NAMIKKEMAL VATAN yAHUT slLlS'l'RE HAZIRLAYAN KEMALBEK

e BORDO

siYAH KlA8b1: YAYIlftAR BASKl2004.lsTANBUL

Dtzt TASARIMI H. HUSEYiN ARIKAN DCNYA KLASiKLERi EDtTORC VEYSEL ATAYMAN TORK KLASiKLERi EDiTORC KEMAL BEK ISBN 975-8688-32-4 TREND YAYlN BASIM DMITDI REKLAlIIIORGANizAsYON SAN. Tic. LTD. ~Tt.

MRK.
MERKEZ EFENOi MAH. DAVUTPA$A CO. iPEK ts MERKEzl 6/3 9-22 TOPKAPl/isTANBUL $B. CAFERAGA MAHALLEsi MOHORDAR CAOOESi NO: 60/5 81300 KADIKOY/isTANBUL TEL: (0216) 348 98 03 - 348 97 63 FAKS: (0216) 349 93 45

NAMIKKEMAL
VATAN yihut

snrsras

HAZIRLAYAN: KEMAL BEK

BORDO~iYAH

TiYATRO

.

NAMIK. KEMAL
Narmk Kemal (asil adiyla Mehmed Kemall, 21 Arahk 1840'ta, dedesi Abdullatif Pasa'mn mutasarnf" olarak bulundugu sadrazamlar, Tekirdag'da onemli kodogdu. Aralannda

numlarda bulunmus askerler, devlet adamlan ve sairler de bulunan bir soydan gelmektedir. Babasi, Padisah 1. Abdiilhamid'in muneccirnbasrsr"

Mustafa Asim Bey, annesi kultur-

Iii bir kadm olan Fatma Zehra Harum' dir, Aile, dede Abdiillatif Pasa'nm Afyon sancagl mutasarnfhgma
SI

(kaymakamlIk) atanma0 SI-

uzerine, 1846'da Afyon'a geldi. Kemal,

rada muftuluk gorevmde bulunan ve bir zamanlar Rusya ve Misir'da bulunmus: Arapca, Farsca, Rusca, Yunanca ve Latince bilen:

gormus gectrmis bir kimse olan Buharah HaCl

Abdulvahid Efendi'den dersler aldi, ondan (Aslmda Namik Kemal'in duzenli bir cok Tanzimat sada, yasama attldiktan sonra, ya1848'de Kiitah-

etkilendi.

bir ogrenim gormemts, natcisi gibi
0

sam deneyimleriyle kendisini yettstirmtstir.l Dedesi Abdullatif Pasa, ya'ya atandi, bu kente gitmeden once de kimi
• Tanzimat'tan soma eyaletten daha kucuk yerlesme birimi olan "sancaktin en yuksek yoneticisi. Onemli tarthlerin saptanmasi konusunda gokbilimsel hesaplar yapmakla gorevlt saray memuru. -5-

isleri dolayisiyla lstanbul'a lesini Afyon'da brraknusti. azledilmesi ladi: daha uzerine

cagnlan dede, aiKemal, bu sirada tasmdi.

annesini yitirdi. Dedesinin de cok gecmeden aile istanbul'a Kemal, Beyazit Rusdiyesi'nde 6grenime bas-

sonra Valide Mektebi'ne verildi. YII boyunca, Vaizzade ilk Iiliir

Dedesi 1853'te Kars'a atandi: Kemal bu kentte kaldigi bir bucuk Seyyid Efendi'den ozel dersler aldi, sporla ilgilendi, hocasmm yiireklendirmesiyle denemelerini kaleme aldi.
Pasa'nm

1854'te yeniden azledilmesi uzetasmdilar: 1855'te Sofya'ya

rine istanbul'a

atanmasi uzerine de bu kente gittiler. Burada ozel ogretmenlerden Arapca, Farsca ve yazi yiireklendersleri gordu. ;;air Esref Pasa'nm

dirmesiyle eski bicemde bir divan olusturacak kadar cok da stir yazdi. Bu arada Nis kadisirun kizr Nesime Harurn'la evlendi: bu evlilikten Feride, Ulviyeve kendisi gibi sair ve yazar olan Ali Ekrem [Bolaytr) adh cocuklan oldu. Namik Kemal, 1857'de istanbul'a kendisinin kulturel yasammda yeri olan Hariciye Nezareti Tercume nemin unlu sairlerinden dondu: Odasi'na" cok onemli bir

memur olarak girdi. Fransizca ogrendi ve doLeskocah Galib'le, onun aracihgryla da bir divan sairleri toplulugu Encumen-i Suara sairleriyle tarusti.
Namik Kemal'in kulturel

gelismesint,

di-

van kultur adarm olmaktan cikarak batili dusunceye yonelmesini saglayan, styasi dustincelerinin siirine girmesinde etkili olan ve ya* Disisleri Bakanhgi <;:eviri OdaSI (Burosul, Bu odarun memurlan Drsislert'run yazismalanru yonetrnekle go· revliydi.
-6-

zmmuzda, yazi dilimizde batih bir cok yeniligi baslatan yazarlan Sinasi Efendi'yle tamsmasi da 1862'dedir; Kemal, Tasvir-i Ejkdr' gazetesinin arasma katildi. Bu gazetede yayimelestirilert konu ladIgI siyasal ve toplumsal m konulu makaleleri,

alan makaleleriyle, Osmanh kulturu ve yazisonradan surgunlere gondertlmesine yol acacak olan rnuhalif kisiYeni Osmanhlar

liginin ilk urunleridir, Narmk Kernal, 1865'te rutiyet istekleri, mesruti ulkenin geri kalrmshktan daki beklentileri Cerniyeti'ne" katildi. Cemiyet iiyelerinin Mesyonetim kurulursa kurtulacagi yolunKeNamik

gerceklesmedi.

rnal'in Muhbir'de yaynnlanan detli bir sansur du; Cerniyet'in uygularnasl varhgmi

"Sark Meselesi" yiiriirliige kon-

bashkh rnakalesi uzerine basm uzerinde sidogrenen hukumet,

Muhbir basyazari Ali Suavi'yi Kastamonu'ya, Narrnk Kernal'i Erzurum

villi yardrrncrhgma, surgun

Ziya Pa:;;a'YJ Kibns mutasarnfhgma olarak gonderdi. Surgunler ris'te bulunan

gorev yerlerine gitmeyerek, PaMustafa Fazil Pasa'nm !;agnsl

1862'de $imisi"nin yonetimlnde yayrmlanrnaya baslayan bu gazete, Terciimdn-l Ahvarden sonra ikinci ozel gazetemizdir. Haftada iki kez cikan bu gazetenin alt bashgi "Havadis ve Maanfe Dair Osmanh Gazetesi"dir. Gazete 1860·tan sonra Nanuk Kernal'in, 1865'ten sonra Ebuzziya 'Tevffk'in, 1867'de de Recaizade Mahmud Ekrem'in yonetimtnde ciknns, aym )'II 830. sayidan soma kapanrmsnr. (M. Orhan Bayrak, Tiirkiye'de Gazeteler ve Dergiler S6z1ugil 1831/1993, Kull Yaymlari, Istanbul, 1994. s.136). •• 1860'larda, aralannda $inasi, Narmk Kemal, Ziyii Pasa, All Suavi gibi yazarlann bulundugu, Mesrutiyet yonetimini kurrnak amaciyla II. Abdulhamid'e basm yoluyla muhalefet eden demek. Daha sonraki Jon TUrk harekeUyle karistmlrnamahdir. -7-

Surgunler bu kentte ancak bir ay duzenledigi lararasi Bans Fuari'rn Padisah Abdulaziz'in Fransiz hiikiimeti gectiler. ib- ret'te yayrrnlanan bir makalesi nedeniyle gazete dort ay kapatildi ve Narmk Kemal Gelibolu'ya mutasamf Vatan'l olarak suruldu. Prusya-Fransa savasmm kesiImesi ve baslamasi soma da Narmk Kemal Cenevre'ye. nazmn yazi yazmama kosulunu kabul ederek.ve FranSIZ elciligtntn de yardnmyla. Napolyon'un ziyareti nedeniyle. Kemal ve arkadaslanndan rini isteyince. siyasal dusunceleri- ni yaymayi surdurdu. Ziya Pasa iIe birlikte. Yeniden cikarmaya basladigi gazetesinin Vatan. -8- . 186Tde cikarmaya UlusNarruk basladilar. Fazil Pasa'nm yardnmnm 1870 uzerine. 1873'te Giillii Agop'un tiyatrosunda Seyircilerin biiyiik bir coskuya kapilarak "Cok yasa Kemal!". bitimine dondukten gecti. M. "Yasasm milletin Kemali!" diye * Emniyet Genel Muduru. iilkeyi terk etmeleNamik KeHiuri- mal. 1871'de lstanbul'a dondu. lngiltere'ye parasal destegiyle. Viyana'ya gitti. Paris'e kactilar ve Muhbir'i burada kalabildi: III. 1872'de Ebuzziya Tevfik'le birlikte lbret gazetesini yaYIn hakki sahibi olan bir Ermeni'den ile kendisinin kiralayarak cikardi ve bu gazete cikardigr ilk giilmece gazetemiz olan Diyojen'de yeniden yazmaya basladi. Fazil Pasa'nm 1868'de Londra'da yet gazetesini cikararak. UrIlii oyunu yazmaya soma taIbret surgunun dogru basladi ve surgunden basma mamladi. Bu arada Zaptiye Nazm'nm" "yurda don" cagnsl uzerine. 1 Nisan oynandi. M.

oturmak zorunda oldugu kentten disan cikmamak kosuluyla ozgur olma cezasi. Murad'm gectrilmesiyle. Surgunun. Narmk Kemal'in Magosa surgunu. bununla da yetinmeyerek gazeteye kadar gidip Namik Kemal'le gorusmek istemeleri. Mesrutiyet'i kurarak bir anayasa ilan etme sozu vererek getirilen II. 1884'te Rodos mutasarnfhgma Burada Osmanlt Tarihfni basladi: bir cok okul acilmasmi sagladr. KemaI. Ibretu: de bu olan biteni yayrmlamasi uzerine 5 Nisan 1873'te gazete bu kez surekli olarak kapatildi. yerine. kalenin icinde ozgurdurler. Nuri ve Ahmed Mithat Efendi de Rodos'a kalebend' olarak surgun edildiler. Murad'm akil saghgIrun bozulmasi uzerine. -9- . onu bulamaymca bir tesekkur mektubu yazmaIan. Kibns'taki Magosa kalesine. jntibdh romaruru. ama kalenin disma cikmalan yasaktir. her gun kolluk gucu merkezine gorunup imza vermek zorundaydi. Zavallt (:0cuk ve Kam Bela oyunlanyla kimi tarih. Bu cezaya carptmlan kisi. 30 MaYIs 1876'da Abdulaziz'in tahttan indirilmesi. etti. Abdulhamid. Ancak V. Kemal. elestiri ve yasamoykusu tiirlerindeki yapitlanm bu donemde kaleme aldi. ~ Kalebendler. yazarhgI bakimmdan cok verimli bir donem oldu. Ebuzziya Tevfik. kendisine karst gehsen muhalefeti bask! altma aImak icin. N. AkifBey. Kibns'ta 28 ay suren surgunden istanbul'a dondu.gosteri yapmalan. yerine V. ~. Gillnihdl. 1877-78 OsmanII-Rus savasmi bahane ederek meclisi kapatip Kaanun-u Esasi'yi askiya aldi: Narmk Kemal'i olarak Midilli'ye surgun yazmaya "ikaamete mecbur'" atandi.

Tanzimat ilkelerinin iyi kotii yasarna gecmlmestyle yetisen. karsm ro- man. Hayat~ Sanatl. dolayisiyla Os- manh devletinin kurtulusunun la olabilecegini temsilcilerinden ogrenen.: yil sonra Sakiz'a atandi: ama burada bir sure sonra zatiirreeye yakalandi. -10- .. inceleme. Narmk Kemal'in sanat yasarrunda Fransizca'yi ogrenerek Tercurne Odasi'na ginnesi. 1965) ve "Namik: Kemal Uzerine Bir Biyograjl Denemesl (Abdullah Ucman. Narmk Kemal'in yasamoykusu. • da siyasal ve kulturel temellerin kurulmasrydusunen biridir. cevresi duvarla cevrili mezarhk. tasanrmrn hide konuldu.Dr. Eseri (Hikmet Dizdaroglu. 1988) adh kaynaklardan derlenmistir. Marmara Universitesi Yaynu. turbesinin vasiyeti geregi Gelibolu'ya getirilip Bolayir'da Pasa'nm Tevfik Fikret'in yaptigi la- rmk Kemal. Yllmda Namik: Kemal kitabi icinde. Sinasi ve Ziya Pasa ile birlikte Tanzimat Donemi yazmmmkurucusu Daha cok sair olarak tamnmasma sayihr. ozelltkle Avrubatih anlamilk etkilerine acik olan. Olilmiiniln 100. ve divan yazmmi gene kusagm Once dogu kulturunu ustelik bir de divan yazan Narmk Caminin yarunda. Namtk Kemal. yasamoykusu ve benzeri turlerde de yaprtlar verdi. muldu. tarih. Varhk yay. pa'nm yeni dfistmcelere." Sanab Yazmmnzda "Vatan Sairi" diye amlan Na2 Arahk go1888'de oldu ve bir caminin haziresine" izniyle cesedi. Daha sonra padisahm Rumeli fatihi Siileyman yanma. elestiri. ~inasi ile tamsmasi ve Avrupa'yi (Fransa ve ingiItere) gormest onemli etkenler oldu.

cazh ve mazmunlu slnden once. toplumsaI calkantilara. ilk gene- liklerinde saglam bir dogu ve din kulturu ki kusaktaslarmm kulturunun yazarlarsa sanatlannda hem nus oimalan nedeniyle.. kusagm bu Ut.urdIlar.leri sanat ra dusunce ve sanat anlayisi da "politik sanat" ya da "politik yoluyla aldogu yaymak" yolunda bicimlendi. savaslasiirde geleneksel mebir dille "ask" ve "tarm a:. Narmk Kemal'in (~inasi ve Ziya Pasa'run da) siir aIanmda kendisinin geurdigi en onemli yeniIik. ~inasi'yle tamstiktan ve Tercume son- Odasr'na girdikten ve hem politikayla hem de Bah kulturuyle ilgilenmeye basladiktan goru:.Kemal'in. Tanzimat -11- . "millet".. Ancak. Bu olusum. Namik KemaI ve otehem de bah kulturunun yazsmlar. onlann degerleoz- ri bir arada gorulur. hangi turde yapitlarmm yapilanru da belirlemistir. gent..bu anlayistan ki" hemen hemen tek konu olarak islenirken. baska konulann gostermek da si"parca bohcasi" diye niteledigi dioldu. siirde aniam Yaziru'nm bu birlikte. uzaklasarak larda kullamlan ve eskiden baska baska anlam"vatan". Kendi- van siir] konulanndan Irde islenebilecegini ra. yinelenmesi de.ibi sozcuklere yeni anlamlar yukleyerek siiri NlyasaIla:. siirde eski "asik tipinin yertni. aym ana dusuncenin uzaklasarak. "hurriyet" p. sanatcrsi. heyitte farkh mazmunlarla kismen hi\tunlugune Bununia yoneldiler. yikimlara karsm. gelecekte "mesrutiyet"i kuracak yasal ve cagmdan Bunu yaparken yrsmdan olan "siher anla- sorumlu insan" tipi aldi.

"vatam ictn camm vermekten cekinmeyen". Romaru. Tanzimat Donemi siirinin belirleyici ve besleyici kaynagi olmustur. donemlerin(Daha sonra.11111. "Romandan maksat. <. ahlak. siirsel duyarhgi da elden kacirdilar: eski siirin "asik" ve "Tann al. Narmk Kemal'in siirtni. duygular ve olasihklarla ilgili her t11rl11 aynntisiyla birlikte betimlemektir.sanatcisi. nazim birimine ve aruz 01e.:11nk11 armk KeN mal'in siiri. Sinast'nin Resit Pasa icin yazdigr kasideler). olmarrussa bile olabilecek bir olayi. yiedemedi- og- reticihge yoneldiler.il@"tipinin yerine. bu gelisimden ayn tutamayiz. kaside (Narmk Ke- mal'in Hiirriyet Kasidesi. Makalelerinde soylediklerini.11e.) Elbet de. ister istemez yaDi- gitmelerine. Siiri bu yola sokarken. "yasarruru vatana adayan" insan tipini koyarken. ozelllkle $inasi ile birlikte. bicimlerine. 1923 ve 1960 sonrasi siirinde de siirin siyasal dusunceleri yayma araci olarak kullaruldigi pek cok kez goruldu. toplumsal bunahm getirdiler.11sune bagh kaldilar: siyasal dusuncelerini yabilmek icin kendilerine engel olusturan van siiri dilinde yalmlasmaya mecazsiz soylemeye cahsmalarma ne de eski mecazlan kullanmadan ler. karsm. ufak tefek degisikliklerle gazel (Narmk Kemal'in gazelleri). bir de "siir dili"yle 01e. uyakh soylemeye yonelerek siiri siyasal ve toplumsal d11sunceleri yayma araci konumuna oldugu gibi." diye tarumlayan Narmk Ke-12- . terkib-i bend (Ziya Pasa'nm Terkib-i Bend'i) gibi eski siir turlerine.

heyecanh davraruslara duzenlemesi Fransiz lestirmeye ve yazrs Cosumcu yonelir. konu bakimmdan etkilerini birgelenegine ro- (Romantik) romanlanrun etkisiyle eski Turk anlatilarmm Narruk Kernal'in. yurdu icin her turlu ozveriye hazir insan Upi Adil Giray ile Sehriyar'm aski anlatihr. Semseddtn Tarat ve Fitnafl. sansurun vermemest nedeniyle bu adla yaynnlannustir. yazmnmzda man sayilan Cezmfdeyse. savasla- Osmanh-lran nnda gecen olaylari konu olarak ahr. intibdh. getirecegi maktrr: mutlulugu felaketler evin dismda konusunda amaci aramanm okuru uyargerceklestmrkahramanlaozvenle- bu topIumsal ken. abartih bir dil kullanarak. n tek yonlu ele alarak. yazann amaci okura bir ders vermek. Murad zamarundaki olarak tasarlanan.marin intibdh-Sergiize§t-i Ali Bey· ve Cezmi adlanndaki T~§uk-u iki romaru. Sami'nin Ahmed Mithat disinda gelene- Efendi'nin populer romanlan gi olmayan Tanzimat yazmmda "yazmsal ilk bir kotu romanlar" olarak kabul edilir. teknigi yer vererek. lki cilt ilk cildinde yine Cosumcu siyasal gorii~une uygun olarak. Cosumcularm uyarak yazdigi. "dogru yoldan saparak yuzunden kadma kapilan ve basma felaketler gelen" Ali Bey'in ve "tutkulan herkesin mutsuz olmasma yol acan" Mahpeyker'in seruvenini anlatirken. etkiyIe ve yazann ilk tarihsel XVI. yuzyilda III. bu savaslar srrasmdaki Osmanh yigitIigi. -13izin . re. Olasihkla ikinci cildinde de Cezmi'nin oykusu • Asll adr Son Ptsmanltk: olan bu roman. rastlantilara.

veren Narmk Kemal. elestiiriindeki yapitlaicin neler tirilerinde de acikca gorulur. aym coskulu dille. Romandaki kimi olaylann genel cercevesinde Pec. bir divan yaadh yapitmm acilma- verisli olmayan yanlanru elestirir: ancak yabicimler uzerinde olan Tahrib-i Harabai. lrjan Tahrib-i Hariibat gibi yapit ve cevmlenne yaz- dIgl onsozlerde. Tarih ve yasamoykusu nnda da.anlatilacakn: ama bu cilt ne yazik ki yazilma- rmstir.evi Tarihinde verilen bilgilere bagh kalmistir: Adil Giray gercekten bir tarihi ki~i1iktir. yazmnruzda midir. yazann Yazann imgeleminden bu romandaki turumm da Cezda i§ledigi "is- bulrnustur. Ziya Pasa'nm Hariibat zmi antolojisi elestirisidir ve Ziya Pasa'yla arasmm sma neden olmustur. nir. Coskulu ozyapisi. kimi siir ve oyunlannda him birligi" dusuncesidir. Mektup roman ilk kullamldigi elestirinin de ilk omeklerini Pasa'qa Mekiup. ama yasam Cezmi. Siirlennde. Osmanh yigitligi. Ceuieddiri Harzemsah." . Yazmmuzda intibdh. tur yapitlarmda sik sik degive romanlann- bir de ogretici bir bicernle bu Oyun yazarbgl Tiyatroyu. zmsal eski yazm'm yeni doneme elpek fazla dunnaz. islam birligi. soz soyleme gucu de tiyatrodur. daki konulan. "Bir milletin soz soylerne giicu Yazm'm yasam bulmus diye tarnm-14- yazmsa (edebiyatsa). Bahar-i Donis. amacr. devletin kurtanlmasi yaprlmasi gerektigi konulanna oyunlannda da Isler.

kimi sahnelerinde re'dan (Hamlet vb. yine ro- yen ve. kalesinin. bu kiimeye girer. Ikincisi. toplam alti oyun yazdi: ancak bunlardan oynandigim Vatan ydhut Kara Bela gordii. Tanzimat rilmelerinin toplumsal tiyatrosunun temasirn digi "genclertn birbirlerini kotii sonuclari" konulu gormeden evlendi- oyunlardir: AkiJ Bey. -15- . yalm temasnu isleyen Zavallt diIiyle dikkati ceken ve asiklann olum dose- ~nde birlesmeleri 90- cuk. oyunuysa. daha iyidir.) etkilenerek nihal'de de yurt sevgisi coskulu bir dille sergisik isleisleyen lenir. yazann stirlerinde isledikleri temalara Bunlardan birincica- de yer alan "vatan sevgitemasi islenen tarihsel SiIistre si". daha en yararhsi tat vermese olarak niteleoynandioyunda diyen bile.layan. yazann olumunden sonra yaynn- Narmk Kemal oyunlan gore iki kiimeye aynlabilir: si. "Giizel bir oyun okumanm. eglencelertn gmI gormek kadar man okumaktan duygular saghgmda Silistre'nin landi. Cunku siddetle betimlenir." yalruzca Narmk Kemal. "vatan yolunda" cahsma ve "bu ugurda runi bile sakmmarna" oyunlardir: dusman vunma Vatan ydhut Silistre'de. Rus oldugu net olarak belirtilmeyen isgaline karsi gostenlen yigit~e saanlatrhr: konusu Hindistan'da gecen etkilenen olusu ve Cromwell oyunundan Hnrzemsdh'ta plaru nedeniyle bu oyun epey uzun okunmak ve Hugo'nun Celdleddin zorba yoneticilerin yergisi islenir: karrnasik uygun zilrmstir: yazann uzere yaShakespea- sahne teknigine ve diline en esinlenen Gill- olan.

Yru. Renan Mildafaanamesi 1908). Roman: intibdh veyd Sergilze~t-i Ali Bey (1876). 1872). ~iir: Narmk Kemal'in saghgmda yaynnlannus siir kitabi yoktur. Kara Beld (1910). Ankara. Takib-i Harabai (1875). 1872).. 1875). Akif Bey (1874). $iirleri olumunden ra cesitli zamanlarda yayimlannustir: siirleri bir arada su kaynakta bulunabilir: sonbutun Na- ttuk: Kemiil'in ::)airligi ve Biltiin ~iirleri (Hazirla- yan: Onder Gor. Terceme-i Hdl-i Nevrilz Bey (Nevruz Bey'in Yasamoykusu. Ce- (1875). 1999). 1875). (Renan Savun- (1874). Ddn~ (Tasvir-i 1888).Narrnk Kemal. Elel1tiri: Tohrib-i Hardbdt (1874). Harzemsah Oteki Oyununun tiirler: Bahar-i Onsozu. Kanye (1874). Silistre Muhasarasl (Silistre Kusatmasi. Ril'yd (1898). Osrnanh Ta14 cildin yalmzca 4 cildi cika- rihi (Tasarlanan bilmistir. da Cosumculugun. 1885). Atatfuk Kultur Merkezi Baskanhgi Yaymlan. Oyun: Vatan ydhut Silistre (1873). Milntahdbdt-t Ejkdr gazetesinde Tasvir-i Ejkdr cikrms makalelerinden sec- meler. 1886). 1908-1909). Barika-i Zafer (Za- fer Simsegi.amoykiisii: Evnik-l PerUjdn (DagIIInl/? Sayfalar. ozellike Fran- Cosumculugunun Yapltlar1: etkisindedir. Mukaddeme-i Celdl (Celaleddin masi.giin.ocuk (1873). istild (lstila Donemi. irian P~a'ya Mektup (1887). Me Prisons Muhdhezesi (Me Prisons Elestirisi. anlatilannda oyunlannda SlZ oldugu gibi. 1873). Cezmi (1880-1882). -16- . Tarih: Devr-i 1867). ldleddin Harzemsah. ZavaIlI C. Gillnihdl (asil am Son ~manlIk'tlr.

sahneye kondugunu bir ize ratlanmarrustir. 6. Yaymlan. Melin And'dan ogrendigiInize gore. istanbul. yazihsi: 1859) oldugu kabul edilir.'e Oyunlar.." gulamasr bakimmdan gosteren her hangi Sahne teknigi ve kurbir- bah tiyatrosundan. Yllt Miinasebe- TUrk DiU ve Edebiyatt Uzerine Goril!jleri ve Yazllan (Hazlrlayan: Ka- zim Yetis. 1983. . $air Evlenmesfnden azmdan saray ve cevresi Batih anlamda tiyatronun ne oldugunu bilmiyor da degildir. karagoz gibi geleneksel gosteri sanatlanrun tiplerinden yararlanan Sair Evlen- mesfnin dili. $air Evlenonce oyun biciminde karsihkh koolusan. Olumiiniin tiyle Namik: Kemal'in yazilannm ta- 100. once de.Dil ve Yazm konusundaki manu icin bk. ~air EvenmesCnden Onceki ilk 1Urkl. s. birinin karsitr kisilerin islenisi baknnmdansa ortaoyunu. O. konusma diline yakm yahnhktadir. i. Turkce yazilrms Nasnusmalardan • Metin And. lnkilap ve Aka. Dolmabahce ve Ciragan saraylannda ceviriler yapilarak mesfnden oynandigiru Moliere'den yine Metin And'dan ogreniyoruz. tiyatro yazim icin iyi bir baslangic oldugu kabul edilir. "E~lerin goriicii yontemiyle. 1989). birbirini gormeden evlenmelerinin yol ar. -17- ... Fak. Metin And.hgI gulunc durumlar"i konu alan bir tore giildiiriisii olan Sair Evlenmesfnin.. Dolayrsiyla bu oyunun. istanbul. Smasi'nin $air Evlenmesi (1860. en Ancak. Ed. Vatan ycihut Silistre'den Once Yazmnmzda yayimlanan ve oynanan ilk tiyatro oyununun.

" diyen Narmk Kemal. Musa Hukarsm kirk bir gun kahramanca adiyla iinliidiir. ZordJd Tabib (1869) gibi oyunlar vardir.reddin Hoca'nm MansIbl. "Genel olarak oyunlann konusu ya hayali olur ya da tarihsel bir olayi temel ahr ki Giilnihal. Silistre ile Celal de ikinci kisimdandir. olmasmdan ordusu tarafmdan kusatilan kent. Dobruca bolgesinde bulunan bir kenttir. Vatan yahut Silistre oyununun konusunu • agy. Romanya snunuda. bu giinkii Bulgaristan'da. Pasa'nm sehit Bu savunma. $eyh Hnct Bektas. Vakdyi-i Acibe ve Havddis-i Garibe-i Ke~ger Ahmed. Silistre ilk kez 1388'de Turkler tarafmdan fethedildi: cesitli zamanlarda el degisttrdt. tarihirnizde "Silistre Mudafaasi" soma da kaleyi alarnayan Ruslar." Vatan ycihut Silistre'den once. Ahmed Ve- fik Pasa'nm Moliere'den uyarladigi Zor Nikcih (1869). Vatan ydhut Silistre Silistre. -18- kusatmayi kaldirmak zo- yukarda soz konusu ettigtmiz ta- rihsel olaydan alarak ozgur bir bicimde isle- . cok kalabahk bir Rus biitiin yoksunluklara savunuldu. Tuna irmagmm kiyrsmdadir. Kmm Savasi (1853-1856) sirasmda. Akif (Bey) ve Zavalh Cocuk birinci. P~a ve tbrdhim-i Gill§eni ve Zor(l)la Hekim adh metinleri yaynn- lamistrr. Ahmed Mithat Efendi'nin EyvaJil ise ayru yilm iinlniidiir. agIr kayiplara ugradiklanndan runda kaldilar. Hikaue-i Ibrahim. liisi Pasa tarafmdan.

dusman gider ve kendisi de goniillii yazihr. Bir cok yigitlik olacekilir. Oyunda tiyatrosal eylem (aksiyon) pek olmamakla "perde" ve "meclis" bolumlernesiyle kimmdan sahne teknigine yaprtnmz oldugu soylenebilir. Bu arada koolmus mutan Miralay Sidki Bey'in. Zekiye erkek kihgma girerek kaleye goni. goko- Kendilerine ozgii olmaktan tiyatronun Toplumsal kaliplasrms . sansiiIiin daha sonra Vatan yd- bu ada izin vermemesi iizerine Silistre adiyla oynandi ve yayrmlandi. hut Silistre adiyla bilindi. Zekiye'nin ~e.illii giden islam Bey'in pesinden ymdan soma. canlandrrma. Kale ozgurlu- suncelerini yetkin seyirciye yansitmak birlikte. Silistre kalesinin kaleye kosan goniilliilerin tsgah iizerine oykiisii ile islam Bey ve sevgilisi Zekiye'nin asklan ic. Asil adi Vatan olan oyun. Batih orneklertnde tiplerdir.:Ice anlauhr. Bu konu gelisimtni. Oyunda. Narmk Kemal kendi "vatan". min insanma rarh yurtsever boyutludur. "ancak vatanm kulu olan birey" du- sandigi babasi oldugu anlasihr. Oyunun.misnr. oyunlannda uygun ilk tiyatro Victor Naoldugu kisileri ve sahne Ilugo'dan Cosumcu ve Shakepeare'den akimm sahne esinlenen etkisinde nuk Kemal'in genel olarak olayi gelistirme. -19- katek cok. sevgililer de birbirlerine kavusur. tipler olan kahramanlan. diizenlemesi goIiiliir. Cosumcu rulen diU uygulamalan Namik Kemal'in bir az da doneornek olarak duslemledigi. Vatan ydhut Silistre. Batilr iizere secanlamda bicim ba- mistir.

hie dokunmadIk. oyun turunde bir yapit oldugu ve yalm bir az sayida sozciigii diline uyarladIk. anla- daha belirginlestirmek -20- . Bu da. bilinmeyen dipnotlarla aciklayarak Bunu yaparken. 10yamet mi kopar!" diyen Abdullah Cavus tenlikli bir askerdir. Zekiye. hemen gunumu dille yazIldlgI icin. Vatan ydhut Silistre. Vatan yiihut Silistre. oynandiktan ic- bir sure sonra Almanca'ya mistir. sahne dilinin nasil olmasi gerektiginin farkmda oldugunu gosterir. aski ugruna sakmmayan olumu goze alan asik bir gene kiz: Srtki Bey. Namik Kemal'in baska turdeki yapitlannda gorulmeyecek denli yahndir. da cevrilip yayrmlannns yurt dismda cesitli ulkelerde de temsil edil- Not: TUrk Klasikleri dizimizin daha once cikan kitaplannda. hem siyasal goruslertni seyircilere aktarmak isteyen yazann. yazann konusmalan anlatnruru gunumuz diline da aynen alrp bilinmeyen sozcukleri dipnotlariyla vermisnk.. gozunii budaktan bir yigit. yigit ve agrrbash bir komutan: surekli. ( ) icindeki bir kac sozcuk..l yazarmm cumle yapisma icin konulmustur. llJ.numlan geregi islam Bey. ". uyarlanus. Oyunun dill.

Yasasm askerimiz! Yasasm vatan! Kemal 1 Cihat edenler. Onun iC. askerde. zafer gorurse dile getirmektir. Vatanm ne demek oldugunu bilen kalem sahiplerinm. Allah gostermesin. milletin tesekkurimu gorurse (onlarla) birlikte olmek. alaylannda sHah kullanmak den biridir. serefine ulastigumz Osmanilana h askerinin iinii dunyayi tutan yigitliklerinSizin samrnzi cahstim. din ~da savasanlar. size adiyorum. -21- .ADAYI~ Ey vatanm hayatmi koruma ugrunda camru veren mucahitler!' ~u degersiz yapitrmm konusu.in(bu) degerstz yaprtmu. onu korumak icin yapabilecegi (bir) felaket sey. degerstzligtni acikca soylemekle birlikte.

Albay .. .ONCO zABiT NEFERLER···· OONOLLOLER Gornillu zabit" BEY. Erler.VATAN yihut SiLisTRE Dart perde tiyatro Ki~iLER ZEKiYE HANIM HANiFE HANIM IsLAM BEY. riitbeslz askerler. AHMED SIma ROSTEMBEY. ••• Yarbay . Miralay" Kayrnakam ••• Miralaym cavusu Subay . . ABDULLAH. .... I3IR KAYMAKAM BiR BtNBA$I BtRiNCi zABiT IKiNCi zABiT OC.

.

. Amavutluga ozgtl dtlz- gun giysisiyle mindere uznnrrus. druinde bir mum. -25- . biiyiit1 Oyunda.> gents dusuncelere etsin? Yuregrm ne kadar carkoparacak da Beynim ne kadar sikihyor! da cevreye dagilaNinecigim! icin ackapayarak) piyort Sanki gag. cak.. oyle genii. gonlnilr..PERDE I (Perde aplmea kenan sokaga bakan bir oda.m. hazirladigm dusuncede baskasi geziyor! Daima seni sevrnek icin terbiye ettigin. perdenin alt bolumlermden her biri.. nibu kadar yumusakhk okuttuguna pisrnan 'WIn kadar actin? Sen de simdi kizmi gorsen bu Benim ganIiim Oyle biiyiik biiyiik duygulara nasil dayansm? Benim beynim nasil tahammul disan fIrhyacak.) Birinci Meclisl Zekiye (Kitabt yast1fjm uzertne brrakarak) Ah! Ninecigimf Ninecigimt Gonlume nicin verdin? Dusuncerni olurdun. islam Bey de sokakta Qezinir. kisilerin sahneye girts cikislanyla degisen.siimii yerinden Sanki basirm paralayacak (EUerini ytlztlne Nlnecigirn! Dairna babarm dusunrnek IIt!. elinde bir kitap. 2 Oyunun yazildigr donemde bu sozcuk "anne" anIamma kullanIlrrdl. Zekiye.

Allahrml a mektup Atesle yazilsa insamn yuregmt -260 kapane idi? zehrini dokunceye kadar doya kadar yak- . bir insan yuzu 01mus karsima gelmis idi. gozunun yasi nesesinde dokiiluyor samrdrm: bu gun kulagrma kahkahalar agit sesleri gibi geJiyor! Bir kac simsek cakbu giin ye- giin once garnh gamh bulutlarda tikca biri guluyor gibi gorunurdu.iggorsem birinin gOzyal?1 Bir kac gun once yuzum guluyordu: sanki her sey de benimle birlikte giiliiyordu! Bu gun gonlum aghyor: sanki her sey de gonlumle birlikte aghyor! Gene sabah oldu. dokulmus samyorum! ni acilrrns giillerde <... buldum.. gonlumun doya agIardIm . Beni sen gelmiyor! Ah! Daima o! Go- yoluna olmek degil. gum.tiigun gonulde baskasi hukmediyort bam okutmus okuttun.. okudu- Sanki omrumde gcrdugum.. Isittlgtm. keske yuzune baktigrm zaman g6nliime dusen ates g6zlerimi ertteydi.. dusundugum ne kadar guzel sey varsa hepsi bir yere toplanrms da. (Bir az ~iindiikten sonra) Hayat ne garip hal imis! Bir kac gun once yammda biri aglasa. Seni ba- onun yoluna oldun.an s6ndiirerek) Zavalh mum! Acaba ben de senin gibi yana yana tukenip gtdecek miyim? Bes dakikacik uyuyabilseydirn. belki dusurnde gorurdum de ayaklanna mr. Eyvah! Ne vucudumda ne gozlertme hukmum gecti. Daha bir bakista vucudumda na cevirmek gu<. gene gozurne bir dakika uyku girmedi. oldiigfme agIa- mak bile hatmma ziimde o! Hayalimde o! Akhmda o! a! a! at Bir kere sokakta gordum. (Muml. ne kadar gucum varsa toplayrp da gozlenrm baska yaistedim.

Hayir! Elbet de gercektir. vtncinden olmuyor: ama cildiracakl Mektup "l~ziinii i~ittigim gibi ondan geldtgmi bildim. sevdigi mektubunda yazih. 2 Akll ennedik Is. Zekiye Hamm (Pencereden girerek) - Ben gonlumu ortaya cikarabilirim... -27- . getirdigi zaman insan se- 1l0~siime dogru damla damla alev parcalan lillt.. Gornilde keramet 1111 var' nedir? Kimi zaman gaibi2 de biliyorl Ahl Benim a zaman baska kirni dusundugum vardi? Hilla kimi dusundugum var? Mektup habamdan da gelse yine ondan sanmaz miydim? Belki dunyayi bildim bileli bir kere yiiziiIli. Kendi gelse belki utamrdim da a kadar CITpI- narak uzerine kosmazdim. elbet de gercektir. taydm ne olurdu? Yarabbil Yarabbi! in- sarnn yuzu gibi gonlunu de meydanda yara- iIdnci Meclis Islam Islim Bey Bey.lldl.maz. Kendi yazisiyla yazih . 0 da beni seviyor.i gonneye ozlem duydugum babamdan gel- dl~ine keder ederdim .. Henuz olmamis seyler. anlam. Allah a kadar guzel bir vucudun tctnde hainlik saklamaz a. . Seviyorum.. Ne yapayim ki. lcindeki sirlar yine sana gorunmez.. Okudukca gozlertmden sanki yuzume.. (Bir az diisisndiikten sonra:) Kim bilir? En guzel ciceklerin ara- smda yilan bulunuyor. vb. sevrnekten blr turlu kendimi alarmyorum. .. Bilmem sutninem IlllSllutancnndan yerlere gecmednn.

artar) Haydut gibi pencere- den bir eve girdim.. Bir Iiziicii sonra..... Sizi davet eden rni vardi? Zekiye (Memnunlugunu gizleyerek.Zekiye (islam Beu'i goriince. Seni seviyorum. soquk: islim Bey . tecrubeme soguk) - gozler hala Gece bitiyor. ama soziinii i~ittirerek) - Ya simdi her gun Allah'tan olumumu istedigrmde hakkJ... Bu kadar gunler.. (Zeki- dinledim.. Gunku bana dunyadan amac sensin.Allah askma ellerini yuzune tutma... ama yibir sessizlikten toplar. gorduyse bana ne der? islam Bey kendimi yoktur. (Zekiye giicenikligini gosterir) KabaOnu biri bana yapsa. kendi kendisine soylenerek. Bir daha g6recek miyim? Orasmi Allah bilir .. Sabah acilmaya baslamadi. her gece buraIan dolasiyorum. Dunyayr (topu) bir gun g6rdum. sonsuz derecede bir tel~la ne kendini yamna kostnak: ister. Deminden bert casus gibi pencerenin hatimin ne kadar buyuk aItmdan sozlerini oldugunu bilirim. karum helal sayar oldururdum.. (Zekiye'nin giicenikligi daha artar) Benim buraya girdigim gibi biri bi- zim eve girse.m yok mu? Biri Kimsenin gormek ihtimali icin topraklarda acihyor.. ki. benim gozumde kiyamete kadar alcakhktan yenin giicenikligi kurtulamazdi. senden aynlacagim . (Zekiyenin tel~t hep artmakiadui Ne yapayrm . bu kadar gecelerdir gostermemek yu- varlamyorum . guven.. elimde degil. uyku daha yeni basladi . Bu gun sana veda edecegim .. Bu gun agzmdan beni sevdigini isittirn . i~- te gonlun benden kacinmak istedikce ayakla-28- .

karsimda sen! Daima sen! I):1ima sen! Viicudumu rtnim. ha- icinde olsam. EIlid de senin yamnda maya cahsirdrm. yalmz senin aya- Imm altmda Biz birbirimiz- ... Oonlun sana iistiin geltyor. gunes gibi.te sen can. Ben de kendime sahlp olaydim elbet de kendimi tutardim . yuzune baktikca brrakiyoraun: ben.. Merhamet! dokulmus vucuda tastan yapil- gonul yakismaz. h~yle nurdan 11lI:? olsun..Beni gordiigiin zaman gozlerlni cevtrmek istemisstn . ben askl Sen.. t. Iste gonlumuz ikiz yaratil- nne. Cammi In1 istersin? Al da kurtulaynn. senin... iste Allah seni bana beni sana vermis . yine olmadi. .. islam Bey . oyle mi merhametIIlz? Ben seni gordiigiim vakit gonliimden ne Miler gecttgmi bilir misin? Goz kapaklanm blr kere yumulup acilincaya kadar arada butun omrum kayboluyor samyordum . kendi kendisi- Zekiye (Gonliiyle d6vii~iircesine bir taktm tdd$ ve duraksamadan lie) - Bu kadar zamandir olum acisma dayanedir? Ben al- myor'um. dusumde yalimde sen! insan sen! Uyamrsam.. Olmadi . Sen beni bir kere gordiin. gonlumde mu istersin? lste esi- ". sen de benim gibi. Birdenbi1'(" peri gibi onurne ciktm. ben gonul! gozlerimi yas tcmde surunuyorum: -29- Sen giizellik. ben viicut! Sen ask.. golge gibi. Uyursarn.. sonra. (jsknn Bey'e seslenerek) lstedigin kendi halimle ugra~lp duruyorum . beni kendimden elm.. elinde olmaksizm seviyorsun..rm bana dogru geliyor . Allaha bin sukur olsun ki. Ben seni blr kere gordiim.. suclayici olmaMerhamet ki. olmadi.("nlYalmz kalsam..

.. ninemin Yiinkii . onu da (sen) unutturdun. Omrumun her tadisonra kara topragm Bir kac dakikalik can acismdan rm korkaca- . Bana bir yemin et ki..den burada giin aynhrsak aynhrsak.. ne baska gonlumde bir elimden getirt(Kendi kendirne soz gectreblhyorum .. Zihcikarsevgisini Zekiye (Ojkeyle sozilnil keserek) - dim: kardesimm rnezan gonlumde idi.Vallahi .. benden baska kimseye yar 01- kendi kendime soyleniyordum . (Kendini toplayarak.. Simdi de kendini kendin hem de miijdesini yorsun. hem nicin aynlacagiz? islam nirnden Bey. Mezanm gorrnebi. siz gorunduSoyle(Yine soguk- nuz . Bu her zadun- yann birlesiriz . Ayn samlmz.glnt kaybederek. man bmz. utang~ bir sesle) Ben yada. ahirette.. Ne uykurn kaldi. alacaksm.. dim mi yoksa? Ne diyecektim? kanhl. Kalbini yaracaktm da bana bu mer- bu insafr nu gosterecektin? kendisine ojkeyle soyleyip gezinerek) Sonun- da ne olacak? 0 bu rnernleketten de bu dunyadan m kaybettikten glm? -30- gider... ben nesi var? giderirn.. gerek aynlahm gerek aynlnuyahm: mayacaksm... Zekiye (Kendini tutamayarak) ... . yine bulusuruz . kara topraklarda gelmiyor. kendinden sey birakmadm.. soylemedim. Gidecegim. yamma gel. otede birlesiriz. sonsuz derecede hiik: medici bir tavlrla) Hem beni seviyorsun.. ne bir seyde istegim kaldi.. ben bir ~ey.. ben . babamm. kendisi giyatiyor. Ayn gorunu- ruz. Gel. harneti. den hatmma Simdi hayali de..

.. ninemin viicudu ayagi- min altmda ezilecek olsa yine gidecegtrn. Giderim . nasil olur ki. llcy'e donerek) Gideceksin .. topraklanrn e. Dusman smirda sehitlerimizin kemiklerini. ni- . Anladm a? Bir adam isitmedim..111 gideceksin? islim Bey r1 kabristan (Aglrba~blrkla) - Kandil gecele- ziyaretine gidersin a. gercekten benim icin olecegini bilsem yine gidece~m. sonra? Zekiye (Ojkeyle) - I. gidecegim . Zekiye (Ojkeyle gezinerek. babamm rekse yine gidecegtm.. Hie.IAm Zekiye Bey (Kendisini tutamayarak (Yamna kosup sozilnil attlui Gldecegim keserek) Once beni oldur... Devlet savas acrms.lim Bey ..v. Islim Bey (Bir tsrnrit bir agU'b~llhkla) atesleri sacilsa yine gidecemezanm e. belki olduzaman da inanmaz. I. yo- 11 una cehennemin atm. gidecegim .. inanrmyor! (Ojkeyle islam Kendi icin olecegnne inanrmyor . rahat doseginde 01mus bir adam Isitmedim.Hie..ignemek geGidecegim .. benim ocagimdan oralarda yatar adam gordun mu? Atalanmdan kirk iki sehit adi bilirim. gideceksin .I. kar-31- .... gogsiime Azrail'in pencesi dayansa yine I1decegim.. sesi ~itilecek tonda. dusmanm silalu vatana cevrilsin de.ignemeye cahsiyor. Ailm kendi kendisine) - Ah.lim Bey (j~itmem~ gibi) Gidecegim Sende 0 Zekiye (Yine sozilnil keserek) kudar erkeklik yoksa. ben kendimi olduru- rum.

Ben anamm karnmdan Ciplaktnn.. icime kanlan biliyorum. Beni Allah besliyor. vatan sayesmde giyindim. vatamm Zekiye sevrneyen adamdan. rum. Vatamrnm ugrunda olmeyeceksem. izin vermezsen onu da dokmem. Benim gonlumu lstedigi kadar kopanr hala gibi kopardi... vatan ... gonlumde sun.. vatanm digim vakit actim.. ben vatan sozunu isitrnistim.nasil olur ki. vatana gelvatan buyuttu. dunyada her seym ilerledigini bilip dururken.sismda once benim gogsumu bulmasm? nasil olur ki. ya ben nicin dogdum? Ben adam degil miyim? Gorevim yok mu? Vatamrru sevrneyeyim mi? Ah. vatan sevgisi bu gun her seyden kutsal olsun da ben yalmz senin askmla ugrasayim? Hie nasil olur ki. bir iki damla yas dokerim. Vatamnefesim vatanm havarmn nimeti kemiklertrnde duruyor. vatan karmrru doyurdu .. ben ne diyebilirim? Git! Git beyim! Dunyanm bu hall de varrmsl Ben vataru bilirdim. Vucudum topragmdan. devlet yerinden oynasm da ben rmhlanrms gtbi burada kalayim? Hi<. Ancak iki yiiregi birbirinden sanmazdrrn. G6zumle gormus aksm. isterse her damlasi bir damla zehir 01degil mi? Vatanm .. Kavgaya gideceksin -32- lanm.. Vatan olunca .. Git beyim! sak- Ben olsa olsa. smdan .. akiyor. sana nasrl sevgi bekleyebilirsin? Eger . vatan icin besliyor. ben evimde rahat oturaynn? Hie nasil olur ki.. ben . ne derirn? Ben .. vatan tehlikede bulunsun Hie da. atalanmdan asagi kalaynn? Vatanl Vatan! Vatan tehlikede diyoisitrniyor musun? Beni Allah yaratti." ben babamdan.

ben tekmil edeyim... diinbi0 esenlikle gelirsin. o zaman sen de istedigin adarm secebilirsin.Allah yiiz bin kere canmu alsm. ..lim Bey . ben bir mektubunu If! IIdemem... (~iddetle aglaYLp yere ka- pumr. Zekiye .yacagIm. Sus! Yemin 0 (SozUnii keserek) - edeceksen istemem..ftyledtk~e cigertmden Ben her vakit da kulullum .l\iln aldeceksin. Islam Bey Zekiye - Ben de Allahm .. yllYS da unut . senin kulundur... Yok eger. . Agzmdan bir yalan cikabilecegim bir dakika dusunsern. benden bir ye- min istemiyor muydun? Alemleri ask iizerine yaratan Rabbimin bin bir ismine yemin ederim ki. lnsaallah .. Oft Sanki her sozii bir alev kopuyor bllanzlIna sanhyor. Eger v. ten yolunda Sen sehit olursan rm? 0 vakit Hayatmdan bikanlara diinyada Bir bentm diinyada ne ilgim kahr? Ben nicin yaOIOmden kolay bir sey mi olur? Beni gercekolernez mi zannediyorsun? kere yiiziime bak.&tammicin sehit olacak kadar bahtrrn varsa.Ban.... Blma gozumm onunde ellerimle gonlumu paralatacaksm? .. dakikada cildmnm. Oluden ne farkrm kalrms (Kendi kendisine) Acaba birbirinden aynlrms lin olmus iki garibin topragirn havada birlesurecek kadar olsun felegin insafi yok mudur? (A~Lk~a bir tavtrla) Gel beyim .. Ben . Ah! Bilsen sent gozum nasil goruyor? Gonhrm nasil biliyor? Yiiziine baktikca Allahm bagl~I canlanrrus da onumde geziyor -33- .) I."kit burada bir kul bulursun. degil mi? Beni de unut. diinyada da ahirette de Zekiye senindir.

Vatan ki. Zekiye misin? Zekiye herkesin korunmasi gercek anasi da ustunden. hip olmaktan da biiyiiktiir. yanardaglar.. Benim gonliimii demirden mi samyorsun. on yedi bir kiz kadar olarnadrrn. meye cahsiyor: atalanrmzdan Bilmekle ne olur? Bir kere dusun.. hatta gozumde sana sa- senin icm bile gam yemeyeceglm .. yine olmeyeceglm.. gerekince vatan evlatlarrru smirVatan ki.Sen Allahm adaletini bilmez islam Bey hakkirn.. yogurulmus iken kimse uzerine iki damla gozyasi dokmek -34- ... hayal.samyorum. aglamamaya cahsiyorum. (Uykudan uyamr bir hill ile) Hem . beni butun butun unuttugunu istiyorum.. atsa. belki boyle seyler hatmna gelmez.. Seni gordukce ne dusunuyorum bilir misin? Buradan gittikten sonra zihnimde kalacak hayalini kiskamyorum lik .. Deli- isliim Bey . . veda edebileyim. herkesten yasmda rimden (Kendi kendisine) Go- rev yolunda her seyi feda etmeye diinyada cok kendimi hakh bilirken. Ben kede0 merha- metinden giilmekle uj5rar. Vatanda senin gibi bir kiz gormek. Sen erkeksin .IYor.. dusman uzerime giiIle degil. hayatmi korurken onun Umut ...Allah askma bir az gayret birak ki. emin 01. herkesin ilacmdan gecintopragi iken bir cok adamlar saghgmhastahgmda birinin vatan ki her karis kamyla lara kirbacla suruyorlar. Bir az diisiui( dilkten sonra) Bundan sonra olursem.. kuyruklu yrldizlar isliim Bey . degil mi? da.

... . gecmez beni karsmda <.. ki. kadmlanrmz ne sayarsan say! Ben vataru admi isitmesana bana gonlunmis: iste. Kader oyle zuliimlerden Hem yasayacagiz. kirk milyon can besliyor: hala ugrunda isteyerek can verecek kirk kisimstye sahip olmarms! Vatan ki. Tanri'dan bern bagislamasuu -35- . Zekiye Hayal! Hayal! Babam da boyle dilertm. bu vatanseverlik cesi memleketimizde yeni dusmus cenin de.. delilik say. 0 dusunbir sey 0 daha anasinm karnma alsm da dusun- cocuk gibi kucucuk dusunce sahibinin Iken. bir zaman kihcmm sayesinde bir kac devlet yasarken dl bir kac devletin yardnniyle kendini muhafaza edebiliyor! Vatan ki. hem vahem run karmrn yanp da icindeki saci bitmedik masumu paralamak. Ya Cenab-i Hakk'm adaletine. her 0 muhtac goruyorum. gurur say. ' Bir kadiKalabaka haydutlanna uzaktrr .ma biraksm? de varhgim Estagfurullah . vatan sozu ortaya cikar cikrnaz hepsi birden sabaha rastgelmis yildiz gibi gonmmez olsun: sen yaratihsta ana ister ki.. hala erkeklerimiz anlammi bilrniyor. turun yakisrr. hikrneline nasil yakisir ki. seni.istemiyor! Vatan ki. sungu. talihini gelecekteki hayirh gorecegiz. dusuncesinde Ben yurekte asker ister ne kadar umudu. de ne kadar istegi varsa. Elbet de uzaktir. beni diinyadan IIH<. kibir say.. vatana benim gibi cocuk yetisUrsin. dunyada muktan kursun vatan yoluna olmeyi bin yil yasabilir cocuklar birakacagiz.ok zaman yarasmdan yapilrms nisanlarla sus- lenmts gorursun .

Gel seninle mertce bir veda edelim... gulden temiz agca- Vakit yaklasiyor. (Kendi keruiisi- den daha mahzun seye gostermestn. ben sana Olmus adamm ne haberi olaMezanm olsun ogreniriz a. Ben gidtyorum atllarak) Gidiyorum . kansma. Gidiyorum Yasasm islam vatan! (Zekiye oturduqu.gtllr. Bey ctkar) 1 Esine. yere y.. Hala oldugu yeri kimse bilNeden oldugu kamsma van- sevgili haremine... . 2 Tann'nm.... 0 nurdan zmla vatanma lt$arak) dua et... Gayret.. So- ne oldu. Seni Huda'run" birligine emanet etduayi unutma. sevgili kizi- na bir haber olsun gondermez mi? Kim bilir! lnsallah esenlikle bir haber almm. Vatamna ne) Mertce veda bu ise. ($iddetle edelim ... parlak. islam Bey su savastan Zekiye cak? islam Bey elbet de babandan sevgili ogluna. tim ... lste . donmek nasip olsun.. (Kendisini tutarak ve gillilmsemeye Gozlerinden nedir ya? Hani dayanacaktm? yacaktm? gulumsemeden Bir az gulmez misin? Gul yuzun ayrildikca. Elbet de Allah kabul dokulen inci taneleri Hani aglama- eder. asikcasmi Allah kim- Bir az gayret lste ... Ben gidiyorum . baygm gozlerinduruyor.seyler soylermtst Baham da boyle umutIarda bulunurmust nucunda miyor! islam Bey yorsun? Zekiye Hie sag olan adam on bes )'II I Ninem her gece anlatirdi .

cigerime ne hancer- ler vuruluyor. gozumden ne zehirler akiyort Bilseydi. tlAJAbagirsam yerine olanca omrumu feda ederdim... ben seni kiminIcin terk edeyim? Benim vatamm da sen idin. Itlv1necek bir sey olaydi... Gordiigiim vakitIerin bir dakikasi "eM donebilse.. tutamadrml sesimi isttecek . oldurur oyle giderdt.. Aslmda ben bu durumda iie. 'OC... Sanki gonliimun sanyor da gucurnu t\yaklanml birbirine dolastmyor.:gun yasamam.. Yoksa dus mu idi? Ah . Topu (topu) iki kerecik gormek naeip oldu. Sanki gonlun sikiyor: zinciri kesiyor. var.. belki dus cikardi. belki beni boyle birakacagma acirdi d". Beyim! Sen beni vatarun icin terk ettin. Vine aynhk Ah! Sanki nefes mi ahyorum btr parcasi kopuyor da agzlmdan yere dokutuyor. Aynhk . oyle mi? Ah! Gonlumde ne atesler yamyor.. pencesini atryor da bogazmn v dan yetisecegim. AyVine aynhk .. degil mi? 06sterdigim cabaya inamr. vucudumu nlik Ilk nefesime yol vermiyor! Hala kossam arkasm. Vine aynCammm 1:"11 ar. (Bir az d~ilndilkten sonra) Nicin olufilii bekleyeyim durayim? Ashnda her nefeste hiitiin omrum gidiyor..iincii MecHs Zeklye Itm Sonunda (Bir iki dakika 0 durumda kaldrk- sonra odanm her yanma goz gezdirerek) gitti. Simdi yarumda idi. lie Bu giin oluversem olur? Gonlumun paraIanmacbk neresi kalbir de break yarasi bu-37- dr? Varsm uzennde . 8ent de kendi gibi dayarnkh samr. camm eta sen idin.

ben de bir kose- ..... Ben ettirmedim. dunyada benden baska kimseyi sevrnez . Kucagnu a<... Kollanm a<.. Yok . Nicin? Nicin oldursun? Onun vatam var. kendi dusuncemden dim den korkuyorum. -38- Kucagmi hie olmazsa mezanm ac da..lunsun.. . vatanma hizmet edecek . Ah . 0 da benden soma kendisini oldururse .. Gozumun onunde korkunc korkunc hayaller geziyor! Ninecigiml Ninecigim . kanh kefenimle onune cikanm... dusmansiz rrn brrakayirn? 0 baskasim dusmamrrn sevsin! Ah! Kendimi oldurup de (Yine mindere kapanarak) Yarabbi! Yarabbil Ben mezann yilanlarma... Ya severse .. .. murnkun belki mezarda olmuyor.. benden sonra bir .. ne olurdu! A<. Sanki oldukten sonra her zaman hayalmde mi kalacagim? kadmm Ninemi gozumun onune gettrmek istiyorum da. Eger duyar sonra) Ya 0 . (Bir az dilijilndilkten yasayacak... sine sokulayim . .... 0. Korkuyorum yalimden. gitmezdi.... bir baskasmi Dunya bu ya . Kara topraklarda yatacagma kizmm yamnda bulunsan Kendi haKendi kenacrnazsan.. Vatarnm benden cok sevmeseydi.. (Hayiilet gonnilij gibi korkarak ve minderin iistilne YI9tlarak) Yok.. man beni dusunsun? Kara toprak neleri dil§iindiikten sonra) Ya benden art- mez! Yokluk icinde neler kaybolmaz! (Bir az sonra . Usuyorum . . Severse mezanrm parcalar. Zavalh baksalar 0 her za- gozlerine hala bebeginde Zekiye'si bulunur.. (Ojkeyle act act giilerek) Ben onun yoluna oleyim de.... kim bilir? Yemin de etmedi... ciyanlarma raziyim... .. Kimseyi sevrnez.

korkanlar kanlanrun yanmda otursun.DOrdtiDeti MeeDs ZeJdye odada... Ayhgnn yok. istiyenler nramam. islim Bey De goniilliiler disarrda islim buradayiz Bey (Sokakta) degil mi? Arkadaslar. butun su zayif viicudumu siper vatan kardeslerime edecegim: miimkiin olsa vatarnrm gonlumun ictnde sakhyacagnn. . gogsiim parca parca 01madikca bir tasma kimsenin elini dokundurmayacagnn . Yagrna dusundusmesin. Ancak. Fakat olmek niyettyle gidiyorum. Miimkiin olsa. camm bir yanma saklamr.' toplan- ovunurum. gonullulert aramaya j.evreyi siLzerek) islim Bey . Allah korumazsa bayrak -39- yine kendisi acarak topluyor..) Bir Goniillii . Kur- memnun rum..(tdebilirmisiniz? Biz vataru koruyacagiz.Kardesler! Bayragnna nussnnz. mem. bilmem benden olacak rmsnuz? Ben kavgay:a gidiyoyamrna gelsin. hep (Zekiye sesi ~itir. lsitiyor sozlen anhyor musunuz? Soyledigim musunuz? Olum korkusunu butun butun gonlunuzden cikarmak elinizden gelir mi? Gogsiiniizii vatamn smmm korumak tcin yapilrms istihkam degerinde bilmek elinizden gelir mi? Kendinizi simdiden olmus tutmak elinizden gelir mi? Olumunuzu da bizi koruyacak. sth: sik: pencereye kosar. dusunenler arayanlar cevrernden cekilsin. Islam Bey.Hep buradayiz. Rahat arkama '$undan gulleden korkmam. (G6ziL ile c.

bilir. Kendinize bu kadar giiveniyor musunuz? Nereye gidecegimizi bilseniz, nereye gidecegimizi benim gibi gozunuzun onune getlrseniz ... suphe etmem ki, hepiniz benim gibi olurdunuz. Arkadaslarl Tuna boyuna gidecegiz ... Tuna bizim icin ab-i hayattrr,
I

Tuna aradan kalva-

karsa vatan yasarnaz: vatan yasamazsa, bulunur. .. Evet! Belki bulunabilir.

tanda hie; bir insan yasamaz ... Belki yasayan (BilyUk bir ama
ojkeyle) Yok... yok. .. Yasayan bulunur:

insan degildir. insan vatarumn ayaklar altmda e;ignendigini gorurse yasarnaz. insan kendtsini besleyip biiyiitenin ayaklar altmda e;ignendigini gorurse yasamaz. Kendisini besleyip biiyiiteni ayak(lar) altmda goriip de yasiyan. kopekten alcaktir. Kardesleriml insan kopekten
ill·

cak degildir. insan hie; bir vakit kopekten degil, hie; bir seyden alcak olamaz. insandan buyiik bir Allah var! Allah vatana sevgiyi emrediyor. Bizim vatarurmz, Tuna demektir. Cunku Tuna elden gidince, vatan kalrmyor. Tuna kiyismm neresini kanstmrsamz

icinden ya babir kemigi buluiizerine ci-

bamzm, ya kardeslerinizin nur ... Tuna'nm olusturan kan topraklar, korunmasi

suyu bulandikca

ictn olen vucutlan

maddelerdir. Osmanh nann isitileh Osmanhlar

Tuna gecildi, bir kac kere gecildi, bir cok kere gecildi. Fakat bir vakit almtalmadi. durdukca, yine bir vakit alm(a)maz; hele Os-

manhlar, Osrnanhhgm ne demek oldugunu bifuse, hie bir vakit almamaz. Vatamruz tcin 01meye hazir rnrsimz? Tuna boyunda olmekten cekinmez misiniz? Biz olmeyince, dusman Tu1 Siiylenceye gore. yasam veren su; bengisu. -40-

na'dan gecemeyecek.
VR da yarah

Gecenler bizi ya olmus Ben olecegim diyorum, kimdir? Arkam-

bulacak.

1I,;lnizdeolumden korkmayan dnn aynlmamaya lksal Besal

Allah'la yemin eder misiniz?

Goniilliiler - Allah'la yemin ederiz. Besa!l

Islim Bey - Beni seven bir vakit
dnn aynlmaz ... Bellinci Meclis Zekiye yalmz Zekiye (Pencerenin kenanndan
/('rek) -

ardrm-

act act gu-

Beyi seven bir vakit ardmdan aynlbaska
ay-

mazrms! Bak, soz soylerken vatandan hlr sey dusunur nlmayi camndan uynlmamaya vakit ardmdan aynlmayacagim Kim bilecek? AltInCl Meclis Zekiye, Hanife Hanife (Odaya girerek) kizim!
(Zekiye Tel~la bir odaya ko~ar)

mii? Bak, hie; hatmna gelir aynlmaktan beter biJiyor da Seni seven bir

mt ki, burada bir zavalh var: kendisinden care bularmyorl

aynlmaz, oyle mi? lste ben de ... Aroma erkek degilnusim ...

Kizrml Hamm

Hanife -

Nereye gidiyor? Nereye gidiyor-

sun? KIZlm! Benim hamm kizrm! Ben hasta
"Pek cok: epey'' anlarmna gelen bu sozcuk, burada, "Haydi", "yuruyun gidelim" anlarmna kullamlrms.
-41-

olunca bir fincan ilaca iki saatte getirir; kendi istedigi i~ icm, bak keklik gibi sekiyor! Zekiye (Yan giyinm~ oldugu halde odaya
girer, Hanije'yi gormez. bir yandan giyinir)

-

Kardesiml

Efendim kardesim!

Kucagnnda

aldugiin zaman arkandan mistim. olecegim bulasmms! de arkamda

~lkbgl icm saklaHastahk

Simdi kim bilir ben kimin kucagmda bulunacak? Keske gercek olsa da, bana bu-

lassa ... Keske benim de bir kardestm olsa da, onun kucagmda olsem.

Hanife - Bu nasil kihk? Ne yapiyorsun?
Zekiye (Ojke ve iizilntilyle
titreyerek)

Gel buraya kadm! Beni bahcelere

gotur de

erkeklere goster diye sana kim dedi? Bana bir erkekten mektup getir diye sana kim dedi? Kim dedi? Kim dedi? Sayle bakayim?

Hanife - Kizim! Harnm kizrml Ne oluyorsun? Zekiye Ne mi oluyorum? Ben bilir miCrldmyorum. akhm bayim, ne oluyorum?

simdan gidiyor. Kendimi oldurecegim. Anladm rm? Sebep de sensin... sensin ... Hepsine ... Hepsine sebep

Hanife - A kizrmt Ben ne yaptim?
Zeldye kamdan hala buralan Ne mi yaptm? "Beni seven ardedi, isitmedin mi? Sesi isitmiyor musun? asIan pencesini dolduruyor, aynlmaz,"

Yuregime sanlan

gormuyor

musun? Beni cekiyor ... Bilmezsin ki, nasil cekiyor? Bir kere de yuzume bak! Hie benim gazlerimi boyle kan icinde gordun mil? Hie benim yuzumu boyle toprak renginde gordim mii? Cekiyor ... AsIan pencesi cekiyor ... Ta yuregim-42-

. lansam sen olum haline gelirdin. (Mindere kaparup agIUI/arak) Keske memelerinden agztma sut yenlie zehir akItaydm da bu halleri gormeyeydim. ($iddetle Hanife'nin ko~arak) Ah! Ninecigim! Sanki kucagma nem mezardan cikrms da giysilertni degistir-43- ... Anla ... Verdigin sut iliklerimde duruyor.. Sutninecigim .. aglasam kedertnden aCI aCI hastagozlerin dolar- jo(lilerdin. Kendimi tutarmyorum."tim! Benim merhametli SutnineBen sutninecigim! suna boyle aCI sozler soyler miydim? Ben senln boyle yuzune bagmr rmydnn? Elimde deQII. gulsem sevincinden dr.KIz sen cildrrdm rm? Beni ak sacnnla timarhanelerde Nereye gidiyorsun? Zekiye ...... 0 dun0 ..Ah! Nasil seviyorum bilsen! Gitmezsem mutlak Cehennemde yada kalacak. Zekiye (Kendisini toplayarak) clj.. Ben kara toprakta yatacant- belki baskasmm .. Dun- yam. Bak bu ya~ l. 0 da gorevim degil. Ah! Halirni bil- mezsin ki . Ben keyfimi bozsam hastalamrdm.1ageldim de hala kucagma yaslar yuzune yakisiyorum . lien cocukken Hala goziimiin onundedir.. Ta can evimde . Hanlfe . degil mi? Sen bana helal edersin. degil mi? Sutninecigim! /. azap ederse Allah eder.de . Ne diyecegimi de bilmiyorum. Hanlfe Kizimt Hamm kiznnl Hay Allah oamrm alsm.... gIm. 0 mi siiriindiireceksin? kendimi oldurecegim. Sebep de sensin . ahiretim yikilacak . . mu kirNineciBenim icm agIadlgIn elvermedi mi? Doktugtm yer etmis! Gonliinii dim? Sen gucenmezstn.'tim!Hakkmi helal et! Ben gidiyorum...Itt ben ne yaptim deme .

gidecegim!" diyordu. Akbm basirnda hennem azabi cekiyorum. (Zekiye bu sozleri soylerken. 0 da benim gibi "Gide~~U1T. kizcagi- kmlaydi. Gidecegim. Hay Allah bin tiirlii belfum vereydi de . gercekten ti. lslam'm gidecegim. mr kalacagim. yisimdan degil OO? lste bana bu belalann bir dakikasi. bu gece hangi agacm altmda. (Zekiye kaplYl gilrUltilyle Yedinci Meclis Hanife yalnIZ Hanife (Kendisini toplayarak) - orter cIkar.. Ah! (Mindere YJ91111') (PERDE KAPANIR) -44- . cegim. Ce- yaydl. (Aglayarak) Gidecegim. cevremde akrep mi bulunacak. arkasmdan 1111 dolasacak? Kim 1111 susuzluktan olece- gim? Gidecegim. hangi mezann ustunde yatacagim? Kim bilir. Olumden ~~kU1) - Kizrm.. Gidecegim. simdiye kadar yasatath geliyor! $imdi gidecegim..) Ah! Neregit- ye? Kapiyi paralarmsl Hilla gidiyor. Vine gidecegim. Hanife gittikr. Kizirnl Kiznnt Zekiye! Gercekten gidiyor. at.. ben hala burada duruyorum. Sus! Kendisine beter hiller Ben simdt kendimde degilim.mis Beni brrakt Bern dusundurmet Cildirdi- 1 gl1m ister misin? Ne kendimi 6ldiirebiliyorum ne 6lii yasamak elimden geliyor.e Zekiye gittik- ce ojkelenerek tnertce bir taVI1'la) Gidecegim. yilan bilir. 0 gitti..s~1an zimt Hayayaklanm Zekiye yok. Onu seven bir vakit ardmdan aynlmaznus! Hanife (. Hay agzlm kuruk6tii dua etmel gecmyorum. Kim bilir..

Mizika kavga havasi cahyorsa Ey.tltnca Silisire kalesinin bir tabyaIU"ria otede beride bir tnktrn gonilUiller otur- mltf.PERDEll (Perde at. lkinei Goniillii . Sirinei Goniillii Zekiye Hava kavga havasi .Gelin tiirkiiye! Gesoylemekle Un tiirkiiye! -45- . Abdullah Cavu§. Zekiye Bir Goniillii 8atka 11\1II'? Susun . Zekiye.. erkek giysisiyle "ilr. telasm ne? lste as- biz de kavga tiirkiisii soyleriz. Susun . Neferler. Sir Ka~ Ki§i Birden ....) Birinei MeeDs iclerinde goril- Goniilliiler.Mizrkayi tsitmiyor mulkinei Goniillii krf ~eliyor.... Ne var? 8ir Goniillii - Oneeki Goniillii ...unun da cocukluguna bak! Abdullah Cavulf .Bunun cocukluk nereIIIJlde? Kavgada kavga tiirkiisii luy:\met mi kopar? Sirinei Goniillii Carum susun ..

/ / Top patlasm. dusuncemiz vatanm yukselisidir / Sirurlanmiza kale bizirn..... . beden topragidir / Osmanhlanz. efkanmiz ikbal-i vatandir. susumuz kanh kefendir / / Kavgada sehtt olarak butun sevine duyanz / Osmanhlanz. un kazamnz biz / / Ran ile kihctir gorunen bayragimizda / Can korkusu gezmez ovarmzda dagmnzda / Her kosede bir arsIan yatar topragmuzda / / . -46- . atesleri cevreye sacilsm / Cennet kaPISI can veren dostlara acilsm / Dunyada ne bulduk ki olumden de kacilsm / / .Reps! Bir1ik. / / Osmanh adi her duyaIII titretir / Atalarumzm buyuklugunu butun diinya bilir / Yaratihs. can veririz. degi~ir sanma / / .te: Armllimiz. huy. Serhaddimize Osmanhlanz kal'a bizim hak-i bedendir ziynetimiz kanh kefendir Gavgaada sehadetle butun kam almz biz Osmanhlanz can veririz nam almz biz Ran ile kihctir gi:iriinen bayragmuzda Can korkusu gezmez ovarrnzda dagmuzda Her kusede bir ~ir yatar topragmuzda Gavgaada sehadetle biitiin kam almz biz Osmanhlariz can veririz nam ahnz biz Osmanh adi her duyana lerze-resandir Ecdadnmzm heybeti maruf-u cihandir Fitrat degistr sanma! Bu kan yine 0 kandir Gavgaada sehadetle biitiin kam ahnz biz Osmanhlanz can veririz nam almz biz Top patlasm.. ateslert etrafa sacilsm Cennet kapisi can veren thvana acilsm Diinyada ne bulduk ki i:iliimden de kacilsm Gavgaada sehadetle biitiin kam almz biz Osmanhlanz can veririz nam ahnz biz' 1 lstegimiz.

Memleket . kimseye yiiz vermeyerek) Agalar! Dusman suyu gecti. bi1111 It daha azaltmak istiyorsunuz? Abdullah Cavuli . giille.hl' Agalar . . Bey tnrufa aynlsm. blr lki giine kadar biitiin biitiin kusatmaya . Bey (Sozilnil keserek) - Subhan-Al- bu. asker az. TAlln'yt her turlfi kusurdan. coktan cok . Allah zeval' vermesm... Kalede kalmak isteyenler bfr Bir Goniillii . Bir GOniillii Dusman cok. buraya geldik. ki. pasadan bulunizin var.IkInci MecUa Onceliller. •• dkl Bey Kryamet mi kopar? Kiyamet Illi kopar? Sen sus da bir az sunlar soylesin. Kusatmada kursundan. .. Askerler.Asker az olmakla kryamet mi kopar? Azdan az olur. •• dk. susuzluk da var. -47- eksiklikten ayn tutanrn.. lcimzden her kim burada mak istemezse. ben soyleyince kiyAmrt mi.. •- tllmfmda herkes birbirine giriyor. kar§LSma gelerek) Blr Goniillii (Miralaym I l 11111. Miralay Suilt! Bey 8uilD. hemen bu Inn disan ciksm.Hep burada kalmak istiyofill. Kim kendilUll knrtarmak isterse . yikilma. Abdullah Cavuli. devlet kalesini kendi askeriyle de kofUyabBir.hm baska achk.Ay. Sehrin obur flllt('a~lZ? . ulrayacak gibi gorunuyor. Birbirimizden nicin ay8ulkl Bey (Hit..

- Bey! Bey! Biz buraya kendi irademizle gelbir eliak dik. (Zekiye'ye hitaben) Cocukl Zekiye rak) - . Bagdat'tan buraya kadar niyetle geldim. Abdullah Cavuli lste hepsi de boyle dedtgim gibi crg6- soyleyecek.. kapryit Sacima mi bakiyorsun? sakahma Ben yasadigmu sehrtli0 Kefenimi boynuma. hayirlidir. Siz bir elinizle bize dusmaru gostertyorsunuz. Hanglmizedir? Hangimizi daha dusrnandan yuz cevirecek Bir GOniillii - Bir Goniillii Bqka kavga baslamadan Sull[1 Bey - kadar alcak samyorsunuz? Pek iyi! Siz de bizim gibi vaCalismamz sonra olumtan yolunda olmek istiyorsunuz. Sulkl Bey (Gruip bir bak1. -48- . gi gozume aldun. hepsi de bu akilda . nUlluye) - Birader. Gelistmiz ancak bu gun icin idi. insan bir guzel ad birakrnak. Ay! Ne danhyorsun? Bir kere de isbenlm karsa kiyamet mi kopar? Sullo Bey (H~ birine yilz venneyerek. Hayatimz giderolana oldukten saglam tutun. belki hie 61memekten i den korkmaym ki.. nizle kacacak dusrnedigine yeter goruyorum. dir. korksaruz da korkmasamz da elbet de bir gun gelir sizi bulur. G6nlilniizu Allah'm katmda ziyan olmaz..!?layilzune bakaSen kim sin? - Zekiye (Tel~la) Adem . se adimz kahr. I 1 Hem "insan'' anlamma gelir.. sozum size degil. Kurtulamayacagi seyden kacmak insana layik degilEfendim. hem de erkek ad! olarak kullaruhr.

Bu kadar gencler veremden. Abdullah Hayir beyim. - lcimizmi ko- cit. veba- . Nasil.Adem efenSulkl Bey (kendi Kendisine) ya izinlisin. hlzmet istersiniz? SId.kl Bey par?" diyeceksin. Oldukten rim .. zayifhgma fen.Iu Bey sem ahkoyayrm? Zekiye - Vatan icin olecegim. Zekiye - Siz bana yasimm kii~iikliigiinii soyluyorsu- nuz.su zavalh cocuk kahnca kryamet Sen galiba bir vakit olacak It I. daha rahat olurum. cocuklanrnza da devlet yolunda olmeye -49- Izin verin. yine. Buraya adam oldurmek icin mi geldiniz? Olmek icin mi? Oldurrnek Icmse beni de 01durun. kale elden giderse. "Kiyamet mi ko- lcyemem a.k1 Bey !!I1Il. emin olun ki sizden daha kolay. ben olmeden sonra da soz soykale elden gitrnez. Adm nedir? Zekiye (Kendini toplayarak) . "Kiyamet mi kopar?" deZekiye Benden ne istersiniz? Vatan bir bakihr rm? Lilt- Allah tekkesi degil midir? Tekkeye gelen kurhanm semizligine. SId. Abdullah (Miralaya yakl~arak) par? SId. Baska ne Sen daha silah kullanamazBen size camrm sunuyorum..Sldlu Bey rlnn. Ne muna- ftlrbetsiz hulyalarl (Zekiye'ye) Kaleden cikmaZekiye Kalede kalmaya izin yok mu? Cocugumt Ne ise yararsm ki. Olmek tcmse.

oldu. Bey! man... (j~iincii Meclis Oncekller. giilleden olurse ne olur? Abdullah Su (cocuk da kalsa) sanki ne yiiziine olur? Kiyamet mi kopar? Sulkl Bey (Sevecenlikle Zekiye'nin bakarak) SIZI Cocuk . On bin sunguye karsi durduk. hepimiz olduk. Yedi ki!}i kaldik . (Kendi kendisine) Biyik- olmek ister. ne diyeyim. Allah cumlesini vatana bagislasm.: yuz kisi ile karsiladik... Uc saatte . hepsi ahirete gitti. Arkadaslann toprak gucsuzu turdu. Sonunda sungu sunguye oldugunu Osmanh('nm) ne demek gosterdik. bir ikisi de kursundan. hepsi Lakin en bile iki dusman olsun birlikte go- Cenazeleri yerde yatiyor.. Basnmza dolu gibi kursun geldik. Bey - Zekiye - Kanh nisanlari gogstinde duruOn bin kadar vardilar. De. ak sakalhsi olmek ister .. . uc saatte . islam Bey islam Bey (GOgsiinde bir kat. Ah.. halde kO!jarak) - Zekiye-Ah! islam yor. Saghkla kalmayaydik.. Gulle arasmda sektik. uyur arslan gormu!} kartal gibi birine yaklasarmyor De. islam Bey - De...dan oluyor. Ah! Hepsi oldu.: yuz kisi idik. yagdi. ben onlara kavusmak -50- iste- . Allah da bilir ki.: saat ugrastik.. Hala dusda yanlannda dolasiyor. yara oldugu Bey! Bey! Sudan gectiler.

avU§'a biroku: ve Zekiye (Kendisini sastrarak: ve toplamaya ~tl'l..) cahsirsam IflIII Beyi kucaklaytp kaldtrmak <.. taramadim.agmrsm.. ben herkesin Idim.. kollarmu bir turlu kurkovaladim esir tutamadim. beyt ahrsm. Onu da sen Anhyor musun? Seviyorum. cahsacagrma.. kurtnrmaya Zekiye tliltyor musun? 81dkl Bey - boyle kaleler deger bir yigidi kiyamet mi kopar? (isister. Cerrah <. Cephanem tukendi.. Ne oldun cocugum? (. kollanmdan tuttular... Zeki- ye'nin lanlT. Ne yatuttular. Ben gelinceye kadar bir daanladm rrn? rmyrm? vakit kiyamet lyi amrna. dogru benim odama goturursun.. ya dusman kavgaBulunmadigm baslarsa ben bulunmayacak Bldkl Bey ml kopar? Abdullah - Evet! Oyle ya.Ir olum halinde . payrm? Ben olumu heni kovalayanlar olrnazsa onunde kihcim kmldi. ktka yanmdan Abdullah )'R Abdullah. buraya gel.~arak isldm't Abdullah -51- .dim . (Zekiye bu sozier arastnda ya~ ldm Bey'e yak~lT.. Allah da bilir ki.. olmayaydim! tehlikede. aynlmazsm. Esir oldum. isldm Bey bcupbr. Hie vatandaslarima Ah. vatan! Vatan! Senin hayatm ben hala sag duruyorum. yav~ is- Beni zorla kaleye cektiler. IKendini toplayarak) Ben de kaleyi kurtarma- y. mi alacaksml 1. Herkes ceorestne top- Builu Bey Her hizmetine Hekim getirtirsin. ~imdi bakarsm. Kryamet mi kopar? Kryamet kopmaz amma! Her ne ise ..) kucagtna dilijer.::ekil! lste camm kucagimda .

Goruyorsunuz a . Zekiye de gitti oyle mi? Diinyaya yapyalmz geldim.. Rustem Bey Sldkl Bey Kaybolmus! Hie adam kay- bolur mu? Ozellikle kiz. bilmiyorsunuz. Demek mek ki.. Zati kavgadaYIm..... Sen de birlikte git.yava~ yav~ dogrolur) - Kim? Ben mi? DeDemek. Geldigim gibi yapyalmz kaldrm.. gezdirerek gozumun onune gormedim ki getireyim.Git. kayboldu ve act act gillerek) Zavalh adam.. Git yavrum. Mezarlanm getiremiyorum. :~::a:. diye beni avutmak istiyor. I Snndiye kadar bu adamm sayesinde yasadrrn. Ben onun nerede oldugunu bilirim. . Camrm ahp da ona verebilir misiniz? Veremezsiniz degil mi? Hie degilse birakm da. (G6zlerini silerek) Ne kadar senedir ki insanm gozii nasil yasanr unutmustum. Vatan nedir? BiliGonul nedir? Bilmez misiniz? Sldkl Bey . 0 da olecekse benim kucagimda olsun. Oluyor.~~~~:::~:::~ nrhyrm... -52- . 6teki beriki yav~ yav~ dagtlmtya b~lar.. lste oluyor. Kavgada vatanm smmyla ahiretin smm 1 Balkan yanmadasmda bulunan Makedonya'da bir kent. Anasmm yanmda... ben onun konagmda yorsunuz.. fakat (Mektuba bir daha g6z zihnimde buluyorum.) DOrduncu Meclis Sldkl Bey. kardesinin yamnda . . dogdum... (Zekiye islam Beyin arkastndan gider.

flll ne fark olur? Azrail bas dolasip duruyor. kendim gibi bilirim. Belki Ali Bey'i de biIlrllniz. Tipki size benzerdi.tu. Ink odur. 0 kadar bir olmazdi. Itt anarmz babannz bir olsa dusuncemiz.. M(\b\zlmhklal Manastir'a gitmtstt. Rtistem Bey ouk . on yedi senedir bir haberini nhmllyorum. Itz Ahmed Bey'i nasil severseniz.0Oyle kardes ki belhu- da bir kardesimdi. II Takma adi. Manastir'da olmu:. Soma kayboldu.ler.1m vardi: adr Ahmed'di. Ia Harbokulu'ndan. ben 0 vakit Bag- dAna idim. Si- RUstem = Beyefendi! Musade buyurur musunuz? P blr sey soracagim. "Ben Harbi"Mutalnus" di- )*t!'den cikmadrm" dememis olsaydimz.. Zavalhyi kursuna dlzllli:. Bu gun olmazsa Bey (Miralaya yana~arak) gider hepsini gorurum. Bir haber su evden oteki eve giI Tegmen rutbesiyle. sonradan Sidki mahlasr' yf' hiikmedecektim. On alb.HaYIr beyim! Benim oyle kardf'lflm yoktur. Acaba sizin oyle bir kar- df'I. Ahmed Bey de Ali Bey'i oyle severdi.l1iA'lIlda beyninde ueumuzda ".Nicin dizdiklerini biliyor mu- sunuz? Rtistem Bey HaYIr. Zavalh <. -53- . Benim bir okul arkada- . yurnuz 0 Nasil bilmem. 2 Eger gecen gun..lllIizvar rmdir? Varsa. Ama sordugunuz adann biliyuzbasi filii.. Ali Bey derler bir arkadasi da vardi. 81dkl Bey . bana durumundan huller verebilir misiniz? 81dkl Bey .

cocugu alkislarlar. yine alcakhgi yegIemez 2 3 . ° vakitki divan-r iiyelerini bilirsiniz a? Hani bir rutzabite cubuk doldurarak. sizin bulunmadi.Divan-r Harpf 0. yansmdan cok yalan kansiyor. hit. ayak operek. karol olacak edepsiz. Ali evlenmisti. dayak yiye- be ust tarafmdaki vekilharchk' rek yetisen agalar! Cocugtm bir mahkemede asker ka~agI gibt. Riistem Bey . bir gece beyin evine misafir gider.Soyleyeyrm de dinleyiniz. vatan haini gibi kursuna dizilmesine hukmettiler. Lanet olasi.dinceye kadar yansi etrafa dokultryor. ayak islertni gorerek -54- Allah gostermestnt 0 dizilirdim. cannu cehenneme gondertr. Riistem Bey dusuncenizde harplerin sunu Bey .Allah Allah!!! Sldlu Bey !?imdi bir de kendinizi Ahdizeemir alaydimz. Kahyahk ederek. ederek. ne yaBen med Bey'in yerine koyun. Bir asker. Ali'yi kursuna cek boliigii kumandaya pardirnz? Riistem Bey kursuna dim. Ne misaflrl Kahrolacak vatanm namusunu ne tecavuz ca vurur. bir insan. Askeroyle bir kopege ne yapar? Beynine bir tabanlik gayretini. Alaymm kayrnamel'un. Bagdat'a gelen haberlerden Bey Manastir'da Ierne Manastir'dan ne ogrenilebilir? sunu Bey . I korumak icin beline taki- Ian kihei eline ahr da zorla cocugun haremietmek ister. Yuksek askeri mahkeme. insanhk namusunu bilenlerin Kim olur da alkislamaz? hepsi.

lIlt!.cellathk da degil. Ben yarunda idim. Gordugu rezaletin. "ke~e kulah" ettiler. cellat oimak elimden gelmez. bu yoldizin..' "Kece kuIAII" olmak bir askeri nasil etkiler. evine gidemedi. isterseniz beni de All Bey'le birlikte kursuna uak. . da Manasur'da evlenmisti. iki gunahsiz cocugunun utandi.Ahmed Bey emri ahr almaz. adeta kaatillik. 'l Ordudan utancmdan attilar. 1. Ali'yi kursuna Allmed'i de.Allah oyle hakimlerin yuz bin turlu belasmi versin! Demek ki. IlIh! dusunmedi. An- tin I'Hn vermek icin girdim. "Ben askere. sum. on iki rnabak- dart ayhk bir de kizi vardi. (I hizmeti bir baska bendenize' gordurun!" RUstem Bey Sldkl Bey Benim arslan kardesiml dedi.!siniz. -55- 3 Siper. kursun kendisini yuzune yagdlgl zaeriyecek manlar metris" altma girmeyen adam. 0 gulle. u~ yasmda hakaretin maktan iizerine. bir mesiekte ye- 1I. Ahmed Bey dizdiler. Hazmm. bilirsiniz A? RUstem Bey . Hatta emfptt I~niz i:. bir ogluyla. lnsan Ahrned'im! Adam boyle olur.Ildkl Bey ttC\. insan namusunu korumamah Sldkl Bey imisl Demek ki. asker 0 ohm cellat olmah imisl Oyle mi? Zavalh Ahmed. dutill II II tamamiyla bilirim.. Anlasihyor 0 da tipki sizin gibi dusunki bir okuIda.. Ahmedi de . biri yuzune baksa I Kulunuza. dogtil I nvan-i Harb'e gitti.'11oldu. Divan-r Harp bunda da sizin Ali Bey kaatil idi.

..samrdi. Dunya. Ama insan . Soma bu kendi tstegiyle gelmedigini dusunurdu: oteki dunyaya kendi tstegiyle gitmekte hak goremezdi. ne isitmts ise hepsi her dakika gozunun onunde dolasrrdi. Allah'm hikmetiyle. kendi adaletintn kavrayismdan Allahr'kadar gozu yaratrms bir kahredici gu... -56- . bir cocuk .. ~ vurusta yuz bin parca etmek hayaleriyle . Sanki felek. Kac bin kere .... (Kendisini kaybederek) Ah! Kac bin kere kuyrukluyildiz kadar bir yildmm olup da bu bu alcak topragi.. inancmda Allah'i.: bulmustu. insan gozunde oldugunu baslarmda ana. 0 0 derece alcakti ki kendinin de insan dusundukce. kere kendini oldurmeye kalkisirdi. Vahsi hayvanlar gibi onnanlarda... Cocuk oynar.:11.. gozunu yumup acmcaya kadar san olur. gozunu yumup aemcaya kadar egnlir. insanm bahtiyla. dunya yuvarlanrr. kendi kendisini alkarmm doyunnak icin dag datmaya cahsir.: . Her gun bin agac kovuklannda dunyaya saklamrdi.... onun yarattIklanm. Ah! Kendisini tasiyip da bu dunyaya getiren zaman suphesiz karmru yUz bin parca Bir kere ederdi. Simdi dogru gorunen sey.. onun gozuyle bak. dunyanm durumuyla ilgili ne okumus.. agzIyla otlardi. Dunya onun elinde bir top. Sirndi kirrmzi gorunen sey. rn severdi. Ya hele dunya.. top a~mlr . bu insana 1 baska bir seye yaramayan belalar alemtni bir diracak derecelere geldim . lum dunyasiru. bu zumezar olmaktan cocuk oyuncagirn. kulluk ederdi. dort ayakh yurur. Felek oynar. fakat 0 korkrnustu ki merhamet edilmesi icin yalvarmaya cesaret edemezdi..

dunyayi dusunmek ttlezdt. Yine askere girdi.dlu Bey (Kendisini toplayarak) lil'lI Biz Ah- Hu. ates cikardi.. diinyada ahiret icin yasayanlann dnl1}'RSl olan Hicaz'a gitmi:.. her halmi biliHie.Nefer ." Bey'den si:iz ediyorduk. RUatem Bey - Hicaz'da da yamnda rmyanlatir gi- dl1llz? Sozlerinizi kendi vtcdammzi 1M IIl)yliiyorsunuz! aldltl Bey Size dedim a.kendimi bilir gibi bilirim. Hem neferlik tam bes tezkeresini . ~imdi kendinizi - Yok! Za- hazl kere konusurken oyle dalanm.. Sonunda t1r asker! Nefer . mlhnlO e.aU. Bir turlu Bir turdevletin gorey..ektigi felaketleri gozumun onune getlrtUIII de . Amma Nefer mi? birakmadrkca onbasr 81dkl Bey .. vic- hmdugu zaman hie..ti. RU.sup11m. I. 0 zamanlar gon- 10 Ackta tas kesilmisti. Esini..I!!I. Krlldini bildinnek istemiyor . • ldIu Bey Sonra ne olacak? Ahrrete gitlemr'ylnce. kelldisini yetistirmek icin harcadigi paralan IOnHinden cikararnadi. ama kendisi etkilenmezdi.. Sonra ne 01- ill" (Kendi kendisine) Bu.. Bldltl Bey Garip haldir! Hicaz'da buisteunutmustu..tem Bey (SOzilnil keserek) ~nvl"lIIeye basladmiz. RHstem Bey )Ill surdu. Belki uzerine luzh car- . olnmadlml -57- damna ustun geldi.. . cocugunu In vatamrn unutamadi.tem Bey Zaran yok . Riistem Bey (Kendi kendisine) - hI! kalmadi. mutlaka Ahmed'dir it.

..Riistem Bey mi? Onbasi nu olamadm? Sen Hayir.. Arasi iki yil gecmedi. belki senden buyiik bir riitbesi var. Simdi onun da senin gibi.. Eski rutbe- sini tekrar almcaya kadar hie kimseye kendisini bildirmemisti. " Babacigrm dedigi vakit gozlerini g6k yiiziine dikmis... Manastir'da haber tup gondertsi de colugundan almak icindi. lkinci mektuptan ne yazilnusti. Belli ki mist <. zavalh da ihtiyarlarmsl 0 zavalhmn da yuregine zayiflik gel0 kadar yilrms ki. Saghkla yil kalkismaya yattiktan idi. Suilu Bey (Tehdit ile bakarak) topllyarak) ben degil .. Allah TIZaSlicin bir yerde -58- . Felabitti mi samrsiruz? Hayirl Dos- ragI dusmana ket bununla tundan bir yeni mektup daha geldi. sanki babasim ararms.. Vatan dedigi vakit cevresine bakmrms: sanki her bakisi. Bir daha kece kulah olmayi kim ister? Yalmz. 0 riitbeye geldikten son- ra Manastlr'da bir dostuna rnektup gonderetopu bir dostu vardi. kizmm da 6ldiigiinii soylemek istiyor. Icinde 0 "KIZm kayboldu!" diyor. Oglu da vefat etmis. "Vatari . 0 . "Babaci- glm!" demis: soma... Ahmed Bey! (Yine kendisini ls 0 derecede kalsa . "Yatacagim topyignetIneyiniz!" dermis . ilk aldigr mektupta nin kendisi icm bes verem doseklermde soma ozlemle oteki diinyaya gittigi daha aldi. Ah- med'e kendi derdinden bir pay vermeye kiya- lste Ahmed Bey'in halini anladimz. dostundan bir mektup nefesinde haber beklersiniz.ektigi belalardan rnanus. Son iki soz soylemis: Once. mekcocugundan haber bir alnuya haremi- bildi.

0 kadar ha- flhlii ki. TI-ampete t. belki kendi mezanm da vatanda buukmazlar. e Rtlstem Bey . Hareminin. Sen yerini tutar rmsm? Verine seni koysam kabul eder misin? Edersin degil mi? Bell Ahmed Bey'i 6ldii biliyorum.Adim isitirlerse... belki vatam icin olmesmi ouc. zihnimde arasan ylUlni bulamazsm. Bir Goniillii.. hayall Oglum oleli uc YIh ge~ti.(6remedi.flull gelirsen tamma! istersen selam bile ver- 1\11'... Abdullah Cavu. (pERDE KAPANIR) ·59- . Herkes sildh b~tna kosor. Gontillti (Tela~la yanlanna gelerek) Bey! Bey! Hucum var . basmu beynimi paralasm. Zavallmm vatam icinde yasa- masmr engellediler. Abdullah Cavull . Fakat bana yine bir kardes lAzlm.Beyim! Ahmed Bey benim arkudasnndr. oglunun. belki yine kece ktilah !'.. 111' ngellerler. Besinc! Meclis Oncekller.] Su cocuk Ne acayip cikrmyor...altmr. Agzlmdan Ahmed Bey'ln adim kim isitirse Srdki Bey'i getirsin yi~iime carpsm.. kizmm mezantil j..!rrler. hatta gonlumde. Dusman geliyor . ben Sidkr Bey'In sevgtsini istiyorum.Sanki biz onu bilrniyor muyuz? Dusman gelirse kiyamet mi kopar? Sldkl Bey (Kendi kendisine) da bir turlu zihnimden (Kavga havast b~lar.. kardestmdt.

.

hekirn sozunun Rem de deli rniyirn? Hie. uykusu bir daklkn uzasm! Omrumden bir yil azalsa raziyirn. is- 14m Bey yataktadrr.. ne deli deli h(\ly{\lar geciyort Acaba . camm verrnez rnisin? dagilmis.. uyur.. islim Bey Zekiye (Kendi kendisine) IlijJ. Ah! Aynldigr vakit hayaIirni kiskaruyorduml Prill $imdi bir gece riiyasmda seni gordiigiinii IIC'lyleseler.sunde Uyuyor... It iliiilmseyerek) insanm akhndar. VIllI llekirn ne diyordu? Bu geceyi de gecmrse )'ltrllla tehlike yokrnus.) Birinei Meelis Zekiye. Boyle seyleri insan soyluyor -61- . erdigi sOzii ne de guzel tutmusl Bak V kanh yaralardan kac ovunc nisam Oyle degn rni? Ah. dogruluguna kahrsa .. ha.. Allah gostermesin.. bir tahhke olsa gonlum bu kadar rahatta rrn olur? Nt' kadar da tath uyuyor! Tek.. Bir kerecik olsun . Ilyuyor.PERDE III (Perde actlmca diizenli bir ada gorunur. Melek de uyusa boySaclari yastiga ne tuhaf '\r"ke yasugi gogsiim olaydi. Keske yorgaru Ii1l1danm olaydi. miijdesine t .. umut. UYIIY0r. Ne guzel uyuyor.

.e stklasu: uyanlT.. Ak- 11m.gonlum. -62- . ~6zleIim kapandikca nuyordu .Ann! Atml Uyur arslanlan uyandmn.. kollanma geldi sandim. cigertrn hep g6gsume.. Simdi yuzlerini karsuuzda. Vucudumda ne var? Ha! Yaralanrmsim . Glum karsmiza sahin gormus ordek kadar kacarsmiz.. . (Uzaktan uzaga top sesi i1. Oyle degil mi? Sanki aldigirnz canlar vucudunuza duguniiz adamlann (Top sesleri girecek! Sanki oldurislam Bey omru sizin olacak! gittikc. belki bu kadar vakti vaktine atmaya baslarnazlardi. olsemz . kirdigim kihclar . ne yarah dusunur. Zekiye odanm bir k6~esine saklamr... Topun agzmdan herkese can dagilsa.. Yazik ki kazandlglm kavgalar . Oldurecek adam buldukca bulutla yansan kaplan gibi kovalarsirnz . pencelenni g6gsuniizde bulursunuz . Vatammz icin 6lmeye mi geldiniz? Ya nicin vatammzdan crktmiz? Pek gelince iyi! Ciktmiz. lnsam cehennemde kiye'nin.. hulyalan gecirmeadam bulamarms da : yalcm kayalara ati- 2 Evrenin Efendisi...da sonra dayananuyor. Kucagima aldim. acildikca yine Zekrve'nin yuzu goruikf>?lkendislyakisrr cok zaOjkeyle) ne cennette gibi g6stermek adaletinc rm? Cihan bu ya! Elbet de yaralanah ye aylar ister... 0 kadar dusleri.. (Top sesleri stklasu: Ah! Dusman karsismda gulleslnt kara topraklara..itilmeye b~lar) Hay Allah kahretsin. Ne hasta bilir. dagittiglm firkalar' hep ruya imis! Ya Rabb-ul-alemin!' Ben acaba ne buyuk gunah islediml ZeBuhran icinde bile.) islam Bey .. mandir. Tarm.. 1 Tumenler.

Danna kursununu gonlumuzle karsilamaboyle gayreti kalababkla biz de elbet de demire isteymce. kirk kist yoktur samrdim. icindeki ates I "! kiireyi patlatsa onun gurultusunden bile korNe kacak bir kadm. 0 cifte kosulur etrnek isternedigimiz zavalhlar aradan butun butun kayboluyor kahramanhgm da yerlerine Osmanhhgm.. Baksamza askeri dusmamn getirinceye kadar kirbac degnek kullanrmya I Siper. Os- manhlar soz arasmda vatan icin kaygIlanmaz I-libigoriiniirler. (Top sesi artar) Patla! Patla! Btl kalede senin sesinden degil. En sabyor. iste 0 vakit halka baska bir hal geli0 vakit insan en miskin koylu ile bevakit 0 utrn aramda hie fark bularmyor: iste nbah kebeli Turkler.vor. meydana cikiyor. en degerslz bir tasmi disi arslangeri onune anasrm sakman insandan kalrmyor. yavrusunu koruyan erkek Kimse smmn bir tasmi. (>smanlIlan benim ~. Bizi istihkam' icinde gonnekle kendisinlie daha cok yigitlik dusunemez • nmuzle. 0 tath sozlu.. karsr tutanz.! Evet. konustugun resim samrsm. Hele karsilarmda bir duspis ayagryla e. Ancak. dan.. fIlII? 0 kadar kaygIlanmaz gibi goadarm tastan yapil- runurler ki. Hele bire gog. eliyle kursuna korumada. yumusak okuzden fark yuzlu koyluler. bnstrrmak IoU)1 0 a.- Ikl. ruhu giie. -63- . bire bel? gelsin .. sungusunu V" hazmz.:igneyecegini an0 man goster! Hele vatanm kutsal topraklanm hir yabancmm lasmlar.:siizii disiyle kihca. bir cocuk bulamazsm. iste yor.. yanhs inancta imisiml Vatan yolunda olecek Galiba dusman da gibi gonniir.

senin attigm gul- lelerle almmaz.. islam Bey (Gittik~e ~iddetini arturaraks Osmanh nann bana hanamert' olayirn! . -64- .. EIinden gehrse... kirbacla. Ondan sonra belki .) Zekiye (Bu sozlen ~ittigi sirada yertnden kalkar. Bendenizim . rak) Estagfurullah! (~iddetle yennden kalka- Bu kale. Gitgide te[~a b~[ar) . bizden bir kisinin goklere g6ndermek miimkiin Ben de kendirni ne giizel sakhyordum.. Once hepimizin camm alsm.. islam 1 Bey - Bu ses! Baksamza ben kac gundur yatIyorum? Mert oJmayan... Bu cayrm? On iki gundur bes kisi kanlar.rnecbur oldular. git Azrail He arkadas 01.Yine kendisitoplanarak) ni hasta edecek . gun ona da meydan kalmadi. Simdi bir kere dusman go- rundu: o. sungu ile getirdigimiZ askeri ileri gitmekten kihcla. Zekiye (Yilzunu gostennemeye ~al~arak) .. degnekIe egnelleyemiyoruz. topraklar olanuicinde yuvarlanmadikca.At! At! Tek basrma butun gucune karsi gelmekten cekinirsem ram olsun! Bir kink kihcla sekizini yanm saat kovaladigim askerlerinden (Yule yataga yifjlllr. islam - Bey (Yatagtndan Kimdir o.. Abdullah Aga He beraber hizmetinize taytn etmislerdi. Dusman da gormuyor mu ki kendisinden ruhunu yor? Zekiye Yarabbi! Ben simdi nereye kaakh basmda degildi.Kimse yok efendim . siingii Ile.

. I.. _..lim Bey - Sirndi seni birakip da burakadmhgim.. Eger Zekiye degil111"11 ben mutlaka sehit olmusum.Zekiye (Pek iizuntU uenct bir taVlrla) - Ben bilir miyim? Her gece yamruzda idim .nre~lmde duruyor. 0 da cikarken "Beni sededigini unuttun etkisi hala Senin basm icin Zekiye'yim. islam Bey . Yaralanmdan bayrldigim zaman senin kucagmdn rm yattrm? Buhran icinde iken gozumun Oniinde daima dolasan sen mi idin? Sen Zeklye'sin degil rni? Allah askma kendini saklama! Sen vallahi Zekiye'sin. Sayle Allah askma soyle . Gozlerimde aksin nasil lkilesiyor ben hala ona saskirum..al~arak) - Kim? Ben? Bendeniz mi? Miralay bey sizin hizmetinize .. Bir cok zaman oldu . 1'1l('rbir sevdigin varsa onun basi icin soyle... Senin aynlmaz" Zeldyenim... kapmda bir kac hiz- Jm!h. islam Bey - Buraya gelsenize . Daha yakm . Diinyada bir sevdigim var.. Sayle.Ah! Miimkiin degtl. Allah Iki Zekiye yaratmaz. .1bulunurken benim icin bu giin bir ya-65- . onurunu..Irr dururken benim icin bu gun bir lokma IIklt1r~e muhtac olursun. Allah bana Zrklye kihgmda bir melek gondenrus.. Manastir'dan ven ardimdan mu? Sesinin aksi hala kulagrmda. Bura- ya ... cennette mi? Zekiye Itnsin.. Siz kimsiniz? Zekiye (Sfrrekli kendisini gizlemeye t. nllll ictn reddedersin. duuyada nuyim.. (EUerini tu- turak) Sayle .. hammhgmi begiinde bir kac yoksul IIUA ~eldigim icin beni ayrplar rrnsm? Sen rahatuu.

Hem gonlum giysimden (daha) erkektir.. Sayle! Bana boyle sozler soyle. Bir Ka~ Zibit (Birbiri ardmdan girerler.. sende. a! Ben de elbet de sana herkesHer fedakarhgi gaze Yine kahramanhk Bell ten yakm bulunurum.rahya hizmetcilik edersin. ya ben nasil edeyim de kendimi yoktan var eden Allalum icin seni birakmayayim. Gonlumde guller acihyor. Dusuncemde Bu sozlerinin sayesmde ben de erkek oldum. Yine biiyiikliik sende. senin icm. rum. Yann kavgaya C. Bir Kaymakam sonra kin» . duyulur.. dukce gonlumde isittikce hayatim kadar biiyiikliik goruyoda vucudoguyor..) Sullu Bey - Suraya toplanahm da blr' Bundan -66- rimizin ne Istedtgtni anhyalim. Belki seninle olumu paylasamayiz . SUlkl Bey.1k. Sen kendi sayende ben senin sayende yetisiyorum. sen vatamru dusundukce ben de seni dusun0 Bilir misin. Vatamm sevmeyen Alla- ne kadar biiyiiyorsan. artiyor gunesler dumdan tasacak gibi oluyor. Sen elbet de herkesin onunde bulunacaksm ahnm. yetismisstn...) isliim Bey Zekiye - 0 ne? Bilmem! ikinei Meen.. Zekiye Ah. him da sevmez . Sen vatanm icin cahsiyorsun. Oncekiler... bence vatan iman ile birliktedir. Sanki artryor. (D~andan bir giiriiltii.

tlftflll uenneye hazrrland@L stmda. Jllllllml.mllil. komutanm emir ilUlllmma kullarulrms.. klVI)lIIetmi kopar? i 101.1Am Bey (Bilyilk bir (j.dryi kimkoruyacak? IF"llm etmemis miydi? ~IIYI bir sey kaldi rm ya? Devlet burayi Pasa'ya lste bir guile geldi. Bu iftIl'Jllltzl Devlet bu kaleyi Pasa'ya MYIilt'.. seytan rmsm? Seytandan daha kotu ne emanet et- _hit'! CAsus . "II lie? Senin beline 0 kihei.'yrsinde gecmmiyor musun? Ayvazhga' ! 1111 yokken bu rutbeye gelmisstn."" aciymt Buras...(\Uesiyeni gelenleri aymr da onlan rm "It degn mi? imdat gelip de ne olacak? I -un ekmegmt yemedin mi? Sen bu vata. burada. rastgeldigme etsin diye mi taktilar? Ne duruyorsu- " Ntye bu kopegi kursuna dizmiyorsuliz burada teslim SOZUisitmeye de mi _ai. Ba$SIZasker nasil kavga eder? Abdullah Qavuli Ey bir pasa olmekle lit II ada durahm da . -67- ."" tstedigini anhyacak I\..] lnuw uk) i ~'I(\ bir sey misin? $eytandan . Serdar ~ Ittlllilt gonderirdi. Kaledeki zavaldevlete gerekeydi. senin benim burada ne istmiz var? Ser"filAn "I? ne imdat bekliyorsun? Sanki dusmaSen geberdin mi? $u karsmda oturankalenin neresine yetismiyor? Sen bu iJ. Mutlak bu kopek casustur..fkeyle yerindenfirHerif. I()rada bulunan zdbitlerin. Devlete bir kalesini dusmana vermek mi tzuiettn.IIII' rnutfak ve yemek islertnde cahsan yardimgelen busozcuk.. Kaymakam - Sus herif . Pa- goturdu. erlerin her bin 1.

meodalardan - eden haine tufek agziyle cevap veririm. Sldkl Bey (Abdullah 9av~'a) turt Yer altmdaki islam Bey miiyorsunuz? Sldkl Bey . -68- . kursuna islam Bey ederim. islam Bey (Riistem Bey'e) sacmahyor. birine hapset. Kapismm onune de iki nobetci birak. zar kadar hapishane de onunu ahr. zabitler araya girer.dayanacagiz? oynamadan Kanlanruz rm dondu? Yureginiz rm kaldi? Ne saskm saskm bakiBurada benden baska Os- mr durursunuz? manh yok mu? (Uzerine hilcum etmek ister. Baruta. ikinci Zibit . nicin tehlikeyi dusun- 1 Yeter.) Kaymakam - Sen sus da ne soyleyecekBak neler- lerse su zabitler soylesin. siz de mi susuyorsunuz Ben kale teslimini teklif Bundan sonra her diRiistem Bey Sldkl Bey zerim. Bey.Ugursuzun mekten ne cikar? Birinci Zibit makta tehlike var. Birinci Zibit nuz? ikinci Zibit Dusman karsismdayiz. Elverir!' kim teslim soziinii agzma alrrsa kursuna Bu haini ne yasatiyorsu- yazik degtl mi? Ben onu bir kihcta iki parca pis kanma gtr- lyi dusununl Sag birakSunu ge.Yilgmhgm yayilrnasmm.

Sen bir az dursana. SHah basma.llml:. geliyor.i. silah basinal )'1- (Cenk trampetesi (. Kavga "cleriz . Keske gogsume birinci dokunan kursun rarurm alaydi da sizden bu sozleri Isitrruyeydlm. tsliim Bey KurtarmIya care. ne para var... islam Bey. Ne zabit kaldi.Dusman sag tarafa Il. Zekiye onwul alarak) Sullu Bey (islam Bey'in .almmaya basiar... Bilir misin ki kale gercekten tehIIkededir. devlet bu kaleyi gozden cikarrms.t}~eti Meen. Oglum ben kalenin teslimini Kurtarmaya bir care anyo- rum... Boyle hucumlara on- lar da yeter. Kaleyi teslim etmek istiyen. Allah bilir amma. Sldkl Bey dusunmuyorum. -69- .. bu konuyu "eninle tartismaz a.) Dordiincii Meclis Sulk! Bey.) Bqka Bir Zibit . asker az.' I lste bu kadar. Vesselam.ka Bir Ziblt (D~ardan gelerek. Oluruz . Ne imdat gelir. ne yiyecek var. Teslim olmayiz . Her- kes hlZla d~an ugrar. Ba. islam Bey - Bey 0 nasil soz! Hie devlet kalesini gozden cikanr rm? Serdar ne yapsm? Iiusman cok. Oneekiler. Onlar bizim gayretimize guveniyorlar da duzenlerini bozmuyorlur.

Gercekten olecek adam ister. Yiizde bir umut.: . ya var ya yok.Bu gece dusmanm girer. Bu kadar tehlikeli zamanlarda bosuna gibi gorunen carelere de imkan venneye cahsmak gereklidir. kalede bin kisi bulurum. Kusuru bosuna yakalamp kursuna dizilmek.. islam Bey idim? Sldkl Bey dim. Bu Bu gmsfme ben yetmez mi gmsmez miydim samrsm? senin varhgmla Yigit<. daha gu- zel bir care var. Olmedin amma. gece. yamma bir arkadas anyorum.. Sulkl Bey . Bir kere olsem dirilsem. Hatta gerekir- nm delilik gibi goriiniir. .~ islam Bey .Atesleyebilirrm. -70- . Eger bir kisiyi yeterli goreyseye stmdiye kadar kendim Bey bu nasil dusunce? duruyor. Elinden tutup da cephanenin basma goturmek miimkiin olsa.Suilu Bey islam Bey Sulkl Bey islam Bey - Kaleyi kurtarmaya Ben daha olmedim. hastasm. Yalmz. yapacagim islam Bey tabya. Bu bence bir inane! Hatta karar verdim.. her tehlikeyi gozune alacak. . cephanesini ordusuna atesleyebilir misin? . Ben vatamm icin hasta iken de olurum: sag iken de olurum. yine olurum.' Siiphanallah! Hasta olan olemez mi? Beyim siz dusuncenizi soylemeye bakimz. Aksam. orduya girecegtrn.e bir hareket icin maksadi rm harcayacaksm? o donemde bu siizciik "yarah" anlannna da geliyordu.

. kumbarayr' kucaklayip dusmarun kafasma atanlar rm ararsm? Kesilml~ kolunu yerinden kopanp da elinde silah erlenler mi eksikti? Allah bilir kavgalannuzi j. sehit oldu. Ah! Hasta idin! Gormedin ki ne mertlikler ettik.. Bir kihc. yuzyilda yazdigi Iran destam. Sldkl Bey . -71- .Sehname" hikayelerinin dll~una hiikmederdin. Fakat dusman zorla ahr. Yanar bayagi silah gucunu lnrdi. Pasa. Bizimkilerin ikiser ucer bin kisililt bir yere toplanmca tabyalan korumakla yecikarbulda Unmezlerdi. trrnaklar.1\.1~)I. En son ca- Blr tiir bomba. vermez.. kimin ne i~ gorebtlecegi var? Hem kendini olcliirteceksin.Ne yapayim I 2 evlat.A bey! Sen deminki edepsizin . savasi kim yonetecek? Herkesin y(\reginde gordiigiin giicii.~rmii~. on on bes sungu ile carpisrrdi. bu kadar her riitbeyi bir kavgada kat..lerine i bakarsm? Burada bu kadar okul m . eocuklar gibi memnunlugumdan Elllirim! Asker kaleyi vermez. Sen de kendini telef edersen. gercek 01Emin 011 Bu askerin her biri. Dnsman her gun kirkar elliser bin kisi ile hucum ederdi. ordunun basmi beynini para- lnyacaksm: hem sonra kollar ayaklar cahsrr dlyorsun.{l'lreydin. Ir'$mekten cekinmez bu kadar ecelle penceaskerlerimiz var . Allah askma etme! Vatanma acr. Meydan muharebelerine Disler.I)riiyor musun? Senin dusunceni de almadik- . dusuncesmde ". mustu. Iran salri Firdevsi'nin Xl. bin earn olsa verir de kalenin bir ta'1111 Islim Bey (GOzlertni silerek) - Ben de kiz aglIyorum.ltnmI~ zabitlerimiz.Sidlu Bey .

. Abdallah Cavu. Abdullah toplamyor. Zekiye (Bulundugu kc5~eden t.lkar) - iki kisi gerekiyorsa. - islim Bey II gibi gorunur. Kihk degi~tirerek girdigim yerde kendimi pek cabuk tamtmam. biri de ben olurum. Sl(ilu Bey Sen yerinde otur. Oldurrneye olmeye pek iyi yeter. KIIIk degistirmek de bana sizden kolaydrr. Abdullah Cavulf Efendim.reyi bir adama nasil teslim edebilirim. Ya gtrisim sirasmda yardim gerektiren bir is cikarsa? Orduya kihk degistirtlerek girilecek .Abdullah. burada "Izin vertn" anlanuna kullamlmis. ne olur ne olmaz. bir az lisan bilirim. lnanmazsamz islam Bey'e sorun. Kim bilir. 0 kim? Ah. Sizi tabyaya 1 "Bagislaym" anlamma gelen bu sozcuk. (Duraksayarak) Cocuk hak- Belfinci Meclis Oncekiler. SlCfiu Bey . ce de soylemistirn: Rumeliliyim. cagmyorlar.. mesiz guOr- islam Bey zarmm (Zekiye'ye) - Zekiye (isliun Bey'e) yeceksin? bir parca yerini de mi benden esirge(StdkL Bey'e) lhsan buyurun.' olmeye bir adam anyordunuz. duya kihk degisttrerek girilecek buyurdunuz. cum yetmezse. Vine karsida asker Cavulf Sanmm saldm var. zavalh cocukl Ne soyluyorsun? Merhametsiz. Daha onsizden kolay olurum. -72- .

.. Zeldye (SId1aBey'e) zu neden 0 Beyefendi. Meger Allah nasip etgelinlik duvagmn kendi kammdan mis! Meger sehit olmadan birbirimize sanlmak kaderde yokmus! (Bir az dilijiindilkten sonra) Miimkiin olsaydi yasamak da kotu bir 0 kucagiarasmdan saciyordu .. O~ olursunuz.) Altmcl Meclis Zekiye (Odada kendi kendisine) - So- nunda. sey degildi.cikarlar. ~u kale ugnmda Olurum. Birlikte gidebilir misin? Fakat yiizde doksan dokuz kursuna dizilmek var. Bey. Dun gece gordiigiim dusler ne idi? Sevgilim ve ben oturmustum. Bakahm bu giinkii diigiiniimiiz nasil gececek? lsimizi de orada konusuruz. 0 sacnn-73- . is daha metin olacak .. Sonunda.lu Bey Abdullah kopar. Sulkl Bey - ceksin.islam Bey bu gece bir yere gidecek. kulunusen de gide- kadar asagr gordunuz? HaYIr cocugum. her yanirmza Mehtap yapraklann e1mas parcalari Ben elimle yuregimi dinliyordum . olum kendisini gosteriyor..lu Bey . Abdullah Cavul¥ Kursuna dizilirsem ki- yamet mi kopar? Sulkl Bey Aferin Abdullah! Haydi tabyaya gidelim. (StdJn Bey. Abdullah da dil bilir.avul¥ - Sld.. kara toprak gogsiinii aciyor. rna yatnusti.Sld... Abdullah orndan. Buraya gel. Kryamet mi olmek elinden gelir mi? f. Islam.

Cevhalimizi kiskarur gibi gorunuyordu . Titriyerek) om- geceydi. camm caglayan sular aynl- onun yiiziinde bir taze giil acihyordu . (Bir az dii. Vatancignnda idik.....Bey islim Bey (Odaya girerek) - Zekiyectgim Zekiye (Gillerek) - Efendim! ne samyorum mmis samy. Bahcede biiyiik cmann altmda samyordum. Ben uzgun uzgun aghyordum .. Yedinci Meclis Zekiye. Toplann resmini yapison giidumaru da omrumun nunde olsun sabahi seyretmeye meydan birakmaz ki . (Pencereden bir Bu alevden de sanki insamn icine karlar yagiyort Gunes de ne sahane dogrnusl Bulutlan bin renge boyadi. islam..... islim Bey - Meger ne talihsiz adamrmgordukce sim! Seni yammda bilir misin? Bir melek benim icin gokleri birakrms da bu kara topraklara -74- .. 0 hafif hafif giiliiyordu .. bulbuller.. viicudumdan Yuzune baktikca nus da kucagimda yatiyordu.§ilndillcten sonra) Meger canmdan pek korkunc canlansa iyice vaz gecenlere olmek de bir sey degilmts! Bayagi olum ciksa uzerine yuru- da karsima mekten cekinmeyecegim ... Ah. Ama dusun aym da olmayacak bir sey degil idi ya? Keske butun rum oyle duslerle top alevi gorilniLr.la yiiziinii ortuyordu . Sanki benim goziimden remizde hep otusen bir damla yas dustukce. Sanki cermet bahcelerinin yor... dus idi .

ben bir melegi kandirdrm diyorum. senin arkana duserdim. Omrumde.. cok severdim. insa11111 ne demek oldugunu anlamaya basladim. Him merhume nn dusunmekten gozumun onunden Gon- bir ntnemi.. 0 zaman. Yine birini sevemezdim. 0 da ne hayal! Karanhklar icinde . Seni gorunceye hun her vakit kayiplar arasmda. $imdi haya-75- Ouceden yasamak nedir bilmezdim. Yine hepsini bozardim. kadar iken can ceher vakit mezarlar icinde gezerdi.. Yine senin icin . Zihnimde bin turlu sekiller yapardnn. Seni gordurn: sanki haska bir dunyaya geldim. seytan insam aldatir. Akhmda kaybolmus babamm hayalinden baska bir sey yoktu. A cocukt Nicin benim icin bu hallere geldin? Nicin viicudunu sin? Zekiye ne yapbm? Ah! Gonlumu de ahirete parca Ben sana parca gondermek mi istiyorsun? benim yolumda toprak 0 guzel edecek- Beni bir melek mi samyorsun? Ben senin icin Gercekten melek olsam. yine yaIflllnaYIherkesten nrnm degerini iyice biliyorum. 0 zaman. olsam.. mesela bizirn Miralay Bey kadar ba- bahga yakisir bir adam dusunemedtm. Kendimi seytandan alcak goruyorum. Yokluklar icinde . ne hale gelmistm? Dunyada yalmzdim: gu~suzdum. yine gokleri birakrrdim.. ahp 01gonhep beni kucagma Ya 0 da ne eglence: Birini dusunecek da can verdigi gecerdi. hayatm lie demek oldugunu anladim..rum. Otekini dusunecek sam hatmma. merhum kardesibaska eglence bulamazdi. hep kucagnnda kl:?tigi gelirdi. Kendi kendime.

lumde kendi askmla vatan askirn karsilasOyle bir karsilastirma. sadakatsiz. olmeye gider- bir cenaze kalacagmi hie hatmna sin. yine beni birakrnak istersin. icin oldurur. olurdum. meseydim.Sus. All Zekiye! Zekiye! Sakm hatmnda tirmaya kalkisma.. kimi zaman. uz1 Bagh olmayan. -76- . olsun. Vefasiz. soz vennezdim. Beni yetim cocuklar gibi bagira bagira aglatacaksm. yine vatamm hizmet teklifi kesinlikle beni oldurur. Hakikatcok seviyorum.r olmeyi yasamaya de seni cammdan beni birakacaktm sacaktm baska camm tercih ediyorum. Ancak. ben da mezann kucagma oyle mi? Benim dunyada olmadigmi bilmiyor musun? getinnedin Sen kaybolursan mi? (AglayarakJ beni birakrrsm.. Arna.. benden aynlmaktan baska bir sey dusunmuyorsun. gonYine soz verirdim. kosenden siz." dedim a.. J sen olumu benden cok seviyorsun. Yuregimdeki soylemeyeyim de kime soyleyeyim Zekiyecigim? Sen beni alcak sanmazsm degll mi? Miralay Bey'e soz verdigim zaman once vatamrm. yine gorevimi yerine teklif vatana hizmet teklifi idi. "Teklif vatana idi. gelmesin. kadar coskulu yine getirirdim. Mutlaka istegin benden aynlmak. sonra senin de benimle birlikte gelecegini dusundum. islam Bey . Zekiyeciginin ayakta gezer Kimi zaman askere gidersin. elbet de giderdim. cunku 0 Hatmna yanhs yanhs seyler 0 Senin birlikte gelecegmt dusunkadar ferahh. Allah askma sus. mutlaka. Bana yuregimde ne varsa srrlarr ortaya sana doktureceksin.

. Ah! Bilmezsin . sevrniyor samrlardi. Aslmda inancirrn lirsin a. bir dakika kulagimdan aynl- ° soz hie.. ve yukselme- Demek ki vatanm Zekiye - sine hizmet icin yaraulrmsiz. dagitacak. hie suphe etme. ben soz verdtgim yerinde idi ki.. Mira- gorenler belki vatamm zaman coskum ° kadar lay Bey bile saskm kaldi. Bilmezsin ki ne durumda idin! Bilmezsin. Biz vatan olmuyoruz. sen yaralanndan ben yarana baktignn zaman cektigrm belalardan. sozlerin kimileri zihnimde.. canlanmasi olmeye kosuyoruz. ben neler gectrdim! blum sanki ortaya ciktr da. ne biz birlikte her dakika Dusmanm ayrracak.. yanyana Gokyuztirnin devletleri. carnrmzr biviicikyticin silahr ayirarruyacak. umudu kesti. Beyim. donusu yapisik taslarr. bir yumurtadan dusmus en yakm yaratilrms dunyalari bulunacagiz.gun giderdim.. maz." diye ofagzmdan gonlumde cikan kazilkeli ofkeli soyledigin soz yok mu? Hep kulag. Cunku senin birlikte geleceginden ernindim. Eger olurdiin. Elbet de uzaktir." dedikce. beni bileHerkes aylarca yatagmm medin! Hekimler cevresinde dolasti. Sensiz olmek de istemem. Biz olmeyecegiz. Belki dikkat 0 kadar etmissmdir. yasamak da . hayalimden -77- gitmedi. Bu kaumudu kesti. He- kimler. ben . Belki bilmezsin. bir ben kaldim. etimizi kemigirmzden cudumuzdan nus hayvanlan. "Kader oyle zulumlerden uzaktir.Imda idi. olecek olsaydik. gucluklerden olurdum. "Hastada umut yoktur. uzgtm giderdim ki. dar zaman hizmetinde bulundum. hele nus gibi durur.

. Allah bir mucize Allah umudumu yalan cikarmadi. islam Bey - Kim bilir! Zekiye . -78- . lnsallah bu hizmetten de sag geliriz. islam Bey - Nereye? Kaleden simdi cikmah olsun.. Allah buyuktur. vatamn biiyiikliigiine Inancmr rrn unuttun? islam Bey - Ha~al bir zaman unutmam.Allah'm bir mucize daha gostermeye gucu yok mudur? Hakkm adaletine. Meclis Abdullah Qavull Haydi Abdullah Qavull (Odaya girerekj bey.. 0 islam Bey - Keske biz gitseydik. . islam islam Bey - Ne taraftan gideeegiz? Ben yol buldum. Vatan kutsaldir.r "Beyim elbet de iyilesecek ." diye kendi kendime soylenir gosterdi. Abdullah Qavull olmaz rm? Abdullah Qavull - Bey .Bir kere Miralay Bey'i gorsek 0 zaten geliyor. Abdullah Qavull - ki orduya girmek mumkun miz yollardan dolasmaya Giysiler hazrr..~ bos yere mucize gostermez. Sekizinci Oncekiler. Gidecegiuc dort saat ister. dururdum. Ay. Beyim elbet de ~ vataruna hizmetler edeeek. bizim ayagnmza Abdullah Qavull - gelirse kiyamet mi kopar? I Asla.

Kavgada Haydi. islam Bey - Ecel bizi bekliyor. (PERDE KAPANIR) -79- . Sulk! Bey Sldkl Bey (Odaya girer) e.Suilu Bey gun demek. i~ daha guvenli olur. Abdullah ciknr.. farki Ben isin cabuk tutuldugunu Hazir mlSllll~ Bir kac gun ne demek ya? Bir kay gun. Gidiyoruz.Abdullah'm dedigi gibi olursa. bir i~ iki gun gecikecek olursa kiyamet mi kopar? (SHah b~ma trampetesi nurulur.. Gulle arasmdan ~uvenli yol yoktur. bir kae de orduya oyle girmeli. Abdullah Qavulf Siz bilirsiniz.) Sldkl Bey mekten Yine mi saldml Herifler 61- de bikmiyorlart Haydi bey. Abdullah Qavulf - di. islam Bey yok. Zekiye.Dokuzuncu Meclis Oncekiler.. Saklanmah.ocuklar? Abdullah QavUf. top baslaondan gecrneli..) Sldkl Bey (Zekiye'ye dikkatli dikkatli karak) ba- OgIum mezarda yatiyor . Bence bir gun once olmekle bir gun soma olmenm hie. frrsat aramah. Yasasm vatan!!! (lsl.fun. Sldkl Bey listerim. gun bizden haber alamazsan Abdullah Qavulf dusurmeli Misafirlige gitmiyoruz! islam Bey . ama bir kaQ merak etme.

'i .I.

me hie de gerek yokrnus .. gercekten tasti. herkesten bildigim lslam'm. mun olumunu dediler. kutsal. Kucabiiyiik sem kalmarmstr. su kalede herkesten gerekli. -81- .. elimle gozlerml bagladim. Diinyada Rustem'den 0 haber aldim. KIzm kayboldu baska da sehit oldu.) Sldkl Bey (Kendi kendisine) . kurban herkesten lslam'm.Hie gereksiz yere uc adamm kamna girdim. olmaya gonderdim. Dun glma dustu. uzerine kihcla vursalar ki bir parcasi kopardi: ben yine duymazdrm. hie birine iiziilmedim.PERDE IV Birinci Meclis (Tabyanm bir baska yen.. o cocukl 0 cocukl Gozurnun onune getirdik- ce yiiziiniin parlakhgi ates gibi cigerime yapisiyor. Sanki i~ yaptiml Hie agzmda ninesinin sutu kokan zavalh olmeye gondertltr mi? 1 Esimin. On yildir her Gonlum belturlu kahrirm ceken zavalh Abdullah da birlikte gitti. Suphe onleyok ki sehit olmuslardir. Meger dusman za- ten gtdiyormus . Meger dusundugum dar gonliimii tas olmus bilirdim.. Ben sirndiye kaHaremiOglukimmin' benim icin oldiigiinii duydum.

Gece Tuna'ya koprusunu kurmus..erigirerler. Askerini Tuna'nm baska bir yerine gonderecek degil mi? Oradakiler de bizim kardesimiz. ustun gelemiinsan gucsuz .. Bir Ka~ Zibit (i<. devletle bans etmedi ya. Bu kadar uzuntu hep ondan degil mi? ins an zayif. icinden kan siziyor. hrn.) j gonlume egemenim 'I' J Zabitlerden Biri - Bey. Hala gonlum insan gonlune benzememisl Yuregim tas rm kesildi? Hala. -82- .. dusman cadirla- nm yikrnaya basladi. Sldkl Bey Ben de gordiim. Bir turlu yaratihsma yor... Ben de kendimi samrdnn.. Cocuk bir az rnerhumeye' benziyordu. .Suphanallah! Buradan gittiyse. Daha bir kac kisiyi bu topraklarda Birinei Zibit ahkoysak ne olur? Cevirirse ne olabilir ki? Sldkl Bey ..(Bir az dilijilndilkten sanra) Birak a efen- dim . kimi zaman kizrm.. Sldkl Bey Yuz cevirrms dusmamn arkasma dusmek neye gerek? ikinei Zibit . Emretsenize disan cikaBirinei Zibit nz. bir iki bayrak biraktm- 1 Olen esinden soz ediyor. Her taraftan cekiliyor. Belki bir kac top.Yuzunu gert cevirtrmyelim... yazik .. ikinei MeeRs Sldlu Bey. Bir turlu kendisini yenemiyor . yuzune baktikca kirni zaman oglum akhma geliyordu.

giderken cak? Yuzunden cagiz? Emret Obur tabyalar yilmadik. Her yandan n asker dokuluyor.) Dordiincii Meclis SldkI Bey. - olacak? islam Bey'in yanmda.Abdullah (Abdullah 9av~ kosarak: gelir.) Sldkl Bey .Efendim. lldnci Ziibit . Abdullah Cavu.Abdullah! Abdullah Cavu. olmazsa dostumuz. . Sldkl Bey . top atsmlar.Abdullah. Askerimizle ugurlaOscikahm. Sldkl Bey Cocuk nerede? Cocuk mu? Nerede Abdullah Cavu. arkasmdan cikahml Emret toplar ne yapa1Dl yiladisa- islesin. U~iincii Meclis Oncekiler. Hie.Buyur. pek iyi. Abdullah Sldkl Bey . Sldkl Bey Sag mi? -83- .Geldigi zaman ne yapti ki. Gidin! Yapm! Ben de arkamz- (Ztibitler t. islam Bey nerede? Abdullah Cavuli .Ey. sizin dedigi- niz gibi olsun. Yolculan maya manhlar selamlasmlar.Bey.tkar. . ernredin. yol yordam bilmezmis Sldkl Bey dan yetisirirn. demesin. Pek iyi. topa basladi.Disanda.

0 der: Golge: "Ben de el- bet de cikacagim. Bir turlu ordunun yanma Soma bir gizli yol bulduk. 0 bir yere gitti mi. Ikisi de sagdi. Sldkl Bey Ne yaptimz? Abdullah Qavu~ yanasamadik. Allahm gazabi." dedim. Arslan seyOnu soylet ler. haydi cikahm. ne yaptImz? islam Bey midir. "Ee . Cocuk da sanki golgesi.. Ben avcihk zamanmdan bilirim. Az kaldi hem kendilerini oldurteamma ceklerdi. yanma yapisiyor. yere sokularnadik." dedim." islam tut. Ey ne yaptimz? Dc. olmadi: "Dusman gidiyor. ge- ce bir koyde yattik.Abdullah Qavu~ Suikl Bey Ne oldu? Abdullah Qavu~ - Ben biraktrgrm zaman sagdi. bir turlu istedigirniz Ben: "Haydi selametle su- nenin cevresini karakol icinde karakol nus. hem beni. bu. Sayle bakayrm... lse gondermeye adam ararmssiruzl nutum. Dusunduk. olmadi.." dedim. ." Ben: "Etmeym. Yigit delikanhlar . surune surune. Bey bunu gordu mu: tutabilirsen "Ben elbet de cikacagim. Buradan ciktik. ciktik. radan cikahm. SUrune surune ta su tepenin altma gittik. gizlene gizlene cephanenin yaklastik. Dusman basladi gece yansi cadirlanru yikrnaya. ne- dir? 0 adam degtl. Allah da hosnut Ama ben ikisinden de hosolsun." derken islam Bey cephaneye karst bir tabanca atmasm rm? Meger kapmm -84- . 01madi: "Gerekmez. Aruma simdi bilmem.. kiyamet mi kopar?" dedim. 0 magarada saklandik. Orada bir magara var. yanma epey sarYaklastik amma ne fayda? Cephacahstik.

. dustu askerin onune . islam 0 yamndan gordum desem mamnt Bey iiC.. kimse yok. benim kismetime dustu. ya .avu~ koptu. yere YItuttum. karizimizi bulamadilar.yerinden yaralandi da. Yoldaslarla kalktik. bir cephane sandigi daha yakInadan kaleye girmeyeyim. bayildi.. mubarek de cocuk da hep on tarafmdan yaralarur. Kursun da." diye bir kere bagirdi. a . Arap tabyasmdan bunlan kaleye yaklastik.. gittigimiz sapa yola girdik. Magaradan nasil kurtuldu- tim.. Sullu Bey nuz? Abdullah C. cah aralanna ki. I II .avu~ keri. ta vardi onu buldu . Ben de yanlanm -85- birak... 6teki zaten golge dedik.. islam Bey gordu mu: yine yildmm gibi sicradi: "Allahla andim olsun ki. yagnuSonra ne olacak? Bir Basladi iizerimize dolu gibi kursun sunlan kucaklarmya aynlmaz. Sabah acihr acilmaz baktik asker cikiyor. magaranm kenanndaki Yavas yavas cahhga girdik. Ben sabahleyin basmn cikardnn... onu da beraber cektik . Tuna'yi magaradan 0 yandaki dusman ascevreme bakgizlene gizlene gece gecmis. kildi.onune bir barut sandigi indirmfsler. islam Bey sanki olume asikrrus gibi kurcahsiyor. Sullu Bey (S6ziinii keserek) Abdullah gurultudur C.. magaramiza iistiindeydi sokulduk. Tufege sanlan Sonra? sanlana . 0 arada iki kursun da Biri sag kuregimin oteki de budumda. Ben omuzlanndan ayaklanna gasahkta sanldi.. Hem on tarafta hala duruyor. cikardrm. Golgesi zaten Sanki olumu gozumle Bereket versin.

Abdullah Cavu. Dusmamn zaten yiizu donmus "Bir adam eksilmekle kiyamet mi kopar?" dedim. (Tabyadan rak) dv. Vatanm ekmegi hepinize helal olsun . Bir kursunla ne araba kaldi. Kavga barut.Afertn.mamak istedim ya. Allah hepinizden razi olsun.. 0 Ayirabilirsen birini birinden ayrr: baktrm rmyacak..Arslan delikanh! Abdullah Cavu. size haber vermeye geldim. Miralay Bey bizi bekler. bir dogru firladi. (islam Bey'e bagtragelsene! Miralay Bey bekliyor.. ne beygir. haydi gidelim. .i. arkasmdan aySanki kaleye girersen kiyamet mi kopar? Sldkl Bey Abdullah Cavu." dedim.. Bir elinde agzma atIhyor. Cocuk yanmda yok mu? Golge.. "Bey elvertr. "YaAllah!" dedi. Aceleniz ne? Sldkl Bey yorsun? Abdullah Cavu. Allah Allah! Yine Kaleye gelirken sanki mezara gider gibi geliyor. Dusmana cephane arabasma tabanca. islam Bey cehennemin cattik. ben dusmanm da o kadar korkagnn sevrnem. - nhr rm hie? Hele iceri girebildi! Mubarek. Sanki bir saat daha ates karsismda dururlarsa elinde kihei kmlmis rak) Buraya gittigine mi kizi- kiyamet mi ko- par? Bey! islam Bey geliyor. ate-86- . araba ile arasr. 01sakladi. Vallahi bey.an baka- Bak. ne yanmda asker. Onu da... kaciyorlar Dusmamn be! Daha ya- nm saat olmadr. benimle sizin ararnz kadar ya vardi.. bizi de Allah ates . Sldltl Bey . bir elinde kihc .Bak.. . ya yoktu. bak bey.. Her birinin her parcasi gagun bir kosesine firladi. Sldkl Bey .

Hele yine Allah'm yardirm yettstt. islim Bey Bey. Sunlarm kendimi oldurmek zorunda kahrdim. Cenab-i Hakka bin kere subosuna yere olumune ya elbet de ya cildmrdim. meger dusmilletimizin sanma yakistirmumkun ki man zaten gidiyormus. vatam icin olmek istiyenlere ne guzel ornek oldun. kiyamet mi kopar? Sl(llu Bey kiir olsun. Vatamm sevenlere ne buyuk ibret dersi gosterdin. lah'tan Kahramanhklanm Abdulisittim. hele Allah seni vatana bagisladi. Siz bana vatammm en biiyiik yararlanndan birini emniyet ettiniz.) Beslncl Meclis Oncekiler. yuzun ak olsun. ne soyluyorsun? Omrurnde beni bu ise memur ettiginizden biiyiik iyilik gormedtm. elbet sen olurdun. lsitmeye de gerek yoktu ya! Seni bir kere goren. Beyim. umanm lenin kurtulmasmi . Fakat kim bilirdi? Camadim ki boyle seylert arastirmak bana danlmazsm. (Bu araltk islam Bey gelir. sebep olaydnn. ahirette. islim Bey Sldkt Bey Gel oglum: Gel beyim! Gel arslammt Dunyada.. hele Allah seni bize bagisladi. iki sozunu isiten ne oldugunu anlar.. Meger benim tasanm sus kullanmayi hep bosuna imis. siz bu kabenim cabamdan bekledi-87- olsun. Cektigm emekleri helal et. Vatan aski ete kemige burunse.sin agzma giderken de bir az boyle yavas yurusenel Ne olur.

. vatan askmda on bin kahramana tercih ettiniz. kendi g6ziimde ne kadar buyurdum.. Bir devIet gibi batip da dunyayi dehsetler icinde birakmak. ne vatanmu. milyonlarca nufusu anasmdan aynlrms yetimler gibi arkasmdan aglatmak. Bir kere dusunsenize! Buradan gittigim zaman ben devIet kadar buyuktum. Vicdanim pek iyi biliyor ki. Vatan kadar kutsaldim. su bildigimiz hayat. bir saniyesine deger mi? Ben ne oldum.. kahr: su kalecigin kurtulmasiru ne demek oldugunu. Bir kere goziiniiziin onune getirsenize! Sen gayretin ne demek oldugunu. vatanseverlikte. aym vatana hainlik idi.. siz silah altmda. on iki bin mert gibi dovuse dovuse sehit olup da tarihlerde tek basma bir ordu sayilmak.•.'.• '• :{. vatarum icin olecektim. .. cunku on iki bin Osmanh'mn gorecegl hizmeti yalmz basima yapmak zorundaydim. ne bu kaleyi kurtarmayi sagladim. Ben uc ay hasta yatrmstim.:. I niz... Beni gayrette. Hatta vatammm bir kac -88- . saydim.. cunku devletin en biiyiik yaran benimle sagIanabilirdi. cunku bana hainlik. yine zaran yok. buyuklugun sin! Vatamrm ben kurtaraydrm. Bu kaleye hie bir hizmet etmemistirn. dusman karsismda duran bin arslam esirlikten kurtarmak sundugunuz icin duen biiyiik careyi benim elime bi- raktimz.. On iki bin Osmanh kadar dehsetli idim. bitmez tukenmez olsun. ' . su gordiigiimiiz diinyada yasamak oyle bir biiyiikliigiin acaba bir dakikasma. KIrk elli yilhk degil. Kendinize bir tuttunuz. " j ... KIrk elli yilhk bir hayat. benden cok daha iyi bilirvatan nerde ben sagla'~. Bir hayat. bir insana ne biiyiik sereftir.

gercekten adam 01dugumu. aInuu oper. biNe isrm var zim Abdullah! Sen bir az isine gitsene..) Altmcl Meclis Sullo Bey. islam Bey de zorla miralaym duraksamadan sonra) - OgIum. 1 Burada: Kizdir. elini opeyirn.{>tp) iz bana ogIum dediniz degil mi? Siz beS ni evlathga kabul ettiniz degil mi? G6nliimde bir SIT var. daha kutsal bir sey bularruyorum ki. danlmazsaruz soylerim. islam Bey (Yapmaclk bir te~la) narak bir az d~ilndiikten Cocuk mu? Hangi cocuk? Anladim . Nicin? islam Bey . Sldk. babacigim.Namahremdir' de onun icin. Baba sozunden daha biiyiik. senin sayende ogrendtm. Abdullah ~avull (:lkarken) ki gideyim. Yalmz size s6yleyebilirim.l Bey Burada kim var ya? Ha. arslamml - Yammzda bir cocuk vardi. Beyim! Siz bana demin oglum demediniz mi? Ben de size baba diyecegim. Halk ya- nmda sonnaym. Diinyada babamm sayesinde var oldum.. Ver beyim. onunla sesleneyim.tastan yapilrms bir kac duvan icin 6lecektim. Sanki ben burada bulunursam kiyamet mi kopar (Abdullah ~lkar.. elini oper. onu g6remiyorum.l Bey (islam Bey'e snnur. islam Bey Sldkl Bey islam Bey Sldkl Bey Bir sey soyleyecektin? Cocuk buraya gelemez. -89- . (Ceorestne baktsonra miralaya yakla.. Bir az SUlk.

. 0 da benim icin arkama dusmus. Kaybolrnus.. Geldiginden bir buyuk dert altmda brrakirsm. bana yeniden can verirsin. Beni Hem gunahima girersin. Ben vatamm icin buraya geldim . en namuslu olamaz.Sulkl Bey islam Bey - Namahrem ne demek? Namahrern mi ne demek? Beyim.Simdi sana kim suclusun dlyor? Yanmdaki cocuk kiz rmdrr. Vallahi ben gettrmede haberim yoktu. anladm rm? Git de bul.. Git diyorum. 0 I Beni soyletmek mi istiyorsun? Ma- nastrrh bir kizdirl Birinci goruste birbirimizi sevdik. suclamat buraya gelmis. Bana senin go- buyuk namussuzluk Su11u Bey . <. Benim Ma0 nastir'da bir kizim vardi. Su- rada . dedin? Manastirhdir oyle mi? Git simdi... Bulursan vakit belki gerCocukl Cocugu cekten baban olurum ..:aglraYlmrru? Hala duruyor! Zekiye! Zekiye! Kizmnn adim soyluyort lnsan dunyada bu kadar umulmadik devlete' . indimde oglumun gecersin. zunde suclu olmaktan seni biliyorum. -90- 0 pek uzakta degil . hem beni Diinyada dim. Ikinci goruste ayrildik ... git! Ah! Zihnimden neler gectigim biliversen? Git cocugu getiro Eger dusundugum makamma seyler dogru cikarsa.. islam Bey ($~kmhkla) istemiyor musunuz? SUikl Bey islam Bey Sldkl Bey sahip olur mu? islam Bey Zekiye! Seni cagmyorum isitmiyor musun? 1 Tiilihe... Su evde ....

..Adi ne idi? Zekiye (Dikkatle Miralay'm rak) - Kar- yiizilne baka- Acayip aeayip seyler soruyorsunuz! Sadik degil miydi? Ah! Buldum.agmrlar (Miralay Bey'i gostererek) Baksanat lkimizi de rezil mi edeceksin? Sldkl Bey (Hemen Zekiye'nin yamna kosarak.. Sldkl Bey (Kendi kendisine) euk! (Zekiye'ye) Ninenin? Zekiye medim .Yedinci Meclls Sl(ikl Bey. vardi..Adami hangi adiyla r. Senin icin olecegtme de inanmarmstm uzuntusu .Evet! Sldkl Bey Zekiye Babanm am nedir? Zavalh coBabarm gormedim ki bileyim. admi isit- Daha bir emriniz var rm? - Sldkl Bey (Kendisini toplayarak) desin var rmydi? Zekiye Evet. Sldkl Bey Zekiye Zavalh kadm! Ninem oldiigii zaman ben co- euktum. Evde herkes.... gel dim geleli Zekiye (tsldm Beye) - Sirndi sen inanmazsm .. cektigim lste babam.. buyurgan tavlr ile) - Sen Manastirhsm degil mi? Zekiye . Bak! Bir kere gozlenbir ne bak! Ninem de benim icm gonlunde -91- oldugu vakit yuzume trpki boyle .. hamm derdi.. islam Bey. ozlemtni Sldkl Bey barm buldum. Zeldye Zekiye (islcim Bey'e) . balste diinyaya babam . Sldkl Bey .

. baban olacak. Sen benim degil misin? Zekiye Seninim . mi bakardi? Babacigim. isliim Bey Zekiyecigim! Nicin bu kadar vataru tehtelas ediyorsun? Haline bakanlar sun .Buraya gel! Ninen benim icin verem doseklerinde cevresine da. billahi Gonlum beni boyle sevgi islerinde hie bir zaman aldatmaz.. kardesim de bir telasi oldugu zaman tipki boyle gezinirdi.. Bak! Yiiriiyii:. icin beni biraktigm gibi. -92- Benim adaletli Halik'rm!' BeAllah'iml Sonunda kulunu . Sldkl Bey nim merhametli 1 Yaraticnn: Tannrn. bana aci! Buna aCl rahat doseklerini gozumun Zekiye mezarlan.. . Simdi benim icin aghyor degil zaman. Zaten baban olmasa bile. oldu. oyle mi? Kardesin can verirken ne dedi? Beni anar.. tipki ellerimle gozlertmi nm. Yine seninim . beni arar.bakardi. Ne degtl mi? Vatarun istersen emret! Sakm danlma! SakIn kiskanrna! Babarm kiskanmazsm babarm brraktirmazsm.. simdi seni de mezardan cikrms sanacagnn da yanmdan kacacagim...iine dikkat et. Beyefendi icin babamdir diyorOyle mi? Ben de ye0 beni ogulluga da kabul etti . ... bana da ken din icin degil mi? Sana kim babarmzi biraka- onune getinne! 0 kadar benzin atrms ki.. . Yemin ediyorsun min ederim ki babandir likede samr. isliim Bey hm diyor? Sldkl Bey . Vallahi babamdir. mi? Ben de biri icin agladigrm sin a.. bilirboyle kapababamdir.

kimde gayret gayretin bir azi da senin sayenbirakmaz. Abdullah'tan 0 tabyada hepimiz organ idik. lste bak. korkar rru? Senin korkrnadigmi gordugu icin Herkese baska Ovgu icin.dunyada yalmz brrakmadml Sonunda bu za- valhyi her seyden umutsuz etmedin. Allah sen yurekte olan insanIan dunyada da mahzun de . Olumden korkmadin: kimse de korkmadi. islam Bey - Her gorevi yerine getirmek 0 kadar kolay bir sey midir? Herkes seni onunde gormemi~ olsaydi. Bagisma yuz bin kere sukurler olsun. Herdoguyor. din. Ne yaptm Her yaptigrm bilmem.. Ben gucsuz kulum.. Allah'm bu turlu bagislan bir nedenle.. acaba kac ki~i gorevtni yerine getirmeye cahsrrdi? Sldlu Bey yorsun? kes anasmdan 0 Sen de mi halkirmzi bilrnivatanseverlikle Ben 0 0 gayret milletin kamnda var.:ekten insan etmissin. alettik: ruh senhie ruh olumden ornek oldun. Ne yaptim ki beni bu kadar iyiligine layik gordun? Bak. sozune be1ki senden islam Bey - -93- . Burada gorevimi yerine getirmekten madirn.Evet beyim! Benim inancimca. nu diyorsun? seyler soyluyorumt Ce- nab-i Hakkm da rm cornertligt bir nedeni ge- su kadar bilirim ki Beyim. ahtrette dedir. su kendini gen. Sl(llu Bey Oglum! Zihnin buyuk hayalbaska bir sey yaplere kaciyor.. hak etmekle gelir . ovunmek icin soylemem: benden. kendi kendime yakisiksiz rektirecek? islam Bey . kizmdan. gordunse.

. gelme bedeli' geziyor. cocugunuz yok ki evladm ne oldugunu bilesiniz. Biz burada ag. Size aYIP degil. (Zekiye'ye) basladi. -94- . tas elmas gibi parlamaya sanki deste deste gulgozumun Ne gibi geliyor bilir simdt uyamyorurn. sanki bir mezara gtrmisim de on bes YII uyumusum. tavnm degUitirerekJ Aeayip seyl Herkes zev- kinde safasmda . nun kadar feria etmezsin. on bes yilhk omrunu.. 0 Ben onu tas olmus da otesme berisine damsamyordum.cok inanmm. Bak! 0 kadar zaman ozlemrni cektigtn babanm yiiziine bak! Simdi mezardan cik- nus sanmazsm. mun onunde nin Hak tarafmdan birinin viicudu duruyor. K1Zlm!Ben yine dirildim. unutturdu.. esiti. Babacigmi sever misin? BuZavalhya bir bakism. bir buyuk adam bulmaya muhtac oldugunu inkar edeFakat kendini (Birdenbire sandigi icin muhtactir. lkisini de biitiin biitiin mahvolmus samyordum.lr agrr konulardan soz ediyoruz. Simdi Gonlurrnm ne halde oldugunu la damla kan oturmus hissediyorum. On bes YIISimdi goziiBirtdir ikisini de gormemi~tim. 0 kanlardan onunden geciriyorum. iki soon bes yilhk ah~- sev demem: ama bir az sevsen zun.. dunyayi daha simdt goriiyorum. On bes yilhk omrumu misiniz. Ancak. siz de bu milletin hep bir ornek gonneye. Ah! bilmezsiniz . Ya ben! Benim iki cigerparem vardi. kanhklarrm I Dengi. daha ler aciyor. hep onunde mezsiniz a? Sldkl Bey muhtac Muhtactrr. Ben yine genceldim.

. Gercekten verim.. Beni de gonlunden butun butun ci- islam Iir? Bey - Acaba dunyada senin gibi babayi sevmemek hangi evladm elinden geSldkl Bey degil mi? Beni sen de bir az seversin Hem ne kadar sevdim bilir islam Bey - misiniz? Vatarnm kadar diyemem. Sizin ic.. Onun sevgiye inanmamak Kendisi sever de.. Sldkl Bey .) islam Bey (Duraksayarak) -95- Dugun rnu? . Carum kadar .:in... yani dugunu- Sldkl Bey (Hafifbir gUlilmsemeyle aralanna sokularak) - nuz.islam soylerse. degil.. ne zaman olacak? (Zekiye utanarak onilne bakar. Sldkl Bey . Babacigim.. rim. Zekiye kadar desem. ama kendime soz gecirmek elimde degildi. yalan olur..Bu- Sorun babacigim Dugunumuz.Soracagim nm. baskasmm ben onun icin Zekiye ahskanhgidrr.. sevdigine inanmaz.KIZlm!Ben karma! 0 kendi secimimle can verikadanm istemi- yorum. Eger. cunku Babam kadar . Bey - Zekiye sizi sevmeyecegmt eski beni sevdigine de inanmam. ona da siz inanmazsiruz . hayatmn feda ettim.. seye dogru bir ce0 can gozu- me pek degersiz gorunuyor . Buldum beyim! babam kadar se- yap verirseniz beni sevdigimze vakit inaru- islam yurunl Bey ve Zekiye (Bir zamanda) . Eger onu dusunmesem..

. (Askerler.) gelir. dar sikmti gectrdik. Nasil diigiln? Gene irade' sizin. Onlar da bizim kadar memnun. (islam bu kakurtulduklanndan Bey'e) Ne dersin? Bu kadar kusatma. Musikisi de.t ml Sldkl Bey - Bak! Yalmz ben eglenrmyo- rum ya. goniilliilerin sesi de isiiilir. $u bfldigimiz edepsizden baska.. kimse hie bir seyden bir kere olsun sikayet etmedi..Beybabacigrmt Kizcagizimzla egleniyorsun? (Uzaktan uzaga mers basiar..l Bey Eger trade benimse. -96- . ars bizimdir felah Ar~ yigitler vatan imdadma Ciimlemizin validemizdir vatan Emir. Siz. goniilliiler. . Zekiye . lste aduv karsida hazir silah Ar~ yigitler vatan imdadma Ar~ ileri. sozleri de vatan gayretinin yaktigi yureklerden cikrms olmak gerek. kendi kalenin kurtuldugundandir: degtldtr. herkes de bir turlu eglemyor. Yemin ederim ki bu memnunluk... Arnan dinle- Sldkl Bey - yin! Bana bu hava pek dokunur.. islam Bey - Halkta gercekten gayret var! Ona suphe yok. (Saate bakarak) 0 . Daha dart bucuk saat var! Dart bucuk saat! Bir insan omru kadarl Ne care! Allah sabirlar ihsan etsin. Abdullah (:av~ Bir boliik qectneue b~lar. en uzagI bu geceye kadar bekleriz.Bendeniz bilemem . Sldk.

acele bir isirniz kalrnadi. Durun da bir az miralayimzi dinleyin.:}yigitler vatan imdadma Yare nisandir tenine erlerin Mevt ise son rutbesidir askerin Alb da bir ustu de birdir yerin Ars yigitler vatan imdadma' Sullu Bey Arslanlanm. beldelerin ve kullann korunmasr / Sungunuzun sayesinde olacaktir / Milleti. -97- . nereye gidiyor- sunuz? Dusman defoldu. Kiyamet mi kopar? SlClkl Bey. tstegme kavusturmamak ister misiniz / Yuruyun yigitler vatamn yardmuna / / Kilavuzumuz ytgttce cabalamaktir / Her tasnmz nice bin cana deger / Cana degil egilim. bizimdir kurtulus / Yuruyun yigitler vatanm yardimma / / Tumumuzun annemizdir vatan / Herkesi iyiligiyle odur besleyen / Bast! dusman gogsune biz sag iken / Yuruyun yigitler vatanm yardmuna / / Vatanm unu.:}yigitler vatan imdadma !?an-l vatan. Siz bu tabyayi camruzdan Iste dusman karsida hazir silah / Yuruyun yigttler vatanm yardmuna / Yuruyun ileri. yuruyun. lufz-i bilad u ibad Etmededir sungunuze istinad Milleti eyler misiniz namurad Ar.Herkesi hltfiyle odur besIiyen Basti aduv g6gsune biz sag iken Ar.:}yigitler vatan imdadma Rehberimiz gayret-i merdanedir Her tasirmz bir nice bin canedir Cane degil meyl bu gun sanedir Ar. bu gun tin kazanmayadir / Yuruyun yigitler vatanm yardmuna / / Yarn rnadalyadir bedenine erlerin / Olumse son rutbestdir askerin / Alti da bir ustu de birdir yerin / Yuruyun yigitler vatanm yardnrnna. Yernegi bes dakika sonra yeseniz olmaz rm? Abdullah Qavuli Emredersen bes saat soma yeriz.

elbet de admiz yuzyihrmzda tutuen sanh yapraklanna ettiginiz hiz- Cenab-i Hak sizden hosnuttur: metle. lann Her biriniz on kisiye karst gundur cekmedtgintz Doksan bela. Vatanim sevenleri Allah da sever. gormediginiz sikmti kalmadi. acaba hizmetinizin degerini siz bilir misiniz? Vatamn buyuk. iic. de. durdunuz. Vatan sizden hosnuttur: su taslar. 0 sanh evladi oldugunuzu gostersanh babalanmzm diniz. Biz -98- . saygiyla amyorlar. Vatam kurtardimz esenligi dunyarun yor. Osmanhnamusunu goklere cikardimz. yuce maksatlanndan mz.Ben sikmtiya raziydrm. araya araya evladmi bulmus nineler gibi viicudunuza hathgmdan hosnuttur: Ian tarihlerin dokundukca coskusundan. insanhk par par titrerdi.:devlet gelmis bizimle birlikte ugrasi- islam Bey . soma nereye giderseniz gidin. melekler simdiden rahEttigintz fedakarhen gm degenrn ben bilirim. mert olan. metleri. Kiyamet kopmazdi. namuyemin eder. kihcimza: insan olan. ancak. Cenab-i Hak katmda almmz aciktir. topraklar gosterdigtniz vatanseverligi bilseydi. 0 birini kurtardi- demem. Ic rasizden yazihr. suphe yok ki. Abdullah Qavu~ Sanki gelmemis olsaama silar kiyamet mi kopar? Sldkl Bey kmti cekilirdi. cunku onun kefilligi altmdadir. Bundan Korkmaym.degerli gordunuz. ben Silistre ummadigmiz topragmda da deseniz Dusman nereye gitseniz muhafizlarmdanim saygiyr gOriirsiiniiz. Baksa- mza. sunuza olsa.

Haydi bakayim. Biz de her zaman bu yolda olmeye hazmz. neden memnun olmayahm? Bize yakisan vatan sevgisidir.yardrmcisiz dIk. ***in bir kalesini kurtardik. Vatamrmzm koruduk.agmn.l Bey - yine maglup olmaz- Oyledir. hakh gorup de Imdadnmza kosunca. (Asker Trampete ~allTlarak)- ***yasal Camrmfaydasmi Sldkl Bey (Hepsine) Zl Kardeslerl tehlikeye koyduk. islam Bey - Haydi bakayrm. Her zaman da koruruz. bir cok sehit de verdik. Yine de koruruz. da bu topraklan koruyabilirdik. Yasasm vatan! Yasasm Osmanhlar. sesiniz yok - mu? Yasasm vatan! Yasasm Osmanhlar! Hepsi (Bir agLZd. gurur degil! Askerler. Sldk. Biz Osmanh degil miyiz? Osmanhlann sam her zaman vatanm en kucuk faydasi icin olmektir.an) Yasasm vatan! Ya- sasm Osmanhlarl (PERDE KAPANIR) SON -99- . ama nicin yardimuygarhk bizi dan sikayet edelim? lnsanhk. Olurduk. mahvolurduk. bana bir "***cok yasal" c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful