P. 1
vakasorumikrop

vakasorumikrop

|Views: 415|Likes:
Yayınlayan: Dinara Mamedova

More info:

Published by: Dinara Mamedova on Jun 16, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2011

pdf

text

original

DrTus.

com
MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI

1

MĐKROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI
1. Bir haftadır Türkiye’de olduğunu ifade eden 36 yaşındaki Đngiliz vatandaşı bir kadın iki gündür devam eden periumbilikal karın ağrısı; sulu, çok miktarda defekasyon yakınmaları ile acil servise başvuruyor. Yapılan muayenesinde vital bulgularının normal sınırlarda olduğu saptanan hastanın yapılan dışkı mikroskopisinde fekal lökosit ve eritrosit görülmüyor, yalnızca sindirilmemiş gıda artıkları saptanıyor. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. B. C. D. E. Salmonella enteritidis Vibrio cholerae Enteroaderen Escherichia coli (EAEC) Enterotoksijenik Escherichia coli (ETEC) Shigella flexneri

Salmonella enteritidis, mayonez gibi infekte çiğ yumurtadan hazırlanan besinler yenince insanlara bulaşır. Yüksek ateş, üşüme, bulantı, kusma, baş ve karın ağrısı ve kanlı-cerahatli ishal görülür. Vibrio cholerae’nin neden olduğu gastroenteritlerde; karın ağrısı ve tenezm olmaksızın pirinç suyu gibi ishal; durdurulamayan, bulantısız ve öğürtüsüz kusma ile sıvı ve elektrolit kaybına ait belirti ve bulgular görülür. Enterotoksijenik Escherichia coli (ETEC); plazmid kontrolünde iki tür ekzotoksin yapısında enterotoksin üretir. Barsak epitel hücrelerinde adenilat siklaz aktivasyonu ile cAMP artışına yol açar. Sonuçta, aşırı su ve elektrolit salınımı gerçekleşir. ETEC, turist ishallerinin en sık etkenidir (>%50). Enteroagregatif (Enteroaderent) Escherichia coli (EAEC); ETEC gibi ST salgılayarak sulu ishal gelişimine neden olur. Turist ishallerinin diğer bir etkenidir. Shigella flexneri; yüksek ateş, toksik tablo, kanlı, mukuslu ve cerahatli dışkılama ile tipik bir kolite neden olur. Cevap: D 2. Son iki gündür karın ağrısı ve kanlı ishal yakınmaları olan sekiz yaşındaki bir çocuk hasta acil servise göz aklarında sararma, yüzde ve bacaklarında şişme yakınması ile getiriliyor. Hastanın yapılan tetkiklerinde hemoglobin 5.5 g/dL, hematoktit %17, trombosit 32.000/mm3, bilirubin direkt 3.2 mg/dL, bilirubin indirekt 5.4 mg/dL, üre 116 mg/dL, kreatinin 4 mg/dL olarak saptanıyor. Hasta yakınından alınan anamnezde hastanın beş gün önce okul kantininden aldığı hamburgeri yediği öğreniliyor. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Đdiyopatik trombositopenik purpura B. Hemolitik üremik sendrom C. Akut viral hepatit D. Poststreptokoksik glomerulonefrit E. G6PD eksikliğine bağlı hemoliz Enterohemorajik Escherichia coli (EHEC); Escherichia coli O157:H7 kökenidir. Shiga ekzotoksinine benzer (Shigalike) toksini (verotoksin) vardır. Bu nedenle bu kökenlere Verotoksijenik Escherichia coli adı da verilmiştir. Ekzotoksin faj kontrolünde yapılır. Hamburger gibi hazır et ürünlerinin yenmesi ile özellikle çocukları etkileyen hemorajik kolit salgınları bildirilmiştir. Bu olguların %10’unda, mikroanjiyopatik hemolitik anemi, trombositopeni ve glomerüler kapillerlerde mikrotrombüsler sonucu ortaya çıkan böbrek yetmezliği ile özel bir tablonun (hemolitik üremik sendrom) gelişimine neden olmaktadır. Bu tablodan, kana karışan verotoksin sorumludur. Bakteriyel bir invazyon ise söz konusu değildir. Cevap: B

1

DrTus.com
MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI

2

3.

Daha öncesinde herhangi bir sağlık sorunu olmayan 43 yaşındaki obez bir kadın hasta; karın ağrısı, bulantı, kusma, üşüme ve titreme yakınmaları ile polikliniğe başvuruyor. Yapılan fizik muayenede ateş 38.8oC olarak ölçülüyor ve karın sağ üst kadranda derin palpasyon ile hassasiyet saptanıyor. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde nötrofilik lökositoz, transaminaz yüksekliği, alkalen fosfataz (ALP) ve gama glutamil transferaz (GGT) yüksekliği saptanıyor. Yapılan ultrasonografik incelemede safra kesesi duvarının ödemli olduğu dikkati çekiyor. Sözü edilen klinik tabloya neden olabilecek en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Enterococcus faecalis B. Klebsiella pneumoniae C. Escherichia coli D. Enterococcus faecium E. Salmonella typhi

Tanımlanan klinik tablo akut kolesistittir. Escherichia coli, akut kolesistitlere yol açan en sık etkendir. Bunu Klebsiella pneumoniae ve enterokoklar izler. Salmonella typhi ise RES hastalığına neden olur. Cevap: C 4. Yirmiiki yaşında bir kadın; kasıklarında ağrı, idrar yaparken yanma hissi ve sık idrara çıkma yakınmaları ile polikliniğe başvuruyor. Hastanın yapılan fizik muayenesinde herhangi bir patolojik bulgu saptanmıyor. Đdrarın mikroskopik incelemesinde her sahada bol lökosit ve bakteri görülüyor, tam kan sayımında lökosit sayısı normal sınırlarda, eritrosit sedimentasyon hızı ise saatte 12 mm olarak saptanıyor. Yukarıda tanımlanan klinik ve laboratuvar bulguları dikkate alındığında, verilebilecek en uygun ampirik tedavi seçeneği aşağıdakilerden hangisidir? A. B. C. D. E. Üç gün süre ile oral kinolon Bir hafta süre ile oral ko-trimoksazol Bir hafta süre ile oral amoksisilin Üç gün süre ile oral ko-trimoksazol Bir hafta süre ile parenteral kinolon.

Genç kadınlarda gelişen akut nonkomplike sistit tedavisinde; ampirik, üç günlük oral ko-trimoksazol tedavisi en uygun seçenektir. Daha uzun tedavi rejimleri; gebelerde, vajinal diyafram kullananlarda, yaşlılarda ve diyabetiklerde önerilir. Gebelerde ko-trimoksazol başarısızlıklarında kinolonlar kullanılamaz. Oral sefalosporinler ya da amoksisilin tercih edilir. Direnç gelişimini önlemek veya minimize etmek için nonkomplike olgularda florokinolonların kullanılması önerilmez. Sadece rekürrent sistitlerde, tedavi başarısızlıklarında ve diğer ilaçlara toleranssız ya da allerjik olgularda uygulanabilir. Nitrofurantoin ve β-laktamlı ilaçlar, vajinadaki Escherichia coli’lerin eliminasyonunda yetersiz kaldıkları için, uygun seçenekler değildir. Cevap: D 5. Yetmişiki yaşındaki bir erkek hasta acil servise; ateş, üşüme, titreme ve bel ağrısı yakınmaları ile başvuruyor. Hastanın yapılan laboratuvar tetkiklerinde lökosit sayısı 22.000/mm3 (%85 nötrofil), eritrosit sedimentasyon hızı 64 mm/saat olarak saptanıyor. Đdrarın mikroskopik incelemesinde her sahada 20-25 lökosit ve bol bakteri görülüyor. Bu hastada klinik ve laboratuvar bulgular dikkate alındığında düşünülmesi gereken en olası klinik tablo aşağıdakilerden hangisidir? A. B. C. D. E. Akut nonkomplike sistit Akut komplike piyelonefrit Akut nonkomplike piyelonefrit Asemptomatik bakteriüri Perinefritik apse

Akut nonkomplike sistit: Genç kadınlarda görülür. Dizüri ve pollakiürinin yanı sıra sık sık acil idrar yapma gereksinimi, buna rağmen az miktarda, bulanık, %30 olguda kanlı idrar yapma, %10 sıklıkla suprapubik ağrı ve duyarlılığın artması gibi yakınmalar vardır. Ateş yükselmez, lökositoz ve sedimantasyon yüksekliği bulunmaz.

2

DrTus.com
MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI
Đnfeksiyon genellikle üretra ve mesanede sınırlıdır.

3

Akut nonkomplike piyelonefrit: Genç kadınlarda gelişir; gram negatif sepsis ile sistit benzeri semptomlar ve hafif lomber ağrı arasında değişen şiddette olabilir. Etken, çoğunlukla (>%80) üropatojen Escherichia coli’dir. Piyelonefrit gelişen olgularda ateş yükselir, zaman zaman şiddetlenen lomber ağrı, baş, karın ve bel ağrıları, muayenede kostovertebral açının künt perküsyonunda ağrı bulunur. Alt üriner infeksiyonların tersine piyelonefritte lökositoz ve sedimantasyon yüksekliği de görülür. Komplike üriner infeksiyonlar: Genç erkeklerde, <50 yaşta gonore ve klamidyal infeksiyonlar gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar hariç üriner infeksiyonlar oldukça nadirdir. Gelişirse, genelde anatomik patolojilere sekonderdir. Altmış beş yaşın üzerindeki erkeklerde ise prostat hipertrofisi gibi üriner infeksiyon gelişimini kolaylaştıran patolojilerin varlığında geliştiği için, aksi kanıtlanmadıkça komplike üriner infeksiyonlar olarak değerlendirilmelidir. Bu hastalarda, kadınların aksine genellikle alt üriner infeksiyonlara kısa zamanda piyelonefrit de eşlik eder. Üriner kateter kullanımı, üriner sistem taşı, obstrüktif üropati, vezikoüreteral reflü varlığı ve sisteme yapılan endoskopik girişimler sonucunda gelişen üriner infeksiyonlar da komplike olarak değerlendirilmelidir. Cevap: B 6. Alkolizm öyküsü olan 53 yaşındaki bir erkek hasta son bir aydır karnında şişkinlik, nefes darlığı; son iki gündür ise karın ağrısı, ateş, üşüme titreme yakınmaları ile acil servise başvuruluyor. Yapılan muayenesinde ateş 390C olarak saptanıyor, karında distansiyon ve periumbilikal yüzeysel venlerde belirginleşme dikkati çekiyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A. B. C. D. E. Sekonder bakteriyel peritonit Akut böbrek yetmezliği Spontan bakteriyel peritonit Akut pankreatit Toksik megakolon

Spontan bakteriyel peritonit (SBP): Assit sıvısında mm3’de 250 ve üstünde nötrofil bulunması ve yapılan kültür çalışmalarında tek bir bakterinin soyutlanması durumunda söz konusudur. Kronik karaciğer hastalığı nedenli siroz olgularında ve assit ile seyreden diğer hastalıklarda gelişen en sık infeksiyon tablosudur. Olgularda ateş ve batında hassasiyet, musküler defans, rebound sıklıkla saptanır. Sirotik hastalarda hepatik ensefalopati, böbrek fonksiyonlarında gerileme, sarılık, lökositoz varlığında SBP öncelikle düşünülmelidir. Cevap: C 7. Yukarıdaki soruda tanımlanan klinik tabloya neden olabilecek en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. B. C. D. E. Escherichia coli Bacteroides fragilis Streptococcus pneumoniae Staphylococcus aureus Koagülaz negatif stafilokoklar

Escherichia coli, hastane içi ya da dışında edinilmiş üriner sistem infeksiyonlarının en sık nedenidir. Hastane dışında edinilmiş üriner infeksiyonların >%80’inden, hastanede gelişen üriner infeksiyonların ise %40-50’sinden sorumludur. Üriner kateter takılması önemli bir risk faktörüdür. Cevap: A 8. Son iki gündür devam eden kanlı ve mukuslu ishal, ateş, karın ağrısı yakınmaları olan sekiz yaşındaki bir çocuk, kasılma ve bilinç kaybı yakınmaları ile acil servise getiriliyor. Yapılan tetkiklerinde lökosit sayısı 6.700/mm3, periferik yaymasında %90 nötrofil (%30 bant formu) görülüyor. Yapılan dışkı kültüründe laktoz negatif, hareketsiz basil izole ediliyor. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Campylobacter jejuni B. Enterohemorajik Escherichia coli

3

IgG yapısındadır. Orak hücreli anemisi olan 12 yaşında bir çocukta sağ bacak pretibial bölgede kızarıklık. Shigella sonnei: En sık şigelloz etenidir. Hasta eskiden Salmonella paratyphi A infeksiyonu geçirmiş olabilir. kusma. Ancak. TH: 1/400. Özellikle hipogammaglobülinemisi bulunan hastalarda ağır seyreden. Đmmünite sorunu bulunmayan bireylerde.200/mm3 (%75 nötrofil). özellikle geriatrik hastalar. sert vücutlu. ileum ve kolona invaze olur. 1. anti-O ve anti-H antikorlarının aglütinasyon testi ile araştırılması prensibine dayanır: 4 . üşüme. apandisit ile karıştırılabilir. Salmonella enteritidis: Kümes hayvanından hazırlanmış kuşkulu besininin yenmesinden sonraki 48 saat içinde. Hasta Salmonella paratyphi A infeksiyonu geçirmektedir. IgM yapısındadır.000/mm3 (%86 nötrofil). Hastanın muayenesinde ateş 39oC. PAO: 1/100. Dalak apseleri. eritrosit sedimantasyon hızı 105 mm/saat olduğu görülüyor. Laktoz negatif ve hareketlidir. Salmonella typhimurium da bakteriyemiye neden olabilir. baş ve karın ağrısı ile cerahatli. C. baş ağrısı. AIDS’liler ve küçük çocuklarda. gün içinde yükselip düşen ateş. hafta sonundan itibaren anti-O antikoru (O aglütinasyonu) pozitifleşir. Cevap: D 9. pnömoni ve endokardit görülebilir. ağrı yakınmaları geliyor. Cevap: E 10. TO: 1/200. E. başta Salmonella enteritidis olmak üzere tüm Salmonella türlerince oluşturulan infeksiyonların seyrinde de gelişebilir. Staphylococcus epidermidis C. PAH: 1/ 800. Salmonella typhi B. B. Hasta Salmonella paratyphi B infeksiyonu geçirmektedir. Shigella sonnei D. yüksek ateş. Enterohemorajik Escherichia coli: Hamburger gibi hazır et ürünlerinin yenmesi ile özellikle çocukları etkileyen hemorajik kolit salgınlarına neden olur. yüksek ateşli ve dizanteriform (kanlı mukuslu) ishallere yol açar. D. Diğer etkenlerle oluşturulan ishal tablolarına göre oldukça şiddetli karın ağrıları söz konusudur. yüksek ateş. artrit. Kontamine besinin yenmesinden kısa süre sonra basiller kana karışır. dil paslı görünümde saptanıyor. eritrosit sedimantasyon hızı 45 mm/saat olarak saptanıyor. Gruber-Widal testi (grup aglütinasyonu). Kırksekiz yaşında bir erkek hasta son bir haftadır devam eden.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI C. mukuslu ve cerahatli dışkılama ile tipik bir kolit tablosu sergiler. çekilen grafide ise sağ tibia diyafizinde periosteal kalınlaşma saptanıyor. Serumda. bulantı. Neisseria gonorrhoeae E. kolanjit. rastlantısal olarak organ ve dokulara otururlar: Menenjit (infantlarda). nabız 88/dakika. Bu nedenle. bu tabloda bakteriyemi hedefsizdir. Virgül. PBH: 1/800. Salmonella enteritidis 4 Campylobacter jejuni: Jejunum. mukozada apse ve ülserler gelişir. aortite neden olan en sık infektif nedendir. PBO: 1/400. Yapılan ilk tetkiklerinde lökosit sayısı 3. Grup aglütinasyon testinin özgüllük ve duyarlılığı kan kültüründen daha azdır. Haemophilus influenzae D. Hastaya eskiden TAB aşısı uygulanmış olabilir. Kandaki bakteriler. Uygun tedavisi başlanan olguda ikinci hafta sonunda yapılan Gruber-Widal (Grup Aglütinasyon) testinde şu titreler elde elde ediliyor. Anti-H antikoru ise 10-12. kanlı. ödem. Salmonella choleraesuis Salmonella bakteriyemisi. Enterik ateşte gelişen RES hedefli bakteriyeminin aksine. piyelonefrit.DrTus. günlerde pozitifleşir. toksik tablo. bazen de kanlı olabilen ishal gelişir. Aort anevrizmalarına yerleşir ve endarterite yol açar. Sonucun yorumu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. karın ağrısı ve sulu ishal yakınmaları ile başvuruyor. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Shigella dysenteriae E. yılankavi hareketli bakterilerdir. Shigella dysenteriae (Shiga basili): Tipik şigellozun yanı sıra küçük çocuklarda konvülsiyonlara neden olur. S harfi ya da martı kanadı şeklinde. Laktoz negatif ve hareketli bir bakteridir. sepsis ve lokal yerleşim: En sık izole edilen etken Salmonella choleraesuis’dir. Hastanın yapılan tetkiklerinde lökosit sayısı 14. orak hücreli anemili olgularda daha sık olmak üzere osteomiyelit gibi lokal yerleşimler gelişir.

ilkinden iki hafta sonra bakıldığında. Bunlar içinde ventilatör nedenli pnömonilere neden olma olasılığı en fazla olanı Acinetobacter baumannii’dir. anti-O titresi en yüksek olandır.DrTus. Klebsiella pneumoniae ise şu tablolardan sorumludur: • Yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ). ileri yaş ve diyabet gibi başka risk faktörleri de bulunur. D. Hastaya uygulanan bronkoalveolar lavaj işleminde elde edilen kanlı materyalin gram boyamasında iri gram negatif basiller görülüyor. Ancak. B. Escherichia coli Serratia marcescens Proteus mirabilis Acinetobacter baumannii Klebsiella pneumoniae Seçeneklerdeki tüm bakteriler. C. B. Yalancı pozitif ya da çapraz reaksiyonlar gösterebilir. Bir üçüncü basamak sağlık kurumunun yoğun bakım servisinde kafa travması nedeni ile üç haftadan beri mekanik ventilasyon uygulanan hastada son 48 saattir devam eden ateş yüksekliği nedeni ile çekilen akciğer grafisinde sağ alt lobda konsolidasyon ve kaviteleşme ile birlikte sağ plevral efüzyon görülüyor. PBH: 1/400 ise tanı. nontifoid infeksiyon geçirenlerin ise <%1’inde bir yılı aşkın süreyle dışkı veya nadiren de idrar ile basil saçılımı sürebilir (kronik taşıyıcılık). D. >1/100-1/160’dır. Bir grup aglütinasyonu sonucunda birden çok türe (örneğin. PBO: 1/200. Örneğin. ağır seyirli bir lober pnömoni tablosudur. kaviteleşmeye ve apseleşmeye eğilimli. Salmonella paratyphi A infeksiyonudur. hastane infeksiyonlarından sorumlu ünlü etkenlerdir. hem Salmonella typhi. hem de Salmonella paratyphi kökenlerine) ait anti-O antikoru titresi yüksekliği var ise sorumlu etken. Bunlar içinde Escherichia coli ve Proteus mirabilis öncelikle üriner infeksiyonlara. yara ve katetere bağlı üriner infeksiyonlar olmak üzere çeşitli hastane infeksiyonlarına neden olur. Güncel tıpta. PAO: 1/800. Altı hafta süre ile yüksek doz (erişkinde 6 g/gün) amoksisilin ve ampisilin verilir. Serratia marcescens başta pnömoni. anlamlıdır. 5 . yanıltıcı sonuçları nedeniyle. eski şöhretini yitirmiştir. Hemorajik. kaviter pnömonilere yol açması beklenmez. Cevap: C 11. aşılılarda veya uzun yıllar önce hastalığı geçirenlerde pozitif bulunabilir. Bu hastada en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A. Altı hafta süre ile 6 g/gün amoksisilin kullanımı 21 gün süre ile 3 g/gün kloramfenikol kullanımı Yedi gün süre ile 4 g/gün seftriakson kullanımı Yedi gün süre ile 1 g/gün siprofloksasin kullanımı Taşıyıcılık durumunda tedavi gerekli değildir Salmonellozda iki tür taşıyıcılık söz konusudur. E. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. E. 5 Anti-H antikoru. PAH: 1/400. Hemen hemen her olguda haftalarca süren basil saçılımı beklenen gelişimdir (geçici. Cevap: A 12.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI Her iki antikor için de pozitiflik. Diğer gram negatif bakteri nedenli pnömonilere göre mortalitesi oldukça yüksektir (%60-80). nekrotizan. anlamlı düzeyde titre artışı olmuşsa ve eş zamanlı olarak anti-O antikoru titresinde de artış belirlenmişse. Tifoid ateş geçirenlerin %1-5. Ancak. Safra taşı bulunan tıbbi tedaviye dirençli olgularda kolesistektomi uygulanır. Tek başına pozitifliğinin tanısal değeri yoktur. kiremit renkli balgam tipiktir. TO: 1/400. yapılan muayene ve rutin tetkiklerinde ise herhangi bir patolojik bulgu saptanmıyor. C. dilüsyon yöntemine göre değişmek üzere. TH: 1/400. özellikle de ventilatör tedavisi altındaki hastalarda akut alt solunum yolu infeksiyonlarına (Friedlander pnömonisi) neden olur. Alınan anamnezde yaklaşık iki yıl önce tifo tanısı ile hastanede yatarak tedavi gördüğü öğreniliyor. Kanlı. Yemek fabrikasında çalışan bir kadın işçinin rutin portör muayenesi sırasında yapılan dışkı kültüründe Salmonella typhi izole ediliyor. altta yatan ağır primer bir hastalık. Bu tablonun görüldüğü hastalarda çoğunlukla patolojinin gelişmesini kolaylaştıran. nekahat taşıyıcılığı).

Bazılarında ise karbapenemler kullanılmak zorunda kalınabilir. iki yaşın altıdaki çocuklarda ve immün yetmezliği olanlarda üst solunum yolu içeriğinin aspire edilmesi ile hastane dışında da şiddetli lober pnömoni tablolarına yol açabilir. ESBL (Genişlemiş Spektrumlu β Laktamaz) üreten suşların yaygın olduğu bilinen bir üniversite hastanesinin Üroloji servisinde yatmakta olan ve üriner kateteri olan 60 yaşındaki bir erkek hastada gelişen ateşin etiyolojisini araştırmak için alınan idrar kültüründe iri mukoid koloniler oluşturan. C. Bazı kökenlerinde genişlemiş spektrumlu β laktamaz (ESBL) sentezleme özelliği vardır. vasküler veya üriner kateter kullanımına bağlı olarak gelişen infeksiyonlarda da ön sıralarda yer alır. üroepitelyum depresse olur. Cevap: E 13. fosfat gibi mineraller presipite olur. Yapılan ultrasonografik incelemede de görünümün üriner sistem taşına ait olduğu doğrulanıyor. sefalosporinler dahil pek çok β laktamlı (BL) antimikrobiyal kullanılamaz. • Klebsiella pneumoniae. diyabetiklerde. Akut eklem romatizması Juvenil romatoid artrit Reaktif artrit Sistemik lupus eritematozus Reiter sendromu 6 . Bir hastanede ne kadar çok sefalosporin kullanılıyor ise ESBL gelişme şanssızlığı o kadar fazladır. Alkalen idrarda magnezyum. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. KOAH’lılarda. Cevap: C 15. YBÜ koşullarında. E. Bu hastada aşağıdaki hangi grup antibiyotiğin ampirik olarak kullanımının tedavide yararsız olacağı düşünülmelidir? A. C. infeksiyon (sitruvid) taşları gelişir. E. C. hareketsiz. B.DrTus. Hastanın anamnezi dikkate alındığında akla gelebilecek en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A. gram negatif basiller saptanıyor. ateş ve kanlı ishal yakınması ile başvuran 18 yaşındaki bir kadın hastada yapılan mikrobiyolojik incelemeler sonucunda Yersinia enterocolitica nedenli kolit saptanıyor ve tedavi ediliyor.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 6 • Özellikle alkoliklerde. Bu kökenlerce meydana getirilen infeksiyonların sağaltımında. B. kızarıklık. D. laktoz pozitif. Hemen hemen tüm kökenleri ampisilin ve amoksisiline dirençlidir. Bunlardan bazıları BL+BL inhibitörlerine ve kinolonlara duyarlıdır. D. amonyum. böylece pH 9’lara kadar yükselir. Karın ağrısı. fagositoz ve kompleman etkinlikleri azalır. Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Proteus mirabilis Klebsiella pneumoniae Mycoplasma genitalium Proteus cinsi bakteriler üreaz enzimleri ile üreyi CO2 ve NH3’e parçalarlar. Sefalosporinler Üçüncü kuşak kinolonlar β laktam + β laktamaz inhibitörü Karbapenemler Dördüncü kuşak kinolonlar Klebsiella pneumoniae’nin hastane kökenleri çoklu antimikrobiyal direncine sahiptir. Cevap: A 14. Bu olgulardaki taşların radyolojik görünümü tipiktir. E. ağrı. erkek geyik boynuzu şeklindedir. Kronik taş irritasyonuna yol açması nedeni ile neoplastik tablolar ile ilişkilendirilmiştir. Sırt ağrısı ve hematüri yakınmaları olan 35 yaşındaki kadın hastanın çekilen direkt üriner sistem grafilerinde sol böbrek kaliksleri ve pelvisini dolduran opasite görülüyor. B. D. Aynı hasta yaklaşık üç hafta sonra sol el bileğinde şişlik. gözlerinde kızarıklık ve yanma hissi ile idrar yaparken yanma yakınmalarıyla başvuruyor.

Eritema nodozum Temporal arterit Diğerleri: Tenosinovit. Vibrio vulnificus C. Sunulan hastada. Kolera gravis tablosu ile gelen 42 yaşındaki bir kadın hastada yapılan rutin biyokimyasal incelemelerde aşağıdaki bulgulardan hangisi beklenmez? A.DrTus. Dışkıda lökosit veya eritrosit görülmez. kızarıklık. glomerülonefrit. ağrı. D. uzun kuluçka süreli besin zehirlenmesi etkenidir. gözlerinde kızarıklık ve yanma hissi ile idrar yaparken yanma yakınmaları mevcuttur. Bu özellikler seçenekler içinde en çok Reiter sendromu ile örtüşmektedir. Hipoglisemi. terminal ileit 2. sol el bileğinde şişlik. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Dışkının basit ve spesifik kültürleri yapılır. Campylobacter fetus 7 . B. Metabolik asidoz ile uyumlu kan gazı bulguları elde edilir. E. Konjunktivit + üretrit + artrit (Reiter sendromu). Cevap: E 17. Hematokrit artışı Đdrar dansitesinde artma Üre düzeyinde artma Hipoglisemi Metabolik alkaloz • • • • • Kolera gravis tablosundaki laboratuvar bulguları • Rutin Testler: Lökosit ve eritrosit sayısı fazla bulunur. Büyük ve orta eklemleri tutar. bakteriyemi. miyokardit. • Mikrobiyolojik Tetkikler: Dışkıdaki bakterinin soyutlanma ve tanımlanmasına yöneliktir: Dışkı pirinç suyu ya da su gibidir. Vital bulguları normal sınırlarda saptanın hastanın yarasından alınan örnekten yapılan Gram boyamada kıvrık gram negatif basiller görülüyor. Vibrio parahaemolyticus B. eritem ve büller saptanıyor. Henöch Schönlein Purpurası. perikardit. hematokrit yükselir (hemokonsantrasyon). Kendisine karşı gelişen antikorlara bağlı immün kompleks hastalıkları: Başta gastroenterit olmak üzere. Cholerae polivalan O1 antiserumu ile dışkıda aglütinasyon gelişir. Neden olduğu klinik tablolar: 1. Ayağındaki yaranın iyileşmemesi ve ağrısının artması nedeni ile başvuran hastanın yapılan muayenesinde yara çevresinde ödem. HLA-B27 antijeni ve bakteri antijenlerinin benzerliği ana nedendir. Yirmidört yaşında bir erkek hasta beş gün önce denize girerken ayağını istiridye kestiğini ifade ediyor. Reaktif artrit: En sık görülen tablodur. Cevap: E 16. Bakterinin kendisine bağlı olarak gelişen tablolar: Enterokolit. yukarıda sayılan klinik tablolardan herhangi birinin başlangıcından birkaç hafta sonra gelişir. Dışkının karanlık alan mikroskopisinde çok hareketli bakteriler vardır. kış aylarında fazla olmak üzere. mezenter lenfadenit. yüksek üre ve kreatinin düzeyleri belirlenir.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 7 Yersinia enterocolitica. konjunktivit + üveit + irit. Đdrar dansitesi artar. C.

com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI D. ateşinin 390C. Sonra büller. Lezyonlar ağrılıdır. Yüksek ateşli ve dizanteriform (kanlı mukuslu) ishallere yol açar. çok hızlı hareket eden bakterilerin varlığı dikkati çekiyor. bunların sokması veya yaraya bulaşması ile de yara infeksiyonlarına yol açar. ateş. sert vücutlu. Aeromonas hydrophila gibi malignitelilerde. ileum ve kolona invaze olur. ileum ve kolona invaze olur. nabzının ise filiform olduğu dikkat çekiyor. çiğ olarak yenmesi ile bulaşır. bulantı. Cevap: B 18. Đstiridye gibi deniz ürünlerinin yenmesinden sonra ağır sepsise. B. B. D. Vibrio vulnificus Vibrio parahaemolyticus Plesiomonas shigelloides Campylobacter jejuni Vibrio cholerae Vibrio vulnificus: Đstiridye gibi deniz ürünlerinin yenmesinden sonra ağır sepsise. Campylobacter jejuni: Hayvan dışkısı ile kirlenmiş süt ve etlerin pişirilmeden yenmesi ile bulaşır. Bunların kontamine ettiği yiyeceklerin veya infekte karides ve istiridyelerin yenmesi ile insanlara bulaşır. Jejunum. Hastanın yapılan muayenesinde konfüze olduğu. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Plesiomonas shigelloides: Kurbağa gibi tatlı su hayvanlarının. baş ağrısı ile özel. lökosit ve kansız dışkılama özelliğindeki gastroenteritlere yol açar. mukozada apse ve ülserler gelişir. Proteus mirabilis 8 Vibrio parahaemolyticus: Uzak Doğu’da en sık besin zehirlenmesi nedenidir. Hasta yakınlarından alınan anamnezde iki gün önce kabuklu deniz ürünleri içeren bir yemek yediği öğreniliyor. Yüksek ateşli ve dizanteriform (kanlı mukuslu) ishallere yol açar. Genelde kendini sınırlayan. Campylobacter jejuni: Hayvan dışkısı ile kirlenmiş süt ve etlerin pişirilmeden. veziküller ve nekroz gelişir. Karın ağrısı ve sulu ishal yakınmaları ile başvuran 28 yaşındaki bir kadın hastanın yapılan muayenesinde vital bulguları normal olarak saptanıyor. Vibrio cholerae: Đnsan etkenidir. Campylobacter jejuni E. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. D. E. Temas yerinde cilt önce şişer ve kızarır. Kolonu tutarak invazif tarzda. Hastadan alınan anamnezde üç gün önce akşam yemeğinde karides salatası yediği öğreniliyor. alkoliklerde. immünitesi bozuk. Vibrio vulnificus: Gram negatif. Yapılan dışkı mikroskopisinde lökosit ve eritrosit görülmüyor.DrTus. bazen dizanteriform olabilen ishal. diyabetik veya altta yatan kronik bir hastalığı olan bireylerde sepsis. Jejunum. Campylobacter fetus: Sıklıkla gastrointestinal sistemden kan dolaşımına invaze olarak özellikle yaşlılarda. Deniz ürünlerinden dolayı gelişen ölümlerin en sık etkenidir. C. ateşsiz. Nadiren (≈ %1) bakteriyemi gelişebilir. Vibrio cholerae Vibrio parahaemolyticus Vibrio vulnificus Plesiomonas shigelloides 8 . meningoensefalit. bunların sokması veya yaraya bulaşması ile de yara infeksiyonlarına yol açar. hemopoetik ve böbrek hastalığı olanlarda çok ağır seyreder. Cevap: A 19. C. oksidaz pozitif bakterilerdir. endokardit. Kompanse alkolik siroz nedeni ile takip edilmekte olan 56 yaşındaki erkek bir hasta acil servise ateş ve bilinç değişikliği nedeni ile getiriliyor. kronik karaciğer. arteriyel tansiyonunun 75/40 mmHg. Vibrio parahaemolyticus: Deniz ürünleri ile bulaşır ve kolitlere neden olur. beyin apsesi ve kolesistite neden olur. kusma. bir besin zehirlenmesine yol açar. sadece şiddetli sulu ishal ve kusma ile özel kolera hastalığına neden olur. kıvrık. mukozada apse ve ülserler gelişir. su kabuklularının ve kertenkele gibi sürüngenlerin infeksiyon etkenidir. Đyi pişmemiş deniz ürünleri (kabukluları) ile bulaşır.

glukoz pozitif ve hareketsiz bir bakteridir. Plesiomonas shigelloides: Kurbağa gibi tatlı su hayvanlarının. kronik karaciğer. E. kusma. sert vücutlu. oksidaz pozitif bulunuyor. Aeromonas hydrophila gibi malignitelilerde. 9 Vibrio parahaemolyticus: Deniz ürünleri ile bulaşır. üşüme. mukozada apse ve ülserler gelişir. ateş. toksik tablo. Otuzdokuz yaşındaki bir erkek hasta açlık durumunda ortaya çıkan ve yemekle kaybolan epigastrik ağrı. lökosit ve kansız dışkılama özelliğindeki gastroenteritlere yol açar. bunların sokması veya yaraya bulaşması ile de yara infeksiyonlarına yol açar. ateşsiz. laktoz ve glukoz negatif. gram ve laktoz negatif. yüksek ateş. bulantı. hemopoetik ve böbrek hastalığı olanlarda çok ağır seyreder. Hastadan alınan kanlı ve mukuslu görünümdeki dışkı örneğinin mikroskopik incelemesinde bol lökosit ve eritrosit görülüyor. Bunların kontamine ettiği yiyeceklerin veya infekte karides ve istiridyelerin yenmesi ile insanlara bulaşır. Bu nedenle. D. Plesiomonas shigelloides: Kurbağa gibi tatlı su hayvanlarının. yılankavi hareketli bakterilerdir.DrTus. Salmonella enteritidis Shigella flexneri Escherichia coli Plesiomonas shigelloides Campylobacter jejuni Salmonella enteritidis: Kümes hayvanından hazırlanmış kuşkulu besininin yenmesinden sonraki 48 saat içinde. mukuslu ve cerahatli dışkılama ile tipik bir kolit tablosu sergiler. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. S harfi ya da martı kanadı şeklinde.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI E. Cevap: D 20. yüksek ateşli ve dizanteriform (kanlı mukuslu) ishallere yol açar. Bunların kontamine ettiği yiyeceklerin veya infekte karides ve istiridyelerin yenmesi ile insanlara bulaşır. Vibrio vulnificus: Đstiridye gibi deniz ürünlerinin yenmesinden sonra ağır sepsise. kanlı (EHEC) ishallere ya da intestinal villus dejenerasyonu sonucunda ozmotik ishallere (EPEC) neden olur. gram ve laktoz negatif. hareketli bir bakteridir. oksidaz pozitif. bulantı. baş ağrısı ile özel. Yapılan dışkı kültüründe izole edilen bakterinin özellikleri şöyledir. kanlı. Özellikle hipogammaglobülinemisi bulunan hastalarda ağır seyreden. son bir yıldır hipogammaglobülinemi tanısı ile izlendiği öğreniliyor. laktoz ve gram negatif. Genelde kendini sınırlayan. kanlı. toksik tablo. girişimsel olmayan tanı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Cevap: E 21. Deniz ürünlerinden dolayı gelişen ölümlerin en sık etkenidir. Oksidaz. gram negatif. apandisit ile karıştırılabilir. ateşsiz. Virgül. bazen de kanlı olabilen ishal gelişir. Kanlı ishal ve yüksek ateş nedeni ile getirilen dört yaşındaki bir kız çocuğunun ailesinden alınan anamnezde çocuğun daha önceden buna benzer bir hastalık geçirmediği ancak. glukoz pozitif ve hareketli bir bakteridir. C. bazen dizanteriform olabilen ishal. Escherichia coli: Farklı özellikli ekzotoksinleri ile sulu (ETEC. kusma. Oksidaz. midede yanma hissi ve hazımsızlık yakınmaları ile başvuruyor. B. Oksidaz ve gram negatif. Söz konusu olguda Helicobacter pylori eradikasyon tedavisine karar verebilmek için kullanılabilecek en duyarlı. EAEC). Campylobacter jejuni: Jejunum. su kabuklularının ve kertenkele gibi sürüngenlerin infeksiyon etkenidir. gram negatif. mukuslu ve cerahatli dışkılama ile tipik bir kolit tablosu sergiler. Shigella sonnei: Yüksek ateş. Dışkıda antijen arama 9 . sadece şiddetli sulu ishal ve kusma ile özel kolera hastalığına neden olur. hareketli bir bakteridir. laktoz ve glukoz negatif. alkoliklerde. Shigella flexneri: Yüksek ateş. baş ve karın ağrısı ile cerahatli. Oksidaz ve glukoz pozitif. Hareketli. su kabuklularının ve kertenkele gibi sürüngenlerin infeksiyon etkenidir. Shigella sonnei Vibrio cholerae: Đnsan etkenidir. laktoz ve glukoz pozitif. bir besin zehirlenmesine yol açar. Endoskopik inceleme yapılmasını kabul etmeyen hastada çekilen baryumlu özofagus mide duodenum grafisinde duodenal ülserle uyumlu görünüm saptanıyor. Kolonu tutarak invazif tarzda. lökosit ve kansız dışkılama özelliğindeki gastroenteritlere yol açar. ileum ve kolona invaze olur. hareketli. Diğer etkenlerle oluşturulan ishal tablolarına göre oldukça şiddetli karın ağrıları söz konusudur. Genelde kendini sınırlayan.

Periferik sinirlerde ve spinal köklerde demiyelinasyon hakimdir. Yapılan nörolojik muayenede her iki alt ekstremitede adale tonus kaybı ve hiporefleksi saptanıyor. mukuslu.DrTus. cerahatli dışkılama beklenmez. Campylobacter gastroenteriti. günler. Caroli triadı D. D. tarama ve tedaviye yanıtın kontrolü amacı ile kullanılır. Kloramfenikol tedavisi haftalarca sonra gelişen B. Bannwarth sendromu Reiter sendromu: Konjunktivit+üretrit+artrit üçlüsüdür. Guillain-Barré sendromu 10 . Cevap: D 23. duyarlılığı ise %90-100’dür. Üreaz testi: Biyopsi örneğinde üreaz testi yapılarak bir saat gibi kısa bir süre içinde (en hızlı) tanı konur.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI B. mikoplazmozlar ve bakteriyel kolitlerden sonra gelişir. enterit tarzında ishal görülebilirse de kanlı. cerahatli dışkılama nedeniyle pediatri kliniğinde 24 saat süreyle müşahede altında tutulduğu öğreniliyor. assendan motor ve/veya duyusal paraliziler hakimdir. Tifo E. Dışkıda antijen arama: Özellikle tedavinin izleminde yüksek özgüllükte kullanılabilen bir yöntemdir. Tabloya. Plazmaferez B. Özgüllüğü %95-99. Cevap: C 22. Özgüllüğü %86-95. mukuslu. sayılanlar içinde duyarlılığı en düşük (%77-92) tanı yöntemi olmasıdır. hatta haftalarca süren simetrik. Caroli triadı: Đkterik hepatit B olgularında görülebilen Artralji (artrit) + Baş ağrısı + Ürtiker ülüsüdür. En büyük dezavantajı. tablodan sorumlu mekanizmanın moleküler benzerlik olduğu düşünülmektedir. • Girişimsel teknikler: Histopatolojik değerlendirme: Oldukça özgül (%95-99) ve duyarlı (%93-99) bir tanı sağlar. Klamidyal infeksiyonlar. yüksek ateş ve günde 8-10 kez bazen kanlı. Total kas paralizisine kadar gidebilir. çok güvenilir bir tanı yöntemidir. Tifo: Genelde kabızlıkla seyreder. Guillain-Barré sendromu (GBS): Campylobacter jejuni. Serumda spesifik antikor arama Üre solunum testi CLO (Campylobacter Like Organism) testi Kültür 10 Helicobacter pylori tanı yöntemleri • Girişimsel olmayan teknikler: Üre-solunum testi: Çabuk sonuç alınan. Özgüllüğü %89-100. Kortikoterapi D. Reiter sendromu C. Antiviral tedavi E. Bannwarth sendromu: Lyme hastalığında. Şiddetli kraniyal gece nöraljileri ile seyreder. duyarlılığı %89-98’dir. Bakterinin lipooligosakkarid tabakasında insan sinir hücrelerindeki gangliosidlere oldukça benzer epitoplar bulunduğu için. E. Helicobacter pylori antikorları: Kanda spesifik IgG ve IgA aranması ve kantitasyonu. duyarlılığı %88-100’dür. Bazı olgularda sulu. Kültür: Özgüllüğü en yüksek (%100) tanı yöntemidir. Üç gündür bacaklarında güçsüzlük ve yürüme güçsüzlüğü yakınması ile pediatrik nöroloji polikliniğine getirilen 11 yaşındaki bir erkek çocuğun bir hafta önce karın ağrısı. C. duyarlılığı %95-99’dur. eritema migrans tablosundan meningoradikülonörit tablosudur. GBS riskini genel popülasyona göre 70 kattan fazla artırır. Yukarıda sözü edilen hastanın tedavisi için aşağıdakilerden hangisi en uygun seçenektir? A. Özgüllüğü %95-98. Standart immünglobülin tedavisi C. saptanabilir en sık infeksiyöz nedenidir. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A.

• X faktörü: Hemoglobinin yapısında bulunan. koyun kanında bulunan ve V faktör için inhibitör özellikteki bazı maddeler (yağ asiti. gram negatif kokobasiller görülüyor. Kesin. üreme ortamında X ve V faktörler sağlanamadığı için taze koyun kanlı agarda üretilemez. yüzde bası hissi ile ağrı ve burun tıkanıklılığı yakınmaları ile başvuruyor. Bu nedenle. • Haemophilus influenzae: Gram negatif.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 11 Guillain-Barré sendromunda olguların %70-80’i 1 ay-1 yıl içinde sekelsizce iyileşirken. Streptococcus pneumoniae Haemophilus influenzae Moraxella catarrhalis Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Soruda tanımlanan tablo akut otitis media’dır. Hastaya timpanosentez yapılmış ve elde edilen materyalin gram boyamasında gram negatif boyanan kokobasiller görülüyor. Bakterinin hemolizini bulunmadığı için eritrositleri hemolize edemez. çok ağrılı ve fistülize olmuş LAP saptanıyor. nadir elementler) de elimine edilmiş olur. E. Otuzaltı yaşındaki bir kadın hasta ateş. fakültatif anaerop kokobasillerdir. Böylece hemolize edilmiş olurlar (çikolatamsı agar). • Moraxella catarrhalis: Gram negatif. Mortalitesi %5’in altındadır. arteriyel tansiyon 120/70 mmHg olarak saptanıyor. Hastanın yapılan muayenesinde ateş 390C. etkin bir tedavisi bilinmemekle birlikte intravenöz immünglobülin (IVIG) tedavisi ve plazmaferez yararlı bulunmuştur. Çikolatamsı agar bulunmayan laboratuvarlarda bakterinin üretiminde kanlı agar kullanılabilir. eritrositlerin hemolize edilmesini sağlamak için Staphylococcus aureus ekilir (süt anne fenomeni). Cevap: E 24. katalaz pozitif. Hastanın yapılan muayenesinde yaklaşık 1 cm çapında. Üremeleri için besiyerinde X ve V faktörlerine gereksinirler. kratere benzeyen ülser ve sol inguinal bölgede 3x2 cm ebatlarında yumuşak. Ancak kanlı agar. Çekilen paranazal sinüs grafisinde sağ maksiller sinüste hava-sıvı seviyesi saptanan hastadan. Bu durumda kanlı agara. yaranın yaklaşık bir hafta önce ağrılı bir sivilce şeklinde başladığı öğreniliyor. C. En sık üç etkeninden birisi olan Haemophilus influenzae. gram negatif. balık sürüsü şeklinde. sinüs ponksiyonu ile elde edilen materyalin Gram yöntemi ile boyanması sonucunda. B. Otuzdört yaşındaki bir erkek hasta skrotumunda şiddetli ağrıya neden olan yara ve kasıklarında ağrılı şişlik yakınmaları ile başvuruyor. ısıya dayanıklı 4 pirol halkasıdır. Dolayısıyla X ve V faktör tüm besiyeri ortamına dağılmış halde değildir. nabız 120/dakika. katalaz ve oksidaz pozitif diplokoklardır. Bu tablonun en sık üç etkeninin mikrobiyolojik özellikleri şunlardır: • Streptococcus pneumoniae: Gram pozitif.DrTus. şebnem tanesi gibi koloniler oluşturur. Bu hastada klinik tablodan sorumlu etkeni kesin olarak izole etmek için aşağıdaki hangi besiyerine ekim yapılmalıdır? A. D. Cevap: B 25. Yüksek ısı ile. rinoskopik muayenede sağ nazal antrumda pürülan akıntı görülüyor. %5 koyun kanlı agar Çikolatamsı agar EMB agar Mc Conkey agar Endo agar Olguda akut sinüzit tanımlanıyor. adi besiyerlerinde üretilemez. Yüksek ateş ve kulak ağrısı yakınmaları nedeni ile başvuran 20 yaşındaki bir erkek hastanın yapılan otoskopik muayenesinde kulak zarı eritemli ve bombeleşmiş olarak görülüyor. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Ülser tabanından ve fistülden alınan materyalin Gram yöntemi ile boyanmasında. Şüpheli cinsel temas öyküsü bulunan hastadan. Cevap: B 26. E. • V faktörü: Isıya dayanıksız olan NAD ve NADP’dir. 11 . C. küçük kokobasiller görülüyor. D. B. katalaz ve oksidaz negatif diplokoklar. %20-30 gibi önemli bir miktarı da motor sekellerle yaşamını sürdürür. hazırlanma tekniği gereği eritrositleri sağlam olarak içermektedir. Bu faktörleri ortama kazandırmak için eritrositler soğumakta olan temel besiyerine yüksek ısıda eklenir. Bu nedenle çikolatamsı agarda iyi ürer.

Apse içeriğinden alınan materyalin gram boyamasında bol lökosit ile birlikte gram negatif kokobasiller görülüyor. Bartonella henselae: Kedi tırmığı hastalığının kanıtlanmış. dalgalı ateş şeklindedir. Vibrio vulnificus D. Francisella tularensis E. Cevap: D 28. katır. Hayvanların insanları ısırması sonucunda yara infeksiyonlarına. Haemophilus ducreyi D. sakroilyak eklemdir. En sık tutulan eklem. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. B. Afipia felis C. kızarıklık ve ağrı yakınmaları ile başvuruyor. Köpek ısırması ile değil. Üç gün önce bir sokak köpeği tarafından sağ ön kolundan ısırılan 20 yaşındaki bir erkek hasta. eşek gibi hayvanlara özgü bir bakteridir. Pasteurella multocida 12 .) vardır. oksidaz pozitif. ALT 78 U/L olarak tespit ediliyor. Köpek. Brucella melitensis C. Köyde yaşayan 35 yaşındaki bir kadın hasta yaklaşık iki haftadır devam eden. Burkholderia mallei Afipia felis: Proteobakteriler içinde yer alır. fakültatif intrasellüler bir basildir.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Hastanın yapılan muayenesinde vital bulguları normal sınırlarda saptanıyor. Calymmatobacterium granulomatis E. Hasta hayvan salgıları ile temas eden ellerin deri ve mukozalara sürülmesi ile. Üşüme ve titreme ile ateş yükselir. Akut olgularda sıklıkla artrit gözlenir. Salmonella typhi B. Sabaha doğru bol terleme ile düşer. Bartonella henselae D. iştahsızlık. Gram negatif. non-fermentatif. burun mukozası şişer. sellülit. aerop. ekzantemler ve deri altında hamur kıvamında. At. sağ ön kolda apse oluşumu ve sağ epitroklear LAP varlığı bulunuyor. genişleyen Yüzeyel Kenarları girinti-çıkıntılı Ülser Sayısı Tek Bir/birkaç Çok Tek Birden çok Ülserde Ağrı Ağrısız Çok ağrılı Ağrısız Ağrısız Ağrılı Ağrısız Ağrılı Genelde yok Ağrılı Ağrılı LAP Cevap: B 27. eritrosit sedimantasyon hızı 80 mm/saat. gramla boyanamayan bir bakteridir. Belirtiler öğleden sonra başlar. mikro-çatlaklardan organizmaya girer. Pasteurella multocida E.DrTus. Francisella tularensis: Tularemi (akut süpüratif lenfadenit) etkenidir. Hastanın yapılan muayenesinde ateş 38. Đlk lezyon daha çok burundadır. Sonra ateş artar. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde lökosit sayısı 1. halsizlik. Burkholderia mallei: Bir zoonoz olan ruam hastalığının etkenidir. Chlamydia trachomatis 12 GENĐTAL ÜLSERLERĐN AYIRICI TANISI Hastalık Sifiliz Şankroid Donovanyoz LGV* Genital herpes Ülser Özelliği Sert kenarlı Krater tarzında Kırmızı.200/mm3 (%70 mononükleer). ısırılma yerinde şişlik. Shigella sonnei Bruselloz: Brucella türlerince oluşturulan bir hastalıktır. infekte tavşanla temas sonucu gelişir. kedi gibi evcil hayvanların ağız florasında yer alır.20C. püstüller gelişir. Kedi tırmığı hastalığının nadir bir etkeni olarak bilinir. Treponema pallidum C. Herpes simplex tip 2 B. Başlangıçta genel infeksiyon belirtileri (halsizlik. hepatosplenomegali ile birlikte sol sakroilyak eklem germe (FABER) testinin pozitif olduğu görülüyor. AST 47 U/L. Gezici eklem-kas ağrıları sıktır. CRP 24 mg/dL. baş ve kas ağrısı vb. nabız 104/dakika olarak ölçülüyor. Önceleri riketsiyalar içinde değerlendirilen. iştahsızlık ve kilo kaybı yakınmaları ile başvuruyor. Bu hastada öncelikle düşünülmesi gereken etken aşağıdakilerden hangisidir? A. lenfadenit ve apselere yol açabilir. Pasteurella multocida: Gram negatif kokobasillerdir. akşama doğru yükselip sabaha karşı bol terleme ile düşen ateş. irinli ruam düğmecikleri oluşur. en sık etkenidir.

Bu hastada en uygun tedavi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A. tercihen streptomisin içeren. Çiftçilik yapan 52 yaşındaki bir erkek hasta yaklaşık on gündür devam eden. Brucella Tüp Aglütinasyonu 1/320 titrede pozitif olarak belirleniyor. Son bir haftadır bruselloz tanısı ile doksisiklin+rifampisin kombinasyonu ile tedavi edilmekte olan hasta. kuşak sefalosporin uygulanır. Hastanın yapılan muayenesinde daha önceki başvurusunda saptanmayan olan. doksisiklin ve rifampisin 6 hafta kullanılır. Genelde lökopeni. Bruselloz tedavisinde kullanılan antimikrobiyallere direnç söz konusu değildir. Febril proteinüri. Cevap: A 29. Mevcut antibiyotik tedavisinin 10 haftaya tamamlanması B. sürekli sistolik üfürüm saptanıyor. 3/6 şiddetinde. Bu hastada uygulanması gereken en doğru tedavi seçeneği aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A.DrTus. 10 hafta doksisiklin + iki hafta streptomisin kombinasyonu E. sternum sağ kenarında ikinci interkostal aralıkta daha belirgin. Hastanın yapılan muayenesinde ateş 38. Erişkinlerde doksisiklin + rifampisin veya streptomisin kombinasyonu kullanılır. Eklem tutulumu var ise rifampisin yerine streptomisin tercih edilmelidir. silendirüri görülebilir. hepatosplenomegali belirleniyor. Sedimantasyon orta derecede yüksek bulunur. uzun süreli klasik tedavi ve gereğinde antiinflamatuvarlar kullanılır. tedavi yetersizlikleridir. göz aklarında kanlanma yakınmaları ile getiriliyor. Beş yaşındaki bir kız çocuğu genellikle kusma ile sonuçlanan şiddetli öksürük atakları. Bu nedenle nükslerde ilk uygulanan kombinasyon. Cevap: C 31. CRP 35 mg/dL. normokrom normositer anemi vardır. Altı hafta süre ile doksisiklin + ko-trimoksazol + streptomisin verilmesi ve kapak replasmanı D. Altı hafta süre ile ko-trimoksazol + rifampisin kombinasyonu D. Altı hafta süre ile ko-trimoksazol + rifampisin verilmesi C. iştahsızlık ve şiddetli bel ağrısı yakınmaları ile başvuruyor. ateşinin yeniden yükselmesi. Altı hafta süre ile doksisiklin + ko-trimoksazol + streptomisin verilmesi E. • Artrit gibi bir fokal osteoartiküler tutulum var ise. Altı hafta süre ile doksisiklin + rifampisin kombinasyonu C. bol terleme ile düşen ateş. Medikal tedavinin kesilerek hemen kapak replasmanı yapılması Özel durumlarda uygulanan bruselluz protokolleri: • Yedi yaştan küçükler rifampisin + ko-trimoksazol ile sağaltılır. • Gebelerde rifampisin 6 hafta ve ek olarak ko-trimoksazol (4-6 hafta) verilir. Cevap: B 30. • Gelişen nükslerde başlıca neden.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 13 Çoğunlukla çift taraflıdır. • Endokarditte tetrasiklin + streptomisin + ko-trimoksazol 6 hafta ve kapak replasmanı yapılır. Boğmaca ön tanısı ile takip edilmeye başlanan hastada aşağıdaki klinik ve laboratuvar bulgulardan hangisi bu tanıyı desteklemez? 13 . Yapılan laboratuvar tetkiklerinde lökosit sayısı 3400/mm3 (%75 mononükleer). Đki hafta süre ile doksisiklin + rifampisin kombinasyonu B. • Kronik olgularda klasik tedavi + immünmodülatörler (levamizol gibi) veya 4-6 hafta klasik tedaviye ek olarak 6 ay oksitetrasiklin verilebilir. nefes darlığı ve bacaklarında şişme yakınmaları ile yeniden başvuruyor. Artrit gibi fokal infeksiyon var ise tedavi 10 hafta gibi uzun tutulmalıdır. Yürüme. Örneğin. halsizlik. Lenfomonositoz belirgindir. Sonra doksisiklin + rifampisin kombinasyonu klinik tablo ve en önemlisi BOS düzelinceye kadar sürdürülür. renal tutulumda piyüri.50C. merdiven ve yokuş çıkma zorlukları vardır. kombine antimikrobiyal kullanımının gerekli olduğu bir hastalıktır. Altı hafta süre ile doksisiklin+ko-trimoksazol+streptomisin kombinasyonu Bruselloz. eritrosit sedimantasyon hızı 60 mm/saat. nabız 116/dakika olarak ölçülmüş. • Nörobrusellozda başlangıçta rifampisin + 3. aynı süre ile kullanılabilir.

hayvanların yünleri ile temas ettiğini ifade eden hastanın yapılan muayenesinde sağ el dorsalinde. pertussijen etkisi ile iki hafta süreli nezle ve düşük dereceli ateş ile başlar. çevresi eritemli. Afipia felis: Bir proteobakteridir. koltuk altında ağrılı şişlik ve yüksek ateş yakınmaları ile başvuruyor. glandüler (%10-25) ve her biri <%5 sıklıkla görülebilen orofarinjeal. 3x4 cm ebatlarında.DrTus. D. HACEK grubu B. Konvülsif ataklar E. Bu olguda kan kültürü sonuçları alınıncaya kadar aşağıdaki hangi gram negatif etkeni de içine alacak şekilde ampirik antibiyotik tedavisi başlanmalıdır? A. okülo-glandüler formlar ve inhalasyon bulaşı sonucunda veya diğer formlara sekonder olarak gelişebilen pnömonidir. Dil frenulumunda ülsere yara C. Bartonella henselae: Kedi tırmığı hastalığının kanıtlanmış. Kedi tırmığı hastalığının nadir bir etkeni olarak bilinir. Eritrosit sedimantasyon hızı normaldir. B. kedi gibi evcil hayvanların ağız florasında yer alır. genelde ellere bulaştığı için aksiller LAP gelişimi ve fistülleşme görülür. Akut süpüratif bir lenfadenittir. T lenfosit yüzey reseptörlerini kapatarak bunların lenfoid dokuya tutunmalarını önler. Yersinia pestis Francisella tularensis Afipia felis Bartonella henselae Pasteurella multocida Yersinia pestis: Veba etkenidir. Nedeni bilinmeyen ateş etiyolojisini araştırmak için yatırılan bir hastanın alınan anamnezinde üç yıldan beri damar içi uyuşturucu kullandığı öğreniliyor. kentöz öksürük dönemi bunu izler. en sık etkenidir. Aynı nedenlerle konjunktival kanamalar ve epistaksis de gözlenebilir. Cevap: C 32. Aşırı öğürme nedeniyle dil frenulumunda gelişen ülserler tipiktir. E. yüksek ateş (en sık semptom). Kan kültürleri alınan hastanın yapılan ekokardiyografik incelemesinde triküspit kapakta vejetasyonlar saptanıyor. Subfebril ateş varlığı B. Öksürük sonunda balgam çoğu zaman kusma ile çıkarılır. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Acinetobacter baumannii C. Ülseroglandüler şekilde. tifo benzeri (septik). Klebsiella pneumoniae 14 . Nötrofilik lökositoz D. En sık karşılaşılan klinik formu. fluktuasyon veren LAP saptanıyor. ülsere yara ve sağ aksiller bölgede. Normal sınırlarda bulunan eritrosit sedimantasyon hızı 14 Boğmaca. Francisella tularensis: Tularemi hastalığının etkenidir. sellülit. bol lökosit ile birlikte küçük gram negatif kokobasiller görülmesine rağmen koyun kanlı agar ve EMB agarda üreme olmuyor. Alt solunum yoluna biriken mukoid balgam çıkarılamaz. Hayvancılık yapan 49 yaşındaki bir erkek hasta sağ elinde yara. herhangi bir hayvan tarafından ısırılmadığını ancak. Cevap: B 33.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI A. lenfositik lökositoza neden olur. Fare pirelerinin ısırması sonucunda gelişen yüksek ateş ve süpüratif lenfadenit tablosudur. Diğerleri. Pertussijen. Kafa içi basıncı artışı nedeni ile beyin parankimi içine küçük kanamalar ve buna bağlı olarak da konvülsiyonlar görülür. Stenotrophomonas maltophilia D. Köpek. Dolaşımda hapis kalan çok sayıdaki T lenfosit. Tulareminin kuluçka süresi 2-10 gündür. Hayvanların insanları ısırması sonucunda yara infeksiyonlarına. ağrılı. Trakeal sitotoksin etkisi ile siliyer aktivite bozulur. Đki hafta ile iki ay arasında sürebilen. %75-80 ülsero-glandüler hastalık tablosudur. Lenf nodundan alınan materyalin Gram yöntemiyle yapılan boyamasında. C. Pasteurella multocida: Gram negatif kokobasillerdir. lenfadenit ve apselere yol açabilir. apse formasyonu. Alınan anamnezde.

Cevap: E 34. Kistik fibrozis tanısı ile izlenmekte olan 12 yaşındaki bir erkek çocuk. infeksiyon riskini daha da artırmaktadır. tobramisin. Bu hastada en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. glukozu fermente etmeyen. Fizik muayenede ense sertliği. B. Staphylococcus aureus. kronik dönemdeki akciğer infeksiyonu ataklarının başta gelen (%60) etkenidir. mezlosilin. glukozu fermente etmeyen. nefes darlığı ve kanlı balgam çıkarma yakınmaları ile getiriliyor. Staphylococcus aureus yer alır. Lomber ponksiyon ya da beyin cerrahisi operasyonlarından sonra meydana gelen akut bakteriyel menenjitlerde ilk planda düşünülmesi gereken etkendir. kuşak sefalosporin VEYA Karbapenemler kombine edilir. Telitromisin Pseudomonas aeruginosa.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI E. Seftriakson + klaritromisin D. %75 nötrofil olmak üzere 2. baş ağrısı ve kusma yakınmaları ortaya çıkıyor. Bir anti-pseudomonal penisilin (karbenisilin. Akciğer embolileri sıktır. Đntravenöz ilaç bağımlıları hariç tutulursa. E. Bu kolaylaştırıcı faktörlere ek olarak yapılan havuz pansumanları. Aztreonom E. Sefuroksim + klaritromisin C. gram negatif bir basildir. Kernig ve Brudzinski bulguları pozitif olarak saptanan hastaya lomber ponksiyon yapılıyor. Pseudomonas aeruginosa. D. gentamisin veya amikasin gibi bir aminoglikozid VE. Operasyondan üç gün sonra hastada ateş. hasarlı doğal kapak ve protez kapak endokarditlerinin çok büyük bir bölümünden gram pozitif koklar (stafilokok ve streptokoklar) sorumludur. CRP 96 mg/dL olarak saptanıyor ve çekilen akciğer grafisinde her iki akciğerde yaygın infiltrasyon ve atelektazik alanlar görülüyor. Piperasilin + tobramisin Pseudomonas aeruginosa. Bu hastada kullanılabilecek en uygun ampirik antibiyotik tedavisi seçeneği aşağıdakilerden hangisidir? A. Escherichia coli Listeria monocytogenes Neisseria meningitidis Klebsiella pneumoniae Pseudomonas aeruginosa B. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde lökosit sayısı 22. göğüs ağrısı. laktoz negatif. bu girişimlerin sıklıkla yapıldığı hastalar önemli risk gruplarını oluşturur. bu olgularda gelişen Pseudomonas aeruginosa infeksiyonunun sıklığını açıklamaktadır.000/mm3 (%80 nötrofil). zorunlu aerop. nabız 140/dakika. Pseudomonas aeruginosa 15 Pseudomonas aeruginosa. iki yaşından büyük kistik fibrozlu hastalarda. birçok antimikrobiyale karşı direnç mekanizmasını bir arada barındıran bir bakteridir. gram negatif. Duyarlılık testi sonuçlarının beklenemeyeceği durumlarda. yanık ve yara infeksiyonlarına yol açar. laktoz negatif. Sıklıkla bakteriyemi ve sepsis tabloları da mevcut patolojiye eşlik eder. Đkinci sırada. Bakteriyel endokarditlerin sadece %510’unda etken gram negatif (HACEK grubu) bakterilerdir. öksürük. kültürde ise gram negatif. Yanık yaralarının zaten ıslak ve nemli olması. hareketli basiller ürüyor.DrTus. dudaklar ve parmak uçları siyanotik görünümde saptanıyor ve her iki akciğerde yaygın ronküsler ve kaba inspiratuvar raller işitiliyor. eritrosit sedimantasyon hızı 60 mm/saat. hareketli basillerdir. BOS’tan yapılan Gram boyalı preparatın incelenmesinde gram negatif basiller görülüyor. bu olgulardan sorumlu en sık patojendir. Đntravenöz ilaç bağımlılarında görülen sağ kalp (triküspid) endokarditlerinin en sık ikinci etkenidir. ateş. C. Hastane ortamında yapılan invazif girişimlere bağlı olarak üriner. oksidaz pozitif. Cevap: D 35. Hastanın yapılan muayenesinde ateş 390C. solunum sayısı 26/dakika. oksidaz pozitif. 15 . piperasilin) VEYA Seftazidim ve seftriakson gibi anti-psödomonal 3. Yapılan üriner veya vasküler kateter uygulamalarında lokal defans mekanizmaları bozulacağından. sol kalp tutulumuna göre daha subakut seyreder. Herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan 40 yaşındaki bir erkek hasta spinal anestezi altında sol indirekt inguinal herni nedeni ile opere ediliyor. polar flajellası ile hareketli.400/mm3 lökosit saptanmıştır. Pseudomonas endokarditlerinde en sık tutulan kapak triküspid kapaktır.

Toprakta. Listeria monocytogenes gram pozitif bir kokobasildir. piyoverdin (floresan veren madde) ile ultraviyole ışığı altında sarı-yeşil renge. Bazı Pseudomonas türleri. Hergün yara pansumanı yapıldığı halde ameliyat sonrası beşinci günde cerrahi yarada açılma. E. E. Bu tablodan sorumlu olma olasılığı en fazla olan etken aşağıdakilerden hangisidir? A. D. Ekimlerin yapıldığı Mueller-Hinton agarda ürediğinde besiyeri rengini açık yeşil renge boyayan bu etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Bu hastada en olası bulaşma kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? A. gram negatif.DrTus. Cevap: A 37. Yapılan muayenede vital bulguları normal sınırlarda saptanan hastanın oftalmolojik muayenesinde keratit tanısı konuyor. C. Kültür sonucunda üreyen bakteri Stenotrophomonas maltophilia olarak bildiriliyor. kontakt lens temizleme solüsyonlarında yaşayabilir. gram negatif. Sulu ve nemli ortamları sevdiği için hastane koşullarında kolayca çoğalabilir. non-enzimatik bir proteindir. hareketsiz bakteriler izole ediliyor. bulanık görme ve bol miktarda cerahatli akıntı yakınmaları ile başvuruyor. C. çürümüş bitki ve çiçeklerde. Miyopi nedeni ile kontakt lens kullanan 23 yaşındaki bir kadın hasta sağ gözünde kızarıklık.sırada). beyaz küre sayısı: 22. 5. piyosiyanin pigmenti ile turkuaz-mavi renge. gram negatif bir basildir. Neisseria meningitidis ise gram negatif. oksidaz negatif. hareketli basillerdir. B. Pseudomonas aeruginosa Stenotrophomonas maltophilia Escherichia coli Acinetobacter baumannii Haemophilus influenzae Pseudomonas aeruginosa. Cevap: D 38. Kontakt lens kullanımı sonucunda gelişen bakteriyel keratitlerin ana nedenini oluşturur. üretildikleri besiyerlerini. Klebsiella pneumoniae için tek fark hareketsiz olmasıdır. Hastane infeksiyonu etkenidir (%10. yanma. Hekzaklorofen gibi bazı dezenfektan ve antiseptiklerde yaşayabilir. Atmış yaşındaki bir kadın hastaya bir üçüncü basamak sağlık kuruluşunun Genel Cerrahi servisinde taşlı kolesistit nedeni ile açık kolesistektomi uygulanıyor.Serebral infarkt nedeniyle ventilatör tedavisi altına alınan hastada. 5.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 16 Escherichia coli. Neonatal oftalmi. ventilatör gününde ateş yükseliyor. minimum beslenme gereksinimi olan bir bakteridir. nötrofili. hareketli. Nazal taşıyıcı olan sağlık çalışanları Ameliyatta kullanılan cerrahi setler Hastanenin havalandırma sistemi Kontamine dezenfektan solüsyonlar Hastanın nazal florası Pseudomonas aeruginosa. Karbonhidratları fermente etmez. oksidaz ve katalaz pozitif diplokoktur. Bunlardan piyosiyanin. eritem ve pürülan akıntı saptanmış ve yara kültürü alınıyor. endotrakeal tüpten yapılan aspirat kültüründe laktoz negatif. Pseudomonas aeruginosa B. Escherichia coli 16 . laktoz pozitif. B. piyorubin ile de kahverengi-kırmızı renge boyar. Bakteriyel keratitlerin en sık etkenidir. zorunlu aerop. glukozu fermente etmeyen. blefarit. glukozu fermente eden. yanık infeksiyonu ve yara bölgelerini. oksidaz negatif. musluk suyunda. Klebsiella pneumoniae C. Cevap: E 36. Pürülan akıntıdan alınan materyalin Gram boyamasında gram negatif basiller görülüyor. sadece oksidatif mekanizmalarla glukozu kullanır. D.000/mm3. başka bakterilerde bulunmadığından ayırt edicidir. konjunktivit ve orbital sellülite de neden olabilir.

periton diyalizi) veya tanı (lomber ponksiyon. sağlıklı bireylerde hastalığa yol açmaz. Hastanede. burun mukozasında eritem. atlarından birisinin hastalandığı için veteriner hekim tarafından tedavi edilmekte olduğu öğreniliyor. toprak ve çürümüş bitkilerde bulunan bir ortam bakterisidir. ekzantemler ve deri altında hamur kıvamında. sağ ön kolda cilt altında yumuşak kıvamlı kitle lezyonları ve sağ aksiller LAP görülüyor. Endotoksik bir hastalıktır. Ventilatör ve invazif monitörler gibi cansız hastane objelerinde kolonize olabilir. Klebsiella pneumoniae ve Escherichia coli ise fermentasyon yapabilen bakterilerdir. bir zoonoz olan ruam hastalığının etkenidir. B. püstüller gelişir. Pseudomonas aeruginosa Brucella abortus Yersinia pestis Burkholderia pseudomallei Burkholderia mallei Burkholderia mallei. mikro-çatlaklardan organizmaya girer. genel durum bozulur. Streptomisin. kızarıklık ve ağrı yakınmaları ile başvuruyor. Alınan anamnezde hayvancılıkla uğraştığı ve at yetiştirdiği. eşek gibi hayvanlara özgü bir bakteridir. Acinetobacter baumannii E. C.70C olarak ölçülüyor. Ellidört yaşındaki bir erkek hasta. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Genel olarak. Pnömoni (en sık). Yapılan muayenesinde ateş 38. Tanı kobay testleri ile konur. kloramfenikol. Pseudomonas aeruginosa ve Stenotrophomonas maltophilia’nın aksine hareketsiz. Bölgesel LAP vardır (akut ruam). Đlk lezyon daha çok burundadır. B. miyelografi) amacı ile yapılan girişimlerden sonra gelişen hastane infeksiyonlarının pek de nadir olmayan etkenlerindendir. D. Aşağıdakilerden hangisi kistik fibrozlu hastalarda ağır seyirli nekrotizan pnömoni etkenidir? A.DrTus. irinli ruam düğmecikleri oluşur. yaygın apselerle seyreder. menenjit ve üriner infeksiyonlara yol açabilir. Kronik form yavaş gidişli bir infeksiyondur. C. ateş. sağ ön kolunda şişlikler ve burnunun içinde şişme. ödem ve püstüler lezyonlar. Stenotrophomonas maltophilia Burkholderia pseudomallei Acinetobacter baumannii Burkholderia cepacia Burkholderia mallei Burkholderia cepacia: Su. Hasta hayvan salgıları ile temas eden ellerin deri ve mukozalara sürülmesi ile. Aerop ve non-fermentatif üreme özelliğindedir. tedavi (ventilatör. At. E. Cevap: E 40. Üç önemli non-fermentatif hastane infeksiyonu etkeninin ayırıcı özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. E. Sonra ateş artar. çevreden 17 . tetrasiklin kullanılır. kokobasil şeklinde ve oksidaz negatiftir. Non-fermentatif Önemli Bakterilerin Ayrımı Oksidaz Pseudomonas aeruginosa Stenotrophomonas maltophilia Acinetobacter baumannii Hareket + + - + - Cevap: D 39. endokardit. bakteriyemi. burun mukozası şişer. D. katır. Stenotrophomonas maltophilia 17 Acinetobacter baumannii. Hastane ortamında.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI D.

Klebsiella pneumoniae C. Serratia marcescens. oksidaz negatif. oksidaz pozitif. Bir üniversite hastanesinin yoğun bakım bölümünde kafa travması nedeni ile bir haftadan beri mekanik ventilasyon uygulanan bilinci kapalı bir hastada ateş yüksekliği nedeni ile yapılan tetkikler sonucunda ventilatöre bağlı pnömoni geliştiği saptanıyor. Pseudomonas aeruginosa B. menenjit. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir A. Toprakta. çürümüş bitki ve çiçeklerde. Đnfeksiyon spektrumu geniştir. hareketli. minimum enerji gereksinimi ile ıslak bırakılmış hastane zeminlerinde dahi uzun süre yaşamını sürdürebilen ve çoğul antimikrobiyal direnç özelliği ile hastane infeksiyonlarının gelişimine yol açan. hareketli bir bakteridir. Bu hastalarda izole edilen kökenler genellikle çoğul ilaç direnci sergilerler. Uzun süredir geniş spektrumlu antimikrobiyal sağaltım uygulanan. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi bu etkene yönelik tedavide uygun bir seçenek değildir? 18 . Acinetobacter baumannii Pseudomonas aeruginosa: Gram negatif. B. Pseudomonas aeruginosa Stenotrophomonas maltophilia Acinetobacter baumannii Klebsiella pneumoniae Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa: Gram negatif. progressif bir seyirle nekrotizan pnömoni ve bakteriyemi tablolarının gelişimine yol açar. Bakteriyemi. Stenotrophomonas maltophilia ve Acinetobacter baumannii oksidaz negatif gram negatif basillerdir. Bir haftadan beri devam eden ateş. Sulu ve nemli ortamları sevdiği için hastane koşullarında kolayca çoğalabilir. Hastaya yapılan sinüs ponksiyonu ile alınan materyalin kültürü sonucunda ise Moraxella catarrhalis izole ediliyor. fırsatçı hastane infeksiyonlarına yol açar. D. non-fermentatif bakteri aşağıdakilerden hangisidir? A. Stenotrophomonas maltophilia: Non-fermentatif. Cevap: A 43. non-fermentatif basildir. E. oksidaz negatif. Alınan balgam kültüründe ise gram negatif.DrTus. Birçok antimikrobiyale karşı direnç mekanizmasını bir arada barındıran bir bakteridir. musluk suyunda. non-fermentatif basildir. 2-3 epitel hücresi ve bol gram negatif basil görülüyor. Đnsan dış kulak yolu florasında yer alan. hareketli. Serratia marcescens D. yara ve üriner sistem infeksiyonlarına yol açabilir. terminal dönemdeki kistik fibrozlu olgularda. Transtrakeal aspirasyon yöntemi ile alınan balgam örneğinin Gram boyamasında her sahada 20-25 lökosit. pnömoni. gram negatif. hareketli. hareketsiz. Acinetobacter baumannii: Gram negatif. oksidaz pozitif. fırsatçı bir hastane infeksiyonu etkenidir. oksidaz negatif. kontakt lens temizleme solüsyonlarında yaşayabilir. oksidaz pozitif. Stenotrophomonas maltophilia E.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 18 hastalara. baş ağrısı ve burun tıkanıklığı yakınmaları ile başvuran 22 yaşındaki bir erkek hastanın yapılan muayenesi ve tetkikleri sonucunda akut maksiler sinüzit tanısı konuluyor. hareketli. kontrol altında tutulamamış. Cevap: D 41. hastalardan da diğer hastalara kolayca bulaştırılabilen. minimum beslenme gereksinimi olan nonfermentatif bir basildir. Tedavi ve korunmada gecikilmiş. Klebsiella pneumoniae. Özellikle kistik fibrozlu hastalar için önemli bir tehdittir. Kontamine dezenfektanlar aracılığı ile hastane epidemilerine neden olan nadir. Cevap: B 42. altta yatan ciddi hastalığı bulunan veya immünitesi zayıflamış hastalarda önemli. gün geçtikçe önemi daha çok kavranmaya başlamış bir etkendir. C. non-fermentatif basiller izole ediliyor.

trombositopeni. Farelerin insanları ısırması ile meydana gelen fare ısırığı hastalığının iki etkeninden biridir. Neoplazmı bulunan. Bakteriyel endokarditlerin %5-10’unda ise etken gram negatif (HACEK grubu) bakterilerdir: Haemophilus aphrophilus veya Haemophilus parainfluenza Actinobacillus actinomycetemcomitans Cardiobacterium hominis 19 . Bu olgudan alınmış olan seri kan kültürlerinde ilk üç gün içerisinde herhangi bir mikroorganizma izole edilemiyor. Yapılan tıbbi değerlendirmede. Bu nedenle bu türlerce oluşturulan infeksiyonlar penisilin-G. Aynı hasta bir hafta sonra ısırılma yerinde şişlik. Đnfeksiyon. Haemophilus aprophilus Đntravenöz ilaç bağımlıları hariç hasarlı doğal kapak ve protez kapak endokarditlerinin çok büyük bir bölümünden gram pozitif koklar (stafilokok ve streptokoklar) sorumludur. Sefaklor Sefuroksim Ampisilin + Sülbaktam Amoksisilin + Klavulanik asit Azitromisin 19 Moraxella catarrhalis. nötropenik olgularda kateter infeksiyonları. Corynebacterium jeikeum. Doğada. kok. kokobasil) özelliği gösteren bir basildir. fakültatif anaerop. hepatosplenomegali. Eikenella corrodens C. oksidaz pozitif. Atmışyedi yaşındaki erkek bir hastanın iki gün önce ateşi yükseliyor. Đnatçı bir infeksiyon sergiler. fare oral florasında bulunur. B. Streptobacillus moniliformis B. fusiform. Đnsan ve hayvan ısırıklarının ve yumruklaşma sonucu elde gelişen inatçı ve ciddi ezilme infeksiyonlarının önemli bir etkenidir. oksidaz pozitif. Corynebacterium jeikeum E. Cevap: D 44. kızarıklık ve ağrı geliştiğini ifade ederek yeniden başvuruyor. Enterococcus faecalis B. cilt florasında bulunan gram pozitif difteroid bir basildir. non-fermentatif. yaralanma veya ısırılmadan sonraki hafta içinde. genellikle diğer ağız içi bakteriler ve özellikle streptokoklarla mikst haldedir. çok şekillilik (basil. Akut otit ve sinüzitlerin güncel ampirik tedavisi. Fusobacterium nucleatum. normal insan oral florasında bulunan. C. nötrofilik lökositoz. ampisilin ve amoksisilin ile tedavi edilmemelidir. Fusobacterium nucleatum D. Bu hastada izole edilme olasılığı en fazla gram negatif bakteri aşağıdakilerden hangisidir? A.DrTus. genel durumu bozuluyor. mitral kapak atriyal yüzde vejetasyonlar görülüyor. insanın normal oral florasında bulunan gram negatif. %90-95 oranında beta laktamaz üreten bir bakteridir. amoksisilin+klavülanik asit (ilk tercih) veya sülbaktam+ampisilindir. Bunun dışında kalan antimikrobiyallere oldukça duyarlıdırlar. anaerop. Acil servise başvuran 35 yaşındaki bir erkek hasta darba uğradığını ve saldırgan tarafından sol ön kolundan ısırıldığını ifade ediyor. Hastaya gerekli girişimler yapıldıktan sonra metronidazol tedavisi verilerek evine gönderiliyor. gram negatif bir basildir. Streptobacillus moniliformis. Corynebacterium diphtheriae de gram pozitif difteroid bir basildir. non-fermentatif. Brucella melitensis E. Yapılan muayenede ısırılma yerinde sellülit geliştiği saptanıyor. Bu nedenle duyarlılık testi yapılmaksızın diğer antimikrobiyaller kullanılabilir. fakültatif anaerop küçük bir basildir. Corynebacterium diphtheriae Eikenella corrodens. yavaş bir seyir ile gelişmeye başlar. D.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI A. Yara yeri infeksiyonu. Cevap: A 45. gram negatif. fakültatif anaerop basil aşağıdakilerden hangisidir? A. mezokardiyak odakta sistolik üfürüm. pnömoni ve yara infeksiyonlarına neden olabilir. Haemophilus influenzae D. anemi. Pseudomonas aeruginosa C. E. Bu hastada bu tablodan sorumlu olma olasılığı en fazla olan.

non-fermentatif. fakültatif intrasellüler basil aşağıdakilerden hangisidir? A. kapsülsüz kökenleri ise erişkinlerde akut otit ve sinüzitlere neden olan bir bakteridir. sağ aksiller bölgede 2x3 cm boyutlarında LAP saptanıyor. Daha sonra kıvrımlar boyunca anüse doğru genişleyen. çürümüş bitki ve çiçeklerde. En önemli bulaşma yolu çiğ sütten yapılmış taze peynirdir. Đki aydan fazla (3 ay) bekletilen tuzlu teneke peynirinde.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI Eikenella corrodens Kingella kingae Cevap: E 20 46. Bölgesel LAP saptanıyor. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. minimum beslenme gereksinimi olan nonfermentatif bir basildir. aerop. Katalaz ve oksidaz pozitiftirler. Haemophilus influenzae: Gram yöntemi ile zor. Cevap: C 47. beklenen bir bulaş yolu değildir. oksidaz pozitif. Yaklaşık iki hafta önce evcil bir kedi tarafından sağ elinden ısırılan yedi yaşındaki bir kız çocuğu. bazen pleomorfik görünümlü bakterilerdir. Tereyağında 4 ay canlı kalabilirler. çoğu kökeni kapsüllü olan. Kapsüllü. basil ya da özellikle klinik örneklerde kokobasil şeklinde. E. Afipia felis D. en sık etkenidir. genital ülserlere yol açmaz. tulum. ısırılma yerinde kabarcıklar ve koltuk altında ağrılı şişlik gelişmesi nedeni ile getiriliyor. akut epiglottid gibi ciddi infeksiyonlara. Ortamdan bulaşarak hastane infeksiyonlarına neden olur.80C olarak ölçülmüş. hareketli. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde lökosit sayısı 14. küçük. Haemophilus influenzae hayvan ısırığı ile insana bulaşabilen bir bakteri değildir. Kapsüllü kökenleri (tip b) küçük çocuklarda (2 ay-6 yaş) menenjit. çok ağrılı genital ülserlere neden olur. musluk suyunda. hareketsiz. Ülserler ve granülomatöz dokudan alınan materyalin Giemsa boyası ile boyanan preparatlarının incelenmesi sonucunda nötrofil ve monositlerin sitoplazmaları içinde bipolar boyanan kokobasiller görülüyor. Tekrarlı ülserler iyileştikçe bölgede 20 . Toprakta. Bartonella henselae: Kedi tırmığı hastalığının kanıtlanmış. oksidaz pozitif. Haemophilus ducreyi. Bu hastada bu tabloya neden olabilen gram negatif. cinsel temas ile bulaşan granüloma inguinale (donovanyoz) hastalığının etkenidir.DrTus. fakültatif intrasellüler basil tanımlaması ile örtüşmektedir. Hastanın yapılan muayenesinde ateş 37. Pseudomonas aeruginosa B. Afipia felis: Proteobakteriler içinde yer alır. kolayca kanayan ülserler ortaya çıkar. Brucella melitensis: Hayvan etkenidir. kontakt lens temizleme solüsyonlarında yaşayabilir. Brucella melitensis E. Tanımlanan gram negatif. Hareketsiz. Genital bölgede önceleri küçük bir nodül ya da papül şeklinde başlar. Kasığında yara ve skrotumunda şişlik yakınmaları ile başvuran 32 yaşındaki erkek bir hastanın yapılan muayenesinde sağ inguinal bölgeden anüse doğru uzayan ağrısız kolay kanayan ülserler ve iyileşmiş ülserlere ait granülomatöz doku varlığı ile birlikte skrotumda ödem saptanıyor. eritrosit sedimantasyon hızı 43 mm/saat olarak saptanıyor. Önceleri riketsiyalar içinde değerlendirilen. Calymmatobacterium granulomatis. Bartonella henselae C. gramla boyanamayan bir bakteridir. gram negatif boyanan küçük basillerdir. aerop. Haemophilus cinsi bakterilerin hayvanlarda bulunan örneğin Haemophilus parasuis (domuz) ya da Haemophilus felis (kedi) gibi türleri de vardır. Kedi tırmığı hastalığının nadir bir etkeni olarak bilinir. B. non-fermentatif. mavi-menekşe renkte boyanır. daha önce bulunsa dahi canlı kalamazlar. D. Sulu ve nemli ortamları sevdiği için hastane koşullarında kolayca çoğalabilir. oksidaz pozitif. ağrısız. Neisseriae gonorrhoeae Haemophilus ducreyi Calymmatobacterium granulomatis Chlamydia trachomatis Treponema pallidum Neisseriae gonorrhoeae gram negatif diplokoktur ve gonokoksik üretrit etkenidir. Kuluçka süresi on günden üç aya kadar değişebilir.000/mm3 (%75 nötrofil). C. Hayvan ısırması. kaşar peyniri ve yoğurt ile bulaşmazlar. Haemophilus influenzae Pseudomonas aeruginosa: Gram negatif.

nötrofil.Gardnerella vaginalis E. Bunlar. Bölgesel LAP yoktur. Kokulu vajinal akıntı başlıca semptom olabilir. Sonuç olarak. monosit. Hastalık şankr ile başlar. dizüri ve disparoni nadirdir. Vajinozlarda ise yoktur. Treponema pallidum sifiliz etkenidir. Bunun nedeni. koyu vajinal akıntı yakınmaları ile başvuran hastadan alınan vajinal akıntı örneğine %10 KOH damlatılınca balık kokusunu andıran bir koku ortaya çıktığı görülüyor. Bakteriyel vajinit . ve Gardnerella vaginalis Bakteriyel vajinoz: Normalde vajinal florada yer alan. Ayrıca serbest olarak bulunan gram negatif. gümüşleme ile boyanabilirler ve çok kıvrımlı ipsi görünüm sergilerler. histiyosit ve plazmositlerin sitoplazmasında. ve Gardnerella vaginalis D. Vajinal sürüntüden yapılan boyamalarda. Bakteriyel vajinoz . ağrısız. bu tür infeksiyonlara vajinit değil. Ko-trimoksazol B. Granülomatöz lezyonlardan alınan materyalin Wright ya da Giemsa boyaları ile. Kaşıntı. Yukarıdaki laboratuvar bulgusu dikkate alınırsa hastanın tedavisinde kullanılabilecek en uygun antimikrobiyal aşağıdakilerden hangisidir? A. Bakteriyel vajinit . ya da nadirdir. Cevap: E 49. ortamdaki protein yapıları aminoasite dönüştürür. Tüm vajinal infeksiyonlar içinde en sık karşılaşılan tablodur. Ortam daha da alkali hal alır. deformitelere yol açan çok sayıda lezyon kalır. HIV infeksiyonu bulaşı için bir risk faktörü olduğuna inanılmaktadır. D-K serotipleri ile non-gonokoksik üretritlere. vajinit etkenlerinin aksine. Bakterilerin iki ucundaki şişliğe benzer bu görünümlere “Donovan cisimcikleri” adı verilir. Aminler bölgedeki pH’ı yükseltir ve Gardnerella vaginalis için rahat bir ortam oluşur. vajinitlerde mutlaka vajinal mukozada ödem ve eritem görülür. peptostreptokok. preparat incelenirken az sayıda lökosit ve özellikle Mobiluncus türlerinin ve ipucu hücrelerinin (yassı epitel hücresi üzerinde kümeleşmiş gram labil kokobasiller) görülmesi. bu bakterilerin vajinal mukozaya invazyon yapmaması ve sadece yüzeyel hücre destrüksiyonuna neden olmalarıdır. ancak sayıca artmaları halinde yardımlaşarak vajinada yüzeyel bir inflamasyona yol açan Gardnerella vaginalis. Bakteriyel vajinit . kıvrık basillerin varlığı saptanıyor. Mobiluncus. Bacteroides türleri gibi anaerop bakterilerin ve genital mikoplazmaların yol açtığı ortak tablo için kullanılır.Gardnerella vaginalis C. Sonuçta. Vajinal sekresyonda lökosit sayısı. Bu hastada en olası klinik tablo ve en olası etken aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Cevap: C 48. Bu arada ortam pH değişikliği nedeni ile laktobasiller azalır ve asidite daha da bozulur. Metronidazol 21 .DrTus. büyük LAP ile ortaya çıkan lenfogranuloma venereum’a neden olur. genişlemeye eğilimli olmayan ülserlerdir. laktobasiller azalmıştır. Olguların en az yarısı asemptomatiktir. Normal florada yer alan Gardnerella vaginalis. yenidoğan-infant pnömonilerine ve alt palpebral konjunktivitlere. vajinoz adı verilmiştir. bu hücrelerin içinde bipolar boyanan (çengelli iğne görünümünü anımsatan) 1-25 adet kokobasil görülür. tek. Doksisiklin D. Gardnerella vaginalis.2. Bu bakteriler arasında tipik bir kommensallik söz konusudur. B. ortamda Gardnerella vaginalis artmış ise. Lenf dolaşımı bozulduğu için lenfödem ve dış genital organ elefantiyazı görülebilir. aynı ortamda yaşamakta olan Bacteroides ve Mobiluncus türleri ve peptostreptokoklar gibi anaerop bakteriler ile işbirliğine girer. bakteriyel vajinozlar için oldukça değerli bulgulardır. sert kenarlı. Flukonazol C. Süt görünümünde. Đnfeksiyon bölgesindeki.Mobiluncus sp. yapışkan vajinal akıntı yakınması ile Jinekoloji polikliniğine başvuran 32 yaşındaki bir kadından alınan akıntı örneğinin Gram boyası ile yapılan preparatında az sayıda lökosit ile birlikte vajinal epitel hücreleri üzerine yapışmış çok sayıda gram negatif kokobasil görülyor. bir bakteriyel infeksiyonda beklenenden oldukça azdır. Chlamydia trachomatis.3 serotipleri ile de küçük ülserli. Klindamisin E. gümüşleme tekniği kullanılarak yapılan boyanması halinde. Bakteriyel vajinoz .Mobiluncus sp. anaeroplar ise bunlardan amin oluşturur. Disparoni ve beyaz renkli.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 21 ağrısız. Hangi etkenle gelişirse gelişsin. L1. vakuoller içinde ürerler. Lezyondaki bakteriler standart boyama yöntemleri ile değil.Mobiluncus sp. granülomatöz.

Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Neisseria gonorrhoeae B) Gardnerella vaginalis C) Staphylococcus aureus D) Clostridium difficile E) Mobiluncus sp. sağ dizinde şişlik. Haverhill = Sodoku + Artrit. Tekrarlı olgularda lokal probiyotik (laktobasil) kullanımı da etkin bulunmuştur. Cinsel ilişki sırasında vajinada yanma hissi ile polikliniğe başvuran 34 yaşındaki bir bayanın muayenesinde. tedavi edilmez ise birçok kereler tekrarlayabilir. Farelerin insanları ısırması ile meydana gelen fare ısırığı hastalığının iki etkeninden biridir. E. sonra şişlikte irinleşme ve ülserasyon ile birlikte bölgesel LAP. Gardnerella vaginalis: Bu sorunun çeldiricisidir. nadir laktobasiller. süt gibi. diğerlerine ek olarak ekstremite artritleri de görülür. lokal ve sistemik belirtilerle seyreden epidemik infeksiyonlara (Haverhill hastalığı) neden olabilir. aynı ortamda yaşamakta olan Bacteroides türleri. Mobiluncus türleri ve peptostreptokoklar gibi anaerop bakteriler ile işbirliği yapar. Clostridium difficile: Đnsan dahil memelilerin barsağında bulunan gram pozitif sporlu basillerdir. 4-5 nötrofilik lökosit ve çoğunlukla epitel hücrelerine yapışmış ve kümeler yapmış halde görülen gram pozitif ve negatif kokobasiller ile gram pozitif küçük. Bakteriyel vajinozların tedavisinde antianaerop özellikli ilaçlardan en çok metronidazol tercih edilir. Tedavi edilmemiş olgularda karşılaşılabilen en ciddi komplikasyon. bakteriyel vajinoz tablolarının gelişmesine neden olur. Balık kokusunda. Cinsel aktivite ile bulaşan infeksiyonlara neden olmaz. fare ısırığı hastalığının diğer bir etkenidir. hareketli bir vajinoz etkenidir. süt gibi vajinal akıntı. fakültatif anaerop. Gardnerella vaginalis gibi gram pozitif duvar yapılı. daha önceden kapak anomalisi bulunan hastalarda gelişen fatal infektif endokardittir. sol inguinal LAP ve sağ dizde artrit saptanıyor.: Zorunlu anaerop. Spiroketler içinde değerlendirilmesi daha doğrudur. kas ağrıları. Cevap: D 22 . Akıntının Gram yöntemi ile boyanmış preparatlarında epitel hücrelerine yapışmış bol miktarda gram negatif ya da labil kokobasiller görülür. yani ısırılmayı izleyen 10. Sodoku hastalığında yaygın cilt döküntüleri de görülebilir. Gram negatif diplokok şekillidir. yapışkan vajinal akıntı özeldir. virgülsü basiller belirleniyor. kıvrık görünümlü (curved). B. Sodoku hastalığı – Spirillum minus Sodoku hastalığı – Streptobacillus moniliformis Haverhill hastalığı – Spirillum minus Haverhill hastalığı – Streptobacillus moniliformis. D. kesin vajinoz tanısı koydurur. Haverhill hastalığında. Staphylococcus aureus: Cinsel aktivite ile bulaşan infeksiyonlarda adı geçmeyen kümeler halinde yaşayan gram pozitif koklardır. Özellikle sodoku. Bu hücrelere Clue cells (ipucu hücreleri) denir. Yukarıda tanımlanan tablo ve yol açan etkenle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. ağrı ve kas ağrıları yakınmaları ile başvuruyor. Cevap: D 50. Neisseria gonorrhoeae: Gonokoksik üretrit ve servisit etkenidir. lenfadenit ve lenfanjit gelişir. On gün önce bir fare tarafından sol ayak baş parmağından ısırıldığını ifade eden 30 yaşındaki bir erkek hasta yüksek ateş. günden sonra başlar.DrTus. Hastanın yapılan muayenesinde sol ayak baş parmağında ülsere yara. Cevap: E 51. kızarıklık. Varlığı. Ancak bir kolaylaştırıcı bakteri kolonizasyonu söz konusu ise bakteriyel vajinoz gelişimine katkıda bulunur. Tek ve yüksek dozda veya 5-7 günlük rutin dozda kullanılabilir. Mobiluncus sp. Normal vajinal florada bulunan ve gram labil boyanan kokobasillerdir. Neden olduğu fare ısırığı hastalığına Sodoku hastalığı adı verilmiştir. C.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 22 Normal florada yer alan Gardnerella vaginalis. Pontiac hastalığı – Streptobacillus moniliformis Streptobacillus moniliformis. Yüksek ateş. çok şekillilik özelliği gösteren bir basildir. ancak gram labil boyanan. ısırık yerinde kırmızı-kahverengi şişlik. akıntı yaymasında her sahada bol yassı epitel hücresi. Spirillum minor (minus da denir). Kemiricilerin ağız florası ile kirlenmiş besinlerle de bulaşabilir. Đki hastalık tablosunda da sistemik ve lokal belirtiler ısırık yarası iyileştikten sonra.

arteriyel tansiyon 110/70 mmHg. • Olguların yarıdan azında karın ağrısı. eritrosit sedimantasyon hızı 76 mm/saat. KOAH’lılarda akut alevlenmelerin üçüncü sıradaki etkenidir. yaygın. atipik pnömoni etkenleri arasında yer almakla birlikte. kusma ve sulu ishal gibi gastrointestinal sistem belirtileri tabloya eklenir. Chlamydia pneumoniae. oldukça ağır seyirli bir tipiklober pnömoniye kadar değişebilir. tipik pnömoni tablosu da sergileyebilir. Balgam incelemesinde bol nötrofil görülüyor. Đdrarda etkene ait antijen saptanması C. hastaların balgamının Gram yöntemi ile boyaması durumunda. Hastanın yapılan laboratuvar tetkiklerinde lökosit sayısı 15. C. B. nabız 120/dakika. Cerahatli balgama neden olmaz.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 23 52. mikroskopik hematüri. serumda LDH yüksekliği önemli özelliğidir. CRP: 96 mg/dL olarak saptanıyor ve rutin biyokimya tetkiklerinde hiponatremi (120 mEq/L) bulunuyor. öksürük. toplum nedenli pnömonilerin en sık etkenidir. herhangi bir bakterinin gösterilememesi önemli bir tanısal destektir. Ekstrapulmoner tutulumun nadir olduğu. Cevap: E 53. halsizlik. Streptococcus pneumoniae Chlamydia pneumoniae Moraxella catarrhalis Mycoplasma pneumoniae Legionella pneumophila Streptococcus pneumoniae. • Çoğunlukla balgam çıkarılmayan (non-prodüktif) kuru öksürük vardır. Yukarıda tanımlanan klinik ve laboratuvar bulgular dikkate alındığında akla getirilmesi gereken en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. bronşiyolit tablolarının söz konusu olduğu bir atipik pnömoni tablosundan. Moraxella catarrhalis gram negatif diplokoktur. Balgam örneğinin Gram boyamasında lökositlerle birlikte gram negatif kokobasillerin varlığı B. tipik pnömoni tablosuna neden olur. hipofosfatemi. az ya da çok sayıda nötrofil görülür. • Olguların %10’unda böbrek yetmezliği bulguları (proteinüri. anormal kan üre ve kreatinin değerleri vb. kas ağrıları. • Hiponatremi. Balgamda PCR ile etkenin saptanması E.500/mm3 (%90 nötrofil). solunum sayısı 18/dakika olarak saptanıyor ve sağ akciğer bazalinde inspiryum sonu ince raller işitiliyor. Aşağıdaki laboratuvar bulgularından hangisinin yukarıda tanımlanan olguda saptanması beklenmez? A. E. ciddi bir pnömoni tablosuna yol açar. alveolitle özel. Mart ayı sonunda. altta yatan ciddi bir hastalığı olan hücresel immünite yetmezlikli hastalarda alveolleri de etkileyerek genelde çift taraflı.) elde edilebilir. Gram yöntemiyle boyanmayan bir atipik pnömoni etkenidir. 46 yaşındaki bir erkek hasta yüksek ateş. • Nadir bazı olgularda hepatit. Özellikle hastanede yatan. Akciğer biyopsi örneğinde floresan antikor boyama yöntemi ile antijen saptanması D. miyokardit ve perikardit gibi kalp tutulumları görülebilir. cerahatli balgama neden olmayan bir atipik pnömoni etkenidir. bulantı. Başlıca klinik özellikler şunlardır: • Ateş genellikle 400C’a kadar yükselir. Hastanın çekilen PA akciğer grafisinde sağ alt lobda infiltrasyon ve sağ plevral efüzyon saptanıyor. Klinik yelpaze. baş ağrısı. Bununla birlikte. D.DrTus. Alınan anamnezde yaklaşık bir hafta önce iş toplantısı nedeni ile bir turistik otelde konakladığı öğrenilen hastanın yapılan muayenesinde ateş 390C. göğüs ağrısı ve sulu ishal yakınmaları ile acil servise başvuruyor. Su borularından veya havalandırma sistemlerinden bulaşır. Balgam örneğinin Charcoal Yeast Extract Agar besiyerine ekimi ile etkenin saptanması Lejyoner hastalığının tanında. Mycoplasma pneumoniae de klamidyalar gibi Gram yöntemiyle boyanmayan. Anlaşılabileceği gibi. Legionella pneumophila lejyoner hastalığının etkenidir. Balgamda bol nötrofilik lökosit ve gram pozitif diplokoklar görülürler. Cevap: A 23 .

akıntı ve idrar yaparken yanma hissi yakınmaları ile başvuruyor. Lober pnömoni kliniği veren bir hastanın bronkoalveoler lavaj yapılarak elde edilen solunum sekresyonunda her bir 100x mikroskop alanında ortalama 30 nötrofil görülüyor. E. Erkekte üretral akıntı. Başlıca belirtileri. Bu olgudan sorumlu olma olasılığı en fazla etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Neisseria gonorrhoeae – Fitz-Hugh-Curtis Sendromu D. Yirmibeş yaşındaki bir kadın hasta disparoni. Trichomonas vaginalis Neisseria gonorrhoeae Chlamydia trachomatis Haemophilus ducreyi Calymmatobacterium granulomatis Erkeklerde gonokok infeksiyonları: Olguların %95’inde görünür tablolara yol açtığı için erkeklerde infeksiyon daha sık tanımlanabilir. Örneğin pnömokoksik pnömonilerde kapsüllü gram pozitif diplokoklar.Fitz-Hugh-Curtis Sendromu 24 . düşünülmesi gereken en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 24 54. Standart besiyerlerine yapılan ekimlerde üreme olmuyor. dizüri ve sarı-yeşilimsi renkli vajinal akıntı yakınmaları ile başvuruyor ve trikomonas vajiniti tanısı ile ampirik olarak metronidazol tedavisine alınıyor. Cevap: D 55. Balgamın Gram yöntemi ile boyanmasında her bir 100X sahada >25 nötrofil ve sorumlu etkenler görülebilir. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde karaciğer transaminazları minimal yüksek olarak saptanın hastanın batın ultrasonografisi incelemesinde karaciğer çevresinde sıvı toplanması görülüyor. Yukarıda tanımlanan klinik bulgular dikkate alındığında. standart Gram yöntemi ile boyanmaz. Balgam pürülan. Ön üretrit ile başlar.DrTus. D. Aynı hasta bir hafta sonra ateş. penis başında kızarıklık. dizüri. Şu bilgiyi unutmayınız. B. Yirmiiki yaşındaki erkek hasta. hiperemi ve en önemlisi yeşilimsi-sarı üretral akıntıdır. Neisseria gonorrhoeae – Akut kolesistit C. Streptococcus pneumoniae D. Legionella pneumophila. kadında ise uterus serviksinden alınan sürüntü Gram ve Metilen Mavisi yöntemi ile boyanır. PA akciğer grafisinde bilateral alt lober tutulum görülüyor. Üretral akıntının Metilen Mavisi boyamasında. sağ üst kadranda karın ağrısı yakınmaları ile yeniden başvuruyor. Gram boyamada ise gram negatif diplokokların görülmesi tipiktir ve kesin tanı koydurur. Bu hastada en olası tanı ve en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Muayene sırasında glans peniste hiperemi ve sarı-yeşilimsi renkte üretral akıntı varlığı dikkati çekiyor. Lober pnömonilerde kanda da belirgin bir nötrofilik lökositoz vardır. glans ucunda kaşıntı. Oysa olgumuzda Gram yöntemi ile etken görülememiştir. yani lober pnömoni tablosudur. C. Semptomatik erkeklerde Gram boyamanın duyarlılık ve özgüllüğü >%95’dir. pas renginde ve çoğu zaman kanlıdır. Legionella pneumophila E. Hastadan alınan anamnezde iki gün önce bir hayat kadını ile cinsel temasta bulunduğu öğreniliyor. Bu yaklaşımın erken tanı değeri oldukça fazladır. Gram boyama ile herhangi bir mikroorganizma saptanamıyor. Chlamydia trachomatis . inguinal bölgede patolojik LAP saptanmıyor. Cevap: B 56. Coxiella burnetii B. Metilen Mavisi yöntemi ile boyanan akıntı yaymasında nötrofiller içerisinde ve bir miktar da dışarısında tipik diplokokların. Hastanın yapılan muayenesinde palpasyonla karaciğerde ağrı ve oskültasyonda karaciğer üzerinde frotman varlığı dikkati çekiyor. Chlamydia psittaci C. nötrofillerin içinde çok sayıda diplokok görülüyor. Neisseria gonorrhoeae – Pelvik inflamatuvar hastalık B. gram negatif basil pnömonilerinde ise gram negatif basiller belirlenir. Mycoplasma pneumoniae Balgamda fazla nötrofil görüldüğüne göre tablo alveolit. Yapılan muayenede vital bulgular normal sınırlarda saptanıyor.

B. katalaz ve oksidaz pozitif. ilk haftadan (5-12 gün) sonra meydana gelen konjunktivitlerde ise öncelikle klamidyal etkenler düşünülmelidir. katalaz ve oksidaz pozitif. D. arteriyel tansiyon 110/70 mmHg olarak ölçülen. diz (sık). Neisseria gonorrhoeae klamidyalar gibi. Diğer seçeneklerdeki bakterilerden Brucella türleri kokobasil. sol dizinde şişlik. nadiren de endokard (endokardit) ve meninksler (menenjit) tutulabilir. ağrı ve kızarıklık yakınmaları ile başvuruyor. E. C. dirsek eklemlerinde asimetrik septik monoartrit şeklindedir. C. Erkeklerde ise çok nadirdir. meningokokların septik artrite neden olması olasılığı çok düşüktür. Eklemden ponksiyonla alınan örneğin kültüründen gram negatif. Göz kapakları elle açıldığı zaman bol miktarda pürülan materyalin fışkırır tarzda dışarıya boşaldığı görülüyor. Bakteriyi sinovyal sıvıdan üretmek mümkündür. Gezici eklem ağrıları. Staphylococcus aureus Streptococcus agalactiae Neisseria meningitidis Haemophilus influenzae Neisseria gonorrhoeae Yenidoğan gonokok infeksiyonları: Anneden doğum sırasında yenidoğana bakteri bulaşı gerçekleşebilir. Metronidazole bağlı toksik hepatit 25 Tedavisiz kadınlarda %1-3 olasılıkla dissemine gonokok infeksiyonu (bakteriyemi) gelişebilir. 25 . Çoğu olguda yüksek ateş. maltozu fermente etmeyen diplokoklar izole edilmiş olduğu bildiriliyor. eklemlerde şişlik ve hiperemi görülür. Soru cümlesinde bunların ayrımında kullanabileceğimiz çok önemli veriler mevcuttur. Diğer etkenler de septik artrite neden olabilir. çoğunlukla göze damlatılan bu damlalara bağlıdır. Sol diz ekleminin ultrasonografik incelemesinde eklemde efüzyon varlığı görülüyor. her iki cinsten. Haemophilus influenzae ise basil-kokobasil morfolojisindedir. Sıklıkla eklemler (gonokoksik artrit).com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI E. göz kapaklarında şişlik ve cerahatli akıntı yakınmaları ile getiriliyor. Gonokoklar. ödem ve sıcaklık artışı saptanıyor. Hastada sarı-yeşilimsi renkli vajinal akıntı görünmesi nedeniyle seçim gonokoklar lehinde olmalıdır. glukozu fermente eden. tenosinovit ve peteşiyal ekstremite cildi döküntüleri ile başlar. Bu koruyucu yaklaşımın rutine girmesinden sonra oldukça nadir karşılaşılan bir klinik antitedir. Gonokoklarla karşılaştırıldığında. Cevap: C 57. Öncesinde herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan 34 yaşındaki bir kadın hasta. Hastanın yapılan muayenesinde ateş 380C. nabız 100/dakika. E. Yenidoğanlarda ilk birkaç (1-2) gün içinde gelişen konjunktivitlerde gonokoklar. olguda disseminasyonun kesin delili olarak kabul edilir. Tablo. Erkeklerde ise çok nadirdir. Çoğu olguda yüksek ateş. Đhmal edilirse sıklıkla körlüğe yol açan iki taraflı göz infeksiyonları (ophthalmia neonatarum) gelişir.DrTus. nadiren de endokard (endokardit) ve meninksler (menenjit) tutulabilir. lenfatik yayılımla perihepatite yol açabilir (Fitz-Hugh-Curtis sendromu). Korunma amacı ile doğumdan hemen sonra göze %1 AgNO3 veya eritromisinli damlalar damlatılır. Eklemden ponksiyonla alınan örneğin kültüründen gram negatif. B. glukozu fermente eden. Sıklıkla eklemler (gonokoksik artrit). el bileği. sol dizde eritem. D. el. Brucella melitensis Brucella abortus Neisseria meningitidis Neisseria gonorrhoeae Haemophilus influenzae Tedavisiz kadınlarda %1-3 olasılıkla dissemine gonokok infeksiyonu (bakteriyemi) gelişebilir. tenosinovit ve peteşiyal ekstremite cildi döküntüleri ile başlar. Yapılan muayenede göz kapaklarında eritem ve ödem saptanıyor. Yenidoğanların doğumdan sonraki ilk birkaç saat içinde gelişen konjunktivitleri. maltozu fermente etmeyen diplokoklar izole ediliyor. cinsel aktif (15-50 yaş arası) bireylerde görülen en sık septik artrit etkenidir. Cevap: D 58. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Artritin görülmesi. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Herhangi bir sağlık personelinin müdahalesi olmadan ev şartlarında doğduğu öğrenilen henüz iki günlük bir yenidoğan.

Ponksiyon sırasında BOS basıncının çok arttığı. Daha sonra tedavi. Aşağıdaki etkenlerden hangisi ile oluşturulan menenjitlerde bu olguda tanımlanan BOS bulguları elde edilemez? A. Kloramfenikol Seftriakson Ko-trimoksazol Eritromisin Ampisilin Verilen klinik özellikler olguda menenjit olabileceğini göstermektedir. Seftriakson Doksisiklin Metronidazol Seftriakson + Doksisiklin Ko-trimoksazol PBP değişimi ile de penisilin direnci Gonokoklar. Tedavide klamidyal etkenler de hedeflenir. sefuroksim aksetil. C. geliştirebilmektedirler. görünümünün ise bulanık olduğu saptanıyor. sonrasında 10-14 gün doksisiklin uygulanır. C. D. baş ağrısı. Semptomlar düzelinceye kadar seftriakson uygulanır.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI Cevap: E 26 59. B. bulantı ve kusma yakınmaları ile başvuran bir hastanın yapılan muayenesinde Kernig ve Brudzinski bulguları pozitif olarak saptanıyor ve lomber ponksiyon yapılıyor. şeker 22 mg/dL (normali 45-80 mg/dL). • PID’de tablo düzelinceye kadar sefoksitin + doksisiklin. Klinik veriler. meningokokların aksine penisilinaz üretebilirler. Hasta yakınlarından alınan anamnezde hastada penisiline karşı tip I aşırı duyarlılık reaksiyonu öyküsü saptanıyor. ciltte peteşiyal 26 . C. D. amoksisilin-klavülanik asit ya da kinolonlar ile yedi gün daha sürdürülür. Menenjit tedavisi genel olarak ampirik olarak yapılır. • Komplike olmamış gonore ve epididimitte seftriakson tek doz ve 7 gün doksisiklin kullanılır. B. BOS yayması ve lateks aglütinasyon testi sonucunda (gram negatif diplokok. E. Hastadan alınan üretral akıntı örneğinin Metilen Mavisi ile boyalı preparatı incelendiğinde bol lökosit ve lökosit stoplazmasında bulunan diplokoklar görülüyor. Listeria monocytogenes Escherichia coli Mycobacterium tuberculosis Neisseria meningitidis Streptococcus pneumoniae Aşağıdaki tabloya bakınız. Beş gün önce şüpheli cinsel temas öyküsü olan 26 yaşındaki bir erkek hastada son üç gündür devam eden üretral akıntı mevcuttur. D. E. B. renginin boz.DrTus. Hastadan alınan BOS örneğinin Gram boyalı preparatlarının incelenmesinde gram negatif diplokoklar görülüyor. Cevap: D 60. sonra tek başına 10-14 gün doksisiklin veya tek doz seftriakson. baş ağrısı. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Ateş. • Disseminasyona yol açan kökenler. Alınan BOS örneğinin analizi sonucu elde edilen diğer bulgular ise şunlardır: Protein 68 mg/dL (normali 15-45 mg/dL). bulantı. gövde ve ekstremitelerde peteşiyal döküntüler dikkati çekiyor. Cevap: C 61. E. kusma ve bilinç değişikliği yakınmaları nedeni ile getirilen bir hastanın yapılan muayenesinde Kernig ve Brudzinski bulguları pozitif olarak saptanıyor. penisiline diğer kökenlere göre daha duyarlıdırlar. hücre sayısı 2400/mm3 (tamamı nötrofil). Bu olguda kullanılabilecek alternatif antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir? A. Ateş.

protein 32 mg/dL (normali 15-45 mg/dL). BOS glukoz düzeyi düşük. glukoz 55 mg/dL (normali 45-80 mg/dL). hücre sayısının 3. D. BOS şekeri düşük. C.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 27 döküntüler) olgunun meningokoksik menenjit olduğu anlaşılmış ise ilk seçenek penisilin-G’dir. Ellidokuz yaşındaki bir erkek hasta ateş ve bilinç değişikliği nedeni ile acil servise getiriliyor. Đki gün boyunca 2x600 mg/gün rifampisin vermek. B. D. C. 2 kez. BOS proteininin 78 mg/dL olduğu görülüyor. Cevap: A 62.200/mm3 (tamamı mononükleer). B. görünümünün bulanık olduğu. BOS’ta nötrofiller ve mononükleer hücreler görülür.DrTus. D. kusma yakınmaları ile başvuran 25 yaşındaki bir kadın hastanın yapılan muayenesinde ense sertliği. Tek doz 1. 27 .600/mm3 (%90 nötrofil). renksiz. Bir doz A+C aşısı uygulamak. Ateş. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. B. Meningokoklara karşı temas öncesi korunmada kapsül aşıları kullanılır. Profilaksi gerekli değildir. E. renginin boz. C. E. proteini yüksektir. proteini miktarı ise çok yüksek olmalıdır. hücre 2. Temas sonrasında ise erişkinlere rifampisin 2 gün. Mycobacterium tuberculosis Cryptococcus neoformans Herpes simpleks virüs Treponema pallidum Lenfositik koriyomenenjit virüsü Mycobacterium tuberculosis kronik aseptik menenjit etkenidir. Bu hastada ampirik olarak başlanması gereken en uygun antibiyotik tedavisi aşağıdakilerden hangisidir? A. E. Kernig ve Brudzinski bulgularının pozitif saptanması nedeni ile lomber ponksiyon yapılıyor ve şu bulgular elde ediliyor: Basınç normal. görünüm normal. Alternatif kemoprofilaksi yaklaşımları ise tek doz oral siprofloksasin veya tek doz seftriakson injeksiyonudur.2 milyon ünite benzatin penisilin G uygulamak. baş ağrısı. Dört gün boyunca 600mg/gün rifampisin vermek. Cryptococcus neoformans menenjiti immün yetmezlik zemininde gelişir. BOS glukozunun 18 mg/dL. Penisilin allerjisi var ise kloramfenikol uygulanır. 2 kapsül (600 mg) verilir (222 formülü). Cevap: B 63. Lomber ponksiyon yapılan hastanın BOS basıncının arttığı. Sefotaksim + Ampisilin Seftriakson + Vankomisin Sefotaksim + Vankomisin + Ampisilin INH + Rifampisin Asiklovir Akut Pürülan Menenjitlerin Ampirik Tedavisi YAŞ 0-4 hafta 1-3 ay 3 ay-50 yaş > 50 yaş ĐLK SEÇENEK Ampisilin + Sefotaksim Ampisilin + Sefotaksim Sefotaksim veya Seftriakson + Vankomisin Sefotaksim veya Seftriakson + Ampisilin + Vankomisin ALTERNATĐF Ampisilin + Gentamisin Ampisilin + Vankomisin + Kloramfenikol Meropenem Meropenem + Ko-trimoksazol Cevap: C 64. Yukarıda tanımlanan olgu ile aynı evi paylaşan yetişkin aile bireylerinin korunması için uygulanabilecek en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A.

DrTus. uykuya eğilimli olma ve çift görme yakınmaları ile başvuruyor.abducens’dir. Lenfositik koriyomenenjit virüsü. Yirmidört yaşındaki bir erkek hasta. Lomber ponksiyonda BOS lökosit sayısının >1000/mm3 olması diğer viral menenjitlerden önemli bir farkıdır. Hastadan alınan BOS örneğinin incelenmesinde basıncın arttığı. Lomber ponksiyonda BOS lökosit sayısının >1000/mm3 olması diğer viral menenjitlerden önemli bir farkıdır. halsizlik gibi nonspesifik belirtiler varken. C. Tutulum daha çok pO2’nin yüksek olduğu beyin tabanındadır. Primer bakteriyemi sırasında ilk tutulan bölge beyin subkorteksidir. Ancak. glukozun 12 mg/dL (normali 45-80 mg/dL). bekletilen BOS’ta örümcek ağı görünümünde fibrin pıhtısı gelişir. görünümünü bulanık bulunuyor. son dönemde ise ciddi nörolojik belirtiler. ajitasyon. Beyin omurilik sıvısı yaymasında lökositler içinde gram negatif diplokoklar belirleniyor. baş ağrısı. En çok tutulan sinir. BOS şekeri düşük. koma ve nöbetler görülür. ense sertliği ve cildinde peteşiyal döküntüler bulunan 28 yaşındaki bir mahkuma menenjit ön tanısı ile lomber ponksiyon yapılıyor. Treponema pallidum sifiliz etkenidir. Buradaki nekroz SAA’ya açılınca inflamasyon burada da başlar. nadiren de aerosol yoldan bulaşır. Yapılan testlerde beyin omurilik sıvısı protein miktarı 210 mg/dL. Tersiyer sifilizin önemli bir klinik tablosu nörosifilizdir. kafa tabanında çıplak ve düz bir seyir izleyen N. şeker miktarını 18 mg/dL bulunuyor. bulantı. BOS profili tüberküloz menenjitteki gibidir. Retinada nadiren tüberkülom da görülebilir. lenfosit içerir. bulguları ve kafa çifti tutulumları. Neden olduğu klinik tablo tümüyle nörotoksinine bağlıdır. BOS profili tüberküloz menenjitteki gibidir. proteini miktarı ise çok yüksek olmalıdır. Tüberküloz menenjit. ateş. Bunlardan birisi de kronik aseptik menenjittir. davranış değişiklikleri. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. B. infekte kemirici idrarının ev içi eşyalarına bulaşması sonucunda genelde temas ile. hücre sayısının 350/mm3 (tümü mononükleer). Treponema pallidum sifiliz etkenidir. içe şaşılık görülür.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 28 Herpes simpleks virüsü menenjiti akut aseptik menenjittir. infekte kemirici idrarının ev içi eşyalarına bulaşması sonucunda genelde temas ile. esasen bir meningoensefalittir. Tüberküloz menenjitte BOS’a nekroz odaklarından bol miktarda protein debris dökülür. Beyin omurilik sıvısı basıncını çok artmış. Tersiyer sifilizin önemli bir klinik tablosu nörosifilizdir. Baskın belirtiler kafa çiftlerine aittir. Triptofan testi pozitiftir. protein düzeyi artmıştır. D. glukozu normal düzeydedir. Hastalığın ilk döneminde baş ağrısı. Bunlardan birisi de kronik aseptik menenjittir. ikinci dönemde letarji. proteinin 118 mg/dL (normali 15-45 mg/dL) olduğu görülüyor. Lenfositik koriyomenenjit virüsü. içe şaşılık) görülmez. Hidrosefali en sık komplikasyondur. rengini boz. tüberküloz menenjitte olduğu gibi özellikle beyin tabanı tutulum bulguları (ör. şuur bulanıklılığı. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Pnömokok menenjiti B) Kriptokok menenjiti C) Kandida menenjiti 28 . Cevap: D 66. Hastanın yapılan muayenesinde sağ gözde içe şaşılık olduğu görülüyor. Cryptococcus neoformans menenjiti immün yetmezlik zemininde gelişir. meninks irritasyon belirtileri. nadiren de aerosol yoldan bulaşır. BOS’ta nötrofiller ve mononükleer hücreler görülür. Mycobacterium tuberculosis kronik aseptik menenjit etkenidir. Pıhtıdan yapılan asidorezistan boyamada basil görme şansı daha fazladır. BOS renksiz ve berraktır. proteini yüksektir. Yüksek ateş. renginin ksantokromik olduğu. BOS glukoz düzeyi düşük. E. kusma. Cevap: E 65. Clostridium botulinum Treponema pallidum Lenfositik Koriyomenenjit Virüsü Mycobacterium tuberculosis Cryptococcus neoformans Clostridium botulinum menenjit gibi invazif infeksiyonlara neden olmaz.

nazal tampon yapılmışlarda. ALT: 115 U/L (normali 10-40 U/L). Hastalığın tanımlanmasında beş klinik kriter söz konusudur (CDC): Ateş (≥ 38. osteomiyelit. kreatinin 3 mg/dL (normali 0. Bunun dışında. diplokok.000/mm3. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde lökosit: 14. Ancak.40C. solunum sayısı 22/dakika olarak saptanıyor. bayılma ve vücudunda yaygın kızarıklık yakınmaları ile başvuruyor. Bu durumda sorumlu mikroorganizmanın morfolojik özellikleri tek dayanağımızı oluşturuyor: PnömokokGram pozitif diplokok KriptokokGram pozitif blastokonidya KandidaGram pozitif blastokonidya ve psödohifler Meningokok Gram negatif diplokok Grup B streptokokGram pozitif kok. Kültür sonucunda 29 . bunun bir pürülan menenjit olduğu anlaşılmaktadır. trombosit: 94. zincirler Cevap: D 67. dahil) Yaygın. influenza gibi çok çeşitli infeksiyonların zemininde her iki cinsiyetten hastalarda da (non-menstrual) gelişebilir. menstrual dönemdeki.9 0C) Hipotansiyon (baş dönmesi. Myoma uteri tanısı ile histerektomi uygulanan 46 yaşındaki bir hasta taburcu olduktan bir hafta sonra yüksek ateş. cilt ve cerrahi alan infeksiyonlarında (post-operatif). Epistaksis nedeni ile acil serviste anterior nazal tampon uygulanan 34 yaşındaki bir erkek hasta bir gün sonra ateş. kusma ve tüm vücudunda yaygın kırmızı döküntülerin ortaya çıkması yakınmaları ile tekrar başvuruyor. baş dönmesi. soruyu zorlaştırıyor. ampiyem. tüm seçeneklerin pürülan menenjitlerden oluşturulması.5-1. nabız 124/dakika. yaygın kas ağrıları. pnömoni. C. D. Kızıl Kızamık Meningokoksemi Salmonelloz Stafilokok toksik şok sendromu Stafilokok toksik şok sendromu (TSS) menstrual ya da non-menstrual nedenlere bağlı olabilir. arteriyel tansiyon 80/50mmHg. ishal Musküler: Şiddetli kas ağrısı Hepatik: Karaciğer fonksiyon bozukluğu Renal: Kanda üre ve kreatinin artışı Hematolojik: Trombositopeni nedenli ekimozlar Merkez sinir sistemi: Dizoryantasyon veya konfüzyon (bilinç sislenmesi) Mukozalar: Lokal kan akımı artışı nedeniyle göz. pürülan akıntı ve eritem varlığı dikkati çekmiş ve yara kültürü alınıyor. Menstrual TSS. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI D) Meningokok menenjiti E) Grup B streptokok menenjiti 29 Olguda verilen BOS bulgularından. günümüzde bu tipteki tamponlar artık kullanılmadığı için vajinal tampon nedenli olgu sayısı azalmıştır. ağız ve vajinada kırmızı renk artışı Cevap: E 68. BUN: 62 mg/dL (normali 15-40 mg/dL).5 mg/dL) olarak saptanıyor. süperabsorban (magnezyum bağlayan) vajinal tamponları kullanan kadınlarda görülmüştür. Hastanın yapılan muayenesinde ateş 39.DrTus. E. senkop vb.000/mm3 (%88 nötrofil). B. Ancak. Hastanın yapılan muayenesi sırasında insizyon yerinde açılma. kırmızı raş (güneş yanığı gibi eritematöz döküntü) Başlangıçtan 1-2 hafta sonra özellikle el ve ayak tabanlarında deskuamasyon Aşağıdakilerden üç ya da fazla organ/sistemde anormallik bulunması: Gastrointestinal: Kusma. konjuktivaların hiperemik görünümde olduğu ve yaygın eritematöz döküntü bulunduğu belirleniyor.

TSST-1 sentezini %90 baskılar.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI kanlı agarda beta hemoliz yapan.) ve nafsilin gibi bir antistafilokok penisilin tedavisinden oluşturulmalıdır. katalaz ve koagülaz pozitif. Metastatik organ tutulumu ≈ %90 olguda görülür. gram pozitif koklar izole ediliyor. diğerlerine göre daha iyi bir klinik seyir sergilerler. terleme ve halsizlik yakınmaları ile başvuran bir hastadan alınan anamnezde son iki yıldır damar içi ilaç kullandığı öğreniliyor. B. 30 Toksik şok tanısı ile gözlem altına alınan hastada başlanabilecek en uygun antibiyotik tedavisi seçeneği aşağıdakilerden hangisidir? A. Benzatin penisilin G Kristalize penisilin + Klindamisin Nafsilin + Klindamisin Eritromisin Metronidazol Stafilokok toksik şok sendromunun tedavisi. eritrosit sedimantasyon hızı 95 mm/saat olduğu görülmüş. her iki atriyo-ventriküler kapak da tutulmakla birlikte. D. Klindamisin. Özellikle IV ilaç bağımlılarında gelişimi önemlidir. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Buna ilk gün içinde klindamisin eklenmesi önerilir. Pseudomonas aeruginosa ikinci sıradadır. yapılan ultrasonografik incelemede sol diz ekleminde efüzyon saptanıyor. E. D. Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa Streptococcus viridans Staphylococcus epidermidis Streptococcus sanguis Yaşamı tehdit eden Staphylococcus aureus infeksiyonları arasında ilk sırayı bakteriyemi alır. Öncesinde herhangi bir sağlık sorunu olmayan 11 yaşındaki bir kız çocuğu. E. Son iki haftadır devam eden ateş. sorunlu sistemlerin desteklenmesi (üremide diyaliz. şişlik. B. Bunun dışında en çok mitral kapak tutulumu gözlenir. uygun ve enerjik sıvı repasmanı. E. triküspid (sağ kalp) tutulumu daha fazladır. sol dizinde kızarıklık. D. Sepsis gelişmiş ise mortalite yüksektir (%30). Bu olgularda etken çoğunlukla Staphylococcus aureus’dur. B.400/mm3 (%92 nötrofil). Yapılan ekokardiyografik incelemede triküspit kapakta vejetasyon saptanan hastada ilk düşünülmesi gereken etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Cevap: A 70.DrTus. Endokardit gelişmiş ise mortalitesi %50’dir. C. Bu durumda mortalite %3’ün altına indirilmiştir. kanamalar için kan ürünü transfüzyonu. Neisseria gonorrhoeae Haemophilus influenzae Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Escherichia coli Septik artritlerin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle olmalıdır: YenidoğanStreptococcus agalactiae 2 ay-6 yaşHaemophilus influenzae 6-18 yaşStaphylococcus aureus 18-50 yaşNeisseria gonorrhoeae 30 . C. Hastanın yapılan tetkiklerinde lökosit sayısı 24. ağrı yakınmaları ile getiriliyor. Bu risk grubundaki infeksiyonlar. Cevap: C 69. C. ARDS’de ventilatör tedavisi vb.

Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Đskemik inme nedeni ile 10 günden beri Nöroloji yoğun bakım servisinde mekanik ventilasyon uygulanan 55 yaşındaki bir erkek hastada ateş gelişmesi nedeni ile yapılan radyolojik incelemede sağ akciğerde infiltrasyonla 31 . vücudunda içi sıvı dolu kabarcıklar çıkması ve genel durum bozukluğu yakınmaları ile getiriliyor. C. Hızla büllöz karakter kazanarak tüm vücuda yayılırlar. Fronkül: Kıl folliküllerini aşan inflamasyondur. Oniki yaşındaki bir erkek çocukta son üç haftadır devam eden. D. Karbonkül: Daha çok nazal portörlerde görülür. Follikülit ve fronkülden farklı olarak ateş. Cevap: B 72. sağ bacak pretibial bölge distalinde kızarıklık. çekilen grafide ise sağ tibia metafizinde periosteal kalınlaşma ve yeni kemik oluşumu saptanıyor. D.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 50 yaş üzeriStaphylococcus aureus Cevap: D 31 71. Yenidoğan impetigolarının en sık etkenidir. Büllöz impetigo Toksik şok sendromu Ritter hastalığı Fronkül Karbonkül Haşlanmış deri sendromu (Ritter Hastalığı): Genellikle yenidoğanlarda ve infantlarda görülür. Pseudomonas aeruginosa. ekzotoksin nedeniyle oluştukları için. ölümün de en önemli nedenidir. Etken kapsüllü tiplerdir (Hib). E. haşlanmış deri sendromunun aksine. boyunda fazladır. Deri buruşuk görünümlüdür. C. Haemophilus influenzae Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa Salmonella typhi Neisseria gonorrhoeae Haemophilus influenzae oyun çocuğu (2 ay-6 yaş) septik artritlerinden ve osteomiyelitlerinden sorumludur. osteomiyelitlerden sorumlu bakterilerin ilk sırasındadır. Cevap: C 73. kolayca sıyrılır. Nikolsky bulgusu pozitif olarak saptanıyor. Diğeri ise Staphylococcus aureus’tur. bakteri bulunmaz. B. Staphylococcus aureus. Geniş bir bölgeyi ilgilendiren. B. Follikülit: Kıl follikülleri ile sınırlı inflamasyondur.DrTus. şişlik. Nikolsky belirtisi negatiftir ve bül kültüründen bakteri üretilebilir. Cildi hafifçe çekince dahi büller patlar. Yenidoğanlarda umbilikal korddan hematojen yayılım ile alt ekstremite osteomiyelitlerine neden olabilir. Bu olguda düşünülmesi gereken en olası tablo aşağıdakilerden hangisidir? A. Büllerde. Salmonella typhi ise orak hücreli anemisi olanlardaki osteomiyelitlerden sorumlu iki etkenden birisidir. Büllöz impetigoda. Ağız çevresinde hiperemi ve inflamasyon ile başlar. Kenarlarına basılırsa yer değiştirirler (Nikolsky belirtisi pozitiftir). Deskuame olurlar ve 7-10 günde iz bırakmadan iyileşirler. Đki aylık bir bebek. Hastanın yapılan tetkiklerinde lökosit sayısı 17. E. derin dokuları tutan cilt ve cilt altı doku infeksiyonudur. titreme gibi sistemik belirtiler de bulunur. eritrosit sedimantasyon hızı 74 mm/saat olduğu görülüyor. Erişkinlerde ise hematojen yayılım ile daha çok vertebral osteomiyelite neden olur. Sıklıkla bakteriyemi de gelişir. Lezyonlarda içi pürülan materyal ile dolu birçok sinüs vardır. ağrı yakınmaları mevcuttur. Büllerin içeriğinden alınan örneğin Gram boyası ile yapılan incelemesinde herhangi bir bakteriyel etken görülmüyor. Büllöz impetigo: Haşlanmış deri sendromunun lokalize formudur. Bebeğin yapılan muayenesinde tüm vücudunda yaygın büllöz lezyonlar görülüyor. Ciddi düzeyde sıvı ve elektrolit kaybı ile seyreder.000/mm3 (%82 nötrofil). hastanede yapılan girişimler veya büyük operasyonlar sonrasında görülen bir servikal osteomiyelit etkenidir.

Đnsanoğlu buna karşı glikopeptid yapılı antimikrobiyalleri bulmuşsa da. viral üst solunum yolu infeksiyonlarına sekonder olarak veya aspirasyon sonrasında pnömoni gelişebilir. Oksazolidinonlar (ör. Hastanın yapılan laboratuvar tetkiklerinde lökositoz. tüm beta laktamlı antibiyotiklere dirençli hale gelmiştir. Perinefritik apseler en sık asendan yolla gelişir. C. üşüme. B. B. E. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. perikardit. geçici olarak beta laktamaz inhibitörleri ile bulmuştur. son birkaç yıl içinde transpozon aracılı VanA tipi vankomisin ve teikoplanin direnci göstermeye başlamışlardır. Diyalizat sıvısının incelenmesinde lökosit sayısının 650/mm3 (tümü nötrofil) olduğu saptanmış ve Gram boyamasında gram pozitif koklar görülüyor. eritrosit sedimantasyon hızı artışı. Son bir yıldır sürekli ayaktan periton diyalizi uygulanan 54 yaşındaki bir kadın hasta ateş ve karın ağrısı yakınmaları ile geliyor. Akciğer apsesi. B. Đnsanoğlu. batından alınan diyalizatın görünümünün ise bulanık olduğu dikkati çekiyor. Đnsanoğlunun beta laktamlı antibiyotik atağına karşı ilkin beta laktamaz sentezlemeyi öğrenmişlerdir.coli’dir. Staphylococcus aureus Staphylococcus epidermidis Staphylococcus saprophyticus Enterococcus faecalis 32 . otit. MRSA). enterokoklar ile at başı yarışan. Dolayısıyla en sık etkeni E. menenjit (endokarditli olgularda sık). Amoksisilin + Tazobaktam Ampisilin + Sülbaktam Seftriakson Seftazidim Teikoplanin Staphylococcus aureus. Bronkoalveoler lavaj uygulanan hastadan alınan örneklerin kültürü sonucunda beta hemoliz yapan. Hastanın yapılan muayenesi sırasında kateter giriş yerinde eritem ve pürülan akıntı varlığı görülmüş. Ventilatör tedavisi sırasında gelişen hastane kaynaklı pnömonilerin Pseudomonas aeruginosa’dan sonraki en sık etkenidir. linezolid) yeni bir umutmuş gibi görünmektedir. Pnömoni. Streptococcus pneumoniae Escherichia coli Staphylococcus aureus Klebsiella pneumoniae Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus’un sistem ve organ infeksiyonları: Organlara yayılım çoğunlukla bir infeksiyon odağından bakteriyemi ya da komşuluk yoluyladır. D. Yapılan antibiyogramda etkenin oksasiline dirençli olduğu saptanıyor. bu son felaketten sonra hücre duvarı üzerine yoğunlaşmış olan ilgi alanını protein sentezi üzerine yöneltmiştir. Bu olguda kullanılabilecek en uygun antibiyotik seçeneği aşağıdakilerden hangisidir? A. D. osteomiyelit. Hematojen yayılım sonucu gelişen perinefritik apselerde ise Staphylococcus aureus sık izole edilen bir bakteridir. ampiyem ve pnömatosel ile komplike pnömonilerde akla gelmelidir. katalaz ve koagülaz pozitif gram pozitif koklar izole edilmiştir. sinüzit ve perinefritik apseye yol açabilir. sorunlu iki gram pozitif koktan biridir. Başta grip olmak üzere. Ancak çok geçmeden bakteri. ampiyem. E. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. D. Đnsanoğlu bunun çaresini. titreme ve bel ağrısı yakınmaları ile yeniden başvuruyor. alınan idrar kültüründe bakteri saptanmıyor. C. CRP yüksekliğine ek olarak ultrasonografik incelemede sağ böbrek çevresinde apse ile uyumlu sıvı toplanması saptanıyor. Cevap: C 75. Cevap: E 74. septik artrit.DrTus. Mevsimsel influenza salgını sırasında pnömoni gelişmesi nedeni ile hastaneye yatırılarak tedavi edilen 67 yaşındaki bir kadın hasta taburcu edildikten iki gün sonra ateş.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 32 birlikte pnömatosel oluşumu görülüyor. penisilin bağlayan proteinlerinde köklü değişimler yaparak (metisilin-oksasilin direnci. C.

D. novobiyosine duyarlı koklar izole ediliyor. Çok lümenlileri. C. tek lümenlilere oranla daha fazla manipülasyon ile takılır. Kateterden ve periferik venden alınan kan kültürlerinde gram pozitif. Anti-stafilokok penisilinlerle tedaviye iyi yanıt alınır. nefes darlığı ve çarpıntı yakınmaları ile başvuruyor. B.DrTus. Hastane kaynaklı kateter infeksiyonlarının en sık etkenleri gram pozitif bakterilerdir. çoğunlukla apatojendir. Devamlı ayaktan periton diyalizi uygulanan (devamlı periton kateteri bulunan) hastalarda gelişen peritonitlerde de en sık etken. daha sonra gelişmiş ise geç prostetik kapak endokarditleri adı verilir. E. koagülaz negatif. Staphylococcus epidermidis. Staphylococcus epidermidis Staphylococcus saprophyticus Staphylococcus aureus Streptococcus pyogenes Enterococcus faecium Tünelsiz santral venöz kateterler (ne yazık ki) en sık kullanılan santral kateterlerdir. kalp pili elektrotları ve ventriküloperitoneal şant nedeniyle gelişen infeksiyonlarda öncelikle akla gelmelidir. giriş bölgesini daha fazla travmatize eder ve böylece infeksiyon riski daha da artar. Cevap: B 76. kateter kaynaklı KDĐ açısından rutinde kullanılan en riskli kateter. E. subklaviyen vene göre yaklaşık 3 kat yüksektir. pansistolik ejeksiyon üfürümü saptanan hastanın yapılan ekokardiyografik muayenesinde prostetik kapağın yerinden oynamış olduğu görülüyor. Diğer yüksek riskli bir uygulama olan femoral kateterizasyona ise özel amaçlı kullanımlar dışında diğerleri kadar sık başvurulmamaktadır.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI E. Bu hastada alınan kan kültürlerinde izole edilmesi beklenen en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. ekzopolisakkarid) tabakası sayesinde plastik ve cam gibi yabancı yüzeylere kolayca yapışabilir. En dışındaki yapışıcı (slime. Enterococcus faecium 33 Staphylococcus epidermidis. Bununla birlikte. Kateter nedenli KDĐ’nin %90’ından (en sık) sorumludurlar. Staphylococcus epidermidis. katalaz pozitif. özellikle hastane ortamında ciddi infeksiyon tablolarına yol açabilir. Yatışının birinci haftasında ateşi yükselen hastanın yapılan muayenesinde kateter giriş yerinde eritem ve pürülan akıntı varlığı görülüyor. D. 3/6 şiddetinde. prostetik cihazlar. sol koltuk altına yayılan. Đntravenöz ya da kalıcı periton kateterleri. Yapılan muayenede mitral odakta. juguler santral venöz kateterdir. En sık etkenler. Staphylococcus epidermidis’dir. B. C. Staphylococcus aureus. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Romatizmal kapak hastalığı nedeni ile mitral prostetik kapak replasmanı yapılan 27 yaşındaki bir kadın hasta ameliyattan bir ay sonra yüksek ateş. Candida türleri ve enterokoklardır. Viridans streptokoklar Enterococcus faecium Staphylococcus aureus Enterococcus faecalis Staphylococcus epidermidis Prostetik kapak endokarditleri: Operasyondan sonraki 60 gün içinde gelişmiş ise bu olgulara erken. Đnternal juguler venden takılması halinde kolonizasyon ve infeksiyon riski. • Erken prostetik kapak endokarditleri (<2 ay): Staphylococcus epidermidis (%35) Staphylococcus aureus (%17) • Geç prostetik kapak endokarditleri (>2 ay) Staphylococcus epidermidis (%26) Viridans streptokoklar (%25) (>12 ayda en sık etken) Cevap: E 77. kateter 33 . Bu tabloya yol açan kökenler hastane dışı bakteriler olduğu için metisilin direnci nadirdir. Kısaca. Vücudunun %27’sinde ikinci dereceden alev yanığı bulunması nedeni ile yanık ünitesinde yatan bir hastaya juguler kateter takılıyor.

com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI kaynaklı infeksiyonlardan en sık izole edilen patojendir. C. novobiyosine dirençli olması ve anaerobik üreme özelliği bulunmaması ile diğer stafilokoklardan ayırt edilir. D. B. bulantı ve kusma yakınmaları ile getiriliyor. Sekiz yaşındaki bir kız çocuğu. Staphylococcus epidermidis Ureaplasma urealyticum Staphylococcus aureus Streptococcus pyogenes Staphylococcus saprophyticus Staphylococcus saprophyticus. Stafilokoklar Arasındaki Fark S. Hastanın yapılan muayenesinde vital bulguları normal sınırlarda bulunuyor. çok şiddetli olmayan boğaz ağrısı. D. saprophyticus Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Cevap: A 78. sık idrara çıkma yakınmaları ile başvuruyor. Đdrar mikroskopisinde her alanda 20-25 lökosit ve bol bakteri görülen hastanın idrarından yapılan Gram boyalı preparatın incelenmesinde 100x büyütmede her alanda 1-2 adet gram pozitif kok görülüyor.aureus Koagülaz pozitifliği Mannitolü parçalama Protein-A içerme Kanlı agarda β hemoliz Novobiyosine duyarlılık Fakültatif anaerop üreyebilme Evet Evet Evet Evet Evet Evet S. özellikle de balayı sistitlerinin Escherichia coli’den (%80) sonraki ikinci etkenidir (%5-15).DrTus. 34 Olgumuzda sorumlu etken olarak gram pozitif. novobiyosine duyarlı koklar bildirilmiştir. B. Epstein-Barr virüsü Corynebacterium diphtheriae Adenovirüs Streptococcus pyogenes Mycoplasma pneumoniae 34 . C. koagülaz negatif. yüksek ateş. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. E. Yirmidört yaşındaki yeni evli bir kadın hasta idrar yaparken yanma hissi. E. katalaz pozitif. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. ön servikal zincirde birkaç tane tek tek LAP saptanıyor. farinkste hiperemi. Yapılan muayenede ateş 400C. Genç kadınların komplike olmayan akut üriner sistem infeksiyonlarının. Bulaşta cinsel temasın başlıca neden olduğu gösterilmiştir. tonsillalar üzerinde nokta tarzında eksudalar ve yumuşak damakta peteşiler görülmüş.epidermidis Hayır Hayır Hayır Hayır Evet Evet S. Cevap: E 79. nabız 130/dakika olarak ölçülüyor.

HSV). Streptokokların yol açtığı tablolar arasında da en sık karşılaşılan infeksiyon hastalığı. sol ayak dorsalinde ise sınırları belirsiz. yanık. C ve G grubu streptokoklar başlıca etkenlerdir. Đki yaşın altındaki çocuklarda çok nadirdir. Đnfeksiyon sonrasında AGN toksik komplikasyonu gelişebilir. Lokal ağrı. Tüm yaş grupları arasında en çok 515 yaşlarda görülür. tek tek anterior servikal LAP görülür. Piyodermi çoğunlukla yüz ve ekstremitelerde görülür. C ve G grubundaki streptokoklar. Travma. sol yanağında üzeri sarımsı. Genelde bir farenjit sonrasında yüzde gelişir. bir adet servikal LAP saptanıyor. Yara. şişlik. streptokoksik farenjit için çok güçlü bir destekçidir. Lezyonlar ağrısız ve kaşıntılıdır. C. Çocuklarda ve yaşlılarda fazladır. yanık gibi cildin bütünlüğünü bozan bir patolojiye sekonder olarak görülebileceği gibi. benzer de Staphylococcus aureus (ikinci sıklıkla) tarafından oluşturulur. arta kalanı Mycoplasma pneumoniae ve nadiren de Corynebacterium diphtheriae’ye aittir.DrTus. Ateşin çok yüksek olması. %10-15’i Streptococcus pyogenes’e (en sık bakteriyel etken).50C ateş vardır. boğaz ağrısı ve >38. farenjittir. Piyodermilerde ASO negatif bulunur. Beş yaşındaki bir erkek çocuk. direkt kontakt veya sinek-böcek sokması ile de gelişebilir. Erizipel Ektima gangrenosum Sellülit Fronkül Đmpetigo Erizipel: Genelde A. Baş. nadiren C ve G grubu streptokoklarca oluşturulur. Cevap: E 81. Piyodermi (bulaşıcı impetigo): Daha çok 2-5 yaş grubunda. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Yapılan muayenede sol ayak parmak aralarında tinea pedis lezyonları. bu yaş grubundaki farenjitler büyük çoğunlukla viraldir (parainfluenza virüsü. Streptokoksik farenjit. Yüksek ateş ve genel infeksiyon belirtileri vardır. platal peteşi ve ağrılı. ciltten kabarık akut bir sellülit ve eşlik eden lenfanjit tablosudur. Cevap: D 80. Küçük çocuklarda bu gibi tipik bir tablodan başka bulantı. Lokal bir travma ya da cilt bütünlüğünü bozan başka nedenlerle bakterinin cilde girdiği kabul edilmektedir. aniden başlar. Yüzeysel dokuları tutan. kıl folliküllerini aşmış inflamasyondur. E. Ektima gangrenosum: Pseudomonas aeruginosa nedenli nekrotik cilt lezyonlarıdır. eritem ve yüksek ateş vardır. RSV. Sellülit: Genellikle A. Bazı olgularda lenfanjit ve bakteriyemi de tabloya katılabilir. Piyodermiye yol açan A grubu kökenleri. injeksiyon yapılması gibi cildin bütünlüğünü bozan nedenlerle gelişen cilt ve cilt altı dokularının akut inflamasyonudur. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A. bal renginde krutla kaplı piyodermi görülmüş. Erizipel 35 . A. Sonra lezyonlar patlayarak bal rengi krutlarla kaplanır. Lezyon deriden kabarık ve keskin sınırlı olmaması ile erizipelden ayırt edilebilir. Sellülit B. D. Yirmiiki yaşındaki bir erkek hasta sol ayak üzerinde kızarıklık ve ağrı yakınmaları ile başvuruyor. tonsillada noktavi eksüdalar. yaz aylarında görülür. Farinks hiperemisi. Bazen derin ülserler oluşabilir (ektima). nefritojenik kökenler olan M49 ve M57’dir.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 35 Streptokoksik farenjit: Tüm farenjitlerin %80’i virüslere. Önce veziküller gelişir. Bölgesel lenfadenit ile seyredebilir. Fronkül: Staphylococcus aureus nedeniyle gelişen. ciltle aynı seviyede. eritemli bir alan görülüyor. B. 2-4 günlük kuluçka süresinin ardından. Hastanın yapılan muayenesinde ateşinin olmadığı görülüyor. yüzünde çıkan yaralar nedeni ile getiriliyor. kusma gibi gastrointestinal semptomlar ağırlıklı olarak sergilenebilir. kırmızı.

Bazı olgularda lenfanjit ve bakteriyemi de tabloya katılabilir. büllöz lezyonlar ve nekrotik alanlar geliştiği görülüyor. Yapılan muayenede orofarinkste hiperemi. Yara. ciltten kabarık akut bir sellülit ve eşlik eden lenfanjit tablosudur. ağrı ile birlikte ateş. direkt kontakt veya sinek-böcek sokması ile de gelişebilir. Bazı olgularda lenfanjit ve bakteriyemi de tabloya katılabilir. yanık gibi cildin bütünlüğünü bozan bir patolojiye sekonder olarak görülebileceği gibi. Lokal ağrı. halsizlik yakınmaları ile başvuruyor. Ulcus molle – Haemophilus ducreyi B. şişlik. Ektima gangrenosum: Pseudomonas aeruginosa nedenli nekrotik cilt lezyonlarıdır. Travma. Ektima gangrenosum: Pseudomonas aeruginosa nedenli nekrotik cilt lezyonlarıdır. Yüzeysel dokuları tutan. direkt kontakt veya sinek-böcek sokması ile de gelişebilir. tonsillalarda hipertrofi ve nokta şeklinde eksuda odakları ile birlikte sol yanakta sınırları belirgin. Sellülit – Streptococcus pyogenes. A. A. Erizipel – A grubu beta hemolitik streptokok Piyodermi (impetigo contagiosa): Daha çok 2-5 yaş grubunda. Lokal bir travma ya da cilt bütünlüğünü bozan başka nedenlerle bakterinin cilde girdiği kabul edilmektedir. ciltten kabarık akut bir sellülit ve eşlik eden lenfanjit tablosudur. Impetigo contagiosa – Staphylococcus aureus. C ve G grubundaki streptokoklar. Hastadan alınan anamnezde üç gün önce yakınmalarının boğaz ağrısı ve ateş şeklinde başladığı ve daha sonra yanağındaki ağrılı kızarıklığın ortaya çıktığı öğreniliyor. Karbonkül 36 Sellülit: Genellikle A. Erizipel: Genelde A. Yetmişiki yaşındaki bir kadın hasta sol yanağında kızarıklık. titreme. E. kırmızı. Lezyon deriden kabarık ve keskin sınırlı olmaması ile erizipelden ayırt edilebilir. skrotum ve kasıklarında ağrılı yara yakınmaları ile başvuruyor. Ectima gangrenosum – Pseudomonas aeruginosa. Piyodermi (bulaşıcı impetigo): Daha çok 2-5 yaş grubunda. baş dönmesi. Granuloma inguinale – Calymmatobacterium granulomatis 36 . yanık. yaz aylarında görülür. arteriyel tansiyon 85/50 mmHg olarak ölçülüyor. Lokal ağrı. C.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI C. nadiren C ve G grubu streptokoklarca oluşturulur. Genelde bir farenjit sonrasında yüzde gelişir. Travma. C ve G grubu streptokoklar başlıca etkenlerdir. Yara. nabız 126/dakika.DrTus. Sellülit: Genellikle A. eritem ve yüksek ateş vardır. Lokal bir travma ya da cilt bütünlüğünü bozan başka nedenlerle bakterinin cilde girdiği kabul edilmektedir. yanık. eritem ve yüksek ateş vardır. üşüme. nadiren C ve G grubu streptokoklarca oluşturulur. C ve G grubundaki streptokoklar. injeksiyon yapılması gibi cildin bütünlüğünü bozan nedenlerle gelişen cilt ve cilt altı dokularının akut inflamasyonudur. injeksiyon yapılması gibi cildin bütünlüğünü bozan nedenlerle gelişen cilt ve cilt altı dokularının akut inflamasyonudur. Bu hastada en olası klinik tablo ve en olası etken aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Karbonkül: Staphylococcus aureus nedeniyle ortaya çıkan ciddi cilt ve cilt altı infeksiyonudur. Cevap: A 82. C ve G grubu streptokoklar başlıca etkenlerdir. D. Bu hastada tanımlanan lezyon ve en sık rastlanan etkeni aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Ektima gangrenosum E. Đmpetigo D. şişlik. skrotum. perine ve pubik bölgede cildin mavimsi bir renk aldığı. Erizipel: Genelde A. Cevap: E 83. B. Yüzeysel dokuları tutan. Genelde bir farenjit sonrasında yüzde gelişir. kırmızı. Lezyon deriden kabarık ve keskin sınırlı olmaması ile erizipelden ayırt edilebilir. benzer de Staphylococcus aureus (ikinci sıklıkla) tarafından oluşturulur. yanık gibi cildin bütünlüğünü bozan bir patolojiye sekonder olarak görülebileceği gibi. ciltten kabarık eritemli alan görülüyor. Yapılan muayenede ateş 38. Impetigo contagiosa – Streptococcus pyogenes. benzer de Staphylococcus aureus (ikinci sıklıkla) tarafından oluşturulur. Yüksek ateş ve genel infeksiyon belirtileri vardır. yaz aylarında görülür.60C. Atmışdört yaşındaki tip II diyabeti olan bir erkek hasta ateş.

diyabet. C. Streptococcus pyogenes ve/veya Staphylococcus aureus gibi aerop bakteriler (tip II) veya aerop bakterilerle birlikte Bacteroides fragilis gibi anaerop bakterilerce (tip I) oluşturulan mikst infeksiyonlardır. Dört yaşındaki bir kız çocuğu. Ulcus molle. Streptococcus pyogenes B grubu streptokok C grubu streptokok G grubu streptokok Staphylococcus aureus Piyodermi (impetigo contagiosa): Daha çok 2-5 yaş grubunda. granuloma inguinale ve lenfogranuloma venereum gibi genital ülserler ise böyle bir gangrenle karıştırılamayacak kadar sınırlı ve yüzeyel lezyonlardır. Fournier gangreni – Streptococcus pyogenes E. veziküler lezyonlar içeren pyodermi görülüyor. Hastanın yapılan muayenesinde eklem fleksor yüzlerinde daha koyu. direkt kontakt veya sinek-böcek sokması ile de gelişebilir. E. Etiyolojisinde ana rolü Streptococcus pyogenes oynar. perine ve perianal bölge nekrozlarıyla seyreden bir gangren tablosudur. Meleney ülseri – Streptococcus pyogenes D. peptokok) mikst bakteriyel bir infeksiyondur. hastane gangreni. B. E. Meleney ülseri. Yara. Özetle nekrotizan fasiitler. Yoğun skrotal ödem. peptostreptokok. B grubu streptokoklar ise yenidoğanlarda bakteriyemi. Hastanın yapılan nörolojik muayenesi sonucunda tanımlanan hareketlerin koreiform hareketler olduğu saptanıyor. uzun süreli steroid kullanımı. sepsis ve menenjitlere. B. sol ön kolunda yara ve vücudunda yaygın kızarıklık yakınmaları ile getiriliyor. yaygın formdur. yanık gibi cildin bütünlüğünü bozan bir patolojiye sekonder olarak görülebileceği gibi. Nekrotizan fasiit (hemolitik streptokoksik gangren. Lenfogranuloma venereum – Chlamydia trachomatis 37 Fournier gangreni (skrotumun nekrotizan fasiiti): Özellikle yaşlı erkeklerde görülür. Büllöz ya da nekrotik lezyon sergilemezler. bal rengi krutla kaplı. Bu olgunun tanısının konulabilmesi açısından aşağıdakilerden hangi seçenek en doğrudur? A. D. Bu tablo için başlıca kolaylaştırıcı risk faktörleri. ASO titresi yüksekliği şarttır Karditi de bulunmalıdır Artriti de bulunmalıdır Subkutan nodülleri de bulunmalıdır Başka bulgu gerekli değildir Akut romatizmal ateşin tanısında şu kriterler aranır: Geçirilmiş bir streptokok infeksiyonu delili: Boğaz kültürü veya hızlı streptokok antijen testi pozitifliği ve/veya ASO 37 . Cevap: D 84. Aerop (Streptococcus pyogenes. Escherichia coli) ve non-klostridyal anaerop (Bacteroides fragilis. Aşağıdaki etkenlerden hangisi yukarıda tanımlanan tablodan sorumlu olamaz? A. Onbir yaşındaki bir kız çocuğu nedensiz ağlama atakları. akut dermal gangren. ellerinde ve kollarında uyanıkken ortaya çıkan amaçsız yılankavi hareketler nedeniyle getiriliyor. D. ağız çevresinde daha az olmak üzere yaygın eritematöz döküntü ve sol ön kolda sarımsı.DrTus. C ve G grubu streptokoklar başlıca etkenlerdir. C. Cevap: B 85. enterokok. dikkat bozukluğu. yaz aylarında görülür. A. ateş. maligniteler. nekrotizan sinerjistik sellülit): Genital bölge ile sınırlı kalmayan.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI C. obezite ve siroz olarak tanımlanmıştır. lohusalarda ise puerperal infeksyonlara neden olurlar. alkolizm.

geçirgenliğini artırırlar.3. Ampirik antibiyotik tedavisi başlanmalı. sonradan üzerinde sarı renkli kabuk gelişen bir yara çıktığı ve herhangi bir tedavi görmediği. Đnsan hücresi membranındaki kolesterole bağlanarak membrana penetre olurlar. Cevap: C 38 . Geçirilmiş infeksiyon delilidir. iki minör Jones kriterinin varlığı aranır. boğaz kültürünün antibiyogram sonucuna göre antibiyotik tedavisi düzenlenmelidir E. Đdrar mikroskopisinde eritrosit silendirlerinin varlığı D. EKG’de uzamış PR aralığı. kas ve eklem ağrıları yakınmaları ile polikliniğe başvuruyor. Hasta ailesinden alınan anamnezde yaklaşık üç hafta önce çocuğun yanağında. Anti-DNaz B pozitifliği B. Organizmada kendine karşı anti-Streptolizin-O antikoru (ASO) oluşur. cilt infeksiyonlarında ASO pozitifleşmez. Yalnızca semptomatik tedavi verilerek on gün sonra kontrole çağrılmalıdır C. Direnç söz konusu değildir.000 U) veya 10 gün süreli oral penisilin-V ile yapılır. Cevap: B 87. Yapılan muayenesinde ateş 400C. > 27 kg için 1. Yirmi yaşındaki bir erkek hasta aynı gün içinde aniden başlayan yüksek ateş. G streptokoklarda bulunur. Böbrek biyopsisinde diffüz proliferatif glomerulonefrit saptanması Streptolizin-O: Kuvvetli immünojendir. Streptokoksilerde ilk seçenek her zaman penisilinlerdir. beyaz kript apselerinin varlığı dikkat çekiyor. Farenjitlerde tedavi. sedimantasyonda yükseklik).DrTus.200. Sydenham koresi (1-8 ay sonra gelişir. Sekiz yaşındaki bir erkek çocuk sabahları kalktığında göz kapakları ile el ve ayaklarında ileri derecede şişme ve idrarının koyu renkli çıkması yakınmaları ile getiriliyor. kardit (ikisi de 3 hafta sonra gelişir). Farenjit gelişiminden itibaren <9 gün içinde antimikrobiyal tedavi uygulanması. Kanlı agardaki derin hemolizden sorumludur. Hızla antibiyotik tedavisine başlanmalıdır B. subkütan nodüller. Boğaz kültürü sonucu ile dokuz gün içinde antibiyotik tedavisine başlanmalıdır D. orofarinks hiperemik. ya tek doz benzatin penisilin-G (27 kg vücut ağırlığına kadar 6. Đdrarda protein varlığı E. Kültür alınması gerekli değildir. ASO titresi yüksekliği C. Cevap: E 86. nabız 140/dakika olarak ölçülmüş. Minör kriterler: Klinik olarak artralji ve ateş. son üç aydır herhangi bir üst solunum yolu infeksiyonu geçirmediği öğreniliyor. varlığı halinde ASO pozitifliği veya başka bir majör/minör kriter aranmaz). Allerji varsa eritromisin uygun diğer bir seçenektir. C. eritema marjinatum. boğaz ağrısı. tonsillalar hipertrofik olarak görülmüş ve tonsilla yüzeylerinde küçük.3. akut romatizmal ateş gelişimini önler. Grup A. Ampirik antibiyotik tedavisine başlanıp 10 gün devam edilmelidir. laboratuvar olarak akut faz protein pozitifliği (C reaktif protein pozitifliği. Aşağıdaki laboratuvar bulgularından hangisi glomerulonefrit” varlığını desteklemez? yukarıda tanımlanan olguda “poststreptokoksik akut A. • Đki majör veya • Bir majör. Streptokok infeksiyonlarında genel tedavi ilkeleri: Pnömokok ve enterokokların dışında kalan tüm streptokoklar penisiline oldukça duyarlıdır.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI yüksekliği ve ek olarak. Bu hastada en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A. 38 Majör kriterler: Poliartrit. Tedaviye alınıp alınmamanın akut glomerülonefrit gelişimi üzerine herhangi bir etkisi gösterilememiştir. Cilt lipidleri Streptolizin-O hemolizinlerini inaktive ettiklerinden.

ayı arasında gelişir. • Geç başlangıçlı infeksiyon: Yaşamın 1. Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes Streptococcus agalactiae Enterococcus faecalis Enterococcus faecium Yenidoğanlarda tanımlanan tabloya grup B streptokoklar ve daha nadir olarak enterokoklar neden olabilmektedir. Farenjitlerde tedavi. Aşağıdakilerden hangisi bu hastada kullanılabilecek en uygun tedavi seçeneğidir? A.3. katalaz negatif. E. haftası – 3. Yüksek ateş. dar beta hemoliz zonu oluşturan diplokoklar. dar beta hemoliz zonu oluşturan diplokoklar izole ediliyor. Yenidoğan menenjitli erken başlangıçlı infeksiyonlardan en sık izole edilen serotip. Kan kültürlerinde izole edilmiş olan gram pozitif. 39 . Yenidoğanlarda Grup B streptokok infeksiyonları: • Erken başlangıçlı infeksiyon: Yaşamın ilk 20 saat-5 günü içinde gelişir. Cevap: D 89.200. C. erken infeksiyonda da olduğu gibi serotip III’tür. > 27 kg için 1. Farenjit gelişiminden itibaren <9 gün içinde antimikrobiyal tedavi uygulanması. Üç hafta boyunca haftada bir kez 1.3.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 39 88.2 milyon ünite benzatin penisilin G ĐM yoldan verilmesi yeterlidir. B. C.DrTus. B. Mortalitesi fazladır. boğaz ağrısı yakınmaları ile polikliniğe başvuran 18 yaşındaki bir kadın hastadan alınan boğaz kültüründe “A grubu beta hemolitik streptokok” izole edildiği bildiriliyor. akut romatizmal ateş gelişimini önler. serotip III’tür. Erken membran rüptürü nedeni ile 35 haftalık olarak doğan bir bebekte doğumdan 48 saat sonra hipotermi saptanıyor. D. Antibiyogram sonucuna göre karar verilmelidir. Prokain penisilin 2x800 bin ünite ĐM yoldan beş gün kullanılmalı sonrada tek doz benzatin penisilin G 1. katalaz negatif. grup B streptokokları desteklemektedir. osteomiyelit ve artrit bu döneme ait infeksiyon tablolarıdır. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği’nde yatmakta olan paraplejik bir hastaya mesane disfonksiyonu nedeni ile Foley sonda konuluyor. Yukarıda tanımlanan klinik ve laboratuvar bulgular dikkate alındığında ilk düşünülmesi gereken etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Cevap: C 90.5 NaCl içeren besiyerlerinde üreyebilen diplokoklar izole ediliyor. Bakteriyemi (en sık).2 milyon ünite ĐM yoldan verilmelidir. Bakteriyemi ile seyreden menenjit (en sık). Bu nedenle alınan idrar kültüründe gram pozitif. Mortalitesi erken başlangıçlı infeksiyona göre hayli düşüktür. Sepsis ön tanısı ile kan kültürleri alınıyor ve kültürlerde gram pozitif. Prokain penisilin 2x800 bin ünite ĐM yoldan beş gün kullanılmalıdır. ya tek doz benzatin penisilin-G (27 kg vücut ağırlığına kadar 6. E. Sondanın konulmasından beş gün sonra hastada ateş yüksekliği saptanıyor. Tek doz 1. pnömoni ve menenjit görülür.2 milyon ünite benzatin penisilin G ĐM yoldan verilmelidir. alfa hemoliz yapan. D. katalaz negatif. En sık izole edilen serotip. %6.000 U) veya 10 gün süreli oral penisilin-V ile yapılır.

villöz adenom. • Enterokoklar (Enterococcus faecalis. D. D. genital. B. Streptococcus pyogenes gibi PYR testi pozitiftir. C. E. 40 . Enterokoklara karşı hiçbir antimikrobiyal ile bakterisidal etki sağlanamaz. Barsak. peridivertikülit zemininde kana karışarak infektif endokarditlerin gelişimine neden olur. Enterokoklar şekil olarak pnömokoklara benzer. Klinik izolatların büyük çoğunluğu Enterococcus faecalis’tir. Sefalosporinlere ve antistafilokok penisilinlere doğal dirençlidirler. Sistoskopi sonrasında ateş yüksekliği saptanan bir hastanın yapılan tetkikleri sonucunda infektif endokardit saptanıyor ve alınan kan kültürlerinde Enterococcus faecalis izole ediliyor. B. oral florasında yer alırlar. Üriner infeksiyonlar. Aşağıdaki antibiyotik seçeneklerinden hangisinin bu hastada kullanılması uygun değildir? A. hastane kaynaklıdır. • Non-enterokoklar (Streptococcus bovis): Aynı zamanda bir viridans streptokok olarak da değerlendirilir.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. enterokoklar ve nonenterokoklar olarak iki başlıkta incelenir. Safra varlığında eskulini hidrolize ederler. özellikler kolon kanseri (kanda belirlenmesi tümör belirteci olarak kabul edilebilir). Enterococcus faecium): %6. E. Polimikrobiyal bakteriyemilerde de en sık karşılaşılan gram pozitif patojendir. Cevap: A 91. ürkütücü antibiyotik direnç paternleri ile mortalitesi yüksek hastane infeksiyonlarına neden olurlar.DrTus. enterokokların en sık sorumlu olduğu hastalık grubudur. Đnsan normal barsak.5 NaCl’li ortamda üreyebilmeleri ile nonenterokoklardan (Streptococcus bovis) ayırt edilirler. C. Ampisilin+Sülbaktam Seftriakson Amikasin Teikoplanin Vankomisin Enterokoklar. Enterococcus faecalis Streptococcus pneumoniae Streptococcus bovis Streptococcus agalactiae Staphylococcus saprophyticus 40 Grup D streptokoklar.

Beta laktamaz üretebildikleri için. Son bir haftadır devam eden ateş. Dışkıda gizli kan aranması Streptococcus bovis: Barsak. titreme yakınmaları nedeni ile takip edilmekte olan 76 yaşındaki bir erkek hastadan alınan kan kültürlerinde Streptococcus bovis izole ediliyor. Paranazal sinüslerin tomografik incelemesi D. Cevap: B 92. Transözafajiyal ekokardiyografi B. kilo kaybı. Bronkoalveolar lavaj sıvısının sitopatolojik incelemesi C. peridivertikülit zemininde kana karışarak infektif endokarditlerin gelişimine neden olur. yukarıdaki seçeneklerin beta laktamaz inhibitörlü preparatları tercih edilmelidir. Cevap: E 93. özellikler kolon kanseri (kanda belirlenmesi tümör belirteci olarak kabul edilebilir). Çift kontrastlı baryumlu kolon grafisi E. Ateş. halsizlik yakınmaları ile başvuran 23 yaşındaki bir kadın hastanın 41 . villöz adenom. üşüme. Đnfeksiyonların tedavisinde ampisilin veya ureidopenisilinler yine de ilk tercih olmalıdır.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI SEFALOSPORĐNLERE DĐRENÇLĐ BAKTERĐLER Legionella pneumophila Enterococcus faecalis Listeria monocytogenes 41 Aminoglikozidler.DrTus. Daha dirençli olgularda karbapenemler kullanılabilir. Kan kültürlerinde izole edilmesi halinde gastrointestinal sistemin öncelikle dışkıda gizli kan aranması ve sonrasında da görüntüleme yöntemleri ile irdelenmesi gereklidir. ancak bir beta laktamlı antimikrobiyal veya vankomisin ile birlikte kullanıldıklarında etkili olabilir. Bu hastada bakteriyeminin en olası kaynağını bulmak için ilk aşamada istenebilecek laboratuvar tetkiki aşağıdakilerden hangisidir? A. Allerjik ya da dirençli olgularda vankomisin veya teikoplanin oldukça etkili bir seçenektir.

Ağız içi girişimler. Moraxella catarrhalis D. Mycoplasma pneumoniae B. Hasarlı doğal kalp kapağı endokarditlerinde en sık etkenlerdir. pnömoni ve menenjit gibi septik komplikasyonlar. Hastanın yapılan otoskopik muayenesinde sol kulak zarında eritem ve kabarıklık saptanıyor. mikotik anevrizmalar. splinter hemoraji. Streptococcus mutans. Streptococcus pneumoniae Neden olduğu hastalıkların başında sıklık sırasına göre otitis media (%30). kapsülsüz kökenler) ve Moraxella catarrhalis’dir. Yapılan muayenesinde göz dibinde Roth lekeleri. peteşiler ve Janeway lezyonları gibi cilt bulguları sıktır (%20-50). Haemophilus influenzae (tiplendirilmemiş. Streptococcus mitior (mitis) ve Streptococcus anginosus dekstran yapısındaki glikokaliksleri ile. Staphylococcus epidermidis C.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 42 alınan anamnezinde çocukluğunda sık farenjit geçirdiği için tonsillektomi ameliyatı olduğu ve üç ay önce de bir dişinin çekildiği öğreniliyor. Haemophilus ducreyi E. Yaklaşık bir hafta önce üst solunum yolu infeksiyonu geçirdiğini ifade eden 18 yaşındaki bir erkek hasta sol kulağında şiddetli ağrı yakınması ile başvuruyor. Bu hastadan alınan kan kültürlerinde izole edilmesi en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. endokartta önceki inflamasyon nedeni ile gelişmiş olan sikatris dokusuna yapışırlar. paranazal sinüzit (%10-15) ve kafa tabanı kırığı nedenli menenjitler (%10) gelmektedir. pnömoniler (%25). Her iki klinik antite için diğer sık etkenler. Osler nodülleri. Endokarditte gelişen klinik tablo. Streptococcus sanguis E.DrTus. 42 . diş çekimi gibi flora bakterilerini kana karıştırıcı hazırlayıcı faktörler söz konusudur. Ancak. çomak parmak ve retinada Roth lekeleri diğer bulgulardır. Endokardit geliştirirler. sıklık sırası ile. Bu hastanın ampirik tedavisinde öncelikle gözönüne alınması gereken en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Splenomegali (%20-55). etken ne olursa olsun en sık görülen belirti (çoğunlukla remittant) ateştir (%80-90). Pseudomonas aeruginosa C. Remittant ateşten sonra elde edilen en sık bulgu ise kalpte üfürüm duyulmasıdır (%85). Cevap: D 94. Otitis media ve sinüzit olgularının en sık etkenidir. Streptococcus pyogenes Streptococcus sanguis (en sık). Enterococcus faecalis D. hastalıktan sorumlu mikroorganizmaya bağlı olarak çeşitlilik gösterir. el tırnaklarının altında splinter hemorajiler ve mitral odakta 2/4 şiddetinde diyastolik üfürüm saptanıyor. Staphylococcus aureus B.

nabız 130/dakika. ateş. Streptococcus pneumoniae Salmonella typhi Pseudomonas aeruginosa Mycoplasma pneumoniae Klebsiella pneumoniae En sık toplumdan edinilmiş pnömoni etkenidir. baş ağrısı ve bilinç değişikliği yakınmaları ile getiriliyor. Cevap: A 96. Çekilen akciğer grafisinde sol akciğer alt lobda konsolidasyon görülen hastanın balgam ve kan kültürlerinde üremesi en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A.DrTus. C. D. C. siroz. pnömokok pnömonisi. Yakınlarından alınan anamnezde üç yıl önce düşmeye bağlı kafa travması nedeni ile hastanede yattığı ve burnundan su geldiği. sonrasında ise iki kez menenjit geçirdiği ifade edilen 34 yaşındaki bir erkek hasta. meningokoksik menenjit. kemik iliği alıcıları ve HIV infeksiyonlular. E. D. Orak hücreli anemi tanısı ile takip edilmekte olan 14 yaşındaki bir kız çocuğu yüksek ateş. kooperasyon kurulamamış. bilinç letarjik olarak değerlendiriliyor. Hastanın yapılan muayenesinde ateş 38. splenektomi. Orak hücreli anemisi olan çocuklarda infeksiyon riski normal popülasyona göre 100 kat daha fazladır. B. solunum sayısı 24/dakika olarak ölçülüyor. Multipl miyelom. Göğüs yan ağrısı çoğu olguda mevcuttur. Herpes labialis’in yandaş infeksiyon olarak görüldüğü en sık dört hastalık. anti-pnömokok immünitedeki defekt nedeniyle pnömokok infeksiyonlarına sağlıklı popülasyona göre daha duyarlıdırlar. Göz dibi muayenesinde papil stazı saptanan hastaya lomber ponksiyon yapılmıyor. Hodgkin hastalığı. orak hücreli anemi. herpes labialis lezyonu görülen hastanın sol akciğer bazalinde kaba inspiratuvar rallerin varlığı saptanıyor. Cevap: E 95. böbrek yetmezliği. B. lenfoma. Otitis media. Bu hastada en uygun aşağıdaki seçeneklerden hangisinin ampirik olarak başlanması en uygundur? A. nefrotik sendrom.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 43 Viral üst solunum yolu infeksiyonları. sıtma ve gram negatif sepsistir (başta Escherichia coli). tümörler gibi mekanik veya allerjik nedenlerle üst solunum yolu anatomisi ve siliyer aktivitesinde meydana gelebilen değişiklikler kolaylaştırıcı faktörlerdir. anatomik yatkınlık nedeni ile daha çok 2-5 yaş grubu çocuklarda görülür. ense sertliği ve Brudzinski bulguları pozitif olarak saptanıyor.70C olarak ölçülüyor. Nazofarinks florasında bulunan veya eklenen pnömokokların aspire edilmesi. Hastanın yapılan muayenesinde ateş 390C. Kristalize penisilin G + Gentamisin Sefotaksim Seftriakson Ampisilin + Sülbaktam Seftriakson + Vankomisin 43 . pnömoninin en önemli nedenidir. E. Ani bir başlangıç ve çoğu zaman tek bir titreme atağı ile yükselen ateş tipiktir. göğüs ağrısı ve nefes darlığı yakınmaları ile getiriliyor.

Đlk iki etkene sefotaksim ya da seftriakson etkiliyse de Listeria monocytogenes. Prostat hipertrofisine sekonder piyelonefrit tanısı ile yatarak tedavi gören 67 yaşındaki erkek bir hastanın.DrTus. Yapılan fizik bakı sonucunda menenjit ön tanısı konuyor. üriner sonda takıldıktan üç gün sonra ateşi yükseliyor. hepatosplenomegali. Vankomisin A) I+III B) I+II+IV C) Yalnızca II D) I+III+IV E) II+III Đleri yaş menenjitlerinde önde gelen etkenler Streptococcus pneumoniaelar. Đmipenem III. Beyin omurilik sıvısından yapılan mikrobiyolojik boyamalarda herhangi bir mikroorganizma belirlenemiyor.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 44 YAŞ 0-4 hafta 1-3 ay ĐLK SEÇENEK Ampisilin + Sefotaksim Ampisilin + Sefotaksim ALTERNATĐF Ampisilin + Gentamisin Ampisilin + Vankomisin + Kloramfenikol 3 ay-50 yaş Sefotaksim veya Seftriakson + Vankomisin Meropenem > 50 yaş Sefotaksim veya Seftriakson + Ampisilin + Vankomisin Meropenem + Ko-trimoksazol Cevap: E 97. genel durum bozuluyor. Altmışbeş yaşındaki bir hasta. Ampisilin II. Sefotaksim IV. akut olarak gelişen yüksek ateş. Yapılan tıbbi değerlendirmede. Enterococcus faecalis 44 . nötrofilik lökositoz. anemi. Bu nedenle tedavide mutlaka bu üç etkenin de gözetilmesi gereklidir. Bu nedenle hastayı riske etmemek için tedaviye vankomisin de eklenmelidir. mezokardiyak odakta sistolik üfürüm. mitral kapak atriyal yüzde vejetasyonlar görülüyor. Bu olguda acil olarak başlanması gereken en uygun ampirik antibiyotik rejimi aşağıda verilenlerden hangisi olmalıdır? I. Son yıllarda pömokoklar arasında PBP değişimi ile edinilen beta laktam direnci saptanmaya başlanmıştır. hiçbir sefalosporine duyarlı değildir. trombositopeni. Cevap: D 98. şiddetli baş ağrısı ve ajitasyon tablosu ile acil servise başvuruyor. Hastaya yapılan lomber ponksiyon sonucunda akut pürülan menenjit tanısı konuyor. gram negatif basiller ve Listeria monocytogenes’dir. Bu nedenle ampirik tedavide mutlaka ampisilin de bulunmalıdır. Bu olgunun alınmış olan seri kan kültürlerinde izole edilmesi en olası mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? A.

Cevap: D 101. Streptococcus agalactiae B. kan kültürü gibi. peridivertikülit. Endokardit sorularının bazı anahtar kelimeleri olduğunu unutmayınız. Yapılan muayenesinde sol el dorsalinde godet 45 . Staphylococcus aureus D. anemi. Çoğunlukla da hastane kaynaklıdır. Staphylococcus aureus D.Sistit saptanan 24 yaşında yeni evli bir kadının idrar kültüründe. enterokokların en sık sorumlu olduğu hastalık grubudur. fakültatif anaerop üremeyen ve novobiosine dirençli koklar izole ediliyor. Yapılan tıbbi değerlendirmede. Cevap: A 99. trombositopeni. özellikle de balayı sistitlerinin Escherichia coli’den (%80) sonraki ikinci etkenidir (%5-15). Staphylococcus epidermidis C. novobiosine dirençli olması ve anaerobik üreme özelliği bulunmaması ile diğer stafilokoklardan ayırt edilir.Sol elinde bir haftadan beri devam eden şişlik ve yara çıkması yakınmaları ile başvuran 46 yaşındaki bir erkek hastadan alınan anamnezde. hayvancılık yaptığı öğreniliyor. Enterococcus faecalis C. Pseudomonas aeruginosa E. Staphylococcus aureus C. Streptococcus mutans 45 Üriner infeksiyonlar. Staphylococcus saprophyticus E. Staphylococcus epidermidis Staphylococcus saprophyticus. Bu hastada alınan olan seri kan kültürlerinde izole edilmesi en olası mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? A. Özellikle üriner girişimerden sonra gelişen endokarditlerde ilk akla gelmesi gereken etkenlerdir. barsak (özellikle kolon) kanseri. Kolon kanseri nedeniyle operasyona hazırlanan 56 yaşındaki yaşındaki kadın bir hastanın ateşi yükseliyor. katalaz (+). Cevap: E 100. Genç kadınların komplike olmayan akut üriner sistem infeksiyonlarının. gram (+). Streptococcus bovis Streptococcus bovis. Clostridium septicum E. Bulaşta cinsel temasın başlıca neden olduğu gösterilmiştir. Enterococcus faecalis B. oksidaz (-). genel durumu bozuluyor.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI B. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Streptococcus anginosus D. zemininde kana karışarak infektif endokarditlerin gelişimine neden olur. Chapman besiyerini sarartmayan. nötrofilik lökositoz. hepatosplenomegali. kalp odaklarında üfürüm duyulması. aerop üreyen. ekokardiyografide kapaklarda vejetasyonlar görülmesi ve vazgeçilemez tetkik.DrTus. villöz adenom. mezokardiyak odakta sistolik üfürüm. mitral kapak atriyal yüzde vejetasyonlar görülüyor. kanlı agarda non-hemolitik.

Masseter kas ilk tutulandır. Cevap: A 46 . E. Kasılmalar. Ateş yükselmez. sporsuz. Orbita gibi gevşek bir dokuda gelişmiş ise ödem fazladır. Bölgesel LAP görülür. Nekrotizan fasiit Gazlı gangren Yara difterisi Deri şarbonu Tularemi Nekrotizan fasiitte adaleye kadarki cilt-ciltaltı bölgelerinde nekroz tipiktir. Yara difterisi ise psödomembran ile örtülü olmalı ve ayrıca soruda nörolojik bulgular da belirtilmelidir. 2-3 haftada nedbe bırakarak iyileşir. trismus (çene kilitlenmesi. 7-10 gün sonra tipik eskar dokusu ile kaplanır. Lezyonlar ağrısızdır. Tularemi ise cilt ülseri ve ilgili lenf nodülünde süpüratif lenfadenit ile özel bir tablodur. C. Önceleri kısa süreliyken. D. Đlk kasılmalar bazen yara bölgesinde. yumuşak ödem görülebilir. Son 1-2 günde neşesizlik. basınca iz bırakmayan. E. lockjaw) gelişir. D. Bilincin kapalı olması Trismus varlığı Hastanın ateşinin olmaması Hastada tetanojen bir yara bulunmaması Ellerde kasılma görülmemesi Genel tetanoz. bunun üzerinde veziküller ve üstünde siyah kabuk bulunan ülsere yara görülüyor. gitgide uzayan bu nöbet periyotlarında şiddetli kas ağrıları ve hatta kemik kırıkları dahi gelişebilir. kollarda fleksiyon pozisyonu olduğu görülüyor. kollar fleksiyon. Daha sonra diğer yüz kasları da tutulur ve alaycı gülüş manzarası (donuk yüz. Hastanın yapılan muayenesinde vital bulguları normal sınırlarda bulunuyor. Deri şarbonu: Daha çok el. Kuluçka süresi 4-7 gündür. en sık görülen tetanoz tablosudur. yüz bölgelerinde görülür. Bunu izleyen dönemde. bacaklar ve gövdede kasılma. vezikül. daha sonra papül. Bu hastada ilk düşünülmesi gereken en olası klinik tablo aşağıdakilerden hangisidir? A. risus sardonicus) görülmeye başlanır. Hastanın bilinci terminal döneme kadar açıktır. Eller hiçbir zaman hastalığa katılmaz. yanma. Tedavisiz olgularda mortalite %20’dir.DrTus. kollar. Kanlı eksüdada çok az hücre. birkaç lökosit ve eritrositler ile bol miktarda basil bulunur. C. Ekzotoksinde ödem faktör baskın ise ülser olmaksızın veya küçük bir papül bulunurken. gram pozitif basil belirleniyor. paravertebral adale spazmlarına bağlı olarak hastanın gövde ve başı hiperekstansiyon. Ülserler. günde yüz. hatta yıllar sonra dahi gelişebilir. baş. yüzde trismus benzeri kasılma. nöbetler esnasında. boyun.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 46 bırakmayan ödem. Bu hastada aşağıdaki bulgulardan hangisi tetanoz tanısından uzaklaşmamıza yardımcı olur? A. Ekzotoksinde letal faktör baskın ise nekroz da büyüktür (malign püstül). B. rahatsızlık hissi gibi prodromal belirtiler olabilir. yara yerinde ağrı. Olay boyunda ise asfiksiye neden olabilir. zaten hiperirritabl haldeki hastanın dış etmenlerce her uyarılışında gelişir. gövde ve bacaklarda hiperekstansiyon. Sezaryen kesi ile doğum yapmış olan 24 yaşındaki bir kadın hasta postpartum 15. sonra püstül ve ülser gelişir. Kasılmalar enerjiden bağımsızdır. B. kaşıntı. genel durum daha kötüdür (malign ödem). tüm çevre yumuşak dokularını da etkileyen şiddetli. bacaklar ise ekstansiyon halini alır (opistotonus). kol. bilinç kaybı yakınmaları ile acil servise getiriliyor. Bulaştan 12-36 saat sonra makül. ancak hastanın immün durumuna bağlı olarak yaralanmadan haftalar. Cevap: D 102. çoğunlukla da yüzde başlar. Gazlı gangrende ise etkilenen ana doku adaledir ve doku içinde amfizem mevcuttur. Yara kenarından alınan sürüntünün Gram boyamasının incelenmesinde az sayıda lökosit ve bol miktarda.

ışık. THIG uygulanan bölgeden farklı bir bölgeye simultane tetanoz toksoid aşısı yapılır. Kasılmalar başladıktan sonra tetanoz hiperimmün globülin (THIG. D.Hastalık sırasında kanda. Sedasyon ve spazmları kontrol etmek için diazepam uygulanır. Solunum problemi var ise intübe edilir. Sedasyon ve spazmları kontrol etmek için diazepam kullanılır. kuşkulu Tamamlamış / en az 3 aşı yapılmış/sürüyor Kirli-Tetanojen Yara THIG - Aşı + Son 10 yıldır aşısız ise yap.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 47 103. Hastanın yapılan muayenesinde vital bulguları normal sınırlarda saptanıyor. Gerekli hibernasyon ve anestezi yapıldıktan sonra yaranın uygun şekilde debridmanı ve irrigasyonu toksin üretecek vejetatif bakteri sayısını azaltacağı için yarar sağlayabilir. Yara temizliği ile birlikte tetanoz aşısı ve THIG yapılır. tetanoz antitoksini) kullanımı tartışmalıdır. klinik tabloyu kamçılayabilirler. immünositleri uyarmaya yetecek miktarda serbest toksin bulunmaz. Bu nedenle tetanoz tedavisinde ilk seçenek olmaktan çıkmışlardır. Tetanoz tedavisi: Hasta öncelikle gürültü.Ayağına paslı çivi batması yakınması ile başvuran 41 yaşındaki bir kadın hastadan alınan anamnezde çocukluk aşılarını tam olarak anımsayamadığı ve son on yıldır tetanoz aşısı yapılmadığı öğreniliyor. Penisilinler. aşı takvimi sürdürülür. Yara temizliği ile birlikte tetanoz aşısı yapılır. Yalnızca yara temizliği yapılır. 10 gün süre ile penisilin tedavisi uygulanır. Temiz-Küçük Yara Aşı Anamnezi Üç dozdan az. Bu nedenle hastalığı geçirenlere. Yara temizliği ve THIG uygulaması yapılır. Tetanoz aşısı ve THIG uygulaması yeterlidir. B.Yaklaşık bir hafta önce düşme nedeni ile sol elinden yaralandığını ifade eden 38 yaşındaki bir erkek hasta tüm vücudunda yaygın kasılmalar nedeni ile getiriliyor. Gözlem altına alınan hastada daha sonra bulanık görme yakınmaları ortaya çıkıyor.DrTus. Hastadan alınan anamnezde kasılmaların iki gün önce yara çevresinde başladığı. C. sonrasında da kasılmaların yüze ve ardından tüm vücuda yayıldığı öğreniliyor. C.Bulantı ve ağız kuruluğu yakınmaları ile acil servise başvuran 26 yaşındaki bir kadın hastadan alınan anamnezde yaklaşık sekiz saat önce evde yapılmış sebze konservesi yediği öğreniliyor. santral etkili bir GABA antagonisti olarak kabul edildiklerinden. Genel tetanoz tanısı ile yatırılan hastanın tedavisinde uygulanması zorunlu olmayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A. E. Bu hastada en uygun tetanoz profilaksisi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Cevap: D 104. aşılı ise yapma Aşı + Son 5 yıldan fazla aşısız ise yap. E. D. THIG ile aynı zamanda tetanoz aşısı da yapılır. aşılı ise yapma THIG + - Cevap: C 105. 47 . Profilaktik antibiyotik verilmesi yeterlidir. soğuk gibi uyaranlardan uzaklaştırılır. B. Hasta kasılmalara neden olan fiziksel uyaranlardan uzaklaştırılır. sıcak.

E. halsizlik. Ateş ve bilinç normaldir. kabızlık (kabızlık ile ünlü besin zehirlenmesi!). şişme ve siyahlaşma ile birlikte kötü koku ortaya çıkıyor. Đskelet kası ve yumuşak dokuda nekroz. D. en az 1. Çevre dokularda ve özellikle de kas içinde. C. Kuluçka süresi altı saat ile üç hafta (1-4 gün) arasındadır. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A.DrTus. Gerekli ise ventilatör desteği sağlanır. ciltte solukluk ve taşikardi varlığı da dikkati çekiyor. Mide bikarbonatlı su ile yıkanır. çoğunlukla bir travma sonucunda dolaşımı bozulmuş veya devitalize kas veya yumuşak dokuya. Erken olgularda 10-50 bin ü. iki yönlü filmlerde radyolojik olarak da belirlenebilen (çok önemli bulgu) 48 . geç kalınırsa komşu organ ve yapılarda koyu kahverengi veya siyah renkli. ciddi olgularda 30-100 bin ü. bulanık görme. dispne. Clostridium novyi Clostridium septicum Clostridium difficile Clostridium ramosum Clostridium perfringens Klostridyal miyonekroz (gazlı gangren): Gazlı gangren. A+B+E trivalan antitoksinin en kısa sürede (ilk 24 saatte) IV olarak uygulanması hayat kurtarıcıdır. idrar retansiyonu. ağız kuruluğu ve bulanık görme yakınmaları olan yetişkin bir erkek hasta yakınmaları başladıktan 36 saat sonra hastaneye başvuruyor ve botulizm tanısı konuluyor. F toksinleri sorumludur. Cevap: D 107. Aşağıdaki tedavi yöntemlerinden hangisi söz konusu hastanın prognozu üzerinde en olumlu etkiye sahiptir? A. E. daha sonra dessendan hal alır. ses kısıklığı. diplopi. kabızlık. Toksin ile (bakterinin kendisi ile değil) kontamine besinlerin yenmesinden altı saat sonra ağız kuruluğu ve mideden emilime bağlı olarak bulantı gelişir. B. C. Đlk paraliziler kraniyal sinirlerle ilgili olup. Bulantı. D. E. C. B. D. bulanık görme) ile ilgilidir: Bulantı (ilk semptom) Ağız kuruluğu (ilk semptom) Akomodasyon paralizisi (ilk nörolojik semptom. 18-32 saat sonra güçsüzlük. E. Đlk nörolojik semptomlar görme bozuklukları (ör.000 Clostridium perfringens sporunun girebilmesi sonucunda gelişir. gram pozitif koklar ve gram negatif basiller görülüyor. pitoz. Hastanın kusturulması Midenin bikarbonatlı su ile yıkanması Guanidin kullanımı Trivalan antitoksinin damar içi yoldan verilmesi Mekanik ventilasyon uygulanması Botulizm tedavisinde.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI Bu hastada aşağıdaki klinik belirti ve bulgulardan hangisi botulizm tanısını desteklemez? A. Cevap: C 106. Hastanın bilincinin açık olması Hastada konstipasyon olması Miyozis saptanması Diplopi varlığı Hastada ateş olmaması 48 Besin zehirlenmesi: A. Yaradan alınan sürüntü örneğinin Gram boyalı preparatları incelendiğinde az sayıda lökositle birlikte gram pozitif basiller.Düşme sonucu sağ ön kolunu bir taş parçasına çarpıp yaralayan 15 yaşındaki bir erkek hastada iki gün sonra yara çevresinde ağrı. anemi ve toksemi ile karakterize bir infeksiyon hastalığıdır. Nörolojik patolojiler çift taraflıdır. disfaji. geç olgularda ise 100-200 bin ü verilir. Yara yerinde şiddetli ağrı ile başlayabilir. hastanın kusturulması erken olgularda yararlıdır. çok pis ve tipik kokulu nekrotik bölgeler gelişir. Yaranın önce çevresinde. B. B. olguların büyük çoğunluğunda vardır) Diğerleri: Midriyazis. baş dönmesi ve ardından da flask tipte kas paralizileri başlar. Hastanın yapılan muayenesinde yara çevresinde krepitasyonla birlikte skleralarda ikter.

erişilebilir ve ucuz olması nedeniyle EIA kullanılır. Clostridium novyi. diğer ilaçlardan ayrı zamanda verilmelidir.DrTus. Dışkı kültürü EIA ile dışkıda toksin A saptanması Doku kültüründe toksin B saptanması PCR ile toksin A saptanması Kanda toksin B saptanması Psödomembranöz kolitin mikrobiyolojik tanısı. Clostridium difficile. karın ağrısı ve kanlı ishal yakınmaları ile başvuran 30 yaşındaki bir erkek hastadan alınan anamnezde yaklaşık iki hafta önce alt solunum yolu infeksiyonu tanısı ile ağızdan klaritromisin kullandığı öğreniliyor. C. olguların %10-40’ında yalnız veya mikst infeksiyon halinde bulunur.) olanlarla sürdürülür. modern görüş. birden fazla Clostridium cinsi rol oynamaktadır. E. Oral metronidazol Oral vankomisin Kolestiramin Saccharomyces içeren probiyotikler Lactobacillus içeren probiyotikler Psödomembranöz kolit tanısı konduğunda kullanılan antimikrobiyal tedavisi durdurulur ve gereği halinde primer gerekçeye yönelik tedavi daha az yan etkili (aminoglikozid. çoğunlukla sporsuz bakteriler ve pek çok olguda gram pozitif kok veya gram negatif basillerin de eşlik ettiğinin görülmesi önemlidir.50C. Cevap: E 108. eritrosit ve maya hücreleri görülen hastada Clostridium difficile nedenli psödomembranöz kolit tanısının kesin olarak konulabileceği en güvenilir. Dışkının mikroskopik incelemesinde bol lökosit. arteriyel tansiyon 100/60 mmHg olarak ölçülüyor. Dağılımı bozulmuş gastrointestinal sistem florasının yeniden normale dönüştürülmesine katkıda bulunan. Antibiyotiğe bağlı ishal tanısı konulan hastada aşağıdaki tedavi seçeneklerinden hangisinin ilk sırada düşünülmemelidir? A. nabız 112/dakika. Bir şelatör olduğundan. Bu özellikteki salgıda olması gerekenden çok daha az sayıda lökosit belirlenmesi anlamlıdır. Bu nedenle. C. dışkıda enterotoksinlerin gösterilmesi ile konur. vankomisine (dahi) dirençli enterokokların (VRE) gelişmesine neden olabilmektedir. D. Bu amaçla. CdA veya CdB PCR veya daha az duyarlılığına rağmen kolay. sarılık.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 49 gaz birikimine tanık olunur. bazen sporlu. E. B. Hastanın yapılan muayenesinde ateş 38. Yapılan muayenesinde vital bulguları normal sınırlarda saptanan hastada dışkının mikroskopik incelemesinde her alanda çok sayıda maya hücresi görülüyor. Clostridium ramosum ise piyojenik intraabdominal infeksiyonlara (apselere) neden olur. ko-trimoksazol vb. Clostridium novyi ve Clostridium septicum da gazlı gangren etkenleri olsa da posttravmatik gazlı gangren olgularında en sık etken Clostridium perfringens’dir (%80-90). kinolon. buna bağlı olarak da (yüksek ateş olmaksızın) taşikardi. Cevap: C 109. Oral vankomisin tedavisi. yaşamı tehdit eden ciddi olgular için saklanmalıdır. girişimsel olmayan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A. B. Toksini bağlayıcı özelliği olan kolestiramin de diğer bir seçenektir. doku kültüründe sitotoksin (CdB) ölçümü (altın standart).Üç gündür devam eden ateş. Gazlı gangrenli hastalarda ciddi ve hızlı hemolize bağlı solgunluk. Çoğunlukla bir klinik örnekte bir değil. genel durum bozukluğu gelişir. Kesin tanı konulamayan şüpheli olgularda endoskopik biyopsi yapılarak kolonda psödomembranların saptanması ile histopatolojik tanıya gidilebilir. Yara salgılarından hazırlanan preparatlarda gram pozitif. ilk seçeneğin metronidazol olması yönündedir. Yaklaşık bir ay önce sinüzit tanısı ile klindamisin kullanan 25 yaşındaki bir kadın hastada son iki gündür devam eden karın ağrısı ve sulu ishal yakınmaları başlıyor. psödomembranöz kolit etkenidir. Lactobacillus ve Bifidobacterium türleri gibi bakteriler ya da Saccharomyces türleri gibi mantarlardan hazırlanmış olan probiyotik maddeler de özellikle tekrarlı PMK olgularının sağaltımında kullanılan modern 49 . Psödomembranöz kolite yönelik olarak daha önceleri sıklıkla tercih edilen oral vankomisin kullanımı. D. Palpasyonla krepitasyon alınması tipiktir.

Prevotella türleri ve Fusobacterium nucleatum’dur. kilo kaybı ve halsizlik yakınmaları ile başvuran 45 yaşındaki bir erkek hastanın yapılan muayenesinde ateş 38.2-1.80C olarak ölçülmüş. E.DrTus. Bacteroides urealyticus Bacteroides fragilis • Non-fragilis Bacteroides türleri: Orofarinks florasında bulunan anaerop bakteriler. Kolon florasının >%95’i anaeroptur. Yapılan tetkiklerde lökosit sayısı 14. Bacteroides fragilis Fragilis dışı Bacteroides türleri Prevotella melaninogenica Fusobacterium nucleatum Clostridium novyi Bacteroides fragilis infeksiyonları.30C. Bacteroides distasonis. ateş ve göz aklarında sararma yakınmaları ile başvuran 43 yaşındaki bir kadın hastanın yapılan muayenesinde ateş 38.1 mg/dL (N: 0. D. eritrosit sedimantasyon hızı 75 mm/saat. Aşağıdaki etkenlerden hangisinin yukarıdaki olguda tanımlanan lezyondan izole edilmesi beklenmez? A. Đndirekt Bilirubin: 1. Burada Bacteroides fragilis grubu bakterilerin bulunması beklenmez. Protein-kalori malnütrisyonu saptanan dört yaşındaki bir çocuğun sağ yanağında ve ağız mukozasında ani başlangıçlı. divertikül gelişimi gibi nedenlerle motilitesi aksarsa. B. Bacteroides uniformis. neden olduğu en sık visseral abdominal infeksiyondur. daha az olarak da Bacteriodes fragilis’dir. Yapılan batın ultrasonografisi incelemesinde karaciğer sağ lobda 4x5 cm ebatlarında içi sıvı dolu lezyon görülüyor. ALT:88 U/L (N: 15-40). Ultrason rehberliğinde yapılan iğne aspirasyon materyalinin anaerop kültüründen izole edilen gram negatif basilin aşağıdakilerden hangisi olma olasılığı en yüksektir? A. sağ üst kadranda derin palpasyonla hassasiyet ve skleralarda ikter saptanıyor. genelde cerrahi veya künt travmalar sonrasında ya da kronik barsak hastalıkları zemininde gelişir.3 mg/dL (N: 0-0. Bacteroides thetaiotaomicron. karaciğer apsesi. peritonit ve karaciğer apselerine neden olur. tümör veya spontan barsak perforasyonuna ve operasyonuna sekonder olarak gelişen apandisit.5). Escherichia coli’nin 1000 katı kadardır. kolon florasına benzer şekilde değişim gösterebilir. uçları lanset ucu şeklinde.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI seçeneklerdir. AST 47 U/L (N: 15-35). Cevap: B 50 110. Dışkının 1/5’i bakterilerden oluşmaktadır. Direkt Bilirubin: 2. Kolon. Lezyondan alınan sürüntü örneğinin Gram boyası ile boyalı preparatlarında görülebilen gram negatif. Portal venöz dönüş nedeni ile. Kolon cerrahisi sonrasında metastatik organ (örneğin akciğer) apselerine neden olabilir. peptostreptokoklar. eritrosit sedimantasyon hızı yüksekliği ve normokrom normositer anemi saptanıyor. kötü kokulu gangren gelişmiştir. Buradaki Bacteroides türlerinin sayısı. nabız 110/dakika olarak saptanıyor. Bacteroides ovatus. Hastanın çekilen akciğer grafisinde sağ akciğer alt lobda konsolide alan görülüyor. Hastanın yapılan laboratuvar tetkiklerinde nötrofilik lökositoz. Bir aydan beri devam eden ateş. E. sağ akciğer alt zonda inspiryum sonunda kaba raller işitiliyor ve çomak parmak varlığı dikkati çekiyor. C. insanların en çok bakteri içeren bölgesidir. Bu grup içinde kolonda en fazla bulunanlar Bacteroides vulgata. Önceki bir batın travmasına. Prevotella melaninogenica Fusobacterium nucleatum Peptococcus sp. Cevap: E 111. D. Cevap: A 112. Gerçekten de apse formundaki hemen hemen tüm intraabdominal infeksiyonlarda sözü geçmektedir. öksürük. Obstrüksiyon. hızla ilerleyen. Bunlar çoğunlukla endojen ve apse formunda infeksiyonlardır.Son üç haftadır devam eden karın sağ üst kısmında ağrı. iğsi görünümlü anaerop basil aşağıdakilerden hangisidir? 50 .600/mm3 (%86 nötrofil). B. Hemen hemen 400 bakteri cinsini bir arada bulundurabilir. C. • Bacteroides fragilis grubu: Đnce barsaklarda anaerop bakteri sayısı azdır.2) olarak bulunuyor. Bunların da büyük kısmını Bacteroides fragilis grubu bakteriler oluşturur. Hastanın çekilen tomografisinde ise apse ile uyumlu lezyon saptanıyor. nonfragilis Bacteroides türleri (Bacteroides urealyticus).

karın sağ alt kadranda kas defansı ve rebound bulgusu pozitif olarak saptanıyor. bağışıklık sistemi depresse ve/veya oral hijyeni kötü kişilerde gelişen akut nekrotizan ülseratif jinjivittir. altta yatan ciddi bir hastalığı olanlarda ve malnütrisyone hastalarda oral mukoza ve yüzde akut. Oral kaviteye yayılıp. Üç gündür devam eden karın ağrısı. fulminant ve gangrenlerle seyreden bir infeksiyondur. yayılır. iştahsızlık. Laparotomi yapılan hastada perfore apandisit saptanmış ve cerrahi tedavisi yapılıyor. cilt ve/veya yumuşak doku infeksiyonlarında kullanılacak kombinasyonlar şunlardır: Metronidazol Aminoglikozid veya + veya Florokinolon veya Azaktam Cevap: D veya Sefoksitin 3. • Diğerleri: Stomatitis ulcerosa. Özellikle bakımsız ağızlarda fazladır. iki aydır devam eden. kuşak sefalosporin 114. kabızlık ve ateş yakınmaları ile başvuran 20 yaşındaki bir erkek hastanın yapılan muayenesinde ateş 390C. Provatella melaninogenica başta olmak üzere. şişlik. Bu bölgedeki infeksiyonlar. kadın genital organları. kusma. plöropnömonik irinli lezyonlar ve genital gangrenlere de neden olur. C. kızarıklık. nabız 130/dakika olarak ölçülüyor. Otuzbeş yaşındaki bir kadın hasta boynunun sağ tarafında. gangrenöz stomatit): Çocuklarda. ağrı ve içinden 51 . Söz konusu olgudaki intraabdominal infeksiyonun antibiyotik/antibiyotikler aşağıdakilerden hangisidir? A. Metronidazol Siprofloksasin Sefoksitin Metronidazol + Seftriakson Penisilin G + Metronidazol tedavisi için verilmesi gereken en uygun Anaerop intraabdominal. gingivitis ulcerosa. Cevap: E 113. B. • Noma (cancrum oris. hareketsiz. non-fragilis Bacteroides türleri gibi diğer gram negatif anaeroplar ve peptostreptokoklar gibi anaerop koklarla birlikte diş ile ilgili birçok mikst infeksiyon tablosuna neden olur: • Plaut-Vincent anjini: Özellikle Treponema vincenti gibi oral anaerop spiroketlerle birlikte. uçları lanset ucu şeklinde. kronik otitis media. Derin boyun fasyaları boyunca mediastene kadar yayılabilir. karaciğer ve beyin apseleri. Diş ve kemik kaybı görülür. bulantı. D. C.DrTus. Treponema vincenti. bazen yaşamı tehdit edebilen tablolara ilerleyebilir. kronik sinüzit. Fusobacterium nucleatum 51 Fusobacterium nucleatum. D. anatomik uygunluk nedeniyle dokular arasından hızla yayılır ve ciddi. anaerop bir bakteridir. E. Bacteroides fragilis Prevotella melaninogenica Treponema vincenti Peptococcus sp. Dental infeksiyonların başta gelen etkenlerindendir. burayı daraltabilir.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI A. Küçük bir vezikül ile başlayıp hızla ülsere olur. Ağız florasında bulunur. aspirasyon pnömonisi. • Ludwig anjini: Sublingual ve submandibuler sellülittir. B. subdural ampiyem. Ağız mukozası. diş ve çevresinde gangrenler gelişir. iğsi görünümlü ve iri (3-10 m). beyin apsesi. E.

klinik materyalde ve kültürlerinde mantarlar gibi filamansı görünümlü hif formları sergiler. endojen. Çekilen toraks tomografisinde her iki akciğerde yaygın. Kültür ortamında ve dokuda hifsel formlarda görülürse de gerçekte bir bakteridir. bu yapıların ARB pozitif olduğu saptanıyor. Florada yer alan diğer bakterilerle birlikte. diş cebi. tek. aerop Actinomycetes olarak ifade edilebilir. En sık karşılaşılan tablo serviko-fasiyal tiptir. akciğerlerde kaviteler oluşturan yalancı tüberküloz lezyonlarına yol açar. Mycobacterium tuberculosis Actinomyces israelii Nocardia asteroides Aspergillus fumigatus Histoplasma capsulatum Nocardia cinsi bakteriler. gastrointestinal sistem ve kadın genital sistem florasında bulunan. Kronik gidişlidir. baş ağrısı ve sol kolunda güçsüzlük yakınmaları ile başvuruyor. aylarca hatta yıllarca sürebilir. boğaz ağrısı. boynunda şişlik ve solunum güçlüğü yakınmaları ile getiriliyor. D. Cevap: C 116. kanlı balgam çıkarma. Asite rezistan boyama yöntemi ile boyanmaları yoluyla Actinomyces türlerinden ayırt edilir. fistülleşme olmaksızın metastatik cilt altı apseleri görülür.Çocukluk dönemi aşıları ile ilgili kesin anamnez alınamayan beş yaşındaki bir kız çocuğu iki haftadır devam eden ateş. Bu hastanın öncelikle başvuru zamanı dikkate alınırsa öncelikle hangi organ/sisteme ait komplikasyonlara karşı önlem alınmalıdır? A. dallanmış filamantöz yapılar görülmüş. Nocardia asteroides en sık rastlanan türdür. yavaş seyirli. yumuşak damağa doğru yayılan. Aktinomikozun aksine. Lezyonlar yakın boşluklara ve cilde fistülize olur. çoğunlukla anaerop bakterilerdir. B. Sülfür granülleri içeren irinin yüze veya boyna drene olduğu fistüllerle seyreder. beyin tomografisinde ise beyin apsesi ile uyumlu. Kaviter ya da kitlesel akciğer lezyonları + merkez sinir sistemi tutulumlu hastalarda özellikle akla gelmelidir. Hastanın yapılan muayenesinde tüm tonsillaları kaplayan. Nocardia asteroides Actinomyces israelii Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium avium-intracellulare Mycobacterium bovis Actinomyces türleri. ağrılı bir sellülit ile başlar. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. gram pozitif. halka şeklinde lezyon görülüyor. Sinüsler ve çoğul apseler oluşturarak yayılır. B.Steroid ve sitostatik ilaç tedavisi görmekte olan SLE hastası 43 yaşındaki bir kadın üç haftadır devam eden ateş. C. B.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 52 sarı renkli irin gelen delikler oluşması yakınmaları ile başvuruyor. Merkezi sinir sistemi Kalp Akciğerler Periferik sinirler 52 . Hastadan alınan anamnezde yaklaşık üç ay önce sağ premolar dişinin çekildiği öğreniliyor. C. Vital bulguları normal sınırlarda saptanan hastanın lezyonundan alınan pürülan materyalin mikroskopta küçük büyütmede incelenmesinde sarı renkli granüller görülüyor. Cevap: B 115. D. normal ağız. Çürük bir dişten veya diş çekiminden kaynaklanır. öksürük. çok sayıda. Özellikle hücresel immünite defekti olanlarda hematojen yayılımla meninks ve ciltte de infeksiyonlara neden olur. burun. kaldırılmaya çalışılınca kanayan membranlar ve belirgin servikal LAP saptanıyor. E. diş eti. • Bronkopulmoner nokardiyoz: Oral kolonizasyonu izleyen aspirasyon sonrasında. • Merkez sinir sistemi infeksiyonu: Nokardiyoz olgularının 1/3’ünde tekil veya çoğul beyin apseleri görülür. C. Actinomyces israelii. Hastalık. E. mikst infeksiyonlar oluşturur. D. apse ile uyumlu lezyon.DrTus. Bronkoalveoler lavajla alınan örneğin Gram boyalı preparatlarında gram pozitif. Gram pozitif bakterilerdir. AIDS gibi ciddi immün yetmezlik tablolarında daha sık olmak üzere.

Miyokardit 2. cerahatsiz ve ağrılıdır.DrTus. Cevap: E 118. motor tarzdadır: Hastalığın 3. Ventrikül fibrilasyonuna ilerleyebilir. E.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI E. difteriye yakalanmaz. Đmmündifüzyon yöntemi ile difteri toksini varlığının gösterilmesi Difteri Tanısı: • Psödomembran bölgesinin sürüntü materyali + Çini mürekkebi → Şekil • Materyal + Albert-Neisser Boyası → Ernst-Babes cisimcikleri • Kültür → Loeffler Serumu • Đmmünodiffüzyon. Hızla yayılan ödem ve tüm tonsillaya yayılan psödomembran gelişir. Lokal antibiyotik uygulamaması yeterlidir Penisilin G verilir Eritromisin verilir Tek doz antitoksin ve aşı uygulanır Tek doz antitoksin uygulanır Difteri Tedavisi: Mümkün olan en kısa sürede tek doz halinde antitoksin uygulanır. haftasında. Membrandan alınan sürüntü örneğinin çini mürekkebi ile boyanmasında topuz şeklinde bakteriler görülüyor ve alınan kültürde Corynebacterium diphtheriae izole ediliyor. Hastalığın 5. diyafragma. haftasında kalp. 53 . Loeffler serumuna ekim yapılarak etkenin izole edilmesi D. larinks.. D. Bu nedenle anafilaksi riski taşır. Bireyde yeterli antitoksin vardır. farinks. Boğaz ağrısı streptokoksik farenjite göre daha hafiftir. haftanın en önemli komplikasyonudur. Hastanın yapılan muayenesinde inspiratuvar stridor varlığı ile birlikte tonsilleri kaplayan ve larinkse yayılan. Bu olgunun larinks difterisi olduğunu. at. Genelde düşük dereceli bir ateş görülür. Kalıcı değildir. yara ve lokal difteride . Đnjeksiyon yerinde hiperemi ve nekroz var ise sonuç pozitiftir. Psödomembrandan alınan sürüntü materyalinin çini mürekkebi ile boyanması B. C. Antitoksin yoktur. hırıltılı solunum. Membranın çevresinde eritem ve ödem hattı vardır.. Servikal LAP oldukça belirgindir. Hastalığın 7. Bu hastada başlanacak en uygun tedavi seçeneği aşağıdakilerden hangisidir? A. periferik sinirlerde paralizi gelişir. 20-30 bin ü. Cevap: B 117.Yedi yaşındaki bir erkek çocuk solunum zorluğu. aşağıdaki laboratuvar yöntemlerinden hangisini kullanarak kesin olarak kanıtlayabiliriz? A. Larinkse ilerleyerek asfiksiye yol açmaması ile larinks tipinden ayrılır. zorlukla kaldırılabilen membranlar ve servikal LAP saptanıyor. kilo gibi faktörler dikkate alınmaz: • Hafif/erken olgularda. sığır veya koyundan hazırlanmıştır. Đlk hafta belirtilerini 2. nöral tutulumlar sonucunda 3. ses kısıklığı ve morarma yakınmaları ile getiriliyor. yaş.-7. haftalarda paralitik komplikasyonlar gelişir. Materyalin Albert-Neisser yöntemi ile boyanması ve Ernst-Babes cisimciklerinin görülmesi C. Paralitik komplikasyonlar. sergilenen klinik tablo belirler. haftasında akomodasyon paralizisi. Heterologdur. elek testi → Toksin (kesin tanı için gereklidir) • Difteriye duyarlılık testi (Schick testi): Toksin cilt içine verilince reaksiyon yok ise “sonuç negatiftir”. Toksinin dozunu. Yirmialtı yaşındaki bir erkek hasta sol elinde üç haftadan beri devam eden yara yakınması ile başvuruyor. hım hım konuşma ile özel palatum paralizisi. 3. Ölüm toksemi ve paralitik komplikasyonlardandır. haftadan itibaren başlar. Hastanın yapılan muayenesinde vital bulguları normal sınırlarda saptanıyor ve yaranın üzerinde kirli beyaz renkte bir membran olduğu gözleniyor. Göz 53 Boğaz difterisi: En sık karşılaşılan klinik formdur. Schick testi E. Eğer o zamana kadar yaşayabilirse. IM. B. kişi difteriye duyarlıdır olarak yorumlanır. haftada toksemik tablo izler. Ritm bozuklukları gelişir.

Clostridium difficile invazif tablolara neden olmaz.. Karaciğer.DrTus.400/mm3 (%75 nötrofil). yeterli bağışıklığı kazanamazlar. Uygun tedavi yapılmazsa fatal seyreden.. kokobasil veya diplokok şekli ile pnömokoklara benzeyen..60C olarak ölçülüyor. Çekilen postero-anterior akciğer grafisinde plevral efüzyonla uyumlu görünüm. hareketsiz basiller izole ediliyor. dalak ve beyinde apse ve granülomlar saptanıyor. kanlı agarda mavi koloniler yapan. Salmonella typhi ve Brucella melitensis gram negatif basillerdir ve intrauterin bulaşarak sözü edilen tablolara neden olmazlar. • Gecikilmiş olgularda . Köyde yaşayan ve bir hafta öncesine kadar tarlada çalıştığını ifade eden 28 haftalık hamile bir kadın ateş. Cevap: D 119. prematüre bebekte karaciğer. Hastanın yapılan muayenesinde ateş 37. 220C’da takla atma benzeri hareketler yapması ile Corynebacterium türlerinden ayırt edilir. böbrekler ve beyinde apseler ve/veya granülomlar gelişir. kana karışmaz ve fetus infeksiyonuna yol açmaz. Doğumdan genellikle 2-3 hafta sonra septisemi ile birlikte menenjit ve meningoensefalit tablolarına yol açar. Cevap: E 120. eritrosit sedimantasyon hızı 55 mm/saat olarak belirleniyor. Đnfeksiyonu geçirenler. Bu durumda kısa sürede ölüm gerçekleşir. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde lökosit sayısı 13. Bazen gelişme geriliği ve iştahsızlıktan ibaret olabilir. akciğer. akciğer parankimi ise normal olarak bildiriliyor. C. toraks bilgisayarlı tomografisi tetkikinde ise plevral efüzyon varlığı saptanmış. Bakteri. • Geç dönem infeksiyonu: Doğum sırası veya sonrasında bulaş söz konusudur. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. tetanozda da olduğu gibi. multiorgan granülomları ve apseleri ile özel bir tablodur. ishal. Yersinia enterocolitica gibi soğuk ortamda üreyebilir. ateş ve nefes darlığı yakınmaları ile başvuruyor. abortus veya “ölü fötus” görülebilir. bel ağrısı yakınmaları ile başvuruyor ve akut gastroenterit tanısı ile semptomatik tedavi veriliyor. B. Aynı hasta iki hafta sonra erken doğum yapıyor. üşüme. sağ akciğer bazalinde solunum seslerinin kaybolduğu ve aynı alanda perküsyonla matite alındığı saptanıyor. apse) odaklara neden olamaz.5 saatte yavaş infüzyon. karın ağrısı. 54 + Erken olgularda antimikrobiyaller (penisilin. 500 mL serum fizyolojik içinde. Streptococcus pneumoniae Klebsiella pneumoniae Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium bovis 54 . E. kaldı ki gram yöntemi ile boyanamaz ve sorudaki gibi bir üreme özelliği yoktur. Yirmidört yaşındaki bir erkek hasta iki haftadan beri devam eden sağ yan ağrısı. C. insanda hastalık yapabilen tek Listeria türüdür. Yenidoğanlarda görülebilen iki farklı tablo tanımlanmıştır: • Erken dönem infeksiyonu (granulomatosis infantiseptica): Gebeliğinde gürültülü listeriyoz geçirmekte olan anneden bakterilerin transplasental olarak geçmesi nedeniyle gelişir. B. IV. Bebek infekte-prematüre olarak doğabilir. Listeria monocytogenes. D. eritromisin) etkilidir. Bebekteki apselerden alınan materyalden gram pozitif. Hastalığı geçirenlerin de aşılanmaları gereklidir. Küçük basil. 200 bin ü. dalak.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI • Nazofarinks tipinde . IM. Erken gebelik döneminde veya yoğun bakteriyemi ile geçirilmiş ise erken doğum.. 1. Tablo diğer pürülan menenjitlere göre siliktir. D. 60-100 bin ü. titreme. Mycobacterium tuberculosis Salmonella typhi Brucella melitensis Clostridium difficile Listeria monocytogenes Mycobacterium tuberculosis intrauterin bulaşabilse de gelişen miliyer tüberkülozda piyojenik (ör. gram pozitif bir basildir.

Diyabetiklerde atipik lokalizasyonlarla karşılaşılabilir. Bu odaklarda yıllarca suskun halde bekleyen basiller. alkolizm. Yapılan muayenesinde sağ elinde kazeöz akıntısı olan granülom saptanan hastadaki lezyondan alınan materyalin ARB boyanmasında ARB pozitif basiller görülüyor. lenfadenittir. Mycobacterium scrofulaceum: Küçük çocuklarda granülomatöz servikal lenfadenitin (skrofula) en sık etkenidir. ayrıca lenfadenit.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI E. hematüri ve proteinüri böbrek tbc’sinde önemli bir bulgudur. Yani reaktivasyon. kez karşılaşma ile ekzojen olarak meydana gelmişse re-infeksiyondan söz edilir.Sağ elinde ağrısız şişlik ve akıntılı yara yakınması ile başvuran 17 yaşındaki bir erkek hastadan alınan anamnezde bir hafta önce yüzme havuzunda elini merdivene çarparak yaraladığı öğreniliyor. D. Kadınlarda salpenjit. hiler lenf bezinden komşuluk yolu ile ya da Simon odağının reaktivasyonu ile akciğer ve plevra tbc. B. Mycobacterium kansasii: Akciğer infeksiyonuna (pnömoni) neden olur. diyabet gibi sistemik hastalıklar. ağrı ve akıntılı yara yakınmaları ile başvuran 35 yaşındaki bir hastanın yapılan muayenesinde sol skrotum arka kısmında peynire benzer akıntısı olan çok sayıda fistül görülüyor. AIDS gibi immün sistem hastalıkları veya ilaçlar nedeniyle immün sistemde meydana gelen süpresyon sonucunda. malnutrisyon. MAC ve Mycobacterium kansasii de neden olmaktadır. Mycoplasma pneumoniae 55 Sekonder tbc infeksiyonu (erişkin Tbc): Đlkinden en az 5 yıl sonra gelişen tbc olguları. a) Sekonder endojen infeksiyon (reaktivasyon): Primer tbc sırasındaki yayılım sonucunda. Mycobacterium marinum Mycobacterium kansasii Mycobacterium scrofulaceum Mycobacterium fortuitum-chelonei kompleksi Mycobacterium tuberculosis Atipik Mikobakteriler: Mycobacterium marinum: Havuz bulaşı sonucu ciltte gelişen granülomların etkeni olan atipik bir mikobakteridir. daha az olarak da organlarda prodüktif reaksiyon ile sınırlandırılmış dormant basillerin tekrar üreyebilme yeteneği kazanması ile gelişir. daha çok lenf bezlerinde. 55 . sekonder olarak kabul edilir. Aynı tabloya. D. Bunlar arasında en sık karşılaşılanı. Sonuçta. basilin o anda organizmada bulunduğu bölgede gelişir. Yapılan ultrasonografik incelemede sol epididimiste apse oluşumu görülen hastadaki klinik tabloya neden olabilecek en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Actinomyces israelii Mycobacterium tuberculosis Nocardia asteroides Candida albicans Brucella melitensis Erişkinlerde reaktivasyona bağlı ekstrapulmoner tbc tabloları da görülebilir. Cevap: B 122. Piyüri. menenjit.Skrotumunda bir aydır devam eden şişlik. kazeifikasyon nekrozu nedeniyle tbc ile uyumludur. rubeola ve influenza gibi immünite kıran infeksiyonlar. granülomatöz hepatit. Cevap: C 121. Genelde tek servikal bölgede ve taraflıdır. C. bazen de gebelik nedeni ile reaktive olur. tbc basilleriyle 2. E. Primer infeksiyon sırasında hematojen yayılımla çeşitli organlara yerleşmiş olan. Genital tüberküloz da nadir bir tablo değildir. C. Bu özellik. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A.DrTus. Olgumuzda da sol skrotum arka kısmında peynire benzer akıntıdan söz ediliyor. daha az olmakla birlikte. E. gastrointestinal-ürogenital-dalak-eklem-kemik ve deri tbc gibi organ ve doku tbc’leri veya uygun konakta venalara açılım ile miliyer tbc görülebilir. Genitoüriner tbc içinde ise en çok böbrek tbc saptanır. maligniteler. anti-tbc immünitenin sessizleştirdiği ilk basillerin tekrar aktive olmaları ile gelişmişse reaktivasyon. b) Sekonder ekzojen infeksiyon (re-infeksiyon): Teorik olarak akciğerde gelişir ve kural olarak apeks bölgesindedir. erkeklerde ise epididimit en sık genital tbc tablolarıdır. B.

Clostridium septicum D. Sorudaki anahtar kelimeler. Aynı tabloya. Peptostreptokoklar ise tek başına bir adam olamayan.) olanlarda fırsatçı infeksiyonlara.DrTus. kalça protezi. protez eklem vb. B. Propionibacterium acnes C.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 56 Mycobacterium fortuitum-chelonei kompleksi: Posttravmatik cilt infeksiyonlarına veya IV kateter infeksiyonlarına neden olur. MAC ve Mycobacterium kansasii de neden olmaktadır. Kalça protezi yapılan ve postoperatif 4. başka anaeropların yandaşı olarak mikst infeksiyonlara çeşni katan bakterilerdir (ben hayatım boyunca bunların insan versiyonlarından çok korkmuşumdur). gram pozitif küçük bir basildir. Bu hastada sorumlu olabilecek en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Cevap: B 56 . Boynunda ağrısız şişlikler yakınması ile getirilen beş yaşındaki bir kız çocuğunun yapılan muayenesinde sağ ön servikal zincirde iki adet ağrısız. genel durum bozukluğu nedeniyle yoğun bakıma nakledilen 65 yaşındaki bir hastaya sepsis tanısı konuyor. C. yaşlı. E. Alınan hiçbir aerop kan kültüründe üreme saptanmıyor. hareketsiz sert kıvamlı LAP saptanıyor. Yukarıda tanımlanan tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. aerop besiyerinde ürememiş… Bacteroides fragilis ve Clostridium septicum’un protezlere ilgisi yoktur. Cevap: C 124. Hastaya eksizyonel lenf nodu biyopsisi yapılıyor ve histopatolojik incelemede granülomatöz lenfadenit saptanıyor. Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium bovis Mycobacterium scrofulaceum Mycobacterium kansasii Mycobacterium marinum Mycobacterium scrofulaceum: Küçük çocuklarda granülomatöz servikal lenfadenitin (skrofula) en sık etkeni Mycobacterium scrofulaceum’dur. immün yetmezliklilerde sepsislere yol açabilen anaerop. Mycobacterium tuberculosis: Đnsan etkenidir. Cevap: A 123. Stenotrophomonas maltophilia Propionibacterium acnes prostetik cihazları (şant. günde yüksek ateş. Bacteroides fragilis B. D. Peptostreptokok E. Havuzdan cilt yolu ile bulaş söz konusu değildir. daha az olmakla birlikte.

Toksoplazmoz E. D. kenarları sert. dilinde ağrısız. C.Ateş. nonpatojen spiroketler karışıklıklara yol açabileceği için uygunsuzdur. TPHA. Cevap: A 126. çok güvenilir bir testtir). FTA-ABS (yalancı pozitif sonuç yoktur. Otuziki yaşındaki bir kadın hasta. Ağız lezyonları.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 57 125. kondilomatöz lezyonlar görülüyor. epitroklear ağrısız LAP. Meningokoksemi C. Miliyer tüberküloz B. FTA-200. PPD uygulaması sonucunda gelişen endurasyon çapı 6 mm E. kondilomata lata. ağızda plak müköz. zemini temiz ülsere yara ve submandibular ağrısız LAP nedeni ile başvuruyor. MHA-TP. immünite sorunu bulunmayan 21 yaşındaki bir erişkin için gelişme olasılığı en az patoloji aşağıdakilerden hangisidir? A. B. servikal ve epitroklear LAP ile birlikte perianal. Bu olguda düşünülmesi gereken en olası klinik tablo aşağıdakilerden hangisidir? A. • Serolojik (indirekt) tanı: a) Non-treponemal testler: Wassermann-Kolmer. Sekonder sifiliz Edinsel sifiliz: a) Erken sifiliz: Primer sifiliz: Şankır Sekonder sifiliz: Rozeoller.Bebekliğinde tüberküloz aşısı uygulanmış. birleşmeyen. Levaditi yöntemi ile boyama. KızamıkB. Materyal. Apikal akciğer tüberkülozu C. Cevap: D 127. b) Latent sifiliz 57 . VDRL RPR TPHA FTA-ABS Karanlık alan mikroskopisi Sifiliz tanısı: • Direkt tanı: Karanlık alan mikroskopisi. KızamıkçıkD. Floresan Antikor Testi (FAT) başlıcalarıdır. Bu bireylerde sonraki yıllarda çok ciddi bir immünite defekti gelişmedikçe miliyer tüberküloz görülmez. direkt tanısal prosedürlerin çok sınırlı olduğu sifilizde en güvenilir ve çabuk tanı yöntemidir. VDRL. ağız dışı bölgelerin lezyonlarından alınır. Karanlık alan mikroskopisi.DrTus. alopesi. Sınırlı bir kazeifikasyon nekrozu ve kalsifikasyon ile tam bir şifa gelişir. E. FTA. RPR b) Treponemal testler: TPI. ilk pozitifleşen. gövde ve uçlarda döküntü ile anal bölgede ortaya çıkan şişlikler yakınmaları ile başvuran 30 yaşındaki bir erkek hastanın yapılan muayenesinde avuç içi ve ayak tabanlarında daha belirgin olmak üzere yaygın. Bu hastaya primer sifiliz tanısı koydurabilecek en erken pozitifleşen ve en güvenilir laboratuvar tetkik aşağıdakilerden hangisidir? A. Etkenle karşılaşma yerinde kalsifiye nodül D. sapsız. makülopapüler döküntü. Genital tüberküloz BCG uygulanmış kişilerde basil ile akciğerde karşılaşılan ilk anda gelişen şiddetli ve sınırlayıcı bir yanıt ile olay durdurulur.

D. genel paraliziler. trombosit sayısı 325. E. nabız 130/dakika olarak saptanıyor.DrTus. kas ve eklem ağrıları yakınmaları ile başvuruyor. Ixodes pacificus kenelerinin insanları ısırması ile bulaşır. gittikçe 58 . halsizlik. Babesia divergens). Cevap: E 128. hemorajiler. Borrelia recurrentis bit ve kenelerle bulaşır. Ixodid kenelerin ısırması ile sporozoitler insanlara bulaşır. kene tarafından ısırılan yerin çevresinde. Hastanın ateşli olduğu dönemde alınan periferik yaymanın incelenmesinde eritrositler arasında gevşek spiral şeklinde. ateşinin yaklaşık 10 günde bir tekrarladığı ve birkaç gün sürdükten sonra kendiliğinden düştüğü öğreniliyor. C.Otuziki yaşındaki bir erkek hasta yüksek ateş. Borrelia burgdorferi Babesia microti Wuchereria bancrofti Borrelia recurrentis Leishmania donovani Babesia türleri (Babesia microti.70C.Yirmiüç yaşındaki bir erkek hasta ateş. Bölünerek çoğalma yerleri de eritrositlerdir. Isırıktan 330 gün sonra hastalık tablosu gelişir: 1. titreme. D. direkt olarak eritrositleri infekte eder. ipsi yapılar görülüyor. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. hemipleji. Plasmodium falciparum’dan ayrımı ise.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI c) Geç (tersiyer) sifiliz: 58 Nörosifiliz: Kronik aseptik menenjit. kas-eklem ağrıları ve sol uyluğunda kızarıklık yakınmaları ile başvuruor. Dönem: Kenenin ısırık yerinin çevresinde eritema migrans gelişir. karaciğere veya başka bir organa uğramadan. eritrosit içinde pigment granüllerinin bulunmaması ile mümkündür.300/mm3 (%78 nötrofil). Anamnezinde yaklaşık iki hafta önce piknik yaparken sol uyluğundan bir kene tarafından ısırıldığını ve bu olaydan bir hafta sonra da yakınmalarının başladığını ifade eden hastanın yapılan muayenesinde ateş 38. Daha sonra eritrositler rüptüre olur ve yeni eritrositler infekte edilerek evrim sürdürülür. Kardiyovasküler sifiliz: Aortit Geç benign sifiliz: Organ ve dokularda granülomatöz lezyonlar (gom). Kana karışan sporozoitler. büyüklük hezeyanları gibi nörolojik ve psikiyatrik bozukluklar. Yapılan muayenesinde skleraların subikterik olduğu görülüyor ve Traube alanında perküsyonla mat ses saptanıyor. Erysipelothrix rhusiopathiae bir hayvan etkenidir. tekrarlayan ateşlere neden olur. kenelerden bulaşmaz ve halkalar halinde yayılan lezyonlara neden olmaz. Bu nedenle. Örneğin büyükbaş hayvan eti ile parenteral temas sonucunda elde gelişen erizipeloid hastalığının etkenidir. fokal belirtiler. Yukarıda tanımlanan klinik ve laboratuvar bulgular dikkate alındığında gözönüne alınması gereken en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde lökosit sayısı 12. halüsinasyonlar. Kırım Kongo Hemorajik Ateşi Virüsü Borrelia recurrentis Streptococcus pyogenes Erysipelothrix rhusiopathiae Borrelia burgdorferi Kırım Kongo Hemorajik Ateşinde hepatik nekroz. Eritrositlerin içinde yonca yaprağı gibi dörtlüler (tetradlar) oluştururlar. Streptococcus pyogenes insan etkenidir. kişilik bozuklukları. C. Cevap: D 129. Plasmodium falciparum dışı Plasmodium türlerinin aksine. bir eritrosit içinde birden çok sayıda etken belirlenebilir. Isırık yerinden başlayan eritem. Hastadan alınan anamnezde yaklaşık iki ay önce tarlada çalışırken ayağına yapışmış bir keneyi uzaklaştırdığı. Borrelia burgdorferi Lyme hastalığının etkenidir. illüzyonlar. CRP (++) olarak belirleniyor. yaklaşık 15 cm çapında ortası soluk eritemli alan görülüyor. tabes dorsalis. morfoloji ve evrim bakımından Plasmodium türlerine benzerlikler gösteren kan protozoonlarıdır.000/mm3. lökopeni ve trombositopeni görülür. sol uyluk ön kısmında. eritrosit sedimantasyon hızı 32 mm/saat. bu olaydan bir hafta sonra yakınmalarının başladığı. B. E. hemiparezi. üşüme. B.

D. B. miyalji görülür. arteriyel tansiyon 85/40 mmHg olarak ölçülüyor. Lyme hastalığında hastalığın başlangıç günlerinde tipik cilt lezyonları (eritema migrans) olmalıdır. baş ağrısı. B. Mikroorganizma çok ince ve hareketlidir. doku ve organa ulaşır. Enteroviral menenjitlerde öncelikle bilinç problemleri ve kafaiçi basıncı artması ile ilgili fizik bulgular verilmelidir.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 59 genişler ve genişledikçe de ortası solar. Muayenesinde skleralarda ve ciltte ikterik görünümle birlikte. gövde ve uçlarda yaygın. kene gibi artropodlarla bulaşır. Đkterli olgularda karaciğer transaminazları yüksek bulunur. Hastanın muayenesinde ateş 400C. Dönem: Nörolojik hastalık tabloları (meningoradikülonörit. C. madenciler. bilinç değişikliği ve cildinde döküntü yakınmaları ile getiriliyor. göz aklarında sararma ve idrar yapamama yakınmaları ile başvuruyor. Đlk haftadan sonra kan ve BOS’ta belirlenemez. yıllar sonra. Kanalizasyon işçileri. kreatinin patolojileri belirlenir. Riketsiyalar insanlara bit. boğa gözü denen görünüm ortaya çıkar. Tetkiklerinde lökosit sayısı 18. 3. BOS’ta tümü mononükleer olmak üzere 650/mm3 hücre görülüyor.DrTus. Hepatit A ve E ‘de nötrofilik lökositoz görülmez. Kızamık Meningokoksik menenjit Riketsiyoz Sekonder sifiliz Veba Kızamık virüsü ve meningokoklar bitlerin ısırması sonucu değil. Ayrıca. ensefalit) ve kardit (valvüler tutulum olmaksızın AV blok. arazi koşullarında yaşayan askerler. artralji.3 mg/dL. Kontamine besinlerin yenmesi veya içilmesi ile de insanlara bulaşır. Cevap: D 131. 2. C. BOS protein ve glukoz düzeyleri ise normal sınırlarda bulunuyor. Kernig ve Brudzinski bulguları negatif olarak saptanıyor. kraniyal nörit. döküntülerin ise iki gün önce omuzlardan başlayıp gövdeye yayıldığı öğreniliyor. D.Pediculus corporis infestasyonu saptanan ve tedavi edilen 45 yaşındaki bir erkek hasta iki hafta sonra yüksek ateş. Böbrek tutulumunda da üre. Cevap: E 130. yerleşim yerlerindeki su taşkınları ve seller sorumlu tutulmuştur. kreatinin 3. Bazı salgınlardan. ikter ve renal patolojilerin bulunması beklenmez. üre 54 mg/dL. Đdrar ile atılmaya başlar ve haftalarca idrardan izole edilebilir. Hastadan alınan anamnezde belediyede işçi olarak çalıştığı ve iki hafta önce tıkalı kanalizasyon borularını temizledikleri. Leptospira icterohaemorrhagiae’dir. nabız 136/dakika. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A.8 mg/dL olarak saptanıyor. Bu durumda ciltte döküntüler ve 59 . Bu durumda. kusma. Dönem: Bir önceki dönemden aylar. E. konjestif kalp yetmezliği) gelişir. Genel infeksiyon belirtileri. Kırküç yaşındaki bir erkek hasta. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. döneme geçer. ateş. HAV infeksiyonu HEV infeksiyonu Lyme hastalığı Weil hastalığı Enterovirüs menenjiti Weil hastalığının etkeni. çiftçiler. Lezyonlar 3-4 hafta sonra kaybolur. Vaskülite neden olur. pire. Kana karışan etken. menenjit. Nötrofil ağırlıklı 15-20 bin lökositoz olması ile viral hepatitlerden. miyoperikardit. Tedavi edilmezse aylarca sürebilen latent döneme ve 2. Kernig ve Brudzinski bulguları pozitif olarak saptanıyor. bir haftadan daha kısa süren bakteriyemi (leptospiremi) sonucunda portal yoldan karaciğere ve bu arada merkez sinir sistemi ve göz içi sıvısı dahil birçok sıvı. bundan bir hafta sonra grip benzeri yakınmalarının başladığı ve antigribal ilaçlar kullandığı öğreniliyor. (eskiden) postacılar ve çeltik işçileri hastalık açısından yüksek risk taşırlar. genellikle tek taraflı ve dizde fazla olmak üzere büyük eklemlerde kronik oligo ya da poliartritler (arteritli artrit) gelişir. total bilirubin 4. Bu nedenle sağlam mukoza ve ciltten bulaşabilir. E. Hasta ve yakınlarından alınan anamnezde ateşinin yaklaşık bir haftadan beri devam ettiği. hepatik bulguların varlığı ile viral menenjitten ayırt edilir. avuç ve ayak tabanlarını tutmayan makülopapüler döküntü görülüyor. bizzat insanlardan insanlara bulaşır.000/mm3 (%90 nötrofil). Farelerin idrarı ile kontamine besin ve sulardan insanlara bulaşır. ALT 415 U/L. baş ağrısı.

Gelişen granülomatöz hepatit. Yirmidört yaşındaki bir kadın hasta üç günden beri devam eden ateş.DrTus. 60 Sekonder sifilizde daha önce gelişmiş olan cilt lezyonundan (şankır) söz edilmelidir. Analjeziklere yanıtsız retroorbital baş ağrısı oldukça tipik bir bulgusudur. göğüs ağrısı. ikterik tablolar çizebilir. Ardından yaygın cilt ve mukoza belirtileri ve epitroklear LAP geliştiği bildirilmelidir. bazen ek olarak görülen pnömoni ve sepsis tablosudur. Bartonella henselae B. Laboratuvar tetkiklerinde nötrofilik lökositoz. Tifüs Veba Meningokoksemi Q humması HAV infeksiyonu Tifüs bit ile temas sonrasında gelişen peteşiyal cilt döküntüleri ve yüksek ateşle başlar. özellikle gözlerin arkalarında hissedilen şiddetli baş ağrısı. HAV infeksiyonu erişkinlerde ciddi seyreder. göğüs ağrısı ve göz aklarında sararma yakınmaları ile başvuruyor. daha sonra organ belirti ve yetmezlikleri ile devam eder. Tipik klinik tablo. E. diğer atipik pnömonilerden ayrımında yararlıdır. Olguların yarısında hepatosplenomegali vardır. atipik pnömonidir. C. içi kanla dolu. pulmoner yakınmalar ve nötrofilik lökositoz görülmesi beklenmez. Cevap: D 133. Veba pire ile temas sonrasında gelişen yüksek ateş. Yapılan muayenede skleralarda ikter ve hepatomegali saptanıyor. CD4+ hücre sayısı 280/mm3 olan HIV infeksiyonlu bir hasta sağ bacağında mor renkli şişlikler yakınması ile başvuruyor. D. ağrısız. Yukarıda tanımlanan lezyona yol açabilen en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. lenfadenitler. Coxiella burnetii Q humması etkenidir. kistik lezyon saptanıyor.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI organ patolojileri gözlenir. şiddetli baş ağrısı. Yapılan histopatolojik incelemede lezyonların vasküler endotel kökenli olduğu tespit ediliyor. Cevap: C 132. Bartonella bacilliformis 60 . Yapılan muayenesinde sağ bacak ön yüzünde fluktuasyon veren. karaciğer transaminazlarında yükseklik ve hiperbilirubinemi saptanan hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Vebada ise pire ısırığından ve daha sonra da ısırılan ekstremite radikal lenf nodüllerinde süpüratif lenfadenit belirtilmiş olmalıdır. Bu özelliği. B. mor renkli. Meningokoksemide ise yüksek ateş ve belirgin merkez sinir sistemi patolojilerine ek olarak bazen peteşiyal cilt döküntüleri ortaya çıkar. Bununla birlikte.

Gonore – Neisseria gonorrhoeae B. Calymmatobacterium granulomatis donovanyoz etkenidir. kullanılan boyalara göre farklı özellikler sergilerler ve tanıyı kolaylaştırırlar. Lenfogranuloma venereum – Chlamydia trachomatis D. bundan bir hafta sonra da gripal infeksiyonu andıran yakınmalarla birlikte penisinde ağrısız bir sivilce çıktığı öğreniliyor. çok sayıda. Klamidyal NGU varlığında meatal hiperemi ve üretral akıntı görülür. Haemophilus ducreyi çok ağrılı. 3 serotipleri ile oluşturulur: • Đnguinal sendrom: Hastalığın başlangıç dönemidir.2.DrTus. Yapılan muayenesinde meatus çevresinde eritem ile birlikte pürülan akıntı olduğu görülüyor. ağrısız bir ülser ve tek bir LAP görülür. Cevap: A 134. Gram yöntemi gibi standart boyalarla boyanmazlar ve sentetik besiyerlerinde üretilemezler. Akıntıdan alınan örneğin Modifiye Thayer Martin besiyerine ekiminde de herhangi bir bakteri saptanmıyor Yukarıda tanımlanan olgu ve en sık neden olan etken aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Lenfogranuloma venereum (LGV): Chlamydia trachomatis’in L1. Dizüri başlıca semptomdur. B. Hastadan alınan anamnezde yaklaşık üç hafta önce şüpheli cinsel temasta bulunduğu. Lenfogranuloma venereum – Haemophilus ducreyi E. genital bir ülserden ve belirgin inguinal LAP bulgusundan (oluk belirtisi) söz edilmeliydi. cilt ve visseral organlarda vasküler proliferasyon ile seyreden bir hastalıktır. Cevap: B 135. Lenfogranuloma venereum Chlamydia trachomatis L1. Bir hafta önce şüpheli cinsel temas öyküsü olan 25 yaşındaki bir erkek hasta penil akıntı ve idrar yaparken yanma yakınmaları ile başvuruyor. karaciğer ve dalak gibi visseral organlarda kan dolu kesecikler (kistler) oluşur. Bartonella quintana D. Ureaplasma urealyticum akut NGU’ların ikinci en sık etkenidir. döletli yumurta sarı kesesinde veya deney hayvanlarında üretilebilirler. HIV infeksiyonunun B klinik kategorisi içinde yer alır. Olgumuzda da olduğu gibi klamidyalar. Erkek ve kadın infeksiyonlarında pamuklu eküvyon ile üretra içinden. Nongonokoksik üretrit – Chlamydia trachomatis C. C. Bu hastada ilk düşünülmesi gereken etken aşağıdakilerden hangisidir? A. ağrılı inguinal LAP saptanıyor. Erkeklerde baskın klinik formdur. 2. Soruda bu sorulsaydı. Nongonokoksik üretrit – Ureaplasma urealyticum Olgumuz gonore olsaydı etken Gram boyamada görülürdü. krater tarzında genital ülserlere neden olur. Büyük çoğunlukla HIV infeksiyonlu hastalarda. herhangi bir bakteriyel etkene rastlanılmıyor. Hastanın yapılan muayenesinde inguinal ligament tarafından iki gruba ayrılmış ve aralarında oluk gibi boşluk oluşmuş. Konak hücre üremesini engellemek için sikloheksimid eklenmiş McCoy. Treponema pallidum Haemophilus ducreyi Calymmatobacterium granulomatis Chlamydia trachomatis Herpes simpeks virüs tip 2 Treponema pallidum sifiliz etkenidir. Erkek ve kadında en sık görülen akut nongonokoksik üretritlerin (NGU) etkeni Chlamydia trachomatis’tir. kadında ek olarak servikal mukustan materyal alınır ve belirtilen ortamlara ekilir (altın standart). Ehrlichia chaffeensis E. Ciltte.3 infeksiyonudur (Haemophilus ducreyi değil). Akıntıdan alınan örneğin Gram yöntemi ile boyanmasında her alanda bol nötrofil lökosit görülüyor. D. E.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI C.Erişkin bir erkek hasta sağ kasığında ağrılı şişlik yakınması ile başvuruyor. Đnklüzyon cisimcikleri. Đnguinal LAP’dansa genişleyen ağrısız ülserler ön plandadır. HeLa gibi canlı besiyerlerinde. sert. Tek. Ehrlichia sennetsu 61 Basiler anjiyomatöz: Bartonella hanselae ve Bartonella quintana infeksiyonudur. Bu tabloya kadınların pek 61 .

hapishane salgınlarının önemli etkenidir. Büyüyen lenf nodlarının arasındaki cilt çökük göründüğü için. Tedavi edilmezse spontan olarak geriler ya da cilde açılırlar. kışla. Hastadan alınan anamnezde yakınmalarının iki gün önce ateş ve boğaz ağrısı ile başladığı daha sonra ise öksürük geliştiği öğreniliyor.DrTus. Pseudomonas aeruginosa Klebsiella pneumoniae Escherichia coli Acinetobacter baumannii Stenotrophomonas maltophilia Soruda bir ventilatör nedenli pnömoni tablosu veriliyor. Klebsiella pneumoniae ve Acinetobacter türleridir. Ancak burada sınırlanamayan etken. baş ve sırt ağrısı. • Genito-anorektal sendrom: Genellikle ilk dönemin oldukça silik geçtiği kadınlarda ve eşcinsellerde sık görülen tablodur. Tipik olarak önce farinksi. Pseudomonas aeruginosa ve Stenotrophomonas maltophilia oksidaz (+). Yapılan muayenede ateş 38. Kadında ise ilk lezyon genelde vajinadadır ve tablo siliktir. otoskopik incelemede sol kulak zarında eritemle birlikte bül varlığı görülüyor. Ayırıcı tanısı da sorudaki testlerle yapılabilir. ülseratif bir papül gelişir. trakea. D. ağrısız. Etken lenfatiklerle rektuma ulaşır ve anal kanama. Cevap: D 136. hareketli bakteriler izole ediliyor. Gençler etkeni eve getirir. B. yaz aylarındaki pnömonilerin ise ilk sırasında (%50) yer alır. Cevap: E 137. erkekte genellikle peniste. çabuk iyileşir. Chlamydia trachomatis Chlamydia pneumoniae Coxiella burnetii Chlamydia psittaci Mycoplasma pneumoniae Primer atipik pnömoni 5-30 yaş hastalığıdır. pürülan akıntı görülmeye başlanır. C. non-prodüktif öksürük ve büllöz mirinjit (kulak zarında çok ağrılı. Serebral infarkt nedeniyle ventilatör tedavisi altına alınan hastada. derin halsizlik ve kabızlık yakınması ile başvuran 21 yaşındaki erkek bir hastanın 62 . Çoğu zaman ayakta geçirilir. Herpes simpeks virüs tip 2 genital infeksiyonu veziküllerle özeldir. Çekilen akciğer grafisinde sağ alt lobda ekmek içi görünümünde infiltrasyon varlığı dikkati çekiyor. Bu tablodan sorumlu olabilme olasılığı en fazla olan etken aşağıdakilerden hangisidir? A. diğer seçeneklerdeki klamidyal etkenlerce veya Coxiella burnetii tarafından oluşturulan pnömonilerde görülmez. drene edilince iyileşen bül) gibi ekstrapulmoner tutulumlarla giden bir tablodur. eritrosit sedimantasyon hızı 28 mm/saat. Mycoplasma pneumoniae tarafından oluşturulur. C. glukozu fermente etmeyen. kuru öksürük ve sol kulağında ağrı yakınmaları ile acil servise başvuruyor. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Escherichia coli ise hareketli bir bakteridir. Sıkışık ortamlarda kolaylıkla bulaşır. Lenf nodları ağrılıdır.500/mm3 (%75 nötrofil). sırasında (%10-15). Pseudomonas aeruginosa. oksidaz pozitif. nötrofili. Acinetobacter baumannii oksidaz (-) ama non-fermentatif. PA akciğer grafisinde sağ akciğer orta zonda infiltrasyon görülüyor. E. Yapılan laboratuvar tetkiklerde lökosit sayısı: 12. Beyza küre sayısı: 22. B. diğer aile fertlerine bulaştırır ve böylece aile içi infeksiyonlara yol açar. Okul. Kaviter lezyon … Friedlander pnömonisi. non-fermentatif (glukozu fermente etmeyen). D. E. bronş ve bronşiyolleri tutan bir seyir izlemesi anamnez açısından önemlidir. Cevap: B 138. Büllöz mirinjit. sonra sırası ile larinks.000/mm3.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 62 azında tanık olunur. gününde ateş yükseliyor. baş ve adale ağrıları eşliğinde genital bölgede. Yüksek ateş. ilk lezyondan 1-4 hafta sonra inguinal lenf nodlarına yerleşerek genelde tek taraflı bubonların gelişimine yol açar. CRP 48 mg/dL olarak saptanıyor. Onaltı yaşındaki bir kız öğrenci ateş. 5. endotrakeal tüpten yapılan aspirat kültüründe laktoz negatif koloniler ve gram negatif. Ateş. Bunun en sık ilk dört etkeni. nabız 112/dakika olarak ölçülmüş. Toplumdan edinilmiş pnömonilerin pnömokoklardan sonra 2.80C. buna oluk (groove) belirtisi de denmektedir. MRSA. Düşük grade ateş.

E. Acil tetkiklerde. Akıntının Gram yöntemi ile boyanmış preparatlarında epitel hücrelerine yapışmış bol miktarda gram negatif ya da labil kokobasiller görülür. terlemez. ürobilinojen artmış. batın bombeliği. Keratokonjunktivit gelişir Granulomatosis infantiseptica: Gebeliğinde gürültülü listeriyoz geçirmekte olan anneden bakterilerin transplasental bulaşı nedeniyle gelişir. Pnömoni. Beyza küre sayısı: 3. bitkin.. ketonüri. idrar dansitesi 1028. 390C ateş.DrTus. dalak. multiorgan granülomları ve apseleri ile özel bir tablodur. Neisseria gonorrhoeae D. proteinüri. Akıntının mikroskopisinde epitel hücreleri üzerine yapışmış halde gram negatif. akciğer. böbrekler ve beyinde apseler ve/veya granülomlar gelişir. bozuk ağız hijyeni. göğüs cildinde basınca solan 6 adet çilek rengi ciltten kabarık döküntüler. normal mikroskopi saptanıyor. hafif dehidratasyona ait dil bulguları. Hb: 11 g. Bruselloz Sıtma Lejyoner hastalığı Enterik ateş Viral hepatit Bir olgunun enterik ateş olup olmadığını anlamak için önemli birkaç noktaya dikkat ediniz: Verilen her ateşin mutlaka olması gereken nabzını hesaplayınız . süt gibi. Cevap: D 140. Komplikasyon zengini bir hastalık . bulaş gelişimi halinde fetusa en olası etkisi aşağıdakilerden hangisidir? A. eozinofil kaybı? Cevap: D 139. Granulomatosis infantiseptica gelişir B. %49 lenfosit. Bu olguda patolojiyi açıklayabilecek en uygun tanı aşağıdakilerden hangisidir? A. yapışkan vajinal akıntı özeldir. Karaciğer. şuur açık ve somnolans düzeyinde. Proteus mirabilis B.. Htc: %38. Hepatomegali. her iki akciğer orta zonlarda ronküsler ve bazallerinde raller. anemi. lökosit formülünde %46 nötrofil.Gebelik sırasında anne tarafından geçirilen listeriyozun. Şuur? Đlk hafta sonundan itibaren göğüs ve karın cildinde rozeoller . Diskordans? Đlk haftanın yoğun endotoksemik ortamında konfüzyon belirgin hale gelir . splenomegali? Retiküloendotelyal sistem hastalığı ..... piyelonefrit gibi birçok organ tutulumu? Đkinci haftada belirgin organomegaliler . B. Bu hücrelere Clue cells (ipucu hücreleri) denir.Doğurganlık çağındaki bir kadın vajinal akıntı yakınması ile polikliniğe başvuruyor. Bu tablodan sorumlu olma olasılığı en fazla etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Akut bakteriyel menenjit gelişir C. Cilt belirtileri? Cilt kurudur. bakteriyel vajinoz tablolarının gelişmesine neden olur. Pseudomonas aeruginosa C. Lökopeni. C. Gardnerella vaginalis E. Bebek infekte-prematüre olarak doğabilir. Mobiluncus türleri ve peptostreptokoklar gibi anaerop bakteriler ile işbirliği yapar...com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 63 fizik muayenesinde genel durum orta. Bu durumda kısa sürede ölüm gerçekleşir. %5 monosit. 90/60 mmHg arteriyel kan basıncı.200/mm3.. hareketsiz kokobasiller görülüyor. 108 vuru/dakika nabız.. 63 .. hepatosplenomegali belirleniyor.. Balık kokusunda. aynı ortamda yaşamakta olan Bacteroides türleri. Erken gebelik döneminde veya yoğun bakteriyemi ile geçirilmiş ise erken doğum. D. Uygun tedavi yapılmazsa fatal seyreden. Piyelonefrit gelişir E. Lactobacillus acidophilus Normal florada yer alan Gardnerella vaginalis. abortus veya “ölü fötus” görülebilir. Cilt listeriyozu gelişir D.

operasyondan iki ay sonra pnömoni ve şuur bulanıklılığı. erişkin inklüzyonlu alt palpebra konjunktiviti.Böbrek transplante edilmiş. Neisseria meningitidis Bronkopulmoner nokardiyoz: Oral kolonizasyonu izleyen aspirasyon sonrasında. Yenidoğanlarda gelişen inklüzyonlu alt palpebral konjunktivitlerin en olası etkenleri aşağıdakilerden hangisidir? A. Chlamydia trachomatis B ve Ba E. bilgisayarlı tomografide multiloküle apse belirleniyor. Bacillus cereus D. Streptococcus pneumoniae B.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI Cevap: A 64 141. gram (+) basillerin ürediği gözleniyor. meninks irritasyon belirtileri. Cevap: B 142. yenidoğan (1-3 hafta) inklüzyonlu konjunktiviti. Nocardia asteroides C. oda sıcaklığında hareketli. ürogenital infeksiyonlar (sık) ve pelvik inflamatuvar hastalığa yol açar. Özellikle hücresel immünite defekti olanlarda hematojen yayılımla meninks ve ciltte de infeksiyonlara neden olur. Aktinomikozun aksine. Chlamydia trachomatis L 1 ve 3 C. AIDS gibi ciddi immün yetmezlik tablolarında daha sık olmak üzere. Chlamydia trachomatis L 2 ve 3 B. Alınan örneğin kanlı agara ekilmesi sonucunda da beta hemoliz yapan. Bu hastada en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Meningoensefalit tanısı konan immünsüpresyondaki bir hastanın BOS’unda gram pozitif basiller gözleniyor. Chlamydia trachomatis A ve C D. akciğerlerde kaviteler oluşturan yalancı tüberküloz lezyonlarına yol açar. Erysipelothrix rhusiopathiae C. Kaviter ya da kitlesel akciğer lezyonları + merkez sinir sistemi tutulumlu hastalarda özellikle akla gelmelidir. Klebsiella pneumoniae D. fistülleşme olmaksızın metastatik cilt altı apseleri görülür. Staphylococcus aureus E. yenidoğan pnömonisi (2-3 hafta). Chlamydia trachomatis D-K Chlamydia trachomatis’in D-K serotipleri. Lactobacillus acidophilus 64 .DrTus. Bu hastada etken olarak öncelikle aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi düşünülmelidir? A. 370C’da hareketsiz. Corynebacterium jeikeum B. Cevap: E 143.

veziküller ve nekroz gelişir. Kanlı agarda mavi-yeşil koloniler yapar. Yara akıntısı B. Bir balıkçının. lökositoz. nötrofili B. epidemiyolojik tarama amacı dışında. Aşağıdaki klinik materyallerden hangisinin uygun besiyerlerinde bakteri üretilmesi halinde antibiyotik duyarlılık testi yapılması gereksizdir? A. Birinci haftada önce intermittan. Salmonella typhi infeksiyonlarında hemolitik anemi. ikinci haftada devamlı ateş. Boğaz sürüntüsü E. dikrot nabız. Başlıca hastalık tabloları. sonra remittan ateş. Erysipelothrix rhusiopathiae E. hepatosplenomegali görülür. kültürleri tereyağı kokar. lökositoz. yenidoğan infeksiyonları. istiridye gibi deniz ürünlerinin yenmesinden sonra ağır sepsise. lökopeni. Kan Boğaz kültürü. Splenomegali. Ateş-nabız diskordansı. bol çeşitlilikte semptom ve bulgularla seyreder. hiperemi ve büllöz cilt lezyonları belirleniyor. febril proteinüri. endotoksemik belirtiler. lenfomonositoz D. 220C’da hareketli basillerdir. lenfomonositoz E. ağrılıdır. Đdrar C. lökopeni. hücresel immünitesi defektif olanlarda sık menenjit. Cevap: E 144. çok hareketli bakteriler belirleniyor. bunların sokması/yaraya bulaşması ile de yara infeksiyonlarına yol açar. Splenomegali. bazı olgularda silendirüri. Genel durumu ilerleyen günlerde daha da bozulan hastada sepsis gelişiyor. sonra büller. gram pozitif. Beyin omurilik sıvısı D. Đğne batma yerinde ağrı. Cevap: A 145. hastalık haftalarına göre değişen. bir tonsillitin A grubu beta hemolitik streptokok nedenli olup olmadığının belirlenmesinde ya da difteri tanısında kullanılır. Bacillus anthracis D. Kanlı agardan başka triptikazlı buyyon ve Brain-Heart infüzyon agarda iyi ürer. Cevap: D 65 . karaciğer fonksiyonlarında bozulma. Enterik ateşin yardımcı tanı yöntemlerinden olan tam kan sayımında lökopeni sıklıkla gözlenen bir bulgusudur. Tedavisinde geç kalınan sepsisinde mortalite %50’lere ulaşabilir. nötrofili. Plesiomonas shigelloides “Laktoz pozitif vibrio” olarak anılan Vibrio vulnificus. Vibrio parahaemolyticus C. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. hayvanlarla uğraşanlarda subklinik ülsere yara infeksiyonlarıdır. Tonsillit. Kan kültüründe gram negatif. bakteriyemi. ağır olgularda ve böbrek tutulumlarında üre ve kreatinin düzeylerinde artma belirlenebilir. laktoz ve oksidaz pozitif. dikrot nabız. Yersinia gibi soğuk ortamda üreyebilmeleri klinik ve laboratuvar öneme sahiptir. Enterik ateşte aşağıdakilerden hangisinde verilen bulguların görülmesi en olasıdır? A. Her iki durumda da sorumlu bakteriler penisilinlere yüksek oranda duyarlıdırlar. üçüncü haftalarda lenfositoz belirlenir ve formülden eozinofillerin kaybolduğu görülür. Hepatomegali. Bu nedenle antibiyotik duyarlılık testi yapılması gereksizdir. tuttuğu balığı çıkarırken eline olta iğnesi battıktan sonra ateşi yükseliyor. Listeria monocytogenes 65 Listeria monocytogenes küçük basil/kokobasil/diplokok şeklinde görülebilen.DrTus. ikter C. Zaman içinde normokrom normositer anemi. ikinci. göğüs ve karın cildinde taş rozeler. Temas yerinde cilt önce şişer ve kızarır. Cevap: D 146. Orta düzeyde sedimantasyon artışı vardır. Çoğu olguda.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI E. diskondans. eozinofili Enterik ateş. Vibrio vulnificus B.

DrTus. Neisseria meningitidis E. Cevap: C 148. Üç yaşındaki bir çocuk yüksekten düşüyor. Bacillus anthracis D. apseler ve granülomlarla seyreden hastalığa. Hastane ortamında yapılan her invazif girişimde söz konusu olan sık hastane etkenleri ile infeksiyon. Bu nedenle öncelikle hastane etkenlerinin düşünülmesi doğru yaklaşım olmalıdır. Streptococcus pneumoniae D. Haemophilus influenzae tip b C. bu çocuk için de geçerli olabilir. hastanın beyin tomografisinde kribriform laminada çoğul kırıklar belirleniyor. Önemli bir travmatolojik patoloji belirlenmediği için 24 saat gözleme alınıyor. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Cevap: A 149. travayda bulaş sonucunda da yenidoğan menenjitlerine neden olan bakteri aşağıdakilerden hangisidir? A. Önceki sorudaki çocuğa. Bu arada. Staphylococcus aureus B. normal nazofarinks florasında bulunan Streptococcus pneumoniae’dir.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 66 147. Olaydan 5 gün sonra ortaya çıkan şuur problemi nedeniyle acil servise getiriliyor. Staphylococcus aureus Post-travmatik kafa tabanı kırıklarında gelişen menenjitlerin yarıdan çoğunda etken. Pseudomonas aeruginosa B. ilk olay sonrasında başvurduğu hastanede lomber ponksiyon yapıldığı öğreniliyor. Đntrauterin infeksiyon sonucunda menenjit. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Listeria monocytogenes E. Yapılan fizik bakı ve tetkiklerde akut pürülan menenjit tanısı konuluyor. Hastanın beyin tomografisinde ise kraniyal kemik yapılarında bir patoloji belirlenmiyor. Haemophilus influenzae tip b C. Listeria monocytogenes Kafa tabanı kırığı olmayan bu olguda anamnezde lomber ponksiyon bilgisi olduğunu unutmayınız. Pseudomonas aeruginosa B. Streptococcus pneumoniae D. Mycobacterium marinum 66 . Legionella pneumophila C. Bu olguda da sorumlu etken en büyük olasılıkla bu bakteridir. Neisseria meningitidis E.

multiorgan granülomları ve apseleri ile özel bir hastalıktır. gün aşırı ortaya çıkan yüksek ateş ve baş ağrısı yakınmaları ile başvuruyor. bir yakınmaları kalmaz. tipik ateşli nöbetler. Ateşli kuru dönem: Titremeyi. Yapılan tetkiklerde lökosit sayısı 13.DrTus. II+IV C. septik artrite benzeyen artritler gelişir. Uygun tedavi yapılmazsa fatal seyreden. Hastanın üst dudağında herpes labialis lezyonu mevcuttur. Dalak kot kenarını yaklaşık 3 cm geçmiş olarak saptanıyor. Cevap: C 151. Tüberkülozda ise beklenen kardiyak patoloji perikardittir. haftasında ekzotoksik miyokardit gelişebilir. Titreme (soğuk dönem): Sıtma nöbetinde ilk karakteristik belirtidir. II+III+IV E. Hastadan alınan anamnezde yaklaşık üç hafta önce turistik gezi için GAP turuna katıldığı öğreniliyor. Hb: 9 g/dL. Yirmisekiz yaşındaki bir kadın hasta bir haftadır devam eden. Đkinci dönemde nörolojik hastalık tabloları ve miyokardit gelişir. eritrosit sedimantasyon hızı 22 mm/saat.000/mm3. üşüme. Difteri IV. Parazitin kana dökülmesi sırasında gelişir. Enterik ateş II. Uyandıktan sonra. C. AST 45 U/L. I+III+IV D. II+IV Enterik ateşin 1. nöbet sonlanmış olur. bulaşma zamanına göre iki farklı bebek infeksiyonuna yol açar. Deri sıcak ve kurudur. Đlerleyen 67 . Hastalığın son dönemde ise bir önceki dönemden aylar-yıllar sonra genellikle tek taraflı ve dizde fazla olmak üzere. Seyrinde kalbi tutan aşağıdaki infeksiyon hastalıklarından hangisi miyokardit sonucu ritm bozukluklarına neden olur? I. Sıtma hastalarında. Lyme hastalığı. 2. Valvüler tutulum olmaksızın AV blok. haftasında endotoksik. Doğum sırası veya sonrasında bulaş söz konusu ise geç dönem infeksiyonu görülür. Kendilerini iyi hissederler. ısırılmadan 3-30 gün sonra hastalık tablosu gelişir. Đlk nöbetler düzensizdir. Cevap: D 150. miyoperikardit ve konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir. Tüberküloz III. Nöbetler derin bir halsizliğe yol açar. derin bir anemi gelişmemiş ise.200/mm3 (%65 nötrofil).com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 67 Listeria monocytogenes. ALT: 53 U/L olarak bulunuyor. ateşin hızla 40-410C’a yükseldiği. Hct: %26. titreme. Hemokültür Gaita kültürü Đdrar kültürü Periferik yayma Kalın damla incelemesi Sıtmada klinik belirtiler denince nöbet akla gelmelidir: 1. Yapılan muayenesinde ateş 39. erken dönem infeksiyonu (granulomatosis infantiseptica) şeklindedir. I+II+IV B. parazitlerin yeni eritrositleri infekte etme dönemiyle iz düşen kuru dönem izler. hastalar derin uykuya dalar. Lyme hastalığı A. E. D. ateş daima düzensizdir. Yukarıdaki klinik ve laboratuvar bulgular dikkate alındığında tanımlanan olguda tanıya yönelik olarak ilk yapılması gereken laboratuvar tetkik aşağıdakilerden hangisidir? A. Terleme (ıslak dönem): Birkaç (2-7) saat süren ateş şiddetli terleme ile düşer.40C. Erken gebelik döneminde geçirilmişse abortus veya “ölü fetus” nedenidir. Birden çok inokülasyon varsa. nabız 120/dakika. difterinin 2. %50-80 olguda splenomegali ve %25-40 hepatomegali bulunur. 3. Eğer bulaş intrauterin yaşam sırasında gelişmiş ise hastalık. arteriyel tansiyon 130/55 mmHg olarak ölçülüyor. Doğumdan 2-3 hafta sonra septisemi ile birlikte menenjit ve meningoensefalit tablolarına yol açar. kene ısırması ile insana bulaşır. trombositler 85. Đlk dönemde ısırık yerinin çevresinde Erythema Chronicum Migrans (ECM) gelişir. B. 15 dakika-2 saat kadar sürebilir.

mononükleer 68 .40C. Bölünerek çoğalma yerleri de eritrositlerdir. Plasmodium falciparum’dan ayrımı ise. Gebelik süresince sadece eritrositer formlar hedeflenir. C reaktif protein 12 mg/dL olarak bulunuyor. titreme ve sonrasında bol terleme yakınmaları ile başvuran bir hastadan alınan anamnezde yaklaşık üç hafta önce kene tarafından ısırıldığı. parazitin eritrositten elimine edilmesi amacı ile sadece klorokin kullanılır.600/mm3 (%57 mononükleer lökosit). Yapılan periferik yaymanın incelenmesinde. E. direkt olarak eritrositleri infekte eder. eritrosit sedimantasyon hızı 15 mm/saat. Kan transfüzyonu ile gelişen sıtmada da hepatik şizogoni yoktur. periferik yayma ile ise parazitin türü belirlenir. Kana karışan sporozoitler. Bu amaçla yapılan kalın damla preparasyonu ile parazitin var olup olmadığı. Cevap: E 152. D. Çoğu olguda herpes labialis belirlenebilir. Hastanın yapılan muayenesinde. üşüme. Üst gastrointestinal sistem kanaması nedeni ile hastaneye yatırılan 45 yaşındaki bir kadın hastaya acil olarak. alınan kanda parazitin gösterilmesidir. son bir haftadır devam eden ateş ve boynunda ağrılı şişlikler nedeni ile başvuruyor. nabız 104/dakika olarak ölçülüyor. B. Sıtma tanısında temel ilke. Cevap: C 154.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 68 nöbetler sonucunda hastada anemi gelişir. Eritrositlerin içinde yonca yaprağı gibi dörtlüler (tetradlar) oluştururlar. Bunların tedavisinde de tek başına üç gün klorokin kullanımı yeterlidir. bir yakınından alınan iki ünite taze tam kan transfüzyonu yapılıyor. Gebelerin tedavisinde klorokin güvenlidir. eritrosit içinde pigment granüllerinin bulunmaması ile mümkündür. C. ateş 38. morfoloji ve evrim bakımından Plasmodium türlerine benzerlikler gösteren kan protozoonlarıdır. bazofilik yapılar görülüyor. mutlaka yapılması gereken en değerli testtir. C. Daha sonra eritrositler rüptüre olur ve yeni eritrositler infekte edilerek evrim sürdürülür. keneyi kendisinin çıkardığı ve herhangi bir sağlık kurumuna başvurmadığı öğreniliyor. Yukarıdaki bulgular dikkate alındığında ilk düşünülmesi gereken etken aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A. bir eritrosit içinde birden çok sayıda etken belirlenebilir. Plasmodium vivax Plasmodium ovale Babesia microti Plasmodium malariae Plasmodium falciparum Babesia türleri (Babesia microti. Üç gün klorakin ve 14 gün primakin Üç gün klorakin Üç gün primakin ve 14 gün klorakin Tek doz primakin Üç gün meflokin Klorokin direnci bulunmayan bölgelerde.DrTus. birer tane olmak üzere taşlı yüzük şeklinde yapılar görülüyor. Bu nedenle. B. karaciğere veya başka bir organa uğramadan. Yapılan muayenede skleralarda ikter ve splenomegali saptanan hastanın yapılan periferik yayma incelemesinde eritrositler içinde yonca yaprağına benzeyen. Bu hastaya en uygun tedavi yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A. E. yumuşak kıvamlı ve birbirinden ayrı duran. sağ arka servikal zincirde iki adet ağrılı. Yirmiyedi yaşındaki bir kadın hasta. klorokin verilir. ancak. Kalın damlanın boyanmasında fiksasyon işlemi yapılmaz. Babesia divergens). öncesinde herhangi bir bağışıklık sorunu olmadığı anlaşılmıştır. Plasmodium falciparum dışı Plasmodium türlerinin aksine. Cevap: B 153. Hasta ve donörden yapılan periferik yayma incelemesinde normalden iri eritrositler içinde. hareketli lenfadenopati ve splenomegali saptanıyor. D. Laboratuvar tetkiklerinde lökosit sayısı 3. sonrasında bol terleme ile kendiliğinden düşen ateş geliştiği görülüyor. Ixodid kenelerin ısırması ile sporozoitler insanlara bulaşır. Ateş. Hastadan alınan anamnezde. Transfüzyondan iki gün sonra hastada üşüme ve titreme ile yükselen.

ayak tabanı ve saçlı deri dışında tüm vücutta yaygın makülopapüler döküntü görülüyor. lenfositik lökositoz ve atipik lenfositoz görülür. Yüksek ateş. Benzer döküntüler sekonder sifilizin ikinci döneminde de (rozeoller) görülebilir. D. öncelikle aşağıdaki hangi etkene yönelik özgül laboratuvar testlerine başvurulması en uygun yaklaşımdır? A. şiddetli boğaz ağrısı. D. Olgumuzdaki verilere uymamaktadır. Son beş yıldır bilinen ancak tedavi altında olmayan HIV infeksiyonu olduğu öğrenilen 36 yaşındaki erkek bir hasta.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI hücrelerin %10’dan fazlasının atipik lenfositler olduğu görülüyor. Diğer sistem bulguları doğal olarak saptanıyor. Epstein-Barr virüsü Streptococcus pyogenes Toxoplasma gondii Francisella tularensis Mycobacterium tuberculosis Epstein-Barr virüsü mononükleozda konglomere servikal LAP. el ayaları ve ayak tabanları hariç tüm vücut bölgeleri cildinde makülopapüler veya eritematöz raş görülebilir. C. Hastadan istenen Rubeola IgM tetkikinin sonucu negatif olarak bulunuyor. Mycobacterium tuberculosis de servikal LAP gelişimine yol açabilir. Cevap: E 156. Olguda sözü edilen döküntülerin aksine kızılda fırça ile sürülmüş gibi (skarlatiniform) kırmızı döküntüler. kızamıkçıkta ise seyrek maküler veya makülopapüler döküntüler görülür. posterior servikal LAP. Bu nedenle ayrıcı tanıda bu ikisi öncelikle düşünülmelidir. hepatosplenomegali ve atipik lenfositoz ile EBV mononükleoz benzeri bir tablo çizer. Bu hastada aşağıdaki hangi iki klinik tablonun ayrımını öncelikle yapmak uygun olacaktır? A. dört günden beri devam eden ateş ve yaygın döküntü yakınmaları ile acil servise başvuran 19 yaşındaki bir erkek hastanın yapılan fizik muayenesinde. Olguda <390C ateş. Yapılan tetkiklerinde CD4+ T lenfosit sayısı 40/mm3 olarak saptanan hastanın çekilen beyin manyetik rezonans görüntülemesinde sağ hemisfer temporal lobda üç adet. Bu hastada öncelikle düşünülmesi gereken tanı aşağıdakilerden hangisidir? 69 . çevresi ödemli apse ile uyumlu lezyon saptanıyor. nötrofilik lökositoz olmaması nedeniyle streptokoksik tonsillit Semptomatik Toxoplasma gondii infeksiyonu gelişmesi halinde en sık görülen klinik tablo lenfadenittir. Ancak. splenomegalinin varlığı ve sedimantasyonun düşük olması bu tanıdan da uzaklaştırmaktadır. Francisella tularensis infeksiyonunda öncelikle cilt ülseri ya da tonsillit. B. Kızıl – Kızamıkçık Kızıl – Toksoplazmoz Kızamıkçık – Toksoplazmoz Sekonder Sifiliz – Kızıl Sekonder Sifiliz – Toksoplazmoz Döküntülü tip toksoplazmoz: Saçlı deri. 69 Yukarıda tanımlanan klinik ve laboratuvar bulgular dikkate alındığında. splenomegali bulunması ve düşünülmemelidir. C. E. Cevap: C 155. sonra cerahatli LAP görülmelidir. E.DrTus. B. Öncesinde herhangi bir sağlık sorunu olmayan. vücudunun sol yarısında uyuşma ve güç kaybı yakınmaları ile başvuruyor. ateşle birlikte avuç içi.

BOS’da lenfositik pleositoz vardır. En sık başlangıç tablosu hemiparezi ve/veya konuşma bozukluklarıdır. hematolojik malignitesi olanlar veya organ transplantasyonu alıcıları gibi immünsüpressif tedavi alanlarda karşılaşılan ciddi bir infeksiyondur. Doğuma yakın dönemde annenin suçiçeği geçirmesi D. beyinde birden çok odakta apse benzeri lezyonlar saptanır. demans. Bu olgularda sıklıkla Sabin-Feldman Kompleksi gözlenir. C. glukoz normaldir. hücresel immüniteyi bozan pek çok hastalıkta. Toxoplasma ensefaliti. çoğu zaman abortus veya daha sonraki dönemde ölü doğum ile sonuçlanır. koriyoretinittir. Lezyon gelişen bölge ile ilgili. Beyin tomografisi ve manyetik rezonans görüntülemede. Sylvius kanalı ve Monro deliğinin obstrüksiyonu nedeniyle hidrosefali gelişir. Gebeliğin ikinci üç ayında annenin toksoplazmoz geçirmesi C.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI A.DrTus. Aslında meningoensefalit tarzındadır. görme bozuklukları. Paranoid psikoz. Hidrosefali ve psikomotor gelişme geriliği nedeni ile izlenmekte olan iki aylık bir bebekte yapılan tetkikler sonucunda beyinde. hidrosefali. B. Toksoplazma ensefaliti Primer beyin lenfoması Sistiserkoz Bakteriyel beyin apsesi Kriptokokkoz 70 Đmmünite problemi olanlarda serebral toksoplazmoz: Toksoplazmoz. Sabin-Feldman Kompleksi • Son üç ayındaki anne infeksiyonlarında ölü doğum ya da merkez sinir sistemi tutulumu oldukça nadirdir. • Đkinci üç ayda gelişen anne infeksiyonlarında fötusta ensefalit. E. Gebeliğin son üç ayında annenin kızamıkçık geçirmesi E. Olguların %30’unda gelişir. anemi ve ikter görülebilir. Gebeliğin son üç ayında annenin kızamık geçirmesi B. Bu hastada tablonun en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Cevap: B 70 . çift taraflı koriyoretinit. Beyinde. HIV infeksiyonu/AIDS olgularında en sık görülen fokal merkez sinir sistemi lezyonu nedenidir. Gebeliğin ilk üç ayında annenin toksoplazmoz geçirmesi Konjenital toksoplazmoz: • Gebeliğin ilk üç ayındaki bulaş durumunda gebelik. Olguların çoğunda (3/4’ünde) latent halde kalır. ya da yay şeklinde periventriküler kalsifikasyonlar görülür. Yaygın bir ensefalopati ve çoğunlukla subakut başlangıçlı fokal nörolojik belirtiler söz konusudur. pnömoni. yaygın ve yay şeklinde ve ayrıca periventriküler bölgede noktavi kalsifikasyonlar ile iki taraflı koriyoretinit varlığı saptanıyor. Doğum sonrasında herhangi bir patoloji belirlenmemiş ve dolayısıyla tedavi edilmemiş latent infeksiyonlu bebeklerde sonraki yıllarda (sıklıkla ilk üç yaşta) en sık gelişen klinik tablo. Bu olgularda yalın olarak pnömoni ve koriyoretinit de gözlenebilir. nöbetler. Periakuaduktal ve periventriküler vaskülit ve nekrozlar tipiktir. hepatit. epileptik ataklar ve psikomotor gerilik gibi daha çok merkez sinir sistemi ile ilgili patolojiler ön plandadır. anksiyete ve ajitasyon gibi nöropsikiyatrik bozukluklar görülebilir. Yenidoğanda makülopapüler döküntüler. Cevap: A 157. nodüler veya düz çizgiler şeklinde yaygın. yaşlılarda. kafa çifti tutulumları. D. başta HIV infeksiyonu/AIDS olmak üzere. mikrosefali. serebellar bulgular ve bilinç problemleri ortaya çıkar.

Bazı olgularda şilüri. Spiramisin verilir Yalnızca sülfadiazin verilir Primetamin + sülfadiazin + folinik asit verilir Tedavi gerekli değildir Medikal abortus uygulanır Gebelerde toksoplazmoz tedavisi: • Gebede akut toksoplazmoz saptanmış.DrTus. D. klinik ve laboratuvar olarak Kala-Azar hastalığı düşünülen bir olguda tanı amacı ile örnek alınabilecek en uygun doku ve bu örnekte mikroskopik incelemede görülecek olan parazit formu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A.Akut toksoplazmoz geçiren altı aylık gebe bir kadına amniyosentez yapılıyor ve amniyon sıvısında toksoplazma PCR testi negatif olarak saptanıyor. • Gebede akut toksoplazmoz saptanmış. kilo kaybı. Vücudun diğer bölgelerinde. E. C. B. Fötusu %60 korur. özellikle de alt ekstremiteyi ve genital organları boşaltan lenfatiklerdeki bu problem yüzünden. Hastanın yapılan muayenesinde vital bulgular normal sınırlarda saptanmış. Loa loa Dracunculus medinensis Onchocerca volvulus Wuchereria bancrofti Trichinella spiralis Wuchereria bancrofti infeksiyonunda. D. Lenf nodlarındaki erişkin formların uyarısı ile gelişen kronik inflamasyon ve proliferasyon sonucunda lenfatik drenaj bozulur. başlangıçta larva seyahatleri nedeniyle. Erişkin bir erkek hasta sol bacağı ve skrotumunda yavaş olarak gelişen şişme yakınmaları ile başvuruyor. dolaşımı bozulan bölgelerdeki sekonder infeksiyonlar da bu patolojiye katkıda bulunur.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 71 158. E. sol bacak ve perineal bölgede godet bırakmayan ödem saptanıyor. fötal infeksiyon yok: Fötusun infeksiyondan korunması için spiramisin kullanılır. Cevap: A 159. Özellikle alt ekstremiteler ve genital bölgedeki lenfatik blokaj nedeni ile elefantiyaz tablosu gelişir. Cevap: D 160. Daha geç gebelik haftalarında ise klasik üçlü tedavi uygulanabilir. E. C. şilöz assit ve şilo-toraks görülebilir. şiddetli lenfödem gelişir. eozinofilik akciğer gelişebilir. B. ciltte koyulaşma yakınmaları ile başvuran. fötal infeksiyon var: Đlk 16 haftada pirimetamin kullanılamaz. kancalı kurt ve Strongyloides stercoralis infeksiyonlarında olduğu gibi. C. askariyaz. Bu arada. B. Periferik kan lökositleri – Leishmania Periferik kan lökositleri – Leptomonas Dalak aspiratı – Leishmania Kemik iliği – Leptomonas Burun kazıntısı – Leishmania 71 . D. Ateş. intrauterin infeksiyon saptanan olgularda anneye tek başına sülfadiazin verilir. Bu nedenle. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde karaciğer ve böbrek fonksiyonları normal sınırlarda saptanan hastaya yapılan Doppler ultrasonografik incelemede alt ekstremite damar yapılarında herhangi bir patoloji saptanmıyor. Bu hastanın tedavisi için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A.

son 24 saat içinde gelişen ateş ve bilinç değişikliği nedeni ile acil servise getiriliyor. Kültürde leptomonaspromastigot formları görülür. Yoğun gamma globülin artışı nedeniyle serum protein gölüne dönüştüğünden. epiteloid hücreler ve makrofajlar içinde tipik Leishman-Donovan cisimcikleri halinde görülür. Mc Neal. Kronik dönemde de kalp yetmezliği en sık ölüm nedenidir. kalp. Ateş. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde lökosit sayısı 15. Cevap: C 161. megaözafagus ve megakolon saptanan Perulu bir hastada tanımlanan patolojilere neden olan etken aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. kusma ve kanlı ishal yakınmaları ile başvuran 25 yaşındaki bir erkek hastanın yapılan muayenesinde. proteinüri. E.DrTus. Dilate kardiyomyopatiye bağlı kalp yetmezliği. Cevap: C 162. Dalak aspiratı. Bu amaçla çok daha güvenilir olarak dalak aspiratı (>%95 pozitif) kullanılmalıdır. Bu dönemde. nötropenik lökopeni. Hastanın dili kuru. Parazit ile ileri derecede meşgul olmak zorunda kalan RES görevlerini yapamaz. Bu hastada ilk düşünülmesi gereken etken aşağıdakilerden hangisidir? A. hasta serumuna bir damla formalin damlatılınca serumun katılaşması ile ortaya konabilir (Formol-Jel Testi). Organlar genişlemeye başlar. diğer sistem bulguları ise normal olarak değerlendiriliyor. B. 72 . Acanthamoeba histolytica Entamoeba histolytica Entamoeba dispar Entamoeba hartmanni Naegleria fowlerii Naegleria fowlerii inhalasyon ile veya kontamine kaplıca ve havuz sularından direkt yolla bulaşır. E.Yirmiiki yaşındaki erkek bir hasta. Trypanosoma brucei gambiense Trypanosoma brucei rhodesiense Trypanosoma cruzi Leishmania brasiliensis Leishmania donovani Tedavi edilmemiş ve akut dönemi atlatmış şagaslı hastalar kronik döneme girerler. özefagus ve kolon gibi boşluklu organların kas tonusunu düzenleyen kas ve sinir hücrelerinde sinsi. eritrosit sedimantasyon hızı 25 mm/saat. hatta yaşam boyu sürebilir. nazofarinkse yerleşir. ateş 390C. Makroskopik olarak kanlı ve mukuslu görünümde olan dışkının mikroskopik incelenmesinde her alanda bol fekal lökosit ve bol eritrositle birlikte Entamoeba histolytica kistleri görülüyor. Hastanın lökosit tabakasından (buffy-coat). Anemi. ancak sürekli ilerleyen bir disfonksiyon söz konusudur. Buradan fila olfactoria aracılığı ile beyne invaze olur.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 72 Kala-Azar. Erken tanı ve tedaviye rağmen 4-5 gün içinde kaybedilirler. D. Hipergammaglobülinemi. BOS kanlı ve pürülandır. kemik iliği aspiratı (%60-80 pozitif) ve lenf bezi biyopsisi materyallerinden Giemsa yöntemiyle yapılan boyamalarla etkenin Leishmania formları lökositler. barsak peristaltizmi artmış olarak saptanıyor. hematüri sıktır. Hastanın yakınlarından alınan anamnezde hastanın üç gün önce bir baraj gölünde yüzdüğü öğreniliyor. Çok ağır seyirli meningoensefalit (primer amip meningoensefaliti) ve miyokardite yol açar. bulantı. Yıllarca. BOS’un mikroskopik incelemesinde her alanda bol nötrofilik lökosit ve eritrositle birlikte hareketli amipler görülüyor. kanlı ve bulanık görünümde BOS alınıyor.000/mm3 (%88 nötrofil). D. CRP 24 mg/dL olarak bildiriliyor. C. hareketli amipler içerir. burun kazıntısından. başta kemik iliği ve dalak olmak üzere. Olguların çoğunluğunu çocuklar ve genç erişkinler oluşturur. dilate kardiyomiyopati). Novyi) besiyerine ekim yapılır. Bunun sonucunda da kan hücresi ve işe yarar nitelikte antikor sentezi yapılamaz. karın ağrısı. sedimantasyon >100 mm/saat bulunur. Kalp dilate olur (magakardiyum. B. Acanthamoeba türlerinden farklı olarak normal immüniteli bireylerde de hastalık yapar. C. lenfoid dokuların Leishmania donovani tarafından işgalidir. Cevap: E 163. varsa cilt lezyonlarının aspirasyonundan etken gösterilebilir. Yapılan muayenede Kernig ve Brudzinski bulguları pozitif saptanan hastaya lomber ponksiyon yapılıyor. Biyopsi materyallerinden NNN (Nicolle. pansitopeni. arteriyel tansiyon 110/70 mmHg olarak ölçülüyor. nabız 118/dakika.

dışkı. Kronik non-dizanterik sendromdur E. Hücrelerin sitoplazması dışında bir kesecik içine alınırlar. Cevap: C 166. Kadınlarda asemptomatik infeksiyon veya sulu. Asemptomatik amibiyazlı kişide farklı bir etkene bağlı kolit tablosu gelişmiştir C. Blastocystis hominis D.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI Bu hastada ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Tanıda intestinal biyopsi öncelikli ve en güvenilir yöntemdir. Balantidium coli C. immünitesi yeterince gelişmemiş olan yaş grubunda (< 2 yaş) diğer yaşlara oranla daha sık görülür. Yapılan rutin mikroskopik incelemelerde ve kültürlerde herhangi bir patojen izole edilemeyen hastanın yakınmalarının düzelmemesi ve genel durumunun giderek bozulması nedeni ile intestinal biyopsi yapılıyor. Yan yana dört muz şeklinde görünen hareketli sporozoitler serbestleşir. Sadece trofozoiti bilinmektedir. yassı. Akut amibik rektokolittir 73 Olguda kanlı ve mukuslu görünümlü dışkının yapılan mikroskopik incelenmesinde her alanda bol fekal lökosit ve bol eritrosit saptanması amipli dizanteri ile uyumsuzdur. köpüklü vajinal akıntı (en sık). hareketli parçalar gördüğünü ifade ediyor. Malaşit Yeşili gibi boyalarla boyanması. Cryptosporodium parvum Dışkı hijyeninin kısmen yetersiz olduğu. ondüle membranı (dalgalı zarı) ve dört flajellası ile dönerek-ileri hareket eder. Đnvazif bir kolit tablosu ön plandadır. bronkoalveoler sıvı ve safra materyallerinin de ışık veya faz-kontrast mikroskopi ile incelenmesi gibi yöntemlerle ookistler görülebilir. karın ağrısı. B. kist formu gösterilememiştir. D. Balantidium coli E. Akıntıdan alınan örneğin doğrudan mikroskopik incelemesinde flajellalı. dönerek ileri hareket eden parazitler görülüyor. Non-Hodkgin lenfoma tanısı ile tedavi görmekte olan 54 yaşındaki bir erkek hastada ateş. Giardia intestinalis B. Bir kadın hasta son 10 gündür iç çamaşırında beyaz renkli. yeşilimsi. Bunu Isospora belli ve Microsporidia türleri izler. yeşilimsi renkli vajinal akıntı ve vulvada kaşıntı yakınmaları ile başvuruyor. Sindirim kanalında açılır. Yukarıda tanımlanan klinik tablo ve laboratuvar bulgusu gözönüne alındığında ilk düşünülmesi gereken etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Cevap: E 165. Diğer seçeneklerdeki etkenler bu şekilde bir biyopsi bulgusu görülemez. Üç gün üst üste dışkıda parazit yumurtası aranmalıdır B. Servikste tipik olarak noktavi kanamalı bölgeler görülür (çilek serviks. kaşıntı (ikinci sık semptom) ve yanma ile tipik bir vajinit tablosuna neden olur. Çiğ et tüketim öyküsü araştırılmalıdır 73 . kötü kokulu. ciddi hücresel immünite defekti olan hastalarda görülen en sık kronik ishal etkenidir. AIDS başta olmak üzere. Semptomatik non-invaziv Entamoeba histolytica infeksiyonudur B. kötü kokulu. Yapılan muayenesinde herhangi bir patolojik bulgu saptanamayan hasta ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A.DrTus. kolpitis makülaris). Yirmisekiz yaşındaki bir kadın hasta sulu. C. kanlı ve mukuslu ishal yakınmaları ortaya çıkıyor. Đntestinal epitel hücrelerine yapışır. dışkının asite dirençli boyalarla (EZN) veya Giemsa. Tek doz niklozamid tedavisi verilebilir C. E. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Cevap: B 164. Giardia lamblia Blastocystis hominis Trichomonas vaginalis Entamoeba hartmanni Entamoeba histolytica Trichomonas vaginalis. Đnfekte insan veya hayvan dışkılarındaki ookistler su ve yiyeceklerle alınır. Biyopsi materyalinin incelenmesinde intestinal epitel hücrelerinin yüzeyinde vakuoller içinde yan yana oval yapılar görülüyor. Bunun dışında. Amibik fulminant kolittir D.

Đnce barsaklara iki adet emici oluğu ile tutunarak erişkin hale ilerler. E. Fasciola hepatica C. Bu hastada tanımlanan tablo ve bu tablodan sorumlu olabilecek en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Karın ağrısı. Balıklar tarafından bu kabuklular yenince kurtçuklar alınır. Taenia saginata D. Taenia saginata yumurtaları insanlar için infektif değildir. yüksek ateş. kan ile beslenir.DrTus. ateş. Halkalar skoleks ve boyundan uzaklaştıkça daha gelişkin hal alırlar. Cevap: E 168. En uçtakiler gebe halkalardır. ishal ve eozinofili başlıca semptomdur. Kopepodlarda küçük kurtçuklara (proserkoid) dönüşürler. kolanjit ve tıkanma sarılığına neden olur. Erişkin. Karın ağrısı ve ishal yakınmaları ile başvuran bir hastadan alınan anamnezde sık sık. Karaciğer aralıklı olarak büyür. Eozinofili. karın ağrısı. kapaklı helmint yumurtaları görülüyor. Diğer aile üyelerine de tedavi verilmelidir E. yumurta içinde erginleşen hareketli korasidyum larvalar yumurtadan ayrılır. B. Diphyllobothrium latum Đnsanlara larva içeren balıkların çiğ olarak yenmesi sonucu bulaşır. Yumurtalar ve/veya proglottidler insan dışkısı ile dış ortama atılır. Hermafrodit olduklarından kendi kendilerini döllerler. Proglottid dışkı ile atılsa da tedavisiz olgularda skoleks 15 yıl insan barsağına konuk olur. çiğ balık içeren Uzakdoğu yemekleri yapan lokantalarda yemek yediği öğreniliyor. Aile tedavisi gerektirmez. cilt ve göz aklarında sararma yakınmaları ile başvuran yetişkin bir kadın hastanın yapılan muayenesinde cilt ve skleralarda ikter ile birlikte hepatomegali saptanıyor. Hymenolepis nana E. Fasciolopsis buski Heterophyes heterophyes Schistosoma haematobium Fasciola hepatica Paragonimus westermani Fasciola hepatica’nın safra yollarına yerleşme döneminde. Yapılan muayenesinde servikal ve aksiller LAP ile birlikte. Balıkların çiğ olarak yenmesi sonucunda da insan infeksiyonu gelişir.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI D. karın ağrısı. Uterus çok miktarda yumurta ile doludur. Bu arada. ALP ve GGT düzeylerinde artma saptanıyor. splenomegali ve gövdesinde yaygın ürtiker plakları saptanıyor. Dışkıdan yapılan parazitolojik incelemede. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Kurtçuklar balık kasında pleroserkoide dönüşürler. gelişmeye başlarlar. Paragonimus westermani B. Tatlı su kabuklularınca (kopepodlarca) yutulur. Cevap: D 169. Bir gölde kıyı balıkçılığı yaptığını söyleyen erişkin bir erkek. Cevap: D 167. Biliyer siroz gelişimi sıktır. Larva ile infekte hayvan eti pişirilmeden yenince insanlar tarafından sistiserkuslar alınır. D. C. Yapılan laboratuvar tetkiklerde eozinofili. uzun süre (10-13 yıl) safra yollarına mekanik toksik etkide bulunur. Tatlı suda. Loeffler sendromu – Ascaris lumbricoides 74 . Bu hastada öncelikle düşünülmesi gereken sestod aşağıdakilerden hangisidir? A. Duodenumdan itibaren skoleks dışa döner. ateş. direkt hiperbilirubinemi. eklem ağrıları.cm’sinden itibaren ince barsağa tutunurlar. Jejunumun 50. Tedavide ek olarak purgatif bir ilaç verilmesi gerekli değildir 74 Taenia saginata: Dünyada en yaygın sestod infeksiyonu etkenidir. küçülür (akordiyon karaciğer). öksürük ve yaygın kaşıntı yakınmaları ile başvuruyor.

LAP. Damar içindeyken gövdelerini konak antijenleri ile kaplayarak immüniteden kaçınabilirler. Yumurtlama (erişkin) dönemi: Đnfeksiyonun 1-2. 24 saat içinde dermatit (yüzücü kaşıntısı) görülür. ateş. trakea. 2. E. sarımsı ve çok sayıda eozinofil içeren balgam ve eozinofili ile özel Loeffler sendromu gözlenebilir. artralji. Serum hastalığı benzeri allerjik reaksiyonlar (ürtiker).com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI B. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Cevap: E 170. D. Ağız. Erişkin forma ait belirtiler: En önemli patolojiler larvanın erişkin forma geliştiği döneme aittir. Dişi erkekten ayrılarak ilgili bölge venalarına yumurtlar. Tekrarlı karşılaşmalarda (re-infeksiyonlarda). 75 . E. Tersil gidiş ile mide. Nadiren lober tutulum ile daha şiddetli bir tablo çizebilir. öksürük. Katayama sendromu – Echinococcus granulosus Calabar ödemi – Loa Loa Loeffler sendromu – Schistosoma mansoni Katayama sendromu – Schistosoma japonicum 75 Şistozomiyaz üç dönem halinde incelenebilir. C. östaki tüpleri gibi anatomik boşluklara anormal göçler de söz konusu olabilir. Đnce barsaktaki erişkin. B. larva antijenlerine karşı gelişen aşırı duyarlılık nedeni ile yüksek ateş. Allerjik reaksiyonlar gözlenebilir. Loeffler sendromu – Ascaris lumbricoides Katayama sendromu – Echinococcus granulosus Calabar ödemi – Loa Loa Loeffler sendromu – Schistosoma mansoni Katayama sendromu – Schistosoma japonicum Askariyazda klinik tablo: 1. larvalar intrahepatik portal venlerde olgunlaştıktan sonra çiftleşirler. larvası ile bulunur. D. alveolleri geçerken inflamasyona neden olur ve yüksek ateş ile birlikte astmatik solunum görülebilir. çevresi girintili-çıkıntılı. B. safra ile boyalı helmint yumurtaları görülüyor. Yapılan muayenesinde her iki akciğerde yaygın ronküsler işitilen hastaya çekilen akciğer grafisinde iki taraflı hiler infiltrasyon görülüyor. Metabolik aktivitesine bağlı olarak kolik tarzında epigastrik karın ağrılarına veya abdominal rahatsızlık hissine yol açabilir. Yumurtaların dışındaki protein örtüye dışkıdaki partiküller yapıştığı için girintili-çıkıntılı bir görünüm sergilerler. 3. bol. splenomegali ve karın ağrısı ile özel Katayama sendromu görülebilir. D. lümendeki sıvı besinlerle beslenir. Yetişkin bir kadın hasta bir haftadan beri devam eden ateş.Karın ağrısı ve kilo alamama yakınmaları ile getirilen sekiz yaşındaki bir çocuk hastada yapılan dışkı incelemesinde. E. Tam kan ve periferik yayma incelemesinde lökositoz ve eozinofili saptanan hastanın balgam örneğinin Gram yöntemiyle boyanmasında herhangi bir bakteriyel etken görülmüyor. Cevap: A 171. Đnfeksiyon (larva) dönemi: Serkaryaların cildi deldiği yerde. C. Yumurtası safra ile boyanmaz. Bu hastada tanımlanan tablo ve bu tablodan sorumlu olabilecek en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. 2.DrTus. Kronik (yumurta irritasyonu) dönem: Yumurtaların bırakıldığı organ ve dokularda yumurtaların sekrete ettikleri antijenlerin kronik irritasyonu sonucu fibrozis ve granülomlar oluşur.ayında. Larva seyahatine bağlı klinik tablolar: Akciğerdeki evrim döneminde. 1. Strongyloides stercoralis Ascaris lumbricoides Enterobius vermicularis Necator americanus Ancylostoma duodenale Strongyloides stercoralis dışkıda yumurtası ile değil. burun ya da anüsten dışarı çıkması da olasıdır. balgam çıkarma ve nefes darlığı yakınmaları ile başvuruyor. Ascaris lumbricoides infeksiyonunun tanısı dışkıda safra ile boyanmış yumurtalarının görülmesi ile konur. Giemsa ile boyanmasında ise balgamın bol eozinofil içerdiği saptanıyor. öksürük. genellikle tekrarlı temaslardan sonra. C.

düzgün kenarlı yumurtarı ile kolayca tanınırlar. D. verilen boyuttan daha küçük nematoddur. Daha sonra barsak lümenine geçerek kalın barsağa (çekuma) ilerler. Sebze.5 cm boyutlarında nematodlardır. Nadiren de kadın genital bölgesi aracılığı ile peritona ulaşabilirler. Dışkı ile yumurta atılır. aniden başlayan genel durum 76 . Ciddi olgularda. Üretra yolunu kullanarak enterik bakterileri mesaneye ulaştırabilirler. 10 gün burada kalır. kolonda çiftleşir. Kenarları tırtıksızdır. Hastalığın seyrinde eozinofili ve allerjik reaksiyonlar sıklıkla görülen özelliklerdir. Oval. Bu olgularda mental değişiklikler. karın ağrısı.DrTus. Dişi. Enterobius vermicularis Ancylostoma duodenale Necator americanus Trichuris trichiura Hymenolepis nana Enterobius vermicularis de çekuma yerleşir. En önemli belirti. kriptalara girer. Cevap: D 174. Đlginç olarak. ancak kanlı ishale neden olmayan. Ancylostoma duodenale ve Necator americanus ince barsak parazitleridir.Sık tekrarlayan alt üriner sistem infeksiyonu ve perianal bölgede özellikle geceleri olan şiddetli kaşıntı yakınmaları olan 12 yaşındaki bir kız çocuğunda özellikle varlığı araştırılması gereken nematod aşağıdakilerden hangisidir? A. Bu şekilde mukozaya gömülü olarak uzun yıllar yaşar. Akut miyeloblastik lösemi tanısı ile izlenmekte olan 54 yaşındaki bir erkek hasta. Yumurtası safra ile boyanmaz. Uzun süredir devam eden ve zaman zaman kanlı olabilen ishal. inatçı kanlı ishal ve kilo kaybı görülür. ılık ortamda 3 haftada gelişir. geceleri anal bölgedeki kaşıntıdır. ileus ve apandisit gibi tablolar da gelişebilir. Necator americanus ve Ancylostoma duodenale kancalı kurtlardır. Yumurta safra ile boyanmaz. Embriyo dışarıda nemli. 76 Enterobius vermicularis’in yumurtası tek tarafı düz.7-1. Buraya 5-15 bin yumurta bırakır ve ölür. En çok 1. 0. karın ağrısı ve kilo kaybı yakınmaları nedeni ile başvuran erişkin bir erkek hastanın yapılan tetkiklerinde anemi ve eozinofili saptanıyor. B. C. Cevap: B 172. yaklaşık 45 cm uzunlukta yuvarlak parazitler görülüyor. B. Kısa sürede erkek ölür. Tersil infeksiyona (retro-infeksiyon) yol açabilirler. diğer tarafı dışa bombeli şekilde görülür. Ascaris lumbricoides Enterobius vermicularis Trichuris trichiura Schistosoma haematobium Trichomonas vaginalis Enterobius vermicularis’in dişi ve erkekleri. Cevap: B 173. distansiyon. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Hymenolepis nana da ince barsağa yerleşen bir sestoddur. Đnce baş kısımları ile mukozaya gömülerek 3 ayda 3-5 cm uzunluktaki erişkin forma gelişir. Đnflamatuvar barsak hastalığı ön tanısı ile kolonoskopi yapılan hastanın kolon mukozasında çok sayıda. D. mukozaya gömülü. Yutulan Trichuris trichiura yumurtasından ince barsaklarda larva açığa çıkar. meyva ile tekrar insana alınır. gece saatlerinde anal bölge cildine kadar gelir. C. E.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI Yumurtası safra ile sarı boyanır. anüste yumurtadan kurtulan larvalar yukarı gidişle kolona ulaşabilirler. E.5 cm büyüklüğündedir.

Hastadan alınan anamnezde bir hafta önce çiğ köfte yediği öğreniliyor. C.DrTus.80C. nabız 106/dakika. Hematolojik malignitelilerde sıktır. Trichinella spiralis Toxocara canis Paragonimus westermani Ascaris lumbricoides Strongyloides stercoralis Trichinella spiralis bulaştan sonra ince barsaklara yerleşir. Ascaris lumbricoides akciğerde larva formunda bulunur. Akciğer parankiminde. Đshal ve ardından ateş. erişkinleri ile gastrointestinal sistem bulguları. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde belirgin eozinofili ve serum CPK düzeyinde artma belirleniyor. Barsakta açılan yumurtalardan çıkan larvalar dolaşım ile organ ve dokulara göç eder. Hasta yaşayabilirse larva içeren doku kistleri dejenerasyon ile kalsifiye olurlar. Zamanla kistler genişleyince bronşiyollere açılır. Sonraki dönemlerde ampirik antibiyotik tedavisine rağmen çoklu organ yetmezliği gelişen hasta kaybediliyor. Strongyloides stercoralis infeksiyonunda kutanöz. Yumurtalar köpek dışkısı ile alınır. Postmortem inceleme sırasında tüm visseral organların bir helmint larvası tarafından istila edildiği görülüyor Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. D. Akciğer (sıklıkla. Akciğer parankimine ulaşır.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 77 bozukluğu ve ateş nedeni ile acil servise başvuruyor. fibröz bir kapsül ile çevrelenmiş psödokistler içinde yaşar. bronkospazm). Larva sayısının fazla olduğu ciddi olgularda ağır nöro-psikiyatrik tablolar (psikoz. Larvaların yerleşmesi sonucunda. karın ağrısı. allerjik cilt döküntüleri. bazen de böbrek. beyin. konjestif kalp yetmezliği ve diyafragma da etkilenmişse respiratuvar arrest ile hastayı ölüme götürebilir. kaslarda hassasiyet ve barsak peristaltizminde artma dışında patolojik bulgu saptanmıyor. Otoinfeksiyon gelişen barsak bölgelerinden enterik bakteriyel etkenlerin de kana invazyonu sonucunda sepsis tabloları gelişebilir. arteriyel tansiyon 120/70 mmHg olarak ölçülüyor. Paragonimus westermani iyi pişirilmeden yenen yengeçler ile bulaşır. Periorbital ödem. Metaserkaryalar. Toxocara canis visseral larva migrans etkenidir. kalp. döküntü ve şiddetli kas ağrıları yakınmaları ile başvuruyor. ensefalit ve pnömoni tabloları belirebilir.Otuzsekiz yaşındaki bir erkek hasta son üç gündür devam eden ishal. Sıklıkla karaciğere. merkez sinir sistemi ve kaslara ulaşır. Parazit dolaşıma geçerek organ belirtilerine neden olur. miyokardit. Yerleştiği organ ile ilgili yer işgal eden larva lezyonlarına neden olur. Kronikleşmeden sonra bir nedenle immünite bozulursa gelişen otoinfeksiyonlar sonucu disseminasyon ile çok şiddetli. B. pulmoner ve intestinal fazlar vardır. eozinofilik pnömonilere neden olur. Cevap: C 77 . Sonuç olarak. Yapılan muayenesinde ateş 38. Menenjit. karaciğer. Sidirim sistemine ulaştıktan sonra erişkin formda serbestçe yaşar. B. aynı zamanda da larvaları ile miyalji gibi kas bulguları verirler. Peptik ülser benzeri belirtilere ve eozinofiliye yol açar. peritonit gibi ciddi komplikasyonlar da görülebilir. Đnsanlarda erişkin forma ilerleyemez. Mortalite >%80’dir. Çiftleşme sonrasında doğurulan larvalar adaleye yerleşir. E. meningoensefalit. Wuchereria bancrofti Strongyloides stercoralis Trichinella spiralis Ascaris lumbricoides Toxocara cati Trichinella spiralis. D. Cevap: E 175. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. C. ince barsak duvarını delerek transperitoneal yoldan ulaştıkları diyafragmayı. böbrek gibi organlara yerleşir. beyne ve göze. E. serebro-vasküler olaylar) gelişebilir. fatal olabilen hiperinfeksiyon tabloları ortaya çıkabilir. periorbital ödem ve eozinofili gelişir. kas ağrıları. hem ara konağı hem de son konağı aynı canlı olan (domuz veya insan) bir nematoddur. Sonuçta ölürler. ateş. sonra da plevral kaviteyi geçer. Dolayısıyla. Oluşan allerjik reaksiyon ve granülomlar asıl patolojiyi belirler. Larvanın salgıladığı toksik ürünlerin neden olduğu vaskülit tabloları belirebilir.

Norwalk virüsü de kısa süreli. eritrosit sedimantasyon hızı: 15 mm/saat. konjunktivit. batma yakınmaları ile başvuruyor. Bazen hafif ateş. şiddetli boğaz ağrısı. C. Streptococcus pyogenes. CRP: 4 mg/dL olarak saptanıyor. yüksek ateş ile seyreden ozmotik ishal etkenidir. E. D. eksüdatif farenjit. Yirmi yaşındaki bir erkek hasta. sulu. bebeklik döneminde genelde ağız. Ekovirüs. B. 78 . tek tek servikal LAP ile kendini gösteren bir hastalıktır. Herpes simpleks virüs-1. Adenovirüs infeksiyonları için aşağıdaki tabloya bakınız. C. lökopeni ve hafif bir hepatit tablsu ile de kendini gösterebilir. Akut gastroenterit tanısı ile yatırılan hastaya semptomatik tedaviye başlanıyor. Dört yaşındaki bir kız çocuğu. üst solunum yolu infeksiyonları. yüksek ateş. yüz. Rotavirus Ekovirüs Norwalk virüsü Astrovirus Adenovirüs Rotavirus. E. Astrovirüs de kısa süreli.DrTus. kendiliğinden iyileşen. soğuk algınlığı. sulu ishallere neden olur. Sitomegalovirüs. kusma. Cevap: D 177. immün yetmezliklilerde çoğunlukla asemptomatik bir infeksiyona neden olur. Aseptik menenjitlerin başta gelen etkenlerindendir. D. 1x1 cm boyutlarında LAP dışında patolojik bulgu saptanmayan hastanın yapılan laboratuvar tetkiklerinde lökosit sayısı 7600/mm3 (%58 nötrofil). burun tıkanıklığı ve gözlerinde yanma. Yapılan muayenesinde konjunktivalar ve orofarinkste hiperemi ile ön servikal zincirde ağrısız. öpüşen tonsillalar ve splenomegali söz konusudur. piknik ishallerine neden olur. hareketli. ateş. Yapılan batın ultrasonografisinde ileum enine kesitinde hedef tahtası görünümü saptanıyor. B. öksürük. boğaz ağrısı. Yaz aylarında görülen menenjitlerin en sık nedenidir. Yukarıda tanımlanan klinik tabloya yol açan en sık viral etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Yüksek ateş. çocuk ishalleri gibi hastalıklara neden olabilir. cilt ve göz tutulumundan ibaret infeksiyonlara neden olur. sulu ishal yakınmaları ile getiriliyor. Epstein-Barr virüsü Sitomegalovirüs Herpes simpleks virüs-1 Adenovirüs Streptococcus pyogenes Epstein-Barr virüsü mononükleoz. yaygın lenfadenopati. iki günden beri devam eden ateş. Yatışının ikinci gününde kusmaları şiddetlenen hastanın dışkısının çilek jölesine benzer görünümde kanlı çıkmaya başladığı görülüyor. puberte sonrasında geçirilirse ağır seyirli bir tablo oluşturur.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 78 176.

%18 oranında atipik lenfositler ve karaciğer transaminaz yüksekliği bulunuyor. Olgumuzda mevcut eksüdatif tonsillit.Sitomegalovirüs Bell paralizisi – Sitomegalovirüs Guillain-Barré sendromu – Epstein-Barr virüsü Guillain-Barré sendromu: Poliomiyelit tehdidinden kurtulduktan sonraki dönemde en çok görülen flask paralizi tablosudur.Poliovirüs Bell paralizisi – Epstein-Barr virüsü Guillain-Barré sendromu . Hodgkin lenfoması. HSV). E. GBS nedenleri arasında şimdilik kaydıyla saptanabilir en sık infeksiyöz etkendir. Herpes simpleks virüs-1’e göre olasılık çok daha düşüktür. ağrılı servikal LAP ve splenomegali. 6. Yapılan muayenede eksüdatif tonsillitle birlikte ağrılı servikal LAP. bacaklarında güç kaybının ise son iki gün içinde geliştiği öğreniliyor. kusma ve karın ağrısı ile kendini gösteren ishal tablolarına yol açar. Virüsle ilk kez karşılaşan erişkinlerde ise akut herpetik faringotonsillit şeklindedir. Üç yaşındaki bir çocuk ateş ve boğaz ağrısı yakınmaları ile getiriliyor. Bu hastada görülen nörolojik komplikasyon ve etkeni aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. genel infeksiyon belirtileri ve ağız içi-jinjiva vezikülleri ile özel bir tablo halinde (jinjivostomatit) görülür. küçük çocuklarda invajinasyona yol açabilir. Cevap: B 179. Paralitik polio . farinks ödemi ve hiperemisi. rotavirüsten sonra ikinci sırayı almaktadır (tüm olguların %30’u). Postinfeksiyöz demiyelinizan polinöropati ya da akut inflamatuvar polinörit olarak da isimlendirilebilir. Herpes labialis’li erişkinlerin lezyonları ile veya virüs saçan salyaları ile yakın kontakt sonucu gelişir. Anne-baba kaynaklı olarak küçük çocuklarda da oral infeksiyonlara yol açabilir. Bölgesel LAP saptanır. bazen göze ve diğer mukozalara da bulaşabilir. Otoimmün. mikoplazmoz ve viral infeksiyonlardır (EBV. Campylobacter gastroenteriti. Herpes simpleks virüs-1: Tanımlanan tabloya en uygun viral etkendir. Adv 40-41) yüksek ateş. Etken çoğunlukla HSV1’dir. Barsaklardaki lenfatiklerde hipertrofi de tabloya eklenebilir. B. Bu durum. Herpes simpleks virüs-2: Herpes simpleks virüs-1 nedeniyle erişkinlerde gelişen akut oral infeksiyonlar. Cevap: E 178. Olası diğer infeksiyöz nedenler. CMV. D. Özellikle Campylobacter jejuni.DrTus. Epstein-Barr virüsü ve Sitomegalovirüs: Veziküler infeksiyonlara neden olmaz. Alınan anamnezde ateş ve boğaz ağrısının yaklaşık bir haftadır devam ettiği. simetrik. Yüksek ateş. yumuşak paralizi ve duyu kaybı varlığı saptanıyor. kansız ishal. C. B. Onbir yaşındaki bir erkek çocuk. splenomegali ve her iki alt ekstremite distalinde. SLE ve aşı uygulamaları gibi pek çok farklı nedenle de ortaya çıkabilir. Bunlar dışında cerrahi girişimler.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 79 Adenovirüs (enterik adenovirüsler. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde lenfositik lökositoz. Boğaz ağrısı. Tonsilla ve farinkste veziküler lezyonlarla kendini gösterir. E. D. Hastanın yapılan muayenesinde farinkste ödem ve hiperemi ile birlikte ağız mukozası ve diş etlerinde veziküler lezyonlar görülüyor. Çocuklarda ve immün yetmezliklilerde gastroenterit nedeniyle hastane bakımı gerektiren viral etkenler arasında. Oral infeksiyonlar küçük çocuklarda. aydan 5 yaşına kadarki dönemde sıktır. çoğunlukla oral seks snrasında Herpes simpleks virüs-2 tarafından da oluşturulabilir. C. Varisella zoster virüsü Herpes simpleks virüs-1 Herpes simpleks virüs-2 Epstein-Barr virüsü Sitomegalovirüs Varisella zoster virüsü: Yüksek ateş ve ciltte veziküllerle başlar. ateş. söz konusu tablonun EBV olduğunu 79 . boğaz ağrısı ve bacaklarında güç kaybı nedeni ile yürüyememe yakınmaları ile getiriliyor. boğaz ağrısı. tıbbi aciller arasında değerlendirilmesi gereken bir hastalıktır. Söz konusu klinik tablonun en sık karşılaşılan etkeni aşağıdakilerden hangisidir? A. GBS riskini genel popülasyona göre 70 kattan fazla artırır. farinkste ödem ve hiperemi ile birlikte ağız mukozası ve diş etlerinde veziküler lezyonlara neden olma olasılığı çok düşüktür.

Onsekiz yaşındaki bir genç kız. BOS’ta herhangi bir patoloji belirlenemeyebilir. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde lökosit sayısı 17. Yenidoğanlarda erişkinlere göre daha sık karşılaşılır. Alınan anamnezde bir gün önce ateş ve boğaz ağrısı yakınmaları ile başvurduğu birinci basamak sağlık kuruluşunda kriptik tonsillit tanısı ile oral ampisilin-sülbaktam tedavisi başlandığı ve bugün de döküntülerin ortaya çıktığı öğreniliyor. bulantı. meninks irritasyon belirtileri. E. Yapılan EEG incelemesinde temporal lobda patolojik değişiklikler saptanan hastada tanımlanan tablodan sorumlu en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Ekovirüs Rabies virus Sitomegalovirüs Herpes simpleks virüs-1 Đnsan immün yetmezlik virüsü-1 HSV ensefaliti: Akut. karın ağrısı ve vücudunda yaygın döküntü yakınmaları ile başvuruyor. BOS’ta HSV IgM antikorları da aranmalıdır. Tanımız EBV mononükleoz. jeneralize konvülsif ataklar. davranış bozuklukları. Ateş. Beyin manyetik rezonans görüntülemesinin incelenmesinde sol temporal lobda intensite artışı bildiriliyor. afazi. BOS glukoz ve protein düzeyleri normal sınırlarda bulunuyor. Cevap: E 80 180. baş ağrısı. EA IgG EBNA IgG Paul-Bunnel testi EBV VCA IgM Sitomegalovirüs IgM Genç yaş + Boğaz ağrısı + Membranöz tonsillit + Ampisilin raşı + Damak peteşileri + Servikal paketli LAP. Paralizilere ve komaya ilerleyebilir. Patoloji genelde tek bir temporal lobdadır. Yenidoğanlar hariç etken HSV1’dir. Yapılan muayenesinde üzerleri eksüda ile örtülü hiperemik ve hipertrofik tonsiller. yumuşak damakta peteşiyal döküntüler. Diğer ensefalitler içinde de en ağır olandır. eritrosit sedimantasyon hızı 22 mm/saat. D. ateş. C. nekrotizan ve tedavisiz olgularda %70 fatal seyirli viral bir ensefalittir. BOS’ta PCR ile virüs varlığının belirlenmesi çok değerlidir.DrTus. servikal konglomere LAP ile birlikte tüm vücutta yaygın maküler döküntü görülüyor. B. Hastaya yapılan lomber ponksiyonda ise alınan BOS örneğinin 350/mm3 eritrosit içerdiği görülmüş. kusma. E. Nadiren BOS glukoz düzeyleri düşük bulunabilir. hafıza kaybı. CRP 24 mg/L olarak saptanıyor. kusma ve bilinç değişikliği yakınmaları ile acil servise getiriliyor. Hastalarda EEG ve görüntüleme tetkiklerinde patolojiler 80 . Yirmibeş yaşındaki bir erkek hasta. boğaz ağrısı. anosmi.300/mm3 (%63 mononükleer lökosit). Cevap: D 181. B. C. çoğunlukla da temporal lob belirtileri ile kendini gösterir. baş ağrısı. bilinç değişiklikleri gibi ensefalitlerde görülen belirti ve bulguların yanında. D.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI vurguluyor. Olguların yarısında primer infeksiyon sırasında gelişir. Kesin tanı için EBV VCA IgM istenir. Bu hastada kesin tanı için öncelikle yapılması gereken serolojik test aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A. halüsinasyonlar ve fokal epileptik ataklar gibi lokal nekrozlara bağlı limbik sistem ve orbito-frontal. ateş. Diğer viral menenjit ve ensefalit bulguları yanında çok sayıda eritrosit görülmesi önemlidir.

Varisella zoster virüsü Herpes simpleks virüs-1 Herpes simpleks virüs-2 Epstein-Barr virüsü Sitomegalovirüs Đleri yaş. Cevap: A 183. E. Bu hastada en olası tanı ve en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. zonaya yol açarlar. erken tanıda kullanışlıdır. dış kulakta veziküller. nörolojik tablo oturmadan. C.Üç aylık bir bebeğin yapılan muayenesinde alt ekstremitelerde hipoplazi. bunların innerve ettikleri dermatomlara geri dönerler. Patolojik EEG bulguları. damak kaynaklı tad ve salivasyon kaybı. sağ dış kulak yolundan zigomatik bölgeye doğru yayılan veziküler. Yapılan muayenesinde sol torakal bölgede bir dermatom alanına uyan bölgede eritemli zemin üzerinde çok sayıda veziküler lezyon olduğu görülüyor. Lezyonların zemininden alınan sürüntü örneklerinin Giemsa ile boyanması sonucunda epitel hücrelerinin nükleusunda bazofilik inklüzyon cisimciklerinin bulunduğu görülüyor. malignite. Manyetik rezonans görüntüleme. Duyu sinirleri boyunca. Erken tedavi yaşam şansını artırır. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. D. B. Gruplu ve çok ağrılı veziküler sekonder lezyonlara. Kırksekiz yaşındaki bir kadın hasta göğüs sol yan tarafında şiddetli ağrı yakınması ile başvuruyor. C. Cevap: D 182. Lezyon bölgesindeki ağrı çok şiddetli olabilir ve lezyonlar krutlandıktan aylarca sonrasına kadar sürebilir (post-herpetik nevralji). baş dönmesi ve işitme azlığı yakınmaları ile başvuruyor. E. D. Cevap: D 184. 8. gözyaşı ve nazal sekresyonda azalma görülür. Ramsey-Hunt Sendromu – Sitomegalovirüs Herpes Labialis – Herpes simpleks virüs-1 Ekzema Herpetikum – Varisella zoster virüsü Ramsey-Hunt Sendromu – Varisella zoster virüsü Ekzema Herpetikum – Herpes simpleks virüs-1 Zona. gangliyon geniculate’deki reaktivasyon sonucu gelişmiş ise ciddi düzeyde yüz felci. büllöz lezyonlar görülüyor. Bu olgularda kalıcı sekel olasılığı fazladır. sinir tutulumu (Rumsey-Hunt sendromu). B. Hastadan alınan anamnezde son üç gündür yüksek ateşle seyreden viral bir üst solunum yolu infeksiyonu nedeni ile semptomatik ilaçlar kullandığı öğreniliyor.DrTus. tomografiden daha duyarlıdır.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 81 belirlenebilir. Yapılan muayenesinde vital bulgular normal sınırlarda saptanmış. Yirmiüç yaşındaki bir erkek hasta sağ kulağında ağrılı kabarcıklar çıkması. radyolojik bulgular elde edilmeden ve BOS patolojileri henüz gelişmeden önce tanıyı düşündürecek en erken veriler olabilir. koriyoretinit ve kortikal atrofiye bağlı motor fonksiyon bozuklukları görülüyor. özellikle Hodgkin lenfoması ve immün yetmezlik gibi hücresel immünite kusurlarında VZV reaktivasyonları gelişebilir. Tanımlanan patolojilere neden olabilen viral infeksiyon tablosu aşağıdakilerden hangisidir? 81 . Gecikilmiş olgularda antiviral tedavi beyin hasarını önleyemez. Diğer yöntemlerle tanıya varılamamış olgularda kesin tanı için stereotaktik beyin biyopsisi ile alınan materyal floresan antikor boyama ile incelenir.

DrTus. interstisyel infiltrasyon saptanan hastaya ampirik olarak moksifloksasin tedavisi başlanmış. son üç ayda ise latent infeksiyonlara neden olur. Gebeliğin son üç ayında annenin suçiçeği geçirmesi B. Heterofil antikor negatiftir. Gebeliğin ikinci üç ayında annenin toksoplazmoz geçirmesi D. Gebeliğin ilk üç ayında annenin suçiçeği geçirmesi 82 VZV. gebeliğin ilk üç ayında geçirilen infeksiyon sırasında %10 olasılıkla. Toksoplazmoz. şiddetli boğaz ağrısı olmaması ve servikal. %25’i atipik lenfositler olmak üzere %69 lenfosit ve %5 monosit ve karaciğer transaminaz yüksekliği belirleniyor. iskelet anomalileri vb. lökosit formülünde %26 nötrofil. belirgin LAP bulunmaması ile ayırt edilir. Keza. Akciğer trasplantasyonu yapılacak olgularda erken ölüm ve rejeksiyon için 82 .com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI A. kortikal atrofi. akciğer ve kalp transplantasyonu yapılanlarda 40 gün ateşi olarak bilinen bir tabloya neden olur. kalp patolojileri (ör. periventriküler ve parankimde yaygın serebral kalsifikasyonlar tipiktir. Ensefalitte hidrosefali. Serumda Epstein-Barr virüsü VCA IgM araştırılması D. yüksek ateş. EBV mononüleozdan. ikinci üç ayda MSS patolojileri (ensefalit). hafif ateşle seyredebildiği gibi bazen ciddi. Gebeliğin ilk üç ayında annenin kızamıkçık geçirmesi E. Hepatit. IgG araştırılması Transplant sendromları: Böbrek. karaciğer. PPD testi yapılması E. Lökopeni. Kızamıkçıkta mikrosefali. Serumda Sitomegalovirüs IgM. Đnsan hücrelerinde mitozu metafazda durdurur. Gebeliğin ilk üç ayında annenin toksoplazmoz geçirmesi C. Tanımlanan olguda tanıya yönelik olarak öncelikle yapılması gereken tetkik aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A. ilerleyici bir tablo çizebilir. E. mikroftalmi. Cevap: E 185. lökosit sayısı 3. ilk 20 hafta içinde ise %2 olasılıkla fötusa da bulaşır. Serumda Mycoplasma pneumoniae antikorları aranması C. Genel bir halsizlik tablosu.200/mm3. koriyoretinit (konjenital varisella sendromu) gelişir. Yapılan Monospot test negatif olarak saptanan hastada tanımlanan tablodan sorumlu olabilen en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. B. Fötusta organ (özellikle ekstremite) hipoplazileri. Yapılan muayenesinde orofarinkste hiperemi ve splenomegali saptanan hastanın yapılan laboratuvar tetkiklerinde. D. PDA). Çoğu zaman asemptomatiktir. mikroftalmi. Đdrarda Legionella antijeni aranması B. Doğuma yakın geçirilmişse. Epstein-Barr virüsü Hepatit B virüsü Hepatit C virüsü Sitomegalovirüs Transfusion Transmitted Virus CMV mononükleoz: Normal immüniteli bireylerde gelişen akut primer CMV infeksiyonu tablosudur. Cevap: D 186. Koroner by-pass ameliyatı geçiren ve ameliyat sırasında üç ünite taze tam kan transfüzyonu yapılan bir hastada ameliyattan dört gün sonra ateş ile birlikte kas-eklem ağrıları gelişiyor. Transplant sendromları. CMV mononükleozda B lenfosit immortalizasyonu yoktur.Böbrek nakli yapılan 43 yaşındaki erkek bir hasta ameliyattan iki ay sonra ateş. Koroner by pass operasyonu gibi sık transfüzyon gerektiren durumlar sonrasında da gelişebilir. ancak yanıt alınamıyor. atipik lenfositoz. CMV pnömonisi. böbrek transplantasyonu yapılan olgularda gelişen en sık infeksiyöz komplikasyondur. lökopeni ve pnömoni üçlüsü. karaciğer transplantasyonunda karşılaşılan en sık viral komplikasyondur. öksürük. Çekilen akciğer grafisinde iki taraflı heterojen. göğüs ağrısı ve nefes darlığı yakınmaları ile başvuruyor. miyalji ve LAP ile kendini gösterebilir. karaciğer enzim patolojileri belirlenebilir. ölüm triadı olarak anılır. C. görülür. kemik iliği. ilk üç ayda abortus. 1/3’ü ölür. bebek aktif infekte doğar.

D. Cevap: C 188. Solid organ transplantasyonu yapılmış alıcılarda gelişebilme olasılığı yüksek infeksiyonlar şöyle sıralanabilir: • Akciğer infeksiyonları: Đlk ay: Hastaneden edinilmiş pnömoniler 1-4 ay: HSV pnömonisi (ilk viral pulmoner infeksiyon) 1-6 ay: CMV. Koriyoretinit de çok sık görülmektedir (%30). C. E. Terminal dönemde bir AIDS hastası gözlerinde yanma. Cevap: E 187. Gansiklovir ise oldukça başarılı tedavi sağlar. Son yıllarda özellikle gansiklovire dirençli olgularda foskarnet kullanımı ile iyi sonuçlar alınmaktadır. Bu hastada öncelikle düşünülmesi gereken etken ve tedavisi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. tedavi edilmezse hızla körlüğe ilerler. batı Nil ensefaliti vb.) görülebilir. Primer infeksiyon genelde yüzeyel kalmaya meylederken. Yapılan oftalmolojik muayenesinde koriyoretinit saptanıyor. Virüsün trigeminal gangliyonlara yerleşmesi sonucunda keratit. Yan etkisi fazladır.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 83 en önemli risk faktörü. %95 tek taraflıdır. Yüksek ateşle seyreden infeksiyöz mononükleoz tablosu gelişir. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde lenfopeni dışında patolojik bulgu saptanamayan hastada tanımlanan klinik tablo ve en olası etken ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A. palpebralarda ödem ve veziküller görülür. keratokonjunktivit gibi sekonder. greftten bulaşan viral infeksiyonlar (hepatit B. Aspergillus. kriptokokkoz. gastrit.DrTus. Đnterstisyel pnömoni. B. Đlk 6 aydan sonra: CMV koliti/retiniti. sekonder keratitler derin dokulara ilerleme sonucunda körlüğe kadar gidebilir. Tutulum bölgesi hipoesteziktir. Çocuk Hastalıkları servisinde gözlem altına alınan hastada ateş kendiliğinden düşüyor ve sonrasında omuzlardan karına yayılan eritemli döküntü ortaya çıkıyor. kolit). Risk gruplarında bu tedaviye CMV immünglobülini de eklenir. donörün CMV seropozitif. Herpes simpleks virüs-1 – Asiklovir Herpes simpleks virüs-2 – Asiklovir Sitomegalovirüs – Gansiklovir Sitomegalovirüs – Asiklovir Herpes simpleks virüs-1 – Foskarnet AIDS’de CMV infeksiyonu: Terminal dönemde sıktır. yara kaynaklı) infeksiyonlar. Primer semptomatik HSV göz infeksiyonları vezikülerdir. 1-6 ay: Listeriyoz. toksoplazmoz. inatçı infeksiyonlar. blefarit. alıcının ise seronegatif bulunmasıdır. strongiloidoz. yeşil renkli ishal ve zaman zaman ortaya çıkan kasılma yakınmaları ile getiriliyor. Floresan boyama ile dendritik ülserasyonlar kolayca tanınabilir. rekürrent göz infeksiyonları gelişebilir. görme azalmıştır. Pneumocystis carinii ve Nocardia pnömonileri Đlk 6 aydan sonra: Tüberküloz • Diğer infeksiyonlar: Đlk ay: Hastaneden edinilmiş (kateter. gastrointestinal ülserler (özofajit. Eritema kronikum migrans – Borrelia burgdorferi 83 . Tedavisinde asiklovir etkisizdir. C. merkez sinir sistemi hastalıkları ve hepatit diğer tablolardır. Papilloma virüs infeksiyonu gibi toplumdan edinilmiş. Đki yaşındaki bir çocuk iki gündür devam eden yüksek ateş. kızarma ve görme kaybı yakınmaları ile başvuruyor. layşmanyoz.

roseola infantum): Daha çok 6 ay-3 yaş arası çocuklarda görülen HHV-6 infeksiyonudur. Multisentrik Castleman hastalığı (anjiyofolliküler lenf bezi hiperplazisi. Sekiz yaşındaki bir çocuk yaygın cilt döküntüleri nedeniyle getiriliyor. ensefalit) ait hırçınlık. • Tüm akut infekte olgularda anti-HBc IgM pozitiftir. E. Negatif ise asla infekte olmamıştır. akut infeksiyonda gelişmişse anti-HBc IgM. B lenfositlerden köken alan Non-Hodgkin lenfoma C. Klasik tip Kaposi sarkomu B. Đnfeksiyonun klinik başlangıcı (preikterik dönem) genellikle gürültüsüz ve sinsidir. yeşil renkli ishal ve servikal-oksipital LAP görülür. konvülsiyon. primer efüzyon lenfoması vb. bakılamıyor ise HBeAg sınırlı bilgi verir.DrTus. B. Đnsan immün yetmezlik virüsü infeksiyonlularda görülen Kaposi sarkoma D. • Viral replikasyonun en iyi göstergesi HBV DNA düzeyidir. ekstranodal B lenfosit lenfomaları.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI B. Bu dönemde sinir sistemi tutulumuna (menenjit. Lenfomalar (ör. Vaskülit. artralji. C. Sadece %15-25 olgu ikteriktir. En son yüz ve kollarda gelişir (Şekil IV-18). On yaşın altındaki çocuklarda Cilt döküntüsü + Lenfadenopati + Lenfadenit ile seyreden Giannotti-Crosti sendromu (infantil akrodermatit) de tanımlanmıştır. Cevap: D 189. tüm Kaposi sarkomlar 2. Hastanın yapılan muayenesinde tüm vücutta yaygın papüler döküntü ile birlikte servikal ve aksiller çok sayıda ağrısız hareketli LAP varlığı dikkati çekiyor.Aşağıdaki malignitelerden hangisinde Đnsan Herpesvirüsü-8’e ait DNA’nın saptanması beklenmez? A. D. Eritema infeksiyozum – Parvovirüs B19 Eritema multiforme – Mycoplasma pneumoniae Roseola infantum – Đnsan Herpesvirüsü-6 Ekzantema subitum – Đnsan Herpesvirüsü-7 84 6. Cevap: C 190. artrit. AIDS’lilerde gelişenler dahil olmak üzere. HBV infeksiyonu ile ilgili serolojik özellikler şöyle özetlenebilir: • Hepatit B virüsü ile karşılaşan her insanda anti-HBc pozitifleşir.) 3. Yukarıda tanımlanan klinik tablo ve tanısına yönelik olarak öncelikle yapılması gereken serolojik inceleme aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. D. E. Afrika tipi Kaposi sarkomu Đnsan Herpesvirüsü-8 ile ilişkili hastalıklar: 1. C. Đmmün kompleks hastalığı belirtileri sıktır. membranöz glomerülonefrit ve poliarteritis nodosa (PAN) gelişebilir. Hastanın yapılan laboratuvar tetkiklerinde karaciğer transaminazlarının normalin 10 katından fazla arttığı saptanıyor. Ateş düştükten sonra omuzdan başlayan. Đkterik olgularda Artralji (artrit) + Baş ağrısı + Ürtiker ile karakterize Caroli triadı görülebilir. Tedavide gansiklovir kısmen etkilidir. kronik infeksiyonda gelişmişse anti-HBc IgG pozitif bulunur. Birden başlayan 39-40oC ateş 2-3 gün sürer. Multipl miyelom 4. dev lenf bezi hiperplazisi) Cevap: D 84 . Akut ürtiker – anti-HCV Papüler akrodermatit – anti-HAV IgM Giannotti-Crosti sendromu – anti-HBc IgM Caroli triadı – anti-HCV Giannotti-Crosti sendromu – anti-HAV IgM Hepatit B’nin kuluçka süresi 50-180 gündür. Hastalık (ekzantema subitum. daha sonra karın cildine yayılan ekzantemler tipiktir. Đkterlilerde kronikleşme riski subklinik ve anikteriklerden daha düşüktür. Negatif ise asla akut olamaz. • Pencere fazı. Tüylü hücreli lösemi E.

miyokard ve endotelyal hücrelerinde çoğalır. hiperkeratinize papüller görülüyor. Retikülosit boyamasında retikülositoz görülmeyen hastada tanımlanan tabloya neden olabilen en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. kemik iliğindeki mitotik eritroid progenitör hücrelerde. ABO ve Rh uyuşmazlığı öyküsü olmayan gebede sözü edilen tabloya neden en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. • Genital kanserler: Serotip 16 ve 18 infeksiyonları sonrasında. Hücrelerin proliferasyonu engellenemez. Hastanın yapılan laboratuvar tetkiklerinde lökosit sayısı 4. 11 tarafından oluşturulur. Medikal abortus uygulanıyor ve fetusun ileri derecede ödemli olduğu. Hastanın yapılan muayenesinde vulva’da saplı. herediter sferositoz. CRP 12 mg/L. • Serviks. megakaryositlerde. Cevap: C 192. fötusun karaciğer. D. göz aklarında ve ciltte sararma yakınmaları ile başvuruyor. • Cilt siğilleri: Serotip 1-4 tarafından oluşturulur. Keratin tabakada kalınlaşmaya. dilate kardiyomyopati geliştiği görülüyor. Đnfeksiyon sırasında orak hücreli anemi. Malign dönüşüm nadirdir. Bu bölgenin en sık iyi huylu epitelyal tümörleridir. eritrosit sedimantasyon hızı 23 mm/saat. AST 18 U/L (N: 1535). Yirmibeş yaşındaki bir kadın hasta perianal bölgede ortaya çıkan siğiller nedeni ile başvuruyor. Cevap: E 193. • Oral kavite siğilleri: Serotip 6. yassı epitel hücreleridir.2 g/dL.2 mg/dL (N: 0. üremeyi baskılayan gen ürünlerinin hatalı yapımına neden olur.Gebeliğinin ikinci üç aylık döneminde yüksek ateşle seyreden viral bir infeksiyon geçiren bir gebede yapılan kontrolde fetusun uterus içinde öldüğü saptanıyor. Kondiloma lata – Treponema pallidum Molluscum contagiosum – Poksvirüs Herpes genitalis – Herpes simpleks virüs-2 Zona zoster – Varisella zoster virüsü Kondiloma aküminata – Đnsan papilloma virüsü Hedef hücreler.DrTus. kanser gelişimi gözlenmiştir. D. cerrahi eksizyonla alınan lezyonların mikroskopik incelemesinde epidermis yassı hücrelerinde vakuolleşme varlığı dikkati çekiyor. hiperkeratoza. ALT 30 U/L (N: 15-40). C. Aplastik kriz gelişir. Cinsel temas ile bulaşan hastalıklar arasında en sık görülenlerden birisidir. Sitomegalovirüs Epstein-Barr virüsü Parvovirüs B19 Đnsan Herpesvirüsü-6 Adenovirüs Đnsan Parvovirüsü B19. Sorumlu viral genler E6 ve E7’dir.5-1. Parvovirüs B19 85 . Virüs. üşüme. 7. Hct:%16. talasemi gibi kronik hemolitik anemilerin varlığında 5-7 gün süre ile eritropoez durur. Direkt Bilirubin 1. En çok çocuklarda görülür. titreme. Orak hücreli anemi tanısı ile izlenmekte olan 28 yaşındaki bir erkek hasta ateş. C. B. genital yassı epitel hücrelerinde bulunan.5) olarak saptanıyor. E. B.6 mg/dL (N: 0. Virüsün bu hücrelerdeki P kan grubu antijenlerini reseptör olarak algıladığı kabul edilir. E. Bu hastadaki tanımlanan lezyon ve en olası etkeni aşağıdakilerden hangisidir? A. vulva ve penis siğilleri (kondilomata aküminata): Çoğunlukla serotip 6. 11 tarafından oluşturulur. Hb 5. Kronik hemolitik anemi olgularında görülen aplastik krizlerin %80-90 gibi çok büyük bir bölümünden sorumludur. özellikle HIV infeksiyonlularda fazla olmak üzere. tipik ve tanısal önemi bulunan vakuolleşmeye yol açar (koilositoz). Đndirekt Bilirubin 3.300/mm3 (%55 nötrofil).5-1).com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 85 191.

• Tüm akut infekte olgularda anti-HBc IgM pozitiftir. Đntrauterin infeksiyonda fiziksel anomali söz konusu değildir. yani virüsle karşılaşmıştır. Halsizlik. inkübasyon döneminin sonunda bulunan yetişkin bir hasta için aşağıdaki laboratuvar bulgularından hangisinin tanısal değeri yoktur? A. Halen kronik Hepatit B virüsü taşıyıcısıdır C. Parenteral yoldan alınan Hepatit B virüsü ile infekte olan. idrar renginde koyulaşma yakınmaları ile başvuran 45 yaşındaki bir kadın hastaya yapılan serolojik test sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Geçen hafta akut Hepatit B virüsü infeksiyonu geçirmiştir D. Halen hiperakut Hepatit B virüsü infeksiyonu geçirmektedir E. Cevap: C 196. HBsAg Anti-HBs HBeAg Anti-HBe Anti-HBc IgM Anti-HBc IgG + + + Bu hastanın tanısı ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A. Negatif ise asla infekte olmamıştır. HBcAg. Serumda HBsAg pozitiftir Serumda HBeAg pozitif olabilir Hepatosit nükleusunda HBcAg saptanabilir Serumda Anti-HBc IgM saptanabilir Serumda HBV DNA pozitiftir HBcAg. • HBeAg replikasyon göstergesidir. E. HBeAg. protein kinaz aktivitesi gösteren bir antijendir. Negatif ise asla akut olamaz. Cevap: E 195. Cevap: A 194. Akut Hepatit B virüsü infeksiyonu tanısı ile izlenmekte olan yetişkin bir hastada aniden gelişen bilinç değişikliği nedeni ile akut fulminant hepatit tablosu geliştiğinden kuşkulanılıyor. B. iştahsızlık. sadece hepatosit nükleusunda bulunan. Halen akut Hepatit B virüsü infeksiyonu geçirmektedir B.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI B. Anti-HBc IgM ve HBV DNA pozitif olarak bulunur. C. C. göz aklarında sararma. D. D. Bulaş ilk üç ayda gelişirse gebelik abortus ile sonuçlanır. Bunun dışında. yani replikasyon vardır. 86 . yani akut değildir. Olgumuzda HBeAg pozitiftir. anti-HBc IgM tarafından erkenden nötralize edilir. Olgumuzda anti-HBc IgM negatiftir. Herpes simpleks virüs-2 Sitomegalovirüs Rubella virus Toxoplasma gondii 86 Parvovirüs B19 nedenli non-immün hidrops fötalis: Đnfeksiyonu geçiren annelerin 1/3’ü virüsü fötusa bulaştırır. Bu nedenle. Đkinci üç ayda gelişen intrauterin infeksiyon sonucunda hidrops fötalis ortaya çıkar. olgumuzdaki gibi hiperakut dönemde serumda HBsAg. infeksiyonun erken döneminde anti-HBc gelişimine yol açar. Olgumuzda anti-HBc IgG pozitiftir. Ölü doğum gerçekleşebilir. hiperakut dönemde serumda bol miktarda bulunsa da immünolojik yöntemlerle saptanamaz. E. Aktivasyon gösteren kronik Hepatit B virüsü infeksiyonu vardır Olgumuzu HBV infeksiyonu serolojik özelliklerine göre irdeleyelim: • Hepatit B virüsü ile karşılaşan her insanda anti-HBc pozitifleşir. Üçüncü üç aydaki bulaşta sorun yaşanmaz.DrTus. Antijenitesi çok güçlü olup.

klinik olarak agresif seyreden KAH olgularında tedavi uygulanmalıdır. Aşağıdaki tabloda serolojik bulguları verilen hastanın HBV DNA düzeyi yüksek (>105 kopya/mL). HBV DNA pozitif (≥105 kopya/mL).DrTus. Bunlar. HBsAg pozitifliğinin altı aydan daha fazla sürdüğünün bilinmesidir. Önce antiviral verildikten sonra interferon başlanmalıdır E. Önce interferon tedavisi verildikten sonra antiviral başlanmalıdır D. Karaciğer transaminazları normalin üst sınırının en az iki katı yükseklikte (>100 IU/mL). Kronik olguların izlenmesinde ise protrombin zamanından daha değerlidir. Bu verilebilecek immünmodülatör ve antiviral tedavi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Akut Hepatit B virüsü infeksiyonu tanısı ile izlenmekte olan ve damar içi ilaç bağımlılığı öyküsü olan yetişkin bir hastanın günlere göre ALT değerleri aşağıdaki tabloda veriliyor. normal değerde bulunmaları. Serum albümininde düşme Serum üre düzeyinde düşme Protrombin zamanında uzama Serum amonyak düzeyinde düşme ALT düzeyinde yükselme Viral hepatitlerin akut dönemde ALT ve AST değerleri birkaç bin IU’ya kadar çıkar. protrombin zamanı uzar. ALT. D.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 87 Söz konusu klinik tablonun varlığını destekleyen en önemli laboratuvar bulgusu aşağıdakilerden hangisidir? A. karaciğer histopatolojisinde lobüler yapısı bozulmuş. Dekompanse siroz. E. Uzun (20 gün) yarı ömrü nedeniyle albümin. Akut ve/veya kronik olgularda karaciğerin sentez etkinliklerini gösteren kan albümin ve üre düzeyleri düşer. Đmmünstimülan. B. Anti-HAV IgM B. Anti-HCV 87 . Bu olguda interferon tedavisi kontrendikedir Kronik HBV infeksiyonu tedavisi: Kronikliğin ilk kuralı. akut olgularda gelişen karaciğer nekrozu ve yetmezliğinin izlenmesinde oldukça uygun bir yöntemdir. fibrozis gelişmeye başlamış. GÜNLER ALT(U/L) 0 1230 3 675 7 1460 14 1140 28 720 Yedinci günde saptanan ALT artışını açıklayabilmek için öncelikle yapılması gereken laboratuvar tetkiki aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A. Seri protrombin zamanı ölçümleri. Bununla birlikte. tiroidit gibi otoimmün hastalıklar veya başka bir immünopati veya ağır kardiyovasküler sorunlar var ise IFN-α tedavisi güvenle uygulanamaz. Tek başına interferon verilmelidir B. karaciğer sentez fonksiyonlarını değil. akut olgularda çok fazla etkilenmez. Cevap: C 197. antiproliferatif ve antiviral etkinliği nedeniyle IFN-α tedavisi ve antiviral ilaç kombinasyonları kullanılmaktadır. karaciğer hasarının bulunmadığı anlamına gelmez. AST’ye göre daha duyarlı ve özgüldür. nekroinflamatuvar aktiviteyi ve hepatosellüler hasarı kabaca gösteren belirteçlerdir (lizis enzimleri). Hastaya yapılan karaciğer iğne biyopsisi sonucunda ise karaciğer sirozu saptanıyor. karaciğer transaminaz düzeyleri normalin üst sınırının üç katı düzeyinde saptanıyor. Cevap: E 198. C. Đnterferon ile birlikte antiviral de verilmelidir C.

DrTus.com
MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI

88

C. HBV DNA D. HBeAg E. Anti-HDV IgM HBV-HDV ko-infeksiyon: Aynı zamanda geçirilen, ikisi için de akut tablonun eş zamanlı olduğu infeksiyondur. HBV infeksiyonunun seyri ağırlaşmaz, aksine HBV replikasyonunu baskılayarak inflamasyonu azaltabilir. Hatta, %2-10 olguda HBsAg negatifleşmesi gerçekleşebilir. Fulminans (%2-20) ve kronikleşme (%2-7) oranı da düşüktür. Önce antiHBc IgM, bundan sonra da anti-HDV IgM yüksek titrede bulunur. Anti-HDV IgG önceleri (-) iken sonra (+) bulunur. Đki ALT piki ile özeldir. Đlki HBV, ikincisi HDV infeksiyonuna aittir.

Cevap: E 199. Sağlıklı Hepatit B virüsü taşıyıcılığı tanısı ile izlenmekte olan yetişkin bir erkek hasta; göz akları ve ciltte sararma, idrar renginde koyulaşma yakınmaları ile başvuruyor. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde ALT 985 U/L (N: 15-40), total bilirubin: 4.28 mg/dL (N: 0.2 – 1.2) olarak saptanıyor. Hastaya yapılan serolojik test sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
HBsAg Anti-HAV IgG HBeAg Anti-HBe Anti-HBc IgM Anti-HDV IgM
+ + + +

Serolojik çalışma sonuçları aşağıdaki tabloda verilen hastanın tanısı ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi en doğrudur? A. Kronik Hepatit B virüsü infeksiyonuna Hepatit A virüsü infeksiyonu eklenmiştir B. Hepatit B virüsü taşıyıcısı hastada Hepatit A virüsü infeksiyonu gelişmiştir C. HDV ile süperinfeksiyon gelişmiştir D. HDV ile ko-infeksiyon gelişmiştir E. Tanımlanan tablo sağlıklı Hepatit B virüsü taşıyıcılarında görülebilen olağan bir durumdur HBV-HDV süperinfeksiyonu: Daha önce kronik bir HBV infeksiyonu varken sonradan HDV infeksiyonu gelişmesi durumudur. Mevcut tablo ağırlaşır. Daha önce stabil halde bulunan inaktif HBV taşıyıcısında relaps ve fulminant seyir (%10-20) gelişir, kronikleşme şanssızlığı artar (%70-95). HBsAg, anti-HDV IgM ve anti-HBc IgG mutlaka pozitif, anti-

88

DrTus.com
MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI
HBc IgM ise çoğunlukla negatif ya da düşük titrede pozitiftir.

89

Olgumuzda da HBsAg, anti-HDV IgM pozitif, anti-HBc IgM ise negatiftir. Bu profil HBV-HDV süperinfeksiyonu ile uyumludur. Anti-HAV IgG pozitifliği ise kafa karıştırmak için verilmiştir. Çoğumuzda olduğu gibi daha önce HAV infeksiyonunun geçirilmiş olduğunu gösterir. Mevcut tablo ile ilişiği yoktur. Cevap: C 200. Akut Hepatit B virüsü infeksiyonu tanısı ile hastanede yatmakta olan yetişkin bir hastanın düşmekte olan ALT değerinin yeniden yükselmesi nedeni ile yapılan serolojik çalışmaların sonuçları aşağıdaki tabloda veriliyor.

HBsAg Anti-HBs HBeAg Anti-HBe Anti-HBc IgM Anti-HDV IgM

+ + + +

Bu hasta ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A. B. C. D. E. Akut Hepatit B virüsü infeksiyonu tanısı yanlıştır Hastada HBV-HDV ko-infeksiyonu gelişmiştir Hepatit B virüsü infeksiyonu iyileşmiştir Hastada kronik HDV infeksiyonu vardır Hastada HBV-HDV süperinfeksiyonu gelişmiştir

HBV-HDV ko-infeksiyonu: Önce anti-HBc IgM, bundan sonra da anti-HDV IgM yüksek titrede pozitif bulunur. AntiHDV IgG önceleri (-) iken sonra (+) bulunur. Olgumuzda da HBsAg, anti-HDV IgM ve anti-HBc IgM pozitif bulunmuştur; yani HBV de HDV de akut infeksiyona yol açmıştır. Bu tabloda HBV-HDV ko-infeksiyonundan söz edebiliriz. Cevap: B

201. Ateş, öksürük, nefes darlığı yakınmaları ile başvuran 60 yaşındaki bir erkek hasta muayene ve laboratuvar tetkik sonuçlarına göre viral pnömoni ön tanısı ile hastaneye yatırılıyor. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. B. C. D. E. Parainfluenza virüsü Respiratuvar sinsisyal virüs Đnfluenza virüsü Sitomegalovirüs Varisella zoster virüsü

Đnfluenzanın kuluçka süresi oldukça kısadır (1-2 gün). Yüksek ateş, genel infeksiyon belirtileri, yaygın kas ve eklem ağrıları nedeniyle paçavra hastalığı adını da alır. Miyozit ve gastrointestinal yakınmalar B tipinde A’ya göre daha fazladır. Solunum yolunda siliyer hücre disfonksiyonuna neden olur. Đmmüniteyi baskılayan bir hastalık olduğu için, Influenza A tipinin yol açtığı infeksiyonlarda Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus ve pnömokok pnömonileri ve otitis media gibi bakteriyel süperinfeksiyonlara sıklıkla rastlanır. Bu tablolara en duyarlı bireyler; gebeler, yaşlılar, kronik obstrüktif akciğer hastalığı olanlar, kronik karaciğer, kalp ve böbrek hastalarıdır. Anerji, virüsün lenfoid hücrelerdeki apopitozu hızlandırmasına bağlanır. Đnfluenza A ve B virüsleri, erişkinlerdeki en sık viral pnömoni etkenidir. Toplumdan edinilmiş tüm viral pnömonilerin >%50 gibi büyük bir oranından sorumludur. Hastaların çoğunluğu 65 yaşın üzerindeki bireylerden oluşur. Çocuklarda ise en sık viral pnömoni etkeni RSV’dir. Cevap: C

89

DrTus.com
MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI

90

202. On haftalık gebe bir kadın; ateş, baş ağrısı, kusma ve her iki çene arkasında şişlik, ağrı yakınmaları ile başvuruyor.. Hastadan alınan anamnezde hastanın altı yaşındaki kızının on gün önce kabakulak geçirdiği öğreniliyor. Bu hastanın yeni doğacak olan çocuğunda görülmesi en olası fetal anomali aşağıdakilerden hangisidir? A. B. C. D. E. Endokardiyal fibroelastoz Mikrosefali Mikrooftalmi Ekstremite hipoplazileri Anensefali

Đlk üç ayındaki bir gebede geçirilen kabakulak, intrauterin fetal ölüm riskini artırır; doğabilmiş ise düşük doğum ağırlığına neden olabilir. Neden olduğu, kanıtlanmış bir konjenital anomali yoktur. Bununla birlikte, intrauterin infeksiyon ile genellikle tek taraflı olarak görülen sensörinöral sağırlık ve endokardiyal fibroelastoz gelişimi söz konusudur. Mikrosefali öncelikle kızamıkçığı düşündürmelidir. Mikrooftalmi kızamıkçığı ve toksoplazmozu düşündürmelidir. Ekstremite hipoplazileri VZV infeksiyonunu düşündürmelidir. Anensefalinin kesin nedeni bilinmiyor. Hereditenin rolü ekarte edilememişse de katkısı ile ilgili kesin bir kanıt da bulunamamıştır. Annenin antiepileptik kullanması ya da insüline bağımlı diyabetinin bulunması riski anlamlı düzeyde artırır. Diyete folik asid (0.4 mg/gün) eklenmesi ise nöral tüp defektlerinin gelişimini önemli derecede düşürmüştür (1/1.000-2.000’den 3/10.000’e). Cevap: A 203. Oniki yaşındaki bir kız çocuk; ateş ve sol çene arkasında şişlik, ağrı yakınmaları ile getiriliyor. Hastanın ailesinden alınan anamnezde bir yaşında ve altı yaşında iki kez kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşısı yapıldığı öğreniliyor. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde serum ve idrar amilaz düzeyleri yüksek olarak saptanan hastanın ultrasonografik incelemesinde sol parotiste ödem saptanıyor. Bu hastada tanımlanan tabloya neden olmayan viral etken aşağıdakilerden hangisidir? A. B. C. D. E. Parainfluenza virüsü Sitomegalovirüs Đnsan immün yetmezlik virüsü-1 Kızamık virüsü Coxsackie virüs

Kabakulak geçiren bireyde ömür boyu koruyucu immünite söz konusudur. Hastalığı bir kez geçiren bir daha hastalanmaz. Eğer bu bireylerde bir kez daha parotit gelişmiş ise etken; parainfluenza virüsü, CMV, HIV, Coxsackie A virüsü gibi parotite neden olabilen diğer virüslere ya da başta Staphylococcus aureus olmak üzere aerop ya da Bacteroides türleri, anaerop koklar gibi anaerop bakteriler nedeniyle gelişmiş olabilir. Cevap: D 204. Kızamık tanısı ile hastaneye yatırılan yetişkin bir erkek hasta sol kulağında ağrı ve dolgunluk olduğunu ifade ediyor. Yapılan otoskopik muayenesinde sol timpanik zarın eritemli ve bombeleşmiş olduğu görülüyor. Bu hastada tanımlanan komplikasyondan sorumlu en sık etken aşağıdakilerden hangisidir? A. B. C. D. E. Staphylococcus aureus Haemophilus influenzae Measles virüsü Streptococcus pneumoniae Moraxella catarrhalis

En sık kızamık komplikasyonları, solunum sistemi ile ilgilidir. Bu tutulum, direkt olarak virüse bağlı olabildiği gibi, daha

90

Đnfluenza B C. virüs nedeniyle solunum yolu epitel hücrelerinde oluşturulan destrüksiyon ve hücresel immünitenin depresyonudur. Boyun grafisinde kalem ucu bulgusunun saptanması. Pnömoni ve bronşiyolit gibi alt solunum yolu tutulumları görülür. Beş yaşın altındaki küçük çocuklarda en sık krup (laringotrakeobronşit) etkenidir. Yan boyun grafisi ise normal olarak değerlendiriliyor. Haemophilus influenzae ve Moraxella catarrhalis gibi farinks florası bakterileridir. Çekilen düz boyun grafisinde subglottik ödemi gösteren “kalem ucu” bulgusu görülüyor. en çok karşılaşılan akut komplikasyonlardan biridir ve çoğu zaman hastalığın başlangıç bulgusudur. Hastalığın seyrinde sekonder bakteriyel (pnömokoksik) pnömonilere nadiren rastlanır. Đki yaşındaki bir erkek çocuk. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 91 çok bakteriyel süperinfeksiyonlar sonucu gelişir. Hastanın yapılan muayenesinde sağ otitis media saptanıyor. en sık karşılaşılan kızamık komplikasyonudur. Çekilen akciğer grafisinde akciğerlerde havalanma artışı ve buna bağlı olarak diyafragmanın aşağı itildiği görülüyor. substernal ve supraklavikular çekilmeler ile birlikte inspiratuvar stridor saptanmıştır. sadece alt ve üst solunum yolunda replike olabilir. sıklıkla orta kulak ve bronş sistemi etkilenir. farenjit ve nezleye (runny nose). Hastanın yapılan muayenesinde ateş 37. nadiren de parotitlere neden olur. Respiratuvar sinsisyal virüs Parainfluenza virüsü Đnfluenza A virüsü Ekovirüs Rinovirüs Respiratuvar sinsisyal virüs nedenli ilk infeksiyonlar çoğunlukla en şiddetlidir. Coxsackie virüs E.DrTus. E. D. Wheezing. Đnfluenza A virüsü B. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. nefes darlığı ve hırıltılı soluma yakınmaları ile acil servise getiriliyor. viremiye neden olmaz. Çoğu pnömoni ve bronşiyolit olgusu afebrildir. Sergilenen klinik tablo tümüyle respiratuvar patolojiler lehindedir. bronşit. Cevap: C 206. Tüberküloz reaktivasyonu gelişebilir. laringotrakeobronşitlerin hemen hemen yarısında görülür. Cevap: A 207. Daha büyük çocuk ve erişkinlerde ise soğuk algınlığı tablolarına. B. Apne. sık nefes alma ve hırıltılı solunum yakınmaları ile getiriliyor. dispne. C. Đnfluenza C virüsü C. Ayrıca bu yaş grubunda bronşiyolit ve pnömonilere de yol açar. Yapılan muayenede interkostal çekilmeler ve wheezing varlığı dikkati çekiyor. Üç yaşındaki bir kız çocuk. Đkinci sık komplikasyon ise bakteriyel ve/veya kızamık virüsü tarafından oluşturulan pnömonilerdir. Cevap: D 205. zaman zaman solunum durması. Respiratuvar sinsisyal virüsB. Parainfluenza virüsüD. yapılan muayenede inspiryum sırasında interkostal. interkostal çekilmeler ve hipoksi baskındır. Bunun gerekçesi. Herpes simpleks virüs Virüs. Parainfluenza virüsü 91 . Dört aylık bir bebek. yüksek ateş. öksürük. hafif ateş. Başlıca etkenler pnömokoklar (en sık). herhangi bir pnömonik infiltrasyon saptanmıyor. öksürük ve solunum zorluğu yakınmaları ile getiriliyor. Toplum kökenli pnömoni tanısı ile geniş spektrumlu ampirik antibiyotik tedavisine başlanan hastanı ateşi 48 saatlik tedaviye rağmen düşmüyor. Çekilen akciğer grafisinde her iki akciğerde hilustan perifere yayılan interstisyel infiltrasyon görülüyor.60C olarak ölçülüyor. subglottik daralmayı işaret eder. Bakteriyel süperinfeksiyonlardan. Otitis media. öksürük. Önemli düzeyde anerji oluşur. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A.

akut hemorajik konjunktivit. pulmoner ve üst solunum yolu komplikasyonları döküntüler çıktıktan sonra belirir. Coxsackie B virüsü: Plörodini. yüksek ateş. Hastanın yapılan muayenesinde sağ pektoral kasın bastırmakla ağrılı olduğu saptanmış. Yaz aylarında görülen menenjitlerin en sık nedenidir. E. C. C. D. üst solunum yolu infeksiyonu ve hepatit etkenidir. eritrosit sedimantasyon hızı. Wheezing. Respiratuvar sinsisyal virüs Đnfluenza A virüsü ilk iki yaş grubunda değil. miyokardit. çocuk ishalleri gibi hastalıklara neden olabilir. pulmoner patolojiye eşlik eden otitis media ve geniş spektrumlu ampirik antibiyotik tedavisine yanıtsızlık. D. Cevap: C 209. boğaz ağrısı. üst solunum yolu infeksiyonu ve hepatit etkenidir. el-ayak-ağız hastalığı. kusma ve yumuşak damak-uvula-tonsilla ve dilde veziküllerle karakterize. erişkinlerdeki en sık viral pnömoni etkenidir. CK-MB düzeyleri normal sınırlarda ve akciğer grafisi normal olarak değerlendiriliyor. Parainfluenza virüsü daha büyük yaş gruplarındaki en sık krup etkenidir. Olgumuzun yaşı. Cevap: E 208. Enterovirus tip 68: Bazı çocuk pnömoni ve bronşiyolitlerinden sorumludur.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI D. B. Yüksek ateş. aseptik menenjit. uvula. Enterovirus tip 70: Bulber subkonjunktival peteşiyal hemorajilerle seyreden akut hemorajik konjunktivitlerin ana nedenidir. hareketle artan sağ yan ağrısı yakınmaları ile başvuruyor. Hastanın yapılan muayenesinde yumuşak damak. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde lökosit sayısı. öncelikle Respiratuvar sinsisyal virüs infeksiyonunu düşündürmelidir. tonsiller ve dil yüzeyinde veziküler lezyonlar görülüyor. Aseptik menenjitlerin başta gelen etkenlerindendir. B. aseptik menenjit. Coxsackie A virüsü: Herpanjina. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Yetişkin bir erkek hasta aynı gün içinde başlayan ateş. lökosit sayısı. Onyedi yaşındaki bir erkek hasta. Kızamık virüsü E.DrTus. Respiratuvar sinsisyal virüs infeksiyonunla alt solunum yolu tutulumlarının önemli bir yandaşı otitis media’dır. Sergilenen klinik tablo tümüyle respiratuvar patolojiler lehindedir. eritrosit sedimantasyon hızı ve CRP değerleri normal sınırlarda saptanıyor. bunun dışında patolojik bulgu saptanmıyor. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. kendini sınırlayan bir hastalıktır. bulantı. Đnfluenza C virüsü basit bir soğuk algınlığı tablosuna neden olur. dispne. Varisella zoster virüsü Sitomegalovirüs Coxsackie B virüsü Coxsackie A virüsü 92 . kusma ve iştahsızlık yakınmaları ile başvuruyor. CRP. Ekovirüs Enterovirus tip 68 Coxsackie A virüs Enterovirus tip 70 Coxsackie B virüs Ekovirüs: Soğuk algınlığı. anoreksi. perikardit. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde. üst solunum yolu infeksiyonları. 92 Kızamık virüsü infeksiyonu cilt belirtileri ile başlar. boğaz ağrısı. Herpanjina: Bir Coxsackie A virus infeksiyonudur. konjunktivit. bulantı. interkostal çekilmeler ve hipoksi baskındır.

E. Musluk suyu – HEV Ag E. bulantı ve kusma görülür. kardiyomegali. Diğer seçeneklerde hepatit B’ye ait akut belirteçlerin bulunmaması. Coxsackie B virüsüdür. hepatomegali ve parmak uçlarında siyanoz varlığı dikkati çekiyor. Çekilen telekardiyografide kardiyomegali saptanmış. Ekovirüs 93 Plörodini (epidemik miyalji. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. solunum zorluğu. Musluk suyu – Anti-HEV IgG C. D. Hasta kanı ile kontamine eşyalarla parenteral temas – Anti-HEV IgM B. yüksek ateş. bulantı. C. Cevap: D 212. Cevap: C 210. B. taşikardi. %40’ından HBV.DrTus. bu çocuğun hepatit geçirmekte olduğunu belirtmektedir. hemofili hastası gibi özellikli bir risk grubu içinde bulunmadıkça. Mortalitesi yüksektir. Kantinde satılan katı gıdalar – Anti-HBc IgM 93 . Dört günde sonlansa da birkaç kez yineleyebilir. Ülkemizde HAV infeksiyonu büyük çoğunlukla çocukluk yaşlarında geçirilmektedir. çocuklarda abdominal ağrı. Etkilenen bölgede adaleler de ağrılı olabilir. iştahsızlık. Bronholm hastalığı. hepatomegali ve siyanoz ile karakterizedir. Đnfantlar tehdit altındadır. sarılık. öksürük. C. EKG’de ise PR mesafesinde uzama görülüyor. E. Viral miyokarditlerin de en sık etkeni. HCV RNA Anti-HBc total HBV DNA Anti-HAV IgM Anti-HCV Verilen tablo. hepatit C’nin görülmemesi tanıyı desteklemektedir. D. kas ve eklem ağrıları yakınmaları ile getiriliyor. ayrıca çocuklarda. B. Onbir yaşındaki bir erkek çocuk. Miyokarditlerin en sık gerekçesi viral infeksiyonlardır. Yapılan muayenesinde ağrılı. Cevap: B 211. yumuşak kıvamlı bir hepatomegali dışında patolojik bulgu saptanmayan hastanın yapılan laboratuvar tetkiklerinde ise üst sınırlarının yaklaşık 50 katı kadar artmış AST ve ALT değerleri ve orta derecede yükselmiş direkt ve indirekt bilirubin düzeyleri dışında patolojik bulgu saptanmıyor. Birden başlayan ateş ve hareketle artan unilateral göğüs ağrısı. Birden gelişen kalp yetmezliği. Đnfeksiyonlara bağlı hepatitlerde. %20’sinden ise HCV sorumludur. lizis enzimlerini 50 kat gibi çok fazla artıran gerekçeler bakteriler ve protozoonlardansa virüsler olabilir. Olgumuzun yaş grubu dikkate alınırsa en olası etken HAV’dır. ayaklarında şişme ve parmaklarında morarma yakınmaları ile acil servise getiriliyor. Bu hastada tanıya yönelik olarak yapılması gereken ilk serolojik test aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A. Ekim ayında bir ilköğretim okulunun birinci sınıf öğrencileri arasında ortaya çıkan akut viral hepatit salgınında alınan serum örneklerinde anti-HAV IgM testinin sonucu negatif olarak saptanıyor. Zaten diğer seçenekler de bu tanıya gidilmesi yönünde zorlamaktadır. Đki yaşındaki bir kız çocuk. şeytan gribi): Coxsackie B virüsü infeksiyonudur. Hastanın yapılan muayenesinde taşikardi ve takipne ile birlikte ayak ve pretibial bölgede godet bırakan ödem. Kaldı ki HCV infeksiyonu bu derece şiddetli klinik tablolarla ve 50 kat artış gibi transaminaz patolojileriyle seyretmemektedir. kusma. Tüm akut.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI E. Salgının en olası kaynağı ve hastalardan öncelikle yapılması gereken serolojik test aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Ekovirüs Coxsackie B virüs Sitomegalovirüs Respiratuvar sinsisyal virüs Mumps virüs Tanımlanan klinik tablo miyokardit ile uyumludur. Musluk suyu – Anti-HBc IgM D. klinik belirtilerle seyreden viral hepatitlerin yaklaşık %30-35’inden HAV. halsizlik.

Semptomatik Đnsan immün yetmezlik virüsü infeksiyonu E. E. Gebelerde çok ağır seyreden böyle bir viral hepatit tablosu vardır. Yapılan muayenesinde ateş. göz aklarında sararma ve bilinç değişikliği yakınmaları ile getiriliyor. Genellikle 39-400C yüksek ateş. Asla kronikleşmez. Klinik AIDS HIV infeksiyonunda klinik seyir: a. Hastalık infant ve küçük çocuklarda. bir akut hepatik yetmezlik tablosunun bulunduğunu ortaya koymaktadır. HAV gibi kontamine besinlerle ve özellikle de su yolu ile oral yoldan bulaşır. erişkinlere oranla daha ağır seyreder. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Đshal bir hafta veya daha uzun sürebilir. Klinik latent dönemde Đnsan immün yetmezlik virüsü infeksiyonu C. Primer infeksiyon: Virüsün yeni alındığı ve ilk replikasyonun başladığı dönemde hastalarda herhangi bir belirti 94 . anti-HAV IgM negatif. bebek (6 ay-2 yaş) ishallerine yol açan en sık (%50) etkendir. şiddetli bulantı. ALT 578 U/L (N: 15-40). Otuziki haftalık gebe bir kadın. anti-HBc IgM negatif olarak saptanıyor. Cevap: D 214.5-1). Anti-HCVD. Tanısında anti-HEV IgM ya da IgG antikorları araştırılır. Yapılan dışkı mikroskopik incelemesinde lökosit ve eritrosit görülmeyen olguda sıvı desteği tedavisi başlanıyor ve ishal yakınması on gün devam ettikten sonra kendiliğinden iyileşiyor. HBV DNAB. HEV infeksiyonu. Anti-HEV IgG E. Cevap: B 213. bilirubin total 20 mg/dL (N: 0. Tanımlanan klinik ve laboratuvar tabloya neden olabilen etkenin tanısına yönelik olarak öncelikle yapılması gereken laboratuvar test aşağıdakilerden hangisidir? A. cildinde. Viral hepatit varlığında bilinç değişikliklerinin gelişmesi. Dehidratasyon diğer çocuk ishali etkenlerinin yol açtığından çok daha şiddetlidir. özellikle üçüncü üç ayda mortalite %25 gibi oldukça yüksektir. Kuluçka süresi 1-7 gündür. Hepatit A Virüsü infeksiyonuna oldukça benzeyen klinik belirti ve bulgularla seyreder. B. Olgumuzda anti-HAV IgM negatif ve anti-HBc IgM negatif verildiğine göre bu olgu asla akut HAV. ateş. AIDS ile ilişkili kompleks D. Hastanede kalma süresi daha uzun ve klinik seyir de daha ağırdır. olguda ciddi bir seyrin. ateş. Đnfeksiyon sırasında hiperakut dönemde IgM ile birlikte IgG de pozitifleşir. servikal LAP ve yaygın makülopapüler döküntü dışında patolojik bulgu saptanmıyor. bulantı. Cevap: A 215. kusma ve ishal yakınmaları ile getiriliyor. Bu hastada tanımlanan klinik tablo aşağıdakilerden hangisi ile uyumludur? A. kusma. karın ağrısı ve ardından da ishal ile başlar. Hepatit A Virüsü infeksiyonuna oldukça benzeyen klinik belirti ve bulgularla seyreder. Hastanın yapılan tetkiklerinde AST 347 U/L (N: 15-35). Ancak.DrTus. Rotavirüs Salmonella enteritidis Norwalk virüs Enterotoksijenik Escherichia coli Ekovirüs Rotavirüs. HAV gibi kontamine besinlerle ve özellikle de su yolu ile oral yoldan bulaşır. Akut retroviral sendrom B. boğaz ağrısı. C. protrombin zamanının tehlikeli boyutlarda uzamış ve serum amonyak düzeyinin artmış bulunması. protrombin zamanı 22 sn (N<15). Yaklaşık bir ay önce ortak injektör kullandığı bir arkadaşında Đnsan immün yetmezlik virüsü infeksiyonu saptandığı öğreniliyor. D.Bir yaşındaki bir bebek.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 94 Hepatit E Virüsü. Damar içi uyuşturucu kullandığı bilinen yetişkin bir erkek hasta. mortalitesi HAV’dan 10 kat daha fazladır (%1-2). HBV infeksiyonları olamaz. Asla kronikleşmez. kas-eklem ağrıları ve vücudunda yaygın döküntü yakınmaları ile başvuruyor. serum amonyak düzeyi 158 g/dL (N: 15-56). HCV RNA Hepatit E Virüsü. kusma. Anti-HDV IgM C. Yapılan batın ultrasonografisinde karaciğer ekojenitesinde staetozu düşündüren artış bildiriyor. Dışkıda lökosit ve kan yoktur. Gebelerde infeksiyon daha ağır seyreder.

E. Klinik-latent dönem: Primer infeksiyondan sonra klinik olarak (kronik) latent dönem başlar. Basiler anjiyomatöz Oral ve tekrarlı vulvovajinal kandidoz Zona Listeriyoz Đmmün trombositopenik purpura Servikal displazi. ateş (en sık). D. Tekrarlayan vulvovajinal kandidoz Zona zoster Basiler anjiyomatöz Tuboovaryan apse Đnatçı yaygın LAP HIV infeksiyonu/AIDS Klinik Sınıflaması: • Kategori A: Asemptomatik ve klinik-latent dönem tablolarını kapsar. Damar içi ilaç bağımlısı yetişkin bir erkek hasta yutma sırasında boğaz ve göğüs arkasında ağrı yakınmaları ile başvuruyor. Akut dönemden birkaç ay (2-6 ay) sonra antiHIV pozitifleşir (serokonversiyon). Bu dönemde viral latens yoktur. adale ve eklem ağrıları. Semptomatik HIV infeksiyonları: Uzunca bir dönem sessiz kalan olgularda. b. CD4+ T lenfosit sayısı 80/mm3 olarak saptanıyor. Olguların %50-70’inde ise inatçı genel LAP (PGL) gelişebilir. Cevap: A 216. Görülme sıklığına göre. ishal. B.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 95 bulunmayabilir.DrTus. Akut retroviral sendrom Asemptomatik infeksiyon Persistan jeneralize LAP • Kategori B: Semptomatik HIV infeksiyonu tablolarıdır. c. kusma ve aseptik menenjit tabloları sergileyebilir. Candida albicans C. Aspergillus fumigatus 95 . Hastaya yapılan endoskopide özofagusta eritemli zeminde beyaz kümeler şeklinde lezyonlar görülüyor. Hastanın yapılan tetkikleri sırasında anti-HIV 1+2 ve Western-Blotting testleri pozitif olarak bulunuyor. Cryptococcus neoformans B. immün yetmezlik dönemine yaklaşıldığını haber veren hastalıklar gelişmeye başlar. C. bulantı. Anti-HIV testi ve HIV RNA pozitif olarak saptanan bir kadın hastada aşağıdaki klinik tablolardan hangisi CDC (Centers for Disease Control) kategori B ile uyumlu değildir? A. Đmmün yetmezlik gelişimi-Klinik AIDS: Tedavisiz olgularda. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. in situ serviks kanseri Tubo-ovaryen apse ile komplike pelvik inflamatuvar hastalık Periferik nöropati AIDS’e ilerleme semptomları (ARC) Saçlı oral lökoplaki • Kategori C: Klinik AIDS tablolarını sergileyen hastalar bu grup içinde yer alır. farenjit. servikal LAP. d. makülopapüler döküntüler. CD4+ T lenfosit sayısının 400/mm3’ün altına inmesi ile. semptomatik HIV infeksiyonu döneminden yaklaşık 1-2 yıl sonra AIDS gelişimine tanık olunur. lezyonlardan alınan örneklerin direkt mikroskopik incelemesinde psödohifler oluşturan mayalar görülüyor. Đntrasellüler patojenlerin neden olduğu fırsatçı infeksiyonlar ve fırsatçı tümörler gelişir. Cevap: E 217. Bazılarında ise infeksiyöz mononükleoz benzeri bir tablo (akut retroviral sendrom) gelişebilir.

boyun. Ateş. Görülme sıklığı çok fazla (%20-40) olan endojen bir mantar hastalığıdır.DrTus. Pneumocystis carini 96 Kronik mukokutanöz kandidoz: Gelişmesi sürpriz olarak karşılanan ciddi kandidoz tablolarıdır. Kalıcı hücresel immünite defekti olan şahıslarda lokal (tırnak. Rubeola IgM Rubella IgM Anti-VCA IgM Sitomegalovirüs IgM Mumps IgM Adelösan Dönemde ve Erişkinlerde Kızamıkçık: Pediatrik gruba göre klinik belirtilerin şiddeti ve komplikasyonları daha fazladır. zeminde yatan immünite problemi olduğu için kısa süreli antifungal tedavi ile sağaltılamazlar. %20 olguda HIV infeksiyonunun AIDS’e ilerlediğini ortaya koyan ilk bulgudur. E. Bu hali ile melanositik bir lezyona ya da papülloskuamöz bir erüpsiyona benzer. D. Çocukluk dönemi aşıları konusunda yeterli bilgi alınamayan hastada tanıya yönelik olarak öncelikle yapılması gereken serolojik araştırma aşağıdakilerden hangisidir? A. Bu ilk lezyonlar genişler. Cevap: D 219. C. B. AIDS olgularında en sık (%10-25) görülen malignitedir. Non-Hodgkin lenfoma Hodgkin lenfoma Bazal hücreli karsinom Kaposi sarkomu Yassı hücreli karsinom Kaposi sarkomu: Damar endoteline ait olduğu kabul edilmekle birlikte. tenosinovit vb. bronşit gibi derin kandidozlar çok önemli AIDS delilleridir. artrit. Cevap: B 96 . pretibial bölgede eritemli. Yirmiüç yaşındaki bir kadın hasta ateş. Çağdaş görüşe göre iki sistemden hiçbirisine ait olmadığı. HIV infeksiyonu/AIDS olgularında görülen Kaposi sarkomu. Lezyonlar öncelikle ağrısız.) dikkat çekicidir. Gövde.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI D. kol ve bacaklarda daha sık olmakla birlikte. pek çok cilt bölgesini tutabilir. vajina gibi) bir yerleşimin yayılması sonucunda gelişir. Türü ne olursa olsun tüm Kaposi sarkomu olgularında. Carpal-Tunnel sendromu. giderek rengi koyulaşarak büyümüş ve papüler bir lezyona dönüşüyor. el bilekleri ve dizler en çok tutulan eklemlerdir. CDC kategori C HIV infeksiyonu bulunan erişkin bir erkek hastanın sol bacağında. Özofajit. posterior servikal ve suboksipital bölgede birleşme eğiliminde LAP ile birlikte yüz ve gövdede seyrek makülopapüler döküntüler saptanıyor. Eklem tutulumu. halsizlik ve üst solunum sistemi belirtileriyle başlar. el bileklerinde ağrı ve vücudunda yaygın döküntü yakınmaları ile başvuruyor. hatta yıllarca sürebilir. Histoplasma capsulatum E. boyun arka kısmında şişlik. tümörün immatür mezenşimal hücrelerden kaynak almış olabileceği söylenebilir. D. Cevap: B 218. aşı uygulaması sonrasında da görülebilir. Diğer türlere göre. ancak geçicidir. HHV-8) belirlenmiştir. Özofagusta eritemli zeminde beyaz plaklar görülür. C. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. AIDS’de gelişenlerde oral kavite tutulumu fazladır. Hastanın yapılan muayenesinde sert damakta peteşiler. asemptomatik eritematöz makül şeklinde başlar. Kandida özofajiti ağır bir tablodur. başta gastrointestinal ve respiratuvar sistemler olmak üzere birçok visseral organ tutulabilir. Lezyondan alınan biyopsi sonucunda mezenşimal kökenli hücrelerden gelişen bir malignite olduğu saptanıyor. Sorun. B. yoksa diğer kan damarlarına mı ait olduğu tartışmaları süregelmiştir. renk koyulaşır. trakeit. maküler bir lezyon ortaya çıkmış. Mukozal yüzeyler. Bazı olgularda visseral organ tutulumu da görülür. E. Birkaç haftada kaybolsa da bazen aylarca. prolifere olan endotelin lenfatiklere mi. tümör dokusunda Kaposi Sarkom Associated Herpesvirus (KS/AV. Đnterfalanjial el eklemleri. Özellikle kadınlarda fazla (>%30) olmak üzere eklem tutulumları (artralji.

E. Toksoplazmoz Kızamık Kızamıkçık Sitomegalovirüs Suçiçeği Konjenital Rubella Sendromu: 1. mikroftalmi. Kalp: Patent ductus arteriosus (PDA).DrTus. Sözü edilen anomalilere neden olabilen en olası konjenital infeksiyon aşağıdakilerden hangisidir? A. HBsAg Anti-HCV Anti-HEV IgG Anti-HBc IgM Anti-HAV IgM HCV infeksiyonunun komplikasyon ve sekelleri: Kronik olgularda karaciğer ultrasonografisinde karaciğer steatozu görülür. VSD.Kemik anomalileri Cevap: C 221. mikrosefali. miyokardit. Hepatit 6. Kronik hepatit C nedenli siroz olgularının %50’sinde saptanır. kas ve eklem ağrıları ve peteşiyal döküntü yakınmaları nedeni ile izlenen yetişkin bir kadın hastanın yapılan tetkikleri sonucunda esansiyel mikst kriyoglobülinemiye bağlı vaskülit tanısı konuluyor. Yetişkin bir erkek hasta yüz ve ellerinde daha belirgin olan yaralar çıkması nedeni ile başvuruyor. B. C. 2. Yapılan Dermatoloji konsültasyonu sonucu porfiria kutanea tarda tanısı konulan hastada öncelikle araştırılması gereken viral infeksiyon etkeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Đntrauterin gelişme geriliği 5. glokom. Epstein-Barr virüsü 97 . Ateş. E. HCV infeksiyonu. Hepatosplenomegali 8. esansiyel mikst kriyoglobülinemi gelişiminin ana nedenidir. katarakt ve sensörinöral tipte işitme kaybı saptanıyor. pigmenter retinopati. Cevap: B 222. pulmoner stenoz. ağrısız lezyonlar görülüyor.Đmmün yetmezlik tabloları 11. foramen ovale açıklığı. D. Yenidoğan bir erkek çocukta mental retardasyon. mikrosefali. iris hipoplazisi. 4. Merkez sinir sistemi: Sıktır. hidrosefali. Göz: Katarakt. kriyoglobülinemidir (esansiyel mikst tipte).Cilt döküntü ve kanamaları (kemik iliği problemleri) 10. Hepatit C virüsü B. spastik kuadriparezi. ASD. mikroftalmi. Pnömoni 9. Trombositopeni 7. ensefalit. 3. En sık gelişen karaciğer dışı otoimmün patoloji. HSK gelişim riski fazladır.Diabetes mellitus (tip I.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 97 220. sensorinöral sağırlık ve progressif rubella panensefaliti (>10 yaşta) görülür. C. Bu hastada bir sonraki aşamada öncelikle yapılması gereken serolojik test aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A.Diğer endokrinopatiler 13. Mental retardasyon. HLA DR3 varlığında fazla) 12. B. Yapılan muayenesinde özellikle güneşe maruz kalan vücut bölümlerinde ülsere. D.

Yara sabun ve su ile yıkanmalıdır. Yaraya. Hepatit B virüsü E. ışığa maruz kalan cilt bölgelerinde büllöz lezyonlar. bir saat önce. infekte insan veya hayvan sekresyonlarına temastan 5-6 gün sonra yüksek ateş. ribavirin kullanımı önerilmiştir. Bunyaviridae içinde yer alan bir etken tarafından oluşturulmuş olabilir B. Cevap: A 223. Bir hafta önce bir Uzakdoğu ülkesinden dönen erişkin bir kadın hasta ateş. Alınan anamnezde yaklaşık bir yıl önce benzer bir olay nedeniyle tam doz kuduz aşılaması yapıldığı öğrenilen hastanın yapılan muayenesinde sol bacak arka yüzünde yaklaşık üç cm uzunlukta. hormonlar) faktörlere bağlı olarak gelişebilir. Karaciğer demir miktarındaki artış nedeniyle kanser riski de fazladır. E. Olgularda lökopeni ve ağır trombositopeni dikkat çekici düzeydedir. Virüs göçmen kuşlarda da belirlenmiştir. Isırılan şahıs hemen aşılama programına alınır. Kene ısırmasından 1-3 gün. kriyoglobülinemidir (esansiyel mikst tipte). peteşiyal cilt döküntüleri ve ciddi visseral kanamalar görülebilir. trombositopeni. Üç gün önce kene tarafından ısırılan bir çiftçide yüksek ateş. 7 ve 28. kas-eklem ağrıları. Belirtiler erişkin çağda başlar. porfiria kutanea tarda. D. C. Rubeola virüs 98 HCV infeksiyonunun komplikasyon ve sekelleri: En sık gelişen karaciğer dışı otoimmün patoloji.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI C. Ayrıca. mezanjiyoproliferatif glomerülonefrit. Trombosit süspansiyonu tedavisi yaşam kurtarıcı olabilir. Lökositoz ve trombositoz en dikkat çekici laboratuvar bulgularıdır D. Viremik hasta kanının transfüzyonu yolu ile de bulaş tanımlanmıştır. Yaranın acilen sabunlu su ile temizlenmesi. Genetik (üroporfirinojen III dekarboksilaz gen mutasyonu) ya da non-genetik (fazla demir alımı. günlerde birer doz HDCV aşısı yapılmalıdır. 98 . yarısı ise gluteal kas içine olmak üzere uygulanmalıdır. kas-eklem ağrıları. 20 IU/kg HRIG yarısı yara çevresine. Klorokin ve venaseksiyon tedavisinden yararlanılabilir. Evcil ve yabani hayvanlar veya göçmen kuşlar tarafından da bulaştırılabilir C. tilkiler. insan ve hayvanlara kenelerle bulaştırılan bir Bunyaviridae-Nairovirüs infeksiyonudur. Yukarıda tanımlanan klinik tablo ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? A. Bir sokak köpeği tarafından. kuduzdan korunmada en etkili yöntemdir. ancak hastalığı asemptomatik olarak veya çok hafif belirtilerle geçiren yabani tavşanlar. kusma. bacağından ısırıldığını ifade eden yetişkin bir kadın hasta acil servise başvuruyor. yaygın damar içi pıhtılaşması (DIC). Cevap: C 224. Cevap: D 225. pigment değişiklikleri ve kıllanmada artış görülür. Daha çok yaz ve sonbahar aylarında salgınlar yapar. Bu hastanın korunması için öncelikle yapılması gereken girişim aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A. Atılacaksa önce bölgeye immünglobülin uygulanır. Kuduz gelişimini %90 önler. Özgül bir tedavisi yoktur. cilt altına kadar inen laserasyon saptanıyor. koagülopati. günlerde birer doz HDCV aşısı yapılmalıdır. 0. B. en çok görülen porfiria türüdür. Tedavide ribavirin kullanılabilir E. ishal ve yaygın miyalji ile başlar. Tüm tedavi yaklaşımlarına rağmen olguların %10-50’si kaybedilir. güneş ışığına duyarlılığın artması. baş ağrısı. Parvovirüs B19 D. bulantı.DrTus. çok gerekmedikçe sütür atılmamalıdır. ülserleşme. Porfiria kutanea tarda. Etkinliği kanıtlanmamakla birlikte. skarlaşma. aplastik anemi. Lokal yara tedavisi. virüsü derin dokulara veya nöronlara iletme riski nedeniyle. daha sonra ise cilt ve mukozalarda peteşiyal-purpurik döküntülerle birlikte diş etlerinde kanamalar ortaya çıkıyor. kuduzdan korunmanın ana ilkesidir. virüsler. baş ağrısı ve ishal yakınmaları gelişiyor. 0 ve 3. tiroidit. PAN ve agranülositoz gibi komplikasyonlar görülebilir. sığır ve koyunlar gibi çiftlik hayvanları ve evcil hayvanların kan ve lenfası ile temasın da bulaşta etkili olduğu bilinmektedir. Yara hemen sütüre edilmelidir. Hastalığın ağır formunda akut ikterik hepatit. Uygun tedaviye rağmen mortalite %50’ye ulaşabilir Kırım-Kongo Hemorajik Ateşi. baş ağrısı. Đnfekte olmuş.

Trichophyton rubrum C. Yaz tatili dönüşünde gövdesinde gelişen lekeler nedeni ile başvuran yetişkin bir kadın hastanın yapılan muayenesinde. Cevap: E 226. Hastalar lenfopeniktir. dispne ve olguların %10-20’sinde yapay solunum desteği gerektirecek şiddette akut solunum yetmezliği gelişir. iki taraflı. kan ve dışkıda aranması ve özgül antikorların araştırılması (EIA) ile özgül tanısı konulmaktadır. yaygın interstisyel infiltrasyon görülür. Microsporum canis D. Doku kültürlerinde etkenin üretimi. Kuru öksürük. moleküler yöntemlerle (PCR) virüsün balgam. kabalaşma ve şekil bozukluğu yakınmaları ile Dermatoloji polikliniğine başvuran yetişkin bir erkek hastanın ayak tırnaklarından alınan kazıntıların doğrudan mikroskopik incelemesinde fungal yapılar saptanıyor. Yapılan kan tetkiklerinde lenfopeni ve LDH yüksekliği dikkati çeken hastada çekilen akciğer grafisinde iki taraflı. Trichosporon beigelii B. Bu hastadan alınan örneklerin kültürlerinden aşağıdaki etkenlerden hangisinin izole edilmesi beklenmez? A. baş ağrısı. E. yaygın interstisyel infiltrasyon görülüyor. Hızla solunum yetmezliği gelişen ve mekanik ventilasyon uygulanmaya başlanan hastanın klinik ve laboratuvar bulguları dikkate alındığında öncelikle düşünülmesi gereken klinik tablo ve etkeni aşağıdakilerden hangisidir? A. hızla ilerleyen. hatta bazı serilerde %20’lere ulaşmıştır. Trichophyton rubrum C. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. stratum corneum’u aşmaz. Tedavide %2 selenyum sülfitli losyon. Sonraki hafta içinde ateş tekrar yükselir. üremek için yağ asitlerine gereksindiği için ciltteki sebumdan zengin bölgelerde kolayca kazınabilen seboreik hiperkeratoz tarzında bir hastalık (Ptyriasis versicolor) oluşturur. Mortalite %10. B. Mantar. Akciğer grafilerinde. Her iki ayak baş parmaklarının tırnaklarında sararma. Gelişmesinde ısı ve nem gibi lokal konak faktörleri etkilidir. Gövdenin üst kısmında. Ebola-Marburg Hastalığı – Filovirus Đnfluenza – Đnfluenza virüs (H5N1) Dangue – Bunyavirus Hantaan virüs pulmoner sendromu – Bunyavirüs SARS – Coronavirus Şiddetli Akut Solunum Yetmezliği Sendromu Coronavirus (SARS-CoV) infeksiyonunun kuluçka süresi ortalama 6 (2-10) gündür. azollü kremler veya 5-10 günlük 200 mg/gün oral ketokonazol veya itrokonazol tedavisi etkilidir. C. gövde üst kısmında kahverengi. üşüme ve titreme ile yükselen inatçı bir ateş. nazofarinks sürüntüsü. Lipidden zengin parenteral nütrisyon uygulananlarda ise kateter kaynaklı invazif hastalık tablolarına yol açabilir. yuvarlak. D. Microsporum canis B.DrTus. Yuvarlak maya formları ve kısa hifler halinde ürer (spagetti ve köfte görünümü). Trichophyton schoenleinii 99 . Cevap: D 227. halsizlik.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 99 öksürük ve nefes darlığı yakınmaları ile başvuruyor. kaşıntısı ve ağrısı olmayan. hiperkeratotik lezyonlar görülüyor. Malassezia furfur E. Epidermophyton floccosum Malassezia furfur. sırt ve boyunda kahverenginde yuvarlak-oval ve renk değişimi dışında belirti vermeyen lezyonlar vardır. Serumda saptanan yüksek LDH düzeyleri. Çoğu olguda birkaç gün içinde ateş düşer. Bunu. kas ve eklemlerde rijidite ve miyalji semptomları izler. akciğer hasarının derecesi hakkında fikir verebilir.

kasıklarında kaşıntı ve kızarıklık yakınmaları ile başvuruyor. D. En fazla saptanan etkenler (sırası ile) Trichophyton rubrum ve Trichophyton mentagrophytes var. Amatör sporcu olduğunu söyleyen 18 yaşındaki bir erkek hasta. • Microsporum: Microsporum canis. Trichophyton mentagrophytes var interdigitale ve Trichophyton tonsurans dermatofitozdan soyutlanan en sık Trichophyton türleridir. Çoğunlukla makrokonidyumlar yaparlar. Lezyonun kenarlarından alınan kazıntının %10 KOH ile muamelesinden sonra yapılan mikroskopik incelemesinde raket şeklinde makrokonidyumları olan fungal yapılar görülüyor. Tanımlanan klinik tablonun etkeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? A. interdigitale’dir. asla tırnağı etkilemezler. Cevap: E 230. Trichophyton tonsurans Epidermophyton floccosum Microsporum gypseum Trichophyton rubrum Microsporum canis Epidermophyton: Tek tür Epidermophyton floccosum’dur. E. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Saçı ve deriyi tutarken. veziküllü ve kaşıntılı özelliktedir. deride ise eritem ve püstüller olduğu görülüyor. Microsporum audouinii. Microsporum gypseum önemli türlerdir. uyluklara doğru yayılan. E. C. Trichophyton schoenleinii.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI D. D.DrTus. D. B. Cildi ve tırnakları tutarken asla saç infeksiyonuna yol açmaz. Mikrokonidyumu bulunmaz. Hastanın yapılan muayenesinde her iki inguinal bölgede. Trichophyton mentagrophytes E. Ayak parmakları arasında kaşıntı yakınması ile başvuran 20 yaşındaki bir erkek hastanın yapılan muayenesinde her iki ayak dördüncü ve beşinci parmaklar arasında ki ciltte fissürleşme ve maserasyon görülüyor. Cevap: A 228. Hastanın yapılan muayenesinde saçlı deride bir alanda saçların çıkış yerinden birkaç milimetre sonra kırılarak döküldüğü. B. Ayak sırtı ile taban cildi sınırında başlar. Epidermophyton floccosum Trichophyton mentagrophytes Trichophyton tonsurans Microsporum canis Trichophyton rubrum Tinea pedis (atlet ayağı): Karşılaşılan en sık dermatofitozdur. Tinea inguinalis – Trichophyton rubrum Tinea corporis – Epidermophyton floccosum Tinea barbae – Trichophyton verrucosum Tinea cruris – Epidermophyton floccosum 100 . ortası soluk ve pullanmış lezyonlar görülüyor. Genelde mikrokonidyum yaparlar. On yaşındaki bir kız çocuğu saçlarının bir kısmının dökülmesi yakınması ile getiriliyor. Ayak parmakları arasında lezyonlar sulu. Cildi ve tırnakları tutarken asla saç infeksiyonuna yol açmaz. Cevap: B 229. kenarları eritemli ve kabarık. Mikrokonidyumu bulunmaz. Bu hastadaki tanımlanan lezyon ve en sık rastlanan etkeni aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. C. C. • Epidermophyton: Tek tür Epidermophyton floccosum’dur. Epidermophyton floccosum 100 • Trichophyton: Trichophyton rubrum. Hem saç hem cilt hem de tırnağı infekte ederler. B.

Trichophyton verrucosum (en sık). Çocuklarda en sık etken Trichophyton tonsurans’tır. D. Saç. E. Tedavi edilen olgunun daha sonra yapılan kontrollerinde saç kaybının kalıcı olduğu görülüyor. Yetişkin bir erkek hasta. Saç dökülmesi yakınması ile getirilen yedi yaşındaki bir erkek çocuğun yapılan muayenesinde saçlı deri frontal kısmında kötü kokulu. Saçlı deride inflamasyon ve pis kokulu kabuklanma (skutula) görülür. Saç içinde tüneller oluşturur. eritem gibi yangısal reaksiyonlar nadiren görülür. Saç dökülmesi yakınması ile getirilen sekiz yaşındaki bir kız çocuğunun yapılan muayenesinde saçlı derinin normal görünümde olduğu ancak. Tinea capitis – Trichophyton tonsurans Favus – Trichophyton schoenleinii Kerion celsi – Trichophyton verrucosum Tinea barbae – Trichophyton verrucosum Tinea cruris – Epidermophyton floccosum Tinea barbae: Hayvancılıkla uğraşanların hastalığıdır. E. C. Cevap: C 101 . Cevap: D 232. Genellikle penis ve skrotumu etkilemez. B. Çevrede pullanma. Tinea unguium – Trichophyton rubrum 101 Tinea inguinalis (cruris): Kasıklarda gelişen kaşıntılı dermatofitozdur. Alınan kazıntı örneğinin doğrudan mikroskopik incelemesinde fungal yapılar görülüyor. saç tellerinin çıkış yerinden kırılarak döküldüğü görülüyor. Sıklıkla bakteriyel süperinfeksiyonlarla komplikedir. Bu hastadaki tanımlanan lezyon ve en sık rastlanan etkeni aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. saçı medullasına kadar invaze eder. Cevap: E 233. eritemli bir lezyon görülüyor. Genç erkek (asker.DrTus. B. sınırları belirgin.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI E. D. B. E. Kerion celsi – Trichophyton schoenleinii Favus – Trichophyton verrucosum Favus – Trichophyton schoenleinii Siyah piedra – Piedraia hortae Beyaz piedra – Trichosporon beigelii Trichophyton schoenleinii. interdigitale tarafından oluşturulan sakal cildi dermatofitozudur. Hastalık oldukça bulaşıcıdır. Alınan saç kılı örneklerinin mikroskopik incelemesinde saç kökü ve içine yerleşmiş fungal yapılar görülüyor. D. Oluşan tabloya favus denir. Puberte sonrasında görülür. Trichophyton rubrum ve Trichophyton mentagrophytes var. sağ yanağında sakal bölgesinde kaşıntı ve kızarıklık yakınmaları ile başvuruyor. ciltten çıkış yerinde kırılır. C. Bu hastada en olası tanı ve en sık yol açan etken aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. C. kabuklanmış lezyonla birlikte saç dökülmesi saptanıyor. Yapılan muayenesinde yuvarlak. Bölgesel ve kalıcı kelliğe yol açar. Trichophyton schoenleinii Microsporum canis Trichophyton verrucosum Epidermophyton floccosum Trichophyton tonsurans Saç kökü ve içinin infeksiyonuna endotriks infeksiyon denir. Etkenleri Epidermophyton floccosum veya Trichophyton rubrum’dur. Cevap: D 231. atlet) hastalığıdır.

Bu hastadaki tanımlanan lezyon ve en sık rastlanan etkeni aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Lezyonlarda artrospor veya hif bulunmaz. Hastalık erkeklerde daha fazla görülür. Buna kerion celsi denmektedir. saçlı deri cildinde süpüratif lezyonla birlikte saç kaybı olduğu saptanıyor. dış sınırı ise kırmızı renktedir. C. Bulaşın olduğu ekstremite bölgesinde tipik olarak ağrısız eritematöz subkutan nodüller gelişir. Bu hastada tanımlanan klinik tablo aşağıdakilerden hangisidir? A. Tablodan. Maduramikoz Tinea pedis’li bazı hastalarda. Bölge lenfatikleri kalın olarak ele gelir. Antropofilik dermatofitlerle gelişenler ise kronikleşmeye daha meyillidir. Cevap: D 102 . veziküller ve püstüller görülür. Đd reaksiyonuD. ciltten kabarık ve hızla yayılan lezyonlardır. Lezyonlardan alınan örneklerin mikroskopik incelemesinde herhangi bir fungal yapı görülmüyor. Alınan cilt örneklerinin mikroskopik incelemesinde mikrokonidyumlar oluşturan fungal yapılar görülüyor. Saç örneklerinin mikroskopik incelemesinde ise saç teli gövdesinin dışını tutan fungal yapılar görülüyor. Yapılan muayenesinde el ve el bileğinde ülserler ile birlikte ön kolda ağrısız eritemli cilt altı nodül ve lenfanjit saptanıyor. genellikle el parmaklarında dermatofitid veya kısaca id reaksiyonu adı verilen bir tablo tanımlanmıştır.DrTus. D. kaşıntılı. Yapılan muayenesinde sol temporal bölgede. E. pullanmış. B. Lenfatik yayılım sonucunda buna yakın proksimal bölgelerde yenileri oluşur. Tinea unguum E. Yapılan muayenesinde her iki el dorsalinde papül ve veziküller saptanıyor. Kerion celsi – Trichophyton verrucosum Favus – Trichophyton schoenleinii Tinea barbae – Trichophyton verrucosum Kerion celsi – Trichophyton schoenleinii Beyaz piedra – Trichosporon beigelii Tipik dermatofitoz lezyonlarına tinea adı verilir. Travma sonucu bitkilerden bulaşır (çiçekçi hastalığı). Olay kronikleşir. Tinea corporis C. Lenfatiklerde sert şişlikler oluşur. Başka bir deyişle mantar antijenlerine karşı gelişen bir hipersensitivite reaksiyonudur. Lezyonun ortasında çok az inflamasyon vardır. kaşıntılı kabarcıklar yakınması ile başvuruyor. Tinea pedis tedavi edilince kendiliğinden iyileşir. Bunlar daha sonra ülserleşir. Tinea manuumB. Anüler. B. mantar antijenlerinin tetiklediği immün mekanizmalar sorumludur. Yapılan sistemik muayenesinde ve rutin laboratuvar tetkiklerinde herhangi bir patoloji saptanmayan hastadan alınan rutin kültürlerde herhangi bir bakteri izole edilmiyor.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 102 234. Cevap: C 236. Zoofilik dermatofitlerle gelişenler daha çok inflamasyonla ve hatta püstüllerle (kerion) seyreder. Maduramikoz Kromomikoz Lobomikoz Sporotrikoz Histoplazmoz Lenfo-kutanöz sporotrikoz: Olguların %80’inde görülen klinik tablodur. Keriona yol açan en sık etken Trichophyton verrucosum’dur. Kısa süre önce tinea pedis tanısı konularak lokal antifungal ilaçlarla tedavisine başlanan yetişkin bir kadın hasta. Id reaksiyonlularda intradermal uygulanan trikofitin ile tüberkülin tipi (Tip IV) ADR gelişimi saptanır. Ondört yaşındaki bir erkek çocuk saçlı deride yara ve buna bağlı saç dökülmesi yakınmaları ile başvuruyor. Ciltte akut veziküler ekzema türünde lezyonlar gelişir. D. Genelde sistemik belirti vermez ve laboratuvar olarak normaldir. Cevap: A 235. Çiftçilik yapan yetişkin bir erkek hasta sağ eline diken batmasından sonra gelişen ağrısız yaralar nedeni ile başvuruyor. C. ellerinde yeni ortaya çıkan. Daha çok el ve ayaklarda küçük folliküler papül. E. tinea bölgesi dışında. Özellikle ektotriks infeksiyonlarda olay eskidikçe lezyon piyojen karakter kazanır. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A.

kemik ve kasta ağrısız lezyonlarla seyreder. D. kronik. Apseler drene edildikten sonra yerlerinde boşluklar kalıyor. sağ ayak sırtında. Önemli triad. son üç ay içinde yavaşça gelişen. B. Yapılan muayenesinde ayak sırtında cilt. kafa ve boyunda. ağrısız. Cevap: A 103 . Bağ dokusu ve kemik dokularda süpüratif. sonra cilt altına invaze olurlar. Bu hastadaki tanımlanan lezyon ve en sık rastlanan etkeni aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A.DrTus.Sporothrix schenckii Kromomikoz – Fonsecaea pedrosoi Maduramikoz – Nocardia asteroides Zigomikoz – Rhizopus sp. ayakta miçetom+endure şişlik+cerahat boşaldıktan sonra çok sayıda boşluk. Cilt.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 103 237. drene olmaya eğilimli granülom ve apseler (miçetom) meydana gelir. Önce ciltte inflamasyon oluştururlar. nadiren eller. En çok ayak sırtında. E. Miçetom – Madurella mycetomatis Sporotrikoz . C. El ve ayakta apselerle seyreden lokal.Çiftçilik yapan yetişkin bir erkek hasta. içinden irin akan şişlik yakınmaları nedeni ile başvuruyor. cilt altı ve kemik dokuları tutan. fasya. Toprak ve çürümüş bitkilerde yaşayan etken mantarlar. yaralanan ve toprakla temas eden bölgelerde gelişir. cilt altı. travma sonucunda dokulara geçer. Sıklıkla orta yaş grubundaki çiftçi erkeklerde görülür. apse ve granülomlar görülmüştür. yavaş gelişimli bir infeksiyondur.

Aspergillus fumigatus Histoplazmoz. Lezyonlar kaşıntılı. lenfadenit nedeni ile tıkanma sonucu bölgede lenfödem. tipik olarak verriköz. Cladosporium ve Exophiala gibi gri-kahverengi hifler oluşturan. D. Cevap: B 239. Asemptomatik infeksiyon: Sadece akciğer filminde belirlenir. Çekilen akciğer grafisinde sol akciğer apeksinde kavite oluşumu görülen hastadan doğrudan ve bronkoalveoler lavaj yöntemi ile alınan balgam örneklerinin aside dirençli boyaması negatif olarak bildiriliyor. Lenfatik yayılımla daha uzak bölgelere ulaşabildiği gibi. 1. küçük. 104 . Lezyonlar. Bronkoalveoler lavaj örneklerinin Giemsa ile boyanmasında ise alveoler makrofajlar içinde tomurcuklanmış. Bu hastadaki tanımlanan lezyon ve en sık rastlanan etkeni aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Lezyonlardan alınan kazıntıda tipik kahverengi hiflerin ve birleşik halde duran. kanlı balgam çıkarma yakınmaları ile başvuruyor. E. Candida albicans C. oval maya hücreleri görülüyor. Verrüköz lezyonlardan alınan kazıntı örneklerinin mikroskopik incelemesinde kahverengi hiflerle birlikte bölünmemiş mantar hücresi kümeleri (sklerotik cisimler) görülüyor. Phialophora. Đki ay önce bir mağara keşfine katıldığını ifade eden bir araştırmacı. öksürük. Hastanın yapılan muayenesinde ayak sırtında ağrısız. Tedavide lezyon küçükken cerrahi olarak veya kriyoşirurjikal olarak çıkarılması yeterli olabilir. kaşıntılı. Kromomikoz – Fonsecaea pedrosoi. toprak ve çürümüş bitki mantarlarınca oluşturulur. Histoplasma capsulatum D. C.DrTus. Cilt ve cilt altında lokalize kronik fungal infeksiyondur. Pneumocystis cariniB. patogenezi ve kliniği tüberküloza benzeyen bir hastalıktır. ateş. Bu nedenle çoğu olguda medikal tedavi gereklidir. B. ancak çoğunlukla ağrısızdır. verriköz ve yer yer siyahımsı noktalanmalı bir hal alır. Miçetom – Madurella mycetomatis. Fonsecaea pedrosoi (en sık). Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. bölünmemiş mantar hücresi kümelerinin (sklerotik cisimler) görülmesi veya kültür ile tanıya varılabilir. Lezyon tamamen çıkarılamamışsa nüksler gelişir. Maduramikoz – Nocardia asteroites Zigomikoz – Rhizopus sp. küçük ve pembe bir papül ile başlar.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 104 238. Hastadan alınan anamnezde yaklaşık üç ay önce sağ ayak sırtına diken battığı öğreniliyor. hatta elefantiyaz gelişimine de yol açabilir. Yetişkin bir erkek hasta sağ bacağında şişme yakınması ile başvuruyor. geçirilmiş travma öyküsü önemlidir. sklerotik ve hiperplazik cilt değişiklikleri şeklinde görülen keratolitik apselerden ibarettir. Coccidioides immitis E. siyah noktalar içeren verrüköz lezyonlarla birlikte sağ bacakta yaygın lenfödem saptanmıştır. Sporotrikoz – Sporothrix schenckii. Burası iyileşirken yanında yenileri çıkar ve gruplar halinde. Yaşamı tehdit eden bir hastalık değildir. Uzun bir süre önce dahi olsa. Kaşıntılı.

dispne. Primer akut akciğer hastalığı: Grip gibi tablo. Kronik kaviter hastalık: Öksürük. servikal ve aksiller LAP ile birlikte hepatosplenomegali saptanıyor. 4. sol kolunda ve bacağında güç kaybı yakınmaları ile başvuruyor. basıncı artmış olan BOS gri renkli. B. Lomber ponksiyon yapılan hastanın BOS incelemesi bulguları aşağıdaki gibidir: Basınç Renk Görünüm Hücre Protein Glukoz : : : : : : Artmış Gri Bulanık 350/mm (%60PMNL) 3 Artmış Azalmış Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. bulanık olarak görülür. E. BOS’ta hücre sayısı genelde 1. C.DrTus. AIDS nedeni ile tedavi edilmekte olan yetişkin bir kadın hasta. akciğer infiltrasyonu ile erişkinlerin primer tüberkülozuna (Ghon kompleksine) benzer. B. Mycobacterium tuberculosis Toxoplasma gondii Rhizopus sp. Cevap: C 240. CD4+ T lenfosit sayısı 40/mm3 olan erişkin HIV infeksiyonlu bir kadın. Hastadan alınan periferik yaymanın incelenmesinde monositlerin sitoplazmasında tomurcuklanmış maya hücreleri görülüyor. fatal seyreder. son iki hafta içinde yavaşça gelişen baş ağrısı. akciğer infiltrasyonu görülür.000/mm3’ün altındadır ve nötrofil sayısı lenfosit sayısından daha fazladır. antijen saptanması ile pekiştirilebilir. D. 105 . apekste kavite. fatal seyreder. immünite problemi yaşayanlarda görülen kronik pürülan bir menenjittir. Non-Hodgkin lenfoma nedeni ile tedavi edilmekte olan yetişkin bir erkek hastada son bir hafta içinde gelişen baş ağrısı. D. Cevap: A 241. Cevap: E 242. BOS örneklerinin çini mürekkebi ile boyanarak incelenmesinde boya almayan geniş boşluklar içinde çiftler halinde bulunan maya hücreleri görülüyor. özellikle AIDS olgularında dil ve farinkste ülserler. Histoplasma capsulatum Aspergillus fumigatus Candida glabrata Cryptococcus neoformans Blastomyces dermatitidis Progressif dissemine histoplazmoz: Đmmünitesi defektif veya bir nedenle baskılanmış hastalarda septik ateş. Tanı. E. kusma. Progressif dissemine hastalık: Đmmünitesi defektif veya bir nedenle baskılanmış hastalarda septik ateş.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 105 2. pürülan balgam. kişilik değişiklikleri nedeni ile lomber ponksiyon yapılıyor. Candida albicans Cryptococcus neoformans Kriptokok menenjiti. özellikle AIDS olgularında dil ve farinkste ülserler. hiler LAP. hepatosplenomegali. Hastanın yapılan muayenesinde dil ve orofarinkste ülserler. Miliyer tüberküloza benzetilebilir. C. LAP gelişir. Reaktivasyon sonucu gelişen apikal akciğer tüberkülozuna benzer. Miliyer tüberküloza benzetilebilir. hepatosplenomegali. Yapılan lomber ponksiyonda. ateş nedeni ile getiriliyor. bulantısız şiddetli kusmalar. 3. LAP gelişir. hemoptizi. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A.

Ayrıca BOS’un çini mürekkebi ile negatif boyaması ile de geniş kapsül ve blastokonidya görülebilir. dalak ve beyindir (menenjit). nefes darlığı.DrTus. Kronik mukokutanöz kandidoz D. sistemik kandidoz. bacaklarında şişme 106 . Oral kandidoz C. bu olgularda bir de kronik granülomatöz hastalık gibi bir fagosit fonksiyon bozukluğu. sistemik mikoz etkenlerinin aksine tanı. Ancak. karaciğer. Coccidioides immitis Candida krusei Candida tropicalis Cryptococcus neoformans Histoplasma capsulatum 106 Kriptokok menenjitinde tanı. Bu olgularda sınırlı bir kandidemi yaşanması doğaldır. Đntertrijinöz kandidoz B.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. B. Tanımlanan klinik ve laboratuvar tablo aşağıdaki fungal infeksiyonlardan hangisinin görülme riskini artırır? A. üriner sondalı hastaların idrarında yoğun olarak Candida görülmesi patolojik bir durum olarak karşılanmamalıdır. E. Esasen. Olguların %50-75’inde tanısaldır. ateş. Kandidüri E. antijen saptanması ile konur. Kolon kanseri nedeni ile kemoterapi görmekte olan yetişkin bir erkek hastanın mutlak nötrofil sayısının 450/mm3 olduğu görülüyor. Bunun dışında üreaz testi ve nitrat redüksiyon testi ile de tanıya varılabilir. Damar içi ilaç bağımlısı olduğu öğrenilen yetişkin bir kadın hasta. C. çarpıntı. IV ilaç bağımlılığı ve hiperalimentasyon uygulamaları gibi kolaylaştırıcı faktörlerin varlığında gelişir. kalp (endokardit). yüksek mortaliteli sistemik kandidoz (Candida sepsisi) ve multifokal nodüler veya apse formunda organ kandidozları gelişebilmektedir. endokardit: Uzun süre uygulanmış olan IV ve üriner kateterizasyon. Candida sepsisi Kandidemi. Cevap: E 244. uzun süreli kostikosteroid veya immünsüpressif tedavi kullanımı ve hematolojik maligniteler söz konusu ise. Mantarın kapsüler antijeni BOS ve serum gibi klinik örneklerde lateks aglütinasyonu ile aranabilir. Cevap: D 243. BOS’dan etkenin üretilmesi mümkündür. D. En çok etkilenen organlar böbrekler.

Candida parapsilosis’in protez kalp kapak endokarditlerine de neden olabilme yeteneği. Bunun dışında. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıda tanımlanan klinik tablo için kolaylaştırıcı faktör değildir? A. Candida albicans’tır (%8590). Son yıllarda (özellikle) Candida glabrata. disparoni ve eksternal dizüriden oluşan klinik tablo. Yetişkin bir kadın hasta vulvada kaşıntı ve peynire benzeyen vajinal akıntı yakınmaları ile başvurmuştur. Ancak. Candida tropicalis. Alınan kan kültürlerinde germ tüp oluşturmayan maya hücreleri izole ediliyor. Alınan akıntı örneğinin doğrudan mikroskopik incelemesinde psödohifler oluşturan maya hücreleri görülmüş. Hastalığın başlangıç döneminde vajinal pH yüksek ise etkenin mukozaya yapışması kolaylaşır. D. beyaz. yanma ve yutma zorluğu yakınmaları ile başvuruyor. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Candida albicans vulvovajiniti olgularında hastaların daha önce antibiyotik kullanıp kullanmadıkları sorgulanmalıdır. E. 4. Candida krusei ve Candida parapsilosis infeksiyon sıklığında artış kaydedilmiştir. Yapılan endoskopik incelemede özofagus mukozasında eritemli zemin üzerinde beyaz renkli plaklar izleniyor. oral kontraseptif kullanımı ve özellikle de gebelik gibi kolaylaştırıcı faktörler akılda tutulmalıdır. germ tüp testinin pozitif olduğu saptanıyor. hormon replasman tedavileri.DrTus. Hastanın yapılan muayenesinde sternum alt ucunda 3⁄4 şiddetinde diyastolik üfürüm duyuluyor.5’in altındadır. peynirsi akıntı. Albicans dışı Candida endokarditlerinde bazı özellikler vardır: Lösemili hastalarda gelişen infektif endokardit olgularında Candida tropicalis sıklığı gittikçe artmaktadır. immünsüpresyon. vajinal kandidozda vajinal pH değişmez. psödohif gelişimi ve miçelyal fazın sürdürülebilmesi. Bu özellik. C. Đntravenöz ilaç bağımlılarında gelişen endokarditlerde Candida parapsilosis. menstruasyon döneminden bir hafta önce başlar. En sık fungal etken. B. Uzun süre flukonazol ile tedavi edilmesine rağmen klinik düzelme sağlanamayan olguda aşağıdaki antifungallerden hangisi tercih edilmelidir? 107 . B. Cevap: D 246.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 107 yakınmaları ile başvuruyor. C. Diğer vajinit etkeni olan Trichomonas vaginalis infeksiyonunda ise tersine. Candida parapsilosis Candida albicans Torulopsis glabrata Candida krusei Candida tropicalis Büyük vejetasyonlar ve yüksek mortalite riski ile bilinen Candida endokarditlerinde en sık etken Candida albicans’tır. D. yapılan ekokardiyografik incelemede ise trikuspid kapağa yerleşmiş iri vejetasyon saptanıyor. Kemik iliği transplant alıcısı hastalarda Candida krusei ve Candida lusitaniae birlikteliği dikkat çekicidir. diyabet. slime tabakası üretebilmesine bağlanmaktadır. plaklardan alınan örneklerin doğrudan mikroskopik incelemesinde üzerlerinde blastokonidyumlar bulunduran psödohifler görülüyor. en sık izole edilen Candida türüdür. Vajinal kandidozda kaşıntı (en sık semptom) ve çoğunlukla yoğun. E. Genel bir ilke olarak. yakınmalar menstruasyon sonrasında belirginleşir. vajinal ağrı ve yanma. asidik pH’ta daha kolaydır. bakteriyel vajinozlar ve trikomonal vajinitlerden ayrım açısından önemlidir. Cevap: A 245. Geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı Kontrol edilmemiş diyabet Gebelik Vajinal pH > 5 olması Oral kontraseptif kullanımı Kandida vulvovajinit: Trichomonas vajinitlerinden daha sık görülür. AIDS nedeniyle antiretroviral tedavi almakta olan yetişkin bir erkek hasta göğüs arkasında ağrı.

Geniş bir üreme ısısı toleransları vardır. aylar-yıllar içinde gelişen invazif. E. D. burun tıkanıklığı yakınmaları ile başvuruyor. Cerrahi ve anti-fungal tedavi gerektirir. Kronik sinüzitlerin büyük bir çoğunluğundan sorumludur. Yapılan muayenesinde postnazal pürülan akıntı saptanan hastanın çekilen paranazal sinüs grafisinde sağ maksillar sinüste havalanma azalması ile birlikte hava-sıvı seviyesi varlığı görülüyor. Aspergillus flavus Rhizopus sp. ketokonazole göre daha üstün etkilidir. hızla ilerleyen. Bu yapının ucunda bulunan. özefagus ve cilt kandidozlarında (kronik mukokutanöz kandidozlarda) sürekli flukonazol süpresyonu önerilmektedir. Histoplasma capsulatum Coccidioides immitis Aspergillus fumigatus Blastomyces dermatitidis Aspergillus flavus Aspergillus. Çekilen akciğer grafisinde sağ akciğer apeksinde yer alan kavite içinde. dehidrate. c) Kronik yavaş seyirli sinüzit: Bir immün yetmezlik olmaksızın. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. 450 açı ile dallanan septalı hifler ve hiflerden çıkmış düz konidyoforlar yapar. ciddi. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. C. B. 108 . progressif yüz şişliği ve görme bozuklukları (orbital apeks sendromu) başlıca semptomlar olabilir. Kültürlerde kadife görünümü sergilerle r. Doğada ve insan dokusunda hep aynı formda (küf) bulunur.DrTus. En sık karşılaşılan etken Aspergillus fumigatus’dur. Öncesinde akciğer tüberkülozu nedeni ile tedavi gördüğü öğrenilen yetişkin bir erkek hasta öksürükle birlikte kan gelmesi yakınması ile başvuruyor. önemli bir sorunun başlangıcı olabilir. On yıldır tip 1 diabetes mellitus tanısı ile izlenmekte olan yetişkin bir kadın hasta ateş. Aspergillus türleri. E. Cevap: C 248. D. Cevap: E 247. Genelde inflamasyon oluşturmaksızın sinüste kitle yakınmalarına neden olur. B. bitki çürümesinde etkindir. Sağ maksillar sinüsten ponksiyonla alınan örneğin incelenmesinde 450 açı ile dallanan septalı hifler içeren küf mantarı varlığı saptanıyor. hafif konidyumlarla insanlara bulaşır. Anatomi ve fizyolojiyi düzeltmek için cerrahi küretaj tedavisi uygulanır. AIDS olgularında gelişen özofajitlerde flukonazol. derin kandidozlarda ise amfoterisin-B kullanılmalıdır. Ketokonazol Nistatin Đtrakonazol Flusitozin Vorikonazol 108 Kalıcı immün yetmezlik olgularında tekrarlı. Küf mantarıdır. düzgün kenarlı radyoopak lezyon izleniyor. bronkoskopi ile alınan örneklerin incelenmesinde ise 450 açı ile dallanan septalı hifler ve bunlardan çıkan düz konidyoforlar içeren küf mantarı görülüyor. D. Özellikle azol tedavisine rağmen sağaltılamayan özofajitlerde vorikonazol veya kaspofungin tedavisi tercih edilmelidir. azol direnci gösteren Candida türlerine etkilidir. b) Allerjik-eozinofilik fungal sinüzit: Çevre havasında yoğun olarak bulunan Aspergillus fumigatus ve Curvularia lunata mantarlarına karşı gelişen allerjik bir patolojidir. vulvovajinal. Başlıca etkeni Aspergillus flavus’tur. granülomatöz fungal sinüzit tablosudur. Anti-fungal tedavi gerekmez.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI A. Çoğul dirençli türlerce oluşturulan. bir Candida türünde (Candida lusitaniae) amfoterisin-B direncinin bildirilmiş olması. doğadaki en yaygın mantardır. C. Candida albicans Histoplasma capsulatum Aspergillus fumigatus Mantar Sinüzitleri: a) Sinüste mantar topu: En çok maksiller sinüste görülür. Bununla birlikte. Kronik baş ağrısı. yuvarlak. Toprakta bol miktarda bulunur. baş ağrısı. C. ciddi oral. E. Vorikonazol ve ekinokandinler. B. Allerjiyi körükleyeceğinden sinüs içindeki mantar debrislerinin ve allerjik müsinin cerrahi olarak temizlenmesi gereklidir.

mantarın vasküler invazyonunun diğer sonuçlarıdır.DrTus. sinsi başlangıçlı ve başka bir etkenin sorumlu tutulamadığı yüksek ateş ve pnömoni tablosu hastalığı düşündürmelidir. Tedavisiz olgular asfiksi ile ölür. 109 . Yapılan muayenesinde sol maksillar sinüs üzerinde ödem ve hassasiyetle birlikte sol alt göz kapağında siyah krutlu lezyon görülüyor. kemik iliği). hava-sıvı seviyesi ve maksillar sinüs duvarını invaze ederek sol orbitaya yayılmış kitle lezyonu görülüyor. yüz ve beyne yayılır. Çekilen kraniyal bilgisayarlı tomografisinde sol maksillar sinüs içinde mukozal kalınlaşma. B. öksürük. Candida sp. kulak. Ateş. Pneumocystis carinii Cryptococcus neoformans Coccidioides immitis Sporothrix schenckii Histoplasma capsulatum Pneumocystis carinii. Aseksüel ve seksüel üreme dönemleri vardır. Mucorales takımı.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 109 d) Fulminant-akut invazif fungal sinüzit (rinoserebral mukormikoz): Đmmünite sorunu olanlarda gelişen ve sinüslerdeki progressif destrüksiyon sonucu orbital kavite ve beyin vasküler yaplarına invaze olan agressif sinüzit tablosudur. Yapılan tetkikler sırasında anti-HIV ve HIV RNA pozitif olarak saptanan hastanın CD4+ lenfosit sayısı 80/mm3 olarak saptanıyor. Mucorales mantarları başlıca etkenlerdir. Hastalarda V. D. Konjunktivalarda şişlikler belirir. septasız ve birbirine dik açı yapmış hifler yapma şeklindedir. karaciğer. C. Yapılan tetkiklerde açlık kan şekeri 468 mg/dL (N: 60-105) olarak saptanan hastanın idrar tetkikinde ketonüri belirleniyor. Kavernöz sinüs ve A. Rhizopus sp. ve VII. E. insan alveollerinde. Serebral apseler belirlenebilir. B. hızla ve bolca üreyerek petri kutusu kapağını kaldıracak kadar kabarık koloniler yaparlar. duyarlılık ve özgüllüğü en yüksek yöntem olan bronko-alveoler lavaj ile alınan sıvı ve akciğer endoskopik veya transtorasik biyopsisi ile alınan doku örneklerinde Giemsa boyama ile kist ve trofozoitler görülür. Balgamda. Sabouraud dekstroz agara yapılan ekimlerde. Đnfeksiyon paranazal sinüslerde başlar. Aşağıdaki etkenlerden hangisinin yukarıda tanımlanan klinik tabloya neden olma olasılığı en fazladır? A. Absidia sp. carotis interna trombozu. baş ağrısı ve sol alt göz kapağında siyah renkli şişlik yakınması ile acil servise başvuruyor. Mukormikoz etkenleri. Erkenden agressif cerrahi ve parenteral anti-fungal tedavi gerektirir. Balgam tipik olarak köpüklüdür ve eozinofilik eksuda görünümündedir. Bir süre sonra siyanoza varabilen solunum yetmezliği gelişir. E. uzun süredir nötropenide bulunan lösemili veya organ transplantasyonu uygulanmış hastalarda da tanımlanmıştır. Rinoserebral zigomikoz: En sık görülen klinik formdur. Risk grubu hastalarda. göğüs ağrısı ve nefes darlığı yakınmaları ile başvuran yetişkin bir erkek hastanın çekilen PA akciğer grafisinde her iki akciğerde hilustan perifere yayılan infiltrasyon ve akciğerlerde buzlu cam manzarası görülüyor. Aseksüel üremeleri sporanjiyosporlar ile. Mucoraceae ailesi içinde yer alan (sıklıkla) Rhizopus. orbital sellülit ve pitoz gelişir. Bu tablo. Damarlara invaze olma özelliği nedeniyle retinal arter trombozu ve sonuçta görme kaybı ortaya çıkar. Sadece AIDS olgularında görülen ekstrapulmoner fırsatçı infeksiyonlar da bilinmektedir (göz. Ketoasidoz tablosundaki diyabet hastalarında nötrofil fonksiyonları da bozulduğu için Zygomycetes mantarlarının çoğalması inhibe edilemez. kafa çifti tutulumları görülebilir. ateş. (daha nadir olarak) Absidia. Tedavi ve profilaksisinde ko-trimoksazol kullanılır. Ellibeş yaşındaki bir kadın hasta ateş. Bronkoalveolar lavaj ile alınan örneğin Giemsa boyası ile boyanmış preparatlarında kistik yapılar görülüyor. D. Hastalarda yüz ve baş ağrısı. Rhizomucor sp. Ko-trimoksazol profilaksisi uygulanmayan HIV infeksiyonu olgularında CD4+ T lenfosit sayısının mm3’de 200’ün altına düşmesi halinde interstisyel plazma hücreli pnömonilere neden olur. Akciğer filminde hilustan yayılan infiltrasyon ve akciğerde buzlu cam manzarası görülür. Mucor sp. Cevap: B 250. C. orbita. Cevap: E 249. saprofit küf mantarlarından olan Zygomycetes sınıfı. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Mucor ve Rhizomucor türlerince oluşturulan fırsatçı mantar infeksiyonlarıdır. ekstrasellüler yaşayan bir mantardır.

HSV) Plasmodium türleri Toxoplasma gondii L. öksürük Farenjit yok. lenfositoz Lökopeni. tek tek Konglomere. lökositoz Lökopeni. berrak 100-1000/mm3 lenfosit Şeker düşük Protein çok fazla Ateş Streptokoksik Difteri EBV mononükleoz Adenoviral Çok yüksek Genelde subfebril Değişken.neoformans Candida türleri Coccidioides immitis Aseptik Viral (Mumps.pneumoniae (2) H.meningitidis (1) Sekonder: S. Koplik lekeleri Farenjit yok LAP Ön servikal.influenzae (3) Grup B Streptokok E. yanıltıcı Rubella Rubeola Hodgkin lenfoması Subfebril Yüksek Dalgalı. vb. yüksek Orta düzeyde Farinks/Klinik Hiperemik.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI Cevap: A 110 AKUT MENENJĐTLER Pürülan (Bakteriyel) Primer: N.%40 lenfosit Şeker düşük Đmmün yetmezlikli Ksantokromik. ek olarak konjunktivit.tuberculosis T.2. lenfositoz Değişken. cilt döküntüleri Enantemler.monocytogenes.icterohaemorrhagiae Mycoplasma pneumoniae Beyin apse ve tümörü Vertebra osteomiyeliti Renksiz. bulanık Binlerce/mm3 nötrofil Şeker çok düşük 1. gribeyaz membranlar Membranlı.coli L. noktavi eksüda Tonsillayı aşan psödomembran Çok şiş ve çok ağrılı. Theodor arazı Belirleyici değil Konglomere. rinore.DrTus.3 için Lateks Ag.Testi KRONĐK MENENJĐTLER Pürülan (Fungal) C. Bull neck Konglomere Belirleyici değil Damak peteşisi Var Yok Var Var Kan lökositi Nötrofilik lökositoz Belirleyici özellik yok Atipik lenfositoz. lastik kıvamlı Var. Forscheimer Yok Yok 110 . PelEpstein Konglomere. BOS boz renkli. lenfositoz Lökopeni. berrak 100-1000/mm3 lenfosit Şeker normal LCM’de >2000/mm3 Aseptik M.pallidum Boz-bulanık %60 nötr.

7.41 2.7.39.12 3.19.35.14 11.21 40.7.30 1.DrTus.7 8.4. 42-47 7.21 4.34.14.com MĐ KROBĐYOLOJĐ VAKA SORULARI 111 HASTA GRUPLARI Yenidoğan Đnfant Çocuk HASTALIKLAR Fatal dissemine hastalık Nezle. farenjit Akut febril farenjit Faringokonjunktival ateş Hemorajik sistit Đshal SORUMLU SEROTĐPLER 3. üriner infeksiyon Menenjit.7.32 Erişkin (daha çok askerlerde) Tüm yaş grupları Đmmün yetmezlikli Meningoensefalit Akut solunum yolu infeksiyonu Pnömoni Epidemik keratokonjunktivit Pnömoni.11.31.2.37 5.12.6.21.5 1-7 3. ensefalit 111 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->