P. 1
GAZ KROMATOGRAFİSİ sunumu

GAZ KROMATOGRAFİSİ sunumu

|Views: 6,504|Likes:
Yayınlayan: biyoproses

More info:

Published by: biyoproses on Jul 01, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2013

pdf

text

original

Haz rlayan: Eda AÇIKGÖZ Dan man: Doç.Dr.Deniz YILDIZ Doç.Dr.

Deniz MUSTAFA KEMAL ÜN VERS TES 2011

Gaz Kromatografisi Nedir?
Gaz kromatografisi, fiziksel ve kimyasal özelliklerdeki farklardan yararlanarak bir kar m olu turan bile iklerin birbirinden ayr lmas d r.

Ölçmenin k sa sürede ve çok duyarl ekilde ba ar lmas metodun üstünlü ünü ortaya koymaktad r.

Gaz kromatografisi kimya alan nda gazlar n ve uçucu maddelerin analizleri ve ayr lmas nda uygun bir metod olarak yayg n bir ekilde kabul edilmi tir.

Hareketli Faz Bu sabit faz içindeki geni yüzeyli (gözenekli) madde aras ndan kolayl kla geçen hareketli faz (bu faz gazd r). .GAZ KROMATOGRAF S NDE FAZLAR Sabit Faz Yar çap küçük uzun bir boru içine yerle tirilmi geni yüzeyli (gözenekli) bir maddeden meydana getirilen sabit faz (kolon).

. Do ruluk: Gaz Kromatografisi do ru ve tekrarlanabilir analiz sonuçlar veren analitik cihazlardan bir tanesidir. Yüksek polariteli maddeler için GC uygun ay rma tekni i de ildir. Kolon s cakl nda bozunan maddeler için uygun de ildir. 3. Hassasiyet: Oldukça kompleks kar mlar ay rabilme ve çok küçük miktarlar tespit edebilme yetene ine sahiptir. Kompleks kar mlar için. Dezavantaj 1. 4. 2.Gaz Kromatografisinin Avantajlar ve Dezavantajlar Avantaj H z: Çok h zl ay rma yöntemlerinden biridir. GC¶nin en büyük dezavantaj numunelerin belli bir uçuculu a sahip olma zorunlulu udur. GC Kromatografisinde. analizden önce ekstraksiyon ve türevlendirme gibi ön i lemler gerekebilir. 5. Yüksek molekül a rl kl maddelerle çal lmamaktad r.

Bir kromatografik pikin alt ndaki alan mevcut meddenin miktar na ba l d r. miligram veya daha büyük miktarlardaki maddeleri ay rmak mümkündür. Preparatif kolonlar kullan larak.Kullan m Alanlar Kantitatif analiz: Gaz kromatografinin en yayg n kullan m alan kantitatif tayinlerdir. Kalitatif analiz: Tecrübelere dayan larak pikin ç k zaman nda hangi maddeye ait oldu u tespit eldir. . Preparatif ay rmalar: Analitik ay rmalarda genellikle mikrogram mertebesinde numunelerle çal l r.

2) Sabit faz s v olan gaz-s v kromatografisi:yüzeyi geni gözenekli kat maddeye özel bir s v emdirilir. kat maddenin gözenekleri dahil bütün yüzeyine da l r ve sabit bir faz gibi davran r. Hareketli olan gaz faz bu faz n içinden kolayca geçer. Bu s v . 1) Sabit faz kat olan gaz-kat kromatografisi: adsorpsiyon olay na dayand ndan elde edilen pikler kuyruklu oldu u için ayr lmalar güçle tirirler.Gaz Kromatografisinin Türleri Sabit faz n yap s na göre gaz kromatografisi ikiye ayr l r. . Analizi yap lacak numune içindeki maddeler bu iki faz aras nda özelliklerine göre da l rlar. Bu nedenle gaz-kat kromatografisi az kullan l r.

Gaz Kromatografisinde Bile iklerin Ay r m Bir kar mda A ve B maddeleri olsun. halinde (zamanla) pikleri bir birlerinden az çok ayr l rlar. Bunlar sabit faza kadar sürükleyici gazla ta n rlar ( halinde gazlar sabit faza (kolona) girerler. Detektör ta nan gazlar n say s kadar sinyal verir . 3. 2. A sinyali ise sonra ç kar. halinde pikler bir birinden ayr l r ve B gaz detektöre yakla r.Detektörde B sinyali önce. halinde ise A gaz da neredeyse kolonu terk eder ve detektöre girer. . 4.

Gaz Kromatografi Cihaz Kromatografik sistem ematik olarak ekilde görülmektedir. .

 Is tma k sm . Kolon k sm . ayarlayan k s m. bas nç ve ak Numune enjekte etme k sm . Kaydetme k sm . Detektör k sm . .Gaz Kromatografisi Cihaz n n Ana K s mlar Sürükleyici gaz.

1. a) Ayr lacak bile ik ve durucu fazla reaksiyona girmemeli. sabit ak h z nda gaz kolon sistemine gönderilir. b) Gaz difüzyonunu en dü ük düzeyde tutabilmeli. çinde bas nçl ta y c gaz bulunan silindirden regülatör yard m ile bas nç dü ürülerek. d) Kullan lan dedektörlere uygun olmal d r . Buharla m maddeleri kolona ta makt r. kolay bulunabilir ve ucuz olmal . Ta y c Gaz Görevi . Uygun bir ta y c gaz. c) Saf.

.2. büyük ölçüde uygun kolon seçimine ba l d r. bak rdan. Ay rma i leminin ba ar l olmas . paslanmaz çelikten. Kolonlar. Gaz Kromatografisi Kolonlar Sistemin en önemli k sm d r. alüminyumdan. u. En çok kullan lan paslanmaz çelikten olan kolonlard r. Kolonlar n ekli.eklinde veya spiral eklinde olabilir. Ay rma i lemi burada gerçekle ir. Cam kolon en çok istenen kolondur ama kullan m zordur. camdan veya teflondan olabilir.

Daha çok preparatif çal malarda kullan l rlar. Kaplama film kal nl klar ise 1 mikrondur.53 mm . ç çaplar 0.25-0. Etkinlikleri (plato say lar ) dolgulu kolonlara göre daha fazlad r. Kapiler Kolonlar. Daha büyük miktardaki ayr mlar gerçekle tirebilirler.Kolon Tipleri Dolgulu Kolonlar. . Genellikle silika ve türevlerinden yap l rlar. uzunluklar 15-60 metredir.

Kolon Tipleri .

s v lar r nga kullan larak. Gazlar gaz kaç rmayan r nga veya özel gaz musluklar kullan larak.Örne in Kolona Verilmesi Ayr lacak bile ikler. kat lar önce inert bir çözücüde çözülüp sonra r nga kullan larak sisteme verilir. . Genel olarak. kullan lan kolonun çap na göre verilebilecek s v miktarlar a a daki gibidir. kolon giri ine bir seferde verilir.

nda e) Ayr lacak bile enlerle reaksiyona girmemelidir.Sabit Faz Uygun faz seçmek için kullan lan kesin bir yöntem yoktur. a) Ayr lacak bile ikler için iyi çözücü olmal d r. kolon s cakl parçalanmamal d r. çözünenler sonra kolonu terk ederek ay rma gerçekle sin. . bir k sm n iyi çözmelidir ki çözünmeyenler önce. d) Termal kararl l olmal .3. Uygun bir durucu faz a a daki özellikleri ta mal d r. b) Ayr lacak bile iklerin hepsini çözmüyorsa. c) Uçucu olmal d r.

Bir gaz n pikinin detektörden geçme zaman en fazla bir saniye kadard r. kolondan gelen ta y c gaz içinde bulunan binde birkaç oran ndaki yabanc bir gaz tespit eden araçt r.4. Dedektörler Bir GC detektör . .

e) Sa lam olmal d r. c) Her çe it bile i e duyarl olmal d r.Dedektörler Bir detektörde aranan ba l ca özellikler unlard r : a) Duyarl l b) Duyarl l yüksek olmal d r. geni bir konsantrasyon aral nda olmal d r. d) Gaz ak h z ve s cakl k de i imlerinden etkilenmemelidir. .

ancak verileri artlara yakla anlar vard r. 1) Is letken Dedektörler (TCD) 2) Alev yonla t rma Dedektörü (FID) 3) Elektron Yakalama Dedektörü (Çok az miktarda dedekte edilebilir.) . Bunlar.Dedektörler Bütün bu ko ullar sa layan ideal bir dedektör yoktur.

 Konsantrasyon de i imine duyarl d r. Çe itli gazlar n s y de i ik oranlarda iletmesi esas na dayan r. Azot ve Metan gibi gazlarda kullan l r. Is letken Dedektörler (TCD) En çok kullan lan dedektörlerdendir. . Genellikle Helyum kullan lmakla birlikte Hidrojen. Ta y c ve dedektör gazlar ayn olmal d r. Böyle bir dedektörde sabit bir ak mla s t lm volfram bir telden yararlan l r. Argon.1.

 C-H ba içeren tüm bile iklere duyarl iken sadece kükürt bile ikleri. .su.Alev yonla t rma Dedektörü (FID) Yüksek hassasiyeti ve kararl l Kütle ak h z na duyarl d r. Olu an ak m birim zamanda alevden geçen karbon miktar ile do ru orant l d r. amonyak ve azot oksitlerine kar duyars zd r ndan dolay en çok kullan lan dedektördür. Kolondan ç kan organik maddeler Hidrojen alevinde yak larak iyonla t r l r ve meydana gelen pozitif iyonlar dedektörde ak m de i imine neden olur.

. linearitenin dar olmas . alkollere ve hidrokarbonlara kar dü üktür. Hassasiyeti halojenli bile ikler ve azotlu bile iklere kar yüksek. Dezavantajlar . Ta y c gaz (genellikle azot) radyoaktif bir ortamdan geçerken iyonize olur.Elektron Yakalama Dedektörü (ECD) Sinyal art yerine sinyal kayb n ölçer. kullan m için izin gerekli olmas ve ta y c gaz n ultra saf olmas gereklili idir.

Kaydetme (Rekorder. ntegratör) Detektörde alg lanan ak m n elektriksel sinyale çevrildikten sonra hesaplamalar n rahatl kla yap labilmesi için bir ölçekli eritli ka da kaydedildi i cihazlard r. . ntegratör ise hem rekorder hem de alan ve boylar ile faktörlere göre hesab kendi yapan daha komplike kaydedicidir. Pik ç k lar rekorderden al n r ve alan boylar bulunduktan sonra faktörle çarp larak hesaplama yap l r.

3)Dedektör s cakl . 1)Enjeksiyon k sm n n s cakl 2)Kolon s cakl . .S cakl k Kontrolü Ayr lman n kesin olarak ayn ekilde tekrarlanabilmesi için üç k sm n s cakl Bunlar. . n n ayr ayr kontrol edilmesi gereklidir.

retensiyon (al konma) zaman . ç k zaman olarak da adland r l r.tR. Bu zaman to olarak tan mlan r. Kc: Kc = Sabit fazdaki Konsantrasyon / Mobil Fazdaki Konsantrasyon Kc ne kadar büyükse.Retensiyon (al konma) zaman Bir maddenin kolon içerisinde kalma süresine. Ayn zamanda. moleküllerin ortalama h z o kadar küçüktür. Bu zaman. Burada ³al konma zaman ´. ta y c gaz n h z na ve maddenin da l m katsay s na ba l d r. S f rdan büyük Kc de erine sahip olan bir madde. . Bir maddenin da lma katsay s . denir. tR. kolon içerisinde mutlaka al konacakt r. Kolonda hiç tutunmayan (Kc=0) maddenin al konma zaman da önemlidir. enjeksiyondan pik maksimumuma kadar geçen süreyi ifade eder.

. Rezolüsyon (Rs) kavram bu amac n ne derecede gerçekle ti inin bir ölçütüdür. Rezolüsyon artt kça analizde do ruluk artar. Rezolüsyonun küçük olmas ay rman n yeterli lmad n n bir göstergesidir. Teorik tan m olarak piklerin retensiyon zamanlar aras ndaki fark n ortalama pik geni li ine oran d r.Gaz kromatografisinde rezolüsyon kavram Kromatografinin amac kar mdaki bile imleri ay rmakt r.

f) Nitel ve nicel olarak daha duyarl sonuçlar n elde edilmesi ve genellikle bu sonuçlar n yorumlar n n kullan lmas . .GC¶nin Endüstride Çok Kullan lmas n n Nedenleri a) zomerler dahil çok karma k örneklerin bile enlerine ayr labilmesi. e) Di er aletli analiz yöntemlerine oranla daha güvenilir ve basit aletlerle analizlerin yap labilmesi. d) Sistemin çok dü ük buhar bas nc gösteren örneklerde bile kullan labilmesi. b) H zl bir ekilde sonuç al nabilmesi. c) Çok az düzeyde (mikrolitre) örnek gerektirmesi. g) Sanayi için an nda analiz yap labilecek Gaz Kromatografisi cihazlar n n geli tirilmi olmas d r.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->