TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI REHBERİ

Önsöz
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca 19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik ve Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi, Birliğimiz tarafından Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE) sistemi esas alınarak hazırlanmıştır. Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE), Avrupa‘da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağıdır. Avrupa Birliği‘ne üye ülkeler NACE ve NACE‘den türetilmiş olan kendi ulusal sınıflamalarını NACE’nin 1970‘deki gelişiminden itibaren kullanmaktadırlar: NACE, Avrupa istatistik sistemi içerisinde karşılaştırılabilir istatistikler üretmek amacıyla kullanılan istatistiksel altyapının ayrılmaz bir parçasıdır. Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması (ISIC) ile ilişkisinden dolayı, NACE, ekonomik faaliyetlere ilişkin istatistiki verileri dünya düzeyinde karşılaştırma açısından çok önemli bir araçtır.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 2 / 374

Kısaltmalar listesi
CN CPA CPC EC/P EEC ESA EU HS ISIC KAU NACE PRODCOM RAMON SITC SNA SPC UN BEC Birleştirilmiş Mal Sınıflaması (Avrupa Birliği Dış Ticaret Sınıflaması) Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması Birleşmiş Milletler Merkezi Ürün Sınıflaması Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Avrupa Ekonomik Topluluğu Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesap Sistemi Avrupa Birliği Dünya Gümrük Organizasyonu Uyumlaştırılmış Mal Tanım ve Kod Sistemi Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması Faaliyet Türü Birimi Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması Madencilik ve İmalat Sanayi Üretim İstatistiklerinde Avrupa Sistemi Eurostat'ın online sınıflama ve meta veri sunucusu http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC Birleşmiş Milletler Uluslararası Standart Ticaret Sınıflaması Ulusal Hesap Sistemi İstatistiksel Program Komitesi Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler Standart Uluslararası Ticaret Sınıflaması’na Dayalı Geniş Ekonomik Gruplara Göre Sınıflama

TERİMLER SÖZLÜĞÜ
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 3 / 374

Yan-Ürün : Tek bir gruba özel yan ürün, başka herhangi bir grupta üretilmeyen, teknolojik olarak aynı gruptaki diğer ürünlerin üretimine bağlı olarak ortaya çıkan ürünlerdir (örneğin; şeker üretiminde melas‘ın elde edilmesi gibi). Tek bir gruba özel yan ürünler, diğer ürünlerin imalatında girdi olarak kullanılmaktadır. Normal yan ürün (yani; tek bir gruba özel olmayan), birkaç grupta üretilen, teknolojik olarak diğer ürünlerin üretimine bağlı olarak ortaya çıkan üründür (örneğin; petrol arıtımı sürecinde elde edilen hidrojen, teknolojik olarak kömür karbonizasyonu ve petro kimya ürünleri imalatının sonucundan ortaya çıkabileceği gibi diğer ana kimyasal maddelerin yer aldığı gruptaki üretime de benzemektedir). Ticari Mal: Bir ticari mal, takas edilebilen taşınır maldır. Bu üretim hattındaki akışlardan biri olabilir, eşsiz bir madde (Mona Lisa) olabilir ya da hizmet için ara madde olabilir (yazılım disketi). Bu kavram gümrük sınıflamaları için kullanılmaktadır . Sermaye Malları: Sermaye malları, mal veya hizmet üretimi için kullanılan, hammadde ve yakıt dışında kalan diğer mallardır. Bunlar, fabrika binaları, makineler, lokomotifler, kamyonlar ve traktörleri içermektedir. Araziler, genellikle bir sermaye malı olarak dikkate alınmamaktadır . Endüstriyel İşlemler: Yeni ürünlerin (tüketim, ara veya yatırım malları) imalinde kullanılmış ürünlerin işlenmesinde (fiziksel, kimyasal, elle veya herhangi bir şekilde) ya da B (Madencilik sanayi), C (İmalat sanayi) , D (Elektrik, gaz ve buhar üretimi ve dağıtımı), E (Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri) ve F (İnşaat sanayi) kategorilerinde tanımlanan sanayilere hizmet sağlanmasında kullanılan dönüşüm işlemidir. Hizmet veya Ev Tipi Makineler: Esas itibariyle evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış ev tipi makine ve teçhizatlardır, örneğin ev tipi çamaşır makinesi. Sanayi Makineleri: Esas itibari ile ev dışında kullanılmak üzere üretilen mal ve ekipmanlardır, örneğin imalat aletleri, çamaşırhane tipi çamaşır makinesi. İmalat Sanayi: Kısım C‘de kapsanan tüm faaliyetlerdir. Küçük ev işletmeleri ve büyük ölçekli faaliyetlerin her ikisi de kapsanmaktadır. C kısmının, yalnızca ağır makine ve fabrikalara özel olmadığına dikkat edilmelidir. Ürün: Ürün, ekonomik faaliyetlerin sonucudur. Mal ve hizmetler, için kullanılan genel terimdir. Nihai Ürün: Tüm süreçleri tamamlanmış olan üründür. Yarı-Mamul: Bazı işlemlerden geçmiş, fakat kullanıma hazır hale gelmesi için daha fazla işlem gereken ürünlerdir. Bu tür ürünler, ileri süreç ve işlemler için diğer imalatçılara satılabilir. Satış için işlenmemiş metal dökümlerin, işlenmek üzere başka yere satılması tipik bir örnek olarak verilebilir . Üretim: Üretim, ürün ile sonuçlanan faaliyettir. Ekonomik faaliyetlerin tamamı için kullanılmaktadır. Bu terim yalnızca tarım,madencilik ve imalat sanayi sektörleri ile sınırlı değil, aynı zamanda hizmet sektörü ile de ilişkilidir. Üretimi belirtmek için faaliyet türüne bağlı olarak, hizmetlerin sağlanması, işlem, imalat gibi çok daha özel terimler kullanılabilmektedir. Üretim, fiziksel terime ya da değere göre değişik yollarla ölçülebilmektedir. Dönüşüm: Yeni ürünlerin elde edilmesi amacıyla mamul, yarı mamul veya hammaddenin doğasını, bileşimini veya şeklini değiştiren işleme dönüşüm denir. İşlemden Geçirme: Bazı ürünlerin korunması amacıyla, bunlara bazı özellikler vermek ya da bu tür ürünlerin kullanımında vermiş olduğu zararlı etkileri önlemek için uygulanan işlemlerdir. Örneğin; tahıl, odun, metal ve atıkların işlemden geçirilmesi. Katma Değer: Temel fiyatlara göre brüt katma değer, çıktının temel fiyatları ile satın alıcıların ara tüketimlerine ilişkin fiyatları arasındaki fark olarak tanımlanır.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 4 / 374

İçindekiler
Bölüm 1: Giriş
1.1 NACE ve ekonomik faaliyet ve ürün sınıflamalarının bütünleşik sistemi • Uluslararası ekonomik sınıflamalar sistemi 1.2 NACE: Kapsam ve temel nitelikler • AB ülkelerinde ekonomik faaliyet sınıflaması olarak NACE • NACE’nin yapısı ve kodlanışı Sayfa 5 5 6 6 7

Bölüm 2: İstatistiki birimleri ve faaliyetleri sınıflandırma kuralları
2.1 Temel sınıflandırma kuralları • Katma değer ikameleri 2.2 Çoklu ve bütünleşik (entegre) faaliyetler • Top-down (yukarıdan aşağı) metodu • Birimin ana faaliyetindeki değişimler • Dikey olarak bütünleşik faaliyetler • Yatay olarak bütünleşik faaliyetler 2.3 Bazı özel faaliyetlere ilişkin kurallar • Bir ücret veya sözleşmeye dayalı faaliyetler ile faaliyetlerde dış kaynak kullanımı • Yerinde kurulum • Bakım ve onarım 2.4 Kısımlara özgü kurallar ve tanımlar • Kısım A: Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık • Kısım G: Toptan ve perakende ticaret; motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı • Kısım K: Finans ve sigorta faaliyetleri ve M: Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler • Kısım O: Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik • Kısım T: Hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri; hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak ayrım yapılmamış mal ve hizmet üretim faaliyetleri Sayfa 8 8 9 9 11 11 12 12 12 13 13 13 13 14 16 16 16

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 5 / 374

BÖLÜM 1 NACE: Giriş
1.1 NACE ve ekonomik faaliyet ve ürün sınıflamalarının bütünleşik sistemi
1. NACE, Avrupa Birliği‘nde 1970‘ten bu yana geliştirilen çeşitli istatistikler için ekonomik faaliyet sınıflamaları göstermekte kullanılmış kısaltma bir isimdir1. NACE, ekonomik faaliyetlere göre ekonomi istatistikleri alanında (örneğin; üretim, istihdam, ulusal hesaplar) ve diğer istatistiksel alanlarda yer alan ve geniş bir alana yayılmış bulunan istatistiksel verilerin derlenmesi ve sunumu için bir çerçeve sağlar. 2. NACE temelinde üretilen istatistikler, Avrupa ve genel olarak dünya düzeyinde karşılaştırılabilir. NACE‘nin kullanımı, Avrupa İstatistik Sistemi içerisinde zorunludur.

Uluslararası ekonomik sınıflamalar sistemi
3. NACE temelinde üretilen istatistiklerin dünya düzeyinde karşılaştırabilir olması, temelde Birleşmiş Milletler İstatistik Bürosu‘nun yardımlarıyla geliştirilen bütünleşik istatistiksel sınıflamalar sisteminin bir parçası olması sebebiyle Avrupa bakış açısıyla, bu sistem aşağıdaki gibi açıklanabilir:

Ekonomik Faaliyetler Dünya düzeyi

Ürünler

Mallar

ISIC

CPC

HS

SITC

AB düzeyi

NACE

CPA

PRODCOM

CN

Ulusal düzey

NACE’nin Ulusal sürümleri

CPA’in Ulusal sürümleri

PRODCOM’un Ulusal sürümleri

başvuru sınıflaması. Sınıflamalar yapısal olarak ilişkilidir

başvuru sınıflaması. Sınıflamalar dönüşüm tablolarıyla ilişkilendirilmiştir Sınıflamalar dönüşüm tablolarıyla ilişkilendirilmiştir

1

NACE, Fransızca "Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes" (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması) başlığından türemiştir.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 6 / 374

Burada: • • • • • • ISIC2, Birleşmiş Milletler tarafından kullanılan “Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması”’dır. CPC3, Birleşmiş Milletler tarafından kullanılan “Merkezi Ürün Sınıflaması”’dır. HS4, Dünya Gümrük Organizasyonu tarafından yönetilen “Uyumlaştırılmış Mal Tanım ve Kod Sistemi”dir. CPA5, “Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması”’dır. PRODCOM6, AB içerisinde sanayi üretim istatistikleri için kullanılan mal sınıflamasıdır. CN7, “Birleştirilmiş Mal Sınıflaması”nı temsil etmektedir, Avrupa‘da dış ticaret istatistikleri için kullanılan mal sınıflamasıdır.

4. Böyle bütünleşik bir sistem, farklı istatistik alanlarda üretilen istatistiklerin karşılaştırılabilirliğine izin vermektedir. Sonuç olarak, örneğin; malların üretimi ile ilgili istatistikler (AB‘de Prodcom anketlerine göre üretilmiş olan istatistikler), ticaret istatistikleri (AB‘de CN‘ye göre üretilmiş olan istatistikler) ile karşılaştırılabilir. 5. NACE, ISIC‘tan türetilmiş olup ISIC‘tan daha ayrıntılıdır. ISIC ve NACE en üst seviyelerde tamamen aynı yapıya sahipken, alt seviyelerde NACE daha ayrıntılıdır. 6. Uluslararası karşılaştırılabilirliği sağlamak için, AB‘de NACE‘nin kullanımıyla ilgili olarak hazırlanmış tanımlar ve ilkeler, ISIC‘ın giriş kısmında yayımlanmış olanlarla uyumludur.

1.2 NACE: Kapsam ve temel özellikler AB Ülkelerin ekonomik faaliyet sınıflaması olarak NACE
7. NACE, üretimle ilgili ekonomik faaliyetlerinin Avrupa Birliği ülkelerin standart sınıflamasıdır. NACE, ekonomik faaliyetler evrenini her bir NACE kodu, onu oluşturan her bir istatistiksel birimle ilişkilendirilecek şekilde kısımlara ayırır. 8. Ekonomik bir faaliyet, belli mal veya hizmetleri üretmek amacıyla ana mal, işgücü, imalat teknikleri ya da ara ürün benzeri kaynakların bir araya getirilmesi sonucu ortaya çıkar. Bu nedenle, ekonomik bir faaliyet, kaynakların bir girdisi, bir üretim işlemi ve ürünlerin bir çıktısı (mal veya hizmetler) olarak tanımlanır. 9. Burada tamlandığı gibi, bir faaliyet basit bir süreci (örneğin; dokumacılık) içerebilir, fakat aynı zamanda her biri sınıflamanın değişik sınıflarında bahsedilen ve geniş bir alana yayılmış bulunan alt-süreçlerden oluşmaktadır (Örneğin; bir araba imalatı, kalıba dökme, demir dövme, kaynak yapma, montaj, boyama vb. gibi özel faaliyetleri içerir). Eğer, üretim süreci , belli bir istatistik birimi içerisinde temel faaliyetlerin bütünleşik bir serisi olarak düzenlenmişse, tüm bunların ortaya koyduğu bileşim tek bir faaliyet olarak kabul edilir. 10. NACE, bilinen çeşitli istatistiki birimler için yalnız başına sınıflar üretmez: birimler çeşitli ekonomik faaliyetler gerçekleştirebilir ve belirli temel özelliklerine göre değişik şekillerde tanımlanabilirler.

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27&Lg=1 http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=16&Lg=1 4 Uyumlaştırılmış Mal Tanım ve Kod Sistemi, Dünya Gümrük Organizasyonu tarafından yönetilen (Gümrükler İşbirliği Konseyi - CCC tarafından 1952 yılında kabul edilmiştir). 5 http://circa.europa.eu/irc/dsis/nacecpacon/info/data/en/index.htm 6 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/ 7 Birleştirilmiş mal sınıflaması – HS’nin (Uyumlaştırılmış Mal Tanım ve Kod Sistemi) ayrıntılı bir dökümü (http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_e n.htm)
3

2

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 7 / 374

fakat “İçeceklerin imalatı” grubu (kod 11.5‘de ve Sınıf 20. 83 ve 89. v. 44. altı basamaklı sayısal bir kodla tanımlanan başlıklardan oluşan beşinci seviye (faaliyetler). ek bölümlere ihtiyaç olması muhtemel olan kısımlarda bırakılmıştır. bir hiyerarşik yapı ile başlangıç ilkeleri ve açıklayıcı notlardan oluşmaktadır. çünkü “İçeceklerin imalatı” bölümü (Kod 11) birden fazla gruba bölünmemiş. NACE‘de kullanılmamıştır: 04.99 şeklinde kodlanmıştır). TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 8 / 374 . ek bölümlerin girilmesine olanak sağlamak amacıyla bazı “boşluklara” yer verilmiştir. Bu boşluklar. ii. ancak. i. Mümkün olduğunca. 54. 40. 34. “Tutkal imalatı” faaliyeti Bölüm 20‘de. 67. Bölümler ardışık olarak kodlanmıştır. çünkü. “Bira imalatı” sınıfı 11.0) sınıflara bölünmüştür. 12.00‘dır. NACE. “Veterinerlik faaliyetleri” bölümü (Kod 75) ne gruplara ne de sınıflara bölünmüştür. “Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı” grubu 08. iv. 57. 48.s (başka yerde sınıflandırılmamış)” benzeri arta kalan grup ve sınıflar 9 rakamı ile tanımlanmaktadır (Örneğin. 76. “Veterinerlik faaliyetleri” için kullanılan sınıf kodu 75. Örneğin. iii. bu sınıfın bağlı olduğu Kısım C. NACE kodlamasını tamamen değiştirmeksizin.9 olarak kodlanırken. grup ve sınıfları tanımlayan NACE kodlarıyla bütünleşik değildir. bir sonraki daha ayrıntılı seviyenin kodu için “0” kullanılır. Kısım seviyesinde kullanılan kodlar. alfabetik bir kodla tanımlanan başlıklardan oluşan birinci seviye (kısımlar). Bu amaçla. üç basamaklı bir sayısal kodla tanımlanan başlıklardan oluşan üçüncü seviye (gruplar). dört basamaklı sayısal bir kodla tanımlanan başlıklardan oluşan dördüncü seviye (sınıflar).05 olarak kodlanmıştır. 13. Bununla birlikte. aşağıdaki bölüm kod numaraları. iki basamaklı bir sayısal kodla tanımlanan başlıklardan oluşan ikinci seviye (bölümler).52‘de tanımlanmaktadır. 14. “Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı” başlıklı sınıf 08. Grup 20. “diğer” ve/veya “b.NACE’nin yapısı ve kodlanışı 11. Belli bir sınıflama seviyesinin sınıflamada daha aşağıya bölünmediği durumlarda.y. belirli bir faaliyeti açıklayan bölüm. Örneğin. kodun kendisinde görünmemektedir.

Ana faaliyet. Eğer birim birden çok ekonomik faaliyet yürütüyorsa. Hatta. Gayrisafi üretim verilerinin ikame ölçütü olarak kullanıldığı durumlarda benzer düşünceler zihinde tutulmalıdır. Katma değer ikameleri 18. ana faaliyet aşağıda açıklanan kurallara göre her bir faaliyetle ilişkilendirilen katma değer temel alınarak belirlenir. 19. Katma değer. her birimin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYİH) katkısının ek bir ölçütüdür. katma değer verisini yalnızca işlevsel olarak tahmin etmeye yaradığından. CN benzeri diğer sınıflama sistemleri gibi kaynaklar ve bunlarla arasındaki dönüşüm tabloları. . yukarıda bahsedilen ikame ölçütlerinin basit kullanımı yanıltıcı olabilir. Bazı durumlarda gerçekleştirilen farklı faaliyetlerle ilişkili olan katma değer bilgilerinin elde edilmesi mümkün olmaz ve faaliyet sınıflamasının belirlenmesi ikame ölçütleri kullanılarak yapılmak zorunda kalır.farklı faaliyetlerle ilişkili maaşlar ve ücretler (veya serbest çalışanın geliri) . Birçok birim. örneğin. ticaretteki ciro genellikle imalattakinden daha düşük bir katma değer payına sahiptir. belli durumlarda cironun katma değerle orantılı olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. HS. Bir birimin ana faaliyetini belirlemek için bu birim tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ile bunlara karşılık gelen katma değerin bilinmesi gerekmektedir. aşağıdakiler olabilir: a. birimin katma değerine en fazla katkıyı yapan faaliyettir. Ancak. 20. Bu gibi durumlarda. bilinmeyen katma değer verilerinin yerine kullanılabilirler.her bir faaliyete düşen ürün gruplarının satış değeri veya cirosu. 16. bir birimin sınıflamasının ekonomik faaliyete göre belirlenmesinde temel kavramdır.birimin her bir faaliyetine ilişkin mal veya hizmetlere dağıtılabilecek olan gayri safi üretim . Bazı faaliyetler için ciro. NACE‘nin açıklayıcı notları. faaliyetler arasında ve içerisinde farklılaşabilir.birimin farklı faaliyetlerine ilişkin çalışanların çalışma zamanı. katma değer verisi temelinde elde edilecek sonuçla karşılaştırıldığında olası en iyi yaklaşımı elde etmek amacıyla. Örneğin. Bu ölçütler. NACE komitesinin kararları. CPA. bu birimin ana faaliyeti bu faaliyeti açıklayan NACE kategorisi tarafından belirlenir. Bir NACE kodu. 22. Gayri safi katma değer. bilinmeyen katma değerin ticari faaliyetteki payını belirlemek için hiç uygun olmayan TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 9 / 374 . ana faaliyeti belirlemede kullanılan metodu değiştirmez. istatistiki iş kayıtlarında bulunan her bir birim ile temel ekonomik faaliyetine göre ilişkilendirilir. Satışları (ciroyu) katma değer ikamesi olarak kullanırken. mali aracılık faaliyetleri veya sigorta faaliyetleri gibi. 21. imalat içindeki satışlar ve son katma değer arasındaki ilişki. ISIC. ticari ciro rakamları. Katma değer. NACE ‘ nin kodlanmasında yardımcı olurlar. Bu ikame ölçütlerin (bilinmeyen) katma değerle doğrudan orantılı olmadığı zamanlarda bu durum kaçınılmazdır. ticari ve diğer faaliyetleri gerçekleştirir. Girdi bazlı ikameler . çıktı ile ara tüketim arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. Bu ikame ölçütleri.birimin farklı ekonomik faaliyetlerinde yer alan çalışan sayısı. Bir birimin sadece bir ekonomik faaliyet gerçekleştirdiği durumlarda.BÖLÜM 2 İstatistiki birimleri ve faaliyetleri sınıflandırma kuralları 2. b. kullanışlı olmayan diğer faaliyetlerle karşılaştırma yapan özel bir yolla tanımlanır.1 Temel sınıflandırma kuralları 15. İkame ölçütlerinin kullanımı. 17. Çıktı bazlı ikameler: .

11 28. 28.93 28.24 28. aksam ve parçalarının toptan ticareti Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık Pay % 10 % 6 % 5 % 23 % 8 % 7 % 28 % 13 M 71 71. Bir birimin NACE‘nin ikiden fazla yerinde geçen.göstergelerdir. Eğer bir birim NACE’nin iki farklı yerinde geçen faaliyetleri gerçekleştiriyorsa. 2. içecek ve tütün işleme makineleri imalatı Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı Makine. Ancak. ağaç kesiminin bıçkıhaneyle ilişkilendirilmesi ve kil ocağının tuğla işiyle ilişkilendirilmesi) veya yatay entegrasyonundan (örneğin. Eğer çeşitli faaliyetlerin işgücü yoğunluğu farklı ise. ana faaliyettir ve birimin NACE sınıflamasını belirler. çikolatalı şekerleme imalatı ile birleşen fırın ürünleri imalatı) veya herhangi bir kombinasyonundan kaynaklanabilir. d. teçhizat. Bu grup dahilinde en yüksek katma değer payına sahip olan sınıf belirlenir. Ayrıca. tek bir toptan satış ile perakende satışta ve hatta ticari faaliyetler arasında farklılaşabilir. Bu koşulun sağlanması için süreç en yüksek seviyedeki uygun pozisyonun belirlenmesiyle başlar ve aşağıda açıklandığı gibi sınıflama seviyelerinden aşağı doğru devam eder: a. c.95 46. 26. Katma değerin en yüksek payına sahip olan kısım belirlenir.9 Sınıf 25.2 28. Bir birimin önemli orandaki faaliyetlerinin NACE‘nin birden fazla sınıfına girdiği örnekler ortaya çıkabilir.2 Çoklu ve bütünleşik (entegre) faaliyetler 24. uçak. farklı ekonomik faaliyetler ve hatta aynı NACE sınıfının faaliyetleri arasında çok büyük değişiklikler gösterebilir.1 28. İşgücü yoğunluğu. Örnek: Bir birim aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmektedir (katma değer açısından paylar): Kısım C Bölüm 25 28 Grup 25.9 28.91 28. Top .61 71. Örneğin: Bir ürünün elle üretilmesine karşılık bir ürünün makine işlemi kullanılarak üretilmesi gibi. Bu kısım dahilinde en yüksek katma değer payına sahip olan bölüm belirlenir. bu iki farklı faaliyetin % 50‘şer eşit paya sahip olma gibi çok nadir rastlanabilecek istisnai durumlar hariç. birim bu bölümde ortaya konulan kurallara göre sınıflandırılmalıdır. Katma değerin % 50‘sinden fazlasına sahip olan faaliyet.12 G 46 46. sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava taşıtlarının satışı ile ilgili aracılar Tarımsal amaçlı makine. ikiden fazla faaliyet gerçekleştirdiği ve bunların hiç birinin katma değerin % 50‘sinden fazlasına sahip olmadığı karmaşık durumlarda. Böyle durumlarda. 23. diğer tarafta ise katma değer güvenilir değildir.1 TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 10 / 374 .14 46. Bu bölüm dahilinde en yüksek katma değer payına sahip olan grup belirlenir. bu birimin faaliyet sınıflaması. Daha iyi bir gösterge brüt marjdır (ticari ciro ile stoklardaki değişimle yeniden satışlar için alınan ürünler arasındaki fark). yapının daha yüksek seviyelerindeki sınıflaması tutarlı olmalıdır.down” yöntemiyle belirlenmelidir.down (yukarıdan aşağı) metodu 27. Yukarıdan aşağıya metodu hiyerarşik bir yapıyı takip eder: Bir birimin sınıflamanın en düşük seviyesindeki sınıflamasıyla. ticaret için özel sınıflama kuralları da göz önüne alınmalıdır. motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı Gıda. Girdi temelli ikame ölçütlerinin uygulandığı durumlarda benzer önlemler göz önüne alınmalıdır. 25. ticari marj. b. Bu durum istatistik birimi içersinde faaliyetlerin dikey entegrasyonundan (örneğin. mutlaka katma değerin % 50‘sinden fazlasına sahip bir faaliyet olacaktır. bir tarafta maaşlar ve ücretler veya istihdam arasındaki oransallık.1 46. aşağıda açıklandığı şekliyle “top .6 Sınıfın tanımı Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı Motor ve türbin imalatı.

içecek ve tütün işleme makineleri imalatıdır.93 Gıda.. aksam ve parçalarının toptan ticareti sınıfı sahip olmasına karşın.1 Genel amaçlı makinelerin imalatı Grup 28.93 Gıda. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 11 / 374 . fabrikasyon metal ürünleri imalatı % 10 % 42 (% 13) Bölüm 28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı • Bölüm 28 içerisinde Grubun belirlenmesi: Grup 28.61 Tarımsal amaçlı makine. teçhizat. içecek ve tütün işleme makineleri imalatı Sınıf 28. katma değerde en yüksek paya 46.• Aşağıdakiler arasında Kısmın belirlenmesi: Kısım C . doğru sınıf 28.9 içerisinde Sınıfın belirlenmesi: Sınıf 28.Mesleki.İmalat (% 52). Kısım G -Toptan ve Perakende Ticaret. Motorlu Taşıtların ve Motosikletlerin Onarımı (% 35) Kısım M .9 Diğer özel-amaçlı makinelerin imalatı • Grup 28. Bilimsel ve Teknik Faaliyetler • Kısım C içinde Bölümün belirlenmesi: Bölüm 25 Makine ve teçhizat hariç.2 Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı Grup 28.95 Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı % 6 % 5 % 31 % 23 % 8 Buradan da anlaşılacağı gibi.

çok sık olan değişikler kısa dönem (aylık ve üç aylık) ve daha uzun dönem istatistiklerinin aralarında onların yorumunu zorlaştırarak uyumsuzluklara neden olabilir. Dikey olarak bütünleşik faaliyetler 33. 30. Birimler ana faaliyetlerini dönemsel faktörlerden veya çıktı çeşidini değiştirmeye yarayan bir yönetim kararından dolayı. ekonomi gerçekliğindeki önemli değişikliği yansıtmayan sık değişikliklerden kaçınmak için tutarlılık kuralı kullanılmasına karar verilir. top . ISIC ve NACE‘nin grup ve sınıf seviyeleri arasındaki farklılıklardan ötürü. Faaliyetlerin dikey entegrasyonu. top . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 12 / 374 . katma değere % 50 civarında katkı yapan iki faaliyet gerçekleştirdiği zamanlarda.6 71.1 25. “Toptan ve Perakende Ticaret” başlıklı Kısım G‘ye uygulandığında.1 46.1 28.2 % 23 28. Örneğin.down yönteminin özel bir uyarlaması gerekmektedir. Bir birim. mevcut bulunanın en az iki yıldır katma değerin % 50‘ sinden daha azını açıkladığı durumlarda yapılır.95 46.11 28. kil ocağının tuğla işiyle ilişkilendirilmesi. ISIC‘a uygulanması sonucu ortaya çıkacak olanlardan farklı sonuçlar doğabilir.24 28. Mümkünse. yeni ana faaliyetin değişikliği.Aşağıdaki şema. yöntem önce ISIC açısından ISIC sınıfını belirlemek için. Bütün bu durumlar birimin sınıflamasının değiştirilmesini gerektirirken.9 %8 46.93 28. Bu kurala göre. Birimin ana faaliyetindeki değişimler 31.91 28.down yönteminin NACE’ye uygulanması durumunda. 32. bir defada veya derece derece belli bir zaman dilimi içerisinde değiştirebilirler. yukarıdaki örnekte izlenen karar alma yolunu göstermektedir: Bütün faaliyetler % 52 % 35 % 13 C % 10 G M % 42 25 %6 %5 28 46 71 % 31 25.61 71.9 28. daha sonra da NACE sınıfının belirlenmesi izlenmelidir.14 46. aynı birimin üretim aşamalarını silsile yoluyla uyguladığı durumlarda ve bir işlemin çıktısının sonraki işlemin girdisi olarak kullanıldığı durumlarda ortaya çıkar. ağaç kesiminin bıçkıhaneyle ilişkilendirilmesi.12 29. sentetik elyaf üretiminin tekstil imalatıyla ilişkilendirilmesi gibi.

Taşeron = İşveren ile sözleşme ilişkisine dayanarak belirli bir üretim sürecini yürüten birim. Dış kaynak kullanılan üretim süreci parçalarına şu örnekleri verebiliriz: İmalat faaliyetleri. Bu faaliyetlere örnek olarak şunları verebiliriz: Metal imalatı (dövme. metallerin işlenmesi (örn. dikey entegrasyon çoklu faaliyetlerin bir başka şekli gibi değerlendirilmelidir. Bu bölümde aşağıdaki teknik terimler kullanılmaktadır: a. farklı ekonomik bölgelerde de bulunabilir: Bulundukları konum bu birimlerin herhangi birisinin sınıflandırılmasını etkilemez. c. üretim sürecinde girdi olarak kullanılan hammadde kendisine aitse imalat altında sınıflandırılması gerekir (bu nedenle nihai çıktı da kendisine aittir). İşveren ve taşeron aynı ekonomik bölgede yer alabileceği gibi. Dönüştürme sürecini kısmi olarak dış kaynak kullanımı ile yapan bir işveren imalat altında sınıflandırılacaktır. destek fonksiyonlar. İmalatta. NACE uygulanırken. Bazen “alt sözleşme” terimi de kullanılmıştır. işveren girdi malzemesi üzerinde yürütülecek imalat faaliyetinin teknik şartnamelerini taşerona sağlar. Bu.down yöntemine göre belirlendiği şekilde en geniş paya sahip katma değeri oluşturan faaliyettir. Bazen “dönüştürücü” veya “taşeron” terimleri de kullanılmıştır. İşveren = Üretim sürecinin bir kısmını ya da tamamını yürütmesi için bir başka birimle (burada yüklenici denilecektir) sözleşme ilişkisi içine giren birim. “yüklenici” terimi de kullanılmıştır. 39. işverenler katma değer ilkesine uygun olarak sınıflandırılmalıdır. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 13 / 374 . 38.34. aynı faktörleri kullanarak üretim yapan. 2. Diğer bir seçenek olarak. yani ücret veya sözleşmeye dayalı olarak bir faaliyet yürüten birimler. yani.3 Bazı özel faaliyetlere ilişkin kurallar Bir ücret veya sözleşmeye dayalı faaliyetler ile faaliyetlerde dış kaynak kullanımı 37. giyim eşyalarının tamamlanması ve üretim sürecinin benzeri temel işlem parçaları. dökme. Eğer katma değer veya ikameler dikey entegre olmuş bir süreçteki ayrık basamaklar için birimin kendisinin topladığı hesaplardan belirlenemiyorsa. ticaret ve inşaat (inşaat faaliyetlerinin dış kaynak kullanımı durumunda işveren 41.20’de sınıflandırılmalıdır) haricinde. b. kesme. Kısım G “Toptan ticaret ve perakende ticaret” veya diğer kısımlarda. Yatay olarak bütünleşik faaliyetler 36. benzer birimlerle yapılan kıyaslamalar kullanılabilir. istihdam hizmetleri.. 40. NACE‘de taşeron tarafından gerçekleştirilen faaliyetler “ücrete veya sözleşmeye dayalı” olarak belirtilmiştir. ara veya nihai ürünlerin değerlendirilmesinde pazar fiyatları temel alınabilir. Girdi malzemesi (ham veya ara ürün) işveren tarafından sağlanabilir (ya da işverene ait olabilir) veya sağlanmayabilir. bilimsel ve teknik faaliyetler” veya N “İdari ve destek hizmet faaliyetleri” olabilir. ezme ve döküm işleri). vb. yani M “Mesleki. giyim eşyalarının imalatı. 35. Diğer tüm durumlarda. krom kaplama). Yukarıdaki yaklaşım. Dış kaynak kullanımı = İşverenin. çeşitli tipteki faaliyetlerin eşanlı olarak. taşeronun belirli bir üretim sürecinde yapmasını istediklerine göre yaptıkları sözleşme anlaşması. fakat farklı istatistiksel birimlere ayrılamayan birimler gibi yatay olarak entegre edilmiş birimlere ilişkin özel durumlarda da uygulanır. genellikle kendi hesabına aynı mal ve hizmetleri üreten birimlerle birlikte sınıflandırılırlar. Dönüştürme sürecini tümüyle dış kaynak kullanımı ile yapan bir işveren . birimin ana faaliyeti top .10 ve taşeron 41. Taşeronlar.

grup 45. Tarımda. Uçaklar. onları üreten birimlerle aynı sınıfta sınıflandırılır. özel kısımlardaki birimlerin sınıflandırılması sırasında dikkate alınacak kuralları ve tanımları sunmaktadır. ilk olarak dış kaynak kullanımının geçici mi yoksa sürekli mi oluşuna. taşeron 78. Eğer dış kaynak kullanımı sürekli bir temeldeyse ve taşeron. Ormancılık ve Balıkçılık 46. benzer faaliyetler yürüten birden fazla işverene hizmet ediyorsa. imalat).1 "Fabrikasyon metal ürünlerin. tanımları ve nitelikleri bunlara ilişkin açıklayıcı notlarda sunulmuştur.2 kodlu grupta sınıflandırılmıştır. birimlerin üzüm ürettiği ve kendi ürettiği üzümden şarap imal ettiği veya zeytin ürettiği ve kendi ürettiği zeytinden yağ imal ettiği durumlarda katma değer dağıtımının zorluklar ortaya çıkardığı sık rastlanan bir durumdur. hem işveren hem de taşeron fiili olarak gerçekleştirilen faaliyete göre sınıflandırılmalıdır.4 Kısımlara özgü kurallar ve tanımlar Bu kısım. İstihdam hizmetlerinin dış kaynak kullanımı ile yapıldığı durumda. lokomotifler ve gemilere bakım ve onarım yapan birimler. 45. 43. Ürünlere bakım veya onarım yapan birimler. ürünlerin türüne göre aşağıdaki kategorilerden birinde sınıflandırılır: a. Eğer dış kaynak kullanımı sürekli bir temeldeyse ve taşeron yalnızca bir işverene hizmet ediyorsa. bölüm 95 "Bilgisayarların ve kişisel ve ev eşyalarının onarımı" . grup 33.41. Bakım ve onarım 44. Bu durumlarda en uygun olan “çalışılan saat”in ikame TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 14 / 374 . Eğer dış kaynak kullanımı sürekli bir temeldeyse ve taşeron. • • • • Yerinde kurulum 42. Kısımların genel açıklamaları. Binaların işlevselliği (ve inşaat mühendisliği işleri) ile bağlantılı olmayan diğer makinelerin ve teçhizatın kurulumu “Sanayi makine ve donanımlarının kurulumu” başlıklı 33. Temel olarak binaların işlevselliği için parçaların veya teçhizatın binalara kurulumu veya montajı ile uğraşan birimler inşaat kısmında (bölüm 43) sınıflandırılmıştır. taşeron 78. hem işverenler hem de taşeron gerçekleştirilen faaliyete göre sınıflandırılmalıdır.20’de (Geçici iş bulma kurumlarının faaliyetleri) sınıflandırılmalıdır. ikinci olarak taşeronun yalnızca bir işverene mi yoksa birden fazla işverene mi hizmet verdiğine bakılarak bir ayrım yapılması gerekir: • Eğer dış kaynak kullanımı geçici bir temeldeyse ve taşeron yalnızca bir işverene hizmet ediyorsa. 2. bölüm 43 "Özel inşaat faaliyetleri" c. Kısım A: Tarım.30’da (Diğer insan kaynaklarının sağlanması) sınıflandırılmalıdır. Eğer dış kaynak kullanımı geçici bir temeldeyse ve taşeron birden fazla işverene hizmet ediyorsa işverenler fiili olarak gerçekleştirilen faaliyete göre sınıflandırılırken.2 "Motorlu taşıtların bakım ve onarımı" d. makinelerin ve donanımların onarımı" b. değişik faaliyetleri yürüten birden fazla işverene hizmet ediyorsa. hem işveren hem de taşeron fiili olarak gerçekleştirilen faaliyete göre sınıflandırılmalıdırlar (Örneğin.

down metodunun uygulanması özel bir dikkat ve ek seviyelerin düşünülmesini gerektirmektedir.7‘ye kadar olan grupların kümesi "Mağazalardaki perakende ticaret" ve 47.9 Uzmanlaşmış 46.6 46. karar her zaman top . Bölüm 46 “Toptan ticaret” içinde.1 ‘den 47. Bir birimin.2-46. Bölüm 46 Uzmanlaşmış ve uzmanlaşmamış toptan ticaret 46.down yöntemini gruplar ve sınıflar arasında uygulayarak verilmelidir. Bu yüzden. alınacak ilk karar.3 46. Aşağıdaki şekil bir birimin Bölüm 47 “Perakende ticaret” içinde belli bir sınıfa atanmasında kullanılacak karar ağacını sunmaktadır.9 kümesinden yana ise. birimin bu iki olasılıktan birisine katma değer kuralına göre atanmasıdır. ikinci adım “ Uzmanlaşmamış” ile “Uzmanlaşmış” (aşağıya bakınız) arasında karar vermekten ibarettir. standart bir uygulamayı garanti altına almak için kural olarak tarımda sınıflandırılacaktır. motorlu taşıtların ve motosikletlerin tamiri 47. birimin bu iki olasılıktan birisine katma değer kuralına göre atanmasıdır. Bölüm 47 "Perakende ticaret" içinde.46.5 46.2 – 46. Aynı durumda.4 46.down yöntemini gruplar ve sınıflar arasında uygulayarak verilmelidir. Sonuç olarak.değişken olarak alınması olup onun bu dikey olarak bütünleşik faaliyetlere uygulanması.8-47. motorlu taşıtların ticareti hariç. mümkün olan çeşitli formlarda yatay olarak bütünleşik ticari faaliyetler gerçekleştirmesi ortaya çıkabilir: hem toptan hem de perakende ticaret veya mağazalarda ve mağaza dışında satış veya birçok ürünün satılması. Eğer seçim "Mağazalardaki perakende ticaret" kümesinden yana ise. Kısım G‘de. bir birimin Bölüm 46 “Toptan ticaret” içinde belli bir sınıfa atanmasında kullanılacak karar ağacını sunmaktadır. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 15 / 374 .7 46. 48.7 Karşılık gelen ürünlere göre daha da bölünmüş 50. 51. Sonuç olarak. 49. alınacak ilk karar. Eğer birim tarafından satılan ürünler katma değerin en az % 50 ‘sini açıklayan tek bir sınıf oluşturmuyorsa.9 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan toptan ticaret 46.2 . ikinci adım “Uzmanlaşmamış” ile “Uzmanlaşmış” (aşağıya grafiğe bakınız) arasında karar vermekten ibarettir.9 gruplarının kümesi "Mağazalar dışındaki perakende ticaret".1 Uzmanlaşmamış 46.2 – 46. genellikle birimlerin Tarım‘da sınıflandırılmasına neden olacaktır. Eğer seçim 46. ilk olarak ayırt edici bir ek seviye düşünülmelidir: 47.2 46. Bu nedenle. ticaret. karar her zaman top . toptan ve perakende olarak ayrılmıştır. Kısım G: Toptan ve perakende ticaret. ilk olarak ayırt edici bir ek seviye düşünülmelidir: grup 46. Aşağıdaki şekil.9 gruplarının kümesi şeklinde. top . diğer tarımsal ürünler için birimler.1 “Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan toptan ticaret” ve 46.

Eğer gıda.1 Sergi ve pazar yoluyla 47.2 ‘den 47.6 47.1 ‘e atanır.7 ‘ye (perakende satış için) kadar olan gruplar içerisindeki 4 sınıftan ibaretse. her birinin katma değerin en az % 5 ‘ini (ve % 50 ‘den azını) açıkladığı göz önünde bulunduran sınıfların sayısına bağlıdır: a.8 – 47. birim uzmanlaşmamış ticaret olarak sınıflandırılır.21 Durum C % 20 % 5 % 35 % 40 Sınıf 47.down yöntemini uygulayarak ana faaliyetin belirlenmesi gerekir: Sınıf 47.7 Uzmanlaşmamış 47. Sınıf 47.11 kodlu sınıfına yapılır.62 47.21 47.9 Uzmanlaşmış 47. Eğer satılan ürünler 46. Perakende ticarette. Hem toptan hem de perakende ticarette. “uzmanlaşmış” ve uzmanlaşmamış” arasındaki ayrım satılan ürünü meydana getiren.25 47.75 b. Eğer satılan ürünler 46. atama NACE‘nin 47.7 ‘ye (toptan satış için) veya 47.19 47.2 ‘den 47. Bundan sonra öncelikle ana grubu ve ondan sonra da o grup içindeki sınıfı seçerek.7 Mağazalar dışında 47.5 47.19 TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 16 / 374 .19 kodlu sınıfa yapılır.19 Durum B % 20 % 15 % 10 % 10 % 45 Sınıf 47.7 Karşılık gelen ürünlere göre daha da bölünmüş 52. grup 47.75 Son atama Durum A % 30 % 5 % 45 % 20 Sınıf 47. atama 47.54 Final atama Durum A % 5 % 10 % 15 % 25 % 45 Sınıf 47. birim “uzmanlaşmış ticaret” olarak düşünülür.11 Diğer 47.7 ‘ye (toptan satış için) veya 47. katma değer prensibine göre top .Bölüm 47 Mağazalarda 47.4 47.2 ‘den 46.2 ‘den 46. Diğer bütün durumlarda.2 47.22 47.7 ‘ye (perakende satış için) kadar olan gruplar içerisinde yer alan 5 veya daha fazla sınıftan ibaretse.43 47.1 – 47.3 47. içecekler ve tütün katma değerin en az % 35 ‘ini temsil ediyorsa.9 Yiyecek ağırlıklı 47.8 Diğer 47.21 47.62 Durum B % 30 % 15 % 40 % 15 Sınıf 47.42 47.2 – 47.11 Durum C % 5 % 5 % 45 % 40 % 5 Sınıf 47.

e) sınıf 70. 56. bilimsel ve teknik faaliyetler 54.3‘ e (Kısım P) atanır.22 “İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri” ortak strateji ve organizasyonel planlama. Bir birimi bu iki sınıfa göre sınıflandırırken.30 kodlu. Atama kuralları her zaman birimin perakende faaliyetine göredir. Özellikle: a) sınıf 64. Eğer. fonlar ve diğer mali birimler" başlıklı ve sırasıyla 64. bölgesel veya yerel düzeylerde faaliyetler gerçekleştiren birimler uygun kısımda sınıflandırılırlar.10 “İdare merkezi faaliyetleri” ilgili birimlerin denetlenmesi ile yönetimini ve operasyonel kontrol ile günlük yönetimi içerir. bölüm 70 içinde yer alan "İdare merkezi faaliyetleri” ve "İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri” başlıklı sırasıyla 70. b) sınıf 64.22 kodlu). olarak adlandırılırlar. c) sınıf 66. ile ilgili danışmanlık faaliyetlerini içerir. bütün devlet kurumları otomatik olarak “Kamu yönetimi ve savunma. insan kaynakları politikaları vb. ekonomik üretimi kapsayan NACE‘ nin geleneksel kapsamının ötesine giden iki sınıf konulmuştur.10‘ a (Kısım Q) atanır. Kısımlar K: Finans ve sigorta faaliyetleri ve M: Mesleki. zorunlu sosyal güvenlik” başlıklı Kısım O‘ da sınıflandırılmaz. pazar hedefleri ve politikaları. Örneğin. veya "özel amaçlı varlıklar.53. Kısım O‘ da sadece devlet kurumları sınıflandırılmaz: tipik “kamu yönetimi faaliyetleri” gerçekleştiren özel birimler de burada sınıflandırılır. Hanehalkları Tarafından Kendi Kullanımlarına Yönelik Olarak Ayrım Yapılmamış Mal ve Hizmet Üretim Faaliyetleri 58. merkezi veya yerel hükümet tarafından yönetilen bir orta öğretim okulu grup 85. Kısım T: Hanehalklarının İşverenler Olarak Faaliyetleri. veya "posta kutuları" veya "boş kutular".10 ve 70. Bölüm 97 sadece ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetlerini içermektedir. Yukarıda belirtilen faaliyetlerden birçoğunu gerçekleştiren bir birimin ana faaliyetinin belirlenmesi doğal olarak katma değer ilkesine göre belirlenir. ürünlerin satışından elde edilen herhangi bir gelire sahip değillerdir ve genellikle eleman istihdam etmezler (yasal temsilci olarak çalışan bir veya birkaç kişinin haricinde). Maddi kazançların katma değeri oluşturmadığı göz önünde bulundurulmadır ve bu yüzden düşünülmemesi gerekir. d) sınıf 70. NACE kurumsal birimin sınıflandığı kurumsal sektörle (SNA ve ESA‘ da tanımlandığı gibi) ilgili herhangi bir ayrım yapmaz. Bu faaliyetin çıktısı SNA‘ da üretim olarak düşünülmüştür ve bu amaçla belli araştırmalar için bu bölüm NACE‘ ye dahil edilmiştir. Ayrıca. birimin uygun sınıfa ataması sadece perakende faaliyetin şartlı bileşimine göre belirlenir. diğer sınıflara da dikkat edilmesi gerekir (bunlardan iki tanesi kısım M.30 “Fon yönetimi faaliyetleri” bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yürütülen faaliyetleri içermektedir. Kısım O: Kamu yönetimi ve savunma. Bunlar bazı ülkelerde vergi avantajlarından dolayı çok fazladır. "Holding şirketlerinin faaliyetleri" ve "Tröstler. devlet tarafından yürütülen bütün faaliyetleri açıklayabilir bir NACE kategorisi yoktur. Başka bir açıdan. veya kamu hastanesi sınıf 86. 55. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 17 / 374 .20 ve 64. Sonuç olarak. Ev içi personelin faaliyetleri burada sınıflandırılmamıştır: Örneğin.30 "Tröstler. Özel olarak NACE‘ nin diğer alanlarına atanabilecek olan ulusal. sadece bir isim ve bir adrese sahip oldukları için "pirinç levha". bir birim perakende ticaretine ek olarak. zorunlu sosyal güvenlik 57. Bazen bu birimler.20 “Holding şirketlerinin faaliyetleri”. Bu iki sınıfta sınıflandırılan birimler.ÖAV". fonlar ve diğer mali birimler" bir ekonomik faaliyeti değil de birimleri açıkladığı için NACE’de çok özeldir. Kısım K ‘da. ana faaliyeti grup sahipliği olan ve grubu yönetmeyen holdinglerin faaliyetlerini açıklamaktadır. bir ikincil faaliyete sahipse.

tamir ve diğer hizmetleri bir araya getirmektedir. çamaşır yıkama 96.91‘ de.çocuk bakma faaliyetleri 88.9‘ da sınıflandırılır. işgücü veya zaman kullanımı gibi verilerin derlenmesinden kaynaklanmaktadır. AB iş istatistikleri ile ilişkili değildir ama hanehalkı ve geçim faaliyetlerini kapsayan verilerin derlenmesiyle ilgilidir. 59. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 18 / 374 . Bu faaliyetler sıklıkla tarımsal. Genelde pazar faaliyetleri doğru NACE kodunu tanımlamak için varolan kurallara göre tanımlanırken. pazar faaliyetlerinin tersine katma değer oranını belirlemek zor olduğu için bu kuralları kişisel kullanıma yönelik faaliyetler için kullanmak zor olmaktadır. hizmetçilik faaliyetleri ise 96. inşaat. tekstil imalatı. Bölüm 98. Kişisel kullanıma yönelik faaliyetleri açıklama ihtiyacı.01‘ de.

baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesini içermektedir.. avcılık.30`da sınıflandırılan.. kerestelik ağaçların kesilmesi ve tomruk haline getirilmesi ve bir çiftlikten veya doğal ortamlarından bitkilerin.+ acı bakla. Bu yaklaşımda. Ayrıca. 01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri Bu bölüm.Bu bölüm ayrıca.+ diğer baklagiller. bu bölüm seralar (örtü altı) da dahil olmak üzere.Bu bölüm.+ arpa.+ soya fasulyesi.tatlı mısır yetiştirilmesi.11 Tahılların (pirinç hariç).13. çeltik tarlasının hazırlanması vb.+ süpürge darısı.+ dane mısır. organik tarım.+ kene otu tohumu (hint yağı çekirdeği). ilk pazar için ürünlerin hazırlanması buraya dahil edilmektedir. peyzaj bakım ve muhafazası da hariç tutulmaktadır. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 19 / 374 . Kapsam dışı olanlar. bu ürünlerin birden fazlası.Tarımsal faaliyetler. açık alanlarda tahılların. diğer tahıllar..+ bezelye. kısım F`de (İnşaat) sınıflandırılan arazi inşaatını (örn.. bu nedenle de işletmelerin bu iki gruptan sadece birine dahil edilmelerinin subjektif olacağına inanılmaktadır.yağlı tohumların yetiştirilmesi. işletmelerin pekçoğunda bitkisel ve hayvansal üretim değerlerinin birbirine oldukça yakın olduğu kabul edilmekte. hayvanların veya hayvansal ürünlerin alınması faaliyetlerinden oluşan bitkisel ve hayvansal kaynakların işletilmesini kapsamaktadır. bkz..A-TARIM. tarımsal arazinin teraslanması. bkz.. tuzakla avlanma ve ilgili faaliyetlere ilişkin hizmet faaliyetlerini de kapsanmaktadır. baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi Bu sınıf.+ nohut.+ susam tohumu.+ kolza.+ nijer tohumu. örneğin.26.baklagillerin yetiştirilmesi.+ çavdar. Bu bitkilerin tohum üretimi amacıyla yetiştirilmesi de kapsanmaktadır.+ diğer yağlı tohumlar. 01. genetik olarak değiştirilmiş bitkisel ürünlerin ve genetik olarak değiştirilmiş hayvanların yetiştirilmesini de içeren iki temel faaliyeti yani. örneğin.+ aspir tohumu.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.tahılların yetiştirilmesi.yemlik mısır yetiştirilmesi.+ yulaf.+ darı.+ börülce.+ b.yağlı meyvelerin yetiştirilmesi. 01.+ fasulye (taze ve kuru).+ buğday. 01. bkz.5 (Karma çiftçilik) ana faaliyetin belirlenmesinde kullanılan geleneksel kurallara uymamaktadır.s. çoğunlukla.+ yer fıstığı. 01.+ bakla.çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi. 01.+ hardal tohumu. yani toprakta iki yetiştirme döneminden daha fazla kalmayan bitkilerin yetiştirilmesini içermektedir. ORMANCILIK VE BALIKÇILIK Bu kısım. açık alanlardaki tarımsal ürünlerin yetiştirilmesini de kapsar. tarım. tek yıllık bitkisel ürünlerin. Sınıf 81.12. bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimini kapsamaktadır.+ mercimek.) ve kısım G`de sınıflandırılan tarımsal ürünlerin pazarlanmasında faaliyet gösteren alıcıları ve kooperatif birliklerini hariç tutmaktadır. tarımsal ürünlerin ilk pazar için hazırlanması için yapılan faaliyetler dışında kalan sonraki faaliyetleri hariç tutmaktadır [Bölüm 10 ve 11`de sınıflandırılan (Gıda maddelerinin ve içeceklerin imalatı) ve Bölüm 12`de sınıflandırılan (Tütün mamullerinin imalatı)].1 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi Bu grup.+ araka. Ayrıca. bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi. hayvanların büyütülmesi ve beslenmesi.y.19.Grup 01. bkz. drenajı. bir arada yetiştirilmektedir.+ ayçiçeği tohumu.. Yani. 01.+ keten tohumu.Bir tarımsal işletmede.+ pamuk çekirdeği. örneğin.

+ ıspanak. yumruları tüketilen sebzelerin yetiştirilmesi.+ marul ve hindiba.+ lahana. örneğin.+ patates.+ kantalup kavunu.+ şalgam. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 20 / 374 . diğer tahıllar.acı ve küçük meyveli baharatlık biberler (capsicum çeşitleri) ve diğer baharat grubu ve aromatik (ıtırlı) bitkilerin yetiştirilmesi.+ karnabahar ve brokoli.+ b. 01.12 Çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi 01.03 Yağlı tohumların yetiştirilmesi + soya fasulyesi.+ diğer baklagiller.mantar ve yer mantarı (domalan) yetiştirilmesi.. . Allium familyası).+ kuşkonmaz. bkz.+ süpürge darısı.+ karnabahar ve brokoli.tatlı mısır.+ ayçiçeği tohumu. kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ darı.+ ıspanak. 01.. sebze tohumu yetiştirilmesi. yumruları tüketilen diğer sebzeler..+ hint yer elması (yam).+ yulaf.01 Tahılların yetiştirilmesi + buğday..+ kuşkonmaz.30.11.+ aspir tohumu.11.+ kökleri..13 Sebze.+ sivri ve dolmalık biberler.+ diğer kök ve yumru sebzeler.11.yapraklı veya saplı sebzelerin yetiştirilmesi.13. 01.s..y.+ pırasa ve diğer benzer sebzeler (soğangil.02 Baklagillerin yetiştirilmesi + fasulye (taze ve kuru).kökleri.meyvesi yenen sebzelerin yetiştirilmesi..+ kene otu tohumu (hint yağı çekirdeği).+ araka.+ diğer kabakgil türleri ve meyvesi tüketilen sebzeler .+ patlıcan. örneğin.01.+ pamuk çekirdeği.+ domates.+ lahana. diğer pancar tohumları hariç.12. kavun-karpuz. bkz. 01.+ hıyar ve kornişon.+ börülce.+ nijer tohumu.+ enginar.+ bakla.28.00 Çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi 01.+ susam tohumu.+ çavdar.+ hardal tohumu.+ keten tohumu.+ bezelye. 01.mantar tohumu üretimi. Kapsam dışı olanlar. 01. soğanları.+ nohut.+ tatlı patates.+ marul ve hindiba.+ yer fıstığı.+ manyok. .+ arpa.diğer sebzelerin yetiştirilmesi.+ sarımsak.+ soğan (arpacık soğan da dahil). örneğin.+ karpuz..+ mercimek.+ acı bakla.+ diğer yapraklı veya saplı sebzeler.şeker pancarı tohumları dahil.+ havuç.kök ve yumruların yetiştirilmesi.+ dane mısır.+ kolza.+ diğer yağlı tohumlar..şeker pancarı yetiştirilmesi. soğanları.+ enginar.+ diğer yapraklı veya saplı sebzeler.01 Yapraklı veya saplı sebzelerin yetiştirilmesi örneğin. örneğin.

13.00 Şeker kamışı yetiştirilmesi 01.03 Kökleri. sebze tohumu yetiştirilmesi 01.99 Diğer sebze. . 01.+ sarımsak.+ kökleri.+ diğer kabakgil türleri ve meyvesi tüketilen sebzeler 01. 01.13.+ pırasa ve diğer benzer sebzeler (soğangil.+ sivri ve dolmalık biberler.+ manyok. bkz.13.15 Tütün yetiştirilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 21 / 374 .13.13.02 Meyvesi yenen sebzelerin yetiştirilmesi örneğin.+ soğan (arpacık soğan da dahil).+ domates. Allium familyası). kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi 01. soğanları. yumruları tüketilen diğer sebzeler 01. soğanları. diğer pancar tohumları hariç.01. kavun-karpuz.+ patlıcan.13.şeker pancarı yetiştirilmesi.+ diğer kök ve yumru sebzeler.05 Şeker pancarı yetiştirilmesi 01.04 Şeker pancarı tohumları dahil.13. 01.+ hıyar ve kornişon.+ patates.+ karpuz. yumruları tüketilen sebzelerin yetiştirilmesi örneğin.14 Şeker kamışı yetiştirilmesi Kapsam dışı olanlar.14.+ şalgam.+ tatlı patates.06 Kök ve yumruların yetiştirilmesi örneğin.+ hint yer elması (yam).+ kantalup kavunu.+ havuç.

01.16.19.Sisal keneviri ve agave sınıfından diğer tekstil liflerinin yetiştirilmesi..02 Keten ve kenevir yetiştirilmesi 01. yonca. korunga. yemlik kıvırcık lahana ve benzeri yem ürünlerinin yetiştirilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 22 / 374 . bkz. 01.01 Pamuk yetiştirilmesi 01. 01. yemlik mısır ve diğer otlar. yonca. mangoldlar.15.Kapsam dışı olanlar.. alfalfa (kabayonca).00. yemlik mısır ve diğer otlar.keten ve kenevir yetiştirilmesi.pamuk yetiştirilmesi. uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi için. rami ve diğer lifli tekstil bitkilerinin yetiştirilmesi.16. korunga. kenaf ve tekstilde kullanılan diğer lifli ürünlerin yetiştirilmesi.16.. mangoldlar.çiçek yetiştiriciliği... aromatik (ıtırlı).kesme çiçek ve çiçek tomurcuğu üretimi.99 Diğer lifli bitkilerin yetiştirilmesi 01.pancar tohumlarının (şeker pancarı tohumları hariç) ve yem bitkilerinin tohumlarının yetiştirilmesi.diğer lifli bitkilerin yetiştirilmesi. diğer tüm tek yıllık bitkisel ürünlerin yetiştirilmesini içermektedir. bkz. yemlik kıvırcık lahana ve benzeri yem ürünlerinin yetiştirilmesi. .01 Sarı şalgam.16 Lifli bitkilerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.. 12. Kapsam dışı olanlar.. yemlik kökleri. 01.abaka (kenevir muzu). .tütün mamullerinin imalatı.kara buğdayın yetiştirilmesi. alfalfa (kabayonca).19 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi Bu sınıf.28. ...çiçek tohumlarının yetiştirilmesi.00 Tütün yetiştirilmesi 01.Jüt.tek yıllık baharatların.sarı şalgam. yemlik kökleri. .

bkz.. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 23 / 374 . 01. yani her yetiştirme döneminden sonra toprak üstü kısımları ölüp sonraki yıl yenilenen veya devamlı olarak büyüyerek toprakta iki yetiştirme döneminden daha fazla kalan bitkilerin yetiştirilmesini içermektedir. mandalina ve klementin (Akdeniz ile güney Afrika`da yetişen bir tür mandalina).00 Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi 01.şarap imalatı.02.02 Çiçek yetiştiriciliği 01.2 Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi Bu grup.19.tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi.21 Üzüm yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.19..+ mango.+ papaya. çokyıllık bitkilerin .01.21.+ ananas.+ muz ve plantain (bir tür muz).+ tangerin(Amerika ile Güney Afrika`da yetişen bir tür mandalina).00 Üzüm yetiştirilmesi 01.99 Diğer tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi 01.+ diğer turunçgiller.23 Turunçgillerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır..+ avokado.+ hurma. 11.22.+ diğer tropikal ve subtropikal meyveler.+ portakal.+ greyfurt ve pomelo.22 Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 01. Kapsam dışı olanlar..+ incir.. 01. Bu bitkilerin tohum üretimi amacıyla yetiştirilmesini de kapsamaktadır.üzüm bağlarında şaraplık üzüm ve sofralık üzüm yetiştirilmesi.+ limon ve misket limonu.turunçgillerin yetiştirilmesi.

vs) yetiştirilmesi + badem.03 Yenilebilir sert kabuklu meyvelerin (fındık.+ kayısı...01 Üzümsü meyvelerin yetiştirilmesi + yaban mersini.+ yaban mersini.+ diğer üzümsü meyveler 01. .26..99 Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 24 / 374 ..üzümsü meyvelerin yetiştirilmesi.+ kivi meyvesi. anakardiyum).+ ahududu (frambuaz).+ kaju (maun cevizi.+ fındık.+ kestane.+ kuş üzümü.25 Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ kiraz ve vişne.+ erik. ceviz.00 Turunçgillerin yetiştirilmesi 01.25.+ çilek.yumuşakçekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi.+ fıstık.+ ceviz.<> Kapsam dışı olanlar.diğer ağaç ve çalı meyvelerinin yetiştirilmesi.25.+ şeftali ve nektarın.meyve tohumu yetiştirilmesi. vs) yetiştirilmesi. kaju cevizi. dağ eriği.+elma.+ keçi boynuzu. bkz.Hindistan cevizi yetiştirilmesi.+ Bektaşi üzümü.+ diğer sert kabuklu meyveler 01.+ kaju (maun cevizi.+ kivi meyvesi. kaju cevizi.+ kestane.+ kuş üzümü.+ ceviz.+ badem.+ diğer yumuşak çekirdekli meyvelerve sert çekirdekli 01.+ çilek. 01. çakal eriği.02 Meyve tohumu yetiştirilmesi 01. ceviz.25.00 Yumuşak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi 01.+ fıstık.+ armut veayva.+ Bektaşi üzümü.yenilebilir sert kabuklu meyvelerin (fındık.24 Yumuşak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ fındık.+ diğer üzümsü meyveler. anakardiyum).01.24. 01.25.+ diğer sert kabuklu meyveler.23.+ ahududu (frambuaz).

.+ diğer baharatlar ve aromatik (ıtırlı) ürünler. aromatik (ıtırlı).+ kakao.tek ve çok yıllık baharatların ve aromatik (ıtırlı) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi. yerfıstığı ve diğer yağlı tohumların yetiştirilmesi.+ kahve.+ Hindistan cevizi. baharat olarak kullanılan Hindistan cevizi kabuğu kurusu ve kakule.28 Baharatlık. 01.26. Çin ana TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 25 / 374 .yağlı meyvelerin yetiştirilmesi.+ şerbetçiotu. uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin yetişti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ içecek üretiminde kullanılan diğer bitkisel ürünler.+ küçük ve acı biberler ve baharatlık diğer biberler (capsicum türleri ve alt türleri). Çin anasonu ve rezene.soya fasulyesi.11.27. baharat olarak kullanılan Hindistan cevizi kabuğu kurusu ve kakule.01 Tek ve çok yıllık baharatların ve aromatik (ıtırlı) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi + beyaz.26 Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 01.+ zencefil. 01.+ vanilya.. kara biber (piper türü ve alt türleri).+ çay. kara biber (piper türü ve alt türleri).28.içecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi.27 İçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar.. bkz..+ anason.+ hurma palmiyeleri.+ karanfil. 01.00 İçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi 01.+ zeytin.yetiştirilmesi keçi boynuzu.+ tarçın.+ muskat (küçük Hindistan cevizi)..00 Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi 01.+ diğer yağlı meyveler.+ beyaz.+ küçük ve acı biberler ve baharatlık diğer biberler (capsicum türleri ve alt türleri). 01.ilaç ve uyuşturucu nitelikteki ürünlerin yetiştirilmesi.+ Paraguay çayı (maté).+ anason.+ muskat (küçük Hindistan cevizi).

dekoratif amaçlarla bitki yetiştirilmesi.28. aşı kalemleri ve mantar tohumu için canlı bitki yetiştirilmesi. bkz. Kapsam dışı olanlar.orman ağacı fidanlıkları hariç ağaç fidanlıklarının işletilmesi.yılbaşı ağacı yetiştirilmesi.lateks elde etmek için kauçuk ağacı yetiştirilmesi. doğrudan bitki çoğaltılması amacıyla kullanılan çelikler. çelikler.30.. bkz.30 Dikim için bitki yetiştirilmesi Bu sınıf. 01.30.3 Dikim için bitki yetiştirilmesi 01..02 Başka bir yere sermek için olan çimenler de dahil. dekoratif amaçlarla bitki yetiştirilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 26 / 374 . . 01. yumru kök ve kökler. bkz.bitki özsuyu elde etmek amacıyla ağaç yetiştirilmesi.19. kesme çiçek goncası (tomurcuğu) üretimi ve çiçek tohumu yetiştiriciliği.30.çiçek soğanı. 01.02 İlaç ve uyuşturucu nitelikteki ürünlerin yetiştirilmesi 01. kök sürgünleri ve fideler de dahil tüm bitkisel dikim materyalinin üretiminin yanı sıra aşı kalemlerinin üzerlerine aşılanacağı anaçların (gövde ve dal) üretilmesini de kapsar. 02.29 Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.yabani ortamdaki ağaçlardan bitki özsuyu veya kauçuk benzeri sakızların (reçine) toplanması.01 Dikim için bitki yetiştirilmesi 01. bkz..Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.başka bir yere sermek için olan çimenler de dahil..orman ağacı fidanlıklarının işletilmesi.çiçeklerin toplanması. .00 Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi 01...1.örgüde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştiriciliği.10. .01. . Kapsam dışı olanlar. 02.. 01.tohum üretimi amacıyla bitki yetiştiriciliği. . 01.dikim için bitki yetiştirilmesi.29.2.

41. Kapsam dışı olanlar.11.4 Hayvansal üretim Bu grup. aşı kalemleri ve mantar tohumu için canlı bitki yetiştirilmesi 01. 01.çiftlik hayvanlarına barınak sağlanarak bakımı ve beslenmesi. suda yaşayan hayvanlar hariç bütün hayvanların yetiştirilmesini (çiftçiliği) ve üretilmesini içermektedir. çelikler.sütün işlenmesi.41 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.03 Çiçek soğanı.30.et için sığır ve manda yetiştiriciliği ve üretilmesi. 01.62.büyükbaş hayvanlardan sperm elde edilmesi.01 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği ve üretimi 01.. 10.42 Diğer sığır ve manda yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.51. bkz. .30. yumru kök ve kökler. kesimevlerinden kürk ve deri üretilmesi.41. 10..ineklerden veya mandalardan işlenmemiş süt üretilmesi. .sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği ve üretimi. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 27 / 374 . Kapsam dışı olanlar.02 İneklerden veya mandalardan işlenmemiş süt üretilmesi 01.. 01.04 Orman ağacı fidanlıkları hariç ağaç fidanlıklarının işletilmesi 01.01. bkz.

01.işlenmemiş koyun ve keçi sütü üretimi.yarış ve binicilik at ahırlarının işletimi. bkz. Kapsam dışı olanlar.. katır veya bardo yetiştiriciliği ve besiciliği Kapsam dışı olanlar.işlenmemiş yün üretimi (yapağı).00 At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği 01.deve ve devegillerin yetiştiriciliği ve üretilmesi.01 Et için sığır ve manda yetiştiriciliği ve üretilmesi 01. eşek.sütün işlenmesi.51. 93.42..11..44 Deve ve devegillerin yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.45.. bkz.02 İşlenmemiş koyun ve keçi sütü üretimi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 28 / 374 .43 At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.02 Büyükbaş hayvanlardan sperm elde edilmesi 01..44.62. 01.45 Koyun ve keçi yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 Deve ve devegillerin yetiştiriciliği 01..19.01 Koyun ve keçi yetiştiriciliği ve üretimi 01.koyun ve keçi yetiştiriciliği ve üretimi.42. 01.at. 01.. bkz. 10.45. 10.ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak koyunların kırkılması.01.posttan elde edilen yün üretimi.. bkz.43.

47.yarı evcilleştirilmiş veya diğer canlı hayvanların yetiştirilmesi ve üretilmesi.kümes hayvanları civciv üretme çiftliklerinin işletilmesi.. sürüngen veya kuş derilerinin üretimi.00 Domuz yetiştiriciliği 01.kümes hayvanlarından yumurta üretilmesi.çiftçilik yoluyla elde edilen kürklü derilerin.+ böcek. 01. 01..+ tavuklar. bkz.70.+ diğer kuşlar (kümes hayvanları hariç).ipek böceği yetiştirilmesi.47.+ deve kuşları ve emular (Avustralya`ya özgü deve kuşları)..avcılık yoluyla ve tuzak kurma ile post ve deri üretilmesi bkz.03 İşlenmemiş yün üretimi (yapağı) 01.03 Kümes hayvanları civciv üretme çiftliklerinin işletilmesi 01.tüy veya ince kuş tüyü üretimi.. örneğin papağan v..02 Kümes hayvanlarından yumurta üretilmesi 01.Kümes hayvanlarının yetiştirilmesi ve üretilmesi.46 Domuz yetiştiriciliği 01..49 Diğer hayvan yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. yer yumuşakçaları çiftliklerinin...b..45.solucan çiftliklerinin. ördekler.+ kediler ve köpekler..b. işletilmesi. kazlar ve beç tavuğu.01. Kapsam dışı olanlar.46.+ tavşanlar ve diğer kürk hayvanları...kurbağa TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 29 / 374 .arıcılık.47. ördekler.çeşitli hayvanların yetiştirilmesi.12. yılan çiftliklerinin v.. 10.+ hamsterlar vb.47 Kümes hayvanları yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.evcil hayvanların yetiştirilmesi ve üretilmesi (balık hariç).01 Kümes hayvanlarının yetiştirilmesi ve üretilmesi tavuklar.+ kuşlar.. hindiler. bal ve balmumu üretilmesi. 01.. hindiler. Kapsam dışı olanlar. kazlar ve beç tavuğu. ipek böceği kozası üretilmesi.

1 ve 01.21 ve 03.50. bir birimde bitkisel ürün veya hayvan üretiminin herhangi biri standart brüt karın yüzde 66`sına eşit veya fazlaysa birleşik faaliyet buraya dahil edilmemeli.karma hayvan çiftçiliği. gruplar 01. 03.01 Çiftçilik yoluyla elde edilen kürklü derilerin..5 Karma çiftçilik 01...çiftliklerinin.6 Tarımı destekleyici faaliyetler ve hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler Bu grup.99 Diğer hayvan yetiştiriciliği 01. Toplamdaki çiftçilik işinin boyutu belirleyici bir etken değildir..02 Arıcılık.49.balık çiftliklerinin işletilmesi.47.49.+ kuşlar. tarımsal üretim ile ilgili faaliyetleri ve tarıma benzer olan ancak üretim amacıyla (tarımsal ürünlerin hasat edilmesi mantığıyla) gerçekleştirilmeyen. 01.. 03.03 Evcil hayvanların yetiştirilmesi ve üretilmesi (balık hariç) kediler ve köpekler. bkz.b. sürüngen veya kuş derilerinin üretimi 01. 01..karma bitkisel ürün çiftçiliği. 01. Kapsam dışı olanlar.21 ve 03. Eğer. grup 01.09.22.kümes hayvanlarının yetiştirilmesi ve beslenmesi.49.49. 01. bkz. bir ücret veya sözleşme temelli olarak TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 30 / 374 . örneğin papağan v.+ hamsterlar vb. deniz solucanı çiftliklerinin işletilmesi.4. bal ve balmumu üretilmesi 01. tarımsal ürün yetiştiriciliğine ya da hayvan çiftçiliğine dağıtılmalıdır. 96. timsah çiftliklerinin.2. bkz.22.50 Karma çiftçilik Bu sınıf. bkz.evcil hayvanların eğitilmesi ve barınak sağlanması. bitkisel ürünler veya hayvansal üretim konusunda bir uzmanlaşma olmaksızın bu ürünlerin bir arada üretiminin yapıldığı durumları kapsamaktadır.00 Karma çiftçilik 01. bkz. bkz.

+ hasat. + pir + 01. havadan olanlar dahil olmak üzere bitkisel ürünlere ilaç. 01. bkz. bitki dikim işleri. 71.61. bkz. 74. + bitkisel ürünlerin iyileştirilmesi. bkz.61. birincil piyasalar için tarımsal ürünlerin hazırlanmasını amaçlayan hasat sonrası bitkisel ürün faaliyetlerini de içine almaktadır.30.. . sıkılması. bkz.61 Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gerçekleştirilen tarım faaliyetleri. gübre.tarımsal gösteriler.03 Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooperatifleri (bitkisel üretim ile ilgili) 01.peyzaj mimarisi.tarımsal alanlar için akaçlama (drenaj). 43.62 Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.30.11..90.peyzaj bahçeciliği. . + tarımla ilgili olan zararlıların (tavşan dahil) kontrol edilmesi.01 Ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gerçekleştirilen tarım faaliyetleri + tarlaların hazırlanması.hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler.. + tarlaların hazırlanması. 01.tarımsal arazinin tarımsal ve çevresel açıdan iyi durumda korunması.02 Tarımsal arazinin tarımsal ve çevresel açıdan iyi durumda korunması 01. + havadan olanlar dahil olmak üzere bitkisel ürünlere ilaç. + bitkisel ürünlerin ekilmesi. .12.tarımsal sulama ekipmanlarının işletilmesi. sıkılması. . fuar organizasyonu.61.61. büyütülmelerini ve üretimlerini TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 31 / 374 .99 Diğer bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler (Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooperatifleri hariç) 01. .gerçekleştirilen faaliyetleri içermektedir. pancarın seyreltilmesi. bkz.63. . Kapsam dışı olanlar. + bitkisel ürünlerin iyileştirilmesi. 82. . + bitkisel ürünlerin ekilmesi. + meyve ağaçlarının ve üzüm asmalarının budanması. Ayrıca. + pirincin fidelenmesi. + meyve ağaçlarının ve üzüm asmalarının budanması.bir ücret karşılığında ya da sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen tarımsal faaliyetler:+ hayvanların çoğalmalarını. vb. gübre. 81.tarım uzmanlarının ve tarım ekonomistlerinin faaliyetleri. bkz. vb. 01.

1. Kapsam dışı olanlar. kümes hayvanlarının semizleşmesi için kısırlaştırılması.01. sürülerin güdülmesi hizmetleri. 96. bkz. sürülerin güdülmesi hizmetleri.39. bkz.62. 01.20.tütün yapraklarının hazırlanması.tarımsal hammaddelerin toptan satışı. . bkz. kümes hayvanlarının semizleşmesi için kısırlaştırılması. bkz.+ yapay dölleme ile ilgili faaliyetler + damızlık at hizmetleri+ koyunların kırkılması+ çiftlik hayvanlarına barınak sağlanarak bakımı ve beslenmesi 01.tohum üretim kalitesinin geliştirilmesini amaçlayan yeni hasat faaliyetleri.62.kakao çekirdeklerinin hazırlanması. örneğin. başkalarına ait hayvanların beslenmesi hizmetleri.. kümeslerin temizlenmesi vb. testi) hizmetleri.tütünün saplarının ayrılması ve tekrar kurutulması. 12.99 Diğer hayvan üretimini destekleyici faaliyetler 01. temizleme.01 Bir ücret karşılığında ya da sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen tarımsal faaliyetler hayvanların çoğalmalarını. 01.09. . . büyütülmelerini ve üretimlerini arttırmak için yapılan faaliyetler + sürü test etme (süt vb. dezenfekte etme.62. . bkz. kümeslerin temizlenmesi vb.+ yapay dölleme ile ilgili faaliyetler + damızlık at hizmetleri+ koyunların kırkılması+ çiftlik hayvanlarına barınak sağlanarak bakımı ve beslenmesi 01. 01. 46. sürüler). .01 Birincil piyasalar için bitkisel ürünlerin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 32 / 374 . 68.hayvanların kiralanması (örn. bölüm 46.arttırmak için yapılan faaliyetler + sürü test etme (süt vb. komisyon karşılığı çalışan bağımsız toptancı) veya kooperatif birliklerince yerine getirilen pazarlama faaliyetleri. kümeslerin temizlenmesi vb. 75.63.00. testi) hizmetleri. sürülerin güdülmesi hizmetleri.. . bkz.pamuğun çırçırlanması. başkalarına ait hayvanların beslenmesi hizmetleri. .64.hayvanların aşılanması. .2 veya 01. bkz.+ yapay dölleme ile ilgili faaliyetler + damızlık at hizmetleri+ koyunların kırkılması+ çiftlik hayvanlarına barınak sağlanarak bakımı ve beslenmesi Kapsam dışı olanlar.3 gruplarına tekabül eden sınıfa bakınız.63 Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 75..evde beslenen hayvanların bakımı.Komisyoncu tüccarlarca (özellikle tarım ürünlerinin üreticiden toplanıp merkezi pazarda satışıyla ilgilenen. kümes hayvanlarının semizleşmesi için kısırlaştırılması. 01..meyvelerin parafinlenmesi.sadece hayvanların bakılması için yer sağlanması. süsleme.77. büyütülmelerini ve üretimlerini arttırmak için yapılan faaliyetler + sürü test etme (süt vb. . .veterinerlik faaliyetleri..tarım ürünlerinin üreticiler tarafından hazırlanması. testi) hizmetleri.00. derecelendirme. bkz. başkalarına ait hayvanların beslenmesi hizmetleri. bkz.birincil piyasalar için bitkisel ürünlerin hazırlanması.00.02 Köy Kalkınma Kooperatifleri (hayvancılık ile ilgili) hayvanların çoğalmalarını.2.

Bu faaliyet. . derecelendirme. temizlenmesini. kürkleri. bkz. bkz.64 Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi Bu sınıf. .03 Tütün yapraklarının hazırlanması 01.70 Avcılık. normalden daha küçük olan. . sürüngen veya kuş derisi üretilmesi Kapsam dışı olanlar. 01.yemek için.yeni tohum çeşitleri geliştirmek ya da belirlemek için araştırma yapılması. grup 01.11. postu üretimi.yağ elde etmek üzere tohumların işlenmesi. olgunlaşmamış olan tohumların ayıklanması yoluyla tohumların üretim kalitesini geliştirmeyi amaçlayan hasat sonrası faaliyetlerin tamamını kapsamaktadır. tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri 01. derileri için veya araştırmalarda. bkz. .11.99 Diğer hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler 01. tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.64. . mezbaha kaynaklı hayvan derisi. 01. hayvanat bahçelerinde ya da evcil hayvan olarak kullanmak üzere hayvan yakalanması . bkz.avcılık veya tuzak faaliyetlerinden kürklü deri.tohumların yetiştirilmesi.hazırlanması örneğin. temizleme. Genetik olarak geliştirilmiş tohumların işlenmesi de burada kapsanmaktadır.1 ve 01.11.63. tohum olmayan maddelerin.63.kesimevi. 03. bkz. süsleme.7 Avcılık. Grup 01.çiftçilik faaliyetlerinden kürklü deri. mekanik olarak veya haşaratlar yüzünden hasarlı olan.çiftçilik faaliyetleri ile av hayvanları yetiştirilmesi.balina yakalanması. sürüngen veya kuş derisi üretilmesi. . .4.41. bkz. tohumun depolanması için tohumdaki rutubetin güvenli bir seviyeye çekilmesi de dahil.ticari amaçla avcılık yapılması ve kapan (tuzak) kurulması .49. 72.63. bkz. 01. Kapsam dışı olanlar. 10.2.02 Pamuğun çırçırlanması 01. 10. . derecelenmesi ve tahlil edilmesini de kapsamaktadır. dezenfekte etme. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 33 / 374 . tohumlar pazarlanana kadar tohumların kurutulmasını.00 Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi 01.

bölüm 16.odun yongası ve parçalarının üretilmesi. kağıt hamuru ve yakacak odun olarak kullanılacak ağaçların yetiştirilmesi 02. fidanın bir yerden çıkartılıp başka bir yere dikilmesi.00 Avcılık. tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri 02 Ormancılık ve tomrukçuluk Bu bölüm. .orman ağacı fidanlıklarının işletilmesi.) gibi çok az işlemden geçen ürünler de elde edilmektedir. Ormancılık faaliyetleri ile kereste üretiminin yanı sıra.daimi kerestelik ağaç: ağaçların dikilmesi. bkz. bkz. . 02. 93. 01. Bu faaliyetler doğal ya da dikili ormanlarda gerçekleştirilebilir.29.10.Bu faaliyetler doğal ya da dikili ormanlarda yapılabilir. 02.16.10. tekrar dikilmesi. odun yongası ve işlenmemiş şekilde kullanılan tomruk (örn.1 Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri 02. odun kömürü.10 Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.Ağacın hızarlaşması ve planyalanmasıyla başlayan ağaçların daha ileriki işlemleri kapsam dışıdır. tekrar dikilmesi. Ahşap maden direği.-küçük koru. .02 Küçük koru.30. kağıt hamuru ve yakacak odun olarak kullanılacak ağaçların yetiştirilmesi. yakacak odun.mantarların ve yabani olarak yetişmiş kereste hariç orman ürünlerinin toplanması.19.10. aralama (ağaçların seyreltilmesi) ve ormanların ve kerestelik ormanların korunması 02.spor amaçlı veya eğlence amaçlı yapılan avcılık ve ilgili diğer hizmet faaliyetleri.70..ağaç fidanlıklarının işletilmesi.03 Orman ağacı fidanlıklarının işletilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 34 / 374 . kağıt hamuru vb. fidanın bir yerden çıkartılıp başka bir yere dikilmesi. bkz.99. . - 01.10. avlanmayı ve tuzak kurmayı teşvik edici hizmet faaliyetleri. orman ağaçları için olanlar hariç. yabani olarak yetişen ağaç dışındaki orman ürünlerinin çıkarılmasını ve toplanmasını içerdiği gibi tomruk üretimini de içermektedir. bkz. Kapsam dışı olanlar.yılbaşı ağacı yetiştirilmesi. 02. bkz. . bkz.30. 01. aralama (ağaçların seyreltilmesi) ve ormanların ve kerestelik ormanların korunması. 94. bkz.01 Daimi kerestelik ağaç ağaçların dikilmesi..

tekrar dikilmesi.20 Tomrukçuluk Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ şişe mantarı.+ balsam. Kapsam dışı olanlar.orman hasat artıklarının enerji için toplanması ve üretilmesi.10. bkz. bkz. fidanın bir yerden çıkartılıp başka bir yere dikilmesi.yabani olarak büyüyen ürünlerin toplanması.ağacın damıtılması yoluyla odun kömürü üretilmesi.30.10. 02. .daimi kerestelik ağaç: ağaçların dikilmesi.Bu faaliyetin çıktıları tomruk. yer mantarları (domalan).+ kabuklu meyveler (fındık.25..+ balata ve diğer kauçuk tarzı sakızlar.00 Tomrukçuluk 02.30 Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .+ yosunlar ve likenler (mantar ile yosunun ortak yaşamı ile ortaya çıkan bitki). bkz. .yılbaşı ağacı yetiştirilmesi. at kestanesi.13.ağaçların enerji için toplanması ve üretilmesi.20.+ balata ve diğer kauçuk tarzı sakızlar.+ ağaç çilekleri. bkz.+ lak ve reçine.mantarların veya yer mantarlarının (domalan) yetiştirilmesi.3 Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması 02. vb). 02. bkz.ağaç yongası üretimi. at kestanesi.. çıta kazıkları ve elektrik direği gibi işlenmemiş bir şekilde kullanılan tomrukların üretimi. bkz.+ lak ve reçine.. .02.yakacak odun toplanması. bkz.ağaç yongaları ve parçacıklarının üretilmesi. yonga veya yakacak odun biçimlerini alabilmektedir. 02. 20.+ ağaç çilekleri.00 Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması mantarlar. 01. .+ yosunlar ve likenler (mantar ile yosunun ortak yaşamı ile ortaya çıkan bitki). 16.29. bkz.+ sebze püskülleri.+ kabuklu meyveler (fındık. ..ormanda odun kömürü üretilmesi (geleneksel yöntemler kullanılarak). ceviz. aralama (ağaçların seyreltilmesi) ve ormanların ve kerestelik ormanların korunması.+ meşe palamudu. 01.14.ahşap maden direği. bölüm 01.+ sebze püskülleri.yabani olarak yetişmiş ağaç dışındaki orman ürünlerinin toplanması. .10.20. ceviz.2 Tomrukçuluk 02. yer mantarları (domalan).ormana dayalı imalat sanayii için yuvarlak yapı odunları üretimi.+ zostera çayırı.ağaç çileklerinin veya kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi. .+ mantarlar.bu ürünlerin herhangi birinin planlı olarak üretilmesi (mantar ağaçlarının yetiştirilmesi hariç).+ şişe mantarı. bkz. Kapsam dışı olanlar. 02. . . vb).+ meşe palamudu.+ balsam. bkz.4 Ormancılık için destekleyici faaliyetler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 35 / 374 . 02. 16. . 02. 01.30..+ zostera çayırı.

1 Balıkçılık Bu grup. Denizlerde ve içsularda yapılan balıkçılık faaliyetleri ile su ürünleri yetiştiriciliğine ilişkin hizmet faaliyetlerini de içine alır. belli bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak ormancılık faaliyetlerinin yürütülmesini içermektedir. kıyılar veya iç denizlerden. Ayrıca. 02.orman ağaçlarının fidanlıklarının işletilmesi.+ ormanlardaki zararlı böceklerin kontrol edilmesi.20) bu bölüme dahil edilmez.ormancılık hizmet faaliyetleri. Ayrıca.. balık. 02.01 Ormancılık hizmet faaliyetleri ormancılık envanterleri. bitkiler de dahil vahşi deniz organizmalarının (ağırlıklı olarak balık.orman arazisinin drenajı. 33.12. yakalama.+ ormanlardaki zararlı böceklerin kontrol edilmesi 02.40 Ormancılık için destekleyici faaliyetler Bu sınıf.19). acı veya tatlı su kaynaklarında gerçekleştirilen balıkçılık faaliyetleri ile su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerini kapsar. kabuklu deniz hayvanları veya yumuşakçaların işlenmesi.+ orman yangınları ile mücadele ve koruma. bkz. 03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği Bu bölüm.15) ile spor ve eğlence amaçlı balıkçılık faaliyetlerini kapsamaz (93.02.+ kerestelerin değer biçilmesi.10. balık yakalama faaliyetlerini kapsamaktadır. balık. yumuşakça ve kabuklu deniz ürünleri) canlı canlı toplanması veya çıkarılmasına yönelik avcılık. Bu tür faaliyetler..40.+ kerestelerin değer biçilmesi.. bireysel tüketim ve diğer amaçlar için okyanuslar. Bu tür faaliyetlere sonradan oluşturulmuş göller gibi sulardaki balıkçılık faaliyetleri de dahildir.12. deniz seviyesinin en düşük olduğu kıyı çizgisinin yukarısında kalan kıyı şeridi (midye ve istiridye gibi yumuşakçaların toplanması gibi) veya kıyıda yapılan ağcılık ile ev yapımı siper ağcılık ya da daha yaygın olarak kıyıya yakın yerler. el veya daha yaygın olarak ağ. yumuşakçalar ve diğer deniz canlıları ile bunların ürünlerinin (su bitkileri... bkz 43. Kapsam dışı olanlar.+ orman idaresi danışmanlık hizmetleri.+ ormancılık envanterleri.40.+ orman idaresi danışmanlık hizmetleri. olta ipi ve sabit tuzaklar gibi çeşitli tiplerdeki balıkçılık aletleri yardımıyla. kabuklu su ürünleri. işletmelerin kendi üretim faaliyetleri için gerekli olan diğer çalışmaları da (inci üretimi için çekirdek yerleştirme gibi) kapsamaktadır. 03.02 Tomrukçuluk ile ilgili hizmet faaliyetleri ormanın içinde kütüklerin taşınması. toplama vb.tomruklama hizmeti faaliyetleri. 03. karadaki tesislerde veya fabrika gemilerinde yapılıyorsa (10. süngerler ve inci vb.inşaat alanlarının temizlenmesi.Bu bölüm gemi ve kayıkların yapımı ve onarımını (30.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.11 Deniz balıkçılığı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 36 / 374 .+ ormanın içinde kütüklerin taşınması.1.+ orman yangınları ile mücadele ve koruma. sahil veya açık denizlerde kayıkla yapılan ticari amaçlı ağcılık ile gerçekleştirilebilir. bkz 43.) yakalanması veya toplanması amacıyla deniz.

örn. bkz. fabrika gemilerinde işlenmesi. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 37 / 374 . sünger.. . bkz. bkz..balina hariç deniz memelilerinin yakalanması.11.suda yaşayan hayvanların avlanması: kaplumbağa.11. deniz kestanesi vb.11. 50. balık tutma amaçlı deniz gezintisi için).10.03 Suda yaşayan hayvanların avlanması kaplumbağa. . mercan ve deniz yosunu. mercan ve deniz yosunu.24.04 Hem deniz balıkçılığı. hem de balıkların işlenmesi ve saklanması ile ilgilenen teknelerin faaliyetleri 03. 03. gömlekliler (tunicates). 01. 03. . deniz kestanesi vb. bkz.01 Okyanus ve kıyı sularında ticarete dayalı yapılan balıkçılık 03.06 Kafes balıkçılığı doğal inci.11.balık.11.19.10. Kapsam dışı olanlar. 10. deniz aygırı (mors). 93. kabuklu ve yumuşakçaların bir fabrika gemisi ya da kıyıdaki fabrikalarda işlenmesi. deniz fıskiyesi (sea squirt). bkz.05 Diğer deniz organizmaları ile ürünlerinin toplanması (su ürünleri ile ilgili gemi işletmeciliği dahil) doğal inci. . bkz. sünger. gömlekliler (tunicates). .balinaların.spor veya eğlence amaçlı yapılan balıkçılık ve ilgili hizmetler. . deniz fıskiyesi (sea squirt). koruma (emniyet) ve devriye faaliyetleri..19.02 Deniz kabukluları ile yumuşakçaların yakalanması 03.spor balıkçılığı için ayrılmış alanların işletimi..Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. fok (ayı balığı).11.70. 84. denetleme. 03. 93.deniz kabukluları ile yumuşakçaların yakalanması.20.balıkçılıkla ilgili.11.okyanus ve kıyı sularında ticarete dayalı yapılan balıkçılık. bkz.balina avcılığı. .deniz veya kıyı suyu ulaşımı için mürettebatı ile birlikte gezi gemisi kiralanması (örn.

Kapsam dışı olanlar.99 Diğer deniz balıkçılığı 03. bkz. . 93.12 Tatlısu balıkçılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. koruma (emniyet) ve devriye faaliyetleri.11. kabuklu ve eklembacaklı su ürünleri. 10.balıkçılıkla ilgili.balık.2 Su ürünleri yetiştiriciliği Bu grup. .20. denetleme.Su ürünleri yetiştiriciliği. besleme ve yırtıcı hayvanlardan koruma vb.02 Tatlı sularda yetişen kabuklu ve yumuşakçaların toplanması 03.24.21 Deniz ürünleri yetiştiriciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. su ürünlerinin (balık.spor veya eğlence amaçlı yapılan balıkçılık ve ilgili hizmetler. bkz. hasat da dahil olmak üzere su ürünlerinin üretim ve yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler ile devlet tüzel kişiliğine ait işletmeleri kapsamaktadır.01 İç sularda yapılan ticari balıkçılık 03.19. 84. 03.03 Tatlı sularda yaşayan hayvanlarının toplanması 03.. 03.12..12. yukarıda belirtilen organizmaların sabit koşullar altında yavru üretimini ve/veya farklı büyüklüklüklere kadar olan beslenmesini ifade eder.spor balıkçılığı için ayrılmış alanların işletimi. Buna ek olarak. su ürünleri yetiştiriciliği.12.. yumuşakçalar.tatlı sularda yaşayan hayvanlarının toplanması. bkz. .denizlerde süs balıkları da dahil olmak üzere deniz suyunda TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 38 / 374 . timsahlar ve hem karada hem de suda yaşayabilen hayvanlar) üretimini veya yetiştiriciliğini de kapsayan ve çevredeki doğal kapasitesini aşacak şekilde üretimini artırıcı teknikler (yoğun stoklama. .99 Diğer tatlısu balıkçılığı 03..03.iç sularda yapılan ticari balıkçılık.) kullanılarak gerçekleştirilen üretim faaliyetlerini kapsayan su ürünleri yetiştiricilik faaliyetlerini kapsar.19. kabuklu ve yumuşakçaların işlenmesi.tatlı sularda yetişen kabuklu ve yumuşakçaların toplanması.12. su bitkileri. 93. bkz.

gerçekleştirilen su ürünleri yetiştiriciliği,- çift kabuklu su ürünleri üretimi (istiridye, midye vb.), ıstakoz, karides gibi eklembacaklı su ürünleri ile yavru balık üretimi, - su bitkileri yetiştiriciliği (yenilebilen bir çeşit mor renkli deniz bitkisi (laver) ve diğer yenebilen deniz yosunlarının yetiştiriciliği vb.),- denizlerde kabuklu, çift kabuklu, yumuşakçalar ve diğer deniz hayvanları yetiştiriciliği. Kapsam dışı olanlar; - kurbağa yetiştiriciliği, bkz. 03.22, - spor balıkçılığı için ayrılmış alanların işletimi, bkz. 93.19.

03.21.01 Denizlerde süs balıkları da dahil olmak üzere deniz suyunda gerçekleştirilen su ürünleri yetiştiriciliği 03.21.02 Çift kabuklu su ürünleri üretimi (istiridye, midye vb.), ıstakoz, karides gibi eklembacaklı su ürünleri ile yavru balık üretimi 03.21.03 Denizlerde kabuklu, çift kabuklu, yumuşakçalar ve diğer deniz hayvanları yetiştiriciliği 03.21.04 Balık üretme ve yetiştirme çiftliği faaliyetleri (deniz) 03.21.99 Diğer deniz ürünleri yetiştiriciliği
03.22 Tatlısu ürünleri yetiştiriciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- tatlı sularda süs balıkları da dahil olmak üzere yapılan su ürünleri yetiştiriciliği,- tatlı sulardaki kabuklu, çift kabuklu ve diğer yumuşakçalar ile diğer su hayvanların yetiştiriciliği (kültürcülüğü) (sülük, solucan vb.), - balık üretme ve yetiştirme çiftçiliği faaliyetleri (tatlı su),- kurbağa yetiştiriciliği. Kapsam dışı olanlar; - lagünler ile karada deniz suyu ile yapılan yetiştiricilik faaliyetleri, bkz. 03.21, sportif balıkçılık için ayrılmış alanların işletimi, bkz. 93.19.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 39 / 374

03.22.01 Tatlı sularda süs balıkları da dahil olmak üzere yapılan su ürünleri yetiştiriciliği 03.22.02 Balık üretme ve yetiştirme çiftçiliği faaliyetleri (tatlı su) 03.22.99 Diğer tatlısu ürünleri yetiştiriciliği B-MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
Madencilik ve taş ocakçılığı, katı (kömür ve maden cevherleri), sıvı (ham petrol) veya gaz (doğal gaz) olarak tabiatta doğal halde bulunan madenlerin çıkarılmasını kapsar. Çıkarma, yer altı veya yer üstü madenciliği, kuyu (memba) işletilmesi, deniz yatağı madenciliği vb. gibi değişik yöntemler ile gerçekleştirilebilmektedir.Bu kısım, cevherlerin ezilmesi, öğütülmesi, ayıklanması ve yıkanması, kurutulması, sınıflandırılması, konsantrasyonu, doğal gazın sıvılaştırılması, katı yakıtların topak haline getirilmesi gibi pazarlama için ham malzemenin hazırlanmasını amaçlayan destekleyici faaliyetleri içermektedir. Bu işlemler, çoğunlukla, madenin üretildiği yerdeki ve/veya yakın tesislerin yanındaki birimlerde gerçekleştirilir.Madencilik faaliyetleri, üretilen madenin esasına göre, bölümler, gruplar ve sınıflar içerisinde sınıflandırılır. Bölüm 05 ve 06, fosil yakıtların (kömür, linyit, petrol, gaz) madenciliği ve taş ocakçılığı ile ilgilidir; bölüm 07 ve 08, metal cevherleri, çeşitli mineraller ve taş ocakçılığı ürünleri ile ilgilidir. Özellikle hidrokarbon çıkarımı ile ilgili olarak bu kısımdaki teknik işlemlerden bazıları, bölüm 09`da belirtildiği gibi bir endüstriyel hizmet olarak uzmanlaşmış birimler tarafından üçüncü kişiler için yapılabilir. Kapsam dışı olanlar;- çıkarılan madenlerin işlenmesi, bkz. Kısım C (İmalat),- inşaat amaçları için ilave bir dönüştürme yapılmaksızın çıkarılmış materyallerin kullanımı, bkz. Kısım F (İnşaat),kaynaklarda ve kuyularda doğal kaynak sularının ve maden sularının şişelenmesi, bkz. 11.07,madencilik ve taş ocakçılığı ile birlikte yapılmayan bazı toprak, kaya ve madenlerin parçalanması, ezilmesi veya başka şekilde işlenmesi, bkz. 23.9.

05 Kömür ve linyit çıkartılması
Bu bölüm, yer altı veya yer üstü madenciliği yoluyla katı mineral yakıtların çıkarımını ve pazarlanabilir ürün haline getirilmesi işlemlerini (yani, ayıklama, yıkama, sıkıştırma ve taşınması için gerekli diğer işlemler vb.) kapsar. Kok kömürü imalatı (bkz. 19.10), kömür veya linyit madenciliği ile ilgili hizmetler veya (bkz. 09.90) kömür tozlarının sıkıştırılması ile elde edilen kömür briketlerinin imalatı (bkz. 19.20) bu bölümde kapsanmaz.

05.1 Taş kömürü madenciliği

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 40 / 374

05.10 Taş kömürü madenciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- taş kömürü madenciliği: sıvılaştırma yöntemleriyle gerçekleştirilen madencilik de dahil, yeraltı ve yer üstü madenciliği, - kömürün sınıflandırılması, kalitesinin arttırılması veya taşımacılığının ya da depolanmasını kolaylaştırılması amacıyla ayıklanması ve yıkanması, büyüklüklerine göre ayrılması, sınıflandırılması, öğütülmesi, sıkıştırılması vb.. Kapsam dışı olanlar; - linyit madenciliği, bkz. 05.20, - turba (az çok kömürleşmiş bitkilerden oluşan yakıt, yer kömürü) çıkarımı, bkz. 08.92, - taş kömürü madenciliğini destekleyici faaliyetler, bkz. 09.90, - kömür çıkartılması amacıyla deneme sondajları yapılması, bkz. 09.90, - katı yakıt üreten kok fırınları, bkz. 19.10, - taş kömürü briketlerinin imalatı, bkz. 19.20, - kömür çıkartmak amacıyla arazilerin hazırlanması ve geliştirilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar, bkz. 43.12.

05.10.01 Kömürün sınıflandırılması, kalitesinin arttırılması veya taşımacılığının ya da depolanmasını kolaylaştırılması amacıyla ayıklanması ve yıkanması, büyüklüklerine göre ayrılması, sınıflandırılması, öğütülmesi, sıkıştırılması vb. 05.10.99 Diğer taş kömürü madenciliği
05.2 Linyit madenciliği

05.20 Linyit madenciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- linyit madenciliği : sıvılaştırma yöntemleriyle gerçekleştirilen madencilik de dahil, yeraltı ve yer üstü madenciliği,- linyitin, kalitesini arttırmak, veya taşımacılığını ya da depolanmasını gerçekleştirmek üzere, yıkanması, kurutulması, öğütülmesi ve sıkıştırılması. Kapsam dışı olanlar; - taş kömürü madenciliği, bkz. 05.10, - turba çıkarımı, bkz. 08.92, - linyit madenciliğini destekleyici faaliyetler, bkz. 09.90, - kömür çıkartılması amacıyla deneme sondajları yapılması, bkz. 09.90, - linyit yakıt kömürü imalatı, bkz. 19.20, - kömür çıkartmak amacıyla arazilerin hazırlanması ve geliştirilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar, bkz. 43.12.

05.20.01 Linyitin, kalitesini arttırmak, veya taşımacılığını ya da depolanmasını
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 41 / 374

gerçekleştirmek üzere, yıkanması, kurutulması, öğütülmesi ve sıkıştırılması 05.20.99 Diğer linyit madenciliği
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı
Bu bölüm, ham petrol üretilmesini, yağlı şistler ve yağlı kumlardan petrol madenciliği yapılmasını ve petrol çıkarımını ve doğal gaz üretimi ile hidrokarbon sıvılarının geri kazanımını içermektedir. Bu bölüm, petrol ve gaz sahalarının işletim ve/veya geliştirme faaliyetlerini kapsar. Bu tür faaliyetler; sondaj yapmayı, kuyuların tamamlanmasını ve donatılmasını; ayırıcıların, emülsiyon azaltıcıların, tuz giderme ekipmanının ve ham petrol için alanda toplama hatlarının işletilmesini; üretim alanından nakil edilmesine kadar olan petrol ve gazın hazırlanmasındaki diğer faaliyetleri de içerir. Kapsam dışı olanlar; - bir ücret ya da sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen petrol ve gaz sahası hizmetleri, bkz. 09.10,- petrol ve gaz kuyuları arama faaliyetleri, bkz. 09.10,- test amaçlı sondaj ve delme, bkz. 09.10,- petrol ürünlerinin rafine edilmesi, bkz. 19.20,- jeofizik, jeolojik ve sismik araştırmalar, bkz. 71.12.

06.1 Ham petrol çıkarımı

06.10 Ham petrol çıkarımı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- ham petrol yağlarının çıkarımı. Kapsam dışı olanlar;- petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler, bkz. 09.10,- petrol ve gaz arama faaliyetleri, bkz. 09.10,- rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı, bkz. 19.20,- petrol rafine sürecinde sıvılaştırılmış petrol gazlarının geri kazanımı, bkz. 19.20,- boru hattının işletilmesi, bkz. 49.50.

06.10.01 Denizde petrol arama/çıkarma faaliyetleri 06.10.99 Diğer ham petrol çıkarımı
06.2 Doğal gaz çıkarımı

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 42 / 374

06.20 Doğal gaz çıkarımı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- ham hidrokarbon gazı (doğal gaz) çıkarımı, doğal gazla birlikte çıkarılan hafif petrol (kondansate) çıkarımı,- sıvı hidrokarbonun suyunun alınması ve ayrıştırılması,- gazın kükürtten arındırılması. Kapsam dışı olanlar;- petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler, bkz. 09.10,- petrol ve gaz çıkarımı ile ilgili araştırma faaliyetleri, bkz. 09.10,- petrol rafine sürecinde sıvılaştırılmış petrol gazlarının geri kazanımı, bkz. 19.20,- sanayi gazı imalatı, bkz. 20.11,- boru hattının işletilmesi, bkz. 49.50.

06.20.00 Doğal gaz çıkarımı
07 Metal cevheri madenciliği
Bu bölüm, yer altı veya yer üstü madenciliği, deniz yatağı madenciliği vb. yoluyla yapılan metalik minerallerin (cevherlerin) madenciliğini kapsamaktadır. Ayrıca, cevherin ezilme, öğütülme, yıkanma, kurutulma, sinter, kalsine veya filtreden geçirilmesi gibi cevherin ambalajlanması ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetler ile özgül ağırlık farkı ile zenginleştirme veya flotasyon faaliyetlerini de kapsar. Kapsam dışı olanlar; - demir piritlerinin kavrulması, bkz. 20.13, - alüminyum oksit üretimi, bkz. 24.42, - maden eritme ocaklarının (yüksek fırınların) işletilmesi, bkz. bölüm 24.

07.1 Demir cevheri madenciliği

07.10 Demir cevheri madenciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- yüksek oranda demir içeren cevherlerin madenciliği, - demir cevherlerinin zenginleştirilmesi ve topak haline getirilmesi. Kapsam dışı olanlar; - pirit ve pirotit (bronz renginde parlak bir maden) (kavurma hariç) çıkarımı ve işlenmesi, bkz. 08.91.

07.10.01 Yüksek oranda demir içeren cevherlerin madenciliği 07.10.02 Demir cevherlerinin zenginleştirilmesi ve topak haline getirilmesi
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 43 / 374

07.2 Demir dışı metal cevherlerin madenciliği
Bu grup, demir dışı metal cevherlerin madenciliğini kapsamaktadır.

07.21 Uranyum ve toryum cevherlerinin madenciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - yüksek oranda uranyum ve toryum içeren cevherlerin madenciliği: uranyum oksit vb., - bu cevherlerin konsantrasyonu, - sarı pasta (uranyum oksit (U3O8)) imalatı. Kapsam dışı olanlar; - uranyum ve toryum cevherlerinin zenginleştirilmesi, bkz. 20.13, - uranyum oksit veya diğer cevherlerden uranyum metali üretilmesi, bkz. 24.46, - uranyumun eritilmesi ve rafine edilmesi (izabesi), bkz. 24.46.

07.21.00 Uranyum ve toryum cevherlerinin madenciliği
07.29 Diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - yüksek oranda demir içermeyen cevherlerin madenciliği ve hazırlanması; + alüminyum (boksit), bakır, kurşun, çinko, kalay, manganez, krom, nikel, kobalt, molibden, tantal, vanadyum vb., + değerli metaller: altın, gümüş, platin. Kapsam dışı olanlar; - uranyum ve toryum cevheri madenciliği ve işlenmesi, bkz. 07.21, alüminyum oksit üretimi, bkz. 24.42, - bakır veya nikel cevheri imalatı, bkz. 24.44, 24.45.

07.29.01 Yüksek oranda demir içermeyen cevherlerin madenciliği ve hazırlanması 07.29.99 Diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı
Bu bölüm sadece taş ocaklarındaki üretimi kapsamaz, ayrıca alüvyonların taranmasını, kayaların kırılmasını, tuzları da kapsar. Bu ürünlerin önemli bir miktarı inşaat sektöründe (örn. kumlar, taşlar vb.), malzeme imalatında (örn. kil, alçıtaşı, kalsiyum gibi) ve kimyasalların vb. imalatında kullanılır. Bu bölüm, çıkarılan madenlerin işlenmesini (ezme, öğütme, kesme, ayıklama ve yıkama, kurutma,

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 44 / 374

sınıflandırma ve karıştırma hariç) kapsamaz.

08.1 Kum, kil ve taş ocakçılığı

08.11 Süsleme ve yapı taşlarının, kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağan taşı (bileği taşı) ocakçılığı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - mermer, granit, kumtaşı gibi anıt ve inşaat taşlarının çıkarımı, kabaca kırpılması ve kesilmesi, - süsleme ve yapı taşlarının kırılması ve kesilmesi, - kireç taşının çıkarılması, parçalanması ve kırılması, - alçı taşı ve anhidrit madenciliği, - tebeşir ve yanmamış dolomit madenciliği. Kapsam dışı olanlar; - kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği, bkz. 08.91, - yanmış dolomit üretimi, bkz. 23.52, - taşın taş ocağı dışında kesilmesi, şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi , bkz. 23.70.

08.11.01 Mermer, granit, kumtaşı gibi anıt ve inşaat taşlarının çıkarımı, kabaca kırpılması ve kesilmesi 08.11.02 Süsleme ve yapı taşlarının kırılması ve kesilmesi 08.11.03 Kireç taşının çıkarılması, parçalanması ve kırılması 08.11.04 Alçı taşı ve anhidrit madenciliği 08.11.05 Tebeşir ve yanmamış dolomit madenciliği
08.12 Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin (arı kil) çıkarımı
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 45 / 374

refraktör killer ve kaolin (arı kil) madenciliği 08. .03 Kum ocakçılığı 08.91 Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.12.doğal baryum sülfat ve karbonat (barit ve baryum karbonat). .02 Çakıl taşının kırılması ve parçalanması 08.91.13.suni gübre ve azotlu bileşiklerin imalatı.04 Kil. bkz. esas olarak bir çeşit kimyasal kaynak olarak değerlendirilen toprak boyalar ve fluorit madenciliği.93.12.00 Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 46 / 374 . bkz. bkz.pirit ve pirotit madenciliği ve işlenmesi (kavrulması hariç). refraktör killer ve kaolin (arı kil) madenciliği.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. doğal borlar. . 06.kil. bkz. .15. inşaat için kum ve çakıl. .10.kum ocakçılığı.endüstriyel kumların çıkarımı ve taranması. 08. . . inşaat için kum ve çakıl 08.çakıl taşının kırılması ve parçalanması.bitümlü (katranlı) kumların madenciliği. doğal magnezyum sülfat (kieserit) madenciliği. Kapsam dışı olanlar.12.demirli pirit kavrulması. Kapsam dışı olanlar. . .9 Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı 08. . 20. 20.12.12.doğal potasyum tuzları ve doğal fosfor madenciliği. 08.tuz çıkarımı. 08.saf kükürt madenciliği. .01 Endüstriyel kumların çıkarımı ve taranması. .05 Kum çıkarma faaliyetleri (denizcilikle ile ilgili) 08.

03 Üretici tarafından tuzun ezilmesi . örn. bkz. bkz.15.84.madenciliği 08. saflaştırılması ve rafine edilmesi.tuzun yemeklik tuza dönüştürülmesi.deniz suyu veya diğer tuzlu suların buharlaştırılması yoluyla tuz üretimi. . çürümüş bitkilerden oluşan yer kömürü) çıkarımı 08. çürümüş bitkilerden oluşan yer kömürü) çıkarımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .turba ürünlerinin imalatı.00 Turba (az çok kömürleşmiş bitkilerden oluşan yakıt.92 Turba (az çok kömürleşmiş bitkilerden oluşan yakıt. kil. 23. 20.den bahçıvanlığa yönelik toprak karışımlarının imalatı.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 47 / 374 . 19. iyotlu tuz. gübre mineralleri vb.20. bkz. doğal toprak. .taşımacılığını ya da depolanmasını gerçekleştirmek veya kalitesini arttırmak amacıyla turbanın hazırlanması.99. saflaştırılması ve rafine edilmesi 08. 09.üretici tarafından tuzun ezilmesi .turba madenciliği ile ilgili hizmet faaliyetleri. kum.93. . bkz.eritilerek ve pompalanarak yer altından tuz çıkarımı. . . .00. .tuzlu suların buharlaştırılması yolluyla içilebilir su üretimi.93 Tuz çıkarımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.90. Kapsam dışı olanlar. . 36. bkz. bkz. Kapsam dışı olanlar.02 Deniz suyu veya diğer tuzlu suların buharlaştırılması yoluyla tuz üretimi 08.93.93. .92.turba briketlerinin imalatı. 10.01 Eritilerek ve pompalanarak yer altından tuz çıkarımı 08.turba.turba çıkarımı. 08. 08. .

örn. + kıymetli taşlar. sondaj kulesinin inşası. 08. 09. + petrol ve gaz çıkarımı ile bağlantılı olarak gerçekleştirilen sondaj denemeleri. bir ücret veya sözleşmeye dayanılarak gerçekleştirilen madenciliğe ek olarak gerçekleştirilen uzmanlaştırılmış destek hizmetlerini kapsamaktadır. sondaj denemeleri veya tekrarları yapılması yoluyla tetkik. kuyuların çalıştırılması ve kapatılması vb.doğal TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 48 / 374 . + doğal gazın nakil amacıyla sıvılaştırılması ve yeniden gaz haline dönüştürülmesi. 06. metal olan veya metal olmayan mineraller için sondajlar. . feldispat vb. balyalanması ve silinmesini. . + aşındırıcı (törpüleyici) materyaller (zımpara). maden ocağı civarında yapılanlar. madenlerdeki fazla yük yüklemeden kaynaklanan yer değiştirme hizmetlerini vb. doğal katı zift. boruların yerleştirilmesi.10. petrol ve gaz kuyularının kaplamalarının betonlanmasını.ocakçılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .12. araştırma hizmetleri gerçekleştirilmesini kapsamaktadır.10 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Diğer benzeri hizmetler ise petrol ve gaz kuyuları tesislerinin inşa edilmesini. Numune almak ve jeolojik gözlemler yapmak gibi geleneksel maden arama yöntemleri yoluyla olduğu kadar petrol kuyuları. silisli fosil artıklar. bkz. tamiri ve sökülmesi.bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarak petrol ve gaz çıkarımı hizmet faaliyetleri.20. 06. + doğal asfalt.petrol ve gaz sahalarında işletmeciler tarafından gerçekleştirilen hizmet faaliyetleri.. amyant. sabuntaşı (talk).99.madencilik makinelerinin uzmanlaşmış tamiri. .. + petrol ve gaz çıkartılması ile bağlantılı olarak gerçekleştirilen tetkik (araştırma) hizmetleri. Kapsam dışı olanlar. + bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarak gerçekleştirilen boşaltma ve pompalama hizmetleri. kuyuların pompalanması. petrol ve gaz kuyularının temizlenmesi.1 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler 09.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı (dip kaynakları faaliyetleri hariç) 09 Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri Bu bölüm. 33. doğal grafit. .çeşitli mineral ve materyallerin madenciliği ve taş ocakçılığı.01 Dip kaynakları faaliyetleri 08.99. + sondaj. asfaltit ve asfaltlı taş. madenlerin boşaltılması ve pompalanmasını. kuvars.. bkz. mika vb. petrol ve gaz kuyusu borularının çimentolanması. içermektedir. maden çıkarılması için elverişli yerlerde jeolojik gözlemler yapmak gibi geleneksel maden arama yöntemleri.

21.12. jeolojik ve sismik araştırmalar. alüminyum hammaddesi alüminyum tel yapımı için girdidir. genel bir kural olarak.+ bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarak gerçekleştirilen boşaltma ve pompalama hizmetleri.-05. elektrikli motorlar.71. üretilmiş tel ürünlerin imalatı için girdidir.10. madencilik veya taş ocağı ürünleri gibi ham maddelerdir.90 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. Özel bileşimlerin ve makine ve teçhizatın parçaları ve aksesuarları ve eklentilerinin imalatı . imalat. 07 ve 08 numaralı bölümlerdeki madencilik faaliyetleri için gerekli olup bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarak gerçekleştirilen destekleme hizmetleri.madencilik makinelerinin uzmanlaşmıştamiri. supaplar. elektrik montaj parçaları. ve alüminyum tel. Dönüştürülen maddeler..00 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler C-İMALAT Bu bölüm. Bir imalat sürecinin çıktısı kullanım veya tüketim için hazır olduğunda tamamlanmaktadır veya daha ileri bir imalat için bir girdi olarak kullanılacaksa yarı işlenmiş olmaktadır. Örneğin. alüminyum oksitin inceltilmesinin çıktısı. plastik TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 49 / 374 . ormancılık. 07veya 08.90. bkz. pistonlar. malzemeler..madenlerin ve taşocaklarının bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarak işletilmesi. Kapsam dışı olanlar. 33.12. dişli takımlar. Bununla birlikte.gazın nakil amacıyla sıvılaştırılması ve yeniden gaz haline dönüştürülmesi. 09. -jeofizik. Örneğin motorlar. imalatın tanımlanması için tek bir evrensel kriter kullanılmamasına rağmen. numune alınması ve maden çıkarılması için elverişli yerlerde jeolojik gözlemler yapılması gibi. bkz. maddelerin.+ tetkik (araştırma) hizmetleri. örn. Malların esaslı değişimi. yenilenmesi veya yeniden yapılandırılması genellikle imalat olarak kabul edilmektedir. alüminyum hammadde üretiminde kullanılan girdidir.. tasarlanan parçalar ve aksesuarlara uygun makine ve teçhizatın imalatı ile aynı sınıf içerisinde tasnif edilmektedir. bkz. malzemelerin veya bileşenlerin fiziksel ve/veya kimyasal işlemler sonucunda yapısının değiştirilerek yeni ürünlere dönüşümünü kapsamaktadır (atıkların işlenmesindeki açıklamaya bakınız).12. 09. veya bileşenler diğer imalat faaliyetlerinin ürünleri de dahil tarım. bu kalemlerin dahil olabileceği makine ve teçhizat düşünülmeksizin uygun imalat sınıfı içerisinde tasnif edilmektedir.00 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler 09. 05. balıkçılık. makaralı yataklar.+ test amaçlı sondaj ve delik açma. numaralı bölümlere bakınız. maden ocağı civarı dışında yapılanlar.bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarakgerçekleştirilen jeofizik araştırma hizmetleri. gibi genel bileşimlerin ve makine ve teçhizat parçalarının imalatı.9 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler 09. geleneksel maden arama yöntemleri. 52. 71.

3 (Maddelerin dönüştürülmesi)içerisinde sınıflandırılmaktadır. Sanayi. veya yağ üretiminden elde edilen yağ sabunu). Yemeklerin tesislerde hızlı tüketim amacıyla hazırlanması. Üretim kendi adına gerçekleştirilebileceği gibi. 10 Gıda ürünlerinin imalatı Bu bölüm. Bu üretilen veya satın alınan bileşenlerden imal edilen ürünlerin montajını da kapsamaktadır.Bazı faaliyetler. yiyecek ve içecek atıklarının ikincil ham maddeye dönüştürülmesi ise 38.2 içerisinde yer almaktadır. tahıl (hububat) imalatı ürünleri. bakım ve montajı) içerisinde sınıflandırılmaktadır. diğer gıda ürünleri ve hayvan yemleri. ve yiyecek ve içecek atıklarının kullanılması 38. üreticinin kendi dükkanından perakende satış vasıtasıyla gerçekleştirilseler de üretim olarak değerlendirilirler. soğutulmuş veya dondurulmuş et imalatı. kanalizasyon.3`de. 10. İmal edilen ürünlerin bileşen parçalarının montajı imalat olarak kabul edilmektedir. vb. deve. nihai yeni ürünlerin (ikincil hammaddelerin aksine) imalatı imalat içerisinde sınıflandırılmaktadır. restoranlarda olduğu gibi.12. Örneğin. geleneksel kesimde olduğu gibi. bkz. Bu imalatın bir parçası olarak kabul edilmemektedir. tavşan. bu işlemler atığı bir girdi olarak kullanmakta iseler de. işlemenin minimal olduğu ve gerçek bir dönüştürmeye yol açmadığı durumlarda. üçüncü kişiler adına da gerçekleştirilebilir. kendilerine ait ürünleri satan fırınlarda.11 Etin işlenmesi ve saklanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.maddelerin kalıba dökülerek ve kalıptan çıkarılarak özel bileşimlerin ve parçaların yapılması grup 22. kesimden elde edilen deriler. bölüm 33 (Makine ve teçhizatların onarım. domuz. tarım. bölüm 56`da sınıflandırılmıştır (Restoranlar ve mobil (seyyar) yemek hizmeti faaliyetleri). ve hazır et satan dükkanlarda vb. katı yağlar ve sıvı yağlar. örneğin atıkların ikincil hammaddelere dönüştürülmesi. süt ürünleri.21`de sınıflandırılmaktadır. grup 38. . bkz.Hayvan kesimi artıklarından veya yan ürünlerinden hayvan yemi üretilmesi 10. ormancılık ve balıkçılık faaliyetleri ile elde edilen ürünlerin işlenerek insanlar ve hayvanlar için yiyecek ve içecek haline getirilmelerini ve doğrudan yiyecek mamulü olmayan birçok değişik ara ürünün üretilmesini kapsamaktadır. .etlerin 10. paketlenmesi. . 10.taze. ticari ve benzer makine ve teçhizatın özel bakım ve onarımı. ürünler.01 Kesim hanelerde gerçekleştirilen hayvan TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 50 / 374 . (örneğin. . karkas olarak. (örneğin. Bu fiziksel veya kimyasal dönüşümleri gerektirebilirken. balık. koyun eti. Bu bölüm. 82. kuzu.11. yemeklerin hızlı tüketim amacıyla hazırlanmasını kapsamaz. taze.1 Etin işlenmesi ve saklanması ile et ürünlerinin imalatı 10. pasta hanelerde. (Kısım G).kesim hanelerde gerçekleştirilen hayvan kesimleri etin ambalajlanması veya paketlenmesi faaliyetleri: sığır.kümes hayvanlarının yağlarını sofra yağına çevirme. Atıkların yeniden değerlendirilmesi. birim toptancı veya perakendeci ticarette sınıflandırılır. genel olarak. meyve ve sebze. Kapsam dışı olanlar. Bu bölüm farklı türde ürünlerin değinildiği faaliyetlerce organize edilmektedir: et. soğutulmuş veya dondurulmuş et imalatı. unlu ve nişastalı mamuller. parçalanmış.9`da sınıflandırılmış.. lif atıklarından gümüş üretimi bir imalat işlemi olarak kabul edilmektedir. gerçekleştirilen). Bununla birlikte.92. Ancak. Bu faaliyetlerin temel amacı atıkların iyileştirilmesi veya işlenmesi olarak kabul edilmektedir ve bunlar bu nedenle kısım E (Su rezervleri. Bu faaliyet genellikle daha fazla veya az değerli olan karma ürünlerin husule getirilmesidir. atık tasarrufu ve iyileştirme faaliyetleri) içerisinde sınıflandırılmaktadırlar.

11. vb. temizlenmesi veya paketlenmesi işi ile uğraşan mezbahaların faaliyetleri.12. . .12 Kümes hayvanları etlerinin işlenmesi ve saklanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.kümes hayvanlarının yağlarını sofra yağına çevirme.99 Diğer kümes hayvanları etlerinin işlenmesi ve saklanması 10.12.11.12.02 Ayrı parçalarda taze veya dondurulmuş kümes hayvanları etlerinin imalatı 10. kuzu.99 Diğer etin işlenmesi ve saklanması 10.01 Kümes hayvanlarının kesilmesi. 10.11. Kapsam dışı olanlar. domuz.kümes hayvanlarının kesilmesi.13 Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 51 / 374 .02 Mezbaha kaynaklı deri ve post imalatı.03 Hayvan sakatatının işlenmesi 10. koyun eti. post yünü dahil 10. . bkz. 82. deve.ayrı parçalarda taze veya dondurulmuş kümes hayvanları etlerinin imalatı. 10.kümes hayvanı etlerinin paketlenmesi. .kesimleri etin ambalajlanması veya paketlenmesi faaliyetleri sığır. tavşan. temizlenmesi veya paketlenmesi işi ile uğraşan mezbahaların faaliyetleri 10.92.

85. havyar yerine kullanılan ürünler vb. konservelenmesi vb..32. 03. salamura edilmesi. 10. . dizi sosis. salam. 10. çok baharatlı kurutulmuş domuz sosisi. bkz. 10. . bkz.etin toptan ticaretinin yapılması. . kabuklu deniz hayvanı ve yumuşakçaların işlenmesi: pişmiş balık. .92. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 52 / 374 . kabuklu deniz hayvanlarının ve omurgasız yumuşakçaların hazırlanması ve işlenmesi dondurulması. bkz.11.deniz ürünlerinden sıvı ve katı yağ imalatı. 10.balıkların. Kapsam dışı olanlar.. dizi sosis. .13. derin dondurulması. bkz.85. rillette.kurutulmuş. rillette.41. tütsülenmesi. bkz.etin paketlenmesi.balık çorbaları imalatı. kabuklu deniz hayvanlarının ve omurgasız yumuşakçaların hazırlanması ve işlenmesi: dondurulması. konservelenmesi vb. kurutulması.20 Balık. balık yumurtası.2 Balık. bkz. 10. salamura edilmesi. jelatinli et.20. .01 Kurutulmuş. kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. haşlanmış jambon (pastırma dahil). .balinaların karada veya özel teknelerde işlenmesi. balık filetosu. . bkz. derin dondurulması. . bkz. havyar. salam. 46. .89. 10. . .02 Et ürünleri imalatı sosis. tuzlanması. balıklardan ve suda yetişen diğer hayvanlardan insan tüketimi için uygun olmayan kaba unlarının ve özlerinin üretilmesi. haşlanmış jambon (pastırma dahil). ezilmiş ya da kesilmiş çeşitli hamura sarılmış et ürünleri. 10. . ezilmiş ya da kesilmiş çeşitli hamura sarılmış et ürünleri.insan tüketimi veya hayvan yemi amacıyla balık kaba unlarının üretilmesi. 10.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.13.balık. 10. sucuk. bkz. sucuk.89.hem balığın tutulması hem de işlenmesi ve saklanmasıyla ilgili faaliyet gösteren tekne ve gemi balıkçılığı. tuzlanmış veya tütsülenmiş et imalatı .01 Balıkların.hazır donmuş et ve kümes hayvanları eti yemekleri imalatı.11. jelatinli et. . 82.dondurulmuş hazır balık yemeklerinin imalatı. çok baharatlı kurutulmuş domuz sosisi. Kapsam dışı olanlar. + sosis.et ihtiva eden çorba imalatı. kurutulması. tuzlanmış veya tütsülenmiş et imalatı 10. tütsülenmesi.et ürünleri imalatı. kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması 10. tuzlanması.

31. balık filetosu. .32. + patates unu ve kaba unlarının imalatı.01 Sebze ve meyve suyu imalatı 10. 10.03 İnsan tüketimi veya hayvan yemi amacıyla balık kaba unlarının üretilmesi 10. + patates cipsi imalatı.31 Patatesin işlenmesi ve saklanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması 10. 10.02 Taze meyve ve sebzeden konsantrelerin imalatı 10.02 Balık.99 Diğer balık.patates işlenmesini ve saklanmasını.20. -sebze ve meyve suyu imalatı.20.10. kabuklu deniz hayvanı ve yumuşakçaların işlenmesi pişmiş balık. havyar. balık yumurtası.39 Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 53 / 374 . havyar yerine kullanılan ürünler vb.3 Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması 10. + hazır dondurulmuş patates imalatı.32 Sebze ve meyve suyu imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. suyu çıkartılmış ezilmiş patates imalatı. 10. + kurutulmuş.32. + patates çerezi imalatı.00 Patatesin işlenmesi ve saklanması 10.20.

.06 Sert kabuklu yemişlerin.yapay konsantreler imalatı.04 Reçel. bkz. .02 Meyvelerin. 10.39. yiyecek ve ezmelerinin imalatı. bkz. yemişlerin veya sebzelerin saklanması dondurma. . 10. bkz. yağın veya sirkenin içine batırma. kurutma. yağın veya sirkenin içine batırma. 10. konserveleme vb. marmelat ve jöle imalatı (pekmez imalatı dahil) 10. 10. hazır sebze yemekleri imalatı. kurutma. dondurulmuş veya konservelenmiş şekilde olan hazır yemekler hariç.reçel. yemişlerin veya sebzelerin saklanması: dondurma. . marmelat ve jöle imalatı (pekmez imalatı dahil). 10. bkz.ve saklanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.82. meyve veya sebze gıda ürünlerinin imalatı.meyvelerin ve yemişlerin şeker içinde muhafaza edilmesi.39.32.85. .39.07 Meyve ve sebzelerden çabuk bozulabilir TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 54 / 374 . yiyecek ve ezmelerinin imalatı 10.meyvelerin. Kapsam dışı olanlar. 10. yemişlerin kavrulması.39. . konserveleme vb.03 Meyve veya sebze gıda ürünlerinin imalatı 10.39.61.sert kabuklu yemişlerin.05 Yemişlerin kavrulması 10.temel olarak sebze veya meyve içeren gıdaların imalatı. .89.sebze ve meyve suyu imalatı.39..01 Temel olarak sebze veya meyve içeren gıdaların imalatı. bkz. 10.39. dondurulmuş veya konservelenmiş şekilde olan hazır yemekler hariç 10.kurutulmuş baklagillerden yemek veya un imalatı. .

hidrojenleştirme vb. 10.11. 20. + soyulmuş veya kesilmiş sebzeler. 10. .tohum. + tofu .soya peyniri (ekşimiş fasulye). bkz. . sulama.59. kaynatma.02 Rafine edilmiş sebze yağları imalatı zeytin yağı. . bitkisel veya hayvansal ürünlerden ham veya rafine edilmiş sıvı ve katı yağ imalatını kapsamaktadır. soya fasulyesi yağı. palmiye yağı. soya fasulyesi yağı. . ay çiçek yağı.42.03 Yenmeyen hayvansal katı veya sıvı yağ imalatı 10.. Kapsam dışı olanlar.4 Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı Bu grup. . bkz. soya fasulyesi yağı vb.42 Margarin ve benzeri yenebilir yağların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.62. fındık yağı. ay çiçek yağı. . 10. soya fasulyesi yağı vb.53. beziryağı vb. domuz yağının ve yenebilen diğer hayvansal yağların etlerden ayrıştırılması veya rafine edilmesi hariç.. kolza veya hardal yağı.41.uçucu yağların imalatı.rafine edilmiş sebze yağları imalatı: zeytin yağı. 10.margarin imalatı. pamuk yağı.kimyasal süreçler vasıtasıyla katı ve sıvı yağların arıtılması.41. pamuk yağı. bkz.margarin imalatı. .. fındık yağı. 10. sert kabuklu yemiş ve çekirdek yağlarından elde edilen yağı alınmış küspe ve tozlar.. + salatalar. 20. bkz. 10. . beziryağı vb.41.41. .01 Bitkisel ham yağ imalatı zeytin yağı.karışık yağlar ve benzeri yağ imalatı. 10.sebze yağlarının işlenmesi: püskürtme. palmiye yağı. 10.bitkisel ham yağ imalatı: zeytin yağı. .hazır yemeklerin imalatı (Konserveler Dahil) örneğin. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 55 / 374 . kolza veya hardal yağı.domuz yağı ve diğer yenilebilen hayvansal yağların sağlanması ve rafine edilmesi. bkz.41 Sıvı ve katı yağ imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .öğütülmüş yaş mısır.99 Diğer sıvı ve katı yağ imalatı 10..

03 Karışık yemeklik katı yağ imalatı 10. bkz. 01. eşek.. sterilize edilmiş. sterilize edilmiş.peynir suyu imalatı. pastörize edilmiş.51.süt temelli içeceklerin imalatı..). bkz. pastörizeedilmiş.taze sıvı süt imalatı.42.. pastörize edilmiş..51.karışık yemeklik katı yağ imalatı..51 Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı Busınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.-kurutulmuş veya konsantre edilmiş süt.5 Süt ürünleri imalatı 10.42. 10.yoğurt imalatı.89. keçi.tereyağı imalatı. homojenize edilmiş ve/veya yüksek ısıdan geçirilmiş 10. deve.44. 01. Kapsam dışı olanlar. 01. sterilize edilmiş. homojenize edilmiş. homojenize edilmiş ve/veya yüksek ısıdangeçirilmiş.mandıralarda üretilmeyen süt ve peynir yerine kullanılan ürünlerin imalatı. .01 Taze sıvı süt imalatı.51. pastörizeedilmiş.katı halde süt (süttozu) veya krema imalatı.... bkz.02 Süt temelli içeceklerin imalatı 10.45.02 Karışık yağlar ve benzeri yağ imalatı 10. 10.kefir ve salep (içecek) imalatı.-peynir ve çökelek imalatı.01 Margarin imalatı 10.ham süt üretilmesi (sığır).42.peynir özü (kazein) vesüt şekeri (laktoz) imalatı. vb.ham süt üretilmesi (koyun.41. 01. tatlandırılmış veyatatlandırılmamış..03 Taze sıvı sütten kaymaküretimi.taze sıvı sütten kaymaküretimi.. 10..43. sterilize edilmiş. at. homojenize edilmiş TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 56 / 374 .

Ayrıca.öğütülmüş tahıl: un. .51.04 Kefir ve salep (içecek) imalatı 10.07 Peynir ve çökelek imalatı 10.ekmek.dondurma ve şerbetli diğer yenebilen buzlu gıdaların imalatı. un ve yemek imalatı. pirinç elde edilmesi gibi bu ürünlerden un karışımları veya hamur imal edilmesini de içerir. nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı da bu gruba dahildir. buğday topakları. .dondurma salonu faaliyetleri. . yulaf. . ya da kurutulmuş baklagillerden. bisküvi ya da pankek için hazırlanmış un karışımları ve hazır karıştırılmış unlar ile hamur imalatı.61 Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. çavdar.pirinç elde edilmesi ve pirinç unu imalatı. dövülmüş buğday ve yulaf. .05 Tereyağı imalatı 10. bkz.öğütülmüş sebze: köklerden. kek.51.52 Dondurma imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. hububatlardan ve sebzelerden un veya topak imalatını. . yumrulardan. nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı Bu grup. yenilebilen kabuklardan. mısır ve diğer tahıl tohumları.00 Dondurma imalatı 10. 56.99 Diğer süthane işletmeciliği ve peynir imalatı 10. 10. mısır ve sebzelerin yaş iken öğütülmesi.51.51. .06 Yoğurt imalatı 10.10. 10.6 Öğütülmüş tahıl ürünleri.51.52.kahvaltılık tahıl gıdaları imalatı. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 57 / 374 . Kapsam dışı olanlar.10.

02 Pirinç elde edilmesi ve pirinç unu imalatı 10. mısır ve diğer tahıl tohumları 10.62.51. bkz.glikoz. ürünlerden nişasta imalatı. . . maltoz.81.62. inulin vb. maltoz. öğütülmüş yaş mısır. mısır vb. glikoz şurubu. 10. çavdar. ürünlerden nişasta imalatı 10. 10.02 Glikoz. bkz. . imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 58 / 374 .61. yulaf.01 Pirinç. . patates.glüten imalatı. Kapsam dışı olanlar.patates unu ve tozunun imalatı. bkz. - 10. 10. bkz. patates. glikoz şurubu. kek.61.31.61. buğday topakları. 10.99 Diğer öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı 10.Kapsam dışı olanlar.62. dövülmüş buğday ve yulaf. .61.03 Ekmek.pirinç. 10.laktoz imalatı. imalatı. inulin vb.öğütülmüş yaş mısır.01 Öğütülmüş tahıl imalatı un. . tapyoka ve tapyoka ürünleri imalatı. bisküvi ya da pankek için hazırlanmış un karışımları ve hazır karıştırılmış unlar ile hamur imalatı 10. . mısır vb.mısır yağı imalatı. .62 Nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.şekerkamışı veya şekerpancarı şekeri imalatı.

10. 10.pasta.03 Mısır yağı imalatı 10. bölüm 56. kek. .patates çerezi imalatı. krakerler. .71.99 Diğer nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı 10.72 Peksimet ve bisküvi imalatı. gevrek halkalar v. dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 10. şehriye ve benzer ürünlerin üretilmesini kapsamaktadır.nişastalı ve irmikli (makarna) ürünlerin imalatı. Kapsam dışı olanlar. + her çeşit ekmek imalatı. 10. bkz.fırın ürünlerinin imalatı. taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.72.tatlı veya tuzlu hafif ürünler imalatı (kurabiyeler. .62. turta.10.02 Pasta. imalatı 10.71 Ekmek.s. 10. bkz. .vb. börek.31. kek. .73.62. pay.). Kapsam dışı olanlar.7 Fırın ve unlu mamuller imalatı Bu grup. fırın ürünleri ile makarna.01 Fırın ürünlerinin imalatı her çeşit ekmek imalatı. .peksimet ve bisküvi ve kuru fırın ürünleri imalatı.kuru fırın ürünleri imalatı. bkz. waffles. 10. turta. börek. bkz.01 Peksimet ve bisküvi ve kuru fırın ürünleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 59 / 374 .vb.72. waffles. . imalatı. .71.hazır tüketim için fırın ürünlerinin ısıtılması.dayanıklı pastane ürünleri ve kek imalatı. . pay. 10.

bkz. akça ağaçtan şeker (sakaroz) ve şeker ürünleri imalatı veya rafine edilmesi.89.72.85. pişirilmiş veya içi doldurulmuş olsun veya olmasın. kahve.03 Tatlı veya tuzlu hafif ürünler imalatı (kurabiyeler. . 10. gevrek halkalar v. Kapsam dışı olanlar. glikoz şurubu. bkz.s.) 10.72.makarna ve şehriye imalatı. 10. çay ve baharatların imal edilmesini kapsamaktadır.02 Dayanıklı pastane ürünleri ve kek imalatı 10. 10.8 Diğer gıda maddelerinin imalatı Bu grup.81 Şeker imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.02 Kuskus imalatı 10.10. 10. palmiyeden.glikoz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 60 / 374 . pancardan.73. Kapsam dışı olanlar. .73 Makarna.03 Konservelenmiş veya içi dondurulmuş makarna ürünlerin imalatı 10.şeker şurubu imalatı.akça ağacın özünden melas ve şeker üretilmesi. . .kamış suyundan. 10..konservelenmiş veya içi dondurulmuş makarna ürünlerin imalatı. bkz.melas imalatı. . hazır yemeklerin ve yiyeceklerin. kolay bozulabilir ve özel gıda maddeleri ile şekerlerin ve şekerlemelerin. .hazır kuskus imalatı.62.makarna ihtiva eden çorba imalatı.73.01 Makarna ve şehriye imalatı pişirilmiş veya içi doldurulmuş olsun veya olmasın 10. . .73. maltoz imalatı.kuskus imalatı. krakerler. . şehriye. kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

01 Kamış suyundan.81.çiklet imalatı. . koz helvalar.03 Melas imalatı 10. bkz. koz helvalar.81.sakaroz şekeri imalatı. beyaz çikolatalar. .82 Kakao.10.02 Şekerleme. 10.sert kabuklu yemişler. .82.01 Çikolata ve çikolatalı şekerlemelerin imalatı 10. fondanlar.şekerlemelerin ve şeker pastillerinin imalatı. kakao yağı.81. lokum. . pişmaniye ve tahin helvası imalatı karameller.81. 10. pastiller.02 Şeker şurubu imalatı 10.kakao.82. beyaz çikolatalar 10. Kapsam dışı olanlar.04 Akça ağacın özünden melas ve şeker üretilmesi 10. pişmaniye ve tahin helvası imalatı: karameller. fondanlar. palmiyeden. pancardan.82.şekerleme. çikolata ve çikolatalı şekerlemelerin imalatı. meyve kabuğu ve diğer bitki parçalarının şekerlemeleri. .03 Çiklet imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 61 / 374 . .81. pastiller. lokum. çikolata ve şekerleme imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. akça ağaçtan şeker (sakaroz) ve şeker ürünleri imalatı veya rafine edilmesi 10. kakao katı ve sıvı yağı imalatı.

kafeinsiz ve kavrulmuş kahve-kahve ürünleri imalatı.20.inülin imalatı. 10.83 Kahve ve çayın işlenmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . 10. bira.05 Çay ve Paraguay çayına dayanan özlerin ve ilaçların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 62 / 374 .83.99 Diğer kakao.83. + eritilebilir kahve.83. . 10. . + eritilebilir kahve.82.83. bkz.83.10. .04 Şekerlemelerin ve şeker pastillerinin imalatı 10.01 Kafeinsiz ve kavrulmuş kahve-kahve ürünleri imalatı 10. bkz. .(eczacılıkla ilgili) kullanım için bitkilerden sağlanan ürünlerin hazırlanması. çikolata ve şekerleme imalatı 10. . Kapsam dışı olanlar.03 Kahve yerine geçe bilecek ürünlerin imalatı 10. kahve ürünleri imalatı.kahve yerine geçe bilecek k ürünlerin imalatı. 21.04 Çay ve Paraguay çayının karıştırılması 10. + kahve konsantresi ve esansı.62.02 Kahve ürünleri imalatı çekilmiş kahve.çay ve Paraguay çayına dayanan özlerin ve ilaçların imalatı.82. + kahve konsantresi ve esansı. + çekilmiş kahve.alkollü içki.çay ve Paraguay çayının karıştırılması. bkz. . bölüm 11. şarap ve alkolsüz meşrubat imalatı.

01.taze yiyecek veya ikiden daha az yiyecek malzemesinden oluşan yiyecekler. hariç). Bu yiyecekler.85 Hazır yemeklerin ve yiyeceklerin imalatı Bu grup.89. bkz. bkz.et veya kümes hayvanları etinden yemek imalatı. Kapsam dışı olanlar. . + mayonez...baharat.02 Sirke imalatı 10. yani.dondurulmuş veya başka türlü korunmuş pizza imalatı. 46. + hazır hardal vb. bkz. sos ve çeşni imalatı mayonez. balık ve patates cipsi dahil. iyotlu tuz 10.kolay bozulabilen hazır gıdaların imalatı. 10.85. . .10.84. baharatlı ve pişirilmiş) yemeklerin ve yiyeceklerin imalatını kapsamaktadır. 47. + hardal unu ve tozu. örn. bozulmadan korunmaları için dondurma ya da konserveleme benzeri işlemlere tabi tutulur ve yeniden satış için genellikle paketlenir ve damgalanırlar.. bölüm 10`daki ilgili sınıf .84. . 56.03 Yemek seviyesindeki tuz için tuz işlenmesi.84 Baharat. 10.sirke imalatı.06 Diğer bitkisel çayların imalatı (nane. Kapsam dışı olanlar.sebze yemekleri imalatı.28. sos. + hazır hardal vb... yaban otu. bkz.38. papatya vb. . .01 Et veya kümes hayvanları etinden yemek imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 63 / 374 . Yemek olarak adlandırılmaları için bu gıdaların en az iki farklı yiyecek malzemesinden oluşmaları gerekir (baharatlar vb. bkz. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.yiyecek hizmet yüklenicilerinin faaliyetleri. 10. + hardal unu ve tozu.) 10. sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .01 Baharat. yiyeceklerin anında tüketim amacıyla hazırlanmasını kapsamaz.balık yemekleri imalatı. bkz.84.83.11`e ve 47.hazır yemeklerin ve yiyeceklerin dükkanlarda perakende satışı.29. bu sınıf restoranlardaki gibi. hazır yapım (yani hazır.29.baharat ürünlerinin yetiştirilmesi. sos ve çeşni imalatı. 10.hazır yemeklerin ve yiyeceklerin toptan ticareti.

+ glüten içermeyen gıda maddeleri. + karbonhidrat metabolizma rahatsızlığından şikayetçi (diyabeti olan) kişiler için yemekler.03 Sebze yemekleri imalatı 10.85.86.86 Hazır. . homojenize gıda maddeleri ile diyet yiyecekleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .kolay bozulabilen hazır gıdaların imalatı. + düşük sodyum içeren yiyecekler. + bebek gıdaları. düşük-sodyum içeren veya hiç sodyum içermeyen diyet tuzlar.05 Yerel ve ulusal hazır yemeklerin imalatı 10. + taze (pişmemiş) pizza. + bebek gıdaları. + sandviç. .86. + düşük sodyum içeren yiyecekler. .89 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.özellikle beslenme amaçlı gıda imalatı.04 Dondurulmuş veya başka türlü korunmuş pizza imalatı 10. örneğin. + özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar. 10. + özellikle sporcular için yoğun adale gücü harcanmasını karşılanması planlanan yemekler.10. + glüten içermeyen gıda maddeleri.çorbaların ve et/balık suyu imalatı. + kilo kontrolü için tasarlanmış düşük-enerjili ve enerjisiz gıdalar. .85. + kilo kontrolü için tasarlanmış düşük-enerjili ve enerjisiz gıdalar.başka yerde sınıflandırılmamış diğer yemek ürünleri imalatı.02 Özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar 10. + özellikle sporcular için yoğun adale gücü harcanmasını karşılanması planlanan yemekler.02 Balık yemekleri imalatı. + karbonhidrat metabolizma rahatsızlığından şikayetçi (diyabeti olan) kişiler için yemekler. düşük-sodyum içeren veya hiç sodyum içermeyen diyet tuzlar. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 64 / 374 . + yardımcı sütlü ve diğer karışımlı gıdalar. balık ve patates cipsi dahil 10. 10.suni bal ve karamela imalatı.85. + yardımcı sütlü ve diğer karışımlı gıdalar. + anne sütü yerine geçen gıdalar.85.01 Özellikle beslenme amaçlı gıda imalatı anne sütü yerine geçen gıdalar.

+ sandviç.89.89.04 Maya imalatı 10.Kapsam dışı olanlar. .85. . alkolsüz içki imalatı.89. balık.çabuk bozulan hazır sebze ve meyve yemekleri imalatı. bölüm 11. 10. bkz.89.89.39.89.01 Çorbaların ve et/balık suyu imalatı 10.07 Yumurta ürünlerinin.03 Kolay bozulabilen hazır gıdaların imalatı örneğin. şarap. donmuş pizza imalatı. + taze (pişmemiş) pizza 10.9 Hazır hayvan yemleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 65 / 374 . yumurta albümininin imalatı 10. bira.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı 10.06 Mandıraya ait olmayan süt ve peynir ürünlerinin imalatı 10.89.89. bkz.05 Et.89.08 Suni konsantrelerin imalatı 10.02 Suni bal ve karamela imalatı 10. bkz. kabuklu deniz hayvanları veya yumuşakçaların sularının ve özlerin imalatı 10. 10. 10.meşrubat.

. 10. Kapsam dışı olanlar. yağ tohumları (bkz.01 Ev hayvanları için hazır yem imalatı (köpekler.çiftlik hayvanları için karma olmayan (tekil) yem imalatı. dahil) 10. kediler.92. .hayvan yemi olarak kullanılmak üzere balık unu imalatı.41).. . .41).01 Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı hayvan yemleri konsantre hayvan yemleri dahil 10.61) vb. .02 Çiftlik hayvanları için karma olmayan (tekil) yem imalatı 10. .özel bir işlem yapılmaksızın hayvan yemi olarak kullanabilen yan mamuller ile sonuçlanan faaliyetler. vb. 10.. bkz.41. .92.10. balıklar vb.yağ tohumundan küspe imalatı.91 Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 10.20. 10. 10.20. bkz. kediler. 10.hayvan yemi olarak kullanılmak üzere balık unu imalatı. bkz. hayvan yemleri konsantre hayvan yemleri dahil. hububatların öğütülmesi sonucu oluşan tortular (bkz.çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı. örn.41. balıklar vb.92 Ev hayvanları için hazır yem imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .ev hayvanları için hazır yem imalatı (köpekler. . hububatların öğütülmesi sonucu oluşan tortular (bkz.91.91.02 Hayvansal yem üretmek için kesilmiş hayvanlardan çıkan artıkların işlenmesi 11 İçeceklerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 66 / 374 . örn.91. 10. kuşlar. bkz.yağ tohumundan küspe imalatı. 10. Kapsam dışı olanlar. 10. kuşlar.03 Hayvansal yem üretmek için kesilmiş hayvanlardan çıkan artıkların işlenmesi 10. dahil). yağ tohumları (bkz.61). 10.özel bir işlem yapılmaksızın hayvan yemi olarak kullanabilen yan ürünler ile sonuçlanan faaliyetler.

06. 46. 11.01. bkz. . rakı.sadece şişeleme ve etiketleme. .damıtılmamış alkollü içeceklerin imalatı.02. . . çay ve Paraguay çayı ürünü imalatı. Kapsam dışı olanlar.damıtılmış alkollü içeceklerin imalatı: viski.02.34 (toptancılığın bir parçası olarak gerçekleştirildiğinde) ve bkz.bkz.sadece şişeleme ve etiketleme. 11. . likör. alkolsüz içecekler ve maden suları gibi içeceklerin imalatını. bkz.01 Alkollü içeceklerin damıtılması..damıtılmış alkollü içeceklerle karıştırılmış içki imalatı. .46. bkz. 20. 11. 82.mayalanmış fakat damıtılmamış alkollü içeceklerin imalatı:sake (pirinçten yapılan bir tür Japon rakısı).meyve ve sebze suları üretimi. 10.sentetik etil alkol imalatı.süt temelli içeceklerin imalatı. Kapsam dışı olanlar.32.Bu bölüm.bkz. armut şarabı ve diğer meyve şarapları. votka vb.92 (bir ücret veya sözleşme neticesinde gerçekleştirildiğinde).00 Alkollü içeceklerin damıtılması.kahve. .00 Üzümden şarap imalatı 11. brendi.. Kapsam dışı olanlar.mayalı maddelerden etil alkol üretimi. arıtılması ve harmanlanması 11. bkz. . alkollü içeceklerin.51. . Kapsam dışı olanlar. . .0 İçecek imalatı 11.sadece şişeleme ve etiketleme. elma şarabı.konsantre üzüm şırasından elde edilen şarap imalatı.köpüklü şarap üretimi. bkz.14.83. . arıtılması ve harmanlanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 46. 20.şarap üretimi. temel olarak fermantasyon (mayalama) yöntemi ile şarap ve biranın imalatını ve damıtılmış alkollü içeceklerin imalatını kapsamaktadır. 82.02 Üzümden şarap imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.damıtılmış ispirtonun harmanlanması.92 (bir ücret veya sözleşme neticesinde gerçekleştirildiğinde).34(toptancılığın bir parçası olarak gerçekleştirildiğinde) ve bkz.03 Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . 10. . 11. cin. bkz.14. bkz. 10. 11.doğal ispirto imalatı. .34 (toptancılığın bir parçası olarak TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 67 / 374 . .

11. 46.alkol temelli içkilerin üretimi.04.gerçekleştirildiğinde) ve bkz. maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi Bu sınıf alkolsüz içeceklerin üretilmesini kapsamaktadır (alkolsüz bira ve şarap hariç):.34 (toptancılığın bir parçası olarak gerçekleştirildiğinde) ve bkz. 10. Kapsam dışı olanlar.+ aromalı ve/veya tatlandırılmış alkolsüz sular: limonata.kahve.00 Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı 11.83 bkz. çay ve Paraguay çayı üretimi. 10. 82..06. bkz.meyve ve sebze suyu üretimi.sadece şişeleme ve etiketleme.alkolsüz içecek üretimi. 10.00 Malt imalatı 11. bkz.06 Malt imalatı 11. . .03.92) (bir ücret veya sözleşme neticesinde gerçekleştirildiğinde 11. portakal suyu.32. bkz. 11.00 Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı 11.51.bkz.01.05 Bira imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.04 Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.bira. meyveli içecekler. 11.. ale (bir çeşit bira). 82. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 68 / 374 ..süt temelli içeceklerin üretimi.doğal maden suyu ve diğer şişelenmiş suların üretimi..boza imalatı Kapsam dışı olanlar. tonik vb.vermut ve benzeri içki imalatı . kola. .05.07 Alkolsüz içeceklerin imalatı. siyah bira ve stout (koyu bir bira türü) gibi malt likörlerin imalatı.92 (bir ücret veya sözleşme neticesinde gerçekleştirildiğinde).00 Bira imalatı 11..

00 Tütün ürünleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.tütünün yetiştirilmesi veya ön hazırlık işlenmesi. 11. tonik vb. portakal suyu.sadece şişeleme ve etiketleme. . 11.02. çiğneme tütünü. puro tütünü.34 (toptancılığın bir parçası olarak gerçekleştirildiğinde) ve bkz. işlenerek nihai tüketim için uygun bir biçime dönüştürülmesini kapsamaktadır.05. sigara tütünü.03. 01.01 Tütün ürünlerinin ve tütün yerine ikame edilen ürünlerin imalatı sigara. bkz. 11.07. 12 Tütün ürünleri imalatı Bu bölüm.. puro. 35. 01.04 ve 11.0 Tütün ürünleri imalatı 12. sigara tütünü. Kapsam dışı olanlar.63. enfiye imalatı 12.buz üretimi. .tütün ürünlerinin ve tütün yerine ikame edilen ürünlerin imalatı: sigara. bkz.alkollü olmayan şarap üretimi. puro tütünü. 12. bkz.00. puro.homojenize edilmiş tütün veya harmanlanmış tütün imalatı.alkollü olmayan bira üretimi. 46.30. kola. 82.02. . bir tarım ürününün. tütünün..01 Doğal maden suyu ve diğer şişelenmiş suların üretimi 11. bkz.05. 12.02 Alkolsüz içecek üretim aromalı ve/veya tatlandırılmış alkolsüz sular: limonata. çiğneme tütünü.11. 11. 11.07. meyveli içecekler. enfiye imalatı. bkz.92 (bir ücret veya sözleşme neticesinde gerçekleştirildiğinde).15..00.02 Diğer tütün ürünleri imalatı 13 Tekstil ürünlerinin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 69 / 374 .

halat. 20. ip vb.16. kablolanması ve daldırılması..01 Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler ipeğin sarılması ve yıkanması.+ yünlerin yağının giderilmesi ve karbonize edilmesi ve yün yapağının boyanması.Bu bölüm tekstilin dokunması da dahil tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi. bükülmesi.. bükülmesi.+ her türlü hayvansal. sentetik veya yapay (suni) liflerden basit pamuk iplikleri (yüksek mukavemetli iplikler ve halı iplikleri dahil) imalatı. bkz. tekstil ve giyim eşyalarının aprelenmesi. halılar. 01. 13.ticaret veya daha ileri işlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı. bölüm 01. Giyim eşyalarının imalatı. 01.02 Ticaret veya daha ileri işlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı sentetik veya yapay (suni) ince pamuk ipliklerinin tekstile hazırlanması. 13. keten.+ her türlü hayvansal.tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler.).bitkisel tekstil lifleri (jüt.2 Dokuma TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 70 / 374 .1 Tekstil elyafın hazırlanması ve bükülmesi 13. büyük Hindistan cevizi lifi vb. Sentetik elyafın imalatı kimyasal bir işlem olduğundan sınıf 20.tarım veya çiftçilik ile bağlantılı olarak meydana getirilen hazırlık faaliyetleri.+ sentetik veya yapay (suni) ince pamuk ipliklerinin tekstile hazırlanması. Kapsam dışı olanlar. battaniyeler. 13.10 Tekstil elyafın hazırlanması ve bükülmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.. bkz. bkz..10..03 Kağıt ipliğinin imalatı 13. katlanması.+ yünlerin yağının giderilmesi ve karbonize edilmesi ve yün yapağının boyanması.60 içerisinde sınıflandırılırken. kablolanması ve daldırılması.cam lifi imalatı. lifli bitkilerin yetiştirilmesi (doğal elyaf) bölüm 01 içerisinde sınıflandırılmıştır.63.sentetik veya yapay (suni) lifler ve halatlar imalatı. kapsamaktadır (giyim eşyalarının imalatı hariç). bölüm 14 de sınıflandırılmıştır. katlanması. bitkisel veya suni lifin ayıklanması ve taraklanması. bitkisel veya suni lifin ayıklanması ve taraklanması 13. kordon. bkz. kilimler.pamuk çırçırlama faaliyetleri.14...60. bkz.10.+ ipeğin sarılması ve yıkanması. 23.10. taşıyan bitkilerin ıslatılıp yumuşatılması. boyanması vb. bitirme işlemleri ile tekstil ürünlerinin imalatını (ev tekstil ürünleri.

13.havluluk bez. kağıt veya cam vb. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. havlu. diğer hayvan. teyel lifleri ve özel iplikler kullanılarak diğer geniş yünlü kumaşların imalatı 13.dar dokunmuş kumaşların imalatı.20 Dokuma Bu grup tekstil ürünlerinin dokunmasını kapsamaktadır.örgü ve tığ işi kumaşların imalatı. 13.20. 13. 13.91. karışık. ipek.13. kenevir.) dahil . teyel lifleri ve özel iplikler kullanılarak diğer geniş yünlü kumaşların imalatı. tülbent vb. yünlü-tipi ve yün ve ipeklitipi geniş dokunmuş kumaşların imalatı. Kapsam dışı olanlar. bkz.20.96. suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb. Bu. yün. . .yün içermeyen kumaş ve keçelerin imalatı. imalatı 13.01 Pamuk-tipi.03 Yün tüy veya ipek veya pamuktan yapılmış kordon (saçak) kumaşlarının. yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniş dokunmuş kumaşların imalatı. kenevir.20. hasır. hasır. karışık.20. .keten. . suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.02 Keten. gibi çeşitli ham maddelerden yapılabilmektedir. 13. jüt. sebze veya suni veya sentetik lif.05 Yün karbon ve aramid iplik imalatı 13.06 Dokuma yoluyla imitasyon kürk imalatı 13. .) dahil 13.20.99.pamuk-tipi. jüt. bkz.93.20.tekstil döşeme örtülerinin imalatı.3 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 71 / 374 .04 Cam elyafından yün kumaş imalatı 13. bkz. bkz.

01 Tekstil elyafının. . merserize edilmesi 13. .30.tekstil ürünlerinin ve giyim kuşam da dahil tekstil maddelerinin kaplanması. ipliklerinin. . 13. ağartma. giyim eşyaları hariç. ipliklerinin. kaplanan. bkz. kilim. kurutulması. yamalanması. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.99 Diğer tekstil ürünlerinin bitirilmesi 13. kurutulması. kaplama vb. saçaklar vb. daraltılması.30. Kapsam dışı olanlar. kumaşlarının ve giyim kuşam da dahil tekstil maddelerinin ağartılması ve boyanması. kumaşlarının ve giyim kuşam da dahil tekstil maddelerinin ağartılması ve boyanması 13. halı.. 13.kauçuk ana unsur olduğunda.30. boyama. merserize edilmesi. örtülen veya lamine edilen tekstil ürünlerinin imalatı.19. tekstil ürünlerinin ve giyilecek diğer kıyafetlerin tamamlama faaliyetlerini kapsamaktadır örn. sanforlanması.91 Örgü ve tığ işi kumaşların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 72 / 374 .tekstil elyafının.13. buharlanması.04 Tekstiller üzerine pliseve benzer işler yapılması 13. daraltılması. buharlanması. 22. ürünler gibi tekstilden üretilmiş ürünlerin imalatını kapsamaktadır.02 Tekstil ürünlerinin ve giyim kuşam da dahil tekstil maddelerinin kaplanması.30. kauçuk kullanarak yapılan.. yamalanması.9 Diğer tekstil ürünlerinin imalatı Bu grup. ip. sanforlanması. dar dokunmuş kumaşlar.30.30 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi Bu grup.03 Kotların ağartılması 13.

92.92. cankurtaranyelekleri. bkz. + toz bezleri. + toz bezleri.. Kapsam dışı olanlar. uyku tulumuvb. güneşlikler. saçaklar. bulaşık bezleri ve benzer maddeler. masa.91. + yatak. bulaşık bezleri ve benzer maddeler.91. + seccade. + yorgan. çadırlar. puf. + Raschel veya benzeri makineler kullanılarak örülen tüller ve perdeler.örgü veya tığ ile örülmüş kıyafet imalatı. + diğer örgü ile veya tığ ile örülmüş dokuma ürünleri. . araba kılıfları. bkz. + yorgan. + bayraklar. yelkenler.örgü ve tığ işikumaşların imalatı ve işlenmesi. minder.örülmüş veya tığ işi kumaşlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmış eşyaların imalatı: + seyahat örtüleri de dahilbattaniyeler. paraşütler vb.01 Örülmüş veya tığ işi kumaşlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmış eşyaların imalatı seyahat örtüleri de dahilbattaniyeler. kampmalzemeleri.. tenteler. çarşaf.92 Giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakilerikapsamaktadır. uyku tulumuvb. puf. araba kılıfları. + bez astarlı muşambalar. bkz.02 Konfeksiyon mefruşat (döşeme) maddelerinin imalatı perdeler. konfeksiyon mefruşat (döşeme) maddelerininimalatı: + perdeler.. çekme perdeler. Kapsam dışı olanlar. tuvalet veya mutfakhavlusu. .. . kampmalzemeleri. + bez astarlı muşambalar. 13. . mobilya veya makine örtüleri vb. cankurtaranyelekleri. 13. yatakörtüleri. paraşütler vb. + seccade. flamalarvb. sancaklar.02 Örme yoluyla imitasyon kürk imalatı 13. . minder.99. saçaklar. çarşaf.Raschel veya benzeri makineler kullanılarak örülen ağlar ve pencere mobilyası tipi dantelli dokumaların imalatı.. flamalarvb. sancaklar.01 Örgü ve tığ işi kumaşların imalatı ve işlenmesi havlı ve havlu kumaşlar. tenteler. çekme perdeler. 14. + yatak. + havlı ve havlu kumaşlar. masa. yastık.39.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. yelkenler. makineler veya mobilyalarıörtmede kullanılan örtüler vb. güneşlikler.. 13. çadırlar. makineler veya mobilyalarıörtmede kullanılan örtüler vb. yatakörtüleri. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 73 / 374 . + Raschel veya benzeri makineler kullanılarak örülen tüller ve perdeler. + bayraklar. mobilya veya makine örtüleri vb.teknik kullanım amacıyla tekstil maddeleri imalatı. 13. yastık. 13.96. + diğer örgü ile veya tığ ile örülmüş dokuma ürünleri 13. tuvalet veya mutfakhavlusu.

23. metal halkalarla donatılmış ip veya tekstille kaplanmış kablolar. muşamba gibi esnek yer örtüleri imalatı. kaplanmış.02 İğneli dokuma tezgahlarında dokunan keçe yer kaplamaları imalatı 13. .92.93. bkz. kilim ve hasırlar.29.ip. . örtülmüş veya kılıflanmış olsun ya da olmasın tekstil elyafından veya şeritten ya da benzerlerindenkalınsicim.sicim.93 Halı ve kilim imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.ip ve ağ ürünleri imalatı: balık ağı. Kapsam dışı olanlar. bkz.30. vb. . kilim ve hasırlar. bkz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 74 / 374 .balıkçılık sporu için gerekli olan.tel kablo (halat) imalatı. . gemi halatları. . sicim ve ağ imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.vinil.95 Dokuma olmayan kumaşlar ile dokuma olmayan kumaştan yapılan ürünlerin imalatı.tekstil yer kaplamalarının imalatı: + halılar. .19. yük boşaltma ağları.hasır ve örgü malzemelerinden hasır örgüsü imalatı.kauçuk veya plastik ile emdirilmiş.mantar yer kaplamaları imalatı.99 Diğer giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı 13. 32. 25. .saç filesi imalatı.94 Halat. .93. yer döşemeleri. . 16.29. giyim eşyası hariç Bu sınıf tekstillerle veya tekstil ürünleri imalatı ile ilgili olup 13 veya 14`üncü bölümlerde özel olarak belirtilmemiş olan ve çok büyük sayıda işlem gören ve çok çeşitli üretilmiş malları içeren tüm faaliyetleri kapsamaktadır. balık yakalamaya özgü ağ kepçeleri imalatı. sicim ve ağ imalatı 13. bkz. ip. 16. 14. yer döşemeleri 13. Kapsam dışı olanlar. bkz. ip veya halattan örülmüş ağ imalatı.halatvekordon imalatı. . 13.94.93.13. 22. ip.01 Tekstil yer kaplamalarının imalatı halılar. bkz.00 Halat. 13.

giyim eşyası hariç 13. ipliklerden ya da sicimlerden nakliyecilik ya da taşımacılık kuşaklarının imalatı.19. çözgülü kumaşlar dahil.emdirilmişveya kalıplanmış tekstil ipliklerinin veya şeritlerinin imalatı.00 Dokuma olmayan kumaşlar ile dokuma olmayan kumaştan yapılan ürünlerin imalatı. 25. 13. kurdeleler.monofilament kumaşlar ve gerilmiş kumaşların imalatı. kauçuklayadaplastiklekaplanmış. püskül).02 Süsleme amaçlı aksesuar imalatı su taşı (şerit.süsleme amaçlı aksesuar imalatı: su taşı (şerit. bir yapıştırıcı ile birleştirilmiş.örtülmüş. imalatı. kaplanmış ya da kılıflanmış dokumacılık kumaşlarından. 22.21. . .plastikle emdirilmiş kaplanmış.96 Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.etiket.örtü kumaşları.95. örtülmüş ya da preslenmiş kumaşlar imalatı.diğer işlem görmüş ya da kaplanmış diğer kumaşların imalatı: tela ve benzer sertleştirilmiş kumaşlar. lüks lambası fitilleri ve gömlekleri ile tüp şeklindeki gaz fitilleri. Kapsam dışı olanlar.ressamların kullanımı için tuval ve çizim kumaşı imalatı. kurdeleler.03 Plastikle emdirilmiş kaplanmış. rozet vb.19.çeşitli tekstil ürünleri imalatı: tekstil fitilleri. konveyör bantları. püskül). örtülmüş ya da preslenmiş kumaşlar imalatı 13.96.96. bkz.04 Diğer işlem görmüş ya da kaplanmış diğer kumaşların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 75 / 374 . 13..01 Dar dokunan kumaşların imalatı. nakliyecilik ya da taşımacılık kuşakları ya da kemerleri (metal ile ya da diğer materyallerle güçlendirilmiş olsun ya daolmasın). . .otomobil süsleri imalatı. bkz.96.örülmüş kumaşlar hariç 13. 22. . zamk veya nişastalı (amylaceous) maddelerle kaplanmış kumaşlar . püsküller. .kord bezi imalatı. 22. . . . tekstil maddeleri ile kaplanmış kauçuk ipliklerin ve sicimlerin. bkz. .93.96. .13.kauçuk ana unsur olduğu durumlarda kauçukla kaplanmış.metalize iplik ya da metalize kalın ipliklerin.dar dokunan kumaşların imalatı. çözgülü kumaşlar dahil. .yalnızca güçlendirme amacıyla gözenekli kauçukların ya da plastiklerin tekstillerle birleştirilmesinden oluşan tabaka ve levhaların imalatı.dokunmuş metal tellerden kıyafet imalatı. ponponlar vb. püsküller. . bir yapıştırıcı ile birleştirilmiş. ponponlar vb.örülmüş kumaşlar hariç. emdirilmiş.

14. şeritler ya da motifler halinde dantel ve nakış imalatı.1 Kürk hariç. Yetişkinler ve çocuklar için üretilen giysiler veya modern ve geleneksel giysi üretilmesi arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. dış giyim eşyaları. Kapsam dışı olanlar. tamponlar vb. .99.tela ve benzer sertleştirilmiş kumaşlar. örgü ve kroşe kumaşlar v.99. 17. bkz.) ve aksesuarların dikim faaliyetlerini (hazır giyim.b) giysilerin (örn.keçe imalatı. . şeritler ya da motifler halinde dantel ve nakış imalatı 13. konfeksiyon veya ısmarlama elbise yapılması) kapsamaktadır. . 13.tüller ve diğer ağ kumaşları imalatı ile parçalar. veya günlük giysiler v. iş kıyafetleri.s. .99 Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı 13. herhangi bir malzemeden (örn.01 Tüller ve diğer ağ kumaşları imalatı ile parçalar.93. giyim eşyası imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 76 / 374 . adet bezleri. .pudra ponponu ve parmaksız eldiven imalatı.tekstilden ayakkabı bağı imalatı. 14.02 Tekstilden ayakkabı bağı imalatı 13. tampon nevilerinin ve tampon parçalarının imalatı: pedler. bölüm ayrıca kürk sanayini (kürkten yapılan derileri ve giyim eşyalarını) de kapsamaktadır. 13.96.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kadınlar ve çocuklar için iç çamaşırları. . zamk veya nişastalı (amylaceous) maddelerle kaplanmış kumaşlar 13.99. deri. bkz.iğneli dokuma tezgahında keçeden yer kaplaması imalatı. erkekler.basınçlı hassas giysi dokumaları imalatı.. kumaş.22.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı 14 Giyim eşyalarının imalatı Bu bölüm.

giyim eşyalarının tamir edilmesi.deri ve deri karışımlı giyim eşyası imalatı deriden veya deri endüstrisi çalışmaları ile üretilen aksesuarlar ve deriden kaynak önlüklerinin imalatı dahil.yangına dayanıklı ve koruyucu güvenlik elbiseleri imalatı. .20.00 İş giysisi imalatı 14.99.11 Deri giyim eşyası imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.30. . 14. 14. emdirilmiş veya lastikle kaplanmış olabilir.12 İş giysisi imalatı Kapsam dışı olanlar.00 Deri giyim eşyası imalatı 14. 14. 32. ceketler. 22. bkz. .29. bkz. örme ve kroşe örgü vb. bkz. Kapsam dışı olanlar.29. dantelden yapılmış diğer dış giyim eşyası imalatı. takım elbiseler. . 22. bkz.19.01 Erkek. kumaştan. 95. . dantelden yapılmış diğer dış giyim eşyası imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 77 / 374 . 95.Bu grup giyim eşyası imalatını kapsamaktadır. .20. bkz.yangına dayanıklı ve koruyucu güvenlik elbiseleri imalatı.ayakkabı imalatı.11. kumaştan. + kabanlar. bkz. etekler vb. . bkz. bkz.deriden spor eldivenleri ve spor başlıkları imalatı. .erkek.13. kadın ve çocuklar (okul önlükleri dahil) için dokunmuş. .ateşe dayanıklı ve koruyucu güvenlik elbiseleri imalatı.. örme ve kroşe örgü vb. Giyim eşyası üretilmesinde kullanılan maddeler herhangi bir çeşitte olabilir ve bu maddeler kaplanmış.12.20.99. döpiyesler. .29. kadın ve çocuklar (okul önlükleri dahil) için dokunmuş. 14.kürkten giyim eşyalarının imalatı (baş giysileri hariç). .kürk giyim eşyası imalatı.sıcak pres yöntemiyle birleştirilmiş dikişsiz lastik veya kauçuktan giyim eşyası imalatı.giyim eşyası tamiratı. pantolonlar.99. 32. bkz. Kapsam dışı olanlar. 14. 32. 15. 14. .13 Diğer dış giyim eşyaları imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 32.

gecelik. saç fileleri vb.sporlarda kullanılan başlık imalatı. . sutyen.giyim eşyası tamiratı. 14.13. kadın ve çocuklar için dokunmuş. 32. bluz. 95.19.01 Bebek giysileri.30. sutyen. imalatı.erkek. bkz.şapka ve kep imalatı.. papyon. kayak kıyafetleri.14 İç giyim eşyası imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. robdöşambır. tayt. sabahlık. Kapsam dışı olanlar. bkz. kravat. 32.yangına dirençli ve koruyucu. korse vb. kumaştan. gecelik..kask imalatı (sporlarda kullanılan başlık hariç). dantelden yapılmış iç giyim eşyası imalatı. . imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 78 / 374 . Kapsam dışı olanlar.13.99 Diğer dış giyim eşyaları imalatı 14.14.giyim eşyası tamiratı. . ceketler. yüzme kıyafetleri vb. . .bebek giysileri. fular.diğer giyim aksesuarları imalatı: eldiven. bkz.29. korse vb. . pantolonlar. . 95.13. örme ve kroşe örgü vb. bluz. sabahlık.14. tişörtler.99.02 Terzilerin faaliyetleri (giyim eşyası tamirleri hariç) 14. bkz. tayt. + gömlekler. . . kayak kıyafetleri.. bkz.03 Kabanlar. etekler vb. şal. külot.19 Diğer giyim eşyalarının ve aksesuarlarının imalatı Bu sınıf şunları kapsamaktadır. külot. 14. takım elbiseler.29. sporcu antreman giysileri. yüzme kıyafetleri vb. mayo. ürünlerin parçalarının imalatı 14. mayo. robdöşambır.99. pijama. tişörtler. döpiyesler. güvenli kıyafetler imalatı. 32. kemer. sporcu antreman giysileri.00 İç giyim eşyası imalatı gömlekler. pijama. 14.

99 b. bkz. . bkz. + kürk giyim eşyası ve elbise aksesuarları. 15. saç fileleri vb.19. imitasyon kürk imalatı (dokuma veya örme yoluyla elde edilen uzun tüylü kıyafetler).y. kravat. şerit vb.20.19.4. .. bkz.20.19.02 Şapka ve kep imalatı 14.11.20. 14.01 Kürk giyim eşyası ve elbise aksesuarları 14.kürk ile süslenmiş giysi imalatı. 14. keçe.19.70.20.19. 01. bkz. 14.14. bkz. kumaşsız puflar.kürkün terbiye edilmesi ve boyanması.91. şal. 15.s.kürkten şapka imalatı.20. 13. bkz.2 Kürkten eşya imalatı 14. 14. 01. papyon.kürk parçaları ihtiva eden çizme.20 Kürkten eşya imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 14.03 Diğer giyim aksesuarları imalatı eldiven. levha.19. . fular.11. ayakkabı botlar imalatı.ham post ve deri imalatı. endüstriyel cilalı giysiler. örneğin serpme kürk.04 Ayakkabı pençesi vurulmamış tekstil maddelerinden ayakkabı imalatı 14. . kemer. . Diğer giyim eşyalarının ve aksesuarlarının imalatı 14. . + kürkün bir araya getirilmesi. endüstriyel cilalı giysiler.13. 10. .02 Kürklü deriden yapılan çeşitli ürünler kilimler.Kürklü deriden yapılmış eşya imalatı. Kapsam dışı olanlar.ham kürk imalatı.99 Diğer kürkten eşya imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 79 / 374 . kumaşsız puflar. bkz. + kürklü deriden yapılan çeşitli ürünler: kilimler.

kürklerin boyanması ve işlenmesin.. deri. 14.00 Örme (trikotaj) ve tığ işi çorap imalatı 14. jarseden giyim eşyası.çorap imalatı.91. .örme (trikotaj) ve tığ (kroşe)giyim eşyasıve diğer tamamlanmış eşyanın imalatı.31 Örme (trikotaj) ve tığ işi çorap imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.11 Derinin tabaklanması ve işlenmesi. kazak. kürk ve bunlardan elde edilen ürünlerin imalatını kapsamaktadır. kürkün işlenmesi ve boyanması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 80 / 374 .hayvan postlarının tabaklanması ve ıslah edilmesi yöntemleriyle deriye dönüştürülmesini ve derinin nihai tüketim amacıyla ürünler olarak üretilmesini kapsamaktadır. 15. dokuma kumaştan bagajlar v. tayt ve külotlu çorap dahil. bkz. saraçlık ve koşum takımı imalatı. bavullar) ve genellikle aynı birim tarafından imal edilirler.00 Örme (trikotaj) ve tığ işi diğer giyim eşyası imalatı 15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı Bu bölüm.3 Örme (trikotaj) ve tığ işi ürünlerin imalatı 14. kürkün işlen Bu grup.örme (trikotaj) ve tığ işi kumaşların imalatı. 15. çünkü onlar da deri ürünler ile benzer şekilde imal edilirler (örn.s. gibi benzer ürünlerin imalatını de kapsamaktadır. 14.çorap imalatı. kısa çorap. hırka. el çantası.1 Derinin tabaklanması ve işlenmesi. Deri yerine kullanılan malzemelerden imal edilen ürünler de bu bölüme dahildir. 14. 13.yelek ve benzeri ürünler. . Kapsam dışı olanlar.31. Bu bölüm. kauçuk ayakkabılar.39 Örme (trikotaj) ve tığ işi diğer giyim eşyası imalatı Bu sınıf aşağıdakilerikapsamaktadır. .14. bavul. bkz. ayrıca diğer materyallerden (imitasyon deriler ya da deri ikamelerinden).39.31.ceket.

Kapsam dışı olanlar. bkz.99. .ayakkabı imalatı. . 10. açık ve metalize deri imalatı 15.01 Deriye uygulanan teknolojilerin aynısının uygulandığı elyaf ve karton.doğal deriye bağlı olmadan suni (imitasyon) deri imalatı. 15.deri giyim eşyası imalatı. ağartılması ve boyanması.15. boyanması. 32. 22. 32.19.11.11. .99 Diğer derinin tabaklanması ve işlenmesi. 30. 22. .12.12. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 81 / 374 . .bisikletler için sele imalatı. 15. boyanması. işlenmesi. Kapsam dışı olanlar. kürkün işlenmesi ve boyanması 15.deriden ayakkabı bağı imalatı.11. bkz. bkz. elbiselik parşömen deri. .01 Kürkün ve derinin tabaklanması.92. tekstil ürünleri plastik tabakalar gibi diğer materyaller.11.kürkün ve derinin tabaklanması. tabaklanması. karma deri ve deriden bavul. işlenmesi 15. tekstil ürünleri plastik tabakalar gibi diğer materyaller. bkz.11. .demiryolu hat işçilerine emniyet kemeri ve mesleki amaçla kullanılan diğer kemerlerin imalatı.. .saraçlık ve koşum takımı imalatı. . açık ve metalize deri imalatı. .11. . .14.at kamçıları ve binicilik eşyaları imalatı.metal olmayan saat kayışı imalatı (örn. . bkz.değerli olmayan metallerden saat kayışı imalatı. .13. ambalajlama ürünleri vb.kesim faaliyetlerinin bir parçası olarak hayvan derisi ve post imalatı. .birleştirilmiş deri imalatı.12 Bavul. bkz.deri veya karma deriden çeşitli mamul imalatı: çalıştırıcı kemeri. elçantasıvebenzeri ürünler imalatı.değerli metallerden saat kayışı imalatı. bkz. el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri giyim eşyası hariç) Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.20. 32. bkz. kumaş. .4. elbiselik güderi.deri eldiven ve şapka imalatı. . tüylerinin yolunması.14. deri.çiftçiliğin bir parçası olarak hayvan derisi ve post imalatı. . 14. kürklü derinin ve postların kazınarak temizlenmesi.29.03 Birleştirilmiş deri imalatı 15. elbiselik parşömen deri. bkz.02 Elbiselik güderi. bkz. kırkılması. bkz. plastik).Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.19.deri giyim eşyası imalatı.11. 01. .deriye uygulanan teknolojilerin aynısının uygulandığı elyaf ve karton.

biçim verme.tekstil malzemelerinden ayakkabı. . kaplama. bkz. imalatı 15. Kereste ya da biçimi değiştirilen diğer ahşap ürünler.50. bkz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 82 / 374 . 22. ahşap yer kaplamaları. 32.lastik bot ve ayakkabı topukları ve pençeleri ve lastik ayakkabıların diğer parçalarının imalatı.20. . bkz. ayakkabı. terlik vb. ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç). el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri giyim eşyası hariç) 15. lamine etme ve birleştirilmesini içerir. dış ve iç tabanlar. imalatı. kontrplak. ambalajlama ürünleri vb.tahta ayakkabı parçaları imalatı (örn topuk. .29. 15. terlik vb. bileklikler vb. terlik vb. 22. . topuklar vb. terlik vb. . saz. Kereste ve diğer biçim değiştirilmiş tahtalar sonradan rendelenebilir veya düzleştirilebilir ve nihai ürünlerle birleştirilebilir. çubuklar halinde kesilen kütüklerden ya da tornalar ya da diğer biçim verme araçları kullanılarak şekillendirilen keresteden başlayan ahşap ürünlerin.plastik ayakkabı parçaları imalatı.ortopedik ayakkabı imalatı. ürünlerin imalatı. 14.30. testereleme. herhangi bir malzemeden. .20 Ayakkabı.karma deri ve deriden bavul.kayak ayakkabısı imalatı. Kapsam dışı olanlar.ayakkabıların deri kısımlarının imalatı: üst ve üst parçaları. (istisnalar için aşağıya bakınız.) . bkz. herhangi bir işlemle.kalıplama dahil.99 Diğer bavul. . Üretim süreci. ahşap konteyner. kereste. bkz. terlik vb. . bkz. ahşap kiriş ve prefabrik ahşap yapıların imalatını kapsamaktadır. imalatı 16 Ağaç.00 Ayakkabı. 32. ökçe).19. elçantasıvebenzeri ürünler imalatı 15.16.tozluklar.12.02 Deri veya karma deriden çeşitli mamul imalatı çalıştırıcı kemeri.19. saman ve benzeri malzemelerden Bu bölüm. daha sonra ayrıca planyalanabilir ya da düzleştirilebilir ve ahşap sandıklar gibi nihai ürünler içinde birleştirilebilir. planyalama.2 Ayakkabı. imalatı. imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.12.29. 15. İmalatı.

bu bölüm.20. Bu bölüm. imal ettikleri özel ürünler temeline göre alt bölümlere ayrılmıştır. .10. planyalanması ve şekillendirilmesi 16. ağaç talaşı.ahşap kiremitler ve çatı padavraları. ağaç yonga ve kırıntıları imalatı.1 Ağaçların biçilmesi ve planyalanması 16. bkz. ağaç talaşı.yakacak odun ve kütükler ile sıkıştırılmış odun imalatı. bkz. planyalanması ve şekillendirilmesi.ağaç yünü. 02.32.0).33..23. veya diğer maddeler vasıtasıyla çektirilmesi veya kimyasal işlemlere tabi tutulması 16.10. 43.Ahşap demiryolu traversi imalatı. . soyulması.04 Ağacın koruyucu kimyasal maddeler.kontrplak. 16. 16. ağaç yonga ve kırıntıları imalatı 16.39) kapsamamaktadır. Kapsam dışı olanlar.21.10. ağaç unu.örneğin tahta muhafazalar. 16. .birleştirilmemiş ahşap döşemelerin imalatı.29. bkz. ve ahşap tertibatların ve benzerlerinin kurulmasını (43.03 Ağaç yünü. 16. 43.01 Ağaçların biçilmesi.tomruk üretimi. bkz. .99 Diğer ağaçların biçilmesi ve planyalanması (kavakçılık ve kavak keresteciliği dahil) TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 83 / 374 . . 16. .10 Ağaçların biçilmesi ve planyalanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . tahta ve pano yapımında kullanılmak üzere yeterince ince olan cilalanmış levhalar imalatı. . ağaç unu. Bıçkı atölyelerinin faaliyetleri haricinde. yontulması.ağaçların biçilmesi. işlemeli tahtalar ve pervazlar imalatı.10. mobilya imalatını (31.02 Birleştirilmemiş ahşap döşemelerin imalatı 16.10. kütüklerin dilimlenmesi.

takviye edilmiş (kağıt ya da bez ile takviye). kontrplak yapmak ya da diğer amaçlarla kullanmak için yeterince ince olan kaplama levhaların imalatı pürüzsüz. . kamış ve örgü malzeme ürünleri imalatını kapsamaktadır. + pürüzsüz.kaplamada kullanılmak.21. boyalı. + motifli ahşap plaka ve levhalar.04 Kapı panelleri yapmak için üretilen bir tip tahta olan MDF`nin ve sıkıştırılmış liflerden yapılan diğer levhaların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 84 / 374 . + motifli ahşap plaka ve levhalar 16.01 Kaplamada kullanılmak. kaplanmış pano ve benzer tabakaları preslenmiş tahta mukavvalar ve levhalar imalatı 16. kaplanmış. emdirilmiş. birleştirilmiş olanlar da dahil. kontrplak.21. kontrplak yapmak ya da diğer amaçlarla kullanmak için yeterince ince olan kaplama levhaların imalatı. kaplanmış pano ve benzer tabakaları preslenmiş tahta mukavvalar ve levhalar imalatı.21. kamış ve örgü malzeme ürünü imalatı Bu grup.lamine edilmiş plaka ve levhaların imalatı. 16. emdirilmiş. kaplanmış.kapı panelleri yapmak için üretilen bir tip tahta olan MDF`nin ve sıkıştırılmış liflerden yapılan diğer levhaların imalatı.sıkıştırılarak yoğunluğu artırılmış ahşap plaka ve levhaların imalatı. kontrplak yerine çatı kaplamasında kullanılan yönlendirilmiş yonga levhaların (OSB))ve diğer özel levhaların imalatı. mantar.03 Kontrplak yerine çatı kaplamasında kullanılan yönlendirilmiş yonga levhaların (OSB))ve diğer özel levhaların imalatı 16.16.21 Ahşap plaka ve levha imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .2 Ağaç. mantar.02 Kontrplak.21. 16. . ağaç. . takviye edilmiş (kağıt ya da bez ile takviye). boyalı.

31.01 Temel olarak inşaat sanayinde kullanılması amaçlanan ahşap malzeme imalatı kirişler. . + merdivenler.bağımsız olarak sabit duran ahşap bölmelerin imalatı. pervazlar. kilit vb. bkz. kitaplıklar. payandalar. 31. + tutkalla lamine edilmiş ve metal bağlantılı. kalaslar. 16. . Kapsam dışı olanlar. payandalar.21.05 Sıkıştırılarak yoğunluğu artırılmış ahşap plaka ve levhaların imalatı 16. + merdivenler. + işlemeli tahtalar. ahşap kiremitler ve çatı padavraları. elbise dolapları imalatı.01. .02. + menteşe. + tutkalla lamine edilmiş ve metal bağlantılı. .22. kalaslar.16. veya onun esas olarak TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 85 / 374 .Birleştirilmemiş ahşap yer kaplamaları imalatı.ahşap bölmelerin imalatı (bağımız olarak sabit duranlar hariç). veya onun esas olarak tahtadan yapılmış unsurlarının imalatı. 31. kepenkler ve onların çerçeveleri. + parke yer blokları.temel olarak inşaat sanayinde kullanılması amaçlanan ahşap malzeme imalatı: + kirişler.. bkz. 31. 16. saunalar. paneller halinde toplanmış.23. .22 Birleştirilmiş parke döşemelerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. pervazlar. + işlemeli tahtalar. kilit vb. ahşap kiremitler ve çatı padavraları 16. tırabzanlar. pencereler.mutfak dolapları..06 Lamine edilmiş plaka ve levhaların imalatı 16. gibi metal donatımlar içerip içermediklerine bakılmaksızın kapılar. çıtalar vb.01.21.23 Diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.taşınabilir ahşap ev imalatı. prefabrik ahşap çatı kirişleri.09.09. 16. prefabrik ahşap çatı kirişleri.prefabrik binalar. örn. bkz.02 Prefabrik binalar. tırabzanlar. gibi metal donatımlar içerip içermediklerine bakılmaksızın kapılar. pencereler.02.10.00 Birleştirilmiş parke döşemelerinin imalatı 16. + menteşe. 31. .23. . 31. kepenkler ve onların çerçeveleri.

24 Ahşap konteyner imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ ahşaptan yapılan diğer eşyalar.tahtadan ayakkabı imalatı. fırçalar için tahtadan kulp ve gövdeler..+ mücevherat.örgüler ve örgü materyalleri ürünleri imalatı: hasırlar..23. varil ve benzeri ahşap ambalaj malzemelerinin imalatı.15. . .variller.. 16. 15.tahtadan oyuncaklar imalatı.52.+ ahşaptan bot veya ayakkabı kalıbı. . saman ve benzeri malzemelerden yapılmış ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz..s. fıçılar.fırçalar ve saplı çalı süpürgeleri imalatı.sepetçi eşyaları ve hasır imalatı. kafesler vb. .12. bkz. bastonlar ve benzerleri için kulp imalatı.tahtadan yapılmış unsurlarının imalatı örn. bkz.y. sıkıştırılmış odundan ya da kahve ya da soya fasulyesi küspesi gibi malzemelerden yapılan yakıt kütükleri ve topaklarının imalatı. diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı 16. kaşık-çatal takımları ve benzer eşyalar için ahşap kasalar. ahşap şarap ve ekmek tekneleri gibi ahşaptan yapılmış diğer fıçıcılık malzemelerinin imalatı.ahşap kablo makaraları imalatı..12. mantar. bkz.tahtadan ayakkabı parçaları imalatı (örn. yer döşemeleri de dahil. perdeler. kakmalı tahtalar.99 b. 16.bavul imalatı. . saunalar 16. 28.99. masuralar. 32.. .+ ahşap ev aletleri ve mutfak eşyaları.mobilya imalatı.bavul imalatı. 26.15. saz.99.24. dikiş ipliği makaraları ve dönüştürülmüş ahşaptan benzeri eşyalar. bkz.29 Diğer ağaç ürünleri imalatı. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 86 / 374 . sandık.0.92..91. aglomera edilmiş mantar imalatı. 31.40.doğal mantarların işlenmesi. bkz. 20. bkz..kibrit imalatı. 32. 32. 32.00 Ahşap konteyner imalatı 16. topuklar ve ayakkabı ökçeleri). bkz. . .enerji için..doğal veya topak haline getirilmiş mantar ürünlerinin imalatı. Kapsam dışı olanlar.51. bkz. . Kapsam dışı olanlar. saplı çalı süpürgeleri. .tabut imalatı. .kutu.çadır bezleri için iskeletler imalatı. 13. ahşaptan kakma işleri. . fıçı.saat kasaları imalatı. . hasır örgüler.şemsiyeler. elbise askıları.29.+ ahşaptan heykelcikler (biblolar) ve süs eşyaları.20.paspas veya tekstil ürünlerinden paspas imal edilmesi.örgü örmede kullanılan maddelerin imalatı.. bkz.muhtelif ahşap ürünlerin imalatı:+ maşalar.03 Taşınabilir ahşap ev imalatı 16. + mantarlı can simidi imalatı. kutu paletler ve ahşaptan imal edilen diğer yükleme tahtalarının imalatı. bkz.paletler.94.tahtadan ayna ve pencere çerçevelikleri imalatı.. . .tekstil makinelerin parçaları olan tahta makaralar ve bobinler imalatı.+ ahşap makaralar. .23. bobinler. bkz. bkz.

s.99 b. . topuklar ve ayakkabı ökçeleri 16.00 Kağıt hamuru imalatı 17. Kağıt imalatı.y. 17. bilgi içermedikçe basılı da olabilir (örn.29. 23.16. kaplanmanın ya da doyurulmanın imalatının sınıflandırıldığı sınıfa bakınız.kullanılmışkağıdınhamurlaştırılmasınıvemürekkebininalın masıileliflerinbağlarının güçlendirilmesi için az miktarda ayıraçlarla karıştırılmasını kapsamaktadır. 17. mantar.1 Kağıt hamuru.23. çeşitli tekniklerle kağıttan ve diğer materyallerden elde edilmektedir. Kağıt ürünleri. kağıt hamuru.kaplama ya da doyurulma ana bileşken iken kuşe kağıdı ya da karışımdan oluşan kağıtlar imalatı. . bu liflerin kağıt tabakalara dönüştürülmesini kapsamaktadır.21. saz. . diğer ağaç ürünleri imalatı. mukavva ya da kağıt hamuru imalatı.daha ileri işlenmiş kağıt. kağıt ve mukavvanın imalatı grup 17. duvar kağıtları.12 Kağıt ve mukavva imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.atık kağıttan mürekkebin temizlenmesi ve kağıt hamuru imalatı. yarı-beyazlatılmış ya da beyazlatılmamış kağıt hamuru imalatı. Genellikle tek bir birim tarafından birden fazla faaliyet yürütülmektedir. Buradaki temel olarak üç faaliyet. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 87 / 374 .odundanselülozliflerininayrıştırılması. Kapsam dışı olanlar.mekanik.11 Kağıt hamuru imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.cila kağıtları imalatı. pamuk linterinden hamur imalatı. Dönüştürülmüş kağıt ürünleri. Bu tür ürünler dikey entegrasyon işlemi oluşturduğundan. bkz. . kağıt ve dönüştürülmüş kağıt ürünleri imalatını kapsamaktadır.29. saman ve benzeri malzemelerden yapılmış ürünlerin imalatı 17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı Bu bölüm.11. süslü hediye ambalaj kağıdı). . Kağıt hamuru imalatı.24. Dökme kağıt hamuru. 17. . 17.daha ileri sanayi işlemi için kağıt ve mukavva imalatı.01 Tahtadan ayakkabı parçaları imalatı örn. kağıt ve mukavva imalatı 17. 17. .1`de sınıflandırılırken. bkz.22. bunların imalatı bir aradadeğerlendirilmiştir. bkz.29.17.oluklu karton ya da mukavva imalatı. daha ileri seviyede işlenmiş kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı diğer sınıflarda yer almaktadır. kimyasal (çözülmüş ya da çözülmemiş) veya yarı kimyasal işlemler ile beyazlatılmış. 17.91.

sıhhi ve tuvalet malzemeleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. + mendiller. + tuvalet kağıdı.karton torba ve çanta imalatı. + kağıttan bardaklar. .2 Kağıt ve mukavva ürünleri imalatı 17.01 Gazete kağıdı ve diğer basım veya yazı kağıdı imalatı 17. Kapsam dışı olanlar.oluklu kağıt veya oluklu mukavva imalatı.99 Diğer kağıt ve mukavva imalatı 17.12. eşyaların imalatı. tepsiler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 88 / 374 . havlular.katlanabilir (bükülebilir) mukavvadan ambalaj kutuları imalatı.kağıt hamurundan kalıplanmış veya preslenmiş eşya imalatı (örn. sofra takımları.12. bkz. 17. . .21.diğer kağıt veya mukavvadan ambalaj kutuları imalatı.kesintisiz.22. .23. 17. 17.22 Kağıttan yapılan ev eşyası. bütün mukavvadan ambalaj kutuları imalatı.01 Ev eşyası ve kişisel hijyenik kağıt ve selüloz tampon ürünleri imalatı temizlik kağıtları. tamponlar vb.ev eşyası ve kişisel hijyenik kağıt ve selüloz tampon ürünleri imalatı: + temizlik kağıtları. + kağıttan bardaklar. çocuk bezleri ve bebek bez astarları.17.oluklu kağıt veya oluklu mukavvadan ambalaj kutuları imalatı.selüloz tampon imalatı. sofra peçeteleri. çocuk bezleri ve bebek bez astarları. tepsiler .29. . 17. yumurta viyolü. + mendiller.büro tipi dosya kutuları ve benzeri. havlular. .21 Oluklu kağıt ve oluklu mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan ambalaj kutuları imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar.00 Oluklu kağıt ve oluklu mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan ambalaj kutuları imalatı 17.tekstil vatkaları (destek ve dolgu malzemeleri) ve vatkadan ürünlerin imalatı: hijyenik havlular. sofra peçeteleri. sofra takımları. .mektup zarflarının imalatı. . + tuvalet kağıdı. 17. bkz. + adet bezleri ve tamponlar. . + adet bezleri ve tamponlar. .12. kağıt hamurundan kalıplanmış tabakalar) bkz. .

masuralar vb. .00 Duvar kağıdı imalatı 17.kağıttan hediyelik ve süs eşyaları imalatı. kayıt defterleri.Jakar makinelerinde kullanmak için kağıt veya mukavva kartları imalatı.29.01 Kağıttan hediyelik ve süs eşyaları TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 89 / 374 .zarf ve kartpostal imalatı.24..) imalatı. iş formları vb.filtreli kağıt ve karton imalatı.basılmış olsun veya olmasın etiket imalatı. . bkz.kullanıma hazır kopya kağıdı imalatı. . Kapsam dışı olanlar.17.29.23 Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.kağıt kırtasiye ürünlerinden olan kutu. dosyalar. .kullanıma hazır karbon kağıdı. . 20..29 Kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 17. bkz. .büyük hacimlerde kağıt ve mukavva imalatı. .kullanıma hazır basım ve yazım kağıdı imalatı. .iskambil kağıdı imalatı.. tamponlar vb.12.40.24 Duvar kağıdı imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.59 17.vinil (sentetik) kaplı duvar kağıdı ve tekstil duvar kağıdı dahil duvar kağıdı ve benzer duvar kaplayıcıların imalatı. 18. cüzdan ve bir kağıt kırtasiye türü içeren yazı malzemelerinin imalatı. klasörler.. 17. -ana niteliği bilgi içermeyen.kağıt ürünleri üzerine basım.00 Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı 17.. makaralar.02 Tekstil vatkaları (destek ve dolgu malzemeleri) ve vatkadan ürünlerin imalatı hijyenik havlular. . eğitim ve ticari kırtasiye malzemeleri (defterler..kağıt ve karton bobinler. bkz. mumlu teksir kağıdı imalatı. bkz. 32. 17.kullanıma hazır zamklı ya da yapışkan kağıt imalatı.23. . kese. 22.22.hassaslaştırılmış fotoğrafçılık kağıtları. imalatı.40.kağıt ve mukavvadan oyun ve oyuncak imalatı. bkz.bilgisayar çıktısı için kullanılacak kağıt imalatı.yumurta viyolü ve diğer şekil verilmiş kağıt hamurundan ambalaj ürünleri vb. . Kapsam dışı olanlar. . . Kapsam dışı olanlar.plastik duvar kağıdı imalatı. 17. 32.. imalatı. muhasebe defterleri.1. bkz.

11. plastik. metal. mecmuaların. yayım faaliyetlerini hariç tutmaktadır (bkz.1 Basım ve basım ile ilgili hizmet faaliyetleri Bu grup. klişe baskı. Matbaacılık bir çok değişik teknik kullanılarak ve bir çok değişik malzeme üzerine yapılabilir. kayıtlar vb.Bu bölüm ayrıca kompakt diskler. ekran baskısı.imalatı 17. ekranda. Görüntü veya elektrostatik ve diğer tiplerde teçhizatları (dijital veya vuruşsuz baskı) oluşturmak için doğrudan basımsürecininyürütülmesindegenelliklebirbilgisayar dosyası kullanılmaktadır. baskı kalıbında. kitapların. ya da bilgisayar dosyasında yer alan bir görüntünün kağıt. gazetelerin.19. diskler ve kasetler üzerine yapılan yazılımlar. tebrik kartlarının ve diğer ürünlerin basılmasını ve ciltçilik. 58. ve veri görüntüleme gibi ortak destekleyici faaliyetleri kapsamaktadır.29.12 Diğer matbaacılık TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 90 / 374 . gazetelerin. 18. tekstil ürünleri ya daahşapüzerine baskısını sağlayan değişik yöntemleri içermektedir. bkz.11 Gazetelerin basımı Kapsam dışı olanlar. Basım ve yayım faaliyetleri aynı birimtarafındanyürütülebilmesinekarşın(birgazeteörneğin)bufarklıfaaliyetleraynıfizikselortamdayürütül mesigiderekazalmaktadır. Bu bölüm. gibi kayıtlı medyanın çoğaltılmasını kapsamaktadır. Basımda kullanılan süreçler. madeni baskı kalıbı yapılması ve veri görüntüleme gibi ortak destekleyici faaliyetleri kapsamaktadır. video kayıtları. iş formlarının. Bu yöntemlerin en çok bilineni. fleksografikbaskı(esnekkauçukya da plastiğe yapılan baskı) kullanılarak bir ortama baskı yapılmasıdır..99 Diğer kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı 18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması Bu bölüm. .dokümanların fotokopilerinin çekilmesi. 82. Bu bölümde kapsanan destekleyici faaliyetler basım sanayiinin ayrılmaz bir parçasıdır ve basım sanayinin entegre bir parçası olan bir ürün (bir baskı levhası. görüntünün baskı kalıbından ya da ekrandan litografik baskı(taş baskı). kitap cildi ya da bilgisayar diski ya da dosyası) hemen hemen her zaman bu işlemler sonucunda elde edilir. kitapların.1. madeni baskı kalıbı yapılması. iş formlarının. 18. Kısım J). ve diğer materyallerin basılmasını ve ciltçilik.basılı ürünlerin yayımlanması. mecmuaların. 18.00 Gazetelerin basımı 18. tebrik kartlarının. bkz. .

ekran baskısı ve basımiçinkullanılandiğerbaskı aletleri. ajandalar.ana unsuru bilgi içermeyen eğitim ve ticari kırtasiye malzemeleri (not defterleri. vergi pullarının.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.tekstil ürünlerine ve giyeceklere ipek baskı uygulanması. müzik eserlerinin ve müzik el yazmalarının. fotogravür. teksir makineleri. albümlerin.12. çeklerin ve diğer kıymetli evrakların. metal. .12. haritaların. bkz. metal.01 Haftada dört kereden daha az yayınlanan dergilerin ve diğer mecmuaların basılması 18. cam.haftada dört kereden daha az yayınlanan dergilerin ve diğer mecmuaların basılması. kişisel kırtasiye ürünleri ve diğer tipo baskı yoluyla basılan ürünlerin. reklam kataloglarının. muhasebe defterleri. akıllı kartların. bkz. 17. atlasların. Kapsam dışı olanlar.02 Kitapların ve broşürlerin. ahşap ve seramik üzerine baskı yapılması.12. . çeklerin ve diğer kıymetli evrakların.1. kullanılarak basılması (hızlı basım dahil) 18. .23. tapu senetlerinin. vergi pullarının.03 Doğrudan tekstil ürünleri. bilgisayar yazıcıları.13. tapu senetlerinin. haritaların. akıllı kartların.kitapların ve broşürlerin. kayıt defterleri. posterlerln. kabartmalı baskı yapan makineler vb. ahşap ve seramik üzerine TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 91 / 374 .). reklam kataloglarının. iş formlarının ve diğer ticari içerikli basılmış evrakların. ofset baskı. . takvimlerin. müzik eserlerinin ve müzik el yazmalarının. ekran baskısı ve basımiçinkullanılandiğerbaskı aletleri. fleksografik baskı. ofset baskı. albümlerin. iş formlarının ve diğer ticari içerikli basılmış evrakların. posta pullarının. teksir makineleri. iş formları vb. günlüklerin. bkz. kabartmalı baskı yapan makineler vb. plastik ürünler. bilgisayar yazıcıları. fleksografik baskı. cam. prospektüslerin ve diğer basılı duyuruların. posta pullarının. kişisel kırtasiye ürünleri ve diğer tipo baskı yoluyla basılan ürünlerin. günlüklerin. takvimlerin. .basılı ürünlerin yayınlanması. 18. plastik ürünler. posterlerln. kullanılarak basılması (hızlı basım dahil). fotogravür. prospektüslerin ve diğer basılı duyuruların. imalatı. . 58.doğrudan tekstil ürünleri. atlasların.30.

baskı yapılması 18.12.99 b.y.s. diğer matbaacılık
18.13 Basım ve yayım öncesi hizmetler
<>Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- tarama ve optik karakter tanımlanması, elektronik makyajlama da dahil dizgi, karakter-dizgisi, foto-karakter-dizgisi, baskı öncesi veri girişi,- multi-medya (kağıt üzerine baskı, CD-ROM, Internet) uygulamaları için veri dosyalarının hazırlanması, - resim yerleştirme ve tabaka yerleştirme dahil tabaka yapım hizmetleri (tipo baskı ve ofset baskı işlemleri için),- silindirlerin hazırlanması: gravür baskı için silindirlerin kazınması veya asitle aşındırılması,tabakanın şekillendirilmesi: `bilgisayardan tabakaya` (CTP) (aynı zamanda foto polimeri tabakaları için de),- rölyef mühür ve baskı için tabakalar ve kalıpların hazırlanması.Aşağıdakilerin hazırlanması: - ahşap blokların ve litografik taşların hazırlanması gibi, teknik özellikli sanatsal çalışmaların hazırlanması, - sunumlar için saydamların, asetatların vb. hazırlanması, - taslaklar, planlar, suretler, vb.nin hazırlanması,- baskı provaları Kapsam dışı olanlar; - özel tasarım faaliyetleri, bkz. 74.10.

18.13.01 Tarama ve optik karakter tanımlanması, elektronik makyajlama da dahil dizgi, karakterdizgisi, foto-karakter-dizgisi, baskı öncesi veri girişi 18.13.99 Diğer basım ve yayım öncesi hizmetler
18.14 Ciltçilik ve ilgili hizmetler
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - ticari ciltçilik, model montajlama ve baskı faaliyetlerini destekleyici baskı sonrası hizmetler, örn. ticari kitap kapaklarının hazırlanması ve katlama, kesme ve süsleme, toplama, dikme, lif ile dikme, tutkallama, kesme ve dış kapağının koyulması, harmanlama, altın pres yapma, spiral veya plastik tel ile tutturularak kitapların, broşürlerin, dergilerin, katalogların v.s. ciltlenmesi ve tamamlanması, - basılmış kağıtları veya basılmış mukavvaları katlama, yaldızlama, delme, zımbalama, delik açma, kabartma, yapışkan sürme, tutkallama, yaprak haline getirmeyöntemleriyle ciltlenmesi ve tamamlanması, - CD-ROM`lar için tamamlama hizmetleri, müşterinin tercihleri doğrultusunda katlama, desteleme, zarflama gibi posta tamamlama hizmetleri, kalıplama, kalıba batırma, kabartma ve Braille alfabesi (kör alfabesi) kopyalama gibi diğer tamamlama faaliyetleri,.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 92 / 374

18.14.00 Ciltçilik ve ilgili hizmetler
18.2 Kayıtlı medyanın çoğaltılması

18.20 Kayıtlı medyanın çoğaltılması
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- müzikli veya diğer ses kayıtlı gramofon plaklarının, kompakt disklerin ve kasetlerin ana kopyalarından çoğaltılması, - sinema filmi ve diğer video kayıtları içeren kompakt disklerin ve kasetlerin ana kopyalarından çoğaltılması, - CD ve kasetlerdeki bilgisayar yazılım ve verilerin ana kopyalarından çoğaltılması. Kapsam dışı olanlar; - basılı ürünlerin çoğaltılması, bkz. 18.11, 18.12, - bilgisayar yazılımının yayımlanması, bkz. 58.2, - sinema filmlerinin, video kayıt bantları ve filmlerin DVD veya benzer aletler ile üretilmesi ve dağıtılması, bkz. 59.11, 59.12, 59.13, - sinema filmlerinin toplu gösterim amacına yönelik olarak çoğaltılması, bkz. 59.12, - kaset veya ses malzemeleri için ana kopyaların imalatı, bkz. 59.20.

18.20.00 Kayıtlı medyanın çoğaltılması
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
Bu bölüm, ham petrolün ve maden kömürünün kullanılabilir ürünlere dönüştürülmesini kapsamaktadır. Ana süreç, ham petrolün parçalama ve damıtma gibi teknikler vasıtasıyla olan ham petrolün bileşenlere ayrılmasını kapsayan petrolün rafine edilmesidir. Ayrıca bu bölüm, işleme hizmetleri de (örn. fason rafine) dahil kendi hesaplarına özellikli ürünlerin (örn. kok kömürü, bütan gazı, propan gazı, petrol, gaz yağı, fuel oil v.b.) imalatını kapsamaktadır. Bu bölüm, etan, propan, bütan gibi petrol rafineri ürünlerinin imalatını da kapsamaktadır. Rafineri dışında diğer birimlerde üretilen gazların imalatı (20.14), sanayi gazların imalatı (20.11), doğal gazın çıkarılması (metan, etan, bütan veya propan) (06.20), petrol ürünü gazları dışında ısıtmada kullanılan gazların imalatı (örn. havagazı, su gazı, jeneratör gazı, gazhane gazı) (35.21). Rafine edilmiş petrolden petro kimyasalların imalatı bölüm 20 de

19.1 Kok fırını ürünlerinin imalatı

19.10 Kok fırını ürünlerinin imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - kok fırınlarının işletimi, - kok ve yarı-kok üretilmesi, - zift ve zift koku üretilmesi, - kok gazı üretilmesi, - ham kömür ve linyit katranlarının üretilmesi, - kok kömürünün topak haline getirilmesi

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 93 / 374

Kapsam dışı olanlar; - kömür yakıtı briketlerinin imal edilmesi, bkz. 19.20.

19.10.00 Kok fırını ürünlerinin imalatı
19.2 Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı

19.20 Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
Bu sınıf, ham petrolden, bitümlü (ziftli) minerallerden ya da ayrışmış ürünlerinden sıvı ya da gazlı yakıtların veya diğer ürünlerin imalatını kapsamaktadır. Petrolün rafine edilmesi, aşağıdaki faaliyetlerden birini veya daha fazlasını kapsamaktadır: Kısımlara ayırma; ham petrolün doğrudan damıtılması ve parçalanması.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - motor yakıtı üretimi: benzin, gazyağı vb., - sıvı yakıt üretimi: hafif, orta ve ağır sıvı yakıtlar, etan, propan, bütan vb. rafine edilmiş gazlar, - atık yağlardan olanlar dahil petrol temelli yağlama yağları (makine yağları) veya gres yağları imalatı, - petrokimya sanayii için ve yol kaplamalarının imali için ürünlerin imalatı, - çeşitli ürünlerin imalatı: white spirit, vazelin, parafin, saf vazelin vb., - petrol briketlerinin imalatı- bio yakıtların harmanlanması, örn. alkollerin petrol ile harmanlanması (örn. biobenzin (gasohol), biodizel)

19.20.01 Motor yakıtı üretimi
benzin, gazyağı vb.

19.20.02 Atık yağlardan olanlar dahil petrol temelli yağlama yağları (makine yağları) veya gres yağları imalatı 19.20.03 Bio yakıtların harmanlanması
örn. alkollerin petrol ile harmanlanması (örn. biobenzin (gasohol), biodizel)

19.20.99 Diğer rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
Bu bölüm, organik ve inorganik hammaddelerin kimyasal işlemlerle dönüştürülmesini ve ürünlerin

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 94 / 374

oluşumunu kapsamaktadır. Bu durum, ilk sanayi grubundan oluşan ana kimyasalların üretimini; geri kalan faaliyet gruplarını oluşturan ana kimyasalların daha ileri işlemlerle üretilen ara ve nihai ürünlerin üretiminden ayırır.

20.1 Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri, ilk formda plastik ve sentetik kauçuk
Bu grup, temel kimyasal maddelerin, gübrelerin ve azot bileşikleri imalatını kapsadığı gibi ilk formda plastik ve sentetik kauçukların imalatını da kapsamaktadır.

20.11 Sanayi gazları imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - sıvılaştırılmış veya sıkıştırılmış inorganik endüstriyel veya tıbbi gazların imalatı: + asal (temel) gazlar, + sıvılaştırılmış veya sıkıştırılmış hava, + soğutucudondurucu gazlar, + karışık endüstriyel gazlar, + karbondioksit gibi soy gazlar, + ayırıcı gazlar. Kapsam dışı olanlar; - metan, etan, bütan veya propan gazlarının çıkarılması, bkz. 06.20,- petrol rafinerisinde etan, bütan veya propan gibi yakıt gazlarının imalatı, bkz. 19.20,- kömür, atık ve benzerlerinden gaz yakıtı imalatı, bkz. 35.21.

20.11.00 Sanayi gazları imalatı
20.12 Boyar maddeler ve pigment imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - birincil formda veya konsantre olarak herhangi bir kaynaktan boya ve pigmentlerin imalatı Kapsam dışı olanlar; - hazır boya ve pigmentlerin imalatı, bkz. 20.30.

20.12.00 Boyar maddeler ve pigment imalatı
20.13 Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı
Bu sınıf, temel işlemleri kullanan kimyasalların imalatını kapsamaktadır. Bu işlemlerin ürünleri, genellikle birbirinden bağımsız kimyasal maddeler veya birbirinden bağımsız kimyasal olarak tanımlanabilecek bileşiklerdir.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- kimyasal maddelerin imalatı (endüstriyel gazlar ve ana metaller hariç),- inorganik asitlerin imalatı (nitrik asit hariç),- alkaliler, çamaşır suyu ve diğer inorganik bazların imalatı (amonyak hariç), - diğer inorganik bileşiklerin imalatı,- demir piritlerin tavlanması,- damıtılmış su (saf su) imalatı. Kapsam dışı olanlar; - endüstriyel gazların imalatı, bkz. 20.11, - azotlu gübrelerin ve azotlu bileşiklerin imalatı, bkz. 20.15, - amonyak imalatı, bkz. 20.15, - amonyumklorid imalatı, bkz. 20.15, -

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 95 / 374

nitrik asit tuzları ve potasyum nitrat imalatı, bkz. 20.15, - amonyum karbonat imalatı, bkz. 20.15, aromatik damıtılmış su imalatı, bkz. 20.53, - ana metallerin imalatı, bkz. bölüm 24.

20.13.01 Kimyasal maddelerin imalatı (endüstriyel gazlar ve ana metaller hariç) 20.13.02 Diğer inorganik bileşiklerin imalatı 20.13.99 b.y.s. diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı
20.14 Diğer organik temel kimyasalların imalatı
Bu sınıf ısı yoluyla parçalama, damıtma gibi temel işlemler kullanılarak kimyasalların imalatını kapsamaktadır. Bu işlemlerin ürünleri, genellikle birbirinden bağımsız kimyasal maddeler veya birbirinden bağımsız kimyasal olarak tanımlanabilecek bileşiklerdir.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- temel organik kimyasalların imalatı:+ asiklik (tek kutuplu) hidrokarbonlar, doymuş ve doymamış,+ siklik (halkalı) hidrokarbonlar, doymuş ve doymamış,+ asiklik ve siklik alkoller,+ mono ve polikarboksilik asitler, asetik asit de dahil,+ diğer oksijen fonksiyonlu bileşikler, aldehidler, ketonlar, kinonlar ve ikili ya da poli oksijen-fonksiyonlu bileşikler,+ sentetik gliserin,+ azot fonksiyonlu organik bileşikler, amin dahil,+ şeker kamışı, mısır veya alkol ve ester üretiminde kullanılan benzer ürünlerin fermantasyonu,+ diğer organik bileşikler, ağaç damıtım ürünleri (örn. odun kömürü) vb. de dahil.- sentetik aromatik ürünler imalatı,- kömür katranının damıtılması. Kapsam dışı olanlar; - birincil formda plastik imalatı, bkz. 20.16, - birincil formda sentetik kauçuk imalatı, bkz. 20.17, - gliserin imalatı, bkz. 20.41, - doğal eter yağı imalatı, bkz. 20.53, - salisilik ve Oasetilsalisilik asitlerin imalatı, bkz. 21.10.

20.14.00 Diğer organik temel kimyasalların imalatı
20.15 Kimyasal gübre ve azot bileşiklerin imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - gübrelerin imalatı: + saf ya da kompleks azotlu, fosfatlı ya da potasyumlu gübreler, + üre, ham doğal fosfatlar ve ham doğal potasyum tuzları, - bileşik azotlu ürünlerin imalatı: + nitrik ve sülfonitrik asitler, amonyak, amonyum klorid, amonyum karbonat, nitritler ve potasyum nitratlar Kapsam dışı olanlar; - guano madenciliği, bkz. 08.91, - böcek ilaçları gibi zirai- kimyasal ürünlerin imalatı, bkz. 20.20. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 96 / 374

20.15.01 Gübrelerin imalatı
saf ya da kompleks azotlu, fosfatlı ya da potasyumlu gübreler, + üre, ham doğal fosfatlar ve ham doğal potasyum tuzları

20.15.02 Bileşik azotlu ürünlerin imalatı
nitrik ve sülfonitrik asitler, amonyak, amonyum klorid, amonyum karbonat, nitritler ve potasyum nitratlar

20.15.99 Diğer kimyasal gübre ve azot bileşiklerin imalatı
20.16 Birincil formlarda plastik hammaddelerin imalatı
Bu sınıf, müşteri isteğine göre hazırlanmamış sentetik reçinelerin imalatı da dahil, reçineler, plastik materyaller ve vulkanize edilemez (kükürtle işlenemez) termoplastik (ısı ile yumuşayan) elastomerler (sentetik kauçuk gibi elastik maddeler), ısmarlama temeline dayalı karıştırılmış ve harmanlanmış reçine imalatını da kapsar. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - birincil formda plastik imalatı: + polimerler, (etilen, propilen, stiren (feniletilen), vinil klorid, vinil asetat ve akrilikler dahil), + poliamitler, + fenollu ve epoksit reçineler ve poliüretanlar, + alkid ve polyester reçineler ve polieterler, + silikonlar, + polimerler bazlı iyon değiştiricileri. Kapsam dışı olanlar; - suni ve sentetik elyaf, filaman ve iplik imalatı, bkz. 20.60, - plastik atıkların parçalanması, bkz. 38.32.

20.16.01 Birincil formlarda plastik imalatı
polimerler, (etilen, propilen, stiren (feniletilen), vinil klorid, vinil asetat ve akrilikler dahil), + poliamitler, + fenollu ve epoksit reçineler ve poliüretanlar, + alkid ve polyester reçineler ve polieterler, + silikonlar, + polimerler bazlı iyon değiştiricileri.

20.16.99 Selülöz ve kimyasal türevlerinin imalatı
20.17 Birincil formda sentetik kauçuk imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - birincil formda sentetik kauçuk imalatı: + sentetik kauçuk, + suni lastik. - sentetik kauçuk ve doğal kauçuk veya kauçuk benzeri lastik (örneğin, balata) karışımların imalatı.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 97 / 374

20.17.01 Birincil formda sentetik kauçuk imalatı
sentetik kauçuk, + suni lastik

20.17.02 Sentetik kauçuk ve doğal kauçuk veya kauçuk benzeri lastik (örneğin, balata) karışımların imalatı
20.2 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı

20.20 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - böcek ilaçları, kemirgen ilaçları, küf öldürücüler, yabancı ot ilaçları imalatı, - çimlenmeyi engelleyen ürünler, bitki büyütme düzenleyicileri imalatı, dezenfektanların imalatı (tarımsal ve diğer kullanımlar için), - başka yerde sınıflandırılmamış diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı. Kapsam dışı olanlar; - gübreler ve azotlu bileşiklerin imalatı, bkz. 20.15.

20.20.01 Böcek ilaçları, kemirgen ilaçları, küf öldürücüler, yabancı ot ilaçları imalatı 20.20.02 Çimlenmeyi engelleyen ürünler, bitki büyütme düzenleyicileri imalatı 20.20.03 Dezenfektanların imalatı (tarımsal ve diğer kullanımlar için) 20.20.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
20.3 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 98 / 374

boyalar. .99 Diğer boya. . mineler (emaye) veya lakların imalatı.30. parfüm.12. . .01 Boyalar. hazır pigmentlerin. bkz. 20.30.matbaa mürekkebi imalatı. . vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı 20.03 Hazır boya ya da cila temizleyicileri ve çıkarıcıları imalatı 20.30. şeffaf sırlar ve benzer karışımların imalatı.boya maddeleri (konsantre olarak) ve pigmentlerin imalatı.ve macun imalatı 20.4 Sabun ve deterjan.macun imalatı.30 Boya. temizlik ve parlatıcı maddeleri.hazır boya ya da cila temizleyicileri ve çıkarıcıları imalatı.kalafat macunları ve benzer ateşe dayanıklı olmayan dolgu veya yüzey müstahzarları imalatı.41 Sabun ve deterjan ile temizlik ve parlatıcı maddeler imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 99 / 374 . bkz. vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . Kapsam dışı olanlar.04 Matbaa mürekkebi imalatı 20.cam haline getirilebilir mineler. mineler (emaye) veya lakların imalatı 20.02 Organik kompozit solventler (çözücüler) ve tinerlerin (incelticilerin) imalatı 20.30.30. kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı 20.organik kompozit solventler (çözücüler) ve tinerlerin (incelticilerin) imalatı. . 20. .59. vernikler. yazım ve çizim mürekkebi imalatı. vernikler. 20. şeffaf veya renkli boyaların imalatı.

petrol ürünlerinden sentetik gliserin imalatı. kozmetik ve bakım malzemelerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. keçe vb.sabunlu veya deterjanlı kağıt.+ suni cilalar ve hazır cilalar. ürünler dahil) 20.gliserin imalatı.parfüm ve bakım malzemelerinin imalatı: + parfüm ve eau de toilet (losyon ve kolonya dahil).41.+ araç. ürünler dahil) Kapsam dışı olanlar. + manikür ve pedikür malzemeleri.+ temizleme pastaları ve tozları (bunlarla kaplanmış veya emdirilmiş kağıt.03 Gliserin imalatı 20. imalatı. . saç dalgalandırıcı ve düzleştirici malzemeler. vatka vb. bkz. briyantinler (saç parlatıcılar). bkz. .13.+ deri parlatıcıları ve kremleri (ayakkabı boyaları dahil).sabun imalatı (kozmetik sabunlar hariç).+ bulaşık temizleme ürünleri.kimyasal olarak tanımlanabilen bileşiklerin ayrıştırılması.+ temizleme pastaları ve tozları (bunlarla kaplanmış veya emdirilmiş kağıt.01 Organik yüzey-aktif maddelerin imalatı 20. keçe vb.41. 20. 20. + güneş koruyucuları ve bronzlaştırıcı ürünler. imalatı 20.+ ahşap parlatıcıları ve kremleri. 20.. cam ve metaller için parlatıcılar. vatka vb. + şampuanlar.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. vatka. + güzellik ve makyaj malzemeleri.kozmetik sabun imalatı. cam ve metaller için parlatıcılar. + diş macunu veya tozu ve ağız temizliği için TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 100 / 374 .+ deri parlatıcıları ve kremleri (ayakkabı boyaları dahil)...42.14.41.+ tekstil yumuşatıcıları (çamaşır yumuşatıcıları dahil).06 Temizleyici ve parlatıcı ürünlerin imalatı oda parfümleri veya deodorantlar.+ araç. . 20.organik yüzey-aktif maddelerin imalatı.temizleyici ve parlatıcı ürünlerin imalatı:+ oda parfümleri veya deodorantlar. 20.+ tekstil yumuşatıcıları (çamaşır yumuşatıcıları dahil).42 Parfüm.+ ahşap parlatıcıları ve kremleri.41. 20. bkz.yüzey-aktif müstahzarların imalatı:+ katı veya sıvı biçimdeki çamaşır tozları ve deterjanlar.41.+ suni cilalar ve hazır cilalar.+ bulaşık temizleme ürünleri.41.05 Yüzey-aktif müstahzarların imalatı katı veya sıvı biçimdeki çamaşır tozları ve deterjanlar.02 Sabunlu veya deterjanlı kağıt.04 Sabun imalatı (kozmetik sabunlar hariç) 20...14. vatka.

42.06 Diş macunu veya tozu ve ağız temizliği için malzemeler(protez korunmasında kullanılan malzemeler dahil) 20.53.42. Kapsam dışı olanlar. + kozmetik sabun imalatı.42.42. bkz.42.05 Şampuanlar.02 Güzellik ve makyaj malzemeleri 20. saç dalgalandırıcı ve düzleştirici malzemeler 20. + tıraş malzemeleri ( tıraş öncesinde ve tıraş sonrasında kullanılan malzemeler dahil). + tüy dökücü malzemeler.42. .42.07 Tıraş malzemeleri ( tıraş öncesinde ve tıraş sonrasında kullanılan malzemeler dahil) 20.malzemeler(protez korunmasında kullanılan malzemeler dahil).42. + deodorantlar ve banyo tuzları. 20.01 Parfüm ve eau de toilet (losyon ve kolonya dahil) 20.08 Deodorantlar banyo tuzları ve tüy dökücü malzemeler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 101 / 374 .04 Manikür ve pedikür malzemeleri 20. briyantinler (saç parlatıcılar).doğal esansların çıkartılması ve rafine edilmesi.03 Güneş koruyucuları ve bronzlaştırıcı ürünler 20. 20.

59.53. -Patlayıcılar ve piroteknik (havai fişekler vb. piroteknik (havai fişekler vb. Kapsam dışı olanlar. teşhis malzemeleri gibi başka yerde sınıflandırılmamış kimyasal maddelerin imalatını kapsamaktadır.09 Kozmetik sabun imalatı 20.) ürünlerinin.5 Diğer kimyasal ürünlerin imalatı Bu grup. 20. 20. fişek kapsülü. ..jelatin ve türevlerinin imalatı.) ürünlerin imalatı.. bkz. 20. .00 Uçucu yağların imalatı 20.suni reçine imalatı.42.parfümeri ve bakım malzemeleri imalatı. uçucu yağların ve fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal malzemeler (film ve fotoğraf kağıdı da dahil).52. işaret fişekleri ve benzerleri dahil .52 Tutkal imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 Tutkal imalatı 20.) imalatı.14.tutkal ve hazır yapıştırıcıların imalatı.doğal aromatik ürün özlerinin imalatı. bkz.51. bkz. patlayıcıların.59 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 102 / 374 . 20. (tutkal ve kauçuk bazlı yapıştırıcılar dahil).. 20.20.sentetik aromatik ürünlerin imalatı.aromatik damıtılmış suların imalatı.42..51 Patlayıcı madde imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. yapıştırıcıların..parfümeri ya da gıda imalatı için güzel kokulu ürünlerin karışımlarının imalatı. -itici tozların (barut vb. 20. Kapsam dışı olanlar.00 Patlayıcı madde imalatı 20. fünye.53 Uçucu yağların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 20.

59.+ lehim. kaplama veya kaynak yaparken kullanılan tozlar ve macunlar. 20.+ vuruntu önleyici malzemeler.+ peptonlar.+ kimyasal olarak dönüştürülmüş bitkisel ve hayvansal yağlar.+ hidrolik sıvılar (yağlar).+ hidrolik sıvılar (yağlar). antifriz ürünleri . hazır kauçuk gaz pedalları. 20.+ kimyasal olarak dönüştürülmüş bitkisel ve hayvansal yağlar.muhtelif kimyasal ürünlerin imalatı.fotoğrafçılıkta kullanmak için kimyasal malzemelerin imalatı. bkz.kimyasal ürünlerin ambalajsız olarak imalatı. filmler.01 Fotografik levhalar.03 Jelatin ve türevlerinin imalatı 20. hassaslaştırılmış kağıt ve diğer hassaslaştırılmış pozsuz (boş) malzemelerin imalatı 20. .14.asfalt-bazlı yapıştırıcıların imalatı.59.matbaa mürekkebi imalatı.6 Suni veya sentetik elyaf imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 103 / 374 .+ kompozit teşhis veya laboratuar kimyasalları..13. filmler.+ lehim.+ çimentolar için hazırlanmış katkı maddeleri.+ metalleri temizlemek (dekupajı için) kullanılan maddeler.05 Yazım ve çizim mürekkep imalatı 20..Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. katalizörler ve diğer kimyasal ürünler. kaplama veya kaynak yaparken kullanılan tozlar ve macunlar. bkz. 20. + tekstil ürünlerinin ve derinin tamamlanmasında kullanılan maddeler. yağlama yağı katkı maddeleri. bkz.13. .+ çimentolar için hazırlanmış katkı maddeleri.jelatin ve türevlerinin imalatı.99. pepton türevleri.diğer temel organik kimyasalların imalatı. katalizörler ve diğer kimyasal ürünler. . 20. + tekstil ürünlerinin ve derinin tamamlanmasında kullanılan maddeler.+ endüstriyel kullanım için aktifleştirilmiş karbon. pepton türevleri.59. yağlama yağı katkı maddeleri. damıtılmış su (saf su) imalatı.+ kompozit teşhis veya laboratuar kimyasalları. hassaslaştırılmış kağıt ve diğer hassaslaştırılmış pozsuz (boş) malzemelerin imalatı.. bkz. hazır kauçuk gaz pedalları.02 Fotoğrafçılıkta kullanmak için kimyasal malzemelerin imalatı 20.+ vuruntu önleyici malzemeler.59..+ endüstriyel kullanım için aktifleştirilmiş karbon. bkz. diğer protein maddeleri ve başka yerde sınıflandırılmamış türevleri.30.14. 23. . antifriz ürünleri . diğer protein maddeleri ve başka yerde sınıflandırılmamış türevleri.04 Muhtelif kimyasal ürünlerin imalatı peptonlar.fotografik levhalar. 20.59. 20. 20. Kapsam dışı olanlar.+ metalleri temizlemek (dekupajı için) kullanılan maddeler.

antibiyotikler. bkz.99 Diğer temel eczacılık ürünleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 104 / 374 . yüksek dayanırlıktaki iplikler dahil. eğirmek için işlenmemiş sentetik veya suni filaman imalatı. .suni veya sentetik elyafların eğirilmesi. 13.1 Temel eczacılık ürünleri imalatı 21. temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ait malzemelerin imalatını kapsamaktadır. kardelenmemiş.kanın işlenmesi. taranmamış veya diğer bir deyişle bükmek. 21.suni veya sentetik tekli filaman veya şerit imalatı Kapsam dışı olanlar.10.10.60. 20.60 Suni veya sentetik elyaf imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.suni veya sentetik filaman elyafı (fitil elyafı)imalatı. .02 Kanın işlenmesi 21. . .10.00 Suni veya sentetik elyaf imalatı 21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ait malzemelerin imalatı Bu bölüm. Bu bölüm ayrıca tıbbi kimyasalların ve botanik ürünlerinin imalatını da kapsamaktadır. salisilik ve O-asetil salisilik asitler gibi ilaçların imalatında farmakolojik özelliklerinden yararlanmak üzere tıbbi olarak etken maddelerin imalatı 21. bkz.suni veya sentetik devamlı liflerden dikiş ipliği imalatı. 21.10. temel vitaminler.01 Antibiyotikler.suni veya sentetik tek kat iplik imalatı. salisilik ve O-asetil salisilik asitler gibi ilaçların imalatında farmakolojik özelliklerinden yararlanmak üzere tıbbi olarak etken maddelerin imalatı: .20.10. 13. . temel vitaminler.10 Temel eczacılık ürünleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .

32. sargı bezi ve benzerlerinin imalatı 21.46. bkz.20. dişçilikle ilgili dolgu malzemeleri imalatı. bandaj.50. 32.04 Tıbbi olarak hazırlanmış pansuman pamuğu. + çeşitli ilaçlar. . . kemik dolgu malzemeleri(alçı) imalatı.99 Diğer eczacılığa ait ilaçların imalatı 22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 105 / 374 . bkz.73. 82. bkz. 10. bkz.21. Kapsam dışı olanlar. 47.20 Eczacılığa ait ilaçların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. gebelik testleri de dahil.cerrahi kumaşların imalatı. bkz. . . bkz. 72.03 Tıbbi teşhise yönelik malzemelerin imalatı.eczacılıkla ilgili ürünlerin perakende ticareti.01 İlaçların imalatı antiserum (panzehir) ve diğer kan fraksiyonları. harici kullanım için gebeliği önleyici kimyasal ürünlerin ve gebeliği önleyici hormonal ilaçların imalatı. gazlı bez. benzeri ile tedavi olunan hastalığa ait olan preparatlar dahil.20.eczacılıkla ilgili ürünler ve biyo teknolojik eczacılıkla ilgili ürünler için araştırma ve geliştirme faaliyetleri.eczacılıkla ilgili ürünlerin paketlenmesi. tıbbi teşhise yönelik malzemelerin imalatı. 46. + aşılar.20. papatya vb. + aşılar. . bkz. dişçilikle ilgili yapıştırıcı malzemeler imalatı.20.1. . gebelik testleri de dahil 21.92. eczacılıkla ilgili ürünlerin toptan ticareti. benzeri ile tedavi olunan hastalığa ait olan preparatlar dahil 21.2 Eczacılığa ait ilaçların imalatı 21.83.şifalı ot karışımlarının imalatı (nane.bio teknolojik eczacılıkla ilgili ürünlerin imalatı .canlılar için radyoaktif teşhise yönelik müstahzarların imalatı. .ilaçların imalatı: + antiserum (panzehir) ve diğer kan fraksiyonları.02 Harici kullanım için gebeliği önleyici kimyasal ürünlerin ve gebeliği önleyici hormonal ilaçların imalatı 21. .50. mine çiçeği.). bkz.50. 21. 32. + çeşitli ilaçlar.20.

lastiğin yeniden işlenmesive sırt geçirilmesi. 22. uçaklar.19 Diğer kauçuk ürünleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 106 / 374 . 45.araçlar.+sert veya yumuşaklastikler.03 Değiştirilebilir dış lastik(lastik tabanı). Bununla beraber. lastiklerin kaplanması için `sırt geçirme`şeritleri ve benzerlerinin imalatı.lastik ve iç lastik tamiratı ve yerine monte edilmesi ya da değiştirilmesi.. hareketlimakineler.iç lastikimalatı. hareketlimakineler.20. oyuncaklar.. oyuncaklar. bkz.değiştirilebilir dış lastik(lastik tabanı). mobilyalar ve diğer kullanımlar için tekerleklastiği imalatı:+pnömatik (havalı) lastikler. lastik yanakları. . donanımlar. uçaklar.Bu bölüm kauçuk ve plastik ürünlerin imalatını kapsamaktadır.1 Kauçuk ürünlerin imalatı Bu grup kauçuk ürünlerin imalatını kapsamaktadır.+sert veya yumuşaklastikler 22.11.19. bkz. lastiklerin kaplanması için `sırt geçirme`şeritleri ve benzerlerinin imalatı 22.11. Kapsam dışı olanlar. mobilyalar ve diğer kullanımlar için tekerleklastiği imalatı pnömatik (havalı) lastikler. lastik yanakları.01 Araçlar.11 İç ve dış lastik imalatı... bu alt kısım içinde zorunlu olarak yer alan maddelerin tüm ürünlerin imalatının bu bölümde sınıflandırılacağı anlamına gelmemektedir. .11. 22.04 Lastiğin yeniden işlenmesive sırt geçirilmesi 22. donanımlar. imalat sürecinde kullanılan ham maddelere göre karakterize edilmektedir. lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi Bu sınıf aşağıdakilerikapsamaktadır.Bu bölüm.kauçuk ve lastik onarım malzemelerinin imalatı. 22.02 İç lastik imalatı 22. 22.11.

.19.kaplanmamış gözenekli kauçuktan yatakların imalatı. toplar ve benzerleri dahil) imalatı.03. hortumlar 22.11. (kıyafetler hariç).sert kauçuktan pipo saplarının imalatı. 14.20. Kapsam dışı olanlar. bkz. 32. 22.sert kauçuktan tarakların. 14.19. (vulkanize edilmemiş. biberonlar vb.+ şişirilebilir kauçuk balonlar.32.30. şeritler.12. .kauçuktan spor malzemeleri imalatı. vulkanize edilmiş veya sertleştirilmiş) kauçuk tabakalar..elastik giyim eşyası kumaşlarının imalatı. (vulkanize edilmemiş.+ kauçuk taşıma veya kasnak bağları ya da kayışları. vulkanize edilmiş veya sertleştirilmiş):+ kauçuk tabakalar. bkz. sıcak su torbaları. 32. pipetler.19. . .04 Kauçuk hijyenik ürünler: gebelik önleyici prezervatifler. saç iğnelerinin.+ kauçukla kaplanmış silindirik ürünler.sert kauçuktan pipo saplarının imalatı.+ şişme kauçuk yataklar. 22.+ borular. çubuklar.19. bkz.05 Kauçuk tabanlar ve ayakkabıların diğer kauçuk parçaları TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 107 / 374 . bkz. bkz.+ giyim eşyalarının kauçuk parçaları.03 Kauçuk taşıma veya kasnak bağları ya da kayışları 22. çocuklar için kauçuktan şişme botlar.doğal veya sentetik kauçuk ürünleri imalatı.+ şişirilebilir kauçuk balonlar. . (dikişsiz olarak bir araya getirilenler)+ kauçuk tabanlar ve ayakkabıların diğer kauçuk parçaları..kauçuktan oyunların ve oyuncakların (çocuklar için küçük havuzlar.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.kauçuktan fırçaların imalatı.sert kauçuktan tarakların.19. 13. bigudilerin ve benzerlerinin imalatı. .40. .+ kauçukla kaplanmış iplik ve dokumalar+ kauçuktan halka. sıcak su torbaları. bağlantı parçaları ve contalar. pipetler... emzikler.+ kauçukla kaplanmış silindirik ürünler. bkz.kauçuktan fırçaların imalatı. 15.. 31. 20. saç iğnelerinin.+ kauçukla kaplanmış iplik ve dokumalar.01 Doğal veya sentetik kauçuk ürünleri imalatı.11.lastik ayakkabı imalatı. 30.+ giyim eşyalarının kauçuk parçaları. . .+ kauçuk hijyenik ürünler: gebelik önleyici prezervatifler.kauçuğun yeniden kullanılır hale getirilmesi. bkz. bkz. çubuklar.kord bezi imalatı. bkz. levhalar.96.. 22. profil şekiller..`sırt geçirme` şeritleri imalatı. kauçuktan şişme hayvanlar.02 Borular. bkz. . biberonlar vb. 22. şeritler. levhalar. profil şekiller.52. 38..14.şişirilebilir sal ve botların imalatı. emzikler.19. 30. (dikişsiz olarak bir araya getirilenler)+ kauçuk iplik ve halat.+ şişme kauçuk yataklar.kauçuk bazlı tutkalların ve yapışkanların imalatı.+ kauçuk iplik ve halat. hortumlar. bigudilerin ve benzerlerinin imalatı.

çuvallar.plastik bavul ve el çantası imalatı. kutular.06 Kauçuktan halka.21. borular ve hortumlar. 22. içeri atılarak kalıplama.malların ambalajlanması için gerekli plastik malzemelerin imalatı: + plastik torbalar. kullanılan bu işlemlere örnek olarak basınç uygulayarak kalıplama. (kendinden yapışkanlı olsun veya olmasın). şerit veya levha 22. levha. blok. bkz.03 Selefon film.21. borular ve hortumlar. tüp ve profil imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.21.01 Plastikten yarı mamul ürünlerin imalatı plastik tabaka. folyo. 22. ve kalıba dökme gösterilebilir. şişeler vb. yeniden dönüştürülmüş) her hangi bir plastik maddenin işlenerek ara ürün ya da nihai ürün oluşturulmasını kapsamaktadır.19. .plastikten yarı mamul ürünlerin imalatı: + plastik tabaka. darbe ile kalıplama. 22. Bunların bir çoğu için üretim süreci öyle geniştir ki birçok değişik çeşit ürün meydana getirilebilir. Kapsam dışı olanlar. yeni ya da kullanılmış (örn. levha.y. bkz.2 Plastik ürünlerin imalatı Bu grup. bağlantı parçaları ve contalar 22. diğer kauçuk ürünleri imalatı 22. .selefon film. boru ve hortum bağlantı elemanları.sentetik veya doğal kauçuk 22.16. (kendinden yapışkanlı olsun veya olmasın). film. kasalar. . 15. çekilerek kalıplama. . .s. şerit vb. şerit vb. folyo. blok.22. şerit veya levha Kapsam dışı olanlar.99 b. sandıklar. 20. boru ve hortum bağlantı elemanları.21 Plastik tabaka. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 108 / 374 .19. damacanalar.02 Mamul plastik ürünlerin imalatı plastik tüpler. ürünleri imalatı. 22. levha.mamul plastik ürünlerin imalatı: + plastik tüpler.22 Plastik ambalaj malzemesi imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . . film. bkz.12.birincil formda plastik imalatı.1.

şekilde plastik zemin. süpürgelikler (PVC`den olanlar dahil). + plastikten sıhhi ürünler: plastik banyolar. yer döşeme malzemesi gibi esnek yer kaplamalarının imalatı 22.23. duvar ya da tavan kaplamaları 22. şekilde plastik zemin. + plastik tanklar.23. çerçeveler. duş-kabinleri.23 Plastik inşaat malzemesi imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.23. . güneşlikler.vinil (bir tür sağlam plastik).05 Vinil (bir tür sağlam plastik).01 Plastik kapılar. su fışkırtan sifonlar vb.23. mutfak takımları ve tuvalet TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 109 / 374 ..plastik sofra takımları. su fışkırtan sifonlar vb. rezervuarlar (depolar). lavabolar.00 Plastik ambalaj malzemesi imalatı 22. panjurlar. pencereler. duş-kabinleri. rezervuarlar (depolar) 22.plastik suni taş imalatı 22.06 Plastik suni taş imalatı 22. 22.04 Plastikten sıhhi ürünler plastik banyolar. duvar ya da tavan kaplamaları. güneşlikler..03 Rulo ya da karo vb. panjurlar. klozetler (kapakları dahil). süpürgelikler (PVC`den olanlar dahil) 22.plastik inşaat malzemesi imalatı: + plastik kapılar. pencereler.22. .23. . klozetler (kapakları dahil). + rulo ya da karo vb.29 Diğer plastik ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.02 Plastik tanklar. çerçeveler.23. yer döşeme malzemesi gibi esnek yer kaplamalarının imalatı.22. lavabolar. .

. 32.01 Plastik sofra takımları. . . 31. mobilyalar için plastik parçalar. plastik tuhafiye eşyaları vb.plastik bavul ve benzeri bagaj eşyalarının imalatı. kendinden yapışan plastik manyetik bantlar. plastikten sigara ağızlık ve tabakaları.çeşitli plastik ürünlerin imalatı: + plastik başlık. kendinden yapışan plastik manyetik bantlar. bkz. . . plastik saç bigudileri. bkz. .09.29. bkz.1 Cam ve cam ürünleri imalatı Bu grup. teknik cam eşya vb. renkli veya boyalı düz cam dahil). . izolasyon bağlantı parçaları.plastikten yapılmış sert şapkalar ve diğer kişisel koruyucu donanımların imalatı.02 Çeşitli plastik ürünlerin imalatı plastik başlık. plastikten büro ve okul malzemeleri. plastik taraklar. bkz.29. 32. Bu bölüm. Kapsam dışı olanlar.12. plastik oyunlar ve oyuncakların imalatı.11 Düz cam imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. plastik duvar kağıtları. bkz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 110 / 374 . Şekillendirilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiş taş ve diğer mineral ürünlerin imalatı da bu bölüme dahildir.29. plastikten biblo. mineral kaynaklı tek bir madde ile ilgili olan imalat faaliyetlerini kapsamaktadır. 32. aydınlatma malzemelerinin plastik parçaları. taşıyıcı ve kasnak taşıyıcıları. plastik ayakkabı topukları. çukur camlar.03.20. 15. seramik ürünleri.plastik mobilya imalatı.plastik ayakkabı imalatı. plastik tuhafiye eşyaları vb. her hangi bir işlem yapılmış cam ve cam eşyalarının tüm biçimlerini kapsamaktadır.99 b. plastikten biblo. 32. .düz cam imalatı. bkz. 23. 23. (telli.plastik spor malzemelerinin imalatı.y. 31.02. düz cam. plastikten sigara ağızlık ve tabakaları. plastik ayakkabı topukları. plastikten büro ve okul malzemeleri. aydınlatma malzemelerinin plastik parçaları. elyaf. plastik giyim eşyaları (dikişsiz olarak bir araya getirilenler) . mobilyalar için plastik parçalar. plastik saç bigudileri. bkz.50. mutfak takımları ve tuvalet eşyalarının imalatı 22.01. kiremit ve fırınlanmış kil ürünleri ile tutkal ve sıva ürünleri gibi ham maddelerden nihai ürünler imalatını da kapsamaktadır. plastik taraklar. bkz.50. izolasyon bağlantı parçaları.eşyalarının imalatı. bkz. . . 15.s.99. 32.). plastik giyim eşyaları (dikişsiz olarak bir araya getirilenler) . ve dişçilikle ilgili plastik uygulama ürünlerinin imalatı. 31.göz sağlığında (oftalmoloji) kullanılan plastik maddelerin imalatı. diğer plastik ürünlerin imalatı 23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı Bu bölüm. 31. tuğla.30. cam ve cam ürünleri (örn. taşıyıcı ve kasnak taşıyıcıları.40. plastik duvar kağıtları. 22. 22.tıbbi.kaplanmamış gözenekli kauçuktan yatak imalatı.

veri iletimi veya görüntülerin canlı olarak iletilmesi için fiber optik kabloların imalatı.19 Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dahil) TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 111 / 374 .14. . 27. bkz.40. bkz.cam elyafı imalatı (cam yünü ve bunlardan yapılmış dokuma dışı ürünler dahil). . 13.cam elyafından dokunmuş mensucatların imalatı. Kapsam dışı olanlar. .sertleştirilmiş emniyet camı ve temperli düz cam imalatı. . . .13. .14 Cam elyafı imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.20.11.cam oyuncakların imalatı.23.camdan veya kristalden şişe ve diğer muhafaza ürünlerinin imalatı. .00 Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi 23.12.02 Cam bardaklar.00 Düz cam imalatı 23.31.12 Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.13 Çukur cam imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.çok katlı yalıtım camlarının imalatı. bkz. 23. 32. 23. Kapsam dışı olanlar. cam ayna imalatı. ev içinde kullanılan diğer cam eşya veya kristal eşyaların imalatı 23.01 Camdan veya kristalden şişe ve diğer muhafaza ürünlerinin imalatı 23. 23. ev içinde kullanılan diğer cam eşya veya kristal eşyaların imalatı.13.cam bardaklar.00 Cam elyafı imalatı 23.

imalatı. borular vb.00 Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dahil) 23. + ateşe dayanıklı seramik imbikler. . 23.20. 32. P656+ ateşe dayanıklı seramik imbikler. . püskürtme tüpleri.01 Ateşe dayanıklı seramik ürünlerin imalatı silisli süzme topraktan (kiselgur) ısı-yalıtımlı seramik ürünler. . optik camların ve optik tarzda işlenmemiş olan optik eşyaların imalatı..03 Magnezit. bkz.ateşe dayanıklı çamur. 23.magnezit. potalar (döküm potaları).kol saati veya duvar saati camlarının. harç. dolamit (beyaz mermer) ya da kromit içeren ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı.70. püskürtme tüpleri. . tüpler.optik tarzda işlenmiş optik eşyaların imalatı. . . + ateşe dayanıklı briketler. kandiller. . fenerler için cam muhafazaların imalatı. bkz. .02 Ateşe dayanıklı briketler. tuğlalar vb.laboratuarlarda.2 Ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı 23. bloklar. tuğlalar vb. 26. borular vb.cam izolasyon malzemelerinin ve cam izolasyon bağlantı parçalarının imalatı.20. . mufllar (mufl ocağı).imitasyon ziynet eşyalarında kullanılan cam eşyaların imalatı.ateşe dayanıklı seramik ürünlerin imalatı: + silisli süzme topraktan (kiselgur) ısı-yalıtımlı seramik ürünler. hijyenik amaçlı veya eczalık da kullanılan cam eşyaların imalatı. Ayrıca bu sınıf aşağıdakileri de kapsamaktadır. . .şırıngaların ve diğer tıbbi laboratuar malzemelerinin imalatı. beton vb.20. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. tüpler.. . 23. bloklar. dolamit (beyaz mermer) ya da kromit içeren ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 112 / 374 . 23.50.camdan yapılan heykelciklerin imalatı.19. Kapsam dışı olanlar.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.camdan çubuk ve tüp imalatı. mufllar (mufl ocağı).lambalar..camdan kaldırım bloklarının (tuğlalarının) imalatı. potalar (döküm potaları).20 Ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı Bu sınıf madencilik ve taş ocakçılığındaki metalik olmayan ürünlerden ara mamul ürünlerin imalatını kapsamaktadır.

. borular. mozaik küplerin vb. kiremitlerin. 22.01 Ateşe dayanıklı olmayan kilden inşaat malzemesi imalatı seramik tuğlaların.lerinin imalatı.pişmiş kilden döşemelik blokların imalatı. 23.01 Ateşe dayanıklı olmayan seramik yer karoların ya da duvar fayanslarının ve karolarının.lerinin imalatı.suni taşların imalatı (örn. Kapsam dışı olanlar. suni mermerler).23. bkz.ateşe dayanıklı olmayan kilden inşaat malzemesi imalatı: + seramik tuğlaların.3 Kilden inşaat malzemeleri imalatı 23. Kapsam dışı olanlar.ateşe dayanıklı olmayan seramik döşemelerin ve seramik kaldırım taşlarının imalatı. . tuğla ve inşaat malzemeleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . kiremit.32. . olukların vb.lerinin imalatı 23. bkz. baca tuğlalarının.4.ateşe dayanıklı seramik ürünleri imalatı. mozaik küplerin vb.ateşe dayanıklı olmayan seramik yer karoların ya da duvar fayanslarının ve karolarının. bkz. olukların vb. bkz.32.inşaat malzemesi ve ateşe dayanıklı olmayan seramikten ürünlerin imalatı.99 Diğer ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı 23. baca tuğlalarının. 23.20. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 113 / 374 . 23. 23. .23. borular.32 Fırınlanmış kilden briket. kiremitlerin.ateşe dayanıklı olan seramik ürünlerin imalatı.20. 23.31 Seramikten karo ve fayans imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. .31. karo.31. 23. .20. + seramik tuğlalar ve kiremitlerin imalatı. .lerinin imalatı.02 Ateşe dayanıklı olmayan seramik döşemelerin ve seramik kaldırım taşlarının imalatı 23.

23. banyo küveti.seramik oyuncak imalatı. Kapsam dışı olanlar. bkz.41. bkz. .imitasyon (taklit) ziynet eşyaları imalatı. 23. Kapsam dışı olanlar. lavabo.02 Heykelciklerin. 32. bibloların ve diğer dekoratif amaçlı seramik eşyaların imalatı.41..01 Seramik sofra takımları ve diğer ev veya tuvalet eşyalarının imalatı 23.3.diğer seramik ürünlerin imalatı. 23.01 Seramik sıhhi ürünlerin imalatı lavabo. 23. klozet vb. bibloların ve diğer dekoratif amaçlı seramik eşyaların imalatı 23. . 32. . 23.seramik inşaat malzemelerinin imalatı.20.ateşe dayanıklı seramik ürünlerin imalatı. . .02 Pişmiş kilden döşemelik blokların imalatı 23.13. 23.42 Seramikten yapılan sıhhi ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.32.heykelciklerin. banyo küveti.40.4 Diğer porselen ve seramik ürünlerin imalatı Bu sınıf madencilik ve taş ocakçılığındaki metalik olmayan ürünlerden nihai ürünlerin imalatını kapsamaktadır.seramik sıhhi ürünlerin imalatı. 23. klozet vb. bkz. .41 Seramik ev ve süs eşyası imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . .seramik sofra takımları ve diğer ev veya tuvalet eşyalarının imalatı.42.99 Diğer seramik ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 114 / 374 .42.

51 Çimento imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.suni diş imalatı.20. 23.00 Seramik yalıtım malzemeleri ve bağlantı parçalarının imalatı 23. kavanozların ve çeşitli benzer ürünlerin imalatı. 23.ateşe dayanıklı seramik ürünlerin imalatı.23.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı 23. . Kapsam dışı olanlar.seramik ve demirli mıknatısların imalatı. 23. 23. suni mermerler).seramikten elektrik yalıtım malzemelerinin ve bağlantı parçalarının imalatı.seramikten laboratuar ürünlerinin. bkz.5 Çimento. kimyasal ve endüstriyel ürünlerin imalatı. bkz.23.50. .malların taşınması ya da ambalajlanması için kullanılan seramik çömleklerin. .00 Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı 23. . 23. .49 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.43 Seramik yalıtım malzemeleri ve bağlantı parçalarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .ateşe dayanıklı seramik ürünlerin imalatı.42. bkz. kireç ve alçı imalatı 23. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 115 / 374 .başka yerde sınıflandırılmamış seramik ürünlerin imalatı.Klinker ve suya dayanıklı çimento imalatı.suni taşların imalatı (örn.seramik inşaat malzemelerin imalatı. Kapsam dışı olanlar. 23. .44 Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . bkz. 22.3. Kapsam dışı olanlar. 23. portland. .20.49.43.seramik sıhhi ürünlerin imalatı.44. bkz. . . 32. bkz. .

çimento ve alçıdan yapılmış eşyaların imalatı 23. 23. panel. bkz.20. . çimento ya da suni taş TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 116 / 374 . direkler.01 İnşaatta kullanmak üzere önceden kalıba dökülmüş beton. .52. bkz.alüminyumlu çimento (boksit çimentosu). 23. sönmüş kireç ve suya dayanıklı kireç imalatı 23.alçı ürünleri imalatı. 32. bkz.69. pano.ateşe dayanıklı harç. . 23..çimentodan yapılmış ürünlerin imalatı..sönmemiş kireç. tuğla. imalatı. kaldırım taşı.69.03 Sönmüş dolamit (beyaz mermer) imalatı 23. beton vb.61. briket.64.61 İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.51. . 23. 23. Kapsam dışı olanlar.levha. bkz. 23.00 Çimento imalatı 23. sönmüş kireç ve suya dayanıklı kireç imalatı.52. Kapsam dışı olanlar.sönmüş alçı taşından ya da sönmüş sülfattan alçı imalatı.62.çimento.52.02 Sönmüş alçı taşından ya da sönmüş sülfattan alçı imalatı 23.52 Kireç ve alçı imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.63.hazır karışım ve kuru karışım çimentoların ve harçların imalatı. 23.inşaatta kullanmak üzere önceden kalıba dökülmüş beton.6 Beton. beton ya da suni taştan bina ya da bina dışı inşaat amaçlı prefabrik temel yapısal elemanların imalatı. . çimento ya da suni taş mamullerinin imalatı:+ karo.50. bkz. cüruf çimento ve süper fosfat çimentolar dahil.01 Sönmemiş kireç.dişçilikte kullanılan çimentoların imalatı. kazıklar ve benzeri ürünler. . . 23. 23.

65 Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 117 / 374 .20.kuru betonların ve harçların imalatı.63. kaldırım taşı.. + levhalar. panolar. bkz. panel.toz harç imalatı. Kapsam dışı olanlar.62. 23.20. bkz. direkler. 23.62 İnşaat amaçlı alçı ürünlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 İnşaat amaçlı alçı ürünlerinin imalatı 23. .00 Toz harç imalatı 23.inşaatta kullanıma yönelik alçı ürünleri imalatı. . 23.ateşe dayanıklı çimento imalatı.02 Çimento.63 Hazır karma beton imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. paneller vb. tuğla.hazır ve kuru karma beton ve harç imalatı. 23.61. bkz. Kapsam dışı olanlar. . . 23.00 Hazır karma beton imalatı 23. pano. kazıklar ve benzeri ürünler 23. .64.63. 23.ateşe dayanıklı harç imalatı. . briket.64 Toz harç imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. beton ya da suni taştan bina ya da bina dışı inşaat amaçlı prefabrik temel yapısal elemanların imalatı 23.levha.mamullerinin imalatı karo.

65. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 118 / 374 .70 Taş ve mermerin kesilmesi. vazolar. karolar. değirmen taşları. bkz. alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı 23.65. 23.. pencere çerçeveleri vb. lavabolar. . leğenler.beton.. karolar. kavanozlar. mobilya. kabristanlarda. alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. alçı veya diğer mineral yapıştırıcılar ile bir araya getirilmiş bitkisel maddelerden (odun yünü. tüpler. yollarda. leğenler. örn. alçak ve yüksek kabartmalar. oluklar. panolar.11. mobilyalar. lavabolar.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kaba yontulmuş taş üretimi.taşocağında yapılan faaliyetler. saman. zımpara taşları ve benzeri ürünlerin üretilmesi.9. mobilyalar. . Kapsam dışı olanlar. 23. şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi. alçı veya diğer mineral yapıştırıcılar ile bir araya getirilmiş bitkisel maddelerden (odun yünü. panolar. tüpler.inşaatta. 23. sazlar) yapı malzemeleri imalatı.asbestli çimento veya selüloz lifli çimento ya da benzerlerinden ürünlerin imalatı. kamış.çimento. oluklar. . kavanozlar. çiçek saksıları vb. pencere çerçeveleri vb.69.02 Asbestli çimento veya selüloz lifli çimento ya da benzerlerinden ürünlerin imalatı oluklu levha.7 Taş ve mermerin kesilmesi. sarnıçlar. . . çatı yapımında kullanılmak üzere taş ve mermerin kesilmesi. kamış.taş mobilyaların imalatı. 23. .01 Çimento.00 Beton. diğer levhalar. çimento ya da suni taştan diğer ürünlerin imalatı: + heykel. şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi 23. saman. bkz. borular. + oluklu levha. alçı. borular. sarnıçlar. diğer levhalar. 08. sazlar) yapı malzemeleri imalatı 23.69 Beton.

çatı yapımında kullanılmak üzere taş ve mermerin kesilmesi. bkz.karbon veya grafit contaların imalatı.29. yollarda. kömür katranı zifti vb. asfalt bazlı yapıştırıcılar.asfalt veya benzeri malzemelerden ürünlerin imalatı.9 Aşındırıcı ürünlerin ve başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı Bu grup.çeşitli mineral maddelerden ürünlerin imalatı: + işlenmiş mika ve mikadan ürünler.99. .70.karbon ve grafit elyaf ve ürünleri imalatı (elektrotlar ve elektrikli uygulamalar hariç).01 İnşaatta. şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi 23. kabristanlarda. . grafitten ürünler (elektrikli ürünler hariç) vb. bileyi veya parlatma taşları ve doğal ya da suni aşındırıcı ürünlerin imalatı. değirmen taşları. turbadan ürünler. suni zımpara (korendon) imalatı Kapsam dışı olanlar.90.91 Aşındırıcı taş ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . .14. 23.cam yünlerinin ve dokunmamış cam yününden yapılan ürünlerin imalatı.23. ses-yalıtım ya da ses emen materyaller. 23.00 Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 119 / 374 . örn. . bkz..70. madeni yünler ve benzer mineral yünler.00 Aşındırıcı taş ürünlerin imalatı 23. 23. . 28. . bkz.grafit elektrot imalatı. pulları soyulmuş magnezyum mikaları.99 Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.mineral maddeler ya da selüloz esaslı sürtünme balatası ve bunların monte edilmemiş parçalarının imalatı.yumuşak zeminli zımpara ürünleri (örneğin zımpara kağıdı) dahil.91. 27.02 Taş mobilyaların imalatı 23. metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatını kapsamaktadır. 23. .mineral yalıtım maddeleri imalatı: + cüruf yünleri. genleştirilmiş killer ve benzer ısı-yalıtım. .

02 Külçe.çelikten ve kaynaklı çelikten açık profillerin üretimi. maden. çubuk. demir alaşımlarının imalatı gibi faaliyetleri kapsamaktadır.24 Ana metal sanayii Bu bölüm elektro metalürjik ve diğer metalürjik teknikleri kullanarak.1 Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı Bu grup.01 Maden eritme ocakları. 24. .çelikten sıcak veya soğuk çekilmiş yassı hadde ürünleri. ergimiş veya katı formda pik demir imalatı. Kapsam dışı olanlar. demir cevherinin doğrudan indirgenmesi. haddehane makineleri ve bitirme haddelerinin işletilmesi 24.10.çelikten yarı mamuller üretilmesi.demiryolu ray hattı malzemelerinin üretimi (birleştirilmemiş raylar). levha. bkz.10 Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.maden eritme ocakları.soğuk haddelenmiş bar imalatı .31. .çelikten sıcak haddelenmiş bar ve çubukların üretilmesi. çelik fırınları. . haddehane makineleri ve bitirme haddelerinin işletilmesi.03 Demir alaşımlarının imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 120 / 374 . .10. Bu kısım aynı zamanda diğer kimyevi elementlerin saf metallere dönüştürülmesi ile metal alaşımların ve süper alaşım imalatını da kapsamaktadır.demir granül ve demir tozu üretilmesi . Eritme ve ayrıştırma işlemleri sonucunda elde edilen çıktı genellikle ingot (kütük) halinde olup. blok veya diğer birincil formlardaki dökme demir (pik demir) ve aynalı demir (spiegeleisen) üretimi 24. bar veya tel yapmak amacıyla haddeleme. .10. çelik fırınları.çelikten sıcak haddelenmiş açık profil üretilmesi. hurdadan elde edilen demir içeren ve demir içermeyen metallerin eritilmesi ve/veya ayrıştırılması faaliyetlerini kapsamaktadır.demirin ve diğer sünger demir ürünlerinin doğrudan indirgenmesi yoluyla demir çelik ürünlerinin imal edilmesi. 24. 24. . blok veya diğer birincil formlardaki dökme demir (pik demir) ve aynalı demir (spiegeleisen) üretimi. demir külçesi. . 24. . . elektroliz veya diğer kimyasalsüreçleruygulanarak istisnai saflıkta demir üretilmesi.kütük veya diğer birincil formlarda çelik üretilmesi.demir ya da çelik hurdaların yeniden eritilmesi.külçe. şerit. erimiş halde olan çıktı ise dökümler ile diğer ana metal ürünleri yapmak için kullanılır. . haddeden çekme ve kalıptan çekme işlemlerinde kullanılırken. . .demir alaşımlarının imalatı. . pik demirin çeliğe dönüştürülmesi.

10. ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı 24.08 Çelikten sıcak veya soğuk çekilmiş yassı hadde ürünleri.07 Çelikten yarı mamuller üretilmesi 24. içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı 24.10.s.2 Çelikten tüpler. borular.10.y.99 b. çelikten sıcak haddelenmiş açık profil üretilmesi. içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 121 / 374 .24. elektroliz veya diğer kimyasalsüreçleruygulanarak istisnai saflıkta demir üretilmesi 24. çelikten ve kaynaklı çelikten açık profillerin üretimi 24.10. .05 Demir ya da çelik hurdaların yeniden eritilmesi 24.06 Kütük veya diğer birincil formlarda çelik üretilmesi 24.20 Çelikten tüpler.10.04 Demirin ve diğer sünger demir ürünlerinin doğrudan indirgenmesi yoluyla demir çelik ürünlerinin imal edilmesi. borular.çelikten sıcak haddelenmiş bar ve çubukların üretilmesi.10.

sıcak veya soğuk haddelenmiş. soğuk çekilmesiyle veya soğuk haddelenmesiyle ve dairesel kesitli olmayan tüpler.soğuk çekme. taşlama veya burma yoluyla çelik bar ve dolu kesitli çelik profil imalatı Kapsam dışı olanlar. kaynaklanmış veya daha ileri bir işleme tabi tutulmuş olarak dağıtılan boyuna kaynaklanmış ve sıcak veya soğuk haddelenmiş şeritlerin sıcak veya soğuk kalıplanmasıyla.34.çelikten dişli vidalar ve diğer boru veya tüp parçaları. boyuna kaynaklı şeritlerden sıcak veya soğuk kalıplanmasıyla şekillendirilen dairesel kesitli olmayan dış çapı 406.32 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. sıcak ekstrüzyon veya diğer sıcak işleme yöntemleriyle dikişsiz boru.31. 24. boyuna veya spiral kaynaklı yassı ürünlerin sürekli soğuk veya sıcak kalıplanmasıyla dairesel kesitli olan ve sıcak veya soğuk haddelenmiş.20. . .00 Barların soğuk çekilmesi 24. 24.. dış çapı 406. çeliğin soğuk işlenmesiyle diğer ürünlerin imal edilmesini kapsamaktadır. yuvarlak veya yuvarlak olmayan kesitli içi boş boru veya profil olarak imalatı. . dirsekli bağlantı parçalarının imalatı.soğuk çekmeyle veya soğuk haddelemeyle ya da soğuk kalıplamayla dairesel olmayan kesitli tüpler ve borular için şekillendirilmiş. dış çapı 406.. bkz. dirsekler ve küçültülmüş parçalar gibi.3 Çeliğin ilk işlenmesindeki diğer ürünlerin imalatı Bu grup.savurma döküm yöntemiyle dikişsiz çelik boruların ve tüplerin imalatı. 24.31 Barların soğuk çekilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 24. borular ve içi boş profillerin sadece soğuk çekilmesiyle sıcak haddelenmiş veya sıcak ekstrüzyonlanmış hassas ve hassas olmayan dikişsiz tüp ve boruların imalatı. Kapsam dışı olanlar.00 Çelikten tüpler..dairesel kesitli tüp ve boruların ileri işlemlerle.sıcak haddelenmiş yassı ürünlerin veya çelik çubukların soğuk olarak tekrar haddelenmesi yoluyla kangal veya düz olarak 600 mm`den daha az genişliğe TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 122 / 374 .sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlerin işlenmesi ile yassı flanşların ve döküm halkalı flanşların imalatı.4 mm veya daha az olan kaynaklanmış hassas tüplerin ve boruların imalatı. bkz. içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı 24.4 mm ve daha az olan kaynaklanmış tüp ve boruların imalatı. sıcak haddelenmiş dikişsiz çelik boruların dövülmesiyle.sıcak haddeleme veya sürekli döküm yoluyla elde edilen bar veya çubuk şeklinde olabilen bir ara ürünün daha ileri işlemler için sıcak haddeleme.52.4 mm...Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .`yi aşan kaynaklı borular ve tüplerin imalatı.tel çekme. 24.sıcak haddelenmiş ve boyuna veya spiral olarak kaynak yapılmış olan yassı ürünlerden soğuk olarak şekillendirilen... borular.

.çelik tel çubukların soğuk çekilmesi yöntemiyle çekilmiş çelik tel imalatı. .sahip kaplanmış veya kaplanmamış.demir dışı metallerin dökümü. Kapsam dışı olanlar. 24. 25.00 Tellerin soğuk çekilmesi 24. .ana metallerin gümüşle kaplanması.31.53.ana metallerin gümüşün veya altının platin veya platin grubuna ait metallerle kaplanması.yassı haddelenmiş çelik ürünlerin silindirli mikserde kademeli olarak soğuk şekillendirilmesi veya presle katlanması ile elde edilen açık profil imalatı. platin vb.yarı işlenmiş değerli metal üretimi. .barların ve dolu çelik profillerin çekilmesi.·¨ 24. .01 Değerli ana metallerin üretimi işlenmiş veya işlenmemiş değerli metallerin üretilmesi ve rafine edilmesi: cevher veya hurdadan TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 123 / 374 . .32.değerli ana metallerin üretimi : + işlenmiş veya işlenmemiş değerli metallerin üretilmesi ve rafine edilmesi: cevher veya hurdadan altın.33 Soğuk şekillendirme veya katlama Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.54. bkz. gümüş.33.41. . değerli metal alaşımların üretimi.ana metallerin veya gümüşün altınla kaplanması .12. . . 24. 24.türetilmiş telden ürünler imalatı.00 Soğuk şekillendirme veya katlama 24.4 Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı 24. . 24.değerli metal mücevherat imalatı. bkz. bkz.34. 32.34 Tellerin soğuk çekilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . soğuk biçimlendirilmiş veya soğuk katlanmış oluklu levhaların ve sandviç panellerin imalatı. 24.93. bkz. .00 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi 24. 24. yassı olarak haddelenmiş çelik ürünlerin imalatı.41 Değerli metal üretimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar.

54. bkz.altın.kurşun. 24. . Kapsam dışı olanlar.03 Yarı işlenmiş değerli metal üretimi 24. alüminyum döküntü ve hurdaların elektrolitik rafinesinden alüminyum üretimi.41.53. çinko ve kalay üretimi. 24.53.04 Ana metallerin gümüşle kaplanması 24. 24.cevherlerden kurşun.54. platin vb.43 Kurşun. .41. çinko ve kalay üretimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . .05 Ana metallerin veya gümüşün altınla kaplanması 24. bkz.yarı işlenmiş kurşun. çinko ve kalay üretimi.41. çinko ve kalay hurda ve döküntülerinin elektrolitik rafinesinden kurşun.alüminadan (alüminyum oksitten) alüminyum üretimi.00 Alüminyum üretilmesi 24. .yarı mamul alüminyum imalatı.kurşun. 24.demir dışı metallerin dökümü. . çinko ve kalay alaşımları üretimi. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 124 / 374 . .demir dışı metallerin dökümü.41. 24.42 Alüminyum üretilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. gümüş. . 24.06 Ana metallerin gümüşün veya altının platin veya platin grubuna ait metallerle kaplanması 24.41.alüminyum alaşımlarının üretimi.02 Değerli metal alaşımların üretimi 24. çinko ve kalay imalatı.42. Kapsam dışı olanlar. .

aşağıdakiler gibi nihai döküm ürünlerin imalatı: + kazanlar (boyler) ve radyatörler.demir dışı metallerin dökümü. üretimi. manganez. yarı işlenmiş ürünlerin ve çeşitli döküm mamullerinin dökümle imalatını kapsamaktadır. .21. Kapsam dışı olanlar. nikel vb. 25.54. nikel vb. nikel vb. nikel vb. üretimi. bkz.sigorta teli veya şerit imalatı. . .45.yarı-mamul krom. ürünlerin hurda ve döküntülerinin elektrolitik ve alümino termik rafinesinden krom. 24. .uranyumun ergitilmesi ve rafine edilmesi.45 Demir dışı diğer metallerin üretimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.yarı mamul bakır imalatı. Kapsam dışı olanlar. manganez.bakır hurda ve döküntülerinin elektrolitik rafinesinden bakır üretilmesi. 25.44 Bakır üretilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.nikel matları üretimi.53.54. 24.24. . . . ürünlerin imalatı. 24. manganez. bkz. 24. .krom.44.99. . . manganez. maden alaşımlarının imalatı.46 Nükleer yakıtların işlenmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.5 Metal döküm sanayii Bu grup. .46. 24.bakır alaşımları üretimi.cevherlerden bakır üretimi. bkz. manganez.00 Bakır üretilmesi 24.krom.00 Kurşun. nikel vb.maden cevherlerinden veya oksitlerden krom. 24.53. Kapsam dışı olanlar. . bkz.00 Demir dışı diğer metallerin üretimi 24. 24.43. .demir dışı metallerin dökümü. + dökümden ev eşyaları .uranyum ve radyumlu maden cevherlerinden veya diğer cevherlerden metalik uranyum üretimi. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 125 / 374 . . çinko ve kalay üretimi 24.00 Nükleer yakıtların işlenmesi 24.

Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .53.dökme çelik tüp veya boru bağlantılarının imalatı.53.dökme hafif metallerin dökümü.51 Demir döküm Bu sınıf demir dökümhanelerinin faaliyetlerini kapsamaktadır. 24. .52. magnezyum. . .54. 24.küresel grafit demir dökümü.gri demir dökümü.yarı mamul çelik ürünlerin dökümü. .dökme çelik dökümü. . .00 Diğer demir dışı metallerin dökümü TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 126 / 374 . borular ve içi bos profiller ile dökme demirden tüp ve borular ile bunlara ait bağlantı parçalarının imalatı.00 Çelik dökümü 24. çinko v.24. . .54 Diğer demir dışı metallerin dökümü Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.`den yarı mamul ürünlerin dökümü.dökme değerli metallerin dökümü. titanyum.01 Dökme hafif metallerin dökümü 24.53 Hafif metallerin dökümü Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.dikişsiz çelik boru ve boru bağlantılarının santrifüjlü dökme yöntemi ile üretimi.dövülebilir dökme demir ürünleri dökümü.tüpler.s.99 Diğer hafif metallerin dökümü 24.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . . 24. .00 Demir döküm 24.alüminyum.yarı mamul demir ürünlerin dökümü. . . 24.dökme ağır metallerin dökümü.52 Çelik dökümü Bu sınıf çelik dökümhanelerinin faaliyetlerini kapsamaktadır.demir dışı metallerin basınçlı dökümü.51.

1. Kapsam dışı olanlar.25 Makine ve teçhizat hariç.11. için iskeletler) . köprüler vb. direkler. . kaldırma teçhizatları.inşaat ve inşaatın parçaları için metal çatıların ya da iskeletlerin imalatı (kuleler. . tamamıyla elektrikli. bkz.uzmanlaşmış bakım ve onarım faaliyetleri.bu bölümde üretilmiş malların binalara kurulumu (örn. varil vb.11. taşıma ekipmanları vb.çoğunluğu metalden prefabrik binaların imalatı: + inşaat şantiyeleri. 25. destekler. muhafaza kapları (fıçı. 25.30.01 İnşaat ve inşaatın parçaları için metal çatıların ya da iskeletlerin imalatı kuleler.12 Metal kapı ve pencere imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 127 / 374 . 30. 25. için iskeletler 25. taşıma ekipmanları vb. 43. Kapsam dışı olanlar.99. modüler sergi elemanları vb. elektronik veya optik olmayan bu gibi ürünlerin (bazen diğer materyallerle) daha karmaşık birimlere dönüştürülmesine yönelik bağlantı veya montaj ürünlerinin imalatını kapsamaktadır.gemi veya enerji kazanları için parçaların imalatı.11 Metal yapı ve yapı parçaları imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. destekler. bkz. direkler. modüler sergi elemanları vb. 25. . bkz. fabrikasyon metal ürünleri imalatı Bu bölüm.gemi kısımlarının imalatı. 25. 25.22.03 Çoğunluğu metalden prefabrik binaların imalatı inşaat şantiyeleri. merkezi ısıtma kazanlarının kurulumu). Silah ve cephane imalatı da bu bölüme dahildir.11. .monte edilmiş demiryolu hatlarına ait tertibatların imalatı.1 Metal yapı malzemeleri imalatı Bu grup. .). kaldırma teçhizatları. hareketli parçalarla çalışan. 25. bkz. (örneğin inşaat için metal iskeletler ya da parçalar).02 Metal endüstriyel iskeletlerin imalatı yüksek fırınlar. genellikle statik. yapılar gibi) imalatını ve takip eden 26 ile 30 arasındaki bölümlerin tersine. bkz. metal yapı malzemelerinin imal edilmesini kapsamaktadır.metal endüstriyel iskeletlerin imalatı (yüksek fırınlar. sabit bir işleve sahip `saf` metal ürünlerin (parçalar.) . köprüler vb. grup 33.11. .

Kapsam dışı olanlar.genellikle depolamada veya imalatta kullanmak amacıyla sabit olarak kurulmuş metal rezervuar. .29 Metalden diğer tank. bkz.12.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .01 Metal kapıların. sıcak su kazanları (boyler) ve kombi imalatı 25. çelik kapıların. teneke kutu. kova. bkz.21.29.92 .40.taşıma konteynerlerinin imalatı. bkz.sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için metal büyük muhafaza kapları (kapasitesi >=300 litre) imalatı. 25. . 25.02 Ek mekanlar için metalden oda bölmeleri 25.genellikle eşyaların taşınması ve paketlenmesi için kullanılan . . tank ve benzer muhafazaların imalatı.metal kapıların. kutu vb. .21 Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç). panjurların ve bahçe kapılarının imalatı. çelik kapıların. 27. fıçı.tankların (zırhlı askeri araçların) imalatı. 25. rezervuar ve büyük TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 128 / 374 .ek mekanlar için metalden oda bölmeleri 25. imalatı (kapasitesi 300 litreyi aşmayan). merkezi ısıtma radyatörlerinin ve kazanlarının (boyler) imalatını kapsamaktadır. . pencerelerin ve çerçevelerin. 25.51.91. metal varil.00 Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç).20.12. . sıcak su kazanları (boyler) ve kombi ima Kapsam dışı olanlar.elektrikli fırınlar ve su ısıtıcıları imalatı. 29. 30. panjurların ve bahçe kapılarının imalatı 25.00 Metalden diğer tank. pencerelerin ve çerçevelerin. rezervuar ve muhafaza kapları imalatı Bu grup tankların. bkz.2 Metal tank. 25. rezervuar ve büyük muhafaza kapları (kapasitesi >=300 litre) imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

25.40.savaş mühimmatının imalatı. füzeatarlar. buhar toplayıcı ve buhar akümülatörleri.kazan (boyler) türbin setlerinin imalatı. .ağır silah imalatı (büyük toplar. füzeatarlar. fünye veya işaret (uyarı) fişeği imalatı.buhar jeneratörleriyle beraber kullanmak için yardımcı ünitelerin imalatı: + kondansatör. .30. merkezi ısıtma sıcak su kazanları hariç Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.11. .havalı veya gazlı tüfeklerin ve tabancaların imalatı. bkz. . bkz. bkz. bkz. 28. 30.nükleer reaktör imalatı. ağır makineli tüfekler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 129 / 374 .30. ekonomizör. 28.40. savaş araçları.21.40 Silah ve mühimmat (cephane) imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. süngü vb.paraların veya değerli kıymetlerin taşınması için zırhlı araç imalatı.izotop ayırıcıların imalatı. 30. . buhar jeneratörlerinin imalatını kapsamaktadır. torpil kovanları.10. Kapsam dışı olanlar.pala. imalatı. hafif makineli tüfekler).3 Buhar jeneratörü imalatı (merkezi ısıtma sıcak su kazanları hariç) Bu grup.küçük silahların imalatı (revolver. bkz. .01 Ağır silah imalatı büyük toplar. . kılıç.99. bkz. .muhafaza kapları (kapasitesi >=300 litre) imalatı 25. .tankların ve diğer savaş araçlarının imalatı.00 Buhar jeneratörü imalatı. gemi veya enerji kazanları (boyler) için parçaların imalatı. 29.30 Buhar jeneratörü imalatı.su buharı veya diğer buhar jeneratörlerinin imalatı. torpil kovanları.51. . 25. av tüfeği. . . . izotop ayırıcılar hariç.uzay araçlarının imalatı. Kapsam dışı olanlar. ağır makineli tüfekler).merkezi ısıtma sıcak su kazanlarının (boyler) ve radyatörlerinin imalatı.4 Silah ve mühimmat (cephane) imalatı 25. 25.71. 25. kızdırıcı. savaş araçları.patlayıcı kapsül. merkezi ısıtma sıcak su kazanları hariç 25. 25. . 20. bkz. . bkz.

25. toz metalürjisi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. tipik olarak bir bedel ya da sözleşme karşılığında metallerin dövülmesi veya preslenmesi gibi metallerin işlenmesi için yapılan genel faaliyetleri kapsamaktadır. spor veya savunma amaçlı ateşli silah ve cephane imalatı 25.40.25. mayın ve torpido gibi patlayıcı tertibatların imalatı 25. toz metalürjisi Bu grup.1.40.05 Avcılık.metalin dövülmesi. bkz. preslenmesi. 24.50.40.40.01 Metalin dövülmesi. preslenmesi. hafif makineli tüfekler 25.40.50 Metallerin dövülmesi. preslenmesi.2. baskılanması ve yuvarlanması. . 24. Kapsam dışı olanlar. .metal tozu üretimi. baskılanması ve yuvarlanması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 130 / 374 .toz metalürjisi: ısıl işlem (sinterleme) veya basınç altında metal tozlardan doğrudan metal nesnelerin üretilmesi.02 Küçük silahların imalatı revolver.5 Metallerin dövülmesi.06 Bomba.03 Havalı veya gazlı tüfeklerin ve tabancaların imalatı 25. baskılanması ve yuvarlanması. preslenmesi.04 Savaş mühimmatının imalatı 25. 25. av tüfeği. . baskılanması ve yuvarlanması.

44. tornalanması. aşındırılması. . düzenlenmesi. testerelenmesi. Kapsam dışı olanlar.anlık verilen oymacılık hizmetleri.metal üzerine baskı yapılması.62. 22.. .25. kaynak yapma gibi tipik olarak bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak metallerin işlenmesi için yapılan genel faaliyetleri kapsamaktadır. tornalanması. perdahlanması. bilenmesi. 24.02 Toz metalürjisi ısıl işlem (sinterleme) veya basınç altında metal tozlardan doğrudan metal nesnelerin üretilmesi 25.62.metal parçaların delinmesi. rendelenmesi. oluk açılması. verniklenmesi vb. yumuşak bir şeyle perdahlanması.01 Metal parçaların delinmesi. 25. oyma.lazer ışınlarının kullanılması yoluyla metallerin kesilmesi veya üzerlerinin yazılması.41. . perdahlanması. parlatma. .61. rendelenmesi.metallerin renklendirilmesi. kum püskürtülerek soyulması. anotlanması vb. 01.metallerin çapaklardan arındırılması. kaynak yapılması. . Kapsam dışı olanlar. bkz. bkz.61 Metallerin işlenmesi ve kaplanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 18. frezelenmesi. 25. delme.42. 24. birleştirilmesi vb. 24.62. temizlenmesi. 25. 95.25. .metallerin metal kullanılmaksızın kaplanması.00 Metallerin işlenmesi ve kaplanması 25.6 Metallerin işlenmesi ve kaplanması. düzenlenmesi. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 131 / 374 . aşındırılması.nalbant faaliyetleri. . yuvarlayarak cilalanması. . oluk açılması. frezelenmesi. parlatılması.29. madenle kaplama. 24.metallerin kaplanması. astarlama.50..62 Metallerin makinede işlenmesi ve şekil verilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. . bkz. emayelenmesi. bkz. + plastik kaplanması. testerelenmesi. . parlatılması.nalbant faaliyetleri. .ana metaller veya diğer metallerin değerli metallerle haddelenmesi.43. birleştirilmesi vb. . plastiklerin metal kaplanması. . oyulması.metallerin sertleştirilmesi. makinede işleme Bu grup.12.metallerin ısıl işlemleri. bilenmesi. bkz. 01. kaynak yapılması.

kaşık vb. tencereler vb. imalatı. kasatura vb. 25. 32. çatal. .99. kilitler. .71. imalatı. servis tabakları vb. el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı Bu grup.03 Pala.71. gibi sofra takımlarının imalatı satırlar ve baltalar +usturalar ve tıraş bıçakları +makaslar ve elektriksiz saç kesme makineleri 25.02 Lazer ışınlarının kullanılması yoluyla metallerin kesilmesi veya üzerlerinin yazılması 25. yemek takımları (kaseler.diğer kesici aletlerin imalatı: +satırlar ve baltalar +usturalar ve tıraş bıçakları +makaslar ve elektriksiz saç kesme makineleri. bkz. kasatura vb. gibi sofra takımlarının imalatı . taşıtlar vb..) veya sofra takımları (tabaklar.02 Diğer kesici aletlerin imalatı 25. kaşık vb. kılıç.pala.72. fincan tabakları vb. mobilyalar. Kapsam dışı olanlar. bkz.). metal el aletlerinin ve genel hırdavat malzemelerinin imalatını kapsamaktadır. 25.asma kilitler. kılıç.71. 25. menteşeler ve benzerleri ile binalar. değerli metallerden çatal-bıçak takımı imalatı.62.). çatal.71 Çatal-bıçak takımları ve diğer kesici aletlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.01 Bıçak. çatal-bıçak takımının.12. anahtarlar.00 Kilit ve menteşe imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 132 / 374 . imalatı 25.25.bıçak. 25. -metal çukur yemek takımları (kadehler. için hırdavat ürünleri imalatı.72 Kilit ve menteşe imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.7 Çatal-bıçak takımı.

03 Motor gücü kullanılmayan tarımsal el aletlerinin imalatı 25. imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.motorlu el aletleri imalatı. 25.mengeneler. freze bıçakları vb. gibi el aletlerinin imalatı 25. freze bıçakları vb.73.24. takım tezgahları uçları. 28.73.motor gücü kullanılmayan tarımsal el aletlerinin imalatı. .05 Pres takımları 25. . . . kıskaçlar imalatı.25. . tornavida vb.73. .pres takımları . örs vb. . tornavida vb.73 El aletleri. Kapsam dışı olanlar. 25.02 Pense.pense.04 Motor gücüyle çalışsın ya da çalışmasın el aletleri veya takım tezgahları için birbiriyle değiştirilebilir aletlerin imalatı matkap uçları.makineler veya mekanik cihazlar için bıçaklar ve kesici bıçak ağızlarının imalatı.91.. . .07 Kalıp kutuları ve kalıp imalatı (külçe TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 133 / 374 .73. gibi el aletlerinin imalatı.dairesel testere ve zincir testere bıçakları (ağızları) dahil.06 Demirci aletlerinin imalatı demirci ocağı. bkz.demirci aletlerinin imalatı: demirci ocağı. bkz.külçe (ingot) kalıpları imalatı. zımbalar (zımba uçları).73.73. zımbalar (zımba uçları). testere ağızları vb. 28. örs vb 25.01 Makineler veya mekanik cihazlar için bıçaklar ve kesici bıçak ağızlarının imalatı 25.kalıp kutuları ve kalıp imalatı (külçe kalıpları hariç).motor gücüyle çalışsın ya da çalışmasın el aletleri veya takım tezgahları için birbiriyle değiştirilebilir aletlerin imalatı: matkap uçları. . testere ve testere bıçakları imalatı.73.

tankların ve rezervuarların imalatı. krem gibi kapaklı tüpler ve katlanabilir kutular imalatı. Kapsam dışı olanlar.00 Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı 25.91 Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.gıda ürünleri için konserve kutuları ve teneke kutular ile diş macunu. hanehalkı ve endüstriyel kullanıma yönelik teneke kutular ve kovalar.kalıpları hariç) 25.metalik kapakların imalatı.92 Hafif metalden ambalaj malzemeleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. metal sabit eşyalar. .2. testere ağızları vb.08 Mengeneler. çiviler. . teneke kutular. gibi çeşitli metal ürünlerin imalatını kapsamaktadır. bkz.92. kıskaçlar imalatı 25. metal ev eşyaları. 25. imalatı 25. 25.9 Diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı Bu grup. gemi pervaneleri ve çapaları. birleştirilmiş demiryolu ray donanımları vb.99 Diğer el aletleri. fıçılar ve kutuların imalatı. .01 Gıda ürünleri için konserve kutuları ve teneke kutular ile diş macunu. 25.kovalar. krem gibi kapaklı tüpler ve katlanabilir kutular imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 134 / 374 . takım tezgahları uçları.73.73. . cıvatalar ve cıvata somunları. variller. 25.91.

28.93.93. Kapsam dışı olanlar.07 Yay imalatı (saat yayları hariç) düz yaylar. . . ızgara. helezoni yaylar.01 Metal kablo. .telden yapılan ürünlerin imalatı: dikenli tel. giysi vb. bkz.93.güç aktarım zincirleri imalatı. giysi vb. torsiyon (burulma) yayları.32.elektrik ark kaynağı için kaplanmış elektrotlar . . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 135 / 374 .02 Metalik kapakların imalatı 25. elektrik iletkeni olarak kullanılmayan izole edilmiş veya edilmemiş metal halat imalatı. ızgara.15. 27.metal kablo. örme halat ve benzeri ürünlerin imalatı.çivi ve iğne imalatı.elektrik iletimi için tel ve kablo imalatı.93. zincirler ve yayların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.93 Tel ürünleri. örme halat ve benzeri ürünlerin imalatı 25. telden çit. torsiyon (burulma) yayları. file.93. telden çit.03 Kaplanmış veya nüveli teller 25. 26.05 Elektrik ark kaynağı için kaplanmış elektrotlar 25. +yaylar için yapraklar.06 Çivi ve iğne imalatı 25.kaplanmış veya nüveli teller.92. 25.25. bkz.zincir imalatı (güç aktarım zincirleri hariç). .02 Elektrik iletkeni olarak kullanılmayan izole edilmiş veya edilmemiş metal halat imalatı 25. .04 Telden yapılan ürünlerin imalatı dikenli tel. . helezoni yaylar. .93.52. file. . 25.93.duvar veya kol saati yayları imalatı.yay imalatı (saat yayları hariç): +düz yaylar. +yaylar için yapraklar. bkz.

.01. 32. .+çapalar. 31. küvetler. vida somunlarının ve benzer dişli (vidalı) ürünlerin imalatı.kılıçların. 32.çinkodan yapı elemanlarının imalatı: Çatı olukları.+yol işaretleri dahil metal işaretler. 30..71.94.03 Cıvataların. 25.+tencereler.perçin çivilerinin. .metal rozetlerin ve rütbelerin imalatı. metal şemsiye kulpları ve iskeletleri ile metal tarak imalatı.08 Zincir imalatı (güç aktarım zincirleri hariç) 25.01 Perçin çivilerinin. .cıvataların...+yemek takımları: kaseler.09.. çatı kaplamaları. 25.metal saç bigudileri. süngülerin.99.kasaların..mobilyalar hariç. pul ve benzeri diş açılmamış ürünlerin imalatı..+çanlar. zırhlı kapıların vb. pul ve benzeri diş açılmamış ürünlerin imalatı 25. 31.metalden yapılmış çeşitli eşyaların imalatı:+gemi pervaneleri ve bunlara ait kanatlar.94.25. bkz.+el gücüyle çalıştırılan mutfak aletleri ve aksesuarları. .oyunların ve oyuncakların imalatı. rondela.02.+tokalar.02 Vida makinesi ürünlerinin imalatı 25. demlikler.metal sürahiler ve şişelerin imalatı.93.vida makinesi ürünlerinin imalatı: .+metal bulaşık telleri.. bürolarda kullanılmak üzere metal eşyaların imalatı. .. rondela. yıkama leğenleri ve benzer eşyalar . vida somunlarının ve benzer dişli (vidalı) ürünlerin imalatı 25.40.94 Bağlantı malzemelerinin ve vida makinesi ürünlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 136 / 374 . tavalar ve diğer masada ya da mutfakta kullanılan ve elektrikli olmayan mutfak aletleri. kopçalar. bkz.. lavabolar. vidaların.+çukur takımlar: kupalar.metal folyo çantaların (kutuların) imalatı. kasaturaların imalatı. imalatı. vidaların. bkz.30.+monte edilmiş demiryolu hatlarına ait tertibatlar.spor malzemelerinin imalatı. bkz. çengeller. çaydanlıklar vb.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 31.. fincan tabakları vb. Kapsam dışı olanlar. zırhlı kasaların. düz tabaklar vb.metal ev eşyaların imalatı:+düz tabaklar: tabaklar.alışveriş arabalarının imalatı.94. bkz.metal mobilya imalatı. olta iğneleri+metal merdivenler.. . .kalıcı metalik mıknatısların imalatı.

bilgisayar çevre birimlerinin. entegre devrelerin tasarımı.99.+tokalar. yıkama leğenleri ve benzer eşyalar 25. optik aletlerin ve teçhizatların imalatı ile manyetik ve optik medyanın imalatını kapsamaktadır. tüketici elektroniklerinin. fincan tabakları vb.+tencereler. zırhlı kasaların.. lavabolar. elektronik ve optik ürünlerin imalatı Bu bölüm.99.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı 26 Bilgisayarların. çaydanlıklar vb. çatı kaplamaları.+el gücüyle çalıştırılan mutfak aletleri ve aksesuarları.01 Metal ev eşyaların imalatı düz tabaklar: tabaklar.99.04 Kasaların.02 Çinkodan yapı elemanlarının imalatı Çatı olukları. demlikler.99. Bu bölümdeki üretim süreci..05 Metalden yapılmış çeşitli eşyaların imalatı gemi pervaneleri ve bunlara ait kanatlar.+metal bulaşık telleri. elektromedikal ve elektroterapötik cihazların.03 Mobilyalar hariç. zırhlı kapıların vb. idare ve kontrol teçhizatının. iletişim teçhizatının ve benzer elektronik ürünler ile bu tür ürünlerin parçalarının imalatını kapsamaktadır.+yol işaretleri dahil metal işaretler. çengeller.+çapalar. kullanımı ve ileri derecede özel küçültme teknolojileriyle tanımlanmaktadır.1 Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 137 / 374 . 25. kopçalar. 25.+monte edilmiş demiryolu hatlarına ait tertibatlar. imalatı 25. düz tabaklar vb. bürolarda kullanılmak üzere metal eşyaların imalatı 25. test etme.99.25..+yemek takımları: kaseler. 26.99. bilgisayarların. olta iğneleri+metal merdivenler. ölçme.+çukur takımlar: kupalar. ışın .Bu bölüm ayrıca. tavalar ve diğer masada ya da mutfakta kullanılan ve elektrikli olmayan mutfak aletleri.+çanlar. küvetler.

03 Elektronik uygulamalar için solenoidlerin.çıplak baskılı devre kartları imalatı. tamamlanmış veya yarı tamamlanmış küplerin veya üzerinde çok kısımlı elektronik devre bulunan silikon parçaların imalatı. bkz.11. bkz.. bkz. dijital veya hibrit) 26.11 Elektronik bileşenlerin imalatı Bu sınıf. başka bir yerde sınıflandırılmaktadır. . polimer. LCD).elektronik kristallerin ve kristal takımların imalatı..elektronik uygulamalar için solenoidlerin. elektrikli röle imalatı. . .60. 27. bkz. bölüm 27. 26.elektron tüpleri imalatı. . jikleler.06 Yazıcı (printer) kabloları. anahtarların ve güç dönüştürücülerin imalatı. .elektronik göstergelerin imalatı (plazma.12.11.. bkz. monitör kabloları. transistörler ve ilgili devre cihazlarının imalatı.20.02 Entegre devre imalatı (analog. .11.floresan balastları imalatı..33.elektronik bileşen tipli indüktörlerin imalatı (örn. dijital veya hibrit).. 26. anahtarların ve güç dönüştürücülerin imalatı 26. 27.entegre devre imalatı (analog. Kapsam dışı olanlar.elektrik kablolama gereçleri imalatı. bkz.01 Mikro işlemcilerin imalatı 26.akıllı kartların basımı. imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 138 / 374 .ışık yayan diyotların (LED) imalatı.11.diyotlar.yarı iletken. 26. .40. 26. transformatörler). USB kabloları. elektronik uygulamalar için yarı iletkenlerin ve diğer bileşenlerin imalatını kapsamaktadır.. 18.-elektronik kondansatörlerin imalatı.elektrikli uygulamalar için benzer cihazların imalatı. . bkz. bkz.tamamlanmış teçhizat imalatı.bilgisayar ve televizyon ekranlarının imalatı.12.70.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.elektronik dirençlerin imalatı. .. bağlayıcılar vb.30.11.optik teçhizat ve aletlerinin imalatı.05 Işık yayan diyotların (LED) imalatı 26. ..mikro işlemcilerin imalatı.. 26.26.11. bobinler.X-ray tüpleri ve benzer ışınlama (irradiation) cihazlarının imalatı. LCD) 26. polimer. bkz..11. 26. 27.elektronik konnektörlerin imalatı.harici modem imalatı.04 Elektronik göstergelerin imalatı (plazma.

00 Yüklü elektronik kart imalatı 26.CD çalarlar ve DVD çalarlar gibi tüketici elektronik cihazlarının imalatı.12.. örneğin ana bilgisayarların.. joystik ve iztopu aksesuarları imalatı.30.2..yüklü elektronik kart imalatı.. 26.. (3) kullanıcılar tarafından belirlenen aritmetik hesaplamaları yapan ve (4) insan müdahalesi olmaksızın. monitörler.baskılı devre kartlarının üzerine parçaların yüklenmesi.klavye imalatı. modem kartı) Kapsam dışı olanlar.çıplak baskılı devre kartları imalatı..bilgisayar sunucuları imalatı.masaüstü bilgisayarları imalatı.12. CD.cep veya avuç içi bilgisayarları imalatı (örn.. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 139 / 374 . 26. masa üstü bilgisayarlarının.bilgisayar projektörleri imalatı (video projektörleri).40..barkotlu tarayıcılar dahil tarayıcı imalatı.arayüz kartlarının. CD-RW.12. gereksinimlerine uygun olarak serbestçe programlanabilen. ses.) imalatı.her çeşitte fare (mouse).yüklü baskılı devre kartları imalatı.. PDA)..optik disk sürücülerin (örn.40. bkz. dizüstü bilgisayarların. 26. ağ (network). 26.bilgisayarlarda ve bilgisayar çevre birimlerinde kullanılan elektronik bileşenlerin ve elektronik parçaların imalatı. bkz. ses. 26. 26. DVD-ROM. . köprüler. klavyeler) gibi bilgisayar çevre donanımlarının imalatını ve/veya montajını kapsamaktadır. DVD-RW) imalatı.dizüstü bilgisayarları imalatı. . girdi/çıktı cihazları (yazıcılar..dahili/harici bilgisayar modem kartlarının imalatı.80.. elektronik bilgisayarların. yönelticiler.ara yüz kartları imalatı (örn.manyetik disk sürücüler.dijital iletişim anahtarlarının. analog. bkz. ağ geçitleri) imalatı..20 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı Bu sınıf.. bkz.. bkz. bkz. aşağıdakilerin tamamını gerçekleştiren cihazlardır: (1) çalışan program ya da programları ve programın uygulanması için gerekli olan verileri barındıran. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 26.. bkz.12 Yüklü elektronik kart imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.30. 26.. harici sürücüler ve diğer bellek depolama cihazları imalatı.. Dijital bilgisayarlar. 26. işlem devam ederken mantıksal bir karar ile uygulamayı modifiye etmek için bu bilgisayarı gerekli kılan bir süreç programını çalıştıran aletlerdir. Kapsam dışı olanlar. . DVD vb..video oyun konsollarının imalatı..monitör imalatı. ya da hibrit olabilir. bilgisayar sunucularının ve bellek cihazları.. (2) kullanıcıların ihtiyaçlarına.sanal gerçeklik sağlayan kasklar imalatı. 26.26.televizyon monitörlerinin ve ekranlarının imalatı. bkz. matematiksel modelleri uygulama kapasitesine sahiptirler ve en azından analog kontrol ve programlama elemanlarından oluşurlar. 26. modüllerin ve parçalarının imalatı. CD-ROM. . vb. dijital. en yaygın tipi.harici modem imalatı.2 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı 26. denetleyiciler.40.bilgisayarlar veya diğer cihazlarla kullanmak için boş optik ve manyetik medyanın (boş kaset.kayıtlı medyanın çoğaltılması (bilgisayar medyası.yazıcı imalatı. .ana bilgisayarların imalatı.. bkz.11. veri iletim teçhizatının (örn.. .99 Diğer elektronik bileşenlerin imalatı 26. görüntü. bkz. Analog bilgisayarlar. bkz. 18. bkz. bkz. 18.tesis edilmiş bilgisayar terminalleri (depoları) imalatı...11.1. Bilgisayarlar.12. görüntü (video).12.akıllı kart okuyucuları imalatı.). 26.akıllı kartların basımı.

20.05 Barkotlu tarayıcılar dahil tarayıcı imalatı. CDROM. ana bilgisayarların imalatı. DVD-RW) imalatı 26. cep veya avuç içi bilgisayarları imalatı (örn.20. monitör imalatı.04 Tesis edilmiş bilgisayar terminalleri (depoları) imalatı.20. klavye imalatı.20.06 Sanal gerçeklik sağlayan kasklar imalatı 26. CD-RW. joystik ve iztopu aksesuarları imalatı 26.20. harici sürücüler ve diğer bellek depolama cihazları imalatı.03 Yazıcı imalatı. bilgisayar sunucuları imalatı 26.01 Masaüstü bilgisayarları imalatı.20. optik disk sürücülerin (örn.08 Mekanik olarak çalışmayan otomatik vezne makineleri (ATM`lerin). DVD-ROM.07 Bilgisayar projektörleri imalatı (video projektörleri) 26.02 Manyetik disk sürücüler. PDA) 26.20.26. akıllı kart okuyucuları imalatı 26.20. her çeşitte fare (mouse). satış noktası terminalleri (POS) gibi bilgisayar terminallerinin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 140 / 374 . dizüstü bilgisayarları imalatı.

kablolu televizyon donanımlarının imalatı.ağ geçitleri. 26.yüklü elektronik kart imalatı.. bkz. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. . bkz. bkz. . motorlu taşıtlar.özel sayısal veya analog telefon santrallerinin imalatı.trafik ışıklarının imalatı.yayın alıcı ve verici anten imalatı.. 26. Kapsam dışı olanlar. 26.kızıl ötesi (enfraruj) sinyal kullanan iletişim cihazlarının imalatı (örn.cep telefonları imalatı. uzaktan kumanda cihazları).90..4 Tüketici elektronik ürünlerinin imalatı 26.. bkz.bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımlarının imalatı. bkz.Merkezi iletişim santral donanımları imalatı.imalatı 26.00 İletişim donanımlarının imalatı 26. .30....Global Konumlandırma Sistemi (GPS) cihazlarının imalatı. köprüleri ve yönlendiricileri gibi veri iletim donanımlarının imalatı.51. kopyalama. tarama. ev eğlence sistemleri.12.30 İletişim donanımlarının imalatı Bu sınıf.harici modemler.taşıyıcı ekipmanların imalatı. 26.çağrı cihazları imalatı.elektronik sayı levhaları (skorbord) imalatı. .b. .. bkz...televizyon ekranları ve görüntü panelleri imalatı..Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.. 27. faks çekme gibi iki veya daha fazla işlevi olan çok fonksiyonlu büro makinelerinin imalatı 26.09 Çıktı alma. yerlerdeki hoparlör sistemleri ve müzik aletleri ses yükselticileri için elektronik müzik ve görüntü donanımlarının imalatını içermektedir..ses TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 141 / 374 .3 İletişim donanımlarının imalatı 26. 27. 26. .40. havaalanı.video kaset kayıt cihazları ve çoğaltma donanımları imalatı..20.radyo ve televizyon vericilerinin imalatı. .kablosuz telefon imalatı.90.1.kontrol istasyonlarına sinyal gönderen hırsız ve yangın alarm sistemleri imalatı.40 Tüketici elektronik ürünlerinin imalatı Bu sınıf.radyo ve televizyon stüdyoları ve yayın teçhizatları imalatı (ticari televizyon kameraları dahil).. elektronik olarak kablolar üzerinden veya radyo ve televizyon yayını ve kablosuz iletişim donanımı gibi hava aracılığı ile sinyal taşımada kullanılan telefon ve veri iletişim donanımlarının imalatını içermektedir..tüketiciler için ses ve görüntü donanımı imalatı.20. 26. -iletişim donanımlarında kullanılan elektronik parçalar ve montaj parçalarının imalatı (dahili ve harici bilgisayar modem kartları dahil)..televizyon imalatı.telesekreter imalatı da dahil telefon ve faks teçhizatlarının imalatı...mobil iletişim donanımları imalatı. alışveriş merkezi v.

26.01 Video kaset kayıt cihazları ve çoğaltma donanımları imalatı 26. ses. bkz..40. 26. bkz.. yayın alıcı ve verici antenler.40.2. bkz. 26. bkz.b. alışveriş merkezi v. 26.04 Ses kaydetme ve çoğaltma sistemleri imalatı 26. 18.06 Hoparlör sistemleri imalatı 26.30.. 26.çağrı cihazı imalatı.çoğaltma teçhizatları. 32.30.ev tipi video kamera imalatı..video oyun konsolları imalatı. -telesekreter imalatı.30. bkz. . bkz..02 Televizyon imalatı 26.kulaklıklar (örn.uzaktan kumanda aletleri (radyo ve kızılötesi (enfraruj)) imalatı.mikrofon imalatı.70.sabit (değiştirilemez) yazılımlı elektronik oyun imalatı. .hoparlör sistemleri imalatı. stereo. 26.40.bilgisayar çevre donanımları ve bilgisayar monitörleri imalatı.. bilgisayar) imalatı.. radyo.40.müzik enstrümanları ve havaalanı. Kapsam dışı olanlar..karaoke makineleri imalatı.parayla çalışan otomatik plakçalar imalatı. .dijital kamera imalatı.05 Radyo imalatı 26. . bkz. .40.99 Diğer tüketici elektronik ürünlerinin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 142 / 374 ..stereo teçhizatları imalatı. bkz.20.kayıtlı medyanın çoğaltılması (bilgisayar medyası. bkz.CD ve DVD çalar imalatı.radyo imalatı. . yerlerdeki hoparlör sistemleri için ses yükselticisi imalatı.30.kaydetme ve çoğaltma sistemleri imalatı. 26. vb). .40.. .anten imalatı.. video.40.30. ticari video kameraları gibi stüdyo yayın teçhizatları imalatı. 26.03 Televizyon ekranları ve görüntü panelleri imalatı 26.40.07 CD ve DVD çalar imalatı 26.40.

havacılık ve denizcilikle ilgili aletlerin imalatı. araştırma. kıvam.araç gereçler için çevresel ve otomatik kontrol aletlerinin imalatı..51.meteoroloji aletlerinin imalatı. bkz. mikroorganizma geliştirmede kullanılan aygıtların ve diğer çeşitli laboratuar cihazlarının imalatı.23. 26. bkz. iletmek ve kontrol etmek için kullanılan aletler ve cihazlar. kol saatleri.mayın dedektörlerinin. için laboratuar tipi tartıların.hareket dedektörlerinin imalatı. şerit metre vb. . yanma. ısıtma... tespit. mezüre. . seyrüsefer.göstergeli panel TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 143 / 374 .spektrometrelerin imalatı. 28. su.. yoğunluk.arazi ölçme (kadastro çalışmaları ile ilgili aletler) aletlerinin imalatı. aletlerin imalatı. 33. kullanılan temel materyale göre imalat sınıfına bakınız.dikte (steno vb..ölçme. sıvı.radar cihazlarının imaları.. bkz. .tüketim sayaçlarının imalatı (örn. yoğunlaşma ve deviri ölçmek. kan analiz cihazı). 32. 26.5 Ölçme. kumpas)... nem.ışınlama cihazlarının imalatı.26. 26. masa saatleri ve duvar saatleri ile zaman mekanizmaları ile bunların parçalarının imalatını kapsamaktadır.telesekreter makinelerinin imalatı. katı.. kayıt etme) ve hesaplama cihazları. test ve seyrüsefer cihazları da (basit mekanik aletler hariç) burada kapsanmaktadır. .sanayi işlem kontrol cihazlarının kurulumu. iklimlendirme.70..29. kılavuzluk. gaz.uçak motoru ile ilgili aletlerin imalatı. . masa ve duvar saatlerinin imalatı Bu sınıf kol saatleri.. diğer ölçme ve test aletleri ile bunların parçalarından oluşmaktadır.tıbbi termometrelerin imalatı. soğutma gibi uygulamalar ve cihazlar için otomatik kontrol ediciler ile düzenleyiciler.Global Konumlandırma Sistemleri (GPS) cihazlarının imalatı. . . havacılık ve denizcilik ile ilgili sistem ve aletlerin imalatını içermektedir.basit mekanik ölçüm aletlerinin imalatı (örn. masa saatleri ve benzer aletler gibi zaman bazlı ölçüm aletleri de dahil. elektriğin ve elektrik sinyallerinin özelliklerini ölçmek ve test etmek için kullanılan aletler.) makinelerinin imalatı. seyrüsefer. basınç. bkz. elektrik). su terazisi.radyasyon belirleme ve izleme cihazlarının imalatı.cam sıvı termometreleri ve çift metal tipli olanlarının imalatı (tıbbi olanlar hariç)nem ayarlayıcı cihazların imalatı.. test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı Bu sınıf. bkz.hidronik limit kontrol aletlerinin ) imalatı. test ve seyrüsefer cihazlarının imalatını içermektedir. sinyal üreticilerin. seviye. bkz..alev ve ateş kontrol cihazlarının imalatı.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.52 Kol saatleri. işaret etmek. göstermek. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. sayaçlar(örn. bkz.. 26.denize atılan ve yapı itibariyle suda yüzen şamandıralara benzeyen deniz altından aldıkları sesleri antenleri aracılığıyla radyo sinyalleri olarak suyun üzerindeki araçlara ileten cihazlar (sonikşamandıralar) da dahil araştırma. uçuş kayıt cihazı)..baskül (laboratuar tartı aletleri hariç).otomotiv emisyonu test cihazlarının imalatı.60. test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı 26. ya da bileşik materyallerin numunelerinin kimyasal ya da fiziksel bileşimi ya da konsantrasyonlarının laboratuar analizinde kullanılan aletler ve sistemler.50. 26.debi metreler (akış metreler) ve sayma aletleri imalatı. terazilerin. sanayi amaçlı olsun ya da olmasın çeşitli ölçme.51 Ölçme. Bunlar. kaydetmek. . 28..hava basıncı ile çalışan göstergelerin imalatı.. asitlik.30. Elektrikli olmayan ölçme.yalan makinesi imalatı.laboratuar analiz cihazlarının imalatı (örn.... test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı Bu grup. belirleme. Kapsam dışı olanlar. test vb.ölçüm ve kayıt cihazlarının imalatı (örn.radar imalatı. vakum. metal detektörlerinin imalatı. debi..fiziksel özellikleri test etme ve inceleme cihazlarının imalatı.. ısı derecesi. gaz.00 Ölçme..20. .sayma makinelerinin imalatı.optik konumlandırma aletlerinin imalatı..

kordon köprüsü ve diğer parçalar.04 Saat makineli veya senkron motorlu zaman devre anahtarlarının ve diğer ayırıcıların imalatı zaman kilitleri 26. akrep ve yelkovanlar. 32.+parkmetreler. masa saati ve duvar saatlerinin imalatı 26. taban levhaları.+süreç kronometreleri. Kapsam dışı olanlar.+süreç kronometreleri.+zaman/tarih damgaları.03 Zaman kaydetme donanımlarının ve zaman aralıklarını ölçmek. 15.. duvar ve kol saatleri için parçaların imalatı her çeşit masa.+parkmetreler. deri.02 Değerli metal kasalar da dahil olmak üzere kol saati ve masa saati kasaları imalatı 26..+zemberekler. duvar ve kol saatleri için makineler. masa saati ve duvar saatlerinin imalatı.+işçilerin geliş ve gidişlerini kaydeden saatler.52. taban levhaları. akrep ve yelkovanlar.+işçilerin geliş ve gidişlerini kaydeden saatler. değerli metallerden saat kayışlarının imalatı.masa.metal olmayan saat kayışlarının imalatı (tekstil. 26. kaydetmek ve başka şekillerde göstermek için kullanılan saat makineli veya senkron motorlu donanımların imalatı. duvar ve kol saatleri için parçaların imalatı.13.+her tür materyalden masa ve kol saatleri için kasalar ve muhafazalar. saat kadranları. bkz.+zaman kilitleri.+her tür materyalden TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 144 / 374 . kaydetmek ve başka şekillerde göstermek için kullanılan saat makineli veya senkron motorlu donanımların imalatı örneğin. saat kadranları..değerli metal kasalar da dahil olmak üzere kol saati ve masa saati kasaları imalatı.12.+zemberekler.12. 32.05 Masa. duvar ve kol saatleri için makineler. 26. +her çeşit masa.saatleri de dahil her çeşit kol saati. kordon köprüsü ve diğer parçalar. bkz.52.zaman kaydetme donanımlarının ve zaman aralıklarını ölçmek.değerli olmayan metallerden saat kayışı imalatı.52. .saat makineli veya senkron motorlu zaman devre anahtarlarının ve diğer ayırıcıların imalatı. kıymetli taşlar. bkz.+zaman/tarih damgaları. . kıymetli taşlar.52. . plastik). örneğin.01 Göstergeli panel saatleri de dahil her çeşit kol saati.52.

optik aynaların imalatı. fotoğrafik fotometre (ışık ölçüm cihazı).elektro tıbbi endoskopik cihazların imalatı. elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.99.fotoğraf makinelerinin (filmli veya dijital) imalatı. Bilgisayarlı tomografi (CT) tarayıcıları imalatı.60 Işınlama.manyetik rezonans görüntüleme (MRI) cihazlarının imalatı. bkz. yangın kontrol teçhizatı. . . 26. 26. bilimsel). 28. elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı 26.tıbbi lazer cihazlarının imalatı. 26. bkz. telemetreler) imalatı. dürbünlerin ve teleskopların imalatı. 26. bkz.bronzlaşmada kullanılan cihazların imalatı. gama.optik mekanistlerin hassas aletlerinin imalatı. .</SP< td> Kapsam dışı olanlar. teleskoplar. .lazer tertibatlarının ve parçalarının imalatı Kapsam dışı olanlar. .Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. optik mikroskopların. dürbünler.optik ölçme ve kontrol etme cihazlarının ve aletlerinin (örn.tüfeklerin optik görüş ekipmanların (optik tüfek dürbünleri dahil) imalatı. . 28.30. 26. endüstriyel. lenslerin/ (merceklerin) (göz tedavisi ile ilgili olanlar hariç) kaplanmasını ve parlatılmasını. +beta.göz tedavisi ile ilgili ürünlerin imalatı.kalp atışını ayarlayan cihazların imalatı.ışınlama cihazlarının ve tüplerinin imalatı (örn.. bkz. . . .bilgisayar projektörlerinin imalatı...masa ve kol saatleri için kasalar ve muhafazalar.ticari televizyon ve video kameralarının imalatı. .7 Optik aletlerin ve fotoğrafçılık aletlerinin imalatı 26.fotokopi makinelerinin imalatı.elektrokardiyografi cihazlarının imalatı. . medikal lazer teçhizatı için. tıbbi tanı.tepegöz projektörlerin imalatı.. mikroskoplar (elektron ve proton hariç).. lenslerin/merceklerin (göz tedavisi ile ilgili olanlar hariç) montajını ve fotoğraf makineleri ve fotometre (ışık ölçüm cihazı) gibi fotoğrafçılık aletlerinin imalatını kapsamaktadır. makinenin tipine göre imalat sınıfına bakınız (örn.lens/merceklerin. 32.6 Işınlama.optik büyütme aletleri imalatı..60. araştırma. .40..işitme cihazlarının imalatı. bkz.sinema filmi ve slayt projektörlerinin imalatı (bilgisayar projektörleri hariç). ..23.PET tarayıcıları imalatı.60).00 Işınlama.tıbbi ultrason cihazlarının imalatı.lazer parçaları kullanan nihai teçhizatların imalatı. bkz. .ev tipi video kameraların imalatı.optik karşılaştıcıların imalatı. .optik konumlandırma teçhizatının imalatı. 26. elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı 26. bkz. prizmalar ve lensler/mercekler (göz tedavisi ile ilgili olanlar hariç) gibi optik aletlerin ve lenslerin imalatını. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 145 / 374 . . X-ışını veya diğer ışınlama cihazları.20. tıbbi tedavi..50.70 Optik aletlerin ve fotoğrafçılık aletlerinin imalatı Bu sınıf.

DVD vb.1 Elektrik motoru.99 Diğer manyetik ve optik kaset. bant. .) imalatı. vb. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 146 / 374 . Kapsam dışı olanlar.) imalatı. . 27. bant. . Elektrikli aydınlatma ve sinyalizasyon teçhizatı ile elektrikli ev gereçleri de bu bölüm de yer almaktadır. Bu bölüm.80. görüntü. bkz.boş manyetik ses ve görüntü kasetlerinin imalatı.80 Manyetik ve optik kaset.boş disketlerin imalatı.02 Boş optik disklerin (CD. medyanın imalatı 26.01 Boş manyetik ses ve görüntü bantlarının imalatı 26.) imalatı 26. . CD. dağıtan ve kullanan ürünlerin imalatını kapsamaktadır.boş manyetik ses ve görüntü bantlarının imalatı. CD vb.70. Bölüm 26).8 Manyetik ve optik kaset. 18. medyanın imalatı 27 Elektrikli teçhizat imalatı Bu bölüm.) çoğaltılması (bilgisayar medyası. elektrik enerjisini üreten. bant. i-pot vb.80. ses. DVD vb. .00 Optik aletlerin ve fotoğrafçılık aletlerinin imalatı 26. dağıtım ve özel transformatörlerin imalatı ile elektrik motorlarının. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.80.kayıtlı medyanın (kayıtlı kaset. . jeneratörlerin ve motor jeneratör takımlarının imalatını kapsamaktadır. elektrik. jeneratör.2. 26.taşınabilir belleklerin (flash disk.26.boş optik disklerin (CD. elektronik ürünlerin imalatını ise hariç tutmaktadır (bkz. medyanın imalatı Bu sınıf. manyetik ve optik kayıt gereçlerinin imalatını kapsamaktadır. transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazlarının imalatı Bu grup.). CD vb. DVD vb. CD vb.

motor jeneratör setleri imalatı (türbin jeneratör set birimleri hariç).elektrik devresi için çeşitli elektrik düğmelerinin imalatı. kapları ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 147 / 374 . 27.90. çıt çıt. bkz. bkz.12 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 27.elektrik motorlarının imalatı (içten yanmalı motorlardaki marş motorları hariç).katı hal çeviricilerinin. tüm elektrik motorları ve transformatörlerin (AC.elektrik jeneratörlerinin imalatı (içten yanmalı motorlar için akü/pil şarj etmekte kullanılan alternatörler hariç) .11 Elektrik motorlarının.aşırı gerilim koruyucusu imalatı (elektrik dağıtım voltaj seviyesi için). şarj edilebilen ve edilemeyen pil ve akümülatör imalatını kapsamaktadır.çevresel kontrol aletleri ve sanayi işlem kontrol aletlerinin imalatı.. 26. bkz. . cıva dioksit. .00 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı 27. solenoit (sarmal bobin).11.. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.27.floresan balastlarının (örn. Kapsam dışı olanlar.türbin-jeneratör setlerinin imalatı. mandal hariç) imalatı.elektrik dağıtımı için kontrol panellerinin imalatı.akümülatör ve parçalarının imalatı.elektrik dağıtımı için trafo imalatı.güç sağlayıcı (çevirici) jeneratör setlerinin imalatı.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır... bkz. 27.pil ve batarya imalatı:+ manganez dioksit.11.31.elektrik dağıtım ve kontrol cihazları anahtarlarının (basma düğmesi. .51. 26.içten yanmalı motorlar için marş motorlarının ve araç dinamolarının imalatı.. bkz.12.fabrika temelli bobinlerin tekrar sarılması. elektrikli kaynak ve lehim teçhizatlarının imalatı. jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı Bu sınıf. . gümüş oksit vb.ark kaynağı transformatörlerinin imalatı .20 Akümülatör ve pil imalatı Bu sınıf. . içeren pil imalatı.90.elektrik sigortalarının imalatı. bkz.iletim ve dağıtım voltaj düzenleyicilerin (regülatör) imalatı.elektrikli tevzi pano hatlarının imalatı. 27.. jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı 27.elektronik bileşenli transformatörlerin ve anahtarların imalatı. düzelticilerinin ve dönüştürücülerinin imalatı.elektrik devresi kesicilerinin (şalterler) imalatı...2 Akümülatör ve pil imalatı 27. 29.00 Elektrik motorlarının. transformatör) imalatı .elektrik dağıtım transformatörlerinin imalatı . . 28. + akümülatör separatörü. . DC ve AC/DC) imalatını kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar.11. ... . 27. .33.elektrik rölelerinin (düzenleyicilerin) imalatı.devre kesici donanımların imalatı. bkz.

. 26.bağlantı parçası olan optik kablo setleri veya parçalarının imalatı.31. 27.00 Fiber optik kabloların imalatı 27.bilgisayar kablolarının.20.cam elyafı veya tellerinin imalatı. 24.01 Pil ve batarya imalatı manganez dioksit. .kurşun asitli pillerin imalatı.3 Kablolamada kullanılan teller ve kablolar ile gereçlerin imalatı Bu grup. 26.NiCad pillerin imalatı.kapakları. materyaline bakılmaksızın elektrik devrelerini kablolamak için akım taşısın ya da taşımasın kablolamada kullanılan gereçlerin imalatını kapsamaktadır.32 Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. motorlu araçlar için kablo setlerinin.02 Akümülatör ve parçalarının imalatı akümülatör separatörü. bkz. bakır ve alüminyumdan yapılmış yalıtkan tellerin ve kabloların imalatı. bkz. 24. gümüş oksit vb. bkz. 29..ıslak hücreli pil ve akülerin imalatı.44. . 27. 24.90.31. uygulamalara bağlı olarak bakınız. Bu grup ayrıca.20. 24. içeren pil imalatı 27...31 Fiber optik kabloların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.42. 27.20. cıva dioksit.lityum pillerin imalatı.çelik.11. yazıcı kablolarının. .veri veya görüntülerin canlı iletimi için fiber optik kablo imalatı.14.yalıtkan telli ve bağlantı parçalı elektrik kablo setlerinin imalatı. .tel imalatı (çekme). kabloların yalıtımının yapılmasını ve fiber optik kabloların imalatını da kapsamaktadır. .43..kuru hücreli pil ve akülerin imalatı. bkz. 24.NiMH pillerin imalatı. kapları ve kapakları 27.11. .34.99 Diğer akümülatör ve pil imalatı 27. örn. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 148 / 374 . . Kapsam dışı olanlar.41. USB kablolarının ve benzer kablo setlerinin ya da parçalarının imalatı. bkz.45. Kapsam dışı olanlar.. 23. 24. kablo takımlarının ve benzer kablo setlerinin ya da parçalarının imalatı. 27.

elektrikli sinyal donanımları imalatı (trafik ışıkları ve yayalar için sinyal donanımları dahil). ultra-viole. elektrik prizi ve panolar için olanlar) imalatı.. mandallı şalterler (anahtarlar)). Kapsam dışı olanlar. 27.el feneri imalatı. lamba donanımları ile bunların bileşenlerinin (akım taşıyan kablolamada kullanılan gereçler hariç) imalatını kapsamaktadır. bkz. düğmeli..elektronik parça tipindeki iletkenler.lamba duylarının imalatı.. gaz yağı ile çalışan). uçaklar.zücaciye ve aydınlatma donanımları için cam parçaları imalatı...90.51.33 Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı Bu sınıf.elektrikli şömine kütüğü imalatı.paratoner ve bobin imalatı. aydınlatma donanımlı tavan veya banyo vantilatörleri imalatı. tekneler için).. siperler ve benzerleri.elektrik tesisatları için anahtarların imalatı (örn. elektrikli filaman lambası.elektrik fişlerinin ve prizlerin imalatı..yılbaşı ağacı ışıklandırma setlerinin imalatı.. kanalların ve bağlantı parçalarının imalatı.11.27.. 27. (trafik ışıkları hariç).. . materyaline bakılmaksızın elektrik devreleri için akım taşısın ya da taşımasın kablolamada kullanılan gereçlerin imalatını kapsamaktadır.32. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 149 / 374 . .. gaz.33. duylar ve anahtarların imalatı. 27.topraklı arıza devre kesicileri (GFCI) imalatı.ulaştırma araçları için aydınlatma donanımları imalatı (örn.elektrikli işaretlerin imalatı.. . plastik direk hatlarının bağlantı parçaları ve anahtar kapakları da dahil) .. 23. bkz.40 Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı Bu sınıf.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. motorlu taşıtlar. 27.spot lambaları imalatı.00 Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı 27.elektrik tellerinin tesisatında kullanılan boruların.deşarj lambası. 26.akım taşımayan kablolamada kullanılan plastik gereçlerin imalatı (plastik bağlantı kutuları. Kapsam dışı olanlar. prizler.elektrik tesisatında kullanılan kutuların (örn.masa lambalarının imalatı (abajur dahil). bkz.iletim direkleri ve hatlarının donanımlarının imaları. floresan. bkz.tevzi çubuklarının. enfraruj (kızılötesi) vb..33..90. bağlantı yeri. elektrik. baskılı. karpit.tavan aydınlatma donanımlarının imalatı.seramik yalıtım malzemelerinin (izolatör) imalatı. lamba donanımları ve ampullerin imalatı. 23..sokak aydınlatma donanımları imalatı. gazolin.19. bkz. elektrikli aydınlatma ampulleri ve tüpleri ile bunların parçaları ve bileşenlerinin (elektrikli aydınlatma ampulleri için camlar hariç). çıtçıtlı. elektrik iletkenlerinin (elektrik bağlantı düzeneği (şalt cihazı) tipinde olanlar hariç) imalatı.. . lambalar. 27.avizelerin (şamdanlar) imalatı.00 Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı 27.. aydınlatma donanımları için akım taşıyan kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı. .Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır...elektrikli haşere lambalarının imalatı. bkz.4 Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı 27.43.fener imalatı (örn.

+çöp.+konserve açacakları.+çamaşır yıkama ve kurutma makineleri.+bıçak bileyicileri.01 Deşarj lambası.+elektrikli fırınlar. elektrikli mutfak eşyaları.04 Elektriksiz aydınlatma donanımlarının imalatı 27. elektrikli diş fırçaları.+tost makineleri. lamba donanımları ve ampullerin imalatı 27. ev tipi elektrikli yer bakım makineleri. ev tipi çamaşır makineleri. lambalar. blenderler.03 Sokak aydınlatma donanımları imalatı.+elektrikli süpürgeler.99 Diğer elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı 27. ev tipi vantilatörler. elektrik. 27. elektrikli saclar.+elektrikli kızartma tavaları. floresan.27.+vantilatör ve aspiratörler.40. ve diğer elektrikli kişisel bakım aletleri. enfraruj (kızılötesi) vb. taraklar.+yemek pişirme ocakları. elektrikli küçük ev aletleri.+dondurucular.+yer silicileri/parlatıcıları. bigudiler. ev tipi buzdolapları. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 150 / 374 .ev tipi elektro termik aletlerin imalatı:+elektrikli su ısıtıcıları.+elektrikli fön makineleri. su ısıtıcıları ve çöp öğütücü birimleri gibi diğer elektrikli ya da elektriksiz ev aletleri imalatını kapsamaktadır.5 Ev aletleri imalatı Bu grup. ev tipi süpürgeler. ultra-viole.elektrikli ev aletlerinin imalatı:+buzdolapları.+taşınabilir elektrikli radyatörler (ısıtıcılar) ve ev tipi vantilatörler. gaz ya da diğer yakıt türleri ile çalışan aletlerin imalatını da kapsamaktadır.+elektrikli battaniyeler. ızgaralar.+mikrodalga fırınlar.40. Bu grup.40. fırçalar.02 Avizelerin (şamdanlar) imalatı 27. atık öğütücüleri..+öğütücüler.+elektrikli tıraş aletleri.40. ev tipi yemek pişirme gereçleri.+elektrikli ütüler. duvar tipi ve üstten kapaklı sandık tipi dondurucular ile bulaşık makineleri.+kahve veya çay makineleri.. kızartıcılar.40. elektrikli filaman lambası. (trafik ışıkları hariç) 27. meyve sıkacakları.51 Elektrikli ev aletlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+bulaşık makineleri.

28.94.+elektrikli ütüler.ev tipi dikiş makinelerinin imalatı. 43. .+elektrikli tıraş aletleri. elektrikli saclar..+çamaşır yıkama ve kurutma makineleri. motor. yemek pişirme aletleri.. tavan yelpazeleri. 27. pil ve akümülatör.01 Elektrikli ev aletlerinin imalatı buzdolapları. fırınlar.elektrikli kapı açma ve kapama aletleri imalatı..+yemek pişirme ocakları. ve diğer elektrikli kişisel bakım aletleri.+elektrikli fırınlar.+vantilatör ve aspiratörler.. ticari ve sanayi elektrik süpürgelerinin imalatı.ev tipi. ticari tipde yemek pişirme aletleri.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+mikrodalga fırınlar.yalıtkan elektrik tellerinden uzatma kablosu imalatı .+elektrikli fön makineleri.+çöp. Kapsam dışı olanlar.9 Diğer elektrikli donanımların imalatı 27. meyve sıkacakları.+bulaşık makineleri.+dondurucular. ticari tipte çamaşırhaneler.52 Elektriksiz ev aletlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.davlumbazlar.aşırı gerilim koruyucu (süpresör) imalatı (elektrik dağıtım voltaj seviyesi için olanlar hariç). bkz. elektriksiz pişirme ve ısıtma aletlerinin imalatı: +elektrikli olmayan sobalar. 27. akü ve batarya şarj aleti imalatı (sabit durum).sabit durum redresörleri. aydınlatma aletleri ya da ev aletleri dışındaki çeşitli elektrikli donanımların imalatını kapsamaktadır. jeneratör.29. bigudiler. davlumbazlar. taraklar.90 Diğer elektrikli donanımların imalatı Bu sınıf.+elektrikli ısıtma rezistansları vb. oda klimaları. bölüm 28. bkz.ticari ve sanayi buzdolapları ve soğutucular.+öğütücüler.kesintisiz güç kaynakları (UPS) imalatı. pişirme setleri. yakıt hücreleri.00 Elektriksiz ev aletlerinin imalatı 27. 27.. uzatma kablolarının ve diğer elektrik kablo setlerinin imalatı.51.pil.. transformatör. .ultrasonik temizleme makineleri imalatı (laboratuar ve dişçilik hariç).yalıtkan telli ve bağlayıcı elemanlı cihaz kablolarının. .+kahve veya çay makineleri.52. su ısıtıcıları.+yer silicileri/parlatıcıları. kızartıcılar.+tost makineleri. dalgalı akımı doğru akıma çeviren cihazlar.+taşınabilir elektrikli radyatörler (ısıtıcılar) ve ev tipi vantilatörler.. blenderler. atık öğütücüleri. düzenli ve düzensiz güç kaynakları imalatı. fırçalar. 27. sabit hazneli sobalar ve ticari vantilatörler ve aspiratörler.. . tel ve kablolamada kullanılan gereçler.elektrikli zil imalatı. . elektrikli diş fırçaları.51.+elektrikli battaniyeler.karbon ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 151 / 374 .+elektrikli kızartma tavaları.+konserve açacakları. tabak ısıtıcıları.+elektrikli ısıtma rezistansları vb. bkz.merkezi elektrikli süpürge sistemlerinin kurulması. kuru temizleme ve presleme teçhizatı. ocaklar.02 Ev tipi elektro termik aletlerin imalatı elektrikli su ısıtıcıları.+elektrikli süpürgeler.. ızgaralar.+bıçak bileyicileri.

otomatik bovling salonu teçhizatları vb. panayır alanı eğlence teçhizatları.29.elektronik bileşen tipli redresörler.11 Motor ve türbin imalatı.jeneratörler. bilgisayar donanımlarının.elektriksiz kaynak ve lehim aletlerinin imalatı. 27. 27. Kapsam dışı olanlar. püskürtme.elektrikli işaretlerin (tabelaların) imalatı. röleler ve endüstriyel kumandaların imalatı. bastırma ve paketleme gibi) işlemler yapan makinelerin ve teçhizatların imalatını kapsamaktadır. voltaj regülatörleri gibi motorlu taşıtların elektrikli teçhizatlarının imalatı. motorlu taşıt. Bu bölüm.. 23. motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. ateşleme bujileri. 29. motorlar.elektronik sayı levhası (scoreboard) imalatı. bkz.Genel kullanım amacıyla metal ürünlerin imalatı (bölüm 25)..43.31.1. 27. bkz. direnç. Yerleşke içerisinde yük ve yolcu taşımada kullanılan özel araçların imalatı da bu bölümün içindedir. jeneratörler.. uçak ve motosiklet motorları hariç:+deniz taşıtlarına ait motorlar. enerji dönüştüren entegre devreler... 23. elektrikli cam ve kapı sistemleri. sanayide. güç üreten ve uygulayan mekanik bileşenler ve herhangi bir özel amaç için imal edilmiş temel parçalar da dahil mekanik veya termal olarak materyaller üzerinde bağımsızca hareket eden ya da materyaller üzerinde (işleme. bkz. 27.elektro mıknatıs imalatı. 27. ..11. 26.90. 27.transformatörler. bina ve bina dışı inşaat işlerinde.. adi metalden izolasyon borularının ve bağlantı parçalarının imalatı..siren imalatı.. akım taşısın ya da taşımasın kablolama gereçlerinin imalatı.. NACE`de yer alan bir sanayide veya sanayilerin küçük bir grubunda özel olarak kullanılan makineler gibi özel amaçlı makinelerin imalatı ile sanayilerin büyük bir bölümünde kullanılan makineler gibi genel amaçlı makinelerin imalatını birbirinden ayırmaktadır.içten yanmalı pistonlu motor imalatı. karbüratörlerin imalatı. bkz. tarımda veya evde kullanılmak üzere tasarlanmış olsun ya da olmasın sabit ve hareketli ya da el aletleri imalatını kapsamaktadır.tüm içten yanmalı motorlar. bkz.. elektrik kontrol ve dağıtım cihazlarının imalatı (bölüm 26 ve 27) ve genel amaçlı motorlu taşıtların imalatı (bölüm 29 ve 30 ) bu bölümün kapsamı dışındadır. 28..lerinde yer alan pistonların.elektrik izolatörlerinin (cam ya da porselen hariç)...- TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 152 / 374 .20. uçak. elektronik dirençler ve benzer aletler imalatı. ölçme ve test donanımlarının..+lokomotif motorları..3. bkz.5. alternatörler.. bkz.karbon ve grafit tel ve ürün imalatı (elektrotlar ve elektrikli aletler hariç).parçacık hızlandırıcılar imalatı. voltaj düzenleyici entegre devreler.elektrikli kondansatör.grafit elektrotların. dizel motorlar vb. bkz..porselen elektrik izolatörleri imalatı.iletişim ve enerji tellerinin.Bu bölüm ayrıca. 28. piston sekmanlarının. gibi imalat sürecinde kullanılsın ya da kullanılmasın başka bir yerde sınıflandırılmayan diğer özel amaçlı makinelerin imalatını da kapsamaktadır. yoğunlaştırıcılar ve benzer bileşenlerin imalatı. bağlantıların ve diğer elektrikli karbon ve grafit ürünlerin imalatı.99. birleştirilmiş kontrol cihazlarının.pil. akü ve batarya imalatı.00 Diğer elektrikli donanımların imalatı 28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı Bu bölüm.40.elektrikli kaynak ve lehim teçhizatının imalatı (lehim havyaları da dahil). elektrikli ateşleme kablo takımları. elektrik bağlantı düzeneği (şalt cihazı). bkz.1 Genel amaçlı makinelerin imalatı 28. bkz.. Bu bölüm. elektronik kondansatörler.aydınlatma donanımlarının imalatı.ev aletlerinin imalatı.elektrikli sinyal donanımları imalatı (trafik ışıkları ve yayalar için sinyal donanımları dahil).

30. bkz. 30.91. .11. piston sekmanlarının. 30. bkz.+gaz türbinleri (uçaklardaki turbo jetler veya turbo pervaneler hariç) 28.11. .31.+rüzgar türbinleri.kazan türbin setlerinin imalatı.10.lerinde yer alan pistonların. 28.07 Sanayide kullanım amaçlı motor imalatı 28. uçak ve motosiklet motorları hariç deniz taşıtlarına ait motorlar. bkz. bkz.içten yanmalı motorlar için egzoz ve emme supaplarının imalatı.30.+gaz türbinleri (uçaklardaki turbo jetler veya turbo pervaneler hariç).04 Türbin ve türbin parçalarının imalatı su buharı türbinleri ve diğer buhar türbinleri. dizel motorlar vb. 29.. ..+rüzgar türbinleri. uçaklar veya motosikletler için tahrikli motorların imalatı.11.+lokomotif motorları 28. bkz. 27.. motorlu taşıt.elektrik jeneratörlerinin imalatı (türbin-jeneratör setleri hariç). 29.türbin-jeneratör setlerinin imalatı.ilk hareket ettirici jeneratör setleri imalatı (türbin-jeneratör setleri hariç).11.türbin ve türbin parçalarının imalatı:+su buharı türbinleri ve diğer buhar türbinleri.11.turbo jetler veya turbo pervanelerin imalatı.+hidrolik türbinler ve bunların su çarkları ve regülatörleri (düzenleyicileri).01 İçten yanmalı pistonlu motor imalatı.içten yanmalı motorların elektrikli donanım ve bileşenlerinin imalatı.05 Kazan türbin setlerinin imalatı 28.06 Türbin-jeneratör setlerinin imalatı 28.11. . Kapsam dışı olanlar.+hidrolik türbinler ve bunların su çarkları ve regülatörleri (düzenleyicileri). 27.12 Akışkan gücü ile çalışan donanımların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 153 / 374 .02 Tüm içten yanmalı motorlar.motorlu taşıtlar.11. . karbüratörlerin imalatı 28.03 İçten yanmalı motorlar için egzoz ve emme supaplarının imalatı 28.11.sanayide kullanım amaçlı motor imalatı. . 30.11.

28. 28. bkz.akışkan gücü ile çalışmayan uygulamalar için valf imalatı. 23. benzin pompaları.hidrolik ve pnömatik valflar ile pnömatik sistemlerde kullanmak üzere hava hazırlama donanımı imalatı.44.15..kompresör imalatı. cam ya da seramik malzemelerden valfların (vanaların) imalatı. hava veya diğer gaz kompresörlerinin imalatı. . Kapsam dışı olanlar. . bkz.sertleştirilmemiş vulkanize kauçuk. . .14. 28. Kapsam dışı olanlar. . bkz.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . .13.12. 28. .pnömatik sistemlerde kullanmak üzere hava hazırlama donanımı imalatı.havalı veya vakumlu pompaların. . .sıhhi tesisatta kullanılan musluk ve vana imalatı.12. .hidrolik ve pnömatik donanımların imalatı.ısıtmada kullanılan musluk ve vnaların imalatı.içten yanmalı motorlara monte etmek üzere tasarlanmış pompaların imalatı: motorlu araçlar vb. . 28.hidrostatik transmisyon imalatı.00 Akışkan gücü ile çalışan donanımların imalatı 28. . bkz.akışkan güç sistemleri imalatı.hidrolik olmayan uygulamalar için pompa imalatı. .01 Ayar vanaları ve giriş muslukları dahil. hidrolik ve pnömatik valflar. sanayi muslukları ve vanalarının imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 154 / 374 .14 Diğer musluk ve vana imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. hidrolik motorlar. hidrolik ve pnömatik hortumlar ve bağlantı parçaları dahil).13 Diğer pompaların ve kompresörlerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.herhangi bir ölçüm aleti ile donatılmış olsun ya da olmasın sıvılar için pompa imalatı.00 Diğer pompaların ve kompresörlerin imalatı 28. 28. . için yağ pompaları.14.hidrolik ve pnömatik bileşenlerin imalatı (hidrolik pompalar. su pompaları.12. 28. . . bkz.içten yanmalı motorların emme ve egzoz supaplarının imalatı. yakıt pompaları. 28. 28.mekanik transmisyon donanımları imalatı.ayar vanaları ve giriş muslukları dahil. Kapsam dışı olanlar. sanayi muslukları ve vanalarının imalatı. 28.19 ya da 23. hidrolik ve pnömatik silindirler.hidrolik transmisyon donanımı imalatı .11. . .13. 22.19. bkz. bkz.13.

. .güç aktarım zinciri imalatı.15 Rulman.12. Kapsam dışı olanlar. .hidrostatik transmisyon imalatı. .02 Sıhhi tesisatta kullanılan musluk ve vana imalatı 28.volan ve kasnak imalatı.14.03 Dişliler/dişli takımlarının. 29.15. . .02 Mekanik güç aktarma donanımlarının imalatı aktarma milleri (şaftları) ve krankları: kam milleri.01 Bilyeli veya makaralı rulman ve bunların parçalarının imalatı 28.04 Debriyaj ve mil (şaft) bağlantıları imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 155 / 374 . vites kutularının (29.motorlu taşıtların ya da uçakların parçaları olarak tanımlanabilen güç aktarım donanımına ait ara montaj ürünlerinin imalatı.93.28.03 Isıtmada kullanılan musluk ve vnaların imalatı 28. krank milleri. vites kutularının (29. dişli/dişli takımı. bkz.32`de var) ve diğer hız değiştiricileri imalatı 28.mekanik güç aktarma donanımlarının imalatı: +aktarma milleri (şaftları) ve krankları: kam milleri.32`de var) ve diğer hız değiştiricileri imalatı. . 28. şanzımanların. 28. +rulman yatakları ve düz mil (şaft) rulmanları.debriyaj ve mil (şaft) bağlantıları imalatı.bilyeli veya makaralı rulman ve bunların parçalarının imalatı.mafsallı bağlantı zinciri imalatı. bkz. bkz.12.hidrolik transmisyon donanımı imalatı. dişliler/dişli takımlarının.15.elektromanyetik debriyaj (kavrama) imalatı. şanzıman ve tahrik tertibatı elemanlarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. +rulman yatakları ve düz mil (şaft) rulmanları. 28.31. . bölüm 29 ve 30. kranklar ve benzerleri. . şanzımanların. 28. .15. krank milleri. bkz.15. 25.diğer zincirlerin imalatı.14. bkz. . kranklar ve benzerleri.

kağıt hamuru. bkz. yağla ısıtma sistemleri ve benzeri ocak ve ısınma donanımları gibi elektriksiz ev tipi ısıtma donanımları imalatı. soba ve brülör (ocak ateşleyicileri) imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . kağıt ya da mukavva kurutucuları imalatı.tahta. .51.06 Mafsallı bağlantı zinciri imalatı 28.28. elektriksiz ev tipi hava ısıtmalı ocakların imalatı. . 32. ısı pompaları.21.ev tipi elektrikli ısınma aletleri (elektrikli hava ısıtmalı ocaklar.Elektrikli ve diğer endüstriyel ve laboratuar ocaklarının ve fırınlarının imalatı.93. bkz.tıbbi.sabit bir yere monte edilen güneşle ısıtma sistemleri.). 32.05 Volan ve kasnak imalatı 28.21. bkz.sabit bir yere monte edilen elektrikli sobaların ve yüzme havuzu için elektrikli ısıtıcıların imalatı.brülörlerin imalatı. Kapsam dışı olanlar. bkz.99. . çöp yakma fırınları dahil . ocak. cerrahi ya da laboratuarlara ilişkin steril cihazları imalatı.unlu mamul fırınlarının imalatı.ev tipi fırın imalatı. 28. vb.07 Güç aktarım zinciri imalatı 28.50. laboratuar (dişçilik için) ocakları imalatı.03 Sabit bir yere monte edilen elektrikli sobaların ve yüzme havuzu için elektrikli ısıtıcıların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 156 / 374 .15.21 Fırın.93.01 Elektrikli ve diğer endüstriyel ve laboratuar ocaklarının ve fırınlarının imalatı. 28. bkz.02 Brülörlerin imalatı 28. çöp yakma fırınları dahil 28. 28.21. .50. . . bkz.tarım ürünleri kurutucuları imalatı.15. . 28. 27. buharla ısıtma sistemleri.2 Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı 28. .15.

yeraltında kullanılan devamlı hareketli asansör ve konveyör imalatı.asansörlerin ve yük asansörlerinin kurulumu.asansörler. ( hareketli kaldırma kafesleri. buharla ısıtma sistemleri. 43.21. dahil) (kaldırma veya taşıma sistemi ya da kendinden hareketli olsun olmasın). 28. 28.). konveyör (taşıma bantları vb. 28. .mekanik kepçelerin. . taşıma.11.92. . teleferikler vb.yüzen vinçlerin.22. .el veya motor gücü ile çalıştırılan kaldırma. bkz. imalatı 28. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 157 / 374 . taşıma. yürüyen merdivenler ve yürüyen yolların imalatı. yükleme ya da boşaltma makinelerinin imalatı vinç palangası ve yük asansörleri. dahil) (kaldırma veya taşıma sistemi ya da kendinden hareketli olsun olmasın). bkz. vb.22 Kaldırma ve taşıma donanımları imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . yağla ısıtma sistemleri ve benzeri ocak ve ısınma donanımları gibi elektriksiz ev tipi ısıtma donanımları imalatı 28. vinçli kamyonların imalatı. yükleme ya da boşaltma makinelerinin imalatı: +vinç palangası ve yük asansörleri.92. ısı pompaları. döner vinç.20. tekerlekli büyük taşıyıcılar vb. bucurgat ve kriko. 30. +fabrikalarda kullanılan türden küçük yük taşıtları (el arabaları. döner vinç. +kaldırma. kül boşaltma hazneleri vb.21. .kaldırma ve taşıma donanımları için özel parçaların imalatı. ( hareketli kaldırma kafesleri. bucurgat ve kriko. 28.21. raylı vinçlerin. +kaldırma ve taşıma kuleleri. bkz. +fabrikalarda kullanılan türden küçük yük taşıtları (el arabaları. taşıma. +kaldırma ve taşıma kuleleri.99. ocak ızgaraları.28. bkz.29. yükleme ya da boşaltma amacıyla özel tasarlanmış sanayi robotları ve mekanik manipülatörler.01 El veya motor gücü ile çalıştırılan kaldırma. imalatı. Kapsam dışı olanlar.04 Sabit bir yere monte edilen güneşle ısıtma sistemleri. +kaldırma. 30. yükleme ya da boşaltma amacıyla özel tasarlanmış sanayi robotları ve mekanik manipülatörler. taşıma.çok amaçlı kullanım için endüstriyel robotların imalatı. tek tekerlekli olan el arabaları vb. . tekerlekli büyük taşıyıcılar vb. .). bkz.05 Ev tipi elektrikli ısınma aletleri (elektrikli hava ısıtmalı ocaklar. elektriksiz ev tipi hava ısıtmalı ocakların imalatı 28.06 Mekanik kömür atıcılar (stoker). tek tekerlekli olan el arabaları vb. ekskavatörlerin ve yükleyicilerin imalatı.

hesap makineleri imalatı.fotokopi makineleri imalatı.dikte makineleri (taşınabilir.28.tel zımbalar (kırtasiyede kullanılan) ve tel zımba çıkartıcıları imalatı. açma.03 Asansörler....22. posta işleme makinelerinin (zarf doldurma.03 Madeni para sayma ve madeni para paketleme makineleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 158 / 374 .daktilo imalatı. harmanlama / birleştirme makinelerininimalatı..toner kartuşları imalatı.büro-tipi ciltleme donanımları imalatı (örn.23 Büro makineleri ve donanımları imalatı (bilgisayarlar ve çevre birimleri hariç) Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:.. plastik veya şerit ciltleme) 28.02 Konveyör (taşıma bantları vb..posta ücretlendirme makinelerinin. damgalama ve adreslendirme makineleri.basit dört işlem makinelerinin.elektronik olsun veya olmasın hesap makinesi imalatı.kalemtıraş imalatı. 26.. yazarkasaların imalatı. 28. teleferikler vb.23..oy kullanma makinesi imalatı. küçük ses kayıt cihazları) imalatı.). imalatı 28.... yürüyen merdivenler ve yürüyen yolların imalatı 28.. plastik veya şerit ciltleme)..20.madeni para sayma ve madeni para paketleme makineleri imalatı..02 Büro-tipi ciltleme donanımları imalatı (örn. bkz.bilgisayar ve çevre birimleri imalatı.22.23.. beyaz tahtalar vb.01 Hesap makineleri imalatı 28.stenografi makineleri imalatı. Kapsam dışı olanlar.. .çek yazma makineleri imalatı. tarama)...mekanik olarak işleyen yazarkasa imalatı.22.delgi aleti imalatı.23.) imalatı. tasnif etme.bant kesicileri imalatı.yazı tahtalarının (kara tahtalar.04 Kaldırma ve taşıma donanımları için özel parçaların imalatı 28.

04 Fotokopi makineleri imalatı 28. bkz.23. . .) imalatı 28. 28.+taşlama makineleri. Kapsam dışı olanlar.elektrik motorlu veya elektrikli olmayan motorlu veya pnömatik el aletlerinin imalatı.90.+barutlu çivi çakma makineleri..+pnömatik veya motorlu metal kesme makasları ve metal delme aletleri.24 Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.+matkaplar ve darbeli matkaplar.28.24.+parlatma makinesi. 27.99 Diğer büro makineleri ve donanımları imalatı (bilgisayarlar ve çevre birimleri hariç) 28. 25.25 Soğutma ve havalandırma donanımlarının imalatı. zımbalar (zımba uçları).+taşlama makineleri..lehim ve kaynak yapmada kullanılan elektrikli el aletleri.+darbeli cıvata anahtarları. freze bıçakları vb.+darbeli cıvata anahtarları.+frezeler. beyaz tahtalar vb.+zımbalama makineleri.73.+elle kullanılan motorlu planyalar.05 Toner kartuşları imalatı 28.+pnömatik çivileme aletleri.23. evde Sayfa: 159 / 374 TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi .01 Elektrik motorlu veya elektrikli olmayan motorlu veya pnömatik el aletlerinin imalatı örneğin:+yuvarlak veya vargel testere. 28.06 Yazı tahtalarının (kara tahtalar.99 Diğer motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı 28.el aletleri için birbiriyle değiştirilebilir aletlerin imalatı: matkap uçları.+zincir testere.+zincir testere.+elle kullanılan zımpara makineleri.+frezeler.23.+pnömatik veya motorlu metal kesme makasları ve metal delme aletleri.+pnömatik perçin tabancaları.23.+pnömatik çivileme aletleri.+pnömatik perçin tabancaları.+elle kullanılan motorlu planyalar.+zımbalama makineleri. örneğin:+yuvarlak veya vargel testere.+parlatma makinesi.+barutlu çivi çakma makineleri.24.+elle kullanılan zımpara makineleri.+matkaplar ve darbeli matkaplar.

51.25.) imalatı Kapsam dışı olanlar. çatı vantilatörleri. 27.25.51. bkz. bkz.motorlu taşıtlar için olanlar da dahil iklimlendirme cihazları (klimaların) imalatı.25.evde kullanılan vantilatörlerin imalatı. .sanayi tipi soğutma veya dondurma donanımlarının imalatı. .ısı değiştiricilerin (eşanjörlerin) imalatı.06 Çatı havalandırma pervanelerinin (çatı altındaki üç köşeli yan duvardaki havalandırmalar. bileşenlerin montajı dahil. 27.04 Isı değiştiricilerin (eşanjörlerin) imalatı 28. . vb.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 160 / 374 .25.25.25.03 Evde kullanılanlar hariç vantilatörlerin imalatı 28. .) imalatı 28. 28. .05 Hava ya da gazların sıvılaştırılmasında kullanılan makinelerin imalatı 28. .evde kullanılan soğutma ya da dondurma ekipmanlarının imalatı. çatı vantilatörleri. hava ya da gazların sıvılaştırılmasında kullanılan makinelerin imalatı. vb.02 Motorlu taşıtlar için olanlar da dahil iklimlendirme cihazları (klimaların) imalatı 28. .kullanılanlar hariç Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.01 Sanayi tipi soğutma veya dondurma donanımlarının imalatı bileşenlerin montajı dahil 28.çatı havalandırma pervanelerinin (çatı altındaki üç köşeli yan duvardaki havalandırmalar.evde kullanılanlar hariç vantilatörlerin imalatı.

bkz..24. 28.51.+yumurtaların.biçici makinelerin imalatı (çim biçme makineleri de dahil).yaya kontrollü traktör imalatı. bkz.22.93. ekilmesi veya gübrelenmesi için tarımsal makinelerin imalatı:+sabanlar. platformlu tartı aletleri. kapatma.93. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 161 / 374 .tarımda kullanılan muhtelif makinelerin imalatı:+kümes hayvanları ve arıcılık makineleri ile hayvan yemleri hazırlamak için kullanılan donanımlar vb.krema ayırıcılarının imalatı. 28.ticari çamaşır kurutucularının imalatı.51.otomatik mal satış makineleri imalatı.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı 28. çamaşır kurutma makinesi hariç). bkz. 28.<> Kapsam dışı olanlar: .99. .. 25....toprağın hazırlanması. temizlenmesi. 27.krema ayırıcıların (makineleri) imalatı. mibzerler. 28.tohumların.tekstil baskı makinelerinin imalatı.aynı maddenin tabakalarından ya da çeşitli maddelerin kombinasyonundan yapılmış conta ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı. . mühürleme. .30 Tarım ve ormancılık makineleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:.. yangın söndürme ve kum püskürtme cihazları. tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi için kullanılan makinelerin imalatı. tırmıklar.10.santrifüj imalatı (krema makinesi...93..Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:.yer terazileri. . bkz. 28.motorsuz tarımsal el aletleri imalatı.tarımsal kurutma makinelerinin imalatı bkz. bkz. 28.metal ve cam haddeleme makinelerinin ve bunların silindirlerinin imalatı. 28.süt sağma makinelerinin imalatı.94.tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörlerin imalatı.93. 28. mezuralar ve benzeri el aletler ile mekanistlerin hassas aletleri (optik olanlar hariç).gıdaların filtrelenmesi ve temizlenmesi için makinelerin imalatı.90.91. bkz... 27..... bkz.su sirkülasyonu yoluyla doğrudan soğutma için soğutma kuleleri ve benzerlerinin imalatı. .tarımsal kullanım amacıyla püskürtme makinelerinin imalatı. bkz.28.94.. diskarolar vb.şişe temizleme ya da kurutma makineleri ile içeceklerin gazlandırılmasında kullanılan makinelerin imalatı.motorlu tarımsal el aletlerinin imalatı. taşıt baskülleri vb. .29..yol treylerlerinin ya da yarı treylerlerin imalatı. . tasniflenmesi ya da derecelendirilmesi için makinelerin imalatı. gübre serpiciler. 26.tartı aletleri imalatı (laboratuarlarda kullanılan hassas tartı aletleri hariç):+ ev ve dükkanlarda kullanılan tartı aletleri. sürekli ölçüm için tartılar. buhar temizleme makineleri vb. harman dövücüler.3 Tarım ve ormancılık makineleri imalatı Bu grup.evlerde kullanılan soğutma ya da dondurma donanımlarının imalatı..petrol rafineleri. . için damıtma veya rektifiye donanımları imalatı. 28. 27.hasat veya harman makinelerinin imalatı:+biçer döverler...elektrikli kaynak ve lehim cihazlarının imalatı. 28.tarımsal püskürtme makinelerinin imalatı. ayıklayıcılar vb.. 28. bkz. şerit metreler. bkz.30. içecek sanayii vb. 29.20. bkz. tarım ve ormancılık makinelerinin imalatını kapsamaktadır. bkz.sıvı ve tozları atan.73.evlerde kullanılan vantilatörlerin imalatı. tanelerin ya da kuru baklagillerin temizlenmesi.tarımda kullanılan taşıyıcıların (konveyör) imalatı.+ sıvılar için filtreleme ya da temizleme makine ve aparatları imalatı. bkz.yarı treylerler için tır çekicilerinin imalatı.gaz jeneratörleri imalatı. 28. bkz.. 28... kimya sanayii.elektrikli olmayan kaynak ve lehim aletlerinin imalatı..paketleme ve ambalajlama makineleri imalatı:+ doldurma. bkz. bkz. kapsülleme ya da etiketleme aletleri vb.51..tarımsal amaçlı kendinden yüklemeli veya kendinden boşaltmalı romörkler veya yarı römork imalatı. meyvelerin vb. . Kapsam dışı olanlar: . dağıtan ya da püskürten donanımların imalatı:+ püskürtme tabancası.. tartı aletleri. 29..hassas (laboratuar tipi) terazilerin imalatı.93. bkz.silindirli haddeleme makineleri ya da diğer haddeleme makineler ile bunların silindirlerinin imalatı (metal ve cam için olanlar hariç).

07 Tarımsal kullanım amacıyla püskürtme makinelerinin imalatı 28.30.04 Toprağın hazırlanması.30.01 Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörlerin imalatı 28. tırmıklar.28. ayıklayıcılar vb.30. ekilmesi veya gübrelenmesi için tarımsal makinelerin imalatı sabanlar.06 Süt sağma makinelerinin imalatı 28. gübre serpiciler.30. harman dövücüler.03 Tarımsal amaçlı kendinden yüklemeli veya kendinden boşaltmalı romörkler veya yarı römork imalatı 28.02 Biçici makinelerin imalatı çim biçme makineleri de dahil 28.99 Diğer tarım ve ormancılık makineleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 162 / 374 . diskarolar vb 28.05 Hasat veya harman makinelerinin imalatı Biçer döverler.30.30. mibzerler.30.30.08 Tarımda kullanılan muhtelif makinelerin imalatı 28. 28.30.

metal işlemede kullanılan delgi preslerinin. demir dövme makinelerinin vb. Kapsam dışı olanlar. sert plastik.03 Damga ya da pres makineleri imalatı 28. sert kauçuk. imalatı. öğütme. öğütme.birbiriyle değiştirilebilir aletlerin imalatı. imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 163 / 374 . delme. soğuk cam vb. oyma.27. manyetik darbe ve benzerlerini kullanan mekanizmalar dahildir. . temizlenmesi. taşlama vb. metal ve diğer maddelerin (ahşap. 28. hidrolik frenlerin.02 Tornalama. . manyetik darbeleri ve benzerlerini kullananlar da dahil).04 Metal işlemede kullanılan delgi preslerinin. ultrasonik dalgaları. tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi için kullanılan makinelerin imalatı. .41. şahmerdanların (elektrikli çekiçlerin).01 Metal işleyen takım tezgahlarının imalatı lazer ışınlarını. metal işleyen makinelerin ve takım tezgahlarının imalatını kapsamaktadır. hidrolik preslerin. plazma arklarını. şekillendirme. şekillendirme. plazma arklarını.elektrikli kaynak ve lehim makineleri imalatı bkz.kümes hayvanları ve arıcılık makineleri ile hayvan yemleri hazırlamak için kullanılan donanımlar vb. ultrasonik dalgaları. hidrolik preslerin. tornalama.+yumurtaların.metal işleyen takım tezgahlarının imalatı (lazer ışınlarını. hidrolik frenlerin. damga ya da pres makineleri imalatı.90 28. için takım tezgahı imalatı 28. kemik.41. bkz. ultrasonik dalgaları.) işlenmesi için takım tezgahlarının imalatı. diş haddesi veya tel işleme makineleri imalatı. manyetik darbeleri ve benzerlerini kullananlar da dahil 28.73. oyma. lazer ışınlarını. planyalama.41. plazma arkları. planyalama. 28.4 Metal işleme makineleri ve takım tezgahları imalatı Bu grup. 25.41 Metal işleme makinelerinin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . meyvelerin vb.. şahmerdanların (elektrikli çekiçlerin). için takım tezgahı imalatı. taşlama vb. demir dövme makinelerinin vb.41. delme. -hadde tezgahları. Örneğin.

. dönen aletler. imalatı. 28. 28.49 Diğer takım tezgahlarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. hava taşıtı fırlatma donanımlarının veya eğlence parkı donanımları gibi diğer (imalat dışı sanayilerde kullanılan) özel makinelerin imalatını da kapsamaktadır. bu grup ayrıca. .00 Diğer takım tezgahlarının imalatı 28. 28. bkz..9 Diğer özel-amaçlı makinelerin imalatı Bu grup. ultrasonik dalgalar. elle kullanılan elektrikli lehim havyası ve lehim tabancalarının imalatı.91. perçinleme makinelerinin.madencilik ve taşocakçılığı için makinelerin imalatı.sabit rotatif veya rotatif darbeli matkaplarının.döküm kalıbı şekillendirme makinelerinin imalatı. manyetik darbeleri ve benzerlerini kullananlarda dahil). bkz. NACE`de yer alan bir sanayide veya sanayilerin küçük bir grubunda özel olarak kullanılan makineler gibi özel amaçlı makinelerin imalatını kapsamaktadır.91 Metalürji makineleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . Bunların çoğu. döküm makineleri. bkz. mantar. külçe kalıpları (ingot kalıpları).elektriksel kaplama tezgahlarının imalatı Kapsam dışı olanlar. işlemek için takım tezgahlarının imalatı (lazer ışınları.motorlu el aletlerinin imalatı.41.90.ahşap. . 28.28.sıcak metallerin işlenmesine yönelik makine ve donanımların imalatı: +çelik fırını.41. bkz. sert kauçuk ya da plastik vb.).99. soğuk cam vb.49. 28. sert plastik.73. . taş.73.ince elyaflı sunta levhaların ve benzerlerinin imalatında kullanılan pres makinelerinin imalatı . kesme bıçakları vb. frezeler. gıda imalatı veya tekstil imalatı gibi diğer imalat süreçlerinde kullanılırken. döküm kepçeleri.. . 25.metal hadde makineleri ve bunlar için silindir imalatı.takım tezgahları için taşıyıcı yüzey imalatı. bıçkı ağızları. metal levha kesme makinelerinin vb.92. 27. bkz. 28. Kapsam dışı olanlar. tıkaçlar. yapıştırılması ya da başka şekilde birleştirilmesi için sabit makinelerin imalatı. eğeleme makinelerinin. . . sert kauçuk (ebonit).metal haddeleme ve dökümünde kullanılan makinelerin imalatı. zımbalanması. 25. 28.hadde tezgahı imalatı. delgiler. kemik.kalıp kutularının ve kalıpların (külçe kalıplar hariç) imalatı.nin çivilenmesi. bkz.91.ahşap.99 Diğer metal işleme makinelerinin imalatı 28. delgeçler. 28..takım tezgahları için birbiriyle değiştirilebilir aletlerin imalatı (matkaplar.takım tezgahları için bölme başlıkları ve diğer özel ek parçaların imalatı. plazma arkları. kemik. . bkz.. bkz.24..01 Sıcak metallerin işlenmesine yönelik makine ve donanımların imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 164 / 374 .

02 Eleme.30.kara yolu dışında kullanılan damperli yük kamyonlarının imalatı.92. düzleyici. kazıyıcı... bkz.diğer traktörlerin imalatı.delme kesme. ayırma. sondaj.92 Maden..92.. kazıyıcı. kuyu açma ve tünel açma makineleri(yeraltı kullanım için olsun ya da olmasın) imalatı..22. Kapsam dışı olanlar. ayırma. düzleyici. bkz. . yıkama. mekanik kepçe.beton karıştırıcılı (mikserli) kamyonların imalatı.harfiyat makinelerinin imalatı:+buldozer. . kuyu açma ve tünel açma makineleri(yeraltı kullanım için olsun ya da olmasın) imalatı 28.05 Temel kazığı çakma ve sökme TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 165 / 374 .49.03 Beton ve harç karıştırıcıları (mikserleri) imalatı 28. 28. zift (bitüm) ve asfalt yayıcılar. 29.+temel kazığı çakma ve sökme makineleri. 28.inşaatta veya madencilikte kullanılan traktörler ile paletli traktörlerin imalatı.beton ve harç karıştırıcıları (mikserleri) imalatı.. 28.10. tasnif etme.92. greyder. kırma ve benzeri yollarla minerallerin işlemden geçirilmesi için kullanılan makinelerin imalatı 28.10.04 Harfiyat makinelerinin imalatı buldozer. kırma ve benzeri yollarla minerallerin işlemden geçirilmesi için kullanılan makinelerin imalatı.28.eleme.kaldırma ve taşıma donanımlarının imalatı. . mekanik kepçe. bkz. beton kaplama makineleri vb. bkz.92.taşların işlenmesi için takım tezgahları imalatı (taşların parçalanması ve temizlenmesinde kullanılan makineler dahil). taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır..yeraltı kullanımı için sürekli hareketli asansör ve konveyör imalatı.02 Metal hadde makineleri ve bunlar için silindir imalatı 28. 28. kepçeli yükleyici vb.92. imalatı. angledozer. harç yayıcılar. tasnif etme. 28.buldozer ve angledozer bıçaklarının imalatı. angledozer. sondaj. 29. yıkama.. greyder. .01 Delme kesme. kepçeli yükleyici vb.91.

93 Gıda. hamur ayırıcı. imalatı. zift (bitüm) ve asfalt yayıcılar. spagetti ya da benzer ürünleri yapmak için kullanılan makinelerin imalatı:+ ekmek fırını. kepek temizleyiciler.unlu ürünler sanayi için ya da makarna. hamur kesme.+ peynir makineleri... ezici vb.02 Süt ürünleri sanayii için makine imalatı krema ayırıcıları + süt işleme makineleri (örn. hububat polisaj makineleri vb. tereyağı işleme ve kalıplama makineleri). harç yayıcılar. 26.29. 28. bira makineleri. meyve suları vb. (örn. tanelerin ya da kuru baklagillerin temizlenmesi. kabuklu deniz hayvanlarının ya da yenebilen diğer deniz ürünlerinin hazırlanmasında kullanılan makineler. kalıplama. bkz. işlenecek malzemeyi makineye veren cihaz. ambalajlama ve tartma cihazları imalatı. kalıplama.süt ürünleri sanayii için makine imalatı:+ krema ayırıcıları + süt işleme makineleri (örn.+ filtreleme ya da temizlemede kullanılan makineler.+ çeşitli gıdaların işlenmesi için kullanılan makine ve donanım imalatı:+ şekerleme.kabuklu yemiş ve sebze hazırlanmasında kullanılan makineler. presleme) vb.makineleri.60. homojenleştirme.hayvansal ya da bitkisel katı ya da sıvı yağların hazırlanması ya da çıkarılmasına özgü makinelerin imalatı. elma şarabı. bezelye kırma makineleri). taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı 28. . homojenleştirme).+ süt dönüştürme makineleri (örn.şarap. Kapsam dışı olanlar.99 Diğer maden. taneler ve kuru baklagiller sebzeleri hariç) temizlenmesi.93..değirmencilik sanayi için makine imalatı:+ tohumların. meyvelerin ve diğer mahsullerin (tohumlar. beton kaplama makineleri vb. tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi için kullanılan makinelerin imalatı .meyve. 28. karıştırıcılar.yumurtaların.92. (örn. tereyağı işleme ve kalıplama makineleri). tereyağı topakları.. balıkların. hamur kalıplama.tütünün hazırlanmasında ve sigara..)+ un ve kaba un vb. bkz. elek kayışları.93. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 166 / 374 . homojenleştirme). pasta makineleri vb. bkz.01 Tarımsal kurutma makinelerinin imalatı 28. et ya da kümes hayvanı etlerinin işlenmesindekullanılanmakineler.otel ve lokantalarda yiyeceklerin hazırlanmasına özgü makinelerin imalatı. paketleme. kakao ya da çikolata yapımında kullanılan makineler.. hamur karıştırıcı. puro ve pipo tütünü imalinde veya çiğneme tütünleri ya da enfiye imalatında kullanılan makinelerin imalatı. 28. üretmek için kullanılan makineler (öğütme değirmenleri.30. imalatı 28..süt ve diğer gıda maddelerinin ışınlama donanımlarının imalatı. ayırıcılar. tereyağı topakları. homojenleştirme. tasniflenmesi ya da derecelendirilmesi için makineler (buğday savurucu. elekler.+ gıda ve içeceklerin endüstriyel olarak hazırlanmasında ve imalatında kullanılan diğer makinelerin imalatı. presleme) vb. .+ süt dönüştürme makineleri (örn.tarımsal kurutma makinelerinin imalatı. içecek ve tütün işleme makineleri imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ peynir makineleri. yapımında kullanılan pres. şeker imalatında kullanılan makineler. çeltik soyma makineleri.

28.93.03 Değirmencilik sanayi için makine imalatı
tohumların, tanelerin ya da kuru baklagillerin temizlenmesi, tasniflenmesi ya da derecelendirilmesi için makineler (buğday savurucu, elek kayışları, ayırıcılar, hububat polisaj makineleri vb.)+ un ve kaba un vb. üretmek için kullanılan makineler (öğütme değirmenleri, işlenecek malzemeyi makineye veren cihaz, elekler, kepek temizleyiciler, karıştırıcılar, çeltik soyma makineleri, bezelye kırma makineleri).

28.93.04 Şarap, elma şarabı, meyve suları vb. yapımında kullanılan pres, ezici vb. imalatı 28.93.05 Unlu ürünler sanayi için ya da makarna, spagetti ya da benzer ürünleri yapmak için kullanılan makinelerin imalatı
ekmek fırını, hamur karıştırıcı, hamur ayırıcı, hamur kalıplama, hamur kesme, pasta makineleri vb.+ çeşitli gıdaların işlenmesi için kullanılan makine ve donanım imalatı:+ şekerleme, kakao ya da çikolata yapımında kullanılan makineler; şeker imalatında kullanılan makineler; bira makineleri; et ya da kümes hayvanı etlerinin işlenmesindekullanılanmakineler,meyve,kabuklu yemiş ve sebze hazırlanmasında kullanılan makineler; balıkların, kabuklu deniz hayvanlarının ya da yenebilen diğer deniz ürünlerinin hazırlanmasında kullanılan makineler,+ filtreleme ya da temizlemede kullanılan makineler,+ gıda ve içeceklerin endüstriyel olarak hazırlanmasında ve imalatında kullanılan diğer makinelerin imalatı

28.93.06 Hayvansal ya da bitkisel katı ya da sıvı yağların hazırlanması ya da çıkarılmasına özgü makinelerin imalatı 28.93.07 Tütünün hazırlanmasında ve sigara, puro ve pipo tütünü imalinde veya çiğneme tütünleri ya da enfiye imalatında kullanılan makinelerin imalatı 28.93.08 Otel ve lokantalarda yiyeceklerin hazırlanmasına özgü makinelerin imalatı

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 167 / 374

28.93.99 Diğer dıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatı
28.94 Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- tekstil makineleri imalatı: +suni veya sentetik tekstil elyafı, malzemesi ya da ipliklerinin hazırlanması, üretilmesi, ekstrüzyonu, çekilmesi, dokunması ya da kesilmesi için makineler,+tekstil elyafı hazırlanması için makineler: çırçır makineleri, balya açıcılar, tarak ve kardeleme makineleri, pamuk yayıcılar, yün temizleyiciler, yün karbonlaştırıcılar, büküm tezgahları vb.+büküm makineleri,+tekstil ipliği hazırlanması için makineler: çile sarıcılar, çözgü tezgahları ve ilgili makineler,+dokuma makineleri (el dokuma tezgahları dahil),+örgü makineleri,+örme ağ, tül, dantel, kurdela vb. yapmak için makineler.- tekstil makineleri için yardımcı makine veya donanımların imalatı: +armür makineleri, jakarlar, otomatik durdurma tertibatı, mekik değiştirme mekanizmaları, iğler ve iğ kanatları vb. - tekstil baskı makinelerinin imalatı,- kumaş işleme makineleri imalatı:+tekstil kumaşlarını yıkama, ağartma, boyama, apreleme, bitirme, kaplama veya emdirme (emprenye etme) makineleri imalatı,+tekstil kumaşları için sarma, çözme, katlama, kesme veya surfile makinelerinin imalatı. - çamaşırhane makinelerinin imalatı:+ütüleme makineleri (pres ütüler dahil), ,+çamaşırhane tipi yıkama ve kurutma makineleri,+kuru temizleme makineleri.- dikiş makineleri, dikiş makineleri başları ve dikiş makineleri iğneleri (evde kullanım için olsun ya da olmasın) imalatı , - keçe ya da dokuma olmayan kumaşların üretilmesi ya da bitirilmesi için makinelerin imalatı,- deri makineleri imalatı;+postların veya derilerin hazırlanması, tabaklanması veya işlenmesi için makineler,+post, deri ya da kürklü derilerden ayakkabı veya diğer eşyaların yapımı veya tamiri için kullanılan makineler. Kapsam dışı olanlar; - jakar makinelerinde kullanılan kağıt ve mukavva kartları imalatı, bkz. 17.29, ev tipi çamaşır yıkama ve kurutma makineleri imalatı, bkz. 27.51, - silindirli haddeleme makineleri imalatı, bkz. 28.29, - ciltlemede kullanılan makinelerin imalatı, bkz. 28.99.

28.94.01 Tekstil makineleri imalatı
suni veya sentetik tekstil elyafı, malzemesi ya da ipliklerinin hazırlanması, üretilmesi, ekstrüzyonu, çekilmesi, dokunması ya da kesilmesi için makineler,+tekstil elyafı hazırlanması için makineler: çırçır makineleri, balya açıcılar, tarak ve kardeleme makineleri, pamuk yayıcılar, yün temizleyiciler, yün karbonlaştırıcılar, büküm tezgahları vb.+büküm makineleri,+tekstil ipliği hazırlanması için makineler: çile sarıcılar, çözgü tezgahları ve ilgili makineler,+dokuma makineleri (el dokuma tezgahları dahil),+örgü makineleri,+örme ağ, tül, dantel, kurdela vb. yapmak için makineler.

28.94.02 Tekstil makineleri için yardımcı makine veya donanımların imalatı
armür makineleri, jakarlar, otomatik durdurma tertibatı, mekik değiştirme mekanizmaları, iğler ve iğ kanatları vb.

28.94.03 Tekstil baskı makinelerinin imalatı
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 168 / 374

28.94.04 Kumaş işleme makineleri imalatı
tekstil kumaşlarını yıkama, ağartma, boyama, apreleme, bitirme, kaplama veya emdirme (emprenye etme) makineleri imalatı,+tekstil kumaşları için sarma, çözme, katlama, kesme veya surfile makinelerinin imalatı.

28.94.05 Çamaşırhane makinelerinin imalatı
ütüleme makineleri (pres ütüler dahil), ,+çamaşırhane tipi yıkama ve kurutma makineleri,+kuru temizleme makineleri.

28.94.06 Dikiş makineleri, dikiş makineleri başları ve dikiş makineleri iğneleri (evde kullanım için olsun ya da olmasın) imalatı 28.94.07 Keçe ya da dokuma olmayan kumaşların üretilmesi ya da bitirilmesi için makinelerin imalatı 28.94.08 Deri makineleri imalatı
postların veya derilerin hazırlanması, tabaklanması veya işlenmesi için makineler,+post, deri ya da kürklü derilerden ayakkabı veya diğer eşyaların yapımı veya tamiri için kullanılan makineler.

28.94.99 Diğer tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
28.95 Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - kağıt hamuru yapımında kullanılan makine imalatı, - kağıt ve mukavva makinelerinin imalatı, - kağıt ve mukavva eşyaların üretiminde kullanılan makinelerin imalatı

28.95.01 Kağıt hamuru yapımında kullanılan makine imalatı

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 169 / 374

28.95.02 Kağıt ve mukavva makinelerinin imalatı 28.95.03 Kağıt ve mukavva eşyaların üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
28.96 Plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - yumuşak kauçuk ya da plastiğin işlenmesinde, kauçuk ve plastik ürünlerin imalatında kullanılan makinelerin imalatı: +ekstrüderler, kalıp makineleri, pnömatik tekerlek yapımında ya da lastiğe sırt geçirmede kullanılan makineler ile özel kauçuk veya plastik ürünlerin yapımı için diğer makineler.

28.96.01 Yumuşak kauçuk ya da plastiğin işlenmesinde, kauçuk ve plastik ürünlerin imalatında kullanılan makinelerin imalatı
ekstrüderler, kalıp makineleri, pnömatik tekerlek yapımında ya da lastiğe sırt geçirmede kullanılan makineler ile özel kauçuk veya plastik ürünlerin yapımı için diğer makineler.

28.96.99 Diğer plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı
28.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı
Bu sınıf başka yerde sınıflandırılmamış olan özel amaçlı makinelerin imalatını kapsamaktadır. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- ahşap, kağıt hamuru, kağıt veya karton ile diğer malzemeler için kurutucuların imalatı (tarımsal ürünler ve tekstil için olanlar hariç),- basım ve ciltleme makineleri ile çeşitli materyaller üzerine basımı destekleyici faaliyetler için kullanılan makinelerin imalatı,- kiremit, briket, şekilli seramik hamuru, boru, grafit elektrotu, yazı tahtası tebeşiri vb.lerinin üretilmesi için makine imalatı, - yarı iletken imalat makinelerinin imalatı,- özel amaçlar için çoklu görevlerde kullanılabilen endüstriyel robotların imalatı,- çeşitli özel amaçlı makineler ve donanımların imalatı:+elektrikli veya elektronik lamba, tüp ya da ampullerin montajı için kullanılan makineler,+cam veya cam eşya, cam elyafı veya ipinin üretimi ya da sıcak işlenmesi için makineler,+izotopik ayırma için makine veya cihazlar,- lastik tekerlerin hizalanmasında ve balansında kullanılan donanımların imalatı (jant balansında kullanılanlar hariç),- merkezi yağlama sistemlerinin imalatı,- hava taşıtı fırlatma donanımlarının, uçak gemilerinde kullanılan katapultların (kısa mesafede uçakların havalanmasını sağlayan mekanizma) ve ilgili donanımların imalatı,- bronzlaşmada kullanılan cihazların imalatı,- otomatik bovling salonu donanımlarının (örn. labut dizici) imalatı,- dönme dolapların, salıncakların, poligonların ve diğer panayır alanı eğlence donanımlarının imalatı.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 170 / 374

Kapsam dışı olanlar; - ev aletleri imalatı, bkz. 27.5, - fotokopi makineleri vb. imalatı, bkz. 28.23, sert kauçuk, sert plastik ya da soğuk cam işleyen makine ya da donanımların imalatı, bkz. 28.49, külçe kalıplarının imalatı, bkz. 28.91.

28.99.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
Bu bölüm, yolcuların ya da yüklerin taşınması amacıyla motorlu kara taşıtlarının imalatını kapsamaktadır. Treyler ve yarı treylerlerin imalatı dahil motorlu kara taşıtlarına ait çeşitli parça ve aksesuarların imalatı da bu bölümde kapsanmaktadır.Bu bölümde üretilen araçların bakım ve onarımı, 45.20`de sınıflandırılmıştır.

29.1 Motorlu kara taşıtlarının imalatı

29.10 Motorlu kara taşıtlarının imalatı
<>Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - binek otomobillerin imalatı, - ticari kara taşıtlarının imalatı: +kamyonetler, kamyonlar ile yarı römorklar için çekiciler vb. - otobüs ve troleybüs (çift katlı, körüklü vb. Otobüsler) imalatı, - motorlu kara taşıtları motorlarının imalatı, - motorlu kara taşıtları için şasi imalatı, - diğer motorlu kara taşıtlarının imalatı : +kar motosikletleri, golf arabaları, hem karada hem suda hareket edebilen (amfibi) araçlar, +itfaiye arabaları, yol temizleme araçları, gezici kütüphaneler, zırhlı otomobiller vb. +beton karıştırıcılı (mikserli) kamyonlar, - ATV motosikletleri( dört tkerelekli motosiklet),go-kart arabları ve benzeri( yarış arabaları dahil) Kapsam dışı olanlar; - elektrikli motorların imalatı (marş motoru hariç), bkz. 27.11, - motorlu kara taşıtları için aydınlatma ekipmanlarının imalatı, bkz. 27.40, - pistonların, sekmanların ve karbüratörlerin imalatı, bkz. 28.11, - tarımda kullanılan traktörlerin imalatı, bkz. 28.30, - inşaatta veya madencilikte kullanılan traktörlerin imalatı, bkz. 28.92, - Kara yolu dışında kullanılan damperli yük kamyonların imalatı, bkz. 28.92, - motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı, bkz. 29.20, - motorlu kara taşıtlarının elektrikli parçalarının imalatı, bkz. 29.31, - motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı, bkz. 29.32, - askeri tankların ve diğer askeri savaş araçlarının imalatı, bkz. 30.40, - motorlu kara taşıtlarının bakım, onarım ve parçalarının değiştirilmesi, bkz.45.20.

29.10.01 Binek otomobillerin imalatı 29.10.02 Ticari kara taşıtlarının imalatı
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 171 / 374

kamyonetler, kamyonlar ile yarı römorklar için çekiciler vb.

29.10.03 Otobüs ve troleybüs (çift katlı, körüklü vb. otobüsler) imalatı 29.10.04 Motorlu kara taşıtları motorlarının imalatı 29.10.05 Motorlu kara taşıtları için şasi imalatı 29.10.06 Diğer motorlu kara taşıtlarının imalatı
kar motosikletleri, golf arabaları, hem karada hem suda hareket edebilen (amfibi) araçlar, +itfaiye arabaları, yol temizleme araçları, gezici kütüphaneler, zırhlı otomobiller vb. +beton karıştırıcılı (mikserli) kamyonlar

29.10.07 Motorlu kara taşıtları motorlarının fabrikada yeniden yapımı 29.10.99 Diğer motorlu kara taşıtlarının imalatı
29.2 Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) im

29.20 Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) im
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - karoser (kaporta) imalatı (motorlu kara taşıtları için kabin imalatı da dahil), - her çeşit motorlu araç, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) donatımı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı: +tankerler, ayrılabilir treylerler (römork) vb. +motorsuz karavanlar vb. - bir veya daha fazla taşıma çeşidine göre tasarlanmış konteynerlerin imalatı.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 172 / 374

Kapsam dışı olanlar; - özellikle tarımda kullanmak için tasarlanmış römork ve yarı-römork imalatı, bkz. 28.30, - motorlu kara taşıt karoserlerinin (kaporta) parça ve aksesuarlarının imalatı, bkz. 29.32, hayvanlar tarafından çekilen arabaların (at arabası, fayton vb.) imalatı, bkz. 30.99.

29.20.00 Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
29.3 Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı

29.31 Motorlu kara taşıtları için elektrik ve elektronik donanımlarının imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - motorlu kara taşıtları için dinamolar, alternatörler, bujiler, ateşlemede kullanılan elektrik tesisatı takımları, elektrikli cam ve kapı sistemleri, göstergelerin gösterge paneline montajı, voltaj regülatörleri vb. gibi elektrikli donanımların imalatı. Kapsam dışı olanlar; - motorlu kara taşıtları için akümülatör imalatı, bkz. 27.20, - motorlu kara taşıtları için aydınlatma donanımı imalatı, bkz. 27.40, - motorlu kara taşıtları ve motorları için pompa imalatı, bkz. 28.13.

29.31.00 Motorlu kara taşıtları için elektrik ve elektronik donanımlarının imalatı
29.32 Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - motorlu kara taşıtları için çeşitli parça ve aksesuarların imalatı: +frenler, dişli kutuları, dingiller, jantlar, süspansiyonlu amortisörler, radyatörler, susturucular, egzoz boruları, katalitik konvertör, debriyajlar (clutches), direksiyon simitleri, direksiyon milleri ve direksiyon kutuları, - motorlu kara taşıtları için karoser (kaporta) parça ve aksesuarlarının imalatı: +emniyet kemerleri, hava yastıkları, kapılar, tamponlar. - araba koltuklarının imalatı. Kapsam dışı olanlar; - lastik tekerlek imalatı, bkz. 22.11, - kauçuk hortumlar ve kemerler ile diğer kauçuk ürünlerin imalatı, bkz. 22.19, - pistonların, piston sekmanlarının ve karbüratörlerin imalatı, bkz. 28.11, - motorlu taşıtların bakımı, onarımı ve parçalarının değiştirilmesi, bkz. 45.20.

29.32.00 Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 173 / 374

savaş gemilerinin yapımı....15.11 Gemilerin ve yüzen yapıların inşası Bu sınıf gemilerin yapımını (spor ve eğlence amacıyla kullanılan tekneler hariç) ve yüzen yapıların inşa edilmesini kapsamaktadır Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.11. 29. feribotlar. 33.eğlence amaçlı şişirilebilir motorlu veya motorsuz botların. . teknelerin ve diğer yüzen yapıların inşaasını kapsamaktadır (spor ve eğlence amaçlı olanlar da dahil).gemi ve tekne parçaları imalatı (gemi ve teknelere ait büyük parçalar hariç):+yelken imalatı.teknelerin iç kısımlarının kurulumu.+deniz taşıtlarında kullanılan motorların imalatı. 26.99. bkz.3. bkz. 28. uçakların ve uzay gemilerinin ve bunların parçalarının imalatı gibi ulaşım araçlarının imalatını kapsamaktadır. 27.99. 25. bkz. yük gemileri (şilepler).. 30.deniz taşıtları için aydınlatma donanımı imalatı. 30.01 Ticari gemilerin yapılması yolcu gemileri. 38.ticari gemilerin yapılması:+ yolcu gemileri.92.40. romorkörler vb. bkz.12.+demir veya çelik çapaların imalatı.11.11. bkz.gemilerin sökülmesi.11. 30.. . 25.+deniz taşıtlarının pervanelerinin imalatı. feribotlar. gemi yapımı ve tekne imalatı. romorkörler vb.30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı Bu bölüm.31. Kapsam dışı olanlar.02 Savaş gemilerinin yapımı 30.11.51.03 Balıkçı teknelerinin ve balık işleme gemilerinin yapımı 30. bkz.gemilerin ve yüzen yapıların uzmanlık gerektiren bakım ve onarımı.hem suda hem de karada gidebilen (amfibi) motorlu kara taşıtlarının imalatı. ulaştırma ve diğer ticari amaçlar için gemilerin. tankerler. 30. . 13. bkz.1 Gemi ve tekne yapımı Bu grup. 43.balıkçı teknelerinin ve balık işleme gemilerinin yapımı.seyrüsefer aletlerinin imalatı. bkz. yük gemileri (şilepler). tankerler. demiryolu için demiryolu vagonlarının ve lokomotiflerin imalatı. 30.04 Gemi inşa yan sanayi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 174 / 374 . bkz. . bkz.10.

. bkz. kayıklar Kapsam dışı olanlar. kendinden boşaltma tertibatlı vagonlar.2 Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı 30.06 Gemi inşa ve tamir bakım tersaneleri 30. bkz.elektrikli. .kendinden tahrikli olmayan demiryolu ve tramvay vagonlarının imalatı +yolcu vagonları.07 Yat inşa ve tamir bakım faaliyetleri 30. +demir ve çelik çapaların imalatı.demiryolu veya tramvay lokomotiflerinin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 175 / 374 . .kendinden tahrikli demiryolu araçları veya tramvaylar ile bakım veya hizmet araçlarının imalatı . .11.eğlence botlarının bakım ve onarımı. bkz. buharlı ve diğer demiryolu lokomotiflerinin imalatı . . yük vagonları.eğlence ve spor amaçlı tekne parçalarının imalatı: +yelken imalatı.11.şişirilebilen motorlu ve motorsuz botların imalatı.08 Çekek yeri işletme faaliyetleri 30.11.eğlence amaçlı hoverkraftların inşası.30.12. tank vagonları. .99 Diğer gemilerin ve yüzen yapıların inşası 30.11. .motorlu veya motorsuz yelkenli teknelerin inşası. bkz.motorlu teknelerin inşası. bkz.30. .yelkenli sörflerin.00 Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı 30.diğer eğlence ve sportif amaçlı teknelerin imalatı: +kanolar.11.92. 13. vinç vagonları. sörf tahtalarının imalatı.05 Yat inşa yan sanayi 30. 32. 30. dizel.15.kişisel su araçlarının (jet ski dahil) imalatı . . 33.20 Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.11. sandallar. tender (lokomotife bağlı kömür ve su taşıyan vagon) vb. .12 Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. +deniz taşıtlarında kullanılan motorların imalatı. 28. 25.99. atölye vagonları.

90.. 26.yük ve yolcu taşımacılığı için.20. 24.motorların ve türbinlerin imalatı.30. dingiller ve tekerler..+hava araçlarında bulunan çeşitli tipteki motorlar ve makineler.30. bkz.hava seyrüsefer sistemlerinin imalatı.hava taşıtları ve havacılık aletlerinin imalatı.. 28.99. kanatları. helikopter rotorları ve pervane kanatları. . bkz.99.00 Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı 30.askeri savaş gereçleri ve mühimmat imalatı. bkz.+pervaneler. bkz. bkz.40 . 27.90.hava taşıtları için aydınlatma donanımları imalatı. 13. amortisörler.10. .birleştirilmemiş rayların imalatı.51..uzay gemisi ve fırlatma araçları. yörünge istasyonları. uçak gemilerinde kullanılan katapultların (kısa mesafede uçakların havalanmasını sağlayan mekanizma) ve ilgili donanımların imalatı. 26. gibi ana montaj parçaları. bkz.bu sınıfta yer alan hava taşıtları parçaları ve aksesuarlarının imalatı:+uçak gövdesi.4 Askeri savaş araçlarının imalatı 30. 25.11. 28. güvenlik veya trafik kontrol donanımlarının imalatı.92.3 Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı 30. hava kuvvetleri tarafından ya da spor ve diğer amaçlar için kullanılmak üzere uçakların imalatı. iniş takımları.11.+hava araçları için turbo jetlerin ve pervaneli türbin motorlarının parçaları .helikopter imalatı.monte edilmiş demiryolu hatlarına ait tertibatların imalatı.pistonların. kancalar ve bağlama tertibatları.40. Kapsam dışı olanlar. .uydular için telekomünikasyon donanımlarının imalatı.zeplinlerin ve sıcak hava balonlarının imalatı. 25. bkz. .elektrikli sinyalizasyon..40 Askeri savaş araçlarının imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 176 / 374 . .elektrik motorları imalatı.30 Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. delta kanatlı planörlerin imalatı.yerde uçuş eğitimi yapmaya özgü cihazlar ve tertibatların imalatı.00 Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı 30.hava taşıtı fırlatma donanımlarının. uzay roketleri. bkz. 30. bkz. vagon ve lokomotif iskeletleri. kapıları. Kapsam dışı olanlar. karoserleri.veya vagonlarının özel parçalarının imalatı: +alt düzenler.... frenler ve fren parçaları. uzay mekiklerinin imalatı. motor yerleri vb..kıtalararası balistik füzelerin (ICBM) imalatı.paraşüt imalatı. bkz. . bkz. bkz. tamponlar ve tampon parçaları. . . uydular. piston sekmanlarının ve karbüratörlerin imalatı.içten yanmalı motorlar için ateşleme parçalarının ve diğer elektrikli parçaların imalatı. kumanda yüzeyleri.planörlerin. 27.51.. koridor bağlantıları vb. 30.... 26. 28. bkz.11. 27. bkz. yakıt tankları. 27.

) imalatı. bkz. su. . 30.91. . .9 Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçlarının imalatı Bu grup motorlu kara taşıtları ve demiryolu. hava veya uzay taşımacılığında kullanılan araçlar ile askeri araçlar dışındaki taşımacılıkta kullanılan diğer taşıtların imalatını kapsamaktadır. .04 Motosikletler için parçalar ve aksesuarların imalatı 30.91.silah ve mühimmatın imalatı.motosiklet.92.engelli araçlarının (tekerlekli sandalye vb. .92.00 Askeri savaş araçlarının imalatı 30. 25. . bkz. 30. .03 Motosikletlere takılıp yanda oturmayı sağlayan sepetlerin imalatı 30.91 Motosiklet imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.91. 30.motosikletlere takılıp yanda oturmayı sağlayan sepetlerin imalatı. . . 30. . moped ve motorlu bisiklet (bir yardımcı motoru bulunan bisikletler)) imalatı.tankların imalatı.02 Motosiklet motorlarının imalatı 30.01 Motosiklet. Kapsam dışı olanlar.91.zırhlı amfibi(hem suda hem de karada hareket edebilen) askeri araçların imalatı. 30. moped ve motorlu bisiklet (bir yardımcı motoru bulunan bisikletler) imalatı 30.motosikletler için parçalar ve aksesuarların imalatı.diğer askeri savaş araçlarının imalatı.92 Bisiklet ve engelli aracı imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 177 / 374 .40. bkz. Kapsam dışı olanlar.motosiklet motorlarının imalatı.bisiklet imalatı.40.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

. kızaklar. Kapsam dışı olanlar. tek tekerlekli olan el arabaları vb.motorlu bisiklet (bir yardımcı motoru bulunan bisikletler) imalatı.).01.92. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 178 / 374 . Kapsam dışı olanlar. .hayvanlar tarafından çekilen araçların imalatı: iki tekerlekli at arabaları.motorlu olsun veya olmasın engelli araçlarının imalatı.05 Bebek arabası imalatı 30. atların çektiği cenaze arabaları vb. çocuklar için iki ve üç tekerlekli bisikletler dahil) 30.fabrikalarda kullanılan türden küçük yük taşıtları (el arabaları. iki ya da daha fazla kişilik bisikletler.92.92. . . .bebek arabası imalatı. eşekler tarafından çekilen arabalar. çocuklar için iki ve üç tekerlekli bisikletler dahil) .04 Engelli araçlarının parça ve aksesuarlarının imalatı 30. 28. 31. bkz.01 Motorsuz bisiklet ve diğer bisikletlerin imalatı (üç tekerlekli servis bisikletleri.91. .elle itilen araçların imalatı: bagaj arabaları.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım araçlarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.bisiklet parça ve aksesuarlarının imalatı. iki ya da daha fazla kişilik bisikletler.03 Motorlu olsun veya olmasın engelli araçlarının imalatı 30. 30. çekçek türü el arabaları. bkz. dahil) (kaldırma veya taşıma sistemi ya da kendinden hareketli olsun olmasın. üzerinde yiyecek taşınan küçük el arabaları vb.02 Bisiklet parça ve aksesuarlarının imalatı 30.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.lokantalarda kullanılan dekoratif servis arabaları (tatlı servisinde kullanılan el arabaları. .92.engelli araçlarının parça ve aksesuarlarının imalatı. bkz.22. 30. . .motorsuz bisiklet ve diğer bisikletlerin imalatı (üç tekerlekli servis bisikletleri. binilmek üzere tasarlanmış tekerlekli oyuncakların imalatı (plastik iki ve üç tekerlekli bisikletler dahil). alışveriş arabaları vb. bkz.92. 32.40.

dükkanlar için özel mobilya imalatı: tezgahlar.99. tabureleri ve diğer laboratuar oturakları. Örneğin kesme ve montaj işlemleri. dolaplar ve masalar) imalatı.99.büro mobilyası imalatı. kızaklar. bölümde (Ağaç ve ağaç ürünleri imalatı) sınıflandırılmış olan kereste kirişlerinin üretimi sırasında ortaya çıkmaktadır. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 179 / 374 . okullar. metal mobilya imalatında. . çekçek türü el arabaları. Plastik mobilyalar için kalıplama işlemi diğer plastik ürünlerin şekillendirilmesi ile benzerdir.sinema. Benzer bir şekilde.99. Mobilya imalatında kullanılan yöntemler kesme.0 Mobilya imalatı 31. Maddenin hem estetik hem de işlevsel niteliği göz önüne alınarak tasarlanması.dini binalar. 30. tiyatro ve benzerleri için sandalye ve koltuk imalatı. Ancak. bölümde (Fabrikasyon metal ürünleri imalatı) sınıflandırılan haddeleme ile biçimlendirilerek (roll-formed) üretilen ürünlerin imalatında da yer alan teknikler kullanılmaktadır. vitrinler.laboratuar sıraları.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım araçlarının imalatı 31 Mobilya imalatı Bu bölüm.01 Büro ve mağaza mobilyaları imalatı Bu sınıf çeşitli yer ve değişik amaçlara göre. laboratuar mobilyaları (örn. 25. üretim sürecinin önemli bir yanını oluşturur. beton ve seramik dışında herhangi bir maddeden yapılan mobilya ve ilgili ürünlerin imalatını kapsar. . plastik mobilyaların imalatı uzmanlaşmış bir faaliyete dönüşmektedir. Ancak. çoklu işlemler ahşap mobilya imalatını. her tip ve her tür maddeden (taş. oteller.01 Hayvanlar tarafından çekilen araçların imalatı: iki tekerlekli at arabaları. lokantalar için mobilya imalatı. lokantalar ve halka açık kapalı alanlar için sandalye ve koltuk imalatı. biçimlendirme ve lamine etme de dahil standart materyal biçimlendirme ve parçaları birleştirme yöntemleridir. . alışveriş arabaları vb 30. ahşap ürünlerin imalatından ayırmaktadır. beton veya seramik hariç) mobilya imalatını kapsamaktadır. . raflar vb.Mobilya imalatında kullanılan bazı yöntemler. imalat sanayinin diğer bölümlerinde kullanılan işlemlerle benzerdir. atların çektiği cenaze arabaları vb.30. taş. .02 Elle itilen araçların imalatı: bagaj arabaları. eşekler tarafından çekilen arabalar.bürolar. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . çalışma odaları. 31. 16.

Kapsam dışı olanlar.01.01.32.01.32.01. lokantalar ve halka açık kapalı alanlar için sandalye ve koltuk imalatı 31.yazı tahtası imalatı. bkz. .05 Laboratuar sıraları. .03 Dükkanlar için özel mobilya imalatı: tezgahlar. 30.30. cerrahi.tıbbi. tiyatro ve benzerleri için sandalye ve koltuk imalatı 31.07 Lokantalarda kullanılan dekoratif servis arabaları (tatlı servisinde kullanılan el arabaları.02 Sinema. lokantalar için mobilya imalatı 31. okullar. tabureleri ve diğer laboratuar oturakları. bkz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 180 / 374 . raflar vb. raylı sistem taşıtları için (tren vb. laboratuar ekipmanı olarak kullanılan mobilyaların kurulumu.araba koltuklarının imalatı. 30. 31. modüler (birimsel) mobilyaların birleştirilmesi ve montajlanması. bkz.06 Dini binalar. bkz. vitrinler. dolaplar ve masalar) imalatı 31. laboratuar mobilyaları (örn. 28.hava ve uzay taşıtları için koltuk imalatı. parçaların bir araya getirilmesi.20.01. oteller. üzerinde yiyecek taşınan küçük el arabaları vb.23. 32.). . 31. bkz.01 Bürolar. . çalışma odaları.01. 43. bkz.50.04 Büro mobilyası imalatı 31.) koltuk imalatı. 29.01. diş hekimliği veya veterinerlikle ilgili mobilyaların imalatı.

şişme yatak imalatı (lastik). 23. .20. 30. bkz.03 Yatak imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.03. çek yat ve koltuk takımlarının imalatı.seramik. için dolap ve sehpa imalatı.69. . bahçe sandalyeleri.30.dikiş makineleri. bkz. . .02.yatak odaları.yastık. 31. . örtü ve yorganların imalatı. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 181 / 374 .09 Diğer mobilyaların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.42. bkz.32. 30. puf.31.20.02 Mutfak mobilyalarının imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . .99 Diğer büro ve mağaza mobilyaları imalatı 31. 31. oturma odaları. . 95. +kaplanmamış sünger veya plastikten yataklar 31. 23.92. bkz. için mobilya imalatı. bkz. bkz.kauçuk su yatağı imalatı .19.araba. divan.raylı sistem taşıtları için koltuk imalatı. 29. minder.mobilyaların yeniden döşenmesi ve onarımı.hava ve uzay taşıtları için koltuk imalatı.32. bkz. 30. . 23.02 Yatak desteklerinin imalatı 31. 29.aydınlatma tesisatlarının bağlantı parçaları veya lambaların imalatı.yatak desteklerinin imalatı Kapsam dışı olanlar.70.24. . . 22. . +kaplanmamış sünger veya plastikten yataklar.00 Mutfak mobilyalarının imalatı 31. koltukları vb. bkz.yatak imalatı: +yaylı veya dolgulu yataklar ya da içten destekleyici maddelerle yapılmış yataklar. bkz.araba koltuklarının imalatı. bkz. televizyonlar vb.01 Yatak imalatı yaylı veya dolgulu yataklar ya da içten destekleyici maddelerle yapılmış yataklar. 30.kanepe. . . beton ve taştan mobilya imalatı.40. . raylı sistem taşıtları ile hava ve uzay taşıtları için koltuk imalatı.mutfak mobilyalarının imalatı.03. bahçeler vb. 27. 13. 22.19. . imalatı.30. Kapsam dışı olanlar.01.

için dolap ve sehpa imalatı 31. 32. Bu bölüm arta kalanlardan oluşan bir bölüm olduğundan. divan. üretim süreçleri.09. çek yat ve koltuk takımlarının imalatı 31. 32. boyama. girdi olarak kullanılan materyaller ve üretilen malların kullanım alanları çok geniş bir aralıkta değişmektedir ve genellikle bölümleri sınıflara gruplamakta kullanılan ölçütler burada uygulanamamıştır.09. için mobilya imalatı 31. televizyonlar vb.05 Mobilyaların püskürtme.09.04 Sandalye ve koltukların döşenmesi gibi tamamlayıcı işlerinin yapılması 31.31. oturma odaları.99 Diğer mobilyaların imalatı 32 Diğer imalatlar Bu bölüm.1 Mücevherat.09.03 Dikiş makineleri.09.01 Kanepe. bahçeler vb. gomalak cilalama ve döşeme gibi tamamlayıcı işlerinin yapılması 31.11 Madeni para basımı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 182 / 374 .02 Yatak odaları.09. sınıflamanın diğer bölümlerinde kapsanmamış olan çeşitli malların imalatını kapsamaktadır. bijuteri eşyaları ve ilgili ürünlerin imalatı Bu grup mücevherat ile imitasyon (taklit süs eşyalarının) takıların imalatını kapsamaktadır.

değerli metallerden yapılmış olsun veya olmasın. .metalden (değerli olmayan) saat bantı imalatı. çatal bıçak takımları. büro ya da masa malzemeleri..işlenmiş inci üretimi. tuvalet malzemeleri. plastik vb.52.değerli metallerden.11. Kapsam dışı olanlar.. elektrolitikkaplamaanotlarvb.12. madeni para imalatı.01 İşlenmiş durumdaki değerli ve yarı değerli taşların üretimi sanayide kullanılan nitelikli taşların ve sentetik veya yeniden oluşturulmuş değerli veya yarı değerli taşların işlenmesi dahil 32. büro ya da masa malzemeleri. bkz.02 Değerli metallerden yada değerli metallerle kaplı ana metallerden kuyumculuk ürünlerinin imalatı yemek takımları. bkz. değerli metallerle kaplı ana metallerden ya da değerli veya yarı değerli taşlardan mücevher imalatı..). . 95.. (sanayide kullanılan nitelikli taşların ve sentetik veya yeniden oluşturulmuş değerli veya yarı değerli taşların işlenmesi dahil). spatulalar.. tuvalet malzemeleri.elmasların işlenmesi.değerli metallerden saat bandı.03 Değerli metallerden teknik eşyalar ya da laboratuar eşyalarının imalatı (donanımları ve bunların parçaları hariç) değerli metallerden maden eritme kapları. bileklik. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 183 / 374 . değerli metallerle kaplı ana metallerden eşyaların üretimi (imitasyon takılar hariç). . 32. dini amaçlı kullanılan eşyalar vb.12.. saat kayışı ve sigaralık imalatı. değerli metallerden kap veya kaseler.. ayrıca. 32.12. yasal olarak geçerli paralar dahil. 32.15. çatal bıçak takımları.00 Madeni para basımı 32.. bkz..işlenmiş durumdaki değerli ve yarı değerli taşların üretimi. deri. bkz. spatulalar.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bölüm 25. bkz. 32. dini amaçlı kullanılan eşyalar vb.25. elektrolitikkaplamaanotlarvb. . bkz.13. saat kasalarının imalatı.metal olmayan saat bandı imalatı (kumaş. 32. imitasyon takıların imalatı. değerli metallerin kombinasyonundan.12 Mücevherat ve ilgili eşyaların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.13.değerli metallerden yada değerli metallerle kaplı ana metallerden kuyumculuk ürünlerinin imalatı:+yemek takımları.mücevheratın onarılması (imitasyon olanlar dahil).12. 26.değerli metallerden teknik eşyalar ya da laboratuar eşyalarının imalatı (donanımları ve bunların parçaları hariç): değerli metallerden maden eritme kapları. değerli metallerden kap veya kaseler. değerli veya yarı değerli taşların veya diğer materyallerin kombinasyonundan mücevher imalatı.

bilezikler. gerdanlıklar ve değerli metallerle kaplanmış ana metallerden yapılmış benzer takılar.değerli metallerden yapılmış veya değerli metallerle kaplanmış mücevher imalatı.13.değerli metallerden saat bantlarının imalatı. .hakiki değerli taşları içeren mücevherat imalatı.12. imitasyon pırlantalar ve benzerleri gibi imitasyon taşları içeren takılar. . bkz.12.05 Değerli olsun olmasın metalden imal edilmiş kişisel eşyalar üzerine yapılan kabartmacılık 32.metal saat bantlarının imalatı (değerli metaller hariç).2 Müzik aletleri imalatı 32.12. Kapsam dışı olanlar. bkz.01 İmitasyon takıların imalatı yüzükler. 32. 32. . +imitasyon değerli taşlar. bilezikler.12.04 Değerli metallerden saat bandı. . bkz.12.32. .02 Metal saat bantlarının imalatı (değerli metaller hariç) 32. 32. 32.imitasyon takıların imalatı: +yüzükler.20 Müzik aletleri imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 184 / 374 .13 İmitasyon takıların ve ilgili eşyaların imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.13. +imitasyon değerli taşlar.12. bileklik.99 Diğer mücevherat ve ilgili eşyaların imalatı 32. gerdanlıklar ve değerli metallerle kaplanmış ana metallerden yapılmış benzer takılar. saat kayışı ve sigaralık imalatı 32. imitasyon pırlantalar ve benzerleri gibi imitasyon taşları içeren takılar 32.

20. 32..20. bkz.20.07 Düdüklerin.19.. ses kaydetme cihazlarının ve benzerlerinin imalatı.40. bkz. otomatik çalışan müzik aletleri için kart ve diskler vb.orgların ve diğer tarihi müzik aletlerinin onarımı.. .piyano akordu.29. 59. . imalatı.daha önceden kaydedilmiş orijinal ses ve video teyplerin. Kapsam dışı olanlar. 26. . bkz.telli müzik aletlerinin imalatı.. . 32.ağız mızıkası da dahil akordiyon ve benzer müzik aletlerinin imalatı. 32.elektronik müzik aletlerinin imalatı (sesleri elektronik olarak üreten müzik aletleri).Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.otomatik piyanolar da dahil klavyeli telli müzik aletlerinin imalatı. akort çatalları.40.20. 33. kulaklıkların ve benzer parçaların imalatı.müzik aletlerinin parçalarının ve aksesuarlarının imalatı: +metronomlar.. bkz.40. . akort çatalları.04 Vurmalı müzik aletlerinin imalatı 32.oyuncak müzik aletlerinin imalatı.03 Üflemeli (nefesli) müzik aletlerinin imalatı 32. hoparlörlerin.2. çoğunlukla sirklerde kullanılan ve buhar ile çalınan orgların vb.önceden kaydedilmiş ses ve video teyplerinin. akort düdükleri.20. panayır yeri orglarının. amfilerin.. bkz.20.02 Otomatik piyanolar da dahil klavyeli telli müzik aletlerinin imalatı 32..müzik kutularının. çağrı borularının ve diğer üflemeli ses çıkaran sinyal aletlerinin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 185 / 374 . CD`lerin ve DVD`lerin çoğaltılması.05 Elektronik müzik aletlerinin imalatı (sesleri elektronik olarak üreten müzik aletleri) 32.20. 26..06 Müzik aletlerinin parçalarının ve aksesuarlarının imalatı metronomlar. akort düdükleri.CD`lerin ve DVD`lerin yayımlanması.üflemeli (nefesli) müzik aletlerinin imalatı.. .mikrofonların. bkz. 95.pikapların.20. .vurmalı müzik aletlerinin imalatı. bkz. otomatik çalışan müzik aletleri için kart ve diskler vb.01 Telli müzik aletlerinin imalatı 32.armonyumlar ve benzer serbest metal dilli klavyeli müzik aletleri de dahil klavyeli borulu orgların imalatı. 18.

+rüzgar sörfü ve sörf tahtaları+balık yakalamaya özgü ağ kepçeleri dahil. kayak bağlama gereçleri ve batonlar.+yüzme havuzları.3 Spor malzemeleri imalatı 32. 15. şişirilebilir çocuk havuzları vb. bkz..30. 13..bilardo masaları imalatı.+rüzgar sörfü ve sörf tahtaları+balık yakalamaya özgü ağ kepçeleri dahil. bkz.4 Oyun ve oyuncak imalatı 32.. 32.+yüzme havuzları.oyun kartlarının imalatı.92. dağcılık vb. 15.+deri spor eldivenleri ve spor kaskları (başlıkları). bkz. bkz. inşaat setlerinin vb.+deri spor eldivenleri ve spor kaskları (başlıkları).13. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.elektronik oyunların imalatı: satranç vb..20.spor amaçlı silah ve cephane imalatı. beysbol ve kriket gibi oyunlarda kullanılan sopalar ve golf sopaları.+kayak ayakkabıları.+spor salonu.oyuncak müzik aletlerinin imalatı.oyuncak bebeklerin. . için gerekli malzemeler.+kayaklar.oyun tahtaları (satranç. oyuncak bebek elbiseleri..+raketler.12.. bkz. 95.12. tavla tahtaları vb...spor ayakkabıları imalatı.spor giysilerinin imalatı.nin küçültülmüş boyutlu (ölçekli) modellerinin ve benzer eğlence TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 186 / 374 .spor malzemelerinin onarımı. yumuşak ve şişirilebilir toplar.+yaylar ve tatar yayları (arbaletler). bkz.hareket ettirilebilen oyuncak bebeklerin imalatı. oyuncaklar. parça ve aksesuarlarının imalatı. dağcılık vb. form tutma merkezi veya atletizm ekipmanı 32. yumuşak ve şişirilebilir toplar. 15. balıkçılık sporu için gerekli malzemeler. şişirilebilir çocuk havuzları vb.. kayak bağlama gereçleri ve batonlar.+avcılık.kapalı ve açık alanlarda yapılan sporlar için herhangi bir malzemeden aletlerin ve donanımların imalatı:+sert.halter sporunda ve ağırlık kaldırmada kullanılan metal ağırlıkların imalatı. oyuncak bebekler.40..+avcılık.kulak ve burun tıkaçlarının imalatı (örn.+yaylar ve tatar yayları (arbaletler). bkz.saraçlık ve koşum takımı imalatı .99.) ile benzer oyunların imalatı.kırbaç ile binicilikte kullanılan ürünlerin imalatı. bölüm 29 ve 30?.32...yelkenli teknelerin imalatı.99 Diğer müzik aletleri imalatı 32.+buz patenleri. bkz.29..Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.. bkz..+spor salonu. 25..30 Spor malzemeleri imalatı Bu sınıf spor ve atletizm ile ilgili malzemelerin imalatını kapsamaktadır (giyim eşyaları ve ayakkabılar hariç). için gerekli malzemeler. dart.00 Spor malzemeleri imalatı sert. tekerlekli patenler vb. beysbol ve kriket gibi oyunlarda kullanılan sopalar ve golf sopaları.20. oyunlar (elektronik olanlar dahil). 14. bkz. bkz. 30. yüzme ve burnun korunması amacıyla).spor taşıtlarının imalatı (kızak ve benzerleri hariç).40..+buz patenleri. bkz.40 Oyun ve oyuncak imalatı Bu sınıf.+kayaklar.. 25. ölçekli modeller ve oyuncak arabaların (metal olan bisikletler ve üç tekerlekli bisikletler hariç) imalatını kapsamaktadır. balıkçılık sporu için gerekli malzemeler.+kayak ayakkabıları.. 32.oyuncak hayvanların imalatı.+raketler. tekerlekli patenler vb. 32.. form tutma merkezi veya atletizm ekipmanı Kapsam dışı olanlar..tekne imalatı.99.12.elektrikli trenlerin.

bkz. 26.21.04 Oyun tahtaları (satranç. bilardo masaları. bkz. bkz.02 Hareket ettirilebilen oyuncak bebeklerin imalatı 32. 32.40. 62. masa ve salon oyunları için gereçlerin imalatı.şaka ve benzeri eşyaların imalatı. 32.05 Bozuk para ya da jeton ile çalışan oyun masaları.40. Kapsam dışı olanlar.03 Oyuncak hayvanların imalatı 32.40.07 Yap boz (puzzle) ve benzeri ürünlerin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 187 / 374 . bilardo masaları.yap boz (puzzle) ve benzeri ürünlerin imalatı.. oyuncak bebek elbiseleri. .40.01 Oyuncak bebeklerin.kabilinden modellerin imalatı. kumarhaneler için özel olarak tasarlanmış oyun masaları ve benzerlerinin imalatı.) ile benzer oyunların imalatı 32.40.bisikletlerin imalatı. parça ve aksesuarlarının imalatı 32.06 Binmek için tasarlanmış tekerlekli oyuncakların imalatı (plastik bisikletler ve üç tekerlekli bisikletler dahil) 32.01.. bkz.bozuk para ya da jeton ile çalışan oyun masaları. 58. . .40.40.video oyun konsollarının imalatı. 30.99.video oyunu konsolları için program yazılması ve yayınlanması.lunapark.92.40. kumarhaneler için özel olarak tasarlanmış oyun masaları ve benzerlerinin imalatı 32. .-binmek için tasarlanmış tekerlekli oyuncakların imalatı (plastik bisikletler ve üç tekerlekli bisikletler dahil). dart. tavla tahtaları vb.

Hidrolik işlevi olan dişçilik koltukları gibi spesifik amaçlı tıbbi.. . Kapsam dışı olanlar..78 32.gözlük camlarının imalatı. bkz.. dişçilikle ilgili araç ve gereçler.tıbbi.50 Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatı Bu sınıf.ortopedik ürünlerin ve protezlerin imalatı. iğneler sondalar. 47.02 Dişçilikte kullanılan dolguların ve çimentoların (diş tedavisinde kullanılan tutkallar hariç).laboratuar ultrasonik temizleme makinelerinin imalatı. dayanıklı camdan spor. bkz. kontak lenslerin.laboratuar tipi damıtma aletleri.elektro medikal ve elektroterapik donanımların imalatı. güneş gözlüklerinin.5 Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatı 32... dişçilik mumlarının ve diş tedavisinde kullanılan diğer alçıların imalatı. takma dişler (protezler) ve ortodonti aletlerinin imalatını kapsamaktadır. dişçilik mumlarının ve diş tedavisinde kullanılan diğer alçıların imalatıdişçilik laboratuar fırınlarının imalatı 32.. laboratuar santrifüj makinelerinin imalatı. cerrahi.92.20. ortodonti ürünleri.. imalatı.32.gözlükçülerin faaliyetleri. köprülerin vb.50. bkz. tıbbi ve cerrahi aletler.99 Diğer oyun ve oyuncak imalatı 32. 21.60. gözlüklerin imalatı.50.dişçilik laboratuar fırınlarının imalatı. 26. cerrahi araç ve gereçler. 20. dereceli lenslerin.. koruma vb.laboratuar steril cihazları imalatı..diş laboratuarlarında yapılan protez dişlerin. kanül (vücuttan su çekmeye ya da vücuda ilaç zerk etmeye yarayan tüp ve borular) vb.42. imalatı.01 Cerrahi kumaş ile steril iplik ve bez imalatı 32. şırıngalar..dişçilikte kullanılan yapıştırıcıların imalatı.dişçilikte kullanılan dolguların ve çimentoların (diş tedavisinde kullanılan tutkallar hariç).tıbbi olarak hazırlanmış pansuman pamuğu.dişçilik aletlerinin imalatı (dişçilik donanımı ile birleştirilmiş dişçi koltukları dahil). gözlüklerin.40.cerrahi kumaş ile steril iplik ve bez imalatı. sargı bezi ve benzerlerinin imalatı.03 Laboratuar steril cihazları imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 188 / 374 .göz tedavisi ile ilgili eşyaların.kemik destekleyicileri ve vidaları. dişçilik veya veterinerlikte kullanılan mobilyaların imalatı+ ameliyat masaları+ tetkik masaları+ mekanik ayarlanabilen hastane yatakları+ dişçi koltukları. laboratuar aletleri..tekerlekli sandalyelerin imalatı.. dişçilik ve benzer mobilyaların imalatı da bu sınıfta kapsanmaktadır. bkz..Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır... 30.tıbbi termometrelerin imalatı. bkz.kemik çimentosu imalatı.50.

06 Ortopedik ürünlerin ve protezlerin imalatı 32.50.50. gözlüklerin. kontak lenslerin.50. gözlüklerin imalatı 32.makine aksamlarını oluşturan fırçalar. elle çalışan mekanik yer temizleyicileri. dayanıklı camdan spor. cerrahi. dişçilik veya veterinerlikte kullanılan mobilyaların imalatı ameliyat masaları+ tetkik masaları+ mekanik ayarlanabilen hastane yatakları+ dişçi koltukları 32.32.boyamafırçaları.boyama yastık ve ruloları.91 Süpürge ve fırça imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. iplik veya bez parçalarından ya da tüylerden yapılmış ve sırığa bağlanmış temizlikaraçları.50. güneş gözlüklerinin.09 Göz tedavisi ile ilgili eşyaların.50. imalatı dişçilik donanımı ile birleştirilmiş dişçi koltukları dahil 32.04 Tıbbi.ayakkabı ve elbise fırçalarının imalatı.07 Gözlük camlarının imalatı 32. diş laboratuarlarında yapılan protez dişlerin.05 Dişçilik aletlerinin imalatı.9 Başka yerde sınıflandırılmamış imalatlar 32. süpürgeler. köprülerin vb. kenarı lastikli silecekler ve diğer fırçalar.50.. yer silicileri ve benzerleri dahil süpürge ve fırça imalatı.. koruma vb. dereceli lenslerin. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 189 / 374 .08 Tıbbi termometrelerin imalatı 32.

lamba fitillerinin imalatı.kişisel kullanıma yönelik eşyaların imalatı ( pipolar.tarih verme. hazır daktilo şeritleri ve ıstampaların imalatı . .çakmak imalatı.+gaz maskelerinin imalatı.+mantarlı can simitlerinin imalatı.+plastikten sert şapkaların (baret) ve plastikten diğer kişisel güvenlik gereçlerinin (örn.) imalatı. iş önlükleri. peruk..düğmeler.+Yangından koruyucu elbiselerin imalatı. yapma çiçek. bkz.) imalatı..+kulak ve burun tıkaçları (örn.kurşun kalem içlerinin imalatı.+telgraf. ince mumlar ve benzerleri.91. el kalbur ve elekleri.91. fermuarlar vb. tabutlar vb. 14. çelenkler ve benzeri eşyaların imalatı. bkz. 32.boyamafırçaları. üniformalar). bkz. takma sakal. 13.çiçek sepetleri.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:. laboratuar elbiseleri. çıtçıtlar. hat işçilerinin emniyet kemerleri ve mesleki kullanım için diğer emniyet kemerlerinin imalatı. yüzme ve gürültüden korunma amaçlı olanlar ) imalatı.29. baston ve koltuklu bastonların imalatı.. süpürgeler.hayvan postu doldurma faaliyetleri.99.mekanik olsun veya olmasın..küre imalatı. imalatı. 17.kağıttan yapılmış küçük malzemelerin imalatı. kabartma etiketleri.99. mühürleme veya numara verme kaşeleri. yüzme ve gürültüden korunma amaçlı olanlar ) imalatı.+plastikten sert şapkaların (baret) ve plastikten diğer kişisel güvenlik gereçlerinin (örn. spor amaçlı kasklar vb. terziler için mankenler.01 Makine aksamlarını oluşturan fırçalar.+metal güvenlik başlıkları ve diğer kişisel metal güvenlik tertibatlarının imalatı. elle çalışan mekanik yer temizleyicileri.boyama yastık ve ruloları.. spor amaçlı kasklar vb. kenarı lastikli silecekler ve diğer fırçalar.koruyucu güvenlik malzemelerinin imalatı:+ateşe dayanıklı ve koruyucu güvenlik kıyafetlerinin imalatı. demiryolu vb.01 Koruyucu güvenlik malzemelerinin imalatı ateşe dayanıklı ve koruyucu güvenlik kıyafetlerinin imalatı. meyve ve bitkiler..+metal güvenlik başlıkları ve diğer kişisel metal güvenlik tertibatlarının imalatı.şemsiye. her çeşit tükenmez ve kurşun kalem imalatı.iş ve hizmet kıyafetleri imalatı (örn..çeşitli eşyaların imalatı (mumlar.32. hat işçilerinin emniyet kemerleri ve mesleki kullanım için diğer emniyet kemerlerinin imalatı..+kulak ve burun tıkaçları (örn. elle çalışan basım aletleri.+mantarlı can simitlerinin imalatı.+Yangından koruyucu elbiselerin imalatı.). güneş şemsiyeleri. kişisel ve evde kullanıma yönelik vakumlu termoslar ve diğer vakumlu kaplar. yer silicileri ve benzerleri dahil süpürge ve fırça imalatı 32. kokulu püskürtücüleri. kopçalar.takma kaş).+gaz maskelerinin imalatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 190 / 374 .+telgraf. demiryolu vb. . şaka ve benzeri eşyaların. çiçek buketleri. tokalar.99 Diğer süpürge ve fırça imalatı 32. el baskı setleri. Kapsam dışı olanlar: .12. iplik veya bez parçalarından ya da tüylerden yapılmış ve sırığa bağlanmış temizlikaraçları.. taraklar.

99.03 Tarih verme.99.08 Çiçek sepetleri. meyve ve bitkiler. elle çalışan basım aletleri. fermuarlar vb. taraklar. çıtçıtlar. tokalar. yapma çiçek. güneş şemsiyeleri. 32. kabartma etiketleri. şaka ve benzeri eşyaların.99. imalatı 32. çiçek buketleri. takma sakal. hazır daktilo şeritleri ve ıstampaların imalatı .06 Kişisel kullanıma yönelik eşyaların imalatı pipolar.02 Mekanik olsun veya olmasın. kişisel ve evde kullanıma yönelik vakumlu termoslar ve diğer vakumlu kaplar. kokulu püskürtücüleri. çelenkler ve benzeri eşyaların imalatı 32.takma kaş 32.99.04 Şemsiye.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 191 / 374 .07 Çeşitli eşyaların imalatı mumlar.99.99. kopçalar.99. mühürleme veya numara verme kaşeleri. ince mumlar ve benzerleri. el baskı setleri.99.32. her çeşit tükenmez ve kurşun kalem imalatı 32. baston ve koltuklu bastonların imalatı 32. el kalbur ve elekleri. peruk. tabutlar vb.küre imalatı 32.05 Düğmeler. terziler için mankenler.

1.. bkz.alışveriş arabalarının bakım ve onarımı..12 .Makine ve donanımların yeniden yapılandırılmaları veya yeniden üretilmeleri bir imalat faaliyeti olarak değerlendirilmekte olup.sanayi makinelerinin temizlenmesi.boru ve boru hatlarının bakım ve onarımı. bölüm 25-31.nükleer reaktörlerin bakım ve onarımı (izotop ayırıcılar hariç). 95. bkz.ev eşyalarının bakım ve onarımı.ateşli silahların ve savaş gereçlerinin bakım ve onarımı (spor ve eğlence amaçlı silahların onarımı dahil). . 33. 95.metal tankların. 81..22. Bu ürünlerin daha etkin çalışmalarını sağlamak ve bozulmalarını önlemek amacıyla yapılan genel veya rutin bakımlar da (örn. kızdırıcı. Bu bölüm.00 Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı 33. müşteriye hizmet) bu gruba dahildir. Bu ürünlerin daha etkin çalışmalarını sağlamak ve bozulmalarını önlemek amacıyla yapılan genel veya rutin bakımlar da (örn. bkz. bu durumda bunların bakım ve onarımını yapan birimlerin sınıflandırılması. 95.24). 33. Aynı ilke. 95. donanımların ve çalışır durumda olan diğer ürünlerin yenilenmesi amacıyla imalat sektöründe üretilmiş malların uzmanlaşmış onarımını kapsamaktadır.12 Makinelerin onarımı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 192 / 374 .merkezi ısıtma kazanları ve radyatörlerin onarımı. makine.bıçak ağızlarının ve testerelerin bilenmesi. çoğunlukla katma değer prensibine göre payının belirlenmesiyle yapılır.mekanik kilitleme düzenekleri. ekonomizör.sanayi makinelerinin temizlenmesi.. bkz. rezervuarların ve muhafaza kapları (konteynerler dahil) onarımı. 95.merkezi ısıtma sistemleri vb.bilgisayar ve iletişim ekipmanlarının bakım ve onarımı. malın imalatı ile birleşik olan bu faaliyetlerin.buhar kazanları veya buhar jeneratörlerinin bakım ve onarımı. . büro ve hane halkı mobilyalarının onarımı. bu kısımda yer alan diğer bölümlerde kapsanmıştır. .gemi kazan veya güç kazan parçalarının bakım ve onarımı.20. birleşik ticaret ve onarım için de uygulanır.çelik gemi bölümlerinin onarımı. Onarımın önemli bölümü.1 Fabrikasyon metal ürünlerin.22.. 43.2.bkz. bölümde üretilmiş fabrikasyon metal ürünlerin bakım ve onarımını kapsamaktadır.nin onarımı. . . bkz. 81. . makinelerin. bkz.ev eşyalarının bakım ve onarımı. makinelerin ve donanımların onarımı Bu grup.11 Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı Bu sınıf 25. makine.33 Makine ve donanımların kurulumu ve onarımı Bu bölüm.11.22. bkz. Tüketici mallarında olduğu gibi sermaye malları olarak kullanılan malların bakım ve onarımı. ..buhar jeneratörleriyle beraber kullanmak için yardımcı ünitelerin bakım ve onarımı:+kondansatör. Kapsam dışı olanlar. hane halkı mallarının bakım ve onarımı gibi sınıflandırılır (Örn. Kapsam dışı olanlar: . Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:. Kapsam dışı olanlar: . müşteriye hizmet) bu gruba dahildir. teçhizat ve diğer malların imalatçıları tarafından da yapılır.1.makine ve ekipmanların yeniden yapılandırılması veya yeniden üretilmesi. metal ürünlerin. bkz. donanım ve çalışır durumda olan diğer ürünlerin yenilenmesi amacıyla imalat sektöründe üretilmiş malların uzmanlaşmış onarımını kapsamaktadır.seyyar kaynak makinelerinin onarımı.2. 80. .nin onarımı.bilgisayar ve iletişim donanımlarının bakım ve onarımı. sadece uzmanlaşmış bakım ve onarım faaliyetlerini kapsamaktadır. 33. bkz. bkz. 33. buhar toplayıcı ve buhar akümülatörler. kasalar vb.

. 26.kompresörler ve ilgili ekipmanların bakım ve onarımı..motorlu araç motorları dışındaki motorların bakım ve onarımı.. 95.sanayi ocaklarının ve diğer ısıtma donanımlarının bakım ve onarımı.tartı aletlerinin bakım ve onarımı.25.+elektrokardiyografi cihazlarının bakım ve onarımı.+radyasyon belirleme ve izleme donanımının bakım ve onarımı.12. ayrıca bu sınıf. 95.pompalar..+otomotiv emisyonu test donanımlarının bakım ve onarımı. . 95.12..+fotoğrafçılıkla ilgili aletlerin bakım ve onarımı. ... bölüm 28`deki makine ve donanımlar da dahil.+mikroskopların bakım ve onarımı (proton ve elektron mikroskoplar hariç).. inşaat araç ve gereçleri ile madencilik makineleri) onarılması gibi endüstriyel makine ve aletlerin bakım ve onarımı kapsamaktadır. bkz.bilgisayar ve çevre birimlerinin bakım ve onarımı.plastik ve kauçuk makinelerinin bakım ve onarımı.21. 33.12. bkz.+arazi ölçme aletlerinin bakım ve onarımı (seyrüsefer için olanlar da dahil).+meteoroloji aletlerinin bakım ve onarımı.daktiloların onarımı. forkliftler ve diğer malzeme taşıma donanımları.22. 95. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 193 / 374 .60`ta yer alan ışınlama..akışkan gücü ile çalışan makinelerin bakım ve onarımı. (kaldırıcılar. içecek ve tütün işleme makinelerinin bakım ve onarımı. 26.5`teki ölçme. örneğin..kağıt yapma makinelerinin bakım ve onarımı. seyrüsefer ve kontrol donanımlarının bakım ve onarımını kapsamaktadır.elektrik ile çalışan el aletlerinin onarımı. .tarım.gıda. sınıf 26.yazarkasaların bakım ve onarımı.11. . .bölüm 28`de yer alan diğer özel amaçlı makinelerin bakım ve onarımı.12. örneğin: +manyetik rezonans görüntüleme cihazlarının bakım ve onarımı. ormancılık ve tomrukçuluk makinelerinin bakım ve onarımı. elektro medikal ve elektrikle tedavi cihazlarının bakım ve onarımı. takım tezgahları.. Kapsam dışı olanlar: . duvar ve masa saatlerinin onarımı. Kapsam dışı olanlar: . sınıf 26.malzeme kaldırma ve taşıma donanımlarının bakım ve onarımı. tarımda kullanılan makine ve aletler ile diğer ağır ve endüstriyel makine ve aletlerin (örn.ev tipi video kameralarının onarımı. bkz..) bakım ve onarımı.13 Elektronik veya optik cihazların onarımı Bu sınıf. 43. iletişim donanımlarının bakım ve onarımı. bkz.sanayi tipi soğutma ve hava temizleme ekipmanlarının bakım ve onarımı.+işitme cihazlarının bakım ve onarımı..kol.grup 26.+medikal ültrason cihazının bakım ve onarımı.metallerin kesilmesinde ve şekillendirilmesinde kullanılan takım tezgahları ve aksesuarlarının bakım ve onarımı.. elektriksel ve kimyasal özellikleri test ve muayene eden donanımların bakım ve onarımı.valfların (supapların) onarımı. test.+fiziksel.00 Makinelerin onarımı 33.. ticari ve endüstriyel makinelerin bıçak ağızlarının ve testerelerinin bilenmesi ya da kurulması.sanayi ocakların bakım ve onarımı.. +uçak motoru ile ilgili aletler (göstergeler vb. 95.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:.diğer takım tezgahlarının bakım ve onarımı. hareketli yürüyen yollar dahil).+kalbin atış hızını ayarlayan cihazın bakım ve onarımı.bilgisayar projektörlerinin bakım ve onarımı.+elektro medikal endoskopi cihazının bakım ve onarımı..otomatik satış makinelerinin bakım ve onarımı.70`te yer alan optik araç ve gereçlerin bakım ve onarımı: (eğer bunlar esas olarak ticari amaçla kullanılıyorsa) örneğin:+dürbünlerin bakım ve onarımı. inşaat.elektronik olsun veya olmasın hesap makinelerinin onarımı..Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır...fotokopi makinelerinin bakım ve onarımı.tekstil giyim eşyaları ve deri üretim makinelerinin bakım ve onarımı.7 gruplarında üretilen malların bakım ve onarımını kapsamaktadır (hane halkı malları olarak değerlendirilenler hariç). bkz. bkz. bakım ve onarımı..tarımsal traktörlerin bakım ve onarımı.metalürji makinelerinin bakım ve onarımı. bkz. . bkz. 95.29 bilgisayarların onarımı. 43.ticari tip genel amaçlı makinelerin bakım ve onarımı. bkz.Bu sınıf...+prizmalar ve lenslerin (göz tedavisi ile ilgili olanlar hariç) bakım ve onarımı.dişli takımları ve tahrik tertibatlarının onarımı. bkz.ticari TV ve video kameralarının bakım ve onarımı.ayrıca bu sınıf. 95.6 ve 26.. kaynağın onarım hizmetleri. ticari soğutma donanımları.fotokopi makinelerinin bakım ve onarımı..5..11.11. petrol ve gaz sahalarında kullanılan makinelerin bakım ve onarımı... 33.+teleskopların bakım ve onarımı.madencilik.+ışınlama cihazlarının bakım ve onarımı.asansörlerin(mükerrer) ve yürüyen merdivenlerin kurulumu.

30. 33.bilgisayar ve çevre birimlerinin bakım ve onarımı. bkz.00 Elektrikli donanımların onarımı 33.11. Bununla birlikte. bkz. bkz. bölüm 27 deki ürünlerin (27. 95. telekomünikasyon cihazlarının bakım ve onarımı. .röle(konvertisör) ve sanayi kontrol cihazlarının bakım ve onarımı. . bkz.gemi ve tekne motorlarının onarımı. bataryan ve akümülatörlerin bakım ve onarımı.elektrik motorları. Kapsam dışı olanlar: .33. 95. Kapsam dışı olanlar: . bkz.elektrikli aydınlatma donanımlarının bakım ve onarımı.hava taşıtlarının bakım ve onarımı (fabrikalarda yapılan dönüştürme.25. 30.elektrikli kablolama devreleri için akım taşısın ya da taşımasın kablolamada kullanılan cihazların bakım ve onarımı.12. duvar ve masa saatlerinin onarımı. . 33. bkz. .14. .30.5 grubundaki sınıflardakiler hariç (ev aletleri))bakım ve onarımını kapsamaktadır.gemilerin onarımı ve rutin bakımları eğlence teknelerinin bakım ve onarımı.00 Elektronik veya optik cihazların onarımı 33. dağıtım transformatörleri ve özel transformatörlerin bakım ve onarımı. . 38.pil.15 Gemi ve teknelerin bakım ve onarımı Bu sınıf gemi ve teknelerin bakım ve onarımını kapsamaktadır. gemilerin fabrikalarda yeniden inşa edilmesi ve bakım-onarım amacıyla elden geçirilmesi bölüm 30`da sınıflandırılmıştır. elden geçirme ve yeniden üretme hariç).00 Gemi ve teknelerin bakım ve onarımı 33.hava taşıtlarının fabrikalarda bakım ve onarım amacıyla elden geçirilmesi ve yeniden inşa edilmesi.12.13.21. bkz.güç transformatörleri.16 Hava ve uzay araçlarının bakım ve onarımı Bu sınıf hava ve uzay araçlarının bakım ve onarımını kapsamaktadır.gemilerin fabrikalarda yeniden inşa edilmesi. jeneratörler ve motor jeneratör setlerinin bakım ve onarımı.15. . . Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . .1.tüketici elektroniklerinin bakım ve onarımı. 33. sökülmesi.00 Hava ve uzay araçlarının bakım ve onarımı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 194 / 374 . 33. bkz.14 Elektrikli donanımların onarımı Bu sınıf. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: .16. 95.31.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: .elektrik bağlantı düzeneği (şalt cihazı) ve elektrikli kumanda panosu cihazlarının bakım ve onarımı.kol.hava taşıtı motorlarının bakım ve onarımı. .. Kapsam dışı olanlar: . 95.gemilerin parçalanması. .

19. . bkz. bkz.at arabaları ve dört tekerlekli yük arabalarının bakım ve onarımı.+ana bilgisayar ve benzeri bilgisayarlar +ışınlama ve elektro medikal cihazlar vb.00 Diğer ulaşım araçlarının bakım ve onarımı 33.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:. elektrik kablolarının döşenmesi. bu bölümün diğer gruplarında kapsanmayan ekipmanların bakım ve onarımını kapsamaktadır.00 Diğer ekipmanların onarımı 33.. binaların veya benzer yapıların entegre bir parçasını oluşturan donanımların montajı.askeri savaş araçlarının bakım ve onarımı bkz.değirmencilikte kullanılan makinelerin kurulumu. bkz. merdivenler. elektrikli süpürge sistemleri ve benzerlerinin kurulumu. otomatik kapılar.29. 30. bkz.30. bisikletlerin onarımı..sanayi işlem kontrol ekipmanlarının montajı. Kapsam dışı olanlar: .. 45. yürüyen merdivenlerin montajı.29.ev ve büro tipi mobilyaların onarımı. .lokomotifler ve vagonlarının bakım ve onarımı (fabrikalarda yapılan dönüştürme ve yeniden inşa etme hariç).12..diğer sanayi donanımlarının kurulumu. 33.19 Diğer ekipmanların onarımı Bu sınıf. bkz.40. Kapsam dışı olanlar: .motosikletlerin bakım ve onarımı. örneğin. .bisikletlerin onarımı. bkz.alışveriş arabalarının bakım ve onarımı.lokomotiflerin ve vagonların fabrikalarda bakım ve onarım amacıyla elden geçirilmesi ve yeniden inşa edilmesi.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.makine montajı. mobilyalar ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 195 / 374 .2 Sanayi makine ve donanımlarının kurulumu 33. 33.17.bowling salonu ekipmanlarının kurulumu Kapsam dışı olanlar: . hırsızlık alarm sistemlerinin ve iklimlendirme sistemlerinin montajı gibi.sanayi tesislerinde sanayi makinelerinin kurulumu. 95.. . inşaat kısmında sınıflandırılır.giysilerin onarımı ve yenilenmesi. dükkan tertibatları. gemi fıçı veya varilleri ile benzer maddelerin onarımı ve yenilenmesi.asansörler.29.+iletişim donanımları.24. .20 Sanayi makine ve donanımlarının kurulumu Bu sınıf. Fakat.kapılar. makinelerin özel montajını da kapsamaktadır. 43. 33. . 95. mobilya restorasyonu. . .17 Diğer ulaşım araçlarının bakım ve onarımı Bu sınıf. .33. 95. 95. 33.20. .29.halatlar. yürüyen merdivenler.demiryolu araç motorlarının bakım ve onarımı. bkz. . gemi çarmık ve halatları ile yelken bezleri ve bez astarlı muşambaların onarılması..balıkçılık ağlarının onarımı( örülmesi de dahil). .tilt oyunu makineleri ve madeni para ile çalışan diğer oyun makinelerinin onarımı. bkz. bkz. bölüm 30`daki diğer ulaşım araçlarının bakım ve onarımını kapsamaktadır (motosikletler ve bisikletler hariç).Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. gübre ve kimyasal maddeler için kullanılan çuvalların onarımı.40.orgların ve diğer tarihi müzik aletlerinin onarımı.11. .büyük boyuttaki makine ve donanmaların sökülmesi.. .ahşap paletler.

GAZ.20. .05 Değirmencilikte kullanılan makinelerin kurulumu 33.09.04 Büyük boyuttaki makine ve donanmaların sökülmesi 33.20.20.07 Bowling salonu ekipmanlarının kurulumu 33.01 Sanayi tesislerinde sanayi makinelerinin kurulumu 33.02 Sanayi işlem kontrol ekipmanlarının montajı 33.99 Diğer sanayi makine ve donanımlarının kurulumu D-ELEKTRİK. 33. 62.03 Diğer sanayi donanımlarının kurulumu iletişim donanımları.20.20.20.benzerlerinin kurulumu.kişisel bilgisayarların kurulumu bkz. 33. BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE DAĞITIMI TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 196 / 374 .+ana bilgisayar ve benzeri bilgisayarlar +ışınlama ve elektro medikal cihazlar vb.20.20.32. 43.06 Makine montajı 33. bkz.

su ve kanalizasyon tesislerinin işletimini hariç tutmaktadır. ana borular ve hatlardan oluşan kalıcı altyapı sistemleri (şebekeleri) aracılığıyla sağlanması faaliyetlerini kapsamaktadır. üretim kaynaklarından dağıtım merkezlerine iletilmesini ve nihai kullanıcılara dağıtılmasını kapsamaktadır. 37. hidroelektrik. bunlara elektrik. gaz türbini. 38. nükleer.1 Elektrik enerjisinin üretimi.2 35.üretim kaynağından veya son kullanıcıya iletim sistemiyle taşınan elektrik enerjisi dağıtım sisteminin (örn. elektrik ve gaz üreten. kontrol eden ve dağıtan elektrik ve gaz tesislerinin faaliyetlerini de kapsamaktadır. 36. bu nedenle.. bkz.00 Elektrik enerjisinin iletimi 35.12 Elektrik enerjisinin iletimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: .12. bkz. sıcak su ve benzerlerinin sanayi bölgelerine veya konut amaçlı binalara dağıtımı da dahildir. iletimi ve dağıtımı Bu grup.11.00 Elektrik enerjisi üretimi 35.termal.elektrik hatları. dizel ve yenilenebilir enerji de dahil. sayaçlar ve elektrik tesisatlarının oluşturulması) işletilmesi. Buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı da bu kılıma dahildir. 35. buhar. gaz. 35. 35 Elektrik.11 Elektrik enerjisi üretimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:.atıkların yakılması yoluyla elektrik üretilmesi. Bu bölüm ayrıca boru hatları kullanılarak gaz taşımacılığı (tipik olarak uzun mesafelere) de hariç tutmaktadır. elektrik.Bu kısım. buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 35.13 Elektrik enerjisinin dağıtımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:. elektrik enerjisi üretim tesislerinin işletilmesi. Bu kısım. elektrik enerjisinin üretilmesini. gaz. Ağın boyutları kesin değildir. buhar. elektrik direkleri. sıcak su ve benzerlerinin borular.elektrik enerjisini üretim kaynağından dağıtım sistemine aktaran iletim sistemlerinin işletilmesi.Bu kısım. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 197 / 374 . doğal gaz. Kapsam dışı olanlar: .

20 . Tipik olarak uzak yerlere gerçekleştirilen ve gaz dağıtıcıları ile üreticileri veya kentleri birbirine bağlayan gaz boru hatlarının bağımsız faaliyetleri bu gruptan hariç tutulmakta ve diğer boru hattı dağıtım faaliyetlerinin içinde yer almaktadır. 19.14.endüstriyel gazların imalatı. 19.21 Gaz imalatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . 06. 20.14.03 Elektrik için elektrik ve iletim kapasitesi değiştirme faaliyetleri 35. Diğer işletmeler tarafından işletilen dağıtım sistemlerini kullanarak doğal gaz satışı gerçekleştiren gaz pazarlayıcı ve komisyoncuları da bu gruba dahildir. tarımsal yan ürünler veya atıklardan gaz üretimi . 35. Kapsam dışı olanlar: . bkz.kok kömürü fırınlarının işletilmesi.kullanıcılara elektrik satışı . çeşitli türdeki gazlardan arındırma.13.kömürün karbonlaştırılması.35.ham doğal gaz üretimi.20 .14.02 Diğer işletmeler tarafından işletilen güç dağıtım sistemleri aracılığı ile elektrik satışını düzenleyen elektrik komisyoncuları ve acentelerinin faaliyetleri 35.01 Kullanıcılara elektrik satışı 35.11 TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 198 / 374 . bkz. ana borularla gaz yakıtların dağıtılması Bu grup. gazın üretimi ve ana borular aracılığıyla tüketicilere doğal veya sentetik gaz dağıtımını içermektedir.14 Elektrik enerjisinin ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: .doğal gaz dahil. bkz.00 Elektrik enerjisinin dağıtımı 35.2 Gaz imalatı. karıştırma ve diğer işlemlerle belirli kalorifik değerde gazlı yakıtların imalatı. 35. bkz.diğer işletmeler tarafından işletilen güç dağıtım sistemleri aracılığı ile elektrik satışını düzenleyen elektrik komisyoncuları ve acentelerinin faaliyetleri .10 .rafine petrol ürünleri imalatı.elektrik için elektrik ve iletim kapasitesi değiştirme faaliyetleri.

bkz.01 Ana borularla kullanıcılara gaz satışı 35.23. 49.30 Buhar ve havalandırma sistemi üretimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: .ana borularla kullanıcılara gaz satışı .71 . 35.gazlı yakıtlar için mal ve ulaşım kapasitesinin değiştirilmesi.02 Diğer işletmeler tarafından işletilen gaz dağıtım sistemleri aracılığıyla.dolaysız yakıt satışı.gazların boru hatları ile (uzak yerlere) taşınması.21.23.00 Gaz imalatı 35. ana boru sistemiyle dağıtım ve temini Kapsam dışı olanlar: .ısınma.23. bkz 47. gaz satışını düzenleyen gaz komisyoncuları veya acentelerinin faaliyetleri .diğer işletmeler tarafından işletilen gaz dağıtım sistemleri aracılığıyla. bkz.gaz yakıtların toptan satışı.3 Buhar ve havalandırma sistemi üretimi 35.99 Diğer ana borular aracılığıyla gaz ticareti 35. Kapsam dışı olanlar: . 46.50 35.00 Ana borularla gaz yakıtların dağıtımı 35.22.23 Ana borular aracılığıyla gaz ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: .78 .soğutma amaçlı soğuk TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 199 / 374 .her çeşit gaz yakıtın.99. bkz. gaz satışını düzenleyen gaz komisyoncuları veya acentelerinin faaliyetleri 35. 47.22 Ana borularla gaz yakıtların dağıtımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: .şişelenmiş gazın perakende satışı. toplanması ve dağıtılması . güç ve diğer amaçlar için su buharı ve sıcak suların üretimi.35.soğutulmuş havanın üretimi ve dağıtımı .

tankerler ya da diğer araçlar vasıtasıyla dağıtımı. 36 Suyun toplanması. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:. 01. arıtılması ve dağıtılması Bu bölüm.kirliliği önlemek için atıksuların arıtılması.b. su boruları aracılığıyla (uzak mesafelere) nakledilmesi. suyun evsel ve endüstriyel ihtiyaçlar doğrultusunda toplanmasını. bkz. suyun evsel ve endüstriyel ihtiyaçlar doğrultusunda toplanmasını. bkz.00 . genellikle atık su arıtımıyla bağlantılı olarak veya atık su arıtımında kullanılan birimler tarafından yürütüldüğünden. yemek amacıyla olsun olmasın (soğutma vb. arıtılmasını ve dağıtımını kapsamaktadır. ancak yağmurlama v. 36. ATIK YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ Bu kısım.suyun endüstriyel ve diğer amaçlar için arıtılması.00.buz üretimi.) 35.su temini amacıyla suyun arıtılması.0 Suyun toplanması. Suyun çeşitli kaynaklardan toplanmasının yanı sıra çeşitli yöntemlerle dağıtılması da bu bölüme dahildir. arıtılması ve bertarafı dahil olmak üzere) ve kirletilmiş alanların yönetimi ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır.ırmaklardan. arıtılması ve dağıtılması Bu sınıf. Suyun çeşitli kaynaklardan toplanmasının yanı sıra çeşitli yöntemlerle dağıtılması da bu sınıfa dahildir. göllerden. Atık veya atık su arıtma işlemlerinin çıktıları ya bertaraf edilebilir ya da başka üretim süreçlerinin girdisi olarak kullanılabilir. arıtılması ve dağıtılması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 200 / 374 . arıtılmasını ve dağıtımını kapsamaktadır.suyun.su üretimi ve dağıtımı .sulama kanallarının işletilmesi Kapsam dışı olanlar: Kapsam dışı olanlar: .yağmur sularının toplanması.61 . katı ya da katı olmayan endüstriyel veya evsel atıklar gibi muhtelif atıkların (toplanması. 37. kaynaklardan su toplanması . bu kısıma dahil edilmiştir. Sulama kanallarının işletilmesi de bu sınıfa dahildir.30. arıtılması ve dağıtılması 36.00 Buhar ve havalandırma sistemi üretimi E-SU TEMİNİ.suyun şebekeler. Su temini faaliyetleri. sulama hizmetleri ve benzeri tarımsal destek hizmetleri dahil edilmemiştir.00 Suyun toplanması.50 36. KANALİZASYON.00 Suyun toplanması.deniz ya da yer altı suyunu tuzdan arındırarak ihtiyaç duyulan suyun üretilmesi.tarımsal amaçlı sulama ekipmanlarının işletilmesi. bkz. 49. su kuyularından vb.

kullanılmış piller. konteyner v.22 37. ıslah ve bertarafını kapsamaktadır.00 Kanalizasyon Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: .b yöntemlerle toplanması (geri kazanılabilir maddeleri de TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 201 / 374 . bkz.1 Atıkların toplanması Bu grup.00 Kanalizasyon 38 Atığın toplanması. ıslahı ve bertarafı faaliyetleri. Hanelerden gelen atıklar. 37. kimyasal ve biyolojik işlemler aracılığıyla arıtılması . gemilerden gelen atık yağlar ve yağ değişim servislerinden alınan kullanılmış yağlar ile inşaat ve yıkım atıkları gibi tehlikeli ve tehlikesiz atıkların toplanmasını içermektedir. 38.kanalizasyon sistemlerinin veya atık su arıtma tesislerinin işletimi . gibi fiziksel.tehlikesiz katı atıkların (çöplerin) hane ve işyerlerinden çöp tenekesi. çöplerin hane ve işyerlerinden. konteyner v. çökeltme.37 Kanalizasyon Bu bölüm atık suyu toplayan. kollektörler. maddelerin geri kazanımı Bu bölüm atık maddelerin toplanması.kanalizasyon ve pis su kanallarının bakımı ve temizlenmesi.b.atık suların (evsel ya da endüstriyel atık sular ile yüzme havuzlarının suları vb. kanallarda biriken yağ ve kumun boşaltılması dahil.yüzey ve yeraltı sularının kirliliğin oluştuğu yerde arındırılması. bkz.0 Kanalizasyon 37. tekerlekli bidon.00.fosseptiklerin. filtreleme.) aracılığı ile bir veya daha fazla kullanıcıdan kaynaklanan endüstriyel ya da evsel atık suların ve yağmur sularınıntoplanmasıvetaşınması . seyyar (portatif) tuvalet hizmetleri .kanalizasyon şebekeleri. çöp tenekeleri.11 Tehlikesiz atıkların toplanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:. tanklar ve diğer nakliye araçları (vidanjör vb. kullanılmış yemeklik sıvı yağlar ve katı yağlar. havuzların ve çukurların boşaltılması ve temizlenmesi. sedimantasyon vb. septik tankların. Kapsam dışı olanlar: . 43.00 binalardaki drenaj borularının temizlenmesi ve tıkanıklığın giderilmesi. tekerlekli bidon. Bu bölüm ayrıca atıkların yerel taşımacılığını ve geri kazanım tesislerinin (atıkların türlerine göre tasnif ederek geri kazanılabilir maddeleri ayrıştıran tesislerin) işletilmesini de kapsamaktadır 38. arıtan ve bertaraf eden kanalizasyon sistemleri ve atık su arıtma tesislerinin işletimini kapsamaktadır. 39.)seyreltme. vasıtalarla toplanmasını kapsamaktadır.

tehlikeli atık transfer istasyonlarının işletilmesi Kapsam dışı olanlar: .21. örn. zararlı atıkları bertaraf etmek amacı ile kullanılmış ürünlerin (örneğin buzdolabı) bertarafı.21 Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 202 / 374 . tahriş edici. maden sahalarının.32 38. atıkların taşınması için tanımlanması.b.01 Tehlikeli atıkların toplanması nakliye gemileri veya yağ değişim servislerinden kaynaklanan kullanılmış yağlar +biyo-tehlikeli atıklar+nükleer atıklar+kullanılmış piller v. zehirli. bulaşıcı veya çevre ve insan sağlığı için zararlı diğer maddeler ve preparatlar gibi katı olan-olmayan tehlikeli atıkların toplanmasını kapsamaktadır. bkz. 38.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:. organik atıkların bertaraf amaçlı ıslahı.12. 39.32 . ıslah edilmesi.12 Tehlikeli atıkların toplanması Bu sınıf. patlayıcı. 38.kağıt.tehlikeli atıkların toplanması.s. atığın özel yakma yöntemleri ile bertarafı. bkz. yanıcı. Örneğin.3 38. kaynaklanan geçiş radyoaktif atıkların ıslahı ve bertarafı. 38. Ayrıca. bkz. atığın gömülmesi. Atık yakma proseslerinden kaynaklanan enerji geri kazanımı da bu bölüme dahildir. 38.12.00 Tehlikesiz atıkların toplanması 38. örneğin:+nakliye gemileri veya yağ değişim servislerinden kaynaklanan kullanılmış yağlar +biyo-tehlikeli atıklar+nükleer atıklar+kullanılmış piller v.tehlikeli atıkların toplanması.b.tehlikesiz atıkların bertarafı için depolama alanlarının işletilmesi. oksitleyici.12.00. bkz. plastik v. gibi karışık geri kazanılabilir maddelerin ayrıştırıldığı tesislerin işletilmesi.. 38. bkz.kirletilmiş binaların.2 Atıkların ıslahı ve bertarafı Bu grup. 38. zararlı.geri dönüştürülebilir maddelerin toplanması.atık suların arıtılması ve bertarafı.37. aşındırıcı. bkz. bkz.içerebilir).00. çeşitli yöntemlerle farklı hallerdeki atıkların bertarafını ve bertarafından önce gerçekleştirilen ıslah işlemlerini içermektedir. Kapsam dışı olanlar: .02 Tehlikeli atık transfer istasyonlarının işletilmesi 38.. atığın araziye veya suya boşaltımı.maddelerin geri kazanımı. paketlenmesi ve etiketlenmesi faaliyetleri de dahildir. Asbest temizliği.11. . kanserojen.halka açık yerlerde bulunan çöp kutularındaki çöplerin toplanması Kapsam dışı olanlar:. 38. toprak ve yeraltı sularının iyileştirilmesi ve temizlenmesi. hastanelerden v.s. enfekte olmuş canlı veya ölü hayvanlar ile diğer kontamine olmuş atıkların bertarafı ve ıslahı.

nükleer yakıtların yeniden işleme tabi tutulması.tehlikeli atıkların özel atık yakma fırınlarında yakılması. televizyon ve diğer donanımlar).22. 20.31 Hurdaların parçalara ayrılması Bu sınıf.bertaraf amacıyla organik atıkların ıslahı Kapsam dışı olanlar: . materyallerin geri kazanımı amacıyla parçalara ayrılmasını kapsamaktadır. 38. 39. 38. bilgisayar. bkz.tehlikeli atıkların ıslahını yapan tesislerin işletilmesi . her çeşit hurda haline gelmiş olan maddelerin (otomobil.tehlikesiz atıkların yakılması. katı halde olan ya da olmayan tehlikesiz atıkların bertarafını ya da bertaraf işlemlerinden önce ıslahını kapsamaktadır: .satmak için kullanılabilir parçalar oluşturmak amacıyla otomobil. bulaşıcı.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: .32 .22 .radyoaktif nükleer atıkların ıslahı. aşındırıcı. bkz.00 38.canlı ya da ölü enfekte olmuş hayvanların ve diğer kontamine olmuş atıkların ıslahı ve bertarafı .tehlikeli atıkların özel yakma fırınlarında yakılması . oksitleyici. örneğin hastanelerden alınan ve taşınma süresi içinde bozulanlar + depolama amacıyla nükleer atıkların kapsüllenmesi. toprak ve suyun temizlenmesi.22 Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi Bu sınıf.13 . bkz. toprak ve suyun temizlenmesi. zehirli.00 38. yanıcı. bilgisayar. kağıt.00 Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi 38. .Bu sınıf. bertarafı ve depolanması: + geçişli radyoaktif atıkların arıtımı ve bertarafı.zararlı atıklarının yok edilmesi amacı ile kullanılmış malların (örneğin buzdolabı) bertarafı. bkz. tahriş edici.3 Materyallerin geri kazanımı 38. bkz.kirliliği önleme. ikame yakıt. kül veya ileride kullanılması mümkün diğer yan ürünlerin üretimi ile sonuçlansın ya da sonuçlanmasın özel yakmafırınlarındaveyadiğer yöntemlerle bertaraf edilmesi . kanserojen. plastik. hazırlanması ve diğer ıslah faaliyetleri Kapsam dışı olanlar: .zararlı atıklarının yok edilmesi amacı ile kullanılmış malların (örneğin buzdolabı) bertarafı . kısım G TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 203 / 374 .21.kirliliği önleme. 38. zehirli maddeleri azaltma. biyogaz. bkz. gemi.tehlikesiz atıkların bertarafı için depolama alanlarının işletilmesi tehlikesiz atıkların.00 Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi 38. Kapsam dışı olanlar: . 38. patlayıcı. gemi. televizyon ve diğer donanımların sökülmesi. insan sağlığı ve çevre için zararlı olan diğer madde ve preparat atıklarını içeren katı halde olan veya olmayan tehlikeli atıkların bertaraf öncesi ıslahını ve bertarafını kapsamaktadır.karışık geri kazanılabilir maddelerin örneğin. 39.21. kullanılmış içecek kutuları ve metallerin tasnif edildiği yani ayrıştırıldığı tesislerin işletilmesi. bkz. kompost gübre. bkz.22 . elektrik veya buhar. zehirli maddeleri azaltma.

.ikincil hammadde üretmek için kullanılmış tekerlek gibi lastik maddelerin işlenmesi.sabitleştirme solüsyonu ya da fotoğrafik filmler ve kağıtlar gibi fotoğrafçılığa ait atıklarda bulunan metallerin işlenmesi. örn.. alanların.camın sıkıştırılarak ezilmesi. bisikletler ve benzeri metal atıkların mekanik olarak ezilmesi .21.ikincil hammaddelerden yeni ürün üretimi (kendi imalatı olsun veya olmasın).00 Tasnif edilmiş maddelerin geri kazanımı 39 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri Bu bölüm.13. bkz.0 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri 39.diğer yiyecek.21. kontamine olmuş binaların.21.32 Tasnif edilmiş maddelerin geri kazanımı Bu sınıf metal veya metal olmayan atıklar.. 38...plastik ve lastik atıkların granüllere dönüştürülmesi (temizleme. ikincil hammaddelere dönüştürülmesi işlemlerini kapsamaktadır. 38.Mekanik veya kimyasal dönüştürme işlemleri için örnekler şu şekildedir:.tehlikesiz atıkların bertarafı ve ıslahı.32.s. bkz. bkz. zehirli atığın bertarafı ve ıslahı.geri kazanımı mümkün maddelerin toptan satılması. 46.metal atıkların.den kaynaklı geçişli radyoaktif atıkların bertarafı ve ıslahı.00 Hurdaların parçalara ayrılması 38. palet ve benzerleri için ikincil hammadde üretmek üzere plastiklerin sınıflandırılması ve topak haline getirilmesi . sınıflarına göre ayrıştırılarak ve tasnif edilerek geri kazanımı dahildir.atıkların özel fırınlarda yakılması sürecinde. örneğin tarak makinesinden artan ipliğin eğirilmesi.22.. çamaşır makineleri.kullanılmış yemeklik sıvı ve katı yağların ikincil hammaddelere dönüştürülmesi işlemleri. bkz. (1) tehlikesiz atıkların içinden (örn. maddelerin geri kazanımı. presleme gibi diğer mekanik işlemler.22. öğütme).demir atıklar ile demir hurdaların eritilmesi.kontamine olmuş. kağıt atıklarından kağıt hamuru yapılması. kısım C?de (İmalat) bunlara karşılık gelen sınıflara bakınız. hurdalar ve diğer parçaların. 24.38.tren vagonları gibi büyük demir parçaların mekanik olarak ufaltılması. toprak.10.kullanılmış arabalar. eritme.ikincil hammadde elde etmek üzere yıkım atığı gibi diğer atıkların sıkıştırılarak ezilmesi.77 38.tehlikesiz atıkların yakılması sürecinde enerji geri kazanımı.. yüzey ve yeraltı sularının temizlenmesi. lastik tekerleklere kaplama yapmak ya da metal hurdalardan metal üretilmesi gibi. iyileştirme hizmetlerini kapsamaktadır. temizlenmesi ve ayrıştırılması.nükleer yakıtların tekrar işlenmesi. bkz. Ayrıca bu sınıfa. 38. bkz. temizlenmesi ve ayrıştırılması . 20.hortum.hacmi azaltmak için yapılan kesme. 38. kullanılmış teneke içecek kutuları ile metaller gibi karışık halde olan geri kazanılabilir maddelerin. genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile. 39. 38. bkz.2. bkz.31. kullanım süresi dolmuş araçların vb... plastik. çöp kutularından) yeniden kazanılabilir maddelerin ayrıştırılarak ve tasnif edilerek ya da (2) kağıt.kompost üretimini de kapsamak üzere bertaraf amacıyla organik atıkların ıslahı. çiçek saksısı. içecek ve tütün mamulleri atıklarının ve artık maddelerinin ikincil hammaddelere dönüştürülmesi işlemleri Kapsam dışı olanlar: .00 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 204 / 374 .hastaneler v. 38. bkz. parçalanması.

Yapılan işin bölümleri veya bazen tamamı taşeronlara yaptırılabilir. havaalanları. 41 Bina inşaatı Bu bölüm. ofis binaları. kimyasal veya biyolojik vb. bkz.nükleer binalar ve alanlar da dahil.su temini amacıyla suyun arıtılması. 81. çiftlik binaları ve benzeri de burada kapsanmaktadır. toprak. kanalizasyon sistemleri. bu fabrikalardaki imalat faaliyetleri) bu birim burada sınıflandırılmayıp.kıyı bölgeleri de dahil. konutların tamamı. kendi hesabına veya bir ücret ya da anlaşmaya dayalı olarak yürütülebilir.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır: . bkz. sanayi tesisleri.Ayrıca binaların ve bina dışı inşaatların onarımı da bu kısma dahildir. ofis binaları. bina ve bina dışı inşaat işleri için genel inşaat işleri ile özel uzmanlık gerektiren inşaat faaliyetlerini kapsar.Bu kısım. genel bina inşaatlarının tüm çeşitlerini kapsamaktadır. işleyişi için gerçekleştiriliyor ise (örneğin bu binalarda yer kiralanması. tüneller. 38.00. 01. bina dışı inşaatları kapsar.diğer uzmanlık gerektiren kirlilik kontrol faaliyetleri Kapsam dışı olanlar: .22.mekanik. imalat vb.61. bkz.21. köprüler.Bu faaliyetler. okyanus ve denizlerde olan petrol döküntülerinin ve diğer kirleticilerin temizlenmesi.Genel inşaatlar. bkz. kirletilmiş toprak ve yeraltı sularının yerinde ya da başka yerde temizlenmesi. .00. yüzey suları. ilaveler ve değişiklikler için gerekli inşaatın yanı sıra prefabrikler ile şantiye binalarının montajını da kapsamaktadır. onarım. tarımsal amaçlı binalar vb. kurşun boyalar ve diğer zehirli maddelerin azaltılması. faaliyetine göre olması gerektiği yerde sınıflandırılacaktır (gayrimenkul. sulama sistemleri. . kirletici maddelerin toplanması veya kimyasal maddelerin uygulanması gibi yöntemler ile giderilmesi ve temizlenmesi. Bunlar. bina dışı yapıların tamamının inşaatını (bölüm 42) kapsamaktadır. ilave ve değişiklikler. . sadece inşaat sürecinin bir parçası olarak yapıldığı durumlarda (bölüm 43).kaza sonucu kirletilmiş yüzey sularının kirliliğinin.sokakların süpürülmesi ve yıkanması.tehlikeli atıkların ıslah ve bertaraf edilmesi. .tarımla ilgili zararlıların kontrolü.İnşaat araç ve gereçlerinin operatör ile beraber kiralanması. teknik ve fiziksel araçları beraberinde getiren bina ve bina dışı inşaat işleri için inşaat projelerinin gelişimini de ayrıca kapsamaktadır. Konutların komple inşaatı. . sanayi tesisleri ve alanlarının temizlenmesi. onarım. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 205 / 374 . prefabrik binaların veya yapıların montajı ve geçici yapıların inşaatlarını da kapsar.29 39. yeni iş.tehlikesiz atıkların ıslah ve bertaraf edilmesi. bu araç ve gereçler ile gerçekleştirilen özel inşaat faaliyeti ile birlikte sınıflandırılmaktadır. spor tesisleri vb. boru hatları ve elektrik hatları. . dükkanlar ve diğer kamu ve kamu kurumu binaları.asbest.01 Denizaltı hizmetleri 39. 36.00. bkz. Bir inşaat projesinin tüm sorumluluğunu üstlenen herhangi bir birim burada sınıflandırılabilir. özel inşaat faaliyetlerinin yanı sıra binaların tamamının inşaatını (bölüm 41).02 Denizde ve kıyı tesislerinde atık alma ve çevre temizliği faaliyetleri F-İNŞAAT Bu kısım. limanlar ve diğer su projeleri. yöntemler kullanılarak. . mağazalar ve diğer halka açık binalar ile hizmet binaları. . 38. demir yolları ve diğer raylı yollar.Bu bölüm daha sonraki satışlar için inşaat projelerini gerçekleştirmeyi amaçlayan mali.). şehir içi yollar. Yeni bina. . veya otoyollar. Eğer bu faaliyetler inşaat projelerinin daha sonraki satışı amacıyla değil de.

sanayi üretimini amaçlayan binalar. otoparklar.2 İkamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı Bu grup.1.prefabrik inşaatların alanda birleştirilmesi ve kurulması. montaj fabrikaları.+ kapalı spor tesisleri.. bkz. kendi adına satış veya bir ücret ya da sözleşmeye dayalı olarak.1 İnşaat projelerinin geliştirilmesi 41.01 İkamet amaçlı her çeşit binanın inşaatı müstakil konutlar.mimarlık ve mühendislik faaliyetleri. atölyeler. lokantalar.+ depolar.20 .konut amaçlı olmayan kullanıma yönelik her çeşit binanın inşaatı:+ fabrikalar. + hastaneler. 71. gökdelenler dahil 41. bkz.1. .ikamet amaçlı her çeşit binanın inşaatı:+ müstakil konutlar.bina inşaatı. 41. Kısımların veya tüm inşaat işleminin taşeronlara yaptırılması mümkündür. . teknik ve fiziksel araçların bir araya getirilmesi suretiyle konut veya diğer amaçlı kullanıma yönelik bina projelerinin geliştirilmesi. bina projeleri ile bağlantılı proje yönetimi hizmetleri.mimarlık ve mühendislik faaliyetleri. sanayi üretimini amaçlayan binalar.+ birden çok ailenin oturduğu binalar.+ birden çok ailenin oturduğu binalar. entegre tesisler vb. bkz.. mağazalar. alışveriş merkezleri.+ havaalanı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 206 / 374 .99.10 İnşaat projelerinin geliştirilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . 71.41.inşaat için proje yönetimi. 41. entegre tesisler vb. 42. bkz. mağazalar.+ havaalanı binaları. 71.+ yeraltı otoparkları da dahil olmak üzere.binalar hariç olmak üzere.1. lokantalar. . 41. okullar.20. alışveriş merkezleri. okullar.daha sonra satışa yönelik olarak bina projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla mali. Eğer inşaat sürecinin yalnızca belirli kısımları yapılıyor ise bu faaliyet. sanayi tesislerinin inşaatı. iş hanları+ oteller. iş hanları+ oteller.1. atölyeler. Kapsam dışı olanlar.00 İnşaat projelerinin geliştirilmesi 41.10.02 Konut amaçlı olmayan kullanıma yönelik her çeşit binanın inşaatı fabrikalar. ikamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların tamamının inşaatını kapsamaktadır. bkz.+ dini yapılar. montaj fabrikaları. + hastaneler.20. bölüm 43 içerisinde sınıflandırılmaktadır.. gökdelenler dahil. . bkz. 71.20 İkamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 41. Kapsam dışı olanlar.

İşin kısımları veya kimi zaman neredeyse tamamı için taşeronluk sözleşmesi yapılabilir. caddeler. boru hatları ve elektrik hatları.binaları. sanayi tesisleri. + yol TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 207 / 374 . eklentiler ve değişiklikler.otoyollar. şehir içi yollar ve kara yolları.+ yeraltı otoparkları da dahil olmak üzere.+ kapalı spor tesisleri.11 Kara yolları ve otoyolların inşaatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ dini yapılar 41.06 İşyeri yapı kooperatifleri 41. onarım. kanalizasyon sistemleri. otobanlar. otoparklar. bir ücret karşılığında veya bir sözleşme temelinde gerçekleştirebilir.Otoyollar. + yolların boyanması ve diğer işaretlemeler. gibi ağır inşaatlar da buna dahil olmaktadır.20. havaalanları.20. . prefabrik yapıların alanda kurulumu ve geçici türdeki inşaatı da kapsamaktadır. kara yolları. demiryolları.20.+ depolar.şehir içi yollar. Yeni çalışma. limanlar ve diğer su projeleri. köprüler. Bu çalışma kendi hesabına.03 Prefabrik inşaatların alanda birleştirilmesi ve kurulması 41. . ile diğer taşıt ve yaya yollarının inşaatı. açık hava spor tesisleri vb.20. köprüler ve tünellerdeki yüzey işleri: + yolların asfaltlanması. tüneller.99 Diğer ikamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı 42 Bina dışı yapıların inşaatı Bu bölüm bina dışı yapıların inşaatı hedeflerine yönelik olarak genel inşaatı kapsamaktadır. sulama sistemleri.1 Kara ve demir yollarının inşaatı 42.05 Konut yapı kooperatifleri 41.20. 42.04 Mevcut konut amaçlı kullanılan yapıların yeniden düzenlenmesi veya yenilenmesi 41.

1. .21.1.00 Kara yolları ve otoyolların inşaatı 42.13.inşaatın proje yönetimi.13 Köprüler ve tünellerin inşaatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.21 Sıvılar için hizmet projelerinin inşaatı Bu sınıf. 71. bkz.12 Demir yolları ve metroların inşaatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.02 Tünellerin inşaatı.1.. bkz.21. 71. . . .mimarlık ve mühendislik faaliyetleri. 42. Kapsam dışı olanlar. Kapsam dışı olanlar. .aşağıdakiler için bina dışı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 208 / 374 . 43. . bkz. 43. 71.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. trafik işaret ve levhalarının ve benzerlerinin kurulumu.inşaatın proje yönetimi. bkz.1. bkz. 71.aydınlatma ve elektrikli sinyalizasyon sistemlerinin tesisatı. dağıtım hatları ve bu sistemlerin gerekli parçaları olan bunlarla ilgili inşaat ve yapıları kapsamaktadır.21. . 42. 42.farklı seviyeli yollar dahil köprülerin inşaatı. mimarlık ve mühendislik faaliyetleri. bkz.2 Hizmet projelerinin inşaatı 42.demir yolları ve metroların inşaatı.sokak aydınlatmasının ve elektrikli sinyalizasyon sistemlerinin kurulumu.1.aydınlatma ve elektrikli sinyalizasyon sistemlerinin kurulumu.mimarlık ve mühendislik faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar.12. . 71. 42. 71.1. sıvıların taşınması için.tünellerin inşaatı.01 Farklı seviyeli yollar dahil köprülerin inşaatı 42. bkz.havaalanı pisti inşaatı. . . .kenarlarındaki koruyucu bariyerler.00 Demir yolları ve metroların inşaatı 42. 43. bkz.11. .13.inşaatın proje yönetimi. bkz.

91 Su projeleri inşaatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .12 42.22.12 42. liman ve ırmak işleri.9 Bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı 42. . nehir. vb.aşağıdakilerin inşaatı:+ onarım dahil kanalizasyon sistemleri. kıyı düzenlemeleri.+ su depoları (rezervuarlar). . 71.bina dışı yapıların inşaat işleri ile ilgili proje yönetimi faaliyetleri. elektrik ve telekomünikasyon ile bu sistemlerin gerekli parçaları olan bunlarla ilgili inşaat ve yapılar için dağıtım hatlarının inşasını kapsamaktadır.99 Diğer su projeleri inşaatı 42.+ pompa istasyonları. bkz.Aşağıdakiler için bina dışı yapıların inşaatı:+ uzun mesafeli ve kentsel haberleşme ve yüksek gerilim hatları. Kapsam dışı olanlar.21.yapıların inşaatı: + uzun mesafeli ve kentsel boru hatları. havuzlar. . Kapsam dışı olanlar.00 Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı 42.. bkz. 71.su ve su zemininin taranması ve temizlenmesi (deniz. yat limanları.aşağıdakilerin inşaatı: + su yolları. barınaklar.+ elektrik santralleri. göl vb..91. + barajlar ve bentlerin inşaatı.+ sulama sistemleri (kanallar). 71.).22 Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı Bu sınıf.91.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.99 Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 209 / 374 .+ ana su borusu ve hattı inşaatı.bina dışı yapıların inşaat işleri ile ilgili proje yönetimi faaliyetleri. bkz.12 42.+ kanalizasyon bertaraf tesisleri. . Kapsam dışı olanlar.01 Liman ve kıyı yapıları inşaatı faaliyetleri 42.bina dışı yapıların inşaat işleri ile ilgili proje yönetimi faaliyetleri.00 Sıvılar için hizmet projelerinin inşaatı 42.

bina dışı yapıların inşaat işleri ile ilgili proje yönetimi faaliyetleri. Özel uzmanlık gerektiren inşaat faaliyetleri genellikle taşeronluk sözleşmesine göre yapılmaktadır.99. daha önce mevcut olan yapıların kaldırılması dahil.10. gibi faaliyetleri kapsar.+ kimyasal tesisler. 68. alarm sistemleri ve diğer elektrik işleri. zımparalama. ticari soğutma tesisatı işi ile yollar. 71..binaların ve diğer yapıların yıkılması ve sökülmesi. bkz. 43.00 Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı 43 Özel inşaat faaliyetleri Bu bölüm özel uzmanlık gerektiren inşaat faaliyetlerini kapsamaktadır (özel inşaatçılık). boyama. ilgili inşaat faaliyeti içerisinde sınıflandırılmaktadır.12 42. sıvama. metal plaka işi..1 Yıkım ve şantiyenin hazırlanması Bu grup. binaların ve bina dışı inşaat işlerinin bölümlerinin veya inşaatlarını bu amaç için yapılan hazırlıkları kapsar.işlerini de kapsar. çatı kaplama vb. yapı iskelesi kurma. genellikle inşaat alanında gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetler genellikle kazık çakılması. Bu faaliyetler.. . farklı yapıları ortak bir paydada sınıflandırmıştır. Kapsam dışı olanlar. demiryolu ve diğer raylı yollar.endüstriyel makine ve gereçlerin kurulması.arazi iyileştirilmesi yapılmaksızın parselleme. antenler. 43. dış cephe temizlemesi gibi bir inşaatın tamamlanmasına yardımcı olan faaliyetleri kapsamaktadır. ısıtma ve havalandırma sistemlerinin tesisatı. İnşaatın ince işleri ve diğer tamamlama faaliyetleri de buna dahildir. Yalıtım işi (su. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 210 / 374 . diğer malzemelerle kaplama. binalar dışındaki inşaat işleri: + açık spor tesisleri. akustik işi. duvar kağıdı vb. özel yetenek ve donanım gerektiren. Yukarıda ifade edilen faaliyetlerle ilgili onarım .aşağıdakiler gibi sanayi tesislerinin inşaatı. bkz. taş döşeme. asansörler ve yürüyen merdivenlerin kurulumu vb. ancak özellikle onarım inşaatlarında bu doğrudan mülk sahibinin yönlendirmesi ile yapılmaktadır. Yukarıda ifade edilen faaliyetlerle ilgili onarım işlerini de kapsar. Operatör ile birlikte araç ve gereçlerin kiralanması. çatı ve beton işleri ile duvarcılık.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. Bina tamamlama faaliyetleri cam takma. limanlar ve benzeri için aydınlatma ve buralardaki trafiği düzenleyen ışıklı sistem tesisatlarını da kapsar. parçaların aynı birim tarafından üretilmemesi koşuluyla buraya dahildir. ses).20. doğramacılık. ısı. sonraki inşaat faaliyetleri için şantiyenin hazırlanması faaliyetlerini kapsamaktadır. Boru tesisatı. gibi. havaalanı. 33.. temel. .aşağıdakiler gibi. zemin veya duvar döşemesi veya parke. Çelik yapıların kurulumu. otomatik yangın söndürme sistemleri. İşin bölümleri her ne kadar özel bir atölyede yürütülse de. halı. binalar hariç:+ rafineriler.11 Yıkım Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.Bu sıfatla inşaatı işlevsel kılan her türlü tesisatın kurulumunu kapsar.

bkz. jeolojik veya benzer amaçlar için test sondajı ve test delme ile örnekleme sondajı. gaz ve kanalizasyon).10. bkz.). +yangın TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 211 / 374 .petrol ve gaz alanlarının tetkiki. madencilik tüneli vb.toprağın zehirden arındırılması. 39. 06. bkz.su kuyusu kazılması.2 Elektrik tesisatı. bkz.20.90. patlatma işleri vb. +haberleşme kablolarının döşenmesi. +fiber optik dahil. düzleme ve inşaat alanlarının düzenlenmesi. . hendek kazma.12 Şantiyenin hazırlanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. +aydınlatma sistemleri. kablolu televizyon ve bilgisayar ağı tesisatı.inşaat. . .21 Elektrik tesisatı Bu sınıf her çeşit binanın elektrik tesisatı ile bina dışı inşaatların elektrik tesisatlarının kurulumunu kapsamaktadır: Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .petrol veya gaz kuyularının kazılması.inşaat alanının temizlenmesi.madencilik faaliyetleri boyunca test olarak delme ve sondaj çukuru açmayı destekleyici hizmetler. . 06. 42. . bkz. yer bilimsel (jeolojik) ve deprem ile ilgili (sismik) araştırmalar yapılması. .hafriyat işleri. 43.00 Şantiyenin hazırlanması 43. . boruların tesisatı (su.43. Kapsam dışı olanlar. . 43.12. sıhhi tesisat ve diğer inşaat tesisatı faaliyetleri Bu grup. jeofizik. . 71.aşağıdakilerin kurulumu. .13 Test sondajı ve delme Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. gibi. 09. bkz.13.00 Test sondajı ve delme 43. Kapsam dışı olanlar. 43. bkz.12.21.düşey galeri ve kuyu açma (depolama.madencilik için şantiye alanının hazırlanması: + petrol ve gaz alanları hariç. madencilik tüneli vb.11.00 Yıkım 43. inşaat alanının bölümlere ayrılması ve kazı.99. bkz. +elektrik tesisatı ve bağlantı parçaları. jeofizik.20. .99. bkz. +uydu çanakları. kayaların uzaklaştırılması. ağır yükün taşınması ile diğer imar ve maden ve inşaat alanlarının hazırlanması. 42. sistemlerin kurulum faaliyetlerini kapsamaktadır.).düşey galeri ve kuyu açma (depolama.21.petrol ve gaz kuyularının açılması. 43.00. bir binanın işleyişini destekleyen elektrik. 43.10. su kuyusu kazılması. ısıtma ve iklimlendirme. toprak doldurma. . asansör vb. 06. 06.

20. elektronik güvenlik sistemlerinin izlenmesi veya uzaktan kontrol edilmesi. gaz ve petrol). aydınlatması.22 Sıhhi tesisat. +yangın söndürme sistemleri. ısıtma ve iklimlendirme sistemleri veya endüstri makinelerinin haricindeki cihazların kurulumunu kapsamaktadır.+havalandırma ve iklimlendirme teçhizat ve kanalları.+çim sulama sistemleri. hırsız ve yangın alarmları gibi. 42.+sıcak hava cihazları.+buhar boruları tesisatı.02 Binalar veya diğer inşaat projelerinde tesisat ısıtma sistemleri (elektrik.tesisatın kurulum ve bakımı dahil olmak üzere.+havalandırma ve iklimlendirme teçhizat ve kanalları.01 Güneş enerjisi ile ısıtma sistemleri 43. 43.22.99 Diğer sıhhi tesisat.. bkz. boru. 43. ısıtma ve havalandırma tesisatı Bu sınıf ilaveler. Kapsam dışı olanlar. gaz ve petrol).03 Boru tesisatı 43. . +hırsız alarm sistemleri. +yangın söndürme sistemleri.+çim sulama sistemleri 43.+sıcak hava cihazları.boru tesisatı.+boru ve sıhhi tesisat ekipmanı.22.Bu sınıf TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 212 / 374 . . bkz. 43. ısıtma ve havalandırma tesisatı 43.alarmları.+gaz tesisatı.duvar dibi elektrikli ısıtma sistemlerinin tesisatı.binalar veya diğer inşaat projelerinde tesisat: +ısıtma sistemleri (elektrik. bakım ve onarım dahil.+buhar boruları tesisatı.+boru ve sıhhi tesisat ekipmanı.22.haberleşme ve yüksek gerilim hatlarının kurulumu. +cadde aydınlatması ve elektrik işaretler. sıhhi tesisat ile ısıtma ve havalandırma sistemlerini kapsar.21. +havaalanı pisti Kapsam dışı olanlar.+elektriksiz güneş enerjisi kolektörleri.80. değişiklikler.00 Elektrik tesisatı 43. soğutma kuleleri.+gaz tesisatı. soğutma kuleleri.22.+elektriksiz güneş enerjisi kolektörleri. bkz. elektrik.29 Diğer inşaat tesisatı Bu sınıf binalar ve bina dışı inşaat işlerinde kullanılan. .22.21. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

binalar veya diğer inşaat projelerindeki tesisat işleri: +asansörler. vb. kapı ve pencere çerçeveleri. 43. ses veya titreşim yalıtımı.00 Diğer inşaat tesisatı 43. vb. +otomatik ve döner kapılar.. . +paratoner tesisatı. ilgili kaplama malzemeleri de dahil.sanayi makinelerinin tesisatı. +ısı.00 Sıva işleri 43.31.32. 43. +vakumlu temizleme sistemleri.ahşap veya diğer malzemeden yapılan kapılar (otomatik ve döner kapılar hariç).. -binalarda veya diğer inşaat projelerinde.32. seyyar bölmeler gibi iç tamamlama işleri.29. dükkan tertibatı ve benzerlerinin kurulumu. Kapsam dışı olanlar.hazır mutfaklar. merdivenler.otomatik ve döner kapıların kurulumu.bkz. . bkz.32 Doğrama tesisatı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.31 Sıva işleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. gömme dolaplar.29. 43.tavan. yürüyen merdivenler (bakım ve onarım dahil). gibi tesisat işleri 43. kapı ve pencere çerçeveleri. .. Kapsam dışı olanlar. merdivenler.aşağıdakileri kapsamaktadır.3 Binanın tamamlanması ve bitirilmesi 43. 33. iç ve dış sıva veya alçı işleri 43. gibi tesisat işleri. gömme dolaplar.02 Hazır mutfaklar. dükkan tertibatı ve benzerlerinin kurulumu TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 213 / 374 .01 Ahşap veya diğer malzemeden yapılan kapılar (otomatik ve döner kapılar hariç). pencereler.20. pencereler.

bina dışı yapıların boyama işleri.nin tesisat işleri.s. bkz. . +duvar kağıdı. asma tavan inşaası veya montajı : +seramik.00 Yer ve duvar kaplama 43. mermer. bkz.21. .34 Boya ve cam işleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.binaların iç ve dış boyama işleri. b.33 Yer ve duvar kaplama Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. ahşap duvar döşemeleri. 74.inşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler. 43.nin tesisat işleri 43. .32. +kauçuk veya plastik dahil.pencerelerin tesisatı. 43. inşaat sonrası temizliği.yeni binaların. . 81. . bkz. kaplanması. .43. +parke ve diğer ahşap zemin döşemeleri.binaların iç ve dış özel temizliği.02 Bina dışı yapıların boyama işleri 43.34.22. . granit veya taş döşeme veya duvar kaplama. halı ve taban muşambası döşeme.iç dekorasyon tasarımcılarının faaliyetleri. 81. ayna vb.cam. Kapsam dışı olanlar.34. . bkz. +dökme mozaik. seyyar bölmeler gibi iç tamamlama işleri 43.03 Tavan.39 İnşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 43. beton veya yontma taş duvar veya zemin karoları. Kapsam dışı olanlar.03 Cam. ayna vb.10.aşağıdaki malzemelerin bina veya diğer inşaat projelerinde döşenmesi.y.01 Binaların iç ve dış boyama işleri 43.33.34.32. seramik fırını donanımı. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 214 / 374 .bina ve diğer yapıların genel iç temizliği. .

.39. Kapsam dışı olanlar.01 Çatı yapımı 43.+inşaat iskelesi ve platformun kiralanması hariç.01 Yeni binaların. b. .+binalardaki nem gidermeye yönelik işlemler.9 Diğer özel inşaat faaliyetleri 43. kum püskürtme ve benzeri faaliyetler. bkz.91.inşaat makine ve ekipmanlarının operatörsüz olarak kiralanması. 43.). Kapsam dışı olanlar. bkz.çatı kaplama. 77.+tırmanma yeteneği ve ilgili ekipmanı kullanmayı gerektiren koşullarda yetkili uzmanla çalışma..s.yapı dış cepheleri için buharlı temizleme.çatı yapımı. 77.özel ustalık ve teçhizat gerektiren.y..32. .+çelik bükme.+çelik elemanların kurulması. inşaat sonrası temizliği 43.32.02 Çatı kaplama 43. .91 Çatı işleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.. +baca ve sanayi fırınlarının kurulması.01 Özel ustalık ve teçhizat gerektiren. temel inşaatı.+düşey galeri ve kuyu açma (depolama.02 İnşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler. madencilik tüneli vb.99.43.+nem ve su yalıtımı işleri.açık yüzme havuzlarının inşaatı. farklı yapı tiplerinde yaygın olan bir durum için özelleşmiş inşaat faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 215 / 374 .+duvar örme ve taş döşeme. operatörü ile birlikte kiralanması.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.özel bir inşaat çeşidinde yer almayan.operatörsüz inşaat makine ve teçhizatının kiralanması. .yer altı çalışmaları.. farklı yapı tiplerinde yaygın olan bir durum için özelleşmiş inşaat faaliyetleri:+kazık çakma dahil. 43. inşaat iskelesinin ve çalışma platformunun kurma ve sökme işleri.91. vinç ve benzeri diğer inşaat ekipmanlarının.39. 43. örneğin yüksek yapılarda zirvede çalışma gibi.

02 Yer altı çalışmaları 43. temel inşaatı. motorlu araçların ve motorların onarımı da bu kısımda kapsanmıştır.03 Açık yüzme havuzlarının inşaatı 43.99. örneğin yüksek yapılarda zirvede çalışma gibi 43. MOTORLU TAŞITLARIN VE MOTOSİKLETLERİN ONARIMI Bu kısım her çeşit malların toptan ve perakende satışını (üzerinde değişiklik yapılmadan satışını) ve ticari malların satışı ile ilgili olan küçük hizmetlerin verilmesini kapsamaktadır.+nem ve su yalıtımı işleri. inşaat iskelesinin ve çalışma platformunun kurma ve sökme işleri. Toptan ve perakende satış ticari malların dağıtımındaki son aşamalardır. madencilik tüneli vb.+binalardaki nem gidermeye yönelik işlemler. ürünlerin daha küçük miktarlarda dağıtımı için şişelenmesi (öncesinde şişe temizlemesi yapılmış olsun ya da olmasın).99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat faaliyetleri G-TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET. yeni TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 216 / 374 . Ayrıca.99. Örneğin. depolanması (dondurulmuş veya soğutulmuş olsun ya da olmasın).kazık çakma dahil.). paketlenmesi.+duvar örme ve taş döşeme. kum püskürtme ve benzeri faaliyetler 43. vinç ve benzeri diğer inşaat ekipmanlarının. derecelendirilmesi ve montajının yapılması. operatörü ile birlikte kiralanması 43. küçük hacimlere ayrılması ve yeniden paketlenmesi. ticaretle bağlantılı olarak devamlı bir şekilde yapılan işlere (veya el ile yapılan işlemlerin) ile ilgili bölümlerde kapsanması düşünülmüştür. ürünlerin (örneğin şarap veya kum) karıştırılması (harmanlanması).+tırmanma yeteneği ve ilgili ekipmanı kullanmayı gerektiren koşullarda yetkili uzmanla çalışma. Üzerinde değişiklik yapılmadan yapılan satışın.Toptan ticaret.+düşey galeri ve kuyu açma (depolama.05 Özel bir inşaat çeşidinde yer almayan. +baca ve sanayi fırınlarının kurulması. Bölüm 46 (toptan ticaret) ve 47 (perakende satış) arasındaki ayrım ağırlıklı müşteri tipine dayalıdır.99. malların sınıflandırılması.+çelik bükme.+inşaat iskelesi ve platformun kiralanması hariç. Bölüm 46 ve 47 diğer tüm satış faaliyetlerini kapsarken bölüm 45 motorlu araçların ve motorların satışı ve onarımı ile ilgili tüm faaliyetleri kapsamaktadır.99.99.+çelik elemanların kurulması.04 Yapı dış cepheleri için buharlı temizleme.

acenteler ve montajcılar. endüstriyel. komisyoncu tüccarlar. ticari. 77.5 tondan daha az). bölüm 49. Bunlar. ticari eşya ve mal simsarları. soğutma.1 TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 217 / 374 . . Toptancılar fiziksel olarak çoğu zaman toplama. ithalatçı. . ya da ticari malları bu gibi kişi veya şirketler için satın alan veya satan. depolama. alıcılar ve çiftlik ürünlerini pazarlamakla uğraşan kooperatif birlikleri de burada kapsanmaktadır. müşteriler için satış promosyonu düzenleme ve etiketleme gibi birçok faaliyeti de birlikte yapmaktadırlar. Ayrıca.motorlu taşıtların sürücüsü ile birlikte kiralanması.motorlu taşıt parçaları ve aksesuarlarının toptan ve perakende satışı. Bu bölüm motorlu taşıt yakıtı ve yağlama veya soğutma ürünlerinin perakende satışını veya motorlu taşıtlar ve motosikletlerin kiralanmasını hariç tutmaktadır. açık artırma salonları ve benzerleri tarafından halka satışlarını (üzerinde değişiklik yapılmadan satışı) kapsamaktadır. bkz. . satış şubeleri ve satış büroları (ancak perakende dükkanlar veya mağazalar hariç) gibi sattıkları mallara göre unvan alan toptancılar burada sınıflandırılmaktadır. sattıkları mallara göre bir unvan alırlar. bir aracı ya da komisyoncu sıfatıyla hareket eden kişilerin faaliyetlerinden oluşur. sanayi ürünleri dağıtımcıları. 45. bkz. posta ile ticaret yapan firmalar. ya konsinye ya da komisyon esasına göre satış yaparlar. ancak bazıları acente sıfatıyla hareket ederler.veya kullanılmış malların perakendecilere.Perakende satış. işportacılar. taşıtların toptan ve perakende satışlarının da dahil olduğu komisyoncuların faaliyetleri de burada kapsanmaktadır. cilalanması ve benzeri faaliyetleri de kapsamaktadır. mal teslimatı ve kurulumu. dükkan ve mağazalar. kendi ürünlerini pazarlamak amacıyla kendi fabrikaları ve madenlerinden ayrı olarak başka üretim veya madencilikle uğraşan birimlere bağlı ve fabrikalar veya madenlerden doğrudan sipariş almayan kooperatif türü satın alma birlikleri. ihracatçı. eczai ürünlerde olduğu gibi küçük miktarlarda dağıtma. motorlu yolcu taşıtları (3. tüketici kooperatifleri.motorlu taşıtların sürücüsüz olarak kiralanması. 45 Toptan ve perakende ticaret ve motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı Bu bölüm kamyon ve kamyonetler dahil olmak üzere motorlu taşıtlar ve motosikletlerle ilgili (üretim ve kiralama dışındaki) yeni ve ikinci el taşıtların toptan ve perakende satışı. Kapsanan işlerin esasını. ambalajlama. kapı kapı dolaşan satış personeli. toptancı tüccar veya toptan dağıtıcı. taşıtların onarımı ve bakımı ve motorlu taşıtlar ve motosikletlerin parça ve aksesuarlarının toptan ve perakende satışı ile ilgili tüm faaliyetleri kapsamaktadır.yeni veya kullanılmış taşıtların toptan ve perakende satışı: +ambulans ve minibüs benzeri motorlu yolcu taşıtları dahil olmak üzere. düzenleme ve büyük miktarlarda malları sınıflara ve çeşitlere ayırma. Kapsam dışı olanlar. Örneğin.3. Perakendecilerin çoğu. tüccarların faaliyetleri oluşturmaktadır. bkz. . Ayrıca.Bu bölüm aynı zamanda taşıtların yıkanması. yeni ve kullanılmış malların kişisel veya hane halkı tüketimi ya da kullanımı için. küçük satış yerleri.1 Motorlu taşıtların satışı 45. toptancı. arabalar için düzenlenen açık artırma ve internetüzerinden yapılan toptan ticaret ile. 45.11 Otomobiller ve hafif motorlu taşıtların satışı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kurumsal veya profesyonel kullanıcılara veya diğer toptancılara satışlarını (üzerinde değişiklik yapılmadan satışını).

+püskürtme ve boyama.12. .paslanmaya karşı bakım. takma veya değiştirme. 22. +cam ve pencere onarımı. +yıkama.11.45.. 45.19.+olağan servis bakımı. römorklar ve yarı römorklar.01 Motorlu taşıtların bakım ve onarımı mekanik onarımlar. parça ve aksesuarların montajı.11.+elektronik enjeksiyon sistemi onarımı.20.+motorlu taşıt koltuklarının onarımı 45. +karavanlar ve motorlu karavanlar.+karoser onarımı.+olağan servis bakımı. bkz. 49. 45.3. Kapsam dışı olanlar.motorlu taşıt parçaları ve aksesuarlarının toptan ve perakende satışı.+elektronik enjeksiyon sistemi onarımı..19 Diğer motorlu taşıtların satışı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 Diğer motorlu taşıtların satışı 45. bkz.2 Motorlu taşıtların bakım ve onarımı 45. 45.03 Paslanmaya karşı bakım TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 218 / 374 .41.20.20 Motorlu taşıtların bakım ve onarımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . +yıkama.+karoser onarımı.üretim sürecinin bir parçası olmak dışında. .+motorlu taşıt parçalarının onarımı. 77.00 Otomobiller ve hafif motorlu taşıtların satışı 45. Kapsam dışı olanlar.+elektrik onarımları..20.+motorlu taşıt koltuklarının onarımı. cilalama ve benzeri. +cam ve pencere onarımı.+motorlu taşıt parçalarının onarımı. bkz. .02 Lastik onarımı.kamyonların sürücü olmaksızın kiralanması. .kamyonların sürücüsü ile birlikte kiralanması.yeni veya kullanılmış taşıtların toptan ve perakende satışı: +kamyonlar. otobüsler.+elektrik onarımları. takma veya değiştirme 45. .lastik onarımı. bkz. cilalama ve benzeri.+püskürtme ve boyama.otomobil lastiklerinin yeniden kaplanması ve yeniden yerleştirilmesi.motorlu taşıtların bakım ve onarımı:+mekanik onarımlar.

32. bakımı ve onarımı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 219 / 374 . bakımı ve onarımı 45.45. parça ve aksesuarların montajı 45.00 Motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının perakende ticareti 45.32 Motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının perakende ticareti Kapsam dışı olanlar. her çeşit motorlu taşıt parça.31 Motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının toptan ticareti 45. aydınlatma teçhizatı ve elektrik bölmeleri.31.99 Diğer motorlu taşıtların bakım ve onarımı 45.00 Motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının toptan ticareti 45.30.20. teçhizat. 45. bataryalar.40 Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların satışı.04 Üretim sürecinin bir parçası olmak dışında.perakende yakıt satışı. bkz. 47.3 Motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının satışı Bu grup aşağıdakiler gibi. bölüm. . +ateşleme bujileri. alet ve aksesuarlarının toptan ve perakende satışını kapsar: +lastik tekerlekler için kauçuk otomobil lastikleri ve otomobilin iç lastikleri. 45.4 Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların satışı.20.

kendi hesabına ve diğerlerinin adına ticaret yapan komisyoncuların. . 46. Kapsam dışı olanlar. .40.40. motosikletlerin toptan ve perakende satışı 45.(komisyoncular ve posta ile satış yapan mağazalar dahil olmak üzere) motosikletlerin parçaları ve aksesuarlarının toptan ve perakende satışı.39. bkz.bisikletlerin ve ilgili parçalarının ve aksesuarlarının toptan ticareti. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 220 / 374 . 82. 45.99 Diğer motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların satışı.küçük motorlu bisikletler dahil. . .1 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan toptan ticaret Bu grup aşağıdakileri kapsamaktadır: .29. bakımı ve onarımı 46 Toptan ticaret (motorlu taşıtlar ve motosikletler hariç) Bu bölüm. . Kapsam dışı olanlar. mal simsarlarının ve diğer tüm toptancıların faaliyetleri.02 Motosikletlerin parçaları ve aksesuarlarının toptan ve perakende satışı komisyoncular ve posta ile satış yapan mağazalar dahil olmak üzere 45. bkz.motosikletlerin kiralanması. 45. . bkz.49. .motorlu taşıtların.03 Motosikletlerin bakım ve onarımı 45.64.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 95.motosikletlerin bakım ve onarımı. uluslararası toptan ticaret (ithalat/ihracat) de dahil ülke içi toptan ticaret ile ilgili kendi hesabına veya bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak (komisyon ticareti) yapılan toptan ticareti kapsamaktadır.01 Küçük motorlu bisikletler dahil. satıcıları ve alıcıları bir araya getirenlerin veya işverenlerin adına ticari işleri yürütenlerin faaliyetleri. bkz. .bisikletlerin bakım ve onarımı. 45. .40. karavanların ve motosikletlerin toptan ticareti.4.üçüncü kişiler için harmanlanması ve süzülmesi de dahil katı malların paketlenmesi ve sıvı ve gazlı malların şişelenmesi. bkz. bkz.92. 45.malların kiralanması veya leasingi. bkz. motosikletlerin toptan ve perakende satışı. Bölüm 77. . 46. .bisikletlerin ve ilgili parçalarının ve aksesuarlarının perakende satışı. bkz.40.1.motorlu taşıt aksesuarlarının toptan ticareti.40. 47. 77.internet de dahil olmak üzere. 45.31. .

maden cevherleri. bkz. 47. metaller ve endüstriyel kimyasallar Kapsam dışı olanlar. bkz.00 Tarımsal hammaddelerin. maden cevherlerinin. maden cevherlerinin.46.kendi adına toptan ticaret.12 Yakıtların.2?den 46.99. 46.00 Yakıtların.9?a kadar.00 Kereste ve inşaat malzemelerinin satışı ile ilgili aracılar 46. canlı hayvanların. . bkz. . tekstil hammaddelerinin ve yarı işlenmiş malların satışı ile ilgili aracılar 46. metallerin ve endüstriyel kimyasalların satışı ile ilgili aracılar 46. 46.11 Tarımsal hammaddelerin.11. 46.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış.9`a kadar. 46. 46. 47. bkz. . .mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış. tekstil hammaddelerinin ve yarı işlenmiş malların satışı Kapsam dışı olanlar.9?a kadar. 47.12. sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava taşıtlarının satışı ile ilgili aracılar TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 221 / 374 .kendi adına toptan ticaret.99.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış. metallerin ve endüstriyel kimyasalların satışı ile ilgili aracılar Bu sınıf şunların satışında yer alan acenteleri kapsamaktadır: +gübreler de dahil.2?den 46. yakıtlar.13 Kereste ve inşaat malzemelerinin satışı ile ilgili aracılar Kapsam dışı olanlar.2`den 46. .13. .kendi adına toptan ticaret. bkz. canlı hayvanların.14 Makine.99. bkz. 46.

46.kendi adına toptan ticaret.2`den 46.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış. ev eşyaları. 46. 47. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 222 / 374 .9`a kadar.9`a kadar. 45.14. sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava taşıtları Kapsam dışı olanlar.Bu sınıf aşağıdakilerin satışı ile ilgili aracıları kapsamaktadır: +ofis makineleri ve bilgisayarlar da dahil olmak üzere.03 Kumanya alım-satım faaliyetleri 46. .kendi adına toptan ticaret. bkz. 45.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış. 47. . . . makine. 46. bkz. bkz. giysi.99.motorlu taşıtlar için komisyoncularının faaliyetleri.1. 46. madeni eşyalar ve hırdavatçı eşyalarının satışı ile ilgili aracılar 46.2`den 46. bkz.9?a kadar.00 Mobilya. 47. . .99. ayakkabı ve deri eşyaların satışı ile ilgili aracılar Kapsam dışı olanlar. bkz. bkz. 46.16 Tekstil. .02 Deniz malzemesi alım-satım faaliyetleri 46. kürk. ev eşyaları.14.14.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış.15 Mobilya.99.01 Gemi alım satım faaliyetleri 46. bkz.1.2?den 46.14.kendi adına toptan ticaret.04 Deniz sanayi malzemesi imali ve alımsatımı faaliyetleri 46. madeni eşyalar ve hırdavatçı eşyalarının satışı ile ilgili aracılar Kapsam dışı olanlar.motorlu taşıtlar müzayedesi.15. bkz.

emlakçıların faaliyetleri.99.00 Yiyecek. 68. 47. . 46. . bkz.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış. içecek ve tütün satışı ile ilgili aracılar Kapsam dışı olanlar.19.99. giysi.00 Tekstil.mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış. .17. bkz. .mağaza dışında komisyoncular tarafından yapılan perakende satış. bkz.31. 46. ayakkabı ve deri eşyaların satışı ile ilgili aracılar 46. bkz.9`a kadar.kendi adına toptan ticaret.46. 46. 46.9?a kadar.19 Çeşitli malların satışı ile ilgili aracılar Kapsam dışı olanlar.2`den 46.00 Belirli diğer ürünlerin satışı ile ilgili uzmanlaşmış (belirli bir mala tahsis edilmiş) aracılar 46. 66. bkz. .kendi adına toptan ticaret.2?den 46. içecek ve tütün satışı ile ilgili aracılar 46.sigorta acentelerinin faaliyetleri.2?den 46.18 Belirli diğer ürünlerin satışı ile ilgili uzmanlaşmış (belirli bir mala tahsis edilmiş) aracılar Kapsam dışı olanlar. 47.9?a kadar.99.18. bkz. kürk. 47. 46.01 Dış ticaret sermaye şirketleri 46. 46.17 Yiyecek. bkz. bkz. .22.19. .99 Diğer çeşitli malların satışı ile ilgili TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 223 / 374 .16. .kendi adına toptan ticaret.

04 Hayvan yemlerinin ve başka yerde sınıflandırılmamış tarımsal ham maddelerin toptan ticareti 46.21.21.06 Hububat mamulleri toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 224 / 374 ...76.02 Yağlı tohumların toptan ticareti 46. mercimek. Kapsam dışı olanlar..tahılların ve tohumların toptan ticareti.işlenmemiş tütünün toptan ticareti.21. tohumlar ve hayvan yemlerinin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 46. barbunya vb.. işlenmemiş tütün. bkz.05 Baklagillerin toptan ticareti (fasulye.21.2 Tarımsal hammadde ve canlı hayvanların toptan ticareti 46.21 Tahıl.tekstil elyafı toptan ticareti.hayvan yemlerinin ve başka yerde sınıflandırılmamış tarımsal ham maddelerin toptan ticareti. yulaf vb. nohut.) 46. 46.) 46.03 İşlenmemiş tütünün toptan ticareti 46. arpa.yağlı tohumların toptan ticareti..21.21.aracılar 46.01 Tahılların ve tohumların toptan ticareti (buğday.

bitkilerin ve çiçek soğanlarının toptan ticareti.00 Ham deri.22.24.99 Diğer tahıl.23.23 Canlı hayvanların toptan ticareti 46.meyve ve sebzelerin toptan ticareti. post ve deri toptan ticareti 46. . işlenmemiş tütün.çiçeklerin.01 Taze meyve ve sebzelerin toptan ticareti 46.31 Meyve ve sebzelerin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 Canlı hayvanların toptan ticareti 46. içecek ve tütün toptan ticareti 46.konserve meyve ve sebzelerin toptan ticareti. 46.00 Çiçeklerin ve bitkilerin toptan ticareti 46.22 Çiçeklerin ve bitkilerin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.21. tohumlar ve hayvan yemlerinin toptan ticareti 46. .46.3 Gıda. post ve deri toptan ticareti 46. .02 Konserve meyve ve sebzelerin toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 225 / 374 .24 Ham deri. 46.31.31.

ceviz.01 Et ve et ürünlerinin toptan ticareti (sakatat toptan ticareti hariç) 46.31. 46.33. .31.02 Sakatat toptan ticareti 46.03 Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri 46.04 Kuru ve kabuklu meyvelerin toptan ticareti (fındık. fıstık. yumurta ve yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.süt ürünlerinin toptan ticareti.32. badem.02 Yumurtalar ve yumurta ürünlerinin toptan ticareti 46. . meyve kurusu vb.32 Et ve et ürünlerinin toptan ticareti 46. .01 Süt ürünlerinin toptan ticareti 46.46.33.yumurtalar ve yumurta ürünlerinin toptan ticareti.33.03 Hayvan veya bitkisel kaynaklı yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 226 / 374 .) 46.32.hayvan veya bitkisel kaynaklı yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti.33 Süt ürünleri.

alkollü olmayan içeceklerin toptan ticareti. bkz.34 İçecek toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.35 Tütün ürünlerinin toptan ticaretı 46. . 11.99 Diğer süt ürünleri.33.00 Tütün ürünlerinin toptan ticaretı 46.36 Şeker ve çikolata ile şekerleme toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.99 Diğer içecek toptan ticareti 46. . yumurta ve yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti 46.01 Alkollü içeceklerin toptan ticareti 46.35. 11.alkollü içeceklerin toptan ticareti.şeker ve çikolata ile şekerlemelerin toptan ticareti. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 227 / 374 .01.şarap veya damıtılmış alkollü içeceklerin harmanlanması. fırıncılık mamullerinin toptan ticareti. . Kapsam dışı olanlar. 46.34.46.34.34.03 Dökme olarak (paketlenmemiş) şarabın satın alınması ve üzerinde hiçbir değişiklik yapılmaksızın şişelenmesi 46.34.02.02 Alkollü olmayan içeceklerin toptan ticareti 46.

4 Hanehalkı eşyalarının toptan ticareti Bu grup.39 Belirli bir mala tahsis edilmemiş (uzmanlaşmamış) mağazalardaki gıda. kakao ve baharat toptan ticareti 46.01 Şeker ve çikolata ile şekerlemelerin toptan ticareti 46.37 Kahve.38.36.37.46. içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti 46.00 Belirli bir mala tahsis edilmemiş (uzmanlaşmamış) mağazalardaki gıda.00 Balık. ev eşyalarının toptan ticaretini kapsamaktadır. çay.38 Balık. kakao ve baharat toptan ticareti 46.39.00 Kahve. tekstil ürünleri de dahil. içecek ve tütün ürünlerinin to 46.36. çay. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 228 / 374 . kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar da dahil diğer gıda maddelerinin toptan ticareti 46. kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar da dahil diğer gıda maddelerinin toptan ticareti 46.02 Fırıncılık mamullerinin toptan ticareti 46.

kayak botları gibi özel spor ekipman ayakkabılarının toptan ticareti. Kapsam dışı olanlar. .02 Kumaş toptan ticareti 46. bkz. .deri eşyaların toptan ticareti. . .48. kürklü eşyaların toptan ticareti . giysi toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 229 / 374 .99 Diğer tekstil ürünlerinin toptan ticareti 46. giysi toptan ticareti.ev tekstili gibi ürünlerin toptan ticareti. .spor giysileri de dahil. .41.42 Giysi ve ayakkabı toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.iplik toptan ticareti.mücevher toptan ticareti.41.41.76.şemsiyelerin toptan ticareti.46. .41.49.kumaş toptan ticareti. .tekstil elyafı toptan ticareti.03 Ev tekstili gibi ürünlerin toptan ticareti 46. 46. dikiş ipliği vb. bkz. 46.. 46. 46. . bkz. Kapsam dışı olanlar. 46.41. .01 Spor giysileri de dahil. dikiş ipliği vb. .41 Tekstil ürünlerinin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 46.ayakkabı toptan ticareti.eldivenler.49.01 İplik toptan ticareti 46. 46.41.42.manifatura ürünleri toptan ticareti: iğneler. bkz.04 Manifatura ürünleri toptan ticareti: iğneler.05 Tuhafiye ürünleri toptan ticareti 46. kravatlar ve pantolon askıları gibi giysi aksesuarlarının toptan ticareti.

Kapsam dışı olanlar. kravatlar ve pantolon askıları gibi giysi aksesuarlarının toptan ticareti 46.elektrikli ısıtma cihazlarının toptan ticareti. 46.kayıtlı ses ve video kasetler. .fotoğraf ve optik malzemelerin toptan ticareti. CD`ler ve DVD`lerin toptan ticareti.43.42.43 Elektrikli ev aletleri toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.64.dikiş makinelerinin toptan ticareti.42.03 Ayakkabı toptan ticareti 46.03 Fotoğraf ve optik malzemelerin toptan ticareti 46. 46.52. CD`ler ve DVD`lerin toptan ticareti. .42. bkz.02 Radyo ve televizyon toptan ticareti 46.04 Elektrikli ısıtma cihazlarının toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 230 / 374 .01 Elektrikli ev aletlerinin toptan ticareti 46.. bkz.radyo ve televizyon toptan ticareti.02 Eldivenler. .43. .04 Kürklü eşyaların toptan ticareti 46. 46.43. .42.46.elektrikli ev aletlerinin toptan ticareti.99 Diğer giysi ve ayakkabı toptan ticareti 46.boş ses ve video kasetler.05 Ayakkabı malzemeleri toptan ticareti 46.43.42.

47 Mobilya.temizleme maddelerinin toptan ticareti.43.44 Porselen ve cam eşya ile temizlik maddelerinin toptan ticareti Bu bölüm aşağıdakileri kapsamaktadır.43. .44.01 Porselen ve cam eşya toptan ticareti 46.05 Kayıtlı ses ve video kasetler. .99 Diğer elektrikli ev aletleri toptan ticareti 46. kozmetik ürünlerin ve sabunların toptan ticareti.44. 46. . halı ve aydınlatma ekipmanlarının toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 231 / 374 .00 Eczacılık ürünlerinin toptan ticareti 46.02 Temizleme maddelerinin toptan ticareti 46. 46. 46.00 Parfüm ve kozmetik ürünlerinin toptan ticareti 46. .46.46 Eczacılık ürünlerinin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.45.45 Parfüm ve kozmetik ürünlerinin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.46.parfümlerin. CD`ler ve DVD`lerin toptan ticareti 46.ecza ve tıbbi ürünlerin toptan ticareti.porselen ve cam eşya toptan ticareti.

46. kitaplar. spor eşyalarının toptan ticareti.49. .halı toptan ticareti. bisikletler ve bisiklet parçaları ile aksesuarlarının toptan ticareti. .48 Saat ve mücevher toptan ticareti 46.48.ofis mobilyalarının toptan ticareti.47.kayak botları gibi özel spor ayakkabıları da dahil.47. .01 Ev mobilyalarının toptan ticareti 46.deri eşyalarının ve seyahat eşyalarının toptan ticareti.tahta. .49. 46. dergiler ve gazetelerin toptan ticareti.müzik enstrümanlarının toptan ticareti.oyunlar ve oyuncakların toptan ticareti. .kırtasiye malzemeleri. hasır ve mantar vb. işi eşyaların toptan ticareti 46. bkz. Kapsam dışı olanlar.49.49 Diğer ev eşyalarının toptan ticareti Bu bölüm aşağıdakileri kapsamaktadır. dergiler ve gazetelerin toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 232 / 374 .02 Bisikletler ve bisiklet parçaları ile aksesuarlarının toptan ticareti 46. 46.65.03 Aydınlatma toptan ticareti 46. . .47. . işi eşyaların toptan ticareti. aydınlatma ekipmanlarının toptan ticareti.01 Tahta.02 Halı toptan ticareti 46. .ev mobilyalarının toptan ticareti. kitaplar.00 Saat ve mücevher toptan ticareti 46. hasır ve mantar vb.03 Kırtasiye malzemeleri.Bu bölüm aşağıdakileri kapsamaktadır.

telekomünikasyon teçhizatı ve parçaları gibi bilgi ve iletişim teknolojisi teçhizatının toptan ticaretini kapsamaktadır.04 Deri eşyalarının ve seyahat eşyalarının toptan ticareti 46.s.49.07 Kayak botları gibi özel spor ayakkabıları da dahil.05 Müzik enstrümanlarının toptan ticareti 46. 46. . bilgisayarlar. 46. diğer ev eşyalarının toptan ticareti 46.49.66. bkz.02 Bilgisayar yazılımının toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 233 / 374 .büro makine ve teçhizatlarının toptan ticareti.52. .49. bkz. spor eşyalarının toptan ticareti 46.51.51 Bilgisayarların. bilgisayar çevre donanımları ve yazılımlarının toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 46.49.5 Bilgi ve iletişim teknolojisi teçhizatının toptan ticareti Bu grup.99 b. .06 Oyunlar ve oyuncakların toptan ticareti 46. .y.49.51. 46.01 Bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımlarının toptan ticareti 46.bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımlarının toptan ticareti. Kapsam dışı olanlar.bilgisayar yazılımının toptan ticareti. (bilgisayarlar ve çevre donanımları hariç).elektronik parçaların toptan ticareti.46.

52. bkz.03 Baskılı devrelerin toptan ticareti 46. Kapsam dışı olanlar.boş ses ve video kasetler ile disketlerin.52. 46. . .kayıtlı ses ve video kasetlerin.elektronik valflerin ve boruların toptan ticareti..04 Boş ses ve video kasetler ile disketlerin.6 Diğer makine.99 Diğer elektronik ve telekomünikasyon teçhizat ve parçalarının toptan ticareti 46.05 Telefon ve iletişim teçhizatlarının toptan ticareti. manyetik ve optik disklerin (CD`ler.52. .52.52. DVD`ler) toptan ticareti 46. 46. aksam ve parçaları ile büro mobilyalarının toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 234 / 374 .yarı iletken cihazların toptan ticareti. manyetik ve optik disklerin (CD`ler. bkz. .01 Elektronik valflerin ve boruların toptan ticareti 46.43.51.mikroçiplerin ve entegre devrelerin toptan ticareti. .telefon ve iletişim teçhizatlarının toptan ticareti.02 Mikroçiplerin ve entegre devrelerin toptan ticareti 46. DVD`ler) toptan ticareti.. CD`lerin. teçhizat.46. .52 Elektronik ve telekomünikasyon teçhizat ve parçalarının toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.baskılı devrelerin toptan ticareti. DVD`lerin toptan ticareti.52. 46.bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımlarının toptan ticareti. 46.

46.01 Pulluklar. +harman dövme makineleri.61.04 Kümes hayvanları makineleri 46. tohum ekme aletleri. gübre dağıtıcı makineler.05 Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler 46.03 Sağma makineleri 46.02 Harman dövme makineleri 46. her çeşit endüstri ve genel amaçlı makineler için özel makine. +sağma makineleri.61. aksam ve parçalarının toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.06 Nasıl çalışırsa çalışsın çim biçme makineleri 46. tohum ekme aletleri 46. teçhizat . teçhizat. aksam ve parçalarının toptan ticaretini kapsamaktadır.99 Diğer tarımsal amaçlı makine.61.61. teçhizat. +biçerdöverler. aksam ve parçalarının toptan ticareti 46. arıcılık makineleri. +kümes hayvanları makineleri.61.Bu grup.62 Takım tezgahlarının toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 235 / 374 . 46. +tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler.61. .61 Tarımsal amaçlı makine.tarımsal makine ve teçhizatın toptan ticareti: +pulluklar.61. gübre dağıtıcı makineler.

62. . elektronik parçalar ile telefonun ve iletişim teçhizatının toptan ticareti. bkz. 46.64.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.bilgisayar ve bilgisayar çevre donanımları toptan ticareti. bina ve bina dışı inşaat makinelerinin toptan ticareti 46.63.00 Takım tezgahlarının toptan ticareti 46. 46. Kapsam dışı olanlar.bilgisayarlar ve bilgisayar çevre donanımları hariç.65. bina ve bina dışı inşaat makinelerinin toptan ticareti 46. .00 Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiş ve örgü makinelerinin toptan ticareti 46.01`de sınıflandırılan mallar (Büro ve mağaza mobilyalarının imalatı). +31.65 Büro mobilyalarının toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 46. büro makine ve teçhizatının toptan ticareti.00 Büro mobilyalarının toptan ticareti 46.66 Diğer büro makine ve teçhizatlarının toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 Diğer büro makine ve teçhizatlarının TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 236 / 374 .51.63 Madencilik. .00 Madencilik. 46.her tür materyal için takım tezgahlarının toptan ticareti. . bkz.toptan ticaret ile ilgili aşağıdaki hizmetler.64 Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiş ve örgü makinelerinin toptan ticareti 46. 46.66.52.

69.03 Endüstriyel kullanım için kablolar ve elektrik anahtarları ile diğer kurulum ekipmanlarının toptan ticareti 46. bisikletlerin toptan ticareti. denizcilikte ve diğer hizmetlerde (madencilik.endüstride. (motorlu taşıtlar. inşaat mühendisliği ve tekstil endüstrisi hariç) kullanılan diğer makinelerin toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 237 / 374 . . bkz.69. motosikletler ve bisikletler hariç) 46. inşaat. 45. ticarette. motosikletler ve bisikletler hariç) . 46.05 Endüstride. (motorlu taşıtlar. .elektrik motorları. römorkların ve karavanların toptan ticareti. trafolar gibi diğer elektrikli materyallerinin toptan ticareti.endüstriyel kullanım için kablolar ve elektrik anahtarları ile diğer kurulum ekipmanlarının toptan ticareti. 45.69.69.02 Üretim hattı robotlarının toptan ticareti 46.40.31.04 Elektrik motorları.49. denizcilikte ve diğer hizmetlerde (madencilik. inşaat mühendisliği ve tekstil endüstrisi hariç) kullanılan diğer makinelerin toptan ticareti.69 Diğer makine ve ekipmanların toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .69. 46. ticarette. bkz.toptan ticareti 46. bkz.motorlu taşıtların.üretim hattı robotlarının toptan ticareti. . bkz.ulaştırma teçhizatının toptan ticareti.1. Kapsam dışı olanlar.motosikletlerin toptan ticareti. 45. trafolar gibi diğer elektrikli materyallerinin toptan ticareti 46. inşaat. motorlu taşıt parçalarının toptan ticareti.01 Ulaştırma teçhizatının toptan ticareti. . .

madeni yağlar vb.06 Ölçüm aletlerinin ve teçhizatlarının toptan ticareti 46.03 Sıvı petrol gazları.01 Odun kömürü.71. bütan ve propan gazı. tipik olarak evde kullanım için olmayan ara ürünlerin toptan ticareti kapsanmaktadır.7 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer toptan ticaret Bu grup.04 Madeni yağlar ve gres yağları.71. Burada.71 Katı. +madeni yağlar ve gres yağları. kalorifer yağı.s.69. kömür. ham yağ. kok kömürü.69.02 Ham petrol. örneğin: +odun kömürü.y. diğer makine ve ekipmanların toptan ticareti 46. kömür.71. benzin. fuel oil. nafta. benzin. bu bölümün diğer gruplarında sınıflandırılmayan belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer toptan ticaret faaliyetlerini kapsamaktadır. sıvı ve gazlı yakıtlar ile bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kalorifer yağı. mazot. gazyağı 46. . +ham petrol. toptan ticareti.71. bütan ve propan gazı 46. kok kömürü. gres yağı.46. gazyağı. tarımsal ürünler hariç. 46. +sıvı petrol gazları. yakacak odun. motor yağları. rafine edilmiş petrol ürünleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 238 / 374 .akaryakıt. 46. ham yağ. yakacak odun. rafine edilmiş petrol ürünleri.99 b. fuel oil. nafta 46. mazot.

72.72. .46. 46.04 İnşaat demiri ve çeliği toptan ticareti 46.99 Diğer katı.05 Yassı metal ve ürünleri toptan ticareti 46. . Kapsam dışı olanlar.02 bys.72.03 Altın ve diğer değerli metallerin toptan ticareti 46.altın ve diğer değerli metallerin toptan ticareti. . demir içeren ve demir içermeyen yarı işlenmiş metal ürünlerin toptan ticareti 46. bkz.01 Demir içeren ve demir içermeyen maden cevherlerinin toptan ticareti 46.metal atıkların toptan ticareti. 46. sıvı ve gazlı yakıtlar ile bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti 46.birincil formdaki demir içeren ve demir içermeyen metallerin toptan ticareti.05 Gemi akaryakıt ikmal ve sağlama faaliyetleri 46.bys.72.demir içeren ve demir içermeyen maden cevherlerinin toptan ticareti. demir içeren ve demir içermeyen yarı işlenmiş metal ürünlerin toptan ticareti.71. .77. .72.72 Madenler ve maden cevherlerinin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.99 Diğer madenler ve maden cevherlerinin toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 239 / 374 .71.72.

02 Ağacın ilk işlenmesinden elde edilen ürünlerin toptan ticareti 46.73. çakıl 46.boya ve vernik toptan ticareti.ham halde ağaç toptan ticareti.99 Diğer ağaç.07 Sıhhi teçhizatın toptan ticareti banyolar. . sıhhi teçhizatın toptan ticareti: +banyolar. 46.46. tuvaletler ve diğer sıhhi porselenler 46.73.ağacın ilk işlenmesinden elde edilen ürünlerin toptan ticareti. inşaat malzemesi ve sıhhi teçhizat toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. inşaat malzemesi ve sıhhi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 240 / 374 .düz cam toptan ticareti.inşaat malzemelerinin toptan ticareti: +kum.73 Ağaç. tuvaletler ve diğer sıhhi porselenler.01 Ham halde ağaç toptan ticareti 46. çakıl.03 Boya ve vernik toptan ticareti 46. .04 İnşaat malzemelerinin toptan ticareti kum.duvar kağıdı ve yer döşemelerinin toptan ticareti.73.73.73. . -prefabrik yapıların toptan ticareti. lavabolar. .73.05 Duvar kağıdı ve yer döşemelerinin toptan ticareti 46.73.08 Prefabrik yapıların toptan ticareti 46.73.73.06 Düz cam toptan ticareti 46. lavabolar. . .

armatürler (bağlantı parçaları). tornavidalar ve diğer el aletlerinin toptan ticareti.01 Hırdavat ve kilitlerin toptan ticareti 46.hırdavat ve kilitlerin toptan ticareti.75 Kimyasal maddelerin toptan ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 241 / 374 . . musluklar.74. borular. sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemelerinin toptan ticareti 46.74. T-parçaları. bağlantılar. T-parçaları.03 Sıcak su ısıtıcılarının toptan ticareti 46.sıcak su ısıtıcılarının toptan ticareti.çekiçler.armatürler (bağlantı parçaları) ve aparatların toptan ticareti. kauçuk borular ve benzeri. . armatürler (bağlantı parçaları). musluklar. sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemelerinin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . tornavidalar ve diğer el aletlerinin toptan ticareti 46.teçhizat toptan ticareti 46.02 Armatürler (bağlantı parçaları) ve aparatların toptan ticareti 46. testereler. bağlantılar.74. borular.sıhhi tesisat malzemelerinin toptan ticareti: +tüpler. kauçuk borular ve benzeri 46. . testereler.74.74.05 Çekiçler.04 Sıhhi tesisat malzemelerinin toptan ticareti tüpler.74.74 Hırdavat. 46. .99 Diğer hırdavat.

ayırma.kola türevleri vb.76.00 Kimyasal maddelerin toptan ticareti 46.76. endüstriyel gazlar. toptan ticareti.y.05 Değerli taşların toptan ticareti 46. kimyasal yapıştırıcılar.77 Atık ve hurda toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.03 Tekstil elyafı vb. 46. .dökme halde kağıt satışı. .04 Kağıt toptan ticareti 46. . depolama ve dağıtma (burada.tekstil elyafı vb. paketleme ve tekrar paketleme.gübreler ve tarım ilaçlarının toptan ticareti. toptan ticareti 46. satın alınan ve satılan atıklar.toplama.76 Diğer ara ürünlerin toptan ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.75. .76. asitler vesülfürler. boyama maddeleri. soda. tekrar kullanılabilecek kısımları elde etmek amacıyla kullanılmış malları sökme. sıralama. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 242 / 374 . . sanayi tuzu.76.endüstriyel kimyasal maddelerinin toptan ticareti: +anilin. . sentetik reçine.kauçuk toptan ticareti. parafin. esanslar ve tatlandırıcılar. . İlave olarak. birdevamlılıkdeğerine sahiptir. matbaa (baskı) mürekkebi.76.s.birincil formda plastik maddelerin toptan ticareti.01 Birincil formda plastik maddelerin toptan ticareti 46.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .02 Kauçuk toptan ticareti 46.değerli taşların toptan ticareti. diğer ara ürünlerin toptan ticareti 46. metal ve metal olmayan atık ve hurdalar ile yeniden dönüştürülebilir malzemelerin toptan ticareti.gerçek bir dönüştürme işlemi yoktur) dahil. metil alkol.76.99 b. 46. bitkisel yağlar.

2.. bkz. bkz. sıralama. bilgisayarların.90. otomobillerin..1. 38. bkz. bilgisayarların. tekrar kullanılabilecek kısımları elde etmek amacıyla kullanılmış malları sökme. satın alınan ve satılan atıklar..00 Belirli bir mala tahsis edilmemiş TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 243 / 374 . televizyonların ve diğer ekipmanın sökülmesi.31..eşyaların yenilenmesi için. 38.belirli bir uzmanlaşma olmaksızın çeşitli malların toptan ticareti.90 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bir sanayi imalat işleminde direk kullanım için uygundur.9 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret 46. 38. metal ve metal olmayan atık ve hurdalar ile yeniden dönüştürülebilir malzemelerin toptan ticareti 46. nihai yeni bir ürün değildir).gemi sökümü.Kapsam dışı olanlar. depolama ve dağıtma (burada.77. televizyonların ve diğer ekipmanın sökülmesi (demontajı) İlave olarak.ev ve endüstri atıklarının toplanması. . paketleme ve tekrar paketleme.. bkz. bkz.01 Toplama. 47.77. 46.31. 38.3. fakat bertaraf amacıyla yapılan atıkların işlenmesi. . 46. fakat.79..gerçek bir dönüştürme işlemi yoktur) dahil. 38.gerçek bir dönüşüm işleminin gerekmesi durumunda atık ve hurdalar ile diğer malzemelerin ikincil hammaddeye dönüştürülmesi (İkincil hammadde olarak ortaya çıkarılan bu ürünler.ikinci el eşyaların perakende satışı. ayırma. bkz.99 Diğer atık ve hurda toptan ticareti 46.32. bkz.bir endüstriyel imalat işleminde daha ileri bir kullanım amacıyla yapılmayan. .bir mekanik işlem yardımıyla araçların parçalanması.02 Kullanılabilir parçalar elde etmek veya yeniden satmak için otomobillerin. 38.77. birdevamlılıkdeğerine sahiptir. 46.

karıştırma ve paketleme buraya dahil edilebilir. boya veya kereste gibi ürünlerin temel olarak genel halka satışıyla uğraşan birimleri (bu ürünler kişisel veya hanehalkına yönelik olmamasına rağmen) kapsamaktadır. .8) ve posta siparişi. süper marketler veya büyük mağazalar gibi.gıda ürünleri. Bu nedenle normal olarak perakende ticarete girmeyen. bölüm 46. tüketici kooperatifleri ve benzerleri tarafından kişisel veya hanehalkı tüketimi veya faydası için genel kamuya yeni ve kullanılmış malların perakende satışını (dönüşümsüz satış) kapsamaktadır. gibi mallar hariç tutulmaktadır. bkz. içecek veya tütün ana satışları olmak üzere giyim eşyası.işyerinde tüketime yönelik yiyecek ve içeceklerin satışı ve gıdaların ayak üstü alınıp tüketildiği yerlerdeki gıdaların satışı.2. bu yüzden.çiftçiler tarafından çiftlik ürünlerinin satışı. alt bölümlere ayrılmaktadır.. demir ve çelik ile sanayi makineleri ve teçhizatı ticareti. ayırma. sıralama. 47. Ticarette alışılagelmiş olan bazı malların işlenmesi.8 ve 47.7`ye kadar olan gruplar. satış makineleri ile (grup 47.79).9). TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 244 / 374 . içecek veya tütün ağırlıklı çeşitli malların perakende ticareti: +gıda ürünleri.11 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda.motorlu taşıtların. cevherler. dükkanlar. mobilya. grup 77.1 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki perakende ticaret Bu grup. . Mağazalardaki perakende satış için. posta ile satış yapan dükkanlar. ham petrol. ticareti yapılan malın temel niteliğini etkilemez. hırdavat. tahıllar. Bu bölüm aynı zamanda komisyoncular tarafından yapılan perakende satışı ve perakende müzayede salonlarının faaliyetlerini de kapsamaktadır. Mağazalardaki perakende ticaret. satılan ürünlerin çeşitliliğine göre daha fazla alt bölüme ayrılmaktadır. bölüm 01. Bu bölümde satılan mallar. büyük mağazalar. bölüm 56. örneğin.kişisel ve ev eşyalarının genel halka kiralanması. kozmetikler vb.9) yapılan diğer mağaza dışı perakende satış vasıtasıyla yapılan perakende satış gibi. Yukarıdaki gruplar. bkz. cevherler. Mağazalar vasıtasıyla yapılmayan satış.mağazalardaki toptan ticaret 47 Perakende ticaret ( Motorlu taşıtlar ve motosikletler hariç) Bu bölüm. genellikle tüketici malları veya perakende ticaret malları olarak belirtilen mallarla sınırlıdır. Bu bölüm ayrıca. sanayi kimyasalları. diğer çeşitli ticari eşyaların reyonlarına sahip olan genel mağazaların faaliyetleri. belirli bir mala tahsis edilmiş yerlerdeki perakende satış (47.1`den 47. . mağaza dışında yapılan perakende ticaret: Gruplar 47. tezgahlar. bkz. bölüm 45. gezgin satıcılar.genellikle 10-32 bölümlerindeki imalatçılık olarak sınıflandırılan malların üretimi ve satışı. . sokak satıcıları.7`ye kadar olan gruplar) ve belirli bir mala tahsis edilmemiş yerlerdeki perakende satış (grup 47. kapıdan kapıya. bkz. içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . aynı birim içerisinde (belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalar) çeşitli ürün reyonlarının olduğu yerlerdeki perakende ticareti kapsamaktadır. endüstri makineleri vb. .örneğin dükkan ve marketler yoluyla (47. ilk olarak satış yerinin türüne göre sınıflandırılmaktadır (mağazalardaki perakende ticaret: 47. kırtasiye malzemesi. kişisel bilgisayarlar. bkz. motosikletlerin ve bunların parçalarının satışı.2`den 47. kapıdan kapıya satış yapan kişiler. cihazlar.1) arasında daha ileri bir ayırım söz konusudur.tahıllar. Kapsam dışı olanlar. 47. Perakende ticaret. kullanılmış malların perakende satışını kapsamaktadır (sınıf 47. ticaret tiplerine göre. vitrin mallarının.

11. spor eşyaları vb.01 Tüketim. içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim. Temin Tevzii ve Üretim Pazarlama Kooperatifleri hariç) 47. .47. cihaz.99 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda. oyuncak. hırdavat. kozmetik. dahil olmak üzere. 47. . içecek veya tütün ürünlerinin ağırlıklı olmadığı çok çeşitli malların perakende ticareti 47. hırdavat.19.11. . Temin Tevzii ve Üretim Pazarlama Kooperatifleri 47.giyim eşyası.02 Giyim eşyası. ticari eşya reyonları olan bölümlü mağazaların faaliyetleri.2 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gıda.gıda ürünleri. mobilya.21 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki meyve ve sebze perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. ticari eşya reyonları olan bölümlü mağazaların faaliyetleri 47.19 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda yapılan diğer perakende ticaret Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.taze meyve ve sebzelerin perakende satışı. . kozmetik. içecek ve tütün perakende ticareti 47. dahil olmak üzere.01 Gıda ürünleri. mobilya. içecek veya tütün ürünlerinin ağırlıklı olmadığı çok çeşitli malların perakende ticareti. mücevher. spor eşyaları vb. mücevher.19. oyuncak. cihaz.hazır ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 245 / 374 .

kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların perakende ticareti 47.23.balık. pastalar.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki balık. unlu mamuller ve şekerli ürünlerin pe TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 246 / 374 . . 47. 47.22.23 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki balık.02 Hazır ve konserve meyve ve sebzelerin perakende satışı 47.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki et ve et ürünlerinin perakende ticareti 47.21.konserve meyve ve sebzelerin perakende satışı.22 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki et ve et ürünlerinin perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 47. diğer yenilebilen deniz ürünleri ve bunlardan yapılan ürünlerin perakende satışı. kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların perakende t Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.et ve et ürünlerinin perakende satışı (kümes hayvanları dahil). .21.01 Taze meyve ve sebzelerin perakende satışı 47.24 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki ekmek.

+alkolsüz içecekler.tütün ürünlerinin perakende satışı.içeceklerin perakende satışı : +alkollü içecekler. . 47.01 Süt ürünleri perakende satışı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 247 / 374 .tütün perakende satışı.25 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki içeceklerin perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. pastalar.24.26 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki tütün ürünlerinin perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakilerin perakende satışını kapsamaktadır.süt ürünleri ve yumurtaların perakende satışı.26.01 Alkollü içecekler perakende satışı 47. .bys.02 Alkolsüz içecekler perakende satışı 47. unlu mamuller ve şekerli ürünlerin perakende ticareti 47.29 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . .25. . diğer gıda ürünlerinin perakende satışı. 47.29. 47.47.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki tütün ürünlerinin perakende ticareti 47.25.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki ekmek.

71.30 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar.3 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti 47. .30.01 Motorlu taşıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti 47. 46. bkz.41 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgisayarların.99 b. .47. 47.motorlu taşıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti. diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti 47.s.bilgisayarların perakende ticareti. çevre donanımlarının ve yazılım program Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.yakıtların toptan ticareti.29. . .29.02 Yumurtaların perakende satışı 47.pişirme ve ısıtma için sıvılaştırılmış petrol gazının perakende ticareti. . . 47.video oyunları da TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 248 / 374 .30. iletişim donanımları ve tüketim malları gibi bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) teçhizatının perakende ticaretinikapsamaktadır.bilgisayar çevre donanımlarının perakende ticareti. bkz.02 Motorlu taşıtlar için yağ ürünlerinin ve soğutma ürünlerinin perakende ticareti 47.y. . 47. belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalar tarafından bilgisayarlar ve çevre donanımları.78.video oyun konsollarının perakende ticareti.4 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) teçhizatının peraken Bu grup.

DVD.63.43 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ses ve görüntü cihazlarının perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . . . bkz.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti 47. . kişiye özel olmayan yazılım programlarının perakende ticareti.41.dahil.02 Bilgisayar çevre donanımlarının perakende ticareti 47.boş kasetlerin ve disklerin perakende ticareti.42 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti 47. MP3 vb.01 Bilgisayarların perakende ticareti 47.radyo ve televizyon perakende ticareti.42. 47.ses ve video teçhizatın perakende ticareti.43. çalarlar ve kaydedicilerin perakende ticareti.03 Video oyun konsollarının perakende ticareti 47. kişiye özel olmayan yazılım programlarının perakende ticareti 47.41. 47. 47.04 Video oyunları da dahil.41.01 Radyo ve televizyon perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 249 / 374 . Kapsam dışı olanlar.41.CD.

DVD.51.03 Halı. belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tekstil.51. . halı. goblen veya nakış yapımı için temel materyallerin perakende ticareti.02 Örgü ipliği perakende ticareti 47.örgü ipliği perakende ticareti.kumaş perakende ticareti. .71.47.51 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tekstil ürünleri perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.43. goblen veya nakış yapımı için temel materyallerin perakende ticareti 47.giysilerin perakende ticareti. çalarlar ve kaydedicilerin perakende ticareti 47.5 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer ev eşyalarının perakende ticareti Bu grup. elektrikli cihazlar veya mobilyaların perakende ticaretini kapsamaktadır.51.51. . 47. donanım. MP3 vb. 47.01 Kumaş perakende ticareti 47.43. .03 CD. .tuhafiye ürünlerinin perakende ticareti: iğneler.tekstil perakende ticareti. Kapsam dışı olanlar. 47. dikiş ipliği vb.04 Tekstil perakende ticareti (ev tekstili dahil) TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 250 / 374 . bkz. halı.02 Ses ve video teçhizatın perakende ticareti 47.

47. tahta gibi diğer yapı materyallerinin perakende ticareti 47.52.düz cam perakende ticareti.06 İnşaat demiri ve çeliği perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 251 / 374 . 47. boya ve cam perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. dikiş ipliği vb. sıhhi teçhizat gibi diğer yapı materyallerinin perakende ticareti.52 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hırdavat.hırdavat perakende ticareti. .51.03 Düz cam perakende ticareti 47.01 Hırdavat perakende ticareti 47.47. . cilaların ve verniklerin perakende ticareti 47.52. .05 Kendin yap türünden materyal ve teçhizatın perakende ticareti 47. tahta.52.02 Boyaların.tuğla.51.06 Manifatura ürünlerinin perakende ticareti 47.kendin yap türünden materyal ve teçhizatın perakende ticareti.52. .05 Tuhafiye ürünlerinin perakende ticareti iğneler.04 Tuğla. .52.boyaların.52. cilaların ve verniklerin perakende ticareti.

Kapsam dışı olanlar.halı ve kilimlerin perakende ticareti.mantar yer karolarının perakende ticareti. 47.ses ve video ekipmanının perakende ticareti. bkz.03 Duvar kağıdı ve yer döşemelerinin perakende ticareti 47.43. .00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 252 / 374 .53. 47.01 Halı ve kilimlerin perakende ticareti 47.53.47. . kilim.52.duvar kağıdı ve yer döşemelerinin perakende ticareti.52.53. . 47. 47.perdeler ve tül perdelerin perakende ticareti.54 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti Kapsam dışı olanlar.07 Yassı metal ve ürünleri perakende ticareti 47. bkz. . duvar ve yer kaplamalarının perakende ticar Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.53 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda halı.52.02 Perdeler ve tül perdelerin perakende ticareti 47. .54.08 Sıhhi tesisat malzemeleri perakende ticareti 47.

porselen ve çömlek ürünlerinin perakende ticareti 47. tabak-çanak. 47.ev aletleri ve teçhizatının perakende ticareti.05 Elektrikli olmayan ev aletlerinin perakende ticareti 47.ev aletleri ve çatal-bıçak takımı. aydınlatma teçhizatı ve diğer ev eşyalarının pe Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . .03 Ev aletleri ve çatal-bıçak takımı. elektrikli olmayan ev aletlerinin perakende ticareti.aydınlatma gereçlerinin perakende ticareti. tabakçanak. Kapsam dışı olanlar.59. porselen ve çömlek ürünlerinin perakende ticareti.01 Ev mobilyalarının perakende ticareti 47. mantar ve hasır ürünlerinin perakende ticareti.kurulum ve bakım hizmeti olmaksızın.müzik enstrümanlarının ve eserlerinin perakende ticareti. kilitleme cihazları.59. . .47.06 Müzik enstrümanlarının ve eserlerinin perakende ticareti 47. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 253 / 374 . .59 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda mobilya. .ev mobilyalarının perakende ticareti.antikaların perakende ticareti.59.59. kasalar ve kasa daireleri gibi elektrikli güvenlik alarm sistemlerinin perakende satışı. cam eşyalar.79.59.ahşap. . cam eşyalar. bkz.07 Kurulum ve bakım hizmeti olmaksızın.59.04 Ahşap.59. 47.02 Aydınlatma gereçlerinin perakende ticareti 47. mantar ve hasır ürünlerinin perakende ticareti 47. .

kasalar ve kasa daireleri gibi elektrikli güvenlik alarm sistemlerinin perakende satışı 47. müzik ve video kayıtları. 47.62. 47. bkz.her çeşit kitabın perakende ticareti.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti 47.62 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti 47.61. oyunlar ve oyuncaklar gibi kültürel ve eğlence mallarının perakende ticaretini kapsamaktadır.59. .6 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kültür ve eğlence mallarının perakende ticareti Bu grup. belirli mala tahsis edilmiş mağazalarda kitaplar.79. spor aletleri. .08 Ev aletleri ve teçhizatının perakende ticareti 47.61 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitapların perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 47.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitapların perakende ticareti 47. gazeteler. Kapsam dışı olanlar.kilitleme cihazları.63 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik ve video kayıtlarının perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 254 / 374 .ikinci el veya antika kitapların perakende ticareti.

silahlar. oyunlar ve oyuncakların perakende ticareti.her türlü materyalden yapılan. Kapsam dışı olanlar. bkz. 47. . saatler.41. 47. 47.65 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda oyunlar ve oyuncakların perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . .7 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer malların perakende ticareti Bu grup. kişiye özel olmayan yazılım programlarının perakende ticareti. . giyim eşyası. kompakt disklerin ve kasetlerin perakende ticareti. ses bantlarının. bkz. . botlar ve bisikletlerin perakende ticareti.video kasetlerin ve DVD`lerin perakende ticareti. . 47.63.video oyunları konsollarının perakende ticareti.64. hatıra eşyalar.müzik kayıtlarının. çiçekler ve ev hayvanları ve diğer ürünler gibi bu sınıflamanın TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 255 / 374 . ayakkabı ve deri eşyalar ile eczacılık ürünleri ve tıbbi ürünler. balık avlama teçhizatı. 47.spor eşyaları. temizleme maddeleri. kamp eşyaları.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda oyunlar ve oyuncakların perakende ticareti 47.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor malzemelerinin perakende ticareti 47.64 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor malzemelerinin perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.video oyunları dahil olmak üzere.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik ve video kayıtlarının perakende ticareti 47.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.41.65.

64.kürklü eşyaların perakende ticareti.71. belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki kullanılmış malların perakende satışı da burada kapsanmaktadır.72 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ayakkabı ve deri eşyaların perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.72. . Kapsam dışı olanlar.deri eşyaların perakende ticareti.01 Giyim eşyalarının perakende ticareti 47. . gibi giysi aksesuarlarının perakende ticareti. bkz.giyim eşyalarının perakende ticareti.kayak botları gibi özel spor ekipman ayakkabılarının perakende ticareti.diğer bölümlerine dahil edilmemiş ürünlerin belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki satışını kapsamaktadır.ayakkabı perakende ticareti. .71. bkz.tekstil perakende ticareti.02 Kürklü eşyaların perakende ticareti 47. pantolon askıları vb. kravatlar.03 Eldivenler.51.71. . 47.deri ve deri ikameli seyahat aksesuarlarının perakende ticareti.02 Deri eşyaların perakende ticareti 47. kravatlar. gibi giysi aksesuarlarının perakende ticareti 47. Ayrıca. . pantolon askıları vb. Kapsam dışı olanlar.01 Ayakkabı perakende ticareti 47.71 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda giyim eşyalarının perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.72.eldivenler. .72. 47. . 47. 47. .03 Deri ve deri ikameli seyahat TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 256 / 374 . 47.

04 Ayakkabı malzemeleri perakende ticareti 47.aksesuarlarının perakende ticareti 47.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticareti 47.73.parfüm.76 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çiçek. 47.74. 47. tohum. . kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticareti.75 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticar Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti 47. bitki.eczacılık ürünlerinin perakende satışı.73 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.74 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti 47.72. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 257 / 374 .00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin perakende ticareti 47. .75.

76. ev hayvanları ve ev hayvanla 47.gübre.76.76.76.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bitki perakende ticareti 47.76.01 Saat perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 258 / 374 .06 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ev hayvanları yemleri perakende ticareti 47.77 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda saat ve mücevher perakende ticareti 47.76.05 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ev hayvanları perakende ticareti 47.77.04 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gübre perakende ticareti 47.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çiçek perakende ticareti 47.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tohum perakende ticareti 47.

77.02 Mücevher (altın ve kuyumculuk) perakende ticareti 47. gözlükçülerin faaliyetleri. kömür ve yakacak odun perakende ticareti.78.78. tüp gaz.başka yerde sınıflandırılmamış gıda dışı ürünlerin perakende ticareti.78 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer yeni malların perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .. . kömür ve yakacak odun perakende ticareti 47. optik ve hassas aletlerin perakende ticareti 47.78. .evde kullanılan fuel oil.04 Ticari sanat galerileri faaliyetleri 47.78.06 Silahlar ve mühimmat perakende ticareti 47.78.02 Gözlükçülerin faaliyetleri 47.03 Hediyelik eşyalar.pullar ve madeni paraların perakende ticareti. tüp gaz.47.07 Pullar ve madeni paraların perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 259 / 374 .ticari sanat galerileri perakende ticaret hizmetleri . 47. .ticari sanat galerileri faaliyetleri.hediyelik eşyalar... elişi ürünler ve dini eşyaların perakende ticareti. optik ve hassas aletlerin perakende ticareti.05 Evde kullanılan fuel oil.78.01 Fotografik. elişi ürünler ve dini eşyaların perakende ticareti 47.78.silahlar ve mühimmat perakende ticareti.fotografik. .

. 47.79.09 Kağıt perakende ticareti 47.11 Büro makineleri ve teçhizatının perakende ticareti 47. . 47.78. . 45. Kapsam dışı olanlar.78.02 Antika eşyaların perakende ticareti TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 260 / 374 .diğer ikinci el malların perakende ticareti. .47.99.ikinci el kitapların perakende ticareti.antika eşyaların perakende ticareti. .tefeci bürolarının faaliyetleri.99 Başka yerde sınıflandırılmamış gıda dışı ürünlerin perakende ticareti 47.79 Kullanılmış malların satıldığı mağazalardaki perakende ticaret Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.92. 47.12 Büro mobilyalarının perakende ticareti 47.müzayede salonlarının faaliyetleri (perakende).08 Ticari sanat galerileri perakende ticaret hizmetleri 47.ikinci el motorlu taşıtların perakende ticareti.78.78.78.10 Elektrik montaj malzemeleri perakende ticareti (Kablolar.internet müzayedeleri ve diğer mağaza dışı müzayedelerin faaliyetleri (perakende). 64.01 İkinci el kitapların perakende ticareti 47. . .1.79.91. elektrik anahtarları vb) 47. bkz. bkz.78. bkz.

giyim eşyası ve ayakkabı perakende ticareti 47.03 Müzayede salonlarının faaliyetleri (perakende) 47.79.47.00 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla gıda. 47.00 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tekstil.99 Diğer ikinci el malların perakende ticareti 47. . ya umumi bir yol boyunca ya da sabit bir pazarda genellikle taşınabilen bir tezgahta her çeşit yeni veya ikinci el ürünlerin perakende ticaretini kapsamaktadır.10. içecek ve tütün ürünleri perakende ticareti 47.tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla aşağıdakiler gibi diğer TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 261 / 374 . 47. içecek ve tütün ürünleri perakende ticareti Kapsam dışı olanlar. bkz. 56. .82.81.8 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla yapılan perakende ticaret Bu grup.79.82 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tekstil.hemen tüketilmeye yönelik hazır gıdaların perakende ticareti (seyyar yiyecek satıcıları).89 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer malların perakende ticareti Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.81 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla gıda. giyim eşyası ve ayakkabı perakende ticareti 47.

91. +kitaplar.3. . bir web sitesinden sağlanan bilgiye.40. .internet üzerinden her çeşit ürünün perakende ticareti.internet üzerinden motorlu taşıtların ve motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının perakende satışı. telefon veya internet üzerinden (genellikle bir web sitesi tarafından sağlanan özel aletler vasıtasıyla) verdiği perakende satış faaliyetlerini kapsamaktadır. . kataloglara.04 İnternet üzerinden perakende TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 262 / 374 .malların perakende ticareti: +halı ve kilimler.1 ve Grup 45. +müzik ve video bantları. +oyunlar ve oyuncaklar.91.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer malların perakende ticareti 47. 47.91 Posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret Bu sınıf. . kapı kapı dolaşılarak. bkz.91. 47. modellere ve diğer reklam araçlarına dayalı olarak seçimini yaptığı ve siparişini posta. tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan perakende ticaret Bu grup posta yoluyla. internet üzerinden. 45. bkz.internet üzerinden motosikletlerin ve motosiklet parçalarının ve aksesuarlarının perakende satışı.posta siparişi vasıtasıyla her çeşit ürünün perakende ticareti. 47. Kapsam dışı olanlar. Satın alınan ürünler ya doğrudan internetten yüklenebilmekte ya da fiziki olarak müşteriye ulaştırılmaktadır. +ev aletleri ve elektronik aletler.01 Posta siparişi vasıtasıyla her çeşit ürünün perakende ticareti 47.9 Mağazalar. yani alıcının reklamlara. posta ile satış yapan evler veya internet yoluyla perakende satış faaliyetlerini.02 İnternet üzerinden her çeşit ürünün perakende ticareti 47. Grup 45.91. otomatik satış makineleri vasıtasıyla yapılan perakende ticaret faaliyetlerini kapsamaktadır.03 Televizyon.89. radyo ve telefon yoluyla doğrudan satış 47.

grup 33. bölüm 42. 45. su veya hava yolu vasıtasıyla ve terminal. bkz. 49 Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı Bu bölüm. . bkz.) .. aracılığıyla yapılan satış.sürücüsüz veya operatörsüz olarak taşıma araçlarının kiralanması. (kalorifer yakıtı.şehirler arası demiryolları ile yolcu taşıma. demiryolu şirketlerinin ortak bir uygulaması olarak yataklı ve yemekli vagonların işletilmesi. . 49.önceki sınıflarda hiçbir şekilde dahil edilmemiş olan her çeşit ürünün perakende ticareti: +doğrudan satışlar veya kapı kapı dolaşılarak yapılan satışlar. 77. kargo yükleme-boşaltma hizmetleri.1 Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı 49. +otomatik satış makineleri vb.1.. boru hattı.3.. taşıma araçlarının büyük onarımı veya değişimi. park alanları.müzayedeler 47.10 Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.99. Kapsam dışı olanlar.motorlu taşıtların bakım ve onarımı. internet hariç).20.müşterinin istediği yere ulaştırılarak yapılan doğrudan yakıt satışı. . destekleyici faaliyetlerle yolcu ve eşyaların taşınmasını kapsamaktadır.. tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan diğer perakende ticaret Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. boru hatları vasıtasıyla yük taşınması dahil karayolu ve demiryolu vasıtasıyla yük ve yolcuların taşınmasını kapsamaktadır. 47.karayollarının.mağaza dışı müzayede faaliyetleri (perakende. bkz.00 Mağazalar.komisyoncular tarafından yapılan (mağaza dışı) perakende satış.geniş bir alana yayılı. Ayrıca. 77. havaalanlarının inşaatı. limanların. bkz. yakacak odun vb. ana şebekeler üzerinde demiryolu taşıtlarının kullanılması suretiyle yolcu taşımacılığı. tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan diğer perakende ticaret H-ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA Bu kısım tarifeli olsun ya da olmasın.1. . . posta ve kuryecilik faaliyetleri de burada kapsanmaktadır. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 263 / 374 . depolama vb. bakımı ve onarımı. Sürücü veya operatör ile birlikte taşıma araçlarının kiralanması bu kısıma dahildir.motorlu taşıtlar hariç.99 Mağazalar. demiryolu. demiryollarının. karayolu.

10.10. bkz.00 Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı 49.31. bkz.24. 52. bkz.31 Kara taşımacılığı ile yapılan şehir ve banliyö yolcu taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.21. 52. şehir ve banliyö taşımacılık sistemlerinin parçası olarak demiryolu taşımacılığı buraya dahildir. olağan olarak belirli duraklarda yolcu bindirilmesi ve indirilmesi zorunluluğunu getiren belirli bir zaman çizelgesine göre tarifeli güzergahlar üzerinden gerçekleştirilmektedir. makaslama ve manevra gibi ilgili faaliyetler.yük terminali faaliyetleri.depolama ve ambarlama. 56.şehir ve banliyö transit sistemleri ile yolcu taşımacılığı. Taşıma.kargo yükleme-boşaltma hizmetleri. 49. . Kapsam dışı olanlar.10.şehir veya banliyö taşıma sistemleriyle yapılan yolcu taşıma faaliyetleri.21. troleybüs. 49.21 .10.21 .şehirlerarası demiryolları ile yolcu taşınması. bkz.3 Kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı Bu grup. yer altı ve yükseltilmiş demiryolları vb. 49. bkz. .2 Demiryolu ile yük taşımacılığı 49. Bununla birlikte. 52.01 Şehir veya banliyö taşıma sistemleriyle TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 264 / 374 . . . 52.31. tramvay. 49. yeraltı tramvayı.20 Demiryolu ile yük taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 49.yataklı ve yemekli vagonların ayrı birimler tarafından işletilmesi.90.. demiryolu altyapısının işletilmesi.demiryolu altyapısının işletilmesi. demiryolu taşımacılığından ziyade tüm kara taşımacılığı temelli yolcu taşıma faaliyetlerini kapsamaktadır. 49.yolcu terminal faaliyetleri. Bu. bkz. . 52. makaslama ve manevra gibi ilgili faaliyetler.Kapsam dışı olanlar.kısa mesafeli demiryolu yük taşımacılığının yanı sıra ana demiryolu şebekeleri üzerindeki yük taşımacılığı. . bkz. bkz 55. Kapsam dışı olanlar.00 Demiryolu ile yük taşımacılığı 49. bkz. gibi farklı kara taşımacılığı çeşitlerini kapsayabilir. otobüs.20. . 52.

31. yer altı ve yükseltilmiş demiryolları vb. Taşıma. tramvay. otobüs. havai kablolu hatların işletilmesi 49.diğer karayolu yolcu taşımacılığı:+ uzun mesafe tarifeli otobüs servisleri.02 Şehirden havaalanına veya şehirden istasyona olan hatlar 49.31. kayak ve kablolu asansörlerin işletilmesi.ucuz tarifeli otobüs servisleri.01 Uzun mesafe tarifeli otobüs servisleri . teleferikler.31. 49. . bkz.+ havaalanı taşıma servisleri.şehir veya banliyönün parçası olmamak koşuluyla.. geziler ve diğer istisnai yolcu otobüs servisleri. kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. geziler ve diğer istisnai yolcu otobüs servisleri..99 Diğer kara taşımacılığı ile yapılan şehir ve banliyö yolcu taşımacılığı 49. havaalanı taşıma TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 265 / 374 . gibi farklı kara taşımacılığı çeşitlerini kapsayabilir.32 Taksi taşımacılığı 49.ambulans ile yapılan taşımacılık. 86.90.03 Şehir veya banliyö transit sistemlerinin parçası olmak koşuluyla. Kapsam dışı olanlar. dağ demiryollarının. dağ demiryolları.32.39 Bys.yapılan yolcu taşıma faaliyetleri Bu.00 Taksi taşımacılığı 49.+ ucuz tarifeli otobüs servisleri. yeraltı tramvayı. troleybüs. 49. olağan olarak belirli duraklarda yolcu bindirilmesi ve indirilmesi zorunluluğunu getiren belirli bir zaman çizelgesine göre tarifeli güzergahlar üzerinden gerçekleştirilmektedir.39.

+dondurulmuş ürünlerin taşınması.4 Karayolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri Bu grup. 36.04 Servis taşımacılığı 49.11.taşıma için sandıklama ve paketleme hizmetleri.00. .02 Şehir veya banliyönün parçası olmamak koşuluyla. dağ demiryolları. 53.10. 49. teleferikler. +ağır yük taşınması.posta ve kuryecilik faaliyetleri. bkz. .39. Kapsam dışı olanlar. 38.atık toplama faaliyetlerinin bir entegre parçası olarak atıkların taşınması. atıkların ve atık maddelerinin taşınması.39.kamyonlarla su dağıtımı.99 Diğer bys. bkz. . kayak ve kablolu asansörlerin işletilmesi. 52. +çiftliklerde süt toplanan tanker kamyonlar içinde yük taşınması da dahil dökme yük taşımacılığı.41.40.39.21.12. 38. bkz. . +toplanmaksızın ve bertaraf edilmeksizin. bkz.01 Yurtiçi yük taşımacılığı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 266 / 374 . +canlı hayvan taşınması. . 52.39. 02.20. orman içerisinde ağaç taşınması. kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı 49.yüklerin boşaltılması ve yüklenmesi ile ilgili terminal tesislerinin işletilmesi.41 Karayolu ile yük taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.29. bkz. +otomobillerin taşınması. 53.servisleri 49. 49.karayolu ile tüm yük taşıma işlemleri: +tomruk taşınması.ağaç kesme işlemlerinin parçası olarak. . bkz. 49.03 Okul otobüslerinin ve çalışanların taşınması için otobüslerin işletilmesi 49. demiryolu taşımacılığından ziyade tüm karayolu yük taşıma faaliyetlerini kapsamaktadır. .

50 Boru hattı taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.02 Yurtdışı yük taşımacılığı 49.01 Gazların.doğal veya işlenmiş gaz.41. suyun.41.49. 35. . suyun.01 Motorlu Taşıyıcı Kooperatifleri 49.41.42 Taşımacılık hizmetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00. . sulu çimento ve diğer malların boru hatları vasıtasıyla taşınması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 267 / 374 . sulu çimento ve diğer malların boru hatları vasıtasıyla taşınması. bkz.42.41. buhar veya suyun dağıtımı. . Kapsam dışı olanlar. 49. 49.sıvıların kamyonlarla taşınması. bkz. .03 Sürücü ile birlikte kamyonların kiralanması 49.99 Taşımacılık hizmetleri (Motorlu Taşıyıcı Kooperatifleri hariç) 49.30.karayolu taşımacılığı ile işyerlerine ve evlere verilen taşımacılık hizmetleri.gazların. 35. sıvıların.42. 36.22. sıvıların.50. 49.99 Karayolu ile diğer yük taşımacılığı 49.5 Boru hattı taşımacılığı 49.

. bkz. bkz 92. deniz otobüsleri ve benzerlerinin işletilmesi. deniz ve iç su taşımacılığı arasındaki ayrım için bir gösterge olmasına rağmen. seyahat veya tur botlarının işletilmesi.3 ve 50.tarifeli olsun ya da olmasın. bkz.yüzer kumarhaneler`in işletilmesi.2`de sınıflandırılırken.1 ve 50. 50. Denizde kullanılan gemi ya da teknelerle yapılan taşımacılık Gruplar 50. +gezi.10. deniz veya sahil sularında işletilmek için dizayn edilen gemilerle yapılan yolcu taşımacılığını kapsamaktadır.21. 50. diğer gemilerle yapılan taşımacılık Gruplar 50.02 Deniz ve sahil sularında taşımacılık için mürettebatla birlikte gezinti gemilerinin kiralanması (örneğin balıkçılık teknelerinin kiralanması) TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 268 / 374 .30).10 ve 56.4`de sınıflandırılmaktadır.34. su üzerinde yolcu ve yük taşınmasını kapsamaktadır.gezinti teknelerinin ve yatların mürettebatsız olarak kiralanması. Ayrıca. deniz otobüsleri ve benzerlerinin işletilmesi de burada kapsanmaktadır.10.01 Tarifeli olsun ya da olmasın. 50. tarifeli olsun ya da olmasın.50.1 Deniz ve kıyı yolcu taşımacılığı Bu grup. 56. 77. eğer ayrı birimler tarafından işletiliyorlar ise gemilerdeki restoran ve bar faaliyetlerini hariç tutmaktadır (bkz. araba vapurları.10. Kapsam dışı olanlar. seyahat veya tur botları.ticari gemilerin veya botların mürettebatsız olarak kiralanması.30. bkz.00. Yer. . gezi. Çekici ve itici botlar. 77. 56.Bu bölüm. 50. yerlerdeki yolcu taşımacılığı da bu kapsama dahildir. .10 Deniz ve kıyı yolcu taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. deniz ve sahil sularında yolcuların taşınması gezi. seyahat veya tur botlarının işletilmesi. 56. belirleyici faktör kullanılan taşıma aletlerinin türü olmaktadır. benzer gemilerin kullanılması halinde büyük göller vb. +feribotlar.ayrı birimler tarafından gerçekleştirildiğinde gemilerde restoran ve bar faaliyetleri.49. .02 Pompa istasyonlarının işletilmesi 50 Su yolu taşımacılığı Bu bölüm. . +feribotlar. deniz otobüsleri ve benzerlerinin işletilmesi. deniz ve sahil sularında yolcuların taşınması.

benzer gemilerin kullanılması halinde büyük göller vb. kurtarma aracı gibi diğer yardımcı faaliyetler. bkz.10. bkz.mavnalar. .Ayrıca. .nin çekme ve itme yöntemi ile taşınması 50.10. deniz ve sahil sularında yük taşınması 50.03 Kruvaziyer turizmi (taşımacılık) 50. 52.2 Deniz ve kıyı yük taşımacılığı Bu grup deniz veya sahil sularında işletilmek için dizayn edilen gemilerle yapılan yük taşımacılığını kapsamaktadır.03 Deniz ve sahil sularında yük taşımacılığı amacıyla teknelerin mürettebatıyla beraber kiralanması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 269 / 374 .34. deniz ve sahil sularında yük taşınması.10. . 50.tarifeli olsun ya da olmasın.ticari gemilerin veya botların mürettebatsız olarak kiralanması.24.yükün depolanması. bkz.04 Her nevi yolcu taşımacılığı ve turistik amaçlı gemi işletmeciliği 50.50.20. 50.01 Tarifeli olsun ya da olmasın.nin çekme ve itme yöntemi ile taşınması Kapsam dışı olanlar.20. petrol külleri vb.22.02 Mavnalar.10. 52.20 Deniz ve kıyı yük taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . kılavuzluk. geminin boşaltılması. petrol külleri vb. . .kargo yükleme boşaltma hizmetleri.liman işletimi ve geminin limana sokulması. 52.20. yerlerdeki yük taşımacılığı da bu kapsama dahildir. bkz. 77.99 Diğer deniz ve kıyı yolcu taşımacılığı 50.

20.20.05 Yakınyol kuruyük gemi taşımacılığı 50.20.04 Kabotaj hattı kuruyük taşımacılığı 50.11 Denizaşırı (uzakyol) dökmeyük gemi taşımacılığı 50.10 Akdeniz içi dökmeyük gemi taşımacılığı 50.20.50.20.20.07 Denizaşırı (uzakyol) kuruyük gemi taşımacılığı 50.20.09 Yakınyol dökmeyük gemi taşımacılığı 50.12 Kabotaj hattı genelyük (general kargo) gemi taşımacılığı 50.20.20.06 Akdeniz içi kuruyük gemi taşımacılığı 50.08 Kabotaj hattı dökmeyük gemi taşımacılığı 50.20.13 Yakınyol genelyük (general kargo) gemi taşımacılığı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 270 / 374 .

20.18 LNG ve LPG tanker taşımacılığı 50.20.19 Gemi yakıt ve ikmal tanker taşımacılığı 50.20.50.20.21 Atık alım tankeri taşımacılığı 50.20 Kimyasal tanker taşımacılığı 50.24 Ro-Ro yük gemisi taşımacılığı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 271 / 374 .20.23 Konteyner gemisi taşımacılığı 50.15 Denizaşırı (uzakyol) genelyük (general kargo) gemi taşımacılığı 50.17 Tanker taşımacılığı 50.20.16 Broker ve stevedorlar 50.20.20.20.22 Su tankeri taşımacılığı 50.14 Akdeniz içi genelyük (general kargo) gemi taşımacılığı 50.20.20.

ırmaklar. hatlı. 50. göller ve diğer iç sular vasıtasıyla yapılan yolcu taşımacılığı.30.27 Diğer gemi taşımacılığı 50.21.20.4 İç sularda yük taşımacılığı Bu grup.00 İç sularda yolcu taşımacılığı 50. iç sulardaki yük taşımacılığını kapsamaktadır.30 İç sularda yolcu taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.20.3 İç sularda yolcu taşımacılığı Bu grup. kanallar. 50.20.iç limanlar ve iskeleler de dahil olmak üzere. 50. 77.50.20.40 İç sularda yük taşımacılığı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 272 / 374 .28 Deniz taşımacılığı lojistik faaliyetleri 50.20.26 Liman içi ve liman dışı. bkz. deniz taşımacılığı için uygun olmayan gemilerin kullanıldığı iç sulardaki yolcu taşımacılığını kapsamaktadır. tarifeli sefer yapan yolcu gemisi taşımacılığı 50. .99 Diğer deniz ve kıyı yük taşımacılığı 50. . deniz taşımacılığı için uygun olmayan gemilerin kullanıldığı.25 Ro-Ro yolcu ve feribot gemisi taşımacılığı 50.gezinti teknelerinin ve yatların mürettebatsız olarak kiralanması. Kapsam dışı olanlar.

bkz. .00 İç sularda yük taşımacılığı 51 Havayolu taşımacılığı Bu bölüm hava veya uzay yoluyla yolcu veya yük taşımacılığını kapsamaktadır.34. . . kanallar.hava araçları kullanılarak yapılan reklamcılık (gökyüzüne uçakla yazı yazılması). 51. 51. .havalimanlarının işletilmesi.uçak ve uçak motorlarının bakım ve onarımı.turistik ve gezi uçuşları.20. . bkz. 74.1 Havayolu ile yolcu taşımacılığı 51. 77. .Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.havadan fotoğraf çekilmesi.40. . .01 Belirli rotalar üzerinden ve belirli tarifelere göre hava yolu ile yolcu taşımacılığı 51.ticari gemilerin veya botların mürettebatsız olarak kiralanması. 50.02 Yolcular için çartır seferleri 51. . Kapsam dışı olanlar. 73. bkz.10. bkz. .belirli rotalar üzerinden ve belirli tarifelere göre hava yolu ile yolcu taşımacılığı.03 Turistik ve gezi uçuşları 51. ırmaklar. Kapsam dışı olanlar.10. bkz. .10 Havayolu ile yolcu taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. göller ve diğer iç sular vasıtasıyla yapılan yük taşımacılığı. bkz. 01. 77.23. . bkz.10. 33. 52.operatörsüz olarak hava taşımacılığına ait araçların kiralanması.yolcular için çartır seferleri.kargo yükleme boşaltma hizmetleri. 52.iç limanlar ve iskeleler de dahil olmak üzere.ürünlerin havadan ilaçlanması. Kapsam dışı olanlar.16.24.10.61.35.11.04 Yolcu taşımacılığı için operatör ile birlikte havayolu taşımacılığına ait araçların TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 273 / 374 .

22 Uzay taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.99 Diğer hava yolu ile yük taşımacılığı 51. .10.02 Havayolu ile tarifeli olmayan yük taşımacılığı 51.yük ve yolcuların uzay taşımacılığı.21.21.10.kiralanması 51.03 Yük taşımacılığı için operatör ile birlikte havayolu taşımacılığına ait araçların kiralanması 51.2 Hava yolu ile yük taşımacılığı 51. . 51.21 Hava yolu ile yük taşımacılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .01 Belirli rotalar üzerinden ve belirli tarifelere göre hava yolu ile yük taşımacılığı 51.havayolu ile tarifeli olmayan yük taşımacılığı. 51.21.99 Diğer havayolu ile yolcu taşımacılığı 51.05 Genel havacılık faaliyetleri eğitim veya gezi amaçlı olarak havacılık klüpleri tarafından yapılan yolcu taşımacılığı. .belirli rotalar üzerinden ve belirli tarifelere göre hava yolu ile yük taşımacılığı. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 274 / 374 .21.uyduların ve uzay taşıtlarının fırlatılması.

52. .00 Uzay taşımacılığı 52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler Bu bölüm. 52. tüneller. bkz.21.1 Depolama ve ambarlama 52. limanlar.04 Antrepoculuk (depolama) ve ardiye. depolama tanklarının vb. 68. taşımacılık acenteleri ve kargo ofislerinin faaliyetleri gibi taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetleri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar.51. dok ve antrepo işletmeciliği TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 275 / 374 . köprüler vb. .02 Dış ticaret bölgelerinde malların depolanması 52.03 Şok dondurma hizmetleri 52. .20.20.10. 68.motorlu taşıtlar için park tesisleri. soğuk hava depolarının. genel mal ambarlarının.şahsi depolama tesislerinin işletilmesi. bkz.her tür mal için depolama ve ambarlama tesislerinin işletilmesi: +hububat silolarının. taşımacılık alt yapı tesislerinin işletilmesi (örneğin havaalanları. bkz.boş alanların kiralanması. depolama tanklarının vb. soğuk hava depolarının. 52.01 Her tür mal için depolama ve ambarlama tesislerinin işletilmesi hububat silolarının.).10. 52. genel mal ambarlarının.10 Depolama ve ambarlama Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.nin işletilmesi.22.10.10. .nin işletilmesi.

+demiryolları altyapı tesislerinin işletilmesi. otoparkların veya garajların. +yolların.21. köprülerin. hayvan veya yük taşımacılığına ilişkin faaliyetler emiryolu istasyonları. malların yüklenip boşaltılması istasyonları gibi terminal tesislerinin işletilmesi. .21. taşımacılık altyapı tesislerinin işletilmesi veya taşıma öncesinde ve sonrasında veya taşıma evreleri arasında gecikmeksizin yükün indirilip bindirilmesi faaliyetleri gibi.karada yolcu. tünellerin.21.99 Diğer kara taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri 52. Tüm taşımacılık tesislerinin işletilmesi ve bakımı da buna dahildir. otobüs durakları. . +demiryolları altyapı tesislerinin işletilmesi.21.99 Diğer depolama ve ambarlama 52. hayvan veya yük taşımacılığına ilişkin faaliyetler: +demiryolu istasyonları. bisiklet parklarının işletilmesi. tünellerin. otoparkların veya garajların.21 Kara taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 52. yolcu ve yük taşımacılığını destekleyen faaliyetleri kapsamaktadır. 52. +yolların.2 Taşımacılık için destekleyici faaliyetler Bu grup.çekme ve yol yardımı hizmetleri.01 Karada yolcu. Kapsam dışı olanlar.makaslama ve manevra. köprülerin. bisiklet parklarının işletilmesi.02 Makaslama ve manevra 52. . karavanların kışın muhafaza edilmesi 52. 52.21. bkz.52.24. malların yüklenip boşaltılması istasyonları gibi terminal tesislerinin işletilmesi. karavanların kışın muhafaza edilmesi.kargo yükleme boşaltma hizmetleri.10.03 Çekme ve yol yardımı hizmetleri 52. otobüs durakları.04 Taşıma amacıyla gazların sıvılaştırılması 52. .22 Suyolu taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 276 / 374 .

52.01 Liman işletmeciliği 52.24 Kargo yükleme boşaltma hizmetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.24. bkz. bkz.taşımacılık için kullanılan taşıma tarzına bakılmaksızın malların veya yolcuların bagajlarının yüklenmesi ve boşaltılması.kargo yükleme boşaltma hizmetleri. . .nin işletilmesi. bkz. +seyrüsefer.23 Havayolu taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. kılavuzluk yapma ve rıhtıma yanaşma faaliyetleri.23.02 Diğer kargo yükleme boşaltma TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 277 / 374 . 93. . . Kapsam dışı olanlar. yerlerde yer hizmeti faaliyetleri.yat limanlarının işletilmesi.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 52.23.havayolunda yolcu. . 52. +deniz feneri faaliyetleri. .24.kargo yükleme boşaltma hizmetleri. 52.22 ve 52. 52. 52. . hayvan veya yük taşımacılığına ilişkin faaliyetler: +limanlar ve iskeleler gibi terminal tesislerinin işletilmesi. Kapsam dışı olanlar. 85. bkz.99 Diğer suyolu taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri 52. 52.53.yük tren vagonlarının yüklenmesi ve boşaltılması. .00 Havayolu taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri 52. hayvan ve yük taşımacılığına ilişkin faaliyetler: +havayolu terminalleri vb. boşaltma hizmetleri 52.29. +havaalanı ve hava trafiği kontrol faaliyetleri.01 Yükleme. kurtarma faaliyetleri. . .22. Kapsam dışı olanlar.yükleme.24. +boşaltma.uçuş okullarının işletilmesi.32. +suyolu havuzlarının vb.terminal tesislerinin işletilmesi. +havaalanları vb.24.suyolunda yolcu.21. gibi terminal tesislerinin işletilmesi.22. 85.

. Yerel teslimat ve haber servisleri de bu kapsama dahildir.).12.10 Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri Bu sınıf. . Dağıtım. mallar ve dokümanlar gibi postaları kapsamaktadır. .20. . 53. 53.hizmetleri 52. malların yüklenmesi boşaltılması ile ilgili hizmetler. 79.seyahat acentelerinin faaliyetleri.genel posta kutularından veya postanelerden mektup ve paketlerin toplanması. postacılık ve kuryecilik faaliyetlerini kapsamaktadır. bkz.tur operatörlerinin faaliyetleri. mektupların toplanması ve dağıtımı için satış yerleri.taşıma belgelerinin ve irsaliyelerin düzenlenmesi ve tedariki. .kuryecilik faaliyetleri. . malların sandıktan ya da ambalajından çıkarılması. basılı kağıtlar (gazeteler. sınıflandırılması. küçük paketler. . Dünya çapındaki hizmet yükümlülüğünü desteklemek için diğer gerekli hizmetler de buna dahildir.90.mektup ve paketlerin dağıtımı ve teslimi . bkz.örneğin malların intikali esnasında koruma amacıyla geçici olarak kasalara yerleştirilmesi.29. taşınması ve dağıtımı (yerel veyauluslararası). sınıflandırma ve işleme tesisleri ile taşıma güzergahları da dahil olmak üzere dünya çapında hizmet altyapısının kullanımını kapsamaktadır.11. bkz. bir veya daha fazla dünya çapında hizmet sağlayıcıları tarafından evrensel bir hizmet yükümlülüğü altında yürütülen postacılık hizmetleri faaliyetlerini kapsamaktadır.demiryolu. . . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 278 / 374 . .konsinye malların grup veya ayrı olarak düzenlenmesi (malların toplanması ve dağıtımı ile konsinye malların gruplanması dahil olmak üzere). Kapsam dışı olanlar.turist yardım faaliyetleri.evrensel bir hizmet yükümlülüğü altında yürütülen posta hizmetleriyle posta mektupları ve paketlerin ve kolilerin (posta tipi) toplanması. taşınması ve dağıtımı gibi.1 Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri 53. 65. posta kartları. 79. havacılık ve taşıma sigortasının yapılması. numune alınması. .00 Taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler (gümrük büroları) 53 Posta ve kurye faaliyetleri Bu bölüm.gümrük bürolarının faaliyetleri. Taşımanın bir veya birden fazla şekli olabilir ve faaliyet ya özel taşımacılık ya da kamu taşımacılığı vasıtasıyla gerçekleştirilebilmektedir.motorlu taşıt. dergiler. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. karayolu. reklam malzemeleri vb. Bu faaliyetler. 79. .12. 52. çeşitli düzenlemeler altında mektuplar ve paketlerin toplanması. tartılması gibi. bkz. . .gemi ve uzay gemisi komisyonculuğu. . bkz. mektuplar. denizcilik.yükün sevk edilmesi.29 Taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. deniz ve hava yolu ile taşımacılık işlerinin düzenlenmesi ve organizasyonu.deniz yük nakliyatçılarının ve hava kargo acentelerinin faaliyetleri.

50.01 Evrensel bir hizmet yükümlülüğü altında yürütülen posta hizmetleriyle posta mektupları ve paketlerin ve kolilerin (posta tipi) toplanması. bkz.mektup ve paketler ile kolilerin (posta türünde) evrensel bir hizmet zorunluluğu kapsamı dışında çalışan firmalarca toplanması.99 Diğer evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri 53. 49. 50. . 53.20. 49. sınıflandırılması. 51. Taşımacılığın bir veya birkaç türü buna dahil olabilmektedir ve faaliyet özel taşımacılık ile veya kamu taşımacılığı ile gerçekleştirilebilmektedir.10. 64. taşınması ve dağıtımı (yerel veyauluslararası) Taşımanın bir veya birden fazla şekli olabilir ve faaliyet ya özel taşımacılık ya da kamu taşımacılığı vasıtasıyla gerçekleştirilebilmektedir. .40.Kapsam dışı olanlar. posta tasarruf ve para havale faaliyetleri.02 Genel posta kutularından veya postanelerden mektup ve paketlerin toplanması 53.01 Mektup ve paketler ile kolilerin (posta türünde) evrensel bir hizmet zorunluluğu kapsamı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 279 / 374 .20. (taşıma türüne göre) bkz.20.10.19.2 Diğer posta ve kurye faaliyetleri 53. .21.03 Mektup ve paketlerin dağıtımı ve teslimi 53. 53. taşınması ve (ülke içi ve uluslararası) dağıtımı.posta havalesi.10.10. sınıflandırılması. 51.20 Diğer posta ve kurye faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar.yük taşımacılığı.41.22. 53.

park. Gayrimenkul kısmında (L Kısımı) sınıflandırılan tipik olarak bir aylığına veya yıllık olarak kiralanan apartmanlar gibi tesislerde uzun süreli ikamet sağlanması ile ilgili faaliyetleri kapsamamaktadır. taşınması ve (ülke içi ve uluslararası) dağıtımı Taşımacılığın bir veya birkaç türü buna dahil olabilmektedir ve faaliyet özel taşımacılık ile veya kamu taşımacılığı ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu sınıf. ziyaretçiler ve diğer yolcular için kısa süreli konaklama hizmeti sağlanmasını ve hemen tüketime uygun yemeklerin ve içeceklerin sağlanması hizmetlerini kapsamaktadır. tipik olarak günlük veya haftalık konaklamanın sağlanmasını kapsamaktadır.99 Diğer posta ve kurye faaliyetleri I-KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ Bu kısım. Bu yiyeceklerin hazırlanması. 55. ziyaretçiler ve diğer yolcular için kısa süreli konaklama hizmeti sağlanmasını kapsamaktadır. imalat (Kısım C) içerisinde sınıflandırılmaktadır.1 Oteller ve benzer konaklama yerleri 55. çamaşırhane hizmetleri.20. konaklama. Bu kısım içerisinde sağlanan ilave hizmet türleri ve miktarı genellikle değişebilmektedir. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 280 / 374 . mobilyalı konaklama sağlanmasını kapsamaktadırlar. Hizmetler. gayrimenkul faaliyetleri (kısım L) içerisinde sınıflandırılan başlıca ikametgah olarak uzun süreli konaklama sağlanmasını kapsam dışı tutmaktadır. 53. misafir odaları ve suitlerde. satılan yiyecek ve içeceklerin hazırlanması da buraya dahil değildir. yemek ve/veya dinlence olanakları sağlarken bazı birimler sadece konaklama hizmeti sağlamaktadır. temel olarak ziyaretçilerin kısa süreli kalmaları için.dışında çalışan firmalarca toplanması. Diğer birimler. hemen tüketime uygun olmayan ya da bağımsız dağıtım kanalları aracılığıyla. sınıflandırılması. günlük temizlik ve yatak yapmayı kapsar.10 Oteller ve benzer konaklama yerleri Bu sınıf. Bunun yanında öğrencier. Bu kısım. işçiler ve benzer kişiler için uzun süreli konaklama hizmeti sağlanmasını da kapsamaktadır.02 Evlere dağıtım hizmetleri 53. yiyecek ve içecek hizmetleri. Ayrıca.20. 55 Konaklama Bu bölüm. Konferans ve toplantı olanağı yanında. örneğin toptan ve perakende ticaret faaliyetleri aracılığıyla.Bu bölüm.

günlük temizlik. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 281 / 374 . . bkz. Kapsam dışı olanlar.01 Oteller 55. içerisinde yemek pişirme olanakları veya tam mutfak teçhizatı olan. Eğer var ise son derece az ilave hizmet sunulmaktadır.02 Resort oteller 55. bkz. oteller.. bölüm 68 55.gençlik hostelleri ve dağ barınakları.03 Suit / apart otel 55.yüzme havuzları ve egzersiz odaları ile eğlence olanakları gibi bir dizi ilave hizmetler de sunulmaktadır. .2 Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerler 55. .10.10. bölüm 68.ev işleri hizmetleri olmaksızın yazlık evler ve kulübeler. Kapsam dışı olanlar.04 Moteller 55.10. çoğunlukla kısa süreli kaldıkları.10. apartmanlar veya çok katlı binalardaki bağımsız küçük daireleri veya binalar topluluklarını.20 Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerler Bu sınıf. ziyaretçilerin türüne özgü olarak günlük veya haftalık temelde. 55. Bunlar. mobilyalı odalar veya ikamet etme/ yemek yeme ve uyumak için müstakil alanlara sahip oldukları yerlerdeki konaklama hizmetinin sağlanmasını kapsamaktadır. bkz. daha uzun süreli kullanım için evlerin ve mobilyalı veya mobilyasız dairelerin veya odaların sağlanması.suit / apart otell .moteller. .10. Bu sınıf aşağıdakiler tarafından sağlanan konaklama hizmetlerini kapsamaktadır. evlerin ve mobilyalı veya mobilyasız daireler veya apartman dairelerinin sağlanması. dağ evlerini veya konuk evlerini ve kır evlerini de kapsamaktadır. veya tek katlı bungalovları.ziyaretçi daireleri ve bungalovları.10.. yatak yapımı.99 Diğer oteller ve benzer konaklama yerleri 55. . Bu sınıf aşağıdakiler tarafından sağlanan konaklamayı kapsamaktadır..tipik olarak bir aylık veya yıllık bazda. yiyecek ve içecek hizmetleri ile birlikte kısa süreli mobilyalı kalacak yer sağlanması.resort oteller.tipik olarak aylık veya yıllık bir temelde sürekli bir şekilde kullanım için.çocuk ve diğer tatil evleri. .

eğlence araçları parkları ve karavan park yerleri 55.20.90 Diğer konaklama yerleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 282 / 374 . .20. eğlence araçları parkları ve karavan park yerleri 55.3 Kamp alanları.kısa süreli ziyaretçiler için kamp alanları.20. 55. .20.20.9 Diğer konaklama yerleri 55.dağ sığınakları.04 Gençlik hostelleri ve dağ barınakları 55.30.eğlence araçları için alan ve tesislerin sağlanması.01 Çocuk ve diğer tatil evleri 55. eğlence kampları ile balıkçılık ve avcılık kamplarında konaklama hizmeti sağlanması.55. bkz.20. eğlence araçları parkları ve karavan park yerleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.02 Ziyaretçi daireleri ve bungalovları 55. Kapsam dışı olanlar.99 Diğer tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerler 55. kulübeler ve gençlik hostelleri.30 Kamp alanları. karavan parkları. .00 Kamp alanları. 55.03 Ev işleri hizmetleri olmaksızın yazlık evler ve kulübeler 55.

Burada kesin olan gerçek.öğrencilerin kaldıkları yerler.restoranlar. ..29.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . ayrıca devamlı veya geçici stantları ile oturma yeri olan veya olmayan yerler tarafından hemen tüketime uygun olan tüm yemek ve içeceklerin sunulması faaliyetlerini kapsamaktadır. 56. yanlarına alsınlar veya siparişle bıraktırsınlar.seyyar yiyecek arabaları.spor ve benzer tesislerdeki yemek yiyecek satış yerlerinin işletilmesi.01 Restoranlar TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 283 / 374 . . İster müşteriler otururken servis yapılsın veya açık büfeden kendi kendilerine servis yapsınlar.işçi yurtları.10 Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri Bu sınıf.fast-food restoranları.yataklı vagonlar.pazar tezgahlarında yiyecek hazırlanması. bkz.99. 56. motorlu veya motorlu olmayan taşıtlarla hemen tüketim için yemeklerin hazırlanması ve servis edilmesini kapsamaktadır. öğrenciler. .araba ile dondurma satanlar.02 Pansiyon ve odaları kiralanan evler 55.Bu sınıf.otomatik makineler ile yiyecek perakende satışı. .99 Diğer konaklama yerleri 56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri Bu bölüm. ya geleneksel restoranlarda ya da self servis veya al götür türünden restoranlarda.10. . bkz. .pansiyon ve odaları kiralanan evler...01 Öğrencilerin kaldıkları yerler 55. Kapsam dışı olanlar. müşterilere yiyecek hizmetleri sağlanmasını kapsamaktadır.90. Ayrıca. .kafeteryalar.90.90. . ister hazır yemeği tesislerde yesinler..1 Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri 56. 55. 47.al götür türünden yemek yeme yerleri. 56. yemekleri sunan tesis çeşidi değil. bir yemek olarak düşünülmemiş ve kendi imalatı olmayan gıdaların veya hemen tüketim için uygun olmayan yemeklerin satışı kapsam dışı tutulmuştur (Bakınız Kısım G: Toptan ve perakende ticaret). Bu sınıf aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır.okul yurtları.Hemen tüketime uygun olmayan veya hemen tüketilmesi planlanmayan yemeklerin veya bir yemek olarak düşünülmeyen hazır yiyeceklerin imalatı bu kapsama dahil değildir (10: gıda ürünlerinin imalatı ve 11: içeceklerin imalatı bölümlerine bakınız). bu faaliyetlerin tamamı bu sınıf da yer almaktadır. göçmen işçiler (mevsimlik) ve diğer kişiler için tek kişilik veya birden fazla kişinin paylaştığı odalarda veya öğrenci yurtlarında geçici veya uzun süreli konaklama hizmetinin sağlanmasını kapsamaktadır. anında tüketim için uygun olan yemekler amaçlanmıştır. . Bu.

21 Özel günlerde dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin faaliyetleri Bu sınıf. .spor ve benzeri tesislerde yiyecek satış yerlerinin işletilmesi. müşteriler ile yapılan sözleşmedeki düzenlemelere dayalı olarak yiyecek hizmetlerinin sağlanması gibi endüstriyel dışarıya yemek hizmeti sunma faaliyetlerini kapsamaktadır.56.tekrar satış için bozulabilir yiyecek maddelerinin imalatı.10.89. ofisler.taşıma şirketleri için yemek hizmeti taşeronlarının faaliyetleri.00 Özel günlerde dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin faaliyetleri 56.29 Diğer yiyecek hizmeti faaliyetleri Bu sınıf belirli bir zaman süreci içinde. bkz.03 Fast-food restoranları 56. bölüm 47. Kapsam dışı olanlar. Kapsam dışı olanlar.10.tekrar satış için bozulabilir yiyecek maddelerinin imalatı. Spor ve benzeri tesislerde yiyecek satış yerlerinin işletilmesi de bu kapsama dahil olmaktadır. bireysel etkinlikler için veya belirli bir zaman sürecinde dışarıya yemek hizmeti sunulması faaliyetlerini ve spor ve benzer tesislerde olanlar gibi. Yiyecekler. bkz. bozulabilir yiyecek maddelerin perakende satışı.99 Diğer lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri 56.2 Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin (catering) faaliyetleri ve diğer yiyecek hizmetleri faaliy Bu grup.10.21. . bozulabilir yiyecek maddelerinin perakende satışı. 10. bkz. yiyecek satış yerlerinin işletilmesini kapsamaktadır. 56. bölüm 47. . 10. müşteriler ile yapılan sözleşmedeki düzenlemelere dayalı olarak yiyecek hizmetleri sağlanmasını kapsamaktadır. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 56.bir bayilik temeline dayalı olarak kantinlerin ve kafeteryaların işletilmesi (örneğin fabrikalar. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 284 / 374 .89.02 Kafeteryalar 56. bkz. . . hastaneler veya okullar için). belirli bir etkinlik için müşteriler tarafından belirlenen yerlerde. genellikle merkezi bir birim dahilinde hazırlanmaktadır.

47.içecek servisi olmaksızın diskotekler ve dans pistlerinin işletilmesi.Bu kısmın temel unsurları. yazılım programlarının yayımlanması da dahil yayımlama faaliyetleri (bölüm 58). 56.99 b. diğer yiyecek hizmeti faaliyetleri 56.29.y. veri işlemeyi ve diğer bilişim hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır. bkz. sinema filmi ve ses kayıt faaliyetleri (bölüm TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 285 / 374 . .kokteyl salonları.99 . Kapsam dışı olanlar. 47.paketlenmiş/hazır içeceklerin yeniden satılması. .barlar. .29. tesislerde hemen tüketim için içeceklerin hazırlanması ve servis yapılmasını kapsamaktadır. .diskotekler (çoğunlukla içecek hizmeti yapılan). bkz.meyve suyu barları.kahve salonları.s. .otomatik satış makineleri yoluyla içeceklerin perakende satışı.00 İçecek sunum hizmetleri (çay bahçeleri dahil) J-BİLGİ VE İLETİŞİM Bu kısım. .tavernalar.Bu sınıf aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır.birahaneler.56. .03 Bir bayilik temeline dayalı olarak kantinlerin ve kafeteryaların işletilmesi örneğin fabrikalar.30. hastaneler veya okullar için 56. .3 İçecek sunum hizmetleri 56. veri veya haberleşme de dahil bu ürünleri göndermek veya dağıtmak için gerekli aletlerin sağlanmasını.30 İçecek sunum hizmetleri Bu sınıf. bilgi teknoloji faaliyetlerini. 93.02 Spor ve benzeri tesislerde yiyecek satış yerlerinin işletilmesi 56.29. bkz. ofisler. bilgi ve kültürel ürünlerin üretimi veya dağıtımını. .29.29. .01 Taşıma şirketleri için yemek hizmeti taşeronlarının faaliyetleri 56.seyyar içecek satıcıları.

. CD-ROM gibi multimedia ürünler. gravürler. Bu çalışmalar.atlaslar. internet üzerinden. haritalar ve grafiklerin yayınlanmasını. posterler ve sanat çalışmalarının çoğaltılması gibi diğer çalışmaları kapsamaktadır. süreli yayınların yayımlanması ve diğer yayımlama faaliyetleri Bu grup. 90. sinema filmi hariç olmak üzere bu bölümün kapsamına girmektedir. gazeteler. referans kitapçıkları gibi) bu kısmın kapsamına girmektedir. sinema filmlerinin. internet üzerinden. bölüm dahilinde üretilen unsurlardan oluşturulurken veya diğer unsurlar (örneğin canlı haber programı gibi) 60.serbest yazarların faaliyetleri.11 Kitap yayımı Bu sınıf. video kasetlerin ve DVD veya benzer medya (bölüm 59) üzerinden filmlerin yayınlanmasını ve kasetler ve ses materyalleri (bölüm 59) için asıl kopyaların üretimini hariç tutmaktadır. bu süreç içerisindeki farklı aşamaları yansıtan 59. kitapların. 60 ve 61. bölümdeki bu dağıtım. referans kitapçıkları gibi).99. 59. televizyon dizileri gibi bireysel unsurlar 59. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 286 / 374 . bölümlerde yer almaktadır. 59.20. el ilanları. basılı veya elektronik ortamda (CD. atlaslar. gazeteler. kitaplar.CD-ROM vb. radyo ve televizyon yayını ve programları faaliyetleri (bölüm 60). . 58 Yayıncılık faaliyetleri Bu bölüm. kitaplar. formlar. Ayrıca. 58. Örneğin. sözlükler. bkz. bkz. müzik ve nota kitaplarının yayımlanması. yayın. üzerinden ansiklopedilerin yayımlanması.işitsel kitapların yayımlanması.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. (bilişim ürünleri) içeriği ile ilgili telif hakkının elde edilmesini ve bu içeriğin değişik şekillerde çoğaltılmasını ve dağıtımını organize ederek kamuya sunulmasını kapsamaktadır. CD-ROM gibi multimedia ürünler. 58. broşürlerin risalelerin ve benzer yayınların yayımlanması. elektronik görüntü gibi) ya da sesli formda veya internet de kitapların yayımlanması faaliyetlerini kapsamaktadır. 18.Bu bölüm. bkz. dergiler ve diğer süreli yayınların. ansiklopediler. rehber ve posta adres listelerinin yayınlanması faaliyetlerini ve fotoğraflar. Tüm olası yayımlama şekilleri (basılı. Bölüm 60. 58.11.59).küre üretimi. yazılım programlarının yanı sıra rehber ve posta adres listesi ve diğer yayınların yayımlanmasını kapsamaktadır.12) hariç tutmaktadır. tarife çizelgeleri. Tüm olası yayımlama şekilleri (basılı. elektronik veya ses kaydı. 18. elektronik veya ses kaydı. haritalar ve grafiklerin yayımlanması. bölümdeki faaliyetlere göre üretilmektedir. Yayınlama. Kapsam dışı olanlar.reklam materyallerinin yayımlanması. bkz. posta kartları. bölüm içerisinde yer almaktadır. telekomünikasyon faaliyetleri (bölüm 61).20) ve basılmasını (bkz. bilgi teknolojisi faaliyetleri (bölüm 62) ve diğer bilişim hizmeti faaliyetleridir (bölüm 63). içeriği ile ilgili telif hakkının elde edilmesini ve bu içeriğin değişik şekillerde çoğaltmasını ve dağıtımını organize ederek kamuya sunulmasını kapsamaktadır. 61. geliştirilmeleri için gerekli olan zihinsel yaratıcılıkla karakterize edilmektedir ve genellikle telif hakkı ile korunmaktadır. yapımcı tarafından programın yayınını da kapsamaktadır.. Bir kanalın tüm televizyon programının hazırlanması. 32. 61. broşürler. . kayıtlı medyanın çoğaltılması (bkz. bölüm içerisinde yer alırken. 18.Yayımlama. dergiler ve süreli yayınların. filmler. . içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın üçüncü kişiler tarafından tüm televizyon programının dağıtılması.03. uydu veya kablolu sistemler aracılığıyla yapılabilmektedir. .1 Kitapların.sözlükler ve ansiklopedilerin yayımlanması da dahil. TV programlarının yapılması ve dağıtılmasına ilişkin faaliyetler.19.

bkz.haber ajansı faaliyetleri.14 Dergi ve süreli yayınların yayımlanması Bu sınıf. 58.58. bir haftada dörtten az çıkarılan süreli yayınların ve diğer dergilerin yayıncılığını kapsamaktadır. .00 Kitap yayımı 58. +formlar. Bu listeler basılı veya elektronik formda yayımlanabilmektedir. kendi içeriklerinde değil ama kendi formlarında muhafaza edilen gerçek/bilgi (veritabanları) listelerinin yayınlanmasını kapsamaktadır.istatistiklerin ve diğer bilgilerin on-line yayımlanması.14.12. 63. +tebrik kartları. internet dahil olmak üzere.on-line dahil) yayınlanması: +kataloglar.aşağıdakilerin (çevrimiçi . reklam gazeteleri dahil olmak üzere.00 Gazetelerin yayımlanması 58. basılı veya elektronik ortamda gerçekleştirilebilmektedir. . TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 287 / 374 . Kapsam dışı olanlar. eczacılık yayınları gibi derlemelerin yayımlanması. Radyo ve televizyon program listelerinin yayınlanması da buraya dahildir. sanat çalışmaların çoğaltılması. bir haftada en az dört kez çıkarılan gazete yayıncılığını kapsar.. +posterler. internet dahil olmak üzere.telefon rehberlerinin yayımlanması. 58. basılı veya elektronik ortamda gerçekleştirilebilmektedir. gravürler ve posta kartları..13 Gazetelerin yayımlanması Bu sınıf.00 Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması 58. +reklam materyalleri.19 Diğer yayıncılık faaliyetleri Bu sınıf şunları kapsamaktadır.11.12 Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması Bu sınıf.00 Dergi ve süreli yayınların yayımlanması 58. +diğer basılı maddeler ..diğer rehberler ve içtihat hukuku. 58. Yayıncılık. +fotoğraflar. Yayıncılık.13.posta adres listelerinin yayımlanması.91. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

yazılım programlarının çoğaltılması. 58.01 Reklam materyalleri 58. 63.13. 58. bkz. bkz. bkz.19. .11. video kaseti ya da diskte olsun sanatsal ve belgesel nitelikli sinema filmlerinin yapımcılığını. .on-line yazılım sağlanması (hosting uygulaması ve uygulama hizmeti sağlanması). video ve televizyon programları yapımcılığı.reklam gazetelerinin yayınlanması. 18.00 Bilgisayar oyunlarının yayımlanması 58.bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarak özel bir pazar için siparişe dayalı olmayan yazılımların dönüştürülmesi ve adaptasyonu da dahil yayımlanmayan yazılımların üretilmesi. ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri Bu bölüm.29. 58. . 47.bilgisayar oyunlarının tüm platformlarda yayımlanması. 63. bkz. kesilmesi ve dublajı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 288 / 374 . filmin redaksiyonu. . bkz. .29 Diğer yazılım programlarının yayımlanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 62.21.2 Yazılım programlarının yayımlanması 58.41.21 Bilgisayar oyunlarının yayımlanması Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.siparişe dayalı olmayan yazılım programlarının perakende satışı. vizyon gösterimi veya televizyon yayını için ya film.çevrimiçi (on-line) yazılım sağlanması (barındırma (hosting) uygulaması ve uygulama hizmeti sağlanması).kendi hesabına özel bir pazar için siparişe dayalı olmayan yazılımların dönüştürülmesi ve adaptasyonu dahil hazır (kişiye özel olmayan) yazılım programlarının yayımlanması: +işletim sistemler +iş ve diğer uygulamalar.20. Kapsam dışı olanlar.19.00 Diğer yazılım programlarının yayımlanması 59 Sinema filmi. bkz.01.11 58.99 Diğer yayıncılık faaliyetleri 58.Kapsam dışı olanlar. . . .

belgeseller v.b. . bkz. CD`lerin toptan ticareti.2.99. 77. bkz. .11 Sinema filmi.video kasetlerin. sinema filmlerinin banyo edilmesi ve işlenmesi gibi.bir televizyon kanalına ait programların hazırlanması.43. çekim sonrası faaliyetleri de kapsamaktadır. DVD ya da diğer medya araçlarında olsun sanatsal ve belgesel nitelikli sinema filmlerinin yapımcılığını. .20. video ve televizyon programları yapım faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Bu bölüm. bkz. DVD`lerin hanehalklarına kiralanması. yani orijinal ana ses kayıt bantlarının üretilmesini. animasyon ve özel efektler. televizyon programları (televizyon dizileri.63. doğrudan vizyonda veya televizyon yayınında gösterimi için dijital dağıtım dahil olmak üzere. 18. videolar. . CD`lerin.20. sahne dekoratörlerinin ve teknik uzmanların kendi hesaplarına gerçekleştirdikleri faaliyetler.20. . filmin redaksiyonu. televizyon programları (televizyon dizileri. . Sinema filmlerinin ve diğer film yapımlarının dağıtım hakkının alınması ve satılması da bu kapsama dahildir. bilgisayar ile üretilen grafikler. redaksiyon.) diğer endüstrilere dağıtımını ve onların gösterimini kapsamaktadır. video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri Bu sınıf. alt başlıklandırma. . videolar.22. 60.0. DVD`ler vb. alt yazı verilmesi.2..12.00 Sinema filmleri. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 289 / 374 .canlı televizyon gösterilerinin veya toplantı ve konferansların eş zamanlı olarak alt yazı desteği. ya film. sinema filmlerinin ve diğer film yapımlarının (video kasetleri. film/kaset aktarımı. CD ve DVD`lerin toptan ticareti.sinema filmleri. 74. 82. 47.kişisel tiyatro veya sanat ajanslarının veya acentelerinin faaliyetleri. video ve televizyon programı faaliyetleri Bu grup. 59. .asıl kopyalarından ses ve video kaseti.kayıtlı video kasetlerin. yayınlanmasını. bkz. bkz. 59. bkz. bkz.video kasetlerin. belgeseller v. karikatüristlerin. bkz. aynı zamanda ses kayıt faaliyetlerini.52. video kaseti.televizyon yayıncılığı. 90. 60. başlıklandırma.12 Sinema filmi.11.b. sinema filmlerinin ve diğer film yapımları projelerinin yanı sıra sinema filmlerinin ve diğer film yapımlarının diğer endüstrilere dağıtımını da kapsamaktadır. bkz. . 59. bkz. 46. Sinema filmlerinin ve diğer film yapımlarının dağıtım hakkının alınması ve satılması da bu kapsama dahildir. bkz. yönetmenlerin. 59. Kapsam dışı olanlar.boş video kasetlerin. CD veya DVD çoğaltılması da dahil (temsili olarak gösterime yönelik olarak dağıtılması için sinema filmlerinin çoğaltılması hariç) filmlerin çoğaltılması.çekim sonrası (kayıt sonrasındaki teknik düzenlemeler) faaliyetler. .film endüstrisi haricinde sinema filmlerinin işlenmesi.) veya televizyon reklamlarının yapımı 59... bir stüdyoda veya diğer herhangi bir yerde ses kayıt hizmet faaliyetlerinin yanı sıra müzik kayıtlarının yayınlanması faaliyetlerini kapsamaktadır.ses kaydı ve kitapların kasetlere kaydedilmesi.1 Sinema filmi. 46.) veya televizyon reklamlarının yapımı. tanıtımını ve dağıtımını. 74. bkz. kesilmesi ve dublajı gibi faaliyetleri.aktörlerin. bkz. sinema film laboratuarlarının faaliyetleri ve animasyon filmleri için özel laboratuarların faaliyetleri de dahil.90.gibi destekleyici faaliyetleri. DVD`lerin perakende ticareti. . 59. jenerik.

13. . 46.12. DVD`ler ve benzeri ürünlerin sinemalara.99 Diğer sinema filmi. CD veya DVD`lerin çoğaltılması da dahil filmlerin (sanatsal dağıtım için sinema filmlerinin çoğaltılması hariç) çoğaltılması. bkz. bkz. DVD`ler ve benzeri ürünlerin sinemalara.video kasetlerin. 59. video bantları ve DVD `lerin dağıtım haklarının elde edilmesi 59. televizyon şebekeleri ve istasyonlarına ve sinema sahiplerine dağıtılması.kayıtlı video kasetlerinin ve DVD`lerin perakende satışı.14 Sinema filmi gösterim faaliyetleri Busınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.02 Film.film.20. video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri 59. .. 18. sahne dekoratörlerinin ve teknik uzmanların kendi hesaplarına gerçekleştirdikleri faaliyetler.20. Kapsam dışı olanlar. .Kapsam dışı olanlar..43. 46.13. DVD`lerin toptan ticareti. .asıl kopyalarından ses ve video kayıtlarının. bkz. bkz. bkz.52. DVD`lerin kamuya kiralanması. 47.13 Sinema filmi. CD`lerin. bkz.. 18. 74. 77.kayıtlı video kasetlerinin ve DVD`lerin toptan satışı. televizyon şebekeleri ve istasyonlarına ve sinema sahiplerine dağıtılması 59. bkz.aktörlerin... CD veya DVD`lerin asıl kopyalarından çoğaltılması da dahil filmlerin çoğaltılması. bkz.film endüstrisi haricinde sinema filmlerinin işlenmesi.kayıtlı video kasetlerin.63. -sinema filmleri veya video bantlarının sinemalarda.. 47. CD`lerin toptan ticareti.00 Sinema filmi. 90.. açık havada veya diğergösterim tesislerinde oynatılması faaliyetleri. CD`lerin. video ve televizyon programlarının dağıtım faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.0.ses ve video kasetleri.sinema klüplerininfaaliyetleri. 46. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 290 / 374 . .63. yönetmenlerin.22.43. video bantları. bkz.. karikatüristlerin.boş video kasetlerin. 59. video ve televizyon programlarının dağıtım faaliyetleri 59.video kasetlerin. DVD`lerin perakende ticareti..13.01 Film. video bantları.20bkz.

Bu bölüm aynı zamanda yapısı gereği (sınırlı formatta. aynı birim içerisinde asıl kayıtların üretilmesine entegre olabilir veya olmayabilir. .20. televizyonda. Ayrıca.2 Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri 59. televizyon ve veri programları gibi içeriklerin oluşturulması veya içeriğin dağıtımı için telif hakkının elde edilmesi ve sonrasında bunların yayınlanması gibi faaliyetleri kapsamaktadır. (bkz. uydu. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 291 / 374 . müzik bestelerinin telif haklarının elde edilmesi ve tescil edilmesi faaliyetleri. tipik olarak daha sınırlı bir kesime hitap eden programların yapımcılığını da kapsamaktadır.59.00 Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri 60 Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri Bu bölüm. Eğer entegre değilse bu faaliyetleri gerçekleştiren birim. sonrasında kamuya yayın yapılması için. tipik olarak radyo ve televizyon yayıncılığı ile entegre edilen veri yayını da bu kapsama dahildir. canlı yayınlarda. satışının artırılması ve dağıtımını kapsamaktadır. sinema filmlerinde.20 Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri Bu sınıf. radyoda.Bu bölüm kablo ve diğer abonelik temelli programların dağıtımını hariç tutmaktadır. bu bestelerin kayıtlarda. ses kayıtlarının toptancılara. telif haklarına sahip olabilirler ya da telif hakkı sahibi adına müzik telif haklarının işleticisi olarak hareket edebilirler. kasetler. 60. haber. üyelere ve abonelere işitsel programların sunulması için ses sinyallerinin yayınlanması faaliyetleri. üçüncü bir kişiye. gençlere yönelik programcılık gibi) bir abonelik veya ücret temelinde. perakende satıcılara ve doğrudan kamuya verilmesi. Bu faaliyetler. Bu faaliyetler ile uğraşan birimler.10 Radyo yayıncılığı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bölüm 61).1 Radyo yayıncılığı 60.14. 59.. sohbet ve benzeri radyo. spor.00 Sinema filmi gösterim faaliyetleri 59. eğlence. Bu sınıf.radyo yayın stüdyoları ve tesisleri vasıtasıyla kamuya. bant dan yapılan radyo programlarının (örneğin canlı olmayan) üretimi de dahil bir stüdyo veya diğer herhangi bir yerdeki ses kayıt hizmet faaliyetlerini de kapsamaktadır. ayrıca. kullanılmasına izin verilmesi ve kullanılması gibi müzik yayıncılığı faaliyetlerini de kapsamaktadır. bir kablo şebekesi veya internet vasıtası gibi farklı teknolojilerin kullanılması ile yapılabilmektedir. Bu sınıf. yazılı ve diğer medya aletlerinde satışının artırılması. asıl kayıtların çoğaltılması ve dağıtım haklarını elde etmelidir. Yayın. CD`ler gibi orijinal (ses) asıl (master) kayıtlarının üretilmesi faaliyetlerini. haber. havadan. Müzik ve nota kitaplarının yayımlanması da bu kapsama dahildir. eğitim.

satın alınan program içeriklerinden (örneğin filmler.00 Televizyon programcılığı ve yayıncılık faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 292 / 374 . spor. serbestçe erişilebilen programcılığı da kapsamaktadır.10. üyelere ve abonelere işitsel programların sunulması için ses sinyallerinin yayınlanması faaliyetleri 60.) yapımcılığı. ticari reklamlar. İsteğe bağlı video kanalları programcılığı da burada ayrıca kapsanmaktadır. 59. bkz. Bu sınıf yalnızca abonelik usulüne göre izlenebilen programcılığın yanı sıra. . vb.) kanallar tarafından yapılabilir. bkz. belgeseller ve benzeri). haberler.programcılık olmaksızın.2 Televizyon programcılığı ve yayıncılık faaliyetleri 60.Programcılık genel veya özel (örn.10. o kanal tarafından üretilen program içeriklerine (örneğin yerel haberler. belgeseller.banda kayıtlı radyo (canlı olmayan) programlarının yapımı.01 Radyo yayın stüdyoları ve tesisleri vasıtasıyla kamuya.02 Internet üzerinden gerçekleştirilen (internet radyo istasyonları) radyo yayıncılığı faaliyetleri 60.20. bkz.10. .11. 60. Kapsam dışı olanlar.yayıncılık ile ilgili olmayan televizyon programları unsurlarının (filmler.20.20 Televizyon programcılığı ve yayıncılık faaliyetleri Bu sınıf. 60. ya yapımcı birim tarafından yayınlanmaktadır ya da kablolu yayın şirketleri veya uydu televizyon sağlayıcıları gibi üçüncü bir dağıtımcı tarafından nakledilmesi için yapılmaktadır. eğitim veya gençlere yönelik programlar gibi sınırlı biçimler vb.99 Diğer radyo yayıncılığı 60. kanal paketi oluşturulması ve bu paketin dağıtımı. Ayrıca bu sınıf. sohbet programları. . 59.Bu komple televizyon programları.Kapsam dışı olanlar. 61. canlı röportajlar ve benzeri) veya bunların bir kombinasyonuna kadar bir televizyon kanalının tüm programlarının yaratılmasını kapsamaktadır. televizyon yayıncılığı ile bağlantılı radyo yayıncılığını da kapsamaktadır.

+ yer hatları.02 Kablolu alt yapı operatörleri vasıtasıyla internet erişimi sağlanması 61. Bu bölümdeki ayrım işleyen alt yapının türüne bağlıdır. metin ve görüntü iletimine yönelik tesislerin işletimi. mikrodalga veya yer hatları ve uydu bağlantılarının bir kombinasyonu vasıtasıyla noktadan noktaya iletişim sağlamak için anahtarlama ve iletim tesislerinin işletilmesi ve bakımı.telekomünikasyon yeniden satıcıları.99 Diğer kablolu uzaktan iletişim TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 293 / 374 . Bu bölümde sınıflandırılan faaliyetlerin ortak özelliği.01 Kablolu bir telekomünikasyon alt yapısı kullanılarak ses. Bu faaliyetleri gerçekleştiren iletim tesisleri tek bir teknolojiye veya bir teknoloji kombinasyonuna dayalı olabilmektedir.kablolu bir telekomünikasyon alt yapısı kullanılarak ses. 61. bakımı ve erişim sağlanması yer hatları.10. Aşağıdakiler de kapsanmaktadır. .1 Kablolu uzaktan iletişim (telekomünikasyon) faaliyetleri 61. mikrodalga veya yer hatları ve uydu bağlantılarının bir kombinasyonu vasıtasıyla noktadan noktaya iletişim sağlamak için anahtarlama ve iletim tesislerinin işletilmesi ve bakımı. Kapsam dışı olanlar. veri.10.10 Kablolu uzaktan iletişim (telekomünikasyon) faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.Televizyon sinyallerinin iletimi durumunda. veri.90. bakımı ve erişim sağlanması.+ kablo dağıtım sistemlerinin işletilmesi (örneğin veri ve televizyon sinyallerinin dağıtımı) kendi tesislerini kullanan telgraf ve diğer sesli olmayan iletişim cihazlarının tedarik edilmesi. 61. oluşturulmasına dahil olmaksızın içerik aktarımıdır. 61.61 Telekomünikasyon Bu bölüm. veri.+ kablo dağıtım sistemlerinin işletilmesi (örneğin veri ve televizyon sinyallerinin dağıtımı) kendi tesislerini kullanan telgraf ve diğer sesli olmayan iletişim cihazlarının tedarik edilmesi. Bu faaliyetleri gerçekleştiren iletim tesisleri tek bir teknolojiye veya bir teknoloji kombinasyonuna dayalı olabilmektedir.. bkz. metin ve görüntü iletimine yönelik tesislerin işletimi. ses. Bu faaliyetleri gerçekleştiren yayın tesisleri tek bir teknolojiye veya bir teknoloji kombinasyonuna dayalı olabilmektedir. 61. dağıtım için tüm programlama kanallarının (bölüm 60 içerisinde yapılan) program paketleri ile birleştirilmesini de içerebilir.10. metin ve görüntü aktarımı sağlayan telekomünikasyon ve ilgili hizmetlerin sağlanmasını kapsamaktadır.

bakımı ve erişim sağlanması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 294 / 374 .. bkz. veri. yerel televizyon istasyonları veya radyo şebekelerinden alınan görsel. metin ve görüntü iletimine yönelik tesislerin işletimi.01 Bir uydu telekomünikasyon altyapısı kullanılarak ses. bkz. metin ve görüntü iletimine yönelik tesislerin işletimi.90.(telekomünikasyon) faaliyetleri 61. Kapsam dışı olanlar. işitsel veya metin haldeki programların ev uydu sistemleri vasıtasıyla tüketicilere dağıtılması (burada sınıflandırılan birimler genellikle program unsurlarını oluşturmamaktadırlar).2 Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri 61. bakımı ve erişim sağlanması.telekomünikasyon yeniden satıcıları.Bu iletişim tesisleri hava akımları vasıtasıyla her yöne iletim yapılmasını sağlamaktadır ve bunlar tek bir teknolojiye veya bir teknoloji kombinasyonuna dayalı olabilmektedir.bir kablosuz (telsiz) telekomünikasyon altyapısı kullanılarak ses..00 Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri 61. veri.30. .20. bakımı ve erişim sağlanması.hücresel ve diğer kablosuz (telsiz) telekomünikasyon şebekeleri de dahil çağrı sistemlerinin bakım ve işletimi.90 61. Kapsam dışı olanlar. 61.kablolu şebekeler. 61. 61.3 Uydu telekomünikasyon faaliyetleri 61. metin ve görüntü iletimine yönelik tesislerin işletimi.telekomünikasyon yeniden satıcıları. veri.30 Uydu telekomünikasyon faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.bir uydu telekomünikasyon altyapısı kullanılarak ses. . ..20 Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

yerel televizyon istasyonları veya radyo şebekelerinden alınan görsel. . işitsel veya metin haldeki programların ev uydu sistemleri vasıtasıyla tüketicilere dağıtılması burada sınıflandırılan birimler genellikle program unsurlarını oluşturmamaktadırlar 61. 61.10. özel telekomünikasyon uygulamalarının sağlanması.30.uydu terminal istasyonlarının ve bir ya da daha fazla karasal iletişim sistemleri ile fiili olarak bağlı olan ve telekomünikasyon iletim kapasitesine veya uydu sistemlerinden telekomünikasyon almakapasitesine sahip bağlantılı tesislerin işletilmesi. bkz.30.02 Kablolu şebekeler.02 Halka açık tesislere telefon ve internet erişiminin sağlanması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 295 / 374 . iletişim telemetresi ve radar istasyon işletmeleri gibi.uydudan izleme... .90 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.30. ilave hizmetler sağlanmaksızın şebeke kapasitesinin satın alınması ve yeniden satılması).telekomünikasyon yeniden satıcıları (örneğin. 61..99 Diğer uydu telekomünikasyon faaliyetleri 61.9 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri 61..mevcut telekom bağlantıları üzerinden telekomünikasyon hizmetlerinin sağlanması:+VOIP (İnternet Protokolü Üzerinden Ses İletişimi) sağlanması..61.90.01 Uydudan izleme. özel telekomünikasyon uygulamalarının sağlanması 61.çevirim içi internet erişimi ve benzeri gibi.20. 61.90. ISP`ye ait olmayan veya ISP tarafından kontrol edilmeyen müşteri ve ISP arasındaki şebekeler üzerinden internete erişim sağlanması. iletişim telemetresi ve radar istasyon işletmeleri gibi. Kapsam dışı olanlar. 61.telekomünikasyon alt yapısı operatörleri tarafından internet erişiminin sağlanması.halka açık tesislere telefon ve internet erişiminin sağlanması.

99 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri 62 Bilgisayar programlama.01. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. ve diğer profesyonel ve teknik bilgisayar bağlantılı faaliyetler... yazılımı ve iletişim teknolojileri ile entegre olan bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarlanması. modifiye edilmesi.61.+web sayfaları. yazılımların yazılması. Kullanıcıların talimatları doğrultusunda programların yazılması da burada kapsanmaktadır. yazılımı ve iletişim teknolojileri ile entegre olan bilgisayar sistemlerini planlanması ve tasarlanması.sağlanan yazılım. bkz. 58. danışmanlık ve ilgili faaliyetler 62.90.29.01 Sistem yazılımları.29.paket yazılımların yayımlanması.aşağıdakileri oluşturmak ve yürütmek için gerekli yapı ve içeriğin tasarlanması ve gerekli bilgisayar kodlarının yazılması. bkz. test edilmesi ve desteklenmesi faaliyetlerini kapsamaktadır..03 Mevcut telekom bağlantıları üzerinden telekomünikasyon hizmetlerinin sağlanması:+VOIP (İnternet Protokolü Üzerinden Ses İletişimi) sağlanması 61. örneğin.02 Yazılım uygulamaları TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 296 / 374 . test edilmesi ve desteklenmesi. 62.02. 62. yazılım uygulamaları.. müşterinin bilgi sistemi içerisinde uygulamanın işlevsel olabilmesi için bu mevcut uygulamanın amaca göre değiştirilmesi ve yapılandırılması Kapsam dışı olanlar. bilgi teknolojisi alanında uzmanlaşma sağlayan aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır: yazılımların yazılması. . entegre bir parça olsa bile bilgisayar donanımı.01 Bilgisayar programlama faaliyetleri Bu sınıf.kendi hesabına belirli bir pazar için kişiye özel olmayan yazılımların dönüşümü veya uyarlanması. bkz. 62.0 Bilgisayar programlama. danışmanlık ve ilgili faaliyetler Bu bölüm. bilgisayar donanımları.01. yerinden yönetim ve müşterilerin bilgisayar sistemlerinin ve ve/veya veri işleme tesislerinin işletilmesi. modifiye edilmesi.+sistem yazılımları.yazılımların müşterilerin isteğine göre uyarlanması.+veritabanları.90. 58. yazılım uygulamaları 62.

bkz.kişisel bilgisayarların kurulumu.09.01.01.04 Web sayfaları müşterinin bilgi sistemi içerisinde uygulamanın işlevsel olabilmesi için bu mevcut uygulamanın amaca göre değiştirilmesi ve yapılandırılması 62. bilgisayar donanımı.51.kişisel bilgisayarların kurulumu. bkz.bilgisayarları felaketten kurtarma hizmetleri. örneğin: . Kapsam dışı olanlar.41. 47.00 Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri 62.02 Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri Bu sınıf. 62. 62.ana bilgisayar ve benzeri bilgisayarların kurulumu.05 Yazılımların müşterilerin isteğine göre uyarlanması 62. .01.00 Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri 62. yerinden yönetim sağlanmasını ve ilgili destek hizmetlerinin yanı sıra. . yazılımların kurulumu.09. Hizmetler.03. 62. 62. müşterilerin bilgisayar sistemlerinin ve/veya veri işleme tesislerinin işletilmesini kapsamaktadır.03 Veritabanları 62.01.bilgisayar yazılım ve donanımlarının satışı.62.03 Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri Bu sınıf. başka yerde sınıflandırılmamış olan diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır. bilgisayarları felaketten kurtarma. .02. . 62. bkz. . bkz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 297 / 374 . bkz. yazılımı ve iletişim teknolojileri ile bağlantılı bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarlanmasını içermektedir. 33. 46.09. ilgili kullanıcı eğitimini de kapsayabilir.yazılım kurma hizmetleri.09 Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri Bu sınıf.99 Diğer bilgisayar programlama faaliyetleri 62.20.

.+uygulama barındırma (hosting).11 Veri işleme. bkz.+ müşteriler tarafından temin edilen verilerden özel raporların elde edilmesi.20..ana bilgisayar ve benzeri bilgisayarların kurulumu. .11. bkz.s.03. .veri işleme faaliyetleri:+ müşteriler tarafından temin edilen verilerin tümüyle işlenmesi. barındırma (hosting) ve ilgili faaliyetler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 298 / 374 . Bu faaliyetler kapsam dışıdır. bkz. 63. 63. bkz. web portalları Bu grup. barındırma (hosting) ve ilgili faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 62. internette arama olanakları ve sadece bir konuda yoğunlaşmış bilgilerin yer aldığı genel ağ sayfalarının sağlanması da dahil. 62.09.. bkz. barındırma ve ilgili faaliyetler.11.veri giriş hizmetlerinin sağlanması.uygulama hizmeti sağlama.99 b.01 Kişisel bilgisayarların kurulumu 62. veri işleme hizmetleri ve ilgili faaliyetler için alt yapının sağlanması. Kapsam dışı olanlar. 63. barındırma (hosting). gerçekleştirilen hizmetlerin yapısına göre sınıflandırılırlar. örneğin.barındırma (hosting). .00 Veri işleme.+ veri akış hizmetleri. 63. .Kapsam dışı olanlar. diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri 63 Bilgi hizmet faaliyetleri Bu bölüm.01. veri işleme hizmetleri ve ilgili faaliyetler için alt yapının sağlanmasını kapsamaktadır.02 Yazılım kurma hizmetleri 62.müşterilere ana bilgisayarın kısa süreli kiralanması. veri işleme ve barındırma (hosting) faaliyetlerini kapsamaktadır.1 Veri işleme.y.bilgisayar tesislerinin yönetimi. . temel olarak bilgi sağlayan diğer faaliyetler de dahil.02. 62.+ web barındırma (hosting). web arama portallarının faaliyetleri. 62.özel barındırma (hosting) faaliyetleri.bilgisayar programcılığı.bilgisayarları yalnızca bir araç olarak kullanan tedarikçi firmalar.veri işleme ve barındırma (hosting)..09.bilgisayar danışmanlığı. 33...09.

91. dergilerin v. . bkz.bağımsız gazetecilerin faaliyetleri.periyodik olarak güncellenmiş içerik sağlayan medya siteleri gibi internet portalı olarak çalışan diğer web sitelerinin işletimini de kapsamaktadır. 63. . bkz. bkz. resim ve röportaj tedarik eden haber bürosu ve haber ajanslarının faaliyetleri.12 Web portalları Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Bölüm 60. 90. gazetelerin.63.kolaylıkla araştırılabilir bir formatta internet adresleri ve içeriklerin kapsamlı veritabanlarının oluşturulması ve muhafaza edilmesi için bir arama motoru kullanan web sitelerinin işletilmesini kapsamaktadır.01 Kolaylıkla araştırılabilir bir formatta internet adresleri ve içeriklerin kapsamlı veritabanlarının oluşturulması ve muhafaza edilmesi için bir arama motoru kullanan web sitelerinin işletilmesini kapsamaktadır 63.9 Diğer bilgi hizmet faaliyetleri Bu grup.01.12.kitapların. . 63. 74. bkz.internet yoluyla radyo yayıncılığı. 91.00 Haber ajanslarının faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 299 / 374 . . Kapsam dışı olanlar.bağımsız foto muhabirlerinin faaliyetleri.03. internet aracılığıyla yayımlanması. bkz.. .91 Haber ajanslarının faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.12. Kapsam dışı olanlar. Bölüm 58.kütüphanelerin ve arşivlerin faaliyetleri.02 Periyodik olarak güncellenmiş içerik sağlayan medya siteleri gibi internet portalı olarak çalışan diğer web sitelerinin işletimini de kapsamaktadır 63.medya için haber. Kapsam dışı olanlar..20.b. haber ajanslarının faaliyetlerini ve geride kalan tüm diğer bilgi hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır. . 63.

. .99.20.99. . bkz.01 Bilgisayar destekli telefon bilgi hizmetleri 63. 63.99 Diğer başka yerdde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri K-FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ Bu kısım.1 Parasal aracı kuruluşların faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 300 / 374 .63. Kapsam dışı olanlar.gazete kupürleri hizmetleri.99.bilgisayar destekli telefon bilgi hizmetleri. sigortacılık veya emeklilik fonu ya da zorunlu sosyal güvenlik amaçları dışındaki fonların elde edilmesi ve yeniden dağıtılması faaliyetlerini kapsamaktadır. basın kupürleri hizmetleri vb.çağrı merkezlerinin faaliyetleri. 64 Sigorta ve emeklilik fonları hariç finansal hizmet faaliyetleri Bu bölüm. reasürans ve emeklilik fonu faaliyetleri ile finansal hizmetleri desteklemeye yönelik faaliyetler de dahil finansal hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır.99. sigortacılık.99 Başka yerdde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri Bu sınıf başka yerde sınıflandırılmayan aşağıdaki gibi diğer bilgi hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır: .Not: Ulusal kurumsal düzenlemelerin.02 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak bilgi arama hizmetleri 63. 63. 82. bu bölüm içerisindeki sınıflanmanın belirlenmesinde önemli bir rol oynamaları muhtemeldir.bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak bilgi arama hizmetleri.03 Gazete kupürleri hizmetleri. basın kupürleri hizmetleri vb. 64.

yani. . parasal değeri sabit olan ve günlük bazda elde edilen. 64.92.finansal kuruluşlar arasındaki takas işlemleri için mevduat kabul edilmesi. Merkez bankalarının faaliyetleri kurumsal sebeplerden dolayı değişmektedir.hükümet için bankacılık rolü üstlenilmesi. Örneğin: . 64.11 Merkez bankası faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.19. .kredi birlikleri.19 Diğer parasal aracı kuruluşların faaliyetleri Bu sınıf. 64.y. merkez bankası dışındaki finans dışı kaynaklardan elde edilen fonları kapsamaktadır. . mevduat kabul edilmesi ve/veya mevduat veya mevduat benzerlerinin kabul edilmesi ve kredi veya borç verme faaliyetlerini kapsamaktadır.para arzının izlenmesi ve kontrolü.02 Kredi birlikleri 64. diğer parasal aracı kuruluşların faaliyetleri 64.kredi kartı işlemleri ve ödeme işlemleri. .s.19.19. transfer edilebilir mevduatlar şeklindeki fonların elde edilmesini.ülke parasının emisyonu ve yönetimi.2 Holding şirketlerinin faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 301 / 374 .01 Bankalar (katılım bankaları dahil) 64.03 Kefalet Kooperatifleri 64. 66.Bu grup. bkz. .mevduat kabul etmeyen uzmanlaşmış kuruluşlarca konut kredisi verilmesi. . bankacılık işlemlerinin denetimi.19.ülkenin uluslararası rezervlerinin tutulması. bkz.11.19. genellikle merkez bankaları dışında parasal kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Bu faaliyetler.99 b.bankalar (katılım bankaları dahil). . Kapsam dışı olanlar. ipotekli konut finansmanı (tut-sat). . . 64. kredi kartları gibi çeşitli şekillerde olabilir.tasarruf bankaları. Kredi verilmesi.00 Merkez bankası faaliyetleri 64. kredi.

20 Holding şirketlerinin faaliyetleri Bu sınıf. yönetim dahil olmaksızın. çeşitleme.birimin yatırım tröst fonları. holding şirketlerinin yani bağlı ortaklıklar grubunun (sermaye oranına göre denetimin olduğu) malvarlıklarını tutan ve başlıca faaliyeti grubun idare edilmesi olan birimlerin faaliyetlerini kapsamaktadır.30. fonlar ve diğer mali birimler Bu sınıf. 64.9 Sigorta ve emeklilik fonları hariç diğer finansal hizmet faaliyetleri Bu grup. kar oranı ve fiyat kararsızlığı gibi spesifik yatırım niteliklerinin sağlanmasına yönelik olarak müşterinin isteğine göre belirlenmektedir. faiz. 64. Bu şirketler.10. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. yani diğer birimleri idare etmemekte ve yönetmemektedirler. hissedarların veya lehdarların adına. Kapsam dışı olanlar. risk.64.fonların yönetimi. bkz. ancak ya çok az istihdam sağlanmakta ya da hiç istihdam sağlanmamaktadır ve hizmet satışlarından herhangi bir gelir elde etmemektedirler.bir tröst sözleşmesi veya ajans sözleşmesinin şartları uyarınca lehdarlar adına idare edilen tröstler. parasal kurumlarca yürütülenler dışındaki finansal hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır. bkz. başlıca faaliyetlerine göre NACE sınıfına bakınız. 66. bkz. .20..30 Tröstler. Kapsam dışı olanlar.kapalı uçlu yatırım fonları. 64.. 65. Portföyler.malların ve hizmetlerin satışından gelir elde eden fonlar ve tröstler. fonlar ve diğer mali birimler 64. hisse senetleri ve diğer mali varlıkların bir araya getirilmesi için organize edilen tüzel kişilikleri kapsamaktadır.. Bu sınıf içerisindeki holding şirketleri.şirket ve girişimlerin aktif yönetimi. stratejik planlaması ve şirket kararlarının verilmesi. ve diğer malvarlığı geliri elde etmektedirler. . fonlar ve diğer mali birimler 64. 64.sigorta ve emeklilik fonları. bkz.emeklilik fonu.91 Finansal kiralama TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 302 / 374 . sermayelerinin olduğu işletmelere diğer herhangi bir hizmet sağlamamaktadırlar. emlakçılar ve ajans hesapları.3 Tröstler.30. . bkz.00 Holding şirketlerinin faaliyetleri 64. .30. bölüm 65. kazanç payları.20. Kapsam dışı olanlar. 70. .holding şirketlerinin faaliyetleri.00 Tröstler..açık uçlu yatırım fonları.

Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - finansal kiralama, süre olarak malın beklenen ömrünü kapsadığı ve kiralayanın asıl olarak malın kullanılmasından ortaya çıkan tüm faydaları elde ettiği ve malın sahipliği ile ilgili olan tüm riskleri aldığı kiralamadır. Malın sahipliği, sürenin sonunda başkasına aktarılabilir veya aktarılmayabilir. Böylesi kiralamalar faiz dahil tüm veya hemen hemen tüm maliyetleri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar; - faaliyet kiralaması, bkz. bölüm 77, kiralanan malların türüne göre.

64.91.00 Finansal kiralama
64.92 Diğer kredi verme faaliyetleri
Bu sınıf, parasal aracılıkla uğraşmayan kuruluşlar tarafından yapılan kredi verme ile ilgili finansal hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır. Kredi verme, kredi, tut-sat, kredi kartları gibi çeşitli şekillerde aşağıdaki hizmet türlerini sağlamaktadırlar; + tüketici kredisi verilmesi, + uluslararası ticari finansman, + endüstri bankalarınca endüstri için uzun vadeli finansman sağlanması, + bankacılık sistemi dışında borç para verilmesi, + mevduat kabul etmeyen uzmanlaşmış kuruluşlarca konut kredisi verilmesi, + rehin karşılığında borç para verilmesi (rehinciler). Kapsam dışı olanlar; - mevduat kabul eden uzmanlaşmış kuruluşlarca konut kredi verilmesi, bkz. 64.19, - faaliyet kiralaması, bkz. bölüm 77, kiralanan malların türüne göre, - üye organizasyonlarca hibe verme faaliyetleri, bkz. 94.99.

64.92.00 Diğer kredi verme faaliyetleri
64.99 Sigorta ve emeklilik fonları hariç başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - borç verme dışında esas olarak fonların dağıtımı ile ilgili diğer mali hizmetler: +faktoring faaliyetleri, +swap, opsiyon ve diğer riskten korunma sözleşmelerinin yazdırılması, +poliçe devir şirketlerinin faaliyetleri, - kendi hesabına yatırım faaliyetleri, risk sermayesi şirketleri, yatırım klupleri gibi. Kapsamdışı olanlar;- finansal kiralama, bkz. 64.91,- diğer kişilerin adınayapılan menkul kıymet alım satımı, bkz. 66.12,- gayrimenkul ticareti,leasingi ve kiralanması, bkz. bölüm 68,- çek, senet, vb. toplanması, bkz.82.91,- üyelik organizasyonlarca hibe verilmesi faaliyetleri, bkz.94.99.

64.99.00 Sigorta ve emeklilik fonları hariç başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri
65 Zorunlu sosyal güvenlik hariç, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 303 / 374

Bu bölüm, gelecekteki alacaklara karşılık olarak kullanılacak bir finansal varlıklar portföyü oluşturulması için yıllık ödeneklerin ve sigorta poliçelerinin taahhüt edilmesini ve sigorta ücretlerinin yatırılmasını kapsamaktadır. Doğrudan sigorta ve reasürans sağlanması da bu kapsama dahildir.

65.1 Sigorta
Bu grup, esas olarak bir tasarruf olsun veya olmasın hayat sigortası ve hayat dışı sigortaları kapsamaktadır.

65.11 Hayat sigortası
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - yıllık ödenek ve sigorta poliçelerinin, sakatlık geliri sigorta poliçeleri ve kazaya bağlı ölüm ve yaralanma sigorta poliçelerinin taahhüt edilmesi (esas olarak bir tasarruf olsun veya olmasın).

65.11.00 Hayat sigortası
65.12 Hayat sigortası dışındaki sigortalar
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - hayat sigortası dışında sigorta hizmetlerinin sağlanması: +kaza ve yangın sigortası, +sağlık sigortası, +yolculuk sigortası, +mal sigortası, +otomobil, denizcilik, havacılık ve taşıma sigortası, +para kaybı ve mali sorumluluk sigortası.

65.12.01 Deniz sigorta müesseseleri ve acenteleri 65.12.02 Hayat sigortası dışında sigorta hizmetlerinin sağlanması
65.2 Reasürans

65.20 Reasürans
Bu sınıf diğer sigorta şirketleri tarafından başlangıçta taahhüt edilen mevcut sigorta poliçeleriyle bağlantılı riskin tamamının veya bir kısmının üstlenilmesi faaliyetlerini kapsamaktadır.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 304 / 374

65.20.00 Reasürans
65.3 Emeklilik fonları

65.30 Emeklilik fonları
Bu sınıf işveren veya katılımcı nam veya hesabına hareket eden kişilerin çalışanları veya üyeleri için münhasıran emeklilik geliri menfaati sağlamak için oluşturulan tüzel kişilikleri (şirketler), fonlar, programlar ve diğer sair kuruluşları kapsamaktadır. Bu, belirlenmiş katkı esaslı bireysel emeklilik planlarının yanı sıra belirlenmiş fayda esaslı emeklilik planlarını da kapsamaktadır.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - personel sosyal yardım planları, - emekli sandıkları ve planları,emeklilik planları. Kapsam dışı olanlar; - emeklilik fonlarının idaresi, bkz. 66.30, - zorunlu sosyal güvenlik sistemleri, bkz. 84.30.

65.30.00 Emeklilik fonları
66 Finansal hizmetler ve sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler
Bu bölüm, mali hizmet faaliyetlerine dahil olan veya bunlarla yakından bağlantılı olan hizmetleri kapsamaktadır, ancak mali hizmetlerin sağlanmasını kapsamamaktadır. Bu bölümün temel ayrımı mali işlemin ya da sağlanan fonun tipine bağlıdır.

66.1 Sigorta ve emeklilik fonları hariç, finansal hizmetler için yardımcı faaliyetler
Bu grup hisse senetlerinin, hisse senetleri opsiyonlarının, tahviller veya emtia sözleşmelerinin satın alınması ve satılmasını kolaylaştırmak amacıyla fiziksel ve elektronik pazarların oluşturulmasını kapsamaktadır.

66.11 Finansal piyasaların yönetimi
Bu sınıf kamu otoriteleri dışında finansal piyasaların işletilmesini ve denetimini kapsamaktadır, örneğin: - emtia sözleşmeleri borsası, - vadeli emtia sözleşmeleri borsası, - menkul kıymetler borsası, - hisse senedi borsası, - hisse senedi ve emtia opsiyon borsası.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 305 / 374

66.11.00 Finansal piyasaların yönetimi
66.12 Menkul kıymetler ve emtia sözleşmeleri simsarlığı
Busınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;- finansal pazarlarda diğerleri adına(borsa simsarlığı) çalışılması, ve ilgili faaliyetler- hisse senedisimsarlığı,- emtia sözleşmeleri simsarlığı,- döviz büroları faaliyetlerivb. Kapsam dışı olanlar; - pazarlarda kendi hesabına çalışılması, bkz. 64.99, - bir ücret veya sözleşmeye dayalı portföy yöneticiliği, bkz. 66.30.

66.12.01 Döviz büroları faaliyetleri 66.12.99 Diğer menkul kıymetler ve emtia sözleşmeleri simsarlığı
66.19 Sigorta ve emeklilik fonları hariç, finansal hizmetler için yardımcı diğer faaliyetler
Bu sınıf b.y.s. mali hizmet faaliyetleri için yardımcı faaliyetleri kapsamaktadır: - kredi kartı işlemleri dahil olmak üzere, finansal işlem ve ödeme yapılması faaliyetleri, - yatırım danışmanlığı hizmetleri, ipotekli konut finansmanı (mortgage) danışmanlığı ve acenteliği faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar; - sigorta acentelerinin ve komisyoncularının faaliyetleri, bkz. 66.22, - fonların idaresi, bkz. 66.30.

66.19.00 Sigorta ve emeklilik fonları hariç, finansal hizmetler için yardımcı diğer faaliyetler
66.2 Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı faaliyetler
Emeklilik veya sigorta poliçelerini satan veya hakların tanzimi ve sağlık güvencesi gibi çalışanların diğer hakları, sigortaları ve emeklilikleri ile ilgili hizmetleri sağlayan acenteleri kapsamaktadır.

66.21 Risk ve zarar değerlemesi
Bu sınıf sigorta hasarının tespiti, hesaplanması ve ödenmesi gibi, sigorta yönetim hizmetlerinin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 306 / 374

sağlanmasını kapsamaktadır.Bu, aşağıdakileri kapsamaktadır; - sigorta hasar taleplerinin hesaplanması, +hasar taleplerinin tespiti, +risk hesaplaması, +risk ve zarar değerlendirmesi, +ortalama ve zarar ayarlaması, - sigorta hasarlarının ödenmesi. Kapsam dışı olanlar; - gayrimenkullerin kıymetlerinin belirlenmesi, bkz. 68.3, - diğer amaçlarla kıymet takdiri yapılması, bkz. 74.90, - araştırma faaliyetleri, bkz. 80.30.

66.21.00 Risk ve zarar değerlemesi
66.22 Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - irat, sigorta ve reasürans poliçelerinin satılmasında, akdedilmesinde ve müşteriye ek hizmet teklifinde bulunulmasında sigorta acentelerinin ve brokerlerin (sigorta aracıları) faaliyetleri.

66.22.00 Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
66.29 Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - sigorta ve emeklilik fonları ile ilgili yardımcı diğer faaliyetler (finansal aracılık, hasarların üstlenilmesi ve sigorta acentelik faaliyetleri hariç olmak üzere): +kurtarılan sigortalı eşyanın idaresi, +aktüerya hizmetleri. Kapsam dışı olanlar; - deniz kazalarında malların kurtarılması faaliyetleri, bkz. 52.22.

66.29.00 Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler
66.3 Fon yönetimi faaliyetleri

66.30 Fon yönetimi faaliyetleri
Bu sınıf bireyler, şirketler ve aşağıdakiler gibi diğerleri için, bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak portföy ve fon yönetimi faaliyetlerini kapsamaktadır: - müşterek fonların yönetimi, - diğer yatırım fonlarının yönetimi, - emeklilik fonlarının yönetimi.

TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 307 / 374

66.30.00 Fon yönetimi faaliyetleri L-GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
Bu kısım, aşağıdaki faaliyetlerden biri veya daha fazlası ile ilgilenen kiralayanlar, acenteler ve/veya brokerların faaliyetlerini kapsamaktadır: Gayrimenkul alınması veya satılması, gayrimenkul kiralanması, gayri menkule fiyat biçilmesi veya gayrimenkul emanet acenteleri olarak hareket edilmesi gibi diğer gayri menkul hizmetlerinin sağlanması. Bu kısımdaki faaliyetler şahsi veya kiralanmış gayri menkulde bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak yapılabilmektedir. Mülkiyetin korunmasıyla veya bu gibi binaların kiralanmasıyla birleşik olarak binaların inşa edilmesi de ayrıca kapsanmaktadır.Bu kısım gayrimenkul varlıklar yöneticilerini de kapsamaktadır.

68 Gayrimenkul faaliyetleri

68.1 Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması

68.10 Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - kendine ait veya kiralanmış gayrimenkulün satın alınması ve satılması: +apartmanlar ve müstakil evler, +sergi salonları, özel depo binaları, alışveriş merkezleri dahil olmak üzere, ikamet amaçlı olmayan binalar, +araziler. Kapsam dışı olanlar; - satış için inşaat projelerinin geliştirilmesi, bkz. 41.10, - arazi iyileştirilmesi ile birlikte arazinin parsellenmesi, bkz. 42.99.

68.10.00 Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması
68.2 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesi

68.20 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesi
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi ve işletilmesi:+ apartmanlar ve müstakil evler, + sergi salonları, özel depo tesisleri dahil olmak üzere, TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 308 / 374

ikamet amaçlı olmayan binalar,+ arazi.-sürekli kullanım için, tipik olarak aylık veya yıllık bazda evlerin ve mobilyalı veya mobilyasız daireler veya apartmanların sağlanması. Kapsam dışı olanlar;- otellerin, suit otellerin, tatil evlerinin, pansiyonların, kamp yerlerinin, karavan kamplarının ve diğer ikamet edilmeyen yerler veya kısa süreli konaklama yerleri, bkz. bölüm 55.

68.20.00 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesi
68.3 Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olan gayrimenkul faaliyetleri

68.31 Gayrimenkul acenteleri
Bu sınıf gayrimenkul acentelerince gayrimenkul faaliyetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır:gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık,- gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınmasıyla, satılmasıyla ve kiralanmasıyla ilgili danışmanlık faaliyetleri ve ekspertiz hizmetleri,gayrimenkul emanet acentelerinin faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar;- hukuki faaliyetler, bkz. 69.10.

68.31.01 Gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık 68.31.02 Gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınmasıyla, satılmasıyla ve kiralanmasıyla ilgili danışmanlık faaliyetleri ve ekspertiz hizmetleri 68.31.99 Diğer gayrimenkul acenteleri
68.32 Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gayrimenkulün yönetilmesi
TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Sayfa: 309 / 374

kanuni senetlerin. iş anlaşmazlıklarında danışmanlık ve temsil gibi. .10. mahkemeler veya diğer yargı birimlerinden önce olsun ya da olmasın. +şirket teşekkülüne ilişkin şirket kuruluş belgesi. krediler ve benzerlerinin hazırlanması gibi hukuki belgelerin hazırlanmasını da kapsamaktadır.askeri üsler.genel noterlerin. vasiyetnamelerin. bkz. bkz. müfettişlerin ve bilirkişilerin diğer faaliyetleri. hukuk noterlerinin. bilimsel ve teknik faaliyetleri kapsamaktadır. hukuk davalarında danışmanlık ve temsil. 81. 68.+ceza davalarında danışmanlık ve temsil. vasiyetlerin. Muhasebe kayıtlarının denetlenmesi. . .23.Kapsam dışı olanlar. mübaşirlerin. . bkz. çöplerin toplanması. koruma ve güvenlik gibi hizmetler bütünü).00 Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gayrimenkulün yönetilmesi M-MESLEKİ. 84. hakemlerin. .10 Hukuk faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. denetçilerin ve bilirkişilerin faaliyetlerinin yanı sıra şirket kuruluş belgeleri. Bu aynı zamanda noterlerin.+iş anlaşmazlıkları ile bağlantılı danışmanlık ve temsil. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 310 / 374 . Kapsam dışı olanlar.hukuki faaliyetler. bir tarafın menfaatinin diğer bir tarafa karşı hukuki olarak temsil edilmesini kapsamaktadır. uzmanlaşmış belirli mesleki. ve kullanıcılara uzmanlık bilgisi ve kabiliyetleri sağlamaktadır.1 Hukuk faaliyetleri 69. baro üyesi olan kişiler tarafından veya bunların denetiminde.10. +tapu senetlerinin. hapishaneler ve diğer tesisler gibi (bilgisayar tesislerinin idaresi hariç olmak üzere) tesislerin idare edilmesi.hukuk mahkemelerinin faaliyetleri. medeni hukuk noterlerinin. baro üyesi olan kişiler tarafından veya bunların denetiminde bir tarafın menfaatinin diğer bir tarafa karşı hukuki olarak temsil edilmesi:+hukuk davalarında danışmanlık ve temsil. ceza davalarında danışmanlık ve temsil.mahkemeler veya diğer yargı birimlerinden önce olsun ya da olmasın. hakemlerin. Bu faaliyetler yüksek düzeyde bir eğitimi gerektirmektedir. 69 Hukuki ve muhasebe faaliyetleri Bu bölüm. 69. bakım ve küçük çaplı onarımlar.genel danışmanlık ve tavsiye.destekleyici hizmetler (genel iç temizlik.. yasal dokümanların hazırlanması. BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER Bu kısım. 69. ortaklık anlaşmaları veya benzer dokümanlar+patentler ve telif hakları. ortaklık anlaşmaları veya şirket kuruluşu ile ilgili benzer belgelerin. kredilerin ve benzerlerinin hazırlanması.32. 81. mali beyannamelerin hazırlanması ve saklanması gibi muhasebe ve defter tutulması hizmetleri ayrıca kapsanmaktadır. patentler ve telif hakları. mübaşirlerin. .10.

kişisel ve işletme geliri vergi iadesinin hazırlanması.69. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 311 / 374 .22..02 Genel danışmanlık ve tavsiye.muhasebe sistemleri. .10.01 Mahkemeler veya diğer yargı birimlerinden önce olsun ya da olmasın. 70.. mübaşirlerin. 63. bkz. kredilerin ve benzerlerinin hazırlanması 69.10. hukuk noterlerinin.veri işleme ve çizelgeleme faaliyetleri. yasal dokümanların hazırlanması şirket teşekkülüne ilişkin şirket kuruluş belgesi.senet tahsilatı. vergi müşavirliği 69. .hesapların incelenmesi ve doğruluklarının belgelendirilmesi. +tapu senetlerinin. baro üyesi olan kişiler tarafından veya bunların denetiminde bir tarafın menfaatinin diğer bir tarafa karşı hukuki olarak temsil edilmesi hukuk davalarında danışmanlık ve temsil.99 Diğer hukuk faaliyetleri 69.04 Genel noterlerin. 82. ortaklık anlaşmaları veya benzer dokümanlar. defter tutma ve denetim faaliyetleri. bkz. hakemlerin.10.03 Patentler ve telif hakları 69.. defter tutma ve denetim faaliyetleri.şirketler ve diğerlerinin ticari işlemlerinin kaydedilmesi.vergi otoritelerinden önce müşteriler adına danışmanlık faaliyetleri ve temsil. vasiyetlerin.+iş anlaşmazlıkları ile bağlantılı danışmanlık ve temsil 69.. bkz. vergi müşavirliği Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. finansal hesapların hazırlanması veya denetimi.20 Muhasebe.2 Muhasebe. müfettişlerin ve bilirkişilerin diğer faaliyetleri 69.11. Kapsam dışı olanlar.10. bütçe kontrol yordamlarına ilişkin idari danışmanlık.+ceza davalarında danışmanlık ve temsil.91.10.

1 İdare merkezi faaliyetleri 70. ve planlama. .00 Muhasebe.. operasyonel denetim uygulanmasını ve ilgili birimlerinin günlük operasyonlarının yönetimini kapsamaktadır.idare merkezleri.reklam ajansları ve medyada temsil hizmetleri. idari danışmanlık faaliyetleri Bu bölüm işletmelere ve diğer organizasyonlara stratejik ve organizasyonal planlama. Ayrıca aynı şirket veya işletmenin diğer birimlerin yönetilmesi ve idare edilmesi.2 İdari danışmanlık faaliyetleri 70.merkezi idari bürolar. vergi müşavirliği 70 İdare merkezi faaliyetleri.00 İdare merkezi faaliyetleri 70..müşterek bürolar.10. defter tutma ve denetim faaliyetleri. finansal planlama ve bütçeleme. ve denetim planlaması gibi idari konularda danışmanlık ve yardım sağlanmasını kapsamaktadır. stratejik veya organizasyonal planlamanın ve şirket veya işletmenin karar alma rolünün üstlenilmesini. uygulamalar. 73. . bkz.20. bkz.00 Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 312 / 374 .Bu sınıf aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır.1. 64. Kapsam dışı olanlar. . Kapsam dışı olanlar. .pazar araştırması ve kamu oyu yoklaması. yani idare merkezi faaliyetleri de kapsanmaktadır. 70.20. 73. insan kaynakları politikaları.21 Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri Bu sınıf halkla ilişkiler ve iletişim konularında işletmelere ve diğer organizasyonlara lobicilik faaliyetleri dahil olmak üzere tavsiye.10 İdare merkezi faaliyetleri Bu sınıf şirket ve işletmelerin diğer birimlerinin idare edilmesi ve yönetilmesini. .20. 70. 70. yönetimde bağımsız olanlar. rehberlik ve operasyonel yardım sağlanmasını kapsamaktadır. üretim çizelgelemesi.69. pazarlama hedefleri ve politikaları.mahalli ve bölgesel bürolar. bkz.holding şirketlerin (hissedar şirketlerin) faaliyetleri.21.tali (yardımcı) yönetim büroları.

02 Planlama.planlama.22. bkz. 74.10.muhasebe metotlarının veya prosedürlerinin. Kapsam dışı olanlar. bkz. bütçe denetim prosedürlerinin tasarlanması 70. teknik muayene ve analiz TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 313 / 374 . pazarlama hedefleri ve politikaları.idari yerleşim veya arama danışmanlık hizmetleri. 78. bkz.01. hukuki tavsiye ve temsil.mimari ve mühendislik danışmanlık faaliyetleri.12 . bkz. rehberlik ve operasyonel yardım sağlanmasını kapsamaktadır. 69. 71. iş süreçlerine değişim mühendisliği uygulanması. rehberlik veya operasyonel yardımı kapsayabilir: . .22 İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri Bu sınıf stratejik ve organizasyonal planlama.22.. ücret ve emeklilik stratejileri. . . . Bu işletme hizmetlerinin sağlanması işletmelere ve ilgili kamu hizmetlerine aşağıdailere ilişkin tavsiye. uygulamalar ve planlama. maliyet muhasebesi programlarının. defter tutma ve denetim faaliyetleri.muhasebe. üretim çizelgeleme ve kontrol planlama gibi idari hususlarda işletmelere ve diğer organizasyonlara tavsiye.muhasebe sistemleri için bilgisayar yazılımlarının tasarlanması.22.60. 62. agronomi.çevre. maliyet muhasebesi programlarının. bütçe denetim prosedürlerinin tasarlanması. vergi müşavirliği.değişim yönetimi.90. 70. insan kaynakları politikaları. personel ve ürün belgelendirme faaliyetleri (kalite belgeleri) 70. maliyet azaltma ve diğer mali konular.11.01 Muhasebe metotlarının veya prosedürlerinin. güvenlik ve benzeri danışmanlık faaliyetleri.22. bkz.03 Sistem. 85. yönetim bilgisi gibi alanlarda işletmelere ve kamu hizmet birimlerine tavsiye ve yardımda bulunulması.20. bkz. bkz.10.eğitim danışmanlığı faaliyetleri. . 71. organizasyon etkinlik ve denetim. yönetim bilgisi gibi alanlarda işletmelere ve kamu hizmet birimlerine tavsiye ve yardımda bulunulması 70. 69.70. organizasyon etkinlik ve denetim.99 Diğer işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri 71 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri.

99 Mimarlık faaliyetleri 71.+inşaat mühendisliği. 62. Kapsam dışı olanlar. 62. ..12 Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 62. inşaat denetim hizmetlerinin ve yer ölçümü ve haritalama hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır.Bu bölüm mimarlık hizmetlerinin. .iklimleme.09. iş güvenliği mühendisliği ile ilgili projelerinhazırlanmasıvegerçekleştirilmesi. maden mühendisliği. 62. endüstriyel süreçler ve endüstriyel fabrikalar. kimyasal.mühendislikle ilgili araştırma ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 314 / 374 . bkz. teknik resim hizmetlerinin. 71. bkz. soğutma.madencilik operasyonları ile bağlantılı olarak sondaj denemesi.bilişim danışmanlarının faaliyetleri.10.09.+hidrolojik ölçüm faaliyetleri. +makineler. 71. . Kapsam dışı olanlar. süreçler ve sistemlerin hazırlanmasına fizik kurallarının ve mühendislik ilkelerinin uygulanması) veaşağıdakileriçindanışmanlıkfaaliyetleri. 09.02. .. jeolojik ve sismik ölçüm.10.90.mimari danışma faaliyetleri: +inşaat tasarımı ve teknik resim.02.ortak yazılım geliştirmesi veya yayınlanması.bilgisayar danışmanlarının faaliyetleri. . 62. sağlık ve kirlilik denetim mühendisliği. 09. makine.+yer altı ölçüm faaliyetleri.01 İnşaat tasarımı ve teknik resim 71.01. mühendislik hizmetlerinin.20. bkz. aletler. ses mühendisliği ve benzerinin kullanılması ile projelerin hazırlanması. endüstri ve sistem mühendisliği.. kimyasal mühendislik.jeodezik ölçüm faaliyetleri:+arazi ve sınır ölçüm faaliyetleri.11. 71. . +su yönetim projeleri. 58.1 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık Bu grup mimarlık hizmetlerinin.teknik muayene faaliyeti. inşaat denetim hizmetlerinin ve yer ölçümü ve haritalama hizmetlerinin ve benzerlerinin sağlanmasını kapsamaktadır. ve diğer analitik deneme hizmetlerinin icrasını da kapsamaktadır. .mühendislik tasarımı (yani makineler.+elektrik ve elektronik mühendisliği. bkz.11 Mimarlık faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. teknik resim hizmetlerinin. su (hidrolik) mühendisliği ve trafik mühendisliğini kapsayan projeler. bkz.+haritacılık ve uzay enformasyon faaliyetleri. +şehir ve bölge planlaması ve peyzaj mimarlığı.02 Şehir ve bölge planlaması ve peyzaj mimarlığı 71. 74. mühendislik hizmetlerinin. Aynı zamanda fiziksel. 71.11. teçhizat.11.29.iç dekorasyon. .jeofizik. . yapılar.

geliştirme faaliyetleri.12.10. . . 74. 72.08 Haritacılık ve uzay enformasyon faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 315 / 374 . endüstriyel süreçler ve endüstriyel fabrikalar 71. endüstri ve sistem mühendisliği.12. sağlık ve kirlilik denetim mühendisliği.01 Makineler.12.02 İnşaat mühendisliği.04 Elektrik ve elektronik mühendisliği. ses mühendisliği ve benzerinin kullanılması ile projelerin hazırlanması 71. soğutma.endüstri tasarımı.12.12.07 Jeodezik ölçüm faaliyetleri hidrolojik ölçüm faaliyetleri.+haritacılık ve uzay enformasyon faaliyetleri. bkz. jeolojik ve sismik ölçüm 71.20. 71. bkz. 74. maden mühendisliği.12.12.05 İklimleme. su (hidrolik) mühendisliği ve trafik mühendisliğini kapsayan projeler 71.06 Jeofizik.hava fotoğrafçılığı.03 Su yönetim projeleri 71. bkz. iş güvenliği mühendisliği ile ilgili projelerin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi 71. makine.1. 71.+yer altı ölçüm faaliyetleri. kimyasal mühendislik.12.

. ürünlerin ve cihazların üretilmesine.+mineral ve benzerlerinin bileşiminin ve saflığının test edilmesi. sosyal ve beşeri bilimler. elektronik teçhizat ve benzeri tüm makinelerin performans testi:. vb fiziksel karakteristiklerinin ve performanslarının test edilmesi.Bu bölüm içerisinde yer alan araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri iki kategoriye ayrılmaktadır: Doğal bilimler ve mühendislik.20. . 75. bkz. kimyasal ve diğer analitik testlerini kapsamaktadır: +akustik ve titreşim testleri. gemiler. . motorlu taşıtlar. sistemlerin ve hizmetlerin oluşturulmasına ve aslında zaten üretilmiş veya oluşturulmuş olanların geliştirilmesine yönelik. 71.+motorlar. kalınlık. araştırma ve/veya pratik tecrübeden elde edilen mevcut bilgiyi kullanan sistematik çalışma. 2) uygulamalı araştırma: temel olarak belirli bir pratik hedef veya amaca yönelik. kısmi uygulaması veya görünürde bir kullanımı olmayan deneysel veya teorik çalışma. .00. üç tip araştırma ve geliştirme faaliyetini kapsamaktadır: 1) temel araştırma: öncelikle fenomen ve gözlemlenebilir gerçeklerin esaslarına temel teşkil eden yeni bilgiler elde edilmesi için yapılan.99 Diğer mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık 71. uçaklar. dahil olmak üzere.12.12.pazar araştırması. bkz. ürünlerin belgelendirilmesi.2 Teknik test ve analiz faaliyetleri 71. dayanıklılık.+kaynaklar ve bağlantıların radyografik muayenesi. tıbbi ve diş örneklerinin test edilmesi ve analizi.polis laboratuarlarının işletilmesi. +materyallerin güç.20 Teknik test ve analiz faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri içermek üzere. basınçlı konteynerler. yiyecek hijyeni alanında test faaliyetleri. radyoaktivite. vb.+nitelik ve güvenilirlik testi.. Kapsam dışı olanlar. nükleer santraller. otomobiller.örnek ve modeller kullanılarak test edilmesi (örneğin uçaklar.00 Teknik test ve analiz faaliyetleri 72 Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri Bu bölüm. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 316 / 374 .tanısal görüntüleme. .71. bkz. 86.tüketim malları. +yiyecek üretimine ilişkin veteriner muayenesi ve denetim dahil olmak üzere. . barajlar ve benzeri).hayvan örneklerinin test edilmesi.09 Yapı denetim faaliyetleri 71.+hata analizi+çevresel göstergelerin muayenesi ve ölçülmesi: hava ve su kirliliği ve benzeri. 73. Kapsam dışı olanlar.motorlu taşıtların periyodik yol güvenliği muayenesi. her tür materyal ve ürünün fiziksel. yeni süreçlerin. yeni bilgi elde etmek için gerçekleştirilen özgün araştırma ve 3) deneysel geliştirme: yeni malzemelerin.20.

virüs vektörleri.DNA / RNA: genom.gen ve RNA vektörleri: gen tedavisi. uygulamalı araştırma.. protein izolasyonu ve hücre reseptörlerinin arındırılması. 72.biyo teknoloji teknik işlemleri: bioreaktör kullanarak fermantasyon.doğal bilimlerle ve mühendislikle ilgili biyo teknolojik araştırma ve deneysel geliştirme dışındaki araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri: +doğal bilimlerle ilgili araştırma ve geliştirme. doğal bilimler ve mühendislik ile ilgili temel araştırma. doku mühendisliği (doku yapıları ve biyomedikal mühendislik dahil).nanobiyoteknoloji: ilaç dağıtımındaki. gen araştırması. belirlenmesi. DNA/RNA dizilimi/ birleştirilmesi/ kuvvetlendirilmesi. teşhislerdeki. kağıt hamuru ağartma. Proteinler ve diğer moleküller: proteinlerin ve peptiplerin (büyük moleküllü hormonlar dahil).72. vb. 72. +mühendislikle ve teknolojiyle ilgili araştırma ve geliştirme.19 Doğal bilimlerle ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. +tıp bilimleriyle ilgili araştırma ve geliştirme. ve genin işlevsizleştirilmesi teknolojisininkullanımı. 72. deneysel geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır. gen tanımlama profili. proteomik (proteinler üzerine genetik bilim dalı).11. aşı/bağışıklık uyarıcıları.01 Denizde yapılan araştırmacılık faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 317 / 374 . +zirai bilimlerle ilgili araştırma ve geliştirme +ağırlıklı olarak doğal bilimlerle ve mühendislikle ilgili disiplinler arası araştırma ve geliştirme. sistem biyolojisi dahil.. biyoproses. işaretlenmesi.hücre ve doku aşılama ve mühendisliği: hücre/doku aşılama. farmakogenetik. hücresel birleşme.. protein dizilerine ilişkin veritabanları oluşturulması.11 Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri Bu sınıf bio teknoloji ile ilgili araştırma ve deneysel geliştirmeyi kapsamaktadır:. . biyolojik filtreleme ve kirletici maddelerin topraktan bitkilere aktarılması (bitki kullanarak ıslah).19. süzdürme.1 Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri Bu grup.biyoinformatik: genomlara.. biyolojik iyileştirme.. karmaşık biyolojik süreçlerin modellenmesi. kağıt hamuru üretimi. biyolojik kükürt giderme. uygulamalar ve işleyen biyosistemler için cihazlar oluşturmaya yönelik nano/mikro üretim araç ve işlemlerine uygulanması.00 Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri 72. embriyo manipülasyonu. dizilimi/ birleştirilmesi/ mühendisliği. büyük moleküllü ilaçlar için geliştirilmiş dağıtım yöntemleri. genetik mühendisliği.

ilan tahtaları. . +satış noktalarında pazarlama. bkz. gazeteler. yaratıcılık hizmetleri. bültenler ve binalar. .sosyal bilimlerle ilgili araştırma ve geliştirme. galeri tasarımı.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. vitrin düzenlemesi.99 Diğer doğal bilimlerle ve mühendislikle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri 72.pazar araştırması. 73. veya teşhir binalarının ve inşaatlarının belirlenmesinin yanı sıra diğer basın yayın araçlarında yer verilmesini kapsamaktadır.ağırlıklı olarak sosyal bilimler ve beşeri bilimlere ilişkin disiplinler arası araştırma ve geliştirme. paneller. +stantların ve diğer teşhir bina ve inşaatlarının oluşturulması. radyo.pazarlama kampanyalarının ve müşterilerin çekilmesi ve elde tutulmasını amaçlayan diğer reklamcılık hizmetlerinin yürütülmesi. radyo ve televizyonda.20.+açık hava reklamının yaratılması ve sergilenmesi.20. araba ve otobüs afişleri gibi.reklam kampanyalarının tasarlanması ve gerçekleştirilmesi:+reklamın yaratılması ve gazeteler.1 Reklamcılık 73. dergileri.+reklam materyallerinin ve eşantiyonların dağıtım ve teslimi. Kapsam dışı olanlar. . 73. televizyon. .00 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirma faaliyetleri 73 Reklamcılık ve pazar araştırması Bu bölüm reklam kampanyalarının oluşturulması ve bu reklamlara dergiler..+hava araçları kullanılarak yapılan reklam.2 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri 72.20 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirma faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. internet ve diğer basın yayın araçlarında yer verilmesi. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 318 / 374 .beşeri bilimlere ilişkin araştırma ve geliştirme.72. . 72. reklam materyallerinin üretilmesi ve satın alınması dahil olmak üzere tüm alanlardaki reklamcılık hizmetlerinin (işyerlerinin kendi kapasiteleri veya alt sözleşmeler yoluyla) sağlanmasını kapsamaktadır.19.11 Reklam ajanslarının faaliyetleri Bu sınıf tavsiye. +ürünlerin promosyonu.

+reklam materyallerinin ve eşantiyonların dağıtım ve teslimi. bkz.kitle iletişim araçları (medya) yoluyla gösterim. -televizyon ve filmlerde yayınlanması için ticari mesajların üretilmesi.reklam fotoğrafçılığı. bkz. bkz. 73. bkz.00 Kitle iletişim araçları (medya) yoluyla gösterimi 73.12 Kitle iletişim araçları (Medya) yoluyla gösterimi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.19.12.59. bkz.postacılık faaliyetleri. .11. 70.21. bültenler ve binalar.reklam zaman ve yerinin doğrudan zaman veya yer sahiplerince (yayımcı. bkz.+hava araçları kullanılarak yapılan reklam. .+posta reklamcılığı. internet ve diğer basın yayın araçlarında yer verilmesi. bkz.11.20.59. 58.02 Pazarlama kampanyalarının ve müşterilerin çekilmesi ve elde tutulmasını amaçlayan diğer reklamcılık hizmetlerinin yürütülmesi ürünlerin promosyonu. Kapsam dışı olanlar.20.reklam materyallerinin yayımlanması.+açık hava reklamının yaratılması ve sergilenmesi. paneller.19. 73. +posta reklamcılığı. galeri tasarımı. televizyon. +satış noktalarında pazarlama..11.01 Reklam kampanyalarının tasarlanması ve gerçekleştirilmesi reklamın yaratılması ve gazeteler.11. . ilgili faaliyet sınıfı. vitrin düzenlemesi. radyo.99 Diğer reklam ajanslarının faaliyetleri 73.30.20. 74. araba ve otobüs afişleri gibi. bkz. 82. ilan tahtaları. . .radyoda yayınlanması için ticari mesajların üretilmesi. . çeşitli özendirici medya reklamları için yer ve zaman satışı veya yeniden satışı.halkla ilişkiler faaliyetleri.toplantı ve ticari fuar organizatörleri. dergileri. 82. 73. . Kapsam dışı olanlar.2 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 319 / 374 . 73. . +pazarlama danışmanlığı. vb) satışı. bkz. +stantların ve diğer teşhir bina ve inşaatlarının oluşturulması 73. +pazarlama danışmanlığı.pazar araştırması.

mimarlık ve mühendislik faaliyetleri. sonuçların istatistiki analizi dahil olmak üzere. bilinirlik.10 Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 320 / 374 . mal ve hizmetlerin kabul edilirliği ve mala ve hizmete aşinalık ve tüketicilerin satın alma alışkanlıklarının araştırılması 73. pazar potansiyeli.20. 73. bilimsel ve teknik faaliyetler Bu bölüm profesyonel. bilimsel ve teknik hizmetlerin sağlanmasını kapsamaktadır (hukuk ve muhasebe faaliyetleri. mal ve hizmetlerin Kabul edilirliği ve mala ve hizmete aşinalık ve tüketicilerin satın alma alışkanlıklarının araştırılması. ekonomik ve sosyal konularla ilgili kamuoyu araştırmalarının ve bunların istatistiki analizlerinin yapılması. 74. sonuçların istatistiki analizi dahil olmak üzere.73. pazar potansiyeli.20. araştırma ve geliştirme ve reklamcılık faaliyetleri hariç).99 Diğer piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri 74 Diğer profesyonel.20 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.1 Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri 74..02 Politik. yönetim ve yönetim danışmanlığı faaliyetleri..politik. ekonomik ve sosyal konularla ilgili kamuoyu araştırmalarının ve bunların istatistiki analizlerinin yapılması 73. bilinirlik. teknik muayene ve analiz.20.satışların artırılması ve yeni ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla.01 Satışların artırılması ve yeni ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla.

yani dağıtımda.10. . mekanizmasının.iç mimarların (dekoratörlerin) faaliyetleri. değerini ve görünümünü optimize eden tasarımları ve özellikleri oluşturma ve geliştirme 74.99 Diğer uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri 74. yani makineler.renginin ve yüzey bitirme işlemlerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere ürünlerin kullanımını. Kapsam dışı olanlar.renginin ve yüzey bitirme işlemlerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere ürünlerin kullanımını.. yapılar. pazar cazibesini dikkate alarak. 62. mobilya ve diğer iç dekorasyon ve diğer moda malları ile ilgili moda tasarımı. mücevher.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. pazar cazibesini dikkate alarak. kullanımda ve bakımında insan karakteristiklerini ve ihtiyaçlarını. bkz.10. giysi. değerini ve görünümünü optimize eden tasarımları ve özellikleri oluşturma ve geliştirme. güvenliğini. ürünün malzemelerinin.10.03 Grafik tasarımcılarının faaliyetleri 74.04 İç mimarların (dekoratörlerin) faaliyetleri 74. şeklinin.2 Fotoğrafçılık faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 321 / 374 . mekanizmasının.10. kullanımda ve bakımında insan karakteristiklerini ve ihtiyaçlarını. 74. şeklinin.02 Endüstriyel tasarım. bkz. ayakkabı. ayakkabı. giysi.grafik tasarımcılarının faaliyetleri. bkz.11.12. teçhizat. .01.10.web sayfalarının tasarımı ve programlanması. . 71.01 Kişisel eşyalar veya ev eşyaları gibi tekstil..mühendislik tasarımı.. 71. . ürünün malzemelerinin. yani dağıtımda. mücevher.kişisel eşyalar veya ev eşyaları gibi tekstil. süreçler ve sistemlerin hazırlanmasına fizik kurallarının ve mühendislik ilkelerinin uygulanması . mobilya ve diğer iç dekorasyon ve diğer moda malları ile ilgili moda tasarımı 74. aletler.endüstriyel tasarım. güvenliğini.mimari tasarım.

fakat gayrimenkul komisyonculuğu dahil olmamak üzere. düğünler için portre fotoğrafçılığı.3 Tercüme ve tefsir faaliyetleri 74. bkz.fatura denetimi ve navlun oranı bilgisi. bkz.. mücevher gibi). .74.tarım (toprak) bilim (agronomi) danışmanlığı. . bilimsel ve teknik faaliyetler Bu sınıf genellikle ticari müşterilere verilen geniş kapsamlı hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır.12.ticari amaçlı ve tüketiciye yönelik fotoğraf üretimi:+pasaportlar.9 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer profesyonel. küçük ve orta ölçekli şirketlerin alım ve satımının düzenlenmesi. . Bu daha (uzmanlaşmış) mesleki.12. +olayların videoya kaydedilmesi: düğünler.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz.filmin işlenmesi:+müşteriden alınan negatiflerin veya sinema filmlerinin banyo edilmesi.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer profesyonel..şirket komisyonculuk faaliyetleri. . +slaytların kaplanması... yani profesyonel uygulamalar dahil. bilimsel ve teknik faaliyetler 74. okullar.00 Fotoğrafçılık faaliyetleri 74. bilimsel ve teknik yetenek düzeyleri gerektiren faaliyetleri kapsamaktadır ancak genellikle kısa süreli olan süregelen rutin şirket fonksiyonlarını hariç tutmaktadır. toplantılar gibi.20 Fotoğrafçılık faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . basılması ve çoğaltılması. Kapsam dışı olanlar. .bozuk para ile çalışan fotoğraf makinelerinin (self servis) işletilmesi. 71.+ticari. yayın.çevre TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 322 / 374 . 59. . .20.30. +hava fotoğrafçılığı.sinema filmi ve televizyon endüstrileri ile ilgili sinema filmlerinin işlenmesi. gayrimenkul veya turizm amaçlı fotoğrafçılık.patent komisyonculuğu faaliyetleri (patentlerin alım ve satımı için düzenleme yapılması).güvenlik danışmanları. 96.+1 saatte baskı yapan fotoğraf dükkanları (fotoğraf makinesi satan dükkanların bir parçası olmayanlar). .hava durumu tahmin faaliyetleri.foto muhabirlerinin faaliyetleri.+fotoğraflarla ilgili olarak kopyalama ve onarma veya slayt rötuşlama. moda.00 Tercüme ve tefsir faaliyetleri 74.09.30 Tercüme ve tefsir faaliyetleri 74.+filmin banyo edilmesi ve fotoğraf basım laboratuarları.gayrimenkul ve sigorta için olanlar hariç ekspertiz faaliyetleri (antika eşyalar..haritacılık ve uzay bilgi faaliyetleri. 74.

71.20. bkz.toplantı ve ticari gösteri organizatörlerinin faaliyetleri. bkz.30.03 Forvarder faaliyetleri 74.90.02 Mimarlık. deniz ekspertiz ve sürveyör faaliyetleri 74. Kapsam dışı olanlar. bkz.gayrimenkul simsarlarının faaliyetleri. 82.. mühendislik ve idari danışmanlık dışındaki danışmanlık faaliyetleri. . bkz...diğer teknik danışmanlıklar. mühendislik ve idari danışmanlık dışındaki danışmanlık faaliyetleri 74. 45. bkz.12. 68. bkz.01 Patent komisyonculuğu faaliyetleri (patentlerin alım ve satımı için düzenleme yapılması) 74.çevrimiçi müzayede faaliyetleri. bkz.99.90.90.defter tutma faaliyetleri.11.04 Navlun komisyoncuları 74.90.90. bkz. 47.31. .endüstriyel tasarım ve makine tasarımı. 82. bkz. 73.1..99.91.mimarlık ve mühendislik danışmanlarının faaliyetleri.kullanılmış motorlu taşıtların müzayede yoluyla toptan satışı.kesin hesap araştırma faaliyetleri.danışmanlığı. 74.yiyecek üretiminde veteriner muayene ve denetimi..20. .99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer profesyonel. 47.mimarlık. 88.06 Gemi klas müesseseleri.90. bkz.bağımsız müzayedecilerin faaliyetleri. bkz. 69. 82.99.22. bkz.05 Puantajlama faaliyetleri 74. bkz. ..tüketici kredisi ve borç danışmanlığı. 74.reklam ve diğer reklam tasarımlarının teşhir edilmesi.10.stand ve diğer teşhir bina ve inşaatlarının oluşturulması. 71. bilimsel ve teknik faaliyetler 75 Veterinerlik hizmetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 323 / 374 .90. bkz.11. 70. 73.. 71.90.müzayede salonlarının faaliyetleri (perakende). .1. . bkz.idari danışmanların faaliyetleri..müşteri bağlılık programlarının yönetilmesi.

sürü test hizmetleri. bu teçhizatla gerçekleştirilen faaliyetlere tekabül eden sınıflara bakınız. 01. 64. 96. 01. Bu hizmetler.evcil hayvanlar için hayvan sağlık bakımı ve kontrolü faaliyetleri. bilgisayarlar. alt bölümlere ayrılabilmektedir: (1) motorlu taşıtların kiralanması.Bu bölüm çiftlik hayvanları veya evcil hayvanlar için hayvan sağlık bakım ve kontrol hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır. . (3) diğer taşıma teçhizatını kapsamak üzere işletme faaliyetleri için kullanılan türdeki diğer makine ve teçhizatın leasingi ve (4) kişisel hakların (sahiplik hakkı olan ürünlerin) ve benzeri ürünlerin kiralanması.hayvan çiftlikleri için hayvan sağlık bakımı ve kontrolü faaliyetleri. veteriner hastanelerindeki nitelikli veterinerler tarafından kendi danışma ve muayenehane odaları veya başka bir yerde yerine getirilmektedir.1 Motorlu taşıtların kiralanması ve leasingi 77. (2) eğlence ve spor teçhizatının ve kişisel ve ev teçhizatının kiralanması. . 01. sürü gütme hizmetleri. 75.00. köpek kulübelerinin veya evlerin ziyareti sırasında olduğu kadar.62. Kapsam dışı olanlar.Operasyonel leasingin yalnızca sağlanması bu kısma dahil olmaktadır Kapsam dışı olanlar. Bu aynı zamanda hayvan ambulans hizmetlerini de kapsamaktadır. bkz.09. ve endüstri makineleri ve teçhizatı gibi geniş kapsamlı bir dizi maddi malları içermek üzere.Bu faaliyetler nitelikli veterinerler tarafından çiftliklerin.koyunların kırpılması.operatör ile birlikte teçhizatın kiralanması. bkz.62. maddi ve finans dışı maddi olmayan varlıkların kiralanması ve leasingini kapsamaktadır. bkz.suni dölleme ile ilgili faaliyetler. ulaştırma (kısım H). .gayrimenkul kiralanması.finansal leasing. Bu.11 Hafif motorlu taşıtların ve arabaların kiralanması TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 324 / 374 . . . . Kısım L.sağlık bakımı olmaksızın yatılı hayvan çiftlikleri. 01.62. 75. tüketim malları. bkz.0 Veterinerlik hizmetleri 75. .sağlık bakımı olmaksızın evcil hayvan yatılı faaliyetleri. bkz. çiftliklerin. bkz. köpek kulübelerinin veya evlerinin ziyaret edilmesi durumunda ve ayrıca veteriner hastanelerinde çalıştıklarında kendi muayene odalarında veya başka bir yerde gerçekleştirilmektedir.00 Veterinerlik hizmetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. örneğin inşaat (kısım F). bkz. kümes hayvanlarının iğdiş edilmesi.91.62. . çobanlık hizmetleri. . 77.00 Veterinerlik hizmetleri 77 Kiralama ve leasing faaliyetleri Bu bölüm müşteriler için periyodik bir kiralama veya leasing ödemesi karşılığında otomobiller.

kayaklar.plaj sandalyeleri ve şemsiyeleri. .taşıtların izleyen türlerinin kiralanması ve operasyonel leasingi: +kamyonlar. 49.5 tondan daha fazla) 77.21 Eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi Bu sınıf eğlence ve spor teçhizatının kiralanmasını kapsamaktadır: . römorklar veya ağır motorlu taşıtlar (3. .bisikletler. römorklar veya ağır motorlu taşıtlar (3. bkz.otomobillerin ve hafif motorlu taşıtların sürücü ile birlikte kiralanması veya leasingi. Kimi durumlarda eşyaların daha uzun süreler için kiralanabilmelerine rağmen faaliyetler genellikle eşyaların kısa süreli kiralanmasını kapsamaktadır.00 Hafif motorlu taşıtların ve arabaların kiralanması 77.ağır eşya taşıtlarının veya kamyonlarının sürücü ile birlikte kiralanması veya leasingi. 77. . Kapsam dışı olanlar. 77. 49. 49.11.diğer spor teçhizatı.99 Diğer kamyonların kiralanması ve leasingi 77. eğlence ve spor teçhizatının ve video kasetlerinin kiralanmasının yanı sıra kişisel ve ev eşyalarının kiralanmasını kapsamaktadır. kanolar.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .02 Eğlence taşıtları 77. 77.12 Kamyonların kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.aşağıdaki taşıtların kiralanması ve operasyonel leasing: +sürücüsüz olarak yolcu arabaları ve diğer hafif motorlu taşıtlar (3.01 Kamyonlar. .12.39. .41. .5 tondan daha az).32.gezi tekneleri.2 Kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi Bu grup. . bkz. Kapsam dışı olanlar.12. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 325 / 374 .5 tondan daha fazla). yelkenliler. +eğlence taşıtları.12.

bkz.22. +çiçekler ve bitkiler. CD`lerin. dekor ve kostümler.21.eğlence tesislerinin bir parçası olarak eğlence ve spor teçhizatının kiralanması.01. bkz. 77.video kasetlerinin ve disklerin kiralanması. bkz. 77.y. 96.s. diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması. bkz.30.Kapsam dışı olanlar. Kapsam dışı olanlar. elektrikli aletler ve ev eşyaları. . kamyonların.29. +evde kullanım için elektronik teçhizat.10. +bir hobi olarak amatörler tarafından kullanılan ev onarımı için aletler gibi makine ve teçhizat.00 Eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi 77.. gazeteler ve dergiler.31 Tarımsal makine ve teçhizatın kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. müzikal aletler. römorkların ve eğlence taşıtlarının sürücüsüz olarak kiralanması. .50. mutfak ve yemek takımı. .operatörsüz olarak tarım ve ormancılık makine ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 326 / 374 . 77. bkz.29. bkz.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi 77. 77. iş üniforması ve ilgili unsurların sağlanması. .21. 77. bkz. . giyecek ve ayakkabı.video kasetlerinin ve plakların kiralanması. bkz.gezinti botlarının ve yelkenli botların mürettebatıyla birlikte kiralanması.motosikletler ve karavanların sürücüsüz olarak kiralanması. plakların.çamaşırhalerden çamaşır.b. . 77. teçhizat ve eşyanın kiralanması ve leasingi 77. bkz. .22. . 77.eğlence ve spor eşyalarının kiralanması.33. .hanehalkları veya sanayiler için ev veya kişisel eşyaların her türlüsünün kiralanması (eğlence ve spor teçhizatının kiralanması hariç olmak üzere): +tekstil.1.otomobillerin. 50. DVD`lerin ve benzerlerinin kiralamasını kapsamaktadır. 77.00 Video kasetlerin ve disklerin kiralanması 77.ofis mobilyalarının kiralanması.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . 93.22. +mobilya. bkz.22 Video kasetlerin ve disklerin kiralanması Bu sınıf video kasetlerin. 77. . +kitaplar.3 Diğer makine. 77.29. +mücevher. çömlek ve cam.39.

tarım ve orman makine ve teçhizatlarının operatör ile birlikte kiralanması. + muhasebe makineleri ve teçhizatı: yazarkasa.32 İnşaat ve yeraltı mühendisliği makine ve teçhizatının kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.34 Su taşımacılığı araçlarının kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.40.operatör ile birlikte inşaat ve inşaat mühendisliği makine ve teçhizatının kiralanması. Kapsam dışı olanlar. bkz.su taşımacılığı teçhizatının operatör ile birlikte kiralanması. bölüm 50.operatörsüz olarak inşaat ve yeraltı inşaatı makine ve teçhizatının kiralanması ve operasyonel leasingi: +vinç kamyonları. 02.33.33 Büro makine ve teçhizatının (bilgisayarlar dahil) kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 77. bkz. . 77.- TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 327 / 374 . + çoğaltma makineleri.61.00 Tarımsal makine ve teçhizatın kiralanması ve leasingi 77. Kapsam dışı olanlar. . +kurma ve sökme hariç yapı iskeleleri ve çalışma platformları. daktilolar ve kelime işlem makineleri. . Kapsam dışı olanlar. 77. .operatörü olmaksızın büro makine ve teçhizatının kiralanması ve operasyonel leasingi: + bilgisayar ve bilgisayar çevre donanımları.+ büro mobilyaları. . bkz.00 Büro makine ve teçhizatının (bilgisayarlar dahil) kiralanması ve leasingi 77.31.30`dakilerle üretilen ürünler. .32. 01. 43.teçhizatlarının kiralanması ve operasyonel leasingi: +örneğin tarımsal traktörler ve benzerleri gibi sınıf 28. elektronik hesap makinesi ve benzerleri.00 İnşaat ve yeraltı mühendisliği makine ve teçhizatının kiralanması ve leasingi 77.operatör olmaksızın su taşımacılığı teçhizatının kiralanması ve operasyonel leasingi: + ticari botlar ve gemiler.

+ sıcak hava balonları.31. Kapsam dışı olanlar. + ölçüm ve denetim teçhizatı. 77. büro makineleri ile teçhizatının kiralanması. bkz.00 Hava taşımacığı araçlarının kiralanması ve leasingi 77. 77. . bkz. televizyon ve iletişim teçhizatı.34.33. teçhizat ve eşyaların kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+ madencilik ve petrol çıkarma alanı teçhizatı.21 77.32.02 Gezinti tekneleri işletmeciliği 77.inşaat ve yeraltı inşaat makine ve teçhizatının kiralanması.35 Hava taşımacığı araçlarının kiralanması ve leasingi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bölüm 51. + profesyonel radyo. bkz.hava taşımacılık teçhizatının operatör ile birlikte kiralanması. 77. + diğer bilimsel.operatörsüz olarak genellikle endüstriler tarafından sermaye malları olarak kullanılan diğer makine ve teçhizatın kiralanması ve operasyonel leasingi:+ motorlar ve türbinler. + ölçüm ve denetim teçhizatı. + diğer bilimsel.01 Yat işletmeciliği 77. bkz.gezinti teknelerinin kiralanması.+ takım tezgahları. . televizyon ve iletişim teçhizatı. 77... + sinema filmi prodüksiyon teçhizatı.+ takım tezgahları. . . .35. 77. Kapsam dışı olanlar. 77. .39.bilgisayarlar dahil olmak üzere. bkz. karavan ve kamp araçları vb. bkz.bisikletlerin kiralanması.+ madencilik ve petrol çıkarma alanı teçhizatı. . 77. ticari ve endüstriyel makineler. + demiryolu taşıtları. + profesyonel radyo.sürücüsüz olarak kara taşımacılığı teçhizatının (motorlu taşıtlar hariç) kiralanması ve operasyonel leasingi:+ motosiklet. + sinema filmi prodüksiyon teçhizatı.tarımsal ve orman makine ve teçhizatının kiralanması. ticari ve endüstriyel makineler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 328 / 374 .01 Operatörsüz olarak genellikle endüstriler tarafından sermaye malları olarak kullanılan diğer makine ve teçhizatın kiralanması ve operasyonel leasingi motorlar ve türbinler.39 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine.34.21.operatör olmaksızın hava taşımacılık teçhizatının kiralanması ve operasyonel leasingi:+ uçaklar.

Bu ürünlerin kiralanması çeşitli şekillerde olabilir.39. + marka adları. Bugünkü sahipleri bu ürünleri vücuda getirmiş ya da getirmemiş olabilirler.telif hakkı saklı olan çalışmaların üretimi. karavan ve kamp araçları vb. .40. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 329 / 374 . fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi 78 İstihdam faaliyetleri Bu bölüm.00 Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında. 77. boş iş kadrolarının listelenmesi. 77.3. bkz. . bilgisayar yazılımı. + imtiyaz sözleşmeleri. bölüm 58 ve 59. 77. fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi Bu sınıf.40 Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında. gruplar 77. bir telif ücreti veya lisans ücreti ödenen ürün sahibine (yani varlık sahibine) kişisel hakların (sahiplik hakkı olan ürünlerin) ve benzeri ürünlerin kullanılması için diğer kişilere izin verilmesi faaliyetlerini kapsamaktadır. bkz. 77.02 Sürücüsüz olarak kara taşımacılığı teçhizatının (motorlu taşıtlar hariç) kiralanması ve operasyonel leasingi motosiklet. + maden çıkarımı -ve değer biçme. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.20.1.aşağıdakilerin kullanılması için telif veya lisans ücretlerinin alınması:+ patentli varlıklar. bkz. istihdam acentelerinin çalışanları hariç olmak üzere.. bir ayrıcalık hakkı uyarınca çalışan işletmeler gibi.. Kapsam dışı olanlar.77.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine. teçhizat ve eşyaların kiralanması ve leasingi 77. sonraki süreçler ve ürünlerde kullanım.39. fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi 77. 68. + demiryolu taşıtları..gayrimenkulün leasingi. 59.kişisel hakların (sahiplik hakkı olan ürünlerin) ve benzeri ürünlerin leasingi (kitaplar veya bilgisayar yazılımı gibi telif hakkı saklı olan çalışmalar hariç olmak üzere). . bkz. örneğin. yeniden üretim için izin verilmesi.2.maddi varlıkların leasingi. bölüm 58.+ ticari markalar ve hizmet markaları. yeniden üretimi ve dağıtılması (kitaplar.hakların kazanımı ve ilan edilmesi. film).4 Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında.

bkz. seçimi.idari araştırma ve yerleştirmefaaliyetleri... 78.90. Kapsam dışı olanlar. Bubölüm aşağıdakileri kapsamaktadır:. tiyatrotik rol dağıtım ajansları. gönderilmesi ve yerleştirilmesi faaliyetleri.10.istihdam amacıyla başvuranların önerilmesi veya işe yerleştirilmesi. Kapsam dışacenı olanlar.10 İşe girecek kişilerin seçimi ve yerleştirilmesi faaliyetleri Bu sınıf. müşterinin işgücünü desteklemek amacıyla sınırlı bir süre için müşterilerin işyerlerine personel temin edilmesi faaliyetleri ile diğer insan kaynaklarının sağlanması faaliyetlerini kapsamaktadır.oyuncu seçme ajansları ve bürolarının faaliyetleri.10..kişisel tiyatrotik veya sanatsal aracılar veya acentelerinin faaliyetleri. 78.90. .bağımsız sanatçılar için aracılık faaliyetleri.20 Geçici iş bulma kurumlarının faaliyetleri Bu sınıf. . 74.01 İdari yerleştirme ve araştırma faaliyetleri dahil olmak üzere personel araştırması. istihdam kadrolarının listelenmesi ve başvuran veya yerleştirilen kişilerin iş ve işçi bulma kurumu çalışanları olmaması halinde istihdam için adayların başvurusu ve yerleştirilmesini kapsamaktadır.idari yerleştirme ve araştırma faaliyetleri dahil olmak üzere personel araştırması.1 İşe girecek kişilerin seçimi ve yerleştirilmesi faaliyetleri 78.99 Diğer işe girecek kişilerin seçimi ve yerleştirilmesi faaliyetleri 78. . seçimi. bkz. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.online işçi yerleştirme kurumlarının faaliyetleri. geçici olarak onun yerini almak veya işgücüne katkıda bulunmak için sınırlı zaman TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 330 / 374 .02 Oyuncu seçme ajansları ve bürolarının faaliyetleri tiyatrotik rol dağıtım ajansları 78.10.2 Geçici iş bulma kurumlarının faaliyetleri 78. örneğin.oyunculuk ajanslarının faaliyetleri. gönderilmesi ve yerleştirilmesi faaliyetleri 78. 74.

sürecinde müşteri işletmelere aynı zamanda geçici yardım hizmet biriminin çalışanı olan işçilerin sağlanması faaliyetlerini kapsamaktadır.00 Geçici iş bulma kurumlarının faaliyetleri 78. bu koşullarla ilgili eleman (personel) idare işleri ve insan kaynakları için çok geniş bir alana karşılık gelmektedir. İnsan kaynaklarının sağlanması.20. müşteri işletmeler için insan kaynakları sağlanması faaliyetlerini kapsamaktadır. 79.1 Seyahat acentesi ve tur operatörlerinin faaliyetleri Bu grup. vergiler. türüne özgü olarak.3 Diğer insan kaynaklarının sağlanması 78. taşımacılık ve konaklama hizmetlerinin satışı ile iştigal eden acentelerin faaliyetini. tur. bu işletmelerin ayrı ayrı ekonomik faaliyetleri içerisindeki sınıfa bakınız. seyahat acenteleri aracılığıyla veya doğrudan temsilciler tarafından satılan. tur operatörleri. ve diğer mali ve insan kaynakları konuları ile ilgili hususlarda çalışanlar için işvereni resmi olarak temsil etmektedirler. 78.30 Diğer insan kaynaklarının sağlanması Bu sınıf.00 Diğer insan kaynaklarının sağlanması 79 Seyahat acentesi. Burada sınıflandırılan birimler bordrolar. turların düzenlenmesi ve bir araya getirilmesi faaliyeti.. tur. temel olarak halk ve ticari müşteriler için asıl olarak seyahat. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 331 / 374 . bkz. tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ile ilgili faaliyetler Bu bölüm.alıcıların işgücüne sürekli olarak yerine yerleştirme ya da katkıda bulunmak amacıyla insan kaynaklarının sağlanması. örneğin. Ayrıca turist rehberliği ve turizme destek faaliyetleri de buna dahil olmaktadır. 78. turların düzenlenmesi ve bir araya getirilmesi faaliyetini kapsamaktadır. Bununla birlikte. seyahat acenteleri aracılığıyla veya doğrudan temsilciler tarafından satılan. ancak bunlar çalışanların yönetim ve denetiminden sorumlu değildir. taşımacılık ve konaklama hizmetlerinin satışı ile iştigal eden ajansların faaliyetini.30. örneğin tur operatörleri. burada sınıflandırılan birimler. 78. Kapsam dışı olanlar.20.işletmelerin denetimi veya yönetimi ile birlikte insan kaynakları fonksiyonlarının sağlanması. temel olarak halk ve ticari müşteriler için asıl olarak seyahat. ve diğer rezervasyon hizmetleri dahil olmak üzere seyahatle ilgili diğer hizmetleri kapsamaktadır. burada sınıflandırılan birimler müşterilerin çalışma alanlarında işçilere ilişkin olarak doğrudan denetim sağlamazlar. uzun dönemli veya sürekli olarak gerçekleştirilmekte olup.

restoranlar. bkz.12. tur. bkz. . kongre ve konferans benzeri etkinliklerin yönetimi ve düzenlenmesi.tiyatro. 82.. .+ turist rehberliği faaliyetleri.79..ziyaretçiler için danışmanlık. tiyatro. Kapsam dışı olanlar.30.toplantı.02 Düzenli sefer yapan gemi acenteleri 79. aşağıdakileri kapsamaktadır. spor ve diğer eğlence ve davet etkinlikleri için bilet satılması faaliyetleri.11.11 Seyahat acentesi faaliyetleri Bu sınıf.turizme destek faaliyetleri. eğlence ve spor ve benzerleri için yer ayırma (rezervasyon).seyahat acenteleri aracılığıyla veya doğrudan temsilciler tarafından satılan turların düzenlenmesi ve bir araya getirilmesi.00 Tur operatörü faaliyetleri 79. 79. 79.9 Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler 79.12. oteller. sınıflar 79. tarihsel veya kültürel alanların ziyaret edilmesi.90.01 Konteyner gemi acenteleri 79.+ziyaretçiler için gezilerle ilgili bilgi sağlanması. araba kiralama. taşımacılık ve konaklama hizmetlerinin satışı ile iştigal eden ajansların faaliyetini kapsamaktadır. müzik ve spor etkinlikleri.seyahat acentelerinin ve tur operatörlerinin faaliyetleri.. halk ve ticari müşteriler için toptan veya perakende satış temeline dayalı olarak başlıca seyahat.11 ve 79..+ taşımacılık.90.. Turlar aşağıdakilerin herhangi birini veya tümünükapsayabilmektedir.90. +yiyecek. 79.90 Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.03 Düzensiz sefer yapan gemi acenteleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 332 / 374 .+konaklama.00 Seyahat acentesi faaliyetleri 79. +müzelerin.12 Tur operatörü faaliyetleri Bu sınıf.ortak devre mülk hizmetleri.+taşımacılık.

04 Kıyı gemi acenteleri N-İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ Bu kısım işletmelerin genel işleyişini destekleyen pek çok faaliyeti kapsamaktadır. veya diğer değerli şeylerin geçişinde bu gibi değerlerin korunması için personel ve teçhizatla birlikte toplanması ve dağıtımı. bkz. Eğer.10. Kapsam dışı olanlar.90.. .2 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri 80.1 Özel güvenlik faaliyetleri 80. makbuz. elektronik güvenlik TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 333 / 374 . 84.10 Özel güvenlik faaliyetleri Bu sınıf. koruma ve karakol hizmetleri.parmak izi alınması hizmetleri. 80. 80 Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri Bu bölüm güvenlik ile ilgili hizmetleri kapsamaktadır. Bu faaliyetler kısım M`de yer alan faaliyetlerden farklılaşmaktadır. bunlar bu bölümden hariç tutulmaktadır ve perakende satış içerisinde sınıflandırılmaktadır. örneğin.koruma hizmetleri. aşağıdakilerden bir veya birden fazlasının sağlanmasını kapsamaktadır: Koruma ve karakol hizmetleri. örneğin. para. . inşaat vb. bu sistemlerin uzaktan kontrolüne odaklı faaliyetlerde elektronik güvenlik alarm sistemlerinin çalışması.79.zırhlı otomobil hizmetleri.kurulumu ve bakımı dahil olmak üzere.24. . para. makbuz.kamu düzeni ve güvenliği faaliyetleri. . 80.00 Özel güvenlik faaliyetleri 80. hırsız ve yangın alarmları. .20 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.yalan makinesi hizmetleri. montaj ve onarım hizmetlerini de kapsamaktadır. çünkü bu faaliyetlerin başlıca amacı uzmanlık bilgisinin aktarılması değildir. veya diğer değerli şeylerin geçişinde bu gibi değerlerin korunması için personel ve teçhizatla birlikte toplanması ve dağıtımı.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. ancak genellikle satış. . örneğin. soruşturma ve detektiflik hizmetleri.güvenlik görevlilerinin hizmetleri. sonraki içerikler ayrı olarak sağlanmaktaysa.

çöplerin yok edilmesi. 74. bkz. koruma ve güvenlik. Bu faaliyetleri yerine getiren birimler bu gibi güvenlik sistemlerinin. Bu hizmetler. havuzlar. mekanik veya elektronik kilitleme cihazlarının.anahtar çoğaltma hizmetlerinin sağlanması. 81. bkz.21. karayolu ve deniz tankerlerinin içlerinin temizliği faaliyetlerini. bir müşterinin tesisleri içerisinde destek hizmetlerinin bir kombinasyonunun sağlanmasını kapsamaktadır. bir müşterinin tesisleri içerisinde yer alan her tür binanın iç ve dış temizliği. 47. şişelerin temizliği.montaj. kasaların ve güvenlik bölmelerinin özel mağazalarda perakende satışı.1 Bağlı tesisler destek hizmetleri 81.10 Bağlı tesisler destek hizmetleri Bu sınıf. döşemeler. mekanik veya elektronik kilitleme cihazlarının.20. hırsız ve yangın alarmları gibi. .güvenlik danışmanları. trenler ve benzerleri için dezenfekte ve imha faaliyetlerini. gemiler. çevre düzenleme ve bakım hizmetlerinin sağlanması ve bu hizmetlerin çevre düzenlemesi planları ve/veya kaldırım inşaatları (örneğin montaj). onarım.müşteri türünden veya soruşturma amacından bağımsız olarak tüm özel dedektiflerin faaliyetleri. 80.59. ve mekanik veya elektronik kilitleme cihazlarının. otobüslerin.00 Soruşturma faaliyetleri 81 Binalar ve çevre düzenlemesi faaliyetleri Bu bölüm.kontrol. kasaların ve güvenlik bölmelerinin kurulumu. parmaklıklar. .30 Soruşturma faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. istinat duvarları. Kapsam dışı olanlar.90 . 43.00 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri 80. trenlerin. binalar. genel iç temizlik. bkz. 80. yeniden inşa. . bakım. kamu düzeni ve güvenlik faaliyetleri.daha sonra kontrol olmaksızın.soruşturma ve dedektiflik hizmet faaliyetleri. bkz. . elektrikli güvenlik alarm sistemlerinin. endüstri makinelerinin temizliği.29.30. ve benzer yapıların düzenlenmesi gibi destek hizmetlerinin bir bileşiminin sağlanması benzeri belli sayıda genel destek hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır.24.alarm sistemlerinin kontrolü ve uzaktan kontrolü.3 Soruşturma faaliyetleri 80. bkz. kasaların ve güvenlik bölmelerinin satışı ile de ilgilenmektedirler. kar ve buzun kaldırılması. . 95. . kurulum veya bakım hizmetleri olmaksızın. 84. uçakların ve benzerlerinin temizliği. . caddelerin süpürülmesi. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 334 / 374 . hırsız ve yangın alarmı benzeri güvenlik sistemlerinin kurulumu.

özel iç temizlik faaliyetleri.bir müşterinin bilgisayar sistemleri ve/veya veri işleme olanaklarının yerinde idare edilmesi ve çalıştırılmasının sağlanması. buhar kazanlarının. 43. .23.tarımsal zararlıların kontrolü. fırınların. her türlü binanın genel iç temizliği. .21. 81. sağlanan hizmete göre uygun sınıfa bakınız. havalandırma kanallarının.21.yeni binaların inşaat sonrasında temizlenmesi..daireler veya apartmanlar. ve diğer işletme ve mesleki binalar ve çok birimli yerleşim binaları 81. ve diğer işletme ve mesleki binalar ve çok birimli yerleşim binaları. veya hastane.10. örneğin bir otel.halı ve kilim yıkanması. Bu yardımcı faaliyetler. 84. .. 81.. şişelerin temizliği. 01. çamaşırhane ve tesisler içerisinde yardımcı işlemlerle ilgili hizmetleri kapsamaktadır. 81. ısıtma) yalnızca birinin sağlanması fonksiyonu.99. bkz. binaların dış cepheleri (İnşaat) için kum atılması ve benzer faaliyetler.. şöminelerin. işletilen birimin sınıfına bakınız. her tür binanın genel (uzmanlaşmamış) temizliği faaliyetlerini kapsamaktadır.daireler veya apartmanlar. maden.posta dağıtımı. . Kapsam dışı olanlar. tül ve perdelerin temizliği.fabrikalar.2 Temizlik faaliyetleri Bu grup. bkz.müşterinin kuruluşunun tümüyle işletilmesi için idarecilerin ve fonksiyonel personelin sağlanması. ocakların.01 Her tür binanın genel (uzmanlaşmamış) temizliği bürolar. caddelerin süpürülmesi. . . . . örneğin çimlerin temizlenmesi.02 Diğer işletme ve mesleki binalar ve çok TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 335 / 374 . örneğin: bürolar. . . . binaların dış temizliği faaliyetlerini. karayolu ve deniz tankerlerinin içlerinin temizliği faaliyetlerini. restoran. kalorifer kazanlarının.fabrikalar.. müşterinin işi veya faaliyetleri içerisinde yer almayan veyahut bunlardan sorumlu olmayan fonksiyonel personel tarafından gerçekleştirilmektedir.dükkanlar.. resepsiyon. genel iç temizlik hizmetleri) veya görevlerin (örneğin. bkz. binalar için uzman temizlik faaliyetlerini veya diğer uzman temizlik faaliyetlerini.22. bkz. endüstri makinelerinin temizliği.61.00 Bağlı tesisler destek hizmetleri 81. Kapsam dışı olanlar. Bu faaliyetler pencereler veya geçitler gibi ortak dış alanları kapsamakla birlikte daha çok iç temizliktir. egzoz ünitelerinin temizlenmesi gibi. binalar ve endüstri makineleri için dezenfekte ve imha faaliyetlerini.kuruluşlar.dükkanlar. bkz. 43.bir sözleşme veya ücret bazında ıslah evlerinin işletilmesi. bkz.buhar arıtımı. kar ve buzun kaldırılmasını kapsamaktadır.yardımcı hizmetlerin (örneğin.21 Binaların genel temizliği Bu sınıf. 96.39. bkz.03. Kapsam dışı olanlar. 62.01 81.kuruluşlar.

kuruluşlar ve diğer işletmeler ve mesleki binalar ve çok birimli yerleşim binaları dahil olmak üzere.22 Diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri Bu sınıf şu faaliyetleri kapsamaktadır: . dükkanlar. . fabrikalar. diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri 81. fabrikalar.bys. .22.22. 81. fırınların. ocakların.bina dış yüzeyleri için. buharla temizleme ve püskürtme ve benzer faaliyetler. her türlü binanın dış temizliği 81. otobüslerin.endüstriyel makinelerin temizliği. 43. çimlerin temizlenmesi ve şöminelerin.99.01 Ofisler. pencere temizliği. buhar kazanlarının.29 Diğer temizlik faaliyetleri Bu sınıf şu faaliyetleri kapsamaktadır: . her türlü binanın dış temizliği.22. buhar kazanlarının.yüzme havuzlarının temizliği ve bakımı hizmetleri. havalandırma kanallarının.22.03 Endüstriyel makinelerin temizliği 81. çimlerin temizlenmesi ve şöminelerin. egzoz ünitelerinin temizlenmesi gibi binalar için özel temizlikfaaliyetleri 81. kuruluşlar ve diğer işletmeler ve mesleki binalar ve çok birimli yerleşim binaları dahil olmak üzere. egzoz ünitelerinin temizlenmesi gibi binalar için özel temizlikfaaliyetleri. havalandırma kanallarının.99 bys. .birimli yerleşim binaları 81.ofisler.karayolu ve deniz tankerlerinin içlerinin temizliği. diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri. kalorifer kazanlarının.02 Pencere temizliği. uçakların ve benzerlerinin temizliği. Kapsam dışı olanlar. . . kalorifer kazanlarının.trenlerin. ocakların. bkz. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 336 / 374 . fırınların. dükkanlar.

3 Çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri 81. yeşil alanlar.29.aşağıdakilerin dikim.29.dezenfekte ve imha faaliyetleri.05 Caddelerin süpürülmesi ve kar ve buzun kaldırılması 81. araba yıkama.29.başka yerde sınıflandırılmamış diğer temizlik faaliyetleri. tren hatları ve tramvay hatları.caddelerin süpürülmesi ve kar ve buzun kaldırılması. . idari binalar. +belediyeye ait alanlar (parklar. mezarlıklar v.20. uçakların ve benzerlerinin temizliği 81. .29. 45.).29. . hastaneler. ev içindeki TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 337 / 374 .03 Karayolu ve deniz tankerlerinin içlerinin temizliği 81.04 Dezenfekte ve imha faaliyetleri 81.).29.b.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer temizlik faaliyetleri 81. bina cephesi yeşil alanları.01 Yüzme havuzlarının temizliği ve bakımı hizmetleri 81. su kanalları. otobüslerin. kilise binaları v. 01.61.otomobil temizliği. . havaalanları). . 81. +karayolu yeşil alanları (yollar. bkz. . bkz.tarımsal zararlıların kontrolü. bakım ve onarımı:+aşağıdakiler için parklar ve bahçeler.+aşağıdakiler için yeşil alanlar:+binalar (çatı bahçeleri.02 Trenlerin.+özel ve kamu konutları.+kamu ve yarı kamusal binalar (okullar. Kapsam dışı olanlar.30 Çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.şişelerin temizliği.b.+sanayi ve ticari binalar.

erozyon. . bölümler 01. güneş banyosu için çimenler ve diğer eğlence parkları. 01.+sanayi ve ticari binalar.30.+özel ve kamu konutları. görüş ve manzaranın korunması için bitkiler.çevre düzenlemesi ve mimarlık faaliyetleri.11 bkz. yüzme havuzları. yüzme havuzları. bkz.ticari üretim ve bitkilerin. göletler. örneğin bir sözleşme veya ücret temelinde diğerleri için finansal planlama. 01. bir dizi günlük büro yönetim hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır.b.bahçeler). güneş banyosu için çimenler ve diğer eğlence parkları. (futbol sahaları. +durağan ve akan sular (havuzlar. bkz.30. . (futbol sahaları. golf pistleri gibi) oyun alanları. bakım ve onarım şağıdakiler için parklar ve bahçeler.Bu bölümde sınıflandırılan birimler bir şirketin tüm işlevlerini yerine getirmek için fonksiyonel personel sağlamamaktadırlar.tarımsal kullanım için uygun ekolojik düzen içerisinde toprağın korunması. havaalanları). rüzgar.+spor alanları. dalgalı alanlar.99 Diğer çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri 82 Büro yönetimi.+aşağıdakiler için yeşil alanlar:+binalar (çatı bahçeleri. 82. Kapsam dışı olanlar.ağaç fidanlıkları ve orman ağaç fidanlıkları.+kamu ve yarı kamusal binalar (okullar. 02. kısım F.61. kilise binaları v. 02. su kanalları.10. golf pistleri gibi) oyun alanları. ırmaklar. fabrika kanalizasyon sistemleri) 81. fabrika kanalizasyon sistemleri).Bu grup aynı zamanda diğerleri için bir sözleşme veya ücret temelinde şirketlerin ve organizasyonların geleneksel olarak kendileri için yaptıkları devam eden rutin işler olan destek faaliyetlerini kapsamaktadır. hendekler. . yeşil alanlar. idari binalar. mezarlıklar v.çevre düzenlemesi amacıyla gerçekleştirilen inşaat faaliyetleri.30. hendekler.gürültü.Bu grupta sınıflandırılan birimler bir şirketin tüm işlevlerini yerine getirmek için fonksiyonel personel sağlamamaktadırlar. hastaneler. 81. büro desteği ve diğer şirket destek faaliyetleri Bu bölüm. Bu faaliyetlerin belirli bir yönüyle iştigal eden birimler bu belirli faaliyetegöresınıflandırılmaktadırlar. 82. göletler. +belediyeye ait alanlar (parklar. +durağan ve akan sular (havuzlar. 71.b.1 Büro yönetimi ve destek faaliyetleri Bu grup. dalgalı alanlar. personel ve fiziksel dağıtım ve lojistik.).01 Dikim. bir sözleşme veya ücret temelinde devam eden rutin işlerin yanı sıra bir dizi günlük yönetim hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır. bkz.+spor alanları. ağaçların ticari üretimi için dikim. tren hatları ve tramvay hatları.). faturalama ve kayıtların tutulması. ırmaklar. bkz.. bina cephesi yeşil alanları. +karayolu yeşil alanları (yollar. . ev içindeki bahçeler).Bu bölüm aynı zamanda tipik olarak başka bir yerde sınıflandırılmamış olan işletmelere sağlanan tüm destek hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır. .11 Ortak büro yönetim hizmeti faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 338 / 374 .

99.ön baskı hizmetleri. 82. .b.mavi üstüne beyaz baskı.fotokopi.daktilo ile yazma ve metin işleme. Kapsam dışı olanlar. personel ve mail hizmetleri gibi günlük ofis yönetim hizmetlerinin bir kombinasyonunun sağlanmasını kapsamaktadır.11.19.doküman hazırlama. örneğin ofset baskı.çoğaltma. Buraya dahil olan doküman kopyalama/basım faaliyetleri yalnızca kısa süreli türdeki basım faaliyetlerini kapsamaktadır. . 82. hızlı basım.. hızlı baskı v. doküman hazırlama ve diğer özel büro destek hizmetleri 82. bu belirli faaliyete göre sınıfa bakınız.. . ve diğer sekreterya hizmetleri. ürün bilgisi sağlayan. 18.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .00 Fotokopi.13. faturalama ve kayıtların tutulması... bilgisayar telefon entegrasyonu. 18.dokümanların basımı (ofset baskı.posta reklam kampanyalarını geliştirme ve organize etme. çeşitli kopyalama. 82.). TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 339 / 374 .malları veya hizmetleri potansiyel müşterilere satmak veya pazarlamak. Kapsam dışı olanlar.operatör kişiler. bkz. bkz. doküman hazırlama ve diğer özel büro destek hizmetleri Bu sınıf. bkz. finansal planlama. . bir sözleşme veya ücret temelinde diğerleri için resepsiyon. etkileşimli (interaktif) cevaplama sistemleri veya komut alan. .12. bkz.11.sekreterya destek hizmetleri.denetim olmaksızın fonksiyonel personel sağlanması.mektup veya özet yazımı. dijital basım. doküman hazırlama ve özel büro destek faaliyetlerini kapsamaktadır.. baskı öncesi hizmetler.00 Ortak büro yönetim hizmeti faaliyetleri 82. posta kutusu kiralanmasının sağlanması ve postacılık hizmetleri.dokümanların uyarlanması.genel stenografi hizmetleri.2 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri 82. müşteriler için piyasa araştırması veya kamuoyu araştırması ve benzer faaliyetleri gerçekleştirmek için benzer yöntemler kullanan gidençağrımerkezleri. .20 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri Bu sınıf aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır:. 78.Bu sınıf. bkz. . 73.19 Fotokopi. yardım için müşteri taleplerine cevap veren ve müşteri şikayetleri ile ilgilenen benzer yöntemler kullanılarak müşterilerden gelen çağrılara cevap veren gelen çağrı merkezleri. otomatik çağrı yönlendirme. dokümanın redaksiyonu ve düzeltilmesi. . mahkeme raporlaması gibi özel stenotip hizmetleri.basım hizmetleri sağlanmaksızın diğer doküman kopyalama hizmetleri.bu faaliyetlerin sadece belirli bir kısmının sağlanması. bkz. .99. 82..

fatura ve borç toplama hizmetleri 82. örneğin kişilerin kredi ve çalışma geçmişleri. ve bu kişilerin ve şirketlerin güvenilirliklerinin değerlendirilmesi ihtiyacını duyan finansal kuruluşlara. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 340 / 374 .9 Başka yerde sınıflandırılmamış şirket destek hizmet faaliyetleri Bu grup. ve diğerlerine bilgi sağlanması. promosyon ve/veya etkinliklerin düzenlenmesini kapsamaktadır. şirketlerin kredi geçmişleri. şirketlerin kredi geçmişleri. 82.91. ve bu kişilerin ve şirketlerin güvenilirliklerinin değerlendirilmesi ihtiyacını duyan finansal kuruluşlara.82. .01 Müşterilerden alacaklar için olan ödemelerin ve havale ödemelerinin toplanması örneğin. tahsilat daireleri. 82. kongreler.bilgi toplama.30. şirketler ve ticari fuarlar.30 Kongre ve ticari fuar organizasyonu Bu sınıf. perakendecilere.3 Kongre ve ticari fuar organizasyonu 82. organizasyon. konferanslar ve toplantılar. ve diğerlerine bilgi sağlanması. bu etkinliklerin gerçekleştirildiği tesislerin işletilmesi için yönetim ve personel sağlanması dahil olsun ya da olmasın. perakendecilere. 82. fatura ve borç toplama hizmetleri.91.20.. kredi kayıt büroları ve başka bir yerde sınıflandırılmamış olan şirketlere tipik olarak sağlanan tüm destek faaliyetlerini kapsamaktadır.02 Bilgi toplama örneğin kişilerin kredi ve çalışma geçmişleri. örneğin.müşterilerden alacaklar için olan ödemelerin ve havale ödemelerinin toplanması.00 Kongre ve ticari fuar organizasyonu 82.00 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri 82. örneğin.91 Tahsilat daireleri ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

borcu ödenmeyen malların geri alınması hizmetleri. örneğin:. .00 Paketleme faaliyetleri 82.bağımsız müzayedecilerin faaliyetleri.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer şirket destek hizmet faaliyetleri Bu sınıf destek faaliyetlerini kapsamaktadır. hükümet ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır.+genel stenografi hizmetleri. . Kapsam dışı olanlar..dokümandan kopya çıkarma hizmetlerinin sağlanması. sıvıların şişelenmesi. 11.otomatik bir sürece dahil olsun ya da olmasın bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak yapılan paketleme faaliyetleri: +içecekler ve yiyecek dahil olmak üzere. ulusal savunma. bkz.başka bir yerde sınıflandırılmamış şirketlere tipik olarak sağlanan diğer destek faaliyetleri.92. ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK Bu kısım.07.bir sözleşme veya ücret temelinde kaynak geliştirme organizasyon hizmetleri.hafif içeceklerin imalatı ve mineral su üretimi. 59.19. alüminyum folyo kaplama). damgalama ve marka basma. +etiketleme... . bkz. konferansların canlı televizyon gösterimlerine eş zamanlı (simültane gibi) alt yazı geçilmesi.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer şirket destek hizmet faaliyetleri O-KAMU YÖNETİMİ VE SAVUNMA. . 52. Bu yasama faaliyetleri. +paket ambalajlama ve hediye paketleme.toplantıların. vergilendirme. Kapsam dışı olanlar.birebir raporlama ve resmi tutanakların stenotip raporlaması ve raporlanan materyallerin sonradan uyarlanmasının sağlanması.taşımacılık için arızi paketleme faaliyetleri.12. 82. . +katı maddelerin paketlenmesi (köpüklü ambalaj. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 341 / 374 . bkz.92 Paketleme faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.99 Diğer tahsilat daireleri ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri 82.adres kodlama hizmetleri.kod basım hizmetleri.. örneğin:+mahkeme raporlaması veya stenotip kayıt hizmetleri.sadakat programlarının yönetilmesi. genel olarak kamu idaresi tarafından yerine getirilen. kamu düzeni ve güvenliği.film veya bantlara alt yazı veya alt başlık yazılması hizmetlerinin sağlanması.82. . 82. ..park sayacından madeni paraların toplanması hizmetleri. +eczanelerde doktorun isteğine göre hazırlanan ilaçların güvenli paketlenmesi. bkz.99.29. 82.91..

zorunlu güvenlik faaliyetlerini de kapsamaktadır. . kişisel refahın artırılmasına yönelik araştırma ve geliştirme politikalarının ve ortak fonların yönetimi.ekonomik performans ve rekabet edilebilirliği artırmaya yönelik araştırma ve geliştirme politikalarının yönetimi.3. . Bu kısım aynı zamanda.22. Bir önceki paragrafta doğası gereği belirlenen faaliyet dışında.Araştırma ve geliştirme politikaları ve ortak fonlarla ilgili savunma yönetimi.13. +eğlence. eğitim.hükümet arşivlerinin işletilmesi.12. +çevre. . bkz. bkz. 91.araştırma ve geliştirme politikalarının ve bu alanlarla ilgili fonların idaresi. 68. denetimler. Benzer şekilde. öğretimin kendisi dahil değildir (bkz. 84 Kamu yönetimi ve savunma. kültürel hizmetler ve diğer sosyal hizmetleri sağlayan kurulu Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.bütçe uygulaması ve kamu fonlarının ve kamu borcunun yönetimi:+paraların toplanması ve alınması.+gümrük idaresi.11 Genel kamu yönetimi faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. okul sisteminin (düzenlemeler. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 342 / 374 .00 Genel kamu yönetimi faaliyetleri 84. müfredat programı gibi) idaresi bu kısıma dahil olmaktadır. Örneğin. bölgesel ve yerel yapıların idari ve yasal yönetimi. zorunlu sosyal güvenlik 84..12 Sosyal güvenlik hariç. +sosyal hizmetler. .11. 84.hükümetin kendisine ait veya kullandığı binaların işletilmesi. kısım P).kişisel iyileştirmeyi hedefleyen programlarının yönetilmesi: +sağlık.göçmenlik hizmetlerine dayalı idari programlar ile dışişleri ve hükümet programlarının yanı sıra kanunların ve bunlara uygun düzenlemelerin yasalaştırılması ve hukuki olarak yorumlanmasını kapsamaktadır.2. bkz.hükümetin çeşitli düzeylerindeki tüm ekonomik ve sosyal planlama ve istatistik hizmetlerinin yönetimi ve uygulanması.+mallara ilişkin harç/vergi toplanması ve vergi ihlal incelemesi.tüm (sivil) araştırma ve geliştirme politikalarının ve ortak fonların yönetimi. +eğitim. sosyal ve ekonomik yaşam alanında genel yönetim (hükümetin her seviyesinde yürütme. +spor. NACE içerisinde başka bir yerde sınıflandırılan söz konusu faaliyetlerin bu kısıma dahil olmadığı anlamına gelmektedir. . +iskan. Bu kamu birimlerince yerine getirilse dahi.finansal hususların yönetimi ve denetimi:+vergilendirme tasarılarının uygulanması. 84. bunların paylaştırılmasının denetimi.1 Ülke yönetimi ve toplumun ekonomik ve sosyal politikalarının yönetimi Bu grup. . .. 84. 84. 68. sağlık. finansal yönetim gibi) ve denetimi kapsamaktadır. bkz.01. bkz. . +kültür.merkezi. yasal veya kurumsal statü bu kısım içerisinde yer alan bir faaliyet için başlı başına belirleyici faktör değildir. yasama. Kapsam dışı olanlar. ve bir hapishane veya askeri hastane sağlık (bkz. 84. bu kısım içerisinde yer alan kimi faaliyetler hükümet dışı birimler tarafından yerine getirilmektedir. kısım Q) içerisinde sınıflandırılmaktadır.

39. çöplerin ortadan kaldırılması ve iyileştirme faaliyetleri.00 İş etkinliğinin artırılmasına yönelik katkı ve düzenleme faaliyetleri 84.2 Bir bütün olarak topluma hizmetlerin sağlanması Bu grup. kültürel hizmetler ve diğer sosyal hizmetleri sağlayan kuruluşların faaliyetlerinin düzenlenmesi 84. . bkz. +alt yapı. . bkz.+enerji ve maden kaynakları. . . . 84. 38.21 Dışişleri ile ilgili hizmetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+iletişim.. bölüm 93.müzeler ve diğer kültürel kuruluşlar. bkz. kamu yönetim ve düzenlemesi: +tarım.dış ticaret. 84. örneğin işsizliğin azaltılması.01. eğitim. bkz.+toptan ve perakende ticaret.30.insan sağlığı ile bağlantılı faaliyetler.lağım pisliği. işletilmesi ve desteklenmesi. savunma ve kamu düzeni.Kapsam dışı olanlar.yabancı ülkeler için askeri yardım sağlanması. . .+ulaşım. . dışişleri.ekonomik performansın artırılması için araştırma ve geliştirme politikalarının ve ortak fonların yönetimi. uluslararası organizasyonlar aracılığıyla gönderilsin ya da gönderilmesin yabancı ülkeler için yardım. .araştırma ve deneysel gelişim faaliyetleri.12.zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri.99. bölüm 91. . . bkz. bkz.ulusal sınırların ötesine iletmek için bilgi ve kültür hizmetlerinin yönetimi. bkz.genel çalışma ilişkilerinin yönetimi. 91.bölgesel politika tedbirlerinin gerçekleştirilmesi.spor veya diğer eğlence faaliyetleri. . . 84.eğitim faaliyetleri. kısım P.dışişleri bakanlığının yönetimi ve faaliyeti ile yurt dışında veya uluslararası organizasyonlardaki bürolarda diplomatik ve konsolosluk görevleri. 84.13.farklı ekonomik sektörler için sübvansiyon dağıtımı dahil olmak üzere. bölümler 37. . . bölüm 86. uluslararası ve dış teknik konuların yönetimi. 88.13 İş etkinliğinin artırılmasına yönelik katkı ve düzenleme faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. +toprak kullanımı..uluslararası felaketler ve savaş mülteci hizmetleri. bkz.+oteller ve turizm. sağlık. Kapsam dışı olanlar. Kapsam dışı olanlar. bölüm 72. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 343 / 374 .00 Sosyal güvenlik hariç. bkz. güvenlik faaliyetlerini kapsamaktadır.devletçe işletilen kütüphanelerin ve arşivlerin faaliyetleri.

bkz. bkz.sivil savunma kuvvetlerinin idaresi.hukuk davalarının tahkimi.askeri okulların.kanun hükümlerinin ve yorumlarının icrası.4.. . .barış dönemlerinde yaşanan felaketler durumunda dahili olağanüstü durumlar için kaynak sağlanması. +savunma oluşturmada kullanılan yedek ve yardımcı kuvvetleri. . kolejlerin ve akademilerin eğitim faaliyetleri. denetimi ve çalıştırılması.askeri savunma ilişkilerinin ve toprak. bkz. hava ve uzay savunma kuvvetlerinin yönetimi. Devlet adına veya hükümet tarafından nakdi veya hizmet sağlanarak yapılan yasal temsil ve danışmanlığı da kapsar.24. 84. sahil koruma ve diğer özel polis kuvvetlerinin idare ve sevki. .22.00 Savunma faaliyetleri 84. +askerde askeri personel için sağlık faaliyetleri.idarelerinin ve işletilmelerinin devlet birimlerince veya bir sözleşme veya ücret temeline dayalı olarak özel birimlerce yapılmasına bakılmaksızın. liman. hukuk ve ceza mahkemelerinin. istihbarat.barış dönemlerinde yaşanan felaketlerde yurtiçi acil durumlarda kullanılmak üzere kaynak sağlanması. sınır. bölüm 72. 84. 86. yapılar.23 Adalet ve yargı organlarının faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.10.23. 69.ceza infaz kurumu (hapishane) okullarının faaliyetleri. tutuklama kayıtlarının saklanması dahil olmak üzere..00 Adalet ve yargı organlarının faaliyetleri 84.. Kapsam dışı olanlar. . yabancı uyrukluların kaydı. maddi. bkz.araştırma ve tecrübe geliştirme faaliyetleri. .ceza infaz kurumu hastanelerinin faaliyetleri. personel ve diğer savaş gücü dışındaki kuvvetler ve diğer kuvvetler. resmi birimlerce desteklenen düzenli ve yardımcı polis kuvvetlerinin.21.+askeri lojistik alanlar (teçhizat.21.00 Dışişleri ile ilgili hizmetler 84. bkz. kaynaklar ve benzerinin sağlanması). .askeri hastanelerin faaliyetleri.24 Kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.idari.10.22 Savunma faaliyetleri Bu sınıf.hukuk. bölüm 85. bkz. çalıştırılması ve desteklenmesi. 84. . 84. . örneğin: +kara ordusu. rehabilitasyon hizmetleri dahil olmak üzere.. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 344 / 374 .olası planlar dışındaki çalışmaların desteklenmesi ve sivil kuruluşların ve nüfusun dahil olduğu tatbikatların gerçekleştirilmesi. ceza infaz kurumu (hapishane) yönetimi ve ıslah hizmetlerinin sağlanması.. donanma savaş kuvvetleri ve hava kuvvetleri. bkz.trafik kuralları. Kapsam dışı olanlar. askeri mahkemelerin ve adli sistemin yönetilmesi ve işletilmesi.yabancı ülkelere askeri yardım sağlanması. bkz. taşımacılık. .+mühendislik.. . iletişim. deniz. ceza ve diğer davalarda danışmanlık ve temsil. bkz.84.savunma ile bağlantılı araştırma ve geliştirme politikaları ve ilgili fonların idare edilmesi.askeri mahkemelerin faaliyetleri. aşağıdakileri kapsamaktadır:.10.23. 85. 84. . 86.

iş kazası ve işsizlik sigortası. . bkz.petrol ve gaz alanlarında yangın söndürme. +doğum. Bu yetişkin eğitimi. Kapsam dışı olanlar.3 Zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri 84. 52. yangın söndürmede.24.zorunlu olmayan sosyal güvenlik. .itfaiyecilik ve yangının önlenmesi: +yangın önlemede. dulluk ve benzerinden kaynaklı gelir kayıplarının önlenmesi programları. Kapsam dışı olanlar. insanlar ve hayvanların kurtarılmasında.hükümet tarafından sağlanan sosyal güvenlik programlarının finanse edilmesi ve yönetilmesi: +hastalık.25 İtfaiye hizmetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. geçici sakatlık.orman yangın önleme ve yangın söndürme hizmetleri. felaketlerde. . . bkz. bkz. televizyon. 84. .00 İtfaiye hizmetleri 84. bkz. 84.25.22.sağlık hizmetlerinin ve sosyal hizmetlerin sağlanması (konaklama olmaksızın) bkz. .00 Kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili faaliyetler 84. 09.30. . 65. bkz. 84.uzmanlaşmamış birimlerce yapılan havaalanlarındaki yangın söndürme ve yangın önleme hizmetleri.askeri silahlı kuvvetlerin idare ve sevki.30 Zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. düzenli ve yardımcı itfaiyecilerin idare ve sevki. Eğitimler sözlü veyahut yazılı olabilir ve radyo.40.20.10.30. 71. sel basmalarında.23. . okuma yazma programları ve benzerinin yanı sıra düzenli okul sistemi içerisinde farklı kurum ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 345 / 374 .Kapsam dışı olanlar. yol kazaları ve benzerlerinde yardımda.10.polis laboratuarlarının işletilmesi. 02. internet veya yazışma aracılığıyla sağlanabilmektedir. 84.99. .00 Zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri P-EĞİTİM Bu kısım her düzeyde veya her meslek dalı için eğitimi kapsamaktadır. 88. 88. +emeklilik maaşları.

41 içerisinde ve 5-6 düzeyindekiler 85.10 içerisinde. Böylesi eğitim genellikle çocuklar için sağlanmaktadır.42 içerisinde sınıflandırılmaktadır.91.10. 85. Kapsam dışı olanlar. sınıflar fiziksel ve zihinsel olarak özürlü öğrenciler için özel eğitimi kapsamaktadır.20 içerisinde.3 içerisinde.kuruluşlarca farklı düzeylerde verilen eğitimi kapsamaktadır. Okul öncesi eğitim.00 Okul öncesi eğitim 85.00 İlköğretim TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 346 / 374 . içerik olarak ilköğretim programlarına benzeyen ancak temel okullara girmek için yaşlı olduğu düşünülen kişilere yönelik olan. 88.91.85. . 2-3 düzeyindekiler için grup 85. yazma ve matematik ve tarih.1 Okul öncesi eğitim 85.2 İlköğretim 85. okul sistemi içerisinde veya dışında okuma yazma programlarının sağlanması da buna dahildir. . Kapsam dışı olanlar. ceza infaz kurumu (hapishane) okulları ve benzeri kendi düzeylerinde buna dahildir. . bkz. 85. ISCED ` in 0 düzeyinde kurs veren eğitim kuruluşlarının faliyetleri 85.20 İlköğretim Bu sınıf temel eğitimi kapsamaktadır: öğrencilere okuma. 88.Bu kısımda yer alan kategorilerdeki ayrım ISCED 1997düzeylerinde tanımlandığı şekilde öngörülen eğitim düzeylerini temel almıştır. 1 düzeylerindekiler 85.10 Okul öncesi eğitim Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.çocuk kreşi faaliyetleri.Temel eğitimin her düzeyi için. 85 Eğitim 85. doğa bilimi. bununla birlikte.5 içerisinde tanımlanan yetişkin eğitimi.çocuk kreş faaliyetleri. yani ev ve okul arasında bir köprü kurmak amacıyla tasarlanmış organize bir başlangıç düzeyi öğrenimi olarak tanımlanmaktadır. 4 düzeyindekiler için 85. öncelikle çok ufak çocukları okul ortamına alıştırmak. sanat ve müzik gibi diğer konularda temel bir anlayış veren akademik kursların ve ortak kurs çalışmasının sağlanması.Bu kısım aynı zamanda tenis veya golf ve eğitime yardımcı faaliyetler gibi spor ve eğlence faaliyetleri ile ilgili temel eğitimi kapsamaktadır. çocuklar için günlük bakım da dahil. bkz.okul öncesi eğitim ( ilk düzeyden önce gelen eğitim). sosyal bilim. coğrafya. .20. Askeri okullar ve akademiler. Bu kısım özel eğitim kuruluşlarının yanı sıra kamu kurumları tarafından verilen eğitimi de kapsamaktadır.

31. 88. 85.99.barınma hizmeti sağlanmaksızın sosyal iş faaliyetlerinin parçasını oluşturan iş eğitimi. 85. hem teorik arka plan hem de bugün ve gelecekteki istihdamla ilgili becerilerde tipik olarak konu-içerik uzmanlığını ve bilgisini vurgulayan eğitimin sağlanmasını kapsamaktadır.85. Kabul için koşul en az lise eğitim derecesi üzerinde bir diploma olmasıdır. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 85. .31 Genel ortaöğretim Bu sınıf yaşam boyu öğrenimi ve insan gelişimini hedef alan ve daha ileri eğitim fırsatlarına elverişli eğitim türünü kapsamaktadır. hobi ve kendi kendini geliştirme amaçları için güzel sanatlar eğitimi. 85. Kapsam dışı olanlar.4. .10 ve 88.3 Ortaöğretim Bu grup genel ortaöğretim ve teknik ve mesleki ortaöğretim eğitimini kapsamaktadır. daha yüksek eğitime giriş.00 Teknik ve mesleki orta öğretim 85.mesleki sürücülere yönelik olmayan otomobil sürücülük okulları. . . bkz. . mezuniyet ve mastır derecesi verilmesini kapsamaktadır. Bu gibi birimler genellikle daha çok uzman öğretmenlerin ve daha çok uzmanlık alanlarındaki sınıflara idare eden çeşitli öğretmenlerin kullanıldığı konu odaklı modellere dayalı programlar sağlamaktadır. . .85. bkz.5`te tanımlandığı şekilde yetişkin eğitimi. lise sonrası yüksek eğitim dışında ve akademik kursların sağlanmasını ve mezuniyet diploması.zorunlu okul periyoduna az ya da çok tekabül eden daha alt düzeyde genel ortaöğretim.85. 85. Bu gibi programlar öğrencilere teknik veya mesleki eğitim sağlamak için veya herhangi bir özel konu ön şartı olmaksızın daha yüksek eğitime giriş için düzenlenmektedir. Kapsam dışı olanlar.5 içerisinde tanımlanan yetişkin eğitimi. bkz.daha üst düzey genel ortaöğretim.teknik ve mesleki yüksekokul eğitimi. Bu aşamadaki konu uzmanlığının genellikle genel bir programı takip edenlerin eğitim deneyimleri üzerinde de kimi etkileri olmaya başlamaktadır.52.eğlence. . 85. bkz.85. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 347 / 374 .4 Yükseköğretim hizmetleri Bu grup.53. Kapsam dışı olanlar.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.32 Teknik ve mesleki orta öğretim Bu sınıf.32. Bir programın amacı genel bir istihdam alanından çok spesifik bir işe ilişkin hazırlığa ayrılmaktadır.4`te tanımlandığı şekilde yüksek öğrenim düzeyinin altındaki teknik ve mesleki eğitim.00 Genel ortaöğretim 85..

koçları.52. örneğin kamplar ve okullar tarafından sağlanan eğitim. kamplar.dövüş sporları eğitimi.. 85. yabancı dile eğitimi.41.. eğitim kurumlarında veya diğer vasıtalarla.51.00 Ortaöğretim sonrası üniversite derecesinde olmayan eğitim 85.00 Sporlar ve eğlence eğitimi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 348 / 374 . 85. hobi veya kendini geliştirme amaçları için eğitimi kapsamaktadır. . ikinci ve üçüncü aşamaları: 85.binicilik eğitimi. kriket oyunu.Gruplar 85. sanat.yoga eğitimi. profesyonel spor eğitimcileri. Kapsam dışı olanlar.41 Ortaöğretim sonrası üniversite derecesinde olmayan eğitim Bu sınıf yüksek eğitim olarak kabul edilmeyen lise sonrası eğitim sağlanmasını kapsamaktadır. spor eğitimi.4`te taslağı çizilmiş olduğu şekilde temel eğitim öncesi. Örneğin yüksek eğitim veya lise sonrası yüksek eğitim dışı mesleki eğitime hazırlık için tamamlayıcı lise sonrası eğitim sağlanması. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . .1-85.42 Yükseköğretim Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Gece ve gündüz sporları eğitim kampları yine bu kapsam içerisindedir.spor eğitimi (beysbol. akademiler veya okullar.jimnastik eğitimi.85. Eğitim resmi olarak teşkil edilen bu sınıfta sağlanmaktadır. 85. . kolejleri ve üniversiteleri hariç tutmaktadır..51 Sporlar ve eğlence eğitimi Bu sınıf bireysel gruplara spor faaliyetleri içerisinde eğitim sağlanmasını kapsamaktadır.42.4`teki eğitim ile karşılaştırılamayan. Akademik okulları.yüzme eğitimi. drama veya müzik veyahut gruplar 85. Eğitim bir çok yerde sağlanabilmektedir. örneğin birimin veya müşterinin eğitim tesislerinde.yükseköğrenimin birinci. . diğer eğitim ya da uzmanlık eğitimi.00 Yükseköğretim 85.kart oyunu eğitimi (briç oyunu gibi). Gruplara veya kişilere spor faaliyetleri kapsamında eğitim sağlayan kamplar ve okulları kapsamaktadır. öğretmenleri. basketbol.. bkz. futbol ve benzeri).kültürel eğitim.1 .5 Diğer eğitim Bu grup genel sürekli eğitim ve sürekli mesleki eğitim ve herhangi bir sanat.85. 85. ortaöğretim veya yüksek eğitim faaliyetlerini kapsamamaktadır.

dinsel eğitim. bkz. 85. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.yükseköğretim. `sınıflar` ve benzeri olarak isimlendirilebilir. . bkz.31. bkz.güzel sanatlar okulları (akademik olanlar hariç).yetişkin okuma yazma programları. . Kapsam dışı olanlar.piyano öğretmenleri ve diğer müzik eğitimi.20..32. 85.akademik öğretim hizmetleri.ticari sertifikalar ve izinler vermeyen havacılık.52 Kültürel eğitim Bu sınıf sanat. . .. gemicilik okulları. .53 Sürücü kursu faaliyetleri Ayrıca bu sınıf aşağıdakileri de kapsamaktadır. 85. bkz. `stüdyolar`. drama ve müzik üzerine eğitim sağlanmasını kapsamaktadır. . 85.yabancı dil eğitimi.59. . 85. Kapsam dışı olanlar. . .yardımcı kurslar sunan öğrenim merkezleri.genel ortaöğretim. 85. . eğlence veya kendini geliştirme amaçları için.85. 85. . 85. bkz.dil eğitimi ve konuşma becerileri eğitimi. . 85.59.53.dans eğitimi ve dans stüdyoları. . . . bkz.01 Yardımcı kurslar sunan öğrenim merkezleri 85. mezuniyet veya derece sağlamamaktadırlar.drama okulları (akademik olanlar hariç). .32.teknik ve mesleki ortaöğretim. Kapsam dışı olanlar.sanat eğitimi.profesyonel sınav bilgileri tazeleme kursları.00 Kültürel eğitim 85. başlıca hobi.bilgisayar eğitimi.mesleki sürücüler için sürücülük kursları. Bu tarz eğitimleri veren birimler `okullar`. ancak böylesi eğitim profesyonel bir diploma.derece ile belirlenmeyen eğitim.02 Dil eğitimi ve konuşma becerileri eğitimi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 349 / 374 .4.52. .59.sahne sanatları okulları (akademik olanlar hariç)..fotoğrafçılık okulları (ticari olanlar hariç). Bunlar resmi olarak organize eğitim sağlamaktadırlar.59 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. .00 Sürücü kursu faaliyetleri 85. yelkencilik.

sağlık ve sosyal hizmet faaliyetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim 85.59. Ayrıca.00 Eğitimi destekleyici faaliyetler Q-İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ Bu kısım.59. bkz. . . cüzam ve kalma olanakları bulunan ve çok çeşitli tıbbi olanaklarla hastalara teşhis ve tıbbi tedavi sağlamakla iştigal eden diğer insan sağlığı kuruluşları faaliyetlerini kapsamaktadır. sanatoryum.60 Eğitimi destekleyici faaliyetler Bu sınıf. .sosyal bilimler ve beşeri bilimlere ilişkin araştırma ve deneysel gelişme. . ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri. Faaliyetler hastaneler ve diğer yerlerde eğitimli tıbbi profesyonellerce sağlanan sağlık bakımından başlayıp. cerrahi. 72. Kapsam dışı olanlar.eğitim rehberlik danışmanlık hizmetleri. sığınma evleri. eğitim süreçlerini veya sistemlerini destekleyen öğrenim dışı faaliyetlerin sağlanmasını kapsamaktadır. Genel veya özel olarak diş ameliyat faaliyetlerini ve ortodontist faaliyetlerini kapsamaktadır.eğitim deneme hizmetleri. tıbbi bakım evleri. Aynı zamanda genel pratisyenler ve tıp uzmanları ve operatörler tarafından gerçekleştirilen genel ve özel tıp alanında tıbbi danışmanlık ve tedaviyi kapsamaktadır. genel ve uzmanlık hekimliğini.6 Eğitimi destekleyici faaliyetler 85. prevantoryum. sağlık bakımı profesyonelleri dahil olmaksızın sosyal hizmet faaliyetleri için sağlık bakım faaliyetlerinin bir derecesine dahil olan yatılı bakım faaliyetlerine kadar çok çeşitli faaliyetleri kapsamaktadır.eğitim danışmanlığı. 85.öğrenci değiştirme programları organizasyonu.03 Bilgisayar eğitimi 85.85. psikiyatri ve madde bağımlılığı hastaneleri.eğitim test değerlendirme hizmetleri.60.20. bu kısım insan sağlığı için hastaneler veya tıp pratisyen doktorları tarafından yerine getirilmeyen ancak hastaların tedavi edilmesinde yasal olarak tanınmış olan sağlık görevlisi pratisyenlerin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 350 / 374 . rehabilitasyon merkezleri. . . 86 İnsan sağlığı hizmetleri Bu kısım kısa ve uzun süreli hastaneleri.

90. huzurevlerine.10 Hastane hizmetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 86. 86. 75. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 351 / 374 .00.Tıp doktorlarının doğrudan denetimi altında gerçekleştirilen faaliyetler temel olarak hastanede yatan hastalara yöneliktir ve aşağıdakileri kapsamaktadır. . grup uygulamaları ve hastane ayakta tedavi polikliniklerinde ve hasta bakım evlerinin yanı sıra şirketlere. 86.+radyoloji ve anestezi hizmetleri dahil olmak üzere laboratuar ve teknik hizmetleri.1 Hastane hizmetleri 86. ortodonti faaliyetleri. bkz. . bkz.yatılı hastane faaliyetleri. eczacılık hizmetlerinin. 84. 86.90. Kapsam dışı olanlar. +tıp hekimleri ve sağlık personelinin hizmetleri.+acil servis hizmetleri. dişçiler ve benzerini de kapsayarak genel tıp pratisyenleri ve tıp uzmanları tarafından gerçekleştirilen tıbbi danışmanlık ve tedaviyi kapsamaktadır.10.10. bulaşıcı hastalıklar için hastaneler. 86.00 Hastane hizmetleri 86. tıbbi.2. yiyecek ve diğer hastane hizmetlerinin sağlanması. bkz. 86. bkz.90. bkz. 71. 86.Bu faaliyetler özel uygulama.ilgili alanda askeri personel için sağlık faaliyetleri.23.2 Tıp ve dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri Bu grup cerrahlar. okullara.+ameliyathane hizmetlerinin. iş örgütlerine ve yardım örgütlerine bağlı kliniklerde gerçekleştirilmektedir. endodonti ve pedodonti. .22. doğum evleri.tıbbi olanlar hariç olmak üzere laboratuar denemesi ve her tür madde ve ürünün incelenmesi. oral patoloji. .ambulans taşıma faaliyetleri. 86. kar amacı gütmeyen kuruluşların hastaneleri. . diş hekimliği. . askeri ve hapishane hastaneleri gibi) ve ihtisaslaşmış hastanelerin (ruh sağlığı ve madde bağımlılığı hastaneleri. bkz. .20.hastanede yatan hastalar için özel danışmanlık hizmetleri.genel hastanelerin (belediye ve bölgesel hastaneleri.veterinerlik faaliyetleri.tıbbi laboratuar testleri.+kısırlaştırma ve doğumun sona erdirilmesi gibi yatılı olarak tıbbi tedavileri sağlayan aile planlama merkezlerinin hizmetleri. teşhis ve tedavi faaliyetleri.faaliyetlerini kapsamaktadır. üniversite hastaneleri. bkz. 86. . bkz. bkz.ebeler. . . ihtisaslaşmış sanatoryumlar gibi) kısa ve uzun süreli hastane faaliyetleri.genel pratisyenler tarafından genel tıp alanında gerçekleştirilen tıbbi danışmanlık ve tedavi.21 Genel tıp ile ilgili uygulama faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.genel ve ihtisaslaşmış dişçilik faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar. hemşireler ve fizyoterapistlerce gerçekleştirilen sağlık personeli faaliyetleri. .

00 Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri 86.23 Dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.22.00 Genel tıp ile ilgili uygulama faaliyetleri 86. Kapsam dışı olanlar.90.yatılı hastane faaliyetleri. bkz. . Kapsam dışı olanlar.21. .diş hijyenistleri gibi diş sağlığı personeli faaliyetleri. bkz.23. bkz. örneğin dişçi.90 İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 352 / 374 .10. . . protez ve protez cihazları üretilmesi.ortodonti faaliyetleri..22 Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.yataklı sağlık kuruluşlarının faaliyetleri.uzman hekimler ve operatörler tarafından ihtisaslaşmış tıp alanında gerçekleştirilen tıbbi danışmanlık ve tedavi. 32. oral patoloji.02 Ortodonti faaliyetleri 86. 86.10. endodonti ve pedodonti. .diş laboratuarları tarafından yapay diş. fizyoterapistler ve diğer para medikal pratisyenlerin faaliyetleri. 86. 86. 86.genel veya uzmanlık alanında dişçilik faaliyetleri.50.ebeler. . . 86.99 Diğer dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri 86. bkz.86. 86.90.01 Genel veya uzmanlık alanında dişçilik faaliyetleri 86.23.23. bkz.9 İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler 86.

ayak bakımı. .20 .diş laboratuarları tarafından takma diş.tıbbi olmayan laboratuar testleri. .tıbbi ve dişçilik uygulama faaliyetleri. 50.90.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . 86. 86. organ nakli bankalarının ve benzeri faaliyetleri 86. 86. ebelerin. sperm bankalarının. 71. ergoterapi (meşguliyet tedavisi).90.99 Diğer insan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler 87 Yatılı bakım faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 353 / 374 . 87.02 X-ray laboratuarları ve diğer teşhis görüntüleme merkezleri.10. konuşma tedavisi.2. . bkz. tıbbi masaj.tıbbi müdahale teçhizatı ve tıp personeli olmaksızın hastaların nakli.90. .90. bkz. 51. 71. . fizyoterapistlerin veya optometri (göz muayenesi). okul diş hemşireleri ve diş sağlık bilimcileri gibi diş sağlık personelinin faaliyetleri 86. iş örgütlerine ve yardım örgütlerine bağlı kliniklerde ve hastaneler dışındaki yatılı sağlık tesislerinde gerçekleştirilmektedir.90. Kapsam dışı olanlar.50.03 Kan bankalarının. akupunktur gibi diğer sağlık görevlisi pratisyenlerin faaliyetleri.hastane hizmetleri. bkz. .Bu faaliyetler. 86. bakım evleri ve diğer yerlerin yanı sıra şirketlere.10. kan analiz laboratuarları 86. 32.20. protez ve protez aletlerin tedarik edilmesi. homeotapi (benzeri ile tedavi etme yöntemi). huzurevlerine. okullara. spinal maniplasyon. hemşireli yatılı bakım tesisleri. bkz. hidroterapi. kendi muayene odaları.04 Uçaklar dahil olmak üzere herhangi bir araç ile hastaların ambulansla taşınması. bkz. bkz.yiyecek hijyeni alanındaki test faaliyetleri. bkz. 49.insan sağlığı için hastaneler veya tıp doktorları veya diş hekimleri tarafından gerçekleştirilmeyen faaliyetler: +hemşirelerin.01 Ayrı çalışan ancak düzenli olarak diş hekimlerince denetlenen diş terapistleri. Bu hizmetler genellikle acil bir durum süresince sağlanmaktadır.

zihinsel rahatsızlığı veya madde bağımlılığı problemleri olan insanlara yatılı bakım (ancak lisanslı hastane bakımı değil) sağlanmasını kapsamaktadır.10. 87.90.geçici evsiz barınakları gibi yatılı sosyal hizmet faaliyetleri.90. bkz. ruh hastalarına ve madde bağımlılarına yönelik yatılı bakım faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 354 / 374 .2 Zihinsel engellilere.10. asgari hemşire bakımı olsun ya da olmasın yaşlılar için evlerin faaliyetleri. geçici evsiz barınakları. +akıl hastaları için yatılı grup evleri . ruh hastalarına ve madde bağımlılarına yönelik yatılı bakım faaliyetleri Bu sınıf. .10 Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.Bu bölüm.00 Zihinsel engellilere.sağlık bakımı profesyonellerince evde sağlanan hizmetler.20 Zihinsel engellilere. +hemşire bakımlı huzur evleri. . bkz. 86. +zihinsel engelliler için tesisler. yetimhaneler. bkz. +zihinsel engelliler için uyum sağlanmasına yönelik evler. Ayrıca zihin sağlığı ve madde bağımlılığı olan hastalara yatılı bakım ve tedaviyi de kapsamaktadır. denetim ve yatılı olanların gereksinim duydukları diğer bakım türleri ile bağlantılı yatılı bakımının sağlanmasını kapsamaktadır.yatılı sosyal hizmet faaliyetleri. bkz. 87. +alkolizm veya ilaç bağımlılığı tedavisi için tesisler. +hemşire bakımı ile yaşlılar için evler.20. zihinsel engelli. çocuk bakım evleri ve yurtlar. 87. 87. 87. . Tesisler oda. +psikiyatri için sanatoryumlar.1 Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri 87. bölüm 86. 87. ruh hastalarına ve madde bağımlılarına yönelik yatılı bakım faaliyetleri 87. +özel bakım üniteleri.00 Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri 87. +hemşire bakımlı tesisler. hemşirelik. . koruyucu denetim ve danışmanlık ve kimi sağlık bakımlarını sağlamaktadır. Kapsam dışı olanlar. Kapsam dışı olanlar.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.akıl hastaneleri. yiyecek. Tesisler üretim sürecinin önemli bir parçasıdır ve sağlanan bakım hemşirelik hizmetleri düzeyinden daha geniş olan sağlık hizmetleri ile sağlık ve sosyal hizmetlerin bir karışımıdır.30. + bakım evleri. bkz.

00 Yaşlılar ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri 87. bkz.hemşire bakım olanakları ile ilgili faaliyetler.çocuklara ve kişisel bakım kabiliyetinde kimi sınırlamalar olan belirli kategorideki insanlara sosyal yardım sağlanması için gece ve gündüz temelinde sağlanan. 87. .yaşlılar için hemşire bakımlı evlerin faaliyetleri. . +hemşire bakımı olmayan huzur evleri. Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Faaliyetler devlet birimleri veya özel organizasyonlar tarafından yerine getirilebilmektedir.+evli olmayan anneler ve çocukları için bakım sağlayan kuruluşlar. kendi kendilerine bakamayan ve/veya kendi başlarına yaşamak istemeyen yaşılar ve bedensel engelliler için yatılı ve kişisel bakım hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır. 88. ve ev işleri gibi günlük hayatta yardımı kapsamaktadır. 87. 87. bkz.3 Yaşlılar ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri 87. +çocuk bakım evleri ve yurtlar . Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. yiyecek. . 87..87.30.99.90. bkz. ancak tıbbi tedavi veya eğitimin önemliunsurlar olmadığı faaliyetler:+yetimhaneler. .9 Diğer yatılı bakım faaliyetleri 87. 84.+geçici evsiz barınakları.evlat edinilmesi faaliyetleri. bkz. yaşlılar ve bedensel engelliler dışında kendi kendilerine bakamayan ve/veya kendi başlarına yaşamak istemeyen kişiler için yatılı ve kişisel bakım hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır. .tıbbi tedavi veya eğitimde barınma hizmeti sağlamanın önemli unsurlar olmadığı sosyal hizmet faaliyetleri. bkz.30 Yaşlılar ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri Bu sınıf.90 Diğer yatılı bakım faaliyetleri Bu sınıf. denetim. . +yaşamı destekleyici tesisler. Kapsam dışı olanlar.90.zorunlu sosyal güvenlik programlarının finanse edilmesi ve idaresi. Kapsam dışı olanlar.30. Bakım örnek olarak oda.99. bkz.00 Diğer yatılı bakım faaliyetleri 88 Barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 355 / 374 . 87. 88.afetzedeler için kısa süreli barınak faaliyetleri.30..yaşlılar ve bedensel engelliler için yatılı bakım faaliyetleri.10. Kimi durumlarda bu birimler ayrı tesislerde kalan yatılılar için uzman hemşire bakımı sağlamaktadırlar. bkz. 87. +emeklilere sürekli bakım sağlayan kurum ve kuruluşlar +asgari hemşire bakımı ile yaşlılar için evler.10.

bkz.zorunlu sosyal güvenlik programlarının finanse edilmesi ve idaresi. 88. müşterilere doğrudan çeşitli sosyal yardım hizmetleri sağlanmasını kapsamaktadır.kendi evlerinde veya başka bir yerde yaşlılar ve bedensel engellileri hedefleyen ve hükümet birimlerince veya özel organizasyonlar. nakil ve benzer hizmetler: +yaşlılar ve bedensel engellilerin ziyaret edilmesi.bu sınıf içerisinde açıklanan ancak yatılı olan benzer faaliyetler. .10. . sığınma. bkz.10 Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.91. +bedensel engelliler için eğitim içeriğinin sınırlı olduğu mesleki rehabilitasyon ve finansman hizmetleri.00 Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler 88.91 Çocuk bakım (kreş) faaliyetleri 88. 88. sağlık.30.99 Barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 Çocuk bakım (kreş) faaliyetleri 88. 87. danışmanlık. nakil ve benzer hizmetler:+çocuklar ve gençler için sağlık ve TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 356 / 374 .30.91. danışma.1 Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler 88. sadece geçici barınacak yer sağlama hizmetlerini kapsamaktadır.özürlü çocuklar için günlük bakım (kreş) faaliyetleri. sağlık. 84. ulusal veya yerel kendi kendine yetmeye yönelik organizasyonları ve danışmahizmetleri sağlayan uzmanlar tarafından gerçekleştirilen sosyal. Bu bölümdeki faaliyetler. . 88.kendi evlerinde veya başka bir yerde ve hükümet birimleri veya özel organizasyonlar..9 Barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen diğer sosyal hizmetler 88. +yaşlılar ve özürlü yetişkinler için günlük bakım faaliyetleri. bkz.Bu bölüm. . afet yardım organizasyonları ve ulusal veya yerel kendi kendine yetmeye yönelik organizasyonları ve danışmanlık hizmetleri sağlayan uzmanlar tarafından yerine getirilen sosyal. Kapsam dışı olanlar.

sanatsal ürünlerin ve canlı gösterilerin üretilmesi için sanatsal. 90.bu sınıf içerisinde açıklanan ancak barınma hizmeti sağlayan benzer faaliyetler.canlı tiyatro gösterilerinin. SANAT EĞLENCE. eğlence ve dinlence faaliyetleri. gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri Bu bölüm. +aile bütçe danışmanlığı. bkz. müzelerin işletilmesi. gösteri sanatları ve ilgili faaliyetler içerisinde yer alan faaliyetleri kapsamaktadır. . DİNLENCE VE SPOR Bu kısım. bkz.30. örneğin: .0 Yaratıcı sanatlar ve eğlence faaliyetleri Bu grup.rehberlik faaliyetleri. . kumar. bkz. . 90 Yaratıcı sanatlar. .12 ve 59. eğlence ve spor ilgilerini karşılamaya yönelik çok çeşitli faaliyetleri kapsamaktadır.spor.sinema filmi gösterimi.her çeşit müzenin. sirkler veya kumpanyalar.tanıtımı ve bunlara katılımı. tarihsel alanların korunması.1 ve 60. yaratıcı veya teknik becerilerin sağlanmasını da kapsamaktadır. bkz. bölüm 92.01 Gösteri sanatları Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+evlat edinme faaliyetleri. Halkın görmesi için canlı gösterilerin.kumar ve bahis. 88. tesislerin işletilmesi ve müşterilerin kültürel ve eğlenceye yönelik ilgilerinin karşılanması faaliyetlerini içermektedir. olayların veya sergilenebilir eserlerin üretilmesi. bkz. bkz.90.99. bkz.+topluluk ve komşuluk faaliyetleri.radyo ve televizyon yayıncılığı.2. 90. +sağlık yardımı.+sosyal hizmet amaçlı para toplama veya diğer yardımcı faaliyetler gibi. .00 Barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler R-KÜLTÜR. bkz.13. 87. yaratıcı sanatlar. kültürel. . . 59. bölüm 93.sinema filmi ve video üretimi ve dağıtımı.11. konserlerin ve opera veya dans yapımlarının ve diğer sahne yapımlarının sahneye konulması: +gruplar.zorunlu sosyal güvenlik programlarının finanse edilmesi ve idaresi. 84. çocuklara ve diğerlerine şiddetin önlenmesine yönelik faaliyetler. kira tamamlamak ve yiyecek kuponu ile ilgili olarak uygun kimse belirleme +evsizler ve diğer sosyal açıdan zayıf gruplar için günlük tesisler. canlı gösteriler. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 357 / 374 . botanik ve zoolojik bahçelerin işletilmesi. Kapsam dışı olanlar. 59. spor ve eğlence faaliyetleri de dahil olmak üzere halkın çeşitli kültürel. eğlence ve spor tesisler ve hizmetler sağlayan bazı birimler diğer bölümlerde sınıflandırılmaktadır. ve doğal alanların korunması faaliyetleri. göçmenler ve benzerlerine yönelik faaliyetler. 60. Kapsam dışı olanlar.14. mülteciler.+geçici veya daha uzun süreli barınak sağlanması dahil olmak üzere felaket kurbanları. bölüm 91. +eğitim içeriği sınırlı olarak işsiz kişilere yönelik mesleki rehabilitasyon ve finansman faaliyetleri. . evlilik ve aile rehberliği. kredi ve borç danışmanlık hizmetleri. 59.

gibi sanat eserlerinin yenilenmesi.00 Gösteri sanatlarına yardımcı faaliyetler 90. ışık mühendisleri ve benzerlerinin faaliyetleri. +aktörler.24.sinema filmi ve video filmi yapımı (prodüksiyonu). .mobilyaların yenilenmesi (müze tarzı restorasyon hariç olmak üzere).özel tiyatro veya sanat temsilcileri veya ajanslarının faaliyetleri. 59. .özgün yaratıcılık dışındaki heykellerin yapımı. . ressamlar. . dansçılar. dekoratörler. bkz.bağımsız gazetecilerin faaliyetleri. müzisyenler. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 358 / 374 . 78. 90.bilet ajanslarının işletilmesi.90.03. konuşmacılar ve sunucular gibi bireysel sanatçıların faaliyetleri.90. 59. .10. bkz. 79. 90. konserler ve opera veya dans ve diğer sahne temsillerinin sahneye konulmasına yönelik sahne sanatlarına yardımcı faaliyetler: +yönetmenler.00 Gösteri sanatları 90. . bkz.orgların ve diğer tarihi müzikal enstrümanların yenilenmesi (restorasyon). bkz. bkz.11 ve 59. 23. 78. oyuncu seçme faaliyetleri.03 Sanatsal yaratıcılık faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. karikatürcüler. sahne değiştiricileri. Kapsam dışı olanlar. gravürcüler. bkz.19. oymacılar ve benzerleri bireysel sanatçıların faaliyetleri.04 Sanat tesislerinin işletilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . .heykeltıraşlar. bkz.02. . 33.02 Gösteri sanatlarına yardımcı faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 91.14. teknik yazarlık da dahil tüm konular için bireysel yazarların faaliyetleri. bkz.her çeşit müzenin işletilmesi.sinemaların işletilmesi..12.kurgusal yazarlık.01. bkz. bkz. Kapsam dışı olanlar.90 oyuncu seçme faaliyetleri. yapımcılar. . 74.tablo vb. sahne tasarımcıları. . Kapsam dışı olanlar. 74.konser ve tiyatro salonlarının ve diğer sanat tesislerinin işletilmesi. bkz. Kapsam dışı olanlar. . 95. .özel tiyatro veya sanat temsilcileri veya ajanslarının faaliyetleri.10 90.orkestralar ve bandoların faaliyetleri.02.canlı tiyatro oyunlarının.00 Sanatsal yaratıcılık faaliyetleri 90. .70.

gümüş eşya müzeleri.00 Sanat tesislerinin işletilmesi 91 Kütüphaneler. kültürel ve eğitimsel doğal harikaların korunmasını ve sergilenmesini kapsamaktadır. her çeşit müzenin. Kapsam dışı olanlar. bölüm 93.04.00 Müzelerin faaliyetleri 91. arşivler.+diğer ihtisaslaşmış müzeler.00 Kütüphane ve arşivlerin faaliyetleri 91. +koleksiyonların katalog haline getirilmesi. kamu arşivlerinin dokümantasyon ve enformasyon faaliyetleri:+uzmanlaşmış olsun ya da olmasın bir koleksiyonun düzenlenmesi. 91.01. . tarih müzeleri.0 Kütüphaneler. seramik. bkz. alanların. 47. +askeri müzeler dahil olmak üzere doğa tarihi.02 Müzelerin faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. devlet arşivlerinin işletilmesinin yanı sıra halk veya öğrenci.. haritaların. bkz. +açık hava müzeleri. bkz.01 Kütüphane ve arşivlerin faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. 91. arşivler.her çeşit kütüphanenin.03 Tarihi alanlar ve yapılar ile turistik yerlerin işletilmesi TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 359 / 374 . Aynı zamanda eşyaların. kostüm. bkz.02. . ve doğal koruma alanlarına ilişkin faaliyetleri kapsamaktadır. filmlerin.78. bantların. 91. . . ve tarihsel.her tür müzenin işletilmesi:+sanat müzeleri. bilim adamı. 90. bilim ve teknoloji müzeleri.01. müzeler ve diğer kültürel faaliyetler Bu bölüm kütüphaneler ve arşivlerin faaliyetlerini. personel ve üye gibi belli müşterilere hizmet sağlayan okuma. plakların.kütüphanelerin ve arşivlerin faaliyetleri.03.plajların ve dinlence parklarının işletilmesi gibi spor. dinleme ve izleme salonlarının. ve eğlence ve oyun faaliyetleri. mücevher. botanik ve zoolojik bahçelerin işletilmesini.fotoğraf arşivleri (stok fotoğraf) ve sinema kütüphaneleri ve hizmetleri. +kitapların. (örneğin dünya kültürel miras alanları gibi) Kapsam dışı olanlar. dergilerin..ticari sanat galerilerinin faaliyetleri. müzeler ve diğer kültürel faaliyetler 91. tarihsel alanların işletilmesini.sanat eserlerinin ve müze koleksiyon eşyalarının yenilenmesi. .+bilgi talepleri ve benzerleri ile uyumlu olması için düzeltme faaliyetleri. mobilya. sanat çalışmaları ve benzerlerinin ödünç verilmesi ve saklanması.90. 91.

bozuk para ve jeton ile çalışan kumar makinelerinin çalıştırılması (işletilmesi).peyzaj ve bahçıvanlık hizmetleri. . . örneğin: . bkz. . . .00 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri 93 Spor faaliyetleri.30.04.sanal kumar web sitelerinin işletilmesi. .00 Tarihi alanlar ve yapılar ile turistik yerlerin işletilmesi 91.spor balıkçılığı ve avcılığı ile ilgili koruma alanlarının işletilmesi. kısım F. 93.19. 92. botanik ve hayvanat bahçelerinin işletilmesi.03. eğlence ve oyun faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 360 / 374 . 81. 91.00 Botanik ve hayvanat bahçeleri ile milli parklarla ilgili faaliyetler 92 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri Bu bölüm kumarhaneler. Kapsam dışı olanlar.04 Botanik ve hayvanat bahçeleri ile milli parklarla ilgili faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . kumarhanelerin işletilmesi.tarihi alanların ve yapıların işletilmesi ve korunması.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . Kapsam dışı olanlar. bingo oyun salonları ve video oyun terminalleri gibi kumarhane tesislerinin işletilmesi ve piyangolar ve bahisler gibi kumarhane hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır.0 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri 92.tarihsel alanların ve yapıların yenilenmesi ve restore edilmesi. bkz.at yarışları.spor bahisleri ve diğer bahis etkinlikleri.00. 91. .00 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri Bu sınıf kumar ve bahis faaliyetlerini kapsamaktadır.yüzer kumarhaneler dahil olmak üzere. bkz. .piyango biletlerinin satışı.yaban hayatın korunması da dahil . doğa koruma alanlarının işletilmesi.çocuklar için hayvanat bahçeleri de dahil . 92. .

hokey. kapalı veya üstü kapalı):+futbol. Kapsam dışı olanlar. +boks arenaları. ücretli seyirciden önce. ücretli seyirciden önce canlı spor ve yarış faaliyetlerinde yer alan bağımsız atletleri. açık. botanik ve hayvanat bahçelerinin korunması ve doğa alanlarının koruması faaliyetleri hariç olmak üzere). oyun ve spor faaliyetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır (müze faaliyetleri. 49. spor faaliyetleri ve yarışmalarındaki katılımcıların desteklenmesi için uzmanlık hizmetleri sağlayan spor eğitimcilerini.21.park ve plaj faaliyetleri..kapalı veya açık spor karşılaşmaları için tesislerin işletilmesi (izleyici koltukları olsun ya da olmasın. kriket. ragbi sahaları.+golf sahaları.+kış sporları arenaları ve stadyumları.39. köpek ve at yarışları için yarış pistleri. +atletizm stadyumları. +buz hokeyi arenaları. müzik ve diğer sanatlar ile eğlence faaliyetleri bu bölümün kapsamı dışındadır. beysbol. bkz.13. köpek. köpek ve at yarışları için yarış pistleri. bkz. +buz hokeyi arenaları. sahipleri tarafından araba.Bu bölüm eğlence.form tutma (fitness).02 Organizasyonların kendi tesisleri ile profesyoneller ve amatörler için açık veya kapalı spor karşılaşmaları düzenlemeleri ve gerçekleştirmeleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 361 / 374 .11 Spor tesislerinin işletilmesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.+otomobil.11. ragbi sahaları. beysbol. bölüm 90 93.+yüzme havuzları ve stadyumlar. . at ve benzerlerinin öncelikle yarışma faaliyetlerine veya seyircili diğer spor faaliyetlerine sokulmasını. kapalı veya üstü kapalı):+futbol. öncelikle canlı spor karşılaşmalarında yer alan spor takımları veya klüplerinin faaliyetlerini.+bowling alanları.organizasyonların kendi tesisleri ile profesyoneller ve amatörler için açık veya kapalı spor karşılaşmaları düzenlemeleri ve gerçekleştirmeleri . tarihsel alanların. 93. konserlerin ve opera veya dans yapımlarının ve diğer sahne yapımlarının sahneye konulması gibi dramatik sanatlar.+otomobil. 93. 93. +boks arenaları.telesiyejlerin işletilmesi.eğlence ve spor teçhizatının kiralanması. açık. . +atletizm stadyumları. spor tesislerinin işletilmesini. kriket. salonlarının faaliyetleri bkz. .+bowling alanları.+kış sporları arenaları ve stadyumları.+yüzme havuzları ve stadyumlar.11. 93.29. yukarıda bahsedilen tesislerin işletilmesi için personelin sağlanmasını ve yönetilmesini kapsamaktadır. arenaların ve stadyumların işletilmesi. promosyon veya spor faaliyetlerinin idaresi gibi diğer faaliyetleri kapsamaktadır. bkz..Bu sınıf. 77. . 93.+golf sahaları. bkz.01 Kapalı veya açık spor karşılaşmaları için tesislerin işletilmesi izleyici koltukları olsun ya da olmasın. organizasyon. Canlı tiyatro gösterilerinin. hokey.1 Spor faaliyetleri Bu grup.

spor karşılaşmalarının teşvikiyle (promosyon) ilgili faaliyetler. bkz. 77. bkz.bağımsız öğretmenler.spor derneklerinin ve düzenleyici birimlerin faaliyetleri. 93.21.+pist ve saha klüpleri. 85. antrenör vb.+bowling klüpleri. bkz.park ve plaj faaliyetleri. 93. Kapsam dışı olanlar.+kış sporları klüpleri.+boks klüpleri. eğiticiler tarafından verilen spor eğitimi.balıkçılık ve avcılık spor alanlarının idaresi.11. . 93. .spor eğitmenlerinin.29. Kapsam dışı olanlar. . 85. . . 93. ister yarı profesyonel veya amatör klüpler olsun üyelerine spor faaliyetleri ile uğraşabilme olanağı sağlayan spor klüplerinin faaliyetlerini kapsamaktadır Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.51.11.93.+satranç klüpleri. . yarış köpeği barınaklarının ve yarış garajlarının faaliyetleri. eğitimciler tarafından sağlanan spor eğitimi. 93. bkz. bkz.12. zaman tutucular.00 Form tutma salonları ile vücut geliştirme salonları 93.tesisleri olsun ya da olmasın.+yüzme klüpleri.yarış atı ahırlarının.spor teçhizatının kiralanması.12 Spor klüplerinin faaliyetleri Bu sınıf ister profesyonel. .profesyoneller ve amatörler için spor klüpleri tarafından kendi imkanlarıyla gerçekleştirilen açık hava ve kapalı spor karşılaşmalarının organizasyonu ve yürütülmesi.spor klüplerinin işletilmesi:+futbol klüpleri.11. .öğretmenler. 93.spor tesislerinin işletilmesi. .spor veya eğlence amaçlı avcılık ve balıkçılık için yardımcı faaliyetler.spor ve oyun okullarının faaliyetleri.11. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 362 / 374 . 85. . . bkz. . antrenörlerinin faaliyetleri. öğretmenlerinin.b. . bkz.+atıcılık klüpleri v. bkz.dağ rehberlerinin faaliyetleri.51. Kapsam dışı olanlar. . .form tutma salonları ile vücut geliştirme klüpleri ve tesisleri. .13 Form tutma salonları ile vücut geliştirme salonları Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. eğitmen. . 93.12. hakem.profesyoneller ve amatörler için spor klüpleri tarafından kendi imkanlarıyla gerçekleştirilen açık hava veya kapalı spor karşılaşmalarının organizasyonu ve yürütülmesi. 85.13.51.atlet. spor karşılaşmalarının düzenleyicileri ve organizatörlerinin faaliyetleri.+golf klüpleri.99 Diğer spor tesislerinin işletilmesi 93.00 Spor klüplerinin faaliyetleri 93. bkz.19 Diğer spor faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.51. bireysel çalışan sporcuların faaliyetleri. .

bkz. oyunlar. . 93. Mekanik binicilik.balıkçılık seferleri. Kapsam dışı olanlar. avcılık ve balıkçılık kampları. oyunlar. bkz. 50.dinlenme nakil yerlerinin işletilmesi.soyunma odaları. kamp alanları ve kamp yerleri.bozuk para ve jeton ile çalışan oyunların çalıştırılması (işletilmesi). eğlence (lunapark.10 ve 50. su biniciliği.30 . . dinlence kampları.29.2 Eğlence ve dinlence faaliyetleri Bu grup müşterilerinin çeşitli eğlence taleplerini karşılamak için tesisler işleten veya hizmetler sağlayan pek çok birimleri kapsamaktadır. eğlence parklarının ve lunaparkların faaliyetlerini kapsamaktadır.01. .01 Marina işletmeciliği 93. 55.tiyatro ve sirk grupları. 56.00 Diğer spor faaliyetleri 93. . su kayakları. bkz.21. fuarlar ve piknik alanları gibi çeşitli alanların işletilmesini kapsamaktadır. .02 Su üstü ve su altı deniz sporları hizmeti faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 363 / 374 .dinlence tesislerinin bütünleyici bir parçası olarak spor ve eğlence teçhizatının kiralanması.teleferiklerin. demiryollarının. bkz. gösteriler.30. Bu grup spor faaliyetlerini ve tiyatro sanatlarını.93.dinlence parklarının faaliyetleri (konaklama olmaksızın). müzik ve diğer sanat ve eğlenceleri kapsamamaktadır. .) alanları ve piknik alanları gibi çeşitli eğlence programlarının yürütülmesini kapsamaktadır. 55. sandalyeler gibi olanakların kiralanmasını da kapsamak üzere plaj faaliyetleri. . . bkz. kamp alanları.karavan parkları. 93.kayak alanlarının işletilmesi. bkz. .diskoteklerin ve dans pistlerinin işletilmesi.30. . . telesiyenlerin işletilmesi. 49. panayır vb. 90.eğlenceye yönelik fuar ve gösteriler.29 Diğer eğlence ve dinlence faaliyetleri Bu sınıf başka yerde sınıflandırılmamış olan eğlence ve dinlence ile ilgili faaliyetleri (dinlence ve eğlence parkları hariç olmak üzere) kapsamaktadır.00 Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri 93. diskoteklerin içecek hizmetleri faaliyetleri.19.29. 93. dolaplar.21 Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri Bu sınıf.39. Mekanik atlar. . marinalar ve benzeri. .30. gösteriler.dinlence parkları ve ormanları ve kamp alanlarındaki ziyaretçilerin kısa süreli konaklamaları için yer ve olanaklar sağlanması.

Profesyonel üyelik organizasyonları örneğinde.29. Bu organizasyonlar.03 İnternet kafeler S-DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ Bu kısım. ancak bunların faaliyetleri üye olmayanları da kapsamaktadır ve onlara da fayda sağlamaktadır.11.2) veya dini. aynı zamanda meslek üyelerinin mesleki menfaatlerinin desteklenmesi faaliyetlerini de kapsamaktadır.00 İş ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri 94.1 İş. . Bu bölümün temel ayrımı. halkla ilişkiler ve şirketin işçi müzakereleri ve işveren organizasyonları. serbest meslek mensupları ve bilimsel topluluk (grup 94. . esnaf birliklerinin ve benzer organizasyonların faaliyetleri. (yan bir kategori olarak) üye organizasyonların faaliyetlerini.93. üyelerinin ilgilerinin belirli bir sektör veya ticaret konusunda şirketlerin gelişimine ve refahına veya belirli bir coğrafik alanın iklimine ve ekonomik gelişimine veya iş alanınabakılmaksızınsiyasi alt gruba odaklandığı organizasyonların faaliyetleri. 94 Üye olunan kuruluşların faaliyetleri Bu bölüm halk için özel grupların taleplerini veya girişimci düşüncelerini temsil eden kuruluşların faaliyetlerini kapsamaktadır.çiftçilik dahil olmak üzere. Bu organizasyonların genellikle bir seçim bölgesi olan üyelerden oluşmaktadır.sendikaların faaliyetleri.bu gibi birliklerin federasyon faaliyetleri. bilgisayarların.11 İş ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . eğitici veya eğlenceye dayalı düşünce ve faaliyetlerin (grup 94. işveren ve meslek kuruluşlarının faaliyetleri Bu grup. politik. kişisel ve ev eşyalarının onarımını ve sınıflamada başka bir yerde kapsanmamış çeşitli kişisel hizmet faaliyetlerini içermektedir. hükümet birimleri önünde temsil.20. 94.ı bu organizasyonların hizmet sağlama amaçlarına göre belirlenmektedir.ticaret odalarının. .1) ve çalışanların menfaatlerine hizmet ederler(grup 94. işverenler.üyelerinin ilgilerinin temel olarak belirli bir bilimsel disiplin TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 364 / 374 . . işletmeler ve işveren organizasyonlarının üyelerinin menfaatlerini destekleyen birimlerin faaliyetlerini kapsamaktadır.12 Profesyonel meslek kuruluşlarının faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar.bilginin yayılması. kültürel.9) artırılmasına hizmet ederler. . 94. bkz. 94. 94.

20. . 94.bu gibi organizasyonlarca sağlanan eğitim. muhasebe birlikleri.bu gibi organizasyonlarca sağlanan sağlık faaliyetleri. . bkz.bu organizasyonlar tarafından sağlanan eğitim. yasal birlikler. üyelerinin menfaatlerini destekleyen birimlerin (işletmeler ve işveren organizasyonları.2 Sendika faaliyetleri 94.00 Sendika faaliyetleri 94.9 Diğer üyelik organizasyonlarının faaliyetleri Bu grup. hükümet birimleri karşısında temsil ve mesleki organizasyonların halkla ilişkileri. bölüm 85. tapınaklar.00 Profesyonel meslek kuruluşlarının faaliyetleri 94. manastırlara hizmet sağlayan organizasyonların faaliyetleri . yazarların ve benzerlerinin birlikleri.bu gibi organizasyonlarca sağlanan sosyal çalışma faaliyetleri. . bkz.kiliseler.12. camiler. bölüm 85.bu gibi organizasyonlarca sağlanan eğitim. .veya mesleki uygulama veya teknik alanda odaklandığı kuruluşların faaliyetleri. akademik ve kültürel faaliyetlerle ilgilenen uzmanların üye olduğu birliklerinin faaliyetleri. örneğin yazarların. 94. bölüm 86. sinagoglar veya diğer yerlerde ibadet edenlere doğrudan hizmet sağlayan dini organizasyonların veya kişilerin faaliyetleri. Kapsam dışı olanlar. 94. .bilimsel. Kapsam dışı olanlar. bkz. 94. çeşitli dallardaki oyuncuların.00 Dini kuruluşların faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 365 / 374 .organize işçi ve birlik çalışanlarının menfaatlerinin desteklenmesi. Kapsam dışı olanlar. mimarlık birlikleri ve benzeri. işçi sendikaları hariç olmak üzere) faaliyetlerini kapsamaktadır. bölüm 85.91 Dini kuruluşların faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. bkz. . . mühendislik birlikleri. uygulama standartlarının oluşturulması ve denetlenmesi.bilginin yayılması. ressamların.91. örneğin tıbbi birlikler. bölümler 87 ve 88. mesleki organizasyonlar. bkz. .dini inziva faaliyetleri. .20 Sendika faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.

klüpler ve kardeşlik dernekleri. .+savaş gazileri birlikleri dahil olmak üzere vatanseverlik amaçlı birlikler. ölçüm ve kadastro enstrümanları. radar ve sonar teçhizatlarıdır.. 90.sosyal yardım fonu kurma amaçlı hayır faaliyetleri.+özel grupların.99. sosyal klüpler. alıcı ve verici radyo cihazları gibi iletişim teçhizatını ve radyo ve televizyonlar gibi tüketime yönelik elektronik eşyaları. 94. toplumu ve eğitimi destekleyen organizasyonlar.otomobil birlikleri.gençlik birlikleri. mobilya ve ev mobilyaları.12. spor eşyaları. çim biçme makineleri ve vantilatörler gibi ev ve bahçe teçhizatı. para toplama v. tarihsel klüpler. müzik ve sanat klüpleri. bkz.tüketici birlikleri.rotary klüpler. medikal ve teşhis görüntüleme ekipmanı.siyasi organizasyonların ve gençlik kolları gibi yardımcı organizasyonların faaliyetleri.12. . . . bkz. 33. bellek aygıtları ve yazıcılar gibi bilgisayar çevre donanımlarının bakım ve onarımını kapsamaktadır.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşların faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . ayakkabı ve deri eşyalar. .. edebiyat ve kitap klüpleri. gençlerin dernekleri.Bu bölümün kapsamı dışında olanlar ise.99. laboratuar enstrümanları. korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik organizasyonlar. 93. hobi eşyaları ve diğer kişisel ve ev eşyalarının onarımını kapsamaktadır. karnaval klüpleri gibikültürel veya eğlencesel bir aktivite veya hobi (sporlar veya oyunlar dışında) uğraşlarına ilişkin dernekler. Kapsam dışı olanlar. giyim ve giyim aksesuarları. bilgisayar terminalleri. localar gibi sosyal tanışma amaçlı birlikler. bkz. Aynı zamanda faks makineleri.b.13 bkz. .00 Siyasi kuruluşların faaliyetleri 94. diz üstü bilgisayarlar.92 Siyasi kuruluşların faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşların faaliyetleri 95 Bilgisayarların ve kişisel ve ev eşyalarının onarımı Bu bölüm masaüstü.0. 88. halkla ilişkilerde. Bu organizasyonlar temel olarak parti üyelerinin veya parti sempatizanlarının politik görevlere yerleştirilmeleri yoluyla kamu yönetim birimlerindeki karar alma sürecini etkilemeye çalışmaktadırlar ve bilginin yayılmasında. yollarla bir kamu davasını veya sorununu savunan politik bir partiye doğrudan bağlı olmayan organizasyonların faaliyetleri:+vatandaşların girişimi veya protesto eylemleri. . 94. el sanatları ve koleksiyonculuk klüpleri.kamu eğitimi.+başka yerde sınıflandırılmamış. film ve fotoğraf klüpleri.92.profesyonel sanatçı grupları veya organizasyonlarının faaliyetleri. örneğin etnik ve azınlık gruplar.şiir. müzikal aletler. politik etki.+çevresel ve ekolojik eylemler.spor klüplerinin faaliyetleri. .94. 95. fon toplanmasında yer almaktadırlar. bkz. 94.1 Bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 366 / 374 . öğrenci birlikleri.mesleki kuruluşların faaliyetleri. bahçecilik klüpleri.

.yazıcılar. .sanal gerçeklik başlıkları (kaskları).ticari televizyon kameraları ile video kameraları.iç ve dış bilgisayar modemleri. köprüler. . . 95. +CD oynatıcılar.tüketici elektronik eşyalarının onarımı: +televizyon ve radyo..barkodlu tarayıcılar dahil olmak üzere tarayıcılar. Kapsam dışı olanlar.00 Bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımlarının onarımı 95. . flash sürücüler ve diğer bellek aygıtları.. 95..taşıyıcı cihaz modemlerinin onarım ve bakımı.12 İletişim araç ve gereçlerinin onarımı Bu sınıf aşağıdakiler gibi iletişim teçhizatının onarım ve bakımını kapsamaktadır: ..bilgisayar projektörleri.Bu grup bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımları ile iletişim araç ve gereçlerinin onarım ve bakımını kapsamaktadır.21.11. .faks makineleri.masaüstü bilgisayarlar..00 Tüketici elektronik eşyalarının onarımı TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 367 / 374 . . DVD-RW). +ev tipi video kameralar. kumanda kolları (joysticks) ve iztopu (trackball) aksesuarları.akıllı kart okuyucuları. 95. CD-ROM.iletişim aktarma teçhizatı (örneğin yönlendiriciler. diz üstü bilgisayarlar. .alıcı ve verici radyolar.. bkz.manyetik disk sürücüleri.11 Bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımlarının onarımı Bu sınıf bilgisayarlar ve hesap makineleri ve bilgisayar çevre donanımlarının onarımını kapsamaktadır....21 Tüketici elektronik eşyalarının onarımı Bu sınıf tüketici elektronik eşyalarının onarım ve bakımını kapsamaktadır. Bu sınıf aşağıdakilerin onarım ve bakımını kapsamaktadır:..cep telefonları.12. +video kaset kayıtları.bilgisayar sunucuları. .taşıyıcı cihaz modemleri. .optik disk sürücüleri (CD-RW.bağlı bilgisayar terminalleri. 95.12.monitörler. modemler).klavyeler.2 Kişisel eşyalar ile ev eşyalarının onarımı Bu grup kişisel eşyalar ile ev eşyalarının onarım ve bakımını kapsamaktadır. DVD-ROM.fareler.kablosuz telefonlar. 95..00 İletişim araç ve gereçlerinin onarımı 95. 95.

kar ve yaprak vantilatörleri. makaslar.22. oda klimaları.büro mobilyası da dahil ev mobilyalarının yeniden kaplanması.mücevherlerin onarımı ve tadilatı.ev ve bahçe teçhizatının onarım ve bakımı.00 Büro ve ev mobilyası onarımı 95. .b. giysi kurutma makineleri. Kapsam dışı olanlar. v. makaslar. çamaşır makineleri.22. 43. 95.botların.b. 95. oda klimaları. 95.ev eşyalarının bakım ve onarımı.00 Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı 95. ev ve bahçe teçhizatının onarımı Bu sınıf ev eşyalarının.61.25 Saatlerin ve mücevherlerin onarımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. malalar. bkz.elektrikli el aletlerinin onarımı. . kar ve yaprak vantilatörleri.işe giriş ve çıkış zamanlarını Sayfa: 368 / 374 . v.24 Büro ve ev mobilyası onarımı Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. . kronometreler gibi saat parçalarının onarımı. .01 Ev eşyalarının bakım ve onarımı buzdolapları. +buzdolapları.22 Ev eşyalarının.24. 95.b.topukların çakılması. ayakkabıların. v.endüstriyel metal oymacılığı.02 Ev ve bahçe teçhizatının onarım ve bakımı çim biçme makineleri. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi . onarımı ve yenilenmesi. 33.12. bkz. Kapsam dışı olanlar. . +çim biçme makineleri. giysi kurutma makineleri. bkz.merkezi havalandırma sistemlerinin onarımı. fırınlar.b. 25.. 95.95.23 Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı Bu sınıf ayakkabı ve deri eşyaların onarım ve bakımını kapsamaktadır: valiz ve benzerlerinin onarımı.saatlerin ve saat kovanı ve tüm metal gövdeler.22. manivela. çamaşır makineleri. v. . . malalar. . ev ve bahçe teçhizatının onarım ve bakımını kapsamaktadır: .23. . fırınlar.

02 Mücevherlerin onarımı ve tadilatı 95.ütülenmesi v.25.çamaşır toplama ve dağıtımı.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının onarımı 96 Diğer hizmet faaliyetleri Bu bölüm. saatli kilitlerin ve benzer zaman tutma cihazlarının onarımı. .halk için ya da endüstri veya ticari müşteriler için. 95.giyim eşyalarının onarım ve tadilatı. 95. 33.kitapların onarımı. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 369 / 374 .müzikal aletlerin onarımı.12. . cenaze ve ilgili faaliyetler gibi hizmet tiplerini kapsamaktadır. el veya jetonla çalışan makineler vasıtasıyla her tür giysinin ve tekstil ürünlerinin (kürk dahil olmak üzere) yıkanması ve kuru temizlenmesi.bisikletlerin onarımı. 33.25. . mekanik teçhizatla. . . .sporla ilgili ve eğlenceye yönelik silahların onarımı. 33. bkz.29. 96.01 Saatlerin ve saat kovanı ve tüm metal gövdeler. . .13. Kapsam dışı olanlar.b. bkz. manivela.11.müşterinin evinde olsun yada olmasın halı ve kilim yıkanması ile tül ve perde temizliği.elektrikli el aletlerinin onarımı.oyuncakların ve benzer eşyaların onarımı.diğer kişisel ve ev eşyalarının onarımı.spor eşyalarının onarımı (spor ile ilgili silahların onarımı hariç olmak üzere) ve kamp malzemelerinin onarımı.01 Tekstil ve kürk ürünlerinin yıkanması ve kuru temizlemesi Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.kaydeden cihazlar ile zaman/tarih damgalarının. .29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının onarımı Bu sınıf kişisel ve ev eşyalarının onarımını kapsamaktadır: . kuaförlük ve diğer güzellik uygulamaları. Özellikle tekstil ürünlerinin ve kürk ürünlerinin yıkanması ve (kuru) temizlenmesi. . . kronometreler gibi saat parçalarının onarımı 95. bkz.piyano akordu. başka yerde sınıflandırılmayan tüm hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır. .0 Diğer hizmet faaliyetleri 96.

00 Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri 96.insan ve hayvan naaşlarının defnedilmesi ve yakılması ve ilgili faaliyetler: +defin veya yakma ve mumyalama için ölünün hazırlanması ve cenaze kaldırma hizmetleri.01 Halk için ya da endüstri veya ticari müşteriler için. . 96. manikür ve pedikür. bkz. . . bebek bezi sağlama hizmetleri. bkz. 32. Kapsam dışı olanlar.b. 95.01.02 Müşterinin evinde olsun yada olmasın halı ve kilim yıkanması ile tül ve perde temizliği 96.erkekler ve kadınlar için saç yıkama.02 Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.02. .01.tıraş ve sakal tıraşı. . bu faaliyetin tamamlayıcı bir parçası olsa da iş üniformaların dışındaki giysilerin kiralanması..yatak örtülerinin.ütülenmesi v. mezarlıkların kiralanması veya satışı.giysi onarım ve tadilatı. düzeltme. mekanik teçhizatla.peruk yapımı.01. şekil verme ve kesim. boyama. +cenaze salonlarında süre kiralanması.yüz masajı. 96. 96. iş kıyafetlerinin ve ilgili diğer kalemlerin çamaşırhaneler tarafından sağlanması.29. dalgalandırma. el veya jetonla çalışan makineler vasıtasıyla her tür giysinin ve tekstil ürünlerinin (kürk dahil olmak üzere) yıkanması ve kuru temizlenmesi. Kapsam dışı olanlar. .03 Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.99.bu eşyaların temizliği.b.mezarlıkların ve mozolelerin bakımı. renklendirme.. bkz. +defin veya yakma hizmetlerinin sağlanması. makyaj v.99 Diğer tekstil ve kürk ürünlerinin yıkanması ve kuru temizlemesi 96. toplama ve benzer faaliyetler.29. 77. TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 370 / 374 .

veterinerlik faaliyetleri. 92. Kapsam dışı olanlar.03. +bozuk para ile çalışan kumar makineleri ve oyunlar. jeton ile çalışan kişisel hizmet makinelerinin bayilik işletmesi (fotoğraf dükkanı.cenaze töreni ile ilgili dini faaliyetler. kuluçkaya yatırılması ve eğitimi gibi hayvan bakım hizmetleri. yerlerin faaliyetleri 96.30 96.). sauna.ayakkabı boyacıları.Kapsam dışı olanlar.b.soyağacı düzenlemeleri. . 86. bkz. bkz.tıbbi masaj ve terapi. . sauna. bkz.dövme ve piercing (iğneyle delme) atölyelerinin faaliyetleri. tartı aletleri. .b. .13 bkz. araba park görevlileri v. 96. 96.hayvanların bakımı. 81. . bkz. solaryumların. tansiyon ölçen makineler. bkz. .00.09 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar. .astrolojik ve tinsel faaliyetler. randevu hizmetleri. . . sauna ve buhar banyolarının. . 94.91.01.form tutma salonları ve vücut geliştirme klüpleri ve tesislerinin faaliyetleri.refakat hizmetleri.mezarlık bahçıvanlığı.00 Hamam. .00. 93.00 Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler 96. +bozuk para ile çalışan çamaşır makineleri. zayıflama ve incelme salonlarının.04 Hamam.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri T-HANEHALKLARININ İŞVERENLER OLARAK FAALİYETLERİ. 75. tımar edilmesi.90. masaj salonu vb.Türk hamamlarının. masaj salonu vb. . HANEHALKLARI TARAFINDAN KENDİ KULLANIMLARINA YÖNELİK 97 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 371 / 374 . yerlerin faaliyetleri Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır. evlendirme büroları gibi sosyal faaliyetler. 96. jetonla çalışan soyunma kabinleri v. hamallar. masaj salonlarının ve benzeri yerlerin faaliyetleri. bkz.04.09..

Bu faaliyet ile üretilen ürün işveren hanehalkı tarafından tüketilmektedir. hanehalklarının geçimleri için yaptıkları ayrım yapılmamış malların üretimi ile hizmetlerin üretimi faaliyetlerini kapsamaktadır. Kapsam dışı olanlar.1 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar 98. hanehalklarının ayrım yapılmamış geçim malı üretim faaliyetlerini. bahçıvan. bebek bakıcısı. çamaşırcı. kahya.0 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri 97. kapıcı.00 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri 98 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetl Bu bölüm. mürebbiye.. hizmetçi.00 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri Bu sınıf.00. şoför. barınak ve giyecek üretimi ile hanehalkları tarafından kendi geçimleri için üretilen diğer mallar yer almaktadır. Bu faaliyetler içerisinde avcılık ve toplayıcılık. bahçıvanlık ve benzeri hizmetlerin bağımsız hizmet sağlayıcılar (şirketler veya kişiler) tarafından sağlanması. bu faaliyet gerçekleştirilen birincil pazarlama faaliyetine göre sınıflandırılmalıdır. Eğer bunlar temel olarak geçim için gerekli özel TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 372 / 374 . aileler pazarlanan malların üretimi ile de ilgileniyorlarsa. sekreter ve benzeri gibi ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetlerini kapsamaktadır. Hanehalkları yalnızca hanehalkının geçim faaliyeti için başlıca bir aktivite belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda burada sınıflandırılmalıdır. Eğer hanehalkı pazarlama faaliyetleri ile uğraşıyorsa. garson. Uygulamada. özel öğretmen. 98.yemek pişirme.10 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar Bu sınıf. yani kendi geçimleri için mallar üretmelerine yönelik olarak çeşitli faaliyetlerde bulunan hanehalklarının bu faaliyetlerini kapsamaktadır. uşak. 97.97. sayım veya çalışmalarda işverenin faaliyetini ifade etmek için istihdam edilmiş ev içi personel de burada yer alır. bunlar NACE`nin ilgili malların üretim endüstrisi ile ilgili kısımları içerisinde sınıflandırılmaktadırlar. çiftçilik. bekçi. hizmet türüne göre bakınız. seyis. İşveren bir birey dahi olsa. aşçı.

0 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri 99.malların üretimi faaliyetleri ile uğraşıyorlarsa.00 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 373 / 374 . hanehalklarının ayrım yapılmamış geçim amaçlı hizmet üretim faaliyetlerini kapsamaktadır. 98. ailenin geçimi için aile tarafından üretilen aşçılık. öğretmenlik. hanehalkları geçim amacıyla birden fazla malın üretimi ile uğraşıyorlarsa. Bu faaliyetler.2 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler 98.10. aile üyelerinin bakımı ve diğer hizmetleri kapsamaktadır. Uygulamada.20 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler Bu sınıf. 98.00 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler U-ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE TEMSİLCİLİKLERİNİN FAALİYETLERİ 99 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri 99.00 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar 98. bunlar hanehalklarının geçimine yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış malların üretim faaliyetleri içerisinde sınıflandırılmaktadırlar.20. bunlar da NACE`nin ilgili malların üretim endüstrisi ile ilgili kısımları içerisinde sınıflandırılmaktadırlar.

00 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri TOBB – Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Sayfa: 374 / 374 .b. bölgesel teşkilatlar v. Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA) gibi uluslararası örgütlerin faaliyetleri. Dünya Bankası. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı. Avrupa Toplulukları. Uluslararası Para Fonu. Dünya Gümrük Örgütü.. . 99.Birleşmiş Milletler ve buna bağlı özel birimler.Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır.00.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful