TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 315

Abbasi Halifeleri le Büyük Selçuklu Sultanları Arasındaki Münasebetler*
The Relationship Abbasid Khalifats Between Saljuq Sultans
Mehmet Nadir ÖZDEMİR** ÖZET Abbasi Devleti ikinci devrinde zayıflamış, toprak kaybetmiş ve hilâfet toprakları üzerinde bir çok devletler kurulmuştur. Bu devletlerin en büyüğü Büyük Selçuklu Devleti’dir. Abbasi halifesi Kaim Biemrillah, Büveyhî sultanının elinde bir kukla haline gelmişti. Hiçbir yetkisi yoktu. Doğuda güçlenerek egemen bir güç haline gelen Tuğrul Bey’i Bağdat’a davet etti. Bu davet üzerine 447/1055 yılında Bağdat’a giren Sultan Tuğrul, halife tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Halife ona “Doğunun ve batının hükümdarı” ünvanını verdi. Tuğrul Bey halifenin siyasî yetkilerini ele geçirdi. Halife sadece dinî bir lider olarak kaldı. Bu durum sonraki Selçuklu sultanları döneminde de devam etti. Sultan Melikşah’ın ölümünden sonra kardeşler arasındaki taht mücadelesinden dolayı halifeler Selçuklulara karşı bağımsızlık mücadelesine giriştiler. Büyük Selçuklu Devleti Sultan Sencer döneminde toparlanmaya çalıştıysa da onun ölümünden sonra devlet parçalandı. Selçuklular Bağdat’ta Nizamiye medreseleri adı altında eğitim kurumları açarak bölgenin kültürel hayatına da katkıda bulundular. Ayrıca bu kurumlarda Sünnî ideolojiyi yayarak o dönemde bir tehlike olarak gördükleri Şiîliği, ilmî yoldan bertaraf etmeye çalıştılar. Selçuklu sultanları halifelerin kızlarıyla evlenerek veya onlara kızlarını vererek akrabalık kurmaya da önem verdiler. Selçukluların Bağdat’a egemen olmalarından sonra Bağdat’ta ticarî ve ekonomik hayat canlanmıştır. Bunda Ortaasya ile yapılan kervan ticaretinin önemli bir yeri vardır. • ANAHTAR KELİMELER Abbasi, Selçuklu, Halife, Sultan, Bağdat, Nizamiye • ABSTRACT In the period,The Abbasid Government became weak,lost its’ lands and a lost of states began to appear over the lands of the Caliphate.The biggest of these states is The Great Saljuq Government. The Abbasid Caliph Kaim Biemrillah, became o doll in the hands of the Buwaihid Sultan.He
*

**

Bu makale aynı isimle 01.07.1998 tarihinde Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünce kabul edilen Yüksek Lisans tezinin özetidir. Dr., Başöğretmen, Konya Selçuklu İmam-Hatip Lisesi.

316 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S

didn’t have any power.He invited Tughril Beg to Baghdad who became a dominating authority in the east.Upon this invitation Sultan Tughril who entered Baghdad in 447/1055 was welcomed enthusiastically by the caliph.The Caliph called him as “The Sultan of the East and West.” Tughril Beg took over the political authority of the caliph. The Caliph was only left as a religious chief.This event continued also in the following Saljuq Sultan’s period. After the death of Sultan Malikshah,a throne struggle between the brothers was seen and as a result of this the caliphs set about an independence struggle against the Saljuqs.In the time of Sultan Sencer, The Great Saljuqs Government tried to pack up itself, but with the death of him, the state collapsed. The Saljuqs opened educational institutions called the Nizamiya Madrasas in Baghdad and so contributed to the cultural life of the region.Moreover in these institutions they taught the sunnite ideology, spread it and tried to put aside the danger of Shiism in that period with scientific ways. The Saljuq Sultans gave an importance for making relatives by marrying the daughters of the caliphs or giving them their own daughters. After The Saljuqs became dominant over Baghdad,the commercial and economical life in Baghdad became active.In this,the caravan trade made with Middle Asia,has an important place.But we must at once explain that,what we expressed as economical relationships couldn’t obtain Iraq’s especially Bagdad’s development. • KEY WORDS Abbasi, Saljuq, Khalifa, Sultan, Baghdad, Nizamiyah

TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 317

GİRİŞ Çalışmamıza konu olan bu dönem tarihimizde pek çok yönden belirleyici olayın yaşandığı bir zaman dilimidir. Tarih boyunca mücadelelere sahne olan ve İslâm medeniyetinin de önemli merkezlerinden olan Bağdat’ın kaderi bugün de değişmemiştir. Zira bazı şehirlerin kaderi devletlerin kaderleriyle beraberdir. Çalışmamızda halife-sultan ilişkilerinin sadece siyasî yönüne değil aynı zamanda sosyal, kültürel ve ekonomik yönlerine de kısmen temas ettik. Abbasilerin ikinci döneminde halifelik zayıflamış, beraberinde toprak kaybetmiş ve halifelik toprakları üzerinde ve çevresinde devletler kurulmuştur. Bu devletler, Mâverâünnehir ve Horasan’da Samanoğulları (874/999), doğu sınırı üzerinde Karahanlılar (932/1212),bugünkü Afganistan ile Pakistan devletlerinin egemen oldukları bölgelerde Gazneliler(962/1083)1,Batı İran ve Irak’ta Büveyhîler(932/1055),Mısır ve Suriye’de Fatımîler(910/1171)dir. Bu devletlerden ikisi, Karahanlılar ve Gazneliler Türk2, diğer ikisi Samanoğulları ve Büveyhoğulları; Fars, Fatımîler ise Arap’tır. Bunlardan Türk kökenli devletler Bağdat-Abbasi Halifesini meşru halife olarak tanıdılar.3 Karahanlılar kendilerine “Mü’minlerin Emirinin Mevlaları” derlerdi. Mâverâünnnehir’de, devlet kurmalarının ardından Halife Kadir adına sikke bastırdılar.4 334/946’dan sonra Abbasi halifeleri Büveyhî emirlerince sıkı kontrol altında tutuldular. Ancak, V/XI yüzyıl başlangıcından itibaren Büveyhî hanedanlığının otoritesi, iç anlaşmazlıklar ve askerî ayaklanmalarla yavaş yavaş aşındı. Aynı dönemde Gazneli Sultan Mahmud, Abbasi Halifeliğine sadakat sunan bir çok kişi ile birlikte İran ve komşu bölgelerde geniş bir devlet kurdu. Sultan Mahmud Halife Kadir’den menşur5 ile Horasan tacını ve “Yeminüddevle” ve “Eminülmille” ünvanlarını aldı. Sultan Mahmud da

1

2

3 4

C.E.Bosworth,The Ghaznawids: Their Empire in Afganistan and Eastern Iran,Edinburg, 1963, 27-98; M.Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Ankara, 1979, I, 35. M.Kabir, The Buvaihid Dynasty of Baghdad, Calcutta,1964, s.1-115; M.Altay Köymen, a.g.e, I, 37. M.Altay Köymen, a.g.e, I, 38. V.V.Barthold, Moğol İstilasına Kadar Türkistan, Ankara, 1990, s.291

318 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S

381/991’de Büveyhîler tarafından halifeliğe geçirildiği Samanilerce tanınmayan Halife Kadir adına Horasan’da hutbe okuttu.6 Sultan Mahmud’un Hindistan’a düzenlediği Somnat seferinde büyük bir başarı kazanmasıyla zaferin yankıları tüm İslâm dünyasına yayılınca Abbasi halifesi de kendisine ve ailesine yeni şeref lakapları göndermişti.7 Gazneli Mahmud’un ardından devletin başına geçen Sultan Mesud, Halife Kadir Billah’ın ölümü ve yerine Kaim Biemrillah’ın geçmesiyle pek telaşlandı.8 Sultan Mes’ud Selçukluları takibe başlamıştı ki o sırada ot kıtlığı baş gösterdi. Bu sırada Abbasi halifesinden Sultan Mes’ud’a gelen mektupta halife kendisine Türkmenlerin yüzünden alevlenen fitne ateşini söndürünceye kadar Horasan’dan ayrılmamasını iş bittikten sonra da bu ülkeleri zorbaların elinden kurtarmak üzere Rey ve Cibal tarafına geçmesini emrediyordu. Sultan Mes’ud bu mektuplara verdiği cevapta kendisinin hedefinin de bu olduğunu belirtmiş emir geldikten sonra gayretini daha da artıracağını söylemişti.9 Gazneliler döneminde halife ve sultanlar arasındaki ilişkiler dostane bir şekilde cereyan etti, herhangi bir anlaşmazlık çıkmadı. Sultan Mes’ud, Karahanlılara karşı babası Sultan Mahmud’un siyasetini takip ederek, halife ile yapılan anlaşmayı 423/1031 yılında yeniledi. Bu anlaşma ile halifenin Karahanlılar ile diplomatik ilişkiyi ancak Gazneliler aracılığıyla kurabileceği hükme bağlandı. I.SİYASÎ İLİŞKİLER A.Büveyhî Egemenliğinde Abbasi Halifelerinin IV/V.Yüzyıllardaki Durumu Abbasilerin ikinci asrı olarak nitelenen bu dönem birinci Abbasi yüzyılından ayrılıyordu. En önemli ayrılan yönü ise ikinci Abbasi döneminde merkezî otoritenin ortadan kalkıp İslâm coğrafyası üzerinde farklı hanedanların ortaya

5

6 7 8

9

Menşur: Halife, Sultan ya da padişah tarafından verilen vezirlik, müşirlik rütbesinin fermanı. (Örneklerle Türkçe Sözlük, MEB, İstanbul, III, 1942) V.V.Barthold, a.g.e, s.290. Erdoğan Merçil, Müslüman-Türk Devletleri Tarihi, Ankara, 1990, s.290. Beyhakî, Ebu’l Fadl, Tarih-i Mes’udî, nşr. Gani ve Said Nefisî, s.284, Tahran, 1319-32 (1940-53), nşr. M.R.Waldman, Chicago, 1974, Rusça, çev.Arends, Istoria Mes’ud, 1030-1041, Taşkent, 1962, s.286. Beyhakî, a.g.e, nşr. Gani, s.607,nşr.S.Nefisî, s.738; bkz. M.Altay Köymen, a.g.e, I, 321.

TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 319

çıkmasıdır. Halifenin sadece dinî otoritesi kaldı.10 Bu otorite boşluğunu önce Büveyhîler sonra da Selçuklular doldurmuştu. Sünnî Abbasilere mukabil Şiî olan Büveyhoğulları mezhep farkının da neden olduğu kin, nefret ve düşmanlık ile Abbasi Halifeliğini asla meşru görmediler. Bu nedenle ne onlara boyun eğdiler ne de saygı gösterdiler. Halifeliğe bağlı oldukları görüntüsünü vermelerinin neden ise tamamen siyasî idi.11 Çünkü onlar bilmekteydiler ki, halifeliğe görünüşte de olsa bağlı olmayan ve halifelerin onayını almayan hiçbir siyasî oluşumun Ortaçağ Sünnî dünyasında başarılı olma imkânı yoktu. Büveyhîlerin iktidarı tamamen ellerine geçirmelerine ve halifeye her istediklerini yaptırmalarına rağmen, Şiî bir devlet kurma yoluna gitmemelerinin altında yatan neden de bu gerçeği kavramalarıdır.12 334/945 tarihinde Halife Müstekfî (333-335/944-946) bir zafer kazanmış olarak dönen Ahmed b.Büveyh’i huzuruna kabul ederek ve onu kendisinin “Emiru’l Ümera”sı tayin ettiği gibi, “Muizzüddevle”13 ünvanı ile de taltif etti. Resmî sıfatı emiru’l ümera’dan başka bir şey olmamasına rağmen Muizzüddevle kendi adının da Cuma hutbelerinde halifenin adıyla beraber okunmasında ısrar etti. Bununla da kalmayarak paralara onun adını da yazdı.14 Büveyhîler dönemi, İslâm dünyasında Şiîlerle Sünnîlerin birbirlerine nazire yaptığı, kışkırtıcı eylemler sergilediği, fakat bu durumdan genellikle Şiîlerin galip çıktığı bir dönem oldu.15 335/946 yılında talihsiz Halife Müstekfî’nin gözleri kör edilmiş ve Muizuddevle tarafından görevden uzaklaştırıldı. Yerine Muizz yeni halife olarak Mutî (335/364-946/947)yi getirdi. Böylece Büveyhîler, Abbasi Halifeliği üzerinde baskı kurmaya başladılar. Devlet Halife Müttekî’nin son ve Müstekfî’nin ilk günlerinde Abbasilerin elinden çıkarak Büveyhî sultanlarının eline geçti. Böylece Abbasi halifelerinin elinde iktidar değil, sadece dinî nüfuz kaldı.16

10 11 12

13 14

15 16

Montgomery Watt, İslâm Nedir, çev.Elif Rıza, İstanbul, 1993, s.167. Mevdudî, Ebu’l A’la, Selçuklular Tarihi, çev. Ali Genceli, Ankara, 1971, s.29. Erdoğan Merçil, “Büveyhîler”, DİA, İstanbul, 1992, VI, 499; ayrıca bkz. Seyfullah Kara, Büyük Selçuklular ve Mezhep Kavgaları, İstanbul, 2007, s.37. Philip K. Hitti, Siyasî ve Kültürel İslâm Tarihi, çev. Salih Tuğ, İstanbul, 1980, III, 763. Philip K.Hitti, a.g.e., III, 740; İsamüddin Abdurrauf el-Fakî, a.g.e., s.238; Yusuf el-Iş, Tarihu’l Asri’l Hilâfeti’l Abbasiyye, thk.Muhammed Ebu’l Ferec el-Iş, Dımaşk, 1982, s.187; Hasan İbrahim Hasan, İslâm Tarihi, çev. Komisyon, İstanbul, 1985, IV, 1974. Hasan İbrahim Hasan, en-Nuzumu’l İslamiyye, Kahire, 1970, s.82. Seyfullah Kara, Büyük Selçuklular ve Mezhep Kavgaları, İstanbul, 2007, s.39.

s. Bu olayla aynı zamanda Selçukluların temeli atılmış oldu. 1976. İstanbul. Yüksel Arslantaş.el-Muntazam fi Tarihi’l Mulüki ve’l Ümem. İstanbul. nşr.Houtsma. Ankara. Rey. 87. M.1940/H.18. Ekonomik ve Dinî Durumu”. 259.Şemseddin Günaltay. Zubdetü’n Nusre. “Abbasid Dynasty”. Sayı:25. VIII.M. 1990.466.Ali. İstanbul. s. 1995. Ebu’l Ferec Abdurrahman b. I. Encyclopedia of Asian History. M.g. Tarihu’l İslâm ve Hadaratih. s. yağma.17Abbasi halifelerinin her türlü kuvvet ve kudretlerini kaybettikleri devirlerde Kuzey Afrika’da ve Mısır’da bir Şiî devleti kuran ve sonra Suriye’yi de egemenlikleri altına alan Fatımî halifeleri (298-567/910-1171) Şiîliği ve mezhep mücadelelerini bütün kuvvetleriyle tahrik ediyorlardı.Kıvamüddin Burslan. Sultan Tuğrul Bey onu karşı- 17 18 19 20 21 Said Abdülfettah Âşur. a.yüzyılda Fatımîler. 1988 . bkz. 116. s.1359.18 B.e. İbn Kesir. Irak ve Horasan Selçukluları Tarihi. “Selçukluların Horasan’a İndikleri Zaman İslâm Dünyasının Siyasal.Altay Köymen. bütün Selçuklu ailesi ve Gazne’li Mes’ud’un halka karşı hükümdarlık görevlerini gereği gibi yerine getiremediği için idareyi ele aldıklarını ve memleketi koruma konusunda halifenin kölesi olduklarını bildirdi. Haydarabad.320 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S IV-X. İbrahim Kafesoğlu. s. Kahire. 1987. Abbasilerle dinî ve siyasî nüfuz konusunda çatışmaktaydı.233. el-Bidaye ve’n Nihaye. halifenin elçisine gerekli saygıyı gösterdiği gibi.34. 80. 1992. New York. VII. 1943. s. Sosyal. “The Marriage of Tughril Beg”. İbnü’l Cevzî. 1970. Görülüyor ki Selçuklular ile ilişki kurma girişimi halifeden gelmiştir.19 Abbasi halifesi Kaim Biemrillah Tuğrul Bey’e Çağrı Bey’e bu arada.35. “Büyük Selçuklu Devleti ile Abbasi Halifeliği Arasındaki İlk Münasebetler”. 4. Bunun anlamını kavrayan Tuğrul Bey. Belleten. . Türk Dünyası Araştırmaları.I.Th. Bunun üzerine Şafiilerin büyüklerinden olan Ebu’l Hasan el-Maverdî21 yi sultana elçi olarak gönderdi. katil ve tahripten vazgeçerek imar faaliyetlerine girişmelerini istedi.143. E. M. Tuğrul Bey bu isteklere uydu.Halifelik ile İlk Temaslar ve Sultan Tuğrul Bey Dönemi Abbasi Halifeliği ile Büyük Selçuklu Devleti arasındaki ilk ilişki Nişabur’un işgali ile 429/1038 yılında başladı.Altay Köymen. Hemedan ve diğer Cibal şehirlerine akınlar yapan Oğuz liderlerine gönderdiği ayrı ayrı elçilerle. Bundarî. Beyrut. International Journal of Middle East Studies. 1889. s.George Makdisî. 1943.L. XII. M.4-5. İstanbul. bu fırsattan yararlanarak kendisi de.Daniel.7-8.20 Abbasi halifesi ile diplomatik ilişki kurmakla itibar kazanmayı isterken Halife Kaim Biemrillah da Selçuklular ile ilişki kurup onlardan Büveyhîlere karşı yardım etmeyi hedefliyordu. Tuğrul Bey ve Zamanı. Selçuklu Tarihi. Leiden. Cambridge.

IV. C. elçilerle halifeye Bağdat’a gelme niyetinde olduğunu bildirdi. Tuğrul Bey ve Zamanı. M. İbn Kesir. a. s. vergi vermeyi ise kabul ettiğini bildirdi.Muhyiddin Abdülhamid.g. Tuğrul Bey’in yanında kalan Maverdî’nin dönüşünde sultan hakkında verdiği olumlu rapor ile halifenin Tuğrul Bey’e olan itimadını güçlendirdi. Ahmed Cevdet. Ertesi yıl da kendisini davet etti.116.22 Kendisi aynı zamanda bir fakih olan Maverdî. 51. Halife Kaim Biemrillah zamanında başkadılık yapmıştır. Vefeyatü’l A’yan. İbn Kesir. a.Altay Köymen.Brockelmann. Ona halifenin mektuplarını verdi.e. İstanbul. tsz. Örneğin o.23 Halifenin böyle bir şahsı elçi olarak göndermes (434/1043-1044) Tuğrul Bey’e verdiği önemi gösterir. 351.g. Tarih (Selçuklular dönemiyle ilgili bölümler) çev.36. Kahire. Azimî. 409. 2-Kendisine mutlak şekilde tabi kalması ve bunu yeminlerle taahhüt etmesi. İA. 1973. İbnü’l Esir. IX. a.Mahir İz.27 Bağdat’a geliş sebebini şöyle ifade etti: 1-Hz. İbn Hallikan. 1948. İstanbul.Tuğrul Bey’in I. Haydarabad. nşr. Tuğrul Bey ve Zamanı. XII. 4-Fethettiği yerlerden âdet gereğince halifeye vergiler göndermesi. 22 23 24 25 26 27 İbnü’l Cevzî. s.25 Halife elçisi ile Tuğrul Bey’den şu isteklerde bulundu: 1-Fethettiği ülkelerle yetinip. Ankara. İbnü’l Esir. “Maverdî”. 1988.g.Peygamber’in halifesinin hizmetinde bulunmak. 233. XII. 3-Hac yollarını bedevilerin akınlarından kurtarmak. 609 . 51. el-Muntazam.e. 2-Haccetmek.e. thk. 1957. 1966.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 321 ladı. VII.Bağdat Seferi: Nihayet Tuğrul Bey. Tuğrul Bey bu isteklerden bir kısmını kabul.6. Maverdî’ye de ikramlarda bulundu. 3-Halka adil davranması.Altay Köymen. IX. s. bir kısmını da reddetti.36.26 1.Tornberg. VIII.24 Sultan elçi ile halifeye hediyeler gönderdi. M. hzr.Ali Sevim. Beyrut.fethettiği ülkelerin gelirlerinin büyük ordusuna yetmeyeceğini ifade ederken. s. 157. el-Kamil fi’t Tarih. geri kalan memleketleri Arap emirlerine bırakması. Kendisi aynı zamanda bir fakih olan Maverdî bölgeyi tanıyordu. Kısas-ı Enbiya.

Hil’at: Halife ve hükümdarlar tarafından verilen şeref elbisesi.38.40 Halife Sultan Tuğrul Bey’i karşılarken. s.(Ali b. Kahire. Halife kendisine ikramlarda bulundu. 1970. Muhammed Nureddin.E. Asru’d Düvelü ve’l İmârât. Tarihu’l Asri’l Hilafeti’l Abbasiyye.38 Halife kendisine çalışmalarından dolayı teşekkürlerini bildirerek dua etti39 ve ona “Rükneddin” ünvanını verdi. s. İstanbul. Törenle karşılandı.e.167. Sultan Tuğrul Bey’e itaatini bildirdi ve askerlerini de Bağdat dışında çadırlara çekti. söz konusu tarihi 449/1057 olarak vermekte ise de kaynaklarımızın çoğu 447/1055 tarihi üzerinde birleşmektedir.e.459. s. I. s.g. İskenderiye. İstanbul. 22) İbn Kesir.322 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S 4-Suriye ve Mısır’da Fatımîlere karşı savaşmak. Tuğrul Bey ve Zamanı.30 a-Bağdat’a Varışı: Tuğrul Bey 447/105531 yılında Bağdat’a vardı.g. a. George Makdisî. Türk Dünyası El Kitabı.Kendisinden şüphelenilen Büveyhî Sultanı Melikü’r Rahim tutuk- 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 George Makdisî. Azimî. “Hil’at”. s. The Encyclopedia of Islam. XVIII.28 Halifenin dördüncü davetinden sonra harekete geçen Tuğrul Bey29 446/1054 yılında Bağdat’a doğru harekete geçti. a. halifenin tavsiyelerine uyarak. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü.13.y. Ali İbrahim Hasan.e. C. Tarihu’l İslamiyyi’l Âmm.g. a. s.Mevdudî. tsz.122. Bağdat halkı bu durumdan hoşnut değildi. Halk ayaklanmıştı. Bağdat girişindeki karşılamadan sonra halife.65. XII. s. İbrahim Kafesoğlu.Nasır el-Hüseynî. Büveyhî sultanı Melikü’r Rahim. s. a. Tuğrul Bey’i sarayında kabul ederek.66. 1982. Muhammed Hudari Bek.g.82.33 Oysa ki kendisi halifenin dördüncü davetinden sonra Bağdat’a gelmiştir. 366. Muhadaratü Tarihi’l İslamiyye. X.37. D. s.Bosworth. M. .Sourdel.199. Zübdetü’t Tevarih sahibi Ali b. Dımaşk.y.Muhammed Ebu’l Ferec el-Iş. a. A.e. s. 1998. a. thk. H. onu yanına oturttu ve hil’at36 giydirdi. Tuğrul Bey’in askerleri çarşıya çıkınca çatışmalar oluyordu.421. “Selçuklular”. tsz. “Kaim Biemrillah”. s.s. a.y (basım yeri yazılmamış). Tarihu’l Irak fi’l Asri’s Selçukî.e. s. Leiden.Altay Köymen.DİA. 1966. Mısır. Medinetü’r Remle.g. 1992. 67. Beyrut. s.g.e. Hüseyin Emin. 458. İA. tsz.İbrahim Hasan.e.Nasır el-Hüseynî. (Mehmet Şeker.492. a.Altay Köymen.g.35 Ama engel olamadı.34 Büveyhî sultanı. s. 1978.59) Şevki Dayf. Ankara. 1986. b. 1965. Zübdetü’t Tevarih.82. b.y (basım yeri yazılmamış. Tuğrul Bey’in askerleri buna mukavemet ettiler.Ayaklanma kısa sürede bastırıldı. 21.37 Tuğrul Bey de halifenin elini öperek saygısını gösterdi. Tuğrul Bey ve Zamanı. IV.Davud Cevdet.32 Bazı tarihçiler Tuğrul Bey’in Bağdat’ı işgal ettiğini iddia etmektedirler. Yusuf el-Iş. halifenin iktidarlarını tehdit etmeye başlayan Selçuklulara yaklaşmasına engel olmak istedi. thk.e. Hüseyin Emin. V.187. M.g. 260.

Hatta onu kendi tebaaları olarak görüyorlardı. Ahmed Ateş. 427. Şiîlere saldırmak istemişlerdi. DİA.41 Ancak Ebu’l Fida’nın verdiği bilgiye göre Bağdat’taki Sünnîler de ayaklanmış.46 Büyük Selçuklular ise halifelik merkezine Türk devletinin bir vilayeti. Halifenin izin vermesi üzerine halk Besâsirî’nin sarayına saldırdı ve sarayı yıktı. (Mustafa Baktır. 1992.) Reşidüddin Fadlullah. halifenin yetkileri bir anlaşmayla sultana devredilmiş. a. a. Buna göre biri dinî diğeri devlet işleriyle ilgilenen iki lider İslâm dünyasını idare ediyordu. “Deylem”.el-Muhtasar fi Ahbâri’l Beşer. a. II.g. çev.g. İslâm devletlerinde bir hükümdarın meşruiyet kazanması onun saltanatının halife tarafından tasdik edilmesiyle mümkün olurdu. II.239. s.e. I. Kaldı ki halifenin Müslümanlar üzerindeki nüfuzu oldukça güçlüydü. André Miquel. Selçuklular Tarihi. Zira Türkler ulaşıp egemenlik sağladıkları her yeri vatanlarının bir parçası olarak görmüşler. İstanbul. Ankara. Bu anlayışın izlerini Türk Devlet Felsefesinde aramak gerekir.45 Bununla sultanı İslâm dünyasına yaptığı hizmetlerden dolayı ödüllendirmiş oluyordu. Dönemin şartları 41 42 43 44 45 46 47 Ebu’l Fida.43 Ardından halife Bağdat minberlerinde Tuğrul Bey “adına hutbe”44 okunmasını emretti. 22.47.g. halifenin sarayına dayanıp. İslâm Medeniyeti Doğuştan Günümüze.19. Halifelik asla böyle bir ayrıma razı olmadı. İbn Kesir.g. “Hutbe”. XVIII.e. 426. Camiu’t Tevarih Zikru Tarih-i Âli Selçuk.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 323 lanarak Tuğrul Bey’in huzuruna getirildi. Ahmed Ateş. Ahmed Cevdet. 1991. 173. Bunun ilk şartı da hükümdarın kendi ülkesinde halife adına hutbe okutmasıydı. b-Din ve Dünya İşleri Birbirinden Ayrılmış mıdır? İslâm tarihinde ilk defa Tuğrul Bey zamanında.42 Melikü’r Rahim’in de hapsedilmek suretiyle etkisiz hale getirilmesiyle Büveyhî Devleti sona ermiş oldu.e. s. II. Yusuf el-Iş. başkentten sonra gelen ikinci büyük şehri gözüyle bakıyor ve daima saygı gösterdikleri halifeye değer veriyorlardı. Kostantiniyye. İmâduddin İsmail b. s. a.Ahmet Fidan.Altay Köymen. cüz:5. kendisi sadece İslâm ümmetinin dinî lideri olarak kalmıştı.21. XII. 1999. 246.81. III. 66.Tuğrul Bey onun mahkeme edilinceye kadar hapsedilmesini istedi. Ankara.Ali. V.e. a. M..e. İsamüddin Abdurrauf el-Fakî. 124. .47 Oysa ki kurumsal yapıda bir değişiklik olmadı. Böylece İslâm dünyasının önemli bir bölümünde Tuğrul Bey’in adı ve otoritesi egemen oldu. s. 1998. Ancak otoritede eşitlik söz konusu değildi. s. 1965. 573. İA.g. tsz. 173. Ebu’l Fida. Oluşan bu fiilî durumun laiklik olduğu şeklinde bir yaklaşım ortaya çıkmaktadır. asla bu yerlerde geçici bir süre kalmayı düşünmemişlerdir. İstanbul. Yay. İstanbul. İbrahim Kafesoğlu. Tuğrul Bey ve Zamanı.

ya da Bağdat’tan ayrılmasını istemiştir.50 Bunun üzerine Tuğrul Bey 448/1056 yılında Bağdat’tan ayrıldı.51 Bağdat’tan ayrılmadan önce yıkılan ve harabe durumunda olan bir çok mekânın imar edilmesini istedi. Vezir ise Besâsirî’yi Fatımî halifesi Mustansır Billah adına faaliyette bulunmakla itham ederek onu ordudaki Türklerin ve halife Kaim Biemrillah’ın gözünden düşürmeyi başardı.e. Tuğrul Bey ile irtibat halindeydi. Besâsirî’nin kuvvetli bir muhalifi olan Abbasi veziri Reisürrüesa İbnü’l Müslime.Sourdel.II.Bağdat Seferi: Büveyhîlerin son devrinde yaşayan bir Türk komutanı olan Arslan Besâsirî ilk efendisinin Fars bölgesindeki Besa(Fesa)şehrinde olması sebebiyle Besâsirî nisbesini aldı. Aytigin ise şahne idi.324 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S gereği Selçukluların egemen güç olmalarını gerektirdiğinden bu fiilî durumu yüzyıllar sonra ortaya çıkan bir kavram ile açıklamak gerçekçi değildir. “Khalifa”.g. a. Ebu’l Fida. 175. I. M. İbn Kesir. 175. Türk Dünyası El Kitabı. Dicle kenarında bir şehir kurarak ordusunu buraya yerleştirdi. 260. Bu sırada Halife Kaim Biemrillah’ın davetini kabul eden Tuğrul D.52 Tuğrul Bey Bağdat’tan ayrılırken yerine sürekli görev yapacak bir vali(şahne) bırakmayı da ihmal etmedi. a.Altay Köymen.e.e.g. 68. Ebu’l Fida.49 Bunun üzerine halife durumdan hoşnut olmadığını göstermiş. ya halka iyi davranılmasının sağlanmasını. s. The Encyclopedia of Islam. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü. Büveyhî emiri Melikü’r Rahim Hüsrev Firuz zamanındaki (1048-1055) karışıklıklar sırasında huzur ve sükunun sağlanmasında önemli rol oynadı ve Bağdat askerî valiliğine tayin edildi.e. Büyük Selçuklu Sultanlarını Büveyhî emirlerinden ayıran noktalardan birisi de Büveyhî emirleri mahallî hanedanlar oldukları için Bağdat’ta oturmuşlardı. a. 942. 2-Arslan Besâsirî Olayı ve Tuğrul Bey’in II. 48 49 50 51 52 53 .40.g. XII. (Medinetü’t Tuğrul) Ayrıca bir de saltanat sarayı yapılmasını emretti. Besâsirî onu suçluyordu.53 Amîdülmülk Irak’ın genel valisi. II.48 c-Tuğrul Bey’in Bağdat’tan Ayrılışı: Tuğrul Bey’in Bağdat’ta kaldığı on üç ay içerisinde Selçuklu ordusunun halk üzerindeki baskısı ağırlaştı. Gerektiğinde başkenti de değiştiriyorlardı.g. a. I. s. Büveyhî emirlerinden Bahaüddevle’nin azatlısı olmakla birlikte esas şöhretini Celalüddevle devrinde kazanmıştır. Oysa ki Selçuklular büyük bir devlet olduklarından kendi başkentlerinde oturuyorlardı.

1. aslında ise Suriye ve Mısır’a hakim olan Fatımî Devletini ortadan kaldırmak gayesiyle Bağdat’a geldi. DİA. Destek sözü de veriyordu. s. a. tsz. XII.g. (Yakut el-Hamevî. Ahmed b.56 Tuğrul Bey Bağdat’tan ayrıldıktan sonra. Halife Hadise Ane kalesine hapsedildi. 1992. İbn Kesir.e.g. İbn Kesir. s. Tarihu’l Hulefa. Hille: Bağdat yakınlarında meşhur bir köy.) Azimî. XII.e. İstanbul. s. s. İbn Kalânisî.e. Celaleddin es-Suyutî.57 Bu sırada Tuğrul Bey’in Bağdat’a girmesinden sonra kaçarak Hille58’ye sonra da Rahbe’ye giden Arslan Besâsirî etTürkî durumu fırsat bilerek yeniden harekete geçti.g.g.Abdülkerim Özaydın. sarayını yağmaladı. Ebu’l Fida. “Besâsirî”. 295. IX.54 Besâsirî Bağdat’tan kaçınca Mısır’da halifeliğini ilân eden Mustansır elAlevî(el-Fatımî)55 Besâsirî’ye hil’at ve hediyeler gönderip “Ben sana yardımcıyım. Ahmed b. I. II. Mir’atü’z Zaman.26. “Mustansır Billah el-Fatımî. 449/1057 yılında halifeliğini ilân eden Mustansır63 ülke içinde egemenliğini kurmakla meşgul olduğundan Irak ile ilginme imkânı bulamamış. Süheyl Zekar.12. 41. askerleri çok olan bir komutan olduğundan halife onu durduramadı. Kaim Biemrillah’tan ve Tuğrul Han’dan asla korkmayasın. II. Dımaşk. Mustansır’dan destek sözü alan Besâsirî 450/1058 yılında Bağdat’ı işgal etMısır bayrağı taşıyordu.65 Halife Kaim Biemrillah’ı Bağdat’tan çıkardı.g.167. 84. 84. 1887/1305. s.e. M.e. a. a.g. 1977.145.g. a.64 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Erdoğan Merçil.e. s. bkz. a.Erdoğan Merçil. . hzr. İbn Kalânisî. Mısır’da halifeliğini ilân eden Mustansır el-Alevî’ye mektup yazarak Irak’ta Şiliğin yerleşmesi için yardım istemiş o da gereken desteği vereceğini iletmişti. 77. Mahmud.38. 528.e.61 İbn Kesir ve Celaleddin es-Suyutî’nin rivayetlerine göre ise.Mahmud. Ebu’l Fida. 529.g. İbnü’l Esir.”dedi.13. Kahire. s.e. a.e. İstanbul.g. I. Besâsirî.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 325 Bey görünürde hac görevini yerine getirmek.e. a. DİA. XXXII. Hamiş: Abdurrahman Helfî. Ama sözünde durmadı. İbnü’l Adîm. ancak Besâsirî’nin mektubuyla durumdan haberdar olmuştu.1403.62 Bu rivayet kanaatimizce daha doğrudur. a.e.g.g. 641. 119-121. I. Nitekim söz vermesine rağmen Besâsirî’ye tam olarak destek verememiştir. thk.Mahmud. Selçuknâme. Mu’cemu’l Buldan.g.e.1983/H.60 Besâsirî bu arada Tuğrul Bey’in kardeşi İbrahim Yınal’a mektup yazarak onu Tuğrul Bey’e karşı isyana teşvik ediyordu.167.59 Besâsirî güçlü. 2006.g.II. İbnü’l Cevzî.Celaleddin es-Suyutî. II. XII. a. Azimî. Ahmed b.176. kendisine isyan eden kardeşi İbrahim Yınal ile mücadeleye girişti. a. a. V. İstanbul. s. Çünkü. Beyrut. Tarihu Dımaşk. a.Bağdat’a kara yoluyla üç fersah mesafededir. a. 66. İbn Kesir.e.143.66 ti.

g.Ali b. İbn Kalânisî. a. a. IX.(451/1058)73 Böylece Besâsirî’nin Şiîliği yayma ve egemen bir mezhep haline getirme faaliyetleri kesin bir şekilde sona erdi. 641. Ahmed b.(451/1059)71 Bağdat’a vardığında ilk iş olarak Halife Kaim Biemrillah’ı hapisten kurtararak tahtına oturtmak oldu. The Encyclopedia of Islam.82. a. s.İbnü’l Adîm.g. İbn Kesir. a.g. XII. 646.g. VIII.70 Besâsirî’nin Bağdat’ı işgal ettiği haberini aldığından Bağdat’a hareket etti.g. s. Suyutî.e.g.g.e. XII. a. İbnü’l Esir.e.g.Peygamber’in hırkası vardı.Tabataba. s.g. İbnü’l Esir. a. I.e. İbn Kalânisî. Ebu’l Fida.Mahmud. s.e.e. el-Muntazam. a.g.Sourdel.İbnü’l Cevzî. a.15.26.63..69 Sultan Tuğrul Bey. İbn Kesir. a. a. s.g. adına hutbe okuttu.e.g. Anadolu’nun Fethi Selçuklular Dönemi (Başlangıçtan 1086’ya Kadar).167. IV. ezanda “Hayye Alâ hayri’l amel”(Haydi en hayırlı işe) denilmesini emretti. İbnü’l Esir. a. s.107.167. a.g.72 Ardından yakalanan Besâsirî sultanın huzuruna getirildi ve öldürüldü. zulmün ortadan kaldırılması için çalışmalarına devam etmesini istedi. s. s. Besâsirî Bağdat’ın ileri gelenlerinden âdeta intikam alıyordu.e.e.e. 178. 179. s. s. Ankara.147. İbnü’l Esir. D. el-Muntazam. II.74 Bu başarısından dolayı Tuğrul Bey’i huzuruna kabul eden Halife Kaim Biemrillah’ın üzerinde Hz. el-Fahri.g. Azimî.İbn Kesir. Muhammed b.e. tsz. Ebu’l Fida. 1987.e.326 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S Mansur camiinde Mustansır el-Alevî adına hutbe okutan Besâsirî.İbrahim Hasan. a. İbn Kalânisî. 81. 44. IX. 649.3. XII. XII. IX.g. II. Ardından onu “Doğunun ve Batının Sultanı”(Sultanu’l Meşrık ve’l Mağrib) ünvanıyla taltif etti. 181-182.53. Ali Sevim. en-Nuzumu’l İslamiyye.68 Bütün din bilginlerini ve ülkenin ileri gelenlerini Mustansır’a biat ettirdi.e. “Kaim Biemrillah”.e. 176. 78.g. İbnü’l Cevzî.144.13. a. Adaletin yayılması. 177. İbnü’l Cevzî. 634. kardeşi İbrahim Yınal’ı yendikten sonra bölgede otoriteyi sağladı.e. (449/1058)77 Böylece halifenin 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 İbn Kalânisî.e.293. H.8.Ebu’l Fida. Azimî. Mir’atü’z Zaman s.67 Böylece Bağdat’ta Abbasi halifesinin egemenliği bir yıldan fazla bir süre kesilmiş oldu. a. 458.e. II.82.e. İbnü’l Cevzî. Mir’atü’z Zaman. s. .e. a. a. Ebu’l Fida.e. 80. İbn Kesir. s.e.g.g. a. II. IX. a. Halifenin elini öpen sultan. s.149.g.g.e. İbn Tiktaka. IX. s.76 Halife bunlarla da kalmayarak egemenliği altındaki bütün toprakların yönetimini Sultan Tuğrul Bey’e devrettiğini resmen açıkladı. a.g.75 Halife ona yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür edip yakınlık gösterdi. Beyrut. 633. İbnü’l Cevzî.g.146. 233. Celaleddin es-Suyutî. a. Besâsirî Bağdat’ta zorbalık yaptı. Mir’atü’z Zaman. a.g. VIII. halifenin yanına oturdu. İbnü’l Esir. İbnü’l Cevzî. s.e. a. Mir’atü’z Zaman.

(455/1063) Fakat yerine hiçbir hükümdarın adını koymamıştı. . s. halifeyi ve Arap sultanlarını daha ileri gitmekten alıkoydu. 296) İbnü’l Cevzî. el-Muntazam. C.86 Bu kargaşayı Sultan Alparslan kısa sürede ortadan kaldırdı. İbnü’l Cevzî. I. “Rey”.e. a.82 Halife Kaim Biemrillah.27. I.1400/M. s. ayrıca bkz.Minorsky. Muhammed b. Alparslan ve Zamanı. II. Said Abdülfettah Âşur.”83 Selçuklular ile halifelik arasındaki anlaşmayı sultanın hayatıyla kayıtlı sanan Halife Kaim Biemrillah. X. Tarihu Devleti Âli Selçuk.84 Bu sırada Bağdat’ta halk ayaklandı.Hamid. Ayyar: Ortaçağ İslâm dünyasında daha çok kendi çıkarları için toplum düzenini bozan zümreler hakkında kullanılan bir tabir. a. 1991. II.90.81 Çocuğu olmadığı için yerine kardeşi Çağrı Bey’in oğlu Alparslan’ı veliaht tayin etti. ortaya çıkan durum karşısında ülkede sükun ve asayişi korumak amacıyla alınacak tedbirleri görüşmeye çağırdı. VIII.Sultan Alparslan Dönemi Tuğrul Bey 455/1063 yılında Rey’de vefat etti. H. a.g. Tuğrul Bey ve Zamanı. İstanbul.e.“Ayyar”85 adı verilen anarşistler esnafa saldırdılar.g. a. s. Bu kargaşa Tuğrul Bey’in 78 79 80 81 82 83 84 85 86 M.30. M. İstanbul.78 Adına Mekke’de hutbe okunan Tuğrul Bey’in bu başarısı İslâm dünyasının parçalanmışlığını ortadan kaldıramadı. s.Altay Köymen. M. IV.Hamid el-Isfahanî. İbnü’l Esir. İstanbul.Altay Köymen.137. cüz:5.80 C. Alparslan ve Zamanı. 526-530. s. DİA. Fakat. Desmond Steward.Suyutî. IX. Halk da buna karşı koymaya çalıştı. DİA. İbrahim Kafesoğlu. halifenin bu davranışına şiddetle karşı çıkması ve kendisinin Selçuklu veziri Amidülmülk el-Kündürî’nin hizmetinde olduğunu. 11. V. İstanbul. 1964. s.s.e. Batılı Gözüyle İslâm Kültür ve Medeniyeti.. Müjdat Kayayerli.Altay Köymen.e.168.g.142.g.1994. Beyrut. Üstelik vergi toplamakla görevli Selçuklu memuruna şu haberi göndermişti: “Sen bu memlekette ölen sultan tarafından memur edildin.165. İA.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 327 siyasî yetkilerini kendi rızası ile sultana devrettiği ve kendisinin sadece dinî bir lider olarak kaldığı resmen tescil edilmiş oldu.27. (Abdülkadir Özcan.e.79 Bununla beraber Selçuklularla İslâm dünyasında yeni bir fütuhat ve altın devir başladı. ancak ondan gelecek emirlere göre hareket edeceğini söylemesi. Arap sultanlarına haber göndererek.1979. çev. 234.Brockelmann. yoksa seni bu memleketten çıkarırım. soygunlar yaptılar. a.Reşidüddin Fadlullah. 1989. Tuğrul Bey’in ölümünden sonra verdiği bir emirle adını hutbelerden çıkarmıştı. s. 99. 722.g. Selçukluların Bağdat valisi Amîd Ebu Said Kainî’nin. böylece Irak fiilen Selçuklu egemenliğinde kaldı. “Ayyar”. Mir’atü’z Zaman. “Alparslan”.41. Elini idareden çekip sükun içinde oturmak istersen otur.

749. 67. 1. 1989.92 Sultan Alparslan halifenin kızı ile birlikte Bağdat’a bir de heyet göndererek halifelikle etkili bir ilişki kuracağı izlenimi verdi. s.328 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S ölümünden(455/1063)Alparslan adına hutbe okunmasına kadar olan dönemde devam etti. 184.105. II. Abbasi halifesi ile ilişkilerini bütün yönleri ile geliştirmeye büyük özen gösterdi. “Dinin Işığı” ve “Müslümanların bereketi” sıfatlarıyla zikredildi.88 O. İbnü’l Esir. o da Bizans İmparatorluğu idi. Peter B.g.g. XII. “Toghril Beg”. .e.660/M. Hitti.Ahmed (v.95 2. Zekeriya Kitapçı. İbnü’l Adim. Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi.96 Buna karşılık Alparslan da harekete 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 M. İbn Kesir. Ebu’l Fida. Mir’atü’z Zaman.102.g.Seyyide Sultanın Bağdat’a Dönüşü: Alparslan halifelik ile ilişkileri baştan itibaren iyi bir zemine oturtmak için çaba sarfetti ve bu konuda bir jest yaparak Tuğrul Bey ile evlenmiş olan ve onun ölümüyle ortada kalan Halife Kaim Biemrillah’ın kızı Seyyide Hatun’un Bağdat’a iade edilmesini emretti. çev.89 Sultanın Bağdat’a hiç gitmemesi90 de bunu göstermektedir. P.e.Golden. O nedenle kaynaklarımız Bağdat minberlerinde “Sultan” ünvanıyla adına hutbe okunan ilk sultanın Alparslan olduğunu ifade ederler.91 Çünkü Bağdat’ta yapılan düğünden sonra halifenin rızası olmadığı halde Rey’e dönen Tuğrul Bey’den Halife Kaim Biemrillah hoşnut değildi. Buğyetü’t Taleb fi Tarihi’l Haleb (Biyografilerle Selçuklular Tarihi). 1982. Ebu’l Fida. a.87 Alparslan.g. 184. 1992. 1980.Altay Köymen.K. Ayrıca Bizans İmparatoru Selçukluların ilerlemesinden kaygılanmaya başladı ve büyük bir ordu hazırlayarak onları imparatorluk topraklarından uzaklaştırmak istedi. a. III.93 Kendisi “Büyük Sultan”. New York. Dictionary of the Middle Ages. İstanbul. s. Siyasî ve Kültürel İslâm Tarihi. a. II. 106. Ankara. İstanbul.H. a. I. Kemaleddin Ebu’l Kasım Ömer b.Ali Sevim.g. Zekeriya Kitapçı. Mektubu takip eden ilk Cuma günü minberlerde Alparslan adına hutbe okundu. İbnü’l Cevzî. Bunun üzerine halife hemen sultanın beklentilerini yerini getirmeye başladı.94 Sultan Alparslan adına okunan hutbe kesintisiz olarak devam etti. 122.g. X.halifelik ile dengeli bir ilişki kurdu.(456/1064)Bu süre dokuz buçuk aydır. 107. 35. a.Salih Tuğ.e. VII.e. Alparslan ve Zamanı. a. s.Sultan Alparslan’ın Bağdat’a Fetihnâme Göndermesi: Büyük Selçukluların batıya doğru ilerlemelerinin önünde bir engel vardı. Komisyon. XII.e.e. 101.1261).113. çev.

“Selçuklular”. Şinasi Altundağ. Ardından 463/1071 yılında Alparslan ile Romanos Diogenes arasında cereyan eden Malazgirt Meydan Muharebesi. İbrahim Kafesoğlu.101 Zira halife. s.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 329 geçerek. İstanbul. XXIX. Sultan Alparslan’ın gönderdiği fetihnâmenin Bağdat’ta halifelik sarayında okunması ve bizzat halife tarafından Selçuklu sultanına övücü bir mektup gönderilmesi. 2004. a. Selçuklular Tarihi. Mevdudî. 482. 2003. 368. a. halifeye bir fetihnâme göndererek galibiyeti müjdeleyen sultan. Daha sonra bizzat Melikşah’ın da katıldığı bir kuşatma sonucunda Bizans kuvvetlerince korunan bir kale ele geçirildi. oğlu Melikşah’ı veliaht tayin etmesi: Sultan Alparslan halifeye karşı izlediği dengeli siyasetin yanı sıra Bağdat şahneliğine(valilik/garnizon komutanlığı)olağanüstü yetkilerle donattığı meşhur komutanı Sadüddevle Güherâyin’i tayin etmekle de halifelik merkezinde tam bir egemenlik kurdu. “Kaim Biemrillah”. Zaferden sonra.73.98 Bu haberin ardından Bağdat süslendi ve büyük bir şenlik düzenlendi. “Selçuklular”. İsamüddin Abdurrauf el-Fakî.g. DİA.35. I. 50.Altay Köymen. İA. 103. dedesi Selçuk’un mezarını ziyaret maksadıyla gittiği Cend şehrinden dönerken uğradığı Radgan’da 458/1066 yılında düzenlediği törende oğlu Melikşah’ı102 veliahtı ilân etti.103 Saltanatı boyunca Büyük Selçuklu Devletini güçlendirip genişleten104 ve devleti her bakımdan iyi bir noktaya ulaştıran Sultan Alparslan. Melikşah. X. (Abdülkerim Özaydın.Altay Köymen. a. “Melikşah”. Ali Sevim.) İbnü’l Esir. .250.97 Halife Kaim Biemrillah bu fetihten sonra sultana Ebu’l Feth ünvanını vererek onu taltif etti.g. XXVII.269. X.e. a. İbrahim Kafesoğlu. DİA. Ankara.g. Hüseyin Emin. İbnü’l Cevzî. Bu galibiyetten sonra Selçuklulara Anadolu kapıları açıldı.e. Bağdat’ta bile sözünü geçiremez ve asayişi sağlayamaz duruma gelmişti. 368. Mir’atü’z Zaman. İbnü’l Cevzî. Melikşah: Daha küçük yaşta iken babası ona özel ilgi ve ihtimam gösterdi ve Gürcistan seferine çıkarken oğlunu da yanında götürdü. s. (456/1064). otoritesini kaybetmiş. Ankara. İA. VI. 1967. s.152. s.100 3.99 Halife kendisini kutlayarak hil’at ve hediyeler gönderdi. Mir’atü’z Zaman.e.155.g. beraberinde Bizans imparatorunun başındaki kavuğunu da gönderdi. Sultan Alparslan.g.e. “Malazgirt Muharebesi”. s. 107. halifeliğin de bu fethin önemini kavradığını gösterir. İbnü’l Esir’in 97 98 99 100 101 102 103 104 M. Alparslan’ın galibiyeti ile sonuçlandı. X. a.e. vezir Nizamülmülk ile karargâhta kalıp babasına vekâlet etti. İA. I. M.Alparslan’ın. kuvvetleriyle bugünkü Türkiye sınırlarını geçerek Bizanslıların egemenliğindeki “Ani” ve “Kars” bölgesine girdi. 54.

160. a.113 Kendisini sarayda karşılayan halifenin yanında ayakta durmayı tercih eden Melikşah. X. a. İbnü’l Esir’in rivayetine göre 475/1082 yılında birinci Bağdat ziyaretini gerçekleştirdi. İbn Kesir. İbnü’l Cevzî. Ebu’l Fida. Melikşah da bunu öperek iade etti.106 D. Mir’atü’z Zaman. a. a.g. 111.g.330 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S rivayetine göre Harezm’li bir emir ile yaptığı kavgada emir tarafından öldürüldü. a.107 Melikşah’ın veliahtlığını kabul eden Halife Kaim Biemrillah 447/1075 yılında vefat etti.e. İbn Kesir.160. halifenin elini öpmek istedi. XII. 76. s. a. Halifenin emriyle “Doğunun ve batının hükümdarı” alâmeti olmak üzere iki kılıç kuşatıldı.g. İbnü’l Cevzî. VIII. İbn Kesir. Ebu’l Fida. XII. Sultan Melikşah Devri Büyük Selçuklu İmparatorluğu.94.g. İbnü’l Cevzî.Mir’atü’z Zaman.g.e.108 Kaim Biemrillah Muktedî Billah’ı veliaht tayin etmişti.Sultan Melikşah’ın I. O.e. a.Ahmed Cevdet. Sultan Melikşah’a yedi hil’at giydirildi. 191. beyleri ve kalabalık bir maiyeti vardı.Bağdat Ziyareti: Halife Muktedî Billah ile ilişkilerini sağlam canlı tutan Melikşah. a. Görüşmeler sonucunda sultan ve Halife Muktedî adına hutbe okunmaya başladı. vefat edince Muktedî biat aldı. a.e. 292.114 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 İbnü’l Esir.21. II. s. s. İbnü’l Esir. Halife Muktedî’nin ısrarı üzerine özel tanzim edilmiş şeref mevkiine geçti.e. Bunun üzerine Melikşah 468/1076 yılında hac emiri görevlendirerek Mekke’ye gönderdi. a.e. s. 73. İbrahim Kafesoğlu.e. İstanbul.g. Hamid el-Isfahanî. İbn Kesir.e. 108. X. II.112 Beraberinde veziri Nizamülmülk ve komutanları.110 Sultan Alparslan’ın ölümü üzerine Mekke’de adına okunan hutbe kesildi ve tekrar Mısır’daki Mustansır el-Alevî adına okunmaya başlandı.189.g. 106. a. XII.109 Böylece Muktedî 467/1075 yılında halife oldu. Ebu’l Fida.g. 156. 152. a. İbrahim Kafesoğlu. X.g. s. V.e.e.Sultan Melikşah Dönemi Melikşah tahta geçtikten sora ilk iş olarak veziri Nizamülmülk’ü Bağdat’a göndererek adına hutbe okunmasını sağladı.g.e.95. II.111 1.g. İbnü’l Esir. Ardından sultan. 106. Azimî. el-Muntazam.e. X. buna izin vermeyen Muktedî. 155. Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu.53. s.e. 1953.g. XII. halifelik mührü olan yüzüğünü vererek. a. İbnü’l Esir. a.g. .g.e.105 Alparslan’ın 465/1072 yılında ölümünden sonra yerine veliaht Melikşah geçti. 189.

Erdoğan Merçil.e.120 Melikşah’ın hedefinde sadece Mısır yoktu. ömrü yetmediği ve hayatına mâl olduğu için gerçekleştiremedi. İbrahim Kafesoğlu. Bu dönemde halife-sultan ilişkileri dostane gelişmedi. Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti. a. İbrahim Kafesoğlu.g. 497-502. “Selçuklular”. I.115 İşte böyle bir zamanda sultan seçkin bir toplulukla Bağdat’a âdeta çıkarma yaparak.. “Isfahan”. Ankara. Böylece hem siyasî ve hem de dinî otoriteyi elinde tutup tüm İslâm dünyasını kontrol altına almayı düşünüyordu.116-125.122 115 116 117 118 119 120 121 122 Osman Turan. ayrıca bkz.Mısır’ı ele geçirmek amacıyla yöneldi. s. 118 Sultan Bağdat’a bir çok Türk beyini çağırarak onlarla yeni yapacağı fetihler hakkında görüşme yaptı.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 331 Selçukluların Bağdat’a egemen oldukları zaman dilimi içinde Abbasi Halifeliğinin en zayıf olduğu dönem Sultan Melikşah dönemidir. s. Şehir bu dönemde büyük bir imar faaliyetine sahne oldu.g.g. Başşehir olması sebebiyle Isfahan. Müslüman-Türk Devletleri Tarihi. a. DİA.208. saltanat merkezini halifelik merkezine yani Bağdat’a nakletmekti.214. İstanbul.İbn Kalânisî bunu doğrular mahiyette “Sultan Melikşah Isfahan117 dan Bağdat’a. halifelik üzerinde ağırlığını hissettireceği izlenimini vermek istiyordu.Isfahan’ın Selçuklular zamanında asıl gelişmesi Sultan Melikşah’ın Devletin merkezini Rey’den buraya nakletmesiyle başlar. “Melikşah”. 2000. İA.200. Ayrıca Hicaz da tam egemenliğini sağlamak. 196. a. Eski Dünya Seyahatnamesi. Osman Turan.e. Sultan Melikşah’ın ölümünün ardından ortaya çıkan taht kavgalarında önemli bir rol oynadı…(Osman Gazi Özgüdenli. 671.e.119 Mısır’ın sultanın hedefinde olmasının nedeni Batınî propagandasının yuvası haline gelmeye başlamasıdır. X. Osman Turan. s.Sultan Melikşah’ın II.). Bu durum ise Abbasi Halifeliği için bir tehditti. . Yemen ve Aden’in de fethedilmesini istiyordu. Melikşah’ın Bağdat’a ikinci gelişini ziyaret değil bir sefer olarak görmek esasen daha doğru olur. 372. İbn Kalânisî. İstanbul. Bu hedef.1 993. s. İA. VII. Çünkü Melikşah’ın tüm İslâm dünyasını nüfuzu altına alma ideali vardı.Bağdat Ziyareti: Sultan Melikşah bu düşüncelerle 484-485/1091-1092 yılında Bağdat’a ikinci defa gitmeye karar verdi. 2007. Isfahan: İran’ın dördüncü büyük şehri ve aynı adı taşıyan eyaletin merkezi. Nitekim kısa sürede Selçuklu ordusu Hicaz’ı devlete bağladıktan sonra Yemen ve Aden’i de Selçuklu egemenliğine aldı.116 2.121 Sultan Melikşah’ın bunlardan başka çok önemli bir hedefi daha vardı ki. s.59. İlber Ortaylı. XXII.

X. onları propaganda ve telkin yoluyla kendi mezhebine bağladı. Alparslan tahta geçtikten bir ay sonra Kündürî’yi azledip yerine Nizamülmülk’ü tayin etti.g. Çağrı Bey’in ölümünün ardından Tuğrul Bey döneminde (1040-1063) Horasan’ı yönetti. İbrahim Kafesoğlu. s. 66.g.İbnü’l Adim.e. Şuayb el-Arnavud-Muhammed el-Araksusî.g. XIX. Böylece kaleye egemen olan Atâ Isfahan yakınlarında bir propaganda ocağı kurdu. “Bu şeytan öldü. 2007. sorunları sultana değil.397. s. Vezirin öldürülmesiyle halife-sultan münasebeteleri halife aleyhine bozuldu. (455/1063) Malazgirt Muharebesi hariç Alparslan’ın bütün seferlerine katılan Nizamülmülk. 204. (Abdülkerim Özaydın. Ankara. Ortaçağ İslâm dünyasının en başarılı Devlet adamlarından. 317.126 Tarihçi İbrahim Kafesoğlu’nun da kanaati Nizamülmülk’ün öldürülmesi. a. İbrahim Kafesoğlu.59. Siyeru A’lami’n Nübelâ. Ravendî. Çünkü Nizamülmülk halifeye de yakın bir kişiydi. 132. İbn Hallikan. İstanbul. a. 1983-1985. Ravendî. bu savaşların kazanılmasında ve Kutalmış’ın isyanının bastırılmasında ve Kutalmış’ın isyanın bastırılmasında önemli rol oynadı.200. Şemseddin Ebu Abdullah Muhammed b.127 Nizamülmülk’ün öldürülmesi. Rahatü’s Südur ve Ayetü’s Sürur.Ahmed b.123 3. Zira onun öldürüldüğü haberini alan Hasan Sabah. Zehebî. Nizamülmülk.e. İdarî ve siyasî kabiliyetleriyle onun dikkatini çekti.e. “Nizamülmülk”. XXXIII. İbnü’l Esir.e.Ahmed Ateş.e. Sultan Melikşah zamanında devlet için ciddî bir tehlike teşkil eden Hasan Sabah ve adamlarıyla mücadeleyi bir devlet politikası haline getirdi. 194. a. Beyrut. onun “Tacülmülk” adına Melikşah’a yakınlığı ile bilinen bir kişinin kışkırtması sonucunda öldürüldüğünü nakleder. 1957. a. Halife.Osman (748/1347). 128 Nizamülmülk Batınîlerle mücadelede mesafe almıştı. 195.g. I. s. İbnü’l Cevzî. nşr. I. kardeşi Süleyman ile giriştiği taht kavgası sırasında Alparslan’ın yanında yer aldı.Ali. a.g. Kışkırtma gerekçesi olarak sultan hükümdarlıkta kendisiyle vezirin ortak olduğunu söylemesi ve vezirin kendisine danışmadan iş yapması olduğunu ifade eder. 95. mutluluğumuz başla123 124 125 126 127 128 Ravendî. 151.e. 152. IX. Alparslan’ın. s. DİA.332 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S Sultan Melikşah’ın yaptırdığı Şahdiz kalesine sinsice yerleşen Batınî reislerinden Atâş burada özellikle Deylemliler ile dostluk kurarak.205. çev. 131. Selçuklu Devleti bünyesinde büyük bir boşluk ve huzursuzluk meydana getirdi. I. Nizamülmülk: Büyük Selçuklu Veziri.Nizamülmülk124’ün Öldürülmesi: 485/1092 yılında Batınîler tarafından öldürülen Nizamülmülk125ün öldürülmesi hakkında bazı tarihçilerin farklı görüşleri vardır.g. Muhammed b. Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu. Sultan Melikşah’ın rakiplerini bertaraf ederek tahta geçmesinde büyük hizmetleri oldu. Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu. ona iletiyordu. Tacülmülk’ün kışkırtması ve Batınîlerin suikastı sonucu gerçekleşti.) İbn Kalânisî.206. Bu olaydan en çok etkilenenlerin başında Halife Muktedî geliyordu. Yani halifenin sultan ile ilişkilerinde etkin bir rol oynuyordu. a. 313. 208 .

a. Kendisine on gün süre verdi.e.g. Halife.g. a. İbn Hallikan.170. Ebu’l Fida. Öldüğünde 37 yaşındaydı.133 Melikşah’ın halifeyi alelacele Bağdat’tan çıkarmak istemesi herhalde halifeden olan torunu Cafer’i halifeliğe veliaht yapma niyetinde olmasındandı.g.e.e. 74. Allah’a dua ederek sultanı şikayet ediyordu. önceki eşinden olan Mustazhir Billah’ı veliaht tayin etmek istediğinden Melikşah’ın bu teklifini reddetmişti.g. Sonuç olarak devlet günden güne sürekli kan kaybederek yıkılışı hızlandı. Melikşah. İbn Tiktaka. Rivayete göre o. I. av etinden yedi. sana ilave bir saat bile yok. s. a. 74. Sultan bunu söylerken istediğin yerde kalabilirsin mesajını da gönderdi.g. a.130 Bu durum sultanı kızdırarak halife ile arasının açılmasına neden oldu. el-Muntazam. Üçüncüsü zehirlendi. IV.Mahmud.g.200. Melikşah’ın av etinden yedikten sonra hastalanıp. sultanın kararlılığı karşısında Bağdat’tan ayrılmak zorunda kaldı ve Basra’ya gitti. İbnü’l Cevzî. a.132 Halife bir ay süre istedi. 129 130 131 132 133 134 135 136 137 Seyfullah Kara.466.e. IX. İbrahim Kafesoğlu. İbnü’l Cevzî.g. Ahmed b.135 Sultan Melikşah Bağdat’ta bulunduğu sırada bir gün ava gitmişti. s. nefesi kesildi ve öldü. s.Basra’daki günlerinde oruç tutup. Melikşah’ın ölümüyle ilgili üç görüş nakleder: Birincisi. IV. Mehmelek Hatun’un halifeden olma Ebu’l Fadl Cafer(480-1088) adında bir de oğlu vardı.207.131 Bu sebeplerle Melikşah Bağdat’a vardıktan bir süre sonra halifenin Bağdat’ı terk etmesini istedi. Sultan Bağdat’a bir heyet göndererek kızını Isfahan’a getirtti. el-Muntazam. Suyutî.e.141. Ebu’l Fida ise sultanın ateşli hummadan öldüğünü 137 rivayet eder. s.129 4.e. a. 375. Hastalandı ve öldü.136 İbn Hallikan. 375. Ayrıca halife idarî işlere de karışmak istiyor ve bunu belli ediyordu.170. Bu durum halifeye çok zor geldi. IX. İkincisi hummaya (ateşli hastalık) yakalandı ve öldü.e. a. Onu da beraberinde getirtti. s. .g.296. Vezirin öldürülmesi devlet adamlarına ve bilginlere karşı terör eylemlerini artırdı. İbnü’l Cevzî. 374: İbn Kalânisî. kan çıkarmaya başlayarak öldüğünü nakleder. a.e. Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu.Sultan Melikşah’ın Ölümü: Sultanın Halife Muktedî ile evli kızı Mehmelek Hatun geçimsizlik nedeniyle babasına şikâyette bulundu. İbn Hallikan.e. sonra hacamat yaptırdı.g.134 Oysa ki halife. Ali İbrahim Hasan. a. Suyutî.e. 164. s.”demişti. a. s. IV.g. dedi.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 333 dı.

145 Melikşah’tan sonra sultan olan dört oğlu. Abdülkerim Özaydın. Çünkü nüfuz sahibi ve yaratılış itibariyle hırslı bir kadın olduğunda şüphe olmayan Terken Hatun’un halife ile anlaşarak bunu gerçekleştirmesi kuvvetli bir ihtimaldir. IV.e. 46. DİA. Mahmud. Tarihçi İbrahim Kafesoğlu. Çünkü halifeliğin Selçuklulara intikalinin söz konusu olduğu bir dönemde138 sultanın ani ölümü139 şüpheleri artırmaktadır.210. s.334 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S Bu rivayetleri göz önüne alarak Melikşah’ın zehirlenerek öldürüldüğü sonucuna varabiliriz. 1992. Selçuklu Tarihi. 514-516. a. Berkyaruk. Mevdudî. a.g. Ali el-Hüseynî. Hüseyin Emin. Sultan Sencer’den (552/1157) sonra ise Selçuklu Devletleri tamamen birbirlerinden ayrıldılar.140 Terken Hatun’un amacı ise oğlu Mahmud’u sultan yapmaktı.38. Suriye Selçukluları 511/1117 yılına kadar şeklen merkeze bağlı kaldı. 203.143 Onun ölümüyle Büyük Selçuklu Devletinin altın devri olarak isimlendirilen birinci dönemi sona ermiş oldu. a.g. s.Sultan Melikşah’tan Sonraki Dönem Melikşah 474/1081’de Isfahan’da doğan en büyük oğlu Berkyaruk’u Nizamülmülk’ün tavsiyesi üzerine veliaht tayin etmişti. İbn Hallikan. s. a.g. a.146 On üç yıl süren taht mücadelesi sonucunda devlet zayıfladı. . Ebu’l Fida. V. s. Sultanın ölümünden sonra halife Bağdat’a dönerek yönetimi eline aldı. Kaynaklarda geçen sultanın ateşlenerek öldüğü rivayetleri de esasen zehirlenme olayıdır. H.144 E.İbrahim Hasan.e. “Berkyaruk”. İslâm Tarihi.e. V.153.e.e.141 Sultan Melikşah öldüğünde ardında Çin sınırından Şam’a ve Yemen’e kadar uzanan bir ülke bıraktı. s. İbrahim Kafesoğlu.49. Zira zehirlenme olaylarında genellikle vücut ateşinin arttığı bilinen bir gerçektir. a. İstanbul. Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu. Bunun Melikşah’ın ölümünden sonra gerçekleşmesi şüpheleri artırmaktadır.78. s. 375.g. Muhammed ve Sencer zamanlarında. II.47.142 Melikşah o kadar büyük bir coğrafyaya egemendi ki kendisinden önce ve sonra hiçbir sultana nasip olmamıştı.147 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 Zekeriya Kitapçı. Ancak Terken Hatun beş yaşındaki oğlu Mahmud’u veliaht tayin ettirmek için her vasıtayı mübah sayarak harekete geçti.g. İbrahim Kafesoğlu.g. sultanı zehirleyenin Terken Hatun olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu ifade etmektedir.e.

çev. 148 149 150 151 152 153 P.Melikşah’ın en büyük oğluydu. Dönemin âlimleri küçük yaştaki bir kişinin adına hutbe okutmanın caiz olmadığını beyan etmişlerdi.149 Terken Hatun Halife Muktedî’ye hutbede oğlunun adını okutmasını isteyen bir haber gönderdi. Özden Arıkan. a. X. Kimin sultan olduğu belli olmadığı için devlet otoritesi ortadan kalktı. a. İbrahim Kafesoğlu.g. . 1999. 215. “Melikşah”. Ebu’l Fida. II. İstanbul.e.Yüzyıldan 1517’ye Yakındoğu. II.g. s.213. Çünkü annesi Terken Hatun 487/1094’de öldü. s. Daha sonra Isfahan’a götürülerek sultanın Şafii ve Hanefiler için yaptırdığı medresenin haziresine defnedildi.150 Bu sırada devlet işlerini Terken Hatun adına vezir Tacülmülk idare ediyordu. Selçukluların yönetim anlayışı devletin Melikşah’tan sonra parçalanmasına neden oldu. Ordu parçalandı. a.g. bir çeşit has olarak çeşitli eyaletleri ellerinde tutmaktaydı.Mahmud Dönemi: Melikşah’ın ölümünü gizleyen Terken Hatun. Berkyaruk taraftarları ayaklanıp hapsedildiği yerden onu çıkardılar. 11. X. Buna göre.g.Holt. a. Bunun yerine farklı diller konuşan. Bu uygulama.M. Bunun yanı sıra Terken Hatun Selçuklu Devletinin tüm vali ve komutanların oğlu küçük Mahmud’a biat ettirdi.153 Böylece Mahmud’un sözde sultanlığı iki yıl sürdü. Böylece Mahmud adına hutbe okundu. Bunun nedeni. İbnü’l Esir. İbnü’l Esir. Suyutî.g. DİA. 203. Ebu’l Fida. 214. Berkyaruk’un sultan olmasını engelleyip küçük yaştaki oğlu Mahmud’u tahta çıkarmak istemesiydi.e. Çünkü o.11. Böylece saltanat Berkyaruk’a geçti. Bununla da kalınmayarak Mahmud’a “Nasırüddünya ve’ddin” ünvanı verildi. Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu. Haçlılar Çağı. Sonuçta hanedan üyeleri.152 Bunun üzerine Terken Hatun Berkyaruk’u Isfahan’da yakalattı. Harem-i Şerif’te de adına hutbe okundu. Birinci Haçlı Seferi sırasında ağır sonuçlar doğuracaktı.170.e. Abdülkerim Özaydın. s. a. cenaze namazı bile kılınmadan sultanı Şuniziyye’de defnettirdi. Isfahan’da adına hutbe okundu. 213.e.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 335 Selçuklu sultanları iktidarlarının doruğunda oldukları zaman bile merkezî bir devlet oluşturamadılar.151 Bu durum üzerine Nizamülmülk’ün adamları Berkyaruk etrafında toplandılar ve ona sultan olarak biat ettiler. 57. XXIX. iktidar birey olarak sultanda değil. çeşitli milliyetlerden insanların yaşadığı eyaletler üzerinde hüküm sürdüler.e. ailedeydi.148 1. Ancak dikkate alınmadı.

a.e. s.e. İbnü’l Cevzî.167 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 Ali el-Hüseynî. a. İbnü’l Esir.166 Bu sırada üzerine yürüyen Sencer’e yenildi. İbnü’l Esir.Kardeş Kavgası: Berkyaruk kendisine baş kaldıran Muhammed Tapar üzerine yürüdü.g. s.e.g.170.g. 304.164 Bu gelişme aynı zamanda bu Sencer’in de halife tarafından tanınması anlamına geliyordu.e. el-Muntazam.e.e.g. X.e. Suyutî. s. a. Muhammed’i yendi. IX. a.165 Hutbe tekrar Berkyaruk adına okunmaya başladı. Berkyaruk’un kuvvetleri zayıf olduğu için Tutuş’a yenildi. Berkyaruk’u yendikleri savaştan sonra Bağdat’a gidip Halife Mustazhir’in elinden hil’at giydiler.157 Halife Mustazhir onu bu konuda destekledi. 214. a.g. İkinci mücadelede Berkyaruk. a. X. V. 231. İA.(493/1100)162 Berkyaruk ile kardeşi Muhammed arasında 494/1101 yılında ikinci karşılaşma gerçekleşti.156 2.e. Ebu’l Fida.161 3. Aralarında cereyan eden ilk savaşta yenildi. a. İbnü’l Esir. Berkyaruk’a karşı harekete geçti. s. .g. a. 229. Ali el-Hüseynî.e. 293.163 Her ne kadar Muhammed adına Bağdat’ta hutbe okunmuşsa da ülkenin Azerbaycan bölgesi hariç diğer bölgelerinde egemenliği yoktu.155 Yeni halife sultan olarak Berkyaruk’u tanıdı.52. İbrahim Kafesoğlu. “Selçuklular”. X. a.g. X. 515. Ülkenin büyük bölümünü elinde tutan Berkyaruk tek sultan olarak ülkenin tamamına egemen olmak istiyordu. 374. IV.158 Halife kendisine hil’at giydirdi. II. a.Berkyaruk Dönemi: Berkyaruk iktidara geldikten sonra dağılmaya yüz tutan Selçuklu Devleti’ni toplamak için büyük gayret sarfetti. İlk savaşta Muhammed’e kardeşi Sencer de yardım etmişti.79.e. Abdülkerim Özaydın. Hüseyin Emin.e.g. İbnü’l Esir. 303. a. İstanbul. “Berkyaruk”.g.e. 1992. 163. X. Müslüman-Türk Devletleri Tarihi. İbn Hallikan. 372. 212. s. II.g. 81. a.61.170.g.160 Bu sırada amcası Tutuş. İbnü’l Esir. Ardından üçüncü karşılaşmada da Muhammed’e galip geldi.52.e. Ali el-Hüseynî. DİA. s. Erdoğan Merçil. Ebu’l Fida. Bu haberi alan Halife Mustazhir Bağdat’ta Tutuş adına hutbe okuttu. İbnü’l Esir.e.336 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S Aynı yıl Halife Muktedî de öldü154 yerine Mustazhir Billah halife oldu. a.g. Bağdat’da Muhammed adına hutbe okundu.g.g. a. X. X.159 Adına hutbe okundu.

a. s.170 Berkyaruk’u bu yanlış davranışlara iten sebep iki kardeşinin-Muhammed ve Sencer-kendisine karşı ittifak kurmalarıydı. Halife de ona 50000 dinar verdi.e.e.Mustafa Salih Çakmaklı. Sencer ise Horasan bölgesine egemen olacaktı.(497/1104)173 Savaşın uzamasıyla gasb olayları arttı. Muhammed onun sultanlığını kabul etti. s.82. 217. a. 1992. a. 369. II. İbnü’l Esir. İbnü’l Esir. çev. X. .g.g.174 Yapılan bu anlaşmayla Berkyaruk. İbnü’l Esir. Diyarıbekir. İbnü’l Esir.g.e. 307.177 Haçlıların Kudüs’ü işgal ettikleri sırada Muhammed Tapar kardeşi Berkyaruk ile savaşıyordu. 216. II.e. s.169 Halifenin yaptığı bu yardım yetmemiş olacak ki İbnü’l Esir’in rivayetine göre Berkyaruk ve ordusu halkın malına el uzattılar.e. Cebel.e. a.e.e. a. 227. İbnü’l Esir. II. İlk Müslüman-Türk Devletleri.g.g. Rey. Zaten Haçlıların Beytü’l Makdis ve civarını ele geçirmelerinin nedenlerinden biri de o dönemde İslâm dünyasının dağınıklığı. Bunlardan biri. İran. Ülkenin harap oldu ve valilerin halka zulümleri arttı. İstanbul.g.g.e. s.g. 370. a. 1965.179 Berkyaruk iktidarı boyunca kardeşleriyle saltanat mücadelesi yaparken aynı zamanda memleket içinde yer altı faaliyetleri yapan Batınîlere karşı da mü- 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 İbn Kalânisî.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 337 İkinci defa Bağdat’a giden Berkyaruk168 para sıkıntısı çektiği için halifeden yardım istedi.e. Sonuçta Berkyaruk galip geldi. X.M. s.e.g. tedbirsizliği ve birbirlerine düşmeleriydi.55. yağma yaptılar.176 Bu anlaşmayla aynı zamanda Bağdat’ta artık kesin olarak Berkyaruk adına hutbe okunmaya başladı. Bağdat’taki Abbasi halifesi Mustazhir. II. a.g.e. 307. İstanbul. a.g. X. Ebu’l Fida. X. Ebu’l Fida. Cezire. Ebu’l Fida. Çağatay Uluçay.g. Kudüs Fatihi Selahaddin-i Eyyubî. Ebu’l Fida. Aralarında barış yapıldı.223. Taberistan. Ebu’l Fida. Muhammed ise Azerbaycan’a. Harameyni’ş Şerifeyn’e egemen olacak. a.172 Berkyaruk ile Muhammed Tapar arasındaki bu mücadele beş yıl devam etti.Holt. II. 369. diğeri de Kahire’de bulunan Fatımî halifesi el-Âmir idi. a. 213.63.175 Bu barışa göre birbirlerinin topraklarına saldırmayacaklardı. P.171 Ardından gerçekleşen dördüncü savaşta Berkyaruk. Hüseyin Emin. a. X. Abdullah Nasıh Ulvan. 216.g.9. beşincisinde ise Muhammed galip geldi. a.e.178 491/1097 yılında Haçlılar Suriye’ye girdiğinde Müslüman ümmetin başı olma iddiasıyla ortaya çıkmış iki kişi vardı. a.

183 Tahta oturan II. XII. a. 160. s. X. Ahmed Cevdet. a.239. Büyük Selçuklu İmparatorluğu.180 Batınîlere karşı savaşılmasına181 rağmen Batınîlerin yayılması önlenemedi. a.190 Ana-bir kardeşi Sencer191 Horasan bölgesine egemendi.g.g. s. 374. İstanbul. s.182 498/1105 yılında Berkyaruk üçüncü ziyaretini gerçekleştirmek üzere Bağdat yolundaydı.e. 150 İbnü’l Esir.g. XII. Bunun üzerine II. IX.57.e.e.e. Bu kalelerden biri de Şe’der kalesiydi. 159. a.e. İbnü’l Esir. X. a.e. el-Muntazam. X. İbnü’l Esir. Aynı yıl öldü.g. Muhammed Tapar saltanatı boyunca Batınîlerle mücadele etti. O dönemde uygulanan âdet üzere gözlerine mil çekildi.e.284.g.e. a. a.194 Sultan. Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi. X. Suyutî.185 Muhammed Bağdat’ta hutbeyi kendi adına okuttu.Altay Köymen. İbnü’l Cevzî. s.g. Yolda hastalandı. M.e. 110. Türk Dünyası Tarihi ve Türk Medeniyeti Üzerine Düşünceler.192 Batınîler Muhammed Tapar’ın bir çok valisini öldürdüler.Muhammed Tapar Dönemi ve Batınîlerle Mücadelesi: Muhammed. Sencer bu bölgede otoritesini sağlamlaştırdı ve huzuru sağladı.187 Ardından Abbasi halifesi Mustazhir (487-512/1094-1118) Muhammed’i sultan ilân etti ve ona “Gıyasüddin(Dinin bereketi)” ünvanını verdi. Sultan bunları bulup cezalandırdı. 1990. İbnü’l Cevzî. 164. 322.e. İbn Kalânisî.Melikşah’ın saltanatı birkaç ay devam edebildi.e. a. Suyutî. Bu sırada II.g. a. VII.g. VII. İsamüddin Abdurrauf el-Fakî. saltanatının ilk günlerinde Selçuklu ülkesinin bütününe egemen olmasına189 rağmen tek başına idare edemedi. s.161-163. a. Batınîlerin kilit noktalardaki kalelerine saldırılar düzenledi. Ali el-Hüseynî. 225.193 Devlet içine de sızdılar.g. çok sayıda 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 İbrahim Kafesoğlu. V. Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi. . a.g. s.188 4.g. “Selçuklular”.172. İA.186 II.e. Oğlu Melikşah’ın veliaht olmasını vasiyet etti.e.61.g.Melikşah da Bağdat’taydı ve adına hutbe okunmuştu. Nevzat Kösoğlu. 164. 305. a. Büyük kardeşi Berkyaruk’un ölüm haberini alan Muhammed Tapar Bağdat’a henüz girmişti. Bu kaleyi kuşatan Muhammed Tapar. II.Melikşah ve adamları özür dileyip çekildiler. İbn Kesir. II.172. s.276.g. Suyutî. 191. Ebu’l Fida.184 Muhammed Tapar durumu kabul etmedi. a.338 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S cadele veriyordu.Melikşah bu sırada dört yaşındaydı.

kalede mahsur kalan Batınîler yiyecek alamadıkları için neredeyse açlıktan ölecek duruma gelmişler.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 339 Batınî’yi öldürdü.e. Sultan Muhammed Tapar Devri Selçuklu Tarihi (511/1118). 229.301. 336. 42. a.e. “Alamut”.e.204 Ölüm nedenleri arasında Batınîler tarafından öldürüldüğü görüşünün de olması ayrıca dikkat çekicidir. Ankara. Çatışmalarda ölenlerle birlikte açlıktan ve hastalıktan telef olanlar da vardı. Ali el-Hüseynî. İran’da Nizârî-İsmâilî Devleti’nin kurucusu. Hüseyin Emin.e. s.g.205 Yerine oğlu Mahmud geçti.Âsaru’l Bilâd ve Ahbâru’l İbad.201 Bu konuda çağdaş tarihçiler de aynı kanaattedir. Çünkü Alamut kuşatmasından sonuç alınsaydı.200 Ancak bu rivayetin doğru olmadığını Ahmed b. 1997. 347.Muhammed b. Selçuklu askerlerinin kaleyi ele geçirecekleri sırada Sultan Muhammed Tapar’ın vefat haberinin geldiğini ve sonuç alınamadan askerlerin kuşatmayı kaldırdıklarını ifade etmektedir. 222. Ebu’l Fida.g.Mahmud (862/1283).g. II.203 511/1117 yılında Muhammed Tapar vefat etti. Ahmed b. Zekeriya b.49. b. Abdülkerim Özaydın.206 Böylece halife. Ahmed b.263. X. İstanbul. Kitâbu’l Kavâsım el-Batıniyye. II.193. a.y (basım tarihi yazılmamış). Ebu’l Fida. III-I. IX. a. s. sultan olarak Mahmud b. Kale asıl şöhretini Haşşaşîn’in lideri ve İsmâilî Devletinin kurucusu Hasan Sabbah’a borçludur. Abdülkerim Özaydın.Ali el-Hüseynî. IX.e.Mahmud. s.e. a. Kazvin’in kuzeydoğusunda yer alan müstahkem bir kale. a.207 Ancak amcası Sencer kendini yeğeninden saltanata daha çok layık gör195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 Ebu’l Fida. 529.84. İbnü’l Esir’in rivayetine göre Selçuklular kaleyi ele geçirdiler.e.Muhammed’i tanımış oldu. İbnü’l Cevzî. Ahmed Ateş.el-Muntazam.“Hasan Sabbah”. Kazvinî.Çağatay Uluçay. Abdülkerim Özaydın.150.57. bkz. ancak gizli yardım aldıkları için uzun süre dayanabilmişlerdi. 528.Mahmud’un Selçuknâme’sinden öğreniyoruz.e. a. Gazali’nin Batınîlerin Belini Kıran Delilleri.202 Kanaatimizce bu bilgi doğrudur. 1954. a. 1989. II. Nevzat Kösoğlu. II. 337.g. XII. İran’da Elburz dağları üzerinde.t.e. bkz. XVI. II. İstanbul.g. a. Sonuç itibariyle Alamut kuşatması esnasında çok sayıda Batınî öldürülmüştür.e.g. 23-54.67.Mahmud.g. DİA. 42. DİA. 229. Fakat Selçuklu ordusu burayı ele geçiremedi. Ankara.512/1118 yılında Mahmud adına Bağdat’ta hutbe okundu. 196. Beyrut. s.g.e.g. Hüseyin Emin.62.199 511/1117 yılındaki kuşatma uzun sürmüş.g. s. 166. İbn Kesir.e.g.el-Muntazam. a.e. .195 Bu başarı özellikle Bağdat’ta büyük bir sevinç meydana getirdi. s. AÜİF Dergisi. 348. a. sonraki yıllarda Batınîlerin etkinliği zayıflardı. s.g. İbnü’l Cevzî.196 Batınîlerin elindeki en önemli kale ise Hasan Sabbah197 ın karargâhı olan Alamut198 kalesiydi. Ele geçirilen kale harap edildi. s. a. a. İbnü’l Esir. Sultan burayı ele geçirmek için çok mücadele etti. Örneğin Hüseyin Emin. a. II. 1990. II.g.

214 Halifeye saygı ve bağlılık konusunda babalarının yolundan yürüdüğünü dile getiren Sultan Sencer.e.y.216 Bu arada diğer kardeşi II. II.322. s. Bu ittifakı öğrenen Sencer. kendisinin Halife Müsterşid’i azlederek yerine Abbasoğullarından veya Hz.g.g. Mahmud’a çok iyi davrandı. . Büyük Selçuklu İmparatorluğu. VII. a.e. onu kızlarından Mehmelek Hatun ile evlendirdi.321.e. Mahmud’a bir mektup yazarak bu ittifaktan derhal ayrılmasını istedi o da ayrıldı. İbnü’l Cevzî.e. VII. 230.212 Oysa Sencer.215 Diğer taraftan Mahmud’un Irak’taki egemenliğine ilk itiraz kardeşi Mes’ud’dan geldi. Mes’ud’u bir kısım Türkmenler ile Hille’nin Arap emiri Dübeys b.g. a. Aralarında savaşlar meydana geldi.208 Onu kendisinden sonra veliaht tayin etti.e.41.g. Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi. M. 170. 231. İbnü’l Esir.Altay Köymen. a.g.Sadaka destekliyordu. hatta Sencer’e karşı ittifak kurarak savaşma kararı almışlardı. Ebu’l Fida. 9. s.213 Mahmud’a ayrıca “Sultanu’l Muazzam”(Büyük Sultan) ünvanını vererek kendisine bağlı kalmak şartıyla Irak’a sultan tayin etti.y. Bu yüzden Selçuklulardan iki sultan ortaya çıktı. Ebu’l Fida.e.340 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S düğünden kendini sultan ilân etti. Duruma el koyan Mahmud 514/1120 yılında kardeşi Mes’ud’u yendi.209 5. 459.211 Bu dönemde Abbasi-Selçuklu ilişkileri yeni bir döneme girdi. Sencer galip geldi. s. X. s. Halife onun sultanlığını kabul etti.Ali soyundan başka birini halife seçeceği yolundaki söylenti ve ithamları ise yalanlıyordu. Kendisine gelen halifelik elçilerine halifenin otoritesini tanıdığını ifade eden işaretler bile veriyordu.Sencer Dönemi: etti210 Sencer’in tahta geçtiği sırada Bağdat’ta Halife Mustazhir (512/1118) vefat yerine oğlu Müsterşid geçti. 230. Azimî.e. a. İbn Kalânisî. II. Abdülvehhab en-Nüveyrî. Ebu’l Fida. Büyük Selçuklu Devletinin zayıfladığını ve kendi egemen olduğu bölgelerde bile otoritesinin ortadan kalkmaya başladığını gören Halife Müsterşid Billah.Tuğrul da Irak’ta egemen208 209 210 211 212 213 214 215 216 İbn Kalânisî. II. Bunu devletin emirlerine ve Abbasi halifesine bildirdi. a. 231.15.e.g.g. Sencer’in Irak’ta naib bıraktığı yeğeni Mahmud ile ilişkilerini geliştirerek. 1985.b. a.Said Âşur. a. Sencer kardeşinin oğluyla barış yaptı. a. thk. II. Nihayetü’l Erab fi Fünuni’l Edeb. 10. Ona ikramda bulundu. Sultan Sencer bu ortamda halifelik ile ilişkilerini yürütmeye çalışıyordu.g.

silaha başvurulmamasını istedi. X.91. a. İbnü’l Cevzî. 526/1131 yılında Mahmud Bağdat’a gitmeye karar verdi.218 Halife Müsterşid oğlu Raşid’i halefi olarak Bağdat’ta bıraktıktan sonra Mahmud’a karşı harekete geçti. İbnü’l Cevzî.g. IX.e. 255-259. a.g. a. II.e.e.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 341 lik mücadelesi veriyordu. Bu durumda bile elçi göndererek halifeye bağlılığını bildirdi.220 Ardından Mahmud vefat etti. Amacı halifeyi kendisine karşı yapılmış ittifaktan ayırmaktı. İbnü’l Cevzî. X.e.g. tedbir ve hazırlıkları sultanın görmesini istememesi.223 217 218 219 220 221 222 223 M. İbnü’l Esir.g. malî. askerî. X.51. a. 676. a. idarî. a.Altay Köymen.e.217 Halifeye elçi gönderen Mahmud. . Halife barış yoluyla Bağdat’a girmelerine engel olamazsa savaşacaktı. a. a-Sultan Mahmud ile Halife Müsterşid Arasındaki Mücadele: Selçuklu sultanlarının Bağdat’a gelmelerine karşı çıkan halife bu dönemde egemenlik haklarını almak istediğini açıkça ortaya koydu.Ancak Mahmud’un gücüne dayanamayıp Dübeys ile birlikte amcası Sencer’e sığındı.4.219 Mahmud’un geri çekilmesinin sebebi hasta olmasıydı. Halife ise kendisinin bu yıl Bağdat’a gelmemesini aksi halde kılıca başvuracağını bildirdi.e. Mahmud’un ağırlıklarına saldıran halife karşısında Mahmud geri çekildi. 26.g.e.g. s.g. Çünkü Halife Müsterşid ne pahasına olursa olsun Selçuklu egemenliğinden kurtulmak istiyordu. (526/1131)221 Mahmud’un ölümüyle Sencer adına okuttuğu hutbeyi kesen Halife Müsterşid222 in bu tutumu karşısında harekete geçen Sencer’in amacı halife ile savaşmak değildi. İbnü’l Cevzî. 2-Henüz tamamlayamadığı bu hazırlıklar için zaman kazanmak istemesi. halifenin ordusu ile sultanlık ordusunu barındırmaya ve beslemeye mecbur ederek sıkıntıya maruz bırakmak. Sultan Mahmud’un Bağdat’a yürüme kararına karşı çıkan halifenin böyle davranmasının başlıca üç nedeni vardı: 1-Devlet olma yolunda aldığı. 3-Nihayet halkı bir ordu yerine iki orduyu. 24. X. Azimî.

Böylece Mes’ud Irak Selçukluları Devletinin başına geçti. Muhammed Tapar: Sultan Muhammed Tapar’ın oğludur.229 Bu görüşe Selçuklu tarihçisi M. 1966.g. “Sencer”. çev.228 Halifenin Sencer tarafından öldürttüğü iddiası doğru değildir. X. Kerimüddin Mahmud (733/1132). Ankara. II.227 Halifenin suikast sonucu ölmesiyle Sultan Sencer’in öldürttüğü şayiası da yayıldı. a. s. 52. Henüz üç yaşında iken Türk Devlet geleneğine göre merkezi Musul olan el-Cezire valiliğine gönderildi ve Mevdud b.Nuri Gençosman. a.e.) M.Altay Köymen. 1943. İbnü’l Cevzî. Sultan Sencer ve Mes’ud’un isimlerini hutbeden çıkardı. 231. a.Tuğrul. Mes’ud. İslâm tarihi kaynakları bunu reddetmektedir. Büyük Selçuklu İmparatorluğu. b-Halife Müsterşid’in Ölümü ve Batınîler: Halife Müsterşid Billah 528/1134 yılında ordusunun başındayken Batınîler tarafından öldürüldü226 Bu suikast Batınîlerin saçtıkları dehşeti göstermesi bakımından önemli bir örnektir. Sultan Muhammed Tapar öldüğünde (511/1118) Mes’ud atabegiyle birlikte Musul’da bulunuyordu.g. Emir Mevdud’un 507/1113 yılında Dımaşk’ta Bâtıniler tarafından öldürülmesi üzerine yerine getirilen Aksungur el-Porsukî başarılı olamadığından azledildi. M.230 Müsterşid’in yerine veliaht olan oğlu Raşid Billah geçti. . 349-351. a.166. Aksarayî. DİA.g. İbnü’l Esir. IX. İbnü’l Cevzî.Tuğrul halife ile birlikte kendisine karşı ittifak kurdular.342 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S Mahmud’un ölümünden sonra Sencer’in iki yeğeni Mes’ud224 ve II.g. Hatta İbnü’l Cevzî’nin nakline göre Müsterşid’den sonraki halifeler. X. Selçukî Devletleri Tarihi.Altuntegin kendisine atabeg tayin edildi.e.Altay Köymen. II. Irak Selçukluları Devletinin başkenti olan Hemedan’ı işgal etti.e.g. Böylece Irak Selçukluları müstakil bir devlet oldu. Hamid el-Isfahanî. M. 489. X. 53. 55. İstanbul. Üstelik babasının intikamını almak için ordu toplamaya başladı. 52.225 Artık Sultan Sencer’in Irak’ta otoritesi kalmadı. İA.e.232 Halifenin üzerine yürüyen Mes’ud onun 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Mes’ud b.e. 27. XI. a. s. Bundan etkilenen Abbasi hanedanı Selçuklular aleyhinde propagandaya başladılar. 28.143.g. amcası Sencer’in egemenliğindeki Rey’e sığındı. XXIX. “Mes’ud b.e. a. XI. Selçuklulara karşı önü alınmaz bir düşmanlık duygusuna kapıldılar. İbnü’l Esir.Altay Köymen de itiraz etmektedir. İbnü’l Cevzî. Sultan Mahmud 525/1131 yılında ölünce tahtı ele geçirmek için yeniden harekete geçti… (Faruk Sümer. Hemedan civarında gerçekleşen savaş(527/1133)da Mes’ud’un daha doğrusu müttefiklerin zaferiyle sonuçlandı.231Raşid. 53. Mes’ud.Muhammed Tapar”. 214. Seyfullah Kara.

(531/1136)233 Raşid. “Sencer”. bir taraftan Suriye’ye.236 Ancak Sencer zamanında iç mücadelelerden dolayı Batınîler üzerine gidilemedi.e. 492. Muhammed Tapar’ın ölümüyle tekrar güçlenen Batınîler 518/1124 yılında büyük bir katliam yaparak 700 kişiyi öldürdüler. a. X. fakat Bağdat sınırlarını aşarak başka ülkelere geçtikleri zaman iki halifeyi de arka arkaya Batınîler öldürüyor. 249. 1317. 305. e.234 Daha sonra Bağdat’a bir hücum hazırlığına girişti. X. Büyük Selçuklu İmparatorluğu.240 Sencer.194-199. nşr. M.g. 489.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 343 Bağdat’ı terk etmesini sağladı. Tahran. mallarının yağma edilmesini ve ailelerinin esir edilmesini emretti. Said Nefisî. Ahmed Behmenyâr. Gıyasüddin b. İstanbul. Siyasî ihtirasa sahip Raşid’in sultanlar tarafından öldürtülmesi kuvvetle muhtemeldir. Buna göre Batınîler yeniden kale yapmayacaklar.g. a. 67. İA.271-276.Hümamiddin. Hândmîr. İbnü’l Cevzî. Bu sırada öldürüldü. el-Muntazam. II. Düsturu’l Vüzera. Bu olayla halife-sultan mücadelesinin üçüncü safhası da Selçuklular lehine sona erdi.Altay Köymen. IX. Sultan Sencer’in talimatıyla Muktefî’yi halife ilân etti. Yönetim istikrara kavuşmuştur. 304. Mes’ud. Tahran. Sencer’in en ilginç icraatlarından biri de Bozkuş isimli komutanı vasıtasıyla Batınîlerle barış anlaşması yapmasıdır. Bunun sebebi olarakta kendisine suikast yapılmasından korktuğu için olduğu söylenir. 1966. İbnü’l Cevzî. 154. diğer taraftan da devletin bel kemiği olan Horasan’a yayıldı. hiç kimseye inançlarını kabul ettirmeye 233 234 235 236 237 238 239 240 M. Batınîlerin nerede yakalanırlarsa derhal öldürülmelerini.Altay Köymen.Altay Köymen. Zira Bağdat’ta bulunan halifelerin hiçbirini Batınîler öldürmüyor. kaleden kaleye sıçrayarak. X. Şemsî. Ebu’l Hasan Beyhakî.238 Alınan bu tedbirlere rağmen Batınîlik-İsmaililik cereyanı gelişerek. s. nşr. Tarih-i Beyhak. vezirinin öldürülmesine rağmen. Batınîlere karşı yeni önlemler almamış.239 521/1127 yılında vezir Kâşânî Batınîler tarafından öldürüldü. . Raşid’in Batınîler tarafından öldürülmesi babasına nazaran çok daha zor kabul edilebilir. s. karşı bir harekâta geçmemiştir. II. Bunu mantıken kabul etmeye imkân yoktur. “Sencer”. M. el-Muntazam.Altay Köymen.235 Bundan sonra Sencer dönemi nisbeten daha huzurlu geçmiştir. 26. M. İbnü’l Cevzî. X. İA. silah satın almayacaklar. Bağdat’tan kaçtıktan sonra atabeg Nureddin Zengi’ye sığındı. 1317. Şemsî.237 Sencer bu fitne unsuruyla mücadeleye önem vererek ve veziri Kâşânî.

244 Sencer 536/1141 yılında Türk asıllı Karahıtaylara yenildi. yalnız bağımsızlığını korumaya değil. Hüseyin Emin. a. İstanbul.g. 1965. Halife Muktedî tarafından yenildi.242 c-Büyük Selçukluların Irak’taki Egemenliklerinin Sonu: Sultan Sencer’in onayı ile halifelik makamına getirilen Muktefî Billah. Ali İbrahim Hasan. Irak’ın idarî bölgelerini birbiri ardına ele geçiriyordu.Zetterstéen.g. VII. a.g.V.247 Ölüm haberi Bağdat’a ulaşınca Bağdat’ta adına okunan hutbe kesildi.151. aynı zamanda egemenliğini de genişletmeye çalışıyor. En meşhurları. 155. En meşhurları. 153. “Muktefî”. II. 1971. 465. Sencer’in esaretten kurtulduğunu duyan tabi devletlerden bazıları. Selçuklulara karşı kendinden önceki iki halifeden daha fazla mücadele etti. ihtiyar sultanın dağılan devleti yeniden toparlamasına imkân vermedi.248 Bundan sonra Selçukluların egemen oldukları coğrafya karışıklıklar içinde kaldı. K. İslâm dünyasının içinde bulunduğu tehlikeden söz etmekte. Anadolu ve Kirman Selçuklularıdır.87. Sencer’e bağlılıklarını bildirdiler.g. Selçuklulara Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti.468. İbn Kesir. e. a.Ancak anlaşmaya uymayan Batınîler sürekli yayıldılar. VIII. M.245 551/1156 yılında kaçırılarak esaretten kurtarıldı. Nitekim 527/1133 yılında halifeye yazdığı mektupta Sultan Sencer. s.344 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S çalışmayacaklardı. s. Hüseyin Emin. 466. Ancak etrafında toplanan komutanları arasındaki rekabet. 576. 222. 1971.(551/1156)Bu olay Selçukluların Irak’taki sonu oldu.250 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 M. 183.241 Diğer taraftan devam eden Haçlı akınlarına karşı ne Sultan Sencer ne de halife karşı koyamamıştır.249 Fakat Büyük Selçukluların yerini alan bu devletçiklerden hiç biri. tüm Yakın ve Ortadoğu’ya esaslı bir düzen getirememiştir.g. Ali el-Hüseynî. İbnü’l Esir.Altay Köymen.Altay Köymen.241. XII.V. Selçuklu devletçikleri ortaya çıkmaya başladı. İskenderiye.Zetterstéen. a. XI. Tarihu’l İslamiyyi’l Âmm. Tarihu’l Irak fi’l Asri’s Selçukî. s. Buna karşılık Batınîlerin statüsü korunmuş olacaktı.120. Bu dönemde Selçuklu dünyasına atabeyler de egemen olmaya başladı.243 Halife Muktedî. Kendisine karşı koyan Irak Selçukluları sultanı Mes’ud. İstanbul.e. Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi.137. s.246 552/1157 yılında Sultan Sencer’in vefatıyla Büyük Selçuklu Devleti tarihe karıştı.e. s. Irak. İA.g.e. Osman Turan. 230. K. Büyük Selçuklu İmparatorluğu. . a. 576. a.m.e. s. Kudüs’ün domuz ve şarap ticareti yapılan bir yere dönüştürüldüğüne temas ediyordu. VIII. Musul. Şam ve Cezire atabeylikleridir.

255 Bu dönemde ilim ve kültürün gerilememesinin bir sebebi de Müslümanları meşgul edecek yeni fikirlerin ortaya çıkmasıdır. Zaten halife de bunlarla mücadele edemedi. III.Barthold.Zakir Kadiri Ugan.Altay Köymen. İzah:Fuad Köprülü. Örneğin Tuğrul Bey’in vefatından Alparslan’ın tahta geçişine kadar olan zaman içerisinde Bağdat’ta Selçuklu egemenliği söz konusu değildi. Mısır. İbn Haldun.Muhammed el-Hadramî. Özellikle Halife Me’mun döneminde Beytü’l Hikme gibi bir kuruluş hizmete açılmış. a. 1962. s.I. 402. Ayrıca halifeliğin güçlü bir ordusu da yoktu.1988. 1984.“Abbasiler”.Abbasi Halifeliğinin X. Ahmed Emin.252 Selçukluların zayıflamasıyla Bağdat ve çevresinde fiilî egemenliklerini kuran Abbasilerde tekrar büyük bir Arap devleti kurma fikri oluştu.Dursun Yıldız.ve XI. 35. İbn Haldun bu dönemi değerlendirirken. Mukaddime. s. Onlar yalnız İslâm halifesi sıfatıyla manevî egemenliklerini Müslüman sultanlara tanıtmak istiyorlardı. çev. .g.e. İstanbul. Oysa buna imkân yoktu.251 İslâm dünyasının batı bölgesi korkunç Haçlı işgalinin ızdırapları içinde yuvarlanır ve sultanlar yakaladıkları her fırsatta bu işgalcileri durmak amacıyla ordular techiz ve sevk ederken.253 Açıktı ki Abbasi devleti artık ilk zamanlardaki gücüne ulaşamazdı.DİA. Müslüman ülkelerini Haçlılardan kurtarmak için çareler düşünmeyen halifeler. İbrahim Kafesoğlu. V.171.256 251 252 253 254 255 256 M. II. ilim adamları desteklenmişti. Ankara. 1991. s. I. İslâm Medeniyeti Tarihi. İlme önem verilmiş. Ebu Zeyd Veliyyüddin Abdurrahman b. 2. 12. Çünkü bölgedeki dengeler değişmişti. Alparslan ve Zamanı.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 345 Selçukluların Bağdat üzerindeki egemenliklerinin sultanın hayatıyla kaim olması dikkat çekicidir.Yüzyıllardaki İlmî ve Kültürel Durumu: Bilindiği üzere Abbasilerin ilk yüzyılında ilim ve kültür hayatı çok canlıydı.KÜLTÜREL İLİŞKİLER A. H. Selçuklu Tarihi. Zuhru’l İslâm.Barthold. Yunan felsefesinden ve diğer batı ilim eserleri tercüme edilerek bunlardan yararlanılmıştı.254 II. İstanbul.93. Doğuda Moğollar ve Harizmşahlar güçlenmeye başlamıştı. İslâm medeniyetinin Selçuklulardan çok önce gerilemeye başladığını söyler. Halifelik coğrafyasının üzerinde bir çok devlet kurulmuş ve genişlemişti.40. Bağdat’ta Selçuklu idaresini parçalamak için plan hazırlıyorlardı. V.

Bununla birlikte çağdaş araştırmacılardan Hüseyin Emin. Ribatlarda kütüphaneler bile vardı. a. .226.257 B. 249.e. hatta Selçuklu Devletinin zayıflamasına neden olduğunu iddia etmek kanaatimizce doğru değildir. a.g.yüzyılda kullanılmaya başlandığı 257 258 259 260 261 262 Hüseyin Emin. 43. Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu.244.Nizamiye Medreselerinden Önceki Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine Genel Bakış: Abbasilerin ilk devrinde eğitim-öğretim kurumları için medrese kelimesi kullanılıyordu. Eş’arilerin lanetlenmesi uygulamasını kaldırdı. Diğer bir ifadeyle mezhep çatışmalarına Nizamülmülk’ün bir katkısı olmamıştır. André Miquel. s. a. İslâm Tarihi.e.259 Nizamülmülk’ün Şafii mezhebinden olduğu bilinmektedir.Nizamülmülk ve Faaliyetleri: Nizamülmülk vezir olduktan sonra Şiî Büveyhîler döneminden kalan ve önceki vezir Amidülmülk el-Kündürî zamanında da devam eden.g.261 Nizamiye medreselerinde Şafiî mezhebinden hocaları görevlendirmesi bölge halkının Şafiî olması nedeniyledir. Ancak onun aşırı Şafiî taraftarlığı yapıp Müslümanlar arasında ayrılığa neden olduğunu söylemek.Nizamiye Medreselerinin Kurulması ve Medreselerin Faaliyetleri 1.g. I. Bu kurum Irak’ta ilmin ve kültür hareketlerinin gelişmesinde aktif rol oynadı. Hüseyin Emin.e. Nizamülmülk’ün Şafii mezhebini diğer İslâm mezheplerinden daha üstün görmeye yöneldiğini böyle yaparak mezhepler arasında büyük bir ayrılığa sebep olduğunu ve hatta onun Şafiî mezhebini korumasının Selçukluların zayıflamasının nedenlerinden olduğunu iddia eder. a.226.İbrahim Hasan. İbrahim Kafesoğlu.258 Bu şekilde davranarak devletin onları dışlamadığını gösterdiği gibi varolan mezhep kavgalarının üzerini de küllendirecek bir davranışta bulundu.g. s. Şu halde Nizamülmülk’ün çabaları doğrultusunda Selçuklular eğitim faaliyetleriyle yeni bir Müslüman medeniyetinin kurulmasını sağladılar. V.260 Mezheplere karşı ölçülü duran Nizamülmülk Batınîlerle amansız bir şekilde mücadele etmiştir.262 C. bir memleketten diğerine giden gezgin bilginler için durak yerleriydi.346 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S Selçuklular döneminde yapılan ribatlar.226. Hüseyin Emin.e. s. s. Bu kelimenin ilk olarak III/IX. H.

Encyclopedia of Asian History. S. İslâm Kurumları Tarihi. A.30-71.267 Bu esaslar üzerine Nizamülmülk’ün çabalarıyla Selçuklu Devleti millî bir eğitim anlayışına kavuşmuş oluyordu. IV.263 Fakat tarihçi Nebrâvî. XXIX.1035)Merv’de bir medrese yaptırmış ve vefatında oraya defnedilmiştir. Materials on Muslim Education. s. “Alparslan Zamanı Kültür Müesseseleri”. 50. .New York. Higher Education in Medieval Islam.IV/X.M. “Alparslan Zamanı Kültür Müesseseleri”. tsz. 2-Devlet menfaatleri ve Sünnî olmayan ideolojilere karşı savunma tedbirleri: Devletin mülkî teşkilat kadrolarının ihtiyacı olan elemanın yetişmesini sağlamaktı. 126. Görüldüğü gibi Nizamiye medreselerinden önce de medreseler kurulmuştu. “Social And Economic Aspect of Life Under the Abbasid Hegemony at Baghdad.225. Nizamiye medresesinin ilk hocası Ebu İshak Şirazî. Haydarabad. A. II (1947-1948). 1957. s.yüzyılda Nişabur’da Beyhakî medresesi adıyla Nasr b. 1994. M. Aydın Sayılı. Tarihu’n Nuzum ve’l Hadarati’l İslamiyye. 245.Triton. Asırlarda Osmanlı Medreseleri.268 263 264 265 266 267 268 Cahid Baltacı. XV/XVI. İstanbul. 87.Altay Köymen.s. Kahire. M. Konya. Sayı:4.Samadi.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 347 bilinmekle beraber. 108.yüzyılda Karahanlılar zamanında gerçekleşmiştir. “Nizamülmülk”.Ü. medreselerin resmî bir teşekkül olarak devlet eliyle kurulması. Şayet etkili olsalardı tarihçiler önemle üzerinde dururlardı. ilk medresenin IV/X. 1955.Yıllığı. II. Söz konusu medreseler camilerde verilen eğitimin biraz daha gelişmiş şeklidir. Ancak bu medreseler Nizamiye medreseleri kadar etkili olamadılar.Altay Köymen. 1988.264 İlave olarak ilk Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’in de Nişabur’da 434/1046 yılında bir medrese265 yaptırdığı tesbit edilmiştir.Kempiners. London. bu gün için de çok ileri bir davranıştır. 1976. Nebrâvî. Tabi ki devlet teşkilatında çalışacak bürokratların devletin istediği vasıflarda olmaları şarttır.Sebüktekin tarafından inşa ettirilen medrese olduğunu tesbit etmektedir. Islamic Culture”. IV. Russell G. Bu nedenle medreseler devletin istediği vasıfta insanlar yetiştiriyordu. III.121.S.266 2.İsmet Kayaoğlu. Selçuklu Araştırmaları Dergisi. s. Örneğin Arslan Gazi Tafgaç Han (v. Ankara. 1975. Eğitim-öğretimde fırsat ve imkân eşitliğini devlet eliyle bir dereceye kadar sağlamak yalnız o zaman için değil. Selçuklu Araştırmaları Dergisi.5.Kuruluş Sebebi: İki nedeni vardır: 1-Amelî ihtiyaçlar: Fakir öğrencilerin okumalarını sağlamak bu türdendir. halifenin elçisi olarak Melikşah nezdine Nişabur’a gönderildi.

İsmet Kayaoğlu. Halbuki o zamana kadar inşa edilen kurumlara sultanların adı verilirdi. 632.e. Bunlarla da kalınmayarak medreseler köylere kadar ulaştı. Nişabur. II. el-İslâm.135.Abbas İkbal.g. 409.1980. s. 1995. Bağdat. maaş kaygısından kurtulmuş hocaları. Merv ve Musul269 şehirlerinde de Nizamiye medreseleri kurdurdu. s.g. 50.e.elHayatü’l İlmiye fi’l Irak. Ziya Hasan Faruqı.114. Ahmed Çelebi. s.g.270 Ancak bu medreselerin bir çoğu Bağdat Nizamiye medresesinin ilk kademeleri seviyesindeydi. 50. I.348 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S Nizamülmülk Bağdat’ın ardından Belh.Hitti. 1963. İsmet Kayaoğlu.e. s. Komisyon. “Madrasa Nizamiye of Baghdad. öğrencileri ve gelir kaynakları ile bir bütün teşkil etmekteydi. I. Cahit Baltacı. 1987. Erdoğan Merçil. Meriyzan Useyrî. 1976. çev.Medresenin Gelir Kaynakları: Vakıflar: Medresenin giderleri kurulan vakıflardan karşılanıyor274 bununla da kalınmayarak öğrencilere maaş ve burs veriliyor275 bu konuda uzak bölgelerden gelen öğrencilere öncelik tanınıyordu.Ali Yardım. yalnız ilmî ve idarî özerkliğe değil. XVII.255.Tahran. Nizamülmülk bu konuda istisna olmuştur. İbnü’l Cevzî. 284. İstanbul.8.g. . a.276 Bu medrese dünyadaki ilk üniversite olma özelliğini de taşır. es-Sıratu’l Müstakîm. a. İslâm’da Eğitim-Öğretim Tarihi. 97. 1. II. Tarih-i Taberistan. 1320. “Selçuklular”. P.272 Bu medreselere “Nizamiye” adının verilmesi şaşırtıcıdır.278 Bu haliyle bu kurumlar 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 İbn İsfendiyar. Büyük Selçuklular Devri Kütüphaneleriyle İlgili Bir Deneme.K. 123. II. kütüphanesi. nşr.e. Ankara. XXXIII. a. İA. 3. İstanbul. X. İbrahim Kafesoğlu. Basra. öğretim kadrosu. s. Abdülkerim Özaydın.g.277 Zaten Selçuklu medreselerinin özgün taraflarından birisi de budur.8. New Delhi.271 Nizamiye medreseleri Bağdat’ın 656/1258 yılında Hülagü yönetimindeki Moğolların işgaline kadar devam etti. Böylece medreseler eğitim tahsis edilmiş binaları. 22 Eylül 1067 tarihinde açılan Bağdat Nizamiye medresesi273 binaları. Sultan Alparslan’ın kendisini geniş yetkilerle donatması bunun bir nedeni olarak sayılabilir.Studies in Islam. Isfahan.394. a.e. Hüseyin Emin. Daimî bir gelir kaynağına sahip olan bu medreseler. a. Mekketü’l Mükerreme. İslâm Kurumları Tarihi. 188-191. DİA. “Nizamiye Medresesi”. Herat. s. 2007. öğrencilerin kalacakları yurtlar ve aldıkları burslar ile kendilerini kaygısızca ilme verebiliyorlardı. aynı zamanda malî özerkliğe de sahip bulunuyordu.

Tahran. Zira 525/1130 yılında Ebu’l Kasım elAsturlabî Bağdat’ta Selçuklu sarayında astronomi alanında çalışmalar yapmaktaydı. H. s. Bunlara ilave olarak astronomi çalışmalarına da değinmek gerekir. “Nizamiye Medresesi”. Müslüman-Türk Devletleri Tarihi.115. s. günümüze göre de ileri eğitim kurumları olma özelliği taşır. felsefe.105. İslâm Tarihi. II. şair ve gramerciydi. tıp ve cerrahi dallarında da dersler verildiği283 bilinmektedir. tarih.281 Bu medreselerde söz konusu ilim dallarının yanı sıra matematik. DİA. . 380. Feraiz. Tarih-i Ferheng-i İran. Abdülkerim Özaydın. Eş’arî Kelamı.K. 216. s. Fatımî sarayı ile ilişki kurmuşlardı. İbrahim Kafesoğlu.285 Bu dönemde Fatımî egemenliğindeki Mısır’da pek çok şair yetişmiştir.1026) Nizamiye medresesi kurulmadan önce.Lambton. mantık.317. International Structure of the Saljuq Empire. Şafiî Fıkıh Usulü. fıkıh usulü. Fatımî halifelerini öven çok sayıda şiirler yazıyorlardı.Altay Köymen.e. Cambridge. 188-191.279 4. Büyük Selçuklu İmparatorluğu. ahlak. İbrahim Kafesoğlu.Medreselerde Okutulan İlim Dalları: İlmî özerkliğe sahip olan hocalar farklı ilim dallarında ders veriyordu. hil’atlar. s. Kendisi. Hadis.İbrahim Hasan.55. Bu ödül ve bağışları elde etme arzusu. V.181. London-The Haque. Ayrıca feraizde hesap ve hatta aruz ilminde mahir bulunuyordu. Erdoğan Merçil.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 349 sadece zamanının değil. a-b. b. History of Iran. bu sebeple onlardan bir kısmı. a.116. Nişabur’da on yedi ilim dalında ders veriyordu.286 279 280 281 282 283 284 285 286 M.282 Ayrıca hitabet.y.Frye. Selçuklu Tarihi. ehl-i sünnete mensup şairler. Bol bol hediyeler.R. Paris. 1965. fıkıh. şairler. nşr. s. hendese. Zeyl. Arap Dili ve Edebiyatı. Riyaziye.284 5. İsa Sadık.g. İstanbul.S. ödüller ve çiftlikler verdikleri için. kelam âlimi olduğu kadar edip. Edeb.t.Medresenin Şafiî ve Rafızîlerle Mücadelede Etkisi: Selçukluları bu büyük eğitim faaliyetine sevk eden sebeplerin başında. Örneğin Ebu Nasr Abdülkerim Bağdadî es-Sulî (v. Abdülgafur Farisî. XXXIII.280 Bağdat Nizamiye medresesinde şu dersler okutuluyordu: Kur’an. Şiî şairleri taklit etmeye sevketmiş. III. 2007. 31. A. IV.62. İsmet Kayaoğlu. Selçuklu Tarihi.el-Müntehab. edebiyat da okutuluyordu.N. s. devletin siyaseti icabı Şiî ve diğer Rafızî anlayışlarla mücadele etme zarureti geliyordu.

1989. Şiîlik ve diğer mezheplere karşı etkinliği bir günde gerçekleşmedi. İslâm Tarihi. 622. Louis Gadret. isterse de az da olsa Hanefî olsun.350 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S Şiîlerin fikir bakımından aşırı olanları vardı ki bunlara “Rafızî” deniyordu. “Muhassılü’l Hılaf”. İslâm dünyasında Sünniliğin egemenlik elde etmesidir. 1988. .291 D.s. Şafiî fakihi. İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri. 1996. Ankara. Montgomery Watt. “ed-Dercü’l Merkum” adlı eserlerini yazdı. İlave 287 288 289 290 291 292 293 294 295 Montgomery Watt.287 Bu dönemde muhaddisler. İlhan Kutluer.Ankara.e.g. Bunun üzerine Gazalî. Bunlar bilinen Şiî inançlarını benimsemekle birlikte sahabilerin çoğunluğunu küfürle itham etmekle diğer Şiî gruplarından ayrılıyordu. İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri. IV.Agâh Çubukçu. Ankara. İ. XIII. Gazalî: Eş’arî kelamcısı. İslâm Medeniyeti. 1981. ders veren bazı Sünnî fakih ve kelamcıların yaptıkları vaazlar yeni kavgalara neden olmuş ve bu kavgalar Bağdat’ın sokaklarına taşmıştı. Sayı:198. H. s. 136. Selçuklu Devri Muhaddisleri.288 Dönemin Abbasi halifesi Mustazhir Billah. Şevki Dayf. s.Tezi).İbrahim Hasan. I.290 Ancak Nizamiye medreselerinin Batınî-İsmailî fikir ve propagandaları etkisiz kılmada pek başarılı olamadığı anlaşılıyor. Belleten.çev. s. “Kitabu Fedaih el-Batıniyye”. “Din ve Kültür”. Bu fikir Büveyhîlerin egemenliği altında Şiî ve İsmailî akımlar arasında varlığını sürdürdü.294 1. 137. çev.Sultan Tuğrul Bey’in veziri Amîdülmülk el-Kündürî: Amîdülmülk el-Kündürî’nin Mutezile mezhebine mensup olduğu iddia edilmektedir. “el-Kısasu’l Müstekîm”. DİA. IV.Sünniliğin Gelişmesi Abbasilerin ikinci döneminin en önemli özelliği.295Bu iddiayı tarihçi Abdülkerim Özaydın doğrulamaktadır. Ancak bu yeni durum Şiîliğin yeniden teşkilatlanması sonucunu doğurmuştur. “Gazalî ve Felsefesi”.E. ister Şafiî-Eş’arî ister Hanbeli-Selefî.292 Öte yandan bu dönemde sadece Şiîliğe karşı değil.293 Sünniliğin.172. 1997.Selçuklu Sultanı Sencer’in Din Siyaseti (Basılmamış Dr. mutasavvıf ve filozoflara yönelttiği eleştirilerle tanınan İslâm düşünürü… (Mustafa Çağrıcı.203. İstanbul. “Kitabu Kavâsım el-Batıniyye”. “Hüccetü’l Hat”. İstanbul. Şiî ve Batınî grupların etkileri artınca İmam Gazalî289 den eserler yazarak onların fikirlerini çürütmesini istemişti. 489-505. Zira. a. Nuri Topaloğlu. Mutezile mezhebine karşı da mücadele verilmiştir. ehl-i sünnet dışına çıkmamışlar ve ehl-i bid’atla şiddetli bir mücadele içine girmişlerdi.317.492. 173. Abdurrahman Acar. “Gazalî.Ruhi Fığlalı. 112.

297 Onun Şiîliği konusunda da ittifak298 olmakla birlikte kanaatimizce Mutezile olması ağırlık kazanmaktadır. İbrahim Kafesoğlu. 555.Buna bağlı olarak Selçukluların tarih sahnesine çıktıkları bölgeler olan Mâverâünnehir’de Maturidî mezhebi.134. 555. ancak daha sonra bu tavrından vazgeçtiği rivayet edilir. Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 1993.303 Nizamülmülk âlimlere büyük değer veriyordu. Ankara. Tuğrul Bey’in de Mutezile mezhebine mensup olduğunu öne sürerek Eş’arilerin hutbelerde lanetlenmesini emrettiğini dile getirir.296 Onun Mutezile mezhebinden olduğu konusunda ise bütün kaynakların ittifakı vardır. s.DİA. VIII.s. Beyrut. Talât Koçyiğit.301Kündürî’nin tazyikinden nasibini alan Ebu’l Kasım Kuşeyrî. “Danişment Oğulları’nın Dinî ve Millî Siyaseti. Ankara.g. Daha sonra onun Horasan camilerinde Rafızîlerle birlikte Eş’arilerin de lanetlenmesini istediği.171. 141-144.Hevazin el-Kuşeyrî ve İmamu’l Harameyn el-Cüveynî gibi âlimler Horasan’ı terk ederek kendisine tepki göstermişlerdir. Abdülkerim Özaydın.304 Melikşah’ın isteğiyle kaleme alıp sultana sunduğu Siyasetnâme’sinde 296 297 298 299 300 301 302 303 304 Abdülkerim Özaydın.240. Abdülkerim Özaydın.Ahmed b. “Cüveynî İmamü’l Harameyn”. 2005.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 351 olarak Mutezile-Şiî ifadesini de kullanmaktadır.302 Bu olaylar bize Sultan Tuğrul Bey zamanında henüz Selçuklu Devletinin Sünnî bir ideolojiye sahip olamadığı gösterir. DİA. “Kündürî”. Kelâmcılarla Hadisçiler Arasındaki Münakaşalar.e. İbrahim Kafesoğlu. s. Konya. XXVI.300 Vezir Kündürî’nin Şafiîlerle Eş’arilere düşmanlığı ve özellikle İmam Şafiî aleyhindeki konuşmaları yüzünden Abdülkerim b.299 Tarihçi Mikail Bayram. Selçuk Üniversitesi. Tuğrul Bey’in Kündürî ile çalışması esasen kendisinin mezhep farklılığını önceleyen bir tutum içinde olmadığını gösterir. a. Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu. 1984. Mikail Bayram. 1983-1985. İstanbul.Osman (748/1347). Sayı:18.e.138.g.nşr.Şuayb el-Arnavud-Muhammed el-Araksusî.Sultan Alparslan’ın veziri Nizamülmülk: Kılıç pahasına savunulan Sünnî anlayış ilim kurumları ile de desteklenmişti. 2.İmamü’l Harameyn el-Cüveynî gibi fakih ve âlimlerin geri dönmelerini sağlamakla işe başlamıştı. 96.86. s. XXVI. DİA. Siyeru A’lami’n Nubelâ. Ebu’l Meâli el-Cüveynî. 555. Ebu İshak Şirazî gibi büyük fakihler memleketi terk etmişlerdi. s. DİA. XXVI. 2002.133. XIX. Seyfullah Kara. .Şemseddin Ebu Abdullah Muhammed b.Hârizm’de ise Mutezile mezhebinin egemen olmasının buna neden olduğunu da ortaya koymaktadır. a. “Kündürî”. “Kündürî”. Kündürî’nin minberlerde Eş’arileri lanetleyen ve Şafiî mezhebinden olanları takip etme politikasına son vererek memleketi terk etmeye mecbur kalmış Ebu’l Kasım el-Kuşeyrî. Abdülkerim ed-Dîb. Zehebî.

86. Talât Koçyiğit.42.e.309 III. s.g. “Eğitim Kurumları”.g. Sünnî anlayışlar arasında daha önce görülmemiş bir rekabetin doğmasına sebebiyet vermiştir. Mezhep taassubu da Sünnî anlayışı gelişme aşamasında derinden sarsmıştı.133. s. Ahmed b. Halife de bunu kabul etti. ehli sünnet ise güçlenmeye ve yayılmaya başladı. 1998. a. a. Selçuklu Araştırmaları Dergisi.g. Şafiî. 1992.305 Nizamülmülk’ün gayretleri sonucunda Mutezile mezhebi kaybolmaya. a. II. Ebu’l Fida. 1975. mezhebinde namazlarda besmelenin açıktan okunması ve sabah namazında kunut dualarının okunmasına Hanbelilerin karşı çıkmalarıdır. Şimdi de bu evliliklerden bazıları üzerinde duralım. IX. İstanbul. IV.465/1072’de Nişabur’da düzenlenen düğümle bu evlilik gerçekleşti.g.311 Bu geleneğe Sultan Sencer de uymuş ve kızını Halife Müsterşid ile evlendirdi.99. “Alparslan Zamanı Dinî Siyaseti”. Öyle ki Bağdat’ta Şafiîler ile Hanbeliler arasında baş gösteren fitnenin sebebi.307 Selçuklu Devletinin resmî mezhebinin olması. 305 306 307 308 309 310 311 312 Nizamülmülk. İslâm Şehri. 250. . a. 152. Ankara. en-Nuzumu’l İslamiyye.Hasan İbrahim Hasan.87.e. Hişam Naşabî.Elif Topçugil.Mahmud.İshak et-Tusî.Nurettin Bayburtlugil. Siyasetnâme. IV. İbn Hallikan.352 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S “Padişahların memleket işleri için âlimlerle meşveret yapması” isimli bir bölüm vardır.308 Bir mezhep üzerinde devlet himayesinin olması kargaşaya sebebiyet vermişti. 174. 165. II.312 Tüm bu evliliklerden ne sultanlar lehine ne de halifeler açısından herhangi bir siyasî sonuç ortaya çıkmadı. çev.g. çev. H. s. Hasan b.e.SOSYAL İLİŞKİLER A. M. Bu evlilik 504/1110 yılında gerçekleşti. a.306 Alparslan döneminde devlet yönetimine Sünnîlerin alınmasına özen gösteriliyordu. s.Altay Köymen.310 Muhammed Tapar Bağdat’a giderek kız kardeşini Halife Mustazhir Billah ile evlendirdi. İstanbul.Halife-Sultan İlişkilerinde Yeni Bir Boyut:Evlilikler 463/1070 yılında Alparslan kızını Halife Muktedî ile evlendirdi Alparslan halifeye mektup yazarak torunu ve veliahtı olup daha sonra Muktedî Biemrillah adıyla halife olan Udetüddin’in kendi kızıyla evlendirilmesini istemiştir.e.e. İbnü’l Cevzî.

Ayrıca tarih araştırmacılarının açıklamaları da bunu desteklemektedir.617.s. Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti. s.141. yeğenine karşı tutumunu öğrendi ve Arslan Hatun’a bir mektup göndererek onun halifenin sarayından çıkmasını ve Bağdat’taki sultan sarayına dönmesini ve Rey’e dönmek üzere yol hazırlığı yapmasını istedi. s.2.13. M.a. Azimî.313 Selçuklu tarihi müelliflerinden Azimî bu evlilikle ilgili olarak farklı bir bilgi vermektedir. 102. a.e. İbnü’l Cevzî.315 Bununla birlikte İbnü’l Cevzî.a. Buna göre Halife. Şinasi Altundağ.92.s.Mir’atü’z Zaman.319 Ayrıca Bağdat’taki şahneye(vali)de mektup yazmış.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 353 1. Sultan Tuğrul Bey’in diğer kardeşi Davud’un kızıdır. VI.91.II.314 Oysa ki bu rivayete diğer kaynaklarda yer almamaktadır. beklediği ilgiyi göstermemiş dolayısıyla Hatice Arslan Hatun Selçuklu sarayına dönmek durumunda kalmıştı.e. Azimî.e.İbrahim Kafesoğlu.İbnü’l Esir. Selçuklu Tarihi. XII.Ebu’l Fida. a.22.134.g.e. s.s.e. İbnü’l Cevzî.Hamid elIsfahanî.IX.a.fakat Zahîredüddin’in ölümü üzerine bu evliliği kendi şahsına çevirtmiştir. Abbasi Hilâfetinde Selçuklu Hatunları ve Sultanları.13. Gelin Rey’den Bağdat’a götürüldü. Arslan 313 314 315 316 317 318 319 İbn Kalânisî. İA.g. Ebu’l Fida ve Hamid el-Isfahanî’den daha önce yaşamış olan İbn Kalânisî.Mir’atü’z Zaman.g. . VIII. Bu evlilikle ilgili bir diğer rivayet ise halife ile evlenen kız Çağrı Bey’in değil. “Kaim Biemrillah”.g. Hatice Arslan Hatun’un Çağrı Bey’in kızı olduğunu ifade etmektedir.e. s. Bağdat-Selçuklu egemenliği boyunca sık denebilecek zaman aralıklarında tekrarlanan evlilikler yoluyla iki hanedan arasında akrabalık kurma geleneği başladı.İbn Kesir.e.170.40. İbnü’l Cevzî. Fakat bu evlilik ne halifeye ne de Hatice Arslan Hatun’a mutluluk getirmedi. s.g. Osman Turan.Sultan Tuğrul Bey’in Yeğeni ile Halife Kaim Biemrillah’ın Evliliği: Tuğrul Bey’in kardeşi Çağrı Bey’in kızı Hatice Arslan Hatun ile Halife Kaim Biemrillah arasında 448/1056 yılında nikâh yapıldı. Halife eşini hor görmüş. 169. 67.e. Bu evlilikle. Zekeriya Kitapçı.318 454/1062 yılında Tuğrul Bey halifenin.Bu evlilik teklifinin halifeden geldiği bize intikal eden bilgiler arasındadır.174.317 Bu evlilikle halife-sultan ilişkileri sağlam bir zemine oturmuş görünüyordu. a.g. a.g.g. İbnü’l Esir.316 Kanaatimizce de Hatice Arslan Hatun Çağrı Bey’in kızıdır.13.Altay Köymen.Tuğrul Bey’in yeğeni ile oğlu Zahîredüddin’in nikâhını yapmış. a. s. s. Tuğrul Bey ve Zamanı.

İbnü’l Cevzî. Zekeriya Kitapçı. 110.Mahmud. Ravendî.g.15.331 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 İbnü’l Cevzî. s.208.e.329 Ali el-Hüseynî(v.International Journal of Middle East Studies. 234.g. s. I. a.e.354 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S Hatun’un yola çıkarılmasını istemişti.Türkiyat Araştırmaları Dergisi.e. X. II. a.H.g.60. 192.g.e.e.326 Düğün nikâhtan yaklaşık bir yıl sonra gerçekleşti. s.e. II.75.g.e.Sultan Tuğrul Bey’in Halife Kaim Biemrillah’ın Kızıyla Evlenmesi: Tuğrul Bey’in eşi Altuncan Hatun. s.g. Hüseyin Emin. Zira hava sıcaktı. Konya. a.e.e. el-Muntazam. böylece hem dünya hem de ahiret şerefine ulaşacağını ifade etmişti. Ebu’l Fida. Sonuç itibariyle bu evlilik amacına ulaşmamış ve iki hanedan arasında akrabalık oluşmamıştır. a. a. s. Düğün 455/1063 yılında327 Bağdat’ta yapıldı.e. a. I. 181.76.45. V. 1994.g. Mevdudî.19. Cambridge. Ebu’l Fida. s. a. Ebu’l Fida. s. 261.70.324 Zira o zamana kadar hiçbir halife sultanlardan hiç birine kız vermemişti.323 Halife bununla da kalmayarak sultanı bu evlilikten vazgeçirmek için büyük miktarda mehir vermesini şart koşmuştu. a. Sayı:1. 20. bir heyet kurarak girişimlerde bulunmak ve Hatice Arslan Hatun’un geri getirmek üzere Rey’e gönderdi. s. a.g.168. a. 192.321 Siyasî nedenlerle yapılmak istenen bu evliliğin amacı Selçuklu hanedanı ile Abbasi Halifeliğini birleştirmekti. Ahmed b. İbnü’l Esir. Suyutî. Ahmed Cevdet.g. Abbasi Hilâfetinde Selçuklu Hatunları ve Türk Sultanları. Ali el-Hüseynî. .e.328 Ardından Rey’e hareket eden Sultan Tuğrul. “Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’in Halife Kaim’in Kızı Seyyide ile Evlenmesi ve Bazı Tarihi Gerçekler”.g. 131. VIII.325 Nihayet Tuğrul Bey 454/1062 yılında Halife Kaim Biemrillah’ın kızıyla nikâhlandı.g.g.e. a.e.322 Sultanın bu niyetini sezen halife. I. Halife karısının Bağdat’a geri dönmesini istemişse de320 sultan tarafından kabul edilmemişti. ölmeden önce sultana halifenin kızıyla evlenmesini tavsiye ederek. 1970.622) Tuğrul Bey’in zifafa girdikten sonra öldüğünü330 rivayet ederse de kanaatimizce bu doğru değildir. 2. “The Marriage of Tughril Beg”. Zekeriya Kitapçı. George Makdisî. şehre varmadan Tacarşat köyünde konaklamıştı. a. II.Rivayete göre burada 455/1063 yılında bunun kanamasından öldü.g. Amacı ilişkilerin daha da kötüye gitmesini önlemekti. a. İbnü’l Cevzî.

Ahmed b. P.K. a. medrese.e. Selçukluların medeniyet tarihinde en büyük hizmetleri şüphesiz Tuğrul Bey’den itibaren İslâm dünyasının her tarafını cami. Sultanın kızı. oğlu Cafer’i de alıp götürmek isteyince halife izin vermedi. 175. bu kurumlar 332 333 334 335 336 Zekeriya Kitapçı.Mehmelek Hatun sert çıkınca halife kabul etmek zorunda kaldı. a.336 B.s. Türkiyat Araştırmaları Dergisi. I.m.334 İbnü’l Esir bu düğün hakkında “Benzerini Bağdat görmedi. İbnü’l Esir. 160. a. İbnü’l Esir. 157.g. Sultan da elçi göndererek “Kızımı göndersin” mesajını iletti. Halife ile sultan arasındaki anlaşmazlıklar bu olaydan sonra başladı ve sultanın ölümüne kadar devam etti. 160.Mahmud. Ahmed b.g. Evliliğin üzerinden iki yıl geçtikten sonra 482/1089 yılında sultanın kızı. Esasen bu bir Türk geleneğidir.335 Nihayet sultanın kızı Isfahan’a döndü. babasına halifeden şikâyetçi oldu ve Bağdat’ta durmaktan sıkıldığını ifade ederek “Halifenin bana saygısı yok. Halife bu oğlunu veliaht yapmak istiyor.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 355 Tuğrul Bey’in bu evlilik girişiminin sonuçlarından biri de kendisinden sonraki hemen bütün sultanların halifelerle akrabalık kurmak istemesini gelenek haline getirmesidir.Hitti. kütüphane. X. zaviye ve kervansaraylar ile doldurmaları.332 3. Sayı:1. a.Sultanların Bağdat’ta Yaptıkları İmar Faaliyetleri Selçukluların imar faaliyetlerinde bulunmaları onların Bağdat’ta işgal yoluyla egemenlik kurma amacında olmadıkları anlamına gelir.” ifadesini kullanır. Sultan Melikşah ise çok küçük yaştaki Cafer’i veliaht yapmak ve torununun hem halife hem de sultan yetkilerine sahip olmasını istiyordu. Meselenin esas noktası da halifenin sultanın kızı Mehmelek Hatun’dan olma oğlu Ebu’l Fadl Cafer idi. I. III.333 Bu evlilik merasimi muhteşem oldu. Halife Muktedî’nin önceki hanımından Mustazhir adında bir oğlu daha vardı. tıp okulu. hastane.e. 749. X.e. Halife kızın gitmesine izin vererek göndermek için hazırlık yaptı. imaret.g.”dedi. .15.Sultan Melikşah’ın Kızıyla Halife Muktedî’nin Evliliği: 480/1087 yılında Sultanın Bağdat’ı ziyareti sırasında kızı Mehmelek Hatun ile Halife Muktedî Billah’ın evlendirdi. Siyasî ve Kültürel İslâm Tarihi.g.Mahmud.

I. köprüler yaptırmış. uzun yollarda durak yerleri. Kurumların bakımı için daimî kaynaklar tahsis etmiş. a. Melikşah.119.e.Yüzyıllardaki İslâm Dünyasındaki Ekonomik Durum Bu dönem ekonomik gelişmede hem bir zirve hem de gerilemenin başlangıcıydı. M. a. II.EKONOMİK İLİŞKİLER A. Ahmet Turan Yüksel. IV. İslâm İktisat Tarihine Giriş.XI. sular getirtmiş. . Abdülaziz ed-Durî.337 Mescid ve medrese yapımının bütün Selçuklu sultanlarının değişmez siyasetleri olduğu bilinmektedir.g.342 İlave olarak Bağdat’ta bir de cami yaptırdı. George Makdisî. II.345 Muhammed Tapar’dan sonra. Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu.Yüzyıl Sonuna Kadar Yakındoğu’da Ticaret Merkezleri ve Panayırlar (Basılmamış Dr.121.Yine bu yüzyılda Büveyhîler döneminin aksine tarım ve çeşitli sanayi dalları gelişti.341 Melikşah’ın icraatlarından birisi de hac yollarının güvenliğidir. s. Konya. a.168. Tuğrul Bey ve Zamanı.Sabri Orman. Selçuklu egemenliği zayıfladığından bayındırlık faaliyetleri devam etmedi. vakıflar yaptırmıştı. s. İbrahim Kafesoğlu. ekonomide de kıpırdanmalar olmakla birlikte348 Selçukluların gelişiyle 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 Ravendî.356 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S için büyük vakıflar yapmalarıydı.Altay Köymen. a. İbrahim Kafesoğlu.e. 262. Tuğrul Bey ve Zamanı.347 Selçukluların gelişiyle Bağdat’taki ayyarlar ortadan kaldırılmış. 201.339 Bu faaliyetlerde Şiî-Sünni tüm Bağdat’ta yapmıştı. s. a. a. İstanbul. s.International Journal Middle East. Ebu’l Fida. X. Abdülaziz ed-Durî. 1993. s. kanallar açtırmış.e.101.e. Hamid el-Isfahanî.g.g.346 Ticarî hayat canlandı ve para değer kazanmaya başladı.13. 293.122. M.g.e.168.340 İmar faaliyetlerinde Sultan Melikşah dönemi dikkat çeker. s.g. Ebu’l Fida. 1991. hanlar ve ribatlar inşa ettirmişti. s. I. Yolcuların dinlenmesi için hanlar yaptırdı. ticaret yollarında asayişi temin etmiş.338 Tuğrul Bey Bağdat’ta çarşılar yaptırmıştı. çev. 97. asayiş sağlanmış. “The Marriage of Tughril Beg”.g.343 502/1108 yılında Muhammed Tapar Bağdat’taki Daru’l Memleke(Sultan sarayı)tamir edilmesini emretti.Altay Köymen.e.Tezi).13. Bu yüzyıl ticaret ve sarraflıktaki gelişmenin zirveye ulaşmasına tanık oldu. Selçuklulara bayrak açtı ve Bağdat’ta Tuğrul şehri olarak bilinen bölgeyi ve surlarını yıktırarak yerine Selçuklulara karşı koyabilmek için yeni bir sur inşa ettirdi.344 Fakat dönemin halifesi Mustazhir Billah. s.IV-V/X.

II.000 dinardan 30.58. Dictionary of the Middle Ages. a. a.g.40. Muhammed b.g. Görülüyor ki işçi bir aylığı ile bir normal elbise. D. “Baghdad”. divanda çalışan bir memur da bir aylığı ile kolaylıkla bir ipek elbise satın alabiliyordu. Yine görünüşe göre ticaret çok daha kârlı idi. Dinar (Hazırlayanın notu) İbnü’l Cevzî. 14 . Örneğin üç kişi ortalama 13.000 dinarlık zeytin yağını. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi. Ayda 10. Hüseyin Emin.s. 20. Miftahu’l Muamelat. Tuğrul Bey’e borç para veren Hüseyin Selmasî.000 dirheme bir köy satın alınabiliyordu.76. nşr. 7.Ahmed Emin. Bağdat’ta 10. New York. II. 12.349 Ekonomik durum hâlâ kötü idi. .e.21 dirhem 40 dinar 5 inci 11 veya 25 dirhem Anlaşılan Tuğrul Bey zamanında Anadolu’da Hıristiyanlardan 3. Muhammed Emin Riyahî. İbnü’l Cevzî. 15 . 12.Eyyüb Taberî. s.e.354 Buna karşılık divanda çalışan memurların maaşları çok yüksekti.353 Para kazanmanın güçlüğü belirtilirse sermaye biriktirmenin de ne kadar zor olduğu kendiliğinden anlaşılır. 188. Bağdat’ta kıymetleri 3.6.g. a.16 dirhem ücret alan işçi de vardı.g. s. 17.000.111. 47. Yağan Paşa Vakfı. 1989. 1349.606. a. s.e. Servet adaletli dağıtılmıyordu.e.000 dinara352 kadar olan evler vardı. XVII.000 dinara satarak %100 kâr elde etmişti. 20 dirhem koyarak ticaret yapıyordu ve 10 dirhem kâr elde edi- 349 350 351 352 353 354 355 Jacob Lasner.Ekonomik Durumla İlgili Bazı Veriler 1 koyun 1 sığır 1 kat elbise 1 ipek elbise 1 dirhem 1 at 14 gümüş dirhem=20 veya 22 dirhem=1 altın dinar 57 dirhem 10.4000. 440/1048/1049 tarihli. Metn-i Niyâzî Ezkarn-ı Pencum.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 357 Bağdat’ta ekonomik yönden ciddî gelişme olmamıştır.350 B. Tahran.351 Ev fiyatlarının normal zamanlardan çok yüksekti. Ayda 70 dinar ile 150 dinar arasında değişiyordu.355 Herkes ticareti bu kadar büyük sermaye ile yapamıyordu.

126. s. 1000 dinarla 70. a.e.360 Selçuklular harap olan tarımı kısmen de olsa yoluna koydular. I. 1979.Eyyüb Taberî. M. Muhammed b. s.106.121.Gelir Kaynakları Bu dönemde gelir kaynaklarının başında iktalar358 geliyordu. İskenderiye. Fakat Tuğrul Bey.21. Selçuklu veziri Amîdülmülk el-Kündürî.g.Altay Köymen. Halife gelirleri artırmak için vergileri artırmış ve yeni vergiler ihdas etmişti. Bunun dışında ekonomi şu faaliyetlerle işlemekteydi: 1-Tarıma dayalı ekonomi. Bu vergilerden biri de veraset vergisiydi. s..364 356 357 358 359 360 361 362 363 364 Muhammed b.g.y. 66. Alparslan tarafından vezirlikten azledildiği zaman. 261. Muhammed Ahmed Abdülmevla. “Selçukluların Kendilerine Mahsus İktisadî Siyasetleri Var mıydı? ”Millî Kültür.358 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S yordu.128.e.Eyyüb Taberî.g. Abdülaziz ed-Durî. M. s. Ayyarun ve’ş Şuttaru’l Bigadirati fi Tarihi’l Abbasi. ayrıca divan kurarak yapmak istedikleri müsadereyi de durdurmuştu. Üç kişi 12 dirheme satın aldıkları bir elbiseyi 19 dirheme satarak %58 kâr elde edebiliyorlardı. 3-Ticarete dayalı ekonomi.g. I.İbrahim Hasan. H. 300 gulamından ve sayısı bilinmeyen cariyelerinden başka. . Sayı:12.g.135.363 Diğer bir gelir kaynağı da halife ve sultanın birbirlerine sundukları hediyelerdi ki büyük bir ekonomik değere haizdiler. a.e.357 C. b. 228. a. 1979. Sayı:12.356 Küçük ticaretin kâr haddi çok defa bundan fazla oluyordu.40. 67.y. 2-İmâlata dayalı ekonomi.e. halife Selçuklulardan çekindiği için hazineyi koruma altına aldı. İslâm Tarihi. 229. İbnü’l Cevzî. s. a. tsz. s.362 Abbasilerin ikinci döneminde fetihler durduğu için ekonomi zayıflamaya başlamıştı. Bağdat’a gelince şer’î olmayan bu vergiyi kaldırmış.Altay Köymen.y. a.y. b. 127. IV.361 Pamuk üretimini yaygınlaştırdılar. “Selçukluların Kendilerine Mahsus İktisadî Siyasetleri Var mıydı? ”Millî Kültür.359 Ekonomi yönetimi Selçukluların elinde bulunmakla beraber.000 dirhem bırakmıştı.e. Hüseyin Emin.

251.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 359 Verdiğimiz bu bilgiler Selçukluların Bağdat’taki egemenliklerinin sadece siyasî olmadığını. Kahire.16.Heyd. Ebu Zeyd Şelebî.t. Maurice Lombard. W.Lombard.371 İthal ürünleri ise pamuk. 1974. 1-Bağdat’tan Çin’e.370 3.366 Bağdat’ın Dicle nehrinin iki yakasında kurulması taşımacılıkta nehirden yararlanılmasını sağlamıştı. D.Ticaret Yolları ve Kervan Ticareti: Halifeler ve emirler ticarete özel bir önem veriyorlardı. ipek kürk ve kâğıttır. tsz.31.Bağdat’ın Konumu: Şüphesiz bölgenin en önemli şehri Bağdat’tı. Ahmet Turan Yüksel. çev. Beyrut. Kartaca gibi şehirler önemini kaybetmişti. ipek.199. bununla beraber ekonomik olarakta bölgeye katkı sağlamak amacında olduklarını ortaya koymaktadır. 1983.g.150.g.367 2. çev. M. İlk Zafer Yıllarında İslam.Heyd. Hulvan ve İran üzerinden gidiyordu.e.e.168. 2-Bağdat’tan Rusya’ya. Abdülaziz ed-Durî. Cürcan’a ve Hazar denizine ulaşan kara ve deniz yolu.Beşir Fransis. s. . a. Bu ürünler Mâverâünnehir 365 366 367 368 369 370 371 Le Strange Guy.g. çev. İstanbul. Yakındoğu Ticaret Tarihi. a. 116.İhraç ve İthal Ürünleri ve Köle Ticareti: Tekstil ihraç ürünlerinin başında geliyordu. W. s.e.Nezih Uzel. 1975. a. a. I. Buldanu’l Hilafeti’ş Şarkıyye. s. Beyrut.E. Tarihu’l Hadarati’l İslamiyye ve’l Fikri’l İslamî.e.Ziya Karal. Yolların güvenliğine de önem veriliyordu.365 Bağdat’ın ticaretteki öneminin artmasıyla Kayravan. s. Ortaasya’lı tüccarlar Buhara ve İran yolunu kullanarak Bağdat’a geliyorlardı.g. 1985.g. s. s.105. İsmet Kayaoğlu. s. Semerkand’a ve Türkistan’a giden kara yolu.Bağdat ile Ortaasya Arasındaki Kervan Ticareti 1.368 Bağdat’ın merkez olduğu yol sistemine göre Ortaasya’ya giden en önemli yol. Bunlardan pamuk üretiminin Mezopotamya’da yapılmasına rağmen ithal edilmesi dikkat çekicidir.31. a.s. Bu yolların en önemlileri. Ankara.369 Yani halifeliğin yönelişi Ortaasya’ya doğru idi.

Toplum ve Müesseseler”. İslâm Tarihi Kültür ve Medeniyeti. Claude Cahen.Mehmet Nadir Özdemir. İstanbul. Maurice Lombard. Çünkü onlardan çoğunun annesi köle377 idi.e. Tibet ve Türkistan374 dan gümüş ise Ortaasya ve İran’dan getiriliyordu. s. 69.İbrahim Hasan.373 Öte yandan silah yapımında ihtiyaç duyulan demir. İslâm’ın İlk Döneminde Kölelik Abbasilerin İlk Yüzyılı.375 Abbasilerin ilk döneminde yoğun şekilde Bağdat’a ve Irak’ın değişik bölgelerine getirilen köleler çeşitli işlerde çalıştırılıyordu.97.372 Kâğıt bu bölgeden getirilmeden önce Mısır’dan getiriliyordu. Beyrut.g. 1983. İslâm Tarihi. 165.g. Bu yeni döneme “İkinci Türk dönemi” denilmesi yanlış olmaz. Ural.e.yüzyılda ise Türkler Bağdat’a artık köle olarak değil egemen güç olarak gelmeye başladılar.Claude Cahen. . s. 65. Hasen Husni Abdilvehhab.Ufuk Uyan.g. s. elçiler göndermesiyle de ilk diplomatik ilişkiler kurulmuştur. IV. Bağdat’a davet edilen Tuğrul Bey’in 447/1055 yılında Bağdat’a girişi Abbasi tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. SONUÇ Selçukluların yükselişi Abbasi halifesi Kaim Biemrillah’ın dikkatini çekmiş. Altın Kafkasya. 2006.Bahr.378 Köle kaynağının kurumasında artık Abbasi Halifeliğinin doğal sınırlarına ulaşıp gerilemeye başlaması ve doğuda Selçukluların etkin bir güç haline gelmeleri etkili olmuştu.164.e. Maurice Lombard. a. Toplum ve Müesseseleri” İslâm Tarihi Kültür ve Medeniyeti. Halife ve diğer devlet adamları Arap olmayanlardan cariye edinmeye önem vermiş. kalay gibi madenler. Sultan Tuğrul Bey ile ilişki kurmak istemesinin nedeni Fatımî yayılmacılığı ve buna paralel olarak gelişen Bağdat’taki Büveyhî yönetiminin baskıları ve Arslan Besâsirî unsurudur.376 Abbasi halifeleri kölelere hakir gözle bakmamışlardı. H. Kitabu’t Tabassur bi’t Ticare. a. hatta çoğu zaman cariyeleri hür Arap kadınlarından üstün tutmuşlardı.184. Altın. a.360 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S bölgesinden getiriliyordu. çev.36. V/XI. Kafkasya. IV. “Ekonomi. Bu politika ikinci Abbasi asrında da devam etti. “Ekonomi. s. 372 373 374 375 376 377 378 Abdülaziz ed-Durî. IV. gümüş gibi değerli madenler de ithal ediliyordu. thk. Amr b. 391. bkz. Halifenin. Cahız. İstanbul. Urallar ve Altay bölgesinden ithal ediliyordu. 1989. Altay.

TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 361 Tuğrul Bey’in Bağdat’a girişinin en önemli sonuçlarından biri de hiç şüphesiz. beraberinde kültürel. Abbasi halifeleri ise bundan böyle dinî bir otorite olarak varlıklarını sürdürmeye başladılar. Bu bağlamda Mısır’da kurulan Fatımî Devletinin yayılmacılığına da engel olunmuştur. Büyük Selçuklu veziri Nizamülmülk’ün çabalarıyla önce Bağdat’ta ardından diğer önemli merkezlerde kurulan Nizamiye medreseleri. Ardından Selçuklu sultanlarının halifelerle akrabalık ilişkileri kurmak istemeleri siyaseten de olsa siyasî amaçların dışında başka nedenlerin de varlığına işaret etmektedir. sosyal ve ekonomik ilişkileri ve icraatları da bulundurmaktaydı. Tuğrul Bey’in Bağdat’a girişi esas itibariyle askerî bir sefer olmakla birlikte. Selçukluların Bağdat’a gelişleriyle beraber Türkistan bölgesiyle var olan ekonomik ilişkiler artarak devam etmiştir. Selçukluların bölgeye gelişlerinin sadece askerî bir seferden ibaret olmadığını ortaya koymaktadır. © . Selçukluların Bağdat’a girişiyle beraber gelişen olaylar. Türk egemenliğin siyasî sonuçlarına bakacak olursak en önemli sonucunun halifeliğin siyaseten Selçukluların eline geçtiğini söyleyebiliriz. Şiî Büveyhî yönetiminin yıkılarak Sünnî yönetiminin egemen olmasıdır. yapılan icraatlar İslâm dünyasında etkileri günümüze kadar gelen önemli sonuçlar doğurmuştur.

1977. hzr. AKSARAYÎ. Zeyl.Nuri Gençosman. 1943. el-Müntehab. 1962. s. nşr.Frye. “Büyük Selçuklu Devleti ile Abbasi Halifeliği Arasındaki İlk Münasebetler”. Ankara. Kahire.V. Rusça. DİA. Mustafa. Cahid. I. 1998. “Danişment Oğulları’nın Dinî ve Millî Siyaseti. ab. BARTHOLD.Th. 1997. BUNDARÎ. “Kaim Biemrillah”. 1957.Tarih-i Beyhak. Chicago.“Maverdî”. V. Kudüs Fatihi Selahaddin-i Eyyubî.Tezi).Erdoğan Merçil.Arends. 2005. BEYHAKÎ. AZİMÎ. BAYRAM. Ankara. Medinetü’r Remle.Waldman. 131932 (1940-53). s. .hzr. Asırlarda Osmanlı Medreseleri. Mısır.. ALİ İBRAHİM HASAN.Ahmed Behmenyâr.Moğol İstilasına Kadar Türkistan. AHMED EMİN. AHMED B. 1974. _________. İstanbul. 1965.55. VI. BROCKELMANN. hzr. XV/XVI. “Hutbe”. 1973. Ankara. _________. 1889. Tarih (Selçuklular dönemiyle ilgili bölümler) çev.R. Tahran. tsz. III. VII. 1992. Sayı:18. nşr. BALTACI. XVIII. Mikail. İstanbul.MAHMUD.Gazali’nin Batınîlerin Belini Kıran Delilleri. Ankara. çev. İstanbul. nşr. Kerimüddin Mahmud (733/1132).Mahir İz. Türkiyat Araştırmaları Dergisi. The Ghaznawids:Their Empire in Afganistan and Eastern Iran. Selçuknâme. 1976. Türk Dünyası Araştırmaları.105.R. İstanbul.362 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S KAYNAKLAR ABDULLAH NASIH ULVAN. 1962. II. AÜİF Dergisi. Kısas-ı Enbiya. İA. Tahran.Ali Sevim. nşr.DAVUD CEVDET. 1030-1041. 1317. C. Şinasi.II. 1965. Ankara.Hakkı Dursun Yıldız. İstanbul. İA. II.London-The Haque. çev. C. AHMED CEVDET. III-I. Şemsî. Paris. ABDÜLGAFUR FARİSÎ. 1995. Tarihu’l İslamiyyi’l Âmm. BOSWORTH. Konya. İstanbul. 1954. İstanbul. Beyrut.E. İA.Mustafa Salih Çakmaklı. nşr. Edinburg. Selçuk Üniversitesi.Gani ve Said Nefisî.“Deylem”. ARSLANTAŞ.M. s.284. Leiden. İstanbul. Tarih-i Mes’udî. Zubdetü’n Nusre. 1986. BAKTIR. çev.M. Ebu’l Fadl. İstanbul. Selçukî Devletleri Tarihi. Ahmet.M. ALTUNDAĞ. Ankara. izah: Fuad Köprülü. 1988. Zuhru’l İslâm. 1984.İslâm Medeniyeti Tarihi.Houtsma. Kitâbu’l Kavâsım el-Batıniyye. Taşkent. Istoria Mes’ud. 1963. Yüksel. Selçuklu Sultanı Sencer’in Din Siyaseti (Basılmamış Dr. ACAR. 1967. ATEŞ. Abdurrahman.N. 1990. A. ________.

Encyclopedia of Asian History.Hasen Husni Abdilvehhab. İstanbul. İsamüddin Abdurrauf. HİTTİ. “Abbasid Dynasty”.İlhan Kutluer.E.çev. XIII.y. DİA. Yusuf. ÇELEBİ. 1983. Beyrut.“Toghril Beg”.Beşir Fransis.I. Komisyon. HİŞAM NAŞABÎ.thk. _____________. İstanbul. el-Muhtasar fi Ahbâri’l Beşer. DİA. Kahire. EL-ISFAHANÎ.1975.H.Sabri Orman.L. 11. Ankara.“Gazalî. EL-HÜSEYNÎ.Muhammed Nureddin. Claude..Tarihu Devleti Âli Selçuk. 1988. Tarihu’l Hadarati’l İslamiyye ve’l Fikri’l İslamî. Louis. tsz. çev. HÂNDMÎR. 1976. b.Elif Topçugil. EL-FAKÎ. çev. 1985.1999. Beyrut. EBU ZEYD ŞELEBÎ.thk.Said Nefi- ... İstanbul. VII.Salih Tuğ. ED-DÎB. Belleten. Hamid Muhammed b.1317. çev. Kahire.en-Nuzumu’l İslamiyye.1979. ÇAĞRICI. IV. çev.İslâm Medeniyeti. çev. Abdülazim. Kostantiniyye. Mustafa.New York. İslâm’da Eğitim-Öğretim Tarihi. EL-IŞ.Siyasî ve Kültürel İslâm Tarihi.Düsturu’l Vüzera. tsz. 1992. Yakındoğu Ticaret Tarihi. Ankara. İmadüddin İsmail b. İstanbul. HOLT.Nasır.Ufuk Uyan.M. ed-Devletü’l Abbasiyye.VIII.I. Ahmed.Ziya Karal.Yüzyıldan 1517’ye Yakındoğu.Tahran. “Din ve Kültür”. çev. DOĞUŞTAN GÜNÜMÜZE BÜYÜK İSLÂM TARİHİ. Le Strange. “Selçukluların Horasan’a İndikleri Zaman İslâm Dünyasının Siyasal.y.1982. 1996. Amr b. 1980.Hümamiddin. GADRET. III. VII. 1992. Zübdetü’t Tevarih. GÜNALTAY. çev.1989. çev. M.Beyrut. Ekonomik ve Dinî Durumu”.Hamid. HASAN İBRAHİM HASAN.Bahr.1993.E. DANİEL. Sayı:198. 1985. EBU’L FİDA. 1989.XII. Tarihu’l Asri’l Hilâfeti’l Abbasiyye. “Gazalî ve Felsefesi”.“Cüveynî İmamü’l Harameyn”. Kahire. İskenderiye.Ali. GOLDEN. İslâm Şehri. New York. tsz.Muhammed Ebu’l Ferec el-Iş. Haçlılar Çağı.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 363 CAHEN. b. II. İslâm İktisat Tarihine Giriş.. İstanbul. 1989. “Ekonomi. 1970. İstanbul.Kitabu’t Tabassur bi’t Ticare. İstanbul.Şemsî.thk. Peter B.nşr.Özden Arıkan. Abdülaziz. Toplum ve Müesseseleri”İslâm Tarihi Kültür ve Medeniyeti. 1943.Ali Yardım. ÇUBUKÇU İbrahim Agâh.Dictionary of the Middle Ages.Şemseddin. GUY.Komisyon. CAHIZ. P. Buldanu’l Hilafeti’ş Şarkıyye. 1987.1400/M. Sayı:25.Gıyasüddin sî. İstanbul.. Belleten. HEYD W. Siyasî-Dinî-Kültürel-Sosyal İslâm Tarihi. Philip K. Sosyal. IV. “Eğitim Kurumları”. 1965. Tarihu’l Irak fi’l Asri’s Selçukî. İstanbul. 1991. İstanbul. Ali b. HÜSEYİN EMİN. çev. ED-DURÎ. IV..İstanbul. Dımaşk. 1974.

İBN KESİR. thk. Zekeriya b. KIVAMÜDDİN BURSLAN. İBN İSFENDİYAR. Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi. Tornberg. III.Muhammed b. KİTAPÇI. 1988.Hallikan.I-II. Beyrut. İstanbul. Beyrut. Kemaleddin Ebu’l Kasım Ömer b. Zekeriya. Muhammed b. çev. Tarihu Dımaşk. IX. 1979. İstanbul. III. Kelâmcılarla Hadisçiler Arasındaki Münakaşalar. ____________. IV.y. Tarih-i Taberistan.Mahmud (862/1283). Büyük Selçuklular ve Mezhep Kavgaları.. İstanbul. Selçuklu Tarihi. Seyfullah. b.1994. M.Muhammed el-Hadramî. 1976. İBN KALÂNİSÎ.Ebi Bekr b. İsmet. İbrahim. Vefeyatü’l A’yan. 1991. b. 1966. KARA. Selçuklu Araştırmaları Dergisi.. 1984. Irak ve Horasan Selçukluları Tarihi. Ebu’l Ferec Abdurrahman b.Abbas İkbal. Encyclopedia of Asian History. el-Fahri.1983/H. İSA SADIK. KABİR.Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu.Zakir Kadiri Ugan. İstanbul. 1966. “Selçuklular”.Tuğrul Bey ve Zamanı. Calcutta.Âsaru’l Bilâd ve Ahbâru’l İbad. Tahran.1990/H. Tahran. 1953. I.Ali. Sayı:1. Beyrut. İBNÜ’L CEVZÎ. Muhammed b.364 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S İBNÜ’L ADİM. KAFESOĞLU. Ebu Zeyd Veliyyüddin Abdurrahman b. 1964. “Nizamülmülk”. İBN HALDUN. I _________. Talât. tsz. KÖSOĞLU. İstanbul. 1990. Kahire. İsmail b. İzzüddin Ali b. tsz.Ankara. Nevzat.1994. KÖYMEN. 1948. Tarih-i Ferheng-i İran. İslâm Kurumları Tarihi. Ankara. Haydarabad. Beyrut. el-Muntazam fi Tarihi’l Müluk-i ve’l Ümem.t. Konya.Ömer.y. ____________. . _________“Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’in Halife Kaim’in Kızı Seyyide ile Evlenmesi ve Bazı Tarihi Gerçekler”.1411. Ankara. İA. Konya. _________. 1992.Ali Sevim. İstanbul.1403. X.M. IV.Ebi’l Kerem. İBN HALLİKAN. _________. İstanbul. KAZVİNÎ. İstanbul. 1994. Mukaddime. el-Bidaye ve’n Nihaye. “Sencer”. 1943. İA. Konya. İstanbul. 1975. nşr. İBNÜ’L ESİR.Tabataba. Türkiyat Araştırmaları Dergisi.Ali b. KAYAOĞLU.2007. Türk Dünyası Tarihi ve Türk Medeniyeti Üzerine Düşünceler. KOÇYİĞİT. X. Abbasi Hilâfetinde Selçuklu Hatunları ve Türk Sultanları.Muhyiddin Abdülhamid. çev. The Buvaihid Dynasty of Baghdad. nşr.“Alparslan Zamanı Kültür Müesseseleri”. Buğyetü’t Taleb fi Tarihi’l Haleb (Biyografilerle Selçuklular Tarihi). el-Kamil fi’t Tarih. Ankara. 1966.VIII. thk.Altay.t. 1320.Ahmed. Dımaşk.Süheyl Zekar. İBN TİKTAKA. M. New York. KEMPİNERS. XII. M. RUSSELL G. 1982.

________.Ahmet Fidan.“Melikşah”. Müslüman-Türk Devletleri Tarihi. DİA. MUHAMMED HUDARİ BEK. EN-NÜVEYRÎ. 1979. NEBRÂVÎ. çev. ORTAYLI. XXXIII.İshak et-Tusî.M. _________. Mısır. _________. 1995. Abdülkerim. 1970. III. “Büveyhîler”. XXXII. MEVDUDÎ.. MEB. 1971.İA. V. DİA. ________.1988.Alparslan ve Zamanı. 1998. MUHAMMED B. André. 1964. tsz. Ankara. 2004. İstanbul. _________. DİA.K. Erdoğan. Kahire. Dictionary of the Middle Ages. VI. 1989. Nihayetü’l Erab fi Fünuni’l Edeb. Ayyarun ve’ş Şuttaru’l Bigadirati fi Tarihi’l Abbasi. II. _________. Jacob. Cambridge. Sultan Muhammed Tapar Devri Selçuklu Tarihi. Tarihu’n Nuzum ve’l Hadarati’l İslamiyye. Ankara. _________. LAMBTON. thk. Büyük Selçuklular Devri Kütüphaneleriyle İlgili Bir Deneme. International Journal of Middle East Studies. Muhadaratü Tarihi’l İslamiyye. Ebu’l A’la. LOMBARD. İstanbul.S.EYYÜB TABERÎ.Metn-i Niyâzî Ezkarn-ı Pencum. GEORGE.y. IX. Miftahu’l Muamelat . MERÇİL. _________. 1349. çev. 1942. 1983. “Tuğrul Bey”. İstanbul. “Mustansır Billah el-Fatımî. Selçuklular Tarihi.y. nşr. Tahran.“Alamut”. Ankara. I. International Structure of the Saljuq Empire. ________. İstanbul. Sayı:12. İstanbul. “The Marriage of Tughril Beg”. İstanbul. MİQUEL. el-Hayatü’l İlmiye fi’l Irak.y.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 365 _________. XXIX. Abdülvehhab. Muhammed Emin Riyahî. MAKDİSÎ. 1997. DİA. ÖRNEKLERLE TÜRKÇE SÖZLÜK. 1990. İstanbul. 1991.1989.Said Âşur. “Selçukluların Kendilerine Mahsus İktisadî Siyasetleri Var mıydı?”Millî Kültür. Ankara.XII-II.V. İstanbul. Ankara.DİA. İstanbul. MERİYZAN USEYRÎ. İlk Zafer Yıllarında İslam. Hasan b.. Ankara. 1970. Ankara. “Berkyaruk”. İstanbul. A. 1992. Ankara. Eski Dünya Seyahatnamesi.“Besâsirî”. 1985. XVI. Mekketü’l Mükerreme. İstanbul. 1990. 1992. tsz. DİA. I.“Nizamülmülk”.“Rey”. İlber. çev.Nezih Uzel.History of Iran. 2007. DİA. İstanbul. I.y. _________. 1992. çev. 2006. b. b. İslâm ve Medeniyeti Doğuştan Günümüze. “Baghdad”. 1987. V. 1983. LASNER. Siyasetnâme. Cambridge.. İA. DİA. NİZAMÜLMÜLK. V.“Hasan Sabbah”. ÖZAYDIN. MUHAMMED AHMED ABDÜLMEVLA. . New York. II. İskenderiye. MİNORSKY.Ali Genceli. 2007. _________.Nurettin Bayburtlugil.

TOPALOĞLU.Elif Rıza. DİA. İstanbul.366 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S _________. 440/1048/1049 tarihli. Islamic Culture”. SÜMER. SOURDEL. Camiu’t Tevarih Zikru Tarih-i Âli Selçuk. I.“Isfahan”. “Nizamiye Medresesi”. Osman. İstanbul. “Malazgirt Muharebesi” . İslâm’ın İlk Döneminde Kölelik Abbasilerin İlk Yüzyılı. Batılı Gözüyle İslâm Kültür ve Medeniyeti. II(1947-1948). 1887/1305. çev.Ruhi Fığlalı. DİA. Ankara. “Kaim Biemrillah”. XXIX. . 1991. RAVENDÎ. Aydın.DİA.Ü. Yay. Çağatay.S. XVIII. 1988. XXIX. London. ES-SIRATU’L MÜSTAKÎM. Materials on Muslim Education.Yıllığı. 1993. çev. ES-SUYUTÎ. TRİTON. İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri.SAMADİ.Ali. Kahire. XXII.76. TURAN. I. 1955.DİA.s. 2003. Mehmet Nadir. Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti. cüz:5. The Encyclopedia of Islam. S. ÖZDEMİR.Müjdat Kayayerli. D. 2004. b. Rahatü’s Südur ve Ayetü’s Sürur.Ahmed Ateş. Selçuklu Devri Muhaddisleri. 1988. el-İslâm. XXVI. 2002. A. Ankara.Ahmed Ateş. Faruk. Leiden. 1992. Komisyon. YILDIZ. REŞİDÜDDİN FADLULLAH.y. 1957. Sayı:4. Bağdat. 2006.606. SEVİM. 2007. Ankara. İstanbul. 2000.E.DİA. ŞEKER. İlk Müslüman-Türk Devletleri. Ankara. Tarihu’l İslâm ve Hadaratih. Haydarabad. Muhammed b. 1998. İstanbul. Abdülkadir. Ankara. _________. Montgomery. “Hil’at”. Mehmet. ÖZGÜDENLİ. 1963. İstanbul. TÜRK DÜNYASI EL KİTABI. Kahire. II. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü. Ankara. WATT. XXXIII _________.“Ayyar”. DESMOND. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİ. DİA.. ŞEVKİ DAYF.203. DİA.“Kündürî”. s. I.y. 1999. Higher Education in Medieval Islam. 1981. Asru’d Düvelü ve’l İmârât. Nuri. 1987. 1978. 1994. Ankara. İstanbul. İstanbul. ULUÇAY. Ankara. IV. A.“Mes’ud b. Anadolu’nun Fethi Selçuklular Dönemi(Başlangıçtan 1086’ya Kadar). Hakkı Dursun. 1957. Tarihu’l Hulefa. tsz. çev. İstanbul. 1987. YAĞAN PAŞA VAKFI. SAYILI.DİA.D. Ali. SAİD ABDÜLFETTAH ÂŞUR. çev. XXVII. İstanbul. I. 1993.. STEWARD. IV. Celaleddin. İstanbul. Ankara. ___________İslâm Nedir. “Social And Economic Aspect of Life Under the Abbasid Hegemony at Baghdad. Osman Gazi.“Abbasiler” . Hamiş: Abdurrahman Helfî.Muhammed Tapar”. ÖZCAN. 1965.

1980. 1971. Konya. New Delhi. Siyeru A’lami’n Nübelâ. 1993. Beyrut.. XIX. nşr. s. Ahmet Turan. “Muktefî”.İstanbul. VIII.Yüzyıl Sonuna Kadar Yakındoğu’da Ticaret Merkezleri ve Panayırlar (Basılmamış Dr.X. Şemseddin. Ebu Abdullah Muhammed b.Tezi). XVII. 1983-1985. 1. “Madrasa Nizamiye of Baghdad.101.V.Ahmed b. İA. K. . Studies in Islam.Şuayb el-Arnavud-Muhammed el-Araksusî. ZETTERSTÉEN. ZİYA HASAN FARUQI.Osman.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 367 YÜKSEL. ZEHEBÎ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful