P. 1
Excelde Yüzde İşlemi

Excelde Yüzde İşlemi

|Views: 77|Likes:
Yayınlayan: Erhan Özyildizci

More info:

Published by: Erhan Özyildizci on Jul 02, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2011

pdf

text

original

Excelde Yüzde

lemi

Bir hücre içerisinde bulunan say n n belirtilen oran kadar yüzdesinin hesaplanmas için yüzde i lemi kullan l r.A a daki tabloda C sütununda B sütunundaki final notunun yüzde 40 hesaplat lm t r. Bunun için =(40*40)/100 yaz labilirdi fakat yüzde simgesi kullan larak C2 hücresi için =B2*40% formülü yaz ld . Bu tip formüllerde % i areti oran belirtilen say dan sonra yaz l r. Belirtilen ekilde yaz lmaz ise formül hatas olu ur ve sonuç al namaz. Uygulama:

Formüller toplama, ç karma, çarpma, bölme gibi i lemlerin d nda hücrelerin içindeki verileri kar la t r p sonuç üretmek için kullan l r. Formüller, bir sayfadaki verileri kullanarak i lem yapan denklemlerdir. Bir formülde, ayn sayfadaki di er hücrelerde, ayn kitab n n di er sayfalar ndaki hücrelerde veya di er kitaplardaki sayfalar n hücrelerinde kay tl de erleri veya metinleri kullan labilir. Formül yazarken uyulmas gereken kurallar unlard r :
y y y y

Formüller i lem yap lacak hücreye girilerek veya i lem yap lacak hücreye t kland ktan sonra fx formul çubu undan girilebilir. Her formül ´ = ´ i areti ile ba lar. Formülde karakter dizileri ve bo luklar t rnak içinde yaz l r. ³okul´, ³bilgisayar´ vb. Formülde matematiksel ifadeler do ru ve eksiksiz yaz lmal d r. Hücrenin içerisindeki de eri sürekli kullanaca m z zaman hücreyi sabitlememiz gerekir bunun için hücrenin sütun ve sat r adlar n n önüne ´ $ ´ i aretini koymam z gerekmektedir. Örnek: $D$1 gibi böylece hücremiz ne kadar ço alt sa da içerisindeki de er de i mez. Örnek: =A1+$D$1 (bu formül ço alt ld zaman A1 de eri kullan ld hücreye göre de i ecek fakat D1 de eri hep sabit duracakt r.) Not: Formülleri elle yazmak yerine ekle menüsünden i lev (fx) ( fonksiyon ekle) penceresinden de ça rabiliriz .

Fx formul çubu unun eklenmi oldu u üst menü görünümü ÇARPMA lemi Çarpma i leminin belirteci ´ * ´ i aretidir. lem s radizin mant ayn olup i lem yap lacak de er veya hücre adresleri aras nda = ile ba layan formülde * sembolü konulur. Birden fazla hücrenin içeri ini çarpmak için ÇARPIM fonksiyonu kullan l r.

Kullan m ekli : =ÇARPIM(hücre veya bölge adlar ) Uygulama: A3 den C3 e kadar olan hücrelerin içeriklerini çarpmak için =ÇARPIM(A2:C2) veya =A2*B2*C2formülü kullan l r.Ç karma / Bölme * Çarpma % Yüzde ^ Üstel Uygulama: imdi dört i lem ile ilgili bir örnek verelim. bir ko ula göre iki de erden birini veren bir formül olu turmak için E ER çal ma sayfas i levini kullan n. Örnekte kullan lan veri ve formüller öyledir: Bu tablonun sonuçlar ise öyledir : Bir excel sayfas nda sütun veya sat rlardaki hücrelere girilen verileri türlerine göre sayd rmak. Belirli bir aral ktaki metin dizesini veya say y esas alan bir toplam hesaplamak için ETOPLA çal ma sayfas fonksiyonunu kullan n. gruplamak isteyebilir ve uzun tablolardan gerekli verileri rahatl kla çakebiliriz. Aritmetik i lemlerde kullanabilece imiz operatörler ve anlamlar öyledir: OPERATÖR ANLAMI + Toplama . Belli bir sat miktar na göre sat primi verme gibi. A a daki Örnekte 2. Not: Microsoft Excel. bir ko ula ba l olan verilerinizi çözümlemek için kullan labilecek ek fonksiyonlar sa lar. Sat rlar için bu i lemler ayr ayr yap lm t r. . ve 3.

Böylelikle ilk önce sat rlar n say s n buluyoruz sonra metin girilmi hücreleri sayarak fark n al lyoruz. Örnek formülleri daha da geli tirerek kullanabilirsiniz. =SATIRSAY(A2:B11) 3. Formül alttaki ekilde. =E ERSAY(A2:A11. Yuakrdaki formüle bir ek yapt k sadece. Üstteki resimde görüldü ü gibi 6 adet hücreye metin girmi iz. =E ERSAY(A2:A11. Bu ekilde eklemerer yapabilirsiniz."armut") .Bo olan veya bo olmayan hücreleri saymak için BA _DE _DOLU_SAY ve BO LUKSAY fonksiyonlar n kullan n. Formül alttaki ekilde. Yukar daki resme göre A2 ± A11 hücreleri aras ndaki 10 sat rl k sütundaki verilerle çal ma yap yoruz. Bu formülle aral ktaki sat rlar say yoruz. Sonuçta bo sat r say sn n al yoruz. imdi E ERSAY ve SATIRSAY formüllerinin kullan m ile ilgili örneklere geçelim."*") 4. 1. Bu ekilde örne in."=elma") 5. Örne in k z ö rencilerin say s gibi. bir s n f listesinde s nava girmeyen ö renci say s n tespit edebiliriz. Formülümüz alttaki gibi olacak. AElmalarla birlikte Armutlar n say s n da ald k. Formül alttaki ekilde. Böylelikle A2:A11 hücreleri aras nda metin girilmi hücrelerin say s n al yoruz. Bu ekilde uzun bir sütunda bulunan herhangi bir kelime say s n alabiliriz. (Rakam girilen hücreleri saymaz) =E ERSAY(A2:A11. =SATIRSAY(A2:B11) -E ERSAY(A2:A11. Formül alttaki ekilde."elma")+E ERSAY(A2:A11."*") 2.

rengi seçilip tamam diyoruz. 3. ekildeki gibi A2 den A11 e kadar hücreleri seçiyoruz. büyüklü ü. 10. Biçim menüsüne t klayarak yaz tipi. Son olarak Yukardaki ekilde Tamam diyoruz. imdi bir kaç örnek yapal m.Excelde Ko ullu Biçimlendirme Excel sütunlar ndaki rakamlardan özelliklere uyanlar n farkl renkte ve görünümde olmas n ve bunun otomatik olarak halledilmesini sa layabiliriz.5 Kb Kosullu Bicimlendirme (2. Bunun için Excel¶in Ko ullu Biçimlendirme özelli inden yararlanaca z. . 2. Yukardaki ekilde 1 numara ile gösterilen aç l r pencereden alandan e it seçiyoruz. 1. Art k sütunda gösterdi imiz alandaki say ya e it olan otomatik olarak belirledi imiz görünümde gösterilecektir. 5. Örne in alttaki ekilde A12 hücresine e it olan say k rm z ve kal n yap lm .255 kez) Ko ullu Biçimlendirme menüsünet Biçim > Ko ullu Biçimlendirme yolu ile ula yoruz. Yukardaki ekilde 2 numaral alana basarak pencereyi küçültüyoruz ve bu arada e itli i sa layaca m z hücreyi gösteriyoruz. Boyut: 2. 1. 4. Konu ile ilgili dosyay alttaki linkten indirebilirsiniz.3 KiB. Sütun). Alttaki ekle ula yoruz. E T Bir sütunda belirtilen rakama e it olan say y farkl renk/boyutta göstermek için (Alttaki ekil.

Birinci bölüme en küçük. Ko ullu Biçimlendirme penceresini aç yoruz.ARASINDA: Belirtilen sütun aral Sütun 30-60 ara ndaki say lar k rm z ve kal n yap) . 1. Sütun 36 ya e it ve büyük olanlar k rm z nda uyanlar farkl renk/boyutta götermek için (Alttaki ve kal n yap) . Tamam diyoruz. Tekrar Eden Kay tlar Filtrelemek ± Formül Excel¶de tekrar eden (mükerrer) kay tlar n filtrelenmesi s k ihtiyaç duyulan bir durumdur. 5. 4. Örne in a a daki linkte Makro ile Mükerrer Kay t Filtrelemeyi anlatm t k. 2. ikimci alana en büyük de eri giriyoruz. Yukardaki ekilde 1 numara ile gösterilen alandan Aras nda seçiyoruz. rengi seçilip tamam diyoruz. 3. Tekrar eden kay tlar filtrelemek için çe itli yöntemler kullanabilirsiniz. Mükerrer Kay t Filtrelemek . 2. BÜYÜK E T: Belirtilen sütun aral ekil. ekilde 2 numaraile gösterilen alanda iki alan belirecek. 3. Bunun için E T olay n n anlat ld bölümle ayn olaylar gerçekle tiriyoruz. Biçim menüsüne t klayarak yaz tipi. Tek fark yukardaki ekilde 1 numara ile gösterilmi alandan Büyük-E it seçiyoruz. nda uyanlar farkl renk/boyutta götermek için (Alttaki ekil. büyüklü ü.

A sütununda ise kaç adet farkl kay t oldu unu gösteriyoruz. Örne imizde B sütunundaki verileri C sütununa tekrars z olarak aktar yoruz.MAK(A$1 :A1)+1."". =E ER(E ERSAY(B$1:B2. A a daki gibi bir tablo haz rlay n. Formülü ihtiyac n za göre özelle tirin. isterseniz farkl ekilde mükerrer kay tlar filtreleyebilirsiniz. Ben 20 sat ra kadar olan alanda i lem yapt m.imdi tekrar eden kay tlar filtrelemek için formül kullanaca z. (Örne imizde ehir isinlerini kulland k) A2 hücresine a a daki formülü girin. Daha sonra C2 hücresinin sa alt kö esinden maus imleci ile tutup C20 hücresine kadar sürükleyin. Siz ister burada anlat lan yöntemi kullanabilir."") C2 hücresine a a daki formülü girin. Daha sonra A2 hücresinin sa alt kö esinden maus imleci ile tutup A20 hücresine kadar sürükleyin.DÜ EYARA(SATIR(1:1).B2)=1.2)) Formül kullanarak tekrar eden kay tlar filtreleyebilirsiniz . B2 hücresinden ba layarak kay tlar giriniz. Makrosuz bu i lemi nas l halledebilece inize dair küçük bir örnek veriyorum. (Formülde < i aretinden sonraki bo lu u kald r n) =E ER(MAK(A2:B20)< satir (1:1).A2:B2 0.

Kitap Okuma Listesi (8. 399 kez) . Sadece okuma listesi de il ihtiyac n za göre dosyay özelle tirerek kullanabilirsiniz. Ö renci say s na göre sayfan n VBA kod alan na geçip renklendirilecek alan n sat r-sütun say s n ayarlayabilirsiniz. Ayr ca programda okunan kitap say s n görebilirsiniz.Art k C sütununda B sütununa girdi imiz verilerin tekrars z listesini görebilirsiniz. Excel ± Kitap Okuma Listesi S n f ortam nda ö rencilerin okuduklar kitap kay tlar n kolay tutman z için haz rlanm basit bir excel dosyas d r. Sayfa korumas yoktur« Excel . Siz B sütunundaki verileri de i tirdi inizde C sütunu otomatik olarak olu turulacakt r.4 KiB. Seçili hücreye ait sat r ve sütun otomatik renklendirildi i için hata yapma ihtimaliniz çok azd r.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->