TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI REHBERİ

Önsöz
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca 19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik ve Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi, Birliğimiz tarafından Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE) sistemi esas alınarak hazırlanmıştır. Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE), Avrupa‘da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağıdır. Avrupa Birliği‘ne üye ülkeler NACE ve NACE‘den türetilmiş olan kendi ulusal sınıflamalarını NACE’nin 1970‘deki gelişiminden itibaren kullanmaktadırlar: NACE, Avrupa istatistik sistemi içerisinde karşılaştırılabilir istatistikler üretmek amacıyla kullanılan istatistiksel altyapının ayrılmaz bir parçasıdır. Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması (ISIC) ile ilişkisinden dolayı, NACE, ekonomik faaliyetlere ilişkin istatistiki verileri dünya düzeyinde karşılaştırma açısından çok önemli bir araçtır.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 2 / 374

Kısaltmalar listesi
CN CPA CPC EC/P EEC ESA EU HS ISIC KAU NACE PRODCOM RAMON SITC SNA SPC UN BEC Birleştirilmiş Mal Sınıflaması (Avrupa Birliği Dış Ticaret Sınıflaması) Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması Birleşmiş Milletler Merkezi Ürün Sınıflaması Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Avrupa Ekonomik Topluluğu Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesap Sistemi Avrupa Birliği Dünya Gümrük Organizasyonu Uyumlaştırılmış Mal Tanım ve Kod Sistemi Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması Faaliyet Türü Birimi Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması Madencilik ve İmalat Sanayi Üretim İstatistiklerinde Avrupa Sistemi Eurostat'ın online sınıflama ve meta veri sunucusu http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC Birleşmiş Milletler Uluslararası Standart Ticaret Sınıflaması Ulusal Hesap Sistemi İstatistiksel Program Komitesi Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler Standart Uluslararası Ticaret Sınıflaması’na Dayalı Geniş Ekonomik Gruplara Göre Sınıflama

TERİMLER SÖZLÜĞÜ
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 3 / 374

Yan-Ürün : Tek bir gruba özel yan ürün, başka herhangi bir grupta üretilmeyen, teknolojik olarak aynı gruptaki diğer ürünlerin üretimine bağlı olarak ortaya çıkan ürünlerdir (örneğin; şeker üretiminde melas‘ın elde edilmesi gibi). Tek bir gruba özel yan ürünler, diğer ürünlerin imalatında girdi olarak kullanılmaktadır. Normal yan ürün (yani; tek bir gruba özel olmayan), birkaç grupta üretilen, teknolojik olarak diğer ürünlerin üretimine bağlı olarak ortaya çıkan üründür (örneğin; petrol arıtımı sürecinde elde edilen hidrojen, teknolojik olarak kömür karbonizasyonu ve petro kimya ürünleri imalatının sonucundan ortaya çıkabileceği gibi diğer ana kimyasal maddelerin yer aldığı gruptaki üretime de benzemektedir). Ticari Mal: Bir ticari mal, takas edilebilen taşınır maldır. Bu üretim hattındaki akışlardan biri olabilir, eşsiz bir madde (Mona Lisa) olabilir ya da hizmet için ara madde olabilir (yazılım disketi). Bu kavram gümrük sınıflamaları için kullanılmaktadır . Sermaye Malları: Sermaye malları, mal veya hizmet üretimi için kullanılan, hammadde ve yakıt dışında kalan diğer mallardır. Bunlar, fabrika binaları, makineler, lokomotifler, kamyonlar ve traktörleri içermektedir. Araziler, genellikle bir sermaye malı olarak dikkate alınmamaktadır . Endüstriyel İşlemler: Yeni ürünlerin (tüketim, ara veya yatırım malları) imalinde kullanılmış ürünlerin işlenmesinde (fiziksel, kimyasal, elle veya herhangi bir şekilde) ya da B (Madencilik sanayi), C (İmalat sanayi) , D (Elektrik, gaz ve buhar üretimi ve dağıtımı), E (Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri) ve F (İnşaat sanayi) kategorilerinde tanımlanan sanayilere hizmet sağlanmasında kullanılan dönüşüm işlemidir. Hizmet veya Ev Tipi Makineler: Esas itibariyle evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış ev tipi makine ve teçhizatlardır, örneğin ev tipi çamaşır makinesi. Sanayi Makineleri: Esas itibari ile ev dışında kullanılmak üzere üretilen mal ve ekipmanlardır, örneğin imalat aletleri, çamaşırhane tipi çamaşır makinesi. İmalat Sanayi: Kısım C‘de kapsanan tüm faaliyetlerdir. Küçük ev işletmeleri ve büyük ölçekli faaliyetlerin her ikisi de kapsanmaktadır. C kısmının, yalnızca ağır makine ve fabrikalara özel olmadığına dikkat edilmelidir. Ürün: Ürün, ekonomik faaliyetlerin sonucudur. Mal ve hizmetler, için kullanılan genel terimdir. Nihai Ürün: Tüm süreçleri tamamlanmış olan üründür. Yarı-Mamul: Bazı işlemlerden geçmiş, fakat kullanıma hazır hale gelmesi için daha fazla işlem gereken ürünlerdir. Bu tür ürünler, ileri süreç ve işlemler için diğer imalatçılara satılabilir. Satış için işlenmemiş metal dökümlerin, işlenmek üzere başka yere satılması tipik bir örnek olarak verilebilir . Üretim: Üretim, ürün ile sonuçlanan faaliyettir. Ekonomik faaliyetlerin tamamı için kullanılmaktadır. Bu terim yalnızca tarım,madencilik ve imalat sanayi sektörleri ile sınırlı değil, aynı zamanda hizmet sektörü ile de ilişkilidir. Üretimi belirtmek için faaliyet türüne bağlı olarak, hizmetlerin sağlanması, işlem, imalat gibi çok daha özel terimler kullanılabilmektedir. Üretim, fiziksel terime ya da değere göre değişik yollarla ölçülebilmektedir. Dönüşüm: Yeni ürünlerin elde edilmesi amacıyla mamul, yarı mamul veya hammaddenin doğasını, bileşimini veya şeklini değiştiren işleme dönüşüm denir. İşlemden Geçirme: Bazı ürünlerin korunması amacıyla, bunlara bazı özellikler vermek ya da bu tür ürünlerin kullanımında vermiş olduğu zararlı etkileri önlemek için uygulanan işlemlerdir. Örneğin; tahıl, odun, metal ve atıkların işlemden geçirilmesi. Katma Değer: Temel fiyatlara göre brüt katma değer, çıktının temel fiyatları ile satın alıcıların ara tüketimlerine ilişkin fiyatları arasındaki fark olarak tanımlanır.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 4 / 374

İçindekiler
Bölüm 1: Giriş
1.1 NACE ve ekonomik faaliyet ve ürün sınıflamalarının bütünleşik sistemi • Uluslararası ekonomik sınıflamalar sistemi 1.2 NACE: Kapsam ve temel nitelikler • AB ülkelerinde ekonomik faaliyet sınıflaması olarak NACE • NACE’nin yapısı ve kodlanışı Sayfa 5 5 6 6 7

Bölüm 2: İstatistiki birimleri ve faaliyetleri sınıflandırma kuralları
2.1 Temel sınıflandırma kuralları • Katma değer ikameleri 2.2 Çoklu ve bütünleşik (entegre) faaliyetler • Top-down (yukarıdan aşağı) metodu • Birimin ana faaliyetindeki değişimler • Dikey olarak bütünleşik faaliyetler • Yatay olarak bütünleşik faaliyetler 2.3 Bazı özel faaliyetlere ilişkin kurallar • Bir ücret veya sözleşmeye dayalı faaliyetler ile faaliyetlerde dış kaynak kullanımı • Yerinde kurulum • Bakım ve onarım 2.4 Kısımlara özgü kurallar ve tanımlar • Kısım A: Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık • Kısım G: Toptan ve perakende ticaret; motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı • Kısım K: Finans ve sigorta faaliyetleri ve M: Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler • Kısım O: Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik • Kısım T: Hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri; hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak ayrım yapılmamış mal ve hizmet üretim faaliyetleri Sayfa 8 8 9 9 11 11 12 12 12 13 13 13 13 14 16 16 16

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 5 / 374

BÖLÜM 1 NACE: Giriş
1.1 NACE ve ekonomik faaliyet ve ürün sınıflamalarının bütünleşik sistemi
1. NACE, Avrupa Birliği‘nde 1970‘ten bu yana geliştirilen çeşitli istatistikler için ekonomik faaliyet sınıflamaları göstermekte kullanılmış kısaltma bir isimdir1. NACE, ekonomik faaliyetlere göre ekonomi istatistikleri alanında (örneğin; üretim, istihdam, ulusal hesaplar) ve diğer istatistiksel alanlarda yer alan ve geniş bir alana yayılmış bulunan istatistiksel verilerin derlenmesi ve sunumu için bir çerçeve sağlar. 2. NACE temelinde üretilen istatistikler, Avrupa ve genel olarak dünya düzeyinde karşılaştırılabilir. NACE‘nin kullanımı, Avrupa İstatistik Sistemi içerisinde zorunludur.

Uluslararası ekonomik sınıflamalar sistemi
3. NACE temelinde üretilen istatistiklerin dünya düzeyinde karşılaştırabilir olması, temelde Birleşmiş Milletler İstatistik Bürosu‘nun yardımlarıyla geliştirilen bütünleşik istatistiksel sınıflamalar sisteminin bir parçası olması sebebiyle Avrupa bakış açısıyla, bu sistem aşağıdaki gibi açıklanabilir:

Ekonomik Faaliyetler Dünya düzeyi

Ürünler

Mallar

ISIC

CPC

HS

SITC

AB düzeyi

NACE

CPA

PRODCOM

CN

Ulusal düzey

NACE’nin Ulusal sürümleri

CPA’in Ulusal sürümleri

PRODCOM’un Ulusal sürümleri

başvuru sınıflaması. Sınıflamalar yapısal olarak ilişkilidir

başvuru sınıflaması. Sınıflamalar dönüşüm tablolarıyla ilişkilendirilmiştir Sınıflamalar dönüşüm tablolarıyla ilişkilendirilmiştir

1

NACE, Fransızca "Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes" (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması) başlığından türemiştir.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 6 / 374

Burada: • • • • • • ISIC2, Birleşmiş Milletler tarafından kullanılan “Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması”’dır. CPC3, Birleşmiş Milletler tarafından kullanılan “Merkezi Ürün Sınıflaması”’dır. HS4, Dünya Gümrük Organizasyonu tarafından yönetilen “Uyumlaştırılmış Mal Tanım ve Kod Sistemi”dir. CPA5, “Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması”’dır. PRODCOM6, AB içerisinde sanayi üretim istatistikleri için kullanılan mal sınıflamasıdır. CN7, “Birleştirilmiş Mal Sınıflaması”nı temsil etmektedir, Avrupa‘da dış ticaret istatistikleri için kullanılan mal sınıflamasıdır.

4. Böyle bütünleşik bir sistem, farklı istatistik alanlarda üretilen istatistiklerin karşılaştırılabilirliğine izin vermektedir. Sonuç olarak, örneğin; malların üretimi ile ilgili istatistikler (AB‘de Prodcom anketlerine göre üretilmiş olan istatistikler), ticaret istatistikleri (AB‘de CN‘ye göre üretilmiş olan istatistikler) ile karşılaştırılabilir. 5. NACE, ISIC‘tan türetilmiş olup ISIC‘tan daha ayrıntılıdır. ISIC ve NACE en üst seviyelerde tamamen aynı yapıya sahipken, alt seviyelerde NACE daha ayrıntılıdır. 6. Uluslararası karşılaştırılabilirliği sağlamak için, AB‘de NACE‘nin kullanımıyla ilgili olarak hazırlanmış tanımlar ve ilkeler, ISIC‘ın giriş kısmında yayımlanmış olanlarla uyumludur.

1.2 NACE: Kapsam ve temel özellikler AB Ülkelerin ekonomik faaliyet sınıflaması olarak NACE
7. NACE, üretimle ilgili ekonomik faaliyetlerinin Avrupa Birliği ülkelerin standart sınıflamasıdır. NACE, ekonomik faaliyetler evrenini her bir NACE kodu, onu oluşturan her bir istatistiksel birimle ilişkilendirilecek şekilde kısımlara ayırır. 8. Ekonomik bir faaliyet, belli mal veya hizmetleri üretmek amacıyla ana mal, işgücü, imalat teknikleri ya da ara ürün benzeri kaynakların bir araya getirilmesi sonucu ortaya çıkar. Bu nedenle, ekonomik bir faaliyet, kaynakların bir girdisi, bir üretim işlemi ve ürünlerin bir çıktısı (mal veya hizmetler) olarak tanımlanır. 9. Burada tamlandığı gibi, bir faaliyet basit bir süreci (örneğin; dokumacılık) içerebilir, fakat aynı zamanda her biri sınıflamanın değişik sınıflarında bahsedilen ve geniş bir alana yayılmış bulunan alt-süreçlerden oluşmaktadır (Örneğin; bir araba imalatı, kalıba dökme, demir dövme, kaynak yapma, montaj, boyama vb. gibi özel faaliyetleri içerir). Eğer, üretim süreci , belli bir istatistik birimi içerisinde temel faaliyetlerin bütünleşik bir serisi olarak düzenlenmişse, tüm bunların ortaya koyduğu bileşim tek bir faaliyet olarak kabul edilir. 10. NACE, bilinen çeşitli istatistiki birimler için yalnız başına sınıflar üretmez: birimler çeşitli ekonomik faaliyetler gerçekleştirebilir ve belirli temel özelliklerine göre değişik şekillerde tanımlanabilirler.

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27&Lg=1 http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=16&Lg=1 4 Uyumlaştırılmış Mal Tanım ve Kod Sistemi, Dünya Gümrük Organizasyonu tarafından yönetilen (Gümrükler İşbirliği Konseyi - CCC tarafından 1952 yılında kabul edilmiştir). 5 http://circa.europa.eu/irc/dsis/nacecpacon/info/data/en/index.htm 6 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/ 7 Birleştirilmiş mal sınıflaması – HS’nin (Uyumlaştırılmış Mal Tanım ve Kod Sistemi) ayrıntılı bir dökümü (http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_e n.htm)
3

2

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 7 / 374

00‘dır.05 olarak kodlanmıştır. “Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı” grubu 08. iii. iki basamaklı bir sayısal kodla tanımlanan başlıklardan oluşan ikinci seviye (bölümler). Bölümler ardışık olarak kodlanmıştır. i. 12. “Tutkal imalatı” faaliyeti Bölüm 20‘de. 34. NACE kodlamasını tamamen değiştirmeksizin. bir hiyerarşik yapı ile başlangıç ilkeleri ve açıklayıcı notlardan oluşmaktadır. ii. bir sonraki daha ayrıntılı seviyenin kodu için “0” kullanılır. Bu boşluklar. Örneğin. fakat “İçeceklerin imalatı” grubu (kod 11. Bu amaçla. “Veterinerlik faaliyetleri” bölümü (Kod 75) ne gruplara ne de sınıflara bölünmüştür. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 8 / 374 . v. aşağıdaki bölüm kod numaraları. 54. alfabetik bir kodla tanımlanan başlıklardan oluşan birinci seviye (kısımlar). 83 ve 89. “Veterinerlik faaliyetleri” için kullanılan sınıf kodu 75. çünkü “İçeceklerin imalatı” bölümü (Kod 11) birden fazla gruba bölünmemiş. altı basamaklı sayısal bir kodla tanımlanan başlıklardan oluşan beşinci seviye (faaliyetler). 67. ancak. Grup 20. 44. 40. 14. Örneğin.y.0) sınıflara bölünmüştür.5‘de ve Sınıf 20. üç basamaklı bir sayısal kodla tanımlanan başlıklardan oluşan üçüncü seviye (gruplar). “Bira imalatı” sınıfı 11.99 şeklinde kodlanmıştır). Mümkün olduğunca. 76. ek bölümlere ihtiyaç olması muhtemel olan kısımlarda bırakılmıştır. NACE. kodun kendisinde görünmemektedir. belirli bir faaliyeti açıklayan bölüm. 48. ek bölümlerin girilmesine olanak sağlamak amacıyla bazı “boşluklara” yer verilmiştir.52‘de tanımlanmaktadır. Kısım seviyesinde kullanılan kodlar. 13. NACE‘de kullanılmamıştır: 04. dört basamaklı sayısal bir kodla tanımlanan başlıklardan oluşan dördüncü seviye (sınıflar). iv. Belli bir sınıflama seviyesinin sınıflamada daha aşağıya bölünmediği durumlarda. grup ve sınıfları tanımlayan NACE kodlarıyla bütünleşik değildir. 57.s (başka yerde sınıflandırılmamış)” benzeri arta kalan grup ve sınıflar 9 rakamı ile tanımlanmaktadır (Örneğin. “diğer” ve/veya “b. bu sınıfın bağlı olduğu Kısım C. Bununla birlikte. çünkü.NACE’nin yapısı ve kodlanışı 11.9 olarak kodlanırken. “Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı” başlıklı sınıf 08.

Satışları (ciroyu) katma değer ikamesi olarak kullanırken. CN benzeri diğer sınıflama sistemleri gibi kaynaklar ve bunlarla arasındaki dönüşüm tabloları. ticaretteki ciro genellikle imalattakinden daha düşük bir katma değer payına sahiptir. katma değer verisini yalnızca işlevsel olarak tahmin etmeye yaradığından. Birçok birim. Bir birimin sadece bir ekonomik faaliyet gerçekleştirdiği durumlarda. bir birimin sınıflamasının ekonomik faaliyete göre belirlenmesinde temel kavramdır. Ancak. Bu ikame ölçütleri. 22. Eğer birim birden çok ekonomik faaliyet yürütüyorsa. bilinmeyen katma değer verilerinin yerine kullanılabilirler. 19. örneğin. Bazı durumlarda gerçekleştirilen farklı faaliyetlerle ilişkili olan katma değer bilgilerinin elde edilmesi mümkün olmaz ve faaliyet sınıflamasının belirlenmesi ikame ölçütleri kullanılarak yapılmak zorunda kalır. ana faaliyeti belirlemede kullanılan metodu değiştirmez.birimin her bir faaliyetine ilişkin mal veya hizmetlere dağıtılabilecek olan gayri safi üretim . Katma değer. Gayri safi katma değer. istatistiki iş kayıtlarında bulunan her bir birim ile temel ekonomik faaliyetine göre ilişkilendirilir. Bu ölçütler. İkame ölçütlerinin kullanımı. her birimin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYİH) katkısının ek bir ölçütüdür. HS.her bir faaliyete düşen ürün gruplarının satış değeri veya cirosu. Bu ikame ölçütlerin (bilinmeyen) katma değerle doğrudan orantılı olmadığı zamanlarda bu durum kaçınılmazdır. Hatta. NACE‘nin açıklayıcı notları. Gayrisafi üretim verilerinin ikame ölçütü olarak kullanıldığı durumlarda benzer düşünceler zihinde tutulmalıdır. imalat içindeki satışlar ve son katma değer arasındaki ilişki. Bir NACE kodu. Çıktı bazlı ikameler: . Girdi bazlı ikameler . yukarıda bahsedilen ikame ölçütlerinin basit kullanımı yanıltıcı olabilir.BÖLÜM 2 İstatistiki birimleri ve faaliyetleri sınıflandırma kuralları 2. Bu gibi durumlarda. ana faaliyet aşağıda açıklanan kurallara göre her bir faaliyetle ilişkilendirilen katma değer temel alınarak belirlenir. NACE ‘ nin kodlanmasında yardımcı olurlar. birimin katma değerine en fazla katkıyı yapan faaliyettir. 17. belli durumlarda cironun katma değerle orantılı olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. ISIC.birimin farklı ekonomik faaliyetlerinde yer alan çalışan sayısı. . 21. bilinmeyen katma değerin ticari faaliyetteki payını belirlemek için hiç uygun olmayan TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 9 / 374 . aşağıdakiler olabilir: a. ticari ciro rakamları.1 Temel sınıflandırma kuralları 15. NACE komitesinin kararları. 20. Bir birimin ana faaliyetini belirlemek için bu birim tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ile bunlara karşılık gelen katma değerin bilinmesi gerekmektedir. çıktı ile ara tüketim arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. Katma değer ikameleri 18. Örneğin. Bazı faaliyetler için ciro. mali aracılık faaliyetleri veya sigorta faaliyetleri gibi. ticari ve diğer faaliyetleri gerçekleştirir. b. bu birimin ana faaliyeti bu faaliyeti açıklayan NACE kategorisi tarafından belirlenir. katma değer verisi temelinde elde edilecek sonuçla karşılaştırıldığında olası en iyi yaklaşımı elde etmek amacıyla. 16.farklı faaliyetlerle ilişkili maaşlar ve ücretler (veya serbest çalışanın geliri) . Katma değer. faaliyetler arasında ve içerisinde farklılaşabilir.birimin farklı faaliyetlerine ilişkin çalışanların çalışma zamanı. CPA. Ana faaliyet. kullanışlı olmayan diğer faaliyetlerle karşılaştırma yapan özel bir yolla tanımlanır.

motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı Gıda.1 28.down (yukarıdan aşağı) metodu 27. 2. 28. Daha iyi bir gösterge brüt marjdır (ticari ciro ile stoklardaki değişimle yeniden satışlar için alınan ürünler arasındaki fark). Bu kısım dahilinde en yüksek katma değer payına sahip olan bölüm belirlenir. Bu bölüm dahilinde en yüksek katma değer payına sahip olan grup belirlenir. içecek ve tütün işleme makineleri imalatı Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı Makine. Böyle durumlarda.2 Çoklu ve bütünleşik (entegre) faaliyetler 24. Top . aşağıda açıklandığı şekliyle “top . d. Katma değerin % 50‘sinden fazlasına sahip olan faaliyet. yapının daha yüksek seviyelerindeki sınıflaması tutarlı olmalıdır. farklı ekonomik faaliyetler ve hatta aynı NACE sınıfının faaliyetleri arasında çok büyük değişiklikler gösterebilir. sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava taşıtlarının satışı ile ilgili aracılar Tarımsal amaçlı makine.1 46. Bu koşulun sağlanması için süreç en yüksek seviyedeki uygun pozisyonun belirlenmesiyle başlar ve aşağıda açıklandığı gibi sınıflama seviyelerinden aşağı doğru devam eder: a.24 28. Örneğin: Bir ürünün elle üretilmesine karşılık bir ürünün makine işlemi kullanılarak üretilmesi gibi. tek bir toptan satış ile perakende satışta ve hatta ticari faaliyetler arasında farklılaşabilir. Bir birimin NACE‘nin ikiden fazla yerinde geçen. 25.göstergelerdir. Bu grup dahilinde en yüksek katma değer payına sahip olan sınıf belirlenir. Eğer bir birim NACE’nin iki farklı yerinde geçen faaliyetleri gerçekleştiriyorsa.12 G 46 46. Girdi temelli ikame ölçütlerinin uygulandığı durumlarda benzer önlemler göz önüne alınmalıdır. Bu durum istatistik birimi içersinde faaliyetlerin dikey entegrasyonundan (örneğin. teçhizat. bir tarafta maaşlar ve ücretler veya istihdam arasındaki oransallık. Katma değerin en yüksek payına sahip olan kısım belirlenir. diğer tarafta ise katma değer güvenilir değildir. ticaret için özel sınıflama kuralları da göz önüne alınmalıdır.61 71.9 28. Ayrıca. bu birimin faaliyet sınıflaması. aksam ve parçalarının toptan ticareti Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık Pay % 10 % 6 % 5 % 23 % 8 % 7 % 28 % 13 M 71 71. Eğer çeşitli faaliyetlerin işgücü yoğunluğu farklı ise. İşgücü yoğunluğu. birim bu bölümde ortaya konulan kurallara göre sınıflandırılmalıdır.14 46. çikolatalı şekerleme imalatı ile birleşen fırın ürünleri imalatı) veya herhangi bir kombinasyonundan kaynaklanabilir. Ancak.11 28.6 Sınıfın tanımı Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı Motor ve türbin imalatı. Bir birimin önemli orandaki faaliyetlerinin NACE‘nin birden fazla sınıfına girdiği örnekler ortaya çıkabilir. ikiden fazla faaliyet gerçekleştirdiği ve bunların hiç birinin katma değerin % 50‘sinden fazlasına sahip olmadığı karmaşık durumlarda. b. ana faaliyettir ve birimin NACE sınıflamasını belirler.93 28.2 28.91 28. 23.95 46. 26. c.1 TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 10 / 374 . uçak. ağaç kesiminin bıçkıhaneyle ilişkilendirilmesi ve kil ocağının tuğla işiyle ilişkilendirilmesi) veya yatay entegrasyonundan (örneğin.down” yöntemiyle belirlenmelidir. mutlaka katma değerin % 50‘sinden fazlasına sahip bir faaliyet olacaktır. Yukarıdan aşağıya metodu hiyerarşik bir yapıyı takip eder: Bir birimin sınıflamanın en düşük seviyesindeki sınıflamasıyla. Örnek: Bir birim aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmektedir (katma değer açısından paylar): Kısım C Bölüm 25 28 Grup 25.9 Sınıf 25. bu iki farklı faaliyetin % 50‘şer eşit paya sahip olma gibi çok nadir rastlanabilecek istisnai durumlar hariç. ticari marj.

1 Genel amaçlı makinelerin imalatı Grup 28. içecek ve tütün işleme makineleri imalatıdır.9 içerisinde Sınıfın belirlenmesi: Sınıf 28. teçhizat.İmalat (% 52).61 Tarımsal amaçlı makine. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 11 / 374 . fabrikasyon metal ürünleri imalatı % 10 % 42 (% 13) Bölüm 28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı • Bölüm 28 içerisinde Grubun belirlenmesi: Grup 28.• Aşağıdakiler arasında Kısmın belirlenmesi: Kısım C .93 Gıda.. doğru sınıf 28.2 Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı Grup 28. aksam ve parçalarının toptan ticareti sınıfı sahip olmasına karşın.9 Diğer özel-amaçlı makinelerin imalatı • Grup 28.93 Gıda. katma değerde en yüksek paya 46. Motorlu Taşıtların ve Motosikletlerin Onarımı (% 35) Kısım M .95 Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı % 6 % 5 % 31 % 23 % 8 Buradan da anlaşılacağı gibi. Bilimsel ve Teknik Faaliyetler • Kısım C içinde Bölümün belirlenmesi: Bölüm 25 Makine ve teçhizat hariç. Kısım G -Toptan ve Perakende Ticaret. içecek ve tütün işleme makineleri imalatı Sınıf 28.Mesleki.

14 46.2 % 23 28.12 29.6 71. katma değere % 50 civarında katkı yapan iki faaliyet gerçekleştirdiği zamanlarda. “Toptan ve Perakende Ticaret” başlıklı Kısım G‘ye uygulandığında.93 28. Birimler ana faaliyetlerini dönemsel faktörlerden veya çıktı çeşidini değiştirmeye yarayan bir yönetim kararından dolayı. sentetik elyaf üretiminin tekstil imalatıyla ilişkilendirilmesi gibi. Dikey olarak bütünleşik faaliyetler 33.9 %8 46.95 46. çok sık olan değişikler kısa dönem (aylık ve üç aylık) ve daha uzun dönem istatistiklerinin aralarında onların yorumunu zorlaştırarak uyumsuzluklara neden olabilir. Bütün bu durumlar birimin sınıflamasının değiştirilmesini gerektirirken. top . ekonomi gerçekliğindeki önemli değişikliği yansıtmayan sık değişikliklerden kaçınmak için tutarlılık kuralı kullanılmasına karar verilir. ISIC‘a uygulanması sonucu ortaya çıkacak olanlardan farklı sonuçlar doğabilir. Örneğin.9 28.91 28. Bir birim. Faaliyetlerin dikey entegrasyonu. ağaç kesiminin bıçkıhaneyle ilişkilendirilmesi. 32.24 28. kil ocağının tuğla işiyle ilişkilendirilmesi.1 28.Aşağıdaki şema.61 71.down yönteminin özel bir uyarlaması gerekmektedir. Mümkünse. daha sonra da NACE sınıfının belirlenmesi izlenmelidir.1 25. Birimin ana faaliyetindeki değişimler 31. ISIC ve NACE‘nin grup ve sınıf seviyeleri arasındaki farklılıklardan ötürü. aynı birimin üretim aşamalarını silsile yoluyla uyguladığı durumlarda ve bir işlemin çıktısının sonraki işlemin girdisi olarak kullanıldığı durumlarda ortaya çıkar. mevcut bulunanın en az iki yıldır katma değerin % 50‘ sinden daha azını açıkladığı durumlarda yapılır. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 12 / 374 .11 28. yukarıdaki örnekte izlenen karar alma yolunu göstermektedir: Bütün faaliyetler % 52 % 35 % 13 C % 10 G M % 42 25 %6 %5 28 46 71 % 31 25. top .down yönteminin NACE’ye uygulanması durumunda. Bu kurala göre. bir defada veya derece derece belli bir zaman dilimi içerisinde değiştirebilirler. 30.1 46. yeni ana faaliyetin değişikliği. yöntem önce ISIC açısından ISIC sınıfını belirlemek için.

Yatay olarak bütünleşik faaliyetler 36. Girdi malzemesi (ham veya ara ürün) işveren tarafından sağlanabilir (ya da işverene ait olabilir) veya sağlanmayabilir. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 13 / 374 . giyim eşyalarının tamamlanması ve üretim sürecinin benzeri temel işlem parçaları. kesme..down yöntemine göre belirlendiği şekilde en geniş paya sahip katma değeri oluşturan faaliyettir. Bu bölümde aşağıdaki teknik terimler kullanılmaktadır: a. taşeronun belirli bir üretim sürecinde yapmasını istediklerine göre yaptıkları sözleşme anlaşması.20’de sınıflandırılmalıdır) haricinde. krom kaplama). Taşeron = İşveren ile sözleşme ilişkisine dayanarak belirli bir üretim sürecini yürüten birim. Yukarıdaki yaklaşım. Eğer katma değer veya ikameler dikey entegre olmuş bir süreçteki ayrık basamaklar için birimin kendisinin topladığı hesaplardan belirlenemiyorsa. ticaret ve inşaat (inşaat faaliyetlerinin dış kaynak kullanımı durumunda işveren 41.10 ve taşeron 41. ara veya nihai ürünlerin değerlendirilmesinde pazar fiyatları temel alınabilir. 40. Dönüştürme sürecini kısmi olarak dış kaynak kullanımı ile yapan bir işveren imalat altında sınıflandırılacaktır. Dış kaynak kullanılan üretim süreci parçalarına şu örnekleri verebiliriz: İmalat faaliyetleri. Diğer tüm durumlarda. fakat farklı istatistiksel birimlere ayrılamayan birimler gibi yatay olarak entegre edilmiş birimlere ilişkin özel durumlarda da uygulanır. Bu faaliyetlere örnek olarak şunları verebiliriz: Metal imalatı (dövme. İmalatta. 2. dökme. farklı ekonomik bölgelerde de bulunabilir: Bulundukları konum bu birimlerin herhangi birisinin sınıflandırılmasını etkilemez. c. Diğer bir seçenek olarak. dikey entegrasyon çoklu faaliyetlerin bir başka şekli gibi değerlendirilmelidir. metallerin işlenmesi (örn. Kısım G “Toptan ticaret ve perakende ticaret” veya diğer kısımlarda. Dönüştürme sürecini tümüyle dış kaynak kullanımı ile yapan bir işveren . 39. b. benzer birimlerle yapılan kıyaslamalar kullanılabilir. üretim sürecinde girdi olarak kullanılan hammadde kendisine aitse imalat altında sınıflandırılması gerekir (bu nedenle nihai çıktı da kendisine aittir). İşveren ve taşeron aynı ekonomik bölgede yer alabileceği gibi. genellikle kendi hesabına aynı mal ve hizmetleri üreten birimlerle birlikte sınıflandırılırlar. destek fonksiyonlar. Bazen “dönüştürücü” veya “taşeron” terimleri de kullanılmıştır. ezme ve döküm işleri). işveren girdi malzemesi üzerinde yürütülecek imalat faaliyetinin teknik şartnamelerini taşerona sağlar. birimin ana faaliyeti top .3 Bazı özel faaliyetlere ilişkin kurallar Bir ücret veya sözleşmeye dayalı faaliyetler ile faaliyetlerde dış kaynak kullanımı 37. Taşeronlar. yani M “Mesleki. “yüklenici” terimi de kullanılmıştır. Bu. bilimsel ve teknik faaliyetler” veya N “İdari ve destek hizmet faaliyetleri” olabilir. İşveren = Üretim sürecinin bir kısmını ya da tamamını yürütmesi için bir başka birimle (burada yüklenici denilecektir) sözleşme ilişkisi içine giren birim. giyim eşyalarının imalatı. Dış kaynak kullanımı = İşverenin. yani. Bazen “alt sözleşme” terimi de kullanılmıştır. 35. 38.34. NACE uygulanırken. yani ücret veya sözleşmeye dayalı olarak bir faaliyet yürüten birimler. aynı faktörleri kullanarak üretim yapan. çeşitli tipteki faaliyetlerin eşanlı olarak. istihdam hizmetleri. NACE‘de taşeron tarafından gerçekleştirilen faaliyetler “ücrete veya sözleşmeye dayalı” olarak belirtilmiştir. vb. işverenler katma değer ilkesine uygun olarak sınıflandırılmalıdır.

grup 45. ürünlerin türüne göre aşağıdaki kategorilerden birinde sınıflandırılır: a. tanımları ve nitelikleri bunlara ilişkin açıklayıcı notlarda sunulmuştur.2 "Motorlu taşıtların bakım ve onarımı" d. Ormancılık ve Balıkçılık 46. ikinci olarak taşeronun yalnızca bir işverene mi yoksa birden fazla işverene mi hizmet verdiğine bakılarak bir ayrım yapılması gerekir: • Eğer dış kaynak kullanımı geçici bir temeldeyse ve taşeron yalnızca bir işverene hizmet ediyorsa. ilk olarak dış kaynak kullanımının geçici mi yoksa sürekli mi oluşuna. İstihdam hizmetlerinin dış kaynak kullanımı ile yapıldığı durumda. taşeron 78. bölüm 95 "Bilgisayarların ve kişisel ve ev eşyalarının onarımı" . Eğer dış kaynak kullanımı geçici bir temeldeyse ve taşeron birden fazla işverene hizmet ediyorsa işverenler fiili olarak gerçekleştirilen faaliyete göre sınıflandırılırken. Binaların işlevselliği (ve inşaat mühendisliği işleri) ile bağlantılı olmayan diğer makinelerin ve teçhizatın kurulumu “Sanayi makine ve donanımlarının kurulumu” başlıklı 33. Eğer dış kaynak kullanımı sürekli bir temeldeyse ve taşeron.30’da (Diğer insan kaynaklarının sağlanması) sınıflandırılmalıdır. Uçaklar. 2. Bakım ve onarım 44. Ürünlere bakım veya onarım yapan birimler. Bu durumlarda en uygun olan “çalışılan saat”in ikame TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 14 / 374 . Temel olarak binaların işlevselliği için parçaların veya teçhizatın binalara kurulumu veya montajı ile uğraşan birimler inşaat kısmında (bölüm 43) sınıflandırılmıştır. hem işveren hem de taşeron fiili olarak gerçekleştirilen faaliyete göre sınıflandırılmalıdırlar (Örneğin.4 Kısımlara özgü kurallar ve tanımlar Bu kısım. 45.1 "Fabrikasyon metal ürünlerin. hem işverenler hem de taşeron gerçekleştirilen faaliyete göre sınıflandırılmalıdır. • • • • Yerinde kurulum 42. makinelerin ve donanımların onarımı" b. Tarımda. Eğer dış kaynak kullanımı sürekli bir temeldeyse ve taşeron. imalat). taşeron 78. 43.2 kodlu grupta sınıflandırılmıştır. lokomotifler ve gemilere bakım ve onarım yapan birimler. Kısım A: Tarım. Kısımların genel açıklamaları. grup 33. onları üreten birimlerle aynı sınıfta sınıflandırılır. özel kısımlardaki birimlerin sınıflandırılması sırasında dikkate alınacak kuralları ve tanımları sunmaktadır. değişik faaliyetleri yürüten birden fazla işverene hizmet ediyorsa. Eğer dış kaynak kullanımı sürekli bir temeldeyse ve taşeron yalnızca bir işverene hizmet ediyorsa.41. bölüm 43 "Özel inşaat faaliyetleri" c. benzer faaliyetler yürüten birden fazla işverene hizmet ediyorsa. hem işveren hem de taşeron fiili olarak gerçekleştirilen faaliyete göre sınıflandırılmalıdır.20’de (Geçici iş bulma kurumlarının faaliyetleri) sınıflandırılmalıdır. birimlerin üzüm ürettiği ve kendi ürettiği üzümden şarap imal ettiği veya zeytin ürettiği ve kendi ürettiği zeytinden yağ imal ettiği durumlarda katma değer dağıtımının zorluklar ortaya çıkardığı sık rastlanan bir durumdur.

Sonuç olarak.46.7 46. motorlu taşıtların ticareti hariç. ilk olarak ayırt edici bir ek seviye düşünülmelidir: 47. birimin bu iki olasılıktan birisine katma değer kuralına göre atanmasıdır. mümkün olan çeşitli formlarda yatay olarak bütünleşik ticari faaliyetler gerçekleştirmesi ortaya çıkabilir: hem toptan hem de perakende ticaret veya mağazalarda ve mağaza dışında satış veya birçok ürünün satılması.3 46. Bir birimin. Eğer seçim 46. Aşağıdaki şekil bir birimin Bölüm 47 “Perakende ticaret” içinde belli bir sınıfa atanmasında kullanılacak karar ağacını sunmaktadır. toptan ve perakende olarak ayrılmıştır. bir birimin Bölüm 46 “Toptan ticaret” içinde belli bir sınıfa atanmasında kullanılacak karar ağacını sunmaktadır. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 15 / 374 . ilk olarak ayırt edici bir ek seviye düşünülmelidir: grup 46.9 kümesinden yana ise. karar her zaman top .7 Karşılık gelen ürünlere göre daha da bölünmüş 50.7‘ye kadar olan grupların kümesi "Mağazalardaki perakende ticaret" ve 47. 51. Bu yüzden. Bu nedenle. alınacak ilk karar. Eğer seçim "Mağazalardaki perakende ticaret" kümesinden yana ise. standart bir uygulamayı garanti altına almak için kural olarak tarımda sınıflandırılacaktır.değişken olarak alınması olup onun bu dikey olarak bütünleşik faaliyetlere uygulanması.9 Uzmanlaşmış 46.2-46. Aynı durumda. Aşağıdaki şekil.1 Uzmanlaşmamış 46. ticaret. birimin bu iki olasılıktan birisine katma değer kuralına göre atanmasıdır.2 – 46. ikinci adım “ Uzmanlaşmamış” ile “Uzmanlaşmış” (aşağıya bakınız) arasında karar vermekten ibarettir. Sonuç olarak. diğer tarımsal ürünler için birimler.9 gruplarının kümesi şeklinde.4 46. Kısım G: Toptan ve perakende ticaret.9 gruplarının kümesi "Mağazalar dışındaki perakende ticaret".2 . Kısım G‘de. ikinci adım “Uzmanlaşmamış” ile “Uzmanlaşmış” (aşağıya grafiğe bakınız) arasında karar vermekten ibarettir.5 46. Bölüm 46 “Toptan ticaret” içinde. genellikle birimlerin Tarım‘da sınıflandırılmasına neden olacaktır.2 – 46. Eğer birim tarafından satılan ürünler katma değerin en az % 50 ‘sini açıklayan tek bir sınıf oluşturmuyorsa.down yöntemini gruplar ve sınıflar arasında uygulayarak verilmelidir.1 “Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan toptan ticaret” ve 46.down metodunun uygulanması özel bir dikkat ve ek seviyelerin düşünülmesini gerektirmektedir.9 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan toptan ticaret 46. 48.down yöntemini gruplar ve sınıflar arasında uygulayarak verilmelidir. alınacak ilk karar.2 46.6 46. top .8-47. karar her zaman top .1 ‘den 47. 49. Bölüm 47 "Perakende ticaret" içinde. motorlu taşıtların ve motosikletlerin tamiri 47. Bölüm 46 Uzmanlaşmış ve uzmanlaşmamış toptan ticaret 46.

1 – 47. Eğer gıda.1 ‘e atanır.6 47.3 47.7 ‘ye (toptan satış için) veya 47. birim uzmanlaşmamış ticaret olarak sınıflandırılır.7 Karşılık gelen ürünlere göre daha da bölünmüş 52.7 Mağazalar dışında 47. Eğer satılan ürünler 46.62 47.1 Sergi ve pazar yoluyla 47. Bundan sonra öncelikle ana grubu ve ondan sonra da o grup içindeki sınıfı seçerek. her birinin katma değerin en az % 5 ‘ini (ve % 50 ‘den azını) açıkladığı göz önünde bulunduran sınıfların sayısına bağlıdır: a.19 47.7 ‘ye (perakende satış için) kadar olan gruplar içerisinde yer alan 5 veya daha fazla sınıftan ibaretse.7 ‘ye (perakende satış için) kadar olan gruplar içerisindeki 4 sınıftan ibaretse.43 47.2 47.19 TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 16 / 374 .2 – 47.2 ‘den 46. grup 47. içecekler ve tütün katma değerin en az % 35 ‘ini temsil ediyorsa.19 Durum B % 20 % 15 % 10 % 10 % 45 Sınıf 47. Diğer bütün durumlarda.42 47.21 47. atama 47.21 Durum C % 20 % 5 % 35 % 40 Sınıf 47.11 kodlu sınıfına yapılır.7 ‘ye (toptan satış için) veya 47.19 kodlu sınıfa yapılır.9 Yiyecek ağırlıklı 47. katma değer prensibine göre top . Eğer satılan ürünler 46.62 Durum B % 30 % 15 % 40 % 15 Sınıf 47.8 Diğer 47.75 Son atama Durum A % 30 % 5 % 45 % 20 Sınıf 47. “uzmanlaşmış” ve uzmanlaşmamış” arasındaki ayrım satılan ürünü meydana getiren.25 47.8 – 47.54 Final atama Durum A % 5 % 10 % 15 % 25 % 45 Sınıf 47.5 47.4 47.Bölüm 47 Mağazalarda 47.11 Diğer 47.2 ‘den 47.2 ‘den 47.22 47.2 ‘den 46. atama NACE‘nin 47. Perakende ticarette.21 47. Hem toptan hem de perakende ticarette.7 Uzmanlaşmamış 47.75 b. Sınıf 47.down yöntemini uygulayarak ana faaliyetin belirlenmesi gerekir: Sınıf 47.11 Durum C % 5 % 5 % 45 % 40 % 5 Sınıf 47. birim “uzmanlaşmış ticaret” olarak düşünülür.9 Uzmanlaşmış 47.

bilimsel ve teknik faaliyetler 54.10‘ a (Kısım Q) atanır. diğer sınıflara da dikkat edilmesi gerekir (bunlardan iki tanesi kısım M.22 kodlu). NACE kurumsal birimin sınıflandığı kurumsal sektörle (SNA ve ESA‘ da tanımlandığı gibi) ilgili herhangi bir ayrım yapmaz. ile ilgili danışmanlık faaliyetlerini içerir. bütün devlet kurumları otomatik olarak “Kamu yönetimi ve savunma.3‘ e (Kısım P) atanır. Kısım K ‘da. "Holding şirketlerinin faaliyetleri" ve "Tröstler.10 “İdare merkezi faaliyetleri” ilgili birimlerin denetlenmesi ile yönetimini ve operasyonel kontrol ile günlük yönetimi içerir. bölgesel veya yerel düzeylerde faaliyetler gerçekleştiren birimler uygun kısımda sınıflandırılırlar. Maddi kazançların katma değeri oluşturmadığı göz önünde bulundurulmadır ve bu yüzden düşünülmemesi gerekir. olarak adlandırılırlar. veya "posta kutuları" veya "boş kutular". Ayrıca. fonlar ve diğer mali birimler" bir ekonomik faaliyeti değil de birimleri açıkladığı için NACE’de çok özeldir. 56. Atama kuralları her zaman birimin perakende faaliyetine göredir. Hanehalkları Tarafından Kendi Kullanımlarına Yönelik Olarak Ayrım Yapılmamış Mal ve Hizmet Üretim Faaliyetleri 58. d) sınıf 70. Sonuç olarak. Bu faaliyetin çıktısı SNA‘ da üretim olarak düşünülmüştür ve bu amaçla belli araştırmalar için bu bölüm NACE‘ ye dahil edilmiştir. bir ikincil faaliyete sahipse. insan kaynakları politikaları vb. ürünlerin satışından elde edilen herhangi bir gelire sahip değillerdir ve genellikle eleman istihdam etmezler (yasal temsilci olarak çalışan bir veya birkaç kişinin haricinde). Yukarıda belirtilen faaliyetlerden birçoğunu gerçekleştiren bir birimin ana faaliyetinin belirlenmesi doğal olarak katma değer ilkesine göre belirlenir.30 "Tröstler. veya "özel amaçlı varlıklar. bölüm 70 içinde yer alan "İdare merkezi faaliyetleri” ve "İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri” başlıklı sırasıyla 70. birimin uygun sınıfa ataması sadece perakende faaliyetin şartlı bileşimine göre belirlenir. 55. Özellikle: a) sınıf 64. Kısım T: Hanehalklarının İşverenler Olarak Faaliyetleri. veya kamu hastanesi sınıf 86.ÖAV". Kısım O‘ da sadece devlet kurumları sınıflandırılmaz: tipik “kamu yönetimi faaliyetleri” gerçekleştiren özel birimler de burada sınıflandırılır. Bölüm 97 sadece ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetlerini içermektedir. Bazen bu birimler. Örneğin.20 “Holding şirketlerinin faaliyetleri”. Kısımlar K: Finans ve sigorta faaliyetleri ve M: Mesleki. Bunlar bazı ülkelerde vergi avantajlarından dolayı çok fazladır. zorunlu sosyal güvenlik” başlıklı Kısım O‘ da sınıflandırılmaz. merkezi veya yerel hükümet tarafından yönetilen bir orta öğretim okulu grup 85. Özel olarak NACE‘ nin diğer alanlarına atanabilecek olan ulusal. e) sınıf 70. bir birim perakende ticaretine ek olarak.30 kodlu. pazar hedefleri ve politikaları.53. ana faaliyeti grup sahipliği olan ve grubu yönetmeyen holdinglerin faaliyetlerini açıklamaktadır. sadece bir isim ve bir adrese sahip oldukları için "pirinç levha". fonlar ve diğer mali birimler" başlıklı ve sırasıyla 64.10 ve 70. Başka bir açıdan. Eğer. b) sınıf 64.30 “Fon yönetimi faaliyetleri” bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yürütülen faaliyetleri içermektedir. c) sınıf 66. Bu iki sınıfta sınıflandırılan birimler. Kısım O: Kamu yönetimi ve savunma. Bir birimi bu iki sınıfa göre sınıflandırırken.20 ve 64. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 17 / 374 .22 “İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri” ortak strateji ve organizasyonel planlama. zorunlu sosyal güvenlik 57. devlet tarafından yürütülen bütün faaliyetleri açıklayabilir bir NACE kategorisi yoktur. ekonomik üretimi kapsayan NACE‘ nin geleneksel kapsamının ötesine giden iki sınıf konulmuştur. Ev içi personelin faaliyetleri burada sınıflandırılmamıştır: Örneğin.

hizmetçilik faaliyetleri ise 96.91‘ de. Bölüm 98. pazar faaliyetlerinin tersine katma değer oranını belirlemek zor olduğu için bu kuralları kişisel kullanıma yönelik faaliyetler için kullanmak zor olmaktadır. çamaşır yıkama 96.çocuk bakma faaliyetleri 88.01‘ de. AB iş istatistikleri ile ilişkili değildir ama hanehalkı ve geçim faaliyetlerini kapsayan verilerin derlenmesiyle ilgilidir. Bu faaliyetler sıklıkla tarımsal.9‘ da sınıflandırılır. Kişisel kullanıma yönelik faaliyetleri açıklama ihtiyacı. 59. Genelde pazar faaliyetleri doğru NACE kodunu tanımlamak için varolan kurallara göre tanımlanırken. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 18 / 374 . inşaat. tekstil imalatı. işgücü veya zaman kullanımı gibi verilerin derlenmesinden kaynaklanmaktadır. tamir ve diğer hizmetleri bir araya getirmektedir.

+ arpa.) ve kısım G`de sınıflandırılan tarımsal ürünlerin pazarlanmasında faaliyet gösteren alıcıları ve kooperatif birliklerini hariç tutmaktadır. örneğin. çoğunlukla.19.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ darı. tarım.çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi.+ susam tohumu.Grup 01.+ b. tuzakla avlanma ve ilgili faaliyetlere ilişkin hizmet faaliyetlerini de kapsanmaktadır.+ kene otu tohumu (hint yağı çekirdeği). organik tarım.13. açık alanlarda tahılların. tarımsal arazinin teraslanması. genetik olarak değiştirilmiş bitkisel ürünlerin ve genetik olarak değiştirilmiş hayvanların yetiştirilmesini de içeren iki temel faaliyeti yani. bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimini kapsamaktadır. tarımsal ürünlerin ilk pazar için hazırlanması için yapılan faaliyetler dışında kalan sonraki faaliyetleri hariç tutmaktadır [Bölüm 10 ve 11`de sınıflandırılan (Gıda maddelerinin ve içeceklerin imalatı) ve Bölüm 12`de sınıflandırılan (Tütün mamullerinin imalatı)].+ araka.+ bezelye.baklagillerin yetiştirilmesi.26. Kapsam dışı olanlar. tek yıllık bitkisel ürünlerin.+ yer fıstığı. bkz. kısım F`de (İnşaat) sınıflandırılan arazi inşaatını (örn. bu bölüm seralar (örtü altı) da dahil olmak üzere.+ nijer tohumu.tatlı mısır yetiştirilmesi.Tarımsal faaliyetler.11 Tahılların (pirinç hariç).+ dane mısır. açık alanlardaki tarımsal ürünlerin yetiştirilmesini de kapsar. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 19 / 374 .y.Bu bölüm. baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi Bu sınıf. bkz. avcılık. örneğin.Bir tarımsal işletmede.. çeltik tarlasının hazırlanması vb. 01.yağlı meyvelerin yetiştirilmesi. baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesini içermektedir..yemlik mısır yetiştirilmesi. bir arada yetiştirilmektedir.+ diğer baklagiller.+ mercimek. 01. ORMANCILIK VE BALIKÇILIK Bu kısım. bkz. Ayrıca.+ buğday.tahılların yetiştirilmesi. Bu yaklaşımda. yani toprakta iki yetiştirme döneminden daha fazla kalmayan bitkilerin yetiştirilmesini içermektedir.+ kolza. Ayrıca.+ pamuk çekirdeği. peyzaj bakım ve muhafazası da hariç tutulmaktadır. 01. Sınıf 81. 01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri Bu bölüm. hayvanların büyütülmesi ve beslenmesi. ilk pazar için ürünlerin hazırlanması buraya dahil edilmektedir. 01.+ nohut.1 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi Bu grup. bu nedenle de işletmelerin bu iki gruptan sadece birine dahil edilmelerinin subjektif olacağına inanılmaktadır.s.+ aspir tohumu.+ bakla.+ süpürge darısı. Bu bitkilerin tohum üretimi amacıyla yetiştirilmesi de kapsanmaktadır. Yani.+ yulaf. bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi. işletmelerin pekçoğunda bitkisel ve hayvansal üretim değerlerinin birbirine oldukça yakın olduğu kabul edilmekte.+ hardal tohumu.+ ayçiçeği tohumu.. hayvanların veya hayvansal ürünlerin alınması faaliyetlerinden oluşan bitkisel ve hayvansal kaynakların işletilmesini kapsamaktadır.+ fasulye (taze ve kuru)...A-TARIM... örneğin. 01.Bu bölüm ayrıca.30`da sınıflandırılan.+ çavdar.+ keten tohumu.+ diğer yağlı tohumlar. bu ürünlerin birden fazlası.+ acı bakla. drenajı. bkz.+ soya fasulyesi.yağlı tohumların yetiştirilmesi. kerestelik ağaçların kesilmesi ve tomruk haline getirilmesi ve bir çiftlikten veya doğal ortamlarından bitkilerin. diğer tahıllar.12. 01.+ börülce.5 (Karma çiftçilik) ana faaliyetin belirlenmesinde kullanılan geleneksel kurallara uymamaktadır.

+ enginar.şeker pancarı yetiştirilmesi. örneğin.+ diğer yapraklı veya saplı sebzeler.+ patlıcan. 01.y. yumruları tüketilen sebzelerin yetiştirilmesi.+ kantalup kavunu.+ dane mısır. 01.11..+ ayçiçeği tohumu.mantar ve yer mantarı (domalan) yetiştirilmesi.+ darı.+ ıspanak.+ yulaf.+ bakla.+ ıspanak.+ diğer yapraklı veya saplı sebzeler.+ enginar.+ yer fıstığı..00 Çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi 01.şeker pancarı tohumları dahil..+ marul ve hindiba.12 Çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi 01.+ kökleri. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 20 / 374 ..+ pırasa ve diğer benzer sebzeler (soğangil. 01.acı ve küçük meyveli baharatlık biberler (capsicum çeşitleri) ve diğer baharat grubu ve aromatik (ıtırlı) bitkilerin yetiştirilmesi.02 Baklagillerin yetiştirilmesi + fasulye (taze ve kuru).+ karpuz.+ diğer kök ve yumru sebzeler.03 Yağlı tohumların yetiştirilmesi + soya fasulyesi.+ manyok.+ kuşkonmaz..+ hint yer elması (yam). soğanları.+ kene otu tohumu (hint yağı çekirdeği).+ kuşkonmaz.+ kolza. kavun-karpuz.diğer sebzelerin yetiştirilmesi.+ b.+ nohut. .+ marul ve hindiba.+ acı bakla. örneğin. 01.kök ve yumruların yetiştirilmesi.+ süpürge darısı.yapraklı veya saplı sebzelerin yetiştirilmesi. örneğin.11..01 Tahılların yetiştirilmesi + buğday.01. Allium familyası).+ lahana. bkz.01 Yapraklı veya saplı sebzelerin yetiştirilmesi örneğin.+ karnabahar ve brokoli. kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ hıyar ve kornişon. bkz.+ patates.+ sivri ve dolmalık biberler.13.+ araka. diğer tahıllar. soğanları.+ diğer baklagiller..11.+ domates.+ hardal tohumu.+ diğer yağlı tohumlar.+ arpa. diğer pancar tohumları hariç.kökleri. 01.+ diğer kabakgil türleri ve meyvesi tüketilen sebzeler .+ nijer tohumu. yumruları tüketilen diğer sebzeler. Kapsam dışı olanlar.12.+ susam tohumu.+ havuç. sebze tohumu yetiştirilmesi.13 Sebze.+ mercimek.+ karnabahar ve brokoli.+ çavdar.+ tatlı patates.mantar tohumu üretimi.+ şalgam..+ pamuk çekirdeği.30.s.meyvesi yenen sebzelerin yetiştirilmesi.28. . 01..tatlı mısır.+ keten tohumu.+ soğan (arpacık soğan da dahil).+ bezelye.+ sarımsak. örneğin.+ lahana.+ börülce.+ aspir tohumu.

Allium familyası). bkz. yumruları tüketilen sebzelerin yetiştirilmesi örneğin. soğanları. yumruları tüketilen diğer sebzeler 01. 01. soğanları.13.15 Tütün yetiştirilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 21 / 374 .+ hıyar ve kornişon.14 Şeker kamışı yetiştirilmesi Kapsam dışı olanlar. 01. diğer pancar tohumları hariç.99 Diğer sebze.+ domates.06 Kök ve yumruların yetiştirilmesi örneğin.00 Şeker kamışı yetiştirilmesi 01.03 Kökleri.14.+ şalgam.+ karpuz. 01.13.+ havuç.+ patlıcan.+ sivri ve dolmalık biberler.+ soğan (arpacık soğan da dahil).+ kökleri.+ kantalup kavunu.şeker pancarı yetiştirilmesi.13.13.13.13.+ sarımsak.+ diğer kabakgil türleri ve meyvesi tüketilen sebzeler 01.+ diğer kök ve yumru sebzeler.13. kavun-karpuz. kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi 01.04 Şeker pancarı tohumları dahil. .+ manyok. sebze tohumu yetiştirilmesi 01.+ tatlı patates.+ patates.05 Şeker pancarı yetiştirilmesi 01.+ pırasa ve diğer benzer sebzeler (soğangil.+ hint yer elması (yam).01.02 Meyvesi yenen sebzelerin yetiştirilmesi örneğin.

yonca.. aromatik (ıtırlı). yemlik kıvırcık lahana ve benzeri yem ürünlerinin yetiştirilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 22 / 374 ..16.. yemlik mısır ve diğer otlar. kenaf ve tekstilde kullanılan diğer lifli ürünlerin yetiştirilmesi. yemlik kıvırcık lahana ve benzeri yem ürünlerinin yetiştirilmesi. bkz. .00.02 Keten ve kenevir yetiştirilmesi 01. alfalfa (kabayonca).16.tütün mamullerinin imalatı. alfalfa (kabayonca). 12.16..19.çiçek tohumlarının yetiştirilmesi..keten ve kenevir yetiştirilmesi. . korunga.00 Tütün yetiştirilmesi 01. .99 Diğer lifli bitkilerin yetiştirilmesi 01.kara buğdayın yetiştirilmesi. diğer tüm tek yıllık bitkisel ürünlerin yetiştirilmesini içermektedir. bkz. mangoldlar.28.tek yıllık baharatların.. yemlik kökleri.diğer lifli bitkilerin yetiştirilmesi.Kapsam dışı olanlar. 01.. mangoldlar.16 Lifli bitkilerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.. korunga. rami ve diğer lifli tekstil bitkilerinin yetiştirilmesi. 01.pancar tohumlarının (şeker pancarı tohumları hariç) ve yem bitkilerinin tohumlarının yetiştirilmesi. 01. Kapsam dışı olanlar. 01.Jüt.sarı şalgam.abaka (kenevir muzu). yemlik mısır ve diğer otlar.çiçek yetiştiriciliği.15..kesme çiçek ve çiçek tomurcuğu üretimi.pamuk yetiştirilmesi. .01 Sarı şalgam.Sisal keneviri ve agave sınıfından diğer tekstil liflerinin yetiştirilmesi.19 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi Bu sınıf. yemlik kökleri.01 Pamuk yetiştirilmesi 01. yonca. uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi için.

22..23 Turunçgillerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ portakal. Kapsam dışı olanlar.şarap imalatı.. mandalina ve klementin (Akdeniz ile güney Afrika`da yetişen bir tür mandalina).turunçgillerin yetiştirilmesi. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 23 / 374 . Bu bitkilerin tohum üretimi amacıyla yetiştirilmesini de kapsamaktadır. yani her yetiştirme döneminden sonra toprak üstü kısımları ölüp sonraki yıl yenilenen veya devamlı olarak büyüyerek toprakta iki yetiştirme döneminden daha fazla kalan bitkilerin yetiştirilmesini içermektedir.00 Üzüm yetiştirilmesi 01.+ diğer turunçgiller.+ limon ve misket limonu.21 Üzüm yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ tangerin(Amerika ile Güney Afrika`da yetişen bir tür mandalina).+ hurma. 11. 01.+ ananas. çokyıllık bitkilerin ..99 Diğer tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi 01.00 Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi 01.+ diğer tropikal ve subtropikal meyveler. 01.üzüm bağlarında şaraplık üzüm ve sofralık üzüm yetiştirilmesi.21. bkz.2 Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi Bu grup.+ papaya.+ greyfurt ve pomelo..+ muz ve plantain (bir tür muz).19.tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi.+ mango.+ avokado..02 Çiçek yetiştiriciliği 01.02.01.19.22 Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 01.+ incir.

anakardiyum).+ diğer sert kabuklu meyveler.. çakal eriği.25.+ kuş üzümü.+ kaju (maun cevizi. anakardiyum). 01..02 Meyve tohumu yetiştirilmesi 01.+ diğer üzümsü meyveler 01.+ kaju (maun cevizi.25.24 Yumuşak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ diğer yumuşak çekirdekli meyvelerve sert çekirdekli 01.+ çilek.+ çilek.+ kestane.<> Kapsam dışı olanlar.+ ceviz.00 Yumuşak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi 01.+ kestane.+ ceviz.01.+ kuş üzümü. vs) yetiştirilmesi + badem.26.+ ahududu (frambuaz).+ Bektaşi üzümü. 01. kaju cevizi.+ kayısı.+ erik.+ keçi boynuzu.+ fıstık.+ şeftali ve nektarın.+ yaban mersini.+ diğer üzümsü meyveler..00 Turunçgillerin yetiştirilmesi 01.meyve tohumu yetiştirilmesi.23.+ fındık. dağ eriği. .25. vs) yetiştirilmesi.yenilebilir sert kabuklu meyvelerin (fındık.+ badem.25.25 Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.99 Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 24 / 374 .+ ahududu (frambuaz).+ kivi meyvesi..+ kiraz ve vişne. ceviz. ceviz.+ fıstık.üzümsü meyvelerin yetiştirilmesi.+ armut veayva.diğer ağaç ve çalı meyvelerinin yetiştirilmesi.Hindistan cevizi yetiştirilmesi. bkz.+ Bektaşi üzümü.+ fındık.yumuşakçekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi.03 Yenilebilir sert kabuklu meyvelerin (fındık.+ kivi meyvesi. kaju cevizi.+ diğer sert kabuklu meyveler 01.01 Üzümsü meyvelerin yetiştirilmesi + yaban mersini.+elma.24.

00 İçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi 01.yetiştirilmesi keçi boynuzu..+ Hindistan cevizi. kara biber (piper türü ve alt türleri).ilaç ve uyuşturucu nitelikteki ürünlerin yetiştirilmesi.yağlı meyvelerin yetiştirilmesi.+ içecek üretiminde kullanılan diğer bitkisel ürünler.00 Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi 01...11.26 Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. yerfıstığı ve diğer yağlı tohumların yetiştirilmesi.+ diğer yağlı meyveler.+ anason.+ şerbetçiotu.+ vanilya.+ tarçın.+ anason.+ kahve.+ karanfil.+ muskat (küçük Hindistan cevizi).+ diğer baharatlar ve aromatik (ıtırlı) ürünler. bkz.+ küçük ve acı biberler ve baharatlık diğer biberler (capsicum türleri ve alt türleri). uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin yetişti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Çin anasonu ve rezene. 01. 01. 01. 01.+ muskat (küçük Hindistan cevizi).01 Tek ve çok yıllık baharatların ve aromatik (ıtırlı) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi + beyaz. 01.+ çay. baharat olarak kullanılan Hindistan cevizi kabuğu kurusu ve kakule.+ beyaz.+ küçük ve acı biberler ve baharatlık diğer biberler (capsicum türleri ve alt türleri).28.27.içecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi. Kapsam dışı olanlar.+ kakao.tek ve çok yıllık baharatların ve aromatik (ıtırlı) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi.soya fasulyesi.+ zencefil. baharat olarak kullanılan Hindistan cevizi kabuğu kurusu ve kakule. Çin ana TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 25 / 374 .26.28 Baharatlık.+ Paraguay çayı (maté).. aromatik (ıtırlı). kara biber (piper türü ve alt türleri)..+ hurma palmiyeleri.27 İçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ zeytin.

orman ağacı fidanlıkları hariç ağaç fidanlıklarının işletilmesi. Kapsam dışı olanlar.tohum üretimi amacıyla bitki yetiştiriciliği.30..29. 01.01 Dikim için bitki yetiştirilmesi 01.01..1.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .yabani ortamdaki ağaçlardan bitki özsuyu veya kauçuk benzeri sakızların (reçine) toplanması.. .orman ağacı fidanlıklarının işletilmesi.. . Kapsam dışı olanlar. .28. dekoratif amaçlarla bitki yetiştirilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 26 / 374 .00 Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi 01. 02.3 Dikim için bitki yetiştirilmesi 01.29 Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.çiçeklerin toplanması.örgüde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştiriciliği.çiçek soğanı. bkz.yılbaşı ağacı yetiştirilmesi.19.başka bir yere sermek için olan çimenler de dahil.lateks elde etmek için kauçuk ağacı yetiştirilmesi.bitki özsuyu elde etmek amacıyla ağaç yetiştirilmesi. bkz.10..30 Dikim için bitki yetiştirilmesi Bu sınıf. dekoratif amaçlarla bitki yetiştirilmesi. . kesme çiçek goncası (tomurcuğu) üretimi ve çiçek tohumu yetiştiriciliği. 01.30. doğrudan bitki çoğaltılması amacıyla kullanılan çelikler.. bkz.2. çelikler. 01. 01. 01.02 Başka bir yere sermek için olan çimenler de dahil. aşı kalemleri ve mantar tohumu için canlı bitki yetiştirilmesi. 02.30. kök sürgünleri ve fideler de dahil tüm bitkisel dikim materyalinin üretiminin yanı sıra aşı kalemlerinin üzerlerine aşılanacağı anaçların (gövde ve dal) üretilmesini de kapsar.. yumru kök ve kökler. bkz.dikim için bitki yetiştirilmesi.02 İlaç ve uyuşturucu nitelikteki ürünlerin yetiştirilmesi 01.

çelikler. 01. bkz. 01.62.41.03 Çiçek soğanı. bkz.01 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği ve üretimi 01. Kapsam dışı olanlar. bkz. .01. 10. Kapsam dışı olanlar..42 Diğer sığır ve manda yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.41. yumru kök ve kökler.büyükbaş hayvanlardan sperm elde edilmesi...4 Hayvansal üretim Bu grup. kesimevlerinden kürk ve deri üretilmesi. . 01.30. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 27 / 374 . 10. suda yaşayan hayvanlar hariç bütün hayvanların yetiştirilmesini (çiftçiliği) ve üretilmesini içermektedir.51.çiftlik hayvanlarına barınak sağlanarak bakımı ve beslenmesi.04 Orman ağacı fidanlıkları hariç ağaç fidanlıklarının işletilmesi 01. aşı kalemleri ve mantar tohumu için canlı bitki yetiştirilmesi 01.et için sığır ve manda yetiştiriciliği ve üretilmesi.ineklerden veya mandalardan işlenmemiş süt üretilmesi.11.30.41 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.sütün işlenmesi.02 İneklerden veya mandalardan işlenmemiş süt üretilmesi 01.sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği ve üretimi.

62. bkz.deve ve devegillerin yetiştiriciliği ve üretilmesi.00 Deve ve devegillerin yetiştiriciliği 01. katır veya bardo yetiştiriciliği ve besiciliği Kapsam dışı olanlar. 10..43. 93.01.posttan elde edilen yün üretimi.43 At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.19. bkz. 01.11. eşek.. 01. Kapsam dışı olanlar. bkz..44 Deve ve devegillerin yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır..02 İşlenmemiş koyun ve keçi sütü üretimi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 28 / 374 .01 Et için sığır ve manda yetiştiriciliği ve üretilmesi 01.sütün işlenmesi.at..42.işlenmemiş yün üretimi (yapağı). 01.45.51. bkz.45..00 At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği 01.02 Büyükbaş hayvanlardan sperm elde edilmesi 01.45 Koyun ve keçi yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.işlenmemiş koyun ve keçi sütü üretimi..koyun ve keçi yetiştiriciliği ve üretimi.01 Koyun ve keçi yetiştiriciliği ve üretimi 01.ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak koyunların kırkılması. 01.. 10.44.42.yarış ve binicilik at ahırlarının işletimi.

yılan çiftliklerinin v.49 Diğer hayvan yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. hindiler. Kapsam dışı olanlar...tüy veya ince kuş tüyü üretimi..b.arıcılık. bal ve balmumu üretilmesi. 01.yarı evcilleştirilmiş veya diğer canlı hayvanların yetiştirilmesi ve üretilmesi..kümes hayvanları civciv üretme çiftliklerinin işletilmesi.+ böcek.ipek böceği yetiştirilmesi.kümes hayvanlarından yumurta üretilmesi.47..01.kurbağa TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 29 / 374 .+ kediler ve köpekler. ipek böceği kozası üretilmesi..avcılık yoluyla ve tuzak kurma ile post ve deri üretilmesi bkz. Kapsam dışı olanlar. 01.b.çeşitli hayvanların yetiştirilmesi.47 Kümes hayvanları yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. sürüngen veya kuş derilerinin üretimi. işletilmesi..+ kuşlar.evcil hayvanların yetiştirilmesi ve üretilmesi (balık hariç).+ hamsterlar vb.. ördekler. yer yumuşakçaları çiftliklerinin. örneğin papağan v.70. 10.+ deve kuşları ve emular (Avustralya`ya özgü deve kuşları).01 Kümes hayvanlarının yetiştirilmesi ve üretilmesi tavuklar.+ tavuklar. hindiler.+ tavşanlar ve diğer kürk hayvanları.12.03 Kümes hayvanları civciv üretme çiftliklerinin işletilmesi 01.03 İşlenmemiş yün üretimi (yapağı) 01.solucan çiftliklerinin..45. ördekler. kazlar ve beç tavuğu.+ diğer kuşlar (kümes hayvanları hariç).46 Domuz yetiştiriciliği 01.02 Kümes hayvanlarından yumurta üretilmesi 01. 01. kazlar ve beç tavuğu.00 Domuz yetiştiriciliği 01...Kümes hayvanlarının yetiştirilmesi ve üretilmesi....47.47..46.çiftçilik yoluyla elde edilen kürklü derilerin.

49. 01. bkz.21 ve 03. Toplamdaki çiftçilik işinin boyutu belirleyici bir etken değildir. bkz. grup 01.. bkz. sürüngen veya kuş derilerinin üretimi 01.kümes hayvanlarının yetiştirilmesi ve beslenmesi.49. deniz solucanı çiftliklerinin işletilmesi. bkz.balık çiftliklerinin işletilmesi. tarımsal üretim ile ilgili faaliyetleri ve tarıma benzer olan ancak üretim amacıyla (tarımsal ürünlerin hasat edilmesi mantığıyla) gerçekleştirilmeyen. bkz..+ hamsterlar vb.47. 03.evcil hayvanların eğitilmesi ve barınak sağlanması.22. 01. bir birimde bitkisel ürün veya hayvan üretiminin herhangi biri standart brüt karın yüzde 66`sına eşit veya fazlaysa birleşik faaliyet buraya dahil edilmemeli.50 Karma çiftçilik Bu sınıf.99 Diğer hayvan yetiştiriciliği 01.6 Tarımı destekleyici faaliyetler ve hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler Bu grup. timsah çiftliklerinin.çiftliklerinin.1 ve 01.03 Evcil hayvanların yetiştirilmesi ve üretilmesi (balık hariç) kediler ve köpekler.00 Karma çiftçilik 01. 01.karma bitkisel ürün çiftçiliği. tarımsal ürün yetiştiriciliğine ya da hayvan çiftçiliğine dağıtılmalıdır.+ kuşlar. bir ücret veya sözleşme temelli olarak TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 30 / 374 . bal ve balmumu üretilmesi 01. 96.09.21 ve 03.50.02 Arıcılık.2. 03. bitkisel ürünler veya hayvansal üretim konusunda bir uzmanlaşma olmaksızın bu ürünlerin bir arada üretiminin yapıldığı durumları kapsamaktadır. 01.. bkz..karma hayvan çiftçiliği.b.49.22. Kapsam dışı olanlar.49.5 Karma çiftçilik 01..4. Eğer. örneğin papağan v.. gruplar 01.01 Çiftçilik yoluyla elde edilen kürklü derilerin.

. 71. gübre.tarımsal arazinin tarımsal ve çevresel açıdan iyi durumda korunması. sıkılması.61. bitki dikim işleri. . 74. birincil piyasalar için tarımsal ürünlerin hazırlanmasını amaçlayan hasat sonrası bitkisel ürün faaliyetlerini de içine almaktadır.30.61. . bkz. + meyve ağaçlarının ve üzüm asmalarının budanması.ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gerçekleştirilen tarım faaliyetleri. 43. + tarımla ilgili olan zararlıların (tavşan dahil) kontrol edilmesi. büyütülmelerini ve üretimlerini TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 31 / 374 . gübre..12. Ayrıca. . .02 Tarımsal arazinin tarımsal ve çevresel açıdan iyi durumda korunması 01.hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler. 82.peyzaj bahçeciliği.tarım uzmanlarının ve tarım ekonomistlerinin faaliyetleri.99 Diğer bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler (Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooperatifleri hariç) 01.tarımsal gösteriler. bkz. sıkılması.03 Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooperatifleri (bitkisel üretim ile ilgili) 01. + hasat. vb. havadan olanlar dahil olmak üzere bitkisel ürünlere ilaç. + bitkisel ürünlerin ekilmesi.tarımsal sulama ekipmanlarının işletilmesi.bir ücret karşılığında ya da sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen tarımsal faaliyetler:+ hayvanların çoğalmalarını. bkz. + meyve ağaçlarının ve üzüm asmalarının budanması. + tarlaların hazırlanması. fuar organizasyonu. + bitkisel ürünlerin ekilmesi. bkz.. bkz.62 Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. + bitkisel ürünlerin iyileştirilmesi. vb.63. . . 01. .01 Ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gerçekleştirilen tarım faaliyetleri + tarlaların hazırlanması. 01.tarımsal alanlar için akaçlama (drenaj). 81. + pirincin fidelenmesi. pancarın seyreltilmesi.11.30. + pir + 01.90. + bitkisel ürünlerin iyileştirilmesi. 01.gerçekleştirilen faaliyetleri içermektedir.peyzaj mimarisi. Kapsam dışı olanlar. + havadan olanlar dahil olmak üzere bitkisel ürünlere ilaç. bkz.61.61.61 Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

+ yapay dölleme ile ilgili faaliyetler + damızlık at hizmetleri+ koyunların kırkılması+ çiftlik hayvanlarına barınak sağlanarak bakımı ve beslenmesi 01.meyvelerin parafinlenmesi. . 01.39.tohum üretim kalitesinin geliştirilmesini amaçlayan yeni hasat faaliyetleri. bkz. bkz. bkz. 68.00.77.tütün yapraklarının hazırlanması. testi) hizmetleri. temizleme.tarımsal hammaddelerin toptan satışı. . büyütülmelerini ve üretimlerini arttırmak için yapılan faaliyetler + sürü test etme (süt vb. 75.2 veya 01. büyütülmelerini ve üretimlerini arttırmak için yapılan faaliyetler + sürü test etme (süt vb.hayvanların kiralanması (örn.tütünün saplarının ayrılması ve tekrar kurutulması. başkalarına ait hayvanların beslenmesi hizmetleri. . 46. kümes hayvanlarının semizleşmesi için kısırlaştırılması. 01.pamuğun çırçırlanması. kümes hayvanlarının semizleşmesi için kısırlaştırılması.birincil piyasalar için bitkisel ürünlerin hazırlanması.01. 12. testi) hizmetleri.+ yapay dölleme ile ilgili faaliyetler + damızlık at hizmetleri+ koyunların kırkılması+ çiftlik hayvanlarına barınak sağlanarak bakımı ve beslenmesi 01. kümes hayvanlarının semizleşmesi için kısırlaştırılması. .01 Birincil piyasalar için bitkisel ürünlerin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 32 / 374 .sadece hayvanların bakılması için yer sağlanması.. 96. derecelendirme... .63.hayvanların aşılanması. başkalarına ait hayvanların beslenmesi hizmetleri. bölüm 46. 75.02 Köy Kalkınma Kooperatifleri (hayvancılık ile ilgili) hayvanların çoğalmalarını.62.1.62. 01. . dezenfekte etme. bkz. bkz.. komisyon karşılığı çalışan bağımsız toptancı) veya kooperatif birliklerince yerine getirilen pazarlama faaliyetleri.00. sürülerin güdülmesi hizmetleri.. bkz. süsleme. . bkz.evde beslenen hayvanların bakımı. kümeslerin temizlenmesi vb.2.3 gruplarına tekabül eden sınıfa bakınız.99 Diğer hayvan üretimini destekleyici faaliyetler 01.09. testi) hizmetleri. sürüler).tarım ürünlerinin üreticiler tarafından hazırlanması. .62. bkz. sürülerin güdülmesi hizmetleri.20. Kapsam dışı olanlar.01 Bir ücret karşılığında ya da sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen tarımsal faaliyetler hayvanların çoğalmalarını. örneğin.arttırmak için yapılan faaliyetler + sürü test etme (süt vb. bkz. .63 Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.Komisyoncu tüccarlarca (özellikle tarım ürünlerinin üreticiden toplanıp merkezi pazarda satışıyla ilgilenen.00. 01. sürülerin güdülmesi hizmetleri.veterinerlik faaliyetleri. kümeslerin temizlenmesi vb. kümeslerin temizlenmesi vb. .kakao çekirdeklerinin hazırlanması.64. başkalarına ait hayvanların beslenmesi hizmetleri.+ yapay dölleme ile ilgili faaliyetler + damızlık at hizmetleri+ koyunların kırkılması+ çiftlik hayvanlarına barınak sağlanarak bakımı ve beslenmesi Kapsam dışı olanlar.

02 Pamuğun çırçırlanması 01. grup 01.00 Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi 01. 10. temizleme. tohum olmayan maddelerin. süsleme.çiftçilik faaliyetleri ile av hayvanları yetiştirilmesi. hayvanat bahçelerinde ya da evcil hayvan olarak kullanmak üzere hayvan yakalanması . Bu faaliyet. Kapsam dışı olanlar. tohumlar pazarlanana kadar tohumların kurutulmasını. .çiftçilik faaliyetlerinden kürklü deri. sürüngen veya kuş derisi üretilmesi. 01.2.11. bkz.1 ve 01. . 01. temizlenmesini. bkz. bkz.63. 10. . mezbaha kaynaklı hayvan derisi.41.balina yakalanması.64.11. 03. bkz.tohumların yetiştirilmesi. dezenfekte etme. mekanik olarak veya haşaratlar yüzünden hasarlı olan. derileri için veya araştırmalarda. .70 Avcılık. .11. .03 Tütün yapraklarının hazırlanması 01.63.4. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 33 / 374 .yemek için. sürüngen veya kuş derisi üretilmesi Kapsam dışı olanlar.yağ elde etmek üzere tohumların işlenmesi.64 Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi Bu sınıf. .hazırlanması örneğin. 72.yeni tohum çeşitleri geliştirmek ya da belirlemek için araştırma yapılması. derecelenmesi ve tahlil edilmesini de kapsamaktadır. normalden daha küçük olan.ticari amaçla avcılık yapılması ve kapan (tuzak) kurulması .kesimevi. postu üretimi. bkz. tohumun depolanması için tohumdaki rutubetin güvenli bir seviyeye çekilmesi de dahil. derecelendirme.7 Avcılık.49. 01.63. bkz.99 Diğer hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler 01. Genetik olarak geliştirilmiş tohumların işlenmesi de burada kapsanmaktadır. tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri 01. olgunlaşmamış olan tohumların ayıklanması yoluyla tohumların üretim kalitesini geliştirmeyi amaçlayan hasat sonrası faaliyetlerin tamamını kapsamaktadır.avcılık veya tuzak faaliyetlerinden kürklü deri. bkz. kürkleri. Grup 01. .

avlanmayı ve tuzak kurmayı teşvik edici hizmet faaliyetleri.01 Daimi kerestelik ağaç ağaçların dikilmesi. fidanın bir yerden çıkartılıp başka bir yere dikilmesi. bkz.odun yongası ve parçalarının üretilmesi. fidanın bir yerden çıkartılıp başka bir yere dikilmesi. kağıt hamuru vb.) gibi çok az işlemden geçen ürünler de elde edilmektedir.30. bkz.yılbaşı ağacı yetiştirilmesi.1 Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri 02.-küçük koru. aralama (ağaçların seyreltilmesi) ve ormanların ve kerestelik ormanların korunması. 02. 01.Ağacın hızarlaşması ve planyalanmasıyla başlayan ağaçların daha ileriki işlemleri kapsam dışıdır.. 02.02 Küçük koru.10. odun yongası ve işlenmemiş şekilde kullanılan tomruk (örn.30.19. tekrar dikilmesi.daimi kerestelik ağaç: ağaçların dikilmesi.mantarların ve yabani olarak yetişmiş kereste hariç orman ürünlerinin toplanması.16.03 Orman ağacı fidanlıklarının işletilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 34 / 374 .10.Bu faaliyetler doğal ya da dikili ormanlarda yapılabilir.10 Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bölüm 16. kağıt hamuru ve yakacak odun olarak kullanılacak ağaçların yetiştirilmesi.29. . orman ağaçları için olanlar hariç. bkz. bkz. Ahşap maden direği. yabani olarak yetişen ağaç dışındaki orman ürünlerinin çıkarılmasını ve toplanmasını içerdiği gibi tomruk üretimini de içermektedir. tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri 02 Ormancılık ve tomrukçuluk Bu bölüm. bkz. tekrar dikilmesi.ağaç fidanlıklarının işletilmesi. bkz.spor amaçlı veya eğlence amaçlı yapılan avcılık ve ilgili diğer hizmet faaliyetleri. . kağıt hamuru ve yakacak odun olarak kullanılacak ağaçların yetiştirilmesi 02. 93. Bu faaliyetler doğal ya da dikili ormanlarda gerçekleştirilebilir. yakacak odun. Ormancılık faaliyetleri ile kereste üretiminin yanı sıra.00 Avcılık.70. 02. 94. . . bkz.orman ağacı fidanlıklarının işletilmesi.99.10. Kapsam dışı olanlar.10.. aralama (ağaçların seyreltilmesi) ve ormanların ve kerestelik ormanların korunması 02. - 01. 01. . odun kömürü.

13.+ ağaç çilekleri. .+ yosunlar ve likenler (mantar ile yosunun ortak yaşamı ile ortaya çıkan bitki). yer mantarları (domalan).29. yer mantarları (domalan). ceviz. bölüm 01.4 Ormancılık için destekleyici faaliyetler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 35 / 374 . . at kestanesi..+ kabuklu meyveler (fındık.30 Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. vb). Kapsam dışı olanlar. fidanın bir yerden çıkartılıp başka bir yere dikilmesi.+ meşe palamudu. 02. 02.00 Tomrukçuluk 02. bkz.Bu faaliyetin çıktıları tomruk.25.yabani olarak büyüyen ürünlerin toplanması.20. bkz.ormanda odun kömürü üretilmesi (geleneksel yöntemler kullanılarak).+ balata ve diğer kauçuk tarzı sakızlar.+ sebze püskülleri.yakacak odun toplanması.10.20 Tomrukçuluk Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ balsam.ormana dayalı imalat sanayii için yuvarlak yapı odunları üretimi.mantarların veya yer mantarlarının (domalan) yetiştirilmesi.daimi kerestelik ağaç: ağaçların dikilmesi.. 01.ağaç yongası üretimi. çıta kazıkları ve elektrik direği gibi işlenmemiş bir şekilde kullanılan tomrukların üretimi. bkz. .2 Tomrukçuluk 02.+ lak ve reçine.14.ağaç yongaları ve parçacıklarının üretilmesi.yabani olarak yetişmiş ağaç dışındaki orman ürünlerinin toplanması.+ kabuklu meyveler (fındık. . bkz. Kapsam dışı olanlar. 20.ağaç çileklerinin veya kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi. tekrar dikilmesi. .+ meşe palamudu. aralama (ağaçların seyreltilmesi) ve ormanların ve kerestelik ormanların korunması. 01. . bkz.30.+ balsam. 16.orman hasat artıklarının enerji için toplanması ve üretilmesi.. . .+ yosunlar ve likenler (mantar ile yosunun ortak yaşamı ile ortaya çıkan bitki). 02.00 Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması mantarlar.+ zostera çayırı.. .30. ceviz.10.+ ağaç çilekleri.ağaçların enerji için toplanması ve üretilmesi. 01. .ahşap maden direği. bkz. bkz. bkz. vb). 02.+ şişe mantarı.+ sebze püskülleri. 02. . bkz.3 Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması 02.yılbaşı ağacı yetiştirilmesi. 02.+ mantarlar.ağacın damıtılması yoluyla odun kömürü üretilmesi.. 16.+ zostera çayırı. bkz.+ şişe mantarı.02. yonga veya yakacak odun biçimlerini alabilmektedir.10.20.+ balata ve diğer kauçuk tarzı sakızlar.+ lak ve reçine.bu ürünlerin herhangi birinin planlı olarak üretilmesi (mantar ağaçlarının yetiştirilmesi hariç). at kestanesi.

kabuklu deniz hayvanları veya yumuşakçaların işlenmesi..12. yumuşakçalar ve diğer deniz canlıları ile bunların ürünlerinin (su bitkileri. belli bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak ormancılık faaliyetlerinin yürütülmesini içermektedir.inşaat alanlarının temizlenmesi.11 Deniz balıkçılığı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 36 / 374 . Kapsam dışı olanlar. sahil veya açık denizlerde kayıkla yapılan ticari amaçlı ağcılık ile gerçekleştirilebilir.+ ormanlardaki zararlı böceklerin kontrol edilmesi.40 Ormancılık için destekleyici faaliyetler Bu sınıf.15) ile spor ve eğlence amaçlı balıkçılık faaliyetlerini kapsamaz (93. 03. yumuşakça ve kabuklu deniz ürünleri) canlı canlı toplanması veya çıkarılmasına yönelik avcılık. Bu tür faaliyetler. Ayrıca.orman arazisinin drenajı.+ ormanın içinde kütüklerin taşınması.12. toplama vb.) yakalanması veya toplanması amacıyla deniz.tomruklama hizmeti faaliyetleri.orman ağaçlarının fidanlıklarının işletilmesi. işletmelerin kendi üretim faaliyetleri için gerekli olan diğer çalışmaları da (inci üretimi için çekirdek yerleştirme gibi) kapsamaktadır. deniz seviyesinin en düşük olduğu kıyı çizgisinin yukarısında kalan kıyı şeridi (midye ve istiridye gibi yumuşakçaların toplanması gibi) veya kıyıda yapılan ağcılık ile ev yapımı siper ağcılık ya da daha yaygın olarak kıyıya yakın yerler.+ orman yangınları ile mücadele ve koruma.+ ormancılık envanterleri.Bu bölüm gemi ve kayıkların yapımı ve onarımını (30. balık.02 Tomrukçuluk ile ilgili hizmet faaliyetleri ormanın içinde kütüklerin taşınması.40. Ayrıca. süngerler ve inci vb.+ orman yangınları ile mücadele ve koruma. Bu tür faaliyetlere sonradan oluşturulmuş göller gibi sulardaki balıkçılık faaliyetleri de dahildir. bkz 43.20) bu bölüme dahil edilmez.1 Balıkçılık Bu grup.ormancılık hizmet faaliyetleri.02.10.. 03. balık. bkz.. yakalama.+ kerestelerin değer biçilmesi. bitkiler de dahil vahşi deniz organizmalarının (ağırlıklı olarak balık.+ ormanlardaki zararlı böceklerin kontrol edilmesi 02.40. 02.01 Ormancılık hizmet faaliyetleri ormancılık envanterleri.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. karadaki tesislerde veya fabrika gemilerinde yapılıyorsa (10. 03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği Bu bölüm.+ orman idaresi danışmanlık hizmetleri.19). olta ipi ve sabit tuzaklar gibi çeşitli tiplerdeki balıkçılık aletleri yardımıyla. acı veya tatlı su kaynaklarında gerçekleştirilen balıkçılık faaliyetleri ile su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerini kapsar. kıyılar veya iç denizlerden.+ orman idaresi danışmanlık hizmetleri. balık yakalama faaliyetlerini kapsamaktadır. el veya daha yaygın olarak ağ.1. kabuklu su ürünleri. 02. bireysel tüketim ve diğer amaçlar için okyanuslar. bkz 43.. Denizlerde ve içsularda yapılan balıkçılık faaliyetleri ile su ürünleri yetiştiriciliğine ilişkin hizmet faaliyetlerini de içine alır. 33..+ kerestelerin değer biçilmesi.

93. . mercan ve deniz yosunu. .deniz kabukluları ile yumuşakçaların yakalanması.11. bkz.10..19.balıkçılıkla ilgili..04 Hem deniz balıkçılığı. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 37 / 374 . 03.spor veya eğlence amaçlı yapılan balıkçılık ve ilgili hizmetler. . sünger.. deniz fıskiyesi (sea squirt). bkz. 93.balinaların.balina avcılığı. örn. . fabrika gemilerinde işlenmesi.okyanus ve kıyı sularında ticarete dayalı yapılan balıkçılık.20.balık. kabuklu ve yumuşakçaların bir fabrika gemisi ya da kıyıdaki fabrikalarda işlenmesi.deniz veya kıyı suyu ulaşımı için mürettebatı ile birlikte gezi gemisi kiralanması (örn. bkz. bkz. 03. 01. . deniz kestanesi vb. hem de balıkların işlenmesi ve saklanması ile ilgilenen teknelerin faaliyetleri 03.11.11. bkz. gömlekliler (tunicates).spor balıkçılığı için ayrılmış alanların işletimi. sünger. deniz aygırı (mors).19.suda yaşayan hayvanların avlanması: kaplumbağa.balina hariç deniz memelilerinin yakalanması.. . balık tutma amaçlı deniz gezintisi için).05 Diğer deniz organizmaları ile ürünlerinin toplanması (su ürünleri ile ilgili gemi işletmeciliği dahil) doğal inci. 10.03 Suda yaşayan hayvanların avlanması kaplumbağa.11.11.11. . koruma (emniyet) ve devriye faaliyetleri.70. 50. bkz. deniz fıskiyesi (sea squirt). Kapsam dışı olanlar. 03. 84.10. deniz kestanesi vb. fok (ayı balığı). bkz.24. mercan ve deniz yosunu. denetleme.02 Deniz kabukluları ile yumuşakçaların yakalanması 03.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. gömlekliler (tunicates).06 Kafes balıkçılığı doğal inci.11.01 Okyanus ve kıyı sularında ticarete dayalı yapılan balıkçılık 03.

denetleme. 10.99 Diğer deniz balıkçılığı 03. 93.19. .iç sularda yapılan ticari balıkçılık.) kullanılarak gerçekleştirilen üretim faaliyetlerini kapsayan su ürünleri yetiştiricilik faaliyetlerini kapsar. 84. su ürünlerinin (balık. kabuklu ve yumuşakçaların işlenmesi. su bitkileri. .02 Tatlı sularda yetişen kabuklu ve yumuşakçaların toplanması 03..03 Tatlı sularda yaşayan hayvanlarının toplanması 03. kabuklu ve eklembacaklı su ürünleri.12 Tatlısu balıkçılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.12. yukarıda belirtilen organizmaların sabit koşullar altında yavru üretimini ve/veya farklı büyüklüklüklere kadar olan beslenmesini ifade eder.balık.03. bkz.2 Su ürünleri yetiştiriciliği Bu grup.denizlerde süs balıkları da dahil olmak üzere deniz suyunda TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 38 / 374 .tatlı sularda yetişen kabuklu ve yumuşakçaların toplanması.12. su ürünleri yetiştiriciliği. bkz. timsahlar ve hem karada hem de suda yaşayabilen hayvanlar) üretimini veya yetiştiriciliğini de kapsayan ve çevredeki doğal kapasitesini aşacak şekilde üretimini artırıcı teknikler (yoğun stoklama.Su ürünleri yetiştiriciliği.20. ..99 Diğer tatlısu balıkçılığı 03.12. 03. bkz.12.24. bkz. koruma (emniyet) ve devriye faaliyetleri.01 İç sularda yapılan ticari balıkçılık 03.spor balıkçılığı için ayrılmış alanların işletimi. Buna ek olarak.tatlı sularda yaşayan hayvanlarının toplanması.spor veya eğlence amaçlı yapılan balıkçılık ve ilgili hizmetler. Kapsam dışı olanlar. .19. yumuşakçalar.balıkçılıkla ilgili. 93. hasat da dahil olmak üzere su ürünlerinin üretim ve yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler ile devlet tüzel kişiliğine ait işletmeleri kapsamaktadır.11... besleme ve yırtıcı hayvanlardan koruma vb.21 Deniz ürünleri yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 03.

gerçekleştirilen su ürünleri yetiştiriciliği,- çift kabuklu su ürünleri üretimi (istiridye, midye vb.), ıstakoz, karides gibi eklembacaklı su ürünleri ile yavru balık üretimi, - su bitkileri yetiştiriciliği (yenilebilen bir çeşit mor renkli deniz bitkisi (laver) ve diğer yenebilen deniz yosunlarının yetiştiriciliği vb.),- denizlerde kabuklu, çift kabuklu, yumuşakçalar ve diğer deniz hayvanları yetiştiriciliği. Kapsam dışı olanlar; - kurbağa yetiştiriciliği, bkz. 03.22, - spor balıkçılığı için ayrılmış alanların işletimi, bkz. 93.19.

03.21.01 Denizlerde süs balıkları da dahil olmak üzere deniz suyunda gerçekleştirilen su ürünleri yetiştiriciliği 03.21.02 Çift kabuklu su ürünleri üretimi (istiridye, midye vb.), ıstakoz, karides gibi eklembacaklı su ürünleri ile yavru balık üretimi 03.21.03 Denizlerde kabuklu, çift kabuklu, yumuşakçalar ve diğer deniz hayvanları yetiştiriciliği 03.21.04 Balık üretme ve yetiştirme çiftliği faaliyetleri (deniz) 03.21.99 Diğer deniz ürünleri yetiştiriciliği
03.22 Tatlısu ürünleri yetiştiriciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- tatlı sularda süs balıkları da dahil olmak üzere yapılan su ürünleri yetiştiriciliği,- tatlı sulardaki kabuklu, çift kabuklu ve diğer yumuşakçalar ile diğer su hayvanların yetiştiriciliği (kültürcülüğü) (sülük, solucan vb.), - balık üretme ve yetiştirme çiftçiliği faaliyetleri (tatlı su),- kurbağa yetiştiriciliği. Kapsam dışı olanlar; - lagünler ile karada deniz suyu ile yapılan yetiştiricilik faaliyetleri, bkz. 03.21, sportif balıkçılık için ayrılmış alanların işletimi, bkz. 93.19.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 39 / 374

03.22.01 Tatlı sularda süs balıkları da dahil olmak üzere yapılan su ürünleri yetiştiriciliği 03.22.02 Balık üretme ve yetiştirme çiftçiliği faaliyetleri (tatlı su) 03.22.99 Diğer tatlısu ürünleri yetiştiriciliği B-MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
Madencilik ve taş ocakçılığı, katı (kömür ve maden cevherleri), sıvı (ham petrol) veya gaz (doğal gaz) olarak tabiatta doğal halde bulunan madenlerin çıkarılmasını kapsar. Çıkarma, yer altı veya yer üstü madenciliği, kuyu (memba) işletilmesi, deniz yatağı madenciliği vb. gibi değişik yöntemler ile gerçekleştirilebilmektedir.Bu kısım, cevherlerin ezilmesi, öğütülmesi, ayıklanması ve yıkanması, kurutulması, sınıflandırılması, konsantrasyonu, doğal gazın sıvılaştırılması, katı yakıtların topak haline getirilmesi gibi pazarlama için ham malzemenin hazırlanmasını amaçlayan destekleyici faaliyetleri içermektedir. Bu işlemler, çoğunlukla, madenin üretildiği yerdeki ve/veya yakın tesislerin yanındaki birimlerde gerçekleştirilir.Madencilik faaliyetleri, üretilen madenin esasına göre, bölümler, gruplar ve sınıflar içerisinde sınıflandırılır. Bölüm 05 ve 06, fosil yakıtların (kömür, linyit, petrol, gaz) madenciliği ve taş ocakçılığı ile ilgilidir; bölüm 07 ve 08, metal cevherleri, çeşitli mineraller ve taş ocakçılığı ürünleri ile ilgilidir. Özellikle hidrokarbon çıkarımı ile ilgili olarak bu kısımdaki teknik işlemlerden bazıları, bölüm 09`da belirtildiği gibi bir endüstriyel hizmet olarak uzmanlaşmış birimler tarafından üçüncü kişiler için yapılabilir. Kapsam dışı olanlar;- çıkarılan madenlerin işlenmesi, bkz. Kısım C (İmalat),- inşaat amaçları için ilave bir dönüştürme yapılmaksızın çıkarılmış materyallerin kullanımı, bkz. Kısım F (İnşaat),kaynaklarda ve kuyularda doğal kaynak sularının ve maden sularının şişelenmesi, bkz. 11.07,madencilik ve taş ocakçılığı ile birlikte yapılmayan bazı toprak, kaya ve madenlerin parçalanması, ezilmesi veya başka şekilde işlenmesi, bkz. 23.9.

05 Kömür ve linyit çıkartılması
Bu bölüm, yer altı veya yer üstü madenciliği yoluyla katı mineral yakıtların çıkarımını ve pazarlanabilir ürün haline getirilmesi işlemlerini (yani, ayıklama, yıkama, sıkıştırma ve taşınması için gerekli diğer işlemler vb.) kapsar. Kok kömürü imalatı (bkz. 19.10), kömür veya linyit madenciliği ile ilgili hizmetler veya (bkz. 09.90) kömür tozlarının sıkıştırılması ile elde edilen kömür briketlerinin imalatı (bkz. 19.20) bu bölümde kapsanmaz.

05.1 Taş kömürü madenciliği

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 40 / 374

05.10 Taş kömürü madenciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- taş kömürü madenciliği: sıvılaştırma yöntemleriyle gerçekleştirilen madencilik de dahil, yeraltı ve yer üstü madenciliği, - kömürün sınıflandırılması, kalitesinin arttırılması veya taşımacılığının ya da depolanmasını kolaylaştırılması amacıyla ayıklanması ve yıkanması, büyüklüklerine göre ayrılması, sınıflandırılması, öğütülmesi, sıkıştırılması vb.. Kapsam dışı olanlar; - linyit madenciliği, bkz. 05.20, - turba (az çok kömürleşmiş bitkilerden oluşan yakıt, yer kömürü) çıkarımı, bkz. 08.92, - taş kömürü madenciliğini destekleyici faaliyetler, bkz. 09.90, - kömür çıkartılması amacıyla deneme sondajları yapılması, bkz. 09.90, - katı yakıt üreten kok fırınları, bkz. 19.10, - taş kömürü briketlerinin imalatı, bkz. 19.20, - kömür çıkartmak amacıyla arazilerin hazırlanması ve geliştirilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar, bkz. 43.12.

05.10.01 Kömürün sınıflandırılması, kalitesinin arttırılması veya taşımacılığının ya da depolanmasını kolaylaştırılması amacıyla ayıklanması ve yıkanması, büyüklüklerine göre ayrılması, sınıflandırılması, öğütülmesi, sıkıştırılması vb. 05.10.99 Diğer taş kömürü madenciliği
05.2 Linyit madenciliği

05.20 Linyit madenciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- linyit madenciliği : sıvılaştırma yöntemleriyle gerçekleştirilen madencilik de dahil, yeraltı ve yer üstü madenciliği,- linyitin, kalitesini arttırmak, veya taşımacılığını ya da depolanmasını gerçekleştirmek üzere, yıkanması, kurutulması, öğütülmesi ve sıkıştırılması. Kapsam dışı olanlar; - taş kömürü madenciliği, bkz. 05.10, - turba çıkarımı, bkz. 08.92, - linyit madenciliğini destekleyici faaliyetler, bkz. 09.90, - kömür çıkartılması amacıyla deneme sondajları yapılması, bkz. 09.90, - linyit yakıt kömürü imalatı, bkz. 19.20, - kömür çıkartmak amacıyla arazilerin hazırlanması ve geliştirilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar, bkz. 43.12.

05.20.01 Linyitin, kalitesini arttırmak, veya taşımacılığını ya da depolanmasını
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 41 / 374

gerçekleştirmek üzere, yıkanması, kurutulması, öğütülmesi ve sıkıştırılması 05.20.99 Diğer linyit madenciliği
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı
Bu bölüm, ham petrol üretilmesini, yağlı şistler ve yağlı kumlardan petrol madenciliği yapılmasını ve petrol çıkarımını ve doğal gaz üretimi ile hidrokarbon sıvılarının geri kazanımını içermektedir. Bu bölüm, petrol ve gaz sahalarının işletim ve/veya geliştirme faaliyetlerini kapsar. Bu tür faaliyetler; sondaj yapmayı, kuyuların tamamlanmasını ve donatılmasını; ayırıcıların, emülsiyon azaltıcıların, tuz giderme ekipmanının ve ham petrol için alanda toplama hatlarının işletilmesini; üretim alanından nakil edilmesine kadar olan petrol ve gazın hazırlanmasındaki diğer faaliyetleri de içerir. Kapsam dışı olanlar; - bir ücret ya da sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen petrol ve gaz sahası hizmetleri, bkz. 09.10,- petrol ve gaz kuyuları arama faaliyetleri, bkz. 09.10,- test amaçlı sondaj ve delme, bkz. 09.10,- petrol ürünlerinin rafine edilmesi, bkz. 19.20,- jeofizik, jeolojik ve sismik araştırmalar, bkz. 71.12.

06.1 Ham petrol çıkarımı

06.10 Ham petrol çıkarımı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- ham petrol yağlarının çıkarımı. Kapsam dışı olanlar;- petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler, bkz. 09.10,- petrol ve gaz arama faaliyetleri, bkz. 09.10,- rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı, bkz. 19.20,- petrol rafine sürecinde sıvılaştırılmış petrol gazlarının geri kazanımı, bkz. 19.20,- boru hattının işletilmesi, bkz. 49.50.

06.10.01 Denizde petrol arama/çıkarma faaliyetleri 06.10.99 Diğer ham petrol çıkarımı
06.2 Doğal gaz çıkarımı

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 42 / 374

06.20 Doğal gaz çıkarımı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- ham hidrokarbon gazı (doğal gaz) çıkarımı, doğal gazla birlikte çıkarılan hafif petrol (kondansate) çıkarımı,- sıvı hidrokarbonun suyunun alınması ve ayrıştırılması,- gazın kükürtten arındırılması. Kapsam dışı olanlar;- petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler, bkz. 09.10,- petrol ve gaz çıkarımı ile ilgili araştırma faaliyetleri, bkz. 09.10,- petrol rafine sürecinde sıvılaştırılmış petrol gazlarının geri kazanımı, bkz. 19.20,- sanayi gazı imalatı, bkz. 20.11,- boru hattının işletilmesi, bkz. 49.50.

06.20.00 Doğal gaz çıkarımı
07 Metal cevheri madenciliği
Bu bölüm, yer altı veya yer üstü madenciliği, deniz yatağı madenciliği vb. yoluyla yapılan metalik minerallerin (cevherlerin) madenciliğini kapsamaktadır. Ayrıca, cevherin ezilme, öğütülme, yıkanma, kurutulma, sinter, kalsine veya filtreden geçirilmesi gibi cevherin ambalajlanması ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetler ile özgül ağırlık farkı ile zenginleştirme veya flotasyon faaliyetlerini de kapsar. Kapsam dışı olanlar; - demir piritlerinin kavrulması, bkz. 20.13, - alüminyum oksit üretimi, bkz. 24.42, - maden eritme ocaklarının (yüksek fırınların) işletilmesi, bkz. bölüm 24.

07.1 Demir cevheri madenciliği

07.10 Demir cevheri madenciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- yüksek oranda demir içeren cevherlerin madenciliği, - demir cevherlerinin zenginleştirilmesi ve topak haline getirilmesi. Kapsam dışı olanlar; - pirit ve pirotit (bronz renginde parlak bir maden) (kavurma hariç) çıkarımı ve işlenmesi, bkz. 08.91.

07.10.01 Yüksek oranda demir içeren cevherlerin madenciliği 07.10.02 Demir cevherlerinin zenginleştirilmesi ve topak haline getirilmesi
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 43 / 374

07.2 Demir dışı metal cevherlerin madenciliği
Bu grup, demir dışı metal cevherlerin madenciliğini kapsamaktadır.

07.21 Uranyum ve toryum cevherlerinin madenciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - yüksek oranda uranyum ve toryum içeren cevherlerin madenciliği: uranyum oksit vb., - bu cevherlerin konsantrasyonu, - sarı pasta (uranyum oksit (U3O8)) imalatı. Kapsam dışı olanlar; - uranyum ve toryum cevherlerinin zenginleştirilmesi, bkz. 20.13, - uranyum oksit veya diğer cevherlerden uranyum metali üretilmesi, bkz. 24.46, - uranyumun eritilmesi ve rafine edilmesi (izabesi), bkz. 24.46.

07.21.00 Uranyum ve toryum cevherlerinin madenciliği
07.29 Diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - yüksek oranda demir içermeyen cevherlerin madenciliği ve hazırlanması; + alüminyum (boksit), bakır, kurşun, çinko, kalay, manganez, krom, nikel, kobalt, molibden, tantal, vanadyum vb., + değerli metaller: altın, gümüş, platin. Kapsam dışı olanlar; - uranyum ve toryum cevheri madenciliği ve işlenmesi, bkz. 07.21, alüminyum oksit üretimi, bkz. 24.42, - bakır veya nikel cevheri imalatı, bkz. 24.44, 24.45.

07.29.01 Yüksek oranda demir içermeyen cevherlerin madenciliği ve hazırlanması 07.29.99 Diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı
Bu bölüm sadece taş ocaklarındaki üretimi kapsamaz, ayrıca alüvyonların taranmasını, kayaların kırılmasını, tuzları da kapsar. Bu ürünlerin önemli bir miktarı inşaat sektöründe (örn. kumlar, taşlar vb.), malzeme imalatında (örn. kil, alçıtaşı, kalsiyum gibi) ve kimyasalların vb. imalatında kullanılır. Bu bölüm, çıkarılan madenlerin işlenmesini (ezme, öğütme, kesme, ayıklama ve yıkama, kurutma,

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 44 / 374

sınıflandırma ve karıştırma hariç) kapsamaz.

08.1 Kum, kil ve taş ocakçılığı

08.11 Süsleme ve yapı taşlarının, kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağan taşı (bileği taşı) ocakçılığı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - mermer, granit, kumtaşı gibi anıt ve inşaat taşlarının çıkarımı, kabaca kırpılması ve kesilmesi, - süsleme ve yapı taşlarının kırılması ve kesilmesi, - kireç taşının çıkarılması, parçalanması ve kırılması, - alçı taşı ve anhidrit madenciliği, - tebeşir ve yanmamış dolomit madenciliği. Kapsam dışı olanlar; - kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği, bkz. 08.91, - yanmış dolomit üretimi, bkz. 23.52, - taşın taş ocağı dışında kesilmesi, şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi , bkz. 23.70.

08.11.01 Mermer, granit, kumtaşı gibi anıt ve inşaat taşlarının çıkarımı, kabaca kırpılması ve kesilmesi 08.11.02 Süsleme ve yapı taşlarının kırılması ve kesilmesi 08.11.03 Kireç taşının çıkarılması, parçalanması ve kırılması 08.11.04 Alçı taşı ve anhidrit madenciliği 08.11.05 Tebeşir ve yanmamış dolomit madenciliği
08.12 Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin (arı kil) çıkarımı
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 45 / 374

doğal potasyum tuzları ve doğal fosfor madenciliği.12.01 Endüstriyel kumların çıkarımı ve taranması.doğal baryum sülfat ve karbonat (barit ve baryum karbonat). inşaat için kum ve çakıl. doğal borlar. inşaat için kum ve çakıl 08.12. .endüstriyel kumların çıkarımı ve taranması.tuz çıkarımı. refraktör killer ve kaolin (arı kil) madenciliği 08.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. bkz.91.04 Kil.10. 06.demirli pirit kavrulması.13. .çakıl taşının kırılması ve parçalanması.12. bkz.12.02 Çakıl taşının kırılması ve parçalanması 08.9 Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı 08.suni gübre ve azotlu bileşiklerin imalatı. 08. .05 Kum çıkarma faaliyetleri (denizcilikle ile ilgili) 08. .saf kükürt madenciliği. doğal magnezyum sülfat (kieserit) madenciliği. . 08. . .03 Kum ocakçılığı 08.kil.12. .91 Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. refraktör killer ve kaolin (arı kil) madenciliği. .pirit ve pirotit madenciliği ve işlenmesi (kavrulması hariç). .93. esas olarak bir çeşit kimyasal kaynak olarak değerlendirilen toprak boyalar ve fluorit madenciliği. . . 20. 08.kum ocakçılığı. Kapsam dışı olanlar. Kapsam dışı olanlar.00 Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 46 / 374 . bkz.bitümlü (katranlı) kumların madenciliği. 20.15.

kil. çürümüş bitkilerden oluşan yer kömürü) çıkarımı 08.00 Turba (az çok kömürleşmiş bitkilerden oluşan yakıt.01 Eritilerek ve pompalanarak yer altından tuz çıkarımı 08. .turba madenciliği ile ilgili hizmet faaliyetleri.03 Üretici tarafından tuzun ezilmesi . 23.turba ürünlerinin imalatı.92 Turba (az çok kömürleşmiş bitkilerden oluşan yakıt. bkz.20. .93 Tuz çıkarımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.02 Deniz suyu veya diğer tuzlu suların buharlaştırılması yoluyla tuz üretimi 08. bkz. . . bkz. 10. doğal toprak. bkz. kum. saflaştırılması ve rafine edilmesi 08. bkz. gübre mineralleri vb. Kapsam dışı olanlar.turba. iyotlu tuz. çürümüş bitkilerden oluşan yer kömürü) çıkarımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .93.84. 19.15.92. . Kapsam dışı olanlar. 08.den bahçıvanlığa yönelik toprak karışımlarının imalatı. 36.99. saflaştırılması ve rafine edilmesi. .90. bkz. .tuzun yemeklik tuza dönüştürülmesi.93. .93.turba çıkarımı. 08.madenciliği 08. 20.turba briketlerinin imalatı.00.eritilerek ve pompalanarak yer altından tuz çıkarımı.tuzlu suların buharlaştırılması yolluyla içilebilir su üretimi.deniz suyu veya diğer tuzlu suların buharlaştırılması yoluyla tuz üretimi. .taşımacılığını ya da depolanmasını gerçekleştirmek veya kalitesini arttırmak amacıyla turbanın hazırlanması. örn. .99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 47 / 374 . 09.üretici tarafından tuzun ezilmesi .

petrol ve gaz sahalarında işletmeciler tarafından gerçekleştirilen hizmet faaliyetleri. + bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarak gerçekleştirilen boşaltma ve pompalama hizmetleri.12. Kapsam dışı olanlar. madenlerin boşaltılması ve pompalanmasını. . 06. . sondaj denemeleri veya tekrarları yapılması yoluyla tetkik.ocakçılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarak petrol ve gaz çıkarımı hizmet faaliyetleri. bir ücret veya sözleşmeye dayanılarak gerçekleştirilen madenciliğe ek olarak gerçekleştirilen uzmanlaştırılmış destek hizmetlerini kapsamaktadır. mika vb. doğal grafit. Diğer benzeri hizmetler ise petrol ve gaz kuyuları tesislerinin inşa edilmesini. + kıymetli taşlar. + doğal gazın nakil amacıyla sıvılaştırılması ve yeniden gaz haline dönüştürülmesi.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı (dip kaynakları faaliyetleri hariç) 09 Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri Bu bölüm.madencilik makinelerinin uzmanlaşmış tamiri. .doğal TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 48 / 374 . sondaj kulesinin inşası. + petrol ve gaz çıkarımı ile bağlantılı olarak gerçekleştirilen sondaj denemeleri. sabuntaşı (talk). + petrol ve gaz çıkartılması ile bağlantılı olarak gerçekleştirilen tetkik (araştırma) hizmetleri. metal olan veya metal olmayan mineraller için sondajlar. 08. araştırma hizmetleri gerçekleştirilmesini kapsamaktadır.. maden çıkarılması için elverişli yerlerde jeolojik gözlemler yapmak gibi geleneksel maden arama yöntemleri. Numune almak ve jeolojik gözlemler yapmak gibi geleneksel maden arama yöntemleri yoluyla olduğu kadar petrol kuyuları.1 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler 09. içermektedir.. petrol ve gaz kuyusu borularının çimentolanması. + aşındırıcı (törpüleyici) materyaller (zımpara).01 Dip kaynakları faaliyetleri 08. kuyuların çalıştırılması ve kapatılması vb. amyant. doğal katı zift. 06. feldispat vb.10 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.çeşitli mineral ve materyallerin madenciliği ve taş ocakçılığı. boruların yerleştirilmesi. tamiri ve sökülmesi. . maden ocağı civarında yapılanlar. silisli fosil artıklar.99. asfaltit ve asfaltlı taş.99.20. + doğal asfalt. 33.10. petrol ve gaz kuyularının temizlenmesi. 09. bkz. örn. + sondaj. kuvars. bkz. petrol ve gaz kuyularının kaplamalarının betonlanmasını. madenlerdeki fazla yük yüklemeden kaynaklanan yer değiştirme hizmetlerini vb. kuyuların pompalanması.. balyalanması ve silinmesini. .

09. elektrik montaj parçaları. maddelerin. Örneğin motorlar. malzemeler. geleneksel maden arama yöntemleri. 33.00 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler C-İMALAT Bu bölüm.10.90 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. ve alüminyum tel. üretilmiş tel ürünlerin imalatı için girdidir. alüminyum hammadde üretiminde kullanılan girdidir. Dönüştürülen maddeler. dişli takımlar. 71. Malların esaslı değişimi. bkz. Kapsam dışı olanlar. imalat.21.bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarakgerçekleştirilen jeofizik araştırma hizmetleri..12.madencilik makinelerinin uzmanlaşmıştamiri. 05. Bir imalat sürecinin çıktısı kullanım veya tüketim için hazır olduğunda tamamlanmaktadır veya daha ileri bir imalat için bir girdi olarak kullanılacaksa yarı işlenmiş olmaktadır.+ bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarak gerçekleştirilen boşaltma ve pompalama hizmetleri. 52. yenilenmesi veya yeniden yapılandırılması genellikle imalat olarak kabul edilmektedir.71.+ tetkik (araştırma) hizmetleri.9 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler 09. maden ocağı civarı dışında yapılanlar. 07veya 08.90. plastik TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 49 / 374 . -jeofizik.madenlerin ve taşocaklarının bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarak işletilmesi. tasarlanan parçalar ve aksesuarlara uygun makine ve teçhizatın imalatı ile aynı sınıf içerisinde tasnif edilmektedir. Örneğin. makaralı yataklar. imalatın tanımlanması için tek bir evrensel kriter kullanılmamasına rağmen. pistonlar. balıkçılık. alüminyum oksitin inceltilmesinin çıktısı.. alüminyum hammaddesi alüminyum tel yapımı için girdidir. genel bir kural olarak.gazın nakil amacıyla sıvılaştırılması ve yeniden gaz haline dönüştürülmesi. örn. bkz. 09. supaplar. malzemelerin veya bileşenlerin fiziksel ve/veya kimyasal işlemler sonucunda yapısının değiştirilerek yeni ürünlere dönüşümünü kapsamaktadır (atıkların işlenmesindeki açıklamaya bakınız). elektrikli motorlar. ormancılık. jeolojik ve sismik araştırmalar. numune alınması ve maden çıkarılması için elverişli yerlerde jeolojik gözlemler yapılması gibi. bkz. 07 ve 08 numaralı bölümlerdeki madencilik faaliyetleri için gerekli olup bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarak gerçekleştirilen destekleme hizmetleri. Özel bileşimlerin ve makine ve teçhizatın parçaları ve aksesuarları ve eklentilerinin imalatı .-05.00 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler 09.. numaralı bölümlere bakınız.+ test amaçlı sondaj ve delik açma. Bununla birlikte. madencilik veya taş ocağı ürünleri gibi ham maddelerdir. bu kalemlerin dahil olabileceği makine ve teçhizat düşünülmeksizin uygun imalat sınıfı içerisinde tasnif edilmektedir. veya bileşenler diğer imalat faaliyetlerinin ürünleri de dahil tarım.12. bkz.12. gibi genel bileşimlerin ve makine ve teçhizat parçalarının imalatı.

82.Bazı faaliyetler. tahıl (hububat) imalatı ürünleri.kümes hayvanlarının yağlarını sofra yağına çevirme. genel olarak. 10. . Bu bölüm. Bu üretilen veya satın alınan bileşenlerden imal edilen ürünlerin montajını da kapsamaktadır. pasta hanelerde. lif atıklarından gümüş üretimi bir imalat işlemi olarak kabul edilmektedir. (örneğin.kesim hanelerde gerçekleştirilen hayvan kesimleri etin ambalajlanması veya paketlenmesi faaliyetleri: sığır. tarım.92. (Kısım G). koyun eti. bölüm 56`da sınıflandırılmıştır (Restoranlar ve mobil (seyyar) yemek hizmeti faaliyetleri). süt ürünleri. kesimden elde edilen deriler. domuz. ürünler. üçüncü kişiler adına da gerçekleştirilebilir. kanalizasyon. ve yiyecek ve içecek atıklarının kullanılması 38. Örneğin.3 (Maddelerin dönüştürülmesi)içerisinde sınıflandırılmaktadır. gerçekleştirilen). geleneksel kesimde olduğu gibi. bkz. balık. deve. taze. 10 Gıda ürünlerinin imalatı Bu bölüm. veya yağ üretiminden elde edilen yağ sabunu). paketlenmesi. Bu faaliyet genellikle daha fazla veya az değerli olan karma ürünlerin husule getirilmesidir. restoranlarda olduğu gibi.01 Kesim hanelerde gerçekleştirilen hayvan TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 50 / 374 . birim toptancı veya perakendeci ticarette sınıflandırılır. örneğin atıkların ikincil hammaddelere dönüştürülmesi. katı yağlar ve sıvı yağlar. bakım ve montajı) içerisinde sınıflandırılmaktadır. üreticinin kendi dükkanından perakende satış vasıtasıyla gerçekleştirilseler de üretim olarak değerlendirilirler. nihai yeni ürünlerin (ikincil hammaddelerin aksine) imalatı imalat içerisinde sınıflandırılmaktadır.Hayvan kesimi artıklarından veya yan ürünlerinden hayvan yemi üretilmesi 10. (örneğin. unlu ve nişastalı mamuller.3`de. Kapsam dışı olanlar. Bu bölüm farklı türde ürünlerin değinildiği faaliyetlerce organize edilmektedir: et. ormancılık ve balıkçılık faaliyetleri ile elde edilen ürünlerin işlenerek insanlar ve hayvanlar için yiyecek ve içecek haline getirilmelerini ve doğrudan yiyecek mamulü olmayan birçok değişik ara ürünün üretilmesini kapsamaktadır. Yemeklerin tesislerde hızlı tüketim amacıyla hazırlanması.9`da sınıflandırılmış. grup 38. yemeklerin hızlı tüketim amacıyla hazırlanmasını kapsamaz. Bununla birlikte. diğer gıda ürünleri ve hayvan yemleri. Sanayi. Bu faaliyetlerin temel amacı atıkların iyileştirilmesi veya işlenmesi olarak kabul edilmektedir ve bunlar bu nedenle kısım E (Su rezervleri. soğutulmuş veya dondurulmuş et imalatı. Atıkların yeniden değerlendirilmesi. soğutulmuş veya dondurulmuş et imalatı.. bölüm 33 (Makine ve teçhizatların onarım.1 Etin işlenmesi ve saklanması ile et ürünlerinin imalatı 10. Bu fiziksel veya kimyasal dönüşümleri gerektirebilirken. işlemenin minimal olduğu ve gerçek bir dönüştürmeye yol açmadığı durumlarda.12. Bu imalatın bir parçası olarak kabul edilmemektedir. Üretim kendi adına gerçekleştirilebileceği gibi. vb. parçalanmış.2 içerisinde yer almaktadır. tavşan.etlerin 10.11. bkz. ticari ve benzer makine ve teçhizatın özel bakım ve onarımı. ve hazır et satan dükkanlarda vb. .taze. İmal edilen ürünlerin bileşen parçalarının montajı imalat olarak kabul edilmektedir. atık tasarrufu ve iyileştirme faaliyetleri) içerisinde sınıflandırılmaktadırlar. kendilerine ait ürünleri satan fırınlarda. . yiyecek ve içecek atıklarının ikincil ham maddeye dönüştürülmesi ise 38. meyve ve sebze.11 Etin işlenmesi ve saklanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.21`de sınıflandırılmaktadır. karkas olarak.maddelerin kalıba dökülerek ve kalıptan çıkarılarak özel bileşimlerin ve parçaların yapılması grup 22. bu işlemler atığı bir girdi olarak kullanmakta iseler de. . Ancak. 10. kuzu.

Kapsam dışı olanlar.01 Kümes hayvanlarının kesilmesi. koyun eti. kuzu. tavşan.99 Diğer kümes hayvanları etlerinin işlenmesi ve saklanması 10. 82.12.13 Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 51 / 374 .99 Diğer etin işlenmesi ve saklanması 10.11.11.12 Kümes hayvanları etlerinin işlenmesi ve saklanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .02 Mezbaha kaynaklı deri ve post imalatı. bkz. temizlenmesi veya paketlenmesi işi ile uğraşan mezbahaların faaliyetleri. vb.kümes hayvanlarının yağlarını sofra yağına çevirme. 10.03 Hayvan sakatatının işlenmesi 10.12.11.12. 10. .02 Ayrı parçalarda taze veya dondurulmuş kümes hayvanları etlerinin imalatı 10.ayrı parçalarda taze veya dondurulmuş kümes hayvanları etlerinin imalatı. domuz.kümes hayvanlarının kesilmesi.kesimleri etin ambalajlanması veya paketlenmesi faaliyetleri sığır. temizlenmesi veya paketlenmesi işi ile uğraşan mezbahaların faaliyetleri 10.92.kümes hayvanı etlerinin paketlenmesi. post yünü dahil 10. deve. . .

konservelenmesi vb. sucuk. 10.balık çorbaları imalatı. jelatinli et. bkz. salam. havyar. balıklardan ve suda yetişen diğer hayvanlardan insan tüketimi için uygun olmayan kaba unlarının ve özlerinin üretilmesi.balinaların karada veya özel teknelerde işlenmesi. dizi sosis. Kapsam dışı olanlar. . bkz.89. konservelenmesi vb. dizi sosis.92. bkz. çok baharatlı kurutulmuş domuz sosisi. derin dondurulması. bkz. tuzlanmış veya tütsülenmiş et imalatı . bkz. bkz. haşlanmış jambon (pastırma dahil).89. 10. Kapsam dışı olanlar. . . kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması 10. tuzlanması. tütsülenmesi. 46.hazır donmuş et ve kümes hayvanları eti yemekleri imalatı. . 10. 10. ezilmiş ya da kesilmiş çeşitli hamura sarılmış et ürünleri. + sosis. .13.kurutulmuş.11. salamura edilmesi. çok baharatlı kurutulmuş domuz sosisi.41. sucuk. .dondurulmuş hazır balık yemeklerinin imalatı. bkz. rillette. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 52 / 374 .85.85.balık. balık yumurtası.et ihtiva eden çorba imalatı. .etin paketlenmesi. 10. derin dondurulması. tuzlanması. 10. kabuklu deniz hayvanı ve yumuşakçaların işlenmesi: pişmiş balık.20.20 Balık. balık filetosu.01 Kurutulmuş.et ürünleri imalatı. kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. jelatinli et..insan tüketimi veya hayvan yemi amacıyla balık kaba unlarının üretilmesi. kabuklu deniz hayvanlarının ve omurgasız yumuşakçaların hazırlanması ve işlenmesi: dondurulması. tütsülenmesi.balıkların. ezilmiş ya da kesilmiş çeşitli hamura sarılmış et ürünleri. . kabuklu deniz hayvanlarının ve omurgasız yumuşakçaların hazırlanması ve işlenmesi dondurulması.32. . bkz. 10. kurutulması. salamura edilmesi. . 82. . haşlanmış jambon (pastırma dahil). 10. havyar yerine kullanılan ürünler vb..Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.hem balığın tutulması hem de işlenmesi ve saklanmasıyla ilgili faaliyet gösteren tekne ve gemi balıkçılığı. rillette. 10. salam.13. tuzlanmış veya tütsülenmiş et imalatı 10. bkz.etin toptan ticaretinin yapılması. .02 Et ürünleri imalatı sosis. 03.2 Balık. kurutulması.deniz ürünlerinden sıvı ve katı yağ imalatı. .11.01 Balıkların.

havyar yerine kullanılan ürünler vb. havyar.01 Sebze ve meyve suyu imalatı 10.00 Patatesin işlenmesi ve saklanması 10.99 Diğer balık. + patates çerezi imalatı. + kurutulmuş. + patates unu ve kaba unlarının imalatı.32 Sebze ve meyve suyu imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.20. 10.03 İnsan tüketimi veya hayvan yemi amacıyla balık kaba unlarının üretilmesi 10.02 Balık. + patates cipsi imalatı.31 Patatesin işlenmesi ve saklanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . 10. 10.patates işlenmesini ve saklanmasını. balık filetosu. balık yumurtası.10.20.31. suyu çıkartılmış ezilmiş patates imalatı.32.3 Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması 10. -sebze ve meyve suyu imalatı. + hazır dondurulmuş patates imalatı.32. kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması 10.02 Taze meyve ve sebzeden konsantrelerin imalatı 10.39 Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 53 / 374 .20. kabuklu deniz hayvanı ve yumuşakçaların işlenmesi pişmiş balık.

marmelat ve jöle imalatı (pekmez imalatı dahil).sert kabuklu yemişlerin. bkz.39. .sebze ve meyve suyu imalatı.39.06 Sert kabuklu yemişlerin. kurutma.reçel.01 Temel olarak sebze veya meyve içeren gıdaların imalatı. yiyecek ve ezmelerinin imalatı 10. meyve veya sebze gıda ürünlerinin imalatı.ve saklanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. yağın veya sirkenin içine batırma. .61.03 Meyve veya sebze gıda ürünlerinin imalatı 10.39.39. 10. .39. bkz. konserveleme vb.. 10. yağın veya sirkenin içine batırma.05 Yemişlerin kavrulması 10. .89. yemişlerin kavrulması.82. dondurulmuş veya konservelenmiş şekilde olan hazır yemekler hariç. Kapsam dışı olanlar.02 Meyvelerin.meyvelerin ve yemişlerin şeker içinde muhafaza edilmesi. . yiyecek ve ezmelerinin imalatı.temel olarak sebze veya meyve içeren gıdaların imalatı. konserveleme vb. bkz. dondurulmuş veya konservelenmiş şekilde olan hazır yemekler hariç 10.32. 10.07 Meyve ve sebzelerden çabuk bozulabilir TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 54 / 374 .39. . . bkz.kurutulmuş baklagillerden yemek veya un imalatı. hazır sebze yemekleri imalatı.85. 10. 10. . bkz. marmelat ve jöle imalatı (pekmez imalatı dahil) 10. kurutma. 10.04 Reçel.meyvelerin. yemişlerin veya sebzelerin saklanması dondurma. 10.yapay konsantreler imalatı. yemişlerin veya sebzelerin saklanması: dondurma.39.

sert kabuklu yemiş ve çekirdek yağlarından elde edilen yağı alınmış küspe ve tozlar. pamuk yağı. fındık yağı. 10. kolza veya hardal yağı. kolza veya hardal yağı. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 55 / 374 ..bitkisel ham yağ imalatı: zeytin yağı. bkz. soya fasulyesi yağı.margarin imalatı.02 Rafine edilmiş sebze yağları imalatı zeytin yağı. . + tofu . 10. .41.99 Diğer sıvı ve katı yağ imalatı 10.hazır yemeklerin imalatı (Konserveler Dahil) örneğin.41. ay çiçek yağı.41.domuz yağı ve diğer yenilebilen hayvansal yağların sağlanması ve rafine edilmesi. .41 Sıvı ve katı yağ imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. palmiye yağı.. beziryağı vb. + soyulmuş veya kesilmiş sebzeler. 10. domuz yağının ve yenebilen diğer hayvansal yağların etlerden ayrıştırılması veya rafine edilmesi hariç. bkz.03 Yenmeyen hayvansal katı veya sıvı yağ imalatı 10. . soya fasulyesi yağı. 10. 20.. palmiye yağı. 10.uçucu yağların imalatı.4 Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı Bu grup. bkz. 10. ay çiçek yağı. bkz. hidrojenleştirme vb. bkz.tohum.. 20. pamuk yağı. . + salatalar.öğütülmüş yaş mısır. fındık yağı.rafine edilmiş sebze yağları imalatı: zeytin yağı.sebze yağlarının işlenmesi: püskürtme.11.53. bitkisel veya hayvansal ürünlerden ham veya rafine edilmiş sıvı ve katı yağ imalatını kapsamaktadır. beziryağı vb.42 Margarin ve benzeri yenebilir yağların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. sulama. .karışık yağlar ve benzeri yağ imalatı. soya fasulyesi yağı vb.41..margarin imalatı. . Kapsam dışı olanlar.kimyasal süreçler vasıtasıyla katı ve sıvı yağların arıtılması.59. . kaynatma. 10.01 Bitkisel ham yağ imalatı zeytin yağı.42. . 10. soya fasulyesi yağı vb.soya peyniri (ekşimiş fasulye). . .62.

yoğurt imalatı.taze sıvı süt imalatı. sterilize edilmiş. Kapsam dışı olanlar. 10. pastörizeedilmiş.01 Margarin imalatı 10..katı halde süt (süttozu) veya krema imalatı.03 Karışık yemeklik katı yağ imalatı 10. bkz.01 Taze sıvı süt imalatı.51.51 Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı Busınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. deve.-peynir ve çökelek imalatı. homojenize edilmiş ve/veya yüksek ısıdangeçirilmiş. tatlandırılmış veyatatlandırılmamış....karışık yemeklik katı yağ imalatı.kefir ve salep (içecek) imalatı.peynir özü (kazein) vesüt şekeri (laktoz) imalatı. homojenize edilmiş TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 56 / 374 . bkz. keçi.ham süt üretilmesi (sığır). eşek.tereyağı imalatı. sterilize edilmiş.süt temelli içeceklerin imalatı. bkz.45.51.51..-kurutulmuş veya konsantre edilmiş süt. 01. pastörizeedilmiş. pastörize edilmiş. 10.43.taze sıvı sütten kaymaküretimi.. homojenize edilmiş ve/veya yüksek ısıdan geçirilmiş 10.... homojenize edilmiş. 01.42.42. 10. sterilize edilmiş. sterilize edilmiş. vb.). 01.ham süt üretilmesi (koyun.peynir suyu imalatı.02 Karışık yağlar ve benzeri yağ imalatı 10.41.02 Süt temelli içeceklerin imalatı 10.42. at.5 Süt ürünleri imalatı 10.89.44. 01. .mandıralarda üretilmeyen süt ve peynir yerine kullanılan ürünlerin imalatı. pastörize edilmiş.03 Taze sıvı sütten kaymaküretimi...

hububatlardan ve sebzelerden un veya topak imalatını. bisküvi ya da pankek için hazırlanmış un karışımları ve hazır karıştırılmış unlar ile hamur imalatı.dondurma salonu faaliyetleri. mısır ve diğer tahıl tohumları.51.52 Dondurma imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. çavdar. .pirinç elde edilmesi ve pirinç unu imalatı.05 Tereyağı imalatı 10. .04 Kefir ve salep (içecek) imalatı 10. yumrulardan. pirinç elde edilmesi gibi bu ürünlerden un karışımları veya hamur imal edilmesini de içerir. .51.10.00 Dondurma imalatı 10. bkz.51. kek. un ve yemek imalatı. .99 Diğer süthane işletmeciliği ve peynir imalatı 10.10. . yulaf.07 Peynir ve çökelek imalatı 10. yenilebilen kabuklardan.06 Yoğurt imalatı 10.6 Öğütülmüş tahıl ürünleri. Ayrıca.ekmek.51. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 57 / 374 . dövülmüş buğday ve yulaf.dondurma ve şerbetli diğer yenebilen buzlu gıdaların imalatı. nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı da bu gruba dahildir.61 Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.öğütülmüş sebze: köklerden. 56. 10.52. 10. mısır ve sebzelerin yaş iken öğütülmesi. ya da kurutulmuş baklagillerden. Kapsam dışı olanlar. buğday topakları. nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı Bu grup. . .kahvaltılık tahıl gıdaları imalatı.51.öğütülmüş tahıl: un.

10.glikoz. maltoz. kek.pirinç.01 Pirinç.glüten imalatı.öğütülmüş yaş mısır. . bkz. 10. patates.şekerkamışı veya şekerpancarı şekeri imalatı.61. Kapsam dışı olanlar. tapyoka ve tapyoka ürünleri imalatı. . bisküvi ya da pankek için hazırlanmış un karışımları ve hazır karıştırılmış unlar ile hamur imalatı 10.laktoz imalatı.81.01 Öğütülmüş tahıl imalatı un.99 Diğer öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı 10. 10.61.patates unu ve tozunun imalatı. imalatı.02 Glikoz.03 Ekmek.61. imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 58 / 374 . 10. - 10.62. mısır vb. . maltoz. bkz. çavdar.62. 10. .Kapsam dışı olanlar. . . glikoz şurubu. buğday topakları.31.51.61. ürünlerden nişasta imalatı. glikoz şurubu.62 Nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . bkz.mısır yağı imalatı. mısır vb. yulaf.02 Pirinç elde edilmesi ve pirinç unu imalatı 10. inulin vb. dövülmüş buğday ve yulaf. öğütülmüş yaş mısır. mısır ve diğer tahıl tohumları 10. . ürünlerden nişasta imalatı 10. inulin vb.62. patates. bkz.

.tatlı veya tuzlu hafif ürünler imalatı (kurabiyeler.s. .62. Kapsam dışı olanlar. .pasta. kek.10.vb. turta.vb.hazır tüketim için fırın ürünlerinin ısıtılması. waffles. 10. 10.fırın ürünlerinin imalatı.73.peksimet ve bisküvi ve kuru fırın ürünleri imalatı.patates çerezi imalatı.72 Peksimet ve bisküvi imalatı.72. 10. fırın ürünleri ile makarna. 10. gevrek halkalar v. imalatı. dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . . pay.99 Diğer nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı 10. kek. bkz. 10.01 Peksimet ve bisküvi ve kuru fırın ürünleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 59 / 374 . 10.). .71. turta. bkz. taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.03 Mısır yağı imalatı 10. bölüm 56.01 Fırın ürünlerinin imalatı her çeşit ekmek imalatı.71. imalatı 10.dayanıklı pastane ürünleri ve kek imalatı. .72.31. + her çeşit ekmek imalatı. krakerler.nişastalı ve irmikli (makarna) ürünlerin imalatı.7 Fırın ve unlu mamuller imalatı Bu grup. börek.62.71 Ekmek. Kapsam dışı olanlar. 10. bkz. bkz. . şehriye ve benzer ürünlerin üretilmesini kapsamaktadır. pay. .02 Pasta. waffles. börek.kuru fırın ürünleri imalatı.

) 10.02 Dayanıklı pastane ürünleri ve kek imalatı 10.glikoz.makarna ihtiva eden çorba imalatı. pancardan. 10.03 Tatlı veya tuzlu hafif ürünler imalatı (kurabiyeler. maltoz imalatı.62. pişirilmiş veya içi doldurulmuş olsun veya olmasın. . hazır yemeklerin ve yiyeceklerin. kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.02 Kuskus imalatı 10.03 Konservelenmiş veya içi dondurulmuş makarna ürünlerin imalatı 10.kamış suyundan. . .makarna ve şehriye imalatı.73. gevrek halkalar v.konservelenmiş veya içi dondurulmuş makarna ürünlerin imalatı. glikoz şurubu.73. bkz.72.kuskus imalatı. bkz. . Kapsam dışı olanlar. çay ve baharatların imal edilmesini kapsamaktadır.73.89.73 Makarna.melas imalatı. 10. . . palmiyeden. .8 Diğer gıda maddelerinin imalatı Bu grup. kolay bozulabilir ve özel gıda maddeleri ile şekerlerin ve şekerlemelerin. 10.. Kapsam dışı olanlar.şeker şurubu imalatı. . şehriye. 10.01 Makarna ve şehriye imalatı pişirilmiş veya içi doldurulmuş olsun veya olmasın 10. akça ağaçtan şeker (sakaroz) ve şeker ürünleri imalatı veya rafine edilmesi. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 60 / 374 .85. . krakerler.72. bkz.s. 10. kahve.10.akça ağacın özünden melas ve şeker üretilmesi.81 Şeker imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.hazır kuskus imalatı.

04 Akça ağacın özünden melas ve şeker üretilmesi 10. pancardan. beyaz çikolatalar. 10. Kapsam dışı olanlar. pastiller.çiklet imalatı. beyaz çikolatalar 10. 10.81.şekerlemelerin ve şeker pastillerinin imalatı. lokum. palmiyeden.sakaroz şekeri imalatı. meyve kabuğu ve diğer bitki parçalarının şekerlemeleri. kakao katı ve sıvı yağı imalatı. kakao yağı. çikolata ve çikolatalı şekerlemelerin imalatı.03 Melas imalatı 10.82 Kakao. bkz.şekerleme.sert kabuklu yemişler.01 Kamış suyundan.82. fondanlar.01 Çikolata ve çikolatalı şekerlemelerin imalatı 10. . .82.81. pişmaniye ve tahin helvası imalatı karameller. .82. akça ağaçtan şeker (sakaroz) ve şeker ürünleri imalatı veya rafine edilmesi 10.81. koz helvalar.02 Şekerleme. koz helvalar. .81. çikolata ve şekerleme imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.03 Çiklet imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 61 / 374 .kakao. pişmaniye ve tahin helvası imalatı: karameller. lokum.81. . fondanlar. .02 Şeker şurubu imalatı 10. pastiller.10.

04 Çay ve Paraguay çayının karıştırılması 10. bira.04 Şekerlemelerin ve şeker pastillerinin imalatı 10. + kahve konsantresi ve esansı. .83 Kahve ve çayın işlenmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. şarap ve alkolsüz meşrubat imalatı.82. + eritilebilir kahve. + çekilmiş kahve.03 Kahve yerine geçe bilecek ürünlerin imalatı 10. 10.inülin imalatı. 10. .01 Kafeinsiz ve kavrulmuş kahve-kahve ürünleri imalatı 10.20. . bkz.(eczacılıkla ilgili) kullanım için bitkilerden sağlanan ürünlerin hazırlanması.83.çay ve Paraguay çayının karıştırılması. bkz. .kahve yerine geçe bilecek k ürünlerin imalatı.83. + kahve konsantresi ve esansı.62.99 Diğer kakao. + eritilebilir kahve.83.05 Çay ve Paraguay çayına dayanan özlerin ve ilaçların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 62 / 374 .kafeinsiz ve kavrulmuş kahve-kahve ürünleri imalatı. çikolata ve şekerleme imalatı 10. 10.83.10. . kahve ürünleri imalatı.02 Kahve ürünleri imalatı çekilmiş kahve. . bkz. bölüm 11.82. . 21.çay ve Paraguay çayına dayanan özlerin ve ilaçların imalatı.83.alkollü içki.

sos. yaban otu. sos ve çeşni imalatı. baharatlı ve pişirilmiş) yemeklerin ve yiyeceklerin imalatını kapsamaktadır.baharat ürünlerinin yetiştirilmesi. bkz. ..taze yiyecek veya ikiden daha az yiyecek malzemesinden oluşan yiyecekler. . + hazır hardal vb.sebze yemekleri imalatı.38. 47. Kapsam dışı olanlar. papatya vb. .03 Yemek seviyesindeki tuz için tuz işlenmesi. 01. Bu yiyecekler. balık ve patates cipsi dahil. + hardal unu ve tozu. . + hardal unu ve tozu. . sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.baharat. bkz.et veya kümes hayvanları etinden yemek imalatı. bölüm 10`daki ilgili sınıf .89.01 Baharat.hazır yemeklerin ve yiyeceklerin dükkanlarda perakende satışı.. bkz. 10.sirke imalatı. bozulmadan korunmaları için dondurma ya da konserveleme benzeri işlemlere tabi tutulur ve yeniden satış için genellikle paketlenir ve damgalanırlar. 10. bkz.kolay bozulabilen hazır gıdaların imalatı.11`e ve 47.83..84.dondurulmuş veya başka türlü korunmuş pizza imalatı.29. bkz. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. + hazır hardal vb. 10.hazır yemeklerin ve yiyeceklerin toptan ticareti. .28.84.10.balık yemekleri imalatı. sos ve çeşni imalatı mayonez. iyotlu tuz 10. hazır yapım (yani hazır. hariç). 56. yiyeceklerin anında tüketim amacıyla hazırlanmasını kapsamaz.06 Diğer bitkisel çayların imalatı (nane.yiyecek hizmet yüklenicilerinin faaliyetleri. 46. Yemek olarak adlandırılmaları için bu gıdaların en az iki farklı yiyecek malzemesinden oluşmaları gerekir (baharatlar vb.84.02 Sirke imalatı 10.29. bu sınıf restoranlardaki gibi.84 Baharat.. bkz.85 Hazır yemeklerin ve yiyeceklerin imalatı Bu grup. .. 10.85. + mayonez.) 10.01 Et veya kümes hayvanları etinden yemek imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 63 / 374 . Kapsam dışı olanlar. örn. yani.

+ karbonhidrat metabolizma rahatsızlığından şikayetçi (diyabeti olan) kişiler için yemekler.85. + yardımcı sütlü ve diğer karışımlı gıdalar. + özellikle sporcular için yoğun adale gücü harcanmasını karşılanması planlanan yemekler. 10. .86 Hazır.04 Dondurulmuş veya başka türlü korunmuş pizza imalatı 10. 10. . + yardımcı sütlü ve diğer karışımlı gıdalar.suni bal ve karamela imalatı. .85.03 Sebze yemekleri imalatı 10. + düşük sodyum içeren yiyecekler.85.başka yerde sınıflandırılmamış diğer yemek ürünleri imalatı. + özellikle sporcular için yoğun adale gücü harcanmasını karşılanması planlanan yemekler. . + sandviç. + glüten içermeyen gıda maddeleri. düşük-sodyum içeren veya hiç sodyum içermeyen diyet tuzlar.86.86. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 64 / 374 . balık ve patates cipsi dahil 10. + glüten içermeyen gıda maddeleri.05 Yerel ve ulusal hazır yemeklerin imalatı 10.89 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. örneğin. + kilo kontrolü için tasarlanmış düşük-enerjili ve enerjisiz gıdalar.kolay bozulabilen hazır gıdaların imalatı.10. + anne sütü yerine geçen gıdalar. + bebek gıdaları.01 Özellikle beslenme amaçlı gıda imalatı anne sütü yerine geçen gıdalar.02 Balık yemekleri imalatı. + düşük sodyum içeren yiyecekler. + bebek gıdaları. + karbonhidrat metabolizma rahatsızlığından şikayetçi (diyabeti olan) kişiler için yemekler.özellikle beslenme amaçlı gıda imalatı. + kilo kontrolü için tasarlanmış düşük-enerjili ve enerjisiz gıdalar. + özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar. + taze (pişmemiş) pizza. homojenize gıda maddeleri ile diyet yiyecekleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. düşük-sodyum içeren veya hiç sodyum içermeyen diyet tuzlar.85.02 Özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar 10. .çorbaların ve et/balık suyu imalatı.

10.89.04 Maya imalatı 10. bkz.89.89. kabuklu deniz hayvanları veya yumuşakçaların sularının ve özlerin imalatı 10.9 Hazır hayvan yemleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 65 / 374 .06 Mandıraya ait olmayan süt ve peynir ürünlerinin imalatı 10.05 Et.89.89.03 Kolay bozulabilen hazır gıdaların imalatı örneğin. balık.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı 10.08 Suni konsantrelerin imalatı 10. bkz.89.89. 10. . bkz. .89. + taze (pişmemiş) pizza 10. donmuş pizza imalatı. bira. yumurta albümininin imalatı 10.01 Çorbaların ve et/balık suyu imalatı 10.39. şarap.çabuk bozulan hazır sebze ve meyve yemekleri imalatı.02 Suni bal ve karamela imalatı 10. bölüm 11.Kapsam dışı olanlar. alkolsüz içki imalatı.meşrubat.89. 10.07 Yumurta ürünlerinin.85. + sandviç.

41.20. dahil). 10. kediler.41). bkz.92 Ev hayvanları için hazır yem imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.01 Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı hayvan yemleri konsantre hayvan yemleri dahil 10. dahil) 10.özel bir işlem yapılmaksızın hayvan yemi olarak kullanabilen yan mamuller ile sonuçlanan faaliyetler.20.çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı. 10. balıklar vb. örn. yağ tohumları (bkz.03 Hayvansal yem üretmek için kesilmiş hayvanlardan çıkan artıkların işlenmesi 10. balıklar vb..çiftlik hayvanları için karma olmayan (tekil) yem imalatı. 10.92. . hayvan yemleri konsantre hayvan yemleri dahil. 10. .91. . bkz.91 Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.91.ev hayvanları için hazır yem imalatı (köpekler. Kapsam dışı olanlar.10. hububatların öğütülmesi sonucu oluşan tortular (bkz. vb. .02 Çiftlik hayvanları için karma olmayan (tekil) yem imalatı 10. 10. 10. kuşlar.hayvan yemi olarak kullanılmak üzere balık unu imalatı. bkz.01 Ev hayvanları için hazır yem imalatı (köpekler. 10.41.91. 10. yağ tohumları (bkz. bkz.hayvan yemi olarak kullanılmak üzere balık unu imalatı.61) vb. .61). Kapsam dışı olanlar. 10. 10.41). örn.özel bir işlem yapılmaksızın hayvan yemi olarak kullanabilen yan ürünler ile sonuçlanan faaliyetler.yağ tohumundan küspe imalatı.yağ tohumundan küspe imalatı. kediler. . . . . kuşlar.02 Hayvansal yem üretmek için kesilmiş hayvanlardan çıkan artıkların işlenmesi 11 İçeceklerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 66 / 374 ..92. hububatların öğütülmesi sonucu oluşan tortular (bkz.

köpüklü şarap üretimi. 20.02 Üzümden şarap imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.34(toptancılığın bir parçası olarak gerçekleştirildiğinde) ve bkz. bkz. 11. 11. Kapsam dışı olanlar.46.mayalı maddelerden etil alkol üretimi. Kapsam dışı olanlar.51.00 Üzümden şarap imalatı 11. brendi. 46. bkz.14. bkz.34 (toptancılığın bir parçası olarak TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 67 / 374 .sadece şişeleme ve etiketleme. bkz. rakı.92 (bir ücret veya sözleşme neticesinde gerçekleştirildiğinde). . 20.damıtılmamış alkollü içeceklerin imalatı. arıtılması ve harmanlanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.0 İçecek imalatı 11.02. alkollü içeceklerin.damıtılmış ispirtonun harmanlanması. . . . . .sentetik etil alkol imalatı.Bu bölüm. 11.. bkz. armut şarabı ve diğer meyve şarapları. .sadece şişeleme ve etiketleme.bkz. likör. bkz. alkolsüz içecekler ve maden suları gibi içeceklerin imalatını. çay ve Paraguay çayı ürünü imalatı. . 10. 46.kahve. 10.01.01 Alkollü içeceklerin damıtılması.meyve ve sebze suları üretimi.02.konsantre üzüm şırasından elde edilen şarap imalatı. 10.00 Alkollü içeceklerin damıtılması. . votka vb. 82. Kapsam dışı olanlar.mayalanmış fakat damıtılmamış alkollü içeceklerin imalatı:sake (pirinçten yapılan bir tür Japon rakısı). . arıtılması ve harmanlanması 11. . elma şarabı.14.92 (bir ücret veya sözleşme neticesinde gerçekleştirildiğinde). .sadece şişeleme ve etiketleme.83.süt temelli içeceklerin imalatı. 82.şarap üretimi. Kapsam dışı olanlar.. .34 (toptancılığın bir parçası olarak gerçekleştirildiğinde) ve bkz. .03 Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 11. .bkz. temel olarak fermantasyon (mayalama) yöntemi ile şarap ve biranın imalatını ve damıtılmış alkollü içeceklerin imalatını kapsamaktadır. . bkz.damıtılmış alkollü içeceklerin imalatı: viski.06.32.doğal ispirto imalatı.damıtılmış alkollü içeceklerle karıştırılmış içki imalatı. 11. cin.

bira.06 Malt imalatı 11..00 Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı 11.04 Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 82....alkolsüz içecek üretimi.alkol temelli içkilerin üretimi. bkz. 10. 82.boza imalatı Kapsam dışı olanlar. maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi Bu sınıf alkolsüz içeceklerin üretilmesini kapsamaktadır (alkolsüz bira ve şarap hariç):.sadece şişeleme ve etiketleme.00 Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı 11.83 bkz.05. .06. 11. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 68 / 374 . çay ve Paraguay çayı üretimi.vermut ve benzeri içki imalatı .kahve. 10.gerçekleştirildiğinde) ve bkz.bkz. 46.doğal maden suyu ve diğer şişelenmiş suların üretimi.92) (bir ücret veya sözleşme neticesinde gerçekleştirildiğinde 11.00 Malt imalatı 11. meyveli içecekler.92 (bir ücret veya sözleşme neticesinde gerçekleştirildiğinde). bkz.00 Bira imalatı 11. . 10.51.meyve ve sebze suyu üretimi.+ aromalı ve/veya tatlandırılmış alkolsüz sular: limonata. siyah bira ve stout (koyu bir bira türü) gibi malt likörlerin imalatı. Kapsam dışı olanlar.05 Bira imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kola.01.süt temelli içeceklerin üretimi.07 Alkolsüz içeceklerin imalatı..04.03. bkz.32. 11. bkz. 11. portakal suyu.34 (toptancılığın bir parçası olarak gerçekleştirildiğinde) ve bkz. . tonik vb. ale (bir çeşit bira).

30. 11. 12. 12.05.01 Doğal maden suyu ve diğer şişelenmiş suların üretimi 11. .02.alkollü olmayan bira üretimi. puro tütünü. 01.. meyveli içecekler. çiğneme tütünü.07. 11. 11.05. 35. 82.07. tütünün. puro. bkz.92 (bir ücret veya sözleşme neticesinde gerçekleştirildiğinde). Kapsam dışı olanlar. .sadece şişeleme ve etiketleme. sigara tütünü. bkz.04 ve 11. .homojenize edilmiş tütün veya harmanlanmış tütün imalatı. bkz. işlenerek nihai tüketim için uygun bir biçime dönüştürülmesini kapsamaktadır.tütün ürünlerinin ve tütün yerine ikame edilen ürünlerin imalatı: sigara. 46. puro tütünü. bkz. tonik vb. 11. kola.02 Diğer tütün ürünleri imalatı 13 Tekstil ürünlerinin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 69 / 374 .alkollü olmayan şarap üretimi.34 (toptancılığın bir parçası olarak gerçekleştirildiğinde) ve bkz.02 Alkolsüz içecek üretim aromalı ve/veya tatlandırılmış alkolsüz sular: limonata.. puro. sigara tütünü.buz üretimi. 11.03.01 Tütün ürünlerinin ve tütün yerine ikame edilen ürünlerin imalatı sigara. 12 Tütün ürünleri imalatı Bu bölüm.0 Tütün ürünleri imalatı 12. bkz.00 Tütün ürünleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 01.02. enfiye imalatı.tütünün yetiştirilmesi veya ön hazırlık işlenmesi.63.11. çiğneme tütünü. bir tarım ürününün. portakal suyu.00. enfiye imalatı 12.15..00.

1 Tekstil elyafın hazırlanması ve bükülmesi 13. bükülmesi. bkz.10.. 13. 01... kilimler.01 Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler ipeğin sarılması ve yıkanması. halat.. tekstil ve giyim eşyalarının aprelenmesi. Giyim eşyalarının imalatı. büyük Hindistan cevizi lifi vb.+ yünlerin yağının giderilmesi ve karbonize edilmesi ve yün yapağının boyanması.. 01. taşıyan bitkilerin ıslatılıp yumuşatılması. 23. kapsamaktadır (giyim eşyalarının imalatı hariç). bitirme işlemleri ile tekstil ürünlerinin imalatını (ev tekstil ürünleri.60.). bitkisel veya suni lifin ayıklanması ve taraklanması.bitkisel tekstil lifleri (jüt. 13.tarım veya çiftçilik ile bağlantılı olarak meydana getirilen hazırlık faaliyetleri. lifli bitkilerin yetiştirilmesi (doğal elyaf) bölüm 01 içerisinde sınıflandırılmıştır. battaniyeler.. Sentetik elyafın imalatı kimyasal bir işlem olduğundan sınıf 20.sentetik veya yapay (suni) lifler ve halatlar imalatı. 20.02 Ticaret veya daha ileri işlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı sentetik veya yapay (suni) ince pamuk ipliklerinin tekstile hazırlanması. bölüm 01.10. bitkisel veya suni lifin ayıklanması ve taraklanması 13.ticaret veya daha ileri işlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı.10 Tekstil elyafın hazırlanması ve bükülmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ her türlü hayvansal.03 Kağıt ipliğinin imalatı 13..+ her türlü hayvansal.60 içerisinde sınıflandırılırken. 13. bkz.pamuk çırçırlama faaliyetleri. kordon.+ ipeğin sarılması ve yıkanması. Kapsam dışı olanlar.Bu bölüm tekstilin dokunması da dahil tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi.2 Dokuma TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 70 / 374 . keten. kablolanması ve daldırılması.+ yünlerin yağının giderilmesi ve karbonize edilmesi ve yün yapağının boyanması.tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler.14.10. katlanması. bkz. kablolanması ve daldırılması. bükülmesi. bkz. bölüm 14 de sınıflandırılmıştır.63. halılar. ip vb.+ sentetik veya yapay (suni) ince pamuk ipliklerinin tekstile hazırlanması. bkz. sentetik veya yapay (suni) liflerden basit pamuk iplikleri (yüksek mukavemetli iplikler ve halı iplikleri dahil) imalatı.cam lifi imalatı.16. katlanması. boyanması vb.

13. yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniş dokunmuş kumaşların imalatı. yün. bkz. ipek.20 Dokuma Bu grup tekstil ürünlerinin dokunmasını kapsamaktadır.20. . hasır. suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb. sebze veya suni veya sentetik lif.04 Cam elyafından yün kumaş imalatı 13. karışık. . suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.20. jüt.05 Yün karbon ve aramid iplik imalatı 13. kenevir. gibi çeşitli ham maddelerden yapılabilmektedir. 13. imalatı 13.3 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 71 / 374 . teyel lifleri ve özel iplikler kullanılarak diğer geniş yünlü kumaşların imalatı 13. kağıt veya cam vb. kenevir.99. bkz. diğer hayvan. bkz. 13. jüt.03 Yün tüy veya ipek veya pamuktan yapılmış kordon (saçak) kumaşlarının.20.13. bkz. .) dahil .20.dar dokunmuş kumaşların imalatı.20.keten.02 Keten. Bu.pamuk-tipi. teyel lifleri ve özel iplikler kullanılarak diğer geniş yünlü kumaşların imalatı. yünlü-tipi ve yün ve ipeklitipi geniş dokunmuş kumaşların imalatı.93. 13. hasır. Kapsam dışı olanlar.20.örgü ve tığ işi kumaşların imalatı. karışık.06 Dokuma yoluyla imitasyon kürk imalatı 13.96.01 Pamuk-tipi. .havluluk bez.tekstil döşeme örtülerinin imalatı. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 13. havlu.91.) dahil 13. tülbent vb.yün içermeyen kumaş ve keçelerin imalatı. .

bkz. ip. sanforlanması. tekstil ürünlerinin ve giyilecek diğer kıyafetlerin tamamlama faaliyetlerini kapsamaktadır örn. buharlanması.. giyim eşyaları hariç. kumaşlarının ve giyim kuşam da dahil tekstil maddelerinin ağartılması ve boyanması. Kapsam dışı olanlar. .30. örtülen veya lamine edilen tekstil ürünlerinin imalatı.91 Örgü ve tığ işi kumaşların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 72 / 374 . saçaklar vb.01 Tekstil elyafının.30. kilim. ürünler gibi tekstilden üretilmiş ürünlerin imalatını kapsamaktadır. boyama.tekstil ürünlerinin ve giyim kuşam da dahil tekstil maddelerinin kaplanması.30.03 Kotların ağartılması 13.tekstil elyafının. 13.04 Tekstiller üzerine pliseve benzer işler yapılması 13.19.30. . ipliklerinin. daraltılması.99 Diğer tekstil ürünlerinin bitirilmesi 13. kurutulması. kaplanan.02 Tekstil ürünlerinin ve giyim kuşam da dahil tekstil maddelerinin kaplanması. sanforlanması. yamalanması. ..30 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi Bu grup. merserize edilmesi 13.13. kauçuk kullanarak yapılan. dar dokunmuş kumaşlar. merserize edilmesi. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 13. kaplama vb. daraltılması. kumaşlarının ve giyim kuşam da dahil tekstil maddelerinin ağartılması ve boyanması 13. 22.kauçuk ana unsur olduğunda. ağartma. halı.9 Diğer tekstil ürünlerinin imalatı Bu grup.30. buharlanması. ipliklerinin. kurutulması. yamalanması.

+ bez astarlı muşambalar. flamalarvb.. mobilya veya makine örtüleri vb. + seccade. yelkenler.91. çarşaf. uyku tulumuvb.. + Raschel veya benzeri makineler kullanılarak örülen tüller ve perdeler. .92. 13. yatakörtüleri. . minder. bkz. saçaklar.02 Örme yoluyla imitasyon kürk imalatı 13. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 73 / 374 . + yorgan.92 Giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakilerikapsamaktadır. güneşlikler. paraşütler vb. + bayraklar. masa. yastık. tuvalet veya mutfakhavlusu. konfeksiyon mefruşat (döşeme) maddelerininimalatı: + perdeler. masa.. 13. 13.96. tenteler. + Raschel veya benzeri makineler kullanılarak örülen tüller ve perdeler. + toz bezleri. + yatak. 13. güneşlikler. + diğer örgü ile veya tığ ile örülmüş dokuma ürünleri.örgü ve tığ işikumaşların imalatı ve işlenmesi.01 Örülmüş veya tığ işi kumaşlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmış eşyaların imalatı seyahat örtüleri de dahilbattaniyeler. 14. kampmalzemeleri. . çekme perdeler. cankurtaranyelekleri. araba kılıfları. puf. + bayraklar. çarşaf. + toz bezleri.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. tenteler. bkz.92. çadırlar.99. minder. mobilya veya makine örtüleri vb. + yatak.. puf. uyku tulumuvb. + yorgan. kampmalzemeleri. araba kılıfları. + seccade. .. Kapsam dışı olanlar. + diğer örgü ile veya tığ ile örülmüş dokuma ürünleri 13. makineler veya mobilyalarıörtmede kullanılan örtüler vb.örgü veya tığ ile örülmüş kıyafet imalatı. yatakörtüleri. + bez astarlı muşambalar.Raschel veya benzeri makineler kullanılarak örülen ağlar ve pencere mobilyası tipi dantelli dokumaların imalatı.. bulaşık bezleri ve benzer maddeler. sancaklar. sancaklar. çadırlar. bulaşık bezleri ve benzer maddeler. paraşütler vb. .39.örülmüş veya tığ işi kumaşlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmış eşyaların imalatı: + seyahat örtüleri de dahilbattaniyeler. yelkenler. flamalarvb. yastık. + havlı ve havlu kumaşlar.91. bkz.02 Konfeksiyon mefruşat (döşeme) maddelerinin imalatı perdeler. 13.01 Örgü ve tığ işi kumaşların imalatı ve işlenmesi havlı ve havlu kumaşlar. makineler veya mobilyalarıörtmede kullanılan örtüler vb.teknik kullanım amacıyla tekstil maddeleri imalatı. saçaklar. tuvalet veya mutfakhavlusu. çekme perdeler. cankurtaranyelekleri.

94 Halat. .29. gemi halatları. .93 Halı ve kilim imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. kaplanmış. bkz.95 Dokuma olmayan kumaşlar ile dokuma olmayan kumaştan yapılan ürünlerin imalatı.saç filesi imalatı. 16. . . sicim ve ağ imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. giyim eşyası hariç Bu sınıf tekstillerle veya tekstil ürünleri imalatı ile ilgili olup 13 veya 14`üncü bölümlerde özel olarak belirtilmemiş olan ve çok büyük sayıda işlem gören ve çok çeşitli üretilmiş malları içeren tüm faaliyetleri kapsamaktadır. metal halkalarla donatılmış ip veya tekstille kaplanmış kablolar.94. yük boşaltma ağları. bkz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 74 / 374 .13. ip veya halattan örülmüş ağ imalatı.93. 32.mantar yer kaplamaları imalatı. 13. bkz. 13. ip.00 Halat. yer döşemeleri 13. 22. vb. . bkz.99 Diğer giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı 13. 25. balık yakalamaya özgü ağ kepçeleri imalatı.93.kauçuk veya plastik ile emdirilmiş. muşamba gibi esnek yer örtüleri imalatı. kilim ve hasırlar. sicim ve ağ imalatı 13.tel kablo (halat) imalatı.29. . örtülmüş veya kılıflanmış olsun ya da olmasın tekstil elyafından veya şeritten ya da benzerlerindenkalınsicim. Kapsam dışı olanlar.ip. 14.vinil. bkz.balıkçılık sporu için gerekli olan. bkz.01 Tekstil yer kaplamalarının imalatı halılar. 16.93. . .92. .sicim. yer döşemeleri.ip ve ağ ürünleri imalatı: balık ağı.19.tekstil yer kaplamalarının imalatı: + halılar.02 İğneli dokuma tezgahlarında dokunan keçe yer kaplamaları imalatı 13.hasır ve örgü malzemelerinden hasır örgüsü imalatı. .30.halatvekordon imalatı. ip.23. kilim ve hasırlar.

ponponlar vb. konveyör bantları. kaplanmış ya da kılıflanmış dokumacılık kumaşlarından.19. nakliyecilik ya da taşımacılık kuşakları ya da kemerleri (metal ile ya da diğer materyallerle güçlendirilmiş olsun ya daolmasın).örtülmüş.96.dar dokunan kumaşların imalatı. . . ponponlar vb.diğer işlem görmüş ya da kaplanmış diğer kumaşların imalatı: tela ve benzer sertleştirilmiş kumaşlar.21.plastikle emdirilmiş kaplanmış. ipliklerden ya da sicimlerden nakliyecilik ya da taşımacılık kuşaklarının imalatı.13.otomobil süsleri imalatı. bkz. . bir yapıştırıcı ile birleştirilmiş. .dokunmuş metal tellerden kıyafet imalatı.95. püsküller. lüks lambası fitilleri ve gömlekleri ile tüp şeklindeki gaz fitilleri.kauçuk ana unsur olduğu durumlarda kauçukla kaplanmış. 22. zamk veya nişastalı (amylaceous) maddelerle kaplanmış kumaşlar . örtülmüş ya da preslenmiş kumaşlar imalatı. emdirilmiş. 22. çözgülü kumaşlar dahil.96 Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.96.örtü kumaşları. . . kauçuklayadaplastiklekaplanmış. rozet vb.96. ..93. bkz.00 Dokuma olmayan kumaşlar ile dokuma olmayan kumaştan yapılan ürünlerin imalatı.monofilament kumaşlar ve gerilmiş kumaşların imalatı.02 Süsleme amaçlı aksesuar imalatı su taşı (şerit. bkz. örtülmüş ya da preslenmiş kumaşlar imalatı 13. .emdirilmişveya kalıplanmış tekstil ipliklerinin veya şeritlerinin imalatı.örülmüş kumaşlar hariç.19.ressamların kullanımı için tuval ve çizim kumaşı imalatı. 13. kurdeleler. püskül). .örülmüş kumaşlar hariç 13.etiket. bir yapıştırıcı ile birleştirilmiş. . çözgülü kumaşlar dahil. tekstil maddeleri ile kaplanmış kauçuk ipliklerin ve sicimlerin. 13.03 Plastikle emdirilmiş kaplanmış. püskül).96. 25. püsküller. giyim eşyası hariç 13.süsleme amaçlı aksesuar imalatı: su taşı (şerit. .yalnızca güçlendirme amacıyla gözenekli kauçukların ya da plastiklerin tekstillerle birleştirilmesinden oluşan tabaka ve levhaların imalatı.04 Diğer işlem görmüş ya da kaplanmış diğer kumaşların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 75 / 374 . 22.metalize iplik ya da metalize kalın ipliklerin.kord bezi imalatı. . kurdeleler.çeşitli tekstil ürünleri imalatı: tekstil fitilleri. imalatı.01 Dar dokunan kumaşların imalatı. Kapsam dışı olanlar. .

99.93. tampon nevilerinin ve tampon parçalarının imalatı: pedler.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı 14 Giyim eşyalarının imalatı Bu bölüm. deri.99. kadınlar ve çocuklar için iç çamaşırları. 13. .) ve aksesuarların dikim faaliyetlerini (hazır giyim. Kapsam dışı olanlar. 13. . kumaş.99. örgü ve kroşe kumaşlar v.basınçlı hassas giysi dokumaları imalatı. Yetişkinler ve çocuklar için üretilen giysiler veya modern ve geleneksel giysi üretilmesi arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır.b) giysilerin (örn. bkz. tamponlar vb.iğneli dokuma tezgahında keçeden yer kaplaması imalatı.1 Kürk hariç.pudra ponponu ve parmaksız eldiven imalatı. 17. zamk veya nişastalı (amylaceous) maddelerle kaplanmış kumaşlar 13.tekstilden ayakkabı bağı imalatı.02 Tekstilden ayakkabı bağı imalatı 13. .. . 14. bkz. şeritler ya da motifler halinde dantel ve nakış imalatı. dış giyim eşyaları. 14.tela ve benzer sertleştirilmiş kumaşlar. herhangi bir malzemeden (örn.01 Tüller ve diğer ağ kumaşları imalatı ile parçalar.22.keçe imalatı.96.tüller ve diğer ağ kumaşları imalatı ile parçalar. erkekler.s. .99 Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı 13. bölüm ayrıca kürk sanayini (kürkten yapılan derileri ve giyim eşyalarını) de kapsamaktadır. adet bezleri. iş kıyafetleri.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. şeritler ya da motifler halinde dantel ve nakış imalatı 13. giyim eşyası imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 76 / 374 . konfeksiyon veya ısmarlama elbise yapılması) kapsamaktadır. veya günlük giysiler v. .

99.11.29. ceketler. .erkek.ayakkabı imalatı. 22. pantolonlar. . 14.20.yangına dayanıklı ve koruyucu güvenlik elbiseleri imalatı.20. . örme ve kroşe örgü vb. 14. 14.deriden spor eldivenleri ve spor başlıkları imalatı. 14.01 Erkek.12. . bkz. 14. örme ve kroşe örgü vb. bkz. kumaştan. etekler vb. Kapsam dışı olanlar. 95.kürk giyim eşyası imalatı. .12 İş giysisi imalatı Kapsam dışı olanlar.99.19.13 Diğer dış giyim eşyaları imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.99. bkz.. .00 Deri giyim eşyası imalatı 14. 32.29.yangına dayanıklı ve koruyucu güvenlik elbiseleri imalatı. bkz. .ateşe dayanıklı ve koruyucu güvenlik elbiseleri imalatı. .Bu grup giyim eşyası imalatını kapsamaktadır. bkz.sıcak pres yöntemiyle birleştirilmiş dikişsiz lastik veya kauçuktan giyim eşyası imalatı. 32. 95. . . bkz. Giyim eşyası üretilmesinde kullanılan maddeler herhangi bir çeşitte olabilir ve bu maddeler kaplanmış.giyim eşyası tamiratı. 22. bkz.29. kadın ve çocuklar (okul önlükleri dahil) için dokunmuş. + kabanlar.13. kumaştan. 32. 14.giyim eşyalarının tamir edilmesi. Kapsam dışı olanlar. dantelden yapılmış diğer dış giyim eşyası imalatı. . takım elbiseler.00 İş giysisi imalatı 14. 15. emdirilmiş veya lastikle kaplanmış olabilir. döpiyesler.kürkten giyim eşyalarının imalatı (baş giysileri hariç). .30. kadın ve çocuklar (okul önlükleri dahil) için dokunmuş.deri ve deri karışımlı giyim eşyası imalatı deriden veya deri endüstrisi çalışmaları ile üretilen aksesuarlar ve deriden kaynak önlüklerinin imalatı dahil. bkz. bkz.20. bkz. dantelden yapılmış diğer dış giyim eşyası imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 77 / 374 . 32.11 Deri giyim eşyası imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

Kapsam dışı olanlar.13. + gömlekler. ürünlerin parçalarının imalatı 14. saç fileleri vb.giyim eşyası tamiratı. örme ve kroşe örgü vb. gecelik. pijama.. pijama. sabahlık. . tişörtler. kadın ve çocuklar için dokunmuş.29. . kravat. bluz.. 32.00 İç giyim eşyası imalatı gömlekler. kayak kıyafetleri. kemer.30. dantelden yapılmış iç giyim eşyası imalatı.14.03 Kabanlar.erkek. döpiyesler. 14. robdöşambır.kask imalatı (sporlarda kullanılan başlık hariç). ceketler. bluz. 95. imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 78 / 374 . tişörtler.şapka ve kep imalatı. . . mayo. tayt. tayt.13. fular.. etekler vb.99. sabahlık. kayak kıyafetleri.bebek giysileri. bkz. bkz. sporcu antreman giysileri. 32. imalatı.29. 32.19 Diğer giyim eşyalarının ve aksesuarlarının imalatı Bu sınıf şunları kapsamaktadır. . mayo.01 Bebek giysileri.diğer giyim aksesuarları imalatı: eldiven.yangına dirençli ve koruyucu. bkz. . yüzme kıyafetleri vb.14. robdöşambır.02 Terzilerin faaliyetleri (giyim eşyası tamirleri hariç) 14. Kapsam dışı olanlar. korse vb. 95. sporcu antreman giysileri.14 İç giyim eşyası imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. külot. şal. .99. 14. külot. gecelik.giyim eşyası tamiratı. bkz.13.99 Diğer dış giyim eşyaları imalatı 14.19. yüzme kıyafetleri vb. takım elbiseler. kumaştan. sutyen. . pantolonlar. 14. sutyen. güvenli kıyafetler imalatı. bkz. papyon. korse vb. .sporlarda kullanılan başlık imalatı.

20.11.20. imitasyon kürk imalatı (dokuma veya örme yoluyla elde edilen uzun tüylü kıyafetler). fular.02 Kürklü deriden yapılan çeşitli ürünler kilimler.11. 10. 14. 15.kürk parçaları ihtiva eden çizme.. bkz. kumaşsız puflar.19. 13.ham kürk imalatı. 14.91. keçe. .02 Şapka ve kep imalatı 14. kemer.01 Kürk giyim eşyası ve elbise aksesuarları 14. .4. 01. bkz. 14. kravat.20 Kürkten eşya imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . 14. Diğer giyim eşyalarının ve aksesuarlarının imalatı 14. kumaşsız puflar. papyon.19.kürk ile süslenmiş giysi imalatı.99 b.Kürklü deriden yapılmış eşya imalatı. bkz.ham post ve deri imalatı. şal.03 Diğer giyim aksesuarları imalatı eldiven. 14. Kapsam dışı olanlar. + kürklü deriden yapılan çeşitli ürünler: kilimler. endüstriyel cilalı giysiler. .70.14.y.s. . bkz. örneğin serpme kürk.20.20. .19.kürkün terbiye edilmesi ve boyanması. bkz. + kürk giyim eşyası ve elbise aksesuarları.19. levha.99 Diğer kürkten eşya imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 79 / 374 .04 Ayakkabı pençesi vurulmamış tekstil maddelerinden ayakkabı imalatı 14. saç fileleri vb. 15. 01. + kürkün bir araya getirilmesi. bkz.13. şerit vb.19.kürkten şapka imalatı.19. bkz.20. .2 Kürkten eşya imalatı 14. ayakkabı botlar imalatı. endüstriyel cilalı giysiler.

saraçlık ve koşum takımı imalatı. 13. hırka. kısa çorap. 14. bkz.39 Örme (trikotaj) ve tığ işi diğer giyim eşyası imalatı Bu sınıf aşağıdakilerikapsamaktadır.00 Örme (trikotaj) ve tığ işi diğer giyim eşyası imalatı 15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı Bu bölüm.91.1 Derinin tabaklanması ve işlenmesi.31 Örme (trikotaj) ve tığ işi çorap imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kürk ve bunlardan elde edilen ürünlerin imalatını kapsamaktadır. 14.s. kürklerin boyanması ve işlenmesin.11 Derinin tabaklanması ve işlenmesi.çorap imalatı.örme (trikotaj) ve tığ (kroşe)giyim eşyasıve diğer tamamlanmış eşyanın imalatı. 15.3 Örme (trikotaj) ve tığ işi ürünlerin imalatı 14. kazak.çorap imalatı. kürkün işlen Bu grup. gibi benzer ürünlerin imalatını de kapsamaktadır.hayvan postlarının tabaklanması ve ıslah edilmesi yöntemleriyle deriye dönüştürülmesini ve derinin nihai tüketim amacıyla ürünler olarak üretilmesini kapsamaktadır. jarseden giyim eşyası. kürkün işlenmesi ve boyanması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 80 / 374 . 15. Kapsam dışı olanlar.39. bkz. tayt ve külotlu çorap dahil. 14.ceket. dokuma kumaştan bagajlar v. çünkü onlar da deri ürünler ile benzer şekilde imal edilirler (örn.14. bavullar) ve genellikle aynı birim tarafından imal edilirler. . ayrıca diğer materyallerden (imitasyon deriler ya da deri ikamelerinden).örme (trikotaj) ve tığ işi kumaşların imalatı.31. deri. kauçuk ayakkabılar..yelek ve benzeri ürünler.31. Deri yerine kullanılan malzemelerden imal edilen ürünler de bu bölüme dahildir. el çantası. Bu bölüm. bavul. . .00 Örme (trikotaj) ve tığ işi çorap imalatı 14.

02 Elbiselik güderi. Kapsam dışı olanlar.. tekstil ürünleri plastik tabakalar gibi diğer materyaller.13.kesim faaliyetlerinin bir parçası olarak hayvan derisi ve post imalatı.metal olmayan saat kayışı imalatı (örn.deriye uygulanan teknolojilerin aynısının uygulandığı elyaf ve karton. . 14. .deri giyim eşyası imalatı. .çiftçiliğin bir parçası olarak hayvan derisi ve post imalatı.değerli olmayan metallerden saat kayışı imalatı. tekstil ürünleri plastik tabakalar gibi diğer materyaller.99.12 Bavul. ağartılması ve boyanması.14. .ayakkabı imalatı.deri giyim eşyası imalatı. 32. elbiselik parşömen deri. kumaş. .doğal deriye bağlı olmadan suni (imitasyon) deri imalatı.11. .değerli metallerden saat kayışı imalatı.saraçlık ve koşum takımı imalatı. . kürkün işlenmesi ve boyanması 15.19.14. . bkz. el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri giyim eşyası hariç) Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. ambalajlama ürünleri vb. . 22. . bkz.19. elbiselik güderi. . 22. . bkz.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. tüylerinin yolunması.deriden ayakkabı bağı imalatı. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 81 / 374 .20. 32. işlenmesi 15. 10. kürklü derinin ve postların kazınarak temizlenmesi.4. bkz. bkz. .11. bkz. bkz. plastik). 01. . açık ve metalize deri imalatı. 30. . işlenmesi.92. Kapsam dışı olanlar. 15. .11. 15.03 Birleştirilmiş deri imalatı 15.at kamçıları ve binicilik eşyaları imalatı.11. karma deri ve deriden bavul.01 Kürkün ve derinin tabaklanması. deri. bkz.11.11.15.29.demiryolu hat işçilerine emniyet kemeri ve mesleki amaçla kullanılan diğer kemerlerin imalatı. . boyanması. bkz.bisikletler için sele imalatı.12.birleştirilmiş deri imalatı.12. tabaklanması.99 Diğer derinin tabaklanması ve işlenmesi. boyanması. bkz. elbiselik parşömen deri. 32. kırkılması. . .11. bkz. açık ve metalize deri imalatı 15. elçantasıvebenzeri ürünler imalatı.deri eldiven ve şapka imalatı.01 Deriye uygulanan teknolojilerin aynısının uygulandığı elyaf ve karton.kürkün ve derinin tabaklanması.deri veya karma deriden çeşitli mamul imalatı: çalıştırıcı kemeri.

. kontrplak.99 Diğer bavul. herhangi bir malzemeden. (istisnalar için aşağıya bakınız. imalatı 16 Ağaç. 15. terlik vb. kereste. 14.50. terlik vb. bkz. ahşap konteyner. 22. Üretim süreci. el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri giyim eşyası hariç) 15. çubuklar halinde kesilen kütüklerden ya da tornalar ya da diğer biçim verme araçları kullanılarak şekillendirilen keresteden başlayan ahşap ürünlerin. Kapsam dışı olanlar. bkz. lamine etme ve birleştirilmesini içerir. . dış ve iç tabanlar. ambalajlama ürünleri vb.) . biçim verme.16.12.19. .lastik bot ve ayakkabı topukları ve pençeleri ve lastik ayakkabıların diğer parçalarının imalatı. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 82 / 374 . terlik vb. elçantasıvebenzeri ürünler imalatı 15. terlik vb.ayakkabıların deri kısımlarının imalatı: üst ve üst parçaları. saz.20 Ayakkabı. Kereste ve diğer biçim değiştirilmiş tahtalar sonradan rendelenebilir veya düzleştirilebilir ve nihai ürünlerle birleştirilebilir. herhangi bir işlemle.12. ökçe). planyalama.tekstil malzemelerinden ayakkabı. Kereste ya da biçimi değiştirilen diğer ahşap ürünler. bkz. kaplama. .29. bkz. . saman ve benzeri malzemelerden Bu bölüm. ürünlerin imalatı. ayakkabı.plastik ayakkabı parçaları imalatı. ahşap kiriş ve prefabrik ahşap yapıların imalatını kapsamaktadır. bkz. imalatı.19. topuklar vb. 15.20. imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . bkz. İmalatı. imalatı. 22. ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç). testereleme.2 Ayakkabı. .30.karma deri ve deriden bavul.29. .tahta ayakkabı parçaları imalatı (örn topuk.tozluklar. imalatı 15.kayak ayakkabısı imalatı. 32. bileklikler vb.00 Ayakkabı. 32. daha sonra ayrıca planyalanabilir ya da düzleştirilebilir ve ahşap sandıklar gibi nihai ürünler içinde birleştirilebilir. terlik vb.kalıplama dahil.02 Deri veya karma deriden çeşitli mamul imalatı çalıştırıcı kemeri. ahşap yer kaplamaları.ortopedik ayakkabı imalatı.

16. Bu bölüm.10.Ahşap demiryolu traversi imalatı. 02. Kapsam dışı olanlar. 16. 16. bu bölüm. 16. 16. ağaç unu.20.ahşap kiremitler ve çatı padavraları. ve ahşap tertibatların ve benzerlerinin kurulmasını (43. yontulması. ağaç yonga ve kırıntıları imalatı. planyalanması ve şekillendirilmesi.99 Diğer ağaçların biçilmesi ve planyalanması (kavakçılık ve kavak keresteciliği dahil) TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 83 / 374 .33. bkz.01 Ağaçların biçilmesi. soyulması.birleştirilmemiş ahşap döşemelerin imalatı. mobilya imalatını (31.10. 43. .21.kontrplak.32.23.10.39) kapsamamaktadır.02 Birleştirilmemiş ahşap döşemelerin imalatı 16. ağaç talaşı. . ağaç talaşı.10.10 Ağaçların biçilmesi ve planyalanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . .1 Ağaçların biçilmesi ve planyalanması 16. tahta ve pano yapımında kullanılmak üzere yeterince ince olan cilalanmış levhalar imalatı. . ağaç unu.0). bkz.yakacak odun ve kütükler ile sıkıştırılmış odun imalatı.04 Ağacın koruyucu kimyasal maddeler. imal ettikleri özel ürünler temeline göre alt bölümlere ayrılmıştır. 43.tomruk üretimi.ağaç yünü.ağaçların biçilmesi. bkz. . işlemeli tahtalar ve pervazlar imalatı.03 Ağaç yünü.örneğin tahta muhafazalar. bkz.29. veya diğer maddeler vasıtasıyla çektirilmesi veya kimyasal işlemlere tabi tutulması 16. . planyalanması ve şekillendirilmesi 16. . Bıçkı atölyelerinin faaliyetleri haricinde.. kütüklerin dilimlenmesi. ağaç yonga ve kırıntıları imalatı 16.10.

21.21.03 Kontrplak yerine çatı kaplamasında kullanılan yönlendirilmiş yonga levhaların (OSB))ve diğer özel levhaların imalatı 16. + motifli ahşap plaka ve levhalar.kapı panelleri yapmak için üretilen bir tip tahta olan MDF`nin ve sıkıştırılmış liflerden yapılan diğer levhaların imalatı.2 Ağaç.02 Kontrplak. takviye edilmiş (kağıt ya da bez ile takviye). kamış ve örgü malzeme ürünü imalatı Bu grup. kaplanmış pano ve benzer tabakaları preslenmiş tahta mukavvalar ve levhalar imalatı 16. kamış ve örgü malzeme ürünleri imalatını kapsamaktadır. takviye edilmiş (kağıt ya da bez ile takviye). mantar. kontrplak.04 Kapı panelleri yapmak için üretilen bir tip tahta olan MDF`nin ve sıkıştırılmış liflerden yapılan diğer levhaların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 84 / 374 . . emdirilmiş. birleştirilmiş olanlar da dahil. ağaç.sıkıştırılarak yoğunluğu artırılmış ahşap plaka ve levhaların imalatı.kaplamada kullanılmak.21 Ahşap plaka ve levha imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. boyalı.lamine edilmiş plaka ve levhaların imalatı. . boyalı. . mantar. kontrplak yapmak ya da diğer amaçlarla kullanmak için yeterince ince olan kaplama levhaların imalatı pürüzsüz.16. kontrplak yerine çatı kaplamasında kullanılan yönlendirilmiş yonga levhaların (OSB))ve diğer özel levhaların imalatı. + motifli ahşap plaka ve levhalar 16. 16. kaplanmış. 16. .21.01 Kaplamada kullanılmak. kaplanmış pano ve benzer tabakaları preslenmiş tahta mukavvalar ve levhalar imalatı. emdirilmiş. kaplanmış. kontrplak yapmak ya da diğer amaçlarla kullanmak için yeterince ince olan kaplama levhaların imalatı. + pürüzsüz.21.

02 Prefabrik binalar. veya onun esas olarak tahtadan yapılmış unsurlarının imalatı. kilit vb. + menteşe.06 Lamine edilmiş plaka ve levhaların imalatı 16. prefabrik ahşap çatı kirişleri. pervazlar.23. + tutkalla lamine edilmiş ve metal bağlantılı. + işlemeli tahtalar. .21. pencereler.bağımsız olarak sabit duran ahşap bölmelerin imalatı.mutfak dolapları.23 Diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.01 Temel olarak inşaat sanayinde kullanılması amaçlanan ahşap malzeme imalatı kirişler. + merdivenler. . + menteşe. 31.02. saunalar. elbise dolapları imalatı. .09. 16. payandalar. + merdivenler. 16. Kapsam dışı olanlar. 31.05 Sıkıştırılarak yoğunluğu artırılmış ahşap plaka ve levhaların imalatı 16. bkz.01. kitaplıklar.23. bkz. tırabzanlar.02. + işlemeli tahtalar. paneller halinde toplanmış. 31.prefabrik binalar.ahşap bölmelerin imalatı (bağımız olarak sabit duranlar hariç). 16.22. prefabrik ahşap çatı kirişleri.22 Birleştirilmiş parke döşemelerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kepenkler ve onların çerçeveleri. 31.09. pencereler. . + parke yer blokları.taşınabilir ahşap ev imalatı. gibi metal donatımlar içerip içermediklerine bakılmaksızın kapılar. . kalaslar.21.00 Birleştirilmiş parke döşemelerinin imalatı 16. bkz. 31. tırabzanlar. . örn.01.temel olarak inşaat sanayinde kullanılması amaçlanan ahşap malzeme imalatı: + kirişler. 31. ahşap kiremitler ve çatı padavraları. Kapsam dışı olanlar.16. + tutkalla lamine edilmiş ve metal bağlantılı. kilit vb.. . veya onun esas olarak TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 85 / 374 . gibi metal donatımlar içerip içermediklerine bakılmaksızın kapılar. pervazlar. çıtalar vb.. kepenkler ve onların çerçeveleri. kalaslar.10. payandalar.Birleştirilmemiş ahşap yer kaplamaları imalatı. ahşap kiremitler ve çatı padavraları 16.

.bavul imalatı. . saz.+ mücevherat.muhtelif ahşap ürünlerin imalatı:+ maşalar.0. 16. 13.. .29 Diğer ağaç ürünleri imalatı.91.variller.99 b.kibrit imalatı.tahtadan oyuncaklar imalatı. bkz.ahşap kablo makaraları imalatı. .12. 31.. elbise askıları. ahşaptan kakma işleri.+ ahşaptan bot veya ayakkabı kalıbı.92. 20. .tekstil makinelerin parçaları olan tahta makaralar ve bobinler imalatı. 32. fıçı.enerji için. Kapsam dışı olanlar.mobilya imalatı. saplı çalı süpürgeleri. ahşap şarap ve ekmek tekneleri gibi ahşaptan yapılmış diğer fıçıcılık malzemelerinin imalatı.00 Ahşap konteyner imalatı 16. 28. masuralar.kutu. aglomera edilmiş mantar imalatı. fıçılar. 15. ..99.paspas veya tekstil ürünlerinden paspas imal edilmesi.tahtadan ayakkabı parçaları imalatı (örn. bobinler.çadır bezleri için iskeletler imalatı. bkz. 32. dikiş ipliği makaraları ve dönüştürülmüş ahşaptan benzeri eşyalar..+ ahşap makaralar..99. topuklar ve ayakkabı ökçeleri).tahtadan yapılmış unsurlarının imalatı örn.sepetçi eşyaları ve hasır imalatı.24.tahtadan ayakkabı imalatı. kutu paletler ve ahşaptan imal edilen diğer yükleme tahtalarının imalatı.51.doğal mantarların işlenmesi.s. .bavul imalatı. bkz. bastonlar ve benzerleri için kulp imalatı. sandık.15. 16.94.tabut imalatı.52. perdeler. bkz. bkz. bkz.şemsiyeler.+ ahşaptan heykelcikler (biblolar) ve süs eşyaları.03 Taşınabilir ahşap ev imalatı 16. yer döşemeleri de dahil.. . bkz.saat kasaları imalatı.+ ahşaptan yapılan diğer eşyalar. . + mantarlı can simidi imalatı.tahtadan ayna ve pencere çerçevelikleri imalatı.23. bkz.. bkz. sıkıştırılmış odundan ya da kahve ya da soya fasulyesi küspesi gibi malzemelerden yapılan yakıt kütükleri ve topaklarının imalatı. diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı 16. 32. . kafesler vb. bkz.y.. bkz.+ ahşap ev aletleri ve mutfak eşyaları. . varil ve benzeri ahşap ambalaj malzemelerinin imalatı. hasır örgüler. .fırçalar ve saplı çalı süpürgeleri imalatı. 32..doğal veya topak haline getirilmiş mantar ürünlerinin imalatı. saunalar 16. . .paletler. saman ve benzeri malzemelerden yapılmış ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.12. bkz.örgü örmede kullanılan maddelerin imalatı.29. bkz.23. kaşık-çatal takımları ve benzer eşyalar için ahşap kasalar. fırçalar için tahtadan kulp ve gövdeler.24 Ahşap konteyner imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 86 / 374 . mantar. kakmalı tahtalar.örgüler ve örgü materyalleri ürünleri imalatı: hasırlar. Kapsam dışı olanlar..15. .. .40.20. 26.

kimyasal (çözülmüş ya da çözülmemiş) veya yarı kimyasal işlemler ile beyazlatılmış. 17. pamuk linterinden hamur imalatı.s.11 Kağıt hamuru imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.daha ileri sanayi işlemi için kağıt ve mukavva imalatı.12 Kağıt ve mukavva imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. .1`de sınıflandırılırken. yarı-beyazlatılmış ya da beyazlatılmamış kağıt hamuru imalatı.daha ileri işlenmiş kağıt. kağıt ve mukavva imalatı 17. . Kağıt hamuru imalatı.mekanik.kullanılmışkağıdınhamurlaştırılmasınıvemürekkebininalın masıileliflerinbağlarının güçlendirilmesi için az miktarda ayıraçlarla karıştırılmasını kapsamaktadır. bu liflerin kağıt tabakalara dönüştürülmesini kapsamaktadır.99 b. . 17. duvar kağıtları.11. Kapsam dışı olanlar.00 Kağıt hamuru imalatı 17. kaplanmanın ya da doyurulmanın imalatının sınıflandırıldığı sınıfa bakınız. 17. Buradaki temel olarak üç faaliyet. bunların imalatı bir aradadeğerlendirilmiştir. 17. daha ileri seviyede işlenmiş kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı diğer sınıflarda yer almaktadır.atık kağıttan mürekkebin temizlenmesi ve kağıt hamuru imalatı.cila kağıtları imalatı.29. Genellikle tek bir birim tarafından birden fazla faaliyet yürütülmektedir.23. kağıt ve dönüştürülmüş kağıt ürünleri imalatını kapsamaktadır.91. . Kağıt ürünleri.odundanselülozliflerininayrıştırılması. 17. mukavva ya da kağıt hamuru imalatı. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 87 / 374 . bkz.y. saz. topuklar ve ayakkabı ökçeleri 16.29. Kağıt imalatı. kağıt hamuru. .22. çeşitli tekniklerle kağıttan ve diğer materyallerden elde edilmektedir. Bu tür ürünler dikey entegrasyon işlemi oluşturduğundan.24. süslü hediye ambalaj kağıdı). bkz. bilgi içermedikçe basılı da olabilir (örn. 23. kağıt ve mukavvanın imalatı grup 17. saman ve benzeri malzemelerden yapılmış ürünlerin imalatı 17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı Bu bölüm.29.21.17. mantar. 17. diğer ağaç ürünleri imalatı.01 Tahtadan ayakkabı parçaları imalatı örn. . Dökme kağıt hamuru. Dönüştürülmüş kağıt ürünleri.1 Kağıt hamuru.kaplama ya da doyurulma ana bileşken iken kuşe kağıdı ya da karışımdan oluşan kağıtlar imalatı. .oluklu karton ya da mukavva imalatı.16.

büro tipi dosya kutuları ve benzeri. çocuk bezleri ve bebek bez astarları.kesintisiz. . + kağıttan bardaklar. yumurta viyolü.tekstil vatkaları (destek ve dolgu malzemeleri) ve vatkadan ürünlerin imalatı: hijyenik havlular. . 17. Kapsam dışı olanlar.katlanabilir (bükülebilir) mukavvadan ambalaj kutuları imalatı.01 Ev eşyası ve kişisel hijyenik kağıt ve selüloz tampon ürünleri imalatı temizlik kağıtları. sofra takımları. . bkz.01 Gazete kağıdı ve diğer basım veya yazı kağıdı imalatı 17.00 Oluklu kağıt ve oluklu mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan ambalaj kutuları imalatı 17. .22 Kağıttan yapılan ev eşyası. . 17. 17.karton torba ve çanta imalatı.21. bkz.12.2 Kağıt ve mukavva ürünleri imalatı 17. + adet bezleri ve tamponlar. sofra peçeteleri.oluklu kağıt veya oluklu mukavvadan ambalaj kutuları imalatı. + tuvalet kağıdı. + adet bezleri ve tamponlar. havlular. sofra peçeteleri. 17. sıhhi ve tuvalet malzemeleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .99 Diğer kağıt ve mukavva imalatı 17.21 Oluklu kağıt ve oluklu mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan ambalaj kutuları imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. çocuk bezleri ve bebek bez astarları.29.17.23. . sofra takımları. + kağıttan bardaklar.kağıt hamurundan kalıplanmış veya preslenmiş eşya imalatı (örn. + mendiller.12. + tuvalet kağıdı. kağıt hamurundan kalıplanmış tabakalar) bkz. eşyaların imalatı.diğer kağıt veya mukavvadan ambalaj kutuları imalatı.12. 17.22.mektup zarflarının imalatı. Kapsam dışı olanlar.oluklu kağıt veya oluklu mukavva imalatı. . tamponlar vb. havlular. bütün mukavvadan ambalaj kutuları imalatı. + mendiller.ev eşyası ve kişisel hijyenik kağıt ve selüloz tampon ürünleri imalatı: + temizlik kağıtları. tepsiler . . .selüloz tampon imalatı. . tepsiler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 88 / 374 .

eğitim ve ticari kırtasiye malzemeleri (defterler.kağıt ürünleri üzerine basım.. . . .22.hassaslaştırılmış fotoğrafçılık kağıtları.01 Kağıttan hediyelik ve süs eşyaları TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 89 / 374 . bkz.) imalatı. . masuralar vb.29 Kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.kağıt ve karton bobinler. 22.yumurta viyolü ve diğer şekil verilmiş kağıt hamurundan ambalaj ürünleri vb.. .. tamponlar vb.29. 17.kağıt ve mukavvadan oyun ve oyuncak imalatı. imalatı.17.00 Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı 17.vinil (sentetik) kaplı duvar kağıdı ve tekstil duvar kağıdı dahil duvar kağıdı ve benzer duvar kaplayıcıların imalatı.40.23.. 17.kullanıma hazır basım ve yazım kağıdı imalatı. 32.basılmış olsun veya olmasın etiket imalatı.kullanıma hazır kopya kağıdı imalatı..02 Tekstil vatkaları (destek ve dolgu malzemeleri) ve vatkadan ürünlerin imalatı hijyenik havlular.kullanıma hazır karbon kağıdı.. 32. bkz.zarf ve kartpostal imalatı. bkz.plastik duvar kağıdı imalatı. . cüzdan ve bir kağıt kırtasiye türü içeren yazı malzemelerinin imalatı.filtreli kağıt ve karton imalatı. 18. .kağıttan hediyelik ve süs eşyaları imalatı. kayıt defterleri. . Kapsam dışı olanlar. . dosyalar.. muhasebe defterleri. . 17. imalatı. klasörler.1.23 Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. bkz.bilgisayar çıktısı için kullanılacak kağıt imalatı.büyük hacimlerde kağıt ve mukavva imalatı.kullanıma hazır zamklı ya da yapışkan kağıt imalatı. Kapsam dışı olanlar. . kese. mumlu teksir kağıdı imalatı.24 Duvar kağıdı imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 20. .12. Kapsam dışı olanlar.kağıt kırtasiye ürünlerinden olan kutu.Jakar makinelerinde kullanmak için kağıt veya mukavva kartları imalatı. makaralar.29.00 Duvar kağıdı imalatı 17. 17. bkz.iskambil kağıdı imalatı.59 17. . iş formları vb. -ana niteliği bilgi içermeyen.24.40.

mecmuaların. baskı kalıbında. iş formlarının. kitapların.Bu bölüm ayrıca kompakt diskler. tekstil ürünleri ya daahşapüzerine baskısını sağlayan değişik yöntemleri içermektedir. 18. plastik.11. gibi kayıtlı medyanın çoğaltılmasını kapsamaktadır. diskler ve kasetler üzerine yapılan yazılımlar. 58.imalatı 17. video kayıtları. 18. klişe baskı. 18. metal. Bu bölüm. madeni baskı kalıbı yapılması ve veri görüntüleme gibi ortak destekleyici faaliyetleri kapsamaktadır. kayıtlar vb. Kısım J). Basım ve yayım faaliyetleri aynı birimtarafındanyürütülebilmesinekarşın(birgazeteörneğin)bufarklıfaaliyetleraynıfizikselortamdayürütül mesigiderekazalmaktadır. fleksografikbaskı(esnekkauçukya da plastiğe yapılan baskı) kullanılarak bir ortama baskı yapılmasıdır.29. Bu bölümde kapsanan destekleyici faaliyetler basım sanayiinin ayrılmaz bir parçasıdır ve basım sanayinin entegre bir parçası olan bir ürün (bir baskı levhası. mecmuaların. Bu yöntemlerin en çok bilineni. . ve veri görüntüleme gibi ortak destekleyici faaliyetleri kapsamaktadır.19. . 82. Basımda kullanılan süreçler.basılı ürünlerin yayımlanması. kitapların. madeni baskı kalıbı yapılması.1 Basım ve basım ile ilgili hizmet faaliyetleri Bu grup. gazetelerin. Matbaacılık bir çok değişik teknik kullanılarak ve bir çok değişik malzeme üzerine yapılabilir. Görüntü veya elektrostatik ve diğer tiplerde teçhizatları (dijital veya vuruşsuz baskı) oluşturmak için doğrudan basımsürecininyürütülmesindegenelliklebirbilgisayar dosyası kullanılmaktadır.00 Gazetelerin basımı 18. bkz..11 Gazetelerin basımı Kapsam dışı olanlar. ve diğer materyallerin basılmasını ve ciltçilik.dokümanların fotokopilerinin çekilmesi. gazetelerin. görüntünün baskı kalıbından ya da ekrandan litografik baskı(taş baskı). tebrik kartlarının ve diğer ürünlerin basılmasını ve ciltçilik.1. bkz. tebrik kartlarının.99 Diğer kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı 18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması Bu bölüm. ekran baskısı. iş formlarının. yayım faaliyetlerini hariç tutmaktadır (bkz.12 Diğer matbaacılık TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 90 / 374 . kitap cildi ya da bilgisayar diski ya da dosyası) hemen hemen her zaman bu işlemler sonucunda elde edilir. ya da bilgisayar dosyasında yer alan bir görüntünün kağıt. ekranda.

iş formlarının ve diğer ticari içerikli basılmış evrakların. . teksir makineleri.basılı ürünlerin yayınlanması. fleksografik baskı.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. günlüklerin. tapu senetlerinin. bkz. haritaların. reklam kataloglarının. bkz. cam. . 18. kullanılarak basılması (hızlı basım dahil). teksir makineleri. fotogravür. kayıt defterleri. tapu senetlerinin. çeklerin ve diğer kıymetli evrakların.02 Kitapların ve broşürlerin.haftada dört kereden daha az yayınlanan dergilerin ve diğer mecmuaların basılması. . vergi pullarının. akıllı kartların.). haritaların. günlüklerin. ahşap ve seramik üzerine baskı yapılması. plastik ürünler. ekran baskısı ve basımiçinkullanılandiğerbaskı aletleri. atlasların.12.12. muhasebe defterleri.01 Haftada dört kereden daha az yayınlanan dergilerin ve diğer mecmuaların basılması 18.1. plastik ürünler. posterlerln. metal. kişisel kırtasiye ürünleri ve diğer tipo baskı yoluyla basılan ürünlerin. Kapsam dışı olanlar.doğrudan tekstil ürünleri.13. kişisel kırtasiye ürünleri ve diğer tipo baskı yoluyla basılan ürünlerin. . 58. müzik eserlerinin ve müzik el yazmalarının. takvimlerin.kitapların ve broşürlerin. imalatı. kabartmalı baskı yapan makineler vb.23. iş formlarının ve diğer ticari içerikli basılmış evrakların. metal. albümlerin. akıllı kartların. ahşap ve seramik üzerine TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 91 / 374 . prospektüslerin ve diğer basılı duyuruların. reklam kataloglarının. bkz. fleksografik baskı. kabartmalı baskı yapan makineler vb. posterlerln.12. kullanılarak basılması (hızlı basım dahil) 18.tekstil ürünlerine ve giyeceklere ipek baskı uygulanması. ofset baskı. prospektüslerin ve diğer basılı duyuruların. albümlerin. müzik eserlerinin ve müzik el yazmalarının. vergi pullarının. posta pullarının. cam. çeklerin ve diğer kıymetli evrakların. .30. ekran baskısı ve basımiçinkullanılandiğerbaskı aletleri. atlasların. takvimlerin. . ofset baskı. bilgisayar yazıcıları. iş formları vb.03 Doğrudan tekstil ürünleri. bilgisayar yazıcıları. posta pullarının. ajandalar. fotogravür.ana unsuru bilgi içermeyen eğitim ve ticari kırtasiye malzemeleri (not defterleri. 17.

baskı yapılması 18.12.99 b.y.s. diğer matbaacılık
18.13 Basım ve yayım öncesi hizmetler
<>Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- tarama ve optik karakter tanımlanması, elektronik makyajlama da dahil dizgi, karakter-dizgisi, foto-karakter-dizgisi, baskı öncesi veri girişi,- multi-medya (kağıt üzerine baskı, CD-ROM, Internet) uygulamaları için veri dosyalarının hazırlanması, - resim yerleştirme ve tabaka yerleştirme dahil tabaka yapım hizmetleri (tipo baskı ve ofset baskı işlemleri için),- silindirlerin hazırlanması: gravür baskı için silindirlerin kazınması veya asitle aşındırılması,tabakanın şekillendirilmesi: `bilgisayardan tabakaya` (CTP) (aynı zamanda foto polimeri tabakaları için de),- rölyef mühür ve baskı için tabakalar ve kalıpların hazırlanması.Aşağıdakilerin hazırlanması: - ahşap blokların ve litografik taşların hazırlanması gibi, teknik özellikli sanatsal çalışmaların hazırlanması, - sunumlar için saydamların, asetatların vb. hazırlanması, - taslaklar, planlar, suretler, vb.nin hazırlanması,- baskı provaları Kapsam dışı olanlar; - özel tasarım faaliyetleri, bkz. 74.10.

18.13.01 Tarama ve optik karakter tanımlanması, elektronik makyajlama da dahil dizgi, karakterdizgisi, foto-karakter-dizgisi, baskı öncesi veri girişi 18.13.99 Diğer basım ve yayım öncesi hizmetler
18.14 Ciltçilik ve ilgili hizmetler
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - ticari ciltçilik, model montajlama ve baskı faaliyetlerini destekleyici baskı sonrası hizmetler, örn. ticari kitap kapaklarının hazırlanması ve katlama, kesme ve süsleme, toplama, dikme, lif ile dikme, tutkallama, kesme ve dış kapağının koyulması, harmanlama, altın pres yapma, spiral veya plastik tel ile tutturularak kitapların, broşürlerin, dergilerin, katalogların v.s. ciltlenmesi ve tamamlanması, - basılmış kağıtları veya basılmış mukavvaları katlama, yaldızlama, delme, zımbalama, delik açma, kabartma, yapışkan sürme, tutkallama, yaprak haline getirmeyöntemleriyle ciltlenmesi ve tamamlanması, - CD-ROM`lar için tamamlama hizmetleri, müşterinin tercihleri doğrultusunda katlama, desteleme, zarflama gibi posta tamamlama hizmetleri, kalıplama, kalıba batırma, kabartma ve Braille alfabesi (kör alfabesi) kopyalama gibi diğer tamamlama faaliyetleri,.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 92 / 374

18.14.00 Ciltçilik ve ilgili hizmetler
18.2 Kayıtlı medyanın çoğaltılması

18.20 Kayıtlı medyanın çoğaltılması
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- müzikli veya diğer ses kayıtlı gramofon plaklarının, kompakt disklerin ve kasetlerin ana kopyalarından çoğaltılması, - sinema filmi ve diğer video kayıtları içeren kompakt disklerin ve kasetlerin ana kopyalarından çoğaltılması, - CD ve kasetlerdeki bilgisayar yazılım ve verilerin ana kopyalarından çoğaltılması. Kapsam dışı olanlar; - basılı ürünlerin çoğaltılması, bkz. 18.11, 18.12, - bilgisayar yazılımının yayımlanması, bkz. 58.2, - sinema filmlerinin, video kayıt bantları ve filmlerin DVD veya benzer aletler ile üretilmesi ve dağıtılması, bkz. 59.11, 59.12, 59.13, - sinema filmlerinin toplu gösterim amacına yönelik olarak çoğaltılması, bkz. 59.12, - kaset veya ses malzemeleri için ana kopyaların imalatı, bkz. 59.20.

18.20.00 Kayıtlı medyanın çoğaltılması
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
Bu bölüm, ham petrolün ve maden kömürünün kullanılabilir ürünlere dönüştürülmesini kapsamaktadır. Ana süreç, ham petrolün parçalama ve damıtma gibi teknikler vasıtasıyla olan ham petrolün bileşenlere ayrılmasını kapsayan petrolün rafine edilmesidir. Ayrıca bu bölüm, işleme hizmetleri de (örn. fason rafine) dahil kendi hesaplarına özellikli ürünlerin (örn. kok kömürü, bütan gazı, propan gazı, petrol, gaz yağı, fuel oil v.b.) imalatını kapsamaktadır. Bu bölüm, etan, propan, bütan gibi petrol rafineri ürünlerinin imalatını da kapsamaktadır. Rafineri dışında diğer birimlerde üretilen gazların imalatı (20.14), sanayi gazların imalatı (20.11), doğal gazın çıkarılması (metan, etan, bütan veya propan) (06.20), petrol ürünü gazları dışında ısıtmada kullanılan gazların imalatı (örn. havagazı, su gazı, jeneratör gazı, gazhane gazı) (35.21). Rafine edilmiş petrolden petro kimyasalların imalatı bölüm 20 de

19.1 Kok fırını ürünlerinin imalatı

19.10 Kok fırını ürünlerinin imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - kok fırınlarının işletimi, - kok ve yarı-kok üretilmesi, - zift ve zift koku üretilmesi, - kok gazı üretilmesi, - ham kömür ve linyit katranlarının üretilmesi, - kok kömürünün topak haline getirilmesi

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 93 / 374

Kapsam dışı olanlar; - kömür yakıtı briketlerinin imal edilmesi, bkz. 19.20.

19.10.00 Kok fırını ürünlerinin imalatı
19.2 Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı

19.20 Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
Bu sınıf, ham petrolden, bitümlü (ziftli) minerallerden ya da ayrışmış ürünlerinden sıvı ya da gazlı yakıtların veya diğer ürünlerin imalatını kapsamaktadır. Petrolün rafine edilmesi, aşağıdaki faaliyetlerden birini veya daha fazlasını kapsamaktadır: Kısımlara ayırma; ham petrolün doğrudan damıtılması ve parçalanması.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - motor yakıtı üretimi: benzin, gazyağı vb., - sıvı yakıt üretimi: hafif, orta ve ağır sıvı yakıtlar, etan, propan, bütan vb. rafine edilmiş gazlar, - atık yağlardan olanlar dahil petrol temelli yağlama yağları (makine yağları) veya gres yağları imalatı, - petrokimya sanayii için ve yol kaplamalarının imali için ürünlerin imalatı, - çeşitli ürünlerin imalatı: white spirit, vazelin, parafin, saf vazelin vb., - petrol briketlerinin imalatı- bio yakıtların harmanlanması, örn. alkollerin petrol ile harmanlanması (örn. biobenzin (gasohol), biodizel)

19.20.01 Motor yakıtı üretimi
benzin, gazyağı vb.

19.20.02 Atık yağlardan olanlar dahil petrol temelli yağlama yağları (makine yağları) veya gres yağları imalatı 19.20.03 Bio yakıtların harmanlanması
örn. alkollerin petrol ile harmanlanması (örn. biobenzin (gasohol), biodizel)

19.20.99 Diğer rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
Bu bölüm, organik ve inorganik hammaddelerin kimyasal işlemlerle dönüştürülmesini ve ürünlerin

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 94 / 374

oluşumunu kapsamaktadır. Bu durum, ilk sanayi grubundan oluşan ana kimyasalların üretimini; geri kalan faaliyet gruplarını oluşturan ana kimyasalların daha ileri işlemlerle üretilen ara ve nihai ürünlerin üretiminden ayırır.

20.1 Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri, ilk formda plastik ve sentetik kauçuk
Bu grup, temel kimyasal maddelerin, gübrelerin ve azot bileşikleri imalatını kapsadığı gibi ilk formda plastik ve sentetik kauçukların imalatını da kapsamaktadır.

20.11 Sanayi gazları imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - sıvılaştırılmış veya sıkıştırılmış inorganik endüstriyel veya tıbbi gazların imalatı: + asal (temel) gazlar, + sıvılaştırılmış veya sıkıştırılmış hava, + soğutucudondurucu gazlar, + karışık endüstriyel gazlar, + karbondioksit gibi soy gazlar, + ayırıcı gazlar. Kapsam dışı olanlar; - metan, etan, bütan veya propan gazlarının çıkarılması, bkz. 06.20,- petrol rafinerisinde etan, bütan veya propan gibi yakıt gazlarının imalatı, bkz. 19.20,- kömür, atık ve benzerlerinden gaz yakıtı imalatı, bkz. 35.21.

20.11.00 Sanayi gazları imalatı
20.12 Boyar maddeler ve pigment imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - birincil formda veya konsantre olarak herhangi bir kaynaktan boya ve pigmentlerin imalatı Kapsam dışı olanlar; - hazır boya ve pigmentlerin imalatı, bkz. 20.30.

20.12.00 Boyar maddeler ve pigment imalatı
20.13 Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı
Bu sınıf, temel işlemleri kullanan kimyasalların imalatını kapsamaktadır. Bu işlemlerin ürünleri, genellikle birbirinden bağımsız kimyasal maddeler veya birbirinden bağımsız kimyasal olarak tanımlanabilecek bileşiklerdir.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- kimyasal maddelerin imalatı (endüstriyel gazlar ve ana metaller hariç),- inorganik asitlerin imalatı (nitrik asit hariç),- alkaliler, çamaşır suyu ve diğer inorganik bazların imalatı (amonyak hariç), - diğer inorganik bileşiklerin imalatı,- demir piritlerin tavlanması,- damıtılmış su (saf su) imalatı. Kapsam dışı olanlar; - endüstriyel gazların imalatı, bkz. 20.11, - azotlu gübrelerin ve azotlu bileşiklerin imalatı, bkz. 20.15, - amonyak imalatı, bkz. 20.15, - amonyumklorid imalatı, bkz. 20.15, -

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 95 / 374

nitrik asit tuzları ve potasyum nitrat imalatı, bkz. 20.15, - amonyum karbonat imalatı, bkz. 20.15, aromatik damıtılmış su imalatı, bkz. 20.53, - ana metallerin imalatı, bkz. bölüm 24.

20.13.01 Kimyasal maddelerin imalatı (endüstriyel gazlar ve ana metaller hariç) 20.13.02 Diğer inorganik bileşiklerin imalatı 20.13.99 b.y.s. diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı
20.14 Diğer organik temel kimyasalların imalatı
Bu sınıf ısı yoluyla parçalama, damıtma gibi temel işlemler kullanılarak kimyasalların imalatını kapsamaktadır. Bu işlemlerin ürünleri, genellikle birbirinden bağımsız kimyasal maddeler veya birbirinden bağımsız kimyasal olarak tanımlanabilecek bileşiklerdir.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- temel organik kimyasalların imalatı:+ asiklik (tek kutuplu) hidrokarbonlar, doymuş ve doymamış,+ siklik (halkalı) hidrokarbonlar, doymuş ve doymamış,+ asiklik ve siklik alkoller,+ mono ve polikarboksilik asitler, asetik asit de dahil,+ diğer oksijen fonksiyonlu bileşikler, aldehidler, ketonlar, kinonlar ve ikili ya da poli oksijen-fonksiyonlu bileşikler,+ sentetik gliserin,+ azot fonksiyonlu organik bileşikler, amin dahil,+ şeker kamışı, mısır veya alkol ve ester üretiminde kullanılan benzer ürünlerin fermantasyonu,+ diğer organik bileşikler, ağaç damıtım ürünleri (örn. odun kömürü) vb. de dahil.- sentetik aromatik ürünler imalatı,- kömür katranının damıtılması. Kapsam dışı olanlar; - birincil formda plastik imalatı, bkz. 20.16, - birincil formda sentetik kauçuk imalatı, bkz. 20.17, - gliserin imalatı, bkz. 20.41, - doğal eter yağı imalatı, bkz. 20.53, - salisilik ve Oasetilsalisilik asitlerin imalatı, bkz. 21.10.

20.14.00 Diğer organik temel kimyasalların imalatı
20.15 Kimyasal gübre ve azot bileşiklerin imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - gübrelerin imalatı: + saf ya da kompleks azotlu, fosfatlı ya da potasyumlu gübreler, + üre, ham doğal fosfatlar ve ham doğal potasyum tuzları, - bileşik azotlu ürünlerin imalatı: + nitrik ve sülfonitrik asitler, amonyak, amonyum klorid, amonyum karbonat, nitritler ve potasyum nitratlar Kapsam dışı olanlar; - guano madenciliği, bkz. 08.91, - böcek ilaçları gibi zirai- kimyasal ürünlerin imalatı, bkz. 20.20. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 96 / 374

20.15.01 Gübrelerin imalatı
saf ya da kompleks azotlu, fosfatlı ya da potasyumlu gübreler, + üre, ham doğal fosfatlar ve ham doğal potasyum tuzları

20.15.02 Bileşik azotlu ürünlerin imalatı
nitrik ve sülfonitrik asitler, amonyak, amonyum klorid, amonyum karbonat, nitritler ve potasyum nitratlar

20.15.99 Diğer kimyasal gübre ve azot bileşiklerin imalatı
20.16 Birincil formlarda plastik hammaddelerin imalatı
Bu sınıf, müşteri isteğine göre hazırlanmamış sentetik reçinelerin imalatı da dahil, reçineler, plastik materyaller ve vulkanize edilemez (kükürtle işlenemez) termoplastik (ısı ile yumuşayan) elastomerler (sentetik kauçuk gibi elastik maddeler), ısmarlama temeline dayalı karıştırılmış ve harmanlanmış reçine imalatını da kapsar. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - birincil formda plastik imalatı: + polimerler, (etilen, propilen, stiren (feniletilen), vinil klorid, vinil asetat ve akrilikler dahil), + poliamitler, + fenollu ve epoksit reçineler ve poliüretanlar, + alkid ve polyester reçineler ve polieterler, + silikonlar, + polimerler bazlı iyon değiştiricileri. Kapsam dışı olanlar; - suni ve sentetik elyaf, filaman ve iplik imalatı, bkz. 20.60, - plastik atıkların parçalanması, bkz. 38.32.

20.16.01 Birincil formlarda plastik imalatı
polimerler, (etilen, propilen, stiren (feniletilen), vinil klorid, vinil asetat ve akrilikler dahil), + poliamitler, + fenollu ve epoksit reçineler ve poliüretanlar, + alkid ve polyester reçineler ve polieterler, + silikonlar, + polimerler bazlı iyon değiştiricileri.

20.16.99 Selülöz ve kimyasal türevlerinin imalatı
20.17 Birincil formda sentetik kauçuk imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - birincil formda sentetik kauçuk imalatı: + sentetik kauçuk, + suni lastik. - sentetik kauçuk ve doğal kauçuk veya kauçuk benzeri lastik (örneğin, balata) karışımların imalatı.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 97 / 374

20.17.01 Birincil formda sentetik kauçuk imalatı
sentetik kauçuk, + suni lastik

20.17.02 Sentetik kauçuk ve doğal kauçuk veya kauçuk benzeri lastik (örneğin, balata) karışımların imalatı
20.2 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı

20.20 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - böcek ilaçları, kemirgen ilaçları, küf öldürücüler, yabancı ot ilaçları imalatı, - çimlenmeyi engelleyen ürünler, bitki büyütme düzenleyicileri imalatı, dezenfektanların imalatı (tarımsal ve diğer kullanımlar için), - başka yerde sınıflandırılmamış diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı. Kapsam dışı olanlar; - gübreler ve azotlu bileşiklerin imalatı, bkz. 20.15.

20.20.01 Böcek ilaçları, kemirgen ilaçları, küf öldürücüler, yabancı ot ilaçları imalatı 20.20.02 Çimlenmeyi engelleyen ürünler, bitki büyütme düzenleyicileri imalatı 20.20.03 Dezenfektanların imalatı (tarımsal ve diğer kullanımlar için) 20.20.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
20.3 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 98 / 374

.macun imalatı. bkz. şeffaf sırlar ve benzer karışımların imalatı. .cam haline getirilebilir mineler. hazır pigmentlerin. kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı 20. vernikler.04 Matbaa mürekkebi imalatı 20.01 Boyalar. temizlik ve parlatıcı maddeleri. şeffaf veya renkli boyaların imalatı. parfüm.12. .30. mineler (emaye) veya lakların imalatı.boyalar. 20.30 Boya. 20.02 Organik kompozit solventler (çözücüler) ve tinerlerin (incelticilerin) imalatı 20. vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. yazım ve çizim mürekkebi imalatı. .organik kompozit solventler (çözücüler) ve tinerlerin (incelticilerin) imalatı. .matbaa mürekkebi imalatı.kalafat macunları ve benzer ateşe dayanıklı olmayan dolgu veya yüzey müstahzarları imalatı. .30. mineler (emaye) veya lakların imalatı 20.99 Diğer boya.hazır boya ya da cila temizleyicileri ve çıkarıcıları imalatı.41 Sabun ve deterjan ile temizlik ve parlatıcı maddeler imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 99 / 374 . vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı 20.4 Sabun ve deterjan. bkz.30. .03 Hazır boya ya da cila temizleyicileri ve çıkarıcıları imalatı 20.ve macun imalatı 20. vernikler. 20. . Kapsam dışı olanlar.30.boya maddeleri (konsantre olarak) ve pigmentlerin imalatı.59.30.

cam ve metaller için parlatıcılar. kozmetik ve bakım malzemelerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. saç dalgalandırıcı ve düzleştirici malzemeler.41.02 Sabunlu veya deterjanlı kağıt.42. 20. petrol ürünlerinden sentetik gliserin imalatı. bkz. 20. bkz.03 Gliserin imalatı 20...+ bulaşık temizleme ürünleri.06 Temizleyici ve parlatıcı ürünlerin imalatı oda parfümleri veya deodorantlar.sabun imalatı (kozmetik sabunlar hariç).temizleyici ve parlatıcı ürünlerin imalatı:+ oda parfümleri veya deodorantlar. briyantinler (saç parlatıcılar).+ suni cilalar ve hazır cilalar.kimyasal olarak tanımlanabilen bileşiklerin ayrıştırılması.+ temizleme pastaları ve tozları (bunlarla kaplanmış veya emdirilmiş kağıt. .05 Yüzey-aktif müstahzarların imalatı katı veya sıvı biçimdeki çamaşır tozları ve deterjanlar.14.+ tekstil yumuşatıcıları (çamaşır yumuşatıcıları dahil).41..04 Sabun imalatı (kozmetik sabunlar hariç) 20.sabunlu veya deterjanlı kağıt. + güneş koruyucuları ve bronzlaştırıcı ürünler. + diş macunu veya tozu ve ağız temizliği için TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 100 / 374 . cam ve metaller için parlatıcılar.kozmetik sabun imalatı. .. 20.01 Organik yüzey-aktif maddelerin imalatı 20.41.+ araç.14.yüzey-aktif müstahzarların imalatı:+ katı veya sıvı biçimdeki çamaşır tozları ve deterjanlar.+ deri parlatıcıları ve kremleri (ayakkabı boyaları dahil). bkz. 20. keçe vb.+ araç. ürünler dahil) 20.+ deri parlatıcıları ve kremleri (ayakkabı boyaları dahil). vatka vb.41.organik yüzey-aktif maddelerin imalatı. ürünler dahil) Kapsam dışı olanlar. vatka. .+ ahşap parlatıcıları ve kremleri.+ bulaşık temizleme ürünleri. vatka vb..+ temizleme pastaları ve tozları (bunlarla kaplanmış veya emdirilmiş kağıt. + şampuanlar. imalatı.gliserin imalatı. + manikür ve pedikür malzemeleri.+ tekstil yumuşatıcıları (çamaşır yumuşatıcıları dahil). vatka.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.parfüm ve bakım malzemelerinin imalatı: + parfüm ve eau de toilet (losyon ve kolonya dahil). + güzellik ve makyaj malzemeleri. 20. keçe vb.+ suni cilalar ve hazır cilalar. imalatı 20.+ ahşap parlatıcıları ve kremleri.42 Parfüm.13.41.41. 20.

Kapsam dışı olanlar. bkz.42. + kozmetik sabun imalatı.doğal esansların çıkartılması ve rafine edilmesi. 20. 20.06 Diş macunu veya tozu ve ağız temizliği için malzemeler(protez korunmasında kullanılan malzemeler dahil) 20.malzemeler(protez korunmasında kullanılan malzemeler dahil). + tüy dökücü malzemeler.42. briyantinler (saç parlatıcılar).42.04 Manikür ve pedikür malzemeleri 20. saç dalgalandırıcı ve düzleştirici malzemeler 20.02 Güzellik ve makyaj malzemeleri 20. .42.42. + tıraş malzemeleri ( tıraş öncesinde ve tıraş sonrasında kullanılan malzemeler dahil).08 Deodorantlar banyo tuzları ve tüy dökücü malzemeler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 101 / 374 .07 Tıraş malzemeleri ( tıraş öncesinde ve tıraş sonrasında kullanılan malzemeler dahil) 20.42.42. + deodorantlar ve banyo tuzları.42.03 Güneş koruyucuları ve bronzlaştırıcı ürünler 20.01 Parfüm ve eau de toilet (losyon ve kolonya dahil) 20.53.05 Şampuanlar.

00 Patlayıcı madde imalatı 20.51. bkz.42. 20.53.parfümeri ve bakım malzemeleri imalatı.jelatin ve türevlerinin imalatı. teşhis malzemeleri gibi başka yerde sınıflandırılmamış kimyasal maddelerin imalatını kapsamaktadır. 20. . patlayıcıların.59 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 102 / 374 .) imalatı.sentetik aromatik ürünlerin imalatı.aromatik damıtılmış suların imalatı.doğal aromatik ürün özlerinin imalatı..53 Uçucu yağların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. piroteknik (havai fişekler vb. (tutkal ve kauçuk bazlı yapıştırıcılar dahil). -itici tozların (barut vb.20..00 Uçucu yağların imalatı 20.parfümeri ya da gıda imalatı için güzel kokulu ürünlerin karışımlarının imalatı. -Patlayıcılar ve piroteknik (havai fişekler vb.. bkz.suni reçine imalatı..52 Tutkal imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.42. 20.09 Kozmetik sabun imalatı 20.00 Tutkal imalatı 20.14.51 Patlayıcı madde imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.. işaret fişekleri ve benzerleri dahil . uçucu yağların ve fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal malzemeler (film ve fotoğraf kağıdı da dahil). fişek kapsülü.5 Diğer kimyasal ürünlerin imalatı Bu grup. 20.) ürünlerin imalatı. yapıştırıcıların.52. Kapsam dışı olanlar. .) ürünlerinin. 20. bkz. 20. 20. fünye.tutkal ve hazır yapıştırıcıların imalatı. Kapsam dışı olanlar.59.

+ kimyasal olarak dönüştürülmüş bitkisel ve hayvansal yağlar. katalizörler ve diğer kimyasal ürünler.59. hazır kauçuk gaz pedalları.. diğer protein maddeleri ve başka yerde sınıflandırılmamış türevleri. 20.+ endüstriyel kullanım için aktifleştirilmiş karbon.+ kompozit teşhis veya laboratuar kimyasalları.03 Jelatin ve türevlerinin imalatı 20.+ çimentolar için hazırlanmış katkı maddeleri.14.59.59. 20. pepton türevleri.fotoğrafçılıkta kullanmak için kimyasal malzemelerin imalatı. .jelatin ve türevlerinin imalatı. diğer protein maddeleri ve başka yerde sınıflandırılmamış türevleri. antifriz ürünleri .+ hidrolik sıvılar (yağlar).+ hidrolik sıvılar (yağlar).matbaa mürekkebi imalatı. pepton türevleri. 23.30. + tekstil ürünlerinin ve derinin tamamlanmasında kullanılan maddeler.6 Suni veya sentetik elyaf imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 103 / 374 .asfalt-bazlı yapıştırıcıların imalatı.02 Fotoğrafçılıkta kullanmak için kimyasal malzemelerin imalatı 20. 20. filmler. kaplama veya kaynak yaparken kullanılan tozlar ve macunlar. filmler.+ çimentolar için hazırlanmış katkı maddeleri. .diğer temel organik kimyasalların imalatı.13. hazır kauçuk gaz pedalları. .+ vuruntu önleyici malzemeler. hassaslaştırılmış kağıt ve diğer hassaslaştırılmış pozsuz (boş) malzemelerin imalatı.muhtelif kimyasal ürünlerin imalatı. yağlama yağı katkı maddeleri.59. bkz.+ lehim.05 Yazım ve çizim mürekkep imalatı 20.04 Muhtelif kimyasal ürünlerin imalatı peptonlar.13. kaplama veya kaynak yaparken kullanılan tozlar ve macunlar. bkz. damıtılmış su (saf su) imalatı.+ metalleri temizlemek (dekupajı için) kullanılan maddeler. bkz.14.01 Fotografik levhalar..+ kompozit teşhis veya laboratuar kimyasalları.+ vuruntu önleyici malzemeler.fotografik levhalar.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ endüstriyel kullanım için aktifleştirilmiş karbon.. katalizörler ve diğer kimyasal ürünler.+ kimyasal olarak dönüştürülmüş bitkisel ve hayvansal yağlar.99. . antifriz ürünleri . Kapsam dışı olanlar. 20. bkz. hassaslaştırılmış kağıt ve diğer hassaslaştırılmış pozsuz (boş) malzemelerin imalatı 20. 20.59. bkz.+ metalleri temizlemek (dekupajı için) kullanılan maddeler..+ peptonlar.+ lehim. 20. 20. + tekstil ürünlerinin ve derinin tamamlanmasında kullanılan maddeler.kimyasal ürünlerin ambalajsız olarak imalatı. yağlama yağı katkı maddeleri.

yüksek dayanırlıktaki iplikler dahil. taranmamış veya diğer bir deyişle bükmek.10.10.suni veya sentetik devamlı liflerden dikiş ipliği imalatı. Bu bölüm ayrıca tıbbi kimyasalların ve botanik ürünlerinin imalatını da kapsamaktadır. salisilik ve O-asetil salisilik asitler gibi ilaçların imalatında farmakolojik özelliklerinden yararlanmak üzere tıbbi olarak etken maddelerin imalatı 21. . .kanın işlenmesi.suni veya sentetik tekli filaman veya şerit imalatı Kapsam dışı olanlar. . .60 Suni veya sentetik elyaf imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.20. salisilik ve O-asetil salisilik asitler gibi ilaçların imalatında farmakolojik özelliklerinden yararlanmak üzere tıbbi olarak etken maddelerin imalatı: . . 13.suni veya sentetik filaman elyafı (fitil elyafı)imalatı.10. bkz.suni veya sentetik tek kat iplik imalatı. 13.10. bkz. .60.01 Antibiyotikler.suni veya sentetik elyafların eğirilmesi.10.10 Temel eczacılık ürünleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.antibiyotikler.1 Temel eczacılık ürünleri imalatı 21. kardelenmemiş. 20.02 Kanın işlenmesi 21. temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ait malzemelerin imalatını kapsamaktadır. temel vitaminler.99 Diğer temel eczacılık ürünleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 104 / 374 . temel vitaminler.00 Suni veya sentetik elyaf imalatı 21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ait malzemelerin imalatı Bu bölüm. 21. eğirmek için işlenmemiş sentetik veya suni filaman imalatı. 21.

73.şifalı ot karışımlarının imalatı (nane.cerrahi kumaşların imalatı. .99 Diğer eczacılığa ait ilaçların imalatı 22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 105 / 374 . . bkz.20 Eczacılığa ait ilaçların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bandaj. + çeşitli ilaçlar.1.01 İlaçların imalatı antiserum (panzehir) ve diğer kan fraksiyonları. 47.ilaçların imalatı: + antiserum (panzehir) ve diğer kan fraksiyonları. + çeşitli ilaçlar. bkz.20.2 Eczacılığa ait ilaçların imalatı 21. bkz. bkz.20. bkz.20. gazlı bez. dişçilikle ilgili dolgu malzemeleri imalatı. papatya vb. tıbbi teşhise yönelik malzemelerin imalatı.canlılar için radyoaktif teşhise yönelik müstahzarların imalatı. harici kullanım için gebeliği önleyici kimyasal ürünlerin ve gebeliği önleyici hormonal ilaçların imalatı.eczacılıkla ilgili ürünlerin perakende ticareti.50.bio teknolojik eczacılıkla ilgili ürünlerin imalatı .eczacılıkla ilgili ürünler ve biyo teknolojik eczacılıkla ilgili ürünler için araştırma ve geliştirme faaliyetleri.50. dişçilikle ilgili yapıştırıcı malzemeler imalatı. bkz. .04 Tıbbi olarak hazırlanmış pansuman pamuğu.92. 32. 72. sargı bezi ve benzerlerinin imalatı 21. benzeri ile tedavi olunan hastalığa ait olan preparatlar dahil. gebelik testleri de dahil. 32.46. 21. .03 Tıbbi teşhise yönelik malzemelerin imalatı. 32. benzeri ile tedavi olunan hastalığa ait olan preparatlar dahil 21. mine çiçeği. + aşılar.21. . kemik dolgu malzemeleri(alçı) imalatı.eczacılıkla ilgili ürünlerin paketlenmesi.). . bkz. .50. bkz. 10. .83.02 Harici kullanım için gebeliği önleyici kimyasal ürünlerin ve gebeliği önleyici hormonal ilaçların imalatı 21. 82. + aşılar. Kapsam dışı olanlar. gebelik testleri de dahil 21.20. eczacılıkla ilgili ürünlerin toptan ticareti.20. 46.

11 İç ve dış lastik imalatı.lastik ve iç lastik tamiratı ve yerine monte edilmesi ya da değiştirilmesi.iç lastikimalatı.değiştirilebilir dış lastik(lastik tabanı). lastiklerin kaplanması için `sırt geçirme`şeritleri ve benzerlerinin imalatı 22. 22.11. bkz.20. Bununla beraber. 22. mobilyalar ve diğer kullanımlar için tekerleklastiği imalatı:+pnömatik (havalı) lastikler..11.kauçuk ve lastik onarım malzemelerinin imalatı.Bu bölüm..araçlar. 22. 22. . lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi Bu sınıf aşağıdakilerikapsamaktadır. donanımlar. bkz.04 Lastiğin yeniden işlenmesive sırt geçirilmesi 22. .19.01 Araçlar.1 Kauçuk ürünlerin imalatı Bu grup kauçuk ürünlerin imalatını kapsamaktadır.02 İç lastik imalatı 22. donanımlar. Kapsam dışı olanlar.. oyuncaklar. uçaklar.11.03 Değiştirilebilir dış lastik(lastik tabanı).Bu bölüm kauçuk ve plastik ürünlerin imalatını kapsamaktadır. lastik yanakları.lastiğin yeniden işlenmesive sırt geçirilmesi. 45.11.+sert veya yumuşaklastikler.+sert veya yumuşaklastikler 22. mobilyalar ve diğer kullanımlar için tekerleklastiği imalatı pnömatik (havalı) lastikler. oyuncaklar. bu alt kısım içinde zorunlu olarak yer alan maddelerin tüm ürünlerin imalatının bu bölümde sınıflandırılacağı anlamına gelmemektedir. imalat sürecinde kullanılan ham maddelere göre karakterize edilmektedir. lastiklerin kaplanması için `sırt geçirme`şeritleri ve benzerlerinin imalatı.19 Diğer kauçuk ürünleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 106 / 374 . lastik yanakları. hareketlimakineler.. uçaklar. hareketlimakineler.

bkz. 22. ..kaplanmamış gözenekli kauçuktan yatakların imalatı.kauçuktan fırçaların imalatı. 14.kauçuğun yeniden kullanılır hale getirilmesi.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. çocuklar için kauçuktan şişme botlar.12. .kauçuktan oyunların ve oyuncakların (çocuklar için küçük havuzlar. .+ kauçukla kaplanmış iplik ve dokumalar.19.+ borular. (dikişsiz olarak bir araya getirilenler)+ kauçuk tabanlar ve ayakkabıların diğer kauçuk parçaları.. emzikler.03. bkz. (vulkanize edilmemiş.kauçuk bazlı tutkalların ve yapışkanların imalatı. 30. bkz. hortumlar. bkz.14.+ giyim eşyalarının kauçuk parçaları. .`sırt geçirme` şeritleri imalatı.. 22.19. çubuklar.kauçuktan fırçaların imalatı. levhalar.19. 20.11.+ şişme kauçuk yataklar. 38. 15. toplar ve benzerleri dahil) imalatı.11.+ şişirilebilir kauçuk balonlar. saç iğnelerinin. bkz. bkz. bigudilerin ve benzerlerinin imalatı.sert kauçuktan pipo saplarının imalatı. . şeritler. levhalar. biberonlar vb. hortumlar 22. 31.doğal veya sentetik kauçuk ürünleri imalatı. 32. (kıyafetler hariç).19. sıcak su torbaları.+ kauçuk iplik ve halat. pipetler. 14.şişirilebilir sal ve botların imalatı.+ giyim eşyalarının kauçuk parçaları..02 Borular.30. 32.03 Kauçuk taşıma veya kasnak bağları ya da kayışları 22.+ kauçukla kaplanmış iplik ve dokumalar+ kauçuktan halka.+ kauçuk hijyenik ürünler: gebelik önleyici prezervatifler. sıcak su torbaları.kauçuktan spor malzemeleri imalatı. . bkz.+ şişirilebilir kauçuk balonlar. . profil şekiller.+ kauçuk taşıma veya kasnak bağları ya da kayışları.05 Kauçuk tabanlar ve ayakkabıların diğer kauçuk parçaları TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 107 / 374 . 13.+ kauçukla kaplanmış silindirik ürünler.19. .. . (dikişsiz olarak bir araya getirilenler)+ kauçuk iplik ve halat.+ şişme kauçuk yataklar..lastik ayakkabı imalatı.sert kauçuktan pipo saplarının imalatı.19. saç iğnelerinin. bkz. çubuklar.sert kauçuktan tarakların.52. 22. Kapsam dışı olanlar.elastik giyim eşyası kumaşlarının imalatı.01 Doğal veya sentetik kauçuk ürünleri imalatı.kord bezi imalatı.sert kauçuktan tarakların. şeritler.32. (vulkanize edilmemiş. bağlantı parçaları ve contalar.40.. vulkanize edilmiş veya sertleştirilmiş):+ kauçuk tabakalar.+ kauçukla kaplanmış silindirik ürünler. bkz.. 22.04 Kauçuk hijyenik ürünler: gebelik önleyici prezervatifler. bkz. . vulkanize edilmiş veya sertleştirilmiş) kauçuk tabakalar. bigudilerin ve benzerlerinin imalatı.96. kauçuktan şişme hayvanlar. profil şekiller. 30.20. pipetler. biberonlar vb. emzikler.

borular ve hortumlar. kullanılan bu işlemlere örnek olarak basınç uygulayarak kalıplama.12.99 b. . 20. . .21 Plastik tabaka. levha. film. boru ve hortum bağlantı elemanları.malların ambalajlanması için gerekli plastik malzemelerin imalatı: + plastik torbalar. içeri atılarak kalıplama.sentetik veya doğal kauçuk 22.2 Plastik ürünlerin imalatı Bu grup.19.06 Kauçuktan halka. . film.19.02 Mamul plastik ürünlerin imalatı plastik tüpler. şerit veya levha Kapsam dışı olanlar. şerit vb. 22.21. kasalar.mamul plastik ürünlerin imalatı: + plastik tüpler. Kapsam dışı olanlar.03 Selefon film. darbe ile kalıplama. sandıklar.22. kutular. çekilerek kalıplama. ve kalıba dökme gösterilebilir. 22. bkz. şerit vb.y.21. bağlantı parçaları ve contalar 22. tüp ve profil imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.01 Plastikten yarı mamul ürünlerin imalatı plastik tabaka.22 Plastik ambalaj malzemesi imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . şerit veya levha 22. boru ve hortum bağlantı elemanları. yeni ya da kullanılmış (örn.s. Bunların bir çoğu için üretim süreci öyle geniştir ki birçok değişik çeşit ürün meydana getirilebilir. çuvallar. bkz. 15. bkz.1.plastik bavul ve el çantası imalatı. . 22. levha.birincil formda plastik imalatı. folyo. yeniden dönüştürülmüş) her hangi bir plastik maddenin işlenerek ara ürün ya da nihai ürün oluşturulmasını kapsamaktadır. 22. şişeler vb. (kendinden yapışkanlı olsun veya olmasın).plastikten yarı mamul ürünlerin imalatı: + plastik tabaka. diğer kauçuk ürünleri imalatı 22.selefon film. folyo.21. . ürünleri imalatı. damacanalar. (kendinden yapışkanlı olsun veya olmasın). borular ve hortumlar. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 108 / 374 . blok. levha. blok.16.

04 Plastikten sıhhi ürünler plastik banyolar. . yer döşeme malzemesi gibi esnek yer kaplamalarının imalatı. . çerçeveler. duş-kabinleri.22.02 Plastik tanklar.01 Plastik kapılar. süpürgelikler (PVC`den olanlar dahil). lavabolar. duvar ya da tavan kaplamaları 22. + plastik tanklar. lavabolar. .06 Plastik suni taş imalatı 22. panjurlar.23.plastik inşaat malzemesi imalatı: + plastik kapılar.05 Vinil (bir tür sağlam plastik). 22. şekilde plastik zemin.29 Diğer plastik ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. su fışkırtan sifonlar vb.22. klozetler (kapakları dahil).plastik suni taş imalatı 22. rezervuarlar (depolar) 22. yer döşeme malzemesi gibi esnek yer kaplamalarının imalatı 22. duvar ya da tavan kaplamaları.03 Rulo ya da karo vb.23. pencereler. güneşlikler.23 Plastik inşaat malzemesi imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. klozetler (kapakları dahil). + rulo ya da karo vb. süpürgelikler (PVC`den olanlar dahil) 22. su fışkırtan sifonlar vb. güneşlikler. rezervuarlar (depolar).23.vinil (bir tür sağlam plastik). .. pencereler. panjurlar. mutfak takımları ve tuvalet TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 109 / 374 . çerçeveler. + plastikten sıhhi ürünler: plastik banyolar. duş-kabinleri.00 Plastik ambalaj malzemesi imalatı 22. şekilde plastik zemin.plastik sofra takımları.23.23..23.

15.50.plastik bavul ve benzeri bagaj eşyalarının imalatı.göz sağlığında (oftalmoloji) kullanılan plastik maddelerin imalatı.s.tıbbi. plastik saç bigudileri. plastik duvar kağıtları. . teknik cam eşya vb. 15. . her hangi bir işlem yapılmış cam ve cam eşyalarının tüm biçimlerini kapsamaktadır. . bkz. plastik ayakkabı topukları. mutfak takımları ve tuvalet eşyalarının imalatı 22. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 110 / 374 .99 b. bkz. taşıyıcı ve kasnak taşıyıcıları.30.01 Plastik sofra takımları.02 Çeşitli plastik ürünlerin imalatı plastik başlık. cam ve cam ürünleri (örn. . plastik giyim eşyaları (dikişsiz olarak bir araya getirilenler) .11 Düz cam imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.29. (telli. seramik ürünleri. bkz. plastikten büro ve okul malzemeleri.1 Cam ve cam ürünleri imalatı Bu grup. .eşyalarının imalatı. izolasyon bağlantı parçaları.12. kiremit ve fırınlanmış kil ürünleri ile tutkal ve sıva ürünleri gibi ham maddelerden nihai ürünler imalatını da kapsamaktadır.çeşitli plastik ürünlerin imalatı: + plastik başlık.29. plastikten sigara ağızlık ve tabakaları. tuğla.03.99.29. 23. plastikten büro ve okul malzemeleri. kendinden yapışan plastik manyetik bantlar. 32. plastik taraklar. diğer plastik ürünlerin imalatı 23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı Bu bölüm. 32. çukur camlar. plastikten sigara ağızlık ve tabakaları.01. kendinden yapışan plastik manyetik bantlar. izolasyon bağlantı parçaları.02.40. . düz cam.09. plastikten biblo. bkz. plastik giyim eşyaları (dikişsiz olarak bir araya getirilenler) .y. 32. plastik saç bigudileri. . plastik duvar kağıtları.plastik ayakkabı imalatı. renkli veya boyalı düz cam dahil). plastik taraklar. plastik tuhafiye eşyaları vb. aydınlatma malzemelerinin plastik parçaları.kaplanmamış gözenekli kauçuktan yatak imalatı. bkz. 22.plastik spor malzemelerinin imalatı. aydınlatma malzemelerinin plastik parçaları. 31. Şekillendirilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiş taş ve diğer mineral ürünlerin imalatı da bu bölüme dahildir. plastik tuhafiye eşyaları vb. bkz. mobilyalar için plastik parçalar. bkz. mobilyalar için plastik parçalar.plastik mobilya imalatı. 32. ve dişçilikle ilgili plastik uygulama ürünlerinin imalatı. taşıyıcı ve kasnak taşıyıcıları. 31. mineral kaynaklı tek bir madde ile ilgili olan imalat faaliyetlerini kapsamaktadır. plastikten biblo. bkz. plastik oyunlar ve oyuncakların imalatı.20. 22.50.düz cam imalatı. Bu bölüm.).plastikten yapılmış sert şapkalar ve diğer kişisel koruyucu donanımların imalatı. plastik ayakkabı topukları. elyaf. bkz. 31. 23. . 31. Kapsam dışı olanlar. . 32. .

11. ev içinde kullanılan diğer cam eşya veya kristal eşyaların imalatı 23.13. 23.00 Cam elyafı imalatı 23.13.20. 13. bkz. . bkz.19 Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dahil) TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 111 / 374 .14 Cam elyafı imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.12 Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.cam oyuncakların imalatı. .camdan veya kristalden şişe ve diğer muhafaza ürünlerinin imalatı.14.02 Cam bardaklar.12. Kapsam dışı olanlar. .cam elyafı imalatı (cam yünü ve bunlardan yapılmış dokuma dışı ürünler dahil). ev içinde kullanılan diğer cam eşya veya kristal eşyaların imalatı. . 23. 32.cam elyafından dokunmuş mensucatların imalatı.31. . bkz. 23.çok katlı yalıtım camlarının imalatı.01 Camdan veya kristalden şişe ve diğer muhafaza ürünlerinin imalatı 23.cam bardaklar. .23.13 Çukur cam imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.veri iletimi veya görüntülerin canlı olarak iletilmesi için fiber optik kabloların imalatı. .00 Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi 23.sertleştirilmiş emniyet camı ve temperli düz cam imalatı.00 Düz cam imalatı 23. 27. Kapsam dışı olanlar. cam ayna imalatı. .40.

70. . . 23. . optik camların ve optik tarzda işlenmemiş olan optik eşyaların imalatı.imitasyon ziynet eşyalarında kullanılan cam eşyaların imalatı.2 Ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı 23.20. bkz. .20. + ateşe dayanıklı seramik imbikler.19.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dahil) 23. dolamit (beyaz mermer) ya da kromit içeren ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı.camdan kaldırım bloklarının (tuğlalarının) imalatı.ateşe dayanıklı çamur. mufllar (mufl ocağı)..ateşe dayanıklı seramik ürünlerin imalatı: + silisli süzme topraktan (kiselgur) ısı-yalıtımlı seramik ürünler.camdan yapılan heykelciklerin imalatı. 32. borular vb. . mufllar (mufl ocağı). .02 Ateşe dayanıklı briketler. tuğlalar vb. kandiller. 23. . borular vb.laboratuarlarda..kol saati veya duvar saati camlarının. potalar (döküm potaları). . . püskürtme tüpleri.20. bkz. 23. tuğlalar vb.magnezit. dolamit (beyaz mermer) ya da kromit içeren ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 112 / 374 . fenerler için cam muhafazaların imalatı.optik tarzda işlenmiş optik eşyaların imalatı. püskürtme tüpleri.camdan çubuk ve tüp imalatı. Ayrıca bu sınıf aşağıdakileri de kapsamaktadır. harç. 26. + ateşe dayanıklı briketler. 23.50.cam izolasyon malzemelerinin ve cam izolasyon bağlantı parçalarının imalatı. potalar (döküm potaları). Kapsam dışı olanlar. . beton vb. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.20 Ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı Bu sınıf madencilik ve taş ocakçılığındaki metalik olmayan ürünlerden ara mamul ürünlerin imalatını kapsamaktadır. imalatı. tüpler..03 Magnezit. hijyenik amaçlı veya eczalık da kullanılan cam eşyaların imalatı. P656+ ateşe dayanıklı seramik imbikler.şırıngaların ve diğer tıbbi laboratuar malzemelerinin imalatı. . bloklar. bloklar.lambalar. tüpler. .01 Ateşe dayanıklı seramik ürünlerin imalatı silisli süzme topraktan (kiselgur) ısı-yalıtımlı seramik ürünler.

.32.23.ateşe dayanıklı olmayan kilden inşaat malzemesi imalatı: + seramik tuğlaların. 23. karo. Kapsam dışı olanlar.ateşe dayanıklı seramik ürünleri imalatı. .ateşe dayanıklı olan seramik ürünlerin imalatı. 23. 23. kiremitlerin. .31. 23. kiremit. 23.inşaat malzemesi ve ateşe dayanıklı olmayan seramikten ürünlerin imalatı. bkz. bkz.32. bkz.lerinin imalatı.23. . baca tuğlalarının.31. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 113 / 374 . tuğla ve inşaat malzemeleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. borular. + seramik tuğlalar ve kiremitlerin imalatı.01 Ateşe dayanıklı olmayan seramik yer karoların ya da duvar fayanslarının ve karolarının. Kapsam dışı olanlar.99 Diğer ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı 23. olukların vb. bkz. olukların vb.31 Seramikten karo ve fayans imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.ateşe dayanıklı olmayan seramik yer karoların ya da duvar fayanslarının ve karolarının.20. bkz.20.suni taşların imalatı (örn. baca tuğlalarının. 22.32 Fırınlanmış kilden briket. .ateşe dayanıklı olmayan seramik döşemelerin ve seramik kaldırım taşlarının imalatı.3 Kilden inşaat malzemeleri imalatı 23.01 Ateşe dayanıklı olmayan kilden inşaat malzemesi imalatı seramik tuğlaların. kiremitlerin. mozaik küplerin vb. . mozaik küplerin vb. suni mermerler).02 Ateşe dayanıklı olmayan seramik döşemelerin ve seramik kaldırım taşlarının imalatı 23. borular. .lerinin imalatı.4.pişmiş kilden döşemelik blokların imalatı.lerinin imalatı 23.lerinin imalatı. 23. .20.

23.42. banyo küveti.heykelciklerin.40.ateşe dayanıklı seramik ürünlerin imalatı. .13.20.32. bibloların ve diğer dekoratif amaçlı seramik eşyaların imalatı.3. klozet vb.42 Seramikten yapılan sıhhi ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . lavabo. . 23.4 Diğer porselen ve seramik ürünlerin imalatı Bu sınıf madencilik ve taş ocakçılığındaki metalik olmayan ürünlerden nihai ürünlerin imalatını kapsamaktadır. 32.seramik sıhhi ürünlerin imalatı. banyo küveti.99 Diğer seramik ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 114 / 374 .41. bkz. 23.imitasyon (taklit) ziynet eşyaları imalatı.01 Seramik sıhhi ürünlerin imalatı lavabo.02 Heykelciklerin.seramik oyuncak imalatı..02 Pişmiş kilden döşemelik blokların imalatı 23. 23. 23. .42. bkz.23. bkz.seramik sofra takımları ve diğer ev veya tuvalet eşyalarının imalatı. . klozet vb.01 Seramik sofra takımları ve diğer ev veya tuvalet eşyalarının imalatı 23. Kapsam dışı olanlar. bkz. . 23. .41 Seramik ev ve süs eşyası imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . Kapsam dışı olanlar. bibloların ve diğer dekoratif amaçlı seramik eşyaların imalatı 23.seramik inşaat malzemelerinin imalatı.diğer seramik ürünlerin imalatı.41. 32.

23.00 Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı 23. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 115 / 374 .ateşe dayanıklı seramik ürünlerin imalatı. 23.seramik ve demirli mıknatısların imalatı. 23.44 Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.50.23. suni mermerler). .suni diş imalatı.seramikten laboratuar ürünlerinin. . .3. 22.5 Çimento.seramikten elektrik yalıtım malzemelerinin ve bağlantı parçalarının imalatı.49.seramik sıhhi ürünlerin imalatı.20.seramik inşaat malzemelerin imalatı. 23.ateşe dayanıklı seramik ürünlerin imalatı.43 Seramik yalıtım malzemeleri ve bağlantı parçalarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . bkz. 23.44.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı 23. . kavanozların ve çeşitli benzer ürünlerin imalatı. kimyasal ve endüstriyel ürünlerin imalatı.00 Seramik yalıtım malzemeleri ve bağlantı parçalarının imalatı 23. .Klinker ve suya dayanıklı çimento imalatı. Kapsam dışı olanlar. . .başka yerde sınıflandırılmamış seramik ürünlerin imalatı. . .suni taşların imalatı (örn. 32. bkz. .42. bkz. Kapsam dışı olanlar. bkz. . 23. 23.49 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.malların taşınması ya da ambalajlanması için kullanılan seramik çömleklerin. portland.51 Çimento imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. bkz.43. kireç ve alçı imalatı 23.20. Kapsam dışı olanlar.23.

hazır karışım ve kuru karışım çimentoların ve harçların imalatı.52 Kireç ve alçı imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 Çimento imalatı 23. 23. tuğla. kaldırım taşı. sönmüş kireç ve suya dayanıklı kireç imalatı 23.64.62.50.levha.çimentodan yapılmış ürünlerin imalatı.inşaatta kullanmak üzere önceden kalıba dökülmüş beton. 23. beton ya da suni taştan bina ya da bina dışı inşaat amaçlı prefabrik temel yapısal elemanların imalatı. .alçı ürünleri imalatı.6 Beton.61. çimento ya da suni taş TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 116 / 374 ..52. .01 İnşaatta kullanmak üzere önceden kalıba dökülmüş beton. imalatı. 32.51.dişçilikte kullanılan çimentoların imalatı. çimento ve alçıdan yapılmış eşyaların imalatı 23.. beton vb.alüminyumlu çimento (boksit çimentosu). briket.63.20.çimento.sönmüş alçı taşından ya da sönmüş sülfattan alçı imalatı.52. sönmüş kireç ve suya dayanıklı kireç imalatı.02 Sönmüş alçı taşından ya da sönmüş sülfattan alçı imalatı 23.03 Sönmüş dolamit (beyaz mermer) imalatı 23. bkz.61 İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . 23. . direkler. . bkz. bkz.01 Sönmemiş kireç. bkz. cüruf çimento ve süper fosfat çimentolar dahil.sönmemiş kireç.ateşe dayanıklı harç. panel.52. çimento ya da suni taş mamullerinin imalatı:+ karo. pano. 23. bkz. kazıklar ve benzeri ürünler.69. 23. . Kapsam dışı olanlar. 23. . 23. Kapsam dışı olanlar. 23. 23.69.

02 Çimento. 23. bkz.00 İnşaat amaçlı alçı ürünlerinin imalatı 23. + levhalar. direkler. Kapsam dışı olanlar. Kapsam dışı olanlar. .ateşe dayanıklı çimento imalatı. 23.20.64 Toz harç imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .inşaatta kullanıma yönelik alçı ürünleri imalatı.63.00 Hazır karma beton imalatı 23.hazır ve kuru karma beton ve harç imalatı.kuru betonların ve harçların imalatı. 23.64. bkz. kazıklar ve benzeri ürünler 23. panolar. briket. 23.62.. tuğla.mamullerinin imalatı karo. pano.63. kaldırım taşı. paneller vb. 23. panel.levha. .65 Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 117 / 374 .63 Hazır karma beton imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . .toz harç imalatı.61. beton ya da suni taştan bina ya da bina dışı inşaat amaçlı prefabrik temel yapısal elemanların imalatı 23.20.62 İnşaat amaçlı alçı ürünlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.ateşe dayanıklı harç imalatı. bkz.00 Toz harç imalatı 23. 23. .

bkz.02 Asbestli çimento veya selüloz lifli çimento ya da benzerlerinden ürünlerin imalatı oluklu levha. oluklar. .69 Beton. panolar. yollarda.taşocağında yapılan faaliyetler. alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . . diğer levhalar.70 Taş ve mermerin kesilmesi. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 118 / 374 . leğenler.00 Beton. kavanozlar. lavabolar. çiçek saksıları vb. zımpara taşları ve benzeri ürünlerin üretilmesi.01 Çimento..9.taş mobilyaların imalatı. kamış. mobilyalar. 23. panolar.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. sazlar) yapı malzemeleri imalatı 23. alçak ve yüksek kabartmalar. mobilya. tüpler. kavanozlar. şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi. sarnıçlar. çimento ya da suni taştan diğer ürünlerin imalatı: + heykel. 23. şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. pencere çerçeveleri vb.7 Taş ve mermerin kesilmesi.. sarnıçlar. . alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı 23. alçı veya diğer mineral yapıştırıcılar ile bir araya getirilmiş bitkisel maddelerden (odun yünü.çimento. çatı yapımında kullanılmak üzere taş ve mermerin kesilmesi. değirmen taşları. karolar. . vazolar. lavabolar. 23. kamış. sazlar) yapı malzemeleri imalatı.beton.11. mobilyalar. saman.69.inşaatta. leğenler. örn. + oluklu levha. 08. kaba yontulmuş taş üretimi. alçı veya diğer mineral yapıştırıcılar ile bir araya getirilmiş bitkisel maddelerden (odun yünü. borular. bkz. karolar. Kapsam dışı olanlar. pencere çerçeveleri vb. saman. oluklar. 23.65.asbestli çimento veya selüloz lifli çimento ya da benzerlerinden ürünlerin imalatı. tüpler. şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi 23. borular. diğer levhalar.65. alçı. kabristanlarda. .

karbon ve grafit elyaf ve ürünleri imalatı (elektrotlar ve elektrikli uygulamalar hariç).90. . . metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatını kapsamaktadır.91 Aşındırıcı taş ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.mineral yalıtım maddeleri imalatı: + cüruf yünleri. . bileyi veya parlatma taşları ve doğal ya da suni aşındırıcı ürünlerin imalatı.01 İnşaatta. madeni yünler ve benzer mineral yünler. . bkz. 23. şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi 23. 23. . asfalt bazlı yapıştırıcılar. bkz.29. çatı yapımında kullanılmak üzere taş ve mermerin kesilmesi. 28. kabristanlarda.yumuşak zeminli zımpara ürünleri (örneğin zımpara kağıdı) dahil. 23. grafitten ürünler (elektrikli ürünler hariç) vb. turbadan ürünler. . .14.karbon veya grafit contaların imalatı. bkz.99.70. pulları soyulmuş magnezyum mikaları. yollarda. ses-yalıtım ya da ses emen materyaller. değirmen taşları. .99 Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kömür katranı zifti vb.cam yünlerinin ve dokunmamış cam yününden yapılan ürünlerin imalatı..asfalt veya benzeri malzemelerden ürünlerin imalatı.23.91. 27.mineral maddeler ya da selüloz esaslı sürtünme balatası ve bunların monte edilmemiş parçalarının imalatı.00 Aşındırıcı taş ürünlerin imalatı 23. örn. genleştirilmiş killer ve benzer ısı-yalıtım. suni zımpara (korendon) imalatı Kapsam dışı olanlar.çeşitli mineral maddelerden ürünlerin imalatı: + işlenmiş mika ve mikadan ürünler.02 Taş mobilyaların imalatı 23.9 Aşındırıcı ürünlerin ve başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı Bu grup.70. .00 Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 119 / 374 . 23.grafit elektrot imalatı.

31.soğuk haddelenmiş bar imalatı . 24. 24.demir granül ve demir tozu üretilmesi . . levha. pik demirin çeliğe dönüştürülmesi.çelikten sıcak haddelenmiş açık profil üretilmesi.külçe.10.çelikten ve kaynaklı çelikten açık profillerin üretimi.demir ya da çelik hurdaların yeniden eritilmesi. . . haddeden çekme ve kalıptan çekme işlemlerinde kullanılırken. . bar veya tel yapmak amacıyla haddeleme.02 Külçe. . . demir alaşımlarının imalatı gibi faaliyetleri kapsamaktadır. haddehane makineleri ve bitirme haddelerinin işletilmesi 24. bkz.10.10 Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.maden eritme ocakları. 24. 24. . çelik fırınları. Bu kısım aynı zamanda diğer kimyevi elementlerin saf metallere dönüştürülmesi ile metal alaşımların ve süper alaşım imalatını da kapsamaktadır. . erimiş halde olan çıktı ise dökümler ile diğer ana metal ürünleri yapmak için kullanılır. haddehane makineleri ve bitirme haddelerinin işletilmesi. maden.03 Demir alaşımlarının imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 120 / 374 . .çelikten yarı mamuller üretilmesi. Eritme ve ayrıştırma işlemleri sonucunda elde edilen çıktı genellikle ingot (kütük) halinde olup.demir alaşımlarının imalatı.çelikten sıcak veya soğuk çekilmiş yassı hadde ürünleri.10.01 Maden eritme ocakları. . . çelik fırınları. çubuk. hurdadan elde edilen demir içeren ve demir içermeyen metallerin eritilmesi ve/veya ayrıştırılması faaliyetlerini kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar.1 Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı Bu grup. blok veya diğer birincil formlardaki dökme demir (pik demir) ve aynalı demir (spiegeleisen) üretimi 24. demir külçesi. şerit. blok veya diğer birincil formlardaki dökme demir (pik demir) ve aynalı demir (spiegeleisen) üretimi.çelikten sıcak haddelenmiş bar ve çubukların üretilmesi. ergimiş veya katı formda pik demir imalatı. .demiryolu ray hattı malzemelerinin üretimi (birleştirilmemiş raylar). demir cevherinin doğrudan indirgenmesi.24 Ana metal sanayii Bu bölüm elektro metalürjik ve diğer metalürjik teknikleri kullanarak. elektroliz veya diğer kimyasalsüreçleruygulanarak istisnai saflıkta demir üretilmesi.demirin ve diğer sünger demir ürünlerinin doğrudan indirgenmesi yoluyla demir çelik ürünlerinin imal edilmesi.kütük veya diğer birincil formlarda çelik üretilmesi. .

99 b.24.10. .2 Çelikten tüpler. çelikten ve kaynaklı çelikten açık profillerin üretimi 24.10.08 Çelikten sıcak veya soğuk çekilmiş yassı hadde ürünleri.04 Demirin ve diğer sünger demir ürünlerinin doğrudan indirgenmesi yoluyla demir çelik ürünlerinin imal edilmesi. içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı 24. borular. borular.s. elektroliz veya diğer kimyasalsüreçleruygulanarak istisnai saflıkta demir üretilmesi 24.05 Demir ya da çelik hurdaların yeniden eritilmesi 24. ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı 24.10.10. içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 121 / 374 .06 Kütük veya diğer birincil formlarda çelik üretilmesi 24.10.07 Çelikten yarı mamuller üretilmesi 24.10.y.çelikten sıcak haddelenmiş bar ve çubukların üretilmesi. çelikten sıcak haddelenmiş açık profil üretilmesi.20 Çelikten tüpler.

.4 mm veya daha az olan kaynaklanmış hassas tüplerin ve boruların imalatı.. bkz.soğuk çekme. 24. soğuk çekilmesiyle veya soğuk haddelenmesiyle ve dairesel kesitli olmayan tüpler. .sıcak haddelenmiş ve boyuna veya spiral olarak kaynak yapılmış olan yassı ürünlerden soğuk olarak şekillendirilen.soğuk çekmeyle veya soğuk haddelemeyle ya da soğuk kalıplamayla dairesel olmayan kesitli tüpler ve borular için şekillendirilmiş. dirsekler ve küçültülmüş parçalar gibi.3 Çeliğin ilk işlenmesindeki diğer ürünlerin imalatı Bu grup.32 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.sıcak haddelenmiş yassı ürünlerin veya çelik çubukların soğuk olarak tekrar haddelenmesi yoluyla kangal veya düz olarak 600 mm`den daha az genişliğe TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 122 / 374 . dış çapı 406.4 mm ve daha az olan kaynaklanmış tüp ve boruların imalatı.00 Barların soğuk çekilmesi 24. boyuna kaynaklı şeritlerden sıcak veya soğuk kalıplanmasıyla şekillendirilen dairesel kesitli olmayan dış çapı 406. içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı 24. sıcak haddelenmiş dikişsiz çelik boruların dövülmesiyle.4 mm.dairesel kesitli tüp ve boruların ileri işlemlerle. borular ve içi boş profillerin sadece soğuk çekilmesiyle sıcak haddelenmiş veya sıcak ekstrüzyonlanmış hassas ve hassas olmayan dikişsiz tüp ve boruların imalatı. dış çapı 406. kaynaklanmış veya daha ileri bir işleme tabi tutulmuş olarak dağıtılan boyuna kaynaklanmış ve sıcak veya soğuk haddelenmiş şeritlerin sıcak veya soğuk kalıplanmasıyla.`yi aşan kaynaklı borular ve tüplerin imalatı. dirsekli bağlantı parçalarının imalatı.sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlerin işlenmesi ile yassı flanşların ve döküm halkalı flanşların imalatı. taşlama veya burma yoluyla çelik bar ve dolu kesitli çelik profil imalatı Kapsam dışı olanlar.. çeliğin soğuk işlenmesiyle diğer ürünlerin imal edilmesini kapsamaktadır.sıcak haddeleme veya sürekli döküm yoluyla elde edilen bar veya çubuk şeklinde olabilen bir ara ürünün daha ileri işlemler için sıcak haddeleme. yuvarlak veya yuvarlak olmayan kesitli içi boş boru veya profil olarak imalatı. .31... . Kapsam dışı olanlar.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.tel çekme.sıcak veya soğuk haddelenmiş..00 Çelikten tüpler.savurma döküm yöntemiyle dikişsiz çelik boruların ve tüplerin imalatı.20. 24.52. 24..34. sıcak ekstrüzyon veya diğer sıcak işleme yöntemleriyle dikişsiz boru.31 Barların soğuk çekilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 24. bkz.çelikten dişli vidalar ve diğer boru veya tüp parçaları.. 24. boyuna veya spiral kaynaklı yassı ürünlerin sürekli soğuk veya sıcak kalıplanmasıyla dairesel kesitli olan ve sıcak veya soğuk haddelenmiş. borular.

soğuk biçimlendirilmiş veya soğuk katlanmış oluklu levhaların ve sandviç panellerin imalatı.00 Soğuk şekillendirme veya katlama 24. . .yarı işlenmiş değerli metal üretimi.demir dışı metallerin dökümü. gümüş.değerli metal mücevherat imalatı. bkz. bkz.değerli ana metallerin üretimi : + işlenmiş veya işlenmemiş değerli metallerin üretilmesi ve rafine edilmesi: cevher veya hurdadan altın. bkz.33. . 32.53.4 Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı 24.32. .00 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi 24. platin vb. .00 Tellerin soğuk çekilmesi 24.01 Değerli ana metallerin üretimi işlenmiş veya işlenmemiş değerli metallerin üretilmesi ve rafine edilmesi: cevher veya hurdadan TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 123 / 374 . Kapsam dışı olanlar.·¨ 24. . 24.41. .çelik tel çubukların soğuk çekilmesi yöntemiyle çekilmiş çelik tel imalatı.41 Değerli metal üretimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. .12.sahip kaplanmış veya kaplanmamış.ana metallerin gümüşün veya altının platin veya platin grubuna ait metallerle kaplanması.34. yassı olarak haddelenmiş çelik ürünlerin imalatı. 24.34 Tellerin soğuk çekilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.31. 25.barların ve dolu çelik profillerin çekilmesi. . Kapsam dışı olanlar.ana metallerin gümüşle kaplanması.türetilmiş telden ürünler imalatı.54.yassı haddelenmiş çelik ürünlerin silindirli mikserde kademeli olarak soğuk şekillendirilmesi veya presle katlanması ile elde edilen açık profil imalatı.33 Soğuk şekillendirme veya katlama Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.ana metallerin veya gümüşün altınla kaplanması .93.. 24. . 24. . 24. 24. değerli metal alaşımların üretimi.

altın. .alüminyum alaşımlarının üretimi. Kapsam dışı olanlar.42. 24.demir dışı metallerin dökümü. alüminyum döküntü ve hurdaların elektrolitik rafinesinden alüminyum üretimi. 24. platin vb.04 Ana metallerin gümüşle kaplanması 24. .43 Kurşun.06 Ana metallerin gümüşün veya altının platin veya platin grubuna ait metallerle kaplanması 24. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 124 / 374 . .00 Alüminyum üretilmesi 24.41.53.kurşun. .alüminadan (alüminyum oksitten) alüminyum üretimi.03 Yarı işlenmiş değerli metal üretimi 24.kurşun. çinko ve kalay üretimi. bkz. 24.02 Değerli metal alaşımların üretimi 24.54.demir dışı metallerin dökümü.41. 24. çinko ve kalay üretimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. gümüş. çinko ve kalay hurda ve döküntülerinin elektrolitik rafinesinden kurşun.54. Kapsam dışı olanlar. . 24.05 Ana metallerin veya gümüşün altınla kaplanması 24. çinko ve kalay alaşımları üretimi. .41. .42 Alüminyum üretilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.41.cevherlerden kurşun.41. çinko ve kalay imalatı.yarı işlenmiş kurşun. 24. .yarı mamul alüminyum imalatı.53. çinko ve kalay üretimi.

üretimi. 24. nikel vb. ürünlerin hurda ve döküntülerinin elektrolitik ve alümino termik rafinesinden krom.21. nikel vb. 24.maden cevherlerinden veya oksitlerden krom.00 Kurşun.nikel matları üretimi. . Kapsam dışı olanlar. + dökümden ev eşyaları . nikel vb. 25. .99.00 Bakır üretilmesi 24. üretimi. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 125 / 374 . 24.sigorta teli veya şerit imalatı. maden alaşımlarının imalatı.yarı mamul bakır imalatı. manganez. .cevherlerden bakır üretimi. .45.aşağıdakiler gibi nihai döküm ürünlerin imalatı: + kazanlar (boyler) ve radyatörler. .54. yarı işlenmiş ürünlerin ve çeşitli döküm mamullerinin dökümle imalatını kapsamaktadır. . 25. 24. . . çinko ve kalay üretimi 24.uranyumun ergitilmesi ve rafine edilmesi.krom. bkz.yarı-mamul krom. bkz. manganez. . Kapsam dışı olanlar.43.demir dışı metallerin dökümü.46 Nükleer yakıtların işlenmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 24. bkz.bakır hurda ve döküntülerinin elektrolitik rafinesinden bakır üretilmesi.5 Metal döküm sanayii Bu grup.44 Bakır üretilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.46.00 Demir dışı diğer metallerin üretimi 24. nikel vb. . .24. manganez. bkz. nikel vb.demir dışı metallerin dökümü.45 Demir dışı diğer metallerin üretimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . 24. .uranyum ve radyumlu maden cevherlerinden veya diğer cevherlerden metalik uranyum üretimi. 24.44. . . Kapsam dışı olanlar.krom.00 Nükleer yakıtların işlenmesi 24. ürünlerin imalatı.bakır alaşımları üretimi. manganez. manganez.53.54.53.

24.küresel grafit demir dökümü.01 Dökme hafif metallerin dökümü 24. titanyum.yarı mamul demir ürünlerin dökümü.99 Diğer hafif metallerin dökümü 24. .00 Demir döküm 24. . 24.dökme ağır metallerin dökümü.00 Çelik dökümü 24.52 Çelik dökümü Bu sınıf çelik dökümhanelerinin faaliyetlerini kapsamaktadır.gri demir dökümü.54. 24.51. .alüminyum.dökme değerli metallerin dökümü. çinko v. . 24.53 Hafif metallerin dökümü Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.dökme çelik dökümü.24.dökme çelik tüp veya boru bağlantılarının imalatı.53.dökme hafif metallerin dökümü.51 Demir döküm Bu sınıf demir dökümhanelerinin faaliyetlerini kapsamaktadır. borular ve içi bos profiller ile dökme demirden tüp ve borular ile bunlara ait bağlantı parçalarının imalatı.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. magnezyum. .yarı mamul çelik ürünlerin dökümü. . Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 Diğer demir dışı metallerin dökümü TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 126 / 374 .54 Diğer demir dışı metallerin dökümü Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.demir dışı metallerin basınçlı dökümü. .53.tüpler.52.s. . . .dövülebilir dökme demir ürünleri dökümü. . .`den yarı mamul ürünlerin dökümü. . .dikişsiz çelik boru ve boru bağlantılarının santrifüjlü dökme yöntemi ile üretimi.

uzmanlaşmış bakım ve onarım faaliyetleri. taşıma ekipmanları vb.çoğunluğu metalden prefabrik binaların imalatı: + inşaat şantiyeleri. 25. köprüler vb. Kapsam dışı olanlar. 30. için iskeletler) .02 Metal endüstriyel iskeletlerin imalatı yüksek fırınlar. köprüler vb.11. destekler.11. modüler sergi elemanları vb. 25. kaldırma teçhizatları. . 43. 25. . elektronik veya optik olmayan bu gibi ürünlerin (bazen diğer materyallerle) daha karmaşık birimlere dönüştürülmesine yönelik bağlantı veya montaj ürünlerinin imalatını kapsamaktadır. metal yapı malzemelerinin imal edilmesini kapsamaktadır. için iskeletler 25.1. bkz.11.11 Metal yapı ve yapı parçaları imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. bkz. 25.25 Makine ve teçhizat hariç. varil vb. kaldırma teçhizatları.inşaat ve inşaatın parçaları için metal çatıların ya da iskeletlerin imalatı (kuleler.30. destekler. sabit bir işleve sahip `saf` metal ürünlerin (parçalar. direkler. hareketli parçalarla çalışan. muhafaza kapları (fıçı.gemi veya enerji kazanları için parçaların imalatı. (örneğin inşaat için metal iskeletler ya da parçalar). yapılar gibi) imalatını ve takip eden 26 ile 30 arasındaki bölümlerin tersine. Silah ve cephane imalatı da bu bölüme dahildir.03 Çoğunluğu metalden prefabrik binaların imalatı inşaat şantiyeleri. .bu bölümde üretilmiş malların binalara kurulumu (örn.metal endüstriyel iskeletlerin imalatı (yüksek fırınlar.99.1 Metal yapı malzemeleri imalatı Bu grup. bkz. direkler. . fabrikasyon metal ürünleri imalatı Bu bölüm.12 Metal kapı ve pencere imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 127 / 374 . 25. bkz. 25. merkezi ısıtma kazanlarının kurulumu).22. Kapsam dışı olanlar. grup 33. modüler sergi elemanları vb.monte edilmiş demiryolu hatlarına ait tertibatların imalatı. 25. genellikle statik. tamamıyla elektrikli.).) . .01 İnşaat ve inşaatın parçaları için metal çatıların ya da iskeletlerin imalatı kuleler.gemi kısımlarının imalatı. taşıma ekipmanları vb. .11.

çelik kapıların. rezervuar ve muhafaza kapları imalatı Bu grup tankların.tankların (zırhlı askeri araçların) imalatı. kova. 25. 30. bkz. pencerelerin ve çerçevelerin.29 Metalden diğer tank. panjurların ve bahçe kapılarının imalatı. 27. . bkz.taşıma konteynerlerinin imalatı. bkz.elektrikli fırınlar ve su ısıtıcıları imalatı.51.00 Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç). 25.ek mekanlar için metalden oda bölmeleri 25. Kapsam dışı olanlar. rezervuar ve büyük muhafaza kapları (kapasitesi >=300 litre) imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.metal kapıların.12.sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için metal büyük muhafaza kapları (kapasitesi >=300 litre) imalatı. metal varil.genellikle eşyaların taşınması ve paketlenmesi için kullanılan . merkezi ısıtma radyatörlerinin ve kazanlarının (boyler) imalatını kapsamaktadır.92 . . rezervuar ve büyük TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 128 / 374 . panjurların ve bahçe kapılarının imalatı 25. .29.20.genellikle depolamada veya imalatta kullanmak amacıyla sabit olarak kurulmuş metal rezervuar.01 Metal kapıların. tank ve benzer muhafazaların imalatı. 25. . fıçı.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. çelik kapıların. teneke kutu.21 Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç).2 Metal tank. . imalatı (kapasitesi 300 litreyi aşmayan). sıcak su kazanları (boyler) ve kombi imalatı 25.00 Metalden diğer tank. kutu vb.21.40. bkz.91. 25.12. pencerelerin ve çerçevelerin. sıcak su kazanları (boyler) ve kombi ima Kapsam dışı olanlar.02 Ek mekanlar için metalden oda bölmeleri 25. . 25. 29. .

Kapsam dışı olanlar.uzay araçlarının imalatı. izotop ayırıcılar hariç. buhar toplayıcı ve buhar akümülatörleri.nükleer reaktör imalatı. . Kapsam dışı olanlar. 28. . ağır makineli tüfekler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 129 / 374 .30 Buhar jeneratörü imalatı.01 Ağır silah imalatı büyük toplar.3 Buhar jeneratörü imalatı (merkezi ısıtma sıcak su kazanları hariç) Bu grup. . kılıç. 25.21. bkz.havalı veya gazlı tüfeklerin ve tabancaların imalatı. 30.4 Silah ve mühimmat (cephane) imalatı 25. . süngü vb. av tüfeği. füzeatarlar.40 Silah ve mühimmat (cephane) imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. torpil kovanları. buhar jeneratörlerinin imalatını kapsamaktadır. .71.40. bkz. gemi veya enerji kazanları (boyler) için parçaların imalatı. . 25.paraların veya değerli kıymetlerin taşınması için zırhlı araç imalatı.kazan (boyler) türbin setlerinin imalatı. . 29. ekonomizör.muhafaza kapları (kapasitesi >=300 litre) imalatı 25.30. ağır makineli tüfekler).tankların ve diğer savaş araçlarının imalatı. bkz. . 25.su buharı veya diğer buhar jeneratörlerinin imalatı.10. bkz. merkezi ısıtma sıcak su kazanları hariç 25.küçük silahların imalatı (revolver.11. . 20. . bkz. . 25. .izotop ayırıcıların imalatı. torpil kovanları.patlayıcı kapsül. fünye veya işaret (uyarı) fişeği imalatı. 28. imalatı. merkezi ısıtma sıcak su kazanları hariç Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.40.51.pala. savaş araçları.merkezi ısıtma sıcak su kazanlarının (boyler) ve radyatörlerinin imalatı. kızdırıcı. bkz.30. hafif makineli tüfekler).99. .buhar jeneratörleriyle beraber kullanmak için yardımcı ünitelerin imalatı: + kondansatör. 30. bkz. 25.00 Buhar jeneratörü imalatı. savaş araçları.savaş mühimmatının imalatı. bkz. . .ağır silah imalatı (büyük toplar. füzeatarlar.

05 Avcılık. . tipik olarak bir bedel ya da sözleşme karşılığında metallerin dövülmesi veya preslenmesi gibi metallerin işlenmesi için yapılan genel faaliyetleri kapsamaktadır. mayın ve torpido gibi patlayıcı tertibatların imalatı 25. 24.metalin dövülmesi.04 Savaş mühimmatının imalatı 25.40. spor veya savunma amaçlı ateşli silah ve cephane imalatı 25.metal tozu üretimi.50.01 Metalin dövülmesi. av tüfeği. 24.40. . preslenmesi. hafif makineli tüfekler 25. baskılanması ve yuvarlanması. 25.02 Küçük silahların imalatı revolver.03 Havalı veya gazlı tüfeklerin ve tabancaların imalatı 25. preslenmesi.40. . preslenmesi. baskılanması ve yuvarlanması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 130 / 374 . toz metalürjisi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.40. Kapsam dışı olanlar.2.50 Metallerin dövülmesi.06 Bomba.toz metalürjisi: ısıl işlem (sinterleme) veya basınç altında metal tozlardan doğrudan metal nesnelerin üretilmesi.1.5 Metallerin dövülmesi. toz metalürjisi Bu grup.25. baskılanması ve yuvarlanması. baskılanması ve yuvarlanması. 25. bkz.40. preslenmesi.

birleştirilmesi vb. .01 Metal parçaların delinmesi.anlık verilen oymacılık hizmetleri..61.62 Metallerin makinede işlenmesi ve şekil verilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.metal parçaların delinmesi. . aşındırılması. 01. Kapsam dışı olanlar.62.25. 25. 24.nalbant faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar. 25.25. . tornalanması. yumuşak bir şeyle perdahlanması. . perdahlanması.02 Toz metalürjisi ısıl işlem (sinterleme) veya basınç altında metal tozlardan doğrudan metal nesnelerin üretilmesi 25. kum püskürtülerek soyulması.metallerin ısıl işlemleri. parlatılması. bkz.44. bkz. oluk açılması. testerelenmesi.metallerin sertleştirilmesi. temizlenmesi. bilenmesi. 24. testerelenmesi. 95.00 Metallerin işlenmesi ve kaplanması 25. birleştirilmesi vb. bkz. . aşındırılması.metallerin çapaklardan arındırılması. . kaynak yapılması. parlatma.43..metallerin renklendirilmesi. düzenlenmesi. . bkz.ana metaller veya diğer metallerin değerli metallerle haddelenmesi. . frezelenmesi.nalbant faaliyetleri. 25. 24. . bkz.42.6 Metallerin işlenmesi ve kaplanması. parlatılması. . bkz. 18.12.metallerin kaplanması.62. oluk açılması. 01. perdahlanması. rendelenmesi. 22. + plastik kaplanması.61 Metallerin işlenmesi ve kaplanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. astarlama. .lazer ışınlarının kullanılması yoluyla metallerin kesilmesi veya üzerlerinin yazılması. oyma. tornalanması. . plastiklerin metal kaplanması.41. anotlanması vb. oyulması. rendelenmesi. yuvarlayarak cilalanması. emayelenmesi. makinede işleme Bu grup. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 131 / 374 . bilenmesi. kaynak yapma gibi tipik olarak bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak metallerin işlenmesi için yapılan genel faaliyetleri kapsamaktadır. frezelenmesi.62.29.50. verniklenmesi vb.metallerin metal kullanılmaksızın kaplanması. kaynak yapılması. .metal üzerine baskı yapılması. 24. düzenlenmesi. delme. madenle kaplama.

00 Kilit ve menteşe imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 132 / 374 . kasatura vb. Kapsam dışı olanlar.7 Çatal-bıçak takımı. el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı Bu grup.02 Lazer ışınlarının kullanılması yoluyla metallerin kesilmesi veya üzerlerinin yazılması 25. mobilyalar.asma kilitler.72 Kilit ve menteşe imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.03 Pala.02 Diğer kesici aletlerin imalatı 25. kilitler.12. çatal-bıçak takımının. yemek takımları (kaseler.) veya sofra takımları (tabaklar. çatal.25. tencereler vb. kılıç.99.71.). 25. 25. servis tabakları vb. 25.bıçak. 32. gibi sofra takımlarının imalatı satırlar ve baltalar +usturalar ve tıraş bıçakları +makaslar ve elektriksiz saç kesme makineleri 25.71. fincan tabakları vb.71. metal el aletlerinin ve genel hırdavat malzemelerinin imalatını kapsamaktadır.). kasatura vb. kaşık vb.72. . imalatı.01 Bıçak. . imalatı 25. bkz.diğer kesici aletlerin imalatı: +satırlar ve baltalar +usturalar ve tıraş bıçakları +makaslar ve elektriksiz saç kesme makineleri. için hırdavat ürünleri imalatı. 25. gibi sofra takımlarının imalatı . değerli metallerden çatal-bıçak takımı imalatı. imalatı.62. menteşeler ve benzerleri ile binalar. anahtarlar. taşıtlar vb.. çatal. -metal çukur yemek takımları (kadehler. kılıç. bkz.pala. kaşık vb.71 Çatal-bıçak takımları ve diğer kesici aletlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

pres takımları . freze bıçakları vb.73. örs vb.pense. .mengeneler.73.04 Motor gücüyle çalışsın ya da çalışmasın el aletleri veya takım tezgahları için birbiriyle değiştirilebilir aletlerin imalatı matkap uçları.motor gücü kullanılmayan tarımsal el aletlerinin imalatı.02 Pense.03 Motor gücü kullanılmayan tarımsal el aletlerinin imalatı 25. örs vb 25.73. 28.25.motorlu el aletleri imalatı. zımbalar (zımba uçları).73.01 Makineler veya mekanik cihazlar için bıçaklar ve kesici bıçak ağızlarının imalatı 25. tornavida vb.73.demirci aletlerinin imalatı: demirci ocağı. 25. .06 Demirci aletlerinin imalatı demirci ocağı. bkz.motor gücüyle çalışsın ya da çalışmasın el aletleri veya takım tezgahları için birbiriyle değiştirilebilir aletlerin imalatı: matkap uçları.73 El aletleri. zımbalar (zımba uçları). . tornavida vb. testere ağızları vb.05 Pres takımları 25. takım tezgahları uçları. imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.73. .73. testere ve testere bıçakları imalatı. . bkz.24. .91. . gibi el aletlerinin imalatı. freze bıçakları vb. .kalıp kutuları ve kalıp imalatı (külçe kalıpları hariç). kıskaçlar imalatı.külçe (ingot) kalıpları imalatı. Kapsam dışı olanlar.dairesel testere ve zincir testere bıçakları (ağızları) dahil. gibi el aletlerinin imalatı 25. 28. .07 Kalıp kutuları ve kalıp imalatı (külçe TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 133 / 374 . 25. ..makineler veya mekanik cihazlar için bıçaklar ve kesici bıçak ağızlarının imalatı.

73. metal ev eşyaları.08 Mengeneler. . .9 Diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı Bu grup. hanehalkı ve endüstriyel kullanıma yönelik teneke kutular ve kovalar. . birleştirilmiş demiryolu ray donanımları vb. çiviler. teneke kutular. 25. variller.00 Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı 25. 25.92 Hafif metalden ambalaj malzemeleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kıskaçlar imalatı 25.91 Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. gemi pervaneleri ve çapaları.kovalar. krem gibi kapaklı tüpler ve katlanabilir kutular imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 134 / 374 .gıda ürünleri için konserve kutuları ve teneke kutular ile diş macunu. fıçılar ve kutuların imalatı. gibi çeşitli metal ürünlerin imalatını kapsamaktadır.kalıpları hariç) 25.91. takım tezgahları uçları. metal sabit eşyalar.92.2. imalatı 25. krem gibi kapaklı tüpler ve katlanabilir kutular imalatı. . testere ağızları vb.01 Gıda ürünleri için konserve kutuları ve teneke kutular ile diş macunu.99 Diğer el aletleri. 25.73. bkz.tankların ve rezervuarların imalatı.metalik kapakların imalatı. 25. cıvatalar ve cıvata somunları.

+yaylar için yapraklar.yay imalatı (saat yayları hariç): +düz yaylar. 26. Kapsam dışı olanlar. .zincir imalatı (güç aktarım zincirleri hariç). .93.32. 25. helezoni yaylar. bkz. .93.elektrik iletimi için tel ve kablo imalatı.elektrik ark kaynağı için kaplanmış elektrotlar . zincirler ve yayların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. file. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 135 / 374 . ızgara. giysi vb.15.03 Kaplanmış veya nüveli teller 25.93 Tel ürünleri. . torsiyon (burulma) yayları. . helezoni yaylar. +yaylar için yapraklar. 27. örme halat ve benzeri ürünlerin imalatı.telden yapılan ürünlerin imalatı: dikenli tel. file. telden çit.93.kaplanmış veya nüveli teller.02 Metalik kapakların imalatı 25. örme halat ve benzeri ürünlerin imalatı 25.52.duvar veya kol saati yayları imalatı. .04 Telden yapılan ürünlerin imalatı dikenli tel. elektrik iletkeni olarak kullanılmayan izole edilmiş veya edilmemiş metal halat imalatı. telden çit. torsiyon (burulma) yayları. 25. 28.93. ızgara.93. .02 Elektrik iletkeni olarak kullanılmayan izole edilmiş veya edilmemiş metal halat imalatı 25.çivi ve iğne imalatı.07 Yay imalatı (saat yayları hariç) düz yaylar. bkz.93.92. giysi vb.05 Elektrik ark kaynağı için kaplanmış elektrotlar 25.93. .01 Metal kablo.06 Çivi ve iğne imalatı 25. .25.metal kablo. bkz.güç aktarım zincirleri imalatı.

02. 25. vida somunlarının ve benzer dişli (vidalı) ürünlerin imalatı. vidaların.. 31. düz tabaklar vb.metal saç bigudileri..cıvataların.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.99. bürolarda kullanılmak üzere metal eşyaların imalatı. küvetler.40. Kapsam dışı olanlar.kılıçların.94. ..+tencereler...metal rozetlerin ve rütbelerin imalatı. 31.30..vida makinesi ürünlerinin imalatı: . yıkama leğenleri ve benzer eşyalar ..+monte edilmiş demiryolu hatlarına ait tertibatlar.kalıcı metalik mıknatısların imalatı..02 Vida makinesi ürünlerinin imalatı 25. bkz. kopçalar.+metal bulaşık telleri.+yemek takımları: kaseler. 30. fincan tabakları vb.metal mobilya imalatı. kasaturaların imalatı.oyunların ve oyuncakların imalatı.03 Cıvataların.71. bkz. çatı kaplamaları.alışveriş arabalarının imalatı. rondela.94 Bağlantı malzemelerinin ve vida makinesi ürünlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . . demlikler.kasaların.metal folyo çantaların (kutuların) imalatı.spor malzemelerinin imalatı. vidaların.93.+çapalar.+yol işaretleri dahil metal işaretler.+tokalar. zırhlı kasaların.metal sürahiler ve şişelerin imalatı. vida somunlarının ve benzer dişli (vidalı) ürünlerin imalatı 25.09. 31. 25. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 136 / 374 . bkz. çaydanlıklar vb.. olta iğneleri+metal merdivenler.metalden yapılmış çeşitli eşyaların imalatı:+gemi pervaneleri ve bunlara ait kanatlar.+çanlar.94.metal ev eşyaların imalatı:+düz tabaklar: tabaklar.perçin çivilerinin.+çukur takımlar: kupalar. imalatı. 32.25.. . çengeller.94..08 Zincir imalatı (güç aktarım zincirleri hariç) 25.01. metal şemsiye kulpları ve iskeletleri ile metal tarak imalatı. pul ve benzeri diş açılmamış ürünlerin imalatı. zırhlı kapıların vb. tavalar ve diğer masada ya da mutfakta kullanılan ve elektrikli olmayan mutfak aletleri. bkz. lavabolar. ..mobilyalar hariç. . .çinkodan yapı elemanlarının imalatı: Çatı olukları.+el gücüyle çalıştırılan mutfak aletleri ve aksesuarları. rondela. pul ve benzeri diş açılmamış ürünlerin imalatı 25. bkz. 32. süngülerin.01 Perçin çivilerinin.

ışın .Bu bölüm ayrıca. demlikler.+çapalar. optik aletlerin ve teçhizatların imalatı ile manyetik ve optik medyanın imalatını kapsamaktadır.99. Bu bölümdeki üretim süreci. tavalar ve diğer masada ya da mutfakta kullanılan ve elektrikli olmayan mutfak aletleri. ölçme.+yemek takımları: kaseler.01 Metal ev eşyaların imalatı düz tabaklar: tabaklar. entegre devrelerin tasarımı.1 Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 137 / 374 .99. zırhlı kasaların.99. bürolarda kullanılmak üzere metal eşyaların imalatı 25.99.+tokalar.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı 26 Bilgisayarların. 26. fincan tabakları vb.02 Çinkodan yapı elemanlarının imalatı Çatı olukları. bilgisayar çevre birimlerinin.99.03 Mobilyalar hariç. zırhlı kapıların vb. küvetler. kullanımı ve ileri derecede özel küçültme teknolojileriyle tanımlanmaktadır. iletişim teçhizatının ve benzer elektronik ürünler ile bu tür ürünlerin parçalarının imalatını kapsamaktadır.25.. çatı kaplamaları.+monte edilmiş demiryolu hatlarına ait tertibatlar. olta iğneleri+metal merdivenler. tüketici elektroniklerinin. imalatı 25.+çukur takımlar: kupalar.+yol işaretleri dahil metal işaretler. test etme.+tencereler. bilgisayarların. idare ve kontrol teçhizatının.05 Metalden yapılmış çeşitli eşyaların imalatı gemi pervaneleri ve bunlara ait kanatlar. elektronik ve optik ürünlerin imalatı Bu bölüm. elektromedikal ve elektroterapötik cihazların. lavabolar. düz tabaklar vb.+çanlar. 25..+el gücüyle çalıştırılan mutfak aletleri ve aksesuarları.99. kopçalar. 25. çaydanlıklar vb.04 Kasaların. yıkama leğenleri ve benzer eşyalar 25.. çengeller.+metal bulaşık telleri.

.. . 26.11.11.11.elektronik konnektörlerin imalatı.03 Elektronik uygulamalar için solenoidlerin.elektronik bileşen tipli indüktörlerin imalatı (örn. transistörler ve ilgili devre cihazlarının imalatı.akıllı kartların basımı. 26. 18..elektronik dirençlerin imalatı.elektrikli uygulamalar için benzer cihazların imalatı. bkz. bkz.elektronik uygulamalar için solenoidlerin. anahtarların ve güç dönüştürücülerin imalatı. monitör kabloları. bölüm 27. .05 Işık yayan diyotların (LED) imalatı 26.20.04 Elektronik göstergelerin imalatı (plazma.X-ray tüpleri ve benzer ışınlama (irradiation) cihazlarının imalatı. 26. imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 138 / 374 . 26. 26. .ışık yayan diyotların (LED) imalatı. başka bir yerde sınıflandırılmaktadır.70. tamamlanmış veya yarı tamamlanmış küplerin veya üzerinde çok kısımlı elektronik devre bulunan silikon parçaların imalatı. . . polimer.. elektrikli röle imalatı.. bkz.elektron tüpleri imalatı..11 Elektronik bileşenlerin imalatı Bu sınıf.02 Entegre devre imalatı (analog. bkz.12.26..11.. bobinler. bkz.tamamlanmış teçhizat imalatı. polimer. 26. USB kabloları. bkz. dijital veya hibrit). elektronik uygulamalar için yarı iletkenlerin ve diğer bileşenlerin imalatını kapsamaktadır.-elektronik kondansatörlerin imalatı.floresan balastları imalatı..30. 27. anahtarların ve güç dönüştürücülerin imalatı 26. . . jikleler.06 Yazıcı (printer) kabloları. transformatörler)..bilgisayar ve televizyon ekranlarının imalatı.elektronik kristallerin ve kristal takımların imalatı. dijital veya hibrit) 26.40.çıplak baskılı devre kartları imalatı.elektronik göstergelerin imalatı (plazma.11.yarı iletken.33. bağlayıcılar vb.11.elektrik kablolama gereçleri imalatı.01 Mikro işlemcilerin imalatı 26. bkz. .12.harici modem imalatı.mikro işlemcilerin imalatı. 27. LCD).Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. LCD) 26.. Kapsam dışı olanlar.60.entegre devre imalatı (analog. bkz. 27.11.optik teçhizat ve aletlerinin imalatı.diyotlar. bkz. .

26.yüklü elektronik kart imalatı.12. 26. 26.yüklü baskılı devre kartları imalatı... dijital.optik disk sürücülerin (örn. bkz.kayıtlı medyanın çoğaltılması (bilgisayar medyası. modüllerin ve parçalarının imalatı.ana bilgisayarların imalatı. CD.1. DVD vb.bilgisayarlar veya diğer cihazlarla kullanmak için boş optik ve manyetik medyanın (boş kaset. aşağıdakilerin tamamını gerçekleştiren cihazlardır: (1) çalışan program ya da programları ve programın uygulanması için gerekli olan verileri barındıran.2 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı 26. yönelticiler. bkz.. CD-ROM. 26.30.. joystik ve iztopu aksesuarları imalatı. bkz. bilgisayar sunucularının ve bellek cihazları. .. ..40. (3) kullanıcılar tarafından belirlenen aritmetik hesaplamaları yapan ve (4) insan müdahalesi olmaksızın.tesis edilmiş bilgisayar terminalleri (depoları) imalatı. 26.sanal gerçeklik sağlayan kasklar imalatı..12. en yaygın tipi. CD-RW.CD çalarlar ve DVD çalarlar gibi tüketici elektronik cihazlarının imalatı.yazıcı imalatı.klavye imalatı.12. ağ (network). görüntü (video).00 Yüklü elektronik kart imalatı 26.. 26. 26. .40. matematiksel modelleri uygulama kapasitesine sahiptirler ve en azından analog kontrol ve programlama elemanlarından oluşurlar. . girdi/çıktı cihazları (yazıcılar.40. Bilgisayarlar.cep veya avuç içi bilgisayarları imalatı (örn. 18. gereksinimlerine uygun olarak serbestçe programlanabilen. (2) kullanıcıların ihtiyaçlarına.bilgisayarlarda ve bilgisayar çevre birimlerinde kullanılan elektronik bileşenlerin ve elektronik parçaların imalatı..çıplak baskılı devre kartları imalatı.. örneğin ana bilgisayarların.masaüstü bilgisayarları imalatı. 26. denetleyiciler. bkz. analog.99 Diğer elektronik bileşenlerin imalatı 26.baskılı devre kartlarının üzerine parçaların yüklenmesi. masa üstü bilgisayarlarının. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 139 / 374 . ya da hibrit olabilir. 26.bilgisayar projektörleri imalatı (video projektörleri).11..televizyon monitörlerinin ve ekranlarının imalatı. görüntü. bkz. bkz. bkz..12 Yüklü elektronik kart imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.. bkz. 26. DVD-ROM.30.barkotlu tarayıcılar dahil tarayıcı imalatı.80.monitör imalatı.. veri iletim teçhizatının (örn.. Kapsam dışı olanlar. . elektronik bilgisayarların. ses. 26.. DVD-RW) imalatı. Dijital bilgisayarlar.20 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı Bu sınıf. 26. bkz.. köprüler.). Analog bilgisayarlar. bkz.. ses.2..harici modem imalatı. işlem devam ederken mantıksal bir karar ile uygulamayı modifiye etmek için bu bilgisayarı gerekli kılan bir süreç programını çalıştıran aletlerdir. bkz.12..arayüz kartlarının.. 18.dahili/harici bilgisayar modem kartlarının imalatı.video oyun konsollarının imalatı.11.dizüstü bilgisayarları imalatı.bilgisayar sunucuları imalatı.akıllı kart okuyucuları imalatı. modem kartı) Kapsam dışı olanlar.. . bkz. monitörler.. 26. vb.. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.ara yüz kartları imalatı (örn. dizüstü bilgisayarların.) imalatı.manyetik disk sürücüler..12.akıllı kartların basımı. ağ geçitleri) imalatı. klavyeler) gibi bilgisayar çevre donanımlarının imalatını ve/veya montajını kapsamaktadır. bkz.her çeşitte fare (mouse). harici sürücüler ve diğer bellek depolama cihazları imalatı. PDA).dijital iletişim anahtarlarının.

DVD-RW) imalatı 26. DVD-ROM. klavye imalatı.06 Sanal gerçeklik sağlayan kasklar imalatı 26.04 Tesis edilmiş bilgisayar terminalleri (depoları) imalatı.26. bilgisayar sunucuları imalatı 26. joystik ve iztopu aksesuarları imalatı 26.20. optik disk sürücülerin (örn.02 Manyetik disk sürücüler.20. her çeşitte fare (mouse). CD-RW.08 Mekanik olarak çalışmayan otomatik vezne makineleri (ATM`lerin).01 Masaüstü bilgisayarları imalatı.20. PDA) 26.05 Barkotlu tarayıcılar dahil tarayıcı imalatı. harici sürücüler ve diğer bellek depolama cihazları imalatı.20. ana bilgisayarların imalatı.03 Yazıcı imalatı. monitör imalatı.20. dizüstü bilgisayarları imalatı. satış noktası terminalleri (POS) gibi bilgisayar terminallerinin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 140 / 374 .20.20.07 Bilgisayar projektörleri imalatı (video projektörleri) 26.20. akıllı kart okuyucuları imalatı 26. cep veya avuç içi bilgisayarları imalatı (örn. CDROM.

Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.imalatı 26.taşıyıcı ekipmanların imalatı.cep telefonları imalatı..radyo ve televizyon stüdyoları ve yayın teçhizatları imalatı (ticari televizyon kameraları dahil).telesekreter imalatı da dahil telefon ve faks teçhizatlarının imalatı.1. 26.90.video kaset kayıt cihazları ve çoğaltma donanımları imalatı..... bkz. 26. .4 Tüketici elektronik ürünlerinin imalatı 26.20. . 26.özel sayısal veya analog telefon santrallerinin imalatı.ağ geçitleri.40. ev eğlence sistemleri... bkz. bkz.kablolu televizyon donanımlarının imalatı.. uzaktan kumanda cihazları)..12. faks çekme gibi iki veya daha fazla işlevi olan çok fonksiyonlu büro makinelerinin imalatı 26. 27. .harici modemler.bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımlarının imalatı.trafik ışıklarının imalatı. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.kablosuz telefon imalatı.30. yerlerdeki hoparlör sistemleri ve müzik aletleri ses yükselticileri için elektronik müzik ve görüntü donanımlarının imalatını içermektedir.90..yayın alıcı ve verici anten imalatı..b.kontrol istasyonlarına sinyal gönderen hırsız ve yangın alarm sistemleri imalatı. alışveriş merkezi v.tüketiciler için ses ve görüntü donanımı imalatı. bkz.elektronik sayı levhaları (skorbord) imalatı. . 26.. 26. elektronik olarak kablolar üzerinden veya radyo ve televizyon yayını ve kablosuz iletişim donanımı gibi hava aracılığı ile sinyal taşımada kullanılan telefon ve veri iletişim donanımlarının imalatını içermektedir. -iletişim donanımlarında kullanılan elektronik parçalar ve montaj parçalarının imalatı (dahili ve harici bilgisayar modem kartları dahil).televizyon ekranları ve görüntü panelleri imalatı.09 Çıktı alma. .Global Konumlandırma Sistemi (GPS) cihazlarının imalatı. Kapsam dışı olanlar. bkz. havaalanı.20... tarama. .00 İletişim donanımlarının imalatı 26. bkz.ses TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 141 / 374 . .radyo ve televizyon vericilerinin imalatı. kopyalama. 27..40 Tüketici elektronik ürünlerinin imalatı Bu sınıf..televizyon imalatı.yüklü elektronik kart imalatı.kızıl ötesi (enfraruj) sinyal kullanan iletişim cihazlarının imalatı (örn.3 İletişim donanımlarının imalatı 26.30 İletişim donanımlarının imalatı Bu sınıf.. köprüleri ve yönlendiricileri gibi veri iletim donanımlarının imalatı. 26...çağrı cihazları imalatı.mobil iletişim donanımları imalatı. motorlu taşıtlar.Merkezi iletişim santral donanımları imalatı. bkz.51.

30. bkz.20.ev tipi video kamera imalatı.30.stereo teçhizatları imalatı. bkz. stereo..hoparlör sistemleri imalatı. 26.40.mikrofon imalatı.kaydetme ve çoğaltma sistemleri imalatı. 32. bkz.40. 26..40. 26. .40.kulaklıklar (örn.sabit (değiştirilemez) yazılımlı elektronik oyun imalatı. .. alışveriş merkezi v. bilgisayar) imalatı. 26.çoğaltma teçhizatları. 26. ..2.uzaktan kumanda aletleri (radyo ve kızılötesi (enfraruj)) imalatı... . 26.04 Ses kaydetme ve çoğaltma sistemleri imalatı 26.03 Televizyon ekranları ve görüntü panelleri imalatı 26. radyo. -telesekreter imalatı. .. ses.dijital kamera imalatı. .05 Radyo imalatı 26.anten imalatı.. bkz. bkz.radyo imalatı.. .kayıtlı medyanın çoğaltılması (bilgisayar medyası.CD ve DVD çalar imalatı.01 Video kaset kayıt cihazları ve çoğaltma donanımları imalatı 26.30. .40.07 CD ve DVD çalar imalatı 26.40. yerlerdeki hoparlör sistemleri için ses yükselticisi imalatı. bkz. Kapsam dışı olanlar.70. video.. 26.karaoke makineleri imalatı..40. yayın alıcı ve verici antenler. bkz.parayla çalışan otomatik plakçalar imalatı.40.02 Televizyon imalatı 26. 18.video oyun konsolları imalatı.bilgisayar çevre donanımları ve bilgisayar monitörleri imalatı. ticari video kameraları gibi stüdyo yayın teçhizatları imalatı.çağrı cihazı imalatı.40.b. vb). 26.müzik enstrümanları ve havaalanı.06 Hoparlör sistemleri imalatı 26.30. bkz.99 Diğer tüketici elektronik ürünlerinin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 142 / 374 . bkz.30.

.arazi ölçme (kadastro çalışmaları ile ilgili aletler) aletlerinin imalatı. için laboratuar tipi tartıların. test ve seyrüsefer cihazlarının imalatını içermektedir. araştırma. debi. su terazisi. test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı Bu grup.Global Konumlandırma Sistemleri (GPS) cihazlarının imalatı.51. test vb. katı.ışınlama cihazlarının imalatı. göstermek. .. nem.optik konumlandırma aletlerinin imalatı.. kılavuzluk. kan analiz cihazı).. yanma. iletmek ve kontrol etmek için kullanılan aletler ve cihazlar. gaz.. 26. . sayaçlar(örn.) makinelerinin imalatı. 28.cam sıvı termometreleri ve çift metal tipli olanlarının imalatı (tıbbi olanlar hariç)nem ayarlayıcı cihazların imalatı.20.5 Ölçme. elektriğin ve elektrik sinyallerinin özelliklerini ölçmek ve test etmek için kullanılan aletler.baskül (laboratuar tartı aletleri hariç). ısıtma.hava basıncı ile çalışan göstergelerin imalatı.sanayi işlem kontrol cihazlarının kurulumu.araç gereçler için çevresel ve otomatik kontrol aletlerinin imalatı.telesekreter makinelerinin imalatı. sanayi amaçlı olsun ya da olmasın çeşitli ölçme.ölçüm ve kayıt cihazlarının imalatı (örn. şerit metre vb. .debi metreler (akış metreler) ve sayma aletleri imalatı. kumpas).. gaz.denize atılan ve yapı itibariyle suda yüzen şamandıralara benzeyen deniz altından aldıkları sesleri antenleri aracılığıyla radyo sinyalleri olarak suyun üzerindeki araçlara ileten cihazlar (sonikşamandıralar) da dahil araştırma. ya da bileşik materyallerin numunelerinin kimyasal ya da fiziksel bileşimi ya da konsantrasyonlarının laboratuar analizinde kullanılan aletler ve sistemler.. havacılık ve denizcilik ile ilgili sistem ve aletlerin imalatını içermektedir.. .meteoroloji aletlerinin imalatı. sinyal üreticilerin. Kapsam dışı olanlar.laboratuar analiz cihazlarının imalatı (örn. vakum. test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı 26.50.. masa saatleri ve benzer aletler gibi zaman bazlı ölçüm aletleri de dahil. 26. bkz.60. mikroorganizma geliştirmede kullanılan aygıtların ve diğer çeşitli laboratuar cihazlarının imalatı. seviye. . bkz..23.basit mekanik ölçüm aletlerinin imalatı (örn. 28. 26. belirleme.. bkz.29. havacılık ve denizcilikle ilgili aletlerin imalatı.. Bunlar.. uçuş kayıt cihazı). 26.radar imalatı.radar cihazlarının imaları. kaydetmek. .30.00 Ölçme. test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı Bu sınıf. kullanılan temel materyale göre imalat sınıfına bakınız.sayma makinelerinin imalatı.51 Ölçme. masa ve duvar saatlerinin imalatı Bu sınıf kol saatleri.mayın dedektörlerinin. 33.tıbbi termometrelerin imalatı.. iklimlendirme.radyasyon belirleme ve izleme cihazlarının imalatı.göstergeli panel TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 143 / 374 .. metal detektörlerinin imalatı. elektrik).alev ve ateş kontrol cihazlarının imalatı. işaret etmek. terazilerin.hareket dedektörlerinin imalatı.tüketim sayaçlarının imalatı (örn. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.ölçme.. bkz.spektrometrelerin imalatı.uçak motoru ile ilgili aletlerin imalatı. seyrüsefer. ısı derecesi.dikte (steno vb. sıvı.. kayıt etme) ve hesaplama cihazları. . bkz. 26. bkz.. yoğunluk. aletlerin imalatı. su.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. mezüre.otomotiv emisyonu test cihazlarının imalatı. yoğunlaşma ve deviri ölçmek.. seyrüsefer. asitlik.fiziksel özellikleri test etme ve inceleme cihazlarının imalatı. tespit.26. diğer ölçme ve test aletleri ile bunların parçalarından oluşmaktadır..52 Kol saatleri.. soğutma gibi uygulamalar ve cihazlar için otomatik kontrol ediciler ile düzenleyiciler.. 32. kıvam.hidronik limit kontrol aletlerinin ) imalatı. kol saatleri.70. Elektrikli olmayan ölçme. masa saatleri ve duvar saatleri ile zaman mekanizmaları ile bunların parçalarının imalatını kapsamaktadır. bkz. basınç. . test ve seyrüsefer cihazları da (basit mekanik aletler hariç) burada kapsanmaktadır.yalan makinesi imalatı.. ..

bkz. kaydetmek ve başka şekillerde göstermek için kullanılan saat makineli veya senkron motorlu donanımların imalatı. duvar ve kol saatleri için parçaların imalatı. plastik). taban levhaları. . kordon köprüsü ve diğer parçalar.52.+her tür materyalden masa ve kol saatleri için kasalar ve muhafazalar.12. duvar ve kol saatleri için makineler.+zaman/tarih damgaları.+zaman kilitleri.+parkmetreler. .03 Zaman kaydetme donanımlarının ve zaman aralıklarını ölçmek. 26.05 Masa.+zemberekler.+zemberekler.saat makineli veya senkron motorlu zaman devre anahtarlarının ve diğer ayırıcıların imalatı.+parkmetreler. 32.+zaman/tarih damgaları.+süreç kronometreleri.saatleri de dahil her çeşit kol saati. akrep ve yelkovanlar.zaman kaydetme donanımlarının ve zaman aralıklarını ölçmek.değerli olmayan metallerden saat kayışı imalatı. masa saati ve duvar saatlerinin imalatı 26. taban levhaları.. kaydetmek ve başka şekillerde göstermek için kullanılan saat makineli veya senkron motorlu donanımların imalatı örneğin. deri.52.12. duvar ve kol saatleri için parçaların imalatı her çeşit masa..01 Göstergeli panel saatleri de dahil her çeşit kol saati. akrep ve yelkovanlar.+işçilerin geliş ve gidişlerini kaydeden saatler.02 Değerli metal kasalar da dahil olmak üzere kol saati ve masa saati kasaları imalatı 26. . Kapsam dışı olanlar.13.değerli metal kasalar da dahil olmak üzere kol saati ve masa saati kasaları imalatı. örneğin.52. değerli metallerden saat kayışlarının imalatı. +her çeşit masa. masa saati ve duvar saatlerinin imalatı. 15.52.. kıymetli taşlar.+her tür materyalden TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 144 / 374 . 32. 26.masa.52. kıymetli taşlar.04 Saat makineli veya senkron motorlu zaman devre anahtarlarının ve diğer ayırıcıların imalatı zaman kilitleri 26.+işçilerin geliş ve gidişlerini kaydeden saatler. bkz.+süreç kronometreleri. bkz. saat kadranları. duvar ve kol saatleri için makineler.metal olmayan saat kayışlarının imalatı (tekstil. saat kadranları. kordon köprüsü ve diğer parçalar.

elektro tıbbi endoskopik cihazların imalatı. medikal lazer teçhizatı için. +beta.30. bkz. 26. elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı 26. teleskoplar.işitme cihazlarının imalatı. telemetreler) imalatı. endüstriyel. bkz.fotokopi makinelerinin imalatı. 28. bilimsel). 26. tıbbi tedavi.ticari televizyon ve video kameralarının imalatı.PET tarayıcıları imalatı.60. 32..fotoğraf makinelerinin (filmli veya dijital) imalatı. .. makinenin tipine göre imalat sınıfına bakınız (örn..70 Optik aletlerin ve fotoğrafçılık aletlerinin imalatı Bu sınıf. fotoğrafik fotometre (ışık ölçüm cihazı).ışınlama cihazlarının ve tüplerinin imalatı (örn.. bkz. Bilgisayarlı tomografi (CT) tarayıcıları imalatı. .tıbbi ultrason cihazlarının imalatı.. dürbünlerin ve teleskopların imalatı.optik karşılaştıcıların imalatı. 26. . lenslerin/merceklerin (göz tedavisi ile ilgili olanlar hariç) montajını ve fotoğraf makineleri ve fotometre (ışık ölçüm cihazı) gibi fotoğrafçılık aletlerinin imalatını kapsamaktadır.optik mekanistlerin hassas aletlerinin imalatı. bkz.00 Işınlama. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 145 / 374 . 26. X-ışını veya diğer ışınlama cihazları..lazer tertibatlarının ve parçalarının imalatı Kapsam dışı olanlar.tepegöz projektörlerin imalatı. prizmalar ve lensler/mercekler (göz tedavisi ile ilgili olanlar hariç) gibi optik aletlerin ve lenslerin imalatını. 26.40.60 Işınlama.tüfeklerin optik görüş ekipmanların (optik tüfek dürbünleri dahil) imalatı.tıbbi lazer cihazlarının imalatı.göz tedavisi ile ilgili ürünlerin imalatı. . tıbbi tanı. 26. bkz.bronzlaşmada kullanılan cihazların imalatı. .Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.kalp atışını ayarlayan cihazların imalatı. .masa ve kol saatleri için kasalar ve muhafazalar.optik aynaların imalatı..manyetik rezonans görüntüleme (MRI) cihazlarının imalatı.optik büyütme aletleri imalatı. . . lenslerin/ (merceklerin) (göz tedavisi ile ilgili olanlar hariç) kaplanmasını ve parlatılmasını. dürbünler.elektrokardiyografi cihazlarının imalatı. .7 Optik aletlerin ve fotoğrafçılık aletlerinin imalatı 26. .6 Işınlama.sinema filmi ve slayt projektörlerinin imalatı (bilgisayar projektörleri hariç).</SP< td> Kapsam dışı olanlar.optik ölçme ve kontrol etme cihazlarının ve aletlerinin (örn. yangın kontrol teçhizatı.60). mikroskoplar (elektron ve proton hariç). .. . optik mikroskopların..20. 28.99.23.50. . araştırma.lazer parçaları kullanan nihai teçhizatların imalatı. gama.ev tipi video kameraların imalatı. elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . bkz. .bilgisayar projektörlerinin imalatı. .lens/merceklerin. elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı 26.optik konumlandırma teçhizatının imalatı.

27. i-pot vb.) imalatı. vb. dağıtım ve özel transformatörlerin imalatı ile elektrik motorlarının. elektrik enerjisini üreten. jeneratörlerin ve motor jeneratör takımlarının imalatını kapsamaktadır. CD vb.). Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. görüntü. . 26. DVD vb. CD.70. DVD vb. . .kayıtlı medyanın (kayıtlı kaset. 18.1 Elektrik motoru. . elektrik. bant.boş optik disklerin (CD. jeneratör.boş manyetik ses ve görüntü bantlarının imalatı.26. elektronik ürünlerin imalatını ise hariç tutmaktadır (bkz. Kapsam dışı olanlar. .) imalatı. bkz. Bölüm 26). medyanın imalatı 26.) çoğaltılması (bilgisayar medyası.80.taşınabilir belleklerin (flash disk.80. ses. manyetik ve optik kayıt gereçlerinin imalatını kapsamaktadır.boş manyetik ses ve görüntü kasetlerinin imalatı.8 Manyetik ve optik kaset.99 Diğer manyetik ve optik kaset.2.01 Boş manyetik ses ve görüntü bantlarının imalatı 26. CD vb.) imalatı 26. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 146 / 374 . Bu bölüm.00 Optik aletlerin ve fotoğrafçılık aletlerinin imalatı 26. DVD vb. .02 Boş optik disklerin (CD. transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazlarının imalatı Bu grup. CD vb. medyanın imalatı Bu sınıf. dağıtan ve kullanan ürünlerin imalatını kapsamaktadır.80 Manyetik ve optik kaset. bant.boş disketlerin imalatı.80. bant. Elektrikli aydınlatma ve sinyalizasyon teçhizatı ile elektrikli ev gereçleri de bu bölüm de yer almaktadır. medyanın imalatı 27 Elektrikli teçhizat imalatı Bu bölüm.

. 28. . transformatör) imalatı .31.elektrik dağıtım transformatörlerinin imalatı . 27..elektrik devresi kesicilerinin (şalterler) imalatı. bkz.. gümüş oksit vb. bkz. bkz..12 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 27.elektrik jeneratörlerinin imalatı (içten yanmalı motorlar için akü/pil şarj etmekte kullanılan alternatörler hariç) .00 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı 27. kapları ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 147 / 374 ..elektrikli tevzi pano hatlarının imalatı.güç sağlayıcı (çevirici) jeneratör setlerinin imalatı. elektrikli kaynak ve lehim teçhizatlarının imalatı.20 Akümülatör ve pil imalatı Bu sınıf. . mandal hariç) imalatı. şarj edilebilen ve edilemeyen pil ve akümülatör imalatını kapsamaktadır.devre kesici donanımların imalatı. jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı 27.11.33.floresan balastlarının (örn. bkz. .11. 26.51.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar.11 Elektrik motorlarının. solenoit (sarmal bobin). çıt çıt.içten yanmalı motorlar için marş motorlarının ve araç dinamolarının imalatı.elektrik dağıtımı için trafo imalatı. .elektrik dağıtımı için kontrol panellerinin imalatı. Kapsam dışı olanlar.11.00 Elektrik motorlarının. . düzelticilerinin ve dönüştürücülerinin imalatı.. içeren pil imalatı.12.iletim ve dağıtım voltaj düzenleyicilerin (regülatör) imalatı.aşırı gerilim koruyucusu imalatı (elektrik dağıtım voltaj seviyesi için).2 Akümülatör ve pil imalatı 27. 26.elektrik devresi için çeşitli elektrik düğmelerinin imalatı. . bkz.elektrik rölelerinin (düzenleyicilerin) imalatı.90. .akümülatör ve parçalarının imalatı.elektrik motorlarının imalatı (içten yanmalı motorlardaki marş motorları hariç)..pil ve batarya imalatı:+ manganez dioksit... . bkz.katı hal çeviricilerinin.elektrik dağıtım ve kontrol cihazları anahtarlarının (basma düğmesi. cıva dioksit.27.ark kaynağı transformatörlerinin imalatı .türbin-jeneratör setlerinin imalatı.elektronik bileşenli transformatörlerin ve anahtarların imalatı. tüm elektrik motorları ve transformatörlerin (AC.. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.fabrika temelli bobinlerin tekrar sarılması.. 27.çevresel kontrol aletleri ve sanayi işlem kontrol aletlerinin imalatı. jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı Bu sınıf.motor jeneratör setleri imalatı (türbin jeneratör set birimleri hariç). 27. 27. + akümülatör separatörü. DC ve AC/DC) imalatını kapsamaktadır. . 29.90. bkz.elektrik sigortalarının imalatı.

24..kapakları. 27.kurşun asitli pillerin imalatı.20.tel imalatı (çekme). bkz.32 Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.20. 23.bilgisayar kablolarının.41.. uygulamalara bağlı olarak bakınız.42.11.bağlantı parçası olan optik kablo setleri veya parçalarının imalatı.43. . .45. 27.kuru hücreli pil ve akülerin imalatı.NiCad pillerin imalatı. örn.99 Diğer akümülatör ve pil imalatı 27. .NiMH pillerin imalatı. bkz.yalıtkan telli ve bağlantı parçalı elektrik kablo setlerinin imalatı. kabloların yalıtımının yapılmasını ve fiber optik kabloların imalatını da kapsamaktadır. bkz. bkz. 24.14. bkz.34.veri veya görüntülerin canlı iletimi için fiber optik kablo imalatı. materyaline bakılmaksızın elektrik devrelerini kablolamak için akım taşısın ya da taşımasın kablolamada kullanılan gereçlerin imalatını kapsamaktadır.cam elyafı veya tellerinin imalatı... Kapsam dışı olanlar. . 27.3 Kablolamada kullanılan teller ve kablolar ile gereçlerin imalatı Bu grup. gümüş oksit vb. .90...lityum pillerin imalatı. kablo takımlarının ve benzer kablo setlerinin ya da parçalarının imalatı. 26. cıva dioksit.11.00 Fiber optik kabloların imalatı 27. 26.çelik.20.44. 24. bakır ve alüminyumdan yapılmış yalıtkan tellerin ve kabloların imalatı.02 Akümülatör ve parçalarının imalatı akümülatör separatörü.31 Fiber optik kabloların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. içeren pil imalatı 27.01 Pil ve batarya imalatı manganez dioksit.ıslak hücreli pil ve akülerin imalatı. 27. USB kablolarının ve benzer kablo setlerinin ya da parçalarının imalatı. Bu grup ayrıca. Kapsam dışı olanlar. kapları ve kapakları 27. 24. 29.31. yazıcı kablolarının. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 148 / 374 . motorlu araçlar için kablo setlerinin.31. . . 24. 24.

yılbaşı ağacı ışıklandırma setlerinin imalatı. gaz.seramik yalıtım malzemelerinin (izolatör) imalatı.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 149 / 374 .90. 26. bağlantı yeri. elektrikli aydınlatma ampulleri ve tüpleri ile bunların parçaları ve bileşenlerinin (elektrikli aydınlatma ampulleri için camlar hariç). bkz.. 23. kanalların ve bağlantı parçalarının imalatı..40 Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı Bu sınıf. bkz.tevzi çubuklarının. aydınlatma donanımlı tavan veya banyo vantilatörleri imalatı.paratoner ve bobin imalatı.masa lambalarının imalatı (abajur dahil). lambalar. ultra-viole. .43.. tekneler için). enfraruj (kızılötesi) vb. ..iletim direkleri ve hatlarının donanımlarının imaları. bkz.elektrikli işaretlerin imalatı.topraklı arıza devre kesicileri (GFCI) imalatı.33.27.. düğmeli. bkz.19. siperler ve benzerleri.elektronik parça tipindeki iletkenler. Kapsam dışı olanlar. uçaklar. lamba donanımları ve ampullerin imalatı. .elektrik tesisatında kullanılan kutuların (örn.lamba duylarının imalatı.51. elektrik iletkenlerinin (elektrik bağlantı düzeneği (şalt cihazı) tipinde olanlar hariç) imalatı. .11. mandallı şalterler (anahtarlar)).elektrikli sinyal donanımları imalatı (trafik ışıkları ve yayalar için sinyal donanımları dahil)...00 Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı 27. ..90.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.elektrik tesisatları için anahtarların imalatı (örn. 27. elektrik.. baskılı..33... 27. prizler. Kapsam dışı olanlar. lamba donanımları ile bunların bileşenlerinin (akım taşıyan kablolamada kullanılan gereçler hariç) imalatını kapsamaktadır. 23.deşarj lambası. bkz.akım taşımayan kablolamada kullanılan plastik gereçlerin imalatı (plastik bağlantı kutuları.fener imalatı (örn. elektrikli filaman lambası.00 Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı 27. bkz. 27.spot lambaları imalatı.. motorlu taşıtlar. aydınlatma donanımları için akım taşıyan kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı.elektrikli şömine kütüğü imalatı. elektrik prizi ve panolar için olanlar) imalatı.. floresan.zücaciye ve aydınlatma donanımları için cam parçaları imalatı.. materyaline bakılmaksızın elektrik devreleri için akım taşısın ya da taşımasın kablolamada kullanılan gereçlerin imalatını kapsamaktadır.elektrik fişlerinin ve prizlerin imalatı..elektrik tellerinin tesisatında kullanılan boruların. plastik direk hatlarının bağlantı parçaları ve anahtar kapakları da dahil) . gaz yağı ile çalışan). 27..32..ulaştırma araçları için aydınlatma donanımları imalatı (örn.sokak aydınlatma donanımları imalatı. (trafik ışıkları hariç). duylar ve anahtarların imalatı. çıtçıtlı.el feneri imalatı..tavan aydınlatma donanımlarının imalatı. bkz.33 Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı Bu sınıf. gazolin. 27.avizelerin (şamdanlar) imalatı. karpit.4 Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı 27.elektrikli haşere lambalarının imalatı.

su ısıtıcıları ve çöp öğütücü birimleri gibi diğer elektrikli ya da elektriksiz ev aletleri imalatını kapsamaktadır.+yer silicileri/parlatıcıları. elektrik. lambalar. Bu grup. ev tipi elektrikli yer bakım makineleri.+vantilatör ve aspiratörler.+yemek pişirme ocakları.40.+çamaşır yıkama ve kurutma makineleri.+öğütücüler.+elektrikli tıraş aletleri.40.99 Diğer elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı 27.01 Deşarj lambası.40.04 Elektriksiz aydınlatma donanımlarının imalatı 27. 27. elektrikli diş fırçaları.+elektrikli kızartma tavaları.+bulaşık makineleri.+konserve açacakları.+taşınabilir elektrikli radyatörler (ısıtıcılar) ve ev tipi vantilatörler. enfraruj (kızılötesi) vb.+tost makineleri. meyve sıkacakları. ev tipi buzdolapları. floresan.40.02 Avizelerin (şamdanlar) imalatı 27. (trafik ışıkları hariç) 27. elektrikli küçük ev aletleri.+elektrikli fön makineleri. ev tipi süpürgeler. ve diğer elektrikli kişisel bakım aletleri. bigudiler. elektrikli filaman lambası. kızartıcılar. ev tipi vantilatörler. gaz ya da diğer yakıt türleri ile çalışan aletlerin imalatını da kapsamaktadır.+dondurucular.+bıçak bileyicileri. ev tipi yemek pişirme gereçleri. duvar tipi ve üstten kapaklı sandık tipi dondurucular ile bulaşık makineleri. ızgaralar.+elektrikli battaniyeler.+elektrikli fırınlar.ev tipi elektro termik aletlerin imalatı:+elektrikli su ısıtıcıları. elektrikli saclar.03 Sokak aydınlatma donanımları imalatı. atık öğütücüleri.elektrikli ev aletlerinin imalatı:+buzdolapları.+elektrikli süpürgeler.5 Ev aletleri imalatı Bu grup.+çöp.40.+kahve veya çay makineleri. ultra-viole. lamba donanımları ve ampullerin imalatı 27..51 Elektrikli ev aletlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+mikrodalga fırınlar. blenderler. fırçalar.27. ev tipi çamaşır makineleri. taraklar..+elektrikli ütüler. elektrikli mutfak eşyaları. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 150 / 374 .

+elektrikli fırınlar. oda klimaları. su ısıtıcıları.51.01 Elektrikli ev aletlerinin imalatı buzdolapları.+yer silicileri/parlatıcıları. ve diğer elektrikli kişisel bakım aletleri. 27. sabit hazneli sobalar ve ticari vantilatörler ve aspiratörler..ev tipi. tavan yelpazeleri.merkezi elektrikli süpürge sistemlerinin kurulması. davlumbazlar. ocaklar. 28..51. yemek pişirme aletleri.+öğütücüler.+bıçak bileyicileri.9 Diğer elektrikli donanımların imalatı 27. yakıt hücreleri.+çöp.+mikrodalga fırınlar. pişirme setleri. düzenli ve düzensiz güç kaynakları imalatı.+yemek pişirme ocakları.kesintisiz güç kaynakları (UPS) imalatı. ticari tipte çamaşırhaneler. 43...+elektrikli ütüler.52 Elektriksiz ev aletlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. blenderler. tabak ısıtıcıları.94. pil ve akümülatör.yalıtkan telli ve bağlayıcı elemanlı cihaz kablolarının. bölüm 28. ızgaralar. jeneratör. fırçalar. bkz.+elektrikli ısıtma rezistansları vb.00 Elektriksiz ev aletlerinin imalatı 27.davlumbazlar. . motor. transformatör. taraklar. ticari ve sanayi elektrik süpürgelerinin imalatı. bkz. 27.90 Diğer elektrikli donanımların imalatı Bu sınıf.elektrikli kapı açma ve kapama aletleri imalatı. .pil. elektriksiz pişirme ve ısıtma aletlerinin imalatı: +elektrikli olmayan sobalar. elektrikli saclar. fırınlar.. 27.+bulaşık makineleri.. ..+elektrikli fön makineleri.02 Ev tipi elektro termik aletlerin imalatı elektrikli su ısıtıcıları.+konserve açacakları.+çamaşır yıkama ve kurutma makineleri.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kızartıcılar. bigudiler.+dondurucular.ticari ve sanayi buzdolapları ve soğutucular.elektrikli zil imalatı. tel ve kablolamada kullanılan gereçler. kuru temizleme ve presleme teçhizatı. bkz.+elektrikli kızartma tavaları. Kapsam dışı olanlar. meyve sıkacakları. dalgalı akımı doğru akıma çeviren cihazlar. aydınlatma aletleri ya da ev aletleri dışındaki çeşitli elektrikli donanımların imalatını kapsamaktadır.52. elektrikli diş fırçaları..+tost makineleri.+elektrikli battaniyeler.+kahve veya çay makineleri..ev tipi dikiş makinelerinin imalatı. ticari tipde yemek pişirme aletleri.+elektrikli ısıtma rezistansları vb.ultrasonik temizleme makineleri imalatı (laboratuar ve dişçilik hariç).+elektrikli süpürgeler. . .aşırı gerilim koruyucu (süpresör) imalatı (elektrik dağıtım voltaj seviyesi için olanlar hariç). akü ve batarya şarj aleti imalatı (sabit durum). 27.karbon ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 151 / 374 .+vantilatör ve aspiratörler.29.sabit durum redresörleri.+taşınabilir elektrikli radyatörler (ısıtıcılar) ve ev tipi vantilatörler.yalıtkan elektrik tellerinden uzatma kablosu imalatı . uzatma kablolarının ve diğer elektrik kablo setlerinin imalatı. atık öğütücüleri.+elektrikli tıraş aletleri.

porselen elektrik izolatörleri imalatı. akım taşısın ya da taşımasın kablolama gereçlerinin imalatı..iletişim ve enerji tellerinin. 28. 27.jeneratörler. 29. bkz.. NACE`de yer alan bir sanayide veya sanayilerin küçük bir grubunda özel olarak kullanılan makineler gibi özel amaçlı makinelerin imalatı ile sanayilerin büyük bir bölümünde kullanılan makineler gibi genel amaçlı makinelerin imalatını birbirinden ayırmaktadır.. dizel motorlar vb. bina ve bina dışı inşaat işlerinde. karbüratörlerin imalatı.grafit elektrotların. röleler ve endüstriyel kumandaların imalatı.5. ateşleme bujileri. piston sekmanlarının..29. voltaj düzenleyici entegre devreler. bkz. otomatik bovling salonu teçhizatları vb.elektrikli sinyal donanımları imalatı (trafik ışıkları ve yayalar için sinyal donanımları dahil).karbon ve grafit tel ve ürün imalatı (elektrotlar ve elektrikli aletler hariç)..3.pil. motorlu taşıt. bkz. 23.99.parçacık hızlandırıcılar imalatı.ev aletlerinin imalatı. 28. elektrikli cam ve kapı sistemleri.. 26. elektrik kontrol ve dağıtım cihazlarının imalatı (bölüm 26 ve 27) ve genel amaçlı motorlu taşıtların imalatı (bölüm 29 ve 30 ) bu bölümün kapsamı dışındadır. 27.40.90. bkz.Bu bölüm ayrıca.. uçak. Bu bölüm. bkz. güç üreten ve uygulayan mekanik bileşenler ve herhangi bir özel amaç için imal edilmiş temel parçalar da dahil mekanik veya termal olarak materyaller üzerinde bağımsızca hareket eden ya da materyaller üzerinde (işleme. direnç. 27. 27. bilgisayar donanımlarının.. . motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.elektronik sayı levhası (scoreboard) imalatı.43. panayır alanı eğlence teçhizatları. ölçme ve test donanımlarının. Yerleşke içerisinde yük ve yolcu taşımada kullanılan özel araçların imalatı da bu bölümün içindedir.aydınlatma donanımlarının imalatı.31.11. püskürtme.elektrikli kaynak ve lehim teçhizatının imalatı (lehim havyaları da dahil). jeneratörler.. bastırma ve paketleme gibi) işlemler yapan makinelerin ve teçhizatların imalatını kapsamaktadır. Bu bölüm. voltaj regülatörleri gibi motorlu taşıtların elektrikli teçhizatlarının imalatı. alternatörler. sanayide. Kapsam dışı olanlar.elektrikli işaretlerin (tabelaların) imalatı. motorlar.siren imalatı. tarımda veya evde kullanılmak üzere tasarlanmış olsun ya da olmasın sabit ve hareketli ya da el aletleri imalatını kapsamaktadır.1. elektronik kondansatörler.1 Genel amaçlı makinelerin imalatı 28. elektrikli ateşleme kablo takımları. uçak ve motosiklet motorları hariç:+deniz taşıtlarına ait motorlar. 27.lerinde yer alan pistonların..elektro mıknatıs imalatı.. bkz. birleştirilmiş kontrol cihazlarının.elektronik bileşen tipli redresörler. 23.. bkz..20.içten yanmalı pistonlu motor imalatı.elektrik izolatörlerinin (cam ya da porselen hariç)...Genel kullanım amacıyla metal ürünlerin imalatı (bölüm 25).tüm içten yanmalı motorlar.+lokomotif motorları. bkz. enerji dönüştüren entegre devreler.elektrikli kondansatör. elektronik dirençler ve benzer aletler imalatı.elektriksiz kaynak ve lehim aletlerinin imalatı...- TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 152 / 374 .00 Diğer elektrikli donanımların imalatı 28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı Bu bölüm.transformatörler... akü ve batarya imalatı.11 Motor ve türbin imalatı. bağlantıların ve diğer elektrikli karbon ve grafit ürünlerin imalatı. 27. elektrik bağlantı düzeneği (şalt cihazı). bkz. adi metalden izolasyon borularının ve bağlantı parçalarının imalatı. yoğunlaştırıcılar ve benzer bileşenlerin imalatı. gibi imalat sürecinde kullanılsın ya da kullanılmasın başka bir yerde sınıflandırılmayan diğer özel amaçlı makinelerin imalatını da kapsamaktadır.

kazan türbin setlerinin imalatı. .11.sanayide kullanım amaçlı motor imalatı.lerinde yer alan pistonların. 28. 27.elektrik jeneratörlerinin imalatı (türbin-jeneratör setleri hariç).05 Kazan türbin setlerinin imalatı 28.02 Tüm içten yanmalı motorlar. piston sekmanlarının.12 Akışkan gücü ile çalışan donanımların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 153 / 374 .+lokomotif motorları 28.06 Türbin-jeneratör setlerinin imalatı 28. .içten yanmalı motorların elektrikli donanım ve bileşenlerinin imalatı.11. uçaklar veya motosikletler için tahrikli motorların imalatı. dizel motorlar vb. 30. .11. 30. 29. .91. 27.+gaz türbinleri (uçaklardaki turbo jetler veya turbo pervaneler hariç) 28.turbo jetler veya turbo pervanelerin imalatı.01 İçten yanmalı pistonlu motor imalatı.. Kapsam dışı olanlar.11.04 Türbin ve türbin parçalarının imalatı su buharı türbinleri ve diğer buhar türbinleri.+hidrolik türbinler ve bunların su çarkları ve regülatörleri (düzenleyicileri).ilk hareket ettirici jeneratör setleri imalatı (türbin-jeneratör setleri hariç). bkz.+rüzgar türbinleri.+hidrolik türbinler ve bunların su çarkları ve regülatörleri (düzenleyicileri). uçak ve motosiklet motorları hariç deniz taşıtlarına ait motorlar.07 Sanayide kullanım amaçlı motor imalatı 28. .+rüzgar türbinleri. .. motorlu taşıt.motorlu taşıtlar. 29. 30.+gaz türbinleri (uçaklardaki turbo jetler veya turbo pervaneler hariç). bkz.içten yanmalı motorlar için egzoz ve emme supaplarının imalatı.11.11.10.türbin ve türbin parçalarının imalatı:+su buharı türbinleri ve diğer buhar türbinleri.11. bkz.türbin-jeneratör setlerinin imalatı.11.31.. bkz. karbüratörlerin imalatı 28.11.03 İçten yanmalı motorlar için egzoz ve emme supaplarının imalatı 28.30. bkz.30.

hidrolik transmisyon donanımı imalatı . .hidrostatik transmisyon imalatı. bkz.13. Kapsam dışı olanlar. . . . bkz. 28.kompresör imalatı.19. 28. benzin pompaları. cam ya da seramik malzemelerden valfların (vanaların) imalatı.11.12. 22.herhangi bir ölçüm aleti ile donatılmış olsun ya da olmasın sıvılar için pompa imalatı.sertleştirilmemiş vulkanize kauçuk.00 Akışkan gücü ile çalışan donanımların imalatı 28. bkz. . . için yağ pompaları.13 Diğer pompaların ve kompresörlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .akışkan güç sistemleri imalatı.akışkan gücü ile çalışmayan uygulamalar için valf imalatı. . 28. .sıhhi tesisatta kullanılan musluk ve vana imalatı. 28. sanayi muslukları ve vanalarının imalatı. .01 Ayar vanaları ve giriş muslukları dahil. 28. sanayi muslukları ve vanalarının imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 154 / 374 .13. . 28.19 ya da 23. Kapsam dışı olanlar. Kapsam dışı olanlar.44. 28. hidrolik ve pnömatik hortumlar ve bağlantı parçaları dahil). . .mekanik transmisyon donanımları imalatı. 28. hava veya diğer gaz kompresörlerinin imalatı.pnömatik sistemlerde kullanmak üzere hava hazırlama donanımı imalatı. 28.hidrolik olmayan uygulamalar için pompa imalatı. .ısıtmada kullanılan musluk ve vnaların imalatı.12.hidrolik ve pnömatik valflar ile pnömatik sistemlerde kullanmak üzere hava hazırlama donanımı imalatı. bkz. .havalı veya vakumlu pompaların.13. su pompaları. bkz. hidrolik ve pnömatik valflar.14. bkz.00 Diğer pompaların ve kompresörlerin imalatı 28. .14. .12.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.hidrolik ve pnömatik bileşenlerin imalatı (hidrolik pompalar. bkz. yakıt pompaları. . hidrolik motorlar.14 Diğer musluk ve vana imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 28.. bkz. .içten yanmalı motorların emme ve egzoz supaplarının imalatı. 23.içten yanmalı motorlara monte etmek üzere tasarlanmış pompaların imalatı: motorlu araçlar vb.15. hidrolik ve pnömatik silindirler.ayar vanaları ve giriş muslukları dahil.hidrolik ve pnömatik donanımların imalatı.

01 Bilyeli veya makaralı rulman ve bunların parçalarının imalatı 28.diğer zincirlerin imalatı. . .28.02 Sıhhi tesisatta kullanılan musluk ve vana imalatı 28. bkz.14. 28.hidrolik transmisyon donanımı imalatı. krank milleri. . .hidrostatik transmisyon imalatı.02 Mekanik güç aktarma donanımlarının imalatı aktarma milleri (şaftları) ve krankları: kam milleri.15. .mekanik güç aktarma donanımlarının imalatı: +aktarma milleri (şaftları) ve krankları: kam milleri.03 Dişliler/dişli takımlarının.15.32`de var) ve diğer hız değiştiricileri imalatı 28.15 Rulman. krank milleri. bölüm 29 ve 30. bkz.15. .12. vites kutularının (29. şanzımanların. 29. 28. .93.güç aktarım zinciri imalatı.03 Isıtmada kullanılan musluk ve vnaların imalatı 28. . şanzımanların.elektromanyetik debriyaj (kavrama) imalatı.motorlu taşıtların ya da uçakların parçaları olarak tanımlanabilen güç aktarım donanımına ait ara montaj ürünlerinin imalatı. bkz. bkz. kranklar ve benzerleri. vites kutularının (29. 28.volan ve kasnak imalatı.04 Debriyaj ve mil (şaft) bağlantıları imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 155 / 374 . Kapsam dışı olanlar. .bilyeli veya makaralı rulman ve bunların parçalarının imalatı.14.mafsallı bağlantı zinciri imalatı.12. kranklar ve benzerleri. . 28. +rulman yatakları ve düz mil (şaft) rulmanları. bkz. . dişliler/dişli takımlarının.32`de var) ve diğer hız değiştiricileri imalatı. dişli/dişli takımı.31. +rulman yatakları ve düz mil (şaft) rulmanları.15.debriyaj ve mil (şaft) bağlantıları imalatı. 25. şanzıman ve tahrik tertibatı elemanlarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

Kapsam dışı olanlar. .21 Fırın. 28.50. laboratuar (dişçilik için) ocakları imalatı.ev tipi elektrikli ısınma aletleri (elektrikli hava ısıtmalı ocaklar.03 Sabit bir yere monte edilen elektrikli sobaların ve yüzme havuzu için elektrikli ısıtıcıların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 156 / 374 . 27. elektriksiz ev tipi hava ısıtmalı ocakların imalatı.sabit bir yere monte edilen güneşle ısıtma sistemleri.15. 28.05 Volan ve kasnak imalatı 28. .15. . .99.sabit bir yere monte edilen elektrikli sobaların ve yüzme havuzu için elektrikli ısıtıcıların imalatı. ısı pompaları.01 Elektrikli ve diğer endüstriyel ve laboratuar ocaklarının ve fırınlarının imalatı.06 Mafsallı bağlantı zinciri imalatı 28. buharla ısıtma sistemleri. bkz. kağıt ya da mukavva kurutucuları imalatı.50. . vb. ocak.brülörlerin imalatı. .07 Güç aktarım zinciri imalatı 28.93. 28.). 32.tıbbi. bkz. çöp yakma fırınları dahil 28. kağıt hamuru.15.tarım ürünleri kurutucuları imalatı.51.Elektrikli ve diğer endüstriyel ve laboratuar ocaklarının ve fırınlarının imalatı.ev tipi fırın imalatı. bkz. bkz. yağla ısıtma sistemleri ve benzeri ocak ve ısınma donanımları gibi elektriksiz ev tipi ısıtma donanımları imalatı.2 Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı 28.21. cerrahi ya da laboratuarlara ilişkin steril cihazları imalatı.28.21. çöp yakma fırınları dahil .tahta.02 Brülörlerin imalatı 28. bkz. 28.21. 32.unlu mamul fırınlarının imalatı. bkz. .93. soba ve brülör (ocak ateşleyicileri) imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . .

99.04 Sabit bir yere monte edilen güneşle ısıtma sistemleri. 28. imalatı. bkz. ocak ızgaraları. yükleme ya da boşaltma makinelerinin imalatı vinç palangası ve yük asansörleri. 30. +kaldırma ve taşıma kuleleri.06 Mekanik kömür atıcılar (stoker).21. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 157 / 374 .92. tek tekerlekli olan el arabaları vb. ısı pompaları. imalatı 28. ekskavatörlerin ve yükleyicilerin imalatı. +fabrikalarda kullanılan türden küçük yük taşıtları (el arabaları.11. dahil) (kaldırma veya taşıma sistemi ya da kendinden hareketli olsun olmasın). kül boşaltma hazneleri vb. raylı vinçlerin.21. konveyör (taşıma bantları vb. . vb. taşıma. . teleferikler vb. yükleme ya da boşaltma makinelerinin imalatı: +vinç palangası ve yük asansörleri.asansörlerin ve yük asansörlerinin kurulumu. 28. bkz. tekerlekli büyük taşıyıcılar vb. +kaldırma.21. buharla ısıtma sistemleri.22. yağla ısıtma sistemleri ve benzeri ocak ve ısınma donanımları gibi elektriksiz ev tipi ısıtma donanımları imalatı 28. yükleme ya da boşaltma amacıyla özel tasarlanmış sanayi robotları ve mekanik manipülatörler. ( hareketli kaldırma kafesleri. +kaldırma ve taşıma kuleleri. +fabrikalarda kullanılan türden küçük yük taşıtları (el arabaları. tekerlekli büyük taşıyıcılar vb.kaldırma ve taşıma donanımları için özel parçaların imalatı. Kapsam dışı olanlar. . +kaldırma. yürüyen merdivenler ve yürüyen yolların imalatı.çok amaçlı kullanım için endüstriyel robotların imalatı. bkz.asansörler.). vinçli kamyonların imalatı. .mekanik kepçelerin.yüzen vinçlerin. taşıma.yeraltında kullanılan devamlı hareketli asansör ve konveyör imalatı. bkz.92. . bucurgat ve kriko.22 Kaldırma ve taşıma donanımları imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . bucurgat ve kriko.28. .20. taşıma. bkz. . tek tekerlekli olan el arabaları vb.el veya motor gücü ile çalıştırılan kaldırma. 30. elektriksiz ev tipi hava ısıtmalı ocakların imalatı 28. ( hareketli kaldırma kafesleri. yükleme ya da boşaltma amacıyla özel tasarlanmış sanayi robotları ve mekanik manipülatörler.29. döner vinç. taşıma. 43.).01 El veya motor gücü ile çalıştırılan kaldırma. 28.05 Ev tipi elektrikli ısınma aletleri (elektrikli hava ısıtmalı ocaklar. döner vinç. 28. dahil) (kaldırma veya taşıma sistemi ya da kendinden hareketli olsun olmasın).

22. posta işleme makinelerinin (zarf doldurma.. yürüyen merdivenler ve yürüyen yolların imalatı 28.tel zımbalar (kırtasiyede kullanılan) ve tel zımba çıkartıcıları imalatı.03 Asansörler....elektronik olsun veya olmasın hesap makinesi imalatı.23. teleferikler vb. tarama). 28.. plastik veya şerit ciltleme). tasnif etme.23.daktilo imalatı.23...01 Hesap makineleri imalatı 28.23 Büro makineleri ve donanımları imalatı (bilgisayarlar ve çevre birimleri hariç) Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:..mekanik olarak işleyen yazarkasa imalatı. harmanlama / birleştirme makinelerininimalatı.çek yazma makineleri imalatı.hesap makineleri imalatı..bilgisayar ve çevre birimleri imalatı. plastik veya şerit ciltleme) 28.dikte makineleri (taşınabilir. beyaz tahtalar vb. Kapsam dışı olanlar.02 Büro-tipi ciltleme donanımları imalatı (örn.04 Kaldırma ve taşıma donanımları için özel parçaların imalatı 28. yazarkasaların imalatı.22..02 Konveyör (taşıma bantları vb. 26.bant kesicileri imalatı.yazı tahtalarının (kara tahtalar.28.madeni para sayma ve madeni para paketleme makineleri imalatı.03 Madeni para sayma ve madeni para paketleme makineleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 158 / 374 ..delgi aleti imalatı. damgalama ve adreslendirme makineleri.)..posta ücretlendirme makinelerinin.büro-tipi ciltleme donanımları imalatı (örn. açma..basit dört işlem makinelerinin.fotokopi makineleri imalatı. imalatı 28. bkz..) imalatı...toner kartuşları imalatı.22. küçük ses kayıt cihazları) imalatı..oy kullanma makinesi imalatı.20.stenografi makineleri imalatı..kalemtıraş imalatı. .

24.+barutlu çivi çakma makineleri. freze bıçakları vb.+pnömatik perçin tabancaları.+frezeler.+pnömatik veya motorlu metal kesme makasları ve metal delme aletleri.+zımbalama makineleri.73. beyaz tahtalar vb.23.+parlatma makinesi.24 Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.. bkz.23.+elle kullanılan zımpara makineleri.+zincir testere.23.+elle kullanılan zımpara makineleri.90.+pnömatik çivileme aletleri.99 Diğer motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı 28.28.+taşlama makineleri.el aletleri için birbiriyle değiştirilebilir aletlerin imalatı: matkap uçları.99 Diğer büro makineleri ve donanımları imalatı (bilgisayarlar ve çevre birimleri hariç) 28. 27.+parlatma makinesi.+pnömatik perçin tabancaları.+elle kullanılan motorlu planyalar. zımbalar (zımba uçları).+pnömatik veya motorlu metal kesme makasları ve metal delme aletleri.lehim ve kaynak yapmada kullanılan elektrikli el aletleri. 28. 28.+taşlama makineleri. Kapsam dışı olanlar.+barutlu çivi çakma makineleri..+pnömatik çivileme aletleri.06 Yazı tahtalarının (kara tahtalar.+darbeli cıvata anahtarları.+matkaplar ve darbeli matkaplar.24. bkz. evde Sayfa: 159 / 374 TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi .01 Elektrik motorlu veya elektrikli olmayan motorlu veya pnömatik el aletlerinin imalatı örneğin:+yuvarlak veya vargel testere.) imalatı 28.+frezeler. .+zincir testere. .04 Fotokopi makineleri imalatı 28.+matkaplar ve darbeli matkaplar.elektrik motorlu veya elektrikli olmayan motorlu veya pnömatik el aletlerinin imalatı.05 Toner kartuşları imalatı 28.+zımbalama makineleri.+elle kullanılan motorlu planyalar.25 Soğutma ve havalandırma donanımlarının imalatı.23. örneğin:+yuvarlak veya vargel testere.+darbeli cıvata anahtarları. 25.

25.25. vb. 27.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 160 / 374 .51. 28.02 Motorlu taşıtlar için olanlar da dahil iklimlendirme cihazları (klimaların) imalatı 28. . .çatı havalandırma pervanelerinin (çatı altındaki üç köşeli yan duvardaki havalandırmalar.25. .) imalatı Kapsam dışı olanlar.01 Sanayi tipi soğutma veya dondurma donanımlarının imalatı bileşenlerin montajı dahil 28. vb.04 Isı değiştiricilerin (eşanjörlerin) imalatı 28.evde kullanılanlar hariç vantilatörlerin imalatı.51.sanayi tipi soğutma veya dondurma donanımlarının imalatı.25.evde kullanılan vantilatörlerin imalatı.25.03 Evde kullanılanlar hariç vantilatörlerin imalatı 28. hava ya da gazların sıvılaştırılmasında kullanılan makinelerin imalatı. . . çatı vantilatörleri.06 Çatı havalandırma pervanelerinin (çatı altındaki üç köşeli yan duvardaki havalandırmalar.motorlu taşıtlar için olanlar da dahil iklimlendirme cihazları (klimaların) imalatı.evde kullanılan soğutma ya da dondurma ekipmanlarının imalatı.) imalatı 28. bileşenlerin montajı dahil.kullanılanlar hariç Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.25.05 Hava ya da gazların sıvılaştırılmasında kullanılan makinelerin imalatı 28. çatı vantilatörleri. .ısı değiştiricilerin (eşanjörlerin) imalatı. bkz. bkz. 27. .

.gaz jeneratörleri imalatı.51. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 161 / 374 ..90.51.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı 28. diskarolar vb.93. 28.tarımsal kurutma makinelerinin imalatı bkz.. 28.gıdaların filtrelenmesi ve temizlenmesi için makinelerin imalatı. 28. kimya sanayii.yarı treylerler için tır çekicilerinin imalatı. 28. tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi için kullanılan makinelerin imalatı.. 27.<> Kapsam dışı olanlar: . tartı aletleri. bkz.evlerde kullanılan vantilatörlerin imalatı. tarım ve ormancılık makinelerinin imalatını kapsamaktadır.22. .99.93. bkz.51.elektrikli olmayan kaynak ve lehim aletlerinin imalatı. gübre serpiciler.. 27.94. mezuralar ve benzeri el aletler ile mekanistlerin hassas aletleri (optik olanlar hariç).tartı aletleri imalatı (laboratuarlarda kullanılan hassas tartı aletleri hariç):+ ev ve dükkanlarda kullanılan tartı aletleri. kapsülleme ya da etiketleme aletleri vb. şerit metreler.. mühürleme. 28. bkz...metal ve cam haddeleme makinelerinin ve bunların silindirlerinin imalatı.. 27. 26. meyvelerin vb.yol treylerlerinin ya da yarı treylerlerin imalatı. bkz.otomatik mal satış makineleri imalatı.hassas (laboratuar tipi) terazilerin imalatı...şişe temizleme ya da kurutma makineleri ile içeceklerin gazlandırılmasında kullanılan makinelerin imalatı.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:.elektrikli kaynak ve lehim cihazlarının imalatı. .93.ticari çamaşır kurutucularının imalatı. temizlenmesi. bkz. 28.santrifüj imalatı (krema makinesi. 28.93.tarımsal püskürtme makinelerinin imalatı..toprağın hazırlanması. çamaşır kurutma makinesi hariç).tarımda kullanılan muhtelif makinelerin imalatı:+kümes hayvanları ve arıcılık makineleri ile hayvan yemleri hazırlamak için kullanılan donanımlar vb. 28.petrol rafineleri. bkz.29. içecek sanayii vb.aynı maddenin tabakalarından ya da çeşitli maddelerin kombinasyonundan yapılmış conta ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı. bkz..biçici makinelerin imalatı (çim biçme makineleri de dahil). için damıtma veya rektifiye donanımları imalatı. 29. . 28. taşıt baskülleri vb.3 Tarım ve ormancılık makineleri imalatı Bu grup.73.10. tasniflenmesi ya da derecelendirilmesi için makinelerin imalatı. dağıtan ya da püskürten donanımların imalatı:+ püskürtme tabancası.su sirkülasyonu yoluyla doğrudan soğutma için soğutma kuleleri ve benzerlerinin imalatı.tarımda kullanılan taşıyıcıların (konveyör) imalatı.krema ayırıcılarının imalatı.30 Tarım ve ormancılık makineleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:.24. harman dövücüler.yaya kontrollü traktör imalatı.. yangın söndürme ve kum püskürtme cihazları.hasat veya harman makinelerinin imalatı:+biçer döverler..20.. buhar temizleme makineleri vb.yer terazileri.tekstil baskı makinelerinin imalatı..+ sıvılar için filtreleme ya da temizleme makine ve aparatları imalatı.94. 28.tarımsal kullanım amacıyla püskürtme makinelerinin imalatı.tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörlerin imalatı.. sürekli ölçüm için tartılar. 29. bkz. mibzerler. . bkz.evlerde kullanılan soğutma ya da dondurma donanımlarının imalatı. bkz...tohumların.süt sağma makinelerinin imalatı. ..+yumurtaların. . 25.28.motorlu tarımsal el aletlerinin imalatı.tarımsal amaçlı kendinden yüklemeli veya kendinden boşaltmalı romörkler veya yarı römork imalatı. 28. ayıklayıcılar vb.. tanelerin ya da kuru baklagillerin temizlenmesi. bkz. ekilmesi veya gübrelenmesi için tarımsal makinelerin imalatı:+sabanlar..paketleme ve ambalajlama makineleri imalatı:+ doldurma. bkz. Kapsam dışı olanlar: . platformlu tartı aletleri.. bkz.30. kapatma. bkz...krema ayırıcıların (makineleri) imalatı..silindirli haddeleme makineleri ya da diğer haddeleme makineler ile bunların silindirlerinin imalatı (metal ve cam için olanlar hariç). tırmıklar.93. . ..91. 28.motorsuz tarımsal el aletleri imalatı. 28. . bkz. bkz. bkz.sıvı ve tozları atan.

30. ekilmesi veya gübrelenmesi için tarımsal makinelerin imalatı sabanlar. gübre serpiciler. mibzerler. 28.30.04 Toprağın hazırlanması.06 Süt sağma makinelerinin imalatı 28.30. harman dövücüler.30. ayıklayıcılar vb.03 Tarımsal amaçlı kendinden yüklemeli veya kendinden boşaltmalı romörkler veya yarı römork imalatı 28. tırmıklar.30. diskarolar vb 28.30.07 Tarımsal kullanım amacıyla püskürtme makinelerinin imalatı 28.30.08 Tarımda kullanılan muhtelif makinelerin imalatı 28.30.05 Hasat veya harman makinelerinin imalatı Biçer döverler.28.30.01 Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörlerin imalatı 28.02 Biçici makinelerin imalatı çim biçme makineleri de dahil 28.99 Diğer tarım ve ormancılık makineleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 162 / 374 .

Kapsam dışı olanlar. plazma arkları. imalatı.41. 25. için takım tezgahı imalatı. oyma.73.01 Metal işleyen takım tezgahlarının imalatı lazer ışınlarını. taşlama vb.kümes hayvanları ve arıcılık makineleri ile hayvan yemleri hazırlamak için kullanılan donanımlar vb.birbiriyle değiştirilebilir aletlerin imalatı. hidrolik preslerin. ultrasonik dalgaları. oyma.41. tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi için kullanılan makinelerin imalatı. . ultrasonik dalgaları. manyetik darbe ve benzerlerini kullanan mekanizmalar dahildir. öğütme. .41. manyetik darbeleri ve benzerlerini kullananlar da dahil 28. şahmerdanların (elektrikli çekiçlerin). ultrasonik dalgaları.04 Metal işlemede kullanılan delgi preslerinin. soğuk cam vb. meyvelerin vb. metal işleyen makinelerin ve takım tezgahlarının imalatını kapsamaktadır.03 Damga ya da pres makineleri imalatı 28. -hadde tezgahları. . planyalama. temizlenmesi. 28. delme. demir dövme makinelerinin vb. hidrolik frenlerin. şahmerdanların (elektrikli çekiçlerin).+yumurtaların. kemik.02 Tornalama. planyalama. hidrolik preslerin.41.metal işlemede kullanılan delgi preslerinin. plazma arklarını. lazer ışınlarını. tornalama. öğütme. metal ve diğer maddelerin (ahşap. Örneğin. bkz. imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 163 / 374 . delme. taşlama vb. plazma arklarını. manyetik darbeleri ve benzerlerini kullananlar da dahil).90 28.27.) işlenmesi için takım tezgahlarının imalatı. şekillendirme. hidrolik frenlerin. şekillendirme. 28. sert kauçuk.elektrikli kaynak ve lehim makineleri imalatı bkz. demir dövme makinelerinin vb. için takım tezgahı imalatı 28. diş haddesi veya tel işleme makineleri imalatı.41 Metal işleme makinelerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: ..metal işleyen takım tezgahlarının imalatı (lazer ışınlarını. damga ya da pres makineleri imalatı. sert plastik.4 Metal işleme makineleri ve takım tezgahları imalatı Bu grup.

.24.73.ahşap.49.49 Diğer takım tezgahlarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 Diğer takım tezgahlarının imalatı 28.motorlu el aletlerinin imalatı. eğeleme makinelerinin.). döküm makineleri. bkz. perçinleme makinelerinin.28..90.sabit rotatif veya rotatif darbeli matkaplarının. . delgeçler.9 Diğer özel-amaçlı makinelerin imalatı Bu grup. bkz. . sert kauçuk (ebonit). .91 Metalürji makineleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: .metal haddeleme ve dökümünde kullanılan makinelerin imalatı. döküm kepçeleri. .73. tıkaçlar. manyetik darbeleri ve benzerlerini kullananlarda dahil). 28.99 Diğer metal işleme makinelerinin imalatı 28. metal levha kesme makinelerinin vb. 28. 25.takım tezgahları için bölme başlıkları ve diğer özel ek parçaların imalatı. dönen aletler. bıçkı ağızları.sıcak metallerin işlenmesine yönelik makine ve donanımların imalatı: +çelik fırını. külçe kalıpları (ingot kalıpları).kalıp kutularının ve kalıpların (külçe kalıplar hariç) imalatı. NACE`de yer alan bir sanayide veya sanayilerin küçük bir grubunda özel olarak kullanılan makineler gibi özel amaçlı makinelerin imalatını kapsamaktadır.hadde tezgahı imalatı.92.. . bkz.91. kesme bıçakları vb.metal hadde makineleri ve bunlar için silindir imalatı.nin çivilenmesi. kemik. 25. soğuk cam vb. elle kullanılan elektrikli lehim havyası ve lehim tabancalarının imalatı. yapıştırılması ya da başka şekilde birleştirilmesi için sabit makinelerin imalatı. 28. 27. delgiler.ince elyaflı sunta levhaların ve benzerlerinin imalatında kullanılan pres makinelerinin imalatı . 28. hava taşıtı fırlatma donanımlarının veya eğlence parkı donanımları gibi diğer (imalat dışı sanayilerde kullanılan) özel makinelerin imalatını da kapsamaktadır. 28.. kemik. .01 Sıcak metallerin işlenmesine yönelik makine ve donanımların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 164 / 374 .41. 28. bkz.91..99. sert plastik. işlemek için takım tezgahlarının imalatı (lazer ışınları. bu grup ayrıca. 28. zımbalanması. taş.ahşap.döküm kalıbı şekillendirme makinelerinin imalatı. frezeler.takım tezgahları için taşıyıcı yüzey imalatı.. gıda imalatı veya tekstil imalatı gibi diğer imalat süreçlerinde kullanılırken. Bunların çoğu. bkz. bkz.41. .takım tezgahları için birbiriyle değiştirilebilir aletlerin imalatı (matkaplar.elektriksel kaplama tezgahlarının imalatı Kapsam dışı olanlar. ultrasonik dalgalar. 28. sert kauçuk ya da plastik vb. plazma arkları. bkz. Kapsam dışı olanlar. bkz. imalatı.madencilik ve taşocakçılığı için makinelerin imalatı. mantar.

05 Temel kazığı çakma ve sökme TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 165 / 374 .beton karıştırıcılı (mikserli) kamyonların imalatı. yıkama.02 Eleme. . mekanik kepçe. sondaj.buldozer ve angledozer bıçaklarının imalatı. tasnif etme. yıkama.. greyder.92. bkz. kuyu açma ve tünel açma makineleri(yeraltı kullanım için olsun ya da olmasın) imalatı..02 Metal hadde makineleri ve bunlar için silindir imalatı 28.92.04 Harfiyat makinelerinin imalatı buldozer. bkz.92.kaldırma ve taşıma donanımlarının imalatı.92. angledozer. sondaj.kara yolu dışında kullanılan damperli yük kamyonlarının imalatı. 28. mekanik kepçe. düzleyici. beton kaplama makineleri vb.03 Beton ve harç karıştırıcıları (mikserleri) imalatı 28..30. bkz. kazıyıcı. 28.eleme..beton ve harç karıştırıcıları (mikserleri) imalatı.diğer traktörlerin imalatı.49.. harç yayıcılar. zift (bitüm) ve asfalt yayıcılar. . Kapsam dışı olanlar. düzleyici.delme kesme. kazıyıcı.yeraltı kullanımı için sürekli hareketli asansör ve konveyör imalatı. 28. ayırma. bkz. kırma ve benzeri yollarla minerallerin işlemden geçirilmesi için kullanılan makinelerin imalatı 28. greyder. angledozer.inşaatta veya madencilikte kullanılan traktörler ile paletli traktörlerin imalatı.. kuyu açma ve tünel açma makineleri(yeraltı kullanım için olsun ya da olmasın) imalatı 28. kırma ve benzeri yollarla minerallerin işlemden geçirilmesi için kullanılan makinelerin imalatı. ayırma.92. 29.10.28.92 Maden. kepçeli yükleyici vb. 28.91. 29. kepçeli yükleyici vb. taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 28.+temel kazığı çakma ve sökme makineleri.taşların işlenmesi için takım tezgahları imalatı (taşların parçalanması ve temizlenmesinde kullanılan makineler dahil).01 Delme kesme. . imalatı.harfiyat makinelerinin imalatı:+buldozer.10... tasnif etme.22. .

imalatı 28.+ süt dönüştürme makineleri (örn. üretmek için kullanılan makineler (öğütme değirmenleri.. ezici vb. meyve suları vb..99 Diğer maden.01 Tarımsal kurutma makinelerinin imalatı 28.hayvansal ya da bitkisel katı ya da sıvı yağların hazırlanması ya da çıkarılmasına özgü makinelerin imalatı. kalıplama.değirmencilik sanayi için makine imalatı:+ tohumların. homojenleştirme. zift (bitüm) ve asfalt yayıcılar. ayırıcılar.93 Gıda. harç yayıcılar.93.29. taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı 28.+ çeşitli gıdaların işlenmesi için kullanılan makine ve donanım imalatı:+ şekerleme.tarımsal kurutma makinelerinin imalatı.. işlenecek malzemeyi makineye veren cihaz. içecek ve tütün işleme makineleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. hamur kesme.meyve. paketleme.kabuklu yemiş ve sebze hazırlanmasında kullanılan makineler. 26.. kabuklu deniz hayvanlarının ya da yenebilen diğer deniz ürünlerinin hazırlanmasında kullanılan makineler. Kapsam dışı olanlar. tereyağı işleme ve kalıplama makineleri).makineleri.tütünün hazırlanmasında ve sigara. elma şarabı. (örn. hamur kalıplama. kakao ya da çikolata yapımında kullanılan makineler.+ gıda ve içeceklerin endüstriyel olarak hazırlanmasında ve imalatında kullanılan diğer makinelerin imalatı.şarap.. . çeltik soyma makineleri. bira makineleri. presleme) vb. tanelerin ya da kuru baklagillerin temizlenmesi. kalıplama. tasniflenmesi ya da derecelendirilmesi için makineler (buğday savurucu. şeker imalatında kullanılan makineler.02 Süt ürünleri sanayii için makine imalatı krema ayırıcıları + süt işleme makineleri (örn. 28. meyvelerin ve diğer mahsullerin (tohumlar.30.+ süt dönüştürme makineleri (örn. imalatı.. puro ve pipo tütünü imalinde veya çiğneme tütünleri ya da enfiye imalatında kullanılan makinelerin imalatı. hamur karıştırıcı. balıkların. karıştırıcılar.+ filtreleme ya da temizlemede kullanılan makineler. bkz.süt ürünleri sanayii için makine imalatı:+ krema ayırıcıları + süt işleme makineleri (örn. kepek temizleyiciler. (örn. taneler ve kuru baklagiller sebzeleri hariç) temizlenmesi. 28. 28. hububat polisaj makineleri vb. hamur ayırıcı. et ya da kümes hayvanı etlerinin işlenmesindekullanılanmakineler.93. presleme) vb. elekler. bkz. tereyağı topakları. spagetti ya da benzer ürünleri yapmak için kullanılan makinelerin imalatı:+ ekmek fırını. pasta makineleri vb.otel ve lokantalarda yiyeceklerin hazırlanmasına özgü makinelerin imalatı.unlu ürünler sanayi için ya da makarna. tereyağı topakları. tereyağı işleme ve kalıplama makineleri). bkz. bezelye kırma makineleri).60..süt ve diğer gıda maddelerinin ışınlama donanımlarının imalatı. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 166 / 374 .yumurtaların.)+ un ve kaba un vb. elek kayışları. homojenleştirme). homojenleştirme. beton kaplama makineleri vb.+ peynir makineleri. tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi için kullanılan makinelerin imalatı . ambalajlama ve tartma cihazları imalatı. yapımında kullanılan pres.+ peynir makineleri. . homojenleştirme).92.

28.93.03 Değirmencilik sanayi için makine imalatı
tohumların, tanelerin ya da kuru baklagillerin temizlenmesi, tasniflenmesi ya da derecelendirilmesi için makineler (buğday savurucu, elek kayışları, ayırıcılar, hububat polisaj makineleri vb.)+ un ve kaba un vb. üretmek için kullanılan makineler (öğütme değirmenleri, işlenecek malzemeyi makineye veren cihaz, elekler, kepek temizleyiciler, karıştırıcılar, çeltik soyma makineleri, bezelye kırma makineleri).

28.93.04 Şarap, elma şarabı, meyve suları vb. yapımında kullanılan pres, ezici vb. imalatı 28.93.05 Unlu ürünler sanayi için ya da makarna, spagetti ya da benzer ürünleri yapmak için kullanılan makinelerin imalatı
ekmek fırını, hamur karıştırıcı, hamur ayırıcı, hamur kalıplama, hamur kesme, pasta makineleri vb.+ çeşitli gıdaların işlenmesi için kullanılan makine ve donanım imalatı:+ şekerleme, kakao ya da çikolata yapımında kullanılan makineler; şeker imalatında kullanılan makineler; bira makineleri; et ya da kümes hayvanı etlerinin işlenmesindekullanılanmakineler,meyve,kabuklu yemiş ve sebze hazırlanmasında kullanılan makineler; balıkların, kabuklu deniz hayvanlarının ya da yenebilen diğer deniz ürünlerinin hazırlanmasında kullanılan makineler,+ filtreleme ya da temizlemede kullanılan makineler,+ gıda ve içeceklerin endüstriyel olarak hazırlanmasında ve imalatında kullanılan diğer makinelerin imalatı

28.93.06 Hayvansal ya da bitkisel katı ya da sıvı yağların hazırlanması ya da çıkarılmasına özgü makinelerin imalatı 28.93.07 Tütünün hazırlanmasında ve sigara, puro ve pipo tütünü imalinde veya çiğneme tütünleri ya da enfiye imalatında kullanılan makinelerin imalatı 28.93.08 Otel ve lokantalarda yiyeceklerin hazırlanmasına özgü makinelerin imalatı

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 167 / 374

28.93.99 Diğer dıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatı
28.94 Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- tekstil makineleri imalatı: +suni veya sentetik tekstil elyafı, malzemesi ya da ipliklerinin hazırlanması, üretilmesi, ekstrüzyonu, çekilmesi, dokunması ya da kesilmesi için makineler,+tekstil elyafı hazırlanması için makineler: çırçır makineleri, balya açıcılar, tarak ve kardeleme makineleri, pamuk yayıcılar, yün temizleyiciler, yün karbonlaştırıcılar, büküm tezgahları vb.+büküm makineleri,+tekstil ipliği hazırlanması için makineler: çile sarıcılar, çözgü tezgahları ve ilgili makineler,+dokuma makineleri (el dokuma tezgahları dahil),+örgü makineleri,+örme ağ, tül, dantel, kurdela vb. yapmak için makineler.- tekstil makineleri için yardımcı makine veya donanımların imalatı: +armür makineleri, jakarlar, otomatik durdurma tertibatı, mekik değiştirme mekanizmaları, iğler ve iğ kanatları vb. - tekstil baskı makinelerinin imalatı,- kumaş işleme makineleri imalatı:+tekstil kumaşlarını yıkama, ağartma, boyama, apreleme, bitirme, kaplama veya emdirme (emprenye etme) makineleri imalatı,+tekstil kumaşları için sarma, çözme, katlama, kesme veya surfile makinelerinin imalatı. - çamaşırhane makinelerinin imalatı:+ütüleme makineleri (pres ütüler dahil), ,+çamaşırhane tipi yıkama ve kurutma makineleri,+kuru temizleme makineleri.- dikiş makineleri, dikiş makineleri başları ve dikiş makineleri iğneleri (evde kullanım için olsun ya da olmasın) imalatı , - keçe ya da dokuma olmayan kumaşların üretilmesi ya da bitirilmesi için makinelerin imalatı,- deri makineleri imalatı;+postların veya derilerin hazırlanması, tabaklanması veya işlenmesi için makineler,+post, deri ya da kürklü derilerden ayakkabı veya diğer eşyaların yapımı veya tamiri için kullanılan makineler. Kapsam dışı olanlar; - jakar makinelerinde kullanılan kağıt ve mukavva kartları imalatı, bkz. 17.29, ev tipi çamaşır yıkama ve kurutma makineleri imalatı, bkz. 27.51, - silindirli haddeleme makineleri imalatı, bkz. 28.29, - ciltlemede kullanılan makinelerin imalatı, bkz. 28.99.

28.94.01 Tekstil makineleri imalatı
suni veya sentetik tekstil elyafı, malzemesi ya da ipliklerinin hazırlanması, üretilmesi, ekstrüzyonu, çekilmesi, dokunması ya da kesilmesi için makineler,+tekstil elyafı hazırlanması için makineler: çırçır makineleri, balya açıcılar, tarak ve kardeleme makineleri, pamuk yayıcılar, yün temizleyiciler, yün karbonlaştırıcılar, büküm tezgahları vb.+büküm makineleri,+tekstil ipliği hazırlanması için makineler: çile sarıcılar, çözgü tezgahları ve ilgili makineler,+dokuma makineleri (el dokuma tezgahları dahil),+örgü makineleri,+örme ağ, tül, dantel, kurdela vb. yapmak için makineler.

28.94.02 Tekstil makineleri için yardımcı makine veya donanımların imalatı
armür makineleri, jakarlar, otomatik durdurma tertibatı, mekik değiştirme mekanizmaları, iğler ve iğ kanatları vb.

28.94.03 Tekstil baskı makinelerinin imalatı
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 168 / 374

28.94.04 Kumaş işleme makineleri imalatı
tekstil kumaşlarını yıkama, ağartma, boyama, apreleme, bitirme, kaplama veya emdirme (emprenye etme) makineleri imalatı,+tekstil kumaşları için sarma, çözme, katlama, kesme veya surfile makinelerinin imalatı.

28.94.05 Çamaşırhane makinelerinin imalatı
ütüleme makineleri (pres ütüler dahil), ,+çamaşırhane tipi yıkama ve kurutma makineleri,+kuru temizleme makineleri.

28.94.06 Dikiş makineleri, dikiş makineleri başları ve dikiş makineleri iğneleri (evde kullanım için olsun ya da olmasın) imalatı 28.94.07 Keçe ya da dokuma olmayan kumaşların üretilmesi ya da bitirilmesi için makinelerin imalatı 28.94.08 Deri makineleri imalatı
postların veya derilerin hazırlanması, tabaklanması veya işlenmesi için makineler,+post, deri ya da kürklü derilerden ayakkabı veya diğer eşyaların yapımı veya tamiri için kullanılan makineler.

28.94.99 Diğer tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
28.95 Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - kağıt hamuru yapımında kullanılan makine imalatı, - kağıt ve mukavva makinelerinin imalatı, - kağıt ve mukavva eşyaların üretiminde kullanılan makinelerin imalatı

28.95.01 Kağıt hamuru yapımında kullanılan makine imalatı

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 169 / 374

28.95.02 Kağıt ve mukavva makinelerinin imalatı 28.95.03 Kağıt ve mukavva eşyaların üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
28.96 Plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - yumuşak kauçuk ya da plastiğin işlenmesinde, kauçuk ve plastik ürünlerin imalatında kullanılan makinelerin imalatı: +ekstrüderler, kalıp makineleri, pnömatik tekerlek yapımında ya da lastiğe sırt geçirmede kullanılan makineler ile özel kauçuk veya plastik ürünlerin yapımı için diğer makineler.

28.96.01 Yumuşak kauçuk ya da plastiğin işlenmesinde, kauçuk ve plastik ürünlerin imalatında kullanılan makinelerin imalatı
ekstrüderler, kalıp makineleri, pnömatik tekerlek yapımında ya da lastiğe sırt geçirmede kullanılan makineler ile özel kauçuk veya plastik ürünlerin yapımı için diğer makineler.

28.96.99 Diğer plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı
28.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı
Bu sınıf başka yerde sınıflandırılmamış olan özel amaçlı makinelerin imalatını kapsamaktadır. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- ahşap, kağıt hamuru, kağıt veya karton ile diğer malzemeler için kurutucuların imalatı (tarımsal ürünler ve tekstil için olanlar hariç),- basım ve ciltleme makineleri ile çeşitli materyaller üzerine basımı destekleyici faaliyetler için kullanılan makinelerin imalatı,- kiremit, briket, şekilli seramik hamuru, boru, grafit elektrotu, yazı tahtası tebeşiri vb.lerinin üretilmesi için makine imalatı, - yarı iletken imalat makinelerinin imalatı,- özel amaçlar için çoklu görevlerde kullanılabilen endüstriyel robotların imalatı,- çeşitli özel amaçlı makineler ve donanımların imalatı:+elektrikli veya elektronik lamba, tüp ya da ampullerin montajı için kullanılan makineler,+cam veya cam eşya, cam elyafı veya ipinin üretimi ya da sıcak işlenmesi için makineler,+izotopik ayırma için makine veya cihazlar,- lastik tekerlerin hizalanmasında ve balansında kullanılan donanımların imalatı (jant balansında kullanılanlar hariç),- merkezi yağlama sistemlerinin imalatı,- hava taşıtı fırlatma donanımlarının, uçak gemilerinde kullanılan katapultların (kısa mesafede uçakların havalanmasını sağlayan mekanizma) ve ilgili donanımların imalatı,- bronzlaşmada kullanılan cihazların imalatı,- otomatik bovling salonu donanımlarının (örn. labut dizici) imalatı,- dönme dolapların, salıncakların, poligonların ve diğer panayır alanı eğlence donanımlarının imalatı.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 170 / 374

Kapsam dışı olanlar; - ev aletleri imalatı, bkz. 27.5, - fotokopi makineleri vb. imalatı, bkz. 28.23, sert kauçuk, sert plastik ya da soğuk cam işleyen makine ya da donanımların imalatı, bkz. 28.49, külçe kalıplarının imalatı, bkz. 28.91.

28.99.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
Bu bölüm, yolcuların ya da yüklerin taşınması amacıyla motorlu kara taşıtlarının imalatını kapsamaktadır. Treyler ve yarı treylerlerin imalatı dahil motorlu kara taşıtlarına ait çeşitli parça ve aksesuarların imalatı da bu bölümde kapsanmaktadır.Bu bölümde üretilen araçların bakım ve onarımı, 45.20`de sınıflandırılmıştır.

29.1 Motorlu kara taşıtlarının imalatı

29.10 Motorlu kara taşıtlarının imalatı
<>Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - binek otomobillerin imalatı, - ticari kara taşıtlarının imalatı: +kamyonetler, kamyonlar ile yarı römorklar için çekiciler vb. - otobüs ve troleybüs (çift katlı, körüklü vb. Otobüsler) imalatı, - motorlu kara taşıtları motorlarının imalatı, - motorlu kara taşıtları için şasi imalatı, - diğer motorlu kara taşıtlarının imalatı : +kar motosikletleri, golf arabaları, hem karada hem suda hareket edebilen (amfibi) araçlar, +itfaiye arabaları, yol temizleme araçları, gezici kütüphaneler, zırhlı otomobiller vb. +beton karıştırıcılı (mikserli) kamyonlar, - ATV motosikletleri( dört tkerelekli motosiklet),go-kart arabları ve benzeri( yarış arabaları dahil) Kapsam dışı olanlar; - elektrikli motorların imalatı (marş motoru hariç), bkz. 27.11, - motorlu kara taşıtları için aydınlatma ekipmanlarının imalatı, bkz. 27.40, - pistonların, sekmanların ve karbüratörlerin imalatı, bkz. 28.11, - tarımda kullanılan traktörlerin imalatı, bkz. 28.30, - inşaatta veya madencilikte kullanılan traktörlerin imalatı, bkz. 28.92, - Kara yolu dışında kullanılan damperli yük kamyonların imalatı, bkz. 28.92, - motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı, bkz. 29.20, - motorlu kara taşıtlarının elektrikli parçalarının imalatı, bkz. 29.31, - motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı, bkz. 29.32, - askeri tankların ve diğer askeri savaş araçlarının imalatı, bkz. 30.40, - motorlu kara taşıtlarının bakım, onarım ve parçalarının değiştirilmesi, bkz.45.20.

29.10.01 Binek otomobillerin imalatı 29.10.02 Ticari kara taşıtlarının imalatı
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 171 / 374

kamyonetler, kamyonlar ile yarı römorklar için çekiciler vb.

29.10.03 Otobüs ve troleybüs (çift katlı, körüklü vb. otobüsler) imalatı 29.10.04 Motorlu kara taşıtları motorlarının imalatı 29.10.05 Motorlu kara taşıtları için şasi imalatı 29.10.06 Diğer motorlu kara taşıtlarının imalatı
kar motosikletleri, golf arabaları, hem karada hem suda hareket edebilen (amfibi) araçlar, +itfaiye arabaları, yol temizleme araçları, gezici kütüphaneler, zırhlı otomobiller vb. +beton karıştırıcılı (mikserli) kamyonlar

29.10.07 Motorlu kara taşıtları motorlarının fabrikada yeniden yapımı 29.10.99 Diğer motorlu kara taşıtlarının imalatı
29.2 Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) im

29.20 Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) im
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - karoser (kaporta) imalatı (motorlu kara taşıtları için kabin imalatı da dahil), - her çeşit motorlu araç, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) donatımı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı: +tankerler, ayrılabilir treylerler (römork) vb. +motorsuz karavanlar vb. - bir veya daha fazla taşıma çeşidine göre tasarlanmış konteynerlerin imalatı.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 172 / 374

Kapsam dışı olanlar; - özellikle tarımda kullanmak için tasarlanmış römork ve yarı-römork imalatı, bkz. 28.30, - motorlu kara taşıt karoserlerinin (kaporta) parça ve aksesuarlarının imalatı, bkz. 29.32, hayvanlar tarafından çekilen arabaların (at arabası, fayton vb.) imalatı, bkz. 30.99.

29.20.00 Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
29.3 Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı

29.31 Motorlu kara taşıtları için elektrik ve elektronik donanımlarının imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - motorlu kara taşıtları için dinamolar, alternatörler, bujiler, ateşlemede kullanılan elektrik tesisatı takımları, elektrikli cam ve kapı sistemleri, göstergelerin gösterge paneline montajı, voltaj regülatörleri vb. gibi elektrikli donanımların imalatı. Kapsam dışı olanlar; - motorlu kara taşıtları için akümülatör imalatı, bkz. 27.20, - motorlu kara taşıtları için aydınlatma donanımı imalatı, bkz. 27.40, - motorlu kara taşıtları ve motorları için pompa imalatı, bkz. 28.13.

29.31.00 Motorlu kara taşıtları için elektrik ve elektronik donanımlarının imalatı
29.32 Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - motorlu kara taşıtları için çeşitli parça ve aksesuarların imalatı: +frenler, dişli kutuları, dingiller, jantlar, süspansiyonlu amortisörler, radyatörler, susturucular, egzoz boruları, katalitik konvertör, debriyajlar (clutches), direksiyon simitleri, direksiyon milleri ve direksiyon kutuları, - motorlu kara taşıtları için karoser (kaporta) parça ve aksesuarlarının imalatı: +emniyet kemerleri, hava yastıkları, kapılar, tamponlar. - araba koltuklarının imalatı. Kapsam dışı olanlar; - lastik tekerlek imalatı, bkz. 22.11, - kauçuk hortumlar ve kemerler ile diğer kauçuk ürünlerin imalatı, bkz. 22.19, - pistonların, piston sekmanlarının ve karbüratörlerin imalatı, bkz. 28.11, - motorlu taşıtların bakımı, onarımı ve parçalarının değiştirilmesi, bkz. 45.20.

29.32.00 Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 173 / 374

43. ulaştırma ve diğer ticari amaçlar için gemilerin. .11.99. feribotlar.92.gemilerin ve yüzen yapıların uzmanlık gerektiren bakım ve onarımı.11. gemi yapımı ve tekne imalatı. bkz..40. 30.+demir veya çelik çapaların imalatı.gemilerin sökülmesi. tankerler. 33. tankerler.99. 28.03 Balıkçı teknelerinin ve balık işleme gemilerinin yapımı 30.savaş gemilerinin yapımı. 13. 25. bkz. bkz.deniz taşıtları için aydınlatma donanımı imalatı. .11. romorkörler vb. uçakların ve uzay gemilerinin ve bunların parçalarının imalatı gibi ulaşım araçlarının imalatını kapsamaktadır.02 Savaş gemilerinin yapımı 30.10.15. bkz.51.30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı Bu bölüm.gemi ve tekne parçaları imalatı (gemi ve teknelere ait büyük parçalar hariç):+yelken imalatı. .teknelerin iç kısımlarının kurulumu... teknelerin ve diğer yüzen yapıların inşaasını kapsamaktadır (spor ve eğlence amaçlı olanlar da dahil). demiryolu için demiryolu vagonlarının ve lokomotiflerin imalatı.3. bkz. 26. yük gemileri (şilepler).+deniz taşıtlarında kullanılan motorların imalatı. bkz. 38.ticari gemilerin yapılması:+ yolcu gemileri. bkz. bkz.. 29. bkz.11.11.04 Gemi inşa yan sanayi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 174 / 374 . bkz.01 Ticari gemilerin yapılması yolcu gemileri. feribotlar.11 Gemilerin ve yüzen yapıların inşası Bu sınıf gemilerin yapımını (spor ve eğlence amacıyla kullanılan tekneler hariç) ve yüzen yapıların inşa edilmesini kapsamaktadır Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.1 Gemi ve tekne yapımı Bu grup. 30. 25.hem suda hem de karada gidebilen (amfibi) motorlu kara taşıtlarının imalatı.12. bkz. 27.. Kapsam dışı olanlar.eğlence amaçlı şişirilebilir motorlu veya motorsuz botların. romorkörler vb.+deniz taşıtlarının pervanelerinin imalatı. 30. 30. yük gemileri (şilepler). 30. .balıkçı teknelerinin ve balık işleme gemilerinin yapımı.seyrüsefer aletlerinin imalatı.31.

25. sandallar.07 Yat inşa ve tamir bakım faaliyetleri 30. vinç vagonları. . .eğlence ve spor amaçlı tekne parçalarının imalatı: +yelken imalatı.kişisel su araçlarının (jet ski dahil) imalatı .08 Çekek yeri işletme faaliyetleri 30.elektrikli. bkz.30.demiryolu veya tramvay lokomotiflerinin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 175 / 374 . atölye vagonları.99. +deniz taşıtlarında kullanılan motorların imalatı. tank vagonları. yük vagonları.11.motorlu veya motorsuz yelkenli teknelerin inşası.11.05 Yat inşa yan sanayi 30.30. 28. .11.2 Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı 30.00 Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı 30.diğer eğlence ve sportif amaçlı teknelerin imalatı: +kanolar. .99 Diğer gemilerin ve yüzen yapıların inşası 30. .06 Gemi inşa ve tamir bakım tersaneleri 30. kayıklar Kapsam dışı olanlar. buharlı ve diğer demiryolu lokomotiflerinin imalatı . tender (lokomotife bağlı kömür ve su taşıyan vagon) vb. 33. 30. bkz. bkz. .11.kendinden tahrikli demiryolu araçları veya tramvaylar ile bakım veya hizmet araçlarının imalatı .eğlence botlarının bakım ve onarımı.20 Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.92. .şişirilebilen motorlu ve motorsuz botların imalatı. sörf tahtalarının imalatı. . dizel.motorlu teknelerin inşası. kendinden boşaltma tertibatlı vagonlar. bkz. 13. +demir ve çelik çapaların imalatı. bkz.kendinden tahrikli olmayan demiryolu ve tramvay vagonlarının imalatı +yolcu vagonları.11. 32.11. .yelkenli sörflerin.eğlence amaçlı hoverkraftların inşası.12 Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .12.15.

28. uydular. frenler ve fren parçaları. bkz.paraşüt imalatı.51. 13.zeplinlerin ve sıcak hava balonlarının imalatı.. bkz.yük ve yolcu taşımacılığı için. vagon ve lokomotif iskeletleri. uçak gemilerinde kullanılan katapultların (kısa mesafede uçakların havalanmasını sağlayan mekanizma) ve ilgili donanımların imalatı.içten yanmalı motorlar için ateşleme parçalarının ve diğer elektrikli parçaların imalatı.+hava araçlarında bulunan çeşitli tipteki motorlar ve makineler. hava kuvvetleri tarafından ya da spor ve diğer amaçlar için kullanılmak üzere uçakların imalatı.40 . kancalar ve bağlama tertibatları.askeri savaş gereçleri ve mühimmat imalatı.+hava araçları için turbo jetlerin ve pervaneli türbin motorlarının parçaları .. . 24. bkz. yörünge istasyonları.+pervaneler.veya vagonlarının özel parçalarının imalatı: +alt düzenler.monte edilmiş demiryolu hatlarına ait tertibatların imalatı.99.uydular için telekomünikasyon donanımlarının imalatı.99.30. 27.4 Askeri savaş araçlarının imalatı 30. 25.30 Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . Kapsam dışı olanlar. .hava taşıtları için aydınlatma donanımları imalatı. . 27.. . delta kanatlı planörlerin imalatı.hava seyrüsefer sistemlerinin imalatı.3 Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı 30. bkz. amortisörler. bkz....00 Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı 30.. uzay roketleri..hava taşıtı fırlatma donanımlarının.11. 26.elektrikli sinyalizasyon. bkz.11.10. uzay mekiklerinin imalatı.planörlerin. piston sekmanlarının ve karbüratörlerin imalatı. gibi ana montaj parçaları.pistonların. iniş takımları. koridor bağlantıları vb.kıtalararası balistik füzelerin (ICBM) imalatı. bkz. 27. 27.hava taşıtları ve havacılık aletlerinin imalatı.11. . kapıları. bkz.30.40. kumanda yüzeyleri. karoserleri.bu sınıfta yer alan hava taşıtları parçaları ve aksesuarlarının imalatı:+uçak gövdesi. 30. bkz. dingiller ve tekerler..helikopter imalatı.51.40 Askeri savaş araçlarının imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 176 / 374 .. bkz. bkz. yakıt tankları.90. bkz..motorların ve türbinlerin imalatı. bkz.birleştirilmemiş rayların imalatı. Kapsam dışı olanlar.00 Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı 30. .90. 28. 25. 26.. 30. güvenlik veya trafik kontrol donanımlarının imalatı.20. bkz. tamponlar ve tampon parçaları. 26. helikopter rotorları ve pervane kanatları. motor yerleri vb.yerde uçuş eğitimi yapmaya özgü cihazlar ve tertibatların imalatı.elektrik motorları imalatı.92. .. kanatları.uzay gemisi ve fırlatma araçları. 28.

40.91. su. Kapsam dışı olanlar. 25. bkz.92.92. hava veya uzay taşımacılığında kullanılan araçlar ile askeri araçlar dışındaki taşımacılıkta kullanılan diğer taşıtların imalatını kapsamaktadır. 30.40. .01 Motosiklet.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 30.04 Motosikletler için parçalar ve aksesuarların imalatı 30. . bkz. . . .motosiklet motorlarının imalatı.00 Askeri savaş araçlarının imalatı 30.motosikletlere takılıp yanda oturmayı sağlayan sepetlerin imalatı.bisiklet imalatı.engelli araçlarının (tekerlekli sandalye vb. 30.03 Motosikletlere takılıp yanda oturmayı sağlayan sepetlerin imalatı 30.motosikletler için parçalar ve aksesuarların imalatı.9 Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçlarının imalatı Bu grup motorlu kara taşıtları ve demiryolu.92 Bisiklet ve engelli aracı imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 177 / 374 . 30. moped ve motorlu bisiklet (bir yardımcı motoru bulunan bisikletler)) imalatı. 30.motosiklet.91 Motosiklet imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.zırhlı amfibi(hem suda hem de karada hareket edebilen) askeri araçların imalatı. moped ve motorlu bisiklet (bir yardımcı motoru bulunan bisikletler) imalatı 30. . Kapsam dışı olanlar. bkz.silah ve mühimmatın imalatı. . . .tankların imalatı.91.diğer askeri savaş araçlarının imalatı.91.02 Motosiklet motorlarının imalatı 30.) imalatı. .91.

iki ya da daha fazla kişilik bisikletler. bkz.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım araçlarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.04 Engelli araçlarının parça ve aksesuarlarının imalatı 30.92. .01 Motorsuz bisiklet ve diğer bisikletlerin imalatı (üç tekerlekli servis bisikletleri. binilmek üzere tasarlanmış tekerlekli oyuncakların imalatı (plastik iki ve üç tekerlekli bisikletler dahil). 31. bkz. . 32.92. atların çektiği cenaze arabaları vb.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. alışveriş arabaları vb.).motorlu olsun veya olmasın engelli araçlarının imalatı.engelli araçlarının parça ve aksesuarlarının imalatı.02 Bisiklet parça ve aksesuarlarının imalatı 30. iki ya da daha fazla kişilik bisikletler. 28. eşekler tarafından çekilen arabalar. .91. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 178 / 374 . . 30.motorlu bisiklet (bir yardımcı motoru bulunan bisikletler) imalatı.03 Motorlu olsun veya olmasın engelli araçlarının imalatı 30.40.bebek arabası imalatı. .22. bkz. Kapsam dışı olanlar. çocuklar için iki ve üç tekerlekli bisikletler dahil) .05 Bebek arabası imalatı 30. çocuklar için iki ve üç tekerlekli bisikletler dahil) 30. çekçek türü el arabaları.92.01. tek tekerlekli olan el arabaları vb.92. 30. bkz. Kapsam dışı olanlar.hayvanlar tarafından çekilen araçların imalatı: iki tekerlekli at arabaları. .lokantalarda kullanılan dekoratif servis arabaları (tatlı servisinde kullanılan el arabaları.elle itilen araçların imalatı: bagaj arabaları. . . . üzerinde yiyecek taşınan küçük el arabaları vb. dahil) (kaldırma veya taşıma sistemi ya da kendinden hareketli olsun olmasın. kızaklar.92.motorsuz bisiklet ve diğer bisikletlerin imalatı (üç tekerlekli servis bisikletleri.fabrikalarda kullanılan türden küçük yük taşıtları (el arabaları.bisiklet parça ve aksesuarlarının imalatı.

metal mobilya imalatında. biçimlendirme ve lamine etme de dahil standart materyal biçimlendirme ve parçaları birleştirme yöntemleridir. bölümde (Ağaç ve ağaç ürünleri imalatı) sınıflandırılmış olan kereste kirişlerinin üretimi sırasında ortaya çıkmaktadır.laboratuar sıraları.dükkanlar için özel mobilya imalatı: tezgahlar.01 Hayvanlar tarafından çekilen araçların imalatı: iki tekerlekli at arabaları. 25. . okullar. beton ve seramik dışında herhangi bir maddeden yapılan mobilya ve ilgili ürünlerin imalatını kapsar.30.02 Elle itilen araçların imalatı: bagaj arabaları.Mobilya imalatında kullanılan bazı yöntemler. her tip ve her tür maddeden (taş. Ancak. 30. oteller. dolaplar ve masalar) imalatı. çekçek türü el arabaları. 31. Ancak. Mobilya imalatında kullanılan yöntemler kesme.99. beton veya seramik hariç) mobilya imalatını kapsamaktadır. vitrinler. ahşap ürünlerin imalatından ayırmaktadır.dini binalar. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 179 / 374 .99.01 Büro ve mağaza mobilyaları imalatı Bu sınıf çeşitli yer ve değişik amaçlara göre. lokantalar ve halka açık kapalı alanlar için sandalye ve koltuk imalatı. Plastik mobilyalar için kalıplama işlemi diğer plastik ürünlerin şekillendirilmesi ile benzerdir. . çoklu işlemler ahşap mobilya imalatını. tiyatro ve benzerleri için sandalye ve koltuk imalatı.sinema. bölümde (Fabrikasyon metal ürünleri imalatı) sınıflandırılan haddeleme ile biçimlendirilerek (roll-formed) üretilen ürünlerin imalatında da yer alan teknikler kullanılmaktadır. . .büro mobilyası imalatı. . Maddenin hem estetik hem de işlevsel niteliği göz önüne alınarak tasarlanması. alışveriş arabaları vb 30.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım araçlarının imalatı 31 Mobilya imalatı Bu bölüm. imalat sanayinin diğer bölümlerinde kullanılan işlemlerle benzerdir. eşekler tarafından çekilen arabalar. çalışma odaları. tabureleri ve diğer laboratuar oturakları.0 Mobilya imalatı 31. lokantalar için mobilya imalatı.bürolar. taş. atların çektiği cenaze arabaları vb.99. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. üretim sürecinin önemli bir yanını oluşturur. kızaklar. 16. laboratuar mobilyaları (örn. . Benzer bir şekilde. raflar vb. plastik mobilyaların imalatı uzmanlaşmış bir faaliyete dönüşmektedir. Örneğin kesme ve montaj işlemleri.

Kapsam dışı olanlar.01. oteller. raflar vb. üzerinde yiyecek taşınan küçük el arabaları vb. 30.20.30.01 Bürolar. . 43.01. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 180 / 374 . bkz. bkz. parçaların bir araya getirilmesi. bkz. 32.03 Dükkanlar için özel mobilya imalatı: tezgahlar.). lokantalar için mobilya imalatı 31.01. bkz. 31. 30. 31.hava ve uzay taşıtları için koltuk imalatı.06 Dini binalar.05 Laboratuar sıraları.07 Lokantalarda kullanılan dekoratif servis arabaları (tatlı servisinde kullanılan el arabaları.01.) koltuk imalatı.tıbbi.araba koltuklarının imalatı. dolaplar ve masalar) imalatı 31. . laboratuar ekipmanı olarak kullanılan mobilyaların kurulumu. . laboratuar mobilyaları (örn. diş hekimliği veya veterinerlikle ilgili mobilyaların imalatı.01.01. tabureleri ve diğer laboratuar oturakları. tiyatro ve benzerleri için sandalye ve koltuk imalatı 31. 29.50. cerrahi.32. çalışma odaları.23. 28.04 Büro mobilyası imalatı 31.02 Sinema. .yazı tahtası imalatı. vitrinler. modüler (birimsel) mobilyaların birleştirilmesi ve montajlanması. bkz.01.32. bkz. lokantalar ve halka açık kapalı alanlar için sandalye ve koltuk imalatı 31. raylı sistem taşıtları için (tren vb. okullar.

. .31.32. raylı sistem taşıtları ile hava ve uzay taşıtları için koltuk imalatı.araba koltuklarının imalatı. . . 30. bahçeler vb. . bkz.araba.19. bkz. için dolap ve sehpa imalatı. 29. . bkz.70.03 Yatak imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.02. için mobilya imalatı.00 Mutfak mobilyalarının imalatı 31.42. .03. beton ve taştan mobilya imalatı. .19.raylı sistem taşıtları için koltuk imalatı. bkz. 22. 23. bkz.32.yatak imalatı: +yaylı veya dolgulu yataklar ya da içten destekleyici maddelerle yapılmış yataklar. imalatı. 27. 30.99 Diğer büro ve mağaza mobilyaları imalatı 31.kanepe. koltukları vb. Kapsam dışı olanlar.09 Diğer mobilyaların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. +kaplanmamış sünger veya plastikten yataklar 31. .dikiş makineleri. . 31. minder.20. . 23.01 Yatak imalatı yaylı veya dolgulu yataklar ya da içten destekleyici maddelerle yapılmış yataklar. örtü ve yorganların imalatı.aydınlatma tesisatlarının bağlantı parçaları veya lambaların imalatı. bkz. bkz. +kaplanmamış sünger veya plastikten yataklar. puf. çek yat ve koltuk takımlarının imalatı.69.yatak desteklerinin imalatı Kapsam dışı olanlar.30.03. 30. 95. . . bahçe sandalyeleri. 31. bkz.şişme yatak imalatı (lastik).30. bkz.20.yatak odaları.02 Mutfak mobilyalarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.01.yastık.24. 30.seramik. .kauçuk su yatağı imalatı . bkz. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 181 / 374 . divan.hava ve uzay taşıtları için koltuk imalatı.02 Yatak desteklerinin imalatı 31. oturma odaları.40. televizyonlar vb.mutfak mobilyalarının imalatı. . 23. 13. 22. 29.92.mobilyaların yeniden döşenmesi ve onarımı.

01 Kanepe.03 Dikiş makineleri. gomalak cilalama ve döşeme gibi tamamlayıcı işlerinin yapılması 31. çek yat ve koltuk takımlarının imalatı 31.11 Madeni para basımı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 182 / 374 .1 Mücevherat.31. sınıflamanın diğer bölümlerinde kapsanmamış olan çeşitli malların imalatını kapsamaktadır. Bu bölüm arta kalanlardan oluşan bir bölüm olduğundan.02 Yatak odaları.09. üretim süreçleri.05 Mobilyaların püskürtme. bijuteri eşyaları ve ilgili ürünlerin imalatı Bu grup mücevherat ile imitasyon (taklit süs eşyalarının) takıların imalatını kapsamaktadır. oturma odaları. bahçeler vb. boyama. girdi olarak kullanılan materyaller ve üretilen malların kullanım alanları çok geniş bir aralıkta değişmektedir ve genellikle bölümleri sınıflara gruplamakta kullanılan ölçütler burada uygulanamamıştır. televizyonlar vb.09. için mobilya imalatı 31.04 Sandalye ve koltukların döşenmesi gibi tamamlayıcı işlerinin yapılması 31.09. 32.09.99 Diğer mobilyaların imalatı 32 Diğer imalatlar Bu bölüm.09. için dolap ve sehpa imalatı 31. 32.09. divan.

elektrolitikkaplamaanotlarvb. tuvalet malzemeleri.metalden (değerli olmayan) saat bantı imalatı.).02 Değerli metallerden yada değerli metallerle kaplı ana metallerden kuyumculuk ürünlerinin imalatı yemek takımları.işlenmiş inci üretimi. büro ya da masa malzemeleri. bölüm 25.değerli metallerden saat bandı. değerli veya yarı değerli taşların veya diğer materyallerin kombinasyonundan mücevher imalatı.12..03 Değerli metallerden teknik eşyalar ya da laboratuar eşyalarının imalatı (donanımları ve bunların parçaları hariç) değerli metallerden maden eritme kapları. bkz. .. saat kayışı ve sigaralık imalatı.değerli metallerden yapılmış olsun veya olmasın. çatal bıçak takımları.01 İşlenmiş durumdaki değerli ve yarı değerli taşların üretimi sanayide kullanılan nitelikli taşların ve sentetik veya yeniden oluşturulmuş değerli veya yarı değerli taşların işlenmesi dahil 32. değerli metallerin kombinasyonundan. bkz. plastik vb.metal olmayan saat bandı imalatı (kumaş. değerli metallerle kaplı ana metallerden ya da değerli veya yarı değerli taşlardan mücevher imalatı.13. ayrıca.değerli metallerden..işlenmiş durumdaki değerli ve yarı değerli taşların üretimi. değerli metallerle kaplı ana metallerden eşyaların üretimi (imitasyon takılar hariç). büro ya da masa malzemeleri. 32.12 Mücevherat ve ilgili eşyaların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 26... . saat kasalarının imalatı. değerli metallerden kap veya kaseler. (sanayide kullanılan nitelikli taşların ve sentetik veya yeniden oluşturulmuş değerli veya yarı değerli taşların işlenmesi dahil).13. 32. değerli metallerden kap veya kaseler. spatulalar. bkz.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 32. . dini amaçlı kullanılan eşyalar vb.00 Madeni para basımı 32. 32. bkz.değerli metallerden teknik eşyalar ya da laboratuar eşyalarının imalatı (donanımları ve bunların parçaları hariç): değerli metallerden maden eritme kapları. yasal olarak geçerli paralar dahil. bkz.11. bkz.52. Kapsam dışı olanlar.. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 183 / 374 . deri.12.değerli metallerden yada değerli metallerle kaplı ana metallerden kuyumculuk ürünlerinin imalatı:+yemek takımları. tuvalet malzemeleri. madeni para imalatı.. dini amaçlı kullanılan eşyalar vb. çatal bıçak takımları.elmasların işlenmesi. . bileklik.. elektrolitikkaplamaanotlarvb..12. imitasyon takıların imalatı.25.15. spatulalar.12. 32.mücevheratın onarılması (imitasyon olanlar dahil). 95.

değerli metallerden saat bantlarının imalatı. bkz.05 Değerli olsun olmasın metalden imal edilmiş kişisel eşyalar üzerine yapılan kabartmacılık 32.12. bilezikler. 32.13 İmitasyon takıların ve ilgili eşyaların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .32.metal saat bantlarının imalatı (değerli metaller hariç). bilezikler.12.20 Müzik aletleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 184 / 374 . saat kayışı ve sigaralık imalatı 32. Kapsam dışı olanlar.13. +imitasyon değerli taşlar. 32.12.13.99 Diğer mücevherat ve ilgili eşyaların imalatı 32. .hakiki değerli taşları içeren mücevherat imalatı.değerli metallerden yapılmış veya değerli metallerle kaplanmış mücevher imalatı.01 İmitasyon takıların imalatı yüzükler. 32. bileklik.12. imitasyon pırlantalar ve benzerleri gibi imitasyon taşları içeren takılar.12.12. imitasyon pırlantalar ve benzerleri gibi imitasyon taşları içeren takılar 32. bkz. 32. +imitasyon değerli taşlar. gerdanlıklar ve değerli metallerle kaplanmış ana metallerden yapılmış benzer takılar. gerdanlıklar ve değerli metallerle kaplanmış ana metallerden yapılmış benzer takılar. bkz.02 Metal saat bantlarının imalatı (değerli metaller hariç) 32. . .2 Müzik aletleri imalatı 32.04 Değerli metallerden saat bandı. .imitasyon takıların imalatı: +yüzükler.

CD`lerin ve DVD`lerin çoğaltılması.elektronik müzik aletlerinin imalatı (sesleri elektronik olarak üreten müzik aletleri). akort çatalları.19.06 Müzik aletlerinin parçalarının ve aksesuarlarının imalatı metronomlar. ses kaydetme cihazlarının ve benzerlerinin imalatı.20. 18.03 Üflemeli (nefesli) müzik aletlerinin imalatı 32.07 Düdüklerin. akort çatalları. kulaklıkların ve benzer parçaların imalatı.20. bkz..20.vurmalı müzik aletlerinin imalatı.02 Otomatik piyanolar da dahil klavyeli telli müzik aletlerinin imalatı 32.müzik kutularının.. 95. imalatı. . bkz.müzik aletlerinin parçalarının ve aksesuarlarının imalatı: +metronomlar..pikapların.05 Elektronik müzik aletlerinin imalatı (sesleri elektronik olarak üreten müzik aletleri) 32. . .20.telli müzik aletlerinin imalatı.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 26.. amfilerin. akort düdükleri. akort düdükleri. bkz.40.otomatik piyanolar da dahil klavyeli telli müzik aletlerinin imalatı.üflemeli (nefesli) müzik aletlerinin imalatı.. bkz. . .. 59.01 Telli müzik aletlerinin imalatı 32. 32. çoğunlukla sirklerde kullanılan ve buhar ile çalınan orgların vb.04 Vurmalı müzik aletlerinin imalatı 32.20.orgların ve diğer tarihi müzik aletlerinin onarımı. 33.piyano akordu.20.40. 32. Kapsam dışı olanlar. hoparlörlerin. .ağız mızıkası da dahil akordiyon ve benzer müzik aletlerinin imalatı. 26.40..önceden kaydedilmiş ses ve video teyplerinin.29.20.20.. . çağrı borularının ve diğer üflemeli ses çıkaran sinyal aletlerinin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 185 / 374 .CD`lerin ve DVD`lerin yayımlanması..2. 32.armonyumlar ve benzer serbest metal dilli klavyeli müzik aletleri de dahil klavyeli borulu orgların imalatı.daha önceden kaydedilmiş orijinal ses ve video teyplerin. panayır yeri orglarının.oyuncak müzik aletlerinin imalatı. bkz.mikrofonların. otomatik çalışan müzik aletleri için kart ve diskler vb. otomatik çalışan müzik aletleri için kart ve diskler vb. bkz. bkz.

32. form tutma merkezi veya atletizm ekipmanı 32.40. tekerlekli patenler vb.+raketler..+kayaklar.12. bkz.kırbaç ile binicilikte kullanılan ürünlerin imalatı.30 Spor malzemeleri imalatı Bu sınıf spor ve atletizm ile ilgili malzemelerin imalatını kapsamaktadır (giyim eşyaları ve ayakkabılar hariç).+kayak ayakkabıları.spor malzemelerinin onarımı. 95. beysbol ve kriket gibi oyunlarda kullanılan sopalar ve golf sopaları. için gerekli malzemeler.32. bkz. şişirilebilir çocuk havuzları vb. bkz. 15.spor amaçlı silah ve cephane imalatı.+avcılık. bkz. bkz...13.29.oyuncak hayvanların imalatı. tavla tahtaları vb..+raketler. tekerlekli patenler vb..40.+kayaklar.saraçlık ve koşum takımı imalatı .nin küçültülmüş boyutlu (ölçekli) modellerinin ve benzer eğlence TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 186 / 374 .+buz patenleri. 30. kayak bağlama gereçleri ve batonlar. şişirilebilir çocuk havuzları vb.oyun tahtaları (satranç.4 Oyun ve oyuncak imalatı 32. balıkçılık sporu için gerekli malzemeler. balıkçılık sporu için gerekli malzemeler. ölçekli modeller ve oyuncak arabaların (metal olan bisikletler ve üç tekerlekli bisikletler hariç) imalatını kapsamaktadır. beysbol ve kriket gibi oyunlarda kullanılan sopalar ve golf sopaları..kulak ve burun tıkaçlarının imalatı (örn.12.3 Spor malzemeleri imalatı 32.+yaylar ve tatar yayları (arbaletler).+kayak ayakkabıları. bkz.spor ayakkabıları imalatı.halter sporunda ve ağırlık kaldırmada kullanılan metal ağırlıkların imalatı.hareket ettirilebilen oyuncak bebeklerin imalatı...20. kayak bağlama gereçleri ve batonlar. 32...tekne imalatı.oyuncak bebeklerin.+rüzgar sörfü ve sörf tahtaları+balık yakalamaya özgü ağ kepçeleri dahil.30.40 Oyun ve oyuncak imalatı Bu sınıf..oyun kartlarının imalatı. yüzme ve burnun korunması amacıyla).spor giysilerinin imalatı. bkz. yumuşak ve şişirilebilir toplar. form tutma merkezi veya atletizm ekipmanı Kapsam dışı olanlar.+spor salonu.+rüzgar sörfü ve sörf tahtaları+balık yakalamaya özgü ağ kepçeleri dahil. 15. oyuncaklar. bkz.00 Spor malzemeleri imalatı sert.+yüzme havuzları. için gerekli malzemeler. yumuşak ve şişirilebilir toplar. dağcılık vb.+yüzme havuzları.bilardo masaları imalatı.) ile benzer oyunların imalatı.spor taşıtlarının imalatı (kızak ve benzerleri hariç)...oyuncak müzik aletlerinin imalatı. bölüm 29 ve 30?..+spor salonu. bkz.. 14. 32..99.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.elektrikli trenlerin. 13.. dağcılık vb. oyuncak bebek elbiseleri.+avcılık.+deri spor eldivenleri ve spor kaskları (başlıkları).. 25.+deri spor eldivenleri ve spor kaskları (başlıkları).+yaylar ve tatar yayları (arbaletler).12. oyuncak bebekler. parça ve aksesuarlarının imalatı.. 25.92.kapalı ve açık alanlarda yapılan sporlar için herhangi bir malzemeden aletlerin ve donanımların imalatı:+sert. oyunlar (elektronik olanlar dahil)..99 Diğer müzik aletleri imalatı 32. 15.99. inşaat setlerinin vb.yelkenli teknelerin imalatı.+buz patenleri.20. . dart.. bkz.elektronik oyunların imalatı: satranç vb.

92. 30. .40. parça ve aksesuarlarının imalatı 32.. .01 Oyuncak bebeklerin.video oyun konsollarının imalatı.21. oyuncak bebek elbiseleri. kumarhaneler için özel olarak tasarlanmış oyun masaları ve benzerlerinin imalatı 32.yap boz (puzzle) ve benzeri ürünlerin imalatı. tavla tahtaları vb. bkz.40. . 58. bkz. kumarhaneler için özel olarak tasarlanmış oyun masaları ve benzerlerinin imalatı. bkz. 26.bozuk para ya da jeton ile çalışan oyun masaları. masa ve salon oyunları için gereçlerin imalatı.video oyunu konsolları için program yazılması ve yayınlanması.lunapark.06 Binmek için tasarlanmış tekerlekli oyuncakların imalatı (plastik bisikletler ve üç tekerlekli bisikletler dahil) 32..-binmek için tasarlanmış tekerlekli oyuncakların imalatı (plastik bisikletler ve üç tekerlekli bisikletler dahil).) ile benzer oyunların imalatı 32.07 Yap boz (puzzle) ve benzeri ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 187 / 374 .40. bilardo masaları. bkz.99. 32. bilardo masaları.40.05 Bozuk para ya da jeton ile çalışan oyun masaları.04 Oyun tahtaları (satranç.40.40.40.03 Oyuncak hayvanların imalatı 32.02 Hareket ettirilebilen oyuncak bebeklerin imalatı 32. Kapsam dışı olanlar.40.01.kabilinden modellerin imalatı. 32.şaka ve benzeri eşyaların imalatı.bisikletlerin imalatı. 62. . dart.

tıbbi olarak hazırlanmış pansuman pamuğu. Hidrolik işlevi olan dişçilik koltukları gibi spesifik amaçlı tıbbi. dişçilik veya veterinerlikte kullanılan mobilyaların imalatı+ ameliyat masaları+ tetkik masaları+ mekanik ayarlanabilen hastane yatakları+ dişçi koltukları. imalatı. dayanıklı camdan spor. bkz. kontak lenslerin.42...99 Diğer oyun ve oyuncak imalatı 32.dişçilik aletlerinin imalatı (dişçilik donanımı ile birleştirilmiş dişçi koltukları dahil).50.tıbbi. takma dişler (protezler) ve ortodonti aletlerinin imalatını kapsamaktadır.kemik destekleyicileri ve vidaları.laboratuar steril cihazları imalatı.02 Dişçilikte kullanılan dolguların ve çimentoların (diş tedavisinde kullanılan tutkallar hariç). dişçilikle ilgili araç ve gereçler.50...40.göz tedavisi ile ilgili eşyaların.cerrahi kumaş ile steril iplik ve bez imalatı. kanül (vücuttan su çekmeye ya da vücuda ilaç zerk etmeye yarayan tüp ve borular) vb... laboratuar santrifüj makinelerinin imalatı.gözlük camlarının imalatı.ortopedik ürünlerin ve protezlerin imalatı.50. iğneler sondalar. 20.50 Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatı Bu sınıf. şırıngalar. 21.laboratuar tipi damıtma aletleri.. bkz. gözlüklerin..diş laboratuarlarında yapılan protez dişlerin. 30. bkz.78 32.60. cerrahi. imalatı. sargı bezi ve benzerlerinin imalatı.elektro medikal ve elektroterapik donanımların imalatı.03 Laboratuar steril cihazları imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 188 / 374 .gözlükçülerin faaliyetleri. 26...dişçilik laboratuar fırınlarının imalatı. cerrahi araç ve gereçler... dereceli lenslerin. ortodonti ürünleri.. dişçilik mumlarının ve diş tedavisinde kullanılan diğer alçıların imalatı. dişçilik mumlarının ve diş tedavisinde kullanılan diğer alçıların imalatıdişçilik laboratuar fırınlarının imalatı 32.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. dişçilik ve benzer mobilyaların imalatı da bu sınıfta kapsanmaktadır. güneş gözlüklerinin.kemik çimentosu imalatı. Kapsam dışı olanlar.laboratuar ultrasonik temizleme makinelerinin imalatı.20.tıbbi termometrelerin imalatı.dişçilikte kullanılan yapıştırıcıların imalatı.tekerlekli sandalyelerin imalatı. 47.. . gözlüklerin imalatı.92. tıbbi ve cerrahi aletler. köprülerin vb. bkz. laboratuar aletleri.dişçilikte kullanılan dolguların ve çimentoların (diş tedavisinde kullanılan tutkallar hariç).5 Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatı 32. bkz..01 Cerrahi kumaş ile steril iplik ve bez imalatı 32. koruma vb.32.

dereceli lenslerin. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 189 / 374 .. iplik veya bez parçalarından ya da tüylerden yapılmış ve sırığa bağlanmış temizlikaraçları. diş laboratuarlarında yapılan protez dişlerin.50.makine aksamlarını oluşturan fırçalar. cerrahi.50. dişçilik veya veterinerlikte kullanılan mobilyaların imalatı ameliyat masaları+ tetkik masaları+ mekanik ayarlanabilen hastane yatakları+ dişçi koltukları 32.08 Tıbbi termometrelerin imalatı 32.50.04 Tıbbi. imalatı dişçilik donanımı ile birleştirilmiş dişçi koltukları dahil 32.boyama yastık ve ruloları. güneş gözlüklerinin. köprülerin vb.9 Başka yerde sınıflandırılmamış imalatlar 32.06 Ortopedik ürünlerin ve protezlerin imalatı 32..91 Süpürge ve fırça imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.05 Dişçilik aletlerinin imalatı. elle çalışan mekanik yer temizleyicileri.32. kontak lenslerin.07 Gözlük camlarının imalatı 32. kenarı lastikli silecekler ve diğer fırçalar.50. gözlüklerin imalatı 32. gözlüklerin. süpürgeler.50. koruma vb.ayakkabı ve elbise fırçalarının imalatı.boyamafırçaları.50. dayanıklı camdan spor. yer silicileri ve benzerleri dahil süpürge ve fırça imalatı.09 Göz tedavisi ile ilgili eşyaların.

. el baskı setleri. meyve ve bitkiler. spor amaçlı kasklar vb. Kapsam dışı olanlar: ...91..+metal güvenlik başlıkları ve diğer kişisel metal güvenlik tertibatlarının imalatı. çiçek buketleri.mekanik olsun veya olmasın. tabutlar vb.kurşun kalem içlerinin imalatı. çelenkler ve benzeri eşyaların imalatı. terziler için mankenler.takma kaş)..91.12.koruyucu güvenlik malzemelerinin imalatı:+ateşe dayanıklı ve koruyucu güvenlik kıyafetlerinin imalatı.32.boyama yastık ve ruloları. yapma çiçek.01 Makine aksamlarını oluşturan fırçalar. kabartma etiketleri.+Yangından koruyucu elbiselerin imalatı.+kulak ve burun tıkaçları (örn.99.kişisel kullanıma yönelik eşyaların imalatı ( pipolar.+mantarlı can simitlerinin imalatı. bkz. hazır daktilo şeritleri ve ıstampaların imalatı . üniformalar). laboratuar elbiseleri.29.).99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:. peruk.+plastikten sert şapkaların (baret) ve plastikten diğer kişisel güvenlik gereçlerinin (örn.. baston ve koltuklu bastonların imalatı.) imalatı. bkz. el kalbur ve elekleri.çakmak imalatı. takma sakal.+gaz maskelerinin imalatı. ince mumlar ve benzerleri. yer silicileri ve benzerleri dahil süpürge ve fırça imalatı 32.. şaka ve benzeri eşyaların.tarih verme. süpürgeler. mühürleme veya numara verme kaşeleri.boyamafırçaları. güneş şemsiyeleri. 32. iplik veya bez parçalarından ya da tüylerden yapılmış ve sırığa bağlanmış temizlikaraçları. demiryolu vb. her çeşit tükenmez ve kurşun kalem imalatı.+telgraf. taraklar.99.99 Diğer süpürge ve fırça imalatı 32.+mantarlı can simitlerinin imalatı. 14. hat işçilerinin emniyet kemerleri ve mesleki kullanım için diğer emniyet kemerlerinin imalatı.küre imalatı. kişisel ve evde kullanıma yönelik vakumlu termoslar ve diğer vakumlu kaplar.01 Koruyucu güvenlik malzemelerinin imalatı ateşe dayanıklı ve koruyucu güvenlik kıyafetlerinin imalatı.çiçek sepetleri. yüzme ve gürültüden korunma amaçlı olanlar ) imalatı.çeşitli eşyaların imalatı (mumlar. yüzme ve gürültüden korunma amaçlı olanlar ) imalatı. hat işçilerinin emniyet kemerleri ve mesleki kullanım için diğer emniyet kemerlerinin imalatı. tokalar.. kokulu püskürtücüleri.+metal güvenlik başlıkları ve diğer kişisel metal güvenlik tertibatlarının imalatı.şemsiye.lamba fitillerinin imalatı.. kopçalar. çıtçıtlar.. demiryolu vb. . elle çalışan basım aletleri.hayvan postu doldurma faaliyetleri. fermuarlar vb. 13.) imalatı. spor amaçlı kasklar vb.düğmeler.iş ve hizmet kıyafetleri imalatı (örn.+Yangından koruyucu elbiselerin imalatı. elle çalışan mekanik yer temizleyicileri.+plastikten sert şapkaların (baret) ve plastikten diğer kişisel güvenlik gereçlerinin (örn.+gaz maskelerinin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 190 / 374 . 17.kağıttan yapılmış küçük malzemelerin imalatı.+telgraf. kenarı lastikli silecekler ve diğer fırçalar. bkz. imalatı. iş önlükleri.+kulak ve burun tıkaçları (örn.

taraklar.99.takma kaş 32. ince mumlar ve benzerleri. şaka ve benzeri eşyaların. el baskı setleri. kopçalar. çıtçıtlar. güneş şemsiyeleri. takma sakal.99.05 Düğmeler.32.99. çelenkler ve benzeri eşyaların imalatı 32. hazır daktilo şeritleri ve ıstampaların imalatı . elle çalışan basım aletleri. fermuarlar vb. çiçek buketleri. kabartma etiketleri.04 Şemsiye.08 Çiçek sepetleri. peruk. mühürleme veya numara verme kaşeleri.02 Mekanik olsun veya olmasın. tokalar. her çeşit tükenmez ve kurşun kalem imalatı 32. meyve ve bitkiler.99. 32.06 Kişisel kullanıma yönelik eşyaların imalatı pipolar.küre imalatı 32.99.99. terziler için mankenler. imalatı 32.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 191 / 374 .03 Tarih verme.99. baston ve koltuklu bastonların imalatı 32. el kalbur ve elekleri. kokulu püskürtücüleri.99.07 Çeşitli eşyaların imalatı mumlar. tabutlar vb. kişisel ve evde kullanıma yönelik vakumlu termoslar ve diğer vakumlu kaplar. yapma çiçek.

Tüketici mallarında olduğu gibi sermaye malları olarak kullanılan malların bakım ve onarımı.boru ve boru hatlarının bakım ve onarımı. rezervuarların ve muhafaza kapları (konteynerler dahil) onarımı.buhar jeneratörleriyle beraber kullanmak için yardımcı ünitelerin bakım ve onarımı:+kondansatör. 95. makinelerin ve donanımların onarımı Bu grup. 33.metal tankların.Makine ve donanımların yeniden yapılandırılmaları veya yeniden üretilmeleri bir imalat faaliyeti olarak değerlendirilmekte olup. müşteriye hizmet) bu gruba dahildir. makinelerin. malın imalatı ile birleşik olan bu faaliyetlerin.2. Kapsam dışı olanlar. Aynı ilke. . . 80. buhar toplayıcı ve buhar akümülatörler.00 Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı 33. bölümde üretilmiş fabrikasyon metal ürünlerin bakım ve onarımını kapsamaktadır. bkz. sadece uzmanlaşmış bakım ve onarım faaliyetlerini kapsamaktadır. metal ürünlerin. bölüm 25-31.makine ve ekipmanların yeniden yapılandırılması veya yeniden üretilmesi.buhar kazanları veya buhar jeneratörlerinin bakım ve onarımı.24).alışveriş arabalarının bakım ve onarımı. hane halkı mallarının bakım ve onarımı gibi sınıflandırılır (Örn.1.20. .22.nin onarımı. 33.12 . makine. müşteriye hizmet) bu gruba dahildir. ekonomizör. bkz.merkezi ısıtma sistemleri vb. .. donanım ve çalışır durumda olan diğer ürünlerin yenilenmesi amacıyla imalat sektöründe üretilmiş malların uzmanlaşmış onarımını kapsamaktadır.bilgisayar ve iletişim donanımlarının bakım ve onarımı. Kapsam dışı olanlar: .. Bu ürünlerin daha etkin çalışmalarını sağlamak ve bozulmalarını önlemek amacıyla yapılan genel veya rutin bakımlar da (örn. makine.12 Makinelerin onarımı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 192 / 374 . kızdırıcı..sanayi makinelerinin temizlenmesi.33 Makine ve donanımların kurulumu ve onarımı Bu bölüm. büro ve hane halkı mobilyalarının onarımı.çelik gemi bölümlerinin onarımı. bkz.gemi kazan veya güç kazan parçalarının bakım ve onarımı. 81. bkz.ev eşyalarının bakım ve onarımı. Bu bölüm. bkz. bkz.2. bkz. . birleşik ticaret ve onarım için de uygulanır.nin onarımı. . 81. 33. 95. teçhizat ve diğer malların imalatçıları tarafından da yapılır.seyyar kaynak makinelerinin onarımı. bu kısımda yer alan diğer bölümlerde kapsanmıştır. bkz. bkz.1. 33.1 Fabrikasyon metal ürünlerin.merkezi ısıtma kazanları ve radyatörlerin onarımı.... Bu ürünlerin daha etkin çalışmalarını sağlamak ve bozulmalarını önlemek amacıyla yapılan genel veya rutin bakımlar da (örn. kasalar vb.mekanik kilitleme düzenekleri. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:. 43. Kapsam dışı olanlar: .bkz. 95. bu durumda bunların bakım ve onarımını yapan birimlerin sınıflandırılması.bilgisayar ve iletişim ekipmanlarının bakım ve onarımı.22.bıçak ağızlarının ve testerelerin bilenmesi. 95. çoğunlukla katma değer prensibine göre payının belirlenmesiyle yapılır. 95.nükleer reaktörlerin bakım ve onarımı (izotop ayırıcılar hariç).11 Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı Bu sınıf 25. .ev eşyalarının bakım ve onarımı.22.sanayi makinelerinin temizlenmesi.11. donanımların ve çalışır durumda olan diğer ürünlerin yenilenmesi amacıyla imalat sektöründe üretilmiş malların uzmanlaşmış onarımını kapsamaktadır. bkz. . Onarımın önemli bölümü.ateşli silahların ve savaş gereçlerinin bakım ve onarımı (spor ve eğlence amaçlı silahların onarımı dahil).

95..plastik ve kauçuk makinelerinin bakım ve onarımı.12.bilgisayar projektörlerinin bakım ve onarımı. .+arazi ölçme aletlerinin bakım ve onarımı (seyrüsefer için olanlar da dahil). +uçak motoru ile ilgili aletler (göstergeler vb.bilgisayar ve çevre birimlerinin bakım ve onarımı.+elektro medikal endoskopi cihazının bakım ve onarımı.sanayi ocaklarının ve diğer ısıtma donanımlarının bakım ve onarımı. 26.5`teki ölçme. 43.29 bilgisayarların onarımı.elektronik olsun veya olmasın hesap makinelerinin onarımı.ticari tip genel amaçlı makinelerin bakım ve onarımı..valfların (supapların) onarımı. tarımda kullanılan makine ve aletler ile diğer ağır ve endüstriyel makine ve aletlerin (örn.elektrik ile çalışan el aletlerinin onarımı.malzeme kaldırma ve taşıma donanımlarının bakım ve onarımı.tartı aletlerinin bakım ve onarımı. bkz.otomatik satış makinelerinin bakım ve onarımı.sanayi ocakların bakım ve onarımı..+ışınlama cihazlarının bakım ve onarımı.. seyrüsefer ve kontrol donanımlarının bakım ve onarımını kapsamaktadır. bkz. . bkz. ..fotokopi makinelerinin bakım ve onarımı. 26..13 Elektronik veya optik cihazların onarımı Bu sınıf.+prizmalar ve lenslerin (göz tedavisi ile ilgili olanlar hariç) bakım ve onarımı. bkz..11.akışkan gücü ile çalışan makinelerin bakım ve onarımı. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 193 / 374 .7 gruplarında üretilen malların bakım ve onarımını kapsamaktadır (hane halkı malları olarak değerlendirilenler hariç).kol.. inşaat.. bkz. 95.. elektro medikal ve elektrikle tedavi cihazlarının bakım ve onarımı. petrol ve gaz sahalarında kullanılan makinelerin bakım ve onarımı. içecek ve tütün işleme makinelerinin bakım ve onarımı. örneğin.ayrıca bu sınıf.bölüm 28`de yer alan diğer özel amaçlı makinelerin bakım ve onarımı.+meteoroloji aletlerinin bakım ve onarımı.11. 95. ticari ve endüstriyel makinelerin bıçak ağızlarının ve testerelerinin bilenmesi ya da kurulması.22.dişli takımları ve tahrik tertibatlarının onarımı... bkz. hareketli yürüyen yollar dahil).) bakım ve onarımı.. 95.tekstil giyim eşyaları ve deri üretim makinelerinin bakım ve onarımı. bkz.+elektrokardiyografi cihazlarının bakım ve onarımı.. 95. ayrıca bu sınıf...+kalbin atış hızını ayarlayan cihazın bakım ve onarımı.12.asansörlerin(mükerrer) ve yürüyen merdivenlerin kurulumu. iletişim donanımlarının bakım ve onarımı.+otomotiv emisyonu test donanımlarının bakım ve onarımı. 43...Bu sınıf. Kapsam dışı olanlar: . sınıf 26. ticari soğutma donanımları. takım tezgahları. bölüm 28`deki makine ve donanımlar da dahil. bkz.metallerin kesilmesinde ve şekillendirilmesinde kullanılan takım tezgahları ve aksesuarlarının bakım ve onarımı. kaynağın onarım hizmetleri. sınıf 26.+işitme cihazlarının bakım ve onarımı. elektriksel ve kimyasal özellikleri test ve muayene eden donanımların bakım ve onarımı.00 Makinelerin onarımı 33.tarımsal traktörlerin bakım ve onarımı..yazarkasaların bakım ve onarımı.fotokopi makinelerinin bakım ve onarımı.diğer takım tezgahlarının bakım ve onarımı.tarım. inşaat araç ve gereçleri ile madencilik makineleri) onarılması gibi endüstriyel makine ve aletlerin bakım ve onarımı kapsamaktadır.motorlu araç motorları dışındaki motorların bakım ve onarımı.6 ve 26.12.gıda. bkz.25..daktiloların onarımı.+teleskopların bakım ve onarımı.5.12.+fotoğrafçılıkla ilgili aletlerin bakım ve onarımı.madencilik.+medikal ültrason cihazının bakım ve onarımı. bkz..Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:.. . 95. 33.... (kaldırıcılar. forkliftler ve diğer malzeme taşıma donanımları. örneğin: +manyetik rezonans görüntüleme cihazlarının bakım ve onarımı.+fiziksel. duvar ve masa saatlerinin onarımı.kağıt yapma makinelerinin bakım ve onarımı. . bakım ve onarımı.ticari TV ve video kameralarının bakım ve onarımı.grup 26.21. 33.kompresörler ve ilgili ekipmanların bakım ve onarımı.sanayi tipi soğutma ve hava temizleme ekipmanlarının bakım ve onarımı.metalürji makinelerinin bakım ve onarımı.. .pompalar.60`ta yer alan ışınlama..Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. test.11.+mikroskopların bakım ve onarımı (proton ve elektron mikroskoplar hariç). Kapsam dışı olanlar: .+radyasyon belirleme ve izleme donanımının bakım ve onarımı..70`te yer alan optik araç ve gereçlerin bakım ve onarımı: (eğer bunlar esas olarak ticari amaçla kullanılıyorsa) örneğin:+dürbünlerin bakım ve onarımı.ev tipi video kameralarının onarımı. 95. ormancılık ve tomrukçuluk makinelerinin bakım ve onarımı.

30. bataryan ve akümülatörlerin bakım ve onarımı. bkz. .hava taşıtı motorlarının bakım ve onarımı.bilgisayar ve çevre birimlerinin bakım ve onarımı.13.15. bölüm 27 deki ürünlerin (27. .00 Elektronik veya optik cihazların onarımı 33.15 Gemi ve teknelerin bakım ve onarımı Bu sınıf gemi ve teknelerin bakım ve onarımını kapsamaktadır.00 Elektrikli donanımların onarımı 33. bkz.gemilerin fabrikalarda yeniden inşa edilmesi.kol. gemilerin fabrikalarda yeniden inşa edilmesi ve bakım-onarım amacıyla elden geçirilmesi bölüm 30`da sınıflandırılmıştır.25. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: .00 Hava ve uzay araçlarının bakım ve onarımı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 194 / 374 . Kapsam dışı olanlar: ..elektrikli aydınlatma donanımlarının bakım ve onarımı. bkz.12. 38.5 grubundaki sınıflardakiler hariç (ev aletleri))bakım ve onarımını kapsamaktadır. bkz.pil. 95. 33.21. 95.12.33.elektrik bağlantı düzeneği (şalt cihazı) ve elektrikli kumanda panosu cihazlarının bakım ve onarımı.elektrikli kablolama devreleri için akım taşısın ya da taşımasın kablolamada kullanılan cihazların bakım ve onarımı.16 Hava ve uzay araçlarının bakım ve onarımı Bu sınıf hava ve uzay araçlarının bakım ve onarımını kapsamaktadır. . duvar ve masa saatlerinin onarımı. bkz.30. jeneratörler ve motor jeneratör setlerinin bakım ve onarımı.1. . 30. elden geçirme ve yeniden üretme hariç). Kapsam dışı olanlar: .11.gemilerin onarımı ve rutin bakımları eğlence teknelerinin bakım ve onarımı. Kapsam dışı olanlar: .gemilerin parçalanması. bkz.tüketici elektroniklerinin bakım ve onarımı. .00 Gemi ve teknelerin bakım ve onarımı 33. 95. . Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . telekomünikasyon cihazlarının bakım ve onarımı. . dağıtım transformatörleri ve özel transformatörlerin bakım ve onarımı. bkz.hava taşıtlarının fabrikalarda bakım ve onarım amacıyla elden geçirilmesi ve yeniden inşa edilmesi. .güç transformatörleri.31.14 Elektrikli donanımların onarımı Bu sınıf.röle(konvertisör) ve sanayi kontrol cihazlarının bakım ve onarımı. 95. sökülmesi. Bununla birlikte. 33.hava taşıtlarının bakım ve onarımı (fabrikalarda yapılan dönüştürme.14.16.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: .gemi ve tekne motorlarının onarımı.elektrik motorları. bkz. 33. . . 33. .

örneğin. elektrik kablolarının döşenmesi. .. otomatik kapılar.. . bkz. .değirmencilikte kullanılan makinelerin kurulumu..sanayi işlem kontrol ekipmanlarının montajı. 95. .bisikletlerin onarımı.lokomotifler ve vagonlarının bakım ve onarımı (fabrikalarda yapılan dönüştürme ve yeniden inşa etme hariç). hırsızlık alarm sistemlerinin ve iklimlendirme sistemlerinin montajı gibi. bkz.sanayi tesislerinde sanayi makinelerinin kurulumu. . 30.19 Diğer ekipmanların onarımı Bu sınıf. bölüm 30`daki diğer ulaşım araçlarının bakım ve onarımını kapsamaktadır (motosikletler ve bisikletler hariç).tilt oyunu makineleri ve madeni para ile çalışan diğer oyun makinelerinin onarımı.17.ev ve büro tipi mobilyaların onarımı. . 33. 33. . gemi fıçı veya varilleri ile benzer maddelerin onarımı ve yenilenmesi.demiryolu araç motorlarının bakım ve onarımı.lokomotiflerin ve vagonların fabrikalarda bakım ve onarım amacıyla elden geçirilmesi ve yeniden inşa edilmesi.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:.halatlar.. dükkan tertibatları. bkz. bkz.motosikletlerin bakım ve onarımı.17 Diğer ulaşım araçlarının bakım ve onarımı Bu sınıf.ahşap paletler.24. gemi çarmık ve halatları ile yelken bezleri ve bez astarlı muşambaların onarılması.00 Diğer ulaşım araçlarının bakım ve onarımı 33. Fakat. 95.büyük boyuttaki makine ve donanmaların sökülmesi.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.askeri savaş araçlarının bakım ve onarımı bkz.asansörler.20 Sanayi makine ve donanımlarının kurulumu Bu sınıf. bkz. .30. .11.diğer sanayi donanımlarının kurulumu.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.29.29.29. mobilya restorasyonu.00 Diğer ekipmanların onarımı 33. . merdivenler. makinelerin özel montajını da kapsamaktadır.makine montajı.. gübre ve kimyasal maddeler için kullanılan çuvalların onarımı.balıkçılık ağlarının onarımı( örülmesi de dahil).orgların ve diğer tarihi müzik aletlerinin onarımı.at arabaları ve dört tekerlekli yük arabalarının bakım ve onarımı.33.giysilerin onarımı ve yenilenmesi. bu bölümün diğer gruplarında kapsanmayan ekipmanların bakım ve onarımını kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar: . elektrikli süpürge sistemleri ve benzerlerinin kurulumu. . inşaat kısmında sınıflandırılır. bkz.alışveriş arabalarının bakım ve onarımı. 95. 33. bkz. binaların veya benzer yapıların entegre bir parçasını oluşturan donanımların montajı. .40. 95.+ana bilgisayar ve benzeri bilgisayarlar +ışınlama ve elektro medikal cihazlar vb. yürüyen merdivenler.2 Sanayi makine ve donanımlarının kurulumu 33.bowling salonu ekipmanlarının kurulumu Kapsam dışı olanlar: . yürüyen merdivenlerin montajı. mobilyalar ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 195 / 374 . bkz. bkz. Kapsam dışı olanlar: . . .kapılar.12.20.40.29. 43.. bisikletlerin onarımı.19..+iletişim donanımları. 45. 33.

20. 33.02 Sanayi işlem kontrol ekipmanlarının montajı 33.20.20. .03 Diğer sanayi donanımlarının kurulumu iletişim donanımları. BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE DAĞITIMI TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 196 / 374 . 43.05 Değirmencilikte kullanılan makinelerin kurulumu 33.20.09.20. 62.01 Sanayi tesislerinde sanayi makinelerinin kurulumu 33.20. 33.06 Makine montajı 33.99 Diğer sanayi makine ve donanımlarının kurulumu D-ELEKTRİK.07 Bowling salonu ekipmanlarının kurulumu 33.kişisel bilgisayarların kurulumu bkz.+ana bilgisayar ve benzeri bilgisayarlar +ışınlama ve elektro medikal cihazlar vb. bkz.benzerlerinin kurulumu.04 Büyük boyuttaki makine ve donanmaların sökülmesi 33.32. GAZ.20.20.

sayaçlar ve elektrik tesisatlarının oluşturulması) işletilmesi. bkz. Kapsam dışı olanlar: .1 Elektrik enerjisinin üretimi.11. Ağın boyutları kesin değildir. elektrik ve gaz üreten. Bu bölüm ayrıca boru hatları kullanılarak gaz taşımacılığı (tipik olarak uzun mesafelere) de hariç tutmaktadır. gaz.atıkların yakılması yoluyla elektrik üretilmesi. elektrik. hidroelektrik.12. elektrik enerjisi üretim tesislerinin işletilmesi.2 35. elektrik direkleri. ana borular ve hatlardan oluşan kalıcı altyapı sistemleri (şebekeleri) aracılığıyla sağlanması faaliyetlerini kapsamaktadır. gaz türbini. buhar. 35.00 Elektrik enerjisi üretimi 35.elektrik enerjisini üretim kaynağından dağıtım sistemine aktaran iletim sistemlerinin işletilmesi..termal. bkz.00 Elektrik enerjisinin iletimi 35. Bu kısım. sıcak su ve benzerlerinin borular. buhar. üretim kaynaklarından dağıtım merkezlerine iletilmesini ve nihai kullanıcılara dağıtılmasını kapsamaktadır. doğal gaz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 197 / 374 . sıcak su ve benzerlerinin sanayi bölgelerine veya konut amaçlı binalara dağıtımı da dahildir.Bu kısım. gaz. bunlara elektrik.11 Elektrik enerjisi üretimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:. bu nedenle. dizel ve yenilenebilir enerji de dahil. 35. Buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı da bu kılıma dahildir. kontrol eden ve dağıtan elektrik ve gaz tesislerinin faaliyetlerini de kapsamaktadır. iletimi ve dağıtımı Bu grup.elektrik hatları. elektrik enerjisinin üretilmesini. 35 Elektrik.13 Elektrik enerjisinin dağıtımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:. buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 35.12 Elektrik enerjisinin iletimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . nükleer. 36.üretim kaynağından veya son kullanıcıya iletim sistemiyle taşınan elektrik enerjisi dağıtım sisteminin (örn. 38.Bu kısım. 37. su ve kanalizasyon tesislerinin işletimini hariç tutmaktadır.

diğer işletmeler tarafından işletilen güç dağıtım sistemleri aracılığı ile elektrik satışını düzenleyen elektrik komisyoncuları ve acentelerinin faaliyetleri . bkz. ana borularla gaz yakıtların dağıtılması Bu grup. Tipik olarak uzak yerlere gerçekleştirilen ve gaz dağıtıcıları ile üreticileri veya kentleri birbirine bağlayan gaz boru hatlarının bağımsız faaliyetleri bu gruptan hariç tutulmakta ve diğer boru hattı dağıtım faaliyetlerinin içinde yer almaktadır. bkz. Diğer işletmeler tarafından işletilen dağıtım sistemlerini kullanarak doğal gaz satışı gerçekleştiren gaz pazarlayıcı ve komisyoncuları da bu gruba dahildir.13.rafine petrol ürünleri imalatı. Kapsam dışı olanlar: .elektrik için elektrik ve iletim kapasitesi değiştirme faaliyetleri. tarımsal yan ürünler veya atıklardan gaz üretimi . 19.03 Elektrik için elektrik ve iletim kapasitesi değiştirme faaliyetleri 35.endüstriyel gazların imalatı. 19.11 TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 198 / 374 . 06. gazın üretimi ve ana borular aracılığıyla tüketicilere doğal veya sentetik gaz dağıtımını içermektedir.14 Elektrik enerjisinin ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . 20. karıştırma ve diğer işlemlerle belirli kalorifik değerde gazlı yakıtların imalatı.21 Gaz imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . 35.02 Diğer işletmeler tarafından işletilen güç dağıtım sistemleri aracılığı ile elektrik satışını düzenleyen elektrik komisyoncuları ve acentelerinin faaliyetleri 35. çeşitli türdeki gazlardan arındırma.00 Elektrik enerjisinin dağıtımı 35.10 . bkz.kullanıcılara elektrik satışı .2 Gaz imalatı.20 .doğal gaz dahil. 35.kömürün karbonlaştırılması.14. bkz.20 .35.ham doğal gaz üretimi.14.14.kok kömürü fırınlarının işletilmesi.01 Kullanıcılara elektrik satışı 35.

3 Buhar ve havalandırma sistemi üretimi 35. 47.99 Diğer ana borular aracılığıyla gaz ticareti 35.soğutulmuş havanın üretimi ve dağıtımı .01 Ana borularla kullanıcılara gaz satışı 35.35. 46. Kapsam dışı olanlar: .99.30 Buhar ve havalandırma sistemi üretimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: .23. güç ve diğer amaçlar için su buharı ve sıcak suların üretimi.22.her çeşit gaz yakıtın. bkz.22 Ana borularla gaz yakıtların dağıtımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: .78 . gaz satışını düzenleyen gaz komisyoncuları veya acentelerinin faaliyetleri 35. 49. bkz.gaz yakıtların toptan satışı.gazlı yakıtlar için mal ve ulaşım kapasitesinin değiştirilmesi.diğer işletmeler tarafından işletilen gaz dağıtım sistemleri aracılığıyla.ana borularla kullanıcılara gaz satışı . 35. gaz satışını düzenleyen gaz komisyoncuları veya acentelerinin faaliyetleri .23 Ana borular aracılığıyla gaz ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . ana boru sistemiyle dağıtım ve temini Kapsam dışı olanlar: .gazların boru hatları ile (uzak yerlere) taşınması.şişelenmiş gazın perakende satışı.23.21.soğutma amaçlı soğuk TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 199 / 374 .ısınma.50 35.23.00 Gaz imalatı 35.71 .02 Diğer işletmeler tarafından işletilen gaz dağıtım sistemleri aracılığıyla. bkz. toplanması ve dağıtılması .00 Ana borularla gaz yakıtların dağıtımı 35. bkz 47.dolaysız yakıt satışı.

su boruları aracılığıyla (uzak mesafelere) nakledilmesi. ATIK YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ Bu kısım. arıtılması ve dağıtılması 36. göllerden. 36. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:. bkz. Sulama kanallarının işletilmesi de bu sınıfa dahildir.suyun endüstriyel ve diğer amaçlar için arıtılması. Suyun çeşitli kaynaklardan toplanmasının yanı sıra çeşitli yöntemlerle dağıtılması da bu bölüme dahildir.00.su üretimi ve dağıtımı . arıtılmasını ve dağıtımını kapsamaktadır.deniz ya da yer altı suyunu tuzdan arındırarak ihtiyaç duyulan suyun üretilmesi. arıtılması ve dağıtılması Bu sınıf. kaynaklardan su toplanması . tankerler ya da diğer araçlar vasıtasıyla dağıtımı. katı ya da katı olmayan endüstriyel veya evsel atıklar gibi muhtelif atıkların (toplanması.0 Suyun toplanması.ırmaklardan.00 Buhar ve havalandırma sistemi üretimi E-SU TEMİNİ. bu kısıma dahil edilmiştir. arıtılması ve bertarafı dahil olmak üzere) ve kirletilmiş alanların yönetimi ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır.kirliliği önlemek için atıksuların arıtılması.suyun şebekeler. suyun evsel ve endüstriyel ihtiyaçlar doğrultusunda toplanmasını. arıtılması ve dağıtılması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 200 / 374 .buz üretimi.su temini amacıyla suyun arıtılması.) 35. arıtılmasını ve dağıtımını kapsamaktadır.suyun. yemek amacıyla olsun olmasın (soğutma vb. bkz.61 . Atık veya atık su arıtma işlemlerinin çıktıları ya bertaraf edilebilir ya da başka üretim süreçlerinin girdisi olarak kullanılabilir. 36 Suyun toplanması. Suyun çeşitli kaynaklardan toplanmasının yanı sıra çeşitli yöntemlerle dağıtılması da bu sınıfa dahildir.yağmur sularının toplanması.sulama kanallarının işletilmesi Kapsam dışı olanlar: Kapsam dışı olanlar: . sulama hizmetleri ve benzeri tarımsal destek hizmetleri dahil edilmemiştir. su kuyularından vb. 49. genellikle atık su arıtımıyla bağlantılı olarak veya atık su arıtımında kullanılan birimler tarafından yürütüldüğünden. 01.tarımsal amaçlı sulama ekipmanlarının işletilmesi. KANALİZASYON. Su temini faaliyetleri.00 Suyun toplanması.00 . bkz. suyun evsel ve endüstriyel ihtiyaçlar doğrultusunda toplanmasını.30. 37.00 Suyun toplanması.50 36. ancak yağmurlama v.b. arıtılması ve dağıtılması Bu bölüm.

ıslahı ve bertarafı faaliyetleri. arıtan ve bertaraf eden kanalizasyon sistemleri ve atık su arıtma tesislerinin işletimini kapsamaktadır. 38. kimyasal ve biyolojik işlemler aracılığıyla arıtılması . gemilerden gelen atık yağlar ve yağ değişim servislerinden alınan kullanılmış yağlar ile inşaat ve yıkım atıkları gibi tehlikeli ve tehlikesiz atıkların toplanmasını içermektedir. tekerlekli bidon. vasıtalarla toplanmasını kapsamaktadır. konteyner v.b. bkz.kanalizasyon şebekeleri.tehlikesiz katı atıkların (çöplerin) hane ve işyerlerinden çöp tenekesi.37 Kanalizasyon Bu bölüm atık suyu toplayan. 39.1 Atıkların toplanması Bu grup.fosseptiklerin. 43.0 Kanalizasyon 37. seyyar (portatif) tuvalet hizmetleri . çökeltme. ıslah ve bertarafını kapsamaktadır. Hanelerden gelen atıklar. tekerlekli bidon.yüzey ve yeraltı sularının kirliliğin oluştuğu yerde arındırılması. septik tankların. bkz.)seyreltme. kullanılmış piller. havuzların ve çukurların boşaltılması ve temizlenmesi. filtreleme.b yöntemlerle toplanması (geri kazanılabilir maddeleri de TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 201 / 374 .) aracılığı ile bir veya daha fazla kullanıcıdan kaynaklanan endüstriyel ya da evsel atık suların ve yağmur sularınıntoplanmasıvetaşınması .00.00 Kanalizasyon 38 Atığın toplanması. çöp tenekeleri. kollektörler. maddelerin geri kazanımı Bu bölüm atık maddelerin toplanması.00 Kanalizasyon Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: .22 37.kanalizasyon ve pis su kanallarının bakımı ve temizlenmesi. çöplerin hane ve işyerlerinden. konteyner v. Kapsam dışı olanlar: . Bu bölüm ayrıca atıkların yerel taşımacılığını ve geri kazanım tesislerinin (atıkların türlerine göre tasnif ederek geri kazanılabilir maddeleri ayrıştıran tesislerin) işletilmesini de kapsamaktadır 38. kanallarda biriken yağ ve kumun boşaltılması dahil.atık suların (evsel ya da endüstriyel atık sular ile yüzme havuzlarının suları vb. sedimantasyon vb.11 Tehlikesiz atıkların toplanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:.00 binalardaki drenaj borularının temizlenmesi ve tıkanıklığın giderilmesi. 37.kanalizasyon sistemlerinin veya atık su arıtma tesislerinin işletimi . tanklar ve diğer nakliye araçları (vidanjör vb. gibi fiziksel. kullanılmış yemeklik sıvı yağlar ve katı yağlar.

örn. organik atıkların bertaraf amaçlı ıslahı. paketlenmesi ve etiketlenmesi faaliyetleri de dahildir. 38. 38. 38.geri dönüştürülebilir maddelerin toplanması. gibi karışık geri kazanılabilir maddelerin ayrıştırıldığı tesislerin işletilmesi. bkz.2 Atıkların ıslahı ve bertarafı Bu grup. bulaşıcı veya çevre ve insan sağlığı için zararlı diğer maddeler ve preparatlar gibi katı olan-olmayan tehlikeli atıkların toplanmasını kapsamaktadır.tehlikeli atık transfer istasyonlarının işletilmesi Kapsam dışı olanlar: . maden sahalarının.00 Tehlikesiz atıkların toplanması 38. bkz.b. patlayıcı. 39. atığın özel yakma yöntemleri ile bertarafı. 38.3 38.01 Tehlikeli atıkların toplanması nakliye gemileri veya yağ değişim servislerinden kaynaklanan kullanılmış yağlar +biyo-tehlikeli atıklar+nükleer atıklar+kullanılmış piller v.tehlikeli atıkların toplanması.tehlikesiz atıkların bertarafı için depolama alanlarının işletilmesi. plastik v. aşındırıcı.02 Tehlikeli atık transfer istasyonlarının işletilmesi 38. kanserojen. . atığın araziye veya suya boşaltımı. yanıcı.00.s.37.kağıt.maddelerin geri kazanımı. çeşitli yöntemlerle farklı hallerdeki atıkların bertarafını ve bertarafından önce gerçekleştirilen ıslah işlemlerini içermektedir. Örneğin. bkz. zehirli.s. Ayrıca.12. Kapsam dışı olanlar: .içerebilir). zararlı.12. 38. örneğin:+nakliye gemileri veya yağ değişim servislerinden kaynaklanan kullanılmış yağlar +biyo-tehlikeli atıklar+nükleer atıklar+kullanılmış piller v.b.21 Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 202 / 374 . bkz.32 . atıkların taşınması için tanımlanması. toprak ve yeraltı sularının iyileştirilmesi ve temizlenmesi.21.00.atık suların arıtılması ve bertarafı. Asbest temizliği.halka açık yerlerde bulunan çöp kutularındaki çöplerin toplanması Kapsam dışı olanlar:..tehlikeli atıkların toplanması. ıslah edilmesi.32 38. kaynaklanan geçiş radyoaktif atıkların ıslahı ve bertarafı.12 Tehlikeli atıkların toplanması Bu sınıf. atığın gömülmesi. 38. Atık yakma proseslerinden kaynaklanan enerji geri kazanımı da bu bölüme dahildir. hastanelerden v. bkz. oksitleyici.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:.11. 38. enfekte olmuş canlı veya ölü hayvanlar ile diğer kontamine olmuş atıkların bertarafı ve ıslahı.kirletilmiş binaların. bkz.. zararlı atıkları bertaraf etmek amacı ile kullanılmış ürünlerin (örneğin buzdolabı) bertarafı. tahriş edici.12. bkz.

elektrik veya buhar. katı halde olan ya da olmayan tehlikesiz atıkların bertarafını ya da bertaraf işlemlerinden önce ıslahını kapsamaktadır: . tahriş edici.tehlikeli atıkların ıslahını yapan tesislerin işletilmesi .tehlikeli atıkların özel atık yakma fırınlarında yakılması. zehirli maddeleri azaltma. 38. yanıcı.nükleer yakıtların yeniden işleme tabi tutulması. 38.13 . hazırlanması ve diğer ıslah faaliyetleri Kapsam dışı olanlar: . kompost gübre. bkz. zehirli maddeleri azaltma. 20. gemi. zehirli. aşındırıcı.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . bulaşıcı.31 Hurdaların parçalara ayrılması Bu sınıf. kül veya ileride kullanılması mümkün diğer yan ürünlerin üretimi ile sonuçlansın ya da sonuçlanmasın özel yakmafırınlarındaveyadiğer yöntemlerle bertaraf edilmesi .kirliliği önleme. televizyon ve diğer donanımların sökülmesi. televizyon ve diğer donanımlar).21. 38.satmak için kullanılabilir parçalar oluşturmak amacıyla otomobil. ikame yakıt.3 Materyallerin geri kazanımı 38.tehlikeli atıkların özel yakma fırınlarında yakılması . bkz. .zararlı atıklarının yok edilmesi amacı ile kullanılmış malların (örneğin buzdolabı) bertarafı.22 Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi Bu sınıf. kısım G TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 203 / 374 .zararlı atıklarının yok edilmesi amacı ile kullanılmış malların (örneğin buzdolabı) bertarafı .00 38. bkz. örneğin hastanelerden alınan ve taşınma süresi içinde bozulanlar + depolama amacıyla nükleer atıkların kapsüllenmesi. toprak ve suyun temizlenmesi. materyallerin geri kazanımı amacıyla parçalara ayrılmasını kapsamaktadır. bkz. bkz.00 38.tehlikesiz atıkların yakılması.21. 39.karışık geri kazanılabilir maddelerin örneğin. bkz. kanserojen. kullanılmış içecek kutuları ve metallerin tasnif edildiği yani ayrıştırıldığı tesislerin işletilmesi.canlı ya da ölü enfekte olmuş hayvanların ve diğer kontamine olmuş atıkların ıslahı ve bertarafı .22 .00 Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi 38. toprak ve suyun temizlenmesi.22. biyogaz. 38. bilgisayar.Bu sınıf. Kapsam dışı olanlar: .00 Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi 38. bkz. gemi.kirliliği önleme. bertarafı ve depolanması: + geçişli radyoaktif atıkların arıtımı ve bertarafı. her çeşit hurda haline gelmiş olan maddelerin (otomobil.radyoaktif nükleer atıkların ıslahı. kağıt. bilgisayar. patlayıcı. bkz. insan sağlığı ve çevre için zararlı olan diğer madde ve preparat atıklarını içeren katı halde olan veya olmayan tehlikeli atıkların bertaraf öncesi ıslahını ve bertarafını kapsamaktadır.tehlikesiz atıkların bertarafı için depolama alanlarının işletilmesi tehlikesiz atıkların.bertaraf amacıyla organik atıkların ıslahı Kapsam dışı olanlar: . plastik.22 .32 . oksitleyici. 39.

temizlenmesi ve ayrıştırılması.00 Hurdaların parçalara ayrılması 38. kullanım süresi dolmuş araçların vb.hacmi azaltmak için yapılan kesme.geri kazanımı mümkün maddelerin toptan satılması..hortum. temizlenmesi ve ayrıştırılması .tehlikesiz atıkların bertarafı ve ıslahı. kağıt atıklarından kağıt hamuru yapılması.38.kontamine olmuş.sabitleştirme solüsyonu ya da fotoğrafik filmler ve kağıtlar gibi fotoğrafçılığa ait atıklarda bulunan metallerin işlenmesi. lastik tekerleklere kaplama yapmak ya da metal hurdalardan metal üretilmesi gibi. bkz.. içecek ve tütün mamulleri atıklarının ve artık maddelerinin ikincil hammaddelere dönüştürülmesi işlemleri Kapsam dışı olanlar: .. kısım C?de (İmalat) bunlara karşılık gelen sınıflara bakınız. maddelerin geri kazanımı. yüzey ve yeraltı sularının temizlenmesi. bkz. kullanılmış teneke içecek kutuları ile metaller gibi karışık halde olan geri kazanılabilir maddelerin.21. bkz.21. bkz. Ayrıca bu sınıfa.tehlikesiz atıkların yakılması sürecinde enerji geri kazanımı. bisikletler ve benzeri metal atıkların mekanik olarak ezilmesi . 20. plastik. 38.Mekanik veya kimyasal dönüştürme işlemleri için örnekler şu şekildedir:.demir atıklar ile demir hurdaların eritilmesi. bkz. 38. örn.tren vagonları gibi büyük demir parçaların mekanik olarak ufaltılması.. alanların.0 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri 39.den kaynaklı geçişli radyoaktif atıkların bertarafı ve ıslahı. 39.. 38. iyileştirme hizmetlerini kapsamaktadır.kullanılmış arabalar.32 Tasnif edilmiş maddelerin geri kazanımı Bu sınıf metal veya metal olmayan atıklar.31.ikincil hammadde elde etmek üzere yıkım atığı gibi diğer atıkların sıkıştırılarak ezilmesi.plastik ve lastik atıkların granüllere dönüştürülmesi (temizleme.2.camın sıkıştırılarak ezilmesi.10. bkz.nükleer yakıtların tekrar işlenmesi. bkz.hastaneler v.32. çöp kutularından) yeniden kazanılabilir maddelerin ayrıştırılarak ve tasnif edilerek ya da (2) kağıt. hurdalar ve diğer parçaların.metal atıkların.ikincil hammaddelerden yeni ürün üretimi (kendi imalatı olsun veya olmasın). 38.22.00 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 204 / 374 . çiçek saksısı.kullanılmış yemeklik sıvı ve katı yağların ikincil hammaddelere dönüştürülmesi işlemleri.. eritme..diğer yiyecek.ikincil hammadde üretmek için kullanılmış tekerlek gibi lastik maddelerin işlenmesi. (1) tehlikesiz atıkların içinden (örn.kompost üretimini de kapsamak üzere bertaraf amacıyla organik atıkların ıslahı.. bkz. 38. toprak. 24.. örneğin tarak makinesinden artan ipliğin eğirilmesi. sınıflarına göre ayrıştırılarak ve tasnif edilerek geri kazanımı dahildir. kontamine olmuş binaların.13. presleme gibi diğer mekanik işlemler. çamaşır makineleri. ikincil hammaddelere dönüştürülmesi işlemlerini kapsamaktadır.22. palet ve benzerleri için ikincil hammadde üretmek üzere plastiklerin sınıflandırılması ve topak haline getirilmesi . genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile.00 Tasnif edilmiş maddelerin geri kazanımı 39 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri Bu bölüm. parçalanması. 38. 46.77 38. bkz.atıkların özel fırınlarda yakılması sürecinde. zehirli atığın bertarafı ve ıslahı.21. öğütme).s.

Bunlar.kaza sonucu kirletilmiş yüzey sularının kirliliğinin. . . demir yolları ve diğer raylı yollar.Ayrıca binaların ve bina dışı inşaatların onarımı da bu kısma dahildir. havaalanları. bina ve bina dışı inşaat işleri için genel inşaat işleri ile özel uzmanlık gerektiren inşaat faaliyetlerini kapsar.kıyı bölgeleri de dahil. ofis binaları.asbest. sadece inşaat sürecinin bir parçası olarak yapıldığı durumlarda (bölüm 43).00.mekanik. . 38. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 205 / 374 .Bu bölüm daha sonraki satışlar için inşaat projelerini gerçekleştirmeyi amaçlayan mali. sulama sistemleri. . işleyişi için gerçekleştiriliyor ise (örneğin bu binalarda yer kiralanması. tarımsal amaçlı binalar vb. bkz. kendi hesabına veya bir ücret ya da anlaşmaya dayalı olarak yürütülebilir.29 39. . yeni iş. faaliyetine göre olması gerektiği yerde sınıflandırılacaktır (gayrimenkul.01 Denizaltı hizmetleri 39. çiftlik binaları ve benzeri de burada kapsanmaktadır. spor tesisleri vb. . bina dışı yapıların tamamının inşaatını (bölüm 42) kapsamaktadır. veya otoyollar. 41 Bina inşaatı Bu bölüm. sanayi tesisleri.02 Denizde ve kıyı tesislerinde atık alma ve çevre temizliği faaliyetleri F-İNŞAAT Bu kısım. 38. Bir inşaat projesinin tüm sorumluluğunu üstlenen herhangi bir birim burada sınıflandırılabilir.nükleer binalar ve alanlar da dahil. ilaveler ve değişiklikler için gerekli inşaatın yanı sıra prefabrikler ile şantiye binalarının montajını da kapsamaktadır. bu araç ve gereçler ile gerçekleştirilen özel inşaat faaliyeti ile birlikte sınıflandırılmaktadır. 36.İnşaat araç ve gereçlerinin operatör ile beraber kiralanması. teknik ve fiziksel araçları beraberinde getiren bina ve bina dışı inşaat işleri için inşaat projelerinin gelişimini de ayrıca kapsamaktadır. imalat vb. kanalizasyon sistemleri. prefabrik binaların veya yapıların montajı ve geçici yapıların inşaatlarını da kapsar. mağazalar ve diğer halka açık binalar ile hizmet binaları. tüneller. özel inşaat faaliyetlerinin yanı sıra binaların tamamının inşaatını (bölüm 41). bkz. boru hatları ve elektrik hatları. 81. yüzey suları.Bu kısım. dükkanlar ve diğer kamu ve kamu kurumu binaları. . Yapılan işin bölümleri veya bazen tamamı taşeronlara yaptırılabilir.22. onarım. kirletici maddelerin toplanması veya kimyasal maddelerin uygulanması gibi yöntemler ile giderilmesi ve temizlenmesi.tehlikeli atıkların ıslah ve bertaraf edilmesi.Genel inşaatlar. toprak. . köprüler.00. ilave ve değişiklikler. bkz. Yeni bina. sanayi tesisleri ve alanlarının temizlenmesi. bu fabrikalardaki imalat faaliyetleri) bu birim burada sınıflandırılmayıp. Eğer bu faaliyetler inşaat projelerinin daha sonraki satışı amacıyla değil de. onarım. Konutların komple inşaatı. . ofis binaları.sokakların süpürülmesi ve yıkanması. limanlar ve diğer su projeleri. kimyasal veya biyolojik vb.00. 01. konutların tamamı.su temini amacıyla suyun arıtılması.tehlikesiz atıkların ıslah ve bertaraf edilmesi. yöntemler kullanılarak.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: .21. okyanus ve denizlerde olan petrol döküntülerinin ve diğer kirleticilerin temizlenmesi. şehir içi yollar. genel bina inşaatlarının tüm çeşitlerini kapsamaktadır. kurşun boyalar ve diğer zehirli maddelerin azaltılması.).tarımla ilgili zararlıların kontrolü. kirletilmiş toprak ve yeraltı sularının yerinde ya da başka yerde temizlenmesi.61.Bu faaliyetler. bkz. bina dışı inşaatları kapsar. bkz.diğer uzmanlık gerektiren kirlilik kontrol faaliyetleri Kapsam dışı olanlar: .

+ depolar.konut amaçlı olmayan kullanıma yönelik her çeşit binanın inşaatı:+ fabrikalar.mimarlık ve mühendislik faaliyetleri. alışveriş merkezleri. atölyeler. 41. Kapsam dışı olanlar. gökdelenler dahil. bölüm 43 içerisinde sınıflandırılmaktadır. gökdelenler dahil 41. 41. . iş hanları+ oteller.20 İkamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . okullar. bkz.00 İnşaat projelerinin geliştirilmesi 41. atölyeler.99. sanayi tesislerinin inşaatı. iş hanları+ oteller..20 ..1..10 İnşaat projelerinin geliştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . okullar. bkz. entegre tesisler vb.+ havaalanı binaları.20.mimarlık ve mühendislik faaliyetleri.1. teknik ve fiziksel araçların bir araya getirilmesi suretiyle konut veya diğer amaçlı kullanıma yönelik bina projelerinin geliştirilmesi. ikamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların tamamının inşaatını kapsamaktadır. entegre tesisler vb. bina projeleri ile bağlantılı proje yönetimi hizmetleri.01 İkamet amaçlı her çeşit binanın inşaatı müstakil konutlar.+ dini yapılar. 41. bkz. sanayi üretimini amaçlayan binalar. 42.bina inşaatı. Kapsam dışı olanlar.+ birden çok ailenin oturduğu binalar.prefabrik inşaatların alanda birleştirilmesi ve kurulması.binalar hariç olmak üzere. mağazalar. kendi adına satış veya bir ücret ya da sözleşmeye dayalı olarak. 71. mağazalar. + hastaneler. 71.2 İkamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı Bu grup. 41. alışveriş merkezleri.+ birden çok ailenin oturduğu binalar. otoparklar. lokantalar. Kısımların veya tüm inşaat işleminin taşeronlara yaptırılması mümkündür. montaj fabrikaları. bkz.02 Konut amaçlı olmayan kullanıma yönelik her çeşit binanın inşaatı fabrikalar. + hastaneler.1 İnşaat projelerinin geliştirilmesi 41. bkz.1.ikamet amaçlı her çeşit binanın inşaatı:+ müstakil konutlar. 71.20. .+ yeraltı otoparkları da dahil olmak üzere.+ kapalı spor tesisleri. lokantalar.inşaat için proje yönetimi. Eğer inşaat sürecinin yalnızca belirli kısımları yapılıyor ise bu faaliyet. montaj fabrikaları. 71.+ havaalanı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 206 / 374 .41.10. .daha sonra satışa yönelik olarak bina projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla mali. bkz.1. sanayi üretimini amaçlayan binalar.

1 Kara ve demir yollarının inşaatı 42. prefabrik yapıların alanda kurulumu ve geçici türdeki inşaatı da kapsamaktadır.+ yeraltı otoparkları da dahil olmak üzere. gibi ağır inşaatlar da buna dahil olmaktadır. tüneller. eklentiler ve değişiklikler. ile diğer taşıt ve yaya yollarının inşaatı. limanlar ve diğer su projeleri. .otoyollar.binaları. havaalanları. otoparklar. . demiryolları. onarım. kanalizasyon sistemleri.06 İşyeri yapı kooperatifleri 41. bir ücret karşılığında veya bir sözleşme temelinde gerçekleştirebilir.20. caddeler.şehir içi yollar. şehir içi yollar ve kara yolları.04 Mevcut konut amaçlı kullanılan yapıların yeniden düzenlenmesi veya yenilenmesi 41. 42. Yeni çalışma.11 Kara yolları ve otoyolların inşaatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. + yol TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 207 / 374 .20. sanayi tesisleri. sulama sistemleri. boru hatları ve elektrik hatları. + yolların boyanması ve diğer işaretlemeler. Bu çalışma kendi hesabına.20.03 Prefabrik inşaatların alanda birleştirilmesi ve kurulması 41.+ depolar.+ kapalı spor tesisleri.99 Diğer ikamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı 42 Bina dışı yapıların inşaatı Bu bölüm bina dışı yapıların inşaatı hedeflerine yönelik olarak genel inşaatı kapsamaktadır. otobanlar.+ dini yapılar 41. köprüler.05 Konut yapı kooperatifleri 41. kara yolları. açık hava spor tesisleri vb.20.20.Otoyollar. köprüler ve tünellerdeki yüzey işleri: + yolların asfaltlanması. İşin kısımları veya kimi zaman neredeyse tamamı için taşeronluk sözleşmesi yapılabilir.

1. . . bkz. bkz. .aşağıdakiler için bina dışı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 208 / 374 .13.21.00 Demir yolları ve metroların inşaatı 42.kenarlarındaki koruyucu bariyerler.. 43.21.aydınlatma ve elektrikli sinyalizasyon sistemlerinin tesisatı. . bkz.inşaatın proje yönetimi. .21. 42. .12 Demir yolları ve metroların inşaatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .00 Kara yolları ve otoyolların inşaatı 42. 43.01 Farklı seviyeli yollar dahil köprülerin inşaatı 42.inşaatın proje yönetimi.tünellerin inşaatı.21 Sıvılar için hizmet projelerinin inşaatı Bu sınıf. dağıtım hatları ve bu sistemlerin gerekli parçaları olan bunlarla ilgili inşaat ve yapıları kapsamaktadır.sokak aydınlatmasının ve elektrikli sinyalizasyon sistemlerinin kurulumu. trafik işaret ve levhalarının ve benzerlerinin kurulumu. 71. . .inşaatın proje yönetimi.1. bkz. bkz. . 71.1.12.aydınlatma ve elektrikli sinyalizasyon sistemlerinin kurulumu. 42.02 Tünellerin inşaatı. 71.11.13.2 Hizmet projelerinin inşaatı 42. 42.mimarlık ve mühendislik faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar. bkz.havaalanı pisti inşaatı. bkz.13 Köprüler ve tünellerin inşaatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.farklı seviyeli yollar dahil köprülerin inşaatı. 42. 71. 71.1.mimarlık ve mühendislik faaliyetleri. mimarlık ve mühendislik faaliyetleri. .1.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. sıvıların taşınması için. . 43. 71. bkz. Kapsam dışı olanlar.demir yolları ve metroların inşaatı. Kapsam dışı olanlar. bkz.1.

vb. nehir. Kapsam dışı olanlar..bina dışı yapıların inşaat işleri ile ilgili proje yönetimi faaliyetleri.aşağıdakilerin inşaatı: + su yolları. barınaklar.+ pompa istasyonları.Aşağıdakiler için bina dışı yapıların inşaatı:+ uzun mesafeli ve kentsel haberleşme ve yüksek gerilim hatları. göl vb.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .12 42. . .00 Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı 42.+ sulama sistemleri (kanallar).21.bina dışı yapıların inşaat işleri ile ilgili proje yönetimi faaliyetleri.+ su depoları (rezervuarlar).22 Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı Bu sınıf..91.99 Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 209 / 374 .99 Diğer su projeleri inşaatı 42. Kapsam dışı olanlar. . elektrik ve telekomünikasyon ile bu sistemlerin gerekli parçaları olan bunlarla ilgili inşaat ve yapılar için dağıtım hatlarının inşasını kapsamaktadır.su ve su zemininin taranması ve temizlenmesi (deniz.9 Bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı 42. bkz.91 Su projeleri inşaatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.aşağıdakilerin inşaatı:+ onarım dahil kanalizasyon sistemleri.+ elektrik santralleri.). havuzlar.00 Sıvılar için hizmet projelerinin inşaatı 42. + barajlar ve bentlerin inşaatı.bina dışı yapıların inşaat işleri ile ilgili proje yönetimi faaliyetleri.01 Liman ve kıyı yapıları inşaatı faaliyetleri 42. bkz.91. Kapsam dışı olanlar. yat limanları.22. liman ve ırmak işleri. 71.+ kanalizasyon bertaraf tesisleri.12 42. bkz. . 71.yapıların inşaatı: + uzun mesafeli ve kentsel boru hatları.+ ana su borusu ve hattı inşaatı. 71.12 42. kıyı düzenlemeleri.

10. diğer malzemelerle kaplama. binalar hariç:+ rafineriler. Yalıtım işi (su. Yukarıda ifade edilen faaliyetlerle ilgili onarım işlerini de kapsar.+ kimyasal tesisler. parçaların aynı birim tarafından üretilmemesi koşuluyla buraya dahildir. doğramacılık. boyama. halı.11 Yıkım Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. ilgili inşaat faaliyeti içerisinde sınıflandırılmaktadır. 71. bkz. antenler. gibi. Yukarıda ifade edilen faaliyetlerle ilgili onarım . Özel uzmanlık gerektiren inşaat faaliyetleri genellikle taşeronluk sözleşmesine göre yapılmaktadır. limanlar ve benzeri için aydınlatma ve buralardaki trafiği düzenleyen ışıklı sistem tesisatlarını da kapsar. yapı iskelesi kurma.bina dışı yapıların inşaat işleri ile ilgili proje yönetimi faaliyetleri.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.20. 43. genellikle inşaat alanında gerçekleştirilmektedir.. Bu faaliyetler. demiryolu ve diğer raylı yollar. bkz.aşağıdakiler gibi. asansörler ve yürüyen merdivenlerin kurulumu vb.99. temel. İşin bölümleri her ne kadar özel bir atölyede yürütülse de.endüstriyel makine ve gereçlerin kurulması. çatı kaplama vb. ısıtma ve havalandırma sistemlerinin tesisatı.işlerini de kapsar. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 210 / 374 . ısı. sonraki inşaat faaliyetleri için şantiyenin hazırlanması faaliyetlerini kapsamaktadır. zemin veya duvar döşemesi veya parke. Bina tamamlama faaliyetleri cam takma. binalar dışındaki inşaat işleri: + açık spor tesisleri. metal plaka işi. sıvama. havaalanı. ticari soğutma tesisatı işi ile yollar. Boru tesisatı. binaların ve bina dışı inşaat işlerinin bölümlerinin veya inşaatlarını bu amaç için yapılan hazırlıkları kapsar. 33.Bu sıfatla inşaatı işlevsel kılan her türlü tesisatın kurulumunu kapsar. özel yetenek ve donanım gerektiren. Çelik yapıların kurulumu.12 42. Bu faaliyetler genellikle kazık çakılması. zımparalama. gibi faaliyetleri kapsar. Kapsam dışı olanlar.. .00 Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı 43 Özel inşaat faaliyetleri Bu bölüm özel uzmanlık gerektiren inşaat faaliyetlerini kapsamaktadır (özel inşaatçılık). 43. daha önce mevcut olan yapıların kaldırılması dahil. alarm sistemleri ve diğer elektrik işleri.arazi iyileştirilmesi yapılmaksızın parselleme. 68. dış cephe temizlemesi gibi bir inşaatın tamamlanmasına yardımcı olan faaliyetleri kapsamaktadır. ses).. Operatör ile birlikte araç ve gereçlerin kiralanması. farklı yapıları ortak bir paydada sınıflandırmıştır.binaların ve diğer yapıların yıkılması ve sökülmesi.1 Yıkım ve şantiyenin hazırlanması Bu grup.aşağıdakiler gibi sanayi tesislerinin inşaatı. ancak özellikle onarım inşaatlarında bu doğrudan mülk sahibinin yönlendirmesi ile yapılmaktadır. İnşaatın ince işleri ve diğer tamamlama faaliyetleri de buna dahildir. çatı ve beton işleri ile duvarcılık. akustik işi. taş döşeme.. duvar kağıdı vb. . bkz. otomatik yangın söndürme sistemleri.

kablolu televizyon ve bilgisayar ağı tesisatı. 09.11. gaz ve kanalizasyon).13. asansör vb. bkz. su kuyusu kazılması. madencilik tüneli vb. düzleme ve inşaat alanlarının düzenlenmesi.20.petrol ve gaz kuyularının açılması.12. bkz.21.10.00 Test sondajı ve delme 43. 06. bir binanın işleyişini destekleyen elektrik. . patlatma işleri vb.21 Elektrik tesisatı Bu sınıf her çeşit binanın elektrik tesisatı ile bina dışı inşaatların elektrik tesisatlarının kurulumunu kapsamaktadır: Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. boruların tesisatı (su.99. . toprak doldurma.madencilik için şantiye alanının hazırlanması: + petrol ve gaz alanları hariç.43. 06. kayaların uzaklaştırılması. jeofizik. 43. .inşaat.00.90. bkz.aşağıdakilerin kurulumu.12 Şantiyenin hazırlanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 42. 06. .toprağın zehirden arındırılması.düşey galeri ve kuyu açma (depolama. +uydu çanakları. bkz. 06. hendek kazma. jeofizik. . 71.hafriyat işleri.20. . 43. 43. ağır yükün taşınması ile diğer imar ve maden ve inşaat alanlarının hazırlanması. bkz. +aydınlatma sistemleri.2 Elektrik tesisatı. madencilik tüneli vb.10.). jeolojik veya benzer amaçlar için test sondajı ve test delme ile örnekleme sondajı.99. . +elektrik tesisatı ve bağlantı parçaları.13 Test sondajı ve delme Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. ısıtma ve iklimlendirme. sıhhi tesisat ve diğer inşaat tesisatı faaliyetleri Bu grup.madencilik faaliyetleri boyunca test olarak delme ve sondaj çukuru açmayı destekleyici hizmetler.petrol ve gaz alanlarının tetkiki. . 43. +yangın TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 211 / 374 . +haberleşme kablolarının döşenmesi. gibi.düşey galeri ve kuyu açma (depolama. 43. bkz. 39. bkz. . inşaat alanının bölümlere ayrılması ve kazı.). bkz.12. Kapsam dışı olanlar.00 Yıkım 43.inşaat alanının temizlenmesi. bkz. sistemlerin kurulum faaliyetlerini kapsamaktadır. .21.su kuyusu kazılması. .00 Şantiyenin hazırlanması 43. 42. yer bilimsel (jeolojik) ve deprem ile ilgili (sismik) araştırmalar yapılması. . .petrol veya gaz kuyularının kazılması. Kapsam dışı olanlar. +fiber optik dahil.

+havaalanı pisti Kapsam dışı olanlar.22.+elektriksiz güneş enerjisi kolektörleri.haberleşme ve yüksek gerilim hatlarının kurulumu.21. bakım ve onarım dahil.99 Diğer sıhhi tesisat.80.alarmları.22.+buhar boruları tesisatı. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .+boru ve sıhhi tesisat ekipmanı. +yangın söndürme sistemleri.+çim sulama sistemleri 43. bkz. . değişiklikler.21.+boru ve sıhhi tesisat ekipmanı. 43.tesisatın kurulum ve bakımı dahil olmak üzere..02 Binalar veya diğer inşaat projelerinde tesisat ısıtma sistemleri (elektrik. bkz.boru tesisatı. soğutma kuleleri. soğutma kuleleri. gaz ve petrol).22.+sıcak hava cihazları. +cadde aydınlatması ve elektrik işaretler. elektrik.+sıcak hava cihazları. sıhhi tesisat ile ısıtma ve havalandırma sistemlerini kapsar.Bu sınıf TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 212 / 374 .29 Diğer inşaat tesisatı Bu sınıf binalar ve bina dışı inşaat işlerinde kullanılan. . boru. aydınlatması.20.binalar veya diğer inşaat projelerinde tesisat: +ısıtma sistemleri (elektrik.+gaz tesisatı.+buhar boruları tesisatı.03 Boru tesisatı 43.01 Güneş enerjisi ile ısıtma sistemleri 43.22.+gaz tesisatı. ısıtma ve havalandırma tesisatı 43. 43.22 Sıhhi tesisat. Kapsam dışı olanlar. ısıtma ve iklimlendirme sistemleri veya endüstri makinelerinin haricindeki cihazların kurulumunu kapsamaktadır.duvar dibi elektrikli ısıtma sistemlerinin tesisatı. 42. hırsız ve yangın alarmları gibi. gaz ve petrol).+havalandırma ve iklimlendirme teçhizat ve kanalları.+elektriksiz güneş enerjisi kolektörleri.+havalandırma ve iklimlendirme teçhizat ve kanalları. ısıtma ve havalandırma tesisatı Bu sınıf ilaveler. +hırsız alarm sistemleri.+çim sulama sistemleri.00 Elektrik tesisatı 43. bkz. elektronik güvenlik sistemlerinin izlenmesi veya uzaktan kontrol edilmesi.22. 43. +yangın söndürme sistemleri.

yürüyen merdivenler (bakım ve onarım dahil). +paratoner tesisatı.. gibi tesisat işleri 43. ses veya titreşim yalıtımı.32 Doğrama tesisatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.otomatik ve döner kapıların kurulumu. 43. 33.sanayi makinelerinin tesisatı.02 Hazır mutfaklar. pencereler.tavan..hazır mutfaklar. kapı ve pencere çerçeveleri. . iç ve dış sıva veya alçı işleri 43. +ısı. +otomatik ve döner kapılar. bkz. dükkan tertibatı ve benzerlerinin kurulumu. vb.20. dükkan tertibatı ve benzerlerinin kurulumu TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 213 / 374 . -binalarda veya diğer inşaat projelerinde. Kapsam dışı olanlar.32.aşağıdakileri kapsamaktadır.29.3 Binanın tamamlanması ve bitirilmesi 43. merdivenler.31 Sıva işleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. gömme dolaplar.ahşap veya diğer malzemeden yapılan kapılar (otomatik ve döner kapılar hariç). gömme dolaplar. ilgili kaplama malzemeleri de dahil. gibi tesisat işleri. kapı ve pencere çerçeveleri.01 Ahşap veya diğer malzemeden yapılan kapılar (otomatik ve döner kapılar hariç).31. 43. 43. . Kapsam dışı olanlar.29.32. +vakumlu temizleme sistemleri.bkz. pencereler. seyyar bölmeler gibi iç tamamlama işleri.binalar veya diğer inşaat projelerindeki tesisat işleri: +asansörler. .00 Diğer inşaat tesisatı 43.00 Sıva işleri 43.. merdivenler. vb.

+kauçuk veya plastik dahil.33. bkz. .inşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler. asma tavan inşaası veya montajı : +seramik.34 Boya ve cam işleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. mermer.nin tesisat işleri. Kapsam dışı olanlar. .00 Yer ve duvar kaplama 43. halı ve taban muşambası döşeme.02 Bina dışı yapıların boyama işleri 43.03 Cam. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 214 / 374 . 81. Kapsam dışı olanlar. . .aşağıdaki malzemelerin bina veya diğer inşaat projelerinde döşenmesi. seyyar bölmeler gibi iç tamamlama işleri 43. 43.s. bkz. kaplanması. inşaat sonrası temizliği.21. beton veya yontma taş duvar veya zemin karoları.bina ve diğer yapıların genel iç temizliği. . seramik fırını donanımı.39 İnşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.nin tesisat işleri 43. b.34.33 Yer ve duvar kaplama Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.32.22. . bkz.32. ayna vb.01 Binaların iç ve dış boyama işleri 43. bkz.34.03 Tavan. .pencerelerin tesisatı. ahşap duvar döşemeleri.bina dışı yapıların boyama işleri.binaların iç ve dış boyama işleri. .43.10.iç dekorasyon tasarımcılarının faaliyetleri.binaların iç ve dış özel temizliği. .cam. 43. . 81. +duvar kağıdı. ayna vb.y.yeni binaların. +dökme mozaik. granit veya taş döşeme veya duvar kaplama. +parke ve diğer ahşap zemin döşemeleri. 43. 74.34.

91.01 Yeni binaların.inşaat makine ve ekipmanlarının operatörsüz olarak kiralanması.). Kapsam dışı olanlar. .. 43.01 Çatı yapımı 43.yer altı çalışmaları. farklı yapı tiplerinde yaygın olan bir durum için özelleşmiş inşaat faaliyetleri:+kazık çakma dahil.özel bir inşaat çeşidinde yer almayan.32. madencilik tüneli vb.çatı kaplama.32. . .operatörsüz inşaat makine ve teçhizatının kiralanması. bkz.02 İnşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler.9 Diğer özel inşaat faaliyetleri 43. vinç ve benzeri diğer inşaat ekipmanlarının.+binalardaki nem gidermeye yönelik işlemler.çatı yapımı. 43.s.39. 43.02 Çatı kaplama 43.91 Çatı işleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar..+çelik elemanların kurulması. .+inşaat iskelesi ve platformun kiralanması hariç. temel inşaatı..01 Özel ustalık ve teçhizat gerektiren.+duvar örme ve taş döşeme. örneğin yüksek yapılarda zirvede çalışma gibi. farklı yapı tiplerinde yaygın olan bir durum için özelleşmiş inşaat faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 215 / 374 .+düşey galeri ve kuyu açma (depolama.+nem ve su yalıtımı işleri.99.43.+çelik bükme. kum püskürtme ve benzeri faaliyetler. operatörü ile birlikte kiralanması.91.özel ustalık ve teçhizat gerektiren.y. inşaat sonrası temizliği 43.. +baca ve sanayi fırınlarının kurulması.+tırmanma yeteneği ve ilgili ekipmanı kullanmayı gerektiren koşullarda yetkili uzmanla çalışma.açık yüzme havuzlarının inşaatı. inşaat iskelesinin ve çalışma platformunun kurma ve sökme işleri. 77. b.yapı dış cepheleri için buharlı temizleme.39. bkz..99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 77.

kazık çakma dahil.03 Açık yüzme havuzlarının inşaatı 43.+nem ve su yalıtımı işleri.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat faaliyetleri G-TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET.+inşaat iskelesi ve platformun kiralanması hariç. kum püskürtme ve benzeri faaliyetler 43. inşaat iskelesinin ve çalışma platformunun kurma ve sökme işleri.Toptan ticaret.+binalardaki nem gidermeye yönelik işlemler. motorlu araçların ve motorların onarımı da bu kısımda kapsanmıştır. ürünlerin (örneğin şarap veya kum) karıştırılması (harmanlanması). Bölüm 46 ve 47 diğer tüm satış faaliyetlerini kapsarken bölüm 45 motorlu araçların ve motorların satışı ve onarımı ile ilgili tüm faaliyetleri kapsamaktadır. +baca ve sanayi fırınlarının kurulması.99. ticaretle bağlantılı olarak devamlı bir şekilde yapılan işlere (veya el ile yapılan işlemlerin) ile ilgili bölümlerde kapsanması düşünülmüştür. yeni TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 216 / 374 .+düşey galeri ve kuyu açma (depolama.99. Örneğin.). Ayrıca.02 Yer altı çalışmaları 43.99.+çelik elemanların kurulması. temel inşaatı. Üzerinde değişiklik yapılmadan yapılan satışın.99.+çelik bükme.04 Yapı dış cepheleri için buharlı temizleme. küçük hacimlere ayrılması ve yeniden paketlenmesi. operatörü ile birlikte kiralanması 43.+tırmanma yeteneği ve ilgili ekipmanı kullanmayı gerektiren koşullarda yetkili uzmanla çalışma. malların sınıflandırılması.99. derecelendirilmesi ve montajının yapılması. paketlenmesi.+duvar örme ve taş döşeme. MOTORLU TAŞITLARIN VE MOTOSİKLETLERİN ONARIMI Bu kısım her çeşit malların toptan ve perakende satışını (üzerinde değişiklik yapılmadan satışını) ve ticari malların satışı ile ilgili olan küçük hizmetlerin verilmesini kapsamaktadır. Toptan ve perakende satış ticari malların dağıtımındaki son aşamalardır. ürünlerin daha küçük miktarlarda dağıtımı için şişelenmesi (öncesinde şişe temizlemesi yapılmış olsun ya da olmasın). depolanması (dondurulmuş veya soğutulmuş olsun ya da olmasın). Bölüm 46 (toptan ticaret) ve 47 (perakende satış) arasındaki ayrım ağırlıklı müşteri tipine dayalıdır. vinç ve benzeri diğer inşaat ekipmanlarının. örneğin yüksek yapılarda zirvede çalışma gibi 43.05 Özel bir inşaat çeşidinde yer almayan. madencilik tüneli vb.

ithalatçı.motorlu taşıtların sürücüsü ile birlikte kiralanması.1 TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 217 / 374 . Bu bölüm motorlu taşıt yakıtı ve yağlama veya soğutma ürünlerinin perakende satışını veya motorlu taşıtlar ve motosikletlerin kiralanmasını hariç tutmaktadır. müşteriler için satış promosyonu düzenleme ve etiketleme gibi birçok faaliyeti de birlikte yapmaktadırlar. ya da ticari malları bu gibi kişi veya şirketler için satın alan veya satan. eczai ürünlerde olduğu gibi küçük miktarlarda dağıtma. tüketici kooperatifleri. ticari. taşıtların onarımı ve bakımı ve motorlu taşıtlar ve motosikletlerin parça ve aksesuarlarının toptan ve perakende satışı ile ilgili tüm faaliyetleri kapsamaktadır. ambalajlama. soğutma. motorlu yolcu taşıtları (3. küçük satış yerleri. işportacılar. Ayrıca. komisyoncu tüccarlar. . Kapsanan işlerin esasını. . bkz. ya konsinye ya da komisyon esasına göre satış yaparlar. bkz. bölüm 49. sattıkları mallara göre bir unvan alırlar. 77.Perakende satış. cilalanması ve benzeri faaliyetleri de kapsamaktadır. endüstriyel.motorlu taşıt parçaları ve aksesuarlarının toptan ve perakende satışı. sanayi ürünleri dağıtımcıları. acenteler ve montajcılar. mal teslimatı ve kurulumu.Bu bölüm aynı zamanda taşıtların yıkanması.veya kullanılmış malların perakendecilere. ihracatçı. yeni ve kullanılmış malların kişisel veya hane halkı tüketimi ya da kullanımı için. satış şubeleri ve satış büroları (ancak perakende dükkanlar veya mağazalar hariç) gibi sattıkları mallara göre unvan alan toptancılar burada sınıflandırılmaktadır.5 tondan daha az). dükkan ve mağazalar. açık artırma salonları ve benzerleri tarafından halka satışlarını (üzerinde değişiklik yapılmadan satışı) kapsamaktadır. ticari eşya ve mal simsarları.3. kendi ürünlerini pazarlamak amacıyla kendi fabrikaları ve madenlerinden ayrı olarak başka üretim veya madencilikle uğraşan birimlere bağlı ve fabrikalar veya madenlerden doğrudan sipariş almayan kooperatif türü satın alma birlikleri. düzenleme ve büyük miktarlarda malları sınıflara ve çeşitlere ayırma. tüccarların faaliyetleri oluşturmaktadır. Kapsam dışı olanlar. toptancı. Örneğin. bir aracı ya da komisyoncu sıfatıyla hareket eden kişilerin faaliyetlerinden oluşur. toptancı tüccar veya toptan dağıtıcı.11 Otomobiller ve hafif motorlu taşıtların satışı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Bunlar. alıcılar ve çiftlik ürünlerini pazarlamakla uğraşan kooperatif birlikleri de burada kapsanmaktadır. kapı kapı dolaşan satış personeli. . depolama. arabalar için düzenlenen açık artırma ve internetüzerinden yapılan toptan ticaret ile. Perakendecilerin çoğu. 45.1 Motorlu taşıtların satışı 45. . posta ile ticaret yapan firmalar. 45. taşıtların toptan ve perakende satışlarının da dahil olduğu komisyoncuların faaliyetleri de burada kapsanmaktadır. Ayrıca. ancak bazıları acente sıfatıyla hareket ederler.yeni veya kullanılmış taşıtların toptan ve perakende satışı: +ambulans ve minibüs benzeri motorlu yolcu taşıtları dahil olmak üzere. bkz. Toptancılar fiziksel olarak çoğu zaman toplama.motorlu taşıtların sürücüsüz olarak kiralanması. kurumsal veya profesyonel kullanıcılara veya diğer toptancılara satışlarını (üzerinde değişiklik yapılmadan satışını). 45 Toptan ve perakende ticaret ve motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı Bu bölüm kamyon ve kamyonetler dahil olmak üzere motorlu taşıtlar ve motosikletlerle ilgili (üretim ve kiralama dışındaki) yeni ve ikinci el taşıtların toptan ve perakende satışı.

kamyonların sürücüsü ile birlikte kiralanması.üretim sürecinin bir parçası olmak dışında.motorlu taşıtların bakım ve onarımı:+mekanik onarımlar. bkz.. 22. Kapsam dışı olanlar.+elektrik onarımları. +karavanlar ve motorlu karavanlar. takma veya değiştirme 45. +yıkama. cilalama ve benzeri.. . parça ve aksesuarların montajı.+karoser onarımı.41. römorklar ve yarı römorklar. bkz. bkz.kamyonların sürücü olmaksızın kiralanması.motorlu taşıt parçaları ve aksesuarlarının toptan ve perakende satışı. 49.01 Motorlu taşıtların bakım ve onarımı mekanik onarımlar..+elektronik enjeksiyon sistemi onarımı. takma veya değiştirme.00 Otomobiller ve hafif motorlu taşıtların satışı 45. Kapsam dışı olanlar.lastik onarımı.otomobil lastiklerinin yeniden kaplanması ve yeniden yerleştirilmesi. 45. 77.+motorlu taşıt koltuklarının onarımı. otobüsler.3.03 Paslanmaya karşı bakım TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 218 / 374 .00 Diğer motorlu taşıtların satışı 45.45.+elektronik enjeksiyon sistemi onarımı.paslanmaya karşı bakım. +yıkama. .02 Lastik onarımı.+püskürtme ve boyama. +cam ve pencere onarımı.20. .19.20.+olağan servis bakımı.2 Motorlu taşıtların bakım ve onarımı 45. . 45.11.12. 45.+motorlu taşıt parçalarının onarımı.+elektrik onarımları. +cam ve pencere onarımı.19 Diğer motorlu taşıtların satışı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.yeni veya kullanılmış taşıtların toptan ve perakende satışı: +kamyonlar.+olağan servis bakımı. . cilalama ve benzeri.+motorlu taşıt parçalarının onarımı.20.20 Motorlu taşıtların bakım ve onarımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.11. bkz. .+püskürtme ve boyama.+karoser onarımı.+motorlu taşıt koltuklarının onarımı 45.

.20. alet ve aksesuarlarının toptan ve perakende satışını kapsar: +lastik tekerlekler için kauçuk otomobil lastikleri ve otomobilin iç lastikleri. parça ve aksesuarların montajı 45.00 Motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının toptan ticareti 45. 45.32. bataryalar.45.perakende yakıt satışı.99 Diğer motorlu taşıtların bakım ve onarımı 45. bkz.20.04 Üretim sürecinin bir parçası olmak dışında. bakımı ve onarımı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 219 / 374 .31 Motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının toptan ticareti 45.3 Motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının satışı Bu grup aşağıdakiler gibi. aydınlatma teçhizatı ve elektrik bölmeleri. 47. +ateşleme bujileri.40 Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların satışı.30. 45. bölüm.32 Motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının perakende ticareti Kapsam dışı olanlar.00 Motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının perakende ticareti 45. her çeşit motorlu taşıt parça. teçhizat. bakımı ve onarımı 45.31.4 Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların satışı.

motosikletlerin kiralanması.64. . Kapsam dışı olanlar.02 Motosikletlerin parçaları ve aksesuarlarının toptan ve perakende satışı komisyoncular ve posta ile satış yapan mağazalar dahil olmak üzere 45.bisikletlerin bakım ve onarımı. . Bölüm 77. 95.motorlu taşıtların.49. bkz.40.39. .kendi hesabına ve diğerlerinin adına ticaret yapan komisyoncuların. 45. 82. . bakımı ve onarımı 46 Toptan ticaret (motorlu taşıtlar ve motosikletler hariç) Bu bölüm. .01 Küçük motorlu bisikletler dahil. 46.bisikletlerin ve ilgili parçalarının ve aksesuarlarının perakende satışı.1 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan toptan ticaret Bu grup aşağıdakileri kapsamaktadır: . 77. 45. 46. bkz.29.motorlu taşıt aksesuarlarının toptan ticareti. . satıcıları ve alıcıları bir araya getirenlerin veya işverenlerin adına ticari işleri yürütenlerin faaliyetleri. 47. Kapsam dışı olanlar.40.31.40. . 45. motosikletlerin toptan ve perakende satışı. . 45. motosikletlerin toptan ve perakende satışı 45. karavanların ve motosikletlerin toptan ticareti.40. bkz.92. 45. bkz.99 Diğer motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların satışı.03 Motosikletlerin bakım ve onarımı 45.bisikletlerin ve ilgili parçalarının ve aksesuarlarının toptan ticareti. uluslararası toptan ticaret (ithalat/ihracat) de dahil ülke içi toptan ticaret ile ilgili kendi hesabına veya bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak (komisyon ticareti) yapılan toptan ticareti kapsamaktadır.motosikletlerin bakım ve onarımı. .malların kiralanması veya leasingi. bkz.4.üçüncü kişiler için harmanlanması ve süzülmesi de dahil katı malların paketlenmesi ve sıvı ve gazlı malların şişelenmesi.40. .(komisyoncular ve posta ile satış yapan mağazalar dahil olmak üzere) motosikletlerin parçaları ve aksesuarlarının toptan ve perakende satışı. mal simsarlarının ve diğer tüm toptancıların faaliyetleri. bkz.internet de dahil olmak üzere.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .1. bkz. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 220 / 374 .küçük motorlu bisikletler dahil. bkz.

. bkz. canlı hayvanların.9`a kadar.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış.99.12 Yakıtların.2?den 46.2`den 46.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış.14 Makine.99.11. sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava taşıtlarının satışı ile ilgili aracılar TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 221 / 374 . . bkz.kendi adına toptan ticaret. tekstil hammaddelerinin ve yarı işlenmiş malların satışı Kapsam dışı olanlar. yakıtlar. canlı hayvanların. . 46. 47.2?den 46.00 Tarımsal hammaddelerin. maden cevherlerinin. 46. 46. . .13. . bkz.kendi adına toptan ticaret. 46. metaller ve endüstriyel kimyasallar Kapsam dışı olanlar.99. maden cevherleri.11 Tarımsal hammaddelerin. bkz. metallerin ve endüstriyel kimyasalların satışı ile ilgili aracılar 46.9?a kadar. 47.12.kendi adına toptan ticaret. 47.00 Kereste ve inşaat malzemelerinin satışı ile ilgili aracılar 46.00 Yakıtların.13 Kereste ve inşaat malzemelerinin satışı ile ilgili aracılar Kapsam dışı olanlar. tekstil hammaddelerinin ve yarı işlenmiş malların satışı ile ilgili aracılar 46. bkz.9?a kadar. 46.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış. metallerin ve endüstriyel kimyasalların satışı ile ilgili aracılar Bu sınıf şunların satışında yer alan acenteleri kapsamaktadır: +gübreler de dahil.46. maden cevherlerinin. bkz. 46.

kendi adına toptan ticaret. 46. .15 Mobilya. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 222 / 374 . bkz. bkz.14.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış.04 Deniz sanayi malzemesi imali ve alımsatımı faaliyetleri 46. sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava taşıtları Kapsam dışı olanlar. 47. . 46.motorlu taşıtlar için komisyoncularının faaliyetleri. 45. bkz. .14.03 Kumanya alım-satım faaliyetleri 46.kendi adına toptan ticaret.9?a kadar. bkz. bkz. makine.9`a kadar. kürk.02 Deniz malzemesi alım-satım faaliyetleri 46.01 Gemi alım satım faaliyetleri 46.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış.00 Mobilya. ayakkabı ve deri eşyaların satışı ile ilgili aracılar Kapsam dışı olanlar. . giysi. .99. 45.1.99. . . 47.14. 46. ev eşyaları.kendi adına toptan ticaret.14.15.9`a kadar. 46. .1. madeni eşyalar ve hırdavatçı eşyalarının satışı ile ilgili aracılar 46.2?den 46. ev eşyaları.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış. 47.99. madeni eşyalar ve hırdavatçı eşyalarının satışı ile ilgili aracılar Kapsam dışı olanlar. bkz.2`den 46. 46.2`den 46.motorlu taşıtlar müzayedesi. bkz.Bu sınıf aşağıdakilerin satışı ile ilgili aracıları kapsamaktadır: +ofis makineleri ve bilgisayarlar da dahil olmak üzere. bkz.16 Tekstil.

. bkz.9`a kadar. .2?den 46. 47.19. bkz.00 Tekstil. bkz. 46.22.19.kendi adına toptan ticaret.2?den 46.99 Diğer çeşitli malların satışı ile ilgili TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 223 / 374 .18.kendi adına toptan ticaret.00 Belirli diğer ürünlerin satışı ile ilgili uzmanlaşmış (belirli bir mala tahsis edilmiş) aracılar 46.99.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış. . içecek ve tütün satışı ile ilgili aracılar 46. 47.18 Belirli diğer ürünlerin satışı ile ilgili uzmanlaşmış (belirli bir mala tahsis edilmiş) aracılar Kapsam dışı olanlar.31. .9?a kadar.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış. .19 Çeşitli malların satışı ile ilgili aracılar Kapsam dışı olanlar. içecek ve tütün satışı ile ilgili aracılar Kapsam dışı olanlar.17 Yiyecek. giysi. kürk.99. 46. . .17. bkz. 66. bkz.emlakçıların faaliyetleri.9?a kadar. 46. 46. bkz.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış.kendi adına toptan ticaret.01 Dış ticaret sermaye şirketleri 46.16. ayakkabı ve deri eşyaların satışı ile ilgili aracılar 46. bkz. 47.00 Yiyecek. .99. 46. bkz.2`den 46.46.sigorta acentelerinin faaliyetleri. 46. 68.

21. işlenmemiş tütün..aracılar 46.01 Tahılların ve tohumların toptan ticareti (buğday.06 Hububat mamulleri toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 224 / 374 . 46. tohumlar ve hayvan yemlerinin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.hayvan yemlerinin ve başka yerde sınıflandırılmamış tarımsal ham maddelerin toptan ticareti. barbunya vb.. yulaf vb.21. bkz. arpa.21 Tahıl. 46.tekstil elyafı toptan ticareti. mercimek.21.işlenmemiş tütünün toptan ticareti.21.yağlı tohumların toptan ticareti..21.21.03 İşlenmemiş tütünün toptan ticareti 46.) 46.76.02 Yağlı tohumların toptan ticareti 46.2 Tarımsal hammadde ve canlı hayvanların toptan ticareti 46. Kapsam dışı olanlar..04 Hayvan yemlerinin ve başka yerde sınıflandırılmamış tarımsal ham maddelerin toptan ticareti 46.05 Baklagillerin toptan ticareti (fasulye. nohut..tahılların ve tohumların toptan ticareti.) 46.

00 Canlı hayvanların toptan ticareti 46.01 Taze meyve ve sebzelerin toptan ticareti 46.31. 46.31.23 Canlı hayvanların toptan ticareti 46.00 Ham deri. . post ve deri toptan ticareti 46.00 Çiçeklerin ve bitkilerin toptan ticareti 46. post ve deri toptan ticareti 46.22 Çiçeklerin ve bitkilerin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.02 Konserve meyve ve sebzelerin toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 225 / 374 .31 Meyve ve sebzelerin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.çiçeklerin.meyve ve sebzelerin toptan ticareti.3 Gıda.23. . içecek ve tütün toptan ticareti 46.24.22. 46.46. .99 Diğer tahıl. tohumlar ve hayvan yemlerinin toptan ticareti 46. işlenmemiş tütün.konserve meyve ve sebzelerin toptan ticareti.24 Ham deri.21. bitkilerin ve çiçek soğanlarının toptan ticareti.

.04 Kuru ve kabuklu meyvelerin toptan ticareti (fındık.32.süt ürünlerinin toptan ticareti.03 Hayvan veya bitkisel kaynaklı yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 226 / 374 . .31. fıstık.33.33.31.) 46. ceviz.33.01 Süt ürünlerinin toptan ticareti 46.01 Et ve et ürünlerinin toptan ticareti (sakatat toptan ticareti hariç) 46.33 Süt ürünleri.02 Sakatat toptan ticareti 46. yumurta ve yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 46.hayvan veya bitkisel kaynaklı yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti.03 Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri 46.32. badem.02 Yumurtalar ve yumurta ürünlerinin toptan ticareti 46. meyve kurusu vb. .46.32 Et ve et ürünlerinin toptan ticareti 46.yumurtalar ve yumurta ürünlerinin toptan ticareti.

alkollü olmayan içeceklerin toptan ticareti.33. .34.şarap veya damıtılmış alkollü içeceklerin harmanlanması. yumurta ve yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti 46. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 227 / 374 .34. .02 Alkollü olmayan içeceklerin toptan ticareti 46.alkollü içeceklerin toptan ticareti.02. 46. bkz.35.01.36 Şeker ve çikolata ile şekerleme toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.01 Alkollü içeceklerin toptan ticareti 46. .35 Tütün ürünlerinin toptan ticaretı 46.34.34.34 İçecek toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. fırıncılık mamullerinin toptan ticareti.00 Tütün ürünlerinin toptan ticaretı 46. 11. 11. .46.03 Dökme olarak (paketlenmemiş) şarabın satın alınması ve üzerinde hiçbir değişiklik yapılmaksızın şişelenmesi 46.şeker ve çikolata ile şekerlemelerin toptan ticareti. Kapsam dışı olanlar.99 Diğer içecek toptan ticareti 46.99 Diğer süt ürünleri.

38.46. çay.00 Balık.02 Fırıncılık mamullerinin toptan ticareti 46.00 Kahve. içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti 46.36. çay.37.4 Hanehalkı eşyalarının toptan ticareti Bu grup. tekstil ürünleri de dahil. kakao ve baharat toptan ticareti 46. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 228 / 374 .01 Şeker ve çikolata ile şekerlemelerin toptan ticareti 46.36. kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar da dahil diğer gıda maddelerinin toptan ticareti 46.39 Belirli bir mala tahsis edilmemiş (uzmanlaşmamış) mağazalardaki gıda. içecek ve tütün ürünlerinin to 46. kakao ve baharat toptan ticareti 46. ev eşyalarının toptan ticaretini kapsamaktadır. kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar da dahil diğer gıda maddelerinin toptan ticareti 46.00 Belirli bir mala tahsis edilmemiş (uzmanlaşmamış) mağazalardaki gıda.38 Balık.37 Kahve.39.

eldivenler. .41.41. bkz.05 Tuhafiye ürünleri toptan ticareti 46. 46.99 Diğer tekstil ürünlerinin toptan ticareti 46.04 Manifatura ürünleri toptan ticareti: iğneler. kürklü eşyaların toptan ticareti . bkz. .49.kumaş toptan ticareti.manifatura ürünleri toptan ticareti: iğneler.. Kapsam dışı olanlar.41. kravatlar ve pantolon askıları gibi giysi aksesuarlarının toptan ticareti.şemsiyelerin toptan ticareti.42. Kapsam dışı olanlar.49.deri eşyaların toptan ticareti.ev tekstili gibi ürünlerin toptan ticareti.spor giysileri de dahil. bkz. . . .41.41.41 Tekstil ürünlerinin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 46. giysi toptan ticareti. giysi toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 229 / 374 . dikiş ipliği vb.iplik toptan ticareti.48. .03 Ev tekstili gibi ürünlerin toptan ticareti 46. 46.tekstil elyafı toptan ticareti.42 Giysi ve ayakkabı toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.46. 46. .02 Kumaş toptan ticareti 46.41.ayakkabı toptan ticareti. . 46.mücevher toptan ticareti.76. . 46. dikiş ipliği vb. bkz.01 İplik toptan ticareti 46. .01 Spor giysileri de dahil. 46. .kayak botları gibi özel spor ekipman ayakkabılarının toptan ticareti.

46. 46. .42. . . 46.43..05 Ayakkabı malzemeleri toptan ticareti 46.43. Kapsam dışı olanlar. .43. bkz.52.04 Kürklü eşyaların toptan ticareti 46.02 Radyo ve televizyon toptan ticareti 46.03 Fotoğraf ve optik malzemelerin toptan ticareti 46.42.42.64.03 Ayakkabı toptan ticareti 46.04 Elektrikli ısıtma cihazlarının toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 230 / 374 .43 Elektrikli ev aletleri toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.fotoğraf ve optik malzemelerin toptan ticareti. .43.01 Elektrikli ev aletlerinin toptan ticareti 46.elektrikli ısıtma cihazlarının toptan ticareti. bkz.kayıtlı ses ve video kasetler.dikiş makinelerinin toptan ticareti.99 Diğer giysi ve ayakkabı toptan ticareti 46. CD`ler ve DVD`lerin toptan ticareti. CD`ler ve DVD`lerin toptan ticareti.boş ses ve video kasetler.radyo ve televizyon toptan ticareti.42. kravatlar ve pantolon askıları gibi giysi aksesuarlarının toptan ticareti 46.elektrikli ev aletlerinin toptan ticareti.42.46.02 Eldivenler.

.05 Kayıtlı ses ve video kasetler.44 Porselen ve cam eşya ile temizlik maddelerinin toptan ticareti Bu bölüm aşağıdakileri kapsamaktadır.44.45 Parfüm ve kozmetik ürünlerinin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.porselen ve cam eşya toptan ticareti.46.43. halı ve aydınlatma ekipmanlarının toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 231 / 374 .parfümlerin.99 Diğer elektrikli ev aletleri toptan ticareti 46.02 Temizleme maddelerinin toptan ticareti 46. 46.ecza ve tıbbi ürünlerin toptan ticareti. 46.00 Eczacılık ürünlerinin toptan ticareti 46. . CD`ler ve DVD`lerin toptan ticareti 46.temizleme maddelerinin toptan ticareti.01 Porselen ve cam eşya toptan ticareti 46. .46 Eczacılık ürünlerinin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.44. .00 Parfüm ve kozmetik ürünlerinin toptan ticareti 46.47 Mobilya.45. kozmetik ürünlerin ve sabunların toptan ticareti.43. 46.46.

deri eşyalarının ve seyahat eşyalarının toptan ticareti.kırtasiye malzemeleri. 46. kitaplar. dergiler ve gazetelerin toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 232 / 374 .47.49.48 Saat ve mücevher toptan ticareti 46. . bkz. işi eşyaların toptan ticareti.49.03 Aydınlatma toptan ticareti 46. .ofis mobilyalarının toptan ticareti. . kitaplar. . . hasır ve mantar vb.02 Bisikletler ve bisiklet parçaları ile aksesuarlarının toptan ticareti 46. işi eşyaların toptan ticareti 46. 46. Kapsam dışı olanlar.48.49 Diğer ev eşyalarının toptan ticareti Bu bölüm aşağıdakileri kapsamaktadır. .tahta.00 Saat ve mücevher toptan ticareti 46.halı toptan ticareti.oyunlar ve oyuncakların toptan ticareti. aydınlatma ekipmanlarının toptan ticareti.kayak botları gibi özel spor ayakkabıları da dahil.01 Tahta.Bu bölüm aşağıdakileri kapsamaktadır. 46. . dergiler ve gazetelerin toptan ticareti.03 Kırtasiye malzemeleri.49.müzik enstrümanlarının toptan ticareti.01 Ev mobilyalarının toptan ticareti 46.ev mobilyalarının toptan ticareti.47.47. .65.02 Halı toptan ticareti 46. hasır ve mantar vb. spor eşyalarının toptan ticareti. . bisikletler ve bisiklet parçaları ile aksesuarlarının toptan ticareti.

telekomünikasyon teçhizatı ve parçaları gibi bilgi ve iletişim teknolojisi teçhizatının toptan ticaretini kapsamaktadır.5 Bilgi ve iletişim teknolojisi teçhizatının toptan ticareti Bu grup.66. (bilgisayarlar ve çevre donanımları hariç).46. bilgisayar çevre donanımları ve yazılımlarının toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.51.49.s.06 Oyunlar ve oyuncakların toptan ticareti 46.01 Bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımlarının toptan ticareti 46.49.04 Deri eşyalarının ve seyahat eşyalarının toptan ticareti 46. 46.51. . spor eşyalarının toptan ticareti 46. bkz.büro makine ve teçhizatlarının toptan ticareti.52. .y.02 Bilgisayar yazılımının toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 233 / 374 . 46.49.99 b. 46. Kapsam dışı olanlar. . 46.bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımlarının toptan ticareti.51 Bilgisayarların.49.05 Müzik enstrümanlarının toptan ticareti 46. diğer ev eşyalarının toptan ticareti 46.49. bilgisayarlar. bkz.bilgisayar yazılımının toptan ticareti.07 Kayak botları gibi özel spor ayakkabıları da dahil. .elektronik parçaların toptan ticareti.

. manyetik ve optik disklerin (CD`ler.mikroçiplerin ve entegre devrelerin toptan ticareti. .52.52. DVD`ler) toptan ticareti. bkz.52 Elektronik ve telekomünikasyon teçhizat ve parçalarının toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır..boş ses ve video kasetler ile disketlerin.02 Mikroçiplerin ve entegre devrelerin toptan ticareti 46.99 Diğer elektronik ve telekomünikasyon teçhizat ve parçalarının toptan ticareti 46.52.43. bkz..03 Baskılı devrelerin toptan ticareti 46. aksam ve parçaları ile büro mobilyalarının toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 234 / 374 . 46.6 Diğer makine. DVD`lerin toptan ticareti.telefon ve iletişim teçhizatlarının toptan ticareti.46. .01 Elektronik valflerin ve boruların toptan ticareti 46. Kapsam dışı olanlar. .elektronik valflerin ve boruların toptan ticareti. 46.05 Telefon ve iletişim teçhizatlarının toptan ticareti. teçhizat. .kayıtlı ses ve video kasetlerin. . 46.baskılı devrelerin toptan ticareti. manyetik ve optik disklerin (CD`ler.52.52. CD`lerin. 46.bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımlarının toptan ticareti. DVD`ler) toptan ticareti 46.yarı iletken cihazların toptan ticareti.52.51.04 Boş ses ve video kasetler ile disketlerin.

tohum ekme aletleri. aksam ve parçalarının toptan ticareti 46.tarımsal makine ve teçhizatın toptan ticareti: +pulluklar. +sağma makineleri.61. aksam ve parçalarının toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.61. gübre dağıtıcı makineler. +harman dövme makineleri.05 Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler 46.61.99 Diğer tarımsal amaçlı makine. tohum ekme aletleri 46.61.62 Takım tezgahlarının toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 235 / 374 .01 Pulluklar. .02 Harman dövme makineleri 46. 46. +kümes hayvanları makineleri.Bu grup.03 Sağma makineleri 46. +biçerdöverler. 46. teçhizat .06 Nasıl çalışırsa çalışsın çim biçme makineleri 46. teçhizat. +tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler.04 Kümes hayvanları makineleri 46. aksam ve parçalarının toptan ticaretini kapsamaktadır. gübre dağıtıcı makineler.61.61.61. her çeşit endüstri ve genel amaçlı makineler için özel makine. teçhizat. arıcılık makineleri.61 Tarımsal amaçlı makine.

.toptan ticaret ile ilgili aşağıdaki hizmetler. 46. Kapsam dışı olanlar. .bilgisayar ve bilgisayar çevre donanımları toptan ticareti.bilgisayarlar ve bilgisayar çevre donanımları hariç.00 Diğer büro makine ve teçhizatlarının TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 236 / 374 .64.00 Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiş ve örgü makinelerinin toptan ticareti 46. .52.64 Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiş ve örgü makinelerinin toptan ticareti 46. bkz.65.00 Madencilik. 46. bkz.62.66 Diğer büro makine ve teçhizatlarının toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.63 Madencilik.00 Takım tezgahlarının toptan ticareti 46. 46. büro makine ve teçhizatının toptan ticareti. elektronik parçalar ile telefonun ve iletişim teçhizatının toptan ticareti. bina ve bina dışı inşaat makinelerinin toptan ticareti 46. . bina ve bina dışı inşaat makinelerinin toptan ticareti 46.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.her tür materyal için takım tezgahlarının toptan ticareti. 46.63.51. 46.65 Büro mobilyalarının toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 Büro mobilyalarının toptan ticareti 46. +31.01`de sınıflandırılan mallar (Büro ve mağaza mobilyalarının imalatı).66.

69.05 Endüstride.1.69. motosikletler ve bisikletler hariç) 46. inşaat.motosikletlerin toptan ticareti. bkz. (motorlu taşıtlar.69 Diğer makine ve ekipmanların toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.üretim hattı robotlarının toptan ticareti. trafolar gibi diğer elektrikli materyallerinin toptan ticareti.69.04 Elektrik motorları.40. römorkların ve karavanların toptan ticareti. bkz. 45. . ticarette. bkz.ulaştırma teçhizatının toptan ticareti. . . denizcilikte ve diğer hizmetlerde (madencilik. .motorlu taşıtların. denizcilikte ve diğer hizmetlerde (madencilik. 45. ticarette. trafolar gibi diğer elektrikli materyallerinin toptan ticareti 46.31.01 Ulaştırma teçhizatının toptan ticareti. 46.03 Endüstriyel kullanım için kablolar ve elektrik anahtarları ile diğer kurulum ekipmanlarının toptan ticareti 46. 45.endüstriyel kullanım için kablolar ve elektrik anahtarları ile diğer kurulum ekipmanlarının toptan ticareti. (motorlu taşıtlar.69. bkz. Kapsam dışı olanlar. inşaat mühendisliği ve tekstil endüstrisi hariç) kullanılan diğer makinelerin toptan ticareti. 46. inşaat mühendisliği ve tekstil endüstrisi hariç) kullanılan diğer makinelerin toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 237 / 374 . motorlu taşıt parçalarının toptan ticareti.endüstride.elektrik motorları.02 Üretim hattı robotlarının toptan ticareti 46. bisikletlerin toptan ticareti.toptan ticareti 46. motosikletler ve bisikletler hariç) . .49.69. . inşaat.

99 b. 46. diğer makine ve ekipmanların toptan ticareti 46. mazot.71. ham yağ. rafine edilmiş petrol ürünleri.s.71. motor yağları.01 Odun kömürü. +madeni yağlar ve gres yağları.71 Katı. fuel oil.71. bütan ve propan gazı 46. +ham petrol. toptan ticareti. nafta 46.69. örneğin: +odun kömürü.06 Ölçüm aletlerinin ve teçhizatlarının toptan ticareti 46. madeni yağlar vb. kok kömürü. tarımsal ürünler hariç.y. benzin. 46.02 Ham petrol. gazyağı. mazot. +sıvı petrol gazları. kalorifer yağı. rafine edilmiş petrol ürünleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 238 / 374 .7 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer toptan ticaret Bu grup. tipik olarak evde kullanım için olmayan ara ürünlerin toptan ticareti kapsanmaktadır. gres yağı. yakacak odun. kalorifer yağı. bu bölümün diğer gruplarında sınıflandırılmayan belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer toptan ticaret faaliyetlerini kapsamaktadır. gazyağı 46.04 Madeni yağlar ve gres yağları. ham yağ.69. . Burada. nafta.46. kömür.03 Sıvı petrol gazları. yakacak odun. bütan ve propan gazı. kömür. fuel oil.akaryakıt.71. benzin. sıvı ve gazlı yakıtlar ile bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kok kömürü.

72. . 46.99 Diğer katı.birincil formdaki demir içeren ve demir içermeyen metallerin toptan ticareti.77. 46.72. sıvı ve gazlı yakıtlar ile bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti 46.bys.03 Altın ve diğer değerli metallerin toptan ticareti 46.71.99 Diğer madenler ve maden cevherlerinin toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 239 / 374 . Kapsam dışı olanlar.demir içeren ve demir içermeyen maden cevherlerinin toptan ticareti.72 Madenler ve maden cevherlerinin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.05 Yassı metal ve ürünleri toptan ticareti 46.metal atıkların toptan ticareti.02 bys.72.05 Gemi akaryakıt ikmal ve sağlama faaliyetleri 46.altın ve diğer değerli metallerin toptan ticareti.72. demir içeren ve demir içermeyen yarı işlenmiş metal ürünlerin toptan ticareti 46. .72.01 Demir içeren ve demir içermeyen maden cevherlerinin toptan ticareti 46.04 İnşaat demiri ve çeliği toptan ticareti 46. . .71. demir içeren ve demir içermeyen yarı işlenmiş metal ürünlerin toptan ticareti.46.72. . bkz.

73.73.06 Düz cam toptan ticareti 46. .73 Ağaç. 46.07 Sıhhi teçhizatın toptan ticareti banyolar.02 Ağacın ilk işlenmesinden elde edilen ürünlerin toptan ticareti 46. .duvar kağıdı ve yer döşemelerinin toptan ticareti.04 İnşaat malzemelerinin toptan ticareti kum.73.73. lavabolar. lavabolar.73. çakıl.99 Diğer ağaç.08 Prefabrik yapıların toptan ticareti 46.73.73.inşaat malzemelerinin toptan ticareti: +kum.ağacın ilk işlenmesinden elde edilen ürünlerin toptan ticareti. inşaat malzemesi ve sıhhi teçhizat toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .düz cam toptan ticareti.03 Boya ve vernik toptan ticareti 46.73. tuvaletler ve diğer sıhhi porselenler. . çakıl 46. . -prefabrik yapıların toptan ticareti. .46. tuvaletler ve diğer sıhhi porselenler 46. sıhhi teçhizatın toptan ticareti: +banyolar.73. inşaat malzemesi ve sıhhi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 240 / 374 .01 Ham halde ağaç toptan ticareti 46.ham halde ağaç toptan ticareti.05 Duvar kağıdı ve yer döşemelerinin toptan ticareti 46.boya ve vernik toptan ticareti.

74 Hırdavat. T-parçaları. borular. musluklar.74. testereler. armatürler (bağlantı parçaları).sıhhi tesisat malzemelerinin toptan ticareti: +tüpler.04 Sıhhi tesisat malzemelerinin toptan ticareti tüpler. kauçuk borular ve benzeri.teçhizat toptan ticareti 46.çekiçler. .hırdavat ve kilitlerin toptan ticareti. 46. kauçuk borular ve benzeri 46.74. tornavidalar ve diğer el aletlerinin toptan ticareti.74.03 Sıcak su ısıtıcılarının toptan ticareti 46. sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemelerinin toptan ticareti 46. musluklar.02 Armatürler (bağlantı parçaları) ve aparatların toptan ticareti 46.74.74. . . tornavidalar ve diğer el aletlerinin toptan ticareti 46. sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemelerinin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bağlantılar. T-parçaları. testereler.armatürler (bağlantı parçaları) ve aparatların toptan ticareti. armatürler (bağlantı parçaları). bağlantılar. borular.01 Hırdavat ve kilitlerin toptan ticareti 46.74.05 Çekiçler.sıcak su ısıtıcılarının toptan ticareti. .75 Kimyasal maddelerin toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 241 / 374 . .99 Diğer hırdavat.

76.01 Birincil formda plastik maddelerin toptan ticareti 46. . paketleme ve tekrar paketleme.05 Değerli taşların toptan ticareti 46.76 Diğer ara ürünlerin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.değerli taşların toptan ticareti.birincil formda plastik maddelerin toptan ticareti. esanslar ve tatlandırıcılar. matbaa (baskı) mürekkebi.04 Kağıt toptan ticareti 46.kauçuk toptan ticareti.77 Atık ve hurda toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .gerçek bir dönüştürme işlemi yoktur) dahil.tekstil elyafı vb. bitkisel yağlar. endüstriyel gazlar.76.dökme halde kağıt satışı. toptan ticareti 46. . parafin. asitler vesülfürler.00 Kimyasal maddelerin toptan ticareti 46.toplama. tekrar kullanılabilecek kısımları elde etmek amacıyla kullanılmış malları sökme.03 Tekstil elyafı vb. ayırma. metil alkol.s. birdevamlılıkdeğerine sahiptir.y.kola türevleri vb.76. boyama maddeleri. diğer ara ürünlerin toptan ticareti 46.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.76. metal ve metal olmayan atık ve hurdalar ile yeniden dönüştürülebilir malzemelerin toptan ticareti. 46. . . toptan ticareti. .76. soda. 46. . kimyasal yapıştırıcılar. sentetik reçine.02 Kauçuk toptan ticareti 46. sanayi tuzu. . satın alınan ve satılan atıklar. sıralama.gübreler ve tarım ilaçlarının toptan ticareti.99 b. depolama ve dağıtma (burada.76.endüstriyel kimyasal maddelerinin toptan ticareti: +anilin.75. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 242 / 374 . İlave olarak.

bir endüstriyel imalat işleminde daha ileri bir kullanım amacıyla yapılmayan. fakat.ikinci el eşyaların perakende satışı.gerçek bir dönüşüm işleminin gerekmesi durumunda atık ve hurdalar ile diğer malzemelerin ikincil hammaddeye dönüştürülmesi (İkincil hammadde olarak ortaya çıkarılan bu ürünler. ayırma. bkz. bilgisayarların. tekrar kullanılabilecek kısımları elde etmek amacıyla kullanılmış malları sökme. 38.77.79. 47.77. satın alınan ve satılan atıklar.ev ve endüstri atıklarının toplanması.9 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret 46. 46. 38.gemi sökümü. 46.. 38. televizyonların ve diğer ekipmanın sökülmesi. televizyonların ve diğer ekipmanın sökülmesi (demontajı) İlave olarak. bkz. metal ve metal olmayan atık ve hurdalar ile yeniden dönüştürülebilir malzemelerin toptan ticareti 46.02 Kullanılabilir parçalar elde etmek veya yeniden satmak için otomobillerin.99 Diğer atık ve hurda toptan ticareti 46. bkz. sıralama.90 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.31. 38. 38.32. 46.bir mekanik işlem yardımıyla araçların parçalanması.2.31. bkz.belirli bir uzmanlaşma olmaksızın çeşitli malların toptan ticareti.gerçek bir dönüştürme işlemi yoktur) dahil. . birdevamlılıkdeğerine sahiptir. bir sanayi imalat işleminde direk kullanım için uygundur.. . fakat bertaraf amacıyla yapılan atıkların işlenmesi.. bkz.3.77..01 Toplama. depolama ve dağıtma (burada.Kapsam dışı olanlar. 38.90... bilgisayarların.1. nihai yeni bir ürün değildir).00 Belirli bir mala tahsis edilmemiş TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 243 / 374 . bkz. otomobillerin.eşyaların yenilenmesi için. . paketleme ve tekrar paketleme. bkz.

8) ve posta siparişi.1) arasında daha ileri bir ayırım söz konusudur. bkz.1 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki perakende ticaret Bu grup. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 244 / 374 . 47. örneğin. kapıdan kapıya satış yapan kişiler. 47.2`den 47. kullanılmış malların perakende satışını kapsamaktadır (sınıf 47. . Ticarette alışılagelmiş olan bazı malların işlenmesi. bkz.9) yapılan diğer mağaza dışı perakende satış vasıtasıyla yapılan perakende satış gibi. boya veya kereste gibi ürünlerin temel olarak genel halka satışıyla uğraşan birimleri (bu ürünler kişisel veya hanehalkına yönelik olmamasına rağmen) kapsamaktadır. tezgahlar. Bu bölüm aynı zamanda komisyoncular tarafından yapılan perakende satışı ve perakende müzayede salonlarının faaliyetlerini de kapsamaktadır. ayırma.. belirli bir mala tahsis edilmiş yerlerdeki perakende satış (47.7`ye kadar olan gruplar.genellikle 10-32 bölümlerindeki imalatçılık olarak sınıflandırılan malların üretimi ve satışı.11 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda. genellikle tüketici malları veya perakende ticaret malları olarak belirtilen mallarla sınırlıdır. cevherler. Bu nedenle normal olarak perakende ticarete girmeyen. .mağazalardaki toptan ticaret 47 Perakende ticaret ( Motorlu taşıtlar ve motosikletler hariç) Bu bölüm. endüstri makineleri vb.1`den 47. bkz. sıralama. karıştırma ve paketleme buraya dahil edilebilir.gıda ürünleri.2.79). aynı birim içerisinde (belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalar) çeşitli ürün reyonlarının olduğu yerlerdeki perakende ticareti kapsamaktadır. içecek veya tütün ana satışları olmak üzere giyim eşyası.7`ye kadar olan gruplar) ve belirli bir mala tahsis edilmemiş yerlerdeki perakende satış (grup 47. . Kapsam dışı olanlar. Mağazalardaki perakende satış için. hırdavat. bölüm 46. sokak satıcıları. bölüm 45. satılan ürünlerin çeşitliliğine göre daha fazla alt bölüme ayrılmaktadır. Bu bölümde satılan mallar.tahıllar. . büyük mağazalar. ilk olarak satış yerinin türüne göre sınıflandırılmaktadır (mağazalardaki perakende ticaret: 47. Perakende ticaret. dükkanlar. bkz. tahıllar. . kırtasiye malzemesi. bu yüzden. vitrin mallarının. satış makineleri ile (grup 47. alt bölümlere ayrılmaktadır.8 ve 47. gezgin satıcılar. diğer çeşitli ticari eşyaların reyonlarına sahip olan genel mağazaların faaliyetleri. motosikletlerin ve bunların parçalarının satışı. mobilya. ticareti yapılan malın temel niteliğini etkilemez. grup 77. ham petrol. ticaret tiplerine göre. Mağazalardaki perakende ticaret. süper marketler veya büyük mağazalar gibi. Yukarıdaki gruplar. kapıdan kapıya. mağaza dışında yapılan perakende ticaret: Gruplar 47.örneğin dükkan ve marketler yoluyla (47. kişisel bilgisayarlar. içecek veya tütün ağırlıklı çeşitli malların perakende ticareti: +gıda ürünleri. sanayi kimyasalları. Bu bölüm ayrıca. Mağazalar vasıtasıyla yapılmayan satış.çiftçiler tarafından çiftlik ürünlerinin satışı.işyerinde tüketime yönelik yiyecek ve içeceklerin satışı ve gıdaların ayak üstü alınıp tüketildiği yerlerdeki gıdaların satışı. demir ve çelik ile sanayi makineleri ve teçhizatı ticareti. cevherler. . bkz. kozmetikler vb.kişisel ve ev eşyalarının genel halka kiralanması.9). içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. cihazlar.motorlu taşıtların. posta ile satış yapan dükkanlar. bölüm 01. bölüm 56. tüketici kooperatifleri ve benzerleri tarafından kişisel veya hanehalkı tüketimi veya faydası için genel kamuya yeni ve kullanılmış malların perakende satışını (dönüşümsüz satış) kapsamaktadır. gibi mallar hariç tutulmaktadır.

19. içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim. ticari eşya reyonları olan bölümlü mağazaların faaliyetleri. kozmetik. içecek veya tütün ürünlerinin ağırlıklı olmadığı çok çeşitli malların perakende ticareti 47. ticari eşya reyonları olan bölümlü mağazaların faaliyetleri 47. kozmetik.47. . Temin Tevzii ve Üretim Pazarlama Kooperatifleri 47. hırdavat. dahil olmak üzere.01 Gıda ürünleri.11.11. . mobilya. mobilya. oyuncak. spor eşyaları vb. spor eşyaları vb. .taze meyve ve sebzelerin perakende satışı. cihaz. mücevher.hazır ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 245 / 374 .gıda ürünleri. .giyim eşyası.19 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda yapılan diğer perakende ticaret Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.21 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki meyve ve sebze perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 47.02 Giyim eşyası. oyuncak. mücevher. cihaz. dahil olmak üzere.19.2 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gıda. içecek ve tütün perakende ticareti 47.01 Tüketim. Temin Tevzii ve Üretim Pazarlama Kooperatifleri hariç) 47. hırdavat. içecek veya tütün ürünlerinin ağırlıklı olmadığı çok çeşitli malların perakende ticareti.99 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda.

balık.24 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki ekmek. diğer yenilebilen deniz ürünleri ve bunlardan yapılan ürünlerin perakende satışı.22.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki balık. 47.21.23.konserve meyve ve sebzelerin perakende satışı.et ve et ürünlerinin perakende satışı (kümes hayvanları dahil). kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların perakende t Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.23 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki balık.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki et ve et ürünlerinin perakende ticareti 47. .02 Hazır ve konserve meyve ve sebzelerin perakende satışı 47. unlu mamuller ve şekerli ürünlerin pe TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 246 / 374 . 47. kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların perakende ticareti 47. pastalar.22 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki et ve et ürünlerinin perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.21.01 Taze meyve ve sebzelerin perakende satışı 47. 47. .

47.01 Süt ürünleri perakende satışı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 247 / 374 .29 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. +alkolsüz içecekler.25.25 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki içeceklerin perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. diğer gıda ürünlerinin perakende satışı.01 Alkollü içecekler perakende satışı 47.26 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki tütün ürünlerinin perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakilerin perakende satışını kapsamaktadır. unlu mamuller ve şekerli ürünlerin perakende ticareti 47.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki ekmek.25.24.26.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki tütün ürünlerinin perakende ticareti 47.29. 47. 47. .tütün perakende satışı. . 47.bys. .süt ürünleri ve yumurtaların perakende satışı.tütün ürünlerinin perakende satışı. .içeceklerin perakende satışı : +alkollü içecekler.02 Alkolsüz içecekler perakende satışı 47. . pastalar.

Kapsam dışı olanlar.41 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgisayarların. diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti 47. çevre donanımlarının ve yazılım program Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.99 b.3 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti 47.4 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) teçhizatının peraken Bu grup.bilgisayarların perakende ticareti. .71.01 Motorlu taşıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti 47.yakıtların toptan ticareti.29. bkz.29. . .02 Motorlu taşıtlar için yağ ürünlerinin ve soğutma ürünlerinin perakende ticareti 47. . 47.pişirme ve ısıtma için sıvılaştırılmış petrol gazının perakende ticareti.y.30.motorlu taşıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti. .bilgisayar çevre donanımlarının perakende ticareti.30 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.78. . bkz. 47. .video oyunları da TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 248 / 374 .02 Yumurtaların perakende satışı 47.video oyun konsollarının perakende ticareti. belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalar tarafından bilgisayarlar ve çevre donanımları. 47. 46.s.47. iletişim donanımları ve tüketim malları gibi bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) teçhizatının perakende ticaretinikapsamaktadır.30.

DVD. .41.42 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti 47.ses ve video teçhizatın perakende ticareti. çalarlar ve kaydedicilerin perakende ticareti. 47. .dahil.03 Video oyun konsollarının perakende ticareti 47. bkz.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti 47.04 Video oyunları da dahil. .01 Radyo ve televizyon perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 249 / 374 . 47.43 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ses ve görüntü cihazlarının perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kişiye özel olmayan yazılım programlarının perakende ticareti.41.43. kişiye özel olmayan yazılım programlarının perakende ticareti 47.02 Bilgisayar çevre donanımlarının perakende ticareti 47. MP3 vb.boş kasetlerin ve disklerin perakende ticareti.radyo ve televizyon perakende ticareti. 47.42.01 Bilgisayarların perakende ticareti 47. . Kapsam dışı olanlar.63.41.CD.41.

5 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer ev eşyalarının perakende ticareti Bu grup. Kapsam dışı olanlar.71. belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tekstil.giysilerin perakende ticareti. .tekstil perakende ticareti. goblen veya nakış yapımı için temel materyallerin perakende ticareti 47. 47.04 Tekstil perakende ticareti (ev tekstili dahil) TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 250 / 374 .51 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tekstil ürünleri perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .tuhafiye ürünlerinin perakende ticareti: iğneler.51.03 CD.43. MP3 vb. . goblen veya nakış yapımı için temel materyallerin perakende ticareti. halı. 47.kumaş perakende ticareti. bkz. elektrikli cihazlar veya mobilyaların perakende ticaretini kapsamaktadır.51.02 Örgü ipliği perakende ticareti 47. DVD.43. .02 Ses ve video teçhizatın perakende ticareti 47.01 Kumaş perakende ticareti 47.51. 47. donanım. çalarlar ve kaydedicilerin perakende ticareti 47.03 Halı. .örgü ipliği perakende ticareti.51.47. dikiş ipliği vb. halı.

04 Tuğla.02 Boyaların.47. 47. tahta gibi diğer yapı materyallerinin perakende ticareti 47. boya ve cam perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.52.05 Kendin yap türünden materyal ve teçhizatın perakende ticareti 47. sıhhi teçhizat gibi diğer yapı materyallerinin perakende ticareti. 47.52. . .03 Düz cam perakende ticareti 47.06 İnşaat demiri ve çeliği perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 251 / 374 .düz cam perakende ticareti.51.52.05 Tuhafiye ürünlerinin perakende ticareti iğneler.52.boyaların.52. cilaların ve verniklerin perakende ticareti 47.01 Hırdavat perakende ticareti 47.52.06 Manifatura ürünlerinin perakende ticareti 47. dikiş ipliği vb. cilaların ve verniklerin perakende ticareti. .tuğla.hırdavat perakende ticareti.kendin yap türünden materyal ve teçhizatın perakende ticareti.52 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hırdavat. tahta. .51. .

52. 47. 47.mantar yer karolarının perakende ticareti.02 Perdeler ve tül perdelerin perakende ticareti 47.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 252 / 374 .53 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda halı. 47. bkz.54. .perdeler ve tül perdelerin perakende ticareti.54 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti Kapsam dışı olanlar. bkz.ses ve video ekipmanının perakende ticareti.duvar kağıdı ve yer döşemelerinin perakende ticareti. .halı ve kilimlerin perakende ticareti. . . 47.52.53.43. kilim.01 Halı ve kilimlerin perakende ticareti 47. Kapsam dışı olanlar. .47.52.53.53.07 Yassı metal ve ürünleri perakende ticareti 47.03 Duvar kağıdı ve yer döşemelerinin perakende ticareti 47.08 Sıhhi tesisat malzemeleri perakende ticareti 47. duvar ve yer kaplamalarının perakende ticar Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

cam eşyalar. .ev mobilyalarının perakende ticareti. tabak-çanak.01 Ev mobilyalarının perakende ticareti 47.59. porselen ve çömlek ürünlerinin perakende ticareti 47.ev aletleri ve teçhizatının perakende ticareti. bkz. kilitleme cihazları. kasalar ve kasa daireleri gibi elektrikli güvenlik alarm sistemlerinin perakende satışı. elektrikli olmayan ev aletlerinin perakende ticareti.07 Kurulum ve bakım hizmeti olmaksızın.kurulum ve bakım hizmeti olmaksızın.59 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda mobilya. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 253 / 374 .02 Aydınlatma gereçlerinin perakende ticareti 47.03 Ev aletleri ve çatal-bıçak takımı. porselen ve çömlek ürünlerinin perakende ticareti.04 Ahşap. mantar ve hasır ürünlerinin perakende ticareti.59.05 Elektrikli olmayan ev aletlerinin perakende ticareti 47.59.antikaların perakende ticareti.79.aydınlatma gereçlerinin perakende ticareti. aydınlatma teçhizatı ve diğer ev eşyalarının pe Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . .47.59. . . cam eşyalar.59. . tabakçanak. .59.ahşap. mantar ve hasır ürünlerinin perakende ticareti 47. 47.ev aletleri ve çatal-bıçak takımı.59. Kapsam dışı olanlar.06 Müzik enstrümanlarının ve eserlerinin perakende ticareti 47. 47. .müzik enstrümanlarının ve eserlerinin perakende ticareti.

ikinci el veya antika kitapların perakende ticareti. Kapsam dışı olanlar.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitapların perakende ticareti 47.61 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitapların perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.kilitleme cihazları. belirli mala tahsis edilmiş mağazalarda kitaplar. kasalar ve kasa daireleri gibi elektrikli güvenlik alarm sistemlerinin perakende satışı 47.62. gazeteler.59. .62 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti 47. 47.61. 47.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti 47. .08 Ev aletleri ve teçhizatının perakende ticareti 47. spor aletleri.her çeşit kitabın perakende ticareti. bkz.79. oyunlar ve oyuncaklar gibi kültürel ve eğlence mallarının perakende ticaretini kapsamaktadır. müzik ve video kayıtları.63 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik ve video kayıtlarının perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 254 / 374 .6 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kültür ve eğlence mallarının perakende ticareti Bu grup. 47.

video oyunları konsollarının perakende ticareti. bkz. .64.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor malzemelerinin perakende ticareti 47. ayakkabı ve deri eşyalar ile eczacılık ürünleri ve tıbbi ürünler.7 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer malların perakende ticareti Bu grup. . oyunlar ve oyuncakların perakende ticareti. . silahlar.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik ve video kayıtlarının perakende ticareti 47. . 47. 47.65 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda oyunlar ve oyuncakların perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.video kasetlerin ve DVD`lerin perakende ticareti.41. kompakt disklerin ve kasetlerin perakende ticareti.65.video oyunları dahil olmak üzere. hatıra eşyalar. botlar ve bisikletlerin perakende ticareti. temizleme maddeleri. balık avlama teçhizatı. giyim eşyası.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.her türlü materyalden yapılan.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda oyunlar ve oyuncakların perakende ticareti 47. 47. 47. saatler. bkz. Kapsam dışı olanlar.64 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor malzemelerinin perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .63. ses bantlarının.müzik kayıtlarının. kişiye özel olmayan yazılım programlarının perakende ticareti. 47. çiçekler ve ev hayvanları ve diğer ürünler gibi bu sınıflamanın TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 255 / 374 .spor eşyaları. .41. kamp eşyaları.

03 Eldivenler.72.diğer bölümlerine dahil edilmemiş ürünlerin belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki satışını kapsamaktadır.71.01 Ayakkabı perakende ticareti 47. 47. bkz. gibi giysi aksesuarlarının perakende ticareti. 47.tekstil perakende ticareti.71.72. gibi giysi aksesuarlarının perakende ticareti 47.72. bkz. pantolon askıları vb. belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki kullanılmış malların perakende satışı da burada kapsanmaktadır.51. 47. . Kapsam dışı olanlar.eldivenler. pantolon askıları vb. . Ayrıca.71. . . . Kapsam dışı olanlar. .giyim eşyalarının perakende ticareti.kayak botları gibi özel spor ekipman ayakkabılarının perakende ticareti.02 Deri eşyaların perakende ticareti 47.03 Deri ve deri ikameli seyahat TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 256 / 374 .kürklü eşyaların perakende ticareti. 47.71 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda giyim eşyalarının perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 47. kravatlar.deri eşyaların perakende ticareti.02 Kürklü eşyaların perakende ticareti 47. .72 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ayakkabı ve deri eşyaların perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.01 Giyim eşyalarının perakende ticareti 47. . kravatlar.64.ayakkabı perakende ticareti.deri ve deri ikameli seyahat aksesuarlarının perakende ticareti.

74 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti 47.eczacılık ürünlerinin perakende satışı.73 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.74.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticareti 47. bitki.73.75. . 47.72. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 257 / 374 .04 Ayakkabı malzemeleri perakende ticareti 47.75 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticar Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin perakende ticareti 47.76 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çiçek.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti 47. tohum. . kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticareti.parfüm.aksesuarlarının perakende ticareti 47. 47.

02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bitki perakende ticareti 47.05 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ev hayvanları perakende ticareti 47.76.gübre.04 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gübre perakende ticareti 47.76.76.77 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda saat ve mücevher perakende ticareti 47.76.76.06 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ev hayvanları yemleri perakende ticareti 47.01 Saat perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 258 / 374 .03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tohum perakende ticareti 47.77.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çiçek perakende ticareti 47. ev hayvanları ve ev hayvanla 47.76.

kömür ve yakacak odun perakende ticareti 47.78. optik ve hassas aletlerin perakende ticareti 47.78 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer yeni malların perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.evde kullanılan fuel oil.. . . . tüp gaz.05 Evde kullanılan fuel oil.02 Mücevher (altın ve kuyumculuk) perakende ticareti 47. optik ve hassas aletlerin perakende ticareti.78.başka yerde sınıflandırılmamış gıda dışı ürünlerin perakende ticareti. elişi ürünler ve dini eşyaların perakende ticareti.03 Hediyelik eşyalar.06 Silahlar ve mühimmat perakende ticareti 47.silahlar ve mühimmat perakende ticareti.04 Ticari sanat galerileri faaliyetleri 47.78. elişi ürünler ve dini eşyaların perakende ticareti 47.78.78..77. kömür ve yakacak odun perakende ticareti.78. . tüp gaz.pullar ve madeni paraların perakende ticareti. 47.01 Fotografik.ticari sanat galerileri faaliyetleri.fotografik.ticari sanat galerileri perakende ticaret hizmetleri ..47.78.hediyelik eşyalar.07 Pullar ve madeni paraların perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 259 / 374 . gözlükçülerin faaliyetleri.02 Gözlükçülerin faaliyetleri 47. .

.78.47.ikinci el kitapların perakende ticareti. bkz.02 Antika eşyaların perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 260 / 374 .12 Büro mobilyalarının perakende ticareti 47.antika eşyaların perakende ticareti. 47.99. 45.78. .91.08 Ticari sanat galerileri perakende ticaret hizmetleri 47.internet müzayedeleri ve diğer mağaza dışı müzayedelerin faaliyetleri (perakende).11 Büro makineleri ve teçhizatının perakende ticareti 47. bkz. Kapsam dışı olanlar. bkz.79 Kullanılmış malların satıldığı mağazalardaki perakende ticaret Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.78.01 İkinci el kitapların perakende ticareti 47.diğer ikinci el malların perakende ticareti.1.79.10 Elektrik montaj malzemeleri perakende ticareti (Kablolar.92.78. .müzayede salonlarının faaliyetleri (perakende). .09 Kağıt perakende ticareti 47. 64. . 47.79. 47.78. elektrik anahtarları vb) 47. .ikinci el motorlu taşıtların perakende ticareti. .78.99 Başka yerde sınıflandırılmamış gıda dışı ürünlerin perakende ticareti 47.tefeci bürolarının faaliyetleri.

içecek ve tütün ürünleri perakende ticareti 47.00 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla gıda.99 Diğer ikinci el malların perakende ticareti 47.79.47.03 Müzayede salonlarının faaliyetleri (perakende) 47.00 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tekstil.81. 56.8 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla yapılan perakende ticaret Bu grup.79.81 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla gıda.89 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer malların perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. içecek ve tütün ürünleri perakende ticareti Kapsam dışı olanlar. giyim eşyası ve ayakkabı perakende ticareti 47. 47.hemen tüketilmeye yönelik hazır gıdaların perakende ticareti (seyyar yiyecek satıcıları). . ya umumi bir yol boyunca ya da sabit bir pazarda genellikle taşınabilen bir tezgahta her çeşit yeni veya ikinci el ürünlerin perakende ticaretini kapsamaktadır.82. giyim eşyası ve ayakkabı perakende ticareti 47.82 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tekstil. bkz. 47.tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla aşağıdakiler gibi diğer TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 261 / 374 .10. .

Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan perakende ticaret Bu grup posta yoluyla. .02 İnternet üzerinden her çeşit ürünün perakende ticareti 47.89. +kitaplar. +müzik ve video bantları.04 İnternet üzerinden perakende TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 262 / 374 . otomatik satış makineleri vasıtasıyla yapılan perakende ticaret faaliyetlerini kapsamaktadır. +ev aletleri ve elektronik aletler. bkz.malların perakende ticareti: +halı ve kilimler.40.posta siparişi vasıtasıyla her çeşit ürünün perakende ticareti. telefon veya internet üzerinden (genellikle bir web sitesi tarafından sağlanan özel aletler vasıtasıyla) verdiği perakende satış faaliyetlerini kapsamaktadır. Satın alınan ürünler ya doğrudan internetten yüklenebilmekte ya da fiziki olarak müşteriye ulaştırılmaktadır.91.91 Posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret Bu sınıf.3. posta ile satış yapan evler veya internet yoluyla perakende satış faaliyetlerini.internet üzerinden her çeşit ürünün perakende ticareti.03 Televizyon. 47. 45. internet üzerinden.91. +oyunlar ve oyuncaklar. radyo ve telefon yoluyla doğrudan satış 47. bkz. yani alıcının reklamlara. modellere ve diğer reklam araçlarına dayalı olarak seçimini yaptığı ve siparişini posta. .91. Grup 45. 47. kapı kapı dolaşılarak.9 Mağazalar. Kapsam dışı olanlar. bir web sitesinden sağlanan bilgiye.internet üzerinden motosikletlerin ve motosiklet parçalarının ve aksesuarlarının perakende satışı. kataloglara. 47. .00 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer malların perakende ticareti 47.internet üzerinden motorlu taşıtların ve motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının perakende satışı.1 ve Grup 45. .91.01 Posta siparişi vasıtasıyla her çeşit ürünün perakende ticareti 47.

park alanları. aracılığıyla yapılan satış. bölüm 42. 77.) . havaalanlarının inşaatı.karayollarının.3. Kapsam dışı olanlar. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 263 / 374 . internet hariç). .. kargo yükleme-boşaltma hizmetleri.motorlu taşıtların bakım ve onarımı. demiryolu şirketlerinin ortak bir uygulaması olarak yataklı ve yemekli vagonların işletilmesi.motorlu taşıtlar hariç. limanların. tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan diğer perakende ticaret Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. boru hattı.önceki sınıflarda hiçbir şekilde dahil edilmemiş olan her çeşit ürünün perakende ticareti: +doğrudan satışlar veya kapı kapı dolaşılarak yapılan satışlar. . depolama vb.müşterinin istediği yere ulaştırılarak yapılan doğrudan yakıt satışı. 45.komisyoncular tarafından yapılan (mağaza dışı) perakende satış. Ayrıca. (kalorifer yakıtı.1. ana şebekeler üzerinde demiryolu taşıtlarının kullanılması suretiyle yolcu taşımacılığı.1....99. 49. taşıma araçlarının büyük onarımı veya değişimi. +otomatik satış makineleri vb. destekleyici faaliyetlerle yolcu ve eşyaların taşınmasını kapsamaktadır. 49 Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı Bu bölüm. karayolu.1 Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı 49. 47. bkz. boru hatları vasıtasıyla yük taşınması dahil karayolu ve demiryolu vasıtasıyla yük ve yolcuların taşınmasını kapsamaktadır.99 Mağazalar.geniş bir alana yayılı.10 Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bakımı ve onarımı. 77. bkz.şehirler arası demiryolları ile yolcu taşıma. .müzayedeler 47. . tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan diğer perakende ticaret H-ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA Bu kısım tarifeli olsun ya da olmasın. demiryolu. Sürücü veya operatör ile birlikte taşıma araçlarının kiralanması bu kısıma dahildir. bkz. su veya hava yolu vasıtasıyla ve terminal. yakacak odun vb.20. grup 33. posta ve kuryecilik faaliyetleri de burada kapsanmaktadır. demiryollarının.sürücüsüz veya operatörsüz olarak taşıma araçlarının kiralanması. .mağaza dışı müzayede faaliyetleri (perakende.00 Mağazalar. bkz.

21.20 Demiryolu ile yük taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.31.. bkz. . bkz. yer altı ve yükseltilmiş demiryolları vb.şehirlerarası demiryolları ile yolcu taşınması.şehir veya banliyö taşıma sistemleriyle yapılan yolcu taşıma faaliyetleri. 49. .10.yataklı ve yemekli vagonların ayrı birimler tarafından işletilmesi. bkz.kargo yükleme-boşaltma hizmetleri. olağan olarak belirli duraklarda yolcu bindirilmesi ve indirilmesi zorunluluğunu getiren belirli bir zaman çizelgesine göre tarifeli güzergahlar üzerinden gerçekleştirilmektedir.21 .21.yolcu terminal faaliyetleri.31 Kara taşımacılığı ile yapılan şehir ve banliyö yolcu taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.20. .24. .kısa mesafeli demiryolu yük taşımacılığının yanı sıra ana demiryolu şebekeleri üzerindeki yük taşımacılığı. Bu. tramvay. 49. bkz. troleybüs. 49. .10. . makaslama ve manevra gibi ilgili faaliyetler.10. bkz.Kapsam dışı olanlar. 52. 52. 49.demiryolu altyapısının işletilmesi. gibi farklı kara taşımacılığı çeşitlerini kapsayabilir.3 Kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı Bu grup. yeraltı tramvayı. Kapsam dışı olanlar.90. Taşıma.01 Şehir veya banliyö taşıma sistemleriyle TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 264 / 374 . Bununla birlikte. 49. bkz. Kapsam dışı olanlar. 56. demiryolu altyapısının işletilmesi.00 Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı 49. 52.yük terminali faaliyetleri.depolama ve ambarlama. bkz.31. bkz 55. demiryolu taşımacılığından ziyade tüm kara taşımacılığı temelli yolcu taşıma faaliyetlerini kapsamaktadır. 52. makaslama ve manevra gibi ilgili faaliyetler. .10. 49. bkz. 52.00 Demiryolu ile yük taşımacılığı 49.21 .2 Demiryolu ile yük taşımacılığı 49. otobüs. şehir ve banliyö taşımacılık sistemlerinin parçası olarak demiryolu taşımacılığı buraya dahildir. 52.şehir ve banliyö transit sistemleri ile yolcu taşımacılığı.

39 Bys. otobüs. 49.31.diğer karayolu yolcu taşımacılığı:+ uzun mesafe tarifeli otobüs servisleri.ambulans ile yapılan taşımacılık. kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.ucuz tarifeli otobüs servisleri. gibi farklı kara taşımacılığı çeşitlerini kapsayabilir.32 Taksi taşımacılığı 49.+ havaalanı taşıma servisleri.03 Şehir veya banliyö transit sistemlerinin parçası olmak koşuluyla. geziler ve diğer istisnai yolcu otobüs servisleri. tramvay. 86.yapılan yolcu taşıma faaliyetleri Bu. dağ demiryollarının..+ ucuz tarifeli otobüs servisleri. geziler ve diğer istisnai yolcu otobüs servisleri.01 Uzun mesafe tarifeli otobüs servisleri . teleferikler.02 Şehirden havaalanına veya şehirden istasyona olan hatlar 49.90.99 Diğer kara taşımacılığı ile yapılan şehir ve banliyö yolcu taşımacılığı 49. dağ demiryolları. yeraltı tramvayı.şehir veya banliyönün parçası olmamak koşuluyla. havai kablolu hatların işletilmesi 49.00 Taksi taşımacılığı 49. Kapsam dışı olanlar.31. yer altı ve yükseltilmiş demiryolları vb.32. 49.. troleybüs. kayak ve kablolu asansörlerin işletilmesi. bkz.39. Taşıma.31. . havaalanı taşıma TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 265 / 374 . olağan olarak belirli duraklarda yolcu bindirilmesi ve indirilmesi zorunluluğunu getiren belirli bir zaman çizelgesine göre tarifeli güzergahlar üzerinden gerçekleştirilmektedir.

12. atıkların ve atık maddelerinin taşınması.posta ve kuryecilik faaliyetleri. bkz. bkz.29. teleferikler.41 Karayolu ile yük taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .39.39.00. bkz. bkz. +toplanmaksızın ve bertaraf edilmeksizin.10.39.kamyonlarla su dağıtımı. 38. 36. Kapsam dışı olanlar. .03 Okul otobüslerinin ve çalışanların taşınması için otobüslerin işletilmesi 49. 53.servisleri 49.01 Yurtiçi yük taşımacılığı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 266 / 374 . 53. bkz. 49.21.ağaç kesme işlemlerinin parçası olarak. kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı 49. orman içerisinde ağaç taşınması. +canlı hayvan taşınması.4 Karayolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri Bu grup. .04 Servis taşımacılığı 49. . +ağır yük taşınması. 52. dağ demiryolları. +çiftliklerde süt toplanan tanker kamyonlar içinde yük taşınması da dahil dökme yük taşımacılığı.40.atık toplama faaliyetlerinin bir entegre parçası olarak atıkların taşınması. . +otomobillerin taşınması.41. 52.11.39.02 Şehir veya banliyönün parçası olmamak koşuluyla. 02. +dondurulmuş ürünlerin taşınması. kayak ve kablolu asansörlerin işletilmesi. . 49. 38.99 Diğer bys. 49. . bkz. demiryolu taşımacılığından ziyade tüm karayolu yük taşıma faaliyetlerini kapsamaktadır.taşıma için sandıklama ve paketleme hizmetleri.yüklerin boşaltılması ve yüklenmesi ile ilgili terminal tesislerinin işletilmesi.20.karayolu ile tüm yük taşıma işlemleri: +tomruk taşınması.

suyun.41.42. Kapsam dışı olanlar.30. bkz.42 Taşımacılık hizmetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00. sıvıların. . 49.99 Taşımacılık hizmetleri (Motorlu Taşıyıcı Kooperatifleri hariç) 49. . sulu çimento ve diğer malların boru hatları vasıtasıyla taşınması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 267 / 374 .49.41. sulu çimento ve diğer malların boru hatları vasıtasıyla taşınması.41. 35.03 Sürücü ile birlikte kamyonların kiralanması 49. 49.01 Motorlu Taşıyıcı Kooperatifleri 49.41.5 Boru hattı taşımacılığı 49.50. 36.01 Gazların. buhar veya suyun dağıtımı. 35.22.02 Yurtdışı yük taşımacılığı 49. .doğal veya işlenmiş gaz.99 Karayolu ile diğer yük taşımacılığı 49.karayolu taşımacılığı ile işyerlerine ve evlere verilen taşımacılık hizmetleri. bkz. sıvıların. . 49.42.gazların.sıvıların kamyonlarla taşınması.50 Boru hattı taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. suyun.

seyahat veya tur botlarının işletilmesi. deniz otobüsleri ve benzerlerinin işletilmesi de burada kapsanmaktadır. yerlerdeki yolcu taşımacılığı da bu kapsama dahildir. eğer ayrı birimler tarafından işletiliyorlar ise gemilerdeki restoran ve bar faaliyetlerini hariç tutmaktadır (bkz.10. deniz veya sahil sularında işletilmek için dizayn edilen gemilerle yapılan yolcu taşımacılığını kapsamaktadır. 56. gezi. .10.4`de sınıflandırılmaktadır. bkz. deniz otobüsleri ve benzerlerinin işletilmesi.30. . . su üzerinde yolcu ve yük taşınmasını kapsamaktadır.00.34. bkz. Yer. 77.ayrı birimler tarafından gerçekleştirildiğinde gemilerde restoran ve bar faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar.3 ve 50.50. Çekici ve itici botlar. araba vapurları.yüzer kumarhaneler`in işletilmesi.1 ve 50. deniz ve sahil sularında yolcuların taşınması.30). belirleyici faktör kullanılan taşıma aletlerinin türü olmaktadır.2`de sınıflandırılırken.10 ve 56.Bu bölüm.1 Deniz ve kıyı yolcu taşımacılığı Bu grup. 50. deniz ve sahil sularında yolcuların taşınması gezi. benzer gemilerin kullanılması halinde büyük göller vb. +feribotlar. . deniz otobüsleri ve benzerlerinin işletilmesi.02 Deniz ve sahil sularında taşımacılık için mürettebatla birlikte gezinti gemilerinin kiralanması (örneğin balıkçılık teknelerinin kiralanması) TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 268 / 374 .tarifeli olsun ya da olmasın. Denizde kullanılan gemi ya da teknelerle yapılan taşımacılık Gruplar 50. 50.01 Tarifeli olsun ya da olmasın.02 Pompa istasyonlarının işletilmesi 50 Su yolu taşımacılığı Bu bölüm. bkz 92.10 Deniz ve kıyı yolcu taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. diğer gemilerle yapılan taşımacılık Gruplar 50. Ayrıca.49.gezinti teknelerinin ve yatların mürettebatsız olarak kiralanması. bkz.10.ticari gemilerin veya botların mürettebatsız olarak kiralanması. 77. deniz ve iç su taşımacılığı arasındaki ayrım için bir gösterge olmasına rağmen. seyahat veya tur botları. seyahat veya tur botlarının işletilmesi. +feribotlar.21. 56. . tarifeli olsun ya da olmasın. 50. 56. +gezi. 50.

benzer gemilerin kullanılması halinde büyük göller vb.nin çekme ve itme yöntemi ile taşınması Kapsam dışı olanlar. .02 Mavnalar. kurtarma aracı gibi diğer yardımcı faaliyetler. petrol külleri vb. bkz.03 Deniz ve sahil sularında yük taşımacılığı amacıyla teknelerin mürettebatıyla beraber kiralanması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 269 / 374 . geminin boşaltılması. 52. .50. . 77.20.nin çekme ve itme yöntemi ile taşınması 50. 50. bkz.Ayrıca.10.10.01 Tarifeli olsun ya da olmasın. 52.2 Deniz ve kıyı yük taşımacılığı Bu grup deniz veya sahil sularında işletilmek için dizayn edilen gemilerle yapılan yük taşımacılığını kapsamaktadır.04 Her nevi yolcu taşımacılığı ve turistik amaçlı gemi işletmeciliği 50.20.liman işletimi ve geminin limana sokulması. petrol külleri vb.20 Deniz ve kıyı yük taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. deniz ve sahil sularında yük taşınması.10. bkz.20.mavnalar. kılavuzluk.yükün depolanması.ticari gemilerin veya botların mürettebatsız olarak kiralanması.99 Diğer deniz ve kıyı yolcu taşımacılığı 50. .kargo yükleme boşaltma hizmetleri. 50.22. yerlerdeki yük taşımacılığı da bu kapsama dahildir. bkz. .10.24. deniz ve sahil sularında yük taşınması 50.03 Kruvaziyer turizmi (taşımacılık) 50.34. 52.tarifeli olsun ya da olmasın. .

13 Yakınyol genelyük (general kargo) gemi taşımacılığı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 270 / 374 .08 Kabotaj hattı dökmeyük gemi taşımacılığı 50.05 Yakınyol kuruyük gemi taşımacılığı 50.20.12 Kabotaj hattı genelyük (general kargo) gemi taşımacılığı 50.10 Akdeniz içi dökmeyük gemi taşımacılığı 50.50.20.09 Yakınyol dökmeyük gemi taşımacılığı 50.07 Denizaşırı (uzakyol) kuruyük gemi taşımacılığı 50.20.06 Akdeniz içi kuruyük gemi taşımacılığı 50.20.20.11 Denizaşırı (uzakyol) dökmeyük gemi taşımacılığı 50.20.04 Kabotaj hattı kuruyük taşımacılığı 50.20.20.20.20.

21 Atık alım tankeri taşımacılığı 50.20.20.20.20.22 Su tankeri taşımacılığı 50.20.18 LNG ve LPG tanker taşımacılığı 50.50.20.20.17 Tanker taşımacılığı 50.14 Akdeniz içi genelyük (general kargo) gemi taşımacılığı 50.24 Ro-Ro yük gemisi taşımacılığı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 271 / 374 .20.19 Gemi yakıt ve ikmal tanker taşımacılığı 50.23 Konteyner gemisi taşımacılığı 50.20.16 Broker ve stevedorlar 50.20 Kimyasal tanker taşımacılığı 50.20.20.15 Denizaşırı (uzakyol) genelyük (general kargo) gemi taşımacılığı 50.

50. ırmaklar. Kapsam dışı olanlar. . 50. tarifeli sefer yapan yolcu gemisi taşımacılığı 50.00 İç sularda yolcu taşımacılığı 50.20. 77.40 İç sularda yük taşımacılığı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 272 / 374 .iç limanlar ve iskeleler de dahil olmak üzere.30. deniz taşımacılığı için uygun olmayan gemilerin kullanıldığı.20. bkz.3 İç sularda yolcu taşımacılığı Bu grup.20.20.28 Deniz taşımacılığı lojistik faaliyetleri 50.21. hatlı. kanallar.26 Liman içi ve liman dışı. 50. deniz taşımacılığı için uygun olmayan gemilerin kullanıldığı iç sulardaki yolcu taşımacılığını kapsamaktadır. göller ve diğer iç sular vasıtasıyla yapılan yolcu taşımacılığı.20.50.27 Diğer gemi taşımacılığı 50.gezinti teknelerinin ve yatların mürettebatsız olarak kiralanması.4 İç sularda yük taşımacılığı Bu grup.25 Ro-Ro yolcu ve feribot gemisi taşımacılığı 50. .30 İç sularda yolcu taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. iç sulardaki yük taşımacılığını kapsamaktadır.99 Diğer deniz ve kıyı yük taşımacılığı 50.

bkz. bkz.belirli rotalar üzerinden ve belirli tarifelere göre hava yolu ile yolcu taşımacılığı.11.03 Turistik ve gezi uçuşları 51. . 74. bkz.10. bkz. .iç limanlar ve iskeleler de dahil olmak üzere.havalimanlarının işletilmesi. Kapsam dışı olanlar.34. bkz. Kapsam dışı olanlar. . .10.16.02 Yolcular için çartır seferleri 51.yolcular için çartır seferleri.10. 51.uçak ve uçak motorlarının bakım ve onarımı. ırmaklar. 52. .20. Kapsam dışı olanlar. . 73.ticari gemilerin veya botların mürettebatsız olarak kiralanması.ürünlerin havadan ilaçlanması.10.kargo yükleme boşaltma hizmetleri.24.40.01 Belirli rotalar üzerinden ve belirli tarifelere göre hava yolu ile yolcu taşımacılığı 51.04 Yolcu taşımacılığı için operatör ile birlikte havayolu taşımacılığına ait araçların TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 273 / 374 .havadan fotoğraf çekilmesi. 77.35. 51.1 Havayolu ile yolcu taşımacılığı 51.23. göller ve diğer iç sular vasıtasıyla yapılan yük taşımacılığı.turistik ve gezi uçuşları. bkz. .hava araçları kullanılarak yapılan reklamcılık (gökyüzüne uçakla yazı yazılması). . . 33.10 Havayolu ile yolcu taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.61. .operatörsüz olarak hava taşımacılığına ait araçların kiralanması. 52.00 İç sularda yük taşımacılığı 51 Havayolu taşımacılığı Bu bölüm hava veya uzay yoluyla yolcu veya yük taşımacılığını kapsamaktadır. bkz. kanallar.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 01. 77. . 50. bkz. .

22 Uzay taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.21 Hava yolu ile yük taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 274 / 374 .uyduların ve uzay taşıtlarının fırlatılması.21.03 Yük taşımacılığı için operatör ile birlikte havayolu taşımacılığına ait araçların kiralanması 51.2 Hava yolu ile yük taşımacılığı 51. 51. .01 Belirli rotalar üzerinden ve belirli tarifelere göre hava yolu ile yük taşımacılığı 51.05 Genel havacılık faaliyetleri eğitim veya gezi amaçlı olarak havacılık klüpleri tarafından yapılan yolcu taşımacılığı.kiralanması 51.21. .havayolu ile tarifeli olmayan yük taşımacılığı. .belirli rotalar üzerinden ve belirli tarifelere göre hava yolu ile yük taşımacılığı.yük ve yolcuların uzay taşımacılığı.21.10.99 Diğer havayolu ile yolcu taşımacılığı 51.10.21. 51.99 Diğer hava yolu ile yük taşımacılığı 51.02 Havayolu ile tarifeli olmayan yük taşımacılığı 51.

00 Uzay taşımacılığı 52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler Bu bölüm.04 Antrepoculuk (depolama) ve ardiye.).03 Şok dondurma hizmetleri 52.motorlu taşıtlar için park tesisleri.boş alanların kiralanması. bkz. soğuk hava depolarının. soğuk hava depolarının. taşımacılık acenteleri ve kargo ofislerinin faaliyetleri gibi taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetleri kapsamaktadır.10.02 Dış ticaret bölgelerinde malların depolanması 52. depolama tanklarının vb. bkz. dok ve antrepo işletmeciliği TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 275 / 374 . 68.1 Depolama ve ambarlama 52.21.10. bkz. 52. . köprüler vb. tüneller. limanlar. depolama tanklarının vb.10.20. .nin işletilmesi. taşımacılık alt yapı tesislerinin işletilmesi (örneğin havaalanları.10. .nin işletilmesi.22. genel mal ambarlarının. 52.her tür mal için depolama ve ambarlama tesislerinin işletilmesi: +hububat silolarının. genel mal ambarlarının. 52.01 Her tür mal için depolama ve ambarlama tesislerinin işletilmesi hububat silolarının.20. 52. . 68.şahsi depolama tesislerinin işletilmesi. Kapsam dışı olanlar.10 Depolama ve ambarlama Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.51.

bkz. bisiklet parklarının işletilmesi. Tüm taşımacılık tesislerinin işletilmesi ve bakımı da buna dahildir.04 Taşıma amacıyla gazların sıvılaştırılması 52. otoparkların veya garajların. +yolların. tünellerin.karada yolcu. .03 Çekme ve yol yardımı hizmetleri 52.02 Makaslama ve manevra 52. malların yüklenip boşaltılması istasyonları gibi terminal tesislerinin işletilmesi. karavanların kışın muhafaza edilmesi.01 Karada yolcu.52.21.24. 52. +yolların.99 Diğer depolama ve ambarlama 52. +demiryolları altyapı tesislerinin işletilmesi. köprülerin. tünellerin. .makaslama ve manevra.21.10. . malların yüklenip boşaltılması istasyonları gibi terminal tesislerinin işletilmesi. bisiklet parklarının işletilmesi. +demiryolları altyapı tesislerinin işletilmesi.çekme ve yol yardımı hizmetleri.21 Kara taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .99 Diğer kara taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri 52. hayvan veya yük taşımacılığına ilişkin faaliyetler: +demiryolu istasyonları. otobüs durakları. karavanların kışın muhafaza edilmesi 52. 52.21. 52. yolcu ve yük taşımacılığını destekleyen faaliyetleri kapsamaktadır. taşımacılık altyapı tesislerinin işletilmesi veya taşıma öncesinde ve sonrasında veya taşıma evreleri arasında gecikmeksizin yükün indirilip bindirilmesi faaliyetleri gibi.2 Taşımacılık için destekleyici faaliyetler Bu grup. hayvan veya yük taşımacılığına ilişkin faaliyetler emiryolu istasyonları.21.22 Suyolu taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 276 / 374 . otobüs durakları.kargo yükleme boşaltma hizmetleri. köprülerin. otoparkların veya garajların. Kapsam dışı olanlar.21.

. bkz. 52. bkz. hayvan ve yük taşımacılığına ilişkin faaliyetler: +havayolu terminalleri vb. . Kapsam dışı olanlar. . .22.24.99 Diğer suyolu taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri 52. gibi terminal tesislerinin işletilmesi.suyolunda yolcu.yükleme. 52.22. +havaalanları vb.yat limanlarının işletilmesi.havayolunda yolcu. .24.01 Liman işletmeciliği 52. 52.kargo yükleme boşaltma hizmetleri. . +havaalanı ve hava trafiği kontrol faaliyetleri.yük tren vagonlarının yüklenmesi ve boşaltılması.nin işletilmesi. 93. boşaltma hizmetleri 52. . +boşaltma. 52.22 ve 52. yerlerde yer hizmeti faaliyetleri. bkz. Kapsam dışı olanlar.kargo yükleme boşaltma hizmetleri. +seyrüsefer.taşımacılık için kullanılan taşıma tarzına bakılmaksızın malların veya yolcuların bagajlarının yüklenmesi ve boşaltılması. . +suyolu havuzlarının vb.24.32.24 Kargo yükleme boşaltma hizmetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 Havayolu taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri 52.uçuş okullarının işletilmesi. kurtarma faaliyetleri.02 Diğer kargo yükleme boşaltma TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 277 / 374 .21. .23. bkz.23.terminal tesislerinin işletilmesi. bkz. Kapsam dışı olanlar.53.29. .Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.23 Havayolu taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 52. 85. kılavuzluk yapma ve rıhtıma yanaşma faaliyetleri.01 Yükleme. 52. +deniz feneri faaliyetleri. 52. 85.24. hayvan veya yük taşımacılığına ilişkin faaliyetler: +limanlar ve iskeleler gibi terminal tesislerinin işletilmesi.

denizcilik.örneğin malların intikali esnasında koruma amacıyla geçici olarak kasalara yerleştirilmesi. mallar ve dokümanlar gibi postaları kapsamaktadır.taşıma belgelerinin ve irsaliyelerin düzenlenmesi ve tedariki. basılı kağıtlar (gazeteler. .1 Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri 53. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 278 / 374 . malların sandıktan ya da ambalajından çıkarılması. karayolu. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.seyahat acentelerinin faaliyetleri.11. malların yüklenmesi boşaltılması ile ilgili hizmetler. Dağıtım.00 Taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler (gümrük büroları) 53 Posta ve kurye faaliyetleri Bu bölüm. . küçük paketler. .29 Taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.kuryecilik faaliyetleri.turist yardım faaliyetleri.mektup ve paketlerin dağıtımı ve teslimi .gümrük bürolarının faaliyetleri. tartılması gibi.). . . mektupların toplanması ve dağıtımı için satış yerleri.motorlu taşıt.evrensel bir hizmet yükümlülüğü altında yürütülen posta hizmetleriyle posta mektupları ve paketlerin ve kolilerin (posta tipi) toplanması. . 79. Dünya çapındaki hizmet yükümlülüğünü desteklemek için diğer gerekli hizmetler de buna dahildir. bir veya daha fazla dünya çapında hizmet sağlayıcıları tarafından evrensel bir hizmet yükümlülüğü altında yürütülen postacılık hizmetleri faaliyetlerini kapsamaktadır.gemi ve uzay gemisi komisyonculuğu.demiryolu. . bkz. numune alınması.konsinye malların grup veya ayrı olarak düzenlenmesi (malların toplanması ve dağıtımı ile konsinye malların gruplanması dahil olmak üzere). . 79. havacılık ve taşıma sigortasının yapılması. bkz. bkz. Bu faaliyetler. Yerel teslimat ve haber servisleri de bu kapsama dahildir. . çeşitli düzenlemeler altında mektuplar ve paketlerin toplanması. Taşımanın bir veya birden fazla şekli olabilir ve faaliyet ya özel taşımacılık ya da kamu taşımacılığı vasıtasıyla gerçekleştirilebilmektedir.29.10 Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri Bu sınıf. . sınıflandırma ve işleme tesisleri ile taşıma güzergahları da dahil olmak üzere dünya çapında hizmet altyapısının kullanımını kapsamaktadır.deniz yük nakliyatçılarının ve hava kargo acentelerinin faaliyetleri.90. . 53. deniz ve hava yolu ile taşımacılık işlerinin düzenlenmesi ve organizasyonu. sınıflandırılması. 52.yükün sevk edilmesi.12. dergiler. posta kartları. . Kapsam dışı olanlar. bkz. . taşınması ve dağıtımı gibi. 79. 65.20.tur operatörlerinin faaliyetleri. 53. . taşınması ve dağıtımı (yerel veyauluslararası). postacılık ve kuryecilik faaliyetlerini kapsamaktadır. mektuplar. .12. reklam malzemeleri vb.hizmetleri 52. bkz.genel posta kutularından veya postanelerden mektup ve paketlerin toplanması.

(taşıma türüne göre) bkz.21. taşınması ve (ülke içi ve uluslararası) dağıtımı. 50. taşınması ve dağıtımı (yerel veyauluslararası) Taşımanın bir veya birden fazla şekli olabilir ve faaliyet ya özel taşımacılık ya da kamu taşımacılığı vasıtasıyla gerçekleştirilebilmektedir.41. .22.10.Kapsam dışı olanlar.2 Diğer posta ve kurye faaliyetleri 53. Kapsam dışı olanlar. 51.02 Genel posta kutularından veya postanelerden mektup ve paketlerin toplanması 53. 50. .20. sınıflandırılması.yük taşımacılığı.10.99 Diğer evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri 53. 53.10.19.03 Mektup ve paketlerin dağıtımı ve teslimi 53.posta havalesi. . 49. bkz. posta tasarruf ve para havale faaliyetleri. 53. 49. sınıflandırılması.10.mektup ve paketler ile kolilerin (posta türünde) evrensel bir hizmet zorunluluğu kapsamı dışında çalışan firmalarca toplanması.01 Mektup ve paketler ile kolilerin (posta türünde) evrensel bir hizmet zorunluluğu kapsamı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 279 / 374 . 53. 64.40.20. Taşımacılığın bir veya birkaç türü buna dahil olabilmektedir ve faaliyet özel taşımacılık ile veya kamu taşımacılığı ile gerçekleştirilebilmektedir.01 Evrensel bir hizmet yükümlülüğü altında yürütülen posta hizmetleriyle posta mektupları ve paketlerin ve kolilerin (posta tipi) toplanması.20.20 Diğer posta ve kurye faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 51.

günlük temizlik ve yatak yapmayı kapsar. temel olarak ziyaretçilerin kısa süreli kalmaları için. Konferans ve toplantı olanağı yanında. Diğer birimler. Hizmetler.02 Evlere dağıtım hizmetleri 53. ziyaretçiler ve diğer yolcular için kısa süreli konaklama hizmeti sağlanmasını kapsamaktadır. 53.99 Diğer posta ve kurye faaliyetleri I-KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ Bu kısım. Gayrimenkul kısmında (L Kısımı) sınıflandırılan tipik olarak bir aylığına veya yıllık olarak kiralanan apartmanlar gibi tesislerde uzun süreli ikamet sağlanması ile ilgili faaliyetleri kapsamamaktadır. imalat (Kısım C) içerisinde sınıflandırılmaktadır.20. yiyecek ve içecek hizmetleri. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 280 / 374 . misafir odaları ve suitlerde.10 Oteller ve benzer konaklama yerleri Bu sınıf. 55. örneğin toptan ve perakende ticaret faaliyetleri aracılığıyla. Bu kısım. gayrimenkul faaliyetleri (kısım L) içerisinde sınıflandırılan başlıca ikametgah olarak uzun süreli konaklama sağlanmasını kapsam dışı tutmaktadır. hemen tüketime uygun olmayan ya da bağımsız dağıtım kanalları aracılığıyla. çamaşırhane hizmetleri. park. ziyaretçiler ve diğer yolcular için kısa süreli konaklama hizmeti sağlanmasını ve hemen tüketime uygun yemeklerin ve içeceklerin sağlanması hizmetlerini kapsamaktadır.20. Ayrıca. Bu sınıf. mobilyalı konaklama sağlanmasını kapsamaktadırlar. 55 Konaklama Bu bölüm. Bunun yanında öğrencier. işçiler ve benzer kişiler için uzun süreli konaklama hizmeti sağlanmasını da kapsamaktadır. taşınması ve (ülke içi ve uluslararası) dağıtımı Taşımacılığın bir veya birkaç türü buna dahil olabilmektedir ve faaliyet özel taşımacılık ile veya kamu taşımacılığı ile gerçekleştirilebilmektedir. satılan yiyecek ve içeceklerin hazırlanması da buraya dahil değildir. tipik olarak günlük veya haftalık konaklamanın sağlanmasını kapsamaktadır.1 Oteller ve benzer konaklama yerleri 55. Bu kısım içerisinde sağlanan ilave hizmet türleri ve miktarı genellikle değişebilmektedir. sınıflandırılması. Bu yiyeceklerin hazırlanması. yemek ve/veya dinlence olanakları sağlarken bazı birimler sadece konaklama hizmeti sağlamaktadır.dışında çalışan firmalarca toplanması. konaklama.Bu bölüm.

Kapsam dışı olanlar. . bkz. yatak yapımı.2 Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerler 55.20 Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerler Bu sınıf.moteller.10.03 Suit / apart otel 55. .01 Oteller 55.suit / apart otell . Bu sınıf aşağıdakiler tarafından sağlanan konaklama hizmetlerini kapsamaktadır.günlük temizlik.çocuk ve diğer tatil evleri. Kapsam dışı olanlar. Bunlar.tipik olarak aylık veya yıllık bir temelde sürekli bir şekilde kullanım için. bölüm 68 55.10.. Eğer var ise son derece az ilave hizmet sunulmaktadır. apartmanlar veya çok katlı binalardaki bağımsız küçük daireleri veya binalar topluluklarını. yiyecek ve içecek hizmetleri ile birlikte kısa süreli mobilyalı kalacak yer sağlanması. daha uzun süreli kullanım için evlerin ve mobilyalı veya mobilyasız dairelerin veya odaların sağlanması.tipik olarak bir aylık veya yıllık bazda.04 Moteller 55.10.10.yüzme havuzları ve egzersiz odaları ile eğlence olanakları gibi bir dizi ilave hizmetler de sunulmaktadır.10.gençlik hostelleri ve dağ barınakları. . içerisinde yemek pişirme olanakları veya tam mutfak teçhizatı olan.resort oteller.02 Resort oteller 55. 55. bölüm 68. dağ evlerini veya konuk evlerini ve kır evlerini de kapsamaktadır.. veya tek katlı bungalovları.10. . oteller. mobilyalı odalar veya ikamet etme/ yemek yeme ve uyumak için müstakil alanlara sahip oldukları yerlerdeki konaklama hizmetinin sağlanmasını kapsamaktadır.99 Diğer oteller ve benzer konaklama yerleri 55. . çoğunlukla kısa süreli kaldıkları. . evlerin ve mobilyalı veya mobilyasız daireler veya apartman dairelerinin sağlanması. bkz.ziyaretçi daireleri ve bungalovları. bkz.ev işleri hizmetleri olmaksızın yazlık evler ve kulübeler.. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 281 / 374 . ziyaretçilerin türüne özgü olarak günlük veya haftalık temelde. Bu sınıf aşağıdakiler tarafından sağlanan konaklamayı kapsamaktadır.

eğlence araçları parkları ve karavan park yerleri 55.20. kulübeler ve gençlik hostelleri.99 Diğer tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerler 55.20. 55. .dağ sığınakları.eğlence araçları için alan ve tesislerin sağlanması.55.01 Çocuk ve diğer tatil evleri 55.02 Ziyaretçi daireleri ve bungalovları 55.00 Kamp alanları. bkz.04 Gençlik hostelleri ve dağ barınakları 55. karavan parkları.9 Diğer konaklama yerleri 55.kısa süreli ziyaretçiler için kamp alanları.3 Kamp alanları. eğlence araçları parkları ve karavan park yerleri 55. .20. eğlence araçları parkları ve karavan park yerleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.20.30 Kamp alanları.20. .90 Diğer konaklama yerleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 282 / 374 .30. Kapsam dışı olanlar. eğlence kampları ile balıkçılık ve avcılık kamplarında konaklama hizmeti sağlanması.03 Ev işleri hizmetleri olmaksızın yazlık evler ve kulübeler 55.20. 55.

pansiyon ve odaları kiralanan evler. .pazar tezgahlarında yiyecek hazırlanması. öğrenciler.öğrencilerin kaldıkları yerler.Hemen tüketime uygun olmayan veya hemen tüketilmesi planlanmayan yemeklerin veya bir yemek olarak düşünülmeyen hazır yiyeceklerin imalatı bu kapsama dahil değildir (10: gıda ürünlerinin imalatı ve 11: içeceklerin imalatı bölümlerine bakınız).Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.al götür türünden yemek yeme yerleri.kafeteryalar.spor ve benzer tesislerdeki yemek yiyecek satış yerlerinin işletilmesi. . . İster müşteriler otururken servis yapılsın veya açık büfeden kendi kendilerine servis yapsınlar.99 Diğer konaklama yerleri 56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri Bu bölüm..yataklı vagonlar. yemekleri sunan tesis çeşidi değil. . Kapsam dışı olanlar. ya geleneksel restoranlarda ya da self servis veya al götür türünden restoranlarda. .seyyar yiyecek arabaları. ayrıca devamlı veya geçici stantları ile oturma yeri olan veya olmayan yerler tarafından hemen tüketime uygun olan tüm yemek ve içeceklerin sunulması faaliyetlerini kapsamaktadır. yanlarına alsınlar veya siparişle bıraktırsınlar. . Burada kesin olan gerçek. ister hazır yemeği tesislerde yesinler. bkz.29. 56. bkz. 56.okul yurtları..90.otomatik makineler ile yiyecek perakende satışı. Ayrıca.restoranlar..1 Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri 56.90. 47.Bu sınıf. Bu.araba ile dondurma satanlar.01 Öğrencilerin kaldıkları yerler 55. .01 Restoranlar TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 283 / 374 . 56.02 Pansiyon ve odaları kiralanan evler 55.işçi yurtları. anında tüketim için uygun olan yemekler amaçlanmıştır.99.10 Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri Bu sınıf.. Bu sınıf aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır. . . 55.10. .fast-food restoranları. motorlu veya motorlu olmayan taşıtlarla hemen tüketim için yemeklerin hazırlanması ve servis edilmesini kapsamaktadır. bir yemek olarak düşünülmemiş ve kendi imalatı olmayan gıdaların veya hemen tüketim için uygun olmayan yemeklerin satışı kapsam dışı tutulmuştur (Bakınız Kısım G: Toptan ve perakende ticaret). müşterilere yiyecek hizmetleri sağlanmasını kapsamaktadır.90. göçmen işçiler (mevsimlik) ve diğer kişiler için tek kişilik veya birden fazla kişinin paylaştığı odalarda veya öğrenci yurtlarında geçici veya uzun süreli konaklama hizmetinin sağlanmasını kapsamaktadır. bu faaliyetlerin tamamı bu sınıf da yer almaktadır.

. ofisler.21. Spor ve benzeri tesislerde yiyecek satış yerlerinin işletilmesi de bu kapsama dahil olmaktadır.spor ve benzeri tesislerde yiyecek satış yerlerinin işletilmesi. . belirli bir etkinlik için müşteriler tarafından belirlenen yerlerde. bozulabilir yiyecek maddelerinin perakende satışı. bireysel etkinlikler için veya belirli bir zaman sürecinde dışarıya yemek hizmeti sunulması faaliyetlerini ve spor ve benzer tesislerde olanlar gibi. hastaneler veya okullar için).56. Yiyecekler. Kapsam dışı olanlar. .03 Fast-food restoranları 56.10.2 Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin (catering) faaliyetleri ve diğer yiyecek hizmetleri faaliy Bu grup. Kapsam dışı olanlar. bkz. bölüm 47. 10. . bölüm 47.89.89.29 Diğer yiyecek hizmeti faaliyetleri Bu sınıf belirli bir zaman süreci içinde. bkz.99 Diğer lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri 56.10. bozulabilir yiyecek maddelerin perakende satışı. genellikle merkezi bir birim dahilinde hazırlanmaktadır. bkz.tekrar satış için bozulabilir yiyecek maddelerinin imalatı. 56. 10. müşteriler ile yapılan sözleşmedeki düzenlemelere dayalı olarak yiyecek hizmetleri sağlanmasını kapsamaktadır.21 Özel günlerde dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin faaliyetleri Bu sınıf. 56.00 Özel günlerde dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin faaliyetleri 56. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 284 / 374 . yiyecek satış yerlerinin işletilmesini kapsamaktadır.taşıma şirketleri için yemek hizmeti taşeronlarının faaliyetleri.bir bayilik temeline dayalı olarak kantinlerin ve kafeteryaların işletilmesi (örneğin fabrikalar. müşteriler ile yapılan sözleşmedeki düzenlemelere dayalı olarak yiyecek hizmetlerinin sağlanması gibi endüstriyel dışarıya yemek hizmeti sunma faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .10. bkz.tekrar satış için bozulabilir yiyecek maddelerinin imalatı.02 Kafeteryalar 56.

sinema filmi ve ses kayıt faaliyetleri (bölüm TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 285 / 374 . veri veya haberleşme de dahil bu ürünleri göndermek veya dağıtmak için gerekli aletlerin sağlanmasını.29.birahaneler.30.meyve suyu barları. .00 İçecek sunum hizmetleri (çay bahçeleri dahil) J-BİLGİ VE İLETİŞİM Bu kısım. 47.01 Taşıma şirketleri için yemek hizmeti taşeronlarının faaliyetleri 56.56. . bilgi teknoloji faaliyetlerini.Bu kısmın temel unsurları. yazılım programlarının yayımlanması da dahil yayımlama faaliyetleri (bölüm 58). tesislerde hemen tüketim için içeceklerin hazırlanması ve servis yapılmasını kapsamaktadır.29. diğer yiyecek hizmeti faaliyetleri 56. . hastaneler veya okullar için 56.03 Bir bayilik temeline dayalı olarak kantinlerin ve kafeteryaların işletilmesi örneğin fabrikalar. bkz.tavernalar. Kapsam dışı olanlar.29. . bilgi ve kültürel ürünlerin üretimi veya dağıtımını. ofisler.Bu sınıf aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır. bkz.29.diskotekler (çoğunlukla içecek hizmeti yapılan). .kokteyl salonları. 56. .paketlenmiş/hazır içeceklerin yeniden satılması.29.otomatik satış makineleri yoluyla içeceklerin perakende satışı. . .barlar. 93. .99 b. 47.02 Spor ve benzeri tesislerde yiyecek satış yerlerinin işletilmesi 56.kahve salonları.içecek servisi olmaksızın diskotekler ve dans pistlerinin işletilmesi.30 İçecek sunum hizmetleri Bu sınıf.99 . bkz.y.seyyar içecek satıcıları. veri işlemeyi ve diğer bilişim hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır.s. .3 İçecek sunum hizmetleri 56.

broşürler. posterler ve sanat çalışmalarının çoğaltılması gibi diğer çalışmaları kapsamaktadır. kitaplar.atlaslar.CD-ROM vb. sinema filmi hariç olmak üzere bu bölümün kapsamına girmektedir. CD-ROM gibi multimedia ürünler. internet üzerinden. gazeteler. (bilişim ürünleri) içeriği ile ilgili telif hakkının elde edilmesini ve bu içeriğin değişik şekillerde çoğaltılmasını ve dağıtımını organize ederek kamuya sunulmasını kapsamaktadır. Yayınlama.1 Kitapların. uydu veya kablolu sistemler aracılığıyla yapılabilmektedir.59). elektronik görüntü gibi) ya da sesli formda veya internet de kitapların yayımlanması faaliyetlerini kapsamaktadır. süreli yayınların yayımlanması ve diğer yayımlama faaliyetleri Bu grup. televizyon dizileri gibi bireysel unsurlar 59. tarife çizelgeleri. bölüm dahilinde üretilen unsurlardan oluşturulurken veya diğer unsurlar (örneğin canlı haber programı gibi) 60. referans kitapçıkları gibi) bu kısmın kapsamına girmektedir. 58. geliştirilmeleri için gerekli olan zihinsel yaratıcılıkla karakterize edilmektedir ve genellikle telif hakkı ile korunmaktadır. yazılım programlarının yanı sıra rehber ve posta adres listesi ve diğer yayınların yayımlanmasını kapsamaktadır. bkz. Ayrıca. müzik ve nota kitaplarının yayımlanması.20) ve basılmasını (bkz. 61. 59. 32. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 286 / 374 .reklam materyallerinin yayımlanması. video kasetlerin ve DVD veya benzer medya (bölüm 59) üzerinden filmlerin yayınlanmasını ve kasetler ve ses materyalleri (bölüm 59) için asıl kopyaların üretimini hariç tutmaktadır. el ilanları. bu süreç içerisindeki farklı aşamaları yansıtan 59. yayın.küre üretimi. formlar. haritalar ve grafiklerin yayınlanmasını. kitapların. bkz.. . kitaplar. internet üzerinden. 61. Kapsam dışı olanlar. .sözlükler ve ansiklopedilerin yayımlanması da dahil. bkz. broşürlerin risalelerin ve benzer yayınların yayımlanması. 18. sözlükler. üzerinden ansiklopedilerin yayımlanması. bilgi teknolojisi faaliyetleri (bölüm 62) ve diğer bilişim hizmeti faaliyetleridir (bölüm 63). Tüm olası yayımlama şekilleri (basılı.11 Kitap yayımı Bu sınıf. . sinema filmlerinin. bkz. 58. bölüm içerisinde yer almaktadır. 59. Örneğin. içeriği ile ilgili telif hakkının elde edilmesini ve bu içeriğin değişik şekillerde çoğaltmasını ve dağıtımını organize ederek kamuya sunulmasını kapsamaktadır. Bu çalışmalar. bölümdeki bu dağıtım. . gravürler. kayıtlı medyanın çoğaltılması (bkz. 60 ve 61. ansiklopediler. bölüm içerisinde yer alırken. rehber ve posta adres listelerinin yayınlanması faaliyetlerini ve fotoğraflar. CD-ROM gibi multimedia ürünler. atlaslar. . referans kitapçıkları gibi).işitsel kitapların yayımlanması.11. basılı veya elektronik ortamda (CD. dergiler ve süreli yayınların.Bu bölüm. elektronik veya ses kaydı.03.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bölümlerde yer almaktadır. radyo ve televizyon yayını ve programları faaliyetleri (bölüm 60).99. 58. dergiler ve diğer süreli yayınların.20. posta kartları. TV programlarının yapılması ve dağıtılmasına ilişkin faaliyetler. gazeteler. Tüm olası yayımlama şekilleri (basılı. telekomünikasyon faaliyetleri (bölüm 61). bölümdeki faaliyetlere göre üretilmektedir. haritalar ve grafiklerin yayımlanması.12) hariç tutmaktadır. 90.19. 18. elektronik veya ses kaydı.serbest yazarların faaliyetleri.Yayımlama. 58 Yayıncılık faaliyetleri Bu bölüm. 18. Bir kanalın tüm televizyon programının hazırlanması. Bölüm 60. yapımcı tarafından programın yayınını da kapsamaktadır. içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın üçüncü kişiler tarafından tüm televizyon programının dağıtılması. filmler.

+formlar. +fotoğraflar. bir haftada en az dört kez çıkarılan gazete yayıncılığını kapsar.. Yayıncılık. internet dahil olmak üzere. bir haftada dörtten az çıkarılan süreli yayınların ve diğer dergilerin yayıncılığını kapsamaktadır.istatistiklerin ve diğer bilgilerin on-line yayımlanması. basılı veya elektronik ortamda gerçekleştirilebilmektedir.13. +reklam materyalleri. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 287 / 374 .00 Dergi ve süreli yayınların yayımlanması 58. +posterler.haber ajansı faaliyetleri. bkz.14. 63.00 Kitap yayımı 58..diğer rehberler ve içtihat hukuku. 58. kendi içeriklerinde değil ama kendi formlarında muhafaza edilen gerçek/bilgi (veritabanları) listelerinin yayınlanmasını kapsamaktadır.telefon rehberlerinin yayımlanması. . Radyo ve televizyon program listelerinin yayınlanması da buraya dahildir. Kapsam dışı olanlar.posta adres listelerinin yayımlanması.19 Diğer yayıncılık faaliyetleri Bu sınıf şunları kapsamaktadır. internet dahil olmak üzere. basılı veya elektronik ortamda gerçekleştirilebilmektedir. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.. reklam gazeteleri dahil olmak üzere.00 Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması 58.58. +diğer basılı maddeler .on-line dahil) yayınlanması: +kataloglar. sanat çalışmaların çoğaltılması.00 Gazetelerin yayımlanması 58.12.11.14 Dergi ve süreli yayınların yayımlanması Bu sınıf. 58. . +tebrik kartları. Yayıncılık. Bu listeler basılı veya elektronik formda yayımlanabilmektedir.12 Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması Bu sınıf. eczacılık yayınları gibi derlemelerin yayımlanması.91.13 Gazetelerin yayımlanması Bu sınıf. gravürler ve posta kartları.aşağıdakilerin (çevrimiçi . 58.

29 Diğer yazılım programlarının yayımlanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . 18. bkz. 47.20. 63.siparişe dayalı olmayan yazılım programlarının perakende satışı.11.13. 62. video kaseti ya da diskte olsun sanatsal ve belgesel nitelikli sinema filmlerinin yapımcılığını.on-line yazılım sağlanması (hosting uygulaması ve uygulama hizmeti sağlanması). 63. . 58. bkz. . 58.çevrimiçi (on-line) yazılım sağlanması (barındırma (hosting) uygulaması ve uygulama hizmeti sağlanması).yazılım programlarının çoğaltılması.bilgisayar oyunlarının tüm platformlarda yayımlanması. .kendi hesabına özel bir pazar için siparişe dayalı olmayan yazılımların dönüştürülmesi ve adaptasyonu dahil hazır (kişiye özel olmayan) yazılım programlarının yayımlanması: +işletim sistemler +iş ve diğer uygulamalar. bkz.19. filmin redaksiyonu. video ve televizyon programları yapımcılığı.29.00 Bilgisayar oyunlarının yayımlanması 58. bkz.21.21 Bilgisayar oyunlarının yayımlanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 Diğer yazılım programlarının yayımlanması 59 Sinema filmi.41. Kapsam dışı olanlar. bkz. kesilmesi ve dublajı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 288 / 374 . ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri Bu bölüm. .reklam gazetelerinin yayınlanması.99 Diğer yayıncılık faaliyetleri 58. .Kapsam dışı olanlar.2 Yazılım programlarının yayımlanması 58.19. 58.01. .bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarak özel bir pazar için siparişe dayalı olmayan yazılımların dönüştürülmesi ve adaptasyonu da dahil yayımlanmayan yazılımların üretilmesi. vizyon gösterimi veya televizyon yayını için ya film.01 Reklam materyalleri 58. .11 58. bkz.

bir stüdyoda veya diğer herhangi bir yerde ses kayıt hizmet faaliyetlerinin yanı sıra müzik kayıtlarının yayınlanması faaliyetlerini kapsamaktadır. .2. bkz.12 Sinema filmi.televizyon yayıncılığı. sinema filmlerinin banyo edilmesi ve işlenmesi gibi. . 74.. DVD`lerin perakende ticareti.) veya televizyon reklamlarının yapımı 59. 18. sinema film laboratuarlarının faaliyetleri ve animasyon filmleri için özel laboratuarların faaliyetleri de dahil. 59.video kasetlerin. . aynı zamanda ses kayıt faaliyetlerini. 82. bkz. bkz. CD`lerin toptan ticareti.20. 59. CD ve DVD`lerin toptan ticareti. 59. Sinema filmlerinin ve diğer film yapımlarının dağıtım hakkının alınması ve satılması da bu kapsama dahildir. Kapsam dışı olanlar.canlı televizyon gösterilerinin veya toplantı ve konferansların eş zamanlı olarak alt yazı desteği. bkz. .0. film/kaset aktarımı.aktörlerin. bkz. bkz. alt yazı verilmesi.) diğer endüstrilere dağıtımını ve onların gösterimini kapsamaktadır. animasyon ve özel efektler.52. doğrudan vizyonda veya televizyon yayınında gösterimi için dijital dağıtım dahil olmak üzere. alt başlıklandırma.2. . .sinema filmleri.22. videolar..11. ya film.bir televizyon kanalına ait programların hazırlanması. belgeseller v. CD veya DVD çoğaltılması da dahil (temsili olarak gösterime yönelik olarak dağıtılması için sinema filmlerinin çoğaltılması hariç) filmlerin çoğaltılması. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 289 / 374 . bkz. 60. 77. CD`lerin. tanıtımını ve dağıtımını. bkz. . bkz.11 Sinema filmi. sahne dekoratörlerinin ve teknik uzmanların kendi hesaplarına gerçekleştirdikleri faaliyetler. bkz.film endüstrisi haricinde sinema filmlerinin işlenmesi. jenerik. 59. redaksiyon. televizyon programları (televizyon dizileri.kayıtlı video kasetlerin. .90. DVD ya da diğer medya araçlarında olsun sanatsal ve belgesel nitelikli sinema filmlerinin yapımcılığını.video kasetlerin. yönetmenlerin.ses kaydı ve kitapların kasetlere kaydedilmesi. .gibi destekleyici faaliyetleri. 46. .63.20. bilgisayar ile üretilen grafikler.çekim sonrası (kayıt sonrasındaki teknik düzenlemeler) faaliyetler. video ve televizyon programı faaliyetleri Bu grup. video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri Bu sınıf. Bu bölüm. bkz.12. bkz. videolar.99.b. 60. belgeseller v. DVD`lerin hanehalklarına kiralanması. karikatüristlerin.1 Sinema filmi. 90.) veya televizyon reklamlarının yapımı.b. televizyon programları (televizyon dizileri. kesilmesi ve dublajı gibi faaliyetleri. yayınlanmasını..00 Sinema filmleri. 46. 59. DVD`ler vb. Sinema filmlerinin ve diğer film yapımlarının dağıtım hakkının alınması ve satılması da bu kapsama dahildir. . 47.kişisel tiyatro veya sanat ajanslarının veya acentelerinin faaliyetleri. filmin redaksiyonu.boş video kasetlerin. yani orijinal ana ses kayıt bantlarının üretilmesini.43.asıl kopyalarından ses ve video kaseti. video kaseti. 74. çekim sonrası faaliyetleri de kapsamaktadır. video ve televizyon programları yapım faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. başlıklandırma. bkz.20. sinema filmlerinin ve diğer film yapımlarının (video kasetleri. sinema filmlerinin ve diğer film yapımları projelerinin yanı sıra sinema filmlerinin ve diğer film yapımlarının diğer endüstrilere dağıtımını da kapsamaktadır.

59. .63. bkz. DVD`lerin kamuya kiralanması.43. bkz. DVD`ler ve benzeri ürünlerin sinemalara. Kapsam dışı olanlar.02 Film.film.. 77.52.. 46. televizyon şebekeleri ve istasyonlarına ve sinema sahiplerine dağıtılması...ses ve video kasetleri. bkz.. DVD`lerin perakende ticareti.20.14 Sinema filmi gösterim faaliyetleri Busınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. sahne dekoratörlerinin ve teknik uzmanların kendi hesaplarına gerçekleştirdikleri faaliyetler.00 Sinema filmi. DVD`lerin toptan ticareti.43. açık havada veya diğergösterim tesislerinde oynatılması faaliyetleri.video kasetlerin.. CD veya DVD`lerin asıl kopyalarından çoğaltılması da dahil filmlerin çoğaltılması. 18.sinema klüplerininfaaliyetleri.0. yönetmenlerin. bkz..22. DVD`ler ve benzeri ürünlerin sinemalara. televizyon şebekeleri ve istasyonlarına ve sinema sahiplerine dağıtılması 59.video kasetlerin. CD`lerin. video bantları ve DVD `lerin dağıtım haklarının elde edilmesi 59. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 290 / 374 . bkz. . . video bantları. 47.12. . -sinema filmleri veya video bantlarının sinemalarda. .63. video bantları. CD`lerin toptan ticareti.01 Film. bkz.13. video ve televizyon programlarının dağıtım faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 59. CD`lerin.13 Sinema filmi. karikatüristlerin. video ve televizyon programlarının dağıtım faaliyetleri 59.. 74.kayıtlı video kasetlerinin ve DVD`lerin toptan satışı.kayıtlı video kasetlerinin ve DVD`lerin perakende satışı.film endüstrisi haricinde sinema filmlerinin işlenmesi.boş video kasetlerin. bkz. video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri 59. bkz.kayıtlı video kasetlerin.13. 46.20bkz. 46.aktörlerin. bkz.Kapsam dışı olanlar. 90. CD veya DVD`lerin çoğaltılması da dahil filmlerin (sanatsal dağıtım için sinema filmlerinin çoğaltılması hariç) çoğaltılması.. 47.asıl kopyalarından ses ve video kayıtlarının.99 Diğer sinema filmi.13.20. 18.

eğlence.1 Radyo yayıncılığı 60. kasetler. asıl kayıtların çoğaltılması ve dağıtım haklarını elde etmelidir. (bkz. 60.10 Radyo yayıncılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.. 59. yazılı ve diğer medya aletlerinde satışının artırılması. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 291 / 374 . uydu. kullanılmasına izin verilmesi ve kullanılması gibi müzik yayıncılığı faaliyetlerini de kapsamaktadır. telif haklarına sahip olabilirler ya da telif hakkı sahibi adına müzik telif haklarının işleticisi olarak hareket edebilirler. Yayın. Bu sınıf. radyoda. aynı birim içerisinde asıl kayıtların üretilmesine entegre olabilir veya olmayabilir. canlı yayınlarda. Bu faaliyetler. tipik olarak radyo ve televizyon yayıncılığı ile entegre edilen veri yayını da bu kapsama dahildir. bir kablo şebekesi veya internet vasıtası gibi farklı teknolojilerin kullanılması ile yapılabilmektedir. haber. perakende satıcılara ve doğrudan kamuya verilmesi.00 Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri 60 Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri Bu bölüm. haber. eğitim. Ayrıca. sonrasında kamuya yayın yapılması için. ayrıca. sohbet ve benzeri radyo.20 Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri Bu sınıf. bölüm 61). Bu faaliyetler ile uğraşan birimler. Müzik ve nota kitaplarının yayımlanması da bu kapsama dahildir. bant dan yapılan radyo programlarının (örneğin canlı olmayan) üretimi de dahil bir stüdyo veya diğer herhangi bir yerdeki ses kayıt hizmet faaliyetlerini de kapsamaktadır. bu bestelerin kayıtlarda. sinema filmlerinde.59. televizyon ve veri programları gibi içeriklerin oluşturulması veya içeriğin dağıtımı için telif hakkının elde edilmesi ve sonrasında bunların yayınlanması gibi faaliyetleri kapsamaktadır. ses kayıtlarının toptancılara. satışının artırılması ve dağıtımını kapsamaktadır. Bu sınıf. üçüncü bir kişiye. Eğer entegre değilse bu faaliyetleri gerçekleştiren birim. müzik bestelerinin telif haklarının elde edilmesi ve tescil edilmesi faaliyetleri.14. televizyonda. CD`ler gibi orijinal (ses) asıl (master) kayıtlarının üretilmesi faaliyetlerini. havadan.20.radyo yayın stüdyoları ve tesisleri vasıtasıyla kamuya. üyelere ve abonelere işitsel programların sunulması için ses sinyallerinin yayınlanması faaliyetleri.Bu bölüm kablo ve diğer abonelik temelli programların dağıtımını hariç tutmaktadır. tipik olarak daha sınırlı bir kesime hitap eden programların yapımcılığını da kapsamaktadır. Bu bölüm aynı zamanda yapısı gereği (sınırlı formatta.00 Sinema filmi gösterim faaliyetleri 59.2 Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri 59. spor. gençlere yönelik programcılık gibi) bir abonelik veya ücret temelinde.

ya yapımcı birim tarafından yayınlanmaktadır ya da kablolu yayın şirketleri veya uydu televizyon sağlayıcıları gibi üçüncü bir dağıtımcı tarafından nakledilmesi için yapılmaktadır.20. İsteğe bağlı video kanalları programcılığı da burada ayrıca kapsanmaktadır. 59. üyelere ve abonelere işitsel programların sunulması için ses sinyallerinin yayınlanması faaliyetleri 60.00 Televizyon programcılığı ve yayıncılık faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 292 / 374 . 60.01 Radyo yayın stüdyoları ve tesisleri vasıtasıyla kamuya. sohbet programları.10.99 Diğer radyo yayıncılığı 60. eğitim veya gençlere yönelik programlar gibi sınırlı biçimler vb.banda kayıtlı radyo (canlı olmayan) programlarının yapımı. o kanal tarafından üretilen program içeriklerine (örneğin yerel haberler. Kapsam dışı olanlar. canlı röportajlar ve benzeri) veya bunların bir kombinasyonuna kadar bir televizyon kanalının tüm programlarının yaratılmasını kapsamaktadır. 60. bkz.yayıncılık ile ilgili olmayan televizyon programları unsurlarının (filmler. belgeseller ve benzeri). bkz. . spor.10. . Bu sınıf yalnızca abonelik usulüne göre izlenebilen programcılığın yanı sıra.) kanallar tarafından yapılabilir.Kapsam dışı olanlar.Bu komple televizyon programları. 59.02 Internet üzerinden gerçekleştirilen (internet radyo istasyonları) radyo yayıncılığı faaliyetleri 60. Ayrıca bu sınıf. serbestçe erişilebilen programcılığı da kapsamaktadır.20 Televizyon programcılığı ve yayıncılık faaliyetleri Bu sınıf.20.programcılık olmaksızın. belgeseller. satın alınan program içeriklerinden (örneğin filmler.10. bkz.Programcılık genel veya özel (örn. 61.2 Televizyon programcılığı ve yayıncılık faaliyetleri 60. haberler.11.) yapımcılığı. vb. . kanal paketi oluşturulması ve bu paketin dağıtımı. ticari reklamlar. televizyon yayıncılığı ile bağlantılı radyo yayıncılığını da kapsamaktadır.

61. veri. Bu faaliyetleri gerçekleştiren iletim tesisleri tek bir teknolojiye veya bir teknoloji kombinasyonuna dayalı olabilmektedir.10 Kablolu uzaktan iletişim (telekomünikasyon) faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. mikrodalga veya yer hatları ve uydu bağlantılarının bir kombinasyonu vasıtasıyla noktadan noktaya iletişim sağlamak için anahtarlama ve iletim tesislerinin işletilmesi ve bakımı. bkz.10.+ kablo dağıtım sistemlerinin işletilmesi (örneğin veri ve televizyon sinyallerinin dağıtımı) kendi tesislerini kullanan telgraf ve diğer sesli olmayan iletişim cihazlarının tedarik edilmesi. Kapsam dışı olanlar.Televizyon sinyallerinin iletimi durumunda. oluşturulmasına dahil olmaksızın içerik aktarımıdır. metin ve görüntü iletimine yönelik tesislerin işletimi. Aşağıdakiler de kapsanmaktadır. veri.01 Kablolu bir telekomünikasyon alt yapısı kullanılarak ses.61 Telekomünikasyon Bu bölüm. bakımı ve erişim sağlanması yer hatları.02 Kablolu alt yapı operatörleri vasıtasıyla internet erişimi sağlanması 61.1 Kablolu uzaktan iletişim (telekomünikasyon) faaliyetleri 61. metin ve görüntü iletimine yönelik tesislerin işletimi. bakımı ve erişim sağlanması. 61.+ kablo dağıtım sistemlerinin işletilmesi (örneğin veri ve televizyon sinyallerinin dağıtımı) kendi tesislerini kullanan telgraf ve diğer sesli olmayan iletişim cihazlarının tedarik edilmesi. 61. ses. metin ve görüntü aktarımı sağlayan telekomünikasyon ve ilgili hizmetlerin sağlanmasını kapsamaktadır.99 Diğer kablolu uzaktan iletişim TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 293 / 374 . + yer hatları. .90. Bu faaliyetleri gerçekleştiren iletim tesisleri tek bir teknolojiye veya bir teknoloji kombinasyonuna dayalı olabilmektedir.kablolu bir telekomünikasyon alt yapısı kullanılarak ses. Bu bölümde sınıflandırılan faaliyetlerin ortak özelliği. Bu bölümdeki ayrım işleyen alt yapının türüne bağlıdır.10. 61. mikrodalga veya yer hatları ve uydu bağlantılarının bir kombinasyonu vasıtasıyla noktadan noktaya iletişim sağlamak için anahtarlama ve iletim tesislerinin işletilmesi ve bakımı.telekomünikasyon yeniden satıcıları. dağıtım için tüm programlama kanallarının (bölüm 60 içerisinde yapılan) program paketleri ile birleştirilmesini de içerebilir. Bu faaliyetleri gerçekleştiren yayın tesisleri tek bir teknolojiye veya bir teknoloji kombinasyonuna dayalı olabilmektedir.. veri.10.

yerel televizyon istasyonları veya radyo şebekelerinden alınan görsel. veri.01 Bir uydu telekomünikasyon altyapısı kullanılarak ses.20 Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .90 61. .Bu iletişim tesisleri hava akımları vasıtasıyla her yöne iletim yapılmasını sağlamaktadır ve bunlar tek bir teknolojiye veya bir teknoloji kombinasyonuna dayalı olabilmektedir.3 Uydu telekomünikasyon faaliyetleri 61.30.. bakımı ve erişim sağlanması.(telekomünikasyon) faaliyetleri 61.bir uydu telekomünikasyon altyapısı kullanılarak ses. bkz. 61.30 Uydu telekomünikasyon faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri 61. metin ve görüntü iletimine yönelik tesislerin işletimi. metin ve görüntü iletimine yönelik tesislerin işletimi.telekomünikasyon yeniden satıcıları. veri. bakımı ve erişim sağlanması.telekomünikasyon yeniden satıcıları. Kapsam dışı olanlar.. metin ve görüntü iletimine yönelik tesislerin işletimi. bakımı ve erişim sağlanması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 294 / 374 . Kapsam dışı olanlar. 61. bkz.kablolu şebekeler. 61.90.2 Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri 61. işitsel veya metin haldeki programların ev uydu sistemleri vasıtasıyla tüketicilere dağıtılması (burada sınıflandırılan birimler genellikle program unsurlarını oluşturmamaktadırlar). veri. ..hücresel ve diğer kablosuz (telsiz) telekomünikasyon şebekeleri de dahil çağrı sistemlerinin bakım ve işletimi.20.bir kablosuz (telsiz) telekomünikasyon altyapısı kullanılarak ses.

99 Diğer uydu telekomünikasyon faaliyetleri 61. ISP`ye ait olmayan veya ISP tarafından kontrol edilmeyen müşteri ve ISP arasındaki şebekeler üzerinden internete erişim sağlanması. iletişim telemetresi ve radar istasyon işletmeleri gibi.90.20.telekomünikasyon alt yapısı operatörleri tarafından internet erişiminin sağlanması. iletişim telemetresi ve radar istasyon işletmeleri gibi.. 61.90 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.01 Uydudan izleme. . özel telekomünikasyon uygulamalarının sağlanması..telekomünikasyon yeniden satıcıları (örneğin.uydudan izleme. işitsel veya metin haldeki programların ev uydu sistemleri vasıtasıyla tüketicilere dağıtılması burada sınıflandırılan birimler genellikle program unsurlarını oluşturmamaktadırlar 61. .30.02 Kablolu şebekeler.9 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri 61. 61..61. ilave hizmetler sağlanmaksızın şebeke kapasitesinin satın alınması ve yeniden satılması).30. özel telekomünikasyon uygulamalarının sağlanması 61.. bkz.uydu terminal istasyonlarının ve bir ya da daha fazla karasal iletişim sistemleri ile fiili olarak bağlı olan ve telekomünikasyon iletim kapasitesine veya uydu sistemlerinden telekomünikasyon almakapasitesine sahip bağlantılı tesislerin işletilmesi. 61.mevcut telekom bağlantıları üzerinden telekomünikasyon hizmetlerinin sağlanması:+VOIP (İnternet Protokolü Üzerinden Ses İletişimi) sağlanması.30.02 Halka açık tesislere telefon ve internet erişiminin sağlanması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 295 / 374 .10. yerel televizyon istasyonları veya radyo şebekelerinden alınan görsel.90.. 61. Kapsam dışı olanlar.halka açık tesislere telefon ve internet erişiminin sağlanması.çevirim içi internet erişimi ve benzeri gibi.

+veritabanları.+web sayfaları. Kullanıcıların talimatları doğrultusunda programların yazılması da burada kapsanmaktadır.aşağıdakileri oluşturmak ve yürütmek için gerekli yapı ve içeriğin tasarlanması ve gerekli bilgisayar kodlarının yazılması. entegre bir parça olsa bile bilgisayar donanımı. .61. örneğin. 62. ve diğer profesyonel ve teknik bilgisayar bağlantılı faaliyetler.. yerinden yönetim ve müşterilerin bilgisayar sistemlerinin ve ve/veya veri işleme tesislerinin işletilmesi. yazılım uygulamaları. bkz.yazılımların müşterilerin isteğine göre uyarlanması.01. yazılımı ve iletişim teknolojileri ile entegre olan bilgisayar sistemlerini planlanması ve tasarlanması.02.29. yazılım uygulamaları 62..sağlanan yazılım.. yazılımların yazılması. bilgisayar donanımları.paket yazılımların yayımlanması.+sistem yazılımları.0 Bilgisayar programlama.02 Yazılım uygulamaları TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 296 / 374 . bkz. test edilmesi ve desteklenmesi faaliyetlerini kapsamaktadır. 58. yazılımı ve iletişim teknolojileri ile entegre olan bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarlanması.01 Bilgisayar programlama faaliyetleri Bu sınıf. test edilmesi ve desteklenmesi. bkz.01 Sistem yazılımları. 58. 62.90. danışmanlık ve ilgili faaliyetler 62.99 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri 62 Bilgisayar programlama.03 Mevcut telekom bağlantıları üzerinden telekomünikasyon hizmetlerinin sağlanması:+VOIP (İnternet Protokolü Üzerinden Ses İletişimi) sağlanması 61. modifiye edilmesi. danışmanlık ve ilgili faaliyetler Bu bölüm.29.90. modifiye edilmesi. müşterinin bilgi sistemi içerisinde uygulamanın işlevsel olabilmesi için bu mevcut uygulamanın amaca göre değiştirilmesi ve yapılandırılması Kapsam dışı olanlar.01. bilgi teknolojisi alanında uzmanlaşma sağlayan aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır: yazılımların yazılması.. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 62.kendi hesabına belirli bir pazar için kişiye özel olmayan yazılımların dönüşümü veya uyarlanması.

03 Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri Bu sınıf.02 Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri Bu sınıf.kişisel bilgisayarların kurulumu.09.99 Diğer bilgisayar programlama faaliyetleri 62. müşterilerin bilgisayar sistemlerinin ve/veya veri işleme tesislerinin işletilmesini kapsamaktadır. 62. bkz. 62. Hizmetler. 62. 47.ana bilgisayar ve benzeri bilgisayarların kurulumu.20.02. .yazılım kurma hizmetleri. yazılımların kurulumu.00 Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri 62. 33.62.03. Kapsam dışı olanlar.41. bilgisayarları felaketten kurtarma.01. örneğin: . bkz. 62. yerinden yönetim sağlanmasını ve ilgili destek hizmetlerinin yanı sıra.09 Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri Bu sınıf.09. 62.51. 46.bilgisayarları felaketten kurtarma hizmetleri. . bkz. başka yerde sınıflandırılmamış olan diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır.01.00 Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri 62.bilgisayar yazılım ve donanımlarının satışı.01. bkz.01. yazılımı ve iletişim teknolojileri ile bağlantılı bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarlanmasını içermektedir.04 Web sayfaları müşterinin bilgi sistemi içerisinde uygulamanın işlevsel olabilmesi için bu mevcut uygulamanın amaca göre değiştirilmesi ve yapılandırılması 62. bilgisayar donanımı. .05 Yazılımların müşterilerin isteğine göre uyarlanması 62. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 297 / 374 .03 Veritabanları 62.kişisel bilgisayarların kurulumu. ilgili kullanıcı eğitimini de kapsayabilir. bkz. .09. .

. temel olarak bilgi sağlayan diğer faaliyetler de dahil.1 Veri işleme.ana bilgisayar ve benzeri bilgisayarların kurulumu.veri giriş hizmetlerinin sağlanması.02 Yazılım kurma hizmetleri 62.09.. 63.uygulama hizmeti sağlama. 62. 63.. . gerçekleştirilen hizmetlerin yapısına göre sınıflandırılırlar.özel barındırma (hosting) faaliyetleri. barındırma ve ilgili faaliyetler. internette arama olanakları ve sadece bir konuda yoğunlaşmış bilgilerin yer aldığı genel ağ sayfalarının sağlanması da dahil.11.09.03. bkz. 62..müşterilere ana bilgisayarın kısa süreli kiralanması.+ veri akış hizmetleri. .11.y..00 Veri işleme.s. barındırma (hosting) ve ilgili faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . örneğin. bkz.bilgisayar danışmanlığı.bilgisayarları yalnızca bir araç olarak kullanan tedarikçi firmalar. bkz. bkz.+ web barındırma (hosting).20.09. .veri işleme ve barındırma (hosting).+ müşteriler tarafından temin edilen verilerden özel raporların elde edilmesi.+uygulama barındırma (hosting).99 b. bkz. 63.barındırma (hosting).bilgisayar programcılığı. 63. 62. Bu faaliyetler kapsam dışıdır.veri işleme faaliyetleri:+ müşteriler tarafından temin edilen verilerin tümüyle işlenmesi.. Kapsam dışı olanlar.01.Kapsam dışı olanlar.02. 33. web portalları Bu grup. barındırma (hosting). . barındırma (hosting) ve ilgili faaliyetler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 298 / 374 . 62.bilgisayar tesislerinin yönetimi. veri işleme hizmetleri ve ilgili faaliyetler için alt yapının sağlanması. veri işleme ve barındırma (hosting) faaliyetlerini kapsamaktadır. web arama portallarının faaliyetleri.11 Veri işleme. veri işleme hizmetleri ve ilgili faaliyetler için alt yapının sağlanmasını kapsamaktadır.01 Kişisel bilgisayarların kurulumu 62. diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri 63 Bilgi hizmet faaliyetleri Bu bölüm.

03.b. 63. bkz. gazetelerin.internet yoluyla radyo yayıncılığı.bağımsız foto muhabirlerinin faaliyetleri.01 Kolaylıkla araştırılabilir bir formatta internet adresleri ve içeriklerin kapsamlı veritabanlarının oluşturulması ve muhafaza edilmesi için bir arama motoru kullanan web sitelerinin işletilmesini kapsamaktadır 63. 90.20.kolaylıkla araştırılabilir bir formatta internet adresleri ve içeriklerin kapsamlı veritabanlarının oluşturulması ve muhafaza edilmesi için bir arama motoru kullanan web sitelerinin işletilmesini kapsamaktadır.63.00 Haber ajanslarının faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 299 / 374 .12 Web portalları Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar.periyodik olarak güncellenmiş içerik sağlayan medya siteleri gibi internet portalı olarak çalışan diğer web sitelerinin işletimini de kapsamaktadır. haber ajanslarının faaliyetlerini ve geride kalan tüm diğer bilgi hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır.. .. bkz.01. .12.91. bkz. resim ve röportaj tedarik eden haber bürosu ve haber ajanslarının faaliyetleri. bkz. 91. bkz.kitapların. . Bölüm 58. 63. Bölüm 60.91 Haber ajanslarının faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .bağımsız gazetecilerin faaliyetleri.9 Diğer bilgi hizmet faaliyetleri Bu grup. Kapsam dışı olanlar.02 Periyodik olarak güncellenmiş içerik sağlayan medya siteleri gibi internet portalı olarak çalışan diğer web sitelerinin işletimini de kapsamaktadır 63. 63. dergilerin v. Kapsam dışı olanlar. . . internet aracılığıyla yayımlanması.12. 74.medya için haber.kütüphanelerin ve arşivlerin faaliyetleri.

bilgisayar destekli telefon bilgi hizmetleri.99. sigortacılık veya emeklilik fonu ya da zorunlu sosyal güvenlik amaçları dışındaki fonların elde edilmesi ve yeniden dağıtılması faaliyetlerini kapsamaktadır.02 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak bilgi arama hizmetleri 63. reasürans ve emeklilik fonu faaliyetleri ile finansal hizmetleri desteklemeye yönelik faaliyetler de dahil finansal hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır. 64.99 Diğer başka yerdde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri K-FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ Bu kısım.çağrı merkezlerinin faaliyetleri. 82.Not: Ulusal kurumsal düzenlemelerin. bu bölüm içerisindeki sınıflanmanın belirlenmesinde önemli bir rol oynamaları muhtemeldir. sigortacılık. Kapsam dışı olanlar. .03 Gazete kupürleri hizmetleri. . bkz.gazete kupürleri hizmetleri.99. 63. 63. 64 Sigorta ve emeklilik fonları hariç finansal hizmet faaliyetleri Bu bölüm.bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak bilgi arama hizmetleri.63. basın kupürleri hizmetleri vb.99.99.01 Bilgisayar destekli telefon bilgi hizmetleri 63.99 Başka yerdde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri Bu sınıf başka yerde sınıflandırılmayan aşağıdaki gibi diğer bilgi hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır: . . basın kupürleri hizmetleri vb.20.1 Parasal aracı kuruluşların faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 300 / 374 .

11. .00 Merkez bankası faaliyetleri 64.kredi kartı işlemleri ve ödeme işlemleri. Örneğin: . Kredi verilmesi.tasarruf bankaları.ülke parasının emisyonu ve yönetimi.92.11 Merkez bankası faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.y. . bankacılık işlemlerinin denetimi.19 Diğer parasal aracı kuruluşların faaliyetleri Bu sınıf. yani. . bkz. diğer parasal aracı kuruluşların faaliyetleri 64.19. Bu faaliyetler. 64. ipotekli konut finansmanı (tut-sat). mevduat kabul edilmesi ve/veya mevduat veya mevduat benzerlerinin kabul edilmesi ve kredi veya borç verme faaliyetlerini kapsamaktadır. 66. 64.19.ülkenin uluslararası rezervlerinin tutulması.19.19. parasal değeri sabit olan ve günlük bazda elde edilen. bkz. .kredi birlikleri. merkez bankası dışındaki finans dışı kaynaklardan elde edilen fonları kapsamaktadır.03 Kefalet Kooperatifleri 64. Kapsam dışı olanlar. kredi. . . 64. genellikle merkez bankaları dışında parasal kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.99 b.bankalar (katılım bankaları dahil).hükümet için bankacılık rolü üstlenilmesi.01 Bankalar (katılım bankaları dahil) 64.02 Kredi birlikleri 64.para arzının izlenmesi ve kontrolü. 64.19. .mevduat kabul etmeyen uzmanlaşmış kuruluşlarca konut kredisi verilmesi.Bu grup. transfer edilebilir mevduatlar şeklindeki fonların elde edilmesini.2 Holding şirketlerinin faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 301 / 374 . Merkez bankalarının faaliyetleri kurumsal sebeplerden dolayı değişmektedir. . kredi kartları gibi çeşitli şekillerde olabilir.s.finansal kuruluşlar arasındaki takas işlemleri için mevduat kabul edilmesi. .

.30 Tröstler. . kar oranı ve fiyat kararsızlığı gibi spesifik yatırım niteliklerinin sağlanmasına yönelik olarak müşterinin isteğine göre belirlenmektedir.00 Holding şirketlerinin faaliyetleri 64. 64.9 Sigorta ve emeklilik fonları hariç diğer finansal hizmet faaliyetleri Bu grup.kapalı uçlu yatırım fonları. bölüm 65. yani diğer birimleri idare etmemekte ve yönetmemektedirler. bkz.20. 66. 64. bkz.64..şirket ve girişimlerin aktif yönetimi. sermayelerinin olduğu işletmelere diğer herhangi bir hizmet sağlamamaktadırlar.30. hisse senetleri ve diğer mali varlıkların bir araya getirilmesi için organize edilen tüzel kişilikleri kapsamaktadır.. ancak ya çok az istihdam sağlanmakta ya da hiç istihdam sağlanmamaktadır ve hizmet satışlarından herhangi bir gelir elde etmemektedirler. hissedarların veya lehdarların adına.holding şirketlerinin faaliyetleri. kazanç payları.malların ve hizmetlerin satışından gelir elde eden fonlar ve tröstler.30.10.açık uçlu yatırım fonları. Bu sınıf içerisindeki holding şirketleri.fonların yönetimi. . fonlar ve diğer mali birimler Bu sınıf. parasal kurumlarca yürütülenler dışındaki finansal hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır.3 Tröstler. 64. Bu şirketler. Portföyler.sigorta ve emeklilik fonları. faiz. stratejik planlaması ve şirket kararlarının verilmesi.20. fonlar ve diğer mali birimler 64. Kapsam dışı olanlar. 65. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır..00 Tröstler. Kapsam dışı olanlar.bir tröst sözleşmesi veya ajans sözleşmesinin şartları uyarınca lehdarlar adına idare edilen tröstler.91 Finansal kiralama TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 302 / 374 .20 Holding şirketlerinin faaliyetleri Bu sınıf. bkz.. 64. holding şirketlerinin yani bağlı ortaklıklar grubunun (sermaye oranına göre denetimin olduğu) malvarlıklarını tutan ve başlıca faaliyeti grubun idare edilmesi olan birimlerin faaliyetlerini kapsamaktadır. fonlar ve diğer mali birimler 64. bkz.emeklilik fonu. başlıca faaliyetlerine göre NACE sınıfına bakınız. bkz. Kapsam dışı olanlar. çeşitleme. emlakçılar ve ajans hesapları. risk. yönetim dahil olmaksızın. ve diğer malvarlığı geliri elde etmektedirler.birimin yatırım tröst fonları. . 70. .30.

Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - finansal kiralama, süre olarak malın beklenen ömrünü kapsadığı ve kiralayanın asıl olarak malın kullanılmasından ortaya çıkan tüm faydaları elde ettiği ve malın sahipliği ile ilgili olan tüm riskleri aldığı kiralamadır. Malın sahipliği, sürenin sonunda başkasına aktarılabilir veya aktarılmayabilir. Böylesi kiralamalar faiz dahil tüm veya hemen hemen tüm maliyetleri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar; - faaliyet kiralaması, bkz. bölüm 77, kiralanan malların türüne göre.

64.91.00 Finansal kiralama
64.92 Diğer kredi verme faaliyetleri
Bu sınıf, parasal aracılıkla uğraşmayan kuruluşlar tarafından yapılan kredi verme ile ilgili finansal hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır. Kredi verme, kredi, tut-sat, kredi kartları gibi çeşitli şekillerde aşağıdaki hizmet türlerini sağlamaktadırlar; + tüketici kredisi verilmesi, + uluslararası ticari finansman, + endüstri bankalarınca endüstri için uzun vadeli finansman sağlanması, + bankacılık sistemi dışında borç para verilmesi, + mevduat kabul etmeyen uzmanlaşmış kuruluşlarca konut kredisi verilmesi, + rehin karşılığında borç para verilmesi (rehinciler). Kapsam dışı olanlar; - mevduat kabul eden uzmanlaşmış kuruluşlarca konut kredi verilmesi, bkz. 64.19, - faaliyet kiralaması, bkz. bölüm 77, kiralanan malların türüne göre, - üye organizasyonlarca hibe verme faaliyetleri, bkz. 94.99.

64.92.00 Diğer kredi verme faaliyetleri
64.99 Sigorta ve emeklilik fonları hariç başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - borç verme dışında esas olarak fonların dağıtımı ile ilgili diğer mali hizmetler: +faktoring faaliyetleri, +swap, opsiyon ve diğer riskten korunma sözleşmelerinin yazdırılması, +poliçe devir şirketlerinin faaliyetleri, - kendi hesabına yatırım faaliyetleri, risk sermayesi şirketleri, yatırım klupleri gibi. Kapsamdışı olanlar;- finansal kiralama, bkz. 64.91,- diğer kişilerin adınayapılan menkul kıymet alım satımı, bkz. 66.12,- gayrimenkul ticareti,leasingi ve kiralanması, bkz. bölüm 68,- çek, senet, vb. toplanması, bkz.82.91,- üyelik organizasyonlarca hibe verilmesi faaliyetleri, bkz.94.99.

64.99.00 Sigorta ve emeklilik fonları hariç başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri
65 Zorunlu sosyal güvenlik hariç, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 303 / 374

Bu bölüm, gelecekteki alacaklara karşılık olarak kullanılacak bir finansal varlıklar portföyü oluşturulması için yıllık ödeneklerin ve sigorta poliçelerinin taahhüt edilmesini ve sigorta ücretlerinin yatırılmasını kapsamaktadır. Doğrudan sigorta ve reasürans sağlanması da bu kapsama dahildir.

65.1 Sigorta
Bu grup, esas olarak bir tasarruf olsun veya olmasın hayat sigortası ve hayat dışı sigortaları kapsamaktadır.

65.11 Hayat sigortası
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - yıllık ödenek ve sigorta poliçelerinin, sakatlık geliri sigorta poliçeleri ve kazaya bağlı ölüm ve yaralanma sigorta poliçelerinin taahhüt edilmesi (esas olarak bir tasarruf olsun veya olmasın).

65.11.00 Hayat sigortası
65.12 Hayat sigortası dışındaki sigortalar
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - hayat sigortası dışında sigorta hizmetlerinin sağlanması: +kaza ve yangın sigortası, +sağlık sigortası, +yolculuk sigortası, +mal sigortası, +otomobil, denizcilik, havacılık ve taşıma sigortası, +para kaybı ve mali sorumluluk sigortası.

65.12.01 Deniz sigorta müesseseleri ve acenteleri 65.12.02 Hayat sigortası dışında sigorta hizmetlerinin sağlanması
65.2 Reasürans

65.20 Reasürans
Bu sınıf diğer sigorta şirketleri tarafından başlangıçta taahhüt edilen mevcut sigorta poliçeleriyle bağlantılı riskin tamamının veya bir kısmının üstlenilmesi faaliyetlerini kapsamaktadır.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 304 / 374

65.20.00 Reasürans
65.3 Emeklilik fonları

65.30 Emeklilik fonları
Bu sınıf işveren veya katılımcı nam veya hesabına hareket eden kişilerin çalışanları veya üyeleri için münhasıran emeklilik geliri menfaati sağlamak için oluşturulan tüzel kişilikleri (şirketler), fonlar, programlar ve diğer sair kuruluşları kapsamaktadır. Bu, belirlenmiş katkı esaslı bireysel emeklilik planlarının yanı sıra belirlenmiş fayda esaslı emeklilik planlarını da kapsamaktadır.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - personel sosyal yardım planları, - emekli sandıkları ve planları,emeklilik planları. Kapsam dışı olanlar; - emeklilik fonlarının idaresi, bkz. 66.30, - zorunlu sosyal güvenlik sistemleri, bkz. 84.30.

65.30.00 Emeklilik fonları
66 Finansal hizmetler ve sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler
Bu bölüm, mali hizmet faaliyetlerine dahil olan veya bunlarla yakından bağlantılı olan hizmetleri kapsamaktadır, ancak mali hizmetlerin sağlanmasını kapsamamaktadır. Bu bölümün temel ayrımı mali işlemin ya da sağlanan fonun tipine bağlıdır.

66.1 Sigorta ve emeklilik fonları hariç, finansal hizmetler için yardımcı faaliyetler
Bu grup hisse senetlerinin, hisse senetleri opsiyonlarının, tahviller veya emtia sözleşmelerinin satın alınması ve satılmasını kolaylaştırmak amacıyla fiziksel ve elektronik pazarların oluşturulmasını kapsamaktadır.

66.11 Finansal piyasaların yönetimi
Bu sınıf kamu otoriteleri dışında finansal piyasaların işletilmesini ve denetimini kapsamaktadır, örneğin: - emtia sözleşmeleri borsası, - vadeli emtia sözleşmeleri borsası, - menkul kıymetler borsası, - hisse senedi borsası, - hisse senedi ve emtia opsiyon borsası.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 305 / 374

66.11.00 Finansal piyasaların yönetimi
66.12 Menkul kıymetler ve emtia sözleşmeleri simsarlığı
Busınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- finansal pazarlarda diğerleri adına(borsa simsarlığı) çalışılması, ve ilgili faaliyetler- hisse senedisimsarlığı,- emtia sözleşmeleri simsarlığı,- döviz büroları faaliyetlerivb. Kapsam dışı olanlar; - pazarlarda kendi hesabına çalışılması, bkz. 64.99, - bir ücret veya sözleşmeye dayalı portföy yöneticiliği, bkz. 66.30.

66.12.01 Döviz büroları faaliyetleri 66.12.99 Diğer menkul kıymetler ve emtia sözleşmeleri simsarlığı
66.19 Sigorta ve emeklilik fonları hariç, finansal hizmetler için yardımcı diğer faaliyetler
Bu sınıf b.y.s. mali hizmet faaliyetleri için yardımcı faaliyetleri kapsamaktadır: - kredi kartı işlemleri dahil olmak üzere, finansal işlem ve ödeme yapılması faaliyetleri, - yatırım danışmanlığı hizmetleri, ipotekli konut finansmanı (mortgage) danışmanlığı ve acenteliği faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar; - sigorta acentelerinin ve komisyoncularının faaliyetleri, bkz. 66.22, - fonların idaresi, bkz. 66.30.

66.19.00 Sigorta ve emeklilik fonları hariç, finansal hizmetler için yardımcı diğer faaliyetler
66.2 Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı faaliyetler
Emeklilik veya sigorta poliçelerini satan veya hakların tanzimi ve sağlık güvencesi gibi çalışanların diğer hakları, sigortaları ve emeklilikleri ile ilgili hizmetleri sağlayan acenteleri kapsamaktadır.

66.21 Risk ve zarar değerlemesi
Bu sınıf sigorta hasarının tespiti, hesaplanması ve ödenmesi gibi, sigorta yönetim hizmetlerinin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 306 / 374

sağlanmasını kapsamaktadır.Bu, aşağıdakileri kapsamaktadır; - sigorta hasar taleplerinin hesaplanması, +hasar taleplerinin tespiti, +risk hesaplaması, +risk ve zarar değerlendirmesi, +ortalama ve zarar ayarlaması, - sigorta hasarlarının ödenmesi. Kapsam dışı olanlar; - gayrimenkullerin kıymetlerinin belirlenmesi, bkz. 68.3, - diğer amaçlarla kıymet takdiri yapılması, bkz. 74.90, - araştırma faaliyetleri, bkz. 80.30.

66.21.00 Risk ve zarar değerlemesi
66.22 Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - irat, sigorta ve reasürans poliçelerinin satılmasında, akdedilmesinde ve müşteriye ek hizmet teklifinde bulunulmasında sigorta acentelerinin ve brokerlerin (sigorta aracıları) faaliyetleri.

66.22.00 Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
66.29 Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - sigorta ve emeklilik fonları ile ilgili yardımcı diğer faaliyetler (finansal aracılık, hasarların üstlenilmesi ve sigorta acentelik faaliyetleri hariç olmak üzere): +kurtarılan sigortalı eşyanın idaresi, +aktüerya hizmetleri. Kapsam dışı olanlar; - deniz kazalarında malların kurtarılması faaliyetleri, bkz. 52.22.

66.29.00 Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler
66.3 Fon yönetimi faaliyetleri

66.30 Fon yönetimi faaliyetleri
Bu sınıf bireyler, şirketler ve aşağıdakiler gibi diğerleri için, bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak portföy ve fon yönetimi faaliyetlerini kapsamaktadır: - müşterek fonların yönetimi, - diğer yatırım fonlarının yönetimi, - emeklilik fonlarının yönetimi.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 307 / 374

66.30.00 Fon yönetimi faaliyetleri L-GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
Bu kısım, aşağıdaki faaliyetlerden biri veya daha fazlası ile ilgilenen kiralayanlar, acenteler ve/veya brokerların faaliyetlerini kapsamaktadır: Gayrimenkul alınması veya satılması, gayrimenkul kiralanması, gayri menkule fiyat biçilmesi veya gayrimenkul emanet acenteleri olarak hareket edilmesi gibi diğer gayri menkul hizmetlerinin sağlanması. Bu kısımdaki faaliyetler şahsi veya kiralanmış gayri menkulde bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak yapılabilmektedir. Mülkiyetin korunmasıyla veya bu gibi binaların kiralanmasıyla birleşik olarak binaların inşa edilmesi de ayrıca kapsanmaktadır.Bu kısım gayrimenkul varlıklar yöneticilerini de kapsamaktadır.

68 Gayrimenkul faaliyetleri

68.1 Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması

68.10 Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - kendine ait veya kiralanmış gayrimenkulün satın alınması ve satılması: +apartmanlar ve müstakil evler, +sergi salonları, özel depo binaları, alışveriş merkezleri dahil olmak üzere, ikamet amaçlı olmayan binalar, +araziler. Kapsam dışı olanlar; - satış için inşaat projelerinin geliştirilmesi, bkz. 41.10, - arazi iyileştirilmesi ile birlikte arazinin parsellenmesi, bkz. 42.99.

68.10.00 Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması
68.2 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesi

68.20 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesi
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi ve işletilmesi:+ apartmanlar ve müstakil evler, + sergi salonları, özel depo tesisleri dahil olmak üzere, TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 308 / 374

ikamet amaçlı olmayan binalar,+ arazi.-sürekli kullanım için, tipik olarak aylık veya yıllık bazda evlerin ve mobilyalı veya mobilyasız daireler veya apartmanların sağlanması. Kapsam dışı olanlar;- otellerin, suit otellerin, tatil evlerinin, pansiyonların, kamp yerlerinin, karavan kamplarının ve diğer ikamet edilmeyen yerler veya kısa süreli konaklama yerleri, bkz. bölüm 55.

68.20.00 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesi
68.3 Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olan gayrimenkul faaliyetleri

68.31 Gayrimenkul acenteleri
Bu sınıf gayrimenkul acentelerince gayrimenkul faaliyetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır:gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık,- gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınmasıyla, satılmasıyla ve kiralanmasıyla ilgili danışmanlık faaliyetleri ve ekspertiz hizmetleri,gayrimenkul emanet acentelerinin faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar;- hukuki faaliyetler, bkz. 69.10.

68.31.01 Gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık 68.31.02 Gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınmasıyla, satılmasıyla ve kiralanmasıyla ilgili danışmanlık faaliyetleri ve ekspertiz hizmetleri 68.31.99 Diğer gayrimenkul acenteleri
68.32 Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gayrimenkulün yönetilmesi
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 309 / 374

denetçilerin ve bilirkişilerin faaliyetlerinin yanı sıra şirket kuruluş belgeleri.10. baro üyesi olan kişiler tarafından veya bunların denetiminde bir tarafın menfaatinin diğer bir tarafa karşı hukuki olarak temsil edilmesi:+hukuk davalarında danışmanlık ve temsil. çöplerin toplanması. kanuni senetlerin. 81.Kapsam dışı olanlar. . vasiyetlerin. ve kullanıcılara uzmanlık bilgisi ve kabiliyetleri sağlamaktadır. BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER Bu kısım. ceza davalarında danışmanlık ve temsil. 69. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 310 / 374 . iş anlaşmazlıklarında danışmanlık ve temsil gibi. bkz. bkz. hakemlerin. hukuk noterlerinin. 69. patentler ve telif hakları. bilimsel ve teknik faaliyetleri kapsamaktadır.hukuk mahkemelerinin faaliyetleri. medeni hukuk noterlerinin. 69 Hukuki ve muhasebe faaliyetleri Bu bölüm. koruma ve güvenlik gibi hizmetler bütünü). +şirket teşekkülüne ilişkin şirket kuruluş belgesi.mahkemeler veya diğer yargı birimlerinden önce olsun ya da olmasın.23. krediler ve benzerlerinin hazırlanması gibi hukuki belgelerin hazırlanmasını da kapsamaktadır.1 Hukuk faaliyetleri 69. bir tarafın menfaatinin diğer bir tarafa karşı hukuki olarak temsil edilmesini kapsamaktadır.askeri üsler. bakım ve küçük çaplı onarımlar. . . bkz. hakemlerin. mübaşirlerin. Bu faaliyetler yüksek düzeyde bir eğitimi gerektirmektedir. Muhasebe kayıtlarının denetlenmesi.hukuki faaliyetler. mali beyannamelerin hazırlanması ve saklanması gibi muhasebe ve defter tutulması hizmetleri ayrıca kapsanmaktadır. 84. ortaklık anlaşmaları veya benzer dokümanlar+patentler ve telif hakları. 81. 68. .32.10. hukuk davalarında danışmanlık ve temsil. Bu aynı zamanda noterlerin. vasiyetnamelerin. hapishaneler ve diğer tesisler gibi (bilgisayar tesislerinin idaresi hariç olmak üzere) tesislerin idare edilmesi. baro üyesi olan kişiler tarafından veya bunların denetiminde.genel noterlerin. mahkemeler veya diğer yargı birimlerinden önce olsun ya da olmasın.10 Hukuk faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.destekleyici hizmetler (genel iç temizlik. yasal dokümanların hazırlanması..10.00 Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gayrimenkulün yönetilmesi M-MESLEKİ. . Kapsam dışı olanlar.+ceza davalarında danışmanlık ve temsil. mübaşirlerin. +tapu senetlerinin. kredilerin ve benzerlerinin hazırlanması. . uzmanlaşmış belirli mesleki.genel danışmanlık ve tavsiye. müfettişlerin ve bilirkişilerin diğer faaliyetleri. ortaklık anlaşmaları veya şirket kuruluşu ile ilgili benzer belgelerin.+iş anlaşmazlıkları ile bağlantılı danışmanlık ve temsil.

70. müfettişlerin ve bilirkişilerin diğer faaliyetleri 69.01 Mahkemeler veya diğer yargı birimlerinden önce olsun ya da olmasın.veri işleme ve çizelgeleme faaliyetleri. vergi müşavirliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.10. Kapsam dışı olanlar.+iş anlaşmazlıkları ile bağlantılı danışmanlık ve temsil 69.99 Diğer hukuk faaliyetleri 69.vergi otoritelerinden önce müşteriler adına danışmanlık faaliyetleri ve temsil. defter tutma ve denetim faaliyetleri. bkz. 82. ortaklık anlaşmaları veya benzer dokümanlar.senet tahsilatı. vasiyetlerin. defter tutma ve denetim faaliyetleri..02 Genel danışmanlık ve tavsiye. finansal hesapların hazırlanması veya denetimi. yasal dokümanların hazırlanması şirket teşekkülüne ilişkin şirket kuruluş belgesi. . vergi müşavirliği 69. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 311 / 374 .10.hesapların incelenmesi ve doğruluklarının belgelendirilmesi..69.22.04 Genel noterlerin. bkz. bütçe kontrol yordamlarına ilişkin idari danışmanlık.10..20 Muhasebe. kredilerin ve benzerlerinin hazırlanması 69. mübaşirlerin. hakemlerin.91.+ceza davalarında danışmanlık ve temsil.10. hukuk noterlerinin.2 Muhasebe. baro üyesi olan kişiler tarafından veya bunların denetiminde bir tarafın menfaatinin diğer bir tarafa karşı hukuki olarak temsil edilmesi hukuk davalarında danışmanlık ve temsil.11.muhasebe sistemleri.kişisel ve işletme geliri vergi iadesinin hazırlanması. +tapu senetlerinin. bkz.03 Patentler ve telif hakları 69.10. 63.şirketler ve diğerlerinin ticari işlemlerinin kaydedilmesi. ..

70. finansal planlama ve bütçeleme. . 64.2 İdari danışmanlık faaliyetleri 70. 70. Ayrıca aynı şirket veya işletmenin diğer birimlerin yönetilmesi ve idare edilmesi.1.merkezi idari bürolar. vergi müşavirliği 70 İdare merkezi faaliyetleri. rehberlik ve operasyonel yardım sağlanmasını kapsamaktadır. uygulamalar. . bkz. 73. bkz.20.20. bkz.pazar araştırması ve kamu oyu yoklaması.10. insan kaynakları politikaları. ve planlama. . 70. yani idare merkezi faaliyetleri de kapsanmaktadır. yönetimde bağımsız olanlar. ve denetim planlaması gibi idari konularda danışmanlık ve yardım sağlanmasını kapsamaktadır.tali (yardımcı) yönetim büroları. Kapsam dışı olanlar. defter tutma ve denetim faaliyetleri.00 Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 312 / 374 . . idari danışmanlık faaliyetleri Bu bölüm işletmelere ve diğer organizasyonlara stratejik ve organizasyonal planlama.00 Muhasebe.21 Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri Bu sınıf halkla ilişkiler ve iletişim konularında işletmelere ve diğer organizasyonlara lobicilik faaliyetleri dahil olmak üzere tavsiye.idare merkezleri. Kapsam dışı olanlar..00 İdare merkezi faaliyetleri 70.10 İdare merkezi faaliyetleri Bu sınıf şirket ve işletmelerin diğer birimlerinin idare edilmesi ve yönetilmesini. stratejik veya organizasyonal planlamanın ve şirket veya işletmenin karar alma rolünün üstlenilmesini. üretim çizelgelemesi. pazarlama hedefleri ve politikaları.1 İdare merkezi faaliyetleri 70.holding şirketlerin (hissedar şirketlerin) faaliyetleri.Bu sınıf aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır. operasyonel denetim uygulanmasını ve ilgili birimlerinin günlük operasyonlarının yönetimini kapsamaktadır. 73.mahalli ve bölgesel bürolar.20.. .müşterek bürolar.reklam ajansları ve medyada temsil hizmetleri.21.69.

69. 69. organizasyon etkinlik ve denetim. insan kaynakları politikaları.çevre.22. bkz.idari yerleşim veya arama danışmanlık hizmetleri. organizasyon etkinlik ve denetim. 78. .muhasebe. personel ve ürün belgelendirme faaliyetleri (kalite belgeleri) 70. agronomi. bkz. Bu işletme hizmetlerinin sağlanması işletmelere ve ilgili kamu hizmetlerine aşağıdailere ilişkin tavsiye. üretim çizelgeleme ve kontrol planlama gibi idari hususlarda işletmelere ve diğer organizasyonlara tavsiye.90. ücret ve emeklilik stratejileri.planlama. güvenlik ve benzeri danışmanlık faaliyetleri.mimari ve mühendislik danışmanlık faaliyetleri.22 İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri Bu sınıf stratejik ve organizasyonal planlama. defter tutma ve denetim faaliyetleri.22. 62. hukuki tavsiye ve temsil. maliyet azaltma ve diğer mali konular. pazarlama hedefleri ve politikaları. iş süreçlerine değişim mühendisliği uygulanması.10. 85. uygulamalar ve planlama. Kapsam dışı olanlar.11.01 Muhasebe metotlarının veya prosedürlerinin.99 Diğer işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri 71 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri. . bkz.10. bkz.03 Sistem.01.02 Planlama.muhasebe metotlarının veya prosedürlerinin. bkz. bkz. 74. 71. 70.eğitim danışmanlığı faaliyetleri. 71. rehberlik veya operasyonel yardımı kapsayabilir: .değişim yönetimi. maliyet muhasebesi programlarının.22. bütçe denetim prosedürlerinin tasarlanması. yönetim bilgisi gibi alanlarda işletmelere ve kamu hizmet birimlerine tavsiye ve yardımda bulunulması 70. vergi müşavirliği. teknik muayene ve analiz TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 313 / 374 . bkz.12 .. .20. maliyet muhasebesi programlarının.60.muhasebe sistemleri için bilgisayar yazılımlarının tasarlanması. rehberlik ve operasyonel yardım sağlanmasını kapsamaktadır. . bütçe denetim prosedürlerinin tasarlanması 70.70. yönetim bilgisi gibi alanlarda işletmelere ve kamu hizmet birimlerine tavsiye ve yardımda bulunulması. .22.

09.12 Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.madencilik operasyonları ile bağlantılı olarak sondaj denemesi. mühendislik hizmetlerinin.10. 09. +makineler.iç dekorasyon.10. . +su yönetim projeleri. 58.09. Kapsam dışı olanlar. . .1 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık Bu grup mimarlık hizmetlerinin. teçhizat. endüstri ve sistem mühendisliği. sağlık ve kirlilik denetim mühendisliği. .teknik muayene faaliyeti.ortak yazılım geliştirmesi veya yayınlanması..jeofizik. 62.99 Mimarlık faaliyetleri 71.+elektrik ve elektronik mühendisliği. yapılar. kimyasal.11. 74.mühendislikle ilgili araştırma ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 314 / 374 . .11. bkz. endüstriyel süreçler ve endüstriyel fabrikalar.+haritacılık ve uzay enformasyon faaliyetleri. aletler. iş güvenliği mühendisliği ile ilgili projelerinhazırlanmasıvegerçekleştirilmesi.02. Aynı zamanda fiziksel. 62. ve diğer analitik deneme hizmetlerinin icrasını da kapsamaktadır.01 İnşaat tasarımı ve teknik resim 71. ses mühendisliği ve benzerinin kullanılması ile projelerin hazırlanması.11.bilişim danışmanlarının faaliyetleri. 71. maden mühendisliği. 09.02.+inşaat mühendisliği. inşaat denetim hizmetlerinin ve yer ölçümü ve haritalama hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır. .. bkz.20. bkz. 71.jeodezik ölçüm faaliyetleri:+arazi ve sınır ölçüm faaliyetleri.+hidrolojik ölçüm faaliyetleri.mimari danışma faaliyetleri: +inşaat tasarımı ve teknik resim. mühendislik hizmetlerinin. 71. 71. Kapsam dışı olanlar. soğutma.+yer altı ölçüm faaliyetleri.mühendislik tasarımı (yani makineler. süreçler ve sistemlerin hazırlanmasına fizik kurallarının ve mühendislik ilkelerinin uygulanması) veaşağıdakileriçindanışmanlıkfaaliyetleri. . 62.iklimleme. 62.11 Mimarlık faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.29. . 62. +şehir ve bölge planlaması ve peyzaj mimarlığı..Bu bölüm mimarlık hizmetlerinin. su (hidrolik) mühendisliği ve trafik mühendisliğini kapsayan projeler.90.bilgisayar danışmanlarının faaliyetleri. . teknik resim hizmetlerinin. kimyasal mühendislik. bkz.01. teknik resim hizmetlerinin. makine. bkz.02 Şehir ve bölge planlaması ve peyzaj mimarlığı 71. bkz. inşaat denetim hizmetlerinin ve yer ölçümü ve haritalama hizmetlerinin ve benzerlerinin sağlanmasını kapsamaktadır. jeolojik ve sismik ölçüm.

05 İklimleme.12.03 Su yönetim projeleri 71. soğutma. 74. endüstri ve sistem mühendisliği.08 Haritacılık ve uzay enformasyon faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 315 / 374 . .12. 74.12.endüstri tasarımı.geliştirme faaliyetleri. maden mühendisliği. makine.04 Elektrik ve elektronik mühendisliği.hava fotoğrafçılığı.10.07 Jeodezik ölçüm faaliyetleri hidrolojik ölçüm faaliyetleri.20.+yer altı ölçüm faaliyetleri.12.01 Makineler. kimyasal mühendislik.12. endüstriyel süreçler ve endüstriyel fabrikalar 71. su (hidrolik) mühendisliği ve trafik mühendisliğini kapsayan projeler 71. jeolojik ve sismik ölçüm 71. bkz. .06 Jeofizik. bkz.02 İnşaat mühendisliği.+haritacılık ve uzay enformasyon faaliyetleri.12. 71. 71. ses mühendisliği ve benzerinin kullanılması ile projelerin hazırlanması 71.12. bkz. sağlık ve kirlilik denetim mühendisliği. iş güvenliği mühendisliği ile ilgili projelerin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi 71. 72.12.1.

73. vb. barajlar ve benzeri). bkz. +materyallerin güç. +yiyecek üretimine ilişkin veteriner muayenesi ve denetim dahil olmak üzere.pazar araştırması. tıbbi ve diş örneklerinin test edilmesi ve analizi. ürünlerin ve cihazların üretilmesine.+hata analizi+çevresel göstergelerin muayenesi ve ölçülmesi: hava ve su kirliliği ve benzeri.2 Teknik test ve analiz faaliyetleri 71. sistemlerin ve hizmetlerin oluşturulmasına ve aslında zaten üretilmiş veya oluşturulmuş olanların geliştirilmesine yönelik. bkz.tanısal görüntüleme. ürünlerin belgelendirilmesi. . dahil olmak üzere. motorlu taşıtlar. yeni bilgi elde etmek için gerçekleştirilen özgün araştırma ve 3) deneysel geliştirme: yeni malzemelerin. elektronik teçhizat ve benzeri tüm makinelerin performans testi:.+kaynaklar ve bağlantıların radyografik muayenesi.tüketim malları. yeni süreçlerin. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 316 / 374 . 71. 75. vb fiziksel karakteristiklerinin ve performanslarının test edilmesi. .09 Yapı denetim faaliyetleri 71. basınçlı konteynerler. araştırma ve/veya pratik tecrübeden elde edilen mevcut bilgiyi kullanan sistematik çalışma.20.12.polis laboratuarlarının işletilmesi.Bu bölüm içerisinde yer alan araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri iki kategoriye ayrılmaktadır: Doğal bilimler ve mühendislik. kısmi uygulaması veya görünürde bir kullanımı olmayan deneysel veya teorik çalışma. 86.+nitelik ve güvenilirlik testi. dayanıklılık.99 Diğer mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık 71..12. . üç tip araştırma ve geliştirme faaliyetini kapsamaktadır: 1) temel araştırma: öncelikle fenomen ve gözlemlenebilir gerçeklerin esaslarına temel teşkil eden yeni bilgiler elde edilmesi için yapılan. radyoaktivite.örnek ve modeller kullanılarak test edilmesi (örneğin uçaklar.20. uçaklar.hayvan örneklerinin test edilmesi. gemiler. her tür materyal ve ürünün fiziksel. Kapsam dışı olanlar.71. kimyasal ve diğer analitik testlerini kapsamaktadır: +akustik ve titreşim testleri. sosyal ve beşeri bilimler. .motorlu taşıtların periyodik yol güvenliği muayenesi. Kapsam dışı olanlar.20 Teknik test ve analiz faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri içermek üzere. nükleer santraller. 2) uygulamalı araştırma: temel olarak belirli bir pratik hedef veya amaca yönelik. . kalınlık. bkz. .00 Teknik test ve analiz faaliyetleri 72 Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri Bu bölüm. yiyecek hijyeni alanında test faaliyetleri.+mineral ve benzerlerinin bileşiminin ve saflığının test edilmesi.+motorlar. otomobiller.00.

.. gen tanımlama profili. kağıt hamuru ağartma. +tıp bilimleriyle ilgili araştırma ve geliştirme. belirlenmesi.72. protein izolasyonu ve hücre reseptörlerinin arındırılması. süzdürme. aşı/bağışıklık uyarıcıları.biyoinformatik: genomlara. virüs vektörleri. hücresel birleşme. 72. embriyo manipülasyonu. +mühendislikle ve teknolojiyle ilgili araştırma ve geliştirme. dizilimi/ birleştirilmesi/ mühendisliği. uygulamalar ve işleyen biyosistemler için cihazlar oluşturmaya yönelik nano/mikro üretim araç ve işlemlerine uygulanması. .doğal bilimlerle ve mühendislikle ilgili biyo teknolojik araştırma ve deneysel geliştirme dışındaki araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri: +doğal bilimlerle ilgili araştırma ve geliştirme.01 Denizde yapılan araştırmacılık faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 317 / 374 . DNA/RNA dizilimi/ birleştirilmesi/ kuvvetlendirilmesi. proteomik (proteinler üzerine genetik bilim dalı). biyolojik filtreleme ve kirletici maddelerin topraktan bitkilere aktarılması (bitki kullanarak ıslah). gen araştırması. 72. protein dizilerine ilişkin veritabanları oluşturulması.19 Doğal bilimlerle ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. farmakogenetik. teşhislerdeki. biyolojik iyileştirme. işaretlenmesi. vb.biyo teknoloji teknik işlemleri: bioreaktör kullanarak fermantasyon. biyoproses. büyük moleküllü ilaçlar için geliştirilmiş dağıtım yöntemleri. doğal bilimler ve mühendislik ile ilgili temel araştırma. doku mühendisliği (doku yapıları ve biyomedikal mühendislik dahil). genetik mühendisliği.gen ve RNA vektörleri: gen tedavisi. ve genin işlevsizleştirilmesi teknolojisininkullanımı. sistem biyolojisi dahil.DNA / RNA: genom. biyolojik kükürt giderme.11.1 Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri Bu grup...19.00 Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri 72. karmaşık biyolojik süreçlerin modellenmesi..nanobiyoteknoloji: ilaç dağıtımındaki. uygulamalı araştırma.hücre ve doku aşılama ve mühendisliği: hücre/doku aşılama.11 Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri Bu sınıf bio teknoloji ile ilgili araştırma ve deneysel geliştirmeyi kapsamaktadır:. deneysel geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır. +zirai bilimlerle ilgili araştırma ve geliştirme +ağırlıklı olarak doğal bilimlerle ve mühendislikle ilgili disiplinler arası araştırma ve geliştirme. 72. kağıt hamuru üretimi. Proteinler ve diğer moleküller: proteinlerin ve peptiplerin (büyük moleküllü hormonlar dahil).

+ürünlerin promosyonu.+açık hava reklamının yaratılması ve sergilenmesi.reklam kampanyalarının tasarlanması ve gerçekleştirilmesi:+reklamın yaratılması ve gazeteler. paneller. gazeteler. veya teşhir binalarının ve inşaatlarının belirlenmesinin yanı sıra diğer basın yayın araçlarında yer verilmesini kapsamaktadır. televizyon.2 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri 72. reklam materyallerinin üretilmesi ve satın alınması dahil olmak üzere tüm alanlardaki reklamcılık hizmetlerinin (işyerlerinin kendi kapasiteleri veya alt sözleşmeler yoluyla) sağlanmasını kapsamaktadır.99 Diğer doğal bilimlerle ve mühendislikle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri 72.00 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirma faaliyetleri 73 Reklamcılık ve pazar araştırması Bu bölüm reklam kampanyalarının oluşturulması ve bu reklamlara dergiler. araba ve otobüs afişleri gibi.+reklam materyallerinin ve eşantiyonların dağıtım ve teslimi. . dergileri.pazar araştırması.20.+hava araçları kullanılarak yapılan reklam.20 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirma faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . radyo.beşeri bilimlere ilişkin araştırma ve geliştirme.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 73.ağırlıklı olarak sosyal bilimler ve beşeri bilimlere ilişkin disiplinler arası araştırma ve geliştirme. bültenler ve binalar. galeri tasarımı. internet ve diğer basın yayın araçlarında yer verilmesi. vitrin düzenlemesi.11 Reklam ajanslarının faaliyetleri Bu sınıf tavsiye.20.. ilan tahtaları. yaratıcılık hizmetleri.19.72. . . . +stantların ve diğer teşhir bina ve inşaatlarının oluşturulması. 73. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 318 / 374 .sosyal bilimlerle ilgili araştırma ve geliştirme. Kapsam dışı olanlar.pazarlama kampanyalarının ve müşterilerin çekilmesi ve elde tutulmasını amaçlayan diğer reklamcılık hizmetlerinin yürütülmesi. radyo ve televizyonda. bkz. +satış noktalarında pazarlama. 72.1 Reklamcılık 73.

73. .30.+hava araçları kullanılarak yapılan reklam.20. +pazarlama danışmanlığı. bkz. -televizyon ve filmlerde yayınlanması için ticari mesajların üretilmesi. .20. 58. bkz.02 Pazarlama kampanyalarının ve müşterilerin çekilmesi ve elde tutulmasını amaçlayan diğer reklamcılık hizmetlerinin yürütülmesi ürünlerin promosyonu. ilgili faaliyet sınıfı. vitrin düzenlemesi. televizyon. +pazarlama danışmanlığı. 82.reklam fotoğrafçılığı.+posta reklamcılığı. bkz. . . +posta reklamcılığı. Kapsam dışı olanlar. bkz. 82.00 Kitle iletişim araçları (medya) yoluyla gösterimi 73. +stantların ve diğer teşhir bina ve inşaatlarının oluşturulması 73.11.11. araba ve otobüs afişleri gibi.19.reklam zaman ve yerinin doğrudan zaman veya yer sahiplerince (yayımcı. bkz. bkz.radyoda yayınlanması için ticari mesajların üretilmesi. bkz.12. çeşitli özendirici medya reklamları için yer ve zaman satışı veya yeniden satışı.12 Kitle iletişim araçları (Medya) yoluyla gösterimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.99 Diğer reklam ajanslarının faaliyetleri 73.kitle iletişim araçları (medya) yoluyla gösterim.reklam materyallerinin yayımlanması.20. galeri tasarımı. Kapsam dışı olanlar. vb) satışı.59. 74. bkz.2 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 319 / 374 . paneller. dergileri.01 Reklam kampanyalarının tasarlanması ve gerçekleştirilmesi reklamın yaratılması ve gazeteler.+reklam materyallerinin ve eşantiyonların dağıtım ve teslimi. .11. . ilan tahtaları.19. 73. radyo. bültenler ve binalar.halkla ilişkiler faaliyetleri.pazar araştırması.+açık hava reklamının yaratılması ve sergilenmesi.11. +satış noktalarında pazarlama.59. 73. internet ve diğer basın yayın araçlarında yer verilmesi. . bkz.toplantı ve ticari fuar organizatörleri.21.postacılık faaliyetleri. .. 73. 70.

1 Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri 74. bilinirlik.20.20. mal ve hizmetlerin kabul edilirliği ve mala ve hizmete aşinalık ve tüketicilerin satın alma alışkanlıklarının araştırılması 73. mimarlık ve mühendislik faaliyetleri. mal ve hizmetlerin Kabul edilirliği ve mala ve hizmete aşinalık ve tüketicilerin satın alma alışkanlıklarının araştırılması. pazar potansiyeli.politik.73.. 73.10 Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 320 / 374 . pazar potansiyeli. araştırma ve geliştirme ve reklamcılık faaliyetleri hariç). ekonomik ve sosyal konularla ilgili kamuoyu araştırmalarının ve bunların istatistiki analizlerinin yapılması 73. 74. sonuçların istatistiki analizi dahil olmak üzere.99 Diğer piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri 74 Diğer profesyonel. bilimsel ve teknik faaliyetler Bu bölüm profesyonel. bilimsel ve teknik hizmetlerin sağlanmasını kapsamaktadır (hukuk ve muhasebe faaliyetleri..02 Politik. bilinirlik.20 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.20. yönetim ve yönetim danışmanlığı faaliyetleri.satışların artırılması ve yeni ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla. teknik muayene ve analiz. ekonomik ve sosyal konularla ilgili kamuoyu araştırmalarının ve bunların istatistiki analizlerinin yapılması.01 Satışların artırılması ve yeni ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla. sonuçların istatistiki analizi dahil olmak üzere.

yani makineler. şeklinin. değerini ve görünümünü optimize eden tasarımları ve özellikleri oluşturma ve geliştirme 74. mekanizmasının. teçhizat.12.01.mimari tasarım. ayakkabı. şeklinin. mobilya ve diğer iç dekorasyon ve diğer moda malları ile ilgili moda tasarımı 74.10. mücevher. ürünün malzemelerinin..10.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 62.99 Diğer uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri 74.web sayfalarının tasarımı ve programlanması. güvenliğini.mühendislik tasarımı.renginin ve yüzey bitirme işlemlerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere ürünlerin kullanımını. .kişisel eşyalar veya ev eşyaları gibi tekstil. 71. süreçler ve sistemlerin hazırlanmasına fizik kurallarının ve mühendislik ilkelerinin uygulanması . yani dağıtımda.10. giysi. ürünün malzemelerinin.02 Endüstriyel tasarım. ayakkabı. mobilya ve diğer iç dekorasyon ve diğer moda malları ile ilgili moda tasarımı. güvenliğini.renginin ve yüzey bitirme işlemlerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere ürünlerin kullanımını. yapılar.10.03 Grafik tasarımcılarının faaliyetleri 74.04 İç mimarların (dekoratörlerin) faaliyetleri 74.iç mimarların (dekoratörlerin) faaliyetleri.endüstriyel tasarım. pazar cazibesini dikkate alarak. . mücevher. . pazar cazibesini dikkate alarak. kullanımda ve bakımında insan karakteristiklerini ve ihtiyaçlarını. aletler.10.. 71. giysi.01 Kişisel eşyalar veya ev eşyaları gibi tekstil. Kapsam dışı olanlar. değerini ve görünümünü optimize eden tasarımları ve özellikleri oluşturma ve geliştirme. yani dağıtımda.11. . 74. bkz. bkz.grafik tasarımcılarının faaliyetleri. kullanımda ve bakımında insan karakteristiklerini ve ihtiyaçlarını. mekanizmasının. bkz.2 Fotoğrafçılık faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 321 / 374 ..

. bkz.gayrimenkul ve sigorta için olanlar hariç ekspertiz faaliyetleri (antika eşyalar.09. bkz. küçük ve orta ölçekli şirketlerin alım ve satımının düzenlenmesi. +hava fotoğrafçılığı.3 Tercüme ve tefsir faaliyetleri 74.haritacılık ve uzay bilgi faaliyetleri.. +slaytların kaplanması. düğünler için portre fotoğrafçılığı. +olayların videoya kaydedilmesi: düğünler.tarım (toprak) bilim (agronomi) danışmanlığı.30 Tercüme ve tefsir faaliyetleri 74.74. yani profesyonel uygulamalar dahil. basılması ve çoğaltılması.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer profesyonel..20 Fotoğrafçılık faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+1 saatte baskı yapan fotoğraf dükkanları (fotoğraf makinesi satan dükkanların bir parçası olmayanlar).şirket komisyonculuk faaliyetleri. bilimsel ve teknik yetenek düzeyleri gerektiren faaliyetleri kapsamaktadır ancak genellikle kısa süreli olan süregelen rutin şirket fonksiyonlarını hariç tutmaktadır. bilimsel ve teknik faaliyetler 74.fatura denetimi ve navlun oranı bilgisi. 74.9 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer profesyonel. okullar. . .30.bozuk para ile çalışan fotoğraf makinelerinin (self servis) işletilmesi. 96.+ticari. gayrimenkul veya turizm amaçlı fotoğrafçılık.. 59. bilimsel ve teknik faaliyetler Bu sınıf genellikle ticari müşterilere verilen geniş kapsamlı hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. toplantılar gibi. Kapsam dışı olanlar.çevre TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 322 / 374 . . .ticari amaçlı ve tüketiciye yönelik fotoğraf üretimi:+pasaportlar.foto muhabirlerinin faaliyetleri.hava durumu tahmin faaliyetleri.12. . . fakat gayrimenkul komisyonculuğu dahil olmamak üzere. . moda.filmin işlenmesi:+müşteriden alınan negatiflerin veya sinema filmlerinin banyo edilmesi. . mücevher gibi).00 Tercüme ve tefsir faaliyetleri 74.+fotoğraflarla ilgili olarak kopyalama ve onarma veya slayt rötuşlama.patent komisyonculuğu faaliyetleri (patentlerin alım ve satımı için düzenleme yapılması). .20.sinema filmi ve televizyon endüstrileri ile ilgili sinema filmlerinin işlenmesi.+filmin banyo edilmesi ve fotoğraf basım laboratuarları..00 Fotoğrafçılık faaliyetleri 74. yayın.güvenlik danışmanları. 71. bkz.12. Bu daha (uzmanlaşmış) mesleki.

gayrimenkul simsarlarının faaliyetleri.12.. bkz.90.11..03 Forvarder faaliyetleri 74. . bkz.06 Gemi klas müesseseleri. 82. Kapsam dışı olanlar. bkz.. 73. bkz.90.90. 45.99... 82. 88.endüstriyel tasarım ve makine tasarımı.90.90.1.99. 47.22.mimarlık. 71.90.diğer teknik danışmanlıklar.reklam ve diğer reklam tasarımlarının teşhir edilmesi.10. 71.02 Mimarlık.01 Patent komisyonculuğu faaliyetleri (patentlerin alım ve satımı için düzenleme yapılması) 74.müşteri bağlılık programlarının yönetilmesi.toplantı ve ticari gösteri organizatörlerinin faaliyetleri. bkz.idari danışmanların faaliyetleri..defter tutma faaliyetleri.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer profesyonel.30. bkz. bkz. bkz.20.90. . bkz. bkz. 82.91. 69.danışmanlığı.çevrimiçi müzayede faaliyetleri.05 Puantajlama faaliyetleri 74. 71.müzayede salonlarının faaliyetleri (perakende). bkz. . deniz ekspertiz ve sürveyör faaliyetleri 74. 74.04 Navlun komisyoncuları 74.stand ve diğer teşhir bina ve inşaatlarının oluşturulması. bkz.31. bilimsel ve teknik faaliyetler 75 Veterinerlik hizmetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 323 / 374 .kullanılmış motorlu taşıtların müzayede yoluyla toptan satışı. 73. 68. 74. 47.20.kesin hesap araştırma faaliyetleri. .yiyecek üretiminde veteriner muayene ve denetimi. bkz.11.1.99.bağımsız müzayedecilerin faaliyetleri. mühendislik ve idari danışmanlık dışındaki danışmanlık faaliyetleri 74. . bkz.. bkz. 70.tüketici kredisi ve borç danışmanlığı. mühendislik ve idari danışmanlık dışındaki danışmanlık faaliyetleri. ..mimarlık ve mühendislik danışmanlarının faaliyetleri.90.

operatör ile birlikte teçhizatın kiralanması. 96. .62. Kısım L. . bkz. bkz.sağlık bakımı olmaksızın yatılı hayvan çiftlikleri.00 Veterinerlik hizmetleri 77 Kiralama ve leasing faaliyetleri Bu bölüm müşteriler için periyodik bir kiralama veya leasing ödemesi karşılığında otomobiller.0 Veterinerlik hizmetleri 75.hayvan çiftlikleri için hayvan sağlık bakımı ve kontrolü faaliyetleri. 01. tüketim malları.11 Hafif motorlu taşıtların ve arabaların kiralanması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 324 / 374 . 01.Bu bölüm çiftlik hayvanları veya evcil hayvanlar için hayvan sağlık bakım ve kontrol hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır. bkz.gayrimenkul kiralanması. Bu.91. bkz. ulaştırma (kısım H). 77. (3) diğer taşıma teçhizatını kapsamak üzere işletme faaliyetleri için kullanılan türdeki diğer makine ve teçhizatın leasingi ve (4) kişisel hakların (sahiplik hakkı olan ürünlerin) ve benzeri ürünlerin kiralanması. bkz. maddi ve finans dışı maddi olmayan varlıkların kiralanması ve leasingini kapsamaktadır. 01. örneğin inşaat (kısım F).suni dölleme ile ilgili faaliyetler. alt bölümlere ayrılabilmektedir: (1) motorlu taşıtların kiralanması. çobanlık hizmetleri. . çiftliklerin.1 Motorlu taşıtların kiralanması ve leasingi 77. veteriner hastanelerindeki nitelikli veterinerler tarafından kendi danışma ve muayenehane odaları veya başka bir yerde yerine getirilmektedir. bilgisayarlar. kümes hayvanlarının iğdiş edilmesi. . Bu hizmetler.evcil hayvanlar için hayvan sağlık bakımı ve kontrolü faaliyetleri. köpek kulübelerinin veya evlerinin ziyaret edilmesi durumunda ve ayrıca veteriner hastanelerinde çalıştıklarında kendi muayene odalarında veya başka bir yerde gerçekleştirilmektedir. .finansal leasing. sürü gütme hizmetleri. köpek kulübelerinin veya evlerin ziyareti sırasında olduğu kadar. 01. ve endüstri makineleri ve teçhizatı gibi geniş kapsamlı bir dizi maddi malları içermek üzere. 75. bu teçhizatla gerçekleştirilen faaliyetlere tekabül eden sınıflara bakınız.sağlık bakımı olmaksızın evcil hayvan yatılı faaliyetleri.62. Bu aynı zamanda hayvan ambulans hizmetlerini de kapsamaktadır.Operasyonel leasingin yalnızca sağlanması bu kısma dahil olmaktadır Kapsam dışı olanlar. Kapsam dışı olanlar.00.09. . .sürü test hizmetleri.Bu faaliyetler nitelikli veterinerler tarafından çiftliklerin.koyunların kırpılması.62. . bkz.62.00 Veterinerlik hizmetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 64. 75. . bkz. (2) eğlence ve spor teçhizatının ve kişisel ve ev teçhizatının kiralanması.

77. . . kanolar.ağır eşya taşıtlarının veya kamyonlarının sürücü ile birlikte kiralanması veya leasingi.12.02 Eğlence taşıtları 77. Kapsam dışı olanlar. 49. 49.12. 77.00 Hafif motorlu taşıtların ve arabaların kiralanması 77.11.kayaklar.diğer spor teçhizatı.5 tondan daha fazla). . .gezi tekneleri. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 325 / 374 .taşıtların izleyen türlerinin kiralanması ve operasyonel leasingi: +kamyonlar.aşağıdaki taşıtların kiralanması ve operasyonel leasing: +sürücüsüz olarak yolcu arabaları ve diğer hafif motorlu taşıtlar (3.bisikletler. 77. 49.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . eğlence ve spor teçhizatının ve video kasetlerinin kiralanmasının yanı sıra kişisel ve ev eşyalarının kiralanmasını kapsamaktadır. bkz. Kimi durumlarda eşyaların daha uzun süreler için kiralanabilmelerine rağmen faaliyetler genellikle eşyaların kısa süreli kiralanmasını kapsamaktadır.2 Kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi Bu grup. +eğlence taşıtları.32.12.otomobillerin ve hafif motorlu taşıtların sürücü ile birlikte kiralanması veya leasingi. römorklar veya ağır motorlu taşıtlar (3.01 Kamyonlar. Kapsam dışı olanlar. yelkenliler. römorklar veya ağır motorlu taşıtlar (3.12 Kamyonların kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.21 Eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi Bu sınıf eğlence ve spor teçhizatının kiralanmasını kapsamaktadır: . bkz.99 Diğer kamyonların kiralanması ve leasingi 77.39.5 tondan daha az).5 tondan daha fazla) 77. .plaj sandalyeleri ve şemsiyeleri.41. .

+mobilya.ofis mobilyalarının kiralanması. bkz. kamyonların. 77. +kitaplar. .29.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi 77. 50.30. bkz.1.y. . .motosikletler ve karavanların sürücüsüz olarak kiralanması.s.operatörsüz olarak tarım ve ormancılık makine ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 326 / 374 .50. bkz. +çiçekler ve bitkiler. 96. diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması. bkz. . plakların.eğlence tesislerinin bir parçası olarak eğlence ve spor teçhizatının kiralanması. 77. . giyecek ve ayakkabı. iş üniforması ve ilgili unsurların sağlanması. .00 Video kasetlerin ve disklerin kiralanması 77.00 Eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi 77. 77. 77.31 Tarımsal makine ve teçhizatın kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. müzikal aletler.39. 93. bkz.hanehalkları veya sanayiler için ev veya kişisel eşyaların her türlüsünün kiralanması (eğlence ve spor teçhizatının kiralanması hariç olmak üzere): +tekstil.video kasetlerinin ve disklerin kiralanması.gezinti botlarının ve yelkenli botların mürettebatıyla birlikte kiralanması.22 Video kasetlerin ve disklerin kiralanması Bu sınıf video kasetlerin. +mücevher.29. DVD`lerin ve benzerlerinin kiralamasını kapsamaktadır. çömlek ve cam. römorkların ve eğlence taşıtlarının sürücüsüz olarak kiralanması.çamaşırhalerden çamaşır.otomobillerin. . 77..33.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . Kapsam dışı olanlar.eğlence ve spor eşyalarının kiralanması. . teçhizat ve eşyanın kiralanması ve leasingi 77. dekor ve kostümler. 77. . gazeteler ve dergiler.3 Diğer makine.22. 77. bkz.01. bkz.video kasetlerinin ve plakların kiralanması. mutfak ve yemek takımı. +bir hobi olarak amatörler tarafından kullanılan ev onarımı için aletler gibi makine ve teçhizat. 77.Kapsam dışı olanlar.22. CD`lerin. 77.21. elektrikli aletler ve ev eşyaları. bkz. +evde kullanım için elektronik teçhizat.21.22. 77. bkz. bkz.b.29.10. .

+ çoğaltma makineleri.33. . bkz.operatörsüz olarak inşaat ve yeraltı inşaatı makine ve teçhizatının kiralanması ve operasyonel leasingi: +vinç kamyonları. . Kapsam dışı olanlar.33 Büro makine ve teçhizatının (bilgisayarlar dahil) kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .teçhizatlarının kiralanması ve operasyonel leasingi: +örneğin tarımsal traktörler ve benzerleri gibi sınıf 28.00 İnşaat ve yeraltı mühendisliği makine ve teçhizatının kiralanması ve leasingi 77. elektronik hesap makinesi ve benzerleri.operatör olmaksızın su taşımacılığı teçhizatının kiralanması ve operasyonel leasingi: + ticari botlar ve gemiler. + muhasebe makineleri ve teçhizatı: yazarkasa. .00 Tarımsal makine ve teçhizatın kiralanması ve leasingi 77. 77. 02. . daktilolar ve kelime işlem makineleri. +kurma ve sökme hariç yapı iskeleleri ve çalışma platformları.32. 77.40.32 İnşaat ve yeraltı mühendisliği makine ve teçhizatının kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 01.00 Büro makine ve teçhizatının (bilgisayarlar dahil) kiralanması ve leasingi 77.tarım ve orman makine ve teçhizatlarının operatör ile birlikte kiralanması. 77.31. Kapsam dışı olanlar.+ büro mobilyaları.operatör ile birlikte inşaat ve inşaat mühendisliği makine ve teçhizatının kiralanması.34 Su taşımacılığı araçlarının kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bölüm 50. Kapsam dışı olanlar.30`dakilerle üretilen ürünler. bkz. .61. bkz.operatörü olmaksızın büro makine ve teçhizatının kiralanması ve operasyonel leasingi: + bilgisayar ve bilgisayar çevre donanımları. 43.su taşımacılığı teçhizatının operatör ile birlikte kiralanması.- TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 327 / 374 .

+ sinema filmi prodüksiyon teçhizatı.34.31. 77. + profesyonel radyo. . . + profesyonel radyo. .02 Gezinti tekneleri işletmeciliği 77. televizyon ve iletişim teçhizatı.32.+ takım tezgahları.+ madencilik ve petrol çıkarma alanı teçhizatı. karavan ve kamp araçları vb. + diğer bilimsel.34. 77.01 Operatörsüz olarak genellikle endüstriler tarafından sermaye malları olarak kullanılan diğer makine ve teçhizatın kiralanması ve operasyonel leasingi motorlar ve türbinler.bilgisayarlar dahil olmak üzere. 77.33. .21.. + sinema filmi prodüksiyon teçhizatı. bölüm 51.35. Kapsam dışı olanlar.+ madencilik ve petrol çıkarma alanı teçhizatı. + sıcak hava balonları. 77. . .tarımsal ve orman makine ve teçhizatının kiralanması. bkz. 77. 77. teçhizat ve eşyaların kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.35 Hava taşımacığı araçlarının kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.01 Yat işletmeciliği 77. bkz.sürücüsüz olarak kara taşımacılığı teçhizatının (motorlu taşıtlar hariç) kiralanması ve operasyonel leasingi:+ motosiklet.gezinti teknelerinin kiralanması. büro makineleri ile teçhizatının kiralanması.00 Hava taşımacığı araçlarının kiralanması ve leasingi 77.operatör olmaksızın hava taşımacılık teçhizatının kiralanması ve operasyonel leasingi:+ uçaklar. televizyon ve iletişim teçhizatı. 77. bkz.operatörsüz olarak genellikle endüstriler tarafından sermaye malları olarak kullanılan diğer makine ve teçhizatın kiralanması ve operasyonel leasingi:+ motorlar ve türbinler. bkz. ticari ve endüstriyel makineler.39 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine.+ takım tezgahları..39.inşaat ve yeraltı inşaat makine ve teçhizatının kiralanması. . + ölçüm ve denetim teçhizatı.21 77. Kapsam dışı olanlar.bisikletlerin kiralanması. ticari ve endüstriyel makineler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 328 / 374 . + ölçüm ve denetim teçhizatı. bkz.hava taşımacılık teçhizatının operatör ile birlikte kiralanması. + demiryolu taşıtları. + diğer bilimsel.

fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi 77. 77. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 329 / 374 . + imtiyaz sözleşmeleri.39. 59.2. bölüm 58. fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi Bu sınıf. örneğin. bkz. . Bugünkü sahipleri bu ürünleri vücuda getirmiş ya da getirmemiş olabilirler. yeniden üretim için izin verilmesi.. + marka adları. istihdam acentelerinin çalışanları hariç olmak üzere. gruplar 77.77.telif hakkı saklı olan çalışmaların üretimi. sonraki süreçler ve ürünlerde kullanım. Kapsam dışı olanlar.20.+ ticari markalar ve hizmet markaları.1.40.00 Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında. 68. teçhizat ve eşyaların kiralanması ve leasingi 77.maddi varlıkların leasingi. bkz. karavan ve kamp araçları vb.4 Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında. yeniden üretimi ve dağıtılması (kitaplar.aşağıdakilerin kullanılması için telif veya lisans ücretlerinin alınması:+ patentli varlıklar. bkz. fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi 78 İstihdam faaliyetleri Bu bölüm. bir telif ücreti veya lisans ücreti ödenen ürün sahibine (yani varlık sahibine) kişisel hakların (sahiplik hakkı olan ürünlerin) ve benzeri ürünlerin kullanılması için diğer kişilere izin verilmesi faaliyetlerini kapsamaktadır.. .3.40 Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında. 77.kişisel hakların (sahiplik hakkı olan ürünlerin) ve benzeri ürünlerin leasingi (kitaplar veya bilgisayar yazılımı gibi telif hakkı saklı olan çalışmalar hariç olmak üzere).99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 77.hakların kazanımı ve ilan edilmesi.02 Sürücüsüz olarak kara taşımacılığı teçhizatının (motorlu taşıtlar hariç) kiralanması ve operasyonel leasingi motosiklet.. bir ayrıcalık hakkı uyarınca çalışan işletmeler gibi. bilgisayar yazılımı. bkz. boş iş kadrolarının listelenmesi.39. 77. + maden çıkarımı -ve değer biçme. + demiryolu taşıtları. Bu ürünlerin kiralanması çeşitli şekillerde olabilir. bölüm 58 ve 59.gayrimenkulün leasingi. . film).

20 Geçici iş bulma kurumlarının faaliyetleri Bu sınıf. Kapsam dışı olanlar. gönderilmesi ve yerleştirilmesi faaliyetleri.. bkz.10. .. geçici olarak onun yerini almak veya işgücüne katkıda bulunmak için sınırlı zaman TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 330 / 374 . tiyatrotik rol dağıtım ajansları. örneğin. gönderilmesi ve yerleştirilmesi faaliyetleri 78.02 Oyuncu seçme ajansları ve bürolarının faaliyetleri tiyatrotik rol dağıtım ajansları 78.01 İdari yerleştirme ve araştırma faaliyetleri dahil olmak üzere personel araştırması.oyuncu seçme ajansları ve bürolarının faaliyetleri.10 İşe girecek kişilerin seçimi ve yerleştirilmesi faaliyetleri Bu sınıf. seçimi.istihdam amacıyla başvuranların önerilmesi veya işe yerleştirilmesi.10.1 İşe girecek kişilerin seçimi ve yerleştirilmesi faaliyetleri 78. 74. 78.90. istihdam kadrolarının listelenmesi ve başvuran veya yerleştirilen kişilerin iş ve işçi bulma kurumu çalışanları olmaması halinde istihdam için adayların başvurusu ve yerleştirilmesini kapsamaktadır.99 Diğer işe girecek kişilerin seçimi ve yerleştirilmesi faaliyetleri 78.bağımsız sanatçılar için aracılık faaliyetleri. .90.online işçi yerleştirme kurumlarının faaliyetleri.. 74. Bubölüm aşağıdakileri kapsamaktadır:. 78. Kapsam dışacenı olanlar.10.oyunculuk ajanslarının faaliyetleri. seçimi. . bkz.kişisel tiyatrotik veya sanatsal aracılar veya acentelerinin faaliyetleri.idari yerleştirme ve araştırma faaliyetleri dahil olmak üzere personel araştırması. müşterinin işgücünü desteklemek amacıyla sınırlı bir süre için müşterilerin işyerlerine personel temin edilmesi faaliyetleri ile diğer insan kaynaklarının sağlanması faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.idari araştırma ve yerleştirmefaaliyetleri.2 Geçici iş bulma kurumlarının faaliyetleri 78.

turların düzenlenmesi ve bir araya getirilmesi faaliyetini kapsamaktadır. bu işletmelerin ayrı ayrı ekonomik faaliyetleri içerisindeki sınıfa bakınız. vergiler. ve diğer mali ve insan kaynakları konuları ile ilgili hususlarda çalışanlar için işvereni resmi olarak temsil etmektedirler. Ayrıca turist rehberliği ve turizme destek faaliyetleri de buna dahil olmaktadır.00 Geçici iş bulma kurumlarının faaliyetleri 78. seyahat acenteleri aracılığıyla veya doğrudan temsilciler tarafından satılan.30. taşımacılık ve konaklama hizmetlerinin satışı ile iştigal eden acentelerin faaliyetini. taşımacılık ve konaklama hizmetlerinin satışı ile iştigal eden ajansların faaliyetini. bu koşullarla ilgili eleman (personel) idare işleri ve insan kaynakları için çok geniş bir alana karşılık gelmektedir. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 331 / 374 . tur. tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ile ilgili faaliyetler Bu bölüm.3 Diğer insan kaynaklarının sağlanması 78. temel olarak halk ve ticari müşteriler için asıl olarak seyahat. örneğin.alıcıların işgücüne sürekli olarak yerine yerleştirme ya da katkıda bulunmak amacıyla insan kaynaklarının sağlanması. 78. ancak bunlar çalışanların yönetim ve denetiminden sorumlu değildir. Burada sınıflandırılan birimler bordrolar. ve diğer rezervasyon hizmetleri dahil olmak üzere seyahatle ilgili diğer hizmetleri kapsamaktadır. 78. İnsan kaynaklarının sağlanması.işletmelerin denetimi veya yönetimi ile birlikte insan kaynakları fonksiyonlarının sağlanması. uzun dönemli veya sürekli olarak gerçekleştirilmekte olup.sürecinde müşteri işletmelere aynı zamanda geçici yardım hizmet biriminin çalışanı olan işçilerin sağlanması faaliyetlerini kapsamaktadır. burada sınıflandırılan birimler müşterilerin çalışma alanlarında işçilere ilişkin olarak doğrudan denetim sağlamazlar. Kapsam dışı olanlar.. seyahat acenteleri aracılığıyla veya doğrudan temsilciler tarafından satılan.00 Diğer insan kaynaklarının sağlanması 79 Seyahat acentesi.20. tur operatörleri. temel olarak halk ve ticari müşteriler için asıl olarak seyahat. turların düzenlenmesi ve bir araya getirilmesi faaliyeti. örneğin tur operatörleri.1 Seyahat acentesi ve tur operatörlerinin faaliyetleri Bu grup. türüne özgü olarak. müşteri işletmeler için insan kaynakları sağlanması faaliyetlerini kapsamaktadır. burada sınıflandırılan birimler.30 Diğer insan kaynaklarının sağlanması Bu sınıf. 79. 78. tur. bkz.20. Bununla birlikte.

sınıflar 79.seyahat acenteleri aracılığıyla veya doğrudan temsilciler tarafından satılan turların düzenlenmesi ve bir araya getirilmesi.11 Seyahat acentesi faaliyetleri Bu sınıf.toplantı.90 Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.30. +müzelerin.00 Seyahat acentesi faaliyetleri 79. Turlar aşağıdakilerin herhangi birini veya tümünükapsayabilmektedir. tiyatro.90.02 Düzenli sefer yapan gemi acenteleri 79.seyahat acentelerinin ve tur operatörlerinin faaliyetleri.turizme destek faaliyetleri..01 Konteyner gemi acenteleri 79. tarihsel veya kültürel alanların ziyaret edilmesi. aşağıdakileri kapsamaktadır. 79. +yiyecek.+ turist rehberliği faaliyetleri.12. araba kiralama. . bkz. eğlence ve spor ve benzerleri için yer ayırma (rezervasyon). 79.+taşımacılık.+ziyaretçiler için gezilerle ilgili bilgi sağlanması. 82.79.11. 79. Kapsam dışı olanlar.9 Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler 79.12 Tur operatörü faaliyetleri Bu sınıf.11 ve 79.. taşımacılık ve konaklama hizmetlerinin satışı ile iştigal eden ajansların faaliyetini kapsamaktadır. restoranlar. halk ve ticari müşteriler için toptan veya perakende satış temeline dayalı olarak başlıca seyahat.90.tiyatro.+konaklama.00 Tur operatörü faaliyetleri 79.+ taşımacılık.12.. bkz.. kongre ve konferans benzeri etkinliklerin yönetimi ve düzenlenmesi. müzik ve spor etkinlikleri.ortak devre mülk hizmetleri. spor ve diğer eğlence ve davet etkinlikleri için bilet satılması faaliyetleri.90.ziyaretçiler için danışmanlık. tur.. oteller. .03 Düzensiz sefer yapan gemi acenteleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 332 / 374 .

çünkü bu faaliyetlerin başlıca amacı uzmanlık bilgisinin aktarılması değildir..koruma hizmetleri. 84. Eğer.parmak izi alınması hizmetleri. 80 Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri Bu bölüm güvenlik ile ilgili hizmetleri kapsamaktadır. hırsız ve yangın alarmları. örneğin.1 Özel güvenlik faaliyetleri 80. .kurulumu ve bakımı dahil olmak üzere. veya diğer değerli şeylerin geçişinde bu gibi değerlerin korunması için personel ve teçhizatla birlikte toplanması ve dağıtımı.20 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.kamu düzeni ve güvenliği faaliyetleri. . para. Bu faaliyetler kısım M`de yer alan faaliyetlerden farklılaşmaktadır.79. . montaj ve onarım hizmetlerini de kapsamaktadır. para.00 Özel güvenlik faaliyetleri 80.04 Kıyı gemi acenteleri N-İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ Bu kısım işletmelerin genel işleyişini destekleyen pek çok faaliyeti kapsamaktadır.zırhlı otomobil hizmetleri. sonraki içerikler ayrı olarak sağlanmaktaysa.güvenlik görevlilerinin hizmetleri. bu sistemlerin uzaktan kontrolüne odaklı faaliyetlerde elektronik güvenlik alarm sistemlerinin çalışması.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.yalan makinesi hizmetleri. koruma ve karakol hizmetleri. soruşturma ve detektiflik hizmetleri.90. bunlar bu bölümden hariç tutulmaktadır ve perakende satış içerisinde sınıflandırılmaktadır. Kapsam dışı olanlar. bkz. 80. inşaat vb.10 Özel güvenlik faaliyetleri Bu sınıf.2 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri 80. aşağıdakilerden bir veya birden fazlasının sağlanmasını kapsamaktadır: Koruma ve karakol hizmetleri. 80.10. elektronik güvenlik TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 333 / 374 .24. . örneğin. örneğin. makbuz. makbuz. ancak genellikle satış. veya diğer değerli şeylerin geçişinde bu gibi değerlerin korunması için personel ve teçhizatla birlikte toplanması ve dağıtımı. . .

74.kontrol. onarım. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 334 / 374 . kamu düzeni ve güvenlik faaliyetleri. çevre düzenleme ve bakım hizmetlerinin sağlanması ve bu hizmetlerin çevre düzenlemesi planları ve/veya kaldırım inşaatları (örneğin montaj). gemiler. trenlerin. uçakların ve benzerlerinin temizliği.90 .29.güvenlik danışmanları.10 Bağlı tesisler destek hizmetleri Bu sınıf. kasaların ve güvenlik bölmelerinin özel mağazalarda perakende satışı. mekanik veya elektronik kilitleme cihazlarının.müşteri türünden veya soruşturma amacından bağımsız olarak tüm özel dedektiflerin faaliyetleri. istinat duvarları. hırsız ve yangın alarmı benzeri güvenlik sistemlerinin kurulumu. . yeniden inşa. bir müşterinin tesisleri içerisinde yer alan her tür binanın iç ve dış temizliği.00 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri 80. bir müşterinin tesisleri içerisinde destek hizmetlerinin bir kombinasyonunun sağlanmasını kapsamaktadır. döşemeler.daha sonra kontrol olmaksızın. Bu faaliyetleri yerine getiren birimler bu gibi güvenlik sistemlerinin. ve mekanik veya elektronik kilitleme cihazlarının. koruma ve güvenlik. caddelerin süpürülmesi. hırsız ve yangın alarmları gibi. kasaların ve güvenlik bölmelerinin kurulumu. Kapsam dışı olanlar. bkz.00 Soruşturma faaliyetleri 81 Binalar ve çevre düzenlemesi faaliyetleri Bu bölüm. binalar. parmaklıklar. mekanik veya elektronik kilitleme cihazlarının. 80. . 80. 95. kasaların ve güvenlik bölmelerinin satışı ile de ilgilenmektedirler. 43. bakım. . . kurulum veya bakım hizmetleri olmaksızın. elektrikli güvenlik alarm sistemlerinin. bkz. trenler ve benzerleri için dezenfekte ve imha faaliyetlerini. havuzlar. endüstri makinelerinin temizliği. karayolu ve deniz tankerlerinin içlerinin temizliği faaliyetlerini.soruşturma ve dedektiflik hizmet faaliyetleri.30. .alarm sistemlerinin kontrolü ve uzaktan kontrolü. genel iç temizlik. . ve benzer yapıların düzenlenmesi gibi destek hizmetlerinin bir bileşiminin sağlanması benzeri belli sayıda genel destek hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır.1 Bağlı tesisler destek hizmetleri 81. 81. kar ve buzun kaldırılması.montaj. otobüslerin. 84. 47. bkz. bkz.59. Bu hizmetler. çöplerin yok edilmesi. .anahtar çoğaltma hizmetlerinin sağlanması.21. şişelerin temizliği.30 Soruşturma faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.3 Soruşturma faaliyetleri 80.20.24. bkz.

bir sözleşme veya ücret bazında ıslah evlerinin işletilmesi. işletilen birimin sınıfına bakınız.posta dağıtımı. bkz. bkz.01 81. tül ve perdelerin temizliği. .21 Binaların genel temizliği Bu sınıf. 81. 81. .61. .22. sağlanan hizmete göre uygun sınıfa bakınız. ve diğer işletme ve mesleki binalar ve çok birimli yerleşim binaları.21. 84. .23.daireler veya apartmanlar. binalar ve endüstri makineleri için dezenfekte ve imha faaliyetlerini. .02 Diğer işletme ve mesleki binalar ve çok TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 335 / 374 . .. caddelerin süpürülmesi.bir müşterinin bilgisayar sistemleri ve/veya veri işleme olanaklarının yerinde idare edilmesi ve çalıştırılmasının sağlanması.01 Her tür binanın genel (uzmanlaşmamış) temizliği bürolar. Bu yardımcı faaliyetler. örneğin çimlerin temizlenmesi. .. genel iç temizlik hizmetleri) veya görevlerin (örneğin.yeni binaların inşaat sonrasında temizlenmesi. kar ve buzun kaldırılmasını kapsamaktadır. .. 62..dükkanlar. ısıtma) yalnızca birinin sağlanması fonksiyonu. restoran..dükkanlar.39.10.2 Temizlik faaliyetleri Bu grup. Kapsam dışı olanlar. . binalar için uzman temizlik faaliyetlerini veya diğer uzman temizlik faaliyetlerini.yardımcı hizmetlerin (örneğin. 01. Kapsam dışı olanlar.kuruluşlar.00 Bağlı tesisler destek hizmetleri 81. havalandırma kanallarının. maden.fabrikalar.daireler veya apartmanlar.özel iç temizlik faaliyetleri. bkz. .tarımsal zararlıların kontrolü. 43. örneğin: bürolar. Bu faaliyetler pencereler veya geçitler gibi ortak dış alanları kapsamakla birlikte daha çok iç temizliktir. binaların dış temizliği faaliyetlerini. buhar kazanlarının.fabrikalar. karayolu ve deniz tankerlerinin içlerinin temizliği faaliyetlerini.müşterinin kuruluşunun tümüyle işletilmesi için idarecilerin ve fonksiyonel personelin sağlanması. 96. Kapsam dışı olanlar. bkz.. binaların dış cepheleri (İnşaat) için kum atılması ve benzer faaliyetler.21. şöminelerin. kalorifer kazanlarının. ocakların. egzoz ünitelerinin temizlenmesi gibi.99. resepsiyon. şişelerin temizliği.03. veya hastane. her tür binanın genel (uzmanlaşmamış) temizliği faaliyetlerini kapsamaktadır.kuruluşlar. endüstri makinelerinin temizliği. bkz. her türlü binanın genel iç temizliği. ve diğer işletme ve mesleki binalar ve çok birimli yerleşim binaları 81. . örneğin bir otel. bkz. fırınların. müşterinin işi veya faaliyetleri içerisinde yer almayan veyahut bunlardan sorumlu olmayan fonksiyonel personel tarafından gerçekleştirilmektedir.buhar arıtımı. çamaşırhane ve tesisler içerisinde yardımcı işlemlerle ilgili hizmetleri kapsamaktadır. 43. bkz.halı ve kilim yıkanması. 81.

02 Pencere temizliği. kuruluşlar ve diğer işletmeler ve mesleki binalar ve çok birimli yerleşim binaları dahil olmak üzere. kuruluşlar ve diğer işletmeler ve mesleki binalar ve çok birimli yerleşim binaları dahil olmak üzere. 43.endüstriyel makinelerin temizliği. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 336 / 374 . dükkanlar.bina dış yüzeyleri için.99 bys.22. diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri 81. kalorifer kazanlarının.yüzme havuzlarının temizliği ve bakımı hizmetleri. otobüslerin. ocakların. .bys. çimlerin temizlenmesi ve şöminelerin. çimlerin temizlenmesi ve şöminelerin. . fabrikalar.ofisler. havalandırma kanallarının. havalandırma kanallarının. .trenlerin.22 Diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri Bu sınıf şu faaliyetleri kapsamaktadır: . fırınların. .03 Endüstriyel makinelerin temizliği 81. uçakların ve benzerlerinin temizliği. Kapsam dışı olanlar.29 Diğer temizlik faaliyetleri Bu sınıf şu faaliyetleri kapsamaktadır: .birimli yerleşim binaları 81.99. buharla temizleme ve püskürtme ve benzer faaliyetler. fırınların. 81. dükkanlar. her türlü binanın dış temizliği 81. kalorifer kazanlarının.01 Ofisler.karayolu ve deniz tankerlerinin içlerinin temizliği. her türlü binanın dış temizliği. egzoz ünitelerinin temizlenmesi gibi binalar için özel temizlikfaaliyetleri. diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri. ocakların. buhar kazanlarının. egzoz ünitelerinin temizlenmesi gibi binalar için özel temizlikfaaliyetleri 81.22.22. buhar kazanlarının.22. fabrikalar. . pencere temizliği. bkz.

kilise binaları v. +belediyeye ait alanlar (parklar. . havaalanları). . bkz.b.).29. 45.caddelerin süpürülmesi ve kar ve buzun kaldırılması. yeşil alanlar. Kapsam dışı olanlar.29.03 Karayolu ve deniz tankerlerinin içlerinin temizliği 81.dezenfekte ve imha faaliyetleri.30 Çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. idari binalar. . bina cephesi yeşil alanları. araba yıkama.+aşağıdakiler için yeşil alanlar:+binalar (çatı bahçeleri. mezarlıklar v. su kanalları.29. tren hatları ve tramvay hatları.).+kamu ve yarı kamusal binalar (okullar.04 Dezenfekte ve imha faaliyetleri 81. 01.aşağıdakilerin dikim.05 Caddelerin süpürülmesi ve kar ve buzun kaldırılması 81.tarımsal zararlıların kontrolü.b. ev içindeki TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 337 / 374 .29. otobüslerin.29.29.şişelerin temizliği.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer temizlik faaliyetleri 81.+sanayi ve ticari binalar.61.02 Trenlerin.otomobil temizliği.başka yerde sınıflandırılmamış diğer temizlik faaliyetleri. 81.01 Yüzme havuzlarının temizliği ve bakımı hizmetleri 81. bakım ve onarımı:+aşağıdakiler için parklar ve bahçeler.20. uçakların ve benzerlerinin temizliği 81. +karayolu yeşil alanları (yollar. bkz. . . hastaneler.3 Çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri 81.+özel ve kamu konutları. .

su kanalları. örneğin bir sözleşme veya ücret temelinde diğerleri için finansal planlama.Bu bölüm aynı zamanda tipik olarak başka bir yerde sınıflandırılmamış olan işletmelere sağlanan tüm destek hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır. . büro desteği ve diğer şirket destek faaliyetleri Bu bölüm. hendekler. erozyon. güneş banyosu için çimenler ve diğer eğlence parkları. 01.01 Dikim.+kamu ve yarı kamusal binalar (okullar.30. (futbol sahaları. fabrika kanalizasyon sistemleri). yüzme havuzları. kısım F.Bu bölümde sınıflandırılan birimler bir şirketin tüm işlevlerini yerine getirmek için fonksiyonel personel sağlamamaktadırlar.ağaç fidanlıkları ve orman ağaç fidanlıkları. +durağan ve akan sular (havuzlar. havaalanları).10.çevre düzenlemesi amacıyla gerçekleştirilen inşaat faaliyetleri. bina cephesi yeşil alanları. göletler. .30. ırmaklar.99 Diğer çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri 82 Büro yönetimi.+spor alanları. +durağan ve akan sular (havuzlar. bkz. 71. 81. bir sözleşme veya ücret temelinde devam eden rutin işlerin yanı sıra bir dizi günlük yönetim hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır. ırmaklar.tarımsal kullanım için uygun ekolojik düzen içerisinde toprağın korunması. 01. bkz.).). ev içindeki bahçeler). dalgalı alanlar.+spor alanları. golf pistleri gibi) oyun alanları. 82.. golf pistleri gibi) oyun alanları. kilise binaları v. .ticari üretim ve bitkilerin.11 bkz. . ağaçların ticari üretimi için dikim. Bu faaliyetlerin belirli bir yönüyle iştigal eden birimler bu belirli faaliyetegöresınıflandırılmaktadırlar.61. hastaneler. 02. yüzme havuzları. yeşil alanlar. Kapsam dışı olanlar.bahçeler).b.+özel ve kamu konutları. personel ve fiziksel dağıtım ve lojistik.gürültü. göletler. idari binalar. fabrika kanalizasyon sistemleri) 81. mezarlıklar v. hendekler. bölümler 01. dalgalı alanlar. faturalama ve kayıtların tutulması.çevre düzenlemesi ve mimarlık faaliyetleri.11 Ortak büro yönetim hizmeti faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 338 / 374 . bir dizi günlük büro yönetim hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır.b.+aşağıdakiler için yeşil alanlar:+binalar (çatı bahçeleri. +belediyeye ait alanlar (parklar. bkz.Bu grupta sınıflandırılan birimler bir şirketin tüm işlevlerini yerine getirmek için fonksiyonel personel sağlamamaktadırlar.30.1 Büro yönetimi ve destek faaliyetleri Bu grup. +karayolu yeşil alanları (yollar. bkz. . rüzgar. tren hatları ve tramvay hatları. (futbol sahaları. 02. bakım ve onarım şağıdakiler için parklar ve bahçeler.+sanayi ve ticari binalar. güneş banyosu için çimenler ve diğer eğlence parkları. 82.Bu grup aynı zamanda diğerleri için bir sözleşme veya ücret temelinde şirketlerin ve organizasyonların geleneksel olarak kendileri için yaptıkları devam eden rutin işler olan destek faaliyetlerini kapsamaktadır. görüş ve manzaranın korunması için bitkiler.

faturalama ve kayıtların tutulması. dokümanın redaksiyonu ve düzeltilmesi. ürün bilgisi sağlayan.12.mavi üstüne beyaz baskı. 82.13.çoğaltma.99. ...posta reklam kampanyalarını geliştirme ve organize etme.2 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri 82. .denetim olmaksızın fonksiyonel personel sağlanması.11. ve diğer sekreterya hizmetleri. mahkeme raporlaması gibi özel stenotip hizmetleri.. personel ve mail hizmetleri gibi günlük ofis yönetim hizmetlerinin bir kombinasyonunun sağlanmasını kapsamaktadır. .19.ön baskı hizmetleri. doküman hazırlama ve diğer özel büro destek hizmetleri Bu sınıf. 78. posta kutusu kiralanmasının sağlanması ve postacılık hizmetleri.). bkz. örneğin ofset baskı. dijital basım. 18..fotokopi. .sekreterya destek hizmetleri.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. hızlı basım. bilgisayar telefon entegrasyonu.00 Fotokopi. . bu belirli faaliyete göre sınıfa bakınız. Kapsam dışı olanlar. otomatik çağrı yönlendirme.genel stenografi hizmetleri. çeşitli kopyalama.00 Ortak büro yönetim hizmeti faaliyetleri 82. bir sözleşme veya ücret temelinde diğerleri için resepsiyon. bkz. 73.bu faaliyetlerin sadece belirli bir kısmının sağlanması. 18.operatör kişiler.99. yardım için müşteri taleplerine cevap veren ve müşteri şikayetleri ile ilgilenen benzer yöntemler kullanılarak müşterilerden gelen çağrılara cevap veren gelen çağrı merkezleri. .basım hizmetleri sağlanmaksızın diğer doküman kopyalama hizmetleri.dokümanların basımı (ofset baskı.doküman hazırlama. bkz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 339 / 374 . 82. müşteriler için piyasa araştırması veya kamuoyu araştırması ve benzer faaliyetleri gerçekleştirmek için benzer yöntemler kullanan gidençağrımerkezleri. hızlı baskı v. doküman hazırlama ve diğer özel büro destek hizmetleri 82. .11. . bkz.mektup veya özet yazımı. baskı öncesi hizmetler.dokümanların uyarlanması. bkz. doküman hazırlama ve özel büro destek faaliyetlerini kapsamaktadır.malları veya hizmetleri potansiyel müşterilere satmak veya pazarlamak. finansal planlama.b.Bu sınıf.. Kapsam dışı olanlar. .daktilo ile yazma ve metin işleme..19 Fotokopi. 82. .20 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri Bu sınıf aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır:. 82. etkileşimli (interaktif) cevaplama sistemleri veya komut alan. Buraya dahil olan doküman kopyalama/basım faaliyetleri yalnızca kısa süreli türdeki basım faaliyetlerini kapsamaktadır.

3 Kongre ve ticari fuar organizasyonu 82.9 Başka yerde sınıflandırılmamış şirket destek hizmet faaliyetleri Bu grup. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 340 / 374 . ve diğerlerine bilgi sağlanması.91.82. şirketlerin kredi geçmişleri.01 Müşterilerden alacaklar için olan ödemelerin ve havale ödemelerinin toplanması örneğin.bilgi toplama. örneğin kişilerin kredi ve çalışma geçmişleri. fatura ve borç toplama hizmetleri 82. konferanslar ve toplantılar. fatura ve borç toplama hizmetleri. kongreler. 82. ve diğerlerine bilgi sağlanması. organizasyon. tahsilat daireleri.00 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri 82. kredi kayıt büroları ve başka bir yerde sınıflandırılmamış olan şirketlere tipik olarak sağlanan tüm destek faaliyetlerini kapsamaktadır.. örneğin. . perakendecilere. bu etkinliklerin gerçekleştirildiği tesislerin işletilmesi için yönetim ve personel sağlanması dahil olsun ya da olmasın. şirketler ve ticari fuarlar. şirketlerin kredi geçmişleri. promosyon ve/veya etkinliklerin düzenlenmesini kapsamaktadır. ve bu kişilerin ve şirketlerin güvenilirliklerinin değerlendirilmesi ihtiyacını duyan finansal kuruluşlara. perakendecilere. 82.91.02 Bilgi toplama örneğin kişilerin kredi ve çalışma geçmişleri. örneğin.30 Kongre ve ticari fuar organizasyonu Bu sınıf.30. 82.00 Kongre ve ticari fuar organizasyonu 82. ve bu kişilerin ve şirketlerin güvenilirliklerinin değerlendirilmesi ihtiyacını duyan finansal kuruluşlara.20.müşterilerden alacaklar için olan ödemelerin ve havale ödemelerinin toplanması.91 Tahsilat daireleri ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

. Kapsam dışı olanlar. damgalama ve marka basma.toplantıların. 11.film veya bantlara alt yazı veya alt başlık yazılması hizmetlerinin sağlanması.. örneğin:+mahkeme raporlaması veya stenotip kayıt hizmetleri.park sayacından madeni paraların toplanması hizmetleri.91. bkz.borcu ödenmeyen malların geri alınması hizmetleri.19. alüminyum folyo kaplama).bir sözleşme veya ücret temelinde kaynak geliştirme organizasyon hizmetleri. .sadakat programlarının yönetilmesi.otomatik bir sürece dahil olsun ya da olmasın bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak yapılan paketleme faaliyetleri: +içecekler ve yiyecek dahil olmak üzere.taşımacılık için arızi paketleme faaliyetleri. . 82.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer şirket destek hizmet faaliyetleri Bu sınıf destek faaliyetlerini kapsamaktadır. +eczanelerde doktorun isteğine göre hazırlanan ilaçların güvenli paketlenmesi. Kapsam dışı olanlar. örneğin:. bkz.kod basım hizmetleri. bkz.. 82.99 Diğer tahsilat daireleri ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri 82.12. 82.. sıvıların şişelenmesi. . +etiketleme. genel olarak kamu idaresi tarafından yerine getirilen. .92 Paketleme faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.başka bir yerde sınıflandırılmamış şirketlere tipik olarak sağlanan diğer destek faaliyetleri.hafif içeceklerin imalatı ve mineral su üretimi. 59. +katı maddelerin paketlenmesi (köpüklü ambalaj.82.dokümandan kopya çıkarma hizmetlerinin sağlanması.99. kamu düzeni ve güvenliği.bağımsız müzayedecilerin faaliyetleri. +paket ambalajlama ve hediye paketleme.. konferansların canlı televizyon gösterimlerine eş zamanlı (simültane gibi) alt yazı geçilmesi. vergilendirme. .. bkz.00 Paketleme faaliyetleri 82.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer şirket destek hizmet faaliyetleri O-KAMU YÖNETİMİ VE SAVUNMA. 52.birebir raporlama ve resmi tutanakların stenotip raporlaması ve raporlanan materyallerin sonradan uyarlanmasının sağlanması.adres kodlama hizmetleri. Bu yasama faaliyetleri. hükümet ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır.. ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK Bu kısım. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 341 / 374 .+genel stenografi hizmetleri. ulusal savunma. .29.07.92.

Benzer şekilde.00 Genel kamu yönetimi faaliyetleri 84.12. bölgesel ve yerel yapıların idari ve yasal yönetimi.+gümrük idaresi.3. 68. +eğitim. sosyal ve ekonomik yaşam alanında genel yönetim (hükümetin her seviyesinde yürütme. müfredat programı gibi) idaresi bu kısıma dahil olmaktadır. sağlık. kişisel refahın artırılmasına yönelik araştırma ve geliştirme politikalarının ve ortak fonların yönetimi. Bu kamu birimlerince yerine getirilse dahi. okul sisteminin (düzenlemeler. 84. bkz. +çevre. Bir önceki paragrafta doğası gereği belirlenen faaliyet dışında. 68. bkz. .ekonomik performans ve rekabet edilebilirliği artırmaya yönelik araştırma ve geliştirme politikalarının yönetimi. +kültür. +eğlence.01. zorunlu güvenlik faaliyetlerini de kapsamaktadır. NACE içerisinde başka bir yerde sınıflandırılan söz konusu faaliyetlerin bu kısıma dahil olmadığı anlamına gelmektedir.+mallara ilişkin harç/vergi toplanması ve vergi ihlal incelemesi. 84.finansal hususların yönetimi ve denetimi:+vergilendirme tasarılarının uygulanması.hükümet arşivlerinin işletilmesi.12 Sosyal güvenlik hariç.13.kişisel iyileştirmeyi hedefleyen programlarının yönetilmesi: +sağlık. . Örneğin.1 Ülke yönetimi ve toplumun ekonomik ve sosyal politikalarının yönetimi Bu grup. denetimler.11.tüm (sivil) araştırma ve geliştirme politikalarının ve ortak fonların yönetimi.hükümetin kendisine ait veya kullandığı binaların işletilmesi..Araştırma ve geliştirme politikaları ve ortak fonlarla ilgili savunma yönetimi.hükümetin çeşitli düzeylerindeki tüm ekonomik ve sosyal planlama ve istatistik hizmetlerinin yönetimi ve uygulanması. kültürel hizmetler ve diğer sosyal hizmetleri sağlayan kurulu Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bu kısım içerisinde yer alan kimi faaliyetler hükümet dışı birimler tarafından yerine getirilmektedir. .merkezi. öğretimin kendisi dahil değildir (bkz. +sosyal hizmetler. +iskan.2. . Kapsam dışı olanlar. bunların paylaştırılmasının denetimi. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 342 / 374 . 91. bkz. Bu kısım aynı zamanda. .22. . 84.. ve bir hapishane veya askeri hastane sağlık (bkz. eğitim.11 Genel kamu yönetimi faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 84. bkz. 84 Kamu yönetimi ve savunma. zorunlu sosyal güvenlik 84.göçmenlik hizmetlerine dayalı idari programlar ile dışişleri ve hükümet programlarının yanı sıra kanunların ve bunlara uygun düzenlemelerin yasalaştırılması ve hukuki olarak yorumlanmasını kapsamaktadır. finansal yönetim gibi) ve denetimi kapsamaktadır. yasama. +spor.bütçe uygulaması ve kamu fonlarının ve kamu borcunun yönetimi:+paraların toplanması ve alınması. kısım P). . 84. yasal veya kurumsal statü bu kısım içerisinde yer alan bir faaliyet için başlı başına belirleyici faktör değildir. bkz. .araştırma ve geliştirme politikalarının ve bu alanlarla ilgili fonların idaresi. kısım Q) içerisinde sınıflandırılmaktadır.

. bölüm 86. . bölüm 91.genel çalışma ilişkilerinin yönetimi. bkz.müzeler ve diğer kültürel kuruluşlar. dışişleri. 88. +alt yapı. . . Kapsam dışı olanlar. çöplerin ortadan kaldırılması ve iyileştirme faaliyetleri.21 Dışişleri ile ilgili hizmetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 84.insan sağlığı ile bağlantılı faaliyetler. .devletçe işletilen kütüphanelerin ve arşivlerin faaliyetleri. bkz. 84. savunma ve kamu düzeni.farklı ekonomik sektörler için sübvansiyon dağıtımı dahil olmak üzere.+iletişim. kültürel hizmetler ve diğer sosyal hizmetleri sağlayan kuruluşların faaliyetlerinin düzenlenmesi 84. bölümler 37.dış ticaret. . .01.ulusal sınırların ötesine iletmek için bilgi ve kültür hizmetlerinin yönetimi.13 İş etkinliğinin artırılmasına yönelik katkı ve düzenleme faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.12.+enerji ve maden kaynakları.+oteller ve turizm.dışişleri bakanlığının yönetimi ve faaliyeti ile yurt dışında veya uluslararası organizasyonlardaki bürolarda diplomatik ve konsolosluk görevleri. . bölüm 72. eğitim.ekonomik performansın artırılması için araştırma ve geliştirme politikalarının ve ortak fonların yönetimi. bkz. bkz. 38. bölüm 93. . örneğin işsizliğin azaltılması. uluslararası ve dış teknik konuların yönetimi... 84.Kapsam dışı olanlar.bölgesel politika tedbirlerinin gerçekleştirilmesi. . güvenlik faaliyetlerini kapsamaktadır. bkz.spor veya diğer eğlence faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar. kamu yönetim ve düzenlemesi: +tarım.+ulaşım.30. 39.+toptan ve perakende ticaret.99. . uluslararası organizasyonlar aracılığıyla gönderilsin ya da gönderilmesin yabancı ülkeler için yardım. bkz.yabancı ülkeler için askeri yardım sağlanması. kısım P.eğitim faaliyetleri.lağım pisliği. 84.2 Bir bütün olarak topluma hizmetlerin sağlanması Bu grup. +toprak kullanımı.13. .00 İş etkinliğinin artırılmasına yönelik katkı ve düzenleme faaliyetleri 84. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 343 / 374 . . bkz. . işletilmesi ve desteklenmesi. bkz.uluslararası felaketler ve savaş mülteci hizmetleri. bkz.zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri. 91.00 Sosyal güvenlik hariç. . sağlık.araştırma ve deneysel gelişim faaliyetleri.

personel ve diğer savaş gücü dışındaki kuvvetler ve diğer kuvvetler. askeri mahkemelerin ve adli sistemin yönetilmesi ve işletilmesi. 84. .kanun hükümlerinin ve yorumlarının icrası. iletişim.idari.araştırma ve tecrübe geliştirme faaliyetleri.21. 84. bkz.00 Savunma faaliyetleri 84.24 Kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. ceza ve diğer davalarda danışmanlık ve temsil.trafik kuralları. Devlet adına veya hükümet tarafından nakdi veya hizmet sağlanarak yapılan yasal temsil ve danışmanlığı da kapsar. bkz. 84. yapılar. . kaynaklar ve benzerinin sağlanması). kolejlerin ve akademilerin eğitim faaliyetleri. ceza infaz kurumu (hapishane) yönetimi ve ıslah hizmetlerinin sağlanması. bkz. yabancı uyrukluların kaydı. .+mühendislik. donanma savaş kuvvetleri ve hava kuvvetleri. .askeri okulların.savunma ile bağlantılı araştırma ve geliştirme politikaları ve ilgili fonların idare edilmesi..10. .barış dönemlerinde yaşanan felaketler durumunda dahili olağanüstü durumlar için kaynak sağlanması.00 Dışişleri ile ilgili hizmetler 84. bölüm 85. liman. . bkz.. bkz. . 86.sivil savunma kuvvetlerinin idaresi.askeri hastanelerin faaliyetleri.23.23 Adalet ve yargı organlarının faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. hukuk ve ceza mahkemelerinin. istihbarat. bkz. .24. çalıştırılması ve desteklenmesi.00 Adalet ve yargı organlarının faaliyetleri 84. taşımacılık. +savunma oluşturmada kullanılan yedek ve yardımcı kuvvetleri.22 Savunma faaliyetleri Bu sınıf.yabancı ülkelere askeri yardım sağlanması.idarelerinin ve işletilmelerinin devlet birimlerince veya bir sözleşme veya ücret temeline dayalı olarak özel birimlerce yapılmasına bakılmaksızın..10.olası planlar dışındaki çalışmaların desteklenmesi ve sivil kuruluşların ve nüfusun dahil olduğu tatbikatların gerçekleştirilmesi. .. bkz.22. bkz.barış dönemlerinde yaşanan felaketlerde yurtiçi acil durumlarda kullanılmak üzere kaynak sağlanması. +askerde askeri personel için sağlık faaliyetleri.hukuk davalarının tahkimi. maddi.21. . örneğin: +kara ordusu. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 344 / 374 .23..ceza infaz kurumu (hapishane) okullarının faaliyetleri.10. 85.. . 86.ceza infaz kurumu hastanelerinin faaliyetleri. bkz. sınır. sahil koruma ve diğer özel polis kuvvetlerinin idare ve sevki. deniz. 84. hava ve uzay savunma kuvvetlerinin yönetimi. . 69. denetimi ve çalıştırılması. rehabilitasyon hizmetleri dahil olmak üzere. Kapsam dışı olanlar. bölüm 72.askeri mahkemelerin faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar. 84.4.+askeri lojistik alanlar (teçhizat.hukuk. tutuklama kayıtlarının saklanması dahil olmak üzere.84. aşağıdakileri kapsamaktadır:.askeri savunma ilişkilerinin ve toprak. resmi birimlerce desteklenen düzenli ve yardımcı polis kuvvetlerinin.

.25. 84. sel basmalarında. 84. bkz. +emeklilik maaşları. internet veya yazışma aracılığıyla sağlanabilmektedir. okuma yazma programları ve benzerinin yanı sıra düzenli okul sistemi içerisinde farklı kurum ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 345 / 374 . bkz. Bu yetişkin eğitimi. 65. bkz. televizyon. bkz. Kapsam dışı olanlar. 71. 88. 09. Eğitimler sözlü veyahut yazılı olabilir ve radyo.30.00 Kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili faaliyetler 84. bkz. .10.00 Zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri P-EĞİTİM Bu kısım her düzeyde veya her meslek dalı için eğitimi kapsamaktadır. yol kazaları ve benzerlerinde yardımda. . .orman yangın önleme ve yangın söndürme hizmetleri.10.petrol ve gaz alanlarında yangın söndürme. 84. Kapsam dışı olanlar. . 88.zorunlu olmayan sosyal güvenlik.99. iş kazası ve işsizlik sigortası.22. +doğum.askeri silahlı kuvvetlerin idare ve sevki. . 52.3 Zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri 84. 84.itfaiyecilik ve yangının önlenmesi: +yangın önlemede. 02.30. geçici sakatlık. . insanlar ve hayvanların kurtarılmasında. dulluk ve benzerinden kaynaklı gelir kayıplarının önlenmesi programları.20.23.25 İtfaiye hizmetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .polis laboratuarlarının işletilmesi.sağlık hizmetlerinin ve sosyal hizmetlerin sağlanması (konaklama olmaksızın) bkz.24. .uzmanlaşmamış birimlerce yapılan havaalanlarındaki yangın söndürme ve yangın önleme hizmetleri.hükümet tarafından sağlanan sosyal güvenlik programlarının finanse edilmesi ve yönetilmesi: +hastalık. yangın söndürmede.40.30 Zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.Kapsam dışı olanlar.00 İtfaiye hizmetleri 84. felaketlerde. bkz. düzenli ve yardımcı itfaiyecilerin idare ve sevki.

Kapsam dışı olanlar. çocuklar için günlük bakım da dahil.20.kuruluşlarca farklı düzeylerde verilen eğitimi kapsamaktadır. 88. .91. Askeri okullar ve akademiler.20 İlköğretim Bu sınıf temel eğitimi kapsamaktadır: öğrencilere okuma. bkz. doğa bilimi.Bu kısımda yer alan kategorilerdeki ayrım ISCED 1997düzeylerinde tanımlandığı şekilde öngörülen eğitim düzeylerini temel almıştır. 85 Eğitim 85. sosyal bilim. 2-3 düzeyindekiler için grup 85.00 Okul öncesi eğitim 85. ceza infaz kurumu (hapishane) okulları ve benzeri kendi düzeylerinde buna dahildir. ISCED ` in 0 düzeyinde kurs veren eğitim kuruluşlarının faliyetleri 85.00 İlköğretim TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 346 / 374 .85. içerik olarak ilköğretim programlarına benzeyen ancak temel okullara girmek için yaşlı olduğu düşünülen kişilere yönelik olan.2 İlköğretim 85.okul öncesi eğitim ( ilk düzeyden önce gelen eğitim). sınıflar fiziksel ve zihinsel olarak özürlü öğrenciler için özel eğitimi kapsamaktadır.Temel eğitimin her düzeyi için.41 içerisinde ve 5-6 düzeyindekiler 85. Kapsam dışı olanlar. okul sistemi içerisinde veya dışında okuma yazma programlarının sağlanması da buna dahildir.91. Bu kısım özel eğitim kuruluşlarının yanı sıra kamu kurumları tarafından verilen eğitimi de kapsamaktadır.10.20 içerisinde.42 içerisinde sınıflandırılmaktadır.10 Okul öncesi eğitim Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Okul öncesi eğitim. öncelikle çok ufak çocukları okul ortamına alıştırmak.çocuk kreş faaliyetleri. . 88. Böylesi eğitim genellikle çocuklar için sağlanmaktadır. coğrafya.1 Okul öncesi eğitim 85.3 içerisinde.5 içerisinde tanımlanan yetişkin eğitimi.çocuk kreşi faaliyetleri. bkz.10 içerisinde. 85. sanat ve müzik gibi diğer konularda temel bir anlayış veren akademik kursların ve ortak kurs çalışmasının sağlanması. . 4 düzeyindekiler için 85.Bu kısım aynı zamanda tenis veya golf ve eğitime yardımcı faaliyetler gibi spor ve eğlence faaliyetleri ile ilgili temel eğitimi kapsamaktadır. 85. yani ev ve okul arasında bir köprü kurmak amacıyla tasarlanmış organize bir başlangıç düzeyi öğrenimi olarak tanımlanmaktadır. bununla birlikte. yazma ve matematik ve tarih. . 1 düzeylerindekiler 85.

52.53. . 85.zorunlu okul periyoduna az ya da çok tekabül eden daha alt düzeyde genel ortaöğretim.3 Ortaöğretim Bu grup genel ortaöğretim ve teknik ve mesleki ortaöğretim eğitimini kapsamaktadır. .daha üst düzey genel ortaöğretim.31 Genel ortaöğretim Bu sınıf yaşam boyu öğrenimi ve insan gelişimini hedef alan ve daha ileri eğitim fırsatlarına elverişli eğitim türünü kapsamaktadır. Bu aşamadaki konu uzmanlığının genellikle genel bir programı takip edenlerin eğitim deneyimleri üzerinde de kimi etkileri olmaya başlamaktadır. Kapsam dışı olanlar.99. 85. . .5`te tanımlandığı şekilde yetişkin eğitimi.85.32 Teknik ve mesleki orta öğretim Bu sınıf. Kabul için koşul en az lise eğitim derecesi üzerinde bir diploma olmasıdır. hobi ve kendi kendini geliştirme amaçları için güzel sanatlar eğitimi.barınma hizmeti sağlanmaksızın sosyal iş faaliyetlerinin parçasını oluşturan iş eğitimi. . mezuniyet ve mastır derecesi verilmesini kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar..mesleki sürücülere yönelik olmayan otomobil sürücülük okulları. bkz.31. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 347 / 374 . 88.85.00 Genel ortaöğretim 85.5 içerisinde tanımlanan yetişkin eğitimi.85.4 Yükseköğretim hizmetleri Bu grup. 85. Bu gibi programlar öğrencilere teknik veya mesleki eğitim sağlamak için veya herhangi bir özel konu ön şartı olmaksızın daha yüksek eğitime giriş için düzenlenmektedir. 85.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. daha yüksek eğitime giriş.00 Teknik ve mesleki orta öğretim 85. hem teorik arka plan hem de bugün ve gelecekteki istihdamla ilgili becerilerde tipik olarak konu-içerik uzmanlığını ve bilgisini vurgulayan eğitimin sağlanmasını kapsamaktadır. . bkz. Bir programın amacı genel bir istihdam alanından çok spesifik bir işe ilişkin hazırlığa ayrılmaktadır. 85.teknik ve mesleki yüksekokul eğitimi. Bu gibi birimler genellikle daha çok uzman öğretmenlerin ve daha çok uzmanlık alanlarındaki sınıflara idare eden çeşitli öğretmenlerin kullanıldığı konu odaklı modellere dayalı programlar sağlamaktadır. bkz.85.eğlence. Kapsam dışı olanlar. lise sonrası yüksek eğitim dışında ve akademik kursların sağlanmasını ve mezuniyet diploması. . Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.4`te tanımlandığı şekilde yüksek öğrenim düzeyinin altındaki teknik ve mesleki eğitim. bkz. 85.10 ve 88.32.4.

yüzme eğitimi. .4`teki eğitim ile karşılaştırılamayan.jimnastik eğitimi.dövüş sporları eğitimi.52..42 Yükseköğretim Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.1 . ortaöğretim veya yüksek eğitim faaliyetlerini kapsamamaktadır. koçları. Eğitim bir çok yerde sağlanabilmektedir. kriket oyunu.. Eğitim resmi olarak teşkil edilen bu sınıfta sağlanmaktadır. kamplar. . 85.41 Ortaöğretim sonrası üniversite derecesinde olmayan eğitim Bu sınıf yüksek eğitim olarak kabul edilmeyen lise sonrası eğitim sağlanmasını kapsamaktadır.00 Yükseköğretim 85. bkz. Akademik okulları..42.4`te taslağı çizilmiş olduğu şekilde temel eğitim öncesi. diğer eğitim ya da uzmanlık eğitimi.00 Sporlar ve eğlence eğitimi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 348 / 374 . basketbol. Gruplara veya kişilere spor faaliyetleri kapsamında eğitim sağlayan kamplar ve okulları kapsamaktadır. Gece ve gündüz sporları eğitim kampları yine bu kapsam içerisindedir.00 Ortaöğretim sonrası üniversite derecesinde olmayan eğitim 85. öğretmenleri. Örneğin yüksek eğitim veya lise sonrası yüksek eğitim dışı mesleki eğitime hazırlık için tamamlayıcı lise sonrası eğitim sağlanması. kolejleri ve üniversiteleri hariç tutmaktadır.kültürel eğitim. 85.Gruplar 85. örneğin kamplar ve okullar tarafından sağlanan eğitim.5 Diğer eğitim Bu grup genel sürekli eğitim ve sürekli mesleki eğitim ve herhangi bir sanat.binicilik eğitimi. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . futbol ve benzeri). 85.spor eğitimi (beysbol. hobi veya kendini geliştirme amaçları için eğitimi kapsamaktadır.85. örneğin birimin veya müşterinin eğitim tesislerinde. spor eğitimi. ikinci ve üçüncü aşamaları: 85. drama veya müzik veyahut gruplar 85.yoga eğitimi.85.51. eğitim kurumlarında veya diğer vasıtalarla. Kapsam dışı olanlar. sanat. . yabancı dile eğitimi.1-85.41.kart oyunu eğitimi (briç oyunu gibi). .51 Sporlar ve eğlence eğitimi Bu sınıf bireysel gruplara spor faaliyetleri içerisinde eğitim sağlanmasını kapsamaktadır.. akademiler veya okullar. profesyonel spor eğitimcileri.yükseköğrenimin birinci. 85.

`sınıflar` ve benzeri olarak isimlendirilebilir.yabancı dil eğitimi.31. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Bunlar resmi olarak organize eğitim sağlamaktadırlar.teknik ve mesleki ortaöğretim. . bkz. drama ve müzik üzerine eğitim sağlanmasını kapsamaktadır. . Kapsam dışı olanlar. Bu tarz eğitimleri veren birimler `okullar`. Kapsam dışı olanlar. .32.sanat eğitimi. . 85.yetişkin okuma yazma programları.bilgisayar eğitimi.59.derece ile belirlenmeyen eğitim.genel ortaöğretim.52. mezuniyet veya derece sağlamamaktadırlar.yardımcı kurslar sunan öğrenim merkezleri.52 Kültürel eğitim Bu sınıf sanat. . 85. . . 85. 85.53. . .profesyonel sınav bilgileri tazeleme kursları.59.piyano öğretmenleri ve diğer müzik eğitimi.ticari sertifikalar ve izinler vermeyen havacılık. 85..yükseköğretim. bkz.85.00 Kültürel eğitim 85.dil eğitimi ve konuşma becerileri eğitimi.sahne sanatları okulları (akademik olanlar hariç).59.mesleki sürücüler için sürücülük kursları. . bkz.. `stüdyolar`. .4.02 Dil eğitimi ve konuşma becerileri eğitimi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 349 / 374 . Kapsam dışı olanlar. eğlence veya kendini geliştirme amaçları için.akademik öğretim hizmetleri. . . bkz. 85. yelkencilik. . bkz. bkz.59 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.53 Sürücü kursu faaliyetleri Ayrıca bu sınıf aşağıdakileri de kapsamaktadır. . ancak böylesi eğitim profesyonel bir diploma.dinsel eğitim..00 Sürücü kursu faaliyetleri 85.20.32. gemicilik okulları. 85. 85. .01 Yardımcı kurslar sunan öğrenim merkezleri 85.drama okulları (akademik olanlar hariç). .fotoğrafçılık okulları (ticari olanlar hariç). başlıca hobi.güzel sanatlar okulları (akademik olanlar hariç). . 85.dans eğitimi ve dans stüdyoları.

Ayrıca. cüzam ve kalma olanakları bulunan ve çok çeşitli tıbbi olanaklarla hastalara teşhis ve tıbbi tedavi sağlamakla iştigal eden diğer insan sağlığı kuruluşları faaliyetlerini kapsamaktadır.03 Bilgisayar eğitimi 85. . . ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri. 85.59.59.öğrenci değiştirme programları organizasyonu. sağlık bakımı profesyonelleri dahil olmaksızın sosyal hizmet faaliyetleri için sağlık bakım faaliyetlerinin bir derecesine dahil olan yatılı bakım faaliyetlerine kadar çok çeşitli faaliyetleri kapsamaktadır.60. psikiyatri ve madde bağımlılığı hastaneleri. Kapsam dışı olanlar. prevantoryum. Aynı zamanda genel pratisyenler ve tıp uzmanları ve operatörler tarafından gerçekleştirilen genel ve özel tıp alanında tıbbi danışmanlık ve tedaviyi kapsamaktadır. Faaliyetler hastaneler ve diğer yerlerde eğitimli tıbbi profesyonellerce sağlanan sağlık bakımından başlayıp.00 Eğitimi destekleyici faaliyetler Q-İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ Bu kısım. genel ve uzmanlık hekimliğini.eğitim rehberlik danışmanlık hizmetleri. bu kısım insan sağlığı için hastaneler veya tıp pratisyen doktorları tarafından yerine getirilmeyen ancak hastaların tedavi edilmesinde yasal olarak tanınmış olan sağlık görevlisi pratisyenlerin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 350 / 374 . .99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim 85. sanatoryum. 86 İnsan sağlığı hizmetleri Bu kısım kısa ve uzun süreli hastaneleri. . tıbbi bakım evleri. . cerrahi.85.sosyal bilimler ve beşeri bilimlere ilişkin araştırma ve deneysel gelişme.eğitim danışmanlığı. eğitim süreçlerini veya sistemlerini destekleyen öğrenim dışı faaliyetlerin sağlanmasını kapsamaktadır.eğitim test değerlendirme hizmetleri.eğitim deneme hizmetleri. sığınma evleri. bkz. rehabilitasyon merkezleri.20.60 Eğitimi destekleyici faaliyetler Bu sınıf. 72.6 Eğitimi destekleyici faaliyetler 85. Genel veya özel olarak diş ameliyat faaliyetlerini ve ortodontist faaliyetlerini kapsamaktadır. . sağlık ve sosyal hizmet faaliyetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır.

86. tıbbi. bkz. bkz. .veterinerlik faaliyetleri.genel ve ihtisaslaşmış dişçilik faaliyetleri.ambulans taşıma faaliyetleri. bkz. endodonti ve pedodonti.00 Hastane hizmetleri 86.1 Hastane hizmetleri 86. teşhis ve tedavi faaliyetleri.ilgili alanda askeri personel için sağlık faaliyetleri. 86. ihtisaslaşmış sanatoryumlar gibi) kısa ve uzun süreli hastane faaliyetleri.genel pratisyenler tarafından genel tıp alanında gerçekleştirilen tıbbi danışmanlık ve tedavi.10.genel hastanelerin (belediye ve bölgesel hastaneleri.90. 86. kar amacı gütmeyen kuruluşların hastaneleri.10 Hastane hizmetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. bulaşıcı hastalıklar için hastaneler. askeri ve hapishane hastaneleri gibi) ve ihtisaslaşmış hastanelerin (ruh sağlığı ve madde bağımlılığı hastaneleri. . okullara. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 351 / 374 . grup uygulamaları ve hastane ayakta tedavi polikliniklerinde ve hasta bakım evlerinin yanı sıra şirketlere. Kapsam dışı olanlar. hemşireler ve fizyoterapistlerce gerçekleştirilen sağlık personeli faaliyetleri. 86. diş hekimliği.Bu faaliyetler özel uygulama. .tıbbi olanlar hariç olmak üzere laboratuar denemesi ve her tür madde ve ürünün incelenmesi. 71. . . ortodonti faaliyetleri. +tıp hekimleri ve sağlık personelinin hizmetleri.hastanede yatan hastalar için özel danışmanlık hizmetleri.+acil servis hizmetleri. . bkz.2 Tıp ve dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri Bu grup cerrahlar. Kapsam dışı olanlar.00.tıbbi laboratuar testleri. . oral patoloji. 86. 86.yatılı hastane faaliyetleri. 84.90. doğum evleri.faaliyetlerini kapsamaktadır. bkz. eczacılık hizmetlerinin. bkz. .22.10. huzurevlerine. üniversite hastaneleri.2. bkz.20. 86.ebeler. bkz. 86. dişçiler ve benzerini de kapsayarak genel tıp pratisyenleri ve tıp uzmanları tarafından gerçekleştirilen tıbbi danışmanlık ve tedaviyi kapsamaktadır.+radyoloji ve anestezi hizmetleri dahil olmak üzere laboratuar ve teknik hizmetleri. .23. 75.+ameliyathane hizmetlerinin.21 Genel tıp ile ilgili uygulama faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . yiyecek ve diğer hastane hizmetlerinin sağlanması. iş örgütlerine ve yardım örgütlerine bağlı kliniklerde gerçekleştirilmektedir. 86.+kısırlaştırma ve doğumun sona erdirilmesi gibi yatılı olarak tıbbi tedavileri sağlayan aile planlama merkezlerinin hizmetleri. .90.Tıp doktorlarının doğrudan denetimi altında gerçekleştirilen faaliyetler temel olarak hastanede yatan hastalara yöneliktir ve aşağıdakileri kapsamaktadır.

23.10.22 Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.10.02 Ortodonti faaliyetleri 86. bkz.23.90 İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 352 / 374 . 86.ebeler. Kapsam dışı olanlar.86.23.00 Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri 86. 86.01 Genel veya uzmanlık alanında dişçilik faaliyetleri 86. bkz. 86.uzman hekimler ve operatörler tarafından ihtisaslaşmış tıp alanında gerçekleştirilen tıbbi danışmanlık ve tedavi.00 Genel tıp ile ilgili uygulama faaliyetleri 86. . . bkz..23 Dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .genel veya uzmanlık alanında dişçilik faaliyetleri.90.22. . 86.yataklı sağlık kuruluşlarının faaliyetleri.diş laboratuarları tarafından yapay diş. oral patoloji.21.99 Diğer dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri 86. protez ve protez cihazları üretilmesi.ortodonti faaliyetleri. bkz. bkz. 86. 32. örneğin dişçi. .9 İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler 86. .50. endodonti ve pedodonti. 86.diş hijyenistleri gibi diş sağlığı personeli faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar.yatılı hastane faaliyetleri. .90. fizyoterapistler ve diğer para medikal pratisyenlerin faaliyetleri.

huzurevlerine.yiyecek hijyeni alanındaki test faaliyetleri.03 Kan bankalarının. hidroterapi. 49.Bu faaliyetler.tıbbi müdahale teçhizatı ve tıp personeli olmaksızın hastaların nakli.04 Uçaklar dahil olmak üzere herhangi bir araç ile hastaların ambulansla taşınması. 71. 86.90. sperm bankalarının.50.hastane hizmetleri. konuşma tedavisi. ebelerin.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . . bkz.20 . Bu hizmetler genellikle acil bir durum süresince sağlanmaktadır. hemşireli yatılı bakım tesisleri. 51.tıbbi ve dişçilik uygulama faaliyetleri. . bkz. bkz. bkz. 71. organ nakli bankalarının ve benzeri faaliyetleri 86. iş örgütlerine ve yardım örgütlerine bağlı kliniklerde ve hastaneler dışındaki yatılı sağlık tesislerinde gerçekleştirilmektedir. 87. spinal maniplasyon. 32. .90. bkz.01 Ayrı çalışan ancak düzenli olarak diş hekimlerince denetlenen diş terapistleri. bakım evleri ve diğer yerlerin yanı sıra şirketlere. Kapsam dışı olanlar. ergoterapi (meşguliyet tedavisi).20.insan sağlığı için hastaneler veya tıp doktorları veya diş hekimleri tarafından gerçekleştirilmeyen faaliyetler: +hemşirelerin. fizyoterapistlerin veya optometri (göz muayenesi). homeotapi (benzeri ile tedavi etme yöntemi). akupunktur gibi diğer sağlık görevlisi pratisyenlerin faaliyetleri.tıbbi olmayan laboratuar testleri. 86. 86.90.2. bkz.90.10. kendi muayene odaları. okullara. . protez ve protez aletlerin tedarik edilmesi. ayak bakımı. . .10.99 Diğer insan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler 87 Yatılı bakım faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 353 / 374 . kan analiz laboratuarları 86. 50. okul diş hemşireleri ve diş sağlık bilimcileri gibi diş sağlık personelinin faaliyetleri 86. 86. tıbbi masaj.90.diş laboratuarları tarafından takma diş. bkz.02 X-ray laboratuarları ve diğer teşhis görüntüleme merkezleri.

. 87. + bakım evleri.1 Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri 87. koruyucu denetim ve danışmanlık ve kimi sağlık bakımlarını sağlamaktadır. bkz. ruh hastalarına ve madde bağımlılarına yönelik yatılı bakım faaliyetleri Bu sınıf.10. +özel bakım üniteleri. ruh hastalarına ve madde bağımlılarına yönelik yatılı bakım faaliyetleri 87. zihinsel rahatsızlığı veya madde bağımlılığı problemleri olan insanlara yatılı bakım (ancak lisanslı hastane bakımı değil) sağlanmasını kapsamaktadır.2 Zihinsel engellilere.10 Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.sağlık bakımı profesyonellerince evde sağlanan hizmetler. .geçici evsiz barınakları gibi yatılı sosyal hizmet faaliyetleri. geçici evsiz barınakları. denetim ve yatılı olanların gereksinim duydukları diğer bakım türleri ile bağlantılı yatılı bakımının sağlanmasını kapsamaktadır. bkz.akıl hastaneleri. hemşirelik.Bu bölüm.20.00 Zihinsel engellilere. . Tesisler üretim sürecinin önemli bir parçasıdır ve sağlanan bakım hemşirelik hizmetleri düzeyinden daha geniş olan sağlık hizmetleri ile sağlık ve sosyal hizmetlerin bir karışımıdır. 87. +zihinsel engelliler için uyum sağlanmasına yönelik evler.90. +alkolizm veya ilaç bağımlılığı tedavisi için tesisler. 86. ruh hastalarına ve madde bağımlılarına yönelik yatılı bakım faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 354 / 374 . +hemşire bakımlı huzur evleri. yetimhaneler. +zihinsel engelliler için tesisler. . Kapsam dışı olanlar. asgari hemşire bakımı olsun ya da olmasın yaşlılar için evlerin faaliyetleri.00 Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri 87.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. zihinsel engelli. +psikiyatri için sanatoryumlar. bkz. 87. Kapsam dışı olanlar. +hemşire bakımı ile yaşlılar için evler. 87.20 Zihinsel engellilere. 87. +hemşire bakımlı tesisler.10. Tesisler oda.yatılı sosyal hizmet faaliyetleri. bkz. çocuk bakım evleri ve yurtlar. bkz. Ayrıca zihin sağlığı ve madde bağımlılığı olan hastalara yatılı bakım ve tedaviyi de kapsamaktadır.30. bölüm 86. 87.90. +akıl hastaları için yatılı grup evleri . yiyecek.

84. Kapsam dışı olanlar.90 Diğer yatılı bakım faaliyetleri Bu sınıf. . +hemşire bakımı olmayan huzur evleri. Kapsam dışı olanlar.3 Yaşlılar ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri 87.. bkz. bkz. bkz.87. 87..99. bkz.çocuklara ve kişisel bakım kabiliyetinde kimi sınırlamalar olan belirli kategorideki insanlara sosyal yardım sağlanması için gece ve gündüz temelinde sağlanan. bkz. yaşlılar ve bedensel engelliler dışında kendi kendilerine bakamayan ve/veya kendi başlarına yaşamak istemeyen kişiler için yatılı ve kişisel bakım hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır. +yaşamı destekleyici tesisler. .30 Yaşlılar ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri Bu sınıf. 87. . 87. Faaliyetler devlet birimleri veya özel organizasyonlar tarafından yerine getirilebilmektedir. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.30.30.10. kendi kendilerine bakamayan ve/veya kendi başlarına yaşamak istemeyen yaşılar ve bedensel engelliler için yatılı ve kişisel bakım hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır. denetim.+geçici evsiz barınakları.evlat edinilmesi faaliyetleri. 87. ve ev işleri gibi günlük hayatta yardımı kapsamaktadır.00 Diğer yatılı bakım faaliyetleri 88 Barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 355 / 374 .zorunlu sosyal güvenlik programlarının finanse edilmesi ve idaresi. Kimi durumlarda bu birimler ayrı tesislerde kalan yatılılar için uzman hemşire bakımı sağlamaktadırlar. yiyecek.10.90.tıbbi tedavi veya eğitimde barınma hizmeti sağlamanın önemli unsurlar olmadığı sosyal hizmet faaliyetleri.30. 88. 87. +emeklilere sürekli bakım sağlayan kurum ve kuruluşlar +asgari hemşire bakımı ile yaşlılar için evler.yaşlılar ve bedensel engelliler için yatılı bakım faaliyetleri.99. ancak tıbbi tedavi veya eğitimin önemliunsurlar olmadığı faaliyetler:+yetimhaneler.90. bkz.hemşire bakım olanakları ile ilgili faaliyetler.9 Diğer yatılı bakım faaliyetleri 87. . 87.afetzedeler için kısa süreli barınak faaliyetleri. bkz. .+evli olmayan anneler ve çocukları için bakım sağlayan kuruluşlar.00 Yaşlılar ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri 87. +çocuk bakım evleri ve yurtlar . Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 88. Bakım örnek olarak oda. .yaşlılar için hemşire bakımlı evlerin faaliyetleri.

00 Çocuk bakım (kreş) faaliyetleri 88. danışma. danışmanlık. bkz. müşterilere doğrudan çeşitli sosyal yardım hizmetleri sağlanmasını kapsamaktadır. sığınma. ulusal veya yerel kendi kendine yetmeye yönelik organizasyonları ve danışmahizmetleri sağlayan uzmanlar tarafından gerçekleştirilen sosyal. sadece geçici barınacak yer sağlama hizmetlerini kapsamaktadır.91 Çocuk bakım (kreş) faaliyetleri 88.91.30.99 Barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. nakil ve benzer hizmetler: +yaşlılar ve bedensel engellilerin ziyaret edilmesi. 88.zorunlu sosyal güvenlik programlarının finanse edilmesi ve idaresi. sağlık.. Kapsam dışı olanlar.Bu bölüm.10 Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . . nakil ve benzer hizmetler:+çocuklar ve gençler için sağlık ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 356 / 374 .10.özürlü çocuklar için günlük bakım (kreş) faaliyetleri.30. . bkz.bu sınıf içerisinde açıklanan ancak yatılı olan benzer faaliyetler. 88. +yaşlılar ve özürlü yetişkinler için günlük bakım faaliyetleri.91.9 Barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen diğer sosyal hizmetler 88.1 Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler 88. +bedensel engelliler için eğitim içeriğinin sınırlı olduğu mesleki rehabilitasyon ve finansman hizmetleri.kendi evlerinde veya başka bir yerde ve hükümet birimleri veya özel organizasyonlar. bkz.kendi evlerinde veya başka bir yerde yaşlılar ve bedensel engellileri hedefleyen ve hükümet birimlerince veya özel organizasyonlar. Bu bölümdeki faaliyetler. afet yardım organizasyonları ve ulusal veya yerel kendi kendine yetmeye yönelik organizasyonları ve danışmanlık hizmetleri sağlayan uzmanlar tarafından yerine getirilen sosyal. 88.00 Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler 88. 87. sağlık. 84. .

eğlence ve spor ilgilerini karşılamaya yönelik çok çeşitli faaliyetleri kapsamaktadır. bkz. canlı gösteriler. . DİNLENCE VE SPOR Bu kısım. 59.kumar ve bahis. bkz. müzelerin işletilmesi. 90.01 Gösteri sanatları Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . bkz.00 Barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler R-KÜLTÜR.11. ve doğal alanların korunması faaliyetleri. bkz. . . göçmenler ve benzerlerine yönelik faaliyetler. kumar.radyo ve televizyon yayıncılığı. 90. 87. olayların veya sergilenebilir eserlerin üretilmesi. bkz. bkz. 88. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 357 / 374 . Kapsam dışı olanlar. . tarihsel alanların korunması.bu sınıf içerisinde açıklanan ancak barınma hizmeti sağlayan benzer faaliyetler. bkz.rehberlik faaliyetleri. +aile bütçe danışmanlığı. spor ve eğlence faaliyetleri de dahil olmak üzere halkın çeşitli kültürel.zorunlu sosyal güvenlik programlarının finanse edilmesi ve idaresi.99. sanatsal ürünlerin ve canlı gösterilerin üretilmesi için sanatsal. .canlı tiyatro gösterilerinin. .13. 59.12 ve 59.90. . bölüm 92. yaratıcı veya teknik becerilerin sağlanmasını da kapsamaktadır.2.1 ve 60. mülteciler.0 Yaratıcı sanatlar ve eğlence faaliyetleri Bu grup. Halkın görmesi için canlı gösterilerin. gösteri sanatları ve ilgili faaliyetler içerisinde yer alan faaliyetleri kapsamaktadır. 60. kira tamamlamak ve yiyecek kuponu ile ilgili olarak uygun kimse belirleme +evsizler ve diğer sosyal açıdan zayıf gruplar için günlük tesisler.spor.+evlat edinme faaliyetleri.her çeşit müzenin. yaratıcı sanatlar. 84.14. 59. çocuklara ve diğerlerine şiddetin önlenmesine yönelik faaliyetler. +eğitim içeriği sınırlı olarak işsiz kişilere yönelik mesleki rehabilitasyon ve finansman faaliyetleri.+geçici veya daha uzun süreli barınak sağlanması dahil olmak üzere felaket kurbanları. eğlence ve spor tesisler ve hizmetler sağlayan bazı birimler diğer bölümlerde sınıflandırılmaktadır. botanik ve zoolojik bahçelerin işletilmesi. bölüm 91.+sosyal hizmet amaçlı para toplama veya diğer yardımcı faaliyetler gibi.tanıtımı ve bunlara katılımı. sirkler veya kumpanyalar. kültürel. gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri Bu bölüm. Kapsam dışı olanlar. eğlence ve dinlence faaliyetleri. +sağlık yardımı. konserlerin ve opera veya dans yapımlarının ve diğer sahne yapımlarının sahneye konulması: +gruplar. evlilik ve aile rehberliği.+topluluk ve komşuluk faaliyetleri. bölüm 93. örneğin: . 90 Yaratıcı sanatlar. kredi ve borç danışmanlık hizmetleri.sinema filmi ve video üretimi ve dağıtımı.sinema filmi gösterimi. SANAT EĞLENCE. bkz. tesislerin işletilmesi ve müşterilerin kültürel ve eğlenceye yönelik ilgilerinin karşılanması faaliyetlerini içermektedir.30.

+aktörler. .orgların ve diğer tarihi müzikal enstrümanların yenilenmesi (restorasyon).90 oyuncu seçme faaliyetleri. bkz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 358 / 374 . Kapsam dışı olanlar.konser ve tiyatro salonlarının ve diğer sanat tesislerinin işletilmesi. gibi sanat eserlerinin yenilenmesi. oyuncu seçme faaliyetleri. bkz. . .00 Gösteri sanatlarına yardımcı faaliyetler 90. .90.10.24. . bkz. bkz.özel tiyatro veya sanat temsilcileri veya ajanslarının faaliyetleri.her çeşit müzenin işletilmesi.00 Gösteri sanatları 90.orkestralar ve bandoların faaliyetleri. 90. oymacılar ve benzerleri bireysel sanatçıların faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar. bkz. 79. sahne tasarımcıları.tablo vb.canlı tiyatro oyunlarının. gravürcüler.özel tiyatro veya sanat temsilcileri veya ajanslarının faaliyetleri. .02 Gösteri sanatlarına yardımcı faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. konserler ve opera veya dans ve diğer sahne temsillerinin sahneye konulmasına yönelik sahne sanatlarına yardımcı faaliyetler: +yönetmenler. . . 95. teknik yazarlık da dahil tüm konular için bireysel yazarların faaliyetleri.sinemaların işletilmesi. 91. 90. müzisyenler.19.02.kurgusal yazarlık. bkz. ressamlar. . Kapsam dışı olanlar. yapımcılar.11 ve 59.özgün yaratıcılık dışındaki heykellerin yapımı. karikatürcüler. 74.bilet ajanslarının işletilmesi. dansçılar.. . bkz. sahne değiştiricileri.mobilyaların yenilenmesi (müze tarzı restorasyon hariç olmak üzere).90. bkz.10 90. bkz. konuşmacılar ve sunucular gibi bireysel sanatçıların faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar. 33. dekoratörler. 59.03 Sanatsal yaratıcılık faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.70. ışık mühendisleri ve benzerlerinin faaliyetleri.02.12.14.bağımsız gazetecilerin faaliyetleri. . 59.sinema filmi ve video filmi yapımı (prodüksiyonu).03. bkz.00 Sanatsal yaratıcılık faaliyetleri 90.01. 78. 23.heykeltıraşlar.04 Sanat tesislerinin işletilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 74. . . 78. .

arşivler. tarihsel alanların işletilmesini.00 Sanat tesislerinin işletilmesi 91 Kütüphaneler. . .04. 90. 47. kamu arşivlerinin dokümantasyon ve enformasyon faaliyetleri:+uzmanlaşmış olsun ya da olmasın bir koleksiyonun düzenlenmesi. bilim adamı.01.03. ve tarihsel. 91. . kültürel ve eğitimsel doğal harikaların korunmasını ve sergilenmesini kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. seramik. devlet arşivlerinin işletilmesinin yanı sıra halk veya öğrenci.02. +askeri müzeler dahil olmak üzere doğa tarihi. gümüş eşya müzeleri.ticari sanat galerilerinin faaliyetleri.03 Tarihi alanlar ve yapılar ile turistik yerlerin işletilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 359 / 374 .. personel ve üye gibi belli müşterilere hizmet sağlayan okuma.fotoğraf arşivleri (stok fotoğraf) ve sinema kütüphaneleri ve hizmetleri. bantların.kütüphanelerin ve arşivlerin faaliyetleri.90. +koleksiyonların katalog haline getirilmesi. (örneğin dünya kültürel miras alanları gibi) Kapsam dışı olanlar.her tür müzenin işletilmesi:+sanat müzeleri.01.+bilgi talepleri ve benzerleri ile uyumlu olması için düzeltme faaliyetleri.plajların ve dinlence parklarının işletilmesi gibi spor. mobilya. alanların. +kitapların.. dergilerin. sanat çalışmaları ve benzerlerinin ödünç verilmesi ve saklanması. filmlerin. bkz. müzeler ve diğer kültürel faaliyetler 91. haritaların. ve eğlence ve oyun faaliyetleri.01 Kütüphane ve arşivlerin faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 Kütüphane ve arşivlerin faaliyetleri 91. . tarih müzeleri. dinleme ve izleme salonlarının. kostüm. müzeler ve diğer kültürel faaliyetler Bu bölüm kütüphaneler ve arşivlerin faaliyetlerini. mücevher. . 91. bkz.sanat eserlerinin ve müze koleksiyon eşyalarının yenilenmesi.her çeşit kütüphanenin.0 Kütüphaneler.02 Müzelerin faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.78. 91. arşivler. ve doğal koruma alanlarına ilişkin faaliyetleri kapsamaktadır.00 Müzelerin faaliyetleri 91. bkz. plakların. Aynı zamanda eşyaların.+diğer ihtisaslaşmış müzeler. 91. bölüm 93. bkz. her çeşit müzenin. bilim ve teknoloji müzeleri. +açık hava müzeleri. botanik ve zoolojik bahçelerin işletilmesini.

bkz. .yüzer kumarhaneler dahil olmak üzere.00 Botanik ve hayvanat bahçeleri ile milli parklarla ilgili faaliyetler 92 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri Bu bölüm kumarhaneler.04. bkz. kumarhanelerin işletilmesi. bkz.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .yaban hayatın korunması da dahil .00 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri Bu sınıf kumar ve bahis faaliyetlerini kapsamaktadır.tarihi alanların ve yapıların işletilmesi ve korunması. 91.spor balıkçılığı ve avcılığı ile ilgili koruma alanlarının işletilmesi.03. . 81. bingo oyun salonları ve video oyun terminalleri gibi kumarhane tesislerinin işletilmesi ve piyangolar ve bahisler gibi kumarhane hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır.piyango biletlerinin satışı. 91.00.sanal kumar web sitelerinin işletilmesi. .00 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri 93 Spor faaliyetleri. . Kapsam dışı olanlar. . eğlence ve oyun faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 360 / 374 .spor bahisleri ve diğer bahis etkinlikleri.çocuklar için hayvanat bahçeleri de dahil . . .19. 92. . doğa koruma alanlarının işletilmesi. 92.peyzaj ve bahçıvanlık hizmetleri.0 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri 92. örneğin: .04 Botanik ve hayvanat bahçeleri ile milli parklarla ilgili faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar.00 Tarihi alanlar ve yapılar ile turistik yerlerin işletilmesi 91. kısım F.at yarışları.tarihsel alanların ve yapıların yenilenmesi ve restore edilmesi. botanik ve hayvanat bahçelerinin işletilmesi. 93.bozuk para ve jeton ile çalışan kumar makinelerinin çalıştırılması (işletilmesi). . .30.

93. 93.29. öncelikle canlı spor karşılaşmalarında yer alan spor takımları veya klüplerinin faaliyetlerini. 93.11 Spor tesislerinin işletilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. spor tesislerinin işletilmesini. köpek ve at yarışları için yarış pistleri. organizasyon. beysbol. botanik ve hayvanat bahçelerinin korunması ve doğa alanlarının koruması faaliyetleri hariç olmak üzere). +buz hokeyi arenaları. tarihsel alanların. .+bowling alanları. köpek.kapalı veya açık spor karşılaşmaları için tesislerin işletilmesi (izleyici koltukları olsun ya da olmasın.organizasyonların kendi tesisleri ile profesyoneller ve amatörler için açık veya kapalı spor karşılaşmaları düzenlemeleri ve gerçekleştirmeleri . 77.+yüzme havuzları ve stadyumlar.+golf sahaları. bkz. hokey.Bu bölüm eğlence. Canlı tiyatro gösterilerinin. bkz. kriket. kapalı veya üstü kapalı):+futbol. .39. açık. açık.. müzik ve diğer sanatlar ile eğlence faaliyetleri bu bölümün kapsamı dışındadır. bkz. 49.+bowling alanları. 93. kapalı veya üstü kapalı):+futbol. sahipleri tarafından araba. +boks arenaları.13. bölüm 90 93.11.1 Spor faaliyetleri Bu grup. bkz.21.01 Kapalı veya açık spor karşılaşmaları için tesislerin işletilmesi izleyici koltukları olsun ya da olmasın. +buz hokeyi arenaları. ücretli seyirciden önce canlı spor ve yarış faaliyetlerinde yer alan bağımsız atletleri. 93. beysbol.02 Organizasyonların kendi tesisleri ile profesyoneller ve amatörler için açık veya kapalı spor karşılaşmaları düzenlemeleri ve gerçekleştirmeleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 361 / 374 .+kış sporları arenaları ve stadyumları. ragbi sahaları.eğlence ve spor teçhizatının kiralanması.+golf sahaları.park ve plaj faaliyetleri. yukarıda bahsedilen tesislerin işletilmesi için personelin sağlanmasını ve yönetilmesini kapsamaktadır. .. kriket.Bu sınıf. konserlerin ve opera veya dans yapımlarının ve diğer sahne yapımlarının sahneye konulması gibi dramatik sanatlar. arenaların ve stadyumların işletilmesi. ücretli seyirciden önce. Kapsam dışı olanlar.+otomobil. salonlarının faaliyetleri bkz.11.+yüzme havuzları ve stadyumlar. promosyon veya spor faaliyetlerinin idaresi gibi diğer faaliyetleri kapsamaktadır.+kış sporları arenaları ve stadyumları. at ve benzerlerinin öncelikle yarışma faaliyetlerine veya seyircili diğer spor faaliyetlerine sokulmasını.+otomobil. köpek ve at yarışları için yarış pistleri. hokey. ragbi sahaları. +atletizm stadyumları.telesiyejlerin işletilmesi. oyun ve spor faaliyetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır (müze faaliyetleri. . spor faaliyetleri ve yarışmalarındaki katılımcıların desteklenmesi için uzmanlık hizmetleri sağlayan spor eğitimcilerini.form tutma (fitness). +boks arenaları. +atletizm stadyumları.

eğiticiler tarafından verilen spor eğitimi.spor derneklerinin ve düzenleyici birimlerin faaliyetleri. . . antrenörlerinin faaliyetleri. 93. 85.11.51. bkz.spor klüplerinin işletilmesi:+futbol klüpleri. 93.51. 93.11.tesisleri olsun ya da olmasın.00 Spor klüplerinin faaliyetleri 93.dağ rehberlerinin faaliyetleri.bağımsız öğretmenler.21.13.spor eğitmenlerinin.99 Diğer spor tesislerinin işletilmesi 93.11. . 93. . bkz. spor karşılaşmalarının düzenleyicileri ve organizatörlerinin faaliyetleri.spor tesislerinin işletilmesi. 77. ister yarı profesyonel veya amatör klüpler olsun üyelerine spor faaliyetleri ile uğraşabilme olanağı sağlayan spor klüplerinin faaliyetlerini kapsamaktadır Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .spor teçhizatının kiralanması.12. bireysel çalışan sporcuların faaliyetleri.+golf klüpleri.19 Diğer spor faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.11.+boks klüpleri. 85.profesyoneller ve amatörler için spor klüpleri tarafından kendi imkanlarıyla gerçekleştirilen açık hava ve kapalı spor karşılaşmalarının organizasyonu ve yürütülmesi. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 362 / 374 . 93.51. bkz.öğretmenler. . .+kış sporları klüpleri. hakem. .balıkçılık ve avcılık spor alanlarının idaresi. spor karşılaşmalarının teşvikiyle (promosyon) ilgili faaliyetler.+bowling klüpleri. 93. bkz. öğretmenlerinin. yarış köpeği barınaklarının ve yarış garajlarının faaliyetleri. zaman tutucular.93.51. bkz. .spor veya eğlence amaçlı avcılık ve balıkçılık için yardımcı faaliyetler. Kapsam dışı olanlar.12. . bkz.+yüzme klüpleri. . bkz. bkz.form tutma salonları ile vücut geliştirme klüpleri ve tesisleri.spor ve oyun okullarının faaliyetleri. .+satranç klüpleri. .atlet. 93.profesyoneller ve amatörler için spor klüpleri tarafından kendi imkanlarıyla gerçekleştirilen açık hava veya kapalı spor karşılaşmalarının organizasyonu ve yürütülmesi.b.00 Form tutma salonları ile vücut geliştirme salonları 93. . eğitimciler tarafından sağlanan spor eğitimi. 85.13 Form tutma salonları ile vücut geliştirme salonları Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.park ve plaj faaliyetleri. . .+pist ve saha klüpleri. 85. .29.12 Spor klüplerinin faaliyetleri Bu sınıf ister profesyonel.yarış atı ahırlarının. bkz. antrenör vb. .+atıcılık klüpleri v. Kapsam dışı olanlar. Kapsam dışı olanlar. eğitmen.

bkz. oyunlar. 56. .dinlence parkları ve ormanları ve kamp alanlarındaki ziyaretçilerin kısa süreli konaklamaları için yer ve olanaklar sağlanması. Mekanik binicilik.39.10 ve 50. diskoteklerin içecek hizmetleri faaliyetleri. .29.29 Diğer eğlence ve dinlence faaliyetleri Bu sınıf başka yerde sınıflandırılmamış olan eğlence ve dinlence ile ilgili faaliyetleri (dinlence ve eğlence parkları hariç olmak üzere) kapsamaktadır. .29.01 Marina işletmeciliği 93.00 Diğer spor faaliyetleri 93. müzik ve diğer sanat ve eğlenceleri kapsamamaktadır.30. gösteriler.01. .00 Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri 93.2 Eğlence ve dinlence faaliyetleri Bu grup müşterilerinin çeşitli eğlence taleplerini karşılamak için tesisler işleten veya hizmetler sağlayan pek çok birimleri kapsamaktadır.30 .soyunma odaları. 55. su kayakları. bkz. marinalar ve benzeri. Bu grup spor faaliyetlerini ve tiyatro sanatlarını.93.karavan parkları. 93. 50.teleferiklerin. .balıkçılık seferleri. eğlence (lunapark. telesiyenlerin işletilmesi. kamp alanları ve kamp yerleri. . Kapsam dışı olanlar.21. Mekanik atlar. bkz. gösteriler.eğlenceye yönelik fuar ve gösteriler. bkz. eğlence parklarının ve lunaparkların faaliyetlerini kapsamaktadır. bkz. .bozuk para ve jeton ile çalışan oyunların çalıştırılması (işletilmesi).) alanları ve piknik alanları gibi çeşitli eğlence programlarının yürütülmesini kapsamaktadır.tiyatro ve sirk grupları.30. avcılık ve balıkçılık kampları. 93. panayır vb.30. . . .dinlenme nakil yerlerinin işletilmesi. 93. 90.dinlence tesislerinin bütünleyici bir parçası olarak spor ve eğlence teçhizatının kiralanması. . oyunlar.kayak alanlarının işletilmesi.02 Su üstü ve su altı deniz sporları hizmeti faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 363 / 374 . sandalyeler gibi olanakların kiralanmasını da kapsamak üzere plaj faaliyetleri. dolaplar. kamp alanları. fuarlar ve piknik alanları gibi çeşitli alanların işletilmesini kapsamaktadır. su biniciliği.21 Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri Bu sınıf. dinlence kampları. 49. . bkz.19.diskoteklerin ve dans pistlerinin işletilmesi. 55.dinlence parklarının faaliyetleri (konaklama olmaksızın). demiryollarının. .

serbest meslek mensupları ve bilimsel topluluk (grup 94. kültürel. . politik. . Bu bölümün temel ayrımı. üyelerinin ilgilerinin belirli bir sektör veya ticaret konusunda şirketlerin gelişimine ve refahına veya belirli bir coğrafik alanın iklimine ve ekonomik gelişimine veya iş alanınabakılmaksızınsiyasi alt gruba odaklandığı organizasyonların faaliyetleri. aynı zamanda meslek üyelerinin mesleki menfaatlerinin desteklenmesi faaliyetlerini de kapsamaktadır. esnaf birliklerinin ve benzer organizasyonların faaliyetleri. . . kişisel ve ev eşyalarının onarımını ve sınıflamada başka bir yerde kapsanmamış çeşitli kişisel hizmet faaliyetlerini içermektedir.1 İş.11 İş ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 94. Kapsam dışı olanlar.sendikaların faaliyetleri. 94. Bu organizasyonların genellikle bir seçim bölgesi olan üyelerden oluşmaktadır.1) ve çalışanların menfaatlerine hizmet ederler(grup 94. ancak bunların faaliyetleri üye olmayanları da kapsamaktadır ve onlara da fayda sağlamaktadır.ı bu organizasyonların hizmet sağlama amaçlarına göre belirlenmektedir. Bu organizasyonlar.03 İnternet kafeler S-DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ Bu kısım. . 94. işverenler. 94 Üye olunan kuruluşların faaliyetleri Bu bölüm halk için özel grupların taleplerini veya girişimci düşüncelerini temsil eden kuruluşların faaliyetlerini kapsamaktadır.9) artırılmasına hizmet ederler. bilgisayarların.bu gibi birliklerin federasyon faaliyetleri.29.ticaret odalarının. bkz.12 Profesyonel meslek kuruluşlarının faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. işletmeler ve işveren organizasyonlarının üyelerinin menfaatlerini destekleyen birimlerin faaliyetlerini kapsamaktadır.20. hükümet birimleri önünde temsil. (yan bir kategori olarak) üye organizasyonların faaliyetlerini.93.11.2) veya dini. eğitici veya eğlenceye dayalı düşünce ve faaliyetlerin (grup 94.00 İş ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri 94.üyelerinin ilgilerinin temel olarak belirli bir bilimsel disiplin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 364 / 374 . 94.bilginin yayılması. Profesyonel üyelik organizasyonları örneğinde. işveren ve meslek kuruluşlarının faaliyetleri Bu grup. .çiftçilik dahil olmak üzere. halkla ilişkiler ve şirketin işçi müzakereleri ve işveren organizasyonları.

00 Sendika faaliyetleri 94. Kapsam dışı olanlar. . işçi sendikaları hariç olmak üzere) faaliyetlerini kapsamaktadır. bölüm 85. bkz. hükümet birimleri karşısında temsil ve mesleki organizasyonların halkla ilişkileri.bilginin yayılması. mimarlık birlikleri ve benzeri.veya mesleki uygulama veya teknik alanda odaklandığı kuruluşların faaliyetleri. .organize işçi ve birlik çalışanlarının menfaatlerinin desteklenmesi. akademik ve kültürel faaliyetlerle ilgilenen uzmanların üye olduğu birliklerinin faaliyetleri. 94. . bölüm 86.bu gibi organizasyonlarca sağlanan eğitim. Kapsam dışı olanlar.9 Diğer üyelik organizasyonlarının faaliyetleri Bu grup. . çeşitli dallardaki oyuncuların. camiler. 94. sinagoglar veya diğer yerlerde ibadet edenlere doğrudan hizmet sağlayan dini organizasyonların veya kişilerin faaliyetleri. uygulama standartlarının oluşturulması ve denetlenmesi. üyelerinin menfaatlerini destekleyen birimlerin (işletmeler ve işveren organizasyonları.00 Profesyonel meslek kuruluşlarının faaliyetleri 94. muhasebe birlikleri.00 Dini kuruluşların faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 365 / 374 . bölümler 87 ve 88.20 Sendika faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.bu gibi organizasyonlarca sağlanan eğitim.dini inziva faaliyetleri.91.2 Sendika faaliyetleri 94.12. bölüm 85. bkz. 94.20.91 Dini kuruluşların faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . tapınaklar. . bkz. örneğin yazarların. manastırlara hizmet sağlayan organizasyonların faaliyetleri .bu organizasyonlar tarafından sağlanan eğitim. ressamların. örneğin tıbbi birlikler. bkz. yasal birlikler.bu gibi organizasyonlarca sağlanan sosyal çalışma faaliyetleri. .bilimsel. yazarların ve benzerlerinin birlikleri. bölüm 85. bkz. mühendislik birlikleri. mesleki organizasyonlar. . 94.kiliseler. Kapsam dışı olanlar.bu gibi organizasyonlarca sağlanan sağlık faaliyetleri. .

film ve fotoğraf klüpleri.mesleki kuruluşların faaliyetleri.siyasi organizasyonların ve gençlik kolları gibi yardımcı organizasyonların faaliyetleri.92. el sanatları ve koleksiyonculuk klüpleri.12.+başka yerde sınıflandırılmamış.rotary klüpler.kamu eğitimi. tarihsel klüpler. Aynı zamanda faks makineleri.sosyal yardım fonu kurma amaçlı hayır faaliyetleri. .Bu bölümün kapsamı dışında olanlar ise.12.+özel grupların. klüpler ve kardeşlik dernekleri. edebiyat ve kitap klüpleri. çim biçme makineleri ve vantilatörler gibi ev ve bahçe teçhizatı. 88..tüketici birlikleri. bkz. örneğin etnik ve azınlık gruplar. 95.1 Bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 366 / 374 . ayakkabı ve deri eşyalar. öğrenci birlikleri. bkz. gençlerin dernekleri. bkz. . .99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşların faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. medikal ve teşhis görüntüleme ekipmanı.99. ölçüm ve kadastro enstrümanları. bellek aygıtları ve yazıcılar gibi bilgisayar çevre donanımlarının bakım ve onarımını kapsamaktadır. para toplama v. laboratuar enstrümanları. 94. 33.92 Siyasi kuruluşların faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.profesyonel sanatçı grupları veya organizasyonlarının faaliyetleri. yollarla bir kamu davasını veya sorununu savunan politik bir partiye doğrudan bağlı olmayan organizasyonların faaliyetleri:+vatandaşların girişimi veya protesto eylemleri. giyim ve giyim aksesuarları. bilgisayar terminalleri.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşların faaliyetleri 95 Bilgisayarların ve kişisel ve ev eşyalarının onarımı Bu bölüm masaüstü.. . spor eşyaları. . 94. politik etki. mobilya ve ev mobilyaları.94. Kapsam dışı olanlar. halkla ilişkilerde. radar ve sonar teçhizatlarıdır.00 Siyasi kuruluşların faaliyetleri 94. karnaval klüpleri gibikültürel veya eğlencesel bir aktivite veya hobi (sporlar veya oyunlar dışında) uğraşlarına ilişkin dernekler.13 bkz.0. .şiir. 94.b.+çevresel ve ekolojik eylemler. müzikal aletler. 90. alıcı ve verici radyo cihazları gibi iletişim teçhizatını ve radyo ve televizyonlar gibi tüketime yönelik elektronik eşyaları. bahçecilik klüpleri. localar gibi sosyal tanışma amaçlı birlikler.gençlik birlikleri.otomobil birlikleri.99. bkz. . müzik ve sanat klüpleri. toplumu ve eğitimi destekleyen organizasyonlar. fon toplanmasında yer almaktadırlar. hobi eşyaları ve diğer kişisel ve ev eşyalarının onarımını kapsamaktadır. . diz üstü bilgisayarlar. 93. Bu organizasyonlar temel olarak parti üyelerinin veya parti sempatizanlarının politik görevlere yerleştirilmeleri yoluyla kamu yönetim birimlerindeki karar alma sürecini etkilemeye çalışmaktadırlar ve bilginin yayılmasında.+savaş gazileri birlikleri dahil olmak üzere vatanseverlik amaçlı birlikler. sosyal klüpler.spor klüplerinin faaliyetleri. korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik organizasyonlar. .

11 Bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımlarının onarımı Bu sınıf bilgisayarlar ve hesap makineleri ve bilgisayar çevre donanımlarının onarımını kapsamaktadır. ..12 İletişim araç ve gereçlerinin onarımı Bu sınıf aşağıdakiler gibi iletişim teçhizatının onarım ve bakımını kapsamaktadır: . 95.cep telefonları.sanal gerçeklik başlıkları (kaskları). 95.fareler.00 Tüketici elektronik eşyalarının onarımı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 367 / 374 .Bu grup bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımları ile iletişim araç ve gereçlerinin onarım ve bakımını kapsamaktadır.iç ve dış bilgisayar modemleri. 95..yazıcılar.00 Bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımlarının onarımı 95.alıcı ve verici radyolar. 95..tüketici elektronik eşyalarının onarımı: +televizyon ve radyo..12. DVD-RW). diz üstü bilgisayarlar. modemler).akıllı kart okuyucuları.. . +video kaset kayıtları.bilgisayar projektörleri. flash sürücüler ve diğer bellek aygıtları.taşıyıcı cihaz modemlerinin onarım ve bakımı.. 95... . .bilgisayar sunucuları..12.faks makineleri.. DVD-ROM.monitörler.21. 95. bkz. .klavyeler.11.2 Kişisel eşyalar ile ev eşyalarının onarımı Bu grup kişisel eşyalar ile ev eşyalarının onarım ve bakımını kapsamaktadır. .ticari televizyon kameraları ile video kameraları. .iletişim aktarma teçhizatı (örneğin yönlendiriciler. . CD-ROM.21 Tüketici elektronik eşyalarının onarımı Bu sınıf tüketici elektronik eşyalarının onarım ve bakımını kapsamaktadır.masaüstü bilgisayarlar.barkodlu tarayıcılar dahil olmak üzere tarayıcılar. Kapsam dışı olanlar. kumanda kolları (joysticks) ve iztopu (trackball) aksesuarları.manyetik disk sürücüleri...kablosuz telefonlar. +ev tipi video kameralar. +CD oynatıcılar. Bu sınıf aşağıdakilerin onarım ve bakımını kapsamaktadır:. köprüler.taşıyıcı cihaz modemleri.bağlı bilgisayar terminalleri. .optik disk sürücüleri (CD-RW.00 İletişim araç ve gereçlerinin onarımı 95.

giysi kurutma makineleri.00 Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı 95. 33. .merkezi havalandırma sistemlerinin onarımı. v. v.ev eşyalarının bakım ve onarımı. .mücevherlerin onarımı ve tadilatı. onarımı ve yenilenmesi. . 95. 95.endüstriyel metal oymacılığı.24. v. +buzdolapları.22.elektrikli el aletlerinin onarımı. . makaslar. 25.işe giriş ve çıkış zamanlarını Sayfa: 368 / 374 . çamaşır makineleri. . giysi kurutma makineleri. fırınlar..02 Ev ve bahçe teçhizatının onarım ve bakımı çim biçme makineleri. çamaşır makineleri. ev ve bahçe teçhizatının onarımı Bu sınıf ev eşyalarının. 95. kronometreler gibi saat parçalarının onarımı. . .61. 95.saatlerin ve saat kovanı ve tüm metal gövdeler. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi .22. .24 Büro ve ev mobilyası onarımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. oda klimaları.b.01 Ev eşyalarının bakım ve onarımı buzdolapları. Kapsam dışı olanlar.ev ve bahçe teçhizatının onarım ve bakımı.topukların çakılması.25 Saatlerin ve mücevherlerin onarımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.b. fırınlar. . malalar. bkz.22.95.12. v.23 Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı Bu sınıf ayakkabı ve deri eşyaların onarım ve bakımını kapsamaktadır: valiz ve benzerlerinin onarımı. malalar.büro mobilyası da dahil ev mobilyalarının yeniden kaplanması. manivela.00 Büro ve ev mobilyası onarımı 95. +çim biçme makineleri. kar ve yaprak vantilatörleri. 43.23.b.22 Ev eşyalarının. kar ve yaprak vantilatörleri. ev ve bahçe teçhizatının onarım ve bakımını kapsamaktadır: .botların. bkz. oda klimaları. ayakkabıların. makaslar.b. 95. bkz.

Kapsam dışı olanlar.diğer kişisel ve ev eşyalarının onarımı. manivela. 95.çamaşır toplama ve dağıtımı. saatli kilitlerin ve benzer zaman tutma cihazlarının onarımı. .sporla ilgili ve eğlenceye yönelik silahların onarımı.25.kitapların onarımı.giyim eşyalarının onarım ve tadilatı. bkz. Özellikle tekstil ürünlerinin ve kürk ürünlerinin yıkanması ve (kuru) temizlenmesi.oyuncakların ve benzer eşyaların onarımı. 96. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 369 / 374 .00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının onarımı 96 Diğer hizmet faaliyetleri Bu bölüm. 95.halk için ya da endüstri veya ticari müşteriler için. . bkz. bkz. .02 Mücevherlerin onarımı ve tadilatı 95.ütülenmesi v.13. . 33.01 Tekstil ve kürk ürünlerinin yıkanması ve kuru temizlemesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.12. .29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının onarımı Bu sınıf kişisel ve ev eşyalarının onarımını kapsamaktadır: . . başka yerde sınıflandırılmayan tüm hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır. mekanik teçhizatla.piyano akordu.elektrikli el aletlerinin onarımı.b. .müzikal aletlerin onarımı.29. cenaze ve ilgili faaliyetler gibi hizmet tiplerini kapsamaktadır. . 33. . .0 Diğer hizmet faaliyetleri 96. kuaförlük ve diğer güzellik uygulamaları.müşterinin evinde olsun yada olmasın halı ve kilim yıkanması ile tül ve perde temizliği.25.bisikletlerin onarımı. 33.spor eşyalarının onarımı (spor ile ilgili silahların onarımı hariç olmak üzere) ve kamp malzemelerinin onarımı. el veya jetonla çalışan makineler vasıtasıyla her tür giysinin ve tekstil ürünlerinin (kürk dahil olmak üzere) yıkanması ve kuru temizlenmesi.kaydeden cihazlar ile zaman/tarih damgalarının. . .11. kronometreler gibi saat parçalarının onarımı 95.01 Saatlerin ve saat kovanı ve tüm metal gövdeler.

bu eşyaların temizliği.ütülenmesi v.29.peruk yapımı. . . . düzeltme. bebek bezi sağlama hizmetleri.03 Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. . boyama. bkz. +defin veya yakma hizmetlerinin sağlanması.99 Diğer tekstil ve kürk ürünlerinin yıkanması ve kuru temizlemesi 96.29.yatak örtülerinin.01. Kapsam dışı olanlar. 32.02 Müşterinin evinde olsun yada olmasın halı ve kilim yıkanması ile tül ve perde temizliği 96. bu faaliyetin tamamlayıcı bir parçası olsa da iş üniformaların dışındaki giysilerin kiralanması..02 Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. iş kıyafetlerinin ve ilgili diğer kalemlerin çamaşırhaneler tarafından sağlanması. .yüz masajı. dalgalandırma. 96.b.. 95.erkekler ve kadınlar için saç yıkama. şekil verme ve kesim. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 370 / 374 . toplama ve benzer faaliyetler. el veya jetonla çalışan makineler vasıtasıyla her tür giysinin ve tekstil ürünlerinin (kürk dahil olmak üzere) yıkanması ve kuru temizlenmesi.01.02. 77. 96.giysi onarım ve tadilatı. +cenaze salonlarında süre kiralanması. mezarlıkların kiralanması veya satışı.01.insan ve hayvan naaşlarının defnedilmesi ve yakılması ve ilgili faaliyetler: +defin veya yakma ve mumyalama için ölünün hazırlanması ve cenaze kaldırma hizmetleri.00 Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri 96.01 Halk için ya da endüstri veya ticari müşteriler için.tıraş ve sakal tıraşı. mekanik teçhizatla. bkz.mezarlıkların ve mozolelerin bakımı.99. 96. makyaj v. renklendirme. . bkz. manikür ve pedikür.b.

91. . .soyağacı düzenlemeleri. evlendirme büroları gibi sosyal faaliyetler. +bozuk para ile çalışan çamaşır makineleri. masaj salonu vb. . Kapsam dışı olanlar.00. solaryumların. tımar edilmesi. masaj salonu vb. hamallar.tıbbi masaj ve terapi. sauna ve buhar banyolarının. yerlerin faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. araba park görevlileri v. HANEHALKLARI TARAFINDAN KENDİ KULLANIMLARINA YÖNELİK 97 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 371 / 374 .veterinerlik faaliyetleri. tansiyon ölçen makineler.00. bkz. 94. masaj salonlarının ve benzeri yerlerin faaliyetleri.09 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. sauna. 96. jeton ile çalışan kişisel hizmet makinelerinin bayilik işletmesi (fotoğraf dükkanı. . tartı aletleri.Kapsam dışı olanlar. 93.form tutma salonları ve vücut geliştirme klüpleri ve tesislerinin faaliyetleri.b. randevu hizmetleri.hayvanların bakımı.09. 96. bkz.00 Hamam. .Türk hamamlarının.).00 Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler 96.dövme ve piercing (iğneyle delme) atölyelerinin faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar. 96.90. kuluçkaya yatırılması ve eğitimi gibi hayvan bakım hizmetleri. zayıflama ve incelme salonlarının. +bozuk para ile çalışan kumar makineleri ve oyunlar.30 96. . . bkz.03.cenaze töreni ile ilgili dini faaliyetler.astrolojik ve tinsel faaliyetler.mezarlık bahçıvanlığı. . . bkz. 92..04. .00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri T-HANEHALKLARININ İŞVERENLER OLARAK FAALİYETLERİ. yerlerin faaliyetleri 96.ayakkabı boyacıları. 75. jetonla çalışan soyunma kabinleri v.04 Hamam. .b. sauna.refakat hizmetleri.01. 86.13 bkz. 81. . bkz. bkz.

sayım veya çalışmalarda işverenin faaliyetini ifade etmek için istihdam edilmiş ev içi personel de burada yer alır. kahya. Kapsam dışı olanlar. 97. yani kendi geçimleri için mallar üretmelerine yönelik olarak çeşitli faaliyetlerde bulunan hanehalklarının bu faaliyetlerini kapsamaktadır.. çamaşırcı. Bu faaliyetler içerisinde avcılık ve toplayıcılık. garson. kapıcı. hizmet türüne göre bakınız. uşak. özel öğretmen. hanehalklarının ayrım yapılmamış geçim malı üretim faaliyetlerini. bunlar NACE`nin ilgili malların üretim endüstrisi ile ilgili kısımları içerisinde sınıflandırılmaktadırlar. aşçı.1 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar 98. çiftçilik. Bu faaliyet ile üretilen ürün işveren hanehalkı tarafından tüketilmektedir. Eğer bunlar temel olarak geçim için gerekli özel TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 372 / 374 . hizmetçi. Uygulamada. aileler pazarlanan malların üretimi ile de ilgileniyorlarsa. şoför. bahçıvan.00 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri 98 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetl Bu bölüm.10 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar Bu sınıf. hanehalklarının geçimleri için yaptıkları ayrım yapılmamış malların üretimi ile hizmetlerin üretimi faaliyetlerini kapsamaktadır.00 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri Bu sınıf.00. bahçıvanlık ve benzeri hizmetlerin bağımsız hizmet sağlayıcılar (şirketler veya kişiler) tarafından sağlanması.yemek pişirme. barınak ve giyecek üretimi ile hanehalkları tarafından kendi geçimleri için üretilen diğer mallar yer almaktadır. mürebbiye. seyis.97. 98. Hanehalkları yalnızca hanehalkının geçim faaliyeti için başlıca bir aktivite belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda burada sınıflandırılmalıdır. bu faaliyet gerçekleştirilen birincil pazarlama faaliyetine göre sınıflandırılmalıdır.0 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri 97. bekçi. sekreter ve benzeri gibi ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetlerini kapsamaktadır. Eğer hanehalkı pazarlama faaliyetleri ile uğraşıyorsa. İşveren bir birey dahi olsa. bebek bakıcısı.

bunlar da NACE`nin ilgili malların üretim endüstrisi ile ilgili kısımları içerisinde sınıflandırılmaktadırlar. hanehalkları geçim amacıyla birden fazla malın üretimi ile uğraşıyorlarsa.10.20. Uygulamada.00 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler U-ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE TEMSİLCİLİKLERİNİN FAALİYETLERİ 99 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri 99. 98.00 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar 98.20 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler Bu sınıf.malların üretimi faaliyetleri ile uğraşıyorlarsa. öğretmenlik. bunlar hanehalklarının geçimine yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış malların üretim faaliyetleri içerisinde sınıflandırılmaktadırlar. 98. hanehalklarının ayrım yapılmamış geçim amaçlı hizmet üretim faaliyetlerini kapsamaktadır.0 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri 99.2 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler 98.00 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 373 / 374 . aile üyelerinin bakımı ve diğer hizmetleri kapsamaktadır. ailenin geçimi için aile tarafından üretilen aşçılık. Bu faaliyetler.

99. Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA) gibi uluslararası örgütlerin faaliyetleri..b. . bölgesel teşkilatlar v. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı. Avrupa Toplulukları.00 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 374 / 374 . Dünya Bankası.Birleşmiş Milletler ve buna bağlı özel birimler. Dünya Gümrük Örgütü.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00. Uluslararası Para Fonu. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful