erke drilmec yazı

25/05/2011

10:30

Page 1

fiantiye

DRILLMEC PETROL SONDAJ KULELER‹ 2011
Mutlu AKYUZ Erke Ankara Bölge Müdürü
aflk›n uluslararas› dene100 y›l›sahip olan DRILLMEC, yime 12-13 Nisan 2011 tarihleri aras›nda Piacenza'da (‹talya) “Drillmec Bayiler Toplant›s›”n› gerçeklefltirildi. Dünya üzerinde 35 ülkede temsil edilen DRILLMEC bayiler toplant›s›na 250'nin üzerinde kat›l›mc› ile çok büyük ifltirak gerçeklefltirilmiflti. ERKE DIfi T‹CARET LTD fiT‹. olarak bizler de bu toplant›ya kat›lmakta büyük gurur duyduk. Günümüz petrol piyasas›, yat›r›mlar, yeni projeler ve fabrika ziyaretinin yap›ld›¤› toplant›da, pek çok yenilikler ve teknolojik geliflmelerden de bahsedilmifltir. DRILLMEC üretim ve sondaj kulesi imalat›nda, kara ve denizdeki uygulamalar› yan› s›ra sondaj ekipmanlar› ile ilgili genifl bir yelpazeye sa-

hip uluslararas› lider bir kurulufltur. Temel prensipleri “yenilik, çevre ve güvenlik” olan DRILLMEC baflta Piacenza olmak üzere tüm dünyada 350.000 m2 alanda faaliyet göstermektedir. Bayiler toplant›s›nda en önemli geliflme; içerisinde Türkiye'nin de bulundu¤u çok önemli yat›r›mlar›n›n hayata geçmifl olmas›d›r. Türkiye'ye sat›fl› kesinleflen 11 adet Land Ring sözleflmesi tüm dünyada da yank› uyand›rm›flt›r. Yeni teknolojilerin de anlat›ld›¤› toplant›da; kamyon üzerine monte CB-30/120H model sismik ekipmandan, HH600 serisi yeni kompakt sondaj kulelerine, Top Driver ve Çamur Pompalar›ndan, Mobil Ringlere kadar çok detayl› bir sunum yap›lm›flt›r. HH serisi yeni hidrolik makineler Teleskopik Mast, yatay hareket edebilen Top Driver, otomatik tij yükleme, servis vinci ve

34

erke drilmec yazı

25/05/2011

10:30

Page 2

çal›flma alan› olarak ihtiyaç duyulan yerin daha küçük olmas› dolay›s› ile ihtiyaç duyulan personelin daha düflük olmas› gibi pek çok özelli¤i ile tercih sebebi oluflturmaktad›r. Bütün bu özellikler de maliyetleri afla¤›ya çeken unsurlard›r. Standart Versiyon Land Ring uygulamalar›nda 1000 HP’den 3000 HP kapasiteye kadar genifl bir ürün gam›na sahiptir. Tüm dünyada her türlü iklim ve zemin koflullar›nda baflar›s›n› ispat etmifl olan DRILLMEC Land Ring üniteleri de Convoy Ring ve Waker Sistemleri ile yak›n mesafedeki sondaj çal›flmalar›nda kendi kendine hareket edebilme özelli¤i ile büyük avantaj sunmaktad›r. Komple sondaj kulesi imalat› yan› s›ra bu tür uygulamalarda ihtiyaç duyulan veya eski kulelerine yeni Top Drive veya Çamur Pompas› eklemek isteyen firmalara da hizmet sunan DRILLMEC özellikle yeni seri Dop Driver'lar› ile cazibe merkezi haline gelmifltir. Günümüzde dünyada yaklafl›k 3900 adet sondaj kulesinin çal›flt›¤› hesap edilmektedir. Bunlar›n büyük bir bölümü Amerika k›tas›nda ve Rusya’da sat›fl› yap›lan makinelerden oluflmaktad›r. Türkiye'de Türkiye Petrolleri baflta olmak üzere TPIC, MTA, Güney Y›ld›z› gibi firmalar›n yan› s›ra yeni birtak›m özel giriflimlerin oluflmas› da bizleri sevindirmektedir. Ülkemizde artan talep ve yeni araflt›rmac› yat›r›mc›lar›n giriflimleri bizi hala eksik oldu¤umuz bu konuda yüreklendirmekte ve ileriye do¤ru beklentilerimizi art›rmaktad›r.

www.erkegroup.com