1.

GİRİŞ Günümüz teknoloji çağında endüstri ve ticaretin globalleşmesi, rekabeti de beraberinde getirmiş, kalite ise rekabetin en önemli unsuru olmuştur. Tüketici alışkanlıklarının, en iyi kaliteyi en ucuza edinme isteği, firmaların ürün ve hizmetlerindeki hata oranını en aza indirme ve maliyeti de en düşük seviyeye çekme çabalarını arttırmıştır. Günümüzde tüketiciler, bir ürünü satın aldıktan sonra bir kalite kontrol işlemine başvurmadan, ürünün kalitesine, daha ürünü almadan güvenmek eğiliminde olduklarından, firmalar da bunu gerçekleştirmenin yollarını aramaktadır. Üstün kalite, hatasız ürün veya hizmet ile eşanlamlı düşünülmeye başlanmıştır. Bu gelişme, hatalı ürünlerin hatasızların içinden ayıklanması yerine, sistemin hatasız üretim yapacak şekilde kurulmasını gerekli kılmaktadır. Böylece kalite, en son aşamada değil, üretimin tüm aşamalarında ortaya çıkmakta, bir başka deyişle, kalitenin kendisi üretilmektedir. Bu şekilde hatalar ortaya çıkmadan önlendiği için, maliyetlerde düşmekte ve dolayısıyla rekabette önemli bir koşul olan ucuzluk da sağlanmış olmaktadır (Anık ve Vural, 1996). Üretimin tüm aşamalarında, hataların oluşmasına fırsat vermeden üretmek, tarım makinaları üretimi ile uğraşan sektörlerde de önem kazanmalı ve kalite çalışmalarına daha fazla zaman ayırmaları gerekmektedir. Tarım makinalarının imalatı ve kullanımı alanında çeşitli imalat hataları ile karşılaşılmaktadır. Bu hatalar ve nedenleri araştırılarak ortaya konulmalı, etkin önlemler alınmalı ve kaliteli üretim için gerekenler geciktirilmeden yapılmalıdır. Bunun için tarım makinalarının geçerli ulusal ya da uluslar arası standartlara uygunluğunun sağlanması gereklidir. Trakya Yöresi, ülkemizin tarımsal mekanizasyona elverişli arazi yapısıyla özellikle buğday ve ayçiçeği üretiminde önemli bir konuma sahiptir. Diğer tarımsal ürünlerden soğan, şeker pancarı, çeltik, karpuz-kavun, üzüm ve bazı hububat ürünlerinin de geniş bir alanda ekim, dikim ve hasadı yapılmakla birlikte, en fazla tarımsal makinalaşma ile buğday ve ayçiçeği üretiminde karşılaşılmaktadır. Buna paralel olarak, tarım alet ve makina üreten sanayi de gözle görülebilir bir büyüme evresine girmektedir. Özellikle Tekirdağ ve ilçeleri Hayrabolu’da, Malkara’da daha yoğun ve gelişmiş düzeyde üretici grupları ile karşılaşılmaktadır. Makinaların günümüz teknolojisi ile üretilmesi mutlaka kalitenin yanında başarıyı da getirecektir. Ancak başarının sadece makina, malzeme ve kalifiye işçilikle kazanılamayacağı bilinmelidir. Bunlarla birlikte sistemlerin de ön plana çıkması gerekmektedir. Son yıllarda ISO 9000 Standartları, kalite sistemlerinin kurulmasında iyi bir rehberlik görevi üstlenmiştir. 1.1. Kalite çalışmalarının tarihsel gelişimi İnsanlığın tarihi kadar eski olan üretim faaliyeti sonunda ortaya çıkan mal ve hizmetin amaçlanan gereksinmeyi karşılama derecesi, yani kalitesi de eski çağlardan beri önem verilen bir konu olmuştur. Ortaçağlardan günümüze dek yaşayan çıraklık, kalfalık ve ustalık kavramları kaliteye verilen önemin simgeleri sayılabilir. Batıdaki sanayileşme devrimi ile beraber pek çok konuda olduğu gibi kalite konusunda da önemli gelişmeler oldu, gereksinmeler karşısında yeni kavramlar ortaya çıktı. Kalite kavramının üretim faaliyeti kadar uzun bir geçmişi olduğu söylenebilir. I. ve II. Dünya Savaşlarının çarpıcı etkileri, teknoloji ve ulaşımda sağlanan olağanüstü başarılar, kalitede ustalığın ötesinde kavram ve yöntemlerin ortaya çıkmasını sağladı. İlk takım tezgahlarının ortaya çıktığı 18. asır sonlarından II. Dünya Savaşına kadar, muayene ve kalite kontrol eş anlamlı kullanılıyordu. Bu alandaki gelişme ve yeniliklerin özellikle yüzyılımızın ilk çeyreğinden sonra hız kazandığı göze çarpmaktadır. Sonraları "Toplam Kalite Kontrol" dönemi başlar. İstatistiğin kalite kontrol problemlerinin çözümlenmesinde bir araç olarak

kullanılması ise 1920’lerde başlar. Teorik temellerin oluşturulması ve deneme niteliğindeki ilk uygulamalardan sonra A.B.D.’nin çeşitli bilimsel ve mesleki kuruluşları arasında sıkı bir işbirliği kuruldu. American Society for Testing Materials (ASTM), American Standards Association (ASA), American Society for Mechanical Engineers (ASME) ve benzeri kuruluşlar çeşitli eğitim ve yayın faaliyetleri ile endüstrinin bu konuda bilinçlenmesi ve uygulamaya geçmesi yolunda çaba harcadılar (Kobu, 1987). II. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan iki kutuplu dünya ekonomisi, 1989 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılışı ile yeni bir şekil almış ve 1990 yılından itibaren serbest piyasa ekonomisi olarak tüm dünya üzerinde bir rüzgar gibi esmeye başlamıştır. Rekabette temel unsurlar, düşük fiyat, mükemmel kalite ve hızlı teslimattır. Rekabette kalite kavramına, multidisipliner bir yaklaşım ile bakılmalı, bir ölçme veya kontrolden çok, başlı başına bir sistem olarak ele alınmalıdır. Rekabet, kaliteyi laboratuardan çıkarmış, multidisipliner tabanda ölçülebilen ve ölçülemeyen parametrelere sahip bir sisteme dönüştürmüştür. Kalite için geliştirilen birçok yaklaşım mevcut olup, tümü kalite sistemleri çatısı altında incelenmektedir. Günümüzde zamana dayalı rekabet stratejisi büyük önem kazanmıştır. Bir bakıma hız, kar veya servetle özdeşleşmiştir. Proaktif bir kalite güvence sisteminde işletmenin her faaliyetinde yer alan parametreler, birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak ele alınır (Yerebakan, 1998). 1.2. İmalat hatalarını önlemede kalite kontrolün rolü Ürün kalitesinin korunmasında girdi malların kalite düzeyi çok önemlidir. Kötü malzemenin girdiği bir işletmeden, kötü ürün çıkması kaçınılmazdır. Giriş kontrolü yapmadan malzemeyi üretime sokmak çok ciddi bir risktir. Bu bakımdan işletme mutlaka bir giriş kalite kontrol sistemi oluşturmak zorundadır. Böylelikle kötü malzeme ile işlem yapılması ve bundan dolayı oluşacak zaman ve para kayıpları engellenecektir. Üretim aşamasında ise, kalite planları ve dökümante edilmiş prosedürlere göre test ve kontroller yapılmalıdır. Bu süreç zarfında ortaya çıkan her yarı mamul, ilgili prosedür ya da kalite planları doğrultusunda yapılan muayene ve deney sonuçları alınana ve ürün doğrulanıncaya kadar bir sonraki aşamaya gönderilmemelidir. Kalite planları doğrultusunda ürün kalitesinin korunması için son muayene ve deneylerin yapılması gereklidir. Aktiviteler tamamlanıp kayıt altına alındıktan sonra yetkili personelce gözden geçirilmeli ve ancak onaylandıktan sonra sevkiyata gönderilmelidir. Üründen beklenen koşulların tümü doğrulanmalı, kabul edilemez ürünler karantinaya alınmalıdır. İşlemler sırasında, kırmızı-işlem yapma (hold), sarı-karantina, mavi-hasarlı ve yeşil-serbest, doğrulanmış, anlamına gelen renkli etiketler kullanılmalıdır. Şekil 1.1. de kalite kontrolünde kullanılan uyarı örnekleri verilmiştir.

TARİH........KONTROLÖR.........

TARİH........KONTROLÖR.........

İŞLEM YAPMA
SEBEP:..........................

SERBEST-OK
SEBEP:..........................

TARİH........KONTROLÖR.........

TARİH........KONTROLÖR.........

KARANTİNA
SEBEP:..........................

HASARLI
SEBEP:..........................

Şekil 1.1. Kalite kontrol elemanlarınca kullanılan uyarı örnekleri İmalat hatalarını önlemede İstatistiksel Proses Kontrolünün önemi her geçen gün artmaktadır. İPK bir ürünün en ekonomik ve yararlı bir tarzda üretilmesini sağlamak amacıyla veri toplamak, analiz etmek, yorumlamak ve çözüm yolları önermek üzere istatistik prensip ve tekniklerin üretimin tüm aşamalarında kullanılmasıdır. İPK üretimin önceden belirlenmiş kalite spesifikasyonlarına uygunluğunu sağlayan, standartlara bağlılığı hedef alan, uygun olmayan ürün üretimini en aza indirgemekte kullanılan bir araçtır. Bütün işlemler, makina, takım, yöntem, malzeme, operatör, bakım ve çevre şartlarından kaynaklanan bir değişime uğrarlar. İşlenen parçaların ölçüleri-özellikleri arasında küçük de olsa mutlaka birbirine göre fark vardır. Farklılığın genel sebepleri; titreşim, sıcaklık, nem ve gerilim dalgalanması olduğu gibi, özel sebepleri de takım kırılması, takım aşınması, gevşeyen bağlantılar, tezgah boşlukları, yatak aşınmaları, malzeme cinsleri ve operatör tecrübesizlikleri olabilir. İstatistiksel yöntemlerin kullanılmasında karşılaşılan sorunların en önemlisi veri toplamadır. Yanlış ya da gerçeklerle bağdaşmayan veriler, yetersiz veri toplama yöntemleri, veri iletiminden doğan hatalar ve hatalı matematiksel işlemler, anormal değerlerin kullanılması, uygun istatistiksel yöntemlerin belirlenmemesi ve deneyimsiz kişilerin yaptıkları yanlış uygulamalardan kaçınılması gereklidir. Gerçek verilere dayanmayan fikirler ve kişisel görüşler, kalitenin geliştirilmesinde başlangıç noktası olamazlar. Uygun yöntemlerle toplanan veriler toplandığı şekliyle kalırlarsa rakam yığınından öteye gidemez ve prosesteki değişmelerin anlaşılmasına olanak tanımazlar. Toplanan verilerin tasnifi, değerlendirilmesi ve amaca uygun bir şekilde ifadesi gereklidir. Veriler, ya mevcut durumu tespit etmek için ya da prosesi kontrol altında tutmak ve iyileştirmek için toplanırlar. Verilerin toplanmasında dikkate alınacak konular şöyle sıralanabilir; -Verilerin ne amaçla toplandığı belirlenmelidir. -Nerede, ne zaman ve kim tarafından toplandığı bilinmelidir. -Veriler toplandığı yere göre sınıflandırılmalıdır. -Kullanılacak ölçü aletleri, ölçü birimleri, parti miktarları ve veri sayısı belirlenmelidir. -Veriler hazırlanan bir form üzerine kaydedilmelidir. -Ölçüm yöntemleri ve cihazların doğru olması, periyodik bakımlarının gerçekleştirilmiş ve kalibrasyonlarının yapılmış olması verilerin güvenilir olması açısından önemlidir.

Genel malzeme hataları Genel malzeme hatalarına. sağlamlığını bozmadan hatalı olanlardan ayırma işlemidir. 1990). Eğer önceden yapılacak bir anlaşma ile muhtemel hatalar. Ultrases Dalgaları ile Test (UT-Ultrasonik Test) ve Radyoaktif ışınlarla yapılan test (RT-Radyografik Test) sayılabilir. her türlü döküm malzemesi. hangi kalite düzeyi ve standartlara sahip olması gerektiği çok iyi belirtilmelidir. % 53’ünün ise yan sanayide yaptırıldığı ya da hazır olarak sağlandığı bulunmuştur (Karagöz. tedarikçiden istenilen her malzemenin özellikleri çok iyi açıklanmalı. Gözle Kontrol (VT-Visual Test). Girici Sıvılarla Kontrol (PTPenetrant Test). . girdi aşamasında daha fazla karşılaşılmaktadır. zincirler. Ayrıca malzemeyi tahrip etmeden. kullanılacak personelin eğitimi de çok önemli bir konudur. bakımı. Magnetik Parçacıklarla Test (MPT-Magnetik Partikül Test). köpük testleri) de günümüzde geniş ölçüde faydalanılmaktadır. satın alma birimi ile paralel düşünmek zorundadır. tolerans ve kriterler belirlenirse daha kaliteli bir yan sanayi ürünü elde edilmiş olur. Burada iletişim kuran kişilerin veya satın alma personelinin teknik eleman olmaları gerektiği gibi malzemeden çok iyi anlamaları da zorunludur. İmalat hatalarını önlemede tahribatsız testlerin önemi Tahribatsız deneyler . dökümcünün gönderdiği her malzemenin kontrol edilmeden kullanılıyor olmasıdır. özellikle kaynakların sızdırmazlık kontrolünde uygulanan testlerden (basınçlı hava. vakum kutusu. Burada en büyük sorun. Mamul ya da yarı mamul. basınçlı su. bu konuda uzman kişilerle çözümlenmesi gereklidir. Endüstrinin her alanında kalite kontrolcülerin vazgeçemeyeceği testler arasındaki yerini korumaktadır. dişliler. mukavemet değerlerini ve tam olarak ne tür bir döküm malzemesi istediğini teknik olarak açıklamalı ve bir şartname ile döküm malzemesi çok iyi tanımlanmalıdır.4. Eğer bir firma girdi kontrolü ile ilgili ciddi çalışmalar yapmak istiyorsa.3. tekerlek-lastik. Döküm malzemeler gibi uç demirlerinin de uygun bir ısıl işlemle yüksek sertlik derecelerinde imal edilmeleri istenmelidir. En fazla kullanılanlar. Kaynaklı imalatta karşılaşılabilecek pek çok sorunun yine.1. kaynak makinaları ve sarf malzemeleri üreten kuruluşlarla da yeterli bir diyalog içerisinde olmadığı görülmektedir. rulman yataklar. Günümüzde üretimin her safhasında uygulanabilen pek çok türde tahribatsız deney türü vardır ve gelişen teknoloji ile önemi daha da artmaktadır. yaylar.1. Yan sanayi ile tarım makinaları üreticisi ilişkisi Tarım makinaları üreticileri özellikle ayçiçeği ve buğday üretiminde kullanılan makinaları üretirken. kaynak makinalarının verimli ve doğru çalıştırılması. Tarım makinası üreticilerinin dışarıdan hazır olarak aldıkları malzemelerin başında civata-somunlar. uç demirler. Tarım makinaları üreten pek çok işletmeci özellikle döküm malzemeleri fason olarak dışarıya yaptırmaktadırlar.NDT (Non-DestructiveTest) üretilen sağlam mamullerin yararlılığını koruyarak. plastik parçalar ve daha pek çok malzeme bunlara eklenebilir. Özellikle balta ayaklar için aşınmaya dayanıklı daha sert özellikler istenmelidir. Bir pnömatik ekim makinasının %47’sinin işletme atelyesinde. Ayrıca yapılan birleştirmelerin büyük oranda kaynaklı imalata dayalı olduğu düşünülürse. Ancak tarım makinaları üreticilerinin. hareket ileten organlar. 1.4. 1. makinayı % 50 oranında yan sanayi ürünleri ile tamamladıkları önceden araştırılmıştır. Üreticiden malzeme spesifikasyonunu.

4. havalandırma delikleri açılarak. Tarım makinaları üreticileri satın aldıkları boyanın imalatçıları ile yeterli bilgi ve tecrübe alışverişi yapmadığı için halen çok yaygın boya ve korozyon sorunları yaşamaktadır. kumun gaz geçirgenliği artırılarak. Temelde. Döküm hataları. erimiş metaldeki hidrojen gazından kaynaklanmaktadır. Gözeneklilik (porosity) : Döküm parçasının en son soğuyan bölgesinde görülen küçük gözeneklerdir. her bir döküm alaşımının katılaşması sırasında benzer bir mekanizma yani yapı oluşumu. malzeme içinde bu tip hatalar oluşacaktır. parça boyutuna ve proses kontrolü gibi birçok değişkene bağlı olarak farklı şekilde. sadece bir tek sebebin fonksiyonu olabildiği gibi. kalıp dizaynına. Yine birçok nedenin birlikte etkilemesi ile tek bir hata oluşabilmektedir. Döküm sıcaklığı azaltılarak. kalıp metal reaksiyonu sonucu hidrojen gazının çıkması yüzeyde veya yüzeyin hemen altında 1 mm çapında iğne başı (pinhole) tipi boşluklar oluşturur. gazların ortamdan uzaklaşmasına olanak sağlamayacak kadar kısa sürede meydana geliyorsa. kalıpçı ve maça yapımcısının kontrolü dışında meydana gelmekle beraber. Alüminyum alaşımlarında gaz alma işleminin tam olarak yapılamaması veya döküm sırasında hava ile fazla teması tüm döküm parçada dağılmış gaz boşlukları meydana getirir. Tahribatsız muayenenin parçaya zarar vermeden uygulanabilecek tek hata belirleme yöntemi olduğunu vurgulamıştır. Kalıp veya maça gazlarından dolayı oluşan gaz boşlukları. Eğer katılaşma. Döküm hatalarını radyografi veya radyoskopi yöntemleri ile tespitindeki görsel anlamı ile boşluk tipi ve çatlak tipi olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Mikrogözeneklilik: Alüminyum ve magnezyum alaşımlarında bölgesel olarak tane sınırlarında oluşan çok ince gözenekliliktir. araştırmasında hatasız bir döküm elde etmek için. tanımlanabilmesi ve muhtemel sebeplerinin neler olabileceği konusunda fikir yürütülmesi. birçok hata doğrudan doğruya insan faktöründen kaynaklanır. 1. Boşluk tipi hatalar Gaz boşlukları: Genelde küresel biçimde ve düzgün yüzeylere sahip olan bu tip hatalar yapılarının çok düzgün olmaları nedeniyle radyografik film veya monitörden kolayca tespit edilebilir. hızlı maden akışı düzenlenerek ve döküm sıcaklığı artırılarak önlenebilir. dökümün üst yüzeyine yakın veya yüzeyin hemen altında oluşurlar. hatalar malzeme cinsine. Kum dökümde. Bu hatalar ile karşılaşıldığında. Aygün (1999). en gelişmiş yöntem ile seramik kalıplara doldurulması ve katılaşmasıdır. Aynı zamanda. Genelde.Bunlardan başka boya ve kaplama malzemeleriyle ilgili problemlerde yetkili kurumlarla birlikte çözüm yoluna gidilmelidir. tarım makinaları sanayicimiz için çok önemlidir. döküm hatalarının önce tanımlanarak parçada yerinin ve boyutunun belirlenmesi daha sonra da hataların oluşum nedenlerinin araştırılarak ortadan kaldırılmasının gerekliliği üzerinde durmuştur. dizaynı kalın . Bilinen en eski şekillendirme yöntemi olan döküm. sıvı metalin en basit yöntem ile kum kalıba. bazı işlem hataları. sıvı metalin kalıba döküldükten son katılaşma haline gelinceye kadar ki sürede farklı etkenlere bağlı olarak oluşur. boyutta ve görüntüde olabilir. Bir döküm hatası. birçok nedenlerin ortak bir sonucu da olabilir. Boşlukların boyutları değişmekle birlikte bir araya toplanmış gaz boşlukları da gözenekliliği oluşturur. kumun nem miktarı azaltılarak. Çok sayıda küçük gözenekten oluşmuş gözeneklilik. çekme ve hatalar oluşur.2. Döküm hataları ile ilgili genel tanımlamalar Yan sanayi ürünü döküm malzemelerde.

Çekme boşluğu: Belli bir şekli olmayan. Metal yürümemesi: Metal akışkanlığının düşük olması. Önce dökülen metalin yüzeyinde bir oksit tabakası oluşur ve sonradan dökülen metalle birleşme sağlanamaz. metale maksimum dayanma değeri üzerinde statik yük uygulanması sonucu oluşurlar. Belli bir elementin zenginleşmesi genellikle merkeze doğru olur. Bazen mikroçekintiden büyüktür ve görüntü olarak süngere benzer. ince kesitlerde kalıp tamamen dolmadan metalin donmasına neden olur. Çeşitli . Genelde ince kesitlerde oluşur. Süngerimsi çekinti (Sponge shrinkage) : Birbirleri ile bağlantısız küçük çekme boşluklarının oluşturduğu bölgelerdir. cüruf ve diğer kalıntılar: Kalıptan veya yolluk sisteminden düşen kumlar katılaşma sırasında malzeme içerisinde kalır. gerilimli korozyon çatlaklarına neden olur. Ayrıca metale cüruf karışmasından veya ergitme sırasında yüzeye çıkamayan oksit ve pislik ise cüruf kalıntılarını oluşturur. en son soğuyan bölgelerde yeterli sıvı metal girdisi olmamasından dolayı oluşur. karbon. Metalin katılaşması ve soğuması sırasında. döküm sıcaklığı azaltılarak. pek çok küçük çekme boşluğunun oluşturduğu dallanma şeklinde olan taneler arası çekme boşluklarıdır. Bu durum döküm sıcaklığı artırılarak ve kalıp hızlı ve kesintisiz doldurularak giderilebilir. Segrigasyon: Alüminyum ve magnezyum gibi düşük atom numarasına sahip alaşımlarda. kalın kesitlerde ve besleyici ağızlarında oluşan hatalardır. Korrosiv ortamlarda statik yük uygulaması. kalıp içindeki gazın tamamen boşaltılamaması ve düşük döküm hızında çalışılması. bazı bölgelerin bazı alaşım elementlerince daha fazla zenginleşmesi bu bölgelerde konsantrasyon farklılıkları oluşturur. kalın kesitlerde bu tür hatalar mikroçekinti olarak ortaya çıkar. Bunlar yuvarlak ve derinliği çok az olan yüzey bozuklukları şeklindedir. Çatlak : Soğuk çatlaklar. Kum. Parçanın farklı yerlerinde ve yüke maruz kalan yerlerinde oluşur. çil kullanılarak ve fosfor içeriği azaltılarak bu hatanın oluşumu önlenebilir. Döküm sıcaklığı azaltılarak. besleyici ve çil hesapları doğru yapılarak önlenebilir. Mikroçekinti: Döküm parçasının en son katılaşan bölgesinde. Diğer döküm hataları Soğuk birleşme: Döküm bir seferde yapılmamışsa bu tip hatalar ortaya çıkar. sıcak metal nemin hemen buhara dönüşmesine neden olur ve yüzeyden içe doğru bir seri sıralı boşluklar oluşturur. dizaynı kalın kesitleri elimine edecek şekilde modifike ederek ve çil kullanarak bu tip hatanın oluşumu önlenebilir. Yüzey çukurları (Blow holes) : Sıcak ergimiş metal nemli ve kirli kalıba döküldüğünde. çekmenin sınırlandığı ve gerilimsiz soğumanın mümkün olmadığı durumlarda meydana gelir.kesitleri elimine edecek şekilde değiştirerek. Bu tip hatalar katılaşma noktası sıcaklığında. Çatlak tipi hatalar. Bu tip hatalar. karbon eşdeğeri azaltılarak. Sıcak yırtılma (Hot tear) : Parçanın soğuması sırasında ortaya çıkan gerilimlerin oluşturduğu çatlaklardır ve et kalınlığının kalından inceye doğru değiştiği bölgelerde tane sınırları boyunca oluşur. sülfür ve fosfor gibi ergime noktaları düşük olan elementlerin katılaşma ara yüzeyi boyunca merkeze ulaşmaları ve burada katılaşmaları ile meydana gelir.

“TS 7536 / Ekim 1989. • Birleştirme yerinin geometrisine uygun bir elektrod çapının seçilmemesi. Yüksek ısı girdisi ile çok hızlı kaynak uygulaması. Nedenleri. Kaynak hataları ve metalik malzemelerin ergitme kaynağında meydana gelen hataların sınıflandırılması” standardından faydalanılmıştır. Birleştirme azlığı (Yetersiz ergime) . Oluklar dikiş boyunca. Nüfuziyet azlığı.alüminyum alaşımlarında. MIG-MAG kaynağında nüfuziyet azlığının oluşmasının nedenleri. Çok büyük kaynak ağız genişliği. Birleşme azlığına genellikle curuf. Kalıntılar. kaynak . Kalıntılar gerek kaynak kesitini zayıflatmaları ve gerekse de çatlak başlangıcına neden olduklarından arzu edilmezler. • Elektrodun fazla zig-zag hareketler yapması. Isı girdisi ve çil kullanılarak alaşım elementlerinin homojen dağılımı sağlanabilir. • Akım şiddetinin yüksek seçilmesi. Bunlar curuf ve oksit kalıntılarıdır. • Kök pasosunun kötü çekilmesi. kav ve diğer demir olmayan yabancı maddelerin varlığı neden olur. Yanma olukları kaynak dikişi kesitini zayıflattıklarından ve çentik etkisi yaptıklarından özellikle. esas metal veya ek kaynak metalinin tamamen ergimesine engel olduğundan yetersiz bir birleşme ortaya çıkar. sürekli veya kesintili olarak devam eder. bu olayın tersi gerçekleşir yani merkez bazı alaşım elementlerince fakirleşir. dinamik zorlamaların etkisi altındaki bağlantılarda istenmezler. Yanma olukları veya çentikler. Kaynak hataları ile ilgili genel tanımlamalar Kaynak hatalarının değerlendirilmesi ve tanımlamasında. oksit. • Uygun kaynak ağzı açılmaması. Kötü ağız dizaynı. • Kaynakçının aşırı hızla çalışması. Ayrıca MIG/MAG gazaltı kaynak yöntemi ve ergiyen elektrod ile yapılan gazaltı kaynağında en çok karşılaşılan hata türleri ve bunların nedenleri üzerinde. örtülü elektrod halinde olduğu gibi büyük bir sorun değildir çünkü. • Akım şiddetinin uygun seçilmemesi. Kaynak metali ile esas metal veya üs tüste yığılan kaynak metaline ait pasolar arasında birleşmeyen kısımların bulunması sonucunda bu hata ortaya çıkar. Arc-Tech Firması'nın "MIG/MAG gazaltı kaynak yöntemi" yayınlarından yararlanılmıştır. bağlantının alt kısımlarında kırılmaya neden olabilecek oyuk ve çentikler oluşur. Yetersiz ısı girdisi. Ergiyen elektrod ile gazaltı kaynağında iki tür kalıntı ile karşılaşılır. Bu maddeler. Bu hata ana malzemede ve dikişin kenarında oyuk veya çentik şeklinde ortaya çıkar. • • • • • • Kirli kaynak ağzı yan yüzleri. MİG-MAG kaynak yönteminde curuf kalıntısı problemi. Nedenleri. Kaynak anında ergimenin bütün malzeme kalınlığınca aynı olmaması sonucunda. • Kaynak sırasında elektrodun yanlış açıyla tutulması. Hatalı bir teknik uygulanması. 1. • Esas metalin aşırı derecede paslı olması.5.

• Ortam sıcaklığının 0°C ve altında bulunduğu durumlarda yapı çeliklerinin kaynağında dahi hafif bir önısıtmaya gerek vardır. Biçim bakımından enlemesine. Ancak özellikle çeliklerin kaynağında kullanılan bazı tür elektrodlar dikiş üzerinde çok az miktarlarda camsı bir curuf oluştururlar. • Kaynak dikişinin (kök pasonun) boyutlarını arttırmak. Bu taşma ya tek tek bölgeler halinde ya da bütün dikiş boyunca ortaya çıkmaktadır.banyosu curuf örtüsü yerine bir koruyucu gaz atmosferi tarafından korunmaktadır. Ana metalin bileşimi. • Kaynak dikişinde oluşan gerilmeleri azaltmak amacı ile öntav-preheat uygulamak. Kaynak yerinin bir hava akımı ile çabuk soğutulması veya düşük ortam sıcaklıkları çatlama eğilimini artırır. Taşmanın . Gereğinden fazla kalın elektrod kullanmaktan kaçınılmalıdır. Çatlaklara genellikle dikişteki bölgesel gerilmeler neden olmaktadır. Sıcak çatlaklara çeliklerde ana metalin fazla kükürt. soğuma hızı ve çekme gerilmeleri bu tür çatlakların başlıca nedenleridir. • Sertleşme eğilimi fazla çeliklerin kaynağında. • Çelikler halinde yüksek manganlı kaynak elektrodu kullanmak. Bu olaya kaynak hızını azaltıp ark gerilimini yükselterek engel olunabilir. Ayrıca kaynak dikiş kesitinin ana metalin kalınlığı yanında çok küçük olması da bu çatlaklara neden olur. çatlak içeren bir kaynaklı bağlantının gerek dinamik ve gerekse statik zorlanmasına izin verilmez. Kaynak metalinde oluşan çatlaklar. • Parçaya verilen ısı miktarı arttırılmalıdır. Kaynak metalinin esas metal üzerine birleşme olmadan taşması durumudur. Çok pasolu kaynakta bir sonraki pasoya başlamadan önce bunların temizlenmesi özellikle önerilen bir konudur. Özellikle. Oluşum şekline göre de kaynak banyosu katılaşmaya başladığı anda oluşan sıcak çatlaklar ve kaynak metali katılaştıktan sonra ortaya çıkan soğuk çatlaklar olarak da gruplandırılırlar. Çatlaklar . fosfor ve kurşun içermesi. puntalama işleminden ve arkı kaynak ağzının dışında tutuşturmaktan kaçınılmalıdır. yatay dikişlerin (korniş) kaynağında torçun tutuş açısına ve el hareketine dikkat edilmelidir. Kaynak hataları arasında en tehlikelileri çatlaklar olup. Kaynak dikişinin taşması. boylamasına ve krater çatlakları gibi gruplarda sınıflandırılır. Önlemek için. (yüksek akım şiddeti ile geniş pasolar çekilmelidir). iç gerilmelerin dağılmasında önemli rol oynar. Bu yüzden parçaların olabildiğince serbest hareket edebilecek konumda olmaları istenir. Yumuşak çeliklerde kükürt gibi bazı alaşım elementlerinin fazlalığı da çatlamaya neden olur. Sıcak çatlakların oluşumu için engeller. Kaynak sırasındaki çarpılma ve çekmelere karşı koyan kuvvetler. Bu olaya kaynaktan sonra ısıdan etkilenen bölgenin sertleşmesi neden olmaktadır. demir dışı metallerde de kükürt ve çinko içermesi sonucu karşılaşılır. önceden tavlama işlemi uygulanmadığı durumlarda. parçaya verilen ısının çabuk dağılması önlenmelidir. • Sıcak çatlak oluşumunu teşvik eden elementler içermeyen esas metal kullanmak. MİG-MAG kaynağında yanlış manipülasyon da taşmaya neden olur. • Kaynak edilecek parçalara kaynaktan önce ve sonra tav uygulanmalıdır. dikiş biçimini değiştirmek. yüksek karbonlu ve alaşımlı. Ana metalde oluşan çatlaklara yalın karbonlu ve az alaşımlı yumuşak çeliklerde nadiren. Esas metalde oluşan çatlaklar. yatay ve düşey düzlemdeki. • Çok pasolu kaynaklarda. • Kaynak ağzı geometrisini. • Temiz koruyucu gaz kullanmak. yüksek mukavemetli çeliklerde daha sık olarak rastlanır.

Sıçrantılar (spatter). zayıf gaz koruması. Ergiyen elektrod ile gazaltı kaynak yönteminde en sık karşılaşılan kaynak hatası gözeneklerdir. Şekil 1-Offset or mismatch(Hi-Lo) . Gözenekler dikişin taşıyıcı kesitini azalttığı için dayanım değerlerini de düşürür ve aynı zamanda yerel gerilme birikmelerine neden olurlar. uygulanan akım şiddeti. çünkü bu noktalarda bir gerilme yığılması oluştururlar. Sıçrantıyı yok etmek için . kirli tel veya iş parçası. Gözenekler.1. çok yüksek ve çok düşük ark gerilimi.İnterpass slag inclusions – Pasolar arası curuf kalıntıları. örtülü elektrod ile yapılmış punta üzerine MIG-MAG ile paso çekilmesi. uyumsuz tel. . Bunlar gaz kabarcığı denilen tek tek yuvarlak veya gaz kanalı diye adlandırılan uzunlamasına boşluklar halinde dikiş içinde yer alırlar.External concavity or insufficient fill – Yüzeyde eksik nüfuziyet. çekilen pasoların sayısı ve kaynak hızı gösterilir. Bu tür hatalara nedenler olarak. Bunlar gerek kaynak dikişinin gerekse ana metalin yüzeyinde istenmeyen ve kesinlikle temizlenmesi gereken küresel kabarcıklar oluştururlar. Şekil 2. Şekil 4. sıçrantılarla tıkanmış gaz nozulu.İnternal concavity (suck back) – Kökte konkavite. Şekil 3.İncomplete or lack of penetration – Kökte eksik (yetersiz) nüfuziyet. kalınlık azlığı ve eşit olmayan dikiş uzunluğu şekillerinde olabilmektedir.İnternal (root) undercut – İçte (kökte) yanma oluğu Şekil 7. kaynak metalini veya ana metali bir keski veya tel fırça ile temizlemek gerekir bu da zaman kaybına neden olur.5. Şekil 5.Elongated slag lines (Wagon tracks) – Sıralı curuf kalıntısı. Genellikle. akım şiddetinin uygun seçilmesi ve kısa ark boyu ile çalışılmasının da önemli etkisi vardır. Nedenleri.önlenmesinde. Şekil 6. Taşmalar özellikle dinamik zorlamalarda tehlikelidir. Aşırı sıçrantı kaynak dikişinin görünüşünü bozduğu gibi gereksiz elektrod tüketimine de neden olur. Bu hatalar. uygun olmayan koruyucu gaz türü. kaynak ağızlarının iyi hazırlanmaması. Kaynak sırasında çeşitli nedenlerle oluşan patlamaların etkisiyle oluşan küçük metal parçacıklarının çevreye sıçrantısıdır. genel olarak kaynağa yatkın olmayan ana metal.External undercut – Dışta yanma oluğu. Yanlış çalışma tekniği. Genel kaynak hatalarının radyografik görüntüleri Kaynakların radyografilerinin değerlendirmesinde “Dupont NDT Systems Radiographer’s Weld Interpretation Reference “ fotoğraflarından yararlanılmıştır.Excessive penetration – Aşırı nüfuziyet. diğer bakımlardan hatasız fakat dikişin biçim ve boyutu bakımından farklı kaynaklar bu gruba girer. yanlış torç açısı. aşırı yüksek kaynak hızı sayılabilir. Şekil 11.Burn through – Kökte lokal konkavite. Hatalı kaynak biçimi ve boyutu. Şekil 10. diğer gazlara göre daha fazla sıçrantı görülür. elektrod çapının uygun seçilmemesi. Şekil 8. kaynak bölgesine rutubet taşınması. Bu hatanın bağlantının dayanımı yönünden görünür bir etkisi yoktur. kökte sarkma. fazla uzun serbest tel ucu. yüzey bozukluğu. Genel olarak CO2 gazı koruyucu gaz olarak kullanılması halinde. Çok çeşitli oluşum nedeni olan gözenekler kaynak banyosunda sıkışıp kalan gazların oluşturduğu boşluklardır.Ölçüsüz kaynak ağzı (kaçıklık).ölçüsüz kaynak ağzı (kökte nüfuziyetsizlik). Dupont’un NDT sistemi referans fotoğrafları görsel açıdan daha iyi fikir vereceği düşünülerek aynı kontrast ve fonda Ek-5 ve Ek-6’da aşağıda açıklanan sıraya göre verilmiştir. Şekil 9. 1. fazla içbükey veya dışbükey.Offset or mismatch with LOP (lack of penetration) .

Şekil 13. Pratikte rastlanan en önemli hatalar ve bunların önlenmesi için alınacak tedbirler şu şekilde özetlenebilir. tabancanın yakın tutulması .Püskürtücü odasından yüksek nem gelmesi. . Açıklama: Boyanın viskozitesine çok dikkat edilmeli.Viskozitenin uygun olmaması.Cluster porosity – Yoğun gruplaşmış gaz boşlukları.Yetersiz inceltme . tabanca daha seri kullanılmalıdır.Root pass aligned porosity – Kök pasoda sıralı gaz kanalları.Boya miktarı azaltılmalı. Şekil 14.Solventlerin çok seri buharlaşması .Tabancanın yüzeye dik açıyla tutulmayıp çeşitli açı ve şekillerde tutulması nedeniyle boyanın bir noktada yığılması Çözüm: .6. Şekil 15.Boya akmaya başladığında akıntı yumuşak bir fırça ile dağıtılmalı. gerekirse akmalar zımparalanmalı . Şekil 16.Çok boya kullanmak . . Lifting veya boyanın kalkması: Nedenleri: . Tamamen kuruduktan ve zımparalandıktan sonra üst kat atılır.10 retarder ilave edilir.Boya ve yüzey arasındaki sıcaklık farklılıkları .Transverse crack – Enine çatlak.Tabancanın yüzeyden çok uzak tutulması . Açıklama: .Tabancanın yüzeye çok yakın tutulması . Akma veya sarkma: Nedenleri: . Boya hataları ile ilgili genel tanımlamalar Boya uygulaması herhangi bir işçinin yapabileceği basit bir iş değildir.Lack of side wall fusion (LOF) – Yan yüzeyde nüfuziyetsizlik. Şekil 18.Tinere % 5.Longitudinal root crack – Kökte boyuna çatlak.Püskürtücü odasından kuvvetli hava çekişi .Şekil 12.Sütlenmiş yüzeye retarder katılmış ince bir film geçilir .Kötü tiner kompozisyonu Çözüm: . Açıklama: Boyaya uygun tiner katılır.Boya yüzeyinin yaşlanması Çözüm: 320 nolu zımpara kağıdı ile yüzey temizlenir ve üzerine bir primer surfacer (astar) atılır. Yanlış uygulamalar ve yetersiz bir işçinin yapacağı hatalar boya ömrünün azalmasına neden olur. Şekil 17.Düzensiz kuruma .Yeni kurumuş bir sentetik yüzeye kuvvetli solventler içeren selülozik malzeme atılmamalıdır. Orange pell. tabancanın yüzeyden uzaklığı normal uygulamalarda 20 cm.Alt kat tamamen kurumalıdır. yüksek basınçlı uygulamalarda yaklaşık 30 cm olmalıdır.Interpass cold lap – Pasolar arası soğuk bindirme.Alt katın tamamen kurumasından önce ikinci bir kat uygulanması .Püskürtücü basıncının kötü olması . 1.Üst katın çok kalın uygulanması .Scattered porosity – Dağınık (saçılmış) gaz boşlukları.Yetersiz veya dikkatsiz yüzey temizliği .portakallanma Nedenleri: . Blusning-sütlenme: Nedenleri: .Yüksek nemli ortamda uygulama .

. . Alligatör-skin.Metallerin yetersiz yüzey temizliği . Pin holes.Alt kat kurumadan ikinci bir kat atılması .kaynama Nedeni: Kuru sprey tatbikatı veya sıcak havada çok kalın film atılması Çözüm: .Tavsiye edilen tinerin kullanılması ve çok seri buharlaşan tinerlerden sakınmalı. Bu süre çok kısa olmadığı taktirde oluşan tebeşirlenme polisajla giderilmeye çalışılır.Sprey havasına yağ ve su karışması . Bu oksidasyon çok çabuk oluyorsa bu bir boya hatasıdır.Eğer çok sıcak havalarda uygulama zorunluysa boya içine % 5-10 retarder ilave edilmelidir.Hatalı tiner kullanımı .Kalın uygulama .Çözüm: Portakallı yüzeyi 400-600 numara zımpara ile yaş zımparalayıp üzerine yukarıda bahsedilen nedenlere dikkat edilerek bir kat daha atılır.Çok yüksek nem.Solventlerin çok seri buharlaşması Trinkling-kırışma Nedenler: .kabuk Nedenleri: .Boya ile yüzey arasındaki büyük sıcaklık farklılıkları .Çok kalın uygulamalardan kaçınılır. Chalking–tebeşirlenme Güneş ve hava şartlarındaki değişmelerle beraber boyanın okside olmasından kaynaklanır. Tüm boyalar zamanla okside olurlar. . Silicone-silikon problemleri Polisaj veya waxlar silikon içereceğinden ikinci bir uygulamada sorun çıkması muhtemeldir. Çözüm: Yukarıdaki nedenleri önleyecek önlemlerin alınması.Uygulama öncesi yüzeyde kalan el izleri . İkinci bir kat atıldığında boya üzerinde fish eyes-balık gözü denilen açılmalar oluşur.Yetersiz veya çok yüksek atomizasyon . atılan kat üzerine boyanın solventlerinin tamamen buharlaşmasına yetecek bir süre bıraktıktan sonra ikinci bir kat atılmalı .Korozyon .Çok kalın uygulama yapılmamalı.Çok kalın film .Boyanın kuruma karakterleri çevre sıcaklığına bağlı olması dolayısıyla uygun olmayan sıcaklıkta uygulama yapılması Çözüm: .Sentetik boyalarda uygulama sonrası 24 saat içinde güneş ışınlarından ve çok sıcak havadan sakınmalı. Blistering-kabarcıklaşma Nedenleri: .

1983 yılında Fransa’da 130 örnek işletmede kalitesizliğin maliyeti araştırılmış ve 1982 verilerine göre yapılan araştırmada kalitesizliğin maliyetinin işçi başına 12860 Fransız Frangı olduğu tespit edilmiştir. daha kaliteli ürün ve imalat için ileri bir adım atılacaktır. Tarım makinaları üretiminde kullanılacak malzemelerin kontrolü büyük önem taşımaktadır. düzeltici önlemlerin alınmasında üreticiyi bilgilendirmek ve proseste hiç yapılmayan bazı test ve kontrollerle kalite düzeylerini belirlemek olmuştur. Araştırmada bu ürünlerin işlenmesinde kullanılan tahıl ekim makinaları ve kültüvatörlerin imalatında karşılaşılan genel kalite sorunları ele alınmıştır. kimyasal analiz. makinanın işlevini daha erken yitirmesine ve daha da önemlisi. ABD’li kalite uzmanı Dr. gerekse işletme açısından doğurduğu zararlar uzun süreden beri bilinmektedir. Ayrıca iyi yapılamayan boya ve kaplama nedeniyle binlerce ton metalin korozyona uğrayarak doğaya karışıp gitmesine. imalat hataları ile karşılaşması kaçınılmazdır. . Buğday ve ayçiçeği. kuruluşların üretim aşamasında malzemelerden kaynaklanacak bazı olumsuzlukları en baştan tespit edip gidermesini sağlayacaktır. işletmelerde kalitesizliğin maliyetinin. kaynak ve kaynaklı birleştirmeler ve boya işlemleri üzerinde durulmuştur. Araştırma ile ortaya çıkarılan hataları.M. ülke ekonomisinin kayıplarının ne ölçüde büyük olduğu ortaya çıkar.7. toprağa karışıp giden metalin eşdeğeri enerji kaybına yol açmaktadır. Endüstride kalitesizliğin güncel maliyetini tahmin etmek ve böylece ekonomik sonuçlarını ortaya koyarak işletme yönetimlerinin karar organlarına ışık tutmak amacıyla sanayileşmiş bazı ülkelerde yapılan diagnostik analizlere dayalı araştırmalar. her üretici firma kendi bünyesinde değerlendirerek kalıcı ve önleyici tedbirleri alabilirse. Juran ise. Bunlara istenen kalite ve sağlamlıkta yapılamayan kaynak ve diğer birleştirme elemanlarının kopması ve kırılmasıyla ortaya çıkan kayıpları da eklersek. her sene binlerce ton çeliğin toprağa karışmasına neden olmaktadır. Araştırmanın amacı. Yan sanayi ürünü pek çok döküm malzemenin istenen özellikte olmaması ve sadece balta ayakların istenen sertlikte dökülememesi. İngiliz kalite uzmanlarından Nixon. Malzeme ve kaynak çalışmalarında metalurjik yapı ile ilgili. Araştırmanın önemi ve amacı Kalitesiz üretimin gerek ülke ekonomisi. kaliteyi etkileyen bazı imalat hatalarını ortaya koyarak. malzeme ve bazı önemli yan sanayi ürünleri. Bu ise zaman ve maliyet kayıplarını büyük ölçüde azaltacaktır. 1950’li yıllarda yaptığı araştırmalarında amaca uymayan bir üretimin maliyetinin işçi başına yıllık 180-520 İngiliz Sterlini olduğunu. bu işletmelerin net satışlarının %8-10’u. Tarım makinası imalatçıları üretimlerini her aşamada kontrol etmeden veya kontrol sistemini kurmadan üretim yaptığı sürece.J. Üretimde girdi olarak kullanılacak malzemelerin belirlenen kalite seviyesinde olması. 1991). kalite düzeltme giderlerini işçi başına yıllık 500-1000 ABD Doları civarında olduğunu tahmin etmiştir. katma değerlerinin ise %15-18’i olduğunu ortaya koymuştur (Tan ve Peşkircioğlu. ya da kültüvatör uç demirlerinin uygun ısıl işlem görmeden yetersiz ölçülerde sertleştirilmesi. mikroyapı incelemesi.1. Çalışmalarda. tahıl ekim makinası ve kültüvatör üreten en büyük beş işletmede. Trakya Yöresinin en fazla üretilen tarımsal ürünleridir. mekanik testler ve tahribatsız testler ile boya kalitesini belirleyici önemli testler ve korozyon direnç testleri üzerinde araştırmalar durulmuştur.

imalatta kullanılacak istenilen kalitede malzemenin zamanında ve yeterince bulunamaması. çekme dayanımı ve mikroyapı açısından ilgili TS’lerle karşılaştırılması yapılmıştır. farklı tarafların katılımıyla bir dizi ortak önlem almak ve dil birliği yaratmak zorunlu görülmektedir. Elde edilen bulgulara göre ekim makinası üreten firmaların malzeme ve işletmeyle ilgili sorunları söz konusudur. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 2. Parametrelerin çokluğu ve etkileşimlerinin karmaşıklığı nedeniyle. Yaklaşık yirmi yıl kadar geçmişe dönüldüğünde. eski deneyimlere dayanarak "ustalık" düzeyinde üretim yapan küçük ölçekli tarım makinaları imalatçıları. (1995). tarım makinaları imalatçılarının eğilimi. Ülkemizde. bugün uluslararası ticaret kodlamalarında yer alan tarım alet ve makinalarının pek çoğunda Türkiye koşullarında geliştirilmiş model ve tipler mevcuttur. tarım makinaları tasarımında kalite kavramı ve malzeme sorununu ele almışlardır. ekim makinalarında kullanılan malzemelerin standartlara uygunluğunun saptanması üzerine yaptığı araştırmasında. Bu davranışın temelinde yan sanayinin. mevcut kapasitenin daha yüksek oranda kullanılması. Bunlar. sertlik deneyi. Tekirdağ’da pnömatik ekim makinası imalatının durumu ve makinanın her bir parçası için imalat evrelerini ayrı ayrı inceleyerek imalat yapan işletme ve atelye düzenlerini. ” Kalite” kavramı. ve çekme dayanımı sonucunda elde edilen bulguların ilgili standartlara uygun olmadığını ortaya koymuştur. Kalite teriminin tanımındaki güçlükler nedeniyle son yıllarda. Başlangıçta yabancı kaynaklı makinaları örnek alma veya birbirinden kopya çekme şeklinde üretilse bile. . düşük maliyet düşünülerek malzemenin teknik özelliklerinin göz ardı edilmesi. tarım makinalarında kalite kavramı. yıllık üretim miktarlarını. atelye alanı. teknik eleman yetersizliğinden dolayı malzeme seçiminin iyi yapılamaması. kalitenin ölçülebilir/ tekrarlanabilir/karşılaştırılabilir değerlerle tanımlanması ve objektif yöntemlerle sınanması sürekli olarak tartışılan. imal edilen makinanın satıştan önce test edilme olanağının olmamasıdır. Sonuçlarda kimyasal analiz. makina üretiminde karar verme döngüsünün her aşamasında maliyet üzerinde de etkisi olan bir başka filtredir. ekim makinalarında kullanılan normal sac. işletmenin birçok çeşit üzerinde faaliyet göstermesi. dökme çelik ve dökme demir denemeye almıştır.2. Son tüketici konumundaki çiftçi de kalite/fiyat ilişkisi bakımından her zaman rasyonel davranmadığından ülkemizde "kalitesiz tarım makinaları parkı" genişlemesini önlemek amacıyla. Tesadüfi örnekleme yöntemi ile altı firmadan alınan örneklerin kimyasal analiz. gereksinmeyi kantite/ kalite olarak karşılayamaması ve buna dayalı güvensizlik. imalat akışının düzensizliği. sertlik. Birsin (1996). kar marjını arttırma düşüncesi. %53’ünün ise yan sanayide yaptırıldığını ya da hazır olarak sağlandığını ortaya koymuştur. personel durumu ve mevcut tezgah kapasitelerini ortaya çıkaran bir araştırma yapmıştır. Ulusoy ve ark. Araştırmasının yürütüldüğü işletmenin imal ettiği pnömatik ekim makinası parçalarının % 47 ‘si işletme atelyesinde. her parçanın kendisi tarafından yapılmasıdır. Tarımsal mekanizasyon üzerine bazı kalite ve sistem çalışmaları Karagöz (1990).1. tasarım/geliştirme/üretim sürecinin kullanıcının tatminine yönelik "güvenilirlik ve kalite güvencesi" kavramıyla bütünleştirilmesi (ISO 9000 Serisi) ön plana çıkmıştır. kendine rakip yaratma endişesi gibi geçerli nedenler yatmaktadır. ancak pek yol alınamayan bir konudur. ekonomik değişiklik ve teknik/teknolojik gelişmelere paralel olarak ileriye dönük "araştırma/yeni ürün yaratma" düzeyine geçme gereği duymuşlardır.

(2001). Bu amaç doğrultusunda tarım makinaları imalat ve kullanımında yönetim araçlarının bilinmesi. Uygun hammadde kullanılması Kalifiye ve tecrübeli insan gücü. Bu araştırma. Bu durumda kaliteyi belirleyen öğeler. Teknolojik gelişmeler her sektörde yeni düşüncelerin uygulamaya girmesine yol açarken çoğu zaman amaç verimliliği sağlayacak parametreler üzerinde yoğunlaşmaya neden olmaktadır. üretilmesi gereken bir özellik olarak ele alınmaktadır. Tunalıgil ve ark. dizaynın kaliteye etkisini aşağıdaki şu ana başlıklarla vermiştir. tarım makinaları imalat ve kullanımında kalite mantığı çerçevesinde yönetim araçlarının incelenmesini açıklamışlardır. • • • • • İmalat İşlemlerinin kaliteye etkisini ise aşağıdaki şu ana başlıklarla açıklamıştır. işin çözümünde en büyük etken olacaktır. 1997-2000 yılları arasında Trakya Yöresindeki 30 adet tarım işletmesinde kayıt ve anket yöntemi ile yürütülmüştür. asıl olarak tarım alet ve makinalarının arızalanma olasılıklarının diğer deyişle makina güvenilirliğinin belirlenmesi amacıyla ele alınmış olup. tarım makinalarının kalitesi üzerindeki etkisi üzerinde yaptığı çalışmasında. dizayn ve imalat işlemlerinin. Çiftçilerin sadece traktör için periyodik bakım alışkanlığına sahip olduğu.Lammers (1996). Bunun sonunda sürekli olarak proses geliştirme ve ürün geliştirme çabaları ön plana çıkmaktadır. diğer makinalarda ise belirli bir periyoda bağlı olmayan bakımların geçerli olduğu görülmektedir. Kayhan ve Özkan (2001). • Üretilecek makinanın istenilen fonksiyonları yerine getirmesi • Gerinim ve dayanım optimizasyonu • Maliyet planlanması • Makinanın ve montaj öncesinde. Günümüzde verimlilik kavramı içersinde ele alınan konuların başında da kalite kavramı ön plana çıkmaktadır. Artık klasik işletme yapıları yerini kalite mantığına göre hareket eden işletmelere terk etmekte böylece bir taraftan verimlilik sağlanırken bir taraftan da gelişmeye yönelik çabaların hızla uygulamaya girmesine yol açmaktadır. Günümüzde kalite. proses ile ilgili sürekli eğitim ve kurs gereksinimi Uygun finansal kaynak ve kredi olanakları Isıl işlem departmanının kurulması Kalite güvence bölümünün kurulması. Makinalardaki arızalar büyük oranda aşınmaya bağlı etkenlerden kaynaklanmakta ve bu nedenle arızalanan makina elemanlarında birinci sırayı. Trakya Yöresinde kullanılan bazı tarım makinalarındaki arızalar ve ekonomik sonuçları üzerinde durmuşlardır. tarım makinaları imalatında kalite geliştirmede istatistiksel proses kontrol tekniğinin uygulanması konusunu işlemişlerdir. tasarım kalitesi (off-line quality. imalat kalitesi (on-line quality) ve kullanım kalitesidir. kontrol edilmesi gereken bir özellik değil. parçalarının testi. Arın ve Eker (2001). . Amaç üretilen tarım makinalarının müşterilerinin beklentilerine ve gereksinmelerine göre imalatın yönlendirilmesi olmaktadır. Son yıllarda her sektörde olduğu gibi tarım makinaları imalat sektöründe de kalite faktörü ön plana alınmaya başlanmıştır. Klasik anlamda tarım makinaları kullanımının giderek azaltılarak tekniğe uygun tarım makinaları hem imalatının hem de kullanımının yaygınlaşmaya başladığı günümüzde diğer sektörlerde olduğu gibi tarım makinalarında da kalite mantığının ele alınmasını zorunlu hale getirmiştir. daha fazla aşınmaya maruz kalan kısımlar almaktadır.

kalite oluşturulmasında engelleyici faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. St 42. Ekonomik ve teknik açıdan böylesine önemli bir konuda araştırma çalışmalarını yoğunlaştırmak ve yeni çözümler sunmanın kaçınılmaz olduğunu vurgulamıştır. aşınmaya etkisini saptamıştır.15x106 MJ ‘lük bir enerji kaybı olduğunu ortaya koymuştur. araştırmasında toprak işleme aletlerinin aşınmasını incelemiş ve tarım makinaları imalatçılarının uç demiri malzemesi olarak kullandıkları. Tekirdağ ilinde kullanılan tarım alet ve makinaların kullanım ömrünün saptanması üzerine yaptığı araştırmasında. mikroyapısını ve malzemenin mekanik özelliklerini saptamıştır. ülkemizdeki tarım makinaları imalatının kalite açısından incelenmesi üzerine yaptığı bir araştırmada.Kuşlar (2001). Yılda yaklaşık 9701850 kilogram çeliğin aşınma neticesinde toprağa karıştığını saptamıştır. Sertleştirme işleminin malzemenin aşınmaya karşı direncini iyileştirmede tek başına etkili olmadığını göstermiş ve sertliğin aynı malzeme türlerinde göreceli olarak aşınma direncini iyileştirdiği sonucuna varmıştır. Bu nedenle öncelikle kalite çalışmalarında organizasyon akış şemalarının oluşturulması gerekir. araştırmasında Trakya Yöresinde üretilen çizel ve kombikürüm tipi toprak işleme ve hazırlama ekipmanlarının uç demirlerinin tarla ve laboratuar koşullarında. Bayhan (1996). Göktürk (1995). Bu aşınma miktarının eşdeğeri olarak. St 70 ve 41Cr4.2. Böylece üretimi yapılan tarım ürününün kalitesi ve verimi önemli ölçüde artacaktır. tarımsal işlerin yerinde yapılması için önemlidir. belirli alanda ve belirli sürede çalışmalarında oluşan aşınma miktarlarını. Uygun makina seçimi ve bunların tarımsal işletmelerde kullanılması tarımsal çalışmaların sürelerini kısaltacağı gibi. gübre ve tarımsal savaş ilaçlarının yanı sıra tarımsal üretimden üstün bir verim elde etmek için mekanizasyon araçlarının uygun olması. aşınmalarının enerji eşdeğerini hesaplamıştır. malzeme sertliği ile aşınma arasındaki ilişki üzerinde durmuştur. Ayrıca aşındırıcı tane çapının aşınma miktarı üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu saptamıştır. araştırmasında kültüvatör uç demirlerinin imalatında yaygın olarak kullanılan 60SiMn5 yay çeliğine çeşitli ısıl işlem kombinasyonları uygulanmış ve sonuçta malzemenin kimyasal değişimini. su. araştırmasında tarımda verimliliği etkileyen toprak işleme aletleri iş elemanlarının. Ülkemizdeki tarım makinaları imalatında genellikle fabrika ya da işletme içinde işlem akış planlarının bulunmayışı. Karamış (1985). bu çalışmalardaki ürün kayıplarını azaltacaktır. Kantarcı (1982). Ülkemizdeki tarım makinaları imalatçıları belirli bir kalite anlayışına sahip değillerdir. Organizasyon akış şemalarında yer alan birimlerin görev ve yetkileri açık bir şekilde ortaya konulmalıdır. Tarım makinalarının işlevi ve malzeme özellikleri ile ilgili çalışmalar Ulusoy (1977). Akça (2001). kaliteli imalat yapabilmenin yolu. 2. 42CrMo4 malzemelerden yapılmış uç demirlerini karşılaştırmıştır. Ayrıca örnek malzeme seçilerek bu malzemeden çizel uç demiri imal ederek uygulanan ısıl işlemin. toprak işleme organlarının hepsinde aşınma ile sertlik arasında ters bir ilişki olduğunu vurgulamıştır. St 60. Ege Bölgesinde imal edilen bazı toprak işleme aletlerinin aşınma miktarlarını saptamaya yönelik araştırmalarında. Farklı malzemelerin aşınma miktarları arasında farklar olduğunu ve malzeme sertliği arttıkça aşınma miktarının azaldığını ortaya koymuştur. . ISO 9000 standartlarını benimseyip uygulamaktan geçtiğini vurgulamıştır. 841. tohumluk. tarımsal üretimin yapılabilmesi için gerekli olan toprak.

bıçakların hacimsel kayıplarının %7 oranında azaldığı tespit edilmiştir. aşınmanın ayçiçek sapı parçalamada 7 gram ve buğday sapı parçalamada 5 gram düzeyine düştüğü görülmüştür.1998) Makina Türü Tahıl Mibzeri Kombine Tahıl Mibzeri Üniversal Mibzer Kültüvatör Türkiye 81222 139212 69787 383488 TÜRKİYE VE TEKİRDAĞ’A GÖRE DAĞILIM Tekirdağ 2855 11188 2693 17391 Edirne - Kırklareli - . dikim ve gübreleme makinası. araştırmasında sap parçalama makinalarının. Denemeye alınan bıçaklarda kullanılan malzemelerin standartlara uygun olduğu.'de verilmiştir.2. ancak sertlik derecelerinin yeterli olmaması nedeniyle aşınmanın daha fazla olduğu saptanmıştır.1.7’si toprak işleme alet ve makinası. %7’si bitki koruma makinası ve %4. %67.'de ve Çizelge 2. malzeme özellikleri. Araştırmaların yapıldığı imalatçı firmalar. %18.7’si ekim.Trakya Yöresinde tarım makinaları imalatçılarının %72. Türkiye ve Tekirdağ’da tarım alet ve makina varlığı. Tarımsal alet ve makinaların Türkiye ve illere göre sayıları. yapılan ısıl işlem sonucundaki değişim değerleri saptanmıştır.1’i Tekirdağ. Böylece aynı malzemeyi. örnek olarak sap parçalayıcı bıçak imal eden firmalardan alınan örneklerin. 2000) Makina Türü Tahıl Mibzeri Kombine Tahıl Mibzeri Üniversal Mibzer Kültüvatör TÜRKİYE VE TRAKYA İLLERİNE GÖRE DAĞILIM Türkiye 84910 151869 72161 402145 Tekirdağ 2832 11395 2752 17484 Edirne 6545 4008 6512 16387 Kırklareli 1507 7552 2745 6343 Çizelge 2. %9.1. sertlik durumları tespit edildikten sonra. kombine tahıl mibzeri ve üniversal mibzer olarak ele alınan pnömatik ekim makinaları ile mibzerler ile kültüvatörlerin Türkiye genelinde ve Trakya İllerine göre sayıları Çizelge 2. Çizelge 2.6’sı Edirne ve %9. aynı işlemde kullanarak.2. yörenin ihtiyaçları doğrultusunda en fazla ayçiçeği ve buğday ekim makinaları ürettikleri için. mibzerler ve kültüvatörler (DİE. ısıl işlem uygulaması ile aşınmada %80-85 iyileşme elde edilmektedir. Bıçaklara ısıl işlem uygulaması sonucunda. incelemelerde bu özellikteki makinalar üzerinde çalışılmıştır. Denemelerde. Ayrıca ısıl işlem sonunda. DİE ‘nün 2000 yılı bilgilerine göre tahıl mibzeri. Trakya Yöresi’ndeki firmaların %83. Babacan (2001). mibzerler ve kültüvatörler (Anonymous.7’si sulama makinası üretmektedir.3’ü Kırklareli’nde bulunmaktadır. parçalayıcı bıçakları ve makinanın işlevsel özelliklerini tarla ve laboratuar koşullarında incelemiştir.3’ü hasat ve harman makinası.

8 artmıştır. Türkiye genelinde % 9 artarken Tekirdağ’da % 1. tahıl mibzeri sayısı Türkiye genelinde % 4.5 artmıştır. Anadolu’nun pek çok yöresinde Trakya ve Tekirdağ’da üretilen tarım makinaları kullanılmaktadır. Yukarıdaki veriler kullanımla ilgili sayılar olduğundan Trakya Yöresinde üretilen makina sayısını yansıtmamaktadır. Kültüvatör varlığı.4 artarken Tekirdağ’da % 2. .Çizelge 2. Kombine tahıl mibzeri sayısı. Türkiye genelinde % 4.’ da iki yıllık gelişme incelendiğinde.5 artarken Tekirdağ’da % 0. ve 2.1 artmıştır.8. Türkiye genelinde % 3.8 artarken Tekirdağ’da % 0.7 azalmıştır. Üniversal mibzer varlığı.9.

civatasomun ve yaylar ele alınmıştır. imalat işlemleri ve kontrolünü özetleyen üretim proses akış diyagramı Ek13‘te verilmiştir.1.3. Şekil 3. balta ayaklar. Üniversal ekim makinası Tahıl ekim makinaları ayak tiplerine göre uçtan yaylı baltalı. yaylı baltalı ve tek diskli olarak üç farklı türde üretilirler.'de verilmiştir. 3. Üniversal ekim makinası teknik özellikleri Tip: Uçtan yaylı balta ayaklı 18 sıralı Genişlik Yükseklik Uzunluk Tohum depo hacmi Gübre depo hacmi Gübresiz depo hacmi Sıra arası mesafe İş Genişliği Ekici ayak sayısı Çalışma hızı Gerekli güç Ağırlık Birim mm mm mm lt lt lt mm mm Adet km/h kW kg Değer 2484 1550 1450 235 295 488 125 2500 20 5-7 37-44 710 .1. Üniversal ekim makinası genel görünüşü Şekil 3. halk arasındaki adıyla "mibzer" üretiminin malzeme girdisi.1.1.1. Üniversal ekim makinasının. imalatı en fazla sayıda gerçekleştirilen üniversal ekim makinaları.1. uç demirler.'de ve teknik özellikleri ise Çizelge 3. yan sanayi. Üniversal ekim makinası genel görünüşü Çizelge 3. MATERYAL VE YÖNTEMLER 3. pnömatik hassas ekim makinaları ve kültüvatörler ile bu makinaların yapımında kullanılan mamul veya yarı mamul bazı yan sanayi ürünleri. Ayrıca bu makina ve parçaların yapımında kullanılan kaynak ve boya işlemleri de incelenerek kalite düzeylerini belirleyici çalışmalar yapılmıştır. Materyal Araştırmada materyal olarak.1.

Üniversal ekim makinası ve incelenen elemanları Şekil 3. Şekil 3.'de Üniversal ekim makinası ve incelenen elemanları.Şekil 3. BOYA (GENEL) KAYNAK (ANA ÇATI) CİVATA-SOMUN BAĞLANTILAR ÇEKME-BASMA YAYLARI BALTA AYAKLAR Şekil 3. Üniversal ekim makinası-uçtan yaylı balta ayaklı (solda) ve yaylı balta ayaklı (sağda) yan görünüşleri .2.3.’te ise yan görünüşleri verilmiştir.2.3.

Araştırmada üretilen makinalar emme havalı ekici düzene sahip makinalardır.'te. Kapalı bir yapı görünümündeki sistemde. ve 6 sıralı tipleri üretilmektedir.3. Araştırmada hem gübre deposuz hem de gübre depolu tipi ele alınmıştır. Pnömatik hassas ekim makinası genel görünüşü Şekil 3.'de verilmiştir. tohumların tek tek depodan alınıp ekilmesinde etkili olan parça. Pnömatik hassas ekim makinası teknik özellikleri 4 Sıralı Gübre Depolu Genişlik Yükseklik Uzunluk Tohum depo hacmi Gübre depo hacmi Disk delik sayısı Disk delik çapı Sıra arası mesafe Sıra üzeri mesafe Çalışma hızı Gerekli güç Ağırlık Birim Adet mm " lt " Adet mm " " km/h kW kg Değer 2950 1520 2000 4×23 2×156 Değişken 1-6 250-900 8-50 5-7 37-52 700 . 5. Genellikle gübre depolu ve deposuz olarak. kabak. Pnömatik hassas ekim makinası-4 sıralı gübre depolu Pnömatik ekim makinaları sıraya ekilen tohumları hassas olarak ekebilen. Şekil 3.4. uygun bir fan tarafından oluşturulan hava akımı. süpürge otu. Genel olarak traktör kuyruk milinden alınan hareketle.1. teknik özellikleri ise Çizelge 3.2. domates.5. Pnömatik hassas ekim makinası genel görünüşü Çizelge 3.2. başta ayçiçeği. çalışma şekli bakımından en gelişmiş makinalardır.4. mısır soya yer fıstığı. sebze ve soğan tohumların hassas ekimlerini yapabilen makinalardır.’de ve incelemeye alınan elemanları Şekil 3. 4. üretim proses akış diyagramı Ek-13‘te verilmiştir. delikli disk-plakadır. Pnömatik hassas ekim makinası üretiminin malzeme girdisi. lifi alınmış pamuk tohumu. karpuz.2. Pnömatik hassas ekim makinaları. imalat işlemleri ve kontrolü özetleyen. 2. traktöre üç nokta askı düzeni ile bağlanabilen. ekici düzenle bağlantılı olarak tohumun dolma. tekleme ve taşıma işini görür.

Pnömatik hassas ekim makinasında incelenen elemanlar Şekil 3.6.3. gübre depolu pnömatik hassas ekim makinasının. Pnomatik hassas ekim makinası ön görünüşü (solda) ve yan görünüşü (sağda) Çizelge 3. Şekil 3. Pnomatik hassas ekim makinası-4 sıralı gübre depolu-ana elemanları Parça No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Adı Üç nokta askı sistemi Makina ana taşıyıcı şase Emici fan Çizel kolu ve diski Tohum emiş hortumu Tohum sandığı Tohum hücresi Toprak açıcı Tohum ekici balta Toprak kapatıcı çapa Arka baskı tekerleği Parça No 12 13 14 15 16 17 23 24 25 26 Adı Toprak kapatıcı çapa yayı Baskı tekerleği derinlik ayar kolu Gübre sandıkları Gübre sandığı bağlantı şasesi Gübre hortumu Gübre ayağı ve baltası Ön disk bağlantı civatası Tohum ünitesi hareket tekerleği Gübre grubu hareket tekerleği Şaft giriş mili .6.BOYA (GENEL) KAYNAK (ANA ÇATI) CİVATA-SOMUN ÇÖZEBİLİR BAĞLANTILAR YAYLAR BALTA AYAKLAR Şekil 3. 4 sıralı.'te.3. Çizelge 3.5.'da gösterilen ön ve yan görünüşe göre ana elemanları tanıtılmıştır.

(b ve c) yarım yaylı ayaklar.8. merdane(dönel tırmık) ana elemanlarını oluşturur. Çeşitli kültüvatör ayakları (a) S-şeklinde .4. Şekil 3. Kombikürüm teknik özellikleri Kombikürüm Ayak sayısı Taşıma genişliği Yükseklik Uzunluk İş genişliği Ayak arası mesafe Çalışma hızı Traktör gücü Ağırlık Merdaneli ağırlık Birim Adet mm " " " " km/h kw kg kg Değer 17 2285 1250 2250 2000 120 6-10 30-37 300 440 Şekil 3. askı düzeni.7. BOYA (GENEL) KAYNAK (ANA ÇATI) CİVATA-SOMUN YAY YAYLI AYAKLAR VE UÇ DEMİRLERİ DÖNEL TIRMIK Şekil 3.'de kombikürümün genel görünüşü. Kombikürümler-yaylı ve dönel tırmık Kombikürümler ikincil toprak işleme aletlerinden olup.7.3.'de ise kültüvatör ayak yapıları verilmiştir. Şekil 3.3. Çizelge 3. Kombikürüm genel görünüşü Çizelge 3. çatıya bağlı yaylı ayaklar ve uç demirleri.8.'de ise teknik özellikleri verilmiştir. (d ve e) yaysız ayaklar . çatı(kaynaklı).1.7.

1979) Kalite 3.9 8.8 6. QSt 34 St 34K. Saç Malzemeler Tarım makinaları imalatçıları. Fosfor ve kükürt her biri max. küçük çaplı boru. Q St 34 Cq 22. C 45 - 3. En fazla tüketilen malzemeler içinde. vidalar ve saplamalardan oluşmaktadır. C 35 KG St 37K.3. çeşitli çeki ve bası yayları.60 arasında değişen ve SAE’ ye göre 1040.L profilleri (köşebent).8 ile 8.4. St 37K. döküm parçaları ile saç ve demir malzemeler işletmecilerin en fazla talepte bulundukları malzemeler olarak göze çarpmaktadır 3.8 6. U .1.1. MUSt 34. Genellikle soğuk şekillendirilmiş kaliteli ve özel çeliklerden üretilen yaylardır. Civata ve somunlar için uygun çelik çeşitleri Çizelge 3.35S 20K C 35. üzerinde çalışılan tarım makinalarında çok sayıda kullanılıyor olması. 35 Cr 4 41 Cr 4 Talaşlı şekillendirme için St 34 KG St 37 KG.4. Cq 35 Cq 35K Cq 45 St 37. 3. C 45. imal edecekleri makinanın türüne göre çok çeşitli çelik malzemeler kullanmaktadırlar.6 5.045 olup.6 4.8 civata ve somunlardır. Cq 35K. ) s 20 KG 35 S 20 K. MUSt 34. Civata ve somunlar Araştırmaların yapıldığı tarım makinalarında kullanılan bağlama elemanları genellikle dış vidalı bağlama elemanları olup.5. QSt 34 Cq 35.4. C 45 KG St 50K. civata ve somun. 34 Cr 4 41 Cr 4 Soğuk şekillendirme için St 34 St 34. C 35K.3. Yan sanayiden karşılanan malzemelerin listesi bir hayli fazla olmasına karşın. 1060 olarak adlandırılan çeliklerdir. C15 St 50.9 Sıcak şekillendirme için St 34 St 37. C 35 C 45 C 35. altı köşeli M6 .5. TS 1442 ile de çekme yayları incelenmiştir.6 6.4. civata ve somunlar gibi çinko ile kaplanmış olarak kullanıldıkları gözlenmiştir.6 4. % 0.1. 9 S 20K.53. ve TS 1441' le basma yayları. Civata ve somunlar için uygun çelik çeşitleri (TÜKEL. profil demir ve saç malzemeler sayılabilir.'de verilmiştir. karbon % 0.2. geniş lamalar. . Çekme ve basma yayları Silindirik helisel basma yayları ve çekme yayları.8 10. çubuk demir. C 15 K.I ve . imalat kalitesi 6. Cq45.1.M20 civatalar. Yan sanayi ürünleri Tarım makinaları imalatçıları ürettikleri makinanın parçalarının % 50’sine yakın bir bölümünü yan sanayiden hazır mamul ya da yarı mamul olarak sağlamaktadırlar. Çeki yaylarında standart kanca formları dışında makinanın kullanım amacına uygun kanca formları da kullanılmaktadır. bu yan sanayi ürünlerini incelenmesi gereken materyal kapsamına sokmuştur.0. Bunlar arasında en fazla kullanılmakta olanlar.15S20 K St 60 KG. St 37. Kullanılan tüm yayların.8 5. TS 1440. Soğuk çekilmiş bant halinde yay çelikleri olarak ta bilinirler. Çizelge 3.1.

6.50-0. ekim derinliği az olan tohumların ekiminde başarılı bir şekilde kullanılabilirler.60 . S % 0. çok fazla aşınmaya maruz kalırlar.4. gerek aşınma özelliğini gerekse sertlik değerlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Şekil 3.10 max. Balta ayaklar Trakya Yöresi tarım makinaları üreticilerinin imal ettikleri pnömatik hassas ekim makinaları ve üniversal ekim makinalarında kullanılan balta ayaklar genellikle pik.25 Si % 0. ayağı topraktan çıkmaya zorladığından ekim derinliği ek yüklemelerle arttırılabilir. Aşınmaya maruz döküm malzemeler için aşınmayı en aza indiren element yüzde değerleri Çizelge 3. Buna karşın derin ekim isteyen tohumların ekilmesi bu ayaklarla zordur.Tip olarak adlandırılmıştır.9. Şekil 3. Çapa ayakların tersine bu ayaklarda geniş batma açısından dolayı bileşke direnç kuvveti. S. Mn. Öte yandan çeki dirençleri de düşüktür.3.60 Mn ve % 2.10. sifero ve çelik döküm olarak karşımıza çıkmaktadır.4. da verilmiştir.da sırasıyla bu tip ayaklar gösterilmiştir. Farklı tiplerde imal edilen bu malzemeler.9. 1979) C % 3. Döküm malzemelerde en iyi aşınma mukavemetine % 0. Balta ayaklar diğer ekici ayaklara göre daha dar bir şerit içerisinde toprakta şekil değişikliği yaptıklarından. makina üzerine daha küçük sıra arası uzaklıkları ile dizilebilirler. Cr % 0. Balta ayaklarla çok yüzeysel ekim yapılabildiğinden. % 0. Balta ayaklarda ayarlanabilen ekim derinliği 2-6 cm arasında değişir.75 Si.40-0. Bu nitelikleri. Aşınma mukavemeti için tavsiye edilen elementler (TÜKEL. 2. Araştırmalarda tohum ekici baltalar (büyük kütleli) 1. Avrupa tipi ekici ayak diye bilinen balta ayaklar. gübre ayağı baltası da 2.60-0. bir ayak 2-6 kp çeki direnci gösterir.1.Tip balta ayak-tohum ekici Şekil 3. 1.10. Çizelge 3. Si. P.6 C içeriğinde erişilmiştir (TÜKEL 1979). dökümden yapılmış bir göğüs kısmı ile buna iki taraftan perçinle veya kaynakla bağlanmış olan kanatçıklardan oluşur.80 P % 0. ve Şekil 3. bazı önemli elementlerin (C.80 Mn % 0.30 max. dar sıra ekim için geliştirilmiş olan makinalarda kullanılmasına neden olmuştur. Cr) yüzde içerikleri.Tip.Tip balta ayak-gübre ekici Tarım makinalarında kullanılan balta ayaklarda ve uç demirlerinde.6.

Kesme genişlikleri 300 mm’ye kadar olan bu uç demirleri ile yabancı ot savaşında başarılı sonuçlar alınmaktadır. Kültüvatör uç demirleri Kültüvatörlerde kesme. Bu uç demirleri 1. 1. En yaygın olarak kullanılan uç demirleri her iki ucu da keskinleştirilmiş ve aşındığında ters çevrilerek diğer ucu kullanılabilen dar uç demirleridir. parçalama ve kabartma işlemlerini uç demirleri yaparlar. Kesme genişliği 55 mm dolaylarında olan dar uç demirleri ikincil toprak işlemede yaygın olarak kullanılırlar.D. Karbonlu çelikten yapılan kültüvatör uç demirleri kalınlığı.12. 2.Tip (dar) uç demirleri Şekil 3.11.Tip uç demirleri olarak adlandırılmış olup şekil 3.1. Bu uç demirleri 2. Şekil 3. dar uç demirlerinde 7-10 mm arasında değişir.11. Keskin kenarlar 25-40 mm genişliğinde ve yaklaşık 500 B.Tip (çizel) uç demirleri olarak adlandırılmış olup şekil 3.Tip (çizel) uç demirleri . sertleştirilir (GÖKÇEBAY.5.'de gösterilmiştir. Bitkiler arası toprak işlemede ve kuru tarım bölgelerinde yeğlenen uç demiri tipi ise kaz ayağı şeklinde olan uç demiridir.'de gösterilmiştir.4. yırtma. kesme genişliğine göre kaz ayaklarında 3-6 mm. 1986).3.S.12.

3.1.5. Ana malzeme sacı kaynaklı test plakaları Ana malzeme sacı ile kaynatılan test plakalarından, mekanik testlerin yapılabilmesi için çekme, bükme ve makro test örnekleri alınmıştır. Çekme deneyinde kullanılan örnekler, WPS 1G, 2G, 3G kaynaklı test plakaları 10mm kalınlıkta, esas metali St 37 malzeme ve dolgu metali de SG 2 kaynak teli malzemesi seçilmiştir. Makro test için WPQ 1F, 2F, 3F köşe kaynaklı test plakaları aynı malzeme olup sadece kalınlığı 5mm'dir. Bu malzemelerin mukavemet değerleri, TS 5618’e göre çizelge 3.7.'de verilmiştir. Çekme deneyinde mukavemetin esas malzemeye göre değerlendirildiği göz önüne alınarak, kaynak metalinin de çekme ve akma değerleri en az esas malzeme kadar olması istenir. Şekil 3.13.'te Ana malzeme sacı-alın kaynaklı test plakaları, Şekil 3.14.'te ise Ana malzeme sacı-köşe kaynaklı test plakaları gösterilmiştir. Çizelge 3.7. Kaynak metalinin çekme, akma ve % uzama değerleri (TS 5618, EN 440)
Esas Metal Sembol Çekme Dayanımı En Az En Az Sembol Akma Uzama % Dayanımı N/mm2 Dolgu Teli (AWS) ER70S-6 Çekme Dayanımı

En Az En Az Akma Uzama % Dayanımı N/mm2 ksi ksi N/mm2 N/mm2 Y 42 500-640 420 22 SG 2 72 60 22 496,42 413,69 (Saf kaynak metali kütlesinde bağlantı yerinden alınan enine deney parçasında en az çekme değeri, kaynatılan ana metalin en az çekme mukavemetinin %10’u kadar düşük değerde olabilir)

Şekil 3.13. Ana malzeme sacı-alın kaynaklı test plakaları

Şekil 3.14. Ana malzeme sacı-köşe kaynaklı test plakaları

3.1.6. Boya test ve kontrol panelleri Boya testinde kullanılan test panelleri genellikle, firmaların kullandığı 0,8 ile 1,5mm kalınlıklarda ve yaklaşık 1m2 boyutlarda saç malzemelere, proses sırasında hangi boya kullanılıyorsa, boyatılarak elde edilmiştir. En az bir hafta kuruması için beklendikten sonra giyotin makasta 80×150mm boyutlarda kesilerek laboratuar koşullarına hazırlanmıştır. Kesilen sacların boyasız kenar yüzeyleri bantlanarak boyayı kirletmemesi sağlanmış ve marker ile tanımlamaları yapılmıştır. Boya test ve kontrol panelleri-test sonrası görünüşü Şekil 3.15.'te verilmiştir.

Şekil 3.15. Boya test ve kontrol panelleri-test sonrası görünüşü

3.2. Yöntemler 3.2.1. Mikroyapının incelenmesi Metal mikroskopları altında incelenen döküm ve uç demiri örneklerinin metalurjik dokularının değerlendirilmesinde "ASM Metals Handbook 8th edition, Atlas of Microstructures of Industrial Alloys" elkitabından yararlanılmıştır. Metalografik muayene için örnek, sırasıyla kalından inceye doğru zımpara kağıdı ile ısıtılmadan zımparalanır ve sonunda özel çuha üzerinde polisaj pastası ile ıslak uygulamayla parlatılır. Metal örnekler yeterince büyük kesilemezse bakalite almak gerekir. Parlatılmış örnek kısa süreli bir dağlamadan sonra hazır hale getirilir. Asit olarak genellikle nital (%3-5 nitrik asit ve alkol) kullanılır ve bir kısım kristal türü reaksiyona girerken bir tür kristal yapı hiç etkilenmez. Dağlamanın etkisi ile bazı kristal çeşitleri üzerinde kısmen renkli ayrışmalar da meydana gelebilir (SERFİÇELİ, 2000). 3.2.2. Kimyasal analiz Yöntem kimyasal analiz için hazırlanan örneklere, argon koruyucu gazı ortamında, elektrik ark yoluyla enerji verilerek uygulanmıştır. Elementlerin metal içindeki yüzde değerleri, bilgisayar ortamına çok az bir bekleme ile aktarılarak, verilere ulaşılmıştır. Araştırmalarda veriler (Kutes ve Hema AŞ.)nin kimyasal analiz test cihazlarından sağlanmıştır. Aynı firmalardan elde edilen prosedürler ve TS 2799 izlenerek test sonuçları değerlendirilmiştir. 3.2.3. Sertlik ölçme yöntemi Kaynak metali, ana malzeme ve döküm parçalarının sertlik ölçümlerinde TS 7226 "Sertlik Deneyi, Kaynak Dolgu Metali İçin", TS 139 (Brinell sertlik), TS 140 (Rockwell sertlik) standartlarından faydalanılmıştır. Sertlik ölçme deneyleri, Hema ve Tekirdağ MYO Makina Laboratuarlarında, deney ortam şartlarına uygun olarak yapılmıştır. 3.2.4. Yay deformasyon testi TS 1440 Yaylar, (Basınca Çalışan) Silindirik-Helisel Yuvarlak Telden Soğuk Sarılmış, TS 1441 Yaylar, (Basınca Çalışan) Silindirik-Helisel Yuvarlak Çubuktan Sıcak Sarılmış, TS 1442 Yaylar, (Çekmeye Çalışan) Silindirik-Helisel Yuvarlak Çubuktan Soğuk Sarılmış standartlarına göre Hema Hidrolik A.Ş.’ de çeki ve bası yayları için kullanılan Amsler yay test cihazı ile yapılmıştır. İşletmenin özel yay kontrolü için hazırladığı TS 1440’ koşullarını da kapsayan prosedüründen de faydalanılmıştır. Yine cihaz için hazırlanan KG.10.004 kullanma talimatına uyularak deneyler gerçekleştirilmiştir. 3.2.5. Çekme deneyi (Tensile test) ASME Section IX. QW-463, TS 138 " Çekme Deneyleri-Metalik Malzemeler İçin" standartlarından faydalanılmıştır. Bir çekme deneyi, çekme deney parçası, düşük hızda, düzgün ve darbesiz olarak kopuncaya kadar uzatılarak yapılır. Deney sırasında malzemenin sabit olarak artan ve kesit üzerine eşit olarak dağılmış çekme kuvveti etkisi altındaki davranışı takip edilir. Çekme deneyi sonucunda, malzemenin çekme mukavemeti, akma sınırı, elastiklik modülü, kopma uzaması ve kopma büzülmesi gibi değerleri ortaya çıkar (Anık, 1977).

Şekil 3. Test plakalarının çekme ve bükme testi uygulanacak bölgeleri QW. Şekil 3.3. Hurdaya 1-Çekme deneyi 2-Kökten Eğme 3-Yüzden Eğme 4-Kökten Eğme 5-Yüzden Eğme 6-Çekme Deneyi Hurdaya Atılacak Parçası Parçası Parçası Parçası Parçası Parçası Atılacak Şekil 3. da Test plakalarının çekme ve bükme testi uygulanacak bölgeleri.5.17.35mm X 6.463.16. (1. Çekme ve bükme test örneklerinin hazırlanması Kaynak testleri ve çekme deney parçaların hazırlanmasında ASME IX.16.1(a) TENSİON – REDUCED SECTION – PLATE . ortadaki dört adet bükme için). Çekme örneklerinin istenilen boyutları QW. 3/4in.1.35mm 6. QW-463 “Order of Removal “izlenmiştir (Uçtakiler çekme. (25mm) Distorsiyon Şekil 3.35 6.17.2.(250mm veya istenen kadar) y W 6.5mm – 19mm) X= Kaynak dikiş kabı dahil kalınlık (Reinforcement included) Y= çekme parçası kalınlığı T= Kaynak dikiş kabı hariç kalınlık (Reinforcement excluded) W= Genişlik. de ise Çekme örneklerinin istenilen boyutları verilmiştir. ( 19mm) Frezede karşılıklı olarak paralel yüzeyler elde edinceye kadar düzlenecek T 10in.462.1(a) PLATES.1/16 TO ¾ IN.35mm R min 1 in.

20. 6in.2) 3. Bükme test örneklerinin hazırlanması Şekil 3.2.min(150mm) 11/2in.2.2 GUIDED-BEND ROLLER JIG (Eğme deney düzeneği) Şekil 3.1.20. yüzden (kaynak yüzeyi) ve kökten bükülmek suretiyle kaynağın kırılmalar olmadan katlanabilir veya katlanamaz özelliği ortaya çıkarılır.min(150mm) 1 1/2in(32mm) y T Şekil 3.19. QW-466. Eğme/bükme deney düzeneği (QW-466.'da Yüzden bükme test örnekleri (3 ve 5 numaralar).6. de Eğme/bükme deney düzeneği (QW-462. Kökten bükme test örnekleri (2 ve 4 numaralar) QW-462 . Bükme-eğme deneyi ASME IX.'de Kökten bükme test örnekleri (2 ve 4 numaralar) QW-462. QW-463’e göre hazırlanmış deney parçalarının QW-462’ de açıklanan ölçülerde hazırlanmış bir düzenekte. Yüzden bükme test örnekleri (3 ve 5 numaralar) 6in.(19mm) Şekil 3. bükme test örneklerinin hazırlanmasını şematik olarak açıklamaktadır. Şekil 3.6.3.18.18.(32mm) y T Şekil 3. A B=1/2 A C=6t +1/8 C Rmin =3/4in.19.2) de açıklandığı şekliyle uygulanmıştır. Burada ASME IX.

sağlamların ise kırılmadan büküldüğü gözlenir. Şekil 3.76mm’ den 9.21.’de makrotest örneklerinin hazırlanması ve istenilen boyutlar ile kırma yönü görülmektedir. T= 3/16 in to 3/8 in. Makrotest örneklerinin hazırlanması ve istenilen boyutlar Şekil 3.52mm’ye kadar) Max. fillet size = T Bükme/Kırma Yönü Kaynakta Durup başlama yeri(ortaya yakın) Hurdaya çıkarılacak(karşılıklı 25mm) 3 in.7. Köşe kaynakları kırma deneyi (Makrotest) Köşe kaynağı kalifikasyonu makrotest parçasının hazırlanması ve uygulamasında ASME Section IX.22. Ortada veya ortaya yakın bir yerde durdurulup yeniden başlatılır.2.462. . QW-462. İstenen kalitede olmayan kaynakların kırıldığı. şematik olarak verilmiştir.22.3. kesildikten sonra ince zımpara ile çok iyi temizlenip silinerek dağlanmış ve kaynakların nüfuziyetleri incelenmiştir.(100mm) 6in. Makro test örneğinden istenilen kesit QW. Kaynakçıya malzeme kalınlığından büyük olmama koşuluyla tek bir paso kaynak yaptırılır. kesit alınarak kaynak nüfuziyeti de incelenir. Bu yöntemde.4(b) Köşe kaynaklı test parçaları uçlardan yaklaşık 25 mm. T 4in.4(b) Fillet Welds-Performance ve TS pr EN 1320'den de faydalanılmıştır.(4.21.(75mm) 4in.de ise makrotest örneğinden istenen kesit.(150mm) Şekil 3. köşe kaynaklarının eğme veya darbeye karşı mukavemeti ölçüldüğü gibi. Şekil 3.

TS 2399 "Tahribatsız Muayene-Gözle Muayenede Yardımcı Aygıtlar " standartlarından yararlanılmıştır. genellikle alın kaynağı için seçilen kaynakçılara aynı zamanda. alın kaynağında) Welder Performance Qualification – Kaynakçı kalifikasyon testi. temizlik derecesi.8. kalibrasyonlarının periyodik olarak yapılması gereklidir.11. Test uygulanış açısından çok kolay görünmesine karşın bazı ön koşullar yerine getirilmeden yapılırsa büyük sakıncalar doğurabilir. Ortam sıcaklığı. standart. minör hatalar varsa “kabul edilebilir”. Gözle kontrolün pek çok avantajları yanında. araştırmaların yapıldığı beş ayrı işletmeden. • Personel olarak ele alındığında. “hata görülmedi”.9. toplam 10 kaynakçı üzerinde ve sadece 1G (yatay pozisyonda) kalifikasyon test kaynağı uygulanmıştır. kaynak proses bilgilerini içeren ve özetleyen Ek-2 formu hazırlanmıştır. . Bu koşullar. Prosedür test kaynakları önemli olduğu için. Visual test olarak da bilinen gözle kontrol.2. Yatırım masrafı gerektirmediği için ucuz ve sorunları hemen çözüme götürdüğü için de her sektörde uygulama avantajına sahiptir. seminer ve eğitimlere gereken önemin verilmesi. mikroskop. 3. resim. Ancak bu dokümanların son revizyonları ile çalışılması ve onaylı olması gereklidir. dolaylı olarak ta monitör. Göz ve boyut kontrol (visual test) yöntemi TS pr EN 970 "Kaynaklı Birleştirmelerin Gözle Muayenesi". Uyulması gereken tolerans ve kabul kriterleri çok iyi açıklanmalıdır. İmalat kaynağı prosedür testi (WPS. ve min. köşe kaynağında) Araştırma yapılan beş ayrı imalatçıdan. Her bir prosedür kaynakçısı için. sağlam gözlere sahip olunması. teleskop. nemi. ikişer kaynakçı seçilerek. aletlerle de uygulanır. Kaynakçı kalifikasyon testi (WPQ. Değerlendirmeler yapılırken mevcut standart ve normlar göz önüne alınarak. • Kontrol ve ölçüm yapılacak ortam koşulları da çok önemlidir. WPS kaynak testleri uygulanmıştır. • Sürekli yeniliklere açık olması için kurs. ayna vb. • Kullanılan ölçü alet ve boyut kontrol gereçlerinin de iyi ve bakımlı durumda tutulması. bütün bilgileri içeren ve özetleyen Ek-1’de verilen form işlenmiştir. WPS 2G (yan kaynak) ve WPS 3G (dik kaynak) olarak üç ayrı pozisyonda yaptırılarak uygulanmıştır. Her bir kaynakçı için. hata giderildikten sonra geriye kalıcı belge ya da döküman bırakmama gibi bir dezavantajı vardır. TS EN 288-5 standardından da faydalanılmıştır. kalifikasyon testinde başarılı olan birer kaynakçı seçilerek. Direkt olarak gözle ve 10 x büyütmeli büyüteçlerle yapıldığı gibi. TS 6868 "Kaynakçılara Yeterlilik Sertifikası Verilme Esasları" standardından yararlanılmıştır.2. WPS 1G (yatay kaynak). personelin kalifiye olması ve sertifikalandırılması zorunludur. Kaynakçı kalifikasyon testi (WPQ.3. • Doküman olarak proje. 3.10. bakılması gereken max.2. bütün bilgileri içeren ve özetleyen Ek-3 bilgi formu hazırlanmıştır. 2F ve 3F (Fillet/köşe) pozisyonlarında kalifikasyon test kaynağı da yaptırılmıştır. aydınlatma ve ışık şiddeti. Çünkü visual test sadece tecrübeli personelin yapabileceği bir iştir. renk körlüğü olmaması. 3. majör hatalar varsa “tamir gerekir” ya da kabul edilemez ve yeniden yapılması gerekirse “red” şeklinde değerlendirme yapılmıştır. Her bir kaynakçı için.2. 1F. alın kaynağında) Welder Procedure Qualification – İmalatçı Prosedür Kaynağı olarak bilinen bu test . günümüzde her alanda uygulanan bir tahribatsız muayenedir. prosedür ve spesifikasyonlara da büyük ölçüde gereksinim vardır. gözmalzeme uzaklığı ile açısı da önemli değerlerdir. eğer gözlük kullanılıyorsa düzenli olarak göz kontrollerinin yapılması gerekir.

Döküm parçaların göz ve boyut kontrolü Döküm malzemelerin (balta ayaklar) gözle kontrolü için mevcut visual test prosedüründen yararlanılmıştır. ısıl işlem hataları ile görünümleri de içeren tanımlamalar ve kriterler hazırlanarak.Gerilim 60= Düzeltme faktörü S = (cm/dak) kaynak ilerleme hızı .2.2. 3.3) işlenmiştir. Firmasının malzeme giriş test ve prosedürlerinden de faydalanılmıştır.3. Uç demirlerin göz ve boyut kontrolü Uç demirlerin gözle kontrolü için mevcut visual test prosedüründen yararlanılmıştır.Ş.11.1. Isı girdilerinin hesaplanmasında aşağıda verilen eşitlikten yararlanılmıştır (ASME Section IX QW-282. Döküm hataları olarak açıklanan hatalar ile görünümleri de içeren tanımlamalar ve kriterler hazırlanarak.11. Civata ve somunların göz ve boyut kontrolü TS 61 "Bağlama elemanları-Vidalar.4.5. Çekme ve basma yaylarının göz ve boyut kontrolü Silindirik helisel basma yayları için TS 1440.3.Ş.2. Firmasının malzeme giriş test ve prosedürlerinden de faydalanılmıştır.f.5. Kaynak proses ve göz kontrolü 3. metrik". Genel malzeme hataları olarak açıklanan sıcak ve soğuk şekil vermeler.2.11. 3. TS 1441.11. Kaynak parametrelerinin ve ısı girdisinin ölçümü Kaynak yapılırken gözlemlenen kaynak parametreleri.2.11. çelikten mamul normal dişli somunlar için mukavemet sınıfları ve deneyler". TS 1026 "Somunlar-Altıköşe.1. TS 80 "Bağlama Elemanları-Vida Dişi Açılmış-Genel Esaslar standartları ile özel olarak hazırlanmış Hema A. 3. TS 1442 standartları ile özel Hema A. A × V × 60 Isı Girdisi = ---------------------(Heat İnput) S ( cm/dak) (J/cm) A =Amper-Akım şiddeti V= Voltaj.4. direnç-voltaj ve ilerleme hızı ölçülerek kaynakçı bilgi formlarına (Ek-1.2.11. Amper ve voltaj (Yu Fong dijital clamp meter) ile ark süresi de Hanhart model kronometre ile ölçülerek bulunmuştur.). malzemenin gözle kontrolü yapılır. 3. akım-amper.2. kaynağın göz kontrolü gibi yapılır.2.

d. de verilmiştir.f.5. TS 7536 "Kaynak hataları-metalik malzemelerin ergitme kaynağı için-sınıflandırma.e. terimler ve tarifler ".a. Çizelge 3.6 3.23. gibi standartlardan faydalanılmıştır.c. Visual Inspection.2-9 10-15 591 134 10. TS prEN 970 Kaynak-Ergitme kaynaklı birleştirmelerin gözle muayenesi.g.8. TS 2399.g.23.c.2 18.f. Alaşımsız çeliklerin MAG kaynağı için önerilen kaynak parametreleri (TÜLBENTÇİ.Alaşımsız çeliklerin MAG kaynağı için önerilen kaynak parametreleri Çizelge 3. (a) Köşe kaynağı tam ölçüsünde (b) Çeşitli ölçü ağızlı yaprak geyçler (c) Ayak boyutu fazla (d) Amerikan tipi geyçle ayak yüksekliği ölçümü (e) İçbükeylik ölçümü (f) Dışbükeylik ölçümü (g) Kapak yüksekliği ölçümü Şekil 3.5 50 3 1.b.e.528 135290 3. Kaynakların göz ve boyut kontrolü ASME Section V.2. Şekil 3.11.a.8. 1998) Yöntem : MAG kaynağı Uygulama : Yarı otomatik Malzeme kalınlığı mm Ağız türü Aralık mm Ağız açısı (°) Paso sayısı Tel çapı mm Malzeme: Alaşımsız çelik Tel (elektrod): SG 2 DIN 8559 Kaynak gerilimi V Kaynak akımı A Tel ilerleme m/dak Koruyucu gaz debisi lt/dak Kaynak metali g/m Koruyucu gaz tüketimi lt/dak Kaynak süresi (tk) dak/m 10 V-Alın 2. Çeşitli kaynak geyçlerinin kullanılması .' de çeşitli kaynak geyçleri ve bunların kullanımı ile ilgili şekiller verilmiştir.d.b.2.

Test genellikle altı aşamada tamamlanır. uygulaması basit. boru hatları..Yine en az 7 dakika ile maksimum 30 dakika kadar beklenilerek değerlendirme yapılır.) varsa . rafineriler. ASNT (The American Society for Nondestructive Testing). 292.12. film gibi yıllarca saklanabilecek kalıcı belge sağlaması en büyük üstünlük faktörüdür.N. boşluk. boyutu ne olursa olsun her yerde ve sert yapı ve dokuya sahip ise cam. Section V.Yeterli süre sonunda yüzeydeki penetrant boya (genellikle kırmızı) sadece bez kullanma koşuluyla silinir.2. Ç. Nondestructive Methods of Examination. aşamalarında uygulanan en güvenilir NDT yöntemi olarak bilinmektedir.Sıvı penetrantın uygulaması (15-52 °C ve min. f.3. Liquid Penetrant Method. maliyeti düşük ve portatif olması sebebiyle her alanda karşılaşılabilecek bir tahribatsız muayene deneyidir. petro-kimya tesisleri. . Nondestructive Methods of Examination. e. Ancak yüzeye açık hataların. 291.13. testi uygulayan kişi tarafından yazılarak ilgili yerlere iletilir.E. enerji üretim santralleri (nükleer. NDT Training Program.Terimler" standartlardan faydalanılmıştır.N. Penetrant test kaynak ve döküm sanayinde çok geniş bir uygulama alanına sahiptir. 5dak. d. plastik vb. Günümüz teknolojisinde halen.Son temizlik antikorozyon solvent ve uçucularla çok iyi yapılmalıdır. a.E. seramik. Eğer malzeme yüzeyinde süreksizlikler (çatlak. Subsection A.M. termik ve hidrolik) yapım ve kurulum. Subsection A. Continuing Education In Nondestructive Testing. toz ve yabancı maddelerle tıkanma olasılığına karşı.M. 3. Section V.A. 1989 Radiographic Inspection. 30 dakika beklenir) c. TR302 (Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi) yayın ve standartlarından yararlanılarak aşağıda açıklanmıştır. Diğer tahribatsız muayene yöntemlerine göre pahalı olması ve dikkatli çalışılma gereğinin yanında.Yüzeyin tamamen temizliği sağlandıktan sonra geliştirici (developer) tatbik edilir.2.Yüzey temizliği b. malzemelere de uygulanabilir. Bütün işlemleri. Malzeme büyüklüğü. Radyografi ile halen tıp sektöründen her türlü sanayi alanına kadar uzanan geniş bir yelpazede çalışılmaktadır. TR-287. kullanılan malzemeleri ve bilgileri basitçe açıklayan rapor. Ç. Malzeme yüzeyindeki ve yüzeye açık süreksizliklerin ortaya çıkarılmasında kullanılan. bu hatalar içerisine sızan kırmızı penetrant boya. 303 nolu yayın ve TS 8824" Tahribatsız Muayene Metodları-Radyografik Muayene . geliştirici (genellikle beyaz) boyanın üzerine çıkarak yerini ve büyüklüğünü belirtir. Penetrant test ASME VIII. doğal gaz depolama tankları. çok iyi yüzey temizliği gerekir. Radyografi testi ASME VIII. Testin başarılı olabilmesi için malzeme yüzeyinin çok iyi temizlenmiş olması zorunludur. Öncelikle test malzemesinin gözle kontrolden onay alması gerekir. ve max. curuf vs.A.

Radyografik görüntü üç boyutlu cisimlerin iki boyutlu izdüşümüdür. görüntü üzerinden ölçülebilir. mR/h Bir maddenin özelliklerini kaybetmeden bölünebileceği en küçük parça atomdur. Malzeme kalınlığına ve cinsine bağlı olarak malzemeyi kat eden ışınlar (X-ray. Radyografi testinde görüntü almak için görünür ışıkta olduğu gibi. fotokimyasal etki ve biyolojik etki gibi yan etkiler ortaya çıkar. Işınım enerjileri.24. Test edilecek malzemenin bir tarafına ışın kaynağı (source) diğer tarafına ise film yerleştirilir. Radyografi testinin temel prensipleri Radyografi girici ışınlarla fotoğraf alma tekniğidir. keV. X ışınları (röntgen ışınları) özel katot tüplerinden elektriksel olarak üretilir.61×1012) iyon çifti oluşturan radyasyon miktarı. γ-ray) zayıflamış olarak filme ulaşırlar ve filmi karartırlar. Böylece elektron (e. X ve gamma ışınları arasında oluşum ve enerji dağılımları gibi çeşitli farklılıklar gözlenir. . Radyoaktivite ışınım miktarı(doz) birimi röntgen(R) dir. Sapma ve kırılmaya uğramadan malzemelere nüfuz edip içinden geçebilirler. Atom merkezinde kendi kütlesinin hemen tamamını oluşturan (+) yüklü çekirdek ve bu çekirdeğin etrafında belirli yörüngelerde dönen(-) yüklü elektronlardan oluşan bir sistemdir.) koparılması sonucu geride (+) yüklü ve iyon denilen bir atom kalır. Şekil 3. bir fotoğraf filminin X ya da γ ışınları kullanılarak karartılması esasına dayanır. Görünür ışıkta olduğu gibi doğrusal ve ışık hızında yayılan enerji paketlerinden oluşurlar.3. Işınım şiddetleri (radyografik muayenede doz hızı olarak tanımlanır). Malzeme farklı kalınlıkta bölgelere sahipse. J= R/h. bu kesitlerden geçen ışınlar kalınlığa bağlı olarak ve değişik ölçülerde zayıflayarak filme ulaşırlar ve film üzerinde farklı kararmalar oluşur ki buna kontrast denilmektedir. Source (ışın kaynağı-odak) FFD: Film odak mesafesi FFD Kurşun metre IQI Film ID Kaynaklı test parçası Film Şekil 3. X ve gama ışınlarının tanımlanmasında faydalanılan birimler.1. İyonlaştırıcı özellikleri olup geçtikleri ortamdaki atomların dış yörüngelerinden elektron koparırlar. J= 1R’lik bir doz 1gr havada normal şartlar altında (P=1. yüksüz nötronlar ve çekirdek etrafında dönen (-) yüklü elektronlardır. çatlak ve kalıntı gibi hataların film düzlemine paralel iki boyutu.293mg/cm2) 1. Radyografi testinde kullanılan X-ray ve γ-ray ışınlarının üretim ve oluşum şekli dışında bir farkları yoktur. Gamma ışınları ise bazı radyoaktif elementlerin (radyoizotopların) Co-60. yani boşluk. Bir plaka kaynağından film alma tekniğinin şematik gösterilişi Source-ışın kaynağı( X ve γ ışınları) X ve Gamma ışınları kısa dalga boyuna sahip elektromanyetik ışınlardır. Yb-169 bozunması ile elde edilir. Süreksizliklerin. elektron volt olarak tanımlanırlar (eV. MeV).24. Tm-170.13. kalınlık farklılıklarının ve iç yapıdaki hacimsel süreksizliklerin de bir film üzerinde görünür hale getirildiği çok önemli bir tahribatsız test yöntemidir.'te radyografi tekniği ve esas elemanları basitçe gösterilmiştir.2. Bir cismin sadece profilinin değil. Bu yöntemde radyasyonla çalışıldığı için güvenlik kurallarının çok iyi bilinmesi ve uygulanması zorunludur. İşte bu iyonlaşma neticesinde flüor ışıma. çekirdeği oluşturan (+) yüklü protonlar. Se-75 . Ir-192. Atomun esas itibariyle 3 temel parçacıktan oluştuğu kabul edilebilir.

izotop ışınlama konumunda Şekil 3. Işın kaynağı.Çekirdek içerisindeki proton sayısı atom numarasıdır ve (z) ile gösterilir.25. kapalı kaynak (source). 60 z= 27. Radyoaktif özellik gösteren izotoplar da radyoizotop olarak adlandırılır. protonlarla nötronların toplamına kütle numarası denir ve (A) ile gösterilir. source taşıyıcı.27.26.26. İzotopu hareket ettiren mekanik çevirme kolu Şekil 3. İzotop koruyucu kabı . Mekanik çevirme kolu Şekil 3. ışınlama kafası gibi elemanlardan oluşur.25. Şekil 3. A= 60 27Co Aynı proton. Şekil 3. farklı nötron sayılarına sahip çekirdeklere izotop adı verilir. gönderme borusu.'te ışın kaynağı-izotop ışınlama konumunda görülmektedir. Örneğin.27.'de gösterilmiştir. Endüstriyel radyografide kullanılan gamma cihazları Gamma cihazları TS 5737' ye göre kapalı bir radyoaktif kaynaktan salınan gama radyasyonunun endüstride kullanılmasına uygun olarak tasarlanmıştır.'da ve izotop koruyucu kabı ise Şekil 3. Işınlama kabı. uzaktan kumanda aleti.

bunların kasetlenmesi gerekmez. yani Cüri cinsinden ışın değeridir. 2) Filmi alınacak malzemenin plaka. Radyografi yönteminin işlem sırasıyla açıklaması Tahribatsız muayeneler içersinde uygulanış açısından en uzun ve zahmetli olduğu kadar. 3) Malzeme-ışın kaynağı mesafesinin belirlenir. banyo-proses işlemi için dark room’a (karanlık odaya) gönderilir.13. de Radyografi yönteminin aşamaları gösterilmiştir. 1) Karanlık odada istenen özellikte filmlerin yeterli boyutlarda kesilerek. Bazı filmler kapalı. en riskli olanı radyografi yöntemidir.28. 6) Hesaplanan ışınlama süresi kadar beklendikten sonra izotop tekrar koruma kabının içersine sokulur. 4) Film üzerine lokasyonu belirlemek için kurşun rakamlı şeritmetre ve kimliği tanıtıcı bilgiler için kurşun harflerin yerleştirilmesi bitince. Burada işlem manuel yani el ile yapıldığı gibi. 8) Film karanlık oda şartlarında. otomatik olarak ta yapılabilir. Fixing ve developing (geliştirme) işlemlerinden sonra kurutulan filmler değerlendirmeye hazırlanır. Şekil 3. izotop mekanik çevirmeli kol aracılığıyla istenen konuma gönderilir. radyo-izotopun aktivitesi.2. Radyografi yönteminin aşamaları . film türü. boru veya döküm malzemelerin şekline göre çekim tekniği belirlenir.3. Bu işlem expose-time yani uygun ışınlama süresinin hesaplanması için hazırlanmış aristo tipi cetvellerden faydalanılır. Daha sonra gerektiğinde incelenmek üzere arşive kaldırılır. Gerekli bilgiler ise.Viewer-Işık kasası da denen cihazlarda değerlendirilerek raporlar hazırlanır. 7) Işınlanan yani görüntüsü alınan film. ince kurşun levhalar arasında. 5) Gerekli güvenlik önlemlerinin alındığından emin olunduktan sonra. İŞLEMLER Film hazırlanır Çekim tekniği belirlenir İŞLEM YERİ KARANLIK ODA SAHA / ATELYE Işınlama süresi belirlenir Film tanıtımı yapılır ve ışınlanır SAHA / ATELYE SAHA Film proses işlemine girer KARANLIK ODA/ LABORATUAR KARANLIK ODA Değerlendirme ve rapor hazırlanır Şekil 3. malzemenin ışın tarafındaki yüzeyine yerleştirilir.28. ışık geçirmez plastik kılıflara konarak kasetlenirler. Gerek şantiye gerekse işletme şartlarında aşağıdaki işlemler sırası takip edilir.2. film görüntü kalite belirteçleri (IQI). malzeme kalınlığı ve cinsi. geniş-dar ve hazır rulo şeklinde imal edilirler ki.

fim badge’i.) ile belirlenip. mümkün olan en kısa süre içinde ve en güvenli bir şekilde gidilmelidir. su moleküllerini birbirinden ayırarak yeni bir yapı meydana getirebilir. istenilen yoğunluğa. 14-Gidilecek yere trafik kurallarına uyarak. Radyasyon ile çalışmanın riskleri büyük olması sebebiyle. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Radyasyon Güvenliği Tüzüğü’ne göre en önemli kurallar. düzenli olarak yapılmalı. bu bölgeye giriş ve çıkışlar kontrol altında tutulmalıdır. . bu ortamda yiyecek ve içecek bulundurulmamalı.b. özellikle kan sayımı değerleri personel dosyasında saklanmalıdır. 12-Bu işle çalışacak personele. Bu amaçla genel ulaşım araçları kesinlikle kullanılmamalıdır. malzeme kalınlığına. 9-Tüm çalışanların üzerinde kalem dozimetresi. 3-Kapalı bir ortamda çalışılıyorsa. 7-Kullanılan tüm donanımın bakımı. çekim sınıfına.Işınlama süresi mümkün olduğunca kısa olmalıdır. Hücre zehiri oluştuğu hücreyi tahrip ettiği gibi enzimlerle taşınarak diğer hücreleri de tahrip edebilir. Işınlama süresi (expose time).3. özellikle kılavuz kablosunda hiçbir hasarın olmamasına dikkat edilmelidir. uyarıcı doz hızı ölçer radyakmetre türü cihazlar olmalıdır. korunmak için pek çok kurala uyulması zorunludur. işe başlarken check-up yaptırmalı.Çalışma bölgesi 40 µSv/h’lık alan. 15-Olası bir kaza durumunda (örneğin izotopun dışarıda kalması) mümkün olan en kısa sürede bölge emniyet şeridi ile çevrilerek yetkili kurum ve kuruluşlara (Küçük Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi) haber verilmelidir. 10-Her çalışma günü sonunda kalem dozimetrede okunan doz değerleri. Vücudumuzun radyasyona hassasiyeti organdan organa değişir. saç dökülmesi ve ölüm somatik. gelişme çağındaki yapı bozuklukları da genetik etkilerdir. 5-Kurşun plaka ve benzeri donanımla çekimlerde çok iyi zırhlama (perdeleme) yapılmalı ve mutlaka kolimatör (ışın çıkış düzeneği) kullanılmalıdır.13.3. izotop cinsine ve aktivitesine (gamma–ray) bağlıdır. Radyografi ve güvenlik Tüm canlı organizmaların yapı taşları hücrelerdir. oksijenli su ya da hücre zehiri olarak adlandırılır. 13-Radyoaktif izotoplar özel bir araçla ve gerekli önlemler alınarak (çelik ya da kurşun bir kutu içersinde) taşınmalı ve aracın üzerinde radyoaktif madde taşındığına dair işaretler kullanılmalıdır. Radyoaktif ışınım. 6-Kolimatör ile izotop koruyucu kabı arasındaki mesafe.2. mümkün olduğunca kısa tutulmalı. uyarıcı ışıldaklar v. Hücre sıvısının %80’ i sudan oluşmaktadır. uyarı işaretleri (şeritler. izotopun kolimatöre gitme süresi en çok 10 saniye olmalıdır. cilt yanıkları. herkesin özel dosyalarına işlenmelidir. 8. 2-Gereksiz ışınlamalardan kaçınılmalıdır. Sonraki etkiler ise lösemi ve kanser hastalığı gibi tehlikelerdir. 1. Bu oluşan yeni yapı. 11-Fim badge’leri her ay ilgili kuruluşlara (ülkemizde Küçük Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi) gönderilerek sonuçların yine kaydedilmesi gerekmektedir. 4-Bu işle çalışan personel teorik ve pratik olarak çok iyi eğitilmelidir. yemek yenmemelidir. kullanılan film cinsine. Radyasyonun genel ilk etkileri/belirtileri. tüp voltajı ve tüp akımına (X-ray). iyonlaştırıcı özelliğinden dolayı.

Boyalı paneller testten önce son 24 saat. Toz dökülerek (160 mesh CaCo3 ) veya işaret parmağını boya yüzeyine çok hafif sürterek te tespit edilebilir. Bazı boyaların üzerine şu veya bu nedenle ikinci bir kat uygulamak gerekirse. Fırın kurumalı boyalar (kuruma için belirli bir sıcaklıkta ve belirli bir süre bekletilen boyalardır. paneller üzerindeki kuru boya film kalınlığı 35 ± 3 µm olmalıdır. Boya uygulama ortamında yapılan test ve kontrol Araştırmaların yapıldığı işletmelerde boya uygulamalarının hangi koşullarda ve nasıl yapıldığını belirlemek amacıyla. Kuruma süresinin kontrolü: Fırın kurumalı boyalarda kuruma süresi zaten belirli bir süre bekletilerek belirlenir. ortam hava sıcaklığı ve malzeme yüzey sıcaklığının ölçümü. sıcaklığı ve nemi sabit tutulan bir klima odasında (20°C / 55 ±5RH) muhafaza edilmeli. Kolu dik tutarak baş parmakla boya filmine uygulanabilecek maksimum kuvvet uygulandığında film bozulmuyorsa veya kalan iz yumuşak bir bezle silindiğinde kayboluyorsa. Uygulanmış yaş boya filmi üzerine belirli periyodlarla pamuk lifleri düşürülür ve hafifçe üflenir. fırın kurumalı boyalar ise fırın çıkışından 24 saat sonra test edilmeli.3. Jotun Boya ve Esmer Teknik A. parmağa boya bulaşmadığı ana kadar geçen süredir. Hava kurumalı boyaların kuruması için ise oldukça uzun bir süreç olup bu sürecin çeşitli aşamaları aynı anlamda olan veya anlamları birbirine çok yakın olan farklı terimlerle ifade edilebilir. boya montaj kurumasını tamamlamıştır. Boya uygulamalarında yapılan test ve kontroller Boya uygulamalarında yapılan test ve kontrollerde Dewilüx Ar-Ge Çalışmaları. Hava kurumalı boyalar (oksidasyon kurumalı boyalar.14. ikinci katın uygulanabilmesi için geçmesi için geçen süre en az ve en çok olarak belirtilir. Her işletmede bu formlar dikkatlice doldurularak daha sonra yapılan laboratuar testlerinde ne denli etkili olduğu saptanmıştır. bütün bilgileri içeren bir Ek-4 bilgi formu hazırlanmıştır.2. çözücü buharlaşmasıyla kuruyan boyalar. iki bileşenli boyalar). Kalite Kontrol El Kitapçıklarından faydalanılmıştır. yani kendinden beklenilen fiziksel ve kimyasal özelliklerini tam olarak tam olarak kazanabilmesi için kuruma süresinin ve bu süre içinde boya filminin bulunduğu ortam ve koşulların (nem. Aksi belirtilmedikçe hava kurumalı boyalar uygulamadan 7 gün sonra. • Toz kuruması. relatif nem ölçümü. Boyalar test panellerine uygulandıktan sonra bir dizi kimyasal ve fiziksel değişiklikler geçirerek kuruyacaktır. kırışma. • Montaj kuruması. 3. 3. Bu kritik süreler içinde ikinci kat uygulandığında boya da kabarma. • Dokunma kuruması.14. 160 °C / 20 dak gibi) Boyanın tam olarak kürlenebilmesi. • Retüş edilebilirlik (recoating) . uygulama ve kurutma işlemlerinin sağlıklı yapılıp yapılmadığının kontrolü vs.1.120 °C / 30 dak. boyanın doğru hazırlanıp hazırlanmadığının kontrolü.14.2. Lifler iz bırakmadan hafif üfleme ile boya yüzeyinden uzaklaştırıldığı ana kadar geçen süredir. Boya filmine hafifçe parmakla bastırıldığında boya filminin bozulmadığı.Ş. Ortam ve kurutma koşullarının uygunluğu Boya ortamında yapılan kontroller.2.1. • Tam kuruma.1. Film bozulmuyorsa tam kuruma olmuş demektir. yapışma zayıflaması gibi film bozuklukları görülür. sıcaklık) etkisi çok büyüktür. Baş parmak ucuyla kol dik tutularak boya filmine basılır ve yine en fazla kol kuvveti uygulanarak baş parmak 90° çevrilir. Boyaları kuruma şekilleri bakımından iki gruba ayırmak mümkündür. Akzo Nobel Ar-Ge ve Laboratuar çalışmaları Marshall Boya. Bu terimlerden yaygın olarak kullanılan bazıları. .

pound veya kg–cm olarak ifade edilir ve panel cinsi film kalınlığı ile birlikte verilir. Darbe direnci testi Amaç. pullanma vs.2. Örneğin.14. 75 x 150 x 0. Laboratuar koşullarında yapılan test ve kontroller Bu bölümde açıklanan testlerin uygulamasında (Akzo Nobel ve Jotun) boya firmalarının kalite kontrol laboratuarlarından faydalanılmıştır.2. ASTM D 2794-93 Boya filminin üzerine sürüldüğü yüzeyle birlikte ani darbelere karşı direncinin ölçüldüğü bu testte. filmin deforme olmadan uzatılıp bükülebileceği maksimum değeri Erichsen deformasyon cihazı ile saptamak amacı ile yapılır. Test panellerinin hazırlanması. Boya filminin esnekliğinin darbe ile belirlenmesi amacıyla yapılır. 36 inç-lb 35 µm kuru film.2. ucu yarı küresel şekilde olan belirli bir ağırlık yatay durumdaki boyalı panel üzerine dik olarak belirli bir mesafeden düşürülür. Astarlar için önemlidir. 3. 3. Panel boyutları testte taraf olan kişilerce karşılıklı olarak herhangi bir ölçüde belirlenebilirse de bir çok spesifikasyonda belirtilmiş olması bakımından.2. ASTM D 2794-69.14.1. 25 kg-cm 35 µm kuru film. Boya filminin herhangi bir bozulma göstermeden direnç gösterdiği en fazla yükseklik. .14.2. Her ne kadar boya filmlerinin elastikiyeti uzama katsayısı olarak uygun bir yöntemle oluşturulan serbest boya filminde ölçülebilirse de yine genel olarak pratikte boya filminin elastikiyeti filmin kendi elastikiyeti.8 mm * (testlerin yapıldığı boyutlar) 100 x 365 x 0. Sonuçlarda bulunan en fazla yükseklik inç. Bilindiği gibi çelik atmosferik çevreden etkilendiğinden hazırlanan paneller kullanıma kadar geçen depolamabekleme süresince pasa karşı koruyucu bir madde ile korunmalıdır. Elastikiyet-derin çekme testi Amaç. yüzeyi düzgün soğuk çekilmiş çelikten kesilerek hazırlanmalıdır.) meydana gelinceye kadar her seferinde yükseklik biraz daha arttırılarak devam edilir.8 mm 225 x 365 x 0. İlgili standart. yapışması ve uygulandığı yüzeyin özelliklerinin bir bileşkesi olarak ölçülür.2.• Zımparalama süresi. Boya testleri için kullanılacak çelik paneller passız. Burada ilk duruma dönüş söz konusu olabilirde olmayabilirde. Konik bükme ve silindirik bükme testleri gibi boya filminin elastikiyetini belirlemede kullanılan testlerden olup. Boya türü malzemeler için elastikiyet boya filminin herhangi bir arıza göstermeden bükülebilmesi ve uzatılabilmesi olarak tanımlanabilir. sertliği.2. 3. Bu işleme boya filminde bir bozulma (çatlama. darbe direnci olarak alınır. Ne kadar zaman sonra zımpara yapılabileceğini gösterir. kabarma. Genel olarak elastikiyet ölçme testleri çok ağır testlerdir. Çelik paneller.8 mm boyutlarındaki paneller boya testleri için uygundur. Boyaların performansını belirlemek üzere sayısı çok fazla olan ve objektif olarak değerlendirilmesi zor olan değişkenlerin kontrol edilebilmesi için boya testlerinde kullanılan panellerin çok itinalı seçilmesi ve hazırlanması gerekir.

bunların uygulamadan sonra davranışları. Bu işlem yavaş yavaş devam ederken büyüteç ile boya filminin durumu gözlenir. İlgili standart. Bu nedenle testlerin sabit nemde (% 55 ± 5 relatif nemde) yapılması ve test panellerinin en az 24 saat bu ortamda bekletilmesi gerekir. sıcaklık ve paneli esneterek uzatan kuvvetin etki hızına fazlasıyla bağlıdır. İki yüzeyin birbiriyle temas ettiği mikro ara yüzeyde bu kimyasal ve fiziksel kuvvetleri ölçmek son derece güçtür. 8. 12. 4. çatlama yok 35 µm kuru film . Örneğin. 6. Kuru boya filminin metal yüzeyine veya bir diğer uygulama yüzeyine yapışmasını test etmek amacı ile kullanılır. Elastikiyet ölçümü için kullanılan cihazlar. çözücü ve katkı maddeleri gibi nitelik ve nicelikleri çok farklı birçok maddenin boya da bulunuşu. 3.2. 25 ve 32mm olan bir seri silindirik mandrel kullanılır. Bunlardan önceden kararlaştırılmış biri seçilerek boyalı panel bunun üzerinde 1-2 saniye içinde 180° bükülür. bu mikro ara kesitte.2. IDerin çekme (Erichsen Cupping Test) IIKonik bükme IIISilindirik bükme Derin çekme testinde boyalı panel çıplak yüzeyinden hidrolik bir küresel ucun ilerlemesiyle çukurlaştırılır. Yapışma testi Amaç. 10.8 35 µm kuru film Silindirik bükme testinde çapları. çıplak saç panelde veya 10 mm mandrel. çatlama gözlendiği anda cihaz durdurulur ve yapılan bombenin derinliği Erichsen elastikiyet değeri olarak ( mm biriminde) ifade edilir. 20. yüzey pürüzlülüğü ve kirleri gibi kontrol edilmesi son derece güç olan birçok etmen boyalarda bu tür yöntemlerin uygulanmasını olanaksız kılar. Ayrıca bütün varsayımlar olsa bile halen. Konik bükme testinde panel konik bir mandrel etrafında 15 saniye içinde 180° bükülür ve boya filminde çatlamaların uzadığı mesafe koninin küçük tabanından itibaren ölçülerek ( mm ) olarak verilir veya hesapla filmin uzama yüzdesi bulunur.Elastikiyet özelliği nem. Yüzeylerin bir arada tutulmasını kimyasal ve/veya fiziksel kuvvetler sağlar. çatlama yok 35 µm kuru film . Reçine. 2. uygulanan yüzeyin çok heterojen olması.3. pigment. etkin olan kuvvetleri ölçmek üzere iyi bir yöntem geliştirilememiştir. Bunun için geliştirilmeye çalışılan yöntemler birçok varsayımların büyük kısmı geçersiz kalır. Konik bükme: 20mm çatlama 35 µm kuru film Konik bükme: %13. Çatlama olup olmadığına bakılır ve bir seri kontrol yapılarak çatlamanın olmadığı en küçük silindir bulunur. Örneğin. Boya filminde yırtılma.14. TSH-1503G Yapışma iki yüzeyin bir arada tutulduğu durumdur. 5. 14 mm mandrel. 16. . çıplak saç panelde. ASTM D 3359. Sonuçlar silindir çapı ve film kalınlığı ile birlikte verilir. 3. Bu nedenle boyalarda yapışmanın ölçülmesi için yapışmayı sağlayan bütün güçlerin toplamının ölçülmesi esasına dayanan yöntemler kullanılmaktadır.

Boya filmi üzerinde 1.Tarama (kareleme) : Daha çok bu yöntem kullanılır.5 – 2 cm uzunluğunda 45 ° açılı iki çapraz çizgi çizilir.30. Sonuçlar banda yapışarak boşalan karelerin toplam alanı (%) olarak ifade edilir.29.30. Böylece 1cm2’lik alan 100 eşit parçaya bölünür. Yapışması zayıf olan boya filmleri için kullanılır.'da açıklandığı gibi uygulanarak değerlendirme yapılır.29. Ancak bunu ölçmek pratik olmadığından pratik değerlendirme beş ayrı kategoride yapılır. . Yapışkan bant Şekil 3.'da verilen tarama (kareleme) test çizgi aralıkları film kalınlığına bağlı olarak üç şekilde hazırlanır. Yapışma testi-çapraz çizgi II. Yapışkan bandı bir ucu serbest bırakılarak diğer ucundan tutulan bant ani bir hareketle yüzeye dik olarak çekilir. Bantla panel arasında kalan hava kabarcıkları parmakla ovularak giderilir. Boya filmi üzerinde 1mm ara ile birbirini dik olarak kesen 11 yatay ve 11 düşey çizgi çizilir.Yapışma testi iki şekilde yapılır. I. Şekil 3.Çapraz çizgi. film kalınlığı ve kuruma şartları verilmelidir. Film kalınlığı Çizgi aralığı 60 µm ‘ dan küçük 1mm 60-120 µm arası 2mm 120 µm’ dan büyük 3mm Sonuçlar verilirken boyanın tatbik edildiği yüzeyin cinsi. Çizgi üzerine yan kenarları 135° ‘lik açıların karşısına gelecek şekilde yapışkan bant yapıştırılır. astar olup olmadığı. Şekil 3. Yapışma testi-tarama (kareleme) Şekil 3.

Boyasız alan toplam alanın % 65’ini geçmemelidir. Yapışma testinin değerlendirilmesi (ASTM D-3359. Işık kaynağı I0 αi αr I Detektör Parlaklık ≈ I / I0 (specular gloss) Test Paneli Şekil 3. Birçok kare kısmen veya tamamen boşalmıştır. Parlaklığın ölçümü ifadesi birkaç şekilde yapılabilirse de yaygın olarak yüzeyden yansıtılan ışığın şiddetinin belirli bir açıda yüzeye düşen ışık şiddetine oranı olarak ifade edilir. bir kaynaktan gelen ışınlarla yüzeyde oluşan görüntünün netlik derecesi ile ifade edilir. parlaklığı ölçülecek yüzeye değişik açılardan düşürebilecek niteliktedir.31. parlaklık derecesi. tarama ile meydana getirilen karelerin hiçbiri dökülmemiş.14. 3. Çizikler boyunca geniş bantlar halinde boya filmi dökülmüştür. Son kat boyaların parlaklığı genellikle 45 ve 60 ° ‘lerde ölçülür. ASTM D 523-89 Parlaklık bir yüzeyin üzerine düşen ışınları yansıtması demek olup. Yansıtma ilkesine göre parlaklık ölçme amacı ile kullanılır. Boyasız alan toplam alanın % 35’ini geçmemelidir.4. Boyasız kalan alan toplam alanın %15’ini geçmemelidir. Çizelge 3.9.'da verilmiştir. Parlaklık ölçümü şematik gösterimi .' de parlaklık ölçümü şematik olarak gösterilmiştir.2. Çizikler boyunca ve kesim yerlerinde boya filmi dökülmüş. birkaç kare kısmen veya tamamen boşalmıştır. 45.ASTM D-3359 ‘a göre yapışma testi sonuçlarının karşılaştırılması Çizelge 3. 60 ve 85° ‘lif açılarla plaka üzerine düşürülür. İlgili standart. Sadece çiziklerin kesim noktalarında çok az miktarda boya dökülmüş. Parlaklık ölçümü (gloss test) Amaç.31. DIN 53151) Değerlendirme ASTM D-3359 Mükemmel –5 Çok iyi – 4 İyi – 3 Orta – 2 Kötü – 1 0 Değerlendirme DIN 53151 Mükemmel Gt – 0 Çok iyi Gt – 1 İyi Gt – 2 Orta Gt – 3 Kötü Gt – 4 - AÇIKLAMA Çiziklerin kenarları tamamen muntazam. Cihaz ışın kaynağından çıkan ışınları.2. Yatay ve düşey çizikler boyunca ve kesim yerlerinde boya filmi dökülmüş. Parlaklık ölçümü foto-elektrik cihazlarla yapılır ve esas olarak bu cihazlar bu cihazlar bir ışın kaynağı ile yansıyan ışının şiddetini ölçen bir detektörden ibarettir. boyası dökülmüş alan toplam alanın % 5’ini geçmemelidir.9. Boyasız alan % 65’ ten çok. Işık boya ve astar üzerine 20. Şekil 3. birkaç kare kısmen boşalmıştır.

Panel yerleştirilmesinde dikkat edilecek diğer bir husus da herhangi bir panelden diğeri üzerine yoğuşmuş tuzlu su düşmemesini sağlamaktır.Film kalınlığı d. Örneğin.Panelin cinsi c.2.2. boyalı test plakaları veya parçalar üzerine saç yüzeyine inecek kadar ( X ) şeklinde çizgi çizilir. ) gibi. boya kalınlık ölçümü de mağnetik aletlerle yapılmaktadır.Parlaklık boyanın pigment bağlayıcı oranın içindeki dolgu maddelerinin miktarına. Test süreleri kullanım kolaylığı yönünden 24 saatin katları biçiminde seçilmelidir. Bu metodla metal yüzeyler üzerine yapılan boya ve kaplama uygulamalarında. Test panellerinin birbiriyle veya herhangi bir yabancı malzeme ile temas etmemesine dikkat edilmelidir. dikeyle 15° .2. Örneğin ( test sıcaklığı 35°C. 1-2cm. boya kalınlık ölçme metodudur. çizilmiş kısımlar üste gelecek şekilde oturtulur. Kabin içi sıcaklığı. 3. ortam ısısında kürlenebilen vernik.Işığın yüzeye geliş açısı b. Film kalınlığı kontrol edilmiş. Ayrıca cihazla ölçümlere başlanmadan önce kalibre edilmesini sağlayan folyolar.2. cross-cut bıçağı. korozif ortamlarda kullanılacak paslanmayı önleyecek boya sistemlerinin performansını ölçmek amacıyla geliştirilmiş bir testtir. 3.2 pH değerini verecek özellikte olmalıdır. "Mağnetik Aletle Ölçme Metodu" en hassas ve hızlı. damıtık su kule sıcaklığı 47.14.6.5 – 7. Bant sonrası kopan boya filmleri değerlendirilir. varsa X ( cross) ta ve paneldeki blister incelenip kaydedilir. Panellerin yanları ve arkaları dayanıklı bir boya ile kapatılmalıdır. Hızlandırılmış dayanım testlerinden olup.5. İlgili standartlar.8°C. kuru film çıplak saç plakada.14. Uygulama. Kullanılan tuzlu su kabin içi sıcaklığında (35°C) yoğuşma ile toplanıp test edildiğinde. %5’lik tuzlu su. markası ile birlikte verilir. Öte yandan özellikle dekoratif amaçla kullanılan boyalarda parlaklık son derece önemlidir. ASTM B-117-85 Gerekli Araçlar. kalibrasyon yapılmasına da olanak sağladığı için her zaman hassas ölçüm yapmak mümkündür. boya üretiminde ezilme aşamasının yeterli derecede yapılıp yapılmadığına bağlıdır ve bunların toplam etkilerinin sonucu ortaya çıkan bir özelliktir. Test süresi isteğe göre değişebilmektedir. Uzun süreli testlerde belirli aralıklarla görsel kontroller yapılmalıdır. Korozyon direnci (tuzlu sis) testi Amaç. damıtık su kule sıcaklığı. atomizasyonu sağlayan hava basıncı ASTM B-117-73’e uygun olarak seçilmelidir.Ölçüm yapılan aracın cinsi. a. Düzgün bir şekle sahip olmayan ya da çok büyük paneller cihazdaki yardımcı araçlara uygun şekilde yerleştirilip test edilmelidirler. . Testin değerlendirme işlemi 15 dakika içinde tamamlanmalıdır. 6. blister (kabarcık) boyutlarını ve yoğunluğunu gösteren ASTM figürleri. eninde ve-ge bant. Daha sonra X boyunca şeffaf bant yapıştırılıp havası iyice alındıktan sonra yapışma testinde olduğu gibi hızla 180° çekilir. Çalışabilir durumdaki test cihazının damıtık su ve tuzlu su yeterlilik kontrolleri yapıldıktan sonra çizilmiş paneller. Günümüz teknolojisinde anında ve kesin netice veren aletler rağbet gördüğü için. Test sonunda cihazdan çıkarılan paneller çeşme suyu ile yıkanıp dikkatlice kurutulur. hava basıncı 15 psı. Cihaz probunu film kalınlığı ölçülecek yüzeyin üzerine tutmak yeterli olmaktadır. Değerlendirme sonrasında ilgili şartnamede öngörülen test süresi sonunda tolore edilebilecek maksimum hasar oluşmamışsa. dijital ekran üzerinde ve mikron hassasiyetinde okuma sağlanmaktadır. Değerlendirmede. 45° ------63 Multiangle Gardner Glossmeter 60° -----98 mic. Korozyon test cihazı.30° açı yapabilecek yerleşime uygun hazırlanmış kütüklere. Kuru film kalınlığı ölçümü TS 149’ a göre açıklanan. ek panel konularak test süresi maksimum hasar noktasına kadar uzatılır. Parlaklık ölçüm aracında okunan değer.

Örnek olarak panelin test sonundaki zayıflamalarını şu şekilde kaydetmek mümkündür... d.görünüm. test panelleri veya korozyona karşı dirençli boş panellerle tamamen doldurulur. Korozyon direnci testlerinin sonuç ve raporlarında kullanılan bazı harflerin açıklamaları. Tuzlu sis testi: 96 saat. İstenilen test sıcaklığı bu test için 50°C ‘dir. 3. • Uygulamanın yapıldığı panelin yeterince temizlenememesi. cross-cut karton bıçağı ile saca kadar inerek çizgi çizilir. QCT cihazının iç tarafına gelecek şekilde yerleştirilir.. boş bir panel kontrol için alınan panelin yerine konur. B: Blister-kabarcık D: Dense-yoğunluk P: Panel MD: Medium dense-orta düzeyde yoğunluk X: Cross (çapraz çizik) M: Medium-orta düzey F: Few.14. Korozyon direnci (nem) testi (QCT) Amaç. Test panelleri. 1mm’den büyük boşluklar ve 2mm çapından daha büyük açıklıklar.birkaç. pas ilerlemesine izin verilmeksizin saklanır. İlgili Standartlar. a.Tarih:. c.. Testin tekrarlanabilirliğini etkileyen faktörler şöyle sıralanabilir. No:6M Panelde blister.yapışma.Değerlendirilmesi tamamlanan paneller koruyucu bir vernikle kapatılıp. yüzey. sıcaklık ayarları. çok az .5) Görsel değerlendirme: Panelde pas kusması var. QCT(Coil Coating test) cihazı Uygulama.. lokal no: 8MD Bant sonrası açılma: 1cm (min-0/max-1. Sonuç ve değerlendirme. ürün gamı.Blister.2. pH.. Şartnamede bu test için belirlenen süreye ulaşılıncaya kadar cihaz sürekli çalıştırılır. İlkesel olarak ASTM D 4585-87 Gerekli Araçlar.. Puan: 70 (0 ile 100 arasında kötüden iyiye doğru olacak şekilde bir puanlandırma standardı geliştirilebilir). sis üreten kule filtrelerindeki tıkanmalar. Sonuçlar ilgili dosyaya kaydedilir. QCT testi sonucu (şartnamede belirtilen süre sonunda) elde edilen sonuçların şartnamede istenilen sınırlar içinde olup olmadığı kontrol edilir. Bu sıcaklığa ulaşmak için termostat ayarlanır. Sonuç ve değerlendirme. test parametreleri bildirilerek kayıt edilir. çatlama ve matlaşma şeklinde olabilir.. Genellikle 96 saatlik uygulama sonucunda test panelleri üzerinde yapılan bazı inceleme ve kontrollerde. test cihazında su buharı kaybına ve sıcaklık dalgalanmasına sebebiyet vermektedir. çalışma kodu:. sonuçlar. film kalınlığı. QCT test cihazının tabanında bulunan su haznesi 25mm derinliğinde damıtılmış su ile doldurulur. vb. blister... Test sonunda incelenen özellikler çizikten itibaren pas ilerlemesi. b.7. bu boşluklar bir bant yardımıyla kapatılır.. yanlış panel yerleştirimleri ve test süre bölünmeleridir. Test devam ederken paneller için gerekiyorsa ara kontroller yapılabilir.film kalınlığının ölçülmesi gibi kontroller yapılır. X ‘ta blister. Test panellerinin konulacağı raflar. blister ve pas yönlerinden incelenir.. Test panellerinin yerleştirilmesi esnasında paneller arasında boşluklar oluşur ise. X’ ta ve paneldeki genel paslanma ve pas kusması.2. • Test koşullarındaki değişiklikler. Test panellerinin boyalı yüzeylerine (X) şeklinde. Test sırasında yapılan kontrolde panel. basınç ayarları. Test paneli kontrol için yerinden alındığında. Bu test boya filminin mutlak yoğuşmanın bulunduğu ortamda nem direncinin belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır. Film kalınlığı: 35 µm.

Boya kalınlıkları. bükme deneyi.3. SPSS paket programından faydalanarak varyans analizinde değerlendirilmiştir. tesadüf bloklarında 5 × 3 × 3 faktöriyel deneme deseninde değerlendirilmiştir. boya kalınlıkları ve boya korozyon test sonuçları. çekme ve basma yayları.15. Çekme deney sonucunda elde edilen bulgular. çekme ve basma yayları ve bükme deney sonuçları. tesadüf bloklarında 3 × 2 faktöriyel deneme desenine göre istatistiksel analizleri yapılmıştır. çekme deneyi. korozyon test sonuçları da Fisher kesin ki kare non-parametrik test ile değerlendirilmiştir (SOYSAL. tesadüf bloklarında 5 × 3 faktöriyel deneme deseninde değerlendirilmiş. .2. çekme örnekleri sertlik değerleri. 2000). Civata-somunlar. Çekme deney örneklerinin sertlik ölçüm sonuçları. Fisher kesin ki kare (non-parametrik) testi ile değerlendirilmiştir. İstatistiksel yöntemler Civata-somunlar.

HV olmak üzere 5 değişik türde sertlik ölçme Cihaz adı: OFFİCİNE GALİLEO. Makina Bölümü Malzeme Laboratuarı.Ü. DUROMETRİ-Hardness Testers Kullanıldığı yer:T. Tekirdağ Model: Ergotest Comp 25R. D tipi standart blok.3.3.Y.Ü. Japan Özellikleri: 50. Switzerland Özellikleri: Dijital ekran. 100.Ş. Sertlik ölçüm cihazları Cihaz adı: Portatif Sertlik Ölçüm Cihazı (Portable Hardness Test Instrument) Kullanıldığı yer:T. 10 kg ön yüklemeli. polaroid fotoğraf alma özelliği.O. kalite kontrol laboratuarı. Tekirdağ Model: EQUOTİP. Orijin. Orijin. Tekirdağ M.1. 200 ve 400 büyütme yapabilen mercekler. Araştırmalarda kullanılan ölçü alet ve cihazlar Araştırmalarda kullanılan alet cihaz ve düzenlerin genel görünüşleri aşağıda açıklanan sıraya uygun olarak EK-7.Ü. ve Panasonic Mini CCTV Monitör Cihaz adı: Metalurjik Mikroskop Kullanıldığı Yer: HEMA Hidrolik A.5 ve 250 kg yüklerde kullanılabilen. Düşey 295mm ve yatay.3. Tekirdağ M. D tipi prob ve yapıştırma pastası. İtaly Özellikleri: Dijital ekran. 285x612x930mm boyutlarında ve 150 kg.3. 600 ve 800 nolu zımparalarla yapılan silme ve parlatma (polisaj) düzenekleri kullanılmıştır.Y. HRC sertlik ölçümü yapabilen. spektrometre Kullanıldığı yer: KUTES A.2 / 60/ 62. HB.O. işlem sırasına göre 320. Vakum optik emisyon spektrometre 3. kalibrasyon blok ve 51x36x12cm boyutlarında çanta ile toplam 6 kg ağırlığında.Ş. HRB.Ş.10. Mikroyapı inceleme düzeni Cihaz adı: Metalurjik Mikroskop Kullanıldığı Yer:T.3. Makina Bölümü Malzeme Laboratuarı.O. 3. Orijin.8. 31. 220mm çalışma alanına sahip. Çorlu Cihaz adı: Kimyasal Analiz.9.3. Makina Bölümü Malzeme Laboratuarı. Tekirdağ Model: Nikon Optiphot. Çerkezköy Model: Foundry – MASTER. 3. HRC. spektrometre Kullanıldığı yer:HEMA Hidrolik A.Y. Çerkezköy Model: Zwick ZHV 10 Metalografi mikroskopu ve sertlik ölçüm cihazı Üreticilere ait örneklerin metal mikroskobunda inceleme için hazırlanmasında özel sıvı soğutmalı testereler. Kimyasal analiz düzeni Cihaz adı: Kimyasal Analiz.2. HS-Shore. Tekirdağ M.5/100/125/125/150/187. .11 ve 12' de verilmiştir. kalite kontrol laboratuarı.

Ş. 150mm yatay.4.M 18 x 2. 3. USA Özellikleri: Cam ekran çapı: 300mm. 0.Ü. USA Cihaz adı: Fowler Digital Height Gauge (Dijital mihengir) Kullanıldığı yer:T.3. Çekme ve bükme/ kırma test cihazları Cihaz adı: ALŞA Çekme ve Basma Cihazı Kullanıldığı yer: HEMA Hidrolik A. 10x. Kalite Kontrol Laboratuarı.Ş. karbid uçlu.M 20 x 2.Y. Tekirdağ Özellikleri: 305mm (12") kapasiteli. 300x75mm malzeme bağlama boşluğuna sahip. 1982 Seri No: 118 Kapasite .5.M 6 x 1 2. Çerkezköy Model: AG-250 kNG SHİMADZU TSE-Sertifika No:801 .Ş.Ü.5mm odak mesafesine sahip. Orijin.M 12 x 1.3.M 8 x 1.25 3. USA .001 inç okuma hassasiyetli. Makina Bölümü Metroloji Laboratuarı.3.5 7. Yay deformasyon test cihazı Cihaz adı: Kullanıldığı yer: Model: Amsler Yay Deformasyon Test Cihazı HEMA Hidrolik A. Optik komparatör (projeksiyon) Cihaz adı: Micro-vu. 300x450x75mm.O.Ü. 31. Tekirdağ M.5 4. Kalite Kontrol Laboratuarı.M 14 x 2 6. 63.M 10 x 1.75 5. 20x. 0. Çerkezköy Amsler 3.Y.01mm. Makina Bölümü Metroloji Laboratuarı. Makina Bölümü Metroloji Laboratuarı.3.3.Ü. 40 ton.8. Tekirdağ M.5mm dikey çalışma alanına sahip. Çerkezköy Model: ODC 003 Üretim Tarihi: Haz. Tekirdağ M. Orijin: Japonya 3. Kapasite: 250 kN. Orijin: Türkiye Cihaz adı: AUTO GRAPH Çekme ve Basma Test Cihazı Kullanıldığı yer: ARC TECH A.Y.6.Y. Tekirdağ Model: Micro-vu. Dijital mihengir ve granit pleyt Cihaz adı: Starret 85016 surface plate Kullanıldığı yer:T. 40x ve 50x büyütme yapabilen lensler.3. Orijin.O. Boyutları. 500 HP Screen. Orijin.7.O. 6g 89 Civatalar için 3. Tekirdağ M.O. takım odası tipi.5 6H 89 Somun için. Makina Bölümü Metroloji Laboratuarı. Tekirdağ Özellikleri: 1. Kalite Kontrol Laboratuarı. Tekirdağ Özellikleri: Siyah granite. İç ve dış çap vida mastarları (geçer-geçmez) Ölçü aleti adı: Vida Mastarları (Tampon ve Delik Tip) Kullanıldığı yer:T. 500 HP Optical Comparatör Kullanıldığı yer:T.

Tekirdağ M. Seri No: 23 Orijin. kronometre . Tekirdağ M. 260gr. Tekirdağ Model : CİE 2605.9.Köşe kaynakları için yapılmış özel tip geyçler 4.4x90. çelik şeritmetre.3. Ekran. Germany Gereç Adı: Film Kasetleri (ışık geçirmez plastik).O. 209x77x36mm.O. Kaynak ağzı ve profili ölçüm geyçleri Alet Adı: 1-Alın ve köşe kaynakları boyutlarının ölçümünde kullanılan geyç(gauge) 2. Tekirdağ 3. Orijin: Taiwan Özellikleri: DC ve AC Akım.Y. Makina Bölümü Metroloji Laboratuarı. Makina Bölümü Metroloji Laboratuarı. X5ER Model. BT-70 TYPE I & II FORM d.Köşe kaynakları için yapılmış özel tip geyçler 3. Ekran. DC ve AC Voltaj.Y. büyüteç.02. Orijin: Taiwan Özellikleri: AC Akım (20-600A). Orijin: Germany Alet Adı:(4) Crayons (ısı tebeşirleri) 3. Pil. Tekirdağ M. 57mmx70x18 Busbar.2001 BT-70 Developer Batch No: 20020111 / 11.Alın kaynağında kaynak ağzı açısı kontrol mastarı. Tekirdağ 3.12. İridyum 192.5.Ü. çelik gönyeler.3. METHODS AB&C Non halogenated solvent 3.1) Kullanıldığı yer: İMKOSAN Metal İmalat ve Röntgen Kontrol San.çene açıklığı. AC Voltaj (200-750V). geyci Kullanıldığı yer:T. Tekirdağ Model: BT-68 TYPE II. Ağırlık. boyutlar. Tekirdağ M. Makina Bölümü Metroloji Laboratuarı. fleksibil metal uçlu mıknatıs.8020. mikrometre. 275.2001 BT-69 Cleaner Remover (Solvent) Batch No:CN20010328 / 28. kurşun şeritmetre. Makina Bölümü Metroloji Laboratuarı.Ü.10.Ü. kurşun harf takımı. 31/2 dijital.O. çelik şeritmetre. Alet Adı:(2) YU FONG DİGİTAL CLAMP METER Kullanıldığı yer:T. Tekirdağ M. Tekirdağ Model : Hassasiyet 1/10 second(saniye).3. Tekirdağ Model : YF. çeşitli tiplerde geyçler. İnce kurşun plakalar.13.3. Göz ve boyut kontrol ölçü aletleri Ölçü aleti adı: Kumpas. Makina Bölümü Metroloji Laboratuarı. Ağırlık.Y.Y. Rezistans ölçme. el feneri.O.O. Alet Adı:(3) HANHART Felix stop watch-kronometre Kullanıldığı yer:T. 31/2 dijital. 57mm.5x43mm.2002 Kullanıldığı yer: T. Model: NEB 211. Makina Bölümü Metroloji Laboratuarı. 9V. çene açıklığı.Ü. Kullanıldığı yer: T.Y.Ü. metal marker. Alet adı: Graetz marka. boyutlar. METHODS B&C. Radyografi test cihazı ve gereçleri Cihaz adı: GAMMAMAT Radyografi cihazı (şekil 18. 520gr. Otomatik kapanma 30 dakika. Penetrant test malzemeleri Malzeme adı:BT-68 Penetrant Red Dye Batch No:P20010515 / 15.3. Max.11.3. Rezistans ve Frekans ölçme özelliklerine sahip. Max. Tic.Y. Tekirdağ M. 701560 seri nolu radyasyon ölçer . yapıştırıcı bantlar. BT-69 TYPE I &II METHOD C Class2.03.Ü.O. Kaynak parametreleri ölçü aletleri Alet adı:(1) 1000A AC/DC PENS AMPERMETRE Kullanıldığı yer:T. İSTANBUL Özellikleri: İzotop.

filmin oluşturulması ve kurutulup hazır duruma getirilmesini sağlayan kimyasallar. İzmir . 3. Dijital göstergeli ekran. radyasyon alarm cihazı ve diğer güvenlik önlem aletleri.Ş. ışıldaklı uyarıcılar. çerçeveler. İzmir 3. termometre. galvaniz.Ş. Yapışma kontrolü test aletleri Kullanıldığı yer: Akzo Nobel A.15.Ş. Boyahane nem ve sıcaklık ölçme aleti Cihaz adı: Kullanıldığı yer: HT-3001 C DİGİTAL Humudity / Temperature Meter ESMER TEKNİK A. 10x48 cm AGFA.Ş.14.3. Tip: W10 FE 10-16 Gereç Adı: Sürgülü cetvel (expose time)ışınlama süresi ölçüm aleti Gereç Adı: Karanlık oda (dark room) banyo proses. Kalite Kontrol Laboratuarı. 0 ile 50°C (32-120 °F) 3. İSTANBUL Gereç Adı: Endüstriyel X-RAY Film. İzmir 3. plastik.Ş.19. ısıtıcılar.Ş.3. Çorlu Model ve Özellikleri: Elcometer 345 modeli demir ve çeliğin üzerindeki manyetik olmayan kaplamanın kalınlığını. Korozyon direnci-tuzlu sis test cihazı Cihaz adı: Kullanıldığı yer: Erichsen Tuz Sprey Cihazı Akzo Nobel A. boyutları 56x24x120mm.17. Kalite Kontrol Laboratuarı.21. kırmızı bant. Kalite Kontrol Laboratuarı. sert krom. özel lamba.Kullanıldığı yer:İMKOSAN Metal İmalat ve Röntgen Kontrol San. Kuru boya film kalınlığı ölçü aleti Cihaz adı: ELCOMETER 345 Kullanıldığı yer: ESMER TEKNİK A. Çorlu 3. dakikada 40 okuma yapabilen. elektrolitik olmayan nikel gibi kaplamalar üzerinde kullanılabilir. ağırlık pillerle 115 gr. Kalite D5 FW.Ş. Parlaklık ölçme cihazı Kullanıldığı yer: Akzo Nobel A.18. Tic.3.Ş. Kalite Kontrol Laboratuarı. İzmir 3. İzmir 3. Kalite Kontrol Laboratuarı.3.3. İzmir 3. Erichsen deformasyon-derin çekme test cihazı Kullanıldığı yer: Akzo Nobel A. kurutma dolabı Gereç Adı: Radyasyon ile çalışma kurallarına uygun uyarıcı levhalar.20.Orjin:Belgium Gereç Adı: Işık kasası (Viewer) karanlık odada film değerlendirme aracı Gereç Adı: Görüntü kalite belirteci. boya. Korozyon direnci-nem testi (QCT) cihazı Kullanıldığı yer: Akzo Nobel A. Kalite Kontrol Laboratuarı. Minimum kaplama kalınlığı 300µm ve uygun çalışma sıcaklığı. Darbe direnci test cihazı Kullanıldığı yer: Akzo Nobel A.3.16. emaye.3.3. telli penetrametre.

İ-Örneği. İ-Örneği.72 -%Mn 0.1.1.6. G-Örneği. parlatılmış yüzey Şekil 4. parlatılmış yüzey Şekil 4. 200 × %C 3.6. Şekil 4.5./4.Tip balta ayakların mikroyapıları Şekil Yapılan testler sonucunda denemeye alınan balta ayaklarda. A ve B tipi lamel grafitli damarlar (koyu).8./4. ferritik (açık) iç yapıda dağılmış. 200 × %C 3.5.10./4. ferritik yapı (açık renk) içersinde düzensiz olarak dağılmış. 4. Mikroyapı (metalurjik doku incelemesi) 4.9.65-%Cr 0. dağlanmış yüzey 200 × Kaba lamel ve taneli grafit (koyu) formu A tipi kır dökme demir yapısında. 'daki mikroyapılara rastlanmıştır.4.4.47 aşınma dirençli ve yüksek karbonlu alaşımlı dökme demir mikroyapısı. Şekil 4.61-%Si 0. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 4.91-%Si 0.2. D-Örneği.76-%Si 0./4. Şekil 4.3. G-Örneği./4. D-Örneği.3.2.1. ferritik yapı içinde belirsiz dağılım göstermiştir.64 -%Mn 0. .7. dağlanmış yüzey 200 × 5-8 boyutlu./4.1./4.4.53 kaba lamel grafitler (koyu). parlatılmış yüzey Şekil 4.1.62 -%Mn 0./4. dağlanmış yüzey 200 × Küresel ve lamel lifler(koyu).39 küresel grafitli yapı tamamlanmamış yüksek karbonlu dökme demir. 200 × %C 3. 1./4.

dağlanmış yüzey 200 × Küresel grafit yapı (koyu yuvarlaklar) serbest ferritle (açık renk) çevrilmiş perlit matriksi içindedir. sınıfı 50 ve 7 boyutunda %30 düzeyinde sferolaşmış dökme demir mikroyapısı. 200 × %C 3.16 -%Mn 0.200 × %C 3.4. Şekil 4. M-Örneği. % 75 ferritik yapı.11-%Si 1. K-Örneği. . küreselleşmiş grafitli dökme demir. K-Örneği.32 -%Mn 0.10.08 dana gözü şekilli. dağlanmış yüzey 200 × E tipi lamel grafitler (koyu siyah) interdentritik segregasyon içersinde dağınık yapıdadır. M-Örneği. parlatılmış yüzey Şekil 4.8.7. Şekil 4.44-%Si 2. parlatılmış yüzey Şekil 4.9.

dağlanmış yüzey Şekil 4.36-%Si 0.48 -%Mn 0.77-%Cr 0.11 Yüksek karbonlu.14 -%Mn 0.12./4. dağlanmış yüzey 200 × %C 0.13. K-Örneği.14.05-%Si 0.15.25-%Si 0.73-%Cr 0. 200 × %C 4. alaşımlı dökme demir. Şekil 4.'deki mikroyapılara rastlanmıştır. dağlanmış yüzey . Şekil 4. sementit (koyu) bölgeler daha azalmış mikroyapıdadır. D-Örneği. Ferritik yapı (açık).049 Düşük karbonlu çelik döküm. 2.38-%Cr 0.1. 60-45-12 derecesinde küresel grafitler (koyu) ve ferrit (açık) ince perlit matriksi içinde dağılmış yapıda. G-Örneği.36-%Si 0.2.4. dağlanmış yüzey 200 × %C 0. M-Örneği.56-%Cr 0. perlitik yapıdadır. Ferrit kristalleri (açık)./4.36 Düşük karbonlu çelik döküm.11. 200 × %C 0. Şekil Şekil 4. Sementit (koyu) ve ferritik (açık) perlit yapı içerisinde dağılmış yapıda.11./4. Şekil 4.38-%Cr 0.Tip balta ayakların mikroyapıları Yapılan testler sonucunda denemeye alınan 4. balta ayaklarda.1 Düşük karbonlu çelik döküm.12.36 -%Mn 0.14.13.20-%Si 0.37 -%Mn 0. Şekil 4. dağlanmış yüzey 200 × %C 0. demir karbürsementit (koyu)./4.43 -%Mn 0.12. İ-Örneği.15. de olduğu gibi karbon oranı daha az olan sementit-demir karbürlü (koyu) ve ferritik (açık) yapı görünümünde.4-%Ni 0.075 Düşük karbonlu çelik döküm.

003 Düşük karbonlu çelik (SAE 1008) .50-%Cr 0. dağlanmış yüzey 200 × %C 0.20.31-%Si 0. Yağda sertleştirilmiş malzeme yapısındadır./4.062-%Si 0./4./4. D-Örneği.74-%Cr 0. Şekil Şekil 4.1. Şekil 4.19. dağlanmış yüzey 200 × %C 0. İ-Örneği.076 Düşük karbonlu çelik (SAE 1030) .7-%Mn 0.18. Büyük geniş(koyu siyah)grafit. Şekil 4. dağlanmış yüzey 200 × %C 0.14 Düşük karbonlu çelik (SAE 1030) .25-%Mn 1. Yağda sertleştirilmiş malzeme yapısı.17. beyaz noktalar (karbid) olup.21-%Mn 0. K-Örneği.20.16.14 yay çeliği (SAE 9260) . .16. Isıl işlem görmüş. Yağda sertleştirilmiş malzeme yapısı.56-%Si > 1.73-%Cr 0. östenitik yapı hakimdir.18.Tip uç demirlerinin mikroyapıları Yapılan testler sonucunda denemeye alınan 4.17. Kültüvatör 1. M-Örneği.19.3-%Si 0.26-%Mn 0. Ferritik ana yapı içine sementit homojen olarak dağılmış. yağda sertleştirilmiş.89-%Cr 0.26-%Si 0. Yağda sertleştirilmiş malzeme yapısı. dağlanmış yüzey Şekil 4./4. 200 × %C 0.4.3.'deki mikroyapılara rastlanmıştır. uç demirlerinde.28-%Cr 0. Şekil 4. dağlanmış yüzey 200 × %C 0. G-Örneği.16-%Mn 0.39 Düşük karbonlu çelik (SAE 1030) .

0000 0.0033 0. İ-Firmasında (48. K-Firmasında (10.0006 0.0011 0.6290 0.7 HRC) ve MFirmasında (0 HRC) değerleri ölçülmüştür.0043 0.0055 0.6.0436 0.0000 94. karbon ve silis yüzdelerinin hepsinde uygun olduğu.0000 0.4409 2.'de verilmiştir.4.2.0138 0.6 HRC) ile D-Firmasının örneğinde ölçülmesi.729 M 3.0817 0. Çizelge 4.0093 0. %Mn sadece G ve İFirmalarında uygun.2.1190 1.0035 94.0002 0.1.0140 0.1635 0.0410 0. Kutes Döküm Fabrikasında yapılan kimyasal analizleri sonucunda elde edilen onyedi ayrı elementin (%) değerleri. D-Örneği SAE-1010 çelik döküm.199 K 3.0129 0.0000 0.0000 0.0000 0. D-Firmasında (47.0016 0.0066 0. Çizelge 4.0022 95.7699 0. Çizelge 4.4732 0.0272 0.9166 0.0229 0.0186 0. K-Örneği GGG 50 küresel grafitli dökme demir (sifero) ve M-Örneğinin de siferolaşmanın yeterli olmadığı çelik döküm grubunda olduğu sonucuna varılmıştır.074 G 3.0000 0. malzeme seçiminin bu firmalar tarafından doğru yapıldığı görüşünü onaylamaktadır.0026 0.6408 0.5355 0. G-Örneği GG 25-lamel grafitli dökme demir.635 Yukarıdaki değerler ve kimyasal analiz cihazının bilgisayar ortamına aktardığı verilere dayanarak irdelendiğinde.6150 0. 1.0009 94.0209 0.0716 0. Kimyasal analiz sonuçları 4.0675 0. Döküm balta ayakların kimyasal analiz sonuçları Tarım makinaları üreticilerinden alınan.3259 0. döküm malzemelerden 1.0084 0.0035 0.4052 0.1420 0.1.0483 0.3928 0.0875 0.0412 0.0567 0.4’de verilen aşınmaya dayanıklı elementlerin (%) değerleri ile karşılaştırıldığında. En yüksek sertlik değeri (48 HRC)'nin İFirmasının örneğinde ve (47. .0810 0. Çizelge 3.0812 0.5 HRC).0583 0.0004 0.0011 0.0060 0.1.0853 0.0488 93. %Cr değerlerinin ise sadece İ-Firmasında uygun olduğu görülmektedir.0001 0.7220 0.Tip balta ayakların kimyasal analiz sonuçları ELEMENT ADI %C % Si %S %P % Mn % Ni % Cr % Mo % Cu % Ti % Sn % Al % Pb %B % Bi % Mg % Fe D 3. İ-Örneği çelik döküm.Tip balta ayakların.0046 0.609 FİRMA ADI İ 3.0313 0.6 HRC).0032 0.0008 0.0011 0.'da verilen sertlik değerleri ile karşılaştırıldığında.0009 0.0000 0.0606 0.0124 0.6599 0.0567 0.0132 0.0460 0.0024 0.0106 0.1214 0.3488 0.0012 0. G-Firmasında (0 HRC).

037 < 0. Çizelge 4.011 0. malzeme seçiminin bu firma tarafından doğru yapıldığını göstermektedir. D-Örneği SAE-1010 çelik döküm.Tarım makinaları üreticilerinden alınan.'da verilen sertlik değerleri ile karşılaştırıldığında.0002 < 0.063 0.005 0.037 0.0005 < 0.387 0.006 0. K-Örneği SAE-1040 çelik döküm ve M-Örneği SAE-1030 çelik döküm olduğu sonucuna varılmıştır.005 K 98.004 0.002 0.6.085 0.369 0.002 0.002 0.7 HRC).036 0.Ş.054 0.005 0.011 0.006 0. İ-Firmasında (45.040 0.2'de verilmiştir.002 0.003 FİRMA ADI İ 94.025 0.0017 0.004 0.092 0.563 0.008 < 0.93 0.014 0.16 0.21 0.004 0. K-Firmasında (3 HRC) ve M-Firmasında (0 HRC) değerleri ölçülmüştür.021 0.002 < 0.020 0. .14 0.008 < 0.217 0.106 0. G-Örneği SAE-1015 çelik döküm.Tip balta ayakların kimyasal analiz sonuçları ELEMENT ADI % Fe %C % Si % Mn %P %S % Cr % Mo % Ni % Pb %V % Al % As %B % Ca % Co % Cu % Nb % Sn % Ti %W % Zr D 98.0024 0.006 0.017 < 0.002 0.018 < 0.2.0003 < 0.002 0.031 0.012 0.149 0.402 0.051 0.057 0.002 0.7 HRC)'nin İ-Firmasının örneğinde ölçülmesi.Tip balta ayakların Hema Hidrolik A.010 0.049 0.116 0.016 0.022 0.010 0.020 < 0.058 < 0.002 0.005 0.003 M 98.0002 0.031 0. Çizelge 4.387 0.008 0.053 0.009 0.075 0. İ-Örneği 34Cr4 yüksek karbonlu çelik döküm.027 0.026 0.430 0.017 0.020 0.731 0.078 0. En yüksek sertlik değeri (45.002 G 98.15 < 0.004 0. Tip döküm balta ayakların sonuçlarıda Çizelge 3.107 0.0013 0.0002 < 0.366 0. Fabrikasında yapılan kimyasal analizleri sonucunda elde edilen yirmiiki ayrı elementin değerleri.002 0.252 0. 2.010 0.002 < 0. döküm malzemelerden 2.23 4.009 0.004 Yukarıdaki değerler ve kimyasal analiz cihazının bilgisayar ortamına aktardığı verilere dayanarak irdelendiğinde.373 0. 2. Çizelge 4.006 0.074 0.005 0. D-Firmasında (0 HRC).0017 0. G-Firmasında (0 HRC).002 0. en uygun değerlere İ-Firmasının örneğinde karşılaşılmaktadır.366 0.025 0.066 0.483 0.002 0.778 0.016 < 0.004 0.041 0.4’deki değerlerle karşılaştırıldığında.

312 0.048 0.3.025 0.002 0.014 0.098 0.017 < 0.007 < 0. Kültüvatör uç demirlerinin kimyasal analiz sonuçları Tarım makinaları üreticilerinden alınan.003 0.003 Yukarıdaki değerler ve kimyasal analiz cihazının bilgisayar ortamına aktardığı verilere dayanarak irdelendiğinde.002 0.002 0.016 0.235 0. İ-örneği SAE1030 çelik.011 < 0. Çizelge 4.012 0.004 M 96. Fabrikası’nda yapılan kimyasal analizleri sonucunda elde edilen yirmi iki ayrı elementin değerleri Çizelge 4.0005 0.003 0.259 1.134 0.005 0.745 0.002 0.042 0.016 0.007 0. malzeme seçiminin bu firmalar tarafından doğru yapıldığını göstermektedir.731 0. G-örneği SAE-1030 orta karbonlu çelik.0010 0.067 0.002 K 97. K-örneği SAE-1030 çelik döküm ve M-örneği SAE9260 yay çeliği olduğu sonucuna varılmıştır.027 0.0005 0.002 0.0018 < 0.025 < 0. .'de verilmiştir. 1.4.149 0. Çizelge 4.2.011 0.002 0.016 0. İ-Firmasında (3 HRC).266 0.056 0.0010 0.011 0.024 0.005 0.005 G 97.038 0.212 0.24 0.006 0.0010 > 0.076 0.131 0.007 0.062 0.011 0.014 0.255 0.029 < 0.030 0. D-örneği SAE-1008 düşük karbonlu çelik.002 0.025 0.002 < 0.17 0.168 0.0010 0.2 HRC) ile M-Firmasının örneğinde.002 0.0010 0.027 0.050 0.018 0.3.028 0.020 0. ölçülmesi.021 0. G-Firmasında (43.6.899 0.265 0.008 < 0.501 < 0. Aşınma dayanımı ve sertlik açısından ele alındığında en uygun malzemelerin G ve Mfirmalarında olduğu gözlenmektedir.142 0.2.564 > 1.0010 0.007 0.Tip (dar) kültüvatör uç demirlerinin Hema Hidrolik A. En yüksek sertlik değeri (54 HRC)'nin M-Firmasının örneğinde ve (43.004 0.005 FİRMA ADI İ 98.037 0.003 0.2 HRC).041 0.Ş.005 0.027 0.14 0.392 0.84 0.053 0.024 0.'da verilen sertlik değerleri ile karşılaştırıldığında.06 0. 1.280 0.009 0.006 < 0.009 < 0.700 0.002 0.003 0. D-Firmasında (0 HRC).012 < 0.017 0.211 0.3 0.Tip (dar) uç demirlerinin kimyasal analiz sonuçları ELEMENT ADI % Fe %C % Si % Mn %P %S % Cr % Mo % Ni % Pb %V % Al % As %B % Ca % Co % Cu % Nb % Sn % Ti %W % Zr D 99.349 0.013 0. K-Firmasında (11 HRC) ve M-Firmasında (54 HRC) değerleri ölçülmüştür.0009 0.

Tip balta ayak 2. Denemelerde güvenilir sonuçlar alınması amacıyla.2 - 186 154 402 136 48.0027 Mo 0.4.Tip uç demiri (-) 0 HRC değeri ölçülmüştür.0012 DIN 17100 Normu ile karşılaştırıldığında. Sertlik ölçüm sonuçları 4.5 45. malzeme sertifikası verilemediği için.0504 Si 0.2.1.6 - 607.0261 Sn 0.3.7 3 - 599 407 218 145 10. Çizelge 4. 4.5 140 43. 47. Kimyasal analiz sonuçlarına göre malzeme sınıfı PARÇA ADI 1. Çizelge 4.6 163 265 128 23.0014 Cu 0. Balta ayakların ve uç demirlerin sertlik değerleri Döküm balta ayakların ve uç demirlerin sertlik ölçümleri çizelge 4.0092 S 0.7 3 11 11.Tip uç demiri 2.5.9 54 23 304.5 215. Balta ayakların ve uç demirlerin (HRC ve HB) sertlik değerleri FİRMA ADI PARÇA ADI HRC D HB HRC G HB İ HRC HB HRC K HB HRC M HB 1.Tip Balta ayak Pik/sifero/çelik döküm 2. Ana malzeme sacı kimyasal analiz sonucu Satıcıdan St-37 malzeme olarak istenen esas metalin.0036 Mn 0. WPS test plakasının kimyasal analizi % Element C 0.5.0103 Cr 0.3.4.6.3 163 131.2. Çizelge 4.3688 Ni 0.3.3 156 651 245 . WPS-prosedür kaynak testlerinde aynı esas malzeme kaynatılmıştır.Tip balta ayak 1.6.0074 P 0.'deki malzeme sınıflandırması yapılmıştır.4. Çizelge 4.'da verilmiştir.Tip balta ayak (Çelik döküm) Uç demiri D Yüksek karbonlu dökme demir SAE1010 Düşük karbonlu çelik döküm SAE1008 Düşük karbonlu çelik G GG25 Pik döküm SAE1015 Düşük karbonlu çelik döküm SAE1030 Düşük karbonlu çelik FİRMA ADI İ Yüksek karbonlu dökme demir 34CR4 Yüksek karbonlu dökme demir (alaşımlı) SAE1030 Düşük karbonlu çelik K GGG50 sifero döküm SAE1040 Düşük karbonlu çelik döküm SAE1030 Düşük karbonlu çelik M Siferolaşma yetersiz dökme demir SAE1030 Düşük karbonlu çelik döküm SAE9260 Yay çeliği 4.4.'de verilen kimyasal analizi yaptırılmıştır. test malzemesi St 37’ ye karşılık gelmektedir. Kimyasal analiz sonuçlarının değerlendirilmesi Kimyasal analiz sonuçlarına göre Çizelge 4.

5 155 106 144 142 157 161 156 180 204 180 150 120 161 173 163 173 149 155 177 193 151 186 159 155 157 220 181 188 169 178 174 163 . Ölçümler. esas metalde (1-5 noktaları ölçüm ortalaması).5 101 84 132 147.3.5 95 98 128. WPS Testleri çekme örneklerinin sertlik değerleri WPS testlerinden elde edilen çekme deney örneklerinin beş ayrı yerinde yapılan sertlik ölçüm noktaları Şekil 4.5 88. BÖLGE ISI ETKİ BÖLGESİ (2-4 Noktaları) 3.5 147 127.5 98 139 135 117 112.5 94.5 129.5 97.5 127.21.5 94.5 112 223 138.5 135 121. Isı etki bölgesi (HAZ)’de (2-4 noktaları ölçüm ortalaması) ve kaynak metali üzerinde (3 noktasında ölçüm) yapılmıştır. Çekme örneklerinde sertlik ölçüm noktaları Çizelge 4.5 137. BÖLGE ESAS METAL (1-5 Noktaları) 2.5 91.’de verilmiştir.5 147.4.5 135.5 91.5 137 129 107 94 117.'de ve ölçüm değerleri de Çizelge 4.5 99.5 155.21.5 110. Isı Girdisi J/cm Çekme Örnek No SERTLİK ÖLÇÜM BÖLGESİ 1.5 126. BÖLGE KAYNAK METALİ (3-Noktası) WPS-1G 31 987 44 574 36 074 23134 30946 33653 27621 24695 27383 27463 43523 24539 20046 52073 38112 D WPS-2G WPS-3G WPS-1G G WPS-2G WPS-3G WPS-1G İ WPS-2G WPS-3G WPS-1G K WPS-2G WPS-3G WPS-1G M WPS-2G WPS-3G Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 137 134 102 103 95 108 121 122 108.5 131.5 138 127.2.7.5 98.5 120 101 107 106. 3 2 4 1 5 Şekil 4.5 96.7. Çekme örneklerinin HB-Sertlik değerleri FİRM A KAYNAK METODU Top.5 142.

28 327. Çizelge 4. Çekme örnekleri sertlik değerlerinin firmalarla ilgisi D Min 94.19A 30.97 5586.83 22. Çekme örneklerinin sertlik ölçüm değerleri varyans analizi Varyasyon Kaynağı Genel Blok (Firma) KM (Kaynak Metodu) BÖLGE FİRMA × KM FİRMA × BÖLGE KM × BÖLGE FİRMA × KM × BÖLGE HATA TOPLAM SD 45 5 2 2 8 8 4 16 45 90 HKT 1726537. bölgelerde ve KM × Bölge interaksiyonunda önemli bulunmuştur (Fh=2.22 1.10 Çekme örneği sertlik değeri ( HB ) Çizelge 4. Çizelge 4.25 HKO 38367. firmalarda. firmalar arasında istatistiksel olarak bir farklılık bulunmamıştır.9.80 27.04 3943.50 39. α=0.000 0.40 51962.63A 32.8.116 332.49 330253.92 4554. Çekme örnekleri sertlik değerleri açısından irdelendiğinde.28 1. kaynaklı parçada aşırı yüksek ve düşük sertlik değerlerinin oluşmamasını sağlamıştır.3. incelendiğinde.5 Max 180 Ortalamalar 130.423 .10 12143.4.9.8. kaynak metodlarında.182 1223.01)= 32.85 14. WPS Testleri çekme örneklerinin sertlik değerleri ile ilgili istatistiksel bulgular WPS testlerinden elde edilen çekme örneklerinin sertlik ölçüm değerleri ile ilgili varyasyon analizi.294 Olasılık 0.61 96.8.44A 30. İş parçalarının kaynak sırasında ve kaynak bitiminde. .000 0.83A Std.75A 142.5 193 220 133.92 2663.70 25981.3. Çizelge 4.12a 1651265.57 2616.000 0.991 1138.63) ile G-Firmasında elde edilmiştir.12 1738680.744 349.132 269.21 1. Sapma 24. çekme örnekleri sertlik ölçüm değerlerinin.95 25. incelendiğinde en yüksek ortalama sertlik değeri (HB 142.80 M 98 188 139. Önemli bulunan konular ile ilgili AÖF analizi ve ortalamalar.000 0. aynı doğal ortamlarda yavaşça soğutulması.23 4.302 0.88 AÖF(P<0.01).49 G 84 204 130.21 7887.54 22.19) ile KFirmasında elde edilirken en düşük sertlik değeri (HB 130. Çizelge 4.314 0.22 FİRMALAR İ K 94 88.847 F Değeri 142.71 %VK 18.006 0.9.243 KARAR Önemli Önemli Önemli Önemli Önemsiz Önemsiz Önemli Önemsiz Çizelge 4.'da verilmiştir.'de verilmiştir.

06 22. Çizelge 4. Kaynak sırasında en yüksek sıcaklık kaynak metalinde ortaya çıkar.3) ile 1.14 28.49 88. çeliğin kaynak sonrası kaynak bölgesinde göstereceği sertliğin bir bakıma ölçüsüdür (TÜLBENTÇİ.'de verilmiştir.30A 19.11 incelendiğinde en yüksek ortalama sertlik değeri (HB 167.Bölgede (kaynak metalinde) elde edilirken en düşük ort. sertlik değeri (HB 109.87 15.49 120 204 145. ikinci olarak ısı etkileşim bölgesinde ve esas metalde ölçülmesi doğal bir sonuçtur.01)=32.Çekme örneklerinin sertlik değerlerinin kaynak metodları (WPS 1G/2G/3G) ile ilgisi Çizelge 4. Çekme örneklerinin sertlik değerleri açısından. Kaynak ve diğer ısıl işlemlerde malzeme iç yapısındaki dönüşüm sabit bir sıcaklıkta değil. Sertleşebilme kabiliyeti ise çeliğin östenit bölgesinden itibaren ani olarak soğutulması sonucu ortaya çıkan martenzitik yapının oluşma kolaylığının bir ölçüsüdür. 1998). Çizelge 4. devamlı bir soğuma-transformasyon ile gerçekleşir. Bu bakımdan sertleşebilme kabiliyeti.01)=32.71) ile WPS2G Kaynak metodunda elde edilmiştir.10 incelendiğinde en yüksek ortalama sertlik değeri (HB 145.Bölge Isı etki bölgesi 3. Sertleşme kabiliyeti kritik soğuma hızı ile doğrudan ilgilidir (ANIK 1975). Çekme örnekleri sertlik değerlerinin bölgelerle ilgisi 1. Bölgede (esas metal) elde edilmiştir.da verilmiştir.46 22. Kaynak metodları arasında farklı ısı girdileri elde edilmesine rağmen sertlik değerlerini aşırı düzeyde etkilememiştir.5 223 138.10.9 11.69 120 220 167. kaynak metalinin sertliğini ve sertleşebilme kabiliyetini etkiler.3) ile 3. Sertlik genel olarak çeliğin içerdiği karbon miktarının bir fonksiyonudur. daha sonra ısıdan etkileşen bölgede ve esas metalde meydana gelir.11 84 155. . Çekme örnekleri sertlik değerlerinin kaynak metodları ile ilgisi WPS-1G Çekme örneği sertlik değeri ( HB ) Min Max Ortalamalar Std.37 WPS-3G 91. Çeliğin içerdiği karbon ve diğer alaşım elementleri.5 129.43 14.Bölge Esas metal 2.11.5 137.5 109. Sapma % VK AÖF(P<0.11.10. kaynak metodları arasında istatistiksel olarak bir farklılık bulunmamıştır.Bölge Kaynak metali Çekme Örneği Sertlik Değeri ( HB ) Min Max Ortalamalar Std. Sapma % VK AÖF(P<0.71 27.06) ile WPS1G Kaynak metodunda elde edilirken en düşük ortalama sertlik değeri (HB 122. bölgeler arasında istatistiksel olarak bir farklılık gözlenmiştir. Çekme örneklerinin sertlik değerleri açısından.76 WPS-2G 84 178 122.48B 25. Ergiyerek kaynak metalini oluşturan dolgu teli ve esas metal bir kaynak banyosu meydana getirdikten sonra soğuyarak tekrar katılaşır. Genel olarak sertlik değerleri de en yüksek kaynak metalinde.29 Çizelge 4.33B 15. Çekme örneklerinin sertlik değerlerinin ölçüm bölgeleri ile ilgisi Çizelge 4.89 Çizelge 4.5 19. İç yapı değişiklikleri en fazla kaynak metalinde.33 39.

87 50.67 414.78 145.08 38.52 50.12 52.23 232.21 401.79 135.35 168.2 18.4.02 11.57 15.62 32. Ancak kriterleri sağlayan kaynaktan kopmalar da başarılı sayılmaktadır.3. .03 145.43 63.94 137.48 192. Çizelge 4.45 142.62 32.06 50.12.16 302.75 32.73 224.52 WPS-1G 23 134 30 946 33 653 G WPS-2G WPS-3G WPS-1G 27 621 24 695 27 383 İ WPS-2G WPS-3G WPS-1G 27 463 43 523 24 539 K WPS-2G WPS-3G WPS-1G 28 046 52 073 38 112 M WPS-2G WPS-3G ** : Kopma kaynak metalinden olmuştur * : Kopma esas metalden olmuştur Genel olarak bir çekme deneyinde.75 33.08 227.5 226.27 316.56 48. çekme dayanımı ve % uzamalar olup.7 465.57 3.31 49.4 6. Isı Girdisi J/cm Çekme Örnek No Örnek Kesiti mm2 Akma Yükü KN Akma Dayanımı N/mm2 Çekme Yükü KN Çekme Dayanımı N/mm2 Uzama % Başarılı/ Başarısız BAŞARISIZ * BAŞARISIZ * BAŞARILI * BAŞARISIZ** BAŞARISIZ * BAŞARILI * BAŞARISIZ * BAŞARISIZ * BAŞARISIZ** BAŞARILI** BAŞARISIZ** BAŞARISIZ** BAŞARISIZ** BAŞARISIZ * BAŞARILI * BAŞARISIZ** BAŞARILI * BAŞARISIZ * BAŞARISIZ * BAŞARISIZ * BAŞARISIZ** BAŞARISIZ** BAŞARISIZ** BAŞARISIZ** BAŞARISIZ** BAŞARISIZ** BAŞARISIZ** BAŞARISIZ** BAŞARILI** BAŞARILI* WPS-1G 31 987 44 574 36 074 D WPS-2G WPS-3G Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 139.42 301.75 63.14 345.06 62.75 52.75 34.15 465.1 48.02 151.96 335.05 315.31 44.31 260.27 139.22 27.31 38.93 144 121.06 14.75 1 8.4 476.25 42.33 350.56 62. akma dayanımı.87 48.12.29 490.69 432. Deney sonuçları.15 207.9 83.54 134.81 64.2 238.4 141. üç ayrı kaynak metodu ve ısı girdisi ölçümü ile her metod için iki adet çekme örneğinden (toplam 30 adet) elde edilen değerler Çizelge 4.92 226.394 114.14 134.15 28.81 46.25 7.5 423.23 365.18 6.68 109. WPS-1G/2G/3G Çekme deney sonuçları FİRM A KAYNAK METODU Top.75 5.18 51.1 27.69 341.43 23.92 3.25 27.93 29.3 277.31 38 61 36 22 60.6 361.67 340.95 136.34 473.’de verilmiştir.84 303.49 443.55 28.51 136.56 53.25 31.55 191.5 35.18 44. WPS Testleri çekme deney sonuçları Çekme deneyinde.84 130.37 43.6 400.5 32.5 13.92 31.75 63.87 130.59 466.21 122.77 372.15 7.6 6.75 30 10.03 352.3 359.37 67.06 34.6 251.58 133.6 296.12 6 45.38 145.4.46 34.5 28.43 63.5 30.77 232.73 144.06 59.7 15. beş ayrı üretici.56 130.'e göre değerlendirilmiştir.18 52. esas metalin kaynak metaline göre daha yumuşak ve sünek yapıya sahip olmasından dolayı kopmanın esas metalden olması beklenir.04 115.25 23.2 31.31 42.1 448.75 112.4 52.65 230.12 240 226. DIN 8559 ve TS 5618 ‘den alınarak hazırlanan Çizelge 3.37 12.04 347.94 142.98 389.25 11.49 128.12 49.7 356.43 53.87 436.4 18.75 20.73 362.25 33 45.62 6.43 60.2 33.85 346.67 146.55 6.76 44.12 51.9 32.18 27.56 134.12 49.64 140.12 138.21 356.

66 17243. WPS Testleri çekme deneyi istatistiksel sonuçlar 4.85 8.4. kaynak metodları arasında.1. çekme örnekleri arasında ve kaynak metodu × çekme örneği interaksiyonunda-karşılıklı etkileşiminde.11 F Değeri 1.48 19390.4.71 22493.13’ de verilmiştir. istatistiksel olarak bir farklılık bulunmamıştır .35 3.85 Önemsiz Önemsiz Önemsiz Önemsiz ( P >0.1. Akma dayanımı ile ilgili varyasyon analizi Varyasyon kaynağı Genel Blok (Firma) Alt grup KM (Kaynak Metodu) ÇN (Çekme Örneği) KM × ÇN Hata SD 29 4 5 2 1 2 20 HKT 379159.13' de akma dayanımı ile ilgili varyans analizi incelendiğinde.55 44987. akma dayanımı değerleri açısından.1 HKO 13504.21 1.48 38781.883 0.13.25 238922.1.30 54018.63 11946.05 ) Çizelge 4.82 2449.43 5.623 Fc %5 2. Çizelge 4.65 86218.4.91 2449.13 1.49 4.87 3. firmalar arasında. . Akma dayanımı ile ilgili bulgular Tarım makinaları imalatçısı beş ayrı firmada uygulanan WPS kaynak prosedürlerine ilişkin akma dayanımları ile ilgili veri analizi çizelge 4.10 5.49 KARAR %1 4.

Kaynak ilerleme hızı arttıkça malzemeye giren ısı enerjisi düşmekte ve nüfuziyeti de azaltmaktadır.4. WPS-3G dik pozisyonda yapılan ve diğer metodlara göre zorluk derecesi daha yüksek olan bir kaynak metodudur.53 13545.14.43 5. α=0.20 3993. Çizelge 4. Çekme dayanımının kaynak metodları ile ilgisi WPS-1G Min 191.14).17 26166.71 Çekme dayanımı açısından WPS-1G ile WPS-2G arasında istatistiksel açıdan farklılık bulunmamıştır.15' de verilmiştir.2. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda önemli bulunan konuların AÖF değerlendirmesi ile ilgili ortalamalar Çizelge 4. 414.35 3. kaynak metodları (WPS-1G.94 N/mm2 ile ve ort.87 3.85 Önemsiz Önemli Önemsiz Önemsiz Çekme deneyinde kullanılan örneklerin çekme dayanımı açısından sonuçlar İncelendiğinde (Çizelge 4. Burada daha yüksek çekme dayanımı değeri . 2G.15.4.84 376.89 ** 0.51B 87.69 414. 85. Sapma 58.23 % VK 18.14 88752. Çekme dayanımı ile ilgili varyasyon analizi Varyasyon Kaynağı Genel Blok (Firma) Alt grup KM ÇN KM × ÇN Hata SD 29 4 5 2 1 2 20 HKT 195082.14A 69.67 Çekme Dayanımı Max 361. .14 N/mm2 elde edilmesi düşük ve uygun ilerleme hızı ort. En düşük ortalama çekme dayanımı değeri ise 312.95 HKO 5728.62 23. 95.53 27090.30 2 ( N/mm ) Ortalamalar 312.65 F Değeri 1.05 Fc %5 2.70 476. Bunun neticesi de çekme dayanımı düşmektedir.27 WPS-3G 277.29 5.49 KARAR %1 4.86 WPS-2G 224.89 .22 16.10 5.94B Std. 3G) arasındaki farklılık önemli bulunmuştur ( Fh=5.72cm/dak kaynak hızı ile WPS-1G kaynak metodunda elde edilmiştir.76 3.25 22913. Çizelge 4.60 AÖF(P<0. 1998).1. WPS-3G diğer iki metoda göre farklı bir grup oluşturmuştur.1 3393.01)= 171. Çekme dayanımı ile ilgili bulgular Tarım makinaları imalatçısı beş ayrı firmada uygulanan WPS kaynak prosedürlerine ilişkin çekme dayanımları ile ilgili varyans analiz sonuçları Çizelge 4.01). Kaynak hızının artması birim boya verilen ısının azalmasına ve dolayısıyla da esas metalin ergiyen miktarlarının azalmasına neden olur ve bu da nüfuziyeti azaltır.36 16683.22cm/dak ile ve yüksek ısı girdisi sayesinde olmuştur.14’ de verilmiştir.87 52332.49 4.43 83415.50 490.85 8. Aşırı derecede yavaş kaynak hızı da fazla miktarda kaynak metalinin yığılması ve nüfuziyetin azalması demektir (TÜLBENTÇİ.07 4437.

Çekme dayanımı ile ilgili regresyon grafiği Şekil 4.22.'de ve çekme dayanımı ile kaynak metodları arasındaki ilişki Şekil 4.23.'de verilen grafikle açıklanmıştır.

Beklenen %

Gözlenen % Şekil 4.22. Çekme dayanımı ile İlgili regresyon grafiği

Şekil 4.23. Çekme dayanımı ile kaynak metodları arasındaki ilişki

Şekil 4.23 incelendiğinde çekme dayanım değerlerini en çok etkileyen, kaynak metodları ve pozisyona göre ayarlanan kaynak hızları olmuştur. Grafik incelendiğinde hız azaldıkça çekme dayanım değerlerinin yükseldiği, ters orantılı bir ilişki görülmektedir.

4.4.1.3.

Uzama yüzdeleri ile ilgili bulgular

Tarım makinaları imalatçısı beş ayrı firmada uygulanan WPS Kaynak prosedürlerine ilişkin uzama yüzdeleri ile ilgili varyans analiz sonuçları çizelge 4.16’ da verilmiştir. Çizelge 4.16. Çekme örneklerinin uzama yüzdeleri ile ilgili varyasyon analizi Varyasyon Kaynağı
Genel Blok (Firma) Alt grup KM (Kaynak Metodu) ÇN (Çekme Örneği) KM × ÇN Hata

SD
29 4 5 2 1 2 20

HKT
14297,84 1165,13 554,29 220,21 76,23 257,85 1854,5

HKO
291,28 110,86 110,11 76,23 128,93 92,73

Olasılık %5
3,14 * 1,19 0,82 1,39 2,87 3,49 4,35 3,49

Fc %1
4,43 5,85 8,10 5,85

KARAR
Önemli Önemsiz Önemsiz Önemsiz

Çekme deneyinde kullanılan örneklerde uzama yüzdeleri açısından sonuçlar incelendiğinde (çizelge 4.16); firmalar arasında, istatistiksel farklılık önemli bulunmuştur ( Fh=3,14 , α=0,05). Uzama yüzdeleri açısından kaynak metodları, çekme örnekleri ve KM × ÇN interaksiyonunda istatistiksel olarak farklılık önemsiz bulunmuştur. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda önemli bulunan konuların AÖF değerlendirmesi ile ilgili bulgular Çizelge 4.17 ‘de verilmiştir. Çizelge 4.17. Uzama ile ilgili ortalamalar çizelgesi D Min 13,2 Max 35,5 Ortalamalar 28,83A Std. Sapma 8,10 %VK 28,09 AÖF(P<0,01)= 16,61 G 6,4 28,75 18,03A 9,76 54,13 FİRMALAR İ 6,25 33,15 21,95A 12,0 54,66 K 3,57 30,0 15,33A 11,75 76,64 M 1,0 18,75 10,37B 6,2 59,78

Uzama (%)

Uzama yüzdeleri ile ilgili ortalamalar çizelgesi incelendiğinde D, G, İ ve K-firmaları arasında istatistiksel olarak bir farklılık bulunmamıştır. En düşük uzama yüzdesi (%10,37) MFirmasında gözlenmiştir. Çizelge incelendiğinde en düşük uzama yüzdesi %10,37 ile M-Firmasında, en yüksek yüzde uzaması ise %28,83 ile D-Firmasında gözlenmiştir. Uzamalar aynı esas malzemede ele alındığı için kaynağın nüfuziyetiyle ilgilidir. Kaynak nüfuziyetinin en iyi olduğu DFirmasında en yüksek çekme dayanımı ortalaması (393,87 N/mm2 ) elde edilmesi bu hipotezi doğrulamaktadır. Ortalama uzama yüzdelerinde olduğu gibi ortalama çekme dayanım değerlerinin de en düşük M-Firması ile K-Firmasında gözlenmesi bir rastlantı değildir. Bu firmalarda beş çekme örneğinin de kaynaktan kopması başarısızlığın diğer bir göstergesidir (Çizelge 4.12).

Uzama yüzdesi ile ilgili regresyon grafiği Şekil 4.24.'te ve Firmalarda % uzama değerlerinin karşılaştırılması Şekil 4.23.'de verilen grafikle açıklanmıştır.

Beklenen %

Gözlenen % Şekil 4.24. Uzama % ile ilgili regresyon

Şekil 4.25. Firmalarda % uzama değerlerinin karşılaştırılması 4.4.1.4. Akma dayanımı, çekme dayanımı ve % uzama değerleri arasındaki korelasyon Akma dayanımı, çekme dayanımı ve % uzama değerleri arasındaki korelasyon Çizelge 4.18.'de verilmiştir. Çizelge 4.18. AD, ÇD ve % UZ arasındaki korelasyon AD
Akma dayanımı Çekme dayanımı % Uzama 1 0,714** 0,576**

ÇD
0,714** 1 0494**

% UZ
0,576** 0,494** 1

Çizelge 4.18.de görüldüğü gibi, çekme dayanımı ile akma dayanımı arasındaki ilişki oldukça yüksek (0,714**) bulunmuştur.

WPS Testleri bükme deneyi sonuçları WPS test sonuçlarından elde edilen toplam 60 adet bükme test örneğinin (30 adedi kökten. Bükme deneyi istatistiksel bulgular Firma D G İ K M χh %5 12. İ ve K-Firmaları da yine ayrı bir grup oluşturarak ikinci derecede .1. M-Firması tek başına bir grup oluşturmaktadır. D-Firması ile G-Firması bir grup.99 5. En yüksek çekme dayanımı özelliği görülen D ve G-Firmaları.21 9.20.21 9.99 5.4.19.99 5.01) Önemli (α=0.2. Çizelge 4.4. Çizelge 4.05) Önemsiz Çizelge 4.4.'de bükme deney sonuçları irdelendiğinde.01) Önemli (α=0.21 χc %1 5. WPS 1G/2G/3G bükme deney sonuçları FİRMA KAYNAK METODU Toplam ısı girdisi J/cm Bükme örnek adedi (Yüzden:2 Kökten:2) Bükme testi BAŞARILI Adet Bükme testi BAŞARISIZ Adet WPS 1G 31987 4 4 WPS 2G D 44574 4 0 WPS 3G 36074 4 4 WPS 1G 23134 4 4 WPS 2G G 30946 4 4 WPS 3G 33653 4 0 WPS 1G 27621 4 2 WPS 2G İ 24695 4 0 WPS 3G 27383 4 4 WPS 1G 27463 4 4 WPS 2G K 24523 4 2 WPS 3G 24539 4 0 WPS 1G 28046 4 2 WPS 2G M 52073 4 0 WPS 3G 38112 4 0 BAŞARILI : Yüzden ve kökten bükme sonucunda kaynak metalinde çatlak ve kırılmalar görülmemiştir. BAŞARISIZ : Yüzden ve kökten bükme sonucunda kaynak metalinde çatlak ve kırılmalar olmuştur 0 4 0 0 0 4 2 4 0 0 2 4 2 4 4 4. çekme dayanım değerleri ve %uzama ile büyük ölçüde ilgili olduğu göze çarpmaktadır.20.’de ortaya konmuştur. Kaynaklı test örneklerinin bükme deneylerinde elde edilen sonuçlar.02** 8* 8* 4.99 5. 30 adedi yüzden bükme) deney sonuçları Çizelge 4.da verilmiştir.02** 12.20. İ-Firması ile K-Firması ayrı bir grup oluştururken. WPS Testleri bükme deneyi istatistik sonuçları 2 Firmalarda bükme deneyleri ile ilgili sonuçlara göre χ analizi uygulanmış ve firmalar arasında istatistiksel olarak farklılıkları Çizelge 4. bükme deney sonuçlarında da diğer firmalardan ayrı bir grup oluşturmuştur.2.21 9.99 KARAR Önemli (α=0.21 9.05) Önemli (α=0.19.83 9.

. Çizelge 3.'da MFirmasının elde ettiği test parametreleri ve ısı girdileri değerleri. Uzama yüzdesinin düşük olması bükme deney sonucunu olumsuz yönde etkileyerek kaynak dikişinin yeterli elastiklik düzeyine ulaşamadığını göstermektedir. Ayrıca Şekil 4. Çizelge 4.de görüldüğü gibi uzama yüzdesi ortalaması en düşük % 10.'te verilen kaynak radyografilerinde.60. 4.37 ile MFirmasında gözlenmiştir.65.39. genel olarak yetersiz nüfuziyet ve düzensiz kaynak dikişi gibi hatalar göze çarpmaktadır.8'de önerilen kaynak parametreleri değerlerine göre tatmin edici bulunmamıştır.25.70. Şekil 4. ve 4.başarılı görülürken M-Firması tek başına bir grup oluşturarak en düşük başarı düzeyinde kalmıştır. .

4. Diğer Firmaların test örneklerinde. .Ç.F.'de verilmiştir. 1F pozisyonu sonuçları Çizelge 4. Makrotest sonuçları (1F pozisyonu) ( 1F pozisyonunda ikişer kaynakçı test edilmiştir) FİRMA Kaynakçı AÇIKLAMA D G İ K M R.23. Makrotest (köşe kaynaklı örneklerin kırma/bükme) sonuçları Makrotest örnekleri. E. Kaynaktan kırıldı Kaynaktan lokal kırılma Kaynaktan kırıldı Kaynaktan kırıldı Kırılma veya kopma görülmedi Başarılı/ Başarısız BAŞARISIZ BAŞARISIZ BAŞARISIZ BAŞARISIZ BAŞARILI Kırma/bükme testi sonuçlarına göre sadece M-Firmasının test örneği başarılı olmuştur. M. Çizelge 4.B.'de ve 3F pozisyonu sonuçları ise Çizelge 4.B. kaynak bölgelerinde tam ve bölgesel kırılmalar gözlenmiştir. S.K. Ç. R. Çizelge 4.21.E. N. E.22. İ.23. Y. 2F pozisyonu Çizelge 4. A. A.'de.M.22. G.K. İ.Ç. Diğer firmaların test örneklerinin kaynaklarında tam ve bölgesel kırılmalar gözlenmiştir. Kaynaktan kırıldı Kaynaktan lokal kırılma Kırılma veya kopma görülmedi Kırılma veya kopma görülmedi Kaynaktan kırıldı Başarılı/ Başarısız BAŞARISIZ BAŞARISIZ BAŞARILI BAŞARILI BAŞARISIZ Kırma/bükme testi sonuçlarına göre sadece İ ve K-Firmalarının test örnekleri başarılı olmuştur. A. Makrotest sonuçları (3F pozisyonu) FİRMA Kaynakçı AÇIKLAMA D G İ K M R. R.K.M.Y.Y. H. Kaynaktan kırıldı Kaynaktan kırıldı Kırılma veya kopma görülmedi Kırılma veya kopma görülmedi Kaynaktan lokal kırılma Kaynaktan lokal kırılma Kırılma veya kopma görülmedi Kırılma veya kopma görülmedi Kaynaktan kırıldı Kaynaktan kırıldı Başarılı/ Başarısız BAŞARISIZ BAŞARISIZ BAŞARILI BAŞARILI BAŞARISIZ BAŞARISIZ BAŞARILI BAŞARILI BAŞARISIZ BAŞARISIZ Kırma/bükme testi sonuçlarına göre sadece G ve K-Firmalarının test örnekleri başarılı olmuştur.Ö.5.M. M. Çizelge 4. Makrotest sonuçları (2F pozisyonu) FİRMA Kaynakçı AÇIKLAMA D G İ K M H. H.T.E. Diğer firmaların test örneklerinin kaynaklarında tam ve bölgesel kırılmalar gözlenmiştir.K. İ.21.

'te verilen başarı oranları saptanmıştır. bükme (60 örnek) ve makrotest (15 örnek) ile yapılan toplam 105 adet test örneği sonuçlarına göre. WPS-1G/F. WPS-3G/F Çekme. Çizelge 4. bükme ve makrotest sonuçlarının karşılaştırılması D Makrotest Örneği Bükme deney örnekleri Çekme deney örnekleri G Makrotest Örneği Bükme deney örnekleri Çekme deney örnekleri I Makrotest Örneği Bükme deney örnekleri Çekme deney örnekleri K Makrotest Örneği 4 1 Bükme deney örnekleri Çekme deney örnekleri Çekme deney örnekleri 1 2 1 2 3 4 1 1 2 1 2 3 4 1 1 2 1 2 3 4 1 1 2 1 2 3 1 2 1 × √ × 1 2 × × √ 1 2 √ × √ 2 1 √ × √ 2 1 √ × √ 2 1 √ × √ 2 1 × × × 3 × × × 3 × √ × 1 2 √ √ × 2 1 √ √ × 2 1 √ √ × 2 1 √ √ × 2 1 √ × × 1 2 × √ √ 2 1 × × × 0 3 √ × √ 2 1 √ × √ 2 1 √ × √ 2 1 √ × √ 2 1 × √ × 1 2 × × × 3 × × × 3 √ √ × 2 1 √ × × 1 2 √ √ × 2 1 √ × × 1 2 √ √ × 2 1 × × √ 1 2 × × √ 1 2 √ × × 1 2 Başarılı: 10 Başarısız: 11 Başarılı: 10 Başarısız: 11 Başarı oranı: %47 Başarılı: 9 Başarısız: 12 Başarı oranı: %42 Başarılı: 8 Başarısız: 13 Başarı oranı: %38 Başarılı: 5 Başarısız: 16 Başarı oranı: %47 Başarı oranı: % = Başarılı × = Başarısız . Kaynakların mekanik test sonuçlarına göre başarı oranları Firmalardan alınan kaynaklı test parçalarından elde edilen. WPS-2G/F. Çizelge 4. çekme (30 örnek).24 .6.√ 4.24.

K-Firması %83. kalıp ve kum hataları. Döküm boşlukları ve girintili yüzey en az düzeyde.Tip döküm balta TOPLAM 1.Tip döküm balta TOPLAM G Döküm boşlukları ve girintili yüzeyler gözleniyor. 1. incelendiğinde her gruptan rasgele alınan. Göz ve boyut kontrol sonuçları 4. Büyük hacımlı döküm boşlukları.Tip döküm malzemelerde de en fazla görülen hatalar döküm boşlukları ve yüzey pürüzlülükleri olup. G-Firması %38 ve D-Firması %16 olarak sıralanmıştır. kalıp ve kumdan kaynaklanan hatalarla da çok sık karşılaşılmaktadır. en fazla göze çarpan hatalar döküm boşlukları ve kendini çekmeler olup.Tip balta ayakların göz ve boyut kontrolleri Çizelge 4.7. 9 adedi 1. Çizelge 4.Tip olmak üzere.Tip döküm balta TOPLAM 1. Döküm balta ayakların gözle kontrolü FİRMA MALZEME Uygun Uygun değil Malzeme Uygun adedi malzeme oranı (%) AÇIKLAMA Gözlenen dış yüzey döküm hataları Büyük hacımlı döküm boşlukları. İ K M Çizelge 4.Tip balta ayakların göz ve boyut kontrol sonuçları Döküm malzemeden yapılmış 1.Tip döküm balta 2.Tip ve 2.Tip döküm balta TOPLAM 1.Tip döküm balta 2.25. fazla girintili yüzeyler hahim.Tip döküm balta 1 2 3 3 4 7 9 8 17 8 7 15 4 5 9 8 7 15 6 5 11 0 1 1 1 2 3 5 4 9 9 9 18 9 9 18 9 9 18 9 9 18 9 9 18 %50 % 94 %16 D 2.Tip döküm balta 2. kalıp ve kum hataları. Firmaların uygun malzeme kullanmadaki toplam başarı oranları karşılaştırıldığında. kalıp ve kum hatalarına rastlanmadı. ölçüler uygun.4. ölçüler uygun. fazla girintili yüzeye sahip. yine çok sayıda kalıp ve kumdan kaynaklanan hatalarla karşılaşılmaktadır.Tip ve 9 adedi 2. en iyi görünümlü döküm balta ayak kullanan firmalar. Döküm boşlukları ve girintili yüzey en az düzeyde. % 38 Döküm boşlukları.Tip döküm balta TOPLAM 1. .7. 1.Tip döküm balta 2. toplam 18 adet döküm malzeme üzerinde yapılan incelemelerde. kalıp ve kum hataları. Küçük döküm boşlukları ve girintili yüzeyler var.25.Tip ve 2.1. İ-Firması %94. fazla girintili yüzeyler gözleniyor. % 83 Büyük hacımlı döküm boşlukları. Döküm boşlukları.25. Büyük hacımlı döküm boşlukları. 2. kalıp ve kum hataları. MFirması %50 .'te verilmiştir. kalıp ve kum hatalarına rastlanmadı. fazla girintili yüzeyler var.

Tip uç demirleri 2. Firmaların uygun malzeme kullanmadaki toplam başarı oranları karşılaştırıldığında. İ-Firması %88. M-Firması %66 ve D-Firması %55 bulunmuştur. 9 adedi 1.Tip uç demirleri 1. diş formlarının içte olmasının. dişlerin temiz ve düzgün işlenmemiş. .Tip uç demirleri 2. 1. ezilme ve kirlenmeye karşı civatalara oranla daha iyi korunduğu gözlenmiştir. M ve D firmalarının hepsinde kullanılan Norm markalı civata ve somunlar uygun ve kabul edilebilir bulunmuş.7.Tip(çizel) uç demirlerinin göz ve boyut kontrol sonuçları Isıl işlemle sertleştirilmiş 1.Tip uç demirleri 4 6 10 7 6 13 8 8 16 7 8 15 7 5 12 5 3 8 2 3 5 1 1 2 2 1 3 2 4 6 9 9 18 9 9 18 9 9 18 9 9 18 9 9 18 % 55 % 72 % 88 G İ K 2. ezik ve çapaklı görünümleri olmuştur.26. G-Firmasının kullandığı Berk markalı civata ve somunlar uygun bulunmuştur.sırayı paylaşmaktadırlar. Civata ve somunların göz ve boyut kontrol sonuçları 4. G.Tip uç demirleri % 83 % 66 Form hataları ve yüzeydeki tufaller daha az Form hataları ve yüzeydeki tufaller daha az M Çizelge 4.1.7. 4. ısıl işlem öncesi şekil verme operasyonlarından kaynaklanan form hataları olup.Tip (dar) ve 2.4. Diğer üreticilerden Denet ve Berk’ te kalite açısından 2. Çizelge 4. Gözle kontrollerde ve diş mastarlarında yapılan kontrollerde. Optik komparatörden elde edilen sonuçlar Optik komparatör ile yapılan göz ve boyut kontrolleri sonucunda. K.Tip uç demirleri 1.Tip Uç demirlerin göz ve boyut kontrollerinden elde edilen bulgular Çizelge 4.Tip uç demirleri 1. yine K-Firmasının kullandığı Denet markalı civata ve somunlarla.Tip(çizel) olmak üzere. incelendiğinde her gruptan rasgele alınan. G-Firması %72 .Tip çizel uç demirlerinde en fazla görülen hatalar. Civata ve somun üreticileri içinde standartlara en uygun ürün olarak Norm civatayı görmekteyiz. toplam 18 adet uç demiri incelendiğinde. Uç demirlerin gözle kontrolü FİRMA MALZEME Uygun Uygun değil Malzeme adedi Uygun malzeme Oranı (%) AÇIKLAMA Gözlenen dış yüzey hataları Form hataları ve tufalli yüzeyler var Form hataları. İ.'da verilmiştir.Tip kültüvatör uç demirlerinde ve 2.2.26.Tip ve 2.Tip (dar) ve 9 adedi 2. 1. uygun şekil ve görünümlü uç demiri kullanma oranları sırasıyla.Tip uç demirleri 2.Tip uç demirleri 2.26.Tip uç demirleri TOPLAM 1. genellikle asimetrik ve tufalli yüzeyler gözlenmekte Form hatalı ve tufalli yüzeyler daha az Form hatalı ve tufalli yüzeyler daha az Form hatasız ve temiz yüzeylere sahip Form hatasız ve temiz yüzeylere sahip Form hatası ve tufalli yüzeyler daha az düzeyde Form hatası ve tufalli yüzeyler daha az D 1.3. Gözle yapılan kontrollerde en çok görülen hatalar.3. taşımalarda darbe. preslerde düzgün şekil verilmediği ve hatalı ısıl işlemle sertleştirme yapılırken de tufalleşmenin önlenemediği gözlenmiştir.7. K-Firması %83. somunlar daha iyi ve uygun çıkmış.

99 5. İç ve dış çap vida mastarlarından elde edilen sonuçlar Civataların dış çap vida mastarları ile yapılan uygunluk kontrolü Çizelge 4. Çizelge 4.40 %5 9.24 1.3. civataların kontrolüne ilişkin istatistiksel bulgular ise Çizelge 4.2.28.21 9. Bu sonuca göre firmaların.4. 609) FİRMA TEKRAR M20 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 × × × √ × × × × × √ √ × √ √ × √ √ √ √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ × √ √ √ √ √ × ×√ × √ √ × √ √ √ CİVATALAR VE DEĞERLENDİRME M16 √ √ × √ × × √ × × √ √ × √ √ × √ × × √ √ × √ √ √ √ √ × √ √ × √ √ √ √ √ × √ √ × √ √ × √ × × M12 √ ×× √ √ × √ × × √ √ √ √ √ × √ × × √√ √ √ √ × √ √ × √√ √ √ ×√ √ √ × √ ×√ √ √ × √ √ × M10 √ √ √ √ × × √ √ × √ √ √ √ × × √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ × √ √ × √ √ √ √ √ √ √ × × √ √ × M8 √ √ × √ √ × √ × × TOPLAM √ √ × √ √ × √ √ √ TOPLAM √ √ √ √ √ √ √ √ √ TOPLAM √ √ √ √ √ √ √ √ √ TOPLAM √ √ × √ √ × √ √ √ TOPLAM UYGUN 8 7 5 20 12 9 10 31 13 14 13 40 12 13 12 37 10 9 11 29 UYGUN DEĞİL 7 8 10 25 3 6 5 14 2 1 2 5 3 2 3 8 5 6 5 16 TOPLAM ADET 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 TOPLAM BAŞARI D % 44 G % 68 İ % 88 K %82 M % 64 √ : Uygun × : Uygun değil Çizelge 4.99 5. Civataların kontroluna ilişkin istatistiksel bulgular Firma D G İ K M χh 1. hazır mamul olarak satın aldıkları civatalar arasında kalite açısından büyük farklılıklar görülmediği anlaşılmaktadır.99 5.30 0.99 5.99 KARAR Önemsiz Önemsiz Önemsiz Önemsiz Önemsiz Civataların dış çap vida mastarlarıyla yapılan uygunluk kontrollerinde firmalar arasında istatistiksel olarak bir farklılık bulunmamıştır. Civataların dış çap vida mastarlarıyla uygunluk kontrolü (DIN 960.'de.27. genellikle aynı tedarikçi firmalardan temin edildikleri gözlenmiştir.'de verilmiştir.21 9. .27.33 0.28. Yapılan araştırmalar sonucunda da bu tür malzemelerin. 961.21 9.21 χc %1 5.44 0.7. 962.21 9.

Çizelge 4.68 %5 9.60 0.99 5. Somunların χ analizine ilişkin istatistiksel bulgular Firma D G İ K M χh 1.99 KARAR Önemsiz Önemsiz Önemsiz Önemsiz Önemsiz Somunların iç çap vida mastarlarıyla yapılan uygunluk kontrollerinde firmalar arasında istatistiksel olarak bir farklılık bulunmamıştır. bulunmuştur.99 5.21 9. M-Firması %64 civata -%75 somun ve D-Firması %44 civata -%73 somun. Somunların iç çap mastarlarıyla uygunluk kontrolü (DIN 962 ) FİRMA TEKRAR M20 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 √ √ √ √ × × √ √ × √ √ √ √ √ × √ √ √ √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ × √ √ √ √ √ × √ × × √ √ × ×√ √ SOMUNLAR VE DEĞERLENDİRME M16 √ ×√ √ √ × √ √ √ √ √ × √ √ √ √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ × √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ × √ √ × √ × √ M12 ×√ √ √ √ × √ √ √ × √ √ √ √ × √ × √ √√ √ √ × √ √ √ √ ×√ √ √ √ √ √ √ × √ √ × √ √ √ √ √ × M10 √ √ × × √ √ √ √ × √ √ √ √ × √ √ √ × √ √ √ √ × √ √ √ √ √ √ × √ √ × √ √ √ √ √ √ √ × √ √ √ √ M8 √ √ × √ √ √ √ √ √ TOPLAM √ √ × √ √ × √ √ √ TOPLAM √ √ √ √ √√ √ √ √ TOPLAM √ √ √ √ √ √ √ √ √ TOPLAM √ √ × × √ √ √ √ √ TOPLAM UYGUN 11 10 13 34 12 11 12 35 14 13 14 41 11 14 13 38 10 11 12 33 UYGUN DEĞİL 4 5 2 11 3 4 3 10 1 2 1 4 4 1 2 7 5 4 3 12 TOPLAM ADET 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 TOPLAM BAŞARI D % 75 G % 77 İ % 91 K % 84 M % 73 √ : Uygun × : Uygun değil 2 Çizelge 4.21 9.'da verilmiştir. en kaliteli ve iyi görünümlü civata-somun kullanan firmalar sırasıyla.99 5. hazır olarak satın aldıkları somunları da civatalar gibi genellikle aynı tedarikçi firmalardan temin etmektedirler.99 5.30.30.21 χc %1 5. K-Firması %82 civata -%84 somun. İ-Firması %88 civata -%91 somun.21 9.'da ve somunların kontrolüne ilişkin istatistiksel bulgular ise Çizelge 4.29. G-Firması %68 civata -%77 somun.24 0. .53 2.36 0. Bu sonuca göre firmalar.21 9.Somunların iç çap vida mastarları ile yapılan uygunluk kontrolü Çizelge 4.29. Firmaların uygun malzeme kullanmadaki toplam başarı oranları karşılaştırıldığında.

TİP ÇEKME YAYI 1.Tip ve 2.'de.7.'de açıklanmıştır.33. Çekme ve basma yaylarının deformasyon test sonuçları FİRMA TEKRAR YAYLARIN DEFORMASYONA UYGUNLUĞU 2 ÇEKME YAYI 1.31. Çizelge 4. Çizelge 4. son sarım yüzeyleri taşlanmış Son sarım yüzeyleri taşlanmamış 1. sargı çapı mm mm mm 70 2. Çekme ve basma yaylarının özellikleri YAYLAR Çekme (DIN 2097 ) ve Basma (DIN 2095 ) Yaylarının Özellikleri d Dm L0 Sargı sayısı Yüksüz boy Tel çapı Ort.32.31.TİP BASMA YAYI 2. 1.Tip ×√ √ × × √ √ √ √ × ×√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ × √ √ √ √ √ √ × √ UYGUN UYGUN DEĞİL TOPLAM ADET TOPLAM BAŞARI 2.Tip √ √ √ × √ × TOPLAM √ √ √ × √ √ TOPLAM √ √ √ × × √ TOPLAM √ √ √ × √ √ TOPLAM √ √ √ × √ √ TOPLAM 4 4 3 11 7 5 6 18 8 6 5 19 7 6 7 20 5 5 7 17 4 4 5 13 1 3 2 6 0 2 3 5 1 2 1 4 3 3 1 7 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 D % 45 G % 75 İ % 79 K % 83 M % 70 √ : Uygun × : Uygun değil .5 24 28 116 162 205 5 6 6.5 43 44 37 22 12 16 Tip (h) İngiliz kanca (a) Yarım Alman kanca Düz.Tip 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 √ × √ × ×√ √ √ √ √ √ × √ √ √ √ √ × √ × √ √ √ √ × √ √ × √ √ BASMA YAYI 1.4. Bunlar.4.Tip çekme ve basma yayları olarak Çizelge 4.'te verilmiştir. Çekme ve basma yaylarının deformasyon test sonuçları Tarım makinalarında tohum ekici düzenlerde en çok kullanılan 2’şer tip çekme ve basma yayı incelenmiştir.TİP BASMA YAYI Çekme ve basma yaylarının deformasyon test sonuçları Çizelge 4. Yayların χ analizine ilişkin istatistik sonuçları ise Çizelge 4.Tip × × √ × √ √ × √ √ × √ √ √ √ √ × × √ √ √ √ √ × √ × × √ × √ √ 2.32.TİP ÇEKME YAYI 2.

yanma oluğu Aşırı kaynak.99 5. Firmaların uygun malzeme kullanmadaki toplam başarı oranları karşılaştırıldığında.5.21 9.M. G.Y.K. WPQ Kaynakçı kalifikasyon testlerinin (1G pozisyonu) gözle kontrolünde.32 1. K-Firması %83. İ.61 %5 9.21 9.99 5. R.F.7.1.7. düzensiz yüzey Az sıçrantı Kaynak arka yüz Hataya rastlanmadı Hataya rastlanmadı Az sıçrantı Hataya rastlanmadı Boşluk (Gaz gözeneği) Hataya rastlanmadı Hataya rastlanmadı Hataya rastlanmadı Az sıçrantı.21 χc %1 5. yüzeyde eksik dolgu Fazla sıçrantı.5. R. TS 7536 / Ekim 1989 “ Kaynak Hataları Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı için . Y.7. E. en iyi görünümlü ve kaliteli çekme-basma yayı kullanan firmalar sırasıyla. Visual Inspection. geniş ve yüksek kapak Az sıçrantı.52 1. K A.99 5.34. Kaynak ön yüz Eksik dolgu Hızlı çekilmiş kaynak (düzensiz yüzey) Az sıçrantı Hataya rastlanmadı Eksik dolgu Az sıçrantı.21 9. S.53 0. .B.D. M WPQ Kaynakçı kalifikasyon testlerinin (1G pozisyonu) gözle kontrolünde kaynaklar kabul ya da kabul edilebilir bulunmuştur. 4.21 9.T. WPQ Kaynakçı kalifikasyon testlerinin (1G pozisyonu) gözle kontrolü FİRMA D G Kaynakçı R. genellikle aynı tedarikçi firmalardan temin ettiklerini göstermektedir. Kaynakların göz ve boyut kontrol sonuçları 4.'te verilmiştir. WPQ Kalifikasyon testlerinin (alın kaynaklı) gözle kontrolü ASME Section V. 4.99 KARAR Önemsiz Önemsiz Önemsiz Önemsiz Önemsiz Çekme ve basma yaylarının deformasyon testi uygunluk kontrollerinde firmalar arasında istatistiksel olarak bir farklılık bulunmamıştır. A.32 3.33.5.99 5. Çizelge 4.34.2. İFirması %79. Yayların χ analizine ilişkin istatistik sonuçları Firma D G İ K M 2 χh 0.M. Sonuçlar. M.Sınıflandırma Terimler ve Tarifler “ standardına göre değerlendirilmiştir. düzensiz paso Sıçrantı Kabul / Red Kabul edilebilir Kabul edilebilir Kabul Kabul Kabul edilebilir Kabul edilebilir Kabul edilebilir Kabul Kabul edilebilir Kabul edilebilir İ Ç. M-Firması %70 D-Firması %45 olarak bulunmuştur. tarım makinaları üretici firmalarının yan sanayiden hazır olarak aldıkları yayları. G-Firması %75.Çizelge 4. her firmadan ikişer kaynakçı test edilmiş ve sonuçlar Çizelge 4.

3 105 27.5 5.5 29.5 185 190 190 160 755 24 24 25 73 26.7 48.5 5.5 8.27 41.31 67.25 108 27. İ-Firması.5 11 11 11 11 11 8./ 4.5 8.6 95.8 99.5.36.5 12 12 12 20 20 20 12 12 12 12 5152 12792 9677 27621 8855 9926 5914 24695 5540 6718 7581 7544 27383 . 2G ve 3G prosedür testleri parametreleri ve ısı girdileri FİRMA KAYNAK METODU Paso No Tel çapı mm Akım tipi / kutup Akım Amper Gerilim Volt Ark süresi sn Tel ilerleme hızı cm/d Kaynak İlerleme hızı cm/d Gaz çıkış Debisi lt/d Isı girdisi J/cm İ TOPLAM İ TOPLAM İ WPS 1G WPS 2G WPS 3G TOPLAM 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DC + “ “ DC + “ “ DC + “ “ “ 200 205 210 615 175 220 220 615 140 170 175 180 23 24 24 71 23 24 24 18 19 19 19 75 28 65 48 141 55 47 28 130 55 52 57 55 219 8 8 9 8 8 9 6 6 6 6 53.91 23 25 27.4.5 34 22. WPS Prosedür testlerinin kaynak parametreleri ve ısı girdileri sonuçları Firmalara ait WPS Prosedür testlerinin kaynak parametreleri ve ısı girdileri sonuçları sırasıyla Çizelge 4.8 84 33./ 4.5 5.2 1.35.38. 2G ve 3G prosedür testleri parametreleri ve ısı girdileri FİRMA KAYNAK METODU Paso No Tel çapı mm Akım tipi / kutup Akım Amper Gerilim Volt Ark süresi sn Tel ilerleme hızı cm/d Kaynak İlerleme hızı cm/d Gaz çıkış Debisi lt/d Isı girdisi J/cm D TOPLAM D WPS 1G WPS 2G TOPLAM D WPS 3G TOPLAM 1 2 3 3 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DC + “ “ DC + “ “ “ DC + “ “ “ 140 145 165 450 150 155 152.27 13.35.'da verilmiştir.8 26.3 27.5 5.37.3 31.2 1.2./ 4.39.5 5.2 28.2 1.5 26 26 22 34 21 22 22 21 86 74 105 80 259 110 60 65 57 292 65 60 55 50 230 5.5 5.5 5. G-Firması.2 34. WPS 1G. D-Firması .36.2 30 75.37. WPS 1G.2 22 34.5 5.4 24.7.20 - 9946 14616 7425 31987 17537 9672 10343 7022 44574 10101 10032 9221 6720 36074 Çizelge 4.2 32 53.5 112. 2G ve 3G prosedür testleri parametreleri ve ısı girdileri FİRMA KAYNAK METODU Paso No Tel çapı mm Akım tipi / kutup Akım Amper Gerilim Volt Ark süresi sn Tel ilerleme hızı cm/d Kaynak İlerleme hızı cm/d Gaz çıkış Debisi lt/d Isı girdisi J/cm G TOPLAM G TOPLAM G TOPLAM WPS 1G WPS 2G WPS 3G 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 1 1 1.5 140 597. Çizelge 4.2 1.5 23 31.6 25 23 26.2 DC + “ “ DC + “ “ DC + “ “ 185 200 200 385 190 200 200 390 220 235 240 695 21 21 21 63 23 24 24 71 26 27 27 80 44 66 31 141 55 68 43 166 45 48 43 136 8.5 5.3 14 14 14 - 6838 11088 5208 23134 9614 13056 8276 30946 10306 12202 11145 33653 Çizelge 4. WPS 1G.2 109.7 27./ 4.2 1.5 5.

5 5 5 5 5 5 5 5 5 29.27 41.5 9.2 1.2 DC + “ “ DC + “ “ “ “ DC + “ “ “ 200 210 210 620 165 195 195 165 180 900 130 210 220 220 780 21 23 23 67 20 20 20 20 20 100 20 21 21 21 83 51 62 36 149 80 55 75 25 65 250 38 36 32 45 151 4.8 11 “ “ 11 “ “ - 9408 9324 9314 28046 17785 20059 14229 52073 12003 13763 12346 38112 Elde edilen sonuçlara göre ısı girdilerinin kaynak kalitesini.6 46.6 95.4 19.7.27 18.5 5 5 4. kaynaklı bağlantının dayanımı. metalurjik yapısı veya korozyon direnci tespit edilemez.2 22 24. .95 39. M-Firması.5 9.5 9.4 25 26.4 52.5 8.5 9.19.5. ve 4. Bu faktörler. kullanılan kaynak ilave malzemelerinden ve ısı girdilerinden etkilenirler.75 27. WPS 1G. 2G ve 3G prosedür testleri parametreleri ve ısı girdileri FİRMA KAYNAK METODU Paso No Tel çapı mm Akım tipi / kutup Akım Amper Gerilim Volt Ark süresi sn Tel ilerleme hızı cm/d Kaynak İlerleme hızı cm/d Gaz çıkış Debisi lt/d Isı girdisi J/cm M TOPLAM M TOPLAM M TOPLAM WPS 1G WPS 2G WPS 3G 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DC + “ “ DC + “ “ DC + “ “ 175 180 195 550 220 235 210 665 220 230 230 680 21 21 21 63 22 22 22 66 22 22 22 66 64 60 58 182 86 97 77 260 62 68 61 191 8.1 17.39. Bu nedenle kaynak işleminin bir kalite sistemi tarafından kontrol edilmesi gerekir (Anık ve Vural. 1996).2 27463 10560 8603 11700 3300 9360 43523 3959 6350 5914 8316 24539 TOPLAM K TOPLAM WPS 3G Çizelge 4. Kaynağa ne kadar iyi bir tahribatsız muayene yöntemi uygulanırsa uygulansın. 4. uygun ve tavsiye edilen kaynak parametreleri ile çalışmanın gerekliliği ortaya çıkmıştır. Sonuçlar incelendiğinde.2 20 60 23 148.4 15. WPS 1G.8 33.38.4 24.Çizelge 4.5 8 9 9 23.3 161.12.6 70.1 12 “ “ 12 “ “ “ “ 10 “ “ “ 8568 11940 6955. çentik darbe tokluğu.7 75.4 41.'da verilen çekme ve bükme test sonuçlarını büyük ölçüde etkilediği görülmüştür. özellikle Çizelge 4.3.2 1.2 24. 2G ve 3G prosedür testleri parametreleri ve ısı girdileri FİRMA KAYNAK METODU Paso No Tel çapı mm Akım tipi / kutup Akım Amper Gerilim Volt Ark süresi sn Tel ilerleme hızı cm/d Kaynak İlerleme hızı cm/d Gaz çıkış Debisi lt/d Isı girdisi J/cm K TOPLAM K WPS 1G WPS 2G 1 2 3 3 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1.2 1. K-Firması.

Ö.40.M.K.42.M. diğerleri kabul ya da kabul edilebilir bulunmuştur. M.7. WPS-3G prosedür testlerinin gözle kontrolü FİRMA D G İ K M Kaynakçı R.E. R.'de verilmiştir./ 4.41. H.Y. TS 7536/Ekim 1989 "Kaynak Hataları-Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı İçin-Sınıflandırma Terimler ve Tarifler" standardına göre değerlendirilmiştir. A.Ç.Ö.E. Visual Inspection. WPS-2G.G. WPS-1G.Ç. WPS-1G prosedür testlerinin gözle kontrolü FİRMA D G İ K M Kaynakçı R.4. İ. Çizelge 4.K. İ. WPS-2G prosedür testlerinin gözle kontrolü FİRMA D G İ K M Kaynakçı H.3. E./ 4. WPS Prosedür test parçalarının gözle kontrolü ASME Section V. WPS-3G prosedür kaynaklarından sadece İ-Firmasına ait test parçasında tamir gerekecek ölçüde kaynak hatası (yüksek kap ve undercut) gözlenmiş.40. .K.M. H. sıçrantı Yüksek kapak ve sıçrantılar Yetersiz kapak ve küçük undercut Düzensiz ve yüksek kapak Düzensiz ve yüksek kapak Kaynak arka yüz Küçük boyutlu undercut. Kaynak ön yüz Küçük boyutlu undercut. Kaynak ön yüz Sıçrantı Hataya rastlanmadı Küçük yanma oluğu Hataya rastlanmadı Hataya rastlanmadı Kaynak arka yüz Gaz boşluğu Hataya rastlanmadı Hataya rastlanmadı Hataya rastlanmadı Hataya rastlanmadı Kabul / Red Kabul edilebilir Kabul Kabul edilebilir Kabul Kabul Çizelge 4. WPS-3G prosedür testlerinin gözle kontrolleri sırasıyla Çizelge 4.5. A. taşma-bindirme Hataya rastlanmadı Kabul edilebilir Undercut Kabul edilebilir Hataya rastlanmadı Kabul edilebilir Küçük undercut Kabul / Red az Kabul edilebilir Kabul edilebilir Çizelge 4.B. N.42. İ.41. Kaynak ön yüz Küçük undercut Geniş ve düşük kapak Fazla undercut Hataya rastlanmadı Küçük undercut ve düzensiz kapak Kaynak arka yüz Hataya rastlanmadı Kabul edilebilir Hataya rastlanmadı Yüksek kap ve fazla undercut Tamir gerekir Kabul edilebilir Kabul / Red Kabul edilebilir Hataya rastlanmadı Küçük undercut ve düzensiz Kabul edilebilir kapak WPS-1G ve WPS-2G prosedür test kaynakları kabul ya da kabul edilebilir bulunmuştur. M.

E. ve Makrotest (3F pozisyonu) köşe kaynaklarının gözle kontrolü Çizelge 4.5. E.4. N. QW-462. ASME Section V. K. Ç.43. Makrotest (2F pozisyonu) köşe kaynaklarının gözle kontrolü Firma Kaynakçı sembolü Yüzeyde değerlendirme Hataya rastlanmadı Gözenekler. R. TS 7536 / Ekim 1989 “ Kaynak Hataları .Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı için . K. M.Sınıflandırma Terimler ve Tarifler “ Standardına göre değerlendirilmiştir. E. ortaya yakın noktada durdurularak tekrar başlama sağlanmış ve böylece parametrelere dikkat edilmiştir.'te verilmiştir.43.7. gaz boşlukları var Hataya rastlanmadı Kökte az boşluk var Kökte az boşluk var Kesitte değerlendirme Nüfuziyet orta Nüfuziyet zayıf Nüfuziyet iyi Nüfuziyet orta Nüfuziyet zayıf Kabul / Red Kabul edilebilir Red Kabul Kabul edilebilir Kabul edilebilir D G İ K M H. E. Visual Inspection. gaz boşlukları var Fazla Dışbükeylik var Kökte çok az boşluk var Hataya rastlanmadı Kesitte değerlendirme Nüfuziyet iyi Nüfuziyet zayıf Nüfuziyet zayıf Nüfuziyet orta Nüfuziyet iyi Kabul / Red Kabul edilebilir Red Red Kabul edilebilir Kabul D G İ K M R. İ.45. Makrotest (2F pozisyonu) köşe kaynaklarında G-Firmasının örneği ve Makrotest (3F pozisyonu) köşe kaynaklarında ise G ile İ-Firmalarının örnekleri red edilmiş. Y.4. R. Makrotest (1F pozisyonu) köşe kaynaklarının gözle kontrolünde ikişer örnek değerlendirilmiş ve sonuçlar Çizelge 4. . Çizelge 4.M. diğer test örnekleri kabul ya da kabul edilebilir bulunmuştur. S.45.B A. Ö.K. Sonuçlar incelendiğinde. Makrotest-köşe kaynakların gözle kontrolü ASME Section IX.44. H. G. A.4(b) de açıklandığı gibi hazırlanmış test parçaları kaynak yapılmıştır.Y.F. A. M.44.M. Ç. Makrotest (3F pozisyonu) köşe kaynaklarının gözle kontrolü Firma Kaynakçı sembolü Yüzeyde değerlendirme Hataya rastlanmadı Gözenekler. Makrotest (2F pozisyonu) köşe kaynaklarının gözle kontrolü Çizelge 4. Tek bir paso ve maksimum malzeme kalınlığı ölçüsünde kaynatılmasına dikkat edilmiş.'te verilmiştir. M. Makrotest (1F pozisyonu) köşe kaynaklarının gözle kontrolü Firma Kaynakçı sembolü Yüzeyde değerlendirme Sıçrantı var Sıçrantı var Küçük yanma oluğu Hataya rastlanmadı Sıçrantı var Sıçrantı var Hataya rastlanmadı Hataya rastlanmadı Sıçrantı var Sıçrantı var Kesitte değerlendirme Nüfuziyet zayıf Nüfuziyet zayıf Nüfuziyet iyi Nüfuziyet iyi Nüfuziyet zayıf Nüfuziyet orta Nüfuziyet iyi Nüfuziyet iyi Nüfuziyet zayıf Nüfuziyet zayıf Kabul / Red Kabul edilebilir Kabul edilebilir Kabul Kabul Kabul edilebilir Kabul edilebilir Kabul Kabul Kabul edilebilir Kabul edilebilir D G İ K M R. Ç. Çizelge 4. İ. H. Y.T.B. İ.K. Çizelge 4.

M-Firması.F. Şekil 4.32 / 4.31/ 4.30.B.34 / 4. kaynak formu uygun görülmektedir. Şekil 4.5. D-Firması.5. Şekil 4.29.28 / 4. Nüfuziyet iyi.5. kaynakçı H. kaynakçı R. Nüfuziyetin zayıf olduğu gözlenmektedir. kaynakçı İ.27 / 4.4.K.7.29 / 4. G-Firması. kaynakçı E.33.S. kaynakçı Y. K-Firması. Nüfuziyet iyi. Şekil 4. Nüfuziyet iyi. K-Firması.M. .35.34. kaynakçı R. Nüfuziyetin zayıf olduğu gözlenmektedir. Nüfuziyet iyi. Şekil 4.M. kaynakçı M.1. Şekil 4. kaynakçı A. Nüfuziyet orta. kaynakçı A. G-Firması.Y. Makrotest (1F pozisyonu) örnekleri üzerinde yapılan testler sonucunda.26.35. Şekil 4. kaynak formu eksik görülmektedir.33 / 4.G. M-Firması.28. Makrotest kaynak kesitlerinin dağlanarak incelenmesi Makrotest kaynak kesitleri (1F pozisyonu) 4.30 / 4. Şekil 4. Nüfuziyetin zayıf olduğu gözlenmektedir.7.B. D-Firması. Şekil 4. kaynak formu uygun görülmektedir.31.32.'de gösterilen kesitler elde edilmiştir. Şekil 4.26 / 4.5. kaynak formu uygun görülmektedir. İ-Firması. kaynak formu uygun görülmektedir. Şekil 4.T. İ-Firması. kaynakçı Ç.27.

kaynakçı: İ. gaz boşluklu ve gözenekli yapı olduğu görülmektedir. Şekil 4. Nüfuziyet zayıf ve kaynak formu orta düzeyde gözlenmektedir. D-Firması.7.Y. Kökte az boşluk bırakılmış.40.'da görüntülenen kaynak kesitleri elde edilmiştir.Nüfuziyetin zayıf olduğu gözlenmektedir.38 / 4.37 / 4. Nüfuziyetin zayıf olduğu gözlenmektedir. Nüfuziyetin zayıf. Nüfuziyet zayıf ve kaynak formu orta düzeyde gözlenmektedir. G-Firması.5. Makrotest kaynak kesitleri (2F pozisyonu) Makrotest (2F pozisyonu) örnekleri üzerinde yapılan incelemelerde.5. kaynakçı: H.E. Şekil 4.39 / 4.40. Şekil 4. Nüfuziyet ve kaynak formu iyi düzeyde olduğu görülmektedir.2.K.37. Kökte az boşluk bırakılmış. kaynakçı: M. kaynakçı: E.Ç. Şekil 4. M-Firması.K. Nüfuziyet ve kaynak formu orta düzeyde olduğu gözlenmektedir.36. Şekil 4. İ-Firması. 4.38. K-Firması. . kaynakçı: R. Şekil 4.36 / 4.39.

Şekil 4.K. kaynak formu orta düzeyde olduğu görülmektedir.45. Nüfuziyetin zayıf.5. kaynakçı: İ. kaynak formu orta düzeyde olduğu görülmektedir.7.43.42.44 / 4.43 / 4. Şekil 4. . kaynakçı: A.Ö.45. Nüfuziyet ve kaynak formu orta düzeyde gözlenmektedir. kaynakçı: R. gaz boşluklu ve gözenekli yapı olduğu görülmektedir.3.42 / 4. kaynakçı: N. D-Firması. Şekil 4. Makrotest kaynak kesitleri (3F pozisyonu) Makrotest (3F pozisyonu) örnekleri üzerinde yapılan incelemelerde. Şekil 4.4.'de görüntülenen kaynak kesitleri elde edilmiştir. Nüfuziyet iyi.41.44.5. Nüfuziyetin zayıf.E.41 / 4. Kökte az boşluk bırakılmış.M. Nüfuziyet iyi. İ-Firması. Şekil 4. Şekil 4. kaynakçı: H. M-Firması. G-Firması.Ç. K-Firması. Fazla dışbükeylik göze çarpmaktadır.

47. Penetrant test sonuçları WPS 1G.8.48. 2G ve 3G prosedür kaynaklarına. diğer test örnekleri kabul ya da kabul edilebilir bulunmuştur. R. M.46. .E.Ö.K.B./ 4.Y. E. H. H. İ.M.M.48. A.E.G.Ç.M. WPS 3G prosedür kaynakları penetrant test sonucu FİRMA D G İ K M Kaynakçı R. N.‘de verilmiştir. Kaynak ön yüz Küçük undercut Sıçrantı ve yüksek kapak Yetersiz kapak ve küçük undercut Düzensiz ve yüksek kapak Düzensiz ve yüksek kapak Kaynak arka yüz Küçük undercut.47. İ. M. Kaynak ön yüz Küçük undercut Geniş ve düşük kapak Fazla undercut Hataya rastlanmadı Küçük undercut ve düzensiz kapak Kaynak arka yüz Hataya rastlanmadı Hataya rastlanmadı Fazla undercut Hataya rastlanmadı Küçük undercut ve düzensiz kapak Kabul / Red Kabul edilebilir Kabul edilebilir Tamir Gerekir Kabul edilebilir Kabul edilebilir Sonuçlar incelendiğinde sadece İ-Firmasının WPS 3G prosedür kaynaklarında tamir gerekecek düzeyde hataya rastlanmış.K.46. Kaynak ön yüz Sıçrantılar Hataya rastlanmadı Küçük yanma oluğu Hataya rastlanmadı Hataya rastlanmadı Kaynak arka yüz Küçük boşluklar Hataya rastlanmadı Hataya rastlanmadı Hataya rastlanmadı Yüzeyde gaz curufları Kabul / Red Kabul edilebilir Kabul Kabul edilebilir Kabul Kabul edilebilir Çizelge 4. WPS 1G prosedür kaynakları penetrant test sonucu FİRMA D G İ K M Kaynakçı R. WPS 2G prosedür kaynakları penetrant test sonucu FİRMA D G İ K M Kaynakçı H. İ. az taşma Hataya rastlanmadı Undercut Hataya rastlanmadı Küçük undercut Kabul / Red Kabul edilebilir Kabul edilebilir Kabul edilebilir Kabul edilebilir Kabul edilebilir Çizelge 4.4./ 4.Ç. Çizelge 4. göz testi yapıldıktan hemen sonra PT uygulanmış ve alınan sonuçlar Çizelge 4. A.Ö.K.

Radyografi test prosedürüne uygun olarak ve yetkili kalifiye personellerce filmleri alınan kaynakçı testleri. G. WPQ Kalifikasyon kaynağı radyografileri (1G pozisyonu) WPQ Kalifikasyon kaynağı radyografileri (1G pozisyonu). Radyografi test sonuçları ASME SECTİON V. D.49. Üretici firmalara ait radyografi filmlerinin siyah beyaz (negatif) görüntüleri. Şekil-5-9-15 . Ek-5'te.49 / 4. Kökte eksik (yetersiz) nüfuziyet çok belirgin olarak görülmektedir.48. dışta yanma oluğu ve porozite var.48 / 4.S. Ek-5'te.47 / 4.50 / 4.Firması. 4.1. oradan da yazıcıyla çıktıları elde edilmiştir. yetersiz nüfuziyet. kaynakçı E. ışık kasasından dijital fotoğraf makinası ile alınarak bilgisayara kaydedilmiş. Kökte bölgesel. Şekil-9 Şekil 4. Şekil 4.47.Firması. Ek-5 ve 6'da.9. Şekil 4.Firması. görüntüleri de aşağıda verilmiştir.52 / 4.53 / 4. prosedür testleri ve diğer yan sanayi ürünü metal ve döküm malzemelerin radyografi test sonuçları.G. Referans.Y. rapordan alınan açıklamalar yanında. Referans. Referans. kaynakçı A.51/ 4.54 / 4. Kökte eksik (yetersiz) nüfuziyet olarak görülüyor.46 / 4. Şekil-9 Şekil 4. Kısmi olarak kökte yetersiz nüfuziyet saptanmaktadır. kaynakçı R.55. D.Firması. G. kaynakçı Y.9. Şekil-9 Şekil 4.46. Referans.4.M En belirgin hata.' de gösterilmiştir. Ek-5'te.

kaynakçı R.51. M-Firması.53. Şekil-4-5 Şekil 4. Aşırı nüfuziyet-kökte sarkma görülmektedir. Ek-5'te. Referans. İ. Geniş ve düzensiz kaynak ve saçılmış gaz boşlukları görülmektedir. K-Firması. Şekil-2-6 Şekil 4. Kökte eksik (yetersiz) nüfuziyet çok belirgin olarak görülmektedir. Şekil-14 Şekil 4. kaynakçı: R. kaynakçı İ.F.54.9 Şekil 4. Sürekli olmayan kökte yetersiz nüfuziyet ve kökte sarkma var. kaynakçı M. kaynakçı Ç. Referans.50.Firması. Referans. Ek-5'te.K. İ-Firması. Referans.Şekil 4. Ek-5'te. Ek-5'te.D. Ek-5'te.Firması.B. Referans.Firması. Şekil-4 . K. Aşırı nüfuziyet ve dışta yanma oluğu görülmektedir. kaynakçı: A. M. Bölgesel ve aralıklı kökte yetersiz nüfuziyet ile sıçrantılar görülüyor. Şekil-4. Şekil-9 Şekil 4.M.52. Referans.55. Ek-6'da.T.

G. Referans. kaynakçı A. K-Firması.59 / 4.59. kaynakçı M. Yoğun gruplaşmış gaz boşlukları ve kökte çatlak görülmektedir. İ-Firması. M-Firması.57 / 4.2.M. Şekil-5 Şekil 4. Ek-6'da. Şekil 4.56. Şekil 4. G-Firması.56 / 4. Küçük boyutlarda dışta yanma oluğu var.9.60.57. Şekil-15-18 Şekil 4. WPS Prosedür kaynağı radyografileri (1G pozisyonu) WPS Prosedür kaynağı radyografileri (1G pozisyonu).4.M.58 / 4. kaynakçı İ. Belirgin bir hataya rastlanmadı .'da gösterilmiştir.Ö. Belirgin bir hataya rastlanmadı Şekil 4.60. kaynakçı R. Referans. D-Firması. Ek-5'te. Belirgin bir hataya rastlanmadı Şekil 4.B.58. kaynakçı H.

Şekil-5 Şekil 4.61 / 4. Referans.Ç. kaynakçı: R. Şekil 4.9. İ-Firması. Ek-5'te. Ek-5'te.63 / 4. D-Firması.K. Şekil 4. Şekil-8 Şekil 4.65. Şekil-13 . kaynakçı: İ. kaynakçı: H. Referans. Referans. Ek-6'te.64. Kökte lokal konkavite (iki bölgede) görülüyor.E.64 / 4. Düzensiz ve pasolar arası soğuk bindirme var. WPS Prosedür kaynağı radyografileri (2G pozisyonu) WPS Prosedür kaynağı radyografileri (2G pozisyonu).Y. Dışta yanma oluğu ve akma-sıçrantılar gözlenmektedir. G-Firması. kaynakçı: M.65.4.62. M-Firması. Ek-6'te.63.'de gösterilmiştir. Şekil-13 Şekil 4. Belirgin bir hataya rastlanmadı. K-Firması. kaynakçı: E.61. Şekil 4. Referans. Düzensiz bindirme ve pasolar arası soğuk bindirmeler var.62 / 4.K.3.

kaynakçı: N. Dağınık ve yoğun gruplaşmış gaz boşlukları görülmektedir. kaynakçı: İ. Şekil 4. Referans. Referans. Ek-6'da.M.66.68. kaynakçı: R.69 / 4. Şekil-4-13 . Pasolar arası soğuk bindirme ve aşırı nüfuziyet hataları gözleniyor.'de gösterilmiştir.K.E.Ö. Ek-6'da.Ç. Referans.67 / 4.68 / 4. Ek-5-6'da.66 / 4. Şekil-12-14 Şekil 4.70. G-Firması. Şekil-4-5 Şekil 4.67. K-Firması. Şekil 4.4.9. Şekil 4. Referans. D-Firması. WPS Prosedür kaynağı radyografileri (3G pozisyonu) WPS Prosedür kaynağı radyografileri (3G pozisyonu). Şekil-14-15 Şekil 4.4. Yan yüzeyde nüfuziyetsizlik ve dağınık gaz boşlukları belirgin. M-Firması. Belirgin bir hataya rastlanmadı. Aşırı Nüfuziyet ve dışta yanma oluğu var.70.69. Ek-5'te. kaynakçı: A. İ-Firması. kaynakçı: H.

Tip Balta ayakların ve 1.72. Şekil 4. D-Firması 2.72 / 4. İ-Firması 2.75.Tip balta ayaklar ve 1.Tip uç demiri Balta ayakta döküm boşlukları ve kılcal çatlaklar gözlenmektedir.Tip balta ayak ve 1.73.Tip balta ayak ve 1. 2.4.Tip (dar) uç demirlerin radyografileri Döküm 2.Tip balta ayak ve 1. G-Firması 2. .'de gösterilmiştir.73 / 4.71 / 4.Tip uç demiri Balta ayakta döküm boşlukları ve kılcal ve dikine büyük çatlaklar gözlenmektedir.74 / 4. Şekil 4.5.Tip uç demiri Balta ayakta döküm boşlukları ve kılcal çatlaklar gözlenmektedir. Şekil 4.71.9.Tip(dar) uç demirlerin birlikte alınan radyografileri Şekil 4.

Tip balta ayak ve 1.Şekil 4.75. . Şekil 4.Tip balta ayak ve 1.Tip uç demiri Balta ayakta büyük çaplı döküm boşlukları ve kılcal çatlaklar gözlenmektedir.Tip uç demiri Balta ayakta döküm boşlukları ve kılcal çatlaklar gözlenmektedir.74. M-Firması 2. K-Firması 2.

Şekil 4.Tip (dar) ve 2.77 / 4.80. K-Firması 2.Tip (dar) ve 2.Tip-dar ve 2.6.79 / 4.Tip (çizel) uç demiri hatalı bükme işlemi ve derinliği gözlenmektedir. Şekil 4. Şekil 4. Şekil 4.Tip (çizel) uç demiri hatalı bükme işlemi ve derinliği gözlenmektedir.'de gösterilmiştir. Şekil 4.Tip-dar ve 2.78.Tip-çizel uç demiri radyografisi 2. Şekil 4.Tip (çizel) uç demirlerin birlikte alınan radyografileri.77.Tip (çizel) uç demirlerin radyografileri Isıl işlemle sertleştirilmiş 1. D-Firması 1.80.76 / 4. .Tip-çizel uç demirlerin radyografisi 2.78 / 4.9. İ-Firması 1.Tip (çizel) uç demiri hatalı bükme işlemi ve derinliği gözlenmektedir.4.76.79.Tip-çizel uç demirlerin radyografisi 2. M-Firması 1. G-Firması 1.Tip-dar uç demiri radyografisi Belirgin bir hataya rastlanmadı. 1.Tip-dar uç demirlerin radyografisi Belirgin bir hataya rastlanmadı.

Şekil 4.81.83 / 4.84 / 4. Balta ayaklar ve civatalar Belirgin bir hataya rastlanmadı Şekil 4.7.9.'de gösterilmiştir.85.82 / 4.83. Çekme ve basma yayı Belirgin bir hataya rastlanmadı Şekil 4.81 / 4. Farklı balta uçları Kılcal çatlaklar ve dağınık gaz boşlukları görülmektedir. civata-somun ve yayların birlikte alınmış radyografileri. Civata-somun ve rulman yatağı Belirgin bir hataya rastlanmadı Şekil 4.84.82.85. Balta ayaklar Alt konumdaki balta ayakta büyük boyutlu gaz boşlukları görülmektedir. Şekil 4.4. Farklı döküm ürünleri. Şekil 4. civata-somun ve yayların radyografileri Farklı döküm ürünleri. .

Ş.Tekrar Ön / Arka D <10 <5 50 <10 FİRMA G <10 <10 60 <10 İ >36 18 60 <10 K >36 >36 >100 >100 M <20 18 50 <10 4. ve Jotun Boya A.10.5 >8 7 İ 1 >8 7 K 1.51. Darbe direnci test sonuçları Çizelge 4. Darbe direnci test sonuçları Çizelge 4.86.Tekrar 3. Boya kontrol ve test sonuçları Boya ile ilgili testler.'de. Darbe direnci test sonuçları BULGULAR (kg.Tekrar 2.Tekrar D 4B 1B 0B G 4-5B 4B 1B İ 5B 3B 3B K 5B 3B 4B M 4-5B 1B 2B Şekil 4.'da.52.'te ve Kuru boya kalınlıklarının karşılaştırılması ise Şekil 4. Parlaklık (gloss) test sonuçları Çizelge 4. çizelge ya da şekillerle verilmiştir.'de verilmiş ve Boya yapışma derecelerinin karşılaştırılması Çizelge Şekil 4.Tekrar 3.5 >8 FİRMA G 6. Derin çekme test sonuçları BULGULAR ( mm ) ( mm ) ( mm 1.4 6 6 4.cm) 1.5 >8 >8 M 1.10. Yapışma test sonuçları Çizelge 4.87.cm) (kg.'de verilmiştir.49.'daki grafikle açıklanmıştır.53.2.1.Tekrar 3. 4.50. Kuru boya film kalınlıkları Çizelge 4. Kalite kontrol laboratuarlarında gerçekleştirilmiş ve elde edilen bulgular.4.Tekrar 2.10.Tekrar D >8 3. Akzo Nobel A.51.'de. Derin çekme test sonuçları Çizelge 4.10. Yapışma test sonuçları Çizelge 4.49. Yapışma test sonuçları FİRMA BULGULAR ( 0B -5B ) ( 0B -5B ) ( 0B-5B ) 1.3.cm) (kg.Tekrar 2.50. Boya yapışma derecelerinin karşılaştırılması . Derin çekme test sonuçları Çizelge 4.86.Ş.

1 K 16 19 80.5.1 İ 30 42.6 81.10.2 36. Tekrar Şekil 4. Tekrar 2.2 87.9 4.4.8 87 38.87.5 92 70.3 60. Kuru boya film kalınlıkları BULGULAR (µm) (µm) (µm D 48-54 60-61 80-106 FİRMA G İ 57-61 35-44 85-90 80-85 87-107 30-41 K 19-22 120-128 30-42 M 54-64 113-129 28-37 1. Kuru boya film kalınlığı ölçüm sonuçları Çizelge 4.10.6 93.5 G 91.53. Tekrar 3.2 41 81 55.2 72.5 58.4. Kuru boya kalınlıklarının karşılaştırılması . Parlaklık (gloss) test sonuçları Çizelge 4.52.Tekrar 2. Tekrar 3. Tekrar D 88 96 28 74.9 72.3 87.2 81. Parlaklık (gloss) test sonuçları FİRMA BULGULAR 60° 85° 20° 60° 20° 60° 1.4 95 M 50 53.

Boya kalınlıkları ile ilgili istatistiksel bulgular FİRMA BOYAMA KALINLIK µm Ortalama Standart Sapma 2.76 66.2 60.49 1159.2048 3.0 32. Çizelge 4. en büyük ve en küçük değerleri göstermektedir.8166 5. Bu ölçümlerde her bir test örneği için beş ayrı kalınlık değeri bulunmuştur.06 25.38 59.55. Boya kalınlıkları varyans analizi Varyasyon Kaynağı Genel FİRMA BOYAMA FİRMA × BOYAMA Hata Toplam SD HKT HKO F değeri Olasılık 15 5 2 8 60 75 408627.6 87.07 16308.5 93.'te verilen kuru boya film kalınlıkları.01).5 125 40 55 118 35 1 2 3 TOP.54.53.08 23.000 Çizelge 4.8 95.81 1.0 121.5 100 59 90 102 38 82 40 21.6733 1.2042 3.3808 0.66 1409.44 60.55.72 410037.52 694. 3 53 61 95 61 87 90 42 85 39 22 127 38 60 120 32 4 54 60 85 60 89 87 44 83 30 20 126 31 62 125 28 5 52 61 80 61 88 92 43 82 32 21 128 30 64 129 30 51.13 30.78 ORTALAMA G ORTALAMA İ ORTALAMA K ORTALAMA M ORTALAMA TOPLA M Çizelge 4. .54 27241.33 2904.22 95.4 82.000 0.2 68.31 4345.'te ise Boya kalınlıkları ile ilgili varyans analizi verilmiştir. Çizelge 4.44 31.93 N-ölçme sayısı 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 25 25 25 75 1 D 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 48 60 106 57 85 107 35 80 41 19 120 42 54 113 37 2 50.6.3589 6.38 32616.68 15.03 184.5029 16.7 125.46 1.38 58.9235 8.4 70.5 10.78 4.54.2 36.7815 1.55.4037 47.62 34760.7 59.000 0.4 53.6 81 40.000 0. boyamalarda ve FİRMA × BOYAMA interaksiyonunda önemli bulunmuştur (α<0.6469 38.2 60.'te Boya kalınlıkları ile ilgili istatistiksel bulgular verilmiştir. incelendiğinde boya kalınlıkları arasındaki istatistiksel farklılık.69 3.0299 21.8 46.66 341250.10.4.84 68250. Çizelge 4. firmalar arasında.663 19.91 0.4 36. Boya kalınlık kontrolünün istatistiksel sonuçları Çizelge 4.06 20.1145 5.

76B 30.44 51.'da Boya kalınlıklarının firmalar açısından incelenmesi ile ilgili ortalamalar verilmiş ve Çizelge 4.8B 38. D-Firmasında her boyamada farklı boya markası kullanıldığı gözlenmiştir (Çizelge 4. Max.60 İ 30 44 53.56. D-Firması ile M-Firmalarında kurutma fırını olmayıp doğal kurutma yöntemi ile boyalarını kurutmaktadırlar.01)=7.34 Boyama-3 28 107 58.01)=7. 48 Max.68 54.67.78 78.57). Çizelge 4. Boya kalınlıklarının firmalar açısından incelenmesi Boya Kalınlıkları (µm) D Min.Çizelge 4. İ-Firması ve K-Firması arasında istatistiksel olarak farklılık bulunmuştur.71 M 28 129 70.13 26.32 Boyama-1 19 64 46.38B SD 19. Boyamalar arasında da istatistiksel farklılıklar önemli bulunmuştur (Çizelge 4. Diğer üç firma kurutma fırını kullanmakta ve son kat boyalarını Akzo marka boya ile yapmaktadırlar. SD %VK AÖF(P<0.06D 21.'de Boya kalınlıkları boyama işlemi açısından incelenmiştir.22C 15.81 41. Boya kalınlıklarının boyama işlemi açısından incelenmesi Boya Kalınlıkları (µm) Min. 68.45 AÖF(P<0.80 Boya kalınlıkları firmalar açısından incelendiğinde maximum kalınlık (129 µm) ile MFirmasında.57.).69 20. Ort. 106 Ort.7C 47.38A 25.58 Boyama-2 60 129 95. M-Firması.06 32.56.57. . minumum kalınlık ise (19 µm) ile K-Firmasında ölçülmüştür (Çizelge 4.63 Çizelge 4. Boya kalınlıkları açısından D-Firması ile M-Firması arasında bir farklılık bulunmazken G-Firması. Kullanılan boya markaları İ-Firması. Araştırmalarda her boyama işleminde farklı tecrübelere sahip boyacıların uygulama yaptıkları gözlenmiştir.10 K 19 128 60. K-firması ve G-Firmasında pek fazla değişmezken.46 %VK 28.32 G 57 107 81A 16.56).

TEKRAR 2.Firmalarda boya kalitesinin araştırılması için yapılan testlerin ve elde edilen bulguların.8 87 80-85 38.1 109-127 35-44 58.1 27-41 19-22 1 .5 5B 16 19 20°/ 60° Boya film kalınlığı 48-54 µm 28 74. TEKRAR G 3.cm Derin çekme mm Yapışma 0B-5B Parlaklık 60°/ 85° <10 >8 4B 88 96 <5 3. TEKRAR 1.'de karşılaştırılması yapılmıştır.5 4B 5B 91. TEKRAR 2.3 85-90 60. TEKRAR 1. TEKRAR İ 3.6 81.58.2 87.5 76-126 57-61 72. Firmalarda boya test sonuçlarının karşılaştırılması FİRMALAR D TEST ADI 1. TEKRAR 1.6 93.5 1B 50 < 10 >8 0B < 10 6. TEKRAR 3.3 87. Çizelge 4.9 72.2 < 10 >8 4B 60 < 10 7 1B >36 1 5B 30 42. TEKRAR 2.2 60-61 36. Çizelge 4.5 18 >8 3B 60 < 10 7 3B >36 1. TEKRAR T Darbe direnci kg.58.

60 / 4.'de verilmiştir.7.4. Tuzlu sis testi sonuçları (2.5cm açılma (Lokal) 78-83 95-100 X’ta ≈0.50.Tekrar) BULGULAR Blister Pas Açılma Film kalınlığı (µm) 85-90 X’ta ≈0.61.7cm açılma 45-46 85-90 X’ta ≈0. Çizelge 4.5cm açılma var 61-66 90-95 Bant eninde açılma var 32-34 D X: 6+8F P: Yok G X: 4+6M P: Yok FİRMA İ X: 2+8M P: 4+6F K M X: 4+6+8MD P: Yok 90-95 Bant eninde lokal kopma var 57-58 X: 8D P: 8D Aşırı pas kusması <50 Yok 17-19 Çizelge 4.61.60.100.59.Tekrar) BULGULAR Blister miktarı-M Blister boyutu-C (0–5) Pas Açılma VAR Film kalınlığı (µm) 78-98 YOK 82-102 VAR 29-40 YOK 28-40 YOK 27-35 D M0C0 G M0C0 FİRMA İ M0C0 K M1C1 M M0C0 >3mm 0 >3mm 0 0 . üç tekrarlı olarak yapılmış ve sonuçlar sırasıyla Çizelge 4.Tekrar) BULGULAR Blister Pas Açılma Film kalınlığı (µm) 90-95 Cross’ta lokal kopma var 50-55 100 X’te ≈0.tuzlu sis testi sonuçları Boyada korozyon direnç ölçümünde uygulanan tuzlu sis testi.20.100.5cm açılma 75-85 90-95 Lokal kopma 135-140 80-85 Bant eninde açılma var 101-105 D X: 6+8MD P: Yok G X: 4+6MD P: 6F Lokal FİRMA İ X: 6+8MD P: YOK K X: 2+4+6M P: YOK M X: 4M P: 6MD Çizelge 4.59 / 4. Tuzlu sis testi sonuçları (1. Korozyon direnci .10. Tuzlu sis testi sonuçları (3.

64. Nem testi sonuçları (2.Tekrar) BULGULAR Blister Görünüm Yapışma 0B Film kalınlığı (µm) 58-60 0B 76-81 4B 89-94 0B 121-132 D 8D Matlaşma Var G 6D Matlaşma yok FİRMA İ 6+8D Matlaşma Yok K Yok Matlaşma Yok M 6D Matlaşma yok 1B (Blister boyutunda kopma) 67-78 Çizelge 4.10. Nem testi sonuçları (1. Korozyon direnci-nem testi sonuçları Boyada korozyon direnç ölçümünde uygulanan nem testi. üç tekrarlı olarak yapılmış ve sonuçlar sırasıyla Çizelge 4. Çizelge 4.Tekrar) BULGULAR Blister Görünüm Yapışma Film kalınlığı (µm) D 8D Matlaşma var 0B(saçtan) G 6+8D Matlaşma yok 0B(saçtan) FİRMA İ 8D Hafif matlaşma var Blister boyutunda noktasal 26-29 K Yok Matlaşma ve paslanma var 5B M 8D Matlaşma yok 0B(astardan) 42-52 55-65 15-16 60 Çizelge 4.62.62 / 4.4.Tekrar) BULGULAR Blister Görünüm Yapışma Film kalınlığı (µm) D M4C3 %60 Parlaklık kaybı var 0B 75-105 G M5C2 Parlaklık kaybı yok 0B 85-105 FİRMA İ M2C3 Parlaklık kaybı yok 2B 28-42 K M0C0 M M5C2 Parlaklık kaybı Parlaklık kaybı yok yok 1B 29-41 0B 26-33 .63. Nem testi sonuçları (3.64.63 / 4.8.'te verilmiştir.

84 3. Firmalarda korozyon sonuçları ile ilgili istatistiksel bulgular Firma D G İ K M χh 0.27 0.27 %5 6.63 6.'te firmaların başarı oranları çıkarılmıştır. korozyona dayanıklı boya yapılamadığı kanısı ortaya çıkmaktadır.63 χc %1 3.84 KARAR Önemsiz Önemsiz Önemsiz Önemsiz Önemsiz Korozyon testleri sonuçlarına göre firmalar arasında istatistiksel olarak bir farklılık bulunmamıştır. Çizelge 4.4.65. yöntem ve işlemler dikkate alınarak korozyon testleri irdelendiğinde. Çizelge 4.84 3.63 6.23 2 0. Firmalarda korozyon test sonuçları ile ilgili başarı oranları FİRMA TEKRAR KOROZYON TESTİ Tuzlu sis testi Paslanma Blister × √ √ Blister × × √ Blister × √ √ Blister √ √ × Blister × × √ Açılma × × × Paslanma √ √ × Paslanma √ √ √ Paslanma √ √ √ Paslanma √ √ √ Paslanma √ √ √ Nem testi Blister × × × Blister × × × Blister × × × Blister × √ √ Blister × × × Matlaşma × × × Matlaşma √ √ √ Matlaşma √ √ √ Matlaşma × √ √ Matlaşma √ √ √ TOPLAM BAŞARI Başarılı Başarısız % Başarı D 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 √ √ × Paslanma √ √ √ Paslanma × √ × Paslanma × √ √ Paslanma √ √ √ 6 12 33 Açılma × × √ Açılma × × × Açılma √ × √ Açılma × × √ G 11 7 61 İ 9 9 55 K 13 5 72 M 11 7 61 √ = BAŞARILI × = BAŞARISIZ Çizelge 4. göz önüne alınarak yapılan χ2 analizine ilişkin istatistiksel bulgular Çizelge 4. Çizelge 4.65.63 6. Çizelge 4. aralarında pek farklılık görülmediği. Korozyon testleri ile ilgili istatistik bulgular Boyada korozyon direnç ölçümünde uygulanan tuzlu sis testi ve nem testinden elde edilen sonuçlara göre.'te verilen bilgiler. Bu sonuca göre firmaların uyguladıkları boya.63 6.66’da verilmiştir.65.84 3.98 0.9. firmaların boya uygulama koşullarının benzer yanlarını ortaya koymaktadır.10. .66.65.84 3.

'deki bilgiler özetlenmiştir. Adolin.boya 3.boya 2.boya 3.boya 1.boya 3.10.4. Penta Kanat.boya Boya öncesi yüzey 1. Dyo Hob.boya D 54 67 47. kanat Akzo. Çizelge. Kanat. Dyo.boya 3.10.1 22 25 17. Akzo Kanat.boya 2.boya 1.boya 2.67.boya (*) (**) K-Firması denemeler sırasında işletmelerine özel bir kurutma fırını ilave etmiştir.boya 2. Genç.5 2 3 Havalı püskürtme ile Havalı püskürtme ile Havalı püskürtme ile Özel Fırında Özel Fırında Özel Fırında Benzin veya tinerli bez ile Benzin veya tinerli bez ile Benzin veya tinerli bez ile ÖLÇÜLEN / GÖZLENEN Ortam nem kontrolü ( RH %) Ortam sıcaklık Kontrolü ( °C ) Kullanılan boya Üretici adı Tekrar 1. .boya temizlik işlemi (**) 2. kanat Akzo.boya 1. Boya uygulama ortamında yapılan gözlem ve kontroller Araştırmalar sırasında boya ile ilgili bilgi formlarından (Ek-4) faydalanılarak Çizelge 4.boya 3. araştırmaların yapıldığı işletmelerin boya uygulama koşullarını karşılaştırmaktadır. Ebru 5 5 1 Havalı püskürtme ile Havalı püskürtme ile Havalı püskürtme ile Doğal ortamda Doğal ortamda Doğal ortamda Benzin veya tinerli bez ile Benzin veya tinerli bez ile Benzin veya tinerli bez ile G 54 59 56 23 27 19 Penta.Genç.boya 2. Akzo 4 4 5 Havalı püskürtme ile Havalı püskürtme ile Havalı püskürtme ile Özel Fırında Özel Fırında Özel Fırında Benzin veya tinerli bez ile Benzin veya tinerli bez ile Benzin veya tinerli bez ile K 55 64 52.boya 2. Hob Hob.boya 3.5 Akzo. kanat Yok 7 8 Havalı püskürtme ile Havalı püskürtme ile Havalı püskürtme ile Doğal ortamda Doğal ortamda Özel Fırında Benzin veya tinerli bez ile Benzin veya tinerli bez ile Benzin veya tinerli bez ile M 53 57 54 23 25 18 Sintaş Sintaş Sintaş 6 6 7 Havalı püskürtme ile Havalı püskürtme ile Havalı püskürtme ile Doğal ortamda Doğal ortamda Doğal ortamda Benzin veya tinerli bez ile Benzin veya tinerli bez ile Benzin veya tinerli bez ile Boyacı tecrübesi ( yıl) Boya proses tipi 1.67.boya 3.2 22 24 13 Akzo. İ-Firması denemeler sonuçlanmak üzere iken yüzey temizliği için kumlama ünitesi kurmuştur. Firmaların boya uygulama koşullarının karşılaştırılması FİRMALAR İ 53 63 54 21 26 18 Akzo Akzo Akzo 1. Çizelge 4.boya Kurutma şekli (*) 1.

K ve G-Firmalarının kullandıkları 1. oksit ve curuf inklüzyonları ve kalıp hatalarından kaynaklanan kaçıklıklar en fazla gözlenen hatalar olmuştur. G ve M-Örneklerinin ise GG 25 kır döküm olduğu.9 HRC) ve K-Örneğinde (10.1. KÖrneğinin GGG 50 sifero-küresel grafitli döküm olduğu. yüksek sertlik derecelerinin rastlantı olmadığı sonucunu vermektedir. Döküm balta ayaklar 1. . D-Örneği SAE 1010.Tip balta ayakların gözle kontrol sonuçlarında da döküm boşlukları. G-Örneğinde sertlik değeri düşük olduğundan (0 HRC) değerine karşın (186 HB) ölçülmüştür.5. 1. Gözle kontrol sonuçlarına göre en fazla rastlanan hatalar. G-Örneğinin SAE 1030. Bilindiği gibi balta ayakların hatalı döküm sonucu iç yapılarında oluşan çatlaklar ve boşluklar. Tip balta ayakların sertlik düzeylerinin çok düşük olduğu tedarikçi firmalarla görüşerek önlem almaları gerekmektedir.2 ve çizelge 4. K-Örneğinin SAE 1030 düşük karbonlu çelik ve M-Örneğinin ise SAE 9260 yay çeliği olduğu sonucuna varılmıştır. En fazla döküm boşlukları ve çatlakları ise Şekil 4. G-Örneği SAE 1015. Yan sanayi ürünleri ile ilgili tartışma ve öneriler.5 HRC). M-Örneğinde (23.4’de belirtildiği gibi kimyasal analiz ve mikroyapı incelemeleri sonucu. K-Örneği SAE 1040.Tip döküm balta ayaklar üzerinde uygulanan mikroyapı-doku incelemelerinde. K-Örneğinde küresel grafit yapı oluşumu görülmekte ve bunu sağlayan Mg ve Cu elementlerinin yüzdeleri. Tip döküm baltaların Çizelge 4. M-Örneğindeki %Mn ve %Cr değerleri de bir hayli yüksek bulunmuş ve malzemeye sertlik kazandırmıştır. Sertlik değerleri de 1. Yan sanayi ürünleri ile ilgili tartışma ve öneriler 5.7 HRC) ölçülmüştür. DÖrneğinde (47.6 HRC). Sertlik değerleri kimyasal yapı ve doku incelemesinde de açıklandığı gibi.4’de belirtildiği gibi kimyasal analiz ve mikroyapı incelemeleri sonucunda. çalışma ortamındaki darbe ve yüklere karşı dayanıklılığını düşürerek. Firmalardan alınan balta ayak örneklerinin radyografi testlerinde. kum boşlukları. döküm boşlukları.11 ile 3. kum boşlukları.7 HRC ) ölçülmüş diğerlerinde çok düşük değerlerle karşılaşılmıştır. kırılmalara neden olmaktadır. İ-Örneğinde (48. M-Örneği SAE 1030 düşük karbonlu çelik ve İ-Örneği ise 34Cr4 yüksek karbonlu (%4 C) çelik olduğu sonucuna varılmıştır.75. D-Örneğinin SAE 1008. 2. pürüzlü yüzey.Tip balta ayaklarda olduğu gibi en yüksek İ-Firmasının örneğinde (45.'te verilen M-Firmasının örneğinde görülmektedir. Kimyasal analiz sonuçlarına göre beş ayrı firmanın örneği de yüksek karbonlu (%C 3. oksit ve curuf inklüzyonları ve kalıp hatalarından kaynaklanan kaçıklıklar olarak gözlenmiştir. İ ve D-Örneklerinin ise ısıl işlem görmüş-temperlenmiş döküm oldukları sonucuna varılmıştır.1. 5. İ ve D-Örneklerindeki yüzde değerleri. TARTIŞMA VE ÖNERİLER Araştırmada elde edilen bulgular üç ana başlıkta açıklanmıştır. Ayrıca aşınma ve sertlik değerini yükselten elementlerden Cr ve Mn'ın. 2.1.Tip dar uç demirlerin Çizelge 4. döküm boşlukları ve döküm çatlaklarına rastlanmıştır. en yüksek sertlik değeri yüksek karbonlu yapıya bağlı olarak sırasıyla. diğer örneklerden farklılığını ortaya koymaktadır.3 ve 4. İÖrneğinin SAE 1030. pürüzlü yüzeyler.91) arasında olan pik döküm malzeme yapısına uymaktadır. Radyografi testi 10 × 24 film boyutlarına sığmadığı için uygulanamamıştır. Boya ve korozyonla ilgili tartışma ve önerilerdir. Kaynak ve testleri ile ilgili tartışma ve öneriler.

K-Firmasında %82 ve M-Firmasında %64 olarak bulunmuştur. G-Firması %77.30) sırasıyla şöyledir. M16. D-Firması %75.82/4. ve 4.Sertlik ölçüm sonuçlarına göre de en yüksek sertlik derecesi M-Örneğinde (54 HRC) ölçülmüştür.’deki uygun malzeme başarı oranları elde edilmiştir. En düşük uygunluk oranına sahip DFirması ise çoğunlukla kendi ürettiği yayları kullandıklarını belirtmişlerdir.28. Norm.Tip uç demirlerinde alınan sertlik değerleri K-Örneğinde (11 HRC) ölçülmüş.33.) ise herhangi bir hataya rastlanmamıştır. Sertlik ölçüm sonuçları da bu görüşü doğrular değerlerde olup en yüksek sertlik derecesi yine M-Firmasının çizel uç örneğinde ölçülmüştür (23 HRC). Uygun malzeme kullanma oranı en yüksek olan K-Firmasının tedarikçisi araştırıldığında. Yine İ-Firması %77 başarı oranı ile ilk sırada ve Norm Civata markasını kullandığı görülmektedir. M12.1.83. M10.81/4. Metrik M20. Radyografi sonuçlarında önemli sayılabilecek hatalara rastlanmamıştır. Somunlar için yapılan işlemler civatalardan farklı olmayıp diş mastarlarla yapılan aynı kontrol ve araştırmalar sonucunda somunlarda uygunluk oranları (çizelge 4. G-Firması %68. HEMA A.27.) sırasıyla. K-Firması %83 ve M-Firması %70’lik başarı oranları elde etmişlerdir. Diğer firmalarda da civataya oranla başarı oranlarının biraz daha yüksek oluşu. ve 4. İ-Firması %91. Bu sonuca göre uç demirlerin ısıl işlemle sertleştirmede yetersiz oldukları görülmektedir.32. Çekme ve basma yayları Çekme ve basma yaylarından iki ayrı tip ve ikişer adet örnek toplanarak göz ve boyut kontrolünden geçenlerin deformasyon testi uygulanarak çizelge 4. M8 ölçülerinde beş ayrı tip civata ve somun örneklerinin her birinden üçer örnek alınarak işletmede yapılan dişli mastar kontrol sonucunda on beş adet civata somun tedarikçisi içerisinde ancak.Ş. D-Firması . Bazı civata ve somunların radyografik testlerinde (Şekil 4. D-Firması %44. diğer ürünler ya optik komparatörde ya da diş mastarlarında uygun bulunmamışlardır. darbe ve ezilmelere karşı daha korunaklı oluşu gösterilebilir. İ-Firmasında %88. Optik komparatör iş mastarları ve Fowler dijital mihengir ile yapılmıştır. Civata ve somunlar Civata ve somunların göz ve boyut kontrolleri.Tip dar uç demirleri gibi düşük karbonlu çelik olduklarını kabul etmek gerekir. 5. Denet ve Berk markalı ürünler gözle kontrolde başarılı olmuş. diğer firmalarda çok düşük düzeylerde kalmıştır. Kalite Kontrol laboratuarında yapılan testlerde elde sonuçlar sırasıyla. 5.2. Gözle kontrol sonuçlarına göre tufal ile kaplı bir yüzey gözlenmiştir.Tip çizel uç demirlerin kimyasal analizleri yapılmamış ancak aynı tedarikçiden temin edildikleri ve aynı tür malzemeden üretildikleri için 1. D-Firması %45. Radyografi sonuçlarında bükmelerden dolayı oldukça derin darbe izleri görülmektedir.29 ve 4. Metiş marka spiral yay üreten Çanakkale yapımı yay Firması göze çarpmaktadır.1.3. somun vida dişlerinin içte oluşu. Diğer firmalarda kullanılan çizel uç demirlerinde ölçülen sertlik değerlerinin çok düşük oldukları gözlenmiştir. K-Firması %84 ve MFirması %73 olarak gözlenmiştir. Kullanılan civataların tedarikçisi araştırıldığında Norm Civata markası öne çıkmaktadır. İ-Firması %79. G-Firması %75. Civatalar üzerinde yapılan üç tekrarlı kontroller sonucunda toplam onbeşer adet çoğunlukla altı köşe başlı civatalarda geçer-geçmez mastarlara göre uygun malzeme kullanma oranları (çizelge 4. Gözle kontrol sonucuna göre de M-Firmasının örneği dışında diğer üreticilerin çizel uç demirlerinde tufal ve form bozuklukları en fazla göze çarpan hatalar olarak gözlenmiştir. Diğer firmaların 1. 2. Başarı oranı en yüksek (%88) ile İ-Firması göze çarpmaktadır.

5. makrotest sonuçlarına bakılarak karar verilmiştir. G. Şekil 4.4.dışındaki üreticilerin çekme ve basma yaylarının gözle ve boyut kontrolleri sonucunda uygunsuzluğa rastlanmamıştır. Bazı test kaynaklarının sağlamlığı konusunda. WPQ-Makrotest köşe kaynakları testi (1F/2F/3F pozisyonu). Radyografilerini aldığımız (Şekil 4. tarım makinaları üreticilerimizin en fazla uyguladıkları imalat yöntemlerinden biri olduğu için.43’de verildiği gibi on adet makrotest köşe kaynağının gözle ve boyut kontrolleri yapılmış ve kabul edilir bulunmuştur.44’de verildiği gibi beş adet köşe kaynağının gözle ve boyut kontrolleri yapılmış ve sadece G-Firmasının test örneği red . WPQ-Kaynakçı kalifikasyon test plakalarının radyografi test neticelerinde. Özellikle kökte yetersiz nüfuziyet. DFirmasının kaynakları ise başarısız olmuştur. 'deki form kullanılmış ve her kaynakçı için uygulanmıştır. Şekil 4. Burada kaynakçı personelinin eğitimi gibi bazı imalatçıların kaynak makina ve teçhizatlarının bakımına gereken önemi vermedikleri söylenebilir. on ayrı kaynakçının da testte başarısız olmalarına sebebiyet verecek kadar hatalı kaynak yaptıklarını ortaya koymaktadır. Çizelge 4. üç ayrı kaynak testi üzerinde çalışılmıştır. Ön ve arka yüzler üzerinde yapılan kontrollerde. WPS-İmalatçı prosedür testidir. Bunlar. Bu sonuçlar.2. WPQ-2F yan duvar köşe kaynağında beşer adet kaynakçı (WPS-2G pozisyonunda kaynak yapan kaynakçılarla aynı) test edilmiştir. Saçlar İmalatçıların çoğunda Erdemir sacı kullanıldığı gözlenmiştir. WPQ-1F pozisyonunda ve WPQ-kalifikasyon test kaynakçılarına yaptırılmıştır.1. İ ve M-Firmalarının birer adet kaynağı başarılı olmuş.Kaynakçı performans-kalifikasyon testi. Alın kaynaklı test plakalarının gözle ve boyut kontrollerinde (çizelge 4.35’e kadar olan şekillerde de görüldüğü gibi. WPQ. dağlanmış yüzeylerde nüfuziyetler incelenmiştir. uzun süredir kaynakçı olarak çalışan personelin.81) çekme ve basma yaylarında da hata gözlenmemiştir.24’e göre makrotest örneklerinin kırma test sonuçlarına göre ancak K-Firmasının iki. Kaynak ve testleri ile ilgili tartışma ve öneriler Kaynak işlemi.55’e kadar olan radyografik test görüntüleri. Her üreticiden ikişer kaynakçı olmak üzere on adet kaynakçı üzerinde ve sadece 1G pozisyonunda uygulanmıştır. Bilindiği gibi Ereğli Demir Çelik sacları üzerinde her türlü tanıtıcı bilgi olması hatalı ürün kullanımını önlemektedir. WPQ-Kaynakçı kalifikasyon testleri (1G pozisyonu).34) reddedilmeyi gerektirecek kadar önemli bir hataya rastlanmamıştır. Kaynak öncesinde. 5.26. Ayrıca Bağımsız Devletler Topluluğuna ait ülkelerden de ucuz ithal saçlar sağlanmaktadır. WPQkalifikasyon Alın kaynağında olduğu gibi EK-2’te verilen bilgiler doldurulmuş. kaynaklarının test ve kontrollerinde. kaynak sırasında ve sonrasında gözlenen gerekli bilgileri içeren Ek-1. Çizelge 4. Çizelge 4. şimdiye kadar konusuyla ilgili ciddi bir eğitim almadığını belgelemektedir. makrotest köşe kaynaklarının testi. özellikle MIG-MAG kaynağı. kabarcık ve sıçrantılar en fazla rastlanan kaynak hatalar olarak göze çarpmaktadır.46’dan Şekil 4. kabul edilebilir (minör) hatalar gözlenmiştir.’ dan 4. kaynak işlemi ile ilgili veriler bu forma işlenmiştir.

' de görüntülenmiştir. WPS-Prosedür testi (1G/2G/3G pozisyonu). gözle kontrolden onay almışlardır. Çizelge 4. 4-Radyografi testinden sonra kaynaklar Şekil 3. G-Firmasının ve İ-Firmasının kaynaklarında porosity-gaz boşluklarına rastlanmıştır.41. Bu neticelere göre beş firmanın da. WPS.7. Şekil 4.'de değerler HB sertlik değerinde verilmiştir. iki adet kökten) test parçaları hazırlanmıştır. Diğer dört firmanın kaynakları da hatasız bulunmuştur. M-Firmasının da sadece iki adet WPS-3G çekme örnekleri başarılı olmuştur. 2.45.'dan 4.46’da. sıçrantı ve yüksek kapak hataları gözlenmesine rağmen kaynaklar.'a kadar olan şekillerde de görüldüğü gibi.Bükme test örneklerinin bükme deneyi sonuçları Çizelge 4. G-Firmasının örneğinde. 3-Gözle kontrol ve penetrant testlerden onay alındıktan sonra kaynaklı plakaların radyografik testleri yapılmış ve WPS-1G kaynaklarının radyografileri Şekil4. D-Firmasının WPS-2G’de ve WPS-3G’de birer çekme örneği başarılı olmuştur. D ve M-Firmalarının kaynakları ise başarısız olmuştur. İ ve D-firmalarının kaynakları testte kırılarak başarısız olmuştur.66/67/68/69/70. Makrotest sonuçlarına göre sadece İ ve K-Firmalarının kaynakları başarılı olmuş.'da. K. WPS-3G prosedür testinde. her firmanın kaynakçısı için hazırlanmış ve doldurulmuştur. G.16’da açıklandığı gibi kesilerek.'e kadar olan şekillerde de görüldüğü gibi.61/62/63/64/65.WPS-1G kaynaklarının penetrant test sonuçları Çizelge 4.41’de WPS-2G ve Çizelge 4.56/57/58/59/60. Makrotest sonuçlarına göre sadece M-Firmasının kaynağı başarılı olmuş.36. Çizelge 4. diğerleri "kabul edilir" bulunmuştur. dağlanmış yüzeylerde kaynak nüfuziyetleri incelenmiştir. WPS-1G prosedür testinde. yüzeyde ve kabul değerleri içersinde porosity-gaz boşluğuna rastlanmıştır.' den 4.47’de ve WPS-3G kaynaklarının PT sonuçları Çizelge 4. ‘da verilmiştir. WPS-2G kaynaklarının radyografileri Şekil-4. G-Firmasının köşe kaynak kesitinde gaz boşlukları belirgin olarak görülmektedir.edilmiş. bir imalatta uygulanan en önemli kaynak testidir.42’de WPS-3G kaynaklarının gözle kontrol sonuçları verilmiştir.'te. Ek-3. G-Firmasının sadece WPS-2G’de bir adet çekme örneği başarılı olmuştur. İFirmasının WPS-2G’de ve WPS-3G’de birer çekme örneği başarılı olmuş.45’de verildiği gibi beş adet köşe kaynağının gözle ve boyut kontrolleri yapılmış. Şekil 4. Bazı kaynaklarda küçük boyutlarda yanma oluğu. öncelikle kaynak makinalarını ve teçhizatlarını. WPS3G kaynaklarının radyografileri de Şekil-4. 7. G. D-Firmasının WPS-1G’de ve WPS-3G’de dörder örnekleri .40.’de belirtilen bilgi formu bu testte kaynak yapan. Değerlendirilmeler sırasıyla. Bu test için bazı kaynakçılar önceden WPQ ve makrotest kaynaklarında başarısız olmalarına rağmen kısa süreli bir açıklama ve bilgilendirme sonrası tekrar teste alınmışlardır. 6-Çekme test örneklerinin çekme deneyi sonuçları Çizelge 4. gaz ve benzeri sarf malzemeleri gözden geçirmeleri gerekmektedir.her bir test plakasından iki adet çekme ve dört adet bükme (iki adet yüzden. Daha sonra sırasıyla aşağıdaki NDT ve mekanik test işlemleri yapılmıştır.40’da WPS-1G. 1-Çizelge 4. köşe kaynak kesitinde gaz boşlukları ve İ-Firmasının örneğinde fazla dışbükey kaynak kesiti belirgin olarak görülmektedir. Değerlendirilmeler sırasıyla.48’de verilmiş ve gözle kontrolde olduğu gibi "kabul edilebilir" onayı almışlardır. dağlanmış yüzeylerde kaynak nüfuziyetleri incelenmiştir. 5-Hazırlanan çekme test örnekleri üzerinde beş noktada sertlik ölçülmüş ve çizelge 4. K-Firmasının başarılı örneği gözlenmemiştir.'de verilmiştir.19. WPS-2G kaynaklarının PT sonuçları Çizelge 4. kullandıkları tel. diğerleri "kabul edilir" bulunmuştur. G ve İ-Firmalarının test örnekleri red edilmiş. WPS-2G prosedür testinde sadece D-Firmasının kaynağında yüzeyde sıçrantılar . WPQ-3F dik köşe kaynağında beşer adet kaynakçı (WPS-3G pozisyonunda kaynak yapan kaynakçılar) test edilmiştir.12. sadece D-Firmasının kaynağında.

ayrı birer boya atelyelerine gereksinimleri olduğu söylenebilir.3. beş üreticinin de imalatta yaptıkları kaynaklı birleştirmelerin. CO2 ya da karışım gazı tedarikçileri ile diyaloga girmeleri önerilir. az miktarda malzeme boyanacağı durumlarda. G-Firması %47. K. imalathane içinde bir köşede boya işlemini sürdürmektedirler. Boya ve korozyonla ilgili tartışma ve öneriler Bilindiği gibi boya işlemleri korozyonu önleme açısından çok önemli olduğu için araştırmaların bir boyutu da boya film kalınlıklarını ölçme. beş ayrı tarım makinaları üreticisinin de uygulama alanında olan bir proses olarak göze çarpmaktadır. boyalı yüzeylerin önemli ölçüde çizilme. Çizelge 4. bükme ve makrotest) karşılaştırması ve başarı oranları Çizelge 4. WPS-2G bükme örnekleri ise başarısız olmuştur. tamamen ayrılması gerekir. Toplam beş tarım makinaları üreticisi ile yürütülen kaynakla ilgili mekanik testlerin (çekme. Asıl giderilmesi gereken pas ve oksitlenmiş yüzeye ise hiçbir etkisi olmamaktadır. taleplerin karşılanmakta zorluk çekildiği dönemlerde boyanmış malzemelerin kuruma sürecini tamamlamadan montaja sokulmasıyla. G. G-Firmasının WPS-1G ve WPS-2G bükme test örnekleri başarılı. boya öncesi temizliğin en ucuz ve kolay yolu. İ ve KFirmaları. boyalı yüzeylerde oldukça ciddi hasarlara neden olmaktadır. Kaynak makinalarının. Boya işlemi. donanım veya teçhizatlarının bir an önce gözden geçirilmesi. İ-Firmasının WPS1G’de iki ve WPS-3G’de dört adet bükme örneği başarılı olurken. İ ve KFirmaları. İ-Firması %42. Araştırmalarda boya işlemi yapılırken uyulması gereken kuralların yeterince bilinmediği ve boya işlemlerinin uygulayıcıları boyacıların yeterli eğitim ve tecrübe düzeyine sahip olmadıkları gözlenmiştir. WPS-2G'de başarısız olmuştur. Elde edilen sonuçlar. M ve D-firmaları ayrı bir kısmı boyahane olarak kullanırken. açıklanan maddeleri yeterince temizleyemediği gibi.Firmasının WPS-1G’de dört ve WPS-2G’de iki adet bükme test örneği başarılı. kir. gelecekte ürünlerinde ciddi sorunlara neden olabileceğini ortaya koymaktadır. darbe ve deformasyon testleri ile de dayanıklılıklarını ortaya koymak olmuştur.başarılı olmuş. .’de oluşturulan bilgiler. 5. Yağ. firmaların boya uygulama koşullarını özetlemektedir. kaynak teli ve kullanılan argon. M-Firmasında sadece iki adet WPS-1G bükme örnekleri başarılı olmuştur. Değerlendirmeler sırasıyla. Masraflı ve zaman alacağı düşünülerek diğer kumlama ve asitle temizleme gibi güvenilir yöntemlere ilgi gösterilmemektedir.24.67. Diğer bir ortak sorun ise. tecrübe kazandırmalı ve kalifiye olmaları sağlanmalıdır. ezilme ve kirlenmelerine neden olunmaktadır. Ayrıca taşıma ve transport işlemlerinde kullanılan yöntemlerde. aynı bez kullanılarak temiz yüzeylerinde kirlenmesine neden olmaktadır. gres. Ayrıca kaynakçılarına eğitim. ekonomik olmadığı için fırını kullanmayıp.’de verilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre üreticilerin boya uygulaması ile ilgili herhangi bir prosedür veya talimat izlemedikleri gözlenmektedir. Öncelikle boya ile ilgili işlemlerin imalathane ortamından. Boya test ve kontrollerinde elde edilen bulgulardan da anlaşılacağı gibi. sahip oldukları kurutma fırınlarıyla avantajlı konumlarını sürdürmekle birlikte. eski boya artıkları ve benzeri organik kirlerin temizlenmesi amacıyla yapılan bu uygulama. doğal kurutma yöntemini seçmektedirler. Firmaların gerek güvenlik gerekse temiz ve sağlıklı çalışma ortamı açısından bakıldığında. seminer ya da kurslar düzenleyerek. D-Firması başarı oranı %47. KFirması %38 ve M-Firması %23 oranında gerçekleşmiştir. yapışma. tiner veya benzine emdirilmiş bez kullanarak yapmaktadırlar. tarım makinaları imalatçıları. G. WPS-3G'de başarısız olmuştur. WPS-3G'de başarısız olmuştur.

Kuru boya film kalınlıkları ise Çizelge 4. 1. G ve D-Firmalarında ise 10 kg. K ve İ. Derin çekme test sonuçları Çizelge 4.cm ve D-Firmasında 5 kg. K-Firmasında (1.Tekrarda alınan sonuçlara göre beş üreticinin de panellerinde 5B-mükemmel sonucu alınmıştır. İ ve G-Firmasının panellerinde 8mm’ den büyük bulunarak en iyi değerler ölçülmüş. G-Firmasının panelinde 15 kg.5 mm ölçülerek kötü elastikiyet değeri saptanmıştır.cm’ den büyük (uygun bulunmuş).cm’ den küçük olması sebebiyle.cm’den küçük değerler bulunarak D-Örneği’nin 2.Tekrar sonuçlarına göre 60° de yapılan ölçümler sonucunda. sadece K-Firmasının değeri 36 kg. Darbe direnci test sonuçlarında. Değerler iyiden kötüye doğru sıralanırsa. 1.50’de. uygun bulunmuş). İ ve M-Firmalarının panellerinde sadece arka yüzeylerde limiti geçebilmiştir. M-Firmasında 20’den küçük.86’da. 3.52’de. kötü elastikiyet değerleri gözlenmiştir. ve Şekil 4. İ ve M-Firmalarının panelinde 18 kg. 3. D-Firmasının panelinde çok iyi (8mm’den büyük). ve D-Firmalarının panellerinde 8mm’ den büyük bulunarak en iyi değerler ölçülmüş. G-Firmasının panelinde 4B-çok iyi. sadece K-Firmasının değeri 36 kg.cm .Firmalarının panelleri (mat). 3.87’de verilmiştir. M-Firmasının panelinde ise 6 mm -iyi ölçülerek en zayıf elastikiyet değeri saptanmıştır. Parlaklık-gloss test sonuçları Çizelge 4. K ve G-Firmalarının panellerinde 4B-çok iyi.51.50’de açıklandığı gibi. 2. . Tekrarda elde edilen sonuçlara göre.5mm).yarı mat.86. MFirmasında (1. Değerler iyiden kötüye doğru sıralanırsa.cm’den büyük (100’den büyük. 2.5mm). M. 1. Tekrarda da en zayıf darbe direnç değerini aldığı gözlenmiştir. M-Firmasının paneli 6 mm-iyi.Laboratuar test sonuçları ile ilgili tartışma. Tekrarda elde edilen sonuçlara göre. Tekrarda alınan sonuçlarda yapışma oranları oldukça düşük çıkmıştır. G-Firmasının panelinde iyi (6.cm’ den büyük). K ve İ. Yapışma test sonuçları Çizelge 4. Tekrarda yapılan derin çekme test sonuçlarına göre K. darbe dirençlerinin zayıf olduğu sonucuna varılır. Tekrarda alınan sonuçlarda yapışma oranları oldukça düşük çıkmıştır. Darbe direnci test sonuçları Çizelge 4.51’de ve Şekil 4. 2. G ve D-Firmalarının panelleri ise (parlak) olarak değerlendirilmiştir. Yapışma test sonuçlarında Çizelge 4. D . M ve D-Firmalarında ise 1B-kötü yapışma değerleri saptanmıştır. Parlaklık–gloss test sonuçları.49’da.53’de ve şekil 4. Tekrarda alınan sonuçlara göre elastikiyet iyiden kötüye doğru sıralanırsa. Tekrarda yapılan derin çekme test sonuçlarına göre K. incelendiğinde.Firmalarında 3Biyi.4 mm ) ve İ-Firmasının panelinde (1mm) bulunarak. D-Firmasının paneli ise 3. Derin çekme test sonuçları Çizelge 4.Tekrarda elde edilen bulgulara göre K ve İFirmalarının panellerinde değerler uygun (36 kg. G ve İ-Firmasının panelinde 7mm-iyi.G . İ-Firmasında 3B-iyi. 1. M-Firmasında 2B-orta ve D-Firmasında ise 0B-çok kötü yapışma değerleri saptanmıştır.

2. korozyon testi istatistiksel analiz bulguları elde edilmiştir. G-Firmasında (57-61µm). boya işlemini yapan personel tarafından 1. 2. ve 4. G-(85-90µm).tekrar test sonuçlarına göre başarı oranları.65.Tekrarda alınan sonuçlara göre ölçülen boya film kalınlıkları.56/4. Ölçülen kalınlıklar.tekrar ve 3.’de sonuçlar verilmiş.’e göre 1. incelendiğinde 1. D-Firmasında %44. G-Firmasında (109-127µm). minimum 35µm boya film kalınlığını dahi sağlayamamaktadır.53. K-Firmasının paneli en fazla mat ve D-Firmasının paneli ise en parlak olarak gözlenmiştir. MFirmasında (28-37µm). ve Şekil 4. Çizelge 4.’da tuzlu sis deney sonuçları ile birlikte. 2. parlak sonucuna varılmıştır. Korozyon direncinin paslanma. D-Firmasında (48-54µm). Çizelge 4.’de sonuçlar verilmiş.59/4. İ-Firmasında (80-85µm) ve D-Firmasında (60-61µm). G-Firmasında %66.85° ‘de alınan sonuçlara göre. D-Firmasında %22. Nem testi. Tekrarda alınan sonuçlara göre.55/4. KFirmasında %77 ve M-Firmasında %66 olarak saptanmıştır. 3. .61. K-Firması 95 değeri ile en parlak ve D-Firması ise 72. K-Firmasında (120-128µm). K-Firmasında 92 değeri ile en parlak ve D-Firmasında ölçülen 74. M-Firmasında (5464µm). bu kadar yüksek değerler ölçülmesinin ana nedenlerinden biri.60/4.tekrar test sonuçları birlikte incelenmiş ve başarı oranları. Bu sonuçlara göre K-Firmasının paneli. G-Firmasında %55. parlak sonucuna varılmıştır. M-Firmasında (113129µm). Korozyon direncinin paslanma.64. değerlendirilme sırası yine bozulmamış.57. Çizelge 4.tekrar.Tekrarda ise alınan sonuçlar oldukça tatmin edici bulunmuştur.62/4.tekrar ve 3. kalından inceye doğru şöyle sıralanmıştır. Kalınlıklarla ilgili istatistiksel bulgular ve varyans analiz sonuçları. 60° ‘de yapılan ölçümlerde beş firmanın panellerinde 70 üzeri değerler saptanmış. Tuzlu sis testi.66.63/4. Tekrarda alınan sonuçlara göre.tekrarında. 1. blister ve açılma değerlerinin incelendiği Çizelge 4. İ-Firmasında %33.87. K-Firmasında (31-42µm).2 ile parlaklığı en az paneller ölçülmüştür. 3. K-Firmasında %66 ve M-Firmasında %55 olarak belirlenmiştir. Çizelge 4. İ-Firmasının panelinde de minimum 35 µm sınır değerine yakın kalınlıklar ölçülmüştür. İ-Firmasında (35-44µm) ve KFirmasında (19-22µm). İ-Firmasında (27-41µm) ve DFirmasında (76-126µm).65’te. Çizelge 4.Tekrarda ise alınan sonuçlara göre kalınlıklar şöyledir.54/4.’de açıklanmıştır.5 ile parlaklığı en zayıf paneller olarak ölçülmüştür. Film kalınlık sonuçlarının 2.65.tekrar. Çizelge 4.65 ve 4. Çizelge 4.66’da istatistiksel analizleri yapılmıştır. en kalından en inceye doğru şöyle sıralanmaktadır.tekrarda elde edilen düşük değerlere karşı önlem alınmış olmasıdır. blister ve matlaşma özelliklerinin değerlendirildiği nem testinde. 2. İ-Firmasında %66. 60° ‘de yapılan ölçümlerde beş firmanın panellerinde 70 üzeri değerler verdiği için.

. Diğer firmalarda boya tedarikçi firmalarıyla düzenli olarak diyalog içerisinde olmalı. en yüksek başarıyı %72 ile KFirması. %61 ile G ve M-firmaları.Korozyon direnç testleri birlikte değerlendirildiğinde. %55 ile İ-Firması ve %33 başarı oranı ile D-Firması gelmektedir. gerekli her konuda yardımlaşmalıdırlar. Bu sonuçlar ışığında D-Firmasının boya uygulamalarını tekrar gözden geçirerek gerekli önlemleri alması gerekmektedir.

290. ANIK. İstanbul.N. AKSU. ARIN. EKER.R.KAYNAKLAR 1. Mayıs 1991. Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi.. 2000... DEĞER). İstanbul.. BAŞ. Otomatik (İleri) Kaynak Teknolojisi.E.Ü. Ç. T. s. Tahribatsız Test: Radyografi Film Çekimi. BAŞ. ANIK. YILDIRIM. Kütüphanesi. 2.M. İ. FİYAT. Ç. Milli Eğitim Basımevi. Kaynak Tekniği Cilt.Ü. Tarım Makinaları Anabilim Dalı.R.A. TÜLBENTÇİ..A. Kütüphanesi. 8. Yüksek Lisans Tezi. Tekirdağ. KALUÇ. N. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. Endüstriyel Uygulama Bölümü.E..N. Tarım Makinaları İmalat ve Kullanımında Kalite Mantığı Çerçevesinde Yönetim Araçlarının İncelenmesi. 1972.A. İ.. Tarımsal Mekanizasyon 20. 2001. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. Endüstriyel Uygulama Bölümü. S. A. 1991 1991Örtülü Elektrod İle Elektrik Ark Kaynağı. Şanlıurfa.. 2. T. T.R. 5.T... 11. Endüstriyel Uygulama Bölümü. Ç. 3. Trakya İlinde Kullanılan Tarım Alet ve Makinaların Kullanım Ömrünün Saptanması Üzerine Bir Araştırma. F. N. AKGÜN. İstanbul. 1975. A. A. ANIK. ADSAN. İstanbul. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. A.287. K. Kasım 1990. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. AKGÜN.. 10.M. Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi.. F. 13. Endüstriyel Uygulama Bölümü. 13-15 Eylül. S. YILDIRIM. S. Ç. BAŞ. Kaynak Tekniği Cilt. Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi. T. M. 6..N. T. İstanbul.79-84 . N.302. AKGÜN.N..M.N. Gedik Holding A. S. 9. A. Ekim 1991. 4.N.. YILDIRIM. İstanbul.301. Tahribatsız Test: Radyografik Donanım. 1984.E.R.M. Fen Bilimleri Enstitüsü. Tahribatsız Test: Malzeme Süreksizlikleri. AKGÜN. Temmuz 1991. F.. A. 12. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. Tahribatsız Test: Radyograf Elde Etmek. F. T. YILDIRIM. F.R. Mayıs 1992.A. İstanbul. Tahribatsız Test: Sıvı Penetrant. İstanbul. 2001. G.. M. A. E.. 7.T. Ulusal Kongresi. Ergör Matbaası. F.E.. TEMEL M. A. YILDIRIM. ANONYMOUS... A. TARIMSAL YAPI (ÜRETİM. Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi. Ç. Tahribatsız Test: Radyografi İçin Karanlık Oda ve Banyo İşlemleri. Temmuz 1991.A. İstanbul. N. Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi..303. BAŞ. S. Nisan 1990.. Kaynak Teknolojisi El Kitabı.R. DİE. AKGÜN. T. ANIK. AKGÜN.M. Sayı: 883.. 14. Ç. Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi. 1983.N. İstanbul. 3.. A. A. F. Ç. AKSU. B.R.M. 15.292. BAŞ. Endüstriyel Uygulama Bölümü. N. Sayı: 1030. Endüstriyel Uygulama Bölümü. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi. K. Ş.A..A. İstanbul. AKÇA.E. Tahribatsız Test: Radyografi Tekniği – Seviye 1.E...M.Ü. Endüstriyel Uygulama Bölümü.291.E. İstanbul. A. AKGÜN. T.

Nondestructive Methods of Examination. Continuing Education In Nondestructive Testing.. 30. Section V. Designation: D 3359-97. T. AYGÜN. Designation: D 4585-97.. 1996. Subsection A. . A. Tarım Makinaları Anabilim Dalı.. Fen Bilimleri Enstitüsü.. The American Society for Nondestructive Testing 1979. İ. ANIK. 19. AKSU.09-01.. 24. Doktora Tezi. Designation: D 523-89 (Reapproved 1994).T. 21. ASME BOILER AND PRESSURE VESSEL CODE AND AMERICAN NATIONAL STANDARD.. ASTM. 29. Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi.Ü.. Designation: D 714-87. 1999 1. Endüstriyel Uygulama Bölümü. Philedelphia PA 19103. Döküm Hatalarının Radyografik ve Radyoskopik Muayene Yöntemleri ile Belirlenmesi. NDT Training Program. Trakya Yöresinde İmal Edilen Bazı Toprak İşleme Aletlerinin Uç Demirlerindeki Aşınma ve Aşınmaya Etkili Bazı Etkenlerin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma. . H. S. 185-191 26. Kaynak Metalurjisi.. TÜLBENTÇİ. Y. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. T. SECTİON IX. ASTM. Uluslararası Tahribatsız Muayene sempozyumu ve Sergisi. s. BİNGÖLDAĞ. Tahribatsız Test: Radyografi İçin Radyasyon Fiziği. Tekirdağ.09-01. Tekirdağ. ASTM. Sayı: 670. 17. M. LIQUID PENETRANT METHOD. Uluslar arası Tahribatsız Muayene sempozyumu ve Sergisi. Ankara. Standard Test Method for Determining the Focal Size of Iridium-192 Industrial Radiographhic Sources. 27. (Reapproved 1994) Evaluating Degree of Blistering of Paints..Ü. Standard Test Methods for Measuring Adhesion by Tape Test. M.. ASME-VIII. Standard Method of Salt Spray (Fog) Testing. 1999. Qualification Standard for Welding and brazing Operatörs. Doktora Tezi. Anız Toprak İşlemede Bitki Artıklarının Toprağa Karıştırılmasında Kullanılan Döner Parçalayıcıların İşleyici Organlarının Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma. ASNT. Standard Test Methods for Specular Gloss. ASTM. BİLDİRİLER KİTABI. BAGGERUD. Tarım Makinaları Anabilim Dalı.16. BABACAN. 1. Standard Test Methods for 23. Second Edition. 18. 1989 Edition USA. Kütüphanesi. 29. PROCEEDİNGS. ASTM Designation: E 1114-92. Ohio USA. 25. BAYHAN. 28. KURTÇEBE. T..10 . 22. K. 1966. İstanbul. Designation: B 117-85. USA. 1989 USA. M. 20. A. 2001. ASTM. Fen Bilimleri Enstitüsü.10 .. 29.Ü. Ankara. Standard Practice for Testing Water Resistance of Coatings Using Controlled Condensation.

31..A. Yüksek Lisans Tezi.uytes. 35.com/win/index. B. http://www.. 47. METROLOGY FOR ENGİNEERS.dow. ÇERKEZKÖY.M. Yüksek Lisans Tezi. May 1988.com. 32.G. HEMA ENDÜSTRİ A. London. 1995. Tahribatsız Test: Tahribatsız Testle İlgili Üretim İşlemleri ve Hataların Oluş Nedenleri. H. M. B-1050 Brussels. S.asminternational.cam. htt://www.295. CANADIAN WELDING BUREAU. Ş. VERNİK. GÖKÇEBAY.N. 1986. EKİNCİ. MÜREKKEP VE YARDIMCI MADDELER SANAYİ KONGRESİ VE SERGİSİ. htt://vnsgate. 48.. ULUSLAR ARASI BOYA. 45. s: 327-334 33.ve M. 43. Tarım Makinaları Anabilim Dalı. American Welding Society. Ekim Makinalarında Kullanılan Malzemelerin. Nisan 1991. Uygulama Klavuzu: 242. 39. 1995. Tarım Makinaları 1...ac. Ders Kitabı:289. H. DIN 17100 DEUTSCHE NORMEN September 1966.O. 40.. 38.Wire electrodes and deposits for gas shielded metal arc welding of non alloy and fine grain steels .. Weld Quality Control and Inspection. EN 440 EUROPEAN STANDARD. 42. Luton College of Higher Education. A Division of Canadian Standards Association.R.. Fen Bilimleri Enstitüsü. 36. ÖZGÜLER. 34. 37. SHOTBOLT. GÖKTÜRK. Gedik Eğitim Vakfı. Kültüvatör Uç Demirlerine uygulanan Farklı Isıl İşlemlerin Mekanik Özelliklere Etkilerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma. III. Araştırma. . F.org.Ü. Ankara. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları.E.. Doküman No: 1. O. Welding consumables . UYTES. Ankara. DIN 54111 Part 1.htm. GALYER. 41. Tekirdağ. EROL. Standartlara Uygunluğunun Saptanması Üzerine Bir Araştırma. http://www. September 1994. 46. Yayın No:1. B. R.M. Yayın No: 1421. CANADA. No:979. American Society Metallurji Organisation. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. 44. Kadıköy İstanbul. Ankara. Kaynak Teknolojisi Eğitim.. Tarım Makinaları Anabilim Dalı. T. BİRSİN.vnetsys.html. A. BOYA’95.Ü. ve Muayene Enstitüsü. Fifth (revised) Edition.. Tekirdağ. Endüstriyel Uygulama Bölümü.uk/iiw/iiw. T.Classification. Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi. Kimya Mühendisleri Odası.011. Fen Bilimleri Enstitüsü. Ziraat Fakültesi.. W.M.Ş. Steels for General Structural Purposes Quality Specifications.tr/ipk. J. C. 22-24 Kasım BİLDİRİLER. Welding Information Network.Ü. İstanbul. 2002.B. GEV. January 1990. Ç. Http:/www. T. Giriş Muayene Prosedürü. Non-destructive testing Radiographic Examination of metallic Materials by x-ray or gamma rays.org. Toprak İşleme Aletlerine İlişkin Hesaplama Yöntemleri. T.A. 1996. DURSUN.amweld. International Institute of Welding. Toronto 7. YAVUZCAN..

E. 1972. Y.N. SELÇUK. İ. B. 2001 Tekirdağ. JUSTİN. Endüstriyel Kalite Kontolu.. 51.. M. Makina Konstrüksiyonu.. G. Trabzon.Ü.. Atlas of Microstructures of Industrial Alloys. Fen Bilimleri Enstitüsü. 65. ANKARA.Ü. American Society for Metals.M. T. İndustrial X-Ray İnterpretation. Fen Bilimleri Enstitüsü... 7.Ü. Ülkemizdeki Tarım Makinaları İmalatının Kalite Açısından İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. 8th. Welding Technology Institute of Australia. SERFİÇELİ. 1995. İ. H. Kayseri. 1990.Ü. 2000. Trakya Bölgesinde Kullanılan Bazı Tarım Makinalarındaki Arızalar ve Ekonomik Sonuçları. 64. M. Ohio 44073. ISBN: 975 94854-6-X. KOBU. . JUNGBLUTH. F.. Toprak İşleme Aletlerinde Aşınma. Htt://www. KUŞLAR.Ü. 13-15 Eylül. 6. 1964. 60. 1982. Mühendis ve Makina. Tarımsal Mekanizasyon 20. GÜLSOYLU. İ. Boya El Kitabı. E.. İstanbul. Toprak İşleme Makinaları (1.E. İstanbul. T. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 545. 59. İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 3425. İşletme Fakültesi. 52.au. California. GÜRLEYİK Y. K.. ÖZKAN.com. 56. PAKSOY. 63. Metal Mesleğinde Tablolar. Tekirdağ İlinde Pnömatik Ekim Makinası İmalatında Kullanılan Tezgahlar ve İşlemler. President X-Ray Products Corporation Pico Rivera. METALS HANDBOOK. KEÇECİOĞLU. Ü. Tarım Makinaları Anabilim Dalı. Toprak İşleme Aletlerinde İş Organlarının Aşınmasının Etüdü. E. USA. H.49. DEMİR DÖKÜMHANESİ. LAMMERS. 2001.B. 57.T.. USA.wtia. 62. KANTARCI. Tekirdağ. Doktora Tezi. Yayınları 2919. Sayı: 579. M. Uluslar arası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi. 1985. TMMOB. Yüksek Lisans Tezi. G.Ü. KAYHAN. Ankara. S.. K. Ankara . Makina . E. s. 54. Sayı: 467. S. Yüksek Lisans Tezi. Basım). KOENIGSBERGER. 53. Şanlıurfa. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Aylık Yayın Organı. Makina Fakültesi. SCHNEEMAN. s:48-56. 1987 İstanbul. Doktora Tezi. 1996. Kütüphanesi. KARAGÖZ. S. Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi.. 1977. KARAMIŞ. ÖZDAŞ. Malzeme Bilgisi. Tarım Makinaları Anabilim Dalı.. Ulusal Kongresi. M. Ankara.Elektrik Fakültesi. İstanbul...T. Sanayii’nde Kaynak 58. 1999 A. Edition Vol. 61. 50.592-597 55.T.. Bornava-İzmir 2002. Aralık 1998. Library of Congress Catalog Card Number 68-59309.

Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü. Bakanlıklar Ankara. TÜRK STANDARDLARI. TAYSAD – KOSGEB. ANKARA. Makina Bölümü. Şanlıurfa. TÜLBENTÇİ.. TS-IS0 9004/Aralık 1991. Tarım Makinaları İmalatında Kalite Geliştirmede İstatistiksel Proses Kontrol Tekniğinin Uygulanması. TS EN 288-5. Tekirdağ Ziraat Fakültesi. 67. TS-IS0 9001/Aralık 1991. TÜKEL. GH Yayını. Bakanlıklar. K.. Tarımsal Mekanizasyon 20. 1995.. Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü. Metalik Malzemelerin Kaynak Prosedürlerinin Şartnamesi ve Onayı Kısım 5.. 1991. 81. 221-303 71.. 4/4/1996. TÜRK STANDARDLARI. 72. Bakanlıklar Ankara. 13-15 Eylül.III. İstanbul. Kalite yönetimi ve Kalite Güvencesi Standardları-Seçim ve Kullanım Kılavuzu. Bakanlıklar. Demir-Karbon Alaşımları. A. Kalite Sözlüğü Bakanlıklar.İ. s: 27 68. Ders notu No: 64 . TS prEN 1320. İstanbul 1990. Biometrinin Prensipleri ( İstatistik I ve II Ders Notları ) T.. EKER..M.Ü. Kalite Sistemleri-Son Muayene ve Deneylerde Kalite Güvencesi Modeli. Metalik Malzemeler-Kaynaklı Birleştirmeler-Kırılma Deneyleri. Kalite Sistemleri-Üretim ve Tesiste Kalite Güvencesi Modeli. Yayın No:95. T. 76.İ. MIG / MAG Gazaltı Kaynak Yöntemi. 77. İstatistiksel Proses Kontrol Eğitim Notu. TÜRK STANDARDLARI. 74. 69. Kalitesizliğin Maliyeti. 73..66. Malzeme. s. TS-IS0 9003/Aralık 1991. T. Kaynak-Ergitme Kaynaklı Birleştirmelerin Gözle MuayenesiWelding-Visual Examination of Fusion Welded Joints. TSE-ISO-EN 9000. 78. İ. ACAR. İPK 01. PEŞKİRCİOĞLU. Malzeme ve Ölçme Tekniği Kürsüsü. ANKARA. 2001. T. 80. 2000. ISO 9000 ve Kalibrasyon Eğitimi . Ulusal Kongresi.C. M.. TÜLBENTÇİ. ANKARA. MPM Yayını. MIG-MAG Eriyen Elektrod ile Gazaltı Kaynağı. Üretim Tesis ve Hizmette Kalite Güvencesi Modeli. TÜRK STANDARDLARI.M. ANKARA. TS-IS0 9005/Aralık 1991. TS-IS0 9000/Aralık 1991. TUNALIGİL.C.13-14 70. TS-IS0 9002/Aralık 1991.C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ.D. 1998 İstanbul. TÜRK STANDARDLARI. İstanbul. Kalite SistemleriTasarım/Geliştirme. Bakanlıklar. N. s. Tekirdağ.G. Kalite yönetimi ve Kalite Sistemi Elemanları-Kılavuz. 79. ANKARA. Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü. TAN. TS prEN 970. S. B. ANKARA. Bakanlıklar. B. Bakanlıklar Ankara. 1979. Ankara. 29/3/96. SOYSAL. TÜRK STANDARDLARI. K. Bakanlıklar. N.A. K-Q. . 82. 75.

Bakanlıklar Ankara.C. 98.C. TS 6868. Alevle ve Plazma ile Kesme Hataları-Sınıflandırma. T. Kaynakçılara Yeterlilik Sertifikası Verilme Esasları-Çelik kaynağı için. 92. Soğuk Sarılmış. 8/11/1973 Yaylar (Basınca Çalışan) Silindirik Helisel. Metalik Malzemenin Brinell Sertlik Deneyi. T. Terimler ve Tarifler. TS 1026 Bağlama Elemanları-Somunlar. Bakanlıklar Ankara. Düşük ve Güçlü Büyüteçlerin Seçimi. TS 7226. 86. 1992. Elektrotlar ve Teller. 88.C. Bakanlıklar Ankara. Bakanlıklar Ankara.C. 85.C. T. Yuvarlak Telden. T. T.C. Sertlik Deneyi-Kaynak Dolgu Metali için-Testing of Filler Metals by Means of Weld Metal Specimens-Test Piece for Determining the hardness for Surfacing. T. T. T. Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü. 8/11/1973. T. T. Bakanlıklar Ankara.C. Tahribatsız Muayeneler. Bakanlıklar Ankara. Bakanlıklar Ankara. Metal ve Metal Alaşımlarının Korozyonu-Genel Terimler ve Tarifler. 18/4/1988. 93. TS 1441. TS 139. Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü.C. 21/03/1988. Rockwell Sertlik Deneyi (Metalik Malzemeler İçin). 1978. Çekme Deneyleri-Metalik malzemeler için. Terimler ve Tarifler. 11/4/1995. Yaylar (Basınca Çalışan) Silindirik-Helisel. Sertlik Deneyi 87. TS 2765. T. Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü. 90. Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü. TS 61 Bağlama elemanları-Vidalar. T. Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü.C. T.C. Bakanlıklar Ankara. Bakanlıklar Ankara. T. Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü. TS 7536. Bakanlıklar Ankara.C. Yuvarlak Telden. 16/5/89. 1977. T. Bakanlıklar Ankara. Gözle Muayenede Yardımcı Aygıtlar. Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü. T. 8/11/1973. TS 140. Bakanlıklar Ankara. Bakanlıklar Ankara. Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü.C.C. Kaynak Hataları-Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı İçinSınıflandırma. Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü. Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü. 89. TS 138. TS 7227.Alaşımsız ve Düşük Alaşımlı Çeliklerin Gazaltı Ark Kaynağı İçin. Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü. 84.C. 99. Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü.83. TS 1442. 24/10/1989. Bakanlıklar Ankara. Bakanlıklar Ankara. Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü. T. Bakanlıklar Ankara. TS 5618. 95. Muayene ve Deney İçin Örnek Alma Metodları. Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü. 91. Demir ve Çeliklerin Kimyasal Analiz Metodları. 97. TS 2799. TS 2399. Yaylar (Çekmeye Çalışan) Silindirik-Helisel. Bakanlıklar Ankara. TS 5371.C. 11/4/1989. Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü. Yuvarlak Çubuktan Sıcak Sarılmış. 96.C. . Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü. 1992.C. Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü. 94. Soğuk Sarılmış. TS 1440.

100.E. Theoretical Course. s. E. Library of Congress Catalog Card Number 65-14084. AWS.. CANADA. E.. ÜLGER. Bakanlıklar Ankara. E. İstanbul. 102. Toronto. Bakanlıklar Ankara. B. BAYHAN.... Tarım Makinaları Tasarımında Kalite Kavramı ve Malzeme Sorunu... H. P. YALÇIN. YEREBAKAN. SAĞLAM. 1998. İzmir. 106. Volume -4..O. ULUSOY. TECHNICAL DATA REQUIREMENTS FOR SYSTEMS ENGİNEERİNG AND SUPPORT. A Division of Canadian Standards Association. S. 1977. TS 8824. T.. ANIK. 5-7 Eylül.. VİNÇOTTE... 7-9 . T. Kaynak İlave Metallerinin Deneyi-Kaynak Metali Örnekleri Yardımıyla Ark Kaynaklı Deney Parçalarının Mekanik ve Teknolojik Deneyleri. Welding Handbook 1982. WELD QUALİTY CONTROL AND INSPECTION. 101. 111. İstanbul. Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü. USA. Tarımsal Mekanizasyon 16. C. B. Mühendisler İçin Korozyon. Fakülteler matbaası. E. Çev.. 2002. M. Y.C.C. 12/12/1989. KAYİŞOĞLU. GÜZEL. 107. Welding İnspection. 108. 1995. TS 7706.Belgium.B.. B. ISO 9000 DANIŞMAN. Bursa. 110. WALTON. Bazı Toprak İşleme Alet ve Makinalarında İş Organlarının Aşınması Üzerinde Araştırmalar. ANIK. KOÇ. T. Tarım Makinaları İlkeleri (Gözden geçirilmiş ikinci baskı). Tahribatsız Muayene metodları-Radyografik muayene-Terimler. P. AKDEMİR. B. W. 105. Y. Authorized İnspection Agency. 103. Malzeme Bilgisi ve Muayenesi.M. ÇAKMAK. Canadian Welding Bureau. F. Brussels.M. Kimya Mühendisleri Odası İstanbul şubesi. Ziraat Fakültesi. Y. Ü. Ulusal Kongresi. Kalite Yöneticisi El Kitabı. Metals and Their Weldability. Seventh Edition. S. ÜLGER. PINAR. 104. N. EKER. THOMAS. USA. Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü. ULUSOY. MEYER LTD. N. Weissbach. T. Doçentlik Tezi. BAYHAN. 109.

Üniversal ekim makinası. Korozyon direnci test cihazları (tuzlu sis-nem testi) İmalat İşlem Diyagramları. Yapışma kontrolü test aletleri. Boyahane nem ve sıcaklık ölçüm aleti.EKLER Ek-1 Ek-2 Ek-3 Ek-4 Ek-5 Ek-6 Ek-7 Ek-8 Ek-9 Ek-10 Ek-11 Ek-12 Ek-13 WPQ Kaynak Testi Bilgi Formu-alın kaynağında WPQ Kaynak Testi Bilgi Formu-köşe kaynağında WPS Prosedür Kaynak Testi Bilgi Formu. pnömatik hassas ekim makinası. Dijital mihengir ve granit pleyt Göz ve boyut kontrol ölçü aletleri.alın kaynağında Boya Uygulama Bilgi Formu Genel kaynak hataları referans radyografik görüntüler (Dupont NDT systems radiographer's weld interpretation reference) Şekil 1-9 Genel kaynak hataları referans radyografik görüntüler (Dupont NDT systems radiographer's weld interpretation reference) Şekil 10-18 Araştırmada Kullanılan Alet ve Cihazlar. Penetrant test malzemeleri Radyografi test cihazı ve gereçleri. mikroyapı inceleme düzeni. kimyasal analiz düzeni Sertlik ölçüm cihazları. İç ve dış çap vida mastarları (geçer-geçmez). Optik komparatör (projeksiyon). çekme bükme test cihazları Yay deformasyon test cihazı. yaylı ayaklı döner tırmıklı kültüvatör 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 . Kuru boya film kalınlığı ölçme aleti Boya direnci test cihazı.

etc. Welded From Both Sides. to ASME P-No.PAW or GMAW (QW-408) (Koruyucu Gaz) GMAW Transfer Mode (QW-409) GMAW Welding Current Type / Polarity Test Results(Test Sonuçları) Test Türü Accept (Kabul) / Reject / Red V. Weld Metal. 5G.Radyografik Test Macro Test Fusion(Makro Test Nüfuziyeti) Fillet Weld.) (QW-402) ASME P-No. MANUFACTURER’S RECORD OF WELDER OR WELDING OPERATOR QUALIFICATION TESTS(WPQ) Manufacturer’s Name: Welder’s Name(Kaynakçı Adı): Welding Process(es) Used(Kullanılan kaynak İşlemi): Base Material Welded(kaynatılan esas malzeme): 60° Date(Tarih): Type(Tip): Thickness(kalınlık): 2 10mm 1 3 Kaynak Kesiti(Joint Dizaynı ve kaynak sırası) Manual or Semiautomatic Variables for Each Process ( QW-350) Manuel veya Yarıotomatik Her bir proses için Değişkenler Backing(Metal. Flux.) (QW-405) Backing Gas for GTAW.T-Penetran Test R. etc.T.Fracture Test Values (Değerler) WBS-Welded from Both Sides Remarks(Açıklamalar) . (QW-403) Plate or Pipe (Enter Diameter if pipe) Filler Metal Specification(SFA): Classification(QW-404) Manufacturer-İmalatçı: Weld Deposit Thickness for Each Welding Process ( Kaynaklı malzeme kalınlığı) Weld Position( 1G.T-Visual Test (Gözle Kontrol) P.Ek-1 WPQ Kaynak Testi Bilgi Formu-alın kaynağında WPQ-WELDERS PERFORMANCE QUALIFICATION(Kaynakçı Performans Testleri).

Flux. to ASME P-No. etc.) (QW-405) Backing Gas for GTAW.Ek-2 WPQ Kaynak Testi Bilgi Formu-köşe kaynağında WPQ-WELDERS PERFORMANCE QUALIFICATION(Kaynakçı Performans Testleri). MANUFACTURER’S RECORD OF WELDER OR WELDING OPERATOR QUALIFICATION TESTS(WPQ) Manufacturer’s Name: Welder’s Name(Kaynakçı Adı): Welding Process(es) Used(Kullanılan kaynak İşlemi): Base Material Welded(kaynatılan esas malzeme): Date(Tarih): Type(Tip): Thickness(kalınlık): Manual or Semiautomatic Variables for Each Process ( QW-350) Manuel veya Yarıotomatik Her bir proses için Değişkenler Backing(Metal. Weld Metal.T-Penetran Test R.T-Visual Test (Gözle Kontrol) P.) (QW-402) ASME P-No. Welded From Both Sides.T. (QW-403) Plate or Pipe (Enter Diameter if pipe) Filler Metal Specification(SFA): Classification(QW-404) Manufacturer-İmalatçı: Weld Deposit Thickness for Each Welding Process ( Kaynaklı malzeme kalınlığı) Weld Position( 1G.PAW or GMAW (QW-408) (Koruyucu Gaz) GMAW Transfer Mode (QW-409) GMAW Welding Current Type / Polarity Test Results(Test Sonuçları) Test Türü Accept (Kabul) / Reject / Red V.Fracture Test Values (Değerler) WBS-Welded from Both Sides Remarks(Açıklamalar) .Radyografik Test Macro Test Fusion(Makro Test Nüfuziyeti) Fillet Weld. 5G. etc.

(QW-403) Plate or Pipe (Enter Diameter if pipe) Filler Metal Specification(SFA): Classification(QW-404) Weld Deposit Thickness for Each Welding Process ( Kaynaklı malzeme kalınlığı) Weld Position( 1G. etc. Weld Metal. Welded From Both Sides.T.Radyografik Test Bend-Eğme Testi ( 2 adet yüzden) Bend-Eğme Testi ( 2 adet kökten) Macro Test Fusion(Makro Test Nüfuziyeti) Fillet Weld.Fracture Test Welding Test Conducted by (Test kaynağını yürüten): Nondestructive Tests Conducted by (Tahribatsız Testleri Yürüten): Mechanical Tests Conducted by (Mekanik Testleri Yürüten): Values (Değerler) WBS-Welded from Both Sides Elektrod/Tel Çapı mm AkımTürü/ kutup Akım A Gerilim V Tel İlerleme hızı (m/d) Kaynak İlerlemeHızı (cm/d) Gaz Debisi Lt/d Isı Girdisi J/cm Remarks(Açıklamalar) . Flux. to ASME P-No. etc.T-Penetran Test R.) (QW-405) Backing Gas for GTAW.T-Visual Test (Gözle Kontrol) P.PAW or GMAW (QW-408) (Koruyucu Gaz) GMAW Transfer Mode (QW-409) GMAW Welding Current Type / Polarity Test Results(Test Sonuçları) Test Türü Accept (Kabul) / Reject / Red V. 5G.) (QW-402) ASME P-No.Ek-3 WPS Prosedür Kaynak Testi Bilgi Formu-alın kaynağında WPS-WELDİNG PROCEDURE SPECIFICATION(İmalatçının Kaynak İşlem Spesifikasyonu) Manufacturer’s Name: Welder’s Name(Kaynakçı Adı): Welding Process(es) Used(Kullanılan kaynak İşlemi): Base Material Welded(kaynatılan esas malzeme): Date(Tarih): Type(Tip): Thickness(kalınlık): 60° 2 10mm 1 3 Kaynak Kesiti(Joint Dizaynı ve kaynak sırası) Paso No 1 2 3 Manual or Semiautomatic Variables for Each Process ( QW-350) Manuel veya Yarıotomatik Her bir proses için Değişkenler Backing(Metal.

.. 6.......... (µm) ÖLÇÜM NO (µm) ÖLÇÜM NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ................... 4..........Ek-4 Boya Uygulama Bilgi Formu Tarih: / / RH(Relative Humidity %): TEMP(0C): TARIM MAK.Süre:.... KAT: BOYA 3....... ÖLÇME Cihazı: ELCOMETER 345 ÖLÇÜM NO (µm) ÖLÇÜM NO (µm) MAKİNA Türü:.................. KAT: ASTAR 2..... KUMLAMA PİKLİNG (ASİTLE) BENZİN VEYA TİNERLE TEL FIRÇA VEYA BEZLE TAŞLAMA HİÇBİRİ MONTAJDAKİ ÜRÜNÜN KURU BOYA KALINLIK KONTROLÜ (µm) ÖLÇME SAYISI : Her bir makinanın rasgele 20 ayrı noktasından yapılan ölçümler....... 1............... 2..İMALATÇISI : BOYACI ADI : BOYA PROSES TİPİ : BOYA MAKİNASI : KULLANILAN BOYA TÜRÜ VE İMALATCISI : ÜRETİM TARİHİ VEYA PARTİ NO : FIRIN veya DOĞAL KURUTMA : FIRIN Kurutma ise ÖZELLİKLERİ : FIRINLAMA ile Kurutuluyorsa.................. 3.... KAT: BOYA ÖNCESİ TEMİZLİK : 1. MAKİNA No: .... 5.................. Sıcaklık...

Ek-5 Genel Kaynak Hataları Referans Radyografik Görüntüler (Dupont NDT Systems Radiodrapher's Weld İnterpretation Reference) Şekil 1-9 Şekil-1 Şekil-2 Şekil-3 Şekil-4 Şekil-5 Şekil-6 Şekil-7 Şekil-8 Şekil-9 .

Ek-6 Genel Kaynak Hataları Referans Radyografik Görüntüler (Dupont NDT Systems Radiodrapher's Weld İnterpretation Reference) Şekil 10-18 Şekil-10 Şekil-11 Şekil-12 Şekil-13 Şekil-14 Şekil-15 Şekil-16 Şekil-17 Şekil-18 .

Vakum optik emisyon spektrometre . Japan Cihaz adı : Metalurjik Mikroskop Model : Zwick ZHV 10 Metalografi mikroskobu ve sertlik ölçüm cihazı Cihaz adı : Kimyasal Analiz. spektrometre Model : Foundry – MASTER. Orijin.Ek-7 ARAŞTIRMADA KULLANILAN ALET VE CİHAZLAR Cihaz adı : Metalurjik Mikroskop Model : Nikon Optiphot.

Ek-8

Cihaz adı : OFFİCİNE GALİLEO, DUROMETRİ- Sertlik Ölçüm Cihazı Model : Ergotest Comp 25R, Orijin; İtalya

Cihaz adı : Portable Hardness Test Instrument-Portatif Sertlik Ölçüm Cihazı Model : EQUOTİP, Orjin; Switzerland

Çekme ve bükme test cihazları Cihaz adı : ALŞA Çekme ve Basma Cihazı Model : ODC 003 Üretim Tarihi: Haz. 1982 Seri No: 118

Cihaz adı : AUTO GRAPH Çekme ve Basma Test Cihazı Model : AG-250 kNG SHİMADZU

Ek-9

Yay deformasyon test cihazı Cihaz adı : Amsler Yay Deformasyon Test Cihazı

Optik komparatör (projeksiyon) Cihaz adı : Micro-vu, 500 HP Optical Comparatör

İç ve dış çap vida mastarları (geçer-geçmez) Ölçü aleti adı : Vida Mastarları (Tampon ve Delik Tip)

Dijital mihengir ve Granit pleyt Cihaz adı : Starret 85016 surface plate Cihaz adı : Fowler Digital Height Gauge- Dijital mihengir

Ek-10

Göz ve boyut kontrol ölçü aletleri

Kaynak parametreleri ölçü aletleri Alet Adı:(1)1000A AC/DC Pens ampermetre Alet Adı:(2)YU FONG Dijital clamp meter Alet Adı:(3)HANHART Felix stop watch-kronometre , Alet Adı:(3): Isı tebeşeri

Kaynak ağzı ve profili ölçüm geyçleri; 1-Amerikan tipi çok amaçlı geyç 2-Köşe kaynak kontrol geyci, 3-Köşe kaynak için yaprak geyç 4-Kaynak ağzı açısı için yaprak geyç

Penetrant test malzemeleri Malzeme adı:BT-68 Penetrant Red Dye Batch BT-69 Cleaner Remover (Solvent) Batch No:CN20010328 / 28.03.2001

Seri No: 23 Cihaz adı: Viewer-Film yorumlama ışık kasası. Model: NEB 211.Ek-11 Radyografi test cihazı ve gereçleri Cihaz adı : GAMMAMAT Radyografi cihazı Özellikleri : İzotop. İridyum 192. Radyakmetre(radyasyon ölçer) Boyahane nem ve sıcaklık ölçme aleti Cihaz adı : HT-3001 C DİGİTAL Humudity / Temperature Meter Kuru boya film kalınlığı ölçme aleti Cihaz adı: ELCOMETER 345 .

Ek-12 Darbe direnci test cihazı Tubular impact tester-Tüp darbe direnci test cihazı Yapışma kontrolü test aleti Cross Hatch Cutter-Çapraz ve kare çizici/kesici Korozyon direnci-tuzlu sis test cihazı Cihaz adı : Salt spray corrosion cabinets-Tuz sprey cihazı Korozyon direnci-nem testi cihazı Cihaz adı : Humidity cabinets-Nem dolabı cihazı .

Ek-13 İMALAT İŞLEM DİYAGRAMLARI Üniversal ekim makinası imalat işlem diyagramı Pnömatik hassas ekim makinası imalat işlem diyagramı Kombikürüm imalat işlem diyagramı .

Prof. TSE Tekirdağ ve Edirne Mahalli Temsilciliklerine teşekkürü bir borç bilirim. KUTES A. Tuncay TUNA’ya. Müdürü ve sahibi Mehmet ESMER’e. Yard. JOTUN BOYA Kalite Güvence Müdürü Bülent SEZGİN’e. MERTSAN VE DURMAZ KARDEŞLER Tarım Makinaları imalatçılarına. Bana her zaman manevi destekleri ile güç veren aileme. Kamil ALİBAŞ'a. Kalite Güvence Müdürü Nazmi SUCUKÇU’ya. AKZO NOBEL Kalite Güvence Müdürü Demet EROL’a. Teknisyen Füruzan BALCI’ya. Gör. Kutsal TÜLBENTÇİ’ye ve Kalite Kontrol Bölümü çalışanlarına. ESMER TEKNİK A. Savaş DALMIŞ’a. Prof. Tarım Makinaları Anabilim Dalı hocalarım Prof. İhsan SOYSAL’a. Eğitim Müdürü Prof.Ş. KURT. Dr. Bülent EKER’e. Y. E. Selçuk ALBUT’a. Teknisyen Arslancan DEMİRKIRAN'a. OERLİKON Eğitim müdürü Hacı DOLUTAŞ’a. Meslek Yüksekokulu personeli mesai arkadaşlarım Dr. Dr. Kemal GÜRKAN’a. Atilla BABACAN’a. Dr. Dr. Dr. ARCTECH Firması Eğitim ve teknik danışmanı Prof. Ş. Poyraz ÜLGER’e. Öğr. Bahattin AKDEMİR’e. Mehmet TURAN’a.TEŞEKKÜR Tez çalışmalarımın planlanması. yürütülmesi ve ortaya çıkarılmasında yardımlarını ve ilgilerini esirgemeyen başta danışman hocam Prof. Yöneticisi Erdoğan AVCI ve çalışanlarına. Çalışmalarımı işletmelerinde sürdürmeme izin veren İRTEM. Dr. Öğr. Dr. Doç. Dr. Prof. Prof. Prof. GÜNGÖR. Kalite Güvence Müdürü Selçuk ÖZGÜLER ve laboratuar personeline. eşime ve kızıma şükranlarımı sunuyorum. Birol KAYİŞOĞLU’na ve diğer Tarım Makinaları Öğretim Üyelerine.Ş. Gör. İMKOSAN A. Dr.Ş. Dr. Teknisyen Mansur SARIGÜL’e ve Bilgin TERZİ'ye. HEMA Hidrolik A. Muhittin ÖZDEN’e. Dr.Ş. Doç. GEDİK A. Dr. Dr. Selçuk ARIN’a. . Meslekdaşım ve yeğenim Ege YILDIZOĞLU'na teşekkür ederim. Prof.

Makine Mühendisliğinde devam ettim ve 1982’ de mezun oldum. Selçuk ARIN'ın danışmanlığında yüksek lisans öğrenimime başladım ve 1996’ da tamamladım. Askerlik hizmetimi asteğmen olarak 1984’te tamamladıktan sonra bazı özel şirketlerde makine mühendisi olarak görev aldım. 1997’ de aynı anabilim dalında ve Prof Dr. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalında Prof Dr.ÖZGEÇMİŞ 1957 yılında Düzce’de doğdum.Öğretim Program Danışmanlığı görevimi sürdürmekteyim.Ü. İlk ve orta öğrenimimi Düzce’de tamamladım.Ü. ENKA ve STFA Firmalarında. Selçuk ARIN'ın danışmanlığında doktoraya başladım. Tekirdağ Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladım. Yüksek öğrenimime Hacettepe Üniversitesi. Bu proje kapsamında İngiltere'de yedi aylık süre ile teknik eğitim ve kurslara gönderildim. Evliyim ve bir kız çocuk babasıyım. Halen Tekirdağ Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlisi ve Makine 1. T. . 1992 yılında YÖK/Dünya Bankası II. Zonguldak Mühendislik Fakültesi. 1993 yılında T. değişik projelerde kalite kontrol ve kaynak mühendisi olarak 1992 yılına kadar çalıştım. Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamında.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful