Soru 1 (Ağırlık 3.

23%) İş Sağlığı ve Güvenliği Avrupa Birliği içerisinde, hangi tarihten itibaren ağırlıkla ele alınmaya başlanmıştır? ( )1960'lardan itibaren ( )1950'lerden itibaren ( )Hiçbiri (x)1980'lerden itibaren ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.23 = 3.226%

Soru 2 (Ağırlık 3.23%) 1865 yılında hangi nizamname yayımlanmıştır? ( )Vefik Paşa Nizamnamesi ( )Maadin Nizamnamesi (x)Dilaver Paşa Nizamnamesi ← Doğru cevap ( )Mahmut Paşa Nizamnamesi Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.23 = 3.226%

Soru 3 (Ağırlık 3.23%) İşyerlerinde güvenli olmayan kişisel davranışlarla ilgili verilen örneklerden uygun olmayan hangisidir? ( )Güvenliksiz yükleme ve istifleme yapmak (x)İşe yeni başlamış olmak ← Doğru cevap ( )Kişisel koruyucuların kullanılmasındaki başarısızlık ( )İşin bilinçsiz tehlikeli ve güvenliksiz hızla yapılması Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.23 = 3.226%

Soru 4 (Ağırlık 3.23%) Sir Percivale Pott, 1776’de baca temizleyicilerinin hangi kanser türüne sebep olduğunu tarif etmiştir? ( )Akciğer kanseri ( )Hiçbiri ( ) Lenf kanseri (x)Skroktum (testis) kanseri ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.23 = 3.226%

Soru 5 (Ağırlık 3.23%) Alerjik bünyesi olanların irritan ve allerjen kimyasalların sıklıkla kullanıldığı bir işte çalışmaması, bağışıklık durumunda bozukluk olan birin biyolojik risklerin yoğun olduğu iş

kollarında çalışmaması, ağır yük kaldırma gerektiren işlerde zayıf fizik yapılı kişilerin çalışmaması gibi uygulamalar hangi iş sağlığı uygulamasına örnek olarak verilebilir? ( )Aralıklı kontrol muayenesi ( )Ergonomik uygulamalar (x)Uygun işe yerleştirme ← Doğru cevap ( )İşyeri sağlık risklerinin kontrolü Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.23 = 3.226%

Soru 6 (Ağırlık 3.23%) İlk Sendikal girişimlerle aşağıdakilerden hangileri gerçekleşmeye başlamıştır? ( )Hepsi ( )Kaza ve hastalık tazminatı ödenmesini ve tazminatların artırılmasını sağlamak ( )Çalıştıranların yükümlülüklerine uymalarını sağlamak (x)Çalışma sürelerini azaltmak ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.23 = 3.226%

Soru 7 (Ağırlık 3.23%) Çalışanı üretemediği dönemde korumayı amaçlayan sigortalar aşağıdakilerden hangisidir? ( )Sakatlık ve yaşlılık (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )Analık ve işsizlik ( )Kaza ve hastalık Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.23 = 3.226%

Soru 8 (Ağırlık 3.23%) Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı uygulamalarının" temel ilkelerinden" biri değildir? (x)İşyerinde sağlık hizmeti sağlanması ← Yanlış cevap ( )İşyeri sağlık risklerinin kontrolü ( )Aralıklı kontrol muayenesi ( )Ergonomik uygulamalar Not: 0% Test Puanı: 0% × 3.23 = 0%

Soru 9 (Ağırlık 3.23%) Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı uygulamalarının "temel ilkelerinden" biri değildir? (x)İşe uygun işçi alma ← Doğru cevap ( )Uygun işe yerleştirme ( )Aralıklı kontrol muayenesi

( )İşyeri

ortam faktörlerinin değerlendirilmesi

Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.23 = 3.226%

Soru 10 (Ağırlık 3.23%) İş denetimi hangi amaçla başlatılmıştır? ( )İşçinin çalışmasını sağlamak (x)Yasal düzenlemelere uyulmasını sağlamak ← Doğru cevap ( )Hepsi ( )İşverenin otoritesini arttırmak Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.23 = 3.226%

Soru 11 (Ağırlık 3.23%) Aşağıdakilerden hangisi çalışma hayatının teftiş ve denetimi ile ilgili kanunî dayanaklardan biri değildir? ( )1982 tarihli Anayasa (x)Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile ilgili Yönetmelik ← Doğru cevap ( )81 numaralı İLO sözleşmesi ( )4857 sayılı İş Kanunu Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.23 = 3.226%

Soru 12 (Ağırlık 3.23%) Bir İşletmenin bileşenleri aşağıdakilerden hangileridir. ( )Ortam (fiziksel, toplumsal) ( )Gereçler (makine ve maddeler) (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )Çalışanlar, görevler Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.23 = 3.226%

Soru 13 (Ağırlık 3.23%) İş sağlığı uygulama İlkelerinden olmayanı işaretleyiniz ( )İş yeri risklerinin saptanması (x)Yetersiz işçilerin tasfiyesi ← Doğru cevap ( )Uygun işe yerleştirme ( )İş yeri risklerinin kontrolü Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.23 = 3.226%

23%) Ülkemizdeki işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili ilk yasal belge aşağıdakilerden hangisidir? ( )Borçlar Yasası (1926) (x)Dilaver Paşa Nizamnamesi ← Doğru cevap ( )Umumi Hıfzısıhha Yasası ve Belediyeler Yasası (1930) ( )Hafta Tatili Yasası (2 Ocak 1924) Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.226% Soru 15 (Ağırlık 3.226% Soru 16 (Ağırlık 3.23%) İş sağlığının temel ilkelerinden biri olan Uygun işe yerleştirme ilkesi gereğince "işe alınacak çalışanın özelliklerine göre uygun bir işe yerleşmesi sağlanmalıdır" Aşağıdakilerden hangisi Uygun işe yerleştirme amacıyla çalışanın göz önünde bulundurulması gereken özelliklerinden biri değildir? ( )Çalışanın becerileri ( )Çalışanın Enfeksiyon öyküsü ve bağışıklık durumu (x)Çalışanın sigorta durumu ← Doğru cevap ( )Çalışanın fiziksel ve mental kabiliyeti Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.Soru 14 (Ağırlık 3.23 = 3.23%) Uluslar arası Çalışma Örgütünün hangi sayılı sözleşmelerinde işte sağlıklı olmak tanımlanmıştır? ( )177 ( )190 (x)165 ( )155 ve 188 sayılı ve 200 sayılı ve 166 sayılı ← Yanlış cevap ve 161 sayılı .226% Soru 17 (Ağırlık 3.23 = 3.23%) Aşağıdakilerden hangisi tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası bilinmelidir? ( )İş sağlığı ve güvenliği uzmanı (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )İş sağlığı ve güvenliği kurulu ( )İşverenin kendisi Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.23 = 3.

23%) İşyeri ortamında herhangi bir maddenin ortamdaki düzeyinin Çalışma süresi boyunca hiçbir zaman ulaşılmaması veya aşılmaması gereken düzeyine ne ad verilir? ( )Akut toksik değer ( )ESD değeri ( )Azami maruziyet değeri (x)MAK değeri ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.226% Soru 21 (Ağırlık 3.23 = 3.Ö.226% Soru 19 (Ağırlık 3.23%) Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı uygulama ilkelerinden birisi değildir? (x)Portör muayenesi ← Doğru cevap ( )İş yeri risklerinin saptanması ( )Uygun işe yerleştirme ( )İş yeri risklerinin kontrolü Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.23%) Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun (Ereğli Kömür Havzası Maden İşçisinin Hukukuna İlişkin 151 sayılı Kanun).226% .23 = 3.23 = 3. 370) ( )Paraselsus (1493 .1541 (x)Bernardino Ramazzini (1633-1714) ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.23 = 0% Soru 18 (Ağırlık 3.23 = 3. hangi tarihte çıkmıştır? ( )Hiçbiri ( )17 Ağustos 1950 ( )8 Haziran 1936 (x)10 Eylül 1921 ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 3. (1494 -1555) ( )Hipokrates (M.23%) Aşağıdakilerden hangisi "iş sağlığının kurucusu" sayılan ve "hastanın mesleğini sor" ilkesini getiren bilim adamıdır? ( )Georgius Agricola.Not: 0% Test Puanı: 0% × 3.226% Soru 20 (Ağırlık 3.

(x)İşveren.226% Soru 26 (Ağırlık 3.23 = 3.23%) İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kavramı. Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.226% Soru 24 (Ağırlık 3.23 = 3.23 = 3.226% Soru 23 (Ağırlık 3. . yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini sorumlu kişi olarak atamak zorundadır.226% Soru 25 (Ağırlık 3.23 = 3. ( )Çalışma mahalleri ergonomik şartlar dikkate alınarak tasarlanacaktır. ← Doğru cevap ( )İşyeri tehlikelere karşı yeterli koruma sağlanacak şekilde organize edilecektir. ruhsal ve sosyal yönden iyili hallerini sürdürme ve daha üst düzeye çıkarma çalışmalarıdır" şeklindeki tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder? ( )Mesleki primer korunma ( )Sağlığın yükseltilmesi (x)İş sağlığı ← Doğru cevap ( )Meslek hastalıklarından korunma Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.23%) "Bütün mesleklerde çalışanların bedensel.23%) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ( )İşçilerin yaptıkları işler dikkate alınarak periyodik sağlık muayeneleri yapılacaktır.Soru 22 (Ağırlık 3.23%) Siyasi liberalizmin ürünü olan dayanışma yasağının kaldırılması ve ilk sendikaların kurulması hangi yılda gerçekleşmiştir? ( )1888 yılında ( )1824 yılında ( )1901 yılında (x)1846 yılında ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.23%) Aşağıdakilerden hangisi iş kazası değildir? (x)İşçinin kendi imkanlarıyla işe gidip gelirken meydana gelen kaza ← Doğru cevap ( )İşçinin işyerinde kavga ederken yaralanması ( )İşveren tarafından sağlanan servis aracı ile işçilerin topluca götürülüp getirilmeleri sırasında meydana gelen kaza sonucu işçinin yaralanması ( )Sigortasız çalıştırılan işçinin işyerinde kaza geçirmesi Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.

ölçümler yapmak ve bunları ortadan kaldırma konusundaki etkinlikleri kapsar. Kısa bir süre için dahi bu düzey aşıldığında zararlı etkinin ortaya çıkacağı düşünülür. tüm mesleklerde çalışanların. ( )İş sağlığı ve güvenliği çalışanların sağlık konuları ile ilgili bir alandır. ( )İş sağlığı ve güvenliği çalışanların güvenlik konuları ile ilgili bir alandır. çalıştırılmaları sırasında sağlıklarına aykırı etmenlerden korumak. ← Doğru cevap ( ) ESD (Eşik Sınır Değer) veya Zaman Ağırlıklı Ortalama.226% Soru 28 (Ağırlık 3. Çalışma ortamındaki sağlık risklerini belirlemek. ( )MAK (Müsaade edilen Azami Konsantrasyon) değeri. özet olarak işin insana ve her insanın kendi işine uyumunu sağlamaktır (x)İş güvenliği.23 = 3. Not: 100% Test Puanı: 100% × 3. Bu kapsamdaki maddelerin ortamdaki konsantrasyonları çalışma süresi boyunca değişiklikler gösterebilir. ancak belirli bir zaman diliminde yapılan ölçümlerin ortalama değeri. Not: 100% Test Puanı: 100% × 3. belirlenen sınır düzeyleri aşmamalıdır. çalışma süresi boyunca hiçbir zaman ulaşılmaması veya aşılmaması gereken düzeye işaret eder. toksik etkilerin uzun zamanlı etkilenme sonucunda ortaya çıkabileceği faktörler için kullanılır.23%) Aşağıdakilerden hangisi Çağdaş iş sağlığı ve güvenliği'nin temel ilkelerinden birisi değildir? .23 = 3. akut toksik etkisi olan maddeler için kullanılır. ← Doğru cevap ( )İş sağlığı ve güvenliği çalışanların sosyal hakları ile ilgili bir alandır. çalışma koşulları yüzünden sağlıklarının bozulmasını önlemek.226% Soru 27 (Ağırlık 3.23%) Aşağıdakilerden hangisi riskli iş türlerinden değildir ? ( )Montaj bandında çalışma (x)Ağır bedensel iş ← Doğru cevap ( )Gece çalışması ( )Uzun süreli çalışma (fazla çalışma) Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.23 = 3.226% Soru 29 (Ağırlık 3.(x)İş sağlığı ve güvenliği çalışanların sağlık ve güvenlik konuları ile ilgili bir alandır.23%) İş sağlığı ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yanlıştır? ( )İş sağlığı. ruhsal ve sosyal iyilik durumlarını en üst düzeye ulaştırmak ve bu düzeyde sürdürmek. bedensel. onları fizyolojik ve psikolojik durumlarına en uygun çalışma ortamlarına yerleştirmek ve bu durumu sürdürmek.

sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı vardır ( )İş sağlığı güvenliği politikalarının temel ve öncelikli amacı.23 = 3.5% Soru 2 (Ağırlık 12. kendini geliştirebileceği ve toplum için fayda sağlayabileceği.226% Soru 1 (Ağırlık 12.İş sağlığı güvenliği alanında politikalar oluşturulmalı.23%) İş sağlığı ile ilgili olarak aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır? ( )Bazı mesleki faktörlerin öneminin klinisyen tarafından belirlenmesi zordur ( )Meslek hastalıklarından korunma mümkündür. ( )Bütün çalışanların. Tehlikeli Hareket-Tehlikeli Durum.5%) İnsanın Tabiat Şartları Karşısında Zayıflığı. önleme ve koruma olmalıdır (x)İş sağlığı güvenliği faaliyetleri kuramsal bir konudur ve yeni eğitim programları ile desteklemeye gerek yoktur. (x)Maruziyeti saptamak kolay olduğundan meslek hastalığı tanısı koymak kolaydır.23 = 3. Kaza Olayı.23%) Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı uygulamalarının "temel ilkelerinden" biridir? ( )Meslek Hastalıklarının tanısının konması (x)İşyerinde sağlık hizmeti sağlanması ← Doğru cevap ( )Bireysel korunma ekipmanlarının kullanılması ( )İş kazalarından korunma Not: 100% Test Puanı: 100% × 3. insan haysiyetine uygun çalışma şartlarında. uygulanması ve yeniden gözden geçirilmesine katılması sağlanmalıdır. bütün sosyal ortakların bu politikaların oluşturulması. ( )Bazı kimyasalların henüz biyolojik zararının bilinmemesi teşhisi daha karmaşık hale getirir. ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.5%) İş kazalarının % kaçı tehlikeli hareketlerden meydana gelir? .Yaralanma (Zarar Veya Hasar) aşağidakilerden hangisini oluşturur? ( )Hiçbiri (x)Kaza zinciri ( )Kaza olgusu ( )Kaza olayı ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 12.226% Soru 30 (Ağırlık 3.23 = 3.5 = 12. ← Doğru cevap ( ) Not: 100% Test Puanı: 100% × 3. Kişisel Kusurlar.226% Soru 31 (Ağırlık 3.

.5% Soru 3 (Ağırlık 12.5%) Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve iş güvenliğinin amaçları arasındadır? ( )İşletmenin korunması ( )Çalışanların korunması (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )Üretim ve kalitenin artırılması Not: 100% Test Puanı: 100% × 12. ( )300 yaralanma 29 uzuv kayıplı (x)29 yaralanma 300 ramak kala ← Doğru cevap ( )27 uzuv kayıplı 290 yaralanma ( )290 uzuv kayıplı 27 yaralanma Not: 100% Test Puanı: 100% × 12.5% Soru 6 (Ağırlık 12.. Yukarıdaki boşluklara gelecek uygun kelimeleri seçiniz..5 = 12..5 = 12. ve ...5%) İş güvenliği temel prensipleri kaç adettir? ( )12 (x)10 ← Doğru cevap ( )5 ( )2 Not: 100% Test Puanı: 100% × 12....5%) Ağır yaralanma yada ölümle neticelenen her kazanın temelinde ..5% Soru 4 (Ağırlık 12.5 = 12.5% Soru 5 (Ağırlık 12... ..5%) Tehlikeli Hareketlerin Nedenleri aşağıdakilerden hangisidir? ( )Uygunsuz mekanik koşullar ve fiziki çevre ( )İşçinin bünyeden ve yaradılışından gelen şahsi kusurları (dikkatsizlik.... meydana gelmeyen olay vardır.( )% 50 ( )%75 (x)% 88 ( )% 60 ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 12. laubalilik.5 = 12.....

5 = 12.67 = 6.5%) Dikkatsizlik. Kusurlu alet.5%) Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli durumlar içinde yer alır? (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )Yetersiz ya da fazla aydınlatma. dalgınlık. Koruyucusuz çalışma.umursamazlık) (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )Bilgi. önemsemezlik ve ihmal gibi kusurlar kazaların ikinci temel sebebidir. teçhizat kullanma Not: 100% Test Puanı: 100% × 12.5 = 12.667% Soru 2 (Ağırlık 6. alet ve makineler ( )Uygun olmayan koruyucular.67%) Ülkemizde meslek hastalıklarının görüldüğü ortalama yaş aşağıdakilerden hangisidir? (x)49 ← Doğru cevap ( )25 ( )69 ( )18 .5% Soru 7 (Ağırlık 12.5% Soru 8 (Ağırlık 12. Yetersiz. saatte (x)işin ilk saatleri içinde ← Doğru cevap ( )Bütün saatlerdeki sıklık benzerdir ( )Öğle arasından hemen sonra Not: 100% Test Puanı: 100% × 6. Yetersiz havalandırma.5% Soru 1 (Ağırlık 6.bakımsız bina. ustalık ve Fiziki yetersizlik Not: 100% Test Puanı: 100% × 12.67%) İş kazalarının meydana geldiği iş saatine göre dağılımı incelendiğinde en çok kaza görülen saat aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ( )3. Bu kusurlar aşağıdakilerden hangisi içinde yer alır? ( )İnsanın Tabiat Şartları Karşısında Zayıflığı (x)Kişisel Kusurlar ← Doğru cevap ( )Tehlikeli Hareket-Tehlikeli Durum ( )Kaza Olayı. asabiyet. Emniyetsiz yöntem ve şartlar ( )Emniyetsiz yapılmış alet ve makineler.Yaralanma (Zarar Veya Hasar) Not: 100% Test Puanı: 100% × 12.5 = 12. pervasızlık. makine.

ezmesi. İş kazaları en fazla Pazartesi günleri görülür. v.Ayak Bileği.67 = 0% Soru 6 (Ağırlık 6.67%) İş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili diğer istatistiksel veriler incelendiğinde "İş Kazası Sonucu Oluşan Yaranın" en sık görüldüğü vücut bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? ( )Gövde ve iç organlar ( )Kafa (x)Kalça. iv.667% Soru 4 (Ağırlık 6.iv.Ayak Parmakları ← Doğru cevap ( )Sırt Not: 100% Test Puanı: 100% × 6. Ülkemizde son yıllarda iş kazası görülme sıklığı ve iş kazasına bağlı fatalite hızlarında belirgin düşme saptanmıştır.Not: 100% Test Puanı: 100% × 6. v ← Yanlış cevap ( )ii.v Not: 0% Test Puanı: 0% × 6.67%) Ülkemizde meydana gelen iş kazalarının sebepleri incelendiğinde en fazla görülen iş kazası sebebi aşağıdakilerden hangisidir? (x)Cisim sıkıştırması. iii. Ülkemizde meslek hastalıkları çok görülen bir sorundur. iv.Ülkemizde en sık karşılaşılan meslek hastalıkları mesleki deri hastalıklarıdır. iii.Bacak.67 = 6.667% Soru 5 (Ağırlık 6. iv ( ) i. ( )i. ii.667% Soru 3 (Ağırlık 6. kesmesi ← Doğru cevap ( )Kişilerin düşmesi ( )Elektrik akımından ileri gelen kazalar ( )Makinelerin sebep olduğu kazalar Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.iv.67%) Aşağıdaki seçeneklerden hangileri yanlıştır? i. iii.67 = 6. batması.v (x)iii.Ayak.67%) . İş kazaları ile en fazla çalışma saatlerinin ilerleyen saatlerinde karşılaşılır. iii.67 = 6.

meydana geldiği bilinmektedir....... saatinde ( )2...67 = 0% Soru 9 (Ağırlık 6. Yukarıdaki cümlede noktalı yerlere yazılabilecek en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir? ( )4.. ..Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde meslek hastalıkları tanılarının konmaması veya oldukça düşük sayıda saptanması ve kayıtlara geçmesinin nedenlerinden biri değildir? ( )Meslek hastalıkları hastanelerinin tanıyı koymaktan imtina etmesi (x)Çalışanların en küçük bir sağlık sorununda bile meslek hastalığı endişesiyle hekime başvurması ← Doğru cevap ( )Hastaneye sevk edilen hastaların hastanede sadece klinik tanısın konması ancak meslek ilişkisinin sorgulanmaması ( )Meslek hastalığı tanısı koymaya yetkili hastanelerin sorumluluk alanları çok geniş olması gezici hizmet ekiplerinin yetersiz olması Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.667% Soru 8 (Ağırlık 6. kazaların en çok çalışmanın .....667% Soru 7 (Ağırlık 6.. .67 = 6....67%) Kazanın olduğu saate göre Türkiye'deki iş kazaları incelendiğinde.67%) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde meslek hastalıkları tanılarının konmaması veya oldukça düşük sayıda saptanması ve kayıtlara geçmesinin nedenlerinden biri değidir? ( )İşyeri hekiminin tanı koymakta yetersiz kalması veya hastalığı tanıyamaması ( )Meslek hastalıklarının ciddi olmayan bulguları olduğunda çalışanların hekime başvurmaması ( )Meslek hastalığı tanısı koymaya yetkili hastanelerin sorumluluk alanları çok geniş olması gezici hizmet ekiplerinin yetersiz olması (x)Meslek hastalıklarının çalışanlar tarafından çok önemsenen veihmal edilmeyen bir sorun olması ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 6..67%) Ülkemizin iş kazaları verilerindeki iş kazasına maruz kalan kişilerin yaşları incelendiğinde erkeklerde en çok kaza görülen yaş grubu aşağıdakilerden hangisidir? (x)35-39 yaş ← Yanlış cevap ( )15-19 yaş ( )45-49 yaş ( )25-29 yaş Not: 0% Test Puanı: 0% × 6. ...67 = 6.... saatinde ( )Bitiş saatinde (x)1... saatinde ← Doğru cevap ...

balıkçılık. Not: 0% Test Puanı: 0% × 6.667% Soru 10 (Ağırlık 6. avcılık Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.67 = 6.67%) İş kazaları ile ilgili ILO istatistiklerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( )İnşaat sektöründe çalışanların büyük çoğunluğu okur yazar. İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları ile ilgili istatistiksel veriler incelendiğinde meslek hastalığı ve iş kazalarının toplamından oluşan sağlık sorunları aşağıdaki sektörlerden hangisinde diğerlerine göre daha fazla görülmektedir? ( )Elektrik gaz ve su (x)Madencilik ← Doğru cevap ( )Ulaşım. ( )Tüm dünyadaki inşaat işçileri diğer sektörlerdeki işçilere oranla ortalama üç kat daha fazla iş kazaları sonucu hayatını kaybetmektedir ( )Ülkemizde inşaat kazaları ölümlü iş kazaları açısından birinci sırada yer almaktadır. maden sektöründedir.667% Soru 13 (Ağırlık 6.67 = 0% Soru 12 (Ağırlık 6.67 = 6.67%) Dünya çapında İSG ile ilgili olarak genel görünümü ortaya koyan temel istatistiksel veriler göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ( )Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık görülen meslek hastalıkalrı mesleki bulaşıcı . (x)Dünyada en fazla iş kazası nedenli ölüm.67 = 6. ilkokul veya ortaokul mezunudur. (x)Dünyada iş kazalarından ölüm sayıları meslek hastalıklarından kaynaklanan ölümlere göre çok daha fazladır ← Yanlış cevap ( )Silikozis ise silika tozlarına bağlı olarak oluşan ölümcül bir akciğer hastalığıdır. Dünyada 10 milyonlarca kişi etkilenmektedir.Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.67%) Dünya çapında İSG ile ilgili olarak genel görünümü ortaya koyan temel istatistiksel veriler göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ( )Tüm deri kanserlerinin %80'inin mesleki maruziyetten kaynaklandığı tahmin edilmektedir ( )Asbestozis genellikle tek başına ölüm sebebi değildir tüm dünyada sadece 100-150 kadar kişi doğrudan Asbestozis nedeniyle ölmektedir. ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 6. Ormancılık.67%) Türkiye'deki İSG durumu.667% Soru 11 (Ağırlık 6. taşımacılık ve iletişim ( )Tarım.

hastalıklardır. ( )ILO kaynaklarına göre; dünyada iş nedenli sağlık sorunlarının yaklaşık yarısı meslek hastalığı iken diğer yarısı iş kazalarıdır. Ülkemizde de bu oran benzerdir. (x)Eğer ülkemizde her bin işçi için 4 meslek hastalığı vakası görülse bile 2007 yılı verilerine göre 31000 yeni meslek hastası beklenmelidir. Oysa bu rakam sadece 1208'dir ← Doğru cevap ( )Dünyada birçok ülkede değişik dönemlerde yapılan araştırma sonuçlarına göre ortalama her yüz işçi için yılda 4 yeni meslek hastalığı vakası görülmektedir. Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.67 = 6.667%

Soru 14 (Ağırlık 6.67%) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (x)Kadın sigortalının iş saatinde çocuğunu emzirmesi sırasında gerçekleşen kaza iş kazası değildir. ← Doğru cevap ( )İş kazalarının büyük çoğunluğu 1-9 kişi arasında işçi çalıştıran küçük işyerlerinde meydana gelmektedir. ( )Türkiye'de SSK verilerine göre 1980-1996 yılları arasında iş kazası sıklık hızında önemli bir azalma görülmüştür. ( )Türkiye'de iş kazası ölümlerinin istenilen düzeyde azaltılamaması kömür madenciliği, inşaat ve nakliyat sektöründeki şartların düzeltilememesi ile açıklanabilir. Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.67 = 6.667%

Soru 15 (Ağırlık 6.67%) Ülkemizde bazı faaliyet alanlarına göre iş kazalarının dağılımı istatistikleri incelendiğinde; iş kazaları aşağıdaki sektörlerden hangisinde diğerlerine göre daha fazla görülmektedir? ( )Elek. mak. cihaz. malz. imalatı ( )Nakil araçları imalatı ( )Makine imalatı ve tamiratı (x)Metalden eşya imalatı (makine hariç) ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.67 = 6.667% Soru 1 (Ağırlık 6.67%) Halen yürürlükte olan Anayasa'mız, Türkiye Cumhuriyeti'nin kaçıncı Anayasa'sıdır? ( )Üçüncü ( )İkinci ( )Beşinci (x)Dördüncü ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.67 = 6.667%

Soru 2 (Ağırlık 6.67%)

Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk dalıdır? ( )Kamu Hukuku (x)Borçlar Hukuku ← Doğru cevap ( )İdare Hukuku ( )Mali Hukuk Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.67 = 6.667%

Soru 3 (Ağırlık 6.67%) Aşağıdaki idari organlardan hangisi Yönetmelik çıkarma yetkisine sahip değildir?

( )Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ( )Bakanlar Kurulu (x)İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ( )Başbakanlık

← Doğru cevap

Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.67 = 6.667%

Soru 4 (Ağırlık 6.67%) Aşağıdakilerden hangisi bir yaptırım türü değildir? ( )Adli Para Cezası ( )İdari Para Cezası (x)İhtarname ← Doğru cevap ( )Yapılan İşlemin İptal Edilmesi Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.67 = 6.667%

Soru 5 (Ağırlık 6.67%) Aşağıdakilerden hangisi, sosyal kurallar arasında bulunmaz? ( )Ahlak Kuralları ( )Din Kuralları (x)Trafik Kuralları ← Doğru cevap ( )Hukuk Kuralları Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.67 = 6.667%

Soru 6 (Ağırlık 6.67%) Anayasaya aykırılığın yargısal denetimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (x)Yerel mahkemede anayasaya aykırılık iddiası bulunulduğunda, hakim iddiayı anayasa

mahkemesine gönderir, ancak mevcut kanuna göre kararını da verir. ← Yanlış cevap ( )Denetim Anayasa Mahkemesince yapılır. ( )Anayasaya aykırılığı, herhangi bir dava sırasında herkes ileri sürebilir. ( )Cumhurbaşkanı, iktidar partisi meclis grubu, ana muhalefet meclis grubu ve milletvekili üye tamsayısının beşte biri yayımı izleyen 10 gün içinde şekli bakımdan anayasaya aykırılık iddiasında bulunabilir. Not: 0% Test Puanı: 0% × 6.67 = 0%

Soru 7 (Ağırlık 6.67%) Tüzükler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (x)Tüzükler hazırlanmadan önce Yargıtay onayından geçer. ← Doğru cevap ( )Kanuna aykırı tüzüğün iptal davası idari yargıda açılır. ( )Kanunun uygulamasını açıklayan hukuki kaynaklardır. ( )Normlar hiyerarşisinde tüzük, kanunlardan alt sırada yer alır. Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.67 = 6.667%

Soru 8 (Ağırlık 6.67%) Normlar hiyerarşisi, aşağıda hangi sırayla doğru verilmiştir? (x)Anayasa, Kanun-Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik ← Doğru cevap ( )Anayasa,Kanun,Tüzük, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ( )Kanun, Yönetmelik, KHK, Tüzük ( )Anayasa, Tüzük, Kanun, Yönetmelik Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.67 = 6.667%

Soru 9 (Ağırlık 6.67%) İçtihatlar ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ( )Yargı kararları kazai içtihatlardır. ( )İçtihadı Birleştirme Kararları Resmi Gazete'de yayımlanır. ( )Bilimsel görüşler ilmi içtihatlardır. (x)İçtihatlara uyulması zorunludur. ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.67 = 6.667%

Soru 10 (Ağırlık 6.67%) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ( )Kanunun düzenlediği konu hakkında, hakim örf ve adete göre karar veremez. ( )Kanun hükmünün emrediciliği, madde metnindeki cümle yapısından anlaşılır. (x)Anayasa yalnızca devlet kurumlarını bağlar, kişileri bağlamaz. ← Doğru cevap

67 = 6. ( )Konusu imkansız sözleşmeler geçersizdir. ( )Sözleşmeye aykırılık tazminat davasına konu edilebilir.667% Soru 11 (Ağırlık 6.( )Kanunda açık hüküm varsa. ( )Ahlaka aykırı sözleşmeler geçersizdir.67 = 6.67%) Aşağıdakilerden hangisi Danıştay'ın onayından geçirilmek zorundadır? ( )Kanunlar ( )Yönetmelikler ( )Tebliğler (x)Tüzükler ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.67%) Sözleşme serbestisinin sınırı için hangisi söylenemez? (x)Taraflar kanunlara aykırı türde bir sözleşme yapabilirler. tarafından çıkarılabilir.M.B.67%) Kanun Hükmünde Kararnameler ile ilgili olarak. (x)Kanun Hükmünde Kararnameler.67 = 0% Soru 13 (Ağırlık 6. aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ( )Kanun hükmünde kararnameler kanunları değiştiremez. Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.67%) Aşağıdakilerden hangisi kanunların özellikleri arasında değildir? (x)Genel Olması ← Yanlış cevap ( )Sürekli olması ( )Yazılı olması ( )Kesin olması Not: 0% Test Puanı: 0% × 6.667% ← Doğru cevap Soru 12 (Ağırlık 6. hakimin takdir yetkisi yoktur. ( )Kanun Hükmünde Kararnameler T. ← Doğru cevap ( )Temel haklar ve ödevler.67 = 6. Kanun Hükmünde Kararnamelerle düzenlenebilir. Not: 100% Test Puanı: 100% × 6. Not: 100% Test Puanı: 100% × 6. Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilir.M.667% Soru 14 (Ağırlık 6.67 = 6.667% .

33%) Birim "Test" On sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi en az ne kadardır? .Soru 15 (Ağırlık 6.667% Soru 1 (Ağırlık 3.33 = 3.33 = 3.333% Soru 4 (Ağırlık 3. ( )Ulusal kanunlar esas alınmalıdır.33%) Birim "Test" Eşi iş kazasında ölen kadın hangi davayı açabilir? ( )Rücu davası ( )İş göremezlik tazminatı davası (x)Destekten yoksun kalma tazminat davası ← Doğru cevap ( )Maddi tazminat davası Not: 100% Test Puanı: 100% × 3. ( )Anayasa mahkemesine başvurulmalıdır. ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 6. (x)Uluslararası antlaşma hükümleri esas alınmalıdır.33%) Birim "Test" İş kazası ve meslek hastalığı tanımı tam olarak hangi kanunda yer alır? ( )İş Kanunu ( )Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (x)SS ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ← Doğru cevap ( )Borçlar Kanunu Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.67%) Temel hak ve özgürlüklere ilişkin usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmalarla ulusal kanunlar çakıştığı takdirde nasıl bir yola başvurulması gerekir? ( )Uluslararası Adalet Divanına başvurulmalıdır.33%) Birim "Test" İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan işveren kusurunun cezai yönden yaptırımları aşağıdaki hangi mevzuatta yer alır? ( )SS Kanunu (x)Ceza Kanunu ← Doğru cevap ( )İş Kanunu ( )Ticaret Kanunu Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.33 = 3.67 = 6.333% Soru 3 (Ağırlık 3.333% Soru 2 (Ağırlık 3.

333% Soru 5 (Ağırlık 3.(x)20 ( )26 ( )15 ( )30 gün ← Doğru cevap gün gün gün Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.33 = 3. işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması Not: 100% Test Puanı: 100% × 3. işveren güvenini kötüye kullanmak.33%) Birim "Test" Aşağıdaki hallerden hangisi çalışma süresinden sayılmaz? (x)İşveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süreler ← Doğru cevap ( )Yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan iş yerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri esnasında geçen süreler ( )İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler ( )Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler . ← Doğru cevap ( )İşveren adına hareket eden ve işin.333% Soru 7 (Ağırlık 3.33 = 3.33%) Birim "Test" Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( )İşveren vekilinin işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur. alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak. aşağıdaki hallerden hangisine göre feshetmesi halinde geçersizdir? ( )İşçinin işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması (x)İşverenin işçiye cinsel tacizde bulunması ← Doğru cevap ( )İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlattığı halde yapmamakta ısrar etmesi ( )İşçinin. ( )Asıl işveren.333% Soru 6 (Ağırlık 3. Not: 100% Test Puanı: 100% × 3. sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin. hırsızlık yapmak. (x)İşveren vekilliği özel hükümlere dayanan özel bir statüdür.33 = 3.33%) Birim "Test" Süresi belirli olsun veya olmasın işverenin iş sözleşmesini. işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir. iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.

33 = 3.33 = 3.Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.33%) Birim "Test" Geçici iş ilişkisi en fazla ne kadar süre ile yapılabilir ve kaç defa yenilenebilir? ( )Süre ve tekrarlama zorunluluğu yoktur (x)6 ay .333% Soru 9 (Ağırlık 3.33%) Birim "Test" .33%) Birim "Test" Ara dinlenmesi ile ilgili sürelerde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( )Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat ara verilir ( )Dört saat veya daha kısa süreli işlerde on beş dakika ara verilir ( )Yedi buçuk saten fazla süreli işlerde bir saat ara verilir (x)Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılır ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.333% Soru 11 (Ağırlık 3.333% Soru 8 (Ağırlık 3.2 defa ( )1 yıl .33%) Birim "Test" Kaç yaşını doldurmamış genç işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz? ( )17 ( )18 (x)16 ← Doğru cevap ( )19 Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.2 defa ← Doğru cevap ( )3 ay .33%) Birim "Test" İş Müfettişleri hangi birime bağlı çalışır? ( )Personel Dairesine ( )Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına ( )İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne (x)İş Teftiş Kurulu Başkanlığına ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.333% Soru 12 (Ağırlık 3.33 = 3.33 = 3.1 defa Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.333% Soru 10 (Ağırlık 3.33 = 3.

M.33%) Birim "Test" Aşağıdakilerden hangisi belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa . adına ( )Bakan adına ( )Cumhurbaşkanı adına (x)Devlet adına ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.33 = 3.33 = 3.333% Soru 16 (Ağırlık 3.33%) Birim "Test" Gece süresi ve gece çalışmaları ile ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi yanlıştır? (x)Gece ve gündüz postalarında.33%) Birim "Test" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri kimin adına denetleme yapar? ( )T.33%) Birim "Test" İşverenin İş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim verme zorunluluğu hangi kanunda yer alır? (x)İş Kanunu ← Doğru cevap ( )Meslek Eğitim Kanunu ( )İş Kurumu Kanunu ( )SSK Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.33 = 3.M.333% Soru 13 (Ağırlık 3.B. postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az yedi buçuk saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz ← Doğru cevap ( )İşçilerin gece çalışmaları yedi buçuk saati geçemez ( )Gece çalıştırılan işçiler en geç iki yılda bir defa işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilirler ( )Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20:00'de başlayarak en erken saat 06:00'ya kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönemdir Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden işverenin sorumluluğu devir tarihiden itibaren kaç yıldır? ( )1 ( )10 (x)2 ← Doğru cevap ( )5 Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.333% Soru 15 (Ağırlık 3.33 = 3.333% Soru 14 (Ağırlık 3.

bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra ( )İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için.33 = 3.33 = 3.33 = 0% Soru 19 (Ağırlık 3.bildirilmesine yanlıştır? ( )İşi 6 aydan 18 aya kadar sürmüş olan işçi için.33%) Birim "Test" . bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak bir hafta sonra ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.33%) Birim "Test" Aşağıdaki işlerden hangisi İş Kanunu kapsamına girer? ( )Ev hizmetleri ( )Deniz ve hava taşıma işleri (x)50'den fazla işçi çalıştıran tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerleri veya işletmeleri ← Doğru cevap ( )507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerleri Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.333% Soru 18 (Ağırlık 3. bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra (x)İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için. bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra ( )İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için.33%) Birim "Test" Kusur oranları hangi kanuna tabidir? (x)SS Kanunu ← Yanlış cevap ( )İş Kanunu ( )Borçlar Kanunu ( )Ticaret Kanunu Not: 0% Test Puanı: 0% × 3.33 = 3.33%) Birim "Test" Bir işyeri kapatıldıktan sonra işveren tarafından ilgili Bölge Müdürlüğüne en fazla ne kadar zaman içinde bildirimde bulunulmalı? ( )15 gün ( )3 ay (x)1 ay ← Doğru cevap ( )3 gün Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.333% Soru 20 (Ağırlık 3.333% Soru 17 (Ağırlık 3.

33 = 3. bundan fazla devam edenlere sürekli iş denir ( )İşçinin normal haftalık çalışma süresinin.333% Soru 21 (Ağırlık 3.33 = 3.33%) Birim "Test" Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( )Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur ( )Nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere süreksiz iş.İşçinin iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışmasının sakıncalı olduğu işyerlerinde.33 = 3.333% Soru 22 (Ağırlık 3.333% Soru 23 (Ağırlık 3. tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir (x)Çağrı üzerine çalıştırmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılmazsa ücret ödenmez ← Doğru cevap .33%) Birim "Test" Aşağıdaki işlerden hangisi İş Kanunu kapsamına girmez? ( )Tarım sanatları ile tarım aletleri. makine ve parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalarda görülen işler (x)Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri ← Doğru cevap ( )Halkın faydalanmasına açık veya işyerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri ( )Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işleri Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.33%) Birim "Test" İşyeri kapatılması işlemi hangi tip uygulamadır? ( )Cezai ( )Mali (x)İdari ( )Ticari ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 3. işin durdurulması yaptırımı nasıl bir yaptırımdır? ( )Hukuki (x)İdari ← Doğru cevap ( )Cezai ( )Mali Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.

333% Soru 26 (Ağırlık 3.33 = 3.33%) Birim "Test" İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi.33 = 3.33%) Birim "Test" Bir iş kazası sonucunda eşi ölen bir kadın aşağıdaki davalardan hangilerini açabilir? (1)Nafaka davası (2)Manevi tazminat (3)Destekten yoksun kalma tazminatı ( )1. iş akdinden doğan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma borcunu düzenleyen hukuk kuralları aşağıdakilerden hangisinde yer alır? ( )SS Kanunu .3 (x)2.Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.333% Soru 24 (Ağırlık 3.2 ( )1.3 ← Doğru cevap ( )1.33 = 3.2. işveren işçiyi derhal işten çıkarabilir? (x)30 ← Doğru cevap ( )90 ( )15 ( )10 Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.33%) Birim "Test" Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (x)Hiçbiri ← Doğru cevap ( )Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden az olamaz ( )On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden az olamaz ( )Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden az olamaz Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.333% Soru 27 (Ağırlık 3.33%) Birim "Test" İşverenin.3 Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.333% Soru 25 (Ağırlık 3.33 = 3. işyerinin malı olan veya olmayıp da eli altında bulunan makineleri. tesisatı veya başka eşya ve maddeleri kaç günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması durumunda.

333% Soru 30 (Ağırlık 3. işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi sağlık kurulunca muayeneye tabi tutulur.33 = 3.67%) Aşağıdakilerden hangisi ağır ve tehlikeli işler ile ilgili olarak İş Kanunu'nda düzenlenen hususlardan biri değildir? ( )Ağır ve tehlikeli işler raporu damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.333% Soru 28 (Ağırlık 3. ← Doğru cevap ( )İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde.33%) Birim "Test" İşyeri kapatılması işlemi hangi tip uygulamadır? ( )Ticari (x)İdari ← Doğru cevap ( )Mali ( )Cezai Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.33%) Birim "Test" SS Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi iş kazası sayılmaz? ( )Servis aracı ile evine giden ( )Görevli olarak başka bir işte çalışan ( )İş yerinin bahçesinde oturan (x)İşe gelmek için durağa giderken ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 3. (x)Ağır ve tehlikeli işler raporu ilgili bölge müdürlüğünün talebi üzerine düzenlenir.33 = 3.33 = 3.333% Soru 29 (Ağırlık 3. ( )Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçiler işe girişlerinde veya işin devamı süresince en az .333% Soru 1 (Ağırlık 16.33 = 3.( )Ceza Kanunu (x)Borçlar Kanunu ( )İş Kanunu ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.33%) Birim "Test" Aşağıdaki davalardan hangisi SSK'nın işverene kusuru nedeniyle zararı tazmin için açtığı davadır? (x)Rücu davası ← Doğru cevap ( )Ceza davası ( )Tazminat davası ( )SSK davası Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.

Komisyona kıdemli iş müfettişi başkanlık eder......667% Soru 3 (Ağırlık 16.. cinsiyet ve sağlık durumları böyle bir işyerinde çalışmalarına engel teşkil ediyorsa... Bir işyerinde. (x)II... Bir işyerinde çalışan işçilerin yaş.Sağlık Bakanlığı'na ( )4 iş günü .67%) 4857 Sayılı İş Kanunu'na göre.... komisyon tarafından tespit tutanağı hazırlanır anacak bu kişiler çalışmaktan alıkonulamaz.. içinde yazı ile .yılda bir kere muayene olmalıdırlar. V ( )II.67 = 16.. V ( )I. Verilecek durdurma veya kapatma kararına karşı işverenin yerel iş mahkemesinde altı iş günü içinde itiraz etmek yetkisi vardır....667% Soru 2 (Ağırlık 16. Not: 100% Test Puanı: 100% × 16. IV Not: 100% Test Puanı: 100% × 16.....67 = 16.. II. IV.. İşyeri kapatma kararı. III.... III. bildirmek zorundadırlar. V.67%) 4857 sayılı İş Kanunu ile işverenlerin yükümlülükleri arasında sıralanan aşağıdaki maddelerden hangileri doğrudur? .67%) 4857 İş Kanunu'na göre bir işyerinin kapatılması veya işin durdurulması ile ilgili aşağıda belirtilen hususlardan hangisi/hangileri doğru değildir? I.İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'ne ( )7 iş günü ..667% Soru 4 (Ağırlık 16.ilgili bölge müdürlüğüne ← Doğru cevap ( )3 iş günü ...." (x)2 iş günü .. "İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç . işyerlerini iş sağlığı ve güvenliği bakımından denetlemeye yetkili iki müfettiş ve bir işveren temsilcisinden oluşan üç kişilik bir komisyon tarafından verilir. işçilerin yaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse bu tehlike giderilinceye kadar tehlikenin niteliğine göre iş tamamen veya kısmen durdurulur veya işyeri kapatılır.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Not: 100% Test Puanı: 100% × 16. V ← Doğru cevap ( )IV.67 = 16..

sosyal güvenlik hakkına sahiptir.IV (x)I.667% Soru 5 (Ağırlık 16.67 = 16.67%) Aşağıdakilerden hangisi T. ( )İşçiler ve işverenler.II.III. ( )II. yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek III. ( )Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. (x)İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak. IV ← Doğru cevap ( )I.67%) Aşağıdakilerden hangisinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bir madde bulunmaz? ( )Borçlar Kanunu ( )Belediyeler Kanunu ( )Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (x)Anayasa ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 16.5%) Uluslararası Çalışma Örgütü.67 = 16. kaç yılında imzalanan Versay Antlaşmasında öngörülen Milletler Cemiyeti ile ortaya çıkmıştır? ( )1925 ( )1922 ( )1923 .667% Soru 6 (Ağırlık 16.İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek II.67 = 16. ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 16. araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdürler. karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler.I.İşçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler.İşçinin yaptığı iş ile ilgili olarak gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini işe girişten önce almış olduğunu denetlemek IV.III Not: 100% Test Puanı: 100% × 16. IV ( )II.C Anayasası'nın çalışma hayatı ile ilgili içerdiği düzenlemelerden birisi değildir? ( )Herkes.667% Soru 1 (Ağırlık 12.İşyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.

(x)1919 ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 12.5%) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinde bulunan kaç birim vardır? ( )7 ( )3 (x)4 ← Doğru cevap ( )5 .5% Soru 4 (Ağırlık 12.5% Soru 2 (Ağırlık 12.5 = 12.5%) Türkiye hangi tarihte Dünya Sağlık Örgütü’ne üye olmuştur? ( )30 Ekim 1945 ( )22 Temmuz 1949 (x)2 Ocak 1948 ← Doğru cevap ( )10 Mayıs 1940 Not: 100% Test Puanı: 100% × 12.5 = 12.5%) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevleri aşağıdakilerden hangisidir? ( )İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek ( )Mesleki yeterlilik sisteminin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli tedbirleri almak (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önleyici ve koruyucu hizmetleri yürütenlerin niteliklerini belirlemek. eğitimlerini ve sertifikalandırılmalarını sağlamak Not: 100% Test Puanı: 100% × 12.5 = 12.5%) Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinde bulunur? ( )Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) ( )İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM). Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK) Not: 100% Test Puanı: 100% × 12. İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (İSGÜM) (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )İş Teftiş Kurulu Başkanlığı.5% Soru 3 (Ağırlık 12.5 = 12.5% Soru 5 (Ağırlık 12.

ölçümlerini gerçekleştirmek (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )Bu ölçümlerle ilgili olarak kendisine bağlı olarak faaliyet gösteren laboratuvarlarda analiz çalışmalarını yürütmekte Not: 100% Test Puanı: 100% × 12.5%) Aşağıdakilerden hangisi ILO'nun temel stratejik hedefleri arasındadır? ( )Kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmeleri için daha fazla fırsat yaratmak.5 = 12.5% Soru 8 (Ağırlık 12. toz.Not: 100% Test Puanı: 100% × 12.67%) .5 = 12.5% Soru 6 (Ağırlık 12. Not: 100% Test Puanı: 100% × 12.5 = 12.67 = 0% Soru 2 (Ağırlık 6.67%) Eğitime katılanlar." İlkesi hangi belgede yer almaktadır? (x)Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde ← Doğru cevap ( )Mahmut Paşa Nizamnamesinde ( )Dilaver Paşa Nizamnamesinde ( )WHO Kuruluş beyannamesinde Not: 100% Test Puanı: 100% × 12. temel ilke ve haklar geliştirmek ve gerçekleştirmek.5 = 12.5% Soru 7 (Ağırlık 12.5% Soru 1 (Ağırlık 6.5%) "Herkesin.5%) Aşağıdakilerden hangisi İSGÜM'ün görevleri arasındadır? ( )Titreşim ve termal konfor ölçümlerini gerçekleştirmek ( )Gaz. Üçlü yapıyı ve sosyal diyalogu güçlendirmek. (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )Çalışma yaşamında standartlar. gürültü. mesleğini seçme ve adil ve uygun iş koşullarında çalışma hakkı bulunmaktadır. teorik eğitimin % kaçına katılmak zorundadır? (x)% 80 ← Yanlış cevap ( )% 90 ( )% 60 ( )%70 Not: 0% Test Puanı: 0% × 6. ( )Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini artırmak. çalışma.

Eğitimin süresi, teorik ve uygulama olmak üzere toplam kaç saatten az olamaz? ( )210 ( )240 (x)220 ← Doğru cevap ( )200 Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.67 = 6.667%

Soru 3 (Ağırlık 6.67%) İş yeri hekimleri; Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az.............., buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için on işçi başına yılda en az ............. süre hizmet verirler. (x)36 saat 90 dakika. ← Doğru cevap ( )24 saat 60 dakika ( )60 dakika 24 saat ( )90 dakika. 36 saat Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.67 = 6.667%

Soru 4 (Ağırlık 6.67%) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimi; aşağıdakilerden hangisi ile işbirliği yapar. (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )İşletmede iş sağlığı ve güvenliği işçi temsilcisi ile ( )İşverenle ve İşyeri bünyesindeki bütün üretim birimleri veya diğer bölüm çalışanları ile ( )Sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu ile Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.67 = 6.667%

Soru 5 (Ağırlık 6.67%) İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri yönetmeliğinin dayanağı aşağıdakilerden hangisidir? (x)4857 sayılı İş Kanunu ← Doğru cevap ( )3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu ( )ILO sözleşmeleri ( )İş Sağlığı ve güvenliği tüzüğü Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.67 = 6.667%

Soru 6 (Ağırlık 6.67%) Eğitim sonunda, eğitime katılanların başarılı sayılmaları için, Genel Müdürlükçe yaptırılacak

sınavdan 100 tam puan üzerinden en az kaç puan almış olmaları şartı aranır? ( )75 (x)70 ← Doğru cevap ( )85 ( )80 Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.67 = 6.667%

Soru 7 (Ağırlık 6.67%) İSG Genel Müdürlüğün, eğitim kurumlarının vereceği eğitim hizmetleri ile ilgili görevleri aşağıdakilerden hangisidir? (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınavlarını, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne veya Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptırmak ve Sınavlarda başarılı olanlara işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı belgelerini düzenlemek ( )Eğitim kurumu olarak yetkilendirilmek için yapılan başvuruları incelemek ve Eğitim kurumunun eğitim faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek, değerlendirme sonucunun 43, 45, 46, 47, 48 ve 49 uncu maddelere aykırı olduğunun belirlenmesi durumunda yetkilendirmeyi iptal etmek ( )Eğitim kurumlarına ait kayıtları tutmak. Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.67 = 6.667%

Soru 8 (Ağırlık 6.67%) İşyeri hekimleri için düzenlenecek yenileme eğitiminin süresi kaç saatten az olamaz? ( )52 ( )48 ( )36 (x)24 ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.67 = 6.667%

Soru 9 (Ağırlık 6.67%) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimi, yürütülecek hizmetler ile ilgili olarak yıllık çalışma planı hazırlar ve hazırlanan plan kimin tarafından onaylanır? (x)İşveren ← Doğru cevap ( )Sendika ( )İşçi ( )İşçi temsilcisi Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.67 = 6.667%

Soru 10 (Ağırlık 6.67%) Aşağıdakilerden hangisi işverenin yükümlülükleri arasında yer almaz? ( )Denetlemek ve geliştirmek, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek (x) İşçilere ilkyardım ve acil müdahale ile önleyici ve koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerini vermek ← Yanlış cevap ( )İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirlemek, almak, uygulanmasını izlemek ( )Hiçbiri Not: 0% Test Puanı: 0% × 6.67 = 0%

Soru 11 (Ağırlık 6.67%) Eğitim kurumlarında kişi başına en az kaç m3 hava temin edilmelidir? (x)10 ← Doğru cevap ( )8 ( )11 ( )9 Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.67 = 6.667%

Soru 12 (Ağırlık 6.67%) İş güvenliği uzmanlarının yetkileri aşağıdakilerden hangisidir? (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )Bağımsız çalışma ilkesi uyarınca bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirirken, işveren tarafından hiçbir şekilde engellenemez, görevini yapmaktan alıkonulamaz ( )Üretim planlamalarında karar alma sürecine katılır ve görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme, araştırma yapar ve çalışanlarla görüşür ( )İşyerinde çalışanların hayatı ile ilgili yakın tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde, işin geçici olarak durdurulması için derhal üst yönetimi bilgilendirir ve gerektiğinde konu ile ilgili kurum veya kuruluşlar ile işbirliği yapar Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.67 = 6.667%

Soru 13 (Ağırlık 6.67%) İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgiler, işyeri sağlık ve güvenlik birimi veya ortak sağlık ve güvenlik birimince kayıt altına alınır ve belgeler kaç yıl süreyle saklanır? ( )9 ( )7 ( )10 (x)15 ← Yanlış cevap Not: 0% Test Puanı: 0% × 6.67 = 0%

(x)Bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde. devamlı olarak en az 50 işçi çalışan ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde kurulur ( )İşveren veya vekili gereken araç ve gereci sağlamak zorundadır Not: 100% Test Puanı: 100% × 25 = 25% Soru 2 (Ağırlık 25%) İSİG Kurulunda aşağıdakilerden hangisi seçimle gelir? ( )İşveren vekili (x)Formen. (x)Hepsi ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 6. (A) sınıfı belgeye sahip olanlar aşağıdakilerden hangisinde görev yapabilirler? ( )Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde. yanlış algılama ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla. ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 6. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan isimler.S.S. ( )Özel kuruluşlar tarafından. ticari isim olarak kullanılamaz.67%) İş güvenliği uzmanlarından. ustabaşı ← Doğru cevap ( )İşyeri hekimi ( )İş güvenliği uzmanı Not: 100% Test Puanı: 100% × 25 = 25% . Kurulları sanayiden sayılan. ( )Tabela veya basılı evraklarında.G. Kurulları ayda bir toplanır (x)İ. başka bir unvan veya mevcut unvanlarının yabancı dildeki karşılıkları kullanılamaz.G.S. Kurullarının kararları danışma organı niteliğindedir ← Doğru cevap ( )İ.Soru 14 (Ağırlık 6.67 = 6.67%) Ortak sağlık ve güvenlik birimleri aşağıdakilerden hangilerine uymak zorundadırlar? ( )İsim ve unvanlar Türkçe olarak tescil ettirilir ve tabelalarında sadece yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlar yazılır ve Bünyesinde olmayan faaliyetler ve fiyatlar konusunda reklam yapılamaz.667% Soru 1 (Ağırlık 25%) İSİG Kurulu ile ilgili hangisi yanlıştır? ( )İ.G.667% Soru 15 (Ağırlık 6. ( )Hiçbiri ( )Tehlikeli ve az tehlikeli sınıflarda yer alan işyerlerinde.67 = 6.

5 = 12. çalışma izni verme.5%) Aşağıdaki tehlikelerden korunma yollarından hangisi önceliklidir? ( )Tehlike alanının mesafesinin artırılması veya çalışma ortamına kapatılması (x)Tehlikenin kaynağında yok edilmesi ← Doğru cevap ( )Kişiye yönelik koruma uygulamalarına öncelik verilmesi ( )Tehlikenin kaynağında azaltılması Not: 100% Test Puanı: 100% × 12. çalışma zamanını kısıtlama.s.5 = 12. eğitme ve katılımını sağlama. OHSAS 18001 yönetim sisteminin hangi aşamasında yapılır? . doğal afetlerle.5% Soru 3 (Ağırlık 12. uyarı tabelası. TS OHSAS 18001'in kontrol önlemlerinden hangisine girer? (x)Yönetsel ← Doğru cevap ( )Mali ( )Kişisel koruyucu ( )Mühendislik Not: 100% Test Puanı: 100% × 12.5%) İşverenin. sabotaj ve benzeri ile ilgili tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek (x)Alınan kararları bakanlığa bildirmekle yükümlüdür ← Doğru cevap ( )4857 sayılı İş Kanununun 83 üncü maddesinde belirtilen taleplerin vukuunda acilen toplanmak ve karar vermek ( )Tesislerde yapılacak abakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini uygulamalarını kontrol etmek Not: 100% Test Puanı: 100% × 25 = 25% Soru 4 (Ağırlık 25%) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun sekreterliğini kim yapar? ( )İş veren vekili ( )İşveren ( )İşyeri hekimi (x)İş güvenliği mühendisi ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 25 = 25% Soru 1 (Ağırlık 12.5% Soru 2 (Ağırlık 12. çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması için her bölümdeki ilgili kişileri bilgilendirme.Soru 3 (Ağırlık 25%) Aşağıdakilerden hangisi İSİG Kurulunun görevlerinden değildir? ( )İş yerinde yangınla.5%) Prosedür oluşturma. eğitim v.

5% Soru 4 (Ağırlık 12.5%) OHSAS 18001'in temel felsefesi hangisidir? (x)Risk değerlendirmesi yapmak ← Doğru cevap ( )İSG mevzuatına göre ihtiyaçaları belirtmek ( )Verimliliği artırmak ( )İş güvenliği ve işçi sağlığının sağlanması Not: 100% Test Puanı: 100% × 12.5% Soru 6 (Ağırlık 12.5%) Aşağıdakilerden hangisi düzeltici faaliyettir? ( )Makine koruyucuları kullanımı ( )İşe giriş muayenesi ( )İletkenlere koruma topraklama yapılması (x)Yangından sonra alınacak tedbirler ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 12.5 = 12.5%) ISO 18001'in amaçları arasında hangisi yoktur? ( )Sürekli öğrenme.5%) İşçilerin sağlık muayenelerinden elde edilen verilerin analiz edilmesi TS OHSAS 18001'in hangi aşamasında yapılır? ( )Uygulama ( )Planlama (x)Durum tespiti ← Doğru cevap ( )Kontrol önlemleri . yenilikçilik ve iyileştirme (x)Ürün ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi ← Doğru cevap ( )Risk değerlendirilmesinin yapılması ( )Stajyer ve taşeronların korunması Not: 100% Test Puanı: 100% × 12.5 = 12.5% Soru 7 (Ağırlık 12.5 = 12.( )Önlem alma (x)Uygulama ← Doğru cevap ( )Kontrol ve düzeltici faaliyetler ( )Planlama Not: 100% Test Puanı: 100% × 12.5% Soru 5 (Ağırlık 12.5 = 12.

5 = 12.5% Soru 1 (Ağırlık 20%) Aşağıdaki risk değerlendirmesi tanımlarından hangisi en kapsamlı ve en uygundur? (x)Sistematik olarak tehlikeleri belirlemek.Not: 100% Test Puanı: 100% × 12.5 = 12. riskin büyüklüğünü tahmin etmek ( )Tehlikelerin sistematik bir yolla gözden geçirilmesine imkan veren bir dizi mantık adımıdır Not: 100% Test Puanı: 100% × 20 = 20% Soru 2 (Ağırlık 20%) Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı İş Kanunu ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden getirilen yeni anlayış değildir? (x)Tespit Bazlı Reaktif ← Doğru cevap ( )Uzman Katkısı Sağlanması ( )Koruma Önleme Anlayışı ( )Çalışanların Katılımı Not: 100% Test Puanı: 100% × 20 = 20% Soru 3 (Ağırlık 20%) Kaçınılmaz risk düzeyi ne kadardır? (x)%2 ← Doğru cevap ( )%6 ( )%8 ( )%4 Not: 100% Test Puanı: 100% × 20 = 20% .5%) Aşağıdakilerden hangisi süreklilik arzeden koruma uygulamalarından değildir? (x)İşe giriş sağlık muayenesi ← Doğru cevap ( )Kişisel koruyucu donanım kullanımı ( )İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ( )Periyodik sağlık muayenesi Not: 100% Test Puanı: 100% × 12. riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol etmek için uygun nitel ve/veya nicel yöntemler kullanılarak yapılan çalışmaların bütünüdür ← Doğru cevap ( )Riskin kabul edilebilir olup olmadığının tanımlanmasını kapsayan süreç ( )Tüm proseslerde.5% Soru 8 (Ağırlık 12.

25 = 6. gürültü. titreşim en sık karşılaşılan . soğuk.25% Soru 3 (Ağırlık 6. düşük veya yüksek basınç.25%) Birim "Test" Akciğer parankiminde birikerek fibrotik reaksiyona yol açmak sureti ile çeşitli solunum hastalıklarına neden olan tozlar aşağıdakilerden hangisidir ? (x)Anorganik tozlar ← Doğru cevap ( )Bitkisel kökenli tozlar ( )Hayvansal tozlar ( )Organik tozlar Not: 100% Test Puanı: 100% × 6. . radyasyon..25 = 6. Cümlesindeki boşluğu doldurunuz.25%) Birim "Test" Atmosfer kirleticilerinin günde 8 saat maruz kalmak suretiyle uzun süre çalışan işçilerin sağlıklarına zararlı etkisi olmadığı kabul edilen en yüksek konsantrasyonu aşağıdakilerden hangisidir ? ( )Eşik Sınır Değer (ESD) ( )TLV (Treshold Limit Value) (x)MAK Değeri: (Müsaade edilen azami konsantrasyon) ← Doğru cevap ( )Milyonda kısım(ppm.25% Soru 2 (Ağırlık 6. ( )Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanımı Yönetmeliği ( )İş Ekipmanları Yönetmeliği ( )Kanserojen ve Mutajen Maddeler Yönetmeliği (x)Makina Emniyeti Yönetmeliği ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 20 = 20% Soru 1 (Ağırlık 6..parts per million. sıcak.25%) Birim "Test" Çalışma ortamında karşılaştığımız. faktörlerdir... cm3/m3 Not: 100% Test Puanı: 100% × 6..Soru 4 (Ağırlık 20%) Aşağıdakilerden hangisi riski tam olarak ifade eder? ( )Kaybetme ihtimali ( )Muhtemel kaybın miktarı ( )Belirli bir tehlike karşısında kişinin şahsi varlıklarından bir kısmını veya tamamını kaybetme ihtimali (x)Tehlikelerden kaynaklanan bir olayın meydana gelme olasılığı ile zarar verme derecesinin bir bileşkesidir ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 20 = 20% Soru 5 (Ağırlık 20%) Aşağıdakilerden hangisi ürün güvenliğine yönelik olarak çıkarılmış bir yönetmeliktir..

sonuçta renk değişikliği ve beyazlaşma ile ortaya çıkan.25% Soru 5 (Ağırlık 6. beyaz parmak veya ölü parmak adı verilen tabloyu ortaya çıkaran işyeri ortam faktörü aşağıdakilerden hangisidir ? ( )Soğuk ortam (x)Titreşim ← Doğru cevap ( )Basınçlı ortam ( )İyonizan radyasyon Not: 100% Test Puanı: 100% × 6. düşük dozda ise teratojenik.25% Soru 7 (Ağırlık 6.( )Toz ( )Kimyasal ( )Biyolojik (x)Fiziksel ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.25%) Birim "Test" Aşağıdakilerden hangisi bir atölyede bulunması gereken bir el aletidir? ( )Makas (x)Ölçme ve kontrol aleti ← Doğru cevap ( )t balans cihazı ( )Tansiyon aleti Not: 100% Test Puanı: 100% × 6. özellikle sünger avcıları gibi su altı işyerlerinde ve tünel yapımında çalışanlar aşağıdaki etkilerden hangisine maruz kalabilirler ? (x)Yüksek basınç maruziyetine ← Doğru cevap ( )İyonizan radyasyona ( )Aşırı sıcak ortama ( )Düşük basınç maruziyetine Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.25 = 6.25% Soru 4 (Ağırlık 6.25% Soru 6 (Ağırlık 6.25%) Birim "Test" Parmaklarda vazo motor bozukluk oluşturup.25 = 6.25%) Birim "Test" Yüksek dozda maruz kalındığında hücre ve doku ölümü oluşturan. mutajenik ve genetik etkiler ortaya çıkaran işyeri ortam faktörü aşağıdakilerden hangisidir ? ( )Titreşim .25 = 6. balıkçılar.25 = 6.25%) Birim "Test" Dalgıçlar.

asit ve alkaliler ve pestisidler işyeri ortam faktörlerinden hangisini oluşturmaktadır ? ( )Fiziksel faktörler ( )Ergonomik faktörler ( )Biyolojik faktörler (x)Kimyasal faktörler ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 6. günde 8 saat veya haftada 40 saat çalışma süresi içinde maruz kalındığında tüm işçilerin sağlığına zarar vermediği kabul edilen değer aşağıdakilerden hangisidir ? (x)MAK Değeri: (Müsaade edilen azami konsantrasyon) ← Yanlış cevap ( )Milyonda kısım(ppm. cm3/m3 ( )Eşik Sınır Değer (ESD) ( )TLV (Treshold Limit Value) Not: 0% Test Puanı: 0% × 6.25%) Birim "Test" İşyeri havasında var olup.25 = 6. çalışma koşullarının insan niteliklerine uygun hale getirilmesi şeklinde tanımlanan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir ? (x)Ergonomi ← Doğru cevap .25 = 6.25%) Birim "Test" Metaller.25 = 0% Soru 11 (Ağırlık 6.25 = 6.parts per million.25% Soru 8 (Ağırlık 6.25%) Birim "Test" İşyeri ortam faktörlerinden olan fiziksel faktörler aşağıdakilerden hangisini kapsamaz? ( )Gürültü (x)Kurşun buharı ← Doğru cevap ( )Ortam sıcaklığı ( )Titreşim Not: 100% Test Puanı: 100% × 6. çözücüler. gazlar.(x)İyonizan radyasyon ( )Soğuk ortam ( )Basınçlı ortam ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.25% Soru 9 (Ağırlık 6. çalışma hayatında ise.25% Soru 10 (Ağırlık 6.25%) Birim "Test" Genel anlamda yaşam koşullarının insan özelliklerine uygun hale getirilmesi şeklinde ifade edilen.

25 = 6. ( )Seyreltme aspirasyonu (temiz hava sağlanması) (x)Kişisel dozimetri-monitörler ← Doğru cevap ( )İşyeri düzenine ait uygulamalar ve genel havalandırma ( )Kaynak ve alıcı arasındaki mesafenin artırılması (yarı otomatik veya uzaktan kontrol) Not: 100% Test Puanı: 100% × 6. beyaz parmak veya ölü parmak adı verilen tabloyu ortaya çıkaran işyeri ortam faktörü aşağıdakilerden hangisidir ? ( )İyonizan radyasyon (x)Titreşim ← Doğru cevap ( )Basınçlı ortam ( )Soğuk ortam Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.25 = 6.25% Soru 15 (Ağırlık 6.25 = 6. sonuçta renk değişikliği ve beyazlaşma ile ortaya çıkan. cm3/m3 Not: 100% Test Puanı: 100% × 6. çalışma koşullarının insan niteliklerine uygun hale getirilmesi şeklinde tanımlanan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir ? .25%) Birim "Test" Parmaklarda vazo motor bozukluk oluşturup.parts per million.( )Biyoloji ( )Anatomi ( )Epidemiyoloji Not: 100% Test Puanı: 100% × 6. iş yerindeki çalışma ortamına ait korunma önlemlerinden olmayanı işaretleyiniz.25%) Birim "Test" Atmosfer kirleticilerinin günde 8 saat maruz kalmak suretiyle uzun süre çalışan işçilerin sağlıklarına zararlı etkisi olmadığı kabul edilen en yüksek konsantrasyonu aşağıdakilerden hangisidir ? ( )Eşik Sınır Değer (ESD) (x)MAK Değeri: (Müsaade edilen azami konsantrasyon) ← Doğru cevap ( )TLV (Treshold Limit Value) ( )Milyonda kısım(ppm. çalışma hayatında ise.25 = 6.25% Soru 12 (Ağırlık 6.25%) Birim "Test" Meslek hastalıklarından korunmada.25%) Birim "Test" Genel anlamda yaşam koşullarının insan özelliklerine uygun hale getirilmesi şeklinde ifade edilen.25% Soru 13 (Ağırlık 6.25% Soru 14 (Ağırlık 6.

1. ← Doğru cevap ( )Tehlikeli madde yerine daha az tehlikeli olan başka bir madde kullanılabiliyorsa onun kullanılması (substitution) ( )Tehlikeli maddeyi kullanmama ( )Tehlike arzeden yöntem yerine tehlikesiz yöntemi kullanmak (process değiştirme) Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 2 (Ağırlık 10%) Birim "TEST" İşyerlerinde sağlığı tehdit eden etkenler vücuda giriş yollarına göre sınıflandırılmaktadır.. Aşağıdakilerden hangisi kaynakta kontrol yöntemlerinden biri değildir? (x)Yerel (lokal. Kaynakta kontrol 2.25 = 6.. gürültü.25% Soru 1 (Ağırlık 10%) Birim "TEST" İşyerlerinde sağlığı tehdit eden tehlikeleri önleyici kontrol yöntemleri..." Cümlesinde noktalı yerlere gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir (x)Fiziksel ← Doğru cevap ( )Biyolojik ( )Toz ( )Kimyasal Not: 100% Test Puanı: 100% × 6. titreşim en sık karşılaşılan . Ortama ait kontrol ve 3. radyasyon.. mevzii) olarak kirli havanın emilerek çalışma ortamından uzaklaştırılması. sıcak.. düşük veya yüksek basınç.25 = 6.25% Soru 16 (Ağırlık 6. faktörlerdir.(x)Ergonomi ← ( )Anatomi ( )Epidemiyoloji ( )Biyoloji Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 6. Alıcıda kontrol olmak üzere üç ana başlıkta incelenebilir Etkeni kaynağında yok etmeyi hedeflediği için "kaynakta kontrol yöntemleri" öncelikle tercih edilmelidir. Vücudun savunma mekanizmaları ve uygulamada karşılaşılan sorunlar göz önüne alındığında bu yollardan en riskli olanı aşağıdakilerden hangisidir? ( )Kan yolu (enjeksiyon) . soğuk.25%) Birim "Test" "Çalışma ortamında karşılaştığımız.

değerlendiren ve kontrol altına alan bir teknik ve sosyal bilim ve sanattır.( )Deri yolu ( )Sindirim yolu (x)Solunum Yolu ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 3 (Ağırlık 10%) Birim "TEST" İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 6." İfadesi vardır. sağlık ve iyilik halini bozan. iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır. işçiler ve toplumdaki bireyler arasında önemli ölçüde huzursuzluk ve verimsizlik yaratan işyeri ortam faktörlerini ve stresleri gözlemleyen. hastalığa neden olan. "İşveren tarafından. maddesinde.arttıran diğer etmenleri bilen ve alınması gereken kontrol uygulamalarını bilen mesleki disiplin aşağıdakilerden hangisidir? ( )İş müfettişi (x)İş hijyenisti ← Doğru cevap ( )İş güvenliği uzmanı ( )Meslek hastalığı uzmanı Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 6 (Ağırlık 10%) Birim "TEST" . Buna göre aşağıdakilerden hangisi eğitim verilenmesi gereken konulardan biri değildir? ( )Etkili iletişim teknikleri ( )Acil durum önlemleri (x)Meslek hastalıklarının tedavisi ← Doğru cevap ( )Endüstriyel hijyenin temel ilkeleri Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 4 (Ağırlık 10%) Birim "TEST" "İşyerinde oluşan." İfadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır? ( )İşyeri hekimliği ( )Mesleki sağlık ve güvenlik ( )İş sağlığı (x)İş hijyeni ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 5 (Ağırlık 10%) Birim "TEST" İşyerlerinde sağlığı tehdit eden etkenleri tanıyabilen. etken hastalık ilişkisini karıştıranengelleyen.

tertipli ve düzenli tutulmasını ifade eden kapsamlı bir tanımdır. konakçının özellikleri ve ortama ait faktörlerin rolü incelenmelidir. (x)İş sağlığı alanında hijyen kavramı sadece biyolojik risklerden arındırmayı değil kimyasal vb.doğrudan Hububat. kişisel hijyenden farklıdır. Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 9 (Ağırlık 10%) Birim "TEST" İşyerlerinde sağlığı tehdit eden tehlikeleri Kaynağında kontrol etmek amacıyla kullanılan (substitution) yöntemini aşağıdaki ifadelerden hangisi en iyi tanımlar? (x)Tehlike arz eden yöntem yerine tehlikesiz yöntemi kullanmak ← Yanlış cevap ( )Tehlikeli maddeyi kullanmak zorunlu ise düşük miktarlarda kullanma ( )İşlemin kapalı sistemle yapılması böylece oluşan tehlikenin ortama dağılmasını önlemek ( )Tehlikeli madde yerine daha az tehlikeli olan başka bir madde kullanılabiliyorsa onun . gibi. tüy . maruziyetin.Çoğunlukla iş yeri ortamından kaynaklanan ve solunum yoluyla vücuda girerek sağlığı tehdit eden tehlikelerden biri de tozlardır.Aşağıdakilerden hangisi tozlarla ilgili olarak doğrudur? ( )Zehirli Tozlar. solunum yolunu tıkayarak öldüren tozlardır ( )Polen. pamuk. şeker ve un tozları vb. (x)Sodyum hidroksit. saç tozları ile bazı cins odunların kesilmesinde meydana gelen inorganik tozlar olup fibrozise neden olurlar. ( ) İş hijyeni çalışma ortamının temiz. kireç tozları vb. etkenin. Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 7 (Ağırlık 10%) Birim "TEST" Sağlık riski oluşturan tehlikeler değerlendirilirken. (x)Bireyin duyarlılığını belirleyen bağışıklık durumu ve genetik yapısı ← Doğru cevap ( )Maruziyet süresi ( )Etkilenimin yoğunluğu ( )Etkenin toksisite düzeyi Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 8 (Ağırlık 10%) Birim "TEST" İş sağlığı alanında "iş hijyen" kavramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ( )İş hijyeni. ← Doğru cevap ( )Kömür madenciliği ve döküm sanayisinde ortaya çıkan serbest silika ve asbest tozları fibrozis oluşturmazlar. dolaylı olarak tahriş edici etki gösterebilirler ve bunlar tahriş edici tozlar grubundadır. kürk. ← Doğru cevap ( )Fiziksel ve kimyasal riskler iş hijyeninin kapsamına girmez. yün. diğer kirliliklerden arındırmayı da kapsamaktadır. potasyum hidroksit. Aşağıdakilerden hangisi etkene ait bir özelliktir. Kişisel hijyen kavramı mikrobik kirlilikten arındırmak demektir oysa "iş hijyeni" kimyasal tehlikelerin ortamdan arındırılması demektir.

vaziyet planı. mimari proje ve beyanname üzerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından yapılan inceleme neticesinde verilen izin ( )İşletme İznidir (x)Kurma İznidir ← Doğru cevap ( )Tesis İznidir ( )Hiçbiri Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% . kişi başına kaç metreküp olmalıdır? ( )11 ( )12 (x)10 ← Doğru cevap ( )15 Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 3 (Ağırlık 10%) İşyerlerinin sağlık ve güvenlik mevzuatına ve kabul edilmiş normlara uygun kurulması için. biyolojik ve toz etkenler olmak üzere dört ana başlıkta da sınıflandırılabilir.kullanılması Not: 0% Test Puanı: 0% × 10 = 0% Soru 10 (Ağırlık 10%) Birim "TEST" Sağlığı tehdit eden etkenler etiyolojisine göre değişik şekillerde sınıflandırılabildiği gibi. Fiziksel. işyeri kurulmadan önce. kimyasal. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fiziksel etkenlerin oluşturduğu bir sağlık sorunudur ? ( )Malign hastalıklar (x)İşitme sorunları ← Doğru cevap ( )Pnömokonyoz ( )Toksik madde inhalasyonuna bağlı intoksikasyon Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 1 (Ağırlık 10%) İşyerinde Makine ve tezgahlar arasındaki mesafe en az kaç cm olmalıdır? (x)80 ← Doğru cevap ( )90 ( )70 ( )60 Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 2 (Ağırlık 10%) İşyerindeki hava hacmi.

Soru 4 (Ağırlık 10%) Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı işyerlerinde prensip olarak gürültü seviyesi kaç desibeli geçmemelidir? ( )75 (x)85 ← Doğru cevap ( )65 ( )95 Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 5 (Ağırlık 10%) Aşağıdakilerden hangisi Kurma İzni Alınması İçin Gerekli Belgeler arasındadır? ( )İşyeri mimari projesi ( )Beyanname ( )İşyerinin vaziyet planı (x)Hepsi ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 6 (Ağırlık 10%) Hangi İşyerleri Kurma İzni Almak Zorundadır? ( )Sanayi. kullanıldığı ve depolandığı işyerleri ( )İnşaat ve maden işyerleri ile taş ocaklarının sabit tesisleri (x)Hepsi ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 7 (Ağırlık 10%) işyerindeki Merdivenin eğimi en az ve en çok kaç derece olmalıdır? ( )30 65 ( )40 75 ( )50 15 (x)20 45 ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% . Ticaret Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelikte belirtilen sanayiden sayılan işlerde 10 ve daha fazla kişinin çalıştığı işyerleri ( ) Çalışan sayısına bakılmaksızın Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan tehlikeli kimyasal maddelerin üretildiği.

7 = 3.7%) Basınç değişikliği nedeni ile görülen akut hadiselerde yükümlülük süresi kaç gündür? ( )5 (x)3 ← Doğru cevap ( )10 ( )2 Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.Soru 8 (Ağırlık 10%) İşyerinin kuruluşunda.5 ( )3. yük taşıyabilmelidir? (x)500 ← Doğru cevap ( )700 ( )600 ( )800 Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 10 (Ağırlık 10%) İşletme belgesi talepleri kaç gün içerisinde incelenir ? ( )40 ( )20 (x)30 ← Doğru cevap ( )10 Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 1 (Ağırlık 3. sabit tesislerinde Tavan Yüksekliği en az kaç metre olacaktır? (x)3 ← Doğru cevap ( )2.7%) Titreşimden oluşan meslek hastalığının yükümlülük süresi ne kadardır? ( )1 yıl ( )3 yıl (x)2 yıl ← Doğru cevap ( )6 ay .704% Soru 2 (Ağırlık 3.5 ( )2 Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 9 (Ağırlık 10%) İşyeri merdivenleri metrekarede en az kaç kg.

704% Soru 4 (Ağırlık 3.7%) Gürültü düzeyi 85 DB ortamlardaki işyerlerinde günlük kaç saat çalıştırılmalıdır? ( )6.7%) Bir ses kaynağının yaydığı ses enerjisinin gücüne ne ad verilir? ( )Paskal ( )Hız (x)Akustik güç ← Doğru cevap ( )Enerji Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.7 = 3.7%) Sekiz saatlik bir sürede günlük maruziyet sınır ve etken değeri kaç m/sn karesi olmalıdır? (x)5-2.704% Soru 6 (Ağırlık 3.5 (x)7.704% Soru 3 (Ağırlık 3.5 ← Doğru cevap ( )4-8 ( )3-6 ( )5-10 Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.7 = 3.5 ← Doğru cevap ( )6 ( )8 Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.7 = 3.704% Soru 5 (Ağırlık 3.7%) Bir iş yerinde en uygun bağıl nem % kaç değerlerini aşmamalıdır? ( )80-100 ( )30-60 (x)30-80 ← Doğru cevap ( )30-70 Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.704% Soru 7 (Ağırlık 3.7 = 3.Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.7%) Havanın nemini ölçen aletlere ne ad verilir? .7 = 3.

7 = 3.7%) Birden bire şiddetli gürültünün etkisinde kalındığında meydana gelen kişisel bozukluklardan değildir? (x)Geçici körlük ← Doğru cevap ( )Terlemenin artması ( )Dolaşım bozukluğu ( )Solunum hızı değişmesi .7%) Gürültüden ileri gelen işitme kayıplarına etki eden faktörlerden hangisi etkili değildir? ( )Gürültüden etkilenme süresi ( )Sesin frekansı (x)Ortamın ısısına ← Doğru cevap ( )Gürültüye karşı kişisel duyarlılık Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.7%) Aşırı terleme ile meydana gelebilecek rahatsızlıklar hangisidir? (x)Isı krampları ← Doğru cevap ( )Kan basıncı ( )Hipertansiyon ( )Körlük Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.704% Soru 8 (Ağırlık 3.704% Soru 11 (Ağırlık 3.( )Kalorimetre (x)Higrometre ( )Monometre ( )Termometre ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.7%) Aşağıdakilerden hangisi ses basınç birimidir? ( )Sn ( )l/sn (x)Bar ← Doğru cevap ( )m/sn Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.7 = 3.704% Soru 10 (Ağırlık 3.7 = 3.7 = 3.704% Soru 9 (Ağırlık 3.

M Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.S.7%) İş yerlerinde radyasyonun kullanılmasını.denetlemesini kimler veya hangi kuruluşlar yapar? (x)Atom enerji kurumu ← Doğru cevap ( )S.S.7 = 3.B.7 = 3.G.K ( )D.704% Soru 12 (Ağırlık 3.704% Soru 15 (Ağırlık 3.T ( )İ.7 = 0% Soru 14 (Ağırlık 3.7%) Titreşimin insan vücuduna etkileri aşağıdakilerden hangisi olmayabilir? ( )Psikolojik ( )Patolojik ( )Vücut ısısı (x)Fizyolojik ← Yanlış cevap Not: 0% Test Puanı: 0% × 3.7 = 3.704% Soru 16 (Ağırlık 3.7 = 3.7%) .704% Soru 13 (Ağırlık 3.7%) Titreşimden oluşan meslek hastalıklarının oranı% kaçtır? ( )1 ( )5 ( )2 (x)0 ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.U.7%) Bir iş yerinde 30 C derecede iş kaybı % kaç oranında düşer? ( )5 (x)10 ← Doğru cevap ( )12 ( )20 Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.

704% Soru 17 (Ağırlık 3.7 = 3.2.704% Soru 19 (Ağırlık 3.7%) Normalde kaç atmosfer basınç organizmada rahatsızlık hissi dışında sağlık sorunu yaratmaz? ( )10 (x)4 ← Doğru cevap . Hareketin oluşması için geçen süreye ne denir? ( )Frekans ( )Dalga boyu (x)Hız ← Doğru cevap ( )Genlik Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.7 = 3.7%) Aşağıdakilerden hangisi kulak koruyuculardan değildir? (x)Kar maskesi ← Doğru cevap ( )Cam pamuğu ( )Parafunlu pamuk ( )Kulak tıkacı Not: 100% Test Puanı: 100% × 3. frekansı. şiddeti.7%) İş yerinde işçiler titreşim frekansı aralıkları kaç hz olan titreşimi algılar? ( )200 hz ile 10000 hz ( )500 hz ile 2000 hz ( )1000 hz ile 10000 hz (x)1 hz ile 1000 hz ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.704% Soru 18 (Ağırlık 3.7 = 3.7%) Aşağıdakilerden hangisi ses dalgalarının özelliklerinden değildir? ( )340 m/sn hızla yayılırlar ( )Dalga boyu.7 = 3. genliği ( )Madde ortamında yayılırlar (x)Enine dalgalardır ← Doğru cevap olan dalgalardır Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.704% Soru 20 (Ağırlık 3.

7%) İş yerinde hava akımının hız değerleri kaç m/sn arasında olmalıdır? .704% Soru 24 (Ağırlık 3.( )6 ( )5 Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.7%) İnsanın ortamla ısı alış verişinde etki eden faktörlerden değildir? (x)Ortamın ısı yalıtımı ← Doğru cevap ( )Hava sıcaklığı ( )Hava akım hızı ( )Radyan ısı Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.7 = 3.7%) Birim saniyedeki devir sayısına ne denir? ( )Genlik (x)Periyot ← Doğru cevap ( )Dalga boyu ( )Hız Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.704% Soru 21 (Ağırlık 3.7 = 0% Soru 23 (Ağırlık 3.7%) Kulak koruyucularında en fazla korumayı yapan malzeme hangisidir? ( )pamuk (x)Parafunlu pamuk ( )kulaklık ( )kulak tıkacı ← Yanlış cevap Not: 0% Test Puanı: 0% × 3.704% Soru 22 (Ağırlık 3.7 = 3.7 = 3.

5 ( )1.3-0.7%) Sekiz saatlik bir sürede bütün vücut için günlük maruziyet değeri sınır ve etkin olarak kaç m/sn karesi olmalıdır? ( )2-3 ( )2-1 ( )1.704% Soru 26 (Ağırlık 3.7%) Titreşim ölçümlerinde nasıl bir alet kullanılır? ( )Monometre (x)Oktav bantları ← Doğru cevap ( )Termometre ( )Higrometre Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.5-2.17 = 4.8 (x)1.7 = 3.15-0.704% Soru 1 (Ağırlık 4.7 = 3.704% Soru 25 (Ağırlık 3. (x)85 ← Yanlış cevap ( )90 ( )80 ( )88 Not: 0% Test Puanı: 0% × 3.167% .( )1-2 (x)0.17%) Hangi durum patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesinde yeterli değildir? ( )İyi bir havalandırma ( )Açık havalı sahada çalışmak ( )Gaz kaçakları uygun alarm sistemleri ile kontrol edilmesi (x)Yanıcı sıvı gaz ve tozun az miktarda kullanımı ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 4.7 = 3.3-0.5 ( )0.6-0.6 ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.7%) Kişisel koruyucu kullanmayı gerektirmeyen en yüksek gürültü düzeyi kaç Desibel olmalıdır.5 ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.7 = 0% Soru 27 (Ağırlık 3.

.Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretimi. 5.Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması.3.Hastalara tıbbi tedavi uygulamak için ayrılan yerler ve tıbbi tedavi uygulanması. 4. denir? ( )patlayıcı gaz karışımı ( )tehlikeli ortam (x)patlayıcı ortam ← Doğru cevap ( )patlama Not: 100% Test Puanı: 100% × 4.Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı.Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılacak her türlü taşıma aracı.3...17%) Patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunma hakkındaki yönetmelik kapsamına aşağıdaki çalışmalardan hangileri girmez? 1.. sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışıma . 2.4 (x)1. prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri.167% Soru 3 (Ağırlık 4.2.17 = 4.3 ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 4.4 ( )2.İşyerinde bulunan tesis.. 2. depolanması ve nakledilmesi.17%) Yanıcı maddelerin gaz. aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri. kullanımı. işlemlerden geçmesi.Soru 2 (Ağırlık 4..Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma.Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü. buhar.. 3. 3..17 = 4. ( )hepsi ( )1. kullanılan maddeler. 4..İşverenin üretime yönelik istekleri .167% Soru 4 (Ağırlık 4.17%) Patlama riskinin değerlendirilmesinde hangi hususlar dikkate alınmaz? 1.

3 (x)5 ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 4. ( )(a-b-c-d) (x)(a-c-e) ← Doğru cevap ( )Hepsi doğru ( )(a-c-d) Not: 100% Test Puanı: 100% × 4.Malzeme Güvenli Bilgi formları yanıcılık ve patlayıcılık bilgileri de içerir.17 = 4. kategori ekipman bütün bölgelerde uygulanır Not: 100% Test Puanı: 100% × 4.2 ( )2.( )4. d. maddesine göre çıkartılan malzeme güvenlik bilgi formları Türkçe olmalıdır.167% Soru 5 (Ağırlık 4.Risk değerlendirmesi sadece 5 yılda bir yapılır. 2.17 = 4. kategori ekipman ← Doğru cevap ( )Patlayıcı ortamlardan 0 ve 20 bölgede 3. . kategori ekipman (x)Patlayıcı ortamlardan 1 ve 21 bölgede 2. kategori ekipman ( )3. c. 3.17 = 4.5 ( )1.Yeni bir kimyasal madde ile çalışmada risk değerlendirmesi yapmaya ihtiyaç yoktur.167% Soru 7 (Ağırlık 4.17%) 1.Risk değerlendirmesi iş kazasından sonrada yapılmalıdır.Risk değerlendirmesi çalışma şartlarında değişiklik olduğunda tekrarlanır.Malzeme güvenlik bilgi formları sağlık güvenlik bilgilerini de kapsar.4857 sayılı kanunun 78. e.17%) Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? a.Risk değerlendirmesi yapılmadan Kimyasal maddelerle çalışmalar yapılamaz b.17%) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ( )Patlayıcı ortamlardan 2 ve 22 bölgede 1.167% Soru 6 (Ağırlık 4.

4.İşçilerden herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi (yönetmelikte belirtilen mg Pb/100 ml kan) dan fazla ise.Statik elektrik yük boşalmalarının önlenmesi.Ex-proof malzeme kullanılarak patlama enerjisi kaynağının önlenmesi İfadelerinden doğru olan ifadeler hangileridir? (x)(1-3-4) ← Doğru cevap ( )(2-3-4) ( )(1-2-4) ( )(1-2-3) Not: 100% Test Puanı: 100% × 4.Malzeme Güvenlik Bilgi formları kişisel korunma malzemesini de belirler. İfadelerinden hangisi yanlıştır. b.Biyolojik sınır değer aşılması halinde işçi sağlık gözetimine tabi tutularak aynı işte .17%) Biyolojik sınır değerleri belirlenmiş kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri ile çalışmalarda şu ifadelerden hangileri doğru ifadelerdir? a.Katodik koruma yapılarak patlama enerjisi kaynağının önlenmesi.Patlama enerjisine dönüşebilecek ısı kaynaklarının önlenmesi. haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu (yönetmeliğin ekinde verilen değer 0.17 = 4.167% Soru 8 (Ağırlık 4.17 = 4.4.Havadaki kurşunun.075 mg/m3) ten fazla ise. 2.167% Soru 9 (Ağırlık 4.Malzeme Güvenlik Bilgi formunu hazırlayanın imzası olmalıdır.17%) 1.Biyolojik izleme absorpsiyon spektrometri veya eşdeğer metot kullanılarak kanda kurşun seviyesinin ölçümünü de kapsar. ( )(Hepsi doğru) ( )(5) (x)(1) ← Doğru cevap ( )(4) Not: 100% Test Puanı: 100% × 4. 5. c. 3. d.

Proses tanımlaması. nedir? ( )yanma olayını önleme çalışmalarıdır.17 = 4.17 = 4.17%) Çok hızlı bir gaz genişlemesiyle ve genellikle ısı açığa çıkmasıyla meydana gelen bir kimyasal reaksiyon veya değişim ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? (x)Patlama ← Doğru cevap ( )Ekzotermik reaksiyon ( )Yanma ( )Hızlı yanma Not: 100% Test Puanı: 100% × 4. e.Risk değerlendirmesi yenilenir. ( )patlamadan korunma doküman çalışmalarının tümüdür.167% Soru 10 (Ağırlık 4.167% Soru 11 (Ağırlık 4.çalışmasına devam eder.17 = 4. Not: 100% Test Puanı: 100% × 4. Kullanılan maddelerin tanımlanması ( )2.3 (x)hepsi ← Doğru cevap .4 ( )1.167% Soru 12 (Ağırlık 4. Makine ve teçhizat yerleşim planı.3.17%) Aşağıdakilerden hangileri patlamadan korunma dokümanıdır? 1234İşyerinin genel planı.2. ( )Hepsi ( )(a-b-d-e) ( )(b-c-d-e) (x)(a-b-c-e) ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 4.17%) Patlama limitlerinde karışımın meydana gelmemesi ve patlama enerjisinin açığa çıkmaması için yapılacak çalışmalar. (x)patlamayı önleme kurallarının tümüdür. ← Doğru cevap ( )tehlikeli ortam oluşmaması için yapılan çalışmaların tümüdür.

Not: 100% Test Puanı: 100% × 4. ← Doğru cevap ( )Kişinin kulaklarını birleştiren çizginin ortası merkez kabul edilerek 30 cm yarı çaplı küredir.17 = 4.( )1.17%) Kimyasal Maddenin Zarar Verme Potansiyelinin Çalışma Ve/Veya Maruziyet Şartlarında Ortaya Çıkma İhtimali nedir? . ( )Patlama aralığı uygun patlama konsantrasyonudur.17%) Solunum bölgesi aşağıdaki ifadelerden hangisi ile tarif edilir? ( )Kişinin burnu merkez kabul edilerek 50 cm yarıçaplı küredir.17 = 4.167% Soru 13 (Ağırlık 4.167% Soru 14 (Ağırlık 4. (x)Patlama üst limitinde oksijen fazlalığından patlama olmaz.17%) Aşağıdaki hangi ifade yanlıştır? ( )Patlama alt limitinde oksijen fazlalığından patlama olmaz. Not: 100% Test Puanı: 100% × 4.4 Not: 100% Test Puanı: 100% × 4.17 = 4. (x)Kişinin kulaklarını birleştiren çizginin ortası merkez kabul edilerek 30 cm yarı çaplı kürenin başın ön kısmıdır.17 = 4. ( )Kişinin burnu merkez kabul edilerek 30 cm yarı çaplı kürenin başın ön kısmıdır. ← Doğru cevap ( )Patlayıcı her maddenin uygun patlama konsantrasyonu farklıdır.167% Soru 15 (Ağırlık 4. mümkün olan en az miktarlarda ve işçilerin bu maddelere maruziyetlerinin önlenmesi şartı ile Bakanlıktan izin alınarak hangi işlerde çalışılamaz? ( )Teknoloji gereği ara madde olarak kullanılması zorunlu olan üretimlerde (x)En uygun teknolojik sistem kulanılarak işçi sayısını en az seviyede tutarak üretimde ← Doğru cevap ( )Bilimsel araştırma ve deneylerde ( )Yan ürünlerde veya atık maddelerde bulunan bu maddelerin ayrılması işlerinde Not: 100% Test Puanı: 100% × 4.167% Soru 16 (Ağırlık 4.3.17%) Kimyasl maddelerle çalışmalarda alınacak güvenlik önlemleri Yönetmeliği ekinde verilen yasaklanmış kimyasal maddelerle Ancak Tam kapalı sistemlerde.

17 = 4.17%) Patlama hangi şartlarda olur? 1.17%) Toksik maddeler insan sağlığına aşağıdaki şartlardan hangi yolla etki eder? ( )solunum ( )deri ( )sindirim (x)hepsi ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 4.İşçiler üzerinde yapılan tetkiklerin kabul edilebilir düzeyde olduğu durumda b. ( )(hepsi) ( )(b-c-d) (x)(a-b-c) ← Doğru cevap ( )(b-c) Not: 100% Test Puanı: 100% × 4.hava karışımı ile patlama kaynağının aynı anda olması 2.Patlama konsantrasyonunda patlayıcı madde ve ateşleme kaynağı olması 3.167% Soru 17 (Ağırlık 4.Zengin patlayıcı madde karışımı ve ateşleme enerjisi 4.Özel çalışma şartlarında hastalık veya etkilenmenin ortaya çıkma ihtimalinin olduğu durumda d.17 = 4.Fakir karışım konsantrasyonu ve ateşleme kaynağı .17%) Sağlık gözetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? a.17 = 4.167% Soru 18 (Ağırlık 4.Patlama limitlerinde gaz.Bu gözetimler kan ve idrar tahlilleri ile yapılır.167% Soru 19 (Ağırlık 4. c.( )tehlike (x)risk ← Doğru cevap ( )potansiyel tehlike ( )şiddet Not: 100% Test Puanı: 100% × 4.Sağlık yönünden olumsuzluğu bilinen tehlikeli kimyasal maddeye maruziyet halinde.

167% Soru 20 (Ağırlık 4.17%) 1-Müsaade edilen azami konsantrasyon. MAC değer. Kabul edilebilir limit değer ( )Kabul edilebilir limit değer.3 Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 4. MAC değer.17 = 4.167% Soru 21 (Ağırlık 4.17 = 4. STEL değer.(x)1.167% Soru 22 (Ağırlık 4. STEL değer Not: 100% Test Puanı: 100% × 4.17%) Kimyasal madde tehlike derecelendirmesinde kullanılan indekslerden ATEX 100 A hangi tehlike derecelendirme sınıflamasında kullanılır? ( )Kimyasal maddelerin etiketlenmesinde ( )Hepsinde (x)Patlayıcı ortam derecelendirme sınıflamasında ← Doğru cevap ( )Yangın sınıflamasında Not: 100% Test Puanı: 100% × 4. 3-Mesai esnasında işçinin maruz kalabileceği maksimum konsantrasyon.8 saatlik mesai süresince maruz kalabileceği ortalama Konsantrasyon.17 = 4. STEL değer (x)MAC değer.4 ( )hepsi ( )1.2. TLV değer. TWA değer ← Doğru cevap ( )TLV değer. STEL değer. 8 saatlik sürede. Kabul edilebilir değer. çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırı nedir? (x)Mesleki maruziyet sınır değeri ← Doğru cevap ( ) TLV (TWA) değer ( )Kabul edilebilir limit değer ( )MAC değer .2 ← ( )2. Kabul edilebilir limit değer. TWA değer. 4-Haftada 40 saat çalışan bir işçinin. 2-15 dakikalık sürede maruz kalınan aşılmaması gereken limit değer.3.17%) Başka şekilde belirtilmedikçe. İfadeleri sırasıyla aşağıdakilerden hangileriyle ifade edilir? ( )MAC değer.

17 = 4.17 = 4. kimyasal maddeler. ortak kullanılan cansız maddeler.17%) Aşağıdaki şıklardan hangisi organizasyona yönelik önlemlerdendir? ( )Kişisel koruyucu ( )İkame ( )Havalandırma (x)Çalışanların eğitimi ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 4. hava basıncı.167% Soru 1 (Ağırlık 10%) Biyolojik bir etkenin sağlıklı kişide hastalığa yol açması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? ( )Etkenin hasta etme yetisinin yüksekliğine (patojenite-virülans). radyasyon. hava ve vektörler) (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )Konakçı adı verilen kişinin duyarlılığına ( )Çevre etmenlerine (ısı değişiklikleri.167% Soru 24 (Ağırlık 4.167% Soru 23 (Ağırlık 4.Not: 100% Test Puanı: 100% × 4. gazlar ve toksinler) bağlıdır.17%) Bir kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeni ile zarar verme potansiyeli aşağıdakilerden hangisidir? ( )tehlike ( )potansiyel risk (x)risk ← Doğru cevap ( )şiddet Not: 100% Test Puanı: 100% × 4. nem. Bulaşma yollarına (temas. Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 2 (Ağırlık 10%) Aşağıdakilerden hangisi Çalışma yaşamında karşılaşılan biyolojik risk etkenleri arasındadır? ( )mikroorganizmalar ( )insan parazitleri ( )hücre kültürleri (x)Hepsi ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 3 (Ağırlık 10%) . hava akımının hızı.17 = 4.

Kişisel bakım. ( )Yaptıkları işle doğrudan bağlantılı olarak çalışanların yakalandığı hastalıkla ilgili bilgilere sahip olunmalıdır. Ormancılık. Ağaç işleme. ( )Çalışma ortamındaki insan sağlığına zararlı olan veya olabilecek tüm biyolojik etkenlerin sınıflandırılması gereklidir. Hayvancılık. Yetkili makamların. Farmasötik. işlerinin sonucu olarak ortaya çıkabilecek alerjik veya toksik etkiler hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 6 (Ağırlık 10%) Aşağıdakilerden hangisi çalışma ortamında karşılaşılan enfeksiyonlar arasındadır? ( )Bakteriyel Enfeksiyonlar ( )Viral Enfeksiyonlar ( )Mantar Enfeksiyonları ( )Hepsi Not: 0% Test Puanı: 0% × 10 = 0% . işlerinin sonucu olarak ortaya çıkabilecek hastalıklarla ilgili bilgilere sahip olunmalıdır. Evsel (katı ve sıvı) atıkların yok edilmesi. Tarım ürünün yetiştirilmesi ve hasadı (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )Tarım ürünlerinin işlenmesi. Hayvan tüyleri ve derilerinin işlenmesi. Endüstriyel atıkların yok edilmesi Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 5 (Ağırlık 10%) Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde aşağıda söz edilen konulardan hangisi dikkate alınmalıdır? (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )Çalışanların.Tarihsel olarak sağlık çalışanlarında mesleki tehlike olarak tanımlanan ilk risk hangisidir? ( )HIV riski ( )HCV riski ( )HBV riski (x)Enfeksiyon riski ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 4 (Ağırlık 10%) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik risklere maruz kalınan meslekler arasındadır? ( )Sağlık bakımı. Balıkçılık. çalışanların sağlığını korumak için biyolojik etkenlerin denetim altına alınması hakkındaki önerileri dikkate alınmalıdır. Biyoteknoloji üretim işlemleri. Günlük bakım merkezleri. Tekstil fabrikaları ( )Laboratuvar hayvanlarının bakımı. Bina onarımı işleri. Çalışanların.

paketleme atölyeleri. kesimevi. kişisel bakım merkezleri. hayvan barınağı. Tifo ve Brusellozis (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )Şarbon Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 9 (Ağırlık 10%) Aşağıdakilerden hangisi enfeksiyon etkenleri arasındadır? ( )Tek hücreliler ( )Asellüler ( )Çok hücreliler (x)Hepsi ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 10 (Ağırlık 10%) Aşağıdakilerden hangisi Biyolojik Risk Etkenlerine Karşı Genel Yaklaşım içinde yer alır? (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )Çalışırken uyulacak hareket tarzlarının belirlenmesi.Enfeksiyon taraması için epidemiyolojik sistem. laboratuar. Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 1 (Ağırlık 20%) . atık arıtma atölyeleri vb. klinikler. Aktif bağışıklama (immünizasyon-aşılama). Başta işe giriş ve aralıklı kontrol muayeneleri olmak üzere taramalarla duyarlı kişilerin saptanması. mimari yapılarının işlevlerine uygunluğu ( )Periyodik taramalarla duyarlı kişi saptanması.Tüm çalışan personelin eğitimi ( )Uygun yalıtım ve dezenfeksiyon önlemleri.Soru 7 (Ağırlık 10%) Biyolojik etkenlerin enfeksiyon risk düzeyine göre sınıflandırılması kaç grupta yapılabilir? ( )8 ( )6 (x)4 ← Doğru cevap ( )2 Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 8 (Ağırlık 10%) Aşağıdakilerden hangisi bakteriyel enfeksiyonlar arasındadır? ( )Lejyoner hastalığı ( )Tüberküloz. Çalışma ortamının (hastane.

kahve ya da sigara ile konsantrasyonu artırma ← Doğru cevap ( )Gevşeme ( )Egzersiz ( )Olumlu davranış değişiklikleri Not: 100% Test Puanı: 100% × 20 = 20% Soru 2 (Ağırlık 20%) Aşağıdakilerden hangisi örgütsel stres yönetimlerinden biri değildir? ( )Çalışanın örgüt içi bilgi akışına katılımı ( )Esnek çalışma programı ( )İşçinin işini denetleyebilmesi (x)İş güvencesinin ortadan kaldırılması ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 20 = 20% Soru 3 (Ağırlık 20%) Aşağıdakilerden hangisi işin içeriği bakımından strese yol açan özelliklerden değildir? ( )Monoton iş ( )Vardiyalı çalışma ( )Değişmez çalışma saatleri (x)Liyakate uygun yükselme olanağı ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 20 = 20% Soru 4 (Ağırlık 20%) Hangisi iş çevresi bakımından strese yol açan nedenlerden değildir? ( )Kişisel gelişim olanaklarının yetersizliği ( )Çalışanın iş üzerinde denetiminin olmaması (x)Ekip çalışması ← Doğru cevap ( )Çalışanlar arasındaki rol belirsizliği Not: 100% Test Puanı: 100% × 20 = 20% Soru 5 (Ağırlık 20%) Aşağıdakilerden hangisi strese bağlı insan vücudunda ortaya çıkan fiziksel sorunlardan değildir? ( )Depresyon ( )Uyku bozuklukları ( )Mide-bağırsak şişkinlikleri .Aşağıdakilerden hangisi kişisel stres yönetimlerinden biri değildir? (x)Çay.

aydınlık ve gürültü gibi çevresel faktörler Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% . dizlerimizi bükerek ve dengeli olarak hafif yükleri kaldırmak ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 4 (Ağırlık 10%) Hangisi ergonomik risk faktörlerinden biri değildir? (x)Vücudumuzun dinç ve zinde tutmak için spor yapmak ← Doğru cevap ( )Aşırı tekrarlı hareketler ( )Belden eğilerek iş yapmak ( )Sıcaklık. titreşim.(x)Vücut direncindeki artışa bağlı mikrobik hastalıklara dayanıklılık ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 20 = 20% Soru 1 (Ağırlık 10%) Aşırı zorlayıcı işlerde çalışanın kendisince verilen dinlenme araları aşağıdakilerden hangisidir? ( )Önceden programlanmış (x)Spontan ← Doğru cevap ( )Maskelenmiş ( )İş-koşullu Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 2 (Ağırlık 10%) Bel üst gövde aralığı 50 kg olan bir kişi öne doğru eğilip 5 kg bir yükü kaldırırsa. sırt bölgesi ne kadar yüke maruz kalır? ( )250 kg ( )55 kg (x)550 kg ← Doğru cevap ( )5 kg Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 3 (Ağırlık 10%) Hangi işi yaparken belden yaralanma veya rahatsızlanma riski en düşüktür? ( )Uzun süre. hareketsiz ve ara vermeden oturarak çalışmak ( )Uzun süre kollarımızı başımız üzeri seviyeye uzatarak iş yapmak ( )Belden eğilerek bobin veya malzeme almak (x)Belimizi ve sırtımızı eğip bükmeden.

( )İşin insana göre tasarlanmasıdır.Soru 5 (Ağırlık 10%) Hangi ifade bel yaralanmalarından korumak için doğrudur? ( )Kaldıramayacağımız kadar ağır yükleri taşımak ( )El arabaları iterek taşımak (x)Belden yükle birlikte dönüş yapmak ← Yanlış cevap ( )Belden eğilerek yük kaldırmak ve indirmek Not: 0% Test Puanı: 0% × 10 = 0% Soru 6 (Ağırlık 10%) Hangi seçenekte verilen bilgi ergonomi tanımı için doğru değildir. ( )Ekipman tasarımıyla ilgili insanoğlunun yapabilirliliklerini sınırlarını ve diğer özelliklerini içeren bilgi bütünüdür. (x)İşçilerin uymaları gereken iş güvenliği ilkeleridir. ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 7 (Ağırlık 10%) Hangisi Ergonomik yaralanmaların etkileyebileceği vücut bölümlerindendir? (x)Kas ve eklemler ← Doğru cevap ( )Böbrekler ( )Kalp ( )Beyin Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 8 (Ağırlık 10%) Aşağıdakilerden hangisi Ergonomi'nin amaçlarından biri değildir? (x)Çalışanların moral ve motivasyonunu azaltmak ← Doğru cevap ( )Verimliliği artırmak ( )İşin gerekleri ile çalışanın kapasitesinin uyumunu sağlamak ( )Kas ve eklem yakınmalarını azaltmak Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 9 (Ağırlık 10%) Üst beden zorlamalarında hangi faktörün etkisi yoktur? ( )Uygulanan Güç . ( )Ergonomi sistemler ile onları işleten ve bakımlarını yapan insanlar arasındaki etkileşimlerle ilgilenen bir uygulamalı bilimsel/mühendislik disiplinidir.

(x)Gece çalışmak ( )Duruş ( )Tekrar Sayısı ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 10 (Ağırlık 10%) Aşağıdakilerden hangisi yorgunluk yapmaz? (x)Spor yapmak ← Doğru cevap ( )Çok az motivasyon ( )Çalışma hızı çok yavaşsa ( )Donuk iş ortamı Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 1 (Ağırlık 20%) Aşağıdaki gaz tüplerinden hangisinin valf ağızları sağ vida dişlidir? ( )Hidrojen ( )SPG (x)Oksijen ← Doğru cevap ( )Asetilen Not: 100% Test Puanı: 100% × 20 = 20% Soru 2 (Ağırlık 20%) Aşağıdakilerden hangisi Elektrik kullanılan kaynak işlerinde kazaya neden olmaz? ( )Güç kaynağının boşta çalışma geriliminin yüksek olması ( )Kaynak ekipmanlarındaki izolasyon bozuklukları ( )Şebeke geriliminin iş parçasına bağlanması (x)Çalışılan ortamın kuru ve nemsiz olması ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 20 = 20% Soru 3 (Ağırlık 20%) Oksi-Asetilen kaynak işlerinde Flashback arrestor ne işe yarar? ( )Gazın filtre edilmesini sağlar ( )Alev boyunu ayarlar (x)Alev Geri Tepmesini önler ← Doğru cevap ( )Gazın düzenli akışını ayarlar Not: 100% Test Puanı: 100% × 20 = 20% .

Soru 4 (Ağırlık 20%) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( )Kaynak ışınlarının % 60 IR ışınlardır ( )Kaynak ışınları iyonlayıcı radyasyon neşretmez (x)Kaynak akım şiddeti (Amper) artıkça lens koyuluğu azalır ← Doğru cevap ( )Görünen ışınlar ışık stresi. mide bulantısı yapar Not: 100% Test Puanı: 100% × 20 = 20% Soru 5 (Ağırlık 20%) Son yıllarda kaynak işlerinden kaynaklanan iş kazaları artmaya başlamasının ana sebebi aşağıdakilerden hangisidir? ( )Oksi-Asetilen kaynak işlerinde Arızalı regülatör kullanılmak ( )Yağlı el ve malzemelerle O2 tüplerine müdahele edilmesi (x)Kalifiye eleman eksikliği ← Doğru cevap ( )Elektrik kullanılan kaynak işlerinde Şebeke geriliminin iş parçasına bağlanması Not: 100% Test Puanı: 100% × 20 = 20% Soru 1 (Ağırlık 20%) Aşağıdaki gaz tüplerinden hangisinin valf ağızları sağ vida dişlidir? ( )Hidrojen ( )SPG (x)Oksijen ← Doğru cevap ( )Asetilen Not: 100% Test Puanı: 100% × 20 = 20% Soru 2 (Ağırlık 20%) Aşağıdakilerden hangisi Elektrik kullanılan kaynak işlerinde kazaya neden olmaz? ( )Güç kaynağının boşta çalışma geriliminin yüksek olması ( )Kaynak ekipmanlarındaki izolasyon bozuklukları ( )Şebeke geriliminin iş parçasına bağlanması (x)Çalışılan ortamın kuru ve nemsiz olması ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 20 = 20% Soru 3 (Ağırlık 20%) Oksi-Asetilen kaynak işlerinde Flashback arrestor ne işe yarar? ( )Gazın filtre edilmesini sağlar ( )Alev boyunu ayarlar (x)Alev Geri Tepmesini önler ← Doğru cevap ( )Gazın düzenli akışını ayarlar . yorgunluk.

Not: 100% Test Puanı: 100% × 20 = 20% Soru 4 (Ağırlık 20%) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( )Kaynak ışınlarının % 60 IR ışınlardır ( )Kaynak ışınları iyonlayıcı radyasyon neşretmez (x)Kaynak akım şiddeti (Amper) artıkça lens koyuluğu azalır ← Doğru cevap ( )Görünen ışınlar ışık stresi. yorgunluk. mide bulantısı yapar Not: 100% Test Puanı: 100% × 20 = 20% Soru 5 (Ağırlık 20%) Son yıllarda kaynak işlerinden kaynaklanan iş kazaları artmaya başlamasının ana sebebi aşağıdakilerden hangisidir? ( )Oksi-Asetilen kaynak işlerinde Arızalı regülatör kullanılmak ( )Yağlı el ve malzemelerle O2 tüplerine müdahele edilmesi (x)Kalifiye eleman eksikliği ← Doğru cevap ( )Elektrik kullanılan kaynak işlerinde Şebeke geriliminin iş parçasına bağlanması Not: 100% Test Puanı: 100% × 20 = 20% Soru 1 (Ağırlık 3.45 = 3. gibi alevlenmeye sebep olabilecek kıvılcım çıkaran elektrik araçları akü .45%) Paratonerler ve yıldırıma karşı alınan diğer koruyucu tertibat en az hangi sürelerde periyodik olarak ehliyetli elektrikçi tarafından kontrol edilerek.45%) Kurşun-asitli sabit akümülatör tesisleri için aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? ( )Anahtar. belgelendirilmelidir? ( )3 (x)1 ( )2 ( )6 ay yıl ← Doğru cevap yıl ay Not: 100% Test Puanı: 100% × 3. priz vs.448% Soru 2 (Ağırlık 3.

45 = 3.45%) Bir pilde akım.448% Soru 6 (Ağırlık 3.odalarının dışına konulmalıdır ( )Tabanı aside dayanıklı malzemeden yapılmış. sıcaklık değişmelerinden korunmalı (x)Kapılar içeri doğru açılacak şekilde yapılmalıdır ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.45 = 3.uça . gerçekte akış yönü aşağıdakilerden hangisidir? ( )+ uçtan + uça ( ).45%) Alçak gerilim etkin değeri aşağıdakilerden hangisidir? ( )1000 V üstü ( )1000 V dahil üstü (x)1000 V a kadar ← Yanlış cevap ( )1000 V dahil altı Not: 0% Test Puanı: 0% × 3.45 = 0% Soru 4 (Ağırlık 3. iyi havalandırılmış olmalı ( )Kuru havalı.448% Soru 3 (Ağırlık 3.45%) Taşınabilir çıplak metal kısımlı elektrikli el aletlerinin aşağıdaki güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır? ( )Besleme kablosu içinde bulunan özel topraklama iletkeni ile topraklanmalı (x)Kablolar dağınık bulundurulmamalı. serin ve sarsıntısız olmalı.448% Soru 5 (Ağırlık 3.45%) Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerle bu maddelerin yakınındaki yerlerde statik elektrik yüklerinin meydana gelmesine karşı aşağıda verilen güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır? ( )Nemlendirme ( )Topraklama (x)Ayırıcı transformatör ← Doğru cevap ( )İyonizasyon Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.uçtan .45 = 3. topraklama elemanı bulunan fiş ve prizlerle yapılmalı Not: 100% Test Puanı: 100% × 3. geçitlerde zeminden geçirilmeli ← Doğru cevap ( )Yüksek amperajlı prizler üzerinde ayrıca bir şalter bulundurulmalı ( )Topraklanmaları.

uçtan + uça ( )+ uçtan .448% Soru 10 (Ağırlık 3.45 = 3.45%) Depoların parlayıcı sıvılarla doldurulması ve boşaltılmasında araç ile depo arasında topraklama hattı bağlantısı yapılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir? ( )Depoları korozyona karşı korumak (x)Statik elektriklenmeyi önlemek ← Doğru cevap ( )Çalışanları elektrik çarpmalarına karşı korumak ( )Elektrik enerjisinden tasarruf sağlamak Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.448% Soru 8 (Ağırlık 3.45 = 3. aynı tesiste kullanılan farklı gerilimler için kullanılan prizlere sokulmayacak yapı ve özellikte olmalı ( )Ara fiş-priz düzenlerinin yalıtkan düzenekleri uygun şekilde korunmalı ( )Kırık ve çatlak fiş-prizler kullanılmamalı Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.45%) Aşağıdaki Fiş-Priz Sistemleri ile ilgili özelliklerden hangisi yanlıştır? (x)Fiş ve priz sisteminde topraklama kontak elemanları akım kontak elemanlarından sonra bağlantıyı sağlamalı ← Doğru cevap ( )Fişler.448% Soru 9 (Ağırlık 3. Alüminyum ve Magnezyum ince tozlarının taşındığı yerlere statik elektrik dedektörleri konulmalı (x)Sentetik akaryakıt kapları iletken maddelerle kaplanmamalı ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.45%) Tevzi tabloları için aşağıda verilen güvenlik tedbirlerinden hangisi yanlıştır? ( )Tozlu ve nemli yerlerde tamamen sızdırmaz biçimde kapalı dökme demir ya da çelik .45%) Statik elektik birikmelerine karşı alınacak aşağıdaki güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır? ( )Yük gidericileri ve nötralizatörler koymak ( )Lastik tekerlekler üzerinde hareket eden tankerler yüklü oldukları statik elektrikten tamamen arındırılmadıkça dolum yerlerine sokulmamalı ( )Titan.(x).45 = 3.uça ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.448% Soru 7 (Ağırlık 3.45 = 3.

45%) .448% Soru 13 (Ağırlık 3. kumanda ettiği yeri gösteren etiketler bulunmalı ( )Çalışanların erişebileceği yerlerde bulunanların kontrol tertibatı ile benzeri tesisat.45%) Gerilim altındaki kısımların dokunmaya karşı gerilimi kaç Volt'tan yukarı olan alternatif veya kaç Volt' tan yukarı olan doğru akımlı bölümleri devreleri yalıtılmış olmalı ya da doğrudan doğruya dokunmaya karşı korunmuş olmalıdır.448% Soru 11 (Ağırlık 3. patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddeler bulunan yerlerde. (x)50-120 ← Doğru cevap ( )20-50 ( )32-150 ( )50-150 Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.45%) Parlayıcı.448% Soru 14 (Ağırlık 3.45 = 3. aydınlatma devresi de dahil olmak üzere elektrik tesisatı en fazla ne kadar süreler içinde muntazaman ehliyetli elemanlar tarafından kontrol ve bakıma tabi tutulmalıdır? ( )3 ay ( )6 ay (x)1 yıl ← Doğru cevap ( )2 yıl Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.45 = 3.45 = 3.45%) Yer değiştirebilen işletme elemanlarının topraklama tesisatı periyodik olarak en az hangi sürede yetkili teknik elemanlar tarafından muayene ve ölçümleri yapılmalıdır? ( )2 yıl ( )3 ay (x)6 ay ← Doğru cevap ( )1 yıl Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.saçtan yapılmalı ( )Sigorta.448% Soru 12 (Ağırlık 3.45 = 3. şalter ve anahtarların üzerine. kilitli dolap veya hücre içinde olmalı (x)Metal gövdesi topraklanmalı diğer gerilim altında olmayan metal bölümleri topraklanmamalı ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.

aşırı zorlanmalara başvurulmadan kullanılmalı ( )Elektrikli el aletleri kullanılmadan önce yetkili kimseler tarafından kontrol edilmeli Not: 100% Test Puanı: 100% × 3. çalışma müsaadesi veya hizmet talimatında sayılan şartlar dahilinde ve aşağıdaki hususlara hangisine uyularak çalışma yapılması zorunlu değildir? ( )Çıplak iletkenler civarında çalışırken baret.45 = 3. yalıtkan altlıklı iş ayakkabısı ve iş elbisesi giyilmeli ( )Platformu olmayan bir direğe çıkılmasını icap ettiren bir işlem veya diğer işlerde yalıtkan bir eşya üzerinde durulmalısına gerek yoktur.Alçak gerilimli tesislerde yapılacak işlere girişilmeden önce gerilim kesilmelidir.45%) Aşağıda verilen elektrikli el aletleri özelliklerinden hangisi yanlıştır? ( )Taşınabilir elektrikli el aletlerinin sapları yeterli cins ve kalınlıkta akım geçirmeyen maddeyle kaplı olmalı (x)Taşınabilir ağır elektrikli aletlerin bir yerden diğer bir yere taşınması özel sapan veya askılarla yapılmalı ve bu sapan askılar çalışma sırasında kullanılmalıdır ← Doğru cevap ( )Elektrikli el aletleri kendi özel gayeleri için doğru olarak ve kendi kapasiteleri içinde.45 = 0% Soru 15 (Ağırlık 3. ( )Nötr teli dahil işyerine yakın olan gerilim altındaki diğer iletkenlerden çalışanın kendisini önceden izole etmesi sağlanmalıdır (x)İyi durumda bulunan yalıtkan eldivenler ve sapı yalıtkan aletler kullanılmalı ← Yanlış cevap Not: 0% Test Puanı: 0% × 3.45 = 3.448% Soru 17 (Ağırlık 3. üzerinden taşıt geçmesi halinde zedelenmeyecek ve bozulmayacak şekilde korunmalı ( )Elektrik kaynak işlerinde ehil kaynakçılar çalıştırılmalı .45%) Aşağıda verilen elektrik kaynağı işlerinde güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır? ( )Besleme ve kaynak kabloları.448% Soru 16 (Ağırlık 3.45%) Teknik ve işletme bakımından dokunmaya karşı koruma yapılamazsa aşağıdaki alınacak emniyet tedbirlerinden hangisi yanlıştır? (x)Yalıtkan ayakkabı kullandırılmamalı ← Doğru cevap ( )Tesisin uygun yerlerine gerekli ikaz levhaları asılmalı ( )Çalışma zeminini yalıtılmalı ( )Yalıtılan çalışma zemininin izolasyon direnci ölçülerek uygunluğu tespit edilmeli Not: 100% Test Puanı: 100% × 3. Ancak zorunluluk hallerinde.

45%) Yüksek gerilim tesislerine ayrılan ve işletilen yerlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi yanlıştır? ( )Buralarda çalışanlar.448% Soru 18 (Ağırlık 3. buralarda giyinip soyunmalı ( )Bu yerlerin kapısına giriş yasağını bildiren ikaz levhası asılmalı ( )Kapıları kilitli tutulmalı ve ilgisiz kişilerin girmeleri önlenmeli (x)Küçük boyutlu elektrik gereçlerinden başka eşya konulmamalı ← Yanlış cevap Not: 0% Test Puanı: 0% × 3.45 = 3.448% Soru 21 (Ağırlık 3. kablolar sağlam şekilde tespit edilmiş olmalı ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.45%) Atmosferde doğal elektriklenme sonucu bulutla yer arasında bir elektrik boşalmasına ne denir? (x)Yıldırım ← Doğru cevap ( )Şimşek ( )Gök gürültüsü ( )Paratoner Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.448% Soru 20 (Ağırlık 3.45 = 3.45%) Transformatör. kondansatör ve benzerlerinin konulduğu işyerlerinde aşağıdaki alınacak güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır? ( )Yeteri kadar havalandırılması sağlanmalı ve duvarları ile kapıları yangına dayanıklı olmalı (x)Transformatörler ve kondansatör merkezlerindeki diğer yüksek gerilim cihazları açıkta olmalı ← Doğru cevap ( )Şarj kalıntılarını önleyecek şekilde bağlanmış ve kontrol edilmiş olmalı ( )Soğutmalı transformatörleri yanabilir malzemelerden yeteri kadar uzakta bulunmalı Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.45 = 3.45%) Sigortalar değiştirilmeden önce yapılacak aşağıdaki işlerden hangisi yanlıştır? ( )Gerilim dışı bırakılmalı ( )Gerilim yokluğu kontrol edilmeli .45 = 0% Soru 19 (Ağırlık 3.( )Yanıcı maddeler yakınında elektrik kaynağı yapılmamalıdır (x)Elektrik kaynak makinelerinin şalteri. makineden ayrı bir kısımda bulunmalı.

45%) Elektrik üretim. ölçüm sonuçları kaydedilmelidir? (x)5 yıl ← Doğru cevap ( )6 ay ( )2 yıl ( )1 yıl Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.45 = 3. çalışma yapılacak tesisin özelikleri çalışanlara bildirilmeli ← Doğru cevap ( )Kesici ve ayırıcının her fazının açık olduğu gözle ve araç ile teker teker kontrol edilmeli ( )Üzerinde çalışma yapılmalı teçhizatı gerilimsiz bırakmak için kesiciler ve ayırıcılar açılmalıdır ( )Kilitleme tertibatı mevcut değilse. ölçüm sonuçları kaydedilmelidir? ( )6 ay ( )5 yıl ( )1 yıl (x)2 yıl ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.45 = 3.(x)Sigortanın yeniden yanması ihtimali göz önüne alınarak tel sarılarak köprülenmiş sigortalar kullanılmalı ← Doğru cevap ( )Sigorta gerilim dışı bırakılamıyorsa. kesici ve ayırıcının yanında bir nöbetçi bulunmalı Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.45 = 3.448% Soru 22 (Ağırlık 3.448% Soru 24 (Ağırlık 3.45%) Parlayıcı gaz veya buharların havaya karışması ile patlama tehlikesi bulunan yerlerdeki elektrik alet ve teçhizatı için aşağıda verilen güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır? . ölçme ve denetlemeye tabi tutulmalı. hatlar hariç en fazla hangi sürelerde muayene. kesicilerle devrenin kesilmesi sağlanmalı Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.448% Soru 25 (Ağırlık 3.45 = 3. ölçme ve denetlemeye tabi tutulmalı. iletim ve dağıtım tesislerinin topraklama tesisatı.448% Soru 23 (Ağırlık 3.45%) Yüksek gerilim tesislerinde çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki tedbirler hangisinin ilk önce yapılması gerekir? (x)Görev Emri ve Çalışma Müsaadesi Formu düzenlenmeli.45%) Enerji nakil ve dağıtım hatlarının topraklamaları en fazla hangi sürelerde muayene.

45%) Elektrik iç tesislerinde alternatif ve doğru akım devrelerinde kullanılan sigortalar kaç amperin üzerinde en az bir şalter veya anahtarla kontrol altına alınmalıdır.45%) Kapasitif boşalmayı temin için. yanlış anlamalara ve hatalı manevra yapılmasına meydan verilmemelidir ( )Kısa devre ve topraklama işlemi çalışma yerinin en yakın kısımları üzerinde ve bu yerin her iki ucunda yapılmalı (x)Yeniden gerilim altına girme tehlikesini önlemek için gerilim vermeye elverişli bulunan bütün ayırıcılar kapalı durumda kilitlenmiş olmalı ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 3. ( )40 amper (x)60 amper ← Yanlış cevap ( )32 amper ( )24 amper Not: 0% Test Puanı: 0% × 3.45 = 3.45%) Güvenlik transformatörü kullanılması halinde çıkış devresine en fazla kaç adet elektrikli el aleti bağlanabilir? (x)10 ← Yanlış cevap ( )3 ( )5 ( )1 Not: 0% Test Puanı: 0% × 3.448% Soru 26 (Ağırlık 3.45 = 0% . üzerinde çalışılması gereken kabloların bütün iletkenleri için aşağıda yapılması gereken işlerden hangisi yanlıştır? ( )Kısa devre edilmeli ve topraklanmalı ( )Sözlü olarak telefon veya telsizle verilen talimatlar tekrar ettirilmeli.45 = 3.448% Soru 27 (Ağırlık 3.(x)Elektrik alet ve teçhizatı tehlikeli anında ani müdahaleler için alanın içinde kurulmalı ← Doğru cevap ( )Alev geçirmez cihazlar için kullanılacak iletkenler eksiz borular içinde bulunmalı ( )Alev geçirmez cihazların üzerinde yapılacak herhangi bir onarım veya değişiklik bu cihazların ilk güvenlik durumlarını bozmayacak veya azaltmayacak şekilde yapılmalı ( )Elektrik tesisat boruları tehlike alanına girdikleri noktada alev sızdırmaz buatlarla donatılmalı Not: 100% Test Puanı: 100% × 3.45 = 0% Soru 28 (Ağırlık 3.

en zayıf baklasının sağlamlığı kadardır Not: 100% Test Puanı: 100% × 12.5 = 12.5 = 12. Zincirler için Aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? ( )Zincirin baklalarında ezilme.45 = 0% Soru 1 (Ağırlık 12.5% Soru 2 (Ağırlık 12. payanda veya lenteleme gibi başka bir vasıta ile kuvvetlendirilmesi sağlanmalı ( )Bir çekiç ile dip tarafına vurulmak suretiyle dolgun ve tınlayan bir ses çıkarıp çıkarmadığı kontrol edilmeli ( )Sağlam olduğundan emin olunmadıkça çıkılmamalı (x)Dip kısmı en az 20 santimetre kazılıp çürüme olup olmadığı muayene edilmeli ← Yanlış cevap Not: 0% Test Puanı: 0% × 3.5% Soru 4 (Ağırlık 12.5% Soru 3 (Ağırlık 12.5%) Fork-liftlerin aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır? ( )Sürücü hariç başka şahısların binmemelidir ( )Kapasitesi dışında kullanılmamalıdır (x)Altı ayda bir periyodik olarak kontrol edilmelidir ← Doğru cevap ( )G Sınıfı sürücü belgesi olan kişiler kullanmalıdır Not: 100% Test Puanı: 100% × 12.5%) Kaldırma işlerinde kullanılan tel halatların aşağıda özelliklerinden hangisi yanlıştır? (x)Yıpranmış halatlar sadece hafif yüklerin taşınmasında kullanılmalı ← Doğru cevap ( )Güvenlik kat sayısı en az 6 olmalıdır ( )Gerekli durumlarda yağlanabilir ( )Halat eklemeleri uygun yapılmalı Not: 100% Test Puanı: 100% × 12.5 = 12.Soru 29 (Ağırlık 3.5%) Kaldırma makinalarında yüklerin kaldırılmasında halkalı ve levhalı zincirler kullanılır.45%) Don halinde bir ağaç direğe çıkılmadan önce aşağıdakilerden hangisi yapılırsa yanlış olur? ( )Direğin kaldırma çatalları.5%) Aşağıdakilerden hangisi Vinçlerde Ayrı Kaldırma donatısı değildir? . aşınma veya çatlaklık varsa zincir değiştirilmelidir ( )Zincir baklalarındaki boyuna uzama % 5' i geçmişse zincir kullanılmamalıdır (x)Kopan zincir baklaları cıvata ile birbirlerine tutturulmalıdır ← Doğru cevap ( )Bir zincirin sağlamlığı.

5% Soru 5 (Ağırlık 12.5%) Kaldırma makinaları.5 = 12.5 = 12. kabul edilen en ağır yükün en az 1.5 = 12. etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olacak şekilde yapılacak yük deneyi aşağıdakilerden hangisine göre yapılmalıdır? ( )Statik Yük deneyi (x)Dinamik Yük deneyi ← Doğru cevap ( )Kararlılık Deneyi ( )Şartnameye uygunluk Deneyi Not: 100% Test Puanı: 100% × 12.5% Soru 6 (Ağırlık 12.5 katını.5 = 12.5%) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (x)Yük tutma elemanı en alt seviyede bulunduğu zaman.5% Soru 8 (Ağırlık 12.5%) Kaldırma işlerinde kullanılan tel halatların aşağıdaki kullanım avantajlarından hangisi yanlıştır? (x)Değişik iklim şartlarında uzunluğunun çok önemli oranda değişmesi ← Doğru cevap ( )Aynı ağırlık ve çapta oldukları halde daha mukavim olması ( )Islak ve kuru halde mukavemetin aynı kalması ( )Uzun ömürlü ve dayanıklı olması Not: 100% Test Puanı: 100% × 12. yivli tanbur üzerinde sarılmış halat .5%) Kaldırma işlerinde kullanılan kendir halatlar için aşağıda kullanma özelliklerinden hangisi risklidir? (x)Demir askılara asılmalı ← Doğru cevap ( )Islak ve gergin bekletilmemeli ( )Her kullanımdan önce kontrol edilmeli ( )Asit ve aşındırıcılardan korunmalı Not: 100% Test Puanı: 100% × 12.5% Soru 7 (Ağırlık 12.( )Kelepçe ( )Kilitli zincir ( )Kulaklı çengel (x)Vinç Kancası ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 12.

67 = 0% Soru 2 (Ağırlık 16. hayvan.67%) Motorlu araçların kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir ? .67 = 16. bayındırlık. yer ile forkliftin belirli kısımları arasında taşınan işçiler için. Not: 0% Test Puanı: 0% × 16.67%) Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım.667% Soru 4 (Ağırlık 16.67%) "Üzerinde bir veya daha fazla işçinin bulunduğu forkliftlerin devrilmesinden kaynaklanan risklerin azaltılması için" alınması gerekli aşağıdaki tedbirlerden hangisi doğru değildir? ( )Forkliftin devrilmesi halinde.5 = 12. yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlar aşağıdakilerden hangisidir? (x)İş makinası ← Doğru cevap ( )Forklift ( )Hiçbiri ( )Taraktör Not: 100% Test Puanı: 100% × 16.667% Soru 3 (Ağırlık 16. elektrik akımını otomatik olarak kesecek tertibat olmalıdır ( )Kaldırma makinalarının üzerine tel sarılan tamburlarının yanları flanşlı olmalıdır ( )Tanbur yivleri ile kullanılan halat çapı birbirine orantılı olmalıdır Not: 100% Test Puanı: 100% × 12.kalmamalıdır ← Doğru cevap ( )Elektrikle çalışan kaldırma makinalarında belirtilen alt ve üst noktalar geçildiğinde.5% Soru 1 (Ağırlık 16. yeterli açıklık kalmasını sağlayacak yapıda olacak ( )Forklift.67 = 16. karayolunda insan. devrilmesi halinde sürücünün forkliftin parçaları tarafından ezilmesini önleyecek kişisel koruyucular verilecektir. milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan. sanayi.67%) Aşağıdakilerden hangisi İş makinelerinde medyana gelen kaza türleri arasındadır? (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )Yapılan iş esnasında meydana gelen kazalar ( )Tipik trafik kazası niteliğinde olan kazalar ( )Tamir tamir bakım çalışmaları esnasında meydana gelen kazalar Not: 100% Test Puanı: 100% × 16. (x)Forklift devrilmeyecek yapıda olacak ← Yanlış cevap ( )Sürücü için kabin olacaktır. iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş.

( )Operatörün (Sürücünün) ehil olmaması. ( )Uzaktan kumandalı iş ekipmanı.11%) Havyalarla çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? ( )Uygun havalandırma yapılmalıdır ( )Havyalar kullanılmıyorken prizden çekilmelidir.67 = 16.( )Yalnızca özel olarak bu iş için yapılmış olanlarında insan taşınmasına müsaade edilebilir ( )Geri gidişlerinde sesli yada ışıklı ikaz sistemi bulunmalıdır (x)Operatörün yanında yardımcı eleman da çalışma anında bulunabilir ← Doğru cevap ( )Üzerinde sadece ehliyetli eleman bulunmasına izin verilir Not: 100% Test Puanı: 100% × 16.67%) Kendinden hareketli iş ekipmanı hareket halinde iken kişiler için risk oluşturuyorsa iş sağlığı ve güvenliği açısından aşağıdaki şartlardan hangisine uyulması doğru değildir? ( )Ekipmanı frenleyecek ve durduracak bir donanımı bulunacaktır. Makinenin bakımlı olmaması. ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 16.11 = 11. (x)Hepsi ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 16.11%) Anahtarlar ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? ( )Küçük anahtarlar fazla zorlanmamalı .667% Soru 5 (Ağırlık 16.67 = 16. (x)Ekipmanın kendiliğinden hareketi önlenecektir. görüşü iyileştirmek için uygun yardımcı araçlar kullanılacaktır.67 = 16.667% Soru 6 (Ağırlık 16. ( )Bu işte çalışanların kanda kurşun tahlili yapılmalı (x)İş parçası elle tutulmalı ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 11.111% Soru 2 (Ağırlık 11.667% Soru 1 (Ağırlık 11. ayrıca bu donanımın bozulması halinde otomatik olarak devreye giren veya kolayca ulaşılabilecek şekilde yapılmış acil frenleme ve durdurma sistemi bulunacaktır. sürücünün doğrudan görüş alanının yetersiz kaldığı durumlarda. ( )Güvenliğin sağlanmasında. kontrol sınırlarının dışına çıkması halinde otomatik olarak hemen duracak şekilde olacaktır.67%) Aşağıdakilerden hangisi kaza sebeplerindendir? ( )İşyeri ortamında gerekli tedbirlerin alınmamış olması ( )Makinenin emniyet sistemlerinin olmaması. Trafikte gerekli tedbirlerin alınmamış olması. Güvenlik şartları gerektiriyorsa.

11%) Keskiler ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? (x)Keski ve çekiç gevşek tutulmalı ← Doğru cevap ( )Küçük parçaların sıçrama ihtimaline karşı koruyucu gözlük kullanılmalı ( )Keski başının ve çekiç yüzünün yağlı ve kaygan olmamasına dikkat edilmeli ( )Keski başında oluşacak zımpara taşı veya eğe ile temizlenmeli Not: 100% Test Puanı: 100% × 11.( )Ağzı bozulmuş anahtar kullanılmamalı (x)Anahtar çekerek değil iterek kullanılmalı ( )Anahtar başka amaçla kullanılmamalıdır ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 11.11 = 11.11%) Tornavida ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? ( )Malzeme kol üstünde veya bacakta tutularak tornavida kullanılmamalı ( )Vida başına göre uygun tornavida seçilmeli ( )Tornavidaya çekiçle vurulmamalı (x)Tornavida ucu keski ucu gibi bilenmeli ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 11.111% Soru 5 (Ağırlık 11. ( )Yapılacak işe uygun seçilmeli ( )Bu aletler kullanılırken kayarak diğer şahıslara zarar verilmemeli (x)Sert çelikten yapılmamalı ← Yanlış cevap .111% Soru 3 (Ağırlık 11.11 = 11.11%) Raspalar ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? ( )Sapsız raspa kullanılmamalı (x)Vücuda doğru raspalama yapılmalı ← Doğru cevap ( )Raspalar diğer aletlerden ayrı saklanmalı ( )Raspa manivela gibi kullanılmamalı Not: 100% Test Puanı: 100% × 11.11 = 11.111% Soru 4 (Ağırlık 11.111% Soru 6 (Ağırlık 11.11 = 11. plastik veya yumuşak malzeme kullanılmamalıdır.11%) Manivela ve sökme aletleri ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? ( )Destek olarak tahta.

Not: 0% Test Puanı: 0% × 11.111% Soru 1 (Ağırlık 25%) Aşağıdakilerden hangisi Bakım ve onarım işleri arasındadır? (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )Ömrü bitmiş parçalar değiştirilerek yapılan bakım ( )Problem ortaya çıkmadan yapılan (Programlı) bakım ve onarım ( )Arıza vuku buldukça (problem ortaya çıktıkça) yapılan bakım ve onarım Not: 100% Test Puanı: 100% × 25 = 25% Soru 2 (Ağırlık 25%) Bakım ve onarım işlerinde hangi tür kazalara rastlanılabilinir? (x)Hepsi ← Doğru cevap .11 = 11. kolayca çıkmalı.11 = 0% Soru 7 (Ağırlık 11.11%) Eğeler ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? (x)Küçük eğeler fazla bastırılmalı ← Doğru cevap ( )Eğeler manivela gibi kullanılmamalı ( )Eğelerden zımba keski vs yapılmamalı ( )Metal bileziği bulunan sağlam sapları olmalı Not: 100% Test Puanı: 100% × 11.11 = 11.111% Soru 8 (Ağırlık 11.11%) Genel olarak el aletlerinde alınması gereken aşağıdaki önlemlerden hangisi yanlıştır? ( )Bakımlı olmalı ( )Uygun yerde Muhafaza edilmeli ( )Yapılacak işe uygun olmalı (x)Sapları uygun olmalı. çatlak kırık olmalı ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 11.11%) Çekiçle çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? (x)Çekiç başı malzemeye paralel şekilde vurulmamalı ← Doğru cevap ( )Malzemeyi tutmak için özel tutucu maşalar kullanılmalı ( )Gevşek ve çatlak saplı çekiç kullanılmamalı ( )Aşınmış ve çizilmiş çekiç kullanılmamalı Not: 100% Test Puanı: 100% × 11.11 = 11.111% Soru 9 (Ağırlık 11.

Düşme şeklindeki ( )Parlama. istenmeyen olaylara. ( )Havalandırma bacasından parlayıcı buharların çıkması (x)Toz malzemenin pnomatik olarak nakledilmesi.( )Zararlı zehirli gaz. zaman kaybına sebep olmaması için yapılan planlı ve düzenli çalışmalar arasındadır? ( )Yerleşim yerlerinden uzakta yapılan hizmetler ( )İnşaat hizmetleri ( )Hiçbiri (x)Bakım ve onarım hizmetleri ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 25 = 25% Soru 1 (Ağırlık 10%) Aşağıdaki durumlardan hangisinde statik elektrik oluşmaz. ( )Biyolojik bir olaydır. ← Doğru cevap ( )Fiziksel bir olaydır. ( )Endotermik bir olaydır. malzeme hasarlarına. tezgah ve tesislerin daha uzun sürelerle. tespit yapıp gerekli önlemleri almak Not: 100% Test Puanı: 100% × 25 = 25% Soru 4 (Ağırlık 25%) Aşağıdakilerden hangisi makine. kazalara. patlama. arızasız ve problemsiz olarak çalışmasını. Hareketli kısımlarda yaralanma. yanma şeklinde meydana gelen kazalar kazalar Not: 100% Test Puanı: 100% × 25 = 25% Soru 3 (Ağırlık 25%) Bakım ve onarım işlerinin yapılmasında hedef (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )Sistemin düzgün çalışmasını sağlamak ( )Makine ve Tesisin ömrünü uzatmak ( )Beklenmedik arızalar sebebiyle kazalar meydana gelmesini önlemek için arıza ve kaza olmadan. (x)Kimyasal bir olaydır. ← Yanlış cevap Not: 0% Test Puanı: 0% × 10 = 0% Soru 2 (Ağırlık 10%) "Yanma" tanımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur. yaralanmalara. ( )İletken olmayan bir boru ile sıvının yüksek hızla nakledilmesi. . beklenmedik arızalar sebebiyle tehlikeli durumların ortaya çıkmaması. toz ve sisler dolaysıyla zehirlenme ve boğulmalar ( )Elektriğe çarpılma. ( )İletken olmayan nakil bant ve kayışlarının hızla dönmesi.

.... ← Doğru cevap ( )Yavaş yanmadır...LPG ← Doğru cevap ( )Doğalgaz.Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 3 (Ağırlık 10%) Aşağıdakilerden hangisi yanma sonucu çıkan kimyasal boğucu gazdır........." (Boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz) (x)Bölge 0 ← Doğru cevap ( )Bölge 1 ( )Bölge 20 ( )Bölge 2 .. Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 6 (Ağırlık 10%) Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre.. ( )Karbon di oksit ( )Azot e-metan (x)Karbon monoksit ← Doğru cevap ( )Amonyak Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 4 (Ağırlık 10%) Parlayıcı gazlardan .. ...... Havadan hafif.... ( )Benzen ....ise havadan ağırdır... ( )Kendiliğinden yanmadır.Doğalgaz Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 5 (Ağırlık 10%) Bezir yağına batırılmış bir bez parçasının havanın ısısı ve oksijeni ile oksitlenmesi süreci sonunda artan ısı ile alevli yanmanın başlaması olayı için aşağıdaki ifadelerden hangisi tam doğrudur.. olarak adlandırılır. "Gaz buhar ve sis halindeki patlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre yada sık sık oluştuğu yerler . (x)Hızlı yanmadır.... ( )Yavaş yanmanın zamanla hızlı yanmaya dönüşmesi şeklinde gerçekleşen kendiliğinden yanmadır.metan ( )Benzen ...Benzin (x)Doğalgaz ....

"Havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların.. Patlayıcı ortam oluşturabilecek yerler için konulması gereken üçgen şeklindeki uyarı işaretinin .. sürekli olarak veya uzun süreli yada sık sık patlayıcı ortam oluşturabilecekleri yerler ........... gerekir......... olarak adlandırılır. (x)38 ← Doğru cevap ( )28 ( )21 .. ( )Kurtarma ekibi (x)Haberleşme ekibi ← Doğru cevap ( )İlk yardım ekibi ( )Söndürme ekibi Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 9 (Ağırlık 10%) Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre...." (Boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz) ( )Bölge 2 (x)Bölge 1 ← Yanlış cevap ( )Bölge 20 ( )Bölge 21 Not: 0% Test Puanı: 0% × 10 = 0% Soru 8 (Ağırlık 10%) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre oluşturulacak yangın ekipleri içinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir.Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 7 (Ağırlık 10%) Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre....... ( )Kırmızı kenarlar ve sarı zemin üzerine kırmızı yazı ile yazılması ( )Siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine kırmızı yazı ile yazılması ( )Siyah kenarlar ve beyaz zemin üzerine sarı yazı ile yazılması (x)Siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine siyah yazı ile yazılması ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 10 (Ağırlık 10%) Genel olarak tutuşma sıcaklığı . santigrat derecenin altında olan maddelere parlayıcı maddeler denir.........

İyileştirme ( )I-III-II-IV-V-VI (x)II-I-III-V-IV-VI ← Doğru cevap ( )II-I-III-IV-V-IV ( )I-II-III-V-IV-VI Not: 100% Test Puanı: 100% × 50 = 50% Soru 1 (Ağırlık 16. VI-Geçirme. V-Eğitim.Önlemlerin belirlenmesi II.67 = 16.67%) Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işaret hangisidir? ( )Emredici işaret (x)Yasak işareti ← Doğru cevap ( )Hiçbiri .67%) Aşağıdakilerden hangisi kullanılacak işaret levhalarından değildir? ( )Yangınla mücadele işaretleri ( )Yasaklayıcı işaretler ( )Uyarı işaretleri (x)Sesli işaretler ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 16.Acil durumların belirlenmesi III-Ekiplerin oluşturulması IV-Uygulama. Güncelleme.667% Soru 2 (Ağırlık 16.( )36 Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 1 (Ağırlık 50%) Acil durum planında hangisinin oluşturulması zorunlu değildir? ( )Söndürme ekibi ( )Koruma ekibi ( )İlkyardım ekibi (x)Haberleşme ekibi ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 50 = 50% Soru 2 (Ağırlık 50%) İşyerlerindeki acil durum çalışmalarının bir sistem dahilinde yapılabilmesi için aşağıda faktörlerin sıralaması nasıl olmalıdır? I.

67%) İşaretlerle ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? ( )El işaretleri benzer işaretlerden belirgin bir şekilde farklı olacaktır.67%) Geometrik şekil.67 = 16.667% Soru 4 (Ağırlık 16. Not: 100% Test Puanı: 100% × 16. ← Doğru cevap ( )İşaretçinin esas görevi.667% Soru 5 (Ağırlık 16. ( )El işaretleri kesin. bunlar asimetrik olarak hareket ettirilecektir. (x)El işaretlerinde aynı anda iki kol birden kullanılıyorsa.67%) Aşağıdaki güvenlik renklerinden hangisinin "acil kaçış" anlamı veya amacı vardır? ( )Sarı ( )Mavi ( )Kırmızı (x)Yeşil ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 16. piktogram ve renklerden oluşturulan ve gerektiğinde yeterli aydınlatma ile görülebilir hale getirilmiş levha aşağıdakilerden hangisidir? ( )Işıklı işaret (x)İşaret levhası ← Doğru ( )Hepsi ( )Sembol veya piktogram cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 16.( )Uyarı işareti Not: 100% Test Puanı: 100% × 16. sembol. yapılması ve anlaşılması kolay olacaktır.67%) Aşağıda belirtilen işaretlerden hangileri birlikte kullanılmamalıdır? ( )El işaretleri ve sözlü haberleşme ( )Işıklı işaret ve sesli sinyal ( )Işıklı işaret ve sözlü haberleşme .667% Soru 6 (Ağırlık 16.67 = 16.667% Soru 3 (Ağırlık 16.67 = 16. resim.67 = 16. manevraları yönlendirmek ve manevra alanındaki işçilerin güvenliğini sağlamaktır. yalın.

5 ( )4 ( )2.67 = 16.5 ← Yanlış cevap ( )3 Not: 0% Test Puanı: 0% × 10 = 0% Soru 4 (Ağırlık 10%) Zararlı toz ve gazların bulunduğu ortamlarda tavan yüksekliği en az kaç metre olmalıdır? ( )3.5 (x)3.5 ( )2.667% Soru 1 (Ağırlık 10%) Çalışma yerlerinde kişi başına düşen hava hacmi en az kaç metreküp olmalıdır? ( )20 ( )5 (x)10 ← Doğru cevap ( )15 Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 2 (Ağırlık 10%) Normal şartlarda işyerinin tavan yüksekliği en az kaç metre olmalıdır? (x)3 ← Doğru cevap ( )3.5 (x)4 ← Yanlış cevap ( )3 Not: 0% Test Puanı: 0% × 10 = 0% Soru 5 (Ağırlık 10%) .(x)El işaretleri ve sesli sinyal ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 16.5 Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 3 (Ağırlık 10%) Çalışma yerlerinde ve koğuşlarda hava hacminin hesabında tavan yüksekliğinin kaç metreden fazlası hesaba katılmaz? ( )4 ( )2.

5 ( )4 (x)2.5 ← Doğru cevap ( )3 Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 9 (Ağırlık 10%) Yetişkin bir insanın genel olarak saatte kaç metreküp temiz havaya ihtiyacı vardır? (x)40 ← Doğru cevap ( )10 ( )20 .Aşağıdakilerden hangisi havalandırma sınıfına girmez? (x)Gaz maskeleri kullanma ← Doğru cevap ( )Genel aspirasyon ( )Cebri havalandırma ( )Seyrelme aspirasyonu Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 6 (Ağırlık 10%) Normal şartlarda tabii havalandırma ile ortamın havasının saatte kaç defa değiştiği kabul edilmektedir? ( )3-4 (x)2-3 ← Doğru cevap ( )4-5 ( )1-2 Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 7 (Ağırlık 10%) Koğuşlarda kişi başına düşen hava hacmi en az kaç metreküp olmalıdır? ( )8 (x)12 ← Doğru cevap ( )15 ( )10 Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 8 (Ağırlık 10%) İşyerlerinde kişi başına düşen serbest alan miktarı en az kaç metrekare olmalıdır? ( )3.

5%) Birim "Test" Basınçlı kapların imalatı sonrasında yapılacak basınç testleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? ( )Tasarım basıncının 1.5% Soru 3 (Ağırlık 12.5% Soru 2 (Ağırlık 12.5 = 12.5 = 12.5%) Basınç altında kabın mukavemetine katkıda bulunan parçalar ve donanımlar "Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği" uyarınca hangi çeşit malzemelerden yapılmış olmalıdır? ( )Paslanmaz çelikten ya da alaşımlarından ( )Alaşımlı çelik malzemelerden (x)Alaşımsız çelikten veya alaşımsız alüminyumdan veya yaşlandıkça sertleşmeyen alüminyumdan ← Doğru cevap ( )Kromlu ve Vanadiumlu malzemelerden .5 katına eşit hidrostatik test uygulanır (x)Tasarım basıncının 1.( )30 Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 10 (Ağırlık 10%) Zararlı gaz/toz çıkaran makinalarda ne tür havalandırma sistemi yapılmalıdır? ( )Tabii havalandırma ( )İçerdeki havayı emip dışarı atarak havalandırma ( )Dışarıdan hava basarak havalandırma (x)Cebri havalandırma ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 1 (Ağırlık 12.5 katına eşit bir basınçla hidrostatik test ya da pnömatik test uygulanır ← Doğru cevap ( )İmalat sonrası basınç testi uygulanmasına gerek bulunmamaktadır.25 katı ile tahribatsız muayene metotları uygulanır ( )İşletme basıncının 1. Not: 100% Test Puanı: 100% × 12.5%) Alüminyum veya alüminyum alaşımlı malzemelerden yapılmış basınçlı kaplar için azami çalışma sıcaklığı ne kadar olmalıdır ? ( )85 0C'den fazla olamaz ( )150 0C'den fazla olamaz ( )185 0C'den fazla olamaz (x)100 0C'den fazla olamaz ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 12.

Not: 100% Test Puanı: 100% × 12.5 = 12.5%) Basınçlı kabın veya tanıtım plakasının üstünde aşağıdaki bilgilerden hangisinin bulunması gerekli değildir? (x)Kabın imalat malzemesi ← Doğru cevap ( )Bar cinsinden azami çalışma basıncı ( )Azami çalışma sıcaklığı (0C) olarak ( )Kabın kapasitesi Litre olarak Not: 100% Test Puanı: 100% × 12.5% Soru 6 (Ağırlık 12.den fazla olmalıdır.5% .5%) Birim "Test" Alüminyum veya alüminyum alaşımlı malzemelerden yapılmış basınçlı kaplar için azami çalışma sıcaklığı ne kadar olmalıdır ? (x)100 0C'den fazla olamaz ← Doğru cevap ( )185 0C'den fazla olamaz ( )150 0C'den fazla olamaz ( )85 0C'den fazla olamaz Not: 100% Test Puanı: 100% × 12.5 = 12.5% Soru 5 (Ağırlık 12.5 = 12.5 = 12.5%) Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği uyarınca bir basınçlı kabın iç basıncı için verilen sınır değerler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ( )Asgari çalışma sıcaklığı .5% Soru 4 (Ağırlık 12.5% Soru 7 (Ağırlık 12. ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 12.den olmalıdır.40 0C'den aşağı olamaz ( )Asgari basıncı 2 bar'dan yukarı olmalıdır ( )Azami çalışma sıcaklığı 250 0C'den yukarı olamaz (x)Azami çalışma basıncı 30 bar'dan fazla olamaz ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 12.5%) Çelik malzemeden yapılmış basınçlı kabın iç basıncı ne olursa olsun gerçek et kalınlığı en az ne kadar olmalıdır? ( )3mm. Olmalıdır.5 = 12. ( )En az 3mm.'den az olmamalıdır. ( )En az 5mm. (x)2mm.

ip merdivenler hariç.5% .Soru 8 (Ağırlık 12. ( )Platformun altı ve çevresi korunmuş olacaktır. Not: 100% Test Puanı: 100% × 12. (x)İnsanları kaldırmakta kullanılan ekipmanlar yalnızca iş güvenliği uzmanı tarafından kontrol edilecektir. ( )Uzatılıp kilitlenebilir ve eklenebilir el merdivenleri. Not: 100% Test Puanı: 100% × 12. ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 12. üzerine çıkılmadan önce hareketleri durdurulacak ve sabitlenecektir. güvenli çıkışı sağlamak için platform seviyesinin altında olacaktır. ( )Kaldırılan kişilerin güvenilir haberleşme imkanları olacaktır. ( )Görüş imkanlarının sağlanması için uygun aydınlatma sağlanmalıdır. (x)Platformlara çıkmakta kullanılan el merdivenleri.5 = 12. ( )Asılı duran el merdivenleri güvenli bir şekilde tutturulacak. ← Doğru cevap ( )Üzerinde bulunabilecek azami yüklere dayanacak şekilde yapılacaktır.5 = 12.5 = 12. ekipmanın kumandası için her zaman görevli bir kişi bulunacaktır.5 = 12.5%) Basınçlı kapların imalatçı ya da ithalatçıları tarafından kullanıcılara verilmesi gerekli talimatlarda aşağıdakilerden hangi bilgilerin bulunması gerekli değildir? ( )Kabın emniyeti için bakım ve montaj şartları ( )Kabın öngörülen kullanım amacı (x)Tehlikelerin renk kotları ← Doğru cevap ( )İşaretlemeler Not: 100% Test Puanı: 100% × 12. ← Doğru cevap ( )İşçiler yük kaldırmak için tasarlanmış iş ekipmanı üzerindeyken.5% Soru 3 (Ağırlık 12.5% Soru 2 (Ağırlık 12. yerlerinden çıkarılmayacak ve sallanması önlenecektir.5%) El merdivenleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( )Mobil el merdivenleri. parçalarının birbirinden ayrı hareket etmeleri önlenecek şekilde kullanılacaktır.5%) Aşağıda verilenlerden hangisi platformlarda alınması gerekli güvenlik tedbirlerinden değildir? (x)Platform kenarları paslanmaya karşı boyanacaktır. platformda tutunacak yer bulunmadığı durumlarda.5% Soru 1 (Ağırlık 12.5%) İnsanların kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanı ve aksesuarları konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( )Tehlike halinde tahliye için güvenilir araçlar bulunacaktır.

( )Parlayıcı patlayıcı sıvı yada gaz madde bulaşıklarının bulunduğu alanlarda gaz free işlemi yapılmış olmalıdır. (x)Sistemde birden fazla halat kesinlikle kullanılmayacaktır.Soru 4 (Ağırlık 12.5% Soru 7 (Ağırlık 12. ( )İşçi tarafından kullanılan alet. ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 12.5 = 0% Soru 6 (Ağırlık 12.5%) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ( )El merdivenler ancak.5 = 12. ( )Platform elemanları ve dikey korkulukların arasında düşmelere neden olabilecek tehlikeli boşluklar bulunmayacaktır. taşıyıcı zemine sabitlenerek önlenecekir.5%) İskelelerin kurulması ve kullanılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( )İskelenin taşıyıcı elemanlarının kayması. düşmesini önlemek için kendiliğinden kilitlenebilen sisteme sahip olacaktır.5%) Halat kullanarak yapılan çalışmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( )Çalışma halatı. güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilecek ve kullanıcının hareket kontrolünü kaybetmesi halinde.5%) Kapalı alanlarda yapılacak çalışmalar için Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( )Kapalı alanlarda seyyar aydınlatma lambaları darbelere dayanıklı özel koruyucu içinde ve küçük gerilimli olarak kullanılmalıdır. ( )İskele kabul edilmiş standartlara uygun yapıda değilse bunların sağlamlık ve dayanıklılık hesapları yapılacaktır. kısa süre kullanılacaksa veya işverence değiştirilmesi mümkün . (x)İskelenin kurma. edevat ve diğer aksesuarlar paraşütçü tipi emniyet kemerine veya oturma yerine veya başka uygun bir yere bağlanarak güvenli hale getirilecektir. ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 12. (x)Bu alanlarda gerekli ölçümler yapılarak zararlı gazların varlığı araştırılmalıdır.5 = 12. kullanma ve sökme planı iskeleyi kuranlar tarafından yapılacaktır.5% Soru 5 (Ağırlık 12. ← Yanlış cevap Not: 0% Test Puanı: 0% × 12. ( )Acil bir durumda işçinin derhal kurtarılabilmesi için iş uygun şekilde planlanacak ve gözetim sağlanacaktır. ( )Kapalı alanlarda sürekliliği olan işler yapılacaksa iş güvenliği uzmanından onay alınacaktır.

5%) İş ekipmanlarında düşmeleri önleyecek koruyucular hakkında aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (x)Kişisel korunma önlemlerine toplu korunma önlemlerine göre öncelik verilecektir. aynı korumayı sağlayacak diğer güvenlik önlemleri alınacaktır. düşük risk nedeniyle daha güvenli bir iş ekipmanı kullanımı gerekmiyorsa.5 = 12. Not: 100% Test Puanı: 100% × 12. özel bir işin yapılması için geçici olarak kaldırılması gerektiği durumlarda. uygun aksesuarlı oturma yerleri sağlanacaktır.5% Soru 1 (Ağırlık 25%) Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik yönetmeliğine göre aşağıdaki durumların hangisinde işçilerin göz muayenelerinin yapılması uygun değildir? ( )Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce ( )Düzenli aralıklarla ( )Ekranlı araçlarla çalışmalardan kaynaklanacak görme zorluğu olduğunda (x)Ekranlı araçların sistemlerinde bir bozukluk olduğunda ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 25 = 25% Soru 2 (Ağırlık 25%) Ekranlı araçlarla çalışanlara verilen eğitimlerden hangisi İş Sağlıgı ve Güvenliği kapsamına girmez? ( )Gözlerin korunması ( )Zorlayıcı travmalar ve korunma yolları (x)Hızlı yazma teknikleri ← Doğru cevap ( )Doğru oturma şekilleri Not: 100% Test Puanı: 100% × 25 = 25% . ( )Risk değerlendirmesi göz önünde bulundurularak ve özellikle işin süresine ve ergonomik zorlamalara bağlı olarak. (x)Halat ancak. ( )Koruyucuların. el merdiveni kullanmanın mümkün olmadığı durumlarda kullanılabilir. ← Doğru cevap ( )Düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucular ancak seyyar veya sabit merdiven başlarında kesintiye uğrayabilir. ( )Koruyucular yüksekten düşmeyi önleyecek ve işçilerin yaralanmasına da meydan vermeyecek şekilde uygun yapıda ve yeterli sağlamlıkta olacaktır. yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılabilir.5% Soru 8 (Ağırlık 12. ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 12.olmayan işyeri koşullarında kullanılabilir. ( )El merdivenleri ancak.5 = 12.

33%) Elle taşıma işlerinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi bireysel risk faktörlerinden sayılmaz? ( )İşçinin yeterli bilgi ve eğitime sahip olmaması ( )İşçinin uygun olmayan kişisel koruyucular kullanması ( )İşçinin fiziki yapısı (x)İşçinin yetersiz dinlenme süresi ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 33.Soru 3 (Ağırlık 25%) Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik yayınlandığı tarihte faaliyette olan çalışma merkezlerinin en fazla kaç yıl içinde Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmeleri zorunludur? (x)2 ← Doğru cevap ( )4 ( )3 ( )1 Not: 100% Test Puanı: 100% × 25 = 25% Soru 4 (Ağırlık 25%) Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği aşağıdakilerden hangisinde uygundur? ( )Ekranlı daktilolarda ( )Toplumun kullanıma açık bilgisayar sistemlerinde (x)Çalışma merkezlerinde kullanılan bilgisayar sistemlerinde ← Doğru cevap ( )Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemlerinde Not: 100% Test Puanı: 100% × 25 = 25% Soru 1 (Ağırlık 33.33 = 33.333% Soru 2 (Ağırlık 33.33%) Elle taşıma işi aşağıda belirtilen hususlardan hangisini içermez? ( )Yükün işçi tarafından elle ve beden gücü kullanılarak kaldırılması (x)Yükün konveyörler vasıtasıyla taşınması ← Doğru cevap .33 = 33.333% Soru 3 (Ağırlık 33.33%) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirtilen husus yükle ilgili risk faktörlerinden değildir? ( )Çalışma zemininde bulunan engeller (x)İşçinin elle taşıma konusunda yeterli eğitime sahip olmaması ← Doğru cevap ( )Vücudun bükülmesiyle yapılabilen elle taşıma işi ( )İşçi tarafından değiştirilemeyen çalışma temposu Not: 100% Test Puanı: 100% × 33.

333% Soru 1 (Ağırlık 20%) Hangi durumlarda geçici iskele yada iş ekipmanı kullanılabilir? (x)Sabit platform yapılamayan durumlarda. sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması. Not: 100% Test Puanı: 100% × 20 = 20% Soru 3 (Ağırlık 20%) El merdivenleri aşağıdaki durumların hangisinde kullanılamaz? ( )İşverence değiştirilmesi mümkün olmayan işyeri koşullarında. kullanımı sırasında sağlam bir şekilde yerleştirilmelidir. (x)El merdiveni üzerinde elle yük taşınıyorsa merdivende elle tutacak yer bulunması zorunlu değildir. ← Doğru cevap ( )Portatif el merdivenlerinin. (x)Yüksekliği 10 metreyi geçen yüksekliklerde. ← Doğru cevap ( )İskelelerin platform elemanları ve dikey korkulukları arasında düşmelere neden olabilecek tehlikeli boşluklar bulunmayacaktır. ( )Hareketli iş ekipmanlarında. ( )El merdivenlerinde her zaman işçilerin elleriyle tutunabilecekleri uygun yer ve sağlam destek bulunacaktır. ( )Kısa süre kullanılacaksa. ← Doğru cevap ( )Yüksekte çalışmalarda. (x)İskeleler yalnız dayanıklı metal malzemeden imal edilir. ( )Düşük risk nedeniyle daha güvenli bir iş ekipmanı kullanımı gerekmiyorsa.33 = 33. ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 20 = 20% Soru 4 (Ağırlık 20%) Hangisi iskelelerde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? ( )İskelelerin kurulması. .( )Yükün ( )Yükün birden fazla kişi tarafından başka bir yere götürülmesi mekanik bir araç yardımıyla taşınması Not: 100% Test Puanı: 100% × 33. yetkili uzman bir kişinin gözetimi altında yapılır. basamakları yatay konumda olmalıdır. Not: 100% Test Puanı: 100% × 20 = 20% Soru 2 (Ağırlık 20%) Aşağıdakilerden hangisi el merdivenlerinin kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? ( )El merdivenleri. ( )Tekerlekli iskelelerin kaza ile hareket etmesi uygun araçlarla önlenir. ( )Kaldırma araçlarında.

67 = 0% Soru 4 (Ağırlık 6. ← Doğru cevap ( )Kapalı alanlarda mümkün olduğunca az eleman ile çalışılmalıdır. aşağıdakilerden hangisi kullanılır? ( )Uzatma merdiveni ( )Korkuluk ( )Çatı merdiveni (x)Platform ← Yanlış cevap Not: 0% Test Puanı: 0% × 6.67 = 6. ( )Kapalı alanlarda çalışmalara başlanmadan önce Risk Değerlendirmesi yapılmalıdır.67%) Yapı işleri. Not: 100% Test Puanı: 100% × 20 = 20% Soru 1 (Ağırlık 6. (x)Kapalı alanlarda aydınlatma tesisatı çok güçlü ve yüksek gerilimli aydınlatma lambalarıyla sağlanmalıdır.67 = 0% Soru 2 (Ağırlık 6. yıpranmış ve dayanıklılığı azalmış çatılarda.67%) İşyeri merdivenlerinin mukavemeti metrekarede en az kaç kilogram yük taşımalıdır? (x)500 kg ← Yanlış cevap ( )1000 kg ( )100 kg ( )1500 kg Not: 0% Test Puanı: 0% × 6. aşağıdakilerden hangisini kapsamaz? (x)Maden ← Doğru cevap ( )Baraj ( )İskele ( )Metro Not: 100% Test Puanı: 100% × 6. saç ve çimento harçlı levhalardan yapılmış veya eskimiş.67%) .67%) Cam.667% Soru 3 (Ağırlık 6.Not: 100% Test Puanı: 100% × 20 = 20% Soru 5 (Ağırlık 20%) Aşağıdakilerden hangisi kapalı alanda yapılan çalışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? ( )Kapalı alanlarda sürekliliği olan işlerin yapılmasından kaçınılmalıdır.

67%) Korkulukların.Aşağıdakilerden hangisi yapı işlerine girmez? (x)Sondajla maden çıkarılması ← Doğru cevap ( )Sökme işleri ( )Kuyu açılması ( )Hafriyat Not: 100% Test Puanı: 100% × 6. ( )Bölge Çalışma Müdürlüğüne her sayfası mühürletilmek suretiyle onaylattırılır.67%) Yapı işletmelerinde hangisi Sağlık ve Güvenlik planını hazırlamaz? ( )Koordinatör ( )Proje sorumlusu ( )İşveren (x)Uygulama koordinatörü ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.67%) Yapı işlerinde işveren.67 = 6.67 = 6. ← Doğru cevap ( )Her sayfası bir asıl bir kopya olarak düzenlenir.67%) Yapı iş defteri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (x)İşveren tarafından her sayfası mühürletilmek suretiyle onaylattırılır.667% Soru 8 (Ağırlık 6.667% Soru 6 (Ağırlık 6.67 = 6. ( )Fenni yeterliği bulunan sorumlu kişi tarafından tutulur.667% Soru 5 (Ağırlık 6.67 = 6.667% Soru 7 (Ağırlık 6. Bakanlığın ilgili bölge Müdürlüğüne hangi şartla bildirim yapar? ( )Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 10'dan fazla işçi çalıştıracaksa ( )İşin büyüklüğü 250 yevmiyeden fazla çalışma gerektirirse (x)İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektirirse ← Doğru cevap ( )Yapı işi 10 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20'den fazla işçi çalışacaksa Not: 100% Test Puanı: 100% × 6. . tabandan yüksekliği en az kaç santimetre olmalıdır? ( )150 cm (x)90 cm ← Doğru cevap ( )50 cm ( )120 cm Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.

yukarıdan aşağıya doğru ve toprağın dayanıklılığı ile orantılı bir şev verilmek suretiyle yapılacaktır ( )Kazıların toprağı dışarıya taşıyacak araçların kazı yerine kolaylıkla girip çıkmalarını sağlayacak rampa eğimleri 35 dereceden fazla olamaz Not: 100% Test Puanı: 100% × 6. yan yüzler uygun şekilde desteklenmek veya iksa edilmek suretiyle tahkim olunmalı ve iksa için kullanılacak kalas başları.667% Soru 10 (Ağırlık 6.667% Soru 11 (Ağırlık 6.667% Soru 9 (Ağırlık 6. kazı üst kenarından 20 santimetre yukarı çıkarılmalıdır? . sert kalker. ( )Patlamadan sonra yapılan patlama yapılan yere yetkili eleman tarafından sakınca olmadığı belirlendikten sonra girilir.67 = 0% Soru 12 (Ağırlık 6.67 = 6.67 = 6.67%) İşyeri merdivenlerinin kaç basamaktan fazla olanlarında korkuluk ve tırabzan bulunması zorunludur? ( )2 ( )6 (x)4 ← Doğru cevap ( )8 Not: 100% Test Puanı: 100% × 6. killi şist kaya. (x)Patlatma ile ilgili hususlar yapı iş defterine yazılır. Not: 0% Test Puanı: 0% × 6.67%) Sert kaya.67%) Aşağıdakilerden kazı işlerinde alınacak güvenlik tedbirlerinden değildir? (x)İşe başlamadan önce yapı alanının çevresi ortalama 4 metre yükseklikte tahta perde ile çevrilecektir ← Doğru cevap ( )Ekskavatör. ← Yanlış cevap ( )100 metre uzaklıktaki çevrede kavlak muayenesi yapılır.67 = 6.67%) Dinamit veya diğer patlayıcı maddelerin kullanıldığı hallerde alınacak önlemlerden hangisi yanlıştır? ( )Patlamadan sonra en az on dakika geçmeden patlama yapılan yere girilmesi yasaktır.Not: 100% Test Puanı: 100% × 6. buldozer ve benzeri makinalarla yapılan kazılarda bu makinaların hareket alanı içinde işçi çalıştırılmaz ( )Kazı işleri. sert şist. gre ve konglometre gibi kendini tutabilen zeminlerde yetkililerin gerekli gördüğü hallerde ve şevsiz yapılmak zorunluluğu bulunan kaç metreden daha derin kazılarda. betonlaşmış çakıl.

tabandan en az kaç santimetre olmalıdır? ( )20 cm ( )10 cm ( )5 cm (x)15 cm ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 6. işçilerin kuyuya inip çıkmaları için kullanılan bucurgatlar veya vinçlerin fren tertibatı olmalı ve motorla işletilmelidir ( )25 ( )20 (x)5 ← Yanlış cevap ( )10 Not: 0% Test Puanı: 0% × 6.667% Soru 13 (Ağırlık 6.67 = 0% Soru 14 (Ağırlık 6.(x)1.667% Soru 15 (Ağırlık 6.667% Soru 1 (Ağırlık 10%) Kişisel koruyucu donanımların kullanılma koşullarının belirlenmesinde en önemsiz olanı aşağıdakilerden hangisidir? ( )Riskin derecesi ve maruziyet sıklığı ( )Kullanılma süreleri (x)Kişisel koruyucu donanımın kalitesi ← Doğru cevap ( )İşçinin çalıştığı yerin özellikleri .67 = 6.5 ( )5 ( )1 ( )2 ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.67%) Korkulukların tümü.67 = 6. herhangi bir yönden gelebilecek en az kaç kilogramlık yüke dayanabilmelidir? (x)100 kg ← Doğru cevap ( )200 kg ( )50 kg ( )150 kg Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.67%) Korkuluk eteklerinin yükseklikleri.67 = 6.67%) Derinliği kaç metreyi aşan kuyularda.

Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 2 (Ağırlık 10%) Aşağıda belirtilenlerden hangisi kişisel koruyucu donanımların seçim ve kullanım kurallarının belirlenmesinde önemli değildir? ( )Kullanım süreleri ( )Maruziyet sıklığı (x)İşyerindeki çalışan sayısı ← Doğru cevap ( )İşçinin çalıştığı yerin özellikleri Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 3 (Ağırlık 10%) Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımlardan sayılmaz? ( )Göz ve yüz koruyucuları ( )El ve kol koruyucuları ( )Baş koruyucuları (x)Acil kurtarma servislerinin kullandıkları ekipman ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 4 (Ağırlık 10%) Aşağıda yer alan baret çeşitlerinden hangisi 1000 Volt ve üzeri elektrikle çalışmalarda kullanılır? (x)Yalıtkan baret ← Doğru cevap ( )İletken baret ( )Madenci bareti ( )Plastik baret Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 5 (Ağırlık 10%) Kişisel koruyucu Donanımlar aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılır? ( )Toplu korunma önlemleri alınmışsa ( )Riskler yeterli derecede azaltılmışsa ( )Riskler önlenmişse (x)Teknik tedbirler yetersizse ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% .

Soru 6 (Ağırlık 10%) Aşağıdakilerden hangisi delinmez tabanlı emniyet ayakkabılarının gerekli olabileceği en uygun işlerdendir? ( )Demiryolu manevra işleri (x)Bina yıkım işleri ← Doğru cevap ( )Ergitme ocaklarında yapılan işler ( )Metal çekme fabrikalarında yapılan işler Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 7 (Ağırlık 10%) Kulak koruyucularının kullanım zorunluluğu. aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde başlamaktadır? ( )Gürültü (x)Gürültü ( )Gürültü ( )Gürültü düzeyi 80 db(A) yı aştığında düzeyi 85 db(A) ya ulaştığında ← Doğru cevap düzeyi 90 db(A) ya ulaştığında düzeyi 80 db(A) ya ulaştığında Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 8 (Ağırlık 10%) Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve güvenliği kapsamında sayılan kişisel koruyucu donanım olarak kullanılabilir? ( )Gaz ölçüm cihazı ( )Sedye ( )Tabanca (x)Çizme ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 9 (Ağırlık 10%) Kişisel koruyucu donanımlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? ( )Kullanımı. Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% . ( )Kullanılan vücut kısımlarına ve yapılan işe tam uygunluk sağlamalıdır. (x)Birden fazla riskin bulunduğu durumlarda. kişisel koruyucu donanımın seçiminde daha tehlikeli görülen risk dikkate alınır. ← Doğru cevap ( )Kendileri bir tehlike kaynağı olmamalıdır. bakım ve temizliği kolay ve pratik olmalıdır.

Soru 10 (Ağırlık 10%) Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (x)İstisnai ve özel koşullar uygun olmalı ← Doğru cevap ( )Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uymalı ( )Ergonomik gereksinimlere uygun olmalı ( )Risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olmalı Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 1 (Ağırlık 10%) Kişisel koruyucu donanımların kullanılma koşullarının belirlenmesinde en önemsiz olanı aşağıdakilerden hangisidir? ( )Riskin derecesi ve maruziyet sıklığı ( )Kullanılma süreleri (x)Kişisel koruyucu donanımın kalitesi ← Doğru cevap ( )İşçinin çalıştığı yerin özellikleri Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 2 (Ağırlık 10%) Aşağıda belirtilenlerden hangisi kişisel koruyucu donanımların seçim ve kullanım kurallarının belirlenmesinde önemli değildir? ( )Kullanım süreleri ( )Maruziyet sıklığı (x)İşyerindeki çalışan sayısı ← Doğru cevap ( )İşçinin çalıştığı yerin özellikleri Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 3 (Ağırlık 10%) Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımlardan sayılmaz? ( )Göz ve yüz koruyucuları ( )El ve kol koruyucuları ( )Baş koruyucuları (x)Acil kurtarma servislerinin kullandıkları ekipman ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 4 (Ağırlık 10%) Aşağıda yer alan baret çeşitlerinden hangisi 1000 Volt ve üzeri elektrikle çalışmalarda kullanılır? (x)Yalıtkan baret ← Doğru cevap .

( )İletken baret ( )Madenci bareti ( )Plastik baret Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 5 (Ağırlık 10%) Kişisel koruyucu Donanımlar aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılır? ( )Toplu korunma önlemleri alınmışsa ( )Riskler yeterli derecede azaltılmışsa ( )Riskler önlenmişse (x)Teknik tedbirler yetersizse ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 6 (Ağırlık 10%) Aşağıdakilerden hangisi delinmez tabanlı emniyet ayakkabılarının gerekli olabileceği en uygun işlerdendir? ( )Demiryolu manevra işleri (x)Bina yıkım işleri ← Doğru cevap ( )Ergitme ocaklarında yapılan işler ( )Metal çekme fabrikalarında yapılan işler Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 7 (Ağırlık 10%) Kulak koruyucularının kullanım zorunluluğu. aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde başlamaktadır? ( )Gürültü (x)Gürültü ( )Gürültü ( )Gürültü düzeyi 80 db(A) yı aştığında düzeyi 85 db(A) ya ulaştığında ← Doğru cevap düzeyi 90 db(A) ya ulaştığında düzeyi 80 db(A) ya ulaştığında Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 8 (Ağırlık 10%) Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve güvenliği kapsamında sayılan kişisel koruyucu donanım olarak kullanılabilir? ( )Gaz ölçüm cihazı .

mali. kağıt vb. bakım ve temizliği kolay ve pratik olmalıdır.545% Soru 2 (Ağırlık 4. (x)Birden fazla riskin bulunduğu durumlarda. Doğru olanı işaretleyiniz? ( )Ahşap.55%) Aşağıdaki tanımlardan hangisi belirlenmiş tehlikeli bir olayın oluşma olasılığı ve sonuçlarının birleşimidir? ( )Tolore edilebilir risk ( )Tehlike (x)Risk ← Doğru cevap ( )Vak'a . vb. ← Doğru cevap ( )Kendileri bir tehlike kaynağı olmamalıdır.55 = 4. mukavva.( )Sedye ( )Tabanca (x)Çizme ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 9 (Ağırlık 10%) Kişisel koruyucu donanımlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? ( )Kullanımı. yağ. ( )Kullanılan vücut kısımlarına ve yapılan işe tam uygunluk sağlamalıdır. Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 10 (Ağırlık 10%) Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (x)İstisnai ve özel koşullar uygun olmalı ← Doğru cevap ( )Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uymalı ( )Ergonomik gereksinimlere uygun olmalı ( )Risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olmalı Not: 100% Test Puanı: 100% × 10 = 10% Soru 1 (Ağırlık 4. kişisel koruyucu donanımın seçiminde daha tehlikeli görülen risk dikkate alınır. atıkları dökme yerlerine götürülmelerine gerek yoktur Not: 100% Test Puanı: 100% × 4. kablo vb. belirlenmiş yerlere dağınıklığa neden olacağından dökülmemelidir ( )Metal parçaları. toplanıp belli yerlere dökülmesi zaman kaybıdır (x)Çöpleri kapalı ve ayrı tutulması. hijyen ve zaman kazancı sağlar ← Doğru cevap ( )Petrol.55%) Şantiye çöpleri atılırken nelere dikkat edilmelidir.

.545% Soru 6 (Ağırlık 4. olay ve acil durumlarda yapılacak işleri önceden belirleyen bir...55 = 4.55%) Kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeni ile zarar verme potansiyeline ne denir? ( )Zehirlenme ( )Risk ( )Zarar (x)Tehlike ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 4.55 = 4.55 = 0% .55%) Aşağıdakilerden hangisi kazalardan korunmak için yapılacak çalışmalardan değildir? (x)Mühendislik ve revizyon ← Yanlış cevap ( )Kişisel özürleri önleme ( )Eğitim ( )Teşvik tedbirleri uygulama Not: 0% Test Puanı: 0% × 4.Not: 100% Test Puanı: 100% × 4.545% Soru 3 (Ağırlık 4..hazırlanmalıdır.545% Soru 4 (Ağırlık 4..55%) Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığı unsurlarından birisi değildir? ( )Geçici hastalık (x)Yaşlılık ← Doğru cevap ( )Ruhi bir arıza ( )Sürekli hastalık Not: 100% Test Puanı: 100% × 4.545% Soru 5 (Ağırlık 4.55%) İş yerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza..55 = 4.. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir? ( )Patlamadan korunma dokümanı ( )Etkilenmiş alan planı (x)Acil eylem planı ← Doğru cevap ( )Risk analizi Not: 100% Test Puanı: 100% × 4..55 = 4.

...55%) Ölüme..mutluluk ( )Şansızlık .sağlık Not: 100% Test Puanı: 100% × 4..denir... kişisel koruyucu donanım ve özel güvenlik ekipmanı vermek ( )Yapılacak işleri önceden belirleyen bir acil eylem planı hazırlamak (x)Durumun en kısa zamanda normale dönmesi için etkilenmiş alana tüm çalışanların girmesi talimatını vermek ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 4..545% Soru 10 (Ağırlık 4.55 = 4.sağlık ← Doğru cevap ( )Korkma .. İnsanın bedence ve ruhça iyilik haline .....Soru 7 (Ağırlık 4..545% ..55%) Tehlikeli gerilimin alt sınır gerilim değeri aşağıdakilerden hangisidir? ( )65 volt ( )42 volt ( )110 volt (x)50 volt ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 4.545% Soru 8 (Ağırlık 4. hastalığa..55 = 4......55%) İşyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza.55 = 4..iyilik ( )Kaza .545% Soru 9 (Ağırlık 4.55 = 4...Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir? (x)Kaza . yaralanmaya.. hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olaya... denir. olay ve acil durumlar için işveren aşağıdakilerden hangisini yapamaz? ( )Tehlikeli kimyasallarla ilgili acil durum düzenlemeleri hakkındaki bilgileri kullanıma hazır bulundurmak ( )Etkilenmiş alana girmesine izin verilen kişilere uygun koruyucu giyim eşyası.55%) İskelede çalışırken yapılmaması gerekeni bulunuz? ( )Çalışma platform genişliği mevzuatlarda belirtilmiş boyutlarda ve tüm başlıklar tapalı olmalıdır ( )Çalışma platformu çift korkuluklu olmalıdır ( )Çalışanların emniyet kemeri takma zorunluluğu olmalıdır (x)Yürüme platformları çalışanı taşıyacak şekilde olmalıdır ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 4.

55%) İş kazaları meslek hastalıklarının aşağıdakilerden hangisinde tanımlıdır? (x)Sosyal sigortalar kanunu ← Doğru cevap .55%) Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli davranış değildir? (x)Makine ve tezgahların hatalı yerleşimi ← Doğru cevap ( )Koruyucu tertibatı kullanmama ( )Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanma ( )Eğitim yetersizliği Not: 100% Test Puanı: 100% × 4.545% Soru 15 (Ağırlık 4.55 = 4.545% Soru 13 (Ağırlık 4.545% Soru 14 (Ağırlık 4.55%) Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli durum sebebi değildir? ( )Makine ve tezgahların hatalı yerleşimi ( )Uygun olmayan termal konfor şartlar (x)Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanma ← Doğru cevap ( )Koruyucu tertibatın bulunmaması ya da uygun olmaması Not: 100% Test Puanı: 100% × 4.545% Soru 12 (Ağırlık 4.55 = 4.55 = 4.55%) Kazaları meslek hastalıkları açısından maddi sorumluluk aşağıdakilerden hangisinde tanımlanır? ( )Ticaret hukuku (x)Borçlar kanunu ← Doğru cevap ( )4857 sayılı iş kanunu ( )Deniz iş kanunu Not: 100% Test Puanı: 100% × 4.Soru 11 (Ağırlık 4.55 = 4.55%) Aşağıdakilerden hangisi asla yapılmamalıdır? ( )Asitle yapılan çalışmalarda maske kullanılmalıdır (x)Asit üzerine su dökülmemelidir ← Doğru cevap ( )Asitler plastik kaplara konulmamalıdır ( )Su üzerine asit dökülmemelidir Not: 100% Test Puanı: 100% × 4.

545% Soru 19 (Ağırlık 4.55 = 4.55%) LD50 nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? ( )Yarılanma zamanı ( )Öldürücü konsantrasyon (x)Öldürücü doz ← Doğru cevap ( )Zehirlenme süresi Not: 100% Test Puanı: 100% × 4.55%) İnsan sağlığı için tehlike oluşturan mikroorganizmaların bulunduğu bir ortamda.545% Soru 16 (Ağırlık 4.55 = 4.55%) Seyyar kompresörler çalışanlardan en az kaç metre uzakta olmalıdır? ( )15 ( )20 ( )5 (x)10 ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 4.545% Soru 18 (Ağırlık 4. aşağıdaki solunum sistemini koruyan filtrelerden hangisi kullanılırsa etkili bir koruma sağlanır? (x)P3 ← Doğru cevap ( )FFP2 ( )P2 ( )FFP1 Not: 100% Test Puanı: 100% × 4.( )Deniz iş kanunu ( )4857 sayılı iş kanunu ( )Borçlar kanunu Not: 100% Test Puanı: 100% × 4.55 = 4.55 = 4.55%) Türkiye de iş kazaları en çok hangi sektörde olur? ( )Kimya ( )İnşaat ( )Maden (x)Metal ← Doğru cevap .545% Soru 17 (Ağırlık 4.

IV (x)Hepsi ← Yanlış cevap Not: 0% Test Puanı: 0% × 5. Gerekiyorsa semptomatik-destekleyici tedavi uygulanması Yukarıdakilerden hangileri meslek hastalığının tedavisindeki başlıca ilkelerdendir ( )I. ruhsal ve sosyal açıdan tam iyilik olarak sağlığın tanımı nerede tanımlanmıştır? (x)Dünya sağlık örğütü (WHO) ← Doğru cevap ( )Avrupa parlamentosu ve konseyi direktifi ( )Dünya çalışma örgütü (ILO) ( )Avrupa konseyi direktifleri Not: 100% Test Puanı: 100% × 4.55%) Fiziksel.III ( )I.III.545% Soru 20 (Ağırlık 4.IV ( )III.55%) İş kazalarının içinde önlenmesi mümkün olmayan kaçınılmaz kazaların oranı aşağıdakilerden hangisidir? ( )%3 ( )%10 (x)%2 ← Doğru cevap ( )%5 Not: 100% Test Puanı: 100% × 4.545% Soru 22 (Ağırlık 4. Gerekiyorsa spesifik tedavi uygulanması IV.Saat ← Doğru cevap ( )Vardiyalı çalışmalarda ( )2.55 = 4.545% Soru 21 (Ağırlık 4.88%) I.545% Soru 1 (Ağırlık 5.55 = 4.Not: 100% Test Puanı: 100% × 4. Maruziyetin sonlandırılması II. Hastalık tanımlanıncaya kadar üretimin durdurulması III.Saat ( )Öğleden sonra Not: 100% Test Puanı: 100% × 4.55 = 4.55%) İş kazaları iş saatlerin en fazla kaçıncı saatinde olur? (x)1.55 = 4.88 = 0% .

882% Soru 5 (Ağırlık 5.88%) Hangisi C grubu meslek hastalığı sayılmıştır ( )Kemik ve eklem zararları (x)Mesleki solunum sistemi hastalıkları ← Doğru cevap .88 = 0% Soru 3 (Ağırlık 5.88 = 5.Soru 2 (Ağırlık 5.882% Soru 6 (Ağırlık 5.88%) Hangisi meslek hastalıklarından korunma yaklaşımlarından sayılmaz ( )Tıbbi yaklaşımlar ( )Kaynakta kontrol yaklaşımları (x)Psikolojik rehberlik uygulamaları ← Doğru cevap ( )Kişisel koruyucu uygulamaları Not: 100% Test Puanı: 100% × 5.882% Soru 4 (Ağırlık 5.88 = 5.88%) Meslek hastalığına yakalanan bir işçiye çalışamadığı günler için hangi tür ödeme yapılır ( )Sürekli iş göremezlik ödeneği ( )Kıdem tazminatı (x)Geçici iş göremezlik ödeneği ← Doğru cevap ( )İşsizlik maaşı Not: 100% Test Puanı: 100% × 5.88%) Hangisi meslek hastalıklarına ait bir özelliktir ( )Ağır sağlık riski yaratmaması ( )Sadece belli yaşın üzerindeki çalışanlarda görülmesi (x)İşyerinde yapılacak düzenlemelerle korunulabilir olması ← Doğru cevap ( )Tedavilerinin kolay olması Not: 100% Test Puanı: 100% × 5.88 = 5.88%) Slikozis hastalığı durumunda işverenin yükümlülük süresi ne kadardır ( )10 yıl (x)6 ay ← Yanlış cevap ( )2 yıl ( )1 ay Not: 0% Test Puanı: 0% × 5.

882% Soru 7 (Ağırlık 5. Hastalık tablosuna doğru bir klinik tanı konması II.( )Deri kanseri ( )Cıva ve krom nedeniyle oluşan hastalıklar Not: 100% Test Puanı: 100% × 5.88%) Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığı gruplarından biri değildir.88 = 5.882% Soru 8 (Ağırlık 5. Bu çalışmaların doğru sıralaması nasıl olmalıdır ( )II-I-III ( )I-II-III ( )III-I-II (x)I-III-II ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 5. ( )4857 sayılı iş kanununda (x)Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü'nde ← Doğru cevap ( )Temel sağlık hizmetleri tüzüğü ( )Mesleki hastalıklar kanununda Not: 100% Test Puanı: 100% × 5.882% Soru 9 (Ağırlık 5.88 = 5.88 = 5.88 = 5.88%) Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığının tanımlanmasında kullanılan ayrıntılı çalışma öyküsü içinde yer almaz? (x)İşçinin ailesinde aynı hastalığın varlığı ← Doğru cevap ( )Benzeri yakınmaları olan başka işçilerin varlığı ( )İşyeri maruziyetleri ( )Bütün işlerin tanımlanması Not: 100% Test Puanı: 100% × 5.882% Soru 10 (Ağırlık 5.88%) I. Hastalığın işçinin şu anda çalıştığı işle ilişkisinin araştırılması Bir hastalığın meslek hastalığı olarak tanımlanabilmesi için yapılacak çalışmanın aşamaları yukarıda verilmiştir. ( )Tozlarla meydana gelen meslek hastalıkları .88%) Meslek hastalığının tanımı hangisinde yapılmıştır. Hastalığın çalışılan önceki işlerle olan bağlantısının araştırılması III.

88%) Çalışan bir kişinin sağlık sorunları 3 grupta ele alınabilir.88%) Hangisi meslek hastalığının tanımıdır ( )Meslek değişikliği sonucunda ortaya çıkan hastalıklardır ( )İş hayatındaki stres nedeniyle ortaya çıkan hastalıklardır ( )Belli meslek sahiplerinde sıklıkla görülen hastalıklardır (x)Meslek hastalığı bir kişinin.88 = 5.88%) İşyeri sağlık birimlerinde çalışmalar sırasında en çok karşılaşılan sağlık sorunları hangisidir.88 = 5.88 = 5.882% Soru 11 (Ağırlık 5.882% Soru 12 (Ağırlık 5. ( )Kalp damar hastalıkları ( )İşle ilişkili hastalıklar (x)üst solunum yolu enfeksiyonları ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 5.882% Soru 14 (Ağırlık 5.88%) Sigorta ödediği tazminata neden olan meslek hastalığına neden olan durumda işverenin ağır kusuru olduğunu iddia ederse işverene hangi davayı açabilir ( )Maddi Nafaka davası ( )Manevi tazminat davası ( )Maddi Tazminat davası .88 = 5.882% Soru 13 (Ağırlık 5.( )Kimyasal nedenli meslek hastalıkları ( )Fiziksel nedenli meslek hastalıkları (x)Stres nedenli meslek hastalıkları ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 5. çalışma hayatında karşılaştığı etkenler nedeniyle meydana gelen hastalığıdır ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 5. hangisi bu tanımlama içinde yer almaz ( )İşle ilişkili hastalıklar ( )İşe özgü olan sağlık sorunları ( )Genel sağlık sorunları (x)Ailevi yatkınlık gösteren hastalıklar ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 5. ( )Duyu kaybına yol açan hastalıklar.

88 = 0% Soru 1 (Ağırlık 6. (x)Operatör ile ilgili bilgiler.25 = 6.(x)Rücu davası ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 5.) (x)Cinsiyete göre sınıflandırma ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 5. ( )Test tekniği ve şartları ile ilgili bilgiler.882% Soru 15 (Ağırlık 5. ( )Teknik Periyodik Kontrol sonuçları ile ilgili kanaat.88 = 0% Soru 17 (Ağırlık 5.88 = 5.25% .88%) Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığının tanısında kullanılabilecek laboratuar yöntemlerinden biri değildir ( )Patolojik incelemeler ( )Analitik yöntemler ( )Biyokimyasal yöntemler (x)Radyolojik yöntemler ← Yanlış cevap Not: 0% Test Puanı: 0% × 5.88 = 5.88%) Kişinin niteliklerine uygun olan bir işe yerleştirilmesini amaçlayan muayene çeşidi hangisidir. ( )İşe giriş muayenesi (x)Sistematik muayene ← Yanlış cevap ( )Aralıklı muayene ( )İlk muayene Not: 0% Test Puanı: 0% × 5. solunum sistemi hastalığı vb. ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.88%) Hangisi meslek hastalığı sınıflandırmasında yer almaz ( )Hastalığa neden olan faktöre göre sınıflandırma ( )İşyerlerindeki faktörlere göre sınıflandırma ( )Hastalığın türüne göre sınıflandırma ( deri hastalığı.25%) Aşağıdakilerden hangisi Teknik Periyodik Kontrol sonrası düzenlenecek raporda bulunması gerekli bilgilerden değildir? ( )Yetkili teknik eleman ile ilgili bilgiler.882% Soru 16 (Ağırlık 5.

25 = 6. istenmesi halinde Ç. Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.25%) Aşağıdakilerden hangisi periyodik olarak kontrol edilmek zorunda değildir? ( )İşyerinin havalandırma tesisatı (x)İşyerinin aydınlatma tesisatı ← Yanlış cevap ( )İşyerinin elektrik tesisatı ( )İşyeri sıhhi tesisatı Not: 0% Test Puanı: 0% × 6.G. ← Doğru cevap ( )Patlamadan korunma dokümanı.S.25 = 0% . ( )İşveren kanserojen ve mutajen maddelerin değiştirilmesi konusunda yapılan araştırma sonuçlarını. ( )Gerekli hallerde tamir.25% Soru 4 (Ağırlık 6.25%) Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliklerinin herhangi birinde yer almaz? (x)İşveren. Not: 100% Test Puanı: 100% × 6. bakım. Bakanlığı'na vermek zorundadır. onarım ya da işletme şartlarında yapılması gerekli değişiklikleri ve alınacak tedbirleri tespit etmek. işyeri için yaptığı veya yaptırdığı risk değerlendirmesine ilişkin dokümanları ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderir.25%) İşyerindeki ekipmanların periyodik kontrol dokümanında aşağıdakilerden hangisi bulunmak zorunda değildir? ( )Ekipmanın kullanma talimatları ile ilgili bilgiler ( )Test tekniği ve şartları ile ilgili bilgiler ( )Yetkili teknik eleman ile ilgili bilgiler (x)Makine ve/veya tesis ile ilgili bilgiler ← Yanlış cevap Not: 0% Test Puanı: 0% × 6. ( )İşletme şartlarından dolayı oluşan aşınma yıpranma gibi durumların varlığını araştırmak. ( )Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalınan veya maruz kalma ihtimali bulunan yerler. Yüksek düzeyde maruziyete neden olabilecek acil durumlar için plan yapılacaktır. uygun ikaz levhaları ve güvenlik işaretleriyle belirlenecektir.25 = 6.25 = 0% Soru 3 (Ağırlık 6.25% Soru 5 (Ağırlık 6. işin başlamasından önce hazırlanacaktır.Soru 2 (Ağırlık 6.25%) Aşağıdakilerden hangisi işyerindeki alet ve ekipmanın periyodik olarak kontrol edilmesinin amaçlarından birisi değildir. (x)İş kazasına neden olabilecek risk noktalarını belirlemek ← Doğru cevap ( )İşyerinde bulunan her türlü makine ve tesislerin fiziki özelliklerini önceden belirlemek.

Soru 6 (Ağırlık 6.25%) İşyerinde bir kayıt sistemi bulunması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( )Aksayan yönlerin rahatça görülebilmesini sağlar ( )Hizmetlerinin devamlılığını sağlar (x)Risk değerlendirmesine herhangi bir katkı sağlamaz. ← Doğru cevap ( )İşyerinin ve çalışanların durumları sürekli izlenebilirliğini sağlar. Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

Soru 7 (Ağırlık 6.25%) Aşağıdakilerden hangisi Teknik Periyodik Kontrol sonrası düzenlenecek raporun "Değerlendirme" bölümünde yer alması zorunlu bilgilerden değildir? ( )Yapılan kontroller sonucu elde edilen değerlerin, teknik özellikleri karşılayıp, karşılamadığı ( )Yapılan kontroller sonucu elde edilen değerlerin ilgili standartlar, teknolojik literatürde ve mevzuatlarda belirtilen limit değerlere uygun olup olmadığı (x)Yapılan kontroller sonucu elde edilen değerler bir önceki kontrole göre değerlendirildiğinde iyileşme olup olmadığı ← Doğru cevap ( )Yapılan kontroller sonucu elde edilen değerlerin mevzuatlarda belirtilen limit değerlere uygun olup olmadığı Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

Soru 8 (Ağırlık 6.25%) Aşağıdakilerden hangisi işçilere periyodik olarak sağlık kontrolü yapılmasının amaçlarından değildir? ( )Kayıp işgünü sayısının azaltılması (x)İleride işçi ve işveren arasında oluşması muhtemel hukuki uyuşmazlıklarda kullanılmak üzere kayıt ve belge oluşturulması ← Doğru cevap ( )İşyerlerinde sağlık ve güvenlik tedbirlerinin güvenirliliği ile yeterliliğinin ölçülmesi ( )Proaktif yaklaşım Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

Soru 9 (Ağırlık 6.25%) Aşağıdakilerden hangisi Teknik Rapor ile ilgili doğru bir bilgi değildir? ( )Teknik Rapor; teknik periyodik kontrol ve test sonrasında düzenlenen bir belgedir. ( )Raporda, yetkili teknik elemanın kanaat ve onayı yer alır. ( )Raporda, yapılan test ve kontroller esnasında elde edilen bilgiler yer alır. (x)Teknik Raporun sonuç bölümünde kontrole tabi tutulan kişiye konan tanı ve yapılması gerekenler yazılır. ← Doğru cevap

Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

Soru 10 (Ağırlık 6.25%) Aşağıdakilerden hangisi kayıt sisteminin yararlarından biri değildir? ( )İşyerinin ve çalışanların durumlarının sürekli izlenebilirliği ( )Risk değerlendirmelerine ışık tutması (x)Kayıt dışı sektörün kayıt altına alınmasına yardımcı olması ← Doğru cevap ( )Aksayan yönlerin rahatça görülebilmesi Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

Soru 11 (Ağırlık 6.25%) Aşağıdakilerden hangisi periyodik kontrollerin amacı değildir? (x)Yeni alınacak ekipmanın asgari özelliklerinin belirlenmesi ← Doğru cevap ( )Çalışma şartlarından dolayı yıpranma, aşınma vb. durumlarının araştırılması ( )Tamir, bakım, onarım ya da işletme şartlarında yapılması gerekli değişiklikleri tespit etmek. ( )İşçi ya da makine, tesis ve tertiplerin sağlık ya da fiziki özelliklerini önceden belirlenmesi Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

Soru 12 (Ağırlık 6.25%) Aşağıdakilerden hangisi teknik periyodik kontrollerin esaslarından değildir. (x)İkame ← Doğru cevap ( )Süreklilik ( )Güvenlik ( )Verimlilik Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

Soru 13 (Ağırlık 6.25%) Aşağıdakilerden hangisi Teknik Periyodik Kontrol ve test uygulanacak makine ve/veya tesisin ön incelemesinde belirlenecek hususlardan değildir? ( )Çalışma usul ve esasları ( )Teknik karakteristik değerler ( )İşletme ve bakım şartları (x)Ekipmanın amortisman değerleri ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

Soru 14 (Ağırlık 6.25%)

Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği uzmanı tarafından hazırlanması gereken kayıt ve belgelerden değildir? ( )İşyerinde meydana gelen kaza veya meslek hastalıkları ile ilgili kayıtlar ( )Acil durum planları (x)İşyeri sağlık birimi yıllık çalışma planı ← Doğru cevap ( )Yangından korunma ve yangınla mücadele çalışmalarının kayıtları Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

Soru 15 (Ağırlık 6.25%) Kontrol, ölçüm ve test usulu ile tekniği, testte kullanılacak cihaz ve aletler ile uyulacak kuralların belirlenmesinde aşağıdakilerin hangilerinden faydalanılmaz? (x)İş kazası kayıt ve belgeleri ← Doğru cevap ( )Mevcut hukuki düzenlemeler ( )İlgili standartlar ( )Fenni ve teknolojik literatür Not: 100% Test Puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

Soru 16 (Ağırlık 6.25%) Aşağıdakilerden hangisi, işyeri hekimi tarafından düzenleneceği mevzuatta açıkça belirtilmiş bir belgedir? (x)Yıllık çalışma raporu ← Yanlış cevap ( )Teknik rapor ( )İşyeri bildirgesi ( )Risk değerlendirmesi Not: 0% Test Puanı: 0% × 6.25 = 0% Soru 1 (Ağırlık 20%) Birim "Test" Genç işçi sınıflaması aşağıdakilerden hangisini kapsar? ( )Hiçbiri ( )Doğum tarihinden 18 yıl geçmiş olanlar (x)16 yaşını doldurmuş-18 yaşını bitirmemiş olanlar ← Doğru cevap ( )15 yaşını doldurmuş-18 yaşından gün almış olanlar Not: 100% Test Puanı: 100% × 20 = 20%

Soru 2 (Ağırlık 20%) Aşağıdakilerden hangi grubun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır? (x)16 yaşından küçükler ← Doğru cevap ( )18 yaşından küçükler ( )Hiçbiri

5%) .5% Soru 2 (Ağırlık 12.5%) BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre çocuk tanımı nasıl yapılmıştır (x)18 yaş altında olan herkez ← Doğru cevap ( )13-18 yaş grubu ( )9-15 yaş grubu ( )15 yaş altında olan herkez Not: 100% Test Puanı: 100% × 12.5 = 12.( )21 yaşından küçükler Not: 100% Test Puanı: 100% × 20 = 20% Soru 3 (Ağırlık 20%) Birim "Test" Aşağıdakilerden hangi grubun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır? (x)16 yaşından küçükler ← Doğru cevap ( )Hiçbiri ( )21 yaşından küçükler ( )18 yaşından küçükler Not: 100% Test Puanı: 100% × 20 = 20% Soru 4 (Ağırlık 20%) Birim "Test" Kadın işçiler itfaiyelerde çalıştırılabilir mi? ( )Hiçbiri (x)Hayır ← Doğru cevap ( )Evet ( )Özel günleri haricinde çalıştırılabilir Not: 100% Test Puanı: 100% × 20 = 20% Soru 5 (Ağırlık 20%) Birim "Test" İşin devamı süresince genç işçilerin hangi sürelerde periyodik muayenelerinin yapılması zorunludur? ( )9 ay ( )Hiçbiri ( )12 ay (x)6 ay ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 20 = 20% Soru 1 (Ağırlık 12.

5 = 12. kolayca bastırılır veya işten atılabilirler. işitme.5%) Hangisi Özel risk grubunun tanımı içinde yer alır. hatta ücretsiz çalıştırılabilirler ( )Niteliksiz işlerin. özel korunma altına alınması gereken çalışanlar ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 12. örgütsüz.Çalışan çocuk tanımı nasıl yapılmıştır ( )18 yaş altında bir işte çalışan (x)15 yaş altında ve bir işte çalışan ← Doğru cevap ( )16-17 yaşında olan ve bir işte çalışan ( )13-18 yaş grubu olan ve bir işte çalışan Not: 100% Test Puanı: 100% × 12.5 = 12.5%) Hangisi uluslararası yayınlarda özel risk grupları içinde yer almaz ( )Çocuk çalışanlar (x)Yeterince dinlendirilmeyen çalışanlar ← Doğru cevap ( )Yaşlı çalışanlar ( )Kadın çalışanlar Not: 100% Test Puanı: 100% × 12.5%) Devlet tarafından özürlü çalıştıran firmalara sigorta prim ödemesinde destek sağlanmaktadır. direnirlerse. direnmezler. duyma veya uzuv kaybı olan çalışanlar (x)Çalışma hayatında karşılaştığı riskler nedeniyle fiziksel. Hangisi buna dahil değildir . ( )Görme.5% Soru 6 (Ağırlık 12.5% Soru 5 (Ağırlık 12. Sorun yaratmazlar. biyolojik ve ruhsal etkilenme düzeyleri diğer çalışanlara göre yüksek olan. ( )İşyerinde yaptığı işin öneminden dolayı kaza yaşamaması için özel olarak korunan kişiler ( )Sağlık sorunları nedeniyle işteki tehliklerden etkineme düzeyi diğer çalışanlara oranla daha yüksek olan çalışanlar. güvencesiz.5%) Hangisi çocuk işçi çalıştırma nedenlerinden biri değildir ( )Korunmasız.5% Soru 4 (Ağırlık 12.5 = 12. niteliksiz işgücü kaynağıdırlar (x)Öğrenme yetenekleri fazla olduğundan hızla işe adapte olurlar ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 12. dolayısıyla tam bağımlı ve uysaldırlar. yalıtılmış.5% Soru 3 (Ağırlık 12.5 = 12. ( )Çalışmaları yasaklandığı için çok düşük ücretle.

Tarım .Sanayi .Sanayi .5% Soru 1 (Ağırlık 20%) Vardiyalı çalışmaların düzenlendiği yönetmeliğin dayanağı hangi kanundur? ( )4587 sayılı kanun ( )8457 sayılı kanun (x)4857 sayılı kanun ← Doğru cevap ( )7857 sayılı kanun Not: 100% Test Puanı: 100% × 20 = 20% Soru 2 (Ağırlık 20%) Kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılabilmeleri için işe girişte alınan sağlık raporundan sonra hangi periyotlarla sağlık kontrolü yapılır? ( )3 ay ( )9 ay ( )12 ay (x)6 ay ← Doğru cevap . ( )Sanayi .5 = 12.Sanayi .5%) Çalışan cocukların sektörel dağılımı en çoktan en aza doğru nasıl yapılmıştır.5% Soru 8 (Ağırlık 12.Ticaret Not: 100% Test Puanı: 100% × 12.Hizmet ( )Tarım .Ticaret ← Doğru cevap ( )Tarım .5 = 12.Hizmet .5%) Ülkemizde çalışan kadınların tarım sektöründeki dağılımı % kaçtır ( )%70 ( )%10 ( )%90 (x)%49 ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 12.Ticaret .5 = 12.Servis .Ticaret (x)Tarım .5% Soru 7 (Ağırlık 12.( )Çalışma gücünün %80'inden fazlasını kaybetmiş özürlüleri çalıştıran işverenler ( )Çalıştırma yükümlülüğü olmadığı halde özürlü çalıştıran işverenlerin ( )Yasal yükümlülüğünde fazla özürlü çalıştıran işverenler (x)50 ve üzeri çalışanı olan ve çalışan sayısının %3 ü oranında özürlü çalıştıran işverenler ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 12.Hizmet .

5 (x)7. Deneme ( )Uygulama Not: 100% Test Puanı: 100% × 25 = 25% Soru 2 (Ağırlık 25%) Eğitim nedir? . çeşitli aşamalardan geçirdikten sonra öğrenir ve kabul ederler.Not: 100% Test Puanı: 100% × 20 = 20% Soru 3 (Ağırlık 20%) Gebe kadın işçilerin gebe oldukları doktor raporuyla tespitinden sonra ne zamana kadar gece postasında çalıştırılamazlar? ( )Hiçbiri ( )Emzirme dönemi bitene kadar (x)Doğuma kadar ← Doğru cevap ( )Kadın işçinin çocuğu kreşe başlayana kadar Not: 100% Test Puanı: 100% × 20 = 20% Soru 4 (Ağırlık 20%) Aşağıdakilerden hangisi Vardiya düzeninin esasları içinde yer alır? ( )Dörtlü vardiya düzeni ( )Vardiya düzenine ilişkin kural ve sınırlamalar ( )Çalışma süreleri (x)Hepsi ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 20 = 20% Soru 5 (Ağırlık 20%) Kadın işçiler gece postalarında kaç saatten fazla çalıştırılamazlar? ( )8 ( )6. Aşağıdakilerden hangisi bu süreçlerin içindedir? (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )Farkında olma. İlgilenme ( )Değerlendirme. bilgi ve becerilerini bir süreçten.5 ← Doğru cevap ( )7 Not: 100% Test Puanı: 100% × 20 = 20% Soru 1 (Ağırlık 25%) Yetişkinler.

Bağımsız ve iradi olarak iş yapabilen. ← Doğru cevap Not: 100% Test Puanı: 100% × 25 = 25% Soru 3 (Ağırlık 25%) Eğitim kaç şekilde gerçekleştirilmektedir? ( )4 ( )5 (x)3 ← Doğru cevap ( )Hiçbiri Not: 100% Test Puanı: 100% × 25 = 25% Soru 4 (Ağırlık 25%) Aşağıdakilerden hangisi yetişkindir? ( )Olgunlaşmış.( )Hiçbiri (x)Mevcut haliyle yetersiz ( )Kişiyi geliştirmektir. ( )Kişiyi değiştirmektir. büyüme ve gelişmesini tamamlamış. herhangi bir eğitim kurumuna tam zamanlı öğrenci olarak devam etmeyen Not: 100% Test Puanı: 100% × 25 = 25% . sorumluluk üstlenebilen (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )Yaşı 18'i geçmiş. olan kişiyi değiştirerek yeterli hale getirmektir. kişiliği oluşmuş ve bütün yeteneklerini kullanabilen ( )Kendisi ve diğer kişilerle ilgili olarak uygun davranabilen ve doğru karar verebilen.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful