P. 1
Melamilik-ve-melamiler

Melamilik-ve-melamiler

|Views: 556|Likes:

More info:

Published by: metintulunmetintulun on Jul 01, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2012

pdf

text

original

MELAMILiK (MELAMETiYYE) VE MELAMILER

Umit KILI<;*

Ozet
Bu cahsmada Melamiligin tesekkiilii, gelisimi; dayandigi dusunce, felsefe ve anlayis; Melami anlayisma bagh olanlann tarikat yasamlanndan sekillenmesi ozetler, Melamilikten irdelenmesi dogan fiitiivvet islenecektir. Bu

anlayisi ve Melamiligin

sorunsahmn

cahsmayi daha anlasihr kilmak icin bashklandirmalar yapilmis ve konular bu bashklar altmda incelenmistir .

Anahtar Fiitiivvet, Sufi.

Sozcukler:

Melamilik,

Melametiye,

Melamiler,

Melamilerde

Tasavvuf,

I. Giri~
Melamilik, tasavvuf tarihindeki marjinal tavnyla kendini belli eden ve dikkatleri iizerinde toplayan bir olusumdur. Tasavvuf diisiincesinin olusmaya ve tarikatlann basladigi donemde kendini gosteren Melamilik, agirhkh ortaya cikmaya bolgesindeki

olarak Horasan

temerkiiziiyle' dikkat cekmistir. Melamet erenlerine ve bu yolda ilerleyenlere "Melameti" ya da "Melami" adi verilmistir. Melamilerin Horasan bolgesindeki yogunlasmasmdan dolayi

onlara "Horasan Erenleri, Horasan Erleri" de denmektedir. Ancak bu isimlerle amlanlann hepsini Horasan'h sanmamak gereklidir. Ciinkii Horasan'h olmadigi hal de "Horosani"

sayilanlar da olmustur. Bunlardan bir tanesi, Hoy'Iu.' Abdal Musa adh Melamidir.

* Afyon
I

Kocatepe Universitesi

Turk Dili ve EdebiyatI btiliimii ogrencisi adi zecen Arrata

y ogunlasma, bir yerde toplamna

2 Hoy sehrinin tarihi M.O. 3000-4000 yillanna dek uzamr. Tarihciler, Sumer kaynaklannda isimli bolgenin bugiinkil Unniye ile Van sehirleri arasmdaki bolge oldugunu belirtmist

nitroPDF'professional
download the free trial online en nttropdf.comrprofeesronal

Tarihsel Peygambere

siirecte kadar

degerlendirdigimizde, gotiiriildiigiinii

Melamiligin Ancak

baslangicnu Melamilik

arastmrken asil gelismesini

Hz. 9.

gormekteyiz.

yiizyildan itibaren Horasan ve cevresinde yaprmstir. Tasavvufun dinginlik vermesi, Melamiligin taraftar bularak gelismesine

insan ruhuna huzur ve

katki saglannstir. Melami Bu yillarda Buna kamt

temsilcilerinin

biiyiik cogunlugu

Kabil, Herat, Horasan

ve Nisabur'Iudur.

Melamiligin Tiirkmenler arasmda da yayildignu kaynaklardan gorebilmekteyiz.

olarak Tiirkmen olan Ali Abo, Muhammed Masuki, Tusi ve Siileyman Tiirkmani gibi seyhleri gosterebilmekteyiz.

Sufiler3 arasmda Ebu-Tiirab-i Nahsebi, Hamdfin-i Kassar, Ahmed-i Hidraveyh, iistadi ve Sakiyk-i Belhi'nin Ebu-Osman'ul-Hryri miiridi Hatem-i Asamm, Ebu-Hafs'ul-Haddad,

onun

onun damadi

gibi 9. yiizyilda yasayanlan ve Abdullah b. Munazil gibi 10. yiizyihn ilk

yansma yetisenleri ilk Melamet erbabi olarak gorebiliriz, Buna dayanak olarak Kassar'm Melametiyye 'yi yaymasi, Ahmed-i Hidravey'in Fiitiivvetle4 amlmasi, Ebu-Hafs'ul-Haddarl'm fiitiivvet hakkmda sozlerinin bulunmasi ve ona "Ehli Meldmet Seyhi" denilmesi, Abdullah b. Miinazile "Meldmetiler Seyhi" sifatmm yakistmlmasnu gosterebiliriz.

11. yiizyilda yasarms olan Ebu-Abd'ur-Rahman-i

Siilemi; kiiciik, fakat verdigi bilgilerin
5

niteligi bakimmdan onemli olan ve degerlilik teskil eden "Ar-Risdlet'iil-Meldmetiyye"

adh

risalesinde din ehlini; Zahir bilginleri, Havas yani Sufiler ve Melametiler diye 3' e aytrrms ve Melameti en iistiin derece olarak gostermistir. Siilemi, kendi yiizyilmda yasarms bazi adlan da eserinde anmaktadir. Bu kisilerin 'Melameti' sohretiyle tamnan kisiler oldugundan ve

Melametle ilgili sozlerinin bulundugundan bahseder. Bunlardan bir kacmm isimleri soyledir: Ebu-Amr b. Nuceyd, ismail b. Nuceyd, Ebu Yezid-i Bistami.

Melamilik,

kaynaklarda

"Melametiye"

adiyla da sikhkla

gecer. Melamet,

kmamak

anlammdaki levm kokiinden tiireyen bir deyim olup kendini kmamak, kmamaya sebebiyet verecek tavirlar ortaya koymak anlamlanm tasir. Bir tasavvuf terimi olarak Melamet iyi ve olumlu yonleri saklayip, kmamaya konu olacak yonleri aciga cikararak yalmz Allah

Yazmuzda "Sufi" kelirnesini, Melamilik haricindeki tasavvufi orgutlerin muritlerini kastetmek icin kullandik. Farkh kullammlar, yazmm icinde belirtilerek anlam genisligi saglanrmstir. 4 "Futuvvet" konusuna yazmm ileriki boliimlerinde aynntilanyla deginilecektir. 5 Bu eserden ilk defa bahseden R. Hartmann'drr.(Z.D.M.G Band LXXII, P. 193-198). Hartmann'm 'Der islamiche Orient'te cikan makalesini(indeks-III), Kopruluzade Ahmet Cemal Turkceye cevirmistir.ffrarulfilnun Edebiyat Fakiiltesi Mecmuasi, Sene:3, SaYl:6; Nisan-Mayis 1940. Ist Mat. Amire1924- 1340; syf. 277-332)
3

nitroPDF'professional
download the free trial online en nttropdf.comrprofeesronal

karsismda gerceklestirilen annmayi esas almak seklinde olusan tutumun adidir. Bu tutumun neticesinde nefsi asagilayip Allah sevgisini yiiceltmektir.

Melamiler isimlendirme icin Kur'an-l Mecidin 5. suresindeki, "Ey inananlar, icinizden kim ctkar da dininden donerse Allah, onlara bedel oyle bir kavim getirecektir yakznda ki a, onlan sevecek, onlar da onu sevecekler, inananlara karst alcakgonidlii, kdfirlere karst yiice olacak alan a kavim; Allah yolunda savasacaklar onlar ve hicbir kznayanzn kznamaszndan korkmayacaklar. Bu, Allah
'in

liafu ve inayetidir ki diledigine verir ve Allah/in ltafu boldur, 0

her seyi bilendir." mealindeki ayeti kerimeye dayanmaktadir.

"Ibadetini gizleyip gunahlanm aciga vuran, her tiirlii riyadan ve kendini begenmislikten siddetle sakman, giyim kusamlannda isaret maksadiyla hirka, tac gibi ozel bir kiyafet

kullanmayan, hatalannm ve giinahlannm aciga cikmasiyla insanlann kmamasmdan hoslanan, aynca kmana kmana nefsini ezecegine ve sonucta onu dogru yola getirecegine inanan ve bu yolda iIerleyenlere MELAMET veya MELAMi denir.

'Terk edip namu nisani giy Meldmet hirkastn, Bu Meldmet hzrkaszndan nice sultan gizlidir. ' ismail Masuki "
6

Bu haliyle Melamilik terimini 3 anlam bashgi altmda toplayabiliriz:

a) Kmayamn kmamasmdan korkmamak b) Hayn gizlemek ve serri aciga vurmak c) N efsi kotiilemek

Melamilik su 3 temele dayamr:

./

Allah'm getirmek

buyrugumufarzlanm)

ve peygamber

emrini(siinnetlerini)

yenne

./ ./

Kalp kirmamak Ekmegini alm teriyle helal yoldan kazanmak

6

ALTINOK, Baki Yasa. Hac! Bayram Veli Bayramilik Melamiler ve Melamilik. Oba '

nitroPDF'professional
download the free trial online en nttropdf.comrprofeesronal

nefsin isteklerini kirma II SUNAR. olmak da ikiliksiz birlige ulasmaktir. Dr.11 0 agacm cicekleridir. Baska bir deyisle. Yay. acik ve secik olarak onu gormektir. Dualar. bir agactir. bu da masivayi" kalpten atip orada yalmzca Allah"t misafir etmektir.12 7 lTanrt'nm dismdaki varhklar. Bazi kavramlar. Goniil paklamamn yolu daima hakikat iizerine sohbet etmekten gecer.comrprofeesronal . Marifet. bulmak. Melamilere gore her insan Allah'm adlanndan bir tanesinin mazhandir ve ezelden ebede 0 ad ile kalacaktir. Tarikat lezzetidir. Aksi takdirde riyakarhk yaptiklanm diisiiniirler.. .. Melamilik ve Bektasilik. Tanrr'yi bilip tammak ve O'na ulasip kavusmaktir. Hakikat da ozii ve Prof. istidatlan(yetenekleri) olcusunde hakikat iizerine yaptiklan sohbetlerden feyz ahrlar ve bunlarla yetinirler. Melamilikte sembollestirilmistir: "Seriat. anmalar 10 Nefsin isteklerine boyun egrneden yasama. Bilmek. namzet(aday) ile Allah arasmda aracihk eder. hakikati anlamaktir. Muslumanlarca belli zamanlarda okunmasi adet olan dualar.Melamilikte ozel bir kiyafet yoktur. yani Baskan. "Meldmilik ve Bektasilik" adh kitabmda insan ve tann arasmdaki iliskiyi Melami anlayisi cercevesinde soyle degerlendirmistir: " Insamn yaradihsmda gaye. nafilerle ibadetleri cogaltmaz ve riyazete" Iiizum gormezler. Bu goniil paklamada Seyh. meyveleridir. Cavit. An 8 nitroPDF'professional download the free trial online en nttropdf. Melamiler istek ve durumlanm herkesten gizlerler. Ankara Universitesi ilahiyat Fak. Melamilikte evrad" ve ezkar" makbul degildir. Tannya en yakm yol goniildur.dunyaya ozgii her sey. sikhkla bulusarak aralannda sohbetlerde bulunurlar. Tann ahlaki ile ahlaklanmak ve Tann sifatlanyla sifatlanmak ve bu suretle de kalbi ilahi nur ile aydmlatmakla miimkiindiir. Bu da Tann'mn emrettigi iyilik ve giizellik yollanndan gitmekle miimkiin olur. Kuran ayetleri 9 Zikirler. Melamilikte ilk i~ kalbi tezkiye(aklama) ve tasfiye(antma)dir ki. Bu ise de "Goniil Paklama" denir. Bu yolun yolcusu olabilmek icin de her seyden once insamn kendisindeki gurur ve sehveti kirmasi ve diger insanlan da hos gormesi lazlmdlr. Onlar kesif ve kerametlere de onem vermezler.. 2. Ruh. Sunar. tann nurundan bir krvtlcimdir. Bu sebepten dolayi Melamiler.

Seyyid Serif el-Ciircani. ic diinyalannda olam disa vurmayan bir topluluktur. Bu saatten soma bu kisinin Melami sohbetlerinde bulunmasi ve Melami cemiyetine girmesi yasaklanrms olur. islemis oldugu fillerden pismanhk duyar ve tovbe istigfar ederse. yaptigi hatamn karsihgmdaki cezayi cektikten soma Melami mensuplan tarafmdan tekrar cemiyet ve sohbete ahmr. Boyle olunca da bunlann irade ve ilimleri Allah'm ira de ve ilmine aykm olmaz. padisah tarafmdan bu meclise azalar ve reisler tayin edilmis. ' " Melamiler. sorumluluklanm yerine getirmez. 19 nitroPDF'professional download the free trial online en nttropdf. Tekke. Cavit. kula hidayet ulastigi zaman insan kabiliyeti kadar paya sahip olabileceklerini diisiinerek iradeye tamamen teslim olurlar.comrprofeesronal . tekkelesmeyle beraber uzaklasmaya ve onlan dislamaya baslamistir. tekkele~me beraber siirecinde aslolan mahiyetini kaybetme asamasina halktan gelistirip Onceleri halkla olan tasavvufcular. Bunlar. Ta'rifat'taki Melami maddesinde Melamet diisiincesinin islam diisiincesindeki yerini su sekilde ifade etmistir: "Melamiler. ihlasm kemalini elde etmeye gayret gosterdiklerinden her seyi dis diinyadaki sekliyle degil. Eger miirit. Melamilik ve Bektasilik. zaviye. II. haklannda su kutsi hadis irad edilen topluluktur: 'Benim veli kullarim. benim ozel kubbelerimin altzndadzr ve onlan benden baska kimse tanzyamaz. anlayisi. Tarikatlar kendi yontembilimlerini halktan kopma siirecine girince buna karst cikanlann baslamistir. Miirit. padisah degistikce beraatlann 12 SUNAR. Giyim ve kusamlanyla da halktan aynlan sufiler vakiflarla beslenmekteydiler. ileri gelenler ve mensuplar kendisini uyanrlar. Melamilige giren her miirit oncelikle seriat ve tarikat adab ve erkamm ogrenir. da sesleri yavas yavas cikmaya Sufiler cogunlukla halktan kopuk ve sehir dismda yasarlardi. gayb alemindeki varhgiyla itibara ahrlar. S. dergah gibi mekanlarda bulunurlar ve buralarda sohbet ederlerdi. esaslara aykm davramslarda bulunursa. Melamiler Tasavvufun Ieinden Mutasavvdlara Karst Dogmu~tur Tasavvuf gelmistir. Kendilerini Tann'ya adanus ve teskilatlanmistilar. Sonrasmda da bu kurallara siki sikrya uyarak mecburiyet ve sorumluluklanm bilir. Bunlar. Seyh olacaklan smava tabi tutmak ve seyhliklerini onaylamak icin "Bab-z Mesihat-i Ulya"ya bagh "Meclis-i Me~ayih"(Seyhler Meclisi) kurulmus. vakiflar evkaf idaresince kabul gormus.

hor gonilemeyecegini diisiinerek halki kotiilemeyi reddetmislerdir. Seyh ve dervisler. tarikatta hem senin hem benim. Melameti anlayis." sozii. halktan kopuk olmamn tasavvuf ters oldugunu. zaviye. Onlara gore varhgmi Hakk'a vermek. hirkalartna.14 13 M GOLPINARLI. Melamilerin paylasim konusundaki diisiincelerini ifade etmektedir. sufilerin yukanda belirtilen davrams ve yasayisma bir tepki olarak dogmustur. biiyiiklerden saygz gormelerine. tore ve terimleriyle halktan Halki kotiileyip kendilerini arif sayiyorlardi. hakikatteyse ne senin ne benim. insam hayallere diisiiriir. 2000. yakistirmalarda giyim ve kusamlanyla. zahir" gibi bulunuyorlardi. Melamiler kendilerini herkesten asagi ve degersiz gormeyi bir ~iar(ayirt edici iyi adet) bilmislerdir. Tasavvuf ehli ayn bir ziimre haline gelmis ve iktidar da bunlan eline alrmsti. dergah gibi mekanlar degil. iyilikle gostermeyi reddeder. Golpmar'h bu durumu soyle tarif etmektedir: " . iic bes hal ehlinin toplandigi neresi olursa olsun herhangi bir yerdi. Melameti. zahid.. Milenyum Yay. Melamet ehli kendini zahitlikle. GOLPINARLI. Bu sebeple onlar herkesin vakifla degil. Melamiler. ask ve cezbeyle savunurlar. Turkiye 'de Mezhepler ve Tarikatlar. anlayisma tasavvufun halkla kimsenin yasanabilecegini. halka biiyiik goriinmelerine karst.. sufilerin "zikir" ve "Tann'ya ulasmada izlenen yol"daki anlayisma da karst durmuslardir .. kendi kazanciyla yasamasi ve bu yolla da yasatmasi hususunda birlestiler. onceleri halkm hosgoru ve giivenini kazanrms kimseler iken sonralarda aynlmislardi.163 nitroPDF'professional download the free trial online en nttropdf. Abdulbaki. Melamilere gore sohbet yeri tekke.yenilenmesi adet haline gelmisti. tarih vok. irfanla. tasavvufun icinden patlayan bir reaksiyondurF'' Melamiler. istanbul. hikmetini seyretmekten. Istanbul. Halka "avam. 244 . S. Inkilap Kitabevi. vanm yogunu halka vermekten baska bir sey olamazdi. bu yol sufilerin taclanna. iktidarlara satzlzp vakiftan gecinmelerine. hatta deli edebilir. onu diisiinmekten baska tiirlii olamazdl. Abdulbaki. "Tann'yi zikir onun kudretini. Onlara gore bu tip girisimler halka kendini begendirme cabasma diisiisten baska bir sey degildir. ulasilabileceklerini Onlar. Melametiler. Tann'ya zikrin degil fikrin sayesinde.comrprofeesronal . S. Zikir. Melamet nesesini benimseyenler arasmda soylenegelen "Seriatta bu senin bu benim.. anlayisma da karst durmuslar ve vakif anlayismm tasavvufun sufilerin vakif celistigini gayesiyle diisiinmiislerdir. tasavvufun icinden tasavvuf ehline karst duran bir tepkidir. Tasavvuf.

Tann'mn niteligini ve evrenin olusumunu varhk birligi anlayisiyla aciklayan dini ve felsefi akimdir. zikredilen muayyen tann adlan. Ayet). yani toplanti ve zikir yerleri. vb. kendi yolundan sapanlarz daha iyi bilir ve Ayet)..x=0&I3.11. Turkiyc'de Mezhepler ve Tarikatlar.17 Burada bir silsileden bahsedilir. gibi dereceleri.16 0. Arapca bir sozciiktiir ve "yol" anlamma gelir.Melameti ehli.asp?Kuranid=12&AyetNo=108&I3. Bu durumda tarikata da "Allah'a ulasmak icin izlenen yol" tammuu yapabiliriz.11:13 http://www. halifelerin irsada mezun ettig] seyhler ve bu seyhlere intisap etmis miiritler mevcuttur. hdnkaah denen biiyiik tekkeleri. Tarikatm amact tasavvuftur.diyanet. kendisine gore teskilati. Tasavvufa Kuran-l Kerim'de rastlanmaz.201O. kerner. meydanci. bana uyanlar da 0 cesit cagtrmada ve Allah'i tenzih ederim ve ben miisriklerden degilim.gov. 108.gov.tr/kuraniayet. kulun temiz kalbine yerlestirir. Hilafet silsilesi ona ulasan halifeler. Kuran'm su mealdeki ayetlerini kendilerine dii~iinii~benimsemislerdir: "De ki: Iste bu.asp?Kuranid=16&AyetNo=125&I3. belli zamanlarda yapilan zikirleri.11. Suphe yok ki Rabbin. Gazali'ye gore tasavvuf. ferrasisupurgeci). amel ve muamelat gibi mezhepsel bir sisteme sahip degildir.v=003. konargocerleri konaklatmak icin kurulmus zaviyeleri. adab ve erkam. Abdulbaki Golpmarh. 125. mensuplann ozel giyimiitac. makam bakimmdan ondan asagi sayilan dergahlan. tiirbedar. yani 0 tarikatzn kurucusu yahut kurucusu oldugu kabul edilen birisi vardzr. MeHimilik Bir Tarikat nudir? Tarikat.10. Dini inane. Abdulbaki. http://www.comrprofeesronal . III.11:12 17 GOLPINARLI.186 15 16 asci nitroPDF'professional download the free trial online en nttropdf. ceragculambaci).tr/kuraniayet. Bu bakimdan tasavvuf kalp aynasim temizleyecek ve oraya ilahi nurun yansimasma temin edecek tek vasztadlr.15 "Rabbinin yo luna hikmetle ve giizel ogiule c. daha iyi bilir dogru yolu tutanlarl.agzr ve onlarla en giizel bir tarzda miinakasa ve miibahasede bulun.diyanet..v=003. nakiyb. hirka. 0 bir diisiiniisler ve hisler iiriiniidiir. Tarikatm dstdne denen pir makami."(Nahl Suresi. Allah'a ulasmak icin izlenen yolda elde tutulan bir fenerdir. "Tiirkiye'de Mezhepler ve Tarikatlar" adh kitabmda "tam tarikat" sozimden bahsediyor.). Tasavvuf. Bu sozle anlatmak istedigini su ciimlelerle ifade eder: "Tam tarikatta pfr. tekkede kahveci.x=0&I3. her seyden once imamn saglamhgma ulasmak icin bir vasztadlr. ben de can goziim acik olarak sizi Allah'a cagtrmadaytm. miiritler arasmda seyhe dogru. "(Yusuf Suresi. S. Ciinkii iman akilla dogmaz ve artmaz. benim yolum. fakat Allah onu. Her tarikatm bir silsilesi yani icindekilerin birbirine bagh oldugu bir srrasi mevcuttur.

gibi diizenli olarak i~ goren dervisleri ve bunlann yardimcilan vardir. Sana ne kotidiik gelirse kendindendir. Dolayisiyla. tarikatlann sistemlesmesine ve kurumsallasmasma karst ciktigt icin onlann genel ozelliklerinden farkh karakteristikler gostermis ve tesekkiilii tepkisel nitelikli olmustur. Melamiligin ortaya <.18 mealini kendilerine adet kabul eden Melamiler. Sufiler nazari konulara da onem verirlerdi. Ancak Melamiler dava ve iddiacihktan siddetle sakimrlardi. giyim-kusam farkhhklanyla ilgilenmez. amel ve tatbikat iizerinde dururlardi. Tasavvufu islam'm "Batm (ic)" kismi ve derinligi olarak kabul ederler. "Wikipedia" adh internet ansiklopedisinin "Melamilik" maddesinde. sekr ve vecd'den bahsederler.diyanet. tarikat adab ve erkanm fazlaca riayet ettikleri halde Melamiler bu gibi ritiiellere onem vermezlerdi. Hakk'a ait olan seyin kendilerine aidiyetini iddia etmekten uzak kahrlardi.x=O&I3. Boyle zuhur etmis bir diisiincenin sistemlesmesi ve kurumsal yaptya donusmesi.asp?Kuran id=4&Ayet No=79&I3. bir dava ve iddiamn ifadesi olan " Enel Hak" diisiincesinde olurlardi. (Ey Muhammed!) Seni insanlara bir peygamber olarak gonderdik. onlarda bir kurumsallasma ve sistemlesme gormekteyiz. toren.y= nitroPDF'professional download the free trial online en nttropdf.lkI~ amacma ters olacagmdan bu yapmm bilinen anlamda bir tarikat oldugunu soylemek oldukca zordur. Melamiler daha ziyade ziihd. Dinin Zahiri (dis) emir ve yasaklanm "eksiksiz" ve "fazlasiz" dosdogru yerine getirmekle birlikte "Kamil'' 18 http://www. Melamiler tarihte ve ozellikle Osmanh'mn son donemlerinde tarikatlar ve hurafeci-duragan dini bakis acisma sahip din adamlanna karst miicadele icinde olmuslardir. dinamik bir bakis acist ve durus olarak one cikan tasavvufi bir yaklasim tarzidir. Melamiler diger tarikat miiritlerinin aksine zikri esas gormez. Sufilerle Melamiler arasmda bazi gorii~ ve davrams farkhhklan vardir. Zaten nefislerinin iyi ve giizel bir tarafi olabilecegi inancmda da degillerdi. Tann'ya ask ve cezbeyle ulasacagma inamr. ayetinin "Sana ne iyilik gelirse Allah tandir.. halktan kopmaz. Fena. Sahit olarak Allah yeter. konuyla ilgili sunlar yazmaktadir: "Cogu zaman bir tarikat kimligi gibi degerlendirilmesine karsm. tekke kurmayi ve vakfa dayanmayi kabul etmez.comrprofeesronal . cahsmayi ve genel anlamda aralannda yardimlasmayi temel sayar. Boylece tarikatlara bakngnrnzda. Burada gerceklesen biitiin masraflann karsilanmasi icin bir de vakiflar vardir. serna gibi gosterileri reddederler.. Sufiler.gov. Kuran-l Kerim'in Nisa Suresi'nin 79. Melamilik.tr/kuraniayet. Kur'an merkezli. Melamilik bir tarikat degil.

Lediin olarak amldigma kitabm ash olan isaret ederler ve "Mutesabih simrlan icinde (benzetmeli)" gerektigini ortaya "Muhkem" yapilmasi savunurlar. islamiyet'in hayata uygulanmasmda degisik bir yorumdur. yasayis bicimi ve felsefe olarak algilamak. 17:57 nitroPDF'professional download the free trial online en nttropdf.04. Melamiligi bir tarikat orgiitlenmesi olarak degil de bir dii~iinii~. Bu sebeple Melamiligi bu anlamdaki tarikattan ayn tutmak gerekecektir. tarikat ve cemaatlerden farkh olarak belli bir kisinin kurdugu ve 0 kisinin adiyla amlan bir grup degil. Haci Bayram Veli'nin halifesi Aksemsettin ve Emir Sikkini'den soma bir zincir olusmaya baslanus ve tam anlarmyla olmasa da bir tarikatlasma siireci yasanrmsnr.org/wiki/Melamilik. bir nese. Giiniimiizden gecmise fener tuttugumuzda ortaya cikanlar esliginde Melamiligi diger tasavvufi hareketlerle bir tutup tarikat olusumu icerisinde degerlendirmek. bu acidan islam tarihinin sonraki yiizytllannda cikrms bir felsefi ekol degil. Bu bilginin Kur'an-l Kerim'de ayetlerin tevilinin. onu anlamamiz icin daha yararh olacaktir. islam'm oziinde kesfedilmeyi bekleyen "Gizli bir Hazine"dir. yaratihs amacmm zirvesi olan gercek kullugun ne oldugunu anlama ve boylece kamil (olgun) insan olma niteligidir. Sfrfilerin Melamet Olusumunu Degerlendirmesi Melamet. "Her tarikatm icinde bir Melami yasarnadigmi bulunabilir" sozii. Melametilerin sufilerin icinden. bu olusumun hakkaniyetle anlasilmasma engel teskil edecektir.v'" Tarikat orgiitlenmesi.wikipedia. Ciinkii Melamilik bir yasayis bicimi ve nese yoludur.insan olmak icin her zaman ve her yerde Allah'i zikretmek ve ozellikle Allah'm varhgi ve birligi ile ilgili itikadi konularda derin bilgi sahibi olmak gerektigine inamrlar. Onlara gore tasavvuf.comrprofeesronal .10. IV.11.devre Melamiligi dedigimiz Bayrami Melamiligine kadar gerceklesmistir. Melamilik. Tarikat zinciri bulunmayan bu Melamilik gorusu 2. 19 http://tr. belli sistemler dahilinde cercevelenen ve tasavvufi diisiinceyi tekkelere kapatan bir zihniyetin iiriinii olmaktan kacamamistrr. bize Melamiligin belli bir tarikat orgiitlenmesi ve bir aidiyete tabi olmadigmi kamtlar niteliktedir. Bilindik tarikatlardan farklan oldukca belirgindir. tasavvuf tarihi icinde farkh diisiince yapisiyla dikkat cekerken sufilerin de Melamet hakkmda yorumlan olmustur. Melamilik bir yasayis bicimi. sufilere ragmen ve onlara karst ciktiklanm hatira getirecek olursak sufilerin Melamiler hakkmdaki yorumlanna da kulak vermemiz gerekmektedir.

Bir maksatla Melameti secenler: Halk katmdaki bir sohretin verecegi benlikten icin seriatta acikca kusur ve sue sayilmayan. Kitapta Melametiler 'riyakar'Iarla ve onlar gibi olduklan vurgulanrmstir.comrprofeesronal . ammsama Buradan Hz. Binaenaleyh. Hz. kiyaslamayi. Gaznevi. Buradan Melametin yapildigmda. "kmayamn kmamasmdan korkmamak" maddesine varsayilabilir.. kitabmda Melameti biraz ovdiikten soma Melamet ehlinin iice aymr: 1.. fakat peygamber olup herkese gercegi anlatmaya basladigi zaman kmandigmi yazar. Muhammed'e dayandmrlar. Muhammed'e dayandirdiklan bilgisini de vermek yerinde olacaktir. l]. "Tasavvuf' degerlendirerek kiyaslanrms " . fakat halk tarafmdan iyi kurtulabilmek goriilmeyen bazi hareketlerde bulunarak sohretten siynhp halkm kmamasma ugrayanlar.. nefisleriyle savasanlar. 3. giiniimiizde de olussa tarikatlar baslangiclanm Hz. halkm kmamasma aldms etmeyenler. 19. 2. seriat buyruklanna uymayanlar. kendilerini Hz. halkzn kendilerini kotii gormeleri kaydznda bulundugunu. Bu aynm sufilerin goziinden yanh bir aynm olmakla beraber. yiizyilda da olussa. Muhammed'in peygamber olmadan once sevilip sayildigim. bu bakzmdan her iki boliigiin de nazarlarznda halk oldugunu soylemekte. sufilerin Melameti ve erbabim nasil gordiigii bakimmdan onemlidir. iyi belletmek kaydznda olduklari gibi Meldmet ehlinin de.Ebu Aliyyi'l Gaznevi(1071-1072) "Kesfii'l Mahciib" kitabmm altmci kismmi "Melamet'le Ona gore tarikat biiyiiklerinin bir etkindir ve insam oz ayirrms ve Melamet hakkmdaki gonislerini bildirmistir. Gaznevi. .mue llif. Muhammed'in de Melami oldugu Melamilerce hareketle biitiin tarikatlann. Bu yol sevginin ozlesmesinde dogruluga ve sevgiye gotiiriir. adh eserinde bu su sekilde aktarrmstir: riyakdrlann kendilerini halka hos gostermek. Gaznevi'nin kitabim Abdiilbaki Golpmarh. bu cesit kayztlardan kurtulmus alan nitroPDF'professional download the free trial online en nttropdf. Gercekler: Seriata uyanlar. Seriattan aynlanlar: Melamilik geregi deyip her tiirlii kotiiliigii yapanlar. kismi Melamet yoluna girmistir.

Melamet ehlinin her tiirlii emre uymakla beraber iyiliklerini gizlemek. Bu diisiinceyi paylasanlara gore ise. Melamet fikrini sufilikten iistiin tuttugu gibi ibni Arabi de Siilemi ile aym diisiinceyi paylasir. Sufilerin Melamileri ettirme" seklinde elestirmesi. sufileri Melamet ehlinden iistiin goriir. olgunlugunu 20 dahi yetersiz gorur. sufileri savundugu eserinde Melamilerin yukanda belirtilen karakterlerinden ve halk kaydma ugramalanndan "halk katmda 'kayit' bir elestiridir. Melamileri de aym silahla vurmaya cahsrmstir. su misali. varhgm hicligini anlar. Cami. "Ta 'rifdt" adh eserinde miiellif tarafmdan benimsenir. Melameti ehlinden iistiin tutar. EbuAbd'ur-Rahman-i Siilemi.. Melamiligi sufilikten iistiin tutarlar. Melamete dii~mii~ demektir. fakat heniiz dileklerine belirtirken. Bu duraga GOLPINARLI. Tasavvufi tarikatlarda seyhten seyhe ulasan bir yol vardir. "Avdrifii'l-Maarif" ve "lddletii'l-Iydn Ala'l-Burhan" adh eserlerinde Gaznevi'nin diisiincelerine katihr ve sufileri. 165 . Abdulbaki.20 Gaznevi. Bu goriisiin paydaslan olan sufilere gore her tarikatta Melamet ehli bulunabilir. nitroPDF'professional download the free trial online en nttropdf. hangi kaba girerse onun rengini ve seklini ahr.comrprofeesronal . Halka kayrt yaptirdigi. Melamilerin de sufilere yonelttigi Melamiler. yani gosteris icin eylemler diziledigi elestirisine mahkum olan sufiler.. . Bazi sufilerce Melamilikte bu yolun olmadigi ve Melamiligin bir nese oldugu gorusu benimsenmistir. sufilerin halktan kopmasi ve gosteris numunesi olmalanm ele~tirerek diisiince yapilanm olusturmus ve sufilere karst cikrmslardir.sufilerin Meldmet ehlinden iistiin olduklarz belirtilmektedir . herkese kul olur. Bu raddeye gelmis olan salikin artik rengi ve sekli de yoktur. Melamet ehlinden iistiin tutar.. kotiiliiklerini gostermek gayretiyle nazarlanndan halkm silinmedigini. Abbasogullanmn Anadolu elciligini yapan ve 1234 yilmda vefat eden Sihabiiddin-i Siihreverdi. mutasavviflann erisemediklerini bu yolu tuttuklanm. her tiirlii Iiitfa erisen 'salik' sonunda Melamete diiser. "Nefahdt" adh eserinde sufilerin hakta fani olduklanm. Hatta dolayi sufileri. halk kaydmdan kurtulamadiklanm soyleyerek Sufilerin arasmdan Melamiligi kabul edenler. herkesle haldas kesilir. Tasavvuf.. Kendini hor goren ve gosteren bir neseye sahip olan kisi. S. Melamilerin onlan vurdugu silahtan bir baskasi olmamistir. Hatta ibni Arabi Melamilikten iistiin tek derecenin peygamberlik olabilecegini iddia eder ve bu iddia Seyyid Serif'in. bu bakimdan ihlas sahibi olsalar bile ihlasa ulasamadiklanm. Bazi sufilerse Melameti manevi duraklann en yiicesi olarak sayrmstir. Bu karst cikistan soma savunmaya gecen sufilerin de savunma araci.

Onlara gore keramet. kisinin kendi cahsmasiyla elde edilebilecek ilmi keramettir. Insanm kendi alm teri ve 21 http://www. Onlara gore Allah'a vans kulelere cekilip. halki goren bir ideoloji benimsemislerdir. Melami. Peygamber. Kuran-l Kerim'in Rahman Suresi'nin 29.aspx?suresi=rahman&ayet=29 . Bu durumda yasamlan toplumun insanlan nast I bir hayat tarzi benimsiyorsa oyle yasamak esasti. Hz. halktan ayn olduklanm gosteren kerametleri vardir. bu duragm yiiceligini bu ayete dayandmr.org/kuran meali. ask ve cezbe ile olurdu. tekkelere kapamp. goniil zenginligi. Melamiler. fakat amel ve halini onlardan ozenle saklamaya cahsir. MeHimilik ve Halk Tasavvufun tekkelesmesiyle beraber halktan kopan sufilere karst Melamiler. Melami halki goriir.kuranmeali.comrprofeesronal . dis goriiniisiiyle halkla olan kisidir.02. "temkin". Telvin makamma gelen eren de bu ayetin V. halktan kopuk yasamayi kabul etmeyen.tasavvufta "telvin". hallerini gizleseler de kendilerini halktan ayn gosterecek davrams ve uygulamalardan nefret ederlerdi. ayetinin "Ondan ister kim varsa goklerde ve yeryiiziinde. sehrin merkezinden uzakta yasamayla olmazdi. ic goriiniisiiyle Hakk'la. kendilerini halktan ayn gormediklerinden keramet nevinden ~eylere de itibar gostermezlerdi. a." demistir. hakikatiyle karsilasnus olur. Melami'nin bu gizleyisi 2 tiirlii gerceklesir: a) Amel ve halinde ihlas ile sadakati gerceklestirme gayreti b) Bir tiir kiskanchkla halini baskalanndan saklamak icin yapilan gizleme gayreti Melamiler. insanlann en yiicesi oldugu halde halktan biri gibi yasarms ve "kole- peygamber olmayi kral-peygamber olmaya yeglerim. yani durgunluk ve oturakh olus duragmdan asagidadir.11. Halktan icsel anlamda ayn gibi gorimiirler ama dissal anlamda ona baghdirlar. Sufilerin coguna gore telvin duragi. bu sekilde yasayanlan da tasavvufun amacmdan saprms olarak goren. yani renkten renge giris duragi denir. Sufilerin. Fakat Melamet ehline gore duraklann en iistiinii telvin duraguux."21 mealinden Tann'mn her an baska bir tecellide oldugu ve tecellisinde tekerriire diismedigini cikartan Melameti ehli.20lC nitroPDF'professional download the free trial online en nttropdf. her gun bir i~tedir.

Bu noktada karsirmza bir kavrarn daha cikiyor: miiriivvet. bilhassa isci ve esnaf suufnu teskilatlandirrmstir. Erlik. Tasavvuf. erlik anlarnlanna gelen Arapca bir sozciiktiir. Melametin esnafi teskilatlandirmasmdan inancm iktisadi hayata etkisinden dogmustur.. Melamiler icin bu dururn hayz-i rical( erkeklerin adet hali)dir. nitroPDF'professional download the free trial online en nttropdf. digeri ise terns ili olan bu ideolojiyi halka yaymakta ve halki teskilatlandirmaktadir. Fiitiivvet Anlayist Fiitiivvet genclik.22 Halktan gelen her ideolojinin delilli yahut delilsiz bir sonucu rnuhakkak gonilur. daha onceden yasarms yahut hayal iiriinii olan birini pir tanmuslar. Fazla ibadetine giivenmeyi. yigittir ve insandir. tabiri caizse bir teoridir. 22 GOLPINARLI.emegi olrnadan elde edilmis tabiatiistii kerarnetler. Biri ideolojiyi ternsil etrnekte. Fiitiivvetle miiriivvet. Ibadetleri gosteris unsuru olarak kullanarak halk katmda saygmhk elde etrnek... Riyakarhk Hz. yigitlik anlarnlanna gelen fiitiivvet ve Melamilik aslmda aym seydir. fazla ibadet etmis olrnakla oviinc duymayi Hz. Halktan ayn ve iistiin gorunmeye sebep olan bir diger konu ise fazla ibadetin halka olan reklarmdir. siirekli beraber amlmaktadir. yani erlik ve yigitlikle adarnhk ve insanhk. Peygarnberin de cirkin gordiigunu ve kmadigmi bilrnekteyiz. Abdulbaki Golpmarhya gore. Bu teskilata da "fiaiivvet" adi verilmistir. ibadeti rnenfaatler dogrultusunda kullanmaktir ki bunun diger adi da riyakarhktrr. 0 hal de bir Melami icin bilrnern kirnin cok ibadet etrnesinin hicbir irnrenilecek. Geleneksel ve kaynagmi Sasaniler devrinden alan fiitiivvet.comrprofeesronal . zarnanda erdir. S. yigitlik. Peygarnber tarafmdan gizli sirk olarak tammlanmisnr. Onemli olan. "Meldmet bir ideolojidir. oviiniilecek degil utamlacak seylerdir. insanlarla olan iliskiler ve halka faydah olabilrnektir. Miiriivveti kabaca adarnhk. 171 . Yani cogu Melami aym VI. Bir kadm nast I ki hayiz halinden utamr ve bu halini gizlerse gercek bir sufi de kerarnetinden oylece utanrnah ve onu gizlernelidir. Herhangi bir sanat ya da ticaretle ugrasan topluluklar kendilerine. Melamiler halktan aynlrnayan ve halki kucaklayan bir ideolojiyi ternsil ettigi icin bu ideolojinin halka yayilmasi. Abdulbaki. insanhk olarak tamrnlayabiliriz. Melamiligin halkla ic ice olrnasmm sonucunda bir ideoloji ve bu ideoloji etrafmda olusan bir teskilat olusmustur. iistiin gorulecek bir tarafi yoktur.

her sehirde esnaflarla sanatkarlan temsil eden birisi seyh olarak tamrmslar.comrprofeesronal . Refs 'iil-Ahiyet 'il-Fityan" demislerdir. Fiitiivvet erbabi seyhlerine "ahi" derdi. pamukculann Ammar. berberlerin Selman-i Pak. Gerileme devrelerinde. Peygamber' e de Allah tarafmdan Cebrail araciligiyla ihsan edildigine. merkezilesen. culhalann Sit Peygamber. Golpmarh. Esnaf ve sanatkarlann pirlerinden bazilan sunlardir: Ekincilerin piri Adem Peygamber. Anadolu Selcuklulan ve diger islam hiikiimdarlanna fiitiivvet icazetnameleri gondermistir. fiitiivvet teskilatmm siyasal giiciiniin farkmda oldugundan bu teskilati elde tutmayi diisiinmiistiir. fiitiivvetin esas inanclanndandi. helvacilann Huseyn-i Bisri. Adiyy b. Misri. Ali'nin de sahabeden 17 kisinin belini baglayip onlara fiitiivvet verdigine inanmak. Abdullah. Anadolu'ya. Abbasogullan. Fiitiivvet zincirinin Hz. Tiirk illerinde bu zata "Ahi Baba" adi verilmistir. Horasan' da Suriye'ye ve Misira yayilan. 0 sehirde ya da bolgede bulunan esnaf seyhlerini temsil edene de seyhlerin seyhi ve fiitiivvet ehli seyhlerinin basi anlamlannda "Seyh 'us-Suyiih. terzilerin Idris Peygamber. Biiyiik hiikiimetlerin yerlerini kiiciik beylikler tuttugu sirada. aym zamanda Hz. Bu soziin mensei hakkmda cesitli soylentiler vardir. bakkallarla Kufi. Fiitiivvet ehlinin siyasi bir giicii de bulunuyordu. oradan Irak'a. Ali'ye fiitiivvetin Hz. kendisini fiitiivvet ehlinin imarru olarak tamtma girisimlerinde bulunmus. ekmekcilerin sakalann Selman-i Omer-i Berberi. herhangi bir sehirde hiikiimeti temsil eden biri veya bir kurum olmaymca devreye fiitiivvet teskilati girerdi. Ubeyd-i debbaglanntderi temizleyenlerin) Ahi Evren. Tiirkce comert anlammdaki "aki" soziiniin bir soylenis tarzi oldugu kanaatini benimseyenler varsa da Abdulbaki Golpmarh 'ya gore bu soz Arapca "kardesim" anlammdaki "ahi" sozciigiiniin kendisidir. 0 bolgenin idaresi Ahi baba tarafmdan yapihrdi. fiitiivvet ehlinin birbirlerine kardesim dedigi tespitine dayanarak boyle bir sonuca ulasnustir. Tiirklerden kurduklan ordularla. Peygamber'in Gadiru Humm'da Ali'nin belini bagladigi.Siileyman. mesela Selcuklulann son devirlerinde. kuyumculann Nasr b. ayakkabictlann Muhammed-i Yemani. Peygamber tarafmdan verildigine. nitroPDF'professional download the free trial online en nttropdf. kihccilann Esir-i Hindi. nalbantlann Ebu. hekimlerin Ziin-Nun-i Abdullah. biitiin islam iilkelerinde bir guc olusturan fiitiivvet ehlini ele gecirmek isteyen Abbasi halifesi NaSIr li Dinillah. Hz. Ali'ye ulastigma. sunnetcilerin yemis satanlann Misri. okculann Ebu Said.

billur yahut topraktan yapilrms bir kaptaki suya biraz tuz atar ve tuzlu sudan da bir yudum icirir. 0 isin seyhi tarafmdan mahjil denen ve toren yapilmaya aynlnus olan odada. mensup oldugu isin biiyiiklerinin huzurunda ayagmdaki pabuc dama atihr ve diikkam kilitlenip isten tiimden menedilirdi. 1908' den soma ise artik bu teskilat kalmarmsti. 0 izniyle diikkan kisiye sanatma. bir ise cirak olarak alman kisi. Feta. Ahi. Fiitiivvet teskilati. yalam. Fiitiivvet ehlinin ozelligi kusak kusanmak. Ahitiirkiin acmak izni verilir ve teslim edilirdi. fiitiivvete yeni girmis. biitiin sanat ve esnaf ehlini bimyesine alrmsti. salvar giymektir. isine gore terazi. ve el tezgahlanm silmeye baslanus. makas. Fiitiivvet. haline gelmis ve Siinni bilginler aleyhlerinde yazilar yazmaya Bunun sonucunda da hiikiimet bu teskilata el atmak. cezasi da ahisi. yerli sanatlan artmasi. miisteriye ya da isine hiyaneti gorulen esnaf yahut sanatkann yargilanmasi mahfilde yapihr. Iri. zaman zaman propaganda araci olarak yaftalanmis ve sonuclar ileri gelenlerinin hapsi ve siirgiiniine kadar varabilmistir.Tasavvuf ehlinin inanclanm da benimseyen fiitiivvet ehli. En asagi derece. gibi malzemeler Kotiiliigii. naktyb. hiyaneti tutulmayan kisiye 0 sanatm. nitroPDF'professional download the free trial online en nttropdf. III. seyh. Safavilerin propagandacisi baslamislardir. Fiitiivvette ahi baba. bir zaman icinde kotiiliigii goriinmeyen. pestamalcilan esnafi. Fiitiivvet yo luna girmis olana "Fetd" denir. Miiddetini dolduran. Her sanatta cirakhk evresi muayyen bir miiddete baglanrrusti. belli bir torenle kendisine sedd kusatihrdi. yigitbasi gibi dereceler vardir. buna karsihk yalmz Bayrami Melamileri Bu yola uyan istanbul bolgelere tayin etmek gereksinimi bagimsizhklanm gittikce iclerine gomiilerek koruyabilmislerdir.ytizytllarda yazilan Seyyid Gaybi oglu Seyh Huseyn'in "Miftah 'ud Dakaazk" adim verdigi "fiitiivetname"siyle Ravazi'nin 'fiitiivetname' sinden anlasildigi iizere fiitiivvet ehli. belli bir zaman isten menedilir ya da yargilanma sonunda. nakiyh'un nukaba. Ahmet devrinden itibaren Avrupa ile iliskilerimizin Tanzimat'tan soma Avrupa'dan gelen fabrika mallan. fiitiivvetten birisini kendisine kardes edinince de tuzlu su icirme toreni yapihr. Ahi babalan baska duymustur. baglanmis olamn derecesiydi ki buna "terbive" denirdi. esnaf seyhi tarafmdan verilir. fiitiivvete giren kisiye "sedd' adi verilen kusagt giydirir. bir zaman soma fiitiivvet yo luna ahmr.comrprofeesronal . olcek vs. hiikiimete karst koyabilmistir. Bir sanata.

fiitiivvet esasmi kabul eden ve onun yolunu kurup esnafi teskilatlandrran tasavvufi diisiinceleri bir olusumdur. mekansal aidiyete kapilmayan Melamilik. kendi bimyesine gore halleden. Zaten konargocer olan Tiirk halkmm. Sayfasmda Tiirklerin Melamilik diisiincesini nast I tasidiklan ve fiitiivvet anlayisi hakkmda su bilgileri venyor: "Zaten Tiirklerin biiyiik bir cogunlugu fiitiivvet ideolojisi ve Melami nesvesiyle ilk defa Horasan bolgesinde karsilasmislardir. her fiitiivveti benimseyen de Melami degildir.Her diikkan sahibi ve cirak kazancmm belli bir kismmi zorundaydi. Mikail Bayram. fiitiivvet ehline tabi. Melamilikle ortaya cikan bir diisiince oldugu icin bu konu iizerinde bu kadar ayrmtisiyla durduk. "Goriiliiyor ki fiitiivvet. Ancak belirtmekte fayda var ki. her Melami. 0 ise ait loncaya vermek kalan cocuklara. 252 nitroPDF'professional download the free trial online en nttropdf. Tekke ve dergahi olmayan. VII. Abdulbaki. Fiitiivvet ehlinde Melamilikten baska gibi Melamiligin icinden de fiitiivvete dahil olanlar olabilecegi olmayanlar vardir. S. tekkesi olan bir tasavvufi anlayisla ozlesmesi beklenemezdi. Tiirklerde MeHimilik Tiirkler Mogollann baskismdan kacip Anadolu'ya dogru gelirken karsilastiklan tasavvuf anlayisi. kurumsal nitelik kazanan tasavvuf anlayisi karsismda gelisip taraftar bulan Melamilik. cenaze. Biriken para. Tiirklerin tasavvuf adma tamdiklan ilk diisiince Melamilik diisiincesi olmus ve Melamilik Tiirklerde onemli bir yer bulmustur.comrprofeesronal . Turkiye 'de Mezhepler ve Tarikatlar. mahkemeye basvurmamak iizere. "Ahi Evren ve Ahi Teskilatirun Kurulusu" adh yapitmm 146. kimsesiz ihtiyarlara. adeta hiikiimet icinde hiikiimet olan bir te~ekkiildii. Melamilik. Tiirkler icin bicilmis kaftan niteliginde bir dii~iinii~idi. Melamilik olmustur. her isini. 23 Mogollann onii sira bu bolgelerden kitleler halinde GOLPINARLI. her diizenini. ihtiyaci olanlara yardim etme gibi islerde kullamhrdi. Arap dimyasmda tekkele~en. 0 0 sanata. i~ erbabmm hastahk. sistemlesen."23 Fiitiivvet. gezici dervisleri sayesinde Tiirklerle tamsrmstir.

Sirla zikir gerceklestiginde kalp ve dil zikretmez.146 nitroPDF'professional download the free trial online en nttropdf.Anadolu'ya gelenler gelen Tiirkler. beraberlerinde Melami oldugu bu iki diisiinceyi de ahp getirmislerdir. 24 BAYRAM. 1991. Melamilerde zikir olmadigi anl amI da gelmemektedir. bu da adet olarak yapilan zikirdir. konu hakkmda daha genis bilgiler. bu da heybet makammm zikridir. Diger tasavvufculardan farkh ozelliklere sahip olan bir zikir anlayislan mevcuttur. Bu. Osmanh cok cileler cekmistir. sahiptir. fikir.24 de bulundugu ve talebesi Ahi Evren'i 2. bu da Allah'm nimet ve Iiituflarmm ifadesi olan zikirdir.nin "Bayramiyye" yonetiminden denen Bayrami Melamiligi. miisahede makammda yapilan zikirdir.1429). Ahi Evren ve Ahi Teskilatmm Kurulusu. ask ve cezbeyle ulasilabilecegi kanaatindedirler. S. Kalp zikretmeye basladigmda dil susar.. iinlii Tiirk mutasavvifi sufisi HaCI adma izafetle amlmaktadir. dil zikre yonelir. "Melami Devreleri ve BaZI Melamller" verilecektir. Mikail. Bu bashgi altmda VIII. Bu devrede Melamiler. Dini sekilci ve kaba kurallar cercevesinden ele alan Osmanh yoneticileri ve onlann cevresini saran cikarci fikih bilginleri. tasavvufculann Melamilerde Tanrr'yi anmasi ve Tann'ya ulasma yolunda izlenen bir yoldur.. Kalp zikirden gafil oldugu zaman. Ruhla zikretme derecesi gerceklestiginde SIr. devre Melamiligi Bayram Veli(olm. Ahi Evren Seyh Nasiriiddin Gocle arasmda bildirilen Mahmud'un kaympederi ve hocasi Seyh Evhadiiddin Kirmani'nin Melami nesvesiyle yetistirdigi bilinmektedir. Konya. kalp ve dil susar. Ancak bu. Melamilikte Zikir Zikir. Bu zamanda Melamilik Anadolu'da adiyla kisa siirede yayilrms ve sevilmistir. ask ve samimiyeti esas alan Melamilere iyi gozle bakmamis ve Melami miiritlerine agrr cezalar uygularmstrr. Melamiler Tann'ya zikir diger tasavvufculardan farkh ozelliklere aciktan zikir yapilarak degil. Onlara gore zikir dort kisimdir: a) Dilde Zikir b) Kalpte Zikir c) Sirla Zikir d) Ruhla Zikir Bu zikir kisimlanndan biri gerceklestiginde diger iicii susmaktadir.comrprofeesronal . zikretmez.

nefsin zikre vakif olmasi. Sifatlann tevhidi. Ma'suku yaratilrmslann. Koyduklan ilkelere gore de bu sozlerin gizi sudur: Ruhun zikri zat zikri. Melamilerde zikri "Tevhitler" bashgi altmda 3' e ayirrmstir: a) Fiilleri Tevhid b) Sifatlan Tevhid c) Zan Tevhid Fiillerin tevhidi. Ma'suku miisahade etmektir. kisa zamanda taraftar toplamis ve yayilrmstir. IX. nefsin zikrinin afeti ise zikrini tammasi ve kendinden bilmesi. srmn zikri sifat zikri. Giiniimiize kadar gelen ve geldigi siirece bircok tarikata ve tasavvufi diisiinceye kaynakhk eden Melamilik. kalbin zikri nimet ve Iiituflar karsihgmda yapilan ilahi sifatlann eserlerinin zikri. Melamiler nezdinde insanlann ktymet bakimmdan en degersiz olam. amelini ve halini ortaya koyan ve halkm degerlendirrnesine yonelerek onlardan bir beklenti icinde bulunan kimsedir. Sufilerin zikirlerinde bir beklenti ve biiyiitme soz konusudur. MeHimiligin Devreleri ve Bazi Melamiler Miladi 8 ve 9. Melamilerin tehlike gordiikleri durumlardan ozellikle de sonuncusu. tarihsel siirec icerisinde 3 devrede incelenmektedir: 1) Melamiyye-i Kassariyyefllk Devre Melamileri) 2) Melamiyye-i BayramiyyetOrta Devre Melamileri) 3) Melamiyye-i NfiriyyetSon Devre Melamileri) nitroPDF'professional download the free trial online en nttropdf.Mevcut zikir tiirlerinden her birinin kendine has incelikleri ve tehlikeleri vardir. Cavit Sunar. biitiin yaratilanlarm fiiller ile oldugunu bilmek ve her fiili gordiikce 0 fiilin aynasmda Hz. nefsin zikri ise cesitli sebeplere yonelik olarak yapilan zikirdir. Ruhla yapilan zikrin afeti. sufilere bir gonderme niteligindedir.comrprofeesronal . srrnn bu zikrin farkma varmasi. Dr. miisahade etmektir. kalp ile yapilan zikrin afeti. yiizyillarda olusmaya baslayan Melamilik dusuncesi. yaratilrmslarda goriiniir olan sifatlar aynasmda Hz. Zatm tevhidi demekse. zikrini biiyiiterek karsiligmda sevap ummasi veya bu zikrin kendisini makamlardan birine ulastiracagmi zannetmesidir. Prof. yani Zat-i Ma'suku miisahede etmektir. biitiin olmadan Hakk'm zati ile viicutlan hulttlrgelip catma) ve ittihaubirlesme) oldugunu bilip halk aynasmda Hakk'r.

Kassar. Kassar'dan once de bazi sufiler melamet diisiincesiyle birlikte idiler. melamet diisuncesini sistemlestirmeye cahsnus ve yayrrnstir. tabakasmi teskil eder. 939) ve Abdullah ibn. 940) de bu silsilenin 2. Onlar nitroPDF'professional download the free trial online en nttropdf. Onlar ya bir iyiligi emreder ya da bir kotiiliigii Sozleri ziikrullahtir. Onlar insanlara ogiit verirler. Ebubekir Ni~aburi(01. Ahmed Ebu Turabi Nahsebi'nin el.comrprofeesronal . 915) ile Ebu Muhammed Miirtai~(01. Kassar'a "Alimler kimdir?" diye sordular. Miinazil(01. tabayi teskil ederler. 958) ve Ebu Amr ismail ibn. Bu devre ismini veren zat. 884 yilmda olen Nisabur'Iu Kassardir. Ebu Hasan Busenci/Ol. Onlann suskunlugu Allah'm nimetlerini tefekkiir etmekten ileri gelir. 976) de 3. Bu devrede kayda deger isim olarak Hamdun Kassar'i gormekteyiz. Kassar su sekilde cevap verdi: "Ilmiyle amel edenler. ilim ve fikihta yiiksek Daha onde gelen ve en sevdigi miiritlerindendir. iinlii sufi Ebii Salih Hamdfm b. Ebu Hiiseyin Ali ibn. Onlann giysileri husufalcakgonullii). 970). nehyederler(yasak siinnetine uyanlardir. saghgmdayken bile sohreti Irak ve civanna yayilrms bulunuyordu.Kassar. Melfimiyye-l Kassariyyetjlk Devre Melfirnllerl) Bu devreye Meldmetiyye ya da Hamdiin Kassdr devresi de denmektedir. Mahmud Ni~aburi(01. Melamiligin ilk devresi 3 tabaka seklinde gelismistir.. 961). Hamdun Kassiir Nisabur'Iu derecededir.:. peygamberin Siisleri verarote). kendi goriislerini ihtiyatla karsilayan ve vazgecebilenler. ederler). Ahmed el- Ancak yazrrmzm basmda da belirttigimiz gibi. Nuceyd/Ol. selefin ahlakiyla bezenenler. Allah'm kitabma. Bundar(01. 910) ilk tabakayi olusturur. Hamdun Kassar'la beraber Ebu Osman Hiri(01. olan Ebu Salih Hamdun b. Onlann ayiplan insanlar tarafmdan hie bilinmez. Mahfuz ibn. Bu sebeple ilk devre Melamilerinden sadece Kassar iizerinde duracagiz.

kitabmdan Bunlardan bir Ruhu ve Tarikatlar" niteligi tasisa almtilayarak 0 da Melamilerin donemdeki yasantilanndan bir kesit sunmasi acismdan degerlidir. Soyle cevap verdi: "Ciinkii onlar islam'm izzeti serefi ve nzasi icin konusuyorlardi. Kiitahya kalesinde mahpus bulunan Allah eri ULUDAG. dimyahk aramak ve insanlar tarafmdan kabul gormek icin konusuyoruz. hapis veya idamla cezalandmldiklan Bu donemde Melamilerle tanesini. 1429)'nin adma izafetle amlmaktadir. Sermerat'iil Fuad yazan San Abdullah Efendi(01. Anlatilan olay San Abdullah adh kisinin "Semerdt'id Fuad" isimli eserinin 245-246. Kureysi Risalesi. Tarih icinde Osmanh yonetimince olmustur. Burada anlatilan.:. kale 7 ay gibi bir zaman fethedilememisti. Nuri Oztiirk'iin verelim. Onlar ahiret 19m Yine Kassar'a "Biz den onceki iyilerin sozleri nicin bizim sozlerimizden daha faydahdir?" yiicelmesi. " . . insanlara kurtulmalan icin ogut Rahman'm veriyorlardi.kendilerini Yiice Allah'tan oldukca hirshdirlar. Suleyman." Hamdun Kassar bu sohbetinde bize Melami ozelliklerinden ufak parcalar sunuyor. Y.comrprofeesronal . takip edildikleri. 1660)'nin anlatngma gore. Dergah Yay. "Kanuni Sultan Siileyman(01." 25 ahkoyan diinyevi ~eylere deger vermezler. Oysa biz kendimizi yiiceltmek. istanbul 1978 S. Onun bu halini goren cuhadan. Melfimiyye-l BayrfimlyyetOrta Devre Melfimllerl) Bu devreye Bayrami Melamiligi de denmektedir.. 1566) Rodos'u kusattigi sirada Melami seyhi Ayash Biinyamin Kiitahya kalesinde mahpus bulunuyordu. sayfalanndan almmisnr. bir firsatmi bulup Kanfmi'ye soyle dedi: 'Sultanzm! Bu kalenin fethedilememesine 25 sebep. 381 nitroPDF'professional download the free trial online en nttropdf. Ciinkii bu devre iinlii Turk sufisi Haci Bayram Veli(01.. biz kendimizi yiiceltmek.. Bu devre Melamilerinin yasayislan tarih olarak Osmanh donemine denk gelmektedir." ifadesi Melamiligin gosteris aramamak. gormek ve gostermek niteliklerine gonderme yapmaktadir. ilgili ilginc anekdotlar "Tasavvuf'un bir efsane goze carpmaktadir. Trc. Suleymau'm cam cok sikihyordu. kendini asag. daha etkili ve diye sordular.. diinyalik aramak ve insanlar tarafindan kabul gormek icin konusuyoruz . Osmanh doneminde Melamiler yonetimden cok cekmisler ve devamh bash gormiislerdir.

" demisti. Pir Ali'nin bu anda Kanuni'ye soyledigi soz keramet niteligi tasir. 26" OZTURK. Onun duasmi alarak gittigi seferden doniiste ona ugrayan Kanuni. bu sefer Pir Ali'den istanbul'a gelmesini rica etmistir. l-l. Haci Bayram'm. kale diissiin. fikih ve zamamn fen ilimlerini ogrendi. Fatih Sultan Mehmet'i yetistirrmesi icin istanbul'a gonderildi. Ankara Kara Medresede miiderrislik yapti.t''" 0 Kerameti goren Kanfini. Bimyamin'in yerine gecen Pir Ali'yi ziyaret etmistir. Yasar Nuri. soyleneni yaprms ve kale giin fethedilmis. HaCl Bayram Veli Ismi Numan Bin Ahmet Bin Mahmut. "Sultamm. Halk arasmda sohreti kisa siirede yayildi.yiizytlda Orhangazi doneminde miladi 1352 senesinde Cubuk Cayi iizerindeki Sol-Fasol koyiinde dogmustur. Yeni Boyut Yay. Seyhi. ismail. Seyh bunu kabul etmeyince Kanuni. Haci Bayram'a intisap eden Aksemsettin bir sure soma. Tasavvufun Ruhu ve Tarikatlar.comrprofeesronal . Bu sirada Aksemsettin Haci Bayram'm iiniinii duymus ve Ankara'ya yamna gelmistir.. Bursa ve Ankara'da bulunan alimlerden tefsir.Ayasli Biinyamin 'dir. "Hie degilse oglunuz ismail'i gonderin. Istanbul. Bunlardan bazilanm tek tek inceleyelim. Gnu hapisten ctkann. Haci Bayram Veli 80 yasmda vefat etti ve nasi Ankara'da kendi adiyla amlan caminin yamndaki tiirbede metfundur. bir sure soma istanbul'da Ali'nin kerameti ortaya cikmistir. oglum tam bir ismail'dir. nitroPDF'professional download the free trial online en nttropdf. Kiiciik yasta ilim tahsiline baslayan Haci Bayram Veli. hadis. lakabi Haci Bayram Veli'dir. ' Kammi. bugiin iki bayram birden yasiyoruz diye latife edince Numan Bin Ahmet'in ismi Haci Bayram Veli olarak kaldi. 12 arkadasiyla beraber idam edilmis ve Pir Bu donemde Melamilik bircok seyh yetismistir." der. Kanuni'ye. Seyhinin vefatmdan soma Ankara'ya dondii ve burada talebeler yetistirmeye basladi. . Pir Ali. istanbul'a gelir. l' . Hak yolunda kurban olmaktan asla cekinmez. Melamilere saygi duymaya baslanus ve iran seferine giderken Aksaray'a ugrayarak. seyhi Aksarayi ile bulustugu gun bayram giinii idi.

1520 yilmda vefat etmis ve Ayas'ta kendi adiyla amlan caminin yam basmdaki tiirbesine defnedilmistir. bizde ise tac ile hirka yanar" diyerek atese girer. Haci Bayram Veli'nin vefatmdan soma tekrar Goyniik'e yerlesmistir. Babasmm vefatmdan once istanbul'a gitmis.akr. Bunun uzerine Aksemseddin. Tiirbenin dogu tarafi iizerinde bulunan hacet penceresinin iizerinde seyhi anlatan iki satirhk bir kitabe bulunmaktadir.l Omer Dede Emir Sikkini diye de bilinen Orner Dede. der. Goyniik'ten almisnr. Breaker Orner Dede veya Arapca deyimiyle Emir gelmis ve Hamudiddin Aksarayi'den feyz Seyhi Kendisi break yapmuyla ugrastigmdan Sikkini diye amlmistir. Melami seyhi Orner Dede'nin yaptiklanna kansmamis ve Orner Dede bu tarihten soma Bayramiligin Melamilik kolunu olusturmustur. Orner Sikkini sapasaglam nitroPDF'professional download the free trial online en nttropdf. Ismail Masuki Aksarayh Pir Ali'nin oglu ve halifesidir. soma irsat makamma Aksemseddin Veli'nin vefatmdan gecmis ve biitiin miiritler de ona tabi olmustur. 1505 yilmda Aksaray'da dogmustur. Hakkmda fazla bilgi bulunmayan Bimyamin.comrprofeesronal . Degum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Halk tarafmdan Oglan Seyh diye de bilinen Masuki. Bursa'ya Haci Bayram Veli'nin dergahmda tamamlamisttr. Aksemseddin ile Orner Dede arasmdaki anlasmazhk zuhur edip ates hadisesiyle27 kesin boyut kazamnca Aksemseddin. halkamiza katilmaz ise Haci Bayrarn'rn tacmi ve hirkasim almz. Olgunlugunu Ankara'da. Orner Dede. Ayasli'nm yerine pir olarak gecmis ve kisa zamanda iilkenin her tarafmda itibar kazanrmsnr. 27 Ates hadisesi: Bir Curna giinii narnazdan soma Aksemseddin bir zikir halkasi kurar Bicakci Dede halkaya katilmayarak bir kosede sohbete baslar.Bu. Goyniik'te diinyaya gelmistir. Ayasl: Biinyamin Bazi diisiincelerinden dolayi Kiitahya Kalesi'ne hapsedilen Bunyaminin Kanuni Sultan Siileymau'Ia olan miinasebetini yazrrmzm geride kalan boliimlerinde paylasmistik. Aksaraylt Pir Ali Melami diisiincelerinden ve cezbeli konusmalanndan dolayi kasith olarak yanhs anlasihp Osmanh yonetimince takibe almmis olan Pir Ali. Orner Sikkini bunun uzerine ortaya bir ates yaktrrarak "kerarnet tacta hirkada ise biz yananz. Melamiligin kurucusu ve sistemin ilk seyhidir.

miiseddes. Padisah durumu goriince hiingiir hiingiir aglamaya baslar. emri yerine getirmeyince 12 miiridiyle birlikte Seyhiilislam ibni Kemal'in fetvasiyla At Meydam'nda idam edilip cesetleri Alurkapi'ya atilrmstir. Ciinkii bu donem yoneticileri. Aksaray' a donmesi emredilen Masuki. Sarban Ahmed Melami seyhi Sarban Ahmed(01.oradan Edime'ye ge<. Tekirdag'rn Hayrabolu kazasmda diinyaya gelmis ve Kanuni Sultan Suleyman'rn Irak seferinde ve orduda deveciler basi olmasi dolayisiyla halk tarafmdan "sarban" iinvam ile amlmistir. ismail Masukiden feyz alan Ahmed. ileri gelenlerinden de kisiler. Y asmm gene ve simasmm giizel olusu sebebiyle ona Oglan Seyh iinvam yakistmlrmstir. Sarban Ahmed. Sairliginin verdigi ince ruhla Melamiligi bu tehlikeli donemde gosterisli bir sekilde halka sevdirip yasatmasim basarmistir. Atesli ve cezbeli konusmalanyla istanbul ve Edime taraflannda yiizlerce miirit toplannstir. atesli konusmalanndan dolayi diisiincelerini yediremeyen jumalci kisilerce padisaha ihbarlamr. Halimizi sana arza geldik. Rivayete gore.comrprofeesronal .erek orada bir miiddet kalmis ve istanbul'a donmiistiir. miiritleri arasmda Asker ve sipahilerin yam sira istanbul'un bulunmakta ve bunlann nezdinde hiirmet gormektedir. Siirlerinde Kaygusuz ya da Ahmedi mahlaslanm kullanmisnr. istanbul'dayken ilim ve tasavvuf konusunda yiiksek derecelerde bulunmustur. 1545). Beyazrt Cami ve diger camilerde verdigi vaazlarla "Vahdet-i Viicut" anlayisnu kendisini dinleyenlere aktarmistir. Masuki katledildigi siralarda padisah hisardaki Kandilli bahcesinde iken bir de bakarlar ki ismail Masuki on iki miiridiyle birlikte denizden su yiiziine cikarak serna etmeye baslamislar ve padisaha seslenerek "Padisahim. gazel. Divan edebiyatmm kaside. Melamileri cok yakinen ve dikkatli olarak izlemistir. terki-i bend ve miistezat sekillerinden giizel ornekler vermistir. nitroPDF'professional download the free trial online en nttropdf. mesnevi. muhammes. Ciinkii Osmanh yoneticileri Masukinin idammdan soma istanbul'da bir kansikhk cikmasmdan korkuyorlardi. Giizel ve etkileyici konusan Masuki. bizi haksiz yere katlettiler." diyerek tam bir saat denizin iizerinde serna ederler. Osmanh'mn nazik bir doneminde seyhlik yaprmstir.

bu hal senin basmi yer. s. jumalcilerin "bu zat bilgisizdir. basma adam topluyor. Zamanla etrafmda cogalan miirit halkasmdan korkanlar onu istanbul'a jumallediler. halki irsat etmek icin bazi yontemler gelistirmistir. Nefsini terbiye etmek icin sokak kopeklerinin yalaklanndan arta kalanlan yer. 45 nitroPDF'professional download the free trial online en nttropdf. Hiisameddin istanbul'dan gelen emirle mahkemeye bile cikanlmadan Seyh hapsedildi.28 Hamza Bali'nin sonu da diger Melami seyhlerinin sonu gibi olmustur. sen benim dergdhima gel. geliyor. Bayrami Melamiliginin en biiyiik temsilcisidir. degum tarihi bilinmemektedir. diyerek bu halinden krvanc duyar ve Melamet gosterirdi. Hamza'dan demistir. Serguzest.comrprofeesronal . Halkm biiyiik sevgisini kazanan Bali. Lalelizade. 2001. Hapiste cektigi bir yigm istiraplar sonucunda 1557'de vefat etmistir.Ankaralt Hiisameddin Ankara'mn Kutluhan koyiinde dogmus. Bu sirada seyhinin idammi uzaktan izleyen bir miirit de yasadigi actya dayanamarms ve belindeki bicag. oldukca sakmcahdir" gibi sozlerinin istanbul'a ulasmasi sonucunda acele bir emirle istanbul'a getirtilmis ve Seyhiilislam Ebusuud Efendi'nin fetvasiyla Siilaymaniye'nin arkasmdaki Deveoglu cesmesi oniinde bazi miiritleriyle birlikte idam edilmistir. Lalelizade Abdulbaki'nin yazdigma gore bunlardan birisi sudur: Bosna etrafmdaki meyhane ve icki icilen yerleri gezen Hamza Bali. su ictigin seytan sidiginin ne nesesi ne hayrz olur. Bosnalt Hamza Bali Kuvvetli ve cezbeli vahdetci olan Bosnah Hamza Bali. irsada giicii yoktur. Koyiinde yaptirdigi camide her Cuma namazmdan soma zikir toplantilan diizenleyerek cezbeli konusmalar yapardi. cok Melamet gosteriyorsun. 28 ABDULBAKi. Sarban Ahmed'in vefatiyla birlikte irsat makamma gecmistir. Kaknus yay. gordiigii her sarhosa "Ey ogul. kendine saplayarak oracikta intihar etmistir. gorenlere de riyazetten vazgectim. istanbul." Seyhlik makamma gelen Hamza Bali. sana ilahi askin kudret sarabtndan icireyim ki ebedi mutluluktan sarhos olursun" derdi. her giin tavuk corbasi iciyorum. Onun bu halini goren seyhi Hiisameddin. miiridine "Adm sehitler piri Hz.

Uskiip. Y etistirdigi Bosnah Abdullah Efendi ve Hiiseyin Lamekani isimli sahislardan anlasildigi iizere. Kabaduz'un sadece terzilik alamnda degil zahiri ve batmi ilimlerde de oldukca iyi bir egitimi vardir. Seyyid Muhammed Niir'ul Arabi Muhammed Nur. Bosna'da icra ettigi Usturumca'da. Babasi Kudiis'ten Misir'a gocen. istanbul. Yanya' dan baslayan seyahatlerini iskenderiye.comrprofeesronal . aba diken" iinvamyla amlmistir. Medine. piri bir sufi-bilgin olan Seyyid Muhammed Nur'ul Arab veya Seyyid Muhammed Nur'dur. Selanik. Melami seyhlerinin doneminde art arda idam edilmelerinden dolayi asil kimligini gizlemistir ve bu da hayati hakkmda elimizde bilgilerin olmamasma sebep olmustur. giiniimiiz Melamiliginin basladigi devre olup Turk Melamilerince. onun manevi irsadmdan da nasibini almistir. Budunlu Hiisamettin ve Belgrath iki miiridi aracihgiyla Bayrami Melamiligini Macaristan'a kadar goturerek gelismesini ve yayilmasnu saglannstir. Antalya. siirdiirmiis ve son irsat 1887 yilmda vefat etmis ve vefat ettigi odaya nitroPDF'professional download the free trial online en nttropdf. esas Melamiligin kurulus devresi olarak kabul edilmektedir. Asil adi Bursah seyh Hamza'dir. dayisi ve dedesinin himayesinde birkac yil gecirdikten soma Ezher Universitesi'ride hocahk yapan Seyh Hasan el-Kuveysni'nin terbiyesine emanet edilmis olur. Kiiciik yasta yetim kalan Muhammed. bir sufi zaviyedar ailenin cocugu olan Kudiislii Ibrahim Efendi'dir. Hocasmm istegiyle. Mekke. Yenbu. eserlerini Tiirkce ve Arapca yazrmstir. Bu devrenin kurucusu.Bursalt Hasan Kabaduz Ankarah Husameddin'in miiritlerinden olup meslegi terzi oldugundan dolayi. Bircok eseri bulunan Nur'ul Arab. •:. "kaba diken. Bu zattan dersler almaya baslayan Muhammed. Arab'm peygamber soyundan geldigi ve seyyid oldugu kabul edilmektedir. faaliyetlerini gomulmiistur. 1601 hayata gozlerini yummustur . Melfimiyye-l Niiriyye(Son Devre Melfimllerl) Melamiyye-i Nuriye adiyla da amlan bu devre. 1813 'te Misir'm Mahallet'iil Kiibra kasabasmda diinyaya geldi.

Kocana'da Hifzt Pasa'nm yaptirdigi medresede ders verme ve irsat faaliyetlerine baslamistir. S. egitim gormustur. istanbul'da bulundugu sirada devrin alim ve seyhlerinin bircogu Melamet nesesi yayan bu zata intisap etmislerdir. Aynca Hifzi Pasa'nm ev halkma da hocahk yapan Nur. 374 . Anadolu'dan Uskup'e dondugiinde koruyucusu Hifzi Pasa'mn yerini Servili Selim Pasa'mn aldigim gordii. Bir sure soma Selim Pasa'yla beraber istanbul'a geldi. Yanya'da Naksibendi seyhi Yusuf Efendi'yle tamsir ve Naksibendi tarikatmdan feyz ahr. Ve bu vahdeti viicut. Selim Pasa kisa zamanda Muhammed Nur'un yamnda ve miiritlerinden oldu. Bir miiddet burada kaldiktan soma Uskup'e geri dondii. Ancak bu tarikatm cok sekilci ve kuralci olmasi hasebiyle tarikattan kisa bir sure soma siynhr. Bu tarikatta hakim 6ge vahdeti viicuttur. yilm bir kisrmm Kocana'da bir kismmi Uskiip'te geciriyordu ve bu sirada ya~121 idi. Bu sirada 2. burada Seyh Hasan'la bulusuyor ve onun isaretiyle Anadolu'ya gelmis ve bir sure burada kaldiktan soma Balkanlara gecmistir.comrprofeesronal . Varidat'mdan yazdtgi Ancak diger amaclanna jurnallenmistir. seyhinin isaretiyle Misira donen Muhammed Nur. basma gelmemis ve jumalciler Seyyid Nur. Uskiip'te kaldigi siralarda Kazanh Abdiilhalik Efendi adh bir Naksi seyhinden daha feyz almisnr. 29 . Yanya'dan soma gittigi Mekke'de Halvetiligin Sabaniyye kolundan olan Seyh Ibrahim es-Samanki'den tarikatmdan da etkilenmistir. tam bir ibn Arabi tarzi tasir. Tasavvufun Ruhu ve Tarikatlar. nitroPDF'professional download the free trial online en nttropdf. Naksilik. engin Melamet nesesi ve yaklasirmyla birlestirerek bagimsiz bir tarikat meydana getirmistir. OZTURK. hac icin tekrar Mekke'ye giden Muhammed Nur.Muhammed.. Ekberiyye ve Halvetilik gibi cesitli tarikatlann usulii ve erkamm.. Yasar Nuri.t''" Uskiip'teki dersleri sirasmda iinlii isyanci sufi Seyh Bedrettin'in serhi ders notu olarak okutunca bazi cevrelerce istanbul'a seyhlerin basma gelenler Muhammed Nur'un ulasamamistir. bundan sonraki zaman icinde birkac kez daha istanbul'a gelip bir sure kalmis ve iki defa da hacca gitmistir. "Seyyid. Aynca burada Ekberiyye Mekke'den. Medine'ye ugradiktan soma tekrar Anadolu'ya ulasmistir.

daha soma bolgemizde ve Bursah Mehmet Tahir bu mesrebe nispet edilen bu kol Tibydn sahibi has ozel bir yaygmhk kazanrmstir. Marifet yay. Dervislere mekarutekke. Marifet yay. Mustafa Kara. olusmaya kanstmrns baslayan Melamiligi Halk. S. mensuptur. Bu propagandadan sonuc alamayan kesimler bu sefer Melamiligi Kalenderilik ile bir tutup. dis goriiniisuyle KARA. halki bu sekilde yanhs bilgilendirmislerdir. Dr. Melamiyye ve Derkaviyye'dir.comrprofeesronal . "III. 20 30 31 nitroPDF'professional download the free trial online en nttropdf.t'" X. Y asamlannda asm anormallikler vardir. 46 CAMi. S. Dergah yay. istanbul. Bu tarikat kuruculanndan Afrika' da defnedilmistir. MeHimilerle Kalenderilerin Kryasi etki etmis ve bunlar az ya da cok Melamilik. Abdurrahman. vacip. (hzr: Prof. siinnet. Melami. Donem Melamileri diye tamnan ve Muhammed Nur'ul-Arabi'ye Balkanlarda Haririzade ortaya cikrms. Melamiler ile Kalenderiler arasmda anlayis bakimmdan biiyiik farkhhklar vardir. Diger biz Melamiler hakkmda soylenenleri aktarmakla yetinecegiz. fakat bu ibadetlerini halktan ozenle gizlerler. nafile ibadetlerinin faziletlerini bilirler ve bunlara da harfiyen uyarlar. Kara'mn kitabmda zikrettigi iic olusum. tasavvuf diisiincesinin ortaya cikmasiyla birlikte dolayi Istkctlik ve Kizilbaslik ile bilgi yetersizliginden ve bazi kimseler de buna bilerek yahut bilmeyerek onciiliik etmistir. istanbul. zaviye) ve dervislere mahsus ozel ktyafete karst cikan Melamilerin Cumhuriyet doneminde diger tarikatlara mensup dervislere gore daha rahat bir ortamda mesreplerinin gereklerini yerine getirdikleri soylenebilir.v " Kalenderilerde kendini toplumdan tamamen tecrit etme vardir. tarikatlarla ilgilenmedigimizden. Melamiler yakm tarihindeki roliinden gecen bahsetmektedir. Tanzimat doneminde bolgemiz tarikatlar tarihini yakmdan ilgilendiren iic biri Asya'da. "Melamiler ise farz. 2002. Suleyman Uludag) Nefahat'ul Uns. Halidiyye. Prof. biitiin tarikatlara diisiince anlammda Melamilik nesesini benimsemistir. tarih yok. ic goriiniisuyle Hakk'la. biri Avrupa'da biri olusum miisahede edilmektedir. Dr. "Metinlerle hakkmda resmi kayitlara Giiniimiiz Tasavvuf Hareketleri" raporlar ve Melamilerin adh kitabmda. Mustafa. Bunlardan birkac tanesini verelim: Kalenderiler ibadetlerinde yalmz farza riayet ederler.Mustafa Kara. Metinlerle Gunumuz TasavvufHareketleri.

giiniimiize gelmistir. yiizyillarda olusmaya basladigi varsayilan Melamilik kadar cesitlenerek. Dogus amaclanndan otiirii. Bunlara karsihk benzer yonleri de bulunuyordu.halkla alan kisidir. iki anlayism esasmda da mala. yasama. sistemlesme. XI. karst bir tepki niteliginde olusmus ve kisa zamanda taraftar toplarmstir. Tasavvuf tarihinde tesekkiilii acismdan dikkatlerden kacmayan. halki cahil ilan etme." soziine atifta bulunarak. "Her tarikatta Melami bulunabilir. tasavvuf diisiincesi olustuktan kisa bir sure soma. gosterise kacma. Miladi 8. nitroPDF'professional download the free trial online en nttropdf. kollara aynlnus girmistir. miilke onem vermeme ve kanaat anlaytsi vardir. bir tarikat orgialenmesi olarak algilamarmzm ve bazi sistemlesmeler giiclestigi icerisine Melameti gorii~ii. bir dii~iinii~ ve Allah'a ulasma yolunda sekillenmis bir ask ve cezbe oldugudur. Melamiligin bir nese. kurumsallasma. bircok tarikata onciiliik ederek ve genisleyerek diisiincesi. tasavvufun amacmdan sapma davramslanmn karsismda bir tepki olarak zuhur etmis ve gelismistir. sevgi ve askm rehberliginde izlenen bir yol olarak giiniimiize kadar varligmi siirdiirmiistiir. muhalif tavnyla marjinalligini ortaya koyan ve tasavvufa yeni bir renk ve anlam getiren Melamilik anlayisi. Sonne Melamilik tasavvufculara ya da Melametiye. Melamiligin aslmda bir yasayis bicimi ve nese yolu oldugunu daha net kavrayabiliriz. zamanla cesitlenmis. halktan kopuk Zamamn tasavvufculanmn tekkelere kapanma. Ancak bizim burada iizerinde durmak istedigimiz.comrprofeesronal .

istanbul. 2000 KARA. Hayrani.aska ve a~lklara dair-. tarih yok GOLPINARLI. istanbul. Prof. Ankara. GOLPINARLI. Dergah Yaymlari. Inkilap Kitapevi. Siileyman. Ankara. SUNAR. Abdulbakl. Yasar Nuri. 1991 BAYRAM.A ABDULBAKi. istanbul. AU Ilahiyat Fakiiltesi Yay. Cavit. Ankara. Dr. Melamilik ve Bektasillk. 1975 Ankara Universltesl Ilahiyat Fakiiltesi ULUDAG. Kakniis Yaymlari. Ahi Evren ve Ahi Teskllatnun Kurulusu. AL TINOK. 2002 Metinlerle Giiniimiiz Tasavvuf Hareketleri. XV-XVI Asir Bayrami-Melamiligt'nin Kaynaklarmdan EI-Askeri'nin Mir'atii'l-I~k'l. OZTURK. Kureysi Risalesi. Ankara. Dergah Yaymlari. 1990 Ruhu ve Tarikatlar. Baki Ya~a. Tiirk Tarih Kurumu Yaymlari. istanbul. Oba Yaymlari. 1978 nitroPDF'professional download the free trial online en nttropdf. HacI Bayram Veli Bayramilik Melamller ve Melamilik. Trc. Konya. Milenyum Yaymlari. Tasavvuf. Yeni Boyut Yaymlari. Siileyman Uluda~D Nefahat'tll Uns.KAYNAK<. Abdulbakl. Marifet Yaymlari.. Dr. Ankara. Ankara. Serguzest . (hzr: Prof. Mustafa Kara.comrprofeesronal . Mikail. Tasavvuf Tarihi. Yaymlari. 1991 CAMi. 2001 Lalizade. Abdurrahman. tarih yok ERUNSAL. 1990 AL TINTAS. Mustafa. Tasavvufun istanbul. Abdurrahman 2003 ismail E.

comrprofeesronal . Enderun Kitabevi.diyanet. Sanal Ortam Kaynak Adresleri: www.tr www. org nitroPDF'professional download the free trial online en nttropdf. istanbul.kuranmeali. 2002 ViCD. Sadik. Ankara. Cilt) Ustaoglu Yaymcihk.ANI.USTAOGLU.org www. 1995 Tarikatlar ve Silsllelerlt'I'omdr-r Turfik-r 'Aliyye). ve 2. wikipedia. Gecmlsten Giiniimiize Tarikatlar ve Silsileleri(l.gov. Seyyid Osman.tr.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->