Excelde Yüzde

lemi

Bir hücre içerisinde bulunan say n n belirtilen oran kadar yüzdesinin hesaplanmas için yüzde i lemi kullan l r.A a daki tabloda C sütununda B sütunundaki final notunun yüzde 40 hesaplat lm t r. Bunun için =(40*40)/100 yaz labilirdi fakat yüzde simgesi kullan larak C2 hücresi için =B2*40% formülü yaz ld . Bu tip formüllerde % i areti oran belirtilen say dan sonra yaz l r. Belirtilen ekilde yaz lmaz ise formül hatas olu ur ve sonuç al namaz. Uygulama:

Formüller toplama, ç karma, çarpma, bölme gibi i lemlerin d nda hücrelerin içindeki verileri kar la t r p sonuç üretmek için kullan l r. Formüller, bir sayfadaki verileri kullanarak i lem yapan denklemlerdir. Bir formülde, ayn sayfadaki di er hücrelerde, ayn kitab n n di er sayfalar ndaki hücrelerde veya di er kitaplardaki sayfalar n hücrelerinde kay tl de erleri veya metinleri kullan labilir. Formül yazarken uyulmas gereken kurallar unlard r :
y y y y

Formüller i lem yap lacak hücreye girilerek veya i lem yap lacak hücreye t kland ktan sonra fx formul çubu undan girilebilir. Her formül ´ = ´ i areti ile ba lar. Formülde karakter dizileri ve bo luklar t rnak içinde yaz l r. ³okul´, ³bilgisayar´ vb. Formülde matematiksel ifadeler do ru ve eksiksiz yaz lmal d r. Hücrenin içerisindeki de eri sürekli kullanaca m z zaman hücreyi sabitlememiz gerekir bunun için hücrenin sütun ve sat r adlar n n önüne ´ $ ´ i aretini koymam z gerekmektedir. Örnek: $D$1 gibi böylece hücremiz ne kadar ço alt sa da içerisindeki de er de i mez. Örnek: =A1+$D$1 (bu formül ço alt ld zaman A1 de eri kullan ld hücreye göre de i ecek fakat D1 de eri hep sabit duracakt r.) Not: Formülleri elle yazmak yerine ekle menüsünden i lev (fx) ( fonksiyon ekle) penceresinden de ça rabiliriz .

Fx formul çubu unun eklenmi oldu u üst menü görünümü ÇARPMA lemi Çarpma i leminin belirteci ´ * ´ i aretidir. lem s radizin mant ayn olup i lem yap lacak de er veya hücre adresleri aras nda = ile ba layan formülde * sembolü konulur. Birden fazla hücrenin içeri ini çarpmak için ÇARPIM fonksiyonu kullan l r.

Not: Microsoft Excel.Kullan m ekli : =ÇARPIM(hücre veya bölge adlar ) Uygulama: A3 den C3 e kadar olan hücrelerin içeriklerini çarpmak için =ÇARPIM(A2:C2) veya =A2*B2*C2formülü kullan l r. gruplamak isteyebilir ve uzun tablolardan gerekli verileri rahatl kla çakebiliriz. Belirli bir aral ktaki metin dizesini veya say y esas alan bir toplam hesaplamak için ETOPLA çal ma sayfas fonksiyonunu kullan n. bir ko ula göre iki de erden birini veren bir formül olu turmak için E ER çal ma sayfas i levini kullan n. Belli bir sat miktar na göre sat primi verme gibi. Örnekte kullan lan veri ve formüller öyledir: Bu tablonun sonuçlar ise öyledir : Bir excel sayfas nda sütun veya sat rlardaki hücrelere girilen verileri türlerine göre sayd rmak. A a daki Örnekte 2.Ç karma / Bölme * Çarpma % Yüzde ^ Üstel Uygulama: imdi dört i lem ile ilgili bir örnek verelim. bir ko ula ba l olan verilerinizi çözümlemek için kullan labilecek ek fonksiyonlar sa lar. Sat rlar için bu i lemler ayr ayr yap lm t r. Aritmetik i lemlerde kullanabilece imiz operatörler ve anlamlar öyledir: OPERATÖR ANLAMI + Toplama . . ve 3.

AElmalarla birlikte Armutlar n say s n da ald k. Örnek formülleri daha da geli tirerek kullanabilirsiniz. 1.Bo olan veya bo olmayan hücreleri saymak için BA _DE _DOLU_SAY ve BO LUKSAY fonksiyonlar n kullan n. Böylelikle A2:A11 hücreleri aras nda metin girilmi hücrelerin say s n al yoruz. Bu ekilde uzun bir sütunda bulunan herhangi bir kelime say s n alabiliriz. Formül alttaki ekilde. Böylelikle ilk önce sat rlar n say s n buluyoruz sonra metin girilmi hücreleri sayarak fark n al lyoruz."*") 4. imdi E ERSAY ve SATIRSAY formüllerinin kullan m ile ilgili örneklere geçelim. Yukar daki resme göre A2 ± A11 hücreleri aras ndaki 10 sat rl k sütundaki verilerle çal ma yap yoruz."armut") . =E ERSAY(A2:A11. (Rakam girilen hücreleri saymaz) =E ERSAY(A2:A11. Formülümüz alttaki gibi olacak. =SATIRSAY(A2:B11) -E ERSAY(A2:A11. Sonuçta bo sat r say sn n al yoruz. Yuakrdaki formüle bir ek yapt k sadece. Örne in k z ö rencilerin say s gibi. Üstteki resimde görüldü ü gibi 6 adet hücreye metin girmi iz. Bu ekilde örne in. Bu ekilde eklemerer yapabilirsiniz."*") 2. =SATIRSAY(A2:B11) 3. Formül alttaki ekilde. Formül alttaki ekilde."=elma") 5. bir s n f listesinde s nava girmeyen ö renci say s n tespit edebiliriz."elma")+E ERSAY(A2:A11. Bu formülle aral ktaki sat rlar say yoruz. =E ERSAY(A2:A11. Formül alttaki ekilde.

Bunun için Excel¶in Ko ullu Biçimlendirme özelli inden yararlanaca z. imdi bir kaç örnek yapal m.255 kez) Ko ullu Biçimlendirme menüsünet Biçim > Ko ullu Biçimlendirme yolu ile ula yoruz. Yukardaki ekilde 2 numaral alana basarak pencereyi küçültüyoruz ve bu arada e itli i sa layaca m z hücreyi gösteriyoruz. . 5. Alttaki ekle ula yoruz. büyüklü ü. E T Bir sütunda belirtilen rakama e it olan say y farkl renk/boyutta göstermek için (Alttaki ekil. Örne in alttaki ekilde A12 hücresine e it olan say k rm z ve kal n yap lm . 1.5 Kb Kosullu Bicimlendirme (2. Yukardaki ekilde 1 numara ile gösterilen aç l r pencereden alandan e it seçiyoruz. rengi seçilip tamam diyoruz. 2. 1. 10. ekildeki gibi A2 den A11 e kadar hücreleri seçiyoruz. Biçim menüsüne t klayarak yaz tipi. Konu ile ilgili dosyay alttaki linkten indirebilirsiniz. Sütun). 4. 3.3 KiB. Art k sütunda gösterdi imiz alandaki say ya e it olan otomatik olarak belirledi imiz görünümde gösterilecektir. Son olarak Yukardaki ekilde Tamam diyoruz. Boyut: 2.Excelde Ko ullu Biçimlendirme Excel sütunlar ndaki rakamlardan özelliklere uyanlar n farkl renkte ve görünümde olmas n ve bunun otomatik olarak halledilmesini sa layabiliriz.

BÜYÜK E T: Belirtilen sütun aral ekil. Biçim menüsüne t klayarak yaz tipi. 4. ekilde 2 numaraile gösterilen alanda iki alan belirecek. ikimci alana en büyük de eri giriyoruz. Mükerrer Kay t Filtrelemek . Ko ullu Biçimlendirme penceresini aç yoruz. 2.ARASINDA: Belirtilen sütun aral Sütun 30-60 ara ndaki say lar k rm z ve kal n yap) . Birinci bölüme en küçük. Bunun için E T olay n n anlat ld bölümle ayn olaylar gerçekle tiriyoruz. 3. 5. Tamam diyoruz. 1. Tek fark yukardaki ekilde 1 numara ile gösterilmi alandan Büyük-E it seçiyoruz. 2. Yukardaki ekilde 1 numara ile gösterilen alandan Aras nda seçiyoruz. rengi seçilip tamam diyoruz. Tekrar eden kay tlar filtrelemek için çe itli yöntemler kullanabilirsiniz. Sütun 36 ya e it ve büyük olanlar k rm z nda uyanlar farkl renk/boyutta götermek için (Alttaki ve kal n yap) . Örne in a a daki linkte Makro ile Mükerrer Kay t Filtrelemeyi anlatm t k. Tekrar Eden Kay tlar Filtrelemek ± Formül Excel¶de tekrar eden (mükerrer) kay tlar n filtrelenmesi s k ihtiyaç duyulan bir durumdur. nda uyanlar farkl renk/boyutta götermek için (Alttaki ekil. 3. büyüklü ü.

isterseniz farkl ekilde mükerrer kay tlar filtreleyebilirsiniz. Daha sonra C2 hücresinin sa alt kö esinden maus imleci ile tutup C20 hücresine kadar sürükleyin."") C2 hücresine a a daki formülü girin.imdi tekrar eden kay tlar filtrelemek için formül kullanaca z. Siz ister burada anlat lan yöntemi kullanabilir. Ben 20 sat ra kadar olan alanda i lem yapt m.MAK(A$1 :A1)+1. (Örne imizde ehir isinlerini kulland k) A2 hücresine a a daki formülü girin. (Formülde < i aretinden sonraki bo lu u kald r n) =E ER(MAK(A2:B20)< satir (1:1). Makrosuz bu i lemi nas l halledebilece inize dair küçük bir örnek veriyorum.A2:B2 0. A a daki gibi bir tablo haz rlay n.2)) Formül kullanarak tekrar eden kay tlar filtreleyebilirsiniz . Örne imizde B sütunundaki verileri C sütununa tekrars z olarak aktar yoruz."".DÜ EYARA(SATIR(1:1). =E ER(E ERSAY(B$1:B2. Formülü ihtiyac n za göre özelle tirin. B2 hücresinden ba layarak kay tlar giriniz. Daha sonra A2 hücresinin sa alt kö esinden maus imleci ile tutup A20 hücresine kadar sürükleyin. A sütununda ise kaç adet farkl kay t oldu unu gösteriyoruz.B2)=1.

Ö renci say s na göre sayfan n VBA kod alan na geçip renklendirilecek alan n sat r-sütun say s n ayarlayabilirsiniz. Ayr ca programda okunan kitap say s n görebilirsiniz. Seçili hücreye ait sat r ve sütun otomatik renklendirildi i için hata yapma ihtimaliniz çok azd r. Excel ± Kitap Okuma Listesi S n f ortam nda ö rencilerin okuduklar kitap kay tlar n kolay tutman z için haz rlanm basit bir excel dosyas d r. Siz B sütunundaki verileri de i tirdi inizde C sütunu otomatik olarak olu turulacakt r. 399 kez) . Sadece okuma listesi de il ihtiyac n za göre dosyay özelle tirerek kullanabilirsiniz.4 KiB.Art k C sütununda B sütununa girdi imiz verilerin tekrars z listesini görebilirsiniz.Kitap Okuma Listesi (8. Sayfa korumas yoktur« Excel .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful