 19.10), kömür veya linyit madenciliği ile ilgili hizmetler veya (bkz. 09.90) kömür tozlarının sıkıştırılması ile elde edilen kömür briketlerinin imalatı (bkz. 19.20) bu bölümde kapsanmaz.

05.1 Taş kömürü madenciliği

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 40 / 374

05.10 Taş kömürü madenciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- taş kömürü madenciliği: sıvılaştırma yöntemleriyle gerçekleştirilen madencilik de dahil, yeraltı ve yer üstü madenciliği, - kömürün sınıflandırılması, kalitesinin arttırılması veya taşımacılığının ya da depolanmasını kolaylaştırılması amacıyla ayıklanması ve yıkanması, büyüklüklerine göre ayrılması, sınıflandırılması, öğütülmesi, sıkıştırılması vb.. Kapsam dışı olanlar; - linyit madenciliği, bkz. 05.20, - turba (az çok kömürleşmiş bitkilerden oluşan yakıt, yer kömürü) çıkarımı, bkz. 08.92, - taş kömürü madenciliğini destekleyici faaliyetler, bkz. 09.90, - kömür çıkartılması amacıyla deneme sondajları yapılması, bkz. 09.90, - katı yakıt üreten kok fırınları, bkz. 19.10, - taş kömürü briketlerinin imalatı, bkz. 19.20, - kömür çıkartmak amacıyla arazilerin hazırlanması ve geliştirilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar, bkz. 43.12.

05.10.01 Kömürün sınıflandırılması, kalitesinin arttırılması veya taşımacılığının ya da depolanmasını kolaylaştırılması amacıyla ayıklanması ve yıkanması, büyüklüklerine göre ayrılması, sınıflandırılması, öğütülmesi, sıkıştırılması vb. 05.10.99 Diğer taş kömürü madenciliği
05.2 Linyit madenciliği

05.20 Linyit madenciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- linyit madenciliği : sıvılaştırma yöntemleriyle gerçekleştirilen madencilik de dahil, yeraltı ve yer üstü madenciliği,- linyitin, kalitesini arttırmak, veya taşımacılığını ya da depolanmasını gerçekleştirmek üzere, yıkanması, kurutulması, öğütülmesi ve sıkıştırılması. Kapsam dışı olanlar; - taş kömürü madenciliği, bkz. 05.10, - turba çıkarımı, bkz. 08.92, - linyit madenciliğini destekleyici faaliyetler, bkz. 09.90, - kömür çıkartılması amacıyla deneme sondajları yapılması, bkz. 09.90, - linyit yakıt kömürü imalatı, bkz. 19.20, - kömür çıkartmak amacıyla arazilerin hazırlanması ve geliştirilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar, bkz. 43.12.

05.20.01 Linyitin, kalitesini arttırmak, veya taşımacılığını ya da depolanmasını
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 41 / 374

gerçekleştirmek üzere, yıkanması, kurutulması, öğütülmesi ve sıkıştırılması 05.20.99 Diğer linyit madenciliği
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı
Bu bölüm, ham petrol üretilmesini, yağlı şistler ve yağlı kumlardan petrol madenciliği yapılmasını ve petrol çıkarımını ve doğal gaz üretimi ile hidrokarbon sıvılarının geri kazanımını içermektedir. Bu bölüm, petrol ve gaz sahalarının işletim ve/veya geliştirme faaliyetlerini kapsar. Bu tür faaliyetler; sondaj yapmayı, kuyuların tamamlanmasını ve donatılmasını; ayırıcıların, emülsiyon azaltıcıların, tuz giderme ekipmanının ve ham petrol için alanda toplama hatlarının işletilmesini; üretim alanından nakil edilmesine kadar olan petrol ve gazın hazırlanmasındaki diğer faaliyetleri de içerir. Kapsam dışı olanlar; - bir ücret ya da sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen petrol ve gaz sahası hizmetleri, bkz. 09.10,- petrol ve gaz kuyuları arama faaliyetleri, bkz. 09.10,- test amaçlı sondaj ve delme, bkz. 09.10,- petrol ürünlerinin rafine edilmesi, bkz. 19.20,- jeofizik, jeolojik ve sismik araştırmalar, bkz. 71.12.

06.1 Ham petrol çıkarımı

06.10 Ham petrol çıkarımı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- ham petrol yağlarının çıkarımı. Kapsam dışı olanlar;- petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler, bkz. 09.10,- petrol ve gaz arama faaliyetleri, bkz. 09.10,- rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı, bkz. 19.20,- petrol rafine sürecinde sıvılaştırılmış petrol gazlarının geri kazanımı, bkz. 19.20,- boru hattının işletilmesi, bkz. 49.50.

06.10.01 Denizde petrol arama/çıkarma faaliyetleri 06.10.99 Diğer ham petrol çıkarımı
06.2 Doğal gaz çıkarımı

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 42 / 374

06.20 Doğal gaz çıkarımı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- ham hidrokarbon gazı (doğal gaz) çıkarımı, doğal gazla birlikte çıkarılan hafif petrol (kondansate) çıkarımı,- sıvı hidrokarbonun suyunun alınması ve ayrıştırılması,- gazın kükürtten arındırılması. Kapsam dışı olanlar;- petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler, bkz. 09.10,- petrol ve gaz çıkarımı ile ilgili araştırma faaliyetleri, bkz. 09.10,- petrol rafine sürecinde sıvılaştırılmış petrol gazlarının geri kazanımı, bkz. 19.20,- sanayi gazı imalatı, bkz. 20.11,- boru hattının işletilmesi, bkz. 49.50.

06.20.00 Doğal gaz çıkarımı
07 Metal cevheri madenciliği
Bu bölüm, yer altı veya yer üstü madenciliği, deniz yatağı madenciliği vb. yoluyla yapılan metalik minerallerin (cevherlerin) madenciliğini kapsamaktadır. Ayrıca, cevherin ezilme, öğütülme, yıkanma, kurutulma, sinter, kalsine veya filtreden geçirilmesi gibi cevherin ambalajlanması ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetler ile özgül ağırlık farkı ile zenginleştirme veya flotasyon faaliyetlerini de kapsar. Kapsam dışı olanlar; - demir piritlerinin kavrulması, bkz. 20.13, - alüminyum oksit üretimi, bkz. 24.42, - maden eritme ocaklarının (yüksek fırınların) işletilmesi, bkz. bölüm 24.

07.1 Demir cevheri madenciliği

07.10 Demir cevheri madenciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- yüksek oranda demir içeren cevherlerin madenciliği, - demir cevherlerinin zenginleştirilmesi ve topak haline getirilmesi. Kapsam dışı olanlar; - pirit ve pirotit (bronz renginde parlak bir maden) (kavurma hariç) çıkarımı ve işlenmesi, bkz. 08.91.

07.10.01 Yüksek oranda demir içeren cevherlerin madenciliği 07.10.02 Demir cevherlerinin zenginleştirilmesi ve topak haline getirilmesi
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 43 / 374

07.2 Demir dışı metal cevherlerin madenciliği
Bu grup, demir dışı metal cevherlerin madenciliğini kapsamaktadır.

07.21 Uranyum ve toryum cevherlerinin madenciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - yüksek oranda uranyum ve toryum içeren cevherlerin madenciliği: uranyum oksit vb., - bu cevherlerin konsantrasyonu, - sarı pasta (uranyum oksit (U3O8)) imalatı. Kapsam dışı olanlar; - uranyum ve toryum cevherlerinin zenginleştirilmesi, bkz. 20.13, - uranyum oksit veya diğer cevherlerden uranyum metali üretilmesi, bkz. 24.46, - uranyumun eritilmesi ve rafine edilmesi (izabesi), bkz. 24.46.

07.21.00 Uranyum ve toryum cevherlerinin madenciliği
07.29 Diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - yüksek oranda demir içermeyen cevherlerin madenciliği ve hazırlanması; + alüminyum (boksit), bakır, kurşun, çinko, kalay, manganez, krom, nikel, kobalt, molibden, tantal, vanadyum vb., + değerli metaller: altın, gümüş, platin. Kapsam dışı olanlar; - uranyum ve toryum cevheri madenciliği ve işlenmesi, bkz. 07.21, alüminyum oksit üretimi, bkz. 24.42, - bakır veya nikel cevheri imalatı, bkz. 24.44, 24.45.

07.29.01 Yüksek oranda demir içermeyen cevherlerin madenciliği ve hazırlanması 07.29.99 Diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı
Bu bölüm sadece taş ocaklarındaki üretimi kapsamaz, ayrıca alüvyonların taranmasını, kayaların kırılmasını, tuzları da kapsar. Bu ürünlerin önemli bir miktarı inşaat sektöründe (örn. kumlar, taşlar vb.), malzeme imalatında (örn. kil, alçıtaşı, kalsiyum gibi) ve kimyasalların vb. imalatında kullanılır. Bu bölüm, çıkarılan madenlerin işlenmesini (ezme, öğütme, kesme, ayıklama ve yıkama, kurutma,

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 44 / 374

sınıflandırma ve karıştırma hariç) kapsamaz.

08.1 Kum, kil ve taş ocakçılığı

08.11 Süsleme ve yapı taşlarının, kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağan taşı (bileği taşı) ocakçılığı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - mermer, granit, kumtaşı gibi anıt ve inşaat taşlarının çıkarımı, kabaca kırpılması ve kesilmesi, - süsleme ve yapı taşlarının kırılması ve kesilmesi, - kireç taşının çıkarılması, parçalanması ve kırılması, - alçı taşı ve anhidrit madenciliği, - tebeşir ve yanmamış dolomit madenciliği. Kapsam dışı olanlar; - kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği, bkz. 08.91, - yanmış dolomit üretimi, bkz. 23.52, - taşın taş ocağı dışında kesilmesi, şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi , bkz. 23.70.

08.11.01 Mermer, granit, kumtaşı gibi anıt ve inşaat taşlarının çıkarımı, kabaca kırpılması ve kesilmesi 08.11.02 Süsleme ve yapı taşlarının kırılması ve kesilmesi 08.11.03 Kireç taşının çıkarılması, parçalanması ve kırılması 08.11.04 Alçı taşı ve anhidrit madenciliği 08.11.05 Tebeşir ve yanmamış dolomit madenciliği
08.12 Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin (arı kil) çıkarımı
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 45 / 374

bkz. .saf kükürt madenciliği. . .demirli pirit kavrulması. 08.endüstriyel kumların çıkarımı ve taranması. . . 20.04 Kil.çakıl taşının kırılması ve parçalanması.91 Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.05 Kum çıkarma faaliyetleri (denizcilikle ile ilgili) 08.suni gübre ve azotlu bileşiklerin imalatı. .12.15. .tuz çıkarımı. esas olarak bir çeşit kimyasal kaynak olarak değerlendirilen toprak boyalar ve fluorit madenciliği.doğal potasyum tuzları ve doğal fosfor madenciliği. refraktör killer ve kaolin (arı kil) madenciliği 08.9 Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı 08. Kapsam dışı olanlar. 08.01 Endüstriyel kumların çıkarımı ve taranması.12.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.kum ocakçılığı. bkz.doğal baryum sülfat ve karbonat (barit ve baryum karbonat). bkz. . .12.bitümlü (katranlı) kumların madenciliği.12.10.02 Çakıl taşının kırılması ve parçalanması 08.12. . refraktör killer ve kaolin (arı kil) madenciliği. inşaat için kum ve çakıl 08. 08. .91.93. . doğal borlar.13. 20. 06.kil. inşaat için kum ve çakıl. doğal magnezyum sülfat (kieserit) madenciliği. Kapsam dışı olanlar.00 Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 46 / 374 .pirit ve pirotit madenciliği ve işlenmesi (kavrulması hariç). bkz.03 Kum ocakçılığı 08.

turba ürünlerinin imalatı.01 Eritilerek ve pompalanarak yer altından tuz çıkarımı 08.15.84. 08. . .92 Turba (az çok kömürleşmiş bitkilerden oluşan yakıt. çürümüş bitkilerden oluşan yer kömürü) çıkarımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. iyotlu tuz.90.turba. örn. doğal toprak.02 Deniz suyu veya diğer tuzlu suların buharlaştırılması yoluyla tuz üretimi 08.93 Tuz çıkarımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 19. .turba çıkarımı. bkz. . kil. . . kum. 08.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 47 / 374 .00. saflaştırılması ve rafine edilmesi 08.93. . .eritilerek ve pompalanarak yer altından tuz çıkarımı.üretici tarafından tuzun ezilmesi . 36. bkz. 23. 09.03 Üretici tarafından tuzun ezilmesi .den bahçıvanlığa yönelik toprak karışımlarının imalatı. .93. çürümüş bitkilerden oluşan yer kömürü) çıkarımı 08.92.93. bkz. Kapsam dışı olanlar. .turba briketlerinin imalatı. .taşımacılığını ya da depolanmasını gerçekleştirmek veya kalitesini arttırmak amacıyla turbanın hazırlanması.madenciliği 08.99. Kapsam dışı olanlar. 10. bkz.20.tuzun yemeklik tuza dönüştürülmesi.turba madenciliği ile ilgili hizmet faaliyetleri.tuzlu suların buharlaştırılması yolluyla içilebilir su üretimi. bkz.00 Turba (az çok kömürleşmiş bitkilerden oluşan yakıt. bkz. gübre mineralleri vb. 20. saflaştırılması ve rafine edilmesi.deniz suyu veya diğer tuzlu suların buharlaştırılması yoluyla tuz üretimi.

araştırma hizmetleri gerçekleştirilmesini kapsamaktadır.doğal TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 48 / 374 .01 Dip kaynakları faaliyetleri 08. madenlerin boşaltılması ve pompalanmasını. 09. . 33. + kıymetli taşlar. kuvars. + bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarak gerçekleştirilen boşaltma ve pompalama hizmetleri.. balyalanması ve silinmesini. + aşındırıcı (törpüleyici) materyaller (zımpara). bkz. Diğer benzeri hizmetler ise petrol ve gaz kuyuları tesislerinin inşa edilmesini. kuyuların pompalanması.1 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler 09. + doğal gazın nakil amacıyla sıvılaştırılması ve yeniden gaz haline dönüştürülmesi. petrol ve gaz kuyusu borularının çimentolanması.. . . bkz.99. + doğal asfalt.10 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. sondaj denemeleri veya tekrarları yapılması yoluyla tetkik. 06.bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarak petrol ve gaz çıkarımı hizmet faaliyetleri. boruların yerleştirilmesi. maden çıkarılması için elverişli yerlerde jeolojik gözlemler yapmak gibi geleneksel maden arama yöntemleri. kuyuların çalıştırılması ve kapatılması vb. madenlerdeki fazla yük yüklemeden kaynaklanan yer değiştirme hizmetlerini vb. Kapsam dışı olanlar.ocakçılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.madencilik makinelerinin uzmanlaşmış tamiri. silisli fosil artıklar. doğal katı zift. Numune almak ve jeolojik gözlemler yapmak gibi geleneksel maden arama yöntemleri yoluyla olduğu kadar petrol kuyuları. mika vb.çeşitli mineral ve materyallerin madenciliği ve taş ocakçılığı. metal olan veya metal olmayan mineraller için sondajlar. tamiri ve sökülmesi. sondaj kulesinin inşası.12. . + petrol ve gaz çıkartılması ile bağlantılı olarak gerçekleştirilen tetkik (araştırma) hizmetleri. bir ücret veya sözleşmeye dayanılarak gerçekleştirilen madenciliğe ek olarak gerçekleştirilen uzmanlaştırılmış destek hizmetlerini kapsamaktadır. . sabuntaşı (talk).20.. 06.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı (dip kaynakları faaliyetleri hariç) 09 Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri Bu bölüm. maden ocağı civarında yapılanlar. içermektedir. feldispat vb. amyant. asfaltit ve asfaltlı taş. doğal grafit. petrol ve gaz kuyularının kaplamalarının betonlanmasını. örn. + sondaj.10. + petrol ve gaz çıkarımı ile bağlantılı olarak gerçekleştirilen sondaj denemeleri.petrol ve gaz sahalarında işletmeciler tarafından gerçekleştirilen hizmet faaliyetleri. 08.99. petrol ve gaz kuyularının temizlenmesi.

alüminyum oksitin inceltilmesinin çıktısı. 09. -jeofizik.. 07 ve 08 numaralı bölümlerdeki madencilik faaliyetleri için gerekli olup bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarak gerçekleştirilen destekleme hizmetleri.bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarakgerçekleştirilen jeofizik araştırma hizmetleri. Örneğin motorlar. ve alüminyum tel. bkz. imalatın tanımlanması için tek bir evrensel kriter kullanılmamasına rağmen. 52. imalat.+ test amaçlı sondaj ve delik açma.+ tetkik (araştırma) hizmetleri. dişli takımlar. bkz.12.. yenilenmesi veya yeniden yapılandırılması genellikle imalat olarak kabul edilmektedir. üretilmiş tel ürünlerin imalatı için girdidir.90 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 09.71. veya bileşenler diğer imalat faaliyetlerinin ürünleri de dahil tarım. jeolojik ve sismik araştırmalar.10. supaplar. örn. numune alınması ve maden çıkarılması için elverişli yerlerde jeolojik gözlemler yapılması gibi. plastik TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 49 / 374 . geleneksel maden arama yöntemleri. malzemelerin veya bileşenlerin fiziksel ve/veya kimyasal işlemler sonucunda yapısının değiştirilerek yeni ürünlere dönüşümünü kapsamaktadır (atıkların işlenmesindeki açıklamaya bakınız).madencilik makinelerinin uzmanlaşmıştamiri. bu kalemlerin dahil olabileceği makine ve teçhizat düşünülmeksizin uygun imalat sınıfı içerisinde tasnif edilmektedir. maden ocağı civarı dışında yapılanlar.21. Özel bileşimlerin ve makine ve teçhizatın parçaları ve aksesuarları ve eklentilerinin imalatı .gazın nakil amacıyla sıvılaştırılması ve yeniden gaz haline dönüştürülmesi. 07veya 08. alüminyum hammadde üretiminde kullanılan girdidir.. malzemeler. balıkçılık.12. numaralı bölümlere bakınız.90. Kapsam dışı olanlar.00 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler C-İMALAT Bu bölüm. 71. elektrikli motorlar.+ bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarak gerçekleştirilen boşaltma ve pompalama hizmetleri. ormancılık. genel bir kural olarak. elektrik montaj parçaları. Bununla birlikte. Örneğin.9 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler 09.-05. maddelerin. bkz. gibi genel bileşimlerin ve makine ve teçhizat parçalarının imalatı. 33. madencilik veya taş ocağı ürünleri gibi ham maddelerdir.madenlerin ve taşocaklarının bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarak işletilmesi. makaralı yataklar. 05. pistonlar. Dönüştürülen maddeler. alüminyum hammaddesi alüminyum tel yapımı için girdidir.12. bkz. Malların esaslı değişimi. tasarlanan parçalar ve aksesuarlara uygun makine ve teçhizatın imalatı ile aynı sınıf içerisinde tasnif edilmektedir. Bir imalat sürecinin çıktısı kullanım veya tüketim için hazır olduğunda tamamlanmaktadır veya daha ileri bir imalat için bir girdi olarak kullanılacaksa yarı işlenmiş olmaktadır.00 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler 09.

Bu imalatın bir parçası olarak kabul edilmemektedir. unlu ve nişastalı mamuller. . domuz. Bu faaliyet genellikle daha fazla veya az değerli olan karma ürünlerin husule getirilmesidir. . tahıl (hububat) imalatı ürünleri.kümes hayvanlarının yağlarını sofra yağına çevirme. üçüncü kişiler adına da gerçekleştirilebilir. 82. bu işlemler atığı bir girdi olarak kullanmakta iseler de. soğutulmuş veya dondurulmuş et imalatı.kesim hanelerde gerçekleştirilen hayvan kesimleri etin ambalajlanması veya paketlenmesi faaliyetleri: sığır. Ancak. bölüm 56`da sınıflandırılmıştır (Restoranlar ve mobil (seyyar) yemek hizmeti faaliyetleri). tarım. süt ürünleri. Sanayi. veya yağ üretiminden elde edilen yağ sabunu).etlerin 10.Hayvan kesimi artıklarından veya yan ürünlerinden hayvan yemi üretilmesi 10.maddelerin kalıba dökülerek ve kalıptan çıkarılarak özel bileşimlerin ve parçaların yapılması grup 22. 10 Gıda ürünlerinin imalatı Bu bölüm. genel olarak. (Kısım G). Üretim kendi adına gerçekleştirilebileceği gibi. meyve ve sebze. tavşan. atık tasarrufu ve iyileştirme faaliyetleri) içerisinde sınıflandırılmaktadırlar.. kendilerine ait ürünleri satan fırınlarda. lif atıklarından gümüş üretimi bir imalat işlemi olarak kabul edilmektedir. İmal edilen ürünlerin bileşen parçalarının montajı imalat olarak kabul edilmektedir. işlemenin minimal olduğu ve gerçek bir dönüştürmeye yol açmadığı durumlarda.11 Etin işlenmesi ve saklanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.2 içerisinde yer almaktadır. ürünler. Bu bölüm farklı türde ürünlerin değinildiği faaliyetlerce organize edilmektedir: et. Atıkların yeniden değerlendirilmesi. parçalanmış. 10. bkz.3`de. ve hazır et satan dükkanlarda vb. (örneğin.11.9`da sınıflandırılmış. Kapsam dışı olanlar. üreticinin kendi dükkanından perakende satış vasıtasıyla gerçekleştirilseler de üretim olarak değerlendirilirler. . Bu üretilen veya satın alınan bileşenlerden imal edilen ürünlerin montajını da kapsamaktadır.92. gerçekleştirilen).taze. vb.21`de sınıflandırılmaktadır.01 Kesim hanelerde gerçekleştirilen hayvan TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 50 / 374 . bakım ve montajı) içerisinde sınıflandırılmaktadır. Bu fiziksel veya kimyasal dönüşümleri gerektirebilirken. yiyecek ve içecek atıklarının ikincil ham maddeye dönüştürülmesi ise 38. 10.1 Etin işlenmesi ve saklanması ile et ürünlerinin imalatı 10. ve yiyecek ve içecek atıklarının kullanılması 38. Yemeklerin tesislerde hızlı tüketim amacıyla hazırlanması. katı yağlar ve sıvı yağlar. ormancılık ve balıkçılık faaliyetleri ile elde edilen ürünlerin işlenerek insanlar ve hayvanlar için yiyecek ve içecek haline getirilmelerini ve doğrudan yiyecek mamulü olmayan birçok değişik ara ürünün üretilmesini kapsamaktadır. Örneğin. bkz. diğer gıda ürünleri ve hayvan yemleri. ticari ve benzer makine ve teçhizatın özel bakım ve onarımı. geleneksel kesimde olduğu gibi.Bazı faaliyetler. soğutulmuş veya dondurulmuş et imalatı. paketlenmesi. Bununla birlikte. yemeklerin hızlı tüketim amacıyla hazırlanmasını kapsamaz. balık.3 (Maddelerin dönüştürülmesi)içerisinde sınıflandırılmaktadır. bölüm 33 (Makine ve teçhizatların onarım. kuzu. . taze. Bu bölüm. (örneğin. karkas olarak. örneğin atıkların ikincil hammaddelere dönüştürülmesi. restoranlarda olduğu gibi. pasta hanelerde. birim toptancı veya perakendeci ticarette sınıflandırılır. deve. koyun eti.12. Bu faaliyetlerin temel amacı atıkların iyileştirilmesi veya işlenmesi olarak kabul edilmektedir ve bunlar bu nedenle kısım E (Su rezervleri. grup 38. kanalizasyon. nihai yeni ürünlerin (ikincil hammaddelerin aksine) imalatı imalat içerisinde sınıflandırılmaktadır. kesimden elde edilen deriler.

koyun eti. 82. post yünü dahil 10.02 Ayrı parçalarda taze veya dondurulmuş kümes hayvanları etlerinin imalatı 10.12 Kümes hayvanları etlerinin işlenmesi ve saklanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 10.03 Hayvan sakatatının işlenmesi 10. domuz.99 Diğer etin işlenmesi ve saklanması 10. .12.02 Mezbaha kaynaklı deri ve post imalatı.11.kümes hayvanlarının yağlarını sofra yağına çevirme.kesimleri etin ambalajlanması veya paketlenmesi faaliyetleri sığır. deve. .kümes hayvanlarının kesilmesi. .11.12.ayrı parçalarda taze veya dondurulmuş kümes hayvanları etlerinin imalatı. 10.12.99 Diğer kümes hayvanları etlerinin işlenmesi ve saklanması 10. vb. temizlenmesi veya paketlenmesi işi ile uğraşan mezbahaların faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar.11.kümes hayvanı etlerinin paketlenmesi. kuzu.13 Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 51 / 374 .92. . tavşan.01 Kümes hayvanlarının kesilmesi. temizlenmesi veya paketlenmesi işi ile uğraşan mezbahaların faaliyetleri 10. bkz.

kurutulması.insan tüketimi veya hayvan yemi amacıyla balık kaba unlarının üretilmesi. konservelenmesi vb. 10. salam. tuzlanması. salam. haşlanmış jambon (pastırma dahil). havyar. ezilmiş ya da kesilmiş çeşitli hamura sarılmış et ürünleri. .13. bkz.11.89.92. . bkz. . . .Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . 10. sucuk. konservelenmesi vb.02 Et ürünleri imalatı sosis. havyar yerine kullanılan ürünler vb. tütsülenmesi. balık yumurtası. 10. ezilmiş ya da kesilmiş çeşitli hamura sarılmış et ürünleri. Kapsam dışı olanlar. .20 Balık.89. . jelatinli et. 10. bkz. . bkz. sucuk. kabuklu deniz hayvanlarının ve omurgasız yumuşakçaların hazırlanması ve işlenmesi: dondurulması. rillette.etin toptan ticaretinin yapılması. salamura edilmesi.hem balığın tutulması hem de işlenmesi ve saklanmasıyla ilgili faaliyet gösteren tekne ve gemi balıkçılığı.. bkz. bkz. balıklardan ve suda yetişen diğer hayvanlardan insan tüketimi için uygun olmayan kaba unlarının ve özlerinin üretilmesi.85.11. 10. kabuklu deniz hayvanlarının ve omurgasız yumuşakçaların hazırlanması ve işlenmesi dondurulması. derin dondurulması. bkz. . tütsülenmesi. Kapsam dışı olanlar.balık. balık filetosu..dondurulmuş hazır balık yemeklerinin imalatı. kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. çok baharatlı kurutulmuş domuz sosisi. 10. 10. 10.13. . bkz. derin dondurulması. 82.balık çorbaları imalatı.01 Kurutulmuş. tuzlanmış veya tütsülenmiş et imalatı 10.85. 10. tuzlanmış veya tütsülenmiş et imalatı . dizi sosis.hazır donmuş et ve kümes hayvanları eti yemekleri imalatı. kabuklu deniz hayvanı ve yumuşakçaların işlenmesi: pişmiş balık.2 Balık.balinaların karada veya özel teknelerde işlenmesi. 03. dizi sosis.32. . rillette.01 Balıkların.et ihtiva eden çorba imalatı. bkz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 52 / 374 . jelatinli et. . haşlanmış jambon (pastırma dahil).deniz ürünlerinden sıvı ve katı yağ imalatı.et ürünleri imalatı. tuzlanması. 46. çok baharatlı kurutulmuş domuz sosisi. . kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması 10. + sosis. kurutulması.41. salamura edilmesi.kurutulmuş.balıkların.etin paketlenmesi.20.

+ kurutulmuş. kabuklu deniz hayvanı ve yumuşakçaların işlenmesi pişmiş balık. + hazır dondurulmuş patates imalatı. + patates unu ve kaba unlarının imalatı.02 Balık. 10.32.10.20. -sebze ve meyve suyu imalatı.3 Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması 10.02 Taze meyve ve sebzeden konsantrelerin imalatı 10.01 Sebze ve meyve suyu imalatı 10. kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması 10.32 Sebze ve meyve suyu imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .99 Diğer balık. + patates cipsi imalatı.00 Patatesin işlenmesi ve saklanması 10. + patates çerezi imalatı. havyar. 10.20.31 Patatesin işlenmesi ve saklanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. suyu çıkartılmış ezilmiş patates imalatı. 10.03 İnsan tüketimi veya hayvan yemi amacıyla balık kaba unlarının üretilmesi 10.39 Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 53 / 374 . balık filetosu.20. balık yumurtası.31. havyar yerine kullanılan ürünler vb.32.patates işlenmesini ve saklanmasını.

06 Sert kabuklu yemişlerin. 10.reçel. marmelat ve jöle imalatı (pekmez imalatı dahil) 10.61. 10.kurutulmuş baklagillerden yemek veya un imalatı.temel olarak sebze veya meyve içeren gıdaların imalatı. yağın veya sirkenin içine batırma.85. yemişlerin veya sebzelerin saklanması: dondurma. yiyecek ve ezmelerinin imalatı. 10.39. .04 Reçel. kurutma. yiyecek ve ezmelerinin imalatı 10. dondurulmuş veya konservelenmiş şekilde olan hazır yemekler hariç. .03 Meyve veya sebze gıda ürünlerinin imalatı 10. yağın veya sirkenin içine batırma. kurutma.07 Meyve ve sebzelerden çabuk bozulabilir TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 54 / 374 .meyvelerin. bkz. 10. yemişlerin veya sebzelerin saklanması dondurma..meyvelerin ve yemişlerin şeker içinde muhafaza edilmesi. bkz. .39.05 Yemişlerin kavrulması 10. yemişlerin kavrulması.02 Meyvelerin. .ve saklanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.39. 10. .39. konserveleme vb.sert kabuklu yemişlerin.39. dondurulmuş veya konservelenmiş şekilde olan hazır yemekler hariç 10. .01 Temel olarak sebze veya meyve içeren gıdaların imalatı. bkz.82.89.sebze ve meyve suyu imalatı. 10. konserveleme vb. 10.yapay konsantreler imalatı. bkz. .39. hazır sebze yemekleri imalatı. .39. Kapsam dışı olanlar. bkz.32. meyve veya sebze gıda ürünlerinin imalatı. marmelat ve jöle imalatı (pekmez imalatı dahil).

bkz. .53.03 Yenmeyen hayvansal katı veya sıvı yağ imalatı 10.4 Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı Bu grup. bkz. . 20. .59.soya peyniri (ekşimiş fasulye).margarin imalatı. . soya fasulyesi yağı vb. 20.02 Rafine edilmiş sebze yağları imalatı zeytin yağı..hazır yemeklerin imalatı (Konserveler Dahil) örneğin. 10. 10. 10. bkz.uçucu yağların imalatı.41. .41. 10. soya fasulyesi yağı.bitkisel ham yağ imalatı: zeytin yağı. sert kabuklu yemiş ve çekirdek yağlarından elde edilen yağı alınmış küspe ve tozlar. 10.41 Sıvı ve katı yağ imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.42 Margarin ve benzeri yenebilir yağların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.kimyasal süreçler vasıtasıyla katı ve sıvı yağların arıtılması. fındık yağı. kolza veya hardal yağı. . bitkisel veya hayvansal ürünlerden ham veya rafine edilmiş sıvı ve katı yağ imalatını kapsamaktadır. palmiye yağı. . . ay çiçek yağı.. kolza veya hardal yağı.öğütülmüş yaş mısır. fındık yağı.41. . kaynatma.42. palmiye yağı..sebze yağlarının işlenmesi: püskürtme. + soyulmuş veya kesilmiş sebzeler. + tofu . Kapsam dışı olanlar.karışık yağlar ve benzeri yağ imalatı.margarin imalatı. ay çiçek yağı.99 Diğer sıvı ve katı yağ imalatı 10. beziryağı vb.tohum. soya fasulyesi yağı.. 10.. beziryağı vb. .11.41. 10. soya fasulyesi yağı vb. . pamuk yağı. sulama. hidrojenleştirme vb. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 55 / 374 . bkz. domuz yağının ve yenebilen diğer hayvansal yağların etlerden ayrıştırılması veya rafine edilmesi hariç.rafine edilmiş sebze yağları imalatı: zeytin yağı. pamuk yağı.62.domuz yağı ve diğer yenilebilen hayvansal yağların sağlanması ve rafine edilmesi. + salatalar.01 Bitkisel ham yağ imalatı zeytin yağı. 10. bkz.

.02 Süt temelli içeceklerin imalatı 10.ham süt üretilmesi (sığır).. pastörizeedilmiş.-kurutulmuş veya konsantre edilmiş süt..katı halde süt (süttozu) veya krema imalatı.karışık yemeklik katı yağ imalatı..03 Taze sıvı sütten kaymaküretimi. 10. sterilize edilmiş.02 Karışık yağlar ve benzeri yağ imalatı 10. sterilize edilmiş. 10. pastörize edilmiş. eşek.. bkz.peynir suyu imalatı. .42.42.mandıralarda üretilmeyen süt ve peynir yerine kullanılan ürünlerin imalatı.tereyağı imalatı.). 01.. bkz. bkz. pastörize edilmiş. deve. tatlandırılmış veyatatlandırılmamış.taze sıvı süt imalatı. homojenize edilmiş ve/veya yüksek ısıdangeçirilmiş. vb..kefir ve salep (içecek) imalatı.ham süt üretilmesi (koyun.. 01. Kapsam dışı olanlar. homojenize edilmiş.taze sıvı sütten kaymaküretimi. homojenize edilmiş ve/veya yüksek ısıdan geçirilmiş 10.01 Taze sıvı süt imalatı.89..süt temelli içeceklerin imalatı.yoğurt imalatı. sterilize edilmiş. 10.-peynir ve çökelek imalatı. 01.43. sterilize edilmiş.51. 01. keçi.42.41.01 Margarin imalatı 10.03 Karışık yemeklik katı yağ imalatı 10.peynir özü (kazein) vesüt şekeri (laktoz) imalatı.44. homojenize edilmiş TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 56 / 374 .. at. pastörizeedilmiş.51.45.5 Süt ürünleri imalatı 10..51.51 Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı Busınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

51.51. 10. .10.51. hububatlardan ve sebzelerden un veya topak imalatını.kahvaltılık tahıl gıdaları imalatı.07 Peynir ve çökelek imalatı 10. yenilebilen kabuklardan.52 Dondurma imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . . kek.61 Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. pirinç elde edilmesi gibi bu ürünlerden un karışımları veya hamur imal edilmesini de içerir. . 56.öğütülmüş tahıl: un.dondurma ve şerbetli diğer yenebilen buzlu gıdaların imalatı. ya da kurutulmuş baklagillerden. dövülmüş buğday ve yulaf. nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı Bu grup.99 Diğer süthane işletmeciliği ve peynir imalatı 10.6 Öğütülmüş tahıl ürünleri.04 Kefir ve salep (içecek) imalatı 10.51. Ayrıca. . . 10.10. yulaf.05 Tereyağı imalatı 10. bkz.52.06 Yoğurt imalatı 10. mısır ve diğer tahıl tohumları. nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı da bu gruba dahildir. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 57 / 374 .pirinç elde edilmesi ve pirinç unu imalatı.51.00 Dondurma imalatı 10. çavdar. . buğday topakları. un ve yemek imalatı. bisküvi ya da pankek için hazırlanmış un karışımları ve hazır karıştırılmış unlar ile hamur imalatı. Kapsam dışı olanlar.öğütülmüş sebze: köklerden. yumrulardan. mısır ve sebzelerin yaş iken öğütülmesi.ekmek.dondurma salonu faaliyetleri.

maltoz. .61. . mısır vb. mısır vb. bisküvi ya da pankek için hazırlanmış un karışımları ve hazır karıştırılmış unlar ile hamur imalatı 10. . 10. ürünlerden nişasta imalatı 10. . bkz. bkz.61. öğütülmüş yaş mısır. yulaf. imalatı.62.şekerkamışı veya şekerpancarı şekeri imalatı. çavdar. patates.pirinç. 10.03 Ekmek.62. 10.61.Kapsam dışı olanlar.mısır yağı imalatı. buğday topakları.51. tapyoka ve tapyoka ürünleri imalatı.02 Glikoz. glikoz şurubu.patates unu ve tozunun imalatı. 10.öğütülmüş yaş mısır. imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 58 / 374 . 10. - 10.laktoz imalatı. . ürünlerden nişasta imalatı. Kapsam dışı olanlar. glikoz şurubu. .61. mısır ve diğer tahıl tohumları 10. .62.glikoz. maltoz. dövülmüş buğday ve yulaf.glüten imalatı. inulin vb. . bkz.02 Pirinç elde edilmesi ve pirinç unu imalatı 10.99 Diğer öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı 10.01 Öğütülmüş tahıl imalatı un.62 Nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.81.01 Pirinç. kek.31. inulin vb. bkz. patates.

.31. waffles.71 Ekmek. gevrek halkalar v.vb.03 Mısır yağı imalatı 10. .vb. bölüm 56.73.72. turta.fırın ürünlerinin imalatı.dayanıklı pastane ürünleri ve kek imalatı. börek. . bkz.99 Diğer nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı 10. 10. 10. bkz.01 Peksimet ve bisküvi ve kuru fırın ürünleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 59 / 374 .peksimet ve bisküvi ve kuru fırın ürünleri imalatı.72 Peksimet ve bisküvi imalatı. pay. taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar.pasta. .02 Pasta.71. börek. . waffles.tatlı veya tuzlu hafif ürünler imalatı (kurabiyeler.nişastalı ve irmikli (makarna) ürünlerin imalatı. 10. fırın ürünleri ile makarna. kek. imalatı 10.01 Fırın ürünlerinin imalatı her çeşit ekmek imalatı.hazır tüketim için fırın ürünlerinin ısıtılması. dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. imalatı.).10. + her çeşit ekmek imalatı. şehriye ve benzer ürünlerin üretilmesini kapsamaktadır.7 Fırın ve unlu mamuller imalatı Bu grup.s. . turta. . bkz. .62. krakerler. 10. . 10.62.72.kuru fırın ürünleri imalatı. 10. 10.71. bkz. Kapsam dışı olanlar. pay. kek.patates çerezi imalatı.

73. pişirilmiş veya içi doldurulmuş olsun veya olmasın.62.akça ağacın özünden melas ve şeker üretilmesi. . krakerler. pancardan.72.73. palmiyeden. kolay bozulabilir ve özel gıda maddeleri ile şekerlerin ve şekerlemelerin. 10.s. .72.10.kamış suyundan.makarna ve şehriye imalatı.şeker şurubu imalatı. Kapsam dışı olanlar. . şehriye. .kuskus imalatı.01 Makarna ve şehriye imalatı pişirilmiş veya içi doldurulmuş olsun veya olmasın 10. bkz.konservelenmiş veya içi dondurulmuş makarna ürünlerin imalatı. 10.81 Şeker imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. çay ve baharatların imal edilmesini kapsamaktadır. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 60 / 374 . .85.89. akça ağaçtan şeker (sakaroz) ve şeker ürünleri imalatı veya rafine edilmesi. .glikoz. bkz..73 Makarna.melas imalatı. 10. kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.) 10.03 Tatlı veya tuzlu hafif ürünler imalatı (kurabiyeler. gevrek halkalar v.02 Kuskus imalatı 10.02 Dayanıklı pastane ürünleri ve kek imalatı 10.73. kahve. 10. bkz.makarna ihtiva eden çorba imalatı.8 Diğer gıda maddelerinin imalatı Bu grup. . glikoz şurubu. . hazır yemeklerin ve yiyeceklerin. 10.hazır kuskus imalatı. Kapsam dışı olanlar.03 Konservelenmiş veya içi dondurulmuş makarna ürünlerin imalatı 10. . maltoz imalatı.

fondanlar. 10. pişmaniye ve tahin helvası imalatı: karameller. kakao katı ve sıvı yağı imalatı. bkz. pastiller. .82.81.01 Kamış suyundan. çikolata ve çikolatalı şekerlemelerin imalatı.şekerlemelerin ve şeker pastillerinin imalatı.02 Şeker şurubu imalatı 10.01 Çikolata ve çikolatalı şekerlemelerin imalatı 10. pancardan. . çikolata ve şekerleme imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. pastiller.kakao.81.şekerleme. akça ağaçtan şeker (sakaroz) ve şeker ürünleri imalatı veya rafine edilmesi 10. beyaz çikolatalar 10. .çiklet imalatı.sakaroz şekeri imalatı. meyve kabuğu ve diğer bitki parçalarının şekerlemeleri.81. beyaz çikolatalar.82.02 Şekerleme.03 Melas imalatı 10. koz helvalar. lokum.03 Çiklet imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 61 / 374 .82 Kakao.04 Akça ağacın özünden melas ve şeker üretilmesi 10. . . lokum. kakao yağı.10. pişmaniye ve tahin helvası imalatı karameller. palmiyeden. fondanlar.82.81. Kapsam dışı olanlar.sert kabuklu yemişler.81. koz helvalar. . 10.

. 10.alkollü içki. bkz.82.çay ve Paraguay çayının karıştırılması.62.20. + eritilebilir kahve. bkz. . 10. şarap ve alkolsüz meşrubat imalatı. + eritilebilir kahve. + kahve konsantresi ve esansı. .04 Şekerlemelerin ve şeker pastillerinin imalatı 10.83.05 Çay ve Paraguay çayına dayanan özlerin ve ilaçların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 62 / 374 . bölüm 11.10.02 Kahve ürünleri imalatı çekilmiş kahve. çikolata ve şekerleme imalatı 10. Kapsam dışı olanlar.kafeinsiz ve kavrulmuş kahve-kahve ürünleri imalatı.83.03 Kahve yerine geçe bilecek ürünlerin imalatı 10. 21.kahve yerine geçe bilecek k ürünlerin imalatı.83. .çay ve Paraguay çayına dayanan özlerin ve ilaçların imalatı. .83. 10.01 Kafeinsiz ve kavrulmuş kahve-kahve ürünleri imalatı 10.04 Çay ve Paraguay çayının karıştırılması 10.(eczacılıkla ilgili) kullanım için bitkilerden sağlanan ürünlerin hazırlanması. kahve ürünleri imalatı. . bira. bkz.inülin imalatı.83.83 Kahve ve çayın işlenmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .82. + kahve konsantresi ve esansı.99 Diğer kakao. + çekilmiş kahve.

84. Kapsam dışı olanlar. Bu yiyecekler. sos ve çeşni imalatı mayonez.hazır yemeklerin ve yiyeceklerin toptan ticareti.29.03 Yemek seviyesindeki tuz için tuz işlenmesi.84 Baharat. balık ve patates cipsi dahil. . 01.yiyecek hizmet yüklenicilerinin faaliyetleri. sos. 46. bkz. 10.06 Diğer bitkisel çayların imalatı (nane. .11`e ve 47.taze yiyecek veya ikiden daha az yiyecek malzemesinden oluşan yiyecekler.29.baharat.83. bkz. bkz. örn.dondurulmuş veya başka türlü korunmuş pizza imalatı.sebze yemekleri imalatı.kolay bozulabilen hazır gıdaların imalatı. . hazır yapım (yani hazır.89.. sos ve çeşni imalatı. hariç). + hardal unu ve tozu. ... yaban otu. Yemek olarak adlandırılmaları için bu gıdaların en az iki farklı yiyecek malzemesinden oluşmaları gerekir (baharatlar vb.84. 10.10. bölüm 10`daki ilgili sınıf . sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. bu sınıf restoranlardaki gibi.et veya kümes hayvanları etinden yemek imalatı.) 10.28. bkz. baharatlı ve pişirilmiş) yemeklerin ve yiyeceklerin imalatını kapsamaktadır. bkz. + mayonez. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.02 Sirke imalatı 10. iyotlu tuz 10. Kapsam dışı olanlar. yani.baharat ürünlerinin yetiştirilmesi.85. bozulmadan korunmaları için dondurma ya da konserveleme benzeri işlemlere tabi tutulur ve yeniden satış için genellikle paketlenir ve damgalanırlar.38.84.85 Hazır yemeklerin ve yiyeceklerin imalatı Bu grup.. + hazır hardal vb.sirke imalatı. .01 Baharat. . + hardal unu ve tozu. 10. yiyeceklerin anında tüketim amacıyla hazırlanmasını kapsamaz.balık yemekleri imalatı. 10. papatya vb. 56.hazır yemeklerin ve yiyeceklerin dükkanlarda perakende satışı.01 Et veya kümes hayvanları etinden yemek imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 63 / 374 . + hazır hardal vb. .. 47.

86. + glüten içermeyen gıda maddeleri.85.86.89 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. + özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar. düşük-sodyum içeren veya hiç sodyum içermeyen diyet tuzlar. + kilo kontrolü için tasarlanmış düşük-enerjili ve enerjisiz gıdalar. 10. + özellikle sporcular için yoğun adale gücü harcanmasını karşılanması planlanan yemekler. + düşük sodyum içeren yiyecekler.04 Dondurulmuş veya başka türlü korunmuş pizza imalatı 10. düşük-sodyum içeren veya hiç sodyum içermeyen diyet tuzlar. + glüten içermeyen gıda maddeleri. homojenize gıda maddeleri ile diyet yiyecekleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . 10. + anne sütü yerine geçen gıdalar. + özellikle sporcular için yoğun adale gücü harcanmasını karşılanması planlanan yemekler.05 Yerel ve ulusal hazır yemeklerin imalatı 10. . + karbonhidrat metabolizma rahatsızlığından şikayetçi (diyabeti olan) kişiler için yemekler. örneğin. + sandviç.suni bal ve karamela imalatı.86 Hazır. balık ve patates cipsi dahil 10. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 64 / 374 . + kilo kontrolü için tasarlanmış düşük-enerjili ve enerjisiz gıdalar.kolay bozulabilen hazır gıdaların imalatı. + yardımcı sütlü ve diğer karışımlı gıdalar. + bebek gıdaları. .02 Balık yemekleri imalatı.03 Sebze yemekleri imalatı 10. .85.85.10. + düşük sodyum içeren yiyecekler.özellikle beslenme amaçlı gıda imalatı. + bebek gıdaları.01 Özellikle beslenme amaçlı gıda imalatı anne sütü yerine geçen gıdalar. . + karbonhidrat metabolizma rahatsızlığından şikayetçi (diyabeti olan) kişiler için yemekler.çorbaların ve et/balık suyu imalatı.02 Özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar 10.85. + taze (pişmemiş) pizza.başka yerde sınıflandırılmamış diğer yemek ürünleri imalatı. + yardımcı sütlü ve diğer karışımlı gıdalar.

85.Kapsam dışı olanlar. .89.06 Mandıraya ait olmayan süt ve peynir ürünlerinin imalatı 10. bkz.9 Hazır hayvan yemleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 65 / 374 .89. bkz. bölüm 11. bira.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı 10. 10. donmuş pizza imalatı.89. 10.89.05 Et. .89. balık.02 Suni bal ve karamela imalatı 10.89.89. alkolsüz içki imalatı.03 Kolay bozulabilen hazır gıdaların imalatı örneğin. + taze (pişmemiş) pizza 10. 10. bkz.89.04 Maya imalatı 10. şarap. yumurta albümininin imalatı 10.01 Çorbaların ve et/balık suyu imalatı 10.39. + sandviç.meşrubat.07 Yumurta ürünlerinin. kabuklu deniz hayvanları veya yumuşakçaların sularının ve özlerin imalatı 10.08 Suni konsantrelerin imalatı 10.89.çabuk bozulan hazır sebze ve meyve yemekleri imalatı.

hububatların öğütülmesi sonucu oluşan tortular (bkz. kediler. yağ tohumları (bkz. vb. 10. bkz. 10. dahil) 10.91. 10. .41).91.91 Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. . 10.92.03 Hayvansal yem üretmek için kesilmiş hayvanlardan çıkan artıkların işlenmesi 10.91. hububatların öğütülmesi sonucu oluşan tortular (bkz. kuşlar. 10. yağ tohumları (bkz. .02 Hayvansal yem üretmek için kesilmiş hayvanlardan çıkan artıkların işlenmesi 11 İçeceklerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 66 / 374 . .yağ tohumundan küspe imalatı. örn. . bkz.10. 10.92 Ev hayvanları için hazır yem imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.çiftlik hayvanları için karma olmayan (tekil) yem imalatı. hayvan yemleri konsantre hayvan yemleri dahil. .hayvan yemi olarak kullanılmak üzere balık unu imalatı.özel bir işlem yapılmaksızın hayvan yemi olarak kullanabilen yan mamuller ile sonuçlanan faaliyetler..özel bir işlem yapılmaksızın hayvan yemi olarak kullanabilen yan ürünler ile sonuçlanan faaliyetler. 10.20.01 Ev hayvanları için hazır yem imalatı (köpekler. .92.41.hayvan yemi olarak kullanılmak üzere balık unu imalatı. kuşlar. örn.20. balıklar vb.ev hayvanları için hazır yem imalatı (köpekler. 10. balıklar vb. 10. bkz.yağ tohumundan küspe imalatı. Kapsam dışı olanlar. Kapsam dışı olanlar. 10.61) vb. dahil). .41).02 Çiftlik hayvanları için karma olmayan (tekil) yem imalatı 10.41..çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı.01 Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı hayvan yemleri konsantre hayvan yemleri dahil 10. .61). kediler.

01 Alkollü içeceklerin damıtılması. 11. elma şarabı. 20.32.34 (toptancılığın bir parçası olarak TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 67 / 374 . . 10.02.konsantre üzüm şırasından elde edilen şarap imalatı. arıtılması ve harmanlanması 11.sadece şişeleme ve etiketleme.meyve ve sebze suları üretimi. . bkz.damıtılmış ispirtonun harmanlanması.sentetik etil alkol imalatı. 82. . .46. Kapsam dışı olanlar.damıtılmış alkollü içeceklerle karıştırılmış içki imalatı. 10.. bkz.. . bkz. arıtılması ve harmanlanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.92 (bir ücret veya sözleşme neticesinde gerçekleştirildiğinde).00 Alkollü içeceklerin damıtılması. . . alkollü içeceklerin.bkz. Kapsam dışı olanlar. . . bkz. bkz.14.kahve.0 İçecek imalatı 11. . likör.34 (toptancılığın bir parçası olarak gerçekleştirildiğinde) ve bkz. Kapsam dışı olanlar. 11.92 (bir ücret veya sözleşme neticesinde gerçekleştirildiğinde). 11.doğal ispirto imalatı.83. 11.14.34(toptancılığın bir parçası olarak gerçekleştirildiğinde) ve bkz.bkz.03 Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.damıtılmamış alkollü içeceklerin imalatı.mayalı maddelerden etil alkol üretimi.sadece şişeleme ve etiketleme. bkz.Bu bölüm. 46.51. brendi. . cin. alkolsüz içecekler ve maden suları gibi içeceklerin imalatını. . 20.damıtılmış alkollü içeceklerin imalatı: viski.şarap üretimi. 82. armut şarabı ve diğer meyve şarapları.02 Üzümden şarap imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . 10.01. 46.00 Üzümden şarap imalatı 11. çay ve Paraguay çayı ürünü imalatı. . temel olarak fermantasyon (mayalama) yöntemi ile şarap ve biranın imalatını ve damıtılmış alkollü içeceklerin imalatını kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. .süt temelli içeceklerin imalatı. votka vb.02.06. . bkz.sadece şişeleme ve etiketleme. 11. rakı.köpüklü şarap üretimi.mayalanmış fakat damıtılmamış alkollü içeceklerin imalatı:sake (pirinçten yapılan bir tür Japon rakısı).

alkolsüz içecek üretimi. bkz..92) (bir ücret veya sözleşme neticesinde gerçekleştirildiğinde 11.00 Malt imalatı 11.03.boza imalatı Kapsam dışı olanlar. 11. siyah bira ve stout (koyu bir bira türü) gibi malt likörlerin imalatı.04.34 (toptancılığın bir parçası olarak gerçekleştirildiğinde) ve bkz. kola.süt temelli içeceklerin üretimi..05.00 Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı 11. tonik vb.92 (bir ücret veya sözleşme neticesinde gerçekleştirildiğinde). bkz.meyve ve sebze suyu üretimi. 82. 46.bkz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 68 / 374 . 10.doğal maden suyu ve diğer şişelenmiş suların üretimi. ale (bir çeşit bira)..51.06 Malt imalatı 11.+ aromalı ve/veya tatlandırılmış alkolsüz sular: limonata.. maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi Bu sınıf alkolsüz içeceklerin üretilmesini kapsamaktadır (alkolsüz bira ve şarap hariç):. 10. 11.gerçekleştirildiğinde) ve bkz.32. meyveli içecekler. 11. 82. .00 Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı 11.07 Alkolsüz içeceklerin imalatı. 10..00 Bira imalatı 11.83 bkz.04 Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.bira. bkz.alkol temelli içkilerin üretimi.vermut ve benzeri içki imalatı .kahve. . portakal suyu.01.05 Bira imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . Kapsam dışı olanlar.sadece şişeleme ve etiketleme. çay ve Paraguay çayı üretimi. bkz.06.

kola. . bkz. meyveli içecekler. puro tütünü. puro tütünü. 01.07. sigara tütünü. bir tarım ürününün.00 Tütün ürünleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 11.01 Doğal maden suyu ve diğer şişelenmiş suların üretimi 11. . 11. bkz. çiğneme tütünü.02. 82. tütünün. Kapsam dışı olanlar.alkollü olmayan bira üretimi.sadece şişeleme ve etiketleme. 12. puro.92 (bir ücret veya sözleşme neticesinde gerçekleştirildiğinde).02 Diğer tütün ürünleri imalatı 13 Tekstil ürünlerinin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 69 / 374 .buz üretimi. 01.34 (toptancılığın bir parçası olarak gerçekleştirildiğinde) ve bkz. portakal suyu.02 Alkolsüz içecek üretim aromalı ve/veya tatlandırılmış alkolsüz sular: limonata. 12 Tütün ürünleri imalatı Bu bölüm.15. bkz.01 Tütün ürünlerinin ve tütün yerine ikame edilen ürünlerin imalatı sigara. 46.alkollü olmayan şarap üretimi. 11. enfiye imalatı.00. 11.05. puro.30.07.05.63. bkz.03. . bkz.tütünün yetiştirilmesi veya ön hazırlık işlenmesi. çiğneme tütünü.11. 11.0 Tütün ürünleri imalatı 12.homojenize edilmiş tütün veya harmanlanmış tütün imalatı.. tonik vb. sigara tütünü.02.00. işlenerek nihai tüketim için uygun bir biçime dönüştürülmesini kapsamaktadır. enfiye imalatı 12. 12..04 ve 11.tütün ürünlerinin ve tütün yerine ikame edilen ürünlerin imalatı: sigara. 35..

boyanması vb.. büyük Hindistan cevizi lifi vb. bitkisel veya suni lifin ayıklanması ve taraklanması. bölüm 01.+ her türlü hayvansal. lifli bitkilerin yetiştirilmesi (doğal elyaf) bölüm 01 içerisinde sınıflandırılmıştır.60. 01.cam lifi imalatı.10 Tekstil elyafın hazırlanması ve bükülmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.bitkisel tekstil lifleri (jüt.sentetik veya yapay (suni) lifler ve halatlar imalatı. halat. bölüm 14 de sınıflandırılmıştır.03 Kağıt ipliğinin imalatı 13.. bitkisel veya suni lifin ayıklanması ve taraklanması 13.tarım veya çiftçilik ile bağlantılı olarak meydana getirilen hazırlık faaliyetleri. battaniyeler. 13. 13.1 Tekstil elyafın hazırlanması ve bükülmesi 13.+ yünlerin yağının giderilmesi ve karbonize edilmesi ve yün yapağının boyanması.. 20. sentetik veya yapay (suni) liflerden basit pamuk iplikleri (yüksek mukavemetli iplikler ve halı iplikleri dahil) imalatı.10. Kapsam dışı olanlar.10. katlanması.+ yünlerin yağının giderilmesi ve karbonize edilmesi ve yün yapağının boyanması.tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler.10.). katlanması.+ ipeğin sarılması ve yıkanması. taşıyan bitkilerin ıslatılıp yumuşatılması. bkz.63. kilimler.14. bitirme işlemleri ile tekstil ürünlerinin imalatını (ev tekstil ürünleri.. halılar. ip vb.Bu bölüm tekstilin dokunması da dahil tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi..+ her türlü hayvansal.+ sentetik veya yapay (suni) ince pamuk ipliklerinin tekstile hazırlanması.. kablolanması ve daldırılması.02 Ticaret veya daha ileri işlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı sentetik veya yapay (suni) ince pamuk ipliklerinin tekstile hazırlanması. 23. bükülmesi. kapsamaktadır (giyim eşyalarının imalatı hariç). tekstil ve giyim eşyalarının aprelenmesi..2 Dokuma TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 70 / 374 . bkz. bkz.ticaret veya daha ileri işlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı. bükülmesi. Sentetik elyafın imalatı kimyasal bir işlem olduğundan sınıf 20. Giyim eşyalarının imalatı. bkz.16.60 içerisinde sınıflandırılırken. keten. bkz.pamuk çırçırlama faaliyetleri. 01. kablolanması ve daldırılması.01 Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler ipeğin sarılması ve yıkanması. 13. kordon.

Kapsam dışı olanlar.04 Cam elyafından yün kumaş imalatı 13.03 Yün tüy veya ipek veya pamuktan yapılmış kordon (saçak) kumaşlarının. bkz. yünlü-tipi ve yün ve ipeklitipi geniş dokunmuş kumaşların imalatı.havluluk bez. teyel lifleri ve özel iplikler kullanılarak diğer geniş yünlü kumaşların imalatı 13.keten. teyel lifleri ve özel iplikler kullanılarak diğer geniş yünlü kumaşların imalatı.01 Pamuk-tipi. yün. bkz. yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniş dokunmuş kumaşların imalatı.pamuk-tipi. kenevir.20. kenevir.tekstil döşeme örtülerinin imalatı. jüt.20. ipek.20. jüt. bkz. kağıt veya cam vb.20.dar dokunmuş kumaşların imalatı. . hasır.96. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.93.20. . 13. suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb. gibi çeşitli ham maddelerden yapılabilmektedir.3 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 71 / 374 . sebze veya suni veya sentetik lif. tülbent vb.) dahil 13.05 Yün karbon ve aramid iplik imalatı 13.örgü ve tığ işi kumaşların imalatı.02 Keten. 13. diğer hayvan. .06 Dokuma yoluyla imitasyon kürk imalatı 13. . karışık. suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) dahil .91.99.13. hasır. Bu. imalatı 13.20 Dokuma Bu grup tekstil ürünlerinin dokunmasını kapsamaktadır. 13.20. bkz.yün içermeyen kumaş ve keçelerin imalatı. 13. havlu. karışık. . 13.

03 Kotların ağartılması 13.30 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi Bu grup.. kumaşlarının ve giyim kuşam da dahil tekstil maddelerinin ağartılması ve boyanması 13. ipliklerinin. giyim eşyaları hariç. halı..tekstil elyafının. saçaklar vb. ipliklerinin.01 Tekstil elyafının.30. boyama.02 Tekstil ürünlerinin ve giyim kuşam da dahil tekstil maddelerinin kaplanması. kurutulması. yamalanması. .9 Diğer tekstil ürünlerinin imalatı Bu grup. kaplanan. kumaşlarının ve giyim kuşam da dahil tekstil maddelerinin ağartılması ve boyanması. sanforlanması.13.99 Diğer tekstil ürünlerinin bitirilmesi 13. ürünler gibi tekstilden üretilmiş ürünlerin imalatını kapsamaktadır. merserize edilmesi 13. bkz. tekstil ürünlerinin ve giyilecek diğer kıyafetlerin tamamlama faaliyetlerini kapsamaktadır örn.30. 13.04 Tekstiller üzerine pliseve benzer işler yapılması 13. dar dokunmuş kumaşlar. kaplama vb. merserize edilmesi.19. yamalanması. kurutulması.30. ağartma. sanforlanması. kilim. daraltılması. buharlanması. Kapsam dışı olanlar. kauçuk kullanarak yapılan. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 13.30.30. 22. buharlanması.kauçuk ana unsur olduğunda.91 Örgü ve tığ işi kumaşların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 72 / 374 . örtülen veya lamine edilen tekstil ürünlerinin imalatı. . daraltılması. .tekstil ürünlerinin ve giyim kuşam da dahil tekstil maddelerinin kaplanması. ip.

örülmüş veya tığ işi kumaşlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmış eşyaların imalatı: + seyahat örtüleri de dahilbattaniyeler. araba kılıfları. minder. Kapsam dışı olanlar. + diğer örgü ile veya tığ ile örülmüş dokuma ürünleri. + bez astarlı muşambalar.92..39. minder.Raschel veya benzeri makineler kullanılarak örülen ağlar ve pencere mobilyası tipi dantelli dokumaların imalatı.01 Örülmüş veya tığ işi kumaşlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmış eşyaların imalatı seyahat örtüleri de dahilbattaniyeler. paraşütler vb. masa.örgü veya tığ ile örülmüş kıyafet imalatı. + toz bezleri. + seccade. bkz. puf. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 73 / 374 . uyku tulumuvb. 14. 13. cankurtaranyelekleri. çekme perdeler. puf. .02 Konfeksiyon mefruşat (döşeme) maddelerinin imalatı perdeler.. uyku tulumuvb. yelkenler. makineler veya mobilyalarıörtmede kullanılan örtüler vb.. . + bayraklar. + Raschel veya benzeri makineler kullanılarak örülen tüller ve perdeler. konfeksiyon mefruşat (döşeme) maddelerininimalatı: + perdeler. + seccade. flamalarvb. tuvalet veya mutfakhavlusu. Kapsam dışı olanlar. paraşütler vb. saçaklar. tuvalet veya mutfakhavlusu. yastık.. yastık. güneşlikler.91.teknik kullanım amacıyla tekstil maddeleri imalatı. + havlı ve havlu kumaşlar. 13. bulaşık bezleri ve benzer maddeler. yatakörtüleri. 13.99.01 Örgü ve tığ işi kumaşların imalatı ve işlenmesi havlı ve havlu kumaşlar. + yorgan. mobilya veya makine örtüleri vb. + yorgan. 13.örgü ve tığ işikumaşların imalatı ve işlenmesi. + diğer örgü ile veya tığ ile örülmüş dokuma ürünleri 13. bulaşık bezleri ve benzer maddeler.. cankurtaranyelekleri. bkz. sancaklar. + yatak.. güneşlikler. + bez astarlı muşambalar. çadırlar.96. + Raschel veya benzeri makineler kullanılarak örülen tüller ve perdeler. yelkenler. makineler veya mobilyalarıörtmede kullanılan örtüler vb. .02 Örme yoluyla imitasyon kürk imalatı 13. + bayraklar. saçaklar. çekme perdeler. kampmalzemeleri. bkz. + toz bezleri. kampmalzemeleri.92 Giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakilerikapsamaktadır.91.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. tenteler. çarşaf. 13.92. . çarşaf. mobilya veya makine örtüleri vb. + yatak. tenteler. sancaklar. masa. flamalarvb. yatakörtüleri. . araba kılıfları. çadırlar.

sicim ve ağ imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. örtülmüş veya kılıflanmış olsun ya da olmasın tekstil elyafından veya şeritten ya da benzerlerindenkalınsicim. yük boşaltma ağları. Kapsam dışı olanlar. kilim ve hasırlar. ip. 16. 32.kauçuk veya plastik ile emdirilmiş.sicim.mantar yer kaplamaları imalatı. balık yakalamaya özgü ağ kepçeleri imalatı. 14.saç filesi imalatı. kilim ve hasırlar. bkz. .94 Halat.ip ve ağ ürünleri imalatı: balık ağı. giyim eşyası hariç Bu sınıf tekstillerle veya tekstil ürünleri imalatı ile ilgili olup 13 veya 14`üncü bölümlerde özel olarak belirtilmemiş olan ve çok büyük sayıda işlem gören ve çok çeşitli üretilmiş malları içeren tüm faaliyetleri kapsamaktadır. yer döşemeleri 13.tel kablo (halat) imalatı.94.92. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 74 / 374 . bkz.halatvekordon imalatı. muşamba gibi esnek yer örtüleri imalatı.99 Diğer giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı 13. . . .93. bkz. gemi halatları. . ip veya halattan örülmüş ağ imalatı. bkz. . kaplanmış.93 Halı ve kilim imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . 13. ip. metal halkalarla donatılmış ip veya tekstille kaplanmış kablolar.balıkçılık sporu için gerekli olan.01 Tekstil yer kaplamalarının imalatı halılar.13. vb. 22.ip. 13. bkz.95 Dokuma olmayan kumaşlar ile dokuma olmayan kumaştan yapılan ürünlerin imalatı. bkz.vinil. yer döşemeleri.19. . sicim ve ağ imalatı 13.02 İğneli dokuma tezgahlarında dokunan keçe yer kaplamaları imalatı 13.00 Halat.29. . 25.29. . 16.23.93.30.hasır ve örgü malzemelerinden hasır örgüsü imalatı. Kapsam dışı olanlar.tekstil yer kaplamalarının imalatı: + halılar.93.

. . . 22. nakliyecilik ya da taşımacılık kuşakları ya da kemerleri (metal ile ya da diğer materyallerle güçlendirilmiş olsun ya daolmasın). emdirilmiş.metalize iplik ya da metalize kalın ipliklerin. püsküller.19.süsleme amaçlı aksesuar imalatı: su taşı (şerit.ressamların kullanımı için tuval ve çizim kumaşı imalatı. kurdeleler. çözgülü kumaşlar dahil.. .13.01 Dar dokunan kumaşların imalatı. örtülmüş ya da preslenmiş kumaşlar imalatı. . imalatı.plastikle emdirilmiş kaplanmış. ponponlar vb.96 Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. zamk veya nişastalı (amylaceous) maddelerle kaplanmış kumaşlar . çözgülü kumaşlar dahil. 25. kauçuklayadaplastiklekaplanmış. 13.21. . bir yapıştırıcı ile birleştirilmiş.93.kauçuk ana unsur olduğu durumlarda kauçukla kaplanmış. püskül). 22. püskül).95. tekstil maddeleri ile kaplanmış kauçuk ipliklerin ve sicimlerin. konveyör bantları. . bkz.03 Plastikle emdirilmiş kaplanmış.96. bir yapıştırıcı ile birleştirilmiş. . 13.örülmüş kumaşlar hariç. rozet vb.yalnızca güçlendirme amacıyla gözenekli kauçukların ya da plastiklerin tekstillerle birleştirilmesinden oluşan tabaka ve levhaların imalatı.çeşitli tekstil ürünleri imalatı: tekstil fitilleri. giyim eşyası hariç 13.19. örtülmüş ya da preslenmiş kumaşlar imalatı 13.etiket. .04 Diğer işlem görmüş ya da kaplanmış diğer kumaşların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 75 / 374 . . ipliklerden ya da sicimlerden nakliyecilik ya da taşımacılık kuşaklarının imalatı.02 Süsleme amaçlı aksesuar imalatı su taşı (şerit.otomobil süsleri imalatı.00 Dokuma olmayan kumaşlar ile dokuma olmayan kumaştan yapılan ürünlerin imalatı.dar dokunan kumaşların imalatı. . bkz. .96.diğer işlem görmüş ya da kaplanmış diğer kumaşların imalatı: tela ve benzer sertleştirilmiş kumaşlar.dokunmuş metal tellerden kıyafet imalatı. kaplanmış ya da kılıflanmış dokumacılık kumaşlarından. 22.emdirilmişveya kalıplanmış tekstil ipliklerinin veya şeritlerinin imalatı.örtü kumaşları. .96. Kapsam dışı olanlar. bkz.örülmüş kumaşlar hariç 13. lüks lambası fitilleri ve gömlekleri ile tüp şeklindeki gaz fitilleri. püsküller.kord bezi imalatı.örtülmüş. ponponlar vb. kurdeleler.96.monofilament kumaşlar ve gerilmiş kumaşların imalatı.

99 Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı 13.iğneli dokuma tezgahında keçeden yer kaplaması imalatı.99. . şeritler ya da motifler halinde dantel ve nakış imalatı 13. şeritler ya da motifler halinde dantel ve nakış imalatı.) ve aksesuarların dikim faaliyetlerini (hazır giyim. konfeksiyon veya ısmarlama elbise yapılması) kapsamaktadır. .1 Kürk hariç. 14. dış giyim eşyaları.pudra ponponu ve parmaksız eldiven imalatı.tüller ve diğer ağ kumaşları imalatı ile parçalar. tamponlar vb. 14. deri. kumaş. 17. örgü ve kroşe kumaşlar v. 13.basınçlı hassas giysi dokumaları imalatı.22. .93. Kapsam dışı olanlar. tampon nevilerinin ve tampon parçalarının imalatı: pedler. . kadınlar ve çocuklar için iç çamaşırları. veya günlük giysiler v. bkz. erkekler.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı 14 Giyim eşyalarının imalatı Bu bölüm.02 Tekstilden ayakkabı bağı imalatı 13.tela ve benzer sertleştirilmiş kumaşlar.99..s.b) giysilerin (örn. Yetişkinler ve çocuklar için üretilen giysiler veya modern ve geleneksel giysi üretilmesi arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. giyim eşyası imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 76 / 374 . bkz.01 Tüller ve diğer ağ kumaşları imalatı ile parçalar. 13. . iş kıyafetleri.keçe imalatı.99. bölüm ayrıca kürk sanayini (kürkten yapılan derileri ve giyim eşyalarını) de kapsamaktadır.tekstilden ayakkabı bağı imalatı.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. adet bezleri. herhangi bir malzemeden (örn.96. . zamk veya nişastalı (amylaceous) maddelerle kaplanmış kumaşlar 13.

bkz. 14. .. bkz.deri ve deri karışımlı giyim eşyası imalatı deriden veya deri endüstrisi çalışmaları ile üretilen aksesuarlar ve deriden kaynak önlüklerinin imalatı dahil.99. 14.01 Erkek. 14. kumaştan. döpiyesler.sıcak pres yöntemiyle birleştirilmiş dikişsiz lastik veya kauçuktan giyim eşyası imalatı. kadın ve çocuklar (okul önlükleri dahil) için dokunmuş. . dantelden yapılmış diğer dış giyim eşyası imalatı.deriden spor eldivenleri ve spor başlıkları imalatı. kadın ve çocuklar (okul önlükleri dahil) için dokunmuş. 32. pantolonlar. kumaştan.29. . . bkz. dantelden yapılmış diğer dış giyim eşyası imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 77 / 374 .erkek. 22.30.11 Deri giyim eşyası imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.ayakkabı imalatı. 14. 95. Giyim eşyası üretilmesinde kullanılan maddeler herhangi bir çeşitte olabilir ve bu maddeler kaplanmış. bkz. .19. 32. bkz.99. bkz.11.ateşe dayanıklı ve koruyucu güvenlik elbiseleri imalatı.00 Deri giyim eşyası imalatı 14. ceketler. .20. 22. emdirilmiş veya lastikle kaplanmış olabilir.29.giyim eşyalarının tamir edilmesi. örme ve kroşe örgü vb. 15. Kapsam dışı olanlar.13 Diğer dış giyim eşyaları imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .yangına dayanıklı ve koruyucu güvenlik elbiseleri imalatı. etekler vb.kürk giyim eşyası imalatı. .99. örme ve kroşe örgü vb. . bkz. + kabanlar. 95.Bu grup giyim eşyası imalatını kapsamaktadır. bkz. 14. 32. .12.yangına dayanıklı ve koruyucu güvenlik elbiseleri imalatı. bkz. . 14.20.12 İş giysisi imalatı Kapsam dışı olanlar. 32. Kapsam dışı olanlar.kürkten giyim eşyalarının imalatı (baş giysileri hariç). takım elbiseler.20.13.00 İş giysisi imalatı 14.29. .giyim eşyası tamiratı. bkz.

kask imalatı (sporlarda kullanılan başlık hariç). külot.şapka ve kep imalatı. 32. korse vb. bkz. yüzme kıyafetleri vb.giyim eşyası tamiratı.diğer giyim aksesuarları imalatı: eldiven..bebek giysileri. + gömlekler. robdöşambır. bluz.99 Diğer dış giyim eşyaları imalatı 14. gecelik. bkz.13.19 Diğer giyim eşyalarının ve aksesuarlarının imalatı Bu sınıf şunları kapsamaktadır. örme ve kroşe örgü vb.giyim eşyası tamiratı. mayo. 14. pantolonlar. . sporcu antreman giysileri.00 İç giyim eşyası imalatı gömlekler. bluz. .02 Terzilerin faaliyetleri (giyim eşyası tamirleri hariç) 14.01 Bebek giysileri. güvenli kıyafetler imalatı. saç fileleri vb. . 95.19. sporcu antreman giysileri.99. tayt. bkz.29. . kadın ve çocuklar için dokunmuş.03 Kabanlar.14. gecelik. şal. papyon. 14. sabahlık. kumaştan.erkek. Kapsam dışı olanlar. robdöşambır. sutyen. yüzme kıyafetleri vb. imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 78 / 374 . Kapsam dışı olanlar. sutyen.99.30. 95. kayak kıyafetleri. pijama. . dantelden yapılmış iç giyim eşyası imalatı. bkz. mayo.14 İç giyim eşyası imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. ceketler. ürünlerin parçalarının imalatı 14.. 32. külot. kayak kıyafetleri. 14. korse vb. kemer. döpiyesler.yangına dirençli ve koruyucu. kravat. .sporlarda kullanılan başlık imalatı. sabahlık. takım elbiseler.13. tişörtler. . imalatı. tişörtler. pijama. fular. 32. etekler vb..29. . tayt. . bkz.14.13.

şerit vb. 14. papyon.20. . Kapsam dışı olanlar.19. ayakkabı botlar imalatı.4. kumaşsız puflar.19. 14. endüstriyel cilalı giysiler. bkz.s.70. bkz. levha. 15. endüstriyel cilalı giysiler. keçe. fular.19.11. örneğin serpme kürk.99 Diğer kürkten eşya imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 79 / 374 .kürkten şapka imalatı.kürk parçaları ihtiva eden çizme. saç fileleri vb.ham kürk imalatı. kumaşsız puflar. Diğer giyim eşyalarının ve aksesuarlarının imalatı 14.01 Kürk giyim eşyası ve elbise aksesuarları 14. 14.Kürklü deriden yapılmış eşya imalatı.y.20 Kürkten eşya imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz..19. . . bkz. + kürkün bir araya getirilmesi. + kürklü deriden yapılan çeşitli ürünler: kilimler.20.20.03 Diğer giyim aksesuarları imalatı eldiven. 01. bkz. + kürk giyim eşyası ve elbise aksesuarları. 14. 15.02 Kürklü deriden yapılan çeşitli ürünler kilimler.11.19.20.04 Ayakkabı pençesi vurulmamış tekstil maddelerinden ayakkabı imalatı 14. kravat. .19.13.kürkün terbiye edilmesi ve boyanması. . şal.02 Şapka ve kep imalatı 14. 01. imitasyon kürk imalatı (dokuma veya örme yoluyla elde edilen uzun tüylü kıyafetler). 14.91. kemer.2 Kürkten eşya imalatı 14.14.99 b. bkz. 13. 10.20. bkz. .kürk ile süslenmiş giysi imalatı. .ham post ve deri imalatı.

Kapsam dışı olanlar. bavullar) ve genellikle aynı birim tarafından imal edilirler.14. .00 Örme (trikotaj) ve tığ işi diğer giyim eşyası imalatı 15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı Bu bölüm. kazak. çünkü onlar da deri ürünler ile benzer şekilde imal edilirler (örn.. dokuma kumaştan bagajlar v.3 Örme (trikotaj) ve tığ işi ürünlerin imalatı 14.39. 13. bkz.1 Derinin tabaklanması ve işlenmesi.yelek ve benzeri ürünler. saraçlık ve koşum takımı imalatı. ayrıca diğer materyallerden (imitasyon deriler ya da deri ikamelerinden).31.çorap imalatı. hırka. kürk ve bunlardan elde edilen ürünlerin imalatını kapsamaktadır. . 15.31 Örme (trikotaj) ve tığ işi çorap imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kauçuk ayakkabılar. tayt ve külotlu çorap dahil.11 Derinin tabaklanması ve işlenmesi. 14.91.s. 15. 14.çorap imalatı.hayvan postlarının tabaklanması ve ıslah edilmesi yöntemleriyle deriye dönüştürülmesini ve derinin nihai tüketim amacıyla ürünler olarak üretilmesini kapsamaktadır.örme (trikotaj) ve tığ işi kumaşların imalatı. kürkün işlen Bu grup. 14. kürklerin boyanması ve işlenmesin. bkz. gibi benzer ürünlerin imalatını de kapsamaktadır. Deri yerine kullanılan malzemelerden imal edilen ürünler de bu bölüme dahildir.00 Örme (trikotaj) ve tığ işi çorap imalatı 14. . deri. bavul. el çantası.örme (trikotaj) ve tığ (kroşe)giyim eşyasıve diğer tamamlanmış eşyanın imalatı.39 Örme (trikotaj) ve tığ işi diğer giyim eşyası imalatı Bu sınıf aşağıdakilerikapsamaktadır.31. kısa çorap. jarseden giyim eşyası. Bu bölüm.ceket. kürkün işlenmesi ve boyanması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 80 / 374 .

.11. .deriye uygulanan teknolojilerin aynısının uygulandığı elyaf ve karton. . bkz.deri giyim eşyası imalatı. Kapsam dışı olanlar. bkz. bkz. elçantasıvebenzeri ürünler imalatı. . 32.14. 15. bkz.29. . 32. elbiselik güderi. 22. boyanması. 15.4. bkz.saraçlık ve koşum takımı imalatı. . . elbiselik parşömen deri. bkz.12.01 Kürkün ve derinin tabaklanması. 22.metal olmayan saat kayışı imalatı (örn. .deri giyim eşyası imalatı.99. 30.14.11. .02 Elbiselik güderi.kesim faaliyetlerinin bir parçası olarak hayvan derisi ve post imalatı. . . 10. ambalajlama ürünleri vb.11. 32.11.değerli metallerden saat kayışı imalatı.11. .demiryolu hat işçilerine emniyet kemeri ve mesleki amaçla kullanılan diğer kemerlerin imalatı.03 Birleştirilmiş deri imalatı 15.kürkün ve derinin tabaklanması. tabaklanması.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. açık ve metalize deri imalatı 15. bkz. tekstil ürünleri plastik tabakalar gibi diğer materyaller. deri.çiftçiliğin bir parçası olarak hayvan derisi ve post imalatı. bkz. elbiselik parşömen deri. bkz. açık ve metalize deri imalatı. karma deri ve deriden bavul.. 01. kumaş.ayakkabı imalatı.deriden ayakkabı bağı imalatı. boyanması.deri eldiven ve şapka imalatı.birleştirilmiş deri imalatı. 14. .01 Deriye uygulanan teknolojilerin aynısının uygulandığı elyaf ve karton. Kapsam dışı olanlar. .92.bisikletler için sele imalatı. .değerli olmayan metallerden saat kayışı imalatı. kürkün işlenmesi ve boyanması 15. kırkılması.doğal deriye bağlı olmadan suni (imitasyon) deri imalatı. ağartılması ve boyanması.12 Bavul. işlenmesi. .11. tüylerinin yolunması.11.12.19. plastik).13.20. el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri giyim eşyası hariç) Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.deri veya karma deriden çeşitli mamul imalatı: çalıştırıcı kemeri.at kamçıları ve binicilik eşyaları imalatı. . bkz. işlenmesi 15.19.15. bkz. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 81 / 374 . tekstil ürünleri plastik tabakalar gibi diğer materyaller.99 Diğer derinin tabaklanması ve işlenmesi. . kürklü derinin ve postların kazınarak temizlenmesi.

herhangi bir işlemle. testereleme. .00 Ayakkabı. Üretim süreci. 32. ahşap konteyner.29. (istisnalar için aşağıya bakınız. terlik vb. el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri giyim eşyası hariç) 15. ürünlerin imalatı. Kereste ve diğer biçim değiştirilmiş tahtalar sonradan rendelenebilir veya düzleştirilebilir ve nihai ürünlerle birleştirilebilir. elçantasıvebenzeri ürünler imalatı 15.30. kereste.tahta ayakkabı parçaları imalatı (örn topuk. dış ve iç tabanlar.16. . Kapsam dışı olanlar.tekstil malzemelerinden ayakkabı.12. 15. terlik vb. topuklar vb. biçim verme. . lamine etme ve birleştirilmesini içerir.12. ahşap kiriş ve prefabrik ahşap yapıların imalatını kapsamaktadır. ayakkabı. bkz. ökçe).02 Deri veya karma deriden çeşitli mamul imalatı çalıştırıcı kemeri. terlik vb. herhangi bir malzemeden. ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç).karma deri ve deriden bavul.lastik bot ve ayakkabı topukları ve pençeleri ve lastik ayakkabıların diğer parçalarının imalatı. kontrplak.) .tozluklar. saman ve benzeri malzemelerden Bu bölüm.20. imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. imalatı. 14. saz. ambalajlama ürünleri vb. daha sonra ayrıca planyalanabilir ya da düzleştirilebilir ve ahşap sandıklar gibi nihai ürünler içinde birleştirilebilir. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 82 / 374 . imalatı. İmalatı.kayak ayakkabısı imalatı.29.50. 32. bileklikler vb. 22. bkz.20 Ayakkabı.ortopedik ayakkabı imalatı. bkz. 22. planyalama. . çubuklar halinde kesilen kütüklerden ya da tornalar ya da diğer biçim verme araçları kullanılarak şekillendirilen keresteden başlayan ahşap ürünlerin. bkz.2 Ayakkabı. .kalıplama dahil. bkz. 15. imalatı 16 Ağaç. imalatı 15. ahşap yer kaplamaları.plastik ayakkabı parçaları imalatı. terlik vb.99 Diğer bavul.ayakkabıların deri kısımlarının imalatı: üst ve üst parçaları. .19. bkz. . . kaplama. terlik vb. Kereste ya da biçimi değiştirilen diğer ahşap ürünler.19.

ağaç talaşı.10 Ağaçların biçilmesi ve planyalanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 02.birleştirilmemiş ahşap döşemelerin imalatı. ağaç unu.örneğin tahta muhafazalar.99 Diğer ağaçların biçilmesi ve planyalanması (kavakçılık ve kavak keresteciliği dahil) TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 83 / 374 . bkz.tomruk üretimi.10. imal ettikleri özel ürünler temeline göre alt bölümlere ayrılmıştır.ağaç yünü.01 Ağaçların biçilmesi. bkz. soyulması.03 Ağaç yünü. yontulması.02 Birleştirilmemiş ahşap döşemelerin imalatı 16. bkz.04 Ağacın koruyucu kimyasal maddeler. 43. ve ahşap tertibatların ve benzerlerinin kurulmasını (43. mobilya imalatını (31.10.32.29. ağaç yonga ve kırıntıları imalatı 16.ahşap kiremitler ve çatı padavraları. bu bölüm. 16.10. 43.Ahşap demiryolu traversi imalatı. 16. Bu bölüm. .39) kapsamamaktadır.20.yakacak odun ve kütükler ile sıkıştırılmış odun imalatı. 16. .33.kontrplak. ağaç unu. . planyalanması ve şekillendirilmesi. Kapsam dışı olanlar. . . 16.ağaçların biçilmesi. bkz. tahta ve pano yapımında kullanılmak üzere yeterince ince olan cilalanmış levhalar imalatı. . işlemeli tahtalar ve pervazlar imalatı. Bıçkı atölyelerinin faaliyetleri haricinde.10.23. 16. planyalanması ve şekillendirilmesi 16. ağaç talaşı. .21. ağaç yonga ve kırıntıları imalatı. .10..0). kütüklerin dilimlenmesi. veya diğer maddeler vasıtasıyla çektirilmesi veya kimyasal işlemlere tabi tutulması 16.1 Ağaçların biçilmesi ve planyalanması 16.

kamış ve örgü malzeme ürünleri imalatını kapsamaktadır. . kaplanmış. kontrplak yerine çatı kaplamasında kullanılan yönlendirilmiş yonga levhaların (OSB))ve diğer özel levhaların imalatı. boyalı.sıkıştırılarak yoğunluğu artırılmış ahşap plaka ve levhaların imalatı. kamış ve örgü malzeme ürünü imalatı Bu grup. + motifli ahşap plaka ve levhalar 16. kaplanmış.lamine edilmiş plaka ve levhaların imalatı.21 Ahşap plaka ve levha imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.01 Kaplamada kullanılmak. takviye edilmiş (kağıt ya da bez ile takviye). . mantar. kaplanmış pano ve benzer tabakaları preslenmiş tahta mukavvalar ve levhalar imalatı.21.16.02 Kontrplak. kontrplak yapmak ya da diğer amaçlarla kullanmak için yeterince ince olan kaplama levhaların imalatı pürüzsüz.21.21. emdirilmiş.kaplamada kullanılmak. mantar.21. birleştirilmiş olanlar da dahil.04 Kapı panelleri yapmak için üretilen bir tip tahta olan MDF`nin ve sıkıştırılmış liflerden yapılan diğer levhaların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 84 / 374 . emdirilmiş.03 Kontrplak yerine çatı kaplamasında kullanılan yönlendirilmiş yonga levhaların (OSB))ve diğer özel levhaların imalatı 16. kontrplak. boyalı. 16. + motifli ahşap plaka ve levhalar. ağaç. .kapı panelleri yapmak için üretilen bir tip tahta olan MDF`nin ve sıkıştırılmış liflerden yapılan diğer levhaların imalatı. . kontrplak yapmak ya da diğer amaçlarla kullanmak için yeterince ince olan kaplama levhaların imalatı. kaplanmış pano ve benzer tabakaları preslenmiş tahta mukavvalar ve levhalar imalatı 16. 16. takviye edilmiş (kağıt ya da bez ile takviye).2 Ağaç. + pürüzsüz.

01.21. saunalar. ahşap kiremitler ve çatı padavraları.09. çıtalar vb. .. + merdivenler.22. kalaslar. pencereler. .Birleştirilmemiş ahşap yer kaplamaları imalatı. kilit vb. kitaplıklar. kepenkler ve onların çerçeveleri.01.22 Birleştirilmiş parke döşemelerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. ahşap kiremitler ve çatı padavraları 16. gibi metal donatımlar içerip içermediklerine bakılmaksızın kapılar. prefabrik ahşap çatı kirişleri. 16.06 Lamine edilmiş plaka ve levhaların imalatı 16.prefabrik binalar. örn. 16.23 Diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. + parke yer blokları.. 31. 31. bkz.taşınabilir ahşap ev imalatı.10.23. . 31. + tutkalla lamine edilmiş ve metal bağlantılı. payandalar. pencereler.05 Sıkıştırılarak yoğunluğu artırılmış ahşap plaka ve levhaların imalatı 16. . . bkz. gibi metal donatımlar içerip içermediklerine bakılmaksızın kapılar. + menteşe. elbise dolapları imalatı.01 Temel olarak inşaat sanayinde kullanılması amaçlanan ahşap malzeme imalatı kirişler. . + işlemeli tahtalar. tırabzanlar.02. bkz. + tutkalla lamine edilmiş ve metal bağlantılı. veya onun esas olarak tahtadan yapılmış unsurlarının imalatı. + menteşe.21. payandalar.02 Prefabrik binalar. 16.16. tırabzanlar.09.temel olarak inşaat sanayinde kullanılması amaçlanan ahşap malzeme imalatı: + kirişler. kilit vb. . pervazlar. + işlemeli tahtalar.00 Birleştirilmiş parke döşemelerinin imalatı 16. kalaslar. kepenkler ve onların çerçeveleri. Kapsam dışı olanlar. prefabrik ahşap çatı kirişleri. pervazlar.ahşap bölmelerin imalatı (bağımız olarak sabit duranlar hariç).23. veya onun esas olarak TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 85 / 374 .bağımsız olarak sabit duran ahşap bölmelerin imalatı.02. paneller halinde toplanmış.mutfak dolapları. 31. + merdivenler. Kapsam dışı olanlar. 31. 31.

mobilya imalatı. masuralar. 32.+ ahşaptan bot veya ayakkabı kalıbı.y. Kapsam dışı olanlar.doğal veya topak haline getirilmiş mantar ürünlerinin imalatı.99. . 16.saat kasaları imalatı.92.şemsiyeler. 31. 26. .+ ahşap makaralar.+ ahşaptan heykelcikler (biblolar) ve süs eşyaları. .bavul imalatı. 13. bobinler. 32. kafesler vb..12. sandık.15.51. .20. bkz..fırçalar ve saplı çalı süpürgeleri imalatı. fıçılar.tahtadan oyuncaklar imalatı. bkz. . bkz.çadır bezleri için iskeletler imalatı.23.s.52.24 Ahşap konteyner imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.tahtadan yapılmış unsurlarının imalatı örn. Kapsam dışı olanlar. + mantarlı can simidi imalatı.kutu..paspas veya tekstil ürünlerinden paspas imal edilmesi.tahtadan ayakkabı parçaları imalatı (örn. bkz. bkz.94..ahşap kablo makaraları imalatı.paletler.03 Taşınabilir ahşap ev imalatı 16. yer döşemeleri de dahil. bkz. varil ve benzeri ahşap ambalaj malzemelerinin imalatı. . . saman ve benzeri malzemelerden yapılmış ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. dikiş ipliği makaraları ve dönüştürülmüş ahşaptan benzeri eşyalar...tahtadan ayna ve pencere çerçevelikleri imalatı.kibrit imalatı. fırçalar için tahtadan kulp ve gövdeler. diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı 16. bkz.15.40.99. aglomera edilmiş mantar imalatı.. 28.bavul imalatı. . bkz.örgüler ve örgü materyalleri ürünleri imalatı: hasırlar. . . kaşık-çatal takımları ve benzer eşyalar için ahşap kasalar.+ ahşap ev aletleri ve mutfak eşyaları. saplı çalı süpürgeleri. saz.. bkz. 16. bkz. kutu paletler ve ahşaptan imal edilen diğer yükleme tahtalarının imalatı. saunalar 16. ahşap şarap ve ekmek tekneleri gibi ahşaptan yapılmış diğer fıçıcılık malzemelerinin imalatı. 15. ..tahtadan ayakkabı imalatı.enerji için.23. kakmalı tahtalar.tekstil makinelerin parçaları olan tahta makaralar ve bobinler imalatı. 32.12. ahşaptan kakma işleri. sıkıştırılmış odundan ya da kahve ya da soya fasulyesi küspesi gibi malzemelerden yapılan yakıt kütükleri ve topaklarının imalatı.00 Ahşap konteyner imalatı 16. bastonlar ve benzerleri için kulp imalatı.99 b.örgü örmede kullanılan maddelerin imalatı.tabut imalatı. 32.variller.24.+ mücevherat..doğal mantarların işlenmesi.29. mantar.muhtelif ahşap ürünlerin imalatı:+ maşalar. topuklar ve ayakkabı ökçeleri).. fıçı. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 86 / 374 . .0. 20. bkz.91. bkz. .+ ahşaptan yapılan diğer eşyalar. hasır örgüler. bkz. perdeler.29 Diğer ağaç ürünleri imalatı. elbise askıları. . . .sepetçi eşyaları ve hasır imalatı.

odundanselülozliflerininayrıştırılması. Genellikle tek bir birim tarafından birden fazla faaliyet yürütülmektedir. yarı-beyazlatılmış ya da beyazlatılmamış kağıt hamuru imalatı.29.12 Kağıt ve mukavva imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. saz. .00 Kağıt hamuru imalatı 17.22. daha ileri seviyede işlenmiş kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı diğer sınıflarda yer almaktadır. 17. Bu tür ürünler dikey entegrasyon işlemi oluşturduğundan. Dökme kağıt hamuru. Kapsam dışı olanlar. kağıt ve mukavvanın imalatı grup 17. kağıt ve mukavva imalatı 17.y. 17.oluklu karton ya da mukavva imalatı.daha ileri işlenmiş kağıt.01 Tahtadan ayakkabı parçaları imalatı örn.99 b. Buradaki temel olarak üç faaliyet. .21. Kağıt imalatı. .1 Kağıt hamuru.1`de sınıflandırılırken. . 17. mantar. bunların imalatı bir aradadeğerlendirilmiştir. Kağıt ürünleri. 17.24. çeşitli tekniklerle kağıttan ve diğer materyallerden elde edilmektedir. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 87 / 374 .11. .29. 17.atık kağıttan mürekkebin temizlenmesi ve kağıt hamuru imalatı.91. kağıt hamuru.kullanılmışkağıdınhamurlaştırılmasınıvemürekkebininalın masıileliflerinbağlarının güçlendirilmesi için az miktarda ayıraçlarla karıştırılmasını kapsamaktadır. mukavva ya da kağıt hamuru imalatı. kaplanmanın ya da doyurulmanın imalatının sınıflandırıldığı sınıfa bakınız. kimyasal (çözülmüş ya da çözülmemiş) veya yarı kimyasal işlemler ile beyazlatılmış. bu liflerin kağıt tabakalara dönüştürülmesini kapsamaktadır. diğer ağaç ürünleri imalatı. .29. süslü hediye ambalaj kağıdı). kağıt ve dönüştürülmüş kağıt ürünleri imalatını kapsamaktadır.17.daha ileri sanayi işlemi için kağıt ve mukavva imalatı. 17. topuklar ve ayakkabı ökçeleri 16. Dönüştürülmüş kağıt ürünleri.s. duvar kağıtları.23.kaplama ya da doyurulma ana bileşken iken kuşe kağıdı ya da karışımdan oluşan kağıtlar imalatı. 23. bkz. pamuk linterinden hamur imalatı.mekanik. bkz. . Kağıt hamuru imalatı. saman ve benzeri malzemelerden yapılmış ürünlerin imalatı 17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı Bu bölüm.cila kağıtları imalatı. bilgi içermedikçe basılı da olabilir (örn.16.11 Kağıt hamuru imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.

.oluklu kağıt veya oluklu mukavvadan ambalaj kutuları imalatı. 17. sofra takımları. Kapsam dışı olanlar.22 Kağıttan yapılan ev eşyası. + tuvalet kağıdı. sofra peçeteleri. + adet bezleri ve tamponlar. .12. tamponlar vb. 17.99 Diğer kağıt ve mukavva imalatı 17. bkz. 17. . çocuk bezleri ve bebek bez astarları.00 Oluklu kağıt ve oluklu mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan ambalaj kutuları imalatı 17.selüloz tampon imalatı.mektup zarflarının imalatı. kağıt hamurundan kalıplanmış tabakalar) bkz.karton torba ve çanta imalatı. sıhhi ve tuvalet malzemeleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . 17.01 Gazete kağıdı ve diğer basım veya yazı kağıdı imalatı 17. + tuvalet kağıdı. .29. . .2 Kağıt ve mukavva ürünleri imalatı 17. + kağıttan bardaklar. + mendiller.kağıt hamurundan kalıplanmış veya preslenmiş eşya imalatı (örn.tekstil vatkaları (destek ve dolgu malzemeleri) ve vatkadan ürünlerin imalatı: hijyenik havlular. . Kapsam dışı olanlar. bkz. + kağıttan bardaklar.21.22. .büro tipi dosya kutuları ve benzeri. 17.katlanabilir (bükülebilir) mukavvadan ambalaj kutuları imalatı. tepsiler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 88 / 374 .oluklu kağıt veya oluklu mukavva imalatı. + adet bezleri ve tamponlar.diğer kağıt veya mukavvadan ambalaj kutuları imalatı. yumurta viyolü. çocuk bezleri ve bebek bez astarları. eşyaların imalatı. sofra takımları.23. tepsiler .17.01 Ev eşyası ve kişisel hijyenik kağıt ve selüloz tampon ürünleri imalatı temizlik kağıtları.12. .21 Oluklu kağıt ve oluklu mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan ambalaj kutuları imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.kesintisiz. .ev eşyası ve kişisel hijyenik kağıt ve selüloz tampon ürünleri imalatı: + temizlik kağıtları. sofra peçeteleri. + mendiller. havlular. havlular.12. bütün mukavvadan ambalaj kutuları imalatı.

bkz. imalatı. 17. 17. 17.kağıt kırtasiye ürünlerinden olan kutu. bkz. klasörler. -ana niteliği bilgi içermeyen.29. kayıt defterleri.40.1.23 Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar.. masuralar vb. 22.basılmış olsun veya olmasın etiket imalatı.) imalatı. .00 Duvar kağıdı imalatı 17.59 17. .kağıt ve karton bobinler.kağıt ürünleri üzerine basım. bkz...24 Duvar kağıdı imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . muhasebe defterleri. . kese.02 Tekstil vatkaları (destek ve dolgu malzemeleri) ve vatkadan ürünlerin imalatı hijyenik havlular.kullanıma hazır karbon kağıdı.29 Kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.yumurta viyolü ve diğer şekil verilmiş kağıt hamurundan ambalaj ürünleri vb.24.filtreli kağıt ve karton imalatı. .01 Kağıttan hediyelik ve süs eşyaları TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 89 / 374 . . 17..plastik duvar kağıdı imalatı.kullanıma hazır kopya kağıdı imalatı.vinil (sentetik) kaplı duvar kağıdı ve tekstil duvar kağıdı dahil duvar kağıdı ve benzer duvar kaplayıcıların imalatı. eğitim ve ticari kırtasiye malzemeleri (defterler.23. bkz. makaralar. mumlu teksir kağıdı imalatı.iskambil kağıdı imalatı. 20. tamponlar vb. cüzdan ve bir kağıt kırtasiye türü içeren yazı malzemelerinin imalatı.kullanıma hazır basım ve yazım kağıdı imalatı. . .22. . imalatı. .00 Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı 17.kağıt ve mukavvadan oyun ve oyuncak imalatı. Kapsam dışı olanlar.Jakar makinelerinde kullanmak için kağıt veya mukavva kartları imalatı. 18.17.12.bilgisayar çıktısı için kullanılacak kağıt imalatı. .. 32. 32. dosyalar. . bkz..40..29.hassaslaştırılmış fotoğrafçılık kağıtları.kullanıma hazır zamklı ya da yapışkan kağıt imalatı.kağıttan hediyelik ve süs eşyaları imalatı. . Kapsam dışı olanlar.zarf ve kartpostal imalatı. iş formları vb.büyük hacimlerde kağıt ve mukavva imalatı. bkz.

tekstil ürünleri ya daahşapüzerine baskısını sağlayan değişik yöntemleri içermektedir. 58. Bu bölümde kapsanan destekleyici faaliyetler basım sanayiinin ayrılmaz bir parçasıdır ve basım sanayinin entegre bir parçası olan bir ürün (bir baskı levhası. mecmuaların. bkz. Matbaacılık bir çok değişik teknik kullanılarak ve bir çok değişik malzeme üzerine yapılabilir. 18.99 Diğer kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı 18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması Bu bölüm. madeni baskı kalıbı yapılması ve veri görüntüleme gibi ortak destekleyici faaliyetleri kapsamaktadır. ve diğer materyallerin basılmasını ve ciltçilik. 82. mecmuaların.12 Diğer matbaacılık TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 90 / 374 . ve veri görüntüleme gibi ortak destekleyici faaliyetleri kapsamaktadır. yayım faaliyetlerini hariç tutmaktadır (bkz.00 Gazetelerin basımı 18. ekranda. Basım ve yayım faaliyetleri aynı birimtarafındanyürütülebilmesinekarşın(birgazeteörneğin)bufarklıfaaliyetleraynıfizikselortamdayürütül mesigiderekazalmaktadır.dokümanların fotokopilerinin çekilmesi. plastik.Bu bölüm ayrıca kompakt diskler.29. 18.11 Gazetelerin basımı Kapsam dışı olanlar.imalatı 17. diskler ve kasetler üzerine yapılan yazılımlar. iş formlarının.19. baskı kalıbında. video kayıtları. tebrik kartlarının. Bu yöntemlerin en çok bilineni.1. gibi kayıtlı medyanın çoğaltılmasını kapsamaktadır. gazetelerin. Bu bölüm. klişe baskı. . bkz. Kısım J). kitap cildi ya da bilgisayar diski ya da dosyası) hemen hemen her zaman bu işlemler sonucunda elde edilir. iş formlarının.basılı ürünlerin yayımlanması. kayıtlar vb. tebrik kartlarının ve diğer ürünlerin basılmasını ve ciltçilik. ya da bilgisayar dosyasında yer alan bir görüntünün kağıt.1 Basım ve basım ile ilgili hizmet faaliyetleri Bu grup. Görüntü veya elektrostatik ve diğer tiplerde teçhizatları (dijital veya vuruşsuz baskı) oluşturmak için doğrudan basımsürecininyürütülmesindegenelliklebirbilgisayar dosyası kullanılmaktadır.11. 18. fleksografikbaskı(esnekkauçukya da plastiğe yapılan baskı) kullanılarak bir ortama baskı yapılmasıdır. gazetelerin. . kitapların. görüntünün baskı kalıbından ya da ekrandan litografik baskı(taş baskı). madeni baskı kalıbı yapılması.. ekran baskısı. kitapların. metal. Basımda kullanılan süreçler.

posterlerln. iş formları vb. müzik eserlerinin ve müzik el yazmalarının. prospektüslerin ve diğer basılı duyuruların. 58. ahşap ve seramik üzerine baskı yapılması.doğrudan tekstil ürünleri. ofset baskı.02 Kitapların ve broşürlerin. posterlerln. ahşap ve seramik üzerine TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 91 / 374 . kişisel kırtasiye ürünleri ve diğer tipo baskı yoluyla basılan ürünlerin.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. müzik eserlerinin ve müzik el yazmalarının. plastik ürünler. tapu senetlerinin.03 Doğrudan tekstil ürünleri. cam. günlüklerin. çeklerin ve diğer kıymetli evrakların. muhasebe defterleri. reklam kataloglarının. bilgisayar yazıcıları.1. çeklerin ve diğer kıymetli evrakların. tapu senetlerinin.12.kitapların ve broşürlerin. . atlasların. fleksografik baskı. albümlerin. akıllı kartların.12. ofset baskı. haritaların. kabartmalı baskı yapan makineler vb. iş formlarının ve diğer ticari içerikli basılmış evrakların. kayıt defterleri.30.ana unsuru bilgi içermeyen eğitim ve ticari kırtasiye malzemeleri (not defterleri.basılı ürünlerin yayınlanması. atlasların. albümlerin. bkz. metal. haritaların. teksir makineleri. posta pullarının. fleksografik baskı. . günlüklerin. iş formlarının ve diğer ticari içerikli basılmış evrakların.01 Haftada dört kereden daha az yayınlanan dergilerin ve diğer mecmuaların basılması 18. vergi pullarının. . akıllı kartların. vergi pullarının. teksir makineleri. takvimlerin. plastik ürünler. bilgisayar yazıcıları. . bkz. metal. fotogravür.13. kullanılarak basılması (hızlı basım dahil).23. kabartmalı baskı yapan makineler vb. cam. 18.tekstil ürünlerine ve giyeceklere ipek baskı uygulanması. prospektüslerin ve diğer basılı duyuruların. imalatı. reklam kataloglarının. ajandalar. .12. .). fotogravür.haftada dört kereden daha az yayınlanan dergilerin ve diğer mecmuaların basılması. Kapsam dışı olanlar. kullanılarak basılması (hızlı basım dahil) 18. 17. bkz. posta pullarının. ekran baskısı ve basımiçinkullanılandiğerbaskı aletleri. ekran baskısı ve basımiçinkullanılandiğerbaskı aletleri. kişisel kırtasiye ürünleri ve diğer tipo baskı yoluyla basılan ürünlerin. takvimlerin.

baskı yapılması 18.12.99 b.y.s. diğer matbaacılık
18.13 Basım ve yayım öncesi hizmetler
<>Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- tarama ve optik karakter tanımlanması, elektronik makyajlama da dahil dizgi, karakter-dizgisi, foto-karakter-dizgisi, baskı öncesi veri girişi,- multi-medya (kağıt üzerine baskı, CD-ROM, Internet) uygulamaları için veri dosyalarının hazırlanması, - resim yerleştirme ve tabaka yerleştirme dahil tabaka yapım hizmetleri (tipo baskı ve ofset baskı işlemleri için),- silindirlerin hazırlanması: gravür baskı için silindirlerin kazınması veya asitle aşındırılması,tabakanın şekillendirilmesi: `bilgisayardan tabakaya` (CTP) (aynı zamanda foto polimeri tabakaları için de),- rölyef mühür ve baskı için tabakalar ve kalıpların hazırlanması.Aşağıdakilerin hazırlanması: - ahşap blokların ve litografik taşların hazırlanması gibi, teknik özellikli sanatsal çalışmaların hazırlanması, - sunumlar için saydamların, asetatların vb. hazırlanması, - taslaklar, planlar, suretler, vb.nin hazırlanması,- baskı provaları Kapsam dışı olanlar; - özel tasarım faaliyetleri, bkz. 74.10.

18.13.01 Tarama ve optik karakter tanımlanması, elektronik makyajlama da dahil dizgi, karakterdizgisi, foto-karakter-dizgisi, baskı öncesi veri girişi 18.13.99 Diğer basım ve yayım öncesi hizmetler
18.14 Ciltçilik ve ilgili hizmetler
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - ticari ciltçilik, model montajlama ve baskı faaliyetlerini destekleyici baskı sonrası hizmetler, örn. ticari kitap kapaklarının hazırlanması ve katlama, kesme ve süsleme, toplama, dikme, lif ile dikme, tutkallama, kesme ve dış kapağının koyulması, harmanlama, altın pres yapma, spiral veya plastik tel ile tutturularak kitapların, broşürlerin, dergilerin, katalogların v.s. ciltlenmesi ve tamamlanması, - basılmış kağıtları veya basılmış mukavvaları katlama, yaldızlama, delme, zımbalama, delik açma, kabartma, yapışkan sürme, tutkallama, yaprak haline getirmeyöntemleriyle ciltlenmesi ve tamamlanması, - CD-ROM`lar için tamamlama hizmetleri, müşterinin tercihleri doğrultusunda katlama, desteleme, zarflama gibi posta tamamlama hizmetleri, kalıplama, kalıba batırma, kabartma ve Braille alfabesi (kör alfabesi) kopyalama gibi diğer tamamlama faaliyetleri,.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 92 / 374

18.14.00 Ciltçilik ve ilgili hizmetler
18.2 Kayıtlı medyanın çoğaltılması

18.20 Kayıtlı medyanın çoğaltılması
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- müzikli veya diğer ses kayıtlı gramofon plaklarının, kompakt disklerin ve kasetlerin ana kopyalarından çoğaltılması, - sinema filmi ve diğer video kayıtları içeren kompakt disklerin ve kasetlerin ana kopyalarından çoğaltılması, - CD ve kasetlerdeki bilgisayar yazılım ve verilerin ana kopyalarından çoğaltılması. Kapsam dışı olanlar; - basılı ürünlerin çoğaltılması, bkz. 18.11, 18.12, - bilgisayar yazılımının yayımlanması, bkz. 58.2, - sinema filmlerinin, video kayıt bantları ve filmlerin DVD veya benzer aletler ile üretilmesi ve dağıtılması, bkz. 59.11, 59.12, 59.13, - sinema filmlerinin toplu gösterim amacına yönelik olarak çoğaltılması, bkz. 59.12, - kaset veya ses malzemeleri için ana kopyaların imalatı, bkz. 59.20.

18.20.00 Kayıtlı medyanın çoğaltılması
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
Bu bölüm, ham petrolün ve maden kömürünün kullanılabilir ürünlere dönüştürülmesini kapsamaktadır. Ana süreç, ham petrolün parçalama ve damıtma gibi teknikler vasıtasıyla olan ham petrolün bileşenlere ayrılmasını kapsayan petrolün rafine edilmesidir. Ayrıca bu bölüm, işleme hizmetleri de (örn. fason rafine) dahil kendi hesaplarına özellikli ürünlerin (örn. kok kömürü, bütan gazı, propan gazı, petrol, gaz yağı, fuel oil v.b.) imalatını kapsamaktadır. Bu bölüm, etan, propan, bütan gibi petrol rafineri ürünlerinin imalatını da kapsamaktadır. Rafineri dışında diğer birimlerde üretilen gazların imalatı (20.14), sanayi gazların imalatı (20.11), doğal gazın çıkarılması (metan, etan, bütan veya propan) (06.20), petrol ürünü gazları dışında ısıtmada kullanılan gazların imalatı (örn. havagazı, su gazı, jeneratör gazı, gazhane gazı) (35.21). Rafine edilmiş petrolden petro kimyasalların imalatı bölüm 20 de

19.1 Kok fırını ürünlerinin imalatı

19.10 Kok fırını ürünlerinin imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - kok fırınlarının işletimi, - kok ve yarı-kok üretilmesi, - zift ve zift koku üretilmesi, - kok gazı üretilmesi, - ham kömür ve linyit katranlarının üretilmesi, - kok kömürünün topak haline getirilmesi

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 93 / 374

Kapsam dışı olanlar; - kömür yakıtı briketlerinin imal edilmesi, bkz. 19.20.

19.10.00 Kok fırını ürünlerinin imalatı
19.2 Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı

19.20 Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
Bu sınıf, ham petrolden, bitümlü (ziftli) minerallerden ya da ayrışmış ürünlerinden sıvı ya da gazlı yakıtların veya diğer ürünlerin imalatını kapsamaktadır. Petrolün rafine edilmesi, aşağıdaki faaliyetlerden birini veya daha fazlasını kapsamaktadır: Kısımlara ayırma; ham petrolün doğrudan damıtılması ve parçalanması.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - motor yakıtı üretimi: benzin, gazyağı vb., - sıvı yakıt üretimi: hafif, orta ve ağır sıvı yakıtlar, etan, propan, bütan vb. rafine edilmiş gazlar, - atık yağlardan olanlar dahil petrol temelli yağlama yağları (makine yağları) veya gres yağları imalatı, - petrokimya sanayii için ve yol kaplamalarının imali için ürünlerin imalatı, - çeşitli ürünlerin imalatı: white spirit, vazelin, parafin, saf vazelin vb., - petrol briketlerinin imalatı- bio yakıtların harmanlanması, örn. alkollerin petrol ile harmanlanması (örn. biobenzin (gasohol), biodizel)

19.20.01 Motor yakıtı üretimi
benzin, gazyağı vb.

19.20.02 Atık yağlardan olanlar dahil petrol temelli yağlama yağları (makine yağları) veya gres yağları imalatı 19.20.03 Bio yakıtların harmanlanması
örn. alkollerin petrol ile harmanlanması (örn. biobenzin (gasohol), biodizel)

19.20.99 Diğer rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
Bu bölüm, organik ve inorganik hammaddelerin kimyasal işlemlerle dönüştürülmesini ve ürünlerin

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 94 / 374

oluşumunu kapsamaktadır. Bu durum, ilk sanayi grubundan oluşan ana kimyasalların üretimini; geri kalan faaliyet gruplarını oluşturan ana kimyasalların daha ileri işlemlerle üretilen ara ve nihai ürünlerin üretiminden ayırır.

20.1 Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri, ilk formda plastik ve sentetik kauçuk
Bu grup, temel kimyasal maddelerin, gübrelerin ve azot bileşikleri imalatını kapsadığı gibi ilk formda plastik ve sentetik kauçukların imalatını da kapsamaktadır.

20.11 Sanayi gazları imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - sıvılaştırılmış veya sıkıştırılmış inorganik endüstriyel veya tıbbi gazların imalatı: + asal (temel) gazlar, + sıvılaştırılmış veya sıkıştırılmış hava, + soğutucudondurucu gazlar, + karışık endüstriyel gazlar, + karbondioksit gibi soy gazlar, + ayırıcı gazlar. Kapsam dışı olanlar; - metan, etan, bütan veya propan gazlarının çıkarılması, bkz. 06.20,- petrol rafinerisinde etan, bütan veya propan gibi yakıt gazlarının imalatı, bkz. 19.20,- kömür, atık ve benzerlerinden gaz yakıtı imalatı, bkz. 35.21.

20.11.00 Sanayi gazları imalatı
20.12 Boyar maddeler ve pigment imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - birincil formda veya konsantre olarak herhangi bir kaynaktan boya ve pigmentlerin imalatı Kapsam dışı olanlar; - hazır boya ve pigmentlerin imalatı, bkz. 20.30.

20.12.00 Boyar maddeler ve pigment imalatı
20.13 Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı
Bu sınıf, temel işlemleri kullanan kimyasalların imalatını kapsamaktadır. Bu işlemlerin ürünleri, genellikle birbirinden bağımsız kimyasal maddeler veya birbirinden bağımsız kimyasal olarak tanımlanabilecek bileşiklerdir.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- kimyasal maddelerin imalatı (endüstriyel gazlar ve ana metaller hariç),- inorganik asitlerin imalatı (nitrik asit hariç),- alkaliler, çamaşır suyu ve diğer inorganik bazların imalatı (amonyak hariç), - diğer inorganik bileşiklerin imalatı,- demir piritlerin tavlanması,- damıtılmış su (saf su) imalatı. Kapsam dışı olanlar; - endüstriyel gazların imalatı, bkz. 20.11, - azotlu gübrelerin ve azotlu bileşiklerin imalatı, bkz. 20.15, - amonyak imalatı, bkz. 20.15, - amonyumklorid imalatı, bkz. 20.15, -

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 95 / 374

nitrik asit tuzları ve potasyum nitrat imalatı, bkz. 20.15, - amonyum karbonat imalatı, bkz. 20.15, aromatik damıtılmış su imalatı, bkz. 20.53, - ana metallerin imalatı, bkz. bölüm 24.

20.13.01 Kimyasal maddelerin imalatı (endüstriyel gazlar ve ana metaller hariç) 20.13.02 Diğer inorganik bileşiklerin imalatı 20.13.99 b.y.s. diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı
20.14 Diğer organik temel kimyasalların imalatı
Bu sınıf ısı yoluyla parçalama, damıtma gibi temel işlemler kullanılarak kimyasalların imalatını kapsamaktadır. Bu işlemlerin ürünleri, genellikle birbirinden bağımsız kimyasal maddeler veya birbirinden bağımsız kimyasal olarak tanımlanabilecek bileşiklerdir.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- temel organik kimyasalların imalatı:+ asiklik (tek kutuplu) hidrokarbonlar, doymuş ve doymamış,+ siklik (halkalı) hidrokarbonlar, doymuş ve doymamış,+ asiklik ve siklik alkoller,+ mono ve polikarboksilik asitler, asetik asit de dahil,+ diğer oksijen fonksiyonlu bileşikler, aldehidler, ketonlar, kinonlar ve ikili ya da poli oksijen-fonksiyonlu bileşikler,+ sentetik gliserin,+ azot fonksiyonlu organik bileşikler, amin dahil,+ şeker kamışı, mısır veya alkol ve ester üretiminde kullanılan benzer ürünlerin fermantasyonu,+ diğer organik bileşikler, ağaç damıtım ürünleri (örn. odun kömürü) vb. de dahil.- sentetik aromatik ürünler imalatı,- kömür katranının damıtılması. Kapsam dışı olanlar; - birincil formda plastik imalatı, bkz. 20.16, - birincil formda sentetik kauçuk imalatı, bkz. 20.17, - gliserin imalatı, bkz. 20.41, - doğal eter yağı imalatı, bkz. 20.53, - salisilik ve Oasetilsalisilik asitlerin imalatı, bkz. 21.10.

20.14.00 Diğer organik temel kimyasalların imalatı
20.15 Kimyasal gübre ve azot bileşiklerin imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - gübrelerin imalatı: + saf ya da kompleks azotlu, fosfatlı ya da potasyumlu gübreler, + üre, ham doğal fosfatlar ve ham doğal potasyum tuzları, - bileşik azotlu ürünlerin imalatı: + nitrik ve sülfonitrik asitler, amonyak, amonyum klorid, amonyum karbonat, nitritler ve potasyum nitratlar Kapsam dışı olanlar; - guano madenciliği, bkz. 08.91, - böcek ilaçları gibi zirai- kimyasal ürünlerin imalatı, bkz. 20.20. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 96 / 374

20.15.01 Gübrelerin imalatı
saf ya da kompleks azotlu, fosfatlı ya da potasyumlu gübreler, + üre, ham doğal fosfatlar ve ham doğal potasyum tuzları

20.15.02 Bileşik azotlu ürünlerin imalatı
nitrik ve sülfonitrik asitler, amonyak, amonyum klorid, amonyum karbonat, nitritler ve potasyum nitratlar

20.15.99 Diğer kimyasal gübre ve azot bileşiklerin imalatı
20.16 Birincil formlarda plastik hammaddelerin imalatı
Bu sınıf, müşteri isteğine göre hazırlanmamış sentetik reçinelerin imalatı da dahil, reçineler, plastik materyaller ve vulkanize edilemez (kükürtle işlenemez) termoplastik (ısı ile yumuşayan) elastomerler (sentetik kauçuk gibi elastik maddeler), ısmarlama temeline dayalı karıştırılmış ve harmanlanmış reçine imalatını da kapsar. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - birincil formda plastik imalatı: + polimerler, (etilen, propilen, stiren (feniletilen), vinil klorid, vinil asetat ve akrilikler dahil), + poliamitler, + fenollu ve epoksit reçineler ve poliüretanlar, + alkid ve polyester reçineler ve polieterler, + silikonlar, + polimerler bazlı iyon değiştiricileri. Kapsam dışı olanlar; - suni ve sentetik elyaf, filaman ve iplik imalatı, bkz. 20.60, - plastik atıkların parçalanması, bkz. 38.32.

20.16.01 Birincil formlarda plastik imalatı
polimerler, (etilen, propilen, stiren (feniletilen), vinil klorid, vinil asetat ve akrilikler dahil), + poliamitler, + fenollu ve epoksit reçineler ve poliüretanlar, + alkid ve polyester reçineler ve polieterler, + silikonlar, + polimerler bazlı iyon değiştiricileri.

20.16.99 Selülöz ve kimyasal türevlerinin imalatı
20.17 Birincil formda sentetik kauçuk imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - birincil formda sentetik kauçuk imalatı: + sentetik kauçuk, + suni lastik. - sentetik kauçuk ve doğal kauçuk veya kauçuk benzeri lastik (örneğin, balata) karışımların imalatı.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 97 / 374

20.17.01 Birincil formda sentetik kauçuk imalatı
sentetik kauçuk, + suni lastik

20.17.02 Sentetik kauçuk ve doğal kauçuk veya kauçuk benzeri lastik (örneğin, balata) karışımların imalatı
20.2 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı

20.20 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - böcek ilaçları, kemirgen ilaçları, küf öldürücüler, yabancı ot ilaçları imalatı, - çimlenmeyi engelleyen ürünler, bitki büyütme düzenleyicileri imalatı, dezenfektanların imalatı (tarımsal ve diğer kullanımlar için), - başka yerde sınıflandırılmamış diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı. Kapsam dışı olanlar; - gübreler ve azotlu bileşiklerin imalatı, bkz. 20.15.

20.20.01 Böcek ilaçları, kemirgen ilaçları, küf öldürücüler, yabancı ot ilaçları imalatı 20.20.02 Çimlenmeyi engelleyen ürünler, bitki büyütme düzenleyicileri imalatı 20.20.03 Dezenfektanların imalatı (tarımsal ve diğer kullanımlar için) 20.20.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
20.3 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 98 / 374

30.macun imalatı. şeffaf veya renkli boyaların imalatı.4 Sabun ve deterjan. 20.30.30. bkz.hazır boya ya da cila temizleyicileri ve çıkarıcıları imalatı. bkz.41 Sabun ve deterjan ile temizlik ve parlatıcı maddeler imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 99 / 374 . .organik kompozit solventler (çözücüler) ve tinerlerin (incelticilerin) imalatı. vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.30. yazım ve çizim mürekkebi imalatı. kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı 20.02 Organik kompozit solventler (çözücüler) ve tinerlerin (incelticilerin) imalatı 20. vernikler. mineler (emaye) veya lakların imalatı.01 Boyalar. Kapsam dışı olanlar. şeffaf sırlar ve benzer karışımların imalatı. . .30.kalafat macunları ve benzer ateşe dayanıklı olmayan dolgu veya yüzey müstahzarları imalatı.30 Boya. . parfüm. 20. vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı 20.boya maddeleri (konsantre olarak) ve pigmentlerin imalatı.99 Diğer boya.04 Matbaa mürekkebi imalatı 20. temizlik ve parlatıcı maddeleri. 20.12.03 Hazır boya ya da cila temizleyicileri ve çıkarıcıları imalatı 20.ve macun imalatı 20. vernikler. .cam haline getirilebilir mineler.59. mineler (emaye) veya lakların imalatı 20. hazır pigmentlerin. .matbaa mürekkebi imalatı. . .boyalar.

+ deri parlatıcıları ve kremleri (ayakkabı boyaları dahil).+ temizleme pastaları ve tozları (bunlarla kaplanmış veya emdirilmiş kağıt.41. kozmetik ve bakım malzemelerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.41. 20.41.+ suni cilalar ve hazır cilalar. vatka vb.gliserin imalatı. vatka.+ suni cilalar ve hazır cilalar.41.13.02 Sabunlu veya deterjanlı kağıt. ürünler dahil) Kapsam dışı olanlar.03 Gliserin imalatı 20. vatka. 20. . bkz. bkz. + güneş koruyucuları ve bronzlaştırıcı ürünler. 20.temizleyici ve parlatıcı ürünlerin imalatı:+ oda parfümleri veya deodorantlar.. 20. cam ve metaller için parlatıcılar. 20.organik yüzey-aktif maddelerin imalatı.sabun imalatı (kozmetik sabunlar hariç).. petrol ürünlerinden sentetik gliserin imalatı. bkz.06 Temizleyici ve parlatıcı ürünlerin imalatı oda parfümleri veya deodorantlar.+ ahşap parlatıcıları ve kremleri.04 Sabun imalatı (kozmetik sabunlar hariç) 20. 20. + güzellik ve makyaj malzemeleri. vatka vb.+ bulaşık temizleme ürünleri. ürünler dahil) 20.41.. cam ve metaller için parlatıcılar. .yüzey-aktif müstahzarların imalatı:+ katı veya sıvı biçimdeki çamaşır tozları ve deterjanlar.+ araç..42.+ temizleme pastaları ve tozları (bunlarla kaplanmış veya emdirilmiş kağıt.+ bulaşık temizleme ürünleri. keçe vb.kimyasal olarak tanımlanabilen bileşiklerin ayrıştırılması. saç dalgalandırıcı ve düzleştirici malzemeler.kozmetik sabun imalatı.01 Organik yüzey-aktif maddelerin imalatı 20. imalatı.parfüm ve bakım malzemelerinin imalatı: + parfüm ve eau de toilet (losyon ve kolonya dahil). + diş macunu veya tozu ve ağız temizliği için TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 100 / 374 .+ tekstil yumuşatıcıları (çamaşır yumuşatıcıları dahil).41. .05 Yüzey-aktif müstahzarların imalatı katı veya sıvı biçimdeki çamaşır tozları ve deterjanlar.+ ahşap parlatıcıları ve kremleri. + şampuanlar.14.+ araç. briyantinler (saç parlatıcılar)..sabunlu veya deterjanlı kağıt.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. imalatı 20.+ tekstil yumuşatıcıları (çamaşır yumuşatıcıları dahil).14. + manikür ve pedikür malzemeleri. keçe vb.42 Parfüm.+ deri parlatıcıları ve kremleri (ayakkabı boyaları dahil).

02 Güzellik ve makyaj malzemeleri 20.04 Manikür ve pedikür malzemeleri 20.03 Güneş koruyucuları ve bronzlaştırıcı ürünler 20.42.42.08 Deodorantlar banyo tuzları ve tüy dökücü malzemeler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 101 / 374 . saç dalgalandırıcı ve düzleştirici malzemeler 20.42. + tüy dökücü malzemeler.06 Diş macunu veya tozu ve ağız temizliği için malzemeler(protez korunmasında kullanılan malzemeler dahil) 20.42. + tıraş malzemeleri ( tıraş öncesinde ve tıraş sonrasında kullanılan malzemeler dahil).05 Şampuanlar. bkz.42.malzemeler(protez korunmasında kullanılan malzemeler dahil).07 Tıraş malzemeleri ( tıraş öncesinde ve tıraş sonrasında kullanılan malzemeler dahil) 20.42.42.42.doğal esansların çıkartılması ve rafine edilmesi. briyantinler (saç parlatıcılar).01 Parfüm ve eau de toilet (losyon ve kolonya dahil) 20. Kapsam dışı olanlar. 20. + kozmetik sabun imalatı. 20. .53. + deodorantlar ve banyo tuzları.

. piroteknik (havai fişekler vb.00 Tutkal imalatı 20. fişek kapsülü.parfümeri ya da gıda imalatı için güzel kokulu ürünlerin karışımlarının imalatı.59 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 102 / 374 .parfümeri ve bakım malzemeleri imalatı.53.5 Diğer kimyasal ürünlerin imalatı Bu grup. 20. 20.51 Patlayıcı madde imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. yapıştırıcıların.) ürünlerinin..52 Tutkal imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. -Patlayıcılar ve piroteknik (havai fişekler vb.09 Kozmetik sabun imalatı 20.. Kapsam dışı olanlar.doğal aromatik ürün özlerinin imalatı.42..) ürünlerin imalatı.52.51.jelatin ve türevlerinin imalatı. uçucu yağların ve fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal malzemeler (film ve fotoğraf kağıdı da dahil).aromatik damıtılmış suların imalatı. 20. 20.00 Uçucu yağların imalatı 20. bkz. patlayıcıların. bkz. Kapsam dışı olanlar.59.sentetik aromatik ürünlerin imalatı. fünye.. -itici tozların (barut vb.00 Patlayıcı madde imalatı 20. 20. . teşhis malzemeleri gibi başka yerde sınıflandırılmamış kimyasal maddelerin imalatını kapsamaktadır.tutkal ve hazır yapıştırıcıların imalatı. bkz.20. 20. (tutkal ve kauçuk bazlı yapıştırıcılar dahil). 20. işaret fişekleri ve benzerleri dahil .suni reçine imalatı.) imalatı.42..14.53 Uçucu yağların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

6 Suni veya sentetik elyaf imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 103 / 374 .. katalizörler ve diğer kimyasal ürünler. bkz.diğer temel organik kimyasalların imalatı.+ kompozit teşhis veya laboratuar kimyasalları. filmler.59. yağlama yağı katkı maddeleri.+ lehim.13. antifriz ürünleri . hassaslaştırılmış kağıt ve diğer hassaslaştırılmış pozsuz (boş) malzemelerin imalatı 20.+ hidrolik sıvılar (yağlar).13. damıtılmış su (saf su) imalatı. yağlama yağı katkı maddeleri.+ vuruntu önleyici malzemeler. 20. + tekstil ürünlerinin ve derinin tamamlanmasında kullanılan maddeler.+ lehim. bkz. Kapsam dışı olanlar.01 Fotografik levhalar. antifriz ürünleri .+ çimentolar için hazırlanmış katkı maddeleri.fotografik levhalar.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.jelatin ve türevlerinin imalatı.+ endüstriyel kullanım için aktifleştirilmiş karbon. 20.+ metalleri temizlemek (dekupajı için) kullanılan maddeler.05 Yazım ve çizim mürekkep imalatı 20. hazır kauçuk gaz pedalları.+ hidrolik sıvılar (yağlar). .59.. filmler. kaplama veya kaynak yaparken kullanılan tozlar ve macunlar.+ peptonlar. hassaslaştırılmış kağıt ve diğer hassaslaştırılmış pozsuz (boş) malzemelerin imalatı.muhtelif kimyasal ürünlerin imalatı. + tekstil ürünlerinin ve derinin tamamlanmasında kullanılan maddeler.+ metalleri temizlemek (dekupajı için) kullanılan maddeler.+ kimyasal olarak dönüştürülmüş bitkisel ve hayvansal yağlar. pepton türevleri. kaplama veya kaynak yaparken kullanılan tozlar ve macunlar.04 Muhtelif kimyasal ürünlerin imalatı peptonlar. 20.59.kimyasal ürünlerin ambalajsız olarak imalatı. bkz.03 Jelatin ve türevlerinin imalatı 20.30. 20.asfalt-bazlı yapıştırıcıların imalatı. 20.59.+ çimentolar için hazırlanmış katkı maddeleri. . bkz. pepton türevleri.+ kompozit teşhis veya laboratuar kimyasalları.matbaa mürekkebi imalatı. 20.14.+ vuruntu önleyici malzemeler. 23..+ endüstriyel kullanım için aktifleştirilmiş karbon.02 Fotoğrafçılıkta kullanmak için kimyasal malzemelerin imalatı 20. katalizörler ve diğer kimyasal ürünler. hazır kauçuk gaz pedalları. diğer protein maddeleri ve başka yerde sınıflandırılmamış türevleri. 20.59. . bkz.14.99.fotoğrafçılıkta kullanmak için kimyasal malzemelerin imalatı.+ kimyasal olarak dönüştürülmüş bitkisel ve hayvansal yağlar. . diğer protein maddeleri ve başka yerde sınıflandırılmamış türevleri..

kanın işlenmesi. . temel vitaminler. 13.10. kardelenmemiş.10 Temel eczacılık ürünleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.suni veya sentetik tekli filaman veya şerit imalatı Kapsam dışı olanlar.02 Kanın işlenmesi 21. .60 Suni veya sentetik elyaf imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.antibiyotikler. salisilik ve O-asetil salisilik asitler gibi ilaçların imalatında farmakolojik özelliklerinden yararlanmak üzere tıbbi olarak etken maddelerin imalatı 21. temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ait malzemelerin imalatını kapsamaktadır. Bu bölüm ayrıca tıbbi kimyasalların ve botanik ürünlerinin imalatını da kapsamaktadır.10.suni veya sentetik devamlı liflerden dikiş ipliği imalatı.10. . 21.01 Antibiyotikler. eğirmek için işlenmemiş sentetik veya suni filaman imalatı. .99 Diğer temel eczacılık ürünleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 104 / 374 .suni veya sentetik tek kat iplik imalatı. 21. bkz.60.00 Suni veya sentetik elyaf imalatı 21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ait malzemelerin imalatı Bu bölüm.10. salisilik ve O-asetil salisilik asitler gibi ilaçların imalatında farmakolojik özelliklerinden yararlanmak üzere tıbbi olarak etken maddelerin imalatı: .suni veya sentetik elyafların eğirilmesi.10. yüksek dayanırlıktaki iplikler dahil. . .20. temel vitaminler.1 Temel eczacılık ürünleri imalatı 21. 13. taranmamış veya diğer bir deyişle bükmek. 20.suni veya sentetik filaman elyafı (fitil elyafı)imalatı. bkz.

eczacılıkla ilgili ürünlerin perakende ticareti.50.1. 46. 32. 32.canlılar için radyoaktif teşhise yönelik müstahzarların imalatı. 47.eczacılıkla ilgili ürünlerin paketlenmesi. eczacılıkla ilgili ürünlerin toptan ticareti. 10. bkz.20.92. 21. + aşılar. . benzeri ile tedavi olunan hastalığa ait olan preparatlar dahil. . . kemik dolgu malzemeleri(alçı) imalatı. benzeri ile tedavi olunan hastalığa ait olan preparatlar dahil 21.04 Tıbbi olarak hazırlanmış pansuman pamuğu. bkz.50.şifalı ot karışımlarının imalatı (nane.eczacılıkla ilgili ürünler ve biyo teknolojik eczacılıkla ilgili ürünler için araştırma ve geliştirme faaliyetleri. bkz.03 Tıbbi teşhise yönelik malzemelerin imalatı.73.20 Eczacılığa ait ilaçların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . .02 Harici kullanım için gebeliği önleyici kimyasal ürünlerin ve gebeliği önleyici hormonal ilaçların imalatı 21. + aşılar. sargı bezi ve benzerlerinin imalatı 21. Kapsam dışı olanlar. bkz.50.83. 32.21. bkz. mine çiçeği. . bkz.01 İlaçların imalatı antiserum (panzehir) ve diğer kan fraksiyonları. dişçilikle ilgili dolgu malzemeleri imalatı.cerrahi kumaşların imalatı. bkz.99 Diğer eczacılığa ait ilaçların imalatı 22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 105 / 374 . papatya vb. harici kullanım için gebeliği önleyici kimyasal ürünlerin ve gebeliği önleyici hormonal ilaçların imalatı. gebelik testleri de dahil.2 Eczacılığa ait ilaçların imalatı 21. gebelik testleri de dahil 21. .20. + çeşitli ilaçlar. gazlı bez. .20. dişçilikle ilgili yapıştırıcı malzemeler imalatı. bkz. + çeşitli ilaçlar. tıbbi teşhise yönelik malzemelerin imalatı.20.).bio teknolojik eczacılıkla ilgili ürünlerin imalatı .20.46. 82.ilaçların imalatı: + antiserum (panzehir) ve diğer kan fraksiyonları. 72. bandaj.

oyuncaklar. lastiklerin kaplanması için `sırt geçirme`şeritleri ve benzerlerinin imalatı 22.+sert veya yumuşaklastikler 22.1 Kauçuk ürünlerin imalatı Bu grup kauçuk ürünlerin imalatını kapsamaktadır. 45.02 İç lastik imalatı 22.03 Değiştirilebilir dış lastik(lastik tabanı).Bu bölüm. oyuncaklar. . hareketlimakineler. donanımlar. hareketlimakineler. uçaklar. lastiklerin kaplanması için `sırt geçirme`şeritleri ve benzerlerinin imalatı.19 Diğer kauçuk ürünleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 106 / 374 . lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi Bu sınıf aşağıdakilerikapsamaktadır.. mobilyalar ve diğer kullanımlar için tekerleklastiği imalatı:+pnömatik (havalı) lastikler.. bkz.11. imalat sürecinde kullanılan ham maddelere göre karakterize edilmektedir.11 İç ve dış lastik imalatı.kauçuk ve lastik onarım malzemelerinin imalatı.04 Lastiğin yeniden işlenmesive sırt geçirilmesi 22. . 22. uçaklar..lastik ve iç lastik tamiratı ve yerine monte edilmesi ya da değiştirilmesi. Bununla beraber.01 Araçlar. donanımlar.. Kapsam dışı olanlar.araçlar. mobilyalar ve diğer kullanımlar için tekerleklastiği imalatı pnömatik (havalı) lastikler.11.20. bkz.iç lastikimalatı. 22. bu alt kısım içinde zorunlu olarak yer alan maddelerin tüm ürünlerin imalatının bu bölümde sınıflandırılacağı anlamına gelmemektedir. lastik yanakları.11.Bu bölüm kauçuk ve plastik ürünlerin imalatını kapsamaktadır.değiştirilebilir dış lastik(lastik tabanı). lastik yanakları.11.+sert veya yumuşaklastikler.19.lastiğin yeniden işlenmesive sırt geçirilmesi. 22. 22.

.sert kauçuktan tarakların.03.32.. emzikler.+ borular.+ kauçuk hijyenik ürünler: gebelik önleyici prezervatifler.52. 31.11. bkz.kord bezi imalatı.kauçuktan oyunların ve oyuncakların (çocuklar için küçük havuzlar.kauçuktan fırçaların imalatı. bkz. çocuklar için kauçuktan şişme botlar.+ kauçukla kaplanmış silindirik ürünler.+ kauçukla kaplanmış iplik ve dokumalar+ kauçuktan halka.40.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. (dikişsiz olarak bir araya getirilenler)+ kauçuk tabanlar ve ayakkabıların diğer kauçuk parçaları. .96.20. Kapsam dışı olanlar. bkz. profil şekiller. 30. profil şekiller. 13. 32. bkz. levhalar.+ kauçuk iplik ve halat.. bkz. vulkanize edilmiş veya sertleştirilmiş) kauçuk tabakalar.02 Borular. çubuklar. (kıyafetler hariç).lastik ayakkabı imalatı. vulkanize edilmiş veya sertleştirilmiş):+ kauçuk tabakalar. şeritler. kauçuktan şişme hayvanlar. 38..kauçuk bazlı tutkalların ve yapışkanların imalatı.+ şişme kauçuk yataklar.kauçuktan fırçaların imalatı. . levhalar.sert kauçuktan pipo saplarının imalatı. 14. (dikişsiz olarak bir araya getirilenler)+ kauçuk iplik ve halat..şişirilebilir sal ve botların imalatı. biberonlar vb.12. bkz. bağlantı parçaları ve contalar. bkz.19.+ giyim eşyalarının kauçuk parçaları.. sıcak su torbaları. saç iğnelerinin.04 Kauçuk hijyenik ürünler: gebelik önleyici prezervatifler. bkz.kaplanmamış gözenekli kauçuktan yatakların imalatı.+ kauçukla kaplanmış silindirik ürünler. çubuklar. 32. bigudilerin ve benzerlerinin imalatı. 22.`sırt geçirme` şeritleri imalatı.19.19.19.+ kauçukla kaplanmış iplik ve dokumalar. bkz. 14. pipetler.+ şişirilebilir kauçuk balonlar.+ şişme kauçuk yataklar. 20. ..14. . . .sert kauçuktan tarakların. biberonlar vb.kauçuğun yeniden kullanılır hale getirilmesi. şeritler. sıcak su torbaları.+ giyim eşyalarının kauçuk parçaları. 22.19.kauçuktan spor malzemeleri imalatı. toplar ve benzerleri dahil) imalatı. saç iğnelerinin. . emzikler.05 Kauçuk tabanlar ve ayakkabıların diğer kauçuk parçaları TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 107 / 374 . bigudilerin ve benzerlerinin imalatı. 22. . 30.19.+ şişirilebilir kauçuk balonlar. bkz.30.01 Doğal veya sentetik kauçuk ürünleri imalatı. 15.elastik giyim eşyası kumaşlarının imalatı.+ kauçuk taşıma veya kasnak bağları ya da kayışları. .. hortumlar 22. pipetler. hortumlar.11.sert kauçuktan pipo saplarının imalatı. (vulkanize edilmemiş. (vulkanize edilmemiş. 22. .doğal veya sentetik kauçuk ürünleri imalatı.03 Kauçuk taşıma veya kasnak bağları ya da kayışları 22.

film. folyo. blok.12. şerit veya levha Kapsam dışı olanlar. sandıklar. . şerit vb. 22.21. çekilerek kalıplama.mamul plastik ürünlerin imalatı: + plastik tüpler. (kendinden yapışkanlı olsun veya olmasın).2 Plastik ürünlerin imalatı Bu grup. Kapsam dışı olanlar.selefon film.19. şerit vb. yeni ya da kullanılmış (örn. kasalar.birincil formda plastik imalatı. kullanılan bu işlemlere örnek olarak basınç uygulayarak kalıplama. Bunların bir çoğu için üretim süreci öyle geniştir ki birçok değişik çeşit ürün meydana getirilebilir. bkz. film. ürünleri imalatı.16. çuvallar. boru ve hortum bağlantı elemanları.19. kutular. 15.y.malların ambalajlanması için gerekli plastik malzemelerin imalatı: + plastik torbalar. borular ve hortumlar.plastik bavul ve el çantası imalatı. .21. 20. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 108 / 374 .03 Selefon film. (kendinden yapışkanlı olsun veya olmasın). levha. blok. .01 Plastikten yarı mamul ürünlerin imalatı plastik tabaka. yeniden dönüştürülmüş) her hangi bir plastik maddenin işlenerek ara ürün ya da nihai ürün oluşturulmasını kapsamaktadır. .s. bağlantı parçaları ve contalar 22. boru ve hortum bağlantı elemanları.sentetik veya doğal kauçuk 22. . folyo. bkz. darbe ile kalıplama.plastikten yarı mamul ürünlerin imalatı: + plastik tabaka.21 Plastik tabaka.02 Mamul plastik ürünlerin imalatı plastik tüpler. 22. şerit veya levha 22. borular ve hortumlar. şişeler vb.22 Plastik ambalaj malzemesi imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. ve kalıba dökme gösterilebilir. tüp ve profil imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.22. levha. 22. bkz.1.99 b. . levha.06 Kauçuktan halka. diğer kauçuk ürünleri imalatı 22. içeri atılarak kalıplama. damacanalar.21. 22.

.02 Plastik tanklar. pencereler. 22. süpürgelikler (PVC`den olanlar dahil) 22. şekilde plastik zemin.23. .. duş-kabinleri. çerçeveler.23 Plastik inşaat malzemesi imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.03 Rulo ya da karo vb. su fışkırtan sifonlar vb.plastik sofra takımları. rezervuarlar (depolar) 22.23. klozetler (kapakları dahil). duvar ya da tavan kaplamaları.vinil (bir tür sağlam plastik). güneşlikler. yer döşeme malzemesi gibi esnek yer kaplamalarının imalatı 22. panjurlar. + plastik tanklar.01 Plastik kapılar.23. + rulo ya da karo vb. + plastikten sıhhi ürünler: plastik banyolar. su fışkırtan sifonlar vb. çerçeveler.plastik suni taş imalatı 22. duvar ya da tavan kaplamaları 22. şekilde plastik zemin.23. rezervuarlar (depolar).. klozetler (kapakları dahil).23.05 Vinil (bir tür sağlam plastik).22. . duş-kabinleri.00 Plastik ambalaj malzemesi imalatı 22.29 Diğer plastik ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.06 Plastik suni taş imalatı 22.04 Plastikten sıhhi ürünler plastik banyolar. panjurlar.22. mutfak takımları ve tuvalet TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 109 / 374 . . yer döşeme malzemesi gibi esnek yer kaplamalarının imalatı.23. lavabolar. lavabolar. pencereler. güneşlikler.plastik inşaat malzemesi imalatı: + plastik kapılar. süpürgelikler (PVC`den olanlar dahil).

. Kapsam dışı olanlar.02 Çeşitli plastik ürünlerin imalatı plastik başlık. teknik cam eşya vb. kendinden yapışan plastik manyetik bantlar.29. bkz. . plastikten büro ve okul malzemeleri. . düz cam.göz sağlığında (oftalmoloji) kullanılan plastik maddelerin imalatı. bkz. diğer plastik ürünlerin imalatı 23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı Bu bölüm.11 Düz cam imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 32.03. plastik ayakkabı topukları. plastik duvar kağıtları. çukur camlar.01 Plastik sofra takımları. 22. plastik saç bigudileri. tuğla. seramik ürünleri. bkz. 31. plastikten sigara ağızlık ve tabakaları.40.çeşitli plastik ürünlerin imalatı: + plastik başlık.kaplanmamış gözenekli kauçuktan yatak imalatı.düz cam imalatı.50. plastik duvar kağıtları. cam ve cam ürünleri (örn.12. 31. taşıyıcı ve kasnak taşıyıcıları. plastik saç bigudileri. 31. taşıyıcı ve kasnak taşıyıcıları.plastik spor malzemelerinin imalatı. kendinden yapışan plastik manyetik bantlar. 32. mobilyalar için plastik parçalar. kiremit ve fırınlanmış kil ürünleri ile tutkal ve sıva ürünleri gibi ham maddelerden nihai ürünler imalatını da kapsamaktadır.01. 23.20. (telli. 15. 15. .plastik bavul ve benzeri bagaj eşyalarının imalatı. plastikten biblo.tıbbi.plastikten yapılmış sert şapkalar ve diğer kişisel koruyucu donanımların imalatı. Şekillendirilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiş taş ve diğer mineral ürünlerin imalatı da bu bölüme dahildir. plastikten büro ve okul malzemeleri. her hangi bir işlem yapılmış cam ve cam eşyalarının tüm biçimlerini kapsamaktadır. plastik oyunlar ve oyuncakların imalatı. .50.y. aydınlatma malzemelerinin plastik parçaları. 31.eşyalarının imalatı. izolasyon bağlantı parçaları.30.29. . ve dişçilikle ilgili plastik uygulama ürünlerinin imalatı. . bkz.99 b. plastik ayakkabı topukları.plastik ayakkabı imalatı. elyaf. plastik taraklar. mineral kaynaklı tek bir madde ile ilgili olan imalat faaliyetlerini kapsamaktadır. bkz. bkz. renkli veya boyalı düz cam dahil).plastik mobilya imalatı. bkz. aydınlatma malzemelerinin plastik parçaları.). plastik tuhafiye eşyaları vb.02. plastik giyim eşyaları (dikişsiz olarak bir araya getirilenler) . plastik giyim eşyaları (dikişsiz olarak bir araya getirilenler) . 23. mutfak takımları ve tuvalet eşyalarının imalatı 22. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 110 / 374 . izolasyon bağlantı parçaları. . bkz. 22.29.s. plastikten biblo.1 Cam ve cam ürünleri imalatı Bu grup. plastik taraklar. plastik tuhafiye eşyaları vb. .09.99. mobilyalar için plastik parçalar. Bu bölüm. 32. plastikten sigara ağızlık ve tabakaları. 32. 32. bkz. .

bkz. 13.23.veri iletimi veya görüntülerin canlı olarak iletilmesi için fiber optik kabloların imalatı.01 Camdan veya kristalden şişe ve diğer muhafaza ürünlerinin imalatı 23. . ev içinde kullanılan diğer cam eşya veya kristal eşyaların imalatı. cam ayna imalatı. Kapsam dışı olanlar.31.14.00 Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi 23.11. Kapsam dışı olanlar. ev içinde kullanılan diğer cam eşya veya kristal eşyaların imalatı 23. . 23.20.12. . 23.19 Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dahil) TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 111 / 374 . 23.13. .camdan veya kristalden şişe ve diğer muhafaza ürünlerinin imalatı. .00 Cam elyafı imalatı 23.sertleştirilmiş emniyet camı ve temperli düz cam imalatı.13 Çukur cam imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.12 Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.cam bardaklar.cam oyuncakların imalatı.14 Cam elyafı imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 27.cam elyafı imalatı (cam yünü ve bunlardan yapılmış dokuma dışı ürünler dahil).13. .00 Düz cam imalatı 23.cam elyafından dokunmuş mensucatların imalatı.40.çok katlı yalıtım camlarının imalatı. . . bkz.02 Cam bardaklar. bkz. 32.

cam izolasyon malzemelerinin ve cam izolasyon bağlantı parçalarının imalatı.. bkz.00 Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dahil) 23.50.20.20 Ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı Bu sınıf madencilik ve taş ocakçılığındaki metalik olmayan ürünlerden ara mamul ürünlerin imalatını kapsamaktadır. P656+ ateşe dayanıklı seramik imbikler. 23. 32.01 Ateşe dayanıklı seramik ürünlerin imalatı silisli süzme topraktan (kiselgur) ısı-yalıtımlı seramik ürünler. mufllar (mufl ocağı).kol saati veya duvar saati camlarının. dolamit (beyaz mermer) ya da kromit içeren ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 112 / 374 .03 Magnezit. . .2 Ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı 23. . . tuğlalar vb. bloklar. bkz. 26. potalar (döküm potaları). beton vb.camdan kaldırım bloklarının (tuğlalarının) imalatı.20. 23. 23. . borular vb.. . Kapsam dışı olanlar. hijyenik amaçlı veya eczalık da kullanılan cam eşyaların imalatı.ateşe dayanıklı seramik ürünlerin imalatı: + silisli süzme topraktan (kiselgur) ısı-yalıtımlı seramik ürünler. Ayrıca bu sınıf aşağıdakileri de kapsamaktadır. tuğlalar vb.02 Ateşe dayanıklı briketler. . + ateşe dayanıklı seramik imbikler. tüpler. püskürtme tüpleri.laboratuarlarda.şırıngaların ve diğer tıbbi laboratuar malzemelerinin imalatı.imitasyon ziynet eşyalarında kullanılan cam eşyaların imalatı. potalar (döküm potaları).20.camdan yapılan heykelciklerin imalatı. + ateşe dayanıklı briketler. bloklar. püskürtme tüpleri. optik camların ve optik tarzda işlenmemiş olan optik eşyaların imalatı.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 23. mufllar (mufl ocağı). . harç. .magnezit. tüpler. . borular vb. fenerler için cam muhafazaların imalatı. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.optik tarzda işlenmiş optik eşyaların imalatı. imalatı. kandiller.lambalar. .19.70.ateşe dayanıklı çamur. dolamit (beyaz mermer) ya da kromit içeren ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı.camdan çubuk ve tüp imalatı.. .

32 Fırınlanmış kilden briket. .ateşe dayanıklı olmayan seramik döşemelerin ve seramik kaldırım taşlarının imalatı. + seramik tuğlalar ve kiremitlerin imalatı.lerinin imalatı.32.lerinin imalatı. baca tuğlalarının. 23. . borular. olukların vb.20. . mozaik küplerin vb. Kapsam dışı olanlar. 23.01 Ateşe dayanıklı olmayan seramik yer karoların ya da duvar fayanslarının ve karolarının. kiremitlerin.20. tuğla ve inşaat malzemeleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. suni mermerler). TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 113 / 374 . 23. 23.23.ateşe dayanıklı olmayan seramik yer karoların ya da duvar fayanslarının ve karolarının.lerinin imalatı. Kapsam dışı olanlar.01 Ateşe dayanıklı olmayan kilden inşaat malzemesi imalatı seramik tuğlaların. . . bkz.23.suni taşların imalatı (örn. bkz. .32. baca tuğlalarının. olukların vb.31.31 Seramikten karo ve fayans imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. karo. .ateşe dayanıklı olmayan kilden inşaat malzemesi imalatı: + seramik tuğlaların.pişmiş kilden döşemelik blokların imalatı. 23.ateşe dayanıklı olan seramik ürünlerin imalatı. 22. bkz. . mozaik küplerin vb. 23.02 Ateşe dayanıklı olmayan seramik döşemelerin ve seramik kaldırım taşlarının imalatı 23.4.ateşe dayanıklı seramik ürünleri imalatı. bkz.99 Diğer ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı 23.inşaat malzemesi ve ateşe dayanıklı olmayan seramikten ürünlerin imalatı.lerinin imalatı 23.31. kiremit. bkz. borular. kiremitlerin.3 Kilden inşaat malzemeleri imalatı 23.20.

41. . .42. 23. .4 Diğer porselen ve seramik ürünlerin imalatı Bu sınıf madencilik ve taş ocakçılığındaki metalik olmayan ürünlerden nihai ürünlerin imalatını kapsamaktadır.01 Seramik sofra takımları ve diğer ev veya tuvalet eşyalarının imalatı 23. .seramik inşaat malzemelerinin imalatı. 32.23. .41 Seramik ev ve süs eşyası imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.ateşe dayanıklı seramik ürünlerin imalatı. 23. lavabo.heykelciklerin. bkz.seramik oyuncak imalatı. bibloların ve diğer dekoratif amaçlı seramik eşyaların imalatı 23. bibloların ve diğer dekoratif amaçlı seramik eşyaların imalatı. Kapsam dışı olanlar. klozet vb.seramik sıhhi ürünlerin imalatı. 23. 23.diğer seramik ürünlerin imalatı.01 Seramik sıhhi ürünlerin imalatı lavabo.3. .02 Heykelciklerin. 32. Kapsam dışı olanlar.20. banyo küveti. bkz.99 Diğer seramik ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 114 / 374 . 23. .41..42.imitasyon (taklit) ziynet eşyaları imalatı. .32. 23. bkz. banyo küveti.40. bkz.13.02 Pişmiş kilden döşemelik blokların imalatı 23. klozet vb.42 Seramikten yapılan sıhhi ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.seramik sofra takımları ve diğer ev veya tuvalet eşyalarının imalatı.

.43 Seramik yalıtım malzemeleri ve bağlantı parçalarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 23.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı 23.3. bkz. 23.seramik sıhhi ürünlerin imalatı. 23. bkz. 23. kireç ve alçı imalatı 23.suni diş imalatı.51 Çimento imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. portland.50. bkz.ateşe dayanıklı seramik ürünlerin imalatı. 23. Kapsam dışı olanlar. suni mermerler). TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 115 / 374 . .49 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.20. .00 Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı 23. bkz.43. . kavanozların ve çeşitli benzer ürünlerin imalatı.44.49.malların taşınması ya da ambalajlanması için kullanılan seramik çömleklerin.seramikten elektrik yalıtım malzemelerinin ve bağlantı parçalarının imalatı. .5 Çimento.44 Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.seramik inşaat malzemelerin imalatı. .suni taşların imalatı (örn. 23. .Klinker ve suya dayanıklı çimento imalatı. Kapsam dışı olanlar.23. .başka yerde sınıflandırılmamış seramik ürünlerin imalatı. . . bkz. .23.42.ateşe dayanıklı seramik ürünlerin imalatı. 22.20. 23.00 Seramik yalıtım malzemeleri ve bağlantı parçalarının imalatı 23. .seramikten laboratuar ürünlerinin. bkz.seramik ve demirli mıknatısların imalatı. 32. kimyasal ve endüstriyel ürünlerin imalatı.

pano. sönmüş kireç ve suya dayanıklı kireç imalatı. 23.sönmemiş kireç.62.6 Beton.61. . çimento ya da suni taş mamullerinin imalatı:+ karo. panel.alçı ürünleri imalatı. .52 Kireç ve alçı imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 32. çimento ve alçıdan yapılmış eşyaların imalatı 23. 23.alüminyumlu çimento (boksit çimentosu).02 Sönmüş alçı taşından ya da sönmüş sülfattan alçı imalatı 23. sönmüş kireç ve suya dayanıklı kireç imalatı 23. 23. çimento ya da suni taş TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 116 / 374 .69.52. briket. kaldırım taşı.01 Sönmemiş kireç.ateşe dayanıklı harç. 23.çimentodan yapılmış ürünlerin imalatı.inşaatta kullanmak üzere önceden kalıba dökülmüş beton.hazır karışım ve kuru karışım çimentoların ve harçların imalatı.sönmüş alçı taşından ya da sönmüş sülfattan alçı imalatı.69. 23. tuğla.52. 23. Kapsam dışı olanlar. bkz.64.03 Sönmüş dolamit (beyaz mermer) imalatı 23.dişçilikte kullanılan çimentoların imalatı. kazıklar ve benzeri ürünler. bkz. .levha. .çimento. Kapsam dışı olanlar.52. 23. . imalatı.50..61 İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.01 İnşaatta kullanmak üzere önceden kalıba dökülmüş beton. bkz. . bkz.20. beton ya da suni taştan bina ya da bina dışı inşaat amaçlı prefabrik temel yapısal elemanların imalatı..00 Çimento imalatı 23. cüruf çimento ve süper fosfat çimentolar dahil.63. 23. direkler. bkz. 23. .51. beton vb.

.64 Toz harç imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. direkler. Kapsam dışı olanlar.hazır ve kuru karma beton ve harç imalatı. kaldırım taşı. . 23. 23. beton ya da suni taştan bina ya da bina dışı inşaat amaçlı prefabrik temel yapısal elemanların imalatı 23.63. . .62.20. tuğla. bkz. briket. Kapsam dışı olanlar.kuru betonların ve harçların imalatı.00 Toz harç imalatı 23.00 Hazır karma beton imalatı 23.00 İnşaat amaçlı alçı ürünlerinin imalatı 23. 23.64.63 Hazır karma beton imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.62 İnşaat amaçlı alçı ürünlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.levha. panolar. bkz. . + levhalar.20. .ateşe dayanıklı çimento imalatı.toz harç imalatı. 23. 23. paneller vb. bkz.ateşe dayanıklı harç imalatı. 23.inşaatta kullanıma yönelik alçı ürünleri imalatı.61.65 Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 117 / 374 ..63. kazıklar ve benzeri ürünler 23.02 Çimento. panel. pano.mamullerinin imalatı karo.

11. yollarda.asbestli çimento veya selüloz lifli çimento ya da benzerlerinden ürünlerin imalatı. diğer levhalar.65. tüpler. oluklar. panolar. diğer levhalar. 08. . saman. . mobilyalar.02 Asbestli çimento veya selüloz lifli çimento ya da benzerlerinden ürünlerin imalatı oluklu levha. kamış.beton. panolar. Kapsam dışı olanlar. sazlar) yapı malzemeleri imalatı. saman. mobilya. kamış.7 Taş ve mermerin kesilmesi. leğenler. karolar. kavanozlar. . . leğenler. alçı veya diğer mineral yapıştırıcılar ile bir araya getirilmiş bitkisel maddelerden (odun yünü. şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi.. alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı 23. kabristanlarda. alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. pencere çerçeveleri vb. şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi 23. vazolar. tüpler.çimento..Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 23. mobilyalar.70 Taş ve mermerin kesilmesi. bkz. borular. oluklar. + oluklu levha. kaba yontulmuş taş üretimi. lavabolar.69. çiçek saksıları vb.inşaatta.69 Beton.taş mobilyaların imalatı. lavabolar.9. çimento ya da suni taştan diğer ürünlerin imalatı: + heykel. şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. sarnıçlar.00 Beton. alçı.01 Çimento. bkz. 23. 23. 23. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 118 / 374 . pencere çerçeveleri vb. değirmen taşları. sarnıçlar.65. alçı veya diğer mineral yapıştırıcılar ile bir araya getirilmiş bitkisel maddelerden (odun yünü. kavanozlar. . örn.taşocağında yapılan faaliyetler. . zımpara taşları ve benzeri ürünlerin üretilmesi. karolar. çatı yapımında kullanılmak üzere taş ve mermerin kesilmesi. borular. sazlar) yapı malzemeleri imalatı 23. alçak ve yüksek kabartmalar.

99 Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 23.9 Aşındırıcı ürünlerin ve başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı Bu grup. örn. .70. 23. 27. bkz. madeni yünler ve benzer mineral yünler. turbadan ürünler.91 Aşındırıcı taş ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bileyi veya parlatma taşları ve doğal ya da suni aşındırıcı ürünlerin imalatı.karbon ve grafit elyaf ve ürünleri imalatı (elektrotlar ve elektrikli uygulamalar hariç).70. çatı yapımında kullanılmak üzere taş ve mermerin kesilmesi. .02 Taş mobilyaların imalatı 23. asfalt bazlı yapıştırıcılar. grafitten ürünler (elektrikli ürünler hariç) vb. kömür katranı zifti vb. kabristanlarda.23. ses-yalıtım ya da ses emen materyaller.90.mineral maddeler ya da selüloz esaslı sürtünme balatası ve bunların monte edilmemiş parçalarının imalatı. . .mineral yalıtım maddeleri imalatı: + cüruf yünleri.yumuşak zeminli zımpara ürünleri (örneğin zımpara kağıdı) dahil. . 28. .00 Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 119 / 374 .. şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi 23. suni zımpara (korendon) imalatı Kapsam dışı olanlar. pulları soyulmuş magnezyum mikaları. değirmen taşları.29.91. bkz.asfalt veya benzeri malzemelerden ürünlerin imalatı.99. .grafit elektrot imalatı. 23.karbon veya grafit contaların imalatı. 23. yollarda. genleştirilmiş killer ve benzer ısı-yalıtım.01 İnşaatta. . metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatını kapsamaktadır.00 Aşındırıcı taş ürünlerin imalatı 23.cam yünlerinin ve dokunmamış cam yününden yapılan ürünlerin imalatı.çeşitli mineral maddelerden ürünlerin imalatı: + işlenmiş mika ve mikadan ürünler. .14. bkz.

demir alaşımlarının imalatı. . haddeden çekme ve kalıptan çekme işlemlerinde kullanılırken. şerit. demir külçesi. demir alaşımlarının imalatı gibi faaliyetleri kapsamaktadır.10 Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar.çelikten sıcak haddelenmiş bar ve çubukların üretilmesi.soğuk haddelenmiş bar imalatı . . blok veya diğer birincil formlardaki dökme demir (pik demir) ve aynalı demir (spiegeleisen) üretimi. levha.01 Maden eritme ocakları. erimiş halde olan çıktı ise dökümler ile diğer ana metal ürünleri yapmak için kullanılır. çelik fırınları. . .10. bar veya tel yapmak amacıyla haddeleme. çelik fırınları. haddehane makineleri ve bitirme haddelerinin işletilmesi 24. 24. .çelikten sıcak haddelenmiş açık profil üretilmesi. demir cevherinin doğrudan indirgenmesi. . 24. blok veya diğer birincil formlardaki dökme demir (pik demir) ve aynalı demir (spiegeleisen) üretimi 24. . bkz.külçe.demirin ve diğer sünger demir ürünlerinin doğrudan indirgenmesi yoluyla demir çelik ürünlerinin imal edilmesi.03 Demir alaşımlarının imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 120 / 374 .02 Külçe.10. . Eritme ve ayrıştırma işlemleri sonucunda elde edilen çıktı genellikle ingot (kütük) halinde olup. . ergimiş veya katı formda pik demir imalatı. . pik demirin çeliğe dönüştürülmesi.kütük veya diğer birincil formlarda çelik üretilmesi. Bu kısım aynı zamanda diğer kimyevi elementlerin saf metallere dönüştürülmesi ile metal alaşımların ve süper alaşım imalatını da kapsamaktadır. maden.çelikten ve kaynaklı çelikten açık profillerin üretimi.demiryolu ray hattı malzemelerinin üretimi (birleştirilmemiş raylar).24 Ana metal sanayii Bu bölüm elektro metalürjik ve diğer metalürjik teknikleri kullanarak. 24. haddehane makineleri ve bitirme haddelerinin işletilmesi.demir granül ve demir tozu üretilmesi . 24.1 Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı Bu grup. hurdadan elde edilen demir içeren ve demir içermeyen metallerin eritilmesi ve/veya ayrıştırılması faaliyetlerini kapsamaktadır. . . elektroliz veya diğer kimyasalsüreçleruygulanarak istisnai saflıkta demir üretilmesi. .10. çubuk.çelikten yarı mamuller üretilmesi.maden eritme ocakları.çelikten sıcak veya soğuk çekilmiş yassı hadde ürünleri.31.demir ya da çelik hurdaların yeniden eritilmesi.

08 Çelikten sıcak veya soğuk çekilmiş yassı hadde ürünleri. içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı 24.çelikten sıcak haddelenmiş bar ve çubukların üretilmesi. .y. borular.10.10.06 Kütük veya diğer birincil formlarda çelik üretilmesi 24. ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı 24. çelikten ve kaynaklı çelikten açık profillerin üretimi 24. elektroliz veya diğer kimyasalsüreçleruygulanarak istisnai saflıkta demir üretilmesi 24.10.07 Çelikten yarı mamuller üretilmesi 24. içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 121 / 374 .05 Demir ya da çelik hurdaların yeniden eritilmesi 24.2 Çelikten tüpler. borular.24.10.s.20 Çelikten tüpler.10.99 b.10. çelikten sıcak haddelenmiş açık profil üretilmesi.04 Demirin ve diğer sünger demir ürünlerinin doğrudan indirgenmesi yoluyla demir çelik ürünlerinin imal edilmesi.

24. 24. boyuna kaynaklı şeritlerden sıcak veya soğuk kalıplanmasıyla şekillendirilen dairesel kesitli olmayan dış çapı 406. çeliğin soğuk işlenmesiyle diğer ürünlerin imal edilmesini kapsamaktadır.. soğuk çekilmesiyle veya soğuk haddelenmesiyle ve dairesel kesitli olmayan tüpler.4 mm veya daha az olan kaynaklanmış hassas tüplerin ve boruların imalatı.31 Barların soğuk çekilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.52.4 mm. ...dairesel kesitli tüp ve boruların ileri işlemlerle.sıcak haddeleme veya sürekli döküm yoluyla elde edilen bar veya çubuk şeklinde olabilen bir ara ürünün daha ileri işlemler için sıcak haddeleme.soğuk çekmeyle veya soğuk haddelemeyle ya da soğuk kalıplamayla dairesel olmayan kesitli tüpler ve borular için şekillendirilmiş. bkz. sıcak ekstrüzyon veya diğer sıcak işleme yöntemleriyle dikişsiz boru. bkz. borular.`yi aşan kaynaklı borular ve tüplerin imalatı. boyuna veya spiral kaynaklı yassı ürünlerin sürekli soğuk veya sıcak kalıplanmasıyla dairesel kesitli olan ve sıcak veya soğuk haddelenmiş.32 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . Kapsam dışı olanlar.sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlerin işlenmesi ile yassı flanşların ve döküm halkalı flanşların imalatı.savurma döküm yöntemiyle dikişsiz çelik boruların ve tüplerin imalatı. .00 Çelikten tüpler.31.sıcak veya soğuk haddelenmiş. 24. yuvarlak veya yuvarlak olmayan kesitli içi boş boru veya profil olarak imalatı. 24. dirsekli bağlantı parçalarının imalatı. sıcak haddelenmiş dikişsiz çelik boruların dövülmesiyle.tel çekme.soğuk çekme.00 Barların soğuk çekilmesi 24. dış çapı 406.3 Çeliğin ilk işlenmesindeki diğer ürünlerin imalatı Bu grup.4 mm ve daha az olan kaynaklanmış tüp ve boruların imalatı.34.20. .. 24. kaynaklanmış veya daha ileri bir işleme tabi tutulmuş olarak dağıtılan boyuna kaynaklanmış ve sıcak veya soğuk haddelenmiş şeritlerin sıcak veya soğuk kalıplanmasıyla.sıcak haddelenmiş yassı ürünlerin veya çelik çubukların soğuk olarak tekrar haddelenmesi yoluyla kangal veya düz olarak 600 mm`den daha az genişliğe TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 122 / 374 ... borular ve içi boş profillerin sadece soğuk çekilmesiyle sıcak haddelenmiş veya sıcak ekstrüzyonlanmış hassas ve hassas olmayan dikişsiz tüp ve boruların imalatı.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. taşlama veya burma yoluyla çelik bar ve dolu kesitli çelik profil imalatı Kapsam dışı olanlar. dış çapı 406.. dirsekler ve küçültülmüş parçalar gibi. içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı 24.sıcak haddelenmiş ve boyuna veya spiral olarak kaynak yapılmış olan yassı ürünlerden soğuk olarak şekillendirilen.çelikten dişli vidalar ve diğer boru veya tüp parçaları.

ana metallerin gümüşle kaplanması. . bkz.33.yassı haddelenmiş çelik ürünlerin silindirli mikserde kademeli olarak soğuk şekillendirilmesi veya presle katlanması ile elde edilen açık profil imalatı.00 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi 24.türetilmiş telden ürünler imalatı.demir dışı metallerin dökümü.değerli ana metallerin üretimi : + işlenmiş veya işlenmemiş değerli metallerin üretilmesi ve rafine edilmesi: cevher veya hurdadan altın. bkz. 24.31.çelik tel çubukların soğuk çekilmesi yöntemiyle çekilmiş çelik tel imalatı. soğuk biçimlendirilmiş veya soğuk katlanmış oluklu levhaların ve sandviç panellerin imalatı..00 Tellerin soğuk çekilmesi 24.·¨ 24. 32.33 Soğuk şekillendirme veya katlama Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 24.sahip kaplanmış veya kaplanmamış. .34 Tellerin soğuk çekilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . . .34.53. 24.4 Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı 24.41. 24. 24. yassı olarak haddelenmiş çelik ürünlerin imalatı.41 Değerli metal üretimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.93. .12. platin vb. . gümüş.54.32.00 Soğuk şekillendirme veya katlama 24. Kapsam dışı olanlar.barların ve dolu çelik profillerin çekilmesi. değerli metal alaşımların üretimi. Kapsam dışı olanlar. .ana metallerin gümüşün veya altının platin veya platin grubuna ait metallerle kaplanması. bkz. 25. . .ana metallerin veya gümüşün altınla kaplanması .01 Değerli ana metallerin üretimi işlenmiş veya işlenmemiş değerli metallerin üretilmesi ve rafine edilmesi: cevher veya hurdadan TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 123 / 374 . bkz.değerli metal mücevherat imalatı. .yarı işlenmiş değerli metal üretimi. 24.

.02 Değerli metal alaşımların üretimi 24. . çinko ve kalay alaşımları üretimi. .53. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 124 / 374 .54. bkz. 24. çinko ve kalay hurda ve döküntülerinin elektrolitik rafinesinden kurşun.kurşun.00 Alüminyum üretilmesi 24. Kapsam dışı olanlar.demir dışı metallerin dökümü. .53. 24. . çinko ve kalay üretimi.kurşun. çinko ve kalay imalatı. .41.alüminyum alaşımlarının üretimi.41. çinko ve kalay üretimi.cevherlerden kurşun. Kapsam dışı olanlar. çinko ve kalay üretimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.54.yarı mamul alüminyum imalatı. alüminyum döküntü ve hurdaların elektrolitik rafinesinden alüminyum üretimi.yarı işlenmiş kurşun. . 24.41.06 Ana metallerin gümüşün veya altının platin veya platin grubuna ait metallerle kaplanması 24. 24.demir dışı metallerin dökümü. 24.43 Kurşun.42 Alüminyum üretilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.03 Yarı işlenmiş değerli metal üretimi 24.42.05 Ana metallerin veya gümüşün altınla kaplanması 24. gümüş.alüminadan (alüminyum oksitten) alüminyum üretimi. 24. bkz.altın. .04 Ana metallerin gümüşle kaplanması 24. . platin vb.41.41.

54.demir dışı metallerin dökümü. . bkz.99. . . üretimi. Kapsam dışı olanlar. manganez. manganez.5 Metal döküm sanayii Bu grup. .21. 24.yarı-mamul krom. manganez.44 Bakır üretilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. çinko ve kalay üretimi 24.46 Nükleer yakıtların işlenmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.24.demir dışı metallerin dökümü.43.yarı mamul bakır imalatı.maden cevherlerinden veya oksitlerden krom. . Kapsam dışı olanlar. + dökümden ev eşyaları .nikel matları üretimi. Kapsam dışı olanlar. maden alaşımlarının imalatı.45. ürünlerin imalatı. nikel vb. nikel vb.00 Kurşun. . bkz. 25. manganez. 24. nikel vb.krom. 24.44.cevherlerden bakır üretimi. nikel vb.uranyumun ergitilmesi ve rafine edilmesi.uranyum ve radyumlu maden cevherlerinden veya diğer cevherlerden metalik uranyum üretimi. 24. .46. üretimi. nikel vb. . . .aşağıdakiler gibi nihai döküm ürünlerin imalatı: + kazanlar (boyler) ve radyatörler.bakır alaşımları üretimi.54. ürünlerin hurda ve döküntülerinin elektrolitik ve alümino termik rafinesinden krom.00 Nükleer yakıtların işlenmesi 24. 24.53. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 125 / 374 .45 Demir dışı diğer metallerin üretimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.sigorta teli veya şerit imalatı. .krom. 25.00 Demir dışı diğer metallerin üretimi 24. bkz.53. yarı işlenmiş ürünlerin ve çeşitli döküm mamullerinin dökümle imalatını kapsamaktadır. . manganez. 24. . . . bkz. 24.bakır hurda ve döküntülerinin elektrolitik rafinesinden bakır üretilmesi.00 Bakır üretilmesi 24.

. .54 Diğer demir dışı metallerin dökümü Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . .tüpler.dikişsiz çelik boru ve boru bağlantılarının santrifüjlü dökme yöntemi ile üretimi.53.00 Demir döküm 24.demir dışı metallerin basınçlı dökümü. . 24. borular ve içi bos profiller ile dökme demirden tüp ve borular ile bunlara ait bağlantı parçalarının imalatı.dökme çelik tüp veya boru bağlantılarının imalatı.51.99 Diğer hafif metallerin dökümü 24.54. magnezyum.24.53.dökme çelik dökümü. . 24.01 Dökme hafif metallerin dökümü 24. 24. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. çinko v. .52 Çelik dökümü Bu sınıf çelik dökümhanelerinin faaliyetlerini kapsamaktadır. .52. . . .Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 Çelik dökümü 24. . titanyum.`den yarı mamul ürünlerin dökümü.dökme değerli metallerin dökümü.51 Demir döküm Bu sınıf demir dökümhanelerinin faaliyetlerini kapsamaktadır.00 Diğer demir dışı metallerin dökümü TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 126 / 374 . .gri demir dökümü.53 Hafif metallerin dökümü Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.küresel grafit demir dökümü. 24.dökme hafif metallerin dökümü.s. .dövülebilir dökme demir ürünleri dökümü.yarı mamul çelik ürünlerin dökümü.alüminyum.yarı mamul demir ürünlerin dökümü.dökme ağır metallerin dökümü.

gemi veya enerji kazanları için parçaların imalatı. bkz. (örneğin inşaat için metal iskeletler ya da parçalar). . merkezi ısıtma kazanlarının kurulumu). hareketli parçalarla çalışan. 25. 25. 25.30.11. destekler.1 Metal yapı malzemeleri imalatı Bu grup. Silah ve cephane imalatı da bu bölüme dahildir. köprüler vb. varil vb. bkz. metal yapı malzemelerinin imal edilmesini kapsamaktadır. sabit bir işleve sahip `saf` metal ürünlerin (parçalar. taşıma ekipmanları vb. bkz.02 Metal endüstriyel iskeletlerin imalatı yüksek fırınlar. direkler.monte edilmiş demiryolu hatlarına ait tertibatların imalatı.gemi kısımlarının imalatı.11 Metal yapı ve yapı parçaları imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 25.11.) .). 43. grup 33. . bkz.01 İnşaat ve inşaatın parçaları için metal çatıların ya da iskeletlerin imalatı kuleler. fabrikasyon metal ürünleri imalatı Bu bölüm. modüler sergi elemanları vb. muhafaza kapları (fıçı. kaldırma teçhizatları.12 Metal kapı ve pencere imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 127 / 374 . . kaldırma teçhizatları. 25.bu bölümde üretilmiş malların binalara kurulumu (örn. Kapsam dışı olanlar. . için iskeletler) . için iskeletler 25. 25. taşıma ekipmanları vb.11. destekler. köprüler vb. Kapsam dışı olanlar.11. yapılar gibi) imalatını ve takip eden 26 ile 30 arasındaki bölümlerin tersine.22.25 Makine ve teçhizat hariç.çoğunluğu metalden prefabrik binaların imalatı: + inşaat şantiyeleri. direkler.uzmanlaşmış bakım ve onarım faaliyetleri. 30. bkz.03 Çoğunluğu metalden prefabrik binaların imalatı inşaat şantiyeleri. modüler sergi elemanları vb.metal endüstriyel iskeletlerin imalatı (yüksek fırınlar.99.1. tamamıyla elektrikli. genellikle statik. 25. elektronik veya optik olmayan bu gibi ürünlerin (bazen diğer materyallerle) daha karmaşık birimlere dönüştürülmesine yönelik bağlantı veya montaj ürünlerinin imalatını kapsamaktadır. . .inşaat ve inşaatın parçaları için metal çatıların ya da iskeletlerin imalatı (kuleler.

91. pencerelerin ve çerçevelerin.genellikle eşyaların taşınması ve paketlenmesi için kullanılan . 27. fıçı. metal varil.20. imalatı (kapasitesi 300 litreyi aşmayan).29 Metalden diğer tank. 25.21 Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç). panjurların ve bahçe kapılarının imalatı. 25. 25. . .12. . 25. panjurların ve bahçe kapılarının imalatı 25. bkz. çelik kapıların. bkz. sıcak su kazanları (boyler) ve kombi imalatı 25. 25. 30. tank ve benzer muhafazaların imalatı.elektrikli fırınlar ve su ısıtıcıları imalatı. rezervuar ve büyük TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 128 / 374 .genellikle depolamada veya imalatta kullanmak amacıyla sabit olarak kurulmuş metal rezervuar. 29. pencerelerin ve çerçevelerin.51. Kapsam dışı olanlar.29.92 .Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. sıcak su kazanları (boyler) ve kombi ima Kapsam dışı olanlar. rezervuar ve muhafaza kapları imalatı Bu grup tankların.02 Ek mekanlar için metalden oda bölmeleri 25.taşıma konteynerlerinin imalatı.12.01 Metal kapıların. . .21. kutu vb. .00 Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç).2 Metal tank.00 Metalden diğer tank.40.tankların (zırhlı askeri araçların) imalatı. bkz. kova. merkezi ısıtma radyatörlerinin ve kazanlarının (boyler) imalatını kapsamaktadır. bkz. rezervuar ve büyük muhafaza kapları (kapasitesi >=300 litre) imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. çelik kapıların. teneke kutu. .ek mekanlar için metalden oda bölmeleri 25.metal kapıların.sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için metal büyük muhafaza kapları (kapasitesi >=300 litre) imalatı.

paraların veya değerli kıymetlerin taşınması için zırhlı araç imalatı. ağır makineli tüfekler).buhar jeneratörleriyle beraber kullanmak için yardımcı ünitelerin imalatı: + kondansatör.merkezi ısıtma sıcak su kazanlarının (boyler) ve radyatörlerinin imalatı. . savaş araçları. torpil kovanları. . 25. 30. . . 25. .4 Silah ve mühimmat (cephane) imalatı 25. .uzay araçlarının imalatı. 20.40 Silah ve mühimmat (cephane) imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. imalatı.izotop ayırıcıların imalatı. bkz. . füzeatarlar. füzeatarlar.40. süngü vb. hafif makineli tüfekler). Kapsam dışı olanlar.21.99.muhafaza kapları (kapasitesi >=300 litre) imalatı 25. 25. 28. 28. bkz.00 Buhar jeneratörü imalatı. .patlayıcı kapsül. 25. . buhar toplayıcı ve buhar akümülatörleri.küçük silahların imalatı (revolver.01 Ağır silah imalatı büyük toplar. savaş araçları. .30.pala. merkezi ısıtma sıcak su kazanları hariç Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.3 Buhar jeneratörü imalatı (merkezi ısıtma sıcak su kazanları hariç) Bu grup.40. av tüfeği. ekonomizör. . bkz. 30. .kazan (boyler) türbin setlerinin imalatı.30 Buhar jeneratörü imalatı. kılıç. bkz. .10. fünye veya işaret (uyarı) fişeği imalatı. . bkz. 25.su buharı veya diğer buhar jeneratörlerinin imalatı. kızdırıcı. izotop ayırıcılar hariç. bkz. Kapsam dışı olanlar.ağır silah imalatı (büyük toplar. bkz. merkezi ısıtma sıcak su kazanları hariç 25.savaş mühimmatının imalatı. torpil kovanları.havalı veya gazlı tüfeklerin ve tabancaların imalatı.tankların ve diğer savaş araçlarının imalatı.nükleer reaktör imalatı. .30. buhar jeneratörlerinin imalatını kapsamaktadır. 29. ağır makineli tüfekler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 129 / 374 .11. bkz.71.51. gemi veya enerji kazanları (boyler) için parçaların imalatı.

metalin dövülmesi.2. mayın ve torpido gibi patlayıcı tertibatların imalatı 25. baskılanması ve yuvarlanması. toz metalürjisi Bu grup.5 Metallerin dövülmesi. av tüfeği.02 Küçük silahların imalatı revolver.25. 24. spor veya savunma amaçlı ateşli silah ve cephane imalatı 25. baskılanması ve yuvarlanması.40. preslenmesi.50 Metallerin dövülmesi. toz metalürjisi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. tipik olarak bir bedel ya da sözleşme karşılığında metallerin dövülmesi veya preslenmesi gibi metallerin işlenmesi için yapılan genel faaliyetleri kapsamaktadır.40. .40.50. baskılanması ve yuvarlanması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 130 / 374 . .01 Metalin dövülmesi.04 Savaş mühimmatının imalatı 25. bkz. baskılanması ve yuvarlanması. Kapsam dışı olanlar.03 Havalı veya gazlı tüfeklerin ve tabancaların imalatı 25.40. 24.toz metalürjisi: ısıl işlem (sinterleme) veya basınç altında metal tozlardan doğrudan metal nesnelerin üretilmesi.06 Bomba. preslenmesi. preslenmesi. hafif makineli tüfekler 25.metal tozu üretimi.05 Avcılık.1. preslenmesi. 25. . 25.40.

01. 24. birleştirilmesi vb. bkz.ana metaller veya diğer metallerin değerli metallerle haddelenmesi. 01. parlatılması.nalbant faaliyetleri.metallerin ısıl işlemleri. testerelenmesi.metallerin renklendirilmesi. bkz. perdahlanması.29.41. kaynak yapılması. . madenle kaplama. bkz. yumuşak bir şeyle perdahlanması. .02 Toz metalürjisi ısıl işlem (sinterleme) veya basınç altında metal tozlardan doğrudan metal nesnelerin üretilmesi 25. düzenlenmesi.anlık verilen oymacılık hizmetleri.25. anotlanması vb.62. oluk açılması. aşındırılması.. 95. tornalanması.62 Metallerin makinede işlenmesi ve şekil verilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. oyma. temizlenmesi.42.lazer ışınlarının kullanılması yoluyla metallerin kesilmesi veya üzerlerinin yazılması. testerelenmesi.12. bkz. rendelenmesi. . frezelenmesi.metal parçaların delinmesi. rendelenmesi. 25.01 Metal parçaların delinmesi.62. 25. 22. ..metal üzerine baskı yapılması. astarlama. perdahlanması. bilenmesi. yuvarlayarak cilalanması. kaynak yapma gibi tipik olarak bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak metallerin işlenmesi için yapılan genel faaliyetleri kapsamaktadır. parlatma. bkz. Kapsam dışı olanlar. .6 Metallerin işlenmesi ve kaplanması. + plastik kaplanması.50. 24. bkz. .62. delme.61. oluk açılması. oyulması.61 Metallerin işlenmesi ve kaplanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kum püskürtülerek soyulması.25. . . . plastiklerin metal kaplanması. 24.metallerin çapaklardan arındırılması.nalbant faaliyetleri. 24. . Kapsam dışı olanlar. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 131 / 374 . . makinede işleme Bu grup.metallerin kaplanması. 18.43.44.metallerin metal kullanılmaksızın kaplanması. aşındırılması. tornalanması. 25. emayelenmesi. bilenmesi. frezelenmesi. kaynak yapılması. . . verniklenmesi vb.00 Metallerin işlenmesi ve kaplanması 25. düzenlenmesi. birleştirilmesi vb.metallerin sertleştirilmesi. parlatılması.

fincan tabakları vb. kaşık vb.7 Çatal-bıçak takımı.62.pala. kılıç.asma kilitler.71. imalatı. mobilyalar. kilitler. çatal. Kapsam dışı olanlar.71. imalatı. gibi sofra takımlarının imalatı .02 Diğer kesici aletlerin imalatı 25.72. . metal el aletlerinin ve genel hırdavat malzemelerinin imalatını kapsamaktadır.25.02 Lazer ışınlarının kullanılması yoluyla metallerin kesilmesi veya üzerlerinin yazılması 25. değerli metallerden çatal-bıçak takımı imalatı.71 Çatal-bıçak takımları ve diğer kesici aletlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. imalatı 25. 32. el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı Bu grup. çatal. kaşık vb.99. kasatura vb. . kılıç.01 Bıçak. menteşeler ve benzerleri ile binalar. 25.). servis tabakları vb. kasatura vb. 25.71.diğer kesici aletlerin imalatı: +satırlar ve baltalar +usturalar ve tıraş bıçakları +makaslar ve elektriksiz saç kesme makineleri.72 Kilit ve menteşe imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.12. 25. gibi sofra takımlarının imalatı satırlar ve baltalar +usturalar ve tıraş bıçakları +makaslar ve elektriksiz saç kesme makineleri 25. tencereler vb. çatal-bıçak takımının.). için hırdavat ürünleri imalatı. anahtarlar. yemek takımları (kaseler.bıçak. bkz.00 Kilit ve menteşe imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 132 / 374 . taşıtlar vb. 25.03 Pala.) veya sofra takımları (tabaklar.. bkz. -metal çukur yemek takımları (kadehler.

. tornavida vb. bkz. .demirci aletlerinin imalatı: demirci ocağı. 28.01 Makineler veya mekanik cihazlar için bıçaklar ve kesici bıçak ağızlarının imalatı 25.dairesel testere ve zincir testere bıçakları (ağızları) dahil.73.73.73. gibi el aletlerinin imalatı 25..pres takımları .külçe (ingot) kalıpları imalatı. .05 Pres takımları 25.73 El aletleri.02 Pense. 28.91.03 Motor gücü kullanılmayan tarımsal el aletlerinin imalatı 25.motorlu el aletleri imalatı.07 Kalıp kutuları ve kalıp imalatı (külçe TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 133 / 374 . testere ağızları vb. kıskaçlar imalatı. . takım tezgahları uçları. testere ve testere bıçakları imalatı. freze bıçakları vb. . .73. örs vb.makineler veya mekanik cihazlar için bıçaklar ve kesici bıçak ağızlarının imalatı. tornavida vb.motor gücüyle çalışsın ya da çalışmasın el aletleri veya takım tezgahları için birbiriyle değiştirilebilir aletlerin imalatı: matkap uçları.73. bkz.04 Motor gücüyle çalışsın ya da çalışmasın el aletleri veya takım tezgahları için birbiriyle değiştirilebilir aletlerin imalatı matkap uçları. zımbalar (zımba uçları). gibi el aletlerinin imalatı.24. örs vb 25. 25. imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.motor gücü kullanılmayan tarımsal el aletlerinin imalatı.25. . zımbalar (zımba uçları).mengeneler. .kalıp kutuları ve kalıp imalatı (külçe kalıpları hariç).06 Demirci aletlerinin imalatı demirci ocağı. . Kapsam dışı olanlar. 25. freze bıçakları vb.73. .pense.73.

92 Hafif metalden ambalaj malzemeleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. hanehalkı ve endüstriyel kullanıma yönelik teneke kutular ve kovalar. gibi çeşitli metal ürünlerin imalatını kapsamaktadır.kalıpları hariç) 25. krem gibi kapaklı tüpler ve katlanabilir kutular imalatı.91.00 Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı 25. testere ağızları vb. variller.tankların ve rezervuarların imalatı. birleştirilmiş demiryolu ray donanımları vb. imalatı 25. kıskaçlar imalatı 25.92. Kapsam dışı olanlar. 25. bkz.2. metal sabit eşyalar.73. 25. krem gibi kapaklı tüpler ve katlanabilir kutular imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 134 / 374 . takım tezgahları uçları.01 Gıda ürünleri için konserve kutuları ve teneke kutular ile diş macunu.metalik kapakların imalatı.08 Mengeneler. .91 Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.99 Diğer el aletleri. . cıvatalar ve cıvata somunları. teneke kutular. 25. çiviler. . 25. .kovalar. metal ev eşyaları.gıda ürünleri için konserve kutuları ve teneke kutular ile diş macunu. fıçılar ve kutuların imalatı.73. gemi pervaneleri ve çapaları.9 Diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı Bu grup.

telden çit.telden yapılan ürünlerin imalatı: dikenli tel. . 25. ızgara.metal kablo.93. örme halat ve benzeri ürünlerin imalatı. bkz.02 Elektrik iletkeni olarak kullanılmayan izole edilmiş veya edilmemiş metal halat imalatı 25.05 Elektrik ark kaynağı için kaplanmış elektrotlar 25.çivi ve iğne imalatı.25. file. bkz.elektrik ark kaynağı için kaplanmış elektrotlar .93.93 Tel ürünleri.93.93.07 Yay imalatı (saat yayları hariç) düz yaylar. +yaylar için yapraklar.yay imalatı (saat yayları hariç): +düz yaylar.kaplanmış veya nüveli teller.01 Metal kablo. file. 27. .duvar veya kol saati yayları imalatı. 26.06 Çivi ve iğne imalatı 25. +yaylar için yapraklar.92. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 135 / 374 . . giysi vb. .04 Telden yapılan ürünlerin imalatı dikenli tel. örme halat ve benzeri ürünlerin imalatı 25.32. ızgara.02 Metalik kapakların imalatı 25. zincirler ve yayların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.güç aktarım zincirleri imalatı.zincir imalatı (güç aktarım zincirleri hariç). . telden çit.15. elektrik iletkeni olarak kullanılmayan izole edilmiş veya edilmemiş metal halat imalatı. . .93. torsiyon (burulma) yayları. 28. 25. . torsiyon (burulma) yayları.52.elektrik iletimi için tel ve kablo imalatı. helezoni yaylar.93. Kapsam dışı olanlar. helezoni yaylar. giysi vb.93. bkz. .03 Kaplanmış veya nüveli teller 25.

+tokalar.metalden yapılmış çeşitli eşyaların imalatı:+gemi pervaneleri ve bunlara ait kanatlar. 30. kopçalar.+yemek takımları: kaseler. 31.metal rozetlerin ve rütbelerin imalatı.02 Vida makinesi ürünlerinin imalatı 25.+yol işaretleri dahil metal işaretler. . bkz.93.09. yıkama leğenleri ve benzer eşyalar .+çanlar.02. 32.perçin çivilerinin. bkz.mobilyalar hariç.94.01. zırhlı kasaların. bkz.+çapalar.kasaların.metal saç bigudileri..99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.. rondela...metal folyo çantaların (kutuların) imalatı..03 Cıvataların.25. rondela.vida makinesi ürünlerinin imalatı: . bkz... TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 136 / 374 .08 Zincir imalatı (güç aktarım zincirleri hariç) 25. Kapsam dışı olanlar. fincan tabakları vb. kasaturaların imalatı.94.kalıcı metalik mıknatısların imalatı.kılıçların.cıvataların. küvetler. 25. demlikler.çinkodan yapı elemanlarının imalatı: Çatı olukları.oyunların ve oyuncakların imalatı. . 32.+tencereler. tavalar ve diğer masada ya da mutfakta kullanılan ve elektrikli olmayan mutfak aletleri.. düz tabaklar vb.+çukur takımlar: kupalar. vida somunlarının ve benzer dişli (vidalı) ürünlerin imalatı 25.01 Perçin çivilerinin.99.. 31.40. .. çatı kaplamaları.+metal bulaşık telleri.metal sürahiler ve şişelerin imalatı. bürolarda kullanılmak üzere metal eşyaların imalatı. . çengeller. vida somunlarının ve benzer dişli (vidalı) ürünlerin imalatı.94 Bağlantı malzemelerinin ve vida makinesi ürünlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 25. .71. süngülerin. pul ve benzeri diş açılmamış ürünlerin imalatı.metal ev eşyaların imalatı:+düz tabaklar: tabaklar. imalatı. metal şemsiye kulpları ve iskeletleri ile metal tarak imalatı.+el gücüyle çalıştırılan mutfak aletleri ve aksesuarları. . vidaların.. .metal mobilya imalatı. vidaların.+monte edilmiş demiryolu hatlarına ait tertibatlar.alışveriş arabalarının imalatı.spor malzemelerinin imalatı. çaydanlıklar vb. bkz. olta iğneleri+metal merdivenler.30.94. pul ve benzeri diş açılmamış ürünlerin imalatı 25. zırhlı kapıların vb.. 31. lavabolar.

bilgisayar çevre birimlerinin. tavalar ve diğer masada ya da mutfakta kullanılan ve elektrikli olmayan mutfak aletleri. çaydanlıklar vb. ölçme.+tencereler.+yemek takımları: kaseler.+çukur takımlar: kupalar.02 Çinkodan yapı elemanlarının imalatı Çatı olukları.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı 26 Bilgisayarların. 25.. yıkama leğenleri ve benzer eşyalar 25.+metal bulaşık telleri.+monte edilmiş demiryolu hatlarına ait tertibatlar. kopçalar. idare ve kontrol teçhizatının. optik aletlerin ve teçhizatların imalatı ile manyetik ve optik medyanın imalatını kapsamaktadır.05 Metalden yapılmış çeşitli eşyaların imalatı gemi pervaneleri ve bunlara ait kanatlar. demlikler. fincan tabakları vb. imalatı 25. ışın . çatı kaplamaları. zırhlı kapıların vb. zırhlı kasaların. olta iğneleri+metal merdivenler. 26.99. iletişim teçhizatının ve benzer elektronik ürünler ile bu tür ürünlerin parçalarının imalatını kapsamaktadır.04 Kasaların.+tokalar.Bu bölüm ayrıca. elektromedikal ve elektroterapötik cihazların. çengeller. bürolarda kullanılmak üzere metal eşyaların imalatı 25. lavabolar.. bilgisayarların. Bu bölümdeki üretim süreci.+çapalar.99.25.99.99.+çanlar.03 Mobilyalar hariç. entegre devrelerin tasarımı.+yol işaretleri dahil metal işaretler. test etme. kullanımı ve ileri derecede özel küçültme teknolojileriyle tanımlanmaktadır. düz tabaklar vb. 25.99. elektronik ve optik ürünlerin imalatı Bu bölüm. tüketici elektroniklerinin.+el gücüyle çalıştırılan mutfak aletleri ve aksesuarları..01 Metal ev eşyaların imalatı düz tabaklar: tabaklar.1 Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 137 / 374 . küvetler.99.

floresan balastları imalatı. .26. Kapsam dışı olanlar. . imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 138 / 374 . dijital veya hibrit) 26. bölüm 27.40.elektronik bileşen tipli indüktörlerin imalatı (örn. 27.. 27.11. anahtarların ve güç dönüştürücülerin imalatı. 26.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.optik teçhizat ve aletlerinin imalatı. bkz. LCD) 26.elektrik kablolama gereçleri imalatı. bkz. LCD).03 Elektronik uygulamalar için solenoidlerin.11. .11.-elektronik kondansatörlerin imalatı.elektronik konnektörlerin imalatı.12. 18.tamamlanmış teçhizat imalatı.elektronik kristallerin ve kristal takımların imalatı.11. başka bir yerde sınıflandırılmaktadır..30.01 Mikro işlemcilerin imalatı 26.. . polimer.yarı iletken.11. bkz. bkz. .70.. bkz.elektron tüpleri imalatı.05 Işık yayan diyotların (LED) imalatı 26.20. elektronik uygulamalar için yarı iletkenlerin ve diğer bileşenlerin imalatını kapsamaktadır..11.. 26. bkz. elektrikli röle imalatı. 27. 26.bilgisayar ve televizyon ekranlarının imalatı.mikro işlemcilerin imalatı.04 Elektronik göstergelerin imalatı (plazma..02 Entegre devre imalatı (analog. monitör kabloları. . bkz.entegre devre imalatı (analog. . USB kabloları. transformatörler)..elektrikli uygulamalar için benzer cihazların imalatı.11.33. anahtarların ve güç dönüştürücülerin imalatı 26.11 Elektronik bileşenlerin imalatı Bu sınıf.ışık yayan diyotların (LED) imalatı.diyotlar. .harici modem imalatı. polimer. bağlayıcılar vb. bobinler.elektronik uygulamalar için solenoidlerin. 26. . tamamlanmış veya yarı tamamlanmış küplerin veya üzerinde çok kısımlı elektronik devre bulunan silikon parçaların imalatı. jikleler. 26..60. transistörler ve ilgili devre cihazlarının imalatı. dijital veya hibrit).elektronik dirençlerin imalatı.. bkz.akıllı kartların basımı.çıplak baskılı devre kartları imalatı. . bkz. 26.X-ray tüpleri ve benzer ışınlama (irradiation) cihazlarının imalatı.12.elektronik göstergelerin imalatı (plazma.06 Yazıcı (printer) kabloları.

80. elektronik bilgisayarların.. 26. dijital.optik disk sürücülerin (örn. .çıplak baskılı devre kartları imalatı. CD-RW... ya da hibrit olabilir.cep veya avuç içi bilgisayarları imalatı (örn. görüntü.bilgisayar sunucuları imalatı.20 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı Bu sınıf... bkz... PDA).12.. . harici sürücüler ve diğer bellek depolama cihazları imalatı. 26. bkz. 26. bkz. CD.30.40.bilgisayarlarda ve bilgisayar çevre birimlerinde kullanılan elektronik bileşenlerin ve elektronik parçaların imalatı. 26. bkz..ana bilgisayarların imalatı.tesis edilmiş bilgisayar terminalleri (depoları) imalatı.arayüz kartlarının.12 Yüklü elektronik kart imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.40.. ses.her çeşitte fare (mouse). Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 26. 26.11. . görüntü (video). monitörler. 26.akıllı kart okuyucuları imalatı. veri iletim teçhizatının (örn.. bkz.. klavyeler) gibi bilgisayar çevre donanımlarının imalatını ve/veya montajını kapsamaktadır. ağ (network)..30. bkz.bilgisayarlar veya diğer cihazlarla kullanmak için boş optik ve manyetik medyanın (boş kaset. Analog bilgisayarlar..40. en yaygın tipi.manyetik disk sürücüler.dizüstü bilgisayarları imalatı. modüllerin ve parçalarının imalatı.12.99 Diğer elektronik bileşenlerin imalatı 26..26. 26.kayıtlı medyanın çoğaltılması (bilgisayar medyası. bkz. masa üstü bilgisayarlarının.00 Yüklü elektronik kart imalatı 26. DVD-ROM. DVD vb. DVD-RW) imalatı.2 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı 26.masaüstü bilgisayarları imalatı. bkz. dizüstü bilgisayarların..CD çalarlar ve DVD çalarlar gibi tüketici elektronik cihazlarının imalatı.ara yüz kartları imalatı (örn. .1. işlem devam ederken mantıksal bir karar ile uygulamayı modifiye etmek için bu bilgisayarı gerekli kılan bir süreç programını çalıştıran aletlerdir. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 139 / 374 .12. bilgisayar sunucularının ve bellek cihazları.11. girdi/çıktı cihazları (yazıcılar. 26. bkz.2. Dijital bilgisayarlar. bkz. (3) kullanıcılar tarafından belirlenen aritmetik hesaplamaları yapan ve (4) insan müdahalesi olmaksızın.dijital iletişim anahtarlarının. modem kartı) Kapsam dışı olanlar.yazıcı imalatı.yüklü baskılı devre kartları imalatı.12.barkotlu tarayıcılar dahil tarayıcı imalatı. ses. yönelticiler. bkz.bilgisayar projektörleri imalatı (video projektörleri).) imalatı. 26. denetleyiciler. 26.yüklü elektronik kart imalatı..video oyun konsollarının imalatı.dahili/harici bilgisayar modem kartlarının imalatı. örneğin ana bilgisayarların.12.. ağ geçitleri) imalatı. vb.sanal gerçeklik sağlayan kasklar imalatı.. .. Bilgisayarlar. joystik ve iztopu aksesuarları imalatı. . bkz.monitör imalatı.klavye imalatı.harici modem imalatı.). analog. matematiksel modelleri uygulama kapasitesine sahiptirler ve en azından analog kontrol ve programlama elemanlarından oluşurlar. CD-ROM.baskılı devre kartlarının üzerine parçaların yüklenmesi. 26... bkz. köprüler. 18. (2) kullanıcıların ihtiyaçlarına. Kapsam dışı olanlar.. aşağıdakilerin tamamını gerçekleştiren cihazlardır: (1) çalışan program ya da programları ve programın uygulanması için gerekli olan verileri barındıran. gereksinimlerine uygun olarak serbestçe programlanabilen.akıllı kartların basımı..televizyon monitörlerinin ve ekranlarının imalatı.. 18.

20. DVD-ROM. joystik ve iztopu aksesuarları imalatı 26. CDROM.20. ana bilgisayarların imalatı. satış noktası terminalleri (POS) gibi bilgisayar terminallerinin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 140 / 374 .20.08 Mekanik olarak çalışmayan otomatik vezne makineleri (ATM`lerin). cep veya avuç içi bilgisayarları imalatı (örn.06 Sanal gerçeklik sağlayan kasklar imalatı 26.05 Barkotlu tarayıcılar dahil tarayıcı imalatı.02 Manyetik disk sürücüler.01 Masaüstü bilgisayarları imalatı. PDA) 26. dizüstü bilgisayarları imalatı.20. CD-RW.20.20. DVD-RW) imalatı 26.04 Tesis edilmiş bilgisayar terminalleri (depoları) imalatı.20. her çeşitte fare (mouse).03 Yazıcı imalatı. harici sürücüler ve diğer bellek depolama cihazları imalatı. monitör imalatı.26. optik disk sürücülerin (örn. akıllı kart okuyucuları imalatı 26. bilgisayar sunucuları imalatı 26. klavye imalatı.20.07 Bilgisayar projektörleri imalatı (video projektörleri) 26.

çağrı cihazları imalatı.12. bkz.20. 26... .mobil iletişim donanımları imalatı..kablosuz telefon imalatı. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. tarama.90.kablolu televizyon donanımlarının imalatı.televizyon imalatı.30 İletişim donanımlarının imalatı Bu sınıf.90.00 İletişim donanımlarının imalatı 26.3 İletişim donanımlarının imalatı 26.. .cep telefonları imalatı.özel sayısal veya analog telefon santrallerinin imalatı.30.trafik ışıklarının imalatı. bkz.20. 26..yayın alıcı ve verici anten imalatı.telesekreter imalatı da dahil telefon ve faks teçhizatlarının imalatı. alışveriş merkezi v.radyo ve televizyon vericilerinin imalatı.televizyon ekranları ve görüntü panelleri imalatı. .yüklü elektronik kart imalatı.40. .imalatı 26.kızıl ötesi (enfraruj) sinyal kullanan iletişim cihazlarının imalatı (örn. 26. bkz. uzaktan kumanda cihazları). kopyalama..taşıyıcı ekipmanların imalatı.tüketiciler için ses ve görüntü donanımı imalatı... .51.09 Çıktı alma.1. 27.Merkezi iletişim santral donanımları imalatı.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 26. yerlerdeki hoparlör sistemleri ve müzik aletleri ses yükselticileri için elektronik müzik ve görüntü donanımlarının imalatını içermektedir.harici modemler.. 27. 26. -iletişim donanımlarında kullanılan elektronik parçalar ve montaj parçalarının imalatı (dahili ve harici bilgisayar modem kartları dahil).ses TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 141 / 374 . Kapsam dışı olanlar.4 Tüketici elektronik ürünlerinin imalatı 26.. bkz..bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımlarının imalatı.. faks çekme gibi iki veya daha fazla işlevi olan çok fonksiyonlu büro makinelerinin imalatı 26. havaalanı. . köprüleri ve yönlendiricileri gibi veri iletim donanımlarının imalatı. ev eğlence sistemleri.Global Konumlandırma Sistemi (GPS) cihazlarının imalatı.40 Tüketici elektronik ürünlerinin imalatı Bu sınıf...b..elektronik sayı levhaları (skorbord) imalatı. bkz...ağ geçitleri. bkz. bkz. 26.video kaset kayıt cihazları ve çoğaltma donanımları imalatı.kontrol istasyonlarına sinyal gönderen hırsız ve yangın alarm sistemleri imalatı. . motorlu taşıtlar..radyo ve televizyon stüdyoları ve yayın teçhizatları imalatı (ticari televizyon kameraları dahil). elektronik olarak kablolar üzerinden veya radyo ve televizyon yayını ve kablosuz iletişim donanımı gibi hava aracılığı ile sinyal taşımada kullanılan telefon ve veri iletişim donanımlarının imalatını içermektedir..

parayla çalışan otomatik plakçalar imalatı..kulaklıklar (örn.03 Televizyon ekranları ve görüntü panelleri imalatı 26..01 Video kaset kayıt cihazları ve çoğaltma donanımları imalatı 26.kaydetme ve çoğaltma sistemleri imalatı.40. . bkz. bkz. -telesekreter imalatı. yayın alıcı ve verici antenler.hoparlör sistemleri imalatı.07 CD ve DVD çalar imalatı 26.40.b..40.karaoke makineleri imalatı. 26. yerlerdeki hoparlör sistemleri için ses yükselticisi imalatı.02 Televizyon imalatı 26. video.bilgisayar çevre donanımları ve bilgisayar monitörleri imalatı.sabit (değiştirilemez) yazılımlı elektronik oyun imalatı.kayıtlı medyanın çoğaltılması (bilgisayar medyası. 18. 32..06 Hoparlör sistemleri imalatı 26.40. . bkz. bkz. .40.stereo teçhizatları imalatı. bkz.. stereo. ..müzik enstrümanları ve havaalanı. .uzaktan kumanda aletleri (radyo ve kızılötesi (enfraruj)) imalatı.30. alışveriş merkezi v.radyo imalatı.40.dijital kamera imalatı... Kapsam dışı olanlar. bkz.40.70. bkz.mikrofon imalatı. 26..çoğaltma teçhizatları.anten imalatı.CD ve DVD çalar imalatı..05 Radyo imalatı 26. 26.99 Diğer tüketici elektronik ürünlerinin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 142 / 374 .40. ticari video kameraları gibi stüdyo yayın teçhizatları imalatı. vb).30. 26. bilgisayar) imalatı. . 26. ses.20.video oyun konsolları imalatı.ev tipi video kamera imalatı.04 Ses kaydetme ve çoğaltma sistemleri imalatı 26.30.çağrı cihazı imalatı. 26. bkz.30. 26..40.30. radyo. .2. . bkz. 26.

. havacılık ve denizcilikle ilgili aletlerin imalatı.29.alev ve ateş kontrol cihazlarının imalatı. uçuş kayıt cihazı). Bunlar.mayın dedektörlerinin.arazi ölçme (kadastro çalışmaları ile ilgili aletler) aletlerinin imalatı. . araştırma. ısı derecesi. test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı 26.. havacılık ve denizcilik ile ilgili sistem ve aletlerin imalatını içermektedir. debi.. test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı Bu grup... Elektrikli olmayan ölçme. sinyal üreticilerin.telesekreter makinelerinin imalatı.spektrometrelerin imalatı. test ve seyrüsefer cihazlarının imalatını içermektedir. terazilerin. seyrüsefer. ısıtma.radar imalatı. .23. elektrik).cam sıvı termometreleri ve çift metal tipli olanlarının imalatı (tıbbi olanlar hariç)nem ayarlayıcı cihazların imalatı. bkz. Kapsam dışı olanlar. tespit. 26... elektriğin ve elektrik sinyallerinin özelliklerini ölçmek ve test etmek için kullanılan aletler.60.baskül (laboratuar tartı aletleri hariç).5 Ölçme. bkz.. göstermek.. sıvı.radyasyon belirleme ve izleme cihazlarının imalatı. bkz.00 Ölçme. test vb. ya da bileşik materyallerin numunelerinin kimyasal ya da fiziksel bileşimi ya da konsantrasyonlarının laboratuar analizinde kullanılan aletler ve sistemler. . kol saatleri. iklimlendirme. kayıt etme) ve hesaplama cihazları.radar cihazlarının imaları. 26.50. kıvam. gaz. yoğunlaşma ve deviri ölçmek. katı. bkz. .fiziksel özellikleri test etme ve inceleme cihazlarının imalatı. aletlerin imalatı. bkz...debi metreler (akış metreler) ve sayma aletleri imalatı. şerit metre vb.optik konumlandırma aletlerinin imalatı. iletmek ve kontrol etmek için kullanılan aletler ve cihazlar.laboratuar analiz cihazlarının imalatı (örn.52 Kol saatleri.hareket dedektörlerinin imalatı. ... yanma. masa ve duvar saatlerinin imalatı Bu sınıf kol saatleri. kullanılan temel materyale göre imalat sınıfına bakınız. vakum. test ve seyrüsefer cihazları da (basit mekanik aletler hariç) burada kapsanmaktadır. mezüre.51. kumpas).sanayi işlem kontrol cihazlarının kurulumu. su. seyrüsefer. . 28.. 28.20.sayma makinelerinin imalatı. metal detektörlerinin imalatı.yalan makinesi imalatı. için laboratuar tipi tartıların. masa saatleri ve duvar saatleri ile zaman mekanizmaları ile bunların parçalarının imalatını kapsamaktadır. masa saatleri ve benzer aletler gibi zaman bazlı ölçüm aletleri de dahil. bkz.tıbbi termometrelerin imalatı..denize atılan ve yapı itibariyle suda yüzen şamandıralara benzeyen deniz altından aldıkları sesleri antenleri aracılığıyla radyo sinyalleri olarak suyun üzerindeki araçlara ileten cihazlar (sonikşamandıralar) da dahil araştırma. basınç.tüketim sayaçlarının imalatı (örn. .Global Konumlandırma Sistemleri (GPS) cihazlarının imalatı..hidronik limit kontrol aletlerinin ) imalatı. su terazisi.70.otomotiv emisyonu test cihazlarının imalatı.göstergeli panel TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 143 / 374 .basit mekanik ölçüm aletlerinin imalatı (örn. test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı Bu sınıf. .. gaz. nem.26.30.dikte (steno vb.meteoroloji aletlerinin imalatı.. 26. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. mikroorganizma geliştirmede kullanılan aygıtların ve diğer çeşitli laboratuar cihazlarının imalatı. kılavuzluk. seviye. sanayi amaçlı olsun ya da olmasın çeşitli ölçme.hava basıncı ile çalışan göstergelerin imalatı. . 32. işaret etmek.uçak motoru ile ilgili aletlerin imalatı.) makinelerinin imalatı. asitlik. bkz. kaydetmek.. soğutma gibi uygulamalar ve cihazlar için otomatik kontrol ediciler ile düzenleyiciler.. 33. yoğunluk. belirleme.araç gereçler için çevresel ve otomatik kontrol aletlerinin imalatı.. diğer ölçme ve test aletleri ile bunların parçalarından oluşmaktadır. 26.ölçüm ve kayıt cihazlarının imalatı (örn. sayaçlar(örn. 26..ölçme...51 Ölçme. kan analiz cihazı).ışınlama cihazlarının imalatı.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

.03 Zaman kaydetme donanımlarının ve zaman aralıklarını ölçmek.+işçilerin geliş ve gidişlerini kaydeden saatler. akrep ve yelkovanlar. saat kadranları.saat makineli veya senkron motorlu zaman devre anahtarlarının ve diğer ayırıcıların imalatı. +her çeşit masa. duvar ve kol saatleri için parçaların imalatı her çeşit masa.. 15. kordon köprüsü ve diğer parçalar. masa saati ve duvar saatlerinin imalatı 26. 32. taban levhaları. kaydetmek ve başka şekillerde göstermek için kullanılan saat makineli veya senkron motorlu donanımların imalatı örneğin. ..+zaman kilitleri.12.+süreç kronometreleri. akrep ve yelkovanlar. 32. Kapsam dışı olanlar.05 Masa.52. kordon köprüsü ve diğer parçalar.01 Göstergeli panel saatleri de dahil her çeşit kol saati. masa saati ve duvar saatlerinin imalatı.13. plastik).değerli metal kasalar da dahil olmak üzere kol saati ve masa saati kasaları imalatı.değerli olmayan metallerden saat kayışı imalatı.52.masa.zaman kaydetme donanımlarının ve zaman aralıklarını ölçmek.+parkmetreler.metal olmayan saat kayışlarının imalatı (tekstil. bkz.+zemberekler.52. duvar ve kol saatleri için makineler. kıymetli taşlar.04 Saat makineli veya senkron motorlu zaman devre anahtarlarının ve diğer ayırıcıların imalatı zaman kilitleri 26. kaydetmek ve başka şekillerde göstermek için kullanılan saat makineli veya senkron motorlu donanımların imalatı.+işçilerin geliş ve gidişlerini kaydeden saatler. bkz. saat kadranları. duvar ve kol saatleri için parçaların imalatı. örneğin.+zaman/tarih damgaları. 26.+her tür materyalden masa ve kol saatleri için kasalar ve muhafazalar. 26. deri.12. taban levhaları.52.+süreç kronometreleri. değerli metallerden saat kayışlarının imalatı.+her tür materyalden TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 144 / 374 .+parkmetreler. kıymetli taşlar.52. duvar ve kol saatleri için makineler.+zaman/tarih damgaları. . bkz.saatleri de dahil her çeşit kol saati.02 Değerli metal kasalar da dahil olmak üzere kol saati ve masa saati kasaları imalatı 26..+zemberekler.

araştırma.70 Optik aletlerin ve fotoğrafçılık aletlerinin imalatı Bu sınıf. 28. .elektrokardiyografi cihazlarının imalatı. .kalp atışını ayarlayan cihazların imalatı.lazer tertibatlarının ve parçalarının imalatı Kapsam dışı olanlar.60). optik mikroskopların. . .40. . tıbbi tanı.6 Işınlama. 26. bkz..bronzlaşmada kullanılan cihazların imalatı..20.ev tipi video kameraların imalatı. elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı 26. teleskoplar. fotoğrafik fotometre (ışık ölçüm cihazı).ticari televizyon ve video kameralarının imalatı.50. endüstriyel. .optik mekanistlerin hassas aletlerinin imalatı. medikal lazer teçhizatı için. yangın kontrol teçhizatı. bkz.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.optik büyütme aletleri imalatı. .60. .. bilimsel). . telemetreler) imalatı. .. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 145 / 374 . .elektro tıbbi endoskopik cihazların imalatı.. 32.manyetik rezonans görüntüleme (MRI) cihazlarının imalatı.fotoğraf makinelerinin (filmli veya dijital) imalatı.</SP< td> Kapsam dışı olanlar. . bkz. bkz.lazer parçaları kullanan nihai teçhizatların imalatı..fotokopi makinelerinin imalatı. 26. lenslerin/merceklerin (göz tedavisi ile ilgili olanlar hariç) montajını ve fotoğraf makineleri ve fotometre (ışık ölçüm cihazı) gibi fotoğrafçılık aletlerinin imalatını kapsamaktadır. X-ışını veya diğer ışınlama cihazları.7 Optik aletlerin ve fotoğrafçılık aletlerinin imalatı 26.optik ölçme ve kontrol etme cihazlarının ve aletlerinin (örn. prizmalar ve lensler/mercekler (göz tedavisi ile ilgili olanlar hariç) gibi optik aletlerin ve lenslerin imalatını. elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.ışınlama cihazlarının ve tüplerinin imalatı (örn. .tüfeklerin optik görüş ekipmanların (optik tüfek dürbünleri dahil) imalatı. dürbünlerin ve teleskopların imalatı.60 Işınlama.30. gama..tıbbi lazer cihazlarının imalatı.99.tıbbi ultrason cihazlarının imalatı.23. mikroskoplar (elektron ve proton hariç). 26..bilgisayar projektörlerinin imalatı. Bilgisayarlı tomografi (CT) tarayıcıları imalatı. elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı 26. .optik karşılaştıcıların imalatı. bkz. 26.göz tedavisi ile ilgili ürünlerin imalatı. bkz.00 Işınlama. +beta. bkz.işitme cihazlarının imalatı. 26.lens/merceklerin. . 26.PET tarayıcıları imalatı.optik aynaların imalatı..optik konumlandırma teçhizatının imalatı. dürbünler.sinema filmi ve slayt projektörlerinin imalatı (bilgisayar projektörleri hariç).masa ve kol saatleri için kasalar ve muhafazalar. makinenin tipine göre imalat sınıfına bakınız (örn. lenslerin/ (merceklerin) (göz tedavisi ile ilgili olanlar hariç) kaplanmasını ve parlatılmasını.tepegöz projektörlerin imalatı. . tıbbi tedavi. 28.

27. CD. elektrik.80.) imalatı. jeneratörlerin ve motor jeneratör takımlarının imalatını kapsamaktadır. i-pot vb. jeneratör.boş manyetik ses ve görüntü kasetlerinin imalatı.70. . Elektrikli aydınlatma ve sinyalizasyon teçhizatı ile elektrikli ev gereçleri de bu bölüm de yer almaktadır. bkz.kayıtlı medyanın (kayıtlı kaset.02 Boş optik disklerin (CD.taşınabilir belleklerin (flash disk. dağıtım ve özel transformatörlerin imalatı ile elektrik motorlarının.boş disketlerin imalatı. elektrik enerjisini üreten. CD vb. 18. bant.) çoğaltılması (bilgisayar medyası. vb. Kapsam dışı olanlar. .1 Elektrik motoru.99 Diğer manyetik ve optik kaset.boş optik disklerin (CD. manyetik ve optik kayıt gereçlerinin imalatını kapsamaktadır.80. CD vb. bant. transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazlarının imalatı Bu grup. . .8 Manyetik ve optik kaset. Bölüm 26). DVD vb.26. medyanın imalatı 27 Elektrikli teçhizat imalatı Bu bölüm. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.80.) imalatı 26. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 146 / 374 . Bu bölüm.2. .80 Manyetik ve optik kaset.) imalatı. DVD vb. medyanın imalatı Bu sınıf. DVD vb. elektronik ürünlerin imalatını ise hariç tutmaktadır (bkz. . medyanın imalatı 26.00 Optik aletlerin ve fotoğrafçılık aletlerinin imalatı 26. ses. bant. dağıtan ve kullanan ürünlerin imalatını kapsamaktadır. CD vb.boş manyetik ses ve görüntü bantlarının imalatı.).01 Boş manyetik ses ve görüntü bantlarının imalatı 26. 26. görüntü.

27. bkz. tüm elektrik motorları ve transformatörlerin (AC. ..11.2 Akümülatör ve pil imalatı 27.33.elektrik dağıtımı için trafo imalatı..güç sağlayıcı (çevirici) jeneratör setlerinin imalatı. 27. bkz. çıt çıt.ark kaynağı transformatörlerinin imalatı . 27. transformatör) imalatı .elektrik rölelerinin (düzenleyicilerin) imalatı.türbin-jeneratör setlerinin imalatı. bkz.floresan balastlarının (örn.elektrik sigortalarının imalatı.51. bkz.motor jeneratör setleri imalatı (türbin jeneratör set birimleri hariç). kapları ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 147 / 374 .00 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı 27.... 28. .elektrikli tevzi pano hatlarının imalatı.fabrika temelli bobinlerin tekrar sarılması. . 26. ..pil ve batarya imalatı:+ manganez dioksit.elektrik devresi için çeşitli elektrik düğmelerinin imalatı.akümülatör ve parçalarının imalatı. cıva dioksit.aşırı gerilim koruyucusu imalatı (elektrik dağıtım voltaj seviyesi için).27.elektrik dağıtım transformatörlerinin imalatı . elektrikli kaynak ve lehim teçhizatlarının imalatı.elektrik dağıtımı için kontrol panellerinin imalatı. . jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı 27.elektrik jeneratörlerinin imalatı (içten yanmalı motorlar için akü/pil şarj etmekte kullanılan alternatörler hariç) . 26. .elektrik motorlarının imalatı (içten yanmalı motorlardaki marş motorları hariç). . mandal hariç) imalatı.11. bkz. 29.90. düzelticilerinin ve dönüştürücülerinin imalatı.31. jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı Bu sınıf. + akümülatör separatörü.iletim ve dağıtım voltaj düzenleyicilerin (regülatör) imalatı. .11 Elektrik motorlarının.elektrik devresi kesicilerinin (şalterler) imalatı.20 Akümülatör ve pil imalatı Bu sınıf. Kapsam dışı olanlar. gümüş oksit vb.çevresel kontrol aletleri ve sanayi işlem kontrol aletlerinin imalatı.90. bkz. 27.12 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır..11.elektrik dağıtım ve kontrol cihazları anahtarlarının (basma düğmesi. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. içeren pil imalatı.00 Elektrik motorlarının.elektronik bileşenli transformatörlerin ve anahtarların imalatı.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.12..içten yanmalı motorlar için marş motorlarının ve araç dinamolarının imalatı. 27.. Kapsam dışı olanlar. . şarj edilebilen ve edilemeyen pil ve akümülatör imalatını kapsamaktadır..devre kesici donanımların imalatı. DC ve AC/DC) imalatını kapsamaktadır. solenoit (sarmal bobin). .katı hal çeviricilerinin.

.31. Kapsam dışı olanlar. gümüş oksit vb.45.20.çelik. motorlu araçlar için kablo setlerinin.44. 27. .20. .14.kurşun asitli pillerin imalatı.NiMH pillerin imalatı. bakır ve alüminyumdan yapılmış yalıtkan tellerin ve kabloların imalatı. Bu grup ayrıca. 23. 27.veri veya görüntülerin canlı iletimi için fiber optik kablo imalatı. 24.32 Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.41. 24. uygulamalara bağlı olarak bakınız. bkz. içeren pil imalatı 27.kapakları. Kapsam dışı olanlar.90.01 Pil ve batarya imalatı manganez dioksit. bkz. USB kablolarının ve benzer kablo setlerinin ya da parçalarının imalatı. .. bkz. kablo takımlarının ve benzer kablo setlerinin ya da parçalarının imalatı.. .3 Kablolamada kullanılan teller ve kablolar ile gereçlerin imalatı Bu grup.20.bağlantı parçası olan optik kablo setleri veya parçalarının imalatı. kapları ve kapakları 27.tel imalatı (çekme)..11. 27.42.bilgisayar kablolarının.31 Fiber optik kabloların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.cam elyafı veya tellerinin imalatı.43.. yazıcı kablolarının. 26.99 Diğer akümülatör ve pil imalatı 27.02 Akümülatör ve parçalarının imalatı akümülatör separatörü.. 24. 29. .kuru hücreli pil ve akülerin imalatı. cıva dioksit.. 26.34.yalıtkan telli ve bağlantı parçalı elektrik kablo setlerinin imalatı.lityum pillerin imalatı. 24. kabloların yalıtımının yapılmasını ve fiber optik kabloların imalatını da kapsamaktadır.NiCad pillerin imalatı. 24.11. bkz. 27. 24. örn.00 Fiber optik kabloların imalatı 27. materyaline bakılmaksızın elektrik devrelerini kablolamak için akım taşısın ya da taşımasın kablolamada kullanılan gereçlerin imalatını kapsamaktadır. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 148 / 374 .31.ıslak hücreli pil ve akülerin imalatı. bkz.

ulaştırma araçları için aydınlatma donanımları imalatı (örn.51. elektrik prizi ve panolar için olanlar) imalatı. materyaline bakılmaksızın elektrik devreleri için akım taşısın ya da taşımasın kablolamada kullanılan gereçlerin imalatını kapsamaktadır.akım taşımayan kablolamada kullanılan plastik gereçlerin imalatı (plastik bağlantı kutuları. floresan..lamba duylarının imalatı. bkz. .fener imalatı (örn. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 149 / 374 . elektrik iletkenlerinin (elektrik bağlantı düzeneği (şalt cihazı) tipinde olanlar hariç) imalatı..topraklı arıza devre kesicileri (GFCI) imalatı. 27.elektrik tellerinin tesisatında kullanılan boruların.33. Kapsam dışı olanlar. bkz.90. prizler.. lamba donanımları ve ampullerin imalatı.. bkz.. aydınlatma donanımlı tavan veya banyo vantilatörleri imalatı. duylar ve anahtarların imalatı. bkz.masa lambalarının imalatı (abajur dahil). 27. 27.elektrik tesisatında kullanılan kutuların (örn. gazolin.deşarj lambası. . kanalların ve bağlantı parçalarının imalatı.. tekneler için).4 Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı 27.33.. lamba donanımları ile bunların bileşenlerinin (akım taşıyan kablolamada kullanılan gereçler hariç) imalatını kapsamaktadır. 27.paratoner ve bobin imalatı.elektrik fişlerinin ve prizlerin imalatı.40 Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı Bu sınıf..00 Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı 27..zücaciye ve aydınlatma donanımları için cam parçaları imalatı. lambalar. bağlantı yeri. ultra-viole. düğmeli. elektrikli filaman lambası.el feneri imalatı. çıtçıtlı.elektrikli işaretlerin imalatı. bkz.avizelerin (şamdanlar) imalatı. ..27..spot lambaları imalatı. aydınlatma donanımları için akım taşıyan kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı. Kapsam dışı olanlar. plastik direk hatlarının bağlantı parçaları ve anahtar kapakları da dahil) .tevzi çubuklarının. bkz.. enfraruj (kızılötesi) vb.. (trafik ışıkları hariç).. uçaklar.11.sokak aydınlatma donanımları imalatı. 23.19. 27..33 Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı Bu sınıf. . gaz.yılbaşı ağacı ışıklandırma setlerinin imalatı.iletim direkleri ve hatlarının donanımlarının imaları. bkz. 26. motorlu taşıtlar.. 23.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.elektrik tesisatları için anahtarların imalatı (örn.elektrikli sinyal donanımları imalatı (trafik ışıkları ve yayalar için sinyal donanımları dahil).. gaz yağı ile çalışan).Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. mandallı şalterler (anahtarlar)).. karpit.elektrikli haşere lambalarının imalatı.elektronik parça tipindeki iletkenler.00 Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı 27.. siperler ve benzerleri..90. elektrik.32.elektrikli şömine kütüğü imalatı.43.tavan aydınlatma donanımlarının imalatı. elektrikli aydınlatma ampulleri ve tüpleri ile bunların parçaları ve bileşenlerinin (elektrikli aydınlatma ampulleri için camlar hariç). baskılı.seramik yalıtım malzemelerinin (izolatör) imalatı.

lamba donanımları ve ampullerin imalatı 27.. 27.elektrikli ev aletlerinin imalatı:+buzdolapları.27. ultra-viole. meyve sıkacakları. lambalar.02 Avizelerin (şamdanlar) imalatı 27.+elektrikli fırınlar. Bu grup.40. blenderler.04 Elektriksiz aydınlatma donanımlarının imalatı 27. fırçalar. elektrik. (trafik ışıkları hariç) 27.5 Ev aletleri imalatı Bu grup.+taşınabilir elektrikli radyatörler (ısıtıcılar) ve ev tipi vantilatörler.+elektrikli battaniyeler. atık öğütücüleri.99 Diğer elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı 27.ev tipi elektro termik aletlerin imalatı:+elektrikli su ısıtıcıları. ev tipi süpürgeler.01 Deşarj lambası. kızartıcılar.+mikrodalga fırınlar.+dondurucular.40.+çamaşır yıkama ve kurutma makineleri. ev tipi buzdolapları. duvar tipi ve üstten kapaklı sandık tipi dondurucular ile bulaşık makineleri.+elektrikli kızartma tavaları. floresan.+elektrikli süpürgeler. bigudiler. elektrikli diş fırçaları.40. ev tipi çamaşır makineleri. gaz ya da diğer yakıt türleri ile çalışan aletlerin imalatını da kapsamaktadır.+vantilatör ve aspiratörler.+elektrikli tıraş aletleri. elektrikli filaman lambası.+çöp.+bıçak bileyicileri.+konserve açacakları.+bulaşık makineleri. enfraruj (kızılötesi) vb.+öğütücüler. ızgaralar.03 Sokak aydınlatma donanımları imalatı. elektrikli küçük ev aletleri.+elektrikli ütüler. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 150 / 374 .+kahve veya çay makineleri.+elektrikli fön makineleri.40. elektrikli mutfak eşyaları.+yer silicileri/parlatıcıları. ev tipi elektrikli yer bakım makineleri.51 Elektrikli ev aletlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+yemek pişirme ocakları.40. ev tipi yemek pişirme gereçleri. taraklar.+tost makineleri. su ısıtıcıları ve çöp öğütücü birimleri gibi diğer elektrikli ya da elektriksiz ev aletleri imalatını kapsamaktadır. ve diğer elektrikli kişisel bakım aletleri.. ev tipi vantilatörler. elektrikli saclar.

+yemek pişirme ocakları.+elektrikli ütüler.52 Elektriksiz ev aletlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. akü ve batarya şarj aleti imalatı (sabit durum). fırınlar. ızgaralar.elektrikli zil imalatı.. pil ve akümülatör.yalıtkan elektrik tellerinden uzatma kablosu imalatı . sabit hazneli sobalar ve ticari vantilatörler ve aspiratörler.. taraklar. ticari ve sanayi elektrik süpürgelerinin imalatı.+vantilatör ve aspiratörler. meyve sıkacakları.+elektrikli fön makineleri. davlumbazlar. düzenli ve düzensiz güç kaynakları imalatı.+dondurucular. ticari tipte çamaşırhaneler.elektrikli kapı açma ve kapama aletleri imalatı. su ısıtıcıları.02 Ev tipi elektro termik aletlerin imalatı elektrikli su ısıtıcıları.+elektrikli kızartma tavaları.merkezi elektrikli süpürge sistemlerinin kurulması.aşırı gerilim koruyucu (süpresör) imalatı (elektrik dağıtım voltaj seviyesi için olanlar hariç). elektriksiz pişirme ve ısıtma aletlerinin imalatı: +elektrikli olmayan sobalar.. 28.ev tipi dikiş makinelerinin imalatı. dalgalı akımı doğru akıma çeviren cihazlar.+kahve veya çay makineleri..+bıçak bileyicileri.9 Diğer elektrikli donanımların imalatı 27.+yer silicileri/parlatıcıları. bkz. kızartıcılar.+elektrikli ısıtma rezistansları vb.+bulaşık makineleri. kuru temizleme ve presleme teçhizatı. tabak ısıtıcıları. aydınlatma aletleri ya da ev aletleri dışındaki çeşitli elektrikli donanımların imalatını kapsamaktadır.+elektrikli fırınlar.davlumbazlar. 27.94.pil. uzatma kablolarının ve diğer elektrik kablo setlerinin imalatı. .01 Elektrikli ev aletlerinin imalatı buzdolapları.+tost makineleri.+konserve açacakları. 27. motor. jeneratör. bkz. blenderler. pişirme setleri. .52.29. tavan yelpazeleri. 27. . . ve diğer elektrikli kişisel bakım aletleri. atık öğütücüleri. tel ve kablolamada kullanılan gereçler.+mikrodalga fırınlar. ocaklar. Kapsam dışı olanlar.90 Diğer elektrikli donanımların imalatı Bu sınıf. bkz.+elektrikli ısıtma rezistansları vb. 43.51.ultrasonik temizleme makineleri imalatı (laboratuar ve dişçilik hariç).+çöp.51. transformatör. 27.karbon ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 151 / 374 . ticari tipde yemek pişirme aletleri.. elektrikli diş fırçaları. yakıt hücreleri..sabit durum redresörleri.+çamaşır yıkama ve kurutma makineleri. bigudiler.+öğütücüler.ev tipi..00 Elektriksiz ev aletlerinin imalatı 27.+elektrikli battaniyeler. .. fırçalar.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bölüm 28. yemek pişirme aletleri.kesintisiz güç kaynakları (UPS) imalatı. elektrikli saclar.ticari ve sanayi buzdolapları ve soğutucular.+taşınabilir elektrikli radyatörler (ısıtıcılar) ve ev tipi vantilatörler..+elektrikli tıraş aletleri.yalıtkan telli ve bağlayıcı elemanlı cihaz kablolarının.+elektrikli süpürgeler. oda klimaları.

11 Motor ve türbin imalatı. akım taşısın ya da taşımasın kablolama gereçlerinin imalatı.elektronik sayı levhası (scoreboard) imalatı.+lokomotif motorları. yoğunlaştırıcılar ve benzer bileşenlerin imalatı. bkz. direnç. motorlar. adi metalden izolasyon borularının ve bağlantı parçalarının imalatı. elektrik kontrol ve dağıtım cihazlarının imalatı (bölüm 26 ve 27) ve genel amaçlı motorlu taşıtların imalatı (bölüm 29 ve 30 ) bu bölümün kapsamı dışındadır. tarımda veya evde kullanılmak üzere tasarlanmış olsun ya da olmasın sabit ve hareketli ya da el aletleri imalatını kapsamaktadır.porselen elektrik izolatörleri imalatı.. 27.elektrikli işaretlerin (tabelaların) imalatı. güç üreten ve uygulayan mekanik bileşenler ve herhangi bir özel amaç için imal edilmiş temel parçalar da dahil mekanik veya termal olarak materyaller üzerinde bağımsızca hareket eden ya da materyaller üzerinde (işleme.transformatörler. 27. birleştirilmiş kontrol cihazlarının.siren imalatı. voltaj regülatörleri gibi motorlu taşıtların elektrikli teçhizatlarının imalatı. elektronik dirençler ve benzer aletler imalatı.. 28....3. bkz. 27. elektrikli ateşleme kablo takımları. panayır alanı eğlence teçhizatları. püskürtme. 28.. bkz.. jeneratörler.aydınlatma donanımlarının imalatı. elektrik bağlantı düzeneği (şalt cihazı). uçak.karbon ve grafit tel ve ürün imalatı (elektrotlar ve elektrikli aletler hariç).. uçak ve motosiklet motorları hariç:+deniz taşıtlarına ait motorlar. röleler ve endüstriyel kumandaların imalatı.20.elektrikli sinyal donanımları imalatı (trafik ışıkları ve yayalar için sinyal donanımları dahil).40. bkz. akü ve batarya imalatı. bkz.iletişim ve enerji tellerinin. 29.1. karbüratörlerin imalatı. bastırma ve paketleme gibi) işlemler yapan makinelerin ve teçhizatların imalatını kapsamaktadır.29. alternatörler.lerinde yer alan pistonların. motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.elektrikli kondansatör..pil. enerji dönüştüren entegre devreler.içten yanmalı pistonlu motor imalatı.11. gibi imalat sürecinde kullanılsın ya da kullanılmasın başka bir yerde sınıflandırılmayan diğer özel amaçlı makinelerin imalatını da kapsamaktadır.31. elektronik kondansatörler. ateşleme bujileri.- TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 152 / 374 . Yerleşke içerisinde yük ve yolcu taşımada kullanılan özel araçların imalatı da bu bölümün içindedir.. bkz.99.5. 23. sanayide.. 27.elektrikli kaynak ve lehim teçhizatının imalatı (lehim havyaları da dahil). .parçacık hızlandırıcılar imalatı.elektronik bileşen tipli redresörler. bkz. Bu bölüm. bkz.. bina ve bina dışı inşaat işlerinde. 27. motorlu taşıt. voltaj düzenleyici entegre devreler..43.. 27. bağlantıların ve diğer elektrikli karbon ve grafit ürünlerin imalatı.. Kapsam dışı olanlar. ölçme ve test donanımlarının..tüm içten yanmalı motorlar. 23. Bu bölüm.elektro mıknatıs imalatı.90..Bu bölüm ayrıca. bkz..Genel kullanım amacıyla metal ürünlerin imalatı (bölüm 25). elektrikli cam ve kapı sistemleri. otomatik bovling salonu teçhizatları vb. NACE`de yer alan bir sanayide veya sanayilerin küçük bir grubunda özel olarak kullanılan makineler gibi özel amaçlı makinelerin imalatı ile sanayilerin büyük bir bölümünde kullanılan makineler gibi genel amaçlı makinelerin imalatını birbirinden ayırmaktadır. 26.1 Genel amaçlı makinelerin imalatı 28. bkz. dizel motorlar vb.00 Diğer elektrikli donanımların imalatı 28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı Bu bölüm.elektriksiz kaynak ve lehim aletlerinin imalatı.ev aletlerinin imalatı.elektrik izolatörlerinin (cam ya da porselen hariç). piston sekmanlarının..grafit elektrotların.jeneratörler. bilgisayar donanımlarının.

30.elektrik jeneratörlerinin imalatı (türbin-jeneratör setleri hariç).02 Tüm içten yanmalı motorlar. 30.+hidrolik türbinler ve bunların su çarkları ve regülatörleri (düzenleyicileri).+rüzgar türbinleri.30.11. .içten yanmalı motorların elektrikli donanım ve bileşenlerinin imalatı..31.türbin ve türbin parçalarının imalatı:+su buharı türbinleri ve diğer buhar türbinleri. 29.11.11.11.11.lerinde yer alan pistonların. bkz. karbüratörlerin imalatı 28.03 İçten yanmalı motorlar için egzoz ve emme supaplarının imalatı 28.06 Türbin-jeneratör setlerinin imalatı 28. 28. bkz. .12 Akışkan gücü ile çalışan donanımların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 153 / 374 .11.türbin-jeneratör setlerinin imalatı.07 Sanayide kullanım amaçlı motor imalatı 28. uçaklar veya motosikletler için tahrikli motorların imalatı.içten yanmalı motorlar için egzoz ve emme supaplarının imalatı.+gaz türbinleri (uçaklardaki turbo jetler veya turbo pervaneler hariç).ilk hareket ettirici jeneratör setleri imalatı (türbin-jeneratör setleri hariç).. bkz.motorlu taşıtlar.+rüzgar türbinleri. 30. 30.10. Kapsam dışı olanlar.11.11. bkz.+gaz türbinleri (uçaklardaki turbo jetler veya turbo pervaneler hariç) 28.sanayide kullanım amaçlı motor imalatı. 27. . piston sekmanlarının. motorlu taşıt. 29. . dizel motorlar vb. 27.05 Kazan türbin setlerinin imalatı 28. uçak ve motosiklet motorları hariç deniz taşıtlarına ait motorlar. bkz.01 İçten yanmalı pistonlu motor imalatı.+hidrolik türbinler ve bunların su çarkları ve regülatörleri (düzenleyicileri). . .11.turbo jetler veya turbo pervanelerin imalatı.04 Türbin ve türbin parçalarının imalatı su buharı türbinleri ve diğer buhar türbinleri.+lokomotif motorları 28.kazan türbin setlerinin imalatı..91.

kompresör imalatı. bkz.mekanik transmisyon donanımları imalatı. . bkz.13 Diğer pompaların ve kompresörlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 28.ayar vanaları ve giriş muslukları dahil. 28. .13.hidrolik ve pnömatik valflar ile pnömatik sistemlerde kullanmak üzere hava hazırlama donanımı imalatı.13.19 ya da 23. 28. 28. . bkz. Kapsam dışı olanlar. yakıt pompaları. bkz. cam ya da seramik malzemelerden valfların (vanaların) imalatı. bkz.00 Akışkan gücü ile çalışan donanımların imalatı 28. bkz. hidrolik ve pnömatik hortumlar ve bağlantı parçaları dahil). 28.akışkan gücü ile çalışmayan uygulamalar için valf imalatı.hidrolik olmayan uygulamalar için pompa imalatı. . 28.12. . su pompaları. 22. sanayi muslukları ve vanalarının imalatı.hidrolik transmisyon donanımı imalatı .hidrolik ve pnömatik bileşenlerin imalatı (hidrolik pompalar.sıhhi tesisatta kullanılan musluk ve vana imalatı.14.içten yanmalı motorların emme ve egzoz supaplarının imalatı. . . . hava veya diğer gaz kompresörlerinin imalatı.. . 28. hidrolik motorlar. . sanayi muslukları ve vanalarının imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 154 / 374 .sertleştirilmemiş vulkanize kauçuk.içten yanmalı motorlara monte etmek üzere tasarlanmış pompaların imalatı: motorlu araçlar vb.14 Diğer musluk ve vana imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.14. . Kapsam dışı olanlar.pnömatik sistemlerde kullanmak üzere hava hazırlama donanımı imalatı. hidrolik ve pnömatik valflar.13.01 Ayar vanaları ve giriş muslukları dahil. 23.15.00 Diğer pompaların ve kompresörlerin imalatı 28. . 28. 28.12. . . bkz. .19. bkz.11.44.hidrostatik transmisyon imalatı. 28. için yağ pompaları.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.herhangi bir ölçüm aleti ile donatılmış olsun ya da olmasın sıvılar için pompa imalatı.hidrolik ve pnömatik donanımların imalatı.12.havalı veya vakumlu pompaların. . Kapsam dışı olanlar. .akışkan güç sistemleri imalatı. . . hidrolik ve pnömatik silindirler. benzin pompaları.ısıtmada kullanılan musluk ve vnaların imalatı.

+rulman yatakları ve düz mil (şaft) rulmanları.32`de var) ve diğer hız değiştiricileri imalatı. . bölüm 29 ve 30.15 Rulman. Kapsam dışı olanlar.hidrolik transmisyon donanımı imalatı. 25. 28. şanzımanların.volan ve kasnak imalatı.28.bilyeli veya makaralı rulman ve bunların parçalarının imalatı.diğer zincirlerin imalatı.elektromanyetik debriyaj (kavrama) imalatı.hidrostatik transmisyon imalatı.15. dişliler/dişli takımlarının. vites kutularının (29.03 Isıtmada kullanılan musluk ve vnaların imalatı 28. kranklar ve benzerleri. vites kutularının (29. 28. bkz.mafsallı bağlantı zinciri imalatı.01 Bilyeli veya makaralı rulman ve bunların parçalarının imalatı 28. .15.12. .güç aktarım zinciri imalatı. şanzıman ve tahrik tertibatı elemanlarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.02 Sıhhi tesisatta kullanılan musluk ve vana imalatı 28.31.02 Mekanik güç aktarma donanımlarının imalatı aktarma milleri (şaftları) ve krankları: kam milleri. bkz. 28.15. .14. dişli/dişli takımı. . .12.15. . bkz. . şanzımanların. .93.32`de var) ve diğer hız değiştiricileri imalatı 28.debriyaj ve mil (şaft) bağlantıları imalatı. krank milleri. krank milleri. +rulman yatakları ve düz mil (şaft) rulmanları.mekanik güç aktarma donanımlarının imalatı: +aktarma milleri (şaftları) ve krankları: kam milleri. .14.03 Dişliler/dişli takımlarının. . bkz.motorlu taşıtların ya da uçakların parçaları olarak tanımlanabilen güç aktarım donanımına ait ara montaj ürünlerinin imalatı. 28. kranklar ve benzerleri. 29.04 Debriyaj ve mil (şaft) bağlantıları imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 155 / 374 .

28.50. .ev tipi elektrikli ısınma aletleri (elektrikli hava ısıtmalı ocaklar.15.21. cerrahi ya da laboratuarlara ilişkin steril cihazları imalatı. buharla ısıtma sistemleri. kağıt ya da mukavva kurutucuları imalatı.sabit bir yere monte edilen güneşle ısıtma sistemleri. bkz. bkz.tarım ürünleri kurutucuları imalatı. laboratuar (dişçilik için) ocakları imalatı.50. elektriksiz ev tipi hava ısıtmalı ocakların imalatı. bkz. 28. yağla ısıtma sistemleri ve benzeri ocak ve ısınma donanımları gibi elektriksiz ev tipi ısıtma donanımları imalatı.).unlu mamul fırınlarının imalatı.05 Volan ve kasnak imalatı 28.01 Elektrikli ve diğer endüstriyel ve laboratuar ocaklarının ve fırınlarının imalatı.03 Sabit bir yere monte edilen elektrikli sobaların ve yüzme havuzu için elektrikli ısıtıcıların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 156 / 374 . ısı pompaları. bkz.21 Fırın.tahta.21. 32.Elektrikli ve diğer endüstriyel ve laboratuar ocaklarının ve fırınlarının imalatı.15. . Kapsam dışı olanlar. 28. bkz.ev tipi fırın imalatı.tıbbi. . .93.15. bkz.06 Mafsallı bağlantı zinciri imalatı 28.02 Brülörlerin imalatı 28. soba ve brülör (ocak ateşleyicileri) imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: .2 Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı 28.28. . ocak. . kağıt hamuru. 28.21. çöp yakma fırınları dahil . . çöp yakma fırınları dahil 28. . 32.brülörlerin imalatı. 27.07 Güç aktarım zinciri imalatı 28.sabit bir yere monte edilen elektrikli sobaların ve yüzme havuzu için elektrikli ısıtıcıların imalatı.51.99.93. vb.

bkz.). TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 157 / 374 . vb. +fabrikalarda kullanılan türden küçük yük taşıtları (el arabaları.20. .çok amaçlı kullanım için endüstriyel robotların imalatı. dahil) (kaldırma veya taşıma sistemi ya da kendinden hareketli olsun olmasın). taşıma.21. 28. yağla ısıtma sistemleri ve benzeri ocak ve ısınma donanımları gibi elektriksiz ev tipi ısıtma donanımları imalatı 28.asansörlerin ve yük asansörlerinin kurulumu.01 El veya motor gücü ile çalıştırılan kaldırma. yükleme ya da boşaltma amacıyla özel tasarlanmış sanayi robotları ve mekanik manipülatörler. 28. yükleme ya da boşaltma makinelerinin imalatı vinç palangası ve yük asansörleri. döner vinç. taşıma. konveyör (taşıma bantları vb.kaldırma ve taşıma donanımları için özel parçaların imalatı. . tek tekerlekli olan el arabaları vb. bucurgat ve kriko.92.yüzen vinçlerin. yürüyen merdivenler ve yürüyen yolların imalatı.21. +kaldırma ve taşıma kuleleri. raylı vinçlerin. imalatı 28. döner vinç.yeraltında kullanılan devamlı hareketli asansör ve konveyör imalatı.29. bkz. tek tekerlekli olan el arabaları vb. ocak ızgaraları. tekerlekli büyük taşıyıcılar vb. ( hareketli kaldırma kafesleri. dahil) (kaldırma veya taşıma sistemi ya da kendinden hareketli olsun olmasın).).22.06 Mekanik kömür atıcılar (stoker).04 Sabit bir yere monte edilen güneşle ısıtma sistemleri. bkz.el veya motor gücü ile çalıştırılan kaldırma. . ekskavatörlerin ve yükleyicilerin imalatı. Kapsam dışı olanlar. +fabrikalarda kullanılan türden küçük yük taşıtları (el arabaları. tekerlekli büyük taşıyıcılar vb. 28. buharla ısıtma sistemleri. +kaldırma ve taşıma kuleleri.05 Ev tipi elektrikli ısınma aletleri (elektrikli hava ısıtmalı ocaklar. . yükleme ya da boşaltma amacıyla özel tasarlanmış sanayi robotları ve mekanik manipülatörler. bkz.28. bkz. imalatı.92. 28. taşıma. ısı pompaları. elektriksiz ev tipi hava ısıtmalı ocakların imalatı 28. taşıma. vinçli kamyonların imalatı.asansörler. . 30.11. yükleme ya da boşaltma makinelerinin imalatı: +vinç palangası ve yük asansörleri. . kül boşaltma hazneleri vb.22 Kaldırma ve taşıma donanımları imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . bucurgat ve kriko.mekanik kepçelerin. ( hareketli kaldırma kafesleri. . +kaldırma. teleferikler vb.21. 30. +kaldırma.99. 43.

basit dört işlem makinelerinin...... imalatı 28..).çek yazma makineleri imalatı.yazı tahtalarının (kara tahtalar. plastik veya şerit ciltleme) 28..oy kullanma makinesi imalatı.dikte makineleri (taşınabilir. teleferikler vb.22. açma. harmanlama / birleştirme makinelerininimalatı. 26..... posta işleme makinelerinin (zarf doldurma.bant kesicileri imalatı.posta ücretlendirme makinelerinin.23. damgalama ve adreslendirme makineleri.04 Kaldırma ve taşıma donanımları için özel parçaların imalatı 28. plastik veya şerit ciltleme).madeni para sayma ve madeni para paketleme makineleri imalatı.23. bkz.bilgisayar ve çevre birimleri imalatı.22.) imalatı.02 Büro-tipi ciltleme donanımları imalatı (örn.03 Asansörler.elektronik olsun veya olmasın hesap makinesi imalatı. beyaz tahtalar vb...tel zımbalar (kırtasiyede kullanılan) ve tel zımba çıkartıcıları imalatı. tasnif etme. Kapsam dışı olanlar.mekanik olarak işleyen yazarkasa imalatı. .büro-tipi ciltleme donanımları imalatı (örn..22.01 Hesap makineleri imalatı 28.03 Madeni para sayma ve madeni para paketleme makineleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 158 / 374 ..23.kalemtıraş imalatı. küçük ses kayıt cihazları) imalatı. yazarkasaların imalatı.20.fotokopi makineleri imalatı. yürüyen merdivenler ve yürüyen yolların imalatı 28.02 Konveyör (taşıma bantları vb. tarama). 28...toner kartuşları imalatı.hesap makineleri imalatı.28.delgi aleti imalatı.stenografi makineleri imalatı.23 Büro makineleri ve donanımları imalatı (bilgisayarlar ve çevre birimleri hariç) Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:..daktilo imalatı.

elektrik motorlu veya elektrikli olmayan motorlu veya pnömatik el aletlerinin imalatı.+matkaplar ve darbeli matkaplar. beyaz tahtalar vb.+pnömatik veya motorlu metal kesme makasları ve metal delme aletleri.+darbeli cıvata anahtarları.28. bkz.23.+parlatma makinesi..+zımbalama makineleri.04 Fotokopi makineleri imalatı 28. 28. bkz.) imalatı 28.+pnömatik çivileme aletleri.+pnömatik veya motorlu metal kesme makasları ve metal delme aletleri.+taşlama makineleri.99 Diğer motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı 28.05 Toner kartuşları imalatı 28.24 Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar.+frezeler.+taşlama makineleri.+zımbalama makineleri.06 Yazı tahtalarının (kara tahtalar.+parlatma makinesi.+pnömatik perçin tabancaları. .+elle kullanılan zımpara makineleri.99 Diğer büro makineleri ve donanımları imalatı (bilgisayarlar ve çevre birimleri hariç) 28.+pnömatik çivileme aletleri.+elle kullanılan zımpara makineleri. zımbalar (zımba uçları).lehim ve kaynak yapmada kullanılan elektrikli el aletleri.+darbeli cıvata anahtarları.01 Elektrik motorlu veya elektrikli olmayan motorlu veya pnömatik el aletlerinin imalatı örneğin:+yuvarlak veya vargel testere. evde Sayfa: 159 / 374 TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi . 25.24.+zincir testere. .+elle kullanılan motorlu planyalar.23. örneğin:+yuvarlak veya vargel testere.23. 28.+zincir testere.+elle kullanılan motorlu planyalar.+barutlu çivi çakma makineleri.. freze bıçakları vb.+frezeler.+matkaplar ve darbeli matkaplar.+barutlu çivi çakma makineleri.73. 27.+pnömatik perçin tabancaları.el aletleri için birbiriyle değiştirilebilir aletlerin imalatı: matkap uçları.23.25 Soğutma ve havalandırma donanımlarının imalatı.24.90.

) imalatı 28. . vb. 27.motorlu taşıtlar için olanlar da dahil iklimlendirme cihazları (klimaların) imalatı. 28. .evde kullanılan vantilatörlerin imalatı. 27.51. . vb. . hava ya da gazların sıvılaştırılmasında kullanılan makinelerin imalatı.) imalatı Kapsam dışı olanlar.25.25.evde kullanılanlar hariç vantilatörlerin imalatı. .03 Evde kullanılanlar hariç vantilatörlerin imalatı 28. çatı vantilatörleri.25. bkz.04 Isı değiştiricilerin (eşanjörlerin) imalatı 28. bileşenlerin montajı dahil.25. çatı vantilatörleri.06 Çatı havalandırma pervanelerinin (çatı altındaki üç köşeli yan duvardaki havalandırmalar.01 Sanayi tipi soğutma veya dondurma donanımlarının imalatı bileşenlerin montajı dahil 28.kullanılanlar hariç Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.ısı değiştiricilerin (eşanjörlerin) imalatı.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 160 / 374 .evde kullanılan soğutma ya da dondurma ekipmanlarının imalatı.çatı havalandırma pervanelerinin (çatı altındaki üç köşeli yan duvardaki havalandırmalar.05 Hava ya da gazların sıvılaştırılmasında kullanılan makinelerin imalatı 28.25.sanayi tipi soğutma veya dondurma donanımlarının imalatı. . .25. bkz.02 Motorlu taşıtlar için olanlar da dahil iklimlendirme cihazları (klimaların) imalatı 28.51.

buhar temizleme makineleri vb.tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörlerin imalatı. mühürleme.tarımsal amaçlı kendinden yüklemeli veya kendinden boşaltmalı romörkler veya yarı römork imalatı.aynı maddenin tabakalarından ya da çeşitli maddelerin kombinasyonundan yapılmış conta ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı.+yumurtaların. 28.. 28.şişe temizleme ya da kurutma makineleri ile içeceklerin gazlandırılmasında kullanılan makinelerin imalatı. bkz. tarım ve ormancılık makinelerinin imalatını kapsamaktadır.91.tekstil baskı makinelerinin imalatı. bkz..biçici makinelerin imalatı (çim biçme makineleri de dahil). bkz. platformlu tartı aletleri..20.santrifüj imalatı (krema makinesi.motorlu tarımsal el aletlerinin imalatı..toprağın hazırlanması.94. .elektrikli kaynak ve lehim cihazlarının imalatı.93.yol treylerlerinin ya da yarı treylerlerin imalatı. 28. . 28. gübre serpiciler.10.. yangın söndürme ve kum püskürtme cihazları. bkz.. bkz..süt sağma makinelerinin imalatı.51... bkz.73.90.30.tarımsal kullanım amacıyla püskürtme makinelerinin imalatı. bkz.93. 28.93. tartı aletleri. . 28...metal ve cam haddeleme makinelerinin ve bunların silindirlerinin imalatı.gıdaların filtrelenmesi ve temizlenmesi için makinelerin imalatı.. .<> Kapsam dışı olanlar: .. ekilmesi veya gübrelenmesi için tarımsal makinelerin imalatı:+sabanlar.29. .hasat veya harman makinelerinin imalatı:+biçer döverler. temizlenmesi.krema ayırıcıların (makineleri) imalatı.. mezuralar ve benzeri el aletler ile mekanistlerin hassas aletleri (optik olanlar hariç). bkz.51..elektrikli olmayan kaynak ve lehim aletlerinin imalatı.hassas (laboratuar tipi) terazilerin imalatı. harman dövücüler. .. kapsülleme ya da etiketleme aletleri vb..Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:..gaz jeneratörleri imalatı.. .evlerde kullanılan vantilatörlerin imalatı. kapatma. 28. 29. 29. 28.silindirli haddeleme makineleri ya da diğer haddeleme makineler ile bunların silindirlerinin imalatı (metal ve cam için olanlar hariç). taşıt baskülleri vb.paketleme ve ambalajlama makineleri imalatı:+ doldurma. 28..3 Tarım ve ormancılık makineleri imalatı Bu grup.motorsuz tarımsal el aletleri imalatı. kimya sanayii.. bkz.22.tarımsal kurutma makinelerinin imalatı bkz. . içecek sanayii vb.93. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 161 / 374 .24. 28. tanelerin ya da kuru baklagillerin temizlenmesi. 27. bkz.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı 28.otomatik mal satış makineleri imalatı. 28.krema ayırıcılarının imalatı.yer terazileri.+ sıvılar için filtreleme ya da temizleme makine ve aparatları imalatı.su sirkülasyonu yoluyla doğrudan soğutma için soğutma kuleleri ve benzerlerinin imalatı.93.evlerde kullanılan soğutma ya da dondurma donanımlarının imalatı.. bkz.yarı treylerler için tır çekicilerinin imalatı. diskarolar vb. bkz.petrol rafineleri... sürekli ölçüm için tartılar. 28. Kapsam dışı olanlar: . mibzerler. 25. bkz.ticari çamaşır kurutucularının imalatı. için damıtma veya rektifiye donanımları imalatı. bkz.tohumların. 27.51. bkz.yaya kontrollü traktör imalatı. meyvelerin vb. bkz. tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi için kullanılan makinelerin imalatı. 27..94. tasniflenmesi ya da derecelendirilmesi için makinelerin imalatı. şerit metreler.tartı aletleri imalatı (laboratuarlarda kullanılan hassas tartı aletleri hariç):+ ev ve dükkanlarda kullanılan tartı aletleri. 28.tarımsal püskürtme makinelerinin imalatı.tarımda kullanılan muhtelif makinelerin imalatı:+kümes hayvanları ve arıcılık makineleri ile hayvan yemleri hazırlamak için kullanılan donanımlar vb..99. 26.30 Tarım ve ormancılık makineleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:. . ayıklayıcılar vb. çamaşır kurutma makinesi hariç). bkz.tarımda kullanılan taşıyıcıların (konveyör) imalatı..28.sıvı ve tozları atan. tırmıklar.. dağıtan ya da püskürten donanımların imalatı:+ püskürtme tabancası.

28.01 Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörlerin imalatı 28.07 Tarımsal kullanım amacıyla püskürtme makinelerinin imalatı 28. harman dövücüler.03 Tarımsal amaçlı kendinden yüklemeli veya kendinden boşaltmalı romörkler veya yarı römork imalatı 28. tırmıklar.30.05 Hasat veya harman makinelerinin imalatı Biçer döverler.30.02 Biçici makinelerin imalatı çim biçme makineleri de dahil 28.06 Süt sağma makinelerinin imalatı 28.30. ekilmesi veya gübrelenmesi için tarımsal makinelerin imalatı sabanlar. ayıklayıcılar vb.30. gübre serpiciler. diskarolar vb 28. mibzerler.08 Tarımda kullanılan muhtelif makinelerin imalatı 28.30.28.30.30.99 Diğer tarım ve ormancılık makineleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 162 / 374 .30.04 Toprağın hazırlanması.30.

kemik. 28.73. öğütme. bkz.. ultrasonik dalgaları.41. demir dövme makinelerinin vb. manyetik darbe ve benzerlerini kullanan mekanizmalar dahildir.04 Metal işlemede kullanılan delgi preslerinin. -hadde tezgahları. şahmerdanların (elektrikli çekiçlerin).kümes hayvanları ve arıcılık makineleri ile hayvan yemleri hazırlamak için kullanılan donanımlar vb. metal ve diğer maddelerin (ahşap. öğütme. sert kauçuk.+yumurtaların.birbiriyle değiştirilebilir aletlerin imalatı.4 Metal işleme makineleri ve takım tezgahları imalatı Bu grup.03 Damga ya da pres makineleri imalatı 28. . plazma arkları.elektrikli kaynak ve lehim makineleri imalatı bkz.90 28.metal işlemede kullanılan delgi preslerinin. planyalama.27. lazer ışınlarını. .metal işleyen takım tezgahlarının imalatı (lazer ışınlarını. imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 163 / 374 . delme. şahmerdanların (elektrikli çekiçlerin). ultrasonik dalgaları. için takım tezgahı imalatı 28. plazma arklarını. hidrolik preslerin. için takım tezgahı imalatı. imalatı. hidrolik preslerin. plazma arklarını.41. oyma. manyetik darbeleri ve benzerlerini kullananlar da dahil). taşlama vb. meyvelerin vb. hidrolik frenlerin. metal işleyen makinelerin ve takım tezgahlarının imalatını kapsamaktadır. diş haddesi veya tel işleme makineleri imalatı. şekillendirme. taşlama vb.) işlenmesi için takım tezgahlarının imalatı. Örneğin. tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi için kullanılan makinelerin imalatı.01 Metal işleyen takım tezgahlarının imalatı lazer ışınlarını. oyma. damga ya da pres makineleri imalatı. manyetik darbeleri ve benzerlerini kullananlar da dahil 28. şekillendirme. 25. tornalama. delme. hidrolik frenlerin.41.41 Metal işleme makinelerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . . 28. sert plastik. Kapsam dışı olanlar.41. ultrasonik dalgaları. soğuk cam vb.02 Tornalama. temizlenmesi. demir dövme makinelerinin vb. planyalama.

91. bıçkı ağızları..takım tezgahları için taşıyıcı yüzey imalatı. . bkz. hava taşıtı fırlatma donanımlarının veya eğlence parkı donanımları gibi diğer (imalat dışı sanayilerde kullanılan) özel makinelerin imalatını da kapsamaktadır.99 Diğer metal işleme makinelerinin imalatı 28.hadde tezgahı imalatı. . .24.elektriksel kaplama tezgahlarının imalatı Kapsam dışı olanlar. bkz.ahşap.01 Sıcak metallerin işlenmesine yönelik makine ve donanımların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 164 / 374 . zımbalanması. eğeleme makinelerinin.nin çivilenmesi. delgeçler. frezeler.. elle kullanılan elektrikli lehim havyası ve lehim tabancalarının imalatı.73. ultrasonik dalgalar. delgiler.ahşap. perçinleme makinelerinin. 25.92. bkz.91 Metalürji makineleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . mantar. imalatı. manyetik darbeleri ve benzerlerini kullananlarda dahil)..motorlu el aletlerinin imalatı. döküm kepçeleri.99. dönen aletler.49 Diğer takım tezgahlarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.sıcak metallerin işlenmesine yönelik makine ve donanımların imalatı: +çelik fırını.90.). Kapsam dışı olanlar.73.takım tezgahları için birbiriyle değiştirilebilir aletlerin imalatı (matkaplar. . NACE`de yer alan bir sanayide veya sanayilerin küçük bir grubunda özel olarak kullanılan makineler gibi özel amaçlı makinelerin imalatını kapsamaktadır. sert plastik. sert kauçuk (ebonit). plazma arkları. ..madencilik ve taşocakçılığı için makinelerin imalatı. sert kauçuk ya da plastik vb. 28. metal levha kesme makinelerinin vb. döküm makineleri. . 28.metal hadde makineleri ve bunlar için silindir imalatı. 28.. Bunların çoğu. yapıştırılması ya da başka şekilde birleştirilmesi için sabit makinelerin imalatı. .kalıp kutularının ve kalıpların (külçe kalıplar hariç) imalatı. 28. soğuk cam vb. . 28. tıkaçlar.41.ince elyaflı sunta levhaların ve benzerlerinin imalatında kullanılan pres makinelerinin imalatı .28. bu grup ayrıca.döküm kalıbı şekillendirme makinelerinin imalatı. kemik. işlemek için takım tezgahlarının imalatı (lazer ışınları. bkz. külçe kalıpları (ingot kalıpları). 28. gıda imalatı veya tekstil imalatı gibi diğer imalat süreçlerinde kullanılırken.49. bkz. 25.9 Diğer özel-amaçlı makinelerin imalatı Bu grup.takım tezgahları için bölme başlıkları ve diğer özel ek parçaların imalatı. bkz.sabit rotatif veya rotatif darbeli matkaplarının. 27. taş. bkz. 28.41. kesme bıçakları vb. bkz.00 Diğer takım tezgahlarının imalatı 28. kemik.metal haddeleme ve dökümünde kullanılan makinelerin imalatı.91. 28.

kepçeli yükleyici vb.. mekanik kepçe. .05 Temel kazığı çakma ve sökme TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 165 / 374 .diğer traktörlerin imalatı.eleme.49. ayırma. düzleyici. kepçeli yükleyici vb.buldozer ve angledozer bıçaklarının imalatı.kara yolu dışında kullanılan damperli yük kamyonlarının imalatı.92.92.delme kesme. düzleyici. kırma ve benzeri yollarla minerallerin işlemden geçirilmesi için kullanılan makinelerin imalatı 28.02 Eleme. yıkama.10. kuyu açma ve tünel açma makineleri(yeraltı kullanım için olsun ya da olmasın) imalatı. zift (bitüm) ve asfalt yayıcılar.. . kuyu açma ve tünel açma makineleri(yeraltı kullanım için olsun ya da olmasın) imalatı 28. sondaj.. tasnif etme. angledozer.02 Metal hadde makineleri ve bunlar için silindir imalatı 28. kazıyıcı.04 Harfiyat makinelerinin imalatı buldozer. kırma ve benzeri yollarla minerallerin işlemden geçirilmesi için kullanılan makinelerin imalatı. 28.92.92.kaldırma ve taşıma donanımlarının imalatı.01 Delme kesme.03 Beton ve harç karıştırıcıları (mikserleri) imalatı 28. bkz. bkz. angledozer. .beton ve harç karıştırıcıları (mikserleri) imalatı. greyder. 29.yeraltı kullanımı için sürekli hareketli asansör ve konveyör imalatı.. 28. imalatı.harfiyat makinelerinin imalatı:+buldozer.taşların işlenmesi için takım tezgahları imalatı (taşların parçalanması ve temizlenmesinde kullanılan makineler dahil). 29. bkz..92 Maden. mekanik kepçe. greyder. 28.beton karıştırıcılı (mikserli) kamyonların imalatı. 28. kazıyıcı. sondaj.inşaatta veya madencilikte kullanılan traktörler ile paletli traktörlerin imalatı. ayırma. 28.+temel kazığı çakma ve sökme makineleri. taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. tasnif etme. bkz.. beton kaplama makineleri vb. Kapsam dışı olanlar.22.28.30.92.. harç yayıcılar. .10.91.. yıkama.

tasniflenmesi ya da derecelendirilmesi için makineler (buğday savurucu. tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi için kullanılan makinelerin imalatı .. çeltik soyma makineleri.kabuklu yemiş ve sebze hazırlanmasında kullanılan makineler. meyve suları vb.hayvansal ya da bitkisel katı ya da sıvı yağların hazırlanması ya da çıkarılmasına özgü makinelerin imalatı.makineleri. kalıplama. . ezici vb. homojenleştirme. pasta makineleri vb. tereyağı işleme ve kalıplama makineleri).otel ve lokantalarda yiyeceklerin hazırlanmasına özgü makinelerin imalatı. hamur ayırıcı. hamur kesme. (örn.93.tarımsal kurutma makinelerinin imalatı.93.+ peynir makineleri. kepek temizleyiciler. şeker imalatında kullanılan makineler.+ süt dönüştürme makineleri (örn.+ çeşitli gıdaların işlenmesi için kullanılan makine ve donanım imalatı:+ şekerleme. imalatı 28. tereyağı işleme ve kalıplama makineleri).30. kabuklu deniz hayvanlarının ya da yenebilen diğer deniz ürünlerinin hazırlanmasında kullanılan makineler. taneler ve kuru baklagiller sebzeleri hariç) temizlenmesi. paketleme.29.+ süt dönüştürme makineleri (örn.değirmencilik sanayi için makine imalatı:+ tohumların. yapımında kullanılan pres.93 Gıda.. presleme) vb.şarap. tereyağı topakları. harç yayıcılar.unlu ürünler sanayi için ya da makarna. elma şarabı.. kalıplama. . bkz.meyve. ayırıcılar. balıkların. tanelerin ya da kuru baklagillerin temizlenmesi. taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı 28. et ya da kümes hayvanı etlerinin işlenmesindekullanılanmakineler.tütünün hazırlanmasında ve sigara. 28. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 166 / 374 . kakao ya da çikolata yapımında kullanılan makineler. bira makineleri.yumurtaların. imalatı. bezelye kırma makineleri). homojenleştirme).. Kapsam dışı olanlar. spagetti ya da benzer ürünleri yapmak için kullanılan makinelerin imalatı:+ ekmek fırını. puro ve pipo tütünü imalinde veya çiğneme tütünleri ya da enfiye imalatında kullanılan makinelerin imalatı. 28. beton kaplama makineleri vb. bkz.. işlenecek malzemeyi makineye veren cihaz.02 Süt ürünleri sanayii için makine imalatı krema ayırıcıları + süt işleme makineleri (örn. elekler. meyvelerin ve diğer mahsullerin (tohumlar. (örn. tereyağı topakları. ambalajlama ve tartma cihazları imalatı..süt ürünleri sanayii için makine imalatı:+ krema ayırıcıları + süt işleme makineleri (örn. elek kayışları. hamur kalıplama.60. karıştırıcılar. presleme) vb.süt ve diğer gıda maddelerinin ışınlama donanımlarının imalatı.+ peynir makineleri.. 26.01 Tarımsal kurutma makinelerinin imalatı 28. homojenleştirme. 28. zift (bitüm) ve asfalt yayıcılar. içecek ve tütün işleme makineleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ filtreleme ya da temizlemede kullanılan makineler.92. üretmek için kullanılan makineler (öğütme değirmenleri. homojenleştirme). bkz.99 Diğer maden. hububat polisaj makineleri vb.)+ un ve kaba un vb. hamur karıştırıcı.+ gıda ve içeceklerin endüstriyel olarak hazırlanmasında ve imalatında kullanılan diğer makinelerin imalatı.

28.93.03 Değirmencilik sanayi için makine imalatı
tohumların, tanelerin ya da kuru baklagillerin temizlenmesi, tasniflenmesi ya da derecelendirilmesi için makineler (buğday savurucu, elek kayışları, ayırıcılar, hububat polisaj makineleri vb.)+ un ve kaba un vb. üretmek için kullanılan makineler (öğütme değirmenleri, işlenecek malzemeyi makineye veren cihaz, elekler, kepek temizleyiciler, karıştırıcılar, çeltik soyma makineleri, bezelye kırma makineleri).

28.93.04 Şarap, elma şarabı, meyve suları vb. yapımında kullanılan pres, ezici vb. imalatı 28.93.05 Unlu ürünler sanayi için ya da makarna, spagetti ya da benzer ürünleri yapmak için kullanılan makinelerin imalatı
ekmek fırını, hamur karıştırıcı, hamur ayırıcı, hamur kalıplama, hamur kesme, pasta makineleri vb.+ çeşitli gıdaların işlenmesi için kullanılan makine ve donanım imalatı:+ şekerleme, kakao ya da çikolata yapımında kullanılan makineler; şeker imalatında kullanılan makineler; bira makineleri; et ya da kümes hayvanı etlerinin işlenmesindekullanılanmakineler,meyve,kabuklu yemiş ve sebze hazırlanmasında kullanılan makineler; balıkların, kabuklu deniz hayvanlarının ya da yenebilen diğer deniz ürünlerinin hazırlanmasında kullanılan makineler,+ filtreleme ya da temizlemede kullanılan makineler,+ gıda ve içeceklerin endüstriyel olarak hazırlanmasında ve imalatında kullanılan diğer makinelerin imalatı

28.93.06 Hayvansal ya da bitkisel katı ya da sıvı yağların hazırlanması ya da çıkarılmasına özgü makinelerin imalatı 28.93.07 Tütünün hazırlanmasında ve sigara, puro ve pipo tütünü imalinde veya çiğneme tütünleri ya da enfiye imalatında kullanılan makinelerin imalatı 28.93.08 Otel ve lokantalarda yiyeceklerin hazırlanmasına özgü makinelerin imalatı

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 167 / 374

28.93.99 Diğer dıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatı
28.94 Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- tekstil makineleri imalatı: +suni veya sentetik tekstil elyafı, malzemesi ya da ipliklerinin hazırlanması, üretilmesi, ekstrüzyonu, çekilmesi, dokunması ya da kesilmesi için makineler,+tekstil elyafı hazırlanması için makineler: çırçır makineleri, balya açıcılar, tarak ve kardeleme makineleri, pamuk yayıcılar, yün temizleyiciler, yün karbonlaştırıcılar, büküm tezgahları vb.+büküm makineleri,+tekstil ipliği hazırlanması için makineler: çile sarıcılar, çözgü tezgahları ve ilgili makineler,+dokuma makineleri (el dokuma tezgahları dahil),+örgü makineleri,+örme ağ, tül, dantel, kurdela vb. yapmak için makineler.- tekstil makineleri için yardımcı makine veya donanımların imalatı: +armür makineleri, jakarlar, otomatik durdurma tertibatı, mekik değiştirme mekanizmaları, iğler ve iğ kanatları vb. - tekstil baskı makinelerinin imalatı,- kumaş işleme makineleri imalatı:+tekstil kumaşlarını yıkama, ağartma, boyama, apreleme, bitirme, kaplama veya emdirme (emprenye etme) makineleri imalatı,+tekstil kumaşları için sarma, çözme, katlama, kesme veya surfile makinelerinin imalatı. - çamaşırhane makinelerinin imalatı:+ütüleme makineleri (pres ütüler dahil), ,+çamaşırhane tipi yıkama ve kurutma makineleri,+kuru temizleme makineleri.- dikiş makineleri, dikiş makineleri başları ve dikiş makineleri iğneleri (evde kullanım için olsun ya da olmasın) imalatı , - keçe ya da dokuma olmayan kumaşların üretilmesi ya da bitirilmesi için makinelerin imalatı,- deri makineleri imalatı;+postların veya derilerin hazırlanması, tabaklanması veya işlenmesi için makineler,+post, deri ya da kürklü derilerden ayakkabı veya diğer eşyaların yapımı veya tamiri için kullanılan makineler. Kapsam dışı olanlar; - jakar makinelerinde kullanılan kağıt ve mukavva kartları imalatı, bkz. 17.29, ev tipi çamaşır yıkama ve kurutma makineleri imalatı, bkz. 27.51, - silindirli haddeleme makineleri imalatı, bkz. 28.29, - ciltlemede kullanılan makinelerin imalatı, bkz. 28.99.

28.94.01 Tekstil makineleri imalatı
suni veya sentetik tekstil elyafı, malzemesi ya da ipliklerinin hazırlanması, üretilmesi, ekstrüzyonu, çekilmesi, dokunması ya da kesilmesi için makineler,+tekstil elyafı hazırlanması için makineler: çırçır makineleri, balya açıcılar, tarak ve kardeleme makineleri, pamuk yayıcılar, yün temizleyiciler, yün karbonlaştırıcılar, büküm tezgahları vb.+büküm makineleri,+tekstil ipliği hazırlanması için makineler: çile sarıcılar, çözgü tezgahları ve ilgili makineler,+dokuma makineleri (el dokuma tezgahları dahil),+örgü makineleri,+örme ağ, tül, dantel, kurdela vb. yapmak için makineler.

28.94.02 Tekstil makineleri için yardımcı makine veya donanımların imalatı
armür makineleri, jakarlar, otomatik durdurma tertibatı, mekik değiştirme mekanizmaları, iğler ve iğ kanatları vb.

28.94.03 Tekstil baskı makinelerinin imalatı
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 168 / 374

28.94.04 Kumaş işleme makineleri imalatı
tekstil kumaşlarını yıkama, ağartma, boyama, apreleme, bitirme, kaplama veya emdirme (emprenye etme) makineleri imalatı,+tekstil kumaşları için sarma, çözme, katlama, kesme veya surfile makinelerinin imalatı.

28.94.05 Çamaşırhane makinelerinin imalatı
ütüleme makineleri (pres ütüler dahil), ,+çamaşırhane tipi yıkama ve kurutma makineleri,+kuru temizleme makineleri.

28.94.06 Dikiş makineleri, dikiş makineleri başları ve dikiş makineleri iğneleri (evde kullanım için olsun ya da olmasın) imalatı 28.94.07 Keçe ya da dokuma olmayan kumaşların üretilmesi ya da bitirilmesi için makinelerin imalatı 28.94.08 Deri makineleri imalatı
postların veya derilerin hazırlanması, tabaklanması veya işlenmesi için makineler,+post, deri ya da kürklü derilerden ayakkabı veya diğer eşyaların yapımı veya tamiri için kullanılan makineler.

28.94.99 Diğer tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
28.95 Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - kağıt hamuru yapımında kullanılan makine imalatı, - kağıt ve mukavva makinelerinin imalatı, - kağıt ve mukavva eşyaların üretiminde kullanılan makinelerin imalatı

28.95.01 Kağıt hamuru yapımında kullanılan makine imalatı

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 169 / 374

28.95.02 Kağıt ve mukavva makinelerinin imalatı 28.95.03 Kağıt ve mukavva eşyaların üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
28.96 Plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - yumuşak kauçuk ya da plastiğin işlenmesinde, kauçuk ve plastik ürünlerin imalatında kullanılan makinelerin imalatı: +ekstrüderler, kalıp makineleri, pnömatik tekerlek yapımında ya da lastiğe sırt geçirmede kullanılan makineler ile özel kauçuk veya plastik ürünlerin yapımı için diğer makineler.

28.96.01 Yumuşak kauçuk ya da plastiğin işlenmesinde, kauçuk ve plastik ürünlerin imalatında kullanılan makinelerin imalatı
ekstrüderler, kalıp makineleri, pnömatik tekerlek yapımında ya da lastiğe sırt geçirmede kullanılan makineler ile özel kauçuk veya plastik ürünlerin yapımı için diğer makineler.

28.96.99 Diğer plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı
28.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı
Bu sınıf başka yerde sınıflandırılmamış olan özel amaçlı makinelerin imalatını kapsamaktadır. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- ahşap, kağıt hamuru, kağıt veya karton ile diğer malzemeler için kurutucuların imalatı (tarımsal ürünler ve tekstil için olanlar hariç),- basım ve ciltleme makineleri ile çeşitli materyaller üzerine basımı destekleyici faaliyetler için kullanılan makinelerin imalatı,- kiremit, briket, şekilli seramik hamuru, boru, grafit elektrotu, yazı tahtası tebeşiri vb.lerinin üretilmesi için makine imalatı, - yarı iletken imalat makinelerinin imalatı,- özel amaçlar için çoklu görevlerde kullanılabilen endüstriyel robotların imalatı,- çeşitli özel amaçlı makineler ve donanımların imalatı:+elektrikli veya elektronik lamba, tüp ya da ampullerin montajı için kullanılan makineler,+cam veya cam eşya, cam elyafı veya ipinin üretimi ya da sıcak işlenmesi için makineler,+izotopik ayırma için makine veya cihazlar,- lastik tekerlerin hizalanmasında ve balansında kullanılan donanımların imalatı (jant balansında kullanılanlar hariç),- merkezi yağlama sistemlerinin imalatı,- hava taşıtı fırlatma donanımlarının, uçak gemilerinde kullanılan katapultların (kısa mesafede uçakların havalanmasını sağlayan mekanizma) ve ilgili donanımların imalatı,- bronzlaşmada kullanılan cihazların imalatı,- otomatik bovling salonu donanımlarının (örn. labut dizici) imalatı,- dönme dolapların, salıncakların, poligonların ve diğer panayır alanı eğlence donanımlarının imalatı.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 170 / 374

Kapsam dışı olanlar; - ev aletleri imalatı, bkz. 27.5, - fotokopi makineleri vb. imalatı, bkz. 28.23, sert kauçuk, sert plastik ya da soğuk cam işleyen makine ya da donanımların imalatı, bkz. 28.49, külçe kalıplarının imalatı, bkz. 28.91.

28.99.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
Bu bölüm, yolcuların ya da yüklerin taşınması amacıyla motorlu kara taşıtlarının imalatını kapsamaktadır. Treyler ve yarı treylerlerin imalatı dahil motorlu kara taşıtlarına ait çeşitli parça ve aksesuarların imalatı da bu bölümde kapsanmaktadır.Bu bölümde üretilen araçların bakım ve onarımı, 45.20`de sınıflandırılmıştır.

29.1 Motorlu kara taşıtlarının imalatı

29.10 Motorlu kara taşıtlarının imalatı
<>Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - binek otomobillerin imalatı, - ticari kara taşıtlarının imalatı: +kamyonetler, kamyonlar ile yarı römorklar için çekiciler vb. - otobüs ve troleybüs (çift katlı, körüklü vb. Otobüsler) imalatı, - motorlu kara taşıtları motorlarının imalatı, - motorlu kara taşıtları için şasi imalatı, - diğer motorlu kara taşıtlarının imalatı : +kar motosikletleri, golf arabaları, hem karada hem suda hareket edebilen (amfibi) araçlar, +itfaiye arabaları, yol temizleme araçları, gezici kütüphaneler, zırhlı otomobiller vb. +beton karıştırıcılı (mikserli) kamyonlar, - ATV motosikletleri( dört tkerelekli motosiklet),go-kart arabları ve benzeri( yarış arabaları dahil) Kapsam dışı olanlar; - elektrikli motorların imalatı (marş motoru hariç), bkz. 27.11, - motorlu kara taşıtları için aydınlatma ekipmanlarının imalatı, bkz. 27.40, - pistonların, sekmanların ve karbüratörlerin imalatı, bkz. 28.11, - tarımda kullanılan traktörlerin imalatı, bkz. 28.30, - inşaatta veya madencilikte kullanılan traktörlerin imalatı, bkz. 28.92, - Kara yolu dışında kullanılan damperli yük kamyonların imalatı, bkz. 28.92, - motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı, bkz. 29.20, - motorlu kara taşıtlarının elektrikli parçalarının imalatı, bkz. 29.31, - motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı, bkz. 29.32, - askeri tankların ve diğer askeri savaş araçlarının imalatı, bkz. 30.40, - motorlu kara taşıtlarının bakım, onarım ve parçalarının değiştirilmesi, bkz.45.20.

29.10.01 Binek otomobillerin imalatı 29.10.02 Ticari kara taşıtlarının imalatı
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 171 / 374

kamyonetler, kamyonlar ile yarı römorklar için çekiciler vb.

29.10.03 Otobüs ve troleybüs (çift katlı, körüklü vb. otobüsler) imalatı 29.10.04 Motorlu kara taşıtları motorlarının imalatı 29.10.05 Motorlu kara taşıtları için şasi imalatı 29.10.06 Diğer motorlu kara taşıtlarının imalatı
kar motosikletleri, golf arabaları, hem karada hem suda hareket edebilen (amfibi) araçlar, +itfaiye arabaları, yol temizleme araçları, gezici kütüphaneler, zırhlı otomobiller vb. +beton karıştırıcılı (mikserli) kamyonlar

29.10.07 Motorlu kara taşıtları motorlarının fabrikada yeniden yapımı 29.10.99 Diğer motorlu kara taşıtlarının imalatı
29.2 Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) im

29.20 Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) im
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - karoser (kaporta) imalatı (motorlu kara taşıtları için kabin imalatı da dahil), - her çeşit motorlu araç, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) donatımı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı: +tankerler, ayrılabilir treylerler (römork) vb. +motorsuz karavanlar vb. - bir veya daha fazla taşıma çeşidine göre tasarlanmış konteynerlerin imalatı.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 172 / 374

Kapsam dışı olanlar; - özellikle tarımda kullanmak için tasarlanmış römork ve yarı-römork imalatı, bkz. 28.30, - motorlu kara taşıt karoserlerinin (kaporta) parça ve aksesuarlarının imalatı, bkz. 29.32, hayvanlar tarafından çekilen arabaların (at arabası, fayton vb.) imalatı, bkz. 30.99.

29.20.00 Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
29.3 Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı

29.31 Motorlu kara taşıtları için elektrik ve elektronik donanımlarının imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - motorlu kara taşıtları için dinamolar, alternatörler, bujiler, ateşlemede kullanılan elektrik tesisatı takımları, elektrikli cam ve kapı sistemleri, göstergelerin gösterge paneline montajı, voltaj regülatörleri vb. gibi elektrikli donanımların imalatı. Kapsam dışı olanlar; - motorlu kara taşıtları için akümülatör imalatı, bkz. 27.20, - motorlu kara taşıtları için aydınlatma donanımı imalatı, bkz. 27.40, - motorlu kara taşıtları ve motorları için pompa imalatı, bkz. 28.13.

29.31.00 Motorlu kara taşıtları için elektrik ve elektronik donanımlarının imalatı
29.32 Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - motorlu kara taşıtları için çeşitli parça ve aksesuarların imalatı: +frenler, dişli kutuları, dingiller, jantlar, süspansiyonlu amortisörler, radyatörler, susturucular, egzoz boruları, katalitik konvertör, debriyajlar (clutches), direksiyon simitleri, direksiyon milleri ve direksiyon kutuları, - motorlu kara taşıtları için karoser (kaporta) parça ve aksesuarlarının imalatı: +emniyet kemerleri, hava yastıkları, kapılar, tamponlar. - araba koltuklarının imalatı. Kapsam dışı olanlar; - lastik tekerlek imalatı, bkz. 22.11, - kauçuk hortumlar ve kemerler ile diğer kauçuk ürünlerin imalatı, bkz. 22.19, - pistonların, piston sekmanlarının ve karbüratörlerin imalatı, bkz. 28.11, - motorlu taşıtların bakımı, onarımı ve parçalarının değiştirilmesi, bkz. 45.20.

29.32.00 Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 173 / 374

29. 28. 30. .11. bkz.92.02 Savaş gemilerinin yapımı 30.99. uçakların ve uzay gemilerinin ve bunların parçalarının imalatı gibi ulaşım araçlarının imalatını kapsamaktadır.99.11 Gemilerin ve yüzen yapıların inşası Bu sınıf gemilerin yapımını (spor ve eğlence amacıyla kullanılan tekneler hariç) ve yüzen yapıların inşa edilmesini kapsamaktadır Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.savaş gemilerinin yapımı.deniz taşıtları için aydınlatma donanımı imalatı. bkz..gemi ve tekne parçaları imalatı (gemi ve teknelere ait büyük parçalar hariç):+yelken imalatı.03 Balıkçı teknelerinin ve balık işleme gemilerinin yapımı 30.10.+deniz taşıtlarında kullanılan motorların imalatı.11.teknelerin iç kısımlarının kurulumu.+demir veya çelik çapaların imalatı.04 Gemi inşa yan sanayi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 174 / 374 . feribotlar. 30. bkz. ulaştırma ve diğer ticari amaçlar için gemilerin.gemilerin ve yüzen yapıların uzmanlık gerektiren bakım ve onarımı.15.11. Kapsam dışı olanlar.ticari gemilerin yapılması:+ yolcu gemileri.1 Gemi ve tekne yapımı Bu grup.12. .. 43. yük gemileri (şilepler). tankerler. feribotlar. 25. 25. bkz. bkz. 33. 27.. . romorkörler vb. 26. 30. bkz.+deniz taşıtlarının pervanelerinin imalatı. 30..31.hem suda hem de karada gidebilen (amfibi) motorlu kara taşıtlarının imalatı.. bkz.30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı Bu bölüm. bkz. romorkörler vb.11.eğlence amaçlı şişirilebilir motorlu veya motorsuz botların. bkz. tankerler. 30.11. bkz. bkz.balıkçı teknelerinin ve balık işleme gemilerinin yapımı.seyrüsefer aletlerinin imalatı. .40.51. 13.3. demiryolu için demiryolu vagonlarının ve lokomotiflerin imalatı.01 Ticari gemilerin yapılması yolcu gemileri. teknelerin ve diğer yüzen yapıların inşaasını kapsamaktadır (spor ve eğlence amaçlı olanlar da dahil). gemi yapımı ve tekne imalatı. yük gemileri (şilepler).gemilerin sökülmesi. 38.

2 Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı 30. +demir ve çelik çapaların imalatı. vinç vagonları.kişisel su araçlarının (jet ski dahil) imalatı .07 Yat inşa ve tamir bakım faaliyetleri 30. . . kayıklar Kapsam dışı olanlar.eğlence ve spor amaçlı tekne parçalarının imalatı: +yelken imalatı.00 Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı 30.30. sörf tahtalarının imalatı.11. .06 Gemi inşa ve tamir bakım tersaneleri 30.kendinden tahrikli demiryolu araçları veya tramvaylar ile bakım veya hizmet araçlarının imalatı .11. . .30. yük vagonları. kendinden boşaltma tertibatlı vagonlar.kendinden tahrikli olmayan demiryolu ve tramvay vagonlarının imalatı +yolcu vagonları.99. bkz.12. bkz.11. .11.eğlence amaçlı hoverkraftların inşası. 25.11. . dizel.99 Diğer gemilerin ve yüzen yapıların inşası 30.motorlu teknelerin inşası.yelkenli sörflerin.demiryolu veya tramvay lokomotiflerinin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 175 / 374 . bkz. buharlı ve diğer demiryolu lokomotiflerinin imalatı . bkz.motorlu veya motorsuz yelkenli teknelerin inşası.12 Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .20 Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.eğlence botlarının bakım ve onarımı.şişirilebilen motorlu ve motorsuz botların imalatı.92. 30. . tank vagonları. 33. 13.elektrikli.15.08 Çekek yeri işletme faaliyetleri 30.diğer eğlence ve sportif amaçlı teknelerin imalatı: +kanolar.05 Yat inşa yan sanayi 30. bkz. +deniz taşıtlarında kullanılan motorların imalatı. sandallar. 32.11. . atölye vagonları. tender (lokomotife bağlı kömür ve su taşıyan vagon) vb. 28.

frenler ve fren parçaları. uzay roketleri... bkz. bkz.90. delta kanatlı planörlerin imalatı.. bkz.zeplinlerin ve sıcak hava balonlarının imalatı. bkz. 27. . bkz.99.uzay gemisi ve fırlatma araçları.99.+hava araçları için turbo jetlerin ve pervaneli türbin motorlarının parçaları . uydular.. hava kuvvetleri tarafından ya da spor ve diğer amaçlar için kullanılmak üzere uçakların imalatı. Kapsam dışı olanlar. bkz. güvenlik veya trafik kontrol donanımlarının imalatı. gibi ana montaj parçaları. Kapsam dışı olanlar.40 . 28.20. 26. 24.içten yanmalı motorlar için ateşleme parçalarının ve diğer elektrikli parçaların imalatı. . bkz. motor yerleri vb. . 27.3 Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı 30.planörlerin.30. bkz.51.hava taşıtları için aydınlatma donanımları imalatı. helikopter rotorları ve pervane kanatları..90.yük ve yolcu taşımacılığı için. 28.. 25. 27.00 Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı 30. koridor bağlantıları vb. .elektrikli sinyalizasyon.+hava araçlarında bulunan çeşitli tipteki motorlar ve makineler. bkz. bkz.40. yörünge istasyonları. dingiller ve tekerler. uzay mekiklerinin imalatı.. 26.motorların ve türbinlerin imalatı.+pervaneler. .birleştirilmemiş rayların imalatı..11.40 Askeri savaş araçlarının imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 176 / 374 .hava taşıtları ve havacılık aletlerinin imalatı. .. 13.veya vagonlarının özel parçalarının imalatı: +alt düzenler. karoserleri.30 Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.yerde uçuş eğitimi yapmaya özgü cihazlar ve tertibatların imalatı. 26.4 Askeri savaş araçlarının imalatı 30. iniş takımları. amortisörler. 30. 28.monte edilmiş demiryolu hatlarına ait tertibatların imalatı. 30. vagon ve lokomotif iskeletleri. tamponlar ve tampon parçaları.paraşüt imalatı.00 Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı 30. 27. kancalar ve bağlama tertibatları.hava taşıtı fırlatma donanımlarının..askeri savaş gereçleri ve mühimmat imalatı.pistonların.kıtalararası balistik füzelerin (ICBM) imalatı.51.11.. bkz.hava seyrüsefer sistemlerinin imalatı. piston sekmanlarının ve karbüratörlerin imalatı.30.. . uçak gemilerinde kullanılan katapultların (kısa mesafede uçakların havalanmasını sağlayan mekanizma) ve ilgili donanımların imalatı. kumanda yüzeyleri.10.92.. kapıları. 25. kanatları.helikopter imalatı.elektrik motorları imalatı. yakıt tankları.bu sınıfta yer alan hava taşıtları parçaları ve aksesuarlarının imalatı:+uçak gövdesi. .uydular için telekomünikasyon donanımlarının imalatı. bkz. bkz. bkz.11.

Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 30.92.diğer askeri savaş araçlarının imalatı.tankların imalatı.motosiklet motorlarının imalatı. . . . .motosikletler için parçalar ve aksesuarların imalatı.00 Askeri savaş araçlarının imalatı 30. 30. . . .01 Motosiklet.) imalatı.bisiklet imalatı. su.engelli araçlarının (tekerlekli sandalye vb. hava veya uzay taşımacılığında kullanılan araçlar ile askeri araçlar dışındaki taşımacılıkta kullanılan diğer taşıtların imalatını kapsamaktadır.motosikletlere takılıp yanda oturmayı sağlayan sepetlerin imalatı. bkz. 30. bkz. bkz.40.91 Motosiklet imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.91.silah ve mühimmatın imalatı. . moped ve motorlu bisiklet (bir yardımcı motoru bulunan bisikletler)) imalatı.91. Kapsam dışı olanlar.02 Motosiklet motorlarının imalatı 30.zırhlı amfibi(hem suda hem de karada hareket edebilen) askeri araçların imalatı. 30. 30. .40.04 Motosikletler için parçalar ve aksesuarların imalatı 30. Kapsam dışı olanlar. moped ve motorlu bisiklet (bir yardımcı motoru bulunan bisikletler) imalatı 30.motosiklet. .92 Bisiklet ve engelli aracı imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 177 / 374 .9 Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçlarının imalatı Bu grup motorlu kara taşıtları ve demiryolu.03 Motosikletlere takılıp yanda oturmayı sağlayan sepetlerin imalatı 30.91.92. 25.91.

04 Engelli araçlarının parça ve aksesuarlarının imalatı 30. iki ya da daha fazla kişilik bisikletler. 28. 31. 32. çekçek türü el arabaları. . Kapsam dışı olanlar. 30. .40. bkz.92.91.01 Motorsuz bisiklet ve diğer bisikletlerin imalatı (üç tekerlekli servis bisikletleri. alışveriş arabaları vb. Kapsam dışı olanlar.92. . . çocuklar için iki ve üç tekerlekli bisikletler dahil) . dahil) (kaldırma veya taşıma sistemi ya da kendinden hareketli olsun olmasın.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım araçlarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .hayvanlar tarafından çekilen araçların imalatı: iki tekerlekli at arabaları. atların çektiği cenaze arabaları vb.bisiklet parça ve aksesuarlarının imalatı. bkz.lokantalarda kullanılan dekoratif servis arabaları (tatlı servisinde kullanılan el arabaları. kızaklar. üzerinde yiyecek taşınan küçük el arabaları vb. bkz. .bebek arabası imalatı.92.92. iki ya da daha fazla kişilik bisikletler.03 Motorlu olsun veya olmasın engelli araçlarının imalatı 30. . eşekler tarafından çekilen arabalar.elle itilen araçların imalatı: bagaj arabaları. tek tekerlekli olan el arabaları vb.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.engelli araçlarının parça ve aksesuarlarının imalatı. bkz. . binilmek üzere tasarlanmış tekerlekli oyuncakların imalatı (plastik iki ve üç tekerlekli bisikletler dahil). 30. .motorsuz bisiklet ve diğer bisikletlerin imalatı (üç tekerlekli servis bisikletleri.92.22. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 178 / 374 .fabrikalarda kullanılan türden küçük yük taşıtları (el arabaları.).02 Bisiklet parça ve aksesuarlarının imalatı 30.motorlu olsun veya olmasın engelli araçlarının imalatı.05 Bebek arabası imalatı 30. çocuklar için iki ve üç tekerlekli bisikletler dahil) 30.motorlu bisiklet (bir yardımcı motoru bulunan bisikletler) imalatı.01.

02 Elle itilen araçların imalatı: bagaj arabaları. okullar. atların çektiği cenaze arabaları vb. oteller. tabureleri ve diğer laboratuar oturakları. çekçek türü el arabaları. her tip ve her tür maddeden (taş. dolaplar ve masalar) imalatı. Ancak.dini binalar. taş.sinema. 31. üretim sürecinin önemli bir yanını oluşturur.99. .laboratuar sıraları. ahşap ürünlerin imalatından ayırmaktadır. lokantalar ve halka açık kapalı alanlar için sandalye ve koltuk imalatı. alışveriş arabaları vb 30.büro mobilyası imalatı. beton ve seramik dışında herhangi bir maddeden yapılan mobilya ve ilgili ürünlerin imalatını kapsar.99. . Mobilya imalatında kullanılan yöntemler kesme.0 Mobilya imalatı 31.bürolar. biçimlendirme ve lamine etme de dahil standart materyal biçimlendirme ve parçaları birleştirme yöntemleridir. plastik mobilyaların imalatı uzmanlaşmış bir faaliyete dönüşmektedir.30. raflar vb. beton veya seramik hariç) mobilya imalatını kapsamaktadır.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım araçlarının imalatı 31 Mobilya imalatı Bu bölüm. Benzer bir şekilde.01 Büro ve mağaza mobilyaları imalatı Bu sınıf çeşitli yer ve değişik amaçlara göre. Maddenin hem estetik hem de işlevsel niteliği göz önüne alınarak tasarlanması. . eşekler tarafından çekilen arabalar. Örneğin kesme ve montaj işlemleri. lokantalar için mobilya imalatı. Ancak. 25.99. çoklu işlemler ahşap mobilya imalatını.dükkanlar için özel mobilya imalatı: tezgahlar. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 179 / 374 . tiyatro ve benzerleri için sandalye ve koltuk imalatı. . 30. bölümde (Ağaç ve ağaç ürünleri imalatı) sınıflandırılmış olan kereste kirişlerinin üretimi sırasında ortaya çıkmaktadır. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Plastik mobilyalar için kalıplama işlemi diğer plastik ürünlerin şekillendirilmesi ile benzerdir. çalışma odaları. metal mobilya imalatında. bölümde (Fabrikasyon metal ürünleri imalatı) sınıflandırılan haddeleme ile biçimlendirilerek (roll-formed) üretilen ürünlerin imalatında da yer alan teknikler kullanılmaktadır. kızaklar. 16. imalat sanayinin diğer bölümlerinde kullanılan işlemlerle benzerdir.Mobilya imalatında kullanılan bazı yöntemler. laboratuar mobilyaları (örn. .01 Hayvanlar tarafından çekilen araçların imalatı: iki tekerlekli at arabaları. . vitrinler.

31.01.05 Laboratuar sıraları. tabureleri ve diğer laboratuar oturakları. modüler (birimsel) mobilyaların birleştirilmesi ve montajlanması.yazı tahtası imalatı. bkz.araba koltuklarının imalatı. lokantalar için mobilya imalatı 31. tiyatro ve benzerleri için sandalye ve koltuk imalatı 31. bkz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 180 / 374 . bkz. diş hekimliği veya veterinerlikle ilgili mobilyaların imalatı.01.01. bkz. cerrahi. okullar.23.01. .07 Lokantalarda kullanılan dekoratif servis arabaları (tatlı servisinde kullanılan el arabaları.01 Bürolar.20.02 Sinema. 43.Kapsam dışı olanlar. bkz.32. raflar vb. oteller. bkz. . 31.32. . raylı sistem taşıtları için (tren vb. çalışma odaları. dolaplar ve masalar) imalatı 31.01. lokantalar ve halka açık kapalı alanlar için sandalye ve koltuk imalatı 31.06 Dini binalar. parçaların bir araya getirilmesi.hava ve uzay taşıtları için koltuk imalatı. vitrinler. üzerinde yiyecek taşınan küçük el arabaları vb.tıbbi.03 Dükkanlar için özel mobilya imalatı: tezgahlar. 30. 29.). 28.50. laboratuar mobilyaları (örn.30.) koltuk imalatı.04 Büro mobilyası imalatı 31. laboratuar ekipmanı olarak kullanılan mobilyaların kurulumu.01. 30. .01. 32.

bahçeler vb.01 Yatak imalatı yaylı veya dolgulu yataklar ya da içten destekleyici maddelerle yapılmış yataklar.araba koltuklarının imalatı. .00 Mutfak mobilyalarının imalatı 31. 23. 30. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 181 / 374 . raylı sistem taşıtları ile hava ve uzay taşıtları için koltuk imalatı. . için mobilya imalatı.30.raylı sistem taşıtları için koltuk imalatı. bkz.şişme yatak imalatı (lastik).03.02 Mutfak mobilyalarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.32.02 Yatak desteklerinin imalatı 31. 29. . bkz. oturma odaları. koltukları vb. imalatı.01. .09 Diğer mobilyaların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .03.yatak odaları.03 Yatak imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 31. örtü ve yorganların imalatı. 22. minder. bkz. +kaplanmamış sünger veya plastikten yataklar 31. . . 22.yatak desteklerinin imalatı Kapsam dışı olanlar.hava ve uzay taşıtları için koltuk imalatı.92. beton ve taştan mobilya imalatı. bkz. için dolap ve sehpa imalatı.30. 27. 30. çek yat ve koltuk takımlarının imalatı.araba. bkz.yatak imalatı: +yaylı veya dolgulu yataklar ya da içten destekleyici maddelerle yapılmış yataklar. bkz.seramik. 30.19.kauçuk su yatağı imalatı . bkz.02. bahçe sandalyeleri. 23.70. divan.24. 30.32. Kapsam dışı olanlar.31.69. .20. 31.dikiş makineleri.aydınlatma tesisatlarının bağlantı parçaları veya lambaların imalatı. puf. 95. .mutfak mobilyalarının imalatı. .99 Diğer büro ve mağaza mobilyaları imalatı 31.19.20. . 29. televizyonlar vb.42. +kaplanmamış sünger veya plastikten yataklar. .40.mobilyaların yeniden döşenmesi ve onarımı. . bkz.yastık. . . bkz. bkz. . 23. 13.kanepe.

televizyonlar vb.1 Mücevherat. gomalak cilalama ve döşeme gibi tamamlayıcı işlerinin yapılması 31. sınıflamanın diğer bölümlerinde kapsanmamış olan çeşitli malların imalatını kapsamaktadır.99 Diğer mobilyaların imalatı 32 Diğer imalatlar Bu bölüm. boyama.09. için dolap ve sehpa imalatı 31. için mobilya imalatı 31.09. oturma odaları. divan.01 Kanepe.11 Madeni para basımı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 182 / 374 .09. üretim süreçleri.31.09.03 Dikiş makineleri. 32.02 Yatak odaları. 32. bijuteri eşyaları ve ilgili ürünlerin imalatı Bu grup mücevherat ile imitasyon (taklit süs eşyalarının) takıların imalatını kapsamaktadır. çek yat ve koltuk takımlarının imalatı 31. Bu bölüm arta kalanlardan oluşan bir bölüm olduğundan. bahçeler vb. girdi olarak kullanılan materyaller ve üretilen malların kullanım alanları çok geniş bir aralıkta değişmektedir ve genellikle bölümleri sınıflara gruplamakta kullanılan ölçütler burada uygulanamamıştır.09.04 Sandalye ve koltukların döşenmesi gibi tamamlayıcı işlerinin yapılması 31.09.05 Mobilyaların püskürtme.

12.elmasların işlenmesi.15.değerli metallerden teknik eşyalar ya da laboratuar eşyalarının imalatı (donanımları ve bunların parçaları hariç): değerli metallerden maden eritme kapları. 32. bölüm 25. bkz.. (sanayide kullanılan nitelikli taşların ve sentetik veya yeniden oluşturulmuş değerli veya yarı değerli taşların işlenmesi dahil). 32.. 32.. spatulalar.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.52. dini amaçlı kullanılan eşyalar vb.değerli metallerden. 95.. saat kayışı ve sigaralık imalatı.değerli metallerden saat bandı.01 İşlenmiş durumdaki değerli ve yarı değerli taşların üretimi sanayide kullanılan nitelikli taşların ve sentetik veya yeniden oluşturulmuş değerli veya yarı değerli taşların işlenmesi dahil 32. yasal olarak geçerli paralar dahil.işlenmiş durumdaki değerli ve yarı değerli taşların üretimi.işlenmiş inci üretimi.02 Değerli metallerden yada değerli metallerle kaplı ana metallerden kuyumculuk ürünlerinin imalatı yemek takımları. plastik vb.metal olmayan saat bandı imalatı (kumaş. 32. elektrolitikkaplamaanotlarvb. 32. tuvalet malzemeleri.00 Madeni para basımı 32. bkz. deri.12. bileklik..03 Değerli metallerden teknik eşyalar ya da laboratuar eşyalarının imalatı (donanımları ve bunların parçaları hariç) değerli metallerden maden eritme kapları. dini amaçlı kullanılan eşyalar vb. . bkz. değerli metallerle kaplı ana metallerden eşyaların üretimi (imitasyon takılar hariç). tuvalet malzemeleri. çatal bıçak takımları. değerli metallerden kap veya kaseler. ..11. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 183 / 374 . bkz. elektrolitikkaplamaanotlarvb.değerli metallerden yada değerli metallerle kaplı ana metallerden kuyumculuk ürünlerinin imalatı:+yemek takımları. Kapsam dışı olanlar.12. . ayrıca.. büro ya da masa malzemeleri.değerli metallerden yapılmış olsun veya olmasın. bkz. değerli metallerle kaplı ana metallerden ya da değerli veya yarı değerli taşlardan mücevher imalatı.). imitasyon takıların imalatı. çatal bıçak takımları.13. değerli metallerin kombinasyonundan. spatulalar.. . 26. madeni para imalatı. bkz. saat kasalarının imalatı..25.13. değerli veya yarı değerli taşların veya diğer materyallerin kombinasyonundan mücevher imalatı.12.metalden (değerli olmayan) saat bantı imalatı.12 Mücevherat ve ilgili eşyaların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. büro ya da masa malzemeleri.mücevheratın onarılması (imitasyon olanlar dahil). değerli metallerden kap veya kaseler.

. +imitasyon değerli taşlar.05 Değerli olsun olmasın metalden imal edilmiş kişisel eşyalar üzerine yapılan kabartmacılık 32. . 32. bkz.12.02 Metal saat bantlarının imalatı (değerli metaller hariç) 32.değerli metallerden saat bantlarının imalatı. gerdanlıklar ve değerli metallerle kaplanmış ana metallerden yapılmış benzer takılar. bileklik.2 Müzik aletleri imalatı 32.99 Diğer mücevherat ve ilgili eşyaların imalatı 32. imitasyon pırlantalar ve benzerleri gibi imitasyon taşları içeren takılar.değerli metallerden yapılmış veya değerli metallerle kaplanmış mücevher imalatı.metal saat bantlarının imalatı (değerli metaller hariç). 32.20 Müzik aletleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 184 / 374 . bilezikler. 32.13. 32. bilezikler.12. bkz. bkz.12. +imitasyon değerli taşlar.imitasyon takıların imalatı: +yüzükler. imitasyon pırlantalar ve benzerleri gibi imitasyon taşları içeren takılar 32.01 İmitasyon takıların imalatı yüzükler.04 Değerli metallerden saat bandı. .12.13 İmitasyon takıların ve ilgili eşyaların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.hakiki değerli taşları içeren mücevherat imalatı. saat kayışı ve sigaralık imalatı 32. Kapsam dışı olanlar. . . gerdanlıklar ve değerli metallerle kaplanmış ana metallerden yapılmış benzer takılar.13.12.32.12.

59.19.müzik kutularının. imalatı. çoğunlukla sirklerde kullanılan ve buhar ile çalınan orgların vb.20.oyuncak müzik aletlerinin imalatı. .03 Üflemeli (nefesli) müzik aletlerinin imalatı 32. .önceden kaydedilmiş ses ve video teyplerinin. bkz.telli müzik aletlerinin imalatı.07 Düdüklerin. ses kaydetme cihazlarının ve benzerlerinin imalatı.20. akort çatalları. . çağrı borularının ve diğer üflemeli ses çıkaran sinyal aletlerinin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 185 / 374 . amfilerin. bkz. CD`lerin ve DVD`lerin çoğaltılması.CD`lerin ve DVD`lerin yayımlanması.20. bkz.ağız mızıkası da dahil akordiyon ve benzer müzik aletlerinin imalatı.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.mikrofonların.29.pikapların.üflemeli (nefesli) müzik aletlerinin imalatı. bkz..02 Otomatik piyanolar da dahil klavyeli telli müzik aletlerinin imalatı 32. 33...20.06 Müzik aletlerinin parçalarının ve aksesuarlarının imalatı metronomlar. bkz. 32.2. akort düdükleri. 26.01 Telli müzik aletlerinin imalatı 32. panayır yeri orglarının.vurmalı müzik aletlerinin imalatı.daha önceden kaydedilmiş orijinal ses ve video teyplerin..20.20.04 Vurmalı müzik aletlerinin imalatı 32. . .40. 32. . 26. . bkz.. bkz.otomatik piyanolar da dahil klavyeli telli müzik aletlerinin imalatı..orgların ve diğer tarihi müzik aletlerinin onarımı.40. 18.. Kapsam dışı olanlar.piyano akordu. akort çatalları. 32.müzik aletlerinin parçalarının ve aksesuarlarının imalatı: +metronomlar..20.elektronik müzik aletlerinin imalatı (sesleri elektronik olarak üreten müzik aletleri). otomatik çalışan müzik aletleri için kart ve diskler vb.20. kulaklıkların ve benzer parçaların imalatı. 95..armonyumlar ve benzer serbest metal dilli klavyeli müzik aletleri de dahil klavyeli borulu orgların imalatı. otomatik çalışan müzik aletleri için kart ve diskler vb. akort düdükleri.05 Elektronik müzik aletlerinin imalatı (sesleri elektronik olarak üreten müzik aletleri) 32.40. hoparlörlerin.

dart. balıkçılık sporu için gerekli malzemeler. için gerekli malzemeler. bkz.. 32...spor taşıtlarının imalatı (kızak ve benzerleri hariç). 14. dağcılık vb. 95. bkz.12.tekne imalatı. bkz.+yüzme havuzları.elektronik oyunların imalatı: satranç vb..40..30 Spor malzemeleri imalatı Bu sınıf spor ve atletizm ile ilgili malzemelerin imalatını kapsamaktadır (giyim eşyaları ve ayakkabılar hariç). kayak bağlama gereçleri ve batonlar. oyunlar (elektronik olanlar dahil). dağcılık vb.+deri spor eldivenleri ve spor kaskları (başlıkları).) ile benzer oyunların imalatı. oyuncak bebekler. şişirilebilir çocuk havuzları vb. 32.40 Oyun ve oyuncak imalatı Bu sınıf.32. bölüm 29 ve 30?.kulak ve burun tıkaçlarının imalatı (örn. ölçekli modeller ve oyuncak arabaların (metal olan bisikletler ve üç tekerlekli bisikletler hariç) imalatını kapsamaktadır. şişirilebilir çocuk havuzları vb.hareket ettirilebilen oyuncak bebeklerin imalatı.+kayaklar. bkz.spor ayakkabıları imalatı.nin küçültülmüş boyutlu (ölçekli) modellerinin ve benzer eğlence TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 186 / 374 . 25. form tutma merkezi veya atletizm ekipmanı Kapsam dışı olanlar. bkz.+avcılık...99.30.+kayak ayakkabıları.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+yaylar ve tatar yayları (arbaletler)..3 Spor malzemeleri imalatı 32. 15.+spor salonu.+spor salonu.elektrikli trenlerin.12.+deri spor eldivenleri ve spor kaskları (başlıkları)...kapalı ve açık alanlarda yapılan sporlar için herhangi bir malzemeden aletlerin ve donanımların imalatı:+sert.20.92. 15. 25. tavla tahtaları vb..12.4 Oyun ve oyuncak imalatı 32..spor amaçlı silah ve cephane imalatı. kayak bağlama gereçleri ve batonlar. bkz.. bkz.+rüzgar sörfü ve sörf tahtaları+balık yakalamaya özgü ağ kepçeleri dahil. 15.saraçlık ve koşum takımı imalatı ..20. yumuşak ve şişirilebilir toplar...spor giysilerinin imalatı. beysbol ve kriket gibi oyunlarda kullanılan sopalar ve golf sopaları.+kayaklar.+buz patenleri.99.. 13. bkz. için gerekli malzemeler.+buz patenleri.29. bkz. tekerlekli patenler vb. .yelkenli teknelerin imalatı. 30. oyuncaklar.13. beysbol ve kriket gibi oyunlarda kullanılan sopalar ve golf sopaları.kırbaç ile binicilikte kullanılan ürünlerin imalatı.+raketler. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır..oyuncak hayvanların imalatı.+raketler. inşaat setlerinin vb.bilardo masaları imalatı.oyuncak bebeklerin. oyuncak bebek elbiseleri.+yaylar ve tatar yayları (arbaletler).99 Diğer müzik aletleri imalatı 32.. yumuşak ve şişirilebilir toplar. form tutma merkezi veya atletizm ekipmanı 32. yüzme ve burnun korunması amacıyla).spor malzemelerinin onarımı.+yüzme havuzları. bkz. parça ve aksesuarlarının imalatı.+kayak ayakkabıları. 32.40.halter sporunda ve ağırlık kaldırmada kullanılan metal ağırlıkların imalatı.00 Spor malzemeleri imalatı sert. tekerlekli patenler vb.oyun kartlarının imalatı.. bkz.oyuncak müzik aletlerinin imalatı.+rüzgar sörfü ve sörf tahtaları+balık yakalamaya özgü ağ kepçeleri dahil. bkz..+avcılık.oyun tahtaları (satranç. balıkçılık sporu için gerekli malzemeler.

tavla tahtaları vb..01. .bisikletlerin imalatı. bkz. . 32.bozuk para ya da jeton ile çalışan oyun masaları.40.04 Oyun tahtaları (satranç.40.şaka ve benzeri eşyaların imalatı.40.40. .99. 58.video oyun konsollarının imalatı. 32. . 26.02 Hareket ettirilebilen oyuncak bebeklerin imalatı 32.yap boz (puzzle) ve benzeri ürünlerin imalatı. Kapsam dışı olanlar.03 Oyuncak hayvanların imalatı 32. 30. kumarhaneler için özel olarak tasarlanmış oyun masaları ve benzerlerinin imalatı 32. oyuncak bebek elbiseleri.40.07 Yap boz (puzzle) ve benzeri ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 187 / 374 .40. bkz. dart.) ile benzer oyunların imalatı 32.40.video oyunu konsolları için program yazılması ve yayınlanması.40. masa ve salon oyunları için gereçlerin imalatı. bilardo masaları. bkz. bkz..lunapark.06 Binmek için tasarlanmış tekerlekli oyuncakların imalatı (plastik bisikletler ve üç tekerlekli bisikletler dahil) 32. parça ve aksesuarlarının imalatı 32.01 Oyuncak bebeklerin.92.kabilinden modellerin imalatı. 62.-binmek için tasarlanmış tekerlekli oyuncakların imalatı (plastik bisikletler ve üç tekerlekli bisikletler dahil).21. kumarhaneler için özel olarak tasarlanmış oyun masaları ve benzerlerinin imalatı. bilardo masaları.05 Bozuk para ya da jeton ile çalışan oyun masaları.

32.tıbbi.ortopedik ürünlerin ve protezlerin imalatı. kanül (vücuttan su çekmeye ya da vücuda ilaç zerk etmeye yarayan tüp ve borular) vb.50. gözlüklerin imalatı. . takma dişler (protezler) ve ortodonti aletlerinin imalatını kapsamaktadır. imalatı. imalatı...02 Dişçilikte kullanılan dolguların ve çimentoların (diş tedavisinde kullanılan tutkallar hariç).dişçilikte kullanılan yapıştırıcıların imalatı.99 Diğer oyun ve oyuncak imalatı 32..5 Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatı 32.diş laboratuarlarında yapılan protez dişlerin. laboratuar santrifüj makinelerinin imalatı.01 Cerrahi kumaş ile steril iplik ve bez imalatı 32. ortodonti ürünleri. bkz. 21. kontak lenslerin. güneş gözlüklerinin. 47.laboratuar tipi damıtma aletleri.gözlük camlarının imalatı. laboratuar aletleri. köprülerin vb.kemik çimentosu imalatı..40.gözlükçülerin faaliyetleri.. bkz.. Hidrolik işlevi olan dişçilik koltukları gibi spesifik amaçlı tıbbi. bkz.laboratuar steril cihazları imalatı. bkz.dişçilik laboratuar fırınlarının imalatı.42. dayanıklı camdan spor. dereceli lenslerin.50. dişçilik veya veterinerlikte kullanılan mobilyaların imalatı+ ameliyat masaları+ tetkik masaları+ mekanik ayarlanabilen hastane yatakları+ dişçi koltukları.elektro medikal ve elektroterapik donanımların imalatı. şırıngalar. sargı bezi ve benzerlerinin imalatı. 26. dişçilik mumlarının ve diş tedavisinde kullanılan diğer alçıların imalatı. 30.03 Laboratuar steril cihazları imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 188 / 374 .Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.tıbbi olarak hazırlanmış pansuman pamuğu. dişçilik ve benzer mobilyaların imalatı da bu sınıfta kapsanmaktadır. Kapsam dışı olanlar.78 32.tekerlekli sandalyelerin imalatı. dişçilikle ilgili araç ve gereçler.50...tıbbi termometrelerin imalatı.. bkz.60..92..laboratuar ultrasonik temizleme makinelerinin imalatı.dişçilikte kullanılan dolguların ve çimentoların (diş tedavisinde kullanılan tutkallar hariç)..50 Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatı Bu sınıf.göz tedavisi ile ilgili eşyaların.cerrahi kumaş ile steril iplik ve bez imalatı. cerrahi araç ve gereçler.. iğneler sondalar. cerrahi.20. 20. koruma vb. dişçilik mumlarının ve diş tedavisinde kullanılan diğer alçıların imalatıdişçilik laboratuar fırınlarının imalatı 32.dişçilik aletlerinin imalatı (dişçilik donanımı ile birleştirilmiş dişçi koltukları dahil).kemik destekleyicileri ve vidaları. gözlüklerin. tıbbi ve cerrahi aletler...

kenarı lastikli silecekler ve diğer fırçalar.50. gözlüklerin imalatı 32.50. koruma vb.91 Süpürge ve fırça imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. güneş gözlüklerinin.04 Tıbbi. elle çalışan mekanik yer temizleyicileri. dayanıklı camdan spor.07 Gözlük camlarının imalatı 32. süpürgeler. iplik veya bez parçalarından ya da tüylerden yapılmış ve sırığa bağlanmış temizlikaraçları.boyama yastık ve ruloları.ayakkabı ve elbise fırçalarının imalatı.boyamafırçaları.32. kontak lenslerin.09 Göz tedavisi ile ilgili eşyaların.50.9 Başka yerde sınıflandırılmamış imalatlar 32.makine aksamlarını oluşturan fırçalar.05 Dişçilik aletlerinin imalatı. cerrahi.50. yer silicileri ve benzerleri dahil süpürge ve fırça imalatı. köprülerin vb.50.06 Ortopedik ürünlerin ve protezlerin imalatı 32. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 189 / 374 ..08 Tıbbi termometrelerin imalatı 32. gözlüklerin.50. dereceli lenslerin. imalatı dişçilik donanımı ile birleştirilmiş dişçi koltukları dahil 32. diş laboratuarlarında yapılan protez dişlerin. dişçilik veya veterinerlikte kullanılan mobilyaların imalatı ameliyat masaları+ tetkik masaları+ mekanik ayarlanabilen hastane yatakları+ dişçi koltukları 32..

küre imalatı. spor amaçlı kasklar vb. taraklar. iplik veya bez parçalarından ya da tüylerden yapılmış ve sırığa bağlanmış temizlikaraçları.+gaz maskelerinin imalatı. kenarı lastikli silecekler ve diğer fırçalar.) imalatı. bkz.+telgraf.mekanik olsun veya olmasın. 32. tabutlar vb. hazır daktilo şeritleri ve ıstampaların imalatı . bkz.+mantarlı can simitlerinin imalatı. kişisel ve evde kullanıma yönelik vakumlu termoslar ve diğer vakumlu kaplar. ince mumlar ve benzerleri.iş ve hizmet kıyafetleri imalatı (örn.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:.+metal güvenlik başlıkları ve diğer kişisel metal güvenlik tertibatlarının imalatı. hat işçilerinin emniyet kemerleri ve mesleki kullanım için diğer emniyet kemerlerinin imalatı.12. baston ve koltuklu bastonların imalatı..boyama yastık ve ruloları. meyve ve bitkiler.kağıttan yapılmış küçük malzemelerin imalatı. kokulu püskürtücüleri. takma sakal.). tokalar.. elle çalışan mekanik yer temizleyicileri.koruyucu güvenlik malzemelerinin imalatı:+ateşe dayanıklı ve koruyucu güvenlik kıyafetlerinin imalatı. Kapsam dışı olanlar: .kurşun kalem içlerinin imalatı.kişisel kullanıma yönelik eşyaların imalatı ( pipolar. çiçek buketleri. yüzme ve gürültüden korunma amaçlı olanlar ) imalatı.29.+mantarlı can simitlerinin imalatı.+Yangından koruyucu elbiselerin imalatı.boyamafırçaları. elle çalışan basım aletleri.tarih verme. kabartma etiketleri..düğmeler. imalatı.+kulak ve burun tıkaçları (örn.çakmak imalatı. çıtçıtlar. yer silicileri ve benzerleri dahil süpürge ve fırça imalatı 32.99 Diğer süpürge ve fırça imalatı 32.+metal güvenlik başlıkları ve diğer kişisel metal güvenlik tertibatlarının imalatı. bkz.+gaz maskelerinin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 190 / 374 . .. 14. .çiçek sepetleri. demiryolu vb. 13. üniformalar). el baskı setleri.99. mühürleme veya numara verme kaşeleri.91.01 Makine aksamlarını oluşturan fırçalar. peruk.. iş önlükleri. çelenkler ve benzeri eşyaların imalatı.+Yangından koruyucu elbiselerin imalatı. 17.) imalatı.takma kaş). laboratuar elbiseleri.. güneş şemsiyeleri. hat işçilerinin emniyet kemerleri ve mesleki kullanım için diğer emniyet kemerlerinin imalatı. fermuarlar vb. süpürgeler.şemsiye.91.lamba fitillerinin imalatı.32.+telgraf. el kalbur ve elekleri.çeşitli eşyaların imalatı (mumlar.99. spor amaçlı kasklar vb. demiryolu vb. yüzme ve gürültüden korunma amaçlı olanlar ) imalatı.01 Koruyucu güvenlik malzemelerinin imalatı ateşe dayanıklı ve koruyucu güvenlik kıyafetlerinin imalatı.hayvan postu doldurma faaliyetleri. yapma çiçek..+plastikten sert şapkaların (baret) ve plastikten diğer kişisel güvenlik gereçlerinin (örn. her çeşit tükenmez ve kurşun kalem imalatı.+plastikten sert şapkaların (baret) ve plastikten diğer kişisel güvenlik gereçlerinin (örn. kopçalar. şaka ve benzeri eşyaların..+kulak ve burun tıkaçları (örn.. terziler için mankenler.

imalatı 32. terziler için mankenler.06 Kişisel kullanıma yönelik eşyaların imalatı pipolar. tabutlar vb. el baskı setleri. taraklar. güneş şemsiyeleri.99.04 Şemsiye. çıtçıtlar. çelenkler ve benzeri eşyaların imalatı 32.99. el kalbur ve elekleri.03 Tarih verme.99. tokalar.32.07 Çeşitli eşyaların imalatı mumlar. kopçalar.99.08 Çiçek sepetleri. şaka ve benzeri eşyaların. baston ve koltuklu bastonların imalatı 32.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 191 / 374 .99. takma sakal. elle çalışan basım aletleri. yapma çiçek. mühürleme veya numara verme kaşeleri. peruk. fermuarlar vb.99.05 Düğmeler. çiçek buketleri. her çeşit tükenmez ve kurşun kalem imalatı 32. hazır daktilo şeritleri ve ıstampaların imalatı . 32.küre imalatı 32. ince mumlar ve benzerleri. kabartma etiketleri. kişisel ve evde kullanıma yönelik vakumlu termoslar ve diğer vakumlu kaplar.99.99. kokulu püskürtücüleri. meyve ve bitkiler.takma kaş 32.02 Mekanik olsun veya olmasın.

33.. 81. müşteriye hizmet) bu gruba dahildir. hane halkı mallarının bakım ve onarımı gibi sınıflandırılır (Örn. 95.11 Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı Bu sınıf 25. sadece uzmanlaşmış bakım ve onarım faaliyetlerini kapsamaktadır.bilgisayar ve iletişim donanımlarının bakım ve onarımı.buhar jeneratörleriyle beraber kullanmak için yardımcı ünitelerin bakım ve onarımı:+kondansatör.1. . buhar toplayıcı ve buhar akümülatörler.ev eşyalarının bakım ve onarımı.. bkz. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:. . 95. bkz. metal ürünlerin.12 .ev eşyalarının bakım ve onarımı. bkz.bıçak ağızlarının ve testerelerin bilenmesi. 43.1. Kapsam dışı olanlar: . .nin onarımı. donanım ve çalışır durumda olan diğer ürünlerin yenilenmesi amacıyla imalat sektöründe üretilmiş malların uzmanlaşmış onarımını kapsamaktadır. kızdırıcı. Bu ürünlerin daha etkin çalışmalarını sağlamak ve bozulmalarını önlemek amacıyla yapılan genel veya rutin bakımlar da (örn.. bkz.gemi kazan veya güç kazan parçalarının bakım ve onarımı.mekanik kilitleme düzenekleri.metal tankların. ..20. 33. makinelerin. Bu bölüm.22. bkz.22.24). 95.1 Fabrikasyon metal ürünlerin.Makine ve donanımların yeniden yapılandırılmaları veya yeniden üretilmeleri bir imalat faaliyeti olarak değerlendirilmekte olup.12 Makinelerin onarımı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 192 / 374 . .alışveriş arabalarının bakım ve onarımı.ateşli silahların ve savaş gereçlerinin bakım ve onarımı (spor ve eğlence amaçlı silahların onarımı dahil). bkz. bu durumda bunların bakım ve onarımını yapan birimlerin sınıflandırılması. Kapsam dışı olanlar: . 81. makinelerin ve donanımların onarımı Bu grup. .33 Makine ve donanımların kurulumu ve onarımı Bu bölüm.bilgisayar ve iletişim ekipmanlarının bakım ve onarımı.sanayi makinelerinin temizlenmesi. donanımların ve çalışır durumda olan diğer ürünlerin yenilenmesi amacıyla imalat sektöründe üretilmiş malların uzmanlaşmış onarımını kapsamaktadır. . rezervuarların ve muhafaza kapları (konteynerler dahil) onarımı. çoğunlukla katma değer prensibine göre payının belirlenmesiyle yapılır.00 Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı 33.çelik gemi bölümlerinin onarımı. Bu ürünlerin daha etkin çalışmalarını sağlamak ve bozulmalarını önlemek amacıyla yapılan genel veya rutin bakımlar da (örn. bkz. teçhizat ve diğer malların imalatçıları tarafından da yapılır. bölüm 25-31.buhar kazanları veya buhar jeneratörlerinin bakım ve onarımı. bölümde üretilmiş fabrikasyon metal ürünlerin bakım ve onarımını kapsamaktadır. malın imalatı ile birleşik olan bu faaliyetlerin. makine.makine ve ekipmanların yeniden yapılandırılması veya yeniden üretilmesi. makine. büro ve hane halkı mobilyalarının onarımı. Kapsam dışı olanlar. ekonomizör. Onarımın önemli bölümü. 80.nükleer reaktörlerin bakım ve onarımı (izotop ayırıcılar hariç). 33. müşteriye hizmet) bu gruba dahildir. birleşik ticaret ve onarım için de uygulanır.2.bkz. 33..nin onarımı. bkz.. bkz.merkezi ısıtma sistemleri vb. Tüketici mallarında olduğu gibi sermaye malları olarak kullanılan malların bakım ve onarımı. bu kısımda yer alan diğer bölümlerde kapsanmıştır. bkz.22. Aynı ilke. 95.11.sanayi makinelerinin temizlenmesi.boru ve boru hatlarının bakım ve onarımı. . 95. kasalar vb.merkezi ısıtma kazanları ve radyatörlerin onarımı.2.seyyar kaynak makinelerinin onarımı.

+fiziksel.tarım.kol. bkz.tartı aletlerinin bakım ve onarımı.Bu sınıf... test. bkz. bkz. 26. .12.otomatik satış makinelerinin bakım ve onarımı. bkz. ticari soğutma donanımları.+radyasyon belirleme ve izleme donanımının bakım ve onarımı.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:..6 ve 26.5`teki ölçme.11. 95. Kapsam dışı olanlar: .tarımsal traktörlerin bakım ve onarımı. bkz.. bakım ve onarımı.bilgisayar projektörlerinin bakım ve onarımı.. Kapsam dışı olanlar: .sanayi tipi soğutma ve hava temizleme ekipmanlarının bakım ve onarımı.fotokopi makinelerinin bakım ve onarımı. 95.elektrik ile çalışan el aletlerinin onarımı.. .. takım tezgahları.12.grup 26.metalürji makinelerinin bakım ve onarımı.. ayrıca bu sınıf.. bkz.tekstil giyim eşyaları ve deri üretim makinelerinin bakım ve onarımı. 95.bilgisayar ve çevre birimlerinin bakım ve onarımı.. sınıf 26. içecek ve tütün işleme makinelerinin bakım ve onarımı. ticari ve endüstriyel makinelerin bıçak ağızlarının ve testerelerinin bilenmesi ya da kurulması.+prizmalar ve lenslerin (göz tedavisi ile ilgili olanlar hariç) bakım ve onarımı. iletişim donanımlarının bakım ve onarımı..ticari TV ve video kameralarının bakım ve onarımı.+işitme cihazlarının bakım ve onarımı.+arazi ölçme aletlerinin bakım ve onarımı (seyrüsefer için olanlar da dahil). 33.. hareketli yürüyen yollar dahil). bkz.11. inşaat. 26.kağıt yapma makinelerinin bakım ve onarımı.13 Elektronik veya optik cihazların onarımı Bu sınıf..ticari tip genel amaçlı makinelerin bakım ve onarımı.+kalbin atış hızını ayarlayan cihazın bakım ve onarımı.ayrıca bu sınıf. (kaldırıcılar.gıda. .22. 43. tarımda kullanılan makine ve aletler ile diğer ağır ve endüstriyel makine ve aletlerin (örn. inşaat araç ve gereçleri ile madencilik makineleri) onarılması gibi endüstriyel makine ve aletlerin bakım ve onarımı kapsamaktadır... 95.fotokopi makinelerinin bakım ve onarımı.kompresörler ve ilgili ekipmanların bakım ve onarımı..+meteoroloji aletlerinin bakım ve onarımı.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.5. bkz. +uçak motoru ile ilgili aletler (göstergeler vb. örneğin. ormancılık ve tomrukçuluk makinelerinin bakım ve onarımı..+teleskopların bakım ve onarımı... örneğin: +manyetik rezonans görüntüleme cihazlarının bakım ve onarımı.akışkan gücü ile çalışan makinelerin bakım ve onarımı.asansörlerin(mükerrer) ve yürüyen merdivenlerin kurulumu. .pompalar.sanayi ocakların bakım ve onarımı. sınıf 26.elektronik olsun veya olmasın hesap makinelerinin onarımı.12.. .+elektro medikal endoskopi cihazının bakım ve onarımı.dişli takımları ve tahrik tertibatlarının onarımı. seyrüsefer ve kontrol donanımlarının bakım ve onarımını kapsamaktadır.plastik ve kauçuk makinelerinin bakım ve onarımı.60`ta yer alan ışınlama.ev tipi video kameralarının onarımı.sanayi ocaklarının ve diğer ısıtma donanımlarının bakım ve onarımı.diğer takım tezgahlarının bakım ve onarımı..12.motorlu araç motorları dışındaki motorların bakım ve onarımı.yazarkasaların bakım ve onarımı.valfların (supapların) onarımı..7 gruplarında üretilen malların bakım ve onarımını kapsamaktadır (hane halkı malları olarak değerlendirilenler hariç). 95. 95. 95.malzeme kaldırma ve taşıma donanımlarının bakım ve onarımı.) bakım ve onarımı.daktiloların onarımı.metallerin kesilmesinde ve şekillendirilmesinde kullanılan takım tezgahları ve aksesuarlarının bakım ve onarımı.+mikroskopların bakım ve onarımı (proton ve elektron mikroskoplar hariç). elektro medikal ve elektrikle tedavi cihazlarının bakım ve onarımı. kaynağın onarım hizmetleri..madencilik.70`te yer alan optik araç ve gereçlerin bakım ve onarımı: (eğer bunlar esas olarak ticari amaçla kullanılıyorsa) örneğin:+dürbünlerin bakım ve onarımı. duvar ve masa saatlerinin onarımı.29 bilgisayarların onarımı. 43.. bkz. .+medikal ültrason cihazının bakım ve onarımı.11. elektriksel ve kimyasal özellikleri test ve muayene eden donanımların bakım ve onarımı.+fotoğrafçılıkla ilgili aletlerin bakım ve onarımı. bkz.21.+otomotiv emisyonu test donanımlarının bakım ve onarımı.. forkliftler ve diğer malzeme taşıma donanımları.00 Makinelerin onarımı 33. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 193 / 374 . bölüm 28`deki makine ve donanımlar da dahil.+elektrokardiyografi cihazlarının bakım ve onarımı..bölüm 28`de yer alan diğer özel amaçlı makinelerin bakım ve onarımı.. petrol ve gaz sahalarında kullanılan makinelerin bakım ve onarımı.+ışınlama cihazlarının bakım ve onarımı. 33..25.

12. bkz.14. 33.16 Hava ve uzay araçlarının bakım ve onarımı Bu sınıf hava ve uzay araçlarının bakım ve onarımını kapsamaktadır.güç transformatörleri.gemilerin fabrikalarda yeniden inşa edilmesi.13. . bölüm 27 deki ürünlerin (27.gemilerin parçalanması. .25.15.30.00 Hava ve uzay araçlarının bakım ve onarımı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 194 / 374 .00 Gemi ve teknelerin bakım ve onarımı 33. 30. telekomünikasyon cihazlarının bakım ve onarımı. 95.pil.elektrikli kablolama devreleri için akım taşısın ya da taşımasın kablolamada kullanılan cihazların bakım ve onarımı. Kapsam dışı olanlar: .hava taşıtlarının fabrikalarda bakım ve onarım amacıyla elden geçirilmesi ve yeniden inşa edilmesi.14 Elektrikli donanımların onarımı Bu sınıf.tüketici elektroniklerinin bakım ve onarımı.gemilerin onarımı ve rutin bakımları eğlence teknelerinin bakım ve onarımı.15 Gemi ve teknelerin bakım ve onarımı Bu sınıf gemi ve teknelerin bakım ve onarımını kapsamaktadır. bkz.elektrikli aydınlatma donanımlarının bakım ve onarımı. 33.12.16. 95. Kapsam dışı olanlar: .hava taşıtı motorlarının bakım ve onarımı. gemilerin fabrikalarda yeniden inşa edilmesi ve bakım-onarım amacıyla elden geçirilmesi bölüm 30`da sınıflandırılmıştır.gemi ve tekne motorlarının onarımı. Kapsam dışı olanlar: . bkz. 30. bkz. 33.elektrik motorları.hava taşıtlarının bakım ve onarımı (fabrikalarda yapılan dönüştürme. Bununla birlikte.. bkz. . bkz. sökülmesi.bilgisayar ve çevre birimlerinin bakım ve onarımı. 95.11. bataryan ve akümülatörlerin bakım ve onarımı. .33. 33. . 38. .elektrik bağlantı düzeneği (şalt cihazı) ve elektrikli kumanda panosu cihazlarının bakım ve onarımı. . 95. dağıtım transformatörleri ve özel transformatörlerin bakım ve onarımı. . jeneratörler ve motor jeneratör setlerinin bakım ve onarımı.1.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . .00 Elektronik veya optik cihazların onarımı 33. .31. duvar ve masa saatlerinin onarımı.röle(konvertisör) ve sanayi kontrol cihazlarının bakım ve onarımı. . bkz.00 Elektrikli donanımların onarımı 33.kol. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . elden geçirme ve yeniden üretme hariç). bkz.21.5 grubundaki sınıflardakiler hariç (ev aletleri))bakım ve onarımını kapsamaktadır.

elektrikli süpürge sistemleri ve benzerlerinin kurulumu. .büyük boyuttaki makine ve donanmaların sökülmesi. yürüyen merdivenlerin montajı. inşaat kısmında sınıflandırılır.diğer sanayi donanımlarının kurulumu.tilt oyunu makineleri ve madeni para ile çalışan diğer oyun makinelerinin onarımı.+iletişim donanımları. yürüyen merdivenler.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.19 Diğer ekipmanların onarımı Bu sınıf. . örneğin.orgların ve diğer tarihi müzik aletlerinin onarımı. bkz. 30. 43.lokomotifler ve vagonlarının bakım ve onarımı (fabrikalarda yapılan dönüştürme ve yeniden inşa etme hariç).20. elektrik kablolarının döşenmesi.29.at arabaları ve dört tekerlekli yük arabalarının bakım ve onarımı.. .00 Diğer ulaşım araçlarının bakım ve onarımı 33.askeri savaş araçlarının bakım ve onarımı bkz. binaların veya benzer yapıların entegre bir parçasını oluşturan donanımların montajı. . bkz..20 Sanayi makine ve donanımlarının kurulumu Bu sınıf. bkz. Kapsam dışı olanlar: .2 Sanayi makine ve donanımlarının kurulumu 33.değirmencilikte kullanılan makinelerin kurulumu.00 Diğer ekipmanların onarımı 33.. merdivenler. otomatik kapılar. dükkan tertibatları. hırsızlık alarm sistemlerinin ve iklimlendirme sistemlerinin montajı gibi.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.sanayi tesislerinde sanayi makinelerinin kurulumu. 95.lokomotiflerin ve vagonların fabrikalarda bakım ve onarım amacıyla elden geçirilmesi ve yeniden inşa edilmesi.+ana bilgisayar ve benzeri bilgisayarlar +ışınlama ve elektro medikal cihazlar vb.30. bkz. bkz. 95. mobilyalar ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 195 / 374 ..bowling salonu ekipmanlarının kurulumu Kapsam dışı olanlar: . bisikletlerin onarımı.11.sanayi işlem kontrol ekipmanlarının montajı. 95.29.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:.24.giysilerin onarımı ve yenilenmesi. bkz. Kapsam dışı olanlar: . . 45.bisikletlerin onarımı.29. . 33. . .17 Diğer ulaşım araçlarının bakım ve onarımı Bu sınıf. 95.demiryolu araç motorlarının bakım ve onarımı. . bölüm 30`daki diğer ulaşım araçlarının bakım ve onarımını kapsamaktadır (motosikletler ve bisikletler hariç). 33. 33.40. . makinelerin özel montajını da kapsamaktadır.ev ve büro tipi mobilyaların onarımı.balıkçılık ağlarının onarımı( örülmesi de dahil). gübre ve kimyasal maddeler için kullanılan çuvalların onarımı. ...asansörler.ahşap paletler.29.12. bkz.kapılar. . gemi fıçı veya varilleri ile benzer maddelerin onarımı ve yenilenmesi.33. bu bölümün diğer gruplarında kapsanmayan ekipmanların bakım ve onarımını kapsamaktadır. . mobilya restorasyonu.halatlar. . 33. gemi çarmık ve halatları ile yelken bezleri ve bez astarlı muşambaların onarılması. bkz.19.makine montajı.alışveriş arabalarının bakım ve onarımı. Fakat. bkz..17.40.motosikletlerin bakım ve onarımı.

benzerlerinin kurulumu. .kişisel bilgisayarların kurulumu bkz. 62.06 Makine montajı 33.32.20.20. BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE DAĞITIMI TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 196 / 374 .20.03 Diğer sanayi donanımlarının kurulumu iletişim donanımları. bkz.20.20.09.02 Sanayi işlem kontrol ekipmanlarının montajı 33.20. GAZ. 33.20.07 Bowling salonu ekipmanlarının kurulumu 33.05 Değirmencilikte kullanılan makinelerin kurulumu 33. 43.99 Diğer sanayi makine ve donanımlarının kurulumu D-ELEKTRİK. 33.01 Sanayi tesislerinde sanayi makinelerinin kurulumu 33.20.04 Büyük boyuttaki makine ve donanmaların sökülmesi 33.+ana bilgisayar ve benzeri bilgisayarlar +ışınlama ve elektro medikal cihazlar vb.

iletimi ve dağıtımı Bu grup. bunlara elektrik. 36. 38. sıcak su ve benzerlerinin sanayi bölgelerine veya konut amaçlı binalara dağıtımı da dahildir.elektrik enerjisini üretim kaynağından dağıtım sistemine aktaran iletim sistemlerinin işletilmesi.1 Elektrik enerjisinin üretimi. Kapsam dışı olanlar: . buhar. buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 35.00 Elektrik enerjisinin iletimi 35. bu nedenle.elektrik hatları.12. elektrik.11. Bu bölüm ayrıca boru hatları kullanılarak gaz taşımacılığı (tipik olarak uzun mesafelere) de hariç tutmaktadır. sıcak su ve benzerlerinin borular. nükleer. doğal gaz. elektrik ve gaz üreten. kontrol eden ve dağıtan elektrik ve gaz tesislerinin faaliyetlerini de kapsamaktadır. 35 Elektrik. bkz. Bu kısım. buhar. gaz.Bu kısım. sayaçlar ve elektrik tesisatlarının oluşturulması) işletilmesi. elektrik enerjisinin üretilmesini. dizel ve yenilenebilir enerji de dahil. hidroelektrik. elektrik enerjisi üretim tesislerinin işletilmesi. Buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı da bu kılıma dahildir. üretim kaynaklarından dağıtım merkezlerine iletilmesini ve nihai kullanıcılara dağıtılmasını kapsamaktadır. 35.13 Elektrik enerjisinin dağıtımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:. 35.atıkların yakılması yoluyla elektrik üretilmesi.00 Elektrik enerjisi üretimi 35. gaz. 37. su ve kanalizasyon tesislerinin işletimini hariç tutmaktadır.12 Elektrik enerjisinin iletimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . elektrik direkleri.üretim kaynağından veya son kullanıcıya iletim sistemiyle taşınan elektrik enerjisi dağıtım sisteminin (örn.11 Elektrik enerjisi üretimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:. ana borular ve hatlardan oluşan kalıcı altyapı sistemleri (şebekeleri) aracılığıyla sağlanması faaliyetlerini kapsamaktadır. gaz türbini.2 35..termal. bkz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 197 / 374 . Ağın boyutları kesin değildir.Bu kısım.

21 Gaz imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: .35. karıştırma ve diğer işlemlerle belirli kalorifik değerde gazlı yakıtların imalatı. 06. çeşitli türdeki gazlardan arındırma. bkz.endüstriyel gazların imalatı. 20. Kapsam dışı olanlar: .14 Elektrik enerjisinin ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . bkz. 35.doğal gaz dahil.02 Diğer işletmeler tarafından işletilen güç dağıtım sistemleri aracılığı ile elektrik satışını düzenleyen elektrik komisyoncuları ve acentelerinin faaliyetleri 35. gazın üretimi ve ana borular aracılığıyla tüketicilere doğal veya sentetik gaz dağıtımını içermektedir.20 .03 Elektrik için elektrik ve iletim kapasitesi değiştirme faaliyetleri 35.14.00 Elektrik enerjisinin dağıtımı 35.rafine petrol ürünleri imalatı.14.13. ana borularla gaz yakıtların dağıtılması Bu grup. tarımsal yan ürünler veya atıklardan gaz üretimi .10 .kömürün karbonlaştırılması. Tipik olarak uzak yerlere gerçekleştirilen ve gaz dağıtıcıları ile üreticileri veya kentleri birbirine bağlayan gaz boru hatlarının bağımsız faaliyetleri bu gruptan hariç tutulmakta ve diğer boru hattı dağıtım faaliyetlerinin içinde yer almaktadır.kok kömürü fırınlarının işletilmesi. bkz. 19.01 Kullanıcılara elektrik satışı 35.ham doğal gaz üretimi. Diğer işletmeler tarafından işletilen dağıtım sistemlerini kullanarak doğal gaz satışı gerçekleştiren gaz pazarlayıcı ve komisyoncuları da bu gruba dahildir.20 .14. 35.kullanıcılara elektrik satışı .2 Gaz imalatı. bkz.elektrik için elektrik ve iletim kapasitesi değiştirme faaliyetleri.diğer işletmeler tarafından işletilen güç dağıtım sistemleri aracılığı ile elektrik satışını düzenleyen elektrik komisyoncuları ve acentelerinin faaliyetleri . 19.11 TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 198 / 374 .

bkz 47.30 Buhar ve havalandırma sistemi üretimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . bkz. toplanması ve dağıtılması .99.soğutulmuş havanın üretimi ve dağıtımı .23. gaz satışını düzenleyen gaz komisyoncuları veya acentelerinin faaliyetleri .23. bkz.01 Ana borularla kullanıcılara gaz satışı 35. Kapsam dışı olanlar: .00 Gaz imalatı 35. gaz satışını düzenleyen gaz komisyoncuları veya acentelerinin faaliyetleri 35.50 35.dolaysız yakıt satışı. 46. 49. 47.23.gazlı yakıtlar için mal ve ulaşım kapasitesinin değiştirilmesi.diğer işletmeler tarafından işletilen gaz dağıtım sistemleri aracılığıyla.21.22 Ana borularla gaz yakıtların dağıtımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . ana boru sistemiyle dağıtım ve temini Kapsam dışı olanlar: .3 Buhar ve havalandırma sistemi üretimi 35.02 Diğer işletmeler tarafından işletilen gaz dağıtım sistemleri aracılığıyla.ana borularla kullanıcılara gaz satışı .gazların boru hatları ile (uzak yerlere) taşınması. 35.soğutma amaçlı soğuk TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 199 / 374 .her çeşit gaz yakıtın.99 Diğer ana borular aracılığıyla gaz ticareti 35. bkz.gaz yakıtların toptan satışı.35.00 Ana borularla gaz yakıtların dağıtımı 35.78 .ısınma.71 .şişelenmiş gazın perakende satışı.23 Ana borular aracılığıyla gaz ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: .22. güç ve diğer amaçlar için su buharı ve sıcak suların üretimi.

sulama kanallarının işletilmesi Kapsam dışı olanlar: Kapsam dışı olanlar: . katı ya da katı olmayan endüstriyel veya evsel atıklar gibi muhtelif atıkların (toplanması.ırmaklardan. arıtılmasını ve dağıtımını kapsamaktadır. Sulama kanallarının işletilmesi de bu sınıfa dahildir.0 Suyun toplanması.tarımsal amaçlı sulama ekipmanlarının işletilmesi.00. sulama hizmetleri ve benzeri tarımsal destek hizmetleri dahil edilmemiştir.b.00 . 01. 36 Suyun toplanması. su kuyularından vb. ATIK YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ Bu kısım. su boruları aracılığıyla (uzak mesafelere) nakledilmesi.00 Buhar ve havalandırma sistemi üretimi E-SU TEMİNİ.00 Suyun toplanması. 37. göllerden. arıtılması ve dağıtılması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 200 / 374 . KANALİZASYON. arıtılması ve bertarafı dahil olmak üzere) ve kirletilmiş alanların yönetimi ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır.su üretimi ve dağıtımı . yemek amacıyla olsun olmasın (soğutma vb. arıtılması ve dağıtılması 36. 36. tankerler ya da diğer araçlar vasıtasıyla dağıtımı. arıtılması ve dağıtılması Bu bölüm. suyun evsel ve endüstriyel ihtiyaçlar doğrultusunda toplanmasını.suyun.deniz ya da yer altı suyunu tuzdan arındırarak ihtiyaç duyulan suyun üretilmesi. genellikle atık su arıtımıyla bağlantılı olarak veya atık su arıtımında kullanılan birimler tarafından yürütüldüğünden.30. bkz.suyun endüstriyel ve diğer amaçlar için arıtılması. arıtılması ve dağıtılması Bu sınıf. bkz.00 Suyun toplanması. bkz. Suyun çeşitli kaynaklardan toplanmasının yanı sıra çeşitli yöntemlerle dağıtılması da bu sınıfa dahildir. ancak yağmurlama v.su temini amacıyla suyun arıtılması.) 35. 49.buz üretimi.50 36.61 . Suyun çeşitli kaynaklardan toplanmasının yanı sıra çeşitli yöntemlerle dağıtılması da bu bölüme dahildir. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:.kirliliği önlemek için atıksuların arıtılması. arıtılmasını ve dağıtımını kapsamaktadır. kaynaklardan su toplanması . bu kısıma dahil edilmiştir. Su temini faaliyetleri. suyun evsel ve endüstriyel ihtiyaçlar doğrultusunda toplanmasını.yağmur sularının toplanması.suyun şebekeler. Atık veya atık su arıtma işlemlerinin çıktıları ya bertaraf edilebilir ya da başka üretim süreçlerinin girdisi olarak kullanılabilir.

0 Kanalizasyon 37. kollektörler. ıslah ve bertarafını kapsamaktadır. çökeltme. tekerlekli bidon. filtreleme.fosseptiklerin.00 Kanalizasyon 38 Atığın toplanması. tanklar ve diğer nakliye araçları (vidanjör vb.00.kanalizasyon sistemlerinin veya atık su arıtma tesislerinin işletimi .tehlikesiz katı atıkların (çöplerin) hane ve işyerlerinden çöp tenekesi.22 37. 38. konteyner v. seyyar (portatif) tuvalet hizmetleri . konteyner v. septik tankların. Hanelerden gelen atıklar. 43. maddelerin geri kazanımı Bu bölüm atık maddelerin toplanması. 37.1 Atıkların toplanması Bu grup.b yöntemlerle toplanması (geri kazanılabilir maddeleri de TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 201 / 374 . kullanılmış yemeklik sıvı yağlar ve katı yağlar.00 binalardaki drenaj borularının temizlenmesi ve tıkanıklığın giderilmesi. havuzların ve çukurların boşaltılması ve temizlenmesi. vasıtalarla toplanmasını kapsamaktadır.) aracılığı ile bir veya daha fazla kullanıcıdan kaynaklanan endüstriyel ya da evsel atık suların ve yağmur sularınıntoplanmasıvetaşınması . ıslahı ve bertarafı faaliyetleri. arıtan ve bertaraf eden kanalizasyon sistemleri ve atık su arıtma tesislerinin işletimini kapsamaktadır. gibi fiziksel. gemilerden gelen atık yağlar ve yağ değişim servislerinden alınan kullanılmış yağlar ile inşaat ve yıkım atıkları gibi tehlikeli ve tehlikesiz atıkların toplanmasını içermektedir.b.yüzey ve yeraltı sularının kirliliğin oluştuğu yerde arındırılması. Kapsam dışı olanlar: . bkz. çöp tenekeleri. çöplerin hane ve işyerlerinden. sedimantasyon vb.11 Tehlikesiz atıkların toplanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:. kullanılmış piller.)seyreltme. Bu bölüm ayrıca atıkların yerel taşımacılığını ve geri kazanım tesislerinin (atıkların türlerine göre tasnif ederek geri kazanılabilir maddeleri ayrıştıran tesislerin) işletilmesini de kapsamaktadır 38. bkz.atık suların (evsel ya da endüstriyel atık sular ile yüzme havuzlarının suları vb.00 Kanalizasyon Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: .kanalizasyon ve pis su kanallarının bakımı ve temizlenmesi. kanallarda biriken yağ ve kumun boşaltılması dahil. 39.kanalizasyon şebekeleri. kimyasal ve biyolojik işlemler aracılığıyla arıtılması .37 Kanalizasyon Bu bölüm atık suyu toplayan. tekerlekli bidon.

02 Tehlikeli atık transfer istasyonlarının işletilmesi 38. . bkz. atığın gömülmesi.b. atığın araziye veya suya boşaltımı.01 Tehlikeli atıkların toplanması nakliye gemileri veya yağ değişim servislerinden kaynaklanan kullanılmış yağlar +biyo-tehlikeli atıklar+nükleer atıklar+kullanılmış piller v. bkz.içerebilir). yanıcı. gibi karışık geri kazanılabilir maddelerin ayrıştırıldığı tesislerin işletilmesi.tehlikesiz atıkların bertarafı için depolama alanlarının işletilmesi.00.32 . 38. 38. Atık yakma proseslerinden kaynaklanan enerji geri kazanımı da bu bölüme dahildir. 38.s. 38.21 Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 202 / 374 .Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:.tehlikeli atıkların toplanması.12. Ayrıca.. zararlı atıkları bertaraf etmek amacı ile kullanılmış ürünlerin (örneğin buzdolabı) bertarafı. Örneğin. atıkların taşınması için tanımlanması. paketlenmesi ve etiketlenmesi faaliyetleri de dahildir. Kapsam dışı olanlar: .b. tahriş edici.s. örn. 38.32 38. patlayıcı. zararlı.3 38. bulaşıcı veya çevre ve insan sağlığı için zararlı diğer maddeler ve preparatlar gibi katı olan-olmayan tehlikeli atıkların toplanmasını kapsamaktadır.37.tehlikeli atıkların toplanması.maddelerin geri kazanımı. zehirli. aşındırıcı.21. bkz. plastik v.geri dönüştürülebilir maddelerin toplanması. enfekte olmuş canlı veya ölü hayvanlar ile diğer kontamine olmuş atıkların bertarafı ve ıslahı. oksitleyici.atık suların arıtılması ve bertarafı..12. 38.kağıt.00 Tehlikesiz atıkların toplanması 38.kirletilmiş binaların. Asbest temizliği. atığın özel yakma yöntemleri ile bertarafı.00. organik atıkların bertaraf amaçlı ıslahı. kaynaklanan geçiş radyoaktif atıkların ıslahı ve bertarafı.12 Tehlikeli atıkların toplanması Bu sınıf.halka açık yerlerde bulunan çöp kutularındaki çöplerin toplanması Kapsam dışı olanlar:. örneğin:+nakliye gemileri veya yağ değişim servislerinden kaynaklanan kullanılmış yağlar +biyo-tehlikeli atıklar+nükleer atıklar+kullanılmış piller v. kanserojen. 39.11. bkz.tehlikeli atık transfer istasyonlarının işletilmesi Kapsam dışı olanlar: . hastanelerden v. çeşitli yöntemlerle farklı hallerdeki atıkların bertarafını ve bertarafından önce gerçekleştirilen ıslah işlemlerini içermektedir. 38. bkz.12.2 Atıkların ıslahı ve bertarafı Bu grup. maden sahalarının. toprak ve yeraltı sularının iyileştirilmesi ve temizlenmesi. bkz. bkz. ıslah edilmesi.

bkz. bulaşıcı.13 . kül veya ileride kullanılması mümkün diğer yan ürünlerin üretimi ile sonuçlansın ya da sonuçlanmasın özel yakmafırınlarındaveyadiğer yöntemlerle bertaraf edilmesi . bkz.tehlikesiz atıkların yakılması.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . zehirli maddeleri azaltma.nükleer yakıtların yeniden işleme tabi tutulması.00 38. bkz.tehlikesiz atıkların bertarafı için depolama alanlarının işletilmesi tehlikesiz atıkların.tehlikeli atıkların ıslahını yapan tesislerin işletilmesi .00 Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi 38. bkz. insan sağlığı ve çevre için zararlı olan diğer madde ve preparat atıklarını içeren katı halde olan veya olmayan tehlikeli atıkların bertaraf öncesi ıslahını ve bertarafını kapsamaktadır. katı halde olan ya da olmayan tehlikesiz atıkların bertarafını ya da bertaraf işlemlerinden önce ıslahını kapsamaktadır: .00 38.canlı ya da ölü enfekte olmuş hayvanların ve diğer kontamine olmuş atıkların ıslahı ve bertarafı .3 Materyallerin geri kazanımı 38.satmak için kullanılabilir parçalar oluşturmak amacıyla otomobil. hazırlanması ve diğer ıslah faaliyetleri Kapsam dışı olanlar: . bilgisayar. bkz. kanserojen.21.kirliliği önleme. kullanılmış içecek kutuları ve metallerin tasnif edildiği yani ayrıştırıldığı tesislerin işletilmesi. tahriş edici. bertarafı ve depolanması: + geçişli radyoaktif atıkların arıtımı ve bertarafı. .21. kağıt. televizyon ve diğer donanımların sökülmesi. ikame yakıt. televizyon ve diğer donanımlar). bkz. 39. zehirli maddeleri azaltma.Bu sınıf. örneğin hastanelerden alınan ve taşınma süresi içinde bozulanlar + depolama amacıyla nükleer atıkların kapsüllenmesi. bkz.32 . 20.zararlı atıklarının yok edilmesi amacı ile kullanılmış malların (örneğin buzdolabı) bertarafı . 38.22 .31 Hurdaların parçalara ayrılması Bu sınıf.tehlikeli atıkların özel yakma fırınlarında yakılması .radyoaktif nükleer atıkların ıslahı. bilgisayar. aşındırıcı. zehirli. gemi.tehlikeli atıkların özel atık yakma fırınlarında yakılması. yanıcı. plastik.22 Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi Bu sınıf.22. 38. her çeşit hurda haline gelmiş olan maddelerin (otomobil.karışık geri kazanılabilir maddelerin örneğin.bertaraf amacıyla organik atıkların ıslahı Kapsam dışı olanlar: .zararlı atıklarının yok edilmesi amacı ile kullanılmış malların (örneğin buzdolabı) bertarafı. 38. materyallerin geri kazanımı amacıyla parçalara ayrılmasını kapsamaktadır. oksitleyici.22 . elektrik veya buhar. Kapsam dışı olanlar: . biyogaz. toprak ve suyun temizlenmesi. bkz. 39. 38.00 Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi 38. patlayıcı.kirliliği önleme. kısım G TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 203 / 374 . kompost gübre. toprak ve suyun temizlenmesi. gemi.

geri kazanımı mümkün maddelerin toptan satılması. bkz...metal atıkların. çiçek saksısı.21..plastik ve lastik atıkların granüllere dönüştürülmesi (temizleme. toprak.21. palet ve benzerleri için ikincil hammadde üretmek üzere plastiklerin sınıflandırılması ve topak haline getirilmesi . kontamine olmuş binaların.tehlikesiz atıkların bertarafı ve ıslahı. 38. alanların. bkz.0 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri 39.ikincil hammaddelerden yeni ürün üretimi (kendi imalatı olsun veya olmasın).den kaynaklı geçişli radyoaktif atıkların bertarafı ve ıslahı.diğer yiyecek.sabitleştirme solüsyonu ya da fotoğrafik filmler ve kağıtlar gibi fotoğrafçılığa ait atıklarda bulunan metallerin işlenmesi. 38..00 Hurdaların parçalara ayrılması 38.22. bisikletler ve benzeri metal atıkların mekanik olarak ezilmesi . 38.13.77 38. 38.38. 38.atıkların özel fırınlarda yakılması sürecinde.nükleer yakıtların tekrar işlenmesi. kağıt atıklarından kağıt hamuru yapılması.. bkz.tehlikesiz atıkların yakılması sürecinde enerji geri kazanımı.. temizlenmesi ve ayrıştırılması.kompost üretimini de kapsamak üzere bertaraf amacıyla organik atıkların ıslahı. örneğin tarak makinesinden artan ipliğin eğirilmesi. presleme gibi diğer mekanik işlemler. genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile. zehirli atığın bertarafı ve ıslahı. çamaşır makineleri.hacmi azaltmak için yapılan kesme. bkz. 20. ikincil hammaddelere dönüştürülmesi işlemlerini kapsamaktadır.tren vagonları gibi büyük demir parçaların mekanik olarak ufaltılması. kullanım süresi dolmuş araçların vb.s. bkz.ikincil hammadde üretmek için kullanılmış tekerlek gibi lastik maddelerin işlenmesi. içecek ve tütün mamulleri atıklarının ve artık maddelerinin ikincil hammaddelere dönüştürülmesi işlemleri Kapsam dışı olanlar: .10. sınıflarına göre ayrıştırılarak ve tasnif edilerek geri kazanımı dahildir. kısım C?de (İmalat) bunlara karşılık gelen sınıflara bakınız. örn.kullanılmış arabalar. bkz.hortum.kullanılmış yemeklik sıvı ve katı yağların ikincil hammaddelere dönüştürülmesi işlemleri. eritme. Ayrıca bu sınıfa.kontamine olmuş. 39. 46. iyileştirme hizmetlerini kapsamaktadır. çöp kutularından) yeniden kazanılabilir maddelerin ayrıştırılarak ve tasnif edilerek ya da (2) kağıt. parçalanması.21. bkz.31.ikincil hammadde elde etmek üzere yıkım atığı gibi diğer atıkların sıkıştırılarak ezilmesi.00 Tasnif edilmiş maddelerin geri kazanımı 39 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri Bu bölüm. temizlenmesi ve ayrıştırılması . lastik tekerleklere kaplama yapmak ya da metal hurdalardan metal üretilmesi gibi. yüzey ve yeraltı sularının temizlenmesi.2. plastik.32 Tasnif edilmiş maddelerin geri kazanımı Bu sınıf metal veya metal olmayan atıklar. kullanılmış teneke içecek kutuları ile metaller gibi karışık halde olan geri kazanılabilir maddelerin. bkz.. (1) tehlikesiz atıkların içinden (örn. öğütme). maddelerin geri kazanımı.camın sıkıştırılarak ezilmesi.22.. bkz. 38.. hurdalar ve diğer parçaların.hastaneler v.Mekanik veya kimyasal dönüştürme işlemleri için örnekler şu şekildedir:.32.demir atıklar ile demir hurdaların eritilmesi.00 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 204 / 374 . 24.

mekanik. Yeni bina. sulama sistemleri.00. bkz.asbest.Ayrıca binaların ve bina dışı inşaatların onarımı da bu kısma dahildir.kaza sonucu kirletilmiş yüzey sularının kirliliğinin. demir yolları ve diğer raylı yollar. Bunlar.61. bu fabrikalardaki imalat faaliyetleri) bu birim burada sınıflandırılmayıp. dükkanlar ve diğer kamu ve kamu kurumu binaları.).tehlikeli atıkların ıslah ve bertaraf edilmesi.00. çiftlik binaları ve benzeri de burada kapsanmaktadır.02 Denizde ve kıyı tesislerinde atık alma ve çevre temizliği faaliyetleri F-İNŞAAT Bu kısım. . toprak. yeni iş. kanalizasyon sistemleri.00.01 Denizaltı hizmetleri 39. 81. şehir içi yollar.diğer uzmanlık gerektiren kirlilik kontrol faaliyetleri Kapsam dışı olanlar: . bina dışı inşaatları kapsar. sanayi tesisleri ve alanlarının temizlenmesi. . bkz.tehlikesiz atıkların ıslah ve bertaraf edilmesi. bkz. ofis binaları. ofis binaları. . spor tesisleri vb. limanlar ve diğer su projeleri. Eğer bu faaliyetler inşaat projelerinin daha sonraki satışı amacıyla değil de.Bu bölüm daha sonraki satışlar için inşaat projelerini gerçekleştirmeyi amaçlayan mali. sanayi tesisleri. Yapılan işin bölümleri veya bazen tamamı taşeronlara yaptırılabilir. sadece inşaat sürecinin bir parçası olarak yapıldığı durumlarda (bölüm 43). veya otoyollar.Genel inşaatlar. bkz. özel inşaat faaliyetlerinin yanı sıra binaların tamamının inşaatını (bölüm 41). .Bu faaliyetler. kurşun boyalar ve diğer zehirli maddelerin azaltılması. faaliyetine göre olması gerektiği yerde sınıflandırılacaktır (gayrimenkul. kendi hesabına veya bir ücret ya da anlaşmaya dayalı olarak yürütülebilir.nükleer binalar ve alanlar da dahil.29 39.21. . onarım. yöntemler kullanılarak. tüneller. Bir inşaat projesinin tüm sorumluluğunu üstlenen herhangi bir birim burada sınıflandırılabilir. 38. Konutların komple inşaatı. imalat vb.Bu kısım.tarımla ilgili zararlıların kontrolü. bina dışı yapıların tamamının inşaatını (bölüm 42) kapsamaktadır. işleyişi için gerçekleştiriliyor ise (örneğin bu binalarda yer kiralanması. konutların tamamı. kirletilmiş toprak ve yeraltı sularının yerinde ya da başka yerde temizlenmesi. kirletici maddelerin toplanması veya kimyasal maddelerin uygulanması gibi yöntemler ile giderilmesi ve temizlenmesi. yüzey suları.22. ilaveler ve değişiklikler için gerekli inşaatın yanı sıra prefabrikler ile şantiye binalarının montajını da kapsamaktadır. teknik ve fiziksel araçları beraberinde getiren bina ve bina dışı inşaat işleri için inşaat projelerinin gelişimini de ayrıca kapsamaktadır. havaalanları.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 205 / 374 . . . köprüler. 01. mağazalar ve diğer halka açık binalar ile hizmet binaları. . prefabrik binaların veya yapıların montajı ve geçici yapıların inşaatlarını da kapsar. tarımsal amaçlı binalar vb. okyanus ve denizlerde olan petrol döküntülerinin ve diğer kirleticilerin temizlenmesi. . bina ve bina dışı inşaat işleri için genel inşaat işleri ile özel uzmanlık gerektiren inşaat faaliyetlerini kapsar.kıyı bölgeleri de dahil.sokakların süpürülmesi ve yıkanması. bkz.su temini amacıyla suyun arıtılması. bu araç ve gereçler ile gerçekleştirilen özel inşaat faaliyeti ile birlikte sınıflandırılmaktadır. 36. genel bina inşaatlarının tüm çeşitlerini kapsamaktadır. 41 Bina inşaatı Bu bölüm. kimyasal veya biyolojik vb. boru hatları ve elektrik hatları.İnşaat araç ve gereçlerinin operatör ile beraber kiralanması. 38. ilave ve değişiklikler. onarım.

mağazalar. . okullar. .+ kapalı spor tesisleri.1. Eğer inşaat sürecinin yalnızca belirli kısımları yapılıyor ise bu faaliyet. entegre tesisler vb. alışveriş merkezleri. alışveriş merkezleri. gökdelenler dahil 41. 42. . + hastaneler.bina inşaatı. iş hanları+ oteller. kendi adına satış veya bir ücret ya da sözleşmeye dayalı olarak.. 41. okullar.99.20.binalar hariç olmak üzere.+ birden çok ailenin oturduğu binalar. bkz. Kapsam dışı olanlar.. sanayi üretimini amaçlayan binalar. mağazalar. Kapsam dışı olanlar. Kısımların veya tüm inşaat işleminin taşeronlara yaptırılması mümkündür. montaj fabrikaları. bina projeleri ile bağlantılı proje yönetimi hizmetleri. sanayi üretimini amaçlayan binalar. atölyeler.1.1 İnşaat projelerinin geliştirilmesi 41.01 İkamet amaçlı her çeşit binanın inşaatı müstakil konutlar.+ havaalanı binaları. 71. . 71.10 İnşaat projelerinin geliştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.mimarlık ve mühendislik faaliyetleri. teknik ve fiziksel araçların bir araya getirilmesi suretiyle konut veya diğer amaçlı kullanıma yönelik bina projelerinin geliştirilmesi. bölüm 43 içerisinde sınıflandırılmaktadır. lokantalar.+ dini yapılar.+ birden çok ailenin oturduğu binalar.10. ikamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların tamamının inşaatını kapsamaktadır.konut amaçlı olmayan kullanıma yönelik her çeşit binanın inşaatı:+ fabrikalar. entegre tesisler vb.1. bkz.mimarlık ve mühendislik faaliyetleri. sanayi tesislerinin inşaatı. 71. otoparklar. 71.daha sonra satışa yönelik olarak bina projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla mali. iş hanları+ oteller.2 İkamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı Bu grup.+ depolar.1. bkz.20 .prefabrik inşaatların alanda birleştirilmesi ve kurulması. gökdelenler dahil. + hastaneler. .20 İkamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 İnşaat projelerinin geliştirilmesi 41. montaj fabrikaları.. bkz.inşaat için proje yönetimi.+ yeraltı otoparkları da dahil olmak üzere.ikamet amaçlı her çeşit binanın inşaatı:+ müstakil konutlar. lokantalar.+ havaalanı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 206 / 374 . 41. bkz.20. 41.41. bkz.02 Konut amaçlı olmayan kullanıma yönelik her çeşit binanın inşaatı fabrikalar. 41. atölyeler.

+ yolların boyanması ve diğer işaretlemeler.otoyollar.11 Kara yolları ve otoyolların inşaatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. gibi ağır inşaatlar da buna dahil olmaktadır. bir ücret karşılığında veya bir sözleşme temelinde gerçekleştirebilir.20. köprüler ve tünellerdeki yüzey işleri: + yolların asfaltlanması. kara yolları.Otoyollar.+ kapalı spor tesisleri. tüneller. açık hava spor tesisleri vb. eklentiler ve değişiklikler. havaalanları.20.03 Prefabrik inşaatların alanda birleştirilmesi ve kurulması 41.99 Diğer ikamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı 42 Bina dışı yapıların inşaatı Bu bölüm bina dışı yapıların inşaatı hedeflerine yönelik olarak genel inşaatı kapsamaktadır. demiryolları. Bu çalışma kendi hesabına. ile diğer taşıt ve yaya yollarının inşaatı. otoparklar. sanayi tesisleri.04 Mevcut konut amaçlı kullanılan yapıların yeniden düzenlenmesi veya yenilenmesi 41. Yeni çalışma.şehir içi yollar.20.1 Kara ve demir yollarının inşaatı 42.+ depolar. . onarım. köprüler. boru hatları ve elektrik hatları. şehir içi yollar ve kara yolları. 42.binaları.+ yeraltı otoparkları da dahil olmak üzere.06 İşyeri yapı kooperatifleri 41. otobanlar. kanalizasyon sistemleri. sulama sistemleri. limanlar ve diğer su projeleri. + yol TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 207 / 374 .20.+ dini yapılar 41. caddeler. prefabrik yapıların alanda kurulumu ve geçici türdeki inşaatı da kapsamaktadır.05 Konut yapı kooperatifleri 41.20. . İşin kısımları veya kimi zaman neredeyse tamamı için taşeronluk sözleşmesi yapılabilir.

71. 42. bkz. bkz.inşaatın proje yönetimi. bkz.13 Köprüler ve tünellerin inşaatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 43.2 Hizmet projelerinin inşaatı 42.mimarlık ve mühendislik faaliyetleri. 42. 42.sokak aydınlatmasının ve elektrikli sinyalizasyon sistemlerinin kurulumu. bkz.aşağıdakiler için bina dışı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 208 / 374 .21.1. Kapsam dışı olanlar. 71. Kapsam dışı olanlar. .00 Demir yolları ve metroların inşaatı 42.13.aydınlatma ve elektrikli sinyalizasyon sistemlerinin tesisatı.aydınlatma ve elektrikli sinyalizasyon sistemlerinin kurulumu. .12 Demir yolları ve metroların inşaatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.1. . 71.1.mimarlık ve mühendislik faaliyetleri. sıvıların taşınması için. 71.inşaatın proje yönetimi.1.01 Farklı seviyeli yollar dahil köprülerin inşaatı 42.11. . 71. 42. Kapsam dışı olanlar. . .demir yolları ve metroların inşaatı.1. dağıtım hatları ve bu sistemlerin gerekli parçaları olan bunlarla ilgili inşaat ve yapıları kapsamaktadır. . .farklı seviyeli yollar dahil köprülerin inşaatı.. .kenarlarındaki koruyucu bariyerler. bkz. 43.21. .21 Sıvılar için hizmet projelerinin inşaatı Bu sınıf.inşaatın proje yönetimi. .00 Kara yolları ve otoyolların inşaatı 42.1.tünellerin inşaatı. 43.02 Tünellerin inşaatı. bkz.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . mimarlık ve mühendislik faaliyetleri. bkz. trafik işaret ve levhalarının ve benzerlerinin kurulumu.12. 71.havaalanı pisti inşaatı.13. bkz.21. bkz.

bkz. Kapsam dışı olanlar. göl vb. yat limanları.91.9 Bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı 42.+ sulama sistemleri (kanallar).00 Sıvılar için hizmet projelerinin inşaatı 42.12 42. Kapsam dışı olanlar.99 Diğer su projeleri inşaatı 42.. .aşağıdakilerin inşaatı:+ onarım dahil kanalizasyon sistemleri. havuzlar.+ elektrik santralleri.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.bina dışı yapıların inşaat işleri ile ilgili proje yönetimi faaliyetleri. + barajlar ve bentlerin inşaatı. 71.22 Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı Bu sınıf.aşağıdakilerin inşaatı: + su yolları.22.21.su ve su zemininin taranması ve temizlenmesi (deniz.01 Liman ve kıyı yapıları inşaatı faaliyetleri 42. 71. . kıyı düzenlemeleri.12 42.Aşağıdakiler için bina dışı yapıların inşaatı:+ uzun mesafeli ve kentsel haberleşme ve yüksek gerilim hatları.+ ana su borusu ve hattı inşaatı.+ su depoları (rezervuarlar).. liman ve ırmak işleri.00 Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı 42. nehir.+ pompa istasyonları.12 42. bkz. . . vb.91. .yapıların inşaatı: + uzun mesafeli ve kentsel boru hatları.). elektrik ve telekomünikasyon ile bu sistemlerin gerekli parçaları olan bunlarla ilgili inşaat ve yapılar için dağıtım hatlarının inşasını kapsamaktadır. bkz.+ kanalizasyon bertaraf tesisleri.bina dışı yapıların inşaat işleri ile ilgili proje yönetimi faaliyetleri. barınaklar.91 Su projeleri inşaatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.99 Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 209 / 374 . 71. Kapsam dışı olanlar.bina dışı yapıların inşaat işleri ile ilgili proje yönetimi faaliyetleri.

İşin bölümleri her ne kadar özel bir atölyede yürütülse de.11 Yıkım Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. özel yetenek ve donanım gerektiren. ilgili inşaat faaliyeti içerisinde sınıflandırılmaktadır. zemin veya duvar döşemesi veya parke. İnşaatın ince işleri ve diğer tamamlama faaliyetleri de buna dahildir. Operatör ile birlikte araç ve gereçlerin kiralanması.+ kimyasal tesisler. genellikle inşaat alanında gerçekleştirilmektedir.işlerini de kapsar. demiryolu ve diğer raylı yollar. 68. ısıtma ve havalandırma sistemlerinin tesisatı.10. . farklı yapıları ortak bir paydada sınıflandırmıştır. ses). daha önce mevcut olan yapıların kaldırılması dahil. Özel uzmanlık gerektiren inşaat faaliyetleri genellikle taşeronluk sözleşmesine göre yapılmaktadır. binalar dışındaki inşaat işleri: + açık spor tesisleri. ticari soğutma tesisatı işi ile yollar. Yalıtım işi (su. boyama. diğer malzemelerle kaplama. sıvama. temel.. bkz. çatı kaplama vb. ısı. Bina tamamlama faaliyetleri cam takma. Bu faaliyetler.binaların ve diğer yapıların yıkılması ve sökülmesi. sonraki inşaat faaliyetleri için şantiyenin hazırlanması faaliyetlerini kapsamaktadır.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. akustik işi. otomatik yangın söndürme sistemleri. parçaların aynı birim tarafından üretilmemesi koşuluyla buraya dahildir..endüstriyel makine ve gereçlerin kurulması. doğramacılık.bina dışı yapıların inşaat işleri ile ilgili proje yönetimi faaliyetleri. 71. zımparalama. Çelik yapıların kurulumu. Kapsam dışı olanlar. bkz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 210 / 374 . Bu faaliyetler genellikle kazık çakılması. 33. havaalanı. metal plaka işi.aşağıdakiler gibi. Yukarıda ifade edilen faaliyetlerle ilgili onarım işlerini de kapsar. antenler. halı. Boru tesisatı. dış cephe temizlemesi gibi bir inşaatın tamamlanmasına yardımcı olan faaliyetleri kapsamaktadır.arazi iyileştirilmesi yapılmaksızın parselleme. Yukarıda ifade edilen faaliyetlerle ilgili onarım . duvar kağıdı vb. 43.99. ancak özellikle onarım inşaatlarında bu doğrudan mülk sahibinin yönlendirmesi ile yapılmaktadır.. limanlar ve benzeri için aydınlatma ve buralardaki trafiği düzenleyen ışıklı sistem tesisatlarını da kapsar. çatı ve beton işleri ile duvarcılık. gibi faaliyetleri kapsar. . yapı iskelesi kurma.12 42. 43.00 Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı 43 Özel inşaat faaliyetleri Bu bölüm özel uzmanlık gerektiren inşaat faaliyetlerini kapsamaktadır (özel inşaatçılık).20. asansörler ve yürüyen merdivenlerin kurulumu vb. gibi. bkz.Bu sıfatla inşaatı işlevsel kılan her türlü tesisatın kurulumunu kapsar. alarm sistemleri ve diğer elektrik işleri.1 Yıkım ve şantiyenin hazırlanması Bu grup. binalar hariç:+ rafineriler.. binaların ve bina dışı inşaat işlerinin bölümlerinin veya inşaatlarını bu amaç için yapılan hazırlıkları kapsar. taş döşeme.aşağıdakiler gibi sanayi tesislerinin inşaatı.

06.petrol ve gaz kuyularının açılması. bkz. . bkz.99.inşaat. 43.).00 Yıkım 43. sistemlerin kurulum faaliyetlerini kapsamaktadır. 71. kayaların uzaklaştırılması. Kapsam dışı olanlar. patlatma işleri vb. .00 Şantiyenin hazırlanması 43. . bir binanın işleyişini destekleyen elektrik.hafriyat işleri. . jeolojik veya benzer amaçlar için test sondajı ve test delme ile örnekleme sondajı. +haberleşme kablolarının döşenmesi.petrol ve gaz alanlarının tetkiki. madencilik tüneli vb.2 Elektrik tesisatı. inşaat alanının bölümlere ayrılması ve kazı.düşey galeri ve kuyu açma (depolama. .11. . +fiber optik dahil.inşaat alanının temizlenmesi. bkz.düşey galeri ve kuyu açma (depolama.43.toprağın zehirden arındırılması. 43. .12 Şantiyenin hazırlanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. jeofizik. .99.90. bkz. boruların tesisatı (su. +yangın TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 211 / 374 . +elektrik tesisatı ve bağlantı parçaları. 09.00. +aydınlatma sistemleri.su kuyusu kazılması.13 Test sondajı ve delme Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.20. madencilik tüneli vb. 06.aşağıdakilerin kurulumu.madencilik için şantiye alanının hazırlanması: + petrol ve gaz alanları hariç.12.00 Test sondajı ve delme 43.petrol veya gaz kuyularının kazılması. gaz ve kanalizasyon). jeofizik. 43. 39.13. 06. +uydu çanakları.21. gibi. . kablolu televizyon ve bilgisayar ağı tesisatı. hendek kazma. 42. toprak doldurma.20.12. su kuyusu kazılması. sıhhi tesisat ve diğer inşaat tesisatı faaliyetleri Bu grup. bkz. bkz. 06.21.madencilik faaliyetleri boyunca test olarak delme ve sondaj çukuru açmayı destekleyici hizmetler. 43. .10. Kapsam dışı olanlar. . düzleme ve inşaat alanlarının düzenlenmesi.21 Elektrik tesisatı Bu sınıf her çeşit binanın elektrik tesisatı ile bina dışı inşaatların elektrik tesisatlarının kurulumunu kapsamaktadır: Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. . 42. bkz.10. ağır yükün taşınması ile diğer imar ve maden ve inşaat alanlarının hazırlanması. asansör vb.). yer bilimsel (jeolojik) ve deprem ile ilgili (sismik) araştırmalar yapılması. 43. ısıtma ve iklimlendirme. .

boru tesisatı.+çim sulama sistemleri 43. hırsız ve yangın alarmları gibi.03 Boru tesisatı 43.. +havaalanı pisti Kapsam dışı olanlar.22. bkz. gaz ve petrol).+havalandırma ve iklimlendirme teçhizat ve kanalları. +hırsız alarm sistemleri. aydınlatması.20.+gaz tesisatı.+sıcak hava cihazları. 43.22. gaz ve petrol).+boru ve sıhhi tesisat ekipmanı.+boru ve sıhhi tesisat ekipmanı. +cadde aydınlatması ve elektrik işaretler.22. ısıtma ve havalandırma tesisatı 43.+havalandırma ve iklimlendirme teçhizat ve kanalları.tesisatın kurulum ve bakımı dahil olmak üzere.99 Diğer sıhhi tesisat.Bu sınıf TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 212 / 374 .duvar dibi elektrikli ısıtma sistemlerinin tesisatı. soğutma kuleleri.+buhar boruları tesisatı.binalar veya diğer inşaat projelerinde tesisat: +ısıtma sistemleri (elektrik.+sıcak hava cihazları. ısıtma ve havalandırma tesisatı Bu sınıf ilaveler. boru.29 Diğer inşaat tesisatı Bu sınıf binalar ve bina dışı inşaat işlerinde kullanılan.+buhar boruları tesisatı. 43. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .80.+gaz tesisatı. .21. sıhhi tesisat ile ısıtma ve havalandırma sistemlerini kapsar. 43.22. değişiklikler.+elektriksiz güneş enerjisi kolektörleri. elektrik.22 Sıhhi tesisat. bkz. soğutma kuleleri.21. 42. . bkz.00 Elektrik tesisatı 43. +yangın söndürme sistemleri.haberleşme ve yüksek gerilim hatlarının kurulumu. ısıtma ve iklimlendirme sistemleri veya endüstri makinelerinin haricindeki cihazların kurulumunu kapsamaktadır.alarmları. +yangın söndürme sistemleri.+çim sulama sistemleri. bakım ve onarım dahil.+elektriksiz güneş enerjisi kolektörleri.01 Güneş enerjisi ile ısıtma sistemleri 43.02 Binalar veya diğer inşaat projelerinde tesisat ısıtma sistemleri (elektrik. elektronik güvenlik sistemlerinin izlenmesi veya uzaktan kontrol edilmesi. Kapsam dışı olanlar.22.

dükkan tertibatı ve benzerlerinin kurulumu. +otomatik ve döner kapılar.01 Ahşap veya diğer malzemeden yapılan kapılar (otomatik ve döner kapılar hariç).ahşap veya diğer malzemeden yapılan kapılar (otomatik ve döner kapılar hariç). 43. dükkan tertibatı ve benzerlerinin kurulumu TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 213 / 374 .. merdivenler. +vakumlu temizleme sistemleri.00 Diğer inşaat tesisatı 43. 43.31.31 Sıva işleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.. gibi tesisat işleri 43. pencereler. yürüyen merdivenler (bakım ve onarım dahil). 43. pencereler.aşağıdakileri kapsamaktadır.32. ses veya titreşim yalıtımı.sanayi makinelerinin tesisatı. iç ve dış sıva veya alçı işleri 43.otomatik ve döner kapıların kurulumu. .20. +paratoner tesisatı. +ısı. kapı ve pencere çerçeveleri.02 Hazır mutfaklar. 33. Kapsam dışı olanlar.hazır mutfaklar. Kapsam dışı olanlar. vb. bkz. kapı ve pencere çerçeveleri.binalar veya diğer inşaat projelerindeki tesisat işleri: +asansörler.32.29. . gömme dolaplar.tavan. gibi tesisat işleri. gömme dolaplar.32 Doğrama tesisatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. ilgili kaplama malzemeleri de dahil. . vb.3 Binanın tamamlanması ve bitirilmesi 43.00 Sıva işleri 43. merdivenler.bkz.29.. -binalarda veya diğer inşaat projelerinde. seyyar bölmeler gibi iç tamamlama işleri.

43. .bina dışı yapıların boyama işleri.nin tesisat işleri 43.nin tesisat işleri. 74.cam.39 İnşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.34 Boya ve cam işleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.33.34. bkz.s.02 Bina dışı yapıların boyama işleri 43.bina ve diğer yapıların genel iç temizliği. asma tavan inşaası veya montajı : +seramik. . bkz. bkz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 214 / 374 .01 Binaların iç ve dış boyama işleri 43.10. ayna vb. . 43. Kapsam dışı olanlar. granit veya taş döşeme veya duvar kaplama. beton veya yontma taş duvar veya zemin karoları. 81.yeni binaların.34. mermer. 81.00 Yer ve duvar kaplama 43. . . ahşap duvar döşemeleri.34. inşaat sonrası temizliği. b. +dökme mozaik.21. .43. kaplanması.32. halı ve taban muşambası döşeme.03 Cam.binaların iç ve dış özel temizliği. . +duvar kağıdı.iç dekorasyon tasarımcılarının faaliyetleri. . +kauçuk veya plastik dahil. seyyar bölmeler gibi iç tamamlama işleri 43.binaların iç ve dış boyama işleri. +parke ve diğer ahşap zemin döşemeleri.22.y.03 Tavan. .32. 43.33 Yer ve duvar kaplama Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.pencerelerin tesisatı. . Kapsam dışı olanlar.aşağıdaki malzemelerin bina veya diğer inşaat projelerinde döşenmesi.inşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler. ayna vb. seramik fırını donanımı.

01 Özel ustalık ve teçhizat gerektiren.+tırmanma yeteneği ve ilgili ekipmanı kullanmayı gerektiren koşullarda yetkili uzmanla çalışma.çatı kaplama.çatı yapımı. örneğin yüksek yapılarda zirvede çalışma gibi.39.91 Çatı işleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.9 Diğer özel inşaat faaliyetleri 43.+inşaat iskelesi ve platformun kiralanması hariç. .. inşaat sonrası temizliği 43.operatörsüz inşaat makine ve teçhizatının kiralanması...inşaat makine ve ekipmanlarının operatörsüz olarak kiralanması.99.+çelik bükme. vinç ve benzeri diğer inşaat ekipmanlarının.01 Yeni binaların.01 Çatı yapımı 43. madencilik tüneli vb. ..+nem ve su yalıtımı işleri.).özel ustalık ve teçhizat gerektiren. . temel inşaatı. operatörü ile birlikte kiralanması. 77. +baca ve sanayi fırınlarının kurulması. farklı yapı tiplerinde yaygın olan bir durum için özelleşmiş inşaat faaliyetleri:+kazık çakma dahil. inşaat iskelesinin ve çalışma platformunun kurma ve sökme işleri. kum püskürtme ve benzeri faaliyetler.+duvar örme ve taş döşeme. b. 77. 43.32.43.özel bir inşaat çeşidinde yer almayan..açık yüzme havuzlarının inşaatı.39.yapı dış cepheleri için buharlı temizleme.+düşey galeri ve kuyu açma (depolama. Kapsam dışı olanlar. .yer altı çalışmaları.+binalardaki nem gidermeye yönelik işlemler.s.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.02 Çatı kaplama 43.32.y. 43. Kapsam dışı olanlar.02 İnşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler. bkz.91.+çelik elemanların kurulması. farklı yapı tiplerinde yaygın olan bir durum için özelleşmiş inşaat faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 215 / 374 .91. 43.

+çelik bükme. Ayrıca. vinç ve benzeri diğer inşaat ekipmanlarının. malların sınıflandırılması.+duvar örme ve taş döşeme. madencilik tüneli vb. örneğin yüksek yapılarda zirvede çalışma gibi 43.99. operatörü ile birlikte kiralanması 43. temel inşaatı. motorlu araçların ve motorların onarımı da bu kısımda kapsanmıştır.+çelik elemanların kurulması.03 Açık yüzme havuzlarının inşaatı 43.05 Özel bir inşaat çeşidinde yer almayan. +baca ve sanayi fırınlarının kurulması.).99.04 Yapı dış cepheleri için buharlı temizleme.02 Yer altı çalışmaları 43. paketlenmesi.+düşey galeri ve kuyu açma (depolama. inşaat iskelesinin ve çalışma platformunun kurma ve sökme işleri.99.+tırmanma yeteneği ve ilgili ekipmanı kullanmayı gerektiren koşullarda yetkili uzmanla çalışma. ürünlerin daha küçük miktarlarda dağıtımı için şişelenmesi (öncesinde şişe temizlemesi yapılmış olsun ya da olmasın). Bölüm 46 (toptan ticaret) ve 47 (perakende satış) arasındaki ayrım ağırlıklı müşteri tipine dayalıdır.kazık çakma dahil. kum püskürtme ve benzeri faaliyetler 43.+nem ve su yalıtımı işleri.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat faaliyetleri G-TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET. Toptan ve perakende satış ticari malların dağıtımındaki son aşamalardır.+inşaat iskelesi ve platformun kiralanması hariç.+binalardaki nem gidermeye yönelik işlemler.99.99. Örneğin. depolanması (dondurulmuş veya soğutulmuş olsun ya da olmasın). Üzerinde değişiklik yapılmadan yapılan satışın. derecelendirilmesi ve montajının yapılması.Toptan ticaret. MOTORLU TAŞITLARIN VE MOTOSİKLETLERİN ONARIMI Bu kısım her çeşit malların toptan ve perakende satışını (üzerinde değişiklik yapılmadan satışını) ve ticari malların satışı ile ilgili olan küçük hizmetlerin verilmesini kapsamaktadır. Bölüm 46 ve 47 diğer tüm satış faaliyetlerini kapsarken bölüm 45 motorlu araçların ve motorların satışı ve onarımı ile ilgili tüm faaliyetleri kapsamaktadır. küçük hacimlere ayrılması ve yeniden paketlenmesi. ürünlerin (örneğin şarap veya kum) karıştırılması (harmanlanması). ticaretle bağlantılı olarak devamlı bir şekilde yapılan işlere (veya el ile yapılan işlemlerin) ile ilgili bölümlerde kapsanması düşünülmüştür. yeni TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 216 / 374 .

cilalanması ve benzeri faaliyetleri de kapsamaktadır.1 Motorlu taşıtların satışı 45. dükkan ve mağazalar. Perakendecilerin çoğu. tüketici kooperatifleri. tüccarların faaliyetleri oluşturmaktadır. sanayi ürünleri dağıtımcıları.veya kullanılmış malların perakendecilere. toptancı tüccar veya toptan dağıtıcı. 45. kurumsal veya profesyonel kullanıcılara veya diğer toptancılara satışlarını (üzerinde değişiklik yapılmadan satışını).1 TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 217 / 374 . işportacılar. ancak bazıları acente sıfatıyla hareket ederler. . bkz.Bu bölüm aynı zamanda taşıtların yıkanması. ticari eşya ve mal simsarları. depolama.Perakende satış.yeni veya kullanılmış taşıtların toptan ve perakende satışı: +ambulans ve minibüs benzeri motorlu yolcu taşıtları dahil olmak üzere. Bu bölüm motorlu taşıt yakıtı ve yağlama veya soğutma ürünlerinin perakende satışını veya motorlu taşıtlar ve motosikletlerin kiralanmasını hariç tutmaktadır. ya da ticari malları bu gibi kişi veya şirketler için satın alan veya satan. soğutma. .11 Otomobiller ve hafif motorlu taşıtların satışı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. toptancı. komisyoncu tüccarlar. Ayrıca. bkz. . alıcılar ve çiftlik ürünlerini pazarlamakla uğraşan kooperatif birlikleri de burada kapsanmaktadır. Ayrıca. mal teslimatı ve kurulumu. Toptancılar fiziksel olarak çoğu zaman toplama. ticari. 77. düzenleme ve büyük miktarlarda malları sınıflara ve çeşitlere ayırma.motorlu taşıt parçaları ve aksesuarlarının toptan ve perakende satışı. eczai ürünlerde olduğu gibi küçük miktarlarda dağıtma. 45 Toptan ve perakende ticaret ve motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı Bu bölüm kamyon ve kamyonetler dahil olmak üzere motorlu taşıtlar ve motosikletlerle ilgili (üretim ve kiralama dışındaki) yeni ve ikinci el taşıtların toptan ve perakende satışı. endüstriyel.motorlu taşıtların sürücüsüz olarak kiralanması. bir aracı ya da komisyoncu sıfatıyla hareket eden kişilerin faaliyetlerinden oluşur. açık artırma salonları ve benzerleri tarafından halka satışlarını (üzerinde değişiklik yapılmadan satışı) kapsamaktadır. motorlu yolcu taşıtları (3. müşteriler için satış promosyonu düzenleme ve etiketleme gibi birçok faaliyeti de birlikte yapmaktadırlar. kendi ürünlerini pazarlamak amacıyla kendi fabrikaları ve madenlerinden ayrı olarak başka üretim veya madencilikle uğraşan birimlere bağlı ve fabrikalar veya madenlerden doğrudan sipariş almayan kooperatif türü satın alma birlikleri. küçük satış yerleri. ihracatçı. ambalajlama. acenteler ve montajcılar. sattıkları mallara göre bir unvan alırlar. arabalar için düzenlenen açık artırma ve internetüzerinden yapılan toptan ticaret ile. posta ile ticaret yapan firmalar. taşıtların toptan ve perakende satışlarının da dahil olduğu komisyoncuların faaliyetleri de burada kapsanmaktadır. Kapsam dışı olanlar.5 tondan daha az). Bunlar.motorlu taşıtların sürücüsü ile birlikte kiralanması. kapı kapı dolaşan satış personeli. satış şubeleri ve satış büroları (ancak perakende dükkanlar veya mağazalar hariç) gibi sattıkları mallara göre unvan alan toptancılar burada sınıflandırılmaktadır.3. . ya konsinye ya da komisyon esasına göre satış yaparlar. taşıtların onarımı ve bakımı ve motorlu taşıtlar ve motosikletlerin parça ve aksesuarlarının toptan ve perakende satışı ile ilgili tüm faaliyetleri kapsamaktadır. bölüm 49. Kapsanan işlerin esasını. bkz. 45. ithalatçı. Örneğin. yeni ve kullanılmış malların kişisel veya hane halkı tüketimi ya da kullanımı için.

+motorlu taşıt parçalarının onarımı. .kamyonların sürücüsü ile birlikte kiralanması.. +cam ve pencere onarımı. . +karavanlar ve motorlu karavanlar.+olağan servis bakımı.+karoser onarımı.12. römorklar ve yarı römorklar.11.20 Motorlu taşıtların bakım ve onarımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+motorlu taşıt parçalarının onarımı. Kapsam dışı olanlar.01 Motorlu taşıtların bakım ve onarımı mekanik onarımlar.+motorlu taşıt koltuklarının onarımı 45.+elektronik enjeksiyon sistemi onarımı. 22. bkz.+karoser onarımı. 49. +cam ve pencere onarımı.19 Diğer motorlu taşıtların satışı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+elektronik enjeksiyon sistemi onarımı.yeni veya kullanılmış taşıtların toptan ve perakende satışı: +kamyonlar.motorlu taşıtların bakım ve onarımı:+mekanik onarımlar.00 Otomobiller ve hafif motorlu taşıtların satışı 45. bkz.2 Motorlu taşıtların bakım ve onarımı 45. bkz.. 45. +yıkama. Kapsam dışı olanlar. bkz.üretim sürecinin bir parçası olmak dışında.+püskürtme ve boyama.motorlu taşıt parçaları ve aksesuarlarının toptan ve perakende satışı. 45. 45.20. . 77. . otobüsler.11.paslanmaya karşı bakım. parça ve aksesuarların montajı. .45. . takma veya değiştirme.20. cilalama ve benzeri.20.lastik onarımı. cilalama ve benzeri.19.otomobil lastiklerinin yeniden kaplanması ve yeniden yerleştirilmesi.+olağan servis bakımı. +yıkama.00 Diğer motorlu taşıtların satışı 45. takma veya değiştirme 45..+elektrik onarımları.02 Lastik onarımı.+elektrik onarımları.+motorlu taşıt koltuklarının onarımı.3.41.kamyonların sürücü olmaksızın kiralanması.03 Paslanmaya karşı bakım TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 218 / 374 .+püskürtme ve boyama.

32 Motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının perakende ticareti Kapsam dışı olanlar.99 Diğer motorlu taşıtların bakım ve onarımı 45.30.00 Motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının toptan ticareti 45.31 Motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının toptan ticareti 45. bölüm. bakımı ve onarımı 45.31. parça ve aksesuarların montajı 45. bakımı ve onarımı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 219 / 374 .4 Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların satışı.32.00 Motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının perakende ticareti 45. +ateşleme bujileri. 47.3 Motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının satışı Bu grup aşağıdakiler gibi. teçhizat.40 Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların satışı.20.45. alet ve aksesuarlarının toptan ve perakende satışını kapsar: +lastik tekerlekler için kauçuk otomobil lastikleri ve otomobilin iç lastikleri. her çeşit motorlu taşıt parça. bkz.perakende yakıt satışı. .04 Üretim sürecinin bir parçası olmak dışında. 45. bataryalar.20. aydınlatma teçhizatı ve elektrik bölmeleri. 45.

motorlu taşıtların. bakımı ve onarımı 46 Toptan ticaret (motorlu taşıtlar ve motosikletler hariç) Bu bölüm.01 Küçük motorlu bisikletler dahil. bkz. . bkz.40. 45. .40. .motorlu taşıt aksesuarlarının toptan ticareti. . .02 Motosikletlerin parçaları ve aksesuarlarının toptan ve perakende satışı komisyoncular ve posta ile satış yapan mağazalar dahil olmak üzere 45.64.40. .bisikletlerin bakım ve onarımı.39. uluslararası toptan ticaret (ithalat/ihracat) de dahil ülke içi toptan ticaret ile ilgili kendi hesabına veya bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak (komisyon ticareti) yapılan toptan ticareti kapsamaktadır.40. . bkz. satıcıları ve alıcıları bir araya getirenlerin veya işverenlerin adına ticari işleri yürütenlerin faaliyetleri. 77. 47.kendi hesabına ve diğerlerinin adına ticaret yapan komisyoncuların. bkz.40.motosikletlerin bakım ve onarımı. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 220 / 374 .49. motosikletlerin toptan ve perakende satışı 45. 45.bisikletlerin ve ilgili parçalarının ve aksesuarlarının toptan ticareti.(komisyoncular ve posta ile satış yapan mağazalar dahil olmak üzere) motosikletlerin parçaları ve aksesuarlarının toptan ve perakende satışı. Kapsam dışı olanlar.bisikletlerin ve ilgili parçalarının ve aksesuarlarının perakende satışı. bkz.92.1 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan toptan ticaret Bu grup aşağıdakileri kapsamaktadır: .küçük motorlu bisikletler dahil. Kapsam dışı olanlar. . karavanların ve motosikletlerin toptan ticareti. . bkz. 45. 46. 82.4.internet de dahil olmak üzere. motosikletlerin toptan ve perakende satışı.üçüncü kişiler için harmanlanması ve süzülmesi de dahil katı malların paketlenmesi ve sıvı ve gazlı malların şişelenmesi.1.29. mal simsarlarının ve diğer tüm toptancıların faaliyetleri. Bölüm 77.99 Diğer motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların satışı. 95. . bkz. .03 Motosikletlerin bakım ve onarımı 45. .Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 45.motosikletlerin kiralanması.malların kiralanması veya leasingi. 45.31. bkz. 46.

9?a kadar.12. .2?den 46. bkz. bkz.14 Makine.11.2?den 46.00 Kereste ve inşaat malzemelerinin satışı ile ilgili aracılar 46.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış. bkz. 46.9?a kadar. tekstil hammaddelerinin ve yarı işlenmiş malların satışı Kapsam dışı olanlar.99.12 Yakıtların. .9`a kadar. . 46. 46.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış. 46. 47.kendi adına toptan ticaret.99. metallerin ve endüstriyel kimyasalların satışı ile ilgili aracılar 46.kendi adına toptan ticaret.00 Tarımsal hammaddelerin. 46.13 Kereste ve inşaat malzemelerinin satışı ile ilgili aracılar Kapsam dışı olanlar. 47. bkz. sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava taşıtlarının satışı ile ilgili aracılar TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 221 / 374 .mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış. canlı hayvanların.00 Yakıtların.11 Tarımsal hammaddelerin. maden cevherlerinin.99.13.kendi adına toptan ticaret. maden cevherlerinin. canlı hayvanların. . . metaller ve endüstriyel kimyasallar Kapsam dışı olanlar. bkz. yakıtlar. metallerin ve endüstriyel kimyasalların satışı ile ilgili aracılar Bu sınıf şunların satışında yer alan acenteleri kapsamaktadır: +gübreler de dahil.2`den 46.46. bkz. 46. . 47. tekstil hammaddelerinin ve yarı işlenmiş malların satışı ile ilgili aracılar 46. maden cevherleri.

15 Mobilya.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış. 45.1.99.04 Deniz sanayi malzemesi imali ve alımsatımı faaliyetleri 46. 47.14. .motorlu taşıtlar için komisyoncularının faaliyetleri. 46. bkz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 222 / 374 .03 Kumanya alım-satım faaliyetleri 46. . 46. bkz. 46. . ayakkabı ve deri eşyaların satışı ile ilgili aracılar Kapsam dışı olanlar. 46.2`den 46.15.99.14. kürk. ev eşyaları.kendi adına toptan ticaret. bkz.01 Gemi alım satım faaliyetleri 46. 47.02 Deniz malzemesi alım-satım faaliyetleri 46. ev eşyaları. sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava taşıtları Kapsam dışı olanlar. . 47. giysi.kendi adına toptan ticaret.99. . makine. bkz.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış. bkz.2?den 46.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış.motorlu taşıtlar müzayedesi.Bu sınıf aşağıdakilerin satışı ile ilgili aracıları kapsamaktadır: +ofis makineleri ve bilgisayarlar da dahil olmak üzere. bkz.9`a kadar.14. . . madeni eşyalar ve hırdavatçı eşyalarının satışı ile ilgili aracılar 46. .00 Mobilya.14.kendi adına toptan ticaret.1.2`den 46. 46. madeni eşyalar ve hırdavatçı eşyalarının satışı ile ilgili aracılar Kapsam dışı olanlar.9?a kadar.16 Tekstil.9`a kadar. bkz. 45. bkz.

00 Yiyecek. bkz.2`den 46.17. 47.31.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış. 46. giysi. 47. kürk. . içecek ve tütün satışı ile ilgili aracılar 46. 47. bkz.99. 68.17 Yiyecek. bkz.9?a kadar.2?den 46. .99 Diğer çeşitli malların satışı ile ilgili TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 223 / 374 .2?den 46.19.sigorta acentelerinin faaliyetleri. .kendi adına toptan ticaret.9?a kadar. bkz.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış.emlakçıların faaliyetleri.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış.46. bkz.19. .99. .kendi adına toptan ticaret. . 46. 46. içecek ve tütün satışı ile ilgili aracılar Kapsam dışı olanlar. bkz. 46.00 Belirli diğer ürünlerin satışı ile ilgili uzmanlaşmış (belirli bir mala tahsis edilmiş) aracılar 46. bkz.16. 46. bkz.01 Dış ticaret sermaye şirketleri 46.9`a kadar.22. 46.19 Çeşitli malların satışı ile ilgili aracılar Kapsam dışı olanlar. 66. . ayakkabı ve deri eşyaların satışı ile ilgili aracılar 46. .18.18 Belirli diğer ürünlerin satışı ile ilgili uzmanlaşmış (belirli bir mala tahsis edilmiş) aracılar Kapsam dışı olanlar.00 Tekstil.kendi adına toptan ticaret.99.

02 Yağlı tohumların toptan ticareti 46..) 46. 46..aracılar 46.yağlı tohumların toptan ticareti.21. işlenmemiş tütün.hayvan yemlerinin ve başka yerde sınıflandırılmamış tarımsal ham maddelerin toptan ticareti.2 Tarımsal hammadde ve canlı hayvanların toptan ticareti 46. 46.01 Tahılların ve tohumların toptan ticareti (buğday. arpa. barbunya vb. mercimek.04 Hayvan yemlerinin ve başka yerde sınıflandırılmamış tarımsal ham maddelerin toptan ticareti 46.05 Baklagillerin toptan ticareti (fasulye.tekstil elyafı toptan ticareti... Kapsam dışı olanlar. yulaf vb.21. tohumlar ve hayvan yemlerinin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.21.işlenmemiş tütünün toptan ticareti.21 Tahıl.21.21. nohut.21. bkz.06 Hububat mamulleri toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 224 / 374 .76.) 46..tahılların ve tohumların toptan ticareti.03 İşlenmemiş tütünün toptan ticareti 46.

24 Ham deri. . 46.02 Konserve meyve ve sebzelerin toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 225 / 374 .00 Ham deri.21.22 Çiçeklerin ve bitkilerin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.meyve ve sebzelerin toptan ticareti. tohumlar ve hayvan yemlerinin toptan ticareti 46.31.22.00 Çiçeklerin ve bitkilerin toptan ticareti 46.46. post ve deri toptan ticareti 46. 46.24. . içecek ve tütün toptan ticareti 46.99 Diğer tahıl. .01 Taze meyve ve sebzelerin toptan ticareti 46.konserve meyve ve sebzelerin toptan ticareti. bitkilerin ve çiçek soğanlarının toptan ticareti.23.23 Canlı hayvanların toptan ticareti 46.3 Gıda.00 Canlı hayvanların toptan ticareti 46. post ve deri toptan ticareti 46. işlenmemiş tütün.31.31 Meyve ve sebzelerin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.çiçeklerin.

fıstık.04 Kuru ve kabuklu meyvelerin toptan ticareti (fındık.31. meyve kurusu vb. 46.32.03 Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri 46.33.02 Sakatat toptan ticareti 46.01 Et ve et ürünlerinin toptan ticareti (sakatat toptan ticareti hariç) 46.süt ürünlerinin toptan ticareti. .33 Süt ürünleri.32.01 Süt ürünlerinin toptan ticareti 46.yumurtalar ve yumurta ürünlerinin toptan ticareti.32 Et ve et ürünlerinin toptan ticareti 46. ceviz.) 46. .hayvan veya bitkisel kaynaklı yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti.33.31. yumurta ve yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.33.02 Yumurtalar ve yumurta ürünlerinin toptan ticareti 46. . badem.46.03 Hayvan veya bitkisel kaynaklı yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 226 / 374 .

02.alkollü içeceklerin toptan ticareti.00 Tütün ürünlerinin toptan ticaretı 46.02 Alkollü olmayan içeceklerin toptan ticareti 46.şarap veya damıtılmış alkollü içeceklerin harmanlanması.33.01 Alkollü içeceklerin toptan ticareti 46. . bkz.46.34.99 Diğer süt ürünleri.99 Diğer içecek toptan ticareti 46.01.35 Tütün ürünlerinin toptan ticaretı 46. Kapsam dışı olanlar.35.34.34.36 Şeker ve çikolata ile şekerleme toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.34. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 227 / 374 .şeker ve çikolata ile şekerlemelerin toptan ticareti. 11. . fırıncılık mamullerinin toptan ticareti. 46. .34 İçecek toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.alkollü olmayan içeceklerin toptan ticareti. . 11.03 Dökme olarak (paketlenmemiş) şarabın satın alınması ve üzerinde hiçbir değişiklik yapılmaksızın şişelenmesi 46. yumurta ve yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti 46.

38 Balık.39.38. çay. kakao ve baharat toptan ticareti 46. tekstil ürünleri de dahil.01 Şeker ve çikolata ile şekerlemelerin toptan ticareti 46.36. kakao ve baharat toptan ticareti 46. çay. kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar da dahil diğer gıda maddelerinin toptan ticareti 46.02 Fırıncılık mamullerinin toptan ticareti 46.00 Belirli bir mala tahsis edilmemiş (uzmanlaşmamış) mağazalardaki gıda. içecek ve tütün ürünlerinin to 46.37.37 Kahve.4 Hanehalkı eşyalarının toptan ticareti Bu grup.46.36.00 Balık. içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti 46.39 Belirli bir mala tahsis edilmemiş (uzmanlaşmamış) mağazalardaki gıda. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 228 / 374 . ev eşyalarının toptan ticaretini kapsamaktadır. kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar da dahil diğer gıda maddelerinin toptan ticareti 46.00 Kahve.

46.eldivenler.şemsiyelerin toptan ticareti. bkz.76. bkz.41.49. bkz. 46. giysi toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 229 / 374 . dikiş ipliği vb.ayakkabı toptan ticareti. 46.48.41.41. 46. .02 Kumaş toptan ticareti 46.spor giysileri de dahil.99 Diğer tekstil ürünlerinin toptan ticareti 46.kumaş toptan ticareti. Kapsam dışı olanlar.01 Spor giysileri de dahil. 46.04 Manifatura ürünleri toptan ticareti: iğneler.iplik toptan ticareti.41.ev tekstili gibi ürünlerin toptan ticareti. 46.49. . .41. Kapsam dışı olanlar.01 İplik toptan ticareti 46.mücevher toptan ticareti.tekstil elyafı toptan ticareti. . . giysi toptan ticareti. kravatlar ve pantolon askıları gibi giysi aksesuarlarının toptan ticareti. . .05 Tuhafiye ürünleri toptan ticareti 46. 46. . 46.deri eşyaların toptan ticareti.42 Giysi ve ayakkabı toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kürklü eşyaların toptan ticareti . . bkz.41 Tekstil ürünlerinin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. dikiş ipliği vb.manifatura ürünleri toptan ticareti: iğneler. .42.03 Ev tekstili gibi ürünlerin toptan ticareti 46..41. .kayak botları gibi özel spor ekipman ayakkabılarının toptan ticareti.

42.52.43.kayıtlı ses ve video kasetler.42. . CD`ler ve DVD`lerin toptan ticareti.02 Eldivenler..43.99 Diğer giysi ve ayakkabı toptan ticareti 46.03 Fotoğraf ve optik malzemelerin toptan ticareti 46. 46.01 Elektrikli ev aletlerinin toptan ticareti 46.43. kravatlar ve pantolon askıları gibi giysi aksesuarlarının toptan ticareti 46.boş ses ve video kasetler.05 Ayakkabı malzemeleri toptan ticareti 46.46.dikiş makinelerinin toptan ticareti.03 Ayakkabı toptan ticareti 46. .02 Radyo ve televizyon toptan ticareti 46. .elektrikli ısıtma cihazlarının toptan ticareti.64.04 Kürklü eşyaların toptan ticareti 46. .elektrikli ev aletlerinin toptan ticareti.04 Elektrikli ısıtma cihazlarının toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 230 / 374 . 46. CD`ler ve DVD`lerin toptan ticareti. bkz. bkz. .fotoğraf ve optik malzemelerin toptan ticareti. 46.43.radyo ve televizyon toptan ticareti.42. Kapsam dışı olanlar.43 Elektrikli ev aletleri toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.42.42.

halı ve aydınlatma ekipmanlarının toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 231 / 374 .parfümlerin.temizleme maddelerinin toptan ticareti. 46. 46.01 Porselen ve cam eşya toptan ticareti 46.ecza ve tıbbi ürünlerin toptan ticareti.05 Kayıtlı ses ve video kasetler. CD`ler ve DVD`lerin toptan ticareti 46.45 Parfüm ve kozmetik ürünlerinin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.porselen ve cam eşya toptan ticareti.44 Porselen ve cam eşya ile temizlik maddelerinin toptan ticareti Bu bölüm aşağıdakileri kapsamaktadır.45.46 Eczacılık ürünlerinin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .43. 46.43.44.47 Mobilya. .46.00 Parfüm ve kozmetik ürünlerinin toptan ticareti 46. kozmetik ürünlerin ve sabunların toptan ticareti.44. .02 Temizleme maddelerinin toptan ticareti 46.46.99 Diğer elektrikli ev aletleri toptan ticareti 46. .00 Eczacılık ürünlerinin toptan ticareti 46.

49.48. .47. spor eşyalarının toptan ticareti. .02 Halı toptan ticareti 46. hasır ve mantar vb. 46. .ofis mobilyalarının toptan ticareti. 46. .03 Aydınlatma toptan ticareti 46. bisikletler ve bisiklet parçaları ile aksesuarlarının toptan ticareti.01 Tahta. . işi eşyaların toptan ticareti.48 Saat ve mücevher toptan ticareti 46. kitaplar. aydınlatma ekipmanlarının toptan ticareti.kayak botları gibi özel spor ayakkabıları da dahil.tahta.47.deri eşyalarının ve seyahat eşyalarının toptan ticareti.halı toptan ticareti.49 Diğer ev eşyalarının toptan ticareti Bu bölüm aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.oyunlar ve oyuncakların toptan ticareti.47.03 Kırtasiye malzemeleri. hasır ve mantar vb.01 Ev mobilyalarının toptan ticareti 46.49. 46.müzik enstrümanlarının toptan ticareti. .kırtasiye malzemeleri.49. kitaplar.02 Bisikletler ve bisiklet parçaları ile aksesuarlarının toptan ticareti 46. . işi eşyaların toptan ticareti 46. .00 Saat ve mücevher toptan ticareti 46.Bu bölüm aşağıdakileri kapsamaktadır.ev mobilyalarının toptan ticareti. Kapsam dışı olanlar.65. dergiler ve gazetelerin toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 232 / 374 . . dergiler ve gazetelerin toptan ticareti.

02 Bilgisayar yazılımının toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 233 / 374 .bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımlarının toptan ticareti.bilgisayar yazılımının toptan ticareti. bilgisayar çevre donanımları ve yazılımlarının toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.49.01 Bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımlarının toptan ticareti 46.46. 46. 46.04 Deri eşyalarının ve seyahat eşyalarının toptan ticareti 46. .51 Bilgisayarların. diğer ev eşyalarının toptan ticareti 46. bkz. Kapsam dışı olanlar.51. .y.07 Kayak botları gibi özel spor ayakkabıları da dahil.49.66.49.elektronik parçaların toptan ticareti.05 Müzik enstrümanlarının toptan ticareti 46.büro makine ve teçhizatlarının toptan ticareti. bkz. telekomünikasyon teçhizatı ve parçaları gibi bilgi ve iletişim teknolojisi teçhizatının toptan ticaretini kapsamaktadır.06 Oyunlar ve oyuncakların toptan ticareti 46. bilgisayarlar.5 Bilgi ve iletişim teknolojisi teçhizatının toptan ticareti Bu grup.52. (bilgisayarlar ve çevre donanımları hariç). 46. .51.99 b.49.s.49. spor eşyalarının toptan ticareti 46. . 46.

.04 Boş ses ve video kasetler ile disketlerin.52. 46. Kapsam dışı olanlar.elektronik valflerin ve boruların toptan ticareti.52. 46.99 Diğer elektronik ve telekomünikasyon teçhizat ve parçalarının toptan ticareti 46.52.01 Elektronik valflerin ve boruların toptan ticareti 46.kayıtlı ses ve video kasetlerin.mikroçiplerin ve entegre devrelerin toptan ticareti. manyetik ve optik disklerin (CD`ler.. . .52. bkz. 46.52.baskılı devrelerin toptan ticareti. CD`lerin.yarı iletken cihazların toptan ticareti. 46.52. bkz.51. .52 Elektronik ve telekomünikasyon teçhizat ve parçalarının toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .02 Mikroçiplerin ve entegre devrelerin toptan ticareti 46. teçhizat. .boş ses ve video kasetler ile disketlerin.. DVD`ler) toptan ticareti 46.telefon ve iletişim teçhizatlarının toptan ticareti. manyetik ve optik disklerin (CD`ler.6 Diğer makine.03 Baskılı devrelerin toptan ticareti 46. DVD`ler) toptan ticareti.05 Telefon ve iletişim teçhizatlarının toptan ticareti.43.46. DVD`lerin toptan ticareti. aksam ve parçaları ile büro mobilyalarının toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 234 / 374 .bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımlarının toptan ticareti.

aksam ve parçalarının toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. aksam ve parçalarının toptan ticareti 46.61.Bu grup.03 Sağma makineleri 46.06 Nasıl çalışırsa çalışsın çim biçme makineleri 46. +sağma makineleri. 46.99 Diğer tarımsal amaçlı makine. tohum ekme aletleri 46.05 Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler 46. 46.04 Kümes hayvanları makineleri 46.02 Harman dövme makineleri 46.01 Pulluklar. +biçerdöverler.61. aksam ve parçalarının toptan ticaretini kapsamaktadır. her çeşit endüstri ve genel amaçlı makineler için özel makine.62 Takım tezgahlarının toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 235 / 374 .61. . +kümes hayvanları makineleri. gübre dağıtıcı makineler.61. teçhizat. tohum ekme aletleri. gübre dağıtıcı makineler.61 Tarımsal amaçlı makine.61. +harman dövme makineleri. teçhizat . teçhizat. arıcılık makineleri.tarımsal makine ve teçhizatın toptan ticareti: +pulluklar.61. +tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler.61.

toptan ticaret ile ilgili aşağıdaki hizmetler.51. elektronik parçalar ile telefonun ve iletişim teçhizatının toptan ticareti. .65 Büro mobilyalarının toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .52. .bilgisayarlar ve bilgisayar çevre donanımları hariç.00 Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiş ve örgü makinelerinin toptan ticareti 46.01`de sınıflandırılan mallar (Büro ve mağaza mobilyalarının imalatı). büro makine ve teçhizatının toptan ticareti. bina ve bina dışı inşaat makinelerinin toptan ticareti 46.63 Madencilik. 46.64 Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiş ve örgü makinelerinin toptan ticareti 46.00 Takım tezgahlarının toptan ticareti 46.00 Diğer büro makine ve teçhizatlarının TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 236 / 374 . 46. Kapsam dışı olanlar. bkz.bilgisayar ve bilgisayar çevre donanımları toptan ticareti. 46. 46. 46.66.65. bina ve bina dışı inşaat makinelerinin toptan ticareti 46.00 Madencilik.00 Büro mobilyalarının toptan ticareti 46. . +31.63.66 Diğer büro makine ve teçhizatlarının toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.her tür materyal için takım tezgahlarının toptan ticareti.64.62.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.

.toptan ticareti 46. 45. ticarette. trafolar gibi diğer elektrikli materyallerinin toptan ticareti.49.69. bkz.motosikletlerin toptan ticareti. (motorlu taşıtlar. .üretim hattı robotlarının toptan ticareti. Kapsam dışı olanlar.01 Ulaştırma teçhizatının toptan ticareti.04 Elektrik motorları.motorlu taşıtların. motosikletler ve bisikletler hariç) .03 Endüstriyel kullanım için kablolar ve elektrik anahtarları ile diğer kurulum ekipmanlarının toptan ticareti 46.69. bkz. ticarette. motosikletler ve bisikletler hariç) 46. bkz.ulaştırma teçhizatının toptan ticareti. denizcilikte ve diğer hizmetlerde (madencilik. römorkların ve karavanların toptan ticareti. .05 Endüstride. denizcilikte ve diğer hizmetlerde (madencilik.31. motorlu taşıt parçalarının toptan ticareti.40. . . (motorlu taşıtlar.69. . 45.1.endüstriyel kullanım için kablolar ve elektrik anahtarları ile diğer kurulum ekipmanlarının toptan ticareti. inşaat. bisikletlerin toptan ticareti.69 Diğer makine ve ekipmanların toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.elektrik motorları.endüstride. inşaat mühendisliği ve tekstil endüstrisi hariç) kullanılan diğer makinelerin toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 237 / 374 . inşaat mühendisliği ve tekstil endüstrisi hariç) kullanılan diğer makinelerin toptan ticareti. 46. 45. bkz. inşaat.69. 46. trafolar gibi diğer elektrikli materyallerinin toptan ticareti 46.02 Üretim hattı robotlarının toptan ticareti 46.69.

y. gazyağı.01 Odun kömürü. tipik olarak evde kullanım için olmayan ara ürünlerin toptan ticareti kapsanmaktadır. yakacak odun.02 Ham petrol. bütan ve propan gazı.akaryakıt. bu bölümün diğer gruplarında sınıflandırılmayan belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer toptan ticaret faaliyetlerini kapsamaktadır. mazot. fuel oil.7 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer toptan ticaret Bu grup.46. gres yağı. fuel oil.06 Ölçüm aletlerinin ve teçhizatlarının toptan ticareti 46. Burada. 46. nafta 46. kok kömürü. rafine edilmiş petrol ürünleri.99 b. +madeni yağlar ve gres yağları. 46. bütan ve propan gazı 46. kömür.71 Katı.69. benzin. kömür. mazot. madeni yağlar vb. tarımsal ürünler hariç. +ham petrol.04 Madeni yağlar ve gres yağları. . yakacak odun.71. nafta.71. örneğin: +odun kömürü. ham yağ. sıvı ve gazlı yakıtlar ile bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.71. toptan ticareti.s. +sıvı petrol gazları.71. motor yağları. diğer makine ve ekipmanların toptan ticareti 46.03 Sıvı petrol gazları. gazyağı 46. kalorifer yağı. ham yağ. kalorifer yağı. benzin.69. rafine edilmiş petrol ürünleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 238 / 374 . kok kömürü.

05 Gemi akaryakıt ikmal ve sağlama faaliyetleri 46.72.altın ve diğer değerli metallerin toptan ticareti. demir içeren ve demir içermeyen yarı işlenmiş metal ürünlerin toptan ticareti 46.71.04 İnşaat demiri ve çeliği toptan ticareti 46.bys.99 Diğer katı.77.72. bkz. demir içeren ve demir içermeyen yarı işlenmiş metal ürünlerin toptan ticareti.46.metal atıkların toptan ticareti.01 Demir içeren ve demir içermeyen maden cevherlerinin toptan ticareti 46.02 bys. sıvı ve gazlı yakıtlar ile bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti 46. . .05 Yassı metal ve ürünleri toptan ticareti 46. 46. Kapsam dışı olanlar.birincil formdaki demir içeren ve demir içermeyen metallerin toptan ticareti.72.72.03 Altın ve diğer değerli metallerin toptan ticareti 46.72.71. 46. .72.demir içeren ve demir içermeyen maden cevherlerinin toptan ticareti.72 Madenler ve maden cevherlerinin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .99 Diğer madenler ve maden cevherlerinin toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 239 / 374 . .

73.99 Diğer ağaç. inşaat malzemesi ve sıhhi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 240 / 374 .duvar kağıdı ve yer döşemelerinin toptan ticareti.73. inşaat malzemesi ve sıhhi teçhizat toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .02 Ağacın ilk işlenmesinden elde edilen ürünlerin toptan ticareti 46.73 Ağaç. . -prefabrik yapıların toptan ticareti.05 Duvar kağıdı ve yer döşemelerinin toptan ticareti 46. çakıl 46.07 Sıhhi teçhizatın toptan ticareti banyolar. sıhhi teçhizatın toptan ticareti: +banyolar. çakıl.01 Ham halde ağaç toptan ticareti 46.03 Boya ve vernik toptan ticareti 46. lavabolar.73. tuvaletler ve diğer sıhhi porselenler. .73.ağacın ilk işlenmesinden elde edilen ürünlerin toptan ticareti.73.73. 46. tuvaletler ve diğer sıhhi porselenler 46. . lavabolar.04 İnşaat malzemelerinin toptan ticareti kum. .06 Düz cam toptan ticareti 46.08 Prefabrik yapıların toptan ticareti 46.73.46.boya ve vernik toptan ticareti. .73.inşaat malzemelerinin toptan ticareti: +kum.düz cam toptan ticareti.ham halde ağaç toptan ticareti.73.

46. bağlantılar.02 Armatürler (bağlantı parçaları) ve aparatların toptan ticareti 46.01 Hırdavat ve kilitlerin toptan ticareti 46.74. bağlantılar. borular.03 Sıcak su ısıtıcılarının toptan ticareti 46. .74.74. kauçuk borular ve benzeri 46. sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemelerinin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.99 Diğer hırdavat.74.05 Çekiçler.armatürler (bağlantı parçaları) ve aparatların toptan ticareti. musluklar. armatürler (bağlantı parçaları).74.sıcak su ısıtıcılarının toptan ticareti.75 Kimyasal maddelerin toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 241 / 374 . testereler. kauçuk borular ve benzeri. . . testereler.sıhhi tesisat malzemelerinin toptan ticareti: +tüpler. . musluklar.74 Hırdavat. borular. tornavidalar ve diğer el aletlerinin toptan ticareti 46.çekiçler.04 Sıhhi tesisat malzemelerinin toptan ticareti tüpler.hırdavat ve kilitlerin toptan ticareti.74.teçhizat toptan ticareti 46. sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemelerinin toptan ticareti 46. tornavidalar ve diğer el aletlerinin toptan ticareti. T-parçaları. . armatürler (bağlantı parçaları). T-parçaları.

esanslar ve tatlandırıcılar. birdevamlılıkdeğerine sahiptir. sentetik reçine. soda. İlave olarak.kauçuk toptan ticareti. satın alınan ve satılan atıklar.kola türevleri vb. sıralama. bitkisel yağlar. ayırma. toptan ticareti.75.toplama. paketleme ve tekrar paketleme. . 46.05 Değerli taşların toptan ticareti 46. asitler vesülfürler. .dökme halde kağıt satışı. .s. sanayi tuzu.gübreler ve tarım ilaçlarının toptan ticareti. 46. . toptan ticareti 46.99 b. parafin.tekstil elyafı vb. boyama maddeleri.y. matbaa (baskı) mürekkebi.77 Atık ve hurda toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.03 Tekstil elyafı vb.02 Kauçuk toptan ticareti 46. diğer ara ürünlerin toptan ticareti 46.76.76.04 Kağıt toptan ticareti 46.00 Kimyasal maddelerin toptan ticareti 46.76.76. . metil alkol.endüstriyel kimyasal maddelerinin toptan ticareti: +anilin.76. .değerli taşların toptan ticareti.birincil formda plastik maddelerin toptan ticareti. kimyasal yapıştırıcılar. tekrar kullanılabilecek kısımları elde etmek amacıyla kullanılmış malları sökme.gerçek bir dönüştürme işlemi yoktur) dahil. .76 Diğer ara ürünlerin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.01 Birincil formda plastik maddelerin toptan ticareti 46.76. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 242 / 374 . endüstriyel gazlar.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . depolama ve dağıtma (burada. metal ve metal olmayan atık ve hurdalar ile yeniden dönüştürülebilir malzemelerin toptan ticareti.

.. fakat bertaraf amacıyla yapılan atıkların işlenmesi.2. 38. bkz.77. ayırma. 38.9 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret 46.02 Kullanılabilir parçalar elde etmek veya yeniden satmak için otomobillerin.99 Diğer atık ve hurda toptan ticareti 46.77. televizyonların ve diğer ekipmanın sökülmesi. bir sanayi imalat işleminde direk kullanım için uygundur.32.ev ve endüstri atıklarının toplanması.01 Toplama.gemi sökümü.3. bkz. 38. 46.eşyaların yenilenmesi için.90 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 38. televizyonların ve diğer ekipmanın sökülmesi (demontajı) İlave olarak.31.gerçek bir dönüştürme işlemi yoktur) dahil. metal ve metal olmayan atık ve hurdalar ile yeniden dönüştürülebilir malzemelerin toptan ticareti 46. otomobillerin.. bkz.90. paketleme ve tekrar paketleme.ikinci el eşyaların perakende satışı.gerçek bir dönüşüm işleminin gerekmesi durumunda atık ve hurdalar ile diğer malzemelerin ikincil hammaddeye dönüştürülmesi (İkincil hammadde olarak ortaya çıkarılan bu ürünler.79. sıralama.. bilgisayarların.1. . fakat. birdevamlılıkdeğerine sahiptir. 46.31. bkz. 46. bkz. 38. 47.belirli bir uzmanlaşma olmaksızın çeşitli malların toptan ticareti.00 Belirli bir mala tahsis edilmemiş TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 243 / 374 . 38. tekrar kullanılabilecek kısımları elde etmek amacıyla kullanılmış malları sökme. nihai yeni bir ürün değildir). . satın alınan ve satılan atıklar. depolama ve dağıtma (burada. bkz.77.bir endüstriyel imalat işleminde daha ileri bir kullanım amacıyla yapılmayan..Kapsam dışı olanlar. bkz..bir mekanik işlem yardımıyla araçların parçalanması. . bilgisayarların.

bkz. bkz. sanayi kimyasalları. mağaza dışında yapılan perakende ticaret: Gruplar 47. 47.8 ve 47.11 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda.2`den 47. grup 77.79). sokak satıcıları. içecek veya tütün ağırlıklı çeşitli malların perakende ticareti: +gıda ürünleri. endüstri makineleri vb. bu yüzden. bölüm 46. . aynı birim içerisinde (belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalar) çeşitli ürün reyonlarının olduğu yerlerdeki perakende ticareti kapsamaktadır. 47. alt bölümlere ayrılmaktadır. cihazlar. ham petrol.1 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki perakende ticaret Bu grup. mobilya. süper marketler veya büyük mağazalar gibi.mağazalardaki toptan ticaret 47 Perakende ticaret ( Motorlu taşıtlar ve motosikletler hariç) Bu bölüm. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 244 / 374 .8) ve posta siparişi. dükkanlar. cevherler.7`ye kadar olan gruplar) ve belirli bir mala tahsis edilmemiş yerlerdeki perakende satış (grup 47. içecek veya tütün ana satışları olmak üzere giyim eşyası. kişisel bilgisayarlar. büyük mağazalar. bölüm 56. Bu bölüm aynı zamanda komisyoncular tarafından yapılan perakende satışı ve perakende müzayede salonlarının faaliyetlerini de kapsamaktadır. . ayırma. Bu bölüm ayrıca. satılan ürünlerin çeşitliliğine göre daha fazla alt bölüme ayrılmaktadır. içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.9) yapılan diğer mağaza dışı perakende satış vasıtasıyla yapılan perakende satış gibi. ilk olarak satış yerinin türüne göre sınıflandırılmaktadır (mağazalardaki perakende ticaret: 47. Bu bölümde satılan mallar. tüketici kooperatifleri ve benzerleri tarafından kişisel veya hanehalkı tüketimi veya faydası için genel kamuya yeni ve kullanılmış malların perakende satışını (dönüşümsüz satış) kapsamaktadır.1`den 47.çiftçiler tarafından çiftlik ürünlerinin satışı. Perakende ticaret. posta ile satış yapan dükkanlar. kapıdan kapıya. gibi mallar hariç tutulmaktadır. kırtasiye malzemesi. sıralama. gezgin satıcılar. bölüm 01.1) arasında daha ileri bir ayırım söz konusudur. .genellikle 10-32 bölümlerindeki imalatçılık olarak sınıflandırılan malların üretimi ve satışı. . bkz. satış makineleri ile (grup 47. tezgahlar.işyerinde tüketime yönelik yiyecek ve içeceklerin satışı ve gıdaların ayak üstü alınıp tüketildiği yerlerdeki gıdaların satışı. Mağazalar vasıtasıyla yapılmayan satış.tahıllar.2. demir ve çelik ile sanayi makineleri ve teçhizatı ticareti. Mağazalardaki perakende ticaret.7`ye kadar olan gruplar. bkz. diğer çeşitli ticari eşyaların reyonlarına sahip olan genel mağazaların faaliyetleri. tahıllar. bölüm 45..kişisel ve ev eşyalarının genel halka kiralanması. Mağazalardaki perakende satış için. örneğin. karıştırma ve paketleme buraya dahil edilebilir. Ticarette alışılagelmiş olan bazı malların işlenmesi.9). kozmetikler vb. boya veya kereste gibi ürünlerin temel olarak genel halka satışıyla uğraşan birimleri (bu ürünler kişisel veya hanehalkına yönelik olmamasına rağmen) kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. ticareti yapılan malın temel niteliğini etkilemez. genellikle tüketici malları veya perakende ticaret malları olarak belirtilen mallarla sınırlıdır. motosikletlerin ve bunların parçalarının satışı. bkz. Yukarıdaki gruplar.örneğin dükkan ve marketler yoluyla (47.motorlu taşıtların. hırdavat. ticaret tiplerine göre. kapıdan kapıya satış yapan kişiler. belirli bir mala tahsis edilmiş yerlerdeki perakende satış (47.gıda ürünleri. cevherler. kullanılmış malların perakende satışını kapsamaktadır (sınıf 47. . . Bu nedenle normal olarak perakende ticarete girmeyen. vitrin mallarının.

02 Giyim eşyası.19 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda yapılan diğer perakende ticaret Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .giyim eşyası.19. içecek veya tütün ürünlerinin ağırlıklı olmadığı çok çeşitli malların perakende ticareti. kozmetik.99 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda.47. hırdavat. mücevher. Temin Tevzii ve Üretim Pazarlama Kooperatifleri hariç) 47. ticari eşya reyonları olan bölümlü mağazaların faaliyetleri 47.19. içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim. spor eşyaları vb.taze meyve ve sebzelerin perakende satışı.01 Gıda ürünleri.21 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki meyve ve sebze perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. hırdavat. dahil olmak üzere.01 Tüketim.hazır ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 245 / 374 . spor eşyaları vb. .11. oyuncak. kozmetik.gıda ürünleri. cihaz. ticari eşya reyonları olan bölümlü mağazaların faaliyetleri.2 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gıda. mücevher. oyuncak. dahil olmak üzere. mobilya. . cihaz. 47. içecek ve tütün perakende ticareti 47.11. Temin Tevzii ve Üretim Pazarlama Kooperatifleri 47. mobilya. . içecek veya tütün ürünlerinin ağırlıklı olmadığı çok çeşitli malların perakende ticareti 47.

.konserve meyve ve sebzelerin perakende satışı. diğer yenilebilen deniz ürünleri ve bunlardan yapılan ürünlerin perakende satışı.et ve et ürünlerinin perakende satışı (kümes hayvanları dahil). 47.22. kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların perakende t Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.01 Taze meyve ve sebzelerin perakende satışı 47.balık.24 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki ekmek. kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların perakende ticareti 47.21. pastalar.22 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki et ve et ürünlerinin perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 47.23.21.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki balık.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki et ve et ürünlerinin perakende ticareti 47. unlu mamuller ve şekerli ürünlerin pe TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 246 / 374 .02 Hazır ve konserve meyve ve sebzelerin perakende satışı 47.23 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki balık. 47. .

25. 47. +alkolsüz içecekler. .00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki ekmek.bys.29 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki tütün ürünlerinin perakende ticareti 47.tütün ürünlerinin perakende satışı. diğer gıda ürünlerinin perakende satışı.47.25 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki içeceklerin perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.25.02 Alkolsüz içecekler perakende satışı 47. 47. unlu mamuller ve şekerli ürünlerin perakende ticareti 47.01 Süt ürünleri perakende satışı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 247 / 374 .29.içeceklerin perakende satışı : +alkollü içecekler.tütün perakende satışı.26 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki tütün ürünlerinin perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakilerin perakende satışını kapsamaktadır. 47.süt ürünleri ve yumurtaların perakende satışı.01 Alkollü içecekler perakende satışı 47. . pastalar.24.26. . . .

3 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti 47. . diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti 47. .29. 46.video oyun konsollarının perakende ticareti. 47. .s. .bilgisayarların perakende ticareti. 47. çevre donanımlarının ve yazılım program Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.78.99 b. .bilgisayar çevre donanımlarının perakende ticareti. bkz. .motorlu taşıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti. bkz.30.02 Yumurtaların perakende satışı 47.01 Motorlu taşıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti 47. 47.video oyunları da TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 248 / 374 .41 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgisayarların.71.4 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) teçhizatının peraken Bu grup. .yakıtların toptan ticareti.y.02 Motorlu taşıtlar için yağ ürünlerinin ve soğutma ürünlerinin perakende ticareti 47. belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalar tarafından bilgisayarlar ve çevre donanımları.30 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.30.pişirme ve ısıtma için sıvılaştırılmış petrol gazının perakende ticareti. Kapsam dışı olanlar. iletişim donanımları ve tüketim malları gibi bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) teçhizatının perakende ticaretinikapsamaktadır.47.29.

47.63. 47.01 Bilgisayarların perakende ticareti 47.41. bkz.41.41. .04 Video oyunları da dahil.01 Radyo ve televizyon perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 249 / 374 .radyo ve televizyon perakende ticareti.42.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti 47.boş kasetlerin ve disklerin perakende ticareti.ses ve video teçhizatın perakende ticareti.02 Bilgisayar çevre donanımlarının perakende ticareti 47.CD.43 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ses ve görüntü cihazlarının perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . MP3 vb.03 Video oyun konsollarının perakende ticareti 47. Kapsam dışı olanlar. kişiye özel olmayan yazılım programlarının perakende ticareti 47.41. çalarlar ve kaydedicilerin perakende ticareti.42 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti 47. .dahil.43. 47. DVD. kişiye özel olmayan yazılım programlarının perakende ticareti. .

51.71. bkz. goblen veya nakış yapımı için temel materyallerin perakende ticareti.51 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tekstil ürünleri perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.43. donanım. .02 Örgü ipliği perakende ticareti 47. goblen veya nakış yapımı için temel materyallerin perakende ticareti 47.51. DVD. dikiş ipliği vb. halı.01 Kumaş perakende ticareti 47.03 Halı.örgü ipliği perakende ticareti. çalarlar ve kaydedicilerin perakende ticareti 47.43. Kapsam dışı olanlar.51. 47. MP3 vb.kumaş perakende ticareti. 47.giysilerin perakende ticareti. . elektrikli cihazlar veya mobilyaların perakende ticaretini kapsamaktadır.47. belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tekstil.02 Ses ve video teçhizatın perakende ticareti 47.tuhafiye ürünlerinin perakende ticareti: iğneler.5 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer ev eşyalarının perakende ticareti Bu grup.03 CD.04 Tekstil perakende ticareti (ev tekstili dahil) TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 250 / 374 . . 47. . halı.tekstil perakende ticareti.51. .

.03 Düz cam perakende ticareti 47.05 Tuhafiye ürünlerinin perakende ticareti iğneler.01 Hırdavat perakende ticareti 47.06 Manifatura ürünlerinin perakende ticareti 47.52.47. cilaların ve verniklerin perakende ticareti 47. sıhhi teçhizat gibi diğer yapı materyallerinin perakende ticareti. . boya ve cam perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.52. 47.52.51. .52 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hırdavat. .05 Kendin yap türünden materyal ve teçhizatın perakende ticareti 47.51.06 İnşaat demiri ve çeliği perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 251 / 374 . dikiş ipliği vb. cilaların ve verniklerin perakende ticareti.tuğla. . 47. tahta.düz cam perakende ticareti. tahta gibi diğer yapı materyallerinin perakende ticareti 47.04 Tuğla.02 Boyaların.52.hırdavat perakende ticareti.52.boyaların.52.kendin yap türünden materyal ve teçhizatın perakende ticareti.

43.52.54 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti Kapsam dışı olanlar. . 47.47.perdeler ve tül perdelerin perakende ticareti.52. . bkz.53. .52. 47.mantar yer karolarının perakende ticareti. bkz.03 Duvar kağıdı ve yer döşemelerinin perakende ticareti 47. .53 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda halı. duvar ve yer kaplamalarının perakende ticar Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.53.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 252 / 374 .ses ve video ekipmanının perakende ticareti.halı ve kilimlerin perakende ticareti. kilim. .07 Yassı metal ve ürünleri perakende ticareti 47.08 Sıhhi tesisat malzemeleri perakende ticareti 47. Kapsam dışı olanlar.01 Halı ve kilimlerin perakende ticareti 47.54.53.duvar kağıdı ve yer döşemelerinin perakende ticareti.02 Perdeler ve tül perdelerin perakende ticareti 47. 47. 47.

. aydınlatma teçhizatı ve diğer ev eşyalarının pe Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.59.59.02 Aydınlatma gereçlerinin perakende ticareti 47.79.03 Ev aletleri ve çatal-bıçak takımı. 47.04 Ahşap.59.kurulum ve bakım hizmeti olmaksızın. .07 Kurulum ve bakım hizmeti olmaksızın.aydınlatma gereçlerinin perakende ticareti.06 Müzik enstrümanlarının ve eserlerinin perakende ticareti 47. porselen ve çömlek ürünlerinin perakende ticareti.ev aletleri ve teçhizatının perakende ticareti. porselen ve çömlek ürünlerinin perakende ticareti 47.antikaların perakende ticareti. .ahşap. . kilitleme cihazları.05 Elektrikli olmayan ev aletlerinin perakende ticareti 47. . mantar ve hasır ürünlerinin perakende ticareti 47. Kapsam dışı olanlar.ev mobilyalarının perakende ticareti.59 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda mobilya.59. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 253 / 374 . mantar ve hasır ürünlerinin perakende ticareti. bkz. . tabak-çanak. tabakçanak.59.59. 47.01 Ev mobilyalarının perakende ticareti 47.59.müzik enstrümanlarının ve eserlerinin perakende ticareti. cam eşyalar.47.ev aletleri ve çatal-bıçak takımı. cam eşyalar. elektrikli olmayan ev aletlerinin perakende ticareti. kasalar ve kasa daireleri gibi elektrikli güvenlik alarm sistemlerinin perakende satışı. .

Kapsam dışı olanlar. 47.59. oyunlar ve oyuncaklar gibi kültürel ve eğlence mallarının perakende ticaretini kapsamaktadır.kilitleme cihazları.08 Ev aletleri ve teçhizatının perakende ticareti 47. kasalar ve kasa daireleri gibi elektrikli güvenlik alarm sistemlerinin perakende satışı 47. bkz. belirli mala tahsis edilmiş mağazalarda kitaplar.63 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik ve video kayıtlarının perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 254 / 374 . spor aletleri. .61. gazeteler.79. 47.her çeşit kitabın perakende ticareti.62.ikinci el veya antika kitapların perakende ticareti. 47.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitapların perakende ticareti 47.6 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kültür ve eğlence mallarının perakende ticareti Bu grup. . müzik ve video kayıtları.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti 47.61 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitapların perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.62 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti 47.

Kapsam dışı olanlar. .video oyunları dahil olmak üzere. ses bantlarının.müzik kayıtlarının. temizleme maddeleri.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.video kasetlerin ve DVD`lerin perakende ticareti. hatıra eşyalar. 47. 47. giyim eşyası. . çiçekler ve ev hayvanları ve diğer ürünler gibi bu sınıflamanın TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 255 / 374 . 47.65.spor eşyaları. silahlar. ayakkabı ve deri eşyalar ile eczacılık ürünleri ve tıbbi ürünler. . kompakt disklerin ve kasetlerin perakende ticareti.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda oyunlar ve oyuncakların perakende ticareti 47.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik ve video kayıtlarının perakende ticareti 47.65 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda oyunlar ve oyuncakların perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. . balık avlama teçhizatı. bkz.41.64. 47. oyunlar ve oyuncakların perakende ticareti. 47. . kişiye özel olmayan yazılım programlarının perakende ticareti.her türlü materyalden yapılan. saatler. kamp eşyaları.video oyunları konsollarının perakende ticareti.64 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor malzemelerinin perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.41. botlar ve bisikletlerin perakende ticareti.63.7 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer malların perakende ticareti Bu grup.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor malzemelerinin perakende ticareti 47. .

kravatlar.02 Deri eşyaların perakende ticareti 47.giyim eşyalarının perakende ticareti. . Ayrıca. .71. kravatlar.71 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda giyim eşyalarının perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.01 Ayakkabı perakende ticareti 47.ayakkabı perakende ticareti.02 Kürklü eşyaların perakende ticareti 47. 47.deri ve deri ikameli seyahat aksesuarlarının perakende ticareti.tekstil perakende ticareti. bkz.03 Deri ve deri ikameli seyahat TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 256 / 374 .72. . belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki kullanılmış malların perakende satışı da burada kapsanmaktadır. 47. .64. 47. Kapsam dışı olanlar.72 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ayakkabı ve deri eşyaların perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.kürklü eşyaların perakende ticareti.kayak botları gibi özel spor ekipman ayakkabılarının perakende ticareti.51.72.01 Giyim eşyalarının perakende ticareti 47.diğer bölümlerine dahil edilmemiş ürünlerin belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki satışını kapsamaktadır.72. . gibi giysi aksesuarlarının perakende ticareti. gibi giysi aksesuarlarının perakende ticareti 47. . . 47.03 Eldivenler. pantolon askıları vb. pantolon askıları vb.deri eşyaların perakende ticareti.71. 47.71.eldivenler. Kapsam dışı olanlar. .

kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticareti. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 257 / 374 . 47.parfüm.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticareti 47.76 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çiçek. .00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin perakende ticareti 47.aksesuarlarının perakende ticareti 47.74 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti 47.72.eczacılık ürünlerinin perakende satışı.04 Ayakkabı malzemeleri perakende ticareti 47.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti 47.74.75. bitki. tohum.75 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticar Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.73 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.73. 47.

01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çiçek perakende ticareti 47.76.76.76.gübre.77.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bitki perakende ticareti 47.06 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ev hayvanları yemleri perakende ticareti 47.01 Saat perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 258 / 374 .77 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda saat ve mücevher perakende ticareti 47.76.76.04 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gübre perakende ticareti 47.05 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ev hayvanları perakende ticareti 47.76.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tohum perakende ticareti 47. ev hayvanları ve ev hayvanla 47.

78.02 Mücevher (altın ve kuyumculuk) perakende ticareti 47. ...78.fotografik. elişi ürünler ve dini eşyaların perakende ticareti 47. . 47.hediyelik eşyalar. tüp gaz.78 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer yeni malların perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.47.78. kömür ve yakacak odun perakende ticareti.03 Hediyelik eşyalar. .04 Ticari sanat galerileri faaliyetleri 47. tüp gaz.78.ticari sanat galerileri perakende ticaret hizmetleri .78.77.07 Pullar ve madeni paraların perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 259 / 374 . optik ve hassas aletlerin perakende ticareti 47.pullar ve madeni paraların perakende ticareti. kömür ve yakacak odun perakende ticareti 47.başka yerde sınıflandırılmamış gıda dışı ürünlerin perakende ticareti.05 Evde kullanılan fuel oil.ticari sanat galerileri faaliyetleri.78. gözlükçülerin faaliyetleri.01 Fotografik.06 Silahlar ve mühimmat perakende ticareti 47. . optik ve hassas aletlerin perakende ticareti. elişi ürünler ve dini eşyaların perakende ticareti.evde kullanılan fuel oil.silahlar ve mühimmat perakende ticareti. ..78.02 Gözlükçülerin faaliyetleri 47.

78. . . 45.78.internet müzayedeleri ve diğer mağaza dışı müzayedelerin faaliyetleri (perakende).antika eşyaların perakende ticareti.diğer ikinci el malların perakende ticareti.01 İkinci el kitapların perakende ticareti 47.78.09 Kağıt perakende ticareti 47. bkz. bkz.92.10 Elektrik montaj malzemeleri perakende ticareti (Kablolar.47.tefeci bürolarının faaliyetleri.99.78.99 Başka yerde sınıflandırılmamış gıda dışı ürünlerin perakende ticareti 47.08 Ticari sanat galerileri perakende ticaret hizmetleri 47.02 Antika eşyaların perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 260 / 374 . .ikinci el kitapların perakende ticareti.12 Büro mobilyalarının perakende ticareti 47. 64. elektrik anahtarları vb) 47. . . . bkz.1.78.11 Büro makineleri ve teçhizatının perakende ticareti 47.78.ikinci el motorlu taşıtların perakende ticareti.79. 47. 47.79 Kullanılmış malların satıldığı mağazalardaki perakende ticaret Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.müzayede salonlarının faaliyetleri (perakende). Kapsam dışı olanlar.91. .79. 47.

içecek ve tütün ürünleri perakende ticareti Kapsam dışı olanlar.89 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer malların perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. giyim eşyası ve ayakkabı perakende ticareti 47. . 47.03 Müzayede salonlarının faaliyetleri (perakende) 47.81. .00 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tekstil.79. 56.99 Diğer ikinci el malların perakende ticareti 47.00 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla gıda.tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla aşağıdakiler gibi diğer TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 261 / 374 .10. bkz. giyim eşyası ve ayakkabı perakende ticareti 47. 47.81 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla gıda.82 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tekstil.8 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla yapılan perakende ticaret Bu grup.47. içecek ve tütün ürünleri perakende ticareti 47.79.hemen tüketilmeye yönelik hazır gıdaların perakende ticareti (seyyar yiyecek satıcıları).82. ya umumi bir yol boyunca ya da sabit bir pazarda genellikle taşınabilen bir tezgahta her çeşit yeni veya ikinci el ürünlerin perakende ticaretini kapsamaktadır.

91. internet üzerinden. modellere ve diğer reklam araçlarına dayalı olarak seçimini yaptığı ve siparişini posta.04 İnternet üzerinden perakende TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 262 / 374 . +oyunlar ve oyuncaklar.internet üzerinden motorlu taşıtların ve motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının perakende satışı. 47.91. radyo ve telefon yoluyla doğrudan satış 47. Kapsam dışı olanlar. 47. telefon veya internet üzerinden (genellikle bir web sitesi tarafından sağlanan özel aletler vasıtasıyla) verdiği perakende satış faaliyetlerini kapsamaktadır. bkz.posta siparişi vasıtasıyla her çeşit ürünün perakende ticareti. tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan perakende ticaret Bu grup posta yoluyla.91. +ev aletleri ve elektronik aletler. bir web sitesinden sağlanan bilgiye.01 Posta siparişi vasıtasıyla her çeşit ürünün perakende ticareti 47.89. . otomatik satış makineleri vasıtasıyla yapılan perakende ticaret faaliyetlerini kapsamaktadır.internet üzerinden her çeşit ürünün perakende ticareti. bkz.internet üzerinden motosikletlerin ve motosiklet parçalarının ve aksesuarlarının perakende satışı.91. posta ile satış yapan evler veya internet yoluyla perakende satış faaliyetlerini. 47. kataloglara.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .40. .02 İnternet üzerinden her çeşit ürünün perakende ticareti 47.91 Posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret Bu sınıf. Satın alınan ürünler ya doğrudan internetten yüklenebilmekte ya da fiziki olarak müşteriye ulaştırılmaktadır. . +müzik ve video bantları. yani alıcının reklamlara.00 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer malların perakende ticareti 47.3.1 ve Grup 45.9 Mağazalar.03 Televizyon. +kitaplar. 45. kapı kapı dolaşılarak.malların perakende ticareti: +halı ve kilimler. Grup 45.

havaalanlarının inşaatı.müşterinin istediği yere ulaştırılarak yapılan doğrudan yakıt satışı. demiryolu. limanların. 49 Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı Bu bölüm. su veya hava yolu vasıtasıyla ve terminal. bakımı ve onarımı. internet hariç). kargo yükleme-boşaltma hizmetleri. aracılığıyla yapılan satış. ana şebekeler üzerinde demiryolu taşıtlarının kullanılması suretiyle yolcu taşımacılığı. 47.99.3. boru hattı. demiryolu şirketlerinin ortak bir uygulaması olarak yataklı ve yemekli vagonların işletilmesi.1.komisyoncular tarafından yapılan (mağaza dışı) perakende satış.geniş bir alana yayılı. Sürücü veya operatör ile birlikte taşıma araçlarının kiralanması bu kısıma dahildir.şehirler arası demiryolları ile yolcu taşıma.1.1 Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı 49.karayollarının. taşıma araçlarının büyük onarımı veya değişimi.motorlu taşıtların bakım ve onarımı.) . 45. 49. depolama vb. bkz.99 Mağazalar.20. . Kapsam dışı olanlar. Ayrıca. bkz. bkz. 77. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 263 / 374 . . posta ve kuryecilik faaliyetleri de burada kapsanmaktadır. grup 33.mağaza dışı müzayede faaliyetleri (perakende.önceki sınıflarda hiçbir şekilde dahil edilmemiş olan her çeşit ürünün perakende ticareti: +doğrudan satışlar veya kapı kapı dolaşılarak yapılan satışlar.00 Mağazalar.. 77. . (kalorifer yakıtı.10 Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. karayolu. destekleyici faaliyetlerle yolcu ve eşyaların taşınmasını kapsamaktadır.müzayedeler 47.motorlu taşıtlar hariç. tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan diğer perakende ticaret Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan diğer perakende ticaret H-ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA Bu kısım tarifeli olsun ya da olmasın.sürücüsüz veya operatörsüz olarak taşıma araçlarının kiralanması. boru hatları vasıtasıyla yük taşınması dahil karayolu ve demiryolu vasıtasıyla yük ve yolcuların taşınmasını kapsamaktadır.. park alanları. demiryollarının. . yakacak odun vb. +otomatik satış makineleri vb. bölüm 42.. bkz. ..

.20.depolama ve ambarlama. şehir ve banliyö taşımacılık sistemlerinin parçası olarak demiryolu taşımacılığı buraya dahildir. 56. Bu.kargo yükleme-boşaltma hizmetleri.yataklı ve yemekli vagonların ayrı birimler tarafından işletilmesi. bkz. bkz.. Kapsam dışı olanlar. olağan olarak belirli duraklarda yolcu bindirilmesi ve indirilmesi zorunluluğunu getiren belirli bir zaman çizelgesine göre tarifeli güzergahlar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Taşıma.şehir veya banliyö taşıma sistemleriyle yapılan yolcu taşıma faaliyetleri. bkz. 49.yolcu terminal faaliyetleri. makaslama ve manevra gibi ilgili faaliyetler. 49. 52. 52. Bununla birlikte.10.31. 52.10. 49. yer altı ve yükseltilmiş demiryolları vb. demiryolu altyapısının işletilmesi. .21 . . . bkz. yeraltı tramvayı. 49.00 Demiryolu ile yük taşımacılığı 49.kısa mesafeli demiryolu yük taşımacılığının yanı sıra ana demiryolu şebekeleri üzerindeki yük taşımacılığı.21. bkz. gibi farklı kara taşımacılığı çeşitlerini kapsayabilir.31. Kapsam dışı olanlar. 49. bkz 55.20 Demiryolu ile yük taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. demiryolu taşımacılığından ziyade tüm kara taşımacılığı temelli yolcu taşıma faaliyetlerini kapsamaktadır.2 Demiryolu ile yük taşımacılığı 49.şehir ve banliyö transit sistemleri ile yolcu taşımacılığı. otobüs.Kapsam dışı olanlar. . bkz. tramvay.21.şehirlerarası demiryolları ile yolcu taşınması.10. makaslama ve manevra gibi ilgili faaliyetler.21 .demiryolu altyapısının işletilmesi. troleybüs.3 Kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı Bu grup. . 52. .01 Şehir veya banliyö taşıma sistemleriyle TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 264 / 374 . 52.10.24.yük terminali faaliyetleri.90.31 Kara taşımacılığı ile yapılan şehir ve banliyö yolcu taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 49. bkz. 52. bkz.00 Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı 49.

31.31. olağan olarak belirli duraklarda yolcu bindirilmesi ve indirilmesi zorunluluğunu getiren belirli bir zaman çizelgesine göre tarifeli güzergahlar üzerinden gerçekleştirilmektedir.yapılan yolcu taşıma faaliyetleri Bu.01 Uzun mesafe tarifeli otobüs servisleri .31. tramvay. 49. 86. yer altı ve yükseltilmiş demiryolları vb. bkz.+ havaalanı taşıma servisleri.ambulans ile yapılan taşımacılık. havaalanı taşıma TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 265 / 374 . Taşıma. geziler ve diğer istisnai yolcu otobüs servisleri. havai kablolu hatların işletilmesi 49. geziler ve diğer istisnai yolcu otobüs servisleri.99 Diğer kara taşımacılığı ile yapılan şehir ve banliyö yolcu taşımacılığı 49.02 Şehirden havaalanına veya şehirden istasyona olan hatlar 49..03 Şehir veya banliyö transit sistemlerinin parçası olmak koşuluyla. 49. gibi farklı kara taşımacılığı çeşitlerini kapsayabilir.90.ucuz tarifeli otobüs servisleri. .39 Bys.. Kapsam dışı olanlar.00 Taksi taşımacılığı 49. dağ demiryollarının. kayak ve kablolu asansörlerin işletilmesi.32 Taksi taşımacılığı 49.39. otobüs. teleferikler.32. dağ demiryolları. troleybüs.+ ucuz tarifeli otobüs servisleri. yeraltı tramvayı. kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.şehir veya banliyönün parçası olmamak koşuluyla.diğer karayolu yolcu taşımacılığı:+ uzun mesafe tarifeli otobüs servisleri.

bkz.21. 36. bkz. bkz. 53.41.39.39.04 Servis taşımacılığı 49.karayolu ile tüm yük taşıma işlemleri: +tomruk taşınması.11. Kapsam dışı olanlar. bkz. 38. 49.taşıma için sandıklama ve paketleme hizmetleri.posta ve kuryecilik faaliyetleri.atık toplama faaliyetlerinin bir entegre parçası olarak atıkların taşınması.99 Diğer bys.yüklerin boşaltılması ve yüklenmesi ile ilgili terminal tesislerinin işletilmesi. +ağır yük taşınması. .servisleri 49. . bkz.ağaç kesme işlemlerinin parçası olarak.29. bkz. 38. 52. .40. +dondurulmuş ürünlerin taşınması. atıkların ve atık maddelerinin taşınması.kamyonlarla su dağıtımı. 02. kayak ve kablolu asansörlerin işletilmesi.01 Yurtiçi yük taşımacılığı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 266 / 374 . . +otomobillerin taşınması.10. +canlı hayvan taşınması.20. .12. . 53.41 Karayolu ile yük taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.02 Şehir veya banliyönün parçası olmamak koşuluyla. 49.39.00. teleferikler. 52.39. +toplanmaksızın ve bertaraf edilmeksizin. demiryolu taşımacılığından ziyade tüm karayolu yük taşıma faaliyetlerini kapsamaktadır. kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı 49. . +çiftliklerde süt toplanan tanker kamyonlar içinde yük taşınması da dahil dökme yük taşımacılığı. 49. dağ demiryolları.4 Karayolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri Bu grup.03 Okul otobüslerinin ve çalışanların taşınması için otobüslerin işletilmesi 49. orman içerisinde ağaç taşınması.

50. sulu çimento ve diğer malların boru hatları vasıtasıyla taşınması. 49.22.50 Boru hattı taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. sıvıların. 49.00. .02 Yurtdışı yük taşımacılığı 49. suyun. bkz. . sıvıların.sıvıların kamyonlarla taşınması.gazların.doğal veya işlenmiş gaz.99 Taşımacılık hizmetleri (Motorlu Taşıyıcı Kooperatifleri hariç) 49.30.karayolu taşımacılığı ile işyerlerine ve evlere verilen taşımacılık hizmetleri.49. Kapsam dışı olanlar. 36.41. bkz.42.41.01 Gazların. sulu çimento ve diğer malların boru hatları vasıtasıyla taşınması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 267 / 374 .41. 35.41. .01 Motorlu Taşıyıcı Kooperatifleri 49. 35. suyun.03 Sürücü ile birlikte kamyonların kiralanması 49.42 Taşımacılık hizmetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.42. buhar veya suyun dağıtımı.99 Karayolu ile diğer yük taşımacılığı 49.5 Boru hattı taşımacılığı 49. . 49.

+feribotlar. 50. 77.tarifeli olsun ya da olmasın. Kapsam dışı olanlar. 56.50. .1 ve 50.Bu bölüm. bkz. su üzerinde yolcu ve yük taşınmasını kapsamaktadır.10.30. 50. deniz veya sahil sularında işletilmek için dizayn edilen gemilerle yapılan yolcu taşımacılığını kapsamaktadır.34. bkz. gezi. . deniz otobüsleri ve benzerlerinin işletilmesi.ayrı birimler tarafından gerçekleştirildiğinde gemilerde restoran ve bar faaliyetleri. . araba vapurları. belirleyici faktör kullanılan taşıma aletlerinin türü olmaktadır.10. bkz 92. . deniz otobüsleri ve benzerlerinin işletilmesi de burada kapsanmaktadır. 77.3 ve 50. 50. 56. tarifeli olsun ya da olmasın.1 Deniz ve kıyı yolcu taşımacılığı Bu grup.30). benzer gemilerin kullanılması halinde büyük göller vb.49. Çekici ve itici botlar.02 Deniz ve sahil sularında taşımacılık için mürettebatla birlikte gezinti gemilerinin kiralanması (örneğin balıkçılık teknelerinin kiralanması) TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 268 / 374 . 50. deniz otobüsleri ve benzerlerinin işletilmesi.4`de sınıflandırılmaktadır. +feribotlar.10 Deniz ve kıyı yolcu taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.yüzer kumarhaneler`in işletilmesi. seyahat veya tur botlarının işletilmesi.10.10 ve 56.21. deniz ve sahil sularında yolcuların taşınması gezi. Denizde kullanılan gemi ya da teknelerle yapılan taşımacılık Gruplar 50. +gezi.ticari gemilerin veya botların mürettebatsız olarak kiralanması. deniz ve sahil sularında yolcuların taşınması. deniz ve iç su taşımacılığı arasındaki ayrım için bir gösterge olmasına rağmen.02 Pompa istasyonlarının işletilmesi 50 Su yolu taşımacılığı Bu bölüm.01 Tarifeli olsun ya da olmasın. diğer gemilerle yapılan taşımacılık Gruplar 50. yerlerdeki yolcu taşımacılığı da bu kapsama dahildir. Ayrıca.00.gezinti teknelerinin ve yatların mürettebatsız olarak kiralanması. seyahat veya tur botları. eğer ayrı birimler tarafından işletiliyorlar ise gemilerdeki restoran ve bar faaliyetlerini hariç tutmaktadır (bkz. 56. bkz. . Yer. seyahat veya tur botlarının işletilmesi.2`de sınıflandırılırken.

petrol külleri vb. 52. kılavuzluk.20. 52.20.nin çekme ve itme yöntemi ile taşınması 50. deniz ve sahil sularında yük taşınması. deniz ve sahil sularında yük taşınması 50. .24.10.Ayrıca.99 Diğer deniz ve kıyı yolcu taşımacılığı 50.01 Tarifeli olsun ya da olmasın. bkz.04 Her nevi yolcu taşımacılığı ve turistik amaçlı gemi işletmeciliği 50.10. . 50. 50. 77.03 Deniz ve sahil sularında yük taşımacılığı amacıyla teknelerin mürettebatıyla beraber kiralanması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 269 / 374 . bkz.22.nin çekme ve itme yöntemi ile taşınması Kapsam dışı olanlar. kurtarma aracı gibi diğer yardımcı faaliyetler.02 Mavnalar. . geminin boşaltılması.10. .ticari gemilerin veya botların mürettebatsız olarak kiralanması.2 Deniz ve kıyı yük taşımacılığı Bu grup deniz veya sahil sularında işletilmek için dizayn edilen gemilerle yapılan yük taşımacılığını kapsamaktadır. .tarifeli olsun ya da olmasın. 52. . bkz.kargo yükleme boşaltma hizmetleri. benzer gemilerin kullanılması halinde büyük göller vb.20 Deniz ve kıyı yük taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.liman işletimi ve geminin limana sokulması.03 Kruvaziyer turizmi (taşımacılık) 50.50.20.10. petrol külleri vb. bkz. yerlerdeki yük taşımacılığı da bu kapsama dahildir.mavnalar.34.yükün depolanması.

07 Denizaşırı (uzakyol) kuruyük gemi taşımacılığı 50.20.20.20.08 Kabotaj hattı dökmeyük gemi taşımacılığı 50.09 Yakınyol dökmeyük gemi taşımacılığı 50.05 Yakınyol kuruyük gemi taşımacılığı 50.20.13 Yakınyol genelyük (general kargo) gemi taşımacılığı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 270 / 374 .20.20.20.50.10 Akdeniz içi dökmeyük gemi taşımacılığı 50.20.12 Kabotaj hattı genelyük (general kargo) gemi taşımacılığı 50.04 Kabotaj hattı kuruyük taşımacılığı 50.20.20.11 Denizaşırı (uzakyol) dökmeyük gemi taşımacılığı 50.06 Akdeniz içi kuruyük gemi taşımacılığı 50.

20.20.22 Su tankeri taşımacılığı 50.15 Denizaşırı (uzakyol) genelyük (general kargo) gemi taşımacılığı 50.16 Broker ve stevedorlar 50.21 Atık alım tankeri taşımacılığı 50.50.18 LNG ve LPG tanker taşımacılığı 50.14 Akdeniz içi genelyük (general kargo) gemi taşımacılığı 50.20.24 Ro-Ro yük gemisi taşımacılığı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 271 / 374 .20.20 Kimyasal tanker taşımacılığı 50.17 Tanker taşımacılığı 50.20.23 Konteyner gemisi taşımacılığı 50.20.20.20.20.20.19 Gemi yakıt ve ikmal tanker taşımacılığı 50.20.

ırmaklar.3 İç sularda yolcu taşımacılığı Bu grup.21. kanallar.28 Deniz taşımacılığı lojistik faaliyetleri 50.99 Diğer deniz ve kıyı yük taşımacılığı 50.20.40 İç sularda yük taşımacılığı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 272 / 374 .50.00 İç sularda yolcu taşımacılığı 50. 50. 50.iç limanlar ve iskeleler de dahil olmak üzere. 50. deniz taşımacılığı için uygun olmayan gemilerin kullanıldığı.20. iç sulardaki yük taşımacılığını kapsamaktadır.gezinti teknelerinin ve yatların mürettebatsız olarak kiralanması. . göller ve diğer iç sular vasıtasıyla yapılan yolcu taşımacılığı.20. hatlı.20.30. . tarifeli sefer yapan yolcu gemisi taşımacılığı 50.27 Diğer gemi taşımacılığı 50. Kapsam dışı olanlar. 77.20.26 Liman içi ve liman dışı.4 İç sularda yük taşımacılığı Bu grup.25 Ro-Ro yolcu ve feribot gemisi taşımacılığı 50.30 İç sularda yolcu taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. deniz taşımacılığı için uygun olmayan gemilerin kullanıldığı iç sulardaki yolcu taşımacılığını kapsamaktadır. bkz.

bkz.ticari gemilerin veya botların mürettebatsız olarak kiralanması. 01. .havadan fotoğraf çekilmesi. .34. . . .20. bkz.1 Havayolu ile yolcu taşımacılığı 51. 50. Kapsam dışı olanlar.61.operatörsüz olarak hava taşımacılığına ait araçların kiralanması.10.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 74. 51.yolcular için çartır seferleri.havalimanlarının işletilmesi. 33.turistik ve gezi uçuşları.kargo yükleme boşaltma hizmetleri.16.10. 52. bkz.iç limanlar ve iskeleler de dahil olmak üzere.35. .10. Kapsam dışı olanlar.00 İç sularda yük taşımacılığı 51 Havayolu taşımacılığı Bu bölüm hava veya uzay yoluyla yolcu veya yük taşımacılığını kapsamaktadır. 77.04 Yolcu taşımacılığı için operatör ile birlikte havayolu taşımacılığına ait araçların TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 273 / 374 . .belirli rotalar üzerinden ve belirli tarifelere göre hava yolu ile yolcu taşımacılığı. . 77.40. bkz. kanallar. ırmaklar.uçak ve uçak motorlarının bakım ve onarımı.24. . 73. . .10 Havayolu ile yolcu taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. bkz.ürünlerin havadan ilaçlanması.10.01 Belirli rotalar üzerinden ve belirli tarifelere göre hava yolu ile yolcu taşımacılığı 51. bkz.02 Yolcular için çartır seferleri 51.hava araçları kullanılarak yapılan reklamcılık (gökyüzüne uçakla yazı yazılması). göller ve diğer iç sular vasıtasıyla yapılan yük taşımacılığı.03 Turistik ve gezi uçuşları 51. 51.11. .23. bkz. 52. bkz.

.21. 51. .uyduların ve uzay taşıtlarının fırlatılması.21.03 Yük taşımacılığı için operatör ile birlikte havayolu taşımacılığına ait araçların kiralanması 51.2 Hava yolu ile yük taşımacılığı 51.belirli rotalar üzerinden ve belirli tarifelere göre hava yolu ile yük taşımacılığı.kiralanması 51.99 Diğer hava yolu ile yük taşımacılığı 51.21 Hava yolu ile yük taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .02 Havayolu ile tarifeli olmayan yük taşımacılığı 51.havayolu ile tarifeli olmayan yük taşımacılığı.99 Diğer havayolu ile yolcu taşımacılığı 51.yük ve yolcuların uzay taşımacılığı.10. 51.01 Belirli rotalar üzerinden ve belirli tarifelere göre hava yolu ile yük taşımacılığı 51.05 Genel havacılık faaliyetleri eğitim veya gezi amaçlı olarak havacılık klüpleri tarafından yapılan yolcu taşımacılığı.21.21.22 Uzay taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 274 / 374 .10.

taşımacılık acenteleri ve kargo ofislerinin faaliyetleri gibi taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetleri kapsamaktadır.boş alanların kiralanması. . genel mal ambarlarının. genel mal ambarlarının.nin işletilmesi. 68.her tür mal için depolama ve ambarlama tesislerinin işletilmesi: +hububat silolarının. limanlar. depolama tanklarının vb.51. . dok ve antrepo işletmeciliği TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 275 / 374 . 52.10. taşımacılık alt yapı tesislerinin işletilmesi (örneğin havaalanları. soğuk hava depolarının. 52.20.03 Şok dondurma hizmetleri 52.10. bkz. köprüler vb.nin işletilmesi.22. .motorlu taşıtlar için park tesisleri.10 Depolama ve ambarlama Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.04 Antrepoculuk (depolama) ve ardiye.21. .). depolama tanklarının vb. 52. 52. soğuk hava depolarının.02 Dış ticaret bölgelerinde malların depolanması 52. bkz.1 Depolama ve ambarlama 52.şahsi depolama tesislerinin işletilmesi.10.00 Uzay taşımacılığı 52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler Bu bölüm. 68.20. Kapsam dışı olanlar.10.01 Her tür mal için depolama ve ambarlama tesislerinin işletilmesi hububat silolarının. tüneller. bkz.

21 Kara taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 52.kargo yükleme boşaltma hizmetleri. hayvan veya yük taşımacılığına ilişkin faaliyetler emiryolu istasyonları.2 Taşımacılık için destekleyici faaliyetler Bu grup.99 Diğer kara taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri 52. otobüs durakları. +yolların.99 Diğer depolama ve ambarlama 52. köprülerin.21.karada yolcu. karavanların kışın muhafaza edilmesi. otobüs durakları. Tüm taşımacılık tesislerinin işletilmesi ve bakımı da buna dahildir.01 Karada yolcu. otoparkların veya garajların. . +yolların.24. . . hayvan veya yük taşımacılığına ilişkin faaliyetler: +demiryolu istasyonları. malların yüklenip boşaltılması istasyonları gibi terminal tesislerinin işletilmesi.21.10. +demiryolları altyapı tesislerinin işletilmesi. tünellerin. yolcu ve yük taşımacılığını destekleyen faaliyetleri kapsamaktadır. taşımacılık altyapı tesislerinin işletilmesi veya taşıma öncesinde ve sonrasında veya taşıma evreleri arasında gecikmeksizin yükün indirilip bindirilmesi faaliyetleri gibi.52.04 Taşıma amacıyla gazların sıvılaştırılması 52.22 Suyolu taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 276 / 374 .02 Makaslama ve manevra 52. tünellerin.21.03 Çekme ve yol yardımı hizmetleri 52.21. karavanların kışın muhafaza edilmesi 52. +demiryolları altyapı tesislerinin işletilmesi. 52. bisiklet parklarının işletilmesi. 52. bkz.21. Kapsam dışı olanlar. köprülerin.makaslama ve manevra. malların yüklenip boşaltılması istasyonları gibi terminal tesislerinin işletilmesi. bisiklet parklarının işletilmesi. . otoparkların veya garajların.çekme ve yol yardımı hizmetleri.

24. bkz. kurtarma faaliyetleri. 85. 52.32. 93. 52. bkz.00 Havayolu taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri 52. 52. . bkz.terminal tesislerinin işletilmesi.yükleme. Kapsam dışı olanlar.yük tren vagonlarının yüklenmesi ve boşaltılması. kılavuzluk yapma ve rıhtıma yanaşma faaliyetleri. .havayolunda yolcu.kargo yükleme boşaltma hizmetleri. Kapsam dışı olanlar. +seyrüsefer.yat limanlarının işletilmesi. 52.01 Liman işletmeciliği 52. bkz.23.29.24.24. 52.99 Diğer suyolu taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri 52. +deniz feneri faaliyetleri. 85.02 Diğer kargo yükleme boşaltma TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 277 / 374 . Kapsam dışı olanlar. . +havaalanları vb.53.23. +boşaltma. hayvan veya yük taşımacılığına ilişkin faaliyetler: +limanlar ve iskeleler gibi terminal tesislerinin işletilmesi. +suyolu havuzlarının vb. yerlerde yer hizmeti faaliyetleri. +havaalanı ve hava trafiği kontrol faaliyetleri.uçuş okullarının işletilmesi. .nin işletilmesi. boşaltma hizmetleri 52. .22. . bkz. gibi terminal tesislerinin işletilmesi. .23 Havayolu taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.24 Kargo yükleme boşaltma hizmetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .01 Yükleme. 52. .suyolunda yolcu.22.22 ve 52. .24.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.kargo yükleme boşaltma hizmetleri. 52.taşımacılık için kullanılan taşıma tarzına bakılmaksızın malların veya yolcuların bagajlarının yüklenmesi ve boşaltılması. hayvan ve yük taşımacılığına ilişkin faaliyetler: +havayolu terminalleri vb.21.

.turist yardım faaliyetleri. küçük paketler. bkz. havacılık ve taşıma sigortasının yapılması.20. taşınması ve dağıtımı (yerel veyauluslararası). dergiler.).29. bkz.konsinye malların grup veya ayrı olarak düzenlenmesi (malların toplanması ve dağıtımı ile konsinye malların gruplanması dahil olmak üzere). 79. çeşitli düzenlemeler altında mektuplar ve paketlerin toplanması. reklam malzemeleri vb.kuryecilik faaliyetleri. . karayolu.tur operatörlerinin faaliyetleri.90. sınıflandırılması. . malların yüklenmesi boşaltılması ile ilgili hizmetler.mektup ve paketlerin dağıtımı ve teslimi . . basılı kağıtlar (gazeteler. 53.demiryolu. . bir veya daha fazla dünya çapında hizmet sağlayıcıları tarafından evrensel bir hizmet yükümlülüğü altında yürütülen postacılık hizmetleri faaliyetlerini kapsamaktadır. 52. postacılık ve kuryecilik faaliyetlerini kapsamaktadır. .12. . Bu faaliyetler. bkz. Taşımanın bir veya birden fazla şekli olabilir ve faaliyet ya özel taşımacılık ya da kamu taşımacılığı vasıtasıyla gerçekleştirilebilmektedir. deniz ve hava yolu ile taşımacılık işlerinin düzenlenmesi ve organizasyonu.taşıma belgelerinin ve irsaliyelerin düzenlenmesi ve tedariki.deniz yük nakliyatçılarının ve hava kargo acentelerinin faaliyetleri. Yerel teslimat ve haber servisleri de bu kapsama dahildir. mektupların toplanması ve dağıtımı için satış yerleri. malların sandıktan ya da ambalajından çıkarılması.evrensel bir hizmet yükümlülüğü altında yürütülen posta hizmetleriyle posta mektupları ve paketlerin ve kolilerin (posta tipi) toplanması. .seyahat acentelerinin faaliyetleri. . Dağıtım.11.örneğin malların intikali esnasında koruma amacıyla geçici olarak kasalara yerleştirilmesi. sınıflandırma ve işleme tesisleri ile taşıma güzergahları da dahil olmak üzere dünya çapında hizmet altyapısının kullanımını kapsamaktadır. . 79. Dünya çapındaki hizmet yükümlülüğünü desteklemek için diğer gerekli hizmetler de buna dahildir.1 Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri 53. Kapsam dışı olanlar. .genel posta kutularından veya postanelerden mektup ve paketlerin toplanması. mallar ve dokümanlar gibi postaları kapsamaktadır.yükün sevk edilmesi. bkz. . taşınması ve dağıtımı gibi. bkz. mektuplar. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 278 / 374 .hizmetleri 52. .gümrük bürolarının faaliyetleri.gemi ve uzay gemisi komisyonculuğu.10 Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri Bu sınıf. . .12.29 Taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.motorlu taşıt. 53. numune alınması. tartılması gibi. denizcilik. 65. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. posta kartları. 79.00 Taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler (gümrük büroları) 53 Posta ve kurye faaliyetleri Bu bölüm.

2 Diğer posta ve kurye faaliyetleri 53.yük taşımacılığı.20. sınıflandırılması.99 Diğer evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri 53. 53. .posta havalesi. taşınması ve (ülke içi ve uluslararası) dağıtımı.03 Mektup ve paketlerin dağıtımı ve teslimi 53.10.41.Kapsam dışı olanlar. 51. Taşımacılığın bir veya birkaç türü buna dahil olabilmektedir ve faaliyet özel taşımacılık ile veya kamu taşımacılığı ile gerçekleştirilebilmektedir. 53. 64.22.10.21. posta tasarruf ve para havale faaliyetleri.20. Kapsam dışı olanlar. 51.19. sınıflandırılması.10. 50.40.20 Diğer posta ve kurye faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 49. 53.mektup ve paketler ile kolilerin (posta türünde) evrensel bir hizmet zorunluluğu kapsamı dışında çalışan firmalarca toplanması. bkz.10.01 Evrensel bir hizmet yükümlülüğü altında yürütülen posta hizmetleriyle posta mektupları ve paketlerin ve kolilerin (posta tipi) toplanması.01 Mektup ve paketler ile kolilerin (posta türünde) evrensel bir hizmet zorunluluğu kapsamı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 279 / 374 . .20. 49. 50.02 Genel posta kutularından veya postanelerden mektup ve paketlerin toplanması 53. (taşıma türüne göre) bkz. taşınması ve dağıtımı (yerel veyauluslararası) Taşımanın bir veya birden fazla şekli olabilir ve faaliyet ya özel taşımacılık ya da kamu taşımacılığı vasıtasıyla gerçekleştirilebilmektedir. .

sınıflandırılması. Bunun yanında öğrencier. mobilyalı konaklama sağlanmasını kapsamaktadırlar.99 Diğer posta ve kurye faaliyetleri I-KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ Bu kısım.1 Oteller ve benzer konaklama yerleri 55. tipik olarak günlük veya haftalık konaklamanın sağlanmasını kapsamaktadır.02 Evlere dağıtım hizmetleri 53. Konferans ve toplantı olanağı yanında. temel olarak ziyaretçilerin kısa süreli kalmaları için. 55 Konaklama Bu bölüm.dışında çalışan firmalarca toplanması. Gayrimenkul kısmında (L Kısımı) sınıflandırılan tipik olarak bir aylığına veya yıllık olarak kiralanan apartmanlar gibi tesislerde uzun süreli ikamet sağlanması ile ilgili faaliyetleri kapsamamaktadır. misafir odaları ve suitlerde. hemen tüketime uygun olmayan ya da bağımsız dağıtım kanalları aracılığıyla. konaklama. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 280 / 374 . imalat (Kısım C) içerisinde sınıflandırılmaktadır. taşınması ve (ülke içi ve uluslararası) dağıtımı Taşımacılığın bir veya birkaç türü buna dahil olabilmektedir ve faaliyet özel taşımacılık ile veya kamu taşımacılığı ile gerçekleştirilebilmektedir. ziyaretçiler ve diğer yolcular için kısa süreli konaklama hizmeti sağlanmasını kapsamaktadır. Bu kısım içerisinde sağlanan ilave hizmet türleri ve miktarı genellikle değişebilmektedir. Bu yiyeceklerin hazırlanması.20. örneğin toptan ve perakende ticaret faaliyetleri aracılığıyla. ziyaretçiler ve diğer yolcular için kısa süreli konaklama hizmeti sağlanmasını ve hemen tüketime uygun yemeklerin ve içeceklerin sağlanması hizmetlerini kapsamaktadır. gayrimenkul faaliyetleri (kısım L) içerisinde sınıflandırılan başlıca ikametgah olarak uzun süreli konaklama sağlanmasını kapsam dışı tutmaktadır. park. Ayrıca. Hizmetler.10 Oteller ve benzer konaklama yerleri Bu sınıf. Bu kısım. işçiler ve benzer kişiler için uzun süreli konaklama hizmeti sağlanmasını da kapsamaktadır. günlük temizlik ve yatak yapmayı kapsar. 55. çamaşırhane hizmetleri. yemek ve/veya dinlence olanakları sağlarken bazı birimler sadece konaklama hizmeti sağlamaktadır. 53. yiyecek ve içecek hizmetleri. Bu sınıf.20.Bu bölüm. satılan yiyecek ve içeceklerin hazırlanması da buraya dahil değildir. Diğer birimler.

mobilyalı odalar veya ikamet etme/ yemek yeme ve uyumak için müstakil alanlara sahip oldukları yerlerdeki konaklama hizmetinin sağlanmasını kapsamaktadır.2 Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerler 55. Eğer var ise son derece az ilave hizmet sunulmaktadır. 55.gençlik hostelleri ve dağ barınakları.10. veya tek katlı bungalovları.10.moteller. .günlük temizlik..ziyaretçi daireleri ve bungalovları.suit / apart otell . .tipik olarak bir aylık veya yıllık bazda.10. bkz. daha uzun süreli kullanım için evlerin ve mobilyalı veya mobilyasız dairelerin veya odaların sağlanması. Kapsam dışı olanlar.. Bunlar.yüzme havuzları ve egzersiz odaları ile eğlence olanakları gibi bir dizi ilave hizmetler de sunulmaktadır.02 Resort oteller 55. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 281 / 374 . ziyaretçilerin türüne özgü olarak günlük veya haftalık temelde.99 Diğer oteller ve benzer konaklama yerleri 55. bölüm 68.resort oteller.10. yatak yapımı. apartmanlar veya çok katlı binalardaki bağımsız küçük daireleri veya binalar topluluklarını. Bu sınıf aşağıdakiler tarafından sağlanan konaklama hizmetlerini kapsamaktadır.. . .10.01 Oteller 55. bkz.ev işleri hizmetleri olmaksızın yazlık evler ve kulübeler.03 Suit / apart otel 55. . bölüm 68 55. Kapsam dışı olanlar. çoğunlukla kısa süreli kaldıkları.10. evlerin ve mobilyalı veya mobilyasız daireler veya apartman dairelerinin sağlanması. . Bu sınıf aşağıdakiler tarafından sağlanan konaklamayı kapsamaktadır.çocuk ve diğer tatil evleri.04 Moteller 55. bkz. oteller. içerisinde yemek pişirme olanakları veya tam mutfak teçhizatı olan. yiyecek ve içecek hizmetleri ile birlikte kısa süreli mobilyalı kalacak yer sağlanması. dağ evlerini veya konuk evlerini ve kır evlerini de kapsamaktadır.20 Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerler Bu sınıf.tipik olarak aylık veya yıllık bir temelde sürekli bir şekilde kullanım için.

eğlence araçları parkları ve karavan park yerleri 55.55. 55.03 Ev işleri hizmetleri olmaksızın yazlık evler ve kulübeler 55.20.kısa süreli ziyaretçiler için kamp alanları.20.20.04 Gençlik hostelleri ve dağ barınakları 55.20.01 Çocuk ve diğer tatil evleri 55. 55.20.3 Kamp alanları.00 Kamp alanları.90 Diğer konaklama yerleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 282 / 374 .dağ sığınakları. . kulübeler ve gençlik hostelleri.eğlence araçları için alan ve tesislerin sağlanması. bkz. eğlence kampları ile balıkçılık ve avcılık kamplarında konaklama hizmeti sağlanması. karavan parkları.30. Kapsam dışı olanlar. . eğlence araçları parkları ve karavan park yerleri 55. .30 Kamp alanları. eğlence araçları parkları ve karavan park yerleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.20.9 Diğer konaklama yerleri 55.99 Diğer tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerler 55.02 Ziyaretçi daireleri ve bungalovları 55.

otomatik makineler ile yiyecek perakende satışı. ister hazır yemeği tesislerde yesinler.99.99 Diğer konaklama yerleri 56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri Bu bölüm. 56. . anında tüketim için uygun olan yemekler amaçlanmıştır..öğrencilerin kaldıkları yerler. .pazar tezgahlarında yiyecek hazırlanması.01 Öğrencilerin kaldıkları yerler 55.01 Restoranlar TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 283 / 374 . .29.okul yurtları.10. Ayrıca.90. ya geleneksel restoranlarda ya da self servis veya al götür türünden restoranlarda.seyyar yiyecek arabaları. Bu.. motorlu veya motorlu olmayan taşıtlarla hemen tüketim için yemeklerin hazırlanması ve servis edilmesini kapsamaktadır. ayrıca devamlı veya geçici stantları ile oturma yeri olan veya olmayan yerler tarafından hemen tüketime uygun olan tüm yemek ve içeceklerin sunulması faaliyetlerini kapsamaktadır.kafeteryalar. 56. . öğrenciler.pansiyon ve odaları kiralanan evler. bir yemek olarak düşünülmemiş ve kendi imalatı olmayan gıdaların veya hemen tüketim için uygun olmayan yemeklerin satışı kapsam dışı tutulmuştur (Bakınız Kısım G: Toptan ve perakende ticaret).90. 47. . .1 Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri 56.restoranlar.fast-food restoranları. yemekleri sunan tesis çeşidi değil. Burada kesin olan gerçek.spor ve benzer tesislerdeki yemek yiyecek satış yerlerinin işletilmesi. İster müşteriler otururken servis yapılsın veya açık büfeden kendi kendilerine servis yapsınlar.al götür türünden yemek yeme yerleri.Hemen tüketime uygun olmayan veya hemen tüketilmesi planlanmayan yemeklerin veya bir yemek olarak düşünülmeyen hazır yiyeceklerin imalatı bu kapsama dahil değildir (10: gıda ürünlerinin imalatı ve 11: içeceklerin imalatı bölümlerine bakınız).10 Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri Bu sınıf.yataklı vagonlar.araba ile dondurma satanlar. . müşterilere yiyecek hizmetleri sağlanmasını kapsamaktadır. 56. 55.. bkz. yanlarına alsınlar veya siparişle bıraktırsınlar..Bu sınıf. . bkz. Kapsam dışı olanlar. . Bu sınıf aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .işçi yurtları. göçmen işçiler (mevsimlik) ve diğer kişiler için tek kişilik veya birden fazla kişinin paylaştığı odalarda veya öğrenci yurtlarında geçici veya uzun süreli konaklama hizmetinin sağlanmasını kapsamaktadır.90.02 Pansiyon ve odaları kiralanan evler 55. bu faaliyetlerin tamamı bu sınıf da yer almaktadır.

10. bozulabilir yiyecek maddelerin perakende satışı.89. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 284 / 374 .tekrar satış için bozulabilir yiyecek maddelerinin imalatı. müşteriler ile yapılan sözleşmedeki düzenlemelere dayalı olarak yiyecek hizmetlerinin sağlanması gibi endüstriyel dışarıya yemek hizmeti sunma faaliyetlerini kapsamaktadır. 10. .taşıma şirketleri için yemek hizmeti taşeronlarının faaliyetleri. Spor ve benzeri tesislerde yiyecek satış yerlerinin işletilmesi de bu kapsama dahil olmaktadır.56. belirli bir etkinlik için müşteriler tarafından belirlenen yerlerde. bkz.89. 56.21 Özel günlerde dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin faaliyetleri Bu sınıf.10. hastaneler veya okullar için).10.00 Özel günlerde dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin faaliyetleri 56. Kapsam dışı olanlar.29 Diğer yiyecek hizmeti faaliyetleri Bu sınıf belirli bir zaman süreci içinde. ofisler.spor ve benzeri tesislerde yiyecek satış yerlerinin işletilmesi.02 Kafeteryalar 56. bireysel etkinlikler için veya belirli bir zaman sürecinde dışarıya yemek hizmeti sunulması faaliyetlerini ve spor ve benzer tesislerde olanlar gibi. 10. Yiyecekler. . bölüm 47.2 Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin (catering) faaliyetleri ve diğer yiyecek hizmetleri faaliy Bu grup. bozulabilir yiyecek maddelerinin perakende satışı. bkz. yiyecek satış yerlerinin işletilmesini kapsamaktadır. bkz. bölüm 47.bir bayilik temeline dayalı olarak kantinlerin ve kafeteryaların işletilmesi (örneğin fabrikalar. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.99 Diğer lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri 56.21. . Kapsam dışı olanlar. .03 Fast-food restoranları 56.tekrar satış için bozulabilir yiyecek maddelerinin imalatı. genellikle merkezi bir birim dahilinde hazırlanmaktadır. 56. . müşteriler ile yapılan sözleşmedeki düzenlemelere dayalı olarak yiyecek hizmetleri sağlanmasını kapsamaktadır. bkz.

kahve salonları.30 İçecek sunum hizmetleri Bu sınıf. bkz. yazılım programlarının yayımlanması da dahil yayımlama faaliyetleri (bölüm 58).00 İçecek sunum hizmetleri (çay bahçeleri dahil) J-BİLGİ VE İLETİŞİM Bu kısım. bkz. veri veya haberleşme de dahil bu ürünleri göndermek veya dağıtmak için gerekli aletlerin sağlanmasını.29.kokteyl salonları.tavernalar. tesislerde hemen tüketim için içeceklerin hazırlanması ve servis yapılmasını kapsamaktadır.30.seyyar içecek satıcıları.diskotekler (çoğunlukla içecek hizmeti yapılan). hastaneler veya okullar için 56. .03 Bir bayilik temeline dayalı olarak kantinlerin ve kafeteryaların işletilmesi örneğin fabrikalar. . Kapsam dışı olanlar.01 Taşıma şirketleri için yemek hizmeti taşeronlarının faaliyetleri 56. veri işlemeyi ve diğer bilişim hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır. 56. . bkz. .3 İçecek sunum hizmetleri 56.paketlenmiş/hazır içeceklerin yeniden satılması.29.s. .29. bilgi ve kültürel ürünlerin üretimi veya dağıtımını. bilgi teknoloji faaliyetlerini.56.birahaneler. 47.Bu kısmın temel unsurları. .29. .99 b. ofisler.içecek servisi olmaksızın diskotekler ve dans pistlerinin işletilmesi.meyve suyu barları.y. . 93.02 Spor ve benzeri tesislerde yiyecek satış yerlerinin işletilmesi 56.Bu sınıf aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır. sinema filmi ve ses kayıt faaliyetleri (bölüm TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 285 / 374 . diğer yiyecek hizmeti faaliyetleri 56.29. .otomatik satış makineleri yoluyla içeceklerin perakende satışı. 47. .99 .barlar.

99. süreli yayınların yayımlanması ve diğer yayımlama faaliyetleri Bu grup.küre üretimi. dergiler ve süreli yayınların.1 Kitapların. yayın. Bu çalışmalar. Örneğin. kitapların. 18. TV programlarının yapılması ve dağıtılmasına ilişkin faaliyetler. Bir kanalın tüm televizyon programının hazırlanması. bölümdeki bu dağıtım. elektronik veya ses kaydı. internet üzerinden. 58 Yayıncılık faaliyetleri Bu bölüm. müzik ve nota kitaplarının yayımlanması. broşürlerin risalelerin ve benzer yayınların yayımlanması. içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın üçüncü kişiler tarafından tüm televizyon programının dağıtılması. Ayrıca. yapımcı tarafından programın yayınını da kapsamaktadır. 18. basılı veya elektronik ortamda (CD.sözlükler ve ansiklopedilerin yayımlanması da dahil.. Bölüm 60. bölüm içerisinde yer almaktadır.59). internet üzerinden. 58. gravürler. Yayınlama. 58. bu süreç içerisindeki farklı aşamaları yansıtan 59. 61. 59. geliştirilmeleri için gerekli olan zihinsel yaratıcılıkla karakterize edilmektedir ve genellikle telif hakkı ile korunmaktadır. Kapsam dışı olanlar.Yayımlama. CD-ROM gibi multimedia ürünler. bkz. sözlükler. atlaslar.12) hariç tutmaktadır. elektronik veya ses kaydı. CD-ROM gibi multimedia ürünler. kayıtlı medyanın çoğaltılması (bkz.19. video kasetlerin ve DVD veya benzer medya (bölüm 59) üzerinden filmlerin yayınlanmasını ve kasetler ve ses materyalleri (bölüm 59) için asıl kopyaların üretimini hariç tutmaktadır. bilgi teknolojisi faaliyetleri (bölüm 62) ve diğer bilişim hizmeti faaliyetleridir (bölüm 63).Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. uydu veya kablolu sistemler aracılığıyla yapılabilmektedir. tarife çizelgeleri. radyo ve televizyon yayını ve programları faaliyetleri (bölüm 60). bkz.11. dergiler ve diğer süreli yayınların. Tüm olası yayımlama şekilleri (basılı.CD-ROM vb. 32. . bölüm içerisinde yer alırken. 59. kitaplar. gazeteler. 61. elektronik görüntü gibi) ya da sesli formda veya internet de kitapların yayımlanması faaliyetlerini kapsamaktadır. üzerinden ansiklopedilerin yayımlanması.Bu bölüm. (bilişim ürünleri) içeriği ile ilgili telif hakkının elde edilmesini ve bu içeriğin değişik şekillerde çoğaltılmasını ve dağıtımını organize ederek kamuya sunulmasını kapsamaktadır.20) ve basılmasını (bkz.atlaslar. sinema filmi hariç olmak üzere bu bölümün kapsamına girmektedir. filmler. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 286 / 374 . . posterler ve sanat çalışmalarının çoğaltılması gibi diğer çalışmaları kapsamaktadır. 60 ve 61. haritalar ve grafiklerin yayınlanmasını. kitaplar. . yazılım programlarının yanı sıra rehber ve posta adres listesi ve diğer yayınların yayımlanmasını kapsamaktadır. referans kitapçıkları gibi) bu kısmın kapsamına girmektedir.işitsel kitapların yayımlanması. . 90. bölümlerde yer almaktadır.reklam materyallerinin yayımlanması.serbest yazarların faaliyetleri. ansiklopediler. bölüm dahilinde üretilen unsurlardan oluşturulurken veya diğer unsurlar (örneğin canlı haber programı gibi) 60. formlar. el ilanları. broşürler. televizyon dizileri gibi bireysel unsurlar 59. bkz. referans kitapçıkları gibi).20.03. bölümdeki faaliyetlere göre üretilmektedir. haritalar ve grafiklerin yayımlanması. . 18. sinema filmlerinin. Tüm olası yayımlama şekilleri (basılı. bkz. içeriği ile ilgili telif hakkının elde edilmesini ve bu içeriğin değişik şekillerde çoğaltmasını ve dağıtımını organize ederek kamuya sunulmasını kapsamaktadır. rehber ve posta adres listelerinin yayınlanması faaliyetlerini ve fotoğraflar. gazeteler. telekomünikasyon faaliyetleri (bölüm 61).11 Kitap yayımı Bu sınıf. 58. posta kartları.

bir haftada en az dört kez çıkarılan gazete yayıncılığını kapsar. +fotoğraflar. reklam gazeteleri dahil olmak üzere. sanat çalışmaların çoğaltılması.14 Dergi ve süreli yayınların yayımlanması Bu sınıf.12. kendi içeriklerinde değil ama kendi formlarında muhafaza edilen gerçek/bilgi (veritabanları) listelerinin yayınlanmasını kapsamaktadır. gravürler ve posta kartları. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. basılı veya elektronik ortamda gerçekleştirilebilmektedir.diğer rehberler ve içtihat hukuku. +posterler. basılı veya elektronik ortamda gerçekleştirilebilmektedir.aşağıdakilerin (çevrimiçi . internet dahil olmak üzere. Bu listeler basılı veya elektronik formda yayımlanabilmektedir. eczacılık yayınları gibi derlemelerin yayımlanması. internet dahil olmak üzere.00 Dergi ve süreli yayınların yayımlanması 58. +reklam materyalleri.haber ajansı faaliyetleri.00 Kitap yayımı 58.13.posta adres listelerinin yayımlanması. +tebrik kartları. Yayıncılık. 58.13 Gazetelerin yayımlanması Bu sınıf. 58. Yayıncılık. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 287 / 374 .00 Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması 58.on-line dahil) yayınlanması: +kataloglar. .58.00 Gazetelerin yayımlanması 58. Kapsam dışı olanlar. +diğer basılı maddeler . 58.11.telefon rehberlerinin yayımlanması. bir haftada dörtten az çıkarılan süreli yayınların ve diğer dergilerin yayıncılığını kapsamaktadır.14. Radyo ve televizyon program listelerinin yayınlanması da buraya dahildir.91. bkz...12 Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması Bu sınıf.istatistiklerin ve diğer bilgilerin on-line yayımlanması..19 Diğer yayıncılık faaliyetleri Bu sınıf şunları kapsamaktadır. 63. +formlar.

13. 47. 63. bkz. ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri Bu bölüm. bkz.reklam gazetelerinin yayınlanması.19. 58.Kapsam dışı olanlar.bilgisayar oyunlarının tüm platformlarda yayımlanması. filmin redaksiyonu.20.21.00 Bilgisayar oyunlarının yayımlanması 58.yazılım programlarının çoğaltılması.on-line yazılım sağlanması (hosting uygulaması ve uygulama hizmeti sağlanması).21 Bilgisayar oyunlarının yayımlanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.11 58.kendi hesabına özel bir pazar için siparişe dayalı olmayan yazılımların dönüştürülmesi ve adaptasyonu dahil hazır (kişiye özel olmayan) yazılım programlarının yayımlanması: +işletim sistemler +iş ve diğer uygulamalar.29 Diğer yazılım programlarının yayımlanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.01. bkz. video ve televizyon programları yapımcılığı.41.01 Reklam materyalleri 58. bkz. video kaseti ya da diskte olsun sanatsal ve belgesel nitelikli sinema filmlerinin yapımcılığını. . . 63. .29.19.11.çevrimiçi (on-line) yazılım sağlanması (barındırma (hosting) uygulaması ve uygulama hizmeti sağlanması). . .siparişe dayalı olmayan yazılım programlarının perakende satışı. 18. bkz. . Kapsam dışı olanlar. vizyon gösterimi veya televizyon yayını için ya film. 58. 62. .00 Diğer yazılım programlarının yayımlanması 59 Sinema filmi. 58. .bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarak özel bir pazar için siparişe dayalı olmayan yazılımların dönüştürülmesi ve adaptasyonu da dahil yayımlanmayan yazılımların üretilmesi. bkz.99 Diğer yayıncılık faaliyetleri 58.2 Yazılım programlarının yayımlanması 58. kesilmesi ve dublajı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 288 / 374 .

52. bkz. . Kapsam dışı olanlar.bir televizyon kanalına ait programların hazırlanması.. video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri Bu sınıf.99..asıl kopyalarından ses ve video kaseti. sinema filmlerinin banyo edilmesi ve işlenmesi gibi. 74. bkz. 90. 59. 74.2. karikatüristlerin. 77.kişisel tiyatro veya sanat ajanslarının veya acentelerinin faaliyetleri.0. yayınlanmasını. televizyon programları (televizyon dizileri.11 Sinema filmi.00 Sinema filmleri.ses kaydı ve kitapların kasetlere kaydedilmesi. DVD ya da diğer medya araçlarında olsun sanatsal ve belgesel nitelikli sinema filmlerinin yapımcılığını. videolar.b. DVD`ler vb. . 60. Sinema filmlerinin ve diğer film yapımlarının dağıtım hakkının alınması ve satılması da bu kapsama dahildir. DVD`lerin perakende ticareti. 47. CD`lerin.gibi destekleyici faaliyetleri. yani orijinal ana ses kayıt bantlarının üretilmesini. .kayıtlı video kasetlerin. doğrudan vizyonda veya televizyon yayınında gösterimi için dijital dağıtım dahil olmak üzere.) veya televizyon reklamlarının yapımı. bkz. CD ve DVD`lerin toptan ticareti.çekim sonrası (kayıt sonrasındaki teknik düzenlemeler) faaliyetler. . animasyon ve özel efektler. 82. . sahne dekoratörlerinin ve teknik uzmanların kendi hesaplarına gerçekleştirdikleri faaliyetler. belgeseller v. . bilgisayar ile üretilen grafikler.11. bkz.20. bir stüdyoda veya diğer herhangi bir yerde ses kayıt hizmet faaliyetlerinin yanı sıra müzik kayıtlarının yayınlanması faaliyetlerini kapsamaktadır. CD veya DVD çoğaltılması da dahil (temsili olarak gösterime yönelik olarak dağıtılması için sinema filmlerinin çoğaltılması hariç) filmlerin çoğaltılması.b.12 Sinema filmi. 46.2. bkz. ya film. . bkz.video kasetlerin. çekim sonrası faaliyetleri de kapsamaktadır. videolar. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 289 / 374 . bkz. sinema film laboratuarlarının faaliyetleri ve animasyon filmleri için özel laboratuarların faaliyetleri de dahil. alt yazı verilmesi.90. sinema filmlerinin ve diğer film yapımları projelerinin yanı sıra sinema filmlerinin ve diğer film yapımlarının diğer endüstrilere dağıtımını da kapsamaktadır. televizyon programları (televizyon dizileri. .film endüstrisi haricinde sinema filmlerinin işlenmesi. .12.43.22. alt başlıklandırma.sinema filmleri.canlı televizyon gösterilerinin veya toplantı ve konferansların eş zamanlı olarak alt yazı desteği.aktörlerin. . video ve televizyon programları yapım faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 59.televizyon yayıncılığı. 59. bkz. bkz. belgeseller v. video kaseti. aynı zamanda ses kayıt faaliyetlerini. yönetmenlerin. 60. 18. redaksiyon. başlıklandırma. 59.20. filmin redaksiyonu. bkz. sinema filmlerinin ve diğer film yapımlarının (video kasetleri. tanıtımını ve dağıtımını. bkz. Bu bölüm. . DVD`lerin hanehalklarına kiralanması.boş video kasetlerin. bkz. 46..) diğer endüstrilere dağıtımını ve onların gösterimini kapsamaktadır. jenerik.video kasetlerin.1 Sinema filmi. 59. CD`lerin toptan ticareti.20. bkz. film/kaset aktarımı.63. video ve televizyon programı faaliyetleri Bu grup.) veya televizyon reklamlarının yapımı 59. Sinema filmlerinin ve diğer film yapımlarının dağıtım hakkının alınması ve satılması da bu kapsama dahildir. kesilmesi ve dublajı gibi faaliyetleri.

CD`lerin. video bantları ve DVD `lerin dağıtım haklarının elde edilmesi 59. CD`lerin toptan ticareti.kayıtlı video kasetlerinin ve DVD`lerin toptan satışı.20bkz.12..13.63. 47. . . .. . yönetmenlerin.14 Sinema filmi gösterim faaliyetleri Busınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.20. 18.asıl kopyalarından ses ve video kayıtlarının. 59.01 Film. 90. 46. DVD`ler ve benzeri ürünlerin sinemalara.. video bantları.kayıtlı video kasetlerin. video ve televizyon programlarının dağıtım faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.video kasetlerin. bkz. 46. bkz.sinema klüplerininfaaliyetleri. -sinema filmleri veya video bantlarının sinemalarda.99 Diğer sinema filmi.13..13. DVD`lerin kamuya kiralanması. CD veya DVD`lerin çoğaltılması da dahil filmlerin (sanatsal dağıtım için sinema filmlerinin çoğaltılması hariç) çoğaltılması. CD veya DVD`lerin asıl kopyalarından çoğaltılması da dahil filmlerin çoğaltılması.0. .film endüstrisi haricinde sinema filmlerinin işlenmesi.43. bkz. televizyon şebekeleri ve istasyonlarına ve sinema sahiplerine dağıtılması 59.13 Sinema filmi. bkz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 290 / 374 .22.video kasetlerin. bkz.film. bkz. karikatüristlerin.. bkz. televizyon şebekeleri ve istasyonlarına ve sinema sahiplerine dağıtılması.63.boş video kasetlerin. DVD`ler ve benzeri ürünlerin sinemalara.. 59.aktörlerin.00 Sinema filmi.. sahne dekoratörlerinin ve teknik uzmanların kendi hesaplarına gerçekleştirdikleri faaliyetler. bkz.kayıtlı video kasetlerinin ve DVD`lerin perakende satışı. video bantları. 74. DVD`lerin toptan ticareti. video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri 59. DVD`lerin perakende ticareti.. açık havada veya diğergösterim tesislerinde oynatılması faaliyetleri.20. video ve televizyon programlarının dağıtım faaliyetleri 59. 46. 77. 18. CD`lerin. bkz.43. Kapsam dışı olanlar.02 Film.Kapsam dışı olanlar..52. 47.ses ve video kasetleri.

Bu faaliyetler.20 Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri Bu sınıf. Bu bölüm aynı zamanda yapısı gereği (sınırlı formatta.00 Sinema filmi gösterim faaliyetleri 59. 60. televizyonda. müzik bestelerinin telif haklarının elde edilmesi ve tescil edilmesi faaliyetleri. bant dan yapılan radyo programlarının (örneğin canlı olmayan) üretimi de dahil bir stüdyo veya diğer herhangi bir yerdeki ses kayıt hizmet faaliyetlerini de kapsamaktadır.59.Bu bölüm kablo ve diğer abonelik temelli programların dağıtımını hariç tutmaktadır. bu bestelerin kayıtlarda. ses kayıtlarının toptancılara.radyo yayın stüdyoları ve tesisleri vasıtasıyla kamuya. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 291 / 374 .20. sonrasında kamuya yayın yapılması için. haber.. tipik olarak daha sınırlı bir kesime hitap eden programların yapımcılığını da kapsamaktadır.10 Radyo yayıncılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bir kablo şebekesi veya internet vasıtası gibi farklı teknolojilerin kullanılması ile yapılabilmektedir. asıl kayıtların çoğaltılması ve dağıtım haklarını elde etmelidir. sohbet ve benzeri radyo.00 Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri 60 Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri Bu bölüm. Eğer entegre değilse bu faaliyetleri gerçekleştiren birim. ayrıca. gençlere yönelik programcılık gibi) bir abonelik veya ücret temelinde.2 Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri 59. Bu sınıf. eğlence. eğitim. (bkz. bölüm 61). haber. perakende satıcılara ve doğrudan kamuya verilmesi. havadan. kullanılmasına izin verilmesi ve kullanılması gibi müzik yayıncılığı faaliyetlerini de kapsamaktadır. satışının artırılması ve dağıtımını kapsamaktadır. üçüncü bir kişiye. üyelere ve abonelere işitsel programların sunulması için ses sinyallerinin yayınlanması faaliyetleri. tipik olarak radyo ve televizyon yayıncılığı ile entegre edilen veri yayını da bu kapsama dahildir. uydu. televizyon ve veri programları gibi içeriklerin oluşturulması veya içeriğin dağıtımı için telif hakkının elde edilmesi ve sonrasında bunların yayınlanması gibi faaliyetleri kapsamaktadır. sinema filmlerinde. yazılı ve diğer medya aletlerinde satışının artırılması. Ayrıca. Bu faaliyetler ile uğraşan birimler. aynı birim içerisinde asıl kayıtların üretilmesine entegre olabilir veya olmayabilir. Müzik ve nota kitaplarının yayımlanması da bu kapsama dahildir.1 Radyo yayıncılığı 60.14. CD`ler gibi orijinal (ses) asıl (master) kayıtlarının üretilmesi faaliyetlerini. . Yayın. 59. kasetler. telif haklarına sahip olabilirler ya da telif hakkı sahibi adına müzik telif haklarının işleticisi olarak hareket edebilirler. spor. radyoda. Bu sınıf. canlı yayınlarda.

satın alınan program içeriklerinden (örneğin filmler.20 Televizyon programcılığı ve yayıncılık faaliyetleri Bu sınıf.10.) kanallar tarafından yapılabilir. 59. .Kapsam dışı olanlar. Bu sınıf yalnızca abonelik usulüne göre izlenebilen programcılığın yanı sıra. eğitim veya gençlere yönelik programlar gibi sınırlı biçimler vb. 61. . Kapsam dışı olanlar. belgeseller ve benzeri).01 Radyo yayın stüdyoları ve tesisleri vasıtasıyla kamuya.02 Internet üzerinden gerçekleştirilen (internet radyo istasyonları) radyo yayıncılığı faaliyetleri 60. spor. sohbet programları. 59. bkz.10. 60. Ayrıca bu sınıf. kanal paketi oluşturulması ve bu paketin dağıtımı.11. .20.20.00 Televizyon programcılığı ve yayıncılık faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 292 / 374 . ticari reklamlar.2 Televizyon programcılığı ve yayıncılık faaliyetleri 60. İsteğe bağlı video kanalları programcılığı da burada ayrıca kapsanmaktadır.yayıncılık ile ilgili olmayan televizyon programları unsurlarının (filmler. 60. canlı röportajlar ve benzeri) veya bunların bir kombinasyonuna kadar bir televizyon kanalının tüm programlarının yaratılmasını kapsamaktadır. bkz.Bu komple televizyon programları.10.programcılık olmaksızın. haberler. televizyon yayıncılığı ile bağlantılı radyo yayıncılığını da kapsamaktadır. o kanal tarafından üretilen program içeriklerine (örneğin yerel haberler. ya yapımcı birim tarafından yayınlanmaktadır ya da kablolu yayın şirketleri veya uydu televizyon sağlayıcıları gibi üçüncü bir dağıtımcı tarafından nakledilmesi için yapılmaktadır.Programcılık genel veya özel (örn. üyelere ve abonelere işitsel programların sunulması için ses sinyallerinin yayınlanması faaliyetleri 60.) yapımcılığı. serbestçe erişilebilen programcılığı da kapsamaktadır. bkz. belgeseller. vb.99 Diğer radyo yayıncılığı 60.banda kayıtlı radyo (canlı olmayan) programlarının yapımı.

veri. Bu faaliyetleri gerçekleştiren iletim tesisleri tek bir teknolojiye veya bir teknoloji kombinasyonuna dayalı olabilmektedir. 61.telekomünikasyon yeniden satıcıları. Bu faaliyetleri gerçekleştiren iletim tesisleri tek bir teknolojiye veya bir teknoloji kombinasyonuna dayalı olabilmektedir.kablolu bir telekomünikasyon alt yapısı kullanılarak ses. metin ve görüntü iletimine yönelik tesislerin işletimi. veri. Bu faaliyetleri gerçekleştiren yayın tesisleri tek bir teknolojiye veya bir teknoloji kombinasyonuna dayalı olabilmektedir. bakımı ve erişim sağlanması yer hatları.90.10. Kapsam dışı olanlar. dağıtım için tüm programlama kanallarının (bölüm 60 içerisinde yapılan) program paketleri ile birleştirilmesini de içerebilir. 61.10.Televizyon sinyallerinin iletimi durumunda.1 Kablolu uzaktan iletişim (telekomünikasyon) faaliyetleri 61.02 Kablolu alt yapı operatörleri vasıtasıyla internet erişimi sağlanması 61. . + yer hatları. metin ve görüntü aktarımı sağlayan telekomünikasyon ve ilgili hizmetlerin sağlanmasını kapsamaktadır. Bu bölümde sınıflandırılan faaliyetlerin ortak özelliği. mikrodalga veya yer hatları ve uydu bağlantılarının bir kombinasyonu vasıtasıyla noktadan noktaya iletişim sağlamak için anahtarlama ve iletim tesislerinin işletilmesi ve bakımı.61 Telekomünikasyon Bu bölüm. oluşturulmasına dahil olmaksızın içerik aktarımıdır. 61. veri.10 Kablolu uzaktan iletişim (telekomünikasyon) faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır..+ kablo dağıtım sistemlerinin işletilmesi (örneğin veri ve televizyon sinyallerinin dağıtımı) kendi tesislerini kullanan telgraf ve diğer sesli olmayan iletişim cihazlarının tedarik edilmesi. Aşağıdakiler de kapsanmaktadır.01 Kablolu bir telekomünikasyon alt yapısı kullanılarak ses. ses. bakımı ve erişim sağlanması. mikrodalga veya yer hatları ve uydu bağlantılarının bir kombinasyonu vasıtasıyla noktadan noktaya iletişim sağlamak için anahtarlama ve iletim tesislerinin işletilmesi ve bakımı.+ kablo dağıtım sistemlerinin işletilmesi (örneğin veri ve televizyon sinyallerinin dağıtımı) kendi tesislerini kullanan telgraf ve diğer sesli olmayan iletişim cihazlarının tedarik edilmesi.10. 61. metin ve görüntü iletimine yönelik tesislerin işletimi.99 Diğer kablolu uzaktan iletişim TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 293 / 374 . Bu bölümdeki ayrım işleyen alt yapının türüne bağlıdır. bkz.

.20 Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır...telekomünikasyon yeniden satıcıları.Bu iletişim tesisleri hava akımları vasıtasıyla her yöne iletim yapılmasını sağlamaktadır ve bunlar tek bir teknolojiye veya bir teknoloji kombinasyonuna dayalı olabilmektedir. bkz. 61.90. 61.(telekomünikasyon) faaliyetleri 61.bir uydu telekomünikasyon altyapısı kullanılarak ses.30 Uydu telekomünikasyon faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.bir kablosuz (telsiz) telekomünikasyon altyapısı kullanılarak ses. 61. işitsel veya metin haldeki programların ev uydu sistemleri vasıtasıyla tüketicilere dağıtılması (burada sınıflandırılan birimler genellikle program unsurlarını oluşturmamaktadırlar).90 61. bkz.hücresel ve diğer kablosuz (telsiz) telekomünikasyon şebekeleri de dahil çağrı sistemlerinin bakım ve işletimi.00 Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri 61..30. Kapsam dışı olanlar.2 Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri 61. bakımı ve erişim sağlanması. metin ve görüntü iletimine yönelik tesislerin işletimi. metin ve görüntü iletimine yönelik tesislerin işletimi.telekomünikasyon yeniden satıcıları. bakımı ve erişim sağlanması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 294 / 374 . bakımı ve erişim sağlanması. veri. yerel televizyon istasyonları veya radyo şebekelerinden alınan görsel. metin ve görüntü iletimine yönelik tesislerin işletimi. veri. .20.kablolu şebekeler. veri. Kapsam dışı olanlar. .3 Uydu telekomünikasyon faaliyetleri 61.01 Bir uydu telekomünikasyon altyapısı kullanılarak ses.

61.30.90 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. ISP`ye ait olmayan veya ISP tarafından kontrol edilmeyen müşteri ve ISP arasındaki şebekeler üzerinden internete erişim sağlanması. 61.telekomünikasyon alt yapısı operatörleri tarafından internet erişiminin sağlanması.30. özel telekomünikasyon uygulamalarının sağlanması.halka açık tesislere telefon ve internet erişiminin sağlanması.. Kapsam dışı olanlar.çevirim içi internet erişimi ve benzeri gibi. .9 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri 61.uydu terminal istasyonlarının ve bir ya da daha fazla karasal iletişim sistemleri ile fiili olarak bağlı olan ve telekomünikasyon iletim kapasitesine veya uydu sistemlerinden telekomünikasyon almakapasitesine sahip bağlantılı tesislerin işletilmesi.10. özel telekomünikasyon uygulamalarının sağlanması 61. 61.99 Diğer uydu telekomünikasyon faaliyetleri 61.02 Kablolu şebekeler.01 Uydudan izleme.mevcut telekom bağlantıları üzerinden telekomünikasyon hizmetlerinin sağlanması:+VOIP (İnternet Protokolü Üzerinden Ses İletişimi) sağlanması. 61... .uydudan izleme.30. bkz.90.90. iletişim telemetresi ve radar istasyon işletmeleri gibi. yerel televizyon istasyonları veya radyo şebekelerinden alınan görsel. 61. işitsel veya metin haldeki programların ev uydu sistemleri vasıtasıyla tüketicilere dağıtılması burada sınıflandırılan birimler genellikle program unsurlarını oluşturmamaktadırlar 61. iletişim telemetresi ve radar istasyon işletmeleri gibi. ilave hizmetler sağlanmaksızın şebeke kapasitesinin satın alınması ve yeniden satılması).telekomünikasyon yeniden satıcıları (örneğin.20..02 Halka açık tesislere telefon ve internet erişiminin sağlanması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 295 / 374 ..

yerinden yönetim ve müşterilerin bilgisayar sistemlerinin ve ve/veya veri işleme tesislerinin işletilmesi. modifiye edilmesi. müşterinin bilgi sistemi içerisinde uygulamanın işlevsel olabilmesi için bu mevcut uygulamanın amaca göre değiştirilmesi ve yapılandırılması Kapsam dışı olanlar. Kullanıcıların talimatları doğrultusunda programların yazılması da burada kapsanmaktadır. danışmanlık ve ilgili faaliyetler Bu bölüm.02 Yazılım uygulamaları TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 296 / 374 . 62. 58.+veritabanları. test edilmesi ve desteklenmesi faaliyetlerini kapsamaktadır. yazılımı ve iletişim teknolojileri ile entegre olan bilgisayar sistemlerini planlanması ve tasarlanması.01. bkz. bilgi teknolojisi alanında uzmanlaşma sağlayan aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır: yazılımların yazılması.03 Mevcut telekom bağlantıları üzerinden telekomünikasyon hizmetlerinin sağlanması:+VOIP (İnternet Protokolü Üzerinden Ses İletişimi) sağlanması 61... bkz. .0 Bilgisayar programlama.02.kendi hesabına belirli bir pazar için kişiye özel olmayan yazılımların dönüşümü veya uyarlanması. entegre bir parça olsa bile bilgisayar donanımı.paket yazılımların yayımlanması.29. ve diğer profesyonel ve teknik bilgisayar bağlantılı faaliyetler.yazılımların müşterilerin isteğine göre uyarlanması.90.01 Bilgisayar programlama faaliyetleri Bu sınıf. danışmanlık ve ilgili faaliyetler 62.29.aşağıdakileri oluşturmak ve yürütmek için gerekli yapı ve içeriğin tasarlanması ve gerekli bilgisayar kodlarının yazılması. 58. modifiye edilmesi. 62.+sistem yazılımları.+web sayfaları. yazılımı ve iletişim teknolojileri ile entegre olan bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarlanması.01 Sistem yazılımları. örneğin.90. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.sağlanan yazılım.61. test edilmesi ve desteklenmesi. bkz.. bilgisayar donanımları. yazılımların yazılması.01..99 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri 62 Bilgisayar programlama. yazılım uygulamaları 62. yazılım uygulamaları. 62.

03 Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri Bu sınıf.09.bilgisayarları felaketten kurtarma hizmetleri.yazılım kurma hizmetleri.00 Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri 62. .51. . 62.62. bkz. yazılımların kurulumu.01.03 Veritabanları 62.01.09 Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri Bu sınıf. Hizmetler.04 Web sayfaları müşterinin bilgi sistemi içerisinde uygulamanın işlevsel olabilmesi için bu mevcut uygulamanın amaca göre değiştirilmesi ve yapılandırılması 62.20.kişisel bilgisayarların kurulumu.ana bilgisayar ve benzeri bilgisayarların kurulumu.02. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 297 / 374 . yazılımı ve iletişim teknolojileri ile bağlantılı bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarlanmasını içermektedir.00 Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri 62. müşterilerin bilgisayar sistemlerinin ve/veya veri işleme tesislerinin işletilmesini kapsamaktadır. bkz.01. . 62.02 Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri Bu sınıf. Kapsam dışı olanlar. 62. yerinden yönetim sağlanmasını ve ilgili destek hizmetlerinin yanı sıra. bkz. başka yerde sınıflandırılmamış olan diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır.01. bkz.41.99 Diğer bilgisayar programlama faaliyetleri 62. 47.03. bilgisayar donanımı.09. . bkz. 62. örneğin: .kişisel bilgisayarların kurulumu.09. ilgili kullanıcı eğitimini de kapsayabilir.bilgisayar yazılım ve donanımlarının satışı. 46. 62. 33. bilgisayarları felaketten kurtarma.05 Yazılımların müşterilerin isteğine göre uyarlanması 62.

bkz.. bkz.+ müşteriler tarafından temin edilen verilerden özel raporların elde edilmesi.99 b. veri işleme hizmetleri ve ilgili faaliyetler için alt yapının sağlanmasını kapsamaktadır.11 Veri işleme.ana bilgisayar ve benzeri bilgisayarların kurulumu. 62. 63.+ web barındırma (hosting).s.+ veri akış hizmetleri. ..veri giriş hizmetlerinin sağlanması.00 Veri işleme. 63. Bu faaliyetler kapsam dışıdır. 33. 62.09.. bkz. barındırma (hosting).. .02.bilgisayar tesislerinin yönetimi. 62.20. .y. . 63.+uygulama barındırma (hosting).09.veri işleme faaliyetleri:+ müşteriler tarafından temin edilen verilerin tümüyle işlenmesi.barındırma (hosting). gerçekleştirilen hizmetlerin yapısına göre sınıflandırılırlar.bilgisayar programcılığı.müşterilere ana bilgisayarın kısa süreli kiralanması. veri işleme hizmetleri ve ilgili faaliyetler için alt yapının sağlanması.02 Yazılım kurma hizmetleri 62.özel barındırma (hosting) faaliyetleri.01. barındırma ve ilgili faaliyetler. bkz. web arama portallarının faaliyetleri.11.. ..bilgisayar danışmanlığı. 62.Kapsam dışı olanlar. diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri 63 Bilgi hizmet faaliyetleri Bu bölüm. barındırma (hosting) ve ilgili faaliyetler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 298 / 374 . örneğin.1 Veri işleme.01 Kişisel bilgisayarların kurulumu 62.uygulama hizmeti sağlama. web portalları Bu grup.03.veri işleme ve barındırma (hosting). temel olarak bilgi sağlayan diğer faaliyetler de dahil.11. barındırma (hosting) ve ilgili faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar.09.bilgisayarları yalnızca bir araç olarak kullanan tedarikçi firmalar. 63. bkz. internette arama olanakları ve sadece bir konuda yoğunlaşmış bilgilerin yer aldığı genel ağ sayfalarının sağlanması da dahil. veri işleme ve barındırma (hosting) faaliyetlerini kapsamaktadır.

12. haber ajanslarının faaliyetlerini ve geride kalan tüm diğer bilgi hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır.01 Kolaylıkla araştırılabilir bir formatta internet adresleri ve içeriklerin kapsamlı veritabanlarının oluşturulması ve muhafaza edilmesi için bir arama motoru kullanan web sitelerinin işletilmesini kapsamaktadır 63. . bkz.91.medya için haber. internet aracılığıyla yayımlanması. Kapsam dışı olanlar.bağımsız foto muhabirlerinin faaliyetleri.12.01. . .00 Haber ajanslarının faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 299 / 374 .periyodik olarak güncellenmiş içerik sağlayan medya siteleri gibi internet portalı olarak çalışan diğer web sitelerinin işletimini de kapsamaktadır. 63. . 91. 63..kütüphanelerin ve arşivlerin faaliyetleri.b.bağımsız gazetecilerin faaliyetleri.02 Periyodik olarak güncellenmiş içerik sağlayan medya siteleri gibi internet portalı olarak çalışan diğer web sitelerinin işletimini de kapsamaktadır 63.03. resim ve röportaj tedarik eden haber bürosu ve haber ajanslarının faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar. Kapsam dışı olanlar. 74.kolaylıkla araştırılabilir bir formatta internet adresleri ve içeriklerin kapsamlı veritabanlarının oluşturulması ve muhafaza edilmesi için bir arama motoru kullanan web sitelerinin işletilmesini kapsamaktadır. bkz. 90. dergilerin v. bkz.internet yoluyla radyo yayıncılığı. bkz.9 Diğer bilgi hizmet faaliyetleri Bu grup.. 63. . Bölüm 60.91 Haber ajanslarının faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.kitapların. bkz.20. . Bölüm 58. gazetelerin.63.12 Web portalları Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

99. . sigortacılık.99.99 Diğer başka yerdde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri K-FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ Bu kısım.1 Parasal aracı kuruluşların faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 300 / 374 . . basın kupürleri hizmetleri vb.bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak bilgi arama hizmetleri.Not: Ulusal kurumsal düzenlemelerin.01 Bilgisayar destekli telefon bilgi hizmetleri 63. 82.bilgisayar destekli telefon bilgi hizmetleri. reasürans ve emeklilik fonu faaliyetleri ile finansal hizmetleri desteklemeye yönelik faaliyetler de dahil finansal hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır. 63.63.99 Başka yerdde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri Bu sınıf başka yerde sınıflandırılmayan aşağıdaki gibi diğer bilgi hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır: . 64 Sigorta ve emeklilik fonları hariç finansal hizmet faaliyetleri Bu bölüm. basın kupürleri hizmetleri vb. sigortacılık veya emeklilik fonu ya da zorunlu sosyal güvenlik amaçları dışındaki fonların elde edilmesi ve yeniden dağıtılması faaliyetlerini kapsamaktadır.02 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak bilgi arama hizmetleri 63. bu bölüm içerisindeki sınıflanmanın belirlenmesinde önemli bir rol oynamaları muhtemeldir. Kapsam dışı olanlar.99.20. 63.99. 64.çağrı merkezlerinin faaliyetleri.gazete kupürleri hizmetleri. bkz. .03 Gazete kupürleri hizmetleri.

yani. 64.bankalar (katılım bankaları dahil).2 Holding şirketlerinin faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 301 / 374 .y. Bu faaliyetler.19.kredi kartı işlemleri ve ödeme işlemleri. . genellikle merkez bankaları dışında parasal kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.s. transfer edilebilir mevduatlar şeklindeki fonların elde edilmesini.99 b.hükümet için bankacılık rolü üstlenilmesi. 64. bkz.03 Kefalet Kooperatifleri 64. bkz.00 Merkez bankası faaliyetleri 64. kredi.tasarruf bankaları.11 Merkez bankası faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 64. . Örneğin: . merkez bankası dışındaki finans dışı kaynaklardan elde edilen fonları kapsamaktadır.finansal kuruluşlar arasındaki takas işlemleri için mevduat kabul edilmesi.ülke parasının emisyonu ve yönetimi. bankacılık işlemlerinin denetimi.ülkenin uluslararası rezervlerinin tutulması.19.kredi birlikleri.Bu grup. kredi kartları gibi çeşitli şekillerde olabilir.11. ipotekli konut finansmanı (tut-sat). Kredi verilmesi.para arzının izlenmesi ve kontrolü.01 Bankalar (katılım bankaları dahil) 64.mevduat kabul etmeyen uzmanlaşmış kuruluşlarca konut kredisi verilmesi. 64.02 Kredi birlikleri 64. parasal değeri sabit olan ve günlük bazda elde edilen. . .19. . diğer parasal aracı kuruluşların faaliyetleri 64. Merkez bankalarının faaliyetleri kurumsal sebeplerden dolayı değişmektedir.19. . .19 Diğer parasal aracı kuruluşların faaliyetleri Bu sınıf. mevduat kabul edilmesi ve/veya mevduat veya mevduat benzerlerinin kabul edilmesi ve kredi veya borç verme faaliyetlerini kapsamaktadır. 66. Kapsam dışı olanlar.19.92. . .

başlıca faaliyetlerine göre NACE sınıfına bakınız.30. 70.kapalı uçlu yatırım fonları. hissedarların veya lehdarların adına. bölüm 65.holding şirketlerinin faaliyetleri. . 64. parasal kurumlarca yürütülenler dışındaki finansal hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır. kar oranı ve fiyat kararsızlığı gibi spesifik yatırım niteliklerinin sağlanmasına yönelik olarak müşterinin isteğine göre belirlenmektedir. .30.birimin yatırım tröst fonları.20.bir tröst sözleşmesi veya ajans sözleşmesinin şartları uyarınca lehdarlar adına idare edilen tröstler.şirket ve girişimlerin aktif yönetimi. hisse senetleri ve diğer mali varlıkların bir araya getirilmesi için organize edilen tüzel kişilikleri kapsamaktadır. stratejik planlaması ve şirket kararlarının verilmesi.sigorta ve emeklilik fonları..91 Finansal kiralama TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 302 / 374 .9 Sigorta ve emeklilik fonları hariç diğer finansal hizmet faaliyetleri Bu grup..10. bkz. holding şirketlerinin yani bağlı ortaklıklar grubunun (sermaye oranına göre denetimin olduğu) malvarlıklarını tutan ve başlıca faaliyeti grubun idare edilmesi olan birimlerin faaliyetlerini kapsamaktadır. emlakçılar ve ajans hesapları. Kapsam dışı olanlar. 64. . ancak ya çok az istihdam sağlanmakta ya da hiç istihdam sağlanmamaktadır ve hizmet satışlarından herhangi bir gelir elde etmemektedirler. risk.malların ve hizmetlerin satışından gelir elde eden fonlar ve tröstler. yani diğer birimleri idare etmemekte ve yönetmemektedirler. fonlar ve diğer mali birimler 64. bkz.00 Tröstler.açık uçlu yatırım fonları.3 Tröstler.30 Tröstler. 64.30.64. çeşitleme. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. fonlar ve diğer mali birimler 64. kazanç payları. Kapsam dışı olanlar. sermayelerinin olduğu işletmelere diğer herhangi bir hizmet sağlamamaktadırlar. 64.emeklilik fonu. bkz. bkz. ve diğer malvarlığı geliri elde etmektedirler. . fonlar ve diğer mali birimler Bu sınıf..20 Holding şirketlerinin faaliyetleri Bu sınıf. . Portföyler. yönetim dahil olmaksızın.fonların yönetimi.. Bu sınıf içerisindeki holding şirketleri. faiz.00 Holding şirketlerinin faaliyetleri 64.20. 65. Bu şirketler. 66. bkz. Kapsam dışı olanlar.

Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - finansal kiralama, süre olarak malın beklenen ömrünü kapsadığı ve kiralayanın asıl olarak malın kullanılmasından ortaya çıkan tüm faydaları elde ettiği ve malın sahipliği ile ilgili olan tüm riskleri aldığı kiralamadır. Malın sahipliği, sürenin sonunda başkasına aktarılabilir veya aktarılmayabilir. Böylesi kiralamalar faiz dahil tüm veya hemen hemen tüm maliyetleri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar; - faaliyet kiralaması, bkz. bölüm 77, kiralanan malların türüne göre.

64.91.00 Finansal kiralama
64.92 Diğer kredi verme faaliyetleri
Bu sınıf, parasal aracılıkla uğraşmayan kuruluşlar tarafından yapılan kredi verme ile ilgili finansal hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır. Kredi verme, kredi, tut-sat, kredi kartları gibi çeşitli şekillerde aşağıdaki hizmet türlerini sağlamaktadırlar; + tüketici kredisi verilmesi, + uluslararası ticari finansman, + endüstri bankalarınca endüstri için uzun vadeli finansman sağlanması, + bankacılık sistemi dışında borç para verilmesi, + mevduat kabul etmeyen uzmanlaşmış kuruluşlarca konut kredisi verilmesi, + rehin karşılığında borç para verilmesi (rehinciler). Kapsam dışı olanlar; - mevduat kabul eden uzmanlaşmış kuruluşlarca konut kredi verilmesi, bkz. 64.19, - faaliyet kiralaması, bkz. bölüm 77, kiralanan malların türüne göre, - üye organizasyonlarca hibe verme faaliyetleri, bkz. 94.99.

64.92.00 Diğer kredi verme faaliyetleri
64.99 Sigorta ve emeklilik fonları hariç başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - borç verme dışında esas olarak fonların dağıtımı ile ilgili diğer mali hizmetler: +faktoring faaliyetleri, +swap, opsiyon ve diğer riskten korunma sözleşmelerinin yazdırılması, +poliçe devir şirketlerinin faaliyetleri, - kendi hesabına yatırım faaliyetleri, risk sermayesi şirketleri, yatırım klupleri gibi. Kapsamdışı olanlar;- finansal kiralama, bkz. 64.91,- diğer kişilerin adınayapılan menkul kıymet alım satımı, bkz. 66.12,- gayrimenkul ticareti,leasingi ve kiralanması, bkz. bölüm 68,- çek, senet, vb. toplanması, bkz.82.91,- üyelik organizasyonlarca hibe verilmesi faaliyetleri, bkz.94.99.

64.99.00 Sigorta ve emeklilik fonları hariç başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri
65 Zorunlu sosyal güvenlik hariç, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 303 / 374

Bu bölüm, gelecekteki alacaklara karşılık olarak kullanılacak bir finansal varlıklar portföyü oluşturulması için yıllık ödeneklerin ve sigorta poliçelerinin taahhüt edilmesini ve sigorta ücretlerinin yatırılmasını kapsamaktadır. Doğrudan sigorta ve reasürans sağlanması da bu kapsama dahildir.

65.1 Sigorta
Bu grup, esas olarak bir tasarruf olsun veya olmasın hayat sigortası ve hayat dışı sigortaları kapsamaktadır.

65.11 Hayat sigortası
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - yıllık ödenek ve sigorta poliçelerinin, sakatlık geliri sigorta poliçeleri ve kazaya bağlı ölüm ve yaralanma sigorta poliçelerinin taahhüt edilmesi (esas olarak bir tasarruf olsun veya olmasın).

65.11.00 Hayat sigortası
65.12 Hayat sigortası dışındaki sigortalar
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - hayat sigortası dışında sigorta hizmetlerinin sağlanması: +kaza ve yangın sigortası, +sağlık sigortası, +yolculuk sigortası, +mal sigortası, +otomobil, denizcilik, havacılık ve taşıma sigortası, +para kaybı ve mali sorumluluk sigortası.

65.12.01 Deniz sigorta müesseseleri ve acenteleri 65.12.02 Hayat sigortası dışında sigorta hizmetlerinin sağlanması
65.2 Reasürans

65.20 Reasürans
Bu sınıf diğer sigorta şirketleri tarafından başlangıçta taahhüt edilen mevcut sigorta poliçeleriyle bağlantılı riskin tamamının veya bir kısmının üstlenilmesi faaliyetlerini kapsamaktadır.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 304 / 374

65.20.00 Reasürans
65.3 Emeklilik fonları

65.30 Emeklilik fonları
Bu sınıf işveren veya katılımcı nam veya hesabına hareket eden kişilerin çalışanları veya üyeleri için münhasıran emeklilik geliri menfaati sağlamak için oluşturulan tüzel kişilikleri (şirketler), fonlar, programlar ve diğer sair kuruluşları kapsamaktadır. Bu, belirlenmiş katkı esaslı bireysel emeklilik planlarının yanı sıra belirlenmiş fayda esaslı emeklilik planlarını da kapsamaktadır.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - personel sosyal yardım planları, - emekli sandıkları ve planları,emeklilik planları. Kapsam dışı olanlar; - emeklilik fonlarının idaresi, bkz. 66.30, - zorunlu sosyal güvenlik sistemleri, bkz. 84.30.

65.30.00 Emeklilik fonları
66 Finansal hizmetler ve sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler
Bu bölüm, mali hizmet faaliyetlerine dahil olan veya bunlarla yakından bağlantılı olan hizmetleri kapsamaktadır, ancak mali hizmetlerin sağlanmasını kapsamamaktadır. Bu bölümün temel ayrımı mali işlemin ya da sağlanan fonun tipine bağlıdır.

66.1 Sigorta ve emeklilik fonları hariç, finansal hizmetler için yardımcı faaliyetler
Bu grup hisse senetlerinin, hisse senetleri opsiyonlarının, tahviller veya emtia sözleşmelerinin satın alınması ve satılmasını kolaylaştırmak amacıyla fiziksel ve elektronik pazarların oluşturulmasını kapsamaktadır.

66.11 Finansal piyasaların yönetimi
Bu sınıf kamu otoriteleri dışında finansal piyasaların işletilmesini ve denetimini kapsamaktadır, örneğin: - emtia sözleşmeleri borsası, - vadeli emtia sözleşmeleri borsası, - menkul kıymetler borsası, - hisse senedi borsası, - hisse senedi ve emtia opsiyon borsası.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 305 / 374

66.11.00 Finansal piyasaların yönetimi
66.12 Menkul kıymetler ve emtia sözleşmeleri simsarlığı
Busınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- finansal pazarlarda diğerleri adına(borsa simsarlığı) çalışılması, ve ilgili faaliyetler- hisse senedisimsarlığı,- emtia sözleşmeleri simsarlığı,- döviz büroları faaliyetlerivb. Kapsam dışı olanlar; - pazarlarda kendi hesabına çalışılması, bkz. 64.99, - bir ücret veya sözleşmeye dayalı portföy yöneticiliği, bkz. 66.30.

66.12.01 Döviz büroları faaliyetleri 66.12.99 Diğer menkul kıymetler ve emtia sözleşmeleri simsarlığı
66.19 Sigorta ve emeklilik fonları hariç, finansal hizmetler için yardımcı diğer faaliyetler
Bu sınıf b.y.s. mali hizmet faaliyetleri için yardımcı faaliyetleri kapsamaktadır: - kredi kartı işlemleri dahil olmak üzere, finansal işlem ve ödeme yapılması faaliyetleri, - yatırım danışmanlığı hizmetleri, ipotekli konut finansmanı (mortgage) danışmanlığı ve acenteliği faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar; - sigorta acentelerinin ve komisyoncularının faaliyetleri, bkz. 66.22, - fonların idaresi, bkz. 66.30.

66.19.00 Sigorta ve emeklilik fonları hariç, finansal hizmetler için yardımcı diğer faaliyetler
66.2 Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı faaliyetler
Emeklilik veya sigorta poliçelerini satan veya hakların tanzimi ve sağlık güvencesi gibi çalışanların diğer hakları, sigortaları ve emeklilikleri ile ilgili hizmetleri sağlayan acenteleri kapsamaktadır.

66.21 Risk ve zarar değerlemesi
Bu sınıf sigorta hasarının tespiti, hesaplanması ve ödenmesi gibi, sigorta yönetim hizmetlerinin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 306 / 374

sağlanmasını kapsamaktadır.Bu, aşağıdakileri kapsamaktadır; - sigorta hasar taleplerinin hesaplanması, +hasar taleplerinin tespiti, +risk hesaplaması, +risk ve zarar değerlendirmesi, +ortalama ve zarar ayarlaması, - sigorta hasarlarının ödenmesi. Kapsam dışı olanlar; - gayrimenkullerin kıymetlerinin belirlenmesi, bkz. 68.3, - diğer amaçlarla kıymet takdiri yapılması, bkz. 74.90, - araştırma faaliyetleri, bkz. 80.30.

66.21.00 Risk ve zarar değerlemesi
66.22 Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - irat, sigorta ve reasürans poliçelerinin satılmasında, akdedilmesinde ve müşteriye ek hizmet teklifinde bulunulmasında sigorta acentelerinin ve brokerlerin (sigorta aracıları) faaliyetleri.

66.22.00 Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
66.29 Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - sigorta ve emeklilik fonları ile ilgili yardımcı diğer faaliyetler (finansal aracılık, hasarların üstlenilmesi ve sigorta acentelik faaliyetleri hariç olmak üzere): +kurtarılan sigortalı eşyanın idaresi, +aktüerya hizmetleri. Kapsam dışı olanlar; - deniz kazalarında malların kurtarılması faaliyetleri, bkz. 52.22.

66.29.00 Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler
66.3 Fon yönetimi faaliyetleri

66.30 Fon yönetimi faaliyetleri
Bu sınıf bireyler, şirketler ve aşağıdakiler gibi diğerleri için, bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak portföy ve fon yönetimi faaliyetlerini kapsamaktadır: - müşterek fonların yönetimi, - diğer yatırım fonlarının yönetimi, - emeklilik fonlarının yönetimi.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 307 / 374

66.30.00 Fon yönetimi faaliyetleri L-GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
Bu kısım, aşağıdaki faaliyetlerden biri veya daha fazlası ile ilgilenen kiralayanlar, acenteler ve/veya brokerların faaliyetlerini kapsamaktadır: Gayrimenkul alınması veya satılması, gayrimenkul kiralanması, gayri menkule fiyat biçilmesi veya gayrimenkul emanet acenteleri olarak hareket edilmesi gibi diğer gayri menkul hizmetlerinin sağlanması. Bu kısımdaki faaliyetler şahsi veya kiralanmış gayri menkulde bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak yapılabilmektedir. Mülkiyetin korunmasıyla veya bu gibi binaların kiralanmasıyla birleşik olarak binaların inşa edilmesi de ayrıca kapsanmaktadır.Bu kısım gayrimenkul varlıklar yöneticilerini de kapsamaktadır.

68 Gayrimenkul faaliyetleri

68.1 Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması

68.10 Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - kendine ait veya kiralanmış gayrimenkulün satın alınması ve satılması: +apartmanlar ve müstakil evler, +sergi salonları, özel depo binaları, alışveriş merkezleri dahil olmak üzere, ikamet amaçlı olmayan binalar, +araziler. Kapsam dışı olanlar; - satış için inşaat projelerinin geliştirilmesi, bkz. 41.10, - arazi iyileştirilmesi ile birlikte arazinin parsellenmesi, bkz. 42.99.

68.10.00 Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması
68.2 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesi

68.20 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesi
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi ve işletilmesi:+ apartmanlar ve müstakil evler, + sergi salonları, özel depo tesisleri dahil olmak üzere, TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 308 / 374

ikamet amaçlı olmayan binalar,+ arazi.-sürekli kullanım için, tipik olarak aylık veya yıllık bazda evlerin ve mobilyalı veya mobilyasız daireler veya apartmanların sağlanması. Kapsam dışı olanlar;- otellerin, suit otellerin, tatil evlerinin, pansiyonların, kamp yerlerinin, karavan kamplarının ve diğer ikamet edilmeyen yerler veya kısa süreli konaklama yerleri, bkz. bölüm 55.

68.20.00 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesi
68.3 Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olan gayrimenkul faaliyetleri

68.31 Gayrimenkul acenteleri
Bu sınıf gayrimenkul acentelerince gayrimenkul faaliyetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır:gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık,- gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınmasıyla, satılmasıyla ve kiralanmasıyla ilgili danışmanlık faaliyetleri ve ekspertiz hizmetleri,gayrimenkul emanet acentelerinin faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar;- hukuki faaliyetler, bkz. 69.10.

68.31.01 Gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık 68.31.02 Gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınmasıyla, satılmasıyla ve kiralanmasıyla ilgili danışmanlık faaliyetleri ve ekspertiz hizmetleri 68.31.99 Diğer gayrimenkul acenteleri
68.32 Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gayrimenkulün yönetilmesi
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 309 / 374

hukuk mahkemelerinin faaliyetleri. uzmanlaşmış belirli mesleki.1 Hukuk faaliyetleri 69. bilimsel ve teknik faaliyetleri kapsamaktadır. vasiyetnamelerin. hakemlerin. ortaklık anlaşmaları veya benzer dokümanlar+patentler ve telif hakları.hukuki faaliyetler. baro üyesi olan kişiler tarafından veya bunların denetiminde bir tarafın menfaatinin diğer bir tarafa karşı hukuki olarak temsil edilmesi:+hukuk davalarında danışmanlık ve temsil. kanuni senetlerin. +şirket teşekkülüne ilişkin şirket kuruluş belgesi.10. krediler ve benzerlerinin hazırlanması gibi hukuki belgelerin hazırlanmasını da kapsamaktadır.Kapsam dışı olanlar. Muhasebe kayıtlarının denetlenmesi. 69 Hukuki ve muhasebe faaliyetleri Bu bölüm. koruma ve güvenlik gibi hizmetler bütünü).10 Hukuk faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. yasal dokümanların hazırlanması. iş anlaşmazlıklarında danışmanlık ve temsil gibi. hapishaneler ve diğer tesisler gibi (bilgisayar tesislerinin idaresi hariç olmak üzere) tesislerin idare edilmesi. mübaşirlerin. +tapu senetlerinin. mübaşirlerin. . Bu aynı zamanda noterlerin. . bkz. medeni hukuk noterlerinin. hakemlerin.10. 81. müfettişlerin ve bilirkişilerin diğer faaliyetleri. . . bkz.+ceza davalarında danışmanlık ve temsil.. bir tarafın menfaatinin diğer bir tarafa karşı hukuki olarak temsil edilmesini kapsamaktadır.destekleyici hizmetler (genel iç temizlik. hukuk noterlerinin. . hukuk davalarında danışmanlık ve temsil. . baro üyesi olan kişiler tarafından veya bunların denetiminde. ortaklık anlaşmaları veya şirket kuruluşu ile ilgili benzer belgelerin. mahkemeler veya diğer yargı birimlerinden önce olsun ya da olmasın.32.mahkemeler veya diğer yargı birimlerinden önce olsun ya da olmasın. 81. BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER Bu kısım. 84.23. Bu faaliyetler yüksek düzeyde bir eğitimi gerektirmektedir.genel noterlerin. kredilerin ve benzerlerinin hazırlanması. 68. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 310 / 374 . vasiyetlerin.+iş anlaşmazlıkları ile bağlantılı danışmanlık ve temsil. bkz. mali beyannamelerin hazırlanması ve saklanması gibi muhasebe ve defter tutulması hizmetleri ayrıca kapsanmaktadır. bakım ve küçük çaplı onarımlar. 69.10. bkz. denetçilerin ve bilirkişilerin faaliyetlerinin yanı sıra şirket kuruluş belgeleri. ceza davalarında danışmanlık ve temsil.genel danışmanlık ve tavsiye. patentler ve telif hakları.00 Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gayrimenkulün yönetilmesi M-MESLEKİ.askeri üsler. çöplerin toplanması. ve kullanıcılara uzmanlık bilgisi ve kabiliyetleri sağlamaktadır. 69. Kapsam dışı olanlar.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 311 / 374 .04 Genel noterlerin. defter tutma ve denetim faaliyetleri. baro üyesi olan kişiler tarafından veya bunların denetiminde bir tarafın menfaatinin diğer bir tarafa karşı hukuki olarak temsil edilmesi hukuk davalarında danışmanlık ve temsil.69.22. 70. finansal hesapların hazırlanması veya denetimi.11. vasiyetlerin.10.10. 82. yasal dokümanların hazırlanması şirket teşekkülüne ilişkin şirket kuruluş belgesi. mübaşirlerin. bütçe kontrol yordamlarına ilişkin idari danışmanlık. 63. +tapu senetlerinin.veri işleme ve çizelgeleme faaliyetleri. bkz. Kapsam dışı olanlar.03 Patentler ve telif hakları 69.hesapların incelenmesi ve doğruluklarının belgelendirilmesi.senet tahsilatı.şirketler ve diğerlerinin ticari işlemlerinin kaydedilmesi. bkz..2 Muhasebe. vergi müşavirliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır..99 Diğer hukuk faaliyetleri 69.10. defter tutma ve denetim faaliyetleri.10..kişisel ve işletme geliri vergi iadesinin hazırlanması. vergi müşavirliği 69.vergi otoritelerinden önce müşteriler adına danışmanlık faaliyetleri ve temsil.+ceza davalarında danışmanlık ve temsil. bkz.muhasebe sistemleri.. müfettişlerin ve bilirkişilerin diğer faaliyetleri 69.10. . hukuk noterlerinin. kredilerin ve benzerlerinin hazırlanması 69.02 Genel danışmanlık ve tavsiye.20 Muhasebe. ortaklık anlaşmaları veya benzer dokümanlar. . hakemlerin.91.+iş anlaşmazlıkları ile bağlantılı danışmanlık ve temsil 69.01 Mahkemeler veya diğer yargı birimlerinden önce olsun ya da olmasın.

70.merkezi idari bürolar. insan kaynakları politikaları. 64. pazarlama hedefleri ve politikaları. bkz. rehberlik ve operasyonel yardım sağlanmasını kapsamaktadır.müşterek bürolar.holding şirketlerin (hissedar şirketlerin) faaliyetleri. .reklam ajansları ve medyada temsil hizmetleri.Bu sınıf aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır.00 Muhasebe. . üretim çizelgelemesi. ve denetim planlaması gibi idari konularda danışmanlık ve yardım sağlanmasını kapsamaktadır. idari danışmanlık faaliyetleri Bu bölüm işletmelere ve diğer organizasyonlara stratejik ve organizasyonal planlama. Kapsam dışı olanlar.20. 73. stratejik veya organizasyonal planlamanın ve şirket veya işletmenin karar alma rolünün üstlenilmesini.10. bkz..mahalli ve bölgesel bürolar.1. . defter tutma ve denetim faaliyetleri.21 Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri Bu sınıf halkla ilişkiler ve iletişim konularında işletmelere ve diğer organizasyonlara lobicilik faaliyetleri dahil olmak üzere tavsiye. 70.idare merkezleri.20. 73.2 İdari danışmanlık faaliyetleri 70. vergi müşavirliği 70 İdare merkezi faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar. . uygulamalar.1 İdare merkezi faaliyetleri 70.69.tali (yardımcı) yönetim büroları. finansal planlama ve bütçeleme. ve planlama.00 İdare merkezi faaliyetleri 70. yönetimde bağımsız olanlar.. yani idare merkezi faaliyetleri de kapsanmaktadır.10 İdare merkezi faaliyetleri Bu sınıf şirket ve işletmelerin diğer birimlerinin idare edilmesi ve yönetilmesini. 70.00 Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 312 / 374 . bkz. Ayrıca aynı şirket veya işletmenin diğer birimlerin yönetilmesi ve idare edilmesi. operasyonel denetim uygulanmasını ve ilgili birimlerinin günlük operasyonlarının yönetimini kapsamaktadır.21.pazar araştırması ve kamu oyu yoklaması. .20.

10.22. bkz. pazarlama hedefleri ve politikaları. 71. yönetim bilgisi gibi alanlarda işletmelere ve kamu hizmet birimlerine tavsiye ve yardımda bulunulması. 74.10. 62. 85.12 . rehberlik ve operasyonel yardım sağlanmasını kapsamaktadır.70. organizasyon etkinlik ve denetim. maliyet muhasebesi programlarının. agronomi.22.02 Planlama. bkz. 69.20. 71. 78.değişim yönetimi..muhasebe sistemleri için bilgisayar yazılımlarının tasarlanması. 70. bkz. . 69. bkz. hukuki tavsiye ve temsil. Bu işletme hizmetlerinin sağlanması işletmelere ve ilgili kamu hizmetlerine aşağıdailere ilişkin tavsiye. yönetim bilgisi gibi alanlarda işletmelere ve kamu hizmet birimlerine tavsiye ve yardımda bulunulması 70. . personel ve ürün belgelendirme faaliyetleri (kalite belgeleri) 70. defter tutma ve denetim faaliyetleri.01 Muhasebe metotlarının veya prosedürlerinin.22 İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri Bu sınıf stratejik ve organizasyonal planlama. maliyet azaltma ve diğer mali konular. maliyet muhasebesi programlarının. bkz. . teknik muayene ve analiz TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 313 / 374 . bütçe denetim prosedürlerinin tasarlanması. bkz.idari yerleşim veya arama danışmanlık hizmetleri. uygulamalar ve planlama. bütçe denetim prosedürlerinin tasarlanması 70. bkz.22.01. Kapsam dışı olanlar. vergi müşavirliği.90. üretim çizelgeleme ve kontrol planlama gibi idari hususlarda işletmelere ve diğer organizasyonlara tavsiye.mimari ve mühendislik danışmanlık faaliyetleri.eğitim danışmanlığı faaliyetleri.60.çevre. insan kaynakları politikaları.99 Diğer işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri 71 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri.planlama.11.22. güvenlik ve benzeri danışmanlık faaliyetleri.03 Sistem. rehberlik veya operasyonel yardımı kapsayabilir: . organizasyon etkinlik ve denetim.muhasebe. iş süreçlerine değişim mühendisliği uygulanması.muhasebe metotlarının veya prosedürlerinin. . ücret ve emeklilik stratejileri. .

. bkz.02.jeofizik. bkz. ses mühendisliği ve benzerinin kullanılması ile projelerin hazırlanması. . teknik resim hizmetlerinin. 58.09.+hidrolojik ölçüm faaliyetleri. 62. 09.Bu bölüm mimarlık hizmetlerinin. . makine. bkz.01. +şehir ve bölge planlaması ve peyzaj mimarlığı. endüstri ve sistem mühendisliği.02. aletler. Kapsam dışı olanlar.+elektrik ve elektronik mühendisliği. . sağlık ve kirlilik denetim mühendisliği. kimyasal.29.02 Şehir ve bölge planlaması ve peyzaj mimarlığı 71. 71.+haritacılık ve uzay enformasyon faaliyetleri.09. +makineler. soğutma. .12 Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.teknik muayene faaliyeti.11. jeolojik ve sismik ölçüm.90. inşaat denetim hizmetlerinin ve yer ölçümü ve haritalama hizmetlerinin ve benzerlerinin sağlanmasını kapsamaktadır.madencilik operasyonları ile bağlantılı olarak sondaj denemesi. .11. 71. . iş güvenliği mühendisliği ile ilgili projelerinhazırlanmasıvegerçekleştirilmesi.11 Mimarlık faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.10..11. mühendislik hizmetlerinin. +su yönetim projeleri.99 Mimarlık faaliyetleri 71. .bilgisayar danışmanlarının faaliyetleri. yapılar. 62.iklimleme. 62. bkz..iç dekorasyon. teknik resim hizmetlerinin. .mühendislikle ilgili araştırma ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 314 / 374 . endüstriyel süreçler ve endüstriyel fabrikalar.+inşaat mühendisliği.20.bilişim danışmanlarının faaliyetleri. 71.mimari danışma faaliyetleri: +inşaat tasarımı ve teknik resim.10. mühendislik hizmetlerinin. süreçler ve sistemlerin hazırlanmasına fizik kurallarının ve mühendislik ilkelerinin uygulanması) veaşağıdakileriçindanışmanlıkfaaliyetleri. su (hidrolik) mühendisliği ve trafik mühendisliğini kapsayan projeler. teçhizat. 71. bkz. 62. 09. kimyasal mühendislik. inşaat denetim hizmetlerinin ve yer ölçümü ve haritalama hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır.mühendislik tasarımı (yani makineler. 62.+yer altı ölçüm faaliyetleri. bkz.ortak yazılım geliştirmesi veya yayınlanması.. maden mühendisliği. 74. Aynı zamanda fiziksel.jeodezik ölçüm faaliyetleri:+arazi ve sınır ölçüm faaliyetleri. ve diğer analitik deneme hizmetlerinin icrasını da kapsamaktadır.01 İnşaat tasarımı ve teknik resim 71. Kapsam dışı olanlar.1 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık Bu grup mimarlık hizmetlerinin.

endüstri ve sistem mühendisliği. 72.02 İnşaat mühendisliği.+yer altı ölçüm faaliyetleri. sağlık ve kirlilik denetim mühendisliği. 71.12.+haritacılık ve uzay enformasyon faaliyetleri. su (hidrolik) mühendisliği ve trafik mühendisliğini kapsayan projeler 71.07 Jeodezik ölçüm faaliyetleri hidrolojik ölçüm faaliyetleri. 74.endüstri tasarımı. ses mühendisliği ve benzerinin kullanılması ile projelerin hazırlanması 71. kimyasal mühendislik. bkz.12.12. .10.12.hava fotoğrafçılığı.12. bkz.08 Haritacılık ve uzay enformasyon faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 315 / 374 .20.12.12.01 Makineler.04 Elektrik ve elektronik mühendisliği.05 İklimleme.12. maden mühendisliği. 71. bkz.geliştirme faaliyetleri. 74. jeolojik ve sismik ölçüm 71.06 Jeofizik.1. . soğutma.03 Su yönetim projeleri 71. makine. iş güvenliği mühendisliği ile ilgili projelerin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi 71. endüstriyel süreçler ve endüstriyel fabrikalar 71.

pazar araştırması.örnek ve modeller kullanılarak test edilmesi (örneğin uçaklar. yeni süreçlerin. dayanıklılık. . bkz. sosyal ve beşeri bilimler.12. her tür materyal ve ürünün fiziksel. . dahil olmak üzere. barajlar ve benzeri).+kaynaklar ve bağlantıların radyografik muayenesi. tıbbi ve diş örneklerinin test edilmesi ve analizi. yeni bilgi elde etmek için gerçekleştirilen özgün araştırma ve 3) deneysel geliştirme: yeni malzemelerin. bkz. radyoaktivite.tüketim malları. kısmi uygulaması veya görünürde bir kullanımı olmayan deneysel veya teorik çalışma.71. . 73. araştırma ve/veya pratik tecrübeden elde edilen mevcut bilgiyi kullanan sistematik çalışma. ürünlerin belgelendirilmesi.Bu bölüm içerisinde yer alan araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri iki kategoriye ayrılmaktadır: Doğal bilimler ve mühendislik. +materyallerin güç.2 Teknik test ve analiz faaliyetleri 71. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 316 / 374 . +yiyecek üretimine ilişkin veteriner muayenesi ve denetim dahil olmak üzere. vb fiziksel karakteristiklerinin ve performanslarının test edilmesi.99 Diğer mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık 71. motorlu taşıtlar.20 Teknik test ve analiz faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri içermek üzere. 75. yiyecek hijyeni alanında test faaliyetleri. ürünlerin ve cihazların üretilmesine. Kapsam dışı olanlar.12.09 Yapı denetim faaliyetleri 71.+motorlar.. kalınlık. gemiler. . vb.20. . elektronik teçhizat ve benzeri tüm makinelerin performans testi:. sistemlerin ve hizmetlerin oluşturulmasına ve aslında zaten üretilmiş veya oluşturulmuş olanların geliştirilmesine yönelik.hayvan örneklerinin test edilmesi. kimyasal ve diğer analitik testlerini kapsamaktadır: +akustik ve titreşim testleri. . 71. basınçlı konteynerler. nükleer santraller.+nitelik ve güvenilirlik testi. bkz. 2) uygulamalı araştırma: temel olarak belirli bir pratik hedef veya amaca yönelik.polis laboratuarlarının işletilmesi.motorlu taşıtların periyodik yol güvenliği muayenesi. Kapsam dışı olanlar.tanısal görüntüleme. üç tip araştırma ve geliştirme faaliyetini kapsamaktadır: 1) temel araştırma: öncelikle fenomen ve gözlemlenebilir gerçeklerin esaslarına temel teşkil eden yeni bilgiler elde edilmesi için yapılan.+mineral ve benzerlerinin bileşiminin ve saflığının test edilmesi. 86. uçaklar.20.00. otomobiller.+hata analizi+çevresel göstergelerin muayenesi ve ölçülmesi: hava ve su kirliliği ve benzeri.00 Teknik test ve analiz faaliyetleri 72 Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri Bu bölüm.

. 72.gen ve RNA vektörleri: gen tedavisi.19. biyolojik kükürt giderme. genetik mühendisliği. biyoproses. ve genin işlevsizleştirilmesi teknolojisininkullanımı.19 Doğal bilimlerle ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.11.DNA / RNA: genom. doğal bilimler ve mühendislik ile ilgili temel araştırma. işaretlenmesi. gen tanımlama profili.72. uygulamalar ve işleyen biyosistemler için cihazlar oluşturmaya yönelik nano/mikro üretim araç ve işlemlerine uygulanması. doku mühendisliği (doku yapıları ve biyomedikal mühendislik dahil). teşhislerdeki.01 Denizde yapılan araştırmacılık faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 317 / 374 . vb. +mühendislikle ve teknolojiyle ilgili araştırma ve geliştirme. süzdürme.nanobiyoteknoloji: ilaç dağıtımındaki. DNA/RNA dizilimi/ birleştirilmesi/ kuvvetlendirilmesi. +tıp bilimleriyle ilgili araştırma ve geliştirme.1 Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri Bu grup. biyolojik iyileştirme. embriyo manipülasyonu.. hücresel birleşme.. gen araştırması.hücre ve doku aşılama ve mühendisliği: hücre/doku aşılama. proteomik (proteinler üzerine genetik bilim dalı). biyolojik filtreleme ve kirletici maddelerin topraktan bitkilere aktarılması (bitki kullanarak ıslah). uygulamalı araştırma.11 Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri Bu sınıf bio teknoloji ile ilgili araştırma ve deneysel geliştirmeyi kapsamaktadır:. aşı/bağışıklık uyarıcıları. kağıt hamuru üretimi. dizilimi/ birleştirilmesi/ mühendisliği.biyoinformatik: genomlara. protein dizilerine ilişkin veritabanları oluşturulması. 72.biyo teknoloji teknik işlemleri: bioreaktör kullanarak fermantasyon. 72. +zirai bilimlerle ilgili araştırma ve geliştirme +ağırlıklı olarak doğal bilimlerle ve mühendislikle ilgili disiplinler arası araştırma ve geliştirme.doğal bilimlerle ve mühendislikle ilgili biyo teknolojik araştırma ve deneysel geliştirme dışındaki araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri: +doğal bilimlerle ilgili araştırma ve geliştirme.. Proteinler ve diğer moleküller: proteinlerin ve peptiplerin (büyük moleküllü hormonlar dahil).00 Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri 72. belirlenmesi. kağıt hamuru ağartma. karmaşık biyolojik süreçlerin modellenmesi. virüs vektörleri. farmakogenetik. protein izolasyonu ve hücre reseptörlerinin arındırılması. büyük moleküllü ilaçlar için geliştirilmiş dağıtım yöntemleri. deneysel geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır. . sistem biyolojisi dahil..

00 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirma faaliyetleri 73 Reklamcılık ve pazar araştırması Bu bölüm reklam kampanyalarının oluşturulması ve bu reklamlara dergiler. Kapsam dışı olanlar. bkz. 73.pazar araştırması.sosyal bilimlerle ilgili araştırma ve geliştirme.20.+açık hava reklamının yaratılması ve sergilenmesi. dergileri.19.72.20 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirma faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+reklam materyallerinin ve eşantiyonların dağıtım ve teslimi. vitrin düzenlemesi.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 73.1 Reklamcılık 73.11 Reklam ajanslarının faaliyetleri Bu sınıf tavsiye. 72.ağırlıklı olarak sosyal bilimler ve beşeri bilimlere ilişkin disiplinler arası araştırma ve geliştirme. internet ve diğer basın yayın araçlarında yer verilmesi.reklam kampanyalarının tasarlanması ve gerçekleştirilmesi:+reklamın yaratılması ve gazeteler. . +satış noktalarında pazarlama. .. +stantların ve diğer teşhir bina ve inşaatlarının oluşturulması. paneller. gazeteler. yaratıcılık hizmetleri. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 318 / 374 . +ürünlerin promosyonu. .2 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri 72. radyo ve televizyonda.pazarlama kampanyalarının ve müşterilerin çekilmesi ve elde tutulmasını amaçlayan diğer reklamcılık hizmetlerinin yürütülmesi. radyo. araba ve otobüs afişleri gibi. reklam materyallerinin üretilmesi ve satın alınması dahil olmak üzere tüm alanlardaki reklamcılık hizmetlerinin (işyerlerinin kendi kapasiteleri veya alt sözleşmeler yoluyla) sağlanmasını kapsamaktadır.beşeri bilimlere ilişkin araştırma ve geliştirme. televizyon. galeri tasarımı. bültenler ve binalar. . veya teşhir binalarının ve inşaatlarının belirlenmesinin yanı sıra diğer basın yayın araçlarında yer verilmesini kapsamaktadır.20. ilan tahtaları.+hava araçları kullanılarak yapılan reklam.99 Diğer doğal bilimlerle ve mühendislikle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri 72. .

20. vitrin düzenlemesi. çeşitli özendirici medya reklamları için yer ve zaman satışı veya yeniden satışı. bkz. bültenler ve binalar. .01 Reklam kampanyalarının tasarlanması ve gerçekleştirilmesi reklamın yaratılması ve gazeteler. bkz. vb) satışı.radyoda yayınlanması için ticari mesajların üretilmesi.11.+posta reklamcılığı.99 Diğer reklam ajanslarının faaliyetleri 73. araba ve otobüs afişleri gibi. ilgili faaliyet sınıfı.02 Pazarlama kampanyalarının ve müşterilerin çekilmesi ve elde tutulmasını amaçlayan diğer reklamcılık hizmetlerinin yürütülmesi ürünlerin promosyonu.00 Kitle iletişim araçları (medya) yoluyla gösterimi 73. 58. . 70.20. +pazarlama danışmanlığı. +satış noktalarında pazarlama.20.postacılık faaliyetleri. . +stantların ve diğer teşhir bina ve inşaatlarının oluşturulması 73.reklam fotoğrafçılığı.toplantı ve ticari fuar organizatörleri. bkz. internet ve diğer basın yayın araçlarında yer verilmesi. . . bkz. dergileri.halkla ilişkiler faaliyetleri.30.11. Kapsam dışı olanlar. ..reklam zaman ve yerinin doğrudan zaman veya yer sahiplerince (yayımcı. +pazarlama danışmanlığı. ilan tahtaları.12 Kitle iletişim araçları (Medya) yoluyla gösterimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 73.12.pazar araştırması. bkz.59. paneller.19.59. 82.+hava araçları kullanılarak yapılan reklam.+reklam materyallerinin ve eşantiyonların dağıtım ve teslimi.21. bkz. radyo. bkz. 73. bkz.kitle iletişim araçları (medya) yoluyla gösterim.19. Kapsam dışı olanlar.11. .11. 73.reklam materyallerinin yayımlanması. 82. . -televizyon ve filmlerde yayınlanması için ticari mesajların üretilmesi. +posta reklamcılığı. 74.2 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 319 / 374 .+açık hava reklamının yaratılması ve sergilenmesi. bkz. galeri tasarımı. televizyon. 73.

73. mimarlık ve mühendislik faaliyetleri. sonuçların istatistiki analizi dahil olmak üzere.02 Politik.20 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. mal ve hizmetlerin Kabul edilirliği ve mala ve hizmete aşinalık ve tüketicilerin satın alma alışkanlıklarının araştırılması.1 Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri 74. teknik muayene ve analiz.satışların artırılması ve yeni ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla. pazar potansiyeli. pazar potansiyeli. bilimsel ve teknik hizmetlerin sağlanmasını kapsamaktadır (hukuk ve muhasebe faaliyetleri.politik.. ekonomik ve sosyal konularla ilgili kamuoyu araştırmalarının ve bunların istatistiki analizlerinin yapılması 73.20.10 Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 320 / 374 .20. sonuçların istatistiki analizi dahil olmak üzere. bilimsel ve teknik faaliyetler Bu bölüm profesyonel. araştırma ve geliştirme ve reklamcılık faaliyetleri hariç).01 Satışların artırılması ve yeni ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla.99 Diğer piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri 74 Diğer profesyonel.20. yönetim ve yönetim danışmanlığı faaliyetleri.. bilinirlik. ekonomik ve sosyal konularla ilgili kamuoyu araştırmalarının ve bunların istatistiki analizlerinin yapılması. bilinirlik. mal ve hizmetlerin kabul edilirliği ve mala ve hizmete aşinalık ve tüketicilerin satın alma alışkanlıklarının araştırılması 73. 74. 73.

ürünün malzemelerinin. mücevher. aletler.10.12.iç mimarların (dekoratörlerin) faaliyetleri. kullanımda ve bakımında insan karakteristiklerini ve ihtiyaçlarını. mekanizmasının.02 Endüstriyel tasarım. . yani dağıtımda. Kapsam dışı olanlar.10. 62. 74. pazar cazibesini dikkate alarak.endüstriyel tasarım. mobilya ve diğer iç dekorasyon ve diğer moda malları ile ilgili moda tasarımı 74. . yapılar.10. yani makineler. .. 71. şeklinin. mücevher. güvenliğini. teçhizat.2 Fotoğrafçılık faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 321 / 374 .11. mobilya ve diğer iç dekorasyon ve diğer moda malları ile ilgili moda tasarımı.mühendislik tasarımı. bkz.01 Kişisel eşyalar veya ev eşyaları gibi tekstil. bkz. değerini ve görünümünü optimize eden tasarımları ve özellikleri oluşturma ve geliştirme 74. . giysi. 71. kullanımda ve bakımında insan karakteristiklerini ve ihtiyaçlarını. ayakkabı. pazar cazibesini dikkate alarak.kişisel eşyalar veya ev eşyaları gibi tekstil.10. mekanizmasının.renginin ve yüzey bitirme işlemlerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere ürünlerin kullanımını.web sayfalarının tasarımı ve programlanması..99 Diğer uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri 74. değerini ve görünümünü optimize eden tasarımları ve özellikleri oluşturma ve geliştirme. giysi.. güvenliğini. ayakkabı.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.mimari tasarım.01. bkz.10.grafik tasarımcılarının faaliyetleri.03 Grafik tasarımcılarının faaliyetleri 74. süreçler ve sistemlerin hazırlanmasına fizik kurallarının ve mühendislik ilkelerinin uygulanması . yani dağıtımda.renginin ve yüzey bitirme işlemlerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere ürünlerin kullanımını. ürünün malzemelerinin.04 İç mimarların (dekoratörlerin) faaliyetleri 74. şeklinin.

90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer profesyonel. düğünler için portre fotoğrafçılığı. +slaytların kaplanması.20 Fotoğrafçılık faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Bu daha (uzmanlaşmış) mesleki. .hava durumu tahmin faaliyetleri. bilimsel ve teknik faaliyetler 74. .+filmin banyo edilmesi ve fotoğraf basım laboratuarları. moda. Kapsam dışı olanlar. okullar. küçük ve orta ölçekli şirketlerin alım ve satımının düzenlenmesi. .foto muhabirlerinin faaliyetleri. 74. 96.20. basılması ve çoğaltılması.haritacılık ve uzay bilgi faaliyetleri.+1 saatte baskı yapan fotoğraf dükkanları (fotoğraf makinesi satan dükkanların bir parçası olmayanlar). 59.00 Tercüme ve tefsir faaliyetleri 74. . 71.3 Tercüme ve tefsir faaliyetleri 74.fatura denetimi ve navlun oranı bilgisi. yayın. toplantılar gibi.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ticari.gayrimenkul ve sigorta için olanlar hariç ekspertiz faaliyetleri (antika eşyalar. bkz.12.bozuk para ile çalışan fotoğraf makinelerinin (self servis) işletilmesi. bkz.filmin işlenmesi:+müşteriden alınan negatiflerin veya sinema filmlerinin banyo edilmesi.+fotoğraflarla ilgili olarak kopyalama ve onarma veya slayt rötuşlama. +hava fotoğrafçılığı. . .patent komisyonculuğu faaliyetleri (patentlerin alım ve satımı için düzenleme yapılması).sinema filmi ve televizyon endüstrileri ile ilgili sinema filmlerinin işlenmesi.. +olayların videoya kaydedilmesi: düğünler. bilimsel ve teknik yetenek düzeyleri gerektiren faaliyetleri kapsamaktadır ancak genellikle kısa süreli olan süregelen rutin şirket fonksiyonlarını hariç tutmaktadır.ticari amaçlı ve tüketiciye yönelik fotoğraf üretimi:+pasaportlar... fakat gayrimenkul komisyonculuğu dahil olmamak üzere.09.00 Fotoğrafçılık faaliyetleri 74.30.çevre TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 322 / 374 .30 Tercüme ve tefsir faaliyetleri 74.12.tarım (toprak) bilim (agronomi) danışmanlığı. . .şirket komisyonculuk faaliyetleri.74. mücevher gibi). gayrimenkul veya turizm amaçlı fotoğrafçılık. yani profesyonel uygulamalar dahil.güvenlik danışmanları.9 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer profesyonel.. .. bkz. bilimsel ve teknik faaliyetler Bu sınıf genellikle ticari müşterilere verilen geniş kapsamlı hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır.

99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer profesyonel.mimarlık ve mühendislik danışmanlarının faaliyetleri. bilimsel ve teknik faaliyetler 75 Veterinerlik hizmetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 323 / 374 .11.çevrimiçi müzayede faaliyetleri. 47.20.diğer teknik danışmanlıklar..endüstriyel tasarım ve makine tasarımı..kesin hesap araştırma faaliyetleri.yiyecek üretiminde veteriner muayene ve denetimi.05 Puantajlama faaliyetleri 74.91.90. bkz. mühendislik ve idari danışmanlık dışındaki danışmanlık faaliyetleri 74.gayrimenkul simsarlarının faaliyetleri. bkz.01 Patent komisyonculuğu faaliyetleri (patentlerin alım ve satımı için düzenleme yapılması) 74.06 Gemi klas müesseseleri.. 71. .20. bkz. .1.90. 45. 82. 82.idari danışmanların faaliyetleri.stand ve diğer teşhir bina ve inşaatlarının oluşturulması. bkz. bkz. bkz.bağımsız müzayedecilerin faaliyetleri.04 Navlun komisyoncuları 74. deniz ekspertiz ve sürveyör faaliyetleri 74. bkz.90.1. 69. mühendislik ve idari danışmanlık dışındaki danışmanlık faaliyetleri.defter tutma faaliyetleri. 71. bkz. bkz. .03 Forvarder faaliyetleri 74.99..02 Mimarlık.toplantı ve ticari gösteri organizatörlerinin faaliyetleri. . 88.müzayede salonlarının faaliyetleri (perakende). bkz.mimarlık..22. 68.30.danışmanlığı. bkz. 71.90.99..31. . 73.99. 47. 74. bkz. 73.90. 74.90..10.müşteri bağlılık programlarının yönetilmesi.reklam ve diğer reklam tasarımlarının teşhir edilmesi. bkz. 70. Kapsam dışı olanlar. .tüketici kredisi ve borç danışmanlığı.90.kullanılmış motorlu taşıtların müzayede yoluyla toptan satışı. 82.90.. bkz. bkz.11.12.

bilgisayarlar. . 75. tüketim malları.0 Veterinerlik hizmetleri 75. 01. bkz.11 Hafif motorlu taşıtların ve arabaların kiralanması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 324 / 374 . . bkz.Bu bölüm çiftlik hayvanları veya evcil hayvanlar için hayvan sağlık bakım ve kontrol hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır. bkz.suni dölleme ile ilgili faaliyetler. Bu aynı zamanda hayvan ambulans hizmetlerini de kapsamaktadır.62.00 Veterinerlik hizmetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 Veterinerlik hizmetleri 77 Kiralama ve leasing faaliyetleri Bu bölüm müşteriler için periyodik bir kiralama veya leasing ödemesi karşılığında otomobiller.sürü test hizmetleri. 75.09. .evcil hayvanlar için hayvan sağlık bakımı ve kontrolü faaliyetleri. sürü gütme hizmetleri. bkz.1 Motorlu taşıtların kiralanması ve leasingi 77. maddi ve finans dışı maddi olmayan varlıkların kiralanması ve leasingini kapsamaktadır.62. . 01. Kapsam dışı olanlar. Kısım L. 01. bkz. veteriner hastanelerindeki nitelikli veterinerler tarafından kendi danışma ve muayenehane odaları veya başka bir yerde yerine getirilmektedir. 64. (3) diğer taşıma teçhizatını kapsamak üzere işletme faaliyetleri için kullanılan türdeki diğer makine ve teçhizatın leasingi ve (4) kişisel hakların (sahiplik hakkı olan ürünlerin) ve benzeri ürünlerin kiralanması.finansal leasing. çobanlık hizmetleri. bu teçhizatla gerçekleştirilen faaliyetlere tekabül eden sınıflara bakınız.91. Bu.koyunların kırpılması.00.Operasyonel leasingin yalnızca sağlanması bu kısma dahil olmaktadır Kapsam dışı olanlar. Bu hizmetler. 01.sağlık bakımı olmaksızın evcil hayvan yatılı faaliyetleri. kümes hayvanlarının iğdiş edilmesi. 77. .62.sağlık bakımı olmaksızın yatılı hayvan çiftlikleri.gayrimenkul kiralanması. köpek kulübelerinin veya evlerin ziyareti sırasında olduğu kadar. örneğin inşaat (kısım F). (2) eğlence ve spor teçhizatının ve kişisel ve ev teçhizatının kiralanması.Bu faaliyetler nitelikli veterinerler tarafından çiftliklerin. . ulaştırma (kısım H). bkz.62. . ve endüstri makineleri ve teçhizatı gibi geniş kapsamlı bir dizi maddi malları içermek üzere.operatör ile birlikte teçhizatın kiralanması. çiftliklerin. köpek kulübelerinin veya evlerinin ziyaret edilmesi durumunda ve ayrıca veteriner hastanelerinde çalıştıklarında kendi muayene odalarında veya başka bir yerde gerçekleştirilmektedir. 96. . .hayvan çiftlikleri için hayvan sağlık bakımı ve kontrolü faaliyetleri. alt bölümlere ayrılabilmektedir: (1) motorlu taşıtların kiralanması. bkz.

Kapsam dışı olanlar.5 tondan daha fazla). bkz.bisikletler. . 77.kayaklar.99 Diğer kamyonların kiralanması ve leasingi 77.12 Kamyonların kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.21 Eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi Bu sınıf eğlence ve spor teçhizatının kiralanmasını kapsamaktadır: . 77.5 tondan daha az).taşıtların izleyen türlerinin kiralanması ve operasyonel leasingi: +kamyonlar.ağır eşya taşıtlarının veya kamyonlarının sürücü ile birlikte kiralanması veya leasingi. .41. .01 Kamyonlar.12.00 Hafif motorlu taşıtların ve arabaların kiralanması 77. . 49.32.diğer spor teçhizatı. .aşağıdaki taşıtların kiralanması ve operasyonel leasing: +sürücüsüz olarak yolcu arabaları ve diğer hafif motorlu taşıtlar (3.2 Kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi Bu grup.5 tondan daha fazla) 77. Kapsam dışı olanlar.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .11. 49. .12.02 Eğlence taşıtları 77. bkz. yelkenliler.plaj sandalyeleri ve şemsiyeleri. römorklar veya ağır motorlu taşıtlar (3. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 325 / 374 . 77. . eğlence ve spor teçhizatının ve video kasetlerinin kiralanmasının yanı sıra kişisel ve ev eşyalarının kiralanmasını kapsamaktadır.otomobillerin ve hafif motorlu taşıtların sürücü ile birlikte kiralanması veya leasingi. 49.12. Kimi durumlarda eşyaların daha uzun süreler için kiralanabilmelerine rağmen faaliyetler genellikle eşyaların kısa süreli kiralanmasını kapsamaktadır.gezi tekneleri.39. +eğlence taşıtları. kanolar. römorklar veya ağır motorlu taşıtlar (3.

+çiçekler ve bitkiler.Kapsam dışı olanlar. +kitaplar. müzikal aletler. teçhizat ve eşyanın kiralanması ve leasingi 77.çamaşırhalerden çamaşır. plakların. . CD`lerin. 77. . . 93. bkz.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi 77.50. gazeteler ve dergiler. .motosikletler ve karavanların sürücüsüz olarak kiralanması.s. dekor ve kostümler.21. bkz. 77. bkz.10. .video kasetlerinin ve plakların kiralanması.31 Tarımsal makine ve teçhizatın kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. elektrikli aletler ve ev eşyaları. +mobilya. . 77. bkz. 77. mutfak ve yemek takımı. +mücevher. bkz. 77.eğlence ve spor eşyalarının kiralanması. .video kasetlerinin ve disklerin kiralanması.otomobillerin. 96. bkz. 77.22.gezinti botlarının ve yelkenli botların mürettebatıyla birlikte kiralanması.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 77.1.39. bkz. +bir hobi olarak amatörler tarafından kullanılan ev onarımı için aletler gibi makine ve teçhizat.01. 77. . . iş üniforması ve ilgili unsurların sağlanması. giyecek ve ayakkabı.y. çömlek ve cam. diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması. +evde kullanım için elektronik teçhizat.29. bkz. 77.21.operatörsüz olarak tarım ve ormancılık makine ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 326 / 374 . DVD`lerin ve benzerlerinin kiralamasını kapsamaktadır.ofis mobilyalarının kiralanması.b.00 Eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi 77.00 Video kasetlerin ve disklerin kiralanması 77. bkz.22 Video kasetlerin ve disklerin kiralanması Bu sınıf video kasetlerin.3 Diğer makine. ..30.22. 77. . 50.29. bkz. römorkların ve eğlence taşıtlarının sürücüsüz olarak kiralanması.33. kamyonların.eğlence tesislerinin bir parçası olarak eğlence ve spor teçhizatının kiralanması.22.29. Kapsam dışı olanlar.hanehalkları veya sanayiler için ev veya kişisel eşyaların her türlüsünün kiralanması (eğlence ve spor teçhizatının kiralanması hariç olmak üzere): +tekstil.

operatör ile birlikte inşaat ve inşaat mühendisliği makine ve teçhizatının kiralanması. daktilolar ve kelime işlem makineleri.31.00 İnşaat ve yeraltı mühendisliği makine ve teçhizatının kiralanması ve leasingi 77. +kurma ve sökme hariç yapı iskeleleri ve çalışma platformları.32. bkz.operatör olmaksızın su taşımacılığı teçhizatının kiralanması ve operasyonel leasingi: + ticari botlar ve gemiler.61. bkz.00 Tarımsal makine ve teçhizatın kiralanması ve leasingi 77.tarım ve orman makine ve teçhizatlarının operatör ile birlikte kiralanması.teçhizatlarının kiralanması ve operasyonel leasingi: +örneğin tarımsal traktörler ve benzerleri gibi sınıf 28.34 Su taşımacılığı araçlarının kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 01. elektronik hesap makinesi ve benzerleri. 77. Kapsam dışı olanlar.+ büro mobilyaları.30`dakilerle üretilen ürünler. 43.33 Büro makine ve teçhizatının (bilgisayarlar dahil) kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.32 İnşaat ve yeraltı mühendisliği makine ve teçhizatının kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . + muhasebe makineleri ve teçhizatı: yazarkasa. . . bkz. Kapsam dışı olanlar.operatörsüz olarak inşaat ve yeraltı inşaatı makine ve teçhizatının kiralanması ve operasyonel leasingi: +vinç kamyonları.operatörü olmaksızın büro makine ve teçhizatının kiralanması ve operasyonel leasingi: + bilgisayar ve bilgisayar çevre donanımları. 02.33.40. 77. . Kapsam dışı olanlar.su taşımacılığı teçhizatının operatör ile birlikte kiralanması.- TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 327 / 374 . + çoğaltma makineleri. . 77.00 Büro makine ve teçhizatının (bilgisayarlar dahil) kiralanması ve leasingi 77. bölüm 50. .

+ sinema filmi prodüksiyon teçhizatı. + diğer bilimsel. televizyon ve iletişim teçhizatı. . bkz. 77. + sinema filmi prodüksiyon teçhizatı. 77.34.33. Kapsam dışı olanlar.. bölüm 51.31.21.32.+ madencilik ve petrol çıkarma alanı teçhizatı.inşaat ve yeraltı inşaat makine ve teçhizatının kiralanması.. + ölçüm ve denetim teçhizatı.01 Yat işletmeciliği 77. karavan ve kamp araçları vb.tarımsal ve orman makine ve teçhizatının kiralanması. büro makineleri ile teçhizatının kiralanması.39 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine.02 Gezinti tekneleri işletmeciliği 77.bisikletlerin kiralanması. bkz. + demiryolu taşıtları. televizyon ve iletişim teçhizatı. bkz. ticari ve endüstriyel makineler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 328 / 374 . + profesyonel radyo.bilgisayarlar dahil olmak üzere.00 Hava taşımacığı araçlarının kiralanması ve leasingi 77. teçhizat ve eşyaların kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 77. 77. 77. ticari ve endüstriyel makineler.+ madencilik ve petrol çıkarma alanı teçhizatı. 77.+ takım tezgahları.operatörsüz olarak genellikle endüstriler tarafından sermaye malları olarak kullanılan diğer makine ve teçhizatın kiralanması ve operasyonel leasingi:+ motorlar ve türbinler. + sıcak hava balonları. + diğer bilimsel.hava taşımacılık teçhizatının operatör ile birlikte kiralanması.+ takım tezgahları.01 Operatörsüz olarak genellikle endüstriler tarafından sermaye malları olarak kullanılan diğer makine ve teçhizatın kiralanması ve operasyonel leasingi motorlar ve türbinler.gezinti teknelerinin kiralanması.34.operatör olmaksızın hava taşımacılık teçhizatının kiralanması ve operasyonel leasingi:+ uçaklar. Kapsam dışı olanlar.35.sürücüsüz olarak kara taşımacılığı teçhizatının (motorlu taşıtlar hariç) kiralanması ve operasyonel leasingi:+ motosiklet. . . bkz. 77. + ölçüm ve denetim teçhizatı. bkz.21 77.39. .35 Hava taşımacığı araçlarının kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. . . + profesyonel radyo. .

fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi 78 İstihdam faaliyetleri Bu bölüm. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 329 / 374 . yeniden üretimi ve dağıtılması (kitaplar.aşağıdakilerin kullanılması için telif veya lisans ücretlerinin alınması:+ patentli varlıklar. 68.2. bkz. bölüm 58 ve 59. karavan ve kamp araçları vb. . + maden çıkarımı -ve değer biçme.. bir telif ücreti veya lisans ücreti ödenen ürün sahibine (yani varlık sahibine) kişisel hakların (sahiplik hakkı olan ürünlerin) ve benzeri ürünlerin kullanılması için diğer kişilere izin verilmesi faaliyetlerini kapsamaktadır.40. sonraki süreçler ve ürünlerde kullanım. bkz.+ ticari markalar ve hizmet markaları.gayrimenkulün leasingi. fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi Bu sınıf. . bilgisayar yazılımı. gruplar 77.40 Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında. Bugünkü sahipleri bu ürünleri vücuda getirmiş ya da getirmemiş olabilirler.telif hakkı saklı olan çalışmaların üretimi. örneğin.39. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 77..20.1. + imtiyaz sözleşmeleri.kişisel hakların (sahiplik hakkı olan ürünlerin) ve benzeri ürünlerin leasingi (kitaplar veya bilgisayar yazılımı gibi telif hakkı saklı olan çalışmalar hariç olmak üzere). 77.00 Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında.39. boş iş kadrolarının listelenmesi. bölüm 58. + demiryolu taşıtları. + marka adları. yeniden üretim için izin verilmesi. 77. bir ayrıcalık hakkı uyarınca çalışan işletmeler gibi.3.. film).02 Sürücüsüz olarak kara taşımacılığı teçhizatının (motorlu taşıtlar hariç) kiralanması ve operasyonel leasingi motosiklet.maddi varlıkların leasingi. fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi 77.hakların kazanımı ve ilan edilmesi. istihdam acentelerinin çalışanları hariç olmak üzere.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine. Bu ürünlerin kiralanması çeşitli şekillerde olabilir. bkz.4 Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında. bkz. . 59. Kapsam dışı olanlar. teçhizat ve eşyaların kiralanması ve leasingi 77. 77.77.

74. bkz. 78. bkz.20 Geçici iş bulma kurumlarının faaliyetleri Bu sınıf.10. geçici olarak onun yerini almak veya işgücüne katkıda bulunmak için sınırlı zaman TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 330 / 374 .02 Oyuncu seçme ajansları ve bürolarının faaliyetleri tiyatrotik rol dağıtım ajansları 78. Kapsam dışı olanlar.01 İdari yerleştirme ve araştırma faaliyetleri dahil olmak üzere personel araştırması. tiyatrotik rol dağıtım ajansları. gönderilmesi ve yerleştirilmesi faaliyetleri 78..10 İşe girecek kişilerin seçimi ve yerleştirilmesi faaliyetleri Bu sınıf.idari araştırma ve yerleştirmefaaliyetleri.kişisel tiyatrotik veya sanatsal aracılar veya acentelerinin faaliyetleri.bağımsız sanatçılar için aracılık faaliyetleri. müşterinin işgücünü desteklemek amacıyla sınırlı bir süre için müşterilerin işyerlerine personel temin edilmesi faaliyetleri ile diğer insan kaynaklarının sağlanması faaliyetlerini kapsamaktadır. seçimi.99 Diğer işe girecek kişilerin seçimi ve yerleştirilmesi faaliyetleri 78. seçimi. .idari yerleştirme ve araştırma faaliyetleri dahil olmak üzere personel araştırması.1 İşe girecek kişilerin seçimi ve yerleştirilmesi faaliyetleri 78.2 Geçici iş bulma kurumlarının faaliyetleri 78. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışacenı olanlar. 74. 78. .90. Bubölüm aşağıdakileri kapsamaktadır:. örneğin..10.online işçi yerleştirme kurumlarının faaliyetleri..10. istihdam kadrolarının listelenmesi ve başvuran veya yerleştirilen kişilerin iş ve işçi bulma kurumu çalışanları olmaması halinde istihdam için adayların başvurusu ve yerleştirilmesini kapsamaktadır. gönderilmesi ve yerleştirilmesi faaliyetleri.oyunculuk ajanslarının faaliyetleri.istihdam amacıyla başvuranların önerilmesi veya işe yerleştirilmesi.oyuncu seçme ajansları ve bürolarının faaliyetleri. .90.

sürecinde müşteri işletmelere aynı zamanda geçici yardım hizmet biriminin çalışanı olan işçilerin sağlanması faaliyetlerini kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. tur operatörleri..20. örneğin tur operatörleri. tur. bu işletmelerin ayrı ayrı ekonomik faaliyetleri içerisindeki sınıfa bakınız. 78. Bununla birlikte.20. bkz. ancak bunlar çalışanların yönetim ve denetiminden sorumlu değildir.00 Diğer insan kaynaklarının sağlanması 79 Seyahat acentesi. Burada sınıflandırılan birimler bordrolar. uzun dönemli veya sürekli olarak gerçekleştirilmekte olup. seyahat acenteleri aracılığıyla veya doğrudan temsilciler tarafından satılan. ve diğer rezervasyon hizmetleri dahil olmak üzere seyahatle ilgili diğer hizmetleri kapsamaktadır. burada sınıflandırılan birimler. müşteri işletmeler için insan kaynakları sağlanması faaliyetlerini kapsamaktadır.00 Geçici iş bulma kurumlarının faaliyetleri 78. turların düzenlenmesi ve bir araya getirilmesi faaliyetini kapsamaktadır.3 Diğer insan kaynaklarının sağlanması 78. taşımacılık ve konaklama hizmetlerinin satışı ile iştigal eden ajansların faaliyetini. bu koşullarla ilgili eleman (personel) idare işleri ve insan kaynakları için çok geniş bir alana karşılık gelmektedir. 79. İnsan kaynaklarının sağlanması. temel olarak halk ve ticari müşteriler için asıl olarak seyahat.30 Diğer insan kaynaklarının sağlanması Bu sınıf. ve diğer mali ve insan kaynakları konuları ile ilgili hususlarda çalışanlar için işvereni resmi olarak temsil etmektedirler. tur. turların düzenlenmesi ve bir araya getirilmesi faaliyeti. temel olarak halk ve ticari müşteriler için asıl olarak seyahat. türüne özgü olarak. 78. taşımacılık ve konaklama hizmetlerinin satışı ile iştigal eden acentelerin faaliyetini.işletmelerin denetimi veya yönetimi ile birlikte insan kaynakları fonksiyonlarının sağlanması.alıcıların işgücüne sürekli olarak yerine yerleştirme ya da katkıda bulunmak amacıyla insan kaynaklarının sağlanması.1 Seyahat acentesi ve tur operatörlerinin faaliyetleri Bu grup. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 331 / 374 . vergiler. Ayrıca turist rehberliği ve turizme destek faaliyetleri de buna dahil olmaktadır. tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ile ilgili faaliyetler Bu bölüm. burada sınıflandırılan birimler müşterilerin çalışma alanlarında işçilere ilişkin olarak doğrudan denetim sağlamazlar. seyahat acenteleri aracılığıyla veya doğrudan temsilciler tarafından satılan. 78. örneğin.30.

oteller.12 Tur operatörü faaliyetleri Bu sınıf. restoranlar.+ taşımacılık.00 Tur operatörü faaliyetleri 79. aşağıdakileri kapsamaktadır.9 Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler 79. spor ve diğer eğlence ve davet etkinlikleri için bilet satılması faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar. 79. bkz.11 Seyahat acentesi faaliyetleri Bu sınıf.+taşımacılık. .90.ziyaretçiler için danışmanlık.seyahat acentelerinin ve tur operatörlerinin faaliyetleri.01 Konteyner gemi acenteleri 79.turizme destek faaliyetleri. tiyatro.. . +müzelerin.90 Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.90.11 ve 79. bkz. tarihsel veya kültürel alanların ziyaret edilmesi.+ turist rehberliği faaliyetleri.00 Seyahat acentesi faaliyetleri 79.. +yiyecek.tiyatro.+konaklama.30.seyahat acenteleri aracılığıyla veya doğrudan temsilciler tarafından satılan turların düzenlenmesi ve bir araya getirilmesi.+ziyaretçiler için gezilerle ilgili bilgi sağlanması.03 Düzensiz sefer yapan gemi acenteleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 332 / 374 .12. 79.toplantı. 82.. tur. araba kiralama.. eğlence ve spor ve benzerleri için yer ayırma (rezervasyon).12. sınıflar 79.90. kongre ve konferans benzeri etkinliklerin yönetimi ve düzenlenmesi. 79.ortak devre mülk hizmetleri.79. müzik ve spor etkinlikleri..11. halk ve ticari müşteriler için toptan veya perakende satış temeline dayalı olarak başlıca seyahat.02 Düzenli sefer yapan gemi acenteleri 79. taşımacılık ve konaklama hizmetlerinin satışı ile iştigal eden ajansların faaliyetini kapsamaktadır. Turlar aşağıdakilerin herhangi birini veya tümünükapsayabilmektedir.

. aşağıdakilerden bir veya birden fazlasının sağlanmasını kapsamaktadır: Koruma ve karakol hizmetleri. ancak genellikle satış. veya diğer değerli şeylerin geçişinde bu gibi değerlerin korunması için personel ve teçhizatla birlikte toplanması ve dağıtımı. bu sistemlerin uzaktan kontrolüne odaklı faaliyetlerde elektronik güvenlik alarm sistemlerinin çalışması. para.20 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. örneğin. 80 Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri Bu bölüm güvenlik ile ilgili hizmetleri kapsamaktadır.10 Özel güvenlik faaliyetleri Bu sınıf.90.00 Özel güvenlik faaliyetleri 80.1 Özel güvenlik faaliyetleri 80. koruma ve karakol hizmetleri. montaj ve onarım hizmetlerini de kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. . sonraki içerikler ayrı olarak sağlanmaktaysa.04 Kıyı gemi acenteleri N-İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ Bu kısım işletmelerin genel işleyişini destekleyen pek çok faaliyeti kapsamaktadır. . 84.2 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri 80. örneğin. 80. bkz..parmak izi alınması hizmetleri. çünkü bu faaliyetlerin başlıca amacı uzmanlık bilgisinin aktarılması değildir.güvenlik görevlilerinin hizmetleri. hırsız ve yangın alarmları. .10.kamu düzeni ve güvenliği faaliyetleri. örneğin. makbuz. Eğer.yalan makinesi hizmetleri. bunlar bu bölümden hariç tutulmaktadır ve perakende satış içerisinde sınıflandırılmaktadır.koruma hizmetleri.zırhlı otomobil hizmetleri. makbuz. elektronik güvenlik TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 333 / 374 .kurulumu ve bakımı dahil olmak üzere. para. 80. . inşaat vb.79. . soruşturma ve detektiflik hizmetleri.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. veya diğer değerli şeylerin geçişinde bu gibi değerlerin korunması için personel ve teçhizatla birlikte toplanması ve dağıtımı.24. Bu faaliyetler kısım M`de yer alan faaliyetlerden farklılaşmaktadır.

59.24.10 Bağlı tesisler destek hizmetleri Bu sınıf.3 Soruşturma faaliyetleri 80. kasaların ve güvenlik bölmelerinin özel mağazalarda perakende satışı. 74. bakım.90 . uçakların ve benzerlerinin temizliği. 43. caddelerin süpürülmesi.00 Soruşturma faaliyetleri 81 Binalar ve çevre düzenlemesi faaliyetleri Bu bölüm. bkz. koruma ve güvenlik.30 Soruşturma faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 81. 80. . 80. hırsız ve yangın alarmları gibi. istinat duvarları. çöplerin yok edilmesi. Bu faaliyetleri yerine getiren birimler bu gibi güvenlik sistemlerinin. havuzlar.daha sonra kontrol olmaksızın. binalar. 84. .montaj. kasaların ve güvenlik bölmelerinin kurulumu.1 Bağlı tesisler destek hizmetleri 81. endüstri makinelerinin temizliği. hırsız ve yangın alarmı benzeri güvenlik sistemlerinin kurulumu. ve mekanik veya elektronik kilitleme cihazlarının.alarm sistemlerinin kontrolü ve uzaktan kontrolü.müşteri türünden veya soruşturma amacından bağımsız olarak tüm özel dedektiflerin faaliyetleri. onarım.29. kasaların ve güvenlik bölmelerinin satışı ile de ilgilenmektedirler. parmaklıklar. trenlerin. . kar ve buzun kaldırılması. bkz. bir müşterinin tesisleri içerisinde yer alan her tür binanın iç ve dış temizliği.soruşturma ve dedektiflik hizmet faaliyetleri. . çevre düzenleme ve bakım hizmetlerinin sağlanması ve bu hizmetlerin çevre düzenlemesi planları ve/veya kaldırım inşaatları (örneğin montaj).21. . yeniden inşa. . bir müşterinin tesisleri içerisinde destek hizmetlerinin bir kombinasyonunun sağlanmasını kapsamaktadır. genel iç temizlik.30. Kapsam dışı olanlar. 95. Bu hizmetler. bkz.20.güvenlik danışmanları. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 334 / 374 . mekanik veya elektronik kilitleme cihazlarının. karayolu ve deniz tankerlerinin içlerinin temizliği faaliyetlerini. trenler ve benzerleri için dezenfekte ve imha faaliyetlerini.00 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri 80. kamu düzeni ve güvenlik faaliyetleri. 47. mekanik veya elektronik kilitleme cihazlarının. şişelerin temizliği. kurulum veya bakım hizmetleri olmaksızın. bkz. bkz.kontrol. döşemeler. ve benzer yapıların düzenlenmesi gibi destek hizmetlerinin bir bileşiminin sağlanması benzeri belli sayıda genel destek hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır. gemiler. otobüslerin.anahtar çoğaltma hizmetlerinin sağlanması. elektrikli güvenlik alarm sistemlerinin. .

Kapsam dışı olanlar. . bkz.tarımsal zararlıların kontrolü. ve diğer işletme ve mesleki binalar ve çok birimli yerleşim binaları. binalar için uzman temizlik faaliyetlerini veya diğer uzman temizlik faaliyetlerini. bkz. . çamaşırhane ve tesisler içerisinde yardımcı işlemlerle ilgili hizmetleri kapsamaktadır.01 81.yardımcı hizmetlerin (örneğin.daireler veya apartmanlar.21. . . 43.99.2 Temizlik faaliyetleri Bu grup. maden. bkz. 96. ocakların.yeni binaların inşaat sonrasında temizlenmesi. Bu yardımcı faaliyetler.daireler veya apartmanlar..buhar arıtımı.21.10. resepsiyon.müşterinin kuruluşunun tümüyle işletilmesi için idarecilerin ve fonksiyonel personelin sağlanması. 62.özel iç temizlik faaliyetleri. caddelerin süpürülmesi.61.kuruluşlar. kalorifer kazanlarının. . veya hastane.dükkanlar. örneğin çimlerin temizlenmesi.posta dağıtımı. Kapsam dışı olanlar.21 Binaların genel temizliği Bu sınıf. 81.fabrikalar..bir müşterinin bilgisayar sistemleri ve/veya veri işleme olanaklarının yerinde idare edilmesi ve çalıştırılmasının sağlanması.. ısıtma) yalnızca birinin sağlanması fonksiyonu. şöminelerin. .. 81.fabrikalar. genel iç temizlik hizmetleri) veya görevlerin (örneğin. bkz. 43.01 Her tür binanın genel (uzmanlaşmamış) temizliği bürolar. .bir sözleşme veya ücret bazında ıslah evlerinin işletilmesi.dükkanlar. egzoz ünitelerinin temizlenmesi gibi. havalandırma kanallarının. buhar kazanlarının. binaların dış cepheleri (İnşaat) için kum atılması ve benzer faaliyetler. şişelerin temizliği. her türlü binanın genel iç temizliği. kar ve buzun kaldırılmasını kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. örneğin bir otel. müşterinin işi veya faaliyetleri içerisinde yer almayan veyahut bunlardan sorumlu olmayan fonksiyonel personel tarafından gerçekleştirilmektedir. restoran. bkz. sağlanan hizmete göre uygun sınıfa bakınız.22. ve diğer işletme ve mesleki binalar ve çok birimli yerleşim binaları 81.kuruluşlar. .00 Bağlı tesisler destek hizmetleri 81.. karayolu ve deniz tankerlerinin içlerinin temizliği faaliyetlerini. işletilen birimin sınıfına bakınız. . Bu faaliyetler pencereler veya geçitler gibi ortak dış alanları kapsamakla birlikte daha çok iç temizliktir.. 81. endüstri makinelerinin temizliği.39.03. örneğin: bürolar. bkz. .halı ve kilim yıkanması. binaların dış temizliği faaliyetlerini. .23. binalar ve endüstri makineleri için dezenfekte ve imha faaliyetlerini. fırınların. 84. bkz.02 Diğer işletme ve mesleki binalar ve çok TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 335 / 374 . her tür binanın genel (uzmanlaşmamış) temizliği faaliyetlerini kapsamaktadır. tül ve perdelerin temizliği. 01.

bkz. egzoz ünitelerinin temizlenmesi gibi binalar için özel temizlikfaaliyetleri. Kapsam dışı olanlar. . havalandırma kanallarının. dükkanlar. her türlü binanın dış temizliği. 43.ofisler. her türlü binanın dış temizliği 81. havalandırma kanallarının. 81.01 Ofisler. otobüslerin. fırınların. ocakların. .bina dış yüzeyleri için. pencere temizliği. uçakların ve benzerlerinin temizliği.22.99 bys. ocakların.22.22.trenlerin. fabrikalar.02 Pencere temizliği. kuruluşlar ve diğer işletmeler ve mesleki binalar ve çok birimli yerleşim binaları dahil olmak üzere.yüzme havuzlarının temizliği ve bakımı hizmetleri. çimlerin temizlenmesi ve şöminelerin. fabrikalar. diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri. . buhar kazanlarının.bys.22. .22 Diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri Bu sınıf şu faaliyetleri kapsamaktadır: . fırınların.karayolu ve deniz tankerlerinin içlerinin temizliği.birimli yerleşim binaları 81. egzoz ünitelerinin temizlenmesi gibi binalar için özel temizlikfaaliyetleri 81.03 Endüstriyel makinelerin temizliği 81. dükkanlar.endüstriyel makinelerin temizliği.29 Diğer temizlik faaliyetleri Bu sınıf şu faaliyetleri kapsamaktadır: . buhar kazanlarının. . kuruluşlar ve diğer işletmeler ve mesleki binalar ve çok birimli yerleşim binaları dahil olmak üzere. çimlerin temizlenmesi ve şöminelerin. diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri 81.99. kalorifer kazanlarının. kalorifer kazanlarının. buharla temizleme ve püskürtme ve benzer faaliyetler. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 336 / 374 .

mezarlıklar v.29.03 Karayolu ve deniz tankerlerinin içlerinin temizliği 81. . 81. bakım ve onarımı:+aşağıdakiler için parklar ve bahçeler.aşağıdakilerin dikim. Kapsam dışı olanlar.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer temizlik faaliyetleri 81. bkz.şişelerin temizliği. bina cephesi yeşil alanları. otobüslerin. araba yıkama. hastaneler. kilise binaları v. ev içindeki TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 337 / 374 . .b. .29. havaalanları).+sanayi ve ticari binalar. tren hatları ve tramvay hatları. +karayolu yeşil alanları (yollar.61.02 Trenlerin.20. . idari binalar. yeşil alanlar.01 Yüzme havuzlarının temizliği ve bakımı hizmetleri 81.tarımsal zararlıların kontrolü. uçakların ve benzerlerinin temizliği 81.04 Dezenfekte ve imha faaliyetleri 81.caddelerin süpürülmesi ve kar ve buzun kaldırılması. +belediyeye ait alanlar (parklar.29.3 Çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri 81. 01. .otomobil temizliği.29.29.). su kanalları.05 Caddelerin süpürülmesi ve kar ve buzun kaldırılması 81.b. 45. bkz.+aşağıdakiler için yeşil alanlar:+binalar (çatı bahçeleri. .+özel ve kamu konutları.dezenfekte ve imha faaliyetleri.30 Çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+kamu ve yarı kamusal binalar (okullar.başka yerde sınıflandırılmamış diğer temizlik faaliyetleri.29.).

bakım ve onarım şağıdakiler için parklar ve bahçeler. fabrika kanalizasyon sistemleri).b.tarımsal kullanım için uygun ekolojik düzen içerisinde toprağın korunması. 71. bir dizi günlük büro yönetim hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır. su kanalları. yeşil alanlar.ticari üretim ve bitkilerin.Bu grupta sınıflandırılan birimler bir şirketin tüm işlevlerini yerine getirmek için fonksiyonel personel sağlamamaktadırlar. 01. . bina cephesi yeşil alanları.99 Diğer çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri 82 Büro yönetimi. ırmaklar. tren hatları ve tramvay hatları. +durağan ve akan sular (havuzlar.10.11 Ortak büro yönetim hizmeti faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 338 / 374 . (futbol sahaları. hendekler.+sanayi ve ticari binalar.1 Büro yönetimi ve destek faaliyetleri Bu grup. (futbol sahaları. bkz. bölümler 01.30.. kilise binaları v. personel ve fiziksel dağıtım ve lojistik.+spor alanları. +karayolu yeşil alanları (yollar. göletler. havaalanları).). golf pistleri gibi) oyun alanları.+özel ve kamu konutları.b. büro desteği ve diğer şirket destek faaliyetleri Bu bölüm.ağaç fidanlıkları ve orman ağaç fidanlıkları. . erozyon. yüzme havuzları.). dalgalı alanlar.61. güneş banyosu için çimenler ve diğer eğlence parkları. yüzme havuzları. fabrika kanalizasyon sistemleri) 81. görüş ve manzaranın korunması için bitkiler. . bir sözleşme veya ücret temelinde devam eden rutin işlerin yanı sıra bir dizi günlük yönetim hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır. güneş banyosu için çimenler ve diğer eğlence parkları. bkz. 82. +belediyeye ait alanlar (parklar. rüzgar.çevre düzenlemesi ve mimarlık faaliyetleri. hendekler.çevre düzenlemesi amacıyla gerçekleştirilen inşaat faaliyetleri. bkz. idari binalar. dalgalı alanlar. 01.01 Dikim. . Bu faaliyetlerin belirli bir yönüyle iştigal eden birimler bu belirli faaliyetegöresınıflandırılmaktadırlar. golf pistleri gibi) oyun alanları. ev içindeki bahçeler). ağaçların ticari üretimi için dikim. 02. Kapsam dışı olanlar. . 02. kısım F. faturalama ve kayıtların tutulması. hastaneler.30.gürültü.+spor alanları.Bu bölüm aynı zamanda tipik olarak başka bir yerde sınıflandırılmamış olan işletmelere sağlanan tüm destek hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır.+kamu ve yarı kamusal binalar (okullar.Bu bölümde sınıflandırılan birimler bir şirketin tüm işlevlerini yerine getirmek için fonksiyonel personel sağlamamaktadırlar. bkz. ırmaklar. göletler. mezarlıklar v. 82. +durağan ve akan sular (havuzlar. 81.+aşağıdakiler için yeşil alanlar:+binalar (çatı bahçeleri.11 bkz. örneğin bir sözleşme veya ücret temelinde diğerleri için finansal planlama.bahçeler).30.Bu grup aynı zamanda diğerleri için bir sözleşme veya ücret temelinde şirketlerin ve organizasyonların geleneksel olarak kendileri için yaptıkları devam eden rutin işler olan destek faaliyetlerini kapsamaktadır.

operatör kişiler. bir sözleşme veya ücret temelinde diğerleri için resepsiyon.11. bkz.11. bkz. çeşitli kopyalama. 78..dokümanların uyarlanması. bkz. .fotokopi. .19. baskı öncesi hizmetler. 18. örneğin ofset baskı. .b.posta reklam kampanyalarını geliştirme ve organize etme.mavi üstüne beyaz baskı...daktilo ile yazma ve metin işleme.13. bkz. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 339 / 374 ..malları veya hizmetleri potansiyel müşterilere satmak veya pazarlamak. finansal planlama. etkileşimli (interaktif) cevaplama sistemleri veya komut alan. dijital basım.dokümanların basımı (ofset baskı. doküman hazırlama ve diğer özel büro destek hizmetleri Bu sınıf. ve diğer sekreterya hizmetleri. 18. doküman hazırlama ve diğer özel büro destek hizmetleri 82. otomatik çağrı yönlendirme.99. .denetim olmaksızın fonksiyonel personel sağlanması.99. 73.20 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri Bu sınıf aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır:. dokümanın redaksiyonu ve düzeltilmesi.doküman hazırlama.Bu sınıf. personel ve mail hizmetleri gibi günlük ofis yönetim hizmetlerinin bir kombinasyonunun sağlanmasını kapsamaktadır.bu faaliyetlerin sadece belirli bir kısmının sağlanması.00 Ortak büro yönetim hizmeti faaliyetleri 82.sekreterya destek hizmetleri. .2 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri 82. faturalama ve kayıtların tutulması.19 Fotokopi.basım hizmetleri sağlanmaksızın diğer doküman kopyalama hizmetleri. . . posta kutusu kiralanmasının sağlanması ve postacılık hizmetleri. bilgisayar telefon entegrasyonu. bkz. yardım için müşteri taleplerine cevap veren ve müşteri şikayetleri ile ilgilenen benzer yöntemler kullanılarak müşterilerden gelen çağrılara cevap veren gelen çağrı merkezleri. Kapsam dışı olanlar.ön baskı hizmetleri. mahkeme raporlaması gibi özel stenotip hizmetleri.). .00 Fotokopi.mektup veya özet yazımı. 82. hızlı baskı v. Kapsam dışı olanlar. bu belirli faaliyete göre sınıfa bakınız.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 82. ürün bilgisi sağlayan. 82. . müşteriler için piyasa araştırması veya kamuoyu araştırması ve benzer faaliyetleri gerçekleştirmek için benzer yöntemler kullanan gidençağrımerkezleri.çoğaltma. doküman hazırlama ve özel büro destek faaliyetlerini kapsamaktadır. hızlı basım..genel stenografi hizmetleri. Buraya dahil olan doküman kopyalama/basım faaliyetleri yalnızca kısa süreli türdeki basım faaliyetlerini kapsamaktadır.12.. 82. bkz.

bu etkinliklerin gerçekleştirildiği tesislerin işletilmesi için yönetim ve personel sağlanması dahil olsun ya da olmasın. kredi kayıt büroları ve başka bir yerde sınıflandırılmamış olan şirketlere tipik olarak sağlanan tüm destek faaliyetlerini kapsamaktadır.30. konferanslar ve toplantılar.9 Başka yerde sınıflandırılmamış şirket destek hizmet faaliyetleri Bu grup. örneğin. kongreler. tahsilat daireleri.20.bilgi toplama.91. 82.00 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri 82.müşterilerden alacaklar için olan ödemelerin ve havale ödemelerinin toplanması.. 82. promosyon ve/veya etkinliklerin düzenlenmesini kapsamaktadır. şirketler ve ticari fuarlar. perakendecilere. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 340 / 374 . örneğin.91 Tahsilat daireleri ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.30 Kongre ve ticari fuar organizasyonu Bu sınıf. 82. organizasyon. . ve diğerlerine bilgi sağlanması.82.00 Kongre ve ticari fuar organizasyonu 82. örneğin kişilerin kredi ve çalışma geçmişleri. ve diğerlerine bilgi sağlanması.02 Bilgi toplama örneğin kişilerin kredi ve çalışma geçmişleri. ve bu kişilerin ve şirketlerin güvenilirliklerinin değerlendirilmesi ihtiyacını duyan finansal kuruluşlara. fatura ve borç toplama hizmetleri 82. perakendecilere.01 Müşterilerden alacaklar için olan ödemelerin ve havale ödemelerinin toplanması örneğin.91. şirketlerin kredi geçmişleri.3 Kongre ve ticari fuar organizasyonu 82. fatura ve borç toplama hizmetleri. şirketlerin kredi geçmişleri. ve bu kişilerin ve şirketlerin güvenilirliklerinin değerlendirilmesi ihtiyacını duyan finansal kuruluşlara.

. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 341 / 374 .film veya bantlara alt yazı veya alt başlık yazılması hizmetlerinin sağlanması. . örneğin:+mahkeme raporlaması veya stenotip kayıt hizmetleri.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer şirket destek hizmet faaliyetleri Bu sınıf destek faaliyetlerini kapsamaktadır.07.sadakat programlarının yönetilmesi.bağımsız müzayedecilerin faaliyetleri.birebir raporlama ve resmi tutanakların stenotip raporlaması ve raporlanan materyallerin sonradan uyarlanmasının sağlanması. .otomatik bir sürece dahil olsun ya da olmasın bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak yapılan paketleme faaliyetleri: +içecekler ve yiyecek dahil olmak üzere.29. sıvıların şişelenmesi.91.99 Diğer tahsilat daireleri ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri 82.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer şirket destek hizmet faaliyetleri O-KAMU YÖNETİMİ VE SAVUNMA. örneğin:.bir sözleşme veya ücret temelinde kaynak geliştirme organizasyon hizmetleri. 11.kod basım hizmetleri.92.adres kodlama hizmetleri. genel olarak kamu idaresi tarafından yerine getirilen. +katı maddelerin paketlenmesi (köpüklü ambalaj.92 Paketleme faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.borcu ödenmeyen malların geri alınması hizmetleri.hafif içeceklerin imalatı ve mineral su üretimi. +eczanelerde doktorun isteğine göre hazırlanan ilaçların güvenli paketlenmesi.başka bir yerde sınıflandırılmamış şirketlere tipik olarak sağlanan diğer destek faaliyetleri.toplantıların.19. bkz. 52. konferansların canlı televizyon gösterimlerine eş zamanlı (simültane gibi) alt yazı geçilmesi.. . ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK Bu kısım..taşımacılık için arızi paketleme faaliyetleri.00 Paketleme faaliyetleri 82. bkz. +etiketleme. 82. bkz. damgalama ve marka basma.dokümandan kopya çıkarma hizmetlerinin sağlanması. .. Bu yasama faaliyetleri.park sayacından madeni paraların toplanması hizmetleri. alüminyum folyo kaplama). ulusal savunma. .+genel stenografi hizmetleri. .. bkz. 82. 59. Kapsam dışı olanlar..12.82. +paket ambalajlama ve hediye paketleme. Kapsam dışı olanlar.99. 82. vergilendirme. hükümet ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır. kamu düzeni ve güvenliği.

2. 68. 84.merkezi. Kapsam dışı olanlar. . öğretimin kendisi dahil değildir (bkz. . denetimler. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 342 / 374 .11. kişisel refahın artırılmasına yönelik araştırma ve geliştirme politikalarının ve ortak fonların yönetimi.+mallara ilişkin harç/vergi toplanması ve vergi ihlal incelemesi.22. yasal veya kurumsal statü bu kısım içerisinde yer alan bir faaliyet için başlı başına belirleyici faktör değildir..Araştırma ve geliştirme politikaları ve ortak fonlarla ilgili savunma yönetimi. Benzer şekilde. +spor. 84 Kamu yönetimi ve savunma.göçmenlik hizmetlerine dayalı idari programlar ile dışişleri ve hükümet programlarının yanı sıra kanunların ve bunlara uygun düzenlemelerin yasalaştırılması ve hukuki olarak yorumlanmasını kapsamaktadır.12 Sosyal güvenlik hariç.hükümetin kendisine ait veya kullandığı binaların işletilmesi. Örneğin.01.bütçe uygulaması ve kamu fonlarının ve kamu borcunun yönetimi:+paraların toplanması ve alınması. . . +sosyal hizmetler.13.kişisel iyileştirmeyi hedefleyen programlarının yönetilmesi: +sağlık. bkz. . NACE içerisinde başka bir yerde sınıflandırılan söz konusu faaliyetlerin bu kısıma dahil olmadığı anlamına gelmektedir. bu kısım içerisinde yer alan kimi faaliyetler hükümet dışı birimler tarafından yerine getirilmektedir. 91. bunların paylaştırılmasının denetimi. +eğlence. bkz.tüm (sivil) araştırma ve geliştirme politikalarının ve ortak fonların yönetimi. 84.. . müfredat programı gibi) idaresi bu kısıma dahil olmaktadır. sağlık. bkz.3. +eğitim. +iskan. +çevre. sosyal ve ekonomik yaşam alanında genel yönetim (hükümetin her seviyesinde yürütme. Bir önceki paragrafta doğası gereği belirlenen faaliyet dışında. kültürel hizmetler ve diğer sosyal hizmetleri sağlayan kurulu Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 84. Bu kamu birimlerince yerine getirilse dahi. okul sisteminin (düzenlemeler. 68.12.finansal hususların yönetimi ve denetimi:+vergilendirme tasarılarının uygulanması. finansal yönetim gibi) ve denetimi kapsamaktadır. 84. zorunlu sosyal güvenlik 84. ve bir hapishane veya askeri hastane sağlık (bkz.+gümrük idaresi. +kültür. bölgesel ve yerel yapıların idari ve yasal yönetimi. eğitim. bkz. zorunlu güvenlik faaliyetlerini de kapsamaktadır. bkz. yasama.11 Genel kamu yönetimi faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kısım P). kısım Q) içerisinde sınıflandırılmaktadır.hükümetin çeşitli düzeylerindeki tüm ekonomik ve sosyal planlama ve istatistik hizmetlerinin yönetimi ve uygulanması. 84.1 Ülke yönetimi ve toplumun ekonomik ve sosyal politikalarının yönetimi Bu grup.hükümet arşivlerinin işletilmesi. Bu kısım aynı zamanda. . .araştırma ve geliştirme politikalarının ve bu alanlarla ilgili fonların idaresi.00 Genel kamu yönetimi faaliyetleri 84.ekonomik performans ve rekabet edilebilirliği artırmaya yönelik araştırma ve geliştirme politikalarının yönetimi.

. Kapsam dışı olanlar. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 343 / 374 . bölüm 91.13 İş etkinliğinin artırılmasına yönelik katkı ve düzenleme faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . bkz. işletilmesi ve desteklenmesi. .farklı ekonomik sektörler için sübvansiyon dağıtımı dahil olmak üzere. 84.müzeler ve diğer kültürel kuruluşlar.12.+iletişim.01. 91. örneğin işsizliğin azaltılması.+ulaşım. kültürel hizmetler ve diğer sosyal hizmetleri sağlayan kuruluşların faaliyetlerinin düzenlenmesi 84. +alt yapı. 38. çöplerin ortadan kaldırılması ve iyileştirme faaliyetleri.araştırma ve deneysel gelişim faaliyetleri. bkz.bölgesel politika tedbirlerinin gerçekleştirilmesi.21 Dışişleri ile ilgili hizmetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. sağlık.13. .yabancı ülkeler için askeri yardım sağlanması. . eğitim. savunma ve kamu düzeni. uluslararası organizasyonlar aracılığıyla gönderilsin ya da gönderilmesin yabancı ülkeler için yardım.2 Bir bütün olarak topluma hizmetlerin sağlanması Bu grup. bölüm 72. 84. bkz.dışişleri bakanlığının yönetimi ve faaliyeti ile yurt dışında veya uluslararası organizasyonlardaki bürolarda diplomatik ve konsolosluk görevleri. +toprak kullanımı. .Kapsam dışı olanlar. Kapsam dışı olanlar.lağım pisliği. bölüm 93. .eğitim faaliyetleri. .+toptan ve perakende ticaret. bkz.ulusal sınırların ötesine iletmek için bilgi ve kültür hizmetlerinin yönetimi.uluslararası felaketler ve savaş mülteci hizmetleri. 88. . bölüm 86. .devletçe işletilen kütüphanelerin ve arşivlerin faaliyetleri. dışişleri.+enerji ve maden kaynakları.spor veya diğer eğlence faaliyetleri.00 Sosyal güvenlik hariç.genel çalışma ilişkilerinin yönetimi.. . kamu yönetim ve düzenlemesi: +tarım.30.zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri. 39. bkz.ekonomik performansın artırılması için araştırma ve geliştirme politikalarının ve ortak fonların yönetimi. .+oteller ve turizm. bkz. . . bkz.99. 84. bölümler 37.insan sağlığı ile bağlantılı faaliyetler. kısım P. . bkz. uluslararası ve dış teknik konuların yönetimi. güvenlik faaliyetlerini kapsamaktadır. . bkz. 84.00 İş etkinliğinin artırılmasına yönelik katkı ve düzenleme faaliyetleri 84.dış ticaret.

kanun hükümlerinin ve yorumlarının icrası. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 344 / 374 . . istihbarat.askeri hastanelerin faaliyetleri. tutuklama kayıtlarının saklanması dahil olmak üzere.askeri okulların.. 85. liman. ceza infaz kurumu (hapishane) yönetimi ve ıslah hizmetlerinin sağlanması.84.araştırma ve tecrübe geliştirme faaliyetleri. ..askeri mahkemelerin faaliyetleri. . 86.22 Savunma faaliyetleri Bu sınıf. askeri mahkemelerin ve adli sistemin yönetilmesi ve işletilmesi. bkz. Devlet adına veya hükümet tarafından nakdi veya hizmet sağlanarak yapılan yasal temsil ve danışmanlığı da kapsar.askeri savunma ilişkilerinin ve toprak. +savunma oluşturmada kullanılan yedek ve yardımcı kuvvetleri. yabancı uyrukluların kaydı. bkz. bkz. bkz. 84. 84. aşağıdakileri kapsamaktadır:.trafik kuralları.10. .22.21. .idarelerinin ve işletilmelerinin devlet birimlerince veya bir sözleşme veya ücret temeline dayalı olarak özel birimlerce yapılmasına bakılmaksızın.+askeri lojistik alanlar (teçhizat.idari.4.. . .24 Kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. bölüm 72. çalıştırılması ve desteklenmesi.. 69. +askerde askeri personel için sağlık faaliyetleri. 84. sahil koruma ve diğer özel polis kuvvetlerinin idare ve sevki. yapılar.olası planlar dışındaki çalışmaların desteklenmesi ve sivil kuruluşların ve nüfusun dahil olduğu tatbikatların gerçekleştirilmesi. .+mühendislik.. Kapsam dışı olanlar.sivil savunma kuvvetlerinin idaresi.barış dönemlerinde yaşanan felaketlerde yurtiçi acil durumlarda kullanılmak üzere kaynak sağlanması. personel ve diğer savaş gücü dışındaki kuvvetler ve diğer kuvvetler.21. kaynaklar ve benzerinin sağlanması). hava ve uzay savunma kuvvetlerinin yönetimi.00 Dışişleri ile ilgili hizmetler 84.24. kolejlerin ve akademilerin eğitim faaliyetleri.23 Adalet ve yargı organlarının faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. hukuk ve ceza mahkemelerinin. bkz. iletişim. rehabilitasyon hizmetleri dahil olmak üzere. ceza ve diğer davalarda danışmanlık ve temsil. bkz.23. .yabancı ülkelere askeri yardım sağlanması. .23. Kapsam dışı olanlar. resmi birimlerce desteklenen düzenli ve yardımcı polis kuvvetlerinin.hukuk davalarının tahkimi. örneğin: +kara ordusu. taşımacılık. 84. denetimi ve çalıştırılması.ceza infaz kurumu hastanelerinin faaliyetleri. bkz.00 Savunma faaliyetleri 84. 84.hukuk.10.savunma ile bağlantılı araştırma ve geliştirme politikaları ve ilgili fonların idare edilmesi.barış dönemlerinde yaşanan felaketler durumunda dahili olağanüstü durumlar için kaynak sağlanması. bkz. bölüm 85.. .00 Adalet ve yargı organlarının faaliyetleri 84. .10. donanma savaş kuvvetleri ve hava kuvvetleri. maddi. sınır. 86. deniz.ceza infaz kurumu (hapishane) okullarının faaliyetleri.

. bkz. okuma yazma programları ve benzerinin yanı sıra düzenli okul sistemi içerisinde farklı kurum ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 345 / 374 . 84. Bu yetişkin eğitimi.sağlık hizmetlerinin ve sosyal hizmetlerin sağlanması (konaklama olmaksızın) bkz. bkz. internet veya yazışma aracılığıyla sağlanabilmektedir.10. felaketlerde.3 Zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri 84. yangın söndürmede.itfaiyecilik ve yangının önlenmesi: +yangın önlemede. +emeklilik maaşları. Eğitimler sözlü veyahut yazılı olabilir ve radyo.25.00 Kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili faaliyetler 84. 88.Kapsam dışı olanlar. Kapsam dışı olanlar.25 İtfaiye hizmetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.23. 02. televizyon. +doğum.askeri silahlı kuvvetlerin idare ve sevki.30 Zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .uzmanlaşmamış birimlerce yapılan havaalanlarındaki yangın söndürme ve yangın önleme hizmetleri. Kapsam dışı olanlar. bkz.30. dulluk ve benzerinden kaynaklı gelir kayıplarının önlenmesi programları. sel basmalarında. yol kazaları ve benzerlerinde yardımda. 09.orman yangın önleme ve yangın söndürme hizmetleri. düzenli ve yardımcı itfaiyecilerin idare ve sevki. .00 İtfaiye hizmetleri 84. . 84.99.40. . 84. bkz. iş kazası ve işsizlik sigortası. .polis laboratuarlarının işletilmesi. 71.00 Zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri P-EĞİTİM Bu kısım her düzeyde veya her meslek dalı için eğitimi kapsamaktadır. 84.10. insanlar ve hayvanların kurtarılmasında.hükümet tarafından sağlanan sosyal güvenlik programlarının finanse edilmesi ve yönetilmesi: +hastalık. 65.zorunlu olmayan sosyal güvenlik. bkz.20. bkz.30.24. geçici sakatlık.22. 52. 88. . .petrol ve gaz alanlarında yangın söndürme. .

2 İlköğretim 85.00 Okul öncesi eğitim 85. öncelikle çok ufak çocukları okul ortamına alıştırmak. Bu kısım özel eğitim kuruluşlarının yanı sıra kamu kurumları tarafından verilen eğitimi de kapsamaktadır.85.20. 85 Eğitim 85.20 İlköğretim Bu sınıf temel eğitimi kapsamaktadır: öğrencilere okuma. 4 düzeyindekiler için 85.Bu kısımda yer alan kategorilerdeki ayrım ISCED 1997düzeylerinde tanımlandığı şekilde öngörülen eğitim düzeylerini temel almıştır.91.1 Okul öncesi eğitim 85. 85. doğa bilimi. sanat ve müzik gibi diğer konularda temel bir anlayış veren akademik kursların ve ortak kurs çalışmasının sağlanması. Okul öncesi eğitim.çocuk kreş faaliyetleri.çocuk kreşi faaliyetleri. . bkz. okul sistemi içerisinde veya dışında okuma yazma programlarının sağlanması da buna dahildir. sosyal bilim.5 içerisinde tanımlanan yetişkin eğitimi. 85. ceza infaz kurumu (hapishane) okulları ve benzeri kendi düzeylerinde buna dahildir. . 88. Kapsam dışı olanlar.42 içerisinde sınıflandırılmaktadır.Bu kısım aynı zamanda tenis veya golf ve eğitime yardımcı faaliyetler gibi spor ve eğlence faaliyetleri ile ilgili temel eğitimi kapsamaktadır. ISCED ` in 0 düzeyinde kurs veren eğitim kuruluşlarının faliyetleri 85. çocuklar için günlük bakım da dahil. Böylesi eğitim genellikle çocuklar için sağlanmaktadır.okul öncesi eğitim ( ilk düzeyden önce gelen eğitim).Temel eğitimin her düzeyi için. bkz. 1 düzeylerindekiler 85. sınıflar fiziksel ve zihinsel olarak özürlü öğrenciler için özel eğitimi kapsamaktadır.3 içerisinde.10 içerisinde. yani ev ve okul arasında bir köprü kurmak amacıyla tasarlanmış organize bir başlangıç düzeyi öğrenimi olarak tanımlanmaktadır. Askeri okullar ve akademiler. . . 88. yazma ve matematik ve tarih. bununla birlikte.10 Okul öncesi eğitim Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.kuruluşlarca farklı düzeylerde verilen eğitimi kapsamaktadır.91.20 içerisinde. Kapsam dışı olanlar. 2-3 düzeyindekiler için grup 85.10.00 İlköğretim TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 346 / 374 .41 içerisinde ve 5-6 düzeyindekiler 85. içerik olarak ilköğretim programlarına benzeyen ancak temel okullara girmek için yaşlı olduğu düşünülen kişilere yönelik olan. coğrafya.

zorunlu okul periyoduna az ya da çok tekabül eden daha alt düzeyde genel ortaöğretim.4`te tanımlandığı şekilde yüksek öğrenim düzeyinin altındaki teknik ve mesleki eğitim. 88. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 347 / 374 . hobi ve kendi kendini geliştirme amaçları için güzel sanatlar eğitimi. bkz. Kapsam dışı olanlar. .daha üst düzey genel ortaöğretim.32.31 Genel ortaöğretim Bu sınıf yaşam boyu öğrenimi ve insan gelişimini hedef alan ve daha ileri eğitim fırsatlarına elverişli eğitim türünü kapsamaktadır. daha yüksek eğitime giriş.32 Teknik ve mesleki orta öğretim Bu sınıf. bkz. 85.teknik ve mesleki yüksekokul eğitimi.4 Yükseköğretim hizmetleri Bu grup. mezuniyet ve mastır derecesi verilmesini kapsamaktadır.4. . bkz. .10 ve 88. hem teorik arka plan hem de bugün ve gelecekteki istihdamla ilgili becerilerde tipik olarak konu-içerik uzmanlığını ve bilgisini vurgulayan eğitimin sağlanmasını kapsamaktadır.. Kapsam dışı olanlar.52.3 Ortaöğretim Bu grup genel ortaöğretim ve teknik ve mesleki ortaöğretim eğitimini kapsamaktadır.barınma hizmeti sağlanmaksızın sosyal iş faaliyetlerinin parçasını oluşturan iş eğitimi. Bir programın amacı genel bir istihdam alanından çok spesifik bir işe ilişkin hazırlığa ayrılmaktadır. .85.5`te tanımlandığı şekilde yetişkin eğitimi. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Bu gibi birimler genellikle daha çok uzman öğretmenlerin ve daha çok uzmanlık alanlarındaki sınıflara idare eden çeşitli öğretmenlerin kullanıldığı konu odaklı modellere dayalı programlar sağlamaktadır.53. Bu gibi programlar öğrencilere teknik veya mesleki eğitim sağlamak için veya herhangi bir özel konu ön şartı olmaksızın daha yüksek eğitime giriş için düzenlenmektedir.85.00 Genel ortaöğretim 85. lise sonrası yüksek eğitim dışında ve akademik kursların sağlanmasını ve mezuniyet diploması. Bu aşamadaki konu uzmanlığının genellikle genel bir programı takip edenlerin eğitim deneyimleri üzerinde de kimi etkileri olmaya başlamaktadır. . Kabul için koşul en az lise eğitim derecesi üzerinde bir diploma olmasıdır. 85.00 Teknik ve mesleki orta öğretim 85. 85.mesleki sürücülere yönelik olmayan otomobil sürücülük okulları.85.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.5 içerisinde tanımlanan yetişkin eğitimi.99. . . Kapsam dışı olanlar. 85. .31. 85.eğlence. 85.85. bkz.

spor eğitimi.42 Yükseköğretim Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.51 Sporlar ve eğlence eğitimi Bu sınıf bireysel gruplara spor faaliyetleri içerisinde eğitim sağlanmasını kapsamaktadır.85. Eğitim bir çok yerde sağlanabilmektedir.4`te taslağı çizilmiş olduğu şekilde temel eğitim öncesi. akademiler veya okullar. sanat. bkz.1-85.1 .binicilik eğitimi. ikinci ve üçüncü aşamaları: 85. örneğin kamplar ve okullar tarafından sağlanan eğitim. .5 Diğer eğitim Bu grup genel sürekli eğitim ve sürekli mesleki eğitim ve herhangi bir sanat. . örneğin birimin veya müşterinin eğitim tesislerinde.4`teki eğitim ile karşılaştırılamayan. basketbol. .spor eğitimi (beysbol.52.41 Ortaöğretim sonrası üniversite derecesinde olmayan eğitim Bu sınıf yüksek eğitim olarak kabul edilmeyen lise sonrası eğitim sağlanmasını kapsamaktadır. kamplar.yoga eğitimi. kolejleri ve üniversiteleri hariç tutmaktadır. Gece ve gündüz sporları eğitim kampları yine bu kapsam içerisindedir.dövüş sporları eğitimi. öğretmenleri. futbol ve benzeri)..kart oyunu eğitimi (briç oyunu gibi). 85.. 85.yüzme eğitimi..yükseköğrenimin birinci.85.jimnastik eğitimi. Kapsam dışı olanlar. yabancı dile eğitimi. profesyonel spor eğitimcileri.kültürel eğitim.Gruplar 85. Gruplara veya kişilere spor faaliyetleri kapsamında eğitim sağlayan kamplar ve okulları kapsamaktadır. Örneğin yüksek eğitim veya lise sonrası yüksek eğitim dışı mesleki eğitime hazırlık için tamamlayıcı lise sonrası eğitim sağlanması. eğitim kurumlarında veya diğer vasıtalarla. diğer eğitim ya da uzmanlık eğitimi. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Eğitim resmi olarak teşkil edilen bu sınıfta sağlanmaktadır. 85. 85.00 Sporlar ve eğlence eğitimi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 348 / 374 .51.. Akademik okulları.00 Yükseköğretim 85. kriket oyunu.00 Ortaöğretim sonrası üniversite derecesinde olmayan eğitim 85. .42. hobi veya kendini geliştirme amaçları için eğitimi kapsamaktadır. . drama veya müzik veyahut gruplar 85. koçları.41. ortaöğretim veya yüksek eğitim faaliyetlerini kapsamamaktadır.

Bu tarz eğitimleri veren birimler `okullar`.. .02 Dil eğitimi ve konuşma becerileri eğitimi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 349 / 374 .32. mezuniyet veya derece sağlamamaktadırlar. . . . 85. bkz. 85. bkz.drama okulları (akademik olanlar hariç). . .ticari sertifikalar ve izinler vermeyen havacılık.59.sanat eğitimi.01 Yardımcı kurslar sunan öğrenim merkezleri 85.59 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.güzel sanatlar okulları (akademik olanlar hariç).53 Sürücü kursu faaliyetleri Ayrıca bu sınıf aşağıdakileri de kapsamaktadır. . Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.yetişkin okuma yazma programları.31. 85.bilgisayar eğitimi.32.00 Sürücü kursu faaliyetleri 85. bkz.00 Kültürel eğitim 85.59.profesyonel sınav bilgileri tazeleme kursları. . 85.yabancı dil eğitimi. 85. bkz. Kapsam dışı olanlar.dans eğitimi ve dans stüdyoları. . Bunlar resmi olarak organize eğitim sağlamaktadırlar.genel ortaöğretim. . .yardımcı kurslar sunan öğrenim merkezleri. .teknik ve mesleki ortaöğretim. .52.piyano öğretmenleri ve diğer müzik eğitimi. Kapsam dışı olanlar. 85.dinsel eğitim. . .dil eğitimi ve konuşma becerileri eğitimi. drama ve müzik üzerine eğitim sağlanmasını kapsamaktadır.fotoğrafçılık okulları (ticari olanlar hariç).yükseköğretim. .20. . . başlıca hobi.52 Kültürel eğitim Bu sınıf sanat.mesleki sürücüler için sürücülük kursları. Kapsam dışı olanlar. 85. eğlence veya kendini geliştirme amaçları için. 85.. 85. bkz.akademik öğretim hizmetleri. `sınıflar` ve benzeri olarak isimlendirilebilir.59. yelkencilik.53.. `stüdyolar`. ancak böylesi eğitim profesyonel bir diploma.derece ile belirlenmeyen eğitim. gemicilik okulları.sahne sanatları okulları (akademik olanlar hariç).4.85.

tıbbi bakım evleri. Aynı zamanda genel pratisyenler ve tıp uzmanları ve operatörler tarafından gerçekleştirilen genel ve özel tıp alanında tıbbi danışmanlık ve tedaviyi kapsamaktadır. . sanatoryum.60.85. cüzam ve kalma olanakları bulunan ve çok çeşitli tıbbi olanaklarla hastalara teşhis ve tıbbi tedavi sağlamakla iştigal eden diğer insan sağlığı kuruluşları faaliyetlerini kapsamaktadır. rehabilitasyon merkezleri. bu kısım insan sağlığı için hastaneler veya tıp pratisyen doktorları tarafından yerine getirilmeyen ancak hastaların tedavi edilmesinde yasal olarak tanınmış olan sağlık görevlisi pratisyenlerin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 350 / 374 .03 Bilgisayar eğitimi 85. sağlık bakımı profesyonelleri dahil olmaksızın sosyal hizmet faaliyetleri için sağlık bakım faaliyetlerinin bir derecesine dahil olan yatılı bakım faaliyetlerine kadar çok çeşitli faaliyetleri kapsamaktadır. 86 İnsan sağlığı hizmetleri Bu kısım kısa ve uzun süreli hastaneleri.20.59. sağlık ve sosyal hizmet faaliyetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. sığınma evleri. bkz. .sosyal bilimler ve beşeri bilimlere ilişkin araştırma ve deneysel gelişme. ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri.eğitim danışmanlığı. .60 Eğitimi destekleyici faaliyetler Bu sınıf. .eğitim rehberlik danışmanlık hizmetleri. eğitim süreçlerini veya sistemlerini destekleyen öğrenim dışı faaliyetlerin sağlanmasını kapsamaktadır.eğitim test değerlendirme hizmetleri. Ayrıca. 72. Genel veya özel olarak diş ameliyat faaliyetlerini ve ortodontist faaliyetlerini kapsamaktadır.eğitim deneme hizmetleri. .öğrenci değiştirme programları organizasyonu. Faaliyetler hastaneler ve diğer yerlerde eğitimli tıbbi profesyonellerce sağlanan sağlık bakımından başlayıp.00 Eğitimi destekleyici faaliyetler Q-İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ Bu kısım.59.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim 85.6 Eğitimi destekleyici faaliyetler 85. 85. prevantoryum. cerrahi. genel ve uzmanlık hekimliğini. psikiyatri ve madde bağımlılığı hastaneleri. .

00.10.faaliyetlerini kapsamaktadır. . 86. askeri ve hapishane hastaneleri gibi) ve ihtisaslaşmış hastanelerin (ruh sağlığı ve madde bağımlılığı hastaneleri.22.90. ortodonti faaliyetleri. bkz. kar amacı gütmeyen kuruluşların hastaneleri. .tıbbi olanlar hariç olmak üzere laboratuar denemesi ve her tür madde ve ürünün incelenmesi. dişçiler ve benzerini de kapsayarak genel tıp pratisyenleri ve tıp uzmanları tarafından gerçekleştirilen tıbbi danışmanlık ve tedaviyi kapsamaktadır.10.tıbbi laboratuar testleri. eczacılık hizmetlerinin. 86. 71.Bu faaliyetler özel uygulama. bkz.ebeler. 86. . .1 Hastane hizmetleri 86. bkz. 86. üniversite hastaneleri. 86. doğum evleri. tıbbi. . . bkz.20.2.genel ve ihtisaslaşmış dişçilik faaliyetleri.yatılı hastane faaliyetleri.genel pratisyenler tarafından genel tıp alanında gerçekleştirilen tıbbi danışmanlık ve tedavi. 86. bkz. diş hekimliği. 86. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 351 / 374 . 84. oral patoloji.veterinerlik faaliyetleri.genel hastanelerin (belediye ve bölgesel hastaneleri. .+acil servis hizmetleri. . Kapsam dışı olanlar.ilgili alanda askeri personel için sağlık faaliyetleri. endodonti ve pedodonti. 86.Tıp doktorlarının doğrudan denetimi altında gerçekleştirilen faaliyetler temel olarak hastanede yatan hastalara yöneliktir ve aşağıdakileri kapsamaktadır. teşhis ve tedavi faaliyetleri. bkz.+ameliyathane hizmetlerinin. Kapsam dışı olanlar. huzurevlerine.+kısırlaştırma ve doğumun sona erdirilmesi gibi yatılı olarak tıbbi tedavileri sağlayan aile planlama merkezlerinin hizmetleri. ihtisaslaşmış sanatoryumlar gibi) kısa ve uzun süreli hastane faaliyetleri.00 Hastane hizmetleri 86. yiyecek ve diğer hastane hizmetlerinin sağlanması. bkz.23. hemşireler ve fizyoterapistlerce gerçekleştirilen sağlık personeli faaliyetleri. . 75. bkz. bkz.90.21 Genel tıp ile ilgili uygulama faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.10 Hastane hizmetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 86. grup uygulamaları ve hastane ayakta tedavi polikliniklerinde ve hasta bakım evlerinin yanı sıra şirketlere. iş örgütlerine ve yardım örgütlerine bağlı kliniklerde gerçekleştirilmektedir.+radyoloji ve anestezi hizmetleri dahil olmak üzere laboratuar ve teknik hizmetleri.ambulans taşıma faaliyetleri.90. bulaşıcı hastalıklar için hastaneler.2 Tıp ve dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri Bu grup cerrahlar.hastanede yatan hastalar için özel danışmanlık hizmetleri. . +tıp hekimleri ve sağlık personelinin hizmetleri. . okullara.

.23. 86. fizyoterapistler ve diğer para medikal pratisyenlerin faaliyetleri. .22. protez ve protez cihazları üretilmesi.02 Ortodonti faaliyetleri 86.uzman hekimler ve operatörler tarafından ihtisaslaşmış tıp alanında gerçekleştirilen tıbbi danışmanlık ve tedavi.genel veya uzmanlık alanında dişçilik faaliyetleri.99 Diğer dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri 86. . .23. endodonti ve pedodonti.ortodonti faaliyetleri.23. bkz.ebeler. 86.01 Genel veya uzmanlık alanında dişçilik faaliyetleri 86.diş hijyenistleri gibi diş sağlığı personeli faaliyetleri. .10.yataklı sağlık kuruluşlarının faaliyetleri. 86.90. örneğin dişçi.21. Kapsam dışı olanlar. 86.90 İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 352 / 374 . Kapsam dışı olanlar.86.23 Dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 86.yatılı hastane faaliyetleri.50.00 Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri 86.22 Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . oral patoloji. 32. bkz.diş laboratuarları tarafından yapay diş. . 86. bkz.. bkz.00 Genel tıp ile ilgili uygulama faaliyetleri 86. bkz.90.10.9 İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler 86.

okul diş hemşireleri ve diş sağlık bilimcileri gibi diş sağlık personelinin faaliyetleri 86. 86. organ nakli bankalarının ve benzeri faaliyetleri 86.90. 71. hemşireli yatılı bakım tesisleri. akupunktur gibi diğer sağlık görevlisi pratisyenlerin faaliyetleri. 86.2. ayak bakımı.10.90. huzurevlerine. spinal maniplasyon. ergoterapi (meşguliyet tedavisi). homeotapi (benzeri ile tedavi etme yöntemi). 32. . . bakım evleri ve diğer yerlerin yanı sıra şirketlere.20 . bkz. protez ve protez aletlerin tedarik edilmesi. . sperm bankalarının. 86.insan sağlığı için hastaneler veya tıp doktorları veya diş hekimleri tarafından gerçekleştirilmeyen faaliyetler: +hemşirelerin. .04 Uçaklar dahil olmak üzere herhangi bir araç ile hastaların ambulansla taşınması.tıbbi ve dişçilik uygulama faaliyetleri.10. 49.50.90. Bu hizmetler genellikle acil bir durum süresince sağlanmaktadır.90. bkz. .01 Ayrı çalışan ancak düzenli olarak diş hekimlerince denetlenen diş terapistleri.yiyecek hijyeni alanındaki test faaliyetleri. hidroterapi. bkz.03 Kan bankalarının. tıbbi masaj.99 Diğer insan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler 87 Yatılı bakım faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 353 / 374 . . 50. konuşma tedavisi. 71. okullara. fizyoterapistlerin veya optometri (göz muayenesi). bkz.diş laboratuarları tarafından takma diş.02 X-ray laboratuarları ve diğer teşhis görüntüleme merkezleri. bkz. iş örgütlerine ve yardım örgütlerine bağlı kliniklerde ve hastaneler dışındaki yatılı sağlık tesislerinde gerçekleştirilmektedir. Kapsam dışı olanlar. 51. 87. .Bu faaliyetler.90. bkz. bkz. kan analiz laboratuarları 86. ebelerin.20. kendi muayene odaları.tıbbi olmayan laboratuar testleri. 86.tıbbi müdahale teçhizatı ve tıp personeli olmaksızın hastaların nakli.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.hastane hizmetleri.

Tesisler üretim sürecinin önemli bir parçasıdır ve sağlanan bakım hemşirelik hizmetleri düzeyinden daha geniş olan sağlık hizmetleri ile sağlık ve sosyal hizmetlerin bir karışımıdır. . +özel bakım üniteleri. çocuk bakım evleri ve yurtlar. ruh hastalarına ve madde bağımlılarına yönelik yatılı bakım faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 354 / 374 .00 Zihinsel engellilere. Ayrıca zihin sağlığı ve madde bağımlılığı olan hastalara yatılı bakım ve tedaviyi de kapsamaktadır. bkz.10. +zihinsel engelliler için tesisler. +psikiyatri için sanatoryumlar. . 87. +hemşire bakımı ile yaşlılar için evler. asgari hemşire bakımı olsun ya da olmasın yaşlılar için evlerin faaliyetleri. 87. bkz. +zihinsel engelliler için uyum sağlanmasına yönelik evler.akıl hastaneleri. Kapsam dışı olanlar.2 Zihinsel engellilere. yiyecek.10. +akıl hastaları için yatılı grup evleri . 87.Bu bölüm. ruh hastalarına ve madde bağımlılarına yönelik yatılı bakım faaliyetleri Bu sınıf. koruyucu denetim ve danışmanlık ve kimi sağlık bakımlarını sağlamaktadır.00 Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri 87. 87. 87.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. Tesisler oda. denetim ve yatılı olanların gereksinim duydukları diğer bakım türleri ile bağlantılı yatılı bakımının sağlanmasını kapsamaktadır.1 Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri 87. bkz.20 Zihinsel engellilere. 86. geçici evsiz barınakları.90.20.yatılı sosyal hizmet faaliyetleri. ruh hastalarına ve madde bağımlılarına yönelik yatılı bakım faaliyetleri 87. . bölüm 86. zihinsel engelli.30.90. hemşirelik. bkz. +hemşire bakımlı tesisler.sağlık bakımı profesyonellerince evde sağlanan hizmetler. 87.10 Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. zihinsel rahatsızlığı veya madde bağımlılığı problemleri olan insanlara yatılı bakım (ancak lisanslı hastane bakımı değil) sağlanmasını kapsamaktadır. +alkolizm veya ilaç bağımlılığı tedavisi için tesisler. bkz. +hemşire bakımlı huzur evleri.geçici evsiz barınakları gibi yatılı sosyal hizmet faaliyetleri. . yetimhaneler. + bakım evleri.

yiyecek. 87.+geçici evsiz barınakları. bkz.99. bkz.10. .10.30.evlat edinilmesi faaliyetleri.yaşlılar için hemşire bakımlı evlerin faaliyetleri. +hemşire bakımı olmayan huzur evleri. Kapsam dışı olanlar.99.3 Yaşlılar ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri 87.30. denetim.30 Yaşlılar ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri Bu sınıf. kendi kendilerine bakamayan ve/veya kendi başlarına yaşamak istemeyen yaşılar ve bedensel engelliler için yatılı ve kişisel bakım hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır.00 Yaşlılar ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri 87. bkz. bkz.87. 87. 84.yaşlılar ve bedensel engelliler için yatılı bakım faaliyetleri. Faaliyetler devlet birimleri veya özel organizasyonlar tarafından yerine getirilebilmektedir.90 Diğer yatılı bakım faaliyetleri Bu sınıf. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.30. . yaşlılar ve bedensel engelliler dışında kendi kendilerine bakamayan ve/veya kendi başlarına yaşamak istemeyen kişiler için yatılı ve kişisel bakım hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. . Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.çocuklara ve kişisel bakım kabiliyetinde kimi sınırlamalar olan belirli kategorideki insanlara sosyal yardım sağlanması için gece ve gündüz temelinde sağlanan.+evli olmayan anneler ve çocukları için bakım sağlayan kuruluşlar. ancak tıbbi tedavi veya eğitimin önemliunsurlar olmadığı faaliyetler:+yetimhaneler. . Kimi durumlarda bu birimler ayrı tesislerde kalan yatılılar için uzman hemşire bakımı sağlamaktadırlar. Bakım örnek olarak oda. 87. 88. 88. +çocuk bakım evleri ve yurtlar . bkz.afetzedeler için kısa süreli barınak faaliyetleri.tıbbi tedavi veya eğitimde barınma hizmeti sağlamanın önemli unsurlar olmadığı sosyal hizmet faaliyetleri.90. bkz.hemşire bakım olanakları ile ilgili faaliyetler. bkz. 87.00 Diğer yatılı bakım faaliyetleri 88 Barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 355 / 374 . +emeklilere sürekli bakım sağlayan kurum ve kuruluşlar +asgari hemşire bakımı ile yaşlılar için evler. +yaşamı destekleyici tesisler. 87.zorunlu sosyal güvenlik programlarının finanse edilmesi ve idaresi. ve ev işleri gibi günlük hayatta yardımı kapsamaktadır. .9 Diğer yatılı bakım faaliyetleri 87. 87... .90.

30.30. 84. danışmanlık. 88. ulusal veya yerel kendi kendine yetmeye yönelik organizasyonları ve danışmahizmetleri sağlayan uzmanlar tarafından gerçekleştirilen sosyal.91. 88.1 Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler 88. 88. +bedensel engelliler için eğitim içeriğinin sınırlı olduğu mesleki rehabilitasyon ve finansman hizmetleri.9 Barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen diğer sosyal hizmetler 88.99 Barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. .10.kendi evlerinde veya başka bir yerde yaşlılar ve bedensel engellileri hedefleyen ve hükümet birimlerince veya özel organizasyonlar. sadece geçici barınacak yer sağlama hizmetlerini kapsamaktadır.kendi evlerinde veya başka bir yerde ve hükümet birimleri veya özel organizasyonlar. 87.91.91 Çocuk bakım (kreş) faaliyetleri 88. . sığınma.00 Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler 88. bkz. Bu bölümdeki faaliyetler. sağlık.özürlü çocuklar için günlük bakım (kreş) faaliyetleri. nakil ve benzer hizmetler: +yaşlılar ve bedensel engellilerin ziyaret edilmesi.zorunlu sosyal güvenlik programlarının finanse edilmesi ve idaresi. danışma.. +yaşlılar ve özürlü yetişkinler için günlük bakım faaliyetleri. nakil ve benzer hizmetler:+çocuklar ve gençler için sağlık ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 356 / 374 .10 Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.Bu bölüm.bu sınıf içerisinde açıklanan ancak yatılı olan benzer faaliyetler. bkz. sağlık. . müşterilere doğrudan çeşitli sosyal yardım hizmetleri sağlanmasını kapsamaktadır. bkz. afet yardım organizasyonları ve ulusal veya yerel kendi kendine yetmeye yönelik organizasyonları ve danışmanlık hizmetleri sağlayan uzmanlar tarafından yerine getirilen sosyal. .00 Çocuk bakım (kreş) faaliyetleri 88.

88. +sağlık yardımı. eğlence ve spor tesisler ve hizmetler sağlayan bazı birimler diğer bölümlerde sınıflandırılmaktadır. sanatsal ürünlerin ve canlı gösterilerin üretilmesi için sanatsal.bu sınıf içerisinde açıklanan ancak barınma hizmeti sağlayan benzer faaliyetler.90. . sirkler veya kumpanyalar.kumar ve bahis. yaratıcı veya teknik becerilerin sağlanmasını da kapsamaktadır. çocuklara ve diğerlerine şiddetin önlenmesine yönelik faaliyetler. 90.tanıtımı ve bunlara katılımı.+geçici veya daha uzun süreli barınak sağlanması dahil olmak üzere felaket kurbanları. bölüm 91. DİNLENCE VE SPOR Bu kısım. bölüm 92. botanik ve zoolojik bahçelerin işletilmesi.+topluluk ve komşuluk faaliyetleri. eğlence ve dinlence faaliyetleri. .0 Yaratıcı sanatlar ve eğlence faaliyetleri Bu grup. tarihsel alanların korunması. +eğitim içeriği sınırlı olarak işsiz kişilere yönelik mesleki rehabilitasyon ve finansman faaliyetleri.99. kira tamamlamak ve yiyecek kuponu ile ilgili olarak uygun kimse belirleme +evsizler ve diğer sosyal açıdan zayıf gruplar için günlük tesisler.01 Gösteri sanatları Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 90 Yaratıcı sanatlar. +aile bütçe danışmanlığı.+sosyal hizmet amaçlı para toplama veya diğer yardımcı faaliyetler gibi. 87. 59. 60. Halkın görmesi için canlı gösterilerin. Kapsam dışı olanlar.14.30. tesislerin işletilmesi ve müşterilerin kültürel ve eğlenceye yönelik ilgilerinin karşılanması faaliyetlerini içermektedir. bkz. bkz.radyo ve televizyon yayıncılığı. evlilik ve aile rehberliği. örneğin: . canlı gösteriler. gösteri sanatları ve ilgili faaliyetler içerisinde yer alan faaliyetleri kapsamaktadır. .canlı tiyatro gösterilerinin. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 357 / 374 . bkz. .1 ve 60. konserlerin ve opera veya dans yapımlarının ve diğer sahne yapımlarının sahneye konulması: +gruplar. bkz.+evlat edinme faaliyetleri. spor ve eğlence faaliyetleri de dahil olmak üzere halkın çeşitli kültürel. müzelerin işletilmesi. 84. . 59. Kapsam dışı olanlar. göçmenler ve benzerlerine yönelik faaliyetler.rehberlik faaliyetleri.spor. SANAT EĞLENCE. kumar. ve doğal alanların korunması faaliyetleri.sinema filmi ve video üretimi ve dağıtımı. gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri Bu bölüm.13.12 ve 59. bkz. . 59. olayların veya sergilenebilir eserlerin üretilmesi.sinema filmi gösterimi. bkz.zorunlu sosyal güvenlik programlarının finanse edilmesi ve idaresi. eğlence ve spor ilgilerini karşılamaya yönelik çok çeşitli faaliyetleri kapsamaktadır.2. kredi ve borç danışmanlık hizmetleri.11. mülteciler.00 Barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler R-KÜLTÜR. . bölüm 93. 90.her çeşit müzenin. . yaratıcı sanatlar. bkz. bkz. kültürel.

Kapsam dışı olanlar. 90.sinema filmi ve video filmi yapımı (prodüksiyonu). dansçılar.14. konserler ve opera veya dans ve diğer sahne temsillerinin sahneye konulmasına yönelik sahne sanatlarına yardımcı faaliyetler: +yönetmenler. bkz. .90.01. Kapsam dışı olanlar.70. .03. +aktörler.00 Gösteri sanatlarına yardımcı faaliyetler 90.11 ve 59.90 oyuncu seçme faaliyetleri.konser ve tiyatro salonlarının ve diğer sanat tesislerinin işletilmesi. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 358 / 374 .bilet ajanslarının işletilmesi. 95.mobilyaların yenilenmesi (müze tarzı restorasyon hariç olmak üzere). ressamlar.00 Sanatsal yaratıcılık faaliyetleri 90. gravürcüler. oyuncu seçme faaliyetleri. . dekoratörler.90. 74. 78. bkz.özel tiyatro veya sanat temsilcileri veya ajanslarının faaliyetleri. sahne tasarımcıları. 59. 33. bkz. 23.özgün yaratıcılık dışındaki heykellerin yapımı.12.24. 91.10.02.canlı tiyatro oyunlarının. bkz. gibi sanat eserlerinin yenilenmesi.bağımsız gazetecilerin faaliyetleri. sahne değiştiricileri.00 Gösteri sanatları 90.kurgusal yazarlık. Kapsam dışı olanlar. bkz. 90. 78.02.özel tiyatro veya sanat temsilcileri veya ajanslarının faaliyetleri. bkz. karikatürcüler.orkestralar ve bandoların faaliyetleri. . . . 59. 74. oymacılar ve benzerleri bireysel sanatçıların faaliyetleri. .10 90. teknik yazarlık da dahil tüm konular için bireysel yazarların faaliyetleri. bkz. . 79. bkz.03 Sanatsal yaratıcılık faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.tablo vb. . .orgların ve diğer tarihi müzikal enstrümanların yenilenmesi (restorasyon). bkz.04 Sanat tesislerinin işletilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . .sinemaların işletilmesi. ışık mühendisleri ve benzerlerinin faaliyetleri. konuşmacılar ve sunucular gibi bireysel sanatçıların faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar. . bkz.02 Gösteri sanatlarına yardımcı faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. müzisyenler. .19.her çeşit müzenin işletilmesi.. yapımcılar.heykeltıraşlar.

bilim ve teknoloji müzeleri. müzeler ve diğer kültürel faaliyetler 91. +açık hava müzeleri.03 Tarihi alanlar ve yapılar ile turistik yerlerin işletilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 359 / 374 . gümüş eşya müzeleri.fotoğraf arşivleri (stok fotoğraf) ve sinema kütüphaneleri ve hizmetleri.plajların ve dinlence parklarının işletilmesi gibi spor.00 Kütüphane ve arşivlerin faaliyetleri 91. devlet arşivlerinin işletilmesinin yanı sıra halk veya öğrenci. +askeri müzeler dahil olmak üzere doğa tarihi. 90. haritaların. . bkz.0 Kütüphaneler. kamu arşivlerinin dokümantasyon ve enformasyon faaliyetleri:+uzmanlaşmış olsun ya da olmasın bir koleksiyonun düzenlenmesi.00 Müzelerin faaliyetleri 91. 47.04. arşivler.03. kültürel ve eğitimsel doğal harikaların korunmasını ve sergilenmesini kapsamaktadır.02.. bkz. bkz. +koleksiyonların katalog haline getirilmesi. botanik ve zoolojik bahçelerin işletilmesini.+bilgi talepleri ve benzerleri ile uyumlu olması için düzeltme faaliyetleri. her çeşit müzenin. kostüm. mobilya.+diğer ihtisaslaşmış müzeler.her tür müzenin işletilmesi:+sanat müzeleri. . arşivler. dergilerin.00 Sanat tesislerinin işletilmesi 91 Kütüphaneler.78. plakların..kütüphanelerin ve arşivlerin faaliyetleri. bölüm 93. alanların.ticari sanat galerilerinin faaliyetleri. ve tarihsel.01 Kütüphane ve arşivlerin faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. +kitapların. Kapsam dışı olanlar. . (örneğin dünya kültürel miras alanları gibi) Kapsam dışı olanlar. tarihsel alanların işletilmesini. bilim adamı. . mücevher.01. müzeler ve diğer kültürel faaliyetler Bu bölüm kütüphaneler ve arşivlerin faaliyetlerini. tarih müzeleri. filmlerin. 91.sanat eserlerinin ve müze koleksiyon eşyalarının yenilenmesi. ve doğal koruma alanlarına ilişkin faaliyetleri kapsamaktadır. . seramik.01. bantların. ve eğlence ve oyun faaliyetleri.her çeşit kütüphanenin.90. Aynı zamanda eşyaların. bkz. personel ve üye gibi belli müşterilere hizmet sağlayan okuma. 91. dinleme ve izleme salonlarının. 91. 91.02 Müzelerin faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. sanat çalışmaları ve benzerlerinin ödünç verilmesi ve saklanması.

Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. doğa koruma alanlarının işletilmesi. . botanik ve hayvanat bahçelerinin işletilmesi. .yüzer kumarhaneler dahil olmak üzere.tarihsel alanların ve yapıların yenilenmesi ve restore edilmesi. . . .00 Botanik ve hayvanat bahçeleri ile milli parklarla ilgili faaliyetler 92 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri Bu bölüm kumarhaneler.04 Botanik ve hayvanat bahçeleri ile milli parklarla ilgili faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. örneğin: .00 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri 93 Spor faaliyetleri. bingo oyun salonları ve video oyun terminalleri gibi kumarhane tesislerinin işletilmesi ve piyangolar ve bahisler gibi kumarhane hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır.peyzaj ve bahçıvanlık hizmetleri.spor bahisleri ve diğer bahis etkinlikleri. bkz. .30.piyango biletlerinin satışı. . 91.04. Kapsam dışı olanlar.spor balıkçılığı ve avcılığı ile ilgili koruma alanlarının işletilmesi.03. kısım F. 91. . bkz.00.0 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri 92.19. .00 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri Bu sınıf kumar ve bahis faaliyetlerini kapsamaktadır. 93.00 Tarihi alanlar ve yapılar ile turistik yerlerin işletilmesi 91.at yarışları. .sanal kumar web sitelerinin işletilmesi. 92. . 92.çocuklar için hayvanat bahçeleri de dahil .bozuk para ve jeton ile çalışan kumar makinelerinin çalıştırılması (işletilmesi). 81.tarihi alanların ve yapıların işletilmesi ve korunması. kumarhanelerin işletilmesi.yaban hayatın korunması da dahil . bkz. eğlence ve oyun faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 360 / 374 .

29.11.+golf sahaları. ragbi sahaları. tarihsel alanların. bkz.11.+bowling alanları.organizasyonların kendi tesisleri ile profesyoneller ve amatörler için açık veya kapalı spor karşılaşmaları düzenlemeleri ve gerçekleştirmeleri . botanik ve hayvanat bahçelerinin korunması ve doğa alanlarının koruması faaliyetleri hariç olmak üzere). 77.11 Spor tesislerinin işletilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.1 Spor faaliyetleri Bu grup.. öncelikle canlı spor karşılaşmalarında yer alan spor takımları veya klüplerinin faaliyetlerini. Canlı tiyatro gösterilerinin.13.+bowling alanları.39.telesiyejlerin işletilmesi. 93. kriket. yukarıda bahsedilen tesislerin işletilmesi için personelin sağlanmasını ve yönetilmesini kapsamaktadır. oyun ve spor faaliyetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır (müze faaliyetleri.eğlence ve spor teçhizatının kiralanması.+otomobil..+kış sporları arenaları ve stadyumları. +boks arenaları.+otomobil. +boks arenaları.park ve plaj faaliyetleri. kapalı veya üstü kapalı):+futbol. 93. . 49. beysbol. köpek.+yüzme havuzları ve stadyumlar.Bu sınıf. hokey. açık.kapalı veya açık spor karşılaşmaları için tesislerin işletilmesi (izleyici koltukları olsun ya da olmasın. hokey. bkz. Kapsam dışı olanlar. at ve benzerlerinin öncelikle yarışma faaliyetlerine veya seyircili diğer spor faaliyetlerine sokulmasını. köpek ve at yarışları için yarış pistleri. . ücretli seyirciden önce.+kış sporları arenaları ve stadyumları. beysbol. bkz. arenaların ve stadyumların işletilmesi.Bu bölüm eğlence. +buz hokeyi arenaları. ragbi sahaları.form tutma (fitness). +atletizm stadyumları. +atletizm stadyumları. . 93. köpek ve at yarışları için yarış pistleri. bkz. promosyon veya spor faaliyetlerinin idaresi gibi diğer faaliyetleri kapsamaktadır. +buz hokeyi arenaları. konserlerin ve opera veya dans yapımlarının ve diğer sahne yapımlarının sahneye konulması gibi dramatik sanatlar. 93.01 Kapalı veya açık spor karşılaşmaları için tesislerin işletilmesi izleyici koltukları olsun ya da olmasın. kriket.21. kapalı veya üstü kapalı):+futbol. bölüm 90 93.02 Organizasyonların kendi tesisleri ile profesyoneller ve amatörler için açık veya kapalı spor karşılaşmaları düzenlemeleri ve gerçekleştirmeleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 361 / 374 . spor faaliyetleri ve yarışmalarındaki katılımcıların desteklenmesi için uzmanlık hizmetleri sağlayan spor eğitimcilerini. sahipleri tarafından araba. spor tesislerinin işletilmesini. müzik ve diğer sanatlar ile eğlence faaliyetleri bu bölümün kapsamı dışındadır. açık. organizasyon.+yüzme havuzları ve stadyumlar. ücretli seyirciden önce canlı spor ve yarış faaliyetlerinde yer alan bağımsız atletleri. salonlarının faaliyetleri bkz.+golf sahaları. . 93.

85. bireysel çalışan sporcuların faaliyetleri.park ve plaj faaliyetleri.12 Spor klüplerinin faaliyetleri Bu sınıf ister profesyonel. bkz. 93.11. bkz. 93.+kış sporları klüpleri. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 362 / 374 . .spor derneklerinin ve düzenleyici birimlerin faaliyetleri. .+boks klüpleri.dağ rehberlerinin faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar. ister yarı profesyonel veya amatör klüpler olsun üyelerine spor faaliyetleri ile uğraşabilme olanağı sağlayan spor klüplerinin faaliyetlerini kapsamaktadır Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.profesyoneller ve amatörler için spor klüpleri tarafından kendi imkanlarıyla gerçekleştirilen açık hava veya kapalı spor karşılaşmalarının organizasyonu ve yürütülmesi. 85.+bowling klüpleri.spor teçhizatının kiralanması. 93.+atıcılık klüpleri v.93.atlet. bkz.00 Spor klüplerinin faaliyetleri 93. 77. 93. yarış köpeği barınaklarının ve yarış garajlarının faaliyetleri. zaman tutucular.spor klüplerinin işletilmesi:+futbol klüpleri.13 Form tutma salonları ile vücut geliştirme salonları Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.form tutma salonları ile vücut geliştirme klüpleri ve tesisleri.29. 85. . bkz.spor veya eğlence amaçlı avcılık ve balıkçılık için yardımcı faaliyetler. . bkz.99 Diğer spor tesislerinin işletilmesi 93.51. . . hakem. .51. . . antrenörlerinin faaliyetleri.spor eğitmenlerinin.bağımsız öğretmenler. .51. . . bkz. . eğitimciler tarafından sağlanan spor eğitimi. 93.+yüzme klüpleri.profesyoneller ve amatörler için spor klüpleri tarafından kendi imkanlarıyla gerçekleştirilen açık hava ve kapalı spor karşılaşmalarının organizasyonu ve yürütülmesi.19 Diğer spor faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .öğretmenler.12.12.b. antrenör vb. 93.00 Form tutma salonları ile vücut geliştirme salonları 93.balıkçılık ve avcılık spor alanlarının idaresi.spor ve oyun okullarının faaliyetleri.11.13.+golf klüpleri. . 85. bkz. . spor karşılaşmalarının düzenleyicileri ve organizatörlerinin faaliyetleri. bkz.spor tesislerinin işletilmesi. eğitmen. spor karşılaşmalarının teşvikiyle (promosyon) ilgili faaliyetler. .yarış atı ahırlarının.+pist ve saha klüpleri.tesisleri olsun ya da olmasın.11.11. .21. eğiticiler tarafından verilen spor eğitimi. öğretmenlerinin. bkz.51. 93. Kapsam dışı olanlar.+satranç klüpleri. Kapsam dışı olanlar.

Mekanik binicilik.29 Diğer eğlence ve dinlence faaliyetleri Bu sınıf başka yerde sınıflandırılmamış olan eğlence ve dinlence ile ilgili faaliyetleri (dinlence ve eğlence parkları hariç olmak üzere) kapsamaktadır.19. bkz. panayır vb.10 ve 50. bkz.01.00 Diğer spor faaliyetleri 93. 93. kamp alanları. bkz. gösteriler.21 Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri Bu sınıf.30. .bozuk para ve jeton ile çalışan oyunların çalıştırılması (işletilmesi).tiyatro ve sirk grupları. 50. telesiyenlerin işletilmesi. müzik ve diğer sanat ve eğlenceleri kapsamamaktadır. Mekanik atlar.karavan parkları.30. dolaplar.93. .diskoteklerin ve dans pistlerinin işletilmesi. marinalar ve benzeri. kamp alanları ve kamp yerleri. bkz.dinlence tesislerinin bütünleyici bir parçası olarak spor ve eğlence teçhizatının kiralanması. eğlence (lunapark. eğlence parklarının ve lunaparkların faaliyetlerini kapsamaktadır.dinlenme nakil yerlerinin işletilmesi. oyunlar.29.01 Marina işletmeciliği 93. bkz. 55. 49. su kayakları.balıkçılık seferleri.30 . . diskoteklerin içecek hizmetleri faaliyetleri. bkz. . 90. demiryollarının. . .39.29. . gösteriler. 93.30. .02 Su üstü ve su altı deniz sporları hizmeti faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 363 / 374 .soyunma odaları. fuarlar ve piknik alanları gibi çeşitli alanların işletilmesini kapsamaktadır. avcılık ve balıkçılık kampları. sandalyeler gibi olanakların kiralanmasını da kapsamak üzere plaj faaliyetleri. 93. su biniciliği. .2 Eğlence ve dinlence faaliyetleri Bu grup müşterilerinin çeşitli eğlence taleplerini karşılamak için tesisler işleten veya hizmetler sağlayan pek çok birimleri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. dinlence kampları.21. . 56.eğlenceye yönelik fuar ve gösteriler.dinlence parklarının faaliyetleri (konaklama olmaksızın).00 Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri 93. . 55. Bu grup spor faaliyetlerini ve tiyatro sanatlarını.dinlence parkları ve ormanları ve kamp alanlarındaki ziyaretçilerin kısa süreli konaklamaları için yer ve olanaklar sağlanması.teleferiklerin. oyunlar. . .kayak alanlarının işletilmesi.) alanları ve piknik alanları gibi çeşitli eğlence programlarının yürütülmesini kapsamaktadır.

29. 94. kültürel.1) ve çalışanların menfaatlerine hizmet ederler(grup 94. . bilgisayarların.2) veya dini.20. hükümet birimleri önünde temsil. esnaf birliklerinin ve benzer organizasyonların faaliyetleri.11.çiftçilik dahil olmak üzere.üyelerinin ilgilerinin temel olarak belirli bir bilimsel disiplin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 364 / 374 .ticaret odalarının. aynı zamanda meslek üyelerinin mesleki menfaatlerinin desteklenmesi faaliyetlerini de kapsamaktadır. Profesyonel üyelik organizasyonları örneğinde. işletmeler ve işveren organizasyonlarının üyelerinin menfaatlerini destekleyen birimlerin faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu organizasyonlar.11 İş ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . Bu organizasyonların genellikle bir seçim bölgesi olan üyelerden oluşmaktadır. (yan bir kategori olarak) üye organizasyonların faaliyetlerini. 94 Üye olunan kuruluşların faaliyetleri Bu bölüm halk için özel grupların taleplerini veya girişimci düşüncelerini temsil eden kuruluşların faaliyetlerini kapsamaktadır.1 İş.00 İş ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri 94.bu gibi birliklerin federasyon faaliyetleri. 94.9) artırılmasına hizmet ederler. eğitici veya eğlenceye dayalı düşünce ve faaliyetlerin (grup 94. bkz. .sendikaların faaliyetleri.93. kişisel ve ev eşyalarının onarımını ve sınıflamada başka bir yerde kapsanmamış çeşitli kişisel hizmet faaliyetlerini içermektedir.bilginin yayılması. serbest meslek mensupları ve bilimsel topluluk (grup 94. Bu bölümün temel ayrımı.03 İnternet kafeler S-DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ Bu kısım. . Kapsam dışı olanlar. . ancak bunların faaliyetleri üye olmayanları da kapsamaktadır ve onlara da fayda sağlamaktadır. işveren ve meslek kuruluşlarının faaliyetleri Bu grup. halkla ilişkiler ve şirketin işçi müzakereleri ve işveren organizasyonları. işverenler. 94. üyelerinin ilgilerinin belirli bir sektör veya ticaret konusunda şirketlerin gelişimine ve refahına veya belirli bir coğrafik alanın iklimine ve ekonomik gelişimine veya iş alanınabakılmaksızınsiyasi alt gruba odaklandığı organizasyonların faaliyetleri.12 Profesyonel meslek kuruluşlarının faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . 94. politik.ı bu organizasyonların hizmet sağlama amaçlarına göre belirlenmektedir.

.bilimsel. sinagoglar veya diğer yerlerde ibadet edenlere doğrudan hizmet sağlayan dini organizasyonların veya kişilerin faaliyetleri.bu gibi organizasyonlarca sağlanan sosyal çalışma faaliyetleri. bölüm 86. bkz. mesleki organizasyonlar.20.2 Sendika faaliyetleri 94.bu gibi organizasyonlarca sağlanan sağlık faaliyetleri.bilginin yayılması. . tapınaklar. ressamların. çeşitli dallardaki oyuncuların.bu gibi organizasyonlarca sağlanan eğitim. 94.00 Profesyonel meslek kuruluşlarının faaliyetleri 94. Kapsam dışı olanlar. bölüm 85.91.bu organizasyonlar tarafından sağlanan eğitim. üyelerinin menfaatlerini destekleyen birimlerin (işletmeler ve işveren organizasyonları. muhasebe birlikleri. . 94. Kapsam dışı olanlar. bkz. hükümet birimleri karşısında temsil ve mesleki organizasyonların halkla ilişkileri. . . bkz. yazarların ve benzerlerinin birlikleri. bölümler 87 ve 88. örneğin tıbbi birlikler. bkz. uygulama standartlarının oluşturulması ve denetlenmesi.00 Sendika faaliyetleri 94. Kapsam dışı olanlar. bkz.9 Diğer üyelik organizasyonlarının faaliyetleri Bu grup.91 Dini kuruluşların faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. mühendislik birlikleri.kiliseler. .organize işçi ve birlik çalışanlarının menfaatlerinin desteklenmesi. bölüm 85. . örneğin yazarların. manastırlara hizmet sağlayan organizasyonların faaliyetleri . .20 Sendika faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.dini inziva faaliyetleri. 94. işçi sendikaları hariç olmak üzere) faaliyetlerini kapsamaktadır. camiler. akademik ve kültürel faaliyetlerle ilgilenen uzmanların üye olduğu birliklerinin faaliyetleri.bu gibi organizasyonlarca sağlanan eğitim.12. yasal birlikler. 94.veya mesleki uygulama veya teknik alanda odaklandığı kuruluşların faaliyetleri. . bölüm 85. mimarlık birlikleri ve benzeri.00 Dini kuruluşların faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 365 / 374 .

hobi eşyaları ve diğer kişisel ve ev eşyalarının onarımını kapsamaktadır.tüketici birlikleri.13 bkz.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşların faaliyetleri 95 Bilgisayarların ve kişisel ve ev eşyalarının onarımı Bu bölüm masaüstü. edebiyat ve kitap klüpleri. medikal ve teşhis görüntüleme ekipmanı. el sanatları ve koleksiyonculuk klüpleri.12.otomobil birlikleri. fon toplanmasında yer almaktadırlar. bilgisayar terminalleri. bellek aygıtları ve yazıcılar gibi bilgisayar çevre donanımlarının bakım ve onarımını kapsamaktadır.spor klüplerinin faaliyetleri.şiir. ölçüm ve kadastro enstrümanları. .siyasi organizasyonların ve gençlik kolları gibi yardımcı organizasyonların faaliyetleri. ayakkabı ve deri eşyalar.12.+başka yerde sınıflandırılmamış. karnaval klüpleri gibikültürel veya eğlencesel bir aktivite veya hobi (sporlar veya oyunlar dışında) uğraşlarına ilişkin dernekler. 90. giyim ve giyim aksesuarları. . 33.0.+çevresel ve ekolojik eylemler. 94. tarihsel klüpler. film ve fotoğraf klüpleri. 95.+özel grupların. diz üstü bilgisayarlar. 88.00 Siyasi kuruluşların faaliyetleri 94. klüpler ve kardeşlik dernekleri. . bkz.+savaş gazileri birlikleri dahil olmak üzere vatanseverlik amaçlı birlikler.99. 94. müzikal aletler. .profesyonel sanatçı grupları veya organizasyonlarının faaliyetleri. .92. çim biçme makineleri ve vantilatörler gibi ev ve bahçe teçhizatı.92 Siyasi kuruluşların faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.Bu bölümün kapsamı dışında olanlar ise. para toplama v. bkz. toplumu ve eğitimi destekleyen organizasyonlar. örneğin etnik ve azınlık gruplar. mobilya ve ev mobilyaları.kamu eğitimi. radar ve sonar teçhizatlarıdır. müzik ve sanat klüpleri.99. 93.94..rotary klüpler.sosyal yardım fonu kurma amaçlı hayır faaliyetleri. öğrenci birlikleri. gençlerin dernekleri. Aynı zamanda faks makineleri. politik etki.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşların faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.mesleki kuruluşların faaliyetleri. yollarla bir kamu davasını veya sorununu savunan politik bir partiye doğrudan bağlı olmayan organizasyonların faaliyetleri:+vatandaşların girişimi veya protesto eylemleri. korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik organizasyonlar. bkz. . . bkz. . spor eşyaları. bahçecilik klüpleri. 94.b. halkla ilişkilerde. . localar gibi sosyal tanışma amaçlı birlikler.gençlik birlikleri. Bu organizasyonlar temel olarak parti üyelerinin veya parti sempatizanlarının politik görevlere yerleştirilmeleri yoluyla kamu yönetim birimlerindeki karar alma sürecini etkilemeye çalışmaktadırlar ve bilginin yayılmasında. sosyal klüpler.. Kapsam dışı olanlar. alıcı ve verici radyo cihazları gibi iletişim teçhizatını ve radyo ve televizyonlar gibi tüketime yönelik elektronik eşyaları.1 Bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 366 / 374 . laboratuar enstrümanları.

+CD oynatıcılar.bağlı bilgisayar terminalleri. 95.2 Kişisel eşyalar ile ev eşyalarının onarımı Bu grup kişisel eşyalar ile ev eşyalarının onarım ve bakımını kapsamaktadır. .. . kumanda kolları (joysticks) ve iztopu (trackball) aksesuarları. DVD-RW). CD-ROM.kablosuz telefonlar.monitörler.manyetik disk sürücüleri.taşıyıcı cihaz modemlerinin onarım ve bakımı.21..barkodlu tarayıcılar dahil olmak üzere tarayıcılar.. 95. . 95. 95.faks makineleri.21 Tüketici elektronik eşyalarının onarımı Bu sınıf tüketici elektronik eşyalarının onarım ve bakımını kapsamaktadır.fareler.taşıyıcı cihaz modemleri. Bu sınıf aşağıdakilerin onarım ve bakımını kapsamaktadır:. 95. 95.11.bilgisayar sunucuları. bkz.sanal gerçeklik başlıkları (kaskları)..00 Tüketici elektronik eşyalarının onarımı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 367 / 374 . .00 İletişim araç ve gereçlerinin onarımı 95. flash sürücüler ve diğer bellek aygıtları. +ev tipi video kameralar.00 Bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımlarının onarımı 95.masaüstü bilgisayarlar. +video kaset kayıtları. .. modemler).11 Bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımlarının onarımı Bu sınıf bilgisayarlar ve hesap makineleri ve bilgisayar çevre donanımlarının onarımını kapsamaktadır. .12.. DVD-ROM.klavyeler.cep telefonları. .alıcı ve verici radyolar.yazıcılar.optik disk sürücüleri (CD-RW.ticari televizyon kameraları ile video kameraları..12.bilgisayar projektörleri. köprüler. diz üstü bilgisayarlar.iletişim aktarma teçhizatı (örneğin yönlendiriciler.akıllı kart okuyucuları...tüketici elektronik eşyalarının onarımı: +televizyon ve radyo. Kapsam dışı olanlar.iç ve dış bilgisayar modemleri... .12 İletişim araç ve gereçlerinin onarımı Bu sınıf aşağıdakiler gibi iletişim teçhizatının onarım ve bakımını kapsamaktadır: .Bu grup bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımları ile iletişim araç ve gereçlerinin onarım ve bakımını kapsamaktadır. ..

61.02 Ev ve bahçe teçhizatının onarım ve bakımı çim biçme makineleri. 95. .b.b.24. giysi kurutma makineleri. . çamaşır makineleri.22. oda klimaları.00 Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı 95. 95. bkz. +buzdolapları. malalar. . kronometreler gibi saat parçalarının onarımı.25 Saatlerin ve mücevherlerin onarımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 Büro ve ev mobilyası onarımı 95. .b. +çim biçme makineleri. v. Kapsam dışı olanlar.ev eşyalarının bakım ve onarımı. kar ve yaprak vantilatörleri. giysi kurutma makineleri. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi . ev ve bahçe teçhizatının onarımı Bu sınıf ev eşyalarının.22 Ev eşyalarının.elektrikli el aletlerinin onarımı. v. . . .merkezi havalandırma sistemlerinin onarımı.topukların çakılması.24 Büro ve ev mobilyası onarımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.23. fırınlar. makaslar. kar ve yaprak vantilatörleri.22.büro mobilyası da dahil ev mobilyalarının yeniden kaplanması. çamaşır makineleri.botların. malalar. makaslar.ev ve bahçe teçhizatının onarım ve bakımı. onarımı ve yenilenmesi.23 Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı Bu sınıf ayakkabı ve deri eşyaların onarım ve bakımını kapsamaktadır: valiz ve benzerlerinin onarımı. ev ve bahçe teçhizatının onarım ve bakımını kapsamaktadır: .. .işe giriş ve çıkış zamanlarını Sayfa: 368 / 374 . fırınlar. 95. 95. Kapsam dışı olanlar.mücevherlerin onarımı ve tadilatı. 43.b. 33.endüstriyel metal oymacılığı.saatlerin ve saat kovanı ve tüm metal gövdeler. 25. ayakkabıların. manivela.12.01 Ev eşyalarının bakım ve onarımı buzdolapları.95.22. v. 95. oda klimaları. bkz. bkz. . v.

oyuncakların ve benzer eşyaların onarımı. başka yerde sınıflandırılmayan tüm hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır. bkz. Kapsam dışı olanlar. .elektrikli el aletlerinin onarımı.spor eşyalarının onarımı (spor ile ilgili silahların onarımı hariç olmak üzere) ve kamp malzemelerinin onarımı.diğer kişisel ve ev eşyalarının onarımı.01 Tekstil ve kürk ürünlerinin yıkanması ve kuru temizlemesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . Özellikle tekstil ürünlerinin ve kürk ürünlerinin yıkanması ve (kuru) temizlenmesi.kaydeden cihazlar ile zaman/tarih damgalarının.halk için ya da endüstri veya ticari müşteriler için.çamaşır toplama ve dağıtımı. . .29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının onarımı Bu sınıf kişisel ve ev eşyalarının onarımını kapsamaktadır: .ütülenmesi v.12. mekanik teçhizatla. .müşterinin evinde olsun yada olmasın halı ve kilim yıkanması ile tül ve perde temizliği. 33. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 369 / 374 .00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının onarımı 96 Diğer hizmet faaliyetleri Bu bölüm.11.13. 95. 96.bisikletlerin onarımı. bkz. kronometreler gibi saat parçalarının onarımı 95. el veya jetonla çalışan makineler vasıtasıyla her tür giysinin ve tekstil ürünlerinin (kürk dahil olmak üzere) yıkanması ve kuru temizlenmesi.0 Diğer hizmet faaliyetleri 96. .01 Saatlerin ve saat kovanı ve tüm metal gövdeler.kitapların onarımı.piyano akordu. cenaze ve ilgili faaliyetler gibi hizmet tiplerini kapsamaktadır. 33. manivela. 33.29.sporla ilgili ve eğlenceye yönelik silahların onarımı. . .giyim eşyalarının onarım ve tadilatı. saatli kilitlerin ve benzer zaman tutma cihazlarının onarımı. 95.b. .02 Mücevherlerin onarımı ve tadilatı 95. .25. . bkz. kuaförlük ve diğer güzellik uygulamaları. .25.müzikal aletlerin onarımı.

02 Müşterinin evinde olsun yada olmasın halı ve kilim yıkanması ile tül ve perde temizliği 96. manikür ve pedikür.yatak örtülerinin.b. .99 Diğer tekstil ve kürk ürünlerinin yıkanması ve kuru temizlemesi 96. 32. .ütülenmesi v.peruk yapımı. +cenaze salonlarında süre kiralanması..00 Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri 96. 96.03 Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.yüz masajı.tıraş ve sakal tıraşı. şekil verme ve kesim. el veya jetonla çalışan makineler vasıtasıyla her tür giysinin ve tekstil ürünlerinin (kürk dahil olmak üzere) yıkanması ve kuru temizlenmesi. makyaj v. 96. iş kıyafetlerinin ve ilgili diğer kalemlerin çamaşırhaneler tarafından sağlanması. mezarlıkların kiralanması veya satışı. bkz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 370 / 374 .02. Kapsam dışı olanlar. 77. mekanik teçhizatla. dalgalandırma. 96. boyama.erkekler ve kadınlar için saç yıkama. . . Kapsam dışı olanlar.mezarlıkların ve mozolelerin bakımı. bu faaliyetin tamamlayıcı bir parçası olsa da iş üniformaların dışındaki giysilerin kiralanması.giysi onarım ve tadilatı. toplama ve benzer faaliyetler.02 Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.01 Halk için ya da endüstri veya ticari müşteriler için.01.29.01.b. .bu eşyaların temizliği.01. +defin veya yakma hizmetlerinin sağlanması. bebek bezi sağlama hizmetleri.. renklendirme. . bkz.29.99.insan ve hayvan naaşlarının defnedilmesi ve yakılması ve ilgili faaliyetler: +defin veya yakma ve mumyalama için ölünün hazırlanması ve cenaze kaldırma hizmetleri. düzeltme. 95.

masaj salonu vb.b.01. +bozuk para ile çalışan çamaşır makineleri. .veterinerlik faaliyetleri.00. 81. 96. yerlerin faaliyetleri 96.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri T-HANEHALKLARININ İŞVERENLER OLARAK FAALİYETLERİ.09. .00 Hamam. bkz. kuluçkaya yatırılması ve eğitimi gibi hayvan bakım hizmetleri.tıbbi masaj ve terapi.). bkz. sauna. bkz.09 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 86.13 bkz. . yerlerin faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .90. . . Kapsam dışı olanlar. . tansiyon ölçen makineler.04.cenaze töreni ile ilgili dini faaliyetler. . 93. HANEHALKLARI TARAFINDAN KENDİ KULLANIMLARINA YÖNELİK 97 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 371 / 374 .Türk hamamlarının. bkz. 96. tartı aletleri. jetonla çalışan soyunma kabinleri v. .soyağacı düzenlemeleri.ayakkabı boyacıları. sauna ve buhar banyolarının.00. . 94. tımar edilmesi. Kapsam dışı olanlar. +bozuk para ile çalışan kumar makineleri ve oyunlar. solaryumların. araba park görevlileri v.mezarlık bahçıvanlığı.dövme ve piercing (iğneyle delme) atölyelerinin faaliyetleri.30 96. jeton ile çalışan kişisel hizmet makinelerinin bayilik işletmesi (fotoğraf dükkanı.hayvanların bakımı.03. 92. bkz. evlendirme büroları gibi sosyal faaliyetler.04 Hamam. randevu hizmetleri. zayıflama ve incelme salonlarının. hamallar. sauna.Kapsam dışı olanlar. 75.b.astrolojik ve tinsel faaliyetler. .00 Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler 96.refakat hizmetleri.91.form tutma salonları ve vücut geliştirme klüpleri ve tesislerinin faaliyetleri. . 96. bkz. masaj salonu vb.. masaj salonlarının ve benzeri yerlerin faaliyetleri.

sekreter ve benzeri gibi ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu faaliyetler içerisinde avcılık ve toplayıcılık.1 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar 98.10 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar Bu sınıf. bu faaliyet gerçekleştirilen birincil pazarlama faaliyetine göre sınıflandırılmalıdır. Hanehalkları yalnızca hanehalkının geçim faaliyeti için başlıca bir aktivite belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda burada sınıflandırılmalıdır.. çiftçilik. hanehalklarının geçimleri için yaptıkları ayrım yapılmamış malların üretimi ile hizmetlerin üretimi faaliyetlerini kapsamaktadır. hanehalklarının ayrım yapılmamış geçim malı üretim faaliyetlerini. bekçi. 98. Eğer bunlar temel olarak geçim için gerekli özel TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 372 / 374 . sayım veya çalışmalarda işverenin faaliyetini ifade etmek için istihdam edilmiş ev içi personel de burada yer alır. bunlar NACE`nin ilgili malların üretim endüstrisi ile ilgili kısımları içerisinde sınıflandırılmaktadırlar. 97. özel öğretmen. garson. bebek bakıcısı.0 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri 97. aileler pazarlanan malların üretimi ile de ilgileniyorlarsa. Uygulamada.97. barınak ve giyecek üretimi ile hanehalkları tarafından kendi geçimleri için üretilen diğer mallar yer almaktadır. uşak. hizmet türüne göre bakınız. çamaşırcı. Kapsam dışı olanlar.00. bahçıvan. seyis.00 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri Bu sınıf. mürebbiye. kahya.00 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri 98 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetl Bu bölüm. şoför. hizmetçi. Eğer hanehalkı pazarlama faaliyetleri ile uğraşıyorsa. bahçıvanlık ve benzeri hizmetlerin bağımsız hizmet sağlayıcılar (şirketler veya kişiler) tarafından sağlanması. kapıcı. İşveren bir birey dahi olsa. aşçı. yani kendi geçimleri için mallar üretmelerine yönelik olarak çeşitli faaliyetlerde bulunan hanehalklarının bu faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu faaliyet ile üretilen ürün işveren hanehalkı tarafından tüketilmektedir.yemek pişirme.

Uygulamada.00 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler U-ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE TEMSİLCİLİKLERİNİN FAALİYETLERİ 99 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri 99. Bu faaliyetler.00 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 373 / 374 .malların üretimi faaliyetleri ile uğraşıyorlarsa. bunlar da NACE`nin ilgili malların üretim endüstrisi ile ilgili kısımları içerisinde sınıflandırılmaktadırlar.20 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler Bu sınıf.20. 98.00 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar 98. 98. öğretmenlik.2 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler 98. aile üyelerinin bakımı ve diğer hizmetleri kapsamaktadır. bunlar hanehalklarının geçimine yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış malların üretim faaliyetleri içerisinde sınıflandırılmaktadırlar. hanehalklarının ayrım yapılmamış geçim amaçlı hizmet üretim faaliyetlerini kapsamaktadır. ailenin geçimi için aile tarafından üretilen aşçılık.10. hanehalkları geçim amacıyla birden fazla malın üretimi ile uğraşıyorlarsa.0 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri 99.

Dünya Bankası. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı. Uluslararası Para Fonu. bölgesel teşkilatlar v..b.Birleşmiş Milletler ve buna bağlı özel birimler. Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA) gibi uluslararası örgütlerin faaliyetleri.00.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Avrupa Toplulukları. 99.00 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 374 / 374 . . Dünya Gümrük Örgütü. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->