P. 1
Nace kodları

Nace kodları

|Views: 292|Likes:
Yayınlayan: seyhan156

More info:

Published by: seyhan156 on Jul 04, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2013

pdf

text

original

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI REHBERİ

Önsöz
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca 19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik ve Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi, Birliğimiz tarafından Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE) sistemi esas alınarak hazırlanmıştır. Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE), Avrupa‘da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağıdır. Avrupa Birliği‘ne üye ülkeler NACE ve NACE‘den türetilmiş olan kendi ulusal sınıflamalarını NACE’nin 1970‘deki gelişiminden itibaren kullanmaktadırlar: NACE, Avrupa istatistik sistemi içerisinde karşılaştırılabilir istatistikler üretmek amacıyla kullanılan istatistiksel altyapının ayrılmaz bir parçasıdır. Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması (ISIC) ile ilişkisinden dolayı, NACE, ekonomik faaliyetlere ilişkin istatistiki verileri dünya düzeyinde karşılaştırma açısından çok önemli bir araçtır.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 2 / 374

Kısaltmalar listesi
CN CPA CPC EC/P EEC ESA EU HS ISIC KAU NACE PRODCOM RAMON SITC SNA SPC UN BEC Birleştirilmiş Mal Sınıflaması (Avrupa Birliği Dış Ticaret Sınıflaması) Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması Birleşmiş Milletler Merkezi Ürün Sınıflaması Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Avrupa Ekonomik Topluluğu Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesap Sistemi Avrupa Birliği Dünya Gümrük Organizasyonu Uyumlaştırılmış Mal Tanım ve Kod Sistemi Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması Faaliyet Türü Birimi Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması Madencilik ve İmalat Sanayi Üretim İstatistiklerinde Avrupa Sistemi Eurostat'ın online sınıflama ve meta veri sunucusu http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC Birleşmiş Milletler Uluslararası Standart Ticaret Sınıflaması Ulusal Hesap Sistemi İstatistiksel Program Komitesi Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler Standart Uluslararası Ticaret Sınıflaması’na Dayalı Geniş Ekonomik Gruplara Göre Sınıflama

TERİMLER SÖZLÜĞÜ
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 3 / 374

Yan-Ürün : Tek bir gruba özel yan ürün, başka herhangi bir grupta üretilmeyen, teknolojik olarak aynı gruptaki diğer ürünlerin üretimine bağlı olarak ortaya çıkan ürünlerdir (örneğin; şeker üretiminde melas‘ın elde edilmesi gibi). Tek bir gruba özel yan ürünler, diğer ürünlerin imalatında girdi olarak kullanılmaktadır. Normal yan ürün (yani; tek bir gruba özel olmayan), birkaç grupta üretilen, teknolojik olarak diğer ürünlerin üretimine bağlı olarak ortaya çıkan üründür (örneğin; petrol arıtımı sürecinde elde edilen hidrojen, teknolojik olarak kömür karbonizasyonu ve petro kimya ürünleri imalatının sonucundan ortaya çıkabileceği gibi diğer ana kimyasal maddelerin yer aldığı gruptaki üretime de benzemektedir). Ticari Mal: Bir ticari mal, takas edilebilen taşınır maldır. Bu üretim hattındaki akışlardan biri olabilir, eşsiz bir madde (Mona Lisa) olabilir ya da hizmet için ara madde olabilir (yazılım disketi). Bu kavram gümrük sınıflamaları için kullanılmaktadır . Sermaye Malları: Sermaye malları, mal veya hizmet üretimi için kullanılan, hammadde ve yakıt dışında kalan diğer mallardır. Bunlar, fabrika binaları, makineler, lokomotifler, kamyonlar ve traktörleri içermektedir. Araziler, genellikle bir sermaye malı olarak dikkate alınmamaktadır . Endüstriyel İşlemler: Yeni ürünlerin (tüketim, ara veya yatırım malları) imalinde kullanılmış ürünlerin işlenmesinde (fiziksel, kimyasal, elle veya herhangi bir şekilde) ya da B (Madencilik sanayi), C (İmalat sanayi) , D (Elektrik, gaz ve buhar üretimi ve dağıtımı), E (Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri) ve F (İnşaat sanayi) kategorilerinde tanımlanan sanayilere hizmet sağlanmasında kullanılan dönüşüm işlemidir. Hizmet veya Ev Tipi Makineler: Esas itibariyle evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış ev tipi makine ve teçhizatlardır, örneğin ev tipi çamaşır makinesi. Sanayi Makineleri: Esas itibari ile ev dışında kullanılmak üzere üretilen mal ve ekipmanlardır, örneğin imalat aletleri, çamaşırhane tipi çamaşır makinesi. İmalat Sanayi: Kısım C‘de kapsanan tüm faaliyetlerdir. Küçük ev işletmeleri ve büyük ölçekli faaliyetlerin her ikisi de kapsanmaktadır. C kısmının, yalnızca ağır makine ve fabrikalara özel olmadığına dikkat edilmelidir. Ürün: Ürün, ekonomik faaliyetlerin sonucudur. Mal ve hizmetler, için kullanılan genel terimdir. Nihai Ürün: Tüm süreçleri tamamlanmış olan üründür. Yarı-Mamul: Bazı işlemlerden geçmiş, fakat kullanıma hazır hale gelmesi için daha fazla işlem gereken ürünlerdir. Bu tür ürünler, ileri süreç ve işlemler için diğer imalatçılara satılabilir. Satış için işlenmemiş metal dökümlerin, işlenmek üzere başka yere satılması tipik bir örnek olarak verilebilir . Üretim: Üretim, ürün ile sonuçlanan faaliyettir. Ekonomik faaliyetlerin tamamı için kullanılmaktadır. Bu terim yalnızca tarım,madencilik ve imalat sanayi sektörleri ile sınırlı değil, aynı zamanda hizmet sektörü ile de ilişkilidir. Üretimi belirtmek için faaliyet türüne bağlı olarak, hizmetlerin sağlanması, işlem, imalat gibi çok daha özel terimler kullanılabilmektedir. Üretim, fiziksel terime ya da değere göre değişik yollarla ölçülebilmektedir. Dönüşüm: Yeni ürünlerin elde edilmesi amacıyla mamul, yarı mamul veya hammaddenin doğasını, bileşimini veya şeklini değiştiren işleme dönüşüm denir. İşlemden Geçirme: Bazı ürünlerin korunması amacıyla, bunlara bazı özellikler vermek ya da bu tür ürünlerin kullanımında vermiş olduğu zararlı etkileri önlemek için uygulanan işlemlerdir. Örneğin; tahıl, odun, metal ve atıkların işlemden geçirilmesi. Katma Değer: Temel fiyatlara göre brüt katma değer, çıktının temel fiyatları ile satın alıcıların ara tüketimlerine ilişkin fiyatları arasındaki fark olarak tanımlanır.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 4 / 374

İçindekiler
Bölüm 1: Giriş
1.1 NACE ve ekonomik faaliyet ve ürün sınıflamalarının bütünleşik sistemi • Uluslararası ekonomik sınıflamalar sistemi 1.2 NACE: Kapsam ve temel nitelikler • AB ülkelerinde ekonomik faaliyet sınıflaması olarak NACE • NACE’nin yapısı ve kodlanışı Sayfa 5 5 6 6 7

Bölüm 2: İstatistiki birimleri ve faaliyetleri sınıflandırma kuralları
2.1 Temel sınıflandırma kuralları • Katma değer ikameleri 2.2 Çoklu ve bütünleşik (entegre) faaliyetler • Top-down (yukarıdan aşağı) metodu • Birimin ana faaliyetindeki değişimler • Dikey olarak bütünleşik faaliyetler • Yatay olarak bütünleşik faaliyetler 2.3 Bazı özel faaliyetlere ilişkin kurallar • Bir ücret veya sözleşmeye dayalı faaliyetler ile faaliyetlerde dış kaynak kullanımı • Yerinde kurulum • Bakım ve onarım 2.4 Kısımlara özgü kurallar ve tanımlar • Kısım A: Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık • Kısım G: Toptan ve perakende ticaret; motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı • Kısım K: Finans ve sigorta faaliyetleri ve M: Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler • Kısım O: Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik • Kısım T: Hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri; hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak ayrım yapılmamış mal ve hizmet üretim faaliyetleri Sayfa 8 8 9 9 11 11 12 12 12 13 13 13 13 14 16 16 16

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 5 / 374

BÖLÜM 1 NACE: Giriş
1.1 NACE ve ekonomik faaliyet ve ürün sınıflamalarının bütünleşik sistemi
1. NACE, Avrupa Birliği‘nde 1970‘ten bu yana geliştirilen çeşitli istatistikler için ekonomik faaliyet sınıflamaları göstermekte kullanılmış kısaltma bir isimdir1. NACE, ekonomik faaliyetlere göre ekonomi istatistikleri alanında (örneğin; üretim, istihdam, ulusal hesaplar) ve diğer istatistiksel alanlarda yer alan ve geniş bir alana yayılmış bulunan istatistiksel verilerin derlenmesi ve sunumu için bir çerçeve sağlar. 2. NACE temelinde üretilen istatistikler, Avrupa ve genel olarak dünya düzeyinde karşılaştırılabilir. NACE‘nin kullanımı, Avrupa İstatistik Sistemi içerisinde zorunludur.

Uluslararası ekonomik sınıflamalar sistemi
3. NACE temelinde üretilen istatistiklerin dünya düzeyinde karşılaştırabilir olması, temelde Birleşmiş Milletler İstatistik Bürosu‘nun yardımlarıyla geliştirilen bütünleşik istatistiksel sınıflamalar sisteminin bir parçası olması sebebiyle Avrupa bakış açısıyla, bu sistem aşağıdaki gibi açıklanabilir:

Ekonomik Faaliyetler Dünya düzeyi

Ürünler

Mallar

ISIC

CPC

HS

SITC

AB düzeyi

NACE

CPA

PRODCOM

CN

Ulusal düzey

NACE’nin Ulusal sürümleri

CPA’in Ulusal sürümleri

PRODCOM’un Ulusal sürümleri

başvuru sınıflaması. Sınıflamalar yapısal olarak ilişkilidir

başvuru sınıflaması. Sınıflamalar dönüşüm tablolarıyla ilişkilendirilmiştir Sınıflamalar dönüşüm tablolarıyla ilişkilendirilmiştir

1

NACE, Fransızca "Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes" (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması) başlığından türemiştir.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 6 / 374

Burada: • • • • • • ISIC2, Birleşmiş Milletler tarafından kullanılan “Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması”’dır. CPC3, Birleşmiş Milletler tarafından kullanılan “Merkezi Ürün Sınıflaması”’dır. HS4, Dünya Gümrük Organizasyonu tarafından yönetilen “Uyumlaştırılmış Mal Tanım ve Kod Sistemi”dir. CPA5, “Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması”’dır. PRODCOM6, AB içerisinde sanayi üretim istatistikleri için kullanılan mal sınıflamasıdır. CN7, “Birleştirilmiş Mal Sınıflaması”nı temsil etmektedir, Avrupa‘da dış ticaret istatistikleri için kullanılan mal sınıflamasıdır.

4. Böyle bütünleşik bir sistem, farklı istatistik alanlarda üretilen istatistiklerin karşılaştırılabilirliğine izin vermektedir. Sonuç olarak, örneğin; malların üretimi ile ilgili istatistikler (AB‘de Prodcom anketlerine göre üretilmiş olan istatistikler), ticaret istatistikleri (AB‘de CN‘ye göre üretilmiş olan istatistikler) ile karşılaştırılabilir. 5. NACE, ISIC‘tan türetilmiş olup ISIC‘tan daha ayrıntılıdır. ISIC ve NACE en üst seviyelerde tamamen aynı yapıya sahipken, alt seviyelerde NACE daha ayrıntılıdır. 6. Uluslararası karşılaştırılabilirliği sağlamak için, AB‘de NACE‘nin kullanımıyla ilgili olarak hazırlanmış tanımlar ve ilkeler, ISIC‘ın giriş kısmında yayımlanmış olanlarla uyumludur.

1.2 NACE: Kapsam ve temel özellikler AB Ülkelerin ekonomik faaliyet sınıflaması olarak NACE
7. NACE, üretimle ilgili ekonomik faaliyetlerinin Avrupa Birliği ülkelerin standart sınıflamasıdır. NACE, ekonomik faaliyetler evrenini her bir NACE kodu, onu oluşturan her bir istatistiksel birimle ilişkilendirilecek şekilde kısımlara ayırır. 8. Ekonomik bir faaliyet, belli mal veya hizmetleri üretmek amacıyla ana mal, işgücü, imalat teknikleri ya da ara ürün benzeri kaynakların bir araya getirilmesi sonucu ortaya çıkar. Bu nedenle, ekonomik bir faaliyet, kaynakların bir girdisi, bir üretim işlemi ve ürünlerin bir çıktısı (mal veya hizmetler) olarak tanımlanır. 9. Burada tamlandığı gibi, bir faaliyet basit bir süreci (örneğin; dokumacılık) içerebilir, fakat aynı zamanda her biri sınıflamanın değişik sınıflarında bahsedilen ve geniş bir alana yayılmış bulunan alt-süreçlerden oluşmaktadır (Örneğin; bir araba imalatı, kalıba dökme, demir dövme, kaynak yapma, montaj, boyama vb. gibi özel faaliyetleri içerir). Eğer, üretim süreci , belli bir istatistik birimi içerisinde temel faaliyetlerin bütünleşik bir serisi olarak düzenlenmişse, tüm bunların ortaya koyduğu bileşim tek bir faaliyet olarak kabul edilir. 10. NACE, bilinen çeşitli istatistiki birimler için yalnız başına sınıflar üretmez: birimler çeşitli ekonomik faaliyetler gerçekleştirebilir ve belirli temel özelliklerine göre değişik şekillerde tanımlanabilirler.

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27&Lg=1 http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=16&Lg=1 4 Uyumlaştırılmış Mal Tanım ve Kod Sistemi, Dünya Gümrük Organizasyonu tarafından yönetilen (Gümrükler İşbirliği Konseyi - CCC tarafından 1952 yılında kabul edilmiştir). 5 http://circa.europa.eu/irc/dsis/nacecpacon/info/data/en/index.htm 6 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/ 7 Birleştirilmiş mal sınıflaması – HS’nin (Uyumlaştırılmış Mal Tanım ve Kod Sistemi) ayrıntılı bir dökümü (http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_e n.htm)
3

2

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 7 / 374

çünkü “İçeceklerin imalatı” bölümü (Kod 11) birden fazla gruba bölünmemiş. 14. Örneğin. 83 ve 89. Bununla birlikte. 76. ek bölümlerin girilmesine olanak sağlamak amacıyla bazı “boşluklara” yer verilmiştir. belirli bir faaliyeti açıklayan bölüm. fakat “İçeceklerin imalatı” grubu (kod 11. v. “Tutkal imalatı” faaliyeti Bölüm 20‘de.05 olarak kodlanmıştır.9 olarak kodlanırken. 13. 48. Mümkün olduğunca. kodun kendisinde görünmemektedir. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 8 / 374 . alfabetik bir kodla tanımlanan başlıklardan oluşan birinci seviye (kısımlar). Kısım seviyesinde kullanılan kodlar. NACE. “Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı” başlıklı sınıf 08. Örneğin. 44. “Veterinerlik faaliyetleri” bölümü (Kod 75) ne gruplara ne de sınıflara bölünmüştür. Belli bir sınıflama seviyesinin sınıflamada daha aşağıya bölünmediği durumlarda. Grup 20. bir hiyerarşik yapı ile başlangıç ilkeleri ve açıklayıcı notlardan oluşmaktadır. ii.5‘de ve Sınıf 20. 54. grup ve sınıfları tanımlayan NACE kodlarıyla bütünleşik değildir.0) sınıflara bölünmüştür. 12. 57. ancak. dört basamaklı sayısal bir kodla tanımlanan başlıklardan oluşan dördüncü seviye (sınıflar). iv. “Bira imalatı” sınıfı 11. bir sonraki daha ayrıntılı seviyenin kodu için “0” kullanılır.52‘de tanımlanmaktadır. altı basamaklı sayısal bir kodla tanımlanan başlıklardan oluşan beşinci seviye (faaliyetler). çünkü. üç basamaklı bir sayısal kodla tanımlanan başlıklardan oluşan üçüncü seviye (gruplar). 67.y.00‘dır. NACE kodlamasını tamamen değiştirmeksizin. “Veterinerlik faaliyetleri” için kullanılan sınıf kodu 75. Bu amaçla. bu sınıfın bağlı olduğu Kısım C.s (başka yerde sınıflandırılmamış)” benzeri arta kalan grup ve sınıflar 9 rakamı ile tanımlanmaktadır (Örneğin. “diğer” ve/veya “b. ek bölümlere ihtiyaç olması muhtemel olan kısımlarda bırakılmıştır. NACE‘de kullanılmamıştır: 04. Bölümler ardışık olarak kodlanmıştır. Bu boşluklar.99 şeklinde kodlanmıştır). iii. 34. aşağıdaki bölüm kod numaraları. “Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı” grubu 08. 40. iki basamaklı bir sayısal kodla tanımlanan başlıklardan oluşan ikinci seviye (bölümler).NACE’nin yapısı ve kodlanışı 11. i.

belli durumlarda cironun katma değerle orantılı olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. 21. Hatta. bilinmeyen katma değer verilerinin yerine kullanılabilirler. HS. ana faaliyet aşağıda açıklanan kurallara göre her bir faaliyetle ilişkilendirilen katma değer temel alınarak belirlenir. ISIC. çıktı ile ara tüketim arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. Bu ikame ölçütlerin (bilinmeyen) katma değerle doğrudan orantılı olmadığı zamanlarda bu durum kaçınılmazdır. faaliyetler arasında ve içerisinde farklılaşabilir. CPA. imalat içindeki satışlar ve son katma değer arasındaki ilişki. Gayri safi katma değer. b. bilinmeyen katma değerin ticari faaliyetteki payını belirlemek için hiç uygun olmayan TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 9 / 374 . her birimin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYİH) katkısının ek bir ölçütüdür. Bu ölçütler. bu birimin ana faaliyeti bu faaliyeti açıklayan NACE kategorisi tarafından belirlenir. Satışları (ciroyu) katma değer ikamesi olarak kullanırken. İkame ölçütlerinin kullanımı. Birçok birim. Gayrisafi üretim verilerinin ikame ölçütü olarak kullanıldığı durumlarda benzer düşünceler zihinde tutulmalıdır. aşağıdakiler olabilir: a.1 Temel sınıflandırma kuralları 15. 20.birimin her bir faaliyetine ilişkin mal veya hizmetlere dağıtılabilecek olan gayri safi üretim . 22. Bu gibi durumlarda. bir birimin sınıflamasının ekonomik faaliyete göre belirlenmesinde temel kavramdır. kullanışlı olmayan diğer faaliyetlerle karşılaştırma yapan özel bir yolla tanımlanır. ticari ciro rakamları. Çıktı bazlı ikameler: . Bazı faaliyetler için ciro. birimin katma değerine en fazla katkıyı yapan faaliyettir. Katma değer. mali aracılık faaliyetleri veya sigorta faaliyetleri gibi.birimin farklı faaliyetlerine ilişkin çalışanların çalışma zamanı. ticari ve diğer faaliyetleri gerçekleştirir. Katma değer. 16. Girdi bazlı ikameler . Ana faaliyet.farklı faaliyetlerle ilişkili maaşlar ve ücretler (veya serbest çalışanın geliri) . katma değer verisi temelinde elde edilecek sonuçla karşılaştırıldığında olası en iyi yaklaşımı elde etmek amacıyla.birimin farklı ekonomik faaliyetlerinde yer alan çalışan sayısı. NACE‘nin açıklayıcı notları. Bir birimin sadece bir ekonomik faaliyet gerçekleştirdiği durumlarda. Bazı durumlarda gerçekleştirilen farklı faaliyetlerle ilişkili olan katma değer bilgilerinin elde edilmesi mümkün olmaz ve faaliyet sınıflamasının belirlenmesi ikame ölçütleri kullanılarak yapılmak zorunda kalır. katma değer verisini yalnızca işlevsel olarak tahmin etmeye yaradığından.BÖLÜM 2 İstatistiki birimleri ve faaliyetleri sınıflandırma kuralları 2. Eğer birim birden çok ekonomik faaliyet yürütüyorsa. istatistiki iş kayıtlarında bulunan her bir birim ile temel ekonomik faaliyetine göre ilişkilendirilir. NACE ‘ nin kodlanmasında yardımcı olurlar. Katma değer ikameleri 18. Bu ikame ölçütleri. . örneğin. 17. 19. NACE komitesinin kararları. Bir NACE kodu. yukarıda bahsedilen ikame ölçütlerinin basit kullanımı yanıltıcı olabilir. ticaretteki ciro genellikle imalattakinden daha düşük bir katma değer payına sahiptir. Örneğin. Ancak. ana faaliyeti belirlemede kullanılan metodu değiştirmez. Bir birimin ana faaliyetini belirlemek için bu birim tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ile bunlara karşılık gelen katma değerin bilinmesi gerekmektedir.her bir faaliyete düşen ürün gruplarının satış değeri veya cirosu. CN benzeri diğer sınıflama sistemleri gibi kaynaklar ve bunlarla arasındaki dönüşüm tabloları.

İşgücü yoğunluğu. Top . Daha iyi bir gösterge brüt marjdır (ticari ciro ile stoklardaki değişimle yeniden satışlar için alınan ürünler arasındaki fark).61 71.12 G 46 46. Ancak. 28. Ayrıca.down” yöntemiyle belirlenmelidir. 25. Eğer bir birim NACE’nin iki farklı yerinde geçen faaliyetleri gerçekleştiriyorsa. Bu grup dahilinde en yüksek katma değer payına sahip olan sınıf belirlenir. Eğer çeşitli faaliyetlerin işgücü yoğunluğu farklı ise. sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava taşıtlarının satışı ile ilgili aracılar Tarımsal amaçlı makine. Bir birimin önemli orandaki faaliyetlerinin NACE‘nin birden fazla sınıfına girdiği örnekler ortaya çıkabilir. Bu koşulun sağlanması için süreç en yüksek seviyedeki uygun pozisyonun belirlenmesiyle başlar ve aşağıda açıklandığı gibi sınıflama seviyelerinden aşağı doğru devam eder: a. 23. bu birimin faaliyet sınıflaması.1 46. Bir birimin NACE‘nin ikiden fazla yerinde geçen. Katma değerin en yüksek payına sahip olan kısım belirlenir. farklı ekonomik faaliyetler ve hatta aynı NACE sınıfının faaliyetleri arasında çok büyük değişiklikler gösterebilir.1 TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 10 / 374 . Bu kısım dahilinde en yüksek katma değer payına sahip olan bölüm belirlenir.göstergelerdir. ticaret için özel sınıflama kuralları da göz önüne alınmalıdır. Girdi temelli ikame ölçütlerinin uygulandığı durumlarda benzer önlemler göz önüne alınmalıdır.91 28. bu iki farklı faaliyetin % 50‘şer eşit paya sahip olma gibi çok nadir rastlanabilecek istisnai durumlar hariç. ticari marj.down (yukarıdan aşağı) metodu 27. Örnek: Bir birim aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmektedir (katma değer açısından paylar): Kısım C Bölüm 25 28 Grup 25.14 46. diğer tarafta ise katma değer güvenilir değildir. 26. aksam ve parçalarının toptan ticareti Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık Pay % 10 % 6 % 5 % 23 % 8 % 7 % 28 % 13 M 71 71. aşağıda açıklandığı şekliyle “top .11 28. Bu durum istatistik birimi içersinde faaliyetlerin dikey entegrasyonundan (örneğin.9 28. Katma değerin % 50‘sinden fazlasına sahip olan faaliyet. d. c.24 28. Yukarıdan aşağıya metodu hiyerarşik bir yapıyı takip eder: Bir birimin sınıflamanın en düşük seviyesindeki sınıflamasıyla. Örneğin: Bir ürünün elle üretilmesine karşılık bir ürünün makine işlemi kullanılarak üretilmesi gibi.6 Sınıfın tanımı Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı Motor ve türbin imalatı. ağaç kesiminin bıçkıhaneyle ilişkilendirilmesi ve kil ocağının tuğla işiyle ilişkilendirilmesi) veya yatay entegrasyonundan (örneğin.93 28. b.1 28. ana faaliyettir ve birimin NACE sınıflamasını belirler. yapının daha yüksek seviyelerindeki sınıflaması tutarlı olmalıdır.2 Çoklu ve bütünleşik (entegre) faaliyetler 24. birim bu bölümde ortaya konulan kurallara göre sınıflandırılmalıdır.2 28. uçak. 2. Bu bölüm dahilinde en yüksek katma değer payına sahip olan grup belirlenir.9 Sınıf 25. Böyle durumlarda. bir tarafta maaşlar ve ücretler veya istihdam arasındaki oransallık. teçhizat. motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı Gıda.95 46. tek bir toptan satış ile perakende satışta ve hatta ticari faaliyetler arasında farklılaşabilir. içecek ve tütün işleme makineleri imalatı Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı Makine. mutlaka katma değerin % 50‘sinden fazlasına sahip bir faaliyet olacaktır. ikiden fazla faaliyet gerçekleştirdiği ve bunların hiç birinin katma değerin % 50‘sinden fazlasına sahip olmadığı karmaşık durumlarda. çikolatalı şekerleme imalatı ile birleşen fırın ürünleri imalatı) veya herhangi bir kombinasyonundan kaynaklanabilir.

95 Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı % 6 % 5 % 31 % 23 % 8 Buradan da anlaşılacağı gibi. içecek ve tütün işleme makineleri imalatıdır.61 Tarımsal amaçlı makine. Motorlu Taşıtların ve Motosikletlerin Onarımı (% 35) Kısım M .9 Diğer özel-amaçlı makinelerin imalatı • Grup 28..Mesleki.9 içerisinde Sınıfın belirlenmesi: Sınıf 28. katma değerde en yüksek paya 46. içecek ve tütün işleme makineleri imalatı Sınıf 28.1 Genel amaçlı makinelerin imalatı Grup 28. Kısım G -Toptan ve Perakende Ticaret.2 Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı Grup 28. doğru sınıf 28. teçhizat. fabrikasyon metal ürünleri imalatı % 10 % 42 (% 13) Bölüm 28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı • Bölüm 28 içerisinde Grubun belirlenmesi: Grup 28.93 Gıda. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 11 / 374 .• Aşağıdakiler arasında Kısmın belirlenmesi: Kısım C . aksam ve parçalarının toptan ticareti sınıfı sahip olmasına karşın. Bilimsel ve Teknik Faaliyetler • Kısım C içinde Bölümün belirlenmesi: Bölüm 25 Makine ve teçhizat hariç.İmalat (% 52).93 Gıda.

61 71. ekonomi gerçekliğindeki önemli değişikliği yansıtmayan sık değişikliklerden kaçınmak için tutarlılık kuralı kullanılmasına karar verilir. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 12 / 374 . 30.12 29.93 28.9 %8 46. Bütün bu durumlar birimin sınıflamasının değiştirilmesini gerektirirken.1 28. daha sonra da NACE sınıfının belirlenmesi izlenmelidir.14 46. aynı birimin üretim aşamalarını silsile yoluyla uyguladığı durumlarda ve bir işlemin çıktısının sonraki işlemin girdisi olarak kullanıldığı durumlarda ortaya çıkar. “Toptan ve Perakende Ticaret” başlıklı Kısım G‘ye uygulandığında.11 28.1 46. sentetik elyaf üretiminin tekstil imalatıyla ilişkilendirilmesi gibi. katma değere % 50 civarında katkı yapan iki faaliyet gerçekleştirdiği zamanlarda. kil ocağının tuğla işiyle ilişkilendirilmesi. 32.1 25. top .2 % 23 28.down yönteminin NACE’ye uygulanması durumunda. ağaç kesiminin bıçkıhaneyle ilişkilendirilmesi. ISIC ve NACE‘nin grup ve sınıf seviyeleri arasındaki farklılıklardan ötürü. yöntem önce ISIC açısından ISIC sınıfını belirlemek için.down yönteminin özel bir uyarlaması gerekmektedir. Faaliyetlerin dikey entegrasyonu. çok sık olan değişikler kısa dönem (aylık ve üç aylık) ve daha uzun dönem istatistiklerinin aralarında onların yorumunu zorlaştırarak uyumsuzluklara neden olabilir. bir defada veya derece derece belli bir zaman dilimi içerisinde değiştirebilirler.95 46.24 28. mevcut bulunanın en az iki yıldır katma değerin % 50‘ sinden daha azını açıkladığı durumlarda yapılır. yeni ana faaliyetin değişikliği. Örneğin.6 71.91 28. Bir birim. top . Bu kurala göre.Aşağıdaki şema. yukarıdaki örnekte izlenen karar alma yolunu göstermektedir: Bütün faaliyetler % 52 % 35 % 13 C % 10 G M % 42 25 %6 %5 28 46 71 % 31 25. ISIC‘a uygulanması sonucu ortaya çıkacak olanlardan farklı sonuçlar doğabilir. Mümkünse. Birimler ana faaliyetlerini dönemsel faktörlerden veya çıktı çeşidini değiştirmeye yarayan bir yönetim kararından dolayı.9 28. Dikey olarak bütünleşik faaliyetler 33. Birimin ana faaliyetindeki değişimler 31.

dikey entegrasyon çoklu faaliyetlerin bir başka şekli gibi değerlendirilmelidir.. Kısım G “Toptan ticaret ve perakende ticaret” veya diğer kısımlarda. Bazen “alt sözleşme” terimi de kullanılmıştır. Bu bölümde aşağıdaki teknik terimler kullanılmaktadır: a. İmalatta. İşveren ve taşeron aynı ekonomik bölgede yer alabileceği gibi. çeşitli tipteki faaliyetlerin eşanlı olarak. istihdam hizmetleri. aynı faktörleri kullanarak üretim yapan. b. Taşeronlar. birimin ana faaliyeti top . farklı ekonomik bölgelerde de bulunabilir: Bulundukları konum bu birimlerin herhangi birisinin sınıflandırılmasını etkilemez. ezme ve döküm işleri). genellikle kendi hesabına aynı mal ve hizmetleri üreten birimlerle birlikte sınıflandırılırlar. destek fonksiyonlar. İşveren = Üretim sürecinin bir kısmını ya da tamamını yürütmesi için bir başka birimle (burada yüklenici denilecektir) sözleşme ilişkisi içine giren birim. 40. Bazen “dönüştürücü” veya “taşeron” terimleri de kullanılmıştır. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 13 / 374 . Diğer bir seçenek olarak.20’de sınıflandırılmalıdır) haricinde. 35. Bu. Bu faaliyetlere örnek olarak şunları verebiliriz: Metal imalatı (dövme.down yöntemine göre belirlendiği şekilde en geniş paya sahip katma değeri oluşturan faaliyettir. ara veya nihai ürünlerin değerlendirilmesinde pazar fiyatları temel alınabilir. vb. Yatay olarak bütünleşik faaliyetler 36. ticaret ve inşaat (inşaat faaliyetlerinin dış kaynak kullanımı durumunda işveren 41. Dönüştürme sürecini kısmi olarak dış kaynak kullanımı ile yapan bir işveren imalat altında sınıflandırılacaktır. Diğer tüm durumlarda. 38. metallerin işlenmesi (örn. yani. “yüklenici” terimi de kullanılmıştır. yani M “Mesleki. işverenler katma değer ilkesine uygun olarak sınıflandırılmalıdır. dökme. taşeronun belirli bir üretim sürecinde yapmasını istediklerine göre yaptıkları sözleşme anlaşması. Dış kaynak kullanılan üretim süreci parçalarına şu örnekleri verebiliriz: İmalat faaliyetleri. üretim sürecinde girdi olarak kullanılan hammadde kendisine aitse imalat altında sınıflandırılması gerekir (bu nedenle nihai çıktı da kendisine aittir). Dış kaynak kullanımı = İşverenin. Yukarıdaki yaklaşım. c. Eğer katma değer veya ikameler dikey entegre olmuş bir süreçteki ayrık basamaklar için birimin kendisinin topladığı hesaplardan belirlenemiyorsa.3 Bazı özel faaliyetlere ilişkin kurallar Bir ücret veya sözleşmeye dayalı faaliyetler ile faaliyetlerde dış kaynak kullanımı 37. NACE‘de taşeron tarafından gerçekleştirilen faaliyetler “ücrete veya sözleşmeye dayalı” olarak belirtilmiştir. kesme. yani ücret veya sözleşmeye dayalı olarak bir faaliyet yürüten birimler. işveren girdi malzemesi üzerinde yürütülecek imalat faaliyetinin teknik şartnamelerini taşerona sağlar. Girdi malzemesi (ham veya ara ürün) işveren tarafından sağlanabilir (ya da işverene ait olabilir) veya sağlanmayabilir. benzer birimlerle yapılan kıyaslamalar kullanılabilir. giyim eşyalarının tamamlanması ve üretim sürecinin benzeri temel işlem parçaları. NACE uygulanırken.10 ve taşeron 41. 39. Dönüştürme sürecini tümüyle dış kaynak kullanımı ile yapan bir işveren . 2.34. Taşeron = İşveren ile sözleşme ilişkisine dayanarak belirli bir üretim sürecini yürüten birim. krom kaplama). giyim eşyalarının imalatı. bilimsel ve teknik faaliyetler” veya N “İdari ve destek hizmet faaliyetleri” olabilir. fakat farklı istatistiksel birimlere ayrılamayan birimler gibi yatay olarak entegre edilmiş birimlere ilişkin özel durumlarda da uygulanır.

hem işveren hem de taşeron fiili olarak gerçekleştirilen faaliyete göre sınıflandırılmalıdırlar (Örneğin. değişik faaliyetleri yürüten birden fazla işverene hizmet ediyorsa. taşeron 78. Temel olarak binaların işlevselliği için parçaların veya teçhizatın binalara kurulumu veya montajı ile uğraşan birimler inşaat kısmında (bölüm 43) sınıflandırılmıştır.2 "Motorlu taşıtların bakım ve onarımı" d. Eğer dış kaynak kullanımı geçici bir temeldeyse ve taşeron birden fazla işverene hizmet ediyorsa işverenler fiili olarak gerçekleştirilen faaliyete göre sınıflandırılırken.20’de (Geçici iş bulma kurumlarının faaliyetleri) sınıflandırılmalıdır. İstihdam hizmetlerinin dış kaynak kullanımı ile yapıldığı durumda. Kısım A: Tarım. Tarımda. ikinci olarak taşeronun yalnızca bir işverene mi yoksa birden fazla işverene mi hizmet verdiğine bakılarak bir ayrım yapılması gerekir: • Eğer dış kaynak kullanımı geçici bir temeldeyse ve taşeron yalnızca bir işverene hizmet ediyorsa. özel kısımlardaki birimlerin sınıflandırılması sırasında dikkate alınacak kuralları ve tanımları sunmaktadır. Uçaklar. Ürünlere bakım veya onarım yapan birimler.4 Kısımlara özgü kurallar ve tanımlar Bu kısım. ilk olarak dış kaynak kullanımının geçici mi yoksa sürekli mi oluşuna. Eğer dış kaynak kullanımı sürekli bir temeldeyse ve taşeron. grup 45. 43.1 "Fabrikasyon metal ürünlerin. Bakım ve onarım 44. Eğer dış kaynak kullanımı sürekli bir temeldeyse ve taşeron yalnızca bir işverene hizmet ediyorsa.2 kodlu grupta sınıflandırılmıştır.41. bölüm 95 "Bilgisayarların ve kişisel ve ev eşyalarının onarımı" . taşeron 78. • • • • Yerinde kurulum 42. hem işveren hem de taşeron fiili olarak gerçekleştirilen faaliyete göre sınıflandırılmalıdır. grup 33. Kısımların genel açıklamaları. Binaların işlevselliği (ve inşaat mühendisliği işleri) ile bağlantılı olmayan diğer makinelerin ve teçhizatın kurulumu “Sanayi makine ve donanımlarının kurulumu” başlıklı 33.30’da (Diğer insan kaynaklarının sağlanması) sınıflandırılmalıdır. makinelerin ve donanımların onarımı" b. birimlerin üzüm ürettiği ve kendi ürettiği üzümden şarap imal ettiği veya zeytin ürettiği ve kendi ürettiği zeytinden yağ imal ettiği durumlarda katma değer dağıtımının zorluklar ortaya çıkardığı sık rastlanan bir durumdur. ürünlerin türüne göre aşağıdaki kategorilerden birinde sınıflandırılır: a. 2. bölüm 43 "Özel inşaat faaliyetleri" c. Bu durumlarda en uygun olan “çalışılan saat”in ikame TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 14 / 374 . onları üreten birimlerle aynı sınıfta sınıflandırılır. Eğer dış kaynak kullanımı sürekli bir temeldeyse ve taşeron. benzer faaliyetler yürüten birden fazla işverene hizmet ediyorsa. 45. lokomotifler ve gemilere bakım ve onarım yapan birimler. Ormancılık ve Balıkçılık 46. hem işverenler hem de taşeron gerçekleştirilen faaliyete göre sınıflandırılmalıdır. tanımları ve nitelikleri bunlara ilişkin açıklayıcı notlarda sunulmuştur. imalat).

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 15 / 374 . 51. birimin bu iki olasılıktan birisine katma değer kuralına göre atanmasıdır. standart bir uygulamayı garanti altına almak için kural olarak tarımda sınıflandırılacaktır.7 46.değişken olarak alınması olup onun bu dikey olarak bütünleşik faaliyetlere uygulanması. ikinci adım “ Uzmanlaşmamış” ile “Uzmanlaşmış” (aşağıya bakınız) arasında karar vermekten ibarettir. diğer tarımsal ürünler için birimler. toptan ve perakende olarak ayrılmıştır.9 kümesinden yana ise.3 46.9 gruplarının kümesi şeklinde.2 . ticaret. Aynı durumda. birimin bu iki olasılıktan birisine katma değer kuralına göre atanmasıdır. Bölüm 46 Uzmanlaşmış ve uzmanlaşmamış toptan ticaret 46.2 46.5 46. karar her zaman top . Aşağıdaki şekil.2 – 46. 48. Bölüm 46 “Toptan ticaret” içinde. Bu yüzden.1 ‘den 47. Kısım G: Toptan ve perakende ticaret. Eğer seçim 46.7 Karşılık gelen ürünlere göre daha da bölünmüş 50. alınacak ilk karar. Kısım G‘de. Aşağıdaki şekil bir birimin Bölüm 47 “Perakende ticaret” içinde belli bir sınıfa atanmasında kullanılacak karar ağacını sunmaktadır.9 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan toptan ticaret 46. genellikle birimlerin Tarım‘da sınıflandırılmasına neden olacaktır. motorlu taşıtların ve motosikletlerin tamiri 47.8-47. Sonuç olarak.4 46.9 gruplarının kümesi "Mağazalar dışındaki perakende ticaret". Eğer birim tarafından satılan ürünler katma değerin en az % 50 ‘sini açıklayan tek bir sınıf oluşturmuyorsa.1 “Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan toptan ticaret” ve 46.2 – 46.2-46. alınacak ilk karar. ilk olarak ayırt edici bir ek seviye düşünülmelidir: grup 46. Sonuç olarak. mümkün olan çeşitli formlarda yatay olarak bütünleşik ticari faaliyetler gerçekleştirmesi ortaya çıkabilir: hem toptan hem de perakende ticaret veya mağazalarda ve mağaza dışında satış veya birçok ürünün satılması. Bir birimin.down yöntemini gruplar ve sınıflar arasında uygulayarak verilmelidir.1 Uzmanlaşmamış 46. 49. Bu nedenle. bir birimin Bölüm 46 “Toptan ticaret” içinde belli bir sınıfa atanmasında kullanılacak karar ağacını sunmaktadır. ikinci adım “Uzmanlaşmamış” ile “Uzmanlaşmış” (aşağıya grafiğe bakınız) arasında karar vermekten ibarettir. ilk olarak ayırt edici bir ek seviye düşünülmelidir: 47.7‘ye kadar olan grupların kümesi "Mağazalardaki perakende ticaret" ve 47. Bölüm 47 "Perakende ticaret" içinde.9 Uzmanlaşmış 46. top . motorlu taşıtların ticareti hariç.down yöntemini gruplar ve sınıflar arasında uygulayarak verilmelidir. Eğer seçim "Mağazalardaki perakende ticaret" kümesinden yana ise.46. karar her zaman top .down metodunun uygulanması özel bir dikkat ve ek seviyelerin düşünülmesini gerektirmektedir.6 46.

Eğer satılan ürünler 46. Sınıf 47.2 ‘den 46.1 ‘e atanır.7 Mağazalar dışında 47. grup 47. atama NACE‘nin 47.4 47. “uzmanlaşmış” ve uzmanlaşmamış” arasındaki ayrım satılan ürünü meydana getiren.19 Durum B % 20 % 15 % 10 % 10 % 45 Sınıf 47.2 – 47.2 ‘den 46.9 Yiyecek ağırlıklı 47.7 Uzmanlaşmamış 47.7 Karşılık gelen ürünlere göre daha da bölünmüş 52. birim uzmanlaşmamış ticaret olarak sınıflandırılır.62 Durum B % 30 % 15 % 40 % 15 Sınıf 47.43 47. Diğer bütün durumlarda.22 47.8 Diğer 47.down yöntemini uygulayarak ana faaliyetin belirlenmesi gerekir: Sınıf 47.7 ‘ye (toptan satış için) veya 47.62 47.21 47.21 47. Eğer gıda.11 kodlu sınıfına yapılır.25 47.7 ‘ye (perakende satış için) kadar olan gruplar içerisinde yer alan 5 veya daha fazla sınıftan ibaretse.6 47. Perakende ticarette. her birinin katma değerin en az % 5 ‘ini (ve % 50 ‘den azını) açıkladığı göz önünde bulunduran sınıfların sayısına bağlıdır: a.3 47.8 – 47.11 Durum C % 5 % 5 % 45 % 40 % 5 Sınıf 47.1 Sergi ve pazar yoluyla 47.9 Uzmanlaşmış 47.1 – 47.11 Diğer 47. Eğer satılan ürünler 46.19 kodlu sınıfa yapılır.7 ‘ye (toptan satış için) veya 47. Bundan sonra öncelikle ana grubu ve ondan sonra da o grup içindeki sınıfı seçerek.54 Final atama Durum A % 5 % 10 % 15 % 25 % 45 Sınıf 47.Bölüm 47 Mağazalarda 47.2 ‘den 47.19 TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 16 / 374 . içecekler ve tütün katma değerin en az % 35 ‘ini temsil ediyorsa. atama 47.2 ‘den 47.7 ‘ye (perakende satış için) kadar olan gruplar içerisindeki 4 sınıftan ibaretse. birim “uzmanlaşmış ticaret” olarak düşünülür.19 47.75 Son atama Durum A % 30 % 5 % 45 % 20 Sınıf 47.42 47.75 b. katma değer prensibine göre top .5 47. Hem toptan hem de perakende ticarette.21 Durum C % 20 % 5 % 35 % 40 Sınıf 47.2 47.

bölüm 70 içinde yer alan "İdare merkezi faaliyetleri” ve "İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri” başlıklı sırasıyla 70. pazar hedefleri ve politikaları. 56. fonlar ve diğer mali birimler" bir ekonomik faaliyeti değil de birimleri açıkladığı için NACE’de çok özeldir. fonlar ve diğer mali birimler" başlıklı ve sırasıyla 64. Kısım T: Hanehalklarının İşverenler Olarak Faaliyetleri. ana faaliyeti grup sahipliği olan ve grubu yönetmeyen holdinglerin faaliyetlerini açıklamaktadır. Başka bir açıdan. devlet tarafından yürütülen bütün faaliyetleri açıklayabilir bir NACE kategorisi yoktur. Hanehalkları Tarafından Kendi Kullanımlarına Yönelik Olarak Ayrım Yapılmamış Mal ve Hizmet Üretim Faaliyetleri 58. NACE kurumsal birimin sınıflandığı kurumsal sektörle (SNA ve ESA‘ da tanımlandığı gibi) ilgili herhangi bir ayrım yapmaz. Kısım O: Kamu yönetimi ve savunma.3‘ e (Kısım P) atanır. Maddi kazançların katma değeri oluşturmadığı göz önünde bulundurulmadır ve bu yüzden düşünülmemesi gerekir. Yukarıda belirtilen faaliyetlerden birçoğunu gerçekleştiren bir birimin ana faaliyetinin belirlenmesi doğal olarak katma değer ilkesine göre belirlenir.20 “Holding şirketlerinin faaliyetleri”. bütün devlet kurumları otomatik olarak “Kamu yönetimi ve savunma. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 17 / 374 . Kısım K ‘da. veya "posta kutuları" veya "boş kutular". ürünlerin satışından elde edilen herhangi bir gelire sahip değillerdir ve genellikle eleman istihdam etmezler (yasal temsilci olarak çalışan bir veya birkaç kişinin haricinde).30 "Tröstler.10 “İdare merkezi faaliyetleri” ilgili birimlerin denetlenmesi ile yönetimini ve operasyonel kontrol ile günlük yönetimi içerir. Özel olarak NACE‘ nin diğer alanlarına atanabilecek olan ulusal. insan kaynakları politikaları vb.10‘ a (Kısım Q) atanır. zorunlu sosyal güvenlik 57. 55. merkezi veya yerel hükümet tarafından yönetilen bir orta öğretim okulu grup 85. Sonuç olarak. zorunlu sosyal güvenlik” başlıklı Kısım O‘ da sınıflandırılmaz. Bu faaliyetin çıktısı SNA‘ da üretim olarak düşünülmüştür ve bu amaçla belli araştırmalar için bu bölüm NACE‘ ye dahil edilmiştir. bilimsel ve teknik faaliyetler 54.30 kodlu. bir ikincil faaliyete sahipse. veya kamu hastanesi sınıf 86. bölgesel veya yerel düzeylerde faaliyetler gerçekleştiren birimler uygun kısımda sınıflandırılırlar.22 “İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri” ortak strateji ve organizasyonel planlama. Ayrıca. b) sınıf 64. d) sınıf 70.20 ve 64. e) sınıf 70. Bir birimi bu iki sınıfa göre sınıflandırırken. Örneğin. Bazen bu birimler. olarak adlandırılırlar. Ev içi personelin faaliyetleri burada sınıflandırılmamıştır: Örneğin. ekonomik üretimi kapsayan NACE‘ nin geleneksel kapsamının ötesine giden iki sınıf konulmuştur. Kısım O‘ da sadece devlet kurumları sınıflandırılmaz: tipik “kamu yönetimi faaliyetleri” gerçekleştiren özel birimler de burada sınıflandırılır. veya "özel amaçlı varlıklar. Bölüm 97 sadece ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetlerini içermektedir. diğer sınıflara da dikkat edilmesi gerekir (bunlardan iki tanesi kısım M. Kısımlar K: Finans ve sigorta faaliyetleri ve M: Mesleki.ÖAV". c) sınıf 66. bir birim perakende ticaretine ek olarak. ile ilgili danışmanlık faaliyetlerini içerir.30 “Fon yönetimi faaliyetleri” bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yürütülen faaliyetleri içermektedir. "Holding şirketlerinin faaliyetleri" ve "Tröstler.10 ve 70.22 kodlu). Bu iki sınıfta sınıflandırılan birimler. Özellikle: a) sınıf 64. Bunlar bazı ülkelerde vergi avantajlarından dolayı çok fazladır. Atama kuralları her zaman birimin perakende faaliyetine göredir. Eğer. birimin uygun sınıfa ataması sadece perakende faaliyetin şartlı bileşimine göre belirlenir.53. sadece bir isim ve bir adrese sahip oldukları için "pirinç levha".

tekstil imalatı. AB iş istatistikleri ile ilişkili değildir ama hanehalkı ve geçim faaliyetlerini kapsayan verilerin derlenmesiyle ilgilidir. Kişisel kullanıma yönelik faaliyetleri açıklama ihtiyacı. inşaat. 59. çamaşır yıkama 96.91‘ de. Genelde pazar faaliyetleri doğru NACE kodunu tanımlamak için varolan kurallara göre tanımlanırken. hizmetçilik faaliyetleri ise 96. pazar faaliyetlerinin tersine katma değer oranını belirlemek zor olduğu için bu kuralları kişisel kullanıma yönelik faaliyetler için kullanmak zor olmaktadır. Bu faaliyetler sıklıkla tarımsal. Bölüm 98.9‘ da sınıflandırılır. tamir ve diğer hizmetleri bir araya getirmektedir.çocuk bakma faaliyetleri 88.01‘ de. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 18 / 374 . işgücü veya zaman kullanımı gibi verilerin derlenmesinden kaynaklanmaktadır.

avcılık.26.+ pamuk çekirdeği.+ kene otu tohumu (hint yağı çekirdeği). bu ürünlerin birden fazlası. Yani. ilk pazar için ürünlerin hazırlanması buraya dahil edilmektedir. tarımsal ürünlerin ilk pazar için hazırlanması için yapılan faaliyetler dışında kalan sonraki faaliyetleri hariç tutmaktadır [Bölüm 10 ve 11`de sınıflandırılan (Gıda maddelerinin ve içeceklerin imalatı) ve Bölüm 12`de sınıflandırılan (Tütün mamullerinin imalatı)].+ nijer tohumu.+ keten tohumu.+ susam tohumu. peyzaj bakım ve muhafazası da hariç tutulmaktadır.+ araka.+ ayçiçeği tohumu. drenajı. bu nedenle de işletmelerin bu iki gruptan sadece birine dahil edilmelerinin subjektif olacağına inanılmaktadır. hayvanların büyütülmesi ve beslenmesi.19.+ darı.+ fasulye (taze ve kuru). bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi.+ b.+ kolza.11 Tahılların (pirinç hariç).+ bakla. çeltik tarlasının hazırlanması vb. 01. baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi Bu sınıf. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 19 / 374 .. diğer tahıllar. kerestelik ağaçların kesilmesi ve tomruk haline getirilmesi ve bir çiftlikten veya doğal ortamlarından bitkilerin.yağlı meyvelerin yetiştirilmesi.+ soya fasulyesi. örneğin. işletmelerin pekçoğunda bitkisel ve hayvansal üretim değerlerinin birbirine oldukça yakın olduğu kabul edilmekte..+ diğer baklagiller. bkz. organik tarım. 01. örneğin.1 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi Bu grup.+ buğday.. 01. Bu bitkilerin tohum üretimi amacıyla yetiştirilmesi de kapsanmaktadır. bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimini kapsamaktadır.) ve kısım G`de sınıflandırılan tarımsal ürünlerin pazarlanmasında faaliyet gösteren alıcıları ve kooperatif birliklerini hariç tutmaktadır. Sınıf 81.Bir tarımsal işletmede. 01. Kapsam dışı olanlar.yağlı tohumların yetiştirilmesi.+ çavdar. tuzakla avlanma ve ilgili faaliyetlere ilişkin hizmet faaliyetlerini de kapsanmaktadır.yemlik mısır yetiştirilmesi. Bu yaklaşımda. genetik olarak değiştirilmiş bitkisel ürünlerin ve genetik olarak değiştirilmiş hayvanların yetiştirilmesini de içeren iki temel faaliyeti yani. yani toprakta iki yetiştirme döneminden daha fazla kalmayan bitkilerin yetiştirilmesini içermektedir.+ süpürge darısı.+ hardal tohumu.+ yer fıstığı.+ mercimek.A-TARIM.13..Bu bölüm ayrıca.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ bezelye. açık alanlarda tahılların. açık alanlardaki tarımsal ürünlerin yetiştirilmesini de kapsar. Ayrıca. tarım. örneğin.baklagillerin yetiştirilmesi. ORMANCILIK VE BALIKÇILIK Bu kısım...+ diğer yağlı tohumlar.s. kısım F`de (İnşaat) sınıflandırılan arazi inşaatını (örn.+ yulaf. bkz.tatlı mısır yetiştirilmesi. 01. hayvanların veya hayvansal ürünlerin alınması faaliyetlerinden oluşan bitkisel ve hayvansal kaynakların işletilmesini kapsamaktadır.y. tarımsal arazinin teraslanması. bir arada yetiştirilmektedir.+ acı bakla. bkz. tek yıllık bitkisel ürünlerin.çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi. 01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri Bu bölüm.Grup 01.5 (Karma çiftçilik) ana faaliyetin belirlenmesinde kullanılan geleneksel kurallara uymamaktadır.+ nohut.+ dane mısır.+ arpa.+ börülce.Bu bölüm. bkz.30`da sınıflandırılan. Ayrıca.Tarımsal faaliyetler.12. 01. bu bölüm seralar (örtü altı) da dahil olmak üzere. çoğunlukla. baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesini içermektedir..+ aspir tohumu.tahılların yetiştirilmesi.

+ diğer kabakgil türleri ve meyvesi tüketilen sebzeler . soğanları.30.+ şalgam.+ arpa.+ hıyar ve kornişon.+ kuşkonmaz.+ diğer yapraklı veya saplı sebzeler.diğer sebzelerin yetiştirilmesi.. örneğin.y.+ domates.+ sivri ve dolmalık biberler.+ marul ve hindiba.+ nohut.mantar ve yer mantarı (domalan) yetiştirilmesi. 01. Kapsam dışı olanlar.+ havuç.+ enginar.şeker pancarı yetiştirilmesi. bkz.+ darı.12 Çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi 01. 01. örneğin.+ keten tohumu.+ kuşkonmaz.+ yulaf.+ marul ve hindiba..01.+ karnabahar ve brokoli.+ pamuk çekirdeği.+ araka.+ süpürge darısı.11.+ pırasa ve diğer benzer sebzeler (soğangil... diğer pancar tohumları hariç.+ ayçiçeği tohumu. 01.tatlı mısır.yapraklı veya saplı sebzelerin yetiştirilmesi.+ b. . bkz.+ kantalup kavunu.+ diğer kök ve yumru sebzeler.+ karpuz.+ lahana.+ enginar.kök ve yumruların yetiştirilmesi.+ patlıcan.02 Baklagillerin yetiştirilmesi + fasulye (taze ve kuru).+ çavdar.03 Yağlı tohumların yetiştirilmesi + soya fasulyesi.+ diğer baklagiller. 01.+ hardal tohumu..+ kolza. 01.+ soğan (arpacık soğan da dahil). kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ patates.+ tatlı patates.+ acı bakla. soğanları.+ sarımsak. ..+ manyok.meyvesi yenen sebzelerin yetiştirilmesi.11.+ ıspanak.+ bezelye.13 Sebze.+ diğer yapraklı veya saplı sebzeler.kökleri.+ yer fıstığı.şeker pancarı tohumları dahil..+ hint yer elması (yam).acı ve küçük meyveli baharatlık biberler (capsicum çeşitleri) ve diğer baharat grubu ve aromatik (ıtırlı) bitkilerin yetiştirilmesi.00 Çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi 01..+ kene otu tohumu (hint yağı çekirdeği).mantar tohumu üretimi.28.11.01 Yapraklı veya saplı sebzelerin yetiştirilmesi örneğin. diğer tahıllar. 01.+ ıspanak.+ mercimek.+ karnabahar ve brokoli.+ kökleri. kavun-karpuz. sebze tohumu yetiştirilmesi.+ nijer tohumu.12. örneğin.+ susam tohumu. yumruları tüketilen sebzelerin yetiştirilmesi. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 20 / 374 .. örneğin.s.+ aspir tohumu.+ bakla.+ börülce. Allium familyası).+ dane mısır.13. yumruları tüketilen diğer sebzeler.+ diğer yağlı tohumlar.+ lahana.01 Tahılların yetiştirilmesi + buğday.

15 Tütün yetiştirilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 21 / 374 . 01.+ diğer kabakgil türleri ve meyvesi tüketilen sebzeler 01.+ hint yer elması (yam).+ sivri ve dolmalık biberler.00 Şeker kamışı yetiştirilmesi 01.03 Kökleri. Allium familyası).+ manyok. 01.14 Şeker kamışı yetiştirilmesi Kapsam dışı olanlar.+ havuç.+ soğan (arpacık soğan da dahil). .+ kökleri. 01.13.+ diğer kök ve yumru sebzeler.06 Kök ve yumruların yetiştirilmesi örneğin.+ hıyar ve kornişon.02 Meyvesi yenen sebzelerin yetiştirilmesi örneğin. yumruları tüketilen sebzelerin yetiştirilmesi örneğin. soğanları.+ karpuz. diğer pancar tohumları hariç.+ kantalup kavunu.13.13. sebze tohumu yetiştirilmesi 01.+ tatlı patates.+ pırasa ve diğer benzer sebzeler (soğangil.+ patlıcan.14.+ domates.13.01.13. soğanları. kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi 01.13. yumruları tüketilen diğer sebzeler 01.13.05 Şeker pancarı yetiştirilmesi 01.04 Şeker pancarı tohumları dahil.+ şalgam.+ patates.99 Diğer sebze.şeker pancarı yetiştirilmesi. kavun-karpuz. bkz.+ sarımsak.

yemlik mısır ve diğer otlar.. yemlik kıvırcık lahana ve benzeri yem ürünlerinin yetiştirilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 22 / 374 .kesme çiçek ve çiçek tomurcuğu üretimi. .01 Sarı şalgam.pamuk yetiştirilmesi.00.kara buğdayın yetiştirilmesi. korunga.Sisal keneviri ve agave sınıfından diğer tekstil liflerinin yetiştirilmesi. yemlik kökleri. alfalfa (kabayonca)... yemlik mısır ve diğer otlar. .tütün mamullerinin imalatı. kenaf ve tekstilde kullanılan diğer lifli ürünlerin yetiştirilmesi..19. korunga.28.Kapsam dışı olanlar. yemlik kıvırcık lahana ve benzeri yem ürünlerinin yetiştirilmesi. 12.00 Tütün yetiştirilmesi 01. Kapsam dışı olanlar. bkz.01 Pamuk yetiştirilmesi 01. mangoldlar.sarı şalgam. 01..16..Jüt.pancar tohumlarının (şeker pancarı tohumları hariç) ve yem bitkilerinin tohumlarının yetiştirilmesi. .çiçek tohumlarının yetiştirilmesi.02 Keten ve kenevir yetiştirilmesi 01.16. yonca. 01.15. alfalfa (kabayonca).çiçek yetiştiriciliği.. rami ve diğer lifli tekstil bitkilerinin yetiştirilmesi.16 Lifli bitkilerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . bkz. mangoldlar. diğer tüm tek yıllık bitkisel ürünlerin yetiştirilmesini içermektedir.tek yıllık baharatların. 01. 01.diğer lifli bitkilerin yetiştirilmesi.keten ve kenevir yetiştirilmesi.99 Diğer lifli bitkilerin yetiştirilmesi 01.16.. aromatik (ıtırlı). yemlik kökleri.. yonca.abaka (kenevir muzu). uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi için.19 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi Bu sınıf.

+ diğer tropikal ve subtropikal meyveler.tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi.19.+ tangerin(Amerika ile Güney Afrika`da yetişen bir tür mandalina). 01.şarap imalatı.+ muz ve plantain (bir tür muz)...23 Turunçgillerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 23 / 374 . bkz. Bu bitkilerin tohum üretimi amacıyla yetiştirilmesini de kapsamaktadır.00 Üzüm yetiştirilmesi 01. 01.00 Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi 01..99 Diğer tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi 01.+ greyfurt ve pomelo.+ papaya.+ mango.21 Üzüm yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.02..+ portakal.turunçgillerin yetiştirilmesi.21.02 Çiçek yetiştiriciliği 01.+ diğer turunçgiller. yani her yetiştirme döneminden sonra toprak üstü kısımları ölüp sonraki yıl yenilenen veya devamlı olarak büyüyerek toprakta iki yetiştirme döneminden daha fazla kalan bitkilerin yetiştirilmesini içermektedir. çokyıllık bitkilerin .üzüm bağlarında şaraplık üzüm ve sofralık üzüm yetiştirilmesi. mandalina ve klementin (Akdeniz ile güney Afrika`da yetişen bir tür mandalina).+ ananas.+ incir.19.01. Kapsam dışı olanlar. 11.+ limon ve misket limonu..22 Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.2 Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi Bu grup.22.+ hurma. 01.+ avokado.

02 Meyve tohumu yetiştirilmesi 01..Hindistan cevizi yetiştirilmesi.+ diğer üzümsü meyveler 01.+ çilek.25.+ fındık.+ ceviz.+ diğer üzümsü meyveler.+ yaban mersini. 01.+ kestane.+ ceviz.+ erik. dağ eriği.+ ahududu (frambuaz).+ kivi meyvesi.+ fıstık.+elma.24. ceviz.+ kuş üzümü.<> Kapsam dışı olanlar.+ kaju (maun cevizi. kaju cevizi.01 Üzümsü meyvelerin yetiştirilmesi + yaban mersini.+ diğer yumuşak çekirdekli meyvelerve sert çekirdekli 01.25 Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.yenilebilir sert kabuklu meyvelerin (fındık. . çakal eriği.+ diğer sert kabuklu meyveler 01.+ fındık.+ kuş üzümü.+ Bektaşi üzümü..+ keçi boynuzu.+ kivi meyvesi. bkz.+ diğer sert kabuklu meyveler.25. ceviz.23.+ şeftali ve nektarın.26.+ çilek.99 Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 24 / 374 . vs) yetiştirilmesi. 01.+ kayısı.+ armut veayva.+ kestane.meyve tohumu yetiştirilmesi...+ badem. kaju cevizi.00 Turunçgillerin yetiştirilmesi 01.+ kaju (maun cevizi.24 Yumuşak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ fıstık.üzümsü meyvelerin yetiştirilmesi.+ ahududu (frambuaz).diğer ağaç ve çalı meyvelerinin yetiştirilmesi.00 Yumuşak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi 01.03 Yenilebilir sert kabuklu meyvelerin (fındık. anakardiyum). anakardiyum).01.yumuşakçekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi.+ kiraz ve vişne. vs) yetiştirilmesi + badem.25.25.+ Bektaşi üzümü.

.+ küçük ve acı biberler ve baharatlık diğer biberler (capsicum türleri ve alt türleri).+ zencefil.+ kahve.. bkz.+ muskat (küçük Hindistan cevizi)..+ çay.01 Tek ve çok yıllık baharatların ve aromatik (ıtırlı) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi + beyaz. 01.+ Hindistan cevizi.27.00 Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi 01.28 Baharatlık.+ anason. 01.+ diğer baharatlar ve aromatik (ıtırlı) ürünler. Çin anasonu ve rezene. 01.ilaç ve uyuşturucu nitelikteki ürünlerin yetiştirilmesi.yağlı meyvelerin yetiştirilmesi. Kapsam dışı olanlar. yerfıstığı ve diğer yağlı tohumların yetiştirilmesi.27 İçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ kakao.içecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi. baharat olarak kullanılan Hindistan cevizi kabuğu kurusu ve kakule.11. uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin yetişti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır..+ anason.+ tarçın.+ muskat (küçük Hindistan cevizi).tek ve çok yıllık baharatların ve aromatik (ıtırlı) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi.+ zeytin. kara biber (piper türü ve alt türleri).yetiştirilmesi keçi boynuzu.28. 01.26.soya fasulyesi. 01. aromatik (ıtırlı).26 Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. baharat olarak kullanılan Hindistan cevizi kabuğu kurusu ve kakule. Çin ana TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 25 / 374 .+ içecek üretiminde kullanılan diğer bitkisel ürünler.+ Paraguay çayı (maté).+ vanilya.+ beyaz. kara biber (piper türü ve alt türleri).+ küçük ve acı biberler ve baharatlık diğer biberler (capsicum türleri ve alt türleri).+ diğer yağlı meyveler.00 İçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi 01.+ karanfil.+ hurma palmiyeleri.+ şerbetçiotu..

yılbaşı ağacı yetiştirilmesi.yabani ortamdaki ağaçlardan bitki özsuyu veya kauçuk benzeri sakızların (reçine) toplanması.30.01 Dikim için bitki yetiştirilmesi 01... .2. yumru kök ve kökler.01. bkz. 01.örgüde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştiriciliği.tohum üretimi amacıyla bitki yetiştiriciliği. bkz.30 Dikim için bitki yetiştirilmesi Bu sınıf.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.dikim için bitki yetiştirilmesi.00 Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi 01. çelikler.bitki özsuyu elde etmek amacıyla ağaç yetiştirilmesi.02 Başka bir yere sermek için olan çimenler de dahil. bkz.10..3 Dikim için bitki yetiştirilmesi 01.başka bir yere sermek için olan çimenler de dahil. .1.28.30... dekoratif amaçlarla bitki yetiştirilmesi. 01.. . 02.orman ağacı fidanlıkları hariç ağaç fidanlıklarının işletilmesi.29. aşı kalemleri ve mantar tohumu için canlı bitki yetiştirilmesi. kök sürgünleri ve fideler de dahil tüm bitkisel dikim materyalinin üretiminin yanı sıra aşı kalemlerinin üzerlerine aşılanacağı anaçların (gövde ve dal) üretilmesini de kapsar.çiçeklerin toplanması.29 Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.19. . 01.çiçek soğanı.. Kapsam dışı olanlar.02 İlaç ve uyuşturucu nitelikteki ürünlerin yetiştirilmesi 01. kesme çiçek goncası (tomurcuğu) üretimi ve çiçek tohumu yetiştiriciliği. .30. Kapsam dışı olanlar.orman ağacı fidanlıklarının işletilmesi. dekoratif amaçlarla bitki yetiştirilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 26 / 374 . bkz. 01. 01. doğrudan bitki çoğaltılması amacıyla kullanılan çelikler.lateks elde etmek için kauçuk ağacı yetiştirilmesi. 02.

01 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği ve üretimi 01. Kapsam dışı olanlar.çiftlik hayvanlarına barınak sağlanarak bakımı ve beslenmesi.04 Orman ağacı fidanlıkları hariç ağaç fidanlıklarının işletilmesi 01..11. . suda yaşayan hayvanlar hariç bütün hayvanların yetiştirilmesini (çiftçiliği) ve üretilmesini içermektedir. 01.ineklerden veya mandalardan işlenmemiş süt üretilmesi. bkz. 01.4 Hayvansal üretim Bu grup.sütün işlenmesi.30.01.02 İneklerden veya mandalardan işlenmemiş süt üretilmesi 01. yumru kök ve kökler.et için sığır ve manda yetiştiriciliği ve üretilmesi.62.. .51. bkz.. 10. çelikler. aşı kalemleri ve mantar tohumu için canlı bitki yetiştirilmesi 01.03 Çiçek soğanı. bkz.42 Diğer sığır ve manda yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 10.41. 01.sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği ve üretimi.büyükbaş hayvanlardan sperm elde edilmesi.30.41 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.41. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 27 / 374 . kesimevlerinden kürk ve deri üretilmesi. Kapsam dışı olanlar.

.00 At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği 01.sütün işlenmesi.02 İşlenmemiş koyun ve keçi sütü üretimi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 28 / 374 .11.00 Deve ve devegillerin yetiştiriciliği 01.45 Koyun ve keçi yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.işlenmemiş koyun ve keçi sütü üretimi.19. bkz.45.44.deve ve devegillerin yetiştiriciliği ve üretilmesi.51. 01. 01. 01.45.01 Et için sığır ve manda yetiştiriciliği ve üretilmesi 01.posttan elde edilen yün üretimi.42. eşek.koyun ve keçi yetiştiriciliği ve üretimi.42.. 01. Kapsam dışı olanlar. bkz..62.. 10.at..43.ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak koyunların kırkılması...43 At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.işlenmemiş yün üretimi (yapağı)..01 Koyun ve keçi yetiştiriciliği ve üretimi 01. 10. katır veya bardo yetiştiriciliği ve besiciliği Kapsam dışı olanlar. 93.01.yarış ve binicilik at ahırlarının işletimi. bkz.02 Büyükbaş hayvanlardan sperm elde edilmesi 01.44 Deve ve devegillerin yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

.01.tüy veya ince kuş tüyü üretimi.03 Kümes hayvanları civciv üretme çiftliklerinin işletilmesi 01.evcil hayvanların yetiştirilmesi ve üretilmesi (balık hariç)..12.çeşitli hayvanların yetiştirilmesi. yer yumuşakçaları çiftliklerinin. yılan çiftliklerinin v.. Kapsam dışı olanlar.arıcılık.47 Kümes hayvanları yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.45.. örneğin papağan v. kazlar ve beç tavuğu.70. kazlar ve beç tavuğu.01 Kümes hayvanlarının yetiştirilmesi ve üretilmesi tavuklar.b. ördekler. 01.02 Kümes hayvanlarından yumurta üretilmesi 01..47.+ diğer kuşlar (kümes hayvanları hariç). sürüngen veya kuş derilerinin üretimi.b.47.çiftçilik yoluyla elde edilen kürklü derilerin..ipek böceği yetiştirilmesi. ördekler.. hindiler.. işletilmesi.kümes hayvanları civciv üretme çiftliklerinin işletilmesi..kümes hayvanlarından yumurta üretilmesi.yarı evcilleştirilmiş veya diğer canlı hayvanların yetiştirilmesi ve üretilmesi.46.49 Diğer hayvan yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.. 10..Kümes hayvanlarının yetiştirilmesi ve üretilmesi. 01.+ tavşanlar ve diğer kürk hayvanları..+ deve kuşları ve emular (Avustralya`ya özgü deve kuşları)..+ hamsterlar vb.solucan çiftliklerinin. hindiler.47.avcılık yoluyla ve tuzak kurma ile post ve deri üretilmesi bkz. bal ve balmumu üretilmesi.kurbağa TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 29 / 374 .03 İşlenmemiş yün üretimi (yapağı) 01. ipek böceği kozası üretilmesi. bkz.+ kediler ve köpekler.46 Domuz yetiştiriciliği 01.+ böcek.+ kuşlar.. 01. Kapsam dışı olanlar.00 Domuz yetiştiriciliği 01..+ tavuklar.

kümes hayvanlarının yetiştirilmesi ve beslenmesi.21 ve 03.09. bkz.22. tarımsal ürün yetiştiriciliğine ya da hayvan çiftçiliğine dağıtılmalıdır..49.çiftliklerinin. 01.+ hamsterlar vb. 96.. grup 01. bkz.b.evcil hayvanların eğitilmesi ve barınak sağlanması. 01. örneğin papağan v.22.4.50.2. tarımsal üretim ile ilgili faaliyetleri ve tarıma benzer olan ancak üretim amacıyla (tarımsal ürünlerin hasat edilmesi mantığıyla) gerçekleştirilmeyen.49. Eğer.01 Çiftçilik yoluyla elde edilen kürklü derilerin. 01.99 Diğer hayvan yetiştiriciliği 01. bkz.karma hayvan çiftçiliği. 03. Toplamdaki çiftçilik işinin boyutu belirleyici bir etken değildir.03 Evcil hayvanların yetiştirilmesi ve üretilmesi (balık hariç) kediler ve köpekler. bkz. Kapsam dışı olanlar.1 ve 01.. gruplar 01.49. timsah çiftliklerinin. 03. bir birimde bitkisel ürün veya hayvan üretiminin herhangi biri standart brüt karın yüzde 66`sına eşit veya fazlaysa birleşik faaliyet buraya dahil edilmemeli. bkz.5 Karma çiftçilik 01. bal ve balmumu üretilmesi 01.6 Tarımı destekleyici faaliyetler ve hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler Bu grup.00 Karma çiftçilik 01. 01.50 Karma çiftçilik Bu sınıf. bkz.balık çiftliklerinin işletilmesi.47.karma bitkisel ürün çiftçiliği.21 ve 03. deniz solucanı çiftliklerinin işletilmesi... bitkisel ürünler veya hayvansal üretim konusunda bir uzmanlaşma olmaksızın bu ürünlerin bir arada üretiminin yapıldığı durumları kapsamaktadır.02 Arıcılık.49.+ kuşlar. sürüngen veya kuş derilerinin üretimi 01.. bir ücret veya sözleşme temelli olarak TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 30 / 374 .

30. + tarımla ilgili olan zararlıların (tavşan dahil) kontrol edilmesi. .61. 01.63. . 01.12. + hasat. 01. + havadan olanlar dahil olmak üzere bitkisel ürünlere ilaç. sıkılması.. bitki dikim işleri. + pir + 01.61.01 Ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gerçekleştirilen tarım faaliyetleri + tarlaların hazırlanması.ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gerçekleştirilen tarım faaliyetleri. bkz.gerçekleştirilen faaliyetleri içermektedir.tarımsal gösteriler. 81.62 Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.peyzaj mimarisi. 74. bkz. + meyve ağaçlarının ve üzüm asmalarının budanması.bir ücret karşılığında ya da sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen tarımsal faaliyetler:+ hayvanların çoğalmalarını. fuar organizasyonu. gübre. + bitkisel ürünlerin ekilmesi. sıkılması. .90.tarımsal alanlar için akaçlama (drenaj).tarımsal sulama ekipmanlarının işletilmesi.61. 71. bkz. + pirincin fidelenmesi. + bitkisel ürünlerin ekilmesi.99 Diğer bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler (Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooperatifleri hariç) 01. 82. + bitkisel ürünlerin iyileştirilmesi. büyütülmelerini ve üretimlerini TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 31 / 374 . .02 Tarımsal arazinin tarımsal ve çevresel açıdan iyi durumda korunması 01. Kapsam dışı olanlar.61. . bkz. havadan olanlar dahil olmak üzere bitkisel ürünlere ilaç.03 Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooperatifleri (bitkisel üretim ile ilgili) 01. bkz. + meyve ağaçlarının ve üzüm asmalarının budanması. 43.. pancarın seyreltilmesi..hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler. vb. + bitkisel ürünlerin iyileştirilmesi. .61 Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. + tarlaların hazırlanması.tarım uzmanlarının ve tarım ekonomistlerinin faaliyetleri. gübre.11. vb. Ayrıca.30.peyzaj bahçeciliği. .tarımsal arazinin tarımsal ve çevresel açıdan iyi durumda korunması. birincil piyasalar için tarımsal ürünlerin hazırlanmasını amaçlayan hasat sonrası bitkisel ürün faaliyetlerini de içine almaktadır. bkz.

tarım ürünlerinin üreticiler tarafından hazırlanması.hayvanların kiralanması (örn.Komisyoncu tüccarlarca (özellikle tarım ürünlerinin üreticiden toplanıp merkezi pazarda satışıyla ilgilenen. testi) hizmetleri.tarımsal hammaddelerin toptan satışı. 01.tohum üretim kalitesinin geliştirilmesini amaçlayan yeni hasat faaliyetleri. kümeslerin temizlenmesi vb.09. büyütülmelerini ve üretimlerini arttırmak için yapılan faaliyetler + sürü test etme (süt vb..hayvanların aşılanması. derecelendirme.evde beslenen hayvanların bakımı. Kapsam dışı olanlar. bkz. 01. .77. başkalarına ait hayvanların beslenmesi hizmetleri. testi) hizmetleri. bkz. örneğin. başkalarına ait hayvanların beslenmesi hizmetleri.veterinerlik faaliyetleri.2 veya 01.. 46.tütün yapraklarının hazırlanması.01. sürülerin güdülmesi hizmetleri. sürülerin güdülmesi hizmetleri. . . temizleme.birincil piyasalar için bitkisel ürünlerin hazırlanması. bkz.62. 96. kümeslerin temizlenmesi vb. 68.00.tütünün saplarının ayrılması ve tekrar kurutulması.99 Diğer hayvan üretimini destekleyici faaliyetler 01.02 Köy Kalkınma Kooperatifleri (hayvancılık ile ilgili) hayvanların çoğalmalarını.39. bkz.62. sürülerin güdülmesi hizmetleri.kakao çekirdeklerinin hazırlanması. .sadece hayvanların bakılması için yer sağlanması.+ yapay dölleme ile ilgili faaliyetler + damızlık at hizmetleri+ koyunların kırkılması+ çiftlik hayvanlarına barınak sağlanarak bakımı ve beslenmesi Kapsam dışı olanlar. . .64. komisyon karşılığı çalışan bağımsız toptancı) veya kooperatif birliklerince yerine getirilen pazarlama faaliyetleri.1.00. 01.63 Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kümes hayvanlarının semizleşmesi için kısırlaştırılması. 01. 75. . kümes hayvanlarının semizleşmesi için kısırlaştırılması.. kümeslerin temizlenmesi vb. süsleme. . bkz. . bkz.. bkz. sürüler).00.20. bkz. .62. 75. dezenfekte etme. büyütülmelerini ve üretimlerini arttırmak için yapılan faaliyetler + sürü test etme (süt vb.01 Birincil piyasalar için bitkisel ürünlerin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 32 / 374 .+ yapay dölleme ile ilgili faaliyetler + damızlık at hizmetleri+ koyunların kırkılması+ çiftlik hayvanlarına barınak sağlanarak bakımı ve beslenmesi 01.63.01 Bir ücret karşılığında ya da sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen tarımsal faaliyetler hayvanların çoğalmalarını. kümes hayvanlarının semizleşmesi için kısırlaştırılması. bölüm 46.+ yapay dölleme ile ilgili faaliyetler + damızlık at hizmetleri+ koyunların kırkılması+ çiftlik hayvanlarına barınak sağlanarak bakımı ve beslenmesi 01. bkz.2..meyvelerin parafinlenmesi.pamuğun çırçırlanması.arttırmak için yapılan faaliyetler + sürü test etme (süt vb. başkalarına ait hayvanların beslenmesi hizmetleri. testi) hizmetleri.3 gruplarına tekabül eden sınıfa bakınız. 12.

bkz. temizleme. tohumlar pazarlanana kadar tohumların kurutulmasını.64.çiftçilik faaliyetlerinden kürklü deri. postu üretimi. 01. mekanik olarak veya haşaratlar yüzünden hasarlı olan. . temizlenmesini. grup 01.49. . bkz. mezbaha kaynaklı hayvan derisi.hazırlanması örneğin. normalden daha küçük olan. tohumun depolanması için tohumdaki rutubetin güvenli bir seviyeye çekilmesi de dahil. derileri için veya araştırmalarda.70 Avcılık. kürkleri.00 Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi 01. bkz.99 Diğer hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler 01. . . derecelenmesi ve tahlil edilmesini de kapsamaktadır. 72.yeni tohum çeşitleri geliştirmek ya da belirlemek için araştırma yapılması. .kesimevi. süsleme. Kapsam dışı olanlar.yemek için. bkz.41.çiftçilik faaliyetleri ile av hayvanları yetiştirilmesi.63.balina yakalanması. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 33 / 374 .tohumların yetiştirilmesi. hayvanat bahçelerinde ya da evcil hayvan olarak kullanmak üzere hayvan yakalanması .ticari amaçla avcılık yapılması ve kapan (tuzak) kurulması .63.11. . bkz.02 Pamuğun çırçırlanması 01.03 Tütün yapraklarının hazırlanması 01. sürüngen veya kuş derisi üretilmesi Kapsam dışı olanlar. bkz. derecelendirme.avcılık veya tuzak faaliyetlerinden kürklü deri. 01.2.1 ve 01. Bu faaliyet. Grup 01. 10.4. tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.11. tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri 01. 01. dezenfekte etme. .63. sürüngen veya kuş derisi üretilmesi. olgunlaşmamış olan tohumların ayıklanması yoluyla tohumların üretim kalitesini geliştirmeyi amaçlayan hasat sonrası faaliyetlerin tamamını kapsamaktadır.11. . Genetik olarak geliştirilmiş tohumların işlenmesi de burada kapsanmaktadır. 10.7 Avcılık. tohum olmayan maddelerin.64 Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi Bu sınıf.yağ elde etmek üzere tohumların işlenmesi. 03. bkz.

01 Daimi kerestelik ağaç ağaçların dikilmesi. - 01. bkz.10. 02.10.yılbaşı ağacı yetiştirilmesi.. 01.1 Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri 02.) gibi çok az işlemden geçen ürünler de elde edilmektedir.02 Küçük koru.ağaç fidanlıklarının işletilmesi. . yakacak odun.30. fidanın bir yerden çıkartılıp başka bir yere dikilmesi. avlanmayı ve tuzak kurmayı teşvik edici hizmet faaliyetleri. tekrar dikilmesi.10. bkz.10.spor amaçlı veya eğlence amaçlı yapılan avcılık ve ilgili diğer hizmet faaliyetleri. bkz. 01. bkz. odun kömürü. aralama (ağaçların seyreltilmesi) ve ormanların ve kerestelik ormanların korunması 02. bkz.16.mantarların ve yabani olarak yetişmiş kereste hariç orman ürünlerinin toplanması. yabani olarak yetişen ağaç dışındaki orman ürünlerinin çıkarılmasını ve toplanmasını içerdiği gibi tomruk üretimini de içermektedir. Ahşap maden direği. 02. odun yongası ve işlenmemiş şekilde kullanılan tomruk (örn.03 Orman ağacı fidanlıklarının işletilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 34 / 374 . kağıt hamuru vb.99. tekrar dikilmesi. Ormancılık faaliyetleri ile kereste üretiminin yanı sıra. bkz. bkz.. . orman ağaçları için olanlar hariç.orman ağacı fidanlıklarının işletilmesi. tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri 02 Ormancılık ve tomrukçuluk Bu bölüm.daimi kerestelik ağaç: ağaçların dikilmesi.19. bölüm 16. 02.-küçük koru. kağıt hamuru ve yakacak odun olarak kullanılacak ağaçların yetiştirilmesi 02.10 Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.70. aralama (ağaçların seyreltilmesi) ve ormanların ve kerestelik ormanların korunması. Bu faaliyetler doğal ya da dikili ormanlarda gerçekleştirilebilir. fidanın bir yerden çıkartılıp başka bir yere dikilmesi. 93. .00 Avcılık. 94.29.Ağacın hızarlaşması ve planyalanmasıyla başlayan ağaçların daha ileriki işlemleri kapsam dışıdır. . kağıt hamuru ve yakacak odun olarak kullanılacak ağaçların yetiştirilmesi.Bu faaliyetler doğal ya da dikili ormanlarda yapılabilir. .odun yongası ve parçalarının üretilmesi.30. Kapsam dışı olanlar.

bölüm 01. aralama (ağaçların seyreltilmesi) ve ormanların ve kerestelik ormanların korunması. .10.yakacak odun toplanması.30.+ ağaç çilekleri. .ormanda odun kömürü üretilmesi (geleneksel yöntemler kullanılarak).02. 20. . bkz.yabani olarak yetişmiş ağaç dışındaki orman ürünlerinin toplanması.+ kabuklu meyveler (fındık.. 02.orman hasat artıklarının enerji için toplanması ve üretilmesi.+ ağaç çilekleri. bkz. 01.+ lak ve reçine.14. 01..+ zostera çayırı. ..Bu faaliyetin çıktıları tomruk.yabani olarak büyüyen ürünlerin toplanması. 02. at kestanesi. yonga veya yakacak odun biçimlerini alabilmektedir.ağacın damıtılması yoluyla odun kömürü üretilmesi.mantarların veya yer mantarlarının (domalan) yetiştirilmesi. ..30. 16. ceviz. vb). at kestanesi.ağaç yongası üretimi.+ zostera çayırı.2 Tomrukçuluk 02.+ balata ve diğer kauçuk tarzı sakızlar.+ yosunlar ve likenler (mantar ile yosunun ortak yaşamı ile ortaya çıkan bitki).ağaç yongaları ve parçacıklarının üretilmesi. .+ balata ve diğer kauçuk tarzı sakızlar.20 Tomrukçuluk Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.ağaç çileklerinin veya kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi.10. vb). Kapsam dışı olanlar.daimi kerestelik ağaç: ağaçların dikilmesi. . yer mantarları (domalan). bkz. fidanın bir yerden çıkartılıp başka bir yere dikilmesi.+ sebze püskülleri.29. 02. 02.00 Tomrukçuluk 02.+ lak ve reçine. bkz.20. 02.+ kabuklu meyveler (fındık.+ sebze püskülleri. . 02. 01. 16.3 Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması 02. tekrar dikilmesi.+ şişe mantarı. bkz. . ceviz. Kapsam dışı olanlar.25. bkz.+ yosunlar ve likenler (mantar ile yosunun ortak yaşamı ile ortaya çıkan bitki).+ şişe mantarı. . çıta kazıkları ve elektrik direği gibi işlenmemiş bir şekilde kullanılan tomrukların üretimi. yer mantarları (domalan). bkz.4 Ormancılık için destekleyici faaliyetler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 35 / 374 .13.30 Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ balsam.+ meşe palamudu. bkz. bkz. bkz. .bu ürünlerin herhangi birinin planlı olarak üretilmesi (mantar ağaçlarının yetiştirilmesi hariç).ormana dayalı imalat sanayii için yuvarlak yapı odunları üretimi.ahşap maden direği..20.+ meşe palamudu.+ mantarlar.+ balsam.00 Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması mantarlar.10.yılbaşı ağacı yetiştirilmesi.ağaçların enerji için toplanması ve üretilmesi.

40.+ ormanlardaki zararlı böceklerin kontrol edilmesi 02.02.ormancılık hizmet faaliyetleri.19).01 Ormancılık hizmet faaliyetleri ormancılık envanterleri.11 Deniz balıkçılığı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 36 / 374 .10. Kapsam dışı olanlar.Bu bölüm gemi ve kayıkların yapımı ve onarımını (30.12.. balık. bireysel tüketim ve diğer amaçlar için okyanuslar. toplama vb. sahil veya açık denizlerde kayıkla yapılan ticari amaçlı ağcılık ile gerçekleştirilebilir..+ ormancılık envanterleri.. kabuklu su ürünleri. el veya daha yaygın olarak ağ.+ kerestelerin değer biçilmesi. 03.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.) yakalanması veya toplanması amacıyla deniz.+ kerestelerin değer biçilmesi. 33.+ ormanlardaki zararlı böceklerin kontrol edilmesi.02 Tomrukçuluk ile ilgili hizmet faaliyetleri ormanın içinde kütüklerin taşınması.orman ağaçlarının fidanlıklarının işletilmesi.1. deniz seviyesinin en düşük olduğu kıyı çizgisinin yukarısında kalan kıyı şeridi (midye ve istiridye gibi yumuşakçaların toplanması gibi) veya kıyıda yapılan ağcılık ile ev yapımı siper ağcılık ya da daha yaygın olarak kıyıya yakın yerler. 03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği Bu bölüm.tomruklama hizmeti faaliyetleri.orman arazisinin drenajı.+ orman yangınları ile mücadele ve koruma.40. 02. Bu tür faaliyetler.. 03. yakalama. Ayrıca.12.+ ormanın içinde kütüklerin taşınması. balık yakalama faaliyetlerini kapsamaktadır. 02. bitkiler de dahil vahşi deniz organizmalarının (ağırlıklı olarak balık. acı veya tatlı su kaynaklarında gerçekleştirilen balıkçılık faaliyetleri ile su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerini kapsar. bkz 43.1 Balıkçılık Bu grup.15) ile spor ve eğlence amaçlı balıkçılık faaliyetlerini kapsamaz (93. Bu tür faaliyetlere sonradan oluşturulmuş göller gibi sulardaki balıkçılık faaliyetleri de dahildir. Ayrıca. bkz 43.+ orman idaresi danışmanlık hizmetleri.20) bu bölüme dahil edilmez. yumuşakça ve kabuklu deniz ürünleri) canlı canlı toplanması veya çıkarılmasına yönelik avcılık. Denizlerde ve içsularda yapılan balıkçılık faaliyetleri ile su ürünleri yetiştiriciliğine ilişkin hizmet faaliyetlerini de içine alır.+ orman idaresi danışmanlık hizmetleri.inşaat alanlarının temizlenmesi. kabuklu deniz hayvanları veya yumuşakçaların işlenmesi. belli bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak ormancılık faaliyetlerinin yürütülmesini içermektedir.40 Ormancılık için destekleyici faaliyetler Bu sınıf. bkz.. yumuşakçalar ve diğer deniz canlıları ile bunların ürünlerinin (su bitkileri. balık. işletmelerin kendi üretim faaliyetleri için gerekli olan diğer çalışmaları da (inci üretimi için çekirdek yerleştirme gibi) kapsamaktadır. karadaki tesislerde veya fabrika gemilerinde yapılıyorsa (10. süngerler ve inci vb.+ orman yangınları ile mücadele ve koruma. olta ipi ve sabit tuzaklar gibi çeşitli tiplerdeki balıkçılık aletleri yardımıyla. kıyılar veya iç denizlerden.

mercan ve deniz yosunu.spor balıkçılığı için ayrılmış alanların işletimi. 50.02 Deniz kabukluları ile yumuşakçaların yakalanması 03.01 Okyanus ve kıyı sularında ticarete dayalı yapılan balıkçılık 03.05 Diğer deniz organizmaları ile ürünlerinin toplanması (su ürünleri ile ilgili gemi işletmeciliği dahil) doğal inci. bkz.11. balık tutma amaçlı deniz gezintisi için). 03.. bkz. gömlekliler (tunicates).24.okyanus ve kıyı sularında ticarete dayalı yapılan balıkçılık.20. hem de balıkların işlenmesi ve saklanması ile ilgilenen teknelerin faaliyetleri 03.11. . deniz fıskiyesi (sea squirt).balina avcılığı.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. Kapsam dışı olanlar. 84.. deniz fıskiyesi (sea squirt).deniz kabukluları ile yumuşakçaların yakalanması.. deniz aygırı (mors). sünger. 01. . . 93. bkz. örn. bkz. gömlekliler (tunicates). sünger. 03. .10.balinaların.11. koruma (emniyet) ve devriye faaliyetleri. fabrika gemilerinde işlenmesi.04 Hem deniz balıkçılığı.03 Suda yaşayan hayvanların avlanması kaplumbağa.balık. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 37 / 374 . .06 Kafes balıkçılığı doğal inci.11.. 10.19. .spor veya eğlence amaçlı yapılan balıkçılık ve ilgili hizmetler.10. bkz.deniz veya kıyı suyu ulaşımı için mürettebatı ile birlikte gezi gemisi kiralanması (örn.19.11. denetleme. 93. 03. fok (ayı balığı).suda yaşayan hayvanların avlanması: kaplumbağa.balıkçılıkla ilgili.70. mercan ve deniz yosunu.balina hariç deniz memelilerinin yakalanması.11. deniz kestanesi vb.11. deniz kestanesi vb. kabuklu ve yumuşakçaların bir fabrika gemisi ya da kıyıdaki fabrikalarda işlenmesi. bkz. .

11. 10. yukarıda belirtilen organizmaların sabit koşullar altında yavru üretimini ve/veya farklı büyüklüklüklere kadar olan beslenmesini ifade eder. bkz. Buna ek olarak..spor balıkçılığı için ayrılmış alanların işletimi.2 Su ürünleri yetiştiriciliği Bu grup.01 İç sularda yapılan ticari balıkçılık 03.spor veya eğlence amaçlı yapılan balıkçılık ve ilgili hizmetler.12. 93. 93. 03. koruma (emniyet) ve devriye faaliyetleri. bkz. yumuşakçalar. hasat da dahil olmak üzere su ürünlerinin üretim ve yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler ile devlet tüzel kişiliğine ait işletmeleri kapsamaktadır.balık.tatlı sularda yaşayan hayvanlarının toplanması. kabuklu ve eklembacaklı su ürünleri. .99 Diğer deniz balıkçılığı 03. 03. Kapsam dışı olanlar.99 Diğer tatlısu balıkçılığı 03.24.12 Tatlısu balıkçılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.) kullanılarak gerçekleştirilen üretim faaliyetlerini kapsayan su ürünleri yetiştiricilik faaliyetlerini kapsar. bkz.12.21 Deniz ürünleri yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. besleme ve yırtıcı hayvanlardan koruma vb.tatlı sularda yetişen kabuklu ve yumuşakçaların toplanması. 84. su bitkileri. bkz.. denetleme.12.. .19.19.03 Tatlı sularda yaşayan hayvanlarının toplanması 03.denizlerde süs balıkları da dahil olmak üzere deniz suyunda TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 38 / 374 .20. .iç sularda yapılan ticari balıkçılık.02 Tatlı sularda yetişen kabuklu ve yumuşakçaların toplanması 03.. su ürünlerinin (balık. timsahlar ve hem karada hem de suda yaşayabilen hayvanlar) üretimini veya yetiştiriciliğini de kapsayan ve çevredeki doğal kapasitesini aşacak şekilde üretimini artırıcı teknikler (yoğun stoklama.balıkçılıkla ilgili. .12. su ürünleri yetiştiriciliği.Su ürünleri yetiştiriciliği.03. kabuklu ve yumuşakçaların işlenmesi.

gerçekleştirilen su ürünleri yetiştiriciliği,- çift kabuklu su ürünleri üretimi (istiridye, midye vb.), ıstakoz, karides gibi eklembacaklı su ürünleri ile yavru balık üretimi, - su bitkileri yetiştiriciliği (yenilebilen bir çeşit mor renkli deniz bitkisi (laver) ve diğer yenebilen deniz yosunlarının yetiştiriciliği vb.),- denizlerde kabuklu, çift kabuklu, yumuşakçalar ve diğer deniz hayvanları yetiştiriciliği. Kapsam dışı olanlar; - kurbağa yetiştiriciliği, bkz. 03.22, - spor balıkçılığı için ayrılmış alanların işletimi, bkz. 93.19.

03.21.01 Denizlerde süs balıkları da dahil olmak üzere deniz suyunda gerçekleştirilen su ürünleri yetiştiriciliği 03.21.02 Çift kabuklu su ürünleri üretimi (istiridye, midye vb.), ıstakoz, karides gibi eklembacaklı su ürünleri ile yavru balık üretimi 03.21.03 Denizlerde kabuklu, çift kabuklu, yumuşakçalar ve diğer deniz hayvanları yetiştiriciliği 03.21.04 Balık üretme ve yetiştirme çiftliği faaliyetleri (deniz) 03.21.99 Diğer deniz ürünleri yetiştiriciliği
03.22 Tatlısu ürünleri yetiştiriciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- tatlı sularda süs balıkları da dahil olmak üzere yapılan su ürünleri yetiştiriciliği,- tatlı sulardaki kabuklu, çift kabuklu ve diğer yumuşakçalar ile diğer su hayvanların yetiştiriciliği (kültürcülüğü) (sülük, solucan vb.), - balık üretme ve yetiştirme çiftçiliği faaliyetleri (tatlı su),- kurbağa yetiştiriciliği. Kapsam dışı olanlar; - lagünler ile karada deniz suyu ile yapılan yetiştiricilik faaliyetleri, bkz. 03.21, sportif balıkçılık için ayrılmış alanların işletimi, bkz. 93.19.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 39 / 374

03.22.01 Tatlı sularda süs balıkları da dahil olmak üzere yapılan su ürünleri yetiştiriciliği 03.22.02 Balık üretme ve yetiştirme çiftçiliği faaliyetleri (tatlı su) 03.22.99 Diğer tatlısu ürünleri yetiştiriciliği B-MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
Madencilik ve taş ocakçılığı, katı (kömür ve maden cevherleri), sıvı (ham petrol) veya gaz (doğal gaz) olarak tabiatta doğal halde bulunan madenlerin çıkarılmasını kapsar. Çıkarma, yer altı veya yer üstü madenciliği, kuyu (memba) işletilmesi, deniz yatağı madenciliği vb. gibi değişik yöntemler ile gerçekleştirilebilmektedir.Bu kısım, cevherlerin ezilmesi, öğütülmesi, ayıklanması ve yıkanması, kurutulması, sınıflandırılması, konsantrasyonu, doğal gazın sıvılaştırılması, katı yakıtların topak haline getirilmesi gibi pazarlama için ham malzemenin hazırlanmasını amaçlayan destekleyici faaliyetleri içermektedir. Bu işlemler, çoğunlukla, madenin üretildiği yerdeki ve/veya yakın tesislerin yanındaki birimlerde gerçekleştirilir.Madencilik faaliyetleri, üretilen madenin esasına göre, bölümler, gruplar ve sınıflar içerisinde sınıflandırılır. Bölüm 05 ve 06, fosil yakıtların (kömür, linyit, petrol, gaz) madenciliği ve taş ocakçılığı ile ilgilidir; bölüm 07 ve 08, metal cevherleri, çeşitli mineraller ve taş ocakçılığı ürünleri ile ilgilidir. Özellikle hidrokarbon çıkarımı ile ilgili olarak bu kısımdaki teknik işlemlerden bazıları, bölüm 09`da belirtildiği gibi bir endüstriyel hizmet olarak uzmanlaşmış birimler tarafından üçüncü kişiler için yapılabilir. Kapsam dışı olanlar;- çıkarılan madenlerin işlenmesi, bkz. Kısım C (İmalat),- inşaat amaçları için ilave bir dönüştürme yapılmaksızın çıkarılmış materyallerin kullanımı, bkz. Kısım F (İnşaat),kaynaklarda ve kuyularda doğal kaynak sularının ve maden sularının şişelenmesi, bkz. 11.07,madencilik ve taş ocakçılığı ile birlikte yapılmayan bazı toprak, kaya ve madenlerin parçalanması, ezilmesi veya başka şekilde işlenmesi, bkz. 23.9.

05 Kömür ve linyit çıkartılması
Bu bölüm, yer altı veya yer üstü madenciliği yoluyla katı mineral yakıtların çıkarımını ve pazarlanabilir ürün haline getirilmesi işlemlerini (yani, ayıklama, yıkama, sıkıştırma ve taşınması için gerekli diğer işlemler vb.) kapsar. Kok kömürü imalatı (bkz. 19.10), kömür veya linyit madenciliği ile ilgili hizmetler veya (bkz. 09.90) kömür tozlarının sıkıştırılması ile elde edilen kömür briketlerinin imalatı (bkz. 19.20) bu bölümde kapsanmaz.

05.1 Taş kömürü madenciliği

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 40 / 374

05.10 Taş kömürü madenciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- taş kömürü madenciliği: sıvılaştırma yöntemleriyle gerçekleştirilen madencilik de dahil, yeraltı ve yer üstü madenciliği, - kömürün sınıflandırılması, kalitesinin arttırılması veya taşımacılığının ya da depolanmasını kolaylaştırılması amacıyla ayıklanması ve yıkanması, büyüklüklerine göre ayrılması, sınıflandırılması, öğütülmesi, sıkıştırılması vb.. Kapsam dışı olanlar; - linyit madenciliği, bkz. 05.20, - turba (az çok kömürleşmiş bitkilerden oluşan yakıt, yer kömürü) çıkarımı, bkz. 08.92, - taş kömürü madenciliğini destekleyici faaliyetler, bkz. 09.90, - kömür çıkartılması amacıyla deneme sondajları yapılması, bkz. 09.90, - katı yakıt üreten kok fırınları, bkz. 19.10, - taş kömürü briketlerinin imalatı, bkz. 19.20, - kömür çıkartmak amacıyla arazilerin hazırlanması ve geliştirilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar, bkz. 43.12.

05.10.01 Kömürün sınıflandırılması, kalitesinin arttırılması veya taşımacılığının ya da depolanmasını kolaylaştırılması amacıyla ayıklanması ve yıkanması, büyüklüklerine göre ayrılması, sınıflandırılması, öğütülmesi, sıkıştırılması vb. 05.10.99 Diğer taş kömürü madenciliği
05.2 Linyit madenciliği

05.20 Linyit madenciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- linyit madenciliği : sıvılaştırma yöntemleriyle gerçekleştirilen madencilik de dahil, yeraltı ve yer üstü madenciliği,- linyitin, kalitesini arttırmak, veya taşımacılığını ya da depolanmasını gerçekleştirmek üzere, yıkanması, kurutulması, öğütülmesi ve sıkıştırılması. Kapsam dışı olanlar; - taş kömürü madenciliği, bkz. 05.10, - turba çıkarımı, bkz. 08.92, - linyit madenciliğini destekleyici faaliyetler, bkz. 09.90, - kömür çıkartılması amacıyla deneme sondajları yapılması, bkz. 09.90, - linyit yakıt kömürü imalatı, bkz. 19.20, - kömür çıkartmak amacıyla arazilerin hazırlanması ve geliştirilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar, bkz. 43.12.

05.20.01 Linyitin, kalitesini arttırmak, veya taşımacılığını ya da depolanmasını
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 41 / 374

gerçekleştirmek üzere, yıkanması, kurutulması, öğütülmesi ve sıkıştırılması 05.20.99 Diğer linyit madenciliği
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı
Bu bölüm, ham petrol üretilmesini, yağlı şistler ve yağlı kumlardan petrol madenciliği yapılmasını ve petrol çıkarımını ve doğal gaz üretimi ile hidrokarbon sıvılarının geri kazanımını içermektedir. Bu bölüm, petrol ve gaz sahalarının işletim ve/veya geliştirme faaliyetlerini kapsar. Bu tür faaliyetler; sondaj yapmayı, kuyuların tamamlanmasını ve donatılmasını; ayırıcıların, emülsiyon azaltıcıların, tuz giderme ekipmanının ve ham petrol için alanda toplama hatlarının işletilmesini; üretim alanından nakil edilmesine kadar olan petrol ve gazın hazırlanmasındaki diğer faaliyetleri de içerir. Kapsam dışı olanlar; - bir ücret ya da sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen petrol ve gaz sahası hizmetleri, bkz. 09.10,- petrol ve gaz kuyuları arama faaliyetleri, bkz. 09.10,- test amaçlı sondaj ve delme, bkz. 09.10,- petrol ürünlerinin rafine edilmesi, bkz. 19.20,- jeofizik, jeolojik ve sismik araştırmalar, bkz. 71.12.

06.1 Ham petrol çıkarımı

06.10 Ham petrol çıkarımı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- ham petrol yağlarının çıkarımı. Kapsam dışı olanlar;- petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler, bkz. 09.10,- petrol ve gaz arama faaliyetleri, bkz. 09.10,- rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı, bkz. 19.20,- petrol rafine sürecinde sıvılaştırılmış petrol gazlarının geri kazanımı, bkz. 19.20,- boru hattının işletilmesi, bkz. 49.50.

06.10.01 Denizde petrol arama/çıkarma faaliyetleri 06.10.99 Diğer ham petrol çıkarımı
06.2 Doğal gaz çıkarımı

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 42 / 374

06.20 Doğal gaz çıkarımı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- ham hidrokarbon gazı (doğal gaz) çıkarımı, doğal gazla birlikte çıkarılan hafif petrol (kondansate) çıkarımı,- sıvı hidrokarbonun suyunun alınması ve ayrıştırılması,- gazın kükürtten arındırılması. Kapsam dışı olanlar;- petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler, bkz. 09.10,- petrol ve gaz çıkarımı ile ilgili araştırma faaliyetleri, bkz. 09.10,- petrol rafine sürecinde sıvılaştırılmış petrol gazlarının geri kazanımı, bkz. 19.20,- sanayi gazı imalatı, bkz. 20.11,- boru hattının işletilmesi, bkz. 49.50.

06.20.00 Doğal gaz çıkarımı
07 Metal cevheri madenciliği
Bu bölüm, yer altı veya yer üstü madenciliği, deniz yatağı madenciliği vb. yoluyla yapılan metalik minerallerin (cevherlerin) madenciliğini kapsamaktadır. Ayrıca, cevherin ezilme, öğütülme, yıkanma, kurutulma, sinter, kalsine veya filtreden geçirilmesi gibi cevherin ambalajlanması ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetler ile özgül ağırlık farkı ile zenginleştirme veya flotasyon faaliyetlerini de kapsar. Kapsam dışı olanlar; - demir piritlerinin kavrulması, bkz. 20.13, - alüminyum oksit üretimi, bkz. 24.42, - maden eritme ocaklarının (yüksek fırınların) işletilmesi, bkz. bölüm 24.

07.1 Demir cevheri madenciliği

07.10 Demir cevheri madenciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- yüksek oranda demir içeren cevherlerin madenciliği, - demir cevherlerinin zenginleştirilmesi ve topak haline getirilmesi. Kapsam dışı olanlar; - pirit ve pirotit (bronz renginde parlak bir maden) (kavurma hariç) çıkarımı ve işlenmesi, bkz. 08.91.

07.10.01 Yüksek oranda demir içeren cevherlerin madenciliği 07.10.02 Demir cevherlerinin zenginleştirilmesi ve topak haline getirilmesi
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 43 / 374

07.2 Demir dışı metal cevherlerin madenciliği
Bu grup, demir dışı metal cevherlerin madenciliğini kapsamaktadır.

07.21 Uranyum ve toryum cevherlerinin madenciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - yüksek oranda uranyum ve toryum içeren cevherlerin madenciliği: uranyum oksit vb., - bu cevherlerin konsantrasyonu, - sarı pasta (uranyum oksit (U3O8)) imalatı. Kapsam dışı olanlar; - uranyum ve toryum cevherlerinin zenginleştirilmesi, bkz. 20.13, - uranyum oksit veya diğer cevherlerden uranyum metali üretilmesi, bkz. 24.46, - uranyumun eritilmesi ve rafine edilmesi (izabesi), bkz. 24.46.

07.21.00 Uranyum ve toryum cevherlerinin madenciliği
07.29 Diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - yüksek oranda demir içermeyen cevherlerin madenciliği ve hazırlanması; + alüminyum (boksit), bakır, kurşun, çinko, kalay, manganez, krom, nikel, kobalt, molibden, tantal, vanadyum vb., + değerli metaller: altın, gümüş, platin. Kapsam dışı olanlar; - uranyum ve toryum cevheri madenciliği ve işlenmesi, bkz. 07.21, alüminyum oksit üretimi, bkz. 24.42, - bakır veya nikel cevheri imalatı, bkz. 24.44, 24.45.

07.29.01 Yüksek oranda demir içermeyen cevherlerin madenciliği ve hazırlanması 07.29.99 Diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı
Bu bölüm sadece taş ocaklarındaki üretimi kapsamaz, ayrıca alüvyonların taranmasını, kayaların kırılmasını, tuzları da kapsar. Bu ürünlerin önemli bir miktarı inşaat sektöründe (örn. kumlar, taşlar vb.), malzeme imalatında (örn. kil, alçıtaşı, kalsiyum gibi) ve kimyasalların vb. imalatında kullanılır. Bu bölüm, çıkarılan madenlerin işlenmesini (ezme, öğütme, kesme, ayıklama ve yıkama, kurutma,

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 44 / 374

sınıflandırma ve karıştırma hariç) kapsamaz.

08.1 Kum, kil ve taş ocakçılığı

08.11 Süsleme ve yapı taşlarının, kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağan taşı (bileği taşı) ocakçılığı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - mermer, granit, kumtaşı gibi anıt ve inşaat taşlarının çıkarımı, kabaca kırpılması ve kesilmesi, - süsleme ve yapı taşlarının kırılması ve kesilmesi, - kireç taşının çıkarılması, parçalanması ve kırılması, - alçı taşı ve anhidrit madenciliği, - tebeşir ve yanmamış dolomit madenciliği. Kapsam dışı olanlar; - kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği, bkz. 08.91, - yanmış dolomit üretimi, bkz. 23.52, - taşın taş ocağı dışında kesilmesi, şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi , bkz. 23.70.

08.11.01 Mermer, granit, kumtaşı gibi anıt ve inşaat taşlarının çıkarımı, kabaca kırpılması ve kesilmesi 08.11.02 Süsleme ve yapı taşlarının kırılması ve kesilmesi 08.11.03 Kireç taşının çıkarılması, parçalanması ve kırılması 08.11.04 Alçı taşı ve anhidrit madenciliği 08.11.05 Tebeşir ve yanmamış dolomit madenciliği
08.12 Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin (arı kil) çıkarımı
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 45 / 374

00 Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 46 / 374 . Kapsam dışı olanlar. .Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.13. . refraktör killer ve kaolin (arı kil) madenciliği 08. bkz.suni gübre ve azotlu bileşiklerin imalatı.12. doğal borlar.12. .bitümlü (katranlı) kumların madenciliği.pirit ve pirotit madenciliği ve işlenmesi (kavrulması hariç). Kapsam dışı olanlar.çakıl taşının kırılması ve parçalanması.05 Kum çıkarma faaliyetleri (denizcilikle ile ilgili) 08. .12.kum ocakçılığı. .9 Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı 08.93. .demirli pirit kavrulması.12.15. inşaat için kum ve çakıl 08. . 20. 08. refraktör killer ve kaolin (arı kil) madenciliği.doğal baryum sülfat ve karbonat (barit ve baryum karbonat). .02 Çakıl taşının kırılması ve parçalanması 08. . 06.doğal potasyum tuzları ve doğal fosfor madenciliği. doğal magnezyum sülfat (kieserit) madenciliği. bkz. 08.91 Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 20. 08.saf kükürt madenciliği. esas olarak bir çeşit kimyasal kaynak olarak değerlendirilen toprak boyalar ve fluorit madenciliği.04 Kil.tuz çıkarımı.12. .01 Endüstriyel kumların çıkarımı ve taranması. inşaat için kum ve çakıl.10. . bkz. bkz.03 Kum ocakçılığı 08.91.kil. .endüstriyel kumların çıkarımı ve taranması.

kum.üretici tarafından tuzun ezilmesi . bkz.93. saflaştırılması ve rafine edilmesi.93 Tuz çıkarımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.93. bkz.turba. Kapsam dışı olanlar. 10. 19. bkz.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 47 / 374 . . saflaştırılması ve rafine edilmesi 08. 23.tuzlu suların buharlaştırılması yolluyla içilebilir su üretimi. bkz. kil. .00 Turba (az çok kömürleşmiş bitkilerden oluşan yakıt. .15. bkz. gübre mineralleri vb. 08.turba madenciliği ile ilgili hizmet faaliyetleri. .93.den bahçıvanlığa yönelik toprak karışımlarının imalatı.99.02 Deniz suyu veya diğer tuzlu suların buharlaştırılması yoluyla tuz üretimi 08. .tuzun yemeklik tuza dönüştürülmesi.92 Turba (az çok kömürleşmiş bitkilerden oluşan yakıt.84.turba briketlerinin imalatı.taşımacılığını ya da depolanmasını gerçekleştirmek veya kalitesini arttırmak amacıyla turbanın hazırlanması. Kapsam dışı olanlar. 20.deniz suyu veya diğer tuzlu suların buharlaştırılması yoluyla tuz üretimi.20. bkz.01 Eritilerek ve pompalanarak yer altından tuz çıkarımı 08. doğal toprak.madenciliği 08. 09. .03 Üretici tarafından tuzun ezilmesi .turba ürünlerinin imalatı.90. . 36. 08.92. iyotlu tuz. . . . . çürümüş bitkilerden oluşan yer kömürü) çıkarımı 08. çürümüş bitkilerden oluşan yer kömürü) çıkarımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.turba çıkarımı.eritilerek ve pompalanarak yer altından tuz çıkarımı. örn.00.

.doğal TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 48 / 374 . metal olan veya metal olmayan mineraller için sondajlar. araştırma hizmetleri gerçekleştirilmesini kapsamaktadır. tamiri ve sökülmesi. sondaj denemeleri veya tekrarları yapılması yoluyla tetkik. bir ücret veya sözleşmeye dayanılarak gerçekleştirilen madenciliğe ek olarak gerçekleştirilen uzmanlaştırılmış destek hizmetlerini kapsamaktadır. amyant. mika vb. + petrol ve gaz çıkarımı ile bağlantılı olarak gerçekleştirilen sondaj denemeleri. . balyalanması ve silinmesini. .01 Dip kaynakları faaliyetleri 08. + petrol ve gaz çıkartılması ile bağlantılı olarak gerçekleştirilen tetkik (araştırma) hizmetleri. . Numune almak ve jeolojik gözlemler yapmak gibi geleneksel maden arama yöntemleri yoluyla olduğu kadar petrol kuyuları. madenlerdeki fazla yük yüklemeden kaynaklanan yer değiştirme hizmetlerini vb.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı (dip kaynakları faaliyetleri hariç) 09 Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri Bu bölüm. 06. + sondaj. petrol ve gaz kuyularının kaplamalarının betonlanmasını. bkz.bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarak petrol ve gaz çıkarımı hizmet faaliyetleri. Diğer benzeri hizmetler ise petrol ve gaz kuyuları tesislerinin inşa edilmesini.çeşitli mineral ve materyallerin madenciliği ve taş ocakçılığı. feldispat vb.madencilik makinelerinin uzmanlaşmış tamiri.12. kuyuların çalıştırılması ve kapatılması vb. doğal katı zift. 08.. boruların yerleştirilmesi. sabuntaşı (talk). örn. madenlerin boşaltılması ve pompalanmasını.99.99. bkz. + doğal gazın nakil amacıyla sıvılaştırılması ve yeniden gaz haline dönüştürülmesi. petrol ve gaz kuyusu borularının çimentolanması. asfaltit ve asfaltlı taş. maden çıkarılması için elverişli yerlerde jeolojik gözlemler yapmak gibi geleneksel maden arama yöntemleri.petrol ve gaz sahalarında işletmeciler tarafından gerçekleştirilen hizmet faaliyetleri. kuyuların pompalanması. petrol ve gaz kuyularının temizlenmesi. . + aşındırıcı (törpüleyici) materyaller (zımpara). sondaj kulesinin inşası.20.10 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. 33. maden ocağı civarında yapılanlar.10. + bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarak gerçekleştirilen boşaltma ve pompalama hizmetleri. silisli fosil artıklar. kuvars..ocakçılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. doğal grafit. 09. . 06.1 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler 09. + kıymetli taşlar. içermektedir. + doğal asfalt.

09.. bkz. bkz. alüminyum hammadde üretiminde kullanılan girdidir. alüminyum oksitin inceltilmesinin çıktısı. malzemelerin veya bileşenlerin fiziksel ve/veya kimyasal işlemler sonucunda yapısının değiştirilerek yeni ürünlere dönüşümünü kapsamaktadır (atıkların işlenmesindeki açıklamaya bakınız). madencilik veya taş ocağı ürünleri gibi ham maddelerdir.+ bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarak gerçekleştirilen boşaltma ve pompalama hizmetleri. -jeofizik. Örneğin. balıkçılık.. veya bileşenler diğer imalat faaliyetlerinin ürünleri de dahil tarım.+ test amaçlı sondaj ve delik açma. numaralı bölümlere bakınız.90. alüminyum hammaddesi alüminyum tel yapımı için girdidir. 09.00 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler 09. 71.bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarakgerçekleştirilen jeofizik araştırma hizmetleri. 05. supaplar. Bununla birlikte.. plastik TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 49 / 374 . Özel bileşimlerin ve makine ve teçhizatın parçaları ve aksesuarları ve eklentilerinin imalatı .10.12. geleneksel maden arama yöntemleri. üretilmiş tel ürünlerin imalatı için girdidir.madenlerin ve taşocaklarının bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarak işletilmesi. Kapsam dışı olanlar.12.madencilik makinelerinin uzmanlaşmıştamiri. jeolojik ve sismik araştırmalar. dişli takımlar. Örneğin motorlar.9 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler 09. genel bir kural olarak. makaralı yataklar. imalatın tanımlanması için tek bir evrensel kriter kullanılmamasına rağmen. bu kalemlerin dahil olabileceği makine ve teçhizat düşünülmeksizin uygun imalat sınıfı içerisinde tasnif edilmektedir. imalat. yenilenmesi veya yeniden yapılandırılması genellikle imalat olarak kabul edilmektedir.-05.12. tasarlanan parçalar ve aksesuarlara uygun makine ve teçhizatın imalatı ile aynı sınıf içerisinde tasnif edilmektedir. bkz. Bir imalat sürecinin çıktısı kullanım veya tüketim için hazır olduğunda tamamlanmaktadır veya daha ileri bir imalat için bir girdi olarak kullanılacaksa yarı işlenmiş olmaktadır. numune alınması ve maden çıkarılması için elverişli yerlerde jeolojik gözlemler yapılması gibi.+ tetkik (araştırma) hizmetleri.gazın nakil amacıyla sıvılaştırılması ve yeniden gaz haline dönüştürülmesi. pistonlar. gibi genel bileşimlerin ve makine ve teçhizat parçalarının imalatı. örn. elektrikli motorlar. ve alüminyum tel. 33. maden ocağı civarı dışında yapılanlar. elektrik montaj parçaları.71. 07 ve 08 numaralı bölümlerdeki madencilik faaliyetleri için gerekli olup bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarak gerçekleştirilen destekleme hizmetleri. malzemeler. ormancılık.00 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler C-İMALAT Bu bölüm. 52.90 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.21. bkz. Malların esaslı değişimi. 07veya 08. maddelerin. Dönüştürülen maddeler.

9`da sınıflandırılmış. ve yiyecek ve içecek atıklarının kullanılması 38.Bazı faaliyetler. meyve ve sebze.etlerin 10. ormancılık ve balıkçılık faaliyetleri ile elde edilen ürünlerin işlenerek insanlar ve hayvanlar için yiyecek ve içecek haline getirilmelerini ve doğrudan yiyecek mamulü olmayan birçok değişik ara ürünün üretilmesini kapsamaktadır. Bu faaliyet genellikle daha fazla veya az değerli olan karma ürünlerin husule getirilmesidir.21`de sınıflandırılmaktadır. bölüm 33 (Makine ve teçhizatların onarım. Bu üretilen veya satın alınan bileşenlerden imal edilen ürünlerin montajını da kapsamaktadır. kuzu. (örneğin.3`de. vb. ticari ve benzer makine ve teçhizatın özel bakım ve onarımı.2 içerisinde yer almaktadır. lif atıklarından gümüş üretimi bir imalat işlemi olarak kabul edilmektedir.. Bu bölüm. katı yağlar ve sıvı yağlar. Bu bölüm farklı türde ürünlerin değinildiği faaliyetlerce organize edilmektedir: et. nihai yeni ürünlerin (ikincil hammaddelerin aksine) imalatı imalat içerisinde sınıflandırılmaktadır. Örneğin. ürünler. gerçekleştirilen). üreticinin kendi dükkanından perakende satış vasıtasıyla gerçekleştirilseler de üretim olarak değerlendirilirler. kendilerine ait ürünleri satan fırınlarda.11. bölüm 56`da sınıflandırılmıştır (Restoranlar ve mobil (seyyar) yemek hizmeti faaliyetleri). grup 38. kanalizasyon.11 Etin işlenmesi ve saklanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. pasta hanelerde. restoranlarda olduğu gibi.Hayvan kesimi artıklarından veya yan ürünlerinden hayvan yemi üretilmesi 10. Sanayi. paketlenmesi. tahıl (hububat) imalatı ürünleri.kümes hayvanlarının yağlarını sofra yağına çevirme. . genel olarak. deve. İmal edilen ürünlerin bileşen parçalarının montajı imalat olarak kabul edilmektedir.1 Etin işlenmesi ve saklanması ile et ürünlerinin imalatı 10. Kapsam dışı olanlar. Üretim kendi adına gerçekleştirilebileceği gibi. bkz. karkas olarak. taze. 10 Gıda ürünlerinin imalatı Bu bölüm. soğutulmuş veya dondurulmuş et imalatı. . veya yağ üretiminden elde edilen yağ sabunu).kesim hanelerde gerçekleştirilen hayvan kesimleri etin ambalajlanması veya paketlenmesi faaliyetleri: sığır. Bu imalatın bir parçası olarak kabul edilmemektedir. . Yemeklerin tesislerde hızlı tüketim amacıyla hazırlanması. işlemenin minimal olduğu ve gerçek bir dönüştürmeye yol açmadığı durumlarda. süt ürünleri. 10. Ancak. (Kısım G). ve hazır et satan dükkanlarda vb. birim toptancı veya perakendeci ticarette sınıflandırılır.taze. Bununla birlikte. Bu fiziksel veya kimyasal dönüşümleri gerektirebilirken. kesimden elde edilen deriler. diğer gıda ürünleri ve hayvan yemleri. Bu faaliyetlerin temel amacı atıkların iyileştirilmesi veya işlenmesi olarak kabul edilmektedir ve bunlar bu nedenle kısım E (Su rezervleri. atık tasarrufu ve iyileştirme faaliyetleri) içerisinde sınıflandırılmaktadırlar. (örneğin. soğutulmuş veya dondurulmuş et imalatı. üçüncü kişiler adına da gerçekleştirilebilir.12.3 (Maddelerin dönüştürülmesi)içerisinde sınıflandırılmaktadır. yemeklerin hızlı tüketim amacıyla hazırlanmasını kapsamaz. Atıkların yeniden değerlendirilmesi. bakım ve montajı) içerisinde sınıflandırılmaktadır.92. geleneksel kesimde olduğu gibi. . balık. bkz. domuz. örneğin atıkların ikincil hammaddelere dönüştürülmesi.maddelerin kalıba dökülerek ve kalıptan çıkarılarak özel bileşimlerin ve parçaların yapılması grup 22. parçalanmış. tarım.01 Kesim hanelerde gerçekleştirilen hayvan TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 50 / 374 . bu işlemler atığı bir girdi olarak kullanmakta iseler de. koyun eti. tavşan. 82. yiyecek ve içecek atıklarının ikincil ham maddeye dönüştürülmesi ise 38. unlu ve nişastalı mamuller. 10.

temizlenmesi veya paketlenmesi işi ile uğraşan mezbahaların faaliyetleri 10. domuz. bkz.ayrı parçalarda taze veya dondurulmuş kümes hayvanları etlerinin imalatı.13 Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 51 / 374 . .11.kümes hayvanlarının kesilmesi.03 Hayvan sakatatının işlenmesi 10.12.99 Diğer kümes hayvanları etlerinin işlenmesi ve saklanması 10. koyun eti.01 Kümes hayvanlarının kesilmesi. Kapsam dışı olanlar. 10. post yünü dahil 10.11.kümes hayvanı etlerinin paketlenmesi.12. vb.12 Kümes hayvanları etlerinin işlenmesi ve saklanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.kümes hayvanlarının yağlarını sofra yağına çevirme. 10. kuzu. 82.12.02 Ayrı parçalarda taze veya dondurulmuş kümes hayvanları etlerinin imalatı 10. temizlenmesi veya paketlenmesi işi ile uğraşan mezbahaların faaliyetleri.99 Diğer etin işlenmesi ve saklanması 10. tavşan. . .kesimleri etin ambalajlanması veya paketlenmesi faaliyetleri sığır. . deve.92.11.02 Mezbaha kaynaklı deri ve post imalatı.

kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. konservelenmesi vb. rillette. jelatinli et. bkz. . sucuk. bkz. 10. kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması 10. salamura edilmesi. . balık yumurtası. salam.02 Et ürünleri imalatı sosis. tütsülenmesi.13. tuzlanmış veya tütsülenmiş et imalatı . ezilmiş ya da kesilmiş çeşitli hamura sarılmış et ürünleri.92. kabuklu deniz hayvanlarının ve omurgasız yumuşakçaların hazırlanması ve işlenmesi: dondurulması. balıklardan ve suda yetişen diğer hayvanlardan insan tüketimi için uygun olmayan kaba unlarının ve özlerinin üretilmesi. dizi sosis.balinaların karada veya özel teknelerde işlenmesi. konservelenmesi vb. tuzlanması.32. 10. bkz. 10.balıkların. + sosis. .et ürünleri imalatı. çok baharatlı kurutulmuş domuz sosisi.11. . haşlanmış jambon (pastırma dahil).. 10. kurutulması.et ihtiva eden çorba imalatı.dondurulmuş hazır balık yemeklerinin imalatı.20 Balık.etin toptan ticaretinin yapılması.kurutulmuş. tütsülenmesi. jelatinli et. 46.85.insan tüketimi veya hayvan yemi amacıyla balık kaba unlarının üretilmesi. çok baharatlı kurutulmuş domuz sosisi. havyar. bkz. salamura edilmesi. 10. . ezilmiş ya da kesilmiş çeşitli hamura sarılmış et ürünleri.85. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 52 / 374 . tuzlanması. 03. salam. 10. bkz. balık filetosu.hazır donmuş et ve kümes hayvanları eti yemekleri imalatı. haşlanmış jambon (pastırma dahil).20.13.89. 10. . bkz. Kapsam dışı olanlar. tuzlanmış veya tütsülenmiş et imalatı 10. . .01 Balıkların.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.. derin dondurulması. Kapsam dışı olanlar.01 Kurutulmuş. 82. derin dondurulması.89. . . bkz. .etin paketlenmesi. kurutulması. bkz. havyar yerine kullanılan ürünler vb.balık çorbaları imalatı. bkz.11.41. 10. 10. sucuk. kabuklu deniz hayvanı ve yumuşakçaların işlenmesi: pişmiş balık. . . dizi sosis.2 Balık.hem balığın tutulması hem de işlenmesi ve saklanmasıyla ilgili faaliyet gösteren tekne ve gemi balıkçılığı.balık.deniz ürünlerinden sıvı ve katı yağ imalatı. . kabuklu deniz hayvanlarının ve omurgasız yumuşakçaların hazırlanması ve işlenmesi dondurulması. rillette.

. kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması 10. balık filetosu. havyar.20.10. 10. balık yumurtası.00 Patatesin işlenmesi ve saklanması 10.31 Patatesin işlenmesi ve saklanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.patates işlenmesini ve saklanmasını.99 Diğer balık.03 İnsan tüketimi veya hayvan yemi amacıyla balık kaba unlarının üretilmesi 10. suyu çıkartılmış ezilmiş patates imalatı. -sebze ve meyve suyu imalatı.20. kabuklu deniz hayvanı ve yumuşakçaların işlenmesi pişmiş balık.32.02 Taze meyve ve sebzeden konsantrelerin imalatı 10.3 Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması 10.31. + patates unu ve kaba unlarının imalatı.20. + patates cipsi imalatı.01 Sebze ve meyve suyu imalatı 10.32. havyar yerine kullanılan ürünler vb. 10. + hazır dondurulmuş patates imalatı. + patates çerezi imalatı.02 Balık. 10. + kurutulmuş.39 Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 53 / 374 .32 Sebze ve meyve suyu imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

kurutulmuş baklagillerden yemek veya un imalatı. . yağın veya sirkenin içine batırma.39. 10.89. konserveleme vb. 10. konserveleme vb.61.sert kabuklu yemişlerin. kurutma. bkz. Kapsam dışı olanlar.82. yiyecek ve ezmelerinin imalatı 10.yapay konsantreler imalatı.reçel. marmelat ve jöle imalatı (pekmez imalatı dahil) 10. 10.01 Temel olarak sebze veya meyve içeren gıdaların imalatı.temel olarak sebze veya meyve içeren gıdaların imalatı. hazır sebze yemekleri imalatı. yiyecek ve ezmelerinin imalatı. yemişlerin veya sebzelerin saklanması dondurma. . dondurulmuş veya konservelenmiş şekilde olan hazır yemekler hariç.04 Reçel. dondurulmuş veya konservelenmiş şekilde olan hazır yemekler hariç 10. 10. bkz. . bkz.. 10. .sebze ve meyve suyu imalatı.02 Meyvelerin.39. .03 Meyve veya sebze gıda ürünlerinin imalatı 10. yemişlerin veya sebzelerin saklanması: dondurma.06 Sert kabuklu yemişlerin. . 10. yemişlerin kavrulması. bkz.05 Yemişlerin kavrulması 10. kurutma.39. 10. bkz. .32.39.meyvelerin ve yemişlerin şeker içinde muhafaza edilmesi.39. marmelat ve jöle imalatı (pekmez imalatı dahil).07 Meyve ve sebzelerden çabuk bozulabilir TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 54 / 374 .ve saklanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.39.85.39.meyvelerin. . yağın veya sirkenin içine batırma. meyve veya sebze gıda ürünlerinin imalatı.

41.4 Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı Bu grup. 10. 10.59. .41.41.02 Rafine edilmiş sebze yağları imalatı zeytin yağı. soya fasulyesi yağı vb.uçucu yağların imalatı. bkz.41 Sıvı ve katı yağ imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. fındık yağı. 20. bitkisel veya hayvansal ürünlerden ham veya rafine edilmiş sıvı ve katı yağ imalatını kapsamaktadır.öğütülmüş yaş mısır. beziryağı vb. . 10. domuz yağının ve yenebilen diğer hayvansal yağların etlerden ayrıştırılması veya rafine edilmesi hariç.42. + soyulmuş veya kesilmiş sebzeler. sulama.rafine edilmiş sebze yağları imalatı: zeytin yağı.53. soya fasulyesi yağı. bkz. soya fasulyesi yağı.soya peyniri (ekşimiş fasulye). . 10. 10. bkz.41. bkz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 55 / 374 ..margarin imalatı. + tofu .. 10.tohum.domuz yağı ve diğer yenilebilen hayvansal yağların sağlanması ve rafine edilmesi.62. kaynatma.. .hazır yemeklerin imalatı (Konserveler Dahil) örneğin. sert kabuklu yemiş ve çekirdek yağlarından elde edilen yağı alınmış küspe ve tozlar. .03 Yenmeyen hayvansal katı veya sıvı yağ imalatı 10. .. beziryağı vb.kimyasal süreçler vasıtasıyla katı ve sıvı yağların arıtılması. ay çiçek yağı. kolza veya hardal yağı. pamuk yağı.01 Bitkisel ham yağ imalatı zeytin yağı. bkz. pamuk yağı.99 Diğer sıvı ve katı yağ imalatı 10. kolza veya hardal yağı.sebze yağlarının işlenmesi: püskürtme. .11. palmiye yağı. 10.karışık yağlar ve benzeri yağ imalatı.bitkisel ham yağ imalatı: zeytin yağı. fındık yağı.. . . Kapsam dışı olanlar. .margarin imalatı. 20. . + salatalar. ay çiçek yağı. hidrojenleştirme vb. soya fasulyesi yağı vb.42 Margarin ve benzeri yenebilir yağların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. palmiye yağı. 10.

bkz.). homojenize edilmiş TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 56 / 374 .ham süt üretilmesi (sığır). pastörizeedilmiş.89.5 Süt ürünleri imalatı 10.taze sıvı süt imalatı. 10. homojenize edilmiş ve/veya yüksek ısıdan geçirilmiş 10.03 Taze sıvı sütten kaymaküretimi. deve. sterilize edilmiş. sterilize edilmiş..42.-peynir ve çökelek imalatı. 01.. 10. eşek. vb. homojenize edilmiş ve/veya yüksek ısıdangeçirilmiş. Kapsam dışı olanlar. bkz.41.01 Taze sıvı süt imalatı.kefir ve salep (içecek) imalatı.02 Karışık yağlar ve benzeri yağ imalatı 10.44.03 Karışık yemeklik katı yağ imalatı 10.42.51 Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı Busınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.katı halde süt (süttozu) veya krema imalatı. tatlandırılmış veyatatlandırılmamış.02 Süt temelli içeceklerin imalatı 10. sterilize edilmiş... 01..taze sıvı sütten kaymaküretimi. pastörizeedilmiş.. 10.45. homojenize edilmiş.peynir suyu imalatı.karışık yemeklik katı yağ imalatı.51. pastörize edilmiş.42... .mandıralarda üretilmeyen süt ve peynir yerine kullanılan ürünlerin imalatı.51..yoğurt imalatı.51.43. 01..01 Margarin imalatı 10. pastörize edilmiş. sterilize edilmiş.ham süt üretilmesi (koyun.tereyağı imalatı.-kurutulmuş veya konsantre edilmiş süt. keçi.süt temelli içeceklerin imalatı..peynir özü (kazein) vesüt şekeri (laktoz) imalatı. bkz. 01. at.

çavdar. mısır ve sebzelerin yaş iken öğütülmesi.06 Yoğurt imalatı 10.6 Öğütülmüş tahıl ürünleri. . ya da kurutulmuş baklagillerden. un ve yemek imalatı.04 Kefir ve salep (içecek) imalatı 10. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 57 / 374 . nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı da bu gruba dahildir.öğütülmüş tahıl: un. . yenilebilen kabuklardan.07 Peynir ve çökelek imalatı 10.pirinç elde edilmesi ve pirinç unu imalatı.ekmek. . .kahvaltılık tahıl gıdaları imalatı.10.51.00 Dondurma imalatı 10.51.dondurma salonu faaliyetleri. yumrulardan.dondurma ve şerbetli diğer yenebilen buzlu gıdaların imalatı. mısır ve diğer tahıl tohumları.öğütülmüş sebze: köklerden. Ayrıca. buğday topakları.05 Tereyağı imalatı 10. kek. bisküvi ya da pankek için hazırlanmış un karışımları ve hazır karıştırılmış unlar ile hamur imalatı.99 Diğer süthane işletmeciliği ve peynir imalatı 10. 56.51. Kapsam dışı olanlar. nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı Bu grup. yulaf.61 Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.52.10.52 Dondurma imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.51. pirinç elde edilmesi gibi bu ürünlerden un karışımları veya hamur imal edilmesini de içerir. hububatlardan ve sebzelerden un veya topak imalatını. . dövülmüş buğday ve yulaf. . bkz.51. . 10. 10.

tapyoka ve tapyoka ürünleri imalatı. dövülmüş buğday ve yulaf.öğütülmüş yaş mısır. .02 Pirinç elde edilmesi ve pirinç unu imalatı 10. imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 58 / 374 . inulin vb.02 Glikoz. mısır vb.pirinç.62. ürünlerden nişasta imalatı.61.62. buğday topakları.51. inulin vb. mısır ve diğer tahıl tohumları 10.03 Ekmek.glüten imalatı. mısır vb. . 10. . yulaf. maltoz. patates. patates.Kapsam dışı olanlar. çavdar. kek.patates unu ve tozunun imalatı. . 10.99 Diğer öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı 10. 10. bkz. 10.31. imalatı. bkz. . glikoz şurubu. bisküvi ya da pankek için hazırlanmış un karışımları ve hazır karıştırılmış unlar ile hamur imalatı 10.01 Öğütülmüş tahıl imalatı un.şekerkamışı veya şekerpancarı şekeri imalatı. - 10. Kapsam dışı olanlar.mısır yağı imalatı. ürünlerden nişasta imalatı 10.61.62.61. .61. glikoz şurubu. bkz. 10. maltoz.glikoz.laktoz imalatı.81.01 Pirinç.62 Nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . bkz. . öğütülmüş yaş mısır.

peksimet ve bisküvi ve kuru fırın ürünleri imalatı.99 Diğer nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı 10. . 10.10.72 Peksimet ve bisküvi imalatı. kek.nişastalı ve irmikli (makarna) ürünlerin imalatı. börek.dayanıklı pastane ürünleri ve kek imalatı. 10.01 Fırın ürünlerinin imalatı her çeşit ekmek imalatı. .31.62. pay.71 Ekmek.02 Pasta. bkz.fırın ürünlerinin imalatı. bkz. börek.7 Fırın ve unlu mamuller imalatı Bu grup.pasta. . 10. bkz. 10.72.tatlı veya tuzlu hafif ürünler imalatı (kurabiyeler. turta. bölüm 56. . waffles.vb. pay. kek.73. .kuru fırın ürünleri imalatı.71. + her çeşit ekmek imalatı.01 Peksimet ve bisküvi ve kuru fırın ürünleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 59 / 374 . 10. . waffles.patates çerezi imalatı.vb. dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.62.03 Mısır yağı imalatı 10. fırın ürünleri ile makarna. 10. gevrek halkalar v. bkz. Kapsam dışı olanlar.s. imalatı 10. krakerler. .72. imalatı. turta. . şehriye ve benzer ürünlerin üretilmesini kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar.hazır tüketim için fırın ürünlerinin ısıtılması. .71. taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 10.).

glikoz şurubu. gevrek halkalar v. 10.73 Makarna. maltoz imalatı. kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.73. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 60 / 374 .şeker şurubu imalatı.02 Kuskus imalatı 10.73.81 Şeker imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . . 10. şehriye. palmiyeden.glikoz.73.72.10.8 Diğer gıda maddelerinin imalatı Bu grup. bkz.03 Tatlı veya tuzlu hafif ürünler imalatı (kurabiyeler..03 Konservelenmiş veya içi dondurulmuş makarna ürünlerin imalatı 10. akça ağaçtan şeker (sakaroz) ve şeker ürünleri imalatı veya rafine edilmesi.makarna ve şehriye imalatı. krakerler. Kapsam dışı olanlar. 10.s.makarna ihtiva eden çorba imalatı.01 Makarna ve şehriye imalatı pişirilmiş veya içi doldurulmuş olsun veya olmasın 10.) 10.akça ağacın özünden melas ve şeker üretilmesi.konservelenmiş veya içi dondurulmuş makarna ürünlerin imalatı.melas imalatı. bkz. .02 Dayanıklı pastane ürünleri ve kek imalatı 10.kuskus imalatı. pişirilmiş veya içi doldurulmuş olsun veya olmasın. pancardan. . . çay ve baharatların imal edilmesini kapsamaktadır. . . bkz.kamış suyundan.89.hazır kuskus imalatı. kolay bozulabilir ve özel gıda maddeleri ile şekerlerin ve şekerlemelerin. . 10.62. 10. kahve. Kapsam dışı olanlar.85. hazır yemeklerin ve yiyeceklerin.72. .

beyaz çikolatalar. Kapsam dışı olanlar.01 Çikolata ve çikolatalı şekerlemelerin imalatı 10. . pancardan. . . pastiller.81.şekerleme.82 Kakao.82.03 Çiklet imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 61 / 374 . çikolata ve şekerleme imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .kakao.şekerlemelerin ve şeker pastillerinin imalatı. pişmaniye ve tahin helvası imalatı karameller. akça ağaçtan şeker (sakaroz) ve şeker ürünleri imalatı veya rafine edilmesi 10.81.02 Şekerleme. bkz.81.03 Melas imalatı 10. kakao yağı. beyaz çikolatalar 10.10. koz helvalar. 10.82. lokum.çiklet imalatı. kakao katı ve sıvı yağı imalatı. . pişmaniye ve tahin helvası imalatı: karameller.01 Kamış suyundan.82.04 Akça ağacın özünden melas ve şeker üretilmesi 10.02 Şeker şurubu imalatı 10. fondanlar.81.sert kabuklu yemişler. . 10. lokum. koz helvalar.sakaroz şekeri imalatı. palmiyeden. çikolata ve çikolatalı şekerlemelerin imalatı. meyve kabuğu ve diğer bitki parçalarının şekerlemeleri. pastiller.81. fondanlar.

. Kapsam dışı olanlar. bkz.kahve yerine geçe bilecek k ürünlerin imalatı. 10.01 Kafeinsiz ve kavrulmuş kahve-kahve ürünleri imalatı 10.alkollü içki.çay ve Paraguay çayının karıştırılması.çay ve Paraguay çayına dayanan özlerin ve ilaçların imalatı. bkz. + çekilmiş kahve.83.05 Çay ve Paraguay çayına dayanan özlerin ve ilaçların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 62 / 374 . 10.20.83.10.62.03 Kahve yerine geçe bilecek ürünlerin imalatı 10.83 Kahve ve çayın işlenmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.82. + kahve konsantresi ve esansı. 21. . kahve ürünleri imalatı. + kahve konsantresi ve esansı. + eritilebilir kahve.(eczacılıkla ilgili) kullanım için bitkilerden sağlanan ürünlerin hazırlanması.04 Çay ve Paraguay çayının karıştırılması 10. çikolata ve şekerleme imalatı 10. + eritilebilir kahve. şarap ve alkolsüz meşrubat imalatı.82. . 10. .02 Kahve ürünleri imalatı çekilmiş kahve.99 Diğer kakao.83. bkz. .inülin imalatı.kafeinsiz ve kavrulmuş kahve-kahve ürünleri imalatı. .83. . bölüm 11.83. bira.04 Şekerlemelerin ve şeker pastillerinin imalatı 10.

. bkz. . Kapsam dışı olanlar. + hardal unu ve tozu.. 10. sos ve çeşni imalatı.83. bkz.85. + hardal unu ve tozu..84.28. + hazır hardal vb. Kapsam dışı olanlar. yani. + mayonez.hazır yemeklerin ve yiyeceklerin dükkanlarda perakende satışı.38.taze yiyecek veya ikiden daha az yiyecek malzemesinden oluşan yiyecekler. yiyeceklerin anında tüketim amacıyla hazırlanmasını kapsamaz. bu sınıf restoranlardaki gibi. bölüm 10`daki ilgili sınıf .01 Et veya kümes hayvanları etinden yemek imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 63 / 374 . bkz. bkz. . sos ve çeşni imalatı mayonez. sos.et veya kümes hayvanları etinden yemek imalatı. hazır yapım (yani hazır.84 Baharat.84.kolay bozulabilen hazır gıdaların imalatı. .sebze yemekleri imalatı. hariç). iyotlu tuz 10. yaban otu.03 Yemek seviyesindeki tuz için tuz işlenmesi. 01.01 Baharat.89. . Bu yiyecekler. .balık yemekleri imalatı. sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.baharat ürünlerinin yetiştirilmesi.84.11`e ve 47.hazır yemeklerin ve yiyeceklerin toptan ticareti.29. 10. Yemek olarak adlandırılmaları için bu gıdaların en az iki farklı yiyecek malzemesinden oluşmaları gerekir (baharatlar vb.06 Diğer bitkisel çayların imalatı (nane. papatya vb. balık ve patates cipsi dahil..dondurulmuş veya başka türlü korunmuş pizza imalatı. 46. + hazır hardal vb. . 10..sirke imalatı.baharat.) 10.02 Sirke imalatı 10.yiyecek hizmet yüklenicilerinin faaliyetleri. bozulmadan korunmaları için dondurma ya da konserveleme benzeri işlemlere tabi tutulur ve yeniden satış için genellikle paketlenir ve damgalanırlar.10. 47. baharatlı ve pişirilmiş) yemeklerin ve yiyeceklerin imalatını kapsamaktadır. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. örn.85 Hazır yemeklerin ve yiyeceklerin imalatı Bu grup.. 10. 56.29. bkz.

+ karbonhidrat metabolizma rahatsızlığından şikayetçi (diyabeti olan) kişiler için yemekler. + yardımcı sütlü ve diğer karışımlı gıdalar. + glüten içermeyen gıda maddeleri. .85. düşük-sodyum içeren veya hiç sodyum içermeyen diyet tuzlar. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 64 / 374 .kolay bozulabilen hazır gıdaların imalatı.başka yerde sınıflandırılmamış diğer yemek ürünleri imalatı. balık ve patates cipsi dahil 10. + sandviç. + bebek gıdaları. örneğin. .01 Özellikle beslenme amaçlı gıda imalatı anne sütü yerine geçen gıdalar. 10. + kilo kontrolü için tasarlanmış düşük-enerjili ve enerjisiz gıdalar.85.86.86 Hazır. düşük-sodyum içeren veya hiç sodyum içermeyen diyet tuzlar.03 Sebze yemekleri imalatı 10. . homojenize gıda maddeleri ile diyet yiyecekleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. + düşük sodyum içeren yiyecekler. + yardımcı sütlü ve diğer karışımlı gıdalar.10.04 Dondurulmuş veya başka türlü korunmuş pizza imalatı 10. + glüten içermeyen gıda maddeleri. + özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar.05 Yerel ve ulusal hazır yemeklerin imalatı 10.85. + özellikle sporcular için yoğun adale gücü harcanmasını karşılanması planlanan yemekler.02 Balık yemekleri imalatı. + taze (pişmemiş) pizza.89 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . 10.86.özellikle beslenme amaçlı gıda imalatı. + özellikle sporcular için yoğun adale gücü harcanmasını karşılanması planlanan yemekler.02 Özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar 10. + düşük sodyum içeren yiyecekler. + bebek gıdaları. + kilo kontrolü için tasarlanmış düşük-enerjili ve enerjisiz gıdalar. . + karbonhidrat metabolizma rahatsızlığından şikayetçi (diyabeti olan) kişiler için yemekler.suni bal ve karamela imalatı.çorbaların ve et/balık suyu imalatı. + anne sütü yerine geçen gıdalar.85.

+ taze (pişmemiş) pizza 10. bkz. 10.89.03 Kolay bozulabilen hazır gıdaların imalatı örneğin. alkolsüz içki imalatı.89.06 Mandıraya ait olmayan süt ve peynir ürünlerinin imalatı 10. 10.39. .89. bkz. şarap. yumurta albümininin imalatı 10. bkz.85.89.07 Yumurta ürünlerinin. .89.01 Çorbaların ve et/balık suyu imalatı 10.04 Maya imalatı 10.08 Suni konsantrelerin imalatı 10.89.89.89.05 Et.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı 10. bira. donmuş pizza imalatı.çabuk bozulan hazır sebze ve meyve yemekleri imalatı. + sandviç.02 Suni bal ve karamela imalatı 10.meşrubat. balık. 10. kabuklu deniz hayvanları veya yumuşakçaların sularının ve özlerin imalatı 10.9 Hazır hayvan yemleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 65 / 374 . bölüm 11.89.Kapsam dışı olanlar.

yağ tohumları (bkz. kuşlar... 10. kuşlar.özel bir işlem yapılmaksızın hayvan yemi olarak kullanabilen yan mamuller ile sonuçlanan faaliyetler.özel bir işlem yapılmaksızın hayvan yemi olarak kullanabilen yan ürünler ile sonuçlanan faaliyetler. 10.ev hayvanları için hazır yem imalatı (köpekler. hububatların öğütülmesi sonucu oluşan tortular (bkz.02 Çiftlik hayvanları için karma olmayan (tekil) yem imalatı 10. .01 Ev hayvanları için hazır yem imalatı (köpekler.41. 10.61).91. kediler. 10. kediler. . dahil) 10. . .91 Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .92.20. bkz. 10. vb.20. .yağ tohumundan küspe imalatı.01 Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı hayvan yemleri konsantre hayvan yemleri dahil 10. 10. . hububatların öğütülmesi sonucu oluşan tortular (bkz.41).hayvan yemi olarak kullanılmak üzere balık unu imalatı. Kapsam dışı olanlar. balıklar vb. bkz.61) vb. dahil).02 Hayvansal yem üretmek için kesilmiş hayvanlardan çıkan artıkların işlenmesi 11 İçeceklerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 66 / 374 . 10. . bkz.çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı.41). örn.91.hayvan yemi olarak kullanılmak üzere balık unu imalatı. bkz.91. Kapsam dışı olanlar.92.yağ tohumundan küspe imalatı. . balıklar vb. 10. 10. 10.10.03 Hayvansal yem üretmek için kesilmiş hayvanlardan çıkan artıkların işlenmesi 10. yağ tohumları (bkz. hayvan yemleri konsantre hayvan yemleri dahil.41.92 Ev hayvanları için hazır yem imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. örn.çiftlik hayvanları için karma olmayan (tekil) yem imalatı.

.kahve.sentetik etil alkol imalatı. temel olarak fermantasyon (mayalama) yöntemi ile şarap ve biranın imalatını ve damıtılmış alkollü içeceklerin imalatını kapsamaktadır. 20. 10. bkz. 46. alkollü içeceklerin. 20.0 İçecek imalatı 11.damıtılmış alkollü içeceklerin imalatı: viski.mayalı maddelerden etil alkol üretimi. . .. 11.14. bkz. arıtılması ve harmanlanması 11. . 11. 82.92 (bir ücret veya sözleşme neticesinde gerçekleştirildiğinde). Kapsam dışı olanlar. Kapsam dışı olanlar. bkz. Kapsam dışı olanlar. 82.sadece şişeleme ve etiketleme.Bu bölüm. .köpüklü şarap üretimi.konsantre üzüm şırasından elde edilen şarap imalatı.damıtılmış ispirtonun harmanlanması.süt temelli içeceklerin imalatı.02.34(toptancılığın bir parçası olarak gerçekleştirildiğinde) ve bkz. 11.01.46.14. bkz.sadece şişeleme ve etiketleme..mayalanmış fakat damıtılmamış alkollü içeceklerin imalatı:sake (pirinçten yapılan bir tür Japon rakısı). . arıtılması ve harmanlanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . . . alkolsüz içecekler ve maden suları gibi içeceklerin imalatını.34 (toptancılığın bir parçası olarak TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 67 / 374 . 10. Kapsam dışı olanlar. .bkz.meyve ve sebze suları üretimi.92 (bir ücret veya sözleşme neticesinde gerçekleştirildiğinde).00 Alkollü içeceklerin damıtılması.34 (toptancılığın bir parçası olarak gerçekleştirildiğinde) ve bkz. armut şarabı ve diğer meyve şarapları.02.03 Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 11. elma şarabı. . bkz.00 Üzümden şarap imalatı 11. bkz.06. .damıtılmış alkollü içeceklerle karıştırılmış içki imalatı.51.01 Alkollü içeceklerin damıtılması. bkz.damıtılmamış alkollü içeceklerin imalatı.şarap üretimi. . . . brendi.bkz. çay ve Paraguay çayı ürünü imalatı. cin. .doğal ispirto imalatı. likör. 10. rakı.83.sadece şişeleme ve etiketleme.02 Üzümden şarap imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.32. 11. votka vb. 46.

82.kahve..05 Bira imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.gerçekleştirildiğinde) ve bkz.bira.alkolsüz içecek üretimi.00 Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı 11.07 Alkolsüz içeceklerin imalatı. kola. 10. . bkz. 46.+ aromalı ve/veya tatlandırılmış alkolsüz sular: limonata.51. bkz.06 Malt imalatı 11.00 Bira imalatı 11. 82. maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi Bu sınıf alkolsüz içeceklerin üretilmesini kapsamaktadır (alkolsüz bira ve şarap hariç):.süt temelli içeceklerin üretimi. çay ve Paraguay çayı üretimi. siyah bira ve stout (koyu bir bira türü) gibi malt likörlerin imalatı. 10.04 Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.. .vermut ve benzeri içki imalatı .03.06. bkz. tonik vb..83 bkz.00 Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı 11. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 68 / 374 . .32.92 (bir ücret veya sözleşme neticesinde gerçekleştirildiğinde).00 Malt imalatı 11. portakal suyu. 11.sadece şişeleme ve etiketleme.34 (toptancılığın bir parçası olarak gerçekleştirildiğinde) ve bkz.doğal maden suyu ve diğer şişelenmiş suların üretimi. ale (bir çeşit bira)..92) (bir ücret veya sözleşme neticesinde gerçekleştirildiğinde 11.boza imalatı Kapsam dışı olanlar.05.. meyveli içecekler. 11. 11.bkz. bkz.meyve ve sebze suyu üretimi. Kapsam dışı olanlar. 10.alkol temelli içkilerin üretimi.01.04.

00.01 Tütün ürünlerinin ve tütün yerine ikame edilen ürünlerin imalatı sigara.tütünün yetiştirilmesi veya ön hazırlık işlenmesi.07. 35.92 (bir ücret veya sözleşme neticesinde gerçekleştirildiğinde). portakal suyu. 01. . bir tarım ürününün.15.02.00.. puro tütünü. işlenerek nihai tüketim için uygun bir biçime dönüştürülmesini kapsamaktadır.00 Tütün ürünleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. puro. kola.02 Alkolsüz içecek üretim aromalı ve/veya tatlandırılmış alkolsüz sular: limonata.05. bkz. . tonik vb.alkollü olmayan bira üretimi. 82. 11. 11.01 Doğal maden suyu ve diğer şişelenmiş suların üretimi 11. bkz.. sigara tütünü. 11.11. enfiye imalatı.02 Diğer tütün ürünleri imalatı 13 Tekstil ürünlerinin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 69 / 374 . sigara tütünü.07. enfiye imalatı 12.homojenize edilmiş tütün veya harmanlanmış tütün imalatı.buz üretimi. 01.34 (toptancılığın bir parçası olarak gerçekleştirildiğinde) ve bkz.sadece şişeleme ve etiketleme. 12 Tütün ürünleri imalatı Bu bölüm. 12..30.05. puro. bkz. bkz. 11. Kapsam dışı olanlar. çiğneme tütünü. çiğneme tütünü.02.63. 12. bkz.alkollü olmayan şarap üretimi.tütün ürünlerinin ve tütün yerine ikame edilen ürünlerin imalatı: sigara. puro tütünü. tütünün. 11. meyveli içecekler.03.0 Tütün ürünleri imalatı 12.04 ve 11. 46. .

+ her türlü hayvansal. bkz. 01. halat.1 Tekstil elyafın hazırlanması ve bükülmesi 13.cam lifi imalatı. lifli bitkilerin yetiştirilmesi (doğal elyaf) bölüm 01 içerisinde sınıflandırılmıştır..Bu bölüm tekstilin dokunması da dahil tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi. bitirme işlemleri ile tekstil ürünlerinin imalatını (ev tekstil ürünleri.10.. 23.sentetik veya yapay (suni) lifler ve halatlar imalatı.ticaret veya daha ileri işlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı. bölüm 14 de sınıflandırılmıştır. 20. kablolanması ve daldırılması. bükülmesi.tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler. bkz. bitkisel veya suni lifin ayıklanması ve taraklanması 13... taşıyan bitkilerin ıslatılıp yumuşatılması..10. ip vb. Kapsam dışı olanlar.pamuk çırçırlama faaliyetleri.+ yünlerin yağının giderilmesi ve karbonize edilmesi ve yün yapağının boyanması.2 Dokuma TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 70 / 374 . boyanması vb..10. halılar. 13. bkz. kordon.10 Tekstil elyafın hazırlanması ve bükülmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ sentetik veya yapay (suni) ince pamuk ipliklerinin tekstile hazırlanması.01 Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler ipeğin sarılması ve yıkanması. bkz. katlanması. kapsamaktadır (giyim eşyalarının imalatı hariç). 13. tekstil ve giyim eşyalarının aprelenmesi.bitkisel tekstil lifleri (jüt.60 içerisinde sınıflandırılırken.63.+ yünlerin yağının giderilmesi ve karbonize edilmesi ve yün yapağının boyanması. büyük Hindistan cevizi lifi vb.tarım veya çiftçilik ile bağlantılı olarak meydana getirilen hazırlık faaliyetleri.14. bölüm 01. bükülmesi. Giyim eşyalarının imalatı. bitkisel veya suni lifin ayıklanması ve taraklanması.60. 13.03 Kağıt ipliğinin imalatı 13..16.). keten.+ her türlü hayvansal. Sentetik elyafın imalatı kimyasal bir işlem olduğundan sınıf 20.02 Ticaret veya daha ileri işlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı sentetik veya yapay (suni) ince pamuk ipliklerinin tekstile hazırlanması. battaniyeler. 01.+ ipeğin sarılması ve yıkanması. bkz. sentetik veya yapay (suni) liflerden basit pamuk iplikleri (yüksek mukavemetli iplikler ve halı iplikleri dahil) imalatı. kablolanması ve daldırılması. katlanması. kilimler.

02 Keten. bkz.13. diğer hayvan. jüt. kenevir. jüt. suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb. yünlü-tipi ve yün ve ipeklitipi geniş dokunmuş kumaşların imalatı. . kağıt veya cam vb. hasır. 13. . yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniş dokunmuş kumaşların imalatı.06 Dokuma yoluyla imitasyon kürk imalatı 13.20. . bkz. teyel lifleri ve özel iplikler kullanılarak diğer geniş yünlü kumaşların imalatı.) dahil .havluluk bez.) dahil 13.örgü ve tığ işi kumaşların imalatı.dar dokunmuş kumaşların imalatı. gibi çeşitli ham maddelerden yapılabilmektedir. karışık.20 Dokuma Bu grup tekstil ürünlerinin dokunmasını kapsamaktadır. yün. bkz. sebze veya suni veya sentetik lif. . ipek. bkz.05 Yün karbon ve aramid iplik imalatı 13.99.tekstil döşeme örtülerinin imalatı. imalatı 13.93.keten. Kapsam dışı olanlar. 13. .01 Pamuk-tipi. Bu.20. suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb. havlu. teyel lifleri ve özel iplikler kullanılarak diğer geniş yünlü kumaşların imalatı 13. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.20. 13.91.03 Yün tüy veya ipek veya pamuktan yapılmış kordon (saçak) kumaşlarının.3 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 71 / 374 .yün içermeyen kumaş ve keçelerin imalatı. kenevir.20.pamuk-tipi.20. 13.20.96. karışık. hasır. 13. tülbent vb.04 Cam elyafından yün kumaş imalatı 13.

ürünler gibi tekstilden üretilmiş ürünlerin imalatını kapsamaktadır. saçaklar vb. kurutulması. 22.tekstil elyafının.30 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi Bu grup.tekstil ürünlerinin ve giyim kuşam da dahil tekstil maddelerinin kaplanması. sanforlanması.30. kurutulması.9 Diğer tekstil ürünlerinin imalatı Bu grup. daraltılması. kauçuk kullanarak yapılan. halı. .02 Tekstil ürünlerinin ve giyim kuşam da dahil tekstil maddelerinin kaplanması. giyim eşyaları hariç. kilim. yamalanması.03 Kotların ağartılması 13. boyama.30. daraltılması. yamalanması. Kapsam dışı olanlar.kauçuk ana unsur olduğunda. merserize edilmesi 13. ip.30.13. ipliklerinin. ipliklerinin.91 Örgü ve tığ işi kumaşların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 72 / 374 .. . tekstil ürünlerinin ve giyilecek diğer kıyafetlerin tamamlama faaliyetlerini kapsamaktadır örn.99 Diğer tekstil ürünlerinin bitirilmesi 13. merserize edilmesi. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. buharlanması. buharlanması. 13. kumaşlarının ve giyim kuşam da dahil tekstil maddelerinin ağartılması ve boyanması. sanforlanması. kaplama vb.19. 13. .01 Tekstil elyafının.30..30. kaplanan. örtülen veya lamine edilen tekstil ürünlerinin imalatı. bkz. ağartma. kumaşlarının ve giyim kuşam da dahil tekstil maddelerinin ağartılması ve boyanması 13.04 Tekstiller üzerine pliseve benzer işler yapılması 13. dar dokunmuş kumaşlar.

araba kılıfları. + yorgan. flamalarvb.92. mobilya veya makine örtüleri vb. yelkenler. + toz bezleri. konfeksiyon mefruşat (döşeme) maddelerininimalatı: + perdeler. flamalarvb. + toz bezleri. Kapsam dışı olanlar. bulaşık bezleri ve benzer maddeler.92 Giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakilerikapsamaktadır. paraşütler vb. çadırlar.. .. bkz.teknik kullanım amacıyla tekstil maddeleri imalatı. . + seccade. + diğer örgü ile veya tığ ile örülmüş dokuma ürünleri. uyku tulumuvb. saçaklar. 14. cankurtaranyelekleri. çekme perdeler. masa.92.Raschel veya benzeri makineler kullanılarak örülen ağlar ve pencere mobilyası tipi dantelli dokumaların imalatı.01 Örgü ve tığ işi kumaşların imalatı ve işlenmesi havlı ve havlu kumaşlar. Kapsam dışı olanlar. sancaklar. + yatak. uyku tulumuvb. çarşaf. yatakörtüleri. çarşaf. cankurtaranyelekleri. puf. çekme perdeler. + diğer örgü ile veya tığ ile örülmüş dokuma ürünleri 13. yatakörtüleri.örgü ve tığ işikumaşların imalatı ve işlenmesi. + bez astarlı muşambalar. . tuvalet veya mutfakhavlusu. yastık. makineler veya mobilyalarıörtmede kullanılan örtüler vb.örülmüş veya tığ işi kumaşlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmış eşyaların imalatı: + seyahat örtüleri de dahilbattaniyeler. 13. bkz. + bayraklar. yelkenler. mobilya veya makine örtüleri vb. 13. çadırlar.91. + yatak. + yorgan.02 Konfeksiyon mefruşat (döşeme) maddelerinin imalatı perdeler. + bez astarlı muşambalar. tuvalet veya mutfakhavlusu.örgü veya tığ ile örülmüş kıyafet imalatı. sancaklar. .91. 13. minder. minder. paraşütler vb.39.. güneşlikler. . bkz. tenteler. puf. + Raschel veya benzeri makineler kullanılarak örülen tüller ve perdeler. + seccade. + havlı ve havlu kumaşlar. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 73 / 374 . + bayraklar. masa. 13.02 Örme yoluyla imitasyon kürk imalatı 13. 13.96.. güneşlikler. araba kılıfları. saçaklar. kampmalzemeleri. makineler veya mobilyalarıörtmede kullanılan örtüler vb.99. bulaşık bezleri ve benzer maddeler. yastık.. + Raschel veya benzeri makineler kullanılarak örülen tüller ve perdeler.01 Örülmüş veya tığ işi kumaşlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmış eşyaların imalatı seyahat örtüleri de dahilbattaniyeler.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kampmalzemeleri. tenteler..

bkz.01 Tekstil yer kaplamalarının imalatı halılar. 13.13.99 Diğer giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı 13. bkz.93 Halı ve kilim imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . 22. kilim ve hasırlar. .94 Halat.ip ve ağ ürünleri imalatı: balık ağı. 32.29.kauçuk veya plastik ile emdirilmiş. .vinil. 14.29.94. yer döşemeleri. bkz. .93. . . balık yakalamaya özgü ağ kepçeleri imalatı. Kapsam dışı olanlar.23.mantar yer kaplamaları imalatı. yük boşaltma ağları. bkz. 16. 25.19. Kapsam dışı olanlar. sicim ve ağ imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. metal halkalarla donatılmış ip veya tekstille kaplanmış kablolar.ip. sicim ve ağ imalatı 13.00 Halat. ip veya halattan örülmüş ağ imalatı. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 74 / 374 .tekstil yer kaplamalarının imalatı: + halılar. ip.93.93. bkz.02 İğneli dokuma tezgahlarında dokunan keçe yer kaplamaları imalatı 13. vb.saç filesi imalatı. 16. . kilim ve hasırlar. . muşamba gibi esnek yer örtüleri imalatı. yer döşemeleri 13. giyim eşyası hariç Bu sınıf tekstillerle veya tekstil ürünleri imalatı ile ilgili olup 13 veya 14`üncü bölümlerde özel olarak belirtilmemiş olan ve çok büyük sayıda işlem gören ve çok çeşitli üretilmiş malları içeren tüm faaliyetleri kapsamaktadır.halatvekordon imalatı. kaplanmış. ip.95 Dokuma olmayan kumaşlar ile dokuma olmayan kumaştan yapılan ürünlerin imalatı.92. bkz.hasır ve örgü malzemelerinden hasır örgüsü imalatı.balıkçılık sporu için gerekli olan. 13. .sicim.tel kablo (halat) imalatı. gemi halatları. .30. örtülmüş veya kılıflanmış olsun ya da olmasın tekstil elyafından veya şeritten ya da benzerlerindenkalınsicim.

04 Diğer işlem görmüş ya da kaplanmış diğer kumaşların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 75 / 374 . 22. .kord bezi imalatı.dokunmuş metal tellerden kıyafet imalatı.kauçuk ana unsur olduğu durumlarda kauçukla kaplanmış. bir yapıştırıcı ile birleştirilmiş. Kapsam dışı olanlar.96. .19.örtülmüş. örtülmüş ya da preslenmiş kumaşlar imalatı.yalnızca güçlendirme amacıyla gözenekli kauçukların ya da plastiklerin tekstillerle birleştirilmesinden oluşan tabaka ve levhaların imalatı. .19. ipliklerden ya da sicimlerden nakliyecilik ya da taşımacılık kuşaklarının imalatı. bkz. konveyör bantları. .örtü kumaşları. kurdeleler.otomobil süsleri imalatı.süsleme amaçlı aksesuar imalatı: su taşı (şerit. .93. nakliyecilik ya da taşımacılık kuşakları ya da kemerleri (metal ile ya da diğer materyallerle güçlendirilmiş olsun ya daolmasın). rozet vb.örülmüş kumaşlar hariç. imalatı. ponponlar vb. emdirilmiş. püsküller. bir yapıştırıcı ile birleştirilmiş..emdirilmişveya kalıplanmış tekstil ipliklerinin veya şeritlerinin imalatı.21. bkz. çözgülü kumaşlar dahil. 25.metalize iplik ya da metalize kalın ipliklerin. kaplanmış ya da kılıflanmış dokumacılık kumaşlarından. zamk veya nişastalı (amylaceous) maddelerle kaplanmış kumaşlar . ponponlar vb.96.01 Dar dokunan kumaşların imalatı. lüks lambası fitilleri ve gömlekleri ile tüp şeklindeki gaz fitilleri. 13. . . 22. 22.monofilament kumaşlar ve gerilmiş kumaşların imalatı.96. 13.çeşitli tekstil ürünleri imalatı: tekstil fitilleri. .ressamların kullanımı için tuval ve çizim kumaşı imalatı.95. püsküller. . tekstil maddeleri ile kaplanmış kauçuk ipliklerin ve sicimlerin.96 Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.02 Süsleme amaçlı aksesuar imalatı su taşı (şerit.13. örtülmüş ya da preslenmiş kumaşlar imalatı 13. kurdeleler. .dar dokunan kumaşların imalatı. kauçuklayadaplastiklekaplanmış. giyim eşyası hariç 13. bkz. . püskül).00 Dokuma olmayan kumaşlar ile dokuma olmayan kumaştan yapılan ürünlerin imalatı.etiket.örülmüş kumaşlar hariç 13. çözgülü kumaşlar dahil. . püskül).diğer işlem görmüş ya da kaplanmış diğer kumaşların imalatı: tela ve benzer sertleştirilmiş kumaşlar.plastikle emdirilmiş kaplanmış.96. .03 Plastikle emdirilmiş kaplanmış.

zamk veya nişastalı (amylaceous) maddelerle kaplanmış kumaşlar 13.iğneli dokuma tezgahında keçeden yer kaplaması imalatı.. 13. 13. Kapsam dışı olanlar. giyim eşyası imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 76 / 374 . adet bezleri. herhangi bir malzemeden (örn.tüller ve diğer ağ kumaşları imalatı ile parçalar. kumaş. . 14.tekstilden ayakkabı bağı imalatı. kadınlar ve çocuklar için iç çamaşırları. erkekler. 17. .basınçlı hassas giysi dokumaları imalatı.tela ve benzer sertleştirilmiş kumaşlar. .1 Kürk hariç.) ve aksesuarların dikim faaliyetlerini (hazır giyim. bölüm ayrıca kürk sanayini (kürkten yapılan derileri ve giyim eşyalarını) de kapsamaktadır. bkz.99 Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı 13. Yetişkinler ve çocuklar için üretilen giysiler veya modern ve geleneksel giysi üretilmesi arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. tampon nevilerinin ve tampon parçalarının imalatı: pedler.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. şeritler ya da motifler halinde dantel ve nakış imalatı 13.93.22.02 Tekstilden ayakkabı bağı imalatı 13. iş kıyafetleri.b) giysilerin (örn. tamponlar vb. şeritler ya da motifler halinde dantel ve nakış imalatı. dış giyim eşyaları.99.99.keçe imalatı. bkz. . . 14. deri.s. . veya günlük giysiler v. örgü ve kroşe kumaşlar v.99.pudra ponponu ve parmaksız eldiven imalatı.01 Tüller ve diğer ağ kumaşları imalatı ile parçalar.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı 14 Giyim eşyalarının imalatı Bu bölüm. konfeksiyon veya ısmarlama elbise yapılması) kapsamaktadır.96.

etekler vb. kadın ve çocuklar (okul önlükleri dahil) için dokunmuş. kumaştan.ateşe dayanıklı ve koruyucu güvenlik elbiseleri imalatı. bkz. bkz. dantelden yapılmış diğer dış giyim eşyası imalatı. Kapsam dışı olanlar. .deriden spor eldivenleri ve spor başlıkları imalatı.20.13. . .giyim eşyası tamiratı.13 Diğer dış giyim eşyaları imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 14. 15. örme ve kroşe örgü vb.30. . kumaştan. .deri ve deri karışımlı giyim eşyası imalatı deriden veya deri endüstrisi çalışmaları ile üretilen aksesuarlar ve deriden kaynak önlüklerinin imalatı dahil. 32. 14.yangına dayanıklı ve koruyucu güvenlik elbiseleri imalatı. bkz. .ayakkabı imalatı.99.11 Deri giyim eşyası imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. emdirilmiş veya lastikle kaplanmış olabilir.kürkten giyim eşyalarının imalatı (baş giysileri hariç).20.29. Kapsam dışı olanlar.Bu grup giyim eşyası imalatını kapsamaktadır. . . 95.00 İş giysisi imalatı 14. 14.sıcak pres yöntemiyle birleştirilmiş dikişsiz lastik veya kauçuktan giyim eşyası imalatı..19. 22. + kabanlar. 14.11. 32. Giyim eşyası üretilmesinde kullanılan maddeler herhangi bir çeşitte olabilir ve bu maddeler kaplanmış. 14. kadın ve çocuklar (okul önlükleri dahil) için dokunmuş. .01 Erkek. 14. bkz.99. .kürk giyim eşyası imalatı. bkz. pantolonlar.29.giyim eşyalarının tamir edilmesi. 95.12. . ceketler.99.erkek.12 İş giysisi imalatı Kapsam dışı olanlar.00 Deri giyim eşyası imalatı 14. bkz.20. . 32.yangına dayanıklı ve koruyucu güvenlik elbiseleri imalatı. örme ve kroşe örgü vb. bkz. döpiyesler. 32.29. dantelden yapılmış diğer dış giyim eşyası imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 77 / 374 . bkz. bkz. bkz. 22. takım elbiseler.

korse vb. gecelik.. . sporcu antreman giysileri.99. bkz. dantelden yapılmış iç giyim eşyası imalatı.14. 32. yüzme kıyafetleri vb. sabahlık. şal. gecelik. mayo. 14. kemer. bkz. kayak kıyafetleri. döpiyesler. sutyen.13.00 İç giyim eşyası imalatı gömlekler. 32. bkz. 32.erkek.giyim eşyası tamiratı.30. kumaştan. sabahlık. imalatı. . pantolonlar. Kapsam dışı olanlar.kask imalatı (sporlarda kullanılan başlık hariç). ceketler. bkz. tişörtler. robdöşambır. mayo.diğer giyim aksesuarları imalatı: eldiven. .03 Kabanlar. kravat.bebek giysileri.şapka ve kep imalatı. 14.. korse vb. 95. ürünlerin parçalarının imalatı 14. imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 78 / 374 . .giyim eşyası tamiratı. 95. yüzme kıyafetleri vb. Kapsam dışı olanlar. pijama.13. .14.19. takım elbiseler.01 Bebek giysileri.99. güvenli kıyafetler imalatı. kadın ve çocuklar için dokunmuş. papyon. külot.29. saç fileleri vb. .yangına dirençli ve koruyucu.19 Diğer giyim eşyalarının ve aksesuarlarının imalatı Bu sınıf şunları kapsamaktadır. fular.sporlarda kullanılan başlık imalatı. tayt. . .13. tayt. sutyen.14 İç giyim eşyası imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. sporcu antreman giysileri. 14. etekler vb. bluz.29. örme ve kroşe örgü vb. .02 Terzilerin faaliyetleri (giyim eşyası tamirleri hariç) 14. kayak kıyafetleri. + gömlekler. robdöşambır. bluz. külot. tişörtler. bkz.99 Diğer dış giyim eşyaları imalatı 14. pijama..

saç fileleri vb.20. papyon. levha. 01. imitasyon kürk imalatı (dokuma veya örme yoluyla elde edilen uzun tüylü kıyafetler).ham post ve deri imalatı. bkz.kürkün terbiye edilmesi ve boyanması. .02 Şapka ve kep imalatı 14.19. 15. .03 Diğer giyim aksesuarları imalatı eldiven.99 Diğer kürkten eşya imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 79 / 374 .11. 13. kumaşsız puflar.99 b.04 Ayakkabı pençesi vurulmamış tekstil maddelerinden ayakkabı imalatı 14. bkz. 14. .ham kürk imalatı.kürkten şapka imalatı.19.19. 15.kürk ile süslenmiş giysi imalatı.y. şerit vb. fular.Kürklü deriden yapılmış eşya imalatı. örneğin serpme kürk. bkz. . . 14.20.2 Kürkten eşya imalatı 14.19.01 Kürk giyim eşyası ve elbise aksesuarları 14.91. . keçe.70.13.19. 14.kürk parçaları ihtiva eden çizme.14. 01. + kürklü deriden yapılan çeşitli ürünler: kilimler.s. bkz. şal.20.02 Kürklü deriden yapılan çeşitli ürünler kilimler. endüstriyel cilalı giysiler. Diğer giyim eşyalarının ve aksesuarlarının imalatı 14. endüstriyel cilalı giysiler. bkz. + kürk giyim eşyası ve elbise aksesuarları. 14.20.4. 14.20 Kürkten eşya imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. + kürkün bir araya getirilmesi. kemer.11.. bkz. ayakkabı botlar imalatı. bkz. Kapsam dışı olanlar. 10.20.19. kravat. kumaşsız puflar. .

14.örme (trikotaj) ve tığ (kroşe)giyim eşyasıve diğer tamamlanmış eşyanın imalatı. 13. gibi benzer ürünlerin imalatını de kapsamaktadır. tayt ve külotlu çorap dahil.3 Örme (trikotaj) ve tığ işi ürünlerin imalatı 14. kürk ve bunlardan elde edilen ürünlerin imalatını kapsamaktadır. 15. . 14.s. hırka. çünkü onlar da deri ürünler ile benzer şekilde imal edilirler (örn.yelek ve benzeri ürünler.hayvan postlarının tabaklanması ve ıslah edilmesi yöntemleriyle deriye dönüştürülmesini ve derinin nihai tüketim amacıyla ürünler olarak üretilmesini kapsamaktadır. 15. kürkün işlenmesi ve boyanması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 80 / 374 . kazak.31. kauçuk ayakkabılar. deri.00 Örme (trikotaj) ve tığ işi çorap imalatı 14.11 Derinin tabaklanması ve işlenmesi. dokuma kumaştan bagajlar v. bkz.91. Bu bölüm. ayrıca diğer materyallerden (imitasyon deriler ya da deri ikamelerinden).39 Örme (trikotaj) ve tığ işi diğer giyim eşyası imalatı Bu sınıf aşağıdakilerikapsamaktadır. kürkün işlen Bu grup.31 Örme (trikotaj) ve tığ işi çorap imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Deri yerine kullanılan malzemelerden imal edilen ürünler de bu bölüme dahildir. bavullar) ve genellikle aynı birim tarafından imal edilirler. 14.31.ceket.00 Örme (trikotaj) ve tığ işi diğer giyim eşyası imalatı 15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı Bu bölüm. jarseden giyim eşyası. 14. Kapsam dışı olanlar.1 Derinin tabaklanması ve işlenmesi. el çantası. saraçlık ve koşum takımı imalatı.. bavul.çorap imalatı. kısa çorap. .39.çorap imalatı.örme (trikotaj) ve tığ işi kumaşların imalatı. . bkz. kürklerin boyanması ve işlenmesin.

13.kesim faaliyetlerinin bir parçası olarak hayvan derisi ve post imalatı. . 14. elbiselik parşömen deri.kürkün ve derinin tabaklanması.11. bkz.02 Elbiselik güderi. işlenmesi 15. el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri giyim eşyası hariç) Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. tabaklanması. bkz.01 Deriye uygulanan teknolojilerin aynısının uygulandığı elyaf ve karton. kürkün işlenmesi ve boyanması 15.29.saraçlık ve koşum takımı imalatı.12. .14. bkz.doğal deriye bağlı olmadan suni (imitasyon) deri imalatı. . . .92. . boyanması. bkz. Kapsam dışı olanlar. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 81 / 374 . .değerli olmayan metallerden saat kayışı imalatı.metal olmayan saat kayışı imalatı (örn. elbiselik parşömen deri. tekstil ürünleri plastik tabakalar gibi diğer materyaller. .19.ayakkabı imalatı.bisikletler için sele imalatı. bkz.deri giyim eşyası imalatı.12. .at kamçıları ve binicilik eşyaları imalatı. boyanması. . kırkılması. açık ve metalize deri imalatı.15. 32.11.19.çiftçiliğin bir parçası olarak hayvan derisi ve post imalatı. karma deri ve deriden bavul. 32. .14.99. . işlenmesi. 22. .01 Kürkün ve derinin tabaklanması.deriye uygulanan teknolojilerin aynısının uygulandığı elyaf ve karton. ambalajlama ürünleri vb.4.20. tüylerinin yolunması.03 Birleştirilmiş deri imalatı 15. ağartılması ve boyanması.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.değerli metallerden saat kayışı imalatı. tekstil ürünleri plastik tabakalar gibi diğer materyaller.11. .11.11. plastik). 15. elbiselik güderi. açık ve metalize deri imalatı 15. Kapsam dışı olanlar. 32. . . 30. 15. 10. 01.demiryolu hat işçilerine emniyet kemeri ve mesleki amaçla kullanılan diğer kemerlerin imalatı.deri giyim eşyası imalatı.deri veya karma deriden çeşitli mamul imalatı: çalıştırıcı kemeri. bkz. .11.99 Diğer derinin tabaklanması ve işlenmesi.birleştirilmiş deri imalatı. elçantasıvebenzeri ürünler imalatı. bkz. .deriden ayakkabı bağı imalatı. 22. kumaş. bkz. kürklü derinin ve postların kazınarak temizlenmesi. deri.11.. . bkz.deri eldiven ve şapka imalatı.12 Bavul. bkz.

99 Diğer bavul. lamine etme ve birleştirilmesini içerir. ahşap konteyner. testereleme. imalatı. . imalatı 16 Ağaç. elçantasıvebenzeri ürünler imalatı 15.02 Deri veya karma deriden çeşitli mamul imalatı çalıştırıcı kemeri.tahta ayakkabı parçaları imalatı (örn topuk. el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri giyim eşyası hariç) 15. terlik vb. kereste. terlik vb. bkz. planyalama. 14. .50. . 32. 15.29.29.kayak ayakkabısı imalatı. saz.tekstil malzemelerinden ayakkabı. kontrplak. kaplama. . 22. Kereste ve diğer biçim değiştirilmiş tahtalar sonradan rendelenebilir veya düzleştirilebilir ve nihai ürünlerle birleştirilebilir. 22. ahşap yer kaplamaları.00 Ayakkabı. bkz. çubuklar halinde kesilen kütüklerden ya da tornalar ya da diğer biçim verme araçları kullanılarak şekillendirilen keresteden başlayan ahşap ürünlerin. ürünlerin imalatı.30. imalatı.tozluklar.) . biçim verme. dış ve iç tabanlar. imalatı 15. bkz. 32. İmalatı.12.19.12. ambalajlama ürünleri vb. herhangi bir işlemle. ökçe). terlik vb. ayakkabı. terlik vb. Üretim süreci. ahşap kiriş ve prefabrik ahşap yapıların imalatını kapsamaktadır. daha sonra ayrıca planyalanabilir ya da düzleştirilebilir ve ahşap sandıklar gibi nihai ürünler içinde birleştirilebilir. herhangi bir malzemeden.lastik bot ve ayakkabı topukları ve pençeleri ve lastik ayakkabıların diğer parçalarının imalatı.19.2 Ayakkabı. .16. . . 15. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 82 / 374 . ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç).ortopedik ayakkabı imalatı. bileklikler vb. Kereste ya da biçimi değiştirilen diğer ahşap ürünler.karma deri ve deriden bavul.plastik ayakkabı parçaları imalatı. topuklar vb.20. saman ve benzeri malzemelerden Bu bölüm. terlik vb.20 Ayakkabı. .ayakkabıların deri kısımlarının imalatı: üst ve üst parçaları. Kapsam dışı olanlar.kalıplama dahil. (istisnalar için aşağıya bakınız. bkz. bkz. imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.

20.1 Ağaçların biçilmesi ve planyalanması 16.. ağaç talaşı. bkz.32. bkz.10 Ağaçların biçilmesi ve planyalanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 16. mobilya imalatını (31.0). imal ettikleri özel ürünler temeline göre alt bölümlere ayrılmıştır.02 Birleştirilmemiş ahşap döşemelerin imalatı 16. .04 Ağacın koruyucu kimyasal maddeler. . .ahşap kiremitler ve çatı padavraları. 16. işlemeli tahtalar ve pervazlar imalatı. 16. ağaç talaşı. ağaç yonga ve kırıntıları imalatı 16.ağaç yünü.yakacak odun ve kütükler ile sıkıştırılmış odun imalatı. ağaç unu.29. bu bölüm.örneğin tahta muhafazalar.10.10.01 Ağaçların biçilmesi. tahta ve pano yapımında kullanılmak üzere yeterince ince olan cilalanmış levhalar imalatı. 43.tomruk üretimi. soyulması.10. . .10. yontulması. 43. Bıçkı atölyelerinin faaliyetleri haricinde.21.39) kapsamamaktadır. planyalanması ve şekillendirilmesi 16. .33.23.birleştirilmemiş ahşap döşemelerin imalatı. . bkz. 16.ağaçların biçilmesi. veya diğer maddeler vasıtasıyla çektirilmesi veya kimyasal işlemlere tabi tutulması 16.99 Diğer ağaçların biçilmesi ve planyalanması (kavakçılık ve kavak keresteciliği dahil) TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 83 / 374 . 16. ve ahşap tertibatların ve benzerlerinin kurulmasını (43.kontrplak.10. planyalanması ve şekillendirilmesi. Bu bölüm. bkz. . Kapsam dışı olanlar.Ahşap demiryolu traversi imalatı. kütüklerin dilimlenmesi. 02.03 Ağaç yünü. ağaç unu. ağaç yonga ve kırıntıları imalatı.

21.21. + motifli ahşap plaka ve levhalar 16. emdirilmiş. takviye edilmiş (kağıt ya da bez ile takviye). kaplanmış.16.2 Ağaç.kapı panelleri yapmak için üretilen bir tip tahta olan MDF`nin ve sıkıştırılmış liflerden yapılan diğer levhaların imalatı. kontrplak yerine çatı kaplamasında kullanılan yönlendirilmiş yonga levhaların (OSB))ve diğer özel levhaların imalatı. boyalı.21. birleştirilmiş olanlar da dahil.21. kamış ve örgü malzeme ürünleri imalatını kapsamaktadır. 16.sıkıştırılarak yoğunluğu artırılmış ahşap plaka ve levhaların imalatı.04 Kapı panelleri yapmak için üretilen bir tip tahta olan MDF`nin ve sıkıştırılmış liflerden yapılan diğer levhaların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 84 / 374 . kaplanmış. + motifli ahşap plaka ve levhalar.21 Ahşap plaka ve levha imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. takviye edilmiş (kağıt ya da bez ile takviye). kamış ve örgü malzeme ürünü imalatı Bu grup. kontrplak yapmak ya da diğer amaçlarla kullanmak için yeterince ince olan kaplama levhaların imalatı.03 Kontrplak yerine çatı kaplamasında kullanılan yönlendirilmiş yonga levhaların (OSB))ve diğer özel levhaların imalatı 16.01 Kaplamada kullanılmak. emdirilmiş. kaplanmış pano ve benzer tabakaları preslenmiş tahta mukavvalar ve levhalar imalatı 16. boyalı.02 Kontrplak. ağaç. . . kaplanmış pano ve benzer tabakaları preslenmiş tahta mukavvalar ve levhalar imalatı. .kaplamada kullanılmak. . kontrplak yapmak ya da diğer amaçlarla kullanmak için yeterince ince olan kaplama levhaların imalatı pürüzsüz. 16. + pürüzsüz. kontrplak. mantar.lamine edilmiş plaka ve levhaların imalatı. mantar.

prefabrik binalar. 31.23.16. kilit vb. pencereler.Birleştirilmemiş ahşap yer kaplamaları imalatı. . kepenkler ve onların çerçeveleri.09. gibi metal donatımlar içerip içermediklerine bakılmaksızın kapılar. kilit vb. elbise dolapları imalatı. pervazlar. + menteşe.06 Lamine edilmiş plaka ve levhaların imalatı 16. tırabzanlar. tırabzanlar. kepenkler ve onların çerçeveleri.22 Birleştirilmiş parke döşemelerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. + parke yer blokları. Kapsam dışı olanlar.10. 31.temel olarak inşaat sanayinde kullanılması amaçlanan ahşap malzeme imalatı: + kirişler.05 Sıkıştırılarak yoğunluğu artırılmış ahşap plaka ve levhaların imalatı 16.01.02 Prefabrik binalar. 31. 16. prefabrik ahşap çatı kirişleri.taşınabilir ahşap ev imalatı.21. payandalar. + tutkalla lamine edilmiş ve metal bağlantılı. ahşap kiremitler ve çatı padavraları 16.21. Kapsam dışı olanlar. + tutkalla lamine edilmiş ve metal bağlantılı. veya onun esas olarak TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 85 / 374 . paneller halinde toplanmış.09. .01.mutfak dolapları. pervazlar. pencereler. bkz. gibi metal donatımlar içerip içermediklerine bakılmaksızın kapılar.02.00 Birleştirilmiş parke döşemelerinin imalatı 16. bkz... .23. 16. . çıtalar vb. prefabrik ahşap çatı kirişleri.22. ahşap kiremitler ve çatı padavraları. . kalaslar. kalaslar.ahşap bölmelerin imalatı (bağımız olarak sabit duranlar hariç). veya onun esas olarak tahtadan yapılmış unsurlarının imalatı. + menteşe. . 16. 31. + merdivenler.23 Diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. + merdivenler. . 31. bkz.02. örn.bağımsız olarak sabit duran ahşap bölmelerin imalatı.01 Temel olarak inşaat sanayinde kullanılması amaçlanan ahşap malzeme imalatı kirişler. 31. + işlemeli tahtalar. saunalar. kitaplıklar. payandalar. + işlemeli tahtalar.

paspas veya tekstil ürünlerinden paspas imal edilmesi.+ mücevherat. .12. . bkz. elbise askıları. sandık.+ ahşaptan yapılan diğer eşyalar. 28.+ ahşaptan heykelcikler (biblolar) ve süs eşyaları. ahşaptan kakma işleri.tahtadan yapılmış unsurlarının imalatı örn.örgü örmede kullanılan maddelerin imalatı.15. . Kapsam dışı olanlar. bkz. 31.99 b.kibrit imalatı.20. kafesler vb. 32.enerji için.12.çadır bezleri için iskeletler imalatı.+ ahşap makaralar. bkz.00 Ahşap konteyner imalatı 16. kutu paletler ve ahşaptan imal edilen diğer yükleme tahtalarının imalatı. .sepetçi eşyaları ve hasır imalatı. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 86 / 374 . mantar. . 32. bkz.+ ahşap ev aletleri ve mutfak eşyaları.tahtadan ayakkabı imalatı.paletler.23. kaşık-çatal takımları ve benzer eşyalar için ahşap kasalar.24. . bkz.mobilya imalatı.. 15. bobinler.. bkz. bkz. sıkıştırılmış odundan ya da kahve ya da soya fasulyesi küspesi gibi malzemelerden yapılan yakıt kütükleri ve topaklarının imalatı.0. 20. masuralar. 16. .tahtadan oyuncaklar imalatı. . hasır örgüler.y. bkz.24 Ahşap konteyner imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. + mantarlı can simidi imalatı.örgüler ve örgü materyalleri ürünleri imalatı: hasırlar. dikiş ipliği makaraları ve dönüştürülmüş ahşaptan benzeri eşyalar.şemsiyeler.muhtelif ahşap ürünlerin imalatı:+ maşalar. saman ve benzeri malzemelerden yapılmış ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bastonlar ve benzerleri için kulp imalatı.tahtadan ayna ve pencere çerçevelikleri imalatı.. yer döşemeleri de dahil.52.doğal veya topak haline getirilmiş mantar ürünlerinin imalatı.29.fırçalar ve saplı çalı süpürgeleri imalatı.29 Diğer ağaç ürünleri imalatı. . .03 Taşınabilir ahşap ev imalatı 16. kakmalı tahtalar. fıçı. Kapsam dışı olanlar. 13.92. bkz.ahşap kablo makaraları imalatı. saplı çalı süpürgeleri. aglomera edilmiş mantar imalatı. . .tabut imalatı..40.bavul imalatı. 16.....saat kasaları imalatı.tahtadan ayakkabı parçaları imalatı (örn.doğal mantarların işlenmesi. bkz. fıçılar.51. bkz.+ ahşaptan bot veya ayakkabı kalıbı.99.91. . fırçalar için tahtadan kulp ve gövdeler. diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı 16. . .tekstil makinelerin parçaları olan tahta makaralar ve bobinler imalatı.. ahşap şarap ve ekmek tekneleri gibi ahşaptan yapılmış diğer fıçıcılık malzemelerinin imalatı. bkz.variller. 32.99.94. saunalar 16. 26. topuklar ve ayakkabı ökçeleri). perdeler.s.bavul imalatı. saz. 32. bkz. .15.23..kutu.. varil ve benzeri ahşap ambalaj malzemelerinin imalatı.

cila kağıtları imalatı. çeşitli tekniklerle kağıttan ve diğer materyallerden elde edilmektedir. Buradaki temel olarak üç faaliyet.odundanselülozliflerininayrıştırılması. . diğer ağaç ürünleri imalatı. yarı-beyazlatılmış ya da beyazlatılmamış kağıt hamuru imalatı.y. . Dönüştürülmüş kağıt ürünleri. 17.29.atık kağıttan mürekkebin temizlenmesi ve kağıt hamuru imalatı.24. bu liflerin kağıt tabakalara dönüştürülmesini kapsamaktadır.11 Kağıt hamuru imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.kullanılmışkağıdınhamurlaştırılmasınıvemürekkebininalın masıileliflerinbağlarının güçlendirilmesi için az miktarda ayıraçlarla karıştırılmasını kapsamaktadır.oluklu karton ya da mukavva imalatı.23. bkz. bkz.17. .1`de sınıflandırılırken. kağıt ve dönüştürülmüş kağıt ürünleri imalatını kapsamaktadır.29.00 Kağıt hamuru imalatı 17.kaplama ya da doyurulma ana bileşken iken kuşe kağıdı ya da karışımdan oluşan kağıtlar imalatı. saz. kimyasal (çözülmüş ya da çözülmemiş) veya yarı kimyasal işlemler ile beyazlatılmış. topuklar ve ayakkabı ökçeleri 16.29.99 b. duvar kağıtları. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 87 / 374 . kağıt ve mukavvanın imalatı grup 17. mantar. . 17. Kapsam dışı olanlar. kağıt hamuru. Genellikle tek bir birim tarafından birden fazla faaliyet yürütülmektedir.01 Tahtadan ayakkabı parçaları imalatı örn. .21.daha ileri işlenmiş kağıt. 17. daha ileri seviyede işlenmiş kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı diğer sınıflarda yer almaktadır. 17. mukavva ya da kağıt hamuru imalatı. Kağıt ürünleri. 17.mekanik.22. bunların imalatı bir aradadeğerlendirilmiştir. Bu tür ürünler dikey entegrasyon işlemi oluşturduğundan.s. . saman ve benzeri malzemelerden yapılmış ürünlerin imalatı 17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı Bu bölüm. Dökme kağıt hamuru.1 Kağıt hamuru. bilgi içermedikçe basılı da olabilir (örn. bkz.11.daha ileri sanayi işlemi için kağıt ve mukavva imalatı. süslü hediye ambalaj kağıdı). . Kağıt imalatı. 23. 17. kağıt ve mukavva imalatı 17.91. pamuk linterinden hamur imalatı. kaplanmanın ya da doyurulmanın imalatının sınıflandırıldığı sınıfa bakınız.16. Kağıt hamuru imalatı.12 Kağıt ve mukavva imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

17.12.tekstil vatkaları (destek ve dolgu malzemeleri) ve vatkadan ürünlerin imalatı: hijyenik havlular. eşyaların imalatı.kesintisiz. tepsiler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 88 / 374 . tepsiler . .2 Kağıt ve mukavva ürünleri imalatı 17.ev eşyası ve kişisel hijyenik kağıt ve selüloz tampon ürünleri imalatı: + temizlik kağıtları. + kağıttan bardaklar.21 Oluklu kağıt ve oluklu mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan ambalaj kutuları imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.karton torba ve çanta imalatı.oluklu kağıt veya oluklu mukavvadan ambalaj kutuları imalatı. . . sofra takımları. sofra peçeteleri.21.01 Ev eşyası ve kişisel hijyenik kağıt ve selüloz tampon ürünleri imalatı temizlik kağıtları.selüloz tampon imalatı. sofra takımları. .diğer kağıt veya mukavvadan ambalaj kutuları imalatı. + adet bezleri ve tamponlar. havlular. Kapsam dışı olanlar. . çocuk bezleri ve bebek bez astarları. tamponlar vb. . + kağıttan bardaklar.mektup zarflarının imalatı. + mendiller.00 Oluklu kağıt ve oluklu mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan ambalaj kutuları imalatı 17. kağıt hamurundan kalıplanmış tabakalar) bkz. çocuk bezleri ve bebek bez astarları.99 Diğer kağıt ve mukavva imalatı 17.katlanabilir (bükülebilir) mukavvadan ambalaj kutuları imalatı.12. + mendiller. havlular. 17. sofra peçeteleri. + adet bezleri ve tamponlar. . yumurta viyolü. Kapsam dışı olanlar.22 Kağıttan yapılan ev eşyası. bkz. sıhhi ve tuvalet malzemeleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.büro tipi dosya kutuları ve benzeri. 17. 17.17. bütün mukavvadan ambalaj kutuları imalatı.22. .kağıt hamurundan kalıplanmış veya preslenmiş eşya imalatı (örn. + tuvalet kağıdı. .01 Gazete kağıdı ve diğer basım veya yazı kağıdı imalatı 17. . 17. bkz. .12. + tuvalet kağıdı.23.oluklu kağıt veya oluklu mukavva imalatı.29.

hassaslaştırılmış fotoğrafçılık kağıtları. mumlu teksir kağıdı imalatı.1.00 Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı 17. kayıt defterleri. cüzdan ve bir kağıt kırtasiye türü içeren yazı malzemelerinin imalatı. 20. -ana niteliği bilgi içermeyen.kağıt ve mukavvadan oyun ve oyuncak imalatı.filtreli kağıt ve karton imalatı..29.kullanıma hazır kopya kağıdı imalatı. 22..01 Kağıttan hediyelik ve süs eşyaları TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 89 / 374 . . .iskambil kağıdı imalatı.bilgisayar çıktısı için kullanılacak kağıt imalatı. makaralar.24. .kağıttan hediyelik ve süs eşyaları imalatı.22. Kapsam dışı olanlar.kağıt ürünleri üzerine basım. tamponlar vb. 18. . imalatı.00 Duvar kağıdı imalatı 17. Kapsam dışı olanlar.23 Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.. . .40.yumurta viyolü ve diğer şekil verilmiş kağıt hamurundan ambalaj ürünleri vb. bkz. muhasebe defterleri.17.basılmış olsun veya olmasın etiket imalatı.kullanıma hazır zamklı ya da yapışkan kağıt imalatı.zarf ve kartpostal imalatı. .23. . dosyalar...12.kullanıma hazır basım ve yazım kağıdı imalatı. Kapsam dışı olanlar. masuralar vb. .24 Duvar kağıdı imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.büyük hacimlerde kağıt ve mukavva imalatı..plastik duvar kağıdı imalatı. 17.) imalatı. 32. 17. iş formları vb.40. bkz.59 17.02 Tekstil vatkaları (destek ve dolgu malzemeleri) ve vatkadan ürünlerin imalatı hijyenik havlular. bkz.kullanıma hazır karbon kağıdı.. bkz.vinil (sentetik) kaplı duvar kağıdı ve tekstil duvar kağıdı dahil duvar kağıdı ve benzer duvar kaplayıcıların imalatı. bkz. 17. .29 Kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . 17. bkz. . eğitim ve ticari kırtasiye malzemeleri (defterler. 32.kağıt ve karton bobinler. imalatı. kese.kağıt kırtasiye ürünlerinden olan kutu. .29. klasörler.Jakar makinelerinde kullanmak için kağıt veya mukavva kartları imalatı.

58. Bu bölümde kapsanan destekleyici faaliyetler basım sanayiinin ayrılmaz bir parçasıdır ve basım sanayinin entegre bir parçası olan bir ürün (bir baskı levhası. klişe baskı. mecmuaların. Bu bölüm.11. kitap cildi ya da bilgisayar diski ya da dosyası) hemen hemen her zaman bu işlemler sonucunda elde edilir.00 Gazetelerin basımı 18. fleksografikbaskı(esnekkauçukya da plastiğe yapılan baskı) kullanılarak bir ortama baskı yapılmasıdır. tekstil ürünleri ya daahşapüzerine baskısını sağlayan değişik yöntemleri içermektedir.1.12 Diğer matbaacılık TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 90 / 374 . madeni baskı kalıbı yapılması. 18.dokümanların fotokopilerinin çekilmesi. ekranda. diskler ve kasetler üzerine yapılan yazılımlar. tebrik kartlarının ve diğer ürünlerin basılmasını ve ciltçilik.Bu bölüm ayrıca kompakt diskler. görüntünün baskı kalıbından ya da ekrandan litografik baskı(taş baskı). kayıtlar vb. ekran baskısı. Matbaacılık bir çok değişik teknik kullanılarak ve bir çok değişik malzeme üzerine yapılabilir. bkz. video kayıtları. tebrik kartlarının. gibi kayıtlı medyanın çoğaltılmasını kapsamaktadır.99 Diğer kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı 18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması Bu bölüm. madeni baskı kalıbı yapılması ve veri görüntüleme gibi ortak destekleyici faaliyetleri kapsamaktadır. kitapların. iş formlarının. ve diğer materyallerin basılmasını ve ciltçilik.11 Gazetelerin basımı Kapsam dışı olanlar.1 Basım ve basım ile ilgili hizmet faaliyetleri Bu grup. 18. . iş formlarının.basılı ürünlerin yayımlanması. baskı kalıbında. . yayım faaliyetlerini hariç tutmaktadır (bkz. 82. Basım ve yayım faaliyetleri aynı birimtarafındanyürütülebilmesinekarşın(birgazeteörneğin)bufarklıfaaliyetleraynıfizikselortamdayürütül mesigiderekazalmaktadır. ya da bilgisayar dosyasında yer alan bir görüntünün kağıt.imalatı 17. kitapların. bkz.. 18.19. Basımda kullanılan süreçler. plastik.29. metal. Bu yöntemlerin en çok bilineni. mecmuaların. Kısım J). ve veri görüntüleme gibi ortak destekleyici faaliyetleri kapsamaktadır. gazetelerin. Görüntü veya elektrostatik ve diğer tiplerde teçhizatları (dijital veya vuruşsuz baskı) oluşturmak için doğrudan basımsürecininyürütülmesindegenelliklebirbilgisayar dosyası kullanılmaktadır. gazetelerin.

reklam kataloglarının. prospektüslerin ve diğer basılı duyuruların. çeklerin ve diğer kıymetli evrakların. imalatı. metal. akıllı kartların. fleksografik baskı. bkz. kabartmalı baskı yapan makineler vb. reklam kataloglarının.ana unsuru bilgi içermeyen eğitim ve ticari kırtasiye malzemeleri (not defterleri. kayıt defterleri. ekran baskısı ve basımiçinkullanılandiğerbaskı aletleri. müzik eserlerinin ve müzik el yazmalarının. muhasebe defterleri.12.basılı ürünlerin yayınlanması. ahşap ve seramik üzerine baskı yapılması. .Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. teksir makineleri. takvimlerin. albümlerin.01 Haftada dört kereden daha az yayınlanan dergilerin ve diğer mecmuaların basılması 18. teksir makineleri. akıllı kartların. iş formları vb.02 Kitapların ve broşürlerin.12. posta pullarının.13. cam. 17.kitapların ve broşürlerin. kişisel kırtasiye ürünleri ve diğer tipo baskı yoluyla basılan ürünlerin. metal. vergi pullarının. fleksografik baskı. iş formlarının ve diğer ticari içerikli basılmış evrakların.). Kapsam dışı olanlar. fotogravür. .30.03 Doğrudan tekstil ürünleri. günlüklerin. çeklerin ve diğer kıymetli evrakların.23. prospektüslerin ve diğer basılı duyuruların. plastik ürünler.haftada dört kereden daha az yayınlanan dergilerin ve diğer mecmuaların basılması. 58. . kullanılarak basılması (hızlı basım dahil) 18. bkz. müzik eserlerinin ve müzik el yazmalarının. bkz. haritaların. bilgisayar yazıcıları.tekstil ürünlerine ve giyeceklere ipek baskı uygulanması. posterlerln. kişisel kırtasiye ürünleri ve diğer tipo baskı yoluyla basılan ürünlerin. posta pullarının. iş formlarının ve diğer ticari içerikli basılmış evrakların. . . kullanılarak basılması (hızlı basım dahil). takvimlerin. albümlerin.12. kabartmalı baskı yapan makineler vb. ajandalar. atlasların. vergi pullarının. 18. fotogravür. plastik ürünler. ahşap ve seramik üzerine TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 91 / 374 . haritaların. günlüklerin. . bilgisayar yazıcıları. ekran baskısı ve basımiçinkullanılandiğerbaskı aletleri. tapu senetlerinin. cam. tapu senetlerinin. ofset baskı. ofset baskı. atlasların.doğrudan tekstil ürünleri. posterlerln.1.

baskı yapılması 18.12.99 b.y.s. diğer matbaacılık
18.13 Basım ve yayım öncesi hizmetler
<>Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- tarama ve optik karakter tanımlanması, elektronik makyajlama da dahil dizgi, karakter-dizgisi, foto-karakter-dizgisi, baskı öncesi veri girişi,- multi-medya (kağıt üzerine baskı, CD-ROM, Internet) uygulamaları için veri dosyalarının hazırlanması, - resim yerleştirme ve tabaka yerleştirme dahil tabaka yapım hizmetleri (tipo baskı ve ofset baskı işlemleri için),- silindirlerin hazırlanması: gravür baskı için silindirlerin kazınması veya asitle aşındırılması,tabakanın şekillendirilmesi: `bilgisayardan tabakaya` (CTP) (aynı zamanda foto polimeri tabakaları için de),- rölyef mühür ve baskı için tabakalar ve kalıpların hazırlanması.Aşağıdakilerin hazırlanması: - ahşap blokların ve litografik taşların hazırlanması gibi, teknik özellikli sanatsal çalışmaların hazırlanması, - sunumlar için saydamların, asetatların vb. hazırlanması, - taslaklar, planlar, suretler, vb.nin hazırlanması,- baskı provaları Kapsam dışı olanlar; - özel tasarım faaliyetleri, bkz. 74.10.

18.13.01 Tarama ve optik karakter tanımlanması, elektronik makyajlama da dahil dizgi, karakterdizgisi, foto-karakter-dizgisi, baskı öncesi veri girişi 18.13.99 Diğer basım ve yayım öncesi hizmetler
18.14 Ciltçilik ve ilgili hizmetler
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - ticari ciltçilik, model montajlama ve baskı faaliyetlerini destekleyici baskı sonrası hizmetler, örn. ticari kitap kapaklarının hazırlanması ve katlama, kesme ve süsleme, toplama, dikme, lif ile dikme, tutkallama, kesme ve dış kapağının koyulması, harmanlama, altın pres yapma, spiral veya plastik tel ile tutturularak kitapların, broşürlerin, dergilerin, katalogların v.s. ciltlenmesi ve tamamlanması, - basılmış kağıtları veya basılmış mukavvaları katlama, yaldızlama, delme, zımbalama, delik açma, kabartma, yapışkan sürme, tutkallama, yaprak haline getirmeyöntemleriyle ciltlenmesi ve tamamlanması, - CD-ROM`lar için tamamlama hizmetleri, müşterinin tercihleri doğrultusunda katlama, desteleme, zarflama gibi posta tamamlama hizmetleri, kalıplama, kalıba batırma, kabartma ve Braille alfabesi (kör alfabesi) kopyalama gibi diğer tamamlama faaliyetleri,.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 92 / 374

18.14.00 Ciltçilik ve ilgili hizmetler
18.2 Kayıtlı medyanın çoğaltılması

18.20 Kayıtlı medyanın çoğaltılması
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- müzikli veya diğer ses kayıtlı gramofon plaklarının, kompakt disklerin ve kasetlerin ana kopyalarından çoğaltılması, - sinema filmi ve diğer video kayıtları içeren kompakt disklerin ve kasetlerin ana kopyalarından çoğaltılması, - CD ve kasetlerdeki bilgisayar yazılım ve verilerin ana kopyalarından çoğaltılması. Kapsam dışı olanlar; - basılı ürünlerin çoğaltılması, bkz. 18.11, 18.12, - bilgisayar yazılımının yayımlanması, bkz. 58.2, - sinema filmlerinin, video kayıt bantları ve filmlerin DVD veya benzer aletler ile üretilmesi ve dağıtılması, bkz. 59.11, 59.12, 59.13, - sinema filmlerinin toplu gösterim amacına yönelik olarak çoğaltılması, bkz. 59.12, - kaset veya ses malzemeleri için ana kopyaların imalatı, bkz. 59.20.

18.20.00 Kayıtlı medyanın çoğaltılması
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
Bu bölüm, ham petrolün ve maden kömürünün kullanılabilir ürünlere dönüştürülmesini kapsamaktadır. Ana süreç, ham petrolün parçalama ve damıtma gibi teknikler vasıtasıyla olan ham petrolün bileşenlere ayrılmasını kapsayan petrolün rafine edilmesidir. Ayrıca bu bölüm, işleme hizmetleri de (örn. fason rafine) dahil kendi hesaplarına özellikli ürünlerin (örn. kok kömürü, bütan gazı, propan gazı, petrol, gaz yağı, fuel oil v.b.) imalatını kapsamaktadır. Bu bölüm, etan, propan, bütan gibi petrol rafineri ürünlerinin imalatını da kapsamaktadır. Rafineri dışında diğer birimlerde üretilen gazların imalatı (20.14), sanayi gazların imalatı (20.11), doğal gazın çıkarılması (metan, etan, bütan veya propan) (06.20), petrol ürünü gazları dışında ısıtmada kullanılan gazların imalatı (örn. havagazı, su gazı, jeneratör gazı, gazhane gazı) (35.21). Rafine edilmiş petrolden petro kimyasalların imalatı bölüm 20 de

19.1 Kok fırını ürünlerinin imalatı

19.10 Kok fırını ürünlerinin imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - kok fırınlarının işletimi, - kok ve yarı-kok üretilmesi, - zift ve zift koku üretilmesi, - kok gazı üretilmesi, - ham kömür ve linyit katranlarının üretilmesi, - kok kömürünün topak haline getirilmesi

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 93 / 374

Kapsam dışı olanlar; - kömür yakıtı briketlerinin imal edilmesi, bkz. 19.20.

19.10.00 Kok fırını ürünlerinin imalatı
19.2 Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı

19.20 Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
Bu sınıf, ham petrolden, bitümlü (ziftli) minerallerden ya da ayrışmış ürünlerinden sıvı ya da gazlı yakıtların veya diğer ürünlerin imalatını kapsamaktadır. Petrolün rafine edilmesi, aşağıdaki faaliyetlerden birini veya daha fazlasını kapsamaktadır: Kısımlara ayırma; ham petrolün doğrudan damıtılması ve parçalanması.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - motor yakıtı üretimi: benzin, gazyağı vb., - sıvı yakıt üretimi: hafif, orta ve ağır sıvı yakıtlar, etan, propan, bütan vb. rafine edilmiş gazlar, - atık yağlardan olanlar dahil petrol temelli yağlama yağları (makine yağları) veya gres yağları imalatı, - petrokimya sanayii için ve yol kaplamalarının imali için ürünlerin imalatı, - çeşitli ürünlerin imalatı: white spirit, vazelin, parafin, saf vazelin vb., - petrol briketlerinin imalatı- bio yakıtların harmanlanması, örn. alkollerin petrol ile harmanlanması (örn. biobenzin (gasohol), biodizel)

19.20.01 Motor yakıtı üretimi
benzin, gazyağı vb.

19.20.02 Atık yağlardan olanlar dahil petrol temelli yağlama yağları (makine yağları) veya gres yağları imalatı 19.20.03 Bio yakıtların harmanlanması
örn. alkollerin petrol ile harmanlanması (örn. biobenzin (gasohol), biodizel)

19.20.99 Diğer rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
Bu bölüm, organik ve inorganik hammaddelerin kimyasal işlemlerle dönüştürülmesini ve ürünlerin

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 94 / 374

oluşumunu kapsamaktadır. Bu durum, ilk sanayi grubundan oluşan ana kimyasalların üretimini; geri kalan faaliyet gruplarını oluşturan ana kimyasalların daha ileri işlemlerle üretilen ara ve nihai ürünlerin üretiminden ayırır.

20.1 Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri, ilk formda plastik ve sentetik kauçuk
Bu grup, temel kimyasal maddelerin, gübrelerin ve azot bileşikleri imalatını kapsadığı gibi ilk formda plastik ve sentetik kauçukların imalatını da kapsamaktadır.

20.11 Sanayi gazları imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - sıvılaştırılmış veya sıkıştırılmış inorganik endüstriyel veya tıbbi gazların imalatı: + asal (temel) gazlar, + sıvılaştırılmış veya sıkıştırılmış hava, + soğutucudondurucu gazlar, + karışık endüstriyel gazlar, + karbondioksit gibi soy gazlar, + ayırıcı gazlar. Kapsam dışı olanlar; - metan, etan, bütan veya propan gazlarının çıkarılması, bkz. 06.20,- petrol rafinerisinde etan, bütan veya propan gibi yakıt gazlarının imalatı, bkz. 19.20,- kömür, atık ve benzerlerinden gaz yakıtı imalatı, bkz. 35.21.

20.11.00 Sanayi gazları imalatı
20.12 Boyar maddeler ve pigment imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - birincil formda veya konsantre olarak herhangi bir kaynaktan boya ve pigmentlerin imalatı Kapsam dışı olanlar; - hazır boya ve pigmentlerin imalatı, bkz. 20.30.

20.12.00 Boyar maddeler ve pigment imalatı
20.13 Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı
Bu sınıf, temel işlemleri kullanan kimyasalların imalatını kapsamaktadır. Bu işlemlerin ürünleri, genellikle birbirinden bağımsız kimyasal maddeler veya birbirinden bağımsız kimyasal olarak tanımlanabilecek bileşiklerdir.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- kimyasal maddelerin imalatı (endüstriyel gazlar ve ana metaller hariç),- inorganik asitlerin imalatı (nitrik asit hariç),- alkaliler, çamaşır suyu ve diğer inorganik bazların imalatı (amonyak hariç), - diğer inorganik bileşiklerin imalatı,- demir piritlerin tavlanması,- damıtılmış su (saf su) imalatı. Kapsam dışı olanlar; - endüstriyel gazların imalatı, bkz. 20.11, - azotlu gübrelerin ve azotlu bileşiklerin imalatı, bkz. 20.15, - amonyak imalatı, bkz. 20.15, - amonyumklorid imalatı, bkz. 20.15, -

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 95 / 374

nitrik asit tuzları ve potasyum nitrat imalatı, bkz. 20.15, - amonyum karbonat imalatı, bkz. 20.15, aromatik damıtılmış su imalatı, bkz. 20.53, - ana metallerin imalatı, bkz. bölüm 24.

20.13.01 Kimyasal maddelerin imalatı (endüstriyel gazlar ve ana metaller hariç) 20.13.02 Diğer inorganik bileşiklerin imalatı 20.13.99 b.y.s. diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı
20.14 Diğer organik temel kimyasalların imalatı
Bu sınıf ısı yoluyla parçalama, damıtma gibi temel işlemler kullanılarak kimyasalların imalatını kapsamaktadır. Bu işlemlerin ürünleri, genellikle birbirinden bağımsız kimyasal maddeler veya birbirinden bağımsız kimyasal olarak tanımlanabilecek bileşiklerdir.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- temel organik kimyasalların imalatı:+ asiklik (tek kutuplu) hidrokarbonlar, doymuş ve doymamış,+ siklik (halkalı) hidrokarbonlar, doymuş ve doymamış,+ asiklik ve siklik alkoller,+ mono ve polikarboksilik asitler, asetik asit de dahil,+ diğer oksijen fonksiyonlu bileşikler, aldehidler, ketonlar, kinonlar ve ikili ya da poli oksijen-fonksiyonlu bileşikler,+ sentetik gliserin,+ azot fonksiyonlu organik bileşikler, amin dahil,+ şeker kamışı, mısır veya alkol ve ester üretiminde kullanılan benzer ürünlerin fermantasyonu,+ diğer organik bileşikler, ağaç damıtım ürünleri (örn. odun kömürü) vb. de dahil.- sentetik aromatik ürünler imalatı,- kömür katranının damıtılması. Kapsam dışı olanlar; - birincil formda plastik imalatı, bkz. 20.16, - birincil formda sentetik kauçuk imalatı, bkz. 20.17, - gliserin imalatı, bkz. 20.41, - doğal eter yağı imalatı, bkz. 20.53, - salisilik ve Oasetilsalisilik asitlerin imalatı, bkz. 21.10.

20.14.00 Diğer organik temel kimyasalların imalatı
20.15 Kimyasal gübre ve azot bileşiklerin imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - gübrelerin imalatı: + saf ya da kompleks azotlu, fosfatlı ya da potasyumlu gübreler, + üre, ham doğal fosfatlar ve ham doğal potasyum tuzları, - bileşik azotlu ürünlerin imalatı: + nitrik ve sülfonitrik asitler, amonyak, amonyum klorid, amonyum karbonat, nitritler ve potasyum nitratlar Kapsam dışı olanlar; - guano madenciliği, bkz. 08.91, - böcek ilaçları gibi zirai- kimyasal ürünlerin imalatı, bkz. 20.20. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 96 / 374

20.15.01 Gübrelerin imalatı
saf ya da kompleks azotlu, fosfatlı ya da potasyumlu gübreler, + üre, ham doğal fosfatlar ve ham doğal potasyum tuzları

20.15.02 Bileşik azotlu ürünlerin imalatı
nitrik ve sülfonitrik asitler, amonyak, amonyum klorid, amonyum karbonat, nitritler ve potasyum nitratlar

20.15.99 Diğer kimyasal gübre ve azot bileşiklerin imalatı
20.16 Birincil formlarda plastik hammaddelerin imalatı
Bu sınıf, müşteri isteğine göre hazırlanmamış sentetik reçinelerin imalatı da dahil, reçineler, plastik materyaller ve vulkanize edilemez (kükürtle işlenemez) termoplastik (ısı ile yumuşayan) elastomerler (sentetik kauçuk gibi elastik maddeler), ısmarlama temeline dayalı karıştırılmış ve harmanlanmış reçine imalatını da kapsar. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - birincil formda plastik imalatı: + polimerler, (etilen, propilen, stiren (feniletilen), vinil klorid, vinil asetat ve akrilikler dahil), + poliamitler, + fenollu ve epoksit reçineler ve poliüretanlar, + alkid ve polyester reçineler ve polieterler, + silikonlar, + polimerler bazlı iyon değiştiricileri. Kapsam dışı olanlar; - suni ve sentetik elyaf, filaman ve iplik imalatı, bkz. 20.60, - plastik atıkların parçalanması, bkz. 38.32.

20.16.01 Birincil formlarda plastik imalatı
polimerler, (etilen, propilen, stiren (feniletilen), vinil klorid, vinil asetat ve akrilikler dahil), + poliamitler, + fenollu ve epoksit reçineler ve poliüretanlar, + alkid ve polyester reçineler ve polieterler, + silikonlar, + polimerler bazlı iyon değiştiricileri.

20.16.99 Selülöz ve kimyasal türevlerinin imalatı
20.17 Birincil formda sentetik kauçuk imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - birincil formda sentetik kauçuk imalatı: + sentetik kauçuk, + suni lastik. - sentetik kauçuk ve doğal kauçuk veya kauçuk benzeri lastik (örneğin, balata) karışımların imalatı.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 97 / 374

20.17.01 Birincil formda sentetik kauçuk imalatı
sentetik kauçuk, + suni lastik

20.17.02 Sentetik kauçuk ve doğal kauçuk veya kauçuk benzeri lastik (örneğin, balata) karışımların imalatı
20.2 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı

20.20 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - böcek ilaçları, kemirgen ilaçları, küf öldürücüler, yabancı ot ilaçları imalatı, - çimlenmeyi engelleyen ürünler, bitki büyütme düzenleyicileri imalatı, dezenfektanların imalatı (tarımsal ve diğer kullanımlar için), - başka yerde sınıflandırılmamış diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı. Kapsam dışı olanlar; - gübreler ve azotlu bileşiklerin imalatı, bkz. 20.15.

20.20.01 Böcek ilaçları, kemirgen ilaçları, küf öldürücüler, yabancı ot ilaçları imalatı 20.20.02 Çimlenmeyi engelleyen ürünler, bitki büyütme düzenleyicileri imalatı 20.20.03 Dezenfektanların imalatı (tarımsal ve diğer kullanımlar için) 20.20.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
20.3 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 98 / 374

4 Sabun ve deterjan.59.01 Boyalar.30. yazım ve çizim mürekkebi imalatı. mineler (emaye) veya lakların imalatı 20.30.99 Diğer boya. . vernikler.03 Hazır boya ya da cila temizleyicileri ve çıkarıcıları imalatı 20. vernikler.hazır boya ya da cila temizleyicileri ve çıkarıcıları imalatı. kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı 20. şeffaf sırlar ve benzer karışımların imalatı. hazır pigmentlerin. mineler (emaye) veya lakların imalatı.02 Organik kompozit solventler (çözücüler) ve tinerlerin (incelticilerin) imalatı 20.30.boyalar. .ve macun imalatı 20. temizlik ve parlatıcı maddeleri. 20.boya maddeleri (konsantre olarak) ve pigmentlerin imalatı. vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.30 Boya. .12. şeffaf veya renkli boyaların imalatı.04 Matbaa mürekkebi imalatı 20. Kapsam dışı olanlar.macun imalatı. vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı 20. .cam haline getirilebilir mineler.organik kompozit solventler (çözücüler) ve tinerlerin (incelticilerin) imalatı. .matbaa mürekkebi imalatı.kalafat macunları ve benzer ateşe dayanıklı olmayan dolgu veya yüzey müstahzarları imalatı.41 Sabun ve deterjan ile temizlik ve parlatıcı maddeler imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 99 / 374 . bkz. 20. . 20.30. .30. bkz. parfüm. .

bkz.+ araç.06 Temizleyici ve parlatıcı ürünlerin imalatı oda parfümleri veya deodorantlar. + diş macunu veya tozu ve ağız temizliği için TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 100 / 374 .41. petrol ürünlerinden sentetik gliserin imalatı. saç dalgalandırıcı ve düzleştirici malzemeler. vatka vb.parfüm ve bakım malzemelerinin imalatı: + parfüm ve eau de toilet (losyon ve kolonya dahil).organik yüzey-aktif maddelerin imalatı.. keçe vb.+ deri parlatıcıları ve kremleri (ayakkabı boyaları dahil).+ suni cilalar ve hazır cilalar.41. + şampuanlar.+ suni cilalar ve hazır cilalar.41.+ tekstil yumuşatıcıları (çamaşır yumuşatıcıları dahil).13..+ ahşap parlatıcıları ve kremleri. cam ve metaller için parlatıcılar.41. bkz. 20.+ ahşap parlatıcıları ve kremleri.. vatka. + güneş koruyucuları ve bronzlaştırıcı ürünler. cam ve metaller için parlatıcılar.41.+ bulaşık temizleme ürünleri. imalatı 20. . .04 Sabun imalatı (kozmetik sabunlar hariç) 20.14. bkz. keçe vb. + manikür ve pedikür malzemeleri.+ temizleme pastaları ve tozları (bunlarla kaplanmış veya emdirilmiş kağıt.42 Parfüm.kimyasal olarak tanımlanabilen bileşiklerin ayrıştırılması. .42. + güzellik ve makyaj malzemeleri.+ deri parlatıcıları ve kremleri (ayakkabı boyaları dahil). 20.. ürünler dahil) 20.sabunlu veya deterjanlı kağıt. briyantinler (saç parlatıcılar). 20.+ temizleme pastaları ve tozları (bunlarla kaplanmış veya emdirilmiş kağıt.14.02 Sabunlu veya deterjanlı kağıt.. imalatı.+ tekstil yumuşatıcıları (çamaşır yumuşatıcıları dahil).+ bulaşık temizleme ürünleri.05 Yüzey-aktif müstahzarların imalatı katı veya sıvı biçimdeki çamaşır tozları ve deterjanlar. 20.yüzey-aktif müstahzarların imalatı:+ katı veya sıvı biçimdeki çamaşır tozları ve deterjanlar. vatka vb.temizleyici ve parlatıcı ürünlerin imalatı:+ oda parfümleri veya deodorantlar.sabun imalatı (kozmetik sabunlar hariç). ürünler dahil) Kapsam dışı olanlar.01 Organik yüzey-aktif maddelerin imalatı 20.+ araç.03 Gliserin imalatı 20.41.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.kozmetik sabun imalatı.gliserin imalatı. vatka. 20. kozmetik ve bakım malzemelerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 20.

42.05 Şampuanlar. + kozmetik sabun imalatı.07 Tıraş malzemeleri ( tıraş öncesinde ve tıraş sonrasında kullanılan malzemeler dahil) 20.42.doğal esansların çıkartılması ve rafine edilmesi. 20.03 Güneş koruyucuları ve bronzlaştırıcı ürünler 20.08 Deodorantlar banyo tuzları ve tüy dökücü malzemeler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 101 / 374 .42. saç dalgalandırıcı ve düzleştirici malzemeler 20.42. bkz.42.53.42.01 Parfüm ve eau de toilet (losyon ve kolonya dahil) 20.02 Güzellik ve makyaj malzemeleri 20.42. 20.malzemeler(protez korunmasında kullanılan malzemeler dahil).42. + tıraş malzemeleri ( tıraş öncesinde ve tıraş sonrasında kullanılan malzemeler dahil). + deodorantlar ve banyo tuzları.06 Diş macunu veya tozu ve ağız temizliği için malzemeler(protez korunmasında kullanılan malzemeler dahil) 20. . + tüy dökücü malzemeler.04 Manikür ve pedikür malzemeleri 20. Kapsam dışı olanlar. briyantinler (saç parlatıcılar).

59.53 Uçucu yağların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 Uçucu yağların imalatı 20. . 20.52.jelatin ve türevlerinin imalatı. 20.parfümeri ve bakım malzemeleri imalatı. fünye.) imalatı.parfümeri ya da gıda imalatı için güzel kokulu ürünlerin karışımlarının imalatı.00 Patlayıcı madde imalatı 20...aromatik damıtılmış suların imalatı. 20. 20. -itici tozların (barut vb. Kapsam dışı olanlar. teşhis malzemeleri gibi başka yerde sınıflandırılmamış kimyasal maddelerin imalatını kapsamaktadır.) ürünlerinin. piroteknik (havai fişekler vb. -Patlayıcılar ve piroteknik (havai fişekler vb.) ürünlerin imalatı.14.51 Patlayıcı madde imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.20. bkz.sentetik aromatik ürünlerin imalatı.. 20.5 Diğer kimyasal ürünlerin imalatı Bu grup.00 Tutkal imalatı 20.51. 20.tutkal ve hazır yapıştırıcıların imalatı.59 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 102 / 374 . uçucu yağların ve fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal malzemeler (film ve fotoğraf kağıdı da dahil).42. 20. bkz.doğal aromatik ürün özlerinin imalatı.52 Tutkal imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.. bkz.suni reçine imalatı.53. .09 Kozmetik sabun imalatı 20. Kapsam dışı olanlar. (tutkal ve kauçuk bazlı yapıştırıcılar dahil). işaret fişekleri ve benzerleri dahil .. patlayıcıların. yapıştırıcıların.42. fişek kapsülü.

fotoğrafçılıkta kullanmak için kimyasal malzemelerin imalatı. diğer protein maddeleri ve başka yerde sınıflandırılmamış türevleri.+ hidrolik sıvılar (yağlar). filmler.asfalt-bazlı yapıştırıcıların imalatı.04 Muhtelif kimyasal ürünlerin imalatı peptonlar. yağlama yağı katkı maddeleri. 20. hazır kauçuk gaz pedalları. hassaslaştırılmış kağıt ve diğer hassaslaştırılmış pozsuz (boş) malzemelerin imalatı 20.59. Kapsam dışı olanlar.01 Fotografik levhalar..+ kompozit teşhis veya laboratuar kimyasalları.+ kimyasal olarak dönüştürülmüş bitkisel ve hayvansal yağlar. 20.14.99.59.muhtelif kimyasal ürünlerin imalatı. antifriz ürünleri . .+ vuruntu önleyici malzemeler.diğer temel organik kimyasalların imalatı.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ çimentolar için hazırlanmış katkı maddeleri.+ lehim.+ vuruntu önleyici malzemeler.02 Fotoğrafçılıkta kullanmak için kimyasal malzemelerin imalatı 20. hassaslaştırılmış kağıt ve diğer hassaslaştırılmış pozsuz (boş) malzemelerin imalatı. pepton türevleri. diğer protein maddeleri ve başka yerde sınıflandırılmamış türevleri. katalizörler ve diğer kimyasal ürünler.59.+ endüstriyel kullanım için aktifleştirilmiş karbon. bkz. kaplama veya kaynak yaparken kullanılan tozlar ve macunlar. 23.matbaa mürekkebi imalatı..+ çimentolar için hazırlanmış katkı maddeleri..+ kimyasal olarak dönüştürülmüş bitkisel ve hayvansal yağlar. 20. filmler. antifriz ürünleri . + tekstil ürünlerinin ve derinin tamamlanmasında kullanılan maddeler.+ lehim.30. damıtılmış su (saf su) imalatı.jelatin ve türevlerinin imalatı. kaplama veya kaynak yaparken kullanılan tozlar ve macunlar.05 Yazım ve çizim mürekkep imalatı 20.+ kompozit teşhis veya laboratuar kimyasalları.6 Suni veya sentetik elyaf imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 103 / 374 .+ metalleri temizlemek (dekupajı için) kullanılan maddeler. .kimyasal ürünlerin ambalajsız olarak imalatı.+ metalleri temizlemek (dekupajı için) kullanılan maddeler. pepton türevleri.. . hazır kauçuk gaz pedalları. bkz.03 Jelatin ve türevlerinin imalatı 20. yağlama yağı katkı maddeleri. 20.fotografik levhalar. 20. bkz.13.+ hidrolik sıvılar (yağlar).59. bkz.+ endüstriyel kullanım için aktifleştirilmiş karbon.13.59.+ peptonlar.14. 20. . katalizörler ve diğer kimyasal ürünler. 20. bkz. + tekstil ürünlerinin ve derinin tamamlanmasında kullanılan maddeler.

suni veya sentetik elyafların eğirilmesi.10. 13. . temel vitaminler. eğirmek için işlenmemiş sentetik veya suni filaman imalatı. temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ait malzemelerin imalatını kapsamaktadır.kanın işlenmesi. . bkz. .antibiyotikler.10. 20. salisilik ve O-asetil salisilik asitler gibi ilaçların imalatında farmakolojik özelliklerinden yararlanmak üzere tıbbi olarak etken maddelerin imalatı: . temel vitaminler. 21.60 Suni veya sentetik elyaf imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.suni veya sentetik filaman elyafı (fitil elyafı)imalatı.1 Temel eczacılık ürünleri imalatı 21. taranmamış veya diğer bir deyişle bükmek.01 Antibiyotikler.20. bkz. yüksek dayanırlıktaki iplikler dahil. 21. .10.suni veya sentetik devamlı liflerden dikiş ipliği imalatı.10 Temel eczacılık ürünleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kardelenmemiş. Bu bölüm ayrıca tıbbi kimyasalların ve botanik ürünlerinin imalatını da kapsamaktadır.00 Suni veya sentetik elyaf imalatı 21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ait malzemelerin imalatı Bu bölüm.99 Diğer temel eczacılık ürünleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 104 / 374 . . 13.02 Kanın işlenmesi 21.10.suni veya sentetik tek kat iplik imalatı.10. salisilik ve O-asetil salisilik asitler gibi ilaçların imalatında farmakolojik özelliklerinden yararlanmak üzere tıbbi olarak etken maddelerin imalatı 21.60. .suni veya sentetik tekli filaman veya şerit imalatı Kapsam dışı olanlar.

10.99 Diğer eczacılığa ait ilaçların imalatı 22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 105 / 374 . papatya vb. 47.20. + aşılar. benzeri ile tedavi olunan hastalığa ait olan preparatlar dahil.03 Tıbbi teşhise yönelik malzemelerin imalatı. bkz. 32. bkz. bkz.46.1.2 Eczacılığa ait ilaçların imalatı 21. bandaj.20.73. 82.).50. + aşılar. gebelik testleri de dahil 21. gazlı bez. + çeşitli ilaçlar. 21.20 Eczacılığa ait ilaçların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.eczacılıkla ilgili ürünlerin perakende ticareti. . tıbbi teşhise yönelik malzemelerin imalatı.04 Tıbbi olarak hazırlanmış pansuman pamuğu. . dişçilikle ilgili yapıştırıcı malzemeler imalatı. bkz.20. 72. bkz.01 İlaçların imalatı antiserum (panzehir) ve diğer kan fraksiyonları.cerrahi kumaşların imalatı. sargı bezi ve benzerlerinin imalatı 21.92.eczacılıkla ilgili ürünler ve biyo teknolojik eczacılıkla ilgili ürünler için araştırma ve geliştirme faaliyetleri.20. .bio teknolojik eczacılıkla ilgili ürünlerin imalatı .eczacılıkla ilgili ürünlerin paketlenmesi.83.21. 32. . kemik dolgu malzemeleri(alçı) imalatı. + çeşitli ilaçlar. benzeri ile tedavi olunan hastalığa ait olan preparatlar dahil 21.50. .canlılar için radyoaktif teşhise yönelik müstahzarların imalatı. bkz.02 Harici kullanım için gebeliği önleyici kimyasal ürünlerin ve gebeliği önleyici hormonal ilaçların imalatı 21.20.50. bkz.ilaçların imalatı: + antiserum (panzehir) ve diğer kan fraksiyonları. bkz. eczacılıkla ilgili ürünlerin toptan ticareti. gebelik testleri de dahil. harici kullanım için gebeliği önleyici kimyasal ürünlerin ve gebeliği önleyici hormonal ilaçların imalatı. mine çiçeği. . . Kapsam dışı olanlar. 46. 32. .şifalı ot karışımlarının imalatı (nane. dişçilikle ilgili dolgu malzemeleri imalatı.

11.araçlar. ..1 Kauçuk ürünlerin imalatı Bu grup kauçuk ürünlerin imalatını kapsamaktadır. donanımlar. imalat sürecinde kullanılan ham maddelere göre karakterize edilmektedir.lastiğin yeniden işlenmesive sırt geçirilmesi. 22. 22.19 Diğer kauçuk ürünleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 106 / 374 . bu alt kısım içinde zorunlu olarak yer alan maddelerin tüm ürünlerin imalatının bu bölümde sınıflandırılacağı anlamına gelmemektedir. 22. uçaklar. oyuncaklar. Kapsam dışı olanlar.değiştirilebilir dış lastik(lastik tabanı).lastik ve iç lastik tamiratı ve yerine monte edilmesi ya da değiştirilmesi.+sert veya yumuşaklastikler. mobilyalar ve diğer kullanımlar için tekerleklastiği imalatı:+pnömatik (havalı) lastikler.iç lastikimalatı.02 İç lastik imalatı 22.01 Araçlar. 45. lastiklerin kaplanması için `sırt geçirme`şeritleri ve benzerlerinin imalatı 22.Bu bölüm.11.kauçuk ve lastik onarım malzemelerinin imalatı.11. bkz.+sert veya yumuşaklastikler 22. bkz.. 22.19.11.03 Değiştirilebilir dış lastik(lastik tabanı). hareketlimakineler. uçaklar.. lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi Bu sınıf aşağıdakilerikapsamaktadır. lastiklerin kaplanması için `sırt geçirme`şeritleri ve benzerlerinin imalatı.. oyuncaklar. .Bu bölüm kauçuk ve plastik ürünlerin imalatını kapsamaktadır. lastik yanakları.04 Lastiğin yeniden işlenmesive sırt geçirilmesi 22. hareketlimakineler. donanımlar.11 İç ve dış lastik imalatı. Bununla beraber. lastik yanakları. mobilyalar ve diğer kullanımlar için tekerleklastiği imalatı pnömatik (havalı) lastikler.20.

sıcak su torbaları.96. 32. bkz. .52... .. levhalar.kauçuktan fırçaların imalatı. bkz. şeritler.12. Kapsam dışı olanlar.`sırt geçirme` şeritleri imalatı.+ giyim eşyalarının kauçuk parçaları.19. pipetler.03 Kauçuk taşıma veya kasnak bağları ya da kayışları 22. . .+ giyim eşyalarının kauçuk parçaları.elastik giyim eşyası kumaşlarının imalatı.kaplanmamış gözenekli kauçuktan yatakların imalatı.kauçuğun yeniden kullanılır hale getirilmesi.sert kauçuktan pipo saplarının imalatı. toplar ve benzerleri dahil) imalatı. biberonlar vb. bkz. hortumlar. bkz. emzikler..kauçuktan fırçaların imalatı.+ kauçuk iplik ve halat.kord bezi imalatı. 14.+ kauçuk taşıma veya kasnak bağları ya da kayışları. bkz.kauçuktan oyunların ve oyuncakların (çocuklar için küçük havuzlar. çubuklar. 30.14. (dikişsiz olarak bir araya getirilenler)+ kauçuk iplik ve halat. levhalar.19.+ şişme kauçuk yataklar. bkz. pipetler.02 Borular.+ kauçukla kaplanmış iplik ve dokumalar. bkz.doğal veya sentetik kauçuk ürünleri imalatı.kauçuktan spor malzemeleri imalatı.şişirilebilir sal ve botların imalatı..40. vulkanize edilmiş veya sertleştirilmiş):+ kauçuk tabakalar.19. emzikler. biberonlar vb. .03. bigudilerin ve benzerlerinin imalatı.sert kauçuktan tarakların.+ kauçukla kaplanmış silindirik ürünler.32.+ şişme kauçuk yataklar. bkz.+ kauçukla kaplanmış silindirik ürünler.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. saç iğnelerinin. .. bağlantı parçaları ve contalar.05 Kauçuk tabanlar ve ayakkabıların diğer kauçuk parçaları TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 107 / 374 . 20.11.lastik ayakkabı imalatı. 31. 22. (vulkanize edilmemiş. 15.. 22. bigudilerin ve benzerlerinin imalatı.sert kauçuktan pipo saplarının imalatı..+ şişirilebilir kauçuk balonlar.+ şişirilebilir kauçuk balonlar. 22. 38.+ kauçukla kaplanmış iplik ve dokumalar+ kauçuktan halka. hortumlar 22.01 Doğal veya sentetik kauçuk ürünleri imalatı. 13. (kıyafetler hariç). 22. (vulkanize edilmemiş. saç iğnelerinin. profil şekiller. 30. . vulkanize edilmiş veya sertleştirilmiş) kauçuk tabakalar. sıcak su torbaları.19. 14. .30.19. kauçuktan şişme hayvanlar.sert kauçuktan tarakların. çubuklar.11. 32.+ borular. (dikişsiz olarak bir araya getirilenler)+ kauçuk tabanlar ve ayakkabıların diğer kauçuk parçaları. bkz. profil şekiller.20. çocuklar için kauçuktan şişme botlar. şeritler.kauçuk bazlı tutkalların ve yapışkanların imalatı. bkz. .+ kauçuk hijyenik ürünler: gebelik önleyici prezervatifler.04 Kauçuk hijyenik ürünler: gebelik önleyici prezervatifler.19. .

film. .22.01 Plastikten yarı mamul ürünlerin imalatı plastik tabaka. blok.19.99 b. boru ve hortum bağlantı elemanları. bkz.03 Selefon film. 15. damacanalar. 22.1. (kendinden yapışkanlı olsun veya olmasın).16. Kapsam dışı olanlar. bkz. .selefon film. borular ve hortumlar.12.plastik bavul ve el çantası imalatı.birincil formda plastik imalatı. çekilerek kalıplama. darbe ile kalıplama. bağlantı parçaları ve contalar 22. içeri atılarak kalıplama. levha.y. levha. Bunların bir çoğu için üretim süreci öyle geniştir ki birçok değişik çeşit ürün meydana getirilebilir.s. 22. .21. levha. (kendinden yapışkanlı olsun veya olmasın).2 Plastik ürünlerin imalatı Bu grup.19. borular ve hortumlar.06 Kauçuktan halka. folyo.mamul plastik ürünlerin imalatı: + plastik tüpler. şişeler vb. sandıklar. 22. 20. boru ve hortum bağlantı elemanları. .malların ambalajlanması için gerekli plastik malzemelerin imalatı: + plastik torbalar.plastikten yarı mamul ürünlerin imalatı: + plastik tabaka. şerit vb. bkz. 22.21 Plastik tabaka. . film. yeniden dönüştürülmüş) her hangi bir plastik maddenin işlenerek ara ürün ya da nihai ürün oluşturulmasını kapsamaktadır. ve kalıba dökme gösterilebilir.21. . şerit veya levha Kapsam dışı olanlar. yeni ya da kullanılmış (örn. . şerit veya levha 22. kutular. kullanılan bu işlemlere örnek olarak basınç uygulayarak kalıplama.22 Plastik ambalaj malzemesi imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.21. kasalar. ürünleri imalatı. şerit vb. blok. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 108 / 374 .sentetik veya doğal kauçuk 22.02 Mamul plastik ürünlerin imalatı plastik tüpler. diğer kauçuk ürünleri imalatı 22. folyo. çuvallar. tüp ve profil imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

pencereler.23.00 Plastik ambalaj malzemesi imalatı 22.23. çerçeveler.23. süpürgelikler (PVC`den olanlar dahil) 22.23.05 Vinil (bir tür sağlam plastik). . 22. panjurlar.22.03 Rulo ya da karo vb. su fışkırtan sifonlar vb.plastik sofra takımları. + plastikten sıhhi ürünler: plastik banyolar. güneşlikler.01 Plastik kapılar.06 Plastik suni taş imalatı 22. duş-kabinleri.. yer döşeme malzemesi gibi esnek yer kaplamalarının imalatı 22. süpürgelikler (PVC`den olanlar dahil). . şekilde plastik zemin.29 Diğer plastik ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. lavabolar. + rulo ya da karo vb. duvar ya da tavan kaplamaları 22.23 Plastik inşaat malzemesi imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .04 Plastikten sıhhi ürünler plastik banyolar.vinil (bir tür sağlam plastik). rezervuarlar (depolar) 22. mutfak takımları ve tuvalet TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 109 / 374 .plastik inşaat malzemesi imalatı: + plastik kapılar. pencereler..plastik suni taş imalatı 22.22. . güneşlikler. duvar ya da tavan kaplamaları. su fışkırtan sifonlar vb. klozetler (kapakları dahil).23. yer döşeme malzemesi gibi esnek yer kaplamalarının imalatı. şekilde plastik zemin. klozetler (kapakları dahil).02 Plastik tanklar.23. lavabolar. panjurlar. + plastik tanklar. rezervuarlar (depolar). duş-kabinleri. çerçeveler.

. bkz. . 31. plastik ayakkabı topukları. bkz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 110 / 374 . mobilyalar için plastik parçalar.03.99. plastik oyunlar ve oyuncakların imalatı. mutfak takımları ve tuvalet eşyalarının imalatı 22. kiremit ve fırınlanmış kil ürünleri ile tutkal ve sıva ürünleri gibi ham maddelerden nihai ürünler imalatını da kapsamaktadır. bkz. plastikten biblo. plastik taraklar.99 b.11 Düz cam imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. plastik giyim eşyaları (dikişsiz olarak bir araya getirilenler) . . 31.kaplanmamış gözenekli kauçuktan yatak imalatı. 23.s. plastikten biblo. taşıyıcı ve kasnak taşıyıcıları. taşıyıcı ve kasnak taşıyıcıları.göz sağlığında (oftalmoloji) kullanılan plastik maddelerin imalatı. renkli veya boyalı düz cam dahil).01. elyaf. kendinden yapışan plastik manyetik bantlar. ve dişçilikle ilgili plastik uygulama ürünlerinin imalatı.12. 31. .).50. seramik ürünleri.02. . çukur camlar. düz cam.02 Çeşitli plastik ürünlerin imalatı plastik başlık.tıbbi.plastikten yapılmış sert şapkalar ve diğer kişisel koruyucu donanımların imalatı. 23. 32. mobilyalar için plastik parçalar.y. bkz.plastik spor malzemelerinin imalatı.50. bkz. Bu bölüm. 22. Kapsam dışı olanlar.plastik ayakkabı imalatı. aydınlatma malzemelerinin plastik parçaları. (telli.çeşitli plastik ürünlerin imalatı: + plastik başlık. plastikten büro ve okul malzemeleri.eşyalarının imalatı. aydınlatma malzemelerinin plastik parçaları.40. 32. bkz. plastik saç bigudileri. her hangi bir işlem yapılmış cam ve cam eşyalarının tüm biçimlerini kapsamaktadır. . plastik taraklar. plastikten büro ve okul malzemeleri. kendinden yapışan plastik manyetik bantlar.30.plastik mobilya imalatı.plastik bavul ve benzeri bagaj eşyalarının imalatı. 32. bkz. 15. 22.1 Cam ve cam ürünleri imalatı Bu grup. diğer plastik ürünlerin imalatı 23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı Bu bölüm. plastik tuhafiye eşyaları vb. . tuğla. plastik duvar kağıtları. plastik saç bigudileri.29. izolasyon bağlantı parçaları. 32.09. mineral kaynaklı tek bir madde ile ilgili olan imalat faaliyetlerini kapsamaktadır. 31.29. plastik giyim eşyaları (dikişsiz olarak bir araya getirilenler) . bkz. plastik duvar kağıtları. plastikten sigara ağızlık ve tabakaları. .01 Plastik sofra takımları. izolasyon bağlantı parçaları. bkz. 32.29. cam ve cam ürünleri (örn. plastikten sigara ağızlık ve tabakaları. plastik ayakkabı topukları. plastik tuhafiye eşyaları vb.düz cam imalatı. Şekillendirilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiş taş ve diğer mineral ürünlerin imalatı da bu bölüme dahildir. . teknik cam eşya vb. . 15.20.

. 32.12.02 Cam bardaklar.11. . . Kapsam dışı olanlar. ev içinde kullanılan diğer cam eşya veya kristal eşyaların imalatı 23. .13 Çukur cam imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.çok katlı yalıtım camlarının imalatı.veri iletimi veya görüntülerin canlı olarak iletilmesi için fiber optik kabloların imalatı.00 Düz cam imalatı 23. 23. 23.13.14.camdan veya kristalden şişe ve diğer muhafaza ürünlerinin imalatı. cam ayna imalatı.20.00 Cam elyafı imalatı 23. . 27.23.cam oyuncakların imalatı. .12 Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. Kapsam dışı olanlar. bkz.01 Camdan veya kristalden şişe ve diğer muhafaza ürünlerinin imalatı 23. . 23.cam elyafı imalatı (cam yünü ve bunlardan yapılmış dokuma dışı ürünler dahil).cam bardaklar. 13.00 Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi 23.14 Cam elyafı imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.13.19 Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dahil) TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 111 / 374 . ev içinde kullanılan diğer cam eşya veya kristal eşyaların imalatı. .40.31. bkz.cam elyafından dokunmuş mensucatların imalatı.sertleştirilmiş emniyet camı ve temperli düz cam imalatı.

.20.kol saati veya duvar saati camlarının. .19. 32. bkz.camdan çubuk ve tüp imalatı.00 Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dahil) 23. dolamit (beyaz mermer) ya da kromit içeren ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı. . tüpler.laboratuarlarda. kandiller. püskürtme tüpleri. beton vb. harç. potalar (döküm potaları).lambalar. + ateşe dayanıklı seramik imbikler.20.20 Ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı Bu sınıf madencilik ve taş ocakçılığındaki metalik olmayan ürünlerden ara mamul ürünlerin imalatını kapsamaktadır. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. imalatı. . bkz. . 23. 23. fenerler için cam muhafazaların imalatı.optik tarzda işlenmiş optik eşyaların imalatı. P656+ ateşe dayanıklı seramik imbikler. tuğlalar vb. Ayrıca bu sınıf aşağıdakileri de kapsamaktadır.ateşe dayanıklı seramik ürünlerin imalatı: + silisli süzme topraktan (kiselgur) ısı-yalıtımlı seramik ürünler.20.01 Ateşe dayanıklı seramik ürünlerin imalatı silisli süzme topraktan (kiselgur) ısı-yalıtımlı seramik ürünler.şırıngaların ve diğer tıbbi laboratuar malzemelerinin imalatı. borular vb.50.02 Ateşe dayanıklı briketler.2 Ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı 23. optik camların ve optik tarzda işlenmemiş olan optik eşyaların imalatı. tüpler. tuğlalar vb. bloklar. 26. . Kapsam dışı olanlar.cam izolasyon malzemelerinin ve cam izolasyon bağlantı parçalarının imalatı. 23.imitasyon ziynet eşyalarında kullanılan cam eşyaların imalatı. .magnezit.70. potalar (döküm potaları). püskürtme tüpleri. . .. .03 Magnezit.camdan kaldırım bloklarının (tuğlalarının) imalatı. . hijyenik amaçlı veya eczalık da kullanılan cam eşyaların imalatı.. mufllar (mufl ocağı). + ateşe dayanıklı briketler. dolamit (beyaz mermer) ya da kromit içeren ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 112 / 374 ..ateşe dayanıklı çamur.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. borular vb. mufllar (mufl ocağı). . 23. bloklar.camdan yapılan heykelciklerin imalatı.

kiremitlerin. . Kapsam dışı olanlar. kiremit. 23.32 Fırınlanmış kilden briket.02 Ateşe dayanıklı olmayan seramik döşemelerin ve seramik kaldırım taşlarının imalatı 23. bkz.lerinin imalatı.20.23. + seramik tuğlalar ve kiremitlerin imalatı. 23.23. 23. borular.20. suni mermerler). .31. baca tuğlalarının.suni taşların imalatı (örn.ateşe dayanıklı olmayan kilden inşaat malzemesi imalatı: + seramik tuğlaların. Kapsam dışı olanlar. .pişmiş kilden döşemelik blokların imalatı. mozaik küplerin vb.ateşe dayanıklı olmayan seramik yer karoların ya da duvar fayanslarının ve karolarının.lerinin imalatı 23.01 Ateşe dayanıklı olmayan seramik yer karoların ya da duvar fayanslarının ve karolarının.ateşe dayanıklı olan seramik ürünlerin imalatı. bkz.99 Diğer ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı 23. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 113 / 374 . tuğla ve inşaat malzemeleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.lerinin imalatı. . .ateşe dayanıklı seramik ürünleri imalatı. bkz.31.01 Ateşe dayanıklı olmayan kilden inşaat malzemesi imalatı seramik tuğlaların. bkz. kiremitlerin.3 Kilden inşaat malzemeleri imalatı 23. karo.ateşe dayanıklı olmayan seramik döşemelerin ve seramik kaldırım taşlarının imalatı. . .32. 23.4.20. bkz. mozaik küplerin vb.inşaat malzemesi ve ateşe dayanıklı olmayan seramikten ürünlerin imalatı. 22.31 Seramikten karo ve fayans imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . 23. 23. olukların vb. borular. baca tuğlalarının. olukların vb.lerinin imalatı.32.

.ateşe dayanıklı seramik ürünlerin imalatı.4 Diğer porselen ve seramik ürünlerin imalatı Bu sınıf madencilik ve taş ocakçılığındaki metalik olmayan ürünlerden nihai ürünlerin imalatını kapsamaktadır. 32.02 Pişmiş kilden döşemelik blokların imalatı 23. bkz.3.41. 23. bkz. bkz.seramik inşaat malzemelerinin imalatı. .01 Seramik sıhhi ürünlerin imalatı lavabo.23. 23.13. klozet vb.99 Diğer seramik ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 114 / 374 . bibloların ve diğer dekoratif amaçlı seramik eşyaların imalatı. .42 Seramikten yapılan sıhhi ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. 23.imitasyon (taklit) ziynet eşyaları imalatı.seramik sofra takımları ve diğer ev veya tuvalet eşyalarının imalatı.heykelciklerin. lavabo. . 23. .42. 23.diğer seramik ürünlerin imalatı.40.seramik oyuncak imalatı. . banyo küveti. bkz. bibloların ve diğer dekoratif amaçlı seramik eşyaların imalatı 23.02 Heykelciklerin. Kapsam dışı olanlar.32. 23.20.42. ..41. .41 Seramik ev ve süs eşyası imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.seramik sıhhi ürünlerin imalatı. 32.01 Seramik sofra takımları ve diğer ev veya tuvalet eşyalarının imalatı 23. klozet vb. banyo küveti.

Kapsam dışı olanlar. .seramik sıhhi ürünlerin imalatı.20. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 115 / 374 .49 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. 23.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı 23.49.suni taşların imalatı (örn.44.23.42.00 Seramik yalıtım malzemeleri ve bağlantı parçalarının imalatı 23. . 23.43. 22. bkz. bkz. 23. 23.suni diş imalatı.seramikten elektrik yalıtım malzemelerinin ve bağlantı parçalarının imalatı. . .43 Seramik yalıtım malzemeleri ve bağlantı parçalarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.seramik inşaat malzemelerin imalatı. bkz. kavanozların ve çeşitli benzer ürünlerin imalatı.seramik ve demirli mıknatısların imalatı. . bkz. kireç ve alçı imalatı 23.5 Çimento. . 23.malların taşınması ya da ambalajlanması için kullanılan seramik çömleklerin.00 Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı 23.başka yerde sınıflandırılmamış seramik ürünlerin imalatı. 23.Klinker ve suya dayanıklı çimento imalatı. suni mermerler). .50. . kimyasal ve endüstriyel ürünlerin imalatı. . 23. Kapsam dışı olanlar. bkz.ateşe dayanıklı seramik ürünlerin imalatı.23. .seramikten laboratuar ürünlerinin. portland.ateşe dayanıklı seramik ürünlerin imalatı.51 Çimento imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 32.3. .20.44 Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar.

52. 23. panel. 32.alüminyumlu çimento (boksit çimentosu). bkz.69. . 23.inşaatta kullanmak üzere önceden kalıba dökülmüş beton.02 Sönmüş alçı taşından ya da sönmüş sülfattan alçı imalatı 23.50. 23. Kapsam dışı olanlar.dişçilikte kullanılan çimentoların imalatı.64.01 İnşaatta kullanmak üzere önceden kalıba dökülmüş beton. briket. 23.sönmemiş kireç. 23. direkler..6 Beton. .51. bkz.63. sönmüş kireç ve suya dayanıklı kireç imalatı 23.. 23. imalatı. . bkz.çimento.01 Sönmemiş kireç.52. .alçı ürünleri imalatı.00 Çimento imalatı 23. tuğla. çimento ya da suni taş mamullerinin imalatı:+ karo. beton vb.hazır karışım ve kuru karışım çimentoların ve harçların imalatı. kazıklar ve benzeri ürünler. çimento ya da suni taş TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 116 / 374 . pano. 23. sönmüş kireç ve suya dayanıklı kireç imalatı.52 Kireç ve alçı imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. beton ya da suni taştan bina ya da bina dışı inşaat amaçlı prefabrik temel yapısal elemanların imalatı. . . Kapsam dışı olanlar.sönmüş alçı taşından ya da sönmüş sülfattan alçı imalatı. çimento ve alçıdan yapılmış eşyaların imalatı 23.69.62. bkz. bkz.levha.20. 23. kaldırım taşı.61. . 23.çimentodan yapılmış ürünlerin imalatı.61 İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.52. cüruf çimento ve süper fosfat çimentolar dahil.03 Sönmüş dolamit (beyaz mermer) imalatı 23.ateşe dayanıklı harç.

Kapsam dışı olanlar.hazır ve kuru karma beton ve harç imalatı.00 İnşaat amaçlı alçı ürünlerinin imalatı 23.64. + levhalar.62. . .kuru betonların ve harçların imalatı. beton ya da suni taştan bina ya da bina dışı inşaat amaçlı prefabrik temel yapısal elemanların imalatı 23.ateşe dayanıklı harç imalatı.63.levha.20.00 Toz harç imalatı 23. 23. paneller vb. direkler.00 Hazır karma beton imalatı 23. pano.. bkz.65 Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 117 / 374 .toz harç imalatı.ateşe dayanıklı çimento imalatı.61. briket. bkz.63. Kapsam dışı olanlar.mamullerinin imalatı karo.inşaatta kullanıma yönelik alçı ürünleri imalatı. kazıklar ve benzeri ürünler 23.02 Çimento.20. 23. .64 Toz harç imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. panolar. . bkz. . .62 İnşaat amaçlı alçı ürünlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. panel. 23. 23. 23. kaldırım taşı.63 Hazır karma beton imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 23. tuğla.

beton. alçak ve yüksek kabartmalar. 08. kaba yontulmuş taş üretimi. değirmen taşları. Kapsam dışı olanlar. . çimento ya da suni taştan diğer ürünlerin imalatı: + heykel. sarnıçlar. zımpara taşları ve benzeri ürünlerin üretilmesi.65. çatı yapımında kullanılmak üzere taş ve mermerin kesilmesi. diğer levhalar. panolar. sarnıçlar.asbestli çimento veya selüloz lifli çimento ya da benzerlerinden ürünlerin imalatı. alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. mobilyalar. 23. mobilya.7 Taş ve mermerin kesilmesi. borular. alçı veya diğer mineral yapıştırıcılar ile bir araya getirilmiş bitkisel maddelerden (odun yünü. karolar. borular.70 Taş ve mermerin kesilmesi. 23. leğenler. + oluklu levha. .. 23. alçı veya diğer mineral yapıştırıcılar ile bir araya getirilmiş bitkisel maddelerden (odun yünü. tüpler. oluklar. panolar. alçı. karolar.01 Çimento. .00 Beton.69 Beton. pencere çerçeveleri vb. tüpler. . leğenler. sazlar) yapı malzemeleri imalatı 23.69. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 118 / 374 . lavabolar.65.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . pencere çerçeveleri vb. alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı 23. saman. şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. diğer levhalar. sazlar) yapı malzemeleri imalatı. lavabolar.02 Asbestli çimento veya selüloz lifli çimento ya da benzerlerinden ürünlerin imalatı oluklu levha. kavanozlar. vazolar. şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi 23.11..çimento. .taş mobilyaların imalatı. kamış. 23. mobilyalar. kavanozlar. bkz. bkz. şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi.inşaatta. oluklar. çiçek saksıları vb. kamış. örn.9. saman.taşocağında yapılan faaliyetler. kabristanlarda. yollarda.

pulları soyulmuş magnezyum mikaları.70. . yollarda.cam yünlerinin ve dokunmamış cam yününden yapılan ürünlerin imalatı.00 Aşındırıcı taş ürünlerin imalatı 23.mineral yalıtım maddeleri imalatı: + cüruf yünleri. . grafitten ürünler (elektrikli ürünler hariç) vb.91 Aşındırıcı taş ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 23. .99. . 27.14. ses-yalıtım ya da ses emen materyaller. metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatını kapsamaktadır.02 Taş mobilyaların imalatı 23.karbon veya grafit contaların imalatı. bkz. .. bkz.karbon ve grafit elyaf ve ürünleri imalatı (elektrotlar ve elektrikli uygulamalar hariç).9 Aşındırıcı ürünlerin ve başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı Bu grup. örn. 23. madeni yünler ve benzer mineral yünler.mineral maddeler ya da selüloz esaslı sürtünme balatası ve bunların monte edilmemiş parçalarının imalatı. bileyi veya parlatma taşları ve doğal ya da suni aşındırıcı ürünlerin imalatı.70. 23. genleştirilmiş killer ve benzer ısı-yalıtım. . suni zımpara (korendon) imalatı Kapsam dışı olanlar. çatı yapımında kullanılmak üzere taş ve mermerin kesilmesi.91. turbadan ürünler. kabristanlarda. . 28. . asfalt bazlı yapıştırıcılar. . değirmen taşları. 23.99 Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.asfalt veya benzeri malzemelerden ürünlerin imalatı.çeşitli mineral maddelerden ürünlerin imalatı: + işlenmiş mika ve mikadan ürünler. bkz.grafit elektrot imalatı.yumuşak zeminli zımpara ürünleri (örneğin zımpara kağıdı) dahil.00 Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 119 / 374 . şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi 23.90. kömür katranı zifti vb.29.01 İnşaatta.23.

hurdadan elde edilen demir içeren ve demir içermeyen metallerin eritilmesi ve/veya ayrıştırılması faaliyetlerini kapsamaktadır. elektroliz veya diğer kimyasalsüreçleruygulanarak istisnai saflıkta demir üretilmesi. 24. . .soğuk haddelenmiş bar imalatı . blok veya diğer birincil formlardaki dökme demir (pik demir) ve aynalı demir (spiegeleisen) üretimi 24.10. ergimiş veya katı formda pik demir imalatı.31. şerit.demiryolu ray hattı malzemelerinin üretimi (birleştirilmemiş raylar). pik demirin çeliğe dönüştürülmesi. demir cevherinin doğrudan indirgenmesi.maden eritme ocakları.demir ya da çelik hurdaların yeniden eritilmesi. . .demir alaşımlarının imalatı.çelikten sıcak haddelenmiş bar ve çubukların üretilmesi. . 24. Kapsam dışı olanlar. .külçe.24 Ana metal sanayii Bu bölüm elektro metalürjik ve diğer metalürjik teknikleri kullanarak. çelik fırınları. maden. .03 Demir alaşımlarının imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 120 / 374 . levha.çelikten sıcak haddelenmiş açık profil üretilmesi.demirin ve diğer sünger demir ürünlerinin doğrudan indirgenmesi yoluyla demir çelik ürünlerinin imal edilmesi.çelikten sıcak veya soğuk çekilmiş yassı hadde ürünleri.kütük veya diğer birincil formlarda çelik üretilmesi.çelikten yarı mamuller üretilmesi. .10 Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. haddehane makineleri ve bitirme haddelerinin işletilmesi.10. haddeden çekme ve kalıptan çekme işlemlerinde kullanılırken. blok veya diğer birincil formlardaki dökme demir (pik demir) ve aynalı demir (spiegeleisen) üretimi. . bar veya tel yapmak amacıyla haddeleme.10. Eritme ve ayrıştırma işlemleri sonucunda elde edilen çıktı genellikle ingot (kütük) halinde olup. demir alaşımlarının imalatı gibi faaliyetleri kapsamaktadır. bkz. . demir külçesi. Bu kısım aynı zamanda diğer kimyevi elementlerin saf metallere dönüştürülmesi ile metal alaşımların ve süper alaşım imalatını da kapsamaktadır.01 Maden eritme ocakları.02 Külçe. . erimiş halde olan çıktı ise dökümler ile diğer ana metal ürünleri yapmak için kullanılır.1 Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı Bu grup. haddehane makineleri ve bitirme haddelerinin işletilmesi 24. . 24. 24. çubuk. çelik fırınları.demir granül ve demir tozu üretilmesi . .çelikten ve kaynaklı çelikten açık profillerin üretimi.

05 Demir ya da çelik hurdaların yeniden eritilmesi 24.20 Çelikten tüpler.08 Çelikten sıcak veya soğuk çekilmiş yassı hadde ürünleri.s.99 b. borular.çelikten sıcak haddelenmiş bar ve çubukların üretilmesi.10. borular.y. içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 121 / 374 .24.07 Çelikten yarı mamuller üretilmesi 24.10.2 Çelikten tüpler.10. çelikten sıcak haddelenmiş açık profil üretilmesi. içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı 24.06 Kütük veya diğer birincil formlarda çelik üretilmesi 24.10.10.10. elektroliz veya diğer kimyasalsüreçleruygulanarak istisnai saflıkta demir üretilmesi 24.04 Demirin ve diğer sünger demir ürünlerinin doğrudan indirgenmesi yoluyla demir çelik ürünlerinin imal edilmesi. . ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı 24. çelikten ve kaynaklı çelikten açık profillerin üretimi 24.

00 Çelikten tüpler. taşlama veya burma yoluyla çelik bar ve dolu kesitli çelik profil imalatı Kapsam dışı olanlar. sıcak haddelenmiş dikişsiz çelik boruların dövülmesiyle. çeliğin soğuk işlenmesiyle diğer ürünlerin imal edilmesini kapsamaktadır.. .3 Çeliğin ilk işlenmesindeki diğer ürünlerin imalatı Bu grup.sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlerin işlenmesi ile yassı flanşların ve döküm halkalı flanşların imalatı.. borular ve içi boş profillerin sadece soğuk çekilmesiyle sıcak haddelenmiş veya sıcak ekstrüzyonlanmış hassas ve hassas olmayan dikişsiz tüp ve boruların imalatı. 24. 24. 24. boyuna veya spiral kaynaklı yassı ürünlerin sürekli soğuk veya sıcak kalıplanmasıyla dairesel kesitli olan ve sıcak veya soğuk haddelenmiş.soğuk çekmeyle veya soğuk haddelemeyle ya da soğuk kalıplamayla dairesel olmayan kesitli tüpler ve borular için şekillendirilmiş. dirsekli bağlantı parçalarının imalatı. yuvarlak veya yuvarlak olmayan kesitli içi boş boru veya profil olarak imalatı. boyuna kaynaklı şeritlerden sıcak veya soğuk kalıplanmasıyla şekillendirilen dairesel kesitli olmayan dış çapı 406. bkz.32 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.52.. dirsekler ve küçültülmüş parçalar gibi.4 mm.`yi aşan kaynaklı borular ve tüplerin imalatı. soğuk çekilmesiyle veya soğuk haddelenmesiyle ve dairesel kesitli olmayan tüpler. dış çapı 406. Kapsam dışı olanlar.soğuk çekme.00 Barların soğuk çekilmesi 24. 24. 24. .sıcak veya soğuk haddelenmiş. bkz.savurma döküm yöntemiyle dikişsiz çelik boruların ve tüplerin imalatı.34..31..sıcak haddelenmiş yassı ürünlerin veya çelik çubukların soğuk olarak tekrar haddelenmesi yoluyla kangal veya düz olarak 600 mm`den daha az genişliğe TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 122 / 374 .dairesel kesitli tüp ve boruların ileri işlemlerle. .20.sıcak haddelenmiş ve boyuna veya spiral olarak kaynak yapılmış olan yassı ürünlerden soğuk olarak şekillendirilen.. sıcak ekstrüzyon veya diğer sıcak işleme yöntemleriyle dikişsiz boru.tel çekme.sıcak haddeleme veya sürekli döküm yoluyla elde edilen bar veya çubuk şeklinde olabilen bir ara ürünün daha ileri işlemler için sıcak haddeleme.çelikten dişli vidalar ve diğer boru veya tüp parçaları.31 Barların soğuk çekilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.4 mm veya daha az olan kaynaklanmış hassas tüplerin ve boruların imalatı. kaynaklanmış veya daha ileri bir işleme tabi tutulmuş olarak dağıtılan boyuna kaynaklanmış ve sıcak veya soğuk haddelenmiş şeritlerin sıcak veya soğuk kalıplanmasıyla. içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı 24.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. borular. .4 mm ve daha az olan kaynaklanmış tüp ve boruların imalatı.. dış çapı 406.

yassı haddelenmiş çelik ürünlerin silindirli mikserde kademeli olarak soğuk şekillendirilmesi veya presle katlanması ile elde edilen açık profil imalatı. bkz. .4 Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı 24. .ana metallerin veya gümüşün altınla kaplanması .32. platin vb. 24.değerli metal mücevherat imalatı. . . 24. bkz. . 32.sahip kaplanmış veya kaplanmamış. 25.34.31.33.12.·¨ 24.ana metallerin gümüşün veya altının platin veya platin grubuna ait metallerle kaplanması.01 Değerli ana metallerin üretimi işlenmiş veya işlenmemiş değerli metallerin üretilmesi ve rafine edilmesi: cevher veya hurdadan TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 123 / 374 .değerli ana metallerin üretimi : + işlenmiş veya işlenmemiş değerli metallerin üretilmesi ve rafine edilmesi: cevher veya hurdadan altın.00 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi 24. Kapsam dışı olanlar. 24. .41.barların ve dolu çelik profillerin çekilmesi. . soğuk biçimlendirilmiş veya soğuk katlanmış oluklu levhaların ve sandviç panellerin imalatı.34 Tellerin soğuk çekilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. 24.türetilmiş telden ürünler imalatı.54. . yassı olarak haddelenmiş çelik ürünlerin imalatı.00 Tellerin soğuk çekilmesi 24.demir dışı metallerin dökümü. Kapsam dışı olanlar.ana metallerin gümüşle kaplanması. .93. .53. 24. gümüş.00 Soğuk şekillendirme veya katlama 24. 24. bkz. değerli metal alaşımların üretimi. ..yarı işlenmiş değerli metal üretimi.41 Değerli metal üretimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.çelik tel çubukların soğuk çekilmesi yöntemiyle çekilmiş çelik tel imalatı.33 Soğuk şekillendirme veya katlama Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

24.demir dışı metallerin dökümü. platin vb.alüminadan (alüminyum oksitten) alüminyum üretimi.53. .04 Ana metallerin gümüşle kaplanması 24. alüminyum döküntü ve hurdaların elektrolitik rafinesinden alüminyum üretimi.41. çinko ve kalay üretimi.41. Kapsam dışı olanlar. Kapsam dışı olanlar. . 24.41. çinko ve kalay hurda ve döküntülerinin elektrolitik rafinesinden kurşun. .06 Ana metallerin gümüşün veya altının platin veya platin grubuna ait metallerle kaplanması 24.00 Alüminyum üretilmesi 24. 24.41.altın. çinko ve kalay üretimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . 24.42 Alüminyum üretilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.02 Değerli metal alaşımların üretimi 24.alüminyum alaşımlarının üretimi.54. çinko ve kalay üretimi. 24.53. . çinko ve kalay alaşımları üretimi. bkz. gümüş. .05 Ana metallerin veya gümüşün altınla kaplanması 24.kurşun. 24.demir dışı metallerin dökümü. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 124 / 374 .42.54.03 Yarı işlenmiş değerli metal üretimi 24.cevherlerden kurşun.43 Kurşun.41. . .yarı mamul alüminyum imalatı.yarı işlenmiş kurşun. çinko ve kalay imalatı.kurşun. . bkz.

nikel vb.44 Bakır üretilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . bkz. . 24.demir dışı metallerin dökümü. 25. . üretimi. 24.53.00 Demir dışı diğer metallerin üretimi 24. 24.45. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 125 / 374 . . yarı işlenmiş ürünlerin ve çeşitli döküm mamullerinin dökümle imalatını kapsamaktadır.99.24. . manganez. 24.bakır alaşımları üretimi. ürünlerin hurda ve döküntülerinin elektrolitik ve alümino termik rafinesinden krom. . nikel vb. . + dökümden ev eşyaları .44. 24.bakır hurda ve döküntülerinin elektrolitik rafinesinden bakır üretilmesi.yarı-mamul krom.00 Nükleer yakıtların işlenmesi 24.00 Kurşun.46 Nükleer yakıtların işlenmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.yarı mamul bakır imalatı. Kapsam dışı olanlar. . manganez. nikel vb.uranyumun ergitilmesi ve rafine edilmesi. manganez. bkz. 25.aşağıdakiler gibi nihai döküm ürünlerin imalatı: + kazanlar (boyler) ve radyatörler. .54. . ürünlerin imalatı. 24. .54.5 Metal döküm sanayii Bu grup. .nikel matları üretimi.cevherlerden bakır üretimi. maden alaşımlarının imalatı.21. manganez. 24. . bkz. nikel vb. bkz.53.maden cevherlerinden veya oksitlerden krom. Kapsam dışı olanlar.sigorta teli veya şerit imalatı. manganez.00 Bakır üretilmesi 24.43.krom. . . nikel vb. Kapsam dışı olanlar.demir dışı metallerin dökümü.uranyum ve radyumlu maden cevherlerinden veya diğer cevherlerden metalik uranyum üretimi. çinko ve kalay üretimi 24. üretimi.45 Demir dışı diğer metallerin üretimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.46.krom.

titanyum.demir dışı metallerin basınçlı dökümü.24.`den yarı mamul ürünlerin dökümü.51 Demir döküm Bu sınıf demir dökümhanelerinin faaliyetlerini kapsamaktadır. 24.dökme çelik tüp veya boru bağlantılarının imalatı. . .52. .53 Hafif metallerin dökümü Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.53.54 Diğer demir dışı metallerin dökümü Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 Diğer demir dışı metallerin dökümü TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 126 / 374 . .dökme hafif metallerin dökümü. 24.dökme çelik dökümü. 24.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.yarı mamul çelik ürünlerin dökümü.54.dövülebilir dökme demir ürünleri dökümü. . .01 Dökme hafif metallerin dökümü 24. .alüminyum.51.gri demir dökümü.yarı mamul demir ürünlerin dökümü.52 Çelik dökümü Bu sınıf çelik dökümhanelerinin faaliyetlerini kapsamaktadır. . .99 Diğer hafif metallerin dökümü 24.tüpler.00 Çelik dökümü 24. çinko v.00 Demir döküm 24. . borular ve içi bos profiller ile dökme demirden tüp ve borular ile bunlara ait bağlantı parçalarının imalatı. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.küresel grafit demir dökümü. 24.dikişsiz çelik boru ve boru bağlantılarının santrifüjlü dökme yöntemi ile üretimi. magnezyum.dökme değerli metallerin dökümü.dökme ağır metallerin dökümü. . . .53.s. .

1 Metal yapı malzemeleri imalatı Bu grup. elektronik veya optik olmayan bu gibi ürünlerin (bazen diğer materyallerle) daha karmaşık birimlere dönüştürülmesine yönelik bağlantı veya montaj ürünlerinin imalatını kapsamaktadır. 25. . Kapsam dışı olanlar. taşıma ekipmanları vb. kaldırma teçhizatları.gemi veya enerji kazanları için parçaların imalatı. modüler sergi elemanları vb. için iskeletler 25. 25. bkz. yapılar gibi) imalatını ve takip eden 26 ile 30 arasındaki bölümlerin tersine. köprüler vb.02 Metal endüstriyel iskeletlerin imalatı yüksek fırınlar.) . hareketli parçalarla çalışan. . taşıma ekipmanları vb.11. (örneğin inşaat için metal iskeletler ya da parçalar).monte edilmiş demiryolu hatlarına ait tertibatların imalatı.inşaat ve inşaatın parçaları için metal çatıların ya da iskeletlerin imalatı (kuleler.çoğunluğu metalden prefabrik binaların imalatı: + inşaat şantiyeleri. varil vb.12 Metal kapı ve pencere imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 127 / 374 .03 Çoğunluğu metalden prefabrik binaların imalatı inşaat şantiyeleri.metal endüstriyel iskeletlerin imalatı (yüksek fırınlar. Kapsam dışı olanlar. sabit bir işleve sahip `saf` metal ürünlerin (parçalar. bkz. direkler.11.11. için iskeletler) . modüler sergi elemanları vb. bkz.11. köprüler vb.99. 43. 25.uzmanlaşmış bakım ve onarım faaliyetleri.01 İnşaat ve inşaatın parçaları için metal çatıların ya da iskeletlerin imalatı kuleler.1. . genellikle statik. metal yapı malzemelerinin imal edilmesini kapsamaktadır. fabrikasyon metal ürünleri imalatı Bu bölüm. .gemi kısımlarının imalatı.bu bölümde üretilmiş malların binalara kurulumu (örn. 25. destekler. grup 33. merkezi ısıtma kazanlarının kurulumu). Silah ve cephane imalatı da bu bölüme dahildir.25 Makine ve teçhizat hariç. . 25. tamamıyla elektrikli.30. . 25.11 Metal yapı ve yapı parçaları imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.). bkz. 25. muhafaza kapları (fıçı. destekler. kaldırma teçhizatları.22. direkler. 30. bkz.

Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.12. imalatı (kapasitesi 300 litreyi aşmayan). 29. tank ve benzer muhafazaların imalatı. bkz. pencerelerin ve çerçevelerin.02 Ek mekanlar için metalden oda bölmeleri 25. bkz.genellikle eşyaların taşınması ve paketlenmesi için kullanılan .genellikle depolamada veya imalatta kullanmak amacıyla sabit olarak kurulmuş metal rezervuar.00 Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç). . rezervuar ve büyük muhafaza kapları (kapasitesi >=300 litre) imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.21.92 . rezervuar ve muhafaza kapları imalatı Bu grup tankların. pencerelerin ve çerçevelerin. Kapsam dışı olanlar. merkezi ısıtma radyatörlerinin ve kazanlarının (boyler) imalatını kapsamaktadır.29 Metalden diğer tank. . . . 25.2 Metal tank. çelik kapıların. . çelik kapıların. fıçı.40.taşıma konteynerlerinin imalatı.01 Metal kapıların. panjurların ve bahçe kapılarının imalatı 25. 27. 25.20.51.21 Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç). metal varil. 30.elektrikli fırınlar ve su ısıtıcıları imalatı.tankların (zırhlı askeri araçların) imalatı. sıcak su kazanları (boyler) ve kombi ima Kapsam dışı olanlar. 25.sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için metal büyük muhafaza kapları (kapasitesi >=300 litre) imalatı. kutu vb.29. panjurların ve bahçe kapılarının imalatı. 25. . rezervuar ve büyük TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 128 / 374 .12.00 Metalden diğer tank. 25. teneke kutu. sıcak su kazanları (boyler) ve kombi imalatı 25. bkz. .91. kova.metal kapıların.ek mekanlar için metalden oda bölmeleri 25.

bkz. .küçük silahların imalatı (revolver.00 Buhar jeneratörü imalatı.4 Silah ve mühimmat (cephane) imalatı 25.su buharı veya diğer buhar jeneratörlerinin imalatı. 28. . 25. Kapsam dışı olanlar.99.uzay araçlarının imalatı. .muhafaza kapları (kapasitesi >=300 litre) imalatı 25. ağır makineli tüfekler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 129 / 374 .ağır silah imalatı (büyük toplar.3 Buhar jeneratörü imalatı (merkezi ısıtma sıcak su kazanları hariç) Bu grup. .paraların veya değerli kıymetlerin taşınması için zırhlı araç imalatı. . Kapsam dışı olanlar. 25. 30. bkz.tankların ve diğer savaş araçlarının imalatı.10.30.30. bkz. 20. torpil kovanları. hafif makineli tüfekler). .40. merkezi ısıtma sıcak su kazanları hariç Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.71.nükleer reaktör imalatı. bkz. ekonomizör.01 Ağır silah imalatı büyük toplar.11. . süngü vb. bkz. torpil kovanları.21. kılıç.merkezi ısıtma sıcak su kazanlarının (boyler) ve radyatörlerinin imalatı. gemi veya enerji kazanları (boyler) için parçaların imalatı. füzeatarlar.pala. füzeatarlar. savaş araçları. . . 28. buhar jeneratörlerinin imalatını kapsamaktadır. . bkz.patlayıcı kapsül.40. bkz. fünye veya işaret (uyarı) fişeği imalatı.havalı veya gazlı tüfeklerin ve tabancaların imalatı. merkezi ısıtma sıcak su kazanları hariç 25. savaş araçları.51. 29. buhar toplayıcı ve buhar akümülatörleri. 25. izotop ayırıcılar hariç. 30. 25.40 Silah ve mühimmat (cephane) imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kızdırıcı.30 Buhar jeneratörü imalatı. av tüfeği.savaş mühimmatının imalatı. . . 25. imalatı. .kazan (boyler) türbin setlerinin imalatı.izotop ayırıcıların imalatı. . ağır makineli tüfekler).buhar jeneratörleriyle beraber kullanmak için yardımcı ünitelerin imalatı: + kondansatör. . bkz.

tipik olarak bir bedel ya da sözleşme karşılığında metallerin dövülmesi veya preslenmesi gibi metallerin işlenmesi için yapılan genel faaliyetleri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. 24. hafif makineli tüfekler 25. bkz. spor veya savunma amaçlı ateşli silah ve cephane imalatı 25.05 Avcılık.40.40.toz metalürjisi: ısıl işlem (sinterleme) veya basınç altında metal tozlardan doğrudan metal nesnelerin üretilmesi.03 Havalı veya gazlı tüfeklerin ve tabancaların imalatı 25.25.2.04 Savaş mühimmatının imalatı 25.01 Metalin dövülmesi. .1.50 Metallerin dövülmesi.metalin dövülmesi. toz metalürjisi Bu grup. 24. baskılanması ve yuvarlanması.40. baskılanması ve yuvarlanması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 130 / 374 . .06 Bomba. toz metalürjisi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. baskılanması ve yuvarlanması. preslenmesi. 25.5 Metallerin dövülmesi.40. mayın ve torpido gibi patlayıcı tertibatların imalatı 25.02 Küçük silahların imalatı revolver.40. preslenmesi. .metal tozu üretimi. preslenmesi. 25. preslenmesi. av tüfeği. baskılanması ve yuvarlanması.50.

. . . . bkz. bilenmesi.61.62 Metallerin makinede işlenmesi ve şekil verilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .metallerin kaplanması.29. yuvarlayarak cilalanması. perdahlanması. bkz.anlık verilen oymacılık hizmetleri.01 Metal parçaların delinmesi. birleştirilmesi vb. rendelenmesi.metallerin renklendirilmesi. bkz.41. anotlanması vb. kum püskürtülerek soyulması. frezelenmesi. parlatma.lazer ışınlarının kullanılması yoluyla metallerin kesilmesi veya üzerlerinin yazılması. .metal parçaların delinmesi. temizlenmesi. düzenlenmesi. frezelenmesi. .. Kapsam dışı olanlar. 24. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 131 / 374 . Kapsam dışı olanlar. perdahlanması. .12.metallerin metal kullanılmaksızın kaplanması. . oluk açılması.. 24. . plastiklerin metal kaplanması. düzenlenmesi. delme.nalbant faaliyetleri. emayelenmesi. .62. 24.metallerin çapaklardan arındırılması. 22. + plastik kaplanması.61 Metallerin işlenmesi ve kaplanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.62. madenle kaplama. 24. makinede işleme Bu grup.25. astarlama. kaynak yapma gibi tipik olarak bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak metallerin işlenmesi için yapılan genel faaliyetleri kapsamaktadır.ana metaller veya diğer metallerin değerli metallerle haddelenmesi. kaynak yapılması. . tornalanması. 25.50. bilenmesi. aşındırılması. tornalanması.metallerin ısıl işlemleri.62.nalbant faaliyetleri. oluk açılması.00 Metallerin işlenmesi ve kaplanması 25. birleştirilmesi vb. 01.42.02 Toz metalürjisi ısıl işlem (sinterleme) veya basınç altında metal tozlardan doğrudan metal nesnelerin üretilmesi 25. . bkz.6 Metallerin işlenmesi ve kaplanması. parlatılması. rendelenmesi.metallerin sertleştirilmesi. 25. 01. oyma. 18. yumuşak bir şeyle perdahlanması. verniklenmesi vb. 25.25. bkz. 95. bkz. testerelenmesi.44.metal üzerine baskı yapılması. parlatılması. aşındırılması. oyulması. kaynak yapılması.43. testerelenmesi.

taşıtlar vb.03 Pala. imalatı. kilitler.02 Lazer ışınlarının kullanılması yoluyla metallerin kesilmesi veya üzerlerinin yazılması 25. 25. 32. -metal çukur yemek takımları (kadehler.62. el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı Bu grup.12. çatal. yemek takımları (kaseler. bkz.) veya sofra takımları (tabaklar.72. Kapsam dışı olanlar.71. fincan tabakları vb. kasatura vb.72 Kilit ve menteşe imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kaşık vb. çatal-bıçak takımının. kılıç. gibi sofra takımlarının imalatı satırlar ve baltalar +usturalar ve tıraş bıçakları +makaslar ve elektriksiz saç kesme makineleri 25. imalatı 25. bkz. kasatura vb. tencereler vb. metal el aletlerinin ve genel hırdavat malzemelerinin imalatını kapsamaktadır. mobilyalar. anahtarlar. 25. kaşık vb. için hırdavat ürünleri imalatı.diğer kesici aletlerin imalatı: +satırlar ve baltalar +usturalar ve tıraş bıçakları +makaslar ve elektriksiz saç kesme makineleri.asma kilitler.). 25. gibi sofra takımlarının imalatı .01 Bıçak. servis tabakları vb. kılıç.02 Diğer kesici aletlerin imalatı 25.71.99. menteşeler ve benzerleri ile binalar.00 Kilit ve menteşe imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 132 / 374 .. çatal.). .71 Çatal-bıçak takımları ve diğer kesici aletlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 25.pala. . değerli metallerden çatal-bıçak takımı imalatı.25.7 Çatal-bıçak takımı. imalatı.71.bıçak.

gibi el aletlerinin imalatı. . . .dairesel testere ve zincir testere bıçakları (ağızları) dahil. zımbalar (zımba uçları). gibi el aletlerinin imalatı 25. . örs vb 25.25.. kıskaçlar imalatı. Kapsam dışı olanlar.03 Motor gücü kullanılmayan tarımsal el aletlerinin imalatı 25.73.73.pres takımları . . bkz.motorlu el aletleri imalatı. zımbalar (zımba uçları). testere ağızları vb.demirci aletlerinin imalatı: demirci ocağı. örs vb.motor gücüyle çalışsın ya da çalışmasın el aletleri veya takım tezgahları için birbiriyle değiştirilebilir aletlerin imalatı: matkap uçları. takım tezgahları uçları. . freze bıçakları vb. freze bıçakları vb.mengeneler.01 Makineler veya mekanik cihazlar için bıçaklar ve kesici bıçak ağızlarının imalatı 25.04 Motor gücüyle çalışsın ya da çalışmasın el aletleri veya takım tezgahları için birbiriyle değiştirilebilir aletlerin imalatı matkap uçları.73.makineler veya mekanik cihazlar için bıçaklar ve kesici bıçak ağızlarının imalatı.02 Pense.73 El aletleri.07 Kalıp kutuları ve kalıp imalatı (külçe TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 133 / 374 . .73.05 Pres takımları 25.73.24. 25. bkz. imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.91. .motor gücü kullanılmayan tarımsal el aletlerinin imalatı. . 28.kalıp kutuları ve kalıp imalatı (külçe kalıpları hariç). 28. tornavida vb. 25. .pense.73. testere ve testere bıçakları imalatı.73.06 Demirci aletlerinin imalatı demirci ocağı. tornavida vb.külçe (ingot) kalıpları imalatı.

krem gibi kapaklı tüpler ve katlanabilir kutular imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 134 / 374 . Kapsam dışı olanlar. 25. . takım tezgahları uçları. 25.92. .73. kıskaçlar imalatı 25. fıçılar ve kutuların imalatı.kovalar. çiviler. cıvatalar ve cıvata somunları.08 Mengeneler. gibi çeşitli metal ürünlerin imalatını kapsamaktadır.73. testere ağızları vb. hanehalkı ve endüstriyel kullanıma yönelik teneke kutular ve kovalar.kalıpları hariç) 25.91 Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. imalatı 25. 25.2. 25. birleştirilmiş demiryolu ray donanımları vb.tankların ve rezervuarların imalatı. teneke kutular. . metal sabit eşyalar. . bkz.gıda ürünleri için konserve kutuları ve teneke kutular ile diş macunu. krem gibi kapaklı tüpler ve katlanabilir kutular imalatı.99 Diğer el aletleri. gemi pervaneleri ve çapaları. metal ev eşyaları.01 Gıda ürünleri için konserve kutuları ve teneke kutular ile diş macunu.9 Diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı Bu grup.91. variller.92 Hafif metalden ambalaj malzemeleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.metalik kapakların imalatı.00 Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı 25.

. .01 Metal kablo.zincir imalatı (güç aktarım zincirleri hariç). 26. 25. torsiyon (burulma) yayları. file. bkz. bkz.yay imalatı (saat yayları hariç): +düz yaylar.07 Yay imalatı (saat yayları hariç) düz yaylar. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 135 / 374 .elektrik ark kaynağı için kaplanmış elektrotlar . giysi vb. . .03 Kaplanmış veya nüveli teller 25. file. helezoni yaylar.duvar veya kol saati yayları imalatı. bkz. zincirler ve yayların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.metal kablo.52.25.93.02 Elektrik iletkeni olarak kullanılmayan izole edilmiş veya edilmemiş metal halat imalatı 25. örme halat ve benzeri ürünlerin imalatı. Kapsam dışı olanlar. . örme halat ve benzeri ürünlerin imalatı 25. +yaylar için yapraklar.06 Çivi ve iğne imalatı 25. ızgara.93.güç aktarım zincirleri imalatı.93.05 Elektrik ark kaynağı için kaplanmış elektrotlar 25.04 Telden yapılan ürünlerin imalatı dikenli tel. 25.93. .32.93.telden yapılan ürünlerin imalatı: dikenli tel.kaplanmış veya nüveli teller. elektrik iletkeni olarak kullanılmayan izole edilmiş veya edilmemiş metal halat imalatı. ızgara.elektrik iletimi için tel ve kablo imalatı.93 Tel ürünleri. . 27. telden çit. +yaylar için yapraklar.15.çivi ve iğne imalatı. giysi vb. 28. helezoni yaylar. . telden çit.02 Metalik kapakların imalatı 25.93.93. .92. torsiyon (burulma) yayları.

çatı kaplamaları. zırhlı kapıların vb.metal saç bigudileri.. bürolarda kullanılmak üzere metal eşyaların imalatı..09.spor malzemelerinin imalatı. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 136 / 374 . süngülerin. düz tabaklar vb.08 Zincir imalatı (güç aktarım zincirleri hariç) 25. küvetler.+çanlar.vida makinesi ürünlerinin imalatı: .oyunların ve oyuncakların imalatı. çengeller.metalden yapılmış çeşitli eşyaların imalatı:+gemi pervaneleri ve bunlara ait kanatlar. çaydanlıklar vb.metal rozetlerin ve rütbelerin imalatı.+yemek takımları: kaseler. kopçalar.94 Bağlantı malzemelerinin ve vida makinesi ürünlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.metal folyo çantaların (kutuların) imalatı.30.metal ev eşyaların imalatı:+düz tabaklar: tabaklar. bkz..93.03 Cıvataların. .94. 31.+tencereler. Kapsam dışı olanlar. metal şemsiye kulpları ve iskeletleri ile metal tarak imalatı.+tokalar.02 Vida makinesi ürünlerinin imalatı 25. .kılıçların..+el gücüyle çalıştırılan mutfak aletleri ve aksesuarları. vida somunlarının ve benzer dişli (vidalı) ürünlerin imalatı. vidaların.+çukur takımlar: kupalar. .kalıcı metalik mıknatısların imalatı. 30. demlikler.metal mobilya imalatı.cıvataların.. yıkama leğenleri ve benzer eşyalar .. 31. bkz.94.01 Perçin çivilerinin.kasaların. 25.mobilyalar hariç.25. 25.94. imalatı. bkz.. . lavabolar. pul ve benzeri diş açılmamış ürünlerin imalatı..+metal bulaşık telleri. .metal sürahiler ve şişelerin imalatı. olta iğneleri+metal merdivenler. fincan tabakları vb. 32. vidaların.. tavalar ve diğer masada ya da mutfakta kullanılan ve elektrikli olmayan mutfak aletleri.perçin çivilerinin. .99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. zırhlı kasaların..71. pul ve benzeri diş açılmamış ürünlerin imalatı 25. 32. 31. bkz.40..+yol işaretleri dahil metal işaretler. vida somunlarının ve benzer dişli (vidalı) ürünlerin imalatı 25. kasaturaların imalatı.+monte edilmiş demiryolu hatlarına ait tertibatlar.01. .+çapalar.alışveriş arabalarının imalatı..çinkodan yapı elemanlarının imalatı: Çatı olukları. rondela.99. rondela. bkz.02.

çaydanlıklar vb. bilgisayarların.. düz tabaklar vb.99. zırhlı kasaların.+tencereler.+tokalar. olta iğneleri+metal merdivenler.+çapalar.+monte edilmiş demiryolu hatlarına ait tertibatlar.99.+çukur takımlar: kupalar.99. kullanımı ve ileri derecede özel küçültme teknolojileriyle tanımlanmaktadır. 25.+el gücüyle çalıştırılan mutfak aletleri ve aksesuarları.+metal bulaşık telleri. kopçalar.05 Metalden yapılmış çeşitli eşyaların imalatı gemi pervaneleri ve bunlara ait kanatlar. elektronik ve optik ürünlerin imalatı Bu bölüm. ışın .02 Çinkodan yapı elemanlarının imalatı Çatı olukları. yıkama leğenleri ve benzer eşyalar 25.04 Kasaların. lavabolar. tüketici elektroniklerinin. ölçme.+çanlar. entegre devrelerin tasarımı..+yemek takımları: kaseler. bürolarda kullanılmak üzere metal eşyaların imalatı 25. 26. tavalar ve diğer masada ya da mutfakta kullanılan ve elektrikli olmayan mutfak aletleri. çatı kaplamaları. 25.+yol işaretleri dahil metal işaretler. küvetler. optik aletlerin ve teçhizatların imalatı ile manyetik ve optik medyanın imalatını kapsamaktadır. test etme. Bu bölümdeki üretim süreci.99. demlikler.03 Mobilyalar hariç.99.1 Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 137 / 374 .Bu bölüm ayrıca.. imalatı 25.99. elektromedikal ve elektroterapötik cihazların.25. fincan tabakları vb. çengeller.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı 26 Bilgisayarların.01 Metal ev eşyaların imalatı düz tabaklar: tabaklar. bilgisayar çevre birimlerinin. iletişim teçhizatının ve benzer elektronik ürünler ile bu tür ürünlerin parçalarının imalatını kapsamaktadır. zırhlı kapıların vb. idare ve kontrol teçhizatının.

. anahtarların ve güç dönüştürücülerin imalatı 26..ışık yayan diyotların (LED) imalatı.harici modem imalatı. 27.04 Elektronik göstergelerin imalatı (plazma. 26.03 Elektronik uygulamalar için solenoidlerin. LCD). 26.11. .elektronik konnektörlerin imalatı.diyotlar. 26.11.elektron tüpleri imalatı.bilgisayar ve televizyon ekranlarının imalatı.entegre devre imalatı (analog. bkz. dijital veya hibrit). ..elektrikli uygulamalar için benzer cihazların imalatı.elektronik göstergelerin imalatı (plazma. imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 138 / 374 . .30. transformatörler).01 Mikro işlemcilerin imalatı 26.11. elektronik uygulamalar için yarı iletkenlerin ve diğer bileşenlerin imalatını kapsamaktadır. . polimer. dijital veya hibrit) 26.33.05 Işık yayan diyotların (LED) imalatı 26. bkz. 26.-elektronik kondansatörlerin imalatı. bobinler. LCD) 26.. USB kabloları. .akıllı kartların basımı. bölüm 27. 27.20.elektronik uygulamalar için solenoidlerin. polimer.06 Yazıcı (printer) kabloları. bkz.11. bkz. Kapsam dışı olanlar. bkz. . 26.mikro işlemcilerin imalatı..02 Entegre devre imalatı (analog. jikleler.yarı iletken.elektronik dirençlerin imalatı.11.26..çıplak baskılı devre kartları imalatı. bkz. 27. bkz.. bkz.40.elektronik bileşen tipli indüktörlerin imalatı (örn.. .60.X-ray tüpleri ve benzer ışınlama (irradiation) cihazlarının imalatı.12. monitör kabloları. transistörler ve ilgili devre cihazlarının imalatı.. anahtarların ve güç dönüştürücülerin imalatı. bkz.elektrik kablolama gereçleri imalatı.floresan balastları imalatı.11.tamamlanmış teçhizat imalatı. . elektrikli röle imalatı. . . tamamlanmış veya yarı tamamlanmış küplerin veya üzerinde çok kısımlı elektronik devre bulunan silikon parçaların imalatı.12. 26.11.elektronik kristallerin ve kristal takımların imalatı. başka bir yerde sınıflandırılmaktadır. bağlayıcılar vb.optik teçhizat ve aletlerinin imalatı.11 Elektronik bileşenlerin imalatı Bu sınıf. 18.70..Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

CD-RW. Kapsam dışı olanlar. ses. Bilgisayarlar. ya da hibrit olabilir. elektronik bilgisayarların. bkz.harici modem imalatı.CD çalarlar ve DVD çalarlar gibi tüketici elektronik cihazlarının imalatı.bilgisayarlar veya diğer cihazlarla kullanmak için boş optik ve manyetik medyanın (boş kaset. bkz. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.. masa üstü bilgisayarlarının. 26.bilgisayar sunucuları imalatı..26.. CD. bkz. klavyeler) gibi bilgisayar çevre donanımlarının imalatını ve/veya montajını kapsamaktadır. 26. PDA). TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 139 / 374 .cep veya avuç içi bilgisayarları imalatı (örn.12.çıplak baskılı devre kartları imalatı. bkz..bilgisayarlarda ve bilgisayar çevre birimlerinde kullanılan elektronik bileşenlerin ve elektronik parçaların imalatı.. bkz. monitörler... . bkz.dizüstü bilgisayarları imalatı. modem kartı) Kapsam dışı olanlar. 26.12 Yüklü elektronik kart imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.20 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı Bu sınıf..00 Yüklü elektronik kart imalatı 26. . görüntü. . girdi/çıktı cihazları (yazıcılar.yazıcı imalatı.11. 26. DVD vb. (3) kullanıcılar tarafından belirlenen aritmetik hesaplamaları yapan ve (4) insan müdahalesi olmaksızın.40.dahili/harici bilgisayar modem kartlarının imalatı.televizyon monitörlerinin ve ekranlarının imalatı. veri iletim teçhizatının (örn.12. .dijital iletişim anahtarlarının.masaüstü bilgisayarları imalatı.40. örneğin ana bilgisayarların.baskılı devre kartlarının üzerine parçaların yüklenmesi. yönelticiler. bkz.12. köprüler. görüntü (video).video oyun konsollarının imalatı..2.bilgisayar projektörleri imalatı (video projektörleri). 26..akıllı kartların basımı. DVD-RW) imalatı.yüklü baskılı devre kartları imalatı..12.1. DVD-ROM.80.. matematiksel modelleri uygulama kapasitesine sahiptirler ve en azından analog kontrol ve programlama elemanlarından oluşurlar. modüllerin ve parçalarının imalatı. vb. işlem devam ederken mantıksal bir karar ile uygulamayı modifiye etmek için bu bilgisayarı gerekli kılan bir süreç programını çalıştıran aletlerdir.30.her çeşitte fare (mouse). analog.. 26. 26..sanal gerçeklik sağlayan kasklar imalatı.. dizüstü bilgisayarların. 26. 26.ana bilgisayarların imalatı. 26.30.). Analog bilgisayarlar.ara yüz kartları imalatı (örn.) imalatı. bkz.. . denetleyiciler.arayüz kartlarının. harici sürücüler ve diğer bellek depolama cihazları imalatı. bkz..40.akıllı kart okuyucuları imalatı.. bkz.12. en yaygın tipi.2 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı 26. joystik ve iztopu aksesuarları imalatı. (2) kullanıcıların ihtiyaçlarına...11.tesis edilmiş bilgisayar terminalleri (depoları) imalatı. bilgisayar sunucularının ve bellek cihazları. 26. 18. CD-ROM. .manyetik disk sürücüler. bkz.. aşağıdakilerin tamamını gerçekleştiren cihazlardır: (1) çalışan program ya da programları ve programın uygulanması için gerekli olan verileri barındıran.. 26..99 Diğer elektronik bileşenlerin imalatı 26.barkotlu tarayıcılar dahil tarayıcı imalatı..yüklü elektronik kart imalatı. bkz. ağ (network). Dijital bilgisayarlar. 18.kayıtlı medyanın çoğaltılması (bilgisayar medyası. bkz.monitör imalatı.klavye imalatı. ses. ağ geçitleri) imalatı. dijital.optik disk sürücülerin (örn.. gereksinimlerine uygun olarak serbestçe programlanabilen.

PDA) 26.02 Manyetik disk sürücüler. ana bilgisayarların imalatı.20.03 Yazıcı imalatı. CD-RW. DVD-ROM.20.07 Bilgisayar projektörleri imalatı (video projektörleri) 26. DVD-RW) imalatı 26. bilgisayar sunucuları imalatı 26.06 Sanal gerçeklik sağlayan kasklar imalatı 26. akıllı kart okuyucuları imalatı 26.20. klavye imalatı. joystik ve iztopu aksesuarları imalatı 26.20.20. optik disk sürücülerin (örn.26. her çeşitte fare (mouse). satış noktası terminalleri (POS) gibi bilgisayar terminallerinin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 140 / 374 . dizüstü bilgisayarları imalatı. harici sürücüler ve diğer bellek depolama cihazları imalatı.08 Mekanik olarak çalışmayan otomatik vezne makineleri (ATM`lerin). monitör imalatı.01 Masaüstü bilgisayarları imalatı.04 Tesis edilmiş bilgisayar terminalleri (depoları) imalatı. CDROM.05 Barkotlu tarayıcılar dahil tarayıcı imalatı.20. cep veya avuç içi bilgisayarları imalatı (örn.20.20.

. .. 26. köprüleri ve yönlendiricileri gibi veri iletim donanımlarının imalatı. .. .televizyon ekranları ve görüntü panelleri imalatı. uzaktan kumanda cihazları). 27. 26.taşıyıcı ekipmanların imalatı.tüketiciler için ses ve görüntü donanımı imalatı.yayın alıcı ve verici anten imalatı.40 Tüketici elektronik ürünlerinin imalatı Bu sınıf.1. 27. 26. bkz.40. yerlerdeki hoparlör sistemleri ve müzik aletleri ses yükselticileri için elektronik müzik ve görüntü donanımlarının imalatını içermektedir. bkz.. -iletişim donanımlarında kullanılan elektronik parçalar ve montaj parçalarının imalatı (dahili ve harici bilgisayar modem kartları dahil).elektronik sayı levhaları (skorbord) imalatı. 26.mobil iletişim donanımları imalatı.20. bkz.kızıl ötesi (enfraruj) sinyal kullanan iletişim cihazlarının imalatı (örn.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. elektronik olarak kablolar üzerinden veya radyo ve televizyon yayını ve kablosuz iletişim donanımı gibi hava aracılığı ile sinyal taşımada kullanılan telefon ve veri iletişim donanımlarının imalatını içermektedir.harici modemler. .30 İletişim donanımlarının imalatı Bu sınıf.3 İletişim donanımlarının imalatı 26..kablosuz telefon imalatı. bkz.televizyon imalatı.09 Çıktı alma. bkz.12. 26. ev eğlence sistemleri.video kaset kayıt cihazları ve çoğaltma donanımları imalatı.30. tarama. bkz. Kapsam dışı olanlar.90.çağrı cihazları imalatı.cep telefonları imalatı...ağ geçitleri. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.Merkezi iletişim santral donanımları imalatı.20..radyo ve televizyon vericilerinin imalatı..kablolu televizyon donanımlarının imalatı..90.yüklü elektronik kart imalatı. . alışveriş merkezi v.Global Konumlandırma Sistemi (GPS) cihazlarının imalatı.bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımlarının imalatı. havaalanı.00 İletişim donanımlarının imalatı 26...telesekreter imalatı da dahil telefon ve faks teçhizatlarının imalatı.radyo ve televizyon stüdyoları ve yayın teçhizatları imalatı (ticari televizyon kameraları dahil).. motorlu taşıtlar.kontrol istasyonlarına sinyal gönderen hırsız ve yangın alarm sistemleri imalatı.. faks çekme gibi iki veya daha fazla işlevi olan çok fonksiyonlu büro makinelerinin imalatı 26..imalatı 26.özel sayısal veya analog telefon santrallerinin imalatı.ses TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 141 / 374 ..51. 26.trafik ışıklarının imalatı. . bkz.4 Tüketici elektronik ürünlerinin imalatı 26. kopyalama..b... .

bkz.05 Radyo imalatı 26.mikrofon imalatı.70. Kapsam dışı olanlar. alışveriş merkezi v.04 Ses kaydetme ve çoğaltma sistemleri imalatı 26.30. bkz..40.kaydetme ve çoğaltma sistemleri imalatı. bilgisayar) imalatı. video. vb). bkz.40...06 Hoparlör sistemleri imalatı 26..CD ve DVD çalar imalatı. 32.çoğaltma teçhizatları. . . .dijital kamera imalatı.. ses.30. .sabit (değiştirilemez) yazılımlı elektronik oyun imalatı..20.02 Televizyon imalatı 26. 26. 26. stereo.01 Video kaset kayıt cihazları ve çoğaltma donanımları imalatı 26.hoparlör sistemleri imalatı.uzaktan kumanda aletleri (radyo ve kızılötesi (enfraruj)) imalatı.40.bilgisayar çevre donanımları ve bilgisayar monitörleri imalatı. -telesekreter imalatı.b. yerlerdeki hoparlör sistemleri için ses yükselticisi imalatı.03 Televizyon ekranları ve görüntü panelleri imalatı 26. 18..anten imalatı. ticari video kameraları gibi stüdyo yayın teçhizatları imalatı.40.kayıtlı medyanın çoğaltılması (bilgisayar medyası. . bkz.2.30.40.40.video oyun konsolları imalatı. bkz.30. 26.ev tipi video kamera imalatı. 26..radyo imalatı. . radyo.. 26.karaoke makineleri imalatı.müzik enstrümanları ve havaalanı.40.99 Diğer tüketici elektronik ürünlerinin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 142 / 374 .30.parayla çalışan otomatik plakçalar imalatı. 26.40... bkz. yayın alıcı ve verici antenler.07 CD ve DVD çalar imalatı 26. bkz.stereo teçhizatları imalatı. . .40.çağrı cihazı imalatı. 26. 26. bkz. bkz.kulaklıklar (örn.

. aletlerin imalatı. terazilerin. su terazisi.tüketim sayaçlarının imalatı (örn. elektriğin ve elektrik sinyallerinin özelliklerini ölçmek ve test etmek için kullanılan aletler. sayaçlar(örn. 26. . Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. gaz.arazi ölçme (kadastro çalışmaları ile ilgili aletler) aletlerinin imalatı. kayıt etme) ve hesaplama cihazları.60..debi metreler (akış metreler) ve sayma aletleri imalatı. Elektrikli olmayan ölçme.laboratuar analiz cihazlarının imalatı (örn. bkz. basınç.. bkz.ölçme. test ve seyrüsefer cihazlarının imalatını içermektedir. .29.ölçüm ve kayıt cihazlarının imalatı (örn.alev ve ateş kontrol cihazlarının imalatı.) makinelerinin imalatı.baskül (laboratuar tartı aletleri hariç). bkz.uçak motoru ile ilgili aletlerin imalatı. sinyal üreticilerin. iklimlendirme.. kılavuzluk. katı. test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı Bu grup..hava basıncı ile çalışan göstergelerin imalatı.hareket dedektörlerinin imalatı.. test ve seyrüsefer cihazları da (basit mekanik aletler hariç) burada kapsanmaktadır.radar cihazlarının imaları. bkz.. . araştırma...26. asitlik.52 Kol saatleri.telesekreter makinelerinin imalatı. mezüre. debi.sanayi işlem kontrol cihazlarının kurulumu.otomotiv emisyonu test cihazlarının imalatı.... gaz. sanayi amaçlı olsun ya da olmasın çeşitli ölçme. 26... masa ve duvar saatlerinin imalatı Bu sınıf kol saatleri.meteoroloji aletlerinin imalatı. şerit metre vb.denize atılan ve yapı itibariyle suda yüzen şamandıralara benzeyen deniz altından aldıkları sesleri antenleri aracılığıyla radyo sinyalleri olarak suyun üzerindeki araçlara ileten cihazlar (sonikşamandıralar) da dahil araştırma. tespit.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. seyrüsefer.ışınlama cihazlarının imalatı. 26. test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı Bu sınıf. 26. bkz. masa saatleri ve benzer aletler gibi zaman bazlı ölçüm aletleri de dahil. mikroorganizma geliştirmede kullanılan aygıtların ve diğer çeşitli laboratuar cihazlarının imalatı.cam sıvı termometreleri ve çift metal tipli olanlarının imalatı (tıbbi olanlar hariç)nem ayarlayıcı cihazların imalatı. yanma. ya da bileşik materyallerin numunelerinin kimyasal ya da fiziksel bileşimi ya da konsantrasyonlarının laboratuar analizinde kullanılan aletler ve sistemler. 26. vakum.5 Ölçme.göstergeli panel TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 143 / 374 . bkz. sıvı..basit mekanik ölçüm aletlerinin imalatı (örn.51. seyrüsefer. kol saatleri. nem. .. elektrik). kaydetmek. göstermek.. kıvam. su. ısıtma.20. test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı 26. belirleme. bkz. metal detektörlerinin imalatı.hidronik limit kontrol aletlerinin ) imalatı.. ısı derecesi. için laboratuar tipi tartıların. .tıbbi termometrelerin imalatı. 28.yalan makinesi imalatı.Global Konumlandırma Sistemleri (GPS) cihazlarının imalatı.. soğutma gibi uygulamalar ve cihazlar için otomatik kontrol ediciler ile düzenleyiciler. 28.spektrometrelerin imalatı. havacılık ve denizcilikle ilgili aletlerin imalatı.23.sayma makinelerinin imalatı. masa saatleri ve duvar saatleri ile zaman mekanizmaları ile bunların parçalarının imalatını kapsamaktadır..optik konumlandırma aletlerinin imalatı. 32. uçuş kayıt cihazı). .50. . 33.dikte (steno vb. seviye. diğer ölçme ve test aletleri ile bunların parçalarından oluşmaktadır.. yoğunluk. yoğunlaşma ve deviri ölçmek.araç gereçler için çevresel ve otomatik kontrol aletlerinin imalatı. işaret etmek. havacılık ve denizcilik ile ilgili sistem ve aletlerin imalatını içermektedir. kan analiz cihazı).fiziksel özellikleri test etme ve inceleme cihazlarının imalatı. kumpas).. kullanılan temel materyale göre imalat sınıfına bakınız. test vb... Kapsam dışı olanlar. .radyasyon belirleme ve izleme cihazlarının imalatı.00 Ölçme.70..mayın dedektörlerinin. iletmek ve kontrol etmek için kullanılan aletler ve cihazlar.30.radar imalatı. Bunlar.51 Ölçme.

26.+zaman/tarih damgaları.04 Saat makineli veya senkron motorlu zaman devre anahtarlarının ve diğer ayırıcıların imalatı zaman kilitleri 26.13.+her tür materyalden TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 144 / 374 .değerli metal kasalar da dahil olmak üzere kol saati ve masa saati kasaları imalatı.saatleri de dahil her çeşit kol saati. kıymetli taşlar.52. taban levhaları.+süreç kronometreleri. +her çeşit masa.metal olmayan saat kayışlarının imalatı (tekstil.52. değerli metallerden saat kayışlarının imalatı. . 32. 32. akrep ve yelkovanlar. kaydetmek ve başka şekillerde göstermek için kullanılan saat makineli veya senkron motorlu donanımların imalatı örneğin. kıymetli taşlar.+parkmetreler. deri. kordon köprüsü ve diğer parçalar. duvar ve kol saatleri için parçaların imalatı her çeşit masa. Kapsam dışı olanlar.+işçilerin geliş ve gidişlerini kaydeden saatler. taban levhaları. . duvar ve kol saatleri için parçaların imalatı. . kaydetmek ve başka şekillerde göstermek için kullanılan saat makineli veya senkron motorlu donanımların imalatı. örneğin. saat kadranları.masa.zaman kaydetme donanımlarının ve zaman aralıklarını ölçmek.52. akrep ve yelkovanlar.+süreç kronometreleri..+zemberekler. masa saati ve duvar saatlerinin imalatı 26.saat makineli veya senkron motorlu zaman devre anahtarlarının ve diğer ayırıcıların imalatı.+işçilerin geliş ve gidişlerini kaydeden saatler.+parkmetreler.52. 15.+zaman kilitleri. saat kadranları.+her tür materyalden masa ve kol saatleri için kasalar ve muhafazalar. plastik). 26. bkz. bkz. kordon köprüsü ve diğer parçalar.52.01 Göstergeli panel saatleri de dahil her çeşit kol saati. masa saati ve duvar saatlerinin imalatı.+zemberekler.değerli olmayan metallerden saat kayışı imalatı. duvar ve kol saatleri için makineler..12.05 Masa.12.03 Zaman kaydetme donanımlarının ve zaman aralıklarını ölçmek. bkz.+zaman/tarih damgaları. duvar ve kol saatleri için makineler..02 Değerli metal kasalar da dahil olmak üzere kol saati ve masa saati kasaları imalatı 26.

tıbbi tanı. yangın kontrol teçhizatı.tepegöz projektörlerin imalatı. dürbünlerin ve teleskopların imalatı. lenslerin/merceklerin (göz tedavisi ile ilgili olanlar hariç) montajını ve fotoğraf makineleri ve fotometre (ışık ölçüm cihazı) gibi fotoğrafçılık aletlerinin imalatını kapsamaktadır. 26. bkz. .elektrokardiyografi cihazlarının imalatı..optik ölçme ve kontrol etme cihazlarının ve aletlerinin (örn.fotokopi makinelerinin imalatı.sinema filmi ve slayt projektörlerinin imalatı (bilgisayar projektörleri hariç).6 Işınlama. elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı 26. bkz. dürbünler. 28. bilimsel). 26. prizmalar ve lensler/mercekler (göz tedavisi ile ilgili olanlar hariç) gibi optik aletlerin ve lenslerin imalatını.tıbbi lazer cihazlarının imalatı. .lens/merceklerin.PET tarayıcıları imalatı.optik karşılaştıcıların imalatı. makinenin tipine göre imalat sınıfına bakınız (örn. .tıbbi ultrason cihazlarının imalatı.. 26. araştırma.30..99.manyetik rezonans görüntüleme (MRI) cihazlarının imalatı. 26.lazer parçaları kullanan nihai teçhizatların imalatı. bkz. lenslerin/ (merceklerin) (göz tedavisi ile ilgili olanlar hariç) kaplanmasını ve parlatılmasını.60.masa ve kol saatleri için kasalar ve muhafazalar. +beta. teleskoplar. fotoğrafik fotometre (ışık ölçüm cihazı).kalp atışını ayarlayan cihazların imalatı. elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.tüfeklerin optik görüş ekipmanların (optik tüfek dürbünleri dahil) imalatı. bkz. optik mikroskopların.60 Işınlama.00 Işınlama.optik aynaların imalatı. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 145 / 374 . 32. .ışınlama cihazlarının ve tüplerinin imalatı (örn. 28. endüstriyel. bkz.60). .fotoğraf makinelerinin (filmli veya dijital) imalatı.23. elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı 26.50. 26. .göz tedavisi ile ilgili ürünlerin imalatı. . . . . . . bkz. telemetreler) imalatı.. bkz.bronzlaşmada kullanılan cihazların imalatı.70 Optik aletlerin ve fotoğrafçılık aletlerinin imalatı Bu sınıf.ev tipi video kameraların imalatı.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır... tıbbi tedavi..optik konumlandırma teçhizatının imalatı. 26.20. gama.ticari televizyon ve video kameralarının imalatı.optik büyütme aletleri imalatı.</SP< td> Kapsam dışı olanlar. medikal lazer teçhizatı için. . X-ışını veya diğer ışınlama cihazları..işitme cihazlarının imalatı.bilgisayar projektörlerinin imalatı.optik mekanistlerin hassas aletlerinin imalatı. mikroskoplar (elektron ve proton hariç). .elektro tıbbi endoskopik cihazların imalatı. Bilgisayarlı tomografi (CT) tarayıcıları imalatı. .7 Optik aletlerin ve fotoğrafçılık aletlerinin imalatı 26.lazer tertibatlarının ve parçalarının imalatı Kapsam dışı olanlar. ..40.

Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .) imalatı. medyanın imalatı Bu sınıf.) imalatı 26. elektrik enerjisini üreten.2. . 27. CD vb.taşınabilir belleklerin (flash disk. Bölüm 26).99 Diğer manyetik ve optik kaset.kayıtlı medyanın (kayıtlı kaset.70.80. elektrik.) imalatı. ses. Bu bölüm. bant.8 Manyetik ve optik kaset.80. görüntü. . medyanın imalatı 26. . .boş manyetik ses ve görüntü kasetlerinin imalatı.boş optik disklerin (CD. bkz. 26.boş manyetik ses ve görüntü bantlarının imalatı.02 Boş optik disklerin (CD. jeneratör. bant.). DVD vb. bant. .26.80 Manyetik ve optik kaset.) çoğaltılması (bilgisayar medyası. elektronik ürünlerin imalatını ise hariç tutmaktadır (bkz. manyetik ve optik kayıt gereçlerinin imalatını kapsamaktadır. jeneratörlerin ve motor jeneratör takımlarının imalatını kapsamaktadır. 18. Kapsam dışı olanlar.00 Optik aletlerin ve fotoğrafçılık aletlerinin imalatı 26.1 Elektrik motoru. CD vb. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 146 / 374 .boş disketlerin imalatı. Elektrikli aydınlatma ve sinyalizasyon teçhizatı ile elektrikli ev gereçleri de bu bölüm de yer almaktadır. CD.01 Boş manyetik ses ve görüntü bantlarının imalatı 26. i-pot vb. medyanın imalatı 27 Elektrikli teçhizat imalatı Bu bölüm. dağıtan ve kullanan ürünlerin imalatını kapsamaktadır. CD vb.80. dağıtım ve özel transformatörlerin imalatı ile elektrik motorlarının. vb. transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazlarının imalatı Bu grup. DVD vb. DVD vb.

cıva dioksit..27. . .elektrik rölelerinin (düzenleyicilerin) imalatı. bkz. . . .. .elektrik motorlarının imalatı (içten yanmalı motorlardaki marş motorları hariç).11 Elektrik motorlarının. düzelticilerinin ve dönüştürücülerinin imalatı.90.devre kesici donanımların imalatı.elektrik dağıtım transformatörlerinin imalatı .90.elektrik dağıtım ve kontrol cihazları anahtarlarının (basma düğmesi.elektrik dağıtımı için trafo imalatı.elektrik sigortalarının imalatı. 27.floresan balastlarının (örn. . bkz.33.elektrik devresi kesicilerinin (şalterler) imalatı..iletim ve dağıtım voltaj düzenleyicilerin (regülatör) imalatı. transformatör) imalatı .12.. + akümülatör separatörü.. 29.elektrik jeneratörlerinin imalatı (içten yanmalı motorlar için akü/pil şarj etmekte kullanılan alternatörler hariç) .00 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı 27. bkz. elektrikli kaynak ve lehim teçhizatlarının imalatı.12 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.31. jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı Bu sınıf.51.11.içten yanmalı motorlar için marş motorlarının ve araç dinamolarının imalatı.00 Elektrik motorlarının. bkz.. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.2 Akümülatör ve pil imalatı 27. 27..pil ve batarya imalatı:+ manganez dioksit. . 26. jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı 27.elektrik devresi için çeşitli elektrik düğmelerinin imalatı.güç sağlayıcı (çevirici) jeneratör setlerinin imalatı.türbin-jeneratör setlerinin imalatı.11.elektrik dağıtımı için kontrol panellerinin imalatı. tüm elektrik motorları ve transformatörlerin (AC.motor jeneratör setleri imalatı (türbin jeneratör set birimleri hariç).aşırı gerilim koruyucusu imalatı (elektrik dağıtım voltaj seviyesi için). 26.çevresel kontrol aletleri ve sanayi işlem kontrol aletlerinin imalatı. bkz. . kapları ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 147 / 374 ..20 Akümülatör ve pil imalatı Bu sınıf.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. DC ve AC/DC) imalatını kapsamaktadır.11. solenoit (sarmal bobin).ark kaynağı transformatörlerinin imalatı . 27. 27. Kapsam dışı olanlar..elektronik bileşenli transformatörlerin ve anahtarların imalatı. 27.fabrika temelli bobinlerin tekrar sarılması. çıt çıt.. mandal hariç) imalatı. 28.elektrikli tevzi pano hatlarının imalatı. . içeren pil imalatı.akümülatör ve parçalarının imalatı. şarj edilebilen ve edilemeyen pil ve akümülatör imalatını kapsamaktadır.katı hal çeviricilerinin. bkz. gümüş oksit vb. Kapsam dışı olanlar. bkz.

çelik.NiMH pillerin imalatı.yalıtkan telli ve bağlantı parçalı elektrik kablo setlerinin imalatı.45. Bu grup ayrıca. bkz.. kabloların yalıtımının yapılmasını ve fiber optik kabloların imalatını da kapsamaktadır. USB kablolarının ve benzer kablo setlerinin ya da parçalarının imalatı.lityum pillerin imalatı. 23. motorlu araçlar için kablo setlerinin. 26. ..31.00 Fiber optik kabloların imalatı 27. 24.31 Fiber optik kabloların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.01 Pil ve batarya imalatı manganez dioksit.90.kapakları. kablo takımlarının ve benzer kablo setlerinin ya da parçalarının imalatı.NiCad pillerin imalatı. 27.bağlantı parçası olan optik kablo setleri veya parçalarının imalatı.11. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 148 / 374 . bkz.99 Diğer akümülatör ve pil imalatı 27. . bkz. 24.20. kapları ve kapakları 27. 24.20. 27.34..31. . örn.kuru hücreli pil ve akülerin imalatı.43. 24. . 29. . Kapsam dışı olanlar. 27. . bakır ve alüminyumdan yapılmış yalıtkan tellerin ve kabloların imalatı.ıslak hücreli pil ve akülerin imalatı.tel imalatı (çekme).44. içeren pil imalatı 27. materyaline bakılmaksızın elektrik devrelerini kablolamak için akım taşısın ya da taşımasın kablolamada kullanılan gereçlerin imalatını kapsamaktadır.14. uygulamalara bağlı olarak bakınız. . 24. bkz. yazıcı kablolarının..kurşun asitli pillerin imalatı.41.veri veya görüntülerin canlı iletimi için fiber optik kablo imalatı.02 Akümülatör ve parçalarının imalatı akümülatör separatörü. gümüş oksit vb.bilgisayar kablolarının. 27...42.20. bkz. cıva dioksit.32 Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. 26.cam elyafı veya tellerinin imalatı.11. 24.3 Kablolamada kullanılan teller ve kablolar ile gereçlerin imalatı Bu grup.

. elektrikli filaman lambası.90. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 149 / 374 . gaz. karpit.51. enfraruj (kızılötesi) vb.elektrik tesisatında kullanılan kutuların (örn.topraklı arıza devre kesicileri (GFCI) imalatı. baskılı.deşarj lambası.32.masa lambalarının imalatı (abajur dahil). . Kapsam dışı olanlar. bkz.elektrik fişlerinin ve prizlerin imalatı.27. elektrik iletkenlerinin (elektrik bağlantı düzeneği (şalt cihazı) tipinde olanlar hariç) imalatı.seramik yalıtım malzemelerinin (izolatör) imalatı.90.elektrikli işaretlerin imalatı.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.. aydınlatma donanımlı tavan veya banyo vantilatörleri imalatı. duylar ve anahtarların imalatı.40 Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı Bu sınıf.sokak aydınlatma donanımları imalatı. siperler ve benzerleri. elektrikli aydınlatma ampulleri ve tüpleri ile bunların parçaları ve bileşenlerinin (elektrikli aydınlatma ampulleri için camlar hariç). bkz.elektrikli haşere lambalarının imalatı. (trafik ışıkları hariç)..33. lamba donanımları ile bunların bileşenlerinin (akım taşıyan kablolamada kullanılan gereçler hariç) imalatını kapsamaktadır.yılbaşı ağacı ışıklandırma setlerinin imalatı.elektrikli şömine kütüğü imalatı. ultra-viole. lamba donanımları ve ampullerin imalatı. düğmeli. bkz. lambalar.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. uçaklar.el feneri imalatı.tevzi çubuklarının...akım taşımayan kablolamada kullanılan plastik gereçlerin imalatı (plastik bağlantı kutuları.iletim direkleri ve hatlarının donanımlarının imaları. .elektrik tellerinin tesisatında kullanılan boruların. bkz. .4 Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı 27.paratoner ve bobin imalatı.. elektrik prizi ve panolar için olanlar) imalatı. plastik direk hatlarının bağlantı parçaları ve anahtar kapakları da dahil) . floresan.elektronik parça tipindeki iletkenler..tavan aydınlatma donanımlarının imalatı. 26. bağlantı yeri.. 27..ulaştırma araçları için aydınlatma donanımları imalatı (örn.zücaciye ve aydınlatma donanımları için cam parçaları imalatı..33. gaz yağı ile çalışan)..19.. Kapsam dışı olanlar..00 Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı 27.00 Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı 27..spot lambaları imalatı. bkz. 27.43..fener imalatı (örn.avizelerin (şamdanlar) imalatı. tekneler için).elektrikli sinyal donanımları imalatı (trafik ışıkları ve yayalar için sinyal donanımları dahil).11. aydınlatma donanımları için akım taşıyan kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı. kanalların ve bağlantı parçalarının imalatı. gazolin. 27.elektrik tesisatları için anahtarların imalatı (örn. . bkz. materyaline bakılmaksızın elektrik devreleri için akım taşısın ya da taşımasın kablolamada kullanılan gereçlerin imalatını kapsamaktadır.lamba duylarının imalatı. 23. 23. motorlu taşıtlar. çıtçıtlı.33 Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı Bu sınıf. prizler.. elektrik. 27.. mandallı şalterler (anahtarlar)). bkz... .. 27.

27.+taşınabilir elektrikli radyatörler (ısıtıcılar) ve ev tipi vantilatörler. ev tipi vantilatörler. duvar tipi ve üstten kapaklı sandık tipi dondurucular ile bulaşık makineleri. elektrikli diş fırçaları.elektrikli ev aletlerinin imalatı:+buzdolapları. ızgaralar. ev tipi elektrikli yer bakım makineleri. elektrikli küçük ev aletleri.+yemek pişirme ocakları. (trafik ışıkları hariç) 27. elektrikli filaman lambası.40.+bulaşık makineleri. su ısıtıcıları ve çöp öğütücü birimleri gibi diğer elektrikli ya da elektriksiz ev aletleri imalatını kapsamaktadır.40.+elektrikli fön makineleri. meyve sıkacakları.ev tipi elektro termik aletlerin imalatı:+elektrikli su ısıtıcıları. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 150 / 374 . lamba donanımları ve ampullerin imalatı 27. ev tipi çamaşır makineleri.+elektrikli fırınlar. Bu grup. ultra-viole.+bıçak bileyicileri.+çamaşır yıkama ve kurutma makineleri.+mikrodalga fırınlar.01 Deşarj lambası.+tost makineleri.+çöp. atık öğütücüleri.51 Elektrikli ev aletlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. ev tipi buzdolapları.03 Sokak aydınlatma donanımları imalatı. 27.02 Avizelerin (şamdanlar) imalatı 27.+elektrikli süpürgeler. bigudiler. kızartıcılar. elektrik. elektrikli saclar..40.5 Ev aletleri imalatı Bu grup.+elektrikli battaniyeler. fırçalar.99 Diğer elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı 27.+yer silicileri/parlatıcıları.. gaz ya da diğer yakıt türleri ile çalışan aletlerin imalatını da kapsamaktadır. blenderler. ev tipi yemek pişirme gereçleri.04 Elektriksiz aydınlatma donanımlarının imalatı 27.40.+kahve veya çay makineleri.+dondurucular.+elektrikli kızartma tavaları. lambalar.+elektrikli ütüler. floresan.+öğütücüler. ev tipi süpürgeler. taraklar. ve diğer elektrikli kişisel bakım aletleri.+konserve açacakları.+elektrikli tıraş aletleri. enfraruj (kızılötesi) vb.+vantilatör ve aspiratörler. elektrikli mutfak eşyaları.40.

+çöp. ve diğer elektrikli kişisel bakım aletleri..karbon ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 151 / 374 ..+yemek pişirme ocakları.ev tipi.. bölüm 28.+yer silicileri/parlatıcıları.00 Elektriksiz ev aletlerinin imalatı 27.+bıçak bileyicileri. jeneratör.52 Elektriksiz ev aletlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. motor.+dondurucular. tavan yelpazeleri.+konserve açacakları. bkz.+elektrikli tıraş aletleri.. 27. sabit hazneli sobalar ve ticari vantilatörler ve aspiratörler. .29. meyve sıkacakları. su ısıtıcıları.ev tipi dikiş makinelerinin imalatı. 27. 43.+tost makineleri.pil.. ticari tipte çamaşırhaneler.+çamaşır yıkama ve kurutma makineleri. .52. aydınlatma aletleri ya da ev aletleri dışındaki çeşitli elektrikli donanımların imalatını kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar.+elektrikli kızartma tavaları.ultrasonik temizleme makineleri imalatı (laboratuar ve dişçilik hariç).+elektrikli ısıtma rezistansları vb. blenderler. .+elektrikli ütüler.+elektrikli süpürgeler. uzatma kablolarının ve diğer elektrik kablo setlerinin imalatı... 27.kesintisiz güç kaynakları (UPS) imalatı.01 Elektrikli ev aletlerinin imalatı buzdolapları. ticari ve sanayi elektrik süpürgelerinin imalatı.+elektrikli battaniyeler. atık öğütücüleri.51. 28.+taşınabilir elektrikli radyatörler (ısıtıcılar) ve ev tipi vantilatörler. bkz. transformatör. pil ve akümülatör.+elektrikli fön makineleri.+öğütücüler.51. akü ve batarya şarj aleti imalatı (sabit durum).elektrikli zil imalatı. taraklar. ızgaralar. fırçalar.davlumbazlar.. pişirme setleri. tel ve kablolamada kullanılan gereçler. bigudiler.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. fırınlar.02 Ev tipi elektro termik aletlerin imalatı elektrikli su ısıtıcıları. ticari tipde yemek pişirme aletleri.sabit durum redresörleri. kuru temizleme ve presleme teçhizatı.yalıtkan elektrik tellerinden uzatma kablosu imalatı .elektrikli kapı açma ve kapama aletleri imalatı.+elektrikli ısıtma rezistansları vb.9 Diğer elektrikli donanımların imalatı 27. . bkz. davlumbazlar.94. elektrikli saclar. elektrikli diş fırçaları. düzenli ve düzensiz güç kaynakları imalatı.+vantilatör ve aspiratörler. . kızartıcılar. yakıt hücreleri. yemek pişirme aletleri. tabak ısıtıcıları.90 Diğer elektrikli donanımların imalatı Bu sınıf. elektriksiz pişirme ve ısıtma aletlerinin imalatı: +elektrikli olmayan sobalar.yalıtkan telli ve bağlayıcı elemanlı cihaz kablolarının. dalgalı akımı doğru akıma çeviren cihazlar.ticari ve sanayi buzdolapları ve soğutucular.merkezi elektrikli süpürge sistemlerinin kurulması.+bulaşık makineleri.+elektrikli fırınlar. ocaklar.. oda klimaları.+kahve veya çay makineleri.aşırı gerilim koruyucu (süpresör) imalatı (elektrik dağıtım voltaj seviyesi için olanlar hariç).+mikrodalga fırınlar. 27.

elektrikli cam ve kapı sistemleri. elektrikli ateşleme kablo takımları. Yerleşke içerisinde yük ve yolcu taşımada kullanılan özel araçların imalatı da bu bölümün içindedir.içten yanmalı pistonlu motor imalatı.siren imalatı. otomatik bovling salonu teçhizatları vb..elektrik izolatörlerinin (cam ya da porselen hariç).. akü ve batarya imalatı.transformatörler. birleştirilmiş kontrol cihazlarının. 28.elektrikli kondansatör..elektronik sayı levhası (scoreboard) imalatı.- TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 152 / 374 . bastırma ve paketleme gibi) işlemler yapan makinelerin ve teçhizatların imalatını kapsamaktadır. 28.elektriksiz kaynak ve lehim aletlerinin imalatı. bilgisayar donanımlarının. sanayide...elektro mıknatıs imalatı.ev aletlerinin imalatı. elektrik kontrol ve dağıtım cihazlarının imalatı (bölüm 26 ve 27) ve genel amaçlı motorlu taşıtların imalatı (bölüm 29 ve 30 ) bu bölümün kapsamı dışındadır.99.1..90.. tarımda veya evde kullanılmak üzere tasarlanmış olsun ya da olmasın sabit ve hareketli ya da el aletleri imalatını kapsamaktadır. 27.5..+lokomotif motorları.. jeneratörler.pil.elektronik bileşen tipli redresörler.Genel kullanım amacıyla metal ürünlerin imalatı (bölüm 25).. bkz..Bu bölüm ayrıca. motorlu taşıt. alternatörler. püskürtme.elektrikli işaretlerin (tabelaların) imalatı. bkz. 26.29. bkz.. Bu bölüm.jeneratörler.tüm içten yanmalı motorlar.. bkz.parçacık hızlandırıcılar imalatı. enerji dönüştüren entegre devreler. uçak. NACE`de yer alan bir sanayide veya sanayilerin küçük bir grubunda özel olarak kullanılan makineler gibi özel amaçlı makinelerin imalatı ile sanayilerin büyük bir bölümünde kullanılan makineler gibi genel amaçlı makinelerin imalatını birbirinden ayırmaktadır. Bu bölüm.porselen elektrik izolatörleri imalatı.aydınlatma donanımlarının imalatı. 27. 27. elektrik bağlantı düzeneği (şalt cihazı)..31. voltaj regülatörleri gibi motorlu taşıtların elektrikli teçhizatlarının imalatı. adi metalden izolasyon borularının ve bağlantı parçalarının imalatı. voltaj düzenleyici entegre devreler. 27. uçak ve motosiklet motorları hariç:+deniz taşıtlarına ait motorlar.. güç üreten ve uygulayan mekanik bileşenler ve herhangi bir özel amaç için imal edilmiş temel parçalar da dahil mekanik veya termal olarak materyaller üzerinde bağımsızca hareket eden ya da materyaller üzerinde (işleme.. 23. 27. piston sekmanlarının. bina ve bina dışı inşaat işlerinde.iletişim ve enerji tellerinin.karbon ve grafit tel ve ürün imalatı (elektrotlar ve elektrikli aletler hariç). yoğunlaştırıcılar ve benzer bileşenlerin imalatı. elektronik kondansatörler. ateşleme bujileri.11.40. karbüratörlerin imalatı. panayır alanı eğlence teçhizatları. . direnç. bkz. elektronik dirençler ve benzer aletler imalatı. bkz. bkz... bkz. akım taşısın ya da taşımasın kablolama gereçlerinin imalatı.43.elektrikli sinyal donanımları imalatı (trafik ışıkları ve yayalar için sinyal donanımları dahil). gibi imalat sürecinde kullanılsın ya da kullanılmasın başka bir yerde sınıflandırılmayan diğer özel amaçlı makinelerin imalatını da kapsamaktadır.lerinde yer alan pistonların. bağlantıların ve diğer elektrikli karbon ve grafit ürünlerin imalatı. 23. Kapsam dışı olanlar.3. bkz.. 29.grafit elektrotların. motorlar.elektrikli kaynak ve lehim teçhizatının imalatı (lehim havyaları da dahil).11 Motor ve türbin imalatı. bkz. röleler ve endüstriyel kumandaların imalatı. ölçme ve test donanımlarının. dizel motorlar vb. motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 27.1 Genel amaçlı makinelerin imalatı 28.00 Diğer elektrikli donanımların imalatı 28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı Bu bölüm.20.

30. bkz.sanayide kullanım amaçlı motor imalatı.türbin-jeneratör setlerinin imalatı. .+rüzgar türbinleri.+rüzgar türbinleri.turbo jetler veya turbo pervanelerin imalatı.11.11.05 Kazan türbin setlerinin imalatı 28. bkz.07 Sanayide kullanım amaçlı motor imalatı 28. .+gaz türbinleri (uçaklardaki turbo jetler veya turbo pervaneler hariç) 28. 28.10.+hidrolik türbinler ve bunların su çarkları ve regülatörleri (düzenleyicileri). .motorlu taşıtlar. .kazan türbin setlerinin imalatı. Kapsam dışı olanlar.11.01 İçten yanmalı pistonlu motor imalatı. . uçaklar veya motosikletler için tahrikli motorların imalatı. piston sekmanlarının.+lokomotif motorları 28. 29.12 Akışkan gücü ile çalışan donanımların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 153 / 374 . bkz. uçak ve motosiklet motorları hariç deniz taşıtlarına ait motorlar. 29.11.ilk hareket ettirici jeneratör setleri imalatı (türbin-jeneratör setleri hariç). 27.11.elektrik jeneratörlerinin imalatı (türbin-jeneratör setleri hariç).11.30. 30.04 Türbin ve türbin parçalarının imalatı su buharı türbinleri ve diğer buhar türbinleri. bkz.06 Türbin-jeneratör setlerinin imalatı 28. karbüratörlerin imalatı 28.31.. 30.türbin ve türbin parçalarının imalatı:+su buharı türbinleri ve diğer buhar türbinleri.11.. bkz. motorlu taşıt.lerinde yer alan pistonların. 30..+gaz türbinleri (uçaklardaki turbo jetler veya turbo pervaneler hariç). 27.11. dizel motorlar vb.içten yanmalı motorlar için egzoz ve emme supaplarının imalatı.içten yanmalı motorların elektrikli donanım ve bileşenlerinin imalatı.+hidrolik türbinler ve bunların su çarkları ve regülatörleri (düzenleyicileri). .03 İçten yanmalı motorlar için egzoz ve emme supaplarının imalatı 28.11.91.02 Tüm içten yanmalı motorlar.

. cam ya da seramik malzemelerden valfların (vanaların) imalatı.19. bkz. . . . 28. . bkz. .sertleştirilmemiş vulkanize kauçuk. .12. .içten yanmalı motorlara monte etmek üzere tasarlanmış pompaların imalatı: motorlu araçlar vb.havalı veya vakumlu pompaların. bkz.hidrolik ve pnömatik donanımların imalatı.13.sıhhi tesisatta kullanılan musluk ve vana imalatı. .hidrolik transmisyon donanımı imalatı . . hava veya diğer gaz kompresörlerinin imalatı.mekanik transmisyon donanımları imalatı.00 Akışkan gücü ile çalışan donanımların imalatı 28. bkz.00 Diğer pompaların ve kompresörlerin imalatı 28. 28.15. sanayi muslukları ve vanalarının imalatı. hidrolik ve pnömatik silindirler. 28. . .12. 23. 28. . için yağ pompaları. 22. .12.hidrolik ve pnömatik valflar ile pnömatik sistemlerde kullanmak üzere hava hazırlama donanımı imalatı. .hidrolik olmayan uygulamalar için pompa imalatı.ayar vanaları ve giriş muslukları dahil.44.13 Diğer pompaların ve kompresörlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.13.19 ya da 23.11.. Kapsam dışı olanlar.ısıtmada kullanılan musluk ve vnaların imalatı.14.pnömatik sistemlerde kullanmak üzere hava hazırlama donanımı imalatı. 28.14.akışkan güç sistemleri imalatı. bkz. . hidrolik motorlar. hidrolik ve pnömatik hortumlar ve bağlantı parçaları dahil).içten yanmalı motorların emme ve egzoz supaplarının imalatı.14 Diğer musluk ve vana imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. yakıt pompaları. sanayi muslukları ve vanalarının imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 154 / 374 .akışkan gücü ile çalışmayan uygulamalar için valf imalatı. benzin pompaları. 28.kompresör imalatı. 28.hidrolik ve pnömatik bileşenlerin imalatı (hidrolik pompalar. Kapsam dışı olanlar.herhangi bir ölçüm aleti ile donatılmış olsun ya da olmasın sıvılar için pompa imalatı. Kapsam dışı olanlar. . bkz. 28.hidrostatik transmisyon imalatı. 28. su pompaları. bkz. 28.13. hidrolik ve pnömatik valflar.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.01 Ayar vanaları ve giriş muslukları dahil. . . bkz.

15 Rulman.03 Dişliler/dişli takımlarının. dişliler/dişli takımlarının. 29.02 Mekanik güç aktarma donanımlarının imalatı aktarma milleri (şaftları) ve krankları: kam milleri. krank milleri.12.12. +rulman yatakları ve düz mil (şaft) rulmanları.32`de var) ve diğer hız değiştiricileri imalatı. şanzıman ve tahrik tertibatı elemanlarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.15. bkz.volan ve kasnak imalatı.14.32`de var) ve diğer hız değiştiricileri imalatı 28.diğer zincirlerin imalatı.debriyaj ve mil (şaft) bağlantıları imalatı.15.15.14. bkz. bkz. +rulman yatakları ve düz mil (şaft) rulmanları. . krank milleri.01 Bilyeli veya makaralı rulman ve bunların parçalarının imalatı 28.bilyeli veya makaralı rulman ve bunların parçalarının imalatı. . bkz. 25. Kapsam dışı olanlar. bkz. . . . 28. vites kutularının (29. 28.02 Sıhhi tesisatta kullanılan musluk ve vana imalatı 28.03 Isıtmada kullanılan musluk ve vnaların imalatı 28.04 Debriyaj ve mil (şaft) bağlantıları imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 155 / 374 . kranklar ve benzerleri. . . . şanzımanların. .hidrolik transmisyon donanımı imalatı.elektromanyetik debriyaj (kavrama) imalatı.mekanik güç aktarma donanımlarının imalatı: +aktarma milleri (şaftları) ve krankları: kam milleri. dişli/dişli takımı.motorlu taşıtların ya da uçakların parçaları olarak tanımlanabilen güç aktarım donanımına ait ara montaj ürünlerinin imalatı.28.mafsallı bağlantı zinciri imalatı.15.güç aktarım zinciri imalatı. . kranklar ve benzerleri.hidrostatik transmisyon imalatı. 28. şanzımanların.93. vites kutularının (29. . bölüm 29 ve 30.31. 28.

bkz.21. 28. yağla ısıtma sistemleri ve benzeri ocak ve ısınma donanımları gibi elektriksiz ev tipi ısıtma donanımları imalatı. 28.99.tahta. buharla ısıtma sistemleri. bkz. 28.ev tipi fırın imalatı. çöp yakma fırınları dahil .sabit bir yere monte edilen elektrikli sobaların ve yüzme havuzu için elektrikli ısıtıcıların imalatı. .06 Mafsallı bağlantı zinciri imalatı 28. . 27.51. soba ve brülör (ocak ateşleyicileri) imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: .2 Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı 28.tarım ürünleri kurutucuları imalatı. ocak. elektriksiz ev tipi hava ısıtmalı ocakların imalatı. 32.05 Volan ve kasnak imalatı 28.15.ev tipi elektrikli ısınma aletleri (elektrikli hava ısıtmalı ocaklar. bkz.).93.50.21.28. . ısı pompaları. kağıt ya da mukavva kurutucuları imalatı.50. 28. .21 Fırın. .15.brülörlerin imalatı. . bkz. bkz.tıbbi.sabit bir yere monte edilen güneşle ısıtma sistemleri.02 Brülörlerin imalatı 28. çöp yakma fırınları dahil 28.01 Elektrikli ve diğer endüstriyel ve laboratuar ocaklarının ve fırınlarının imalatı. kağıt hamuru.Elektrikli ve diğer endüstriyel ve laboratuar ocaklarının ve fırınlarının imalatı.unlu mamul fırınlarının imalatı.21. bkz. cerrahi ya da laboratuarlara ilişkin steril cihazları imalatı. Kapsam dışı olanlar.03 Sabit bir yere monte edilen elektrikli sobaların ve yüzme havuzu için elektrikli ısıtıcıların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 156 / 374 . . . laboratuar (dişçilik için) ocakları imalatı. 32. vb.15.07 Güç aktarım zinciri imalatı 28.93.

bkz. bkz. 30. imalatı. teleferikler vb. +kaldırma ve taşıma kuleleri. 28. taşıma. Kapsam dışı olanlar. yükleme ya da boşaltma makinelerinin imalatı: +vinç palangası ve yük asansörleri. taşıma. taşıma.asansörler.kaldırma ve taşıma donanımları için özel parçaların imalatı. konveyör (taşıma bantları vb.05 Ev tipi elektrikli ısınma aletleri (elektrikli hava ısıtmalı ocaklar.92.asansörlerin ve yük asansörlerinin kurulumu.yeraltında kullanılan devamlı hareketli asansör ve konveyör imalatı. yükleme ya da boşaltma amacıyla özel tasarlanmış sanayi robotları ve mekanik manipülatörler. imalatı 28. yükleme ya da boşaltma makinelerinin imalatı vinç palangası ve yük asansörleri. . .11.21. tekerlekli büyük taşıyıcılar vb. yürüyen merdivenler ve yürüyen yolların imalatı.22. kül boşaltma hazneleri vb.).21.el veya motor gücü ile çalıştırılan kaldırma. . 28. 28. taşıma. . . 28. raylı vinçlerin.99. tekerlekli büyük taşıyıcılar vb.20. bucurgat ve kriko. elektriksiz ev tipi hava ısıtmalı ocakların imalatı 28. tek tekerlekli olan el arabaları vb. döner vinç. yağla ısıtma sistemleri ve benzeri ocak ve ısınma donanımları gibi elektriksiz ev tipi ısıtma donanımları imalatı 28.mekanik kepçelerin. +kaldırma. tek tekerlekli olan el arabaları vb. +kaldırma ve taşıma kuleleri. .çok amaçlı kullanım için endüstriyel robotların imalatı. bkz. ısı pompaları.06 Mekanik kömür atıcılar (stoker). 30. vinçli kamyonların imalatı. bucurgat ve kriko. yükleme ya da boşaltma amacıyla özel tasarlanmış sanayi robotları ve mekanik manipülatörler. +fabrikalarda kullanılan türden küçük yük taşıtları (el arabaları.01 El veya motor gücü ile çalıştırılan kaldırma. bkz.29. vb.yüzen vinçlerin.). ekskavatörlerin ve yükleyicilerin imalatı. dahil) (kaldırma veya taşıma sistemi ya da kendinden hareketli olsun olmasın). TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 157 / 374 . . ( hareketli kaldırma kafesleri.22 Kaldırma ve taşıma donanımları imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . bkz. +kaldırma.04 Sabit bir yere monte edilen güneşle ısıtma sistemleri.92. ( hareketli kaldırma kafesleri. dahil) (kaldırma veya taşıma sistemi ya da kendinden hareketli olsun olmasın). +fabrikalarda kullanılan türden küçük yük taşıtları (el arabaları.28. ocak ızgaraları. 43. döner vinç.21. buharla ısıtma sistemleri.

teleferikler vb. damgalama ve adreslendirme makineleri. küçük ses kayıt cihazları) imalatı.03 Madeni para sayma ve madeni para paketleme makineleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 158 / 374 .01 Hesap makineleri imalatı 28. bkz.oy kullanma makinesi imalatı.... plastik veya şerit ciltleme) 28.büro-tipi ciltleme donanımları imalatı (örn..basit dört işlem makinelerinin. Kapsam dışı olanlar..). açma.23 Büro makineleri ve donanımları imalatı (bilgisayarlar ve çevre birimleri hariç) Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:.elektronik olsun veya olmasın hesap makinesi imalatı. 28.hesap makineleri imalatı..tel zımbalar (kırtasiyede kullanılan) ve tel zımba çıkartıcıları imalatı.) imalatı.02 Büro-tipi ciltleme donanımları imalatı (örn..daktilo imalatı.....toner kartuşları imalatı...bant kesicileri imalatı.. tarama)..madeni para sayma ve madeni para paketleme makineleri imalatı.23. imalatı 28.delgi aleti imalatı.mekanik olarak işleyen yazarkasa imalatı. tasnif etme.04 Kaldırma ve taşıma donanımları için özel parçaların imalatı 28.çek yazma makineleri imalatı.22.dikte makineleri (taşınabilir.03 Asansörler.stenografi makineleri imalatı.20.kalemtıraş imalatı. 26. posta işleme makinelerinin (zarf doldurma.bilgisayar ve çevre birimleri imalatı...22. .fotokopi makineleri imalatı.23.posta ücretlendirme makinelerinin. yazarkasaların imalatı.22. beyaz tahtalar vb.02 Konveyör (taşıma bantları vb.yazı tahtalarının (kara tahtalar. yürüyen merdivenler ve yürüyen yolların imalatı 28.23.28. harmanlama / birleştirme makinelerininimalatı.. plastik veya şerit ciltleme).

24.+parlatma makinesi. bkz.90.+zımbalama makineleri.+zincir testere. zımbalar (zımba uçları). Kapsam dışı olanlar.+matkaplar ve darbeli matkaplar.+barutlu çivi çakma makineleri.99 Diğer büro makineleri ve donanımları imalatı (bilgisayarlar ve çevre birimleri hariç) 28.elektrik motorlu veya elektrikli olmayan motorlu veya pnömatik el aletlerinin imalatı.23. 27.lehim ve kaynak yapmada kullanılan elektrikli el aletleri. 28.23.04 Fotokopi makineleri imalatı 28. freze bıçakları vb.23.01 Elektrik motorlu veya elektrikli olmayan motorlu veya pnömatik el aletlerinin imalatı örneğin:+yuvarlak veya vargel testere.+matkaplar ve darbeli matkaplar.+elle kullanılan zımpara makineleri.+pnömatik çivileme aletleri. 25.+zımbalama makineleri.+elle kullanılan zımpara makineleri.+elle kullanılan motorlu planyalar. evde Sayfa: 159 / 374 TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi .. bkz.25 Soğutma ve havalandırma donanımlarının imalatı.+pnömatik çivileme aletleri.05 Toner kartuşları imalatı 28.73.+pnömatik perçin tabancaları.+barutlu çivi çakma makineleri.+taşlama makineleri.24.el aletleri için birbiriyle değiştirilebilir aletlerin imalatı: matkap uçları.23.) imalatı 28.+frezeler.28.+taşlama makineleri.+zincir testere.+pnömatik veya motorlu metal kesme makasları ve metal delme aletleri.+pnömatik perçin tabancaları.06 Yazı tahtalarının (kara tahtalar..+elle kullanılan motorlu planyalar. örneğin:+yuvarlak veya vargel testere. 28.+darbeli cıvata anahtarları.99 Diğer motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı 28. .24 Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+frezeler. beyaz tahtalar vb.+parlatma makinesi. .+pnömatik veya motorlu metal kesme makasları ve metal delme aletleri.+darbeli cıvata anahtarları.

06 Çatı havalandırma pervanelerinin (çatı altındaki üç köşeli yan duvardaki havalandırmalar.ısı değiştiricilerin (eşanjörlerin) imalatı.05 Hava ya da gazların sıvılaştırılmasında kullanılan makinelerin imalatı 28. çatı vantilatörleri. vb. .03 Evde kullanılanlar hariç vantilatörlerin imalatı 28. 28. .evde kullanılanlar hariç vantilatörlerin imalatı.) imalatı 28.51.25. . çatı vantilatörleri.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 160 / 374 . bkz. 27. .evde kullanılan soğutma ya da dondurma ekipmanlarının imalatı.motorlu taşıtlar için olanlar da dahil iklimlendirme cihazları (klimaların) imalatı.25. .evde kullanılan vantilatörlerin imalatı.51. hava ya da gazların sıvılaştırılmasında kullanılan makinelerin imalatı.04 Isı değiştiricilerin (eşanjörlerin) imalatı 28.25.25.sanayi tipi soğutma veya dondurma donanımlarının imalatı.25. bileşenlerin montajı dahil.çatı havalandırma pervanelerinin (çatı altındaki üç köşeli yan duvardaki havalandırmalar.25. .02 Motorlu taşıtlar için olanlar da dahil iklimlendirme cihazları (klimaların) imalatı 28.) imalatı Kapsam dışı olanlar. bkz.01 Sanayi tipi soğutma veya dondurma donanımlarının imalatı bileşenlerin montajı dahil 28.kullanılanlar hariç Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 27. . vb.

28. bkz.tekstil baskı makinelerinin imalatı.elektrikli olmayan kaynak ve lehim aletlerinin imalatı. . tarım ve ormancılık makinelerinin imalatını kapsamaktadır..93..paketleme ve ambalajlama makineleri imalatı:+ doldurma. . taşıt baskülleri vb.süt sağma makinelerinin imalatı. 28.tarımda kullanılan muhtelif makinelerin imalatı:+kümes hayvanları ve arıcılık makineleri ile hayvan yemleri hazırlamak için kullanılan donanımlar vb.30.. tanelerin ya da kuru baklagillerin temizlenmesi..silindirli haddeleme makineleri ya da diğer haddeleme makineler ile bunların silindirlerinin imalatı (metal ve cam için olanlar hariç).yaya kontrollü traktör imalatı.santrifüj imalatı (krema makinesi. temizlenmesi.91. 28. ayıklayıcılar vb.. .Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:.73.. bkz. 28.93.yol treylerlerinin ya da yarı treylerlerin imalatı. buhar temizleme makineleri vb. bkz.hassas (laboratuar tipi) terazilerin imalatı. diskarolar vb. bkz..su sirkülasyonu yoluyla doğrudan soğutma için soğutma kuleleri ve benzerlerinin imalatı. mezuralar ve benzeri el aletler ile mekanistlerin hassas aletleri (optik olanlar hariç).99. . meyvelerin vb. bkz. mibzerler.+yumurtaların.tohumların.29.24.petrol rafineleri. kapatma. bkz. bkz. bkz.otomatik mal satış makineleri imalatı. mühürleme.şişe temizleme ya da kurutma makineleri ile içeceklerin gazlandırılmasında kullanılan makinelerin imalatı. içecek sanayii vb.tarımsal kullanım amacıyla püskürtme makinelerinin imalatı.evlerde kullanılan vantilatörlerin imalatı.51. 28. bkz.krema ayırıcıların (makineleri) imalatı. Kapsam dışı olanlar: . tartı aletleri.ticari çamaşır kurutucularının imalatı. çamaşır kurutma makinesi hariç).. 28.tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörlerin imalatı. yangın söndürme ve kum püskürtme cihazları.motorsuz tarımsal el aletleri imalatı. bkz. için damıtma veya rektifiye donanımları imalatı. ... TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 161 / 374 .. 28.. 27. platformlu tartı aletleri.tarımsal püskürtme makinelerinin imalatı.tartı aletleri imalatı (laboratuarlarda kullanılan hassas tartı aletleri hariç):+ ev ve dükkanlarda kullanılan tartı aletleri.51.tarımda kullanılan taşıyıcıların (konveyör) imalatı.. 27.. bkz.sıvı ve tozları atan..3 Tarım ve ormancılık makineleri imalatı Bu grup. bkz. 26.94. 28..... 27. 28.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı 28.toprağın hazırlanması. bkz. tasniflenmesi ya da derecelendirilmesi için makinelerin imalatı.gaz jeneratörleri imalatı. tırmıklar.10.yarı treylerler için tır çekicilerinin imalatı.gıdaların filtrelenmesi ve temizlenmesi için makinelerin imalatı. bkz.. 28...tarımsal amaçlı kendinden yüklemeli veya kendinden boşaltmalı romörkler veya yarı römork imalatı. sürekli ölçüm için tartılar.motorlu tarımsal el aletlerinin imalatı.tarımsal kurutma makinelerinin imalatı bkz. . . harman dövücüler. gübre serpiciler. 29.evlerde kullanılan soğutma ya da dondurma donanımlarının imalatı.krema ayırıcılarının imalatı.94. kapsülleme ya da etiketleme aletleri vb.. şerit metreler.yer terazileri.aynı maddenin tabakalarından ya da çeşitli maddelerin kombinasyonundan yapılmış conta ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı.+ sıvılar için filtreleme ya da temizleme makine ve aparatları imalatı. bkz. bkz.90.51.. . ekilmesi veya gübrelenmesi için tarımsal makinelerin imalatı:+sabanlar.93. 28.hasat veya harman makinelerinin imalatı:+biçer döverler. dağıtan ya da püskürten donanımların imalatı:+ püskürtme tabancası...22.. 28. . 28.93.elektrikli kaynak ve lehim cihazlarının imalatı. 25.biçici makinelerin imalatı (çim biçme makineleri de dahil)..metal ve cam haddeleme makinelerinin ve bunların silindirlerinin imalatı. 28. 29.<> Kapsam dışı olanlar: .20.30 Tarım ve ormancılık makineleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:. bkz.93. kimya sanayii. tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi için kullanılan makinelerin imalatı.

harman dövücüler. ayıklayıcılar vb. tırmıklar.30.05 Hasat veya harman makinelerinin imalatı Biçer döverler.02 Biçici makinelerin imalatı çim biçme makineleri de dahil 28. mibzerler. gübre serpiciler.30. diskarolar vb 28.04 Toprağın hazırlanması.30.99 Diğer tarım ve ormancılık makineleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 162 / 374 .28.30.30.06 Süt sağma makinelerinin imalatı 28.08 Tarımda kullanılan muhtelif makinelerin imalatı 28. 28.30.30.03 Tarımsal amaçlı kendinden yüklemeli veya kendinden boşaltmalı romörkler veya yarı römork imalatı 28.30.07 Tarımsal kullanım amacıyla püskürtme makinelerinin imalatı 28. ekilmesi veya gübrelenmesi için tarımsal makinelerin imalatı sabanlar.30.01 Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörlerin imalatı 28.

Örneğin. .. metal ve diğer maddelerin (ahşap.03 Damga ya da pres makineleri imalatı 28. öğütme. için takım tezgahı imalatı. delme. kemik. için takım tezgahı imalatı 28. plazma arklarını.41. sert plastik. şekillendirme.04 Metal işlemede kullanılan delgi preslerinin. sert kauçuk. hidrolik preslerin. oyma. şahmerdanların (elektrikli çekiçlerin). 28. planyalama. metal işleyen makinelerin ve takım tezgahlarının imalatını kapsamaktadır. . demir dövme makinelerinin vb. oyma. temizlenmesi.41.02 Tornalama. manyetik darbeleri ve benzerlerini kullananlar da dahil). taşlama vb.4 Metal işleme makineleri ve takım tezgahları imalatı Bu grup. öğütme. 25. Kapsam dışı olanlar. tornalama. plazma arklarını. planyalama. ultrasonik dalgaları. ultrasonik dalgaları. damga ya da pres makineleri imalatı. imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 163 / 374 .birbiriyle değiştirilebilir aletlerin imalatı. 28. .) işlenmesi için takım tezgahlarının imalatı. şahmerdanların (elektrikli çekiçlerin). şekillendirme. lazer ışınlarını. imalatı.41 Metal işleme makinelerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: .90 28. soğuk cam vb. plazma arkları.metal işlemede kullanılan delgi preslerinin. hidrolik frenlerin. meyvelerin vb. hidrolik frenlerin. -hadde tezgahları.41.metal işleyen takım tezgahlarının imalatı (lazer ışınlarını. diş haddesi veya tel işleme makineleri imalatı. hidrolik preslerin. taşlama vb.41. manyetik darbe ve benzerlerini kullanan mekanizmalar dahildir.+yumurtaların. demir dövme makinelerinin vb. delme.27. tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi için kullanılan makinelerin imalatı.01 Metal işleyen takım tezgahlarının imalatı lazer ışınlarını. ultrasonik dalgaları.73.kümes hayvanları ve arıcılık makineleri ile hayvan yemleri hazırlamak için kullanılan donanımlar vb.elektrikli kaynak ve lehim makineleri imalatı bkz. manyetik darbeleri ve benzerlerini kullananlar da dahil 28. bkz.

imalatı.madencilik ve taşocakçılığı için makinelerin imalatı. dönen aletler.döküm kalıbı şekillendirme makinelerinin imalatı. . işlemek için takım tezgahlarının imalatı (lazer ışınları.00 Diğer takım tezgahlarının imalatı 28. .ince elyaflı sunta levhaların ve benzerlerinin imalatında kullanılan pres makinelerinin imalatı .41.sıcak metallerin işlenmesine yönelik makine ve donanımların imalatı: +çelik fırını. delgiler.elektriksel kaplama tezgahlarının imalatı Kapsam dışı olanlar.28. bıçkı ağızları.91.. yapıştırılması ya da başka şekilde birleştirilmesi için sabit makinelerin imalatı. . kemik. külçe kalıpları (ingot kalıpları). hava taşıtı fırlatma donanımlarının veya eğlence parkı donanımları gibi diğer (imalat dışı sanayilerde kullanılan) özel makinelerin imalatını da kapsamaktadır. sert plastik.).41. taş.takım tezgahları için bölme başlıkları ve diğer özel ek parçaların imalatı..24. tıkaçlar.90.49.91 Metalürji makineleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . ultrasonik dalgalar. bkz. metal levha kesme makinelerinin vb. plazma arkları. 28. Kapsam dışı olanlar. gıda imalatı veya tekstil imalatı gibi diğer imalat süreçlerinde kullanılırken. eğeleme makinelerinin. elle kullanılan elektrikli lehim havyası ve lehim tabancalarının imalatı. döküm makineleri. 28.73.ahşap.hadde tezgahı imalatı.motorlu el aletlerinin imalatı. bkz. 27. 25.metal hadde makineleri ve bunlar için silindir imalatı. .takım tezgahları için taşıyıcı yüzey imalatı.9 Diğer özel-amaçlı makinelerin imalatı Bu grup.. 28. 28. 28.. bkz.takım tezgahları için birbiriyle değiştirilebilir aletlerin imalatı (matkaplar.91. . manyetik darbeleri ve benzerlerini kullananlarda dahil). frezeler. bkz. bkz. 28. sert kauçuk ya da plastik vb. 28. Bunların çoğu. bu grup ayrıca.01 Sıcak metallerin işlenmesine yönelik makine ve donanımların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 164 / 374 . . zımbalanması. NACE`de yer alan bir sanayide veya sanayilerin küçük bir grubunda özel olarak kullanılan makineler gibi özel amaçlı makinelerin imalatını kapsamaktadır. 28.99 Diğer metal işleme makinelerinin imalatı 28. mantar. sert kauçuk (ebonit).49 Diğer takım tezgahlarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.92.99. 25. . perçinleme makinelerinin. kesme bıçakları vb.metal haddeleme ve dökümünde kullanılan makinelerin imalatı.nin çivilenmesi. bkz.kalıp kutularının ve kalıpların (külçe kalıplar hariç) imalatı.sabit rotatif veya rotatif darbeli matkaplarının. döküm kepçeleri. soğuk cam vb. . delgeçler. bkz.ahşap.73. bkz.. kemik.

28..+temel kazığı çakma ve sökme makineleri. kırma ve benzeri yollarla minerallerin işlemden geçirilmesi için kullanılan makinelerin imalatı. Kapsam dışı olanlar. harç yayıcılar. 29.eleme. kazıyıcı. kepçeli yükleyici vb. greyder.. tasnif etme..02 Metal hadde makineleri ve bunlar için silindir imalatı 28.. taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.. tasnif etme. .10.03 Beton ve harç karıştırıcıları (mikserleri) imalatı 28.92 Maden.91.02 Eleme. angledozer.92.yeraltı kullanımı için sürekli hareketli asansör ve konveyör imalatı.28.92. sondaj. angledozer. kuyu açma ve tünel açma makineleri(yeraltı kullanım için olsun ya da olmasın) imalatı 28. düzleyici.. mekanik kepçe. greyder.buldozer ve angledozer bıçaklarının imalatı.delme kesme. düzleyici.harfiyat makinelerinin imalatı:+buldozer. 28. yıkama. zift (bitüm) ve asfalt yayıcılar. kırma ve benzeri yollarla minerallerin işlemden geçirilmesi için kullanılan makinelerin imalatı 28.diğer traktörlerin imalatı. ayırma. mekanik kepçe.92.. 28. imalatı.kaldırma ve taşıma donanımlarının imalatı.10. ayırma. .beton ve harç karıştırıcıları (mikserleri) imalatı.kara yolu dışında kullanılan damperli yük kamyonlarının imalatı.05 Temel kazığı çakma ve sökme TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 165 / 374 .30. . kepçeli yükleyici vb. sondaj. bkz. kazıyıcı. 28. 29.beton karıştırıcılı (mikserli) kamyonların imalatı. bkz.92. kuyu açma ve tünel açma makineleri(yeraltı kullanım için olsun ya da olmasın) imalatı. beton kaplama makineleri vb.inşaatta veya madencilikte kullanılan traktörler ile paletli traktörlerin imalatı. yıkama..01 Delme kesme. .49.92. 28.04 Harfiyat makinelerinin imalatı buldozer.taşların işlenmesi için takım tezgahları imalatı (taşların parçalanması ve temizlenmesinde kullanılan makineler dahil). bkz.22.

pasta makineleri vb.+ gıda ve içeceklerin endüstriyel olarak hazırlanmasında ve imalatında kullanılan diğer makinelerin imalatı.29.yumurtaların. bkz. tasniflenmesi ya da derecelendirilmesi için makineler (buğday savurucu.makineleri. homojenleştirme).+ süt dönüştürme makineleri (örn. kabuklu deniz hayvanlarının ya da yenebilen diğer deniz ürünlerinin hazırlanmasında kullanılan makineler.. tanelerin ya da kuru baklagillerin temizlenmesi. hamur kalıplama. presleme) vb. kakao ya da çikolata yapımında kullanılan makineler.süt ürünleri sanayii için makine imalatı:+ krema ayırıcıları + süt işleme makineleri (örn. homojenleştirme.tarımsal kurutma makinelerinin imalatı. bira makineleri. homojenleştirme. elekler.. 28. kepek temizleyiciler. ambalajlama ve tartma cihazları imalatı. paketleme. 28. hamur kesme. taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı 28.93.değirmencilik sanayi için makine imalatı:+ tohumların. işlenecek malzemeyi makineye veren cihaz.30.kabuklu yemiş ve sebze hazırlanmasında kullanılan makineler. kalıplama. hamur karıştırıcı..+ filtreleme ya da temizlemede kullanılan makineler. ayırıcılar.+ süt dönüştürme makineleri (örn.93 Gıda. (örn. karıştırıcılar. imalatı. tereyağı işleme ve kalıplama makineleri). balıkların. tereyağı topakları... spagetti ya da benzer ürünleri yapmak için kullanılan makinelerin imalatı:+ ekmek fırını. (örn.+ çeşitli gıdaların işlenmesi için kullanılan makine ve donanım imalatı:+ şekerleme. yapımında kullanılan pres. üretmek için kullanılan makineler (öğütme değirmenleri. şeker imalatında kullanılan makineler. presleme) vb. Kapsam dışı olanlar.92. içecek ve tütün işleme makineleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. hamur ayırıcı. bkz. harç yayıcılar. tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi için kullanılan makinelerin imalatı .şarap. homojenleştirme).93. et ya da kümes hayvanı etlerinin işlenmesindekullanılanmakineler. zift (bitüm) ve asfalt yayıcılar. bkz. elek kayışları. . beton kaplama makineleri vb. elma şarabı.. imalatı 28. puro ve pipo tütünü imalinde veya çiğneme tütünleri ya da enfiye imalatında kullanılan makinelerin imalatı..süt ve diğer gıda maddelerinin ışınlama donanımlarının imalatı.otel ve lokantalarda yiyeceklerin hazırlanmasına özgü makinelerin imalatı. . tereyağı topakları. kalıplama. çeltik soyma makineleri. ezici vb.99 Diğer maden. bezelye kırma makineleri).meyve.+ peynir makineleri. 28. meyve suları vb. 26.02 Süt ürünleri sanayii için makine imalatı krema ayırıcıları + süt işleme makineleri (örn. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 166 / 374 . meyvelerin ve diğer mahsullerin (tohumlar. taneler ve kuru baklagiller sebzeleri hariç) temizlenmesi.unlu ürünler sanayi için ya da makarna.tütünün hazırlanmasında ve sigara. hububat polisaj makineleri vb.01 Tarımsal kurutma makinelerinin imalatı 28. tereyağı işleme ve kalıplama makineleri).60.)+ un ve kaba un vb.+ peynir makineleri.hayvansal ya da bitkisel katı ya da sıvı yağların hazırlanması ya da çıkarılmasına özgü makinelerin imalatı.

28.93.03 Değirmencilik sanayi için makine imalatı
tohumların, tanelerin ya da kuru baklagillerin temizlenmesi, tasniflenmesi ya da derecelendirilmesi için makineler (buğday savurucu, elek kayışları, ayırıcılar, hububat polisaj makineleri vb.)+ un ve kaba un vb. üretmek için kullanılan makineler (öğütme değirmenleri, işlenecek malzemeyi makineye veren cihaz, elekler, kepek temizleyiciler, karıştırıcılar, çeltik soyma makineleri, bezelye kırma makineleri).

28.93.04 Şarap, elma şarabı, meyve suları vb. yapımında kullanılan pres, ezici vb. imalatı 28.93.05 Unlu ürünler sanayi için ya da makarna, spagetti ya da benzer ürünleri yapmak için kullanılan makinelerin imalatı
ekmek fırını, hamur karıştırıcı, hamur ayırıcı, hamur kalıplama, hamur kesme, pasta makineleri vb.+ çeşitli gıdaların işlenmesi için kullanılan makine ve donanım imalatı:+ şekerleme, kakao ya da çikolata yapımında kullanılan makineler; şeker imalatında kullanılan makineler; bira makineleri; et ya da kümes hayvanı etlerinin işlenmesindekullanılanmakineler,meyve,kabuklu yemiş ve sebze hazırlanmasında kullanılan makineler; balıkların, kabuklu deniz hayvanlarının ya da yenebilen diğer deniz ürünlerinin hazırlanmasında kullanılan makineler,+ filtreleme ya da temizlemede kullanılan makineler,+ gıda ve içeceklerin endüstriyel olarak hazırlanmasında ve imalatında kullanılan diğer makinelerin imalatı

28.93.06 Hayvansal ya da bitkisel katı ya da sıvı yağların hazırlanması ya da çıkarılmasına özgü makinelerin imalatı 28.93.07 Tütünün hazırlanmasında ve sigara, puro ve pipo tütünü imalinde veya çiğneme tütünleri ya da enfiye imalatında kullanılan makinelerin imalatı 28.93.08 Otel ve lokantalarda yiyeceklerin hazırlanmasına özgü makinelerin imalatı

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 167 / 374

28.93.99 Diğer dıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatı
28.94 Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- tekstil makineleri imalatı: +suni veya sentetik tekstil elyafı, malzemesi ya da ipliklerinin hazırlanması, üretilmesi, ekstrüzyonu, çekilmesi, dokunması ya da kesilmesi için makineler,+tekstil elyafı hazırlanması için makineler: çırçır makineleri, balya açıcılar, tarak ve kardeleme makineleri, pamuk yayıcılar, yün temizleyiciler, yün karbonlaştırıcılar, büküm tezgahları vb.+büküm makineleri,+tekstil ipliği hazırlanması için makineler: çile sarıcılar, çözgü tezgahları ve ilgili makineler,+dokuma makineleri (el dokuma tezgahları dahil),+örgü makineleri,+örme ağ, tül, dantel, kurdela vb. yapmak için makineler.- tekstil makineleri için yardımcı makine veya donanımların imalatı: +armür makineleri, jakarlar, otomatik durdurma tertibatı, mekik değiştirme mekanizmaları, iğler ve iğ kanatları vb. - tekstil baskı makinelerinin imalatı,- kumaş işleme makineleri imalatı:+tekstil kumaşlarını yıkama, ağartma, boyama, apreleme, bitirme, kaplama veya emdirme (emprenye etme) makineleri imalatı,+tekstil kumaşları için sarma, çözme, katlama, kesme veya surfile makinelerinin imalatı. - çamaşırhane makinelerinin imalatı:+ütüleme makineleri (pres ütüler dahil), ,+çamaşırhane tipi yıkama ve kurutma makineleri,+kuru temizleme makineleri.- dikiş makineleri, dikiş makineleri başları ve dikiş makineleri iğneleri (evde kullanım için olsun ya da olmasın) imalatı , - keçe ya da dokuma olmayan kumaşların üretilmesi ya da bitirilmesi için makinelerin imalatı,- deri makineleri imalatı;+postların veya derilerin hazırlanması, tabaklanması veya işlenmesi için makineler,+post, deri ya da kürklü derilerden ayakkabı veya diğer eşyaların yapımı veya tamiri için kullanılan makineler. Kapsam dışı olanlar; - jakar makinelerinde kullanılan kağıt ve mukavva kartları imalatı, bkz. 17.29, ev tipi çamaşır yıkama ve kurutma makineleri imalatı, bkz. 27.51, - silindirli haddeleme makineleri imalatı, bkz. 28.29, - ciltlemede kullanılan makinelerin imalatı, bkz. 28.99.

28.94.01 Tekstil makineleri imalatı
suni veya sentetik tekstil elyafı, malzemesi ya da ipliklerinin hazırlanması, üretilmesi, ekstrüzyonu, çekilmesi, dokunması ya da kesilmesi için makineler,+tekstil elyafı hazırlanması için makineler: çırçır makineleri, balya açıcılar, tarak ve kardeleme makineleri, pamuk yayıcılar, yün temizleyiciler, yün karbonlaştırıcılar, büküm tezgahları vb.+büküm makineleri,+tekstil ipliği hazırlanması için makineler: çile sarıcılar, çözgü tezgahları ve ilgili makineler,+dokuma makineleri (el dokuma tezgahları dahil),+örgü makineleri,+örme ağ, tül, dantel, kurdela vb. yapmak için makineler.

28.94.02 Tekstil makineleri için yardımcı makine veya donanımların imalatı
armür makineleri, jakarlar, otomatik durdurma tertibatı, mekik değiştirme mekanizmaları, iğler ve iğ kanatları vb.

28.94.03 Tekstil baskı makinelerinin imalatı
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 168 / 374

28.94.04 Kumaş işleme makineleri imalatı
tekstil kumaşlarını yıkama, ağartma, boyama, apreleme, bitirme, kaplama veya emdirme (emprenye etme) makineleri imalatı,+tekstil kumaşları için sarma, çözme, katlama, kesme veya surfile makinelerinin imalatı.

28.94.05 Çamaşırhane makinelerinin imalatı
ütüleme makineleri (pres ütüler dahil), ,+çamaşırhane tipi yıkama ve kurutma makineleri,+kuru temizleme makineleri.

28.94.06 Dikiş makineleri, dikiş makineleri başları ve dikiş makineleri iğneleri (evde kullanım için olsun ya da olmasın) imalatı 28.94.07 Keçe ya da dokuma olmayan kumaşların üretilmesi ya da bitirilmesi için makinelerin imalatı 28.94.08 Deri makineleri imalatı
postların veya derilerin hazırlanması, tabaklanması veya işlenmesi için makineler,+post, deri ya da kürklü derilerden ayakkabı veya diğer eşyaların yapımı veya tamiri için kullanılan makineler.

28.94.99 Diğer tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
28.95 Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - kağıt hamuru yapımında kullanılan makine imalatı, - kağıt ve mukavva makinelerinin imalatı, - kağıt ve mukavva eşyaların üretiminde kullanılan makinelerin imalatı

28.95.01 Kağıt hamuru yapımında kullanılan makine imalatı

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 169 / 374

28.95.02 Kağıt ve mukavva makinelerinin imalatı 28.95.03 Kağıt ve mukavva eşyaların üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
28.96 Plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - yumuşak kauçuk ya da plastiğin işlenmesinde, kauçuk ve plastik ürünlerin imalatında kullanılan makinelerin imalatı: +ekstrüderler, kalıp makineleri, pnömatik tekerlek yapımında ya da lastiğe sırt geçirmede kullanılan makineler ile özel kauçuk veya plastik ürünlerin yapımı için diğer makineler.

28.96.01 Yumuşak kauçuk ya da plastiğin işlenmesinde, kauçuk ve plastik ürünlerin imalatında kullanılan makinelerin imalatı
ekstrüderler, kalıp makineleri, pnömatik tekerlek yapımında ya da lastiğe sırt geçirmede kullanılan makineler ile özel kauçuk veya plastik ürünlerin yapımı için diğer makineler.

28.96.99 Diğer plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı
28.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı
Bu sınıf başka yerde sınıflandırılmamış olan özel amaçlı makinelerin imalatını kapsamaktadır. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- ahşap, kağıt hamuru, kağıt veya karton ile diğer malzemeler için kurutucuların imalatı (tarımsal ürünler ve tekstil için olanlar hariç),- basım ve ciltleme makineleri ile çeşitli materyaller üzerine basımı destekleyici faaliyetler için kullanılan makinelerin imalatı,- kiremit, briket, şekilli seramik hamuru, boru, grafit elektrotu, yazı tahtası tebeşiri vb.lerinin üretilmesi için makine imalatı, - yarı iletken imalat makinelerinin imalatı,- özel amaçlar için çoklu görevlerde kullanılabilen endüstriyel robotların imalatı,- çeşitli özel amaçlı makineler ve donanımların imalatı:+elektrikli veya elektronik lamba, tüp ya da ampullerin montajı için kullanılan makineler,+cam veya cam eşya, cam elyafı veya ipinin üretimi ya da sıcak işlenmesi için makineler,+izotopik ayırma için makine veya cihazlar,- lastik tekerlerin hizalanmasında ve balansında kullanılan donanımların imalatı (jant balansında kullanılanlar hariç),- merkezi yağlama sistemlerinin imalatı,- hava taşıtı fırlatma donanımlarının, uçak gemilerinde kullanılan katapultların (kısa mesafede uçakların havalanmasını sağlayan mekanizma) ve ilgili donanımların imalatı,- bronzlaşmada kullanılan cihazların imalatı,- otomatik bovling salonu donanımlarının (örn. labut dizici) imalatı,- dönme dolapların, salıncakların, poligonların ve diğer panayır alanı eğlence donanımlarının imalatı.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 170 / 374

Kapsam dışı olanlar; - ev aletleri imalatı, bkz. 27.5, - fotokopi makineleri vb. imalatı, bkz. 28.23, sert kauçuk, sert plastik ya da soğuk cam işleyen makine ya da donanımların imalatı, bkz. 28.49, külçe kalıplarının imalatı, bkz. 28.91.

28.99.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
Bu bölüm, yolcuların ya da yüklerin taşınması amacıyla motorlu kara taşıtlarının imalatını kapsamaktadır. Treyler ve yarı treylerlerin imalatı dahil motorlu kara taşıtlarına ait çeşitli parça ve aksesuarların imalatı da bu bölümde kapsanmaktadır.Bu bölümde üretilen araçların bakım ve onarımı, 45.20`de sınıflandırılmıştır.

29.1 Motorlu kara taşıtlarının imalatı

29.10 Motorlu kara taşıtlarının imalatı
<>Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - binek otomobillerin imalatı, - ticari kara taşıtlarının imalatı: +kamyonetler, kamyonlar ile yarı römorklar için çekiciler vb. - otobüs ve troleybüs (çift katlı, körüklü vb. Otobüsler) imalatı, - motorlu kara taşıtları motorlarının imalatı, - motorlu kara taşıtları için şasi imalatı, - diğer motorlu kara taşıtlarının imalatı : +kar motosikletleri, golf arabaları, hem karada hem suda hareket edebilen (amfibi) araçlar, +itfaiye arabaları, yol temizleme araçları, gezici kütüphaneler, zırhlı otomobiller vb. +beton karıştırıcılı (mikserli) kamyonlar, - ATV motosikletleri( dört tkerelekli motosiklet),go-kart arabları ve benzeri( yarış arabaları dahil) Kapsam dışı olanlar; - elektrikli motorların imalatı (marş motoru hariç), bkz. 27.11, - motorlu kara taşıtları için aydınlatma ekipmanlarının imalatı, bkz. 27.40, - pistonların, sekmanların ve karbüratörlerin imalatı, bkz. 28.11, - tarımda kullanılan traktörlerin imalatı, bkz. 28.30, - inşaatta veya madencilikte kullanılan traktörlerin imalatı, bkz. 28.92, - Kara yolu dışında kullanılan damperli yük kamyonların imalatı, bkz. 28.92, - motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı, bkz. 29.20, - motorlu kara taşıtlarının elektrikli parçalarının imalatı, bkz. 29.31, - motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı, bkz. 29.32, - askeri tankların ve diğer askeri savaş araçlarının imalatı, bkz. 30.40, - motorlu kara taşıtlarının bakım, onarım ve parçalarının değiştirilmesi, bkz.45.20.

29.10.01 Binek otomobillerin imalatı 29.10.02 Ticari kara taşıtlarının imalatı
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 171 / 374

kamyonetler, kamyonlar ile yarı römorklar için çekiciler vb.

29.10.03 Otobüs ve troleybüs (çift katlı, körüklü vb. otobüsler) imalatı 29.10.04 Motorlu kara taşıtları motorlarının imalatı 29.10.05 Motorlu kara taşıtları için şasi imalatı 29.10.06 Diğer motorlu kara taşıtlarının imalatı
kar motosikletleri, golf arabaları, hem karada hem suda hareket edebilen (amfibi) araçlar, +itfaiye arabaları, yol temizleme araçları, gezici kütüphaneler, zırhlı otomobiller vb. +beton karıştırıcılı (mikserli) kamyonlar

29.10.07 Motorlu kara taşıtları motorlarının fabrikada yeniden yapımı 29.10.99 Diğer motorlu kara taşıtlarının imalatı
29.2 Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) im

29.20 Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) im
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - karoser (kaporta) imalatı (motorlu kara taşıtları için kabin imalatı da dahil), - her çeşit motorlu araç, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) donatımı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı: +tankerler, ayrılabilir treylerler (römork) vb. +motorsuz karavanlar vb. - bir veya daha fazla taşıma çeşidine göre tasarlanmış konteynerlerin imalatı.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 172 / 374

Kapsam dışı olanlar; - özellikle tarımda kullanmak için tasarlanmış römork ve yarı-römork imalatı, bkz. 28.30, - motorlu kara taşıt karoserlerinin (kaporta) parça ve aksesuarlarının imalatı, bkz. 29.32, hayvanlar tarafından çekilen arabaların (at arabası, fayton vb.) imalatı, bkz. 30.99.

29.20.00 Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
29.3 Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı

29.31 Motorlu kara taşıtları için elektrik ve elektronik donanımlarının imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - motorlu kara taşıtları için dinamolar, alternatörler, bujiler, ateşlemede kullanılan elektrik tesisatı takımları, elektrikli cam ve kapı sistemleri, göstergelerin gösterge paneline montajı, voltaj regülatörleri vb. gibi elektrikli donanımların imalatı. Kapsam dışı olanlar; - motorlu kara taşıtları için akümülatör imalatı, bkz. 27.20, - motorlu kara taşıtları için aydınlatma donanımı imalatı, bkz. 27.40, - motorlu kara taşıtları ve motorları için pompa imalatı, bkz. 28.13.

29.31.00 Motorlu kara taşıtları için elektrik ve elektronik donanımlarının imalatı
29.32 Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - motorlu kara taşıtları için çeşitli parça ve aksesuarların imalatı: +frenler, dişli kutuları, dingiller, jantlar, süspansiyonlu amortisörler, radyatörler, susturucular, egzoz boruları, katalitik konvertör, debriyajlar (clutches), direksiyon simitleri, direksiyon milleri ve direksiyon kutuları, - motorlu kara taşıtları için karoser (kaporta) parça ve aksesuarlarının imalatı: +emniyet kemerleri, hava yastıkları, kapılar, tamponlar. - araba koltuklarının imalatı. Kapsam dışı olanlar; - lastik tekerlek imalatı, bkz. 22.11, - kauçuk hortumlar ve kemerler ile diğer kauçuk ürünlerin imalatı, bkz. 22.19, - pistonların, piston sekmanlarının ve karbüratörlerin imalatı, bkz. 28.11, - motorlu taşıtların bakımı, onarımı ve parçalarının değiştirilmesi, bkz. 45.20.

29.32.00 Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 173 / 374

.30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı Bu bölüm. tankerler. ulaştırma ve diğer ticari amaçlar için gemilerin. .04 Gemi inşa yan sanayi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 174 / 374 .+deniz taşıtlarının pervanelerinin imalatı. yük gemileri (şilepler).gemilerin sökülmesi. . bkz.+deniz taşıtlarında kullanılan motorların imalatı.11.11. 13.eğlence amaçlı şişirilebilir motorlu veya motorsuz botların.11. uçakların ve uzay gemilerinin ve bunların parçalarının imalatı gibi ulaşım araçlarının imalatını kapsamaktadır. romorkörler vb. bkz. 25.12.savaş gemilerinin yapımı. 30. yük gemileri (şilepler). bkz.02 Savaş gemilerinin yapımı 30.1 Gemi ve tekne yapımı Bu grup... bkz. 29. 27. bkz.seyrüsefer aletlerinin imalatı. 30.10. bkz.balıkçı teknelerinin ve balık işleme gemilerinin yapımı. 38. 30. bkz. bkz.03 Balıkçı teknelerinin ve balık işleme gemilerinin yapımı 30.. 43.3.31. teknelerin ve diğer yüzen yapıların inşaasını kapsamaktadır (spor ve eğlence amaçlı olanlar da dahil).hem suda hem de karada gidebilen (amfibi) motorlu kara taşıtlarının imalatı. 30. bkz. 26.gemilerin ve yüzen yapıların uzmanlık gerektiren bakım ve onarımı.gemi ve tekne parçaları imalatı (gemi ve teknelere ait büyük parçalar hariç):+yelken imalatı. tankerler.+demir veya çelik çapaların imalatı. demiryolu için demiryolu vagonlarının ve lokomotiflerin imalatı. feribotlar.15. Kapsam dışı olanlar. bkz. 25. 30.11.51.11 Gemilerin ve yüzen yapıların inşası Bu sınıf gemilerin yapımını (spor ve eğlence amacıyla kullanılan tekneler hariç) ve yüzen yapıların inşa edilmesini kapsamaktadır Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.99.ticari gemilerin yapılması:+ yolcu gemileri. bkz.99..11. feribotlar.40.teknelerin iç kısımlarının kurulumu. romorkörler vb. 33. gemi yapımı ve tekne imalatı..01 Ticari gemilerin yapılması yolcu gemileri. .deniz taşıtları için aydınlatma donanımı imalatı. 28.92.

32.11. .30.diğer eğlence ve sportif amaçlı teknelerin imalatı: +kanolar.15. dizel.12 Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.şişirilebilen motorlu ve motorsuz botların imalatı.30. sandallar.eğlence amaçlı hoverkraftların inşası. bkz.11.kendinden tahrikli olmayan demiryolu ve tramvay vagonlarının imalatı +yolcu vagonları. 13.eğlence ve spor amaçlı tekne parçalarının imalatı: +yelken imalatı. 33.11.yelkenli sörflerin.11. . . bkz.92.kendinden tahrikli demiryolu araçları veya tramvaylar ile bakım veya hizmet araçlarının imalatı . tank vagonları.elektrikli. tender (lokomotife bağlı kömür ve su taşıyan vagon) vb.motorlu veya motorsuz yelkenli teknelerin inşası. yük vagonları. +demir ve çelik çapaların imalatı. .00 Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı 30. . sörf tahtalarının imalatı. 28.08 Çekek yeri işletme faaliyetleri 30.20 Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.2 Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı 30.11. kendinden boşaltma tertibatlı vagonlar. . vinç vagonları.demiryolu veya tramvay lokomotiflerinin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 175 / 374 .12. 25. . +deniz taşıtlarında kullanılan motorların imalatı. .07 Yat inşa ve tamir bakım faaliyetleri 30.06 Gemi inşa ve tamir bakım tersaneleri 30. .eğlence botlarının bakım ve onarımı.11.kişisel su araçlarının (jet ski dahil) imalatı . kayıklar Kapsam dışı olanlar. atölye vagonları.05 Yat inşa yan sanayi 30.99 Diğer gemilerin ve yüzen yapıların inşası 30. buharlı ve diğer demiryolu lokomotiflerinin imalatı . 30. bkz. bkz.99. bkz. .motorlu teknelerin inşası.

26.99. 27.+hava araçları için turbo jetlerin ve pervaneli türbin motorlarının parçaları . .92. bkz.51. amortisörler.+hava araçlarında bulunan çeşitli tipteki motorlar ve makineler.kıtalararası balistik füzelerin (ICBM) imalatı. bkz. Kapsam dışı olanlar. bkz. kanatları. yakıt tankları. kumanda yüzeyleri..11. hava kuvvetleri tarafından ya da spor ve diğer amaçlar için kullanılmak üzere uçakların imalatı. delta kanatlı planörlerin imalatı.elektrikli sinyalizasyon.90. 25.planörlerin.3 Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı 30.helikopter imalatı.. bkz. . 28. . 27.51..40. 13. bkz.10.motorların ve türbinlerin imalatı.20. karoserleri.uzay gemisi ve fırlatma araçları. Kapsam dışı olanlar. 28.. . tamponlar ve tampon parçaları. piston sekmanlarının ve karbüratörlerin imalatı. bkz.bu sınıfta yer alan hava taşıtları parçaları ve aksesuarlarının imalatı:+uçak gövdesi. bkz..30.veya vagonlarının özel parçalarının imalatı: +alt düzenler.40 . 25. bkz. uydular. 30.birleştirilmemiş rayların imalatı. .4 Askeri savaş araçlarının imalatı 30.30 Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . uzay roketleri.. iniş takımları..40 Askeri savaş araçlarının imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 176 / 374 . bkz.içten yanmalı motorlar için ateşleme parçalarının ve diğer elektrikli parçaların imalatı.askeri savaş gereçleri ve mühimmat imalatı. kancalar ve bağlama tertibatları. vagon ve lokomotif iskeletleri.11.monte edilmiş demiryolu hatlarına ait tertibatların imalatı. helikopter rotorları ve pervane kanatları. gibi ana montaj parçaları. 26. bkz. uçak gemilerinde kullanılan katapultların (kısa mesafede uçakların havalanmasını sağlayan mekanizma) ve ilgili donanımların imalatı.00 Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı 30. koridor bağlantıları vb. 24. uzay mekiklerinin imalatı.uydular için telekomünikasyon donanımlarının imalatı. 27. güvenlik veya trafik kontrol donanımlarının imalatı.99.+pervaneler. motor yerleri vb.hava taşıtı fırlatma donanımlarının.30.yük ve yolcu taşımacılığı için.. ..zeplinlerin ve sıcak hava balonlarının imalatı. bkz. 28.hava seyrüsefer sistemlerinin imalatı.00 Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı 30. 26. bkz. frenler ve fren parçaları.yerde uçuş eğitimi yapmaya özgü cihazlar ve tertibatların imalatı.11. bkz. bkz.pistonların.paraşüt imalatı. yörünge istasyonları.hava taşıtları için aydınlatma donanımları imalatı. dingiller ve tekerler.... .elektrik motorları imalatı. 30.hava taşıtları ve havacılık aletlerinin imalatı.90. kapıları.. 27.

92 Bisiklet ve engelli aracı imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 177 / 374 . su. 30. hava veya uzay taşımacılığında kullanılan araçlar ile askeri araçlar dışındaki taşımacılıkta kullanılan diğer taşıtların imalatını kapsamaktadır. . . 30.91. 30.91.40.engelli araçlarının (tekerlekli sandalye vb. bkz.zırhlı amfibi(hem suda hem de karada hareket edebilen) askeri araçların imalatı.91. .bisiklet imalatı. Kapsam dışı olanlar.02 Motosiklet motorlarının imalatı 30.) imalatı.01 Motosiklet.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .motosiklet.04 Motosikletler için parçalar ve aksesuarların imalatı 30.91.motosiklet motorlarının imalatı. . . bkz.92.silah ve mühimmatın imalatı. . .40. 25. moped ve motorlu bisiklet (bir yardımcı motoru bulunan bisikletler)) imalatı.03 Motosikletlere takılıp yanda oturmayı sağlayan sepetlerin imalatı 30.92.00 Askeri savaş araçlarının imalatı 30. . .tankların imalatı. moped ve motorlu bisiklet (bir yardımcı motoru bulunan bisikletler) imalatı 30. 30. bkz. Kapsam dışı olanlar.91 Motosiklet imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.motosikletler için parçalar ve aksesuarların imalatı.motosikletlere takılıp yanda oturmayı sağlayan sepetlerin imalatı.9 Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçlarının imalatı Bu grup motorlu kara taşıtları ve demiryolu. 30.diğer askeri savaş araçlarının imalatı.

22. 31. bkz. 28.motorlu bisiklet (bir yardımcı motoru bulunan bisikletler) imalatı.92.bebek arabası imalatı.). 30.92.91.01 Motorsuz bisiklet ve diğer bisikletlerin imalatı (üç tekerlekli servis bisikletleri.92. bkz. .99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım araçlarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. çocuklar için iki ve üç tekerlekli bisikletler dahil) 30.04 Engelli araçlarının parça ve aksesuarlarının imalatı 30.40. tek tekerlekli olan el arabaları vb.02 Bisiklet parça ve aksesuarlarının imalatı 30. çekçek türü el arabaları. iki ya da daha fazla kişilik bisikletler. bkz. .bisiklet parça ve aksesuarlarının imalatı. 30. . 32.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. iki ya da daha fazla kişilik bisikletler. . . . dahil) (kaldırma veya taşıma sistemi ya da kendinden hareketli olsun olmasın. binilmek üzere tasarlanmış tekerlekli oyuncakların imalatı (plastik iki ve üç tekerlekli bisikletler dahil).engelli araçlarının parça ve aksesuarlarının imalatı. alışveriş arabaları vb. Kapsam dışı olanlar.lokantalarda kullanılan dekoratif servis arabaları (tatlı servisinde kullanılan el arabaları.motorlu olsun veya olmasın engelli araçlarının imalatı.fabrikalarda kullanılan türden küçük yük taşıtları (el arabaları.92.hayvanlar tarafından çekilen araçların imalatı: iki tekerlekli at arabaları. çocuklar için iki ve üç tekerlekli bisikletler dahil) . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 178 / 374 .motorsuz bisiklet ve diğer bisikletlerin imalatı (üç tekerlekli servis bisikletleri. . . atların çektiği cenaze arabaları vb.03 Motorlu olsun veya olmasın engelli araçlarının imalatı 30. .01. bkz. üzerinde yiyecek taşınan küçük el arabaları vb.92. kızaklar. Kapsam dışı olanlar.elle itilen araçların imalatı: bagaj arabaları. eşekler tarafından çekilen arabalar.05 Bebek arabası imalatı 30.

25. laboratuar mobilyaları (örn.sinema. . her tip ve her tür maddeden (taş.dükkanlar için özel mobilya imalatı: tezgahlar. okullar.bürolar. Plastik mobilyalar için kalıplama işlemi diğer plastik ürünlerin şekillendirilmesi ile benzerdir. çalışma odaları. bölümde (Ağaç ve ağaç ürünleri imalatı) sınıflandırılmış olan kereste kirişlerinin üretimi sırasında ortaya çıkmaktadır. lokantalar için mobilya imalatı. tabureleri ve diğer laboratuar oturakları. raflar vb. alışveriş arabaları vb 30. lokantalar ve halka açık kapalı alanlar için sandalye ve koltuk imalatı. metal mobilya imalatında. oteller.99.01 Büro ve mağaza mobilyaları imalatı Bu sınıf çeşitli yer ve değişik amaçlara göre. Örneğin kesme ve montaj işlemleri. çekçek türü el arabaları.0 Mobilya imalatı 31. plastik mobilyaların imalatı uzmanlaşmış bir faaliyete dönüşmektedir. . 30. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 16.dini binalar.99. atların çektiği cenaze arabaları vb. beton ve seramik dışında herhangi bir maddeden yapılan mobilya ve ilgili ürünlerin imalatını kapsar.30. üretim sürecinin önemli bir yanını oluşturur. Ancak. bölümde (Fabrikasyon metal ürünleri imalatı) sınıflandırılan haddeleme ile biçimlendirilerek (roll-formed) üretilen ürünlerin imalatında da yer alan teknikler kullanılmaktadır.büro mobilyası imalatı. biçimlendirme ve lamine etme de dahil standart materyal biçimlendirme ve parçaları birleştirme yöntemleridir. tiyatro ve benzerleri için sandalye ve koltuk imalatı. kızaklar. taş.02 Elle itilen araçların imalatı: bagaj arabaları. . . çoklu işlemler ahşap mobilya imalatını. imalat sanayinin diğer bölümlerinde kullanılan işlemlerle benzerdir. Maddenin hem estetik hem de işlevsel niteliği göz önüne alınarak tasarlanması.Mobilya imalatında kullanılan bazı yöntemler. . Ancak. .99. 31.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım araçlarının imalatı 31 Mobilya imalatı Bu bölüm. Mobilya imalatında kullanılan yöntemler kesme. beton veya seramik hariç) mobilya imalatını kapsamaktadır. eşekler tarafından çekilen arabalar.01 Hayvanlar tarafından çekilen araçların imalatı: iki tekerlekli at arabaları. ahşap ürünlerin imalatından ayırmaktadır. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 179 / 374 . dolaplar ve masalar) imalatı. Benzer bir şekilde.laboratuar sıraları. vitrinler.

30.23. . . oteller. parçaların bir araya getirilmesi. 30. bkz.07 Lokantalarda kullanılan dekoratif servis arabaları (tatlı servisinde kullanılan el arabaları.01.) koltuk imalatı.01. modüler (birimsel) mobilyaların birleştirilmesi ve montajlanması.01.araba koltuklarının imalatı.01.01 Bürolar. bkz. . vitrinler.hava ve uzay taşıtları için koltuk imalatı. lokantalar ve halka açık kapalı alanlar için sandalye ve koltuk imalatı 31. bkz. cerrahi. çalışma odaları. 32. dolaplar ve masalar) imalatı 31. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 180 / 374 . raylı sistem taşıtları için (tren vb. tabureleri ve diğer laboratuar oturakları.32.06 Dini binalar.02 Sinema.01.20. raflar vb. üzerinde yiyecek taşınan küçük el arabaları vb.03 Dükkanlar için özel mobilya imalatı: tezgahlar. lokantalar için mobilya imalatı 31.05 Laboratuar sıraları.01. laboratuar mobilyaları (örn.32. okullar. 31. 30. laboratuar ekipmanı olarak kullanılan mobilyaların kurulumu.tıbbi.01. 29. diş hekimliği veya veterinerlikle ilgili mobilyaların imalatı.50. bkz. 43. tiyatro ve benzerleri için sandalye ve koltuk imalatı 31. bkz.Kapsam dışı olanlar.yazı tahtası imalatı. . 31.). 28.04 Büro mobilyası imalatı 31. bkz.

bkz. .19. . . 23.69.01.dikiş makineleri.31. televizyonlar vb. 27.yatak odaları.42. raylı sistem taşıtları ile hava ve uzay taşıtları için koltuk imalatı.mutfak mobilyalarının imalatı. . . bahçeler vb. .03. imalatı.kauçuk su yatağı imalatı . .02 Yatak desteklerinin imalatı 31.seramik.70. 30. örtü ve yorganların imalatı. . bkz. bkz.yastık. . bkz.yatak desteklerinin imalatı Kapsam dışı olanlar.09 Diğer mobilyaların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. 31.01 Yatak imalatı yaylı veya dolgulu yataklar ya da içten destekleyici maddelerle yapılmış yataklar. 29. 30. divan.92. +kaplanmamış sünger veya plastikten yataklar. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 181 / 374 .99 Diğer büro ve mağaza mobilyaları imalatı 31.mobilyaların yeniden döşenmesi ve onarımı.30. 31. 30. bkz.kanepe. 23. bkz. 30.32. bkz.40. koltukları vb.03 Yatak imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. beton ve taştan mobilya imalatı. 23.araba.şişme yatak imalatı (lastik). 22. . 22. oturma odaları.yatak imalatı: +yaylı veya dolgulu yataklar ya da içten destekleyici maddelerle yapılmış yataklar. 29. bkz.24. çek yat ve koltuk takımlarının imalatı. +kaplanmamış sünger veya plastikten yataklar 31.araba koltuklarının imalatı. 13.aydınlatma tesisatlarının bağlantı parçaları veya lambaların imalatı.20. için dolap ve sehpa imalatı.03.32. . . minder.02.20. 95. bahçe sandalyeleri. . için mobilya imalatı.raylı sistem taşıtları için koltuk imalatı. . bkz.30. puf.00 Mutfak mobilyalarının imalatı 31. .02 Mutfak mobilyalarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.19.hava ve uzay taşıtları için koltuk imalatı. .

Bu bölüm arta kalanlardan oluşan bir bölüm olduğundan. oturma odaları.09. 32.09.99 Diğer mobilyaların imalatı 32 Diğer imalatlar Bu bölüm. boyama. bahçeler vb.09. için dolap ve sehpa imalatı 31.03 Dikiş makineleri. için mobilya imalatı 31.09.05 Mobilyaların püskürtme. divan.31. girdi olarak kullanılan materyaller ve üretilen malların kullanım alanları çok geniş bir aralıkta değişmektedir ve genellikle bölümleri sınıflara gruplamakta kullanılan ölçütler burada uygulanamamıştır. sınıflamanın diğer bölümlerinde kapsanmamış olan çeşitli malların imalatını kapsamaktadır.04 Sandalye ve koltukların döşenmesi gibi tamamlayıcı işlerinin yapılması 31. 32.1 Mücevherat.09.11 Madeni para basımı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 182 / 374 . gomalak cilalama ve döşeme gibi tamamlayıcı işlerinin yapılması 31. televizyonlar vb. çek yat ve koltuk takımlarının imalatı 31.02 Yatak odaları.09. üretim süreçleri. bijuteri eşyaları ve ilgili ürünlerin imalatı Bu grup mücevherat ile imitasyon (taklit süs eşyalarının) takıların imalatını kapsamaktadır.01 Kanepe.

. saat kayışı ve sigaralık imalatı.mücevheratın onarılması (imitasyon olanlar dahil).12. Kapsam dışı olanlar. bkz.11. plastik vb. deri..işlenmiş durumdaki değerli ve yarı değerli taşların üretimi. bkz. bölüm 25. çatal bıçak takımları. spatulalar.değerli metallerden yapılmış olsun veya olmasın. (sanayide kullanılan nitelikli taşların ve sentetik veya yeniden oluşturulmuş değerli veya yarı değerli taşların işlenmesi dahil).00 Madeni para basımı 32.12. dini amaçlı kullanılan eşyalar vb.metalden (değerli olmayan) saat bantı imalatı.02 Değerli metallerden yada değerli metallerle kaplı ana metallerden kuyumculuk ürünlerinin imalatı yemek takımları. değerli metallerin kombinasyonundan..25. bkz..15. 95. büro ya da masa malzemeleri. 32.değerli metallerden yada değerli metallerle kaplı ana metallerden kuyumculuk ürünlerinin imalatı:+yemek takımları. madeni para imalatı. değerli metallerden kap veya kaseler.işlenmiş inci üretimi... .13. değerli metallerle kaplı ana metallerden ya da değerli veya yarı değerli taşlardan mücevher imalatı.12. saat kasalarının imalatı. 32..değerli metallerden saat bandı.13. . tuvalet malzemeleri. tuvalet malzemeleri.01 İşlenmiş durumdaki değerli ve yarı değerli taşların üretimi sanayide kullanılan nitelikli taşların ve sentetik veya yeniden oluşturulmuş değerli veya yarı değerli taşların işlenmesi dahil 32. bileklik.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.12. imitasyon takıların imalatı. bkz.değerli metallerden. . 32. çatal bıçak takımları.elmasların işlenmesi... değerli metallerden kap veya kaseler..metal olmayan saat bandı imalatı (kumaş. ayrıca. yasal olarak geçerli paralar dahil. elektrolitikkaplamaanotlarvb.52. 32. bkz. 26.değerli metallerden teknik eşyalar ya da laboratuar eşyalarının imalatı (donanımları ve bunların parçaları hariç): değerli metallerden maden eritme kapları. büro ya da masa malzemeleri. elektrolitikkaplamaanotlarvb.03 Değerli metallerden teknik eşyalar ya da laboratuar eşyalarının imalatı (donanımları ve bunların parçaları hariç) değerli metallerden maden eritme kapları. spatulalar.). değerli metallerle kaplı ana metallerden eşyaların üretimi (imitasyon takılar hariç).12 Mücevherat ve ilgili eşyaların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. değerli veya yarı değerli taşların veya diğer materyallerin kombinasyonundan mücevher imalatı. bkz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 183 / 374 . dini amaçlı kullanılan eşyalar vb. 32.

13 İmitasyon takıların ve ilgili eşyaların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .metal saat bantlarının imalatı (değerli metaller hariç).12. gerdanlıklar ve değerli metallerle kaplanmış ana metallerden yapılmış benzer takılar. Kapsam dışı olanlar. saat kayışı ve sigaralık imalatı 32. bilezikler.değerli metallerden saat bantlarının imalatı. bkz. imitasyon pırlantalar ve benzerleri gibi imitasyon taşları içeren takılar 32.hakiki değerli taşları içeren mücevherat imalatı. +imitasyon değerli taşlar.2 Müzik aletleri imalatı 32.12.99 Diğer mücevherat ve ilgili eşyaların imalatı 32.01 İmitasyon takıların imalatı yüzükler.13. .02 Metal saat bantlarının imalatı (değerli metaller hariç) 32.değerli metallerden yapılmış veya değerli metallerle kaplanmış mücevher imalatı.12.imitasyon takıların imalatı: +yüzükler.12. 32.12.32. . bkz. 32. bileklik. 32. bkz.04 Değerli metallerden saat bandı. bilezikler. .05 Değerli olsun olmasın metalden imal edilmiş kişisel eşyalar üzerine yapılan kabartmacılık 32.13.12.20 Müzik aletleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 184 / 374 . . imitasyon pırlantalar ve benzerleri gibi imitasyon taşları içeren takılar. 32. +imitasyon değerli taşlar. gerdanlıklar ve değerli metallerle kaplanmış ana metallerden yapılmış benzer takılar.

.. 32. .20.mikrofonların.40.orgların ve diğer tarihi müzik aletlerinin onarımı.05 Elektronik müzik aletlerinin imalatı (sesleri elektronik olarak üreten müzik aletleri) 32. akort düdükleri.otomatik piyanolar da dahil klavyeli telli müzik aletlerinin imalatı..02 Otomatik piyanolar da dahil klavyeli telli müzik aletlerinin imalatı 32. 59..armonyumlar ve benzer serbest metal dilli klavyeli müzik aletleri de dahil klavyeli borulu orgların imalatı. otomatik çalışan müzik aletleri için kart ve diskler vb. bkz.20. bkz. bkz.20.20.40. . . akort çatalları.20.2. bkz..Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.04 Vurmalı müzik aletlerinin imalatı 32.oyuncak müzik aletlerinin imalatı.06 Müzik aletlerinin parçalarının ve aksesuarlarının imalatı metronomlar. 32. bkz.07 Düdüklerin. .CD`lerin ve DVD`lerin yayımlanması.. 33. akort düdükleri. kulaklıkların ve benzer parçaların imalatı. 95. çoğunlukla sirklerde kullanılan ve buhar ile çalınan orgların vb. ses kaydetme cihazlarının ve benzerlerinin imalatı.. bkz.19. 18. çağrı borularının ve diğer üflemeli ses çıkaran sinyal aletlerinin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 185 / 374 .müzik kutularının.03 Üflemeli (nefesli) müzik aletlerinin imalatı 32. hoparlörlerin.20.üflemeli (nefesli) müzik aletlerinin imalatı.20. . panayır yeri orglarının..telli müzik aletlerinin imalatı. CD`lerin ve DVD`lerin çoğaltılması. bkz.20.01 Telli müzik aletlerinin imalatı 32.pikapların. akort çatalları.29. imalatı.önceden kaydedilmiş ses ve video teyplerinin.elektronik müzik aletlerinin imalatı (sesleri elektronik olarak üreten müzik aletleri). .müzik aletlerinin parçalarının ve aksesuarlarının imalatı: +metronomlar. 26.piyano akordu..vurmalı müzik aletlerinin imalatı.40.ağız mızıkası da dahil akordiyon ve benzer müzik aletlerinin imalatı. Kapsam dışı olanlar.daha önceden kaydedilmiş orijinal ses ve video teyplerin. otomatik çalışan müzik aletleri için kart ve diskler vb. . amfilerin. 32. 26.

. beysbol ve kriket gibi oyunlarda kullanılan sopalar ve golf sopaları.. tekerlekli patenler vb.oyuncak bebeklerin. form tutma merkezi veya atletizm ekipmanı Kapsam dışı olanlar.bilardo masaları imalatı..nin küçültülmüş boyutlu (ölçekli) modellerinin ve benzer eğlence TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 186 / 374 . bkz.+yüzme havuzları. balıkçılık sporu için gerekli malzemeler..+kayak ayakkabıları. . bkz. dağcılık vb. şişirilebilir çocuk havuzları vb. bkz.saraçlık ve koşum takımı imalatı . 32. oyunlar (elektronik olanlar dahil).oyun tahtaları (satranç. 30.12. bkz.20.30 Spor malzemeleri imalatı Bu sınıf spor ve atletizm ile ilgili malzemelerin imalatını kapsamaktadır (giyim eşyaları ve ayakkabılar hariç).99 Diğer müzik aletleri imalatı 32. kayak bağlama gereçleri ve batonlar. ölçekli modeller ve oyuncak arabaların (metal olan bisikletler ve üç tekerlekli bisikletler hariç) imalatını kapsamaktadır.29.40 Oyun ve oyuncak imalatı Bu sınıf. 25.+deri spor eldivenleri ve spor kaskları (başlıkları). 13.12.13.spor taşıtlarının imalatı (kızak ve benzerleri hariç). için gerekli malzemeler.kırbaç ile binicilikte kullanılan ürünlerin imalatı.12..40. yüzme ve burnun korunması amacıyla). yumuşak ve şişirilebilir toplar.+kayaklar. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+yaylar ve tatar yayları (arbaletler). 25..+spor salonu.40.spor amaçlı silah ve cephane imalatı.oyuncak hayvanların imalatı. oyuncak bebek elbiseleri.+spor salonu. balıkçılık sporu için gerekli malzemeler. bölüm 29 ve 30?.. beysbol ve kriket gibi oyunlarda kullanılan sopalar ve golf sopaları.tekne imalatı. bkz.+rüzgar sörfü ve sörf tahtaları+balık yakalamaya özgü ağ kepçeleri dahil. inşaat setlerinin vb.spor giysilerinin imalatı. tavla tahtaları vb..hareket ettirilebilen oyuncak bebeklerin imalatı.+avcılık.. bkz. bkz. oyuncaklar. 15.99.elektrikli trenlerin.. oyuncak bebekler. 15.00 Spor malzemeleri imalatı sert.32.spor malzemelerinin onarımı.3 Spor malzemeleri imalatı 32.92. kayak bağlama gereçleri ve batonlar.+buz patenleri.kulak ve burun tıkaçlarının imalatı (örn. bkz.oyuncak müzik aletlerinin imalatı. 32. dağcılık vb.99.kapalı ve açık alanlarda yapılan sporlar için herhangi bir malzemeden aletlerin ve donanımların imalatı:+sert.+deri spor eldivenleri ve spor kaskları (başlıkları).30.+kayak ayakkabıları.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır..+kayaklar. bkz. için gerekli malzemeler. 15..+raketler...20.spor ayakkabıları imalatı.oyun kartlarının imalatı.halter sporunda ve ağırlık kaldırmada kullanılan metal ağırlıkların imalatı. şişirilebilir çocuk havuzları vb. bkz. bkz.+yüzme havuzları. tekerlekli patenler vb. dart.+raketler. bkz. 95.elektronik oyunların imalatı: satranç vb.+avcılık.+yaylar ve tatar yayları (arbaletler).) ile benzer oyunların imalatı... 14. yumuşak ve şişirilebilir toplar.4 Oyun ve oyuncak imalatı 32.. parça ve aksesuarlarının imalatı. 32..+rüzgar sörfü ve sörf tahtaları+balık yakalamaya özgü ağ kepçeleri dahil....+buz patenleri. form tutma merkezi veya atletizm ekipmanı 32.yelkenli teknelerin imalatı.

bkz. .40.40.40.99. bilardo masaları.-binmek için tasarlanmış tekerlekli oyuncakların imalatı (plastik bisikletler ve üç tekerlekli bisikletler dahil).04 Oyun tahtaları (satranç.40. 26. 32. tavla tahtaları vb.05 Bozuk para ya da jeton ile çalışan oyun masaları.40. bkz. 30. .kabilinden modellerin imalatı. dart.40. parça ve aksesuarlarının imalatı 32. 62.video oyun konsollarının imalatı.06 Binmek için tasarlanmış tekerlekli oyuncakların imalatı (plastik bisikletler ve üç tekerlekli bisikletler dahil) 32. 58. 32.lunapark.video oyunu konsolları için program yazılması ve yayınlanması.) ile benzer oyunların imalatı 32. bilardo masaları.02 Hareket ettirilebilen oyuncak bebeklerin imalatı 32. bkz.01.92.yap boz (puzzle) ve benzeri ürünlerin imalatı.01 Oyuncak bebeklerin..bozuk para ya da jeton ile çalışan oyun masaları.şaka ve benzeri eşyaların imalatı. kumarhaneler için özel olarak tasarlanmış oyun masaları ve benzerlerinin imalatı 32. Kapsam dışı olanlar. . masa ve salon oyunları için gereçlerin imalatı. kumarhaneler için özel olarak tasarlanmış oyun masaları ve benzerlerinin imalatı. bkz.bisikletlerin imalatı.40.40..21. oyuncak bebek elbiseleri.03 Oyuncak hayvanların imalatı 32. .07 Yap boz (puzzle) ve benzeri ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 187 / 374 .

. 20..tıbbi termometrelerin imalatı..32. laboratuar santrifüj makinelerinin imalatı.dişçilik aletlerinin imalatı (dişçilik donanımı ile birleştirilmiş dişçi koltukları dahil). bkz.tıbbi olarak hazırlanmış pansuman pamuğu.laboratuar ultrasonik temizleme makinelerinin imalatı.elektro medikal ve elektroterapik donanımların imalatı. güneş gözlüklerinin. bkz.dişçilikte kullanılan dolguların ve çimentoların (diş tedavisinde kullanılan tutkallar hariç). koruma vb..60.gözlükçülerin faaliyetleri. dayanıklı camdan spor.tekerlekli sandalyelerin imalatı. cerrahi.ortopedik ürünlerin ve protezlerin imalatı. kontak lenslerin. cerrahi araç ve gereçler. imalatı. köprülerin vb.20.50..göz tedavisi ile ilgili eşyaların..02 Dişçilikte kullanılan dolguların ve çimentoların (diş tedavisinde kullanılan tutkallar hariç). Kapsam dışı olanlar..tıbbi..78 32. bkz. dişçilik ve benzer mobilyaların imalatı da bu sınıfta kapsanmaktadır. 21.42. dişçilik mumlarının ve diş tedavisinde kullanılan diğer alçıların imalatı. . 47.40. şırıngalar. bkz.dişçilik laboratuar fırınlarının imalatı.laboratuar tipi damıtma aletleri. Hidrolik işlevi olan dişçilik koltukları gibi spesifik amaçlı tıbbi.. iğneler sondalar..cerrahi kumaş ile steril iplik ve bez imalatı. dişçilik veya veterinerlikte kullanılan mobilyaların imalatı+ ameliyat masaları+ tetkik masaları+ mekanik ayarlanabilen hastane yatakları+ dişçi koltukları.50. takma dişler (protezler) ve ortodonti aletlerinin imalatını kapsamaktadır. bkz. laboratuar aletleri. tıbbi ve cerrahi aletler.99 Diğer oyun ve oyuncak imalatı 32. dereceli lenslerin.01 Cerrahi kumaş ile steril iplik ve bez imalatı 32.dişçilikte kullanılan yapıştırıcıların imalatı.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.50. dişçilikle ilgili araç ve gereçler.. kanül (vücuttan su çekmeye ya da vücuda ilaç zerk etmeye yarayan tüp ve borular) vb.. imalatı.diş laboratuarlarında yapılan protez dişlerin. gözlüklerin imalatı. 30..03 Laboratuar steril cihazları imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 188 / 374 ... 26.92. gözlüklerin.5 Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatı 32. ortodonti ürünleri.kemik destekleyicileri ve vidaları.gözlük camlarının imalatı.kemik çimentosu imalatı.50 Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatı Bu sınıf. dişçilik mumlarının ve diş tedavisinde kullanılan diğer alçıların imalatıdişçilik laboratuar fırınlarının imalatı 32.laboratuar steril cihazları imalatı. sargı bezi ve benzerlerinin imalatı.

iplik veya bez parçalarından ya da tüylerden yapılmış ve sırığa bağlanmış temizlikaraçları.ayakkabı ve elbise fırçalarının imalatı. gözlüklerin imalatı 32.07 Gözlük camlarının imalatı 32. güneş gözlüklerinin. imalatı dişçilik donanımı ile birleştirilmiş dişçi koltukları dahil 32. dereceli lenslerin.50.50. dayanıklı camdan spor. süpürgeler.. diş laboratuarlarında yapılan protez dişlerin. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 189 / 374 .boyamafırçaları.09 Göz tedavisi ile ilgili eşyaların. kontak lenslerin.50. yer silicileri ve benzerleri dahil süpürge ve fırça imalatı.91 Süpürge ve fırça imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. gözlüklerin.32. dişçilik veya veterinerlikte kullanılan mobilyaların imalatı ameliyat masaları+ tetkik masaları+ mekanik ayarlanabilen hastane yatakları+ dişçi koltukları 32. koruma vb. kenarı lastikli silecekler ve diğer fırçalar. elle çalışan mekanik yer temizleyicileri. cerrahi.makine aksamlarını oluşturan fırçalar.50.04 Tıbbi. köprülerin vb.9 Başka yerde sınıflandırılmamış imalatlar 32.05 Dişçilik aletlerinin imalatı.50.08 Tıbbi termometrelerin imalatı 32.50..boyama yastık ve ruloları.06 Ortopedik ürünlerin ve protezlerin imalatı 32.

takma kaş). meyve ve bitkiler. el kalbur ve elekleri.. mühürleme veya numara verme kaşeleri. elle çalışan mekanik yer temizleyicileri. Kapsam dışı olanlar: . bkz.+plastikten sert şapkaların (baret) ve plastikten diğer kişisel güvenlik gereçlerinin (örn.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:. fermuarlar vb. kişisel ve evde kullanıma yönelik vakumlu termoslar ve diğer vakumlu kaplar.+metal güvenlik başlıkları ve diğer kişisel metal güvenlik tertibatlarının imalatı. yüzme ve gürültüden korunma amaçlı olanlar ) imalatı. kabartma etiketleri.+telgraf.+mantarlı can simitlerinin imalatı.+plastikten sert şapkaların (baret) ve plastikten diğer kişisel güvenlik gereçlerinin (örn. çelenkler ve benzeri eşyaların imalatı.kişisel kullanıma yönelik eşyaların imalatı ( pipolar.. yapma çiçek. ince mumlar ve benzerleri. tabutlar vb..99 Diğer süpürge ve fırça imalatı 32.iş ve hizmet kıyafetleri imalatı (örn.+gaz maskelerinin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 190 / 374 .91.+kulak ve burun tıkaçları (örn. el baskı setleri. taraklar.çakmak imalatı.32.29. peruk.+mantarlı can simitlerinin imalatı.boyamafırçaları. yer silicileri ve benzerleri dahil süpürge ve fırça imalatı 32. kenarı lastikli silecekler ve diğer fırçalar. terziler için mankenler..çiçek sepetleri. yüzme ve gürültüden korunma amaçlı olanlar ) imalatı.kağıttan yapılmış küçük malzemelerin imalatı. .91. bkz. çıtçıtlar.tarih verme.+kulak ve burun tıkaçları (örn. kokulu püskürtücüleri. şaka ve benzeri eşyaların. çiçek buketleri.) imalatı.düğmeler.mekanik olsun veya olmasın. her çeşit tükenmez ve kurşun kalem imalatı.şemsiye.boyama yastık ve ruloları.. güneş şemsiyeleri. iş önlükleri.). 17. .) imalatı.01 Makine aksamlarını oluşturan fırçalar. takma sakal.. tokalar.. 32.küre imalatı. üniformalar).çeşitli eşyaların imalatı (mumlar. hazır daktilo şeritleri ve ıstampaların imalatı . kopçalar. hat işçilerinin emniyet kemerleri ve mesleki kullanım için diğer emniyet kemerlerinin imalatı. 14. iplik veya bez parçalarından ya da tüylerden yapılmış ve sırığa bağlanmış temizlikaraçları.+gaz maskelerinin imalatı. baston ve koltuklu bastonların imalatı.. 13.+Yangından koruyucu elbiselerin imalatı. laboratuar elbiseleri. bkz..+metal güvenlik başlıkları ve diğer kişisel metal güvenlik tertibatlarının imalatı.kurşun kalem içlerinin imalatı.koruyucu güvenlik malzemelerinin imalatı:+ateşe dayanıklı ve koruyucu güvenlik kıyafetlerinin imalatı.12.hayvan postu doldurma faaliyetleri.99. imalatı. elle çalışan basım aletleri.01 Koruyucu güvenlik malzemelerinin imalatı ateşe dayanıklı ve koruyucu güvenlik kıyafetlerinin imalatı.99.+Yangından koruyucu elbiselerin imalatı.+telgraf. spor amaçlı kasklar vb. demiryolu vb. spor amaçlı kasklar vb. süpürgeler. hat işçilerinin emniyet kemerleri ve mesleki kullanım için diğer emniyet kemerlerinin imalatı. demiryolu vb.lamba fitillerinin imalatı.

mühürleme veya numara verme kaşeleri.05 Düğmeler. kopçalar.07 Çeşitli eşyaların imalatı mumlar. terziler için mankenler. her çeşit tükenmez ve kurşun kalem imalatı 32. kişisel ve evde kullanıma yönelik vakumlu termoslar ve diğer vakumlu kaplar.99. peruk. hazır daktilo şeritleri ve ıstampaların imalatı . el baskı setleri. çelenkler ve benzeri eşyaların imalatı 32. yapma çiçek. tokalar. baston ve koltuklu bastonların imalatı 32.99.99. meyve ve bitkiler. el kalbur ve elekleri. tabutlar vb.99. fermuarlar vb. güneş şemsiyeleri.takma kaş 32.99. taraklar.02 Mekanik olsun veya olmasın. çiçek buketleri.99. ince mumlar ve benzerleri.99.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 191 / 374 . elle çalışan basım aletleri. kokulu püskürtücüleri. takma sakal.06 Kişisel kullanıma yönelik eşyaların imalatı pipolar.04 Şemsiye. imalatı 32.08 Çiçek sepetleri.03 Tarih verme. şaka ve benzeri eşyaların. 32.99. kabartma etiketleri.32.küre imalatı 32. çıtçıtlar.

. 95. Bu ürünlerin daha etkin çalışmalarını sağlamak ve bozulmalarını önlemek amacıyla yapılan genel veya rutin bakımlar da (örn.00 Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı 33. bu durumda bunların bakım ve onarımını yapan birimlerin sınıflandırılması.22. sadece uzmanlaşmış bakım ve onarım faaliyetlerini kapsamaktadır. büro ve hane halkı mobilyalarının onarımı.. bkz.makine ve ekipmanların yeniden yapılandırılması veya yeniden üretilmesi. 95. .ateşli silahların ve savaş gereçlerinin bakım ve onarımı (spor ve eğlence amaçlı silahların onarımı dahil).1 Fabrikasyon metal ürünlerin. Tüketici mallarında olduğu gibi sermaye malları olarak kullanılan malların bakım ve onarımı. 95.20.22.12 Makinelerin onarımı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 192 / 374 . bkz. 33. 43. makine. . 81.ev eşyalarının bakım ve onarımı.buhar kazanları veya buhar jeneratörlerinin bakım ve onarımı. Onarımın önemli bölümü.2.metal tankların. Kapsam dışı olanlar: . bkz. .gemi kazan veya güç kazan parçalarının bakım ve onarımı. Kapsam dışı olanlar: . .bkz. .2.çelik gemi bölümlerinin onarımı.bilgisayar ve iletişim ekipmanlarının bakım ve onarımı.seyyar kaynak makinelerinin onarımı. donanım ve çalışır durumda olan diğer ürünlerin yenilenmesi amacıyla imalat sektöründe üretilmiş malların uzmanlaşmış onarımını kapsamaktadır. müşteriye hizmet) bu gruba dahildir. bkz.bıçak ağızlarının ve testerelerin bilenmesi. bkz.sanayi makinelerinin temizlenmesi.nin onarımı. teçhizat ve diğer malların imalatçıları tarafından da yapılır.nükleer reaktörlerin bakım ve onarımı (izotop ayırıcılar hariç). 95.. kasalar vb. makinelerin. donanımların ve çalışır durumda olan diğer ürünlerin yenilenmesi amacıyla imalat sektöründe üretilmiş malların uzmanlaşmış onarımını kapsamaktadır. müşteriye hizmet) bu gruba dahildir. makinelerin ve donanımların onarımı Bu grup.12 .nin onarımı. . Kapsam dışı olanlar..merkezi ısıtma kazanları ve radyatörlerin onarımı.1. 81.bilgisayar ve iletişim donanımlarının bakım ve onarımı.11. buhar toplayıcı ve buhar akümülatörler. bkz.24). Bu ürünlerin daha etkin çalışmalarını sağlamak ve bozulmalarını önlemek amacıyla yapılan genel veya rutin bakımlar da (örn.33 Makine ve donanımların kurulumu ve onarımı Bu bölüm.ev eşyalarının bakım ve onarımı.buhar jeneratörleriyle beraber kullanmak için yardımcı ünitelerin bakım ve onarımı:+kondansatör. 33. . çoğunlukla katma değer prensibine göre payının belirlenmesiyle yapılır. bkz.sanayi makinelerinin temizlenmesi. 95.11 Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı Bu sınıf 25. 33. makine.alışveriş arabalarının bakım ve onarımı. bkz. bölüm 25-31. Aynı ilke. birleşik ticaret ve onarım için de uygulanır. hane halkı mallarının bakım ve onarımı gibi sınıflandırılır (Örn. bölümde üretilmiş fabrikasyon metal ürünlerin bakım ve onarımını kapsamaktadır. malın imalatı ile birleşik olan bu faaliyetlerin. Bu bölüm. bkz.22. metal ürünlerin.. . kızdırıcı.Makine ve donanımların yeniden yapılandırılmaları veya yeniden üretilmeleri bir imalat faaliyeti olarak değerlendirilmekte olup. ekonomizör. bu kısımda yer alan diğer bölümlerde kapsanmıştır. rezervuarların ve muhafaza kapları (konteynerler dahil) onarımı. 80.boru ve boru hatlarının bakım ve onarımı.1.mekanik kilitleme düzenekleri. 33.merkezi ısıtma sistemleri vb.. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:. bkz.

elektronik olsun veya olmasın hesap makinelerinin onarımı... forkliftler ve diğer malzeme taşıma donanımları. 43.+arazi ölçme aletlerinin bakım ve onarımı (seyrüsefer için olanlar da dahil).+meteoroloji aletlerinin bakım ve onarımı...+mikroskopların bakım ve onarımı (proton ve elektron mikroskoplar hariç). Kapsam dışı olanlar: .11.+medikal ültrason cihazının bakım ve onarımı.metalürji makinelerinin bakım ve onarımı. 95.. inşaat araç ve gereçleri ile madencilik makineleri) onarılması gibi endüstriyel makine ve aletlerin bakım ve onarımı kapsamaktadır..6 ve 26. 26. bkz. .akışkan gücü ile çalışan makinelerin bakım ve onarımı. bkz. örneğin: +manyetik rezonans görüntüleme cihazlarının bakım ve onarımı. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 193 / 374 .madencilik. iletişim donanımlarının bakım ve onarımı.tarımsal traktörlerin bakım ve onarımı.fotokopi makinelerinin bakım ve onarımı.13 Elektronik veya optik cihazların onarımı Bu sınıf.motorlu araç motorları dışındaki motorların bakım ve onarımı. 95.+elektro medikal endoskopi cihazının bakım ve onarımı. bakım ve onarımı..grup 26. test.bilgisayar projektörlerinin bakım ve onarımı.+otomotiv emisyonu test donanımlarının bakım ve onarımı.daktiloların onarımı.11. sınıf 26.7 gruplarında üretilen malların bakım ve onarımını kapsamaktadır (hane halkı malları olarak değerlendirilenler hariç).pompalar.. elektro medikal ve elektrikle tedavi cihazlarının bakım ve onarımı.+ışınlama cihazlarının bakım ve onarımı.+prizmalar ve lenslerin (göz tedavisi ile ilgili olanlar hariç) bakım ve onarımı.tekstil giyim eşyaları ve deri üretim makinelerinin bakım ve onarımı. bkz. seyrüsefer ve kontrol donanımlarının bakım ve onarımını kapsamaktadır.+fiziksel.tartı aletlerinin bakım ve onarımı.ev tipi video kameralarının onarımı.elektrik ile çalışan el aletlerinin onarımı.ticari tip genel amaçlı makinelerin bakım ve onarımı.5. elektriksel ve kimyasal özellikleri test ve muayene eden donanımların bakım ve onarımı. Kapsam dışı olanlar: .. 95..+radyasyon belirleme ve izleme donanımının bakım ve onarımı. bkz.metallerin kesilmesinde ve şekillendirilmesinde kullanılan takım tezgahları ve aksesuarlarının bakım ve onarımı.sanayi tipi soğutma ve hava temizleme ekipmanlarının bakım ve onarımı.. petrol ve gaz sahalarında kullanılan makinelerin bakım ve onarımı.kompresörler ve ilgili ekipmanların bakım ve onarımı.11.+teleskopların bakım ve onarımı.25.bilgisayar ve çevre birimlerinin bakım ve onarımı..sanayi ocakların bakım ve onarımı. bkz. ticari ve endüstriyel makinelerin bıçak ağızlarının ve testerelerinin bilenmesi ya da kurulması.+kalbin atış hızını ayarlayan cihazın bakım ve onarımı..12..+fotoğrafçılıkla ilgili aletlerin bakım ve onarımı. . bkz. sınıf 26.malzeme kaldırma ve taşıma donanımlarının bakım ve onarımı. 33.ticari TV ve video kameralarının bakım ve onarımı.12.21.. bkz.kol. hareketli yürüyen yollar dahil). tarımda kullanılan makine ve aletler ile diğer ağır ve endüstriyel makine ve aletlerin (örn. .Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:...) bakım ve onarımı. bkz. örneğin. . (kaldırıcılar.diğer takım tezgahlarının bakım ve onarımı. bkz. bkz. 95. 95. ayrıca bu sınıf.kağıt yapma makinelerinin bakım ve onarımı.otomatik satış makinelerinin bakım ve onarımı.asansörlerin(mükerrer) ve yürüyen merdivenlerin kurulumu.70`te yer alan optik araç ve gereçlerin bakım ve onarımı: (eğer bunlar esas olarak ticari amaçla kullanılıyorsa) örneğin:+dürbünlerin bakım ve onarımı.fotokopi makinelerinin bakım ve onarımı. 26.+işitme cihazlarının bakım ve onarımı.valfların (supapların) onarımı.+elektrokardiyografi cihazlarının bakım ve onarımı. takım tezgahları.dişli takımları ve tahrik tertibatlarının onarımı.60`ta yer alan ışınlama. bölüm 28`deki makine ve donanımlar da dahil.ayrıca bu sınıf.plastik ve kauçuk makinelerinin bakım ve onarımı.. ormancılık ve tomrukçuluk makinelerinin bakım ve onarımı. 95. ticari soğutma donanımları.00 Makinelerin onarımı 33.5`teki ölçme..22. . 33. 43.12. 95.yazarkasaların bakım ve onarımı. .. inşaat.. duvar ve masa saatlerinin onarımı... içecek ve tütün işleme makinelerinin bakım ve onarımı....29 bilgisayarların onarımı.gıda...Bu sınıf.bölüm 28`de yer alan diğer özel amaçlı makinelerin bakım ve onarımı.12.tarım.sanayi ocaklarının ve diğer ısıtma donanımlarının bakım ve onarımı. kaynağın onarım hizmetleri. +uçak motoru ile ilgili aletler (göstergeler vb.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

elden geçirme ve yeniden üretme hariç). bkz.16. bataryan ve akümülatörlerin bakım ve onarımı. Kapsam dışı olanlar: . Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . . .00 Elektronik veya optik cihazların onarımı 33.15. .12.gemilerin onarımı ve rutin bakımları eğlence teknelerinin bakım ve onarımı.16 Hava ve uzay araçlarının bakım ve onarımı Bu sınıf hava ve uzay araçlarının bakım ve onarımını kapsamaktadır.30. 95. bkz. 95. Kapsam dışı olanlar: . Kapsam dışı olanlar: .25.. .hava taşıtlarının fabrikalarda bakım ve onarım amacıyla elden geçirilmesi ve yeniden inşa edilmesi. bkz. 33. sökülmesi. . bkz. bkz. 30.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: .tüketici elektroniklerinin bakım ve onarımı. 33.00 Elektrikli donanımların onarımı 33.33.kol.bilgisayar ve çevre birimlerinin bakım ve onarımı.00 Gemi ve teknelerin bakım ve onarımı 33. . bkz.gemi ve tekne motorlarının onarımı. Bununla birlikte.00 Hava ve uzay araçlarının bakım ve onarımı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 194 / 374 . bölüm 27 deki ürünlerin (27.1.hava taşıtlarının bakım ve onarımı (fabrikalarda yapılan dönüştürme. dağıtım transformatörleri ve özel transformatörlerin bakım ve onarımı. duvar ve masa saatlerinin onarımı.elektrik motorları. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . 38.14 Elektrikli donanımların onarımı Bu sınıf.röle(konvertisör) ve sanayi kontrol cihazlarının bakım ve onarımı. gemilerin fabrikalarda yeniden inşa edilmesi ve bakım-onarım amacıyla elden geçirilmesi bölüm 30`da sınıflandırılmıştır. 33. 95.21.gemilerin fabrikalarda yeniden inşa edilmesi.pil.elektrikli kablolama devreleri için akım taşısın ya da taşımasın kablolamada kullanılan cihazların bakım ve onarımı.15 Gemi ve teknelerin bakım ve onarımı Bu sınıf gemi ve teknelerin bakım ve onarımını kapsamaktadır. .31. telekomünikasyon cihazlarının bakım ve onarımı. . bkz. jeneratörler ve motor jeneratör setlerinin bakım ve onarımı. . 95.14.hava taşıtı motorlarının bakım ve onarımı. bkz. 33.12.elektrik bağlantı düzeneği (şalt cihazı) ve elektrikli kumanda panosu cihazlarının bakım ve onarımı. 30. . .5 grubundaki sınıflardakiler hariç (ev aletleri))bakım ve onarımını kapsamaktadır.11.güç transformatörleri.elektrikli aydınlatma donanımlarının bakım ve onarımı.gemilerin parçalanması.13.

+ana bilgisayar ve benzeri bilgisayarlar +ışınlama ve elektro medikal cihazlar vb.değirmencilikte kullanılan makinelerin kurulumu.asansörler. bkz. .Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:. . bisikletlerin onarımı.. 95. .bisikletlerin onarımı.. otomatik kapılar.bowling salonu ekipmanlarının kurulumu Kapsam dışı olanlar: . dükkan tertibatları.diğer sanayi donanımlarının kurulumu. . 43. mobilya restorasyonu. .29. bkz.17 Diğer ulaşım araçlarının bakım ve onarımı Bu sınıf.20 Sanayi makine ve donanımlarının kurulumu Bu sınıf.motosikletlerin bakım ve onarımı.29.kapılar. elektrikli süpürge sistemleri ve benzerlerinin kurulumu. . 30..makine montajı.lokomotiflerin ve vagonların fabrikalarda bakım ve onarım amacıyla elden geçirilmesi ve yeniden inşa edilmesi.balıkçılık ağlarının onarımı( örülmesi de dahil)..33.. bkz.askeri savaş araçlarının bakım ve onarımı bkz.at arabaları ve dört tekerlekli yük arabalarının bakım ve onarımı. bu bölümün diğer gruplarında kapsanmayan ekipmanların bakım ve onarımını kapsamaktadır. bkz.lokomotifler ve vagonlarının bakım ve onarımı (fabrikalarda yapılan dönüştürme ve yeniden inşa etme hariç).+iletişim donanımları. bkz.halatlar.orgların ve diğer tarihi müzik aletlerinin onarımı.29. . 33.giysilerin onarımı ve yenilenmesi.20.büyük boyuttaki makine ve donanmaların sökülmesi.12. 33. 95. bölüm 30`daki diğer ulaşım araçlarının bakım ve onarımını kapsamaktadır (motosikletler ve bisikletler hariç).2 Sanayi makine ve donanımlarının kurulumu 33. 95.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar: . .00 Diğer ulaşım araçlarının bakım ve onarımı 33. bkz.40. Kapsam dışı olanlar: ..alışveriş arabalarının bakım ve onarımı. 33. bkz.17..sanayi işlem kontrol ekipmanlarının montajı.11.24. Fakat. .19. bkz. makinelerin özel montajını da kapsamaktadır. inşaat kısmında sınıflandırılır. gübre ve kimyasal maddeler için kullanılan çuvalların onarımı.ev ve büro tipi mobilyaların onarımı. örneğin.tilt oyunu makineleri ve madeni para ile çalışan diğer oyun makinelerinin onarımı. gemi fıçı veya varilleri ile benzer maddelerin onarımı ve yenilenmesi. 45.19 Diğer ekipmanların onarımı Bu sınıf. mobilyalar ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 195 / 374 .00 Diğer ekipmanların onarımı 33. yürüyen merdivenler. 95. binaların veya benzer yapıların entegre bir parçasını oluşturan donanımların montajı. bkz. elektrik kablolarının döşenmesi. hırsızlık alarm sistemlerinin ve iklimlendirme sistemlerinin montajı gibi.ahşap paletler. . .40. merdivenler.sanayi tesislerinde sanayi makinelerinin kurulumu. gemi çarmık ve halatları ile yelken bezleri ve bez astarlı muşambaların onarılması.demiryolu araç motorlarının bakım ve onarımı. 33. yürüyen merdivenlerin montajı. .29.30. . .Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

05 Değirmencilikte kullanılan makinelerin kurulumu 33.20. BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE DAĞITIMI TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 196 / 374 .20.+ana bilgisayar ve benzeri bilgisayarlar +ışınlama ve elektro medikal cihazlar vb. GAZ. 33.kişisel bilgisayarların kurulumu bkz.20.01 Sanayi tesislerinde sanayi makinelerinin kurulumu 33.09.02 Sanayi işlem kontrol ekipmanlarının montajı 33.benzerlerinin kurulumu. .04 Büyük boyuttaki makine ve donanmaların sökülmesi 33. 43.07 Bowling salonu ekipmanlarının kurulumu 33.06 Makine montajı 33. 62.99 Diğer sanayi makine ve donanımlarının kurulumu D-ELEKTRİK.20.20. bkz.20.20.20.03 Diğer sanayi donanımlarının kurulumu iletişim donanımları.32. 33.

elektrik enerjisi üretim tesislerinin işletilmesi.00 Elektrik enerjisi üretimi 35. elektrik enerjisinin üretilmesini. doğal gaz.13 Elektrik enerjisinin dağıtımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:. bkz.11. 35. bunlara elektrik. elektrik. buhar.1 Elektrik enerjisinin üretimi. gaz.. üretim kaynaklarından dağıtım merkezlerine iletilmesini ve nihai kullanıcılara dağıtılmasını kapsamaktadır. bkz. 38. Buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı da bu kılıma dahildir. sayaçlar ve elektrik tesisatlarının oluşturulması) işletilmesi. gaz. buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 35. nükleer. elektrik ve gaz üreten.Bu kısım. kontrol eden ve dağıtan elektrik ve gaz tesislerinin faaliyetlerini de kapsamaktadır. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 197 / 374 . sıcak su ve benzerlerinin borular.12 Elektrik enerjisinin iletimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . Ağın boyutları kesin değildir.elektrik enerjisini üretim kaynağından dağıtım sistemine aktaran iletim sistemlerinin işletilmesi. Bu kısım.00 Elektrik enerjisinin iletimi 35. 37.atıkların yakılması yoluyla elektrik üretilmesi.üretim kaynağından veya son kullanıcıya iletim sistemiyle taşınan elektrik enerjisi dağıtım sisteminin (örn.elektrik hatları. buhar. bu nedenle. gaz türbini. ana borular ve hatlardan oluşan kalıcı altyapı sistemleri (şebekeleri) aracılığıyla sağlanması faaliyetlerini kapsamaktadır. 35. 35 Elektrik.12. dizel ve yenilenebilir enerji de dahil. su ve kanalizasyon tesislerinin işletimini hariç tutmaktadır. 36.2 35. elektrik direkleri. hidroelektrik.termal. Bu bölüm ayrıca boru hatları kullanılarak gaz taşımacılığı (tipik olarak uzun mesafelere) de hariç tutmaktadır. Kapsam dışı olanlar: .11 Elektrik enerjisi üretimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:. sıcak su ve benzerlerinin sanayi bölgelerine veya konut amaçlı binalara dağıtımı da dahildir.Bu kısım. iletimi ve dağıtımı Bu grup.

rafine petrol ürünleri imalatı.10 . 20. 35.doğal gaz dahil. bkz.kok kömürü fırınlarının işletilmesi.ham doğal gaz üretimi.endüstriyel gazların imalatı. 19. ana borularla gaz yakıtların dağıtılması Bu grup.20 .35.14 Elektrik enerjisinin ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: .20 . 35.03 Elektrik için elektrik ve iletim kapasitesi değiştirme faaliyetleri 35. çeşitli türdeki gazlardan arındırma.21 Gaz imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: .14. bkz.14.kullanıcılara elektrik satışı . Tipik olarak uzak yerlere gerçekleştirilen ve gaz dağıtıcıları ile üreticileri veya kentleri birbirine bağlayan gaz boru hatlarının bağımsız faaliyetleri bu gruptan hariç tutulmakta ve diğer boru hattı dağıtım faaliyetlerinin içinde yer almaktadır.14.02 Diğer işletmeler tarafından işletilen güç dağıtım sistemleri aracılığı ile elektrik satışını düzenleyen elektrik komisyoncuları ve acentelerinin faaliyetleri 35. Diğer işletmeler tarafından işletilen dağıtım sistemlerini kullanarak doğal gaz satışı gerçekleştiren gaz pazarlayıcı ve komisyoncuları da bu gruba dahildir.00 Elektrik enerjisinin dağıtımı 35. tarımsal yan ürünler veya atıklardan gaz üretimi .elektrik için elektrik ve iletim kapasitesi değiştirme faaliyetleri. bkz. Kapsam dışı olanlar: . 19. karıştırma ve diğer işlemlerle belirli kalorifik değerde gazlı yakıtların imalatı.2 Gaz imalatı.kömürün karbonlaştırılması. 06.diğer işletmeler tarafından işletilen güç dağıtım sistemleri aracılığı ile elektrik satışını düzenleyen elektrik komisyoncuları ve acentelerinin faaliyetleri .01 Kullanıcılara elektrik satışı 35.11 TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 198 / 374 . bkz.13. gazın üretimi ve ana borular aracılığıyla tüketicilere doğal veya sentetik gaz dağıtımını içermektedir.

71 . toplanması ve dağıtılması .gazların boru hatları ile (uzak yerlere) taşınması.02 Diğer işletmeler tarafından işletilen gaz dağıtım sistemleri aracılığıyla. ana boru sistemiyle dağıtım ve temini Kapsam dışı olanlar: . gaz satışını düzenleyen gaz komisyoncuları veya acentelerinin faaliyetleri 35.23 Ana borular aracılığıyla gaz ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: .78 .30 Buhar ve havalandırma sistemi üretimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . bkz 47.23.ana borularla kullanıcılara gaz satışı .3 Buhar ve havalandırma sistemi üretimi 35. 47.22 Ana borularla gaz yakıtların dağıtımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: .23.23. bkz.gazlı yakıtlar için mal ve ulaşım kapasitesinin değiştirilmesi.ısınma.soğutma amaçlı soğuk TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 199 / 374 .22.dolaysız yakıt satışı. bkz.01 Ana borularla kullanıcılara gaz satışı 35. 46.00 Ana borularla gaz yakıtların dağıtımı 35.soğutulmuş havanın üretimi ve dağıtımı . 35. Kapsam dışı olanlar: .21.şişelenmiş gazın perakende satışı. güç ve diğer amaçlar için su buharı ve sıcak suların üretimi.gaz yakıtların toptan satışı.her çeşit gaz yakıtın. 49.35.50 35.00 Gaz imalatı 35.diğer işletmeler tarafından işletilen gaz dağıtım sistemleri aracılığıyla. gaz satışını düzenleyen gaz komisyoncuları veya acentelerinin faaliyetleri .99.99 Diğer ana borular aracılığıyla gaz ticareti 35. bkz.

bkz. bkz.su temini amacıyla suyun arıtılması.00.00 . katı ya da katı olmayan endüstriyel veya evsel atıklar gibi muhtelif atıkların (toplanması.ırmaklardan.deniz ya da yer altı suyunu tuzdan arındırarak ihtiyaç duyulan suyun üretilmesi. arıtılması ve dağıtılması Bu bölüm.yağmur sularının toplanması.tarımsal amaçlı sulama ekipmanlarının işletilmesi. bkz. 37. arıtılması ve dağıtılması 36. su boruları aracılığıyla (uzak mesafelere) nakledilmesi.) 35. Su temini faaliyetleri.00 Buhar ve havalandırma sistemi üretimi E-SU TEMİNİ.buz üretimi. 36 Suyun toplanması. arıtılması ve bertarafı dahil olmak üzere) ve kirletilmiş alanların yönetimi ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır.suyun.su üretimi ve dağıtımı . bu kısıma dahil edilmiştir.kirliliği önlemek için atıksuların arıtılması.suyun şebekeler.30.sulama kanallarının işletilmesi Kapsam dışı olanlar: Kapsam dışı olanlar: . Atık veya atık su arıtma işlemlerinin çıktıları ya bertaraf edilebilir ya da başka üretim süreçlerinin girdisi olarak kullanılabilir. arıtılması ve dağıtılması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 200 / 374 . göllerden. suyun evsel ve endüstriyel ihtiyaçlar doğrultusunda toplanmasını.suyun endüstriyel ve diğer amaçlar için arıtılması. tankerler ya da diğer araçlar vasıtasıyla dağıtımı. sulama hizmetleri ve benzeri tarımsal destek hizmetleri dahil edilmemiştir. ancak yağmurlama v.b. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:. 36. kaynaklardan su toplanması .0 Suyun toplanması. Suyun çeşitli kaynaklardan toplanmasının yanı sıra çeşitli yöntemlerle dağıtılması da bu sınıfa dahildir.50 36. arıtılmasını ve dağıtımını kapsamaktadır. suyun evsel ve endüstriyel ihtiyaçlar doğrultusunda toplanmasını. arıtılması ve dağıtılması Bu sınıf. genellikle atık su arıtımıyla bağlantılı olarak veya atık su arıtımında kullanılan birimler tarafından yürütüldüğünden. su kuyularından vb. arıtılmasını ve dağıtımını kapsamaktadır.00 Suyun toplanması.61 . Suyun çeşitli kaynaklardan toplanmasının yanı sıra çeşitli yöntemlerle dağıtılması da bu bölüme dahildir. Sulama kanallarının işletilmesi de bu sınıfa dahildir. yemek amacıyla olsun olmasın (soğutma vb.00 Suyun toplanması. 49. KANALİZASYON. ATIK YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ Bu kısım. 01.

atık suların (evsel ya da endüstriyel atık sular ile yüzme havuzlarının suları vb. tekerlekli bidon.kanalizasyon sistemlerinin veya atık su arıtma tesislerinin işletimi . kollektörler.00 Kanalizasyon Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: .1 Atıkların toplanması Bu grup.tehlikesiz katı atıkların (çöplerin) hane ve işyerlerinden çöp tenekesi. tanklar ve diğer nakliye araçları (vidanjör vb. bkz. septik tankların. kullanılmış yemeklik sıvı yağlar ve katı yağlar.b. arıtan ve bertaraf eden kanalizasyon sistemleri ve atık su arıtma tesislerinin işletimini kapsamaktadır. tekerlekli bidon.yüzey ve yeraltı sularının kirliliğin oluştuğu yerde arındırılması. Hanelerden gelen atıklar. kanallarda biriken yağ ve kumun boşaltılması dahil.) aracılığı ile bir veya daha fazla kullanıcıdan kaynaklanan endüstriyel ya da evsel atık suların ve yağmur sularınıntoplanmasıvetaşınması .00 binalardaki drenaj borularının temizlenmesi ve tıkanıklığın giderilmesi.fosseptiklerin.0 Kanalizasyon 37.22 37. çöplerin hane ve işyerlerinden. maddelerin geri kazanımı Bu bölüm atık maddelerin toplanması. gibi fiziksel.)seyreltme. 39. gemilerden gelen atık yağlar ve yağ değişim servislerinden alınan kullanılmış yağlar ile inşaat ve yıkım atıkları gibi tehlikeli ve tehlikesiz atıkların toplanmasını içermektedir.kanalizasyon şebekeleri. filtreleme. Kapsam dışı olanlar: . 37. kimyasal ve biyolojik işlemler aracılığıyla arıtılması . konteyner v. ıslah ve bertarafını kapsamaktadır. 38.00. kullanılmış piller. havuzların ve çukurların boşaltılması ve temizlenmesi. 43. sedimantasyon vb.11 Tehlikesiz atıkların toplanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:.kanalizasyon ve pis su kanallarının bakımı ve temizlenmesi. bkz. seyyar (portatif) tuvalet hizmetleri . çöp tenekeleri.b yöntemlerle toplanması (geri kazanılabilir maddeleri de TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 201 / 374 . vasıtalarla toplanmasını kapsamaktadır. çökeltme. ıslahı ve bertarafı faaliyetleri.37 Kanalizasyon Bu bölüm atık suyu toplayan.00 Kanalizasyon 38 Atığın toplanması. konteyner v. Bu bölüm ayrıca atıkların yerel taşımacılığını ve geri kazanım tesislerinin (atıkların türlerine göre tasnif ederek geri kazanılabilir maddeleri ayrıştıran tesislerin) işletilmesini de kapsamaktadır 38.

12. örn. Örneğin.37. bkz.00. 38.maddelerin geri kazanımı. bkz.02 Tehlikeli atık transfer istasyonlarının işletilmesi 38.b.tehlikeli atık transfer istasyonlarının işletilmesi Kapsam dışı olanlar: .00. bkz. paketlenmesi ve etiketlenmesi faaliyetleri de dahildir. Ayrıca. kaynaklanan geçiş radyoaktif atıkların ıslahı ve bertarafı.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:.s. . Kapsam dışı olanlar: . çeşitli yöntemlerle farklı hallerdeki atıkların bertarafını ve bertarafından önce gerçekleştirilen ıslah işlemlerini içermektedir.içerebilir).21. bkz.b.. Atık yakma proseslerinden kaynaklanan enerji geri kazanımı da bu bölüme dahildir.halka açık yerlerde bulunan çöp kutularındaki çöplerin toplanması Kapsam dışı olanlar:.atık suların arıtılması ve bertarafı. 38. bkz. atıkların taşınması için tanımlanması.tehlikesiz atıkların bertarafı için depolama alanlarının işletilmesi. atığın araziye veya suya boşaltımı. hastanelerden v. 38.12 Tehlikeli atıkların toplanması Bu sınıf. zararlı. toprak ve yeraltı sularının iyileştirilmesi ve temizlenmesi. yanıcı.12. bulaşıcı veya çevre ve insan sağlığı için zararlı diğer maddeler ve preparatlar gibi katı olan-olmayan tehlikeli atıkların toplanmasını kapsamaktadır. zehirli. 38. 38.32 38. tahriş edici.kağıt. bkz.. örneğin:+nakliye gemileri veya yağ değişim servislerinden kaynaklanan kullanılmış yağlar +biyo-tehlikeli atıklar+nükleer atıklar+kullanılmış piller v.tehlikeli atıkların toplanması. enfekte olmuş canlı veya ölü hayvanlar ile diğer kontamine olmuş atıkların bertarafı ve ıslahı. gibi karışık geri kazanılabilir maddelerin ayrıştırıldığı tesislerin işletilmesi. maden sahalarının.geri dönüştürülebilir maddelerin toplanması.2 Atıkların ıslahı ve bertarafı Bu grup. ıslah edilmesi.21 Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 202 / 374 . bkz.11.kirletilmiş binaların. plastik v. 39. zararlı atıkları bertaraf etmek amacı ile kullanılmış ürünlerin (örneğin buzdolabı) bertarafı.01 Tehlikeli atıkların toplanması nakliye gemileri veya yağ değişim servislerinden kaynaklanan kullanılmış yağlar +biyo-tehlikeli atıklar+nükleer atıklar+kullanılmış piller v. aşındırıcı.32 . oksitleyici. 38.00 Tehlikesiz atıkların toplanması 38.3 38. organik atıkların bertaraf amaçlı ıslahı. Asbest temizliği. atığın özel yakma yöntemleri ile bertarafı. atığın gömülmesi. patlayıcı.s.tehlikeli atıkların toplanması.12. kanserojen. 38.

bkz. yanıcı. hazırlanması ve diğer ıslah faaliyetleri Kapsam dışı olanlar: .00 Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi 38. ikame yakıt. toprak ve suyun temizlenmesi. aşındırıcı. kağıt. kompost gübre.32 . zehirli maddeleri azaltma. örneğin hastanelerden alınan ve taşınma süresi içinde bozulanlar + depolama amacıyla nükleer atıkların kapsüllenmesi. her çeşit hurda haline gelmiş olan maddelerin (otomobil.21. elektrik veya buhar.31 Hurdaların parçalara ayrılması Bu sınıf. 39. 38. zehirli.satmak için kullanılabilir parçalar oluşturmak amacıyla otomobil. plastik.tehlikeli atıkların ıslahını yapan tesislerin işletilmesi .radyoaktif nükleer atıkların ıslahı. bkz. toprak ve suyun temizlenmesi. televizyon ve diğer donanımların sökülmesi. bkz. gemi. Kapsam dışı olanlar: . bkz. 38.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . bkz. bkz.22. bilgisayar. 39.bertaraf amacıyla organik atıkların ıslahı Kapsam dışı olanlar: . biyogaz.zararlı atıklarının yok edilmesi amacı ile kullanılmış malların (örneğin buzdolabı) bertarafı.22 . kısım G TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 203 / 374 . insan sağlığı ve çevre için zararlı olan diğer madde ve preparat atıklarını içeren katı halde olan veya olmayan tehlikeli atıkların bertaraf öncesi ıslahını ve bertarafını kapsamaktadır. bkz.00 Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi 38.tehlikeli atıkların özel yakma fırınlarında yakılması . bertarafı ve depolanması: + geçişli radyoaktif atıkların arıtımı ve bertarafı.00 38.21. 38.canlı ya da ölü enfekte olmuş hayvanların ve diğer kontamine olmuş atıkların ıslahı ve bertarafı .22 . patlayıcı.22 Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi Bu sınıf.zararlı atıklarının yok edilmesi amacı ile kullanılmış malların (örneğin buzdolabı) bertarafı . gemi. kullanılmış içecek kutuları ve metallerin tasnif edildiği yani ayrıştırıldığı tesislerin işletilmesi.Bu sınıf. 38. kanserojen.tehlikesiz atıkların bertarafı için depolama alanlarının işletilmesi tehlikesiz atıkların. televizyon ve diğer donanımlar).tehlikesiz atıkların yakılması. bilgisayar. oksitleyici.3 Materyallerin geri kazanımı 38. bkz. zehirli maddeleri azaltma.karışık geri kazanılabilir maddelerin örneğin. tahriş edici.00 38. katı halde olan ya da olmayan tehlikesiz atıkların bertarafını ya da bertaraf işlemlerinden önce ıslahını kapsamaktadır: . kül veya ileride kullanılması mümkün diğer yan ürünlerin üretimi ile sonuçlansın ya da sonuçlanmasın özel yakmafırınlarındaveyadiğer yöntemlerle bertaraf edilmesi .nükleer yakıtların yeniden işleme tabi tutulması. 20. .kirliliği önleme. bulaşıcı.tehlikeli atıkların özel atık yakma fırınlarında yakılması.13 .kirliliği önleme. materyallerin geri kazanımı amacıyla parçalara ayrılmasını kapsamaktadır.

46.tehlikesiz atıkların bertarafı ve ıslahı.32 Tasnif edilmiş maddelerin geri kazanımı Bu sınıf metal veya metal olmayan atıklar. 38..hastaneler v. kontamine olmuş binaların. kullanılmış teneke içecek kutuları ile metaller gibi karışık halde olan geri kazanılabilir maddelerin.. öğütme). çamaşır makineleri. Ayrıca bu sınıfa. alanların. bkz. bisikletler ve benzeri metal atıkların mekanik olarak ezilmesi . 38..demir atıklar ile demir hurdaların eritilmesi.38.tren vagonları gibi büyük demir parçaların mekanik olarak ufaltılması.00 Tasnif edilmiş maddelerin geri kazanımı 39 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri Bu bölüm. 38.kontamine olmuş. bkz.. eritme.. temizlenmesi ve ayrıştırılması . çiçek saksısı.Mekanik veya kimyasal dönüştürme işlemleri için örnekler şu şekildedir:.. içecek ve tütün mamulleri atıklarının ve artık maddelerinin ikincil hammaddelere dönüştürülmesi işlemleri Kapsam dışı olanlar: .00 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 204 / 374 .21. yüzey ve yeraltı sularının temizlenmesi.kullanılmış yemeklik sıvı ve katı yağların ikincil hammaddelere dönüştürülmesi işlemleri. parçalanması.31.22. kağıt atıklarından kağıt hamuru yapılması. bkz. toprak. bkz.22. 39.metal atıkların. bkz. 38. kısım C?de (İmalat) bunlara karşılık gelen sınıflara bakınız.21. bkz. (1) tehlikesiz atıkların içinden (örn. örneğin tarak makinesinden artan ipliğin eğirilmesi.77 38. bkz.32..kompost üretimini de kapsamak üzere bertaraf amacıyla organik atıkların ıslahı. plastik. iyileştirme hizmetlerini kapsamaktadır.camın sıkıştırılarak ezilmesi. 20.10. temizlenmesi ve ayrıştırılması.hortum.ikincil hammadde elde etmek üzere yıkım atığı gibi diğer atıkların sıkıştırılarak ezilmesi. genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile. kullanım süresi dolmuş araçların vb. lastik tekerleklere kaplama yapmak ya da metal hurdalardan metal üretilmesi gibi. palet ve benzerleri için ikincil hammadde üretmek üzere plastiklerin sınıflandırılması ve topak haline getirilmesi .hacmi azaltmak için yapılan kesme. sınıflarına göre ayrıştırılarak ve tasnif edilerek geri kazanımı dahildir.. hurdalar ve diğer parçaların.. örn.den kaynaklı geçişli radyoaktif atıkların bertarafı ve ıslahı.plastik ve lastik atıkların granüllere dönüştürülmesi (temizleme. bkz. zehirli atığın bertarafı ve ıslahı.kullanılmış arabalar. ikincil hammaddelere dönüştürülmesi işlemlerini kapsamaktadır. 38. maddelerin geri kazanımı.tehlikesiz atıkların yakılması sürecinde enerji geri kazanımı.geri kazanımı mümkün maddelerin toptan satılması.diğer yiyecek.21.atıkların özel fırınlarda yakılması sürecinde. bkz.nükleer yakıtların tekrar işlenmesi.2.0 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri 39.ikincil hammadde üretmek için kullanılmış tekerlek gibi lastik maddelerin işlenmesi. 38.13.ikincil hammaddelerden yeni ürün üretimi (kendi imalatı olsun veya olmasın).00 Hurdaların parçalara ayrılması 38. presleme gibi diğer mekanik işlemler.sabitleştirme solüsyonu ya da fotoğrafik filmler ve kağıtlar gibi fotoğrafçılığa ait atıklarda bulunan metallerin işlenmesi. 24.s. çöp kutularından) yeniden kazanılabilir maddelerin ayrıştırılarak ve tasnif edilerek ya da (2) kağıt.

. Yapılan işin bölümleri veya bazen tamamı taşeronlara yaptırılabilir. ofis binaları.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . . sadece inşaat sürecinin bir parçası olarak yapıldığı durumlarda (bölüm 43). teknik ve fiziksel araçları beraberinde getiren bina ve bina dışı inşaat işleri için inşaat projelerinin gelişimini de ayrıca kapsamaktadır. . tüneller. prefabrik binaların veya yapıların montajı ve geçici yapıların inşaatlarını da kapsar.tarımla ilgili zararlıların kontrolü. . boru hatları ve elektrik hatları. okyanus ve denizlerde olan petrol döküntülerinin ve diğer kirleticilerin temizlenmesi. 41 Bina inşaatı Bu bölüm. yeni iş.02 Denizde ve kıyı tesislerinde atık alma ve çevre temizliği faaliyetleri F-İNŞAAT Bu kısım.mekanik. özel inşaat faaliyetlerinin yanı sıra binaların tamamının inşaatını (bölüm 41).kıyı bölgeleri de dahil. bkz. çiftlik binaları ve benzeri de burada kapsanmaktadır. yüzey suları. sulama sistemleri. . 38. bu araç ve gereçler ile gerçekleştirilen özel inşaat faaliyeti ile birlikte sınıflandırılmaktadır. bkz. Yeni bina. . havaalanları. kimyasal veya biyolojik vb.Bu bölüm daha sonraki satışlar için inşaat projelerini gerçekleştirmeyi amaçlayan mali.Ayrıca binaların ve bina dışı inşaatların onarımı da bu kısma dahildir. onarım.00. 36. imalat vb. Eğer bu faaliyetler inşaat projelerinin daha sonraki satışı amacıyla değil de. . demir yolları ve diğer raylı yollar.diğer uzmanlık gerektiren kirlilik kontrol faaliyetleri Kapsam dışı olanlar: . onarım.Bu faaliyetler. spor tesisleri vb. köprüler.29 39. limanlar ve diğer su projeleri.kaza sonucu kirletilmiş yüzey sularının kirliliğinin.sokakların süpürülmesi ve yıkanması.). faaliyetine göre olması gerektiği yerde sınıflandırılacaktır (gayrimenkul. konutların tamamı. veya otoyollar.00.tehlikeli atıkların ıslah ve bertaraf edilmesi. bina ve bina dışı inşaat işleri için genel inşaat işleri ile özel uzmanlık gerektiren inşaat faaliyetlerini kapsar.İnşaat araç ve gereçlerinin operatör ile beraber kiralanması.Genel inşaatlar. yöntemler kullanılarak. bina dışı yapıların tamamının inşaatını (bölüm 42) kapsamaktadır.01 Denizaltı hizmetleri 39.su temini amacıyla suyun arıtılması. bina dışı inşaatları kapsar. kirletici maddelerin toplanması veya kimyasal maddelerin uygulanması gibi yöntemler ile giderilmesi ve temizlenmesi.asbest. şehir içi yollar.00. bkz. ofis binaları. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 205 / 374 .22. .nükleer binalar ve alanlar da dahil. kirletilmiş toprak ve yeraltı sularının yerinde ya da başka yerde temizlenmesi. kurşun boyalar ve diğer zehirli maddelerin azaltılması. dükkanlar ve diğer kamu ve kamu kurumu binaları. genel bina inşaatlarının tüm çeşitlerini kapsamaktadır. sanayi tesisleri ve alanlarının temizlenmesi.Bu kısım. toprak.21. sanayi tesisleri. bu fabrikalardaki imalat faaliyetleri) bu birim burada sınıflandırılmayıp. 38. 01. bkz. ilave ve değişiklikler.tehlikesiz atıkların ıslah ve bertaraf edilmesi. mağazalar ve diğer halka açık binalar ile hizmet binaları. bkz. Konutların komple inşaatı. ilaveler ve değişiklikler için gerekli inşaatın yanı sıra prefabrikler ile şantiye binalarının montajını da kapsamaktadır. işleyişi için gerçekleştiriliyor ise (örneğin bu binalarda yer kiralanması. . Bunlar. kanalizasyon sistemleri. 81.61. kendi hesabına veya bir ücret ya da anlaşmaya dayalı olarak yürütülebilir. Bir inşaat projesinin tüm sorumluluğunu üstlenen herhangi bir birim burada sınıflandırılabilir. tarımsal amaçlı binalar vb.

10. teknik ve fiziksel araçların bir araya getirilmesi suretiyle konut veya diğer amaçlı kullanıma yönelik bina projelerinin geliştirilmesi. gökdelenler dahil.bina inşaatı. atölyeler. lokantalar. bina projeleri ile bağlantılı proje yönetimi hizmetleri.binalar hariç olmak üzere.konut amaçlı olmayan kullanıma yönelik her çeşit binanın inşaatı:+ fabrikalar. bkz. lokantalar. bölüm 43 içerisinde sınıflandırılmaktadır.20 . atölyeler. + hastaneler. 41. sanayi üretimini amaçlayan binalar.+ havaalanı binaları.+ birden çok ailenin oturduğu binalar.mimarlık ve mühendislik faaliyetleri. 42.41.+ dini yapılar. alışveriş merkezleri. kendi adına satış veya bir ücret ya da sözleşmeye dayalı olarak. sanayi üretimini amaçlayan binalar. Kapsam dışı olanlar. otoparklar.daha sonra satışa yönelik olarak bina projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla mali. okullar. . bkz. 41. 71.00 İnşaat projelerinin geliştirilmesi 41. bkz. .1. 71. montaj fabrikaları.+ kapalı spor tesisleri. mağazalar. mağazalar. Eğer inşaat sürecinin yalnızca belirli kısımları yapılıyor ise bu faaliyet.2 İkamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı Bu grup. .1 İnşaat projelerinin geliştirilmesi 41. iş hanları+ oteller.20 İkamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 41. Kısımların veya tüm inşaat işleminin taşeronlara yaptırılması mümkündür. ikamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların tamamının inşaatını kapsamaktadır.+ yeraltı otoparkları da dahil olmak üzere. iş hanları+ oteller.+ havaalanı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 206 / 374 ..1.mimarlık ve mühendislik faaliyetleri.20.10 İnşaat projelerinin geliştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.01 İkamet amaçlı her çeşit binanın inşaatı müstakil konutlar. bkz. .prefabrik inşaatların alanda birleştirilmesi ve kurulması. 71.02 Konut amaçlı olmayan kullanıma yönelik her çeşit binanın inşaatı fabrikalar. + hastaneler.ikamet amaçlı her çeşit binanın inşaatı:+ müstakil konutlar. bkz..20. entegre tesisler vb.1. okullar.+ depolar. entegre tesisler vb.99. .+ birden çok ailenin oturduğu binalar. gökdelenler dahil 41. 71. sanayi tesislerinin inşaatı. montaj fabrikaları. bkz.. alışveriş merkezleri.1.inşaat için proje yönetimi. 41. Kapsam dışı olanlar.

sanayi tesisleri. kara yolları. havaalanları. sulama sistemleri. açık hava spor tesisleri vb.otoyollar.20.03 Prefabrik inşaatların alanda birleştirilmesi ve kurulması 41. İşin kısımları veya kimi zaman neredeyse tamamı için taşeronluk sözleşmesi yapılabilir. 42.+ yeraltı otoparkları da dahil olmak üzere. köprüler. onarım. kanalizasyon sistemleri. Yeni çalışma. + yolların boyanması ve diğer işaretlemeler. boru hatları ve elektrik hatları. otoparklar.20. caddeler. şehir içi yollar ve kara yolları.20.99 Diğer ikamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı 42 Bina dışı yapıların inşaatı Bu bölüm bina dışı yapıların inşaatı hedeflerine yönelik olarak genel inşaatı kapsamaktadır.binaları. eklentiler ve değişiklikler. . ile diğer taşıt ve yaya yollarının inşaatı. demiryolları. bir ücret karşılığında veya bir sözleşme temelinde gerçekleştirebilir.şehir içi yollar.20. köprüler ve tünellerdeki yüzey işleri: + yolların asfaltlanması.05 Konut yapı kooperatifleri 41. gibi ağır inşaatlar da buna dahil olmaktadır.11 Kara yolları ve otoyolların inşaatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. prefabrik yapıların alanda kurulumu ve geçici türdeki inşaatı da kapsamaktadır.+ kapalı spor tesisleri.+ depolar.1 Kara ve demir yollarının inşaatı 42. + yol TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 207 / 374 . .+ dini yapılar 41.20. Bu çalışma kendi hesabına. otobanlar.Otoyollar.04 Mevcut konut amaçlı kullanılan yapıların yeniden düzenlenmesi veya yenilenmesi 41.06 İşyeri yapı kooperatifleri 41. tüneller. limanlar ve diğer su projeleri.

21..Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.aydınlatma ve elektrikli sinyalizasyon sistemlerinin kurulumu. trafik işaret ve levhalarının ve benzerlerinin kurulumu.00 Kara yolları ve otoyolların inşaatı 42.aydınlatma ve elektrikli sinyalizasyon sistemlerinin tesisatı.12. 71. Kapsam dışı olanlar. 42.demir yolları ve metroların inşaatı.13.inşaatın proje yönetimi.01 Farklı seviyeli yollar dahil köprülerin inşaatı 42. . bkz. Kapsam dışı olanlar. .1.inşaatın proje yönetimi. sıvıların taşınması için.tünellerin inşaatı. . 71. 42. bkz.havaalanı pisti inşaatı.13. 43. . 43. 42.21.00 Demir yolları ve metroların inşaatı 42. .13 Köprüler ve tünellerin inşaatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .11.12 Demir yolları ve metroların inşaatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.1. bkz. 71. dağıtım hatları ve bu sistemlerin gerekli parçaları olan bunlarla ilgili inşaat ve yapıları kapsamaktadır. . bkz. mimarlık ve mühendislik faaliyetleri. .02 Tünellerin inşaatı. bkz.1.mimarlık ve mühendislik faaliyetleri. bkz. bkz. 71.21 Sıvılar için hizmet projelerinin inşaatı Bu sınıf.farklı seviyeli yollar dahil köprülerin inşaatı.inşaatın proje yönetimi. . bkz.mimarlık ve mühendislik faaliyetleri.21. bkz. 71.1.kenarlarındaki koruyucu bariyerler. 42.1. .sokak aydınlatmasının ve elektrikli sinyalizasyon sistemlerinin kurulumu. Kapsam dışı olanlar. 71. . .1.aşağıdakiler için bina dışı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 208 / 374 .2 Hizmet projelerinin inşaatı 42. 43.

91. + barajlar ve bentlerin inşaatı.00 Sıvılar için hizmet projelerinin inşaatı 42.aşağıdakilerin inşaatı: + su yolları. kıyı düzenlemeleri.12 42. . Kapsam dışı olanlar.12 42.+ su depoları (rezervuarlar).91 Su projeleri inşaatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.bina dışı yapıların inşaat işleri ile ilgili proje yönetimi faaliyetleri. liman ve ırmak işleri.bina dışı yapıların inşaat işleri ile ilgili proje yönetimi faaliyetleri..+ elektrik santralleri.22 Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı Bu sınıf. bkz.+ sulama sistemleri (kanallar). yat limanları. nehir. elektrik ve telekomünikasyon ile bu sistemlerin gerekli parçaları olan bunlarla ilgili inşaat ve yapılar için dağıtım hatlarının inşasını kapsamaktadır.12 42. barınaklar. bkz. vb.). Kapsam dışı olanlar.22. göl vb.+ ana su borusu ve hattı inşaatı. Kapsam dışı olanlar. 71.aşağıdakilerin inşaatı:+ onarım dahil kanalizasyon sistemleri.99 Diğer su projeleri inşaatı 42. . ..su ve su zemininin taranması ve temizlenmesi (deniz. 71.+ pompa istasyonları. .Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.01 Liman ve kıyı yapıları inşaatı faaliyetleri 42.yapıların inşaatı: + uzun mesafeli ve kentsel boru hatları. havuzlar. .+ kanalizasyon bertaraf tesisleri.9 Bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı 42.bina dışı yapıların inşaat işleri ile ilgili proje yönetimi faaliyetleri. 71.21.00 Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı 42.99 Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 209 / 374 .91. bkz.Aşağıdakiler için bina dışı yapıların inşaatı:+ uzun mesafeli ve kentsel haberleşme ve yüksek gerilim hatları.

ticari soğutma tesisatı işi ile yollar.1 Yıkım ve şantiyenin hazırlanması Bu grup. farklı yapıları ortak bir paydada sınıflandırmıştır. Yukarıda ifade edilen faaliyetlerle ilgili onarım işlerini de kapsar. ancak özellikle onarım inşaatlarında bu doğrudan mülk sahibinin yönlendirmesi ile yapılmaktadır. bkz. demiryolu ve diğer raylı yollar. akustik işi. sıvama. binalar hariç:+ rafineriler. duvar kağıdı vb. binalar dışındaki inşaat işleri: + açık spor tesisleri. 68.. binaların ve bina dışı inşaat işlerinin bölümlerinin veya inşaatlarını bu amaç için yapılan hazırlıkları kapsar.20. metal plaka işi.arazi iyileştirilmesi yapılmaksızın parselleme. yapı iskelesi kurma. ses).10.00 Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı 43 Özel inşaat faaliyetleri Bu bölüm özel uzmanlık gerektiren inşaat faaliyetlerini kapsamaktadır (özel inşaatçılık). gibi faaliyetleri kapsar. asansörler ve yürüyen merdivenlerin kurulumu vb. doğramacılık. ilgili inşaat faaliyeti içerisinde sınıflandırılmaktadır. Bu faaliyetler genellikle kazık çakılması. parçaların aynı birim tarafından üretilmemesi koşuluyla buraya dahildir.11 Yıkım Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. ısıtma ve havalandırma sistemlerinin tesisatı.+ kimyasal tesisler.bina dışı yapıların inşaat işleri ile ilgili proje yönetimi faaliyetleri.aşağıdakiler gibi.aşağıdakiler gibi sanayi tesislerinin inşaatı. ısı. Çelik yapıların kurulumu. 43. antenler. çatı ve beton işleri ile duvarcılık. dış cephe temizlemesi gibi bir inşaatın tamamlanmasına yardımcı olan faaliyetleri kapsamaktadır. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 210 / 374 . zemin veya duvar döşemesi veya parke.binaların ve diğer yapıların yıkılması ve sökülmesi. otomatik yangın söndürme sistemleri. özel yetenek ve donanım gerektiren. halı.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 43. .. limanlar ve benzeri için aydınlatma ve buralardaki trafiği düzenleyen ışıklı sistem tesisatlarını da kapsar. İşin bölümleri her ne kadar özel bir atölyede yürütülse de. Kapsam dışı olanlar. çatı kaplama vb. taş döşeme. sonraki inşaat faaliyetleri için şantiyenin hazırlanması faaliyetlerini kapsamaktadır.endüstriyel makine ve gereçlerin kurulması. genellikle inşaat alanında gerçekleştirilmektedir. . Yukarıda ifade edilen faaliyetlerle ilgili onarım . 33. gibi. havaalanı. daha önce mevcut olan yapıların kaldırılması dahil.. boyama. İnşaatın ince işleri ve diğer tamamlama faaliyetleri de buna dahildir.99. diğer malzemelerle kaplama. Yalıtım işi (su. Boru tesisatı. Bina tamamlama faaliyetleri cam takma. bkz. alarm sistemleri ve diğer elektrik işleri. bkz. temel.. Bu faaliyetler. Operatör ile birlikte araç ve gereçlerin kiralanması. zımparalama.Bu sıfatla inşaatı işlevsel kılan her türlü tesisatın kurulumunu kapsar. 71.12 42. Özel uzmanlık gerektiren inşaat faaliyetleri genellikle taşeronluk sözleşmesine göre yapılmaktadır.işlerini de kapsar.

düzleme ve inşaat alanlarının düzenlenmesi. . jeofizik.hafriyat işleri. inşaat alanının bölümlere ayrılması ve kazı.21.düşey galeri ve kuyu açma (depolama. 06. 06. .99.inşaat alanının temizlenmesi. bkz.20. madencilik tüneli vb. 43. sistemlerin kurulum faaliyetlerini kapsamaktadır. +fiber optik dahil.madencilik için şantiye alanının hazırlanması: + petrol ve gaz alanları hariç. toprak doldurma. 43.13 Test sondajı ve delme Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.petrol veya gaz kuyularının kazılması.10. . +elektrik tesisatı ve bağlantı parçaları.düşey galeri ve kuyu açma (depolama. 39. .12 Şantiyenin hazırlanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.). .). Kapsam dışı olanlar. . +uydu çanakları. ağır yükün taşınması ile diğer imar ve maden ve inşaat alanlarının hazırlanması. jeofizik. 06. 42. +yangın TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 211 / 374 .13. su kuyusu kazılması. asansör vb. bkz. 43.petrol ve gaz alanlarının tetkiki.21.99.petrol ve gaz kuyularının açılması.43. . bkz. patlatma işleri vb. 42. . bkz.2 Elektrik tesisatı. bkz. jeolojik veya benzer amaçlar için test sondajı ve test delme ile örnekleme sondajı.11. bkz. boruların tesisatı (su. kayaların uzaklaştırılması.inşaat. 43. ısıtma ve iklimlendirme. hendek kazma. gibi. 71. madencilik tüneli vb. yer bilimsel (jeolojik) ve deprem ile ilgili (sismik) araştırmalar yapılması.20.aşağıdakilerin kurulumu.12. 09. gaz ve kanalizasyon).00.21 Elektrik tesisatı Bu sınıf her çeşit binanın elektrik tesisatı ile bina dışı inşaatların elektrik tesisatlarının kurulumunu kapsamaktadır: Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . bir binanın işleyişini destekleyen elektrik. +haberleşme kablolarının döşenmesi. bkz.00 Yıkım 43.toprağın zehirden arındırılması.10.00 Test sondajı ve delme 43. sıhhi tesisat ve diğer inşaat tesisatı faaliyetleri Bu grup. .00 Şantiyenin hazırlanması 43. . +aydınlatma sistemleri. 43.12.madencilik faaliyetleri boyunca test olarak delme ve sondaj çukuru açmayı destekleyici hizmetler. Kapsam dışı olanlar.90. . . bkz.su kuyusu kazılması. 06. kablolu televizyon ve bilgisayar ağı tesisatı.

+elektriksiz güneş enerjisi kolektörleri. sıhhi tesisat ile ısıtma ve havalandırma sistemlerini kapsar.00 Elektrik tesisatı 43.80. 43. bkz.+buhar boruları tesisatı.+sıcak hava cihazları.22. gaz ve petrol).21.03 Boru tesisatı 43. .+elektriksiz güneş enerjisi kolektörleri.+çim sulama sistemleri 43.29 Diğer inşaat tesisatı Bu sınıf binalar ve bina dışı inşaat işlerinde kullanılan.01 Güneş enerjisi ile ısıtma sistemleri 43. Kapsam dışı olanlar.Bu sınıf TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 212 / 374 .duvar dibi elektrikli ısıtma sistemlerinin tesisatı. ısıtma ve havalandırma tesisatı Bu sınıf ilaveler.22 Sıhhi tesisat.+gaz tesisatı. bkz.+havalandırma ve iklimlendirme teçhizat ve kanalları. +cadde aydınlatması ve elektrik işaretler. gaz ve petrol). .haberleşme ve yüksek gerilim hatlarının kurulumu.+havalandırma ve iklimlendirme teçhizat ve kanalları. +havaalanı pisti Kapsam dışı olanlar. . 43.22. aydınlatması. hırsız ve yangın alarmları gibi. soğutma kuleleri.20.boru tesisatı.tesisatın kurulum ve bakımı dahil olmak üzere.+çim sulama sistemleri. elektrik.binalar veya diğer inşaat projelerinde tesisat: +ısıtma sistemleri (elektrik. bkz.+boru ve sıhhi tesisat ekipmanı. ısıtma ve havalandırma tesisatı 43.alarmları.22.+sıcak hava cihazları. elektronik güvenlik sistemlerinin izlenmesi veya uzaktan kontrol edilmesi.22. değişiklikler.+boru ve sıhhi tesisat ekipmanı.. boru. soğutma kuleleri.99 Diğer sıhhi tesisat. +yangın söndürme sistemleri.21.02 Binalar veya diğer inşaat projelerinde tesisat ısıtma sistemleri (elektrik. +yangın söndürme sistemleri. +hırsız alarm sistemleri. bakım ve onarım dahil. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. ısıtma ve iklimlendirme sistemleri veya endüstri makinelerinin haricindeki cihazların kurulumunu kapsamaktadır. 42.+buhar boruları tesisatı.22. 43.+gaz tesisatı.

+paratoner tesisatı. vb. kapı ve pencere çerçeveleri.ahşap veya diğer malzemeden yapılan kapılar (otomatik ve döner kapılar hariç). . seyyar bölmeler gibi iç tamamlama işleri.29.sanayi makinelerinin tesisatı. gibi tesisat işleri 43.3 Binanın tamamlanması ve bitirilmesi 43. Kapsam dışı olanlar. .01 Ahşap veya diğer malzemeden yapılan kapılar (otomatik ve döner kapılar hariç). ilgili kaplama malzemeleri de dahil.binalar veya diğer inşaat projelerindeki tesisat işleri: +asansörler. 43.29. gömme dolaplar.32. vb.31.aşağıdakileri kapsamaktadır.32 Doğrama tesisatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. dükkan tertibatı ve benzerlerinin kurulumu TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 213 / 374 .hazır mutfaklar. dükkan tertibatı ve benzerlerinin kurulumu. -binalarda veya diğer inşaat projelerinde. . 33.02 Hazır mutfaklar.00 Diğer inşaat tesisatı 43. bkz.bkz. kapı ve pencere çerçeveleri.32.31 Sıva işleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. +vakumlu temizleme sistemleri.otomatik ve döner kapıların kurulumu.00 Sıva işleri 43. iç ve dış sıva veya alçı işleri 43. pencereler.. gömme dolaplar. +ısı. Kapsam dışı olanlar. merdivenler. pencereler.. 43.tavan. 43. +otomatik ve döner kapılar.20. gibi tesisat işleri. ses veya titreşim yalıtımı.. yürüyen merdivenler (bakım ve onarım dahil). merdivenler.

.34. +duvar kağıdı. .nin tesisat işleri 43. ayna vb.00 Yer ve duvar kaplama 43.33 Yer ve duvar kaplama Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. ahşap duvar döşemeleri.34. .inşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler. granit veya taş döşeme veya duvar kaplama. 81.cam. 74. 43.21.aşağıdaki malzemelerin bina veya diğer inşaat projelerinde döşenmesi.10.39 İnşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. halı ve taban muşambası döşeme. seyyar bölmeler gibi iç tamamlama işleri 43. mermer. . seramik fırını donanımı. .s.pencerelerin tesisatı.33.yeni binaların. bkz. asma tavan inşaası veya montajı : +seramik.binaların iç ve dış boyama işleri.22.bina ve diğer yapıların genel iç temizliği. bkz. . 43.01 Binaların iç ve dış boyama işleri 43. ayna vb.02 Bina dışı yapıların boyama işleri 43. .03 Cam.bina dışı yapıların boyama işleri. .32. bkz. beton veya yontma taş duvar veya zemin karoları. . Kapsam dışı olanlar. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 214 / 374 . 43.nin tesisat işleri. .y.34. bkz. kaplanması. b. +kauçuk veya plastik dahil.binaların iç ve dış özel temizliği. 81.34 Boya ve cam işleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.iç dekorasyon tasarımcılarının faaliyetleri.43.32. Kapsam dışı olanlar. +parke ve diğer ahşap zemin döşemeleri.03 Tavan. +dökme mozaik. inşaat sonrası temizliği.

.yer altı çalışmaları.. inşaat sonrası temizliği 43.özel ustalık ve teçhizat gerektiren. inşaat iskelesinin ve çalışma platformunun kurma ve sökme işleri..43. 77. farklı yapı tiplerinde yaygın olan bir durum için özelleşmiş inşaat faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 215 / 374 . bkz. Kapsam dışı olanlar.özel bir inşaat çeşidinde yer almayan.).91.+inşaat iskelesi ve platformun kiralanması hariç.39. Kapsam dışı olanlar.+duvar örme ve taş döşeme. +baca ve sanayi fırınlarının kurulması. temel inşaatı.39.9 Diğer özel inşaat faaliyetleri 43. madencilik tüneli vb.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.y. 77.yapı dış cepheleri için buharlı temizleme.açık yüzme havuzlarının inşaatı.çatı yapımı. .01 Özel ustalık ve teçhizat gerektiren.02 İnşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler.+binalardaki nem gidermeye yönelik işlemler.02 Çatı kaplama 43.s. operatörü ile birlikte kiralanması. farklı yapı tiplerinde yaygın olan bir durum için özelleşmiş inşaat faaliyetleri:+kazık çakma dahil.32.99.32. vinç ve benzeri diğer inşaat ekipmanlarının.operatörsüz inşaat makine ve teçhizatının kiralanması.+çelik bükme. 43.+tırmanma yeteneği ve ilgili ekipmanı kullanmayı gerektiren koşullarda yetkili uzmanla çalışma. . 43. .inşaat makine ve ekipmanlarının operatörsüz olarak kiralanması. . b.+çelik elemanların kurulması.91 Çatı işleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.01 Yeni binaların.+düşey galeri ve kuyu açma (depolama.çatı kaplama. kum püskürtme ve benzeri faaliyetler. 43.. örneğin yüksek yapılarda zirvede çalışma gibi..+nem ve su yalıtımı işleri.01 Çatı yapımı 43.91. bkz.

99. operatörü ile birlikte kiralanması 43. yeni TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 216 / 374 .).+çelik elemanların kurulması.03 Açık yüzme havuzlarının inşaatı 43. malların sınıflandırılması. Toptan ve perakende satış ticari malların dağıtımındaki son aşamalardır.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat faaliyetleri G-TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET.+tırmanma yeteneği ve ilgili ekipmanı kullanmayı gerektiren koşullarda yetkili uzmanla çalışma. derecelendirilmesi ve montajının yapılması. ticaretle bağlantılı olarak devamlı bir şekilde yapılan işlere (veya el ile yapılan işlemlerin) ile ilgili bölümlerde kapsanması düşünülmüştür.+duvar örme ve taş döşeme. örneğin yüksek yapılarda zirvede çalışma gibi 43.+düşey galeri ve kuyu açma (depolama.04 Yapı dış cepheleri için buharlı temizleme. ürünlerin (örneğin şarap veya kum) karıştırılması (harmanlanması). paketlenmesi.05 Özel bir inşaat çeşidinde yer almayan.+binalardaki nem gidermeye yönelik işlemler.99.99.Toptan ticaret. inşaat iskelesinin ve çalışma platformunun kurma ve sökme işleri. Bölüm 46 (toptan ticaret) ve 47 (perakende satış) arasındaki ayrım ağırlıklı müşteri tipine dayalıdır. kum püskürtme ve benzeri faaliyetler 43. Ayrıca.99.+nem ve su yalıtımı işleri.kazık çakma dahil. küçük hacimlere ayrılması ve yeniden paketlenmesi. motorlu araçların ve motorların onarımı da bu kısımda kapsanmıştır. MOTORLU TAŞITLARIN VE MOTOSİKLETLERİN ONARIMI Bu kısım her çeşit malların toptan ve perakende satışını (üzerinde değişiklik yapılmadan satışını) ve ticari malların satışı ile ilgili olan küçük hizmetlerin verilmesini kapsamaktadır. Bölüm 46 ve 47 diğer tüm satış faaliyetlerini kapsarken bölüm 45 motorlu araçların ve motorların satışı ve onarımı ile ilgili tüm faaliyetleri kapsamaktadır. depolanması (dondurulmuş veya soğutulmuş olsun ya da olmasın).+çelik bükme. madencilik tüneli vb. vinç ve benzeri diğer inşaat ekipmanlarının.99. ürünlerin daha küçük miktarlarda dağıtımı için şişelenmesi (öncesinde şişe temizlemesi yapılmış olsun ya da olmasın).+inşaat iskelesi ve platformun kiralanması hariç. temel inşaatı. Üzerinde değişiklik yapılmadan yapılan satışın. Örneğin. +baca ve sanayi fırınlarının kurulması.02 Yer altı çalışmaları 43.

Toptancılar fiziksel olarak çoğu zaman toplama. mal teslimatı ve kurulumu. . bkz. arabalar için düzenlenen açık artırma ve internetüzerinden yapılan toptan ticaret ile. 45. Kapsanan işlerin esasını. ithalatçı. ihracatçı.Perakende satış. satış şubeleri ve satış büroları (ancak perakende dükkanlar veya mağazalar hariç) gibi sattıkları mallara göre unvan alan toptancılar burada sınıflandırılmaktadır. düzenleme ve büyük miktarlarda malları sınıflara ve çeşitlere ayırma. ticari. motorlu yolcu taşıtları (3.motorlu taşıt parçaları ve aksesuarlarının toptan ve perakende satışı. endüstriyel. ya konsinye ya da komisyon esasına göre satış yaparlar. taşıtların onarımı ve bakımı ve motorlu taşıtlar ve motosikletlerin parça ve aksesuarlarının toptan ve perakende satışı ile ilgili tüm faaliyetleri kapsamaktadır.motorlu taşıtların sürücüsü ile birlikte kiralanması. posta ile ticaret yapan firmalar. depolama.veya kullanılmış malların perakendecilere.Bu bölüm aynı zamanda taşıtların yıkanması. tüccarların faaliyetleri oluşturmaktadır.1 Motorlu taşıtların satışı 45. Kapsam dışı olanlar. cilalanması ve benzeri faaliyetleri de kapsamaktadır. ya da ticari malları bu gibi kişi veya şirketler için satın alan veya satan. eczai ürünlerde olduğu gibi küçük miktarlarda dağıtma. bkz. Perakendecilerin çoğu. müşteriler için satış promosyonu düzenleme ve etiketleme gibi birçok faaliyeti de birlikte yapmaktadırlar. . ancak bazıları acente sıfatıyla hareket ederler. acenteler ve montajcılar. soğutma. . bkz. 77. komisyoncu tüccarlar. işportacılar. tüketici kooperatifleri. yeni ve kullanılmış malların kişisel veya hane halkı tüketimi ya da kullanımı için. ambalajlama. sattıkları mallara göre bir unvan alırlar. Ayrıca. kapı kapı dolaşan satış personeli. bir aracı ya da komisyoncu sıfatıyla hareket eden kişilerin faaliyetlerinden oluşur.motorlu taşıtların sürücüsüz olarak kiralanması. alıcılar ve çiftlik ürünlerini pazarlamakla uğraşan kooperatif birlikleri de burada kapsanmaktadır. Bunlar. toptancı. açık artırma salonları ve benzerleri tarafından halka satışlarını (üzerinde değişiklik yapılmadan satışı) kapsamaktadır. Örneğin. Bu bölüm motorlu taşıt yakıtı ve yağlama veya soğutma ürünlerinin perakende satışını veya motorlu taşıtlar ve motosikletlerin kiralanmasını hariç tutmaktadır. ticari eşya ve mal simsarları. 45 Toptan ve perakende ticaret ve motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı Bu bölüm kamyon ve kamyonetler dahil olmak üzere motorlu taşıtlar ve motosikletlerle ilgili (üretim ve kiralama dışındaki) yeni ve ikinci el taşıtların toptan ve perakende satışı. kurumsal veya profesyonel kullanıcılara veya diğer toptancılara satışlarını (üzerinde değişiklik yapılmadan satışını). dükkan ve mağazalar.5 tondan daha az).yeni veya kullanılmış taşıtların toptan ve perakende satışı: +ambulans ve minibüs benzeri motorlu yolcu taşıtları dahil olmak üzere. küçük satış yerleri. .3. toptancı tüccar veya toptan dağıtıcı. taşıtların toptan ve perakende satışlarının da dahil olduğu komisyoncuların faaliyetleri de burada kapsanmaktadır. kendi ürünlerini pazarlamak amacıyla kendi fabrikaları ve madenlerinden ayrı olarak başka üretim veya madencilikle uğraşan birimlere bağlı ve fabrikalar veya madenlerden doğrudan sipariş almayan kooperatif türü satın alma birlikleri. bölüm 49. sanayi ürünleri dağıtımcıları. Ayrıca.1 TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 217 / 374 . 45.11 Otomobiller ve hafif motorlu taşıtların satışı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

kamyonların sürücü olmaksızın kiralanması.19 Diğer motorlu taşıtların satışı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.+motorlu taşıt koltuklarının onarımı 45. römorklar ve yarı römorklar.+karoser onarımı.41.+elektrik onarımları. takma veya değiştirme.2 Motorlu taşıtların bakım ve onarımı 45.otomobil lastiklerinin yeniden kaplanması ve yeniden yerleştirilmesi.20. parça ve aksesuarların montajı. +cam ve pencere onarımı.01 Motorlu taşıtların bakım ve onarımı mekanik onarımlar. Kapsam dışı olanlar. 49. +cam ve pencere onarımı.. 45.+püskürtme ve boyama.3.45. bkz. . 45. +yıkama.paslanmaya karşı bakım. . .12. . 45. Kapsam dışı olanlar. +yıkama.yeni veya kullanılmış taşıtların toptan ve perakende satışı: +kamyonlar.+olağan servis bakımı.+karoser onarımı. .+elektrik onarımları.+motorlu taşıt koltuklarının onarımı..+elektronik enjeksiyon sistemi onarımı.00 Otomobiller ve hafif motorlu taşıtların satışı 45.20 Motorlu taşıtların bakım ve onarımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 77.20. bkz.üretim sürecinin bir parçası olmak dışında. takma veya değiştirme 45.+motorlu taşıt parçalarının onarımı.lastik onarımı.11.+elektronik enjeksiyon sistemi onarımı.20.+püskürtme ve boyama.02 Lastik onarımı. .+olağan servis bakımı. cilalama ve benzeri.motorlu taşıtların bakım ve onarımı:+mekanik onarımlar. bkz. cilalama ve benzeri..03 Paslanmaya karşı bakım TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 218 / 374 .kamyonların sürücüsü ile birlikte kiralanması. 22.motorlu taşıt parçaları ve aksesuarlarının toptan ve perakende satışı. otobüsler.11.19.00 Diğer motorlu taşıtların satışı 45. +karavanlar ve motorlu karavanlar.+motorlu taşıt parçalarının onarımı.

3 Motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının satışı Bu grup aşağıdakiler gibi. bataryalar.31 Motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının toptan ticareti 45. bakımı ve onarımı 45. alet ve aksesuarlarının toptan ve perakende satışını kapsar: +lastik tekerlekler için kauçuk otomobil lastikleri ve otomobilin iç lastikleri.45.perakende yakıt satışı.04 Üretim sürecinin bir parçası olmak dışında. her çeşit motorlu taşıt parça.30.40 Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların satışı. bölüm.20.32 Motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının perakende ticareti Kapsam dışı olanlar. .20.32. +ateşleme bujileri. teçhizat.4 Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların satışı. bkz. parça ve aksesuarların montajı 45.00 Motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının perakende ticareti 45. 45. 47. aydınlatma teçhizatı ve elektrik bölmeleri.99 Diğer motorlu taşıtların bakım ve onarımı 45.00 Motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının toptan ticareti 45. bakımı ve onarımı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 219 / 374 .31. 45.

46.internet de dahil olmak üzere. bkz.(komisyoncular ve posta ile satış yapan mağazalar dahil olmak üzere) motosikletlerin parçaları ve aksesuarlarının toptan ve perakende satışı. Bölüm 77.bisikletlerin bakım ve onarımı. . bkz.motosikletlerin kiralanması. uluslararası toptan ticaret (ithalat/ihracat) de dahil ülke içi toptan ticaret ile ilgili kendi hesabına veya bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak (komisyon ticareti) yapılan toptan ticareti kapsamaktadır. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 220 / 374 .4.küçük motorlu bisikletler dahil. .03 Motosikletlerin bakım ve onarımı 45. 82.40. 45. 46. 77. . 45. bkz.92. .31.motosikletlerin bakım ve onarımı. Kapsam dışı olanlar. bakımı ve onarımı 46 Toptan ticaret (motorlu taşıtlar ve motosikletler hariç) Bu bölüm. Kapsam dışı olanlar.bisikletlerin ve ilgili parçalarının ve aksesuarlarının perakende satışı. bkz. motosikletlerin toptan ve perakende satışı. . 45. .02 Motosikletlerin parçaları ve aksesuarlarının toptan ve perakende satışı komisyoncular ve posta ile satış yapan mağazalar dahil olmak üzere 45.99 Diğer motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların satışı.40.49. .malların kiralanması veya leasingi. 45.29.39. karavanların ve motosikletlerin toptan ticareti.64.motorlu taşıt aksesuarlarının toptan ticareti.bisikletlerin ve ilgili parçalarının ve aksesuarlarının toptan ticareti. 45.40. bkz. mal simsarlarının ve diğer tüm toptancıların faaliyetleri. . bkz. 47. .01 Küçük motorlu bisikletler dahil. motosikletlerin toptan ve perakende satışı 45.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. 95.40.motorlu taşıtların.kendi hesabına ve diğerlerinin adına ticaret yapan komisyoncuların. . bkz. .1 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan toptan ticaret Bu grup aşağıdakileri kapsamaktadır: .üçüncü kişiler için harmanlanması ve süzülmesi de dahil katı malların paketlenmesi ve sıvı ve gazlı malların şişelenmesi. satıcıları ve alıcıları bir araya getirenlerin veya işverenlerin adına ticari işleri yürütenlerin faaliyetleri.1.40.

tekstil hammaddelerinin ve yarı işlenmiş malların satışı Kapsam dışı olanlar. metallerin ve endüstriyel kimyasalların satışı ile ilgili aracılar 46.00 Kereste ve inşaat malzemelerinin satışı ile ilgili aracılar 46.12.kendi adına toptan ticaret.2?den 46. maden cevherlerinin. . .mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış. tekstil hammaddelerinin ve yarı işlenmiş malların satışı ile ilgili aracılar 46.kendi adına toptan ticaret.13 Kereste ve inşaat malzemelerinin satışı ile ilgili aracılar Kapsam dışı olanlar. metaller ve endüstriyel kimyasallar Kapsam dışı olanlar. 46.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış. bkz. 47. 46. yakıtlar.99.00 Yakıtların. 46.9?a kadar. canlı hayvanların.14 Makine.00 Tarımsal hammaddelerin.11.13. 46. .12 Yakıtların.2?den 46. bkz.9?a kadar. 47.99. . metallerin ve endüstriyel kimyasalların satışı ile ilgili aracılar Bu sınıf şunların satışında yer alan acenteleri kapsamaktadır: +gübreler de dahil. .2`den 46.11 Tarımsal hammaddelerin. canlı hayvanların. bkz.kendi adına toptan ticaret. maden cevherlerinin.99. bkz.46. 46. 47.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış. bkz. 46.9`a kadar. . bkz. sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava taşıtlarının satışı ile ilgili aracılar TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 221 / 374 . maden cevherleri.

2`den 46.9`a kadar. kürk.1.kendi adına toptan ticaret.15 Mobilya.motorlu taşıtlar için komisyoncularının faaliyetleri. madeni eşyalar ve hırdavatçı eşyalarının satışı ile ilgili aracılar Kapsam dışı olanlar. bkz. 47. 46. . 45.kendi adına toptan ticaret.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış. 46. bkz. ayakkabı ve deri eşyaların satışı ile ilgili aracılar Kapsam dışı olanlar. 45. bkz. makine.kendi adına toptan ticaret. madeni eşyalar ve hırdavatçı eşyalarının satışı ile ilgili aracılar 46. .01 Gemi alım satım faaliyetleri 46. 47. giysi. .99. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 222 / 374 .1. sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava taşıtları Kapsam dışı olanlar. bkz.9?a kadar.16 Tekstil.03 Kumanya alım-satım faaliyetleri 46.Bu sınıf aşağıdakilerin satışı ile ilgili aracıları kapsamaktadır: +ofis makineleri ve bilgisayarlar da dahil olmak üzere.2?den 46. .14.motorlu taşıtlar müzayedesi. bkz.14. ev eşyaları. 46.14. bkz. ev eşyaları. bkz. . 47. 46.15.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış. . 46. bkz. .99.04 Deniz sanayi malzemesi imali ve alımsatımı faaliyetleri 46.02 Deniz malzemesi alım-satım faaliyetleri 46.99.14.9`a kadar.00 Mobilya.2`den 46. .mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış.

bkz. bkz.kendi adına toptan ticaret.2?den 46.kendi adına toptan ticaret. 47.31.19.16. 46.01 Dış ticaret sermaye şirketleri 46. . 47.9`a kadar. içecek ve tütün satışı ile ilgili aracılar Kapsam dışı olanlar. 46.2`den 46.99.99 Diğer çeşitli malların satışı ile ilgili TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 223 / 374 . . . 47. .9?a kadar.9?a kadar. bkz. bkz. 46. 46. bkz. giysi.00 Tekstil. .00 Belirli diğer ürünlerin satışı ile ilgili uzmanlaşmış (belirli bir mala tahsis edilmiş) aracılar 46.19. .99. . kürk. bkz. 46. bkz.emlakçıların faaliyetleri.22.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış.99.18 Belirli diğer ürünlerin satışı ile ilgili uzmanlaşmış (belirli bir mala tahsis edilmiş) aracılar Kapsam dışı olanlar. içecek ve tütün satışı ile ilgili aracılar 46.17 Yiyecek.17. .46.19 Çeşitli malların satışı ile ilgili aracılar Kapsam dışı olanlar. bkz. 46.sigorta acentelerinin faaliyetleri.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış.18. 68.00 Yiyecek. 66.2?den 46.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış. ayakkabı ve deri eşyaların satışı ile ilgili aracılar 46.kendi adına toptan ticaret.

yağlı tohumların toptan ticareti.işlenmemiş tütünün toptan ticareti. 46.06 Hububat mamulleri toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 224 / 374 . bkz.21.02 Yağlı tohumların toptan ticareti 46.) 46.21.hayvan yemlerinin ve başka yerde sınıflandırılmamış tarımsal ham maddelerin toptan ticareti. tohumlar ve hayvan yemlerinin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.tahılların ve tohumların toptan ticareti.2 Tarımsal hammadde ve canlı hayvanların toptan ticareti 46.05 Baklagillerin toptan ticareti (fasulye.. işlenmemiş tütün.aracılar 46.. yulaf vb.03 İşlenmemiş tütünün toptan ticareti 46.21...01 Tahılların ve tohumların toptan ticareti (buğday.) 46.76.21.21 Tahıl.21. barbunya vb. nohut.04 Hayvan yemlerinin ve başka yerde sınıflandırılmamış tarımsal ham maddelerin toptan ticareti 46.. Kapsam dışı olanlar.21.tekstil elyafı toptan ticareti. 46. arpa. mercimek.

31.01 Taze meyve ve sebzelerin toptan ticareti 46.00 Canlı hayvanların toptan ticareti 46.31 Meyve ve sebzelerin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.99 Diğer tahıl.23 Canlı hayvanların toptan ticareti 46.02 Konserve meyve ve sebzelerin toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 225 / 374 . post ve deri toptan ticareti 46.22. bitkilerin ve çiçek soğanlarının toptan ticareti. tohumlar ve hayvan yemlerinin toptan ticareti 46.31.çiçeklerin.22 Çiçeklerin ve bitkilerin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.24 Ham deri.3 Gıda. .00 Ham deri.24. 46.00 Çiçeklerin ve bitkilerin toptan ticareti 46.46.konserve meyve ve sebzelerin toptan ticareti. . içecek ve tütün toptan ticareti 46. post ve deri toptan ticareti 46.23.meyve ve sebzelerin toptan ticareti. 46. işlenmemiş tütün.21. .

32.46. . badem.33.33 Süt ürünleri. fıstık.33.04 Kuru ve kabuklu meyvelerin toptan ticareti (fındık.yumurtalar ve yumurta ürünlerinin toptan ticareti.01 Et ve et ürünlerinin toptan ticareti (sakatat toptan ticareti hariç) 46.süt ürünlerinin toptan ticareti.31.02 Sakatat toptan ticareti 46. ceviz.) 46. .31. meyve kurusu vb.03 Hayvan veya bitkisel kaynaklı yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 226 / 374 .01 Süt ürünlerinin toptan ticareti 46.03 Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri 46.hayvan veya bitkisel kaynaklı yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti. 46.02 Yumurtalar ve yumurta ürünlerinin toptan ticareti 46.33. yumurta ve yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .32.32 Et ve et ürünlerinin toptan ticareti 46.

34. fırıncılık mamullerinin toptan ticareti.35 Tütün ürünlerinin toptan ticaretı 46.35.99 Diğer süt ürünleri.alkollü içeceklerin toptan ticareti.34 İçecek toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. yumurta ve yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti 46.00 Tütün ürünlerinin toptan ticaretı 46. 11.şarap veya damıtılmış alkollü içeceklerin harmanlanması.03 Dökme olarak (paketlenmemiş) şarabın satın alınması ve üzerinde hiçbir değişiklik yapılmaksızın şişelenmesi 46.34.01 Alkollü içeceklerin toptan ticareti 46.46. Kapsam dışı olanlar. .02 Alkollü olmayan içeceklerin toptan ticareti 46. .şeker ve çikolata ile şekerlemelerin toptan ticareti.33. 46.01.99 Diğer içecek toptan ticareti 46.36 Şeker ve çikolata ile şekerleme toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.02.alkollü olmayan içeceklerin toptan ticareti. 11. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 227 / 374 .34. . bkz.34.

36. kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar da dahil diğer gıda maddelerinin toptan ticareti 46. kakao ve baharat toptan ticareti 46.36. kakao ve baharat toptan ticareti 46.4 Hanehalkı eşyalarının toptan ticareti Bu grup.38 Balık.39. çay.37. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 228 / 374 .00 Belirli bir mala tahsis edilmemiş (uzmanlaşmamış) mağazalardaki gıda.00 Kahve. ev eşyalarının toptan ticaretini kapsamaktadır. içecek ve tütün ürünlerinin to 46.01 Şeker ve çikolata ile şekerlemelerin toptan ticareti 46.39 Belirli bir mala tahsis edilmemiş (uzmanlaşmamış) mağazalardaki gıda.38. kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar da dahil diğer gıda maddelerinin toptan ticareti 46. tekstil ürünleri de dahil. çay.46.02 Fırıncılık mamullerinin toptan ticareti 46. içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti 46.00 Balık.37 Kahve.

şemsiyelerin toptan ticareti. Kapsam dışı olanlar.tekstil elyafı toptan ticareti. . bkz.02 Kumaş toptan ticareti 46.41. 46.42 Giysi ve ayakkabı toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.. .04 Manifatura ürünleri toptan ticareti: iğneler. giysi toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 229 / 374 .iplik toptan ticareti. 46. 46.41. . .01 İplik toptan ticareti 46. kürklü eşyaların toptan ticareti . . bkz. giysi toptan ticareti.kumaş toptan ticareti.41.mücevher toptan ticareti.99 Diğer tekstil ürünlerinin toptan ticareti 46.41. bkz.01 Spor giysileri de dahil. 46. 46. 46. .ev tekstili gibi ürünlerin toptan ticareti.manifatura ürünleri toptan ticareti: iğneler.76. . .ayakkabı toptan ticareti. . bkz. dikiş ipliği vb.eldivenler.49.deri eşyaların toptan ticareti.48.kayak botları gibi özel spor ekipman ayakkabılarının toptan ticareti.05 Tuhafiye ürünleri toptan ticareti 46.spor giysileri de dahil. kravatlar ve pantolon askıları gibi giysi aksesuarlarının toptan ticareti. .41 Tekstil ürünlerinin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.46.41.49.03 Ev tekstili gibi ürünlerin toptan ticareti 46. . dikiş ipliği vb.41. Kapsam dışı olanlar.42. 46.

46.42.03 Ayakkabı toptan ticareti 46.04 Elektrikli ısıtma cihazlarının toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 230 / 374 .05 Ayakkabı malzemeleri toptan ticareti 46.. bkz.42. CD`ler ve DVD`lerin toptan ticareti. . .43.02 Eldivenler.43. .43 Elektrikli ev aletleri toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. CD`ler ve DVD`lerin toptan ticareti.dikiş makinelerinin toptan ticareti.04 Kürklü eşyaların toptan ticareti 46.42.43.42.elektrikli ısıtma cihazlarının toptan ticareti.02 Radyo ve televizyon toptan ticareti 46. 46.03 Fotoğraf ve optik malzemelerin toptan ticareti 46. Kapsam dışı olanlar.43.99 Diğer giysi ve ayakkabı toptan ticareti 46.radyo ve televizyon toptan ticareti. bkz. .fotoğraf ve optik malzemelerin toptan ticareti.64.elektrikli ev aletlerinin toptan ticareti. 46.01 Elektrikli ev aletlerinin toptan ticareti 46.42. . kravatlar ve pantolon askıları gibi giysi aksesuarlarının toptan ticareti 46.boş ses ve video kasetler. 46.52.kayıtlı ses ve video kasetler.

46.02 Temizleme maddelerinin toptan ticareti 46. .43.porselen ve cam eşya toptan ticareti.44.00 Eczacılık ürünlerinin toptan ticareti 46.47 Mobilya. halı ve aydınlatma ekipmanlarının toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 231 / 374 . .00 Parfüm ve kozmetik ürünlerinin toptan ticareti 46.46 Eczacılık ürünlerinin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.05 Kayıtlı ses ve video kasetler.temizleme maddelerinin toptan ticareti.44 Porselen ve cam eşya ile temizlik maddelerinin toptan ticareti Bu bölüm aşağıdakileri kapsamaktadır. 46.99 Diğer elektrikli ev aletleri toptan ticareti 46. kozmetik ürünlerin ve sabunların toptan ticareti.parfümlerin.45. 46.ecza ve tıbbi ürünlerin toptan ticareti. .43. 46. CD`ler ve DVD`lerin toptan ticareti 46. .46.44.01 Porselen ve cam eşya toptan ticareti 46.45 Parfüm ve kozmetik ürünlerinin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

tahta. .kırtasiye malzemeleri.müzik enstrümanlarının toptan ticareti.Bu bölüm aşağıdakileri kapsamaktadır. . .47. hasır ve mantar vb. işi eşyaların toptan ticareti 46.ofis mobilyalarının toptan ticareti. spor eşyalarının toptan ticareti. .halı toptan ticareti.49.47. işi eşyaların toptan ticareti.oyunlar ve oyuncakların toptan ticareti. Kapsam dışı olanlar.kayak botları gibi özel spor ayakkabıları da dahil.49. hasır ve mantar vb. .03 Kırtasiye malzemeleri.01 Ev mobilyalarının toptan ticareti 46.02 Halı toptan ticareti 46.48 Saat ve mücevher toptan ticareti 46. 46.00 Saat ve mücevher toptan ticareti 46.49.03 Aydınlatma toptan ticareti 46.deri eşyalarının ve seyahat eşyalarının toptan ticareti. .65.ev mobilyalarının toptan ticareti. dergiler ve gazetelerin toptan ticareti.02 Bisikletler ve bisiklet parçaları ile aksesuarlarının toptan ticareti 46. dergiler ve gazetelerin toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 232 / 374 . . aydınlatma ekipmanlarının toptan ticareti.01 Tahta. .49 Diğer ev eşyalarının toptan ticareti Bu bölüm aşağıdakileri kapsamaktadır.48. 46. bkz.47. kitaplar. kitaplar. bisikletler ve bisiklet parçaları ile aksesuarlarının toptan ticareti. . 46.

. telekomünikasyon teçhizatı ve parçaları gibi bilgi ve iletişim teknolojisi teçhizatının toptan ticaretini kapsamaktadır.49. .51 Bilgisayarların.s. 46.51.07 Kayak botları gibi özel spor ayakkabıları da dahil.5 Bilgi ve iletişim teknolojisi teçhizatının toptan ticareti Bu grup. 46.66. Kapsam dışı olanlar.49.05 Müzik enstrümanlarının toptan ticareti 46.bilgisayar yazılımının toptan ticareti. bilgisayar çevre donanımları ve yazılımlarının toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bilgisayarlar. . spor eşyalarının toptan ticareti 46.49.y. .49. 46.04 Deri eşyalarının ve seyahat eşyalarının toptan ticareti 46.01 Bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımlarının toptan ticareti 46.51.49.52.46.06 Oyunlar ve oyuncakların toptan ticareti 46. 46.büro makine ve teçhizatlarının toptan ticareti. bkz. bkz. (bilgisayarlar ve çevre donanımları hariç).bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımlarının toptan ticareti.02 Bilgisayar yazılımının toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 233 / 374 .99 b. diğer ev eşyalarının toptan ticareti 46.elektronik parçaların toptan ticareti.

05 Telefon ve iletişim teçhizatlarının toptan ticareti. .03 Baskılı devrelerin toptan ticareti 46. 46.boş ses ve video kasetler ile disketlerin.telefon ve iletişim teçhizatlarının toptan ticareti. aksam ve parçaları ile büro mobilyalarının toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 234 / 374 . teçhizat. DVD`lerin toptan ticareti.52.99 Diğer elektronik ve telekomünikasyon teçhizat ve parçalarının toptan ticareti 46. manyetik ve optik disklerin (CD`ler.52.. Kapsam dışı olanlar. . DVD`ler) toptan ticareti.6 Diğer makine.mikroçiplerin ve entegre devrelerin toptan ticareti. CD`lerin.01 Elektronik valflerin ve boruların toptan ticareti 46.51.elektronik valflerin ve boruların toptan ticareti.04 Boş ses ve video kasetler ile disketlerin. .52. 46.bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımlarının toptan ticareti.52. . bkz..43. 46.02 Mikroçiplerin ve entegre devrelerin toptan ticareti 46.52 Elektronik ve telekomünikasyon teçhizat ve parçalarının toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. manyetik ve optik disklerin (CD`ler.52.52. 46.baskılı devrelerin toptan ticareti.kayıtlı ses ve video kasetlerin. DVD`ler) toptan ticareti 46. bkz. . .yarı iletken cihazların toptan ticareti.46.

aksam ve parçalarının toptan ticareti 46.61.06 Nasıl çalışırsa çalışsın çim biçme makineleri 46.01 Pulluklar.61. +sağma makineleri.61.61 Tarımsal amaçlı makine. teçhizat.61.02 Harman dövme makineleri 46. +harman dövme makineleri.05 Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler 46. 46. tohum ekme aletleri 46.99 Diğer tarımsal amaçlı makine.Bu grup. aksam ve parçalarının toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. teçhizat . gübre dağıtıcı makineler.tarımsal makine ve teçhizatın toptan ticareti: +pulluklar. +tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler. gübre dağıtıcı makineler. tohum ekme aletleri.61. teçhizat. her çeşit endüstri ve genel amaçlı makineler için özel makine. +biçerdöverler. arıcılık makineleri.61. .03 Sağma makineleri 46.62 Takım tezgahlarının toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 235 / 374 . 46. +kümes hayvanları makineleri.04 Kümes hayvanları makineleri 46.61. aksam ve parçalarının toptan ticaretini kapsamaktadır.

51.bilgisayarlar ve bilgisayar çevre donanımları hariç.66. bkz. bina ve bina dışı inşaat makinelerinin toptan ticareti 46. bkz. Kapsam dışı olanlar. elektronik parçalar ile telefonun ve iletişim teçhizatının toptan ticareti.62. 46.her tür materyal için takım tezgahlarının toptan ticareti.63 Madencilik.63. .64 Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiş ve örgü makinelerinin toptan ticareti 46. .52.00 Büro mobilyalarının toptan ticareti 46.toptan ticaret ile ilgili aşağıdaki hizmetler. bina ve bina dışı inşaat makinelerinin toptan ticareti 46. +31.00 Madencilik. 46.00 Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiş ve örgü makinelerinin toptan ticareti 46. 46.66 Diğer büro makine ve teçhizatlarının toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 Diğer büro makine ve teçhizatlarının TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 236 / 374 .01`de sınıflandırılan mallar (Büro ve mağaza mobilyalarının imalatı).00 Takım tezgahlarının toptan ticareti 46. 46.65. büro makine ve teçhizatının toptan ticareti.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.bilgisayar ve bilgisayar çevre donanımları toptan ticareti. . 46.65 Büro mobilyalarının toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.64. .

46. ticarette. motosikletler ve bisikletler hariç) 46. ticarette. bisikletlerin toptan ticareti. 45. denizcilikte ve diğer hizmetlerde (madencilik. trafolar gibi diğer elektrikli materyallerinin toptan ticareti 46. .endüstride. .ulaştırma teçhizatının toptan ticareti.69. .motosikletlerin toptan ticareti. bkz. Kapsam dışı olanlar.1.01 Ulaştırma teçhizatının toptan ticareti. inşaat. . 45.endüstriyel kullanım için kablolar ve elektrik anahtarları ile diğer kurulum ekipmanlarının toptan ticareti. 46.69. bkz. römorkların ve karavanların toptan ticareti. (motorlu taşıtlar.69.toptan ticareti 46.69 Diğer makine ve ekipmanların toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.05 Endüstride. .03 Endüstriyel kullanım için kablolar ve elektrik anahtarları ile diğer kurulum ekipmanlarının toptan ticareti 46. denizcilikte ve diğer hizmetlerde (madencilik.motorlu taşıtların.69.49.40.02 Üretim hattı robotlarının toptan ticareti 46.31.elektrik motorları. bkz. .69. 45. (motorlu taşıtlar. inşaat mühendisliği ve tekstil endüstrisi hariç) kullanılan diğer makinelerin toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 237 / 374 . motorlu taşıt parçalarının toptan ticareti.üretim hattı robotlarının toptan ticareti. inşaat.04 Elektrik motorları. bkz. trafolar gibi diğer elektrikli materyallerinin toptan ticareti. motosikletler ve bisikletler hariç) . inşaat mühendisliği ve tekstil endüstrisi hariç) kullanılan diğer makinelerin toptan ticareti.

kok kömürü. +sıvı petrol gazları. ham yağ. 46. madeni yağlar vb. 46. bütan ve propan gazı 46. yakacak odun. rafine edilmiş petrol ürünleri. toptan ticareti. benzin. gazyağı 46. sıvı ve gazlı yakıtlar ile bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.01 Odun kömürü.46. ham yağ.06 Ölçüm aletlerinin ve teçhizatlarının toptan ticareti 46. bütan ve propan gazı. +madeni yağlar ve gres yağları.s.y.71 Katı. yakacak odun. bu bölümün diğer gruplarında sınıflandırılmayan belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer toptan ticaret faaliyetlerini kapsamaktadır.akaryakıt. fuel oil. mazot. nafta 46.7 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer toptan ticaret Bu grup.71. nafta. fuel oil.71. kalorifer yağı.02 Ham petrol. örneğin: +odun kömürü.71. +ham petrol. . kalorifer yağı. kok kömürü. rafine edilmiş petrol ürünleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 238 / 374 . motor yağları.03 Sıvı petrol gazları. diğer makine ve ekipmanların toptan ticareti 46. gazyağı.69.69. mazot. kömür. gres yağı.04 Madeni yağlar ve gres yağları.71. kömür. tarımsal ürünler hariç. tipik olarak evde kullanım için olmayan ara ürünlerin toptan ticareti kapsanmaktadır.99 b. benzin. Burada.

04 İnşaat demiri ve çeliği toptan ticareti 46. Kapsam dışı olanlar.03 Altın ve diğer değerli metallerin toptan ticareti 46.72.72 Madenler ve maden cevherlerinin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.01 Demir içeren ve demir içermeyen maden cevherlerinin toptan ticareti 46.birincil formdaki demir içeren ve demir içermeyen metallerin toptan ticareti.metal atıkların toptan ticareti.72. . . 46. 46.bys.72.99 Diğer katı.77. .05 Yassı metal ve ürünleri toptan ticareti 46.72. bkz. demir içeren ve demir içermeyen yarı işlenmiş metal ürünlerin toptan ticareti 46.05 Gemi akaryakıt ikmal ve sağlama faaliyetleri 46.46.02 bys.altın ve diğer değerli metallerin toptan ticareti. . .71.71.99 Diğer madenler ve maden cevherlerinin toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 239 / 374 .72. demir içeren ve demir içermeyen yarı işlenmiş metal ürünlerin toptan ticareti.72. sıvı ve gazlı yakıtlar ile bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti 46.demir içeren ve demir içermeyen maden cevherlerinin toptan ticareti.

.04 İnşaat malzemelerinin toptan ticareti kum.73.06 Düz cam toptan ticareti 46.73.03 Boya ve vernik toptan ticareti 46. tuvaletler ve diğer sıhhi porselenler 46.duvar kağıdı ve yer döşemelerinin toptan ticareti.inşaat malzemelerinin toptan ticareti: +kum. .ağacın ilk işlenmesinden elde edilen ürünlerin toptan ticareti. inşaat malzemesi ve sıhhi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 240 / 374 .05 Duvar kağıdı ve yer döşemelerinin toptan ticareti 46. . çakıl 46.46. -prefabrik yapıların toptan ticareti.07 Sıhhi teçhizatın toptan ticareti banyolar.düz cam toptan ticareti. inşaat malzemesi ve sıhhi teçhizat toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.73.73. çakıl. tuvaletler ve diğer sıhhi porselenler. lavabolar.boya ve vernik toptan ticareti.99 Diğer ağaç. .ham halde ağaç toptan ticareti. sıhhi teçhizatın toptan ticareti: +banyolar.01 Ham halde ağaç toptan ticareti 46. .08 Prefabrik yapıların toptan ticareti 46.02 Ağacın ilk işlenmesinden elde edilen ürünlerin toptan ticareti 46. .73. lavabolar.73.73.73.73.73 Ağaç. 46.

sıcak su ısıtıcılarının toptan ticareti. 46. . .armatürler (bağlantı parçaları) ve aparatların toptan ticareti. T-parçaları. borular. testereler.74.74. sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemelerinin toptan ticareti 46. armatürler (bağlantı parçaları).03 Sıcak su ısıtıcılarının toptan ticareti 46.74.99 Diğer hırdavat.05 Çekiçler.teçhizat toptan ticareti 46.sıhhi tesisat malzemelerinin toptan ticareti: +tüpler. kauçuk borular ve benzeri. testereler.hırdavat ve kilitlerin toptan ticareti.74.75 Kimyasal maddelerin toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 241 / 374 .74.74 Hırdavat. borular.01 Hırdavat ve kilitlerin toptan ticareti 46. . . musluklar. bağlantılar.74. musluklar. tornavidalar ve diğer el aletlerinin toptan ticareti 46. kauçuk borular ve benzeri 46. bağlantılar. T-parçaları.04 Sıhhi tesisat malzemelerinin toptan ticareti tüpler.çekiçler. tornavidalar ve diğer el aletlerinin toptan ticareti. . armatürler (bağlantı parçaları).02 Armatürler (bağlantı parçaları) ve aparatların toptan ticareti 46. sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemelerinin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

esanslar ve tatlandırıcılar. .Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. ayırma. soda. endüstriyel gazlar.76. 46.76.76. .kauçuk toptan ticareti.05 Değerli taşların toptan ticareti 46.75.endüstriyel kimyasal maddelerinin toptan ticareti: +anilin.76 Diğer ara ürünlerin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. toptan ticareti 46.99 b.04 Kağıt toptan ticareti 46.76.76.03 Tekstil elyafı vb.s. sanayi tuzu. . diğer ara ürünlerin toptan ticareti 46. tekrar kullanılabilecek kısımları elde etmek amacıyla kullanılmış malları sökme. birdevamlılıkdeğerine sahiptir. 46.01 Birincil formda plastik maddelerin toptan ticareti 46. metil alkol.dökme halde kağıt satışı. sentetik reçine. İlave olarak.77 Atık ve hurda toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.kola türevleri vb. satın alınan ve satılan atıklar.y.02 Kauçuk toptan ticareti 46. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 242 / 374 .00 Kimyasal maddelerin toptan ticareti 46.gübreler ve tarım ilaçlarının toptan ticareti. . kimyasal yapıştırıcılar. paketleme ve tekrar paketleme.değerli taşların toptan ticareti. bitkisel yağlar. toptan ticareti. depolama ve dağıtma (burada. . boyama maddeleri. . sıralama.toplama.birincil formda plastik maddelerin toptan ticareti. . matbaa (baskı) mürekkebi.gerçek bir dönüştürme işlemi yoktur) dahil. asitler vesülfürler.76.tekstil elyafı vb. . metal ve metal olmayan atık ve hurdalar ile yeniden dönüştürülebilir malzemelerin toptan ticareti. parafin.

ikinci el eşyaların perakende satışı. bkz...3.bir endüstriyel imalat işleminde daha ileri bir kullanım amacıyla yapılmayan. bkz. ayırma.belirli bir uzmanlaşma olmaksızın çeşitli malların toptan ticareti. bkz.eşyaların yenilenmesi için.. bilgisayarların. 38. 38. 46.1. televizyonların ve diğer ekipmanın sökülmesi. .gerçek bir dönüştürme işlemi yoktur) dahil.00 Belirli bir mala tahsis edilmemiş TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 243 / 374 .77.77.90. paketleme ve tekrar paketleme. 38.2.Kapsam dışı olanlar.79. depolama ve dağıtma (burada. . televizyonların ve diğer ekipmanın sökülmesi (demontajı) İlave olarak.02 Kullanılabilir parçalar elde etmek veya yeniden satmak için otomobillerin.. bkz. otomobillerin. metal ve metal olmayan atık ve hurdalar ile yeniden dönüştürülebilir malzemelerin toptan ticareti 46.bir mekanik işlem yardımıyla araçların parçalanması. bir sanayi imalat işleminde direk kullanım için uygundur. bilgisayarların.99 Diğer atık ve hurda toptan ticareti 46. 38. fakat.. fakat bertaraf amacıyla yapılan atıkların işlenmesi. bkz.32. tekrar kullanılabilecek kısımları elde etmek amacıyla kullanılmış malları sökme. bkz. 38. nihai yeni bir ürün değildir). 46.77.01 Toplama. 46. bkz.31.gemi sökümü. birdevamlılıkdeğerine sahiptir. ..31.gerçek bir dönüşüm işleminin gerekmesi durumunda atık ve hurdalar ile diğer malzemelerin ikincil hammaddeye dönüştürülmesi (İkincil hammadde olarak ortaya çıkarılan bu ürünler. 38.90 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 47. sıralama.ev ve endüstri atıklarının toplanması. satın alınan ve satılan atıklar.9 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret 46.

bkz. . ilk olarak satış yerinin türüne göre sınıflandırılmaktadır (mağazalardaki perakende ticaret: 47. Bu nedenle normal olarak perakende ticarete girmeyen. bu yüzden. gezgin satıcılar. Mağazalardaki perakende ticaret. ayırma. tahıllar. motosikletlerin ve bunların parçalarının satışı. örneğin. kullanılmış malların perakende satışını kapsamaktadır (sınıf 47. genellikle tüketici malları veya perakende ticaret malları olarak belirtilen mallarla sınırlıdır.mağazalardaki toptan ticaret 47 Perakende ticaret ( Motorlu taşıtlar ve motosikletler hariç) Bu bölüm. 47. alt bölümlere ayrılmaktadır.2`den 47. kozmetikler vb. grup 77. kapıdan kapıya satış yapan kişiler.motorlu taşıtların. sanayi kimyasalları. belirli bir mala tahsis edilmiş yerlerdeki perakende satış (47. kişisel bilgisayarlar. dükkanlar.8 ve 47. mobilya.1) arasında daha ileri bir ayırım söz konusudur. içecek veya tütün ağırlıklı çeşitli malların perakende ticareti: +gıda ürünleri.işyerinde tüketime yönelik yiyecek ve içeceklerin satışı ve gıdaların ayak üstü alınıp tüketildiği yerlerdeki gıdaların satışı. kapıdan kapıya.79). içecek veya tütün ana satışları olmak üzere giyim eşyası. gibi mallar hariç tutulmaktadır. . boya veya kereste gibi ürünlerin temel olarak genel halka satışıyla uğraşan birimleri (bu ürünler kişisel veya hanehalkına yönelik olmamasına rağmen) kapsamaktadır. kırtasiye malzemesi.9). büyük mağazalar. içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bölüm 46. bölüm 56. . tüketici kooperatifleri ve benzerleri tarafından kişisel veya hanehalkı tüketimi veya faydası için genel kamuya yeni ve kullanılmış malların perakende satışını (dönüşümsüz satış) kapsamaktadır.gıda ürünleri.kişisel ve ev eşyalarının genel halka kiralanması. sıralama. hırdavat. aynı birim içerisinde (belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalar) çeşitli ürün reyonlarının olduğu yerlerdeki perakende ticareti kapsamaktadır. satılan ürünlerin çeşitliliğine göre daha fazla alt bölüme ayrılmaktadır. endüstri makineleri vb. bkz.8) ve posta siparişi. Yukarıdaki gruplar.genellikle 10-32 bölümlerindeki imalatçılık olarak sınıflandırılan malların üretimi ve satışı. Mağazalar vasıtasıyla yapılmayan satış. bkz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 244 / 374 . cihazlar.7`ye kadar olan gruplar) ve belirli bir mala tahsis edilmemiş yerlerdeki perakende satış (grup 47. Ticarette alışılagelmiş olan bazı malların işlenmesi.2.örneğin dükkan ve marketler yoluyla (47. cevherler. vitrin mallarının. Bu bölüm ayrıca. . demir ve çelik ile sanayi makineleri ve teçhizatı ticareti. Bu bölüm aynı zamanda komisyoncular tarafından yapılan perakende satışı ve perakende müzayede salonlarının faaliyetlerini de kapsamaktadır. diğer çeşitli ticari eşyaların reyonlarına sahip olan genel mağazaların faaliyetleri. tezgahlar.1`den 47. Perakende ticaret. posta ile satış yapan dükkanlar. mağaza dışında yapılan perakende ticaret: Gruplar 47. süper marketler veya büyük mağazalar gibi. ticareti yapılan malın temel niteliğini etkilemez. sokak satıcıları.1 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki perakende ticaret Bu grup.9) yapılan diğer mağaza dışı perakende satış vasıtasıyla yapılan perakende satış gibi. . bölüm 45. bkz. bkz. . karıştırma ve paketleme buraya dahil edilebilir.7`ye kadar olan gruplar.çiftçiler tarafından çiftlik ürünlerinin satışı. Mağazalardaki perakende satış için. cevherler.11 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda. ham petrol.tahıllar.. satış makineleri ile (grup 47. ticaret tiplerine göre. Bu bölümde satılan mallar. Kapsam dışı olanlar. bölüm 01. 47.

gıda ürünleri.2 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gıda. dahil olmak üzere.21 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki meyve ve sebze perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. içecek ve tütün perakende ticareti 47.11.taze meyve ve sebzelerin perakende satışı. oyuncak. 47.02 Giyim eşyası. oyuncak.giyim eşyası. ticari eşya reyonları olan bölümlü mağazaların faaliyetleri. . Temin Tevzii ve Üretim Pazarlama Kooperatifleri 47. içecek veya tütün ürünlerinin ağırlıklı olmadığı çok çeşitli malların perakende ticareti. cihaz. spor eşyaları vb.19 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda yapılan diğer perakende ticaret Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. cihaz. .01 Tüketim. dahil olmak üzere.47.hazır ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 245 / 374 . spor eşyaları vb. içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim. hırdavat.11. mücevher. . hırdavat. içecek veya tütün ürünlerinin ağırlıklı olmadığı çok çeşitli malların perakende ticareti 47.01 Gıda ürünleri. Temin Tevzii ve Üretim Pazarlama Kooperatifleri hariç) 47. mobilya. .99 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda. kozmetik. kozmetik.19.19. mobilya. mücevher. ticari eşya reyonları olan bölümlü mağazaların faaliyetleri 47.

22 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki et ve et ürünlerinin perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. diğer yenilebilen deniz ürünleri ve bunlardan yapılan ürünlerin perakende satışı.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki balık.et ve et ürünlerinin perakende satışı (kümes hayvanları dahil).00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki et ve et ürünlerinin perakende ticareti 47. pastalar.24 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki ekmek. kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların perakende ticareti 47. unlu mamuller ve şekerli ürünlerin pe TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 246 / 374 . . 47.22. 47.21. 47.23. kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların perakende t Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .konserve meyve ve sebzelerin perakende satışı.21.23 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki balık.01 Taze meyve ve sebzelerin perakende satışı 47.balık.02 Hazır ve konserve meyve ve sebzelerin perakende satışı 47.

47. 47.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki tütün ürünlerinin perakende ticareti 47. .25 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki içeceklerin perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.24.bys.tütün ürünlerinin perakende satışı. diğer gıda ürünlerinin perakende satışı. .25. unlu mamuller ve şekerli ürünlerin perakende ticareti 47.02 Alkolsüz içecekler perakende satışı 47.29 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.25.içeceklerin perakende satışı : +alkollü içecekler. pastalar. .süt ürünleri ve yumurtaların perakende satışı.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki ekmek.tütün perakende satışı. 47.01 Süt ürünleri perakende satışı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 247 / 374 .26 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki tütün ürünlerinin perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakilerin perakende satışını kapsamaktadır.26. +alkolsüz içecekler.47. .01 Alkollü içecekler perakende satışı 47.29. .

motorlu taşıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti. Kapsam dışı olanlar.71.30 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.bilgisayarların perakende ticareti.29. . 46.y.01 Motorlu taşıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti 47.30. çevre donanımlarının ve yazılım program Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.4 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) teçhizatının peraken Bu grup.s.41 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgisayarların. .29.video oyun konsollarının perakende ticareti. 47. .02 Motorlu taşıtlar için yağ ürünlerinin ve soğutma ürünlerinin perakende ticareti 47. bkz.78. .47.yakıtların toptan ticareti. belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalar tarafından bilgisayarlar ve çevre donanımları.30. 47. . . bkz.video oyunları da TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 248 / 374 .bilgisayar çevre donanımlarının perakende ticareti.02 Yumurtaların perakende satışı 47. 47. iletişim donanımları ve tüketim malları gibi bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) teçhizatının perakende ticaretinikapsamaktadır.pişirme ve ısıtma için sıvılaştırılmış petrol gazının perakende ticareti. diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti 47.3 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti 47. .99 b.

kişiye özel olmayan yazılım programlarının perakende ticareti 47.boş kasetlerin ve disklerin perakende ticareti.42.radyo ve televizyon perakende ticareti.41. 47. bkz.42 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti 47. .00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti 47.43 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ses ve görüntü cihazlarının perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kişiye özel olmayan yazılım programlarının perakende ticareti. Kapsam dışı olanlar. 47.63.01 Radyo ve televizyon perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 249 / 374 .dahil.41. DVD.43.03 Video oyun konsollarının perakende ticareti 47. çalarlar ve kaydedicilerin perakende ticareti. .01 Bilgisayarların perakende ticareti 47.CD. MP3 vb.04 Video oyunları da dahil.ses ve video teçhizatın perakende ticareti.41. .41. 47. .02 Bilgisayar çevre donanımlarının perakende ticareti 47.

çalarlar ve kaydedicilerin perakende ticareti 47. 47.01 Kumaş perakende ticareti 47.tuhafiye ürünlerinin perakende ticareti: iğneler.03 Halı. goblen veya nakış yapımı için temel materyallerin perakende ticareti 47. donanım. .02 Ses ve video teçhizatın perakende ticareti 47.51.02 Örgü ipliği perakende ticareti 47.örgü ipliği perakende ticareti.kumaş perakende ticareti. MP3 vb.51.51.03 CD.71. 47.43. goblen veya nakış yapımı için temel materyallerin perakende ticareti.51. 47. DVD.43. elektrikli cihazlar veya mobilyaların perakende ticaretini kapsamaktadır.tekstil perakende ticareti.47.04 Tekstil perakende ticareti (ev tekstili dahil) TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 250 / 374 .51 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tekstil ürünleri perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. halı. belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tekstil. . bkz. dikiş ipliği vb. .giysilerin perakende ticareti.5 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer ev eşyalarının perakende ticareti Bu grup. . . halı. Kapsam dışı olanlar.

52.01 Hırdavat perakende ticareti 47.52. . 47. tahta. dikiş ipliği vb. .boyaların.tuğla.52.hırdavat perakende ticareti. .04 Tuğla.51.47. 47. tahta gibi diğer yapı materyallerinin perakende ticareti 47.05 Tuhafiye ürünlerinin perakende ticareti iğneler. .52.06 İnşaat demiri ve çeliği perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 251 / 374 .03 Düz cam perakende ticareti 47. boya ve cam perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.51.52.52. cilaların ve verniklerin perakende ticareti 47. .52 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hırdavat.06 Manifatura ürünlerinin perakende ticareti 47.kendin yap türünden materyal ve teçhizatın perakende ticareti. cilaların ve verniklerin perakende ticareti.05 Kendin yap türünden materyal ve teçhizatın perakende ticareti 47. sıhhi teçhizat gibi diğer yapı materyallerinin perakende ticareti.düz cam perakende ticareti.02 Boyaların.

duvar ve yer kaplamalarının perakende ticar Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.52.perdeler ve tül perdelerin perakende ticareti. 47.halı ve kilimlerin perakende ticareti. . 47. .01 Halı ve kilimlerin perakende ticareti 47. 47. .00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 252 / 374 .ses ve video ekipmanının perakende ticareti. bkz.08 Sıhhi tesisat malzemeleri perakende ticareti 47.02 Perdeler ve tül perdelerin perakende ticareti 47.duvar kağıdı ve yer döşemelerinin perakende ticareti. kilim.53. 47.47.52. .53.54.54 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti Kapsam dışı olanlar.07 Yassı metal ve ürünleri perakende ticareti 47.43.52.53.mantar yer karolarının perakende ticareti. . bkz. Kapsam dışı olanlar.53 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda halı.03 Duvar kağıdı ve yer döşemelerinin perakende ticareti 47.

Kapsam dışı olanlar.59 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda mobilya.59. cam eşyalar. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 253 / 374 . aydınlatma teçhizatı ve diğer ev eşyalarının pe Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. tabakçanak.kurulum ve bakım hizmeti olmaksızın.03 Ev aletleri ve çatal-bıçak takımı.ev mobilyalarının perakende ticareti.ev aletleri ve teçhizatının perakende ticareti. . .05 Elektrikli olmayan ev aletlerinin perakende ticareti 47. kilitleme cihazları.59. mantar ve hasır ürünlerinin perakende ticareti 47. .04 Ahşap.59. porselen ve çömlek ürünlerinin perakende ticareti. .59.ev aletleri ve çatal-bıçak takımı.antikaların perakende ticareti.59. .ahşap.07 Kurulum ve bakım hizmeti olmaksızın. elektrikli olmayan ev aletlerinin perakende ticareti. . 47.79. . cam eşyalar. 47. porselen ve çömlek ürünlerinin perakende ticareti 47.01 Ev mobilyalarının perakende ticareti 47.müzik enstrümanlarının ve eserlerinin perakende ticareti. bkz. kasalar ve kasa daireleri gibi elektrikli güvenlik alarm sistemlerinin perakende satışı.06 Müzik enstrümanlarının ve eserlerinin perakende ticareti 47. tabak-çanak.02 Aydınlatma gereçlerinin perakende ticareti 47. .59.47. mantar ve hasır ürünlerinin perakende ticareti.aydınlatma gereçlerinin perakende ticareti.59.

08 Ev aletleri ve teçhizatının perakende ticareti 47. belirli mala tahsis edilmiş mağazalarda kitaplar.61 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitapların perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.62 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti 47. 47. kasalar ve kasa daireleri gibi elektrikli güvenlik alarm sistemlerinin perakende satışı 47.79. müzik ve video kayıtları. .61. 47. spor aletleri. bkz. 47.62.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitapların perakende ticareti 47.ikinci el veya antika kitapların perakende ticareti. Kapsam dışı olanlar.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti 47.kilitleme cihazları. oyunlar ve oyuncaklar gibi kültürel ve eğlence mallarının perakende ticaretini kapsamaktadır. .6 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kültür ve eğlence mallarının perakende ticareti Bu grup.63 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik ve video kayıtlarının perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 254 / 374 .59. gazeteler.her çeşit kitabın perakende ticareti.

bkz. saatler. temizleme maddeleri. giyim eşyası. botlar ve bisikletlerin perakende ticareti.video oyunları dahil olmak üzere. 47. 47.41.müzik kayıtlarının. ayakkabı ve deri eşyalar ile eczacılık ürünleri ve tıbbi ürünler. hatıra eşyalar.65.spor eşyaları. . ses bantlarının.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik ve video kayıtlarının perakende ticareti 47. . oyunlar ve oyuncakların perakende ticareti.video kasetlerin ve DVD`lerin perakende ticareti.63. kamp eşyaları. kompakt disklerin ve kasetlerin perakende ticareti. çiçekler ve ev hayvanları ve diğer ürünler gibi bu sınıflamanın TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 255 / 374 .7 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer malların perakende ticareti Bu grup. 47.65 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda oyunlar ve oyuncakların perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.41.64. . .video oyunları konsollarının perakende ticareti. bkz. silahlar.64 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor malzemelerinin perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. balık avlama teçhizatı. Kapsam dışı olanlar. . .00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda oyunlar ve oyuncakların perakende ticareti 47. 47.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor malzemelerinin perakende ticareti 47. 47. kişiye özel olmayan yazılım programlarının perakende ticareti.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.her türlü materyalden yapılan.

pantolon askıları vb. belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki kullanılmış malların perakende satışı da burada kapsanmaktadır. kravatlar. Kapsam dışı olanlar. 47. Ayrıca.71.02 Deri eşyaların perakende ticareti 47. kravatlar.71. .01 Ayakkabı perakende ticareti 47. gibi giysi aksesuarlarının perakende ticareti 47.deri ve deri ikameli seyahat aksesuarlarının perakende ticareti.01 Giyim eşyalarının perakende ticareti 47.giyim eşyalarının perakende ticareti. .eldivenler. pantolon askıları vb.02 Kürklü eşyaların perakende ticareti 47. 47.kayak botları gibi özel spor ekipman ayakkabılarının perakende ticareti.03 Eldivenler. 47.72.03 Deri ve deri ikameli seyahat TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 256 / 374 . .kürklü eşyaların perakende ticareti. .tekstil perakende ticareti. gibi giysi aksesuarlarının perakende ticareti.deri eşyaların perakende ticareti.diğer bölümlerine dahil edilmemiş ürünlerin belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki satışını kapsamaktadır. . 47.71.72 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ayakkabı ve deri eşyaların perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.51. 47. bkz.64. . . bkz.71 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda giyim eşyalarının perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. .ayakkabı perakende ticareti.72.72.

00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti 47.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticareti 47.73.76 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çiçek.parfüm.75. .75 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticar Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. tohum. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 257 / 374 .74.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin perakende ticareti 47. 47. .aksesuarlarının perakende ticareti 47.72.73 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bitki. 47.eczacılık ürünlerinin perakende satışı.04 Ayakkabı malzemeleri perakende ticareti 47.74 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti 47. kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticareti.

76.01 Saat perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 258 / 374 .76.04 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gübre perakende ticareti 47.06 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ev hayvanları yemleri perakende ticareti 47.05 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ev hayvanları perakende ticareti 47.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tohum perakende ticareti 47.76.77 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda saat ve mücevher perakende ticareti 47.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çiçek perakende ticareti 47.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bitki perakende ticareti 47. ev hayvanları ve ev hayvanla 47.76.77.76.76.gübre.

silahlar ve mühimmat perakende ticareti.03 Hediyelik eşyalar. gözlükçülerin faaliyetleri. tüp gaz. tüp gaz.47.78 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer yeni malların perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. optik ve hassas aletlerin perakende ticareti 47. .78.başka yerde sınıflandırılmamış gıda dışı ürünlerin perakende ticareti.78.78. . . optik ve hassas aletlerin perakende ticareti. elişi ürünler ve dini eşyaların perakende ticareti.hediyelik eşyalar.06 Silahlar ve mühimmat perakende ticareti 47.fotografik.pullar ve madeni paraların perakende ticareti..01 Fotografik. kömür ve yakacak odun perakende ticareti 47. elişi ürünler ve dini eşyaların perakende ticareti 47.04 Ticari sanat galerileri faaliyetleri 47.02 Gözlükçülerin faaliyetleri 47.evde kullanılan fuel oil.ticari sanat galerileri faaliyetleri.. .ticari sanat galerileri perakende ticaret hizmetleri .02 Mücevher (altın ve kuyumculuk) perakende ticareti 47. 47.78.77.78. kömür ve yakacak odun perakende ticareti.05 Evde kullanılan fuel oil. .78.07 Pullar ve madeni paraların perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 259 / 374 ..78.

bkz.ikinci el kitapların perakende ticareti. bkz.79 Kullanılmış malların satıldığı mağazalardaki perakende ticaret Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.78.08 Ticari sanat galerileri perakende ticaret hizmetleri 47.09 Kağıt perakende ticareti 47. 47.diğer ikinci el malların perakende ticareti.antika eşyaların perakende ticareti. .12 Büro mobilyalarının perakende ticareti 47. . 47.11 Büro makineleri ve teçhizatının perakende ticareti 47.79.tefeci bürolarının faaliyetleri.92. .internet müzayedeleri ve diğer mağaza dışı müzayedelerin faaliyetleri (perakende).79. Kapsam dışı olanlar.1. .99.78. 47. .78.47.01 İkinci el kitapların perakende ticareti 47.91. 64. 45.78.ikinci el motorlu taşıtların perakende ticareti. bkz. .müzayede salonlarının faaliyetleri (perakende).02 Antika eşyaların perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 260 / 374 .78.10 Elektrik montaj malzemeleri perakende ticareti (Kablolar.99 Başka yerde sınıflandırılmamış gıda dışı ürünlerin perakende ticareti 47.78. elektrik anahtarları vb) 47. .

47. ya umumi bir yol boyunca ya da sabit bir pazarda genellikle taşınabilen bir tezgahta her çeşit yeni veya ikinci el ürünlerin perakende ticaretini kapsamaktadır.99 Diğer ikinci el malların perakende ticareti 47. 47.79.00 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla gıda. 56.82.89 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer malların perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.hemen tüketilmeye yönelik hazır gıdaların perakende ticareti (seyyar yiyecek satıcıları). içecek ve tütün ürünleri perakende ticareti 47. bkz. .00 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tekstil.81 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla gıda.03 Müzayede salonlarının faaliyetleri (perakende) 47.81.8 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla yapılan perakende ticaret Bu grup.82 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tekstil. giyim eşyası ve ayakkabı perakende ticareti 47. . giyim eşyası ve ayakkabı perakende ticareti 47.79. içecek ve tütün ürünleri perakende ticareti Kapsam dışı olanlar. 47.10.tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla aşağıdakiler gibi diğer TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 261 / 374 .

3. Satın alınan ürünler ya doğrudan internetten yüklenebilmekte ya da fiziki olarak müşteriye ulaştırılmaktadır. yani alıcının reklamlara. . Grup 45.91.91 Posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret Bu sınıf.internet üzerinden her çeşit ürünün perakende ticareti.91. +kitaplar. kataloglara.malların perakende ticareti: +halı ve kilimler.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 47. bkz.04 İnternet üzerinden perakende TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 262 / 374 .91.internet üzerinden motosikletlerin ve motosiklet parçalarının ve aksesuarlarının perakende satışı.03 Televizyon. 47. +oyunlar ve oyuncaklar. tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan perakende ticaret Bu grup posta yoluyla. internet üzerinden. telefon veya internet üzerinden (genellikle bir web sitesi tarafından sağlanan özel aletler vasıtasıyla) verdiği perakende satış faaliyetlerini kapsamaktadır. bir web sitesinden sağlanan bilgiye.9 Mağazalar. +ev aletleri ve elektronik aletler. 45.89.01 Posta siparişi vasıtasıyla her çeşit ürünün perakende ticareti 47. . modellere ve diğer reklam araçlarına dayalı olarak seçimini yaptığı ve siparişini posta.91. otomatik satış makineleri vasıtasıyla yapılan perakende ticaret faaliyetlerini kapsamaktadır.00 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer malların perakende ticareti 47.1 ve Grup 45. posta ile satış yapan evler veya internet yoluyla perakende satış faaliyetlerini. Kapsam dışı olanlar. radyo ve telefon yoluyla doğrudan satış 47.posta siparişi vasıtasıyla her çeşit ürünün perakende ticareti.internet üzerinden motorlu taşıtların ve motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının perakende satışı. kapı kapı dolaşılarak. 47. .40. +müzik ve video bantları. .02 İnternet üzerinden her çeşit ürünün perakende ticareti 47. bkz.

tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan diğer perakende ticaret Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. +otomatik satış makineleri vb.20.10 Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.motorlu taşıtlar hariç. boru hattı.1. 49. kargo yükleme-boşaltma hizmetleri. demiryolu. 49 Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı Bu bölüm. (kalorifer yakıtı. internet hariç). yakacak odun vb.müzayedeler 47.sürücüsüz veya operatörsüz olarak taşıma araçlarının kiralanması. limanların. park alanları.motorlu taşıtların bakım ve onarımı.geniş bir alana yayılı. bölüm 42.99..) . depolama vb. . Sürücü veya operatör ile birlikte taşıma araçlarının kiralanması bu kısıma dahildir. karayolu. bkz. posta ve kuryecilik faaliyetleri de burada kapsanmaktadır. ana şebekeler üzerinde demiryolu taşıtlarının kullanılması suretiyle yolcu taşımacılığı. boru hatları vasıtasıyla yük taşınması dahil karayolu ve demiryolu vasıtasıyla yük ve yolcuların taşınmasını kapsamaktadır. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 263 / 374 . demiryollarının. . aracılığıyla yapılan satış.00 Mağazalar.. bakımı ve onarımı.şehirler arası demiryolları ile yolcu taşıma.mağaza dışı müzayede faaliyetleri (perakende. Kapsam dışı olanlar. 47. grup 33.1 Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı 49..müşterinin istediği yere ulaştırılarak yapılan doğrudan yakıt satışı.önceki sınıflarda hiçbir şekilde dahil edilmemiş olan her çeşit ürünün perakende ticareti: +doğrudan satışlar veya kapı kapı dolaşılarak yapılan satışlar.karayollarının. destekleyici faaliyetlerle yolcu ve eşyaların taşınmasını kapsamaktadır. su veya hava yolu vasıtasıyla ve terminal. . . Ayrıca. havaalanlarının inşaatı.1.. 77. bkz. . tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan diğer perakende ticaret H-ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA Bu kısım tarifeli olsun ya da olmasın. bkz. demiryolu şirketlerinin ortak bir uygulaması olarak yataklı ve yemekli vagonların işletilmesi.99 Mağazalar.komisyoncular tarafından yapılan (mağaza dışı) perakende satış.3. 45. 77. taşıma araçlarının büyük onarımı veya değişimi. bkz.

bkz. . . 49.2 Demiryolu ile yük taşımacılığı 49.şehirlerarası demiryolları ile yolcu taşınması.yolcu terminal faaliyetleri. şehir ve banliyö taşımacılık sistemlerinin parçası olarak demiryolu taşımacılığı buraya dahildir. 52. otobüs.Kapsam dışı olanlar. 49. tramvay.20. . . 52. troleybüs.10.demiryolu altyapısının işletilmesi.kargo yükleme-boşaltma hizmetleri.31. Kapsam dışı olanlar.şehir ve banliyö transit sistemleri ile yolcu taşımacılığı.kısa mesafeli demiryolu yük taşımacılığının yanı sıra ana demiryolu şebekeleri üzerindeki yük taşımacılığı. 49.3 Kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı Bu grup.şehir veya banliyö taşıma sistemleriyle yapılan yolcu taşıma faaliyetleri.21. . 52. bkz.00 Demiryolu ile yük taşımacılığı 49. 52. yeraltı tramvayı.yük terminali faaliyetleri.31 Kara taşımacılığı ile yapılan şehir ve banliyö yolcu taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.20 Demiryolu ile yük taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.21 .31.00 Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı 49.21. 49. bkz. bkz.10. demiryolu altyapısının işletilmesi. 49. 52. Bununla birlikte. bkz. Taşıma. 52.21 .. gibi farklı kara taşımacılığı çeşitlerini kapsayabilir. bkz 55. 56. makaslama ve manevra gibi ilgili faaliyetler.90.10. olağan olarak belirli duraklarda yolcu bindirilmesi ve indirilmesi zorunluluğunu getiren belirli bir zaman çizelgesine göre tarifeli güzergahlar üzerinden gerçekleştirilmektedir. yer altı ve yükseltilmiş demiryolları vb. bkz. Bu. demiryolu taşımacılığından ziyade tüm kara taşımacılığı temelli yolcu taşıma faaliyetlerini kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. 49. . bkz.yataklı ve yemekli vagonların ayrı birimler tarafından işletilmesi.01 Şehir veya banliyö taşıma sistemleriyle TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 264 / 374 . . makaslama ve manevra gibi ilgili faaliyetler.depolama ve ambarlama. bkz.10.24.

02 Şehirden havaalanına veya şehirden istasyona olan hatlar 49.32 Taksi taşımacılığı 49.39. . gibi farklı kara taşımacılığı çeşitlerini kapsayabilir. yeraltı tramvayı.99 Diğer kara taşımacılığı ile yapılan şehir ve banliyö yolcu taşımacılığı 49.ambulans ile yapılan taşımacılık.şehir veya banliyönün parçası olmamak koşuluyla.+ havaalanı taşıma servisleri.ucuz tarifeli otobüs servisleri. bkz. dağ demiryolları. teleferikler. 49.90.diğer karayolu yolcu taşımacılığı:+ uzun mesafe tarifeli otobüs servisleri. 86.32.00 Taksi taşımacılığı 49.03 Şehir veya banliyö transit sistemlerinin parçası olmak koşuluyla. kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. havaalanı taşıma TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 265 / 374 . dağ demiryollarının. otobüs.01 Uzun mesafe tarifeli otobüs servisleri . havai kablolu hatların işletilmesi 49. Taşıma.yapılan yolcu taşıma faaliyetleri Bu. Kapsam dışı olanlar.31. olağan olarak belirli duraklarda yolcu bindirilmesi ve indirilmesi zorunluluğunu getiren belirli bir zaman çizelgesine göre tarifeli güzergahlar üzerinden gerçekleştirilmektedir.31.. yer altı ve yükseltilmiş demiryolları vb.31.+ ucuz tarifeli otobüs servisleri. tramvay. geziler ve diğer istisnai yolcu otobüs servisleri.. 49. troleybüs.39 Bys. geziler ve diğer istisnai yolcu otobüs servisleri. kayak ve kablolu asansörlerin işletilmesi.

53. 49.41 Karayolu ile yük taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.29. +ağır yük taşınması.41.00. kayak ve kablolu asansörlerin işletilmesi. bkz.posta ve kuryecilik faaliyetleri. .atık toplama faaliyetlerinin bir entegre parçası olarak atıkların taşınması. Kapsam dışı olanlar. +dondurulmuş ürünlerin taşınması. . teleferikler.21. . 52.ağaç kesme işlemlerinin parçası olarak.04 Servis taşımacılığı 49.12.servisleri 49. kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı 49.39. +çiftliklerde süt toplanan tanker kamyonlar içinde yük taşınması da dahil dökme yük taşımacılığı. 38. .40.39.kamyonlarla su dağıtımı.4 Karayolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri Bu grup. 02. 53. dağ demiryolları. 52. bkz. 38. +otomobillerin taşınması.99 Diğer bys.karayolu ile tüm yük taşıma işlemleri: +tomruk taşınması. bkz. .02 Şehir veya banliyönün parçası olmamak koşuluyla. 49.20. bkz.03 Okul otobüslerinin ve çalışanların taşınması için otobüslerin işletilmesi 49. bkz. +toplanmaksızın ve bertaraf edilmeksizin. orman içerisinde ağaç taşınması. bkz.taşıma için sandıklama ve paketleme hizmetleri.01 Yurtiçi yük taşımacılığı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 266 / 374 . . . 49. 36. +canlı hayvan taşınması.10.39.39.yüklerin boşaltılması ve yüklenmesi ile ilgili terminal tesislerinin işletilmesi. atıkların ve atık maddelerinin taşınması. demiryolu taşımacılığından ziyade tüm karayolu yük taşıma faaliyetlerini kapsamaktadır.11.

99 Karayolu ile diğer yük taşımacılığı 49.22.01 Motorlu Taşıyıcı Kooperatifleri 49. .42 Taşımacılık hizmetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. suyun. . sıvıların. buhar veya suyun dağıtımı.30.42. bkz.00. 35. sıvıların. 36.42.5 Boru hattı taşımacılığı 49. 49.sıvıların kamyonlarla taşınması. Kapsam dışı olanlar.doğal veya işlenmiş gaz. .50. sulu çimento ve diğer malların boru hatları vasıtasıyla taşınması.41.41.41. sulu çimento ve diğer malların boru hatları vasıtasıyla taşınması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 267 / 374 .01 Gazların.41. 35.gazların.02 Yurtdışı yük taşımacılığı 49. . suyun. bkz.49.50 Boru hattı taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.karayolu taşımacılığı ile işyerlerine ve evlere verilen taşımacılık hizmetleri.03 Sürücü ile birlikte kamyonların kiralanması 49. 49.99 Taşımacılık hizmetleri (Motorlu Taşıyıcı Kooperatifleri hariç) 49. 49.

deniz veya sahil sularında işletilmek için dizayn edilen gemilerle yapılan yolcu taşımacılığını kapsamaktadır.3 ve 50. +feribotlar. diğer gemilerle yapılan taşımacılık Gruplar 50. .ayrı birimler tarafından gerçekleştirildiğinde gemilerde restoran ve bar faaliyetleri.21. 50. +gezi. tarifeli olsun ya da olmasın. deniz otobüsleri ve benzerlerinin işletilmesi de burada kapsanmaktadır. benzer gemilerin kullanılması halinde büyük göller vb. . 56. bkz 92. bkz. Çekici ve itici botlar. +feribotlar. seyahat veya tur botlarının işletilmesi. 50.10 ve 56.02 Deniz ve sahil sularında taşımacılık için mürettebatla birlikte gezinti gemilerinin kiralanması (örneğin balıkçılık teknelerinin kiralanması) TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 268 / 374 .10.1 Deniz ve kıyı yolcu taşımacılığı Bu grup.10. seyahat veya tur botları. belirleyici faktör kullanılan taşıma aletlerinin türü olmaktadır. 50.4`de sınıflandırılmaktadır. deniz otobüsleri ve benzerlerinin işletilmesi.10 Deniz ve kıyı yolcu taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 50. 56.01 Tarifeli olsun ya da olmasın. Kapsam dışı olanlar. yerlerdeki yolcu taşımacılığı da bu kapsama dahildir. seyahat veya tur botlarının işletilmesi.yüzer kumarhaneler`in işletilmesi.30. bkz.1 ve 50.tarifeli olsun ya da olmasın.10. eğer ayrı birimler tarafından işletiliyorlar ise gemilerdeki restoran ve bar faaliyetlerini hariç tutmaktadır (bkz. gezi. deniz otobüsleri ve benzerlerinin işletilmesi. . .02 Pompa istasyonlarının işletilmesi 50 Su yolu taşımacılığı Bu bölüm. deniz ve sahil sularında yolcuların taşınması. . 56. su üzerinde yolcu ve yük taşınmasını kapsamaktadır. deniz ve sahil sularında yolcuların taşınması gezi.34. Denizde kullanılan gemi ya da teknelerle yapılan taşımacılık Gruplar 50. 77.ticari gemilerin veya botların mürettebatsız olarak kiralanması. Ayrıca. Yer.00.30). 77.gezinti teknelerinin ve yatların mürettebatsız olarak kiralanması. araba vapurları.50. bkz.Bu bölüm.2`de sınıflandırılırken.49. deniz ve iç su taşımacılığı arasındaki ayrım için bir gösterge olmasına rağmen.

liman işletimi ve geminin limana sokulması.99 Diğer deniz ve kıyı yolcu taşımacılığı 50. 52.Ayrıca. bkz. geminin boşaltılması.10.mavnalar. bkz. bkz. .10.2 Deniz ve kıyı yük taşımacılığı Bu grup deniz veya sahil sularında işletilmek için dizayn edilen gemilerle yapılan yük taşımacılığını kapsamaktadır. 50.03 Deniz ve sahil sularında yük taşımacılığı amacıyla teknelerin mürettebatıyla beraber kiralanması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 269 / 374 . . petrol külleri vb.20. deniz ve sahil sularında yük taşınması 50.50. 77.10.20 Deniz ve kıyı yük taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.03 Kruvaziyer turizmi (taşımacılık) 50.20. 50.20.kargo yükleme boşaltma hizmetleri. benzer gemilerin kullanılması halinde büyük göller vb.nin çekme ve itme yöntemi ile taşınması Kapsam dışı olanlar.yükün depolanması.04 Her nevi yolcu taşımacılığı ve turistik amaçlı gemi işletmeciliği 50.22.24.nin çekme ve itme yöntemi ile taşınması 50. yerlerdeki yük taşımacılığı da bu kapsama dahildir. bkz. petrol külleri vb. . 52. deniz ve sahil sularında yük taşınması. kılavuzluk. kurtarma aracı gibi diğer yardımcı faaliyetler. . .tarifeli olsun ya da olmasın.34. 52.01 Tarifeli olsun ya da olmasın. .ticari gemilerin veya botların mürettebatsız olarak kiralanması.10.02 Mavnalar.

07 Denizaşırı (uzakyol) kuruyük gemi taşımacılığı 50.20.11 Denizaşırı (uzakyol) dökmeyük gemi taşımacılığı 50.20.20.08 Kabotaj hattı dökmeyük gemi taşımacılığı 50.20.13 Yakınyol genelyük (general kargo) gemi taşımacılığı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 270 / 374 .20.20.12 Kabotaj hattı genelyük (general kargo) gemi taşımacılığı 50.04 Kabotaj hattı kuruyük taşımacılığı 50.10 Akdeniz içi dökmeyük gemi taşımacılığı 50.20.50.20.20.06 Akdeniz içi kuruyük gemi taşımacılığı 50.05 Yakınyol kuruyük gemi taşımacılığı 50.20.09 Yakınyol dökmeyük gemi taşımacılığı 50.

18 LNG ve LPG tanker taşımacılığı 50.20.20.14 Akdeniz içi genelyük (general kargo) gemi taşımacılığı 50.20.20.16 Broker ve stevedorlar 50.20.20.22 Su tankeri taşımacılığı 50.21 Atık alım tankeri taşımacılığı 50.19 Gemi yakıt ve ikmal tanker taşımacılığı 50.20 Kimyasal tanker taşımacılığı 50.20.20.20.15 Denizaşırı (uzakyol) genelyük (general kargo) gemi taşımacılığı 50.20.17 Tanker taşımacılığı 50.23 Konteyner gemisi taşımacılığı 50.20.50.24 Ro-Ro yük gemisi taşımacılığı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 271 / 374 .

20. 50. .21.40 İç sularda yük taşımacılığı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 272 / 374 .iç limanlar ve iskeleler de dahil olmak üzere.gezinti teknelerinin ve yatların mürettebatsız olarak kiralanması. tarifeli sefer yapan yolcu gemisi taşımacılığı 50. Kapsam dışı olanlar. deniz taşımacılığı için uygun olmayan gemilerin kullanıldığı iç sulardaki yolcu taşımacılığını kapsamaktadır.4 İç sularda yük taşımacılığı Bu grup.3 İç sularda yolcu taşımacılığı Bu grup. iç sulardaki yük taşımacılığını kapsamaktadır. 50.99 Diğer deniz ve kıyı yük taşımacılığı 50.00 İç sularda yolcu taşımacılığı 50.20.30 İç sularda yolcu taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. ırmaklar.26 Liman içi ve liman dışı.28 Deniz taşımacılığı lojistik faaliyetleri 50. 50. kanallar. bkz. göller ve diğer iç sular vasıtasıyla yapılan yolcu taşımacılığı. .20.20.20.25 Ro-Ro yolcu ve feribot gemisi taşımacılığı 50. deniz taşımacılığı için uygun olmayan gemilerin kullanıldığı.30. hatlı.27 Diğer gemi taşımacılığı 50. 77.50.

yolcular için çartır seferleri. bkz.uçak ve uçak motorlarının bakım ve onarımı. 33. . bkz. bkz.operatörsüz olarak hava taşımacılığına ait araçların kiralanması.00 İç sularda yük taşımacılığı 51 Havayolu taşımacılığı Bu bölüm hava veya uzay yoluyla yolcu veya yük taşımacılığını kapsamaktadır. .04 Yolcu taşımacılığı için operatör ile birlikte havayolu taşımacılığına ait araçların TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 273 / 374 .20.35. .iç limanlar ve iskeleler de dahil olmak üzere.turistik ve gezi uçuşları. kanallar.40. ırmaklar. . 01.23.16.61. 52.10 Havayolu ile yolcu taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . bkz. 74.1 Havayolu ile yolcu taşımacılığı 51. bkz.02 Yolcular için çartır seferleri 51. Kapsam dışı olanlar. Kapsam dışı olanlar. .11. . bkz. 51.havalimanlarının işletilmesi. bkz. .10.01 Belirli rotalar üzerinden ve belirli tarifelere göre hava yolu ile yolcu taşımacılığı 51. 50.hava araçları kullanılarak yapılan reklamcılık (gökyüzüne uçakla yazı yazılması).ürünlerin havadan ilaçlanması.belirli rotalar üzerinden ve belirli tarifelere göre hava yolu ile yolcu taşımacılığı.34.10. . 52. göller ve diğer iç sular vasıtasıyla yapılan yük taşımacılığı. 73. bkz.ticari gemilerin veya botların mürettebatsız olarak kiralanması.10.03 Turistik ve gezi uçuşları 51.havadan fotoğraf çekilmesi.24. 77. . . Kapsam dışı olanlar.kargo yükleme boşaltma hizmetleri.10. 51. 77.

21.havayolu ile tarifeli olmayan yük taşımacılığı.21.99 Diğer hava yolu ile yük taşımacılığı 51. .02 Havayolu ile tarifeli olmayan yük taşımacılığı 51.01 Belirli rotalar üzerinden ve belirli tarifelere göre hava yolu ile yük taşımacılığı 51. 51.21. .10.21. 51.05 Genel havacılık faaliyetleri eğitim veya gezi amaçlı olarak havacılık klüpleri tarafından yapılan yolcu taşımacılığı.99 Diğer havayolu ile yolcu taşımacılığı 51.22 Uzay taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.03 Yük taşımacılığı için operatör ile birlikte havayolu taşımacılığına ait araçların kiralanması 51. . .10.21 Hava yolu ile yük taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.uyduların ve uzay taşıtlarının fırlatılması.2 Hava yolu ile yük taşımacılığı 51.belirli rotalar üzerinden ve belirli tarifelere göre hava yolu ile yük taşımacılığı. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 274 / 374 .kiralanması 51.yük ve yolcuların uzay taşımacılığı.

tüneller.22. bkz.20.motorlu taşıtlar için park tesisleri. dok ve antrepo işletmeciliği TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 275 / 374 . 68.10. limanlar.21. köprüler vb.04 Antrepoculuk (depolama) ve ardiye. Kapsam dışı olanlar. genel mal ambarlarının.boş alanların kiralanması. .00 Uzay taşımacılığı 52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler Bu bölüm. taşımacılık acenteleri ve kargo ofislerinin faaliyetleri gibi taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetleri kapsamaktadır.10 Depolama ve ambarlama Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. soğuk hava depolarının. 68.1 Depolama ve ambarlama 52.51. depolama tanklarının vb.20. . soğuk hava depolarının. 52. .nin işletilmesi.10. genel mal ambarlarının. bkz.02 Dış ticaret bölgelerinde malların depolanması 52. 52. depolama tanklarının vb.nin işletilmesi.10.10.).03 Şok dondurma hizmetleri 52. . 52.01 Her tür mal için depolama ve ambarlama tesislerinin işletilmesi hububat silolarının. taşımacılık alt yapı tesislerinin işletilmesi (örneğin havaalanları.her tür mal için depolama ve ambarlama tesislerinin işletilmesi: +hububat silolarının. 52.şahsi depolama tesislerinin işletilmesi.

taşımacılık altyapı tesislerinin işletilmesi veya taşıma öncesinde ve sonrasında veya taşıma evreleri arasında gecikmeksizin yükün indirilip bindirilmesi faaliyetleri gibi. +yolların. Tüm taşımacılık tesislerinin işletilmesi ve bakımı da buna dahildir. . otoparkların veya garajların.04 Taşıma amacıyla gazların sıvılaştırılması 52.10. tünellerin. 52.03 Çekme ve yol yardımı hizmetleri 52.21. . karavanların kışın muhafaza edilmesi 52. 52.kargo yükleme boşaltma hizmetleri. .24.99 Diğer kara taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri 52. hayvan veya yük taşımacılığına ilişkin faaliyetler emiryolu istasyonları.karada yolcu. bisiklet parklarının işletilmesi. tünellerin. +demiryolları altyapı tesislerinin işletilmesi. Kapsam dışı olanlar.52. bisiklet parklarının işletilmesi. köprülerin. malların yüklenip boşaltılması istasyonları gibi terminal tesislerinin işletilmesi.makaslama ve manevra. köprülerin. +demiryolları altyapı tesislerinin işletilmesi.21.22 Suyolu taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 276 / 374 . yolcu ve yük taşımacılığını destekleyen faaliyetleri kapsamaktadır. otobüs durakları.çekme ve yol yardımı hizmetleri.02 Makaslama ve manevra 52. .21. otoparkların veya garajların. bkz. 52.01 Karada yolcu.99 Diğer depolama ve ambarlama 52.21.21 Kara taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.21. otobüs durakları. malların yüklenip boşaltılması istasyonları gibi terminal tesislerinin işletilmesi. +yolların. karavanların kışın muhafaza edilmesi.2 Taşımacılık için destekleyici faaliyetler Bu grup. hayvan veya yük taşımacılığına ilişkin faaliyetler: +demiryolu istasyonları.

Kapsam dışı olanlar. bkz.01 Liman işletmeciliği 52. hayvan veya yük taşımacılığına ilişkin faaliyetler: +limanlar ve iskeleler gibi terminal tesislerinin işletilmesi.22.suyolunda yolcu. 52.yat limanlarının işletilmesi.taşımacılık için kullanılan taşıma tarzına bakılmaksızın malların veya yolcuların bagajlarının yüklenmesi ve boşaltılması.53. .22. .24. bkz. gibi terminal tesislerinin işletilmesi. +seyrüsefer.terminal tesislerinin işletilmesi.29. .havayolunda yolcu.23 Havayolu taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. boşaltma hizmetleri 52.32.nin işletilmesi.24. yerlerde yer hizmeti faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar.00 Havayolu taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri 52.99 Diğer suyolu taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri 52.uçuş okullarının işletilmesi. 52. kılavuzluk yapma ve rıhtıma yanaşma faaliyetleri. 85.yükleme. bkz. kurtarma faaliyetleri. +boşaltma. 52.kargo yükleme boşaltma hizmetleri.02 Diğer kargo yükleme boşaltma TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 277 / 374 .yük tren vagonlarının yüklenmesi ve boşaltılması. 85. 52. . bkz. 52.24.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.24. +havaalanları vb. +havaalanı ve hava trafiği kontrol faaliyetleri.kargo yükleme boşaltma hizmetleri. . 52. . +deniz feneri faaliyetleri. bkz.21. hayvan ve yük taşımacılığına ilişkin faaliyetler: +havayolu terminalleri vb. . +suyolu havuzlarının vb.24 Kargo yükleme boşaltma hizmetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. 93. .22 ve 52. .23.23. .01 Yükleme. 52.

mektuplar. bkz. sınıflandırma ve işleme tesisleri ile taşıma güzergahları da dahil olmak üzere dünya çapında hizmet altyapısının kullanımını kapsamaktadır. 65.1 Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri 53. Taşımanın bir veya birden fazla şekli olabilir ve faaliyet ya özel taşımacılık ya da kamu taşımacılığı vasıtasıyla gerçekleştirilebilmektedir.00 Taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler (gümrük büroları) 53 Posta ve kurye faaliyetleri Bu bölüm. . Bu faaliyetler. .genel posta kutularından veya postanelerden mektup ve paketlerin toplanması. bkz.). reklam malzemeleri vb.turist yardım faaliyetleri. küçük paketler.29.20. postacılık ve kuryecilik faaliyetlerini kapsamaktadır. 79. Dünya çapındaki hizmet yükümlülüğünü desteklemek için diğer gerekli hizmetler de buna dahildir.konsinye malların grup veya ayrı olarak düzenlenmesi (malların toplanması ve dağıtımı ile konsinye malların gruplanması dahil olmak üzere). sınıflandırılması.deniz yük nakliyatçılarının ve hava kargo acentelerinin faaliyetleri. karayolu. posta kartları.tur operatörlerinin faaliyetleri.12. 53.evrensel bir hizmet yükümlülüğü altında yürütülen posta hizmetleriyle posta mektupları ve paketlerin ve kolilerin (posta tipi) toplanması. . tartılması gibi.mektup ve paketlerin dağıtımı ve teslimi . bkz. . 52. 53. Kapsam dışı olanlar. 79. havacılık ve taşıma sigortasının yapılması.12.29 Taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. deniz ve hava yolu ile taşımacılık işlerinin düzenlenmesi ve organizasyonu. . . malların yüklenmesi boşaltılması ile ilgili hizmetler. . çeşitli düzenlemeler altında mektuplar ve paketlerin toplanması. . Dağıtım. bir veya daha fazla dünya çapında hizmet sağlayıcıları tarafından evrensel bir hizmet yükümlülüğü altında yürütülen postacılık hizmetleri faaliyetlerini kapsamaktadır. 79.gemi ve uzay gemisi komisyonculuğu. mektupların toplanması ve dağıtımı için satış yerleri. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 278 / 374 . taşınması ve dağıtımı (yerel veyauluslararası). . mallar ve dokümanlar gibi postaları kapsamaktadır.seyahat acentelerinin faaliyetleri.motorlu taşıt.90. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.11. .kuryecilik faaliyetleri. numune alınması.yükün sevk edilmesi. .hizmetleri 52. taşınması ve dağıtımı gibi. . . dergiler. malların sandıktan ya da ambalajından çıkarılması. basılı kağıtlar (gazeteler.örneğin malların intikali esnasında koruma amacıyla geçici olarak kasalara yerleştirilmesi. bkz.gümrük bürolarının faaliyetleri.taşıma belgelerinin ve irsaliyelerin düzenlenmesi ve tedariki.demiryolu. denizcilik.10 Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri Bu sınıf. bkz. . Yerel teslimat ve haber servisleri de bu kapsama dahildir. .

10. .02 Genel posta kutularından veya postanelerden mektup ve paketlerin toplanması 53. taşınması ve (ülke içi ve uluslararası) dağıtımı.20.10.posta havalesi.99 Diğer evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri 53. sınıflandırılması. 64.01 Mektup ve paketler ile kolilerin (posta türünde) evrensel bir hizmet zorunluluğu kapsamı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 279 / 374 . 49.mektup ve paketler ile kolilerin (posta türünde) evrensel bir hizmet zorunluluğu kapsamı dışında çalışan firmalarca toplanması. . 50. posta tasarruf ve para havale faaliyetleri. bkz. 53.Kapsam dışı olanlar. 53. 50. .03 Mektup ve paketlerin dağıtımı ve teslimi 53. 51.01 Evrensel bir hizmet yükümlülüğü altında yürütülen posta hizmetleriyle posta mektupları ve paketlerin ve kolilerin (posta tipi) toplanması.20. Taşımacılığın bir veya birkaç türü buna dahil olabilmektedir ve faaliyet özel taşımacılık ile veya kamu taşımacılığı ile gerçekleştirilebilmektedir.19.20.21. 51. 53. taşınması ve dağıtımı (yerel veyauluslararası) Taşımanın bir veya birden fazla şekli olabilir ve faaliyet ya özel taşımacılık ya da kamu taşımacılığı vasıtasıyla gerçekleştirilebilmektedir. 49.22.10.2 Diğer posta ve kurye faaliyetleri 53.41.40. Kapsam dışı olanlar.yük taşımacılığı.20 Diğer posta ve kurye faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. sınıflandırılması. (taşıma türüne göre) bkz.10.

ziyaretçiler ve diğer yolcular için kısa süreli konaklama hizmeti sağlanmasını ve hemen tüketime uygun yemeklerin ve içeceklerin sağlanması hizmetlerini kapsamaktadır. tipik olarak günlük veya haftalık konaklamanın sağlanmasını kapsamaktadır. çamaşırhane hizmetleri. misafir odaları ve suitlerde. Bu kısım. günlük temizlik ve yatak yapmayı kapsar. imalat (Kısım C) içerisinde sınıflandırılmaktadır.99 Diğer posta ve kurye faaliyetleri I-KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ Bu kısım. sınıflandırılması. taşınması ve (ülke içi ve uluslararası) dağıtımı Taşımacılığın bir veya birkaç türü buna dahil olabilmektedir ve faaliyet özel taşımacılık ile veya kamu taşımacılığı ile gerçekleştirilebilmektedir. Gayrimenkul kısmında (L Kısımı) sınıflandırılan tipik olarak bir aylığına veya yıllık olarak kiralanan apartmanlar gibi tesislerde uzun süreli ikamet sağlanması ile ilgili faaliyetleri kapsamamaktadır. satılan yiyecek ve içeceklerin hazırlanması da buraya dahil değildir. park. Bu sınıf. yemek ve/veya dinlence olanakları sağlarken bazı birimler sadece konaklama hizmeti sağlamaktadır. ziyaretçiler ve diğer yolcular için kısa süreli konaklama hizmeti sağlanmasını kapsamaktadır. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 280 / 374 .20.02 Evlere dağıtım hizmetleri 53. gayrimenkul faaliyetleri (kısım L) içerisinde sınıflandırılan başlıca ikametgah olarak uzun süreli konaklama sağlanmasını kapsam dışı tutmaktadır. yiyecek ve içecek hizmetleri. işçiler ve benzer kişiler için uzun süreli konaklama hizmeti sağlanmasını da kapsamaktadır.10 Oteller ve benzer konaklama yerleri Bu sınıf. Bunun yanında öğrencier. hemen tüketime uygun olmayan ya da bağımsız dağıtım kanalları aracılığıyla. 55. temel olarak ziyaretçilerin kısa süreli kalmaları için. Diğer birimler. örneğin toptan ve perakende ticaret faaliyetleri aracılığıyla.20. mobilyalı konaklama sağlanmasını kapsamaktadırlar. 53. Bu kısım içerisinde sağlanan ilave hizmet türleri ve miktarı genellikle değişebilmektedir.dışında çalışan firmalarca toplanması. 55 Konaklama Bu bölüm. Hizmetler.Bu bölüm.1 Oteller ve benzer konaklama yerleri 55. konaklama. Konferans ve toplantı olanağı yanında. Bu yiyeceklerin hazırlanması. Ayrıca.

. . veya tek katlı bungalovları.20 Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerler Bu sınıf.. Bu sınıf aşağıdakiler tarafından sağlanan konaklamayı kapsamaktadır. .2 Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerler 55. .tipik olarak bir aylık veya yıllık bazda.resort oteller.03 Suit / apart otel 55. evlerin ve mobilyalı veya mobilyasız daireler veya apartman dairelerinin sağlanması.01 Oteller 55. Kapsam dışı olanlar.10..10.günlük temizlik. Kapsam dışı olanlar. daha uzun süreli kullanım için evlerin ve mobilyalı veya mobilyasız dairelerin veya odaların sağlanması. oteller.suit / apart otell .ev işleri hizmetleri olmaksızın yazlık evler ve kulübeler. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 281 / 374 . .moteller. 55. mobilyalı odalar veya ikamet etme/ yemek yeme ve uyumak için müstakil alanlara sahip oldukları yerlerdeki konaklama hizmetinin sağlanmasını kapsamaktadır.04 Moteller 55. çoğunlukla kısa süreli kaldıkları. yiyecek ve içecek hizmetleri ile birlikte kısa süreli mobilyalı kalacak yer sağlanması.tipik olarak aylık veya yıllık bir temelde sürekli bir şekilde kullanım için. ziyaretçilerin türüne özgü olarak günlük veya haftalık temelde. bkz. yatak yapımı. dağ evlerini veya konuk evlerini ve kır evlerini de kapsamaktadır. bölüm 68 55. . . Bunlar. Bu sınıf aşağıdakiler tarafından sağlanan konaklama hizmetlerini kapsamaktadır. apartmanlar veya çok katlı binalardaki bağımsız küçük daireleri veya binalar topluluklarını. bkz.ziyaretçi daireleri ve bungalovları.çocuk ve diğer tatil evleri. Eğer var ise son derece az ilave hizmet sunulmaktadır.yüzme havuzları ve egzersiz odaları ile eğlence olanakları gibi bir dizi ilave hizmetler de sunulmaktadır.10. bkz.02 Resort oteller 55.10.10. bölüm 68.10.99 Diğer oteller ve benzer konaklama yerleri 55.gençlik hostelleri ve dağ barınakları. içerisinde yemek pişirme olanakları veya tam mutfak teçhizatı olan.

20.30 Kamp alanları. 55.20.03 Ev işleri hizmetleri olmaksızın yazlık evler ve kulübeler 55.3 Kamp alanları. . Kapsam dışı olanlar.20.20.99 Diğer tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerler 55.20.90 Diğer konaklama yerleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 282 / 374 .30. eğlence araçları parkları ve karavan park yerleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . bkz.04 Gençlik hostelleri ve dağ barınakları 55.00 Kamp alanları. 55. eğlence araçları parkları ve karavan park yerleri 55.kısa süreli ziyaretçiler için kamp alanları. karavan parkları.55.20.eğlence araçları için alan ve tesislerin sağlanması.dağ sığınakları. eğlence araçları parkları ve karavan park yerleri 55. . eğlence kampları ile balıkçılık ve avcılık kamplarında konaklama hizmeti sağlanması.01 Çocuk ve diğer tatil evleri 55.9 Diğer konaklama yerleri 55. kulübeler ve gençlik hostelleri.02 Ziyaretçi daireleri ve bungalovları 55.

.90.fast-food restoranları. Ayrıca.pansiyon ve odaları kiralanan evler. 56. . 56.02 Pansiyon ve odaları kiralanan evler 55.01 Restoranlar TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 283 / 374 .99 Diğer konaklama yerleri 56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri Bu bölüm. ayrıca devamlı veya geçici stantları ile oturma yeri olan veya olmayan yerler tarafından hemen tüketime uygun olan tüm yemek ve içeceklerin sunulması faaliyetlerini kapsamaktadır.90. . ister hazır yemeği tesislerde yesinler.Bu sınıf.pazar tezgahlarında yiyecek hazırlanması. müşterilere yiyecek hizmetleri sağlanmasını kapsamaktadır. motorlu veya motorlu olmayan taşıtlarla hemen tüketim için yemeklerin hazırlanması ve servis edilmesini kapsamaktadır. öğrenciler.Hemen tüketime uygun olmayan veya hemen tüketilmesi planlanmayan yemeklerin veya bir yemek olarak düşünülmeyen hazır yiyeceklerin imalatı bu kapsama dahil değildir (10: gıda ürünlerinin imalatı ve 11: içeceklerin imalatı bölümlerine bakınız).. anında tüketim için uygun olan yemekler amaçlanmıştır. .1 Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri 56. Bu sınıf aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır.10 Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri Bu sınıf.01 Öğrencilerin kaldıkları yerler 55. Burada kesin olan gerçek. İster müşteriler otururken servis yapılsın veya açık büfeden kendi kendilerine servis yapsınlar. 47. 56.90.al götür türünden yemek yeme yerleri. Bu.otomatik makineler ile yiyecek perakende satışı. . göçmen işçiler (mevsimlik) ve diğer kişiler için tek kişilik veya birden fazla kişinin paylaştığı odalarda veya öğrenci yurtlarında geçici veya uzun süreli konaklama hizmetinin sağlanmasını kapsamaktadır.10. bu faaliyetlerin tamamı bu sınıf da yer almaktadır. bkz.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .. bir yemek olarak düşünülmemiş ve kendi imalatı olmayan gıdaların veya hemen tüketim için uygun olmayan yemeklerin satışı kapsam dışı tutulmuştur (Bakınız Kısım G: Toptan ve perakende ticaret).işçi yurtları. .seyyar yiyecek arabaları. bkz..spor ve benzer tesislerdeki yemek yiyecek satış yerlerinin işletilmesi.29. .okul yurtları.. ya geleneksel restoranlarda ya da self servis veya al götür türünden restoranlarda. .99. yanlarına alsınlar veya siparişle bıraktırsınlar. yemekleri sunan tesis çeşidi değil.restoranlar. Kapsam dışı olanlar. 55.yataklı vagonlar.öğrencilerin kaldıkları yerler. .araba ile dondurma satanlar.kafeteryalar.

spor ve benzeri tesislerde yiyecek satış yerlerinin işletilmesi.00 Özel günlerde dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin faaliyetleri 56. . Yiyecekler.bir bayilik temeline dayalı olarak kantinlerin ve kafeteryaların işletilmesi (örneğin fabrikalar. Spor ve benzeri tesislerde yiyecek satış yerlerinin işletilmesi de bu kapsama dahil olmaktadır. belirli bir etkinlik için müşteriler tarafından belirlenen yerlerde.89. bölüm 47.03 Fast-food restoranları 56. ofisler.21 Özel günlerde dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin faaliyetleri Bu sınıf. bkz. bozulabilir yiyecek maddelerinin perakende satışı. bozulabilir yiyecek maddelerin perakende satışı. Kapsam dışı olanlar. müşteriler ile yapılan sözleşmedeki düzenlemelere dayalı olarak yiyecek hizmetleri sağlanmasını kapsamaktadır.10.taşıma şirketleri için yemek hizmeti taşeronlarının faaliyetleri. 56.21.10. 10. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 284 / 374 . genellikle merkezi bir birim dahilinde hazırlanmaktadır.tekrar satış için bozulabilir yiyecek maddelerinin imalatı. bireysel etkinlikler için veya belirli bir zaman sürecinde dışarıya yemek hizmeti sunulması faaliyetlerini ve spor ve benzer tesislerde olanlar gibi. bkz. müşteriler ile yapılan sözleşmedeki düzenlemelere dayalı olarak yiyecek hizmetlerinin sağlanması gibi endüstriyel dışarıya yemek hizmeti sunma faaliyetlerini kapsamaktadır. . bölüm 47.02 Kafeteryalar 56.2 Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin (catering) faaliyetleri ve diğer yiyecek hizmetleri faaliy Bu grup. 10. hastaneler veya okullar için). Kapsam dışı olanlar.tekrar satış için bozulabilir yiyecek maddelerinin imalatı. bkz. .10.99 Diğer lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri 56.89.56. 56. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. yiyecek satış yerlerinin işletilmesini kapsamaktadır. .29 Diğer yiyecek hizmeti faaliyetleri Bu sınıf belirli bir zaman süreci içinde. . bkz.

01 Taşıma şirketleri için yemek hizmeti taşeronlarının faaliyetleri 56. 47.29. . .s.paketlenmiş/hazır içeceklerin yeniden satılması. bkz.30 İçecek sunum hizmetleri Bu sınıf. .içecek servisi olmaksızın diskotekler ve dans pistlerinin işletilmesi.diskotekler (çoğunlukla içecek hizmeti yapılan).Bu sınıf aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır. bilgi teknoloji faaliyetlerini.56. bkz.29.Bu kısmın temel unsurları. tesislerde hemen tüketim için içeceklerin hazırlanması ve servis yapılmasını kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar.29.otomatik satış makineleri yoluyla içeceklerin perakende satışı.kokteyl salonları. bkz.29.meyve suyu barları. 47. 56. bilgi ve kültürel ürünlerin üretimi veya dağıtımını.03 Bir bayilik temeline dayalı olarak kantinlerin ve kafeteryaların işletilmesi örneğin fabrikalar. diğer yiyecek hizmeti faaliyetleri 56.3 İçecek sunum hizmetleri 56.02 Spor ve benzeri tesislerde yiyecek satış yerlerinin işletilmesi 56.seyyar içecek satıcıları. . veri veya haberleşme de dahil bu ürünleri göndermek veya dağıtmak için gerekli aletlerin sağlanmasını. ofisler. hastaneler veya okullar için 56. . sinema filmi ve ses kayıt faaliyetleri (bölüm TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 285 / 374 . .kahve salonları.29.30. .99 b. . yazılım programlarının yayımlanması da dahil yayımlama faaliyetleri (bölüm 58).99 . 93.tavernalar.barlar. . .y. veri işlemeyi ve diğer bilişim hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır.00 İçecek sunum hizmetleri (çay bahçeleri dahil) J-BİLGİ VE İLETİŞİM Bu kısım.birahaneler.

üzerinden ansiklopedilerin yayımlanması. gravürler. bölümlerde yer almaktadır.. elektronik veya ses kaydı.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. tarife çizelgeleri. bkz.atlaslar. atlaslar. Tüm olası yayımlama şekilleri (basılı. . 90. süreli yayınların yayımlanması ve diğer yayımlama faaliyetleri Bu grup. kayıtlı medyanın çoğaltılması (bkz. (bilişim ürünleri) içeriği ile ilgili telif hakkının elde edilmesini ve bu içeriğin değişik şekillerde çoğaltılmasını ve dağıtımını organize ederek kamuya sunulmasını kapsamaktadır. bkz. müzik ve nota kitaplarının yayımlanması.Bu bölüm. 58. geliştirilmeleri için gerekli olan zihinsel yaratıcılıkla karakterize edilmektedir ve genellikle telif hakkı ile korunmaktadır. bkz.reklam materyallerinin yayımlanması.19.20) ve basılmasını (bkz. bu süreç içerisindeki farklı aşamaları yansıtan 59. kitaplar. video kasetlerin ve DVD veya benzer medya (bölüm 59) üzerinden filmlerin yayınlanmasını ve kasetler ve ses materyalleri (bölüm 59) için asıl kopyaların üretimini hariç tutmaktadır.20.işitsel kitapların yayımlanması. posterler ve sanat çalışmalarının çoğaltılması gibi diğer çalışmaları kapsamaktadır. referans kitapçıkları gibi). referans kitapçıkları gibi) bu kısmın kapsamına girmektedir. yazılım programlarının yanı sıra rehber ve posta adres listesi ve diğer yayınların yayımlanmasını kapsamaktadır. gazeteler. 61. el ilanları. Tüm olası yayımlama şekilleri (basılı.sözlükler ve ansiklopedilerin yayımlanması da dahil. bölüm içerisinde yer alırken. bölüm dahilinde üretilen unsurlardan oluşturulurken veya diğer unsurlar (örneğin canlı haber programı gibi) 60. posta kartları.03. 58.Yayımlama. 18.CD-ROM vb.99. rehber ve posta adres listelerinin yayınlanması faaliyetlerini ve fotoğraflar. . uydu veya kablolu sistemler aracılığıyla yapılabilmektedir. Kapsam dışı olanlar. dergiler ve süreli yayınların. bölüm içerisinde yer almaktadır. 18. bölümdeki bu dağıtım. . 58 Yayıncılık faaliyetleri Bu bölüm.11 Kitap yayımı Bu sınıf. haritalar ve grafiklerin yayımlanması.1 Kitapların. elektronik görüntü gibi) ya da sesli formda veya internet de kitapların yayımlanması faaliyetlerini kapsamaktadır. bilgi teknolojisi faaliyetleri (bölüm 62) ve diğer bilişim hizmeti faaliyetleridir (bölüm 63). basılı veya elektronik ortamda (CD. Ayrıca. CD-ROM gibi multimedia ürünler. içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın üçüncü kişiler tarafından tüm televizyon programının dağıtılması. 18. filmler. 58. sinema filmlerinin. internet üzerinden. broşürlerin risalelerin ve benzer yayınların yayımlanması. radyo ve televizyon yayını ve programları faaliyetleri (bölüm 60). dergiler ve diğer süreli yayınların. elektronik veya ses kaydı. . CD-ROM gibi multimedia ürünler.59). internet üzerinden.serbest yazarların faaliyetleri.11. broşürler. formlar. kitaplar. televizyon dizileri gibi bireysel unsurlar 59. içeriği ile ilgili telif hakkının elde edilmesini ve bu içeriğin değişik şekillerde çoğaltmasını ve dağıtımını organize ederek kamuya sunulmasını kapsamaktadır. Bölüm 60. bkz. 32. sözlükler.küre üretimi. ansiklopediler. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 286 / 374 . TV programlarının yapılması ve dağıtılmasına ilişkin faaliyetler. 59. gazeteler.12) hariç tutmaktadır. telekomünikasyon faaliyetleri (bölüm 61). haritalar ve grafiklerin yayınlanmasını. sinema filmi hariç olmak üzere bu bölümün kapsamına girmektedir. kitapların. 60 ve 61. Bir kanalın tüm televizyon programının hazırlanması. 59. 61. Yayınlama. yapımcı tarafından programın yayınını da kapsamaktadır. bölümdeki faaliyetlere göre üretilmektedir. Örneğin. yayın. Bu çalışmalar.

.14 Dergi ve süreli yayınların yayımlanması Bu sınıf. Kapsam dışı olanlar. 58. +tebrik kartları. Yayıncılık. basılı veya elektronik ortamda gerçekleştirilebilmektedir.aşağıdakilerin (çevrimiçi .00 Dergi ve süreli yayınların yayımlanması 58. 58.12 Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması Bu sınıf.11.posta adres listelerinin yayımlanması.telefon rehberlerinin yayımlanması. sanat çalışmaların çoğaltılması. +posterler. Bu listeler basılı veya elektronik formda yayımlanabilmektedir. gravürler ve posta kartları.haber ajansı faaliyetleri.diğer rehberler ve içtihat hukuku. 58. +reklam materyalleri.19 Diğer yayıncılık faaliyetleri Bu sınıf şunları kapsamaktadır. Yayıncılık.00 Gazetelerin yayımlanması 58. internet dahil olmak üzere.00 Kitap yayımı 58. +formlar.on-line dahil) yayınlanması: +kataloglar. . 63. reklam gazeteleri dahil olmak üzere. .00 Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması 58. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 287 / 374 . bir haftada en az dört kez çıkarılan gazete yayıncılığını kapsar.. +diğer basılı maddeler . +fotoğraflar..58. eczacılık yayınları gibi derlemelerin yayımlanması. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.13 Gazetelerin yayımlanması Bu sınıf. bkz. Radyo ve televizyon program listelerinin yayınlanması da buraya dahildir.istatistiklerin ve diğer bilgilerin on-line yayımlanması. bir haftada dörtten az çıkarılan süreli yayınların ve diğer dergilerin yayıncılığını kapsamaktadır. basılı veya elektronik ortamda gerçekleştirilebilmektedir.12.14. internet dahil olmak üzere.91. kendi içeriklerinde değil ama kendi formlarında muhafaza edilen gerçek/bilgi (veritabanları) listelerinin yayınlanmasını kapsamaktadır.13.

63.20.bilgisayar oyunlarının tüm platformlarda yayımlanması. 58. kesilmesi ve dublajı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 288 / 374 . vizyon gösterimi veya televizyon yayını için ya film.yazılım programlarının çoğaltılması. bkz. bkz.00 Bilgisayar oyunlarının yayımlanması 58. ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri Bu bölüm.01 Reklam materyalleri 58. video ve televizyon programları yapımcılığı. 18.reklam gazetelerinin yayınlanması. 47.21 Bilgisayar oyunlarının yayımlanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 58. filmin redaksiyonu.11.2 Yazılım programlarının yayımlanması 58.21.11 58. . bkz.41. bkz.29.13.on-line yazılım sağlanması (hosting uygulaması ve uygulama hizmeti sağlanması). .29 Diğer yazılım programlarının yayımlanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.01. . 62. bkz. video kaseti ya da diskte olsun sanatsal ve belgesel nitelikli sinema filmlerinin yapımcılığını.Kapsam dışı olanlar. . 63.çevrimiçi (on-line) yazılım sağlanması (barındırma (hosting) uygulaması ve uygulama hizmeti sağlanması).19.99 Diğer yayıncılık faaliyetleri 58. Kapsam dışı olanlar.kendi hesabına özel bir pazar için siparişe dayalı olmayan yazılımların dönüştürülmesi ve adaptasyonu dahil hazır (kişiye özel olmayan) yazılım programlarının yayımlanması: +işletim sistemler +iş ve diğer uygulamalar.19.bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarak özel bir pazar için siparişe dayalı olmayan yazılımların dönüştürülmesi ve adaptasyonu da dahil yayımlanmayan yazılımların üretilmesi.00 Diğer yazılım programlarının yayımlanması 59 Sinema filmi. . 58. bkz. .siparişe dayalı olmayan yazılım programlarının perakende satışı. . .

47. bkz.12 Sinema filmi. bkz.2.99. 59. . karikatüristlerin. sahne dekoratörlerinin ve teknik uzmanların kendi hesaplarına gerçekleştirdikleri faaliyetler. Kapsam dışı olanlar. DVD`lerin perakende ticareti. videolar. 59. 74.) diğer endüstrilere dağıtımını ve onların gösterimini kapsamaktadır.sinema filmleri.video kasetlerin. Sinema filmlerinin ve diğer film yapımlarının dağıtım hakkının alınması ve satılması da bu kapsama dahildir. . . bkz.video kasetlerin. 59.. 74. redaksiyon. bir stüdyoda veya diğer herhangi bir yerde ses kayıt hizmet faaliyetlerinin yanı sıra müzik kayıtlarının yayınlanması faaliyetlerini kapsamaktadır. belgeseller v.) veya televizyon reklamlarının yapımı. film/kaset aktarımı.b. CD veya DVD çoğaltılması da dahil (temsili olarak gösterime yönelik olarak dağıtılması için sinema filmlerinin çoğaltılması hariç) filmlerin çoğaltılması.ses kaydı ve kitapların kasetlere kaydedilmesi. videolar.63. DVD`ler vb.) veya televizyon reklamlarının yapımı 59.b. tanıtımını ve dağıtımını. bkz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 289 / 374 . bkz. video kaseti.kayıtlı video kasetlerin..1 Sinema filmi. CD`lerin.aktörlerin. . bkz. 77. kesilmesi ve dublajı gibi faaliyetleri.canlı televizyon gösterilerinin veya toplantı ve konferansların eş zamanlı olarak alt yazı desteği. 82.52. 46.kişisel tiyatro veya sanat ajanslarının veya acentelerinin faaliyetleri.11 Sinema filmi. çekim sonrası faaliyetleri de kapsamaktadır. sinema filmlerinin banyo edilmesi ve işlenmesi gibi. Bu bölüm.bir televizyon kanalına ait programların hazırlanması. video ve televizyon programları yapım faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . . yönetmenlerin. bkz. belgeseller v. alt başlıklandırma. . . video ve televizyon programı faaliyetleri Bu grup. video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri Bu sınıf. sinema filmlerinin ve diğer film yapımları projelerinin yanı sıra sinema filmlerinin ve diğer film yapımlarının diğer endüstrilere dağıtımını da kapsamaktadır. . sinema filmlerinin ve diğer film yapımlarının (video kasetleri. bkz. DVD ya da diğer medya araçlarında olsun sanatsal ve belgesel nitelikli sinema filmlerinin yapımcılığını.22. . bkz. ya film. televizyon programları (televizyon dizileri. CD ve DVD`lerin toptan ticareti.0.asıl kopyalarından ses ve video kaseti. bkz. yani orijinal ana ses kayıt bantlarının üretilmesini.2.20. DVD`lerin hanehalklarına kiralanması. yayınlanmasını. bkz.12. 18.boş video kasetlerin.film endüstrisi haricinde sinema filmlerinin işlenmesi. 46. Sinema filmlerinin ve diğer film yapımlarının dağıtım hakkının alınması ve satılması da bu kapsama dahildir. 60. filmin redaksiyonu. sinema film laboratuarlarının faaliyetleri ve animasyon filmleri için özel laboratuarların faaliyetleri de dahil. 90. 59. animasyon ve özel efektler.gibi destekleyici faaliyetleri. CD`lerin toptan ticareti. televizyon programları (televizyon dizileri.11.90. 59.20. aynı zamanda ses kayıt faaliyetlerini.çekim sonrası (kayıt sonrasındaki teknik düzenlemeler) faaliyetler.. jenerik. 60. alt yazı verilmesi.televizyon yayıncılığı.20. .00 Sinema filmleri. doğrudan vizyonda veya televizyon yayınında gösterimi için dijital dağıtım dahil olmak üzere.43. bilgisayar ile üretilen grafikler. başlıklandırma. bkz. bkz.

Kapsam dışı olanlar. 18. televizyon şebekeleri ve istasyonlarına ve sinema sahiplerine dağıtılması. -sinema filmleri veya video bantlarının sinemalarda. bkz.20bkz. bkz. .. DVD`ler ve benzeri ürünlerin sinemalara. video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri 59.. DVD`lerin kamuya kiralanması. CD`lerin. 59.22. . 74.. 46. karikatüristlerin.sinema klüplerininfaaliyetleri.52.boş video kasetlerin. yönetmenlerin.14 Sinema filmi gösterim faaliyetleri Busınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. CD veya DVD`lerin çoğaltılması da dahil filmlerin (sanatsal dağıtım için sinema filmlerinin çoğaltılması hariç) çoğaltılması. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 290 / 374 . 59. 46.video kasetlerin.. 18.20.film endüstrisi haricinde sinema filmlerinin işlenmesi. açık havada veya diğergösterim tesislerinde oynatılması faaliyetleri. . bkz. CD`lerin toptan ticareti.. CD`lerin.43. 46.. bkz.12.video kasetlerin.20. bkz. 47. video bantları.43. bkz. bkz. .asıl kopyalarından ses ve video kayıtlarının. .02 Film.ses ve video kasetleri.. DVD`lerin toptan ticareti. sahne dekoratörlerinin ve teknik uzmanların kendi hesaplarına gerçekleştirdikleri faaliyetler. video ve televizyon programlarının dağıtım faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. televizyon şebekeleri ve istasyonlarına ve sinema sahiplerine dağıtılması 59.00 Sinema filmi. 47. video ve televizyon programlarının dağıtım faaliyetleri 59. CD veya DVD`lerin asıl kopyalarından çoğaltılması da dahil filmlerin çoğaltılması. video bantları ve DVD `lerin dağıtım haklarının elde edilmesi 59. 77.kayıtlı video kasetlerinin ve DVD`lerin toptan satışı.01 Film.13. bkz.63. bkz.63.. DVD`ler ve benzeri ürünlerin sinemalara.13. video bantları.film. DVD`lerin perakende ticareti.0. Kapsam dışı olanlar.kayıtlı video kasetlerinin ve DVD`lerin perakende satışı.13 Sinema filmi.kayıtlı video kasetlerin..13.99 Diğer sinema filmi. 90.aktörlerin.

bölüm 61). eğlence.14. Bu sınıf. televizyon ve veri programları gibi içeriklerin oluşturulması veya içeriğin dağıtımı için telif hakkının elde edilmesi ve sonrasında bunların yayınlanması gibi faaliyetleri kapsamaktadır.00 Sinema filmi gösterim faaliyetleri 59. ses kayıtlarının toptancılara. eğitim.10 Radyo yayıncılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. gençlere yönelik programcılık gibi) bir abonelik veya ücret temelinde. kullanılmasına izin verilmesi ve kullanılması gibi müzik yayıncılığı faaliyetlerini de kapsamaktadır. spor. haber. kasetler. Yayın. 59. Bu bölüm aynı zamanda yapısı gereği (sınırlı formatta.00 Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri 60 Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri Bu bölüm. Bu sınıf.Bu bölüm kablo ve diğer abonelik temelli programların dağıtımını hariç tutmaktadır. canlı yayınlarda. bant dan yapılan radyo programlarının (örneğin canlı olmayan) üretimi de dahil bir stüdyo veya diğer herhangi bir yerdeki ses kayıt hizmet faaliyetlerini de kapsamaktadır.20 Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri Bu sınıf.. müzik bestelerinin telif haklarının elde edilmesi ve tescil edilmesi faaliyetleri. tipik olarak daha sınırlı bir kesime hitap eden programların yapımcılığını da kapsamaktadır. aynı birim içerisinde asıl kayıtların üretilmesine entegre olabilir veya olmayabilir. radyoda. Ayrıca. Bu faaliyetler ile uğraşan birimler. Bu faaliyetler. üyelere ve abonelere işitsel programların sunulması için ses sinyallerinin yayınlanması faaliyetleri. sonrasında kamuya yayın yapılması için.radyo yayın stüdyoları ve tesisleri vasıtasıyla kamuya. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 291 / 374 . (bkz. üçüncü bir kişiye. sohbet ve benzeri radyo. bu bestelerin kayıtlarda. CD`ler gibi orijinal (ses) asıl (master) kayıtlarının üretilmesi faaliyetlerini. perakende satıcılara ve doğrudan kamuya verilmesi. sinema filmlerinde.2 Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri 59. yazılı ve diğer medya aletlerinde satışının artırılması. Müzik ve nota kitaplarının yayımlanması da bu kapsama dahildir. satışının artırılması ve dağıtımını kapsamaktadır. uydu. telif haklarına sahip olabilirler ya da telif hakkı sahibi adına müzik telif haklarının işleticisi olarak hareket edebilirler. ayrıca.20. . bir kablo şebekesi veya internet vasıtası gibi farklı teknolojilerin kullanılması ile yapılabilmektedir. 60. asıl kayıtların çoğaltılması ve dağıtım haklarını elde etmelidir. havadan. tipik olarak radyo ve televizyon yayıncılığı ile entegre edilen veri yayını da bu kapsama dahildir. Eğer entegre değilse bu faaliyetleri gerçekleştiren birim. televizyonda. haber.1 Radyo yayıncılığı 60.59.

eğitim veya gençlere yönelik programlar gibi sınırlı biçimler vb. 61.programcılık olmaksızın.) kanallar tarafından yapılabilir.01 Radyo yayın stüdyoları ve tesisleri vasıtasıyla kamuya.20 Televizyon programcılığı ve yayıncılık faaliyetleri Bu sınıf. Ayrıca bu sınıf.10. vb.Programcılık genel veya özel (örn. o kanal tarafından üretilen program içeriklerine (örneğin yerel haberler. Kapsam dışı olanlar. ticari reklamlar. . canlı röportajlar ve benzeri) veya bunların bir kombinasyonuna kadar bir televizyon kanalının tüm programlarının yaratılmasını kapsamaktadır.2 Televizyon programcılığı ve yayıncılık faaliyetleri 60.10. ya yapımcı birim tarafından yayınlanmaktadır ya da kablolu yayın şirketleri veya uydu televizyon sağlayıcıları gibi üçüncü bir dağıtımcı tarafından nakledilmesi için yapılmaktadır. 60.) yapımcılığı.yayıncılık ile ilgili olmayan televizyon programları unsurlarının (filmler. İsteğe bağlı video kanalları programcılığı da burada ayrıca kapsanmaktadır. 59. bkz. 60. televizyon yayıncılığı ile bağlantılı radyo yayıncılığını da kapsamaktadır.banda kayıtlı radyo (canlı olmayan) programlarının yapımı. belgeseller. bkz. 59. haberler. üyelere ve abonelere işitsel programların sunulması için ses sinyallerinin yayınlanması faaliyetleri 60. spor. belgeseller ve benzeri). sohbet programları. bkz. kanal paketi oluşturulması ve bu paketin dağıtımı. serbestçe erişilebilen programcılığı da kapsamaktadır. satın alınan program içeriklerinden (örneğin filmler.00 Televizyon programcılığı ve yayıncılık faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 292 / 374 .99 Diğer radyo yayıncılığı 60. . .Kapsam dışı olanlar.10.Bu komple televizyon programları.20.11. Bu sınıf yalnızca abonelik usulüne göre izlenebilen programcılığın yanı sıra.20.02 Internet üzerinden gerçekleştirilen (internet radyo istasyonları) radyo yayıncılığı faaliyetleri 60.

.01 Kablolu bir telekomünikasyon alt yapısı kullanılarak ses. Bu bölümde sınıflandırılan faaliyetlerin ortak özelliği. mikrodalga veya yer hatları ve uydu bağlantılarının bir kombinasyonu vasıtasıyla noktadan noktaya iletişim sağlamak için anahtarlama ve iletim tesislerinin işletilmesi ve bakımı. veri. 61. 61.61 Telekomünikasyon Bu bölüm.10. Aşağıdakiler de kapsanmaktadır. Bu faaliyetleri gerçekleştiren iletim tesisleri tek bir teknolojiye veya bir teknoloji kombinasyonuna dayalı olabilmektedir. veri. Kapsam dışı olanlar.02 Kablolu alt yapı operatörleri vasıtasıyla internet erişimi sağlanması 61. oluşturulmasına dahil olmaksızın içerik aktarımıdır..10 Kablolu uzaktan iletişim (telekomünikasyon) faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bakımı ve erişim sağlanması. dağıtım için tüm programlama kanallarının (bölüm 60 içerisinde yapılan) program paketleri ile birleştirilmesini de içerebilir. + yer hatları.10. metin ve görüntü aktarımı sağlayan telekomünikasyon ve ilgili hizmetlerin sağlanmasını kapsamaktadır.+ kablo dağıtım sistemlerinin işletilmesi (örneğin veri ve televizyon sinyallerinin dağıtımı) kendi tesislerini kullanan telgraf ve diğer sesli olmayan iletişim cihazlarının tedarik edilmesi. metin ve görüntü iletimine yönelik tesislerin işletimi. ses.telekomünikasyon yeniden satıcıları.+ kablo dağıtım sistemlerinin işletilmesi (örneğin veri ve televizyon sinyallerinin dağıtımı) kendi tesislerini kullanan telgraf ve diğer sesli olmayan iletişim cihazlarının tedarik edilmesi.90.kablolu bir telekomünikasyon alt yapısı kullanılarak ses. veri.99 Diğer kablolu uzaktan iletişim TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 293 / 374 . Bu faaliyetleri gerçekleştiren yayın tesisleri tek bir teknolojiye veya bir teknoloji kombinasyonuna dayalı olabilmektedir. bkz. Bu faaliyetleri gerçekleştiren iletim tesisleri tek bir teknolojiye veya bir teknoloji kombinasyonuna dayalı olabilmektedir.1 Kablolu uzaktan iletişim (telekomünikasyon) faaliyetleri 61. 61.Televizyon sinyallerinin iletimi durumunda. Bu bölümdeki ayrım işleyen alt yapının türüne bağlıdır. metin ve görüntü iletimine yönelik tesislerin işletimi. 61. mikrodalga veya yer hatları ve uydu bağlantılarının bir kombinasyonu vasıtasıyla noktadan noktaya iletişim sağlamak için anahtarlama ve iletim tesislerinin işletilmesi ve bakımı. bakımı ve erişim sağlanması yer hatları.10.

.20. . veri. bakımı ve erişim sağlanması.3 Uydu telekomünikasyon faaliyetleri 61.30. Kapsam dışı olanlar.90.90 61. .telekomünikasyon yeniden satıcıları.Bu iletişim tesisleri hava akımları vasıtasıyla her yöne iletim yapılmasını sağlamaktadır ve bunlar tek bir teknolojiye veya bir teknoloji kombinasyonuna dayalı olabilmektedir.telekomünikasyon yeniden satıcıları.20 Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. metin ve görüntü iletimine yönelik tesislerin işletimi.bir uydu telekomünikasyon altyapısı kullanılarak ses.bir kablosuz (telsiz) telekomünikasyon altyapısı kullanılarak ses. 61.kablolu şebekeler.00 Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri 61. bakımı ve erişim sağlanması.01 Bir uydu telekomünikasyon altyapısı kullanılarak ses.. veri.hücresel ve diğer kablosuz (telsiz) telekomünikasyon şebekeleri de dahil çağrı sistemlerinin bakım ve işletimi. işitsel veya metin haldeki programların ev uydu sistemleri vasıtasıyla tüketicilere dağıtılması (burada sınıflandırılan birimler genellikle program unsurlarını oluşturmamaktadırlar). yerel televizyon istasyonları veya radyo şebekelerinden alınan görsel. . metin ve görüntü iletimine yönelik tesislerin işletimi. bkz. 61. metin ve görüntü iletimine yönelik tesislerin işletimi. bakımı ve erişim sağlanması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 294 / 374 ..30 Uydu telekomünikasyon faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. veri. bkz.2 Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri 61. Kapsam dışı olanlar. 61.(telekomünikasyon) faaliyetleri 61.

iletişim telemetresi ve radar istasyon işletmeleri gibi.20..30.90.çevirim içi internet erişimi ve benzeri gibi. Kapsam dışı olanlar. iletişim telemetresi ve radar istasyon işletmeleri gibi.uydudan izleme..telekomünikasyon yeniden satıcıları (örneğin. ilave hizmetler sağlanmaksızın şebeke kapasitesinin satın alınması ve yeniden satılması).mevcut telekom bağlantıları üzerinden telekomünikasyon hizmetlerinin sağlanması:+VOIP (İnternet Protokolü Üzerinden Ses İletişimi) sağlanması.01 Uydudan izleme.telekomünikasyon alt yapısı operatörleri tarafından internet erişiminin sağlanması. özel telekomünikasyon uygulamalarının sağlanması.halka açık tesislere telefon ve internet erişiminin sağlanması. yerel televizyon istasyonları veya radyo şebekelerinden alınan görsel. 61. bkz.10.. işitsel veya metin haldeki programların ev uydu sistemleri vasıtasıyla tüketicilere dağıtılması burada sınıflandırılan birimler genellikle program unsurlarını oluşturmamaktadırlar 61.uydu terminal istasyonlarının ve bir ya da daha fazla karasal iletişim sistemleri ile fiili olarak bağlı olan ve telekomünikasyon iletim kapasitesine veya uydu sistemlerinden telekomünikasyon almakapasitesine sahip bağlantılı tesislerin işletilmesi.61. . 61. özel telekomünikasyon uygulamalarının sağlanması 61.02 Kablolu şebekeler.02 Halka açık tesislere telefon ve internet erişiminin sağlanması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 295 / 374 .30.90 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.9 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri 61.30. 61... ISP`ye ait olmayan veya ISP tarafından kontrol edilmeyen müşteri ve ISP arasındaki şebekeler üzerinden internete erişim sağlanması.90.99 Diğer uydu telekomünikasyon faaliyetleri 61. 61. .

01.aşağıdakileri oluşturmak ve yürütmek için gerekli yapı ve içeriğin tasarlanması ve gerekli bilgisayar kodlarının yazılması.. 58. yazılım uygulamaları 62.02 Yazılım uygulamaları TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 296 / 374 .29.01 Sistem yazılımları. danışmanlık ve ilgili faaliyetler 62. bkz.+veritabanları. müşterinin bilgi sistemi içerisinde uygulamanın işlevsel olabilmesi için bu mevcut uygulamanın amaca göre değiştirilmesi ve yapılandırılması Kapsam dışı olanlar.90.sağlanan yazılım. yazılımı ve iletişim teknolojileri ile entegre olan bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarlanması. modifiye edilmesi.01. bilgi teknolojisi alanında uzmanlaşma sağlayan aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır: yazılımların yazılması. yazılımların yazılması. 62. Kullanıcıların talimatları doğrultusunda programların yazılması da burada kapsanmaktadır.02.29. yerinden yönetim ve müşterilerin bilgisayar sistemlerinin ve ve/veya veri işleme tesislerinin işletilmesi.+web sayfaları.01 Bilgisayar programlama faaliyetleri Bu sınıf.. modifiye edilmesi. bkz.03 Mevcut telekom bağlantıları üzerinden telekomünikasyon hizmetlerinin sağlanması:+VOIP (İnternet Protokolü Üzerinden Ses İletişimi) sağlanması 61.90. test edilmesi ve desteklenmesi. bkz. yazılımı ve iletişim teknolojileri ile entegre olan bilgisayar sistemlerini planlanması ve tasarlanması. yazılım uygulamaları.61. ve diğer profesyonel ve teknik bilgisayar bağlantılı faaliyetler. test edilmesi ve desteklenmesi faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . örneğin. 58.99 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri 62 Bilgisayar programlama.+sistem yazılımları..0 Bilgisayar programlama. danışmanlık ve ilgili faaliyetler Bu bölüm. entegre bir parça olsa bile bilgisayar donanımı.kendi hesabına belirli bir pazar için kişiye özel olmayan yazılımların dönüşümü veya uyarlanması.paket yazılımların yayımlanması.yazılımların müşterilerin isteğine göre uyarlanması. 62. 62.. bilgisayar donanımları.

kişisel bilgisayarların kurulumu.00 Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri 62. yazılımların kurulumu.03. bilgisayar donanımı.05 Yazılımların müşterilerin isteğine göre uyarlanması 62. örneğin: . bkz. Hizmetler. bkz. Kapsam dışı olanlar. 62.20. 46.09 Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri Bu sınıf. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 297 / 374 . . yerinden yönetim sağlanmasını ve ilgili destek hizmetlerinin yanı sıra.01.01.02 Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri Bu sınıf. 62. 62.kişisel bilgisayarların kurulumu. 47. bkz.09.03 Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri Bu sınıf. .99 Diğer bilgisayar programlama faaliyetleri 62.01.yazılım kurma hizmetleri. ilgili kullanıcı eğitimini de kapsayabilir.04 Web sayfaları müşterinin bilgi sistemi içerisinde uygulamanın işlevsel olabilmesi için bu mevcut uygulamanın amaca göre değiştirilmesi ve yapılandırılması 62.02.bilgisayar yazılım ve donanımlarının satışı.bilgisayarları felaketten kurtarma hizmetleri. 62.03 Veritabanları 62. . bilgisayarları felaketten kurtarma. müşterilerin bilgisayar sistemlerinin ve/veya veri işleme tesislerinin işletilmesini kapsamaktadır. başka yerde sınıflandırılmamış olan diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır. bkz.00 Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri 62. 33. 62.51. . bkz.09.41.01.62. yazılımı ve iletişim teknolojileri ile bağlantılı bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarlanmasını içermektedir. .09.ana bilgisayar ve benzeri bilgisayarların kurulumu.

.01.uygulama hizmeti sağlama.+ web barındırma (hosting). barındırma (hosting). web portalları Bu grup..20.. diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri 63 Bilgi hizmet faaliyetleri Bu bölüm.bilgisayar programcılığı.1 Veri işleme..veri giriş hizmetlerinin sağlanması. web arama portallarının faaliyetleri.ana bilgisayar ve benzeri bilgisayarların kurulumu.02 Yazılım kurma hizmetleri 62.09.11 Veri işleme.veri işleme faaliyetleri:+ müşteriler tarafından temin edilen verilerin tümüyle işlenmesi.s. 63. 62. temel olarak bilgi sağlayan diğer faaliyetler de dahil. internette arama olanakları ve sadece bir konuda yoğunlaşmış bilgilerin yer aldığı genel ağ sayfalarının sağlanması da dahil.11. veri işleme ve barındırma (hosting) faaliyetlerini kapsamaktadır.bilgisayar tesislerinin yönetimi.bilgisayar danışmanlığı.müşterilere ana bilgisayarın kısa süreli kiralanması. barındırma ve ilgili faaliyetler.bilgisayarları yalnızca bir araç olarak kullanan tedarikçi firmalar. veri işleme hizmetleri ve ilgili faaliyetler için alt yapının sağlanmasını kapsamaktadır. 63.+uygulama barındırma (hosting)..03.y.09. 33. 62.Kapsam dışı olanlar.02. 63.barındırma (hosting). . bkz.+ müşteriler tarafından temin edilen verilerden özel raporların elde edilmesi. bkz. 63. barındırma (hosting) ve ilgili faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 62. bkz.11. . örneğin.+ veri akış hizmetleri. bkz. gerçekleştirilen hizmetlerin yapısına göre sınıflandırılırlar.09.00 Veri işleme. Kapsam dışı olanlar. bkz. 62..özel barındırma (hosting) faaliyetleri. . . Bu faaliyetler kapsam dışıdır. barındırma (hosting) ve ilgili faaliyetler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 298 / 374 .99 b.. veri işleme hizmetleri ve ilgili faaliyetler için alt yapının sağlanması.veri işleme ve barındırma (hosting).01 Kişisel bilgisayarların kurulumu 62.

Bölüm 58. bkz.medya için haber. . 63. 91. 63.kitapların. 90.91. bkz. bkz. dergilerin v.03. bkz.00 Haber ajanslarının faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 299 / 374 ..20.internet yoluyla radyo yayıncılığı. Kapsam dışı olanlar. Kapsam dışı olanlar.bağımsız gazetecilerin faaliyetleri. .9 Diğer bilgi hizmet faaliyetleri Bu grup.12. .12. .bağımsız foto muhabirlerinin faaliyetleri. resim ve röportaj tedarik eden haber bürosu ve haber ajanslarının faaliyetleri.63. internet aracılığıyla yayımlanması. 63. . Bölüm 60..01.b.kolaylıkla araştırılabilir bir formatta internet adresleri ve içeriklerin kapsamlı veritabanlarının oluşturulması ve muhafaza edilmesi için bir arama motoru kullanan web sitelerinin işletilmesini kapsamaktadır. bkz.01 Kolaylıkla araştırılabilir bir formatta internet adresleri ve içeriklerin kapsamlı veritabanlarının oluşturulması ve muhafaza edilmesi için bir arama motoru kullanan web sitelerinin işletilmesini kapsamaktadır 63.12 Web portalları Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.kütüphanelerin ve arşivlerin faaliyetleri. gazetelerin.91 Haber ajanslarının faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. haber ajanslarının faaliyetlerini ve geride kalan tüm diğer bilgi hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır.periyodik olarak güncellenmiş içerik sağlayan medya siteleri gibi internet portalı olarak çalışan diğer web sitelerinin işletimini de kapsamaktadır.02 Periyodik olarak güncellenmiş içerik sağlayan medya siteleri gibi internet portalı olarak çalışan diğer web sitelerinin işletimini de kapsamaktadır 63. . 74. Kapsam dışı olanlar.

gazete kupürleri hizmetleri. 64 Sigorta ve emeklilik fonları hariç finansal hizmet faaliyetleri Bu bölüm.02 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak bilgi arama hizmetleri 63.1 Parasal aracı kuruluşların faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 300 / 374 . 64. .99 Başka yerdde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri Bu sınıf başka yerde sınıflandırılmayan aşağıdaki gibi diğer bilgi hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır: . .bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak bilgi arama hizmetleri.çağrı merkezlerinin faaliyetleri.01 Bilgisayar destekli telefon bilgi hizmetleri 63.99. Kapsam dışı olanlar.99.Not: Ulusal kurumsal düzenlemelerin. 63. bu bölüm içerisindeki sınıflanmanın belirlenmesinde önemli bir rol oynamaları muhtemeldir. sigortacılık veya emeklilik fonu ya da zorunlu sosyal güvenlik amaçları dışındaki fonların elde edilmesi ve yeniden dağıtılması faaliyetlerini kapsamaktadır.99. basın kupürleri hizmetleri vb.03 Gazete kupürleri hizmetleri.20. sigortacılık. basın kupürleri hizmetleri vb. reasürans ve emeklilik fonu faaliyetleri ile finansal hizmetleri desteklemeye yönelik faaliyetler de dahil finansal hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır.bilgisayar destekli telefon bilgi hizmetleri. 82. bkz.99 Diğer başka yerdde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri K-FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ Bu kısım. 63.99.63. .

Örneğin: .03 Kefalet Kooperatifleri 64.para arzının izlenmesi ve kontrolü. 64.19.ülke parasının emisyonu ve yönetimi. parasal değeri sabit olan ve günlük bazda elde edilen.19. .finansal kuruluşlar arasındaki takas işlemleri için mevduat kabul edilmesi. .kredi birlikleri. kredi kartları gibi çeşitli şekillerde olabilir. Kapsam dışı olanlar.tasarruf bankaları. . 66. ipotekli konut finansmanı (tut-sat). 64. 64.02 Kredi birlikleri 64. Merkez bankalarının faaliyetleri kurumsal sebeplerden dolayı değişmektedir.92.mevduat kabul etmeyen uzmanlaşmış kuruluşlarca konut kredisi verilmesi. 64.2 Holding şirketlerinin faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 301 / 374 .19. .kredi kartı işlemleri ve ödeme işlemleri. .19. bkz. genellikle merkez bankaları dışında parasal kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. mevduat kabul edilmesi ve/veya mevduat veya mevduat benzerlerinin kabul edilmesi ve kredi veya borç verme faaliyetlerini kapsamaktadır.Bu grup. kredi.hükümet için bankacılık rolü üstlenilmesi.y. . merkez bankası dışındaki finans dışı kaynaklardan elde edilen fonları kapsamaktadır.s. . .bankalar (katılım bankaları dahil). diğer parasal aracı kuruluşların faaliyetleri 64.01 Bankalar (katılım bankaları dahil) 64.99 b. bkz.11 Merkez bankası faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.19 Diğer parasal aracı kuruluşların faaliyetleri Bu sınıf. Kredi verilmesi. bankacılık işlemlerinin denetimi. Bu faaliyetler.ülkenin uluslararası rezervlerinin tutulması.11.19. .00 Merkez bankası faaliyetleri 64. transfer edilebilir mevduatlar şeklindeki fonların elde edilmesini. yani.

stratejik planlaması ve şirket kararlarının verilmesi. kar oranı ve fiyat kararsızlığı gibi spesifik yatırım niteliklerinin sağlanmasına yönelik olarak müşterinin isteğine göre belirlenmektedir.holding şirketlerinin faaliyetleri.10. başlıca faaliyetlerine göre NACE sınıfına bakınız..20 Holding şirketlerinin faaliyetleri Bu sınıf. bkz. 64. fonlar ve diğer mali birimler 64. Bu sınıf içerisindeki holding şirketleri.şirket ve girişimlerin aktif yönetimi.00 Tröstler.emeklilik fonu.malların ve hizmetlerin satışından gelir elde eden fonlar ve tröstler.30. 64.birimin yatırım tröst fonları..30.bir tröst sözleşmesi veya ajans sözleşmesinin şartları uyarınca lehdarlar adına idare edilen tröstler.9 Sigorta ve emeklilik fonları hariç diğer finansal hizmet faaliyetleri Bu grup. 64.20. risk. sermayelerinin olduğu işletmelere diğer herhangi bir hizmet sağlamamaktadırlar. .fonların yönetimi.sigorta ve emeklilik fonları.64. hissedarların veya lehdarların adına. bkz. ve diğer malvarlığı geliri elde etmektedirler. hisse senetleri ve diğer mali varlıkların bir araya getirilmesi için organize edilen tüzel kişilikleri kapsamaktadır. parasal kurumlarca yürütülenler dışındaki finansal hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır.kapalı uçlu yatırım fonları. 66. faiz. . 64.00 Holding şirketlerinin faaliyetleri 64. fonlar ve diğer mali birimler Bu sınıf.91 Finansal kiralama TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 302 / 374 . Bu şirketler. fonlar ve diğer mali birimler 64.20. emlakçılar ve ajans hesapları.açık uçlu yatırım fonları.. bkz. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. yönetim dahil olmaksızın. Kapsam dışı olanlar. yani diğer birimleri idare etmemekte ve yönetmemektedirler. bkz. . 65.3 Tröstler. holding şirketlerinin yani bağlı ortaklıklar grubunun (sermaye oranına göre denetimin olduğu) malvarlıklarını tutan ve başlıca faaliyeti grubun idare edilmesi olan birimlerin faaliyetlerini kapsamaktadır.30. Kapsam dışı olanlar. . 70. Portföyler.30 Tröstler. kazanç payları. ancak ya çok az istihdam sağlanmakta ya da hiç istihdam sağlanmamaktadır ve hizmet satışlarından herhangi bir gelir elde etmemektedirler. .. bkz. çeşitleme. Kapsam dışı olanlar. bölüm 65.

Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - finansal kiralama, süre olarak malın beklenen ömrünü kapsadığı ve kiralayanın asıl olarak malın kullanılmasından ortaya çıkan tüm faydaları elde ettiği ve malın sahipliği ile ilgili olan tüm riskleri aldığı kiralamadır. Malın sahipliği, sürenin sonunda başkasına aktarılabilir veya aktarılmayabilir. Böylesi kiralamalar faiz dahil tüm veya hemen hemen tüm maliyetleri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar; - faaliyet kiralaması, bkz. bölüm 77, kiralanan malların türüne göre.

64.91.00 Finansal kiralama
64.92 Diğer kredi verme faaliyetleri
Bu sınıf, parasal aracılıkla uğraşmayan kuruluşlar tarafından yapılan kredi verme ile ilgili finansal hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır. Kredi verme, kredi, tut-sat, kredi kartları gibi çeşitli şekillerde aşağıdaki hizmet türlerini sağlamaktadırlar; + tüketici kredisi verilmesi, + uluslararası ticari finansman, + endüstri bankalarınca endüstri için uzun vadeli finansman sağlanması, + bankacılık sistemi dışında borç para verilmesi, + mevduat kabul etmeyen uzmanlaşmış kuruluşlarca konut kredisi verilmesi, + rehin karşılığında borç para verilmesi (rehinciler). Kapsam dışı olanlar; - mevduat kabul eden uzmanlaşmış kuruluşlarca konut kredi verilmesi, bkz. 64.19, - faaliyet kiralaması, bkz. bölüm 77, kiralanan malların türüne göre, - üye organizasyonlarca hibe verme faaliyetleri, bkz. 94.99.

64.92.00 Diğer kredi verme faaliyetleri
64.99 Sigorta ve emeklilik fonları hariç başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - borç verme dışında esas olarak fonların dağıtımı ile ilgili diğer mali hizmetler: +faktoring faaliyetleri, +swap, opsiyon ve diğer riskten korunma sözleşmelerinin yazdırılması, +poliçe devir şirketlerinin faaliyetleri, - kendi hesabına yatırım faaliyetleri, risk sermayesi şirketleri, yatırım klupleri gibi. Kapsamdışı olanlar;- finansal kiralama, bkz. 64.91,- diğer kişilerin adınayapılan menkul kıymet alım satımı, bkz. 66.12,- gayrimenkul ticareti,leasingi ve kiralanması, bkz. bölüm 68,- çek, senet, vb. toplanması, bkz.82.91,- üyelik organizasyonlarca hibe verilmesi faaliyetleri, bkz.94.99.

64.99.00 Sigorta ve emeklilik fonları hariç başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri
65 Zorunlu sosyal güvenlik hariç, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 303 / 374

Bu bölüm, gelecekteki alacaklara karşılık olarak kullanılacak bir finansal varlıklar portföyü oluşturulması için yıllık ödeneklerin ve sigorta poliçelerinin taahhüt edilmesini ve sigorta ücretlerinin yatırılmasını kapsamaktadır. Doğrudan sigorta ve reasürans sağlanması da bu kapsama dahildir.

65.1 Sigorta
Bu grup, esas olarak bir tasarruf olsun veya olmasın hayat sigortası ve hayat dışı sigortaları kapsamaktadır.

65.11 Hayat sigortası
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - yıllık ödenek ve sigorta poliçelerinin, sakatlık geliri sigorta poliçeleri ve kazaya bağlı ölüm ve yaralanma sigorta poliçelerinin taahhüt edilmesi (esas olarak bir tasarruf olsun veya olmasın).

65.11.00 Hayat sigortası
65.12 Hayat sigortası dışındaki sigortalar
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - hayat sigortası dışında sigorta hizmetlerinin sağlanması: +kaza ve yangın sigortası, +sağlık sigortası, +yolculuk sigortası, +mal sigortası, +otomobil, denizcilik, havacılık ve taşıma sigortası, +para kaybı ve mali sorumluluk sigortası.

65.12.01 Deniz sigorta müesseseleri ve acenteleri 65.12.02 Hayat sigortası dışında sigorta hizmetlerinin sağlanması
65.2 Reasürans

65.20 Reasürans
Bu sınıf diğer sigorta şirketleri tarafından başlangıçta taahhüt edilen mevcut sigorta poliçeleriyle bağlantılı riskin tamamının veya bir kısmının üstlenilmesi faaliyetlerini kapsamaktadır.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 304 / 374

65.20.00 Reasürans
65.3 Emeklilik fonları

65.30 Emeklilik fonları
Bu sınıf işveren veya katılımcı nam veya hesabına hareket eden kişilerin çalışanları veya üyeleri için münhasıran emeklilik geliri menfaati sağlamak için oluşturulan tüzel kişilikleri (şirketler), fonlar, programlar ve diğer sair kuruluşları kapsamaktadır. Bu, belirlenmiş katkı esaslı bireysel emeklilik planlarının yanı sıra belirlenmiş fayda esaslı emeklilik planlarını da kapsamaktadır.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - personel sosyal yardım planları, - emekli sandıkları ve planları,emeklilik planları. Kapsam dışı olanlar; - emeklilik fonlarının idaresi, bkz. 66.30, - zorunlu sosyal güvenlik sistemleri, bkz. 84.30.

65.30.00 Emeklilik fonları
66 Finansal hizmetler ve sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler
Bu bölüm, mali hizmet faaliyetlerine dahil olan veya bunlarla yakından bağlantılı olan hizmetleri kapsamaktadır, ancak mali hizmetlerin sağlanmasını kapsamamaktadır. Bu bölümün temel ayrımı mali işlemin ya da sağlanan fonun tipine bağlıdır.

66.1 Sigorta ve emeklilik fonları hariç, finansal hizmetler için yardımcı faaliyetler
Bu grup hisse senetlerinin, hisse senetleri opsiyonlarının, tahviller veya emtia sözleşmelerinin satın alınması ve satılmasını kolaylaştırmak amacıyla fiziksel ve elektronik pazarların oluşturulmasını kapsamaktadır.

66.11 Finansal piyasaların yönetimi
Bu sınıf kamu otoriteleri dışında finansal piyasaların işletilmesini ve denetimini kapsamaktadır, örneğin: - emtia sözleşmeleri borsası, - vadeli emtia sözleşmeleri borsası, - menkul kıymetler borsası, - hisse senedi borsası, - hisse senedi ve emtia opsiyon borsası.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 305 / 374

66.11.00 Finansal piyasaların yönetimi
66.12 Menkul kıymetler ve emtia sözleşmeleri simsarlığı
Busınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- finansal pazarlarda diğerleri adına(borsa simsarlığı) çalışılması, ve ilgili faaliyetler- hisse senedisimsarlığı,- emtia sözleşmeleri simsarlığı,- döviz büroları faaliyetlerivb. Kapsam dışı olanlar; - pazarlarda kendi hesabına çalışılması, bkz. 64.99, - bir ücret veya sözleşmeye dayalı portföy yöneticiliği, bkz. 66.30.

66.12.01 Döviz büroları faaliyetleri 66.12.99 Diğer menkul kıymetler ve emtia sözleşmeleri simsarlığı
66.19 Sigorta ve emeklilik fonları hariç, finansal hizmetler için yardımcı diğer faaliyetler
Bu sınıf b.y.s. mali hizmet faaliyetleri için yardımcı faaliyetleri kapsamaktadır: - kredi kartı işlemleri dahil olmak üzere, finansal işlem ve ödeme yapılması faaliyetleri, - yatırım danışmanlığı hizmetleri, ipotekli konut finansmanı (mortgage) danışmanlığı ve acenteliği faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar; - sigorta acentelerinin ve komisyoncularının faaliyetleri, bkz. 66.22, - fonların idaresi, bkz. 66.30.

66.19.00 Sigorta ve emeklilik fonları hariç, finansal hizmetler için yardımcı diğer faaliyetler
66.2 Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı faaliyetler
Emeklilik veya sigorta poliçelerini satan veya hakların tanzimi ve sağlık güvencesi gibi çalışanların diğer hakları, sigortaları ve emeklilikleri ile ilgili hizmetleri sağlayan acenteleri kapsamaktadır.

66.21 Risk ve zarar değerlemesi
Bu sınıf sigorta hasarının tespiti, hesaplanması ve ödenmesi gibi, sigorta yönetim hizmetlerinin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 306 / 374

sağlanmasını kapsamaktadır.Bu, aşağıdakileri kapsamaktadır; - sigorta hasar taleplerinin hesaplanması, +hasar taleplerinin tespiti, +risk hesaplaması, +risk ve zarar değerlendirmesi, +ortalama ve zarar ayarlaması, - sigorta hasarlarının ödenmesi. Kapsam dışı olanlar; - gayrimenkullerin kıymetlerinin belirlenmesi, bkz. 68.3, - diğer amaçlarla kıymet takdiri yapılması, bkz. 74.90, - araştırma faaliyetleri, bkz. 80.30.

66.21.00 Risk ve zarar değerlemesi
66.22 Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - irat, sigorta ve reasürans poliçelerinin satılmasında, akdedilmesinde ve müşteriye ek hizmet teklifinde bulunulmasında sigorta acentelerinin ve brokerlerin (sigorta aracıları) faaliyetleri.

66.22.00 Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
66.29 Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - sigorta ve emeklilik fonları ile ilgili yardımcı diğer faaliyetler (finansal aracılık, hasarların üstlenilmesi ve sigorta acentelik faaliyetleri hariç olmak üzere): +kurtarılan sigortalı eşyanın idaresi, +aktüerya hizmetleri. Kapsam dışı olanlar; - deniz kazalarında malların kurtarılması faaliyetleri, bkz. 52.22.

66.29.00 Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler
66.3 Fon yönetimi faaliyetleri

66.30 Fon yönetimi faaliyetleri
Bu sınıf bireyler, şirketler ve aşağıdakiler gibi diğerleri için, bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak portföy ve fon yönetimi faaliyetlerini kapsamaktadır: - müşterek fonların yönetimi, - diğer yatırım fonlarının yönetimi, - emeklilik fonlarının yönetimi.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 307 / 374

66.30.00 Fon yönetimi faaliyetleri L-GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
Bu kısım, aşağıdaki faaliyetlerden biri veya daha fazlası ile ilgilenen kiralayanlar, acenteler ve/veya brokerların faaliyetlerini kapsamaktadır: Gayrimenkul alınması veya satılması, gayrimenkul kiralanması, gayri menkule fiyat biçilmesi veya gayrimenkul emanet acenteleri olarak hareket edilmesi gibi diğer gayri menkul hizmetlerinin sağlanması. Bu kısımdaki faaliyetler şahsi veya kiralanmış gayri menkulde bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak yapılabilmektedir. Mülkiyetin korunmasıyla veya bu gibi binaların kiralanmasıyla birleşik olarak binaların inşa edilmesi de ayrıca kapsanmaktadır.Bu kısım gayrimenkul varlıklar yöneticilerini de kapsamaktadır.

68 Gayrimenkul faaliyetleri

68.1 Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması

68.10 Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - kendine ait veya kiralanmış gayrimenkulün satın alınması ve satılması: +apartmanlar ve müstakil evler, +sergi salonları, özel depo binaları, alışveriş merkezleri dahil olmak üzere, ikamet amaçlı olmayan binalar, +araziler. Kapsam dışı olanlar; - satış için inşaat projelerinin geliştirilmesi, bkz. 41.10, - arazi iyileştirilmesi ile birlikte arazinin parsellenmesi, bkz. 42.99.

68.10.00 Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması
68.2 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesi

68.20 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesi
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi ve işletilmesi:+ apartmanlar ve müstakil evler, + sergi salonları, özel depo tesisleri dahil olmak üzere, TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 308 / 374

ikamet amaçlı olmayan binalar,+ arazi.-sürekli kullanım için, tipik olarak aylık veya yıllık bazda evlerin ve mobilyalı veya mobilyasız daireler veya apartmanların sağlanması. Kapsam dışı olanlar;- otellerin, suit otellerin, tatil evlerinin, pansiyonların, kamp yerlerinin, karavan kamplarının ve diğer ikamet edilmeyen yerler veya kısa süreli konaklama yerleri, bkz. bölüm 55.

68.20.00 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesi
68.3 Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olan gayrimenkul faaliyetleri

68.31 Gayrimenkul acenteleri
Bu sınıf gayrimenkul acentelerince gayrimenkul faaliyetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır:gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık,- gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınmasıyla, satılmasıyla ve kiralanmasıyla ilgili danışmanlık faaliyetleri ve ekspertiz hizmetleri,gayrimenkul emanet acentelerinin faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar;- hukuki faaliyetler, bkz. 69.10.

68.31.01 Gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık 68.31.02 Gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınmasıyla, satılmasıyla ve kiralanmasıyla ilgili danışmanlık faaliyetleri ve ekspertiz hizmetleri 68.31.99 Diğer gayrimenkul acenteleri
68.32 Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gayrimenkulün yönetilmesi
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 309 / 374

müfettişlerin ve bilirkişilerin diğer faaliyetleri. kredilerin ve benzerlerinin hazırlanması. 81.mahkemeler veya diğer yargı birimlerinden önce olsun ya da olmasın. .00 Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gayrimenkulün yönetilmesi M-MESLEKİ. bkz. ortaklık anlaşmaları veya benzer dokümanlar+patentler ve telif hakları. +şirket teşekkülüne ilişkin şirket kuruluş belgesi. 69 Hukuki ve muhasebe faaliyetleri Bu bölüm. Bu faaliyetler yüksek düzeyde bir eğitimi gerektirmektedir. ceza davalarında danışmanlık ve temsil. bilimsel ve teknik faaliyetleri kapsamaktadır. kanuni senetlerin. baro üyesi olan kişiler tarafından veya bunların denetiminde.genel noterlerin. bkz. bkz.hukuki faaliyetler. mübaşirlerin.1 Hukuk faaliyetleri 69.hukuk mahkemelerinin faaliyetleri. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 310 / 374 . yasal dokümanların hazırlanması.genel danışmanlık ve tavsiye. 69. bkz.10. bakım ve küçük çaplı onarımlar. .+ceza davalarında danışmanlık ve temsil. .32. hukuk davalarında danışmanlık ve temsil. medeni hukuk noterlerinin. patentler ve telif hakları. . mübaşirlerin. hapishaneler ve diğer tesisler gibi (bilgisayar tesislerinin idaresi hariç olmak üzere) tesislerin idare edilmesi. ve kullanıcılara uzmanlık bilgisi ve kabiliyetleri sağlamaktadır. denetçilerin ve bilirkişilerin faaliyetlerinin yanı sıra şirket kuruluş belgeleri.10 Hukuk faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. koruma ve güvenlik gibi hizmetler bütünü).+iş anlaşmazlıkları ile bağlantılı danışmanlık ve temsil.destekleyici hizmetler (genel iç temizlik. uzmanlaşmış belirli mesleki. 68. hakemlerin. 81.10. mahkemeler veya diğer yargı birimlerinden önce olsun ya da olmasın.23. baro üyesi olan kişiler tarafından veya bunların denetiminde bir tarafın menfaatinin diğer bir tarafa karşı hukuki olarak temsil edilmesi:+hukuk davalarında danışmanlık ve temsil. vasiyetnamelerin. ortaklık anlaşmaları veya şirket kuruluşu ile ilgili benzer belgelerin. bir tarafın menfaatinin diğer bir tarafa karşı hukuki olarak temsil edilmesini kapsamaktadır. BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER Bu kısım. .10.Kapsam dışı olanlar. Muhasebe kayıtlarının denetlenmesi. Bu aynı zamanda noterlerin. +tapu senetlerinin.. 84. hukuk noterlerinin. krediler ve benzerlerinin hazırlanması gibi hukuki belgelerin hazırlanmasını da kapsamaktadır. iş anlaşmazlıklarında danışmanlık ve temsil gibi. hakemlerin. mali beyannamelerin hazırlanması ve saklanması gibi muhasebe ve defter tutulması hizmetleri ayrıca kapsanmaktadır. 69. çöplerin toplanması.askeri üsler. . Kapsam dışı olanlar. vasiyetlerin.

.04 Genel noterlerin. vergi müşavirliği 69.03 Patentler ve telif hakları 69.10.22. vasiyetlerin.10. 70.10.kişisel ve işletme geliri vergi iadesinin hazırlanması. bkz.02 Genel danışmanlık ve tavsiye.. bütçe kontrol yordamlarına ilişkin idari danışmanlık.91..2 Muhasebe. hakemlerin. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 311 / 374 .muhasebe sistemleri. bkz.20 Muhasebe.10. mübaşirlerin.11. 82. defter tutma ve denetim faaliyetleri. 63.hesapların incelenmesi ve doğruluklarının belgelendirilmesi.99 Diğer hukuk faaliyetleri 69.vergi otoritelerinden önce müşteriler adına danışmanlık faaliyetleri ve temsil.şirketler ve diğerlerinin ticari işlemlerinin kaydedilmesi.10. defter tutma ve denetim faaliyetleri. kredilerin ve benzerlerinin hazırlanması 69.69.veri işleme ve çizelgeleme faaliyetleri. baro üyesi olan kişiler tarafından veya bunların denetiminde bir tarafın menfaatinin diğer bir tarafa karşı hukuki olarak temsil edilmesi hukuk davalarında danışmanlık ve temsil. hukuk noterlerinin.senet tahsilatı. yasal dokümanların hazırlanması şirket teşekkülüne ilişkin şirket kuruluş belgesi. finansal hesapların hazırlanması veya denetimi..01 Mahkemeler veya diğer yargı birimlerinden önce olsun ya da olmasın. müfettişlerin ve bilirkişilerin diğer faaliyetleri 69. Kapsam dışı olanlar. bkz.+ceza davalarında danışmanlık ve temsil. vergi müşavirliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır..+iş anlaşmazlıkları ile bağlantılı danışmanlık ve temsil 69. +tapu senetlerinin. . ortaklık anlaşmaları veya benzer dokümanlar.

finansal planlama ve bütçeleme.21 Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri Bu sınıf halkla ilişkiler ve iletişim konularında işletmelere ve diğer organizasyonlara lobicilik faaliyetleri dahil olmak üzere tavsiye.merkezi idari bürolar.00 Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 312 / 374 . bkz. vergi müşavirliği 70 İdare merkezi faaliyetleri.00 İdare merkezi faaliyetleri 70. .müşterek bürolar.10 İdare merkezi faaliyetleri Bu sınıf şirket ve işletmelerin diğer birimlerinin idare edilmesi ve yönetilmesini.reklam ajansları ve medyada temsil hizmetleri. pazarlama hedefleri ve politikaları.idare merkezleri.1 İdare merkezi faaliyetleri 70.mahalli ve bölgesel bürolar. 70. idari danışmanlık faaliyetleri Bu bölüm işletmelere ve diğer organizasyonlara stratejik ve organizasyonal planlama.20.69.00 Muhasebe. defter tutma ve denetim faaliyetleri.10.2 İdari danışmanlık faaliyetleri 70. operasyonel denetim uygulanmasını ve ilgili birimlerinin günlük operasyonlarının yönetimini kapsamaktadır. . 73. Kapsam dışı olanlar..pazar araştırması ve kamu oyu yoklaması.. bkz.20.1. yönetimde bağımsız olanlar.tali (yardımcı) yönetim büroları. bkz.21.20. Ayrıca aynı şirket veya işletmenin diğer birimlerin yönetilmesi ve idare edilmesi. üretim çizelgelemesi. yani idare merkezi faaliyetleri de kapsanmaktadır. . stratejik veya organizasyonal planlamanın ve şirket veya işletmenin karar alma rolünün üstlenilmesini. rehberlik ve operasyonel yardım sağlanmasını kapsamaktadır.Bu sınıf aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır. uygulamalar. 64.holding şirketlerin (hissedar şirketlerin) faaliyetleri. ve denetim planlaması gibi idari konularda danışmanlık ve yardım sağlanmasını kapsamaktadır. . 70. insan kaynakları politikaları. . ve planlama. 73. 70. Kapsam dışı olanlar.

01. bkz. üretim çizelgeleme ve kontrol planlama gibi idari hususlarda işletmelere ve diğer organizasyonlara tavsiye.muhasebe sistemleri için bilgisayar yazılımlarının tasarlanması.10. bütçe denetim prosedürlerinin tasarlanması. 71. yönetim bilgisi gibi alanlarda işletmelere ve kamu hizmet birimlerine tavsiye ve yardımda bulunulması. maliyet muhasebesi programlarının.idari yerleşim veya arama danışmanlık hizmetleri.. 70. güvenlik ve benzeri danışmanlık faaliyetleri.22. Bu işletme hizmetlerinin sağlanması işletmelere ve ilgili kamu hizmetlerine aşağıdailere ilişkin tavsiye. defter tutma ve denetim faaliyetleri.planlama. maliyet muhasebesi programlarının.22 İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri Bu sınıf stratejik ve organizasyonal planlama.12 . bkz. bkz. maliyet azaltma ve diğer mali konular.99 Diğer işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri 71 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri. .02 Planlama. rehberlik veya operasyonel yardımı kapsayabilir: .eğitim danışmanlığı faaliyetleri.60.muhasebe. iş süreçlerine değişim mühendisliği uygulanması. personel ve ürün belgelendirme faaliyetleri (kalite belgeleri) 70. pazarlama hedefleri ve politikaları.03 Sistem. bkz. 62. organizasyon etkinlik ve denetim. Kapsam dışı olanlar. vergi müşavirliği. .22.çevre. . hukuki tavsiye ve temsil. rehberlik ve operasyonel yardım sağlanmasını kapsamaktadır.22.22. bütçe denetim prosedürlerinin tasarlanması 70. insan kaynakları politikaları.90.mimari ve mühendislik danışmanlık faaliyetleri. bkz.20. agronomi. uygulamalar ve planlama. 71.70. 74. bkz. .01 Muhasebe metotlarının veya prosedürlerinin.değişim yönetimi. teknik muayene ve analiz TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 313 / 374 .10. 78.muhasebe metotlarının veya prosedürlerinin. 69. . bkz. ücret ve emeklilik stratejileri. organizasyon etkinlik ve denetim. yönetim bilgisi gibi alanlarda işletmelere ve kamu hizmet birimlerine tavsiye ve yardımda bulunulması 70. 69.11. 85.

inşaat denetim hizmetlerinin ve yer ölçümü ve haritalama hizmetlerinin ve benzerlerinin sağlanmasını kapsamaktadır.11.madencilik operasyonları ile bağlantılı olarak sondaj denemesi.01 İnşaat tasarımı ve teknik resim 71..09. soğutma. . Kapsam dışı olanlar. .mühendislik tasarımı (yani makineler. 71. 09. 74.11. sağlık ve kirlilik denetim mühendisliği.01. 62.20. .mühendislikle ilgili araştırma ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 314 / 374 . . . +makineler. makine. 62. kimyasal mühendislik. inşaat denetim hizmetlerinin ve yer ölçümü ve haritalama hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır. Aynı zamanda fiziksel. .29.99 Mimarlık faaliyetleri 71.jeodezik ölçüm faaliyetleri:+arazi ve sınır ölçüm faaliyetleri.+yer altı ölçüm faaliyetleri. süreçler ve sistemlerin hazırlanmasına fizik kurallarının ve mühendislik ilkelerinin uygulanması) veaşağıdakileriçindanışmanlıkfaaliyetleri. 09. . maden mühendisliği. su (hidrolik) mühendisliği ve trafik mühendisliğini kapsayan projeler.+hidrolojik ölçüm faaliyetleri.iç dekorasyon. aletler..teknik muayene faaliyeti. mühendislik hizmetlerinin. 58.02. ve diğer analitik deneme hizmetlerinin icrasını da kapsamaktadır.ortak yazılım geliştirmesi veya yayınlanması. +su yönetim projeleri. 62.bilgisayar danışmanlarının faaliyetleri. 71.jeofizik. jeolojik ve sismik ölçüm.iklimleme. bkz.90.12 Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. teknik resim hizmetlerinin.Bu bölüm mimarlık hizmetlerinin. .+inşaat mühendisliği.02 Şehir ve bölge planlaması ve peyzaj mimarlığı 71.bilişim danışmanlarının faaliyetleri. 62.1 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık Bu grup mimarlık hizmetlerinin. Kapsam dışı olanlar. 62.. mühendislik hizmetlerinin.+elektrik ve elektronik mühendisliği. .10. bkz. bkz.mimari danışma faaliyetleri: +inşaat tasarımı ve teknik resim.11. yapılar. teçhizat. teknik resim hizmetlerinin.10. +şehir ve bölge planlaması ve peyzaj mimarlığı.11 Mimarlık faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 71. endüstri ve sistem mühendisliği. 71.09. iş güvenliği mühendisliği ile ilgili projelerinhazırlanmasıvegerçekleştirilmesi.02. bkz. ses mühendisliği ve benzerinin kullanılması ile projelerin hazırlanması.+haritacılık ve uzay enformasyon faaliyetleri. bkz. bkz. endüstriyel süreçler ve endüstriyel fabrikalar. kimyasal.

12. endüstriyel süreçler ve endüstriyel fabrikalar 71. 72. 71.geliştirme faaliyetleri.12.03 Su yönetim projeleri 71. jeolojik ve sismik ölçüm 71. bkz.02 İnşaat mühendisliği. . 74.12.+yer altı ölçüm faaliyetleri.+haritacılık ve uzay enformasyon faaliyetleri.07 Jeodezik ölçüm faaliyetleri hidrolojik ölçüm faaliyetleri. sağlık ve kirlilik denetim mühendisliği.hava fotoğrafçılığı.04 Elektrik ve elektronik mühendisliği.12. iş güvenliği mühendisliği ile ilgili projelerin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi 71.08 Haritacılık ve uzay enformasyon faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 315 / 374 .12.endüstri tasarımı.1. 71. bkz.10. soğutma.20.01 Makineler. su (hidrolik) mühendisliği ve trafik mühendisliğini kapsayan projeler 71. kimyasal mühendislik. .12. maden mühendisliği.06 Jeofizik. 74. endüstri ve sistem mühendisliği. bkz.12.05 İklimleme. makine. ses mühendisliği ve benzerinin kullanılması ile projelerin hazırlanması 71.12.

2 Teknik test ve analiz faaliyetleri 71. 2) uygulamalı araştırma: temel olarak belirli bir pratik hedef veya amaca yönelik.20. üç tip araştırma ve geliştirme faaliyetini kapsamaktadır: 1) temel araştırma: öncelikle fenomen ve gözlemlenebilir gerçeklerin esaslarına temel teşkil eden yeni bilgiler elde edilmesi için yapılan. ürünlerin ve cihazların üretilmesine.12. her tür materyal ve ürünün fiziksel. vb. 75. .+kaynaklar ve bağlantıların radyografik muayenesi. yiyecek hijyeni alanında test faaliyetleri. kimyasal ve diğer analitik testlerini kapsamaktadır: +akustik ve titreşim testleri. ürünlerin belgelendirilmesi. kalınlık.pazar araştırması. yeni süreçlerin. .99 Diğer mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık 71.tüketim malları.20 Teknik test ve analiz faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri içermek üzere.09 Yapı denetim faaliyetleri 71. 73.+motorlar.örnek ve modeller kullanılarak test edilmesi (örneğin uçaklar.+hata analizi+çevresel göstergelerin muayenesi ve ölçülmesi: hava ve su kirliliği ve benzeri.00 Teknik test ve analiz faaliyetleri 72 Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri Bu bölüm. nükleer santraller.tanısal görüntüleme. .20. barajlar ve benzeri). +yiyecek üretimine ilişkin veteriner muayenesi ve denetim dahil olmak üzere.Bu bölüm içerisinde yer alan araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri iki kategoriye ayrılmaktadır: Doğal bilimler ve mühendislik. gemiler. 71. otomobiller.+nitelik ve güvenilirlik testi. +materyallerin güç. dayanıklılık. araştırma ve/veya pratik tecrübeden elde edilen mevcut bilgiyi kullanan sistematik çalışma. kısmi uygulaması veya görünürde bir kullanımı olmayan deneysel veya teorik çalışma. uçaklar.polis laboratuarlarının işletilmesi. dahil olmak üzere. motorlu taşıtlar. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 316 / 374 . bkz.00.71. . 86. tıbbi ve diş örneklerinin test edilmesi ve analizi. sosyal ve beşeri bilimler. yeni bilgi elde etmek için gerçekleştirilen özgün araştırma ve 3) deneysel geliştirme: yeni malzemelerin. basınçlı konteynerler. radyoaktivite.12.. Kapsam dışı olanlar. bkz. .hayvan örneklerinin test edilmesi. Kapsam dışı olanlar.+mineral ve benzerlerinin bileşiminin ve saflığının test edilmesi. elektronik teçhizat ve benzeri tüm makinelerin performans testi:. sistemlerin ve hizmetlerin oluşturulmasına ve aslında zaten üretilmiş veya oluşturulmuş olanların geliştirilmesine yönelik.motorlu taşıtların periyodik yol güvenliği muayenesi. bkz. . vb fiziksel karakteristiklerinin ve performanslarının test edilmesi.

uygulamalar ve işleyen biyosistemler için cihazlar oluşturmaya yönelik nano/mikro üretim araç ve işlemlerine uygulanması. Proteinler ve diğer moleküller: proteinlerin ve peptiplerin (büyük moleküllü hormonlar dahil). gen tanımlama profili. virüs vektörleri. teşhislerdeki. DNA/RNA dizilimi/ birleştirilmesi/ kuvvetlendirilmesi. +zirai bilimlerle ilgili araştırma ve geliştirme +ağırlıklı olarak doğal bilimlerle ve mühendislikle ilgili disiplinler arası araştırma ve geliştirme.gen ve RNA vektörleri: gen tedavisi. 72.1 Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri Bu grup.hücre ve doku aşılama ve mühendisliği: hücre/doku aşılama. karmaşık biyolojik süreçlerin modellenmesi. kağıt hamuru üretimi.19. proteomik (proteinler üzerine genetik bilim dalı). gen araştırması.doğal bilimlerle ve mühendislikle ilgili biyo teknolojik araştırma ve deneysel geliştirme dışındaki araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri: +doğal bilimlerle ilgili araştırma ve geliştirme. genetik mühendisliği.nanobiyoteknoloji: ilaç dağıtımındaki. aşı/bağışıklık uyarıcıları. dizilimi/ birleştirilmesi/ mühendisliği. vb.biyo teknoloji teknik işlemleri: bioreaktör kullanarak fermantasyon. +mühendislikle ve teknolojiyle ilgili araştırma ve geliştirme.72. +tıp bilimleriyle ilgili araştırma ve geliştirme. protein izolasyonu ve hücre reseptörlerinin arındırılması. süzdürme. belirlenmesi. biyoproses. deneysel geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır.11. doğal bilimler ve mühendislik ile ilgili temel araştırma. protein dizilerine ilişkin veritabanları oluşturulması. işaretlenmesi. biyolojik iyileştirme.00 Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri 72.. kağıt hamuru ağartma. ve genin işlevsizleştirilmesi teknolojisininkullanımı.DNA / RNA: genom. 72.19 Doğal bilimlerle ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. büyük moleküllü ilaçlar için geliştirilmiş dağıtım yöntemleri.11 Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri Bu sınıf bio teknoloji ile ilgili araştırma ve deneysel geliştirmeyi kapsamaktadır:.. farmakogenetik. 72.01 Denizde yapılan araştırmacılık faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 317 / 374 .biyoinformatik: genomlara. biyolojik filtreleme ve kirletici maddelerin topraktan bitkilere aktarılması (bitki kullanarak ıslah). . uygulamalı araştırma. sistem biyolojisi dahil. hücresel birleşme.. embriyo manipülasyonu. biyolojik kükürt giderme.. doku mühendisliği (doku yapıları ve biyomedikal mühendislik dahil)..

72.20. yaratıcılık hizmetleri. +stantların ve diğer teşhir bina ve inşaatlarının oluşturulması. . reklam materyallerinin üretilmesi ve satın alınması dahil olmak üzere tüm alanlardaki reklamcılık hizmetlerinin (işyerlerinin kendi kapasiteleri veya alt sözleşmeler yoluyla) sağlanmasını kapsamaktadır. . 72.pazar araştırması. Kapsam dışı olanlar. veya teşhir binalarının ve inşaatlarının belirlenmesinin yanı sıra diğer basın yayın araçlarında yer verilmesini kapsamaktadır.11 Reklam ajanslarının faaliyetleri Bu sınıf tavsiye. . ilan tahtaları. 73.00 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirma faaliyetleri 73 Reklamcılık ve pazar araştırması Bu bölüm reklam kampanyalarının oluşturulması ve bu reklamlara dergiler. +ürünlerin promosyonu.pazarlama kampanyalarının ve müşterilerin çekilmesi ve elde tutulmasını amaçlayan diğer reklamcılık hizmetlerinin yürütülmesi..99 Diğer doğal bilimlerle ve mühendislikle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri 72. .ağırlıklı olarak sosyal bilimler ve beşeri bilimlere ilişkin disiplinler arası araştırma ve geliştirme.+hava araçları kullanılarak yapılan reklam. televizyon. radyo ve televizyonda.sosyal bilimlerle ilgili araştırma ve geliştirme.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .+açık hava reklamının yaratılması ve sergilenmesi. araba ve otobüs afişleri gibi.19.2 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri 72. internet ve diğer basın yayın araçlarında yer verilmesi. paneller.reklam kampanyalarının tasarlanması ve gerçekleştirilmesi:+reklamın yaratılması ve gazeteler. bültenler ve binalar. 73.20. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 318 / 374 . gazeteler. +satış noktalarında pazarlama. dergileri.1 Reklamcılık 73. bkz. galeri tasarımı. radyo.+reklam materyallerinin ve eşantiyonların dağıtım ve teslimi. vitrin düzenlemesi.beşeri bilimlere ilişkin araştırma ve geliştirme.20 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirma faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

bkz.20.+hava araçları kullanılarak yapılan reklam.59. 82.11. Kapsam dışı olanlar. 73. +pazarlama danışmanlığı. 70. bkz. .halkla ilişkiler faaliyetleri. bkz. çeşitli özendirici medya reklamları için yer ve zaman satışı veya yeniden satışı. radyo. .reklam zaman ve yerinin doğrudan zaman veya yer sahiplerince (yayımcı.kitle iletişim araçları (medya) yoluyla gösterim. +satış noktalarında pazarlama.20. bkz. +pazarlama danışmanlığı. Kapsam dışı olanlar. . televizyon. 73. bkz.+posta reklamcılığı. +posta reklamcılığı. 74. ilan tahtaları. -televizyon ve filmlerde yayınlanması için ticari mesajların üretilmesi.19. .2 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 319 / 374 .12. internet ve diğer basın yayın araçlarında yer verilmesi.toplantı ve ticari fuar organizatörleri. .11.reklam fotoğrafçılığı. dergileri. +stantların ve diğer teşhir bina ve inşaatlarının oluşturulması 73. . 82.30. galeri tasarımı. 73.. ilgili faaliyet sınıfı. bkz. 73. vb) satışı. bültenler ve binalar.59. .20.reklam materyallerinin yayımlanması. paneller. vitrin düzenlemesi. bkz.radyoda yayınlanması için ticari mesajların üretilmesi.postacılık faaliyetleri.pazar araştırması.01 Reklam kampanyalarının tasarlanması ve gerçekleştirilmesi reklamın yaratılması ve gazeteler. .00 Kitle iletişim araçları (medya) yoluyla gösterimi 73.+reklam materyallerinin ve eşantiyonların dağıtım ve teslimi.99 Diğer reklam ajanslarının faaliyetleri 73.02 Pazarlama kampanyalarının ve müşterilerin çekilmesi ve elde tutulmasını amaçlayan diğer reklamcılık hizmetlerinin yürütülmesi ürünlerin promosyonu. araba ve otobüs afişleri gibi.19. bkz.21. 58.12 Kitle iletişim araçları (Medya) yoluyla gösterimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.11.11.+açık hava reklamının yaratılması ve sergilenmesi. bkz.

10 Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 320 / 374 . mal ve hizmetlerin Kabul edilirliği ve mala ve hizmete aşinalık ve tüketicilerin satın alma alışkanlıklarının araştırılması. sonuçların istatistiki analizi dahil olmak üzere. pazar potansiyeli. yönetim ve yönetim danışmanlığı faaliyetleri. 73. 74.20. ekonomik ve sosyal konularla ilgili kamuoyu araştırmalarının ve bunların istatistiki analizlerinin yapılması 73.20.satışların artırılması ve yeni ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla..02 Politik. ekonomik ve sosyal konularla ilgili kamuoyu araştırmalarının ve bunların istatistiki analizlerinin yapılması.1 Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri 74.99 Diğer piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri 74 Diğer profesyonel.. bilimsel ve teknik faaliyetler Bu bölüm profesyonel.politik. mimarlık ve mühendislik faaliyetleri.01 Satışların artırılması ve yeni ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla.73. araştırma ve geliştirme ve reklamcılık faaliyetleri hariç). sonuçların istatistiki analizi dahil olmak üzere. bilinirlik.20. bilimsel ve teknik hizmetlerin sağlanmasını kapsamaktadır (hukuk ve muhasebe faaliyetleri. pazar potansiyeli. mal ve hizmetlerin kabul edilirliği ve mala ve hizmete aşinalık ve tüketicilerin satın alma alışkanlıklarının araştırılması 73. teknik muayene ve analiz.20 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bilinirlik.

Kapsam dışı olanlar.grafik tasarımcılarının faaliyetleri.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. ayakkabı. bkz. aletler.11.02 Endüstriyel tasarım.mühendislik tasarımı. yani dağıtımda. teçhizat. mücevher. . şeklinin.renginin ve yüzey bitirme işlemlerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere ürünlerin kullanımını. ayakkabı. güvenliğini.mimari tasarım. giysi.endüstriyel tasarım. değerini ve görünümünü optimize eden tasarımları ve özellikleri oluşturma ve geliştirme 74.10. yani makineler. 74.. yani dağıtımda. ürünün malzemelerinin.web sayfalarının tasarımı ve programlanması. 71.10. mobilya ve diğer iç dekorasyon ve diğer moda malları ile ilgili moda tasarımı 74..10.99 Diğer uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri 74.10. mekanizmasının.10. güvenliğini.kişisel eşyalar veya ev eşyaları gibi tekstil. mekanizmasının. değerini ve görünümünü optimize eden tasarımları ve özellikleri oluşturma ve geliştirme.04 İç mimarların (dekoratörlerin) faaliyetleri 74. şeklinin. süreçler ve sistemlerin hazırlanmasına fizik kurallarının ve mühendislik ilkelerinin uygulanması . ürünün malzemelerinin. giysi.01.iç mimarların (dekoratörlerin) faaliyetleri. bkz.12. . mücevher. bkz.. yapılar.renginin ve yüzey bitirme işlemlerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere ürünlerin kullanımını. kullanımda ve bakımında insan karakteristiklerini ve ihtiyaçlarını. 62.03 Grafik tasarımcılarının faaliyetleri 74. . mobilya ve diğer iç dekorasyon ve diğer moda malları ile ilgili moda tasarımı. kullanımda ve bakımında insan karakteristiklerini ve ihtiyaçlarını.01 Kişisel eşyalar veya ev eşyaları gibi tekstil. . pazar cazibesini dikkate alarak.2 Fotoğrafçılık faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 321 / 374 . 71. pazar cazibesini dikkate alarak.

.. 74.+1 saatte baskı yapan fotoğraf dükkanları (fotoğraf makinesi satan dükkanların bir parçası olmayanlar). bilimsel ve teknik faaliyetler 74. fakat gayrimenkul komisyonculuğu dahil olmamak üzere.filmin işlenmesi:+müşteriden alınan negatiflerin veya sinema filmlerinin banyo edilmesi.30.patent komisyonculuğu faaliyetleri (patentlerin alım ve satımı için düzenleme yapılması). +olayların videoya kaydedilmesi: düğünler. .. Kapsam dışı olanlar.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer profesyonel.ticari amaçlı ve tüketiciye yönelik fotoğraf üretimi:+pasaportlar.30 Tercüme ve tefsir faaliyetleri 74.+filmin banyo edilmesi ve fotoğraf basım laboratuarları. okullar. .74. . . . gayrimenkul veya turizm amaçlı fotoğrafçılık. mücevher gibi). . +hava fotoğrafçılığı.foto muhabirlerinin faaliyetleri.12. moda.00 Fotoğrafçılık faaliyetleri 74.+fotoğraflarla ilgili olarak kopyalama ve onarma veya slayt rötuşlama.tarım (toprak) bilim (agronomi) danışmanlığı.00 Tercüme ve tefsir faaliyetleri 74..20 Fotoğrafçılık faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. +slaytların kaplanması.hava durumu tahmin faaliyetleri. bkz.haritacılık ve uzay bilgi faaliyetleri. bilimsel ve teknik yetenek düzeyleri gerektiren faaliyetleri kapsamaktadır ancak genellikle kısa süreli olan süregelen rutin şirket fonksiyonlarını hariç tutmaktadır.3 Tercüme ve tefsir faaliyetleri 74. bkz.09. düğünler için portre fotoğrafçılığı..şirket komisyonculuk faaliyetleri. küçük ve orta ölçekli şirketlerin alım ve satımının düzenlenmesi.12. basılması ve çoğaltılması. Bu daha (uzmanlaşmış) mesleki.+ticari. 96.20. 71.gayrimenkul ve sigorta için olanlar hariç ekspertiz faaliyetleri (antika eşyalar. 59.fatura denetimi ve navlun oranı bilgisi. bkz.çevre TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 322 / 374 . toplantılar gibi. . yani profesyonel uygulamalar dahil.bozuk para ile çalışan fotoğraf makinelerinin (self servis) işletilmesi. yayın.güvenlik danışmanları. .9 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer profesyonel. bilimsel ve teknik faaliyetler Bu sınıf genellikle ticari müşterilere verilen geniş kapsamlı hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır..sinema filmi ve televizyon endüstrileri ile ilgili sinema filmlerinin işlenmesi.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

danışmanlığı.1. ..yiyecek üretiminde veteriner muayene ve denetimi.90. bkz.endüstriyel tasarım ve makine tasarımı. deniz ekspertiz ve sürveyör faaliyetleri 74..tüketici kredisi ve borç danışmanlığı. bkz. bkz.90. 73.90. .99...20.11. bilimsel ve teknik faaliyetler 75 Veterinerlik hizmetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 323 / 374 . .90.90.müzayede salonlarının faaliyetleri (perakende). 73.kesin hesap araştırma faaliyetleri. . 69. Kapsam dışı olanlar. bkz.stand ve diğer teşhir bina ve inşaatlarının oluşturulması.99.90. bkz.04 Navlun komisyoncuları 74.01 Patent komisyonculuğu faaliyetleri (patentlerin alım ve satımı için düzenleme yapılması) 74. 71.diğer teknik danışmanlıklar.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer profesyonel.idari danışmanların faaliyetleri.22. 74. 82. .90. bkz. bkz. bkz.91.90. bkz. . bkz.. 74. mühendislik ve idari danışmanlık dışındaki danışmanlık faaliyetleri.12. 82.20.1. bkz.çevrimiçi müzayede faaliyetleri.11. 45.defter tutma faaliyetleri. bkz. 71.02 Mimarlık.bağımsız müzayedecilerin faaliyetleri.müşteri bağlılık programlarının yönetilmesi. 47. 82.31.kullanılmış motorlu taşıtların müzayede yoluyla toptan satışı. 88.99. bkz. bkz.mimarlık ve mühendislik danışmanlarının faaliyetleri.gayrimenkul simsarlarının faaliyetleri. mühendislik ve idari danışmanlık dışındaki danışmanlık faaliyetleri 74. bkz. 70...06 Gemi klas müesseseleri. 47.reklam ve diğer reklam tasarımlarının teşhir edilmesi. 68.05 Puantajlama faaliyetleri 74. 71.mimarlık.30.10.toplantı ve ticari gösteri organizatörlerinin faaliyetleri.03 Forvarder faaliyetleri 74..

koyunların kırpılması.finansal leasing. . . 75.91. örneğin inşaat (kısım F). ve endüstri makineleri ve teçhizatı gibi geniş kapsamlı bir dizi maddi malları içermek üzere.1 Motorlu taşıtların kiralanması ve leasingi 77.sürü test hizmetleri.suni dölleme ile ilgili faaliyetler.00 Veterinerlik hizmetleri 77 Kiralama ve leasing faaliyetleri Bu bölüm müşteriler için periyodik bir kiralama veya leasing ödemesi karşılığında otomobiller. ulaştırma (kısım H). . 01. bkz.operatör ile birlikte teçhizatın kiralanması. Bu.hayvan çiftlikleri için hayvan sağlık bakımı ve kontrolü faaliyetleri. 01. maddi ve finans dışı maddi olmayan varlıkların kiralanması ve leasingini kapsamaktadır. Bu hizmetler. bilgisayarlar. bkz. bkz. Kapsam dışı olanlar.sağlık bakımı olmaksızın yatılı hayvan çiftlikleri. kümes hayvanlarının iğdiş edilmesi.Bu bölüm çiftlik hayvanları veya evcil hayvanlar için hayvan sağlık bakım ve kontrol hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır. köpek kulübelerinin veya evlerin ziyareti sırasında olduğu kadar. bkz.evcil hayvanlar için hayvan sağlık bakımı ve kontrolü faaliyetleri. Bu aynı zamanda hayvan ambulans hizmetlerini de kapsamaktadır. köpek kulübelerinin veya evlerinin ziyaret edilmesi durumunda ve ayrıca veteriner hastanelerinde çalıştıklarında kendi muayene odalarında veya başka bir yerde gerçekleştirilmektedir. bkz. .11 Hafif motorlu taşıtların ve arabaların kiralanması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 324 / 374 . 77. bu teçhizatla gerçekleştirilen faaliyetlere tekabül eden sınıflara bakınız.00. (3) diğer taşıma teçhizatını kapsamak üzere işletme faaliyetleri için kullanılan türdeki diğer makine ve teçhizatın leasingi ve (4) kişisel hakların (sahiplik hakkı olan ürünlerin) ve benzeri ürünlerin kiralanması. Kısım L. tüketim malları. . çobanlık hizmetleri. bkz. 01. alt bölümlere ayrılabilmektedir: (1) motorlu taşıtların kiralanması. çiftliklerin.sağlık bakımı olmaksızın evcil hayvan yatılı faaliyetleri. 64.0 Veterinerlik hizmetleri 75. (2) eğlence ve spor teçhizatının ve kişisel ve ev teçhizatının kiralanması. sürü gütme hizmetleri.Operasyonel leasingin yalnızca sağlanması bu kısma dahil olmaktadır Kapsam dışı olanlar.62. 75. 96. 01.62. veteriner hastanelerindeki nitelikli veterinerler tarafından kendi danışma ve muayenehane odaları veya başka bir yerde yerine getirilmektedir.62.00 Veterinerlik hizmetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . . .Bu faaliyetler nitelikli veterinerler tarafından çiftliklerin. .62.09. bkz.gayrimenkul kiralanması.

12. 77.kayaklar.12. 49.5 tondan daha fazla) 77.aşağıdaki taşıtların kiralanması ve operasyonel leasing: +sürücüsüz olarak yolcu arabaları ve diğer hafif motorlu taşıtlar (3.bisikletler.41. Kapsam dışı olanlar. . .00 Hafif motorlu taşıtların ve arabaların kiralanması 77.gezi tekneleri. 77. .12. 49. +eğlence taşıtları.plaj sandalyeleri ve şemsiyeleri.taşıtların izleyen türlerinin kiralanması ve operasyonel leasingi: +kamyonlar. Kapsam dışı olanlar. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 325 / 374 .Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. römorklar veya ağır motorlu taşıtlar (3.21 Eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi Bu sınıf eğlence ve spor teçhizatının kiralanmasını kapsamaktadır: . . römorklar veya ağır motorlu taşıtlar (3.5 tondan daha fazla).12 Kamyonların kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .2 Kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi Bu grup.32. eğlence ve spor teçhizatının ve video kasetlerinin kiralanmasının yanı sıra kişisel ve ev eşyalarının kiralanmasını kapsamaktadır.99 Diğer kamyonların kiralanması ve leasingi 77. 49.ağır eşya taşıtlarının veya kamyonlarının sürücü ile birlikte kiralanması veya leasingi. . kanolar. Kimi durumlarda eşyaların daha uzun süreler için kiralanabilmelerine rağmen faaliyetler genellikle eşyaların kısa süreli kiralanmasını kapsamaktadır.11. 77.02 Eğlence taşıtları 77. bkz.01 Kamyonlar. bkz.5 tondan daha az).diğer spor teçhizatı.otomobillerin ve hafif motorlu taşıtların sürücü ile birlikte kiralanması veya leasingi. . . yelkenliler.39.

bkz. 96.22.39.hanehalkları veya sanayiler için ev veya kişisel eşyaların her türlüsünün kiralanması (eğlence ve spor teçhizatının kiralanması hariç olmak üzere): +tekstil.00 Eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi 77.29. . çömlek ve cam. bkz.3 Diğer makine.eğlence tesislerinin bir parçası olarak eğlence ve spor teçhizatının kiralanması. +evde kullanım için elektronik teçhizat.s. . bkz. .29. . bkz.Kapsam dışı olanlar.22.21. bkz.ofis mobilyalarının kiralanması.otomobillerin.video kasetlerinin ve disklerin kiralanması. giyecek ve ayakkabı.01. 77.21. bkz. 77.y. müzikal aletler.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.30.operatörsüz olarak tarım ve ormancılık makine ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 326 / 374 .motosikletler ve karavanların sürücüsüz olarak kiralanması. .10. elektrikli aletler ve ev eşyaları. +mücevher. +bir hobi olarak amatörler tarafından kullanılan ev onarımı için aletler gibi makine ve teçhizat. Kapsam dışı olanlar. 77.29. DVD`lerin ve benzerlerinin kiralamasını kapsamaktadır. . gazeteler ve dergiler. diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması.1. mutfak ve yemek takımı. +kitaplar. 50. +çiçekler ve bitkiler.gezinti botlarının ve yelkenli botların mürettebatıyla birlikte kiralanması. iş üniforması ve ilgili unsurların sağlanması. 77. dekor ve kostümler. . bkz.22 Video kasetlerin ve disklerin kiralanması Bu sınıf video kasetlerin. 77. 77. bkz. CD`lerin. 93.çamaşırhalerden çamaşır.b. 77. . 77.00 Video kasetlerin ve disklerin kiralanması 77.31 Tarımsal makine ve teçhizatın kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. plakların. teçhizat ve eşyanın kiralanması ve leasingi 77. .50. . kamyonların. römorkların ve eğlence taşıtlarının sürücüsüz olarak kiralanması.22. 77.. bkz. .00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi 77.video kasetlerinin ve plakların kiralanması.33. 77. bkz.eğlence ve spor eşyalarının kiralanması. +mobilya.

43.40. + muhasebe makineleri ve teçhizatı: yazarkasa. 77. + çoğaltma makineleri. elektronik hesap makinesi ve benzerleri. bkz.00 Tarımsal makine ve teçhizatın kiralanması ve leasingi 77.su taşımacılığı teçhizatının operatör ile birlikte kiralanması. bkz.32. Kapsam dışı olanlar. 01.33 Büro makine ve teçhizatının (bilgisayarlar dahil) kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 77. .operatör olmaksızın su taşımacılığı teçhizatının kiralanması ve operasyonel leasingi: + ticari botlar ve gemiler. .operatör ile birlikte inşaat ve inşaat mühendisliği makine ve teçhizatının kiralanması.61. +kurma ve sökme hariç yapı iskeleleri ve çalışma platformları. daktilolar ve kelime işlem makineleri. bkz. 02.+ büro mobilyaları. bölüm 50.operatörsüz olarak inşaat ve yeraltı inşaatı makine ve teçhizatının kiralanması ve operasyonel leasingi: +vinç kamyonları. . . .- TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 327 / 374 .00 İnşaat ve yeraltı mühendisliği makine ve teçhizatının kiralanması ve leasingi 77.34 Su taşımacılığı araçlarının kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar.31.32 İnşaat ve yeraltı mühendisliği makine ve teçhizatının kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar.operatörü olmaksızın büro makine ve teçhizatının kiralanması ve operasyonel leasingi: + bilgisayar ve bilgisayar çevre donanımları.30`dakilerle üretilen ürünler.tarım ve orman makine ve teçhizatlarının operatör ile birlikte kiralanması. 77.00 Büro makine ve teçhizatının (bilgisayarlar dahil) kiralanması ve leasingi 77.33.teçhizatlarının kiralanması ve operasyonel leasingi: +örneğin tarımsal traktörler ve benzerleri gibi sınıf 28. .

+ profesyonel radyo. 77. 77.inşaat ve yeraltı inşaat makine ve teçhizatının kiralanması.hava taşımacılık teçhizatının operatör ile birlikte kiralanması. bölüm 51. 77. . + diğer bilimsel.sürücüsüz olarak kara taşımacılığı teçhizatının (motorlu taşıtlar hariç) kiralanması ve operasyonel leasingi:+ motosiklet.33. ticari ve endüstriyel makineler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 328 / 374 .+ takım tezgahları.+ takım tezgahları.32.21. karavan ve kamp araçları vb. + sinema filmi prodüksiyon teçhizatı. + ölçüm ve denetim teçhizatı.31.+ madencilik ve petrol çıkarma alanı teçhizatı. ..bisikletlerin kiralanması. Kapsam dışı olanlar.35 Hava taşımacığı araçlarının kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.34.01 Yat işletmeciliği 77. 77.operatörsüz olarak genellikle endüstriler tarafından sermaye malları olarak kullanılan diğer makine ve teçhizatın kiralanması ve operasyonel leasingi:+ motorlar ve türbinler.gezinti teknelerinin kiralanması. + sinema filmi prodüksiyon teçhizatı.01 Operatörsüz olarak genellikle endüstriler tarafından sermaye malları olarak kullanılan diğer makine ve teçhizatın kiralanması ve operasyonel leasingi motorlar ve türbinler. bkz.35.34. . ticari ve endüstriyel makineler. . .02 Gezinti tekneleri işletmeciliği 77. 77. teçhizat ve eşyaların kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. televizyon ve iletişim teçhizatı. 77. + ölçüm ve denetim teçhizatı.39.39 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine. bkz. + demiryolu taşıtları. 77. bkz.tarımsal ve orman makine ve teçhizatının kiralanması.+ madencilik ve petrol çıkarma alanı teçhizatı. bkz. + sıcak hava balonları. büro makineleri ile teçhizatının kiralanması.operatör olmaksızın hava taşımacılık teçhizatının kiralanması ve operasyonel leasingi:+ uçaklar.21 77. + profesyonel radyo..bilgisayarlar dahil olmak üzere. bkz.00 Hava taşımacığı araçlarının kiralanması ve leasingi 77. televizyon ve iletişim teçhizatı. + diğer bilimsel. . . Kapsam dışı olanlar.

bkz.kişisel hakların (sahiplik hakkı olan ürünlerin) ve benzeri ürünlerin leasingi (kitaplar veya bilgisayar yazılımı gibi telif hakkı saklı olan çalışmalar hariç olmak üzere).aşağıdakilerin kullanılması için telif veya lisans ücretlerinin alınması:+ patentli varlıklar. yeniden üretim için izin verilmesi. bkz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 329 / 374 . boş iş kadrolarının listelenmesi. 77.39.3.40. bir telif ücreti veya lisans ücreti ödenen ürün sahibine (yani varlık sahibine) kişisel hakların (sahiplik hakkı olan ürünlerin) ve benzeri ürünlerin kullanılması için diğer kişilere izin verilmesi faaliyetlerini kapsamaktadır. sonraki süreçler ve ürünlerde kullanım. bir ayrıcalık hakkı uyarınca çalışan işletmeler gibi. Kapsam dışı olanlar. bölüm 58. teçhizat ve eşyaların kiralanması ve leasingi 77.1. Bu ürünlerin kiralanması çeşitli şekillerde olabilir. 77.40 Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında. fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi 78 İstihdam faaliyetleri Bu bölüm. .2. Bugünkü sahipleri bu ürünleri vücuda getirmiş ya da getirmemiş olabilirler. gruplar 77. 59.telif hakkı saklı olan çalışmaların üretimi. + imtiyaz sözleşmeleri.4 Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında. 68. bilgisayar yazılımı.. fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi 77. bölüm 58 ve 59.02 Sürücüsüz olarak kara taşımacılığı teçhizatının (motorlu taşıtlar hariç) kiralanması ve operasyonel leasingi motosiklet.39. karavan ve kamp araçları vb. + demiryolu taşıtları.hakların kazanımı ve ilan edilmesi.gayrimenkulün leasingi. bkz. fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi Bu sınıf. . istihdam acentelerinin çalışanları hariç olmak üzere. film).00 Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında. 77. 77. + maden çıkarımı -ve değer biçme. + marka adları. bkz.20.+ ticari markalar ve hizmet markaları.maddi varlıkların leasingi. örneğin. yeniden üretimi ve dağıtılması (kitaplar.77. ..99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır..

istihdam amacıyla başvuranların önerilmesi veya işe yerleştirilmesi.oyunculuk ajanslarının faaliyetleri. . bkz. seçimi.idari yerleştirme ve araştırma faaliyetleri dahil olmak üzere personel araştırması. seçimi. 74.idari araştırma ve yerleştirmefaaliyetleri..90.10.kişisel tiyatrotik veya sanatsal aracılar veya acentelerinin faaliyetleri. gönderilmesi ve yerleştirilmesi faaliyetleri.online işçi yerleştirme kurumlarının faaliyetleri..20 Geçici iş bulma kurumlarının faaliyetleri Bu sınıf.01 İdari yerleştirme ve araştırma faaliyetleri dahil olmak üzere personel araştırması.oyuncu seçme ajansları ve bürolarının faaliyetleri.02 Oyuncu seçme ajansları ve bürolarının faaliyetleri tiyatrotik rol dağıtım ajansları 78.10. gönderilmesi ve yerleştirilmesi faaliyetleri 78. . Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 74.. Kapsam dışı olanlar. Kapsam dışacenı olanlar. . bkz.99 Diğer işe girecek kişilerin seçimi ve yerleştirilmesi faaliyetleri 78.10 İşe girecek kişilerin seçimi ve yerleştirilmesi faaliyetleri Bu sınıf.bağımsız sanatçılar için aracılık faaliyetleri. Bubölüm aşağıdakileri kapsamaktadır:. 78. istihdam kadrolarının listelenmesi ve başvuran veya yerleştirilen kişilerin iş ve işçi bulma kurumu çalışanları olmaması halinde istihdam için adayların başvurusu ve yerleştirilmesini kapsamaktadır.1 İşe girecek kişilerin seçimi ve yerleştirilmesi faaliyetleri 78.10. geçici olarak onun yerini almak veya işgücüne katkıda bulunmak için sınırlı zaman TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 330 / 374 . örneğin.2 Geçici iş bulma kurumlarının faaliyetleri 78.90. 78. müşterinin işgücünü desteklemek amacıyla sınırlı bir süre için müşterilerin işyerlerine personel temin edilmesi faaliyetleri ile diğer insan kaynaklarının sağlanması faaliyetlerini kapsamaktadır. tiyatrotik rol dağıtım ajansları.

78. ancak bunlar çalışanların yönetim ve denetiminden sorumlu değildir.00 Diğer insan kaynaklarının sağlanması 79 Seyahat acentesi.30 Diğer insan kaynaklarının sağlanması Bu sınıf.20. burada sınıflandırılan birimler. temel olarak halk ve ticari müşteriler için asıl olarak seyahat.alıcıların işgücüne sürekli olarak yerine yerleştirme ya da katkıda bulunmak amacıyla insan kaynaklarının sağlanması. İnsan kaynaklarının sağlanması. taşımacılık ve konaklama hizmetlerinin satışı ile iştigal eden acentelerin faaliyetini. turların düzenlenmesi ve bir araya getirilmesi faaliyeti. turların düzenlenmesi ve bir araya getirilmesi faaliyetini kapsamaktadır. Bununla birlikte. tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ile ilgili faaliyetler Bu bölüm.00 Geçici iş bulma kurumlarının faaliyetleri 78. tur. 78. türüne özgü olarak.. 79. bkz. taşımacılık ve konaklama hizmetlerinin satışı ile iştigal eden ajansların faaliyetini. Ayrıca turist rehberliği ve turizme destek faaliyetleri de buna dahil olmaktadır. bu koşullarla ilgili eleman (personel) idare işleri ve insan kaynakları için çok geniş bir alana karşılık gelmektedir. bu işletmelerin ayrı ayrı ekonomik faaliyetleri içerisindeki sınıfa bakınız.sürecinde müşteri işletmelere aynı zamanda geçici yardım hizmet biriminin çalışanı olan işçilerin sağlanması faaliyetlerini kapsamaktadır. tur operatörleri. burada sınıflandırılan birimler müşterilerin çalışma alanlarında işçilere ilişkin olarak doğrudan denetim sağlamazlar.20. ve diğer rezervasyon hizmetleri dahil olmak üzere seyahatle ilgili diğer hizmetleri kapsamaktadır. 78. ve diğer mali ve insan kaynakları konuları ile ilgili hususlarda çalışanlar için işvereni resmi olarak temsil etmektedirler.işletmelerin denetimi veya yönetimi ile birlikte insan kaynakları fonksiyonlarının sağlanması. uzun dönemli veya sürekli olarak gerçekleştirilmekte olup.1 Seyahat acentesi ve tur operatörlerinin faaliyetleri Bu grup. tur.30. seyahat acenteleri aracılığıyla veya doğrudan temsilciler tarafından satılan. vergiler. örneğin. Burada sınıflandırılan birimler bordrolar. Kapsam dışı olanlar. seyahat acenteleri aracılığıyla veya doğrudan temsilciler tarafından satılan. müşteri işletmeler için insan kaynakları sağlanması faaliyetlerini kapsamaktadır. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 331 / 374 . temel olarak halk ve ticari müşteriler için asıl olarak seyahat.3 Diğer insan kaynaklarının sağlanması 78. örneğin tur operatörleri.

90. Turlar aşağıdakilerin herhangi birini veya tümünükapsayabilmektedir. eğlence ve spor ve benzerleri için yer ayırma (rezervasyon).9 Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler 79. bkz. tiyatro.ortak devre mülk hizmetleri.90.90.00 Seyahat acentesi faaliyetleri 79. oteller. aşağıdakileri kapsamaktadır.12.toplantı. 79. Kapsam dışı olanlar. halk ve ticari müşteriler için toptan veya perakende satış temeline dayalı olarak başlıca seyahat.+konaklama. +müzelerin. bkz.. 82. tarihsel veya kültürel alanların ziyaret edilmesi.+ taşımacılık.ziyaretçiler için danışmanlık. sınıflar 79. +yiyecek. .. araba kiralama.+taşımacılık.79. 79.. .02 Düzenli sefer yapan gemi acenteleri 79.12.turizme destek faaliyetleri.11 Seyahat acentesi faaliyetleri Bu sınıf.seyahat acenteleri aracılığıyla veya doğrudan temsilciler tarafından satılan turların düzenlenmesi ve bir araya getirilmesi. 79. kongre ve konferans benzeri etkinliklerin yönetimi ve düzenlenmesi.12 Tur operatörü faaliyetleri Bu sınıf.11.+ziyaretçiler için gezilerle ilgili bilgi sağlanması. müzik ve spor etkinlikleri.. spor ve diğer eğlence ve davet etkinlikleri için bilet satılması faaliyetleri.00 Tur operatörü faaliyetleri 79.11 ve 79. tur.03 Düzensiz sefer yapan gemi acenteleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 332 / 374 . restoranlar. taşımacılık ve konaklama hizmetlerinin satışı ile iştigal eden ajansların faaliyetini kapsamaktadır.tiyatro.01 Konteyner gemi acenteleri 79.seyahat acentelerinin ve tur operatörlerinin faaliyetleri.+ turist rehberliği faaliyetleri.30..90 Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

80 Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri Bu bölüm güvenlik ile ilgili hizmetleri kapsamaktadır. örneğin. hırsız ve yangın alarmları. . 80.parmak izi alınması hizmetleri. veya diğer değerli şeylerin geçişinde bu gibi değerlerin korunması için personel ve teçhizatla birlikte toplanması ve dağıtımı. para. elektronik güvenlik TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 333 / 374 .Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.zırhlı otomobil hizmetleri.kamu düzeni ve güvenliği faaliyetleri. sonraki içerikler ayrı olarak sağlanmaktaysa.00 Özel güvenlik faaliyetleri 80.90. montaj ve onarım hizmetlerini de kapsamaktadır.04 Kıyı gemi acenteleri N-İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ Bu kısım işletmelerin genel işleyişini destekleyen pek çok faaliyeti kapsamaktadır. .güvenlik görevlilerinin hizmetleri.10.kurulumu ve bakımı dahil olmak üzere. Eğer. bunlar bu bölümden hariç tutulmaktadır ve perakende satış içerisinde sınıflandırılmaktadır.koruma hizmetleri.1 Özel güvenlik faaliyetleri 80. para. bkz. örneğin. .10 Özel güvenlik faaliyetleri Bu sınıf. makbuz.79. . . koruma ve karakol hizmetleri. soruşturma ve detektiflik hizmetleri. çünkü bu faaliyetlerin başlıca amacı uzmanlık bilgisinin aktarılması değildir.. 84. 80.2 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri 80. bu sistemlerin uzaktan kontrolüne odaklı faaliyetlerde elektronik güvenlik alarm sistemlerinin çalışması. aşağıdakilerden bir veya birden fazlasının sağlanmasını kapsamaktadır: Koruma ve karakol hizmetleri. Kapsam dışı olanlar. makbuz.yalan makinesi hizmetleri. Bu faaliyetler kısım M`de yer alan faaliyetlerden farklılaşmaktadır. ancak genellikle satış. inşaat vb. örneğin.20 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . veya diğer değerli şeylerin geçişinde bu gibi değerlerin korunması için personel ve teçhizatla birlikte toplanması ve dağıtımı.24.

alarm sistemlerinin kontrolü ve uzaktan kontrolü. 84.güvenlik danışmanları. onarım. bir müşterinin tesisleri içerisinde destek hizmetlerinin bir kombinasyonunun sağlanmasını kapsamaktadır. mekanik veya elektronik kilitleme cihazlarının. bkz. Bu hizmetler. 47. Bu faaliyetleri yerine getiren birimler bu gibi güvenlik sistemlerinin.kontrol. mekanik veya elektronik kilitleme cihazlarının. bkz. istinat duvarları. hırsız ve yangın alarmı benzeri güvenlik sistemlerinin kurulumu.10 Bağlı tesisler destek hizmetleri Bu sınıf. bakım. havuzlar.00 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri 80. caddelerin süpürülmesi. trenlerin.30. . 95.21. kar ve buzun kaldırılması. . binalar.3 Soruşturma faaliyetleri 80. . bkz. kasaların ve güvenlik bölmelerinin satışı ile de ilgilenmektedirler.daha sonra kontrol olmaksızın. şişelerin temizliği. karayolu ve deniz tankerlerinin içlerinin temizliği faaliyetlerini. uçakların ve benzerlerinin temizliği. kasaların ve güvenlik bölmelerinin özel mağazalarda perakende satışı. bir müşterinin tesisleri içerisinde yer alan her tür binanın iç ve dış temizliği.24. çöplerin yok edilmesi. parmaklıklar.29. Kapsam dışı olanlar. hırsız ve yangın alarmları gibi.00 Soruşturma faaliyetleri 81 Binalar ve çevre düzenlemesi faaliyetleri Bu bölüm. kasaların ve güvenlik bölmelerinin kurulumu. ve benzer yapıların düzenlenmesi gibi destek hizmetlerinin bir bileşiminin sağlanması benzeri belli sayıda genel destek hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır. 43.1 Bağlı tesisler destek hizmetleri 81.montaj. kamu düzeni ve güvenlik faaliyetleri. 74.anahtar çoğaltma hizmetlerinin sağlanması. döşemeler. yeniden inşa. trenler ve benzerleri için dezenfekte ve imha faaliyetlerini. ve mekanik veya elektronik kilitleme cihazlarının.müşteri türünden veya soruşturma amacından bağımsız olarak tüm özel dedektiflerin faaliyetleri.20. elektrikli güvenlik alarm sistemlerinin. bkz. çevre düzenleme ve bakım hizmetlerinin sağlanması ve bu hizmetlerin çevre düzenlemesi planları ve/veya kaldırım inşaatları (örneğin montaj). 80. . koruma ve güvenlik. 81. kurulum veya bakım hizmetleri olmaksızın. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 334 / 374 .59. . genel iç temizlik. otobüslerin.30 Soruşturma faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. 80. gemiler.soruşturma ve dedektiflik hizmet faaliyetleri.90 . . . endüstri makinelerinin temizliği.

fabrikalar.22. . 81. binalar ve endüstri makineleri için dezenfekte ve imha faaliyetlerini. çamaşırhane ve tesisler içerisinde yardımcı işlemlerle ilgili hizmetleri kapsamaktadır.39. .yeni binaların inşaat sonrasında temizlenmesi.02 Diğer işletme ve mesleki binalar ve çok TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 335 / 374 . her tür binanın genel (uzmanlaşmamış) temizliği faaliyetlerini kapsamaktadır. örneğin çimlerin temizlenmesi.21 Binaların genel temizliği Bu sınıf. genel iç temizlik hizmetleri) veya görevlerin (örneğin. Kapsam dışı olanlar. ocakların. binaların dış temizliği faaliyetlerini. bkz. şişelerin temizliği.dükkanlar.21.10.21. havalandırma kanallarının. Kapsam dışı olanlar. . ısıtma) yalnızca birinin sağlanması fonksiyonu. caddelerin süpürülmesi. veya hastane.. .kuruluşlar. bkz. karayolu ve deniz tankerlerinin içlerinin temizliği faaliyetlerini. örneğin bir otel. 81. bkz. bkz.yardımcı hizmetlerin (örneğin. sağlanan hizmete göre uygun sınıfa bakınız. her türlü binanın genel iç temizliği. binalar için uzman temizlik faaliyetlerini veya diğer uzman temizlik faaliyetlerini. müşterinin işi veya faaliyetleri içerisinde yer almayan veyahut bunlardan sorumlu olmayan fonksiyonel personel tarafından gerçekleştirilmektedir. şöminelerin. endüstri makinelerinin temizliği. .03.2 Temizlik faaliyetleri Bu grup. egzoz ünitelerinin temizlenmesi gibi. kalorifer kazanlarının. işletilen birimin sınıfına bakınız. ve diğer işletme ve mesleki binalar ve çok birimli yerleşim binaları 81. 84.01 Her tür binanın genel (uzmanlaşmamış) temizliği bürolar. ve diğer işletme ve mesleki binalar ve çok birimli yerleşim binaları. 81.99. 43. restoran.daireler veya apartmanlar. Bu faaliyetler pencereler veya geçitler gibi ortak dış alanları kapsamakla birlikte daha çok iç temizliktir. .özel iç temizlik faaliyetleri. tül ve perdelerin temizliği. binaların dış cepheleri (İnşaat) için kum atılması ve benzer faaliyetler..tarımsal zararlıların kontrolü. fırınların. kar ve buzun kaldırılmasını kapsamaktadır.daireler veya apartmanlar.bir müşterinin bilgisayar sistemleri ve/veya veri işleme olanaklarının yerinde idare edilmesi ve çalıştırılmasının sağlanması. .fabrikalar..posta dağıtımı.buhar arıtımı.müşterinin kuruluşunun tümüyle işletilmesi için idarecilerin ve fonksiyonel personelin sağlanması. bkz. örneğin: bürolar..00 Bağlı tesisler destek hizmetleri 81. 96. buhar kazanlarının. 62. Kapsam dışı olanlar.kuruluşlar.. bkz. ..23.01 81. maden. Bu yardımcı faaliyetler. 43. . bkz. .dükkanlar.halı ve kilim yıkanması.bir sözleşme veya ücret bazında ıslah evlerinin işletilmesi. resepsiyon. .61. 01.

karayolu ve deniz tankerlerinin içlerinin temizliği. fırınların. dükkanlar. dükkanlar. çimlerin temizlenmesi ve şöminelerin. buharla temizleme ve püskürtme ve benzer faaliyetler. pencere temizliği.99 bys.29 Diğer temizlik faaliyetleri Bu sınıf şu faaliyetleri kapsamaktadır: . diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri 81. her türlü binanın dış temizliği 81.99. otobüslerin.birimli yerleşim binaları 81.bys. bkz.yüzme havuzlarının temizliği ve bakımı hizmetleri. fabrikalar. 81. diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri. buhar kazanlarının. uçakların ve benzerlerinin temizliği.22 Diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri Bu sınıf şu faaliyetleri kapsamaktadır: . . . her türlü binanın dış temizliği. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 336 / 374 . ocakların.ofisler. egzoz ünitelerinin temizlenmesi gibi binalar için özel temizlikfaaliyetleri 81.trenlerin.22. fırınların.22.endüstriyel makinelerin temizliği. Kapsam dışı olanlar. .03 Endüstriyel makinelerin temizliği 81. kuruluşlar ve diğer işletmeler ve mesleki binalar ve çok birimli yerleşim binaları dahil olmak üzere. . kuruluşlar ve diğer işletmeler ve mesleki binalar ve çok birimli yerleşim binaları dahil olmak üzere. havalandırma kanallarının. ocakların. havalandırma kanallarının. 43.02 Pencere temizliği.bina dış yüzeyleri için. egzoz ünitelerinin temizlenmesi gibi binalar için özel temizlikfaaliyetleri. kalorifer kazanlarının. .01 Ofisler. kalorifer kazanlarının.22.22. fabrikalar. buhar kazanlarının. çimlerin temizlenmesi ve şöminelerin.

idari binalar. ev içindeki TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 337 / 374 . su kanalları.tarımsal zararlıların kontrolü.3 Çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri 81. hastaneler.+özel ve kamu konutları.03 Karayolu ve deniz tankerlerinin içlerinin temizliği 81. . araba yıkama. kilise binaları v. yeşil alanlar. havaalanları). +karayolu yeşil alanları (yollar.otomobil temizliği.caddelerin süpürülmesi ve kar ve buzun kaldırılması.dezenfekte ve imha faaliyetleri. 81. .20. .başka yerde sınıflandırılmamış diğer temizlik faaliyetleri. otobüslerin.şişelerin temizliği. +belediyeye ait alanlar (parklar.02 Trenlerin. . Kapsam dışı olanlar.). tren hatları ve tramvay hatları. uçakların ve benzerlerinin temizliği 81.b.04 Dezenfekte ve imha faaliyetleri 81. .99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer temizlik faaliyetleri 81.30 Çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.29. bina cephesi yeşil alanları. 45.).29.29.+aşağıdakiler için yeşil alanlar:+binalar (çatı bahçeleri.05 Caddelerin süpürülmesi ve kar ve buzun kaldırılması 81.29.29. bkz.61. bkz.+kamu ve yarı kamusal binalar (okullar. 01.01 Yüzme havuzlarının temizliği ve bakımı hizmetleri 81. bakım ve onarımı:+aşağıdakiler için parklar ve bahçeler.aşağıdakilerin dikim. mezarlıklar v. .+sanayi ve ticari binalar.29.b.

ev içindeki bahçeler).b. örneğin bir sözleşme veya ücret temelinde diğerleri için finansal planlama. hendekler. güneş banyosu için çimenler ve diğer eğlence parkları. personel ve fiziksel dağıtım ve lojistik.30.+özel ve kamu konutları. kısım F. tren hatları ve tramvay hatları. yeşil alanlar.01 Dikim. faturalama ve kayıtların tutulması. 71.Bu bölüm aynı zamanda tipik olarak başka bir yerde sınıflandırılmamış olan işletmelere sağlanan tüm destek hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır. göletler. bölümler 01. 82. 01.Bu grupta sınıflandırılan birimler bir şirketin tüm işlevlerini yerine getirmek için fonksiyonel personel sağlamamaktadırlar.tarımsal kullanım için uygun ekolojik düzen içerisinde toprağın korunması.30. golf pistleri gibi) oyun alanları. hendekler. dalgalı alanlar. Kapsam dışı olanlar.+spor alanları. kilise binaları v. bakım ve onarım şağıdakiler için parklar ve bahçeler. erozyon. ırmaklar.gürültü. hastaneler.Bu bölümde sınıflandırılan birimler bir şirketin tüm işlevlerini yerine getirmek için fonksiyonel personel sağlamamaktadırlar. fabrika kanalizasyon sistemleri) 81. . bkz. +karayolu yeşil alanları (yollar.).+aşağıdakiler için yeşil alanlar:+binalar (çatı bahçeleri. ırmaklar.çevre düzenlemesi amacıyla gerçekleştirilen inşaat faaliyetleri. 01. su kanalları. bkz. +durağan ve akan sular (havuzlar.çevre düzenlemesi ve mimarlık faaliyetleri.+sanayi ve ticari binalar.Bu grup aynı zamanda diğerleri için bir sözleşme veya ücret temelinde şirketlerin ve organizasyonların geleneksel olarak kendileri için yaptıkları devam eden rutin işler olan destek faaliyetlerini kapsamaktadır. .11 Ortak büro yönetim hizmeti faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 338 / 374 . yüzme havuzları.b.1 Büro yönetimi ve destek faaliyetleri Bu grup.ticari üretim ve bitkilerin. 82.99 Diğer çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri 82 Büro yönetimi..10. büro desteği ve diğer şirket destek faaliyetleri Bu bölüm. dalgalı alanlar. göletler. Bu faaliyetlerin belirli bir yönüyle iştigal eden birimler bu belirli faaliyetegöresınıflandırılmaktadırlar. fabrika kanalizasyon sistemleri). (futbol sahaları. 02.61. . yüzme havuzları. .+kamu ve yarı kamusal binalar (okullar. idari binalar.). bkz. . bir dizi günlük büro yönetim hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır. +belediyeye ait alanlar (parklar. güneş banyosu için çimenler ve diğer eğlence parkları. görüş ve manzaranın korunması için bitkiler. 81.30. golf pistleri gibi) oyun alanları.ağaç fidanlıkları ve orman ağaç fidanlıkları.bahçeler).11 bkz. bina cephesi yeşil alanları. ağaçların ticari üretimi için dikim. (futbol sahaları. bir sözleşme veya ücret temelinde devam eden rutin işlerin yanı sıra bir dizi günlük yönetim hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır. havaalanları). mezarlıklar v. rüzgar. 02. bkz.+spor alanları. +durağan ve akan sular (havuzlar.

malları veya hizmetleri potansiyel müşterilere satmak veya pazarlamak. . hızlı basım.). 82. .denetim olmaksızın fonksiyonel personel sağlanması..11. ve diğer sekreterya hizmetleri. .fotokopi. baskı öncesi hizmetler.çoğaltma.doküman hazırlama. .00 Ortak büro yönetim hizmeti faaliyetleri 82. 18. bu belirli faaliyete göre sınıfa bakınız. bkz. 82.13. .19 Fotokopi.posta reklam kampanyalarını geliştirme ve organize etme. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 339 / 374 .11. posta kutusu kiralanmasının sağlanması ve postacılık hizmetleri. ürün bilgisi sağlayan. doküman hazırlama ve diğer özel büro destek hizmetleri Bu sınıf. bilgisayar telefon entegrasyonu. 82. bkz.dokümanların basımı (ofset baskı.. etkileşimli (interaktif) cevaplama sistemleri veya komut alan. . 18. müşteriler için piyasa araştırması veya kamuoyu araştırması ve benzer faaliyetleri gerçekleştirmek için benzer yöntemler kullanan gidençağrımerkezleri.sekreterya destek hizmetleri. mahkeme raporlaması gibi özel stenotip hizmetleri. Kapsam dışı olanlar. faturalama ve kayıtların tutulması.genel stenografi hizmetleri.b.99. personel ve mail hizmetleri gibi günlük ofis yönetim hizmetlerinin bir kombinasyonunun sağlanmasını kapsamaktadır.daktilo ile yazma ve metin işleme. hızlı baskı v. otomatik çağrı yönlendirme. 82. dokümanın redaksiyonu ve düzeltilmesi. doküman hazırlama ve diğer özel büro destek hizmetleri 82.mektup veya özet yazımı.20 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri Bu sınıf aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır:.19.operatör kişiler.bu faaliyetlerin sadece belirli bir kısmının sağlanması. çeşitli kopyalama. 78. finansal planlama.2 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri 82.99. örneğin ofset baskı.12. doküman hazırlama ve özel büro destek faaliyetlerini kapsamaktadır.. . Buraya dahil olan doküman kopyalama/basım faaliyetleri yalnızca kısa süreli türdeki basım faaliyetlerini kapsamaktadır.. bkz. bkz.dokümanların uyarlanması.mavi üstüne beyaz baskı.00 Fotokopi.basım hizmetleri sağlanmaksızın diğer doküman kopyalama hizmetleri. .ön baskı hizmetleri. bkz. . bkz. dijital basım. . yardım için müşteri taleplerine cevap veren ve müşteri şikayetleri ile ilgilenen benzer yöntemler kullanılarak müşterilerden gelen çağrılara cevap veren gelen çağrı merkezleri.. Kapsam dışı olanlar.Bu sınıf.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.. 73. bir sözleşme veya ücret temelinde diğerleri için resepsiyon.

20. perakendecilere. tahsilat daireleri. örneğin. organizasyon.82. ve bu kişilerin ve şirketlerin güvenilirliklerinin değerlendirilmesi ihtiyacını duyan finansal kuruluşlara.01 Müşterilerden alacaklar için olan ödemelerin ve havale ödemelerinin toplanması örneğin.bilgi toplama. örneğin kişilerin kredi ve çalışma geçmişleri.91.91 Tahsilat daireleri ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. şirketlerin kredi geçmişleri.00 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri 82. ve bu kişilerin ve şirketlerin güvenilirliklerinin değerlendirilmesi ihtiyacını duyan finansal kuruluşlara. ve diğerlerine bilgi sağlanması. bu etkinliklerin gerçekleştirildiği tesislerin işletilmesi için yönetim ve personel sağlanması dahil olsun ya da olmasın. ve diğerlerine bilgi sağlanması.02 Bilgi toplama örneğin kişilerin kredi ve çalışma geçmişleri. perakendecilere. fatura ve borç toplama hizmetleri 82.9 Başka yerde sınıflandırılmamış şirket destek hizmet faaliyetleri Bu grup. promosyon ve/veya etkinliklerin düzenlenmesini kapsamaktadır.30 Kongre ve ticari fuar organizasyonu Bu sınıf. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 340 / 374 . kongreler. konferanslar ve toplantılar.3 Kongre ve ticari fuar organizasyonu 82.30. şirketlerin kredi geçmişleri.. 82. fatura ve borç toplama hizmetleri. . 82. 82. kredi kayıt büroları ve başka bir yerde sınıflandırılmamış olan şirketlere tipik olarak sağlanan tüm destek faaliyetlerini kapsamaktadır.00 Kongre ve ticari fuar organizasyonu 82. örneğin.müşterilerden alacaklar için olan ödemelerin ve havale ödemelerinin toplanması. şirketler ve ticari fuarlar.91.

alüminyum folyo kaplama). +etiketleme.+genel stenografi hizmetleri.19.toplantıların. ulusal savunma.07.. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 341 / 374 . . örneğin:..adres kodlama hizmetleri. Bu yasama faaliyetleri. kamu düzeni ve güvenliği. bkz. +eczanelerde doktorun isteğine göre hazırlanan ilaçların güvenli paketlenmesi. +katı maddelerin paketlenmesi (köpüklü ambalaj.birebir raporlama ve resmi tutanakların stenotip raporlaması ve raporlanan materyallerin sonradan uyarlanmasının sağlanması. bkz.borcu ödenmeyen malların geri alınması hizmetleri.92 Paketleme faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. konferansların canlı televizyon gösterimlerine eş zamanlı (simültane gibi) alt yazı geçilmesi.bir sözleşme veya ücret temelinde kaynak geliştirme organizasyon hizmetleri..dokümandan kopya çıkarma hizmetlerinin sağlanması.99 Diğer tahsilat daireleri ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri 82.00 Paketleme faaliyetleri 82.otomatik bir sürece dahil olsun ya da olmasın bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak yapılan paketleme faaliyetleri: +içecekler ve yiyecek dahil olmak üzere. .99. .başka bir yerde sınıflandırılmamış şirketlere tipik olarak sağlanan diğer destek faaliyetleri. hükümet ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır.92. sıvıların şişelenmesi. 82.sadakat programlarının yönetilmesi. vergilendirme.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer şirket destek hizmet faaliyetleri O-KAMU YÖNETİMİ VE SAVUNMA. damgalama ve marka basma. 59. örneğin:+mahkeme raporlaması veya stenotip kayıt hizmetleri..kod basım hizmetleri.. genel olarak kamu idaresi tarafından yerine getirilen. . .taşımacılık için arızi paketleme faaliyetleri.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer şirket destek hizmet faaliyetleri Bu sınıf destek faaliyetlerini kapsamaktadır. 82. . +paket ambalajlama ve hediye paketleme. bkz. . 82. Kapsam dışı olanlar. Kapsam dışı olanlar. 52.hafif içeceklerin imalatı ve mineral su üretimi..29.bağımsız müzayedecilerin faaliyetleri.park sayacından madeni paraların toplanması hizmetleri. 11.film veya bantlara alt yazı veya alt başlık yazılması hizmetlerinin sağlanması. ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK Bu kısım.82. bkz.91.12.

kişisel refahın artırılmasına yönelik araştırma ve geliştirme politikalarının ve ortak fonların yönetimi. sosyal ve ekonomik yaşam alanında genel yönetim (hükümetin her seviyesinde yürütme. 84. +spor.22. Bu kısım aynı zamanda. . bu kısım içerisinde yer alan kimi faaliyetler hükümet dışı birimler tarafından yerine getirilmektedir. +sosyal hizmetler.. 68.2. okul sisteminin (düzenlemeler. bkz.kişisel iyileştirmeyi hedefleyen programlarının yönetilmesi: +sağlık. .12 Sosyal güvenlik hariç. .12.+gümrük idaresi. +çevre. sağlık. Benzer şekilde.tüm (sivil) araştırma ve geliştirme politikalarının ve ortak fonların yönetimi. +eğitim. kültürel hizmetler ve diğer sosyal hizmetleri sağlayan kurulu Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.1 Ülke yönetimi ve toplumun ekonomik ve sosyal politikalarının yönetimi Bu grup. eğitim. Kapsam dışı olanlar. denetimler.Araştırma ve geliştirme politikaları ve ortak fonlarla ilgili savunma yönetimi.11 Genel kamu yönetimi faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.bütçe uygulaması ve kamu fonlarının ve kamu borcunun yönetimi:+paraların toplanması ve alınması. 84. müfredat programı gibi) idaresi bu kısıma dahil olmaktadır.merkezi.araştırma ve geliştirme politikalarının ve bu alanlarla ilgili fonların idaresi. . bölgesel ve yerel yapıların idari ve yasal yönetimi. +eğlence. kısım P).+mallara ilişkin harç/vergi toplanması ve vergi ihlal incelemesi. öğretimin kendisi dahil değildir (bkz. . 68.01. 84. yasama. yasal veya kurumsal statü bu kısım içerisinde yer alan bir faaliyet için başlı başına belirleyici faktör değildir.11. bkz. zorunlu güvenlik faaliyetlerini de kapsamaktadır. Bir önceki paragrafta doğası gereği belirlenen faaliyet dışında. NACE içerisinde başka bir yerde sınıflandırılan söz konusu faaliyetlerin bu kısıma dahil olmadığı anlamına gelmektedir.hükümetin kendisine ait veya kullandığı binaların işletilmesi. ve bir hapishane veya askeri hastane sağlık (bkz..13. +kültür. Bu kamu birimlerince yerine getirilse dahi. finansal yönetim gibi) ve denetimi kapsamaktadır. . .ekonomik performans ve rekabet edilebilirliği artırmaya yönelik araştırma ve geliştirme politikalarının yönetimi. 84.hükümetin çeşitli düzeylerindeki tüm ekonomik ve sosyal planlama ve istatistik hizmetlerinin yönetimi ve uygulanması. 91. Örneğin. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 342 / 374 . bunların paylaştırılmasının denetimi. 84 Kamu yönetimi ve savunma.hükümet arşivlerinin işletilmesi.3.göçmenlik hizmetlerine dayalı idari programlar ile dışişleri ve hükümet programlarının yanı sıra kanunların ve bunlara uygun düzenlemelerin yasalaştırılması ve hukuki olarak yorumlanmasını kapsamaktadır. zorunlu sosyal güvenlik 84. bkz.finansal hususların yönetimi ve denetimi:+vergilendirme tasarılarının uygulanması. 84. . +iskan. bkz.00 Genel kamu yönetimi faaliyetleri 84. kısım Q) içerisinde sınıflandırılmaktadır. bkz.

kamu yönetim ve düzenlemesi: +tarım..00 Sosyal güvenlik hariç. bölümler 37. 84. sağlık.dış ticaret.2 Bir bütün olarak topluma hizmetlerin sağlanması Bu grup. .devletçe işletilen kütüphanelerin ve arşivlerin faaliyetleri. bölüm 93. .+toptan ve perakende ticaret.+oteller ve turizm. . kısım P. savunma ve kamu düzeni. . güvenlik faaliyetlerini kapsamaktadır. 91. örneğin işsizliğin azaltılması.araştırma ve deneysel gelişim faaliyetleri. kültürel hizmetler ve diğer sosyal hizmetleri sağlayan kuruluşların faaliyetlerinin düzenlenmesi 84. bkz.12. 88.13 İş etkinliğinin artırılmasına yönelik katkı ve düzenleme faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. eğitim.30. +toprak kullanımı.21 Dışişleri ile ilgili hizmetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . . bölüm 91. bkz. bkz.+ulaşım.dışişleri bakanlığının yönetimi ve faaliyeti ile yurt dışında veya uluslararası organizasyonlardaki bürolarda diplomatik ve konsolosluk görevleri.farklı ekonomik sektörler için sübvansiyon dağıtımı dahil olmak üzere. . +alt yapı.genel çalışma ilişkilerinin yönetimi.ulusal sınırların ötesine iletmek için bilgi ve kültür hizmetlerinin yönetimi. bölüm 72. bkz.Kapsam dışı olanlar. . bkz. 38.uluslararası felaketler ve savaş mülteci hizmetleri.00 İş etkinliğinin artırılmasına yönelik katkı ve düzenleme faaliyetleri 84. 84.müzeler ve diğer kültürel kuruluşlar.99.zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri. bölüm 86.bölgesel politika tedbirlerinin gerçekleştirilmesi.spor veya diğer eğlence faaliyetleri. uluslararası ve dış teknik konuların yönetimi. uluslararası organizasyonlar aracılığıyla gönderilsin ya da gönderilmesin yabancı ülkeler için yardım.lağım pisliği. çöplerin ortadan kaldırılması ve iyileştirme faaliyetleri.eğitim faaliyetleri.insan sağlığı ile bağlantılı faaliyetler.ekonomik performansın artırılması için araştırma ve geliştirme politikalarının ve ortak fonların yönetimi. 39. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 343 / 374 . bkz.yabancı ülkeler için askeri yardım sağlanması. . . . .+enerji ve maden kaynakları.01. dışişleri. Kapsam dışı olanlar. Kapsam dışı olanlar. bkz..13. . . 84. . 84.+iletişim. bkz. işletilmesi ve desteklenmesi. bkz.

+askerde askeri personel için sağlık faaliyetleri. . 69.yabancı ülkelere askeri yardım sağlanması.. hava ve uzay savunma kuvvetlerinin yönetimi. bkz.barış dönemlerinde yaşanan felaketler durumunda dahili olağanüstü durumlar için kaynak sağlanması. . sahil koruma ve diğer özel polis kuvvetlerinin idare ve sevki. bkz. .sivil savunma kuvvetlerinin idaresi.23 Adalet ve yargı organlarının faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. 86. askeri mahkemelerin ve adli sistemin yönetilmesi ve işletilmesi. bkz. +savunma oluşturmada kullanılan yedek ve yardımcı kuvvetleri.+askeri lojistik alanlar (teçhizat. bkz. deniz.24 Kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . bkz. tutuklama kayıtlarının saklanması dahil olmak üzere. 84. bkz.kanun hükümlerinin ve yorumlarının icrası.23.ceza infaz kurumu (hapishane) okullarının faaliyetleri.askeri savunma ilişkilerinin ve toprak.. .. denetimi ve çalıştırılması. bkz.ceza infaz kurumu hastanelerinin faaliyetleri.24. liman.idarelerinin ve işletilmelerinin devlet birimlerince veya bir sözleşme veya ücret temeline dayalı olarak özel birimlerce yapılmasına bakılmaksızın. istihbarat.23. personel ve diğer savaş gücü dışındaki kuvvetler ve diğer kuvvetler. ceza infaz kurumu (hapishane) yönetimi ve ıslah hizmetlerinin sağlanması. kolejlerin ve akademilerin eğitim faaliyetleri. ceza ve diğer davalarda danışmanlık ve temsil.barış dönemlerinde yaşanan felaketlerde yurtiçi acil durumlarda kullanılmak üzere kaynak sağlanması.hukuk.00 Savunma faaliyetleri 84.trafik kuralları.00 Dışişleri ile ilgili hizmetler 84.10. .askeri mahkemelerin faaliyetleri. 85. bkz.hukuk davalarının tahkimi.22.10. .84.olası planlar dışındaki çalışmaların desteklenmesi ve sivil kuruluşların ve nüfusun dahil olduğu tatbikatların gerçekleştirilmesi.. bölüm 72. . 84. iletişim. bkz.araştırma ve tecrübe geliştirme faaliyetleri. .21. taşımacılık.21.+mühendislik.00 Adalet ve yargı organlarının faaliyetleri 84. resmi birimlerce desteklenen düzenli ve yardımcı polis kuvvetlerinin.22 Savunma faaliyetleri Bu sınıf. . örneğin: +kara ordusu. bölüm 85. . Kapsam dışı olanlar. aşağıdakileri kapsamaktadır:. 84. maddi. yabancı uyrukluların kaydı. sınır. 84..4. yapılar. donanma savaş kuvvetleri ve hava kuvvetleri. .savunma ile bağlantılı araştırma ve geliştirme politikaları ve ilgili fonların idare edilmesi. hukuk ve ceza mahkemelerinin. 84. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 344 / 374 .askeri okulların.idari.askeri hastanelerin faaliyetleri. Devlet adına veya hükümet tarafından nakdi veya hizmet sağlanarak yapılan yasal temsil ve danışmanlığı da kapsar. çalıştırılması ve desteklenmesi.10. 86. rehabilitasyon hizmetleri dahil olmak üzere.. kaynaklar ve benzerinin sağlanması).

+emeklilik maaşları. 52. . 84. 88. okuma yazma programları ve benzerinin yanı sıra düzenli okul sistemi içerisinde farklı kurum ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 345 / 374 . geçici sakatlık.25 İtfaiye hizmetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . bkz.30.sağlık hizmetlerinin ve sosyal hizmetlerin sağlanması (konaklama olmaksızın) bkz.30 Zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 84. +doğum.00 İtfaiye hizmetleri 84. bkz.askeri silahlı kuvvetlerin idare ve sevki.polis laboratuarlarının işletilmesi.00 Kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili faaliyetler 84.99. .Kapsam dışı olanlar. bkz. Bu yetişkin eğitimi. internet veya yazışma aracılığıyla sağlanabilmektedir. .20. yangın söndürmede.10. 65. iş kazası ve işsizlik sigortası.24.hükümet tarafından sağlanan sosyal güvenlik programlarının finanse edilmesi ve yönetilmesi: +hastalık. 88. Eğitimler sözlü veyahut yazılı olabilir ve radyo.25. bkz. sel basmalarında. 84. bkz. . felaketlerde. insanlar ve hayvanların kurtarılmasında.petrol ve gaz alanlarında yangın söndürme.uzmanlaşmamış birimlerce yapılan havaalanlarındaki yangın söndürme ve yangın önleme hizmetleri. Kapsam dışı olanlar.23. düzenli ve yardımcı itfaiyecilerin idare ve sevki. Kapsam dışı olanlar. .00 Zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri P-EĞİTİM Bu kısım her düzeyde veya her meslek dalı için eğitimi kapsamaktadır. . yol kazaları ve benzerlerinde yardımda. .10. . 02.30. dulluk ve benzerinden kaynaklı gelir kayıplarının önlenmesi programları.orman yangın önleme ve yangın söndürme hizmetleri.3 Zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri 84.zorunlu olmayan sosyal güvenlik. 71. televizyon. 09.itfaiyecilik ve yangının önlenmesi: +yangın önlemede. 84.22.40. bkz.

Kapsam dışı olanlar. . sosyal bilim.5 içerisinde tanımlanan yetişkin eğitimi. Böylesi eğitim genellikle çocuklar için sağlanmaktadır.2 İlköğretim 85.20 içerisinde. bkz.10 Okul öncesi eğitim Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 4 düzeyindekiler için 85. ISCED ` in 0 düzeyinde kurs veren eğitim kuruluşlarının faliyetleri 85. içerik olarak ilköğretim programlarına benzeyen ancak temel okullara girmek için yaşlı olduğu düşünülen kişilere yönelik olan. sanat ve müzik gibi diğer konularda temel bir anlayış veren akademik kursların ve ortak kurs çalışmasının sağlanması.00 Okul öncesi eğitim 85.Temel eğitimin her düzeyi için. 85 Eğitim 85. 2-3 düzeyindekiler için grup 85. çocuklar için günlük bakım da dahil. 85.10 içerisinde.20 İlköğretim Bu sınıf temel eğitimi kapsamaktadır: öğrencilere okuma. 85. sınıflar fiziksel ve zihinsel olarak özürlü öğrenciler için özel eğitimi kapsamaktadır.1 Okul öncesi eğitim 85.91. bununla birlikte.20.çocuk kreş faaliyetleri. bkz. Okul öncesi eğitim. Kapsam dışı olanlar.çocuk kreşi faaliyetleri.85.3 içerisinde. yazma ve matematik ve tarih. ceza infaz kurumu (hapishane) okulları ve benzeri kendi düzeylerinde buna dahildir. .41 içerisinde ve 5-6 düzeyindekiler 85. .Bu kısımda yer alan kategorilerdeki ayrım ISCED 1997düzeylerinde tanımlandığı şekilde öngörülen eğitim düzeylerini temel almıştır. 88. okul sistemi içerisinde veya dışında okuma yazma programlarının sağlanması da buna dahildir. yani ev ve okul arasında bir köprü kurmak amacıyla tasarlanmış organize bir başlangıç düzeyi öğrenimi olarak tanımlanmaktadır. Askeri okullar ve akademiler. doğa bilimi.91. öncelikle çok ufak çocukları okul ortamına alıştırmak.42 içerisinde sınıflandırılmaktadır. Bu kısım özel eğitim kuruluşlarının yanı sıra kamu kurumları tarafından verilen eğitimi de kapsamaktadır.00 İlköğretim TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 346 / 374 .10. . 1 düzeylerindekiler 85.okul öncesi eğitim ( ilk düzeyden önce gelen eğitim).kuruluşlarca farklı düzeylerde verilen eğitimi kapsamaktadır. coğrafya. 88.Bu kısım aynı zamanda tenis veya golf ve eğitime yardımcı faaliyetler gibi spor ve eğlence faaliyetleri ile ilgili temel eğitimi kapsamaktadır.

Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.99.53. .4. Kapsam dışı olanlar. Bir programın amacı genel bir istihdam alanından çok spesifik bir işe ilişkin hazırlığa ayrılmaktadır.eğlence.85.daha üst düzey genel ortaöğretim. bkz.3 Ortaöğretim Bu grup genel ortaöğretim ve teknik ve mesleki ortaöğretim eğitimini kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. Kapsam dışı olanlar.85. Bu gibi programlar öğrencilere teknik veya mesleki eğitim sağlamak için veya herhangi bir özel konu ön şartı olmaksızın daha yüksek eğitime giriş için düzenlenmektedir.5 içerisinde tanımlanan yetişkin eğitimi. 85.85. lise sonrası yüksek eğitim dışında ve akademik kursların sağlanmasını ve mezuniyet diploması. hobi ve kendi kendini geliştirme amaçları için güzel sanatlar eğitimi. . . bkz.5`te tanımlandığı şekilde yetişkin eğitimi. daha yüksek eğitime giriş. .4 Yükseköğretim hizmetleri Bu grup.mesleki sürücülere yönelik olmayan otomobil sürücülük okulları. 85.32 Teknik ve mesleki orta öğretim Bu sınıf. hem teorik arka plan hem de bugün ve gelecekteki istihdamla ilgili becerilerde tipik olarak konu-içerik uzmanlığını ve bilgisini vurgulayan eğitimin sağlanmasını kapsamaktadır.52.00 Teknik ve mesleki orta öğretim 85.barınma hizmeti sağlanmaksızın sosyal iş faaliyetlerinin parçasını oluşturan iş eğitimi. bkz. Bu gibi birimler genellikle daha çok uzman öğretmenlerin ve daha çok uzmanlık alanlarındaki sınıflara idare eden çeşitli öğretmenlerin kullanıldığı konu odaklı modellere dayalı programlar sağlamaktadır.teknik ve mesleki yüksekokul eğitimi. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 347 / 374 .4`te tanımlandığı şekilde yüksek öğrenim düzeyinin altındaki teknik ve mesleki eğitim. .85. Bu aşamadaki konu uzmanlığının genellikle genel bir programı takip edenlerin eğitim deneyimleri üzerinde de kimi etkileri olmaya başlamaktadır. . bkz. 85. 85. 85.31 Genel ortaöğretim Bu sınıf yaşam boyu öğrenimi ve insan gelişimini hedef alan ve daha ileri eğitim fırsatlarına elverişli eğitim türünü kapsamaktadır. .31. 88.32. 85. Kabul için koşul en az lise eğitim derecesi üzerinde bir diploma olmasıdır.zorunlu okul periyoduna az ya da çok tekabül eden daha alt düzeyde genel ortaöğretim.. . mezuniyet ve mastır derecesi verilmesini kapsamaktadır.00 Genel ortaöğretim 85.10 ve 88.

41.41 Ortaöğretim sonrası üniversite derecesinde olmayan eğitim Bu sınıf yüksek eğitim olarak kabul edilmeyen lise sonrası eğitim sağlanmasını kapsamaktadır... drama veya müzik veyahut gruplar 85.kart oyunu eğitimi (briç oyunu gibi).00 Sporlar ve eğlence eğitimi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 348 / 374 . koçları. .4`te taslağı çizilmiş olduğu şekilde temel eğitim öncesi. Akademik okulları.dövüş sporları eğitimi. kriket oyunu.00 Ortaöğretim sonrası üniversite derecesinde olmayan eğitim 85. .binicilik eğitimi.4`teki eğitim ile karşılaştırılamayan. 85. akademiler veya okullar. bkz.yüzme eğitimi. 85. Gece ve gündüz sporları eğitim kampları yine bu kapsam içerisindedir.kültürel eğitim. kamplar. diğer eğitim ya da uzmanlık eğitimi. 85.51. .51 Sporlar ve eğlence eğitimi Bu sınıf bireysel gruplara spor faaliyetleri içerisinde eğitim sağlanmasını kapsamaktadır. . Kapsam dışı olanlar. spor eğitimi.42 Yükseköğretim Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır..85.5 Diğer eğitim Bu grup genel sürekli eğitim ve sürekli mesleki eğitim ve herhangi bir sanat.1-85. öğretmenleri. Eğitim bir çok yerde sağlanabilmektedir. Eğitim resmi olarak teşkil edilen bu sınıfta sağlanmaktadır.yükseköğrenimin birinci..yoga eğitimi.Gruplar 85. profesyonel spor eğitimcileri. 85. Gruplara veya kişilere spor faaliyetleri kapsamında eğitim sağlayan kamplar ve okulları kapsamaktadır.00 Yükseköğretim 85. . kolejleri ve üniversiteleri hariç tutmaktadır. ortaöğretim veya yüksek eğitim faaliyetlerini kapsamamaktadır. basketbol. ikinci ve üçüncü aşamaları: 85. futbol ve benzeri). Örneğin yüksek eğitim veya lise sonrası yüksek eğitim dışı mesleki eğitime hazırlık için tamamlayıcı lise sonrası eğitim sağlanması.85.spor eğitimi (beysbol. örneğin kamplar ve okullar tarafından sağlanan eğitim.52. sanat. yabancı dile eğitimi. hobi veya kendini geliştirme amaçları için eğitimi kapsamaktadır. eğitim kurumlarında veya diğer vasıtalarla. örneğin birimin veya müşterinin eğitim tesislerinde.1 .42. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.jimnastik eğitimi.

59. . bkz.sanat eğitimi. Bu tarz eğitimleri veren birimler `okullar`. Bunlar resmi olarak organize eğitim sağlamaktadırlar.00 Kültürel eğitim 85.85.4. Kapsam dışı olanlar. . 85.güzel sanatlar okulları (akademik olanlar hariç). drama ve müzik üzerine eğitim sağlanmasını kapsamaktadır. `sınıflar` ve benzeri olarak isimlendirilebilir. 85.yardımcı kurslar sunan öğrenim merkezleri. . .31. başlıca hobi. .59 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.yabancı dil eğitimi.52 Kültürel eğitim Bu sınıf sanat. eğlence veya kendini geliştirme amaçları için.52.dinsel eğitim.drama okulları (akademik olanlar hariç). 85. `stüdyolar`. . gemicilik okulları. . bkz. .dil eğitimi ve konuşma becerileri eğitimi.32..53. . 85.teknik ve mesleki ortaöğretim.piyano öğretmenleri ve diğer müzik eğitimi.akademik öğretim hizmetleri. 85. bkz.53 Sürücü kursu faaliyetleri Ayrıca bu sınıf aşağıdakileri de kapsamaktadır.59.fotoğrafçılık okulları (ticari olanlar hariç).02 Dil eğitimi ve konuşma becerileri eğitimi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 349 / 374 .32.dans eğitimi ve dans stüdyoları.01 Yardımcı kurslar sunan öğrenim merkezleri 85. bkz. . . Kapsam dışı olanlar.bilgisayar eğitimi..ticari sertifikalar ve izinler vermeyen havacılık. 85. .derece ile belirlenmeyen eğitim. ancak böylesi eğitim profesyonel bir diploma.00 Sürücü kursu faaliyetleri 85.genel ortaöğretim. 85. 85. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır..20.yetişkin okuma yazma programları. Kapsam dışı olanlar. . bkz. bkz.mesleki sürücüler için sürücülük kursları. yelkencilik.sahne sanatları okulları (akademik olanlar hariç). mezuniyet veya derece sağlamamaktadırlar.yükseköğretim.59. .profesyonel sınav bilgileri tazeleme kursları. . . 85. . .

6 Eğitimi destekleyici faaliyetler 85.59. Ayrıca. Genel veya özel olarak diş ameliyat faaliyetlerini ve ortodontist faaliyetlerini kapsamaktadır. sanatoryum. .sosyal bilimler ve beşeri bilimlere ilişkin araştırma ve deneysel gelişme. bkz. cüzam ve kalma olanakları bulunan ve çok çeşitli tıbbi olanaklarla hastalara teşhis ve tıbbi tedavi sağlamakla iştigal eden diğer insan sağlığı kuruluşları faaliyetlerini kapsamaktadır. sağlık ve sosyal hizmet faaliyetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır. 85. 86 İnsan sağlığı hizmetleri Bu kısım kısa ve uzun süreli hastaneleri.20.öğrenci değiştirme programları organizasyonu. tıbbi bakım evleri.60 Eğitimi destekleyici faaliyetler Bu sınıf. rehabilitasyon merkezleri. cerrahi.eğitim test değerlendirme hizmetleri. sığınma evleri.59.eğitim rehberlik danışmanlık hizmetleri. Kapsam dışı olanlar.85.03 Bilgisayar eğitimi 85. . 72. .00 Eğitimi destekleyici faaliyetler Q-İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ Bu kısım. psikiyatri ve madde bağımlılığı hastaneleri. . sağlık bakımı profesyonelleri dahil olmaksızın sosyal hizmet faaliyetleri için sağlık bakım faaliyetlerinin bir derecesine dahil olan yatılı bakım faaliyetlerine kadar çok çeşitli faaliyetleri kapsamaktadır. . eğitim süreçlerini veya sistemlerini destekleyen öğrenim dışı faaliyetlerin sağlanmasını kapsamaktadır. Faaliyetler hastaneler ve diğer yerlerde eğitimli tıbbi profesyonellerce sağlanan sağlık bakımından başlayıp.eğitim danışmanlığı. prevantoryum. .99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim 85. genel ve uzmanlık hekimliğini. ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri.60.eğitim deneme hizmetleri. Aynı zamanda genel pratisyenler ve tıp uzmanları ve operatörler tarafından gerçekleştirilen genel ve özel tıp alanında tıbbi danışmanlık ve tedaviyi kapsamaktadır. bu kısım insan sağlığı için hastaneler veya tıp pratisyen doktorları tarafından yerine getirilmeyen ancak hastaların tedavi edilmesinde yasal olarak tanınmış olan sağlık görevlisi pratisyenlerin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 350 / 374 .

tıbbi laboratuar testleri. bkz.90. endodonti ve pedodonti.ilgili alanda askeri personel için sağlık faaliyetleri. . . ihtisaslaşmış sanatoryumlar gibi) kısa ve uzun süreli hastane faaliyetleri. 86. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 351 / 374 . hemşireler ve fizyoterapistlerce gerçekleştirilen sağlık personeli faaliyetleri. tıbbi.10. teşhis ve tedavi faaliyetleri.yatılı hastane faaliyetleri. bkz.veterinerlik faaliyetleri. 75. grup uygulamaları ve hastane ayakta tedavi polikliniklerinde ve hasta bakım evlerinin yanı sıra şirketlere.20. 86. .faaliyetlerini kapsamaktadır.Tıp doktorlarının doğrudan denetimi altında gerçekleştirilen faaliyetler temel olarak hastanede yatan hastalara yöneliktir ve aşağıdakileri kapsamaktadır.10 Hastane hizmetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . doğum evleri.ebeler.+acil servis hizmetleri.22.genel hastanelerin (belediye ve bölgesel hastaneleri.tıbbi olanlar hariç olmak üzere laboratuar denemesi ve her tür madde ve ürünün incelenmesi. 86. bulaşıcı hastalıklar için hastaneler. bkz. 86.90. kar amacı gütmeyen kuruluşların hastaneleri. bkz. okullara. iş örgütlerine ve yardım örgütlerine bağlı kliniklerde gerçekleştirilmektedir. bkz.00 Hastane hizmetleri 86. .2 Tıp ve dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri Bu grup cerrahlar.21 Genel tıp ile ilgili uygulama faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . 71.23.+ameliyathane hizmetlerinin.Bu faaliyetler özel uygulama. .genel ve ihtisaslaşmış dişçilik faaliyetleri. bkz. 84.10.2.hastanede yatan hastalar için özel danışmanlık hizmetleri. . dişçiler ve benzerini de kapsayarak genel tıp pratisyenleri ve tıp uzmanları tarafından gerçekleştirilen tıbbi danışmanlık ve tedaviyi kapsamaktadır. yiyecek ve diğer hastane hizmetlerinin sağlanması. diş hekimliği.+radyoloji ve anestezi hizmetleri dahil olmak üzere laboratuar ve teknik hizmetleri. üniversite hastaneleri. huzurevlerine. ortodonti faaliyetleri. bkz.+kısırlaştırma ve doğumun sona erdirilmesi gibi yatılı olarak tıbbi tedavileri sağlayan aile planlama merkezlerinin hizmetleri. 86. 86.ambulans taşıma faaliyetleri. askeri ve hapishane hastaneleri gibi) ve ihtisaslaşmış hastanelerin (ruh sağlığı ve madde bağımlılığı hastaneleri. bkz. oral patoloji.00. +tıp hekimleri ve sağlık personelinin hizmetleri. . 86.90.genel pratisyenler tarafından genel tıp alanında gerçekleştirilen tıbbi danışmanlık ve tedavi. eczacılık hizmetlerinin. bkz. Kapsam dışı olanlar. 86. .1 Hastane hizmetleri 86. Kapsam dışı olanlar. 86.

00 Genel tıp ile ilgili uygulama faaliyetleri 86. .90. protez ve protez cihazları üretilmesi.99 Diğer dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri 86.23.23.diş laboratuarları tarafından yapay diş. endodonti ve pedodonti. Kapsam dışı olanlar.22. .23..uzman hekimler ve operatörler tarafından ihtisaslaşmış tıp alanında gerçekleştirilen tıbbi danışmanlık ve tedavi.21.23 Dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.00 Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri 86. bkz. . oral patoloji. bkz.diş hijyenistleri gibi diş sağlığı personeli faaliyetleri.9 İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler 86. bkz.22 Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.86.90 İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 352 / 374 .90. Kapsam dışı olanlar. . . örneğin dişçi. 86.ortodonti faaliyetleri. bkz.yataklı sağlık kuruluşlarının faaliyetleri. 32. 86.01 Genel veya uzmanlık alanında dişçilik faaliyetleri 86. .10.genel veya uzmanlık alanında dişçilik faaliyetleri. 86.02 Ortodonti faaliyetleri 86. . fizyoterapistler ve diğer para medikal pratisyenlerin faaliyetleri. 86.50.ebeler. 86.yatılı hastane faaliyetleri. 86.10.

01 Ayrı çalışan ancak düzenli olarak diş hekimlerince denetlenen diş terapistleri. kendi muayene odaları. .diş laboratuarları tarafından takma diş. kan analiz laboratuarları 86. hidroterapi.03 Kan bankalarının. akupunktur gibi diğer sağlık görevlisi pratisyenlerin faaliyetleri. protez ve protez aletlerin tedarik edilmesi. bkz. .20 . Bu hizmetler genellikle acil bir durum süresince sağlanmaktadır. bkz. 51.yiyecek hijyeni alanındaki test faaliyetleri. fizyoterapistlerin veya optometri (göz muayenesi).10. organ nakli bankalarının ve benzeri faaliyetleri 86. . 32.04 Uçaklar dahil olmak üzere herhangi bir araç ile hastaların ambulansla taşınması.Bu faaliyetler. 71. 86. okullara. 49. 71.99 Diğer insan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler 87 Yatılı bakım faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 353 / 374 . ebelerin. homeotapi (benzeri ile tedavi etme yöntemi). huzurevlerine.tıbbi müdahale teçhizatı ve tıp personeli olmaksızın hastaların nakli. .90.20. . . iş örgütlerine ve yardım örgütlerine bağlı kliniklerde ve hastaneler dışındaki yatılı sağlık tesislerinde gerçekleştirilmektedir.hastane hizmetleri. hemşireli yatılı bakım tesisleri.50. spinal maniplasyon. 87. bkz. .90.90. 50.tıbbi olmayan laboratuar testleri. bkz. tıbbi masaj.insan sağlığı için hastaneler veya tıp doktorları veya diş hekimleri tarafından gerçekleştirilmeyen faaliyetler: +hemşirelerin. okul diş hemşireleri ve diş sağlık bilimcileri gibi diş sağlık personelinin faaliyetleri 86. 86. bkz. sperm bankalarının.tıbbi ve dişçilik uygulama faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar. ayak bakımı.90. 86.02 X-ray laboratuarları ve diğer teşhis görüntüleme merkezleri.2. bkz.90. bakım evleri ve diğer yerlerin yanı sıra şirketlere. ergoterapi (meşguliyet tedavisi). bkz. konuşma tedavisi.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 86.10.

87. ruh hastalarına ve madde bağımlılarına yönelik yatılı bakım faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 354 / 374 . ruh hastalarına ve madde bağımlılarına yönelik yatılı bakım faaliyetleri 87. ruh hastalarına ve madde bağımlılarına yönelik yatılı bakım faaliyetleri Bu sınıf. .Bu bölüm. 86. asgari hemşire bakımı olsun ya da olmasın yaşlılar için evlerin faaliyetleri.geçici evsiz barınakları gibi yatılı sosyal hizmet faaliyetleri. . yetimhaneler. yiyecek. koruyucu denetim ve danışmanlık ve kimi sağlık bakımlarını sağlamaktadır. geçici evsiz barınakları. +hemşire bakımlı tesisler. 87. denetim ve yatılı olanların gereksinim duydukları diğer bakım türleri ile bağlantılı yatılı bakımının sağlanmasını kapsamaktadır.20 Zihinsel engellilere. Kapsam dışı olanlar.2 Zihinsel engellilere. +akıl hastaları için yatılı grup evleri . bkz.yatılı sosyal hizmet faaliyetleri.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. zihinsel engelli. bkz. 87.20.00 Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri 87.30. Ayrıca zihin sağlığı ve madde bağımlılığı olan hastalara yatılı bakım ve tedaviyi de kapsamaktadır. bkz. zihinsel rahatsızlığı veya madde bağımlılığı problemleri olan insanlara yatılı bakım (ancak lisanslı hastane bakımı değil) sağlanmasını kapsamaktadır.1 Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri 87.akıl hastaneleri.90. hemşirelik. bkz. +zihinsel engelliler için uyum sağlanmasına yönelik evler. 87. +alkolizm veya ilaç bağımlılığı tedavisi için tesisler. çocuk bakım evleri ve yurtlar.sağlık bakımı profesyonellerince evde sağlanan hizmetler. . + bakım evleri. 87. +psikiyatri için sanatoryumlar.90. +hemşire bakımı ile yaşlılar için evler. 87. bölüm 86. Tesisler üretim sürecinin önemli bir parçasıdır ve sağlanan bakım hemşirelik hizmetleri düzeyinden daha geniş olan sağlık hizmetleri ile sağlık ve sosyal hizmetlerin bir karışımıdır. Kapsam dışı olanlar.00 Zihinsel engellilere. +zihinsel engelliler için tesisler.10 Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. +özel bakım üniteleri. .10. +hemşire bakımlı huzur evleri.10. bkz. Tesisler oda.

.+geçici evsiz barınakları.10. +çocuk bakım evleri ve yurtlar . denetim.yaşlılar ve bedensel engelliler için yatılı bakım faaliyetleri. 87.87.9 Diğer yatılı bakım faaliyetleri 87.30 Yaşlılar ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri Bu sınıf.30. . Kapsam dışı olanlar.99. +emeklilere sürekli bakım sağlayan kurum ve kuruluşlar +asgari hemşire bakımı ile yaşlılar için evler. 88. .tıbbi tedavi veya eğitimde barınma hizmeti sağlamanın önemli unsurlar olmadığı sosyal hizmet faaliyetleri. 87. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.90 Diğer yatılı bakım faaliyetleri Bu sınıf. bkz.30.yaşlılar için hemşire bakımlı evlerin faaliyetleri. bkz. 88. bkz.evlat edinilmesi faaliyetleri. 87. Faaliyetler devlet birimleri veya özel organizasyonlar tarafından yerine getirilebilmektedir. bkz. .çocuklara ve kişisel bakım kabiliyetinde kimi sınırlamalar olan belirli kategorideki insanlara sosyal yardım sağlanması için gece ve gündüz temelinde sağlanan. Kimi durumlarda bu birimler ayrı tesislerde kalan yatılılar için uzman hemşire bakımı sağlamaktadırlar. 87. yaşlılar ve bedensel engelliler dışında kendi kendilerine bakamayan ve/veya kendi başlarına yaşamak istemeyen kişiler için yatılı ve kişisel bakım hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır. ancak tıbbi tedavi veya eğitimin önemliunsurlar olmadığı faaliyetler:+yetimhaneler. .30.10.00 Yaşlılar ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri 87. +hemşire bakımı olmayan huzur evleri.99.hemşire bakım olanakları ile ilgili faaliyetler.. 87.+evli olmayan anneler ve çocukları için bakım sağlayan kuruluşlar. bkz. yiyecek. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. ve ev işleri gibi günlük hayatta yardımı kapsamaktadır. .. +yaşamı destekleyici tesisler.90.3 Yaşlılar ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri 87. 84.90.zorunlu sosyal güvenlik programlarının finanse edilmesi ve idaresi. kendi kendilerine bakamayan ve/veya kendi başlarına yaşamak istemeyen yaşılar ve bedensel engelliler için yatılı ve kişisel bakım hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır.00 Diğer yatılı bakım faaliyetleri 88 Barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 355 / 374 .afetzedeler için kısa süreli barınak faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar. 87. Bakım örnek olarak oda. bkz. bkz.

87.30.Bu bölüm.bu sınıf içerisinde açıklanan ancak yatılı olan benzer faaliyetler. danışma. nakil ve benzer hizmetler: +yaşlılar ve bedensel engellilerin ziyaret edilmesi. bkz. +bedensel engelliler için eğitim içeriğinin sınırlı olduğu mesleki rehabilitasyon ve finansman hizmetleri. Bu bölümdeki faaliyetler.özürlü çocuklar için günlük bakım (kreş) faaliyetleri.kendi evlerinde veya başka bir yerde yaşlılar ve bedensel engellileri hedefleyen ve hükümet birimlerince veya özel organizasyonlar.91. . bkz. danışmanlık. bkz. Kapsam dışı olanlar. sığınma. nakil ve benzer hizmetler:+çocuklar ve gençler için sağlık ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 356 / 374 . ulusal veya yerel kendi kendine yetmeye yönelik organizasyonları ve danışmahizmetleri sağlayan uzmanlar tarafından gerçekleştirilen sosyal.91.1 Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler 88.00 Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler 88.10.kendi evlerinde veya başka bir yerde ve hükümet birimleri veya özel organizasyonlar.30..zorunlu sosyal güvenlik programlarının finanse edilmesi ve idaresi.00 Çocuk bakım (kreş) faaliyetleri 88. . sağlık. 88.10 Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. sağlık. 88. sadece geçici barınacak yer sağlama hizmetlerini kapsamaktadır.9 Barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen diğer sosyal hizmetler 88. .99 Barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . afet yardım organizasyonları ve ulusal veya yerel kendi kendine yetmeye yönelik organizasyonları ve danışmanlık hizmetleri sağlayan uzmanlar tarafından yerine getirilen sosyal. 84. müşterilere doğrudan çeşitli sosyal yardım hizmetleri sağlanmasını kapsamaktadır. +yaşlılar ve özürlü yetişkinler için günlük bakım faaliyetleri. 88.91 Çocuk bakım (kreş) faaliyetleri 88.

botanik ve zoolojik bahçelerin işletilmesi.30. . konserlerin ve opera veya dans yapımlarının ve diğer sahne yapımlarının sahneye konulması: +gruplar.radyo ve televizyon yayıncılığı. çocuklara ve diğerlerine şiddetin önlenmesine yönelik faaliyetler. .13. Kapsam dışı olanlar.sinema filmi gösterimi. 90. DİNLENCE VE SPOR Bu kısım. 88.+evlat edinme faaliyetleri. eğlence ve dinlence faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar. +eğitim içeriği sınırlı olarak işsiz kişilere yönelik mesleki rehabilitasyon ve finansman faaliyetleri. 59. 87.11.00 Barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler R-KÜLTÜR. SANAT EĞLENCE.0 Yaratıcı sanatlar ve eğlence faaliyetleri Bu grup.+geçici veya daha uzun süreli barınak sağlanması dahil olmak üzere felaket kurbanları. bölüm 92. . örneğin: . bkz. bkz. Halkın görmesi için canlı gösterilerin. 59. yaratıcı veya teknik becerilerin sağlanmasını da kapsamaktadır. ve doğal alanların korunması faaliyetleri.12 ve 59. tarihsel alanların korunması. olayların veya sergilenebilir eserlerin üretilmesi.bu sınıf içerisinde açıklanan ancak barınma hizmeti sağlayan benzer faaliyetler. 84.99.+topluluk ve komşuluk faaliyetleri. göçmenler ve benzerlerine yönelik faaliyetler. bölüm 91. spor ve eğlence faaliyetleri de dahil olmak üzere halkın çeşitli kültürel. . 90 Yaratıcı sanatlar. sanatsal ürünlerin ve canlı gösterilerin üretilmesi için sanatsal. . bölüm 93.sinema filmi ve video üretimi ve dağıtımı. bkz. . eğlence ve spor ilgilerini karşılamaya yönelik çok çeşitli faaliyetleri kapsamaktadır.rehberlik faaliyetleri. bkz. 90. bkz. kira tamamlamak ve yiyecek kuponu ile ilgili olarak uygun kimse belirleme +evsizler ve diğer sosyal açıdan zayıf gruplar için günlük tesisler. . eğlence ve spor tesisler ve hizmetler sağlayan bazı birimler diğer bölümlerde sınıflandırılmaktadır.kumar ve bahis. +aile bütçe danışmanlığı.her çeşit müzenin.1 ve 60. bkz. .spor. gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri Bu bölüm. mülteciler. bkz. yaratıcı sanatlar. kredi ve borç danışmanlık hizmetleri. bkz. tesislerin işletilmesi ve müşterilerin kültürel ve eğlenceye yönelik ilgilerinin karşılanması faaliyetlerini içermektedir.zorunlu sosyal güvenlik programlarının finanse edilmesi ve idaresi. kültürel.90.canlı tiyatro gösterilerinin. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 357 / 374 .+sosyal hizmet amaçlı para toplama veya diğer yardımcı faaliyetler gibi. 59. canlı gösteriler.01 Gösteri sanatları Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. +sağlık yardımı. müzelerin işletilmesi. evlilik ve aile rehberliği.14. gösteri sanatları ve ilgili faaliyetler içerisinde yer alan faaliyetleri kapsamaktadır.2. kumar. sirkler veya kumpanyalar.tanıtımı ve bunlara katılımı. 60.

10.02. . bkz.özel tiyatro veya sanat temsilcileri veya ajanslarının faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar. 74. +aktörler.konser ve tiyatro salonlarının ve diğer sanat tesislerinin işletilmesi. yapımcılar.10 90. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 358 / 374 . 59. 74. bkz. bkz.mobilyaların yenilenmesi (müze tarzı restorasyon hariç olmak üzere).00 Sanatsal yaratıcılık faaliyetleri 90. bkz. . . 95.03. Kapsam dışı olanlar.14. bkz. . . gravürcüler.11 ve 59. müzisyenler. Kapsam dışı olanlar.sinemaların işletilmesi.24. . 59. . .tablo vb.canlı tiyatro oyunlarının. . 33.kurgusal yazarlık.her çeşit müzenin işletilmesi.90.90. bkz. 23. karikatürcüler.01. gibi sanat eserlerinin yenilenmesi. bkz.90 oyuncu seçme faaliyetleri.bilet ajanslarının işletilmesi. sahne değiştiricileri.12. Kapsam dışı olanlar. konserler ve opera veya dans ve diğer sahne temsillerinin sahneye konulmasına yönelik sahne sanatlarına yardımcı faaliyetler: +yönetmenler.19. bkz.70.özel tiyatro veya sanat temsilcileri veya ajanslarının faaliyetleri. ışık mühendisleri ve benzerlerinin faaliyetleri.özgün yaratıcılık dışındaki heykellerin yapımı. bkz. oymacılar ve benzerleri bireysel sanatçıların faaliyetleri. 79. .04 Sanat tesislerinin işletilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 Gösteri sanatlarına yardımcı faaliyetler 90. dansçılar.02 Gösteri sanatlarına yardımcı faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 78. 90. oyuncu seçme faaliyetleri. 91. . 78. .00 Gösteri sanatları 90. 90. konuşmacılar ve sunucular gibi bireysel sanatçıların faaliyetleri.bağımsız gazetecilerin faaliyetleri.orkestralar ve bandoların faaliyetleri.02. sahne tasarımcıları. teknik yazarlık da dahil tüm konular için bireysel yazarların faaliyetleri. . bkz.heykeltıraşlar. ressamlar. .sinema filmi ve video filmi yapımı (prodüksiyonu).03 Sanatsal yaratıcılık faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. dekoratörler.orgların ve diğer tarihi müzikal enstrümanların yenilenmesi (restorasyon). bkz..

01 Kütüphane ve arşivlerin faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 91.01. bkz. müzeler ve diğer kültürel faaliyetler 91. tarihsel alanların işletilmesini. plakların. gümüş eşya müzeleri. ve tarihsel.her tür müzenin işletilmesi:+sanat müzeleri.02 Müzelerin faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. +açık hava müzeleri. kostüm.01. 90.00 Müzelerin faaliyetleri 91. .fotoğraf arşivleri (stok fotoğraf) ve sinema kütüphaneleri ve hizmetleri. ve eğlence ve oyun faaliyetleri. müzeler ve diğer kültürel faaliyetler Bu bölüm kütüphaneler ve arşivlerin faaliyetlerini. mobilya. . Aynı zamanda eşyaların.+diğer ihtisaslaşmış müzeler.. +koleksiyonların katalog haline getirilmesi. .sanat eserlerinin ve müze koleksiyon eşyalarının yenilenmesi. haritaların. devlet arşivlerinin işletilmesinin yanı sıra halk veya öğrenci. kamu arşivlerinin dokümantasyon ve enformasyon faaliyetleri:+uzmanlaşmış olsun ya da olmasın bir koleksiyonun düzenlenmesi.. tarih müzeleri. her çeşit müzenin. personel ve üye gibi belli müşterilere hizmet sağlayan okuma. dinleme ve izleme salonlarının.00 Sanat tesislerinin işletilmesi 91 Kütüphaneler. sanat çalışmaları ve benzerlerinin ödünç verilmesi ve saklanması.03 Tarihi alanlar ve yapılar ile turistik yerlerin işletilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 359 / 374 . +kitapların.0 Kütüphaneler. arşivler. alanların.+bilgi talepleri ve benzerleri ile uyumlu olması için düzeltme faaliyetleri. dergilerin.kütüphanelerin ve arşivlerin faaliyetleri. kültürel ve eğitimsel doğal harikaların korunmasını ve sergilenmesini kapsamaktadır. bölüm 93. bantların.02. bkz. ve doğal koruma alanlarına ilişkin faaliyetleri kapsamaktadır. bilim ve teknoloji müzeleri. (örneğin dünya kültürel miras alanları gibi) Kapsam dışı olanlar.78.plajların ve dinlence parklarının işletilmesi gibi spor. 91. arşivler. 91. filmlerin. bkz. . +askeri müzeler dahil olmak üzere doğa tarihi. 47. botanik ve zoolojik bahçelerin işletilmesini. 91. seramik.00 Kütüphane ve arşivlerin faaliyetleri 91.her çeşit kütüphanenin. bilim adamı. .03.ticari sanat galerilerinin faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar.90. mücevher. bkz.04.

bkz.peyzaj ve bahçıvanlık hizmetleri. doğa koruma alanlarının işletilmesi. eğlence ve oyun faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 360 / 374 . Kapsam dışı olanlar. 91. 93.çocuklar için hayvanat bahçeleri de dahil . 91. kısım F. 92. . kumarhanelerin işletilmesi. 81. örneğin: .bozuk para ve jeton ile çalışan kumar makinelerinin çalıştırılması (işletilmesi). bkz.04 Botanik ve hayvanat bahçeleri ile milli parklarla ilgili faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.30.00 Botanik ve hayvanat bahçeleri ile milli parklarla ilgili faaliyetler 92 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri Bu bölüm kumarhaneler. . . Kapsam dışı olanlar.piyango biletlerinin satışı. .tarihsel alanların ve yapıların yenilenmesi ve restore edilmesi. .00. bkz.0 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri 92. .yaban hayatın korunması da dahil . bingo oyun salonları ve video oyun terminalleri gibi kumarhane tesislerinin işletilmesi ve piyangolar ve bahisler gibi kumarhane hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır.tarihi alanların ve yapıların işletilmesi ve korunması.04.spor balıkçılığı ve avcılığı ile ilgili koruma alanlarının işletilmesi.yüzer kumarhaneler dahil olmak üzere. botanik ve hayvanat bahçelerinin işletilmesi. .00 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri Bu sınıf kumar ve bahis faaliyetlerini kapsamaktadır.sanal kumar web sitelerinin işletilmesi.03. .spor bahisleri ve diğer bahis etkinlikleri. . 92.19.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .at yarışları.00 Tarihi alanlar ve yapılar ile turistik yerlerin işletilmesi 91.00 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri 93 Spor faaliyetleri. .

77.29. açık.+kış sporları arenaları ve stadyumları. Canlı tiyatro gösterilerinin.1 Spor faaliyetleri Bu grup. beysbol.kapalı veya açık spor karşılaşmaları için tesislerin işletilmesi (izleyici koltukları olsun ya da olmasın. organizasyon. açık.+bowling alanları. ücretli seyirciden önce. 93. öncelikle canlı spor karşılaşmalarında yer alan spor takımları veya klüplerinin faaliyetlerini. botanik ve hayvanat bahçelerinin korunması ve doğa alanlarının koruması faaliyetleri hariç olmak üzere). .+otomobil.telesiyejlerin işletilmesi. promosyon veya spor faaliyetlerinin idaresi gibi diğer faaliyetleri kapsamaktadır. tarihsel alanların. +boks arenaları. . arenaların ve stadyumların işletilmesi. ragbi sahaları. kapalı veya üstü kapalı):+futbol. konserlerin ve opera veya dans yapımlarının ve diğer sahne yapımlarının sahneye konulması gibi dramatik sanatlar. ücretli seyirciden önce canlı spor ve yarış faaliyetlerinde yer alan bağımsız atletleri. ragbi sahaları. köpek ve at yarışları için yarış pistleri.+golf sahaları.+yüzme havuzları ve stadyumlar. yukarıda bahsedilen tesislerin işletilmesi için personelin sağlanmasını ve yönetilmesini kapsamaktadır.Bu sınıf. köpek ve at yarışları için yarış pistleri.+bowling alanları.park ve plaj faaliyetleri.eğlence ve spor teçhizatının kiralanması.01 Kapalı veya açık spor karşılaşmaları için tesislerin işletilmesi izleyici koltukları olsun ya da olmasın. hokey. sahipleri tarafından araba.21. +atletizm stadyumları.Bu bölüm eğlence. +boks arenaları. bölüm 90 93.+golf sahaları. 93.11. kriket. salonlarının faaliyetleri bkz.. spor faaliyetleri ve yarışmalarındaki katılımcıların desteklenmesi için uzmanlık hizmetleri sağlayan spor eğitimcilerini.+kış sporları arenaları ve stadyumları. beysbol. bkz. 93. köpek. +buz hokeyi arenaları.. oyun ve spor faaliyetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır (müze faaliyetleri. bkz.11 Spor tesislerinin işletilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. at ve benzerlerinin öncelikle yarışma faaliyetlerine veya seyircili diğer spor faaliyetlerine sokulmasını. kriket. spor tesislerinin işletilmesini. hokey. bkz. müzik ve diğer sanatlar ile eğlence faaliyetleri bu bölümün kapsamı dışındadır. 93.02 Organizasyonların kendi tesisleri ile profesyoneller ve amatörler için açık veya kapalı spor karşılaşmaları düzenlemeleri ve gerçekleştirmeleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 361 / 374 .11. 49.39. .form tutma (fitness). kapalı veya üstü kapalı):+futbol.+otomobil.+yüzme havuzları ve stadyumlar.13. .organizasyonların kendi tesisleri ile profesyoneller ve amatörler için açık veya kapalı spor karşılaşmaları düzenlemeleri ve gerçekleştirmeleri . Kapsam dışı olanlar. 93. +atletizm stadyumları. +buz hokeyi arenaları. bkz.

11.+bowling klüpleri. eğiticiler tarafından verilen spor eğitimi. .atlet.+boks klüpleri. .13 Form tutma salonları ile vücut geliştirme salonları Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.spor tesislerinin işletilmesi.+satranç klüpleri. bkz.51. .+yüzme klüpleri.park ve plaj faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar. zaman tutucular. .+kış sporları klüpleri. spor karşılaşmalarının düzenleyicileri ve organizatörlerinin faaliyetleri.öğretmenler. . ister yarı profesyonel veya amatör klüpler olsun üyelerine spor faaliyetleri ile uğraşabilme olanağı sağlayan spor klüplerinin faaliyetlerini kapsamaktadır Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.12.51. bkz. spor karşılaşmalarının teşvikiyle (promosyon) ilgili faaliyetler. 85. 93. bkz.93.+atıcılık klüpleri v. 93. 93.spor ve oyun okullarının faaliyetleri.12. bkz.00 Form tutma salonları ile vücut geliştirme salonları 93.spor derneklerinin ve düzenleyici birimlerin faaliyetleri. 93. .99 Diğer spor tesislerinin işletilmesi 93. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 362 / 374 . .13. 93. .+golf klüpleri. bkz. bireysel çalışan sporcuların faaliyetleri. . Kapsam dışı olanlar. bkz. bkz.51. eğitmen. antrenör vb.29.+pist ve saha klüpleri.spor teçhizatının kiralanması.11.spor klüplerinin işletilmesi:+futbol klüpleri. . bkz. . . . Kapsam dışı olanlar.00 Spor klüplerinin faaliyetleri 93.spor eğitmenlerinin.yarış atı ahırlarının.spor veya eğlence amaçlı avcılık ve balıkçılık için yardımcı faaliyetler. eğitimciler tarafından sağlanan spor eğitimi.profesyoneller ve amatörler için spor klüpleri tarafından kendi imkanlarıyla gerçekleştirilen açık hava ve kapalı spor karşılaşmalarının organizasyonu ve yürütülmesi.balıkçılık ve avcılık spor alanlarının idaresi.51.19 Diğer spor faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.tesisleri olsun ya da olmasın.bağımsız öğretmenler. . . öğretmenlerinin. 85.form tutma salonları ile vücut geliştirme klüpleri ve tesisleri.12 Spor klüplerinin faaliyetleri Bu sınıf ister profesyonel. 85. 77.dağ rehberlerinin faaliyetleri.b. . .11.11. hakem. 93. 85. yarış köpeği barınaklarının ve yarış garajlarının faaliyetleri. 93.21. antrenörlerinin faaliyetleri.profesyoneller ve amatörler için spor klüpleri tarafından kendi imkanlarıyla gerçekleştirilen açık hava veya kapalı spor karşılaşmalarının organizasyonu ve yürütülmesi.

bkz.kayak alanlarının işletilmesi.soyunma odaları. bkz. sandalyeler gibi olanakların kiralanmasını da kapsamak üzere plaj faaliyetleri.balıkçılık seferleri. fuarlar ve piknik alanları gibi çeşitli alanların işletilmesini kapsamaktadır. . Bu grup spor faaliyetlerini ve tiyatro sanatlarını. 55. .19.93. . bkz. diskoteklerin içecek hizmetleri faaliyetleri.02 Su üstü ve su altı deniz sporları hizmeti faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 363 / 374 . . 93. oyunlar. .teleferiklerin. marinalar ve benzeri.01. . oyunlar. bkz. telesiyenlerin işletilmesi.30 . bkz. Mekanik atlar. .2 Eğlence ve dinlence faaliyetleri Bu grup müşterilerinin çeşitli eğlence taleplerini karşılamak için tesisler işleten veya hizmetler sağlayan pek çok birimleri kapsamaktadır. dolaplar. avcılık ve balıkçılık kampları. 56. Kapsam dışı olanlar.29. eğlence (lunapark.dinlence parkları ve ormanları ve kamp alanlarındaki ziyaretçilerin kısa süreli konaklamaları için yer ve olanaklar sağlanması.21 Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri Bu sınıf. Mekanik binicilik. dinlence kampları. 90. . .30. su kayakları.dinlence tesislerinin bütünleyici bir parçası olarak spor ve eğlence teçhizatının kiralanması.39.tiyatro ve sirk grupları.30.30.diskoteklerin ve dans pistlerinin işletilmesi. 49. . eğlence parklarının ve lunaparkların faaliyetlerini kapsamaktadır.dinlenme nakil yerlerinin işletilmesi. panayır vb. 50. müzik ve diğer sanat ve eğlenceleri kapsamamaktadır.bozuk para ve jeton ile çalışan oyunların çalıştırılması (işletilmesi). 55. kamp alanları ve kamp yerleri. gösteriler. .00 Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri 93. . su biniciliği. bkz. kamp alanları. demiryollarının. 93.29 Diğer eğlence ve dinlence faaliyetleri Bu sınıf başka yerde sınıflandırılmamış olan eğlence ve dinlence ile ilgili faaliyetleri (dinlence ve eğlence parkları hariç olmak üzere) kapsamaktadır.10 ve 50.dinlence parklarının faaliyetleri (konaklama olmaksızın). 93.eğlenceye yönelik fuar ve gösteriler.00 Diğer spor faaliyetleri 93.karavan parkları.21.01 Marina işletmeciliği 93. .) alanları ve piknik alanları gibi çeşitli eğlence programlarının yürütülmesini kapsamaktadır. gösteriler.29.

Bu organizasyonlar. esnaf birliklerinin ve benzer organizasyonların faaliyetleri. 94. 94. . 94 Üye olunan kuruluşların faaliyetleri Bu bölüm halk için özel grupların taleplerini veya girişimci düşüncelerini temsil eden kuruluşların faaliyetlerini kapsamaktadır. ancak bunların faaliyetleri üye olmayanları da kapsamaktadır ve onlara da fayda sağlamaktadır. (yan bir kategori olarak) üye organizasyonların faaliyetlerini. . bilgisayarların. aynı zamanda meslek üyelerinin mesleki menfaatlerinin desteklenmesi faaliyetlerini de kapsamaktadır. işletmeler ve işveren organizasyonlarının üyelerinin menfaatlerini destekleyen birimlerin faaliyetlerini kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar.2) veya dini.ticaret odalarının. . işverenler. .ı bu organizasyonların hizmet sağlama amaçlarına göre belirlenmektedir.çiftçilik dahil olmak üzere.11. eğitici veya eğlenceye dayalı düşünce ve faaliyetlerin (grup 94.üyelerinin ilgilerinin temel olarak belirli bir bilimsel disiplin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 364 / 374 .20. halkla ilişkiler ve şirketin işçi müzakereleri ve işveren organizasyonları. kişisel ve ev eşyalarının onarımını ve sınıflamada başka bir yerde kapsanmamış çeşitli kişisel hizmet faaliyetlerini içermektedir.bu gibi birliklerin federasyon faaliyetleri. .1) ve çalışanların menfaatlerine hizmet ederler(grup 94.29.03 İnternet kafeler S-DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ Bu kısım.00 İş ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri 94.11 İş ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. hükümet birimleri önünde temsil. kültürel.12 Profesyonel meslek kuruluşlarının faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. serbest meslek mensupları ve bilimsel topluluk (grup 94. Bu bölümün temel ayrımı. politik. bkz. Profesyonel üyelik organizasyonları örneğinde. .sendikaların faaliyetleri. 94. Bu organizasyonların genellikle bir seçim bölgesi olan üyelerden oluşmaktadır. 94.9) artırılmasına hizmet ederler.93. işveren ve meslek kuruluşlarının faaliyetleri Bu grup. üyelerinin ilgilerinin belirli bir sektör veya ticaret konusunda şirketlerin gelişimine ve refahına veya belirli bir coğrafik alanın iklimine ve ekonomik gelişimine veya iş alanınabakılmaksızınsiyasi alt gruba odaklandığı organizasyonların faaliyetleri.1 İş.bilginin yayılması.

bilimsel. Kapsam dışı olanlar. çeşitli dallardaki oyuncuların. mesleki organizasyonlar. bölümler 87 ve 88.91 Dini kuruluşların faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 Dini kuruluşların faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 365 / 374 .20. . sinagoglar veya diğer yerlerde ibadet edenlere doğrudan hizmet sağlayan dini organizasyonların veya kişilerin faaliyetleri.9 Diğer üyelik organizasyonlarının faaliyetleri Bu grup. bölüm 85. bkz. manastırlara hizmet sağlayan organizasyonların faaliyetleri . yazarların ve benzerlerinin birlikleri. tapınaklar.bu gibi organizasyonlarca sağlanan eğitim. mühendislik birlikleri. bkz. Kapsam dışı olanlar. mimarlık birlikleri ve benzeri. uygulama standartlarının oluşturulması ve denetlenmesi.bu gibi organizasyonlarca sağlanan sağlık faaliyetleri. bkz. Kapsam dışı olanlar.bu gibi organizasyonlarca sağlanan sosyal çalışma faaliyetleri. ressamların. akademik ve kültürel faaliyetlerle ilgilenen uzmanların üye olduğu birliklerinin faaliyetleri.kiliseler.bilginin yayılması. . 94. . işçi sendikaları hariç olmak üzere) faaliyetlerini kapsamaktadır.bu gibi organizasyonlarca sağlanan eğitim. 94. .dini inziva faaliyetleri. bölüm 85.00 Profesyonel meslek kuruluşlarının faaliyetleri 94. bkz. . 94.organize işçi ve birlik çalışanlarının menfaatlerinin desteklenmesi.bu organizasyonlar tarafından sağlanan eğitim. . . örneğin yazarların. muhasebe birlikleri.12. üyelerinin menfaatlerini destekleyen birimlerin (işletmeler ve işveren organizasyonları. . . örneğin tıbbi birlikler. hükümet birimleri karşısında temsil ve mesleki organizasyonların halkla ilişkileri. 94. bkz.veya mesleki uygulama veya teknik alanda odaklandığı kuruluşların faaliyetleri. camiler. yasal birlikler.20 Sendika faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.2 Sendika faaliyetleri 94.00 Sendika faaliyetleri 94. bölüm 85.91. bölüm 86.

bahçecilik klüpleri.kamu eğitimi. 93. . bkz. ölçüm ve kadastro enstrümanları. 88.tüketici birlikleri. bkz. müzikal aletler. el sanatları ve koleksiyonculuk klüpleri. örneğin etnik ve azınlık gruplar. yollarla bir kamu davasını veya sorununu savunan politik bir partiye doğrudan bağlı olmayan organizasyonların faaliyetleri:+vatandaşların girişimi veya protesto eylemleri. çim biçme makineleri ve vantilatörler gibi ev ve bahçe teçhizatı. gençlerin dernekleri. klüpler ve kardeşlik dernekleri.99. . 33.gençlik birlikleri.+savaş gazileri birlikleri dahil olmak üzere vatanseverlik amaçlı birlikler. tarihsel klüpler.spor klüplerinin faaliyetleri. mobilya ve ev mobilyaları. diz üstü bilgisayarlar.12.mesleki kuruluşların faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar. film ve fotoğraf klüpleri.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşların faaliyetleri 95 Bilgisayarların ve kişisel ve ev eşyalarının onarımı Bu bölüm masaüstü. laboratuar enstrümanları.b.94.12.1 Bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 366 / 374 . halkla ilişkilerde..0. edebiyat ve kitap klüpleri.92. 94. . . 94. radar ve sonar teçhizatlarıdır. . .92 Siyasi kuruluşların faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik organizasyonlar. öğrenci birlikleri.99.+başka yerde sınıflandırılmamış.13 bkz. 90. 94. hobi eşyaları ve diğer kişisel ve ev eşyalarının onarımını kapsamaktadır.rotary klüpler. bkz.profesyonel sanatçı grupları veya organizasyonlarının faaliyetleri. karnaval klüpleri gibikültürel veya eğlencesel bir aktivite veya hobi (sporlar veya oyunlar dışında) uğraşlarına ilişkin dernekler. . ayakkabı ve deri eşyalar. 95. alıcı ve verici radyo cihazları gibi iletişim teçhizatını ve radyo ve televizyonlar gibi tüketime yönelik elektronik eşyaları. giyim ve giyim aksesuarları. politik etki. spor eşyaları.Bu bölümün kapsamı dışında olanlar ise. sosyal klüpler. toplumu ve eğitimi destekleyen organizasyonlar. para toplama v.00 Siyasi kuruluşların faaliyetleri 94.otomobil birlikleri. . fon toplanmasında yer almaktadırlar. bellek aygıtları ve yazıcılar gibi bilgisayar çevre donanımlarının bakım ve onarımını kapsamaktadır.şiir..99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşların faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . localar gibi sosyal tanışma amaçlı birlikler. Aynı zamanda faks makineleri. bkz. müzik ve sanat klüpleri.+özel grupların.siyasi organizasyonların ve gençlik kolları gibi yardımcı organizasyonların faaliyetleri. bilgisayar terminalleri.+çevresel ve ekolojik eylemler.sosyal yardım fonu kurma amaçlı hayır faaliyetleri. medikal ve teşhis görüntüleme ekipmanı. Bu organizasyonlar temel olarak parti üyelerinin veya parti sempatizanlarının politik görevlere yerleştirilmeleri yoluyla kamu yönetim birimlerindeki karar alma sürecini etkilemeye çalışmaktadırlar ve bilginin yayılmasında.

yazıcılar. 95. DVD-ROM. diz üstü bilgisayarlar....sanal gerçeklik başlıkları (kaskları).iç ve dış bilgisayar modemleri. .klavyeler.21 Tüketici elektronik eşyalarının onarımı Bu sınıf tüketici elektronik eşyalarının onarım ve bakımını kapsamaktadır. DVD-RW).masaüstü bilgisayarlar..11 Bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımlarının onarımı Bu sınıf bilgisayarlar ve hesap makineleri ve bilgisayar çevre donanımlarının onarımını kapsamaktadır. CD-ROM.faks makineleri. 95.iletişim aktarma teçhizatı (örneğin yönlendiriciler. +video kaset kayıtları. +CD oynatıcılar.12.. kumanda kolları (joysticks) ve iztopu (trackball) aksesuarları.. .taşıyıcı cihaz modemlerinin onarım ve bakımı.. . bkz. 95. . .barkodlu tarayıcılar dahil olmak üzere tarayıcılar.21.optik disk sürücüleri (CD-RW.00 Bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımlarının onarımı 95.akıllı kart okuyucuları.cep telefonları.tüketici elektronik eşyalarının onarımı: +televizyon ve radyo..kablosuz telefonlar.2 Kişisel eşyalar ile ev eşyalarının onarımı Bu grup kişisel eşyalar ile ev eşyalarının onarım ve bakımını kapsamaktadır. 95.bilgisayar projektörleri. . 95. flash sürücüler ve diğer bellek aygıtları.manyetik disk sürücüleri. . Bu sınıf aşağıdakilerin onarım ve bakımını kapsamaktadır:..Bu grup bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımları ile iletişim araç ve gereçlerinin onarım ve bakımını kapsamaktadır.. Kapsam dışı olanlar. modemler).alıcı ve verici radyolar.ticari televizyon kameraları ile video kameraları.12.. .taşıyıcı cihaz modemleri.bilgisayar sunucuları. köprüler..00 İletişim araç ve gereçlerinin onarımı 95.monitörler.bağlı bilgisayar terminalleri. +ev tipi video kameralar. 95.fareler.00 Tüketici elektronik eşyalarının onarımı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 367 / 374 .12 İletişim araç ve gereçlerinin onarımı Bu sınıf aşağıdakiler gibi iletişim teçhizatının onarım ve bakımını kapsamaktadır: . .11.

giysi kurutma makineleri.merkezi havalandırma sistemlerinin onarımı. kar ve yaprak vantilatörleri. v. 95.23 Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı Bu sınıf ayakkabı ve deri eşyaların onarım ve bakımını kapsamaktadır: valiz ve benzerlerinin onarımı. oda klimaları. 43.22.25 Saatlerin ve mücevherlerin onarımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 95. v. malalar.23. ev ve bahçe teçhizatının onarım ve bakımını kapsamaktadır: .endüstriyel metal oymacılığı. Kapsam dışı olanlar. . bkz.22 Ev eşyalarının. v. giysi kurutma makineleri. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi . . manivela.b.b. . .22.topukların çakılması. +çim biçme makineleri. malalar. kronometreler gibi saat parçalarının onarımı.ev eşyalarının bakım ve onarımı. . oda klimaları. Kapsam dışı olanlar. onarımı ve yenilenmesi. 25. fırınlar.24 Büro ve ev mobilyası onarımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.b. 95.ev ve bahçe teçhizatının onarım ve bakımı. 95.01 Ev eşyalarının bakım ve onarımı buzdolapları. makaslar.b. bkz. makaslar.00 Büro ve ev mobilyası onarımı 95.botların. fırınlar.saatlerin ve saat kovanı ve tüm metal gövdeler. çamaşır makineleri. 33. çamaşır makineleri.61.büro mobilyası da dahil ev mobilyalarının yeniden kaplanması. . ayakkabıların.. bkz. . +buzdolapları.elektrikli el aletlerinin onarımı. kar ve yaprak vantilatörleri.95. . ev ve bahçe teçhizatının onarımı Bu sınıf ev eşyalarının.02 Ev ve bahçe teçhizatının onarım ve bakımı çim biçme makineleri.00 Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı 95.12. 95.22. .24.işe giriş ve çıkış zamanlarını Sayfa: 368 / 374 .mücevherlerin onarımı ve tadilatı. v.

. 96. bkz. Özellikle tekstil ürünlerinin ve kürk ürünlerinin yıkanması ve (kuru) temizlenmesi.01 Tekstil ve kürk ürünlerinin yıkanması ve kuru temizlemesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.29. 33. 95.25.b.piyano akordu. .12. . 33.ütülenmesi v.çamaşır toplama ve dağıtımı. kronometreler gibi saat parçalarının onarımı 95.13. . .müzikal aletlerin onarımı.0 Diğer hizmet faaliyetleri 96. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 369 / 374 .11.sporla ilgili ve eğlenceye yönelik silahların onarımı. saatli kilitlerin ve benzer zaman tutma cihazlarının onarımı. .elektrikli el aletlerinin onarımı.25. el veya jetonla çalışan makineler vasıtasıyla her tür giysinin ve tekstil ürünlerinin (kürk dahil olmak üzere) yıkanması ve kuru temizlenmesi. bkz.oyuncakların ve benzer eşyaların onarımı.giyim eşyalarının onarım ve tadilatı.02 Mücevherlerin onarımı ve tadilatı 95. Kapsam dışı olanlar.halk için ya da endüstri veya ticari müşteriler için.diğer kişisel ve ev eşyalarının onarımı. 95. bkz. .00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının onarımı 96 Diğer hizmet faaliyetleri Bu bölüm. manivela.kitapların onarımı. .spor eşyalarının onarımı (spor ile ilgili silahların onarımı hariç olmak üzere) ve kamp malzemelerinin onarımı. mekanik teçhizatla.bisikletlerin onarımı. .29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının onarımı Bu sınıf kişisel ve ev eşyalarının onarımını kapsamaktadır: .kaydeden cihazlar ile zaman/tarih damgalarının. . 33. . cenaze ve ilgili faaliyetler gibi hizmet tiplerini kapsamaktadır. başka yerde sınıflandırılmayan tüm hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır. kuaförlük ve diğer güzellik uygulamaları. .müşterinin evinde olsun yada olmasın halı ve kilim yıkanması ile tül ve perde temizliği.01 Saatlerin ve saat kovanı ve tüm metal gövdeler.

.01 Halk için ya da endüstri veya ticari müşteriler için. mezarlıkların kiralanması veya satışı.b. 96.giysi onarım ve tadilatı. bkz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 370 / 374 . Kapsam dışı olanlar. düzeltme.02 Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.02 Müşterinin evinde olsun yada olmasın halı ve kilim yıkanması ile tül ve perde temizliği 96.02.29. +cenaze salonlarında süre kiralanması. dalgalandırma. . .99. 32.bu eşyaların temizliği.mezarlıkların ve mozolelerin bakımı.yatak örtülerinin.. 96. +defin veya yakma hizmetlerinin sağlanması. .insan ve hayvan naaşlarının defnedilmesi ve yakılması ve ilgili faaliyetler: +defin veya yakma ve mumyalama için ölünün hazırlanması ve cenaze kaldırma hizmetleri.03 Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.99 Diğer tekstil ve kürk ürünlerinin yıkanması ve kuru temizlemesi 96.00 Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri 96.yüz masajı. el veya jetonla çalışan makineler vasıtasıyla her tür giysinin ve tekstil ürünlerinin (kürk dahil olmak üzere) yıkanması ve kuru temizlenmesi.peruk yapımı.erkekler ve kadınlar için saç yıkama.01. 96. renklendirme.29.01.01. şekil verme ve kesim. makyaj v. Kapsam dışı olanlar.tıraş ve sakal tıraşı.b. manikür ve pedikür. mekanik teçhizatla. toplama ve benzer faaliyetler. bkz. 95. bu faaliyetin tamamlayıcı bir parçası olsa da iş üniformaların dışındaki giysilerin kiralanması. boyama. bkz. . 77.ütülenmesi v. bebek bezi sağlama hizmetleri. . iş kıyafetlerinin ve ilgili diğer kalemlerin çamaşırhaneler tarafından sağlanması. .

. hamallar. masaj salonu vb.00. masaj salonu vb.b. 96. 96.90. .00 Hamam.00 Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler 96. bkz. masaj salonlarının ve benzeri yerlerin faaliyetleri. sauna.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri T-HANEHALKLARININ İŞVERENLER OLARAK FAALİYETLERİ. . .mezarlık bahçıvanlığı.30 96. .hayvanların bakımı.04 Hamam. tımar edilmesi. tansiyon ölçen makineler.refakat hizmetleri. bkz. . zayıflama ve incelme salonlarının. 86. +bozuk para ile çalışan kumar makineleri ve oyunlar. randevu hizmetleri.). bkz. 94.veterinerlik faaliyetleri. sauna ve buhar banyolarının.soyağacı düzenlemeleri.01.00.cenaze töreni ile ilgili dini faaliyetler.09. . . yerlerin faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. araba park görevlileri v.Kapsam dışı olanlar.. Kapsam dışı olanlar. jeton ile çalışan kişisel hizmet makinelerinin bayilik işletmesi (fotoğraf dükkanı. . 75. bkz. bkz.form tutma salonları ve vücut geliştirme klüpleri ve tesislerinin faaliyetleri. +bozuk para ile çalışan çamaşır makineleri. 93.b.91. sauna.astrolojik ve tinsel faaliyetler. solaryumların. Kapsam dışı olanlar. yerlerin faaliyetleri 96. . .09 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.Türk hamamlarının. 92. evlendirme büroları gibi sosyal faaliyetler.13 bkz. tartı aletleri. HANEHALKLARI TARAFINDAN KENDİ KULLANIMLARINA YÖNELİK 97 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 371 / 374 . kuluçkaya yatırılması ve eğitimi gibi hayvan bakım hizmetleri. jetonla çalışan soyunma kabinleri v. 81. bkz.ayakkabı boyacıları.04. .tıbbi masaj ve terapi.03.dövme ve piercing (iğneyle delme) atölyelerinin faaliyetleri. 96.

hanehalklarının geçimleri için yaptıkları ayrım yapılmamış malların üretimi ile hizmetlerin üretimi faaliyetlerini kapsamaktadır. aileler pazarlanan malların üretimi ile de ilgileniyorlarsa. mürebbiye. aşçı. Uygulamada. hizmetçi. seyis. bahçıvan. şoför. çiftçilik. uşak. hizmet türüne göre bakınız. bebek bakıcısı. Eğer hanehalkı pazarlama faaliyetleri ile uğraşıyorsa. Bu faaliyet ile üretilen ürün işveren hanehalkı tarafından tüketilmektedir.0 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri 97.00 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri 98 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetl Bu bölüm. 97. yani kendi geçimleri için mallar üretmelerine yönelik olarak çeşitli faaliyetlerde bulunan hanehalklarının bu faaliyetlerini kapsamaktadır.97. çamaşırcı. Kapsam dışı olanlar.00. bu faaliyet gerçekleştirilen birincil pazarlama faaliyetine göre sınıflandırılmalıdır.yemek pişirme. hanehalklarının ayrım yapılmamış geçim malı üretim faaliyetlerini. sekreter ve benzeri gibi ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetlerini kapsamaktadır. kapıcı. bahçıvanlık ve benzeri hizmetlerin bağımsız hizmet sağlayıcılar (şirketler veya kişiler) tarafından sağlanması.1 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar 98.00 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri Bu sınıf. özel öğretmen. Hanehalkları yalnızca hanehalkının geçim faaliyeti için başlıca bir aktivite belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda burada sınıflandırılmalıdır. garson. bekçi. Bu faaliyetler içerisinde avcılık ve toplayıcılık. kahya. bunlar NACE`nin ilgili malların üretim endüstrisi ile ilgili kısımları içerisinde sınıflandırılmaktadırlar. İşveren bir birey dahi olsa. barınak ve giyecek üretimi ile hanehalkları tarafından kendi geçimleri için üretilen diğer mallar yer almaktadır. sayım veya çalışmalarda işverenin faaliyetini ifade etmek için istihdam edilmiş ev içi personel de burada yer alır..10 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar Bu sınıf. 98. Eğer bunlar temel olarak geçim için gerekli özel TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 372 / 374 .

98.00 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 373 / 374 .20 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler Bu sınıf. bunlar hanehalklarının geçimine yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış malların üretim faaliyetleri içerisinde sınıflandırılmaktadırlar. Bu faaliyetler. ailenin geçimi için aile tarafından üretilen aşçılık.2 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler 98. bunlar da NACE`nin ilgili malların üretim endüstrisi ile ilgili kısımları içerisinde sınıflandırılmaktadırlar. Uygulamada. hanehalkları geçim amacıyla birden fazla malın üretimi ile uğraşıyorlarsa. 98. hanehalklarının ayrım yapılmamış geçim amaçlı hizmet üretim faaliyetlerini kapsamaktadır. aile üyelerinin bakımı ve diğer hizmetleri kapsamaktadır.00 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar 98.0 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri 99.malların üretimi faaliyetleri ile uğraşıyorlarsa.20.10.00 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler U-ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE TEMSİLCİLİKLERİNİN FAALİYETLERİ 99 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri 99. öğretmenlik.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı.00. Avrupa Toplulukları.b. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü.. Dünya Bankası. . bölgesel teşkilatlar v. Uluslararası Para Fonu. Dünya Gümrük Örgütü. Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA) gibi uluslararası örgütlerin faaliyetleri.Birleşmiş Milletler ve buna bağlı özel birimler. 99.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 374 / 374 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->