Excelde Yüzde

lemi

Bir hücre içerisinde bulunan say n n belirtilen oran kadar yüzdesinin hesaplanmas için yüzde i lemi kullan l r.A a daki tabloda C sütununda B sütunundaki final notunun yüzde 40 hesaplat lm t r. Bunun için =(40*40)/100 yaz labilirdi fakat yüzde simgesi kullan larak C2 hücresi için =B2*40% formülü yaz ld . Bu tip formüllerde % i areti oran belirtilen say dan sonra yaz l r. Belirtilen ekilde yaz lmaz ise formül hatas olu ur ve sonuç al namaz. Uygulama:

Formüller toplama, ç karma, çarpma, bölme gibi i lemlerin d nda hücrelerin içindeki verileri kar la t r p sonuç üretmek için kullan l r. Formüller, bir sayfadaki verileri kullanarak i lem yapan denklemlerdir. Bir formülde, ayn sayfadaki di er hücrelerde, ayn kitab n n di er sayfalar ndaki hücrelerde veya di er kitaplardaki sayfalar n hücrelerinde kay tl de erleri veya metinleri kullan labilir. Formül yazarken uyulmas gereken kurallar unlard r :
y y y y

Formüller i lem yap lacak hücreye girilerek veya i lem yap lacak hücreye t kland ktan sonra fx formul çubu undan girilebilir. Her formül ´ = ´ i areti ile ba lar. Formülde karakter dizileri ve bo luklar t rnak içinde yaz l r. ³okul´, ³bilgisayar´ vb. Formülde matematiksel ifadeler do ru ve eksiksiz yaz lmal d r. Hücrenin içerisindeki de eri sürekli kullanaca m z zaman hücreyi sabitlememiz gerekir bunun için hücrenin sütun ve sat r adlar n n önüne ´ $ ´ i aretini koymam z gerekmektedir. Örnek: $D$1 gibi böylece hücremiz ne kadar ço alt sa da içerisindeki de er de i mez. Örnek: =A1+$D$1 (bu formül ço alt ld zaman A1 de eri kullan ld hücreye göre de i ecek fakat D1 de eri hep sabit duracakt r.) Not: Formülleri elle yazmak yerine ekle menüsünden i lev (fx) ( fonksiyon ekle) penceresinden de ça rabiliriz .

Fx formul çubu unun eklenmi oldu u üst menü görünümü ÇARPMA lemi Çarpma i leminin belirteci ´ * ´ i aretidir. lem s radizin mant ayn olup i lem yap lacak de er veya hücre adresleri aras nda = ile ba layan formülde * sembolü konulur. Birden fazla hücrenin içeri ini çarpmak için ÇARPIM fonksiyonu kullan l r.

. Örnekte kullan lan veri ve formüller öyledir: Bu tablonun sonuçlar ise öyledir : Bir excel sayfas nda sütun veya sat rlardaki hücrelere girilen verileri türlerine göre sayd rmak. ve 3. gruplamak isteyebilir ve uzun tablolardan gerekli verileri rahatl kla çakebiliriz. bir ko ula ba l olan verilerinizi çözümlemek için kullan labilecek ek fonksiyonlar sa lar. bir ko ula göre iki de erden birini veren bir formül olu turmak için E ER çal ma sayfas i levini kullan n.Ç karma / Bölme * Çarpma % Yüzde ^ Üstel Uygulama: imdi dört i lem ile ilgili bir örnek verelim. A a daki Örnekte 2. Sat rlar için bu i lemler ayr ayr yap lm t r. Belli bir sat miktar na göre sat primi verme gibi.Kullan m ekli : =ÇARPIM(hücre veya bölge adlar ) Uygulama: A3 den C3 e kadar olan hücrelerin içeriklerini çarpmak için =ÇARPIM(A2:C2) veya =A2*B2*C2formülü kullan l r. Not: Microsoft Excel. Aritmetik i lemlerde kullanabilece imiz operatörler ve anlamlar öyledir: OPERATÖR ANLAMI + Toplama . Belirli bir aral ktaki metin dizesini veya say y esas alan bir toplam hesaplamak için ETOPLA çal ma sayfas fonksiyonunu kullan n.

Bu formülle aral ktaki sat rlar say yoruz."=elma") 5. Bu ekilde örne in. Üstteki resimde görüldü ü gibi 6 adet hücreye metin girmi iz. Örnek formülleri daha da geli tirerek kullanabilirsiniz. imdi E ERSAY ve SATIRSAY formüllerinin kullan m ile ilgili örneklere geçelim. Formül alttaki ekilde. Bu ekilde eklemerer yapabilirsiniz. Örne in k z ö rencilerin say s gibi. Böylelikle ilk önce sat rlar n say s n buluyoruz sonra metin girilmi hücreleri sayarak fark n al lyoruz. Böylelikle A2:A11 hücreleri aras nda metin girilmi hücrelerin say s n al yoruz. =E ERSAY(A2:A11."*") 2. =SATIRSAY(A2:B11) -E ERSAY(A2:A11. Bu ekilde uzun bir sütunda bulunan herhangi bir kelime say s n alabiliriz. Formülümüz alttaki gibi olacak. Yukar daki resme göre A2 ± A11 hücreleri aras ndaki 10 sat rl k sütundaki verilerle çal ma yap yoruz. Formül alttaki ekilde. 1. Formül alttaki ekilde. bir s n f listesinde s nava girmeyen ö renci say s n tespit edebiliriz.Bo olan veya bo olmayan hücreleri saymak için BA _DE _DOLU_SAY ve BO LUKSAY fonksiyonlar n kullan n. Sonuçta bo sat r say sn n al yoruz."elma")+E ERSAY(A2:A11."*") 4. Formül alttaki ekilde. AElmalarla birlikte Armutlar n say s n da ald k. (Rakam girilen hücreleri saymaz) =E ERSAY(A2:A11."armut") . =SATIRSAY(A2:B11) 3. Yuakrdaki formüle bir ek yapt k sadece. =E ERSAY(A2:A11.

2. . Konu ile ilgili dosyay alttaki linkten indirebilirsiniz. Sütun).5 Kb Kosullu Bicimlendirme (2. Bunun için Excel¶in Ko ullu Biçimlendirme özelli inden yararlanaca z. 1. Boyut: 2. Biçim menüsüne t klayarak yaz tipi. 10. 5.3 KiB. 4. Art k sütunda gösterdi imiz alandaki say ya e it olan otomatik olarak belirledi imiz görünümde gösterilecektir. E T Bir sütunda belirtilen rakama e it olan say y farkl renk/boyutta göstermek için (Alttaki ekil.255 kez) Ko ullu Biçimlendirme menüsünet Biçim > Ko ullu Biçimlendirme yolu ile ula yoruz. Alttaki ekle ula yoruz. imdi bir kaç örnek yapal m. rengi seçilip tamam diyoruz. Yukardaki ekilde 2 numaral alana basarak pencereyi küçültüyoruz ve bu arada e itli i sa layaca m z hücreyi gösteriyoruz. büyüklü ü.Excelde Ko ullu Biçimlendirme Excel sütunlar ndaki rakamlardan özelliklere uyanlar n farkl renkte ve görünümde olmas n ve bunun otomatik olarak halledilmesini sa layabiliriz. 3. ekildeki gibi A2 den A11 e kadar hücreleri seçiyoruz. Yukardaki ekilde 1 numara ile gösterilen aç l r pencereden alandan e it seçiyoruz. Örne in alttaki ekilde A12 hücresine e it olan say k rm z ve kal n yap lm . Son olarak Yukardaki ekilde Tamam diyoruz. 1.

Tamam diyoruz. Mükerrer Kay t Filtrelemek . Tek fark yukardaki ekilde 1 numara ile gösterilmi alandan Büyük-E it seçiyoruz. rengi seçilip tamam diyoruz. Tekrar Eden Kay tlar Filtrelemek ± Formül Excel¶de tekrar eden (mükerrer) kay tlar n filtrelenmesi s k ihtiyaç duyulan bir durumdur. Ko ullu Biçimlendirme penceresini aç yoruz. ikimci alana en büyük de eri giriyoruz. Biçim menüsüne t klayarak yaz tipi. Birinci bölüme en küçük. büyüklü ü. Tekrar eden kay tlar filtrelemek için çe itli yöntemler kullanabilirsiniz. BÜYÜK E T: Belirtilen sütun aral ekil. 1. Bunun için E T olay n n anlat ld bölümle ayn olaylar gerçekle tiriyoruz. ekilde 2 numaraile gösterilen alanda iki alan belirecek. 2. Örne in a a daki linkte Makro ile Mükerrer Kay t Filtrelemeyi anlatm t k. Yukardaki ekilde 1 numara ile gösterilen alandan Aras nda seçiyoruz. 2. 5. 3.ARASINDA: Belirtilen sütun aral Sütun 30-60 ara ndaki say lar k rm z ve kal n yap) . 3. Sütun 36 ya e it ve büyük olanlar k rm z nda uyanlar farkl renk/boyutta götermek için (Alttaki ve kal n yap) . 4. nda uyanlar farkl renk/boyutta götermek için (Alttaki ekil.

DÜ EYARA(SATIR(1:1). isterseniz farkl ekilde mükerrer kay tlar filtreleyebilirsiniz."". A a daki gibi bir tablo haz rlay n."") C2 hücresine a a daki formülü girin. Makrosuz bu i lemi nas l halledebilece inize dair küçük bir örnek veriyorum. Siz ister burada anlat lan yöntemi kullanabilir.A2:B2 0. Örne imizde B sütunundaki verileri C sütununa tekrars z olarak aktar yoruz.B2)=1. =E ER(E ERSAY(B$1:B2. A sütununda ise kaç adet farkl kay t oldu unu gösteriyoruz. B2 hücresinden ba layarak kay tlar giriniz.2)) Formül kullanarak tekrar eden kay tlar filtreleyebilirsiniz .MAK(A$1 :A1)+1. (Örne imizde ehir isinlerini kulland k) A2 hücresine a a daki formülü girin. Daha sonra C2 hücresinin sa alt kö esinden maus imleci ile tutup C20 hücresine kadar sürükleyin.imdi tekrar eden kay tlar filtrelemek için formül kullanaca z. Daha sonra A2 hücresinin sa alt kö esinden maus imleci ile tutup A20 hücresine kadar sürükleyin. Formülü ihtiyac n za göre özelle tirin. Ben 20 sat ra kadar olan alanda i lem yapt m. (Formülde < i aretinden sonraki bo lu u kald r n) =E ER(MAK(A2:B20)< satir (1:1).

Sadece okuma listesi de il ihtiyac n za göre dosyay özelle tirerek kullanabilirsiniz.4 KiB. Ö renci say s na göre sayfan n VBA kod alan na geçip renklendirilecek alan n sat r-sütun say s n ayarlayabilirsiniz. 399 kez) . Sayfa korumas yoktur« Excel .Kitap Okuma Listesi (8.Art k C sütununda B sütununa girdi imiz verilerin tekrars z listesini görebilirsiniz. Excel ± Kitap Okuma Listesi S n f ortam nda ö rencilerin okuduklar kitap kay tlar n kolay tutman z için haz rlanm basit bir excel dosyas d r. Seçili hücreye ait sat r ve sütun otomatik renklendirildi i için hata yapma ihtimaliniz çok azd r. Siz B sütunundaki verileri de i tirdi inizde C sütunu otomatik olarak olu turulacakt r. Ayr ca programda okunan kitap say s n görebilirsiniz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful