P. 1
Excelde Yüzde İşlemi

Excelde Yüzde İşlemi

|Views: 77|Likes:
Yayınlayan: Erhan Özyildizci

More info:

Published by: Erhan Özyildizci on Jul 02, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2011

pdf

text

original

Excelde Yüzde

lemi

Bir hücre içerisinde bulunan say n n belirtilen oran kadar yüzdesinin hesaplanmas için yüzde i lemi kullan l r.A a daki tabloda C sütununda B sütunundaki final notunun yüzde 40 hesaplat lm t r. Bunun için =(40*40)/100 yaz labilirdi fakat yüzde simgesi kullan larak C2 hücresi için =B2*40% formülü yaz ld . Bu tip formüllerde % i areti oran belirtilen say dan sonra yaz l r. Belirtilen ekilde yaz lmaz ise formül hatas olu ur ve sonuç al namaz. Uygulama:

Formüller toplama, ç karma, çarpma, bölme gibi i lemlerin d nda hücrelerin içindeki verileri kar la t r p sonuç üretmek için kullan l r. Formüller, bir sayfadaki verileri kullanarak i lem yapan denklemlerdir. Bir formülde, ayn sayfadaki di er hücrelerde, ayn kitab n n di er sayfalar ndaki hücrelerde veya di er kitaplardaki sayfalar n hücrelerinde kay tl de erleri veya metinleri kullan labilir. Formül yazarken uyulmas gereken kurallar unlard r :
y y y y

Formüller i lem yap lacak hücreye girilerek veya i lem yap lacak hücreye t kland ktan sonra fx formul çubu undan girilebilir. Her formül ´ = ´ i areti ile ba lar. Formülde karakter dizileri ve bo luklar t rnak içinde yaz l r. ³okul´, ³bilgisayar´ vb. Formülde matematiksel ifadeler do ru ve eksiksiz yaz lmal d r. Hücrenin içerisindeki de eri sürekli kullanaca m z zaman hücreyi sabitlememiz gerekir bunun için hücrenin sütun ve sat r adlar n n önüne ´ $ ´ i aretini koymam z gerekmektedir. Örnek: $D$1 gibi böylece hücremiz ne kadar ço alt sa da içerisindeki de er de i mez. Örnek: =A1+$D$1 (bu formül ço alt ld zaman A1 de eri kullan ld hücreye göre de i ecek fakat D1 de eri hep sabit duracakt r.) Not: Formülleri elle yazmak yerine ekle menüsünden i lev (fx) ( fonksiyon ekle) penceresinden de ça rabiliriz .

Fx formul çubu unun eklenmi oldu u üst menü görünümü ÇARPMA lemi Çarpma i leminin belirteci ´ * ´ i aretidir. lem s radizin mant ayn olup i lem yap lacak de er veya hücre adresleri aras nda = ile ba layan formülde * sembolü konulur. Birden fazla hücrenin içeri ini çarpmak için ÇARPIM fonksiyonu kullan l r.

bir ko ula ba l olan verilerinizi çözümlemek için kullan labilecek ek fonksiyonlar sa lar. Örnekte kullan lan veri ve formüller öyledir: Bu tablonun sonuçlar ise öyledir : Bir excel sayfas nda sütun veya sat rlardaki hücrelere girilen verileri türlerine göre sayd rmak. Not: Microsoft Excel. Aritmetik i lemlerde kullanabilece imiz operatörler ve anlamlar öyledir: OPERATÖR ANLAMI + Toplama . gruplamak isteyebilir ve uzun tablolardan gerekli verileri rahatl kla çakebiliriz. Belli bir sat miktar na göre sat primi verme gibi. bir ko ula göre iki de erden birini veren bir formül olu turmak için E ER çal ma sayfas i levini kullan n. Sat rlar için bu i lemler ayr ayr yap lm t r. A a daki Örnekte 2.Kullan m ekli : =ÇARPIM(hücre veya bölge adlar ) Uygulama: A3 den C3 e kadar olan hücrelerin içeriklerini çarpmak için =ÇARPIM(A2:C2) veya =A2*B2*C2formülü kullan l r. Belirli bir aral ktaki metin dizesini veya say y esas alan bir toplam hesaplamak için ETOPLA çal ma sayfas fonksiyonunu kullan n. ve 3.Ç karma / Bölme * Çarpma % Yüzde ^ Üstel Uygulama: imdi dört i lem ile ilgili bir örnek verelim. .

=E ERSAY(A2:A11."=elma") 5. 1. Böylelikle ilk önce sat rlar n say s n buluyoruz sonra metin girilmi hücreleri sayarak fark n al lyoruz. Formülümüz alttaki gibi olacak. imdi E ERSAY ve SATIRSAY formüllerinin kullan m ile ilgili örneklere geçelim. Formül alttaki ekilde."armut") . Bu ekilde örne in. Formül alttaki ekilde. Örnek formülleri daha da geli tirerek kullanabilirsiniz. Örne in k z ö rencilerin say s gibi."*") 2.Bo olan veya bo olmayan hücreleri saymak için BA _DE _DOLU_SAY ve BO LUKSAY fonksiyonlar n kullan n. bir s n f listesinde s nava girmeyen ö renci say s n tespit edebiliriz."elma")+E ERSAY(A2:A11. Bu ekilde uzun bir sütunda bulunan herhangi bir kelime say s n alabiliriz. Formül alttaki ekilde. Yukar daki resme göre A2 ± A11 hücreleri aras ndaki 10 sat rl k sütundaki verilerle çal ma yap yoruz. Sonuçta bo sat r say sn n al yoruz. Böylelikle A2:A11 hücreleri aras nda metin girilmi hücrelerin say s n al yoruz. Bu formülle aral ktaki sat rlar say yoruz. =SATIRSAY(A2:B11) 3. Bu ekilde eklemerer yapabilirsiniz. =SATIRSAY(A2:B11) -E ERSAY(A2:A11."*") 4. Üstteki resimde görüldü ü gibi 6 adet hücreye metin girmi iz. (Rakam girilen hücreleri saymaz) =E ERSAY(A2:A11. Formül alttaki ekilde. Yuakrdaki formüle bir ek yapt k sadece. AElmalarla birlikte Armutlar n say s n da ald k. =E ERSAY(A2:A11.

255 kez) Ko ullu Biçimlendirme menüsünet Biçim > Ko ullu Biçimlendirme yolu ile ula yoruz. Yukardaki ekilde 1 numara ile gösterilen aç l r pencereden alandan e it seçiyoruz. . Bunun için Excel¶in Ko ullu Biçimlendirme özelli inden yararlanaca z. 5. ekildeki gibi A2 den A11 e kadar hücreleri seçiyoruz. imdi bir kaç örnek yapal m. Art k sütunda gösterdi imiz alandaki say ya e it olan otomatik olarak belirledi imiz görünümde gösterilecektir. Konu ile ilgili dosyay alttaki linkten indirebilirsiniz. 4. Biçim menüsüne t klayarak yaz tipi. Sütun). E T Bir sütunda belirtilen rakama e it olan say y farkl renk/boyutta göstermek için (Alttaki ekil. Son olarak Yukardaki ekilde Tamam diyoruz. Örne in alttaki ekilde A12 hücresine e it olan say k rm z ve kal n yap lm .5 Kb Kosullu Bicimlendirme (2. Yukardaki ekilde 2 numaral alana basarak pencereyi küçültüyoruz ve bu arada e itli i sa layaca m z hücreyi gösteriyoruz. Boyut: 2. rengi seçilip tamam diyoruz. büyüklü ü. Alttaki ekle ula yoruz. 2. 3.3 KiB. 1. 1.Excelde Ko ullu Biçimlendirme Excel sütunlar ndaki rakamlardan özelliklere uyanlar n farkl renkte ve görünümde olmas n ve bunun otomatik olarak halledilmesini sa layabiliriz. 10.

ikimci alana en büyük de eri giriyoruz. 5. Örne in a a daki linkte Makro ile Mükerrer Kay t Filtrelemeyi anlatm t k. ekilde 2 numaraile gösterilen alanda iki alan belirecek. 1. Tek fark yukardaki ekilde 1 numara ile gösterilmi alandan Büyük-E it seçiyoruz. Tekrar Eden Kay tlar Filtrelemek ± Formül Excel¶de tekrar eden (mükerrer) kay tlar n filtrelenmesi s k ihtiyaç duyulan bir durumdur. Biçim menüsüne t klayarak yaz tipi. Mükerrer Kay t Filtrelemek . 3. 4. Tekrar eden kay tlar filtrelemek için çe itli yöntemler kullanabilirsiniz. rengi seçilip tamam diyoruz.ARASINDA: Belirtilen sütun aral Sütun 30-60 ara ndaki say lar k rm z ve kal n yap) . büyüklü ü. Sütun 36 ya e it ve büyük olanlar k rm z nda uyanlar farkl renk/boyutta götermek için (Alttaki ve kal n yap) . nda uyanlar farkl renk/boyutta götermek için (Alttaki ekil. Yukardaki ekilde 1 numara ile gösterilen alandan Aras nda seçiyoruz. Ko ullu Biçimlendirme penceresini aç yoruz. Bunun için E T olay n n anlat ld bölümle ayn olaylar gerçekle tiriyoruz. Tamam diyoruz. Birinci bölüme en küçük. 2. BÜYÜK E T: Belirtilen sütun aral ekil. 3. 2.

(Formülde < i aretinden sonraki bo lu u kald r n) =E ER(MAK(A2:B20)< satir (1:1).DÜ EYARA(SATIR(1:1). =E ER(E ERSAY(B$1:B2.MAK(A$1 :A1)+1.B2)=1. Makrosuz bu i lemi nas l halledebilece inize dair küçük bir örnek veriyorum. Formülü ihtiyac n za göre özelle tirin. Ben 20 sat ra kadar olan alanda i lem yapt m. B2 hücresinden ba layarak kay tlar giriniz. Daha sonra A2 hücresinin sa alt kö esinden maus imleci ile tutup A20 hücresine kadar sürükleyin."". Siz ister burada anlat lan yöntemi kullanabilir.2)) Formül kullanarak tekrar eden kay tlar filtreleyebilirsiniz . isterseniz farkl ekilde mükerrer kay tlar filtreleyebilirsiniz."") C2 hücresine a a daki formülü girin.imdi tekrar eden kay tlar filtrelemek için formül kullanaca z. Daha sonra C2 hücresinin sa alt kö esinden maus imleci ile tutup C20 hücresine kadar sürükleyin. (Örne imizde ehir isinlerini kulland k) A2 hücresine a a daki formülü girin. A sütununda ise kaç adet farkl kay t oldu unu gösteriyoruz.A2:B2 0. A a daki gibi bir tablo haz rlay n. Örne imizde B sütunundaki verileri C sütununa tekrars z olarak aktar yoruz.

Seçili hücreye ait sat r ve sütun otomatik renklendirildi i için hata yapma ihtimaliniz çok azd r.4 KiB. Ö renci say s na göre sayfan n VBA kod alan na geçip renklendirilecek alan n sat r-sütun say s n ayarlayabilirsiniz. Excel ± Kitap Okuma Listesi S n f ortam nda ö rencilerin okuduklar kitap kay tlar n kolay tutman z için haz rlanm basit bir excel dosyas d r.Art k C sütununda B sütununa girdi imiz verilerin tekrars z listesini görebilirsiniz. Ayr ca programda okunan kitap say s n görebilirsiniz. 399 kez) . Siz B sütunundaki verileri de i tirdi inizde C sütunu otomatik olarak olu turulacakt r. Sayfa korumas yoktur« Excel . Sadece okuma listesi de il ihtiyac n za göre dosyay özelle tirerek kullanabilirsiniz.Kitap Okuma Listesi (8.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->