Excelde Yüzde

lemi

Bir hücre içerisinde bulunan say n n belirtilen oran kadar yüzdesinin hesaplanmas için yüzde i lemi kullan l r.A a daki tabloda C sütununda B sütunundaki final notunun yüzde 40 hesaplat lm t r. Bunun için =(40*40)/100 yaz labilirdi fakat yüzde simgesi kullan larak C2 hücresi için =B2*40% formülü yaz ld . Bu tip formüllerde % i areti oran belirtilen say dan sonra yaz l r. Belirtilen ekilde yaz lmaz ise formül hatas olu ur ve sonuç al namaz. Uygulama:

Formüller toplama, ç karma, çarpma, bölme gibi i lemlerin d nda hücrelerin içindeki verileri kar la t r p sonuç üretmek için kullan l r. Formüller, bir sayfadaki verileri kullanarak i lem yapan denklemlerdir. Bir formülde, ayn sayfadaki di er hücrelerde, ayn kitab n n di er sayfalar ndaki hücrelerde veya di er kitaplardaki sayfalar n hücrelerinde kay tl de erleri veya metinleri kullan labilir. Formül yazarken uyulmas gereken kurallar unlard r :
y y y y

Formüller i lem yap lacak hücreye girilerek veya i lem yap lacak hücreye t kland ktan sonra fx formul çubu undan girilebilir. Her formül ´ = ´ i areti ile ba lar. Formülde karakter dizileri ve bo luklar t rnak içinde yaz l r. ³okul´, ³bilgisayar´ vb. Formülde matematiksel ifadeler do ru ve eksiksiz yaz lmal d r. Hücrenin içerisindeki de eri sürekli kullanaca m z zaman hücreyi sabitlememiz gerekir bunun için hücrenin sütun ve sat r adlar n n önüne ´ $ ´ i aretini koymam z gerekmektedir. Örnek: $D$1 gibi böylece hücremiz ne kadar ço alt sa da içerisindeki de er de i mez. Örnek: =A1+$D$1 (bu formül ço alt ld zaman A1 de eri kullan ld hücreye göre de i ecek fakat D1 de eri hep sabit duracakt r.) Not: Formülleri elle yazmak yerine ekle menüsünden i lev (fx) ( fonksiyon ekle) penceresinden de ça rabiliriz .

Fx formul çubu unun eklenmi oldu u üst menü görünümü ÇARPMA lemi Çarpma i leminin belirteci ´ * ´ i aretidir. lem s radizin mant ayn olup i lem yap lacak de er veya hücre adresleri aras nda = ile ba layan formülde * sembolü konulur. Birden fazla hücrenin içeri ini çarpmak için ÇARPIM fonksiyonu kullan l r.

bir ko ula göre iki de erden birini veren bir formül olu turmak için E ER çal ma sayfas i levini kullan n. gruplamak isteyebilir ve uzun tablolardan gerekli verileri rahatl kla çakebiliriz. bir ko ula ba l olan verilerinizi çözümlemek için kullan labilecek ek fonksiyonlar sa lar. Belirli bir aral ktaki metin dizesini veya say y esas alan bir toplam hesaplamak için ETOPLA çal ma sayfas fonksiyonunu kullan n. . Sat rlar için bu i lemler ayr ayr yap lm t r.Ç karma / Bölme * Çarpma % Yüzde ^ Üstel Uygulama: imdi dört i lem ile ilgili bir örnek verelim. Örnekte kullan lan veri ve formüller öyledir: Bu tablonun sonuçlar ise öyledir : Bir excel sayfas nda sütun veya sat rlardaki hücrelere girilen verileri türlerine göre sayd rmak. A a daki Örnekte 2. Not: Microsoft Excel. Belli bir sat miktar na göre sat primi verme gibi.Kullan m ekli : =ÇARPIM(hücre veya bölge adlar ) Uygulama: A3 den C3 e kadar olan hücrelerin içeriklerini çarpmak için =ÇARPIM(A2:C2) veya =A2*B2*C2formülü kullan l r. ve 3. Aritmetik i lemlerde kullanabilece imiz operatörler ve anlamlar öyledir: OPERATÖR ANLAMI + Toplama .

AElmalarla birlikte Armutlar n say s n da ald k. Formül alttaki ekilde.Bo olan veya bo olmayan hücreleri saymak için BA _DE _DOLU_SAY ve BO LUKSAY fonksiyonlar n kullan n."*") 4."elma")+E ERSAY(A2:A11. Örnek formülleri daha da geli tirerek kullanabilirsiniz. Formül alttaki ekilde. =E ERSAY(A2:A11. Örne in k z ö rencilerin say s gibi. Yuakrdaki formüle bir ek yapt k sadece. =SATIRSAY(A2:B11) 3. imdi E ERSAY ve SATIRSAY formüllerinin kullan m ile ilgili örneklere geçelim. =E ERSAY(A2:A11. Üstteki resimde görüldü ü gibi 6 adet hücreye metin girmi iz. Bu ekilde örne in."armut") . Böylelikle A2:A11 hücreleri aras nda metin girilmi hücrelerin say s n al yoruz. Bu ekilde eklemerer yapabilirsiniz. bir s n f listesinde s nava girmeyen ö renci say s n tespit edebiliriz. Formül alttaki ekilde."=elma") 5. Bu formülle aral ktaki sat rlar say yoruz. (Rakam girilen hücreleri saymaz) =E ERSAY(A2:A11. Sonuçta bo sat r say sn n al yoruz. Bu ekilde uzun bir sütunda bulunan herhangi bir kelime say s n alabiliriz. Böylelikle ilk önce sat rlar n say s n buluyoruz sonra metin girilmi hücreleri sayarak fark n al lyoruz. Formülümüz alttaki gibi olacak. =SATIRSAY(A2:B11) -E ERSAY(A2:A11. 1."*") 2. Yukar daki resme göre A2 ± A11 hücreleri aras ndaki 10 sat rl k sütundaki verilerle çal ma yap yoruz. Formül alttaki ekilde.

imdi bir kaç örnek yapal m. Konu ile ilgili dosyay alttaki linkten indirebilirsiniz. Yukardaki ekilde 2 numaral alana basarak pencereyi küçültüyoruz ve bu arada e itli i sa layaca m z hücreyi gösteriyoruz. Biçim menüsüne t klayarak yaz tipi. rengi seçilip tamam diyoruz. . ekildeki gibi A2 den A11 e kadar hücreleri seçiyoruz. büyüklü ü. Alttaki ekle ula yoruz. 3. Yukardaki ekilde 1 numara ile gösterilen aç l r pencereden alandan e it seçiyoruz. 1. 1. Örne in alttaki ekilde A12 hücresine e it olan say k rm z ve kal n yap lm . E T Bir sütunda belirtilen rakama e it olan say y farkl renk/boyutta göstermek için (Alttaki ekil. 2. 5.255 kez) Ko ullu Biçimlendirme menüsünet Biçim > Ko ullu Biçimlendirme yolu ile ula yoruz. Bunun için Excel¶in Ko ullu Biçimlendirme özelli inden yararlanaca z. 10.Excelde Ko ullu Biçimlendirme Excel sütunlar ndaki rakamlardan özelliklere uyanlar n farkl renkte ve görünümde olmas n ve bunun otomatik olarak halledilmesini sa layabiliriz. Sütun). Son olarak Yukardaki ekilde Tamam diyoruz. 4. Art k sütunda gösterdi imiz alandaki say ya e it olan otomatik olarak belirledi imiz görünümde gösterilecektir.3 KiB.5 Kb Kosullu Bicimlendirme (2. Boyut: 2.

Yukardaki ekilde 1 numara ile gösterilen alandan Aras nda seçiyoruz. Örne in a a daki linkte Makro ile Mükerrer Kay t Filtrelemeyi anlatm t k. Birinci bölüme en küçük. BÜYÜK E T: Belirtilen sütun aral ekil. Tekrar eden kay tlar filtrelemek için çe itli yöntemler kullanabilirsiniz. Sütun 36 ya e it ve büyük olanlar k rm z nda uyanlar farkl renk/boyutta götermek için (Alttaki ve kal n yap) . Biçim menüsüne t klayarak yaz tipi. büyüklü ü. 4. 2. Tekrar Eden Kay tlar Filtrelemek ± Formül Excel¶de tekrar eden (mükerrer) kay tlar n filtrelenmesi s k ihtiyaç duyulan bir durumdur. nda uyanlar farkl renk/boyutta götermek için (Alttaki ekil. ekilde 2 numaraile gösterilen alanda iki alan belirecek. Tek fark yukardaki ekilde 1 numara ile gösterilmi alandan Büyük-E it seçiyoruz. 2. Mükerrer Kay t Filtrelemek . 1.ARASINDA: Belirtilen sütun aral Sütun 30-60 ara ndaki say lar k rm z ve kal n yap) . Bunun için E T olay n n anlat ld bölümle ayn olaylar gerçekle tiriyoruz. 3. Tamam diyoruz. rengi seçilip tamam diyoruz. Ko ullu Biçimlendirme penceresini aç yoruz. ikimci alana en büyük de eri giriyoruz. 3. 5.

Örne imizde B sütunundaki verileri C sütununa tekrars z olarak aktar yoruz.MAK(A$1 :A1)+1."".B2)=1."") C2 hücresine a a daki formülü girin. B2 hücresinden ba layarak kay tlar giriniz. (Formülde < i aretinden sonraki bo lu u kald r n) =E ER(MAK(A2:B20)< satir (1:1).A2:B2 0. Siz ister burada anlat lan yöntemi kullanabilir.2)) Formül kullanarak tekrar eden kay tlar filtreleyebilirsiniz .DÜ EYARA(SATIR(1:1). =E ER(E ERSAY(B$1:B2. Daha sonra C2 hücresinin sa alt kö esinden maus imleci ile tutup C20 hücresine kadar sürükleyin. A sütununda ise kaç adet farkl kay t oldu unu gösteriyoruz. (Örne imizde ehir isinlerini kulland k) A2 hücresine a a daki formülü girin.imdi tekrar eden kay tlar filtrelemek için formül kullanaca z. Makrosuz bu i lemi nas l halledebilece inize dair küçük bir örnek veriyorum. Formülü ihtiyac n za göre özelle tirin. A a daki gibi bir tablo haz rlay n. Daha sonra A2 hücresinin sa alt kö esinden maus imleci ile tutup A20 hücresine kadar sürükleyin. Ben 20 sat ra kadar olan alanda i lem yapt m. isterseniz farkl ekilde mükerrer kay tlar filtreleyebilirsiniz.

Art k C sütununda B sütununa girdi imiz verilerin tekrars z listesini görebilirsiniz. Sadece okuma listesi de il ihtiyac n za göre dosyay özelle tirerek kullanabilirsiniz.Kitap Okuma Listesi (8. Sayfa korumas yoktur« Excel . Ö renci say s na göre sayfan n VBA kod alan na geçip renklendirilecek alan n sat r-sütun say s n ayarlayabilirsiniz. Siz B sütunundaki verileri de i tirdi inizde C sütunu otomatik olarak olu turulacakt r.4 KiB. Excel ± Kitap Okuma Listesi S n f ortam nda ö rencilerin okuduklar kitap kay tlar n kolay tutman z için haz rlanm basit bir excel dosyas d r. Ayr ca programda okunan kitap say s n görebilirsiniz. Seçili hücreye ait sat r ve sütun otomatik renklendirildi i için hata yapma ihtimaliniz çok azd r. 399 kez) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful