Excelde Yüzde

lemi

Bir hücre içerisinde bulunan say n n belirtilen oran kadar yüzdesinin hesaplanmas için yüzde i lemi kullan l r.A a daki tabloda C sütununda B sütunundaki final notunun yüzde 40 hesaplat lm t r. Bunun için =(40*40)/100 yaz labilirdi fakat yüzde simgesi kullan larak C2 hücresi için =B2*40% formülü yaz ld . Bu tip formüllerde % i areti oran belirtilen say dan sonra yaz l r. Belirtilen ekilde yaz lmaz ise formül hatas olu ur ve sonuç al namaz. Uygulama:

Formüller toplama, ç karma, çarpma, bölme gibi i lemlerin d nda hücrelerin içindeki verileri kar la t r p sonuç üretmek için kullan l r. Formüller, bir sayfadaki verileri kullanarak i lem yapan denklemlerdir. Bir formülde, ayn sayfadaki di er hücrelerde, ayn kitab n n di er sayfalar ndaki hücrelerde veya di er kitaplardaki sayfalar n hücrelerinde kay tl de erleri veya metinleri kullan labilir. Formül yazarken uyulmas gereken kurallar unlard r :
y y y y

Formüller i lem yap lacak hücreye girilerek veya i lem yap lacak hücreye t kland ktan sonra fx formul çubu undan girilebilir. Her formül ´ = ´ i areti ile ba lar. Formülde karakter dizileri ve bo luklar t rnak içinde yaz l r. ³okul´, ³bilgisayar´ vb. Formülde matematiksel ifadeler do ru ve eksiksiz yaz lmal d r. Hücrenin içerisindeki de eri sürekli kullanaca m z zaman hücreyi sabitlememiz gerekir bunun için hücrenin sütun ve sat r adlar n n önüne ´ $ ´ i aretini koymam z gerekmektedir. Örnek: $D$1 gibi böylece hücremiz ne kadar ço alt sa da içerisindeki de er de i mez. Örnek: =A1+$D$1 (bu formül ço alt ld zaman A1 de eri kullan ld hücreye göre de i ecek fakat D1 de eri hep sabit duracakt r.) Not: Formülleri elle yazmak yerine ekle menüsünden i lev (fx) ( fonksiyon ekle) penceresinden de ça rabiliriz .

Fx formul çubu unun eklenmi oldu u üst menü görünümü ÇARPMA lemi Çarpma i leminin belirteci ´ * ´ i aretidir. lem s radizin mant ayn olup i lem yap lacak de er veya hücre adresleri aras nda = ile ba layan formülde * sembolü konulur. Birden fazla hücrenin içeri ini çarpmak için ÇARPIM fonksiyonu kullan l r.

A a daki Örnekte 2.Kullan m ekli : =ÇARPIM(hücre veya bölge adlar ) Uygulama: A3 den C3 e kadar olan hücrelerin içeriklerini çarpmak için =ÇARPIM(A2:C2) veya =A2*B2*C2formülü kullan l r. bir ko ula ba l olan verilerinizi çözümlemek için kullan labilecek ek fonksiyonlar sa lar. bir ko ula göre iki de erden birini veren bir formül olu turmak için E ER çal ma sayfas i levini kullan n. Belirli bir aral ktaki metin dizesini veya say y esas alan bir toplam hesaplamak için ETOPLA çal ma sayfas fonksiyonunu kullan n.Ç karma / Bölme * Çarpma % Yüzde ^ Üstel Uygulama: imdi dört i lem ile ilgili bir örnek verelim. ve 3. Belli bir sat miktar na göre sat primi verme gibi. . Örnekte kullan lan veri ve formüller öyledir: Bu tablonun sonuçlar ise öyledir : Bir excel sayfas nda sütun veya sat rlardaki hücrelere girilen verileri türlerine göre sayd rmak. gruplamak isteyebilir ve uzun tablolardan gerekli verileri rahatl kla çakebiliriz. Aritmetik i lemlerde kullanabilece imiz operatörler ve anlamlar öyledir: OPERATÖR ANLAMI + Toplama . Sat rlar için bu i lemler ayr ayr yap lm t r. Not: Microsoft Excel.

Yuakrdaki formüle bir ek yapt k sadece. Formül alttaki ekilde. Böylelikle ilk önce sat rlar n say s n buluyoruz sonra metin girilmi hücreleri sayarak fark n al lyoruz. Formül alttaki ekilde. Bu formülle aral ktaki sat rlar say yoruz. =E ERSAY(A2:A11. Böylelikle A2:A11 hücreleri aras nda metin girilmi hücrelerin say s n al yoruz. Bu ekilde eklemerer yapabilirsiniz. Üstteki resimde görüldü ü gibi 6 adet hücreye metin girmi iz. Örnek formülleri daha da geli tirerek kullanabilirsiniz. =SATIRSAY(A2:B11) 3. imdi E ERSAY ve SATIRSAY formüllerinin kullan m ile ilgili örneklere geçelim."elma")+E ERSAY(A2:A11. AElmalarla birlikte Armutlar n say s n da ald k. =SATIRSAY(A2:B11) -E ERSAY(A2:A11. Sonuçta bo sat r say sn n al yoruz. =E ERSAY(A2:A11. Örne in k z ö rencilerin say s gibi. Bu ekilde örne in."*") 4. Formül alttaki ekilde."=elma") 5. 1. Yukar daki resme göre A2 ± A11 hücreleri aras ndaki 10 sat rl k sütundaki verilerle çal ma yap yoruz."armut") .Bo olan veya bo olmayan hücreleri saymak için BA _DE _DOLU_SAY ve BO LUKSAY fonksiyonlar n kullan n."*") 2. bir s n f listesinde s nava girmeyen ö renci say s n tespit edebiliriz. Bu ekilde uzun bir sütunda bulunan herhangi bir kelime say s n alabiliriz. Formülümüz alttaki gibi olacak. (Rakam girilen hücreleri saymaz) =E ERSAY(A2:A11. Formül alttaki ekilde.

Alttaki ekle ula yoruz. 1. Biçim menüsüne t klayarak yaz tipi. 3. 4. 5.5 Kb Kosullu Bicimlendirme (2.3 KiB. imdi bir kaç örnek yapal m. 2. ekildeki gibi A2 den A11 e kadar hücreleri seçiyoruz.255 kez) Ko ullu Biçimlendirme menüsünet Biçim > Ko ullu Biçimlendirme yolu ile ula yoruz. Örne in alttaki ekilde A12 hücresine e it olan say k rm z ve kal n yap lm . Son olarak Yukardaki ekilde Tamam diyoruz. büyüklü ü. 10. Sütun). Bunun için Excel¶in Ko ullu Biçimlendirme özelli inden yararlanaca z.Excelde Ko ullu Biçimlendirme Excel sütunlar ndaki rakamlardan özelliklere uyanlar n farkl renkte ve görünümde olmas n ve bunun otomatik olarak halledilmesini sa layabiliriz. Art k sütunda gösterdi imiz alandaki say ya e it olan otomatik olarak belirledi imiz görünümde gösterilecektir. Yukardaki ekilde 2 numaral alana basarak pencereyi küçültüyoruz ve bu arada e itli i sa layaca m z hücreyi gösteriyoruz. E T Bir sütunda belirtilen rakama e it olan say y farkl renk/boyutta göstermek için (Alttaki ekil. Yukardaki ekilde 1 numara ile gösterilen aç l r pencereden alandan e it seçiyoruz. rengi seçilip tamam diyoruz. Konu ile ilgili dosyay alttaki linkten indirebilirsiniz. . 1. Boyut: 2.

Tek fark yukardaki ekilde 1 numara ile gösterilmi alandan Büyük-E it seçiyoruz. Yukardaki ekilde 1 numara ile gösterilen alandan Aras nda seçiyoruz. BÜYÜK E T: Belirtilen sütun aral ekil. 1. Birinci bölüme en küçük. Tekrar Eden Kay tlar Filtrelemek ± Formül Excel¶de tekrar eden (mükerrer) kay tlar n filtrelenmesi s k ihtiyaç duyulan bir durumdur.ARASINDA: Belirtilen sütun aral Sütun 30-60 ara ndaki say lar k rm z ve kal n yap) . nda uyanlar farkl renk/boyutta götermek için (Alttaki ekil. Sütun 36 ya e it ve büyük olanlar k rm z nda uyanlar farkl renk/boyutta götermek için (Alttaki ve kal n yap) . Ko ullu Biçimlendirme penceresini aç yoruz. 2. ikimci alana en büyük de eri giriyoruz. Tekrar eden kay tlar filtrelemek için çe itli yöntemler kullanabilirsiniz. Bunun için E T olay n n anlat ld bölümle ayn olaylar gerçekle tiriyoruz. rengi seçilip tamam diyoruz. büyüklü ü. 4. Tamam diyoruz. 5. 2. Örne in a a daki linkte Makro ile Mükerrer Kay t Filtrelemeyi anlatm t k. Biçim menüsüne t klayarak yaz tipi. 3. 3. ekilde 2 numaraile gösterilen alanda iki alan belirecek. Mükerrer Kay t Filtrelemek .

(Formülde < i aretinden sonraki bo lu u kald r n) =E ER(MAK(A2:B20)< satir (1:1). Örne imizde B sütunundaki verileri C sütununa tekrars z olarak aktar yoruz. Daha sonra C2 hücresinin sa alt kö esinden maus imleci ile tutup C20 hücresine kadar sürükleyin.DÜ EYARA(SATIR(1:1). (Örne imizde ehir isinlerini kulland k) A2 hücresine a a daki formülü girin."") C2 hücresine a a daki formülü girin. Siz ister burada anlat lan yöntemi kullanabilir. A a daki gibi bir tablo haz rlay n.2)) Formül kullanarak tekrar eden kay tlar filtreleyebilirsiniz .A2:B2 0. B2 hücresinden ba layarak kay tlar giriniz. Daha sonra A2 hücresinin sa alt kö esinden maus imleci ile tutup A20 hücresine kadar sürükleyin. Makrosuz bu i lemi nas l halledebilece inize dair küçük bir örnek veriyorum.B2)=1. Formülü ihtiyac n za göre özelle tirin. Ben 20 sat ra kadar olan alanda i lem yapt m. isterseniz farkl ekilde mükerrer kay tlar filtreleyebilirsiniz. =E ER(E ERSAY(B$1:B2.imdi tekrar eden kay tlar filtrelemek için formül kullanaca z. A sütununda ise kaç adet farkl kay t oldu unu gösteriyoruz.MAK(A$1 :A1)+1."".

399 kez) . Excel ± Kitap Okuma Listesi S n f ortam nda ö rencilerin okuduklar kitap kay tlar n kolay tutman z için haz rlanm basit bir excel dosyas d r. Ö renci say s na göre sayfan n VBA kod alan na geçip renklendirilecek alan n sat r-sütun say s n ayarlayabilirsiniz. Seçili hücreye ait sat r ve sütun otomatik renklendirildi i için hata yapma ihtimaliniz çok azd r.4 KiB. Sadece okuma listesi de il ihtiyac n za göre dosyay özelle tirerek kullanabilirsiniz. Sayfa korumas yoktur« Excel . Siz B sütunundaki verileri de i tirdi inizde C sütunu otomatik olarak olu turulacakt r. Ayr ca programda okunan kitap say s n görebilirsiniz.Art k C sütununda B sütununa girdi imiz verilerin tekrars z listesini görebilirsiniz.Kitap Okuma Listesi (8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful