P. 1
Abbasi Halifesi- Selçuklu Münasebetleri

Abbasi Halifesi- Selçuklu Münasebetleri

|Views: 712|Likes:
Yayınlayan: Murat Sayin

More info:

Published by: Murat Sayin on Jun 11, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2012

pdf

text

original

Sections

  • 1.Tuğrul Bey’in I.Bağdat Seferi:
  • 2-Arslan Besâsirî Olayı ve Tuğrul Bey’in II.Bağdat Seferi:
  • 3.Nizamülmülk124’ün Öldürülmesi:
  • 4.Muhammed Tapar Dönemi ve Batınîlerle Mücadelesi:
  • 5.Medresenin Şafiî ve Rafızîlerle Mücadelede Etkisi:

TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 315

Abbasi Halifeleri le Büyük Selçuklu Sultanları Arasındaki Münasebetler*
The Relationship Abbasid Khalifats Between Saljuq Sultans
Mehmet Nadir ÖZDEMİR** ÖZET Abbasi Devleti ikinci devrinde zayıflamış, toprak kaybetmiş ve hilâfet toprakları üzerinde bir çok devletler kurulmuştur. Bu devletlerin en büyüğü Büyük Selçuklu Devleti’dir. Abbasi halifesi Kaim Biemrillah, Büveyhî sultanının elinde bir kukla haline gelmişti. Hiçbir yetkisi yoktu. Doğuda güçlenerek egemen bir güç haline gelen Tuğrul Bey’i Bağdat’a davet etti. Bu davet üzerine 447/1055 yılında Bağdat’a giren Sultan Tuğrul, halife tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Halife ona “Doğunun ve batının hükümdarı” ünvanını verdi. Tuğrul Bey halifenin siyasî yetkilerini ele geçirdi. Halife sadece dinî bir lider olarak kaldı. Bu durum sonraki Selçuklu sultanları döneminde de devam etti. Sultan Melikşah’ın ölümünden sonra kardeşler arasındaki taht mücadelesinden dolayı halifeler Selçuklulara karşı bağımsızlık mücadelesine giriştiler. Büyük Selçuklu Devleti Sultan Sencer döneminde toparlanmaya çalıştıysa da onun ölümünden sonra devlet parçalandı. Selçuklular Bağdat’ta Nizamiye medreseleri adı altında eğitim kurumları açarak bölgenin kültürel hayatına da katkıda bulundular. Ayrıca bu kurumlarda Sünnî ideolojiyi yayarak o dönemde bir tehlike olarak gördükleri Şiîliği, ilmî yoldan bertaraf etmeye çalıştılar. Selçuklu sultanları halifelerin kızlarıyla evlenerek veya onlara kızlarını vererek akrabalık kurmaya da önem verdiler. Selçukluların Bağdat’a egemen olmalarından sonra Bağdat’ta ticarî ve ekonomik hayat canlanmıştır. Bunda Ortaasya ile yapılan kervan ticaretinin önemli bir yeri vardır. • ANAHTAR KELİMELER Abbasi, Selçuklu, Halife, Sultan, Bağdat, Nizamiye • ABSTRACT In the period,The Abbasid Government became weak,lost its’ lands and a lost of states began to appear over the lands of the Caliphate.The biggest of these states is The Great Saljuq Government. The Abbasid Caliph Kaim Biemrillah, became o doll in the hands of the Buwaihid Sultan.He
*

**

Bu makale aynı isimle 01.07.1998 tarihinde Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünce kabul edilen Yüksek Lisans tezinin özetidir. Dr., Başöğretmen, Konya Selçuklu İmam-Hatip Lisesi.

316 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S

didn’t have any power.He invited Tughril Beg to Baghdad who became a dominating authority in the east.Upon this invitation Sultan Tughril who entered Baghdad in 447/1055 was welcomed enthusiastically by the caliph.The Caliph called him as “The Sultan of the East and West.” Tughril Beg took over the political authority of the caliph. The Caliph was only left as a religious chief.This event continued also in the following Saljuq Sultan’s period. After the death of Sultan Malikshah,a throne struggle between the brothers was seen and as a result of this the caliphs set about an independence struggle against the Saljuqs.In the time of Sultan Sencer, The Great Saljuqs Government tried to pack up itself, but with the death of him, the state collapsed. The Saljuqs opened educational institutions called the Nizamiya Madrasas in Baghdad and so contributed to the cultural life of the region.Moreover in these institutions they taught the sunnite ideology, spread it and tried to put aside the danger of Shiism in that period with scientific ways. The Saljuq Sultans gave an importance for making relatives by marrying the daughters of the caliphs or giving them their own daughters. After The Saljuqs became dominant over Baghdad,the commercial and economical life in Baghdad became active.In this,the caravan trade made with Middle Asia,has an important place.But we must at once explain that,what we expressed as economical relationships couldn’t obtain Iraq’s especially Bagdad’s development. • KEY WORDS Abbasi, Saljuq, Khalifa, Sultan, Baghdad, Nizamiyah

TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 317

GİRİŞ Çalışmamıza konu olan bu dönem tarihimizde pek çok yönden belirleyici olayın yaşandığı bir zaman dilimidir. Tarih boyunca mücadelelere sahne olan ve İslâm medeniyetinin de önemli merkezlerinden olan Bağdat’ın kaderi bugün de değişmemiştir. Zira bazı şehirlerin kaderi devletlerin kaderleriyle beraberdir. Çalışmamızda halife-sultan ilişkilerinin sadece siyasî yönüne değil aynı zamanda sosyal, kültürel ve ekonomik yönlerine de kısmen temas ettik. Abbasilerin ikinci döneminde halifelik zayıflamış, beraberinde toprak kaybetmiş ve halifelik toprakları üzerinde ve çevresinde devletler kurulmuştur. Bu devletler, Mâverâünnehir ve Horasan’da Samanoğulları (874/999), doğu sınırı üzerinde Karahanlılar (932/1212),bugünkü Afganistan ile Pakistan devletlerinin egemen oldukları bölgelerde Gazneliler(962/1083)1,Batı İran ve Irak’ta Büveyhîler(932/1055),Mısır ve Suriye’de Fatımîler(910/1171)dir. Bu devletlerden ikisi, Karahanlılar ve Gazneliler Türk2, diğer ikisi Samanoğulları ve Büveyhoğulları; Fars, Fatımîler ise Arap’tır. Bunlardan Türk kökenli devletler Bağdat-Abbasi Halifesini meşru halife olarak tanıdılar.3 Karahanlılar kendilerine “Mü’minlerin Emirinin Mevlaları” derlerdi. Mâverâünnnehir’de, devlet kurmalarının ardından Halife Kadir adına sikke bastırdılar.4 334/946’dan sonra Abbasi halifeleri Büveyhî emirlerince sıkı kontrol altında tutuldular. Ancak, V/XI yüzyıl başlangıcından itibaren Büveyhî hanedanlığının otoritesi, iç anlaşmazlıklar ve askerî ayaklanmalarla yavaş yavaş aşındı. Aynı dönemde Gazneli Sultan Mahmud, Abbasi Halifeliğine sadakat sunan bir çok kişi ile birlikte İran ve komşu bölgelerde geniş bir devlet kurdu. Sultan Mahmud Halife Kadir’den menşur5 ile Horasan tacını ve “Yeminüddevle” ve “Eminülmille” ünvanlarını aldı. Sultan Mahmud da

1

2

3 4

C.E.Bosworth,The Ghaznawids: Their Empire in Afganistan and Eastern Iran,Edinburg, 1963, 27-98; M.Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Ankara, 1979, I, 35. M.Kabir, The Buvaihid Dynasty of Baghdad, Calcutta,1964, s.1-115; M.Altay Köymen, a.g.e, I, 37. M.Altay Köymen, a.g.e, I, 38. V.V.Barthold, Moğol İstilasına Kadar Türkistan, Ankara, 1990, s.291

318 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S

381/991’de Büveyhîler tarafından halifeliğe geçirildiği Samanilerce tanınmayan Halife Kadir adına Horasan’da hutbe okuttu.6 Sultan Mahmud’un Hindistan’a düzenlediği Somnat seferinde büyük bir başarı kazanmasıyla zaferin yankıları tüm İslâm dünyasına yayılınca Abbasi halifesi de kendisine ve ailesine yeni şeref lakapları göndermişti.7 Gazneli Mahmud’un ardından devletin başına geçen Sultan Mesud, Halife Kadir Billah’ın ölümü ve yerine Kaim Biemrillah’ın geçmesiyle pek telaşlandı.8 Sultan Mes’ud Selçukluları takibe başlamıştı ki o sırada ot kıtlığı baş gösterdi. Bu sırada Abbasi halifesinden Sultan Mes’ud’a gelen mektupta halife kendisine Türkmenlerin yüzünden alevlenen fitne ateşini söndürünceye kadar Horasan’dan ayrılmamasını iş bittikten sonra da bu ülkeleri zorbaların elinden kurtarmak üzere Rey ve Cibal tarafına geçmesini emrediyordu. Sultan Mes’ud bu mektuplara verdiği cevapta kendisinin hedefinin de bu olduğunu belirtmiş emir geldikten sonra gayretini daha da artıracağını söylemişti.9 Gazneliler döneminde halife ve sultanlar arasındaki ilişkiler dostane bir şekilde cereyan etti, herhangi bir anlaşmazlık çıkmadı. Sultan Mes’ud, Karahanlılara karşı babası Sultan Mahmud’un siyasetini takip ederek, halife ile yapılan anlaşmayı 423/1031 yılında yeniledi. Bu anlaşma ile halifenin Karahanlılar ile diplomatik ilişkiyi ancak Gazneliler aracılığıyla kurabileceği hükme bağlandı. I.SİYASÎ İLİŞKİLER A.Büveyhî Egemenliğinde Abbasi Halifelerinin IV/V.Yüzyıllardaki Durumu Abbasilerin ikinci asrı olarak nitelenen bu dönem birinci Abbasi yüzyılından ayrılıyordu. En önemli ayrılan yönü ise ikinci Abbasi döneminde merkezî otoritenin ortadan kalkıp İslâm coğrafyası üzerinde farklı hanedanların ortaya

5

6 7 8

9

Menşur: Halife, Sultan ya da padişah tarafından verilen vezirlik, müşirlik rütbesinin fermanı. (Örneklerle Türkçe Sözlük, MEB, İstanbul, III, 1942) V.V.Barthold, a.g.e, s.290. Erdoğan Merçil, Müslüman-Türk Devletleri Tarihi, Ankara, 1990, s.290. Beyhakî, Ebu’l Fadl, Tarih-i Mes’udî, nşr. Gani ve Said Nefisî, s.284, Tahran, 1319-32 (1940-53), nşr. M.R.Waldman, Chicago, 1974, Rusça, çev.Arends, Istoria Mes’ud, 1030-1041, Taşkent, 1962, s.286. Beyhakî, a.g.e, nşr. Gani, s.607,nşr.S.Nefisî, s.738; bkz. M.Altay Köymen, a.g.e, I, 321.

TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 319

çıkmasıdır. Halifenin sadece dinî otoritesi kaldı.10 Bu otorite boşluğunu önce Büveyhîler sonra da Selçuklular doldurmuştu. Sünnî Abbasilere mukabil Şiî olan Büveyhoğulları mezhep farkının da neden olduğu kin, nefret ve düşmanlık ile Abbasi Halifeliğini asla meşru görmediler. Bu nedenle ne onlara boyun eğdiler ne de saygı gösterdiler. Halifeliğe bağlı oldukları görüntüsünü vermelerinin neden ise tamamen siyasî idi.11 Çünkü onlar bilmekteydiler ki, halifeliğe görünüşte de olsa bağlı olmayan ve halifelerin onayını almayan hiçbir siyasî oluşumun Ortaçağ Sünnî dünyasında başarılı olma imkânı yoktu. Büveyhîlerin iktidarı tamamen ellerine geçirmelerine ve halifeye her istediklerini yaptırmalarına rağmen, Şiî bir devlet kurma yoluna gitmemelerinin altında yatan neden de bu gerçeği kavramalarıdır.12 334/945 tarihinde Halife Müstekfî (333-335/944-946) bir zafer kazanmış olarak dönen Ahmed b.Büveyh’i huzuruna kabul ederek ve onu kendisinin “Emiru’l Ümera”sı tayin ettiği gibi, “Muizzüddevle”13 ünvanı ile de taltif etti. Resmî sıfatı emiru’l ümera’dan başka bir şey olmamasına rağmen Muizzüddevle kendi adının da Cuma hutbelerinde halifenin adıyla beraber okunmasında ısrar etti. Bununla da kalmayarak paralara onun adını da yazdı.14 Büveyhîler dönemi, İslâm dünyasında Şiîlerle Sünnîlerin birbirlerine nazire yaptığı, kışkırtıcı eylemler sergilediği, fakat bu durumdan genellikle Şiîlerin galip çıktığı bir dönem oldu.15 335/946 yılında talihsiz Halife Müstekfî’nin gözleri kör edilmiş ve Muizuddevle tarafından görevden uzaklaştırıldı. Yerine Muizz yeni halife olarak Mutî (335/364-946/947)yi getirdi. Böylece Büveyhîler, Abbasi Halifeliği üzerinde baskı kurmaya başladılar. Devlet Halife Müttekî’nin son ve Müstekfî’nin ilk günlerinde Abbasilerin elinden çıkarak Büveyhî sultanlarının eline geçti. Böylece Abbasi halifelerinin elinde iktidar değil, sadece dinî nüfuz kaldı.16

10 11 12

13 14

15 16

Montgomery Watt, İslâm Nedir, çev.Elif Rıza, İstanbul, 1993, s.167. Mevdudî, Ebu’l A’la, Selçuklular Tarihi, çev. Ali Genceli, Ankara, 1971, s.29. Erdoğan Merçil, “Büveyhîler”, DİA, İstanbul, 1992, VI, 499; ayrıca bkz. Seyfullah Kara, Büyük Selçuklular ve Mezhep Kavgaları, İstanbul, 2007, s.37. Philip K. Hitti, Siyasî ve Kültürel İslâm Tarihi, çev. Salih Tuğ, İstanbul, 1980, III, 763. Philip K.Hitti, a.g.e., III, 740; İsamüddin Abdurrauf el-Fakî, a.g.e., s.238; Yusuf el-Iş, Tarihu’l Asri’l Hilâfeti’l Abbasiyye, thk.Muhammed Ebu’l Ferec el-Iş, Dımaşk, 1982, s.187; Hasan İbrahim Hasan, İslâm Tarihi, çev. Komisyon, İstanbul, 1985, IV, 1974. Hasan İbrahim Hasan, en-Nuzumu’l İslamiyye, Kahire, 1970, s.82. Seyfullah Kara, Büyük Selçuklular ve Mezhep Kavgaları, İstanbul, 2007, s.39.

259.George Makdisî. Sosyal. M.Halifelik ile İlk Temaslar ve Sultan Tuğrul Bey Dönemi Abbasi Halifeliği ile Büyük Selçuklu Devleti arasındaki ilk ilişki Nişabur’un işgali ile 429/1038 yılında başladı. Belleten.233.Th. s. . s.Altay Köymen. 1990. Sultan Tuğrul Bey onu karşı- 17 18 19 20 21 Said Abdülfettah Âşur.g.el-Muntazam fi Tarihi’l Mulüki ve’l Ümem. 116. İbn Kesir.Kıvamüddin Burslan. yağma. 87. Selçuklu Tarihi.e. Beyrut. Leiden.Ali. 4. Ekonomik ve Dinî Durumu”. Kahire. el-Bidaye ve’n Nihaye. Ankara. bütün Selçuklu ailesi ve Gazne’li Mes’ud’un halka karşı hükümdarlık görevlerini gereği gibi yerine getiremediği için idareyi ele aldıklarını ve memleketi koruma konusunda halifenin kölesi olduklarını bildirdi.320 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S IV-X. M. Yüksel Arslantaş.Şemseddin Günaltay. halifenin elçisine gerekli saygıyı gösterdiği gibi. “Büyük Selçuklu Devleti ile Abbasi Halifeliği Arasındaki İlk Münasebetler”. s. İbnü’l Cevzî.yüzyılda Fatımîler. İstanbul. VIII. İstanbul.18 B. İstanbul. Rey. I.466.L. Hemedan ve diğer Cibal şehirlerine akınlar yapan Oğuz liderlerine gönderdiği ayrı ayrı elçilerle. 1970.M. a.35. bu fırsattan yararlanarak kendisi de. İstanbul.7-8.I. Bunun üzerine Şafiilerin büyüklerinden olan Ebu’l Hasan el-Maverdî21 yi sultana elçi olarak gönderdi. katil ve tahripten vazgeçerek imar faaliyetlerine girişmelerini istedi. Bunun anlamını kavrayan Tuğrul Bey.4-5. New York. Sayı:25.Daniel.143. “The Marriage of Tughril Beg”. Tuğrul Bey ve Zamanı.Houtsma. bkz. 1976. Zubdetü’n Nusre. nşr. Tuğrul Bey bu isteklere uydu. Haydarabad.20 Abbasi halifesi ile diplomatik ilişki kurmakla itibar kazanmayı isterken Halife Kaim Biemrillah da Selçuklular ile ilişki kurup onlardan Büveyhîlere karşı yardım etmeyi hedefliyordu. s. International Journal of Middle East Studies. Tarihu’l İslâm ve Hadaratih. VII. 1992. “Selçukluların Horasan’a İndikleri Zaman İslâm Dünyasının Siyasal. Cambridge. Türk Dünyası Araştırmaları. M. E.18.34. 1889. s. Irak ve Horasan Selçukluları Tarihi. 1995. “Abbasid Dynasty”. Bu olayla aynı zamanda Selçukluların temeli atılmış oldu.Altay Köymen. s. 80.1940/H. Bundarî.19 Abbasi halifesi Kaim Biemrillah Tuğrul Bey’e Çağrı Bey’e bu arada. İbrahim Kafesoğlu. M. 1988 . 1943. 1943. Abbasilerle dinî ve siyasî nüfuz konusunda çatışmaktaydı.17Abbasi halifelerinin her türlü kuvvet ve kudretlerini kaybettikleri devirlerde Kuzey Afrika’da ve Mısır’da bir Şiî devleti kuran ve sonra Suriye’yi de egemenlikleri altına alan Fatımî halifeleri (298-567/910-1171) Şiîliği ve mezhep mücadelelerini bütün kuvvetleriyle tahrik ediyorlardı. 1987. Görülüyor ki Selçuklular ile ilişki kurma girişimi halifeden gelmiştir. Ebu’l Ferec Abdurrahman b. Encyclopedia of Asian History. s. XII.1359.

g.Bağdat Seferi: Nihayet Tuğrul Bey. İbnü’l Esir. M.Tornberg.Brockelmann.Muhyiddin Abdülhamid. Vefeyatü’l A’yan. 3-Halka adil davranması. 157. nşr. Kısas-ı Enbiya. elçilerle halifeye Bağdat’a gelme niyetinde olduğunu bildirdi.36. İA.g. İstanbul.36. s. s.Altay Köymen. s. C. IX.Peygamber’in halifesinin hizmetinde bulunmak. XII. Ahmed Cevdet. 1957.22 Kendisi aynı zamanda bir fakih olan Maverdî. IX. Ankara.Tuğrul Bey’in I. VIII. 609 . 233. Tuğrul Bey ve Zamanı. 4-Fethettiği yerlerden âdet gereğince halifeye vergiler göndermesi. 51. vergi vermeyi ise kabul ettiğini bildirdi. 351.e. thk. Haydarabad. İbnü’l Esir. Tarih (Selçuklular dönemiyle ilgili bölümler) çev.24 Sultan elçi ile halifeye hediyeler gönderdi.Mahir İz.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 321 ladı. 22 23 24 25 26 27 İbnü’l Cevzî. 1988. 2-Kendisine mutlak şekilde tabi kalması ve bunu yeminlerle taahhüt etmesi. VII. M.116. 51. 3-Hac yollarını bedevilerin akınlarından kurtarmak. Kendisi aynı zamanda bir fakih olan Maverdî bölgeyi tanıyordu. İbn Kesir. tsz. 1973. 2-Haccetmek.6. s. Ertesi yıl da kendisini davet etti. Tuğrul Bey bu isteklerden bir kısmını kabul. el-Kamil fi’t Tarih. İbn Kesir. İstanbul.Altay Köymen. bir kısmını da reddetti. Ona halifenin mektuplarını verdi.Ali Sevim. a. a. Maverdî’ye de ikramlarda bulundu.fethettiği ülkelerin gelirlerinin büyük ordusuna yetmeyeceğini ifade ederken.26 1. Kahire. Azimî. “Maverdî”. 1966. 409.23 Halifenin böyle bir şahsı elçi olarak göndermes (434/1043-1044) Tuğrul Bey’e verdiği önemi gösterir. IV.g. Tuğrul Bey ve Zamanı.e. el-Muntazam. XII. Beyrut. a. Örneğin o.25 Halife elçisi ile Tuğrul Bey’den şu isteklerde bulundu: 1-Fethettiği ülkelerle yetinip. 1948.e.27 Bağdat’a geliş sebebini şöyle ifade etti: 1-Hz. Halife Kaim Biemrillah zamanında başkadılık yapmıştır. Tuğrul Bey’in yanında kalan Maverdî’nin dönüşünde sultan hakkında verdiği olumlu rapor ile halifenin Tuğrul Bey’e olan itimadını güçlendirdi. İbn Hallikan. hzr. geri kalan memleketleri Arap emirlerine bırakması.

1982. 1986. I. onu yanına oturttu ve hil’at36 giydirdi.Altay Köymen. 22) İbn Kesir.Mevdudî.İbrahim Hasan. thk.34 Büveyhî sultanı. 1998.82. 1970. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü. söz konusu tarihi 449/1057 olarak vermekte ise de kaynaklarımızın çoğu 447/1055 tarihi üzerinde birleşmektedir.82. D.492. Asru’d Düvelü ve’l İmârât. Hüseyin Emin. Büveyhî sultanı Melikü’r Rahim. a. Dımaşk. Azimî.y.(Ali b. The Encyclopedia of Islam.122.g. Tuğrul Bey’in askerleri buna mukavemet ettiler. İbrahim Kafesoğlu. İskenderiye. Mısır. 1992. s. İA.Nasır el-Hüseynî. Bağdat halkı bu durumdan hoşnut değildi. Tuğrul Bey’in askerleri çarşıya çıkınca çatışmalar oluyordu. Medinetü’r Remle. 1965.DİA. s. a.e.38 Halife kendisine çalışmalarından dolayı teşekkürlerini bildirerek dua etti39 ve ona “Rükneddin” ünvanını verdi. Zübdetü’t Tevarih. .Nasır el-Hüseynî. M. Hil’at: Halife ve hükümdarlar tarafından verilen şeref elbisesi.199.g.Ayaklanma kısa sürede bastırıldı. s. Tuğrul Bey’i sarayında kabul ederek.y (basım yeri yazılmamış).28 Halifenin dördüncü davetinden sonra harekete geçen Tuğrul Bey29 446/1054 yılında Bağdat’a doğru harekete geçti. Muhammed Nureddin.30 a-Bağdat’a Varışı: Tuğrul Bey 447/105531 yılında Bağdat’a vardı. s. Halk ayaklanmıştı. Sultan Tuğrul Bey’e itaatini bildirdi ve askerlerini de Bağdat dışında çadırlara çekti. s. s. M.g. Yusuf el-Iş.g.13.Bosworth. V. thk. Türk Dünyası El Kitabı. 458. Kahire. X.37. s.Altay Köymen. 366. C. A.g. İstanbul.33 Oysa ki kendisi halifenin dördüncü davetinden sonra Bağdat’a gelmiştir. 1966. b.Kendisinden şüphelenilen Büveyhî Sultanı Melikü’r Rahim tutuk- 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 George Makdisî.66.459. tsz. a. tsz.e. İstanbul.g. a. s. 1978.167.e. a. Tarihu’l İslamiyyi’l Âmm.e.32 Bazı tarihçiler Tuğrul Bey’in Bağdat’ı işgal ettiğini iddia etmektedirler. Ali İbrahim Hasan. Törenle karşılandı. s.187.Muhammed Ebu’l Ferec el-Iş. “Kaim Biemrillah”. Muhadaratü Tarihi’l İslamiyye. halifenin tavsiyelerine uyarak. Leiden.322 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S 4-Suriye ve Mısır’da Fatımîlere karşı savaşmak.65. 67. Tuğrul Bey ve Zamanı. XII.37 Tuğrul Bey de halifenin elini öperek saygısını gösterdi.40 Halife Sultan Tuğrul Bey’i karşılarken. 21.g. H.e. Hüseyin Emin.y (basım yeri yazılmamış. halifenin iktidarlarını tehdit etmeye başlayan Selçuklulara yaklaşmasına engel olmak istedi. a. tsz.35 Ama engel olamadı. Beyrut. Zübdetü’t Tevarih sahibi Ali b. “Hil’at”.59) Şevki Dayf. s. s.g. Halife kendisine ikramlarda bulundu. IV.Sourdel. a. s. Bağdat girişindeki karşılamadan sonra halife.y. XVIII.e.e. 260. s.38. Tarihu’l Irak fi’l Asri’s Selçukî. s. George Makdisî. “Selçuklular”.421. a.Davud Cevdet.E.s. (Mehmet Şeker. b. Tarihu’l Asri’l Hilafeti’l Abbasiyye.e. Muhammed Hudari Bek. Ankara. Tuğrul Bey ve Zamanı.

XVIII. 22.Ali. İsamüddin Abdurrauf el-Fakî. Dönemin şartları 41 42 43 44 45 46 47 Ebu’l Fida. İslâm devletlerinde bir hükümdarın meşruiyet kazanması onun saltanatının halife tarafından tasdik edilmesiyle mümkün olurdu. halifenin sarayına dayanıp. XII. İA. asla bu yerlerde geçici bir süre kalmayı düşünmemişlerdir. 124.Altay Köymen. a. 66. 1998.45 Bununla sultanı İslâm dünyasına yaptığı hizmetlerden dolayı ödüllendirmiş oluyordu.47. M. İstanbul.g. Ebu’l Fida. 1991.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 323 lanarak Tuğrul Bey’in huzuruna getirildi. a. Oluşan bu fiilî durumun laiklik olduğu şeklinde bir yaklaşım ortaya çıkmaktadır. İbrahim Kafesoğlu. Ahmed Cevdet. Ahmed Ateş. Ankara. başkentten sonra gelen ikinci büyük şehri gözüyle bakıyor ve daima saygı gösterdikleri halifeye değer veriyorlardı. Camiu’t Tevarih Zikru Tarih-i Âli Selçuk. İbn Kesir. 1965. Kostantiniyye. I. s. b-Din ve Dünya İşleri Birbirinden Ayrılmış mıdır? İslâm tarihinde ilk defa Tuğrul Bey zamanında. V.e. Bunun ilk şartı da hükümdarın kendi ülkesinde halife adına hutbe okutmasıydı. çev.e. 1992.g. Ancak otoritede eşitlik söz konusu değildi.e. Zira Türkler ulaşıp egemenlik sağladıkları her yeri vatanlarının bir parçası olarak görmüşler.) Reşidüddin Fadlullah.81. (Mustafa Baktır.46 Büyük Selçuklular ise halifelik merkezine Türk devletinin bir vilayeti. Tuğrul Bey ve Zamanı.42 Melikü’r Rahim’in de hapsedilmek suretiyle etkisiz hale getirilmesiyle Büveyhî Devleti sona ermiş oldu. André Miquel. Şiîlere saldırmak istemişlerdi. 246. s. tsz. s.e. Ahmed Ateş. II.g. “Deylem”. Buna göre biri dinî diğeri devlet işleriyle ilgilenen iki lider İslâm dünyasını idare ediyordu. Ankara. “Hutbe”. kendisi sadece İslâm ümmetinin dinî lideri olarak kalmıştı. Yay. III.el-Muhtasar fi Ahbâri’l Beşer.47 Oysa ki kurumsal yapıda bir değişiklik olmadı. DİA.e. cüz:5. Böylece İslâm dünyasının önemli bir bölümünde Tuğrul Bey’in adı ve otoritesi egemen oldu.19.g. a.41 Ancak Ebu’l Fida’nın verdiği bilgiye göre Bağdat’taki Sünnîler de ayaklanmış.21. s.43 Ardından halife Bağdat minberlerinde Tuğrul Bey “adına hutbe”44 okunmasını emretti.. İstanbul. Halifenin izin vermesi üzerine halk Besâsirî’nin sarayına saldırdı ve sarayı yıktı.Tuğrul Bey onun mahkeme edilinceye kadar hapsedilmesini istedi.Ahmet Fidan. Halifelik asla böyle bir ayrıma razı olmadı. İstanbul.239. 427. Bu anlayışın izlerini Türk Devlet Felsefesinde aramak gerekir. a. . 173. II.g. halifenin yetkileri bir anlaşmayla sultana devredilmiş. 426. Yusuf el-Iş. s. Hatta onu kendi tebaaları olarak görüyorlardı. 573. Kaldı ki halifenin Müslümanlar üzerindeki nüfuzu oldukça güçlüydü. 1999. a. İslâm Medeniyeti Doğuştan Günümüze. Selçuklular Tarihi. İmâduddin İsmail b. 173. II.

e. a.Altay Köymen. a. s. 260. Gerektiğinde başkenti de değiştiriyorlardı. Bu sırada Halife Kaim Biemrillah’ın davetini kabul eden Tuğrul D.g. I. Ebu’l Fida. Vezir ise Besâsirî’yi Fatımî halifesi Mustansır Billah adına faaliyette bulunmakla itham ederek onu ordudaki Türklerin ve halife Kaim Biemrillah’ın gözünden düşürmeyi başardı. II. 48 49 50 51 52 53 . Büyük Selçuklu Sultanlarını Büveyhî emirlerinden ayıran noktalardan birisi de Büveyhî emirleri mahallî hanedanlar oldukları için Bağdat’ta oturmuşlardı. a. Besâsirî’nin kuvvetli bir muhalifi olan Abbasi veziri Reisürrüesa İbnü’l Müslime.324 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S gereği Selçukluların egemen güç olmalarını gerektirdiğinden bu fiilî durumu yüzyıllar sonra ortaya çıkan bir kavram ile açıklamak gerçekçi değildir.48 c-Tuğrul Bey’in Bağdat’tan Ayrılışı: Tuğrul Bey’in Bağdat’ta kaldığı on üç ay içerisinde Selçuklu ordusunun halk üzerindeki baskısı ağırlaştı. 175.40. Büveyhî emiri Melikü’r Rahim Hüsrev Firuz zamanındaki (1048-1055) karışıklıklar sırasında huzur ve sükunun sağlanmasında önemli rol oynadı ve Bağdat askerî valiliğine tayin edildi. 68. Ebu’l Fida. ya da Bağdat’tan ayrılmasını istemiştir. s.53 Amîdülmülk Irak’ın genel valisi. “Khalifa”. Aytigin ise şahne idi. a.g. The Encyclopedia of Islam.Sourdel. XII.g.49 Bunun üzerine halife durumdan hoşnut olmadığını göstermiş.e.e. Türk Dünyası El Kitabı. I. 942. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü.II. M. İbn Kesir.52 Tuğrul Bey Bağdat’tan ayrılırken yerine sürekli görev yapacak bir vali(şahne) bırakmayı da ihmal etmedi. Oysa ki Selçuklular büyük bir devlet olduklarından kendi başkentlerinde oturuyorlardı. (Medinetü’t Tuğrul) Ayrıca bir de saltanat sarayı yapılmasını emretti.50 Bunun üzerine Tuğrul Bey 448/1056 yılında Bağdat’tan ayrıldı. Besâsirî onu suçluyordu. Dicle kenarında bir şehir kurarak ordusunu buraya yerleştirdi. ya halka iyi davranılmasının sağlanmasını. 2-Arslan Besâsirî Olayı ve Tuğrul Bey’in II.51 Bağdat’tan ayrılmadan önce yıkılan ve harabe durumunda olan bir çok mekânın imar edilmesini istedi. 175.e. Tuğrul Bey ile irtibat halindeydi.Bağdat Seferi: Büveyhîlerin son devrinde yaşayan bir Türk komutanı olan Arslan Besâsirî ilk efendisinin Fars bölgesindeki Besa(Fesa)şehrinde olması sebebiyle Besâsirî nisbesini aldı.g. Büveyhî emirlerinden Bahaüddevle’nin azatlısı olmakla birlikte esas şöhretini Celalüddevle devrinde kazanmıştır.

Ahmed b. Kahire.60 Besâsirî bu arada Tuğrul Bey’in kardeşi İbrahim Yınal’a mektup yazarak onu Tuğrul Bey’e karşı isyana teşvik ediyordu. a. I.g.38. II. İbn Kesir.g.e. İstanbul.167. 529. Mir’atü’z Zaman.12.e. s.65 Halife Kaim Biemrillah’ı Bağdat’tan çıkardı. hzr.59 Besâsirî güçlü.g.13. thk. Besâsirî. 2006.e. bkz. a.Mahmud. a. kendisine isyan eden kardeşi İbrahim Yınal ile mücadeleye girişti. s. a. “Mustansır Billah el-Fatımî. Ebu’l Fida.g. XXXII.Bağdat’a kara yoluyla üç fersah mesafededir. a. tsz.167. a.e.54 Besâsirî Bağdat’tan kaçınca Mısır’da halifeliğini ilân eden Mustansır elAlevî(el-Fatımî)55 Besâsirî’ye hil’at ve hediyeler gönderip “Ben sana yardımcıyım. İbn Kalânisî. Ebu’l Fida. Kaim Biemrillah’tan ve Tuğrul Han’dan asla korkmayasın. 1887/1305. İbnü’l Cevzî.1. s. a. a.143.II. DİA. Ahmed b. Çünkü. Azimî.e. M. IX. Süheyl Zekar. . Mustansır’dan destek sözü alan Besâsirî 450/1058 yılında Bağdat’ı işgal etMısır bayrağı taşıyordu.61 İbn Kesir ve Celaleddin es-Suyutî’nin rivayetlerine göre ise. 41.26.57 Bu sırada Tuğrul Bey’in Bağdat’a girmesinden sonra kaçarak Hille58’ye sonra da Rahbe’ye giden Arslan Besâsirî etTürkî durumu fırsat bilerek yeniden harekete geçti. aslında ise Suriye ve Mısır’a hakim olan Fatımî Devletini ortadan kaldırmak gayesiyle Bağdat’a geldi.g.56 Tuğrul Bey Bağdat’tan ayrıldıktan sonra. İbn Kesir. 119-121. a.145. a. Hille: Bağdat yakınlarında meşhur bir köy. “Besâsirî”. Celaleddin es-Suyutî.66 ti. a. a. 528. 1977. Tarihu’l Hulefa.) Azimî. Dımaşk. (Yakut el-Hamevî.Erdoğan Merçil. sarayını yağmaladı. XII. ancak Besâsirî’nin mektubuyla durumdan haberdar olmuştu.62 Bu rivayet kanaatimizce daha doğrudur. 77.e. a. Mısır’da halifeliğini ilân eden Mustansır el-Alevî’ye mektup yazarak Irak’ta Şiliğin yerleşmesi için yardım istemiş o da gereken desteği vereceğini iletmişti. Beyrut.g.g. s.e.e.”dedi.Celaleddin es-Suyutî. Ahmed b.g. 84.176.1403. Halife Hadise Ane kalesine hapsedildi. s. Hamiş: Abdurrahman Helfî.e. 641.e. Tarihu Dımaşk.e. XII. 66.g.g. 1992. İbnü’l Esir. DİA. İstanbul.1983/H. 84. Mu’cemu’l Buldan. İbn Kalânisî. I. II. İbn Kesir. Nitekim söz vermesine rağmen Besâsirî’ye tam olarak destek verememiştir. Destek sözü de veriyordu.e. 449/1057 yılında halifeliğini ilân eden Mustansır63 ülke içinde egemenliğini kurmakla meşgul olduğundan Irak ile ilginme imkânı bulamamış. 295.g. s. Mahmud. s. Selçuknâme.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 325 Bey görünürde hac görevini yerine getirmek. V.g. İbnü’l Adîm. II. Ama sözünde durmadı. I.Abdülkerim Özaydın. İstanbul.g.64 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Erdoğan Merçil.e. XII. s.Mahmud. askerleri çok olan bir komutan olduğundan halife onu durduramadı.

s. el-Muntazam. .Peygamber’in hırkası vardı.e. Ardından onu “Doğunun ve Batının Sultanı”(Sultanu’l Meşrık ve’l Mağrib) ünvanıyla taltif etti.e.149. a.82.8.3. İbnü’l Esir. s. s. 1987. zulmün ortadan kaldırılması için çalışmalarına devam etmesini istedi. The Encyclopedia of Islam.82.67 Böylece Bağdat’ta Abbasi halifesinin egemenliği bir yıldan fazla bir süre kesilmiş oldu. XII.e.İbn Kesir. 78. 44. el-Fahri. s.e.63. a.e. IX. a. s. halifenin yanına oturdu. a.g. a.e. 634. a. İbn Kalânisî.g.e.e. İbnü’l Cevzî.e. 458. IX. Mir’atü’z Zaman s. s.Mahmud. Anadolu’nun Fethi Selçuklular Dönemi (Başlangıçtan 1086’ya Kadar). XII.Sourdel. Azimî. II. VIII. s. a.e.g. II. a. Mir’atü’z Zaman. a. İbnü’l Esir.144. a. XII. İbn Kalânisî. Adaletin yayılması. XII. İbnü’l Esir. D. İbn Kalânisî.g. 633. 649.e.İbnü’l Adîm. IX.70 Besâsirî’nin Bağdat’ı işgal ettiği haberini aldığından Bağdat’a hareket etti.e. s. a. 233. Ali Sevim. a. 176. 179. a. İbnü’l Cevzî. İbnü’l Esir. İbnü’l Cevzî.g. s.Tabataba. s.e. a.g.e. “Kaim Biemrillah”.g.e.13.74 Bu başarısından dolayı Tuğrul Bey’i huzuruna kabul eden Halife Kaim Biemrillah’ın üzerinde Hz.g. en-Nuzumu’l İslamiyye. adına hutbe okuttu. Suyutî. I. IX.e. (449/1058)77 Böylece halifenin 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 İbn Kalânisî. Muhammed b.(451/1059)71 Bağdat’a vardığında ilk iş olarak Halife Kaim Biemrillah’ı hapisten kurtararak tahtına oturtmak oldu.26.g. İbn Tiktaka. İbn Kesir. İbnü’l Esir..g. ezanda “Hayye Alâ hayri’l amel”(Haydi en hayırlı işe) denilmesini emretti.g. İbn Kesir.76 Halife bunlarla da kalmayarak egemenliği altındaki bütün toprakların yönetimini Sultan Tuğrul Bey’e devrettiğini resmen açıkladı. a. Ebu’l Fida. Ebu’l Fida.e.g.g.g.e.147. a.g. a. a. 81. II. Mir’atü’z Zaman.g.(451/1058)73 Böylece Besâsirî’nin Şiîliği yayma ve egemen bir mezhep haline getirme faaliyetleri kesin bir şekilde sona erdi.Ebu’l Fida. 181-182. Beyrut. 177.69 Sultan Tuğrul Bey.293. a.75 Halife ona yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür edip yakınlık gösterdi. İbnü’l Cevzî. Besâsirî Bağdat’ta zorbalık yaptı.146.e. a. Mir’atü’z Zaman. 646.g. tsz.İbrahim Hasan. 641.g.53.g.15.326 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S Mansur camiinde Mustansır el-Alevî adına hutbe okutan Besâsirî.g. IX. s. a. 80. H. a. Halifenin elini öpen sultan. s.g.Ali b.167.e. Besâsirî Bağdat’ın ileri gelenlerinden âdeta intikam alıyordu.İbnü’l Cevzî. s. kardeşi İbrahim Yınal’ı yendikten sonra bölgede otoriteyi sağladı.72 Ardından yakalanan Besâsirî sultanın huzuruna getirildi ve öldürüldü. Ahmed b.68 Bütün din bilginlerini ve ülkenin ileri gelenlerini Mustansır’a biat ettirdi. a.107. el-Muntazam. Ankara. s. Azimî. 178. VIII. İbnü’l Cevzî. Celaleddin es-Suyutî. Ebu’l Fida. İbn Kesir.g.g.e. s.e. IV.e.167. II.

137. Elini idareden çekip sükun içinde oturmak istersen otur. çev. Muhammed b. a. H.41. İstanbul.165. Tuğrul Bey’in ölümünden sonra verdiği bir emirle adını hutbelerden çıkarmıştı. I. İstanbul. s. II. 11. DİA. a. Alparslan ve Zamanı.80 C.e.84 Bu sırada Bağdat’ta halk ayaklandı.Altay Köymen. yoksa seni bu memleketten çıkarırım.Sultan Alparslan Dönemi Tuğrul Bey 455/1063 yılında Rey’de vefat etti. Halk da buna karşı koymaya çalıştı. Batılı Gözüyle İslâm Kültür ve Medeniyeti. IX. Selçukluların Bağdat valisi Amîd Ebu Said Kainî’nin. İA.Altay Köymen.82 Halife Kaim Biemrillah.78 Adına Mekke’de hutbe okunan Tuğrul Bey’in bu başarısı İslâm dünyasının parçalanmışlığını ortadan kaldıramadı. 526-530. Said Abdülfettah Âşur. s. İstanbul.Hamid.Brockelmann.e.142.27. I.1400/M.g.. Ayyar: Ortaçağ İslâm dünyasında daha çok kendi çıkarları için toplum düzenini bozan zümreler hakkında kullanılan bir tabir.90. Tarihu Devleti Âli Selçuk.“Ayyar”85 adı verilen anarşistler esnafa saldırdılar. VIII.168.e.”83 Selçuklular ile halifelik arasındaki anlaşmayı sultanın hayatıyla kayıtlı sanan Halife Kaim Biemrillah.1994.s.e. (Abdülkadir Özcan. 99. . a. Tuğrul Bey ve Zamanı. soygunlar yaptılar. M. a. 234. 1989. IV. s. “Rey”.g. Fakat.79 Bununla beraber Selçuklularla İslâm dünyasında yeni bir fütuhat ve altın devir başladı. halifeyi ve Arap sultanlarını daha ileri gitmekten alıkoydu. ancak ondan gelecek emirlere göre hareket edeceğini söylemesi. İbrahim Kafesoğlu. 296) İbnü’l Cevzî. ortaya çıkan durum karşısında ülkede sükun ve asayişi korumak amacıyla alınacak tedbirleri görüşmeye çağırdı. M. Beyrut. “Ayyar”. 1991. İbnü’l Esir.Altay Köymen. a. Mir’atü’z Zaman. cüz:5.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 327 siyasî yetkilerini kendi rızası ile sultana devrettiği ve kendisinin sadece dinî bir lider olarak kaldığı resmen tescil edilmiş oldu. Bu kargaşa Tuğrul Bey’in 78 79 80 81 82 83 84 85 86 M.Reşidüddin Fadlullah. Alparslan ve Zamanı. ayrıca bkz.g. 722. DİA. s.g. II. Desmond Steward. 1964. Arap sultanlarına haber göndererek.g.27. X. C.Hamid el-Isfahanî.81 Çocuğu olmadığı için yerine kardeşi Çağrı Bey’in oğlu Alparslan’ı veliaht tayin etti.e. s. s. böylece Irak fiilen Selçuklu egemenliğinde kaldı.Suyutî.(455/1063) Fakat yerine hiçbir hükümdarın adını koymamıştı. Üstelik vergi toplamakla görevli Selçuklu memuruna şu haberi göndermişti: “Sen bu memlekette ölen sultan tarafından memur edildin.30. İbnü’l Cevzî.86 Bu kargaşayı Sultan Alparslan kısa sürede ortadan kaldırdı. s. V.Minorsky. halifenin bu davranışına şiddetle karşı çıkması ve kendisinin Selçuklu veziri Amidülmülk el-Kündürî’nin hizmetinde olduğunu. İstanbul.1979. “Alparslan”. el-Muntazam. Müjdat Kayayerli.

Ayrıca Bizans İmparatoru Selçukluların ilerlemesinden kaygılanmaya başladı ve büyük bir ordu hazırlayarak onları imparatorluk topraklarından uzaklaştırmak istedi. 184. X. Ebu’l Fida. Mir’atü’z Zaman. II.Golden. VII. İstanbul. 184. Alparslan ve Zamanı.88 O. II. Zekeriya Kitapçı. Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi.328 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S ölümünden(455/1063)Alparslan adına hutbe okunmasına kadar olan dönemde devam etti.102. III.95 2. İbnü’l Cevzî.96 Buna karşılık Alparslan da harekete 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 M. s.g.Salih Tuğ.(456/1064)Bu süre dokuz buçuk aydır. İbnü’l Esir. I. “Dinin Işığı” ve “Müslümanların bereketi” sıfatlarıyla zikredildi. çev. 67. a. 1992. Siyasî ve Kültürel İslâm Tarihi.91 Çünkü Bağdat’ta yapılan düğünden sonra halifenin rızası olmadığı halde Rey’e dönen Tuğrul Bey’den Halife Kaim Biemrillah hoşnut değildi.g.94 Sultan Alparslan adına okunan hutbe kesintisiz olarak devam etti.g. 101.Seyyide Sultanın Bağdat’a Dönüşü: Alparslan halifelik ile ilişkileri baştan itibaren iyi bir zemine oturtmak için çaba sarfetti ve bu konuda bir jest yaparak Tuğrul Bey ile evlenmiş olan ve onun ölümüyle ortada kalan Halife Kaim Biemrillah’ın kızı Seyyide Hatun’un Bağdat’a iade edilmesini emretti. Zekeriya Kitapçı. XII. çev. Dictionary of the Middle Ages. a.g. İstanbul. Hitti. O nedenle kaynaklarımız Bağdat minberlerinde “Sultan” ünvanıyla adına hutbe okunan ilk sultanın Alparslan olduğunu ifade ederler.Ali Sevim. P. 1980. s. İbnü’l Adim.K.halifelik ile dengeli bir ilişki kurdu.e. Komisyon. a. a. s. o da Bizans İmparatorluğu idi. Bunun üzerine halife hemen sultanın beklentilerini yerini getirmeye başladı.e. a.Sultan Alparslan’ın Bağdat’a Fetihnâme Göndermesi: Büyük Selçukluların batıya doğru ilerlemelerinin önünde bir engel vardı. 35. a. Buğyetü’t Taleb fi Tarihi’l Haleb (Biyografilerle Selçuklular Tarihi). 1.113.92 Sultan Alparslan halifenin kızı ile birlikte Bağdat’a bir de heyet göndererek halifelikle etkili bir ilişki kuracağı izlenimi verdi.1261). 1989.Ahmed (v. Peter B.87 Alparslan. New York. 749. Ankara.e. XII. Ebu’l Fida. 107.e. “Toghril Beg”. İbn Kesir. 122.e.105. Mektubu takip eden ilk Cuma günü minberlerde Alparslan adına hutbe okundu. 1982.H.93 Kendisi “Büyük Sultan”. .g.660/M. Abbasi halifesi ile ilişkilerini bütün yönleri ile geliştirmeye büyük özen gösterdi. Kemaleddin Ebu’l Kasım Ömer b.g.Altay Köymen.89 Sultanın Bağdat’a hiç gitmemesi90 de bunu göstermektedir.e. 106.

103.) İbnü’l Esir.e.35. Melikşah. VI. Ankara. X. 368. Ankara. Ali Sevim. Hüseyin Emin. M. dedesi Selçuk’un mezarını ziyaret maksadıyla gittiği Cend şehrinden dönerken uğradığı Radgan’da 458/1066 yılında düzenlediği törende oğlu Melikşah’ı102 veliahtı ilân etti.250. Şinasi Altundağ. X. a.103 Saltanatı boyunca Büyük Selçuklu Devletini güçlendirip genişleten104 ve devleti her bakımdan iyi bir noktaya ulaştıran Sultan Alparslan.e. X. Melikşah: Daha küçük yaşta iken babası ona özel ilgi ve ihtimam gösterdi ve Gürcistan seferine çıkarken oğlunu da yanında götürdü. Mir’atü’z Zaman.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 329 geçerek. 50. halifeye bir fetihnâme göndererek galibiyeti müjdeleyen sultan.155.152. beraberinde Bizans imparatorunun başındaki kavuğunu da gönderdi. Bağdat’ta bile sözünü geçiremez ve asayişi sağlayamaz duruma gelmişti. s. İA.100 3. I. s. İbrahim Kafesoğlu. I. Daha sonra bizzat Melikşah’ın da katıldığı bir kuşatma sonucunda Bizans kuvvetlerince korunan bir kale ele geçirildi. a. “Selçuklular”. (Abdülkerim Özaydın.g. 368.Alparslan’ın. Bu galibiyetten sonra Selçuklulara Anadolu kapıları açıldı. “Malazgirt Muharebesi”. Mevdudî. s.Altay Köymen.99 Halife kendisini kutlayarak hil’at ve hediyeler gönderdi.e. “Selçuklular”.98 Bu haberin ardından Bağdat süslendi ve büyük bir şenlik düzenlendi. XXIX. “Melikşah”. Sultan Alparslan. s. a. Zaferden sonra. s.97 Halife Kaim Biemrillah bu fetihten sonra sultana Ebu’l Feth ünvanını vererek onu taltif etti. halifeliğin de bu fethin önemini kavradığını gösterir. a.e.g. Alparslan’ın galibiyeti ile sonuçlandı. vezir Nizamülmülk ile karargâhta kalıp babasına vekâlet etti. 107.g. 54.269. XXVII. .g. 2003. İstanbul.g. Selçuklular Tarihi. kuvvetleriyle bugünkü Türkiye sınırlarını geçerek Bizanslıların egemenliğindeki “Ani” ve “Kars” bölgesine girdi.101 Zira halife. Mir’atü’z Zaman. İbnü’l Esir’in 97 98 99 100 101 102 103 104 M. 1967. (456/1064). İbrahim Kafesoğlu. 2004. Sultan Alparslan’ın gönderdiği fetihnâmenin Bağdat’ta halifelik sarayında okunması ve bizzat halife tarafından Selçuklu sultanına övücü bir mektup gönderilmesi. İsamüddin Abdurrauf el-Fakî.e. 482. İA. Ardından 463/1071 yılında Alparslan ile Romanos Diogenes arasında cereyan eden Malazgirt Meydan Muharebesi. otoritesini kaybetmiş. DİA. İbnü’l Cevzî. “Kaim Biemrillah”. DİA. İbnü’l Cevzî. a.73.Altay Köymen. İA. oğlu Melikşah’ı veliaht tayin etmesi: Sultan Alparslan halifeye karşı izlediği dengeli siyasetin yanı sıra Bağdat şahneliğine(valilik/garnizon komutanlığı)olağanüstü yetkilerle donattığı meşhur komutanı Sadüddevle Güherâyin’i tayin etmekle de halifelik merkezinde tam bir egemenlik kurdu.

160. 189. X. a. Hamid el-Isfahanî.g. 106. s.53. . 73.105 Alparslan’ın 465/1072 yılında ölümünden sonra yerine veliaht Melikşah geçti.112 Beraberinde veziri Nizamülmülk ve komutanları.160.g. İbnü’l Esir. İbn Kesir. s. a.g. İbnü’l Esir’in rivayetine göre 475/1082 yılında birinci Bağdat ziyaretini gerçekleştirdi. a. a.95. halifelik mührü olan yüzüğünü vererek.e. Ebu’l Fida. s.106 D. Bunun üzerine Melikşah 468/1076 yılında hac emiri görevlendirerek Mekke’ye gönderdi. 111. II.g.g. İbnü’l Cevzî. II.e.107 Melikşah’ın veliahtlığını kabul eden Halife Kaim Biemrillah 447/1075 yılında vefat etti. Ebu’l Fida.g.Sultan Melikşah Dönemi Melikşah tahta geçtikten sora ilk iş olarak veziri Nizamülmülk’ü Bağdat’a göndererek adına hutbe okunmasını sağladı. Görüşmeler sonucunda sultan ve Halife Muktedî adına hutbe okunmaya başladı.e. el-Muntazam. İbrahim Kafesoğlu.g. İstanbul. O.109 Böylece Muktedî 467/1075 yılında halife oldu. a. İbnü’l Esir. Mir’atü’z Zaman. II. a.e.108 Kaim Biemrillah Muktedî Billah’ı veliaht tayin etmişti.g. Sultan Melikşah’a yedi hil’at giydirildi.114 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 İbnü’l Esir. 1953.e.21. XII. a. a. halifenin elini öpmek istedi. Ardından sultan.g.Sultan Melikşah’ın I.Mir’atü’z Zaman. a. İbn Kesir. 292. VIII.Bağdat Ziyareti: Halife Muktedî Billah ile ilişkilerini sağlam canlı tutan Melikşah. XII. Halifenin emriyle “Doğunun ve batının hükümdarı” alâmeti olmak üzere iki kılıç kuşatıldı.g.g. İbnü’l Cevzî. Ebu’l Fida. 106.g.113 Kendisini sarayda karşılayan halifenin yanında ayakta durmayı tercih eden Melikşah. X. s.110 Sultan Alparslan’ın ölümü üzerine Mekke’de adına okunan hutbe kesildi ve tekrar Mısır’daki Mustansır el-Alevî adına okunmaya başlandı. a.e.e. a. 76.g. a. İbnü’l Esir. buna izin vermeyen Muktedî. İbn Kesir. X. vefat edince Muktedî biat aldı. Halife Muktedî’nin ısrarı üzerine özel tanzim edilmiş şeref mevkiine geçti.e.e.e.330 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S rivayetine göre Harezm’li bir emir ile yaptığı kavgada emir tarafından öldürüldü. 191. İbn Kesir.e. a. beyleri ve kalabalık bir maiyeti vardı. a. X. 156. 155.e. s. V. XII.g. Sultan Melikşah Devri Büyük Selçuklu İmparatorluğu. İbnü’l Cevzî. 152.94.e. İbrahim Kafesoğlu. Azimî. Melikşah da bunu öperek iade etti. Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu. s. 108. XII.Ahmed Cevdet.111 1.e.189.

a. s.e.Bağdat Ziyareti: Sultan Melikşah bu düşüncelerle 484-485/1091-1092 yılında Bağdat’a ikinci defa gitmeye karar verdi. Bu durum ise Abbasi Halifeliği için bir tehditti.200.e. Ankara.115 İşte böyle bir zamanda sultan seçkin bir toplulukla Bağdat’a âdeta çıkarma yaparak. “Isfahan”. 2000. “Selçuklular”.116-125.116 2. Eski Dünya Seyahatnamesi.İbn Kalânisî bunu doğrular mahiyette “Sultan Melikşah Isfahan117 dan Bağdat’a. İbrahim Kafesoğlu.119 Mısır’ın sultanın hedefinde olmasının nedeni Batınî propagandasının yuvası haline gelmeye başlamasıdır. Müslüman-Türk Devletleri Tarihi.122 115 116 117 118 119 120 121 122 Osman Turan.121 Sultan Melikşah’ın bunlardan başka çok önemli bir hedefi daha vardı ki. VII.59. İstanbul. ayrıca bkz. . Osman Turan. XXII. halifelik üzerinde ağırlığını hissettireceği izlenimini vermek istiyordu. Sultan Melikşah’ın ölümünün ardından ortaya çıkan taht kavgalarında önemli bir rol oynadı…(Osman Gazi Özgüdenli. s. Çünkü Melikşah’ın tüm İslâm dünyasını nüfuzu altına alma ideali vardı. Bu dönemde halife-sultan ilişkileri dostane gelişmedi. a.g.e. 372. Yemen ve Aden’in de fethedilmesini istiyordu. İbrahim Kafesoğlu. saltanat merkezini halifelik merkezine yani Bağdat’a nakletmekti.1 993. Osman Turan. İlber Ortaylı. İA. a. Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti. s. Böylece hem siyasî ve hem de dinî otoriteyi elinde tutup tüm İslâm dünyasını kontrol altına almayı düşünüyordu. “Melikşah”. 497-502. İA. Başşehir olması sebebiyle Isfahan.g.Mısır’ı ele geçirmek amacıyla yöneldi. I. Melikşah’ın Bağdat’a ikinci gelişini ziyaret değil bir sefer olarak görmek esasen daha doğru olur. X.. 671. s. Isfahan: İran’ın dördüncü büyük şehri ve aynı adı taşıyan eyaletin merkezi. Erdoğan Merçil.120 Melikşah’ın hedefinde sadece Mısır yoktu. İstanbul.Sultan Melikşah’ın II. 118 Sultan Bağdat’a bir çok Türk beyini çağırarak onlarla yeni yapacağı fetihler hakkında görüşme yaptı.). DİA. Bu hedef. 196.Isfahan’ın Selçuklular zamanında asıl gelişmesi Sultan Melikşah’ın Devletin merkezini Rey’den buraya nakletmesiyle başlar.g. 2007. İbn Kalânisî.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 331 Selçukluların Bağdat’a egemen oldukları zaman dilimi içinde Abbasi Halifeliğinin en zayıf olduğu dönem Sultan Melikşah dönemidir. Şehir bu dönemde büyük bir imar faaliyetine sahne oldu.208. Ayrıca Hicaz da tam egemenliğini sağlamak. Nitekim kısa sürede Selçuklu ordusu Hicaz’ı devlete bağladıktan sonra Yemen ve Aden’i de Selçuklu egemenliğine aldı. ömrü yetmediği ve hayatına mâl olduğu için gerçekleştiremedi.214. s.

I. Şemseddin Ebu Abdullah Muhammed b. Bu olaydan en çok etkilenenlerin başında Halife Muktedî geliyordu. a. onun “Tacülmülk” adına Melikşah’a yakınlığı ile bilinen bir kişinin kışkırtması sonucunda öldürüldüğünü nakleder.g.g.İbnü’l Adim. Kışkırtma gerekçesi olarak sultan hükümdarlıkta kendisiyle vezirin ortak olduğunu söylemesi ve vezirin kendisine danışmadan iş yapması olduğunu ifade eder. 195.e. 128 Nizamülmülk Batınîlerle mücadelede mesafe almıştı. 151. Yani halifenin sultan ile ilişkilerinde etkin bir rol oynuyordu. nşr.Ali. Sultan Melikşah’ın rakiplerini bertaraf ederek tahta geçmesinde büyük hizmetleri oldu. Çağrı Bey’in ölümünün ardından Tuğrul Bey döneminde (1040-1063) Horasan’ı yönetti. (Abdülkerim Özaydın. 317.200.Osman (748/1347). bu savaşların kazanılmasında ve Kutalmış’ın isyanının bastırılmasında ve Kutalmış’ın isyanın bastırılmasında önemli rol oynadı. çev. kardeşi Süleyman ile giriştiği taht kavgası sırasında Alparslan’ın yanında yer aldı. XXXIII.e.) İbn Kalânisî. onları propaganda ve telkin yoluyla kendi mezhebine bağladı. Muhammed b.205.Ahmed b. Alparslan tahta geçtikten bir ay sonra Kündürî’yi azledip yerine Nizamülmülk’ü tayin etti. 208 . Rahatü’s Südur ve Ayetü’s Sürur. Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu.397. 194. Çünkü Nizamülmülk halifeye de yakın bir kişiydi. ona iletiyordu. “Nizamülmülk”. Zira onun öldürüldüğü haberini alan Hasan Sabah.e. mutluluğumuz başla123 124 125 126 127 128 Ravendî. Siyeru A’lami’n Nübelâ. 132. İbnü’l Esir. 66. Ortaçağ İslâm dünyasının en başarılı Devlet adamlarından. İdarî ve siyasî kabiliyetleriyle onun dikkatini çekti.127 Nizamülmülk’ün öldürülmesi. a.g.123 3.332 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S Sultan Melikşah’ın yaptırdığı Şahdiz kalesine sinsice yerleşen Batınî reislerinden Atâş burada özellikle Deylemliler ile dostluk kurarak. XIX. 95. İbnü’l Cevzî.e. 152. sorunları sultana değil. s.e. Böylece kaleye egemen olan Atâ Isfahan yakınlarında bir propaganda ocağı kurdu. a. Tacülmülk’ün kışkırtması ve Batınîlerin suikastı sonucu gerçekleşti. DİA. Alparslan’ın. Vezirin öldürülmesiyle halife-sultan münasebeteleri halife aleyhine bozuldu. I. Ravendî. Şuayb el-Arnavud-Muhammed el-Araksusî. Ravendî. s. s.g. Halife. İbrahim Kafesoğlu. İbn Hallikan. Ankara. 1983-1985. İstanbul. Selçuklu Devleti bünyesinde büyük bir boşluk ve huzursuzluk meydana getirdi.g.Ahmed Ateş. Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu. 2007.206. “Bu şeytan öldü. (455/1063) Malazgirt Muharebesi hariç Alparslan’ın bütün seferlerine katılan Nizamülmülk. 204. Sultan Melikşah zamanında devlet için ciddî bir tehlike teşkil eden Hasan Sabah ve adamlarıyla mücadeleyi bir devlet politikası haline getirdi. 131.e. X. a.126 Tarihçi İbrahim Kafesoğlu’nun da kanaati Nizamülmülk’ün öldürülmesi. Zehebî. 313. 1957. a. Nizamülmülk: Büyük Selçuklu Veziri. IX. İbrahim Kafesoğlu. Beyrut.Nizamülmülk124’ün Öldürülmesi: 485/1092 yılında Batınîler tarafından öldürülen Nizamülmülk125ün öldürülmesi hakkında bazı tarihçilerin farklı görüşleri vardır.g.59. a. s. Nizamülmülk. I.

Mahmud. a.133 Melikşah’ın halifeyi alelacele Bağdat’tan çıkarmak istemesi herhalde halifeden olan torunu Cafer’i halifeliğe veliaht yapma niyetinde olmasındandı.170. kan çıkarmaya başlayarak öldüğünü nakleder.207. İbnü’l Cevzî. sultanın kararlılığı karşısında Bağdat’tan ayrılmak zorunda kaldı ve Basra’ya gitti. İbnü’l Cevzî.g. İbn Hallikan. Sonuç olarak devlet günden güne sürekli kan kaybederek yıkılışı hızlandı. İkincisi hummaya (ateşli hastalık) yakalandı ve öldü. Allah’a dua ederek sultanı şikayet ediyordu.e. 164. a. Ayrıca halife idarî işlere de karışmak istiyor ve bunu belli ediyordu. el-Muntazam.Sultan Melikşah’ın Ölümü: Sultanın Halife Muktedî ile evli kızı Mehmelek Hatun geçimsizlik nedeniyle babasına şikâyette bulundu. İbnü’l Cevzî. s.g.170. 74. 74. İbn Hallikan. Hastalandı ve öldü. Rivayete göre o.e. a. I.Basra’daki günlerinde oruç tutup.e. IV. s. Bu durum halifeye çok zor geldi. Kendisine on gün süre verdi. Ebu’l Fida ise sultanın ateşli hummadan öldüğünü 137 rivayet eder. nefesi kesildi ve öldü. İbrahim Kafesoğlu.136 İbn Hallikan. Ahmed b.g. Suyutî. önceki eşinden olan Mustazhir Billah’ı veliaht tayin etmek istediğinden Melikşah’ın bu teklifini reddetmişti. Ali İbrahim Hasan. a. s. sonra hacamat yaptırdı.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 333 dı. IV. Ebu’l Fida. a. İbn Tiktaka. Üçüncüsü zehirlendi. sana ilave bir saat bile yok. 375. Suyutî.g.e.129 4. a.g.g. Onu da beraberinde getirtti. a.141. Sultan Bağdat’a bir heyet göndererek kızını Isfahan’a getirtti. .e.”demişti. el-Muntazam. a. Halife. Melikşah’ın ölümüyle ilgili üç görüş nakleder: Birincisi. IX. Öldüğünde 37 yaşındaydı.296.e.131 Bu sebeplerle Melikşah Bağdat’a vardıktan bir süre sonra halifenin Bağdat’ı terk etmesini istedi. av etinden yedi.200. Melikşah. Vezirin öldürülmesi devlet adamlarına ve bilginlere karşı terör eylemlerini artırdı.130 Bu durum sultanı kızdırarak halife ile arasının açılmasına neden oldu. Melikşah’ın av etinden yedikten sonra hastalanıp. 129 130 131 132 133 134 135 136 137 Seyfullah Kara. a.132 Halife bir ay süre istedi. Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu.g.g.e.e.135 Sultan Melikşah Bağdat’ta bulunduğu sırada bir gün ava gitmişti. 374: İbn Kalânisî. s.134 Oysa ki halife.g. IX.466. s. 375. Mehmelek Hatun’un halifeden olma Ebu’l Fadl Cafer(480-1088) adında bir de oğlu vardı. Sultan bunu söylerken istediğin yerde kalabilirsin mesajını da gönderdi.g. IV. s.e. a. s. dedi.e.

334 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S Bu rivayetleri göz önüne alarak Melikşah’ın zehirlenerek öldürüldüğü sonucuna varabiliriz.49. Selçuklu Tarihi. IV. Sultan Sencer’den (552/1157) sonra ise Selçuklu Devletleri tamamen birbirlerinden ayrıldılar. Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu. a.147 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 Zekeriya Kitapçı. Hüseyin Emin.210. “Berkyaruk”.Sultan Melikşah’tan Sonraki Dönem Melikşah 474/1081’de Isfahan’da doğan en büyük oğlu Berkyaruk’u Nizamülmülk’ün tavsiyesi üzerine veliaht tayin etmişti.e. a. a. Muhammed ve Sencer zamanlarında. V. 1992. sultanı zehirleyenin Terken Hatun olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu ifade etmektedir. 203.78. 46. H. a.e. s. Mahmud.153. II. a.g.47. V. a. Sultanın ölümünden sonra halife Bağdat’a dönerek yönetimi eline aldı. Zira zehirlenme olaylarında genellikle vücut ateşinin arttığı bilinen bir gerçektir.g. s. 514-516. s. İbrahim Kafesoğlu.140 Terken Hatun’un amacı ise oğlu Mahmud’u sultan yapmaktı. İbn Hallikan. s.145 Melikşah’tan sonra sultan olan dört oğlu. Ancak Terken Hatun beş yaşındaki oğlu Mahmud’u veliaht tayin ettirmek için her vasıtayı mübah sayarak harekete geçti. İbrahim Kafesoğlu. Bunun Melikşah’ın ölümünden sonra gerçekleşmesi şüpheleri artırmaktadır. İstanbul.e.e.144 E.g.146 On üç yıl süren taht mücadelesi sonucunda devlet zayıfladı.142 Melikşah o kadar büyük bir coğrafyaya egemendi ki kendisinden önce ve sonra hiçbir sultana nasip olmamıştı. Ali el-Hüseynî. Tarihçi İbrahim Kafesoğlu. DİA. s. Mevdudî. 375. İslâm Tarihi. Çünkü halifeliğin Selçuklulara intikalinin söz konusu olduğu bir dönemde138 sultanın ani ölümü139 şüpheleri artırmaktadır. s. Suriye Selçukluları 511/1117 yılına kadar şeklen merkeze bağlı kaldı.g. Kaynaklarda geçen sultanın ateşlenerek öldüğü rivayetleri de esasen zehirlenme olayıdır. Çünkü nüfuz sahibi ve yaratılış itibariyle hırslı bir kadın olduğunda şüphe olmayan Terken Hatun’un halife ile anlaşarak bunu gerçekleştirmesi kuvvetli bir ihtimaldir.g.İbrahim Hasan.e. Abdülkerim Özaydın. .38.141 Sultan Melikşah öldüğünde ardında Çin sınırından Şam’a ve Yemen’e kadar uzanan bir ülke bıraktı. Berkyaruk.e.143 Onun ölümüyle Büyük Selçuklu Devletinin altın devri olarak isimlendirilen birinci dönemi sona ermiş oldu. Ebu’l Fida.g.

148 149 150 151 152 153 P.e. 213. Sonuçta hanedan üyeleri.151 Bu durum üzerine Nizamülmülk’ün adamları Berkyaruk etrafında toplandılar ve ona sultan olarak biat ettiler. Selçukluların yönetim anlayışı devletin Melikşah’tan sonra parçalanmasına neden oldu. Birinci Haçlı Seferi sırasında ağır sonuçlar doğuracaktı. ailedeydi.11.213. Ancak dikkate alınmadı.e. İstanbul. 1999.g.153 Böylece Mahmud’un sözde sultanlığı iki yıl sürdü. “Melikşah”. İbrahim Kafesoğlu.e. Berkyaruk taraftarları ayaklanıp hapsedildiği yerden onu çıkardılar. Bunun yerine farklı diller konuşan. Ebu’l Fida. X. II. s. X.g. Özden Arıkan. Abdülkerim Özaydın. Çünkü o. Daha sonra Isfahan’a götürülerek sultanın Şafii ve Hanefiler için yaptırdığı medresenin haziresine defnedildi. Ordu parçalandı. çev. 215. a. a. Isfahan’da adına hutbe okundu.148 1. İbnü’l Esir. cenaze namazı bile kılınmadan sultanı Şuniziyye’de defnettirdi. 57. 214. s. DİA. İbnü’l Esir. Çünkü annesi Terken Hatun 487/1094’de öldü. s. .Mahmud Dönemi: Melikşah’ın ölümünü gizleyen Terken Hatun. XXIX. 11. bir çeşit has olarak çeşitli eyaletleri ellerinde tutmaktaydı.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 335 Selçuklu sultanları iktidarlarının doruğunda oldukları zaman bile merkezî bir devlet oluşturamadılar.Melikşah’ın en büyük oğluydu. a.150 Bu sırada devlet işlerini Terken Hatun adına vezir Tacülmülk idare ediyordu. Bunun yanı sıra Terken Hatun Selçuklu Devletinin tüm vali ve komutanların oğlu küçük Mahmud’a biat ettirdi. Bununla da kalınmayarak Mahmud’a “Nasırüddünya ve’ddin” ünvanı verildi.M. a. Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu. Berkyaruk’un sultan olmasını engelleyip küçük yaştaki oğlu Mahmud’u tahta çıkarmak istemesiydi. Dönemin âlimleri küçük yaştaki bir kişinin adına hutbe okutmanın caiz olmadığını beyan etmişlerdi.Yüzyıldan 1517’ye Yakındoğu. II.g. Harem-i Şerif’te de adına hutbe okundu.149 Terken Hatun Halife Muktedî’ye hutbede oğlunun adını okutmasını isteyen bir haber gönderdi. Kimin sultan olduğu belli olmadığı için devlet otoritesi ortadan kalktı. Bu uygulama.g.e. Suyutî. Böylece Mahmud adına hutbe okundu. Ebu’l Fida. Bunun nedeni. Böylece saltanat Berkyaruk’a geçti. Buna göre. Haçlılar Çağı.170.e. 203.Holt. a. çeşitli milliyetlerden insanların yaşadığı eyaletler üzerinde hüküm sürdüler.g. iktidar birey olarak sultanda değil.152 Bunun üzerine Terken Hatun Berkyaruk’u Isfahan’da yakalattı.

Bağdat’da Muhammed adına hutbe okundu. 374.166 Bu sırada üzerine yürüyen Sencer’e yenildi. 163. Hüseyin Emin. a.e.e. X.52.e. X. Ali el-Hüseynî. İbnü’l Cevzî.155 Yeni halife sultan olarak Berkyaruk’u tanıdı.170. II. İbnü’l Esir. Aralarında cereyan eden ilk savaşta yenildi.g. II. İA.g. İbnü’l Esir. İbn Hallikan.g. İbnü’l Esir. “Berkyaruk”. İstanbul. X.167 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 Ali el-Hüseynî. 293.79. Muhammed’i yendi.g.164 Bu gelişme aynı zamanda bu Sencer’in de halife tarafından tanınması anlamına geliyordu.e. V. Bu haberi alan Halife Mustazhir Bağdat’ta Tutuş adına hutbe okuttu.160 Bu sırada amcası Tutuş. 212.163 Her ne kadar Muhammed adına Bağdat’ta hutbe okunmuşsa da ülkenin Azerbaycan bölgesi hariç diğer bölgelerinde egemenliği yoktu. DİA. 214. İbnü’l Esir. Abdülkerim Özaydın.170.g. İlk savaşta Muhammed’e kardeşi Sencer de yardım etmişti.52.161 3.e. 1992. a. s.158 Halife kendisine hil’at giydirdi. 304. a.g.g. 229.336 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S Aynı yıl Halife Muktedî de öldü154 yerine Mustazhir Billah halife oldu.Kardeş Kavgası: Berkyaruk kendisine baş kaldıran Muhammed Tapar üzerine yürüdü. Erdoğan Merçil.e.e. Suyutî. IX. a. İkinci mücadelede Berkyaruk. 303.Berkyaruk Dönemi: Berkyaruk iktidara geldikten sonra dağılmaya yüz tutan Selçuklu Devleti’ni toplamak için büyük gayret sarfetti.(493/1100)162 Berkyaruk ile kardeşi Muhammed arasında 494/1101 yılında ikinci karşılaşma gerçekleşti. Ebu’l Fida. Ali el-Hüseynî.e. a. a. İbrahim Kafesoğlu. s.e.g. X. “Selçuklular”.156 2. s.g.e. Berkyaruk’a karşı harekete geçti. a. a. Müslüman-Türk Devletleri Tarihi. Ebu’l Fida. a.157 Halife Mustazhir onu bu konuda destekledi. X. İbnü’l Esir. İbnü’l Esir.e. Ardından üçüncü karşılaşmada da Muhammed’e galip geldi.g.g. 372. s. .g. 81.g.g. a.159 Adına hutbe okundu. a. 515.61. a. X. s. Ülkenin büyük bölümünü elinde tutan Berkyaruk tek sultan olarak ülkenin tamamına egemen olmak istiyordu. el-Muntazam.165 Hutbe tekrar Berkyaruk adına okunmaya başladı. a. a. 231. Berkyaruk’un kuvvetleri zayıf olduğu için Tutuş’a yenildi.e.e. s. IV. Berkyaruk’u yendikleri savaştan sonra Bağdat’a gidip Halife Mustazhir’in elinden hil’at giydiler.e. X.

e. yağma yaptılar. Diyarıbekir.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 337 İkinci defa Bağdat’a giden Berkyaruk168 para sıkıntısı çektiği için halifeden yardım istedi. Abdullah Nasıh Ulvan.g. 370.e. a.e.171 Ardından gerçekleşen dördüncü savaşta Berkyaruk.178 491/1097 yılında Haçlılar Suriye’ye girdiğinde Müslüman ümmetin başı olma iddiasıyla ortaya çıkmış iki kişi vardı. s.82.e.e. Cezire. Aralarında barış yapıldı. 216. Rey. Sonuçta Berkyaruk galip geldi. X. X. 369. 1965. a. Harameyni’ş Şerifeyn’e egemen olacak. a. Taberistan. Çağatay Uluçay. a. s. İlk Müslüman-Türk Devletleri.g.63. 1992. İran.g.e. İstanbul. II. Ebu’l Fida.g. Muhammed onun sultanlığını kabul etti. a. s. Bağdat’taki Abbasi halifesi Mustazhir.g. s. beşincisinde ise Muhammed galip geldi. a. Ebu’l Fida. 216.e.e.e. II. 369. Ülkenin harap oldu ve valilerin halka zulümleri arttı. İbnü’l Esir.g. a.176 Bu anlaşmayla aynı zamanda Bağdat’ta artık kesin olarak Berkyaruk adına hutbe okunmaya başladı. P.55. s.175 Bu barışa göre birbirlerinin topraklarına saldırmayacaklardı. Sencer ise Horasan bölgesine egemen olacaktı. X. 307. İbnü’l Esir. X. 227. .e. Bunlardan biri. a. 217.e.Mustafa Salih Çakmaklı. tedbirsizliği ve birbirlerine düşmeleriydi. a.174 Yapılan bu anlaşmayla Berkyaruk. Muhammed ise Azerbaycan’a.g.g. İbnü’l Esir. II. Ebu’l Fida. Ebu’l Fida. Zaten Haçlıların Beytü’l Makdis ve civarını ele geçirmelerinin nedenlerinden biri de o dönemde İslâm dünyasının dağınıklığı. a. diğeri de Kahire’de bulunan Fatımî halifesi el-Âmir idi.170 Berkyaruk’u bu yanlış davranışlara iten sebep iki kardeşinin-Muhammed ve Sencer-kendisine karşı ittifak kurmalarıydı.179 Berkyaruk iktidarı boyunca kardeşleriyle saltanat mücadelesi yaparken aynı zamanda memleket içinde yer altı faaliyetleri yapan Batınîlere karşı da mü- 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 İbn Kalânisî.169 Halifenin yaptığı bu yardım yetmemiş olacak ki İbnü’l Esir’in rivayetine göre Berkyaruk ve ordusu halkın malına el uzattılar. Hüseyin Emin.g.223. a. a.g.g. Ebu’l Fida. Cebel.Holt. İbnü’l Esir. İbnü’l Esir. 307.e. 213.9. İstanbul. X.177 Haçlıların Kudüs’ü işgal ettikleri sırada Muhammed Tapar kardeşi Berkyaruk ile savaşıyordu.e. II.172 Berkyaruk ile Muhammed Tapar arasındaki bu mücadele beş yıl devam etti.M. Halife de ona 50000 dinar verdi.g. çev. II.g. Kudüs Fatihi Selahaddin-i Eyyubî.(497/1104)173 Savaşın uzamasıyla gasb olayları arttı. a.

e. Suyutî. s.g. s.182 498/1105 yılında Berkyaruk üçüncü ziyaretini gerçekleştirmek üzere Bağdat yolundaydı. Suyutî.g. Batınîlerin kilit noktalardaki kalelerine saldırılar düzenledi. İbn Kalânisî. Bu kalelerden biri de Şe’der kalesiydi.Melikşah da Bağdat’taydı ve adına hutbe okunmuştu. a. X.g.g.g.187 Ardından Abbasi halifesi Mustazhir (487-512/1094-1118) Muhammed’i sultan ilân etti ve ona “Gıyasüddin(Dinin bereketi)” ünvanını verdi. . İstanbul. s.e.g.g. a. a. X. İA.e.g. el-Muntazam. Bu sırada II. Sencer bu bölgede otoritesini sağlamlaştırdı ve huzuru sağladı. Yolda hastalandı. a. X. s.172. a.188 4.161-163. 160. 110.g. 159.Melikşah bu sırada dört yaşındaydı.239.Melikşah ve adamları özür dileyip çekildiler. a. a.e.276. a.e. a. M. saltanatının ilk günlerinde Selçuklu ülkesinin bütününe egemen olmasına189 rağmen tek başına idare edemedi. Aynı yıl öldü.190 Ana-bir kardeşi Sencer191 Horasan bölgesine egemendi. Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi. Büyük Selçuklu İmparatorluğu. Muhammed Tapar saltanatı boyunca Batınîlerle mücadele etti.g. 322. İbnü’l Cevzî. “Selçuklular”.e. Nevzat Kösoğlu. O dönemde uygulanan âdet üzere gözlerine mil çekildi. VII.284. Oğlu Melikşah’ın veliaht olmasını vasiyet etti. İbnü’l Esir.e. II. 164. Türk Dünyası Tarihi ve Türk Medeniyeti Üzerine Düşünceler. 225.194 Sultan.Altay Köymen. a.61. XII.e.g. İbnü’l Esir.e. Büyük kardeşi Berkyaruk’un ölüm haberini alan Muhammed Tapar Bağdat’a henüz girmişti.338 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S cadele veriyordu. çok sayıda 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 İbrahim Kafesoğlu. Sultan bunları bulup cezalandırdı.184 Muhammed Tapar durumu kabul etmedi.Muhammed Tapar Dönemi ve Batınîlerle Mücadelesi: Muhammed.172. a. İbn Kesir. İsamüddin Abdurrauf el-Fakî. 191.e.185 Muhammed Bağdat’ta hutbeyi kendi adına okuttu. a.192 Batınîler Muhammed Tapar’ın bir çok valisini öldürdüler. X.183 Tahta oturan II. 150 İbnü’l Esir. IX. s.Melikşah’ın saltanatı birkaç ay devam edebildi. s.e. VII. 374. s. Ali el-Hüseynî. XII. Bunun üzerine II.57. II. 305.e. Bu kaleyi kuşatan Muhammed Tapar. a.g.180 Batınîlere karşı savaşılmasına181 rağmen Batınîlerin yayılması önlenemedi.e. Suyutî. İbnü’l Cevzî. Ahmed Cevdet.186 II. V. 1990.g.193 Devlet içine de sızdılar. 164. Ebu’l Fida. Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi.

Abdülkerim Özaydın.e. İbnü’l Esir.e. a.263. Ahmed b.e. 1954. s. II.el-Muntazam. “Alamut”. İran’da Elburz dağları üzerinde. Ebu’l Fida.Mahmud. Ele geçirilen kale harap edildi. Kale asıl şöhretini Haşşaşîn’in lideri ve İsmâilî Devletinin kurucusu Hasan Sabbah’a borçludur.205 Yerine oğlu Mahmud geçti. a.g. 23-54. Kitâbu’l Kavâsım el-Batıniyye.203 511/1117 yılında Muhammed Tapar vefat etti. b. Gazali’nin Batınîlerin Belini Kıran Delilleri. İstanbul. ancak gizli yardım aldıkları için uzun süre dayanabilmişlerdi.el-Muntazam. 196.207 Ancak amcası Sencer kendini yeğeninden saltanata daha çok layık gör195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 Ebu’l Fida. II. Ebu’l Fida. a. İbn Kesir. Ahmed Ateş.g. Ali el-Hüseynî.67. 42. IX. III-I. 42.g. II.193. s. a.t. Nevzat Kösoğlu.y (basım tarihi yazılmamış).Mahmud (862/1283). 347. AÜİF Dergisi.g. a.“Hasan Sabbah”. Ankara. II. .200 Ancak bu rivayetin doğru olmadığını Ahmed b.199 511/1117 yılındaki kuşatma uzun sürmüş. Beyrut. Abdülkerim Özaydın.512/1118 yılında Mahmud adına Bağdat’ta hutbe okundu. İbnü’l Esir’in rivayetine göre Selçuklular kaleyi ele geçirdiler. II. 1997.Çağatay Uluçay. a. 166. Sonuç itibariyle Alamut kuşatması esnasında çok sayıda Batınî öldürülmüştür. 336.g.201 Bu konuda çağdaş tarihçiler de aynı kanaattedir. 229. s. s.Mahmud.49. bkz. DİA. Çünkü Alamut kuşatmasından sonuç alınsaydı.g.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 339 Batınî’yi öldürdü.e.g. 348. a.e. 529. 337. Zekeriya b.e.Muhammed b.g. Kazvin’in kuzeydoğusunda yer alan müstahkem bir kale. s.84. Sultan burayı ele geçirmek için çok mücadele etti.g.e. Hüseyin Emin.g.e. a. Hüseyin Emin. Selçuklu askerlerinin kaleyi ele geçirecekleri sırada Sultan Muhammed Tapar’ın vefat haberinin geldiğini ve sonuç alınamadan askerlerin kuşatmayı kaldırdıklarını ifade etmektedir.196 Batınîlerin elindeki en önemli kale ise Hasan Sabbah197 ın karargâhı olan Alamut198 kalesiydi.g. sonraki yıllarda Batınîlerin etkinliği zayıflardı. sultan olarak Mahmud b. s.e.g. Sultan Muhammed Tapar Devri Selçuklu Tarihi (511/1118). 222.62. İbnü’l Cevzî.Âsaru’l Bilâd ve Ahbâru’l İbad.204 Ölüm nedenleri arasında Batınîler tarafından öldürüldüğü görüşünün de olması ayrıca dikkat çekicidir.195 Bu başarı özellikle Bağdat’ta büyük bir sevinç meydana getirdi.Ali el-Hüseynî. Fakat Selçuklu ordusu burayı ele geçiremedi.202 Kanaatimizce bu bilgi doğrudur.e. İran’da Nizârî-İsmâilî Devleti’nin kurucusu. DİA.150.e. s. XVI.57. a. İstanbul.Muhammed’i tanımış oldu.g.e. Kazvinî.Mahmud’un Selçuknâme’sinden öğreniyoruz. 528. a. Ankara. 1990. II. s. a. a. X. Abdülkerim Özaydın. 229.301. bkz. Ahmed b. İbnü’l Cevzî. kalede mahsur kalan Batınîler yiyecek alamadıkları için neredeyse açlıktan ölecek duruma gelmişler. XII. Çatışmalarda ölenlerle birlikte açlıktan ve hastalıktan telef olanlar da vardı. a.206 Böylece halife. Örneğin Hüseyin Emin. 1989. IX.e. II.

322. 459. s.321.e. s. Ona ikramda bulundu. II. Kendisine gelen halifelik elçilerine halifenin otoritesini tanıdığını ifade eden işaretler bile veriyordu.y. a.e. İbn Kalânisî.g. Ebu’l Fida. Büyük Selçuklu İmparatorluğu. a. X.208 Onu kendisinden sonra veliaht tayin etti.215 Diğer taraftan Mahmud’un Irak’taki egemenliğine ilk itiraz kardeşi Mes’ud’dan geldi.g. 231.Altay Köymen. Aralarında savaşlar meydana geldi. İbnü’l Cevzî. 230. Mes’ud’u bir kısım Türkmenler ile Hille’nin Arap emiri Dübeys b. 1985. II.Tuğrul da Irak’ta egemen208 209 210 211 212 213 214 215 216 İbn Kalânisî. 170.e. Bunu devletin emirlerine ve Abbasi halifesine bildirdi. hatta Sencer’e karşı ittifak kurarak savaşma kararı almışlardı.Sencer Dönemi: etti210 Sencer’in tahta geçtiği sırada Bağdat’ta Halife Mustazhir (512/1118) vefat yerine oğlu Müsterşid geçti.g.g.e.41.15.211 Bu dönemde Abbasi-Selçuklu ilişkileri yeni bir döneme girdi. s. a.Sadaka destekliyordu. kendisinin Halife Müsterşid’i azlederek yerine Abbasoğullarından veya Hz. II. a. a. Mahmud’a bir mektup yazarak bu ittifaktan derhal ayrılmasını istedi o da ayrıldı. Ebu’l Fida. Bu ittifakı öğrenen Sencer.y. VII.Said Âşur.e. Nihayetü’l Erab fi Fünuni’l Edeb. a. Abdülvehhab en-Nüveyrî. 231. Halife onun sultanlığını kabul etti. Sencer’in Irak’ta naib bıraktığı yeğeni Mahmud ile ilişkilerini geliştirerek. VII. s.216 Bu arada diğer kardeşi II.340 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S düğünden kendini sultan ilân etti. Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi. M. Duruma el koyan Mahmud 514/1120 yılında kardeşi Mes’ud’u yendi.212 Oysa Sencer. Azimî.213 Mahmud’a ayrıca “Sultanu’l Muazzam”(Büyük Sultan) ünvanını vererek kendisine bağlı kalmak şartıyla Irak’a sultan tayin etti.e.g.e. Büyük Selçuklu Devletinin zayıfladığını ve kendi egemen olduğu bölgelerde bile otoritesinin ortadan kalkmaya başladığını gören Halife Müsterşid Billah. II.g.214 Halifeye saygı ve bağlılık konusunda babalarının yolundan yürüdüğünü dile getiren Sultan Sencer.g. 230. Sultan Sencer bu ortamda halifelik ile ilişkilerini yürütmeye çalışıyordu.b. . onu kızlarından Mehmelek Hatun ile evlendirdi. 10. a.Ali soyundan başka birini halife seçeceği yolundaki söylenti ve ithamları ise yalanlıyordu. Bu yüzden Selçuklulardan iki sultan ortaya çıktı. 9. a. İbnü’l Esir.e. Ebu’l Fida. Mahmud’a çok iyi davrandı. thk.g. Sencer kardeşinin oğluyla barış yaptı. Sencer galip geldi.209 5.

e. tedbir ve hazırlıkları sultanın görmesini istememesi. Amacı halifeyi kendisine karşı yapılmış ittifaktan ayırmaktı.51. 676. İbnü’l Cevzî. X.g. Halife ise kendisinin bu yıl Bağdat’a gelmemesini aksi halde kılıca başvuracağını bildirdi. a-Sultan Mahmud ile Halife Müsterşid Arasındaki Mücadele: Selçuklu sultanlarının Bağdat’a gelmelerine karşı çıkan halife bu dönemde egemenlik haklarını almak istediğini açıkça ortaya koydu. İbnü’l Cevzî. İbnü’l Esir. Mahmud’un ağırlıklarına saldıran halife karşısında Mahmud geri çekildi. malî.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 341 lik mücadelesi veriyordu. 526/1131 yılında Mahmud Bağdat’a gitmeye karar verdi. X. s. 3-Nihayet halkı bir ordu yerine iki orduyu. X. Azimî. Sultan Mahmud’un Bağdat’a yürüme kararına karşı çıkan halifenin böyle davranmasının başlıca üç nedeni vardı: 1-Devlet olma yolunda aldığı.220 Ardından Mahmud vefat etti. halifenin ordusu ile sultanlık ordusunu barındırmaya ve beslemeye mecbur ederek sıkıntıya maruz bırakmak. II.g.g.223 217 218 219 220 221 222 223 M. a. Halife barış yoluyla Bağdat’a girmelerine engel olamazsa savaşacaktı.g.e.217 Halifeye elçi gönderen Mahmud.218 Halife Müsterşid oğlu Raşid’i halefi olarak Bağdat’ta bıraktıktan sonra Mahmud’a karşı harekete geçti. X.g.Altay Köymen. (526/1131)221 Mahmud’un ölümüyle Sencer adına okuttuğu hutbeyi kesen Halife Müsterşid222 in bu tutumu karşısında harekete geçen Sencer’in amacı halife ile savaşmak değildi.4.91.Ancak Mahmud’un gücüne dayanamayıp Dübeys ile birlikte amcası Sencer’e sığındı.g. a. 26. İbnü’l Cevzî. 24. a.e. a. Bu durumda bile elçi göndererek halifeye bağlılığını bildirdi. 255-259.g.219 Mahmud’un geri çekilmesinin sebebi hasta olmasıydı. Çünkü Halife Müsterşid ne pahasına olursa olsun Selçuklu egemenliğinden kurtulmak istiyordu. İbnü’l Cevzî.e. 2-Henüz tamamlayamadığı bu hazırlıklar için zaman kazanmak istemesi.e. a. askerî. a.e. a. IX. idarî. silaha başvurulmamasını istedi.e. .

53. Sultan Sencer ve Mes’ud’un isimlerini hutbeden çıkardı. a. b-Halife Müsterşid’in Ölümü ve Batınîler: Halife Müsterşid Billah 528/1134 yılında ordusunun başındayken Batınîler tarafından öldürüldü226 Bu suikast Batınîlerin saçtıkları dehşeti göstermesi bakımından önemli bir örnektir. s. “Mes’ud b.g. amcası Sencer’in egemenliğindeki Rey’e sığındı. Irak Selçukluları Devletinin başkenti olan Hemedan’ı işgal etti.) M. IX. X.232 Halifenin üzerine yürüyen Mes’ud onun 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Mes’ud b. Hamid el-Isfahanî.Tuğrul halife ile birlikte kendisine karşı ittifak kurdular. Sultan Mahmud 525/1131 yılında ölünce tahtı ele geçirmek için yeniden harekete geçti… (Faruk Sümer. Böylece Mes’ud Irak Selçukluları Devletinin başına geçti. . İbnü’l Cevzî. Mes’ud. İbnü’l Cevzî. 214.Tuğrul. DİA. İbnü’l Esir. Böylece Irak Selçukluları müstakil bir devlet oldu. XI.Altay Köymen de itiraz etmektedir. M. Emir Mevdud’un 507/1113 yılında Dımaşk’ta Bâtıniler tarafından öldürülmesi üzerine yerine getirilen Aksungur el-Porsukî başarılı olamadığından azledildi. İbnü’l Esir. 349-351.g. Henüz üç yaşında iken Türk Devlet geleneğine göre merkezi Musul olan el-Cezire valiliğine gönderildi ve Mevdud b.e. XXIX. 27. Üstelik babasının intikamını almak için ordu toplamaya başladı.Altay Köymen. Büyük Selçuklu İmparatorluğu. 52. 53. Mes’ud.Altuntegin kendisine atabeg tayin edildi. İslâm tarihi kaynakları bunu reddetmektedir. İA. Muhammed Tapar: Sultan Muhammed Tapar’ın oğludur. a. a.Muhammed Tapar”. “Sencer”. 55.166. 231.g.g. İbnü’l Cevzî.g.225 Artık Sultan Sencer’in Irak’ta otoritesi kalmadı. s. çev.Nuri Gençosman.227 Halifenin suikast sonucu ölmesiyle Sultan Sencer’in öldürttüğü şayiası da yayıldı. a. 52. a. İstanbul.Altay Köymen. Selçukî Devletleri Tarihi.g. X. II.143. 1966. M.e. Selçuklulara karşı önü alınmaz bir düşmanlık duygusuna kapıldılar.230 Müsterşid’in yerine veliaht olan oğlu Raşid Billah geçti. 28. Sultan Muhammed Tapar öldüğünde (511/1118) Mes’ud atabegiyle birlikte Musul’da bulunuyordu. Kerimüddin Mahmud (733/1132).229 Bu görüşe Selçuklu tarihçisi M. XI. Hemedan civarında gerçekleşen savaş(527/1133)da Mes’ud’un daha doğrusu müttefiklerin zaferiyle sonuçlandı. Ankara. 489.e. 1943. Hatta İbnü’l Cevzî’nin nakline göre Müsterşid’den sonraki halifeler. X. II.e.342 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S Mahmud’un ölümünden sonra Sencer’in iki yeğeni Mes’ud224 ve II. a.228 Halifenin Sencer tarafından öldürttüğü iddiası doğru değildir. Bundan etkilenen Abbasi hanedanı Selçuklular aleyhinde propagandaya başladılar. Seyfullah Kara. Aksarayî.231Raşid.e.e.

X. 67. Yönetim istikrara kavuşmuştur.236 Ancak Sencer zamanında iç mücadelelerden dolayı Batınîler üzerine gidilemedi. e.234 Daha sonra Bağdat’a bir hücum hazırlığına girişti.(531/1136)233 Raşid.240 Sencer. Düsturu’l Vüzera. . a. Bunun sebebi olarakta kendisine suikast yapılmasından korktuğu için olduğu söylenir. s. Said Nefisî. kaleden kaleye sıçrayarak. 1966.239 521/1127 yılında vezir Kâşânî Batınîler tarafından öldürüldü. Raşid’in Batınîler tarafından öldürülmesi babasına nazaran çok daha zor kabul edilebilir. el-Muntazam. Ahmed Behmenyâr. bir taraftan Suriye’ye. silah satın almayacaklar. el-Muntazam.Altay Köymen. Zira Bağdat’ta bulunan halifelerin hiçbirini Batınîler öldürmüyor. Buna göre Batınîler yeniden kale yapmayacaklar. Ebu’l Hasan Beyhakî.Altay Köymen. İA.237 Sencer bu fitne unsuruyla mücadeleye önem vererek ve veziri Kâşânî.Hümamiddin. 249. İA. 1317. Batınîlere karşı yeni önlemler almamış. 305. M. İbnü’l Cevzî. 492. Hândmîr. M. “Sencer”. 489. Gıyasüddin b. 1317.g. M. Mes’ud. fakat Bağdat sınırlarını aşarak başka ülkelere geçtikleri zaman iki halifeyi de arka arkaya Batınîler öldürüyor.Altay Köymen.g. Sencer’in en ilginç icraatlarından biri de Bozkuş isimli komutanı vasıtasıyla Batınîlerle barış anlaşması yapmasıdır.271-276. vezirinin öldürülmesine rağmen.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 343 Bağdat’ı terk etmesini sağladı. karşı bir harekâta geçmemiştir. Şemsî. s. Tahran. Bunu mantıken kabul etmeye imkân yoktur.e.235 Bundan sonra Sencer dönemi nisbeten daha huzurlu geçmiştir. Muhammed Tapar’ın ölümüyle tekrar güçlenen Batınîler 518/1124 yılında büyük bir katliam yaparak 700 kişiyi öldürdüler. nşr. “Sencer”. IX. hiç kimseye inançlarını kabul ettirmeye 233 234 235 236 237 238 239 240 M. Şemsî. Tahran. Tarih-i Beyhak.238 Alınan bu tedbirlere rağmen Batınîlik-İsmaililik cereyanı gelişerek. diğer taraftan da devletin bel kemiği olan Horasan’a yayıldı. İbnü’l Cevzî. İstanbul. II. II. nşr. 304. 26. Bu olayla halife-sultan mücadelesinin üçüncü safhası da Selçuklular lehine sona erdi. İbnü’l Cevzî.194-199. Batınîlerin nerede yakalanırlarsa derhal öldürülmelerini. Bağdat’tan kaçtıktan sonra atabeg Nureddin Zengi’ye sığındı. mallarının yağma edilmesini ve ailelerinin esir edilmesini emretti. 154. Büyük Selçuklu İmparatorluğu.Altay Köymen. Sultan Sencer’in talimatıyla Muktefî’yi halife ilân etti. X. Siyasî ihtirasa sahip Raşid’in sultanlar tarafından öldürtülmesi kuvvetle muhtemeldir. X. Bu sırada öldürüldü. X. a.

e.250 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 M.241.151. İslâm dünyasının içinde bulunduğu tehlikeden söz etmekte.242 c-Büyük Selçukluların Irak’taki Egemenliklerinin Sonu: Sultan Sencer’in onayı ile halifelik makamına getirilen Muktefî Billah. 576. Sencer’in esaretten kurtulduğunu duyan tabi devletlerden bazıları. a. 1965.243 Halife Muktedî.Zetterstéen. Bu dönemde Selçuklu dünyasına atabeyler de egemen olmaya başladı. yalnız bağımsızlığını korumaya değil. VIII. a. e. 465. XII. VII.120. VIII. Kudüs’ün domuz ve şarap ticareti yapılan bir yere dönüştürüldüğüne temas ediyordu. Selçuklulara Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti.137.m.(551/1156)Bu olay Selçukluların Irak’taki sonu oldu. 153.468. II. 183. a. Kendisine karşı koyan Irak Selçukluları sultanı Mes’ud. ihtiyar sultanın dağılan devleti yeniden toparlamasına imkân vermedi. “Muktefî”. Tarihu’l İslamiyyi’l Âmm. İbnü’l Esir.246 552/1157 yılında Sultan Sencer’in vefatıyla Büyük Selçuklu Devleti tarihe karıştı. Anadolu ve Kirman Selçuklularıdır. s. a. s. 1971.g. En meşhurları. s. a.g. İskenderiye.Altay Köymen. aynı zamanda egemenliğini de genişletmeye çalışıyor.Zetterstéen. s. 466. İA.e. Selçuklulara karşı kendinden önceki iki halifeden daha fazla mücadele etti. İstanbul. 576. M. a. Tarihu’l Irak fi’l Asri’s Selçukî. İbn Kesir. Nitekim 527/1133 yılında halifeye yazdığı mektupta Sultan Sencer. 230.Ancak anlaşmaya uymayan Batınîler sürekli yayıldılar.244 Sencer 536/1141 yılında Türk asıllı Karahıtaylara yenildi.g.249 Fakat Büyük Selçukluların yerini alan bu devletçiklerden hiç biri. Şam ve Cezire atabeylikleridir.g. Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi. Ali İbrahim Hasan. En meşhurları. Büyük Selçuklu İmparatorluğu.g. XI. Buna karşılık Batınîlerin statüsü korunmuş olacaktı.241 Diğer taraftan devam eden Haçlı akınlarına karşı ne Sultan Sencer ne de halife karşı koyamamıştır. tüm Yakın ve Ortadoğu’ya esaslı bir düzen getirememiştir. Hüseyin Emin. Irak’ın idarî bölgelerini birbiri ardına ele geçiriyordu.247 Ölüm haberi Bağdat’a ulaşınca Bağdat’ta adına okunan hutbe kesildi. Ali el-Hüseynî. .245 551/1156 yılında kaçırılarak esaretten kurtarıldı.344 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S çalışmayacaklardı. Ancak etrafında toplanan komutanları arasındaki rekabet. Irak.V. K.g. 155.87.248 Bundan sonra Selçukluların egemen oldukları coğrafya karışıklıklar içinde kaldı. 1971.Altay Köymen.e. Selçuklu devletçikleri ortaya çıkmaya başladı. Hüseyin Emin. Osman Turan. s. Musul. 222. İstanbul. K. Halife Muktedî tarafından yenildi.V.e. s. Sencer’e bağlılıklarını bildirdiler.

252 Selçukluların zayıflamasıyla Bağdat ve çevresinde fiilî egemenliklerini kuran Abbasilerde tekrar büyük bir Arap devleti kurma fikri oluştu. ilim adamları desteklenmişti. s. a.Barthold.Abbasi Halifeliğinin X. Doğuda Moğollar ve Harizmşahlar güçlenmeye başlamıştı. 2. 1984. Ebu Zeyd Veliyyüddin Abdurrahman b.Zakir Kadiri Ugan. İzah:Fuad Köprülü.1988.Yüzyıllardaki İlmî ve Kültürel Durumu: Bilindiği üzere Abbasilerin ilk yüzyılında ilim ve kültür hayatı çok canlıydı.255 Bu dönemde ilim ve kültürün gerilememesinin bir sebebi de Müslümanları meşgul edecek yeni fikirlerin ortaya çıkmasıdır. Mukaddime. V. Halifelik coğrafyasının üzerinde bir çok devlet kurulmuş ve genişlemişti. s. Mısır. I. Selçuklu Tarihi. II. Oysa buna imkân yoktu. Ahmed Emin. Yunan felsefesinden ve diğer batı ilim eserleri tercüme edilerek bunlardan yararlanılmıştı. Zuhru’l İslâm.I. İbn Haldun.Altay Köymen. İbn Haldun bu dönemi değerlendirirken. H. Zaten halife de bunlarla mücadele edemedi.253 Açıktı ki Abbasi devleti artık ilk zamanlardaki gücüne ulaşamazdı.Barthold.93.Muhammed el-Hadramî. III.e. . Alparslan ve Zamanı. 1962. Özellikle Halife Me’mun döneminde Beytü’l Hikme gibi bir kuruluş hizmete açılmış.g. Örneğin Tuğrul Bey’in vefatından Alparslan’ın tahta geçişine kadar olan zaman içerisinde Bağdat’ta Selçuklu egemenliği söz konusu değildi. İslâm Medeniyeti Tarihi. 12.254 II. Bağdat’ta Selçuklu idaresini parçalamak için plan hazırlıyorlardı. İlme önem verilmiş. Onlar yalnız İslâm halifesi sıfatıyla manevî egemenliklerini Müslüman sultanlara tanıtmak istiyorlardı. Ayrıca halifeliğin güçlü bir ordusu da yoktu. İslâm medeniyetinin Selçuklulardan çok önce gerilemeye başladığını söyler. İstanbul.DİA. İbrahim Kafesoğlu.40.Dursun Yıldız.171.“Abbasiler”.256 251 252 253 254 255 256 M. V. 35.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 345 Selçukluların Bağdat üzerindeki egemenliklerinin sultanın hayatıyla kaim olması dikkat çekicidir. s.251 İslâm dünyasının batı bölgesi korkunç Haçlı işgalinin ızdırapları içinde yuvarlanır ve sultanlar yakaladıkları her fırsatta bu işgalcileri durmak amacıyla ordular techiz ve sevk ederken. 1991. 402.KÜLTÜREL İLİŞKİLER A.ve XI. Müslüman ülkelerini Haçlılardan kurtarmak için çareler düşünmeyen halifeler. Çünkü bölgedeki dengeler değişmişti. İstanbul. Ankara. çev.

244. a.İbrahim Hasan.e.259 Nizamülmülk’ün Şafii mezhebinden olduğu bilinmektedir. V.Nizamülmülk ve Faaliyetleri: Nizamülmülk vezir olduktan sonra Şiî Büveyhîler döneminden kalan ve önceki vezir Amidülmülk el-Kündürî zamanında da devam eden. İbrahim Kafesoğlu.e. s. s.Nizamiye Medreselerinden Önceki Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine Genel Bakış: Abbasilerin ilk devrinde eğitim-öğretim kurumları için medrese kelimesi kullanılıyordu.g.226. a.e. 43. bir memleketten diğerine giden gezgin bilginler için durak yerleriydi.260 Mezheplere karşı ölçülü duran Nizamülmülk Batınîlerle amansız bir şekilde mücadele etmiştir. Diğer bir ifadeyle mezhep çatışmalarına Nizamülmülk’ün bir katkısı olmamıştır. André Miquel.g. Bu kurum Irak’ta ilmin ve kültür hareketlerinin gelişmesinde aktif rol oynadı. 249. Ribatlarda kütüphaneler bile vardı. Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu. Nizamülmülk’ün Şafii mezhebini diğer İslâm mezheplerinden daha üstün görmeye yöneldiğini böyle yaparak mezhepler arasında büyük bir ayrılığa sebep olduğunu ve hatta onun Şafiî mezhebini korumasının Selçukluların zayıflamasının nedenlerinden olduğunu iddia eder.e. İslâm Tarihi.346 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S Selçuklular döneminde yapılan ribatlar.257 B. Hüseyin Emin. .g.262 C. Ancak onun aşırı Şafiî taraftarlığı yapıp Müslümanlar arasında ayrılığa neden olduğunu söylemek. H.226. a. I. hatta Selçuklu Devletinin zayıflamasına neden olduğunu iddia etmek kanaatimizce doğru değildir. Eş’arilerin lanetlenmesi uygulamasını kaldırdı.Nizamiye Medreselerinin Kurulması ve Medreselerin Faaliyetleri 1.226. Bu kelimenin ilk olarak III/IX. Bununla birlikte çağdaş araştırmacılardan Hüseyin Emin. s. a. Şu halde Nizamülmülk’ün çabaları doğrultusunda Selçuklular eğitim faaliyetleriyle yeni bir Müslüman medeniyetinin kurulmasını sağladılar. Hüseyin Emin.g.258 Bu şekilde davranarak devletin onları dışlamadığını gösterdiği gibi varolan mezhep kavgalarının üzerini de küllendirecek bir davranışta bulundu.261 Nizamiye medreselerinde Şafiî mezhebinden hocaları görevlendirmesi bölge halkının Şafiî olması nedeniyledir.yüzyılda kullanılmaya başlandığı 257 258 259 260 261 262 Hüseyin Emin. s.

“Nizamülmülk”.S. . Nebrâvî.Samadi. halifenin elçisi olarak Melikşah nezdine Nişabur’a gönderildi. Bu nedenle medreseler devletin istediği vasıfta insanlar yetiştiriyordu.M.New York.263 Fakat tarihçi Nebrâvî.5. IV.Encyclopedia of Asian History. 245. Haydarabad.yüzyılda Karahanlılar zamanında gerçekleşmiştir.Altay Köymen. Örneğin Arslan Gazi Tafgaç Han (v.Yıllığı. “Social And Economic Aspect of Life Under the Abbasid Hegemony at Baghdad. M.İsmet Kayaoğlu. Aydın Sayılı. İslâm Kurumları Tarihi. Ankara.121.264 İlave olarak ilk Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’in de Nişabur’da 434/1046 yılında bir medrese265 yaptırdığı tesbit edilmiştir. 2-Devlet menfaatleri ve Sünnî olmayan ideolojilere karşı savunma tedbirleri: Devletin mülkî teşkilat kadrolarının ihtiyacı olan elemanın yetişmesini sağlamaktı. 1976.Altay Köymen.30-71. s.s. Higher Education in Medieval Islam. tsz. Russell G. 50. Görüldüğü gibi Nizamiye medreselerinden önce de medreseler kurulmuştu. Söz konusu medreseler camilerde verilen eğitimin biraz daha gelişmiş şeklidir. s. 1988. 87. İstanbul. Nizamiye medresesinin ilk hocası Ebu İshak Şirazî. s. Eğitim-öğretimde fırsat ve imkân eşitliğini devlet eliyle bir dereceye kadar sağlamak yalnız o zaman için değil. Selçuklu Araştırmaları Dergisi. Konya. Tabi ki devlet teşkilatında çalışacak bürokratların devletin istediği vasıflarda olmaları şarttır. II (1947-1948). 1957. M.268 263 264 265 266 267 268 Cahid Baltacı. IV. A.267 Bu esaslar üzerine Nizamülmülk’ün çabalarıyla Selçuklu Devleti millî bir eğitim anlayışına kavuşmuş oluyordu. Asırlarda Osmanlı Medreseleri.Triton. II.Ü.IV/X.Kuruluş Sebebi: İki nedeni vardır: 1-Amelî ihtiyaçlar: Fakir öğrencilerin okumalarını sağlamak bu türdendir.Sebüktekin tarafından inşa ettirilen medrese olduğunu tesbit etmektedir. “Alparslan Zamanı Kültür Müesseseleri”. ilk medresenin IV/X. Kahire.yüzyılda Nişabur’da Beyhakî medresesi adıyla Nasr b. 1975. Islamic Culture”.Kempiners. XV/XVI. 108. London. 1994. III. Tarihu’n Nuzum ve’l Hadarati’l İslamiyye. 1955. “Alparslan Zamanı Kültür Müesseseleri”. A. Materials on Muslim Education.225. medreselerin resmî bir teşekkül olarak devlet eliyle kurulması. bu gün için de çok ileri bir davranıştır. Şayet etkili olsalardı tarihçiler önemle üzerinde dururlardı. XXIX.266 2.1035)Merv’de bir medrese yaptırmış ve vefatında oraya defnedilmiştir. 126. Sayı:4.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 347 bilinmekle beraber. Selçuklu Araştırmaları Dergisi. Ancak bu medreseler Nizamiye medreseleri kadar etkili olamadılar. S.

1987. İsmet Kayaoğlu. a. 3.8.276 Bu medrese dünyadaki ilk üniversite olma özelliğini de taşır. İA. “Madrasa Nizamiye of Baghdad. Herat. nşr. Halbuki o zamana kadar inşa edilen kurumlara sultanların adı verilirdi. s.8.g. 1976. “Selçuklular”. İbnü’l Cevzî. New Delhi. X. a. a. Merv ve Musul269 şehirlerinde de Nizamiye medreseleri kurdurdu. öğrencilerin kalacakları yurtlar ve aldıkları burslar ile kendilerini kaygısızca ilme verebiliyorlardı.elHayatü’l İlmiye fi’l Irak.Medresenin Gelir Kaynakları: Vakıflar: Medresenin giderleri kurulan vakıflardan karşılanıyor274 bununla da kalınmayarak öğrencilere maaş ve burs veriliyor275 bu konuda uzak bölgelerden gelen öğrencilere öncelik tanınıyordu. II.g.Abbas İkbal. 50.Hitti. 409. Abdülkerim Özaydın. el-İslâm.272 Bu medreselere “Nizamiye” adının verilmesi şaşırtıcıdır.348 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S Nizamülmülk Bağdat’ın ardından Belh. 1320. 22 Eylül 1067 tarihinde açılan Bağdat Nizamiye medresesi273 binaları. Sultan Alparslan’ın kendisini geniş yetkilerle donatması bunun bir nedeni olarak sayılabilir.Tahran. 1995.g. Ahmed Çelebi. Böylece medreseler eğitim tahsis edilmiş binaları. Erdoğan Merçil. Büyük Selçuklular Devri Kütüphaneleriyle İlgili Bir Deneme.270 Ancak bu medreselerin bir çoğu Bağdat Nizamiye medresesinin ilk kademeleri seviyesindeydi. Mekketü’l Mükerreme. kütüphanesi. Bunlarla da kalınmayarak medreseler köylere kadar ulaştı. s.135. İbrahim Kafesoğlu. yalnız ilmî ve idarî özerkliğe değil. 1. 97. aynı zamanda malî özerkliğe de sahip bulunuyordu. s. Basra. 632. İslâm Kurumları Tarihi.394.114.Studies in Islam. 1963. P.255.g. Hüseyin Emin. 188-191. s. . II. a. Bağdat. I.277 Zaten Selçuklu medreselerinin özgün taraflarından birisi de budur. 50. Ankara. Isfahan. İstanbul.278 Bu haliyle bu kurumlar 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 İbn İsfendiyar. öğrencileri ve gelir kaynakları ile bir bütün teşkil etmekteydi. İslâm’da Eğitim-Öğretim Tarihi. Ziya Hasan Faruqı. II. Cahit Baltacı. XXXIII.e. Meriyzan Useyrî. Nişabur. 284. XVII. İsmet Kayaoğlu. I.K. “Nizamiye Medresesi”. Komisyon. maaş kaygısından kurtulmuş hocaları.g. a.Ali Yardım.e.e. çev. DİA. Daimî bir gelir kaynağına sahip olan bu medreseler. 123. Nizamülmülk bu konuda istisna olmuştur. es-Sıratu’l Müstakîm.e.1980.e. İstanbul. s.271 Nizamiye medreseleri Bağdat’ın 656/1258 yılında Hülagü yönetimindeki Moğolların işgaline kadar devam etti. Tarih-i Taberistan. s. 2007. öğretim kadrosu.

280 Bağdat Nizamiye medresesinde şu dersler okutuluyordu: Kur’an. History of Iran. A.el-Müntehab. London-The Haque. hendese.1026) Nizamiye medresesi kurulmadan önce. İsmet Kayaoğlu. İbrahim Kafesoğlu. Zeyl.Altay Köymen.284 5.N. 216. Fatımî halifelerini öven çok sayıda şiirler yazıyorlardı.Frye. a. Ayrıca feraizde hesap ve hatta aruz ilminde mahir bulunuyordu. 31.g. İslâm Tarihi.116. “Nizamiye Medresesi”. hil’atlar. . Riyaziye. Büyük Selçuklu İmparatorluğu. tarih. Kendisi. Selçuklu Tarihi.286 279 280 281 282 283 284 285 286 M. Cambridge. III. Abdülkerim Özaydın. s. Selçuklu Tarihi. Eş’arî Kelamı. DİA. International Structure of the Saljuq Empire. s. Feraiz. s.105.181.62. fıkıh usulü. edebiyat da okutuluyordu. İbrahim Kafesoğlu.281 Bu medreselerde söz konusu ilim dallarının yanı sıra matematik.282 Ayrıca hitabet.t. a-b. Bu ödül ve bağışları elde etme arzusu.55. Fatımî sarayı ile ilişki kurmuşlardı. Tahran. Hadis. Bunlara ilave olarak astronomi çalışmalarına da değinmek gerekir. Arap Dili ve Edebiyatı. s.R. İstanbul. Şafiî Fıkıh Usulü. tıp ve cerrahi dallarında da dersler verildiği283 bilinmektedir. II.317. 188-191. kelam âlimi olduğu kadar edip. devletin siyaseti icabı Şiî ve diğer Rafızî anlayışlarla mücadele etme zarureti geliyordu. fıkıh. felsefe. Örneğin Ebu Nasr Abdülkerim Bağdadî es-Sulî (v.e. Nişabur’da on yedi ilim dalında ders veriyordu. Abdülgafur Farisî. günümüze göre de ileri eğitim kurumları olma özelliği taşır.115.279 4.Medresenin Şafiî ve Rafızîlerle Mücadelede Etkisi: Selçukluları bu büyük eğitim faaliyetine sevk eden sebeplerin başında.y. Erdoğan Merçil. s.285 Bu dönemde Fatımî egemenliğindeki Mısır’da pek çok şair yetişmiştir.S.İbrahim Hasan. V. Zira 525/1130 yılında Ebu’l Kasım elAsturlabî Bağdat’ta Selçuklu sarayında astronomi alanında çalışmalar yapmaktaydı. Bol bol hediyeler. Edeb. şair ve gramerciydi. Paris. ahlak.Lambton.K.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 349 sadece zamanının değil. İsa Sadık. bu sebeple onlardan bir kısmı. XXXIII. Tarih-i Ferheng-i İran. Müslüman-Türk Devletleri Tarihi. 2007. nşr. ehl-i sünnete mensup şairler. IV. s. mantık. ödüller ve çiftlikler verdikleri için. şairler. 1965.Medreselerde Okutulan İlim Dalları: İlmî özerkliğe sahip olan hocalar farklı ilim dallarında ders veriyordu. b. 380. Şiî şairleri taklit etmeye sevketmiş. H.

Agâh Çubukçu. s.Tezi). Belleten. İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri. “Kitabu Kavâsım el-Batıniyye”. “el-Kısasu’l Müstekîm”. 1996. Bu fikir Büveyhîlerin egemenliği altında Şiî ve İsmailî akımlar arasında varlığını sürdürdü. Ankara. İlhan Kutluer. I. 622.Selçuklu Sultanı Sencer’in Din Siyaseti (Basılmamış Dr. mutasavvıf ve filozoflara yönelttiği eleştirilerle tanınan İslâm düşünürü… (Mustafa Çağrıcı. Louis Gadret. Şafiî fakihi. ehl-i sünnet dışına çıkmamışlar ve ehl-i bid’atla şiddetli bir mücadele içine girmişlerdi. 1989. Şiîlik ve diğer mezheplere karşı etkinliği bir günde gerçekleşmedi.291 D. Sayı:198.e.350 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S Şiîlerin fikir bakımından aşırı olanları vardı ki bunlara “Rafızî” deniyordu.s. 1981.g.288 Dönemin Abbasi halifesi Mustazhir Billah. “Din ve Kültür”. İslâm dünyasında Sünniliğin egemenlik elde etmesidir. 173. Montgomery Watt. Gazalî: Eş’arî kelamcısı. Selçuklu Devri Muhaddisleri. 137. Bunlar bilinen Şiî inançlarını benimsemekle birlikte sahabilerin çoğunluğunu küfürle itham etmekle diğer Şiî gruplarından ayrılıyordu. s. İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri.203. ister Şafiî-Eş’arî ister Hanbeli-Selefî.Sünniliğin Gelişmesi Abbasilerin ikinci döneminin en önemli özelliği. H. 489-505. XIII. Zira. Ankara.İbrahim Hasan.Ruhi Fığlalı.492. Mutezile mezhebine karşı da mücadele verilmiştir.295Bu iddiayı tarihçi Abdülkerim Özaydın doğrulamaktadır. 112. İslâm Tarihi. “Kitabu Fedaih el-Batıniyye”. DİA. “ed-Dercü’l Merkum” adlı eserlerini yazdı.317. a.294 1. Şiî ve Batınî grupların etkileri artınca İmam Gazalî289 den eserler yazarak onların fikirlerini çürütmesini istemişti. İstanbul. IV. Ancak bu yeni durum Şiîliğin yeniden teşkilatlanması sonucunu doğurmuştur. Nuri Topaloğlu. “Muhassılü’l Hılaf”. 1988. İ. “Gazalî. çev.çev. isterse de az da olsa Hanefî olsun.Ankara. s. ders veren bazı Sünnî fakih ve kelamcıların yaptıkları vaazlar yeni kavgalara neden olmuş ve bu kavgalar Bağdat’ın sokaklarına taşmıştı.287 Bu dönemde muhaddisler.293 Sünniliğin. Abdurrahman Acar. “Gazalî ve Felsefesi”. 1997.Sultan Tuğrul Bey’in veziri Amîdülmülk el-Kündürî: Amîdülmülk el-Kündürî’nin Mutezile mezhebine mensup olduğu iddia edilmektedir. İstanbul.292 Öte yandan bu dönemde sadece Şiîliğe karşı değil. . Şevki Dayf. 136. İslâm Medeniyeti. Bunun üzerine Gazalî.172.E.290 Ancak Nizamiye medreselerinin Batınî-İsmailî fikir ve propagandaları etkisiz kılmada pek başarılı olamadığı anlaşılıyor. IV. “Hüccetü’l Hat”. İlave 287 288 289 290 291 292 293 294 295 Montgomery Watt.

Abdülkerim Özaydın.e. Ankara. DİA.s. Tuğrul Bey’in Kündürî ile çalışması esasen kendisinin mezhep farklılığını önceleyen bir tutum içinde olmadığını gösterir. a. Ebu’l Meâli el-Cüveynî. XIX.134. İbrahim Kafesoğlu. s. “Kündürî”. Seyfullah Kara. s. Sayı:18. 1984. . İstanbul.303 Nizamülmülk âlimlere büyük değer veriyordu.g. ancak daha sonra bu tavrından vazgeçtiği rivayet edilir. DİA. 555. Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu. “Kündürî”.Şuayb el-Arnavud-Muhammed el-Araksusî. Siyeru A’lami’n Nubelâ. XXVI.e. DİA. “Kündürî”. 1993. XXVI.240. 555. İbrahim Kafesoğlu. Mikail Bayram. “Danişment Oğulları’nın Dinî ve Millî Siyaseti.171. Abdülkerim ed-Dîb.nşr. Kündürî’nin minberlerde Eş’arileri lanetleyen ve Şafiî mezhebinden olanları takip etme politikasına son vererek memleketi terk etmeye mecbur kalmış Ebu’l Kasım el-Kuşeyrî.Osman (748/1347). Abdülkerim Özaydın. a.İmamü’l Harameyn el-Cüveynî gibi fakih ve âlimlerin geri dönmelerini sağlamakla işe başlamıştı.Şemseddin Ebu Abdullah Muhammed b.297 Onun Şiîliği konusunda da ittifak298 olmakla birlikte kanaatimizce Mutezile olması ağırlık kazanmaktadır.300 Vezir Kündürî’nin Şafiîlerle Eş’arilere düşmanlığı ve özellikle İmam Şafiî aleyhindeki konuşmaları yüzünden Abdülkerim b. 96. XXVI. Kelâmcılarla Hadisçiler Arasındaki Münakaşalar.302 Bu olaylar bize Sultan Tuğrul Bey zamanında henüz Selçuklu Devletinin Sünnî bir ideolojiye sahip olamadığı gösterir.Sultan Alparslan’ın veziri Nizamülmülk: Kılıç pahasına savunulan Sünnî anlayış ilim kurumları ile de desteklenmişti. Zehebî. Selçuk Üniversitesi. Ebu İshak Şirazî gibi büyük fakihler memleketi terk etmişlerdi. Daha sonra onun Horasan camilerinde Rafızîlerle birlikte Eş’arilerin de lanetlenmesini istediği. Talât Koçyiğit. 141-144. 1983-1985.Hevazin el-Kuşeyrî ve İmamu’l Harameyn el-Cüveynî gibi âlimler Horasan’ı terk ederek kendisine tepki göstermişlerdir. Ankara. Tuğrul Bey’in de Mutezile mezhebine mensup olduğunu öne sürerek Eş’arilerin hutbelerde lanetlenmesini emrettiğini dile getirir. Beyrut. 555.Ahmed b.304 Melikşah’ın isteğiyle kaleme alıp sultana sunduğu Siyasetnâme’sinde 296 297 298 299 300 301 302 303 304 Abdülkerim Özaydın. “Cüveynî İmamü’l Harameyn”. 2.301Kündürî’nin tazyikinden nasibini alan Ebu’l Kasım Kuşeyrî.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 351 olarak Mutezile-Şiî ifadesini de kullanmaktadır. Türkiyat Araştırmaları Dergisi.86. 2002. s.296 Onun Mutezile mezhebinden olduğu konusunda ise bütün kaynakların ittifakı vardır.133. s.Buna bağlı olarak Selçukluların tarih sahnesine çıktıkları bölgeler olan Mâverâünnehir’de Maturidî mezhebi.g. 2005.299 Tarihçi Mikail Bayram. Konya.138.DİA.Hârizm’de ise Mutezile mezhebinin egemen olmasının buna neden olduğunu da ortaya koymaktadır. VIII.

İstanbul.Elif Topçugil. II. Bu evlilik 504/1110 yılında gerçekleşti.g. Mezhep taassubu da Sünnî anlayışı gelişme aşamasında derinden sarsmıştı.e. mezhebinde namazlarda besmelenin açıktan okunması ve sabah namazında kunut dualarının okunmasına Hanbelilerin karşı çıkmalarıdır. II. IV. 305 306 307 308 309 310 311 312 Nizamülmülk.305 Nizamülmülk’ün gayretleri sonucunda Mutezile mezhebi kaybolmaya. çev.İshak et-Tusî. İbnü’l Cevzî. a.Halife-Sultan İlişkilerinde Yeni Bir Boyut:Evlilikler 463/1070 yılında Alparslan kızını Halife Muktedî ile evlendirdi Alparslan halifeye mektup yazarak torunu ve veliahtı olup daha sonra Muktedî Biemrillah adıyla halife olan Udetüddin’in kendi kızıyla evlendirilmesini istemiştir.Altay Köymen. 1998.86. “Alparslan Zamanı Dinî Siyaseti”.SOSYAL İLİŞKİLER A. a. IX. s. 250.g.307 Selçuklu Devletinin resmî mezhebinin olması.Nurettin Bayburtlugil.306 Alparslan döneminde devlet yönetimine Sünnîlerin alınmasına özen gösteriliyordu. İslâm Şehri.Hasan İbrahim Hasan.42. en-Nuzumu’l İslamiyye. . H. IV. Siyasetnâme.310 Muhammed Tapar Bağdat’a giderek kız kardeşini Halife Mustazhir Billah ile evlendirdi.87.311 Bu geleneğe Sultan Sencer de uymuş ve kızını Halife Müsterşid ile evlendirdi. Şimdi de bu evliliklerden bazıları üzerinde duralım. Şafiî. a.g. Hişam Naşabî. Talât Koçyiğit.e.309 III. 1992. s. Ahmed b. a. Ebu’l Fida.Mahmud. 1975. Öyle ki Bağdat’ta Şafiîler ile Hanbeliler arasında baş gösteren fitnenin sebebi.g. s. 174.133. 152. Selçuklu Araştırmaları Dergisi. çev. M.g. Hasan b. Sünnî anlayışlar arasında daha önce görülmemiş bir rekabetin doğmasına sebebiyet vermiştir. ehli sünnet ise güçlenmeye ve yayılmaya başladı. 165. Halife de bunu kabul etti.465/1072’de Nişabur’da düzenlenen düğümle bu evlilik gerçekleşti. s.352 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S “Padişahların memleket işleri için âlimlerle meşveret yapması” isimli bir bölüm vardır. a.312 Tüm bu evliliklerden ne sultanlar lehine ne de halifeler açısından herhangi bir siyasî sonuç ortaya çıkmadı.e.e.e. Ankara. İstanbul.308 Bir mezhep üzerinde devlet himayesinin olması kargaşaya sebebiyet vermişti. “Eğitim Kurumları”.99. İbn Hallikan.

g. Bağdat-Selçuklu egemenliği boyunca sık denebilecek zaman aralıklarında tekrarlanan evlilikler yoluyla iki hanedan arasında akrabalık kurma geleneği başladı. XII.313 Selçuklu tarihi müelliflerinden Azimî bu evlilikle ilgili olarak farklı bir bilgi vermektedir.91.2. 169.IX. Halife eşini hor görmüş.a.g. Zekeriya Kitapçı. Selçuklu Tarihi.318 454/1062 yılında Tuğrul Bey halifenin.e. M. a. İA. Ayrıca tarih araştırmacılarının açıklamaları da bunu desteklemektedir.617.g.Mir’atü’z Zaman. .İbnü’l Esir. s. Osman Turan.e.13. a.g. a. Tuğrul Bey ve Zamanı.a. Azimî.g.g.Mir’atü’z Zaman.174. Azimî.e.315 Bununla birlikte İbnü’l Cevzî. s. VIII. VI.Tuğrul Bey’in yeğeni ile oğlu Zahîredüddin’in nikâhını yapmış.13. Bu evlilikle ilgili bir diğer rivayet ise halife ile evlenen kız Çağrı Bey’in değil. Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti. 67.Altay Köymen.141.fakat Zahîredüddin’in ölümü üzerine bu evliliği kendi şahsına çevirtmiştir. Bu evlilikle. 102.s.g.İbrahim Kafesoğlu. Fakat bu evlilik ne halifeye ne de Hatice Arslan Hatun’a mutluluk getirmedi. İbnü’l Cevzî.13.22.316 Kanaatimizce de Hatice Arslan Hatun Çağrı Bey’in kızıdır. s.e. a. İbnü’l Cevzî. Arslan 313 314 315 316 317 318 319 İbn Kalânisî.s.İbn Kesir. İbnü’l Cevzî.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 353 1. Gelin Rey’den Bağdat’a götürüldü.Ebu’l Fida. s. a. Buna göre Halife. s.134.g. yeğenine karşı tutumunu öğrendi ve Arslan Hatun’a bir mektup göndererek onun halifenin sarayından çıkmasını ve Bağdat’taki sultan sarayına dönmesini ve Rey’e dönmek üzere yol hazırlığı yapmasını istedi.Bu evlilik teklifinin halifeden geldiği bize intikal eden bilgiler arasındadır.317 Bu evlilikle halife-sultan ilişkileri sağlam bir zemine oturmuş görünüyordu.314 Oysa ki bu rivayete diğer kaynaklarda yer almamaktadır. Sultan Tuğrul Bey’in diğer kardeşi Davud’un kızıdır.e. Şinasi Altundağ. s.170.92.Sultan Tuğrul Bey’in Yeğeni ile Halife Kaim Biemrillah’ın Evliliği: Tuğrul Bey’in kardeşi Çağrı Bey’in kızı Hatice Arslan Hatun ile Halife Kaim Biemrillah arasında 448/1056 yılında nikâh yapıldı. “Kaim Biemrillah”. beklediği ilgiyi göstermemiş dolayısıyla Hatice Arslan Hatun Selçuklu sarayına dönmek durumunda kalmıştı.e.e.Hamid elIsfahanî. Abbasi Hilâfetinde Selçuklu Hatunları ve Sultanları. Ebu’l Fida ve Hamid el-Isfahanî’den daha önce yaşamış olan İbn Kalânisî.40. s.s. İbnü’l Esir. Hatice Arslan Hatun’un Çağrı Bey’in kızı olduğunu ifade etmektedir.II.e.a.319 Ayrıca Bağdat’taki şahneye(vali)de mektup yazmış.

g. II. V. I. a.Rivayete göre burada 455/1063 yılında bunun kanamasından öldü.354 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S Hatun’un yola çıkarılmasını istemişti. 2.Türkiyat Araştırmaları Dergisi. VIII. Ahmed Cevdet. a.329 Ali el-Hüseynî(v.326 Düğün nikâhtan yaklaşık bir yıl sonra gerçekleşti.168. a. a. el-Muntazam. 1994.Mahmud.g.International Journal of Middle East Studies.e.323 Halife bununla da kalmayarak sultanı bu evlilikten vazgeçirmek için büyük miktarda mehir vermesini şart koşmuştu.e.331 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 İbnü’l Cevzî.e.15. a. 192.g.324 Zira o zamana kadar hiçbir halife sultanlardan hiç birine kız vermemişti. böylece hem dünya hem de ahiret şerefine ulaşacağını ifade etmişti. 261.e. 131.Sultan Tuğrul Bey’in Halife Kaim Biemrillah’ın Kızıyla Evlenmesi: Tuğrul Bey’in eşi Altuncan Hatun. 110. George Makdisî. a. Halife karısının Bağdat’a geri dönmesini istemişse de320 sultan tarafından kabul edilmemişti. a. Mevdudî.321 Siyasî nedenlerle yapılmak istenen bu evliliğin amacı Selçuklu hanedanı ile Abbasi Halifeliğini birleştirmekti. X. II. Hüseyin Emin.e.H. Zekeriya Kitapçı. “Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’in Halife Kaim’in Kızı Seyyide ile Evlenmesi ve Bazı Tarihi Gerçekler”. İbnü’l Esir. Ebu’l Fida. bir heyet kurarak girişimlerde bulunmak ve Hatice Arslan Hatun’un geri getirmek üzere Rey’e gönderdi. II. s. Amacı ilişkilerin daha da kötüye gitmesini önlemekti. Ahmed b. s. a. a. a.e.g. Konya.e.g.328 Ardından Rey’e hareket eden Sultan Tuğrul. Sayı:1.e. Zekeriya Kitapçı. Abbasi Hilâfetinde Selçuklu Hatunları ve Türk Sultanları. Düğün 455/1063 yılında327 Bağdat’ta yapıldı. Cambridge.g.322 Sultanın bu niyetini sezen halife.e.g. 20. a. 192. 1970.208.g. I.70.325 Nihayet Tuğrul Bey 454/1062 yılında Halife Kaim Biemrillah’ın kızıyla nikâhlandı.g. a. şehre varmadan Tacarşat köyünde konaklamıştı.60. Ali el-Hüseynî. I. Ravendî. s. 181.e. . s. “The Marriage of Tughril Beg”. Ebu’l Fida.19. Ebu’l Fida. Sonuç itibariyle bu evlilik amacına ulaşmamış ve iki hanedan arasında akrabalık oluşmamıştır. İbnü’l Cevzî.622) Tuğrul Bey’in zifafa girdikten sonra öldüğünü330 rivayet ederse de kanaatimizce bu doğru değildir.e. ölmeden önce sultana halifenin kızıyla evlenmesini tavsiye ederek.g.g. a. s. s. İbnü’l Cevzî. s. 234. Suyutî.e. Zira hava sıcaktı.g.45. s.g.e.75.76.

” ifadesini kullanır. oğlu Cafer’i de alıp götürmek isteyince halife izin vermedi. Sultanın kızı.332 3. Meselenin esas noktası da halifenin sultanın kızı Mehmelek Hatun’dan olma oğlu Ebu’l Fadl Cafer idi. a.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 355 Tuğrul Bey’in bu evlilik girişiminin sonuçlarından biri de kendisinden sonraki hemen bütün sultanların halifelerle akrabalık kurmak istemesini gelenek haline getirmesidir.Hitti. P.s. 157. kütüphane.g. Türkiyat Araştırmaları Dergisi.Sultan Melikşah’ın Kızıyla Halife Muktedî’nin Evliliği: 480/1087 yılında Sultanın Bağdat’ı ziyareti sırasında kızı Mehmelek Hatun ile Halife Muktedî Billah’ın evlendirdi.e. Halife bu oğlunu veliaht yapmak istiyor. Sayı:1. Sultan Melikşah ise çok küçük yaştaki Cafer’i veliaht yapmak ve torununun hem halife hem de sultan yetkilerine sahip olmasını istiyordu.15. Halife ile sultan arasındaki anlaşmazlıklar bu olaydan sonra başladı ve sultanın ölümüne kadar devam etti. I. Halife Muktedî’nin önceki hanımından Mustazhir adında bir oğlu daha vardı. hastane. İbnü’l Esir.g. Ahmed b. 749. I.Sultanların Bağdat’ta Yaptıkları İmar Faaliyetleri Selçukluların imar faaliyetlerinde bulunmaları onların Bağdat’ta işgal yoluyla egemenlik kurma amacında olmadıkları anlamına gelir.”dedi. III. İbnü’l Esir. X. . X. tıp okulu.Mehmelek Hatun sert çıkınca halife kabul etmek zorunda kaldı. Esasen bu bir Türk geleneğidir. Sultan da elçi göndererek “Kızımı göndersin” mesajını iletti. bu kurumlar 332 333 334 335 336 Zekeriya Kitapçı. a. 160.Mahmud. Siyasî ve Kültürel İslâm Tarihi. 160. Halife kızın gitmesine izin vererek göndermek için hazırlık yaptı. 175.g.K. a. zaviye ve kervansaraylar ile doldurmaları.e. medrese. a.Mahmud.e.334 İbnü’l Esir bu düğün hakkında “Benzerini Bağdat görmedi. babasına halifeden şikâyetçi oldu ve Bağdat’ta durmaktan sıkıldığını ifade ederek “Halifenin bana saygısı yok.m.335 Nihayet sultanın kızı Isfahan’a döndü. imaret. Evliliğin üzerinden iki yıl geçtikten sonra 482/1089 yılında sultanın kızı.336 B.g. Ahmed b.333 Bu evlilik merasimi muhteşem oldu. Selçukluların medeniyet tarihinde en büyük hizmetleri şüphesiz Tuğrul Bey’den itibaren İslâm dünyasının her tarafını cami.

13. çev.345 Muhammed Tapar’dan sonra.Yüzyıl Sonuna Kadar Yakındoğu’da Ticaret Merkezleri ve Panayırlar (Basılmamış Dr. Abdülaziz ed-Durî. Ebu’l Fida. Ebu’l Fida.121. s. a. s. Konya. a. M.Sabri Orman. ticaret yollarında asayişi temin etmiş.168.EKONOMİK İLİŞKİLER A. a. M. II. İbrahim Kafesoğlu.338 Tuğrul Bey Bağdat’ta çarşılar yaptırmıştı. İstanbul.119.g. asayiş sağlanmış. s. a. Selçuklu egemenliği zayıfladığından bayındırlık faaliyetleri devam etmedi.Altay Köymen. 262.340 İmar faaliyetlerinde Sultan Melikşah dönemi dikkat çeker.Yüzyıllardaki İslâm Dünyasındaki Ekonomik Durum Bu dönem ekonomik gelişmede hem bir zirve hem de gerilemenin başlangıcıydı. s.356 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S için büyük vakıflar yapmalarıydı. II.e.347 Selçukluların gelişiyle Bağdat’taki ayyarlar ortadan kaldırılmış.e.e. s. IV. 1991. uzun yollarda durak yerleri. Ahmet Turan Yüksel. 1993. İbrahim Kafesoğlu.13. a.e.XI. vakıflar yaptırmıştı. “The Marriage of Tughril Beg”.344 Fakat dönemin halifesi Mustazhir Billah.343 502/1108 yılında Muhammed Tapar Bağdat’taki Daru’l Memleke(Sultan sarayı)tamir edilmesini emretti. hanlar ve ribatlar inşa ettirmişti. s. George Makdisî. Bu yüzyıl ticaret ve sarraflıktaki gelişmenin zirveye ulaşmasına tanık oldu.e. s.International Journal Middle East.g. . sular getirtmiş.122.Yine bu yüzyılda Büveyhîler döneminin aksine tarım ve çeşitli sanayi dalları gelişti. 201. Melikşah.101. Abdülaziz ed-Durî.g.339 Bu faaliyetlerde Şiî-Sünni tüm Bağdat’ta yapmıştı. Hamid el-Isfahanî. Kurumların bakımı için daimî kaynaklar tahsis etmiş. Tuğrul Bey ve Zamanı.g. a. s. Tuğrul Bey ve Zamanı.342 İlave olarak Bağdat’ta bir de cami yaptırdı. köprüler yaptırmış. Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu. X.e.Tezi).g.341 Melikşah’ın icraatlarından birisi de hac yollarının güvenliğidir. 97. kanallar açtırmış.IV-V/X. İslâm İktisat Tarihine Giriş. 293. I.337 Mescid ve medrese yapımının bütün Selçuklu sultanlarının değişmez siyasetleri olduğu bilinmektedir.346 Ticarî hayat canlandı ve para değer kazanmaya başladı. Yolcuların dinlenmesi için hanlar yaptırdı.Altay Köymen. I. ekonomide de kıpırdanmalar olmakla birlikte348 Selçukluların gelişiyle 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 Ravendî.g. Selçuklulara bayrak açtı ve Bağdat’ta Tuğrul şehri olarak bilinen bölgeyi ve surlarını yıktırarak yerine Selçuklulara karşı koyabilmek için yeni bir sur inşa ettirdi.168.

TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 357 Bağdat’ta ekonomik yönden ciddî gelişme olmamıştır. II.000 dirheme bir köy satın alınabiliyordu.351 Ev fiyatlarının normal zamanlardan çok yüksekti. divanda çalışan bir memur da bir aylığı ile kolaylıkla bir ipek elbise satın alabiliyordu. Ayda 70 dinar ile 150 dinar arasında değişiyordu. 12.16 dirhem ücret alan işçi de vardı.355 Herkes ticareti bu kadar büyük sermaye ile yapamıyordu. Görülüyor ki işçi bir aylığı ile bir normal elbise. Örneğin üç kişi ortalama 13.e. Bağdat’ta 10. a.111.40. 1989. D. Miftahu’l Muamelat.g.349 Ekonomik durum hâlâ kötü idi. s. Dinar (Hazırlayanın notu) İbnü’l Cevzî.21 dirhem 40 dinar 5 inci 11 veya 25 dirhem Anlaşılan Tuğrul Bey zamanında Anadolu’da Hıristiyanlardan 3. nşr. Bağdat’ta kıymetleri 3.354 Buna karşılık divanda çalışan memurların maaşları çok yüksekti. 17. 47.s. Servet adaletli dağıtılmıyordu. 20. Metn-i Niyâzî Ezkarn-ı Pencum. II.353 Para kazanmanın güçlüğü belirtilirse sermaye biriktirmenin de ne kadar zor olduğu kendiliğinden anlaşılır.6. 1349. 188.g. a. Yağan Paşa Vakfı. New York. 14 .Ahmed Emin.Ekonomik Durumla İlgili Bazı Veriler 1 koyun 1 sığır 1 kat elbise 1 ipek elbise 1 dirhem 1 at 14 gümüş dirhem=20 veya 22 dirhem=1 altın dinar 57 dirhem 10. s.e.g. Tahran.000 dinara352 kadar olan evler vardı. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi. Hüseyin Emin. 440/1048/1049 tarihli. 15 .Eyyüb Taberî. Yine görünüşe göre ticaret çok daha kârlı idi. a.000 dinardan 30.e.000 dinarlık zeytin yağını. İbnü’l Cevzî.350 B.4000.606.76. Tuğrul Bey’e borç para veren Hüseyin Selmasî. a. Dictionary of the Middle Ages. “Baghdad”.e. 20 dirhem koyarak ticaret yapıyordu ve 10 dirhem kâr elde edi- 349 350 351 352 353 354 355 Jacob Lasner.000 dinara satarak %100 kâr elde etmişti. 7. s. .000.58. Muhammed Emin Riyahî. XVII.g. Ayda 10. Muhammed b. 12.

Altay Köymen. 1979. Bağdat’a gelince şer’î olmayan bu vergiyi kaldırmış. “Selçukluların Kendilerine Mahsus İktisadî Siyasetleri Var mıydı? ”Millî Kültür. 2-İmâlata dayalı ekonomi.358 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S yordu.362 Abbasilerin ikinci döneminde fetihler durduğu için ekonomi zayıflamaya başlamıştı. Alparslan tarafından vezirlikten azledildiği zaman.Eyyüb Taberî. 127.135. Hüseyin Emin.363 Diğer bir gelir kaynağı da halife ve sultanın birbirlerine sundukları hediyelerdi ki büyük bir ekonomik değere haizdiler. s.40. 228. s.Eyyüb Taberî. 67. a. I. M. b.İbrahim Hasan.21. ayrıca divan kurarak yapmak istedikleri müsadereyi de durdurmuştu.y. I. a. Abdülaziz ed-Durî.g. a. a.e.g. halife Selçuklulardan çekindiği için hazineyi koruma altına aldı.000 dirhem bırakmıştı.y. Fakat Tuğrul Bey. İslâm Tarihi. 3-Ticarete dayalı ekonomi.106.e.g.359 Ekonomi yönetimi Selçukluların elinde bulunmakla beraber. İskenderiye. Sayı:12.121. H.y. s. 1979. Ayyarun ve’ş Şuttaru’l Bigadirati fi Tarihi’l Abbasi.361 Pamuk üretimini yaygınlaştırdılar. Muhammed b. tsz. M. 229. 1000 dinarla 70. 261. s.g. 66. Muhammed Ahmed Abdülmevla. s.356 Küçük ticaretin kâr haddi çok defa bundan fazla oluyordu. Selçuklu veziri Amîdülmülk el-Kündürî. s.e. Üç kişi 12 dirheme satın aldıkları bir elbiseyi 19 dirheme satarak %58 kâr elde edebiliyorlardı.360 Selçuklular harap olan tarımı kısmen de olsa yoluna koydular. Halife gelirleri artırmak için vergileri artırmış ve yeni vergiler ihdas etmişti. 126.y. a. b. IV.e. “Selçukluların Kendilerine Mahsus İktisadî Siyasetleri Var mıydı? ”Millî Kültür.357 C. .Altay Köymen.e.128. 300 gulamından ve sayısı bilinmeyen cariyelerinden başka.g.364 356 357 358 359 360 361 362 363 364 Muhammed b.Gelir Kaynakları Bu dönemde gelir kaynaklarının başında iktalar358 geliyordu. Bu vergilerden biri de veraset vergisiydi. Bunun dışında ekonomi şu faaliyetlerle işlemekteydi: 1-Tarıma dayalı ekonomi. İbnü’l Cevzî. Sayı:12..

31. bununla beraber ekonomik olarakta bölgeye katkı sağlamak amacında olduklarını ortaya koymaktadır.Beşir Fransis. W. s. Cürcan’a ve Hazar denizine ulaşan kara ve deniz yolu. Yolların güvenliğine de önem veriliyordu. Ortaasya’lı tüccarlar Buhara ve İran yolunu kullanarak Bağdat’a geliyorlardı. a.31.g.Heyd. Bu yolların en önemlileri.105. W. Maurice Lombard.371 İthal ürünleri ise pamuk.150.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 359 Verdiğimiz bu bilgiler Selçukluların Bağdat’taki egemenliklerinin sadece siyasî olmadığını. 2-Bağdat’tan Rusya’ya. a.e. İstanbul. ipek. 1975. 116. Yakındoğu Ticaret Tarihi. s.e. Tarihu’l Hadarati’l İslamiyye ve’l Fikri’l İslamî. Kartaca gibi şehirler önemini kaybetmişti.366 Bağdat’ın Dicle nehrinin iki yakasında kurulması taşımacılıkta nehirden yararlanılmasını sağlamıştı.251. 1974.168.Nezih Uzel. ipek kürk ve kâğıttır.367 2.e. Bu ürünler Mâverâünnehir 365 366 367 368 369 370 371 Le Strange Guy. s.g.369 Yani halifeliğin yönelişi Ortaasya’ya doğru idi. D. M.370 3. Beyrut. Abdülaziz ed-Durî.Ticaret Yolları ve Kervan Ticareti: Halifeler ve emirler ticarete özel bir önem veriyorlardı. Ebu Zeyd Şelebî. s. Ahmet Turan Yüksel.E.g.Heyd.Lombard.Bağdat’ın Konumu: Şüphesiz bölgenin en önemli şehri Bağdat’tı. s. s. Hulvan ve İran üzerinden gidiyordu. a. İlk Zafer Yıllarında İslam.İhraç ve İthal Ürünleri ve Köle Ticareti: Tekstil ihraç ürünlerinin başında geliyordu. tsz. a. . Kahire. 1983. Buldanu’l Hilafeti’ş Şarkıyye. I.Ziya Karal. çev.t.s.365 Bağdat’ın ticaretteki öneminin artmasıyla Kayravan. 1-Bağdat’tan Çin’e.199.g. 1985.368 Bağdat’ın merkez olduğu yol sistemine göre Ortaasya’ya giden en önemli yol. Ankara.16. Beyrut.Bağdat ile Ortaasya Arasındaki Kervan Ticareti 1. Semerkand’a ve Türkistan’a giden kara yolu. a. s. Bunlardan pamuk üretiminin Mezopotamya’da yapılmasına rağmen ithal edilmesi dikkat çekicidir. çev. çev.e.g. İsmet Kayaoğlu.

s. 65. IV. İstanbul. Altay. İslâm Tarihi.376 Abbasi halifeleri kölelere hakir gözle bakmamışlardı. s. Toplum ve Müesseseler”. s. Toplum ve Müesseseleri” İslâm Tarihi Kültür ve Medeniyeti. Beyrut. Çünkü onlardan çoğunun annesi köle377 idi. “Ekonomi.e. bkz. kalay gibi madenler. gümüş gibi değerli madenler de ithal ediliyordu. İslâm’ın İlk Döneminde Kölelik Abbasilerin İlk Yüzyılı. H.36. 1989.yüzyılda ise Türkler Bağdat’a artık köle olarak değil egemen güç olarak gelmeye başladılar. a. Altın Kafkasya. Maurice Lombard. Halifenin. Claude Cahen. İslâm Tarihi Kültür ve Medeniyeti. hatta çoğu zaman cariyeleri hür Arap kadınlarından üstün tutmuşlardı.97. Altın.e. Sultan Tuğrul Bey ile ilişki kurmak istemesinin nedeni Fatımî yayılmacılığı ve buna paralel olarak gelişen Bağdat’taki Büveyhî yönetiminin baskıları ve Arslan Besâsirî unsurudur. a. Bu politika ikinci Abbasi asrında da devam etti. Tibet ve Türkistan374 dan gümüş ise Ortaasya ve İran’dan getiriliyordu. Maurice Lombard.g.g.375 Abbasilerin ilk döneminde yoğun şekilde Bağdat’a ve Irak’ın değişik bölgelerine getirilen köleler çeşitli işlerde çalıştırılıyordu.Bahr. IV. 69. 391.Claude Cahen.372 Kâğıt bu bölgeden getirilmeden önce Mısır’dan getiriliyordu. Hasen Husni Abdilvehhab. Amr b.184. İstanbul.g. 2006. Kitabu’t Tabassur bi’t Ticare.Ufuk Uyan. thk. “Ekonomi. IV. Bu yeni döneme “İkinci Türk dönemi” denilmesi yanlış olmaz. . Urallar ve Altay bölgesinden ithal ediliyordu. a. çev. elçiler göndermesiyle de ilk diplomatik ilişkiler kurulmuştur.Mehmet Nadir Özdemir.378 Köle kaynağının kurumasında artık Abbasi Halifeliğinin doğal sınırlarına ulaşıp gerilemeye başlaması ve doğuda Selçukluların etkin bir güç haline gelmeleri etkili olmuştu.373 Öte yandan silah yapımında ihtiyaç duyulan demir.İbrahim Hasan. s. Halife ve diğer devlet adamları Arap olmayanlardan cariye edinmeye önem vermiş. 1983.164. 165. Bağdat’a davet edilen Tuğrul Bey’in 447/1055 yılında Bağdat’a girişi Abbasi tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. 372 373 374 375 376 377 378 Abdülaziz ed-Durî. Ural. Kafkasya.e. SONUÇ Selçukluların yükselişi Abbasi halifesi Kaim Biemrillah’ın dikkatini çekmiş.360 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S bölgesinden getiriliyordu. V/XI. Cahız.

Selçukluların Bağdat’a girişiyle beraber gelişen olaylar. Tuğrul Bey’in Bağdat’a girişi esas itibariyle askerî bir sefer olmakla birlikte. © . Bu bağlamda Mısır’da kurulan Fatımî Devletinin yayılmacılığına da engel olunmuştur. Abbasi halifeleri ise bundan böyle dinî bir otorite olarak varlıklarını sürdürmeye başladılar. yapılan icraatlar İslâm dünyasında etkileri günümüze kadar gelen önemli sonuçlar doğurmuştur. Selçukluların Bağdat’a gelişleriyle beraber Türkistan bölgesiyle var olan ekonomik ilişkiler artarak devam etmiştir.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 361 Tuğrul Bey’in Bağdat’a girişinin en önemli sonuçlarından biri de hiç şüphesiz. Şiî Büveyhî yönetiminin yıkılarak Sünnî yönetiminin egemen olmasıdır. Büyük Selçuklu veziri Nizamülmülk’ün çabalarıyla önce Bağdat’ta ardından diğer önemli merkezlerde kurulan Nizamiye medreseleri. Ardından Selçuklu sultanlarının halifelerle akrabalık ilişkileri kurmak istemeleri siyaseten de olsa siyasî amaçların dışında başka nedenlerin de varlığına işaret etmektedir. sosyal ve ekonomik ilişkileri ve icraatları da bulundurmaktaydı. beraberinde kültürel. Türk egemenliğin siyasî sonuçlarına bakacak olursak en önemli sonucunun halifeliğin siyaseten Selçukluların eline geçtiğini söyleyebiliriz. Selçukluların bölgeye gelişlerinin sadece askerî bir seferden ibaret olmadığını ortaya koymaktadır.

BUNDARÎ. “Hutbe”.284. Konya. İA.MAHMUD. nşr. Cahid. Abdurrahman.Waldman. III-I. DİA. s.M. Şinasi.Nuri Gençosman. 1030-1041. 1889. Ankara. Ankara. 1990. 1973. izah: Fuad Köprülü.E.362 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S KAYNAKLAR ABDULLAH NASIH ULVAN. 1943. Tahran. Mısır. Sayı:18.V.Moğol İstilasına Kadar Türkistan. Asırlarda Osmanlı Medreseleri. Mikail. AHMED B. tsz. . İstanbul. Türk Dünyası Araştırmaları. Ankara. 1997.. Istoria Mes’ud. III. XV/XVI. ACAR. Ankara.II. Tarihu’l İslamiyyi’l Âmm.105.Th. nşr. Türkiyat Araştırmaları Dergisi. BARTHOLD.Houtsma. 1998. 1317. İstanbul.R. çev. İA. 1957. Ankara. hzr.Mahir İz. AHMED CEVDET. Kısas-ı Enbiya. nşr. BAKTIR.55. çev. Mustafa. el-Müntehab. ALİ İBRAHİM HASAN. İstanbul. ARSLANTAŞ.Frye. C. Tarih-i Mes’udî.M. A. Taşkent. İA.Tezi). Tahran. nşr. BEYHAKÎ. The Ghaznawids:Their Empire in Afganistan and Eastern Iran. Zubdetü’n Nusre. 1962. _________. 1954. 1992. nşr. 1965. Zuhru’l İslâm. İstanbul. İstanbul.DAVUD CEVDET. ab. Selçukî Devletleri Tarihi. 1974.Mustafa Salih Çakmaklı.London-The Haque. AZİMÎ. Beyrut. 1995. Ankara. Kahire. VI. _________. Tarih (Selçuklular dönemiyle ilgili bölümler) çev. ALTUNDAĞ. 131932 (1940-53). “Danişment Oğulları’nın Dinî ve Millî Siyaseti. İstanbul.R. V. s. Selçuklu Sultanı Sencer’in Din Siyaseti (Basılmamış Dr. BALTACI.M. XVIII. İstanbul. BOSWORTH. II. C. Selçuk Üniversitesi. 1976.“Maverdî”.N. İstanbul. BAYRAM. I. Edinburg.Arends. 2005. Medinetü’r Remle. “Kaim Biemrillah”.Ahmed Behmenyâr. İstanbul. ________. “Büyük Selçuklu Devleti ile Abbasi Halifeliği Arasındaki İlk Münasebetler”. AÜİF Dergisi.İslâm Medeniyeti Tarihi. 1986.hzr. 1962. 1984. ABDÜLGAFUR FARİSÎ. ATEŞ. 1963.“Deylem”. s. BROCKELMANN. Paris. Kitâbu’l Kavâsım el-Batıniyye. Ahmet. Leiden. Rusça. 1965. AKSARAYÎ. AHMED EMİN. II. Selçuknâme. VII. Ebu’l Fadl. 1977.Gani ve Said Nefisî.Ali Sevim.Hakkı Dursun Yıldız. Şemsî. Kerimüddin Mahmud (733/1132). 1988. hzr. Yüksel. Kudüs Fatihi Selahaddin-i Eyyubî. Zeyl. çev. Chicago.Gazali’nin Batınîlerin Belini Kıran Delilleri.Tarih-i Beyhak.Erdoğan Merçil. 1967.

1976. Toplum ve Müesseseleri”İslâm Tarihi Kültür ve Medeniyeti. İslâm Şehri. GADRET. Tarihu’l Asri’l Hilâfeti’l Abbasiyye. Beyrut.1982. DİA.Tarihu Devleti Âli Selçuk.VIII.Muhammed Ebu’l Ferec el-Iş. Peter B.Said Nefi- .1993. 1974. IV. İstanbul.Beşir Fransis. Kahire. VII. HÂNDMÎR. 1980. 1992. M.Ali Yardım. Philip K.Komisyon.New York.Ufuk Uyan. “Eğitim Kurumları”. İstanbul. tsz.Şemsî. New York.Hasen Husni Abdilvehhab. İskenderiye. “Gazalî ve Felsefesi”.M.Hümamiddin. “Din ve Kültür”. el-Muhtasar fi Ahbâri’l Beşer.. “Selçukluların Horasan’a İndikleri Zaman İslâm Dünyasının Siyasal.Tahran. DOĞUŞTAN GÜNÜMÜZE BÜYÜK İSLÂM TARİHİ.Elif Topçugil. 1991. Encyclopedia of Asian History. 1985. Abdülaziz. 1965. Kahire.“Gazalî. Sosyal. ED-DURÎ.“Cüveynî İmamü’l Harameyn”. İstanbul. 1996. IV. IV. II.I.thk. 1989. HİŞAM NAŞABÎ.Kitabu’t Tabassur bi’t Ticare.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 363 CAHEN.1317. Ankara.Beyrut.Şemseddin.Özden Arıkan.Nasır. ÇUBUKÇU İbrahim Agâh. İstanbul. Tarihu’l Irak fi’l Asri’s Selçukî. tsz. GÜNALTAY. Siyasî-Dinî-Kültürel-Sosyal İslâm Tarihi. Buldanu’l Hilafeti’ş Şarkıyye. çev.Salih Tuğ. İstanbul.H.1979. Ankara. Ahmed. İstanbul. İmadüddin İsmail b. İstanbul.İstanbul.Gıyasüddin sî. EL-HÜSEYNÎ. Tarihu’l Hadarati’l İslamiyye ve’l Fikri’l İslamî. b.. Claude. tsz. 1989. 1943. 1970. çev. III.Ziya Karal. Yusuf. XIII. Komisyon. çev. İslâm’da Eğitim-Öğretim Tarihi.y. Kostantiniyye.1999.nşr. Dımaşk. Haçlılar Çağı. CAHIZ. HOLT. 1985. İsamüddin Abdurrauf.. Beyrut. GOLDEN.thk.çev.Düsturu’l Vüzera. 1988. EL-IŞ. ÇAĞRICI. Le Strange. “Ekonomi.“Toghril Beg”. 1987. 1983. İstanbul.Dictionary of the Middle Ages. ed-Devletü’l Abbasiyye.y. Yakındoğu Ticaret Tarihi. Hamid Muhammed b. Zübdetü’t Tevarih. EBU ZEYD ŞELEBÎ. 11. EL-FAKÎ..Bahr. Abdülazim.en-Nuzumu’l İslamiyye. çev. HÜSEYİN EMİN.E. P. Louis. ÇELEBİ.thk. VII. GUY. Sayı:198. Sayı:25. 1992.I. “Abbasid Dynasty”.İlhan Kutluer. DANİEL.Siyasî ve Kültürel İslâm Tarihi.Muhammed Nureddin. çev. Belleten.1400/M. Ali b.Ali. çev.İslâm Medeniyeti.E. EBU’L FİDA.. İstanbul. Kahire. ED-DÎB. DİA. Belleten. çev.Sabri Orman. _____________. Mustafa. HEYD W. EL-ISFAHANÎ. Amr b. çev.L. İslâm İktisat Tarihine Giriş. Ekonomik ve Dinî Durumu”.Yüzyıldan 1517’ye Yakındoğu. çev.1975..XII. HASAN İBRAHİM HASAN. İstanbul.1989.Hamid. b. HİTTİ.

Dımaşk. İsmet. nşr. Beyrut. Haydarabad. Ebu’l Ferec Abdurrahman b. Tahran. III. İA. 1994.Ali. İBNÜ’L CEVZÎ. İstanbul. el-Muntazam fi Tarihi’l Müluk-i ve’l Ümem. KEMPİNERS. XII. Tornberg. IV. İBNÜ’L ESİR. 1953. Selçuklu Tarihi.Tabataba. New York. KÖYMEN.“Alparslan Zamanı Kültür Müesseseleri”. Ankara.t. Muhammed b.y. KIVAMÜDDİN BURSLAN. Ebu Zeyd Veliyyüddin Abdurrahman b. 1320. İstanbul.I-II. Muhammed b. thk. _________“Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’in Halife Kaim’in Kızı Seyyide ile Evlenmesi ve Bazı Tarihi Gerçekler”. 1990. Tarih-i Ferheng-i İran. . “Nizamülmülk”.Mahmud (862/1283). Vefeyatü’l A’yan. M. İslâm Kurumları Tarihi. KAFESOĞLU. “Selçuklular”. Irak ve Horasan Selçukluları Tarihi. Seyfullah. Talât.Muhyiddin Abdülhamid. 1966. Büyük Selçuklular ve Mezhep Kavgaları. 1992.Ankara. Kelâmcılarla Hadisçiler Arasındaki Münakaşalar. İsmail b. “Sencer”.M. İBN TİKTAKA. Beyrut. Türk Dünyası Tarihi ve Türk Medeniyeti Üzerine Düşünceler. KARA. Encyclopedia of Asian History. İBN KESİR. İA. b. Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi. Türkiyat Araştırmaları Dergisi. thk. İstanbul. 1966. çev. Buğyetü’t Taleb fi Tarihi’l Haleb (Biyografilerle Selçuklular Tarihi).Ömer. Tarih-i Taberistan. KAZVİNÎ. _________. İstanbul. İSA SADIK.Ahmed.1403.. tsz.Ebi’l Kerem. KABİR. KAYAOĞLU.1411.y. İbrahim. el-Kamil fi’t Tarih. 1964. İBN HALDUN. I _________. 1982. I.1994.Abbas İkbal. M. Beyrut. Abbasi Hilâfetinde Selçuklu Hatunları ve Türk Sultanları. X. IV.364 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S İBNÜ’L ADİM. Beyrut. el-Fahri. İBN HALLİKAN.Zakir Kadiri Ugan.1994. 1943. İzzüddin Ali b. b. 1976.Muhammed el-Hadramî.Ebi Bekr b. İstanbul. nşr.Altay. ____________. Zekeriya. X. RUSSELL G. The Buvaihid Dynasty of Baghdad. Zekeriya b.VIII. Konya. İstanbul. Kahire. Selçuklu Araştırmaları Dergisi.Tuğrul Bey ve Zamanı. Sayı:1. tsz. 1991. M. Konya.2007. ____________. KOÇYİĞİT.Süheyl Zekar. İBN İSFENDİYAR. Ankara. 1948. _________. Tarihu Dımaşk. 1975. İstanbul. çev.. Tahran. 1988.Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu. IX. Kemaleddin Ebu’l Kasım Ömer b.Ali b. III.1990/H. İBN KALÂNİSÎ. Konya.Âsaru’l Bilâd ve Ahbâru’l İbad. KİTAPÇI.Muhammed b. İstanbul. Mukaddime.1983/H. Nevzat.Ali Sevim. Ankara. Calcutta. 1984. el-Bidaye ve’n Nihaye. 1966. İstanbul.t.Hallikan. 1979. KÖSOĞLU.

________. V. Abdülvehhab. 1964. ________. Ankara. “Büveyhîler”. 1979.. Muhammed Emin Riyahî. 1349.“Alamut”. Sayı:12. İlber.Nurettin Bayburtlugil.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 365 _________.Metn-i Niyâzî Ezkarn-ı Pencum. _________.İshak et-Tusî.“Rey”. NEBRÂVÎ. Ankara. DİA. İstanbul. II. Cambridge. 1998. Jacob. André. Kahire.“Besâsirî”. DİA. b. Mısır.XII-II. thk. İstanbul. _________. Büyük Selçuklular Devri Kütüphaneleriyle İlgili Bir Deneme. ________. İstanbul. A. nşr. _________. Ankara. 1987.y. Ankara. İA. Ankara. XXXII. Hasan b. 1990. Miftahu’l Muamelat .M. “Berkyaruk”.“Melikşah”. LOMBARD. 1985. NİZAMÜLMÜLK.“Hasan Sabbah”. b. XVI. _________. MAKDİSÎ. çev. MUHAMMED AHMED ABDÜLMEVLA. II.y. I. DİA. LASNER. 1983. 1989. MUHAMMED B. ÖRNEKLERLE TÜRKÇE SÖZLÜK. “Baghdad”. çev. İstanbul. İstanbul. Sultan Muhammed Tapar Devri Selçuklu Tarihi. İstanbul. MERÇİL. XXXIII. 2007.Alparslan ve Zamanı. İlk Zafer Yıllarında İslam. Eski Dünya Seyahatnamesi. tsz.EYYÜB TABERÎ. MERİYZAN USEYRÎ. 2007. İslâm ve Medeniyeti Doğuştan Günümüze. 1992.Nezih Uzel. New York. International Structure of the Saljuq Empire. Erdoğan. çev. _________. 1991. Ayyarun ve’ş Şuttaru’l Bigadirati fi Tarihi’l Abbasi.. ÖZAYDIN.V. IX. MİQUEL. I. GEORGE. I. el-Hayatü’l İlmiye fi’l Irak. Tahran. 1970. Ankara. .Ali Genceli. Abdülkerim. tsz. _________. International Journal of Middle East Studies. MİNORSKY. DİA. DİA.1988. Selçuklular Tarihi.y. 2004. EN-NÜVEYRÎ. 1997. “The Marriage of Tughril Beg”. 1942.K. 1983. 1970.Said Âşur. Tarihu’n Nuzum ve’l Hadarati’l İslamiyye. DİA. Ebu’l A’la. _________. V.İA. MEB. İstanbul. Dictionary of the Middle Ages. Müslüman-Türk Devletleri Tarihi. III. MEVDUDÎ. 1995. VI. “Mustansır Billah el-Fatımî. İstanbul. 1971.“Nizamülmülk”. İstanbul. İstanbul. İstanbul.History of Iran. Mekketü’l Mükerreme. çev. Cambridge. 2006. V. MUHAMMED HUDARİ BEK. İstanbul. İskenderiye.S. ORTAYLI.DİA. Muhadaratü Tarihi’l İslamiyye. DİA. Ankara. 1990. Ankara.Ahmet Fidan. Siyasetnâme. Nihayetü’l Erab fi Fünuni’l Edeb. “Tuğrul Bey”. _________. “Selçukluların Kendilerine Mahsus İktisadî Siyasetleri Var mıydı?”Millî Kültür. LAMBTON. XXIX.1989. 1992.. 1992.y.

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü. YILDIZ. İstanbul. Ankara. I.DİA. SOURDEL. ÖZDEMİR.E. SAYILI. cüz:5. DİA. DESMOND.“Kündürî”. İslâm’ın İlk Döneminde Kölelik Abbasilerin İlk Yüzyılı. Ankara.Ü. 1991. İlk Müslüman-Türk Devletleri. XXXIII _________. “Malazgirt Muharebesi” .. ŞEVKİ DAYF. b. İstanbul. Çağatay. 1998. XVIII. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİ. Materials on Muslim Education. ŞEKER.“Abbasiler” . Ankara. Hamiş: Abdurrahman Helfî. Ankara. I. XXIX. ___________İslâm Nedir. Bağdat.. XXVI. Kahire. 1999. TRİTON. Kahire. 2000.Muhammed Tapar”. The Encyclopedia of Islam. Higher Education in Medieval Islam. Tarihu’l Hulefa. 1887/1305. İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri. I. Camiu’t Tevarih Zikru Tarih-i Âli Selçuk. ÖZCAN. İstanbul. STEWARD. XXVII. London. .Yıllığı.Elif Rıza. 1988.Ahmed Ateş. İstanbul. _________. WATT. REŞİDÜDDİN FADLULLAH. XXII. çev. ULUÇAY. İstanbul. TÜRK DÜNYASI EL KİTABI. II(1947-1948). s. 1993. Hakkı Dursun. Osman. DİA. ES-SIRATU’L MÜSTAKÎM. çev. “Hil’at”. IV. İstanbul. Komisyon. çev. Muhammed b. 2002. Ankara. Ankara. Selçuklu Devri Muhaddisleri. tsz. 440/1048/1049 tarihli. S. 1987. Osman Gazi.Müjdat Kayayerli.y. İstanbul. D.DİA. Asru’d Düvelü ve’l İmârât. TOPALOĞLU. “Social And Economic Aspect of Life Under the Abbasid Hegemony at Baghdad. 2004. Batılı Gözüyle İslâm Kültür ve Medeniyeti. 1963. SÜMER.DİA. Islamic Culture”. Haydarabad. TURAN. 1987. 1965. SEVİM. 2007.76. 1992.366 • TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S _________. Tarihu’l İslâm ve Hadaratih.DİA. 1957. Sayı:4. Faruk. XXIX. Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti.“Ayyar”.Ruhi Fığlalı. çev. 1955. 1988. Abdülkadir. 1978.S.“Mes’ud b.203. “Nizamiye Medresesi”. ES-SUYUTÎ. DİA. 1993.Ahmed Ateş. Ankara. İstanbul.s. RAVENDÎ. 2006. SAİD ABDÜLFETTAH ÂŞUR. 1957. Ankara. Rahatü’s Südur ve Ayetü’s Sürur. Aydın. IV. Anadolu’nun Fethi Selçuklular Dönemi(Başlangıçtan 1086’ya Kadar). Yay.y.D. Montgomery. Mehmet. Nuri. 1981. I. Ankara. 1994. II. “Kaim Biemrillah”. Celaleddin. 2003. YAĞAN PAŞA VAKFI. İstanbul. A. Ali. Mehmet Nadir.Ali. İstanbul. DİA.“Isfahan”. A. el-İslâm.SAMADİ. Leiden. ÖZGÜDENLİ.606.

s.X. ZETTERSTÉEN. K. İA.Ahmed b. .V. XVII.Osman. Siyeru A’lami’n Nübelâ.Şuayb el-Arnavud-Muhammed el-Araksusî. 1983-1985. XIX.. ZİYA HASAN FARUQI. Ahmet Turan.TÜRK YAT ARAŞTIRMALARI DERG S • 367 YÜKSEL. VIII. nşr. Şemseddin. 1971. Konya.101. ZEHEBÎ. Ebu Abdullah Muhammed b. New Delhi.İstanbul.Yüzyıl Sonuna Kadar Yakındoğu’da Ticaret Merkezleri ve Panayırlar (Basılmamış Dr. 1980. Studies in Islam. 1993.Tezi). “Muktefî”. Beyrut. “Madrasa Nizamiye of Baghdad. 1.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->