P. 1
Met In

Met In

|Views: 173|Likes:
Yayınlayan: Memo Kahya

More info:

Published by: Memo Kahya on Jun 21, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2013

pdf

text

original

1.

GİRİŞ Günümüz teknoloji çağında endüstri ve ticaretin globalleşmesi, rekabeti de beraberinde getirmiş, kalite ise rekabetin en önemli unsuru olmuştur. Tüketici alışkanlıklarının, en iyi kaliteyi en ucuza edinme isteği, firmaların ürün ve hizmetlerindeki hata oranını en aza indirme ve maliyeti de en düşük seviyeye çekme çabalarını arttırmıştır. Günümüzde tüketiciler, bir ürünü satın aldıktan sonra bir kalite kontrol işlemine başvurmadan, ürünün kalitesine, daha ürünü almadan güvenmek eğiliminde olduklarından, firmalar da bunu gerçekleştirmenin yollarını aramaktadır. Üstün kalite, hatasız ürün veya hizmet ile eşanlamlı düşünülmeye başlanmıştır. Bu gelişme, hatalı ürünlerin hatasızların içinden ayıklanması yerine, sistemin hatasız üretim yapacak şekilde kurulmasını gerekli kılmaktadır. Böylece kalite, en son aşamada değil, üretimin tüm aşamalarında ortaya çıkmakta, bir başka deyişle, kalitenin kendisi üretilmektedir. Bu şekilde hatalar ortaya çıkmadan önlendiği için, maliyetlerde düşmekte ve dolayısıyla rekabette önemli bir koşul olan ucuzluk da sağlanmış olmaktadır (Anık ve Vural, 1996). Üretimin tüm aşamalarında, hataların oluşmasına fırsat vermeden üretmek, tarım makinaları üretimi ile uğraşan sektörlerde de önem kazanmalı ve kalite çalışmalarına daha fazla zaman ayırmaları gerekmektedir. Tarım makinalarının imalatı ve kullanımı alanında çeşitli imalat hataları ile karşılaşılmaktadır. Bu hatalar ve nedenleri araştırılarak ortaya konulmalı, etkin önlemler alınmalı ve kaliteli üretim için gerekenler geciktirilmeden yapılmalıdır. Bunun için tarım makinalarının geçerli ulusal ya da uluslar arası standartlara uygunluğunun sağlanması gereklidir. Trakya Yöresi, ülkemizin tarımsal mekanizasyona elverişli arazi yapısıyla özellikle buğday ve ayçiçeği üretiminde önemli bir konuma sahiptir. Diğer tarımsal ürünlerden soğan, şeker pancarı, çeltik, karpuz-kavun, üzüm ve bazı hububat ürünlerinin de geniş bir alanda ekim, dikim ve hasadı yapılmakla birlikte, en fazla tarımsal makinalaşma ile buğday ve ayçiçeği üretiminde karşılaşılmaktadır. Buna paralel olarak, tarım alet ve makina üreten sanayi de gözle görülebilir bir büyüme evresine girmektedir. Özellikle Tekirdağ ve ilçeleri Hayrabolu’da, Malkara’da daha yoğun ve gelişmiş düzeyde üretici grupları ile karşılaşılmaktadır. Makinaların günümüz teknolojisi ile üretilmesi mutlaka kalitenin yanında başarıyı da getirecektir. Ancak başarının sadece makina, malzeme ve kalifiye işçilikle kazanılamayacağı bilinmelidir. Bunlarla birlikte sistemlerin de ön plana çıkması gerekmektedir. Son yıllarda ISO 9000 Standartları, kalite sistemlerinin kurulmasında iyi bir rehberlik görevi üstlenmiştir. 1.1. Kalite çalışmalarının tarihsel gelişimi İnsanlığın tarihi kadar eski olan üretim faaliyeti sonunda ortaya çıkan mal ve hizmetin amaçlanan gereksinmeyi karşılama derecesi, yani kalitesi de eski çağlardan beri önem verilen bir konu olmuştur. Ortaçağlardan günümüze dek yaşayan çıraklık, kalfalık ve ustalık kavramları kaliteye verilen önemin simgeleri sayılabilir. Batıdaki sanayileşme devrimi ile beraber pek çok konuda olduğu gibi kalite konusunda da önemli gelişmeler oldu, gereksinmeler karşısında yeni kavramlar ortaya çıktı. Kalite kavramının üretim faaliyeti kadar uzun bir geçmişi olduğu söylenebilir. I. ve II. Dünya Savaşlarının çarpıcı etkileri, teknoloji ve ulaşımda sağlanan olağanüstü başarılar, kalitede ustalığın ötesinde kavram ve yöntemlerin ortaya çıkmasını sağladı. İlk takım tezgahlarının ortaya çıktığı 18. asır sonlarından II. Dünya Savaşına kadar, muayene ve kalite kontrol eş anlamlı kullanılıyordu. Bu alandaki gelişme ve yeniliklerin özellikle yüzyılımızın ilk çeyreğinden sonra hız kazandığı göze çarpmaktadır. Sonraları "Toplam Kalite Kontrol" dönemi başlar. İstatistiğin kalite kontrol problemlerinin çözümlenmesinde bir araç olarak

kullanılması ise 1920’lerde başlar. Teorik temellerin oluşturulması ve deneme niteliğindeki ilk uygulamalardan sonra A.B.D.’nin çeşitli bilimsel ve mesleki kuruluşları arasında sıkı bir işbirliği kuruldu. American Society for Testing Materials (ASTM), American Standards Association (ASA), American Society for Mechanical Engineers (ASME) ve benzeri kuruluşlar çeşitli eğitim ve yayın faaliyetleri ile endüstrinin bu konuda bilinçlenmesi ve uygulamaya geçmesi yolunda çaba harcadılar (Kobu, 1987). II. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan iki kutuplu dünya ekonomisi, 1989 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılışı ile yeni bir şekil almış ve 1990 yılından itibaren serbest piyasa ekonomisi olarak tüm dünya üzerinde bir rüzgar gibi esmeye başlamıştır. Rekabette temel unsurlar, düşük fiyat, mükemmel kalite ve hızlı teslimattır. Rekabette kalite kavramına, multidisipliner bir yaklaşım ile bakılmalı, bir ölçme veya kontrolden çok, başlı başına bir sistem olarak ele alınmalıdır. Rekabet, kaliteyi laboratuardan çıkarmış, multidisipliner tabanda ölçülebilen ve ölçülemeyen parametrelere sahip bir sisteme dönüştürmüştür. Kalite için geliştirilen birçok yaklaşım mevcut olup, tümü kalite sistemleri çatısı altında incelenmektedir. Günümüzde zamana dayalı rekabet stratejisi büyük önem kazanmıştır. Bir bakıma hız, kar veya servetle özdeşleşmiştir. Proaktif bir kalite güvence sisteminde işletmenin her faaliyetinde yer alan parametreler, birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak ele alınır (Yerebakan, 1998). 1.2. İmalat hatalarını önlemede kalite kontrolün rolü Ürün kalitesinin korunmasında girdi malların kalite düzeyi çok önemlidir. Kötü malzemenin girdiği bir işletmeden, kötü ürün çıkması kaçınılmazdır. Giriş kontrolü yapmadan malzemeyi üretime sokmak çok ciddi bir risktir. Bu bakımdan işletme mutlaka bir giriş kalite kontrol sistemi oluşturmak zorundadır. Böylelikle kötü malzeme ile işlem yapılması ve bundan dolayı oluşacak zaman ve para kayıpları engellenecektir. Üretim aşamasında ise, kalite planları ve dökümante edilmiş prosedürlere göre test ve kontroller yapılmalıdır. Bu süreç zarfında ortaya çıkan her yarı mamul, ilgili prosedür ya da kalite planları doğrultusunda yapılan muayene ve deney sonuçları alınana ve ürün doğrulanıncaya kadar bir sonraki aşamaya gönderilmemelidir. Kalite planları doğrultusunda ürün kalitesinin korunması için son muayene ve deneylerin yapılması gereklidir. Aktiviteler tamamlanıp kayıt altına alındıktan sonra yetkili personelce gözden geçirilmeli ve ancak onaylandıktan sonra sevkiyata gönderilmelidir. Üründen beklenen koşulların tümü doğrulanmalı, kabul edilemez ürünler karantinaya alınmalıdır. İşlemler sırasında, kırmızı-işlem yapma (hold), sarı-karantina, mavi-hasarlı ve yeşil-serbest, doğrulanmış, anlamına gelen renkli etiketler kullanılmalıdır. Şekil 1.1. de kalite kontrolünde kullanılan uyarı örnekleri verilmiştir.

TARİH........KONTROLÖR.........

TARİH........KONTROLÖR.........

İŞLEM YAPMA
SEBEP:..........................

SERBEST-OK
SEBEP:..........................

TARİH........KONTROLÖR.........

TARİH........KONTROLÖR.........

KARANTİNA
SEBEP:..........................

HASARLI
SEBEP:..........................

Şekil 1.1. Kalite kontrol elemanlarınca kullanılan uyarı örnekleri İmalat hatalarını önlemede İstatistiksel Proses Kontrolünün önemi her geçen gün artmaktadır. İPK bir ürünün en ekonomik ve yararlı bir tarzda üretilmesini sağlamak amacıyla veri toplamak, analiz etmek, yorumlamak ve çözüm yolları önermek üzere istatistik prensip ve tekniklerin üretimin tüm aşamalarında kullanılmasıdır. İPK üretimin önceden belirlenmiş kalite spesifikasyonlarına uygunluğunu sağlayan, standartlara bağlılığı hedef alan, uygun olmayan ürün üretimini en aza indirgemekte kullanılan bir araçtır. Bütün işlemler, makina, takım, yöntem, malzeme, operatör, bakım ve çevre şartlarından kaynaklanan bir değişime uğrarlar. İşlenen parçaların ölçüleri-özellikleri arasında küçük de olsa mutlaka birbirine göre fark vardır. Farklılığın genel sebepleri; titreşim, sıcaklık, nem ve gerilim dalgalanması olduğu gibi, özel sebepleri de takım kırılması, takım aşınması, gevşeyen bağlantılar, tezgah boşlukları, yatak aşınmaları, malzeme cinsleri ve operatör tecrübesizlikleri olabilir. İstatistiksel yöntemlerin kullanılmasında karşılaşılan sorunların en önemlisi veri toplamadır. Yanlış ya da gerçeklerle bağdaşmayan veriler, yetersiz veri toplama yöntemleri, veri iletiminden doğan hatalar ve hatalı matematiksel işlemler, anormal değerlerin kullanılması, uygun istatistiksel yöntemlerin belirlenmemesi ve deneyimsiz kişilerin yaptıkları yanlış uygulamalardan kaçınılması gereklidir. Gerçek verilere dayanmayan fikirler ve kişisel görüşler, kalitenin geliştirilmesinde başlangıç noktası olamazlar. Uygun yöntemlerle toplanan veriler toplandığı şekliyle kalırlarsa rakam yığınından öteye gidemez ve prosesteki değişmelerin anlaşılmasına olanak tanımazlar. Toplanan verilerin tasnifi, değerlendirilmesi ve amaca uygun bir şekilde ifadesi gereklidir. Veriler, ya mevcut durumu tespit etmek için ya da prosesi kontrol altında tutmak ve iyileştirmek için toplanırlar. Verilerin toplanmasında dikkate alınacak konular şöyle sıralanabilir; -Verilerin ne amaçla toplandığı belirlenmelidir. -Nerede, ne zaman ve kim tarafından toplandığı bilinmelidir. -Veriler toplandığı yere göre sınıflandırılmalıdır. -Kullanılacak ölçü aletleri, ölçü birimleri, parti miktarları ve veri sayısı belirlenmelidir. -Veriler hazırlanan bir form üzerine kaydedilmelidir. -Ölçüm yöntemleri ve cihazların doğru olması, periyodik bakımlarının gerçekleştirilmiş ve kalibrasyonlarının yapılmış olması verilerin güvenilir olması açısından önemlidir.

4.1. sağlamlığını bozmadan hatalı olanlardan ayırma işlemidir. Girici Sıvılarla Kontrol (PTPenetrant Test). 1.NDT (Non-DestructiveTest) üretilen sağlam mamullerin yararlılığını koruyarak. Mamul ya da yarı mamul. uç demirler. Ancak tarım makinaları üreticilerinin. tekerlek-lastik. Gözle Kontrol (VT-Visual Test). En fazla kullanılanlar. hangi kalite düzeyi ve standartlara sahip olması gerektiği çok iyi belirtilmelidir. makinayı % 50 oranında yan sanayi ürünleri ile tamamladıkları önceden araştırılmıştır. Yan sanayi ile tarım makinaları üreticisi ilişkisi Tarım makinaları üreticileri özellikle ayçiçeği ve buğday üretiminde kullanılan makinaları üretirken. Tarım makinaları üreten pek çok işletmeci özellikle döküm malzemeleri fason olarak dışarıya yaptırmaktadırlar. Bir pnömatik ekim makinasının %47’sinin işletme atelyesinde. . Ayrıca yapılan birleştirmelerin büyük oranda kaynaklı imalata dayalı olduğu düşünülürse. yaylar. % 53’ünün ise yan sanayide yaptırıldığı ya da hazır olarak sağlandığı bulunmuştur (Karagöz. kaynak makinalarının verimli ve doğru çalıştırılması. Burada iletişim kuran kişilerin veya satın alma personelinin teknik eleman olmaları gerektiği gibi malzemeden çok iyi anlamaları da zorunludur. her türlü döküm malzemesi. zincirler. girdi aşamasında daha fazla karşılaşılmaktadır. rulman yataklar. tedarikçiden istenilen her malzemenin özellikleri çok iyi açıklanmalı. Kaynaklı imalatta karşılaşılabilecek pek çok sorunun yine. özellikle kaynakların sızdırmazlık kontrolünde uygulanan testlerden (basınçlı hava. mukavemet değerlerini ve tam olarak ne tür bir döküm malzemesi istediğini teknik olarak açıklamalı ve bir şartname ile döküm malzemesi çok iyi tanımlanmalıdır.4. Magnetik Parçacıklarla Test (MPT-Magnetik Partikül Test). hareket ileten organlar. Burada en büyük sorun.3. bakımı. vakum kutusu.1. dişliler. Günümüzde üretimin her safhasında uygulanabilen pek çok türde tahribatsız deney türü vardır ve gelişen teknoloji ile önemi daha da artmaktadır. satın alma birimi ile paralel düşünmek zorundadır. Tarım makinası üreticilerinin dışarıdan hazır olarak aldıkları malzemelerin başında civata-somunlar. kaynak makinaları ve sarf malzemeleri üreten kuruluşlarla da yeterli bir diyalog içerisinde olmadığı görülmektedir. Döküm malzemeler gibi uç demirlerinin de uygun bir ısıl işlemle yüksek sertlik derecelerinde imal edilmeleri istenmelidir. dökümcünün gönderdiği her malzemenin kontrol edilmeden kullanılıyor olmasıdır. Ultrases Dalgaları ile Test (UT-Ultrasonik Test) ve Radyoaktif ışınlarla yapılan test (RT-Radyografik Test) sayılabilir. Özellikle balta ayaklar için aşınmaya dayanıklı daha sert özellikler istenmelidir. tolerans ve kriterler belirlenirse daha kaliteli bir yan sanayi ürünü elde edilmiş olur. Eğer önceden yapılacak bir anlaşma ile muhtemel hatalar. Genel malzeme hataları Genel malzeme hatalarına. Ayrıca malzemeyi tahrip etmeden. bu konuda uzman kişilerle çözümlenmesi gereklidir. köpük testleri) de günümüzde geniş ölçüde faydalanılmaktadır. 1. Endüstrinin her alanında kalite kontrolcülerin vazgeçemeyeceği testler arasındaki yerini korumaktadır. Eğer bir firma girdi kontrolü ile ilgili ciddi çalışmalar yapmak istiyorsa. plastik parçalar ve daha pek çok malzeme bunlara eklenebilir. 1990). basınçlı su. Üreticiden malzeme spesifikasyonunu. İmalat hatalarını önlemede tahribatsız testlerin önemi Tahribatsız deneyler . kullanılacak personelin eğitimi de çok önemli bir konudur.

tarım makinaları sanayicimiz için çok önemlidir. parça boyutuna ve proses kontrolü gibi birçok değişkene bağlı olarak farklı şekilde. Eğer katılaşma. birçok hata doğrudan doğruya insan faktöründen kaynaklanır. dizaynı kalın . Bilinen en eski şekillendirme yöntemi olan döküm. sıvı metalin kalıba döküldükten son katılaşma haline gelinceye kadar ki sürede farklı etkenlere bağlı olarak oluşur. Bu hatalar ile karşılaşıldığında. kalıpçı ve maça yapımcısının kontrolü dışında meydana gelmekle beraber. en gelişmiş yöntem ile seramik kalıplara doldurulması ve katılaşmasıdır. Mikrogözeneklilik: Alüminyum ve magnezyum alaşımlarında bölgesel olarak tane sınırlarında oluşan çok ince gözenekliliktir. Boşlukların boyutları değişmekle birlikte bir araya toplanmış gaz boşlukları da gözenekliliği oluşturur. Yine birçok nedenin birlikte etkilemesi ile tek bir hata oluşabilmektedir. her bir döküm alaşımının katılaşması sırasında benzer bir mekanizma yani yapı oluşumu.Bunlardan başka boya ve kaplama malzemeleriyle ilgili problemlerde yetkili kurumlarla birlikte çözüm yoluna gidilmelidir. Kalıp veya maça gazlarından dolayı oluşan gaz boşlukları. erimiş metaldeki hidrojen gazından kaynaklanmaktadır. birçok nedenlerin ortak bir sonucu da olabilir. Temelde. kalıp dizaynına. bazı işlem hataları. hatalar malzeme cinsine. sıvı metalin en basit yöntem ile kum kalıba. kumun nem miktarı azaltılarak. gazların ortamdan uzaklaşmasına olanak sağlamayacak kadar kısa sürede meydana geliyorsa. çekme ve hatalar oluşur. Döküm hatalarını radyografi veya radyoskopi yöntemleri ile tespitindeki görsel anlamı ile boşluk tipi ve çatlak tipi olmak üzere ikiye ayırabiliriz. sadece bir tek sebebin fonksiyonu olabildiği gibi. Tarım makinaları üreticileri satın aldıkları boyanın imalatçıları ile yeterli bilgi ve tecrübe alışverişi yapmadığı için halen çok yaygın boya ve korozyon sorunları yaşamaktadır. Döküm hataları. 1. Çok sayıda küçük gözenekten oluşmuş gözeneklilik. boyutta ve görüntüde olabilir. kumun gaz geçirgenliği artırılarak. Döküm hataları ile ilgili genel tanımlamalar Yan sanayi ürünü döküm malzemelerde.2. kalıp metal reaksiyonu sonucu hidrojen gazının çıkması yüzeyde veya yüzeyin hemen altında 1 mm çapında iğne başı (pinhole) tipi boşluklar oluşturur. hızlı maden akışı düzenlenerek ve döküm sıcaklığı artırılarak önlenebilir. havalandırma delikleri açılarak. Gözeneklilik (porosity) : Döküm parçasının en son soğuyan bölgesinde görülen küçük gözeneklerdir.4. Alüminyum alaşımlarında gaz alma işleminin tam olarak yapılamaması veya döküm sırasında hava ile fazla teması tüm döküm parçada dağılmış gaz boşlukları meydana getirir. döküm hatalarının önce tanımlanarak parçada yerinin ve boyutunun belirlenmesi daha sonra da hataların oluşum nedenlerinin araştırılarak ortadan kaldırılmasının gerekliliği üzerinde durmuştur. Döküm sıcaklığı azaltılarak. Bir döküm hatası. Kum dökümde. araştırmasında hatasız bir döküm elde etmek için. Aynı zamanda. Genelde. Tahribatsız muayenenin parçaya zarar vermeden uygulanabilecek tek hata belirleme yöntemi olduğunu vurgulamıştır. malzeme içinde bu tip hatalar oluşacaktır. dökümün üst yüzeyine yakın veya yüzeyin hemen altında oluşurlar. Aygün (1999). Boşluk tipi hatalar Gaz boşlukları: Genelde küresel biçimde ve düzgün yüzeylere sahip olan bu tip hatalar yapılarının çok düzgün olmaları nedeniyle radyografik film veya monitörden kolayca tespit edilebilir. tanımlanabilmesi ve muhtemel sebeplerinin neler olabileceği konusunda fikir yürütülmesi.

bazı bölgelerin bazı alaşım elementlerince daha fazla zenginleşmesi bu bölgelerde konsantrasyon farklılıkları oluşturur. Yüzey çukurları (Blow holes) : Sıcak ergimiş metal nemli ve kirli kalıba döküldüğünde. Bu tip hatalar. Metal yürümemesi: Metal akışkanlığının düşük olması. pek çok küçük çekme boşluğunun oluşturduğu dallanma şeklinde olan taneler arası çekme boşluklarıdır. Çekme boşluğu: Belli bir şekli olmayan. Bu tip hatalar katılaşma noktası sıcaklığında. Çatlak tipi hatalar. çil kullanılarak ve fosfor içeriği azaltılarak bu hatanın oluşumu önlenebilir. kalıp içindeki gazın tamamen boşaltılamaması ve düşük döküm hızında çalışılması. Segrigasyon: Alüminyum ve magnezyum gibi düşük atom numarasına sahip alaşımlarda. sıcak metal nemin hemen buhara dönüşmesine neden olur ve yüzeyden içe doğru bir seri sıralı boşluklar oluşturur. Korrosiv ortamlarda statik yük uygulaması. Kum. dizaynı kalın kesitleri elimine edecek şekilde modifike ederek ve çil kullanarak bu tip hatanın oluşumu önlenebilir. Ayrıca metale cüruf karışmasından veya ergitme sırasında yüzeye çıkamayan oksit ve pislik ise cüruf kalıntılarını oluşturur. Parçanın farklı yerlerinde ve yüke maruz kalan yerlerinde oluşur. ince kesitlerde kalıp tamamen dolmadan metalin donmasına neden olur. en son soğuyan bölgelerde yeterli sıvı metal girdisi olmamasından dolayı oluşur. kalın kesitlerde ve besleyici ağızlarında oluşan hatalardır. döküm sıcaklığı azaltılarak. sülfür ve fosfor gibi ergime noktaları düşük olan elementlerin katılaşma ara yüzeyi boyunca merkeze ulaşmaları ve burada katılaşmaları ile meydana gelir. Bu durum döküm sıcaklığı artırılarak ve kalıp hızlı ve kesintisiz doldurularak giderilebilir. besleyici ve çil hesapları doğru yapılarak önlenebilir. Çatlak : Soğuk çatlaklar. çekmenin sınırlandığı ve gerilimsiz soğumanın mümkün olmadığı durumlarda meydana gelir. Metalin katılaşması ve soğuması sırasında. Bunlar yuvarlak ve derinliği çok az olan yüzey bozuklukları şeklindedir. Çeşitli . kalın kesitlerde bu tür hatalar mikroçekinti olarak ortaya çıkar. karbon eşdeğeri azaltılarak. Döküm sıcaklığı azaltılarak. cüruf ve diğer kalıntılar: Kalıptan veya yolluk sisteminden düşen kumlar katılaşma sırasında malzeme içerisinde kalır. Genelde ince kesitlerde oluşur. Belli bir elementin zenginleşmesi genellikle merkeze doğru olur. Bazen mikroçekintiden büyüktür ve görüntü olarak süngere benzer. gerilimli korozyon çatlaklarına neden olur. Önce dökülen metalin yüzeyinde bir oksit tabakası oluşur ve sonradan dökülen metalle birleşme sağlanamaz.kesitleri elimine edecek şekilde değiştirerek. Süngerimsi çekinti (Sponge shrinkage) : Birbirleri ile bağlantısız küçük çekme boşluklarının oluşturduğu bölgelerdir. Diğer döküm hataları Soğuk birleşme: Döküm bir seferde yapılmamışsa bu tip hatalar ortaya çıkar. karbon. Mikroçekinti: Döküm parçasının en son katılaşan bölgesinde. metale maksimum dayanma değeri üzerinde statik yük uygulanması sonucu oluşurlar. Sıcak yırtılma (Hot tear) : Parçanın soğuması sırasında ortaya çıkan gerilimlerin oluşturduğu çatlaklardır ve et kalınlığının kalından inceye doğru değiştiği bölgelerde tane sınırları boyunca oluşur.

kav ve diğer demir olmayan yabancı maddelerin varlığı neden olur. Kaynak hataları ile ilgili genel tanımlamalar Kaynak hatalarının değerlendirilmesi ve tanımlamasında. Ayrıca MIG/MAG gazaltı kaynak yöntemi ve ergiyen elektrod ile yapılan gazaltı kaynağında en çok karşılaşılan hata türleri ve bunların nedenleri üzerinde.alüminyum alaşımlarında. • Kaynak sırasında elektrodun yanlış açıyla tutulması. Kaynak metali ile esas metal veya üs tüste yığılan kaynak metaline ait pasolar arasında birleşmeyen kısımların bulunması sonucunda bu hata ortaya çıkar. • Elektrodun fazla zig-zag hareketler yapması. Ergiyen elektrod ile gazaltı kaynağında iki tür kalıntı ile karşılaşılır. Nedenleri. • Akım şiddetinin uygun seçilmemesi. Kötü ağız dizaynı. MIG-MAG kaynağında nüfuziyet azlığının oluşmasının nedenleri. esas metal veya ek kaynak metalinin tamamen ergimesine engel olduğundan yetersiz bir birleşme ortaya çıkar. Kaynak anında ergimenin bütün malzeme kalınlığınca aynı olmaması sonucunda. Bu maddeler. bağlantının alt kısımlarında kırılmaya neden olabilecek oyuk ve çentikler oluşur. örtülü elektrod halinde olduğu gibi büyük bir sorun değildir çünkü. • Akım şiddetinin yüksek seçilmesi. Kaynak hataları ve metalik malzemelerin ergitme kaynağında meydana gelen hataların sınıflandırılması” standardından faydalanılmıştır. • Birleştirme yerinin geometrisine uygun bir elektrod çapının seçilmemesi. Oluklar dikiş boyunca. oksit. Yetersiz ısı girdisi. Nüfuziyet azlığı. MİG-MAG kaynak yönteminde curuf kalıntısı problemi. dinamik zorlamaların etkisi altındaki bağlantılarda istenmezler. Hatalı bir teknik uygulanması. Çok büyük kaynak ağız genişliği. “TS 7536 / Ekim 1989. Kalıntılar gerek kaynak kesitini zayıflatmaları ve gerekse de çatlak başlangıcına neden olduklarından arzu edilmezler. Birleşme azlığına genellikle curuf. • • • • • • Kirli kaynak ağzı yan yüzleri. • Kaynakçının aşırı hızla çalışması. Arc-Tech Firması'nın "MIG/MAG gazaltı kaynak yöntemi" yayınlarından yararlanılmıştır. • Kök pasosunun kötü çekilmesi. kaynak . Nedenleri. Bunlar curuf ve oksit kalıntılarıdır. Isı girdisi ve çil kullanılarak alaşım elementlerinin homojen dağılımı sağlanabilir. • Esas metalin aşırı derecede paslı olması. 1. Yüksek ısı girdisi ile çok hızlı kaynak uygulaması. Birleştirme azlığı (Yetersiz ergime) . sürekli veya kesintili olarak devam eder. Bu hata ana malzemede ve dikişin kenarında oyuk veya çentik şeklinde ortaya çıkar. bu olayın tersi gerçekleşir yani merkez bazı alaşım elementlerince fakirleşir.5. Yanma olukları kaynak dikişi kesitini zayıflattıklarından ve çentik etkisi yaptıklarından özellikle. Kalıntılar. • Uygun kaynak ağzı açılmaması. Yanma olukları veya çentikler.

çatlak içeren bir kaynaklı bağlantının gerek dinamik ve gerekse statik zorlanmasına izin verilmez. yüksek mukavemetli çeliklerde daha sık olarak rastlanır. Sıcak çatlakların oluşumu için engeller. Özellikle. • Sıcak çatlak oluşumunu teşvik eden elementler içermeyen esas metal kullanmak. yüksek karbonlu ve alaşımlı. Kaynak metalinin esas metal üzerine birleşme olmadan taşması durumudur. Bu yüzden parçaların olabildiğince serbest hareket edebilecek konumda olmaları istenir. demir dışı metallerde de kükürt ve çinko içermesi sonucu karşılaşılır. soğuma hızı ve çekme gerilmeleri bu tür çatlakların başlıca nedenleridir. • Çelikler halinde yüksek manganlı kaynak elektrodu kullanmak. Çok pasolu kaynakta bir sonraki pasoya başlamadan önce bunların temizlenmesi özellikle önerilen bir konudur. • Kaynak edilecek parçalara kaynaktan önce ve sonra tav uygulanmalıdır. iç gerilmelerin dağılmasında önemli rol oynar. (yüksek akım şiddeti ile geniş pasolar çekilmelidir). Yumuşak çeliklerde kükürt gibi bazı alaşım elementlerinin fazlalığı da çatlamaya neden olur. Çatlaklar . Ancak özellikle çeliklerin kaynağında kullanılan bazı tür elektrodlar dikiş üzerinde çok az miktarlarda camsı bir curuf oluştururlar. yatay ve düşey düzlemdeki. parçaya verilen ısının çabuk dağılması önlenmelidir. Sıcak çatlaklara çeliklerde ana metalin fazla kükürt. Ana metalde oluşan çatlaklara yalın karbonlu ve az alaşımlı yumuşak çeliklerde nadiren. Bu olaya kaynaktan sonra ısıdan etkilenen bölgenin sertleşmesi neden olmaktadır. • Temiz koruyucu gaz kullanmak. • Ortam sıcaklığının 0°C ve altında bulunduğu durumlarda yapı çeliklerinin kaynağında dahi hafif bir önısıtmaya gerek vardır. Çatlaklara genellikle dikişteki bölgesel gerilmeler neden olmaktadır. • Çok pasolu kaynaklarda. dikiş biçimini değiştirmek. • Kaynak dikişinin (kök pasonun) boyutlarını arttırmak. Kaynak hataları arasında en tehlikelileri çatlaklar olup. Oluşum şekline göre de kaynak banyosu katılaşmaya başladığı anda oluşan sıcak çatlaklar ve kaynak metali katılaştıktan sonra ortaya çıkan soğuk çatlaklar olarak da gruplandırılırlar. Kaynak yerinin bir hava akımı ile çabuk soğutulması veya düşük ortam sıcaklıkları çatlama eğilimini artırır. Bu taşma ya tek tek bölgeler halinde ya da bütün dikiş boyunca ortaya çıkmaktadır. Kaynak dikişinin taşması. fosfor ve kurşun içermesi. önceden tavlama işlemi uygulanmadığı durumlarda. boylamasına ve krater çatlakları gibi gruplarda sınıflandırılır. • Kaynak ağzı geometrisini. puntalama işleminden ve arkı kaynak ağzının dışında tutuşturmaktan kaçınılmalıdır. Kaynak metalinde oluşan çatlaklar. Kaynak sırasındaki çarpılma ve çekmelere karşı koyan kuvvetler. Ana metalin bileşimi. • Sertleşme eğilimi fazla çeliklerin kaynağında. Taşmanın . yatay dikişlerin (korniş) kaynağında torçun tutuş açısına ve el hareketine dikkat edilmelidir. • Kaynak dikişinde oluşan gerilmeleri azaltmak amacı ile öntav-preheat uygulamak. Esas metalde oluşan çatlaklar. Önlemek için. Bu olaya kaynak hızını azaltıp ark gerilimini yükselterek engel olunabilir. • Parçaya verilen ısı miktarı arttırılmalıdır. Gereğinden fazla kalın elektrod kullanmaktan kaçınılmalıdır.banyosu curuf örtüsü yerine bir koruyucu gaz atmosferi tarafından korunmaktadır. Biçim bakımından enlemesine. Ayrıca kaynak dikiş kesitinin ana metalin kalınlığı yanında çok küçük olması da bu çatlaklara neden olur. MİG-MAG kaynağında yanlış manipülasyon da taşmaya neden olur.

Hatalı kaynak biçimi ve boyutu. 1.önlenmesinde. Şekil 8. Şekil 3. kökte sarkma. kaynak bölgesine rutubet taşınması. Bunlar gaz kabarcığı denilen tek tek yuvarlak veya gaz kanalı diye adlandırılan uzunlamasına boşluklar halinde dikiş içinde yer alırlar. Şekil 9.Ölçüsüz kaynak ağzı (kaçıklık). genel olarak kaynağa yatkın olmayan ana metal. sıçrantılarla tıkanmış gaz nozulu. çok yüksek ve çok düşük ark gerilimi. Şekil 10. Bu hatanın bağlantının dayanımı yönünden görünür bir etkisi yoktur. Sıçrantılar (spatter). diğer bakımlardan hatasız fakat dikişin biçim ve boyutu bakımından farklı kaynaklar bu gruba girer. Şekil 2. Aşırı sıçrantı kaynak dikişinin görünüşünü bozduğu gibi gereksiz elektrod tüketimine de neden olur. fazla içbükey veya dışbükey.1. Şekil 5. Şekil 4. Çok çeşitli oluşum nedeni olan gözenekler kaynak banyosunda sıkışıp kalan gazların oluşturduğu boşluklardır. çekilen pasoların sayısı ve kaynak hızı gösterilir. Yanlış çalışma tekniği.Excessive penetration – Aşırı nüfuziyet. uygun olmayan koruyucu gaz türü.İnternal (root) undercut – İçte (kökte) yanma oluğu Şekil 7. aşırı yüksek kaynak hızı sayılabilir. Bu tür hatalara nedenler olarak.Burn through – Kökte lokal konkavite.External concavity or insufficient fill – Yüzeyde eksik nüfuziyet. Taşmalar özellikle dinamik zorlamalarda tehlikelidir. Nedenleri. örtülü elektrod ile yapılmış punta üzerine MIG-MAG ile paso çekilmesi. uyumsuz tel. Kaynak sırasında çeşitli nedenlerle oluşan patlamaların etkisiyle oluşan küçük metal parçacıklarının çevreye sıçrantısıdır. kaynak metalini veya ana metali bir keski veya tel fırça ile temizlemek gerekir bu da zaman kaybına neden olur. kalınlık azlığı ve eşit olmayan dikiş uzunluğu şekillerinde olabilmektedir.İnternal concavity (suck back) – Kökte konkavite. Gözenekler. fazla uzun serbest tel ucu. . kirli tel veya iş parçası. Genellikle. Sıçrantıyı yok etmek için .ölçüsüz kaynak ağzı (kökte nüfuziyetsizlik). elektrod çapının uygun seçilmemesi. Şekil 11.İnterpass slag inclusions – Pasolar arası curuf kalıntıları. zayıf gaz koruması. Genel olarak CO2 gazı koruyucu gaz olarak kullanılması halinde. çünkü bu noktalarda bir gerilme yığılması oluştururlar. Genel kaynak hatalarının radyografik görüntüleri Kaynakların radyografilerinin değerlendirmesinde “Dupont NDT Systems Radiographer’s Weld Interpretation Reference “ fotoğraflarından yararlanılmıştır.Offset or mismatch with LOP (lack of penetration) . Bu hatalar. Gözenekler dikişin taşıyıcı kesitini azalttığı için dayanım değerlerini de düşürür ve aynı zamanda yerel gerilme birikmelerine neden olurlar. Ergiyen elektrod ile gazaltı kaynak yönteminde en sık karşılaşılan kaynak hatası gözeneklerdir. Dupont’un NDT sistemi referans fotoğrafları görsel açıdan daha iyi fikir vereceği düşünülerek aynı kontrast ve fonda Ek-5 ve Ek-6’da aşağıda açıklanan sıraya göre verilmiştir. yanlış torç açısı.5. diğer gazlara göre daha fazla sıçrantı görülür. Bunlar gerek kaynak dikişinin gerekse ana metalin yüzeyinde istenmeyen ve kesinlikle temizlenmesi gereken küresel kabarcıklar oluştururlar.İncomplete or lack of penetration – Kökte eksik (yetersiz) nüfuziyet. uygulanan akım şiddeti. Şekil 6.Elongated slag lines (Wagon tracks) – Sıralı curuf kalıntısı. akım şiddetinin uygun seçilmesi ve kısa ark boyu ile çalışılmasının da önemli etkisi vardır.External undercut – Dışta yanma oluğu. Şekil 1-Offset or mismatch(Hi-Lo) . yüzey bozukluğu. kaynak ağızlarının iyi hazırlanmaması.

Şekil 16.Tabancanın yüzeye dik açıyla tutulmayıp çeşitli açı ve şekillerde tutulması nedeniyle boyanın bir noktada yığılması Çözüm: .Transverse crack – Enine çatlak.Boya yüzeyinin yaşlanması Çözüm: 320 nolu zımpara kağıdı ile yüzey temizlenir ve üzerine bir primer surfacer (astar) atılır.Viskozitenin uygun olmaması.Yetersiz inceltme .Interpass cold lap – Pasolar arası soğuk bindirme.Sütlenmiş yüzeye retarder katılmış ince bir film geçilir .Kötü tiner kompozisyonu Çözüm: .Solventlerin çok seri buharlaşması . Açıklama: .Çok boya kullanmak . Pratikte rastlanan en önemli hatalar ve bunların önlenmesi için alınacak tedbirler şu şekilde özetlenebilir. Tamamen kuruduktan ve zımparalandıktan sonra üst kat atılır. Akma veya sarkma: Nedenleri: . .Cluster porosity – Yoğun gruplaşmış gaz boşlukları. Orange pell. Boya hataları ile ilgili genel tanımlamalar Boya uygulaması herhangi bir işçinin yapabileceği basit bir iş değildir.Root pass aligned porosity – Kök pasoda sıralı gaz kanalları. Blusning-sütlenme: Nedenleri: .Püskürtücü odasından kuvvetli hava çekişi .Boya akmaya başladığında akıntı yumuşak bir fırça ile dağıtılmalı. tabancanın yüzeyden uzaklığı normal uygulamalarda 20 cm. . Lifting veya boyanın kalkması: Nedenleri: .portakallanma Nedenleri: .Yüksek nemli ortamda uygulama .Boya ve yüzey arasındaki sıcaklık farklılıkları .Tabancanın yüzeyden çok uzak tutulması .Yetersiz veya dikkatsiz yüzey temizliği .Püskürtücü odasından yüksek nem gelmesi.Longitudinal root crack – Kökte boyuna çatlak.Tabancanın yüzeye çok yakın tutulması . Açıklama: Boyaya uygun tiner katılır.Alt kat tamamen kurumalıdır.Yeni kurumuş bir sentetik yüzeye kuvvetli solventler içeren selülozik malzeme atılmamalıdır.Tinere % 5. Açıklama: Boyanın viskozitesine çok dikkat edilmeli.Şekil 12.Düzensiz kuruma .6.10 retarder ilave edilir. yüksek basınçlı uygulamalarda yaklaşık 30 cm olmalıdır. Şekil 17. Yanlış uygulamalar ve yetersiz bir işçinin yapacağı hatalar boya ömrünün azalmasına neden olur.Üst katın çok kalın uygulanması . 1.Scattered porosity – Dağınık (saçılmış) gaz boşlukları. Şekil 14. gerekirse akmalar zımparalanmalı . Şekil 13. tabancanın yakın tutulması . Şekil 18.Püskürtücü basıncının kötü olması . Şekil 15.Lack of side wall fusion (LOF) – Yan yüzeyde nüfuziyetsizlik.Alt katın tamamen kurumasından önce ikinci bir kat uygulanması . tabanca daha seri kullanılmalıdır.Boya miktarı azaltılmalı.

Kalın uygulama .Alt kat kurumadan ikinci bir kat atılması .Çok kalın uygulama yapılmamalı. Bu süre çok kısa olmadığı taktirde oluşan tebeşirlenme polisajla giderilmeye çalışılır. Chalking–tebeşirlenme Güneş ve hava şartlarındaki değişmelerle beraber boyanın okside olmasından kaynaklanır. .Çok kalın uygulamalardan kaçınılır.Çözüm: Portakallı yüzeyi 400-600 numara zımpara ile yaş zımparalayıp üzerine yukarıda bahsedilen nedenlere dikkat edilerek bir kat daha atılır. .Solventlerin çok seri buharlaşması Trinkling-kırışma Nedenler: . . Bu oksidasyon çok çabuk oluyorsa bu bir boya hatasıdır. Alligatör-skin.Korozyon . İkinci bir kat atıldığında boya üzerinde fish eyes-balık gözü denilen açılmalar oluşur.Metallerin yetersiz yüzey temizliği .Boya ile yüzey arasındaki büyük sıcaklık farklılıkları .kaynama Nedeni: Kuru sprey tatbikatı veya sıcak havada çok kalın film atılması Çözüm: .Çok kalın film .Sprey havasına yağ ve su karışması . Pin holes. Tüm boyalar zamanla okside olurlar.Boyanın kuruma karakterleri çevre sıcaklığına bağlı olması dolayısıyla uygun olmayan sıcaklıkta uygulama yapılması Çözüm: .Eğer çok sıcak havalarda uygulama zorunluysa boya içine % 5-10 retarder ilave edilmelidir.Yetersiz veya çok yüksek atomizasyon .Hatalı tiner kullanımı . atılan kat üzerine boyanın solventlerinin tamamen buharlaşmasına yetecek bir süre bıraktıktan sonra ikinci bir kat atılmalı .Tavsiye edilen tinerin kullanılması ve çok seri buharlaşan tinerlerden sakınmalı. Çözüm: Yukarıdaki nedenleri önleyecek önlemlerin alınması. Blistering-kabarcıklaşma Nedenleri: .Uygulama öncesi yüzeyde kalan el izleri .Sentetik boyalarda uygulama sonrası 24 saat içinde güneş ışınlarından ve çok sıcak havadan sakınmalı.Çok yüksek nem.kabuk Nedenleri: . Silicone-silikon problemleri Polisaj veya waxlar silikon içereceğinden ikinci bir uygulamada sorun çıkması muhtemeldir.

1991). . Ayrıca iyi yapılamayan boya ve kaplama nedeniyle binlerce ton metalin korozyona uğrayarak doğaya karışıp gitmesine. Araştırmanın amacı. Çalışmalarda. 1950’li yıllarda yaptığı araştırmalarında amaca uymayan bir üretimin maliyetinin işçi başına yıllık 180-520 İngiliz Sterlini olduğunu. bu işletmelerin net satışlarının %8-10’u. tahıl ekim makinası ve kültüvatör üreten en büyük beş işletmede. Buğday ve ayçiçeği. Araştırma ile ortaya çıkarılan hataları. gerekse işletme açısından doğurduğu zararlar uzun süreden beri bilinmektedir. Malzeme ve kaynak çalışmalarında metalurjik yapı ile ilgili.1.J. Araştırmada bu ürünlerin işlenmesinde kullanılan tahıl ekim makinaları ve kültüvatörlerin imalatında karşılaşılan genel kalite sorunları ele alınmıştır. kuruluşların üretim aşamasında malzemelerden kaynaklanacak bazı olumsuzlukları en baştan tespit edip gidermesini sağlayacaktır. kaynak ve kaynaklı birleştirmeler ve boya işlemleri üzerinde durulmuştur. ABD’li kalite uzmanı Dr. işletmelerde kalitesizliğin maliyetinin. Araştırmanın önemi ve amacı Kalitesiz üretimin gerek ülke ekonomisi. ülke ekonomisinin kayıplarının ne ölçüde büyük olduğu ortaya çıkar.7.M. Bu ise zaman ve maliyet kayıplarını büyük ölçüde azaltacaktır. Tarım makinaları üretiminde kullanılacak malzemelerin kontrolü büyük önem taşımaktadır. Üretimde girdi olarak kullanılacak malzemelerin belirlenen kalite seviyesinde olması. Tarım makinası imalatçıları üretimlerini her aşamada kontrol etmeden veya kontrol sistemini kurmadan üretim yaptığı sürece. Bunlara istenen kalite ve sağlamlıkta yapılamayan kaynak ve diğer birleştirme elemanlarının kopması ve kırılmasıyla ortaya çıkan kayıpları da eklersek. mikroyapı incelemesi. her üretici firma kendi bünyesinde değerlendirerek kalıcı ve önleyici tedbirleri alabilirse. katma değerlerinin ise %15-18’i olduğunu ortaya koymuştur (Tan ve Peşkircioğlu. malzeme ve bazı önemli yan sanayi ürünleri. Trakya Yöresinin en fazla üretilen tarımsal ürünleridir. imalat hataları ile karşılaşması kaçınılmazdır. Yan sanayi ürünü pek çok döküm malzemenin istenen özellikte olmaması ve sadece balta ayakların istenen sertlikte dökülememesi. toprağa karışıp giden metalin eşdeğeri enerji kaybına yol açmaktadır. 1983 yılında Fransa’da 130 örnek işletmede kalitesizliğin maliyeti araştırılmış ve 1982 verilerine göre yapılan araştırmada kalitesizliğin maliyetinin işçi başına 12860 Fransız Frangı olduğu tespit edilmiştir. kalite düzeltme giderlerini işçi başına yıllık 500-1000 ABD Doları civarında olduğunu tahmin etmiştir. makinanın işlevini daha erken yitirmesine ve daha da önemlisi. her sene binlerce ton çeliğin toprağa karışmasına neden olmaktadır. Endüstride kalitesizliğin güncel maliyetini tahmin etmek ve böylece ekonomik sonuçlarını ortaya koyarak işletme yönetimlerinin karar organlarına ışık tutmak amacıyla sanayileşmiş bazı ülkelerde yapılan diagnostik analizlere dayalı araştırmalar. kimyasal analiz. düzeltici önlemlerin alınmasında üreticiyi bilgilendirmek ve proseste hiç yapılmayan bazı test ve kontrollerle kalite düzeylerini belirlemek olmuştur. ya da kültüvatör uç demirlerinin uygun ısıl işlem görmeden yetersiz ölçülerde sertleştirilmesi. İngiliz kalite uzmanlarından Nixon. mekanik testler ve tahribatsız testler ile boya kalitesini belirleyici önemli testler ve korozyon direnç testleri üzerinde araştırmalar durulmuştur. kaliteyi etkileyen bazı imalat hatalarını ortaya koyarak. Juran ise. daha kaliteli ürün ve imalat için ileri bir adım atılacaktır.

işletmenin birçok çeşit üzerinde faaliyet göstermesi. kar marjını arttırma düşüncesi. . ekonomik değişiklik ve teknik/teknolojik gelişmelere paralel olarak ileriye dönük "araştırma/yeni ürün yaratma" düzeyine geçme gereği duymuşlardır. Bunlar. sertlik. imalatta kullanılacak istenilen kalitede malzemenin zamanında ve yeterince bulunamaması. bugün uluslararası ticaret kodlamalarında yer alan tarım alet ve makinalarının pek çoğunda Türkiye koşullarında geliştirilmiş model ve tipler mevcuttur.1.2. kalitenin ölçülebilir/ tekrarlanabilir/karşılaştırılabilir değerlerle tanımlanması ve objektif yöntemlerle sınanması sürekli olarak tartışılan. Birsin (1996). Tekirdağ’da pnömatik ekim makinası imalatının durumu ve makinanın her bir parçası için imalat evrelerini ayrı ayrı inceleyerek imalat yapan işletme ve atelye düzenlerini. imal edilen makinanın satıştan önce test edilme olanağının olmamasıdır. tarım makinaları imalatçılarının eğilimi. tasarım/geliştirme/üretim sürecinin kullanıcının tatminine yönelik "güvenilirlik ve kalite güvencesi" kavramıyla bütünleştirilmesi (ISO 9000 Serisi) ön plana çıkmıştır. ekim makinalarında kullanılan malzemelerin standartlara uygunluğunun saptanması üzerine yaptığı araştırmasında. ” Kalite” kavramı. mevcut kapasitenin daha yüksek oranda kullanılması. yıllık üretim miktarlarını. Sonuçlarda kimyasal analiz. dökme çelik ve dökme demir denemeye almıştır. personel durumu ve mevcut tezgah kapasitelerini ortaya çıkaran bir araştırma yapmıştır. Elde edilen bulgulara göre ekim makinası üreten firmaların malzeme ve işletmeyle ilgili sorunları söz konusudur. Araştırmasının yürütüldüğü işletmenin imal ettiği pnömatik ekim makinası parçalarının % 47 ‘si işletme atelyesinde. Bu davranışın temelinde yan sanayinin. Ulusoy ve ark. Ülkemizde. %53’ünün ise yan sanayide yaptırıldığını ya da hazır olarak sağlandığını ortaya koymuştur. Tesadüfi örnekleme yöntemi ile altı firmadan alınan örneklerin kimyasal analiz. tarım makinalarında kalite kavramı. imalat akışının düzensizliği. çekme dayanımı ve mikroyapı açısından ilgili TS’lerle karşılaştırılması yapılmıştır. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 2. Başlangıçta yabancı kaynaklı makinaları örnek alma veya birbirinden kopya çekme şeklinde üretilse bile. kendine rakip yaratma endişesi gibi geçerli nedenler yatmaktadır. eski deneyimlere dayanarak "ustalık" düzeyinde üretim yapan küçük ölçekli tarım makinaları imalatçıları. Kalite teriminin tanımındaki güçlükler nedeniyle son yıllarda. ekim makinalarında kullanılan normal sac. düşük maliyet düşünülerek malzemenin teknik özelliklerinin göz ardı edilmesi. tarım makinaları tasarımında kalite kavramı ve malzeme sorununu ele almışlardır. Yaklaşık yirmi yıl kadar geçmişe dönüldüğünde. farklı tarafların katılımıyla bir dizi ortak önlem almak ve dil birliği yaratmak zorunlu görülmektedir. makina üretiminde karar verme döngüsünün her aşamasında maliyet üzerinde de etkisi olan bir başka filtredir. ancak pek yol alınamayan bir konudur. gereksinmeyi kantite/ kalite olarak karşılayamaması ve buna dayalı güvensizlik. teknik eleman yetersizliğinden dolayı malzeme seçiminin iyi yapılamaması. Son tüketici konumundaki çiftçi de kalite/fiyat ilişkisi bakımından her zaman rasyonel davranmadığından ülkemizde "kalitesiz tarım makinaları parkı" genişlemesini önlemek amacıyla. Tarımsal mekanizasyon üzerine bazı kalite ve sistem çalışmaları Karagöz (1990). sertlik deneyi. atelye alanı. (1995). her parçanın kendisi tarafından yapılmasıdır. ve çekme dayanımı sonucunda elde edilen bulguların ilgili standartlara uygun olmadığını ortaya koymuştur. Parametrelerin çokluğu ve etkileşimlerinin karmaşıklığı nedeniyle.

dizayn ve imalat işlemlerinin. Amaç üretilen tarım makinalarının müşterilerinin beklentilerine ve gereksinmelerine göre imalatın yönlendirilmesi olmaktadır. üretilmesi gereken bir özellik olarak ele alınmaktadır. Bu durumda kaliteyi belirleyen öğeler. Çiftçilerin sadece traktör için periyodik bakım alışkanlığına sahip olduğu. asıl olarak tarım alet ve makinalarının arızalanma olasılıklarının diğer deyişle makina güvenilirliğinin belirlenmesi amacıyla ele alınmış olup. Günümüzde kalite. proses ile ilgili sürekli eğitim ve kurs gereksinimi Uygun finansal kaynak ve kredi olanakları Isıl işlem departmanının kurulması Kalite güvence bölümünün kurulması. kontrol edilmesi gereken bir özellik değil. Trakya Yöresinde kullanılan bazı tarım makinalarındaki arızalar ve ekonomik sonuçları üzerinde durmuşlardır. dizaynın kaliteye etkisini aşağıdaki şu ana başlıklarla vermiştir. işin çözümünde en büyük etken olacaktır. Bu amaç doğrultusunda tarım makinaları imalat ve kullanımında yönetim araçlarının bilinmesi. tarım makinaları imalat ve kullanımında kalite mantığı çerçevesinde yönetim araçlarının incelenmesini açıklamışlardır. diğer makinalarda ise belirli bir periyoda bağlı olmayan bakımların geçerli olduğu görülmektedir. Kayhan ve Özkan (2001). Tunalıgil ve ark. (2001). . Bu araştırma. tarım makinaları imalatında kalite geliştirmede istatistiksel proses kontrol tekniğinin uygulanması konusunu işlemişlerdir.Lammers (1996). parçalarının testi. tarım makinalarının kalitesi üzerindeki etkisi üzerinde yaptığı çalışmasında. Bunun sonunda sürekli olarak proses geliştirme ve ürün geliştirme çabaları ön plana çıkmaktadır. tasarım kalitesi (off-line quality. daha fazla aşınmaya maruz kalan kısımlar almaktadır. Artık klasik işletme yapıları yerini kalite mantığına göre hareket eden işletmelere terk etmekte böylece bir taraftan verimlilik sağlanırken bir taraftan da gelişmeye yönelik çabaların hızla uygulamaya girmesine yol açmaktadır. Makinalardaki arızalar büyük oranda aşınmaya bağlı etkenlerden kaynaklanmakta ve bu nedenle arızalanan makina elemanlarında birinci sırayı. Son yıllarda her sektörde olduğu gibi tarım makinaları imalat sektöründe de kalite faktörü ön plana alınmaya başlanmıştır. Klasik anlamda tarım makinaları kullanımının giderek azaltılarak tekniğe uygun tarım makinaları hem imalatının hem de kullanımının yaygınlaşmaya başladığı günümüzde diğer sektörlerde olduğu gibi tarım makinalarında da kalite mantığının ele alınmasını zorunlu hale getirmiştir. Uygun hammadde kullanılması Kalifiye ve tecrübeli insan gücü. • Üretilecek makinanın istenilen fonksiyonları yerine getirmesi • Gerinim ve dayanım optimizasyonu • Maliyet planlanması • Makinanın ve montaj öncesinde. 1997-2000 yılları arasında Trakya Yöresindeki 30 adet tarım işletmesinde kayıt ve anket yöntemi ile yürütülmüştür. Günümüzde verimlilik kavramı içersinde ele alınan konuların başında da kalite kavramı ön plana çıkmaktadır. Teknolojik gelişmeler her sektörde yeni düşüncelerin uygulamaya girmesine yol açarken çoğu zaman amaç verimliliği sağlayacak parametreler üzerinde yoğunlaşmaya neden olmaktadır. imalat kalitesi (on-line quality) ve kullanım kalitesidir. Arın ve Eker (2001). • • • • • İmalat İşlemlerinin kaliteye etkisini ise aşağıdaki şu ana başlıklarla açıklamıştır.

su.2. kalite oluşturulmasında engelleyici faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Karamış (1985). Bayhan (1996). 42CrMo4 malzemelerden yapılmış uç demirlerini karşılaştırmıştır. St 60. malzeme sertliği ile aşınma arasındaki ilişki üzerinde durmuştur. Bu aşınma miktarının eşdeğeri olarak. aşınmaya etkisini saptamıştır. bu çalışmalardaki ürün kayıplarını azaltacaktır. Ülkemizdeki tarım makinaları imalatçıları belirli bir kalite anlayışına sahip değillerdir. Kantarcı (1982). mikroyapısını ve malzemenin mekanik özelliklerini saptamıştır. St 42. . araştırmasında kültüvatör uç demirlerinin imalatında yaygın olarak kullanılan 60SiMn5 yay çeliğine çeşitli ısıl işlem kombinasyonları uygulanmış ve sonuçta malzemenin kimyasal değişimini. Organizasyon akış şemalarında yer alan birimlerin görev ve yetkileri açık bir şekilde ortaya konulmalıdır. araştırmasında tarımda verimliliği etkileyen toprak işleme aletleri iş elemanlarının. ülkemizdeki tarım makinaları imalatının kalite açısından incelenmesi üzerine yaptığı bir araştırmada. Böylece üretimi yapılan tarım ürününün kalitesi ve verimi önemli ölçüde artacaktır. Yılda yaklaşık 9701850 kilogram çeliğin aşınma neticesinde toprağa karıştığını saptamıştır. araştırmasında toprak işleme aletlerinin aşınmasını incelemiş ve tarım makinaları imalatçılarının uç demiri malzemesi olarak kullandıkları. St 70 ve 41Cr4. Bu nedenle öncelikle kalite çalışmalarında organizasyon akış şemalarının oluşturulması gerekir. kaliteli imalat yapabilmenin yolu. Ayrıca aşındırıcı tane çapının aşınma miktarı üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu saptamıştır.Kuşlar (2001). 841. gübre ve tarımsal savaş ilaçlarının yanı sıra tarımsal üretimden üstün bir verim elde etmek için mekanizasyon araçlarının uygun olması. Ülkemizdeki tarım makinaları imalatında genellikle fabrika ya da işletme içinde işlem akış planlarının bulunmayışı.15x106 MJ ‘lük bir enerji kaybı olduğunu ortaya koymuştur. Ege Bölgesinde imal edilen bazı toprak işleme aletlerinin aşınma miktarlarını saptamaya yönelik araştırmalarında. Tarım makinalarının işlevi ve malzeme özellikleri ile ilgili çalışmalar Ulusoy (1977). Farklı malzemelerin aşınma miktarları arasında farklar olduğunu ve malzeme sertliği arttıkça aşınma miktarının azaldığını ortaya koymuştur. Akça (2001). belirli alanda ve belirli sürede çalışmalarında oluşan aşınma miktarlarını. Ekonomik ve teknik açıdan böylesine önemli bir konuda araştırma çalışmalarını yoğunlaştırmak ve yeni çözümler sunmanın kaçınılmaz olduğunu vurgulamıştır. ISO 9000 standartlarını benimseyip uygulamaktan geçtiğini vurgulamıştır. tarımsal üretimin yapılabilmesi için gerekli olan toprak. 2. Tekirdağ ilinde kullanılan tarım alet ve makinaların kullanım ömrünün saptanması üzerine yaptığı araştırmasında. Ayrıca örnek malzeme seçilerek bu malzemeden çizel uç demiri imal ederek uygulanan ısıl işlemin. toprak işleme organlarının hepsinde aşınma ile sertlik arasında ters bir ilişki olduğunu vurgulamıştır. Sertleştirme işleminin malzemenin aşınmaya karşı direncini iyileştirmede tek başına etkili olmadığını göstermiş ve sertliğin aynı malzeme türlerinde göreceli olarak aşınma direncini iyileştirdiği sonucuna varmıştır. aşınmalarının enerji eşdeğerini hesaplamıştır. tarımsal işlerin yerinde yapılması için önemlidir. Göktürk (1995). tohumluk. araştırmasında Trakya Yöresinde üretilen çizel ve kombikürüm tipi toprak işleme ve hazırlama ekipmanlarının uç demirlerinin tarla ve laboratuar koşullarında. Uygun makina seçimi ve bunların tarımsal işletmelerde kullanılması tarımsal çalışmaların sürelerini kısaltacağı gibi.

'de verilmiştir.1.1. %9. Tarımsal alet ve makinaların Türkiye ve illere göre sayıları.3’ü hasat ve harman makinası. yörenin ihtiyaçları doğrultusunda en fazla ayçiçeği ve buğday ekim makinaları ürettikleri için.7’si ekim.Trakya Yöresinde tarım makinaları imalatçılarının %72. %67.2. Babacan (2001). aynı işlemde kullanarak. malzeme özellikleri. ısıl işlem uygulaması ile aşınmada %80-85 iyileşme elde edilmektedir. ancak sertlik derecelerinin yeterli olmaması nedeniyle aşınmanın daha fazla olduğu saptanmıştır. araştırmasında sap parçalama makinalarının.3’ü Kırklareli’nde bulunmaktadır. Çizelge 2. Türkiye ve Tekirdağ’da tarım alet ve makina varlığı.2. Denemelerde. dikim ve gübreleme makinası. Ayrıca ısıl işlem sonunda. Bıçaklara ısıl işlem uygulaması sonucunda.1’i Tekirdağ. Denemeye alınan bıçaklarda kullanılan malzemelerin standartlara uygun olduğu.6’sı Edirne ve %9. Böylece aynı malzemeyi. %7’si bitki koruma makinası ve %4. Trakya Yöresi’ndeki firmaların %83. Araştırmaların yapıldığı imalatçı firmalar. kombine tahıl mibzeri ve üniversal mibzer olarak ele alınan pnömatik ekim makinaları ile mibzerler ile kültüvatörlerin Türkiye genelinde ve Trakya İllerine göre sayıları Çizelge 2. parçalayıcı bıçakları ve makinanın işlevsel özelliklerini tarla ve laboratuar koşullarında incelemiştir.'de ve Çizelge 2. DİE ‘nün 2000 yılı bilgilerine göre tahıl mibzeri. bıçakların hacimsel kayıplarının %7 oranında azaldığı tespit edilmiştir. yapılan ısıl işlem sonucundaki değişim değerleri saptanmıştır.7’si sulama makinası üretmektedir.7’si toprak işleme alet ve makinası. sertlik durumları tespit edildikten sonra. örnek olarak sap parçalayıcı bıçak imal eden firmalardan alınan örneklerin. 2000) Makina Türü Tahıl Mibzeri Kombine Tahıl Mibzeri Üniversal Mibzer Kültüvatör TÜRKİYE VE TRAKYA İLLERİNE GÖRE DAĞILIM Türkiye 84910 151869 72161 402145 Tekirdağ 2832 11395 2752 17484 Edirne 6545 4008 6512 16387 Kırklareli 1507 7552 2745 6343 Çizelge 2. %18. aşınmanın ayçiçek sapı parçalamada 7 gram ve buğday sapı parçalamada 5 gram düzeyine düştüğü görülmüştür. mibzerler ve kültüvatörler (DİE. mibzerler ve kültüvatörler (Anonymous.1998) Makina Türü Tahıl Mibzeri Kombine Tahıl Mibzeri Üniversal Mibzer Kültüvatör Türkiye 81222 139212 69787 383488 TÜRKİYE VE TEKİRDAĞ’A GÖRE DAĞILIM Tekirdağ 2855 11188 2693 17391 Edirne - Kırklareli - . incelemelerde bu özellikteki makinalar üzerinde çalışılmıştır.

Kombine tahıl mibzeri sayısı.8 artmıştır. Üniversal mibzer varlığı. tahıl mibzeri sayısı Türkiye genelinde % 4. ve 2. Kültüvatör varlığı.7 azalmıştır. Türkiye genelinde % 3. Türkiye genelinde % 4.1 artmıştır. . Türkiye genelinde % 9 artarken Tekirdağ’da % 1. Anadolu’nun pek çok yöresinde Trakya ve Tekirdağ’da üretilen tarım makinaları kullanılmaktadır.5 artmıştır.4 artarken Tekirdağ’da % 2.8 artarken Tekirdağ’da % 0.5 artarken Tekirdağ’da % 0.Çizelge 2.’ da iki yıllık gelişme incelendiğinde.9.8. Yukarıdaki veriler kullanımla ilgili sayılar olduğundan Trakya Yöresinde üretilen makina sayısını yansıtmamaktadır.

1. Üniversal ekim makinası genel görünüşü Şekil 3. Üniversal ekim makinası teknik özellikleri Tip: Uçtan yaylı balta ayaklı 18 sıralı Genişlik Yükseklik Uzunluk Tohum depo hacmi Gübre depo hacmi Gübresiz depo hacmi Sıra arası mesafe İş Genişliği Ekici ayak sayısı Çalışma hızı Gerekli güç Ağırlık Birim mm mm mm lt lt lt mm mm Adet km/h kW kg Değer 2484 1550 1450 235 295 488 125 2500 20 5-7 37-44 710 . Üniversal ekim makinası genel görünüşü Çizelge 3. Şekil 3.1. Üniversal ekim makinasının. imalat işlemleri ve kontrolünü özetleyen üretim proses akış diyagramı Ek13‘te verilmiştir. 3. Materyal Araştırmada materyal olarak. imalatı en fazla sayıda gerçekleştirilen üniversal ekim makinaları.1. Ayrıca bu makina ve parçaların yapımında kullanılan kaynak ve boya işlemleri de incelenerek kalite düzeylerini belirleyici çalışmalar yapılmıştır. yan sanayi. civatasomun ve yaylar ele alınmıştır.1. Üniversal ekim makinası Tahıl ekim makinaları ayak tiplerine göre uçtan yaylı baltalı.'de verilmiştir.3. halk arasındaki adıyla "mibzer" üretiminin malzeme girdisi. balta ayaklar.1.1. uç demirler. yaylı baltalı ve tek diskli olarak üç farklı türde üretilirler. MATERYAL VE YÖNTEMLER 3.1. pnömatik hassas ekim makinaları ve kültüvatörler ile bu makinaların yapımında kullanılan mamul veya yarı mamul bazı yan sanayi ürünleri.'de ve teknik özellikleri ise Çizelge 3.

BOYA (GENEL) KAYNAK (ANA ÇATI) CİVATA-SOMUN BAĞLANTILAR ÇEKME-BASMA YAYLARI BALTA AYAKLAR Şekil 3.Şekil 3.3.'de Üniversal ekim makinası ve incelenen elemanları. Üniversal ekim makinası ve incelenen elemanları Şekil 3.2.’te ise yan görünüşleri verilmiştir.3.2. Şekil 3. Üniversal ekim makinası-uçtan yaylı balta ayaklı (solda) ve yaylı balta ayaklı (sağda) yan görünüşleri .

mısır soya yer fıstığı. Pnömatik hassas ekim makinası genel görünüşü Şekil 3. Genellikle gübre depolu ve deposuz olarak.5.4. 4. Genel olarak traktör kuyruk milinden alınan hareketle.2. domates. teknik özellikleri ise Çizelge 3. üretim proses akış diyagramı Ek-13‘te verilmiştir. çalışma şekli bakımından en gelişmiş makinalardır. traktöre üç nokta askı düzeni ile bağlanabilen. delikli disk-plakadır. Araştırmada hem gübre deposuz hem de gübre depolu tipi ele alınmıştır. Araştırmada üretilen makinalar emme havalı ekici düzene sahip makinalardır. ekici düzenle bağlantılı olarak tohumun dolma.1. kabak. imalat işlemleri ve kontrolü özetleyen. Kapalı bir yapı görünümündeki sistemde.2. uygun bir fan tarafından oluşturulan hava akımı. ve 6 sıralı tipleri üretilmektedir. sebze ve soğan tohumların hassas ekimlerini yapabilen makinalardır. tohumların tek tek depodan alınıp ekilmesinde etkili olan parça.4. Pnömatik hassas ekim makinası üretiminin malzeme girdisi. başta ayçiçeği. Pnömatik hassas ekim makinası teknik özellikleri 4 Sıralı Gübre Depolu Genişlik Yükseklik Uzunluk Tohum depo hacmi Gübre depo hacmi Disk delik sayısı Disk delik çapı Sıra arası mesafe Sıra üzeri mesafe Çalışma hızı Gerekli güç Ağırlık Birim Adet mm " lt " Adet mm " " km/h kW kg Değer 2950 1520 2000 4×23 2×156 Değişken 1-6 250-900 8-50 5-7 37-52 700 . Pnömatik hassas ekim makinası-4 sıralı gübre depolu Pnömatik ekim makinaları sıraya ekilen tohumları hassas olarak ekebilen.’de ve incelemeye alınan elemanları Şekil 3.3. Pnömatik hassas ekim makinası genel görünüşü Çizelge 3.2.'te. 5. lifi alınmış pamuk tohumu. süpürge otu. tekleme ve taşıma işini görür.'de verilmiştir. 2. karpuz. Şekil 3. Pnömatik hassas ekim makinaları.

Pnomatik hassas ekim makinası ön görünüşü (solda) ve yan görünüşü (sağda) Çizelge 3. 4 sıralı.6.'te.6.5.'da gösterilen ön ve yan görünüşe göre ana elemanları tanıtılmıştır. Pnömatik hassas ekim makinasında incelenen elemanlar Şekil 3. Çizelge 3.3.3. gübre depolu pnömatik hassas ekim makinasının. Pnomatik hassas ekim makinası-4 sıralı gübre depolu-ana elemanları Parça No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Adı Üç nokta askı sistemi Makina ana taşıyıcı şase Emici fan Çizel kolu ve diski Tohum emiş hortumu Tohum sandığı Tohum hücresi Toprak açıcı Tohum ekici balta Toprak kapatıcı çapa Arka baskı tekerleği Parça No 12 13 14 15 16 17 23 24 25 26 Adı Toprak kapatıcı çapa yayı Baskı tekerleği derinlik ayar kolu Gübre sandıkları Gübre sandığı bağlantı şasesi Gübre hortumu Gübre ayağı ve baltası Ön disk bağlantı civatası Tohum ünitesi hareket tekerleği Gübre grubu hareket tekerleği Şaft giriş mili .BOYA (GENEL) KAYNAK (ANA ÇATI) CİVATA-SOMUN ÇÖZEBİLİR BAĞLANTILAR YAYLAR BALTA AYAKLAR Şekil 3. Şekil 3.

'de kombikürümün genel görünüşü. Şekil 3. Çeşitli kültüvatör ayakları (a) S-şeklinde .8. çatı(kaynaklı).'de ise teknik özellikleri verilmiştir. (d ve e) yaysız ayaklar . Kombikürümler-yaylı ve dönel tırmık Kombikürümler ikincil toprak işleme aletlerinden olup.3. Kombikürüm genel görünüşü Çizelge 3.3.8. Çizelge 3.'de ise kültüvatör ayak yapıları verilmiştir. çatıya bağlı yaylı ayaklar ve uç demirleri. merdane(dönel tırmık) ana elemanlarını oluşturur. Kombikürüm teknik özellikleri Kombikürüm Ayak sayısı Taşıma genişliği Yükseklik Uzunluk İş genişliği Ayak arası mesafe Çalışma hızı Traktör gücü Ağırlık Merdaneli ağırlık Birim Adet mm " " " " km/h kw kg kg Değer 17 2285 1250 2250 2000 120 6-10 30-37 300 440 Şekil 3.7. askı düzeni. BOYA (GENEL) KAYNAK (ANA ÇATI) CİVATA-SOMUN YAY YAYLI AYAKLAR VE UÇ DEMİRLERİ DÖNEL TIRMIK Şekil 3. (b ve c) yarım yaylı ayaklar.7.4.1.7. Şekil 3.

St 37.8 6. Yan sanayiden karşılanan malzemelerin listesi bir hayli fazla olmasına karşın. % 0. Bunlar arasında en fazla kullanılmakta olanlar.8 10. ve TS 1441' le basma yayları.6 4.5. karbon % 0. Cq 35K.8 5.15S20 K St 60 KG.4. döküm parçaları ile saç ve demir malzemeler işletmecilerin en fazla talepte bulundukları malzemeler olarak göze çarpmaktadır 3. altı köşeli M6 .L profilleri (köşebent). Q St 34 Cq 22. C 35 KG St 37K. Saç Malzemeler Tarım makinaları imalatçıları. civata ve somunlar gibi çinko ile kaplanmış olarak kullanıldıkları gözlenmiştir. Cq45.I ve . QSt 34 Cq 35.3. üzerinde çalışılan tarım makinalarında çok sayıda kullanılıyor olması. MUSt 34.8 civata ve somunlardır. Çeki yaylarında standart kanca formları dışında makinanın kullanım amacına uygun kanca formları da kullanılmaktadır. C 35K. C15 St 50.4. çubuk demir. vidalar ve saplamalardan oluşmaktadır. En fazla tüketilen malzemeler içinde. QSt 34 St 34K. St 37K.9 Sıcak şekillendirme için St 34 St 37.3. Civata ve somunlar için uygun çelik çeşitleri Çizelge 3.045 olup. 9 S 20K. Yan sanayi ürünleri Tarım makinaları imalatçıları ürettikleri makinanın parçalarının % 50’sine yakın bir bölümünü yan sanayiden hazır mamul ya da yarı mamul olarak sağlamaktadırlar. çeşitli çeki ve bası yayları. TS 1442 ile de çekme yayları incelenmiştir. profil demir ve saç malzemeler sayılabilir. Cq 35 Cq 35K Cq 45 St 37.8 6.M20 civatalar. MUSt 34.53. C 35 C 45 C 35.4. 35 Cr 4 41 Cr 4 Talaşlı şekillendirme için St 34 KG St 37 KG. ) s 20 KG 35 S 20 K. Genellikle soğuk şekillendirilmiş kaliteli ve özel çeliklerden üretilen yaylardır. TS 1440.'de verilmiştir.2. Çekme ve basma yayları Silindirik helisel basma yayları ve çekme yayları. Kullanılan tüm yayların. civata ve somun. geniş lamalar.1. Civata ve somunlar için uygun çelik çeşitleri (TÜKEL.5. Civata ve somunlar Araştırmaların yapıldığı tarım makinalarında kullanılan bağlama elemanları genellikle dış vidalı bağlama elemanları olup.60 arasında değişen ve SAE’ ye göre 1040. C 45. 1979) Kalite 3. bu yan sanayi ürünlerini incelenmesi gereken materyal kapsamına sokmuştur. 1060 olarak adlandırılan çeliklerdir.6 6.6 5. Çizelge 3.1.4. Soğuk çekilmiş bant halinde yay çelikleri olarak ta bilinirler.35S 20K C 35. . C 15 K. U . 3.8 ile 8.1.1.1.9 8. küçük çaplı boru. 34 Cr 4 41 Cr 4 Soğuk şekillendirme için St 34 St 34. C 45 KG St 50K. C 45 - 3. imal edecekleri makinanın türüne göre çok çeşitli çelik malzemeler kullanmaktadırlar. Fosfor ve kükürt her biri max.0. imalat kalitesi 6.6 4.

60-0. Araştırmalarda tohum ekici baltalar (büyük kütleli) 1.10. ekim derinliği az olan tohumların ekiminde başarılı bir şekilde kullanılabilirler. Balta ayaklarla çok yüzeysel ekim yapılabildiğinden. Balta ayaklarda ayarlanabilen ekim derinliği 2-6 cm arasında değişir. Çapa ayakların tersine bu ayaklarda geniş batma açısından dolayı bileşke direnç kuvveti. Şekil 3. Aşınma mukavemeti için tavsiye edilen elementler (TÜKEL. Farklı tiplerde imal edilen bu malzemeler.9.Tip. Avrupa tipi ekici ayak diye bilinen balta ayaklar.75 Si.Tip balta ayak-tohum ekici Şekil 3. 1979) C % 3. Mn.40-0.80 Mn % 0.da sırasıyla bu tip ayaklar gösterilmiştir. makina üzerine daha küçük sıra arası uzaklıkları ile dizilebilirler. sifero ve çelik döküm olarak karşımıza çıkmaktadır. 2.Tip olarak adlandırılmıştır. Döküm malzemelerde en iyi aşınma mukavemetine % 0. dökümden yapılmış bir göğüs kısmı ile buna iki taraftan perçinle veya kaynakla bağlanmış olan kanatçıklardan oluşur. 1. dar sıra ekim için geliştirilmiş olan makinalarda kullanılmasına neden olmuştur.60 . Cr % 0. Buna karşın derin ekim isteyen tohumların ekilmesi bu ayaklarla zordur.6. Çizelge 3. Cr) yüzde içerikleri. Balta ayaklar diğer ekici ayaklara göre daha dar bir şerit içerisinde toprakta şekil değişikliği yaptıklarından. Bu nitelikleri.6 C içeriğinde erişilmiştir (TÜKEL 1979).4.9.3. bazı önemli elementlerin (C. % 0. ve Şekil 3. P. gübre ayağı baltası da 2. S.25 Si % 0. gerek aşınma özelliğini gerekse sertlik değerlerini önemli ölçüde etkilemektedir. çok fazla aşınmaya maruz kalırlar.10. Balta ayaklar Trakya Yöresi tarım makinaları üreticilerinin imal ettikleri pnömatik hassas ekim makinaları ve üniversal ekim makinalarında kullanılan balta ayaklar genellikle pik.80 P % 0.50-0.4. da verilmiştir. Si. bir ayak 2-6 kp çeki direnci gösterir.30 max.10 max. S % 0. Aşınmaya maruz döküm malzemeler için aşınmayı en aza indiren element yüzde değerleri Çizelge 3.6. Şekil 3.Tip balta ayak-gübre ekici Tarım makinalarında kullanılan balta ayaklarda ve uç demirlerinde.60 Mn ve % 2. Öte yandan çeki dirençleri de düşüktür. ayağı topraktan çıkmaya zorladığından ekim derinliği ek yüklemelerle arttırılabilir.1.

Şekil 3. sertleştirilir (GÖKÇEBAY. dar uç demirlerinde 7-10 mm arasında değişir. 2. Bu uç demirleri 2. kesme genişliğine göre kaz ayaklarında 3-6 mm.D. Kesme genişlikleri 300 mm’ye kadar olan bu uç demirleri ile yabancı ot savaşında başarılı sonuçlar alınmaktadır.Tip (çizel) uç demirleri olarak adlandırılmış olup şekil 3. parçalama ve kabartma işlemlerini uç demirleri yaparlar.11.Tip (dar) uç demirleri Şekil 3. En yaygın olarak kullanılan uç demirleri her iki ucu da keskinleştirilmiş ve aşındığında ters çevrilerek diğer ucu kullanılabilen dar uç demirleridir. yırtma.Tip uç demirleri olarak adlandırılmış olup şekil 3. Bu uç demirleri 1.11.12.4. Bitkiler arası toprak işlemede ve kuru tarım bölgelerinde yeğlenen uç demiri tipi ise kaz ayağı şeklinde olan uç demiridir.3.1. Kültüvatör uç demirleri Kültüvatörlerde kesme.12.'de gösterilmiştir.5.S.'de gösterilmiştir. 1986).Tip (çizel) uç demirleri . 1. Kesme genişliği 55 mm dolaylarında olan dar uç demirleri ikincil toprak işlemede yaygın olarak kullanılırlar. Keskin kenarlar 25-40 mm genişliğinde ve yaklaşık 500 B. Karbonlu çelikten yapılan kültüvatör uç demirleri kalınlığı.

3.1.5. Ana malzeme sacı kaynaklı test plakaları Ana malzeme sacı ile kaynatılan test plakalarından, mekanik testlerin yapılabilmesi için çekme, bükme ve makro test örnekleri alınmıştır. Çekme deneyinde kullanılan örnekler, WPS 1G, 2G, 3G kaynaklı test plakaları 10mm kalınlıkta, esas metali St 37 malzeme ve dolgu metali de SG 2 kaynak teli malzemesi seçilmiştir. Makro test için WPQ 1F, 2F, 3F köşe kaynaklı test plakaları aynı malzeme olup sadece kalınlığı 5mm'dir. Bu malzemelerin mukavemet değerleri, TS 5618’e göre çizelge 3.7.'de verilmiştir. Çekme deneyinde mukavemetin esas malzemeye göre değerlendirildiği göz önüne alınarak, kaynak metalinin de çekme ve akma değerleri en az esas malzeme kadar olması istenir. Şekil 3.13.'te Ana malzeme sacı-alın kaynaklı test plakaları, Şekil 3.14.'te ise Ana malzeme sacı-köşe kaynaklı test plakaları gösterilmiştir. Çizelge 3.7. Kaynak metalinin çekme, akma ve % uzama değerleri (TS 5618, EN 440)
Esas Metal Sembol Çekme Dayanımı En Az En Az Sembol Akma Uzama % Dayanımı N/mm2 Dolgu Teli (AWS) ER70S-6 Çekme Dayanımı

En Az En Az Akma Uzama % Dayanımı N/mm2 ksi ksi N/mm2 N/mm2 Y 42 500-640 420 22 SG 2 72 60 22 496,42 413,69 (Saf kaynak metali kütlesinde bağlantı yerinden alınan enine deney parçasında en az çekme değeri, kaynatılan ana metalin en az çekme mukavemetinin %10’u kadar düşük değerde olabilir)

Şekil 3.13. Ana malzeme sacı-alın kaynaklı test plakaları

Şekil 3.14. Ana malzeme sacı-köşe kaynaklı test plakaları

3.1.6. Boya test ve kontrol panelleri Boya testinde kullanılan test panelleri genellikle, firmaların kullandığı 0,8 ile 1,5mm kalınlıklarda ve yaklaşık 1m2 boyutlarda saç malzemelere, proses sırasında hangi boya kullanılıyorsa, boyatılarak elde edilmiştir. En az bir hafta kuruması için beklendikten sonra giyotin makasta 80×150mm boyutlarda kesilerek laboratuar koşullarına hazırlanmıştır. Kesilen sacların boyasız kenar yüzeyleri bantlanarak boyayı kirletmemesi sağlanmış ve marker ile tanımlamaları yapılmıştır. Boya test ve kontrol panelleri-test sonrası görünüşü Şekil 3.15.'te verilmiştir.

Şekil 3.15. Boya test ve kontrol panelleri-test sonrası görünüşü

3.2. Yöntemler 3.2.1. Mikroyapının incelenmesi Metal mikroskopları altında incelenen döküm ve uç demiri örneklerinin metalurjik dokularının değerlendirilmesinde "ASM Metals Handbook 8th edition, Atlas of Microstructures of Industrial Alloys" elkitabından yararlanılmıştır. Metalografik muayene için örnek, sırasıyla kalından inceye doğru zımpara kağıdı ile ısıtılmadan zımparalanır ve sonunda özel çuha üzerinde polisaj pastası ile ıslak uygulamayla parlatılır. Metal örnekler yeterince büyük kesilemezse bakalite almak gerekir. Parlatılmış örnek kısa süreli bir dağlamadan sonra hazır hale getirilir. Asit olarak genellikle nital (%3-5 nitrik asit ve alkol) kullanılır ve bir kısım kristal türü reaksiyona girerken bir tür kristal yapı hiç etkilenmez. Dağlamanın etkisi ile bazı kristal çeşitleri üzerinde kısmen renkli ayrışmalar da meydana gelebilir (SERFİÇELİ, 2000). 3.2.2. Kimyasal analiz Yöntem kimyasal analiz için hazırlanan örneklere, argon koruyucu gazı ortamında, elektrik ark yoluyla enerji verilerek uygulanmıştır. Elementlerin metal içindeki yüzde değerleri, bilgisayar ortamına çok az bir bekleme ile aktarılarak, verilere ulaşılmıştır. Araştırmalarda veriler (Kutes ve Hema AŞ.)nin kimyasal analiz test cihazlarından sağlanmıştır. Aynı firmalardan elde edilen prosedürler ve TS 2799 izlenerek test sonuçları değerlendirilmiştir. 3.2.3. Sertlik ölçme yöntemi Kaynak metali, ana malzeme ve döküm parçalarının sertlik ölçümlerinde TS 7226 "Sertlik Deneyi, Kaynak Dolgu Metali İçin", TS 139 (Brinell sertlik), TS 140 (Rockwell sertlik) standartlarından faydalanılmıştır. Sertlik ölçme deneyleri, Hema ve Tekirdağ MYO Makina Laboratuarlarında, deney ortam şartlarına uygun olarak yapılmıştır. 3.2.4. Yay deformasyon testi TS 1440 Yaylar, (Basınca Çalışan) Silindirik-Helisel Yuvarlak Telden Soğuk Sarılmış, TS 1441 Yaylar, (Basınca Çalışan) Silindirik-Helisel Yuvarlak Çubuktan Sıcak Sarılmış, TS 1442 Yaylar, (Çekmeye Çalışan) Silindirik-Helisel Yuvarlak Çubuktan Soğuk Sarılmış standartlarına göre Hema Hidrolik A.Ş.’ de çeki ve bası yayları için kullanılan Amsler yay test cihazı ile yapılmıştır. İşletmenin özel yay kontrolü için hazırladığı TS 1440’ koşullarını da kapsayan prosedüründen de faydalanılmıştır. Yine cihaz için hazırlanan KG.10.004 kullanma talimatına uyularak deneyler gerçekleştirilmiştir. 3.2.5. Çekme deneyi (Tensile test) ASME Section IX. QW-463, TS 138 " Çekme Deneyleri-Metalik Malzemeler İçin" standartlarından faydalanılmıştır. Bir çekme deneyi, çekme deney parçası, düşük hızda, düzgün ve darbesiz olarak kopuncaya kadar uzatılarak yapılır. Deney sırasında malzemenin sabit olarak artan ve kesit üzerine eşit olarak dağılmış çekme kuvveti etkisi altındaki davranışı takip edilir. Çekme deneyi sonucunda, malzemenin çekme mukavemeti, akma sınırı, elastiklik modülü, kopma uzaması ve kopma büzülmesi gibi değerleri ortaya çıkar (Anık, 1977).

Hurdaya 1-Çekme deneyi 2-Kökten Eğme 3-Yüzden Eğme 4-Kökten Eğme 5-Yüzden Eğme 6-Çekme Deneyi Hurdaya Atılacak Parçası Parçası Parçası Parçası Parçası Parçası Atılacak Şekil 3. QW-463 “Order of Removal “izlenmiştir (Uçtakiler çekme.1(a) PLATES.463. ortadaki dört adet bükme için).1/16 TO ¾ IN. Şekil 3.1(a) TENSİON – REDUCED SECTION – PLATE .35mm X 6.16.35mm R min 1 in.(250mm veya istenen kadar) y W 6. da Test plakalarının çekme ve bükme testi uygulanacak bölgeleri. Şekil 3. (1.16. (25mm) Distorsiyon Şekil 3.17.5.35mm 6. Çekme örneklerinin istenilen boyutları QW.462. de ise Çekme örneklerinin istenilen boyutları verilmiştir.3.17. ( 19mm) Frezede karşılıklı olarak paralel yüzeyler elde edinceye kadar düzlenecek T 10in.5mm – 19mm) X= Kaynak dikiş kabı dahil kalınlık (Reinforcement included) Y= çekme parçası kalınlığı T= Kaynak dikiş kabı hariç kalınlık (Reinforcement excluded) W= Genişlik.35 6.1. Test plakalarının çekme ve bükme testi uygulanacak bölgeleri QW.2. Çekme ve bükme test örneklerinin hazırlanması Kaynak testleri ve çekme deney parçaların hazırlanmasında ASME IX. 3/4in.

min(150mm) 11/2in.'de Kökten bükme test örnekleri (2 ve 4 numaralar) QW-462. QW-466.min(150mm) 1 1/2in(32mm) y T Şekil 3.(32mm) y T Şekil 3. Kökten bükme test örnekleri (2 ve 4 numaralar) QW-462 .19. 6in.2. Eğme/bükme deney düzeneği (QW-466.3.'da Yüzden bükme test örnekleri (3 ve 5 numaralar).6.1. yüzden (kaynak yüzeyi) ve kökten bükülmek suretiyle kaynağın kırılmalar olmadan katlanabilir veya katlanamaz özelliği ortaya çıkarılır.18. QW-463’e göre hazırlanmış deney parçalarının QW-462’ de açıklanan ölçülerde hazırlanmış bir düzenekte.19.2) 3.2 GUIDED-BEND ROLLER JIG (Eğme deney düzeneği) Şekil 3. Şekil 3.18. de Eğme/bükme deney düzeneği (QW-462. Bükme-eğme deneyi ASME IX.20.2) de açıklandığı şekliyle uygulanmıştır. Burada ASME IX.20. bükme test örneklerinin hazırlanmasını şematik olarak açıklamaktadır. A B=1/2 A C=6t +1/8 C Rmin =3/4in.(19mm) Şekil 3. Yüzden bükme test örnekleri (3 ve 5 numaralar) 6in.6. Bükme test örneklerinin hazırlanması Şekil 3.2.

76mm’ den 9. sağlamların ise kırılmadan büküldüğü gözlenir.21. . Köşe kaynakları kırma deneyi (Makrotest) Köşe kaynağı kalifikasyonu makrotest parçasının hazırlanması ve uygulamasında ASME Section IX.22.2.21.22.3. T 4in.(4.4(b) Köşe kaynaklı test parçaları uçlardan yaklaşık 25 mm. QW-462. kesildikten sonra ince zımpara ile çok iyi temizlenip silinerek dağlanmış ve kaynakların nüfuziyetleri incelenmiştir.(100mm) 6in. Ortada veya ortaya yakın bir yerde durdurulup yeniden başlatılır.4(b) Fillet Welds-Performance ve TS pr EN 1320'den de faydalanılmıştır.de ise makrotest örneğinden istenen kesit. Kaynakçıya malzeme kalınlığından büyük olmama koşuluyla tek bir paso kaynak yaptırılır.52mm’ye kadar) Max. köşe kaynaklarının eğme veya darbeye karşı mukavemeti ölçüldüğü gibi. kesit alınarak kaynak nüfuziyeti de incelenir. T= 3/16 in to 3/8 in.462.7.(75mm) 4in. fillet size = T Bükme/Kırma Yönü Kaynakta Durup başlama yeri(ortaya yakın) Hurdaya çıkarılacak(karşılıklı 25mm) 3 in. İstenen kalitede olmayan kaynakların kırıldığı. şematik olarak verilmiştir.’de makrotest örneklerinin hazırlanması ve istenilen boyutlar ile kırma yönü görülmektedir. Şekil 3. Makro test örneğinden istenilen kesit QW. Şekil 3. Makrotest örneklerinin hazırlanması ve istenilen boyutlar Şekil 3.(150mm) Şekil 3. Bu yöntemde.

ve min. Kaynakçı kalifikasyon testi (WPQ. Çünkü visual test sadece tecrübeli personelin yapabileceği bir iştir. Uyulması gereken tolerans ve kabul kriterleri çok iyi açıklanmalıdır. • Kullanılan ölçü alet ve boyut kontrol gereçlerinin de iyi ve bakımlı durumda tutulması. WPS 2G (yan kaynak) ve WPS 3G (dik kaynak) olarak üç ayrı pozisyonda yaptırılarak uygulanmıştır. Ortam sıcaklığı.10. bütün bilgileri içeren ve özetleyen Ek-1’de verilen form işlenmiştir. bütün bilgileri içeren ve özetleyen Ek-3 bilgi formu hazırlanmıştır. temizlik derecesi. Prosedür test kaynakları önemli olduğu için. seminer ve eğitimlere gereken önemin verilmesi. Bu koşullar. TS 2399 "Tahribatsız Muayene-Gözle Muayenede Yardımcı Aygıtlar " standartlarından yararlanılmıştır. eğer gözlük kullanılıyorsa düzenli olarak göz kontrollerinin yapılması gerekir. Göz ve boyut kontrol (visual test) yöntemi TS pr EN 970 "Kaynaklı Birleştirmelerin Gözle Muayenesi". nemi. 3. aydınlatma ve ışık şiddeti. majör hatalar varsa “tamir gerekir” ya da kabul edilemez ve yeniden yapılması gerekirse “red” şeklinde değerlendirme yapılmıştır. • Kontrol ve ölçüm yapılacak ortam koşulları da çok önemlidir. standart. Kaynakçı kalifikasyon testi (WPQ. teleskop. kalifikasyon testinde başarılı olan birer kaynakçı seçilerek. mikroskop. 1F. 3. TS 6868 "Kaynakçılara Yeterlilik Sertifikası Verilme Esasları" standardından yararlanılmıştır. • Sürekli yeniliklere açık olması için kurs. günümüzde her alanda uygulanan bir tahribatsız muayenedir. Gözle kontrolün pek çok avantajları yanında. Visual test olarak da bilinen gözle kontrol. 3. araştırmaların yapıldığı beş ayrı işletmeden. • Personel olarak ele alındığında.2. sağlam gözlere sahip olunması. ayna vb. Ancak bu dokümanların son revizyonları ile çalışılması ve onaylı olması gereklidir. 2F ve 3F (Fillet/köşe) pozisyonlarında kalifikasyon test kaynağı da yaptırılmıştır. genellikle alın kaynağı için seçilen kaynakçılara aynı zamanda.3. Yatırım masrafı gerektirmediği için ucuz ve sorunları hemen çözüme götürdüğü için de her sektörde uygulama avantajına sahiptir. Her bir kaynakçı için. minör hatalar varsa “kabul edilebilir”. prosedür ve spesifikasyonlara da büyük ölçüde gereksinim vardır. • Doküman olarak proje.9. kaynak proses bilgilerini içeren ve özetleyen Ek-2 formu hazırlanmıştır.8. hata giderildikten sonra geriye kalıcı belge ya da döküman bırakmama gibi bir dezavantajı vardır. personelin kalifiye olması ve sertifikalandırılması zorunludur. Her bir kaynakçı için.2.2.11. İmalat kaynağı prosedür testi (WPS. dolaylı olarak ta monitör. bakılması gereken max. alın kaynağında) Welder Procedure Qualification – İmalatçı Prosedür Kaynağı olarak bilinen bu test . TS EN 288-5 standardından da faydalanılmıştır. resim. . kalibrasyonlarının periyodik olarak yapılması gereklidir. WPS kaynak testleri uygulanmıştır. renk körlüğü olmaması. WPS 1G (yatay kaynak). toplam 10 kaynakçı üzerinde ve sadece 1G (yatay pozisyonda) kalifikasyon test kaynağı uygulanmıştır. alın kaynağında) Welder Performance Qualification – Kaynakçı kalifikasyon testi. Direkt olarak gözle ve 10 x büyütmeli büyüteçlerle yapıldığı gibi. “hata görülmedi”. ikişer kaynakçı seçilerek. Değerlendirmeler yapılırken mevcut standart ve normlar göz önüne alınarak.2. Her bir prosedür kaynakçısı için. köşe kaynağında) Araştırma yapılan beş ayrı imalatçıdan. Test uygulanış açısından çok kolay görünmesine karşın bazı ön koşullar yerine getirilmeden yapılırsa büyük sakıncalar doğurabilir. aletlerle de uygulanır. gözmalzeme uzaklığı ile açısı da önemli değerlerdir.

4. Uç demirlerin göz ve boyut kontrolü Uç demirlerin gözle kontrolü için mevcut visual test prosedüründen yararlanılmıştır.11.Gerilim 60= Düzeltme faktörü S = (cm/dak) kaynak ilerleme hızı .5. Döküm parçaların göz ve boyut kontrolü Döküm malzemelerin (balta ayaklar) gözle kontrolü için mevcut visual test prosedüründen yararlanılmıştır. metrik". 3. çelikten mamul normal dişli somunlar için mukavemet sınıfları ve deneyler".2. A × V × 60 Isı Girdisi = ---------------------(Heat İnput) S ( cm/dak) (J/cm) A =Amper-Akım şiddeti V= Voltaj.2.).11.2.2.2. Döküm hataları olarak açıklanan hatalar ile görünümleri de içeren tanımlamalar ve kriterler hazırlanarak. Firmasının malzeme giriş test ve prosedürlerinden de faydalanılmıştır.11. 3. akım-amper.3. Çekme ve basma yaylarının göz ve boyut kontrolü Silindirik helisel basma yayları için TS 1440.2.1.4. Genel malzeme hataları olarak açıklanan sıcak ve soğuk şekil vermeler. Civata ve somunların göz ve boyut kontrolü TS 61 "Bağlama elemanları-Vidalar. 3. TS 80 "Bağlama Elemanları-Vida Dişi Açılmış-Genel Esaslar standartları ile özel olarak hazırlanmış Hema A.11.Ş.11. malzemenin gözle kontrolü yapılır. TS 1026 "Somunlar-Altıköşe. kaynağın göz kontrolü gibi yapılır. Firmasının malzeme giriş test ve prosedürlerinden de faydalanılmıştır. 3. Kaynak parametrelerinin ve ısı girdisinin ölçümü Kaynak yapılırken gözlemlenen kaynak parametreleri. direnç-voltaj ve ilerleme hızı ölçülerek kaynakçı bilgi formlarına (Ek-1.5.Ş.3.11.f. TS 1442 standartları ile özel Hema A. Kaynak proses ve göz kontrolü 3. ısıl işlem hataları ile görünümleri de içeren tanımlamalar ve kriterler hazırlanarak.1.2. TS 1441.3) işlenmiştir.2. Amper ve voltaj (Yu Fong dijital clamp meter) ile ark süresi de Hanhart model kronometre ile ölçülerek bulunmuştur. Isı girdilerinin hesaplanmasında aşağıda verilen eşitlikten yararlanılmıştır (ASME Section IX QW-282.

2. Alaşımsız çeliklerin MAG kaynağı için önerilen kaynak parametreleri (TÜLBENTÇİ.d. Kaynakların göz ve boyut kontrolü ASME Section V.2.f. Şekil 3. terimler ve tarifler ". 1998) Yöntem : MAG kaynağı Uygulama : Yarı otomatik Malzeme kalınlığı mm Ağız türü Aralık mm Ağız açısı (°) Paso sayısı Tel çapı mm Malzeme: Alaşımsız çelik Tel (elektrod): SG 2 DIN 8559 Kaynak gerilimi V Kaynak akımı A Tel ilerleme m/dak Koruyucu gaz debisi lt/dak Kaynak metali g/m Koruyucu gaz tüketimi lt/dak Kaynak süresi (tk) dak/m 10 V-Alın 2. (a) Köşe kaynağı tam ölçüsünde (b) Çeşitli ölçü ağızlı yaprak geyçler (c) Ayak boyutu fazla (d) Amerikan tipi geyçle ayak yüksekliği ölçümü (e) İçbükeylik ölçümü (f) Dışbükeylik ölçümü (g) Kapak yüksekliği ölçümü Şekil 3.Alaşımsız çeliklerin MAG kaynağı için önerilen kaynak parametreleri Çizelge 3. Çizelge 3. TS prEN 970 Kaynak-Ergitme kaynaklı birleştirmelerin gözle muayenesi.f.5.2 18.g.e.b.23.528 135290 3. Visual Inspection.d. TS 7536 "Kaynak hataları-metalik malzemelerin ergitme kaynağı için-sınıflandırma.6 3.a. Çeşitli kaynak geyçlerinin kullanılması .g.c.e.b.5 50 3 1. TS 2399. de verilmiştir.8.c.23.11.' de çeşitli kaynak geyçleri ve bunların kullanımı ile ilgili şekiller verilmiştir.2-9 10-15 591 134 10.a. gibi standartlardan faydalanılmıştır.8.

Sıvı penetrantın uygulaması (15-52 °C ve min. Ç. çok iyi yüzey temizliği gerekir.E. toz ve yabancı maddelerle tıkanma olasılığına karşı. doğal gaz depolama tankları.) varsa . Bütün işlemleri. aşamalarında uygulanan en güvenilir NDT yöntemi olarak bilinmektedir. Testin başarılı olabilmesi için malzeme yüzeyinin çok iyi temizlenmiş olması zorunludur. Eğer malzeme yüzeyinde süreksizlikler (çatlak.Yüzey temizliği b. boşluk.13. uygulaması basit. Nondestructive Methods of Examination. boyutu ne olursa olsun her yerde ve sert yapı ve dokuya sahip ise cam. bu hatalar içerisine sızan kırmızı penetrant boya.2.A.E. Section V. 3. malzemelere de uygulanabilir. testi uygulayan kişi tarafından yazılarak ilgili yerlere iletilir. boru hatları. NDT Training Program. a. Ç.N. Subsection A. Section V. Malzeme yüzeyindeki ve yüzeye açık süreksizliklerin ortaya çıkarılmasında kullanılan.N. f. curuf vs. seramik.Yine en az 7 dakika ile maksimum 30 dakika kadar beklenilerek değerlendirme yapılır. geliştirici (genellikle beyaz) boyanın üzerine çıkarak yerini ve büyüklüğünü belirtir.M. Nondestructive Methods of Examination. Malzeme büyüklüğü. petro-kimya tesisleri. 292. 5dak. Liquid Penetrant Method. termik ve hidrolik) yapım ve kurulum.3. enerji üretim santralleri (nükleer. Öncelikle test malzemesinin gözle kontrolden onay alması gerekir.Yeterli süre sonunda yüzeydeki penetrant boya (genellikle kırmızı) sadece bez kullanma koşuluyla silinir. Günümüz teknolojisinde halen.12. Diğer tahribatsız muayene yöntemlerine göre pahalı olması ve dikkatli çalışılma gereğinin yanında.Terimler" standartlardan faydalanılmıştır. kullanılan malzemeleri ve bilgileri basitçe açıklayan rapor. 1989 Radiographic Inspection.Yüzeyin tamamen temizliği sağlandıktan sonra geliştirici (developer) tatbik edilir. film gibi yıllarca saklanabilecek kalıcı belge sağlaması en büyük üstünlük faktörüdür. TR-287.Son temizlik antikorozyon solvent ve uçucularla çok iyi yapılmalıdır. Penetrant test kaynak ve döküm sanayinde çok geniş bir uygulama alanına sahiptir. . Ancak yüzeye açık hataların. TR302 (Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi) yayın ve standartlarından yararlanılarak aşağıda açıklanmıştır.2. Penetrant test ASME VIII. e.M. Test genellikle altı aşamada tamamlanır. 291. Radyografi testi ASME VIII. rafineriler. Radyografi ile halen tıp sektöründen her türlü sanayi alanına kadar uzanan geniş bir yelpazede çalışılmaktadır.. plastik vb. maliyeti düşük ve portatif olması sebebiyle her alanda karşılaşılabilecek bir tahribatsız muayene deneyidir. Continuing Education In Nondestructive Testing. ASNT (The American Society for Nondestructive Testing). 303 nolu yayın ve TS 8824" Tahribatsız Muayene Metodları-Radyografik Muayene . 30 dakika beklenir) c. d. Subsection A. ve max.A.

Süreksizliklerin. Bir plaka kaynağından film alma tekniğinin şematik gösterilişi Source-ışın kaynağı( X ve γ ışınları) X ve Gamma ışınları kısa dalga boyuna sahip elektromanyetik ışınlardır. çekirdeği oluşturan (+) yüklü protonlar. J= R/h. mR/h Bir maddenin özelliklerini kaybetmeden bölünebileceği en küçük parça atomdur. Sapma ve kırılmaya uğramadan malzemelere nüfuz edip içinden geçebilirler. Test edilecek malzemenin bir tarafına ışın kaynağı (source) diğer tarafına ise film yerleştirilir. İşte bu iyonlaşma neticesinde flüor ışıma. X ışınları (röntgen ışınları) özel katot tüplerinden elektriksel olarak üretilir. Bir cismin sadece profilinin değil. Şekil 3. elektron volt olarak tanımlanırlar (eV. Bu yöntemde radyasyonla çalışıldığı için güvenlik kurallarının çok iyi bilinmesi ve uygulanması zorunludur. Görünür ışıkta olduğu gibi doğrusal ve ışık hızında yayılan enerji paketlerinden oluşurlar. Radyografi testinin temel prensipleri Radyografi girici ışınlarla fotoğraf alma tekniğidir. Malzeme farklı kalınlıkta bölgelere sahipse.13. Atom merkezinde kendi kütlesinin hemen tamamını oluşturan (+) yüklü çekirdek ve bu çekirdeğin etrafında belirli yörüngelerde dönen(-) yüklü elektronlardan oluşan bir sistemdir. Atomun esas itibariyle 3 temel parçacıktan oluştuğu kabul edilebilir. yüksüz nötronlar ve çekirdek etrafında dönen (-) yüklü elektronlardır. Tm-170. Radyoaktivite ışınım miktarı(doz) birimi röntgen(R) dir. . Radyografi testinde kullanılan X-ray ve γ-ray ışınlarının üretim ve oluşum şekli dışında bir farkları yoktur.293mg/cm2) 1.24. Yb-169 bozunması ile elde edilir. Gamma ışınları ise bazı radyoaktif elementlerin (radyoizotopların) Co-60. γ-ray) zayıflamış olarak filme ulaşırlar ve filmi karartırlar. Işınım şiddetleri (radyografik muayenede doz hızı olarak tanımlanır). yani boşluk. çatlak ve kalıntı gibi hataların film düzlemine paralel iki boyutu. Radyografi testinde görüntü almak için görünür ışıkta olduğu gibi.2. J= 1R’lik bir doz 1gr havada normal şartlar altında (P=1. İyonlaştırıcı özellikleri olup geçtikleri ortamdaki atomların dış yörüngelerinden elektron koparırlar.24.61×1012) iyon çifti oluşturan radyasyon miktarı. Se-75 . Malzeme kalınlığına ve cinsine bağlı olarak malzemeyi kat eden ışınlar (X-ray.1. X ve gama ışınlarının tanımlanmasında faydalanılan birimler.'te radyografi tekniği ve esas elemanları basitçe gösterilmiştir. Radyografik görüntü üç boyutlu cisimlerin iki boyutlu izdüşümüdür. kalınlık farklılıklarının ve iç yapıdaki hacimsel süreksizliklerin de bir film üzerinde görünür hale getirildiği çok önemli bir tahribatsız test yöntemidir. görüntü üzerinden ölçülebilir. keV. Işınım enerjileri. Ir-192. MeV). bu kesitlerden geçen ışınlar kalınlığa bağlı olarak ve değişik ölçülerde zayıflayarak filme ulaşırlar ve film üzerinde farklı kararmalar oluşur ki buna kontrast denilmektedir. Böylece elektron (e. bir fotoğraf filminin X ya da γ ışınları kullanılarak karartılması esasına dayanır. X ve gamma ışınları arasında oluşum ve enerji dağılımları gibi çeşitli farklılıklar gözlenir.) koparılması sonucu geride (+) yüklü ve iyon denilen bir atom kalır. fotokimyasal etki ve biyolojik etki gibi yan etkiler ortaya çıkar.3. Source (ışın kaynağı-odak) FFD: Film odak mesafesi FFD Kurşun metre IQI Film ID Kaynaklı test parçası Film Şekil 3.

Işın kaynağı.Çekirdek içerisindeki proton sayısı atom numarasıdır ve (z) ile gösterilir.27. protonlarla nötronların toplamına kütle numarası denir ve (A) ile gösterilir. farklı nötron sayılarına sahip çekirdeklere izotop adı verilir. İzotop koruyucu kabı . uzaktan kumanda aleti.'de gösterilmiştir. İzotopu hareket ettiren mekanik çevirme kolu Şekil 3. Işınlama kabı.25. 60 z= 27.26.26. Şekil 3. Radyoaktif özellik gösteren izotoplar da radyoizotop olarak adlandırılır.izotop ışınlama konumunda Şekil 3. Şekil 3. A= 60 27Co Aynı proton. Endüstriyel radyografide kullanılan gamma cihazları Gamma cihazları TS 5737' ye göre kapalı bir radyoaktif kaynaktan salınan gama radyasyonunun endüstride kullanılmasına uygun olarak tasarlanmıştır. Örneğin.27.25. source taşıyıcı.'te ışın kaynağı-izotop ışınlama konumunda görülmektedir. Mekanik çevirme kolu Şekil 3. ışınlama kafası gibi elemanlardan oluşur. gönderme borusu. kapalı kaynak (source).'da ve izotop koruyucu kabı ise Şekil 3.

en riskli olanı radyografi yöntemidir. Gerek şantiye gerekse işletme şartlarında aşağıdaki işlemler sırası takip edilir. malzeme kalınlığı ve cinsi. malzemenin ışın tarafındaki yüzeyine yerleştirilir. Daha sonra gerektiğinde incelenmek üzere arşive kaldırılır. Bu işlem expose-time yani uygun ışınlama süresinin hesaplanması için hazırlanmış aristo tipi cetvellerden faydalanılır. film görüntü kalite belirteçleri (IQI). yani Cüri cinsinden ışın değeridir.28. 7) Işınlanan yani görüntüsü alınan film. 5) Gerekli güvenlik önlemlerinin alındığından emin olunduktan sonra. 4) Film üzerine lokasyonu belirlemek için kurşun rakamlı şeritmetre ve kimliği tanıtıcı bilgiler için kurşun harflerin yerleştirilmesi bitince.28. 1) Karanlık odada istenen özellikte filmlerin yeterli boyutlarda kesilerek. Şekil 3. ışık geçirmez plastik kılıflara konarak kasetlenirler. geniş-dar ve hazır rulo şeklinde imal edilirler ki. radyo-izotopun aktivitesi. film türü. Gerekli bilgiler ise.13. 3) Malzeme-ışın kaynağı mesafesinin belirlenir. ince kurşun levhalar arasında. Fixing ve developing (geliştirme) işlemlerinden sonra kurutulan filmler değerlendirmeye hazırlanır. 6) Hesaplanan ışınlama süresi kadar beklendikten sonra izotop tekrar koruma kabının içersine sokulur. Bazı filmler kapalı. bunların kasetlenmesi gerekmez. İŞLEMLER Film hazırlanır Çekim tekniği belirlenir İŞLEM YERİ KARANLIK ODA SAHA / ATELYE Işınlama süresi belirlenir Film tanıtımı yapılır ve ışınlanır SAHA / ATELYE SAHA Film proses işlemine girer KARANLIK ODA/ LABORATUAR KARANLIK ODA Değerlendirme ve rapor hazırlanır Şekil 3. Radyografi yönteminin işlem sırasıyla açıklaması Tahribatsız muayeneler içersinde uygulanış açısından en uzun ve zahmetli olduğu kadar. Radyografi yönteminin aşamaları .2. Burada işlem manuel yani el ile yapıldığı gibi.Viewer-Işık kasası da denen cihazlarda değerlendirilerek raporlar hazırlanır. izotop mekanik çevirmeli kol aracılığıyla istenen konuma gönderilir. otomatik olarak ta yapılabilir. 2) Filmi alınacak malzemenin plaka. de Radyografi yönteminin aşamaları gösterilmiştir.2. boru veya döküm malzemelerin şekline göre çekim tekniği belirlenir. banyo-proses işlemi için dark room’a (karanlık odaya) gönderilir. 8) Film karanlık oda şartlarında.3.

malzeme kalınlığına. Radyasyon ile çalışmanın riskleri büyük olması sebebiyle. . Vücudumuzun radyasyona hassasiyeti organdan organa değişir. Radyografi ve güvenlik Tüm canlı organizmaların yapı taşları hücrelerdir. bu bölgeye giriş ve çıkışlar kontrol altında tutulmalıdır. 15-Olası bir kaza durumunda (örneğin izotopun dışarıda kalması) mümkün olan en kısa sürede bölge emniyet şeridi ile çevrilerek yetkili kurum ve kuruluşlara (Küçük Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi) haber verilmelidir.Işınlama süresi mümkün olduğunca kısa olmalıdır. uyarı işaretleri (şeritler. su moleküllerini birbirinden ayırarak yeni bir yapı meydana getirebilir.b. 10-Her çalışma günü sonunda kalem dozimetrede okunan doz değerleri. Bu amaçla genel ulaşım araçları kesinlikle kullanılmamalıdır. korunmak için pek çok kurala uyulması zorunludur.2. özellikle kılavuz kablosunda hiçbir hasarın olmamasına dikkat edilmelidir. düzenli olarak yapılmalı. bu ortamda yiyecek ve içecek bulundurulmamalı.3. 5-Kurşun plaka ve benzeri donanımla çekimlerde çok iyi zırhlama (perdeleme) yapılmalı ve mutlaka kolimatör (ışın çıkış düzeneği) kullanılmalıdır. cilt yanıkları. 4-Bu işle çalışan personel teorik ve pratik olarak çok iyi eğitilmelidir. 13-Radyoaktif izotoplar özel bir araçla ve gerekli önlemler alınarak (çelik ya da kurşun bir kutu içersinde) taşınmalı ve aracın üzerinde radyoaktif madde taşındığına dair işaretler kullanılmalıdır. Hücre sıvısının %80’ i sudan oluşmaktadır. 14-Gidilecek yere trafik kurallarına uyarak. 2-Gereksiz ışınlamalardan kaçınılmalıdır. çekim sınıfına. tüp voltajı ve tüp akımına (X-ray). izotop cinsine ve aktivitesine (gamma–ray) bağlıdır. oksijenli su ya da hücre zehiri olarak adlandırılır. istenilen yoğunluğa. 1. Işınlama süresi (expose time). 6-Kolimatör ile izotop koruyucu kabı arasındaki mesafe. özellikle kan sayımı değerleri personel dosyasında saklanmalıdır. 9-Tüm çalışanların üzerinde kalem dozimetresi. izotopun kolimatöre gitme süresi en çok 10 saniye olmalıdır. mümkün olduğunca kısa tutulmalı. yemek yenmemelidir.13. herkesin özel dosyalarına işlenmelidir. Radyoaktif ışınım. saç dökülmesi ve ölüm somatik. kullanılan film cinsine. 12-Bu işle çalışacak personele. iyonlaştırıcı özelliğinden dolayı. 11-Fim badge’leri her ay ilgili kuruluşlara (ülkemizde Küçük Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi) gönderilerek sonuçların yine kaydedilmesi gerekmektedir. Sonraki etkiler ise lösemi ve kanser hastalığı gibi tehlikelerdir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Radyasyon Güvenliği Tüzüğü’ne göre en önemli kurallar. mümkün olan en kısa süre içinde ve en güvenli bir şekilde gidilmelidir. gelişme çağındaki yapı bozuklukları da genetik etkilerdir. Bu oluşan yeni yapı.3. 3-Kapalı bir ortamda çalışılıyorsa. Radyasyonun genel ilk etkileri/belirtileri. işe başlarken check-up yaptırmalı.Çalışma bölgesi 40 µSv/h’lık alan. uyarıcı ışıldaklar v. 7-Kullanılan tüm donanımın bakımı. 8. Hücre zehiri oluştuğu hücreyi tahrip ettiği gibi enzimlerle taşınarak diğer hücreleri de tahrip edebilir.) ile belirlenip. uyarıcı doz hızı ölçer radyakmetre türü cihazlar olmalıdır. fim badge’i.

3. boya montaj kurumasını tamamlamıştır. 3. bütün bilgileri içeren bir Ek-4 bilgi formu hazırlanmıştır.1.1. fırın kurumalı boyalar ise fırın çıkışından 24 saat sonra test edilmeli. Uygulanmış yaş boya filmi üzerine belirli periyodlarla pamuk lifleri düşürülür ve hafifçe üflenir. relatif nem ölçümü. Kuruma süresinin kontrolü: Fırın kurumalı boyalarda kuruma süresi zaten belirli bir süre bekletilerek belirlenir. Toz dökülerek (160 mesh CaCo3 ) veya işaret parmağını boya yüzeyine çok hafif sürterek te tespit edilebilir. Kolu dik tutarak baş parmakla boya filmine uygulanabilecek maksimum kuvvet uygulandığında film bozulmuyorsa veya kalan iz yumuşak bir bezle silindiğinde kayboluyorsa. • Dokunma kuruması.2. • Retüş edilebilirlik (recoating) . Lifler iz bırakmadan hafif üfleme ile boya yüzeyinden uzaklaştırıldığı ana kadar geçen süredir. Hava kurumalı boyalar (oksidasyon kurumalı boyalar.14. sıcaklığı ve nemi sabit tutulan bir klima odasında (20°C / 55 ±5RH) muhafaza edilmeli. Hava kurumalı boyaların kuruması için ise oldukça uzun bir süreç olup bu sürecin çeşitli aşamaları aynı anlamda olan veya anlamları birbirine çok yakın olan farklı terimlerle ifade edilebilir.2. Bu kritik süreler içinde ikinci kat uygulandığında boya da kabarma. yani kendinden beklenilen fiziksel ve kimyasal özelliklerini tam olarak tam olarak kazanabilmesi için kuruma süresinin ve bu süre içinde boya filminin bulunduğu ortam ve koşulların (nem. parmağa boya bulaşmadığı ana kadar geçen süredir. kırışma. Boyalar test panellerine uygulandıktan sonra bir dizi kimyasal ve fiziksel değişiklikler geçirerek kuruyacaktır. Boyaları kuruma şekilleri bakımından iki gruba ayırmak mümkündür. Fırın kurumalı boyalar (kuruma için belirli bir sıcaklıkta ve belirli bir süre bekletilen boyalardır. Bu terimlerden yaygın olarak kullanılan bazıları. Ortam ve kurutma koşullarının uygunluğu Boya ortamında yapılan kontroller. ikinci katın uygulanabilmesi için geçmesi için geçen süre en az ve en çok olarak belirtilir.14. çözücü buharlaşmasıyla kuruyan boyalar.14. Baş parmak ucuyla kol dik tutularak boya filmine basılır ve yine en fazla kol kuvveti uygulanarak baş parmak 90° çevrilir. Boya uygulama ortamında yapılan test ve kontrol Araştırmaların yapıldığı işletmelerde boya uygulamalarının hangi koşullarda ve nasıl yapıldığını belirlemek amacıyla. 160 °C / 20 dak gibi) Boyanın tam olarak kürlenebilmesi. iki bileşenli boyalar). Boya filmine hafifçe parmakla bastırıldığında boya filminin bozulmadığı. boyanın doğru hazırlanıp hazırlanmadığının kontrolü. uygulama ve kurutma işlemlerinin sağlıklı yapılıp yapılmadığının kontrolü vs. • Montaj kuruması. Boya uygulamalarında yapılan test ve kontroller Boya uygulamalarında yapılan test ve kontrollerde Dewilüx Ar-Ge Çalışmaları. Akzo Nobel Ar-Ge ve Laboratuar çalışmaları Marshall Boya. • Tam kuruma. sıcaklık) etkisi çok büyüktür. Aksi belirtilmedikçe hava kurumalı boyalar uygulamadan 7 gün sonra. Bazı boyaların üzerine şu veya bu nedenle ikinci bir kat uygulamak gerekirse. Her işletmede bu formlar dikkatlice doldurularak daha sonra yapılan laboratuar testlerinde ne denli etkili olduğu saptanmıştır. Jotun Boya ve Esmer Teknik A.2. 3.1. Film bozulmuyorsa tam kuruma olmuş demektir. ortam hava sıcaklığı ve malzeme yüzey sıcaklığının ölçümü. Kalite Kontrol El Kitapçıklarından faydalanılmıştır. • Toz kuruması. . yapışma zayıflaması gibi film bozuklukları görülür.Ş. Boyalı paneller testten önce son 24 saat. paneller üzerindeki kuru boya film kalınlığı 35 ± 3 µm olmalıdır.120 °C / 30 dak.

Örneğin. ASTM D 2794-93 Boya filminin üzerine sürüldüğü yüzeyle birlikte ani darbelere karşı direncinin ölçüldüğü bu testte. . Boyaların performansını belirlemek üzere sayısı çok fazla olan ve objektif olarak değerlendirilmesi zor olan değişkenlerin kontrol edilebilmesi için boya testlerinde kullanılan panellerin çok itinalı seçilmesi ve hazırlanması gerekir.2. sertliği.14. kabarma. Konik bükme ve silindirik bükme testleri gibi boya filminin elastikiyetini belirlemede kullanılan testlerden olup.2. Sonuçlarda bulunan en fazla yükseklik inç.2. yüzeyi düzgün soğuk çekilmiş çelikten kesilerek hazırlanmalıdır. yapışması ve uygulandığı yüzeyin özelliklerinin bir bileşkesi olarak ölçülür. ucu yarı küresel şekilde olan belirli bir ağırlık yatay durumdaki boyalı panel üzerine dik olarak belirli bir mesafeden düşürülür. Bu işleme boya filminde bir bozulma (çatlama. filmin deforme olmadan uzatılıp bükülebileceği maksimum değeri Erichsen deformasyon cihazı ile saptamak amacı ile yapılır. 75 x 150 x 0. Elastikiyet-derin çekme testi Amaç.2. Astarlar için önemlidir.2. Her ne kadar boya filmlerinin elastikiyeti uzama katsayısı olarak uygun bir yöntemle oluşturulan serbest boya filminde ölçülebilirse de yine genel olarak pratikte boya filminin elastikiyeti filmin kendi elastikiyeti.14.pound veya kg–cm olarak ifade edilir ve panel cinsi film kalınlığı ile birlikte verilir. İlgili standart.14. Çelik paneller. 3. Darbe direnci testi Amaç. 3. darbe direnci olarak alınır. Boya filminin esnekliğinin darbe ile belirlenmesi amacıyla yapılır.8 mm 225 x 365 x 0. Laboratuar koşullarında yapılan test ve kontroller Bu bölümde açıklanan testlerin uygulamasında (Akzo Nobel ve Jotun) boya firmalarının kalite kontrol laboratuarlarından faydalanılmıştır. Test panellerinin hazırlanması. Ne kadar zaman sonra zımpara yapılabileceğini gösterir. Burada ilk duruma dönüş söz konusu olabilirde olmayabilirde.8 mm * (testlerin yapıldığı boyutlar) 100 x 365 x 0. Bilindiği gibi çelik atmosferik çevreden etkilendiğinden hazırlanan paneller kullanıma kadar geçen depolamabekleme süresince pasa karşı koruyucu bir madde ile korunmalıdır. Boya türü malzemeler için elastikiyet boya filminin herhangi bir arıza göstermeden bükülebilmesi ve uzatılabilmesi olarak tanımlanabilir.2. 36 inç-lb 35 µm kuru film.• Zımparalama süresi. pullanma vs.1.) meydana gelinceye kadar her seferinde yükseklik biraz daha arttırılarak devam edilir. Panel boyutları testte taraf olan kişilerce karşılıklı olarak herhangi bir ölçüde belirlenebilirse de bir çok spesifikasyonda belirtilmiş olması bakımından.8 mm boyutlarındaki paneller boya testleri için uygundur. 3. Boya testleri için kullanılacak çelik paneller passız. ASTM D 2794-69. Genel olarak elastikiyet ölçme testleri çok ağır testlerdir.2. 25 kg-cm 35 µm kuru film. Boya filminin herhangi bir bozulma göstermeden direnç gösterdiği en fazla yükseklik.

2. çatlama gözlendiği anda cihaz durdurulur ve yapılan bombenin derinliği Erichsen elastikiyet değeri olarak ( mm biriminde) ifade edilir. 14 mm mandrel. çıplak saç panelde. IDerin çekme (Erichsen Cupping Test) IIKonik bükme IIISilindirik bükme Derin çekme testinde boyalı panel çıplak yüzeyinden hidrolik bir küresel ucun ilerlemesiyle çukurlaştırılır. 6. çatlama yok 35 µm kuru film . Konik bükme: 20mm çatlama 35 µm kuru film Konik bükme: %13. Örneğin. çıplak saç panelde veya 10 mm mandrel.3. bu mikro ara kesitte. çözücü ve katkı maddeleri gibi nitelik ve nicelikleri çok farklı birçok maddenin boya da bulunuşu. uygulanan yüzeyin çok heterojen olması. 16. Elastikiyet ölçümü için kullanılan cihazlar. 8.2. Yüzeylerin bir arada tutulmasını kimyasal ve/veya fiziksel kuvvetler sağlar.Elastikiyet özelliği nem. Bu nedenle testlerin sabit nemde (% 55 ± 5 relatif nemde) yapılması ve test panellerinin en az 24 saat bu ortamda bekletilmesi gerekir. çatlama yok 35 µm kuru film . Çatlama olup olmadığına bakılır ve bir seri kontrol yapılarak çatlamanın olmadığı en küçük silindir bulunur.14. İki yüzeyin birbiriyle temas ettiği mikro ara yüzeyde bu kimyasal ve fiziksel kuvvetleri ölçmek son derece güçtür. . yüzey pürüzlülüğü ve kirleri gibi kontrol edilmesi son derece güç olan birçok etmen boyalarda bu tür yöntemlerin uygulanmasını olanaksız kılar. 4.8 35 µm kuru film Silindirik bükme testinde çapları. pigment. 12. 20. ASTM D 3359. etkin olan kuvvetleri ölçmek üzere iyi bir yöntem geliştirilememiştir. Boya filminde yırtılma. Bunun için geliştirilmeye çalışılan yöntemler birçok varsayımların büyük kısmı geçersiz kalır. Bu nedenle boyalarda yapışmanın ölçülmesi için yapışmayı sağlayan bütün güçlerin toplamının ölçülmesi esasına dayanan yöntemler kullanılmaktadır. Sonuçlar silindir çapı ve film kalınlığı ile birlikte verilir. Bunlardan önceden kararlaştırılmış biri seçilerek boyalı panel bunun üzerinde 1-2 saniye içinde 180° bükülür. Örneğin. 10. 3. Yapışma testi Amaç. 3. İlgili standart. sıcaklık ve paneli esneterek uzatan kuvvetin etki hızına fazlasıyla bağlıdır. bunların uygulamadan sonra davranışları. Konik bükme testinde panel konik bir mandrel etrafında 15 saniye içinde 180° bükülür ve boya filminde çatlamaların uzadığı mesafe koninin küçük tabanından itibaren ölçülerek ( mm ) olarak verilir veya hesapla filmin uzama yüzdesi bulunur. Ayrıca bütün varsayımlar olsa bile halen. Reçine. TSH-1503G Yapışma iki yüzeyin bir arada tutulduğu durumdur. 5. 25 ve 32mm olan bir seri silindirik mandrel kullanılır. Kuru boya filminin metal yüzeyine veya bir diğer uygulama yüzeyine yapışmasını test etmek amacı ile kullanılır. 2. Bu işlem yavaş yavaş devam ederken büyüteç ile boya filminin durumu gözlenir.

Bantla panel arasında kalan hava kabarcıkları parmakla ovularak giderilir. Çizgi üzerine yan kenarları 135° ‘lik açıların karşısına gelecek şekilde yapışkan bant yapıştırılır. Yapışma testi-çapraz çizgi II. film kalınlığı ve kuruma şartları verilmelidir. Böylece 1cm2’lik alan 100 eşit parçaya bölünür.5 – 2 cm uzunluğunda 45 ° açılı iki çapraz çizgi çizilir. Sonuçlar banda yapışarak boşalan karelerin toplam alanı (%) olarak ifade edilir.30. Yapışkan bandı bir ucu serbest bırakılarak diğer ucundan tutulan bant ani bir hareketle yüzeye dik olarak çekilir.29. Boya filmi üzerinde 1. .Tarama (kareleme) : Daha çok bu yöntem kullanılır. Yapışması zayıf olan boya filmleri için kullanılır. Yapışma testi-tarama (kareleme) Şekil 3.'da verilen tarama (kareleme) test çizgi aralıkları film kalınlığına bağlı olarak üç şekilde hazırlanır. Şekil 3.Çapraz çizgi. astar olup olmadığı. Ancak bunu ölçmek pratik olmadığından pratik değerlendirme beş ayrı kategoride yapılır. Boya filmi üzerinde 1mm ara ile birbirini dik olarak kesen 11 yatay ve 11 düşey çizgi çizilir.'da açıklandığı gibi uygulanarak değerlendirme yapılır. Şekil 3. Yapışkan bant Şekil 3. I. Film kalınlığı Çizgi aralığı 60 µm ‘ dan küçük 1mm 60-120 µm arası 2mm 120 µm’ dan büyük 3mm Sonuçlar verilirken boyanın tatbik edildiği yüzeyin cinsi.30.29.Yapışma testi iki şekilde yapılır.

3. Sadece çiziklerin kesim noktalarında çok az miktarda boya dökülmüş. tarama ile meydana getirilen karelerin hiçbiri dökülmemiş. bir kaynaktan gelen ışınlarla yüzeyde oluşan görüntünün netlik derecesi ile ifade edilir.9. Yatay ve düşey çizikler boyunca ve kesim yerlerinde boya filmi dökülmüş.ASTM D-3359 ‘a göre yapışma testi sonuçlarının karşılaştırılması Çizelge 3. ASTM D 523-89 Parlaklık bir yüzeyin üzerine düşen ışınları yansıtması demek olup. Çizikler boyunca ve kesim yerlerinde boya filmi dökülmüş. DIN 53151) Değerlendirme ASTM D-3359 Mükemmel –5 Çok iyi – 4 İyi – 3 Orta – 2 Kötü – 1 0 Değerlendirme DIN 53151 Mükemmel Gt – 0 Çok iyi Gt – 1 İyi Gt – 2 Orta Gt – 3 Kötü Gt – 4 - AÇIKLAMA Çiziklerin kenarları tamamen muntazam.31. Şekil 3. Yansıtma ilkesine göre parlaklık ölçme amacı ile kullanılır. 60 ve 85° ‘lif açılarla plaka üzerine düşürülür. Cihaz ışın kaynağından çıkan ışınları. Parlaklık ölçümü şematik gösterimi . Boyasız alan toplam alanın % 65’ini geçmemelidir.' de parlaklık ölçümü şematik olarak gösterilmiştir. parlaklık derecesi. birkaç kare kısmen boşalmıştır. Parlaklığın ölçümü ifadesi birkaç şekilde yapılabilirse de yaygın olarak yüzeyden yansıtılan ışığın şiddetinin belirli bir açıda yüzeye düşen ışık şiddetine oranı olarak ifade edilir. Boyasız alan toplam alanın % 35’ini geçmemelidir. Boyasız kalan alan toplam alanın %15’ini geçmemelidir. birkaç kare kısmen veya tamamen boşalmıştır.2.'da verilmiştir.14. boyası dökülmüş alan toplam alanın % 5’ini geçmemelidir. parlaklığı ölçülecek yüzeye değişik açılardan düşürebilecek niteliktedir. Parlaklık ölçümü foto-elektrik cihazlarla yapılır ve esas olarak bu cihazlar bu cihazlar bir ışın kaynağı ile yansıyan ışının şiddetini ölçen bir detektörden ibarettir. Boyasız alan % 65’ ten çok. Çizikler boyunca geniş bantlar halinde boya filmi dökülmüştür.31.4. Işık kaynağı I0 αi αr I Detektör Parlaklık ≈ I / I0 (specular gloss) Test Paneli Şekil 3. Çizelge 3.2. Işık boya ve astar üzerine 20. Birçok kare kısmen veya tamamen boşalmıştır. 45. İlgili standart. Yapışma testinin değerlendirilmesi (ASTM D-3359.9. Parlaklık ölçümü (gloss test) Amaç. Son kat boyaların parlaklığı genellikle 45 ve 60 ° ‘lerde ölçülür.

Günümüz teknolojisinde anında ve kesin netice veren aletler rağbet gördüğü için. eninde ve-ge bant.6. Korozyon direnci (tuzlu sis) testi Amaç. . atomizasyonu sağlayan hava basıncı ASTM B-117-73’e uygun olarak seçilmelidir. varsa X ( cross) ta ve paneldeki blister incelenip kaydedilir. 1-2cm. "Mağnetik Aletle Ölçme Metodu" en hassas ve hızlı. kuru film çıplak saç plakada.14.Işığın yüzeye geliş açısı b. %5’lik tuzlu su. Ayrıca cihazla ölçümlere başlanmadan önce kalibre edilmesini sağlayan folyolar. Kullanılan tuzlu su kabin içi sıcaklığında (35°C) yoğuşma ile toplanıp test edildiğinde. ortam ısısında kürlenebilen vernik.5 – 7.2. blister (kabarcık) boyutlarını ve yoğunluğunu gösteren ASTM figürleri. korozif ortamlarda kullanılacak paslanmayı önleyecek boya sistemlerinin performansını ölçmek amacıyla geliştirilmiş bir testtir. Çalışabilir durumdaki test cihazının damıtık su ve tuzlu su yeterlilik kontrolleri yapıldıktan sonra çizilmiş paneller. İlgili standartlar. damıtık su kule sıcaklığı. Testin değerlendirme işlemi 15 dakika içinde tamamlanmalıdır.2. Daha sonra X boyunca şeffaf bant yapıştırılıp havası iyice alındıktan sonra yapışma testinde olduğu gibi hızla 180° çekilir. damıtık su kule sıcaklığı 47. Örneğin ( test sıcaklığı 35°C. Değerlendirmede. 3. kalibrasyon yapılmasına da olanak sağladığı için her zaman hassas ölçüm yapmak mümkündür. boya kalınlık ölçümü de mağnetik aletlerle yapılmaktadır.2. 45° ------63 Multiangle Gardner Glossmeter 60° -----98 mic. 3. Test süresi isteğe göre değişebilmektedir. dikeyle 15° .Ölçüm yapılan aracın cinsi.Film kalınlığı d.5.Panelin cinsi c. boya kalınlık ölçme metodudur. ek panel konularak test süresi maksimum hasar noktasına kadar uzatılır. Cihaz probunu film kalınlığı ölçülecek yüzeyin üzerine tutmak yeterli olmaktadır. Film kalınlığı kontrol edilmiş.14. cross-cut bıçağı. Kuru film kalınlığı ölçümü TS 149’ a göre açıklanan. Hızlandırılmış dayanım testlerinden olup. Uygulama. 6. ASTM B-117-85 Gerekli Araçlar.2 pH değerini verecek özellikte olmalıdır. Test sonunda cihazdan çıkarılan paneller çeşme suyu ile yıkanıp dikkatlice kurutulur. Panel yerleştirilmesinde dikkat edilecek diğer bir husus da herhangi bir panelden diğeri üzerine yoğuşmuş tuzlu su düşmemesini sağlamaktır. Korozyon test cihazı. Örneğin. hava basıncı 15 psı. Bu metodla metal yüzeyler üzerine yapılan boya ve kaplama uygulamalarında.8°C. Değerlendirme sonrasında ilgili şartnamede öngörülen test süresi sonunda tolore edilebilecek maksimum hasar oluşmamışsa. dijital ekran üzerinde ve mikron hassasiyetinde okuma sağlanmaktadır. Panellerin yanları ve arkaları dayanıklı bir boya ile kapatılmalıdır. Uzun süreli testlerde belirli aralıklarla görsel kontroller yapılmalıdır. a. markası ile birlikte verilir. Kabin içi sıcaklığı. Düzgün bir şekle sahip olmayan ya da çok büyük paneller cihazdaki yardımcı araçlara uygun şekilde yerleştirilip test edilmelidirler. Bant sonrası kopan boya filmleri değerlendirilir. boyalı test plakaları veya parçalar üzerine saç yüzeyine inecek kadar ( X ) şeklinde çizgi çizilir. Test süreleri kullanım kolaylığı yönünden 24 saatin katları biçiminde seçilmelidir. Parlaklık ölçüm aracında okunan değer.Parlaklık boyanın pigment bağlayıcı oranın içindeki dolgu maddelerinin miktarına. Test panellerinin birbiriyle veya herhangi bir yabancı malzeme ile temas etmemesine dikkat edilmelidir.2. çizilmiş kısımlar üste gelecek şekilde oturtulur. Öte yandan özellikle dekoratif amaçla kullanılan boyalarda parlaklık son derece önemlidir. boya üretiminde ezilme aşamasının yeterli derecede yapılıp yapılmadığına bağlıdır ve bunların toplam etkilerinin sonucu ortaya çıkan bir özelliktir.30° açı yapabilecek yerleşime uygun hazırlanmış kütüklere. ) gibi.

QCT testi sonucu (şartnamede belirtilen süre sonunda) elde edilen sonuçların şartnamede istenilen sınırlar içinde olup olmadığı kontrol edilir. • Test koşullarındaki değişiklikler. 1mm’den büyük boşluklar ve 2mm çapından daha büyük açıklıklar. Test devam ederken paneller için gerekiyorsa ara kontroller yapılabilir. çok az . QCT test cihazının tabanında bulunan su haznesi 25mm derinliğinde damıtılmış su ile doldurulur. a.. X’ ta ve paneldeki genel paslanma ve pas kusması. İstenilen test sıcaklığı bu test için 50°C ‘dir... boş bir panel kontrol için alınan panelin yerine konur. d.. Film kalınlığı: 35 µm. • Uygulamanın yapıldığı panelin yeterince temizlenememesi. Test sırasında yapılan kontrolde panel.2.Tarih:. çalışma kodu:.birkaç.. Sonuç ve değerlendirme. test panelleri veya korozyona karşı dirençli boş panellerle tamamen doldurulur. pH.. Sonuçlar ilgili dosyaya kaydedilir. test cihazında su buharı kaybına ve sıcaklık dalgalanmasına sebebiyet vermektedir.. blister ve pas yönlerinden incelenir. bu boşluklar bir bant yardımıyla kapatılır. b. Test panellerinin boyalı yüzeylerine (X) şeklinde. Örnek olarak panelin test sonundaki zayıflamalarını şu şekilde kaydetmek mümkündür. çatlama ve matlaşma şeklinde olabilir.. Test panelleri. İlkesel olarak ASTM D 4585-87 Gerekli Araçlar.görünüm. Test panellerinin yerleştirilmesi esnasında paneller arasında boşluklar oluşur ise.Blister. ürün gamı. No:6M Panelde blister. test parametreleri bildirilerek kayıt edilir.14. sis üreten kule filtrelerindeki tıkanmalar. c.film kalınlığının ölçülmesi gibi kontroller yapılır. yanlış panel yerleştirimleri ve test süre bölünmeleridir.. basınç ayarları. sonuçlar. QCT cihazının iç tarafına gelecek şekilde yerleştirilir. cross-cut karton bıçağı ile saca kadar inerek çizgi çizilir.Değerlendirilmesi tamamlanan paneller koruyucu bir vernikle kapatılıp. film kalınlığı. B: Blister-kabarcık D: Dense-yoğunluk P: Panel MD: Medium dense-orta düzeyde yoğunluk X: Cross (çapraz çizik) M: Medium-orta düzey F: Few. Test sonunda incelenen özellikler çizikten itibaren pas ilerlemesi. Korozyon direnci (nem) testi (QCT) Amaç. vb.2.7. Korozyon direnci testlerinin sonuç ve raporlarında kullanılan bazı harflerin açıklamaları. Tuzlu sis testi: 96 saat. blister. Testin tekrarlanabilirliğini etkileyen faktörler şöyle sıralanabilir. Test panellerinin konulacağı raflar. yüzey..yapışma. Genellikle 96 saatlik uygulama sonucunda test panelleri üzerinde yapılan bazı inceleme ve kontrollerde. QCT(Coil Coating test) cihazı Uygulama. sıcaklık ayarları. Bu test boya filminin mutlak yoğuşmanın bulunduğu ortamda nem direncinin belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır.. 3. Şartnamede bu test için belirlenen süreye ulaşılıncaya kadar cihaz sürekli çalıştırılır. Sonuç ve değerlendirme.. Puan: 70 (0 ile 100 arasında kötüden iyiye doğru olacak şekilde bir puanlandırma standardı geliştirilebilir).5) Görsel değerlendirme: Panelde pas kusması var. lokal no: 8MD Bant sonrası açılma: 1cm (min-0/max-1. X ‘ta blister. İlgili Standartlar. Test paneli kontrol için yerinden alındığında. Bu sıcaklığa ulaşmak için termostat ayarlanır. pas ilerlemesine izin verilmeksizin saklanır.

. Civata-somunlar. çekme ve basma yayları ve bükme deney sonuçları. 2000). tesadüf bloklarında 5 × 3 faktöriyel deneme deseninde değerlendirilmiş.15. Fisher kesin ki kare (non-parametrik) testi ile değerlendirilmiştir. korozyon test sonuçları da Fisher kesin ki kare non-parametrik test ile değerlendirilmiştir (SOYSAL. bükme deneyi. Çekme deney sonucunda elde edilen bulgular. Boya kalınlıkları. İstatistiksel yöntemler Civata-somunlar. tesadüf bloklarında 5 × 3 × 3 faktöriyel deneme deseninde değerlendirilmiştir.3. boya kalınlıkları ve boya korozyon test sonuçları. çekme deneyi. tesadüf bloklarında 3 × 2 faktöriyel deneme desenine göre istatistiksel analizleri yapılmıştır.2. çekme ve basma yayları. çekme örnekleri sertlik değerleri. Çekme deney örneklerinin sertlik ölçüm sonuçları. SPSS paket programından faydalanarak varyans analizinde değerlendirilmiştir.

5 ve 250 kg yüklerde kullanılabilen. Tekirdağ M. 600 ve 800 nolu zımparalarla yapılan silme ve parlatma (polisaj) düzenekleri kullanılmıştır. 31.O. Düşey 295mm ve yatay. Orijin.3. Kimyasal analiz düzeni Cihaz adı: Kimyasal Analiz.Y. polaroid fotoğraf alma özelliği. 200 ve 400 büyütme yapabilen mercekler.3. kalite kontrol laboratuarı. Çerkezköy Model: Zwick ZHV 10 Metalografi mikroskopu ve sertlik ölçüm cihazı Üreticilere ait örneklerin metal mikroskobunda inceleme için hazırlanmasında özel sıvı soğutmalı testereler.5/100/125/125/150/187. Araştırmalarda kullanılan ölçü alet ve cihazlar Araştırmalarda kullanılan alet cihaz ve düzenlerin genel görünüşleri aşağıda açıklanan sıraya uygun olarak EK-7. HV olmak üzere 5 değişik türde sertlik ölçme Cihaz adı: OFFİCİNE GALİLEO. Mikroyapı inceleme düzeni Cihaz adı: Metalurjik Mikroskop Kullanıldığı Yer:T.Y. Japan Özellikleri: 50. kalibrasyon blok ve 51x36x12cm boyutlarında çanta ile toplam 6 kg ağırlığında. Switzerland Özellikleri: Dijital ekran.2.Ş. HRB. spektrometre Kullanıldığı yer: KUTES A. HRC. Tekirdağ M. Çerkezköy Model: Foundry – MASTER.11 ve 12' de verilmiştir. İtaly Özellikleri: Dijital ekran. Orijin. Tekirdağ Model: EQUOTİP.O. Orijin. Çorlu Cihaz adı: Kimyasal Analiz. 100.3. D tipi standart blok.8. Makina Bölümü Malzeme Laboratuarı. 10 kg ön yüklemeli. 3. Sertlik ölçüm cihazları Cihaz adı: Portatif Sertlik Ölçüm Cihazı (Portable Hardness Test Instrument) Kullanıldığı yer:T. Tekirdağ M.1.3. Tekirdağ Model: Nikon Optiphot. 3.Ş.Y. kalite kontrol laboratuarı. 220mm çalışma alanına sahip. spektrometre Kullanıldığı yer:HEMA Hidrolik A. HRC sertlik ölçümü yapabilen.Ü. Makina Bölümü Malzeme Laboratuarı. 285x612x930mm boyutlarında ve 150 kg.O.9. HS-Shore.2 / 60/ 62.3. DUROMETRİ-Hardness Testers Kullanıldığı yer:T.3. . HB. işlem sırasına göre 320. Tekirdağ Model: Ergotest Comp 25R. Makina Bölümü Malzeme Laboratuarı.10.Ş.Ü. D tipi prob ve yapıştırma pastası.Ü. ve Panasonic Mini CCTV Monitör Cihaz adı: Metalurjik Mikroskop Kullanıldığı Yer: HEMA Hidrolik A. Vakum optik emisyon spektrometre 3.

001 inç okuma hassasiyetli. 0.Ş.Ş. Tekirdağ M. Tekirdağ M. Orijin: Türkiye Cihaz adı: AUTO GRAPH Çekme ve Basma Test Cihazı Kullanıldığı yer: ARC TECH A. 500 HP Screen.M 20 x 2.Ü. Boyutları.Y.M 6 x 1 2.4.7. Makina Bölümü Metroloji Laboratuarı. 500 HP Optical Comparatör Kullanıldığı yer:T. USA . 150mm yatay. Optik komparatör (projeksiyon) Cihaz adı: Micro-vu.5mm odak mesafesine sahip. Makina Bölümü Metroloji Laboratuarı. takım odası tipi. Dijital mihengir ve granit pleyt Cihaz adı: Starret 85016 surface plate Kullanıldığı yer:T. 20x. 40 ton. Kapasite: 250 kN.M 14 x 2 6.Ü.3.5 6H 89 Somun için. 0. 3.Ü.Y. Kalite Kontrol Laboratuarı.01mm.5mm dikey çalışma alanına sahip. 10x. 300x75mm malzeme bağlama boşluğuna sahip. Orijin. Çekme ve bükme/ kırma test cihazları Cihaz adı: ALŞA Çekme ve Basma Cihazı Kullanıldığı yer: HEMA Hidrolik A.O.3. 31.5.8.M 18 x 2. Tekirdağ Özellikleri: 1. 40x ve 50x büyütme yapabilen lensler. Çerkezköy Model: ODC 003 Üretim Tarihi: Haz. Tekirdağ M. Tekirdağ M.5 7.Y.6. Çerkezköy Model: AG-250 kNG SHİMADZU TSE-Sertifika No:801 .3. 63.M 8 x 1.3.5 4.Ş. Kalite Kontrol Laboratuarı.Y. Makina Bölümü Metroloji Laboratuarı. Tekirdağ Özellikleri: Siyah granite. USA Cihaz adı: Fowler Digital Height Gauge (Dijital mihengir) Kullanıldığı yer:T.O. Orijin: Japonya 3. 300x450x75mm. Kalite Kontrol Laboratuarı. 6g 89 Civatalar için 3.O. Tekirdağ Özellikleri: 305mm (12") kapasiteli.M 12 x 1.25 3. Tekirdağ Model: Micro-vu. Orijin. Makina Bölümü Metroloji Laboratuarı. Orijin. USA Özellikleri: Cam ekran çapı: 300mm. Çerkezköy Amsler 3.M 10 x 1.75 5.3. 1982 Seri No: 118 Kapasite .O. karbid uçlu. Yay deformasyon test cihazı Cihaz adı: Kullanıldığı yer: Model: Amsler Yay Deformasyon Test Cihazı HEMA Hidrolik A. İç ve dış çap vida mastarları (geçer-geçmez) Ölçü aleti adı: Vida Mastarları (Tampon ve Delik Tip) Kullanıldığı yer:T.3.Ü.

Ü. Orijin: Germany Alet Adı:(4) Crayons (ısı tebeşirleri) 3.O.Y. çeşitli tiplerde geyçler. Tekirdağ Model : Hassasiyet 1/10 second(saniye). Tekirdağ 3. Kaynak parametreleri ölçü aletleri Alet adı:(1) 1000A AC/DC PENS AMPERMETRE Kullanıldığı yer:T. Tekirdağ Model : YF. 57mmx70x18 Busbar.O. Makina Bölümü Metroloji Laboratuarı.02.2001 BT-69 Cleaner Remover (Solvent) Batch No:CN20010328 / 28. İnce kurşun plakalar. çene açıklığı.5.O. DC ve AC Voltaj.Y.3.2002 Kullanıldığı yer: T. Makina Bölümü Metroloji Laboratuarı. X5ER Model. Alet Adı:(3) HANHART Felix stop watch-kronometre Kullanıldığı yer:T.Y. Seri No: 23 Orijin. METHODS B&C.Ü. kronometre . 520gr. kurşun şeritmetre.5x43mm. Radyografi test cihazı ve gereçleri Cihaz adı: GAMMAMAT Radyografi cihazı (şekil 18. 31/2 dijital. Max.11.1) Kullanıldığı yer: İMKOSAN Metal İmalat ve Röntgen Kontrol San.8020. Tekirdağ 3. Tekirdağ M. Pil.Y. İSTANBUL Özellikleri: İzotop. çelik gönyeler. mikrometre. 209x77x36mm. Penetrant test malzemeleri Malzeme adı:BT-68 Penetrant Red Dye Batch No:P20010515 / 15.Ü. Tekirdağ M.Köşe kaynakları için yapılmış özel tip geyçler 4. 275. Alet Adı:(2) YU FONG DİGİTAL CLAMP METER Kullanıldığı yer:T.O.10. Tekirdağ M. Ekran. Rezistans ölçme. Alet adı: Graetz marka. 701560 seri nolu radyasyon ölçer . Tekirdağ M. METHODS AB&C Non halogenated solvent 3. Model: NEB 211. 9V.9. 31/2 dijital. boyutlar.Köşe kaynakları için yapılmış özel tip geyçler 3. büyüteç. Orijin: Taiwan Özellikleri: DC ve AC Akım.12. Ağırlık.3.3. Otomatik kapanma 30 dakika. BT-70 TYPE I & II FORM d.13. Rezistans ve Frekans ölçme özelliklerine sahip. Makina Bölümü Metroloji Laboratuarı. Orijin: Taiwan Özellikleri: AC Akım (20-600A).Ü.O. Germany Gereç Adı: Film Kasetleri (ışık geçirmez plastik). Max. AC Voltaj (200-750V). metal marker.çene açıklığı.3.3.Ü. Makina Bölümü Metroloji Laboratuarı. BT-69 TYPE I &II METHOD C Class2.03. Kaynak ağzı ve profili ölçüm geyçleri Alet Adı: 1-Alın ve köşe kaynakları boyutlarının ölçümünde kullanılan geyç(gauge) 2. Tekirdağ M. Tic.O. geyci Kullanıldığı yer:T. çelik şeritmetre. boyutlar. Ağırlık. Kullanıldığı yer: T. Tekirdağ Model : CİE 2605. Makina Bölümü Metroloji Laboratuarı. 260gr.Y. yapıştırıcı bantlar. Ekran.Ü. İridyum 192. Tekirdağ M. fleksibil metal uçlu mıknatıs.2001 BT-70 Developer Batch No: 20020111 / 11. el feneri. 57mm.4x90.3.Alın kaynağında kaynak ağzı açısı kontrol mastarı. Makina Bölümü Metroloji Laboratuarı. Göz ve boyut kontrol ölçü aletleri Ölçü aleti adı: Kumpas.Y. çelik şeritmetre. Tekirdağ Model: BT-68 TYPE II. kurşun harf takımı.

galvaniz.17.Ş. İzmir 3.15.3. emaye. İzmir 3.Orjin:Belgium Gereç Adı: Işık kasası (Viewer) karanlık odada film değerlendirme aracı Gereç Adı: Görüntü kalite belirteci. Kalite Kontrol Laboratuarı.Ş. Kalite Kontrol Laboratuarı.14. sert krom.3.Ş.21. boya. plastik.Ş.Ş. radyasyon alarm cihazı ve diğer güvenlik önlem aletleri. dakikada 40 okuma yapabilen. Kalite Kontrol Laboratuarı. ısıtıcılar.3. Dijital göstergeli ekran. Kalite Kontrol Laboratuarı. boyutları 56x24x120mm. elektrolitik olmayan nikel gibi kaplamalar üzerinde kullanılabilir. Kalite D5 FW.Kullanıldığı yer:İMKOSAN Metal İmalat ve Röntgen Kontrol San. Korozyon direnci-nem testi (QCT) cihazı Kullanıldığı yer: Akzo Nobel A.3. termometre. özel lamba. Korozyon direnci-tuzlu sis test cihazı Cihaz adı: Kullanıldığı yer: Erichsen Tuz Sprey Cihazı Akzo Nobel A. Kuru boya film kalınlığı ölçü aleti Cihaz adı: ELCOMETER 345 Kullanıldığı yer: ESMER TEKNİK A. İSTANBUL Gereç Adı: Endüstriyel X-RAY Film. ışıldaklı uyarıcılar.20. kırmızı bant. çerçeveler.Ş. Çorlu 3.19. 10x48 cm AGFA.3. kurutma dolabı Gereç Adı: Radyasyon ile çalışma kurallarına uygun uyarıcı levhalar. İzmir 3.3.3. Kalite Kontrol Laboratuarı.16.18. Minimum kaplama kalınlığı 300µm ve uygun çalışma sıcaklığı. 0 ile 50°C (32-120 °F) 3.Ş. 3. Parlaklık ölçme cihazı Kullanıldığı yer: Akzo Nobel A. Tic. Boyahane nem ve sıcaklık ölçme aleti Cihaz adı: Kullanıldığı yer: HT-3001 C DİGİTAL Humudity / Temperature Meter ESMER TEKNİK A. telli penetrametre. Kalite Kontrol Laboratuarı. İzmir . Yapışma kontrolü test aletleri Kullanıldığı yer: Akzo Nobel A. İzmir 3. filmin oluşturulması ve kurutulup hazır duruma getirilmesini sağlayan kimyasallar. ağırlık pillerle 115 gr. İzmir 3. Erichsen deformasyon-derin çekme test cihazı Kullanıldığı yer: Akzo Nobel A. Tip: W10 FE 10-16 Gereç Adı: Sürgülü cetvel (expose time)ışınlama süresi ölçüm aleti Gereç Adı: Karanlık oda (dark room) banyo proses.Ş. Çorlu Model ve Özellikleri: Elcometer 345 modeli demir ve çeliğin üzerindeki manyetik olmayan kaplamanın kalınlığını. Darbe direnci test cihazı Kullanıldığı yer: Akzo Nobel A.3.

1.Tip balta ayakların mikroyapıları Şekil Yapılan testler sonucunda denemeye alınan balta ayaklarda. İ-Örneği.6.65-%Cr 0./4. dağlanmış yüzey 200 × Kaba lamel ve taneli grafit (koyu) formu A tipi kır dökme demir yapısında. ferritik (açık) iç yapıda dağılmış.62 -%Mn 0./4.7.76-%Si 0. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 4.1.9.53 kaba lamel grafitler (koyu). ferritik yapı (açık renk) içersinde düzensiz olarak dağılmış.2.1.3. Şekil 4.1.5./4.4.64 -%Mn 0. D-Örneği. Şekil 4. . 200 × %C 3.4.8./4. 200 × %C 3.4. parlatılmış yüzey Şekil 4./4. 200 × %C 3. 'daki mikroyapılara rastlanmıştır. A ve B tipi lamel grafitli damarlar (koyu)./4. Şekil 4. Mikroyapı (metalurjik doku incelemesi) 4.2. G-Örneği.6.10. ferritik yapı içinde belirsiz dağılım göstermiştir. 1.91-%Si 0. İ-Örneği.72 -%Mn 0./4.39 küresel grafitli yapı tamamlanmamış yüksek karbonlu dökme demir.47 aşınma dirençli ve yüksek karbonlu alaşımlı dökme demir mikroyapısı. parlatılmış yüzey Şekil 4. dağlanmış yüzey 200 × Küresel ve lamel lifler(koyu).3. G-Örneği./4.61-%Si 0. dağlanmış yüzey 200 × 5-8 boyutlu. D-Örneği. parlatılmış yüzey Şekil 4.5./4.1. 4.

8. dağlanmış yüzey 200 × E tipi lamel grafitler (koyu siyah) interdentritik segregasyon içersinde dağınık yapıdadır.16 -%Mn 0. 200 × %C 3. K-Örneği.7. Şekil 4. M-Örneği. sınıfı 50 ve 7 boyutunda %30 düzeyinde sferolaşmış dökme demir mikroyapısı.08 dana gözü şekilli. .11-%Si 1.200 × %C 3.44-%Si 2. dağlanmış yüzey 200 × Küresel grafit yapı (koyu yuvarlaklar) serbest ferritle (açık renk) çevrilmiş perlit matriksi içindedir. Şekil 4.10. küreselleşmiş grafitli dökme demir.9. K-Örneği. M-Örneği.4. % 75 ferritik yapı. parlatılmış yüzey Şekil 4. parlatılmış yüzey Şekil 4.32 -%Mn 0.

Şekil 4./4.12./4. M-Örneği.13. dağlanmış yüzey 200 × %C 0.77-%Cr 0.14 -%Mn 0.12. 2.15. perlitik yapıdadır. Şekil 4. demir karbürsementit (koyu). Şekil 4.36 Düşük karbonlu çelik döküm.11 Yüksek karbonlu.20-%Si 0.Tip balta ayakların mikroyapıları Yapılan testler sonucunda denemeye alınan 4. Sementit (koyu) ve ferritik (açık) perlit yapı içerisinde dağılmış yapıda.075 Düşük karbonlu çelik döküm. G-Örneği. D-Örneği.37 -%Mn 0. Şekil 4.1.73-%Cr 0. K-Örneği. dağlanmış yüzey 200 × %C 0.38-%Cr 0.36-%Si 0.38-%Cr 0.15.1 Düşük karbonlu çelik döküm. dağlanmış yüzey Şekil 4.4-%Ni 0. 200 × %C 4. 60-45-12 derecesinde küresel grafitler (koyu) ve ferrit (açık) ince perlit matriksi içinde dağılmış yapıda.05-%Si 0. dağlanmış yüzey 200 × %C 0. Şekil Şekil 4./4.12. 200 × %C 0. alaşımlı dökme demir.43 -%Mn 0.049 Düşük karbonlu çelik döküm.36 -%Mn 0.36-%Si 0. Ferritik yapı (açık).2.11. İ-Örneği.14. de olduğu gibi karbon oranı daha az olan sementit-demir karbürlü (koyu) ve ferritik (açık) yapı görünümünde.'deki mikroyapılara rastlanmıştır. balta ayaklarda. Ferrit kristalleri (açık)./4.25-%Si 0.11. sementit (koyu) bölgeler daha azalmış mikroyapıdadır. dağlanmış yüzey .56-%Cr 0.4.48 -%Mn 0.13.14.

28-%Cr 0.18. Ferritik ana yapı içine sementit homojen olarak dağılmış. Şekil 4.19. .89-%Cr 0. uç demirlerinde.31-%Si 0.20.17.17.3.18.1.74-%Cr 0. G-Örneği. dağlanmış yüzey 200 × %C 0.3-%Si 0. Kültüvatör 1. İ-Örneği.7-%Mn 0.25-%Mn 1.26-%Si 0.56-%Si > 1.062-%Si 0. Şekil Şekil 4. 200 × %C 0.003 Düşük karbonlu çelik (SAE 1008) .16-%Mn 0./4.39 Düşük karbonlu çelik (SAE 1030) .14 Düşük karbonlu çelik (SAE 1030) .16. Isıl işlem görmüş.20.19.Tip uç demirlerinin mikroyapıları Yapılan testler sonucunda denemeye alınan 4.21-%Mn 0.'deki mikroyapılara rastlanmıştır. yağda sertleştirilmiş./4.16. Yağda sertleştirilmiş malzeme yapısı. dağlanmış yüzey 200 × %C 0. östenitik yapı hakimdir./4. Şekil 4. dağlanmış yüzey 200 × %C 0. Şekil 4. Yağda sertleştirilmiş malzeme yapısı. D-Örneği.73-%Cr 0./4. dağlanmış yüzey Şekil 4.4.076 Düşük karbonlu çelik (SAE 1030) . K-Örneği.50-%Cr 0. beyaz noktalar (karbid) olup.14 yay çeliği (SAE 9260) . Yağda sertleştirilmiş malzeme yapısındadır. M-Örneği. dağlanmış yüzey 200 × %C 0. Büyük geniş(koyu siyah)grafit. Yağda sertleştirilmiş malzeme yapısı.26-%Mn 0.

0032 0.3259 0.0016 0. .0810 0.0567 0.0012 0.0024 0.0035 94.729 M 3. Çizelge 3.0001 0.0022 95.6408 0. En yüksek sertlik değeri (48 HRC)'nin İFirmasının örneğinde ve (47.1. 1.1420 0.0436 0.0853 0.'de verilmiştir.0060 0.4409 2.7 HRC) ve MFirmasında (0 HRC) değerleri ölçülmüştür. Kutes Döküm Fabrikasında yapılan kimyasal analizleri sonucunda elde edilen onyedi ayrı elementin (%) değerleri.0583 0.0066 0. G-Örneği GG 25-lamel grafitli dökme demir. karbon ve silis yüzdelerinin hepsinde uygun olduğu.'da verilen sertlik değerleri ile karşılaştırıldığında. döküm malzemelerden 1.0000 94.635 Yukarıdaki değerler ve kimyasal analiz cihazının bilgisayar ortamına aktardığı verilere dayanarak irdelendiğinde.0132 0.0460 0.1635 0.199 K 3.0000 0. malzeme seçiminin bu firmalar tarafından doğru yapıldığı görüşünü onaylamaktadır.0009 0. İ-Örneği çelik döküm.0410 0.7699 0. Döküm balta ayakların kimyasal analiz sonuçları Tarım makinaları üreticilerinden alınan.0140 0.5355 0. D-Firmasında (47. K-Firmasında (10. %Mn sadece G ve İFirmalarında uygun.0567 0. Kimyasal analiz sonuçları 4.4052 0.0011 0.0488 93.1190 1.1.6 HRC) ile D-Firmasının örneğinde ölçülmesi.0035 0.0000 0.0812 0.0008 0.0000 0.6150 0. G-Firmasında (0 HRC).1.0011 0. Çizelge 4.0004 0.0313 0.074 G 3.0129 0.1214 0.6599 0.0138 0.2.9166 0.6.0009 94.4’de verilen aşınmaya dayanıklı elementlerin (%) değerleri ile karşılaştırıldığında.3928 0.0026 0.0606 0.Tip balta ayakların.0033 0.0084 0.6290 0.0272 0.0817 0.0229 0.0002 0.4732 0.0000 0.0186 0.0011 0. İ-Firmasında (48.0046 0.609 FİRMA ADI İ 3.0000 0.0483 0.2.Tip balta ayakların kimyasal analiz sonuçları ELEMENT ADI %C % Si %S %P % Mn % Ni % Cr % Mo % Cu % Ti % Sn % Al % Pb %B % Bi % Mg % Fe D 3.0106 0.0716 0.0412 0.0093 0.0006 0. Çizelge 4.0875 0.4. D-Örneği SAE-1010 çelik döküm.7220 0.0000 0.0055 0.0675 0. %Cr değerlerinin ise sadece İ-Firmasında uygun olduğu görülmektedir.5 HRC).0043 0.0124 0.0000 0. K-Örneği GGG 50 küresel grafitli dökme demir (sifero) ve M-Örneğinin de siferolaşmanın yeterli olmadığı çelik döküm grubunda olduğu sonucuna varılmıştır.6 HRC). Çizelge 4.3488 0.0209 0.

057 0.93 0.016 < 0.025 0. 2.366 0.020 < 0.366 0.037 0.058 < 0.483 0.012 0.15 < 0.053 0.14 0.Tarım makinaları üreticilerinden alınan.004 0.009 0.002 0. Fabrikasında yapılan kimyasal analizleri sonucunda elde edilen yirmiiki ayrı elementin değerleri.085 0.430 0.Tip balta ayakların kimyasal analiz sonuçları ELEMENT ADI % Fe %C % Si % Mn %P %S % Cr % Mo % Ni % Pb %V % Al % As %B % Ca % Co % Cu % Nb % Sn % Ti %W % Zr D 98.078 0.0017 0.002 0.0003 < 0.074 0. İ-Örneği 34Cr4 yüksek karbonlu çelik döküm.0002 < 0.002 0.16 0.2. D-Örneği SAE-1010 çelik döküm.005 0.0002 < 0.003 M 98.005 0.010 0.6. K-Örneği SAE-1040 çelik döküm ve M-Örneği SAE-1030 çelik döküm olduğu sonucuna varılmıştır. malzeme seçiminin bu firma tarafından doğru yapıldığını göstermektedir.002 0.022 0.008 0.4’deki değerlerle karşılaştırıldığında. Çizelge 4.031 0.Ş.011 0.020 0.002 0.036 0.026 0.563 0.004 0.092 0.116 0.002 0. G-Firmasında (0 HRC). En yüksek sertlik değeri (45.002 0.731 0.018 < 0. en uygun değerlere İ-Firmasının örneğinde karşılaşılmaktadır.0013 0.004 0. G-Örneği SAE-1015 çelik döküm.005 0.402 0.0002 0.016 0.252 0.002 < 0.002 < 0.7 HRC)'nin İ-Firmasının örneğinde ölçülmesi.010 0.004 Yukarıdaki değerler ve kimyasal analiz cihazının bilgisayar ortamına aktardığı verilere dayanarak irdelendiğinde.040 0.020 0.369 0.014 0.387 0.025 0. Tip döküm balta ayakların sonuçlarıda Çizelge 3. Çizelge 4.041 0.373 0.017 < 0.063 0.Tip balta ayakların Hema Hidrolik A.051 0.002 0.106 0.21 0. D-Firmasında (0 HRC).008 < 0.017 0.006 0.002 0.054 0.0024 0.066 0.7 HRC).010 0.'da verilen sertlik değerleri ile karşılaştırıldığında.002 G 98.778 0.027 0.037 < 0.107 0.009 0.049 0. döküm malzemelerden 2.002 0.006 0.011 0. K-Firmasında (3 HRC) ve M-Firmasında (0 HRC) değerleri ölçülmüştür.005 K 98.004 0.021 0. Çizelge 4.002 0.003 FİRMA ADI İ 94.008 < 0.004 0.2'de verilmiştir.23 4. 2.006 0.0005 < 0.075 0. İ-Firmasında (45. .217 0.005 0.149 0.387 0.0017 0.031 0.006 0.

007 < 0.0010 0.012 < 0.007 0.Tip (dar) kültüvatör uç demirlerinin Hema Hidrolik A.2.014 0.564 > 1. İ-örneği SAE1030 çelik.007 0.0010 0.017 0.030 0.700 0.259 1.002 0.002 0.016 0.011 0.007 0.020 0.255 0.212 0.0005 0. K-örneği SAE-1030 çelik döküm ve M-örneği SAE9260 yay çeliği olduğu sonucuna varılmıştır.014 0. K-Firmasında (11 HRC) ve M-Firmasında (54 HRC) değerleri ölçülmüştür. Aşınma dayanımı ve sertlik açısından ele alındığında en uygun malzemelerin G ve Mfirmalarında olduğu gözlenmektedir.3.062 0.025 0.731 0. 1.027 0.021 0.067 0.17 0.0010 0.2 HRC) ile M-Firmasının örneğinde.009 < 0.3 0.005 0.002 0.037 0.2 HRC).131 0. 1.005 FİRMA ADI İ 98.002 0.006 0.14 0.002 0.Ş. İ-Firmasında (3 HRC).041 0.0010 > 0.0005 0.008 < 0.056 0.235 0.009 0.Tip (dar) uç demirlerinin kimyasal analiz sonuçları ELEMENT ADI % Fe %C % Si % Mn %P %S % Cr % Mo % Ni % Pb %V % Al % As %B % Ca % Co % Cu % Nb % Sn % Ti %W % Zr D 99.011 0.'da verilen sertlik değerleri ile karşılaştırıldığında.005 0.025 < 0.002 < 0. En yüksek sertlik değeri (54 HRC)'nin M-Firmasının örneğinde ve (43.134 0.012 0.0010 0.027 0.028 0.84 0.003 0.038 0.042 0.003 0.003 0.016 0.349 0.027 0.004 M 96.053 0.013 0.2.211 0.024 0.0010 0.017 < 0.392 0. Çizelge 4.011 < 0.003 0. Çizelge 4.029 < 0.016 0.266 0.0018 < 0.050 0.003 Yukarıdaki değerler ve kimyasal analiz cihazının bilgisayar ortamına aktardığı verilere dayanarak irdelendiğinde.011 0.076 0.'de verilmiştir.312 0.005 G 97.280 0. D-örneği SAE-1008 düşük karbonlu çelik.002 0. malzeme seçiminin bu firmalar tarafından doğru yapıldığını göstermektedir.002 0. Kültüvatör uç demirlerinin kimyasal analiz sonuçları Tarım makinaları üreticilerinden alınan. Fabrikası’nda yapılan kimyasal analizleri sonucunda elde edilen yirmi iki ayrı elementin değerleri Çizelge 4.002 K 97.018 0.168 0. ölçülmesi.4.024 0.745 0.899 0.048 0.006 < 0. G-örneği SAE-1030 orta karbonlu çelik.6.025 0. .0009 0.002 0.005 0.265 0.3.501 < 0.098 0. D-Firmasında (0 HRC).002 0.149 0. G-Firmasında (43.24 0.004 0.06 0.142 0.

3 163 131. Balta ayakların ve uç demirlerin sertlik değerleri Döküm balta ayakların ve uç demirlerin sertlik ölçümleri çizelge 4. Denemelerde güvenilir sonuçlar alınması amacıyla. Çizelge 4.2.5 215.4.3688 Ni 0.0074 P 0. WPS-prosedür kaynak testlerinde aynı esas malzeme kaynatılmıştır.5 140 43. Çizelge 4. Ana malzeme sacı kimyasal analiz sonucu Satıcıdan St-37 malzeme olarak istenen esas metalin.2.'deki malzeme sınıflandırması yapılmıştır.0504 Si 0.3.5 45.'da verilmiştir. Çizelge 4.Tip balta ayak (Çelik döküm) Uç demiri D Yüksek karbonlu dökme demir SAE1010 Düşük karbonlu çelik döküm SAE1008 Düşük karbonlu çelik G GG25 Pik döküm SAE1015 Düşük karbonlu çelik döküm SAE1030 Düşük karbonlu çelik FİRMA ADI İ Yüksek karbonlu dökme demir 34CR4 Yüksek karbonlu dökme demir (alaşımlı) SAE1030 Düşük karbonlu çelik K GGG50 sifero döküm SAE1040 Düşük karbonlu çelik döküm SAE1030 Düşük karbonlu çelik M Siferolaşma yetersiz dökme demir SAE1030 Düşük karbonlu çelik döküm SAE9260 Yay çeliği 4.0012 DIN 17100 Normu ile karşılaştırıldığında.3.Tip uç demiri (-) 0 HRC değeri ölçülmüştür. Balta ayakların ve uç demirlerin (HRC ve HB) sertlik değerleri FİRMA ADI PARÇA ADI HRC D HB HRC G HB İ HRC HB HRC K HB HRC M HB 1.4.2 - 186 154 402 136 48. 47.0261 Sn 0.6. Çizelge 4.Tip uç demiri 2.0092 S 0.0036 Mn 0. test malzemesi St 37’ ye karşılık gelmektedir.Tip balta ayak 2. 4. WPS test plakasının kimyasal analizi % Element C 0.6 - 607.5.3.0103 Cr 0.6 163 265 128 23.'de verilen kimyasal analizi yaptırılmıştır.Tip Balta ayak Pik/sifero/çelik döküm 2.4. Sertlik ölçüm sonuçları 4. Kimyasal analiz sonuçlarına göre malzeme sınıfı PARÇA ADI 1.6.4.1.7 3 - 599 407 218 145 10.3 156 651 245 .0027 Mo 0.7 3 11 11. Kimyasal analiz sonuçlarının değerlendirilmesi Kimyasal analiz sonuçlarına göre Çizelge 4.9 54 23 304.0014 Cu 0. malzeme sertifikası verilemediği için.5.Tip balta ayak 1.

BÖLGE ESAS METAL (1-5 Noktaları) 2.5 137 129 107 94 117.5 147 127. esas metalde (1-5 noktaları ölçüm ortalaması).'de ve ölçüm değerleri de Çizelge 4.5 137.21.5 142. Isı Girdisi J/cm Çekme Örnek No SERTLİK ÖLÇÜM BÖLGESİ 1.5 94. WPS Testleri çekme örneklerinin sertlik değerleri WPS testlerinden elde edilen çekme deney örneklerinin beş ayrı yerinde yapılan sertlik ölçüm noktaları Şekil 4.5 129.5 147.5 91.7.5 135 121.’de verilmiştir.5 126.5 112 223 138.5 99.5 138 127.5 96.5 98.5 88. Çekme örneklerinde sertlik ölçüm noktaları Çizelge 4.5 110.5 94.5 127.4. BÖLGE ISI ETKİ BÖLGESİ (2-4 Noktaları) 3. Ölçümler.5 155.5 91.5 95 98 128.5 97.21. Isı etki bölgesi (HAZ)’de (2-4 noktaları ölçüm ortalaması) ve kaynak metali üzerinde (3 noktasında ölçüm) yapılmıştır.5 98 139 135 117 112. BÖLGE KAYNAK METALİ (3-Noktası) WPS-1G 31 987 44 574 36 074 23134 30946 33653 27621 24695 27383 27463 43523 24539 20046 52073 38112 D WPS-2G WPS-3G WPS-1G G WPS-2G WPS-3G WPS-1G İ WPS-2G WPS-3G WPS-1G K WPS-2G WPS-3G WPS-1G M WPS-2G WPS-3G Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 137 134 102 103 95 108 121 122 108. Çekme örneklerinin HB-Sertlik değerleri FİRM A KAYNAK METODU Top.7.5 120 101 107 106.5 131.5 135.2.5 155 106 144 142 157 161 156 180 204 180 150 120 161 173 163 173 149 155 177 193 151 186 159 155 157 220 181 188 169 178 174 163 .3.5 101 84 132 147. 3 2 4 1 5 Şekil 4.

firmalar arasında istatistiksel olarak bir farklılık bulunmamıştır. WPS Testleri çekme örneklerinin sertlik değerleri ile ilgili istatistiksel bulgular WPS testlerinden elde edilen çekme örneklerinin sertlik ölçüm değerleri ile ilgili varyasyon analizi.01).'de verilmiştir.4. Çekme örnekleri sertlik değerlerinin firmalarla ilgisi D Min 94.423 .22 FİRMALAR İ K 94 88. kaynak metodlarında.5 Max 180 Ortalamalar 130.182 1223.5 193 220 133. aynı doğal ortamlarda yavaşça soğutulması.294 Olasılık 0.28 1. Çizelge 4. Sapma 24.49 330253. bölgelerde ve KM × Bölge interaksiyonunda önemli bulunmuştur (Fh=2.10 Çekme örneği sertlik değeri ( HB ) Çizelge 4. çekme örnekleri sertlik ölçüm değerlerinin.88 AÖF(P<0.243 KARAR Önemli Önemli Önemli Önemli Önemsiz Önemsiz Önemli Önemsiz Çizelge 4.63) ile G-Firmasında elde edilmiştir.8.302 0.19A 30.000 0.10 12143.8.70 25981. α=0.744 349. incelendiğinde.85 14.04 3943.28 327.8.49 G 84 204 130.21 7887. İş parçalarının kaynak sırasında ve kaynak bitiminde.75A 142. incelendiğinde en yüksek ortalama sertlik değeri (HB 142.61 96.000 0.83A Std. kaynaklı parçada aşırı yüksek ve düşük sertlik değerlerinin oluşmamasını sağlamıştır.01)= 32.92 4554.3.63A 32.80 M 98 188 139.95 25.9.71 %VK 18.006 0.23 4.000 0.132 269. Çizelge 4.97 5586.12 1738680.21 1.83 22. .44A 30. Çekme örneklerinin sertlik ölçüm değerleri varyans analizi Varyasyon Kaynağı Genel Blok (Firma) KM (Kaynak Metodu) BÖLGE FİRMA × KM FİRMA × BÖLGE KM × BÖLGE FİRMA × KM × BÖLGE HATA TOPLAM SD 45 5 2 2 8 8 4 16 45 90 HKT 1726537.22 1.847 F Değeri 142.991 1138. firmalarda.19) ile KFirmasında elde edilirken en düşük sertlik değeri (HB 130.12a 1651265.9.3. Önemli bulunan konular ile ilgili AÖF analizi ve ortalamalar. Çizelge 4.314 0. Çizelge 4.80 27.9.116 332.54 22.57 2616.25 HKO 38367.92 2663.000 0. Çekme örnekleri sertlik değerleri açısından irdelendiğinde.40 51962.'da verilmiştir.50 39.

71) ile WPS2G Kaynak metodunda elde edilmiştir.10 incelendiğinde en yüksek ortalama sertlik değeri (HB 145. Bölgede (esas metal) elde edilmiştir. 1998). Çeliğin içerdiği karbon ve diğer alaşım elementleri. Sertlik genel olarak çeliğin içerdiği karbon miktarının bir fonksiyonudur.49 120 204 145. kaynak metalinin sertliğini ve sertleşebilme kabiliyetini etkiler.5 129.Bölge Esas metal 2. Çekme örneklerinin sertlik değerlerinin ölçüm bölgeleri ile ilgisi Çizelge 4. Bu bakımdan sertleşebilme kabiliyeti.29 Çizelge 4. Sapma % VK AÖF(P<0.33B 15. ikinci olarak ısı etkileşim bölgesinde ve esas metalde ölçülmesi doğal bir sonuçtur.5 19.43 14.da verilmiştir.9 11. Sertleşme kabiliyeti kritik soğuma hızı ile doğrudan ilgilidir (ANIK 1975).11 84 155. bölgeler arasında istatistiksel olarak bir farklılık gözlenmiştir.Bölge Isı etki bölgesi 3. Kaynak metodları arasında farklı ısı girdileri elde edilmesine rağmen sertlik değerlerini aşırı düzeyde etkilememiştir.11. Kaynak sırasında en yüksek sıcaklık kaynak metalinde ortaya çıkar.01)=32.33 39. Ergiyerek kaynak metalini oluşturan dolgu teli ve esas metal bir kaynak banyosu meydana getirdikten sonra soğuyarak tekrar katılaşır.49 88.37 WPS-3G 91.87 15. kaynak metodları arasında istatistiksel olarak bir farklılık bulunmamıştır.3) ile 1. .06) ile WPS1G Kaynak metodunda elde edilirken en düşük ortalama sertlik değeri (HB 122. Sapma % VK AÖF(P<0. Çizelge 4.48B 25.14 28.'de verilmiştir.11 incelendiğinde en yüksek ortalama sertlik değeri (HB 167. çeliğin kaynak sonrası kaynak bölgesinde göstereceği sertliğin bir bakıma ölçüsüdür (TÜLBENTÇİ.5 109.Çekme örneklerinin sertlik değerlerinin kaynak metodları (WPS 1G/2G/3G) ile ilgisi Çizelge 4. Kaynak ve diğer ısıl işlemlerde malzeme iç yapısındaki dönüşüm sabit bir sıcaklıkta değil. daha sonra ısıdan etkileşen bölgede ve esas metalde meydana gelir.01)=32. Sertleşebilme kabiliyeti ise çeliğin östenit bölgesinden itibaren ani olarak soğutulması sonucu ortaya çıkan martenzitik yapının oluşma kolaylığının bir ölçüsüdür. Çizelge 4.30A 19.10. devamlı bir soğuma-transformasyon ile gerçekleşir.89 Çizelge 4.76 WPS-2G 84 178 122.10.5 137.71 27. Çekme örnekleri sertlik değerlerinin bölgelerle ilgisi 1.3) ile 3. sertlik değeri (HB 109. İç yapı değişiklikleri en fazla kaynak metalinde. Çekme örneklerinin sertlik değerleri açısından. Çekme örneklerinin sertlik değerleri açısından.46 22.Bölgede (kaynak metalinde) elde edilirken en düşük ort. Çekme örnekleri sertlik değerlerinin kaynak metodları ile ilgisi WPS-1G Çekme örneği sertlik değeri ( HB ) Min Max Ortalamalar Std.5 223 138.06 22.69 120 220 167.Bölge Kaynak metali Çekme Örneği Sertlik Değeri ( HB ) Min Max Ortalamalar Std.11. Genel olarak sertlik değerleri de en yüksek kaynak metalinde.

21 356.14 134.52 50.18 52.57 15.25 31.87 48.55 6.37 12.5 35.57 3.67 340.35 168.67 414.81 46.56 130.06 34.6 400.04 115. Ancak kriterleri sağlayan kaynaktan kopmalar da başarılı sayılmaktadır.12 51.49 443.55 28.87 436.25 23.93 29.06 59.6 251.64 140.73 362.56 53.95 136.31 38.25 7.48 192.55 191. Isı Girdisi J/cm Çekme Örnek No Örnek Kesiti mm2 Akma Yükü KN Akma Dayanımı N/mm2 Çekme Yükü KN Çekme Dayanımı N/mm2 Uzama % Başarılı/ Başarısız BAŞARISIZ * BAŞARISIZ * BAŞARILI * BAŞARISIZ** BAŞARISIZ * BAŞARILI * BAŞARISIZ * BAŞARISIZ * BAŞARISIZ** BAŞARILI** BAŞARISIZ** BAŞARISIZ** BAŞARISIZ** BAŞARISIZ * BAŞARILI * BAŞARISIZ** BAŞARILI * BAŞARISIZ * BAŞARISIZ * BAŞARISIZ * BAŞARISIZ** BAŞARISIZ** BAŞARISIZ** BAŞARISIZ** BAŞARISIZ** BAŞARISIZ** BAŞARISIZ** BAŞARISIZ** BAŞARILI** BAŞARILI* WPS-1G 31 987 44 574 36 074 D WPS-2G WPS-3G Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 Ç-1 Ç-2 139. DIN 8559 ve TS 5618 ‘den alınarak hazırlanan Çizelge 3.6 296.18 27. WPS-1G/2G/3G Çekme deney sonuçları FİRM A KAYNAK METODU Top.54 134.73 224.06 62.75 63.45 142.84 303.02 151.56 48.75 32.4 6.27 316.75 112.18 6.23 232.78 145.69 341.02 11.92 226.31 44.25 42. Deney sonuçları.12 49.75 1 8.62 6.22 27.93 144 121.394 114.’de verilmiştir.12 49.12 240 226.04 347.1 448.1 27.12.3.75 63.06 14.4 52.58 133.4.38 145.81 64.43 63.52 WPS-1G 23 134 30 946 33 653 G WPS-2G WPS-3G WPS-1G 27 621 24 695 27 383 İ WPS-2G WPS-3G WPS-1G 27 463 43 523 24 539 K WPS-2G WPS-3G WPS-1G 28 046 52 073 38 112 M WPS-2G WPS-3G ** : Kopma kaynak metalinden olmuştur * : Kopma esas metalden olmuştur Genel olarak bir çekme deneyinde. esas metalin kaynak metaline göre daha yumuşak ve sünek yapıya sahip olmasından dolayı kopmanın esas metalden olması beklenir.75 34.56 62.2 33.59 466.2 238.75 33.21 122.75 20.5 30.31 38 61 36 22 60.4 476.18 44.14 345.5 32.62 32.43 60.43 23. akma dayanımı.37 67.5 423.9 32.2 31.69 432.3 277.15 28.62 32.15 207.75 5.46 34.42 301.98 389.05 315.12 138.87 130.77 232. WPS Testleri çekme deney sonuçları Çekme deneyinde.6 361.5 13. beş ayrı üretici. Çizelge 4.37 43.21 401.49 128.08 38.96 335.15 7.51 136.15 465.25 33 45.23 365.03 352.68 109.87 50.31 42.'e göre değerlendirilmiştir.12 6 45.67 146.4. çekme dayanımı ve % uzamalar olup.92 31.5 28.56 134.7 465.29 490.18 51.43 63.73 144.85 346.2 18.25 27.65 230.75 30 10.79 135.06 50.25 11.3 359.4 18.77 372.27 139.4 141.1 48.7 356.92 3.94 142.12 52.08 227.76 44.31 260.5 226.34 473.75 52.94 137.16 302.7 15.12.84 130.33 350.43 53.03 145.6 6.31 49. üç ayrı kaynak metodu ve ısı girdisi ölçümü ile her metod için iki adet çekme örneğinden (toplam 30 adet) elde edilen değerler Çizelge 4. .9 83.

istatistiksel olarak bir farklılık bulunmamıştır . Akma dayanımı ile ilgili bulgular Tarım makinaları imalatçısı beş ayrı firmada uygulanan WPS kaynak prosedürlerine ilişkin akma dayanımları ile ilgili veri analizi çizelge 4.43 5.13' de akma dayanımı ile ilgili varyans analizi incelendiğinde.65 86218.4.49 4.13’ de verilmiştir.71 22493.05 ) Çizelge 4.11 F Değeri 1.1.4. Akma dayanımı ile ilgili varyasyon analizi Varyasyon kaynağı Genel Blok (Firma) Alt grup KM (Kaynak Metodu) ÇN (Çekme Örneği) KM × ÇN Hata SD 29 4 5 2 1 2 20 HKT 379159.623 Fc %5 2.13 1. çekme örnekleri arasında ve kaynak metodu × çekme örneği interaksiyonunda-karşılıklı etkileşiminde.35 3.21 1. Çizelge 4.48 38781.48 19390.25 238922.87 3.82 2449. kaynak metodları arasında.85 Önemsiz Önemsiz Önemsiz Önemsiz ( P >0.85 8. WPS Testleri çekme deneyi istatistiksel sonuçlar 4.4. akma dayanımı değerleri açısından. . firmalar arasında.10 5.49 KARAR %1 4.1.30 54018.1.13.883 0.55 44987.63 11946.66 17243.1 HKO 13504.91 2449.

1. Çizelge 4. Aşırı derecede yavaş kaynak hızı da fazla miktarda kaynak metalinin yığılması ve nüfuziyetin azalması demektir (TÜLBENTÇİ.53 13545. 414.43 5.50 490.53 27090.29 5. Çekme dayanımının kaynak metodları ile ilgisi WPS-1G Min 191.14 88752.67 Çekme Dayanımı Max 361.86 WPS-2G 224. kaynak metodları (WPS-1G.94 N/mm2 ile ve ort.05 Fc %5 2.87 52332.69 414. 1998).14A 69. Kaynak hızının artması birim boya verilen ısının azalmasına ve dolayısıyla da esas metalin ergiyen miktarlarının azalmasına neden olur ve bu da nüfuziyeti azaltır. 3G) arasındaki farklılık önemli bulunmuştur ( Fh=5.14’ de verilmiştir.17 26166.94B Std.51B 87.22 16. WPS-3G dik pozisyonda yapılan ve diğer metodlara göre zorluk derecesi daha yüksek olan bir kaynak metodudur. Bunun neticesi de çekme dayanımı düşmektedir.15.35 3. .49 4.4.60 AÖF(P<0.85 Önemsiz Önemli Önemsiz Önemsiz Çekme deneyinde kullanılan örneklerin çekme dayanımı açısından sonuçlar İncelendiğinde (Çizelge 4.15' de verilmiştir.14).72cm/dak kaynak hızı ile WPS-1G kaynak metodunda elde edilmiştir. 2G.30 2 ( N/mm ) Ortalamalar 312.85 8.4.65 F Değeri 1.62 23.89 .25 22913.84 376. Çekme dayanımı ile ilgili varyasyon analizi Varyasyon Kaynağı Genel Blok (Firma) Alt grup KM ÇN KM × ÇN Hata SD 29 4 5 2 1 2 20 HKT 195082.07 4437.70 476. En düşük ortalama çekme dayanımı değeri ise 312.22cm/dak ile ve yüksek ısı girdisi sayesinde olmuştur.76 3. WPS-3G diğer iki metoda göre farklı bir grup oluşturmuştur.95 HKO 5728.14 N/mm2 elde edilmesi düşük ve uygun ilerleme hızı ort.20 3993.10 5.87 3. Burada daha yüksek çekme dayanımı değeri . Kaynak ilerleme hızı arttıkça malzemeye giren ısı enerjisi düşmekte ve nüfuziyeti de azaltmaktadır.23 % VK 18.89 ** 0.27 WPS-3G 277.43 83415. Çizelge 4. 85.2.01). Çekme dayanımı ile ilgili bulgular Tarım makinaları imalatçısı beş ayrı firmada uygulanan WPS kaynak prosedürlerine ilişkin çekme dayanımları ile ilgili varyans analiz sonuçları Çizelge 4.1 3393.49 KARAR %1 4.36 16683. α=0.14. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda önemli bulunan konuların AÖF değerlendirmesi ile ilgili ortalamalar Çizelge 4. Sapma 58.71 Çekme dayanımı açısından WPS-1G ile WPS-2G arasında istatistiksel açıdan farklılık bulunmamıştır.01)= 171. 95.

Çekme dayanımı ile ilgili regresyon grafiği Şekil 4.22.'de ve çekme dayanımı ile kaynak metodları arasındaki ilişki Şekil 4.23.'de verilen grafikle açıklanmıştır.

Beklenen %

Gözlenen % Şekil 4.22. Çekme dayanımı ile İlgili regresyon grafiği

Şekil 4.23. Çekme dayanımı ile kaynak metodları arasındaki ilişki

Şekil 4.23 incelendiğinde çekme dayanım değerlerini en çok etkileyen, kaynak metodları ve pozisyona göre ayarlanan kaynak hızları olmuştur. Grafik incelendiğinde hız azaldıkça çekme dayanım değerlerinin yükseldiği, ters orantılı bir ilişki görülmektedir.

4.4.1.3.

Uzama yüzdeleri ile ilgili bulgular

Tarım makinaları imalatçısı beş ayrı firmada uygulanan WPS Kaynak prosedürlerine ilişkin uzama yüzdeleri ile ilgili varyans analiz sonuçları çizelge 4.16’ da verilmiştir. Çizelge 4.16. Çekme örneklerinin uzama yüzdeleri ile ilgili varyasyon analizi Varyasyon Kaynağı
Genel Blok (Firma) Alt grup KM (Kaynak Metodu) ÇN (Çekme Örneği) KM × ÇN Hata

SD
29 4 5 2 1 2 20

HKT
14297,84 1165,13 554,29 220,21 76,23 257,85 1854,5

HKO
291,28 110,86 110,11 76,23 128,93 92,73

Olasılık %5
3,14 * 1,19 0,82 1,39 2,87 3,49 4,35 3,49

Fc %1
4,43 5,85 8,10 5,85

KARAR
Önemli Önemsiz Önemsiz Önemsiz

Çekme deneyinde kullanılan örneklerde uzama yüzdeleri açısından sonuçlar incelendiğinde (çizelge 4.16); firmalar arasında, istatistiksel farklılık önemli bulunmuştur ( Fh=3,14 , α=0,05). Uzama yüzdeleri açısından kaynak metodları, çekme örnekleri ve KM × ÇN interaksiyonunda istatistiksel olarak farklılık önemsiz bulunmuştur. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda önemli bulunan konuların AÖF değerlendirmesi ile ilgili bulgular Çizelge 4.17 ‘de verilmiştir. Çizelge 4.17. Uzama ile ilgili ortalamalar çizelgesi D Min 13,2 Max 35,5 Ortalamalar 28,83A Std. Sapma 8,10 %VK 28,09 AÖF(P<0,01)= 16,61 G 6,4 28,75 18,03A 9,76 54,13 FİRMALAR İ 6,25 33,15 21,95A 12,0 54,66 K 3,57 30,0 15,33A 11,75 76,64 M 1,0 18,75 10,37B 6,2 59,78

Uzama (%)

Uzama yüzdeleri ile ilgili ortalamalar çizelgesi incelendiğinde D, G, İ ve K-firmaları arasında istatistiksel olarak bir farklılık bulunmamıştır. En düşük uzama yüzdesi (%10,37) MFirmasında gözlenmiştir. Çizelge incelendiğinde en düşük uzama yüzdesi %10,37 ile M-Firmasında, en yüksek yüzde uzaması ise %28,83 ile D-Firmasında gözlenmiştir. Uzamalar aynı esas malzemede ele alındığı için kaynağın nüfuziyetiyle ilgilidir. Kaynak nüfuziyetinin en iyi olduğu DFirmasında en yüksek çekme dayanımı ortalaması (393,87 N/mm2 ) elde edilmesi bu hipotezi doğrulamaktadır. Ortalama uzama yüzdelerinde olduğu gibi ortalama çekme dayanım değerlerinin de en düşük M-Firması ile K-Firmasında gözlenmesi bir rastlantı değildir. Bu firmalarda beş çekme örneğinin de kaynaktan kopması başarısızlığın diğer bir göstergesidir (Çizelge 4.12).

Uzama yüzdesi ile ilgili regresyon grafiği Şekil 4.24.'te ve Firmalarda % uzama değerlerinin karşılaştırılması Şekil 4.23.'de verilen grafikle açıklanmıştır.

Beklenen %

Gözlenen % Şekil 4.24. Uzama % ile ilgili regresyon

Şekil 4.25. Firmalarda % uzama değerlerinin karşılaştırılması 4.4.1.4. Akma dayanımı, çekme dayanımı ve % uzama değerleri arasındaki korelasyon Akma dayanımı, çekme dayanımı ve % uzama değerleri arasındaki korelasyon Çizelge 4.18.'de verilmiştir. Çizelge 4.18. AD, ÇD ve % UZ arasındaki korelasyon AD
Akma dayanımı Çekme dayanımı % Uzama 1 0,714** 0,576**

ÇD
0,714** 1 0494**

% UZ
0,576** 0,494** 1

Çizelge 4.18.de görüldüğü gibi, çekme dayanımı ile akma dayanımı arasındaki ilişki oldukça yüksek (0,714**) bulunmuştur.

01) Önemli (α=0.20.4. En yüksek çekme dayanımı özelliği görülen D ve G-Firmaları. BAŞARISIZ : Yüzden ve kökten bükme sonucunda kaynak metalinde çatlak ve kırılmalar olmuştur 0 4 0 0 0 4 2 4 0 0 2 4 2 4 4 4.99 5.05) Önemsiz Çizelge 4.21 9.83 9. Kaynaklı test örneklerinin bükme deneylerinde elde edilen sonuçlar.21 9.02** 8* 8* 4.20. WPS Testleri bükme deneyi sonuçları WPS test sonuçlarından elde edilen toplam 60 adet bükme test örneğinin (30 adedi kökten.99 5.05) Önemli (α=0. WPS 1G/2G/3G bükme deney sonuçları FİRMA KAYNAK METODU Toplam ısı girdisi J/cm Bükme örnek adedi (Yüzden:2 Kökten:2) Bükme testi BAŞARILI Adet Bükme testi BAŞARISIZ Adet WPS 1G 31987 4 4 WPS 2G D 44574 4 0 WPS 3G 36074 4 4 WPS 1G 23134 4 4 WPS 2G G 30946 4 4 WPS 3G 33653 4 0 WPS 1G 27621 4 2 WPS 2G İ 24695 4 0 WPS 3G 27383 4 4 WPS 1G 27463 4 4 WPS 2G K 24523 4 2 WPS 3G 24539 4 0 WPS 1G 28046 4 2 WPS 2G M 52073 4 0 WPS 3G 38112 4 0 BAŞARILI : Yüzden ve kökten bükme sonucunda kaynak metalinde çatlak ve kırılmalar görülmemiştir.99 5.21 9. bükme deney sonuçlarında da diğer firmalardan ayrı bir grup oluşturmuştur.da verilmiştir.20.4.2. D-Firması ile G-Firması bir grup. İ-Firması ile K-Firması ayrı bir grup oluştururken. M-Firması tek başına bir grup oluşturmaktadır.99 5.4.1.99 KARAR Önemli (α=0.2.02** 12.19.21 χc %1 5. WPS Testleri bükme deneyi istatistik sonuçları 2 Firmalarda bükme deneyleri ile ilgili sonuçlara göre χ analizi uygulanmış ve firmalar arasında istatistiksel olarak farklılıkları Çizelge 4. İ ve K-Firmaları da yine ayrı bir grup oluşturarak ikinci derecede .’de ortaya konmuştur. Bükme deneyi istatistiksel bulgular Firma D G İ K M χh %5 12. çekme dayanım değerleri ve %uzama ile büyük ölçüde ilgili olduğu göze çarpmaktadır.01) Önemli (α=0. 30 adedi yüzden bükme) deney sonuçları Çizelge 4. Çizelge 4.'de bükme deney sonuçları irdelendiğinde.21 9. Çizelge 4.19.

39.de görüldüğü gibi uzama yüzdesi ortalaması en düşük % 10. Çizelge 4.'te verilen kaynak radyografilerinde. Çizelge 3. Uzama yüzdesinin düşük olması bükme deney sonucunu olumsuz yönde etkileyerek kaynak dikişinin yeterli elastiklik düzeyine ulaşamadığını göstermektedir. Şekil 4.başarılı görülürken M-Firması tek başına bir grup oluşturarak en düşük başarı düzeyinde kalmıştır. 4. ve 4. genel olarak yetersiz nüfuziyet ve düzensiz kaynak dikişi gibi hatalar göze çarpmaktadır..65. .'da MFirmasının elde ettiği test parametreleri ve ısı girdileri değerleri. Ayrıca Şekil 4.37 ile MFirmasında gözlenmiştir.8'de önerilen kaynak parametreleri değerlerine göre tatmin edici bulunmamıştır.60.70.25.

. S.23.22. G. Çizelge 4. Y. Diğer firmaların test örneklerinin kaynaklarında tam ve bölgesel kırılmalar gözlenmiştir.5.K.M.B.B.M.Y.T.22.E. H. A. 1F pozisyonu sonuçları Çizelge 4.M.K. Diğer firmaların test örneklerinin kaynaklarında tam ve bölgesel kırılmalar gözlenmiştir. N. E.Ç. Kaynaktan kırıldı Kaynaktan kırıldı Kırılma veya kopma görülmedi Kırılma veya kopma görülmedi Kaynaktan lokal kırılma Kaynaktan lokal kırılma Kırılma veya kopma görülmedi Kırılma veya kopma görülmedi Kaynaktan kırıldı Kaynaktan kırıldı Başarılı/ Başarısız BAŞARISIZ BAŞARISIZ BAŞARILI BAŞARILI BAŞARISIZ BAŞARISIZ BAŞARILI BAŞARILI BAŞARISIZ BAŞARISIZ Kırma/bükme testi sonuçlarına göre sadece G ve K-Firmalarının test örnekleri başarılı olmuştur. İ. R. R.'de ve 3F pozisyonu sonuçları ise Çizelge 4. A.21. kaynak bölgelerinde tam ve bölgesel kırılmalar gözlenmiştir. Ç. Çizelge 4.23. Diğer Firmaların test örneklerinde. Çizelge 4. Kaynaktan kırıldı Kaynaktan lokal kırılma Kırılma veya kopma görülmedi Kırılma veya kopma görülmedi Kaynaktan kırıldı Başarılı/ Başarısız BAŞARISIZ BAŞARISIZ BAŞARILI BAŞARILI BAŞARISIZ Kırma/bükme testi sonuçlarına göre sadece İ ve K-Firmalarının test örnekleri başarılı olmuştur.K.21.Ç.Y. M.'de.'de verilmiştir. Makrotest sonuçları (1F pozisyonu) ( 1F pozisyonunda ikişer kaynakçı test edilmiştir) FİRMA Kaynakçı AÇIKLAMA D G İ K M R.E. H.4.K. A. Kaynaktan kırıldı Kaynaktan lokal kırılma Kaynaktan kırıldı Kaynaktan kırıldı Kırılma veya kopma görülmedi Başarılı/ Başarısız BAŞARISIZ BAŞARISIZ BAŞARISIZ BAŞARISIZ BAŞARILI Kırma/bükme testi sonuçlarına göre sadece M-Firmasının test örneği başarılı olmuştur. 2F pozisyonu Çizelge 4. İ. Makrotest (köşe kaynaklı örneklerin kırma/bükme) sonuçları Makrotest örnekleri.Ö. İ.F. Makrotest sonuçları (2F pozisyonu) FİRMA Kaynakçı AÇIKLAMA D G İ K M H. M. E. Makrotest sonuçları (3F pozisyonu) FİRMA Kaynakçı AÇIKLAMA D G İ K M R.

24 .24. Kaynakların mekanik test sonuçlarına göre başarı oranları Firmalardan alınan kaynaklı test parçalarından elde edilen. bükme (60 örnek) ve makrotest (15 örnek) ile yapılan toplam 105 adet test örneği sonuçlarına göre. Çizelge 4.√ 4.'te verilen başarı oranları saptanmıştır. çekme (30 örnek). WPS-2G/F. bükme ve makrotest sonuçlarının karşılaştırılması D Makrotest Örneği Bükme deney örnekleri Çekme deney örnekleri G Makrotest Örneği Bükme deney örnekleri Çekme deney örnekleri I Makrotest Örneği Bükme deney örnekleri Çekme deney örnekleri K Makrotest Örneği 4 1 Bükme deney örnekleri Çekme deney örnekleri Çekme deney örnekleri 1 2 1 2 3 4 1 1 2 1 2 3 4 1 1 2 1 2 3 4 1 1 2 1 2 3 1 2 1 × √ × 1 2 × × √ 1 2 √ × √ 2 1 √ × √ 2 1 √ × √ 2 1 √ × √ 2 1 × × × 3 × × × 3 × √ × 1 2 √ √ × 2 1 √ √ × 2 1 √ √ × 2 1 √ √ × 2 1 √ × × 1 2 × √ √ 2 1 × × × 0 3 √ × √ 2 1 √ × √ 2 1 √ × √ 2 1 √ × √ 2 1 × √ × 1 2 × × × 3 × × × 3 √ √ × 2 1 √ × × 1 2 √ √ × 2 1 √ × × 1 2 √ √ × 2 1 × × √ 1 2 × × √ 1 2 √ × × 1 2 Başarılı: 10 Başarısız: 11 Başarılı: 10 Başarısız: 11 Başarı oranı: %47 Başarılı: 9 Başarısız: 12 Başarı oranı: %42 Başarılı: 8 Başarısız: 13 Başarı oranı: %38 Başarılı: 5 Başarısız: 16 Başarı oranı: %47 Başarı oranı: % = Başarılı × = Başarısız . WPS-1G/F. Çizelge 4.6. WPS-3G/F Çekme.

en iyi görünümlü döküm balta ayak kullanan firmalar.Tip ve 9 adedi 2.7. Büyük hacımlı döküm boşlukları. % 83 Büyük hacımlı döküm boşlukları. yine çok sayıda kalıp ve kumdan kaynaklanan hatalarla karşılaşılmaktadır.4. kalıp ve kum hataları. G-Firması %38 ve D-Firması %16 olarak sıralanmıştır. K-Firması %83. Büyük hacımlı döküm boşlukları. ölçüler uygun.Tip döküm balta 1 2 3 3 4 7 9 8 17 8 7 15 4 5 9 8 7 15 6 5 11 0 1 1 1 2 3 5 4 9 9 9 18 9 9 18 9 9 18 9 9 18 9 9 18 %50 % 94 %16 D 2.Tip olmak üzere.25.Tip döküm balta TOPLAM 1. kalıp ve kumdan kaynaklanan hatalarla da çok sık karşılaşılmaktadır.Tip döküm balta 2. Döküm boşlukları. kalıp ve kum hatalarına rastlanmadı. kalıp ve kum hataları. 1.Tip döküm balta TOPLAM 1.Tip döküm balta TOPLAM G Döküm boşlukları ve girintili yüzeyler gözleniyor. 2. toplam 18 adet döküm malzeme üzerinde yapılan incelemelerde. Firmaların uygun malzeme kullanmadaki toplam başarı oranları karşılaştırıldığında. Küçük döküm boşlukları ve girintili yüzeyler var.25. fazla girintili yüzeyler hahim. . İ K M Çizelge 4. kalıp ve kum hataları.7. Döküm boşlukları ve girintili yüzey en az düzeyde. en fazla göze çarpan hatalar döküm boşlukları ve kendini çekmeler olup. kalıp ve kum hatalarına rastlanmadı. Göz ve boyut kontrol sonuçları 4.Tip ve 2. % 38 Döküm boşlukları.'te verilmiştir. 9 adedi 1. MFirması %50 . Döküm boşlukları ve girintili yüzey en az düzeyde. kalıp ve kum hataları.Tip döküm balta 2. fazla girintili yüzeyler var. incelendiğinde her gruptan rasgele alınan. fazla girintili yüzeyler gözleniyor. İ-Firması %94. fazla girintili yüzeye sahip.Tip döküm balta 2.Tip balta ayakların göz ve boyut kontrolleri Çizelge 4.Tip döküm balta TOPLAM 1. Döküm balta ayakların gözle kontrolü FİRMA MALZEME Uygun Uygun değil Malzeme Uygun adedi malzeme oranı (%) AÇIKLAMA Gözlenen dış yüzey döküm hataları Büyük hacımlı döküm boşlukları. ölçüler uygun.Tip balta ayakların göz ve boyut kontrol sonuçları Döküm malzemeden yapılmış 1. Çizelge 4.Tip döküm malzemelerde de en fazla görülen hatalar döküm boşlukları ve yüzey pürüzlülükleri olup.Tip döküm balta 2. 1.Tip ve 2.Tip döküm balta TOPLAM 1.1.25.

Civata ve somunların göz ve boyut kontrol sonuçları 4. Gözle yapılan kontrollerde en çok görülen hatalar. Civata ve somun üreticileri içinde standartlara en uygun ürün olarak Norm civatayı görmekteyiz.Tip uç demirleri % 83 % 66 Form hataları ve yüzeydeki tufaller daha az Form hataları ve yüzeydeki tufaller daha az M Çizelge 4.4. G. 4.1.Tip (dar) ve 2.Tip uç demirleri 4 6 10 7 6 13 8 8 16 7 8 15 7 5 12 5 3 8 2 3 5 1 1 2 2 1 3 2 4 6 9 9 18 9 9 18 9 9 18 9 9 18 9 9 18 % 55 % 72 % 88 G İ K 2. dişlerin temiz ve düzgün işlenmemiş.Tip kültüvatör uç demirlerinde ve 2.2. K.Tip uç demirleri 1.Tip uç demirleri 2.Tip uç demirleri 1. 1. İ-Firması %88.7.Tip(çizel) olmak üzere. Firmaların uygun malzeme kullanmadaki toplam başarı oranları karşılaştırıldığında. preslerde düzgün şekil verilmediği ve hatalı ısıl işlemle sertleştirme yapılırken de tufalleşmenin önlenemediği gözlenmiştir.Tip(çizel) uç demirlerinin göz ve boyut kontrol sonuçları Isıl işlemle sertleştirilmiş 1.Tip uç demirleri 2.26. somunlar daha iyi ve uygun çıkmış.Tip (dar) ve 9 adedi 2. . taşımalarda darbe.Tip uç demirleri 2. Çizelge 4. ezilme ve kirlenmeye karşı civatalara oranla daha iyi korunduğu gözlenmiştir.Tip Uç demirlerin göz ve boyut kontrollerinden elde edilen bulgular Çizelge 4.26.Tip uç demirleri 2. yine K-Firmasının kullandığı Denet markalı civata ve somunlarla. M-Firması %66 ve D-Firması %55 bulunmuştur. Optik komparatörden elde edilen sonuçlar Optik komparatör ile yapılan göz ve boyut kontrolleri sonucunda. ezik ve çapaklı görünümleri olmuştur. M ve D firmalarının hepsinde kullanılan Norm markalı civata ve somunlar uygun ve kabul edilebilir bulunmuş.Tip çizel uç demirlerinde en fazla görülen hatalar. diş formlarının içte olmasının. 1.sırayı paylaşmaktadırlar. Diğer üreticilerden Denet ve Berk’ te kalite açısından 2. K-Firması %83. Gözle kontrollerde ve diş mastarlarında yapılan kontrollerde.'da verilmiştir.7. İ.Tip uç demirleri TOPLAM 1.7.26. uygun şekil ve görünümlü uç demiri kullanma oranları sırasıyla. 9 adedi 1.3. toplam 18 adet uç demiri incelendiğinde.Tip uç demirleri 1.3. G-Firmasının kullandığı Berk markalı civata ve somunlar uygun bulunmuştur. ısıl işlem öncesi şekil verme operasyonlarından kaynaklanan form hataları olup. incelendiğinde her gruptan rasgele alınan. Uç demirlerin gözle kontrolü FİRMA MALZEME Uygun Uygun değil Malzeme adedi Uygun malzeme Oranı (%) AÇIKLAMA Gözlenen dış yüzey hataları Form hataları ve tufalli yüzeyler var Form hataları.Tip ve 2. genellikle asimetrik ve tufalli yüzeyler gözlenmekte Form hatalı ve tufalli yüzeyler daha az Form hatalı ve tufalli yüzeyler daha az Form hatasız ve temiz yüzeylere sahip Form hatasız ve temiz yüzeylere sahip Form hatası ve tufalli yüzeyler daha az düzeyde Form hatası ve tufalli yüzeyler daha az D 1. G-Firması %72 .

30 0.99 5. genellikle aynı tedarikçi firmalardan temin edildikleri gözlenmiştir.21 9.21 9. Civataların dış çap vida mastarlarıyla uygunluk kontrolü (DIN 960.27.99 5. Bu sonuca göre firmaların.4. Çizelge 4. Civataların kontroluna ilişkin istatistiksel bulgular Firma D G İ K M χh 1.28.'de verilmiştir.21 9.27.21 χc %1 5. Yapılan araştırmalar sonucunda da bu tür malzemelerin. 962. hazır mamul olarak satın aldıkları civatalar arasında kalite açısından büyük farklılıklar görülmediği anlaşılmaktadır. 609) FİRMA TEKRAR M20 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 × × × √ × × × × × √ √ × √ √ × √ √ √ √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ × √ √ √ √ √ × ×√ × √ √ × √ √ √ CİVATALAR VE DEĞERLENDİRME M16 √ √ × √ × × √ × × √ √ × √ √ × √ × × √ √ × √ √ √ √ √ × √ √ × √ √ √ √ √ × √ √ × √ √ × √ × × M12 √ ×× √ √ × √ × × √ √ √ √ √ × √ × × √√ √ √ √ × √ √ × √√ √ √ ×√ √ √ × √ ×√ √ √ × √ √ × M10 √ √ √ √ × × √ √ × √ √ √ √ × × √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ × √ √ × √ √ √ √ √ √ √ × × √ √ × M8 √ √ × √ √ × √ × × TOPLAM √ √ × √ √ × √ √ √ TOPLAM √ √ √ √ √ √ √ √ √ TOPLAM √ √ √ √ √ √ √ √ √ TOPLAM √ √ × √ √ × √ √ √ TOPLAM UYGUN 8 7 5 20 12 9 10 31 13 14 13 40 12 13 12 37 10 9 11 29 UYGUN DEĞİL 7 8 10 25 3 6 5 14 2 1 2 5 3 2 3 8 5 6 5 16 TOPLAM ADET 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 TOPLAM BAŞARI D % 44 G % 68 İ % 88 K %82 M % 64 √ : Uygun × : Uygun değil Çizelge 4.99 5. 961.44 0. .'de.2. İç ve dış çap vida mastarlarından elde edilen sonuçlar Civataların dış çap vida mastarları ile yapılan uygunluk kontrolü Çizelge 4. civataların kontrolüne ilişkin istatistiksel bulgular ise Çizelge 4.24 1.33 0.7.40 %5 9.99 5.28.3.99 KARAR Önemsiz Önemsiz Önemsiz Önemsiz Önemsiz Civataların dış çap vida mastarlarıyla yapılan uygunluk kontrollerinde firmalar arasında istatistiksel olarak bir farklılık bulunmamıştır.21 9.

. Somunların iç çap mastarlarıyla uygunluk kontrolü (DIN 962 ) FİRMA TEKRAR M20 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 √ √ √ √ × × √ √ × √ √ √ √ √ × √ √ √ √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ × √ √ √ √ √ × √ × × √ √ × ×√ √ SOMUNLAR VE DEĞERLENDİRME M16 √ ×√ √ √ × √ √ √ √ √ × √ √ √ √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ × √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ × √ √ × √ × √ M12 ×√ √ √ √ × √ √ √ × √ √ √ √ × √ × √ √√ √ √ × √ √ √ √ ×√ √ √ √ √ √ √ × √ √ × √ √ √ √ √ × M10 √ √ × × √ √ √ √ × √ √ √ √ × √ √ √ × √ √ √ √ × √ √ √ √ √ √ × √ √ × √ √ √ √ √ √ √ × √ √ √ √ M8 √ √ × √ √ √ √ √ √ TOPLAM √ √ × √ √ × √ √ √ TOPLAM √ √ √ √ √√ √ √ √ TOPLAM √ √ √ √ √ √ √ √ √ TOPLAM √ √ × × √ √ √ √ √ TOPLAM UYGUN 11 10 13 34 12 11 12 35 14 13 14 41 11 14 13 38 10 11 12 33 UYGUN DEĞİL 4 5 2 11 3 4 3 10 1 2 1 4 4 1 2 7 5 4 3 12 TOPLAM ADET 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 TOPLAM BAŞARI D % 75 G % 77 İ % 91 K % 84 M % 73 √ : Uygun × : Uygun değil 2 Çizelge 4.60 0. Çizelge 4.21 χc %1 5.24 0. Bu sonuca göre firmalar.99 5.21 9.36 0. M-Firması %64 civata -%75 somun ve D-Firması %44 civata -%73 somun. İ-Firması %88 civata -%91 somun. hazır olarak satın aldıkları somunları da civatalar gibi genellikle aynı tedarikçi firmalardan temin etmektedirler. Firmaların uygun malzeme kullanmadaki toplam başarı oranları karşılaştırıldığında. bulunmuştur.99 5.21 9.30.21 9.29. K-Firması %82 civata -%84 somun.30.99 5.99 KARAR Önemsiz Önemsiz Önemsiz Önemsiz Önemsiz Somunların iç çap vida mastarlarıyla yapılan uygunluk kontrollerinde firmalar arasında istatistiksel olarak bir farklılık bulunmamıştır.99 5.21 9.29.53 2. en kaliteli ve iyi görünümlü civata-somun kullanan firmalar sırasıyla.'da verilmiştir. Somunların χ analizine ilişkin istatistiksel bulgular Firma D G İ K M χh 1.Somunların iç çap vida mastarları ile yapılan uygunluk kontrolü Çizelge 4.68 %5 9. G-Firması %68 civata -%77 somun.'da ve somunların kontrolüne ilişkin istatistiksel bulgular ise Çizelge 4.

'te verilmiştir.Tip × × √ × √ √ × √ √ × √ √ √ √ √ × × √ √ √ √ √ × √ × × √ × √ √ 2.Tip çekme ve basma yayları olarak Çizelge 4.Tip √ √ √ × √ × TOPLAM √ √ √ × √ √ TOPLAM √ √ √ × × √ TOPLAM √ √ √ × √ √ TOPLAM √ √ √ × √ √ TOPLAM 4 4 3 11 7 5 6 18 8 6 5 19 7 6 7 20 5 5 7 17 4 4 5 13 1 3 2 6 0 2 3 5 1 2 1 4 3 3 1 7 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 D % 45 G % 75 İ % 79 K % 83 M % 70 √ : Uygun × : Uygun değil .5 43 44 37 22 12 16 Tip (h) İngiliz kanca (a) Yarım Alman kanca Düz. son sarım yüzeyleri taşlanmış Son sarım yüzeyleri taşlanmamış 1. Çekme ve basma yaylarının özellikleri YAYLAR Çekme (DIN 2097 ) ve Basma (DIN 2095 ) Yaylarının Özellikleri d Dm L0 Sargı sayısı Yüksüz boy Tel çapı Ort. Bunlar.31.4. Çizelge 4. Yayların χ analizine ilişkin istatistik sonuçları ise Çizelge 4.Tip 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 √ × √ × ×√ √ √ √ √ √ × √ √ √ √ √ × √ × √ √ √ √ × √ √ × √ √ BASMA YAYI 1.32.TİP ÇEKME YAYI 1.32.'de açıklanmıştır.5 24 28 116 162 205 5 6 6.31. Çekme ve basma yaylarının deformasyon test sonuçları Tarım makinalarında tohum ekici düzenlerde en çok kullanılan 2’şer tip çekme ve basma yayı incelenmiştir.7. sargı çapı mm mm mm 70 2. Çekme ve basma yaylarının deformasyon test sonuçları FİRMA TEKRAR YAYLARIN DEFORMASYONA UYGUNLUĞU 2 ÇEKME YAYI 1. Çizelge 4.TİP ÇEKME YAYI 2.Tip ve 2.4.Tip ×√ √ × × √ √ √ √ × ×√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ × √ √ √ √ √ √ × √ UYGUN UYGUN DEĞİL TOPLAM ADET TOPLAM BAŞARI 2.TİP BASMA YAYI 2.'de.TİP BASMA YAYI Çekme ve basma yaylarının deformasyon test sonuçları Çizelge 4. 1.33.

S.M. E. 4. tarım makinaları üretici firmalarının yan sanayiden hazır olarak aldıkları yayları.D.Çizelge 4.99 5.5.'te verilmiştir. TS 7536 / Ekim 1989 “ Kaynak Hataları Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı için .K. G-Firması %75.21 9.Y. 4. A.T.21 9. R. Firmaların uygun malzeme kullanmadaki toplam başarı oranları karşılaştırıldığında. K A. Çizelge 4. Visual Inspection. M. R.32 1. M-Firması %70 D-Firması %45 olarak bulunmuştur. Y.99 5. İ.7.B. .Sınıflandırma Terimler ve Tarifler “ standardına göre değerlendirilmiştir.34. düzensiz paso Sıçrantı Kabul / Red Kabul edilebilir Kabul edilebilir Kabul Kabul Kabul edilebilir Kabul edilebilir Kabul edilebilir Kabul Kabul edilebilir Kabul edilebilir İ Ç. WPQ Kaynakçı kalifikasyon testlerinin (1G pozisyonu) gözle kontrolü FİRMA D G Kaynakçı R. G.52 1.34.M.53 0.99 5. geniş ve yüksek kapak Az sıçrantı. M WPQ Kaynakçı kalifikasyon testlerinin (1G pozisyonu) gözle kontrolünde kaynaklar kabul ya da kabul edilebilir bulunmuştur.33. düzensiz yüzey Az sıçrantı Kaynak arka yüz Hataya rastlanmadı Hataya rastlanmadı Az sıçrantı Hataya rastlanmadı Boşluk (Gaz gözeneği) Hataya rastlanmadı Hataya rastlanmadı Hataya rastlanmadı Az sıçrantı. WPQ Kaynakçı kalifikasyon testlerinin (1G pozisyonu) gözle kontrolünde. Sonuçlar.99 5. Kaynak ön yüz Eksik dolgu Hızlı çekilmiş kaynak (düzensiz yüzey) Az sıçrantı Hataya rastlanmadı Eksik dolgu Az sıçrantı. K-Firması %83.5. her firmadan ikişer kaynakçı test edilmiş ve sonuçlar Çizelge 4.7. yanma oluğu Aşırı kaynak.7.2.5. yüzeyde eksik dolgu Fazla sıçrantı.F.61 %5 9.21 9. Yayların χ analizine ilişkin istatistik sonuçları Firma D G İ K M 2 χh 0.21 χc %1 5.99 KARAR Önemsiz Önemsiz Önemsiz Önemsiz Önemsiz Çekme ve basma yaylarının deformasyon testi uygunluk kontrollerinde firmalar arasında istatistiksel olarak bir farklılık bulunmamıştır.21 9. İFirması %79. genellikle aynı tedarikçi firmalardan temin ettiklerini göstermektedir. Kaynakların göz ve boyut kontrol sonuçları 4. en iyi görünümlü ve kaliteli çekme-basma yayı kullanan firmalar sırasıyla. WPQ Kalifikasyon testlerinin (alın kaynaklı) gözle kontrolü ASME Section V.1.32 3.

2 1.5 5. G-Firması.5 11 11 11 11 11 8.7.5 112./ 4.7 27.5 5./ 4.5.3 105 27.2 1.91 23 25 27.2 1. WPS 1G.5 5.'da verilmiştir.3 31.2 109.27 13.36.36.2 DC + “ “ DC + “ “ DC + “ “ 185 200 200 385 190 200 200 390 220 235 240 695 21 21 21 63 23 24 24 71 26 27 27 80 44 66 31 141 55 68 43 166 45 48 43 136 8./ 4.2 30 75.4.5 8.5 185 190 190 160 755 24 24 25 73 26.6 95.5 26 26 22 34 21 22 22 21 86 74 105 80 259 110 60 65 57 292 65 60 55 50 230 5. WPS Prosedür testlerinin kaynak parametreleri ve ısı girdileri sonuçları Firmalara ait WPS Prosedür testlerinin kaynak parametreleri ve ısı girdileri sonuçları sırasıyla Çizelge 4.20 - 9946 14616 7425 31987 17537 9672 10343 7022 44574 10101 10032 9221 6720 36074 Çizelge 4.3 14 14 14 - 6838 11088 5208 23134 9614 13056 8276 30946 10306 12202 11145 33653 Çizelge 4./ 4.37. WPS 1G.37.5 140 597.7 48.5 23 31.2 32 53.5 5.2 28.4 24.35.5 5.31 67.8 99. İ-Firması.5 12 12 12 20 20 20 12 12 12 12 5152 12792 9677 27621 8855 9926 5914 24695 5540 6718 7581 7544 27383 .6 25 23 26. WPS 1G.5 34 22.8 84 33. D-Firması . 2G ve 3G prosedür testleri parametreleri ve ısı girdileri FİRMA KAYNAK METODU Paso No Tel çapı mm Akım tipi / kutup Akım Amper Gerilim Volt Ark süresi sn Tel ilerleme hızı cm/d Kaynak İlerleme hızı cm/d Gaz çıkış Debisi lt/d Isı girdisi J/cm D TOPLAM D WPS 1G WPS 2G TOPLAM D WPS 3G TOPLAM 1 2 3 3 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DC + “ “ DC + “ “ “ DC + “ “ “ 140 145 165 450 150 155 152.39.5 5.8 26.5 29.5 5.38.2.35. Çizelge 4.5 5.2 34.2 22 34. 2G ve 3G prosedür testleri parametreleri ve ısı girdileri FİRMA KAYNAK METODU Paso No Tel çapı mm Akım tipi / kutup Akım Amper Gerilim Volt Ark süresi sn Tel ilerleme hızı cm/d Kaynak İlerleme hızı cm/d Gaz çıkış Debisi lt/d Isı girdisi J/cm G TOPLAM G TOPLAM G TOPLAM WPS 1G WPS 2G WPS 3G 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 1 1 1. 2G ve 3G prosedür testleri parametreleri ve ısı girdileri FİRMA KAYNAK METODU Paso No Tel çapı mm Akım tipi / kutup Akım Amper Gerilim Volt Ark süresi sn Tel ilerleme hızı cm/d Kaynak İlerleme hızı cm/d Gaz çıkış Debisi lt/d Isı girdisi J/cm İ TOPLAM İ TOPLAM İ WPS 1G WPS 2G WPS 3G TOPLAM 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DC + “ “ DC + “ “ DC + “ “ “ 200 205 210 615 175 220 220 615 140 170 175 180 23 24 24 71 23 24 24 18 19 19 19 75 28 65 48 141 55 47 28 130 55 52 57 55 219 8 8 9 8 8 9 6 6 6 6 53.5 8.5 5.27 41.3 27.2 1.5 5.2 1.25 108 27.

8 11 “ “ 11 “ “ - 9408 9324 9314 28046 17785 20059 14229 52073 12003 13763 12346 38112 Elde edilen sonuçlara göre ısı girdilerinin kaynak kalitesini.'da verilen çekme ve bükme test sonuçlarını büyük ölçüde etkilediği görülmüştür.12. 1996). WPS 1G.75 27.7 75. özellikle Çizelge 4.4 24.5 5 5 4. M-Firması. çentik darbe tokluğu.2 1.5.2 22 24.2 20 60 23 148. 4.5 9.2 1.3.5 9.Çizelge 4.6 46.5 9. Bu nedenle kaynak işleminin bir kalite sistemi tarafından kontrol edilmesi gerekir (Anık ve Vural.1 17.4 25 26.4 41.5 8 9 9 23.39.3 161. kullanılan kaynak ilave malzemelerinden ve ısı girdilerinden etkilenirler.4 52. uygun ve tavsiye edilen kaynak parametreleri ile çalışmanın gerekliliği ortaya çıkmıştır.95 39.6 95.8 33.4 19. Kaynağa ne kadar iyi bir tahribatsız muayene yöntemi uygulanırsa uygulansın.19.7. WPS 1G.2 27463 10560 8603 11700 3300 9360 43523 3959 6350 5914 8316 24539 TOPLAM K TOPLAM WPS 3G Çizelge 4.5 9. 2G ve 3G prosedür testleri parametreleri ve ısı girdileri FİRMA KAYNAK METODU Paso No Tel çapı mm Akım tipi / kutup Akım Amper Gerilim Volt Ark süresi sn Tel ilerleme hızı cm/d Kaynak İlerleme hızı cm/d Gaz çıkış Debisi lt/d Isı girdisi J/cm M TOPLAM M TOPLAM M TOPLAM WPS 1G WPS 2G WPS 3G 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DC + “ “ DC + “ “ DC + “ “ 175 180 195 550 220 235 210 665 220 230 230 680 21 21 21 63 22 22 22 66 22 22 22 66 64 60 58 182 86 97 77 260 62 68 61 191 8. ve 4.38.1 12 “ “ 12 “ “ “ “ 10 “ “ “ 8568 11940 6955. 2G ve 3G prosedür testleri parametreleri ve ısı girdileri FİRMA KAYNAK METODU Paso No Tel çapı mm Akım tipi / kutup Akım Amper Gerilim Volt Ark süresi sn Tel ilerleme hızı cm/d Kaynak İlerleme hızı cm/d Gaz çıkış Debisi lt/d Isı girdisi J/cm K TOPLAM K WPS 1G WPS 2G 1 2 3 3 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Sonuçlar incelendiğinde. Bu faktörler.5 5 5 5 5 5 5 5 5 29.2 24. metalurjik yapısı veya korozyon direnci tespit edilemez.5 8.2 1.2 DC + “ “ DC + “ “ “ “ DC + “ “ “ 200 210 210 620 165 195 195 165 180 900 130 210 220 220 780 21 23 23 67 20 20 20 20 20 100 20 21 21 21 83 51 62 36 149 80 55 75 25 65 250 38 36 32 45 151 4. . kaynaklı bağlantının dayanımı.6 70.27 18.27 41.4 15. K-Firması.

7.40.E.K. N.M. H. WPS-2G. diğerleri kabul ya da kabul edilebilir bulunmuştur.41. WPS-3G prosedür kaynaklarından sadece İ-Firmasına ait test parçasında tamir gerekecek ölçüde kaynak hatası (yüksek kap ve undercut) gözlenmiş.4.Ç./ 4. WPS-3G prosedür testlerinin gözle kontrolü FİRMA D G İ K M Kaynakçı R.42. M. TS 7536/Ekim 1989 "Kaynak Hataları-Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı İçin-Sınıflandırma Terimler ve Tarifler" standardına göre değerlendirilmiştir. Kaynak ön yüz Sıçrantı Hataya rastlanmadı Küçük yanma oluğu Hataya rastlanmadı Hataya rastlanmadı Kaynak arka yüz Gaz boşluğu Hataya rastlanmadı Hataya rastlanmadı Hataya rastlanmadı Hataya rastlanmadı Kabul / Red Kabul edilebilir Kabul Kabul edilebilir Kabul Kabul Çizelge 4. Visual Inspection. WPS-3G prosedür testlerinin gözle kontrolleri sırasıyla Çizelge 4. WPS-1G prosedür testlerinin gözle kontrolü FİRMA D G İ K M Kaynakçı R. R. WPS Prosedür test parçalarının gözle kontrolü ASME Section V.B.Y. İ. H. İ. A. M. Kaynak ön yüz Küçük undercut Geniş ve düşük kapak Fazla undercut Hataya rastlanmadı Küçük undercut ve düzensiz kapak Kaynak arka yüz Hataya rastlanmadı Kabul edilebilir Hataya rastlanmadı Yüksek kap ve fazla undercut Tamir gerekir Kabul edilebilir Kabul / Red Kabul edilebilir Hataya rastlanmadı Küçük undercut ve düzensiz Kabul edilebilir kapak WPS-1G ve WPS-2G prosedür test kaynakları kabul ya da kabul edilebilir bulunmuştur. WPS-1G.5.40.K. WPS-2G prosedür testlerinin gözle kontrolü FİRMA D G İ K M Kaynakçı H. taşma-bindirme Hataya rastlanmadı Kabul edilebilir Undercut Kabul edilebilir Hataya rastlanmadı Kabul edilebilir Küçük undercut Kabul / Red az Kabul edilebilir Kabul edilebilir Çizelge 4.Ö. sıçrantı Yüksek kapak ve sıçrantılar Yetersiz kapak ve küçük undercut Düzensiz ve yüksek kapak Düzensiz ve yüksek kapak Kaynak arka yüz Küçük boyutlu undercut.M.G.'de verilmiştir. E.Ö. Çizelge 4.41.E. A./ 4. Kaynak ön yüz Küçük boyutlu undercut.K. .M.42.Ç. İ.3.

'te verilmiştir. H.44. ortaya yakın noktada durdurularak tekrar başlama sağlanmış ve böylece parametrelere dikkat edilmiştir. H. İ.B.K. K. ve Makrotest (3F pozisyonu) köşe kaynaklarının gözle kontrolü Çizelge 4. S.43.4. E. İ.F. diğer test örnekleri kabul ya da kabul edilebilir bulunmuştur.4. R.45. Tek bir paso ve maksimum malzeme kalınlığı ölçüsünde kaynatılmasına dikkat edilmiş. Ç. E.T. G. Makrotest (1F pozisyonu) köşe kaynaklarının gözle kontrolünde ikişer örnek değerlendirilmiş ve sonuçlar Çizelge 4. Çizelge 4. Ç. Çizelge 4. K. E. M. N.Y.'te verilmiştir. R. E. Makrotest (3F pozisyonu) köşe kaynaklarının gözle kontrolü Firma Kaynakçı sembolü Yüzeyde değerlendirme Hataya rastlanmadı Gözenekler.7. Y. ASME Section V. . İ. gaz boşlukları var Hataya rastlanmadı Kökte az boşluk var Kökte az boşluk var Kesitte değerlendirme Nüfuziyet orta Nüfuziyet zayıf Nüfuziyet iyi Nüfuziyet orta Nüfuziyet zayıf Kabul / Red Kabul edilebilir Red Kabul Kabul edilebilir Kabul edilebilir D G İ K M H. Y.44. TS 7536 / Ekim 1989 “ Kaynak Hataları . A.B A. Makrotest (2F pozisyonu) köşe kaynaklarının gözle kontrolü Firma Kaynakçı sembolü Yüzeyde değerlendirme Hataya rastlanmadı Gözenekler. M.45. gaz boşlukları var Fazla Dışbükeylik var Kökte çok az boşluk var Hataya rastlanmadı Kesitte değerlendirme Nüfuziyet iyi Nüfuziyet zayıf Nüfuziyet zayıf Nüfuziyet orta Nüfuziyet iyi Kabul / Red Kabul edilebilir Red Red Kabul edilebilir Kabul D G İ K M R.K. Sonuçlar incelendiğinde. Makrotest (2F pozisyonu) köşe kaynaklarının gözle kontrolü Çizelge 4. Ö.M.5.4(b) de açıklandığı gibi hazırlanmış test parçaları kaynak yapılmıştır. A.43. Makrotest (1F pozisyonu) köşe kaynaklarının gözle kontrolü Firma Kaynakçı sembolü Yüzeyde değerlendirme Sıçrantı var Sıçrantı var Küçük yanma oluğu Hataya rastlanmadı Sıçrantı var Sıçrantı var Hataya rastlanmadı Hataya rastlanmadı Sıçrantı var Sıçrantı var Kesitte değerlendirme Nüfuziyet zayıf Nüfuziyet zayıf Nüfuziyet iyi Nüfuziyet iyi Nüfuziyet zayıf Nüfuziyet orta Nüfuziyet iyi Nüfuziyet iyi Nüfuziyet zayıf Nüfuziyet zayıf Kabul / Red Kabul edilebilir Kabul edilebilir Kabul Kabul Kabul edilebilir Kabul edilebilir Kabul Kabul Kabul edilebilir Kabul edilebilir D G İ K M R. QW-462. Makrotest (2F pozisyonu) köşe kaynaklarında G-Firmasının örneği ve Makrotest (3F pozisyonu) köşe kaynaklarında ise G ile İ-Firmalarının örnekleri red edilmiş.M. Makrotest-köşe kaynakların gözle kontrolü ASME Section IX.Sınıflandırma Terimler ve Tarifler “ Standardına göre değerlendirilmiştir. Visual Inspection. M. Çizelge 4.Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı için . Ç.

D-Firması. kaynakçı H. Şekil 4. kaynak formu uygun görülmektedir. kaynakçı E.5.26. K-Firması.34 / 4. Şekil 4.7.28. İ-Firması. İ-Firması.5. kaynakçı Y.1.31.5.29. Nüfuziyetin zayıf olduğu gözlenmektedir.31/ 4. Nüfuziyet iyi. Şekil 4.30.M.5.33. Nüfuziyetin zayıf olduğu gözlenmektedir.35.26 / 4. kaynak formu uygun görülmektedir.30 / 4. kaynakçı R. Şekil 4. Nüfuziyet orta.7. kaynak formu eksik görülmektedir. Makrotest kaynak kesitlerinin dağlanarak incelenmesi Makrotest kaynak kesitleri (1F pozisyonu) 4. G-Firması.S. kaynakçı M. Şekil 4. kaynakçı A.T. M-Firması.Y. kaynakçı Ç. Makrotest (1F pozisyonu) örnekleri üzerinde yapılan testler sonucunda.K.27. G-Firması.34. Şekil 4. Şekil 4.28 / 4. D-Firması. kaynakçı R. Şekil 4. kaynak formu uygun görülmektedir.32 / 4. K-Firması.G. kaynakçı İ.27 / 4.32.B. Şekil 4. Şekil 4. Nüfuziyet iyi. kaynakçı A.F.29 / 4. Nüfuziyet iyi. .'de gösterilen kesitler elde edilmiştir.35. M-Firması.B.M.4.33 / 4. Şekil 4. Nüfuziyetin zayıf olduğu gözlenmektedir. Nüfuziyet iyi. kaynak formu uygun görülmektedir.

kaynakçı: H. gaz boşluklu ve gözenekli yapı olduğu görülmektedir. Kökte az boşluk bırakılmış. İ-Firması.40.39.Nüfuziyetin zayıf olduğu gözlenmektedir. kaynakçı: İ. Makrotest kaynak kesitleri (2F pozisyonu) Makrotest (2F pozisyonu) örnekleri üzerinde yapılan incelemelerde. Nüfuziyet ve kaynak formu orta düzeyde olduğu gözlenmektedir. G-Firması.Y.36 / 4.36. Şekil 4.2. Nüfuziyet zayıf ve kaynak formu orta düzeyde gözlenmektedir.5.Ç.38.'da görüntülenen kaynak kesitleri elde edilmiştir. kaynakçı: M.E.39 / 4.5. Kökte az boşluk bırakılmış. Şekil 4.37 / 4. Şekil 4. Şekil 4.40. . Nüfuziyetin zayıf olduğu gözlenmektedir. Nüfuziyet zayıf ve kaynak formu orta düzeyde gözlenmektedir. Nüfuziyet ve kaynak formu iyi düzeyde olduğu görülmektedir. Şekil 4. kaynakçı: E.7. Şekil 4. Nüfuziyetin zayıf. 4.K. K-Firması. D-Firması.38 / 4. M-Firması.K. kaynakçı: R.37.

43. İ-Firması. kaynakçı: N.3. kaynak formu orta düzeyde olduğu görülmektedir. D-Firması. Nüfuziyet iyi.4. Nüfuziyetin zayıf. Nüfuziyet iyi.41.5. . kaynakçı: R.E. M-Firması. Şekil 4. Şekil 4. kaynak formu orta düzeyde olduğu görülmektedir.'de görüntülenen kaynak kesitleri elde edilmiştir. kaynakçı: H.Ö. Fazla dışbükeylik göze çarpmaktadır.M.44. Şekil 4. Nüfuziyetin zayıf. G-Firması.5.42 / 4. K-Firması.45.K.41 / 4.43 / 4. Nüfuziyet ve kaynak formu orta düzeyde gözlenmektedir. Kökte az boşluk bırakılmış. Şekil 4.45.42.44 / 4. Makrotest kaynak kesitleri (3F pozisyonu) Makrotest (3F pozisyonu) örnekleri üzerinde yapılan incelemelerde. gaz boşluklu ve gözenekli yapı olduğu görülmektedir. kaynakçı: İ. Şekil 4. Şekil 4.Ç. kaynakçı: A.7.

Ç.48.46.47.48. A. az taşma Hataya rastlanmadı Undercut Hataya rastlanmadı Küçük undercut Kabul / Red Kabul edilebilir Kabul edilebilir Kabul edilebilir Kabul edilebilir Kabul edilebilir Çizelge 4.E./ 4.Ç. İ. H. WPS 1G prosedür kaynakları penetrant test sonucu FİRMA D G İ K M Kaynakçı R. göz testi yapıldıktan hemen sonra PT uygulanmış ve alınan sonuçlar Çizelge 4./ 4. M. N.K. İ. WPS 3G prosedür kaynakları penetrant test sonucu FİRMA D G İ K M Kaynakçı R.47. Çizelge 4.E. Penetrant test sonuçları WPS 1G. İ. diğer test örnekleri kabul ya da kabul edilebilir bulunmuştur. E. WPS 2G prosedür kaynakları penetrant test sonucu FİRMA D G İ K M Kaynakçı H. R. 2G ve 3G prosedür kaynaklarına.G.Ö. M.K. Kaynak ön yüz Küçük undercut Sıçrantı ve yüksek kapak Yetersiz kapak ve küçük undercut Düzensiz ve yüksek kapak Düzensiz ve yüksek kapak Kaynak arka yüz Küçük undercut.M.M.8.46.M. Kaynak ön yüz Küçük undercut Geniş ve düşük kapak Fazla undercut Hataya rastlanmadı Küçük undercut ve düzensiz kapak Kaynak arka yüz Hataya rastlanmadı Hataya rastlanmadı Fazla undercut Hataya rastlanmadı Küçük undercut ve düzensiz kapak Kabul / Red Kabul edilebilir Kabul edilebilir Tamir Gerekir Kabul edilebilir Kabul edilebilir Sonuçlar incelendiğinde sadece İ-Firmasının WPS 3G prosedür kaynaklarında tamir gerekecek düzeyde hataya rastlanmış.‘de verilmiştir.B. Kaynak ön yüz Sıçrantılar Hataya rastlanmadı Küçük yanma oluğu Hataya rastlanmadı Hataya rastlanmadı Kaynak arka yüz Küçük boşluklar Hataya rastlanmadı Hataya rastlanmadı Hataya rastlanmadı Yüzeyde gaz curufları Kabul / Red Kabul edilebilir Kabul Kabul edilebilir Kabul Kabul edilebilir Çizelge 4.4. H. A.Y.K. .Ö.

G. kaynakçı R. oradan da yazıcıyla çıktıları elde edilmiştir.Firması.' de gösterilmiştir.55.51/ 4. G.54 / 4. Kökte bölgesel. Referans. D. dışta yanma oluğu ve porozite var. yetersiz nüfuziyet. kaynakçı Y.Firması.46.46 / 4.Y. Şekil-5-9-15 . Şekil-9 Şekil 4. Kökte eksik (yetersiz) nüfuziyet çok belirgin olarak görülmektedir. Şekil 4. Kökte eksik (yetersiz) nüfuziyet olarak görülüyor. 4. rapordan alınan açıklamalar yanında.Firması. Şekil-9 Şekil 4. Ek-5'te. Şekil 4.9. Ek-5'te. D. Referans.48.49. Radyografi test sonuçları ASME SECTİON V. görüntüleri de aşağıda verilmiştir.49 / 4.1.Firması.G.52 / 4. Üretici firmalara ait radyografi filmlerinin siyah beyaz (negatif) görüntüleri. WPQ Kalifikasyon kaynağı radyografileri (1G pozisyonu) WPQ Kalifikasyon kaynağı radyografileri (1G pozisyonu). Şekil-9 Şekil 4. ışık kasasından dijital fotoğraf makinası ile alınarak bilgisayara kaydedilmiş.47 / 4.9.50 / 4. Kısmi olarak kökte yetersiz nüfuziyet saptanmaktadır. Ek-5'te. Referans. Radyografi test prosedürüne uygun olarak ve yetkili kalifiye personellerce filmleri alınan kaynakçı testleri. prosedür testleri ve diğer yan sanayi ürünü metal ve döküm malzemelerin radyografi test sonuçları. Referans. kaynakçı E.M En belirgin hata.47. Ek-5 ve 6'da.4.S. kaynakçı A.53 / 4.48 / 4.

Referans. Referans. Referans.Firması. Ek-5'te. Şekil-4.53.50.51.K.9 Şekil 4.54. Referans. M-Firması. İ-Firması. Referans.55.T. kaynakçı M.52.Şekil 4. Şekil-4-5 Şekil 4.B.F.D.Firması. Şekil-2-6 Şekil 4. kaynakçı R. Ek-6'da. kaynakçı İ. kaynakçı Ç. Ek-5'te. kaynakçı: R. Şekil-14 Şekil 4. Geniş ve düzensiz kaynak ve saçılmış gaz boşlukları görülmektedir. Bölgesel ve aralıklı kökte yetersiz nüfuziyet ile sıçrantılar görülüyor. Referans. Şekil-4 . İ. Aşırı nüfuziyet-kökte sarkma görülmektedir. M. Aşırı nüfuziyet ve dışta yanma oluğu görülmektedir.Firması. K. kaynakçı: A. Ek-5'te. Ek-5'te. Sürekli olmayan kökte yetersiz nüfuziyet ve kökte sarkma var.M. Ek-5'te. Kökte eksik (yetersiz) nüfuziyet çok belirgin olarak görülmektedir. K-Firması. Şekil-9 Şekil 4.

Şekil 4. Şekil-15-18 Şekil 4.2.G. Yoğun gruplaşmış gaz boşlukları ve kökte çatlak görülmektedir.60.60.4.9. kaynakçı M.59. kaynakçı A. Ek-5'te.59 / 4. Referans.56.56 / 4.B. kaynakçı H. G-Firması.58. Şekil-5 Şekil 4. WPS Prosedür kaynağı radyografileri (1G pozisyonu) WPS Prosedür kaynağı radyografileri (1G pozisyonu).'da gösterilmiştir. Belirgin bir hataya rastlanmadı Şekil 4. M-Firması. Belirgin bir hataya rastlanmadı . Ek-6'da. İ-Firması.57 / 4. Belirgin bir hataya rastlanmadı Şekil 4. kaynakçı İ.Ö.57. Şekil 4. K-Firması. D-Firması. Referans.M. kaynakçı R. Küçük boyutlarda dışta yanma oluğu var.58 / 4.M.

kaynakçı: İ. Ek-5'te. kaynakçı: E. Düzensiz ve pasolar arası soğuk bindirme var. İ-Firması.Ç. Şekil-13 .4.61.Y. kaynakçı: R.'de gösterilmiştir. D-Firması.K. Düzensiz bindirme ve pasolar arası soğuk bindirmeler var.62. Şekil-8 Şekil 4. WPS Prosedür kaynağı radyografileri (2G pozisyonu) WPS Prosedür kaynağı radyografileri (2G pozisyonu). K-Firması.65. Referans.E. Şekil-5 Şekil 4. kaynakçı: M.K. Referans. Şekil 4. M-Firması. kaynakçı: H.61 / 4. Şekil 4. Şekil-13 Şekil 4.64. Ek-5'te. Referans.63. Belirgin bir hataya rastlanmadı. Ek-6'te. Referans. Dışta yanma oluğu ve akma-sıçrantılar gözlenmektedir. Şekil 4.3.65.63 / 4.64 / 4. Ek-6'te.62 / 4. G-Firması. Kökte lokal konkavite (iki bölgede) görülüyor.9.

67 / 4. Referans. kaynakçı: N.67.M. Dağınık ve yoğun gruplaşmış gaz boşlukları görülmektedir. WPS Prosedür kaynağı radyografileri (3G pozisyonu) WPS Prosedür kaynağı radyografileri (3G pozisyonu).K. Ek-5-6'da.4. M-Firması. Şekil-4-13 . Şekil-12-14 Şekil 4. kaynakçı: A. Belirgin bir hataya rastlanmadı.70.69 / 4. Referans. kaynakçı: H. Şekil-14-15 Şekil 4.66 / 4. Yan yüzeyde nüfuziyetsizlik ve dağınık gaz boşlukları belirgin. Şekil-4-5 Şekil 4.Ç. Şekil 4. Referans.Ö.68. Şekil 4. İ-Firması. D-Firması.69. Aşırı Nüfuziyet ve dışta yanma oluğu var.4. G-Firması. Ek-6'da.E.9. Ek-6'da. kaynakçı: R.'de gösterilmiştir. Pasolar arası soğuk bindirme ve aşırı nüfuziyet hataları gözleniyor. K-Firması.70.66. Şekil 4.68 / 4. kaynakçı: İ. Referans. Ek-5'te.

Şekil 4.Tip balta ayaklar ve 1.4.71 / 4.Tip uç demiri Balta ayakta döküm boşlukları ve kılcal çatlaklar gözlenmektedir. D-Firması 2.Tip balta ayak ve 1.Tip(dar) uç demirlerin birlikte alınan radyografileri Şekil 4.Tip Balta ayakların ve 1. İ-Firması 2. 2.74 / 4.Tip balta ayak ve 1.5. .'de gösterilmiştir.Tip uç demiri Balta ayakta döküm boşlukları ve kılcal çatlaklar gözlenmektedir.71. Şekil 4. G-Firması 2.72.9.Tip uç demiri Balta ayakta döküm boşlukları ve kılcal ve dikine büyük çatlaklar gözlenmektedir.Tip (dar) uç demirlerin radyografileri Döküm 2. Şekil 4.73 / 4.Tip balta ayak ve 1.75.72 / 4.73.

Tip balta ayak ve 1. K-Firması 2.75.Şekil 4.74. M-Firması 2. Şekil 4.Tip uç demiri Balta ayakta büyük çaplı döküm boşlukları ve kılcal çatlaklar gözlenmektedir. .Tip balta ayak ve 1.Tip uç demiri Balta ayakta döküm boşlukları ve kılcal çatlaklar gözlenmektedir.

.78.Tip-çizel uç demirlerin radyografisi 2.Tip (dar) ve 2. K-Firması 2. 1.76.Tip-dar uç demiri radyografisi Belirgin bir hataya rastlanmadı. İ-Firması 1.77.Tip (çizel) uç demiri hatalı bükme işlemi ve derinliği gözlenmektedir. Şekil 4.Tip-dar ve 2.Tip (çizel) uç demiri hatalı bükme işlemi ve derinliği gözlenmektedir.Tip (çizel) uç demirlerin birlikte alınan radyografileri.Tip (çizel) uç demiri hatalı bükme işlemi ve derinliği gözlenmektedir.79 / 4. Şekil 4. Şekil 4.Tip-dar uç demirlerin radyografisi Belirgin bir hataya rastlanmadı.4. Şekil 4.9.6. Şekil 4.Tip (dar) ve 2. M-Firması 1.78 / 4.80.76 / 4.Tip-çizel uç demirlerin radyografisi 2. D-Firması 1. G-Firması 1. Şekil 4.Tip-çizel uç demiri radyografisi 2.79.Tip (çizel) uç demirlerin radyografileri Isıl işlemle sertleştirilmiş 1.80.Tip-dar ve 2.77 / 4.'de gösterilmiştir.

civata-somun ve yayların radyografileri Farklı döküm ürünleri. Civata-somun ve rulman yatağı Belirgin bir hataya rastlanmadı Şekil 4.4.84 / 4. Şekil 4.81 / 4.84.82.83 / 4. Balta ayaklar ve civatalar Belirgin bir hataya rastlanmadı Şekil 4. civata-somun ve yayların birlikte alınmış radyografileri. Balta ayaklar Alt konumdaki balta ayakta büyük boyutlu gaz boşlukları görülmektedir. Şekil 4. Şekil 4.83. .'de gösterilmiştir. Farklı balta uçları Kılcal çatlaklar ve dağınık gaz boşlukları görülmektedir. Farklı döküm ürünleri.82 / 4.81. Çekme ve basma yayı Belirgin bir hataya rastlanmadı Şekil 4.9.85.85.7.

4.5 >8 7 İ 1 >8 7 K 1.'da.'daki grafikle açıklanmıştır. çizelge ya da şekillerle verilmiştir.'de verilmiş ve Boya yapışma derecelerinin karşılaştırılması Çizelge Şekil 4.Tekrar 2.cm) (kg.50.53.49. Darbe direnci test sonuçları BULGULAR (kg.3. Yapışma test sonuçları Çizelge 4.10.Tekrar 2.'de. Darbe direnci test sonuçları Çizelge 4.50. Yapışma test sonuçları Çizelge 4. Kalite kontrol laboratuarlarında gerçekleştirilmiş ve elde edilen bulgular. Boya yapışma derecelerinin karşılaştırılması .5 >8 >8 M 1.Tekrar 2.49.10. Yapışma test sonuçları FİRMA BULGULAR ( 0B -5B ) ( 0B -5B ) ( 0B-5B ) 1.Ş. Boya kontrol ve test sonuçları Boya ile ilgili testler.Tekrar 3.86.Tekrar Ön / Arka D <10 <5 50 <10 FİRMA G <10 <10 60 <10 İ >36 18 60 <10 K >36 >36 >100 >100 M <20 18 50 <10 4.Tekrar 3.cm) (kg.10. Derin çekme test sonuçları Çizelge 4.Tekrar D >8 3.Ş.87.51.Tekrar 3.cm) 1. Parlaklık (gloss) test sonuçları Çizelge 4. Kuru boya film kalınlıkları Çizelge 4.52.86.'de verilmiştir. Derin çekme test sonuçları Çizelge 4. Darbe direnci test sonuçları Çizelge 4.Tekrar D 4B 1B 0B G 4-5B 4B 1B İ 5B 3B 3B K 5B 3B 4B M 4-5B 1B 2B Şekil 4.5 >8 FİRMA G 6.'de.51.1.10.2. ve Jotun Boya A. Akzo Nobel A. Derin çekme test sonuçları BULGULAR ( mm ) ( mm ) ( mm 1. 4.4 6 6 4.'te ve Kuru boya kalınlıklarının karşılaştırılması ise Şekil 4.

4.10.3 87.8 87 38.2 87. Kuru boya film kalınlığı ölçüm sonuçları Çizelge 4.2 36.1 K 16 19 80. Parlaklık (gloss) test sonuçları FİRMA BULGULAR 60° 85° 20° 60° 20° 60° 1. Kuru boya film kalınlıkları BULGULAR (µm) (µm) (µm D 48-54 60-61 80-106 FİRMA G İ 57-61 35-44 85-90 80-85 87-107 30-41 K 19-22 120-128 30-42 M 54-64 113-129 28-37 1.6 81. Tekrar 3.2 41 81 55.5.3 60.53. Tekrar 2. Tekrar D 88 96 28 74.5 58.9 4.5 92 70.Tekrar 2. Parlaklık (gloss) test sonuçları Çizelge 4.1 İ 30 42.52.2 72.87.2 81.4 95 M 50 53. Kuru boya kalınlıklarının karşılaştırılması .10.5 G 91. Tekrar Şekil 4.6 93. Tekrar 3.9 72.4.

4 36.4 70.46 1.8 95.6733 1.03 184.62 34760.54 27241.3589 6.44 31. firmalar arasında.6 87. incelendiğinde boya kalınlıkları arasındaki istatistiksel farklılık.4.6 81 40.1145 5.7 125.4 53.54.4 82.44 60. boyamalarda ve FİRMA × BOYAMA interaksiyonunda önemli bulunmuştur (α<0.66 341250.38 58.08 23.000 0.2 36.5 93.33 2904.72 410037.2 60.78 ORTALAMA G ORTALAMA İ ORTALAMA K ORTALAMA M ORTALAMA TOPLA M Çizelge 4.38 59.6469 38.0 121.8 46.0 32. Boya kalınlıkları ile ilgili istatistiksel bulgular FİRMA BOYAMA KALINLIK µm Ortalama Standart Sapma 2.31 4345.5 125 40 55 118 35 1 2 3 TOP.93 N-ölçme sayısı 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 25 25 25 75 1 D 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 48 60 106 57 85 107 35 80 41 19 120 42 54 113 37 2 50.6.4037 47. Boya kalınlıkları varyans analizi Varyasyon Kaynağı Genel FİRMA BOYAMA FİRMA × BOYAMA Hata Toplam SD HKT HKO F değeri Olasılık 15 5 2 8 60 75 408627.'te Boya kalınlıkları ile ilgili istatistiksel bulgular verilmiştir.07 16308.2 60.55. Bu ölçümlerde her bir test örneği için beş ayrı kalınlık değeri bulunmuştur.2048 3.66 1409. en büyük ve en küçük değerleri göstermektedir.9235 8.76 66.69 3.2 68. 3 53 61 95 61 87 90 42 85 39 22 127 38 60 120 32 4 54 60 85 60 89 87 44 83 30 20 126 31 62 125 28 5 52 61 80 61 88 92 43 82 32 21 128 30 64 129 30 51.06 20.663 19.53.7815 1.91 0.8166 5.10.55.0299 21.55.000 0.5 100 59 90 102 38 82 40 21.38 32616. Çizelge 4.06 25.49 1159.000 Çizelge 4. .68 15.000 0.54.81 1.7 59.13 30.52 694.78 4. Çizelge 4.84 68250.2042 3. Boya kalınlık kontrolünün istatistiksel sonuçları Çizelge 4.5029 16.22 95.'te verilen kuru boya film kalınlıkları.5 10.01).'te ise Boya kalınlıkları ile ilgili varyans analizi verilmiştir. Çizelge 4.3808 0.

Çizelge 4.63 Çizelge 4.06 32. Kullanılan boya markaları İ-Firması.34 Boyama-3 28 107 58.68 54.10 K 19 128 60.'de Boya kalınlıkları boyama işlemi açısından incelenmiştir. SD %VK AÖF(P<0.58 Boyama-2 60 129 95.45 AÖF(P<0. Boya kalınlıkları açısından D-Firması ile M-Firması arasında bir farklılık bulunmazken G-Firması. Boya kalınlıklarının firmalar açısından incelenmesi Boya Kalınlıkları (µm) D Min.57).06D 21. Ort.71 M 28 129 70.32 G 57 107 81A 16.13 26.67.56). . D-Firması ile M-Firmalarında kurutma fırını olmayıp doğal kurutma yöntemi ile boyalarını kurutmaktadırlar. 106 Ort.32 Boyama-1 19 64 46.57.44 51.56.76B 30.69 20.22C 15. Max.8B 38.57. İ-Firması ve K-Firması arasında istatistiksel olarak farklılık bulunmuştur. Araştırmalarda her boyama işleminde farklı tecrübelere sahip boyacıların uygulama yaptıkları gözlenmiştir.'da Boya kalınlıklarının firmalar açısından incelenmesi ile ilgili ortalamalar verilmiş ve Çizelge 4.). Boyamalar arasında da istatistiksel farklılıklar önemli bulunmuştur (Çizelge 4. Boya kalınlıklarının boyama işlemi açısından incelenmesi Boya Kalınlıkları (µm) Min. minumum kalınlık ise (19 µm) ile K-Firmasında ölçülmüştür (Çizelge 4.01)=7.56.7C 47.38A 25.46 %VK 28.81 41.78 78. 68. Çizelge 4.60 İ 30 44 53. Diğer üç firma kurutma fırını kullanmakta ve son kat boyalarını Akzo marka boya ile yapmaktadırlar.80 Boya kalınlıkları firmalar açısından incelendiğinde maximum kalınlık (129 µm) ile MFirmasında.01)=7. D-Firmasında her boyamada farklı boya markası kullanıldığı gözlenmiştir (Çizelge 4. M-Firması. 48 Max. K-firması ve G-Firmasında pek fazla değişmezken.38B SD 19.

5 1B 50 < 10 >8 0B < 10 6. Firmalarda boya test sonuçlarının karşılaştırılması FİRMALAR D TEST ADI 1.5 5B 16 19 20°/ 60° Boya film kalınlığı 48-54 µm 28 74.'de karşılaştırılması yapılmıştır.6 93.2 87.58. TEKRAR 1.3 87. TEKRAR 1. TEKRAR 2.cm Derin çekme mm Yapışma 0B-5B Parlaklık 60°/ 85° <10 >8 4B 88 96 <5 3. TEKRAR 2.9 72. TEKRAR İ 3. TEKRAR 3. TEKRAR T Darbe direnci kg.5 4B 5B 91.8 87 80-85 38.Firmalarda boya kalitesinin araştırılması için yapılan testlerin ve elde edilen bulguların.1 27-41 19-22 1 .5 76-126 57-61 72.6 81. Çizelge 4. Çizelge 4.58. TEKRAR 2.5 18 >8 3B 60 < 10 7 3B >36 1.2 60-61 36.2 < 10 >8 4B 60 < 10 7 1B >36 1 5B 30 42.1 109-127 35-44 58. TEKRAR G 3.3 85-90 60. TEKRAR 1.

5cm açılma 75-85 90-95 Lokal kopma 135-140 80-85 Bant eninde açılma var 101-105 D X: 6+8MD P: Yok G X: 4+6MD P: 6F Lokal FİRMA İ X: 6+8MD P: YOK K X: 2+4+6M P: YOK M X: 4M P: 6MD Çizelge 4.59.100.tuzlu sis testi sonuçları Boyada korozyon direnç ölçümünde uygulanan tuzlu sis testi.20.Tekrar) BULGULAR Blister miktarı-M Blister boyutu-C (0–5) Pas Açılma VAR Film kalınlığı (µm) 78-98 YOK 82-102 VAR 29-40 YOK 28-40 YOK 27-35 D M0C0 G M0C0 FİRMA İ M0C0 K M1C1 M M0C0 >3mm 0 >3mm 0 0 .59 / 4.10. Çizelge 4.7cm açılma 45-46 85-90 X’ta ≈0.61.60 / 4.Tekrar) BULGULAR Blister Pas Açılma Film kalınlığı (µm) 85-90 X’ta ≈0.60.'de verilmiştir. Tuzlu sis testi sonuçları (1.5cm açılma var 61-66 90-95 Bant eninde açılma var 32-34 D X: 6+8F P: Yok G X: 4+6M P: Yok FİRMA İ X: 2+8M P: 4+6F K M X: 4+6+8MD P: Yok 90-95 Bant eninde lokal kopma var 57-58 X: 8D P: 8D Aşırı pas kusması <50 Yok 17-19 Çizelge 4.61.50.100. Korozyon direnci .Tekrar) BULGULAR Blister Pas Açılma Film kalınlığı (µm) 90-95 Cross’ta lokal kopma var 50-55 100 X’te ≈0. Tuzlu sis testi sonuçları (3. üç tekrarlı olarak yapılmış ve sonuçlar sırasıyla Çizelge 4.5cm açılma (Lokal) 78-83 95-100 X’ta ≈0.7. Tuzlu sis testi sonuçları (2.4.

4.10.63. Nem testi sonuçları (3.64.Tekrar) BULGULAR Blister Görünüm Yapışma Film kalınlığı (µm) D 8D Matlaşma var 0B(saçtan) G 6+8D Matlaşma yok 0B(saçtan) FİRMA İ 8D Hafif matlaşma var Blister boyutunda noktasal 26-29 K Yok Matlaşma ve paslanma var 5B M 8D Matlaşma yok 0B(astardan) 42-52 55-65 15-16 60 Çizelge 4.'te verilmiştir.62 / 4.Tekrar) BULGULAR Blister Görünüm Yapışma 0B Film kalınlığı (µm) 58-60 0B 76-81 4B 89-94 0B 121-132 D 8D Matlaşma Var G 6D Matlaşma yok FİRMA İ 6+8D Matlaşma Yok K Yok Matlaşma Yok M 6D Matlaşma yok 1B (Blister boyutunda kopma) 67-78 Çizelge 4. Korozyon direnci-nem testi sonuçları Boyada korozyon direnç ölçümünde uygulanan nem testi.8.64. Nem testi sonuçları (1. Nem testi sonuçları (2.63 / 4. üç tekrarlı olarak yapılmış ve sonuçlar sırasıyla Çizelge 4.Tekrar) BULGULAR Blister Görünüm Yapışma Film kalınlığı (µm) D M4C3 %60 Parlaklık kaybı var 0B 75-105 G M5C2 Parlaklık kaybı yok 0B 85-105 FİRMA İ M2C3 Parlaklık kaybı yok 2B 28-42 K M0C0 M M5C2 Parlaklık kaybı Parlaklık kaybı yok yok 1B 29-41 0B 26-33 .62. Çizelge 4.

84 KARAR Önemsiz Önemsiz Önemsiz Önemsiz Önemsiz Korozyon testleri sonuçlarına göre firmalar arasında istatistiksel olarak bir farklılık bulunmamıştır.4.'te verilen bilgiler.27 %5 6.65.66.63 6.'te firmaların başarı oranları çıkarılmıştır. firmaların boya uygulama koşullarının benzer yanlarını ortaya koymaktadır.65.84 3.63 6.9.84 3. korozyona dayanıklı boya yapılamadığı kanısı ortaya çıkmaktadır.84 3.27 0. Firmalarda korozyon test sonuçları ile ilgili başarı oranları FİRMA TEKRAR KOROZYON TESTİ Tuzlu sis testi Paslanma Blister × √ √ Blister × × √ Blister × √ √ Blister √ √ × Blister × × √ Açılma × × × Paslanma √ √ × Paslanma √ √ √ Paslanma √ √ √ Paslanma √ √ √ Paslanma √ √ √ Nem testi Blister × × × Blister × × × Blister × × × Blister × √ √ Blister × × × Matlaşma × × × Matlaşma √ √ √ Matlaşma √ √ √ Matlaşma × √ √ Matlaşma √ √ √ TOPLAM BAŞARI Başarılı Başarısız % Başarı D 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 √ √ × Paslanma √ √ √ Paslanma × √ × Paslanma × √ √ Paslanma √ √ √ 6 12 33 Açılma × × √ Açılma × × × Açılma √ × √ Açılma × × √ G 11 7 61 İ 9 9 55 K 13 5 72 M 11 7 61 √ = BAŞARILI × = BAŞARISIZ Çizelge 4. göz önüne alınarak yapılan χ2 analizine ilişkin istatistiksel bulgular Çizelge 4. Bu sonuca göre firmaların uyguladıkları boya. Firmalarda korozyon sonuçları ile ilgili istatistiksel bulgular Firma D G İ K M χh 0.23 2 0. aralarında pek farklılık görülmediği.98 0. Çizelge 4. .65. Çizelge 4. Korozyon testleri ile ilgili istatistik bulgular Boyada korozyon direnç ölçümünde uygulanan tuzlu sis testi ve nem testinden elde edilen sonuçlara göre.66’da verilmiştir.63 6.84 3. Çizelge 4.65. Çizelge 4.63 χc %1 3. yöntem ve işlemler dikkate alınarak korozyon testleri irdelendiğinde.10.63 6.

Boya uygulama ortamında yapılan gözlem ve kontroller Araştırmalar sırasında boya ile ilgili bilgi formlarından (Ek-4) faydalanılarak Çizelge 4. kanat Akzo.boya 2.boya 1. Akzo 4 4 5 Havalı püskürtme ile Havalı püskürtme ile Havalı püskürtme ile Özel Fırında Özel Fırında Özel Fırında Benzin veya tinerli bez ile Benzin veya tinerli bez ile Benzin veya tinerli bez ile K 55 64 52.10.boya 3. Firmaların boya uygulama koşullarının karşılaştırılması FİRMALAR İ 53 63 54 21 26 18 Akzo Akzo Akzo 1.boya 1. Dyo.5 Akzo. .67.boya 2.boya 3.boya 2.boya Boya öncesi yüzey 1. araştırmaların yapıldığı işletmelerin boya uygulama koşullarını karşılaştırmaktadır.boya 3.boya 3.5 2 3 Havalı püskürtme ile Havalı püskürtme ile Havalı püskürtme ile Özel Fırında Özel Fırında Özel Fırında Benzin veya tinerli bez ile Benzin veya tinerli bez ile Benzin veya tinerli bez ile ÖLÇÜLEN / GÖZLENEN Ortam nem kontrolü ( RH %) Ortam sıcaklık Kontrolü ( °C ) Kullanılan boya Üretici adı Tekrar 1. Dyo Hob.boya 3.boya Kurutma şekli (*) 1. Çizelge. Ebru 5 5 1 Havalı püskürtme ile Havalı püskürtme ile Havalı püskürtme ile Doğal ortamda Doğal ortamda Doğal ortamda Benzin veya tinerli bez ile Benzin veya tinerli bez ile Benzin veya tinerli bez ile G 54 59 56 23 27 19 Penta.boya temizlik işlemi (**) 2.boya D 54 67 47.boya 2. İ-Firması denemeler sonuçlanmak üzere iken yüzey temizliği için kumlama ünitesi kurmuştur.67. kanat Yok 7 8 Havalı püskürtme ile Havalı püskürtme ile Havalı püskürtme ile Doğal ortamda Doğal ortamda Özel Fırında Benzin veya tinerli bez ile Benzin veya tinerli bez ile Benzin veya tinerli bez ile M 53 57 54 23 25 18 Sintaş Sintaş Sintaş 6 6 7 Havalı püskürtme ile Havalı püskürtme ile Havalı püskürtme ile Doğal ortamda Doğal ortamda Doğal ortamda Benzin veya tinerli bez ile Benzin veya tinerli bez ile Benzin veya tinerli bez ile Boyacı tecrübesi ( yıl) Boya proses tipi 1. Hob Hob.boya (*) (**) K-Firması denemeler sırasında işletmelerine özel bir kurutma fırını ilave etmiştir.boya 1.'deki bilgiler özetlenmiştir.4.10.boya 2.boya 2. Kanat.2 22 24 13 Akzo. Genç.1 22 25 17. Akzo Kanat. Çizelge 4.boya 3.Genç.boya 3. Penta Kanat. kanat Akzo. Adolin.

Yan sanayi ürünleri ile ilgili tartışma ve öneriler. .Tip balta ayakların gözle kontrol sonuçlarında da döküm boşlukları. İ ve D-Örneklerindeki yüzde değerleri. kırılmalara neden olmaktadır. DÖrneğinde (47. Firmalardan alınan balta ayak örneklerinin radyografi testlerinde. İÖrneğinin SAE 1030.1.'te verilen M-Firmasının örneğinde görülmektedir.5.1.Tip döküm balta ayaklar üzerinde uygulanan mikroyapı-doku incelemelerinde. KÖrneğinin GGG 50 sifero-küresel grafitli döküm olduğu. oksit ve curuf inklüzyonları ve kalıp hatalarından kaynaklanan kaçıklıklar olarak gözlenmiştir. D-Örneği SAE 1010.75. döküm boşlukları. çalışma ortamındaki darbe ve yüklere karşı dayanıklılığını düşürerek. İ ve D-Örneklerinin ise ısıl işlem görmüş-temperlenmiş döküm oldukları sonucuna varılmıştır. Ayrıca aşınma ve sertlik değerini yükselten elementlerden Cr ve Mn'ın. G ve M-Örneklerinin ise GG 25 kır döküm olduğu. M-Örneğindeki %Mn ve %Cr değerleri de bir hayli yüksek bulunmuş ve malzemeye sertlik kazandırmıştır. M-Örneği SAE 1030 düşük karbonlu çelik ve İ-Örneği ise 34Cr4 yüksek karbonlu (%4 C) çelik olduğu sonucuna varılmıştır. Radyografi testi 10 × 24 film boyutlarına sığmadığı için uygulanamamıştır. 2. K-Örneğinde küresel grafit yapı oluşumu görülmekte ve bunu sağlayan Mg ve Cu elementlerinin yüzdeleri. diğer örneklerden farklılığını ortaya koymaktadır. G-Örneğinde sertlik değeri düşük olduğundan (0 HRC) değerine karşın (186 HB) ölçülmüştür. G-Örneği SAE 1015. M-Örneğinde (23. Kimyasal analiz sonuçlarına göre beş ayrı firmanın örneği de yüksek karbonlu (%C 3. TARTIŞMA VE ÖNERİLER Araştırmada elde edilen bulgular üç ana başlıkta açıklanmıştır. Gözle kontrol sonuçlarına göre en fazla rastlanan hatalar.1. K-Örneği SAE 1040. pürüzlü yüzeyler. Döküm balta ayaklar 1. 5.2 ve çizelge 4. Tip balta ayakların sertlik düzeylerinin çok düşük olduğu tedarikçi firmalarla görüşerek önlem almaları gerekmektedir. Boya ve korozyonla ilgili tartışma ve önerilerdir. oksit ve curuf inklüzyonları ve kalıp hatalarından kaynaklanan kaçıklıklar en fazla gözlenen hatalar olmuştur. kum boşlukları. K ve G-Firmalarının kullandıkları 1. İ-Örneğinde (48.6 HRC). Kaynak ve testleri ile ilgili tartışma ve öneriler. 2.Tip balta ayaklarda olduğu gibi en yüksek İ-Firmasının örneğinde (45. döküm boşlukları ve döküm çatlaklarına rastlanmıştır. Bilindiği gibi balta ayakların hatalı döküm sonucu iç yapılarında oluşan çatlaklar ve boşluklar.91) arasında olan pik döküm malzeme yapısına uymaktadır.9 HRC) ve K-Örneğinde (10. yüksek sertlik derecelerinin rastlantı olmadığı sonucunu vermektedir. 1.7 HRC) ölçülmüştür.4’de belirtildiği gibi kimyasal analiz ve mikroyapı incelemeleri sonucunda. en yüksek sertlik değeri yüksek karbonlu yapıya bağlı olarak sırasıyla. pürüzlü yüzey.5 HRC).3 ve 4.7 HRC ) ölçülmüş diğerlerinde çok düşük değerlerle karşılaşılmıştır. Sertlik değerleri de 1.11 ile 3. Tip döküm baltaların Çizelge 4. K-Örneğinin SAE 1030 düşük karbonlu çelik ve M-Örneğinin ise SAE 9260 yay çeliği olduğu sonucuna varılmıştır. En fazla döküm boşlukları ve çatlakları ise Şekil 4. Yan sanayi ürünleri ile ilgili tartışma ve öneriler 5.Tip dar uç demirlerin Çizelge 4. G-Örneğinin SAE 1030. D-Örneğinin SAE 1008.4’de belirtildiği gibi kimyasal analiz ve mikroyapı incelemeleri sonucu. kum boşlukları. Sertlik değerleri kimyasal yapı ve doku incelemesinde de açıklandığı gibi.

Civata ve somunlar Civata ve somunların göz ve boyut kontrolleri. Bu sonuca göre uç demirlerin ısıl işlemle sertleştirmede yetersiz oldukları görülmektedir.30) sırasıyla şöyledir. Kullanılan civataların tedarikçisi araştırıldığında Norm Civata markası öne çıkmaktadır. Radyografi sonuçlarında önemli sayılabilecek hatalara rastlanmamıştır. Metrik M20. Başarı oranı en yüksek (%88) ile İ-Firması göze çarpmaktadır. 2. Somunlar için yapılan işlemler civatalardan farklı olmayıp diş mastarlarla yapılan aynı kontrol ve araştırmalar sonucunda somunlarda uygunluk oranları (çizelge 4.27. Gözle kontrol sonucuna göre de M-Firmasının örneği dışında diğer üreticilerin çizel uç demirlerinde tufal ve form bozuklukları en fazla göze çarpan hatalar olarak gözlenmiştir.) ise herhangi bir hataya rastlanmamıştır.Tip uç demirlerinde alınan sertlik değerleri K-Örneğinde (11 HRC) ölçülmüş. ve 4. Sertlik ölçüm sonuçları da bu görüşü doğrular değerlerde olup en yüksek sertlik derecesi yine M-Firmasının çizel uç örneğinde ölçülmüştür (23 HRC). D-Firması . K-Firmasında %82 ve M-Firmasında %64 olarak bulunmuştur. G-Firması %77. İ-Firmasında %88. 5. K-Firması %84 ve MFirması %73 olarak gözlenmiştir. M12. Metiş marka spiral yay üreten Çanakkale yapımı yay Firması göze çarpmaktadır. En düşük uygunluk oranına sahip DFirması ise çoğunlukla kendi ürettiği yayları kullandıklarını belirtmişlerdir. M10.28. Denet ve Berk markalı ürünler gözle kontrolde başarılı olmuş. 5. M16. Gözle kontrol sonuçlarına göre tufal ile kaplı bir yüzey gözlenmiştir.’deki uygun malzeme başarı oranları elde edilmiştir.3.33. Uygun malzeme kullanma oranı en yüksek olan K-Firmasının tedarikçisi araştırıldığında. ve 4. Diğer firmaların 1. diğer firmalarda çok düşük düzeylerde kalmıştır. G-Firması %75. HEMA A.29 ve 4. darbe ve ezilmelere karşı daha korunaklı oluşu gösterilebilir. Radyografi sonuçlarında bükmelerden dolayı oldukça derin darbe izleri görülmektedir. Yine İ-Firması %77 başarı oranı ile ilk sırada ve Norm Civata markasını kullandığı görülmektedir.83. G-Firması %68. Çekme ve basma yayları Çekme ve basma yaylarından iki ayrı tip ve ikişer adet örnek toplanarak göz ve boyut kontrolünden geçenlerin deformasyon testi uygulanarak çizelge 4. Norm. M8 ölçülerinde beş ayrı tip civata ve somun örneklerinin her birinden üçer örnek alınarak işletmede yapılan dişli mastar kontrol sonucunda on beş adet civata somun tedarikçisi içerisinde ancak. Diğer firmalarda da civataya oranla başarı oranlarının biraz daha yüksek oluşu.) sırasıyla.2.82/4. D-Firması %44. D-Firması %75. Optik komparatör iş mastarları ve Fowler dijital mihengir ile yapılmıştır.Tip çizel uç demirlerin kimyasal analizleri yapılmamış ancak aynı tedarikçiden temin edildikleri ve aynı tür malzemeden üretildikleri için 1. diğer ürünler ya optik komparatörde ya da diş mastarlarında uygun bulunmamışlardır. Kalite Kontrol laboratuarında yapılan testlerde elde sonuçlar sırasıyla. Civatalar üzerinde yapılan üç tekrarlı kontroller sonucunda toplam onbeşer adet çoğunlukla altı köşe başlı civatalarda geçer-geçmez mastarlara göre uygun malzeme kullanma oranları (çizelge 4.1.32. İ-Firması %91. D-Firması %45. Diğer firmalarda kullanılan çizel uç demirlerinde ölçülen sertlik değerlerinin çok düşük oldukları gözlenmiştir.81/4.Sertlik ölçüm sonuçlarına göre de en yüksek sertlik derecesi M-Örneğinde (54 HRC) ölçülmüştür.Tip dar uç demirleri gibi düşük karbonlu çelik olduklarını kabul etmek gerekir.Ş. İ-Firması %79.1. K-Firması %83 ve M-Firması %70’lik başarı oranları elde etmişlerdir. somun vida dişlerinin içte oluşu. Bazı civata ve somunların radyografik testlerinde (Şekil 4.

Ayrıca Bağımsız Devletler Topluluğuna ait ülkelerden de ucuz ithal saçlar sağlanmaktadır. makrotest sonuçlarına bakılarak karar verilmiştir. WPQ. Burada kaynakçı personelinin eğitimi gibi bazı imalatçıların kaynak makina ve teçhizatlarının bakımına gereken önemi vermedikleri söylenebilir. Kaynak öncesinde. WPS-İmalatçı prosedür testidir. 5.1. WPQ-Makrotest köşe kaynakları testi (1F/2F/3F pozisyonu).dışındaki üreticilerin çekme ve basma yaylarının gözle ve boyut kontrolleri sonucunda uygunsuzluğa rastlanmamıştır. Çizelge 4. kabul edilebilir (minör) hatalar gözlenmiştir. dağlanmış yüzeylerde nüfuziyetler incelenmiştir. Özellikle kökte yetersiz nüfuziyet. WPQ-2F yan duvar köşe kaynağında beşer adet kaynakçı (WPS-2G pozisyonunda kaynak yapan kaynakçılarla aynı) test edilmiştir. Ön ve arka yüzler üzerinde yapılan kontrollerde.43’de verildiği gibi on adet makrotest köşe kaynağının gözle ve boyut kontrolleri yapılmış ve kabul edilir bulunmuştur.81) çekme ve basma yaylarında da hata gözlenmemiştir. kaynaklarının test ve kontrollerinde.4. kaynak sırasında ve sonrasında gözlenen gerekli bilgileri içeren Ek-1.46’dan Şekil 4. İ ve M-Firmalarının birer adet kaynağı başarılı olmuş.55’e kadar olan radyografik test görüntüleri.’ dan 4. DFirmasının kaynakları ise başarısız olmuştur.Kaynakçı performans-kalifikasyon testi. kabarcık ve sıçrantılar en fazla rastlanan kaynak hatalar olarak göze çarpmaktadır. Bu sonuçlar. Kaynak ve testleri ile ilgili tartışma ve öneriler Kaynak işlemi. WPQ-Kaynakçı kalifikasyon testleri (1G pozisyonu). WPQkalifikasyon Alın kaynağında olduğu gibi EK-2’te verilen bilgiler doldurulmuş.26. WPQ-Kaynakçı kalifikasyon test plakalarının radyografi test neticelerinde. Radyografilerini aldığımız (Şekil 4. G. 5. Şekil 4.24’e göre makrotest örneklerinin kırma test sonuçlarına göre ancak K-Firmasının iki. Alın kaynaklı test plakalarının gözle ve boyut kontrollerinde (çizelge 4.34) reddedilmeyi gerektirecek kadar önemli bir hataya rastlanmamıştır. uzun süredir kaynakçı olarak çalışan personelin. Bazı test kaynaklarının sağlamlığı konusunda. Çizelge 4. şimdiye kadar konusuyla ilgili ciddi bir eğitim almadığını belgelemektedir. Her üreticiden ikişer kaynakçı olmak üzere on adet kaynakçı üzerinde ve sadece 1G pozisyonunda uygulanmıştır.35’e kadar olan şekillerde de görüldüğü gibi.44’de verildiği gibi beş adet köşe kaynağının gözle ve boyut kontrolleri yapılmış ve sadece G-Firmasının test örneği red . özellikle MIG-MAG kaynağı. üç ayrı kaynak testi üzerinde çalışılmıştır. tarım makinaları üreticilerimizin en fazla uyguladıkları imalat yöntemlerinden biri olduğu için. WPQ-1F pozisyonunda ve WPQ-kalifikasyon test kaynakçılarına yaptırılmıştır. kaynak işlemi ile ilgili veriler bu forma işlenmiştir. Şekil 4. 'deki form kullanılmış ve her kaynakçı için uygulanmıştır. Bunlar. Saçlar İmalatçıların çoğunda Erdemir sacı kullanıldığı gözlenmiştir.2. Çizelge 4. makrotest köşe kaynaklarının testi. Bilindiği gibi Ereğli Demir Çelik sacları üzerinde her türlü tanıtıcı bilgi olması hatalı ürün kullanımını önlemektedir. on ayrı kaynakçının da testte başarısız olmalarına sebebiyet verecek kadar hatalı kaynak yaptıklarını ortaya koymaktadır.

12.'e kadar olan şekillerde de görüldüğü gibi.40.16’da açıklandığı gibi kesilerek. Ek-3. G.' den 4.47’de ve WPS-3G kaynaklarının PT sonuçları Çizelge 4. Çizelge 4.WPS-1G kaynaklarının penetrant test sonuçları Çizelge 4. öncelikle kaynak makinalarını ve teçhizatlarını. gaz ve benzeri sarf malzemeleri gözden geçirmeleri gerekmektedir. WPS-1G prosedür testinde. WPS.40’da WPS-1G. İFirmasının WPS-2G’de ve WPS-3G’de birer çekme örneği başarılı olmuş. WPQ-3F dik köşe kaynağında beşer adet kaynakçı (WPS-3G pozisyonunda kaynak yapan kaynakçılar) test edilmiştir. Diğer dört firmanın kaynakları da hatasız bulunmuştur. Çizelge 4. 1-Çizelge 4. Bazı kaynaklarda küçük boyutlarda yanma oluğu. 2.42’de WPS-3G kaynaklarının gözle kontrol sonuçları verilmiştir. Değerlendirilmeler sırasıyla. diğerleri "kabul edilir" bulunmuştur. 5-Hazırlanan çekme test örnekleri üzerinde beş noktada sertlik ölçülmüş ve çizelge 4.'te.'da.45. sadece D-Firmasının kaynağında.'a kadar olan şekillerde de görüldüğü gibi.Bükme test örneklerinin bükme deneyi sonuçları Çizelge 4. WPS-Prosedür testi (1G/2G/3G pozisyonu). K. G-Firmasının köşe kaynak kesitinde gaz boşlukları belirgin olarak görülmektedir. dağlanmış yüzeylerde kaynak nüfuziyetleri incelenmiştir. K-Firmasının başarılı örneği gözlenmemiştir. WPS-2G kaynaklarının radyografileri Şekil-4. Değerlendirilmeler sırasıyla. her firmanın kaynakçısı için hazırlanmış ve doldurulmuştur.’de belirtilen bilgi formu bu testte kaynak yapan. D-Firmasının WPS-2G’de ve WPS-3G’de birer çekme örneği başarılı olmuştur. WPS3G kaynaklarının radyografileri de Şekil-4. Daha sonra sırasıyla aşağıdaki NDT ve mekanik test işlemleri yapılmıştır.56/57/58/59/60.45’de verildiği gibi beş adet köşe kaynağının gözle ve boyut kontrolleri yapılmış. sıçrantı ve yüksek kapak hataları gözlenmesine rağmen kaynaklar. yüzeyde ve kabul değerleri içersinde porosity-gaz boşluğuna rastlanmıştır. kullandıkları tel.edilmiş. Bu neticelere göre beş firmanın da. ‘da verilmiştir.'dan 4. G-Firmasının örneğinde. köşe kaynak kesitinde gaz boşlukları ve İ-Firmasının örneğinde fazla dışbükey kaynak kesiti belirgin olarak görülmektedir. G.41’de WPS-2G ve Çizelge 4. M-Firmasının da sadece iki adet WPS-3G çekme örnekleri başarılı olmuştur. WPS-2G prosedür testinde sadece D-Firmasının kaynağında yüzeyde sıçrantılar .'de verilmiştir. Makrotest sonuçlarına göre sadece M-Firmasının kaynağı başarılı olmuş.' de görüntülenmiştir.66/67/68/69/70.7. 3-Gözle kontrol ve penetrant testlerden onay alındıktan sonra kaynaklı plakaların radyografik testleri yapılmış ve WPS-1G kaynaklarının radyografileri Şekil4.'de değerler HB sertlik değerinde verilmiştir.19. D-Firmasının WPS-1G’de ve WPS-3G’de dörder örnekleri . 6-Çekme test örneklerinin çekme deneyi sonuçları Çizelge 4. WPS-3G prosedür testinde. G-Firmasının ve İ-Firmasının kaynaklarında porosity-gaz boşluklarına rastlanmıştır. G-Firmasının sadece WPS-2G’de bir adet çekme örneği başarılı olmuştur. gözle kontrolden onay almışlardır. Makrotest sonuçlarına göre sadece İ ve K-Firmalarının kaynakları başarılı olmuş. iki adet kökten) test parçaları hazırlanmıştır.her bir test plakasından iki adet çekme ve dört adet bükme (iki adet yüzden.41. 4-Radyografi testinden sonra kaynaklar Şekil 3. diğerleri "kabul edilir" bulunmuştur. 7. bir imalatta uygulanan en önemli kaynak testidir. Şekil 4. Şekil 4.61/62/63/64/65. D ve M-Firmalarının kaynakları ise başarısız olmuştur.48’de verilmiş ve gözle kontrolde olduğu gibi "kabul edilebilir" onayı almışlardır. Bu test için bazı kaynakçılar önceden WPQ ve makrotest kaynaklarında başarısız olmalarına rağmen kısa süreli bir açıklama ve bilgilendirme sonrası tekrar teste alınmışlardır. İ ve D-firmalarının kaynakları testte kırılarak başarısız olmuştur. G ve İ-Firmalarının test örnekleri red edilmiş. WPS-2G kaynaklarının PT sonuçları Çizelge 4. dağlanmış yüzeylerde kaynak nüfuziyetleri incelenmiştir.36.46’da.

İ-Firmasının WPS1G’de iki ve WPS-3G’de dört adet bükme örneği başarılı olurken. Elde edilen sonuçlar. gelecekte ürünlerinde ciddi sorunlara neden olabileceğini ortaya koymaktadır. G. Araştırma sonuçlarına göre üreticilerin boya uygulaması ile ilgili herhangi bir prosedür veya talimat izlemedikleri gözlenmektedir. K. taleplerin karşılanmakta zorluk çekildiği dönemlerde boyanmış malzemelerin kuruma sürecini tamamlamadan montaja sokulmasıyla. gres.Firmasının WPS-1G’de dört ve WPS-2G’de iki adet bükme test örneği başarılı. WPS-2G'de başarısız olmuştur. Asıl giderilmesi gereken pas ve oksitlenmiş yüzeye ise hiçbir etkisi olmamaktadır. beş üreticinin de imalatta yaptıkları kaynaklı birleştirmelerin. İ ve KFirmaları. az miktarda malzeme boyanacağı durumlarda. Araştırmalarda boya işlemi yapılırken uyulması gereken kuralların yeterince bilinmediği ve boya işlemlerinin uygulayıcıları boyacıların yeterli eğitim ve tecrübe düzeyine sahip olmadıkları gözlenmiştir. D-Firması başarı oranı %47. Masraflı ve zaman alacağı düşünülerek diğer kumlama ve asitle temizleme gibi güvenilir yöntemlere ilgi gösterilmemektedir. Ayrıca taşıma ve transport işlemlerinde kullanılan yöntemlerde. Boya işlemi. ekonomik olmadığı için fırını kullanmayıp. Çizelge 4. donanım veya teçhizatlarının bir an önce gözden geçirilmesi. Ayrıca kaynakçılarına eğitim. Boya ve korozyonla ilgili tartışma ve öneriler Bilindiği gibi boya işlemleri korozyonu önleme açısından çok önemli olduğu için araştırmaların bir boyutu da boya film kalınlıklarını ölçme. G-Firması %47. Kaynak makinalarının.67. boyalı yüzeylerde oldukça ciddi hasarlara neden olmaktadır. boya öncesi temizliğin en ucuz ve kolay yolu. tarım makinaları imalatçıları. İ ve KFirmaları. G-Firmasının WPS-1G ve WPS-2G bükme test örnekleri başarılı. kaynak teli ve kullanılan argon. M ve D-firmaları ayrı bir kısmı boyahane olarak kullanırken. ezilme ve kirlenmelerine neden olunmaktadır. KFirması %38 ve M-Firması %23 oranında gerçekleşmiştir. WPS-3G'de başarısız olmuştur. G. boyalı yüzeylerin önemli ölçüde çizilme. Firmaların gerek güvenlik gerekse temiz ve sağlıklı çalışma ortamı açısından bakıldığında. imalathane içinde bir köşede boya işlemini sürdürmektedirler. Öncelikle boya ile ilgili işlemlerin imalathane ortamından. WPS-2G bükme örnekleri ise başarısız olmuştur. tamamen ayrılması gerekir. sahip oldukları kurutma fırınlarıyla avantajlı konumlarını sürdürmekle birlikte. seminer ya da kurslar düzenleyerek. beş ayrı tarım makinaları üreticisinin de uygulama alanında olan bir proses olarak göze çarpmaktadır. M-Firmasında sadece iki adet WPS-1G bükme örnekleri başarılı olmuştur. bükme ve makrotest) karşılaştırması ve başarı oranları Çizelge 4. 5. Diğer bir ortak sorun ise. aynı bez kullanılarak temiz yüzeylerinde kirlenmesine neden olmaktadır.3. yapışma.24. Yağ. tecrübe kazandırmalı ve kalifiye olmaları sağlanmalıdır. CO2 ya da karışım gazı tedarikçileri ile diyaloga girmeleri önerilir. kir. . Toplam beş tarım makinaları üreticisi ile yürütülen kaynakla ilgili mekanik testlerin (çekme. Boya test ve kontrollerinde elde edilen bulgulardan da anlaşılacağı gibi. doğal kurutma yöntemini seçmektedirler. firmaların boya uygulama koşullarını özetlemektedir. darbe ve deformasyon testleri ile de dayanıklılıklarını ortaya koymak olmuştur. eski boya artıkları ve benzeri organik kirlerin temizlenmesi amacıyla yapılan bu uygulama.’de verilmiştir. Değerlendirmeler sırasıyla.’de oluşturulan bilgiler. tiner veya benzine emdirilmiş bez kullanarak yapmaktadırlar.başarılı olmuş. ayrı birer boya atelyelerine gereksinimleri olduğu söylenebilir. açıklanan maddeleri yeterince temizleyemediği gibi. İ-Firması %42. WPS-3G'de başarısız olmuştur.

3.G . Kuru boya film kalınlıkları ise Çizelge 4.4 mm ) ve İ-Firmasının panelinde (1mm) bulunarak. Tekrarda elde edilen sonuçlara göre. Değerler iyiden kötüye doğru sıralanırsa.Tekrarda elde edilen bulgulara göre K ve İFirmalarının panellerinde değerler uygun (36 kg. Yapışma test sonuçlarında Çizelge 4. G ve D-Firmalarının panelleri ise (parlak) olarak değerlendirilmiştir. 1. 2.51’de ve Şekil 4. G-Firmasının panelinde iyi (6. G-Firmasının panelinde 15 kg. D . M. Tekrarda da en zayıf darbe direnç değerini aldığı gözlenmiştir. . incelendiğinde. D-Firmasının paneli ise 3.cm ve D-Firmasında 5 kg. Derin çekme test sonuçları Çizelge 4.5mm). darbe dirençlerinin zayıf olduğu sonucuna varılır.cm . 2. sadece K-Firmasının değeri 36 kg. 1.cm’den küçük değerler bulunarak D-Örneği’nin 2. K-Firmasında (1.yarı mat. M-Firmasının panelinde ise 6 mm -iyi ölçülerek en zayıf elastikiyet değeri saptanmıştır.5mm).5 mm ölçülerek kötü elastikiyet değeri saptanmıştır. İ-Firmasında 3B-iyi. sadece K-Firmasının değeri 36 kg. 1. D-Firmasının panelinde çok iyi (8mm’den büyük). M-Firmasının paneli 6 mm-iyi. K ve İ.cm’ den büyük). M ve D-Firmalarında ise 1B-kötü yapışma değerleri saptanmıştır. Değerler iyiden kötüye doğru sıralanırsa. Tekrarda alınan sonuçlarda yapışma oranları oldukça düşük çıkmıştır. İ ve M-Firmalarının panelinde 18 kg.51. Tekrarda alınan sonuçlarda yapışma oranları oldukça düşük çıkmıştır. kötü elastikiyet değerleri gözlenmiştir. G ve İ-Firmasının panelinde 7mm-iyi. G ve D-Firmalarında ise 10 kg. 3.50’de açıklandığı gibi. İ ve M-Firmalarının panellerinde sadece arka yüzeylerde limiti geçebilmiştir. Darbe direnci test sonuçlarında.53’de ve şekil 4.50’de. Parlaklık–gloss test sonuçları. uygun bulunmuş).49’da. MFirmasında (1. K ve İ. Tekrarda yapılan derin çekme test sonuçlarına göre K.cm’den büyük (100’den büyük. K ve G-Firmalarının panellerinde 4B-çok iyi. Darbe direnci test sonuçları Çizelge 4. M-Firmasında 2B-orta ve D-Firmasında ise 0B-çok kötü yapışma değerleri saptanmıştır. İ ve G-Firmasının panellerinde 8mm’ den büyük bulunarak en iyi değerler ölçülmüş.52’de. Tekrarda yapılan derin çekme test sonuçlarına göre K. Tekrarda elde edilen sonuçlara göre. 1. ve D-Firmalarının panellerinde 8mm’ den büyük bulunarak en iyi değerler ölçülmüş. 3. ve Şekil 4.87’de verilmiştir. Derin çekme test sonuçları Çizelge 4.Laboratuar test sonuçları ile ilgili tartışma.86. G-Firmasının panelinde 4B-çok iyi. M-Firmasında 20’den küçük.Firmalarında 3Biyi.Firmalarının panelleri (mat).cm’ den büyük (uygun bulunmuş). Tekrarda alınan sonuçlara göre elastikiyet iyiden kötüye doğru sıralanırsa.Tekrar sonuçlarına göre 60° de yapılan ölçümler sonucunda. Parlaklık-gloss test sonuçları Çizelge 4. 2.cm’ den küçük olması sebebiyle.86’da.Tekrarda alınan sonuçlara göre beş üreticinin de panellerinde 5B-mükemmel sonucu alınmıştır. Yapışma test sonuçları Çizelge 4.

59/4. 60° ‘de yapılan ölçümlerde beş firmanın panellerinde 70 üzeri değerler verdiği için. Çizelge 4.55/4. D-Firmasında %44. İ-Firmasında %33. 3. kalından inceye doğru şöyle sıralanmıştır. K-Firmasında (31-42µm). parlak sonucuna varılmıştır.Tekrarda ise alınan sonuçlar oldukça tatmin edici bulunmuştur. . blister ve matlaşma özelliklerinin değerlendirildiği nem testinde.’da tuzlu sis deney sonuçları ile birlikte. 60° ‘de yapılan ölçümlerde beş firmanın panellerinde 70 üzeri değerler saptanmış. Film kalınlık sonuçlarının 2.63/4. K-Firmasında (120-128µm). G-(85-90µm). 1. Tekrarda alınan sonuçlara göre. K-Firmasında %66 ve M-Firmasında %55 olarak belirlenmiştir. K-Firması 95 değeri ile en parlak ve D-Firması ise 72. Çizelge 4. 2. İ-Firmasında %66. bu kadar yüksek değerler ölçülmesinin ana nedenlerinden biri. ve Şekil 4. 3.65’te.57. İ-Firmasında (27-41µm) ve DFirmasında (76-126µm). Korozyon direncinin paslanma. Çizelge 4. boya işlemini yapan personel tarafından 1. G-Firmasında %66.’e göre 1. Korozyon direncinin paslanma. 2. MFirmasında (28-37µm).53.60/4.64. Çizelge 4. Çizelge 4.65. G-Firmasında (57-61µm).’de sonuçlar verilmiş. Çizelge 4.65 ve 4. D-Firmasında (48-54µm). İ-Firmasının panelinde de minimum 35 µm sınır değerine yakın kalınlıklar ölçülmüştür.tekrar. İ-Firmasında (80-85µm) ve D-Firmasında (60-61µm). D-Firmasında %22.tekrar test sonuçlarına göre başarı oranları. korozyon testi istatistiksel analiz bulguları elde edilmiştir.tekrarda elde edilen düşük değerlere karşı önlem alınmış olmasıdır.Tekrarda alınan sonuçlara göre ölçülen boya film kalınlıkları. Bu sonuçlara göre K-Firmasının paneli.2 ile parlaklığı en az paneller ölçülmüştür.62/4.66. Nem testi. Ölçülen kalınlıklar. M-Firmasında (113129µm). K-Firmasında 92 değeri ile en parlak ve D-Firmasında ölçülen 74. ve 4.66’da istatistiksel analizleri yapılmıştır.Tekrarda ise alınan sonuçlara göre kalınlıklar şöyledir. Tuzlu sis testi.tekrar. İ-Firmasında (35-44µm) ve KFirmasında (19-22µm).’de açıklanmıştır. Tekrarda alınan sonuçlara göre.87.tekrar ve 3. blister ve açılma değerlerinin incelendiği Çizelge 4. KFirmasında %77 ve M-Firmasında %66 olarak saptanmıştır.85° ‘de alınan sonuçlara göre. 2. Kalınlıklarla ilgili istatistiksel bulgular ve varyans analiz sonuçları.61.54/4.56/4. G-Firmasında (109-127µm).65. M-Firmasında (5464µm).’de sonuçlar verilmiş. parlak sonucuna varılmıştır. 2. incelendiğinde 1. değerlendirilme sırası yine bozulmamış.tekrar ve 3. en kalından en inceye doğru şöyle sıralanmaktadır.5 ile parlaklığı en zayıf paneller olarak ölçülmüştür. G-Firmasında %55. K-Firmasının paneli en fazla mat ve D-Firmasının paneli ise en parlak olarak gözlenmiştir. Çizelge 4.tekrar test sonuçları birlikte incelenmiş ve başarı oranları. minimum 35µm boya film kalınlığını dahi sağlayamamaktadır.tekrarında.

Bu sonuçlar ışığında D-Firmasının boya uygulamalarını tekrar gözden geçirerek gerekli önlemleri alması gerekmektedir.Korozyon direnç testleri birlikte değerlendirildiğinde. en yüksek başarıyı %72 ile KFirması. . gerekli her konuda yardımlaşmalıdırlar. %55 ile İ-Firması ve %33 başarı oranı ile D-Firması gelmektedir. Diğer firmalarda boya tedarikçi firmalarıyla düzenli olarak diyalog içerisinde olmalı. %61 ile G ve M-firmaları.

A.287. ANIK. AKGÜN. A.R. Tahribatsız Test: Sıvı Penetrant..R. YILDIRIM. Ulusal Kongresi. 9.302. KALUÇ. BAŞ. 10.N. A. Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi. İ.T. Yüksek Lisans Tezi. F. Mayıs 1992.. İstanbul.. K. Gedik Holding A.. Kütüphanesi. Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi. K.A..M.E. A. İstanbul.R. Tekirdağ. 2. E. F. İstanbul. Ş. S.M. S. BAŞ..R.. Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi. B. Ç. Nisan 1990. Tahribatsız Test: Radyograf Elde Etmek.E... ANIK. 6. BAŞ. S. F. 1975. N.N. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu.E. Ç. 1972. Tahribatsız Test: Malzeme Süreksizlikleri. Ç. İstanbul. TARIMSAL YAPI (ÜRETİM. BAŞ. BAŞ. T. Kütüphanesi.290.M. T. ANONYMOUS. S. AKÇA. Tahribatsız Test: Radyografi İçin Karanlık Oda ve Banyo İşlemleri. İstanbul. 2. AKSU. 12. İ. Endüstriyel Uygulama Bölümü. T. FİYAT. N. 8. Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi. AKGÜN. YILDIRIM.A. AKGÜN.R. Endüstriyel Uygulama Bölümü. A.. Ergör Matbaası..Ü.. A.A.292.N. TÜLBENTÇİ. Şanlıurfa. Tahribatsız Test: Radyografi Tekniği – Seviye 1.79-84 .A. Tarım Makinaları Anabilim Dalı. A.T.. 7. G. DEĞER). Ç. 13. ANIK. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. AKGÜN.E. A. İstanbul. AKSU.. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu.. Trakya İlinde Kullanılan Tarım Alet ve Makinaların Kullanım Ömrünün Saptanması Üzerine Bir Araştırma.N.Ü. ARIN. 11. A. T. Kasım 1990. ANIK. S. Milli Eğitim Basımevi. İstanbul.M. Kaynak Tekniği Cilt. YILDIRIM. ADSAN. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu.. İstanbul. Ç. Temmuz 1991.. Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi. Endüstriyel Uygulama Bölümü.A. 5...M.R. İstanbul. T. F. Ekim 1991. Tarımsal Mekanizasyon 20. M.. 14. s. İstanbul.303. YILDIRIM. İstanbul. YILDIRIM. 1991 1991Örtülü Elektrod İle Elektrik Ark Kaynağı.E. 1984. Temmuz 1991. T. AKGÜN. Endüstriyel Uygulama Bölümü. M.M. DİE. Endüstriyel Uygulama Bölümü. T.N. AKGÜN.. Mayıs 1991. N.291. Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi. Endüstriyel Uygulama Bölümü. 3. F..Ü. A. 4. Otomatik (İleri) Kaynak Teknolojisi. AKGÜN. Tarım Makinaları İmalat ve Kullanımında Kalite Mantığı Çerçevesinde Yönetim Araçlarının İncelenmesi. Tahribatsız Test: Radyografik Donanım.. F.A. Tahribatsız Test: Radyografi Film Çekimi.301. A. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. Endüstriyel Uygulama Bölümü. Sayı: 883. F. N.. 2000. Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi.N. 13-15 Eylül.N. 2001. 15.. Ç. 3.A.R. Kaynak Tekniği Cilt. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. Sayı: 1030. 2001.E.KAYNAKLAR 1. Fen Bilimleri Enstitüsü. İstanbul. EKER.. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. Kaynak Teknolojisi El Kitabı. 1983.. TEMEL M.. T. N. Ç.E. A.M.

Kaynak Metalurjisi. ASME BOILER AND PRESSURE VESSEL CODE AND AMERICAN NATIONAL STANDARD. M.10 .Ü.. ASNT. 21. 29. ASTM. AKSU. Section V.. Doktora Tezi. Continuing Education In Nondestructive Testing.16. ASTM. Nondestructive Methods of Examination. Tarım Makinaları Anabilim Dalı. 1989 Edition USA. Tekirdağ. 27. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. ASTM.09-01. T. Uluslararası Tahribatsız Muayene sempozyumu ve Sergisi.. BABACAN. M. TÜLBENTÇİ. 185-191 26. Tahribatsız Test: Radyografi İçin Radyasyon Fiziği. Y. 28. KURTÇEBE. 18. Designation: D 4585-97. Standard Test Methods for Specular Gloss. M. A.. Uluslar arası Tahribatsız Muayene sempozyumu ve Sergisi. S. ASTM. Fen Bilimleri Enstitüsü. 1. H. . Trakya Yöresinde İmal Edilen Bazı Toprak İşleme Aletlerinin Uç Demirlerindeki Aşınma ve Aşınmaya Etkili Bazı Etkenlerin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma. 20. s.10 . 29. 29.T.. 1999 1. BİLDİRİLER KİTABI. Designation: D 523-89 (Reapproved 1994). 1996. ASTM.. ANIK. PROCEEDİNGS. BİNGÖLDAĞ. A. Standard Practice for Testing Water Resistance of Coatings Using Controlled Condensation. 25. LIQUID PENETRANT METHOD. BAGGERUD. Philedelphia PA 19103.. Endüstriyel Uygulama Bölümü. NDT Training Program. Standard Test Methods for 23. 1989 USA. Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi.Ü. Standard Test Method for Determining the Focal Size of Iridium-192 Industrial Radiographhic Sources. The American Society for Nondestructive Testing 1979. SECTİON IX.Ü. Ankara. . T.. 22. 1966. Ohio USA. İ. Ankara. USA. ASME-VIII.. 24. 17. Standard Test Methods for Measuring Adhesion by Tape Test. Fen Bilimleri Enstitüsü. Designation: B 117-85. T. Tekirdağ. 1999. K. Kütüphanesi. ASTM Designation: E 1114-92. 2001. BAYHAN.... Döküm Hatalarının Radyografik ve Radyoskopik Muayene Yöntemleri ile Belirlenmesi. 19. Sayı: 670. 30. AYGÜN. Designation: D 714-87. Tarım Makinaları Anabilim Dalı.09-01. Doktora Tezi. İstanbul. (Reapproved 1994) Evaluating Degree of Blistering of Paints. Second Edition. Qualification Standard for Welding and brazing Operatörs. Standard Method of Salt Spray (Fog) Testing. Designation: D 3359-97. Subsection A. Anız Toprak İşlemede Bitki Artıklarının Toprağa Karıştırılmasında Kullanılan Döner Parçalayıcıların İşleyici Organlarının Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma.

Kaynak Teknolojisi Eğitim. S. Welding consumables . htt://vnsgate.org.cam. Ekim Makinalarında Kullanılan Malzemelerin.dow. W. B. BOYA’95. 1996. 41. 2002. MÜREKKEP VE YARDIMCI MADDELER SANAYİ KONGRESİ VE SERGİSİ.ve M. 43.htm.M.. Tarım Makinaları Anabilim Dalı. 36.org... T.G.R. Tekirdağ. İstanbul. CANADIAN WELDING BUREAU. Yüksek Lisans Tezi. Gedik Eğitim Vakfı. Luton College of Higher Education. GÖKÇEBAY. Standartlara Uygunluğunun Saptanması Üzerine Bir Araştırma. ÖZGÜLER.ac. HEMA ENDÜSTRİ A. 47. Araştırma. Ziraat Fakültesi. 39. September 1994. M. T. C.A. 1986. Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara. A Division of Canadian Standards Association. DURSUN.Wire electrodes and deposits for gas shielded metal arc welding of non alloy and fine grain steels . 48.html. Kadıköy İstanbul. H.. Endüstriyel Uygulama Bölümü.asminternational. YAVUZCAN. F. Yüksek Lisans Tezi.. Ç. ÇERKEZKÖY.O. American Welding Society. Http:/www. Toprak İşleme Aletlerine İlişkin Hesaplama Yöntemleri. 22-24 Kasım BİLDİRİLER. UYTES. 1995. s: 327-334 33. EKİNCİ. May 1988.Classification. Giriş Muayene Prosedürü. 1995. METROLOGY FOR ENGİNEERS. BİRSİN. 44. GEV. No:979. Fen Bilimleri Enstitüsü.. Fifth (revised) Edition. T. Uygulama Klavuzu: 242.Ü. Kültüvatör Uç Demirlerine uygulanan Farklı Isıl İşlemlerin Mekanik Özelliklere Etkilerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma. Tekirdağ.. 35. ULUSLAR ARASI BOYA. Weld Quality Control and Inspection.amweld.. Yayın No: 1421. H. EN 440 EUROPEAN STANDARD.uk/iiw/iiw. DIN 54111 Part 1.Ş. T.M. Toronto 7.E. American Society Metallurji Organisation. London.B.com/win/index.uytes.Ü. Ankara. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. http://www. B. Nisan 1991..011.295. Ş. January 1990.A. Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi.. J. ve Muayene Enstitüsü. http://www. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları. Steels for General Structural Purposes Quality Specifications. Doküman No: 1.M. A. htt://www. 34. Non-destructive testing Radiographic Examination of metallic Materials by x-ray or gamma rays. 40. Tarım Makinaları 1.Ü. Welding Information Network.tr/ipk. 32. VERNİK.N. 42. DIN 17100 DEUTSCHE NORMEN September 1966. GALYER.com. 38. GÖKTÜRK.31. Tarım Makinaları Anabilim Dalı. 45. 37.. O. CANADA. Tahribatsız Test: Tahribatsız Testle İlgili Üretim İşlemleri ve Hataların Oluş Nedenleri.. 46. Ders Kitabı:289. Ankara. Kimya Mühendisleri Odası. . SHOTBOLT. Yayın No:1.. B-1050 Brussels. III. EROL.vnetsys. R. International Institute of Welding.

F. Tarım Makinaları Anabilim Dalı. H. 1985. Toprak İşleme Makinaları (1. Kütüphanesi. E.Ü. B.B. K. METALS HANDBOOK. KOENIGSBERGER. Doktora Tezi. Mühendis ve Makina. Ankara. Makina Konstrüksiyonu. S. İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 3425. USA. 13-15 Eylül. ÖZKAN. Library of Congress Catalog Card Number 68-59309. Edition Vol. 1996.. G. s. Sayı: 467. 2001 Tekirdağ. İstanbul. 6. ANKARA. Htt://www. Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi. Tarım Makinaları Anabilim Dalı.. 57. DEMİR DÖKÜMHANESİ. KANTARCI.. 53..Ü. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 545. LAMMERS. 2000. 1995. Yayınları 2919.wtia. KAYHAN. Tarımsal Mekanizasyon 20.T. 1990. Ohio 44073. 52. İstanbul. GÜRLEYİK Y. JUNGBLUTH. 65. 59. Ankara. Makina . 60. Welding Technology Institute of Australia. 7. Fen Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi. Ankara . Tekirdağ. G.T. Atlas of Microstructures of Industrial Alloys. JUSTİN. S. Boya El Kitabı.592-597 55. SCHNEEMAN. İ.Ü. . Fen Bilimleri Enstitüsü. California.. USA.E. Toprak İşleme Aletlerinde Aşınma. Makina Fakültesi. 8th. K. ISBN: 975 94854-6-X. 63. KUŞLAR.. s:48-56. T. KEÇECİOĞLU. KARAGÖZ. PAKSOY.Elektrik Fakültesi.. 61.. Yüksek Lisans Tezi. H. Uluslar arası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi. Tekirdağ İlinde Pnömatik Ekim Makinası İmalatında Kullanılan Tezgahlar ve İşlemler.. Yüksek Lisans Tezi. SERFİÇELİ. İşletme Fakültesi. SELÇUK. 1982. President X-Ray Products Corporation Pico Rivera.T. E. T.49. Kayseri. İstanbul. Toprak İşleme Aletlerinde İş Organlarının Aşınmasının Etüdü. KOBU. 54. 1977. American Society for Metals. 1972. Trabzon. Sanayii’nde Kaynak 58. 62. M. M. İndustrial X-Ray İnterpretation. İ.Ü. Malzeme Bilgisi. 2001. 1964. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Aylık Yayın Organı.. M. S. Trakya Bölgesinde Kullanılan Bazı Tarım Makinalarındaki Arızalar ve Ekonomik Sonuçları. Ulusal Kongresi. 50. E. Y. KARAMIŞ. E.au. TMMOB.com. Endüstriyel Kalite Kontolu. 1999 A. İ.Ü. M.. Aralık 1998. 1987 İstanbul. Şanlıurfa. ÖZDAŞ. Basım). GÜLSOYLU. Sayı: 579. 56. 64. Bornava-İzmir 2002.. Ülkemizdeki Tarım Makinaları İmalatının Kalite Açısından İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Ü..N.. Metal Mesleğinde Tablolar..Ü. 51.M..

4/4/1996. Bakanlıklar. İ. Tekirdağ. TÜRK STANDARDLARI. Kalite SistemleriTasarım/Geliştirme. TS-IS0 9003/Aralık 1991. ANKARA. İPK 01. TAYSAD – KOSGEB.C. Bakanlıklar Ankara. Bakanlıklar. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ. 80. Bakanlıklar. TS-IS0 9001/Aralık 1991. Bakanlıklar.. Ankara. K. M. B. TSE-ISO-EN 9000. 2000. TÜRK STANDARDLARI. ANKARA. T. TÜKEL. TAN. Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü. s: 27 68.66. s. 13-15 Eylül. Makina Bölümü. Kalite yönetimi ve Kalite Sistemi Elemanları-Kılavuz. 77. 79. Bakanlıklar. ACAR. Malzeme.D. ANKARA. Biometrinin Prensipleri ( İstatistik I ve II Ders Notları ) T. Üretim Tesis ve Hizmette Kalite Güvencesi Modeli. TS-IS0 9004/Aralık 1991. GH Yayını. 1998 İstanbul. TÜRK STANDARDLARI. Ulusal Kongresi. 221-303 71. TS prEN 970. Demir-Karbon Alaşımları. Bakanlıklar Ankara.. K-Q. Metalik Malzemeler-Kaynaklı Birleştirmeler-Kırılma Deneyleri. Bakanlıklar Ankara. Yayın No:95. Ders notu No: 64 . MIG-MAG Eriyen Elektrod ile Gazaltı Kaynağı.III. TS-IS0 9000/Aralık 1991. T. TS-IS0 9002/Aralık 1991. K. İstatistiksel Proses Kontrol Eğitim Notu. T. Tarımsal Mekanizasyon 20. 29/3/96.. TÜLBENTÇİ. 69.İ.13-14 70. TÜRK STANDARDLARI.M. N. 1991.G.M. ANKARA. 1995. TS EN 288-5. 74. 2001. Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü. Malzeme ve Ölçme Tekniği Kürsüsü. Kalite yönetimi ve Kalite Güvencesi Standardları-Seçim ve Kullanım Kılavuzu. . İstanbul.. TÜRK STANDARDLARI. 1979. 72. Metalik Malzemelerin Kaynak Prosedürlerinin Şartnamesi ve Onayı Kısım 5. MPM Yayını. B.. ANKARA. 82. Kalite Sözlüğü Bakanlıklar. N. Kalite Sistemleri-Üretim ve Tesiste Kalite Güvencesi Modeli. TS-IS0 9005/Aralık 1991. 75.Ü. 76. Tarım Makinaları İmalatında Kalite Geliştirmede İstatistiksel Proses Kontrol Tekniğinin Uygulanması. EKER.İ. TUNALIGİL. TS prEN 1320. S.. s. Kalitesizliğin Maliyeti.A. İstanbul 1990... ANKARA. A. Şanlıurfa. Kaynak-Ergitme Kaynaklı Birleştirmelerin Gözle MuayenesiWelding-Visual Examination of Fusion Welded Joints. TÜLBENTÇİ. Kalite Sistemleri-Son Muayene ve Deneylerde Kalite Güvencesi Modeli. MIG / MAG Gazaltı Kaynak Yöntemi. PEŞKİRCİOĞLU. 73. Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü. TÜRK STANDARDLARI.C. 78. İstanbul. Tekirdağ Ziraat Fakültesi.C. 81. SOYSAL.. 67. ISO 9000 ve Kalibrasyon Eğitimi .

85. Terimler ve Tarifler. Yuvarlak Telden. TS 7536. Bakanlıklar Ankara. Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü. Bakanlıklar Ankara. Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü. Yaylar (Çekmeye Çalışan) Silindirik-Helisel. 92. TS 138. Bakanlıklar Ankara. T. TS 7226. TS 2799.C. 1992. 94. Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü. T. T. Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü. Bakanlıklar Ankara. Elektrotlar ve Teller. Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü. 11/4/1989. Yuvarlak Telden. TS 2399. Bakanlıklar Ankara. Kaynakçılara Yeterlilik Sertifikası Verilme Esasları-Çelik kaynağı için. Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü. Muayene ve Deney İçin Örnek Alma Metodları. Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü. Yaylar (Basınca Çalışan) Silindirik-Helisel. TS 5371. 96. Bakanlıklar Ankara. T. T. Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü. T. Bakanlıklar Ankara. Bakanlıklar Ankara.C.C. Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü. Gözle Muayenede Yardımcı Aygıtlar. Metalik Malzemenin Brinell Sertlik Deneyi. 95. Soğuk Sarılmış. TS 139. Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü. Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü. Bakanlıklar Ankara. 99. TS 140. T. T. TS 7227. 88. Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü. 90. 97. 16/5/89. 86. TS 1441. T. . TS 6868. Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü.C. T. Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü. Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü. 93. Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü. Demir ve Çeliklerin Kimyasal Analiz Metodları.C. 98. T. Bakanlıklar Ankara. 91. 1992. TS 5618.C.C. TS 1442. T. 18/4/1988. 1977. Bakanlıklar Ankara. Bakanlıklar Ankara. T. Sertlik Deneyi-Kaynak Dolgu Metali için-Testing of Filler Metals by Means of Weld Metal Specimens-Test Piece for Determining the hardness for Surfacing. Soğuk Sarılmış. T.C.C. Rockwell Sertlik Deneyi (Metalik Malzemeler İçin). Sertlik Deneyi 87.83. Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü. 24/10/1989. Bakanlıklar Ankara.C. Kaynak Hataları-Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı İçinSınıflandırma.C. 11/4/1995. 21/03/1988. TS 1440. Düşük ve Güçlü Büyüteçlerin Seçimi.C. 1978. Yuvarlak Çubuktan Sıcak Sarılmış. TS 2765. Metal ve Metal Alaşımlarının Korozyonu-Genel Terimler ve Tarifler. 84. T.C. Tahribatsız Muayeneler. TS 61 Bağlama elemanları-Vidalar. 89. Bakanlıklar Ankara. 8/11/1973 Yaylar (Basınca Çalışan) Silindirik Helisel.C. Bakanlıklar Ankara. Bakanlıklar Ankara. 8/11/1973.Alaşımsız ve Düşük Alaşımlı Çeliklerin Gazaltı Ark Kaynağı İçin.C. T. Çekme Deneyleri-Metalik malzemeler için. Terimler ve Tarifler.C. TS 1026 Bağlama Elemanları-Somunlar. 8/11/1973. T. Alevle ve Plazma ile Kesme Hataları-Sınıflandırma. Bakanlıklar Ankara.C.

B. Bazı Toprak İşleme Alet ve Makinalarında İş Organlarının Aşınması Üzerinde Araştırmalar. Authorized İnspection Agency. M.C. Welding Handbook 1982. F. Toronto. 111. PINAR.E. THOMAS. P. 107. E. 105. SAĞLAM. 106. Y. 101. KAYİŞOĞLU.. ISO 9000 DANIŞMAN. Library of Congress Catalog Card Number 65-14084.. MEYER LTD.. W. B. AKDEMİR. Theoretical Course. 108. Tarım Makinaları Tasarımında Kalite Kavramı ve Malzeme Sorunu. BAYHAN. Kimya Mühendisleri Odası İstanbul şubesi. Malzeme Bilgisi ve Muayenesi. N.100. Tarım Makinaları İlkeleri (Gözden geçirilmiş ikinci baskı). Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü. T. Çev. Y. Y. P.. Volume -4. B. 1977. Ü. Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü. 109. KOÇ.. ANIK. Tarımsal Mekanizasyon 16. ÇAKMAK. E. TS 8824.Belgium. Kaynak İlave Metallerinin Deneyi-Kaynak Metali Örnekleri Yardımıyla Ark Kaynaklı Deney Parçalarının Mekanik ve Teknolojik Deneyleri. Doçentlik Tezi. Weissbach. Fakülteler matbaası. 12/12/1989. Mühendisler İçin Korozyon. E. 2002. AWS.C. VİNÇOTTE. 7-9 ... 103. Metals and Their Weldability. Ulusal Kongresi.M. T. B. Ziraat Fakültesi. 102.. Welding İnspection. YEREBAKAN. WALTON. Seventh Edition. Tahribatsız Muayene metodları-Radyografik muayene-Terimler. YALÇIN. H. 1995.M. Canadian Welding Bureau. ULUSOY. C.. ÜLGER. s.. 104. ANIK. WELD QUALİTY CONTROL AND INSPECTION... İstanbul. GÜZEL. CANADA. USA. N. TS 7706. Bakanlıklar Ankara. Kalite Yöneticisi El Kitabı. E. İstanbul. ULUSOY. T. 5-7 Eylül.O. TECHNICAL DATA REQUIREMENTS FOR SYSTEMS ENGİNEERİNG AND SUPPORT.. Brussels. İzmir. USA. BAYHAN..B. Bursa. S. 110. Bakanlıklar Ankara. ÜLGER. EKER. T. 1998. A Division of Canadian Standards Association. S.

alın kaynağında Boya Uygulama Bilgi Formu Genel kaynak hataları referans radyografik görüntüler (Dupont NDT systems radiographer's weld interpretation reference) Şekil 1-9 Genel kaynak hataları referans radyografik görüntüler (Dupont NDT systems radiographer's weld interpretation reference) Şekil 10-18 Araştırmada Kullanılan Alet ve Cihazlar. Üniversal ekim makinası. mikroyapı inceleme düzeni.EKLER Ek-1 Ek-2 Ek-3 Ek-4 Ek-5 Ek-6 Ek-7 Ek-8 Ek-9 Ek-10 Ek-11 Ek-12 Ek-13 WPQ Kaynak Testi Bilgi Formu-alın kaynağında WPQ Kaynak Testi Bilgi Formu-köşe kaynağında WPS Prosedür Kaynak Testi Bilgi Formu. yaylı ayaklı döner tırmıklı kültüvatör 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 . Korozyon direnci test cihazları (tuzlu sis-nem testi) İmalat İşlem Diyagramları. Yapışma kontrolü test aletleri. çekme bükme test cihazları Yay deformasyon test cihazı. Kuru boya film kalınlığı ölçme aleti Boya direnci test cihazı. Dijital mihengir ve granit pleyt Göz ve boyut kontrol ölçü aletleri. Boyahane nem ve sıcaklık ölçüm aleti. İç ve dış çap vida mastarları (geçer-geçmez). pnömatik hassas ekim makinası. kimyasal analiz düzeni Sertlik ölçüm cihazları. Optik komparatör (projeksiyon). Penetrant test malzemeleri Radyografi test cihazı ve gereçleri.

Weld Metal.PAW or GMAW (QW-408) (Koruyucu Gaz) GMAW Transfer Mode (QW-409) GMAW Welding Current Type / Polarity Test Results(Test Sonuçları) Test Türü Accept (Kabul) / Reject / Red V. to ASME P-No.T.Ek-1 WPQ Kaynak Testi Bilgi Formu-alın kaynağında WPQ-WELDERS PERFORMANCE QUALIFICATION(Kaynakçı Performans Testleri). MANUFACTURER’S RECORD OF WELDER OR WELDING OPERATOR QUALIFICATION TESTS(WPQ) Manufacturer’s Name: Welder’s Name(Kaynakçı Adı): Welding Process(es) Used(Kullanılan kaynak İşlemi): Base Material Welded(kaynatılan esas malzeme): 60° Date(Tarih): Type(Tip): Thickness(kalınlık): 2 10mm 1 3 Kaynak Kesiti(Joint Dizaynı ve kaynak sırası) Manual or Semiautomatic Variables for Each Process ( QW-350) Manuel veya Yarıotomatik Her bir proses için Değişkenler Backing(Metal.Radyografik Test Macro Test Fusion(Makro Test Nüfuziyeti) Fillet Weld. Flux. etc.T-Visual Test (Gözle Kontrol) P.) (QW-405) Backing Gas for GTAW. (QW-403) Plate or Pipe (Enter Diameter if pipe) Filler Metal Specification(SFA): Classification(QW-404) Manufacturer-İmalatçı: Weld Deposit Thickness for Each Welding Process ( Kaynaklı malzeme kalınlığı) Weld Position( 1G. 5G.) (QW-402) ASME P-No.T-Penetran Test R. etc. Welded From Both Sides.Fracture Test Values (Değerler) WBS-Welded from Both Sides Remarks(Açıklamalar) .

PAW or GMAW (QW-408) (Koruyucu Gaz) GMAW Transfer Mode (QW-409) GMAW Welding Current Type / Polarity Test Results(Test Sonuçları) Test Türü Accept (Kabul) / Reject / Red V. Flux.) (QW-405) Backing Gas for GTAW. etc.T. Welded From Both Sides.T-Visual Test (Gözle Kontrol) P.Fracture Test Values (Değerler) WBS-Welded from Both Sides Remarks(Açıklamalar) .) (QW-402) ASME P-No.Ek-2 WPQ Kaynak Testi Bilgi Formu-köşe kaynağında WPQ-WELDERS PERFORMANCE QUALIFICATION(Kaynakçı Performans Testleri). etc. (QW-403) Plate or Pipe (Enter Diameter if pipe) Filler Metal Specification(SFA): Classification(QW-404) Manufacturer-İmalatçı: Weld Deposit Thickness for Each Welding Process ( Kaynaklı malzeme kalınlığı) Weld Position( 1G.T-Penetran Test R. to ASME P-No. Weld Metal. MANUFACTURER’S RECORD OF WELDER OR WELDING OPERATOR QUALIFICATION TESTS(WPQ) Manufacturer’s Name: Welder’s Name(Kaynakçı Adı): Welding Process(es) Used(Kullanılan kaynak İşlemi): Base Material Welded(kaynatılan esas malzeme): Date(Tarih): Type(Tip): Thickness(kalınlık): Manual or Semiautomatic Variables for Each Process ( QW-350) Manuel veya Yarıotomatik Her bir proses için Değişkenler Backing(Metal. 5G.Radyografik Test Macro Test Fusion(Makro Test Nüfuziyeti) Fillet Weld.

) (QW-405) Backing Gas for GTAW.T.PAW or GMAW (QW-408) (Koruyucu Gaz) GMAW Transfer Mode (QW-409) GMAW Welding Current Type / Polarity Test Results(Test Sonuçları) Test Türü Accept (Kabul) / Reject / Red V. to ASME P-No. Flux.) (QW-402) ASME P-No.T-Visual Test (Gözle Kontrol) P.Fracture Test Welding Test Conducted by (Test kaynağını yürüten): Nondestructive Tests Conducted by (Tahribatsız Testleri Yürüten): Mechanical Tests Conducted by (Mekanik Testleri Yürüten): Values (Değerler) WBS-Welded from Both Sides Elektrod/Tel Çapı mm AkımTürü/ kutup Akım A Gerilim V Tel İlerleme hızı (m/d) Kaynak İlerlemeHızı (cm/d) Gaz Debisi Lt/d Isı Girdisi J/cm Remarks(Açıklamalar) . etc. etc.Radyografik Test Bend-Eğme Testi ( 2 adet yüzden) Bend-Eğme Testi ( 2 adet kökten) Macro Test Fusion(Makro Test Nüfuziyeti) Fillet Weld.Ek-3 WPS Prosedür Kaynak Testi Bilgi Formu-alın kaynağında WPS-WELDİNG PROCEDURE SPECIFICATION(İmalatçının Kaynak İşlem Spesifikasyonu) Manufacturer’s Name: Welder’s Name(Kaynakçı Adı): Welding Process(es) Used(Kullanılan kaynak İşlemi): Base Material Welded(kaynatılan esas malzeme): Date(Tarih): Type(Tip): Thickness(kalınlık): 60° 2 10mm 1 3 Kaynak Kesiti(Joint Dizaynı ve kaynak sırası) Paso No 1 2 3 Manual or Semiautomatic Variables for Each Process ( QW-350) Manuel veya Yarıotomatik Her bir proses için Değişkenler Backing(Metal. Welded From Both Sides. Weld Metal. 5G.T-Penetran Test R. (QW-403) Plate or Pipe (Enter Diameter if pipe) Filler Metal Specification(SFA): Classification(QW-404) Weld Deposit Thickness for Each Welding Process ( Kaynaklı malzeme kalınlığı) Weld Position( 1G.

............... 2................. 3................ Sıcaklık.......... MAKİNA No: . KAT: BOYA ÖNCESİ TEMİZLİK : 1........ 6... (µm) ÖLÇÜM NO (µm) ÖLÇÜM NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .....Ek-4 Boya Uygulama Bilgi Formu Tarih: / / RH(Relative Humidity %): TEMP(0C): TARIM MAK..... KAT: ASTAR 2........ ÖLÇME Cihazı: ELCOMETER 345 ÖLÇÜM NO (µm) ÖLÇÜM NO (µm) MAKİNA Türü:............... KUMLAMA PİKLİNG (ASİTLE) BENZİN VEYA TİNERLE TEL FIRÇA VEYA BEZLE TAŞLAMA HİÇBİRİ MONTAJDAKİ ÜRÜNÜN KURU BOYA KALINLIK KONTROLÜ (µm) ÖLÇME SAYISI : Her bir makinanın rasgele 20 ayrı noktasından yapılan ölçümler.....İMALATÇISI : BOYACI ADI : BOYA PROSES TİPİ : BOYA MAKİNASI : KULLANILAN BOYA TÜRÜ VE İMALATCISI : ÜRETİM TARİHİ VEYA PARTİ NO : FIRIN veya DOĞAL KURUTMA : FIRIN Kurutma ise ÖZELLİKLERİ : FIRINLAMA ile Kurutuluyorsa......... KAT: BOYA 3.......Süre:... 1..... 4... 5.............

Ek-5 Genel Kaynak Hataları Referans Radyografik Görüntüler (Dupont NDT Systems Radiodrapher's Weld İnterpretation Reference) Şekil 1-9 Şekil-1 Şekil-2 Şekil-3 Şekil-4 Şekil-5 Şekil-6 Şekil-7 Şekil-8 Şekil-9 .

Ek-6 Genel Kaynak Hataları Referans Radyografik Görüntüler (Dupont NDT Systems Radiodrapher's Weld İnterpretation Reference) Şekil 10-18 Şekil-10 Şekil-11 Şekil-12 Şekil-13 Şekil-14 Şekil-15 Şekil-16 Şekil-17 Şekil-18 .

Orijin.Ek-7 ARAŞTIRMADA KULLANILAN ALET VE CİHAZLAR Cihaz adı : Metalurjik Mikroskop Model : Nikon Optiphot. spektrometre Model : Foundry – MASTER. Japan Cihaz adı : Metalurjik Mikroskop Model : Zwick ZHV 10 Metalografi mikroskobu ve sertlik ölçüm cihazı Cihaz adı : Kimyasal Analiz. Vakum optik emisyon spektrometre .

Ek-8

Cihaz adı : OFFİCİNE GALİLEO, DUROMETRİ- Sertlik Ölçüm Cihazı Model : Ergotest Comp 25R, Orijin; İtalya

Cihaz adı : Portable Hardness Test Instrument-Portatif Sertlik Ölçüm Cihazı Model : EQUOTİP, Orjin; Switzerland

Çekme ve bükme test cihazları Cihaz adı : ALŞA Çekme ve Basma Cihazı Model : ODC 003 Üretim Tarihi: Haz. 1982 Seri No: 118

Cihaz adı : AUTO GRAPH Çekme ve Basma Test Cihazı Model : AG-250 kNG SHİMADZU

Ek-9

Yay deformasyon test cihazı Cihaz adı : Amsler Yay Deformasyon Test Cihazı

Optik komparatör (projeksiyon) Cihaz adı : Micro-vu, 500 HP Optical Comparatör

İç ve dış çap vida mastarları (geçer-geçmez) Ölçü aleti adı : Vida Mastarları (Tampon ve Delik Tip)

Dijital mihengir ve Granit pleyt Cihaz adı : Starret 85016 surface plate Cihaz adı : Fowler Digital Height Gauge- Dijital mihengir

Ek-10

Göz ve boyut kontrol ölçü aletleri

Kaynak parametreleri ölçü aletleri Alet Adı:(1)1000A AC/DC Pens ampermetre Alet Adı:(2)YU FONG Dijital clamp meter Alet Adı:(3)HANHART Felix stop watch-kronometre , Alet Adı:(3): Isı tebeşeri

Kaynak ağzı ve profili ölçüm geyçleri; 1-Amerikan tipi çok amaçlı geyç 2-Köşe kaynak kontrol geyci, 3-Köşe kaynak için yaprak geyç 4-Kaynak ağzı açısı için yaprak geyç

Penetrant test malzemeleri Malzeme adı:BT-68 Penetrant Red Dye Batch BT-69 Cleaner Remover (Solvent) Batch No:CN20010328 / 28.03.2001

Model: NEB 211. Seri No: 23 Cihaz adı: Viewer-Film yorumlama ışık kasası.Ek-11 Radyografi test cihazı ve gereçleri Cihaz adı : GAMMAMAT Radyografi cihazı Özellikleri : İzotop. Radyakmetre(radyasyon ölçer) Boyahane nem ve sıcaklık ölçme aleti Cihaz adı : HT-3001 C DİGİTAL Humudity / Temperature Meter Kuru boya film kalınlığı ölçme aleti Cihaz adı: ELCOMETER 345 . İridyum 192.

Ek-12 Darbe direnci test cihazı Tubular impact tester-Tüp darbe direnci test cihazı Yapışma kontrolü test aleti Cross Hatch Cutter-Çapraz ve kare çizici/kesici Korozyon direnci-tuzlu sis test cihazı Cihaz adı : Salt spray corrosion cabinets-Tuz sprey cihazı Korozyon direnci-nem testi cihazı Cihaz adı : Humidity cabinets-Nem dolabı cihazı .

Ek-13 İMALAT İŞLEM DİYAGRAMLARI Üniversal ekim makinası imalat işlem diyagramı Pnömatik hassas ekim makinası imalat işlem diyagramı Kombikürüm imalat işlem diyagramı .

Yöneticisi Erdoğan AVCI ve çalışanlarına. Çalışmalarımı işletmelerinde sürdürmeme izin veren İRTEM. Bana her zaman manevi destekleri ile güç veren aileme. Tuncay TUNA’ya. Kalite Güvence Müdürü Nazmi SUCUKÇU’ya. Bahattin AKDEMİR’e. Dr.Ş. Selçuk ARIN’a. KUTES A. Poyraz ÜLGER’e. HEMA Hidrolik A. Kutsal TÜLBENTÇİ’ye ve Kalite Kontrol Bölümü çalışanlarına. Öğr. Savaş DALMIŞ’a. Prof. Atilla BABACAN’a. JOTUN BOYA Kalite Güvence Müdürü Bülent SEZGİN’e.Ş. Kamil ALİBAŞ'a. Dr. . Dr. Prof. Prof. KURT. Dr.TEŞEKKÜR Tez çalışmalarımın planlanması. E. ARCTECH Firması Eğitim ve teknik danışmanı Prof. yürütülmesi ve ortaya çıkarılmasında yardımlarını ve ilgilerini esirgemeyen başta danışman hocam Prof. GEDİK A.Ş. Yard. Bülent EKER’e. Tarım Makinaları Anabilim Dalı hocalarım Prof. MERTSAN VE DURMAZ KARDEŞLER Tarım Makinaları imalatçılarına. Dr. Prof. GÜNGÖR. Teknisyen Füruzan BALCI’ya. Prof. Dr. AKZO NOBEL Kalite Güvence Müdürü Demet EROL’a. Y. eşime ve kızıma şükranlarımı sunuyorum. Dr. OERLİKON Eğitim müdürü Hacı DOLUTAŞ’a. Kemal GÜRKAN’a. Dr. Ş. Gör. Gör. Selçuk ALBUT’a.Ş. TSE Tekirdağ ve Edirne Mahalli Temsilciliklerine teşekkürü bir borç bilirim. Teknisyen Mansur SARIGÜL’e ve Bilgin TERZİ'ye. Öğr. Müdürü ve sahibi Mehmet ESMER’e. Dr. Prof. Doç. Kalite Güvence Müdürü Selçuk ÖZGÜLER ve laboratuar personeline. Eğitim Müdürü Prof. Meslekdaşım ve yeğenim Ege YILDIZOĞLU'na teşekkür ederim. Muhittin ÖZDEN’e. Dr. İhsan SOYSAL’a. Dr. Teknisyen Arslancan DEMİRKIRAN'a. İMKOSAN A. Doç. Meslek Yüksekokulu personeli mesai arkadaşlarım Dr. Birol KAYİŞOĞLU’na ve diğer Tarım Makinaları Öğretim Üyelerine. ESMER TEKNİK A. Mehmet TURAN’a. Dr. Dr.

ÖZGEÇMİŞ 1957 yılında Düzce’de doğdum. ENKA ve STFA Firmalarında. 1997’ de aynı anabilim dalında ve Prof Dr. değişik projelerde kalite kontrol ve kaynak mühendisi olarak 1992 yılına kadar çalıştım.Ü. Askerlik hizmetimi asteğmen olarak 1984’te tamamladıktan sonra bazı özel şirketlerde makine mühendisi olarak görev aldım. Yüksek öğrenimime Hacettepe Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalında Prof Dr. Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamında. Zonguldak Mühendislik Fakültesi. Makine Mühendisliğinde devam ettim ve 1982’ de mezun oldum. Evliyim ve bir kız çocuk babasıyım. 1992 yılında YÖK/Dünya Bankası II. Halen Tekirdağ Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlisi ve Makine 1.Öğretim Program Danışmanlığı görevimi sürdürmekteyim. .Ü. Bu proje kapsamında İngiltere'de yedi aylık süre ile teknik eğitim ve kurslara gönderildim. Tekirdağ Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladım. 1993 yılında T. Selçuk ARIN'ın danışmanlığında doktoraya başladım. T. Selçuk ARIN'ın danışmanlığında yüksek lisans öğrenimime başladım ve 1996’ da tamamladım. İlk ve orta öğrenimimi Düzce’de tamamladım.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->