Excelde Yüzde

lemi

Bir hücre içerisinde bulunan say n n belirtilen oran kadar yüzdesinin hesaplanmas için yüzde i lemi kullan l r.A a daki tabloda C sütununda B sütunundaki final notunun yüzde 40 hesaplat lm t r. Bunun için =(40*40)/100 yaz labilirdi fakat yüzde simgesi kullan larak C2 hücresi için =B2*40% formülü yaz ld . Bu tip formüllerde % i areti oran belirtilen say dan sonra yaz l r. Belirtilen ekilde yaz lmaz ise formül hatas olu ur ve sonuç al namaz. Uygulama:

Formüller toplama, ç karma, çarpma, bölme gibi i lemlerin d nda hücrelerin içindeki verileri kar la t r p sonuç üretmek için kullan l r. Formüller, bir sayfadaki verileri kullanarak i lem yapan denklemlerdir. Bir formülde, ayn sayfadaki di er hücrelerde, ayn kitab n n di er sayfalar ndaki hücrelerde veya di er kitaplardaki sayfalar n hücrelerinde kay tl de erleri veya metinleri kullan labilir. Formül yazarken uyulmas gereken kurallar unlard r :
y y y y

Formüller i lem yap lacak hücreye girilerek veya i lem yap lacak hücreye t kland ktan sonra fx formul çubu undan girilebilir. Her formül ´ = ´ i areti ile ba lar. Formülde karakter dizileri ve bo luklar t rnak içinde yaz l r. ³okul´, ³bilgisayar´ vb. Formülde matematiksel ifadeler do ru ve eksiksiz yaz lmal d r. Hücrenin içerisindeki de eri sürekli kullanaca m z zaman hücreyi sabitlememiz gerekir bunun için hücrenin sütun ve sat r adlar n n önüne ´ $ ´ i aretini koymam z gerekmektedir. Örnek: $D$1 gibi böylece hücremiz ne kadar ço alt sa da içerisindeki de er de i mez. Örnek: =A1+$D$1 (bu formül ço alt ld zaman A1 de eri kullan ld hücreye göre de i ecek fakat D1 de eri hep sabit duracakt r.) Not: Formülleri elle yazmak yerine ekle menüsünden i lev (fx) ( fonksiyon ekle) penceresinden de ça rabiliriz .

Fx formul çubu unun eklenmi oldu u üst menü görünümü ÇARPMA lemi Çarpma i leminin belirteci ´ * ´ i aretidir. lem s radizin mant ayn olup i lem yap lacak de er veya hücre adresleri aras nda = ile ba layan formülde * sembolü konulur. Birden fazla hücrenin içeri ini çarpmak için ÇARPIM fonksiyonu kullan l r.

. gruplamak isteyebilir ve uzun tablolardan gerekli verileri rahatl kla çakebiliriz.Kullan m ekli : =ÇARPIM(hücre veya bölge adlar ) Uygulama: A3 den C3 e kadar olan hücrelerin içeriklerini çarpmak için =ÇARPIM(A2:C2) veya =A2*B2*C2formülü kullan l r. Sat rlar için bu i lemler ayr ayr yap lm t r. ve 3. bir ko ula göre iki de erden birini veren bir formül olu turmak için E ER çal ma sayfas i levini kullan n. Aritmetik i lemlerde kullanabilece imiz operatörler ve anlamlar öyledir: OPERATÖR ANLAMI + Toplama . Belirli bir aral ktaki metin dizesini veya say y esas alan bir toplam hesaplamak için ETOPLA çal ma sayfas fonksiyonunu kullan n. Örnekte kullan lan veri ve formüller öyledir: Bu tablonun sonuçlar ise öyledir : Bir excel sayfas nda sütun veya sat rlardaki hücrelere girilen verileri türlerine göre sayd rmak. A a daki Örnekte 2.Ç karma / Bölme * Çarpma % Yüzde ^ Üstel Uygulama: imdi dört i lem ile ilgili bir örnek verelim. Belli bir sat miktar na göre sat primi verme gibi. Not: Microsoft Excel. bir ko ula ba l olan verilerinizi çözümlemek için kullan labilecek ek fonksiyonlar sa lar.

Üstteki resimde görüldü ü gibi 6 adet hücreye metin girmi iz."*") 2.Bo olan veya bo olmayan hücreleri saymak için BA _DE _DOLU_SAY ve BO LUKSAY fonksiyonlar n kullan n. AElmalarla birlikte Armutlar n say s n da ald k. Yuakrdaki formüle bir ek yapt k sadece."elma")+E ERSAY(A2:A11. Böylelikle A2:A11 hücreleri aras nda metin girilmi hücrelerin say s n al yoruz. bir s n f listesinde s nava girmeyen ö renci say s n tespit edebiliriz. =E ERSAY(A2:A11. Sonuçta bo sat r say sn n al yoruz. Formül alttaki ekilde. =SATIRSAY(A2:B11) -E ERSAY(A2:A11. Örnek formülleri daha da geli tirerek kullanabilirsiniz."=elma") 5. Formül alttaki ekilde. Böylelikle ilk önce sat rlar n say s n buluyoruz sonra metin girilmi hücreleri sayarak fark n al lyoruz. =E ERSAY(A2:A11. Formül alttaki ekilde. Formülümüz alttaki gibi olacak. imdi E ERSAY ve SATIRSAY formüllerinin kullan m ile ilgili örneklere geçelim. Bu ekilde örne in. Örne in k z ö rencilerin say s gibi. 1. Bu ekilde eklemerer yapabilirsiniz."armut") . Yukar daki resme göre A2 ± A11 hücreleri aras ndaki 10 sat rl k sütundaki verilerle çal ma yap yoruz."*") 4. (Rakam girilen hücreleri saymaz) =E ERSAY(A2:A11. Bu ekilde uzun bir sütunda bulunan herhangi bir kelime say s n alabiliriz. Bu formülle aral ktaki sat rlar say yoruz. Formül alttaki ekilde. =SATIRSAY(A2:B11) 3.

Örne in alttaki ekilde A12 hücresine e it olan say k rm z ve kal n yap lm . E T Bir sütunda belirtilen rakama e it olan say y farkl renk/boyutta göstermek için (Alttaki ekil. . 4.255 kez) Ko ullu Biçimlendirme menüsünet Biçim > Ko ullu Biçimlendirme yolu ile ula yoruz. ekildeki gibi A2 den A11 e kadar hücreleri seçiyoruz. Art k sütunda gösterdi imiz alandaki say ya e it olan otomatik olarak belirledi imiz görünümde gösterilecektir. Konu ile ilgili dosyay alttaki linkten indirebilirsiniz. Yukardaki ekilde 2 numaral alana basarak pencereyi küçültüyoruz ve bu arada e itli i sa layaca m z hücreyi gösteriyoruz. 1. imdi bir kaç örnek yapal m. Boyut: 2. Bunun için Excel¶in Ko ullu Biçimlendirme özelli inden yararlanaca z. 10. Alttaki ekle ula yoruz. rengi seçilip tamam diyoruz. 5. büyüklü ü. Sütun).3 KiB.Excelde Ko ullu Biçimlendirme Excel sütunlar ndaki rakamlardan özelliklere uyanlar n farkl renkte ve görünümde olmas n ve bunun otomatik olarak halledilmesini sa layabiliriz. Yukardaki ekilde 1 numara ile gösterilen aç l r pencereden alandan e it seçiyoruz. Son olarak Yukardaki ekilde Tamam diyoruz. 2. 3.5 Kb Kosullu Bicimlendirme (2. 1. Biçim menüsüne t klayarak yaz tipi.

nda uyanlar farkl renk/boyutta götermek için (Alttaki ekil. Tekrar Eden Kay tlar Filtrelemek ± Formül Excel¶de tekrar eden (mükerrer) kay tlar n filtrelenmesi s k ihtiyaç duyulan bir durumdur. 2. büyüklü ü. 5. 3. 1. 4. Biçim menüsüne t klayarak yaz tipi. Tekrar eden kay tlar filtrelemek için çe itli yöntemler kullanabilirsiniz. Mükerrer Kay t Filtrelemek . Tek fark yukardaki ekilde 1 numara ile gösterilmi alandan Büyük-E it seçiyoruz. ikimci alana en büyük de eri giriyoruz. ekilde 2 numaraile gösterilen alanda iki alan belirecek. rengi seçilip tamam diyoruz. BÜYÜK E T: Belirtilen sütun aral ekil.ARASINDA: Belirtilen sütun aral Sütun 30-60 ara ndaki say lar k rm z ve kal n yap) . Birinci bölüme en küçük. 2. Bunun için E T olay n n anlat ld bölümle ayn olaylar gerçekle tiriyoruz. Tamam diyoruz. 3. Sütun 36 ya e it ve büyük olanlar k rm z nda uyanlar farkl renk/boyutta götermek için (Alttaki ve kal n yap) . Yukardaki ekilde 1 numara ile gösterilen alandan Aras nda seçiyoruz. Ko ullu Biçimlendirme penceresini aç yoruz. Örne in a a daki linkte Makro ile Mükerrer Kay t Filtrelemeyi anlatm t k.

Daha sonra A2 hücresinin sa alt kö esinden maus imleci ile tutup A20 hücresine kadar sürükleyin. Siz ister burada anlat lan yöntemi kullanabilir.MAK(A$1 :A1)+1.DÜ EYARA(SATIR(1:1). Formülü ihtiyac n za göre özelle tirin. A a daki gibi bir tablo haz rlay n. isterseniz farkl ekilde mükerrer kay tlar filtreleyebilirsiniz.B2)=1. Ben 20 sat ra kadar olan alanda i lem yapt m. Makrosuz bu i lemi nas l halledebilece inize dair küçük bir örnek veriyorum. (Örne imizde ehir isinlerini kulland k) A2 hücresine a a daki formülü girin. B2 hücresinden ba layarak kay tlar giriniz. Örne imizde B sütunundaki verileri C sütununa tekrars z olarak aktar yoruz.A2:B2 0. (Formülde < i aretinden sonraki bo lu u kald r n) =E ER(MAK(A2:B20)< satir (1:1). =E ER(E ERSAY(B$1:B2."") C2 hücresine a a daki formülü girin. A sütununda ise kaç adet farkl kay t oldu unu gösteriyoruz."".imdi tekrar eden kay tlar filtrelemek için formül kullanaca z.2)) Formül kullanarak tekrar eden kay tlar filtreleyebilirsiniz . Daha sonra C2 hücresinin sa alt kö esinden maus imleci ile tutup C20 hücresine kadar sürükleyin.

Kitap Okuma Listesi (8.Art k C sütununda B sütununa girdi imiz verilerin tekrars z listesini görebilirsiniz. 399 kez) .4 KiB. Seçili hücreye ait sat r ve sütun otomatik renklendirildi i için hata yapma ihtimaliniz çok azd r. Ayr ca programda okunan kitap say s n görebilirsiniz. Excel ± Kitap Okuma Listesi S n f ortam nda ö rencilerin okuduklar kitap kay tlar n kolay tutman z için haz rlanm basit bir excel dosyas d r. Ö renci say s na göre sayfan n VBA kod alan na geçip renklendirilecek alan n sat r-sütun say s n ayarlayabilirsiniz. Sayfa korumas yoktur« Excel . Sadece okuma listesi de il ihtiyac n za göre dosyay özelle tirerek kullanabilirsiniz. Siz B sütunundaki verileri de i tirdi inizde C sütunu otomatik olarak olu turulacakt r.