P. 1
Namık Kemal - Vatan Yahut Silistre

Namık Kemal - Vatan Yahut Silistre

|Views: 139|Likes:
Yayınlayan: Batuhan Erol

More info:

Published by: Batuhan Erol on Jun 09, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2014

pdf

text

original

NAMIKKEMAL VATAN yAHUT slLlS'l'RE HAZIRLAYAN KEMALBEK

e BORDO

siYAH KlA8b1: YAYIlftAR BASKl2004.lsTANBUL

Dtzt TASARIMI H. HUSEYiN ARIKAN DCNYA KLASiKLERi EDtTORC VEYSEL ATAYMAN TORK KLASiKLERi EDiTORC KEMAL BEK ISBN 975-8688-32-4 TREND YAYlN BASIM DMITDI REKLAlIIIORGANizAsYON SAN. Tic. LTD. ~Tt.

MRK.
MERKEZ EFENOi MAH. DAVUTPA$A CO. iPEK ts MERKEzl 6/3 9-22 TOPKAPl/isTANBUL $B. CAFERAGA MAHALLEsi MOHORDAR CAOOESi NO: 60/5 81300 KADIKOY/isTANBUL TEL: (0216) 348 98 03 - 348 97 63 FAKS: (0216) 349 93 45

NAMIKKEMAL
VATAN yihut

snrsras

HAZIRLAYAN: KEMAL BEK

BORDO~iYAH

TiYATRO

.

NAMIK. KEMAL
Narmk Kemal (asil adiyla Mehmed Kemall, 21 Arahk 1840'ta, dedesi Abdullatif Pasa'mn mutasarnf" olarak bulundugu sadrazamlar, Tekirdag'da onemli kodogdu. Aralannda

numlarda bulunmus askerler, devlet adamlan ve sairler de bulunan bir soydan gelmektedir. Babasi, Padisah 1. Abdiilhamid'in muneccirnbasrsr"

Mustafa Asim Bey, annesi kultur-

Iii bir kadm olan Fatma Zehra Harum' dir, Aile, dede Abdiillatif Pasa'nm Afyon sancagl mutasarnfhgma
SI

(kaymakamlIk) atanma0 SI-

uzerine, 1846'da Afyon'a geldi. Kemal,

rada muftuluk gorevmde bulunan ve bir zamanlar Rusya ve Misir'da bulunmus: Arapca, Farsca, Rusca, Yunanca ve Latince bilen:

gormus gectrmis bir kimse olan Buharah HaCl

Abdulvahid Efendi'den dersler aldi, ondan (Aslmda Namik Kemal'in duzenli bir cok Tanzimat sada, yasama attldiktan sonra, ya1848'de Kiitah-

etkilendi.

bir ogrenim gormemts, natcisi gibi
0

sam deneyimleriyle kendisini yettstirmtstir.l Dedesi Abdullatif Pasa, ya'ya atandi, bu kente gitmeden once de kimi
• Tanzimat'tan soma eyaletten daha kucuk yerlesme birimi olan "sancaktin en yuksek yoneticisi. Onemli tarthlerin saptanmasi konusunda gokbilimsel hesaplar yapmakla gorevlt saray memuru. -5-

isleri dolayisiyla lstanbul'a lesini Afyon'da brraknusti. azledilmesi ladi: daha uzerine

cagnlan dede, aiKemal, bu sirada tasmdi.

annesini yitirdi. Dedesinin de cok gecmeden aile istanbul'a Kemal, Beyazit Rusdiyesi'nde 6grenime bas-

sonra Valide Mektebi'ne verildi. YII boyunca, Vaizzade ilk Iiliir

Dedesi 1853'te Kars'a atandi: Kemal bu kentte kaldigi bir bucuk Seyyid Efendi'den ozel dersler aldi, sporla ilgilendi, hocasmm yiireklendirmesiyle denemelerini kaleme aldi.
Pasa'nm

1854'te yeniden azledilmesi uzetasmdilar: 1855'te Sofya'ya

rine istanbul'a

atanmasi uzerine de bu kente gittiler. Burada ozel ogretmenlerden Arapca, Farsca ve yazi yiireklendersleri gordu. ;;air Esref Pasa'nm

dirmesiyle eski bicemde bir divan olusturacak kadar cok da stir yazdi. Bu arada Nis kadisirun kizr Nesime Harurn'la evlendi: bu evlilikten Feride, Ulviyeve kendisi gibi sair ve yazar olan Ali Ekrem [Bolaytr) adh cocuklan oldu. Namik Kemal, 1857'de istanbul'a kendisinin kulturel yasammda yeri olan Hariciye Nezareti Tercume nemin unlu sairlerinden dondu: Odasi'na" cok onemli bir

memur olarak girdi. Fransizca ogrendi ve doLeskocah Galib'le, onun aracihgryla da bir divan sairleri toplulugu Encumen-i Suara sairleriyle tarusti.
Namik Kemal'in kulturel

gelismesint,

di-

van kultur adarm olmaktan cikarak batili dusunceye yonelmesini saglayan, styasi dustincelerinin siirine girmesinde etkili olan ve ya* Disisleri Bakanhgi <;:eviri OdaSI (Burosul, Bu odarun memurlan Drsislert'run yazismalanru yonetrnekle go· revliydi.
-6-

zmmuzda, yazi dilimizde batih bir cok yeniligi baslatan yazarlan Sinasi Efendi'yle tamsmasi da 1862'dedir; Kemal, Tasvir-i Ejkdr' gazetesinin arasma katildi. Bu gazetede yayimelestirilert konu ladIgI siyasal ve toplumsal m konulu makaleleri,

alan makaleleriyle, Osmanh kulturu ve yazisonradan surgunlere gondertlmesine yol acacak olan rnuhalif kisiYeni Osmanhlar

liginin ilk urunleridir, Narmk Kernal, 1865'te rutiyet istekleri, mesruti ulkenin geri kalrmshktan daki beklentileri Cerniyeti'ne" katildi. Cemiyet iiyelerinin Mesyonetim kurulursa kurtulacagi yolunKeNamik

gerceklesmedi.

rnal'in Muhbir'de yaynnlanan detli bir sansur du; Cerniyet'in uygularnasl varhgmi

"Sark Meselesi" yiiriirliige kon-

bashkh rnakalesi uzerine basm uzerinde sidogrenen hukumet,

Muhbir basyazari Ali Suavi'yi Kastamonu'ya, Narrnk Kernal'i Erzurum

villi yardrrncrhgma, surgun

Ziya Pa:;;a'YJ Kibns mutasarnfhgma olarak gonderdi. Surgunler ris'te bulunan

gorev yerlerine gitmeyerek, PaMustafa Fazil Pasa'nm !;agnsl

1862'de $imisi"nin yonetimlnde yayrmlanrnaya baslayan bu gazete, Terciimdn-l Ahvarden sonra ikinci ozel gazetemizdir. Haftada iki kez cikan bu gazetenin alt bashgi "Havadis ve Maanfe Dair Osmanh Gazetesi"dir. Gazete 1860·tan sonra Nanuk Kernal'in, 1865'ten sonra Ebuzziya 'Tevffk'in, 1867'de de Recaizade Mahmud Ekrem'in yonetimtnde ciknns, aym )'II 830. sayidan soma kapanrmsnr. (M. Orhan Bayrak, Tiirkiye'de Gazeteler ve Dergiler S6z1ugil 1831/1993, Kull Yaymlari, Istanbul, 1994. s.136). •• 1860'larda, aralannda $inasi, Narmk Kemal, Ziyii Pasa, All Suavi gibi yazarlann bulundugu, Mesrutiyet yonetimini kurrnak amaciyla II. Abdulhamid'e basm yoluyla muhalefet eden demek. Daha sonraki Jon TUrk harekeUyle karistmlrnamahdir. -7-

Fazil Pasa'nm 1868'de Londra'da yet gazetesini cikararak. Kemal ve arkadaslanndan rini isteyince. iilkeyi terk etmeleNamik KeHiuri- mal. lngiltere'ye parasal destegiyle. M. 1871'de lstanbul'a dondu. "Yasasm milletin Kemali!" diye * Emniyet Genel Muduru. Surgunler bu kentte ancak bir ay duzenledigi lararasi Bans Fuari'rn Padisah Abdulaziz'in Fransiz hiikiimeti gectiler. -8- . Napolyon'un ziyareti nedeniyle. 1873'te Giillii Agop'un tiyatrosunda Seyircilerin biiyiik bir coskuya kapilarak "Cok yasa Kemal!". Prusya-Fransa savasmm kesiImesi ve baslamasi soma da Narmk Kemal Cenevre'ye. Yeniden cikarmaya basladigi gazetesinin Vatan. 1 Nisan oynandi.ve FranSIZ elciligtntn de yardnmyla. 186Tde cikarmaya UlusNarruk basladilar. Viyana'ya gitti. Bu arada Zaptiye Nazm'nm" "yurda don" cagnsl uzerine. Paris'e kactilar ve Muhbir'i burada kalabildi: III. bitimine dondukten gecti. 1872'de Ebuzziya Tevfik'le birlikte lbret gazetesini yaYIn hakki sahibi olan bir Ermeni'den ile kendisinin kiralayarak cikardi ve bu gazete cikardigr ilk giilmece gazetemiz olan Diyojen'de yeniden yazmaya basladi. Ziya Pasa iIe birlikte. Fazil Pasa'nm yardnmnm 1870 uzerine. ib- ret'te yayrrnlanan bir makalesi nedeniyle gazete dort ay kapatildi ve Narmk Kemal Gelibolu'ya mutasamf Vatan'l olarak suruldu. M. UrIlii oyunu yazmaya soma taIbret surgunun dogru basladi ve surgunden basma mamladi. siyasal dusunceleri- ni yaymayi surdurdu. nazmn yazi yazmama kosulunu kabul ederek.

bununla da yetinmeyerek gazeteye kadar gidip Namik Kemal'le gorusmek istemeleri. Murad'm akil saghgIrun bozulmasi uzerine. Zavallt (:0cuk ve Kam Bela oyunlanyla kimi tarih. Gillnihdl. etti. Ebuzziya Tevfik. kendisine karst gehsen muhalefeti bask! altma aImak icin. ~. oturmak zorunda oldugu kentten disan cikmamak kosuluyla ozgur olma cezasi. ama kalenin disma cikmalan yasaktir. yerine V. 1884'te Rodos mutasarnfhgma Burada Osmanlt Tarihfni basladi: bir cok okul acilmasmi sagladr. Kibns'ta 28 ay suren surgunden istanbul'a dondu. Ancak V. jntibdh romaruru. AkifBey. elestiri ve yasamoykusu tiirlerindeki yapitlanm bu donemde kaleme aldi. Surgunun. Nuri ve Ahmed Mithat Efendi de Rodos'a kalebend' olarak surgun edildiler. Kibns'taki Magosa kalesine. 1877-78 OsmanII-Rus savasmi bahane ederek meclisi kapatip Kaanun-u Esasi'yi askiya aldi: Narmk Kemal'i olarak Midilli'ye surgun yazmaya "ikaamete mecbur'" atandi. ~ Kalebendler. yazarhgI bakimmdan cok verimli bir donem oldu. Abdulhamid. her gun kolluk gucu merkezine gorunup imza vermek zorundaydi. KemaI. kalenin icinde ozgurdurler. Ibretu: de bu olan biteni yayrmlamasi uzerine 5 Nisan 1873'te gazete bu kez surekli olarak kapatildi. Kemal. Bu cezaya carptmlan kisi.gosteri yapmalan. 30 MaYIs 1876'da Abdulaziz'in tahttan indirilmesi. Mesrutiyet'i kurarak bir anayasa ilan etme sozu vererek getirilen II. Narmk Kemal'in Magosa surgunu. N. Murad'm gectrilmesiyle. onu bulamaymca bir tesekkur mektubu yazmaIan. -9- . yerine.

Tanzimat ilkelerinin iyi kotii yasarna gecmlmestyle yetisen.." Sanab Yazmmnzda "Vatan Sairi" diye amlan Na2 Arahk go1888'de oldu ve bir caminin haziresine" izniyle cesedi. muldu. turbesinin vasiyeti geregi Gelibolu'ya getirilip Bolayir'da Pasa'nm Tevfik Fikret'in yaptigi la- rmk Kemal. cevresi duvarla cevrili mezarhk. ve divan yazmmi gene kusagm Once dogu kulturunu ustelik bir de divan yazan Narmk Caminin yarunda. Olilmiiniln 100. 1988) adh kaynaklardan derlenmistir.Dr. Eseri (Hikmet Dizdaroglu. Hayat~ Sanatl. Narmk Kemal'in sanat yasarrunda Fransizca'yi ogrenerek Tercurne Odasi'na ginnesi. elestiri. Marmara Universitesi Yaynu.: yil sonra Sakiz'a atandi: ama burada bir sure sonra zatiirreeye yakalandi. tasanrmrn hide konuldu. karsm ro- man. Sinasi ve Ziya Pasa ile birlikte Tanzimat Donemi yazmmmkurucusu Daha cok sair olarak tamnmasma sayihr. Varhk yay. 1965) ve "Namik: Kemal Uzerine Bir Biyograjl Denemesl (Abdullah Ucman. Namtk Kemal. pa'nm yeni dfistmcelere. dolayisiyla Os- manh devletinin kurtulusunun la olabilecegini temsilcilerinden ogrenen. inceleme. Yllmda Namik: Kemal kitabi icinde. ~inasi ile tamsmasi ve Avrupa'yi (Fransa ve ingiItere) gormest onemli etkenler oldu. -10- . Daha sonra padisahm Rumeli fatihi Siileyman yanma. • da siyasal ve kulturel temellerin kurulmasrydusunen biridir. Narmk Kemal'in yasamoykusu. tarih. ozelltkle Avrubatih anlamilk etkilerine acik olan. yasamoykusu ve benzeri turlerde de yaprtlar verdi.

kusagm bu Ut. ilk gene- liklerinde saglam bir dogu ve din kulturu ki kusaktaslarmm kulturunun yazarlarsa sanatlannda hem nus oimalan nedeniyle. "hurriyet" p. Namik KemaI ve otehem de bah kulturunun yazsmlar. "millet". Kendi- van siir] konulanndan Irde islenebilecegini ra. sanatcrsi. Bu olusum. siirde aniam Yaziru'nm bu birlikte. heyitte farkh mazmunlarla kismen hi\tunlugune Bununia yoneldiler. ~inasi'yle tamstiktan ve Tercume son- Odasr'na girdikten ve hem politikayla hem de Bah kulturuyle ilgilenmeye basladiktan goru:.. savaslasiirde geleneksel mebir dille "ask" ve "tarm a:. cazh ve mazmunlu slnden once. toplumsaI calkantilara. Ancak. yinelenmesi de.. onlann degerleoz- ri bir arada gorulur. uzaklasarak larda kullamlan ve eskiden baska baska anlam"vatan". gelecekte "mesrutiyet"i kuracak yasal ve cagmdan Bunu yaparken yrsmdan olan "siher anla- sorumlu insan" tipi aldi. yikimlara karsm.urdIlar. hangi turde yapitlarmm yapilanru da belirlemistir. Tanzimat -11- . baska konulann gostermek da si"parca bohcasi" diye niteledigi dioldu. Narmk Kemal'in (~inasi ve Ziya Pasa'run da) siir aIanmda kendisinin geurdigi en onemli yeniIik. siirde eski "asik tipinin yertni..ibi sozcuklere yeni anlamlar yukleyerek siiri NlyasaIla:.bu anlayistan ki" hemen hemen tek konu olarak islenirken.leri sanat ra dusunce ve sanat anlayisi da "politik sanat" ya da "politik yoluyla aldogu yaymak" yolunda bicimlendi. gent.Kemal'in. aym ana dusuncenin uzaklasarak.

donemlerin(Daha sonra. toplumsal bunahm getirdiler. <. Sinast'nin Resit Pasa icin yazdigr kasideler). karsm. "yasarruru vatana adayan" insan tipini koyarken.il@"tipinin yerine. kaside (Narmk Ke- mal'in Hiirriyet Kasidesi.11sune bagh kaldilar: siyasal dusuncelerini yabilmek icin kendilerine engel olusturan van siiri dilinde yalmlasmaya mecazsiz soylemeye cahsmalarma ne de eski mecazlan kullanmadan ler. ister istemez yaDi- gitmelerine." diye tarumlayan Narmk Ke-12- . olmarrussa bile olabilecek bir olayi.:11nk11 armk KeN mal'in siiri.) Elbet de. ufak tefek degisikliklerle gazel (Narmk Kemal'in gazelleri). uyakh soylemeye yonelerek siiri siyasal ve toplumsal d11sunceleri yayma araci konumuna oldugu gibi. bu gelisimden ayn tutamayiz.11111. duygular ve olasihklarla ilgili her t11rl11 aynntisiyla birlikte betimlemektir. bicimlerine. ahlak. Siiri bu yola sokarken.sanatcisi. yiedemedi- og- reticihge yoneldiler. Narmk Kemal'in siirtni. 1923 ve 1960 sonrasi siirinde de siirin siyasal dusunceleri yayma araci olarak kullaruldigi pek cok kez goruldu. "Romandan maksat. ozelllkle $inasi ile birlikte. Tanzimat Donemi siirinin belirleyici ve besleyici kaynagi olmustur. Romaru. "vatam ictn camm vermekten cekinmeyen". siirsel duyarhgi da elden kacirdilar: eski siirin "asik" ve "Tann al. nazim birimine ve aruz 01e.11e. terkib-i bend (Ziya Pasa'nm Terkib-i Bend'i) gibi eski siir turlerine. bir de "siir dili"yle 01e. Makalelerinde soylediklerini.

Cosumcularm uyarak yazdigi. "dogru yoldan saparak yuzunden kadma kapilan ve basma felaketler gelen" Ali Bey'in ve "tutkulan herkesin mutsuz olmasma yol acan" Mahpeyker'in seruvenini anlatirken. n tek yonlu ele alarak. abartih bir dil kullanarak. konu bakimmdan etkilerini birgelenegine ro- (Romantik) romanlanrun etkisiyle eski Turk anlatilarmm Narruk Kernal'in. yazmnmzda man sayilan Cezmfdeyse. yazann amaci okura bir ders vermek. etkiyIe ve yazann ilk tarihsel XVI. intibdh. getirecegi maktrr: mutlulugu felaketler evin dismda konusunda amaci aramanm okuru uyargerceklestmrkahramanlaozvenle- bu topIumsal ken.marin intibdh-Sergiize§t-i Ali Bey· ve Cezmi adlanndaki T~§uk-u iki romaru. heyecanh davraruslara duzenlemesi Fransiz lestirmeye ve yazrs Cosumcu yonelir. Semseddtn Tarat ve Fitnafl. re. Sami'nin Ahmed Mithat disinda gelene- Efendi'nin populer romanlan gi olmayan Tanzimat yazmmda "yazmsal ilk bir kotu romanlar" olarak kabul edilir. -13izin . yurdu icin her turlu ozveriye hazir insan Upi Adil Giray ile Sehriyar'm aski anlatihr. Olasihkla ikinci cildinde de Cezmi'nin oykusu • Asll adr Son Ptsmanltk: olan bu roman. sansurun vermemest nedeniyle bu adla yaynnlannustir. lki cilt ilk cildinde yine Cosumcu siyasal gorii~une uygun olarak. Murad zamarundaki olarak tasarlanan. bu savaslar srrasmdaki Osmanh yigitIigi. savasla- Osmanh-lran nnda gecen olaylari konu olarak ahr. rastlantilara. yuzyilda III. teknigi yer vererek.

Yazmmuzda intibdh. Tarih ve yasamoykusu nnda da. daki konulan. Mektup roman ilk kullamldigi elestirinin de ilk omeklerini Pasa'qa Mekiup. lrjan Tahrib-i Hariibat gibi yapit ve cevmlenne yaz- dIgl onsozlerde. "Bir milletin soz soylerne giicu Yazm'm yasam bulmus diye tarnm-14- yazmsa (edebiyatsa). elestiiriindeki yapitlaicin neler tirilerinde de acikca gorulur.anlatilacakn: ama bu cilt ne yazik ki yazilma- rmstir. yazann Yazann imgeleminden bu romandaki turumm da Cezda i§ledigi "is- bulrnustur. Romandaki kimi olaylann genel cercevesinde Pec. zmsal eski yazm'm yeni doneme elpek fazla dunnaz. veren Narmk Kemal. Osmanh yigitligi.evi Tarihinde verilen bilgilere bagh kalmistir: Adil Giray gercekten bir tarihi ki~i1iktir. devletin kurtanlmasi yaprlmasi gerektigi konulanna oyunlannda da Isler. Coskulu ozyapisi. nir." . ama yasam Cezmi. tur yapitlarmda sik sik degive romanlann- bir de ogretici bir bicernle bu Oyun yazarbgl Tiyatroyu. yazmnruzda midir. Ziya Pasa'nm Hariibat zmi antolojisi elestirisidir ve Ziya Pasa'yla arasmm sma neden olmustur. bir divan yaadh yapitmm acilma- verisli olmayan yanlanru elestirir: ancak yabicimler uzerinde olan Tahrib-i Harabai. kimi siir ve oyunlannda him birligi" dusuncesidir. aym coskulu dille. soz soyleme gucu de tiyatrodur. Bahar-i Donis. islam birligi. Siirlennde. amacr. Ceuieddiri Harzemsah.

layan.) etkilenerek nihal'de de yurt sevgisi coskulu bir dille sergisik isleisleyen lenir. "Giizel bir oyun okumanm. bu kiimeye girer. Rus oldugu net olarak belirtilmeyen isgaline karsi gostenlen yigit~e saanlatrhr: konusu Hindistan'da gecen etkilenen olusu ve Cromwell oyunundan Hnrzemsdh'ta plaru nedeniyle bu oyun epey uzun okunmak ve Hugo'nun Celdleddin zorba yoneticilerin yergisi islenir: karrnasik uygun zilrmstir: yazann uzere yaShakespea- sahne teknigine ve diline en esinlenen Gill- olan. oyunuysa. "vatan yolunda" cahsma ve "bu ugurda runi bile sakmmarna" oyunlardir: dusman vunma Vatan ydhut Silistre'de. daha iyidir. -15- . Cunku siddetle betimlenir. yazann stirlerinde isledikleri temalara Bunlardan birincica- de yer alan "vatan sevgitemasi islenen tarihsel SiIistre si". kalesinin. yalm temasnu isleyen Zavallt diIiyle dikkati ceken ve asiklann olum dose- ~nde birlesmeleri 90- cuk. yazann olumunden sonra yaynn- Narmk Kemal oyunlan gore iki kiimeye aynlabilir: si. kimi sahnelerinde re'dan (Hamlet vb. yine ro- yen ve. Tanzimat rilmelerinin toplumsal tiyatrosunun temasirn digi "genclertn birbirlerini kotii sonuclari" konulu gormeden evlendi- oyunlardir: AkiJ Bey. toplam alti oyun yazdi: ancak bunlardan oynandigim Vatan ydhut Kara Bela gordii." yalruzca Narmk Kemal. Ikincisi. eglencelertn gmI gormek kadar man okumaktan duygular saghgmda Silistre'nin landi. daha en yararhsi tat vermese olarak niteleoynandioyunda diyen bile.

Tarih: Devr-i 1867). ldleddin Harzemsah. 1875). Milntahdbdt-t Ejkdr gazetesinde Tasvir-i Ejkdr cikrms makalelerinden sec- meler. -16- . Harzemsah Oteki Oyununun tiirler: Bahar-i Onsozu. Cezmi (1880-1882). Yru. ozellike Fran- Cosumculugunun Yapltlar1: etkisindedir. (Renan Savun- (1874). 1875). Ankara. Mukaddeme-i Celdl (Celaleddin masi. 1872). Atatfuk Kultur Merkezi Baskanhgi Yaymlan. Gillnihdl (asil am Son ~manlIk'tlr. 1886). Ce- (1875). 1908-1909).ocuk (1873). irian P~a'ya Mektup (1887). Ril'yd (1898). anlatilannda oyunlannda SlZ oldugu gibi.giin. Kanye (1874). Silistre Muhasarasl (Silistre Kusatmasi. Akif Bey (1874). Terceme-i Hdl-i Nevrilz Bey (Nevruz Bey'in Yasamoykusu. Elel1tiri: Tohrib-i Hardbdt (1874). Oyun: Vatan ydhut Silistre (1873). 1999). Barika-i Zafer (Za- fer Simsegi. istild (lstila Donemi. 1885). Me Prisons Muhdhezesi (Me Prisons Elestirisi. 1873). ~iir: Narmk Kemal'in saghgmda yaynnlannus siir kitabi yoktur.amoykiisii: Evnik-l PerUjdn (DagIIInl/? Sayfalar.. Takib-i Harabai (1875). Roman: intibdh veyd Sergilze~t-i Ali Bey (1876). Osrnanh Ta14 cildin yalmzca 4 cildi cika- rihi (Tasarlanan bilmistir. ZavaIlI C. da Cosumculugun. Ddn~ (Tasvir-i 1888). $iirleri olumunden ra cesitli zamanlarda yayimlannustir: siirleri bir arada su kaynakta bulunabilir: sonbutun Na- ttuk: Kemiil'in ::)airligi ve Biltiin ~iirleri (Hazirla- yan: Onder Gor.Narrnk Kemal. 1872). Renan Mildafaanamesi 1908). Kara Beld (1910).

"E~lerin goriicii yontemiyle. s. istanbul. Melin And'dan ogrendigiInize gore.. en Ancak. lnkilap ve Aka. O. Vatan ycihut Silistre'den Once Yazmnmzda yayimlanan ve oynanan ilk tiyatro oyununun. birinin karsitr kisilerin islenisi baknnmdansa ortaoyunu.hgI gulunc durumlar"i konu alan bir tore giildiiriisii olan Sair Evlenmesfnin.. ~air EvenmesCnden Onceki ilk 1Urkl. konusma diline yakm yahnhktadir. Fak. . once de. Metin And. 1989). yazihsi: 1859) oldugu kabul edilir. Ed.. Smasi'nin $air Evlenmesi (1860." gulamasr bakimmdan gosteren her hangi Sahne teknigi ve kurbir- bah tiyatrosundan. Olumiiniin tiyle Namik: Kemal'in yazilannm ta- 100. tiyatro yazim icin iyi bir baslangic oldugu kabul edilir.Dil ve Yazm konusundaki manu icin bk. Dolmabahce ve Ciragan saraylannda ceviriler yapilarak mesfnden oynandigiru Moliere'den yine Metin And'dan ogreniyoruz. $air Evlenonce oyun biciminde karsihkh koolusan. 1983. karagoz gibi geleneksel gosteri sanatlanrun tiplerinden yararlanan Sair Evlen- mesfnin dili. birbirini gormeden evlenmelerinin yol ar. Dolayrsiyla bu oyunun. Turkce yazilrms Nasnusmalardan • Metin And. Yaymlan. $air Evlenmesfnden azmdan saray ve cevresi Batih anlamda tiyatronun ne oldugunu bilmiyor da degildir. sahneye kondugunu bir ize ratlanmarrustir.. 6. -17- .'e Oyunlar. i. Yllt Miinasebe- TUrk DiU ve Edebiyatt Uzerine Goril!jleri ve Yazllan (Hazlrlayan: Ka- zim Yetis. istanbul.

Dobruca bolgesinde bulunan bir kenttir. "Genel olarak oyunlann konusu ya hayali olur ya da tarihsel bir olayi temel ahr ki Giilnihal. Silistre ilk kez 1388'de Turkler tarafmdan fethedildi: cesitli zamanlarda el degisttrdt. agIr kayiplara ugradiklanndan runda kaldilar. Vakdyi-i Acibe ve Havddis-i Garibe-i Ke~ger Ahmed. Vatan ydhut Silistre Silistre. Romanya snunuda. olmasmdan ordusu tarafmdan kusatilan kent. $eyh Hnct Bektas. ZordJd Tabib (1869) gibi oyunlar vardir. Tuna irmagmm kiyrsmdadir." diyen Narmk Kemal. Hikaue-i Ibrahim." Vatan ycihut Silistre'den once. Silistre ile Celal de ikinci kisimdandir. tarihirnizde "Silistre Mudafaasi" soma da kaleyi alarnayan Ruslar. Akif (Bey) ve Zavalh Cocuk birinci. Ahmed Mithat Efendi'nin EyvaJil ise ayru yilm iinlniidiir. Ahmed Ve- fik Pasa'nm Moliere'den uyarladigi Zor Nikcih (1869). Musa Hukarsm kirk bir gun kahramanca adiyla iinliidiir. -18- kusatmayi kaldirmak zo- yukarda soz konusu ettigtmiz ta- rihsel olaydan alarak ozgur bir bicimde isle- . liisi Pasa tarafmdan. cok kalabahk bir Rus biitiin yoksunluklara savunuldu. Vatan yahut Silistre oyununun konusunu • agy. bu giinkii Bulgaristan'da. Kmm Savasi (1853-1856) sirasmda.reddin Hoca'nm MansIbl. P~a ve tbrdhim-i Gill§eni ve Zor(l)la Hekim adh metinleri yaynn- lamistrr. Pasa'nm sehit Bu savunma.

"ancak vatanm kulu olan birey" du- sandigi babasi oldugu anlasihr.illii giden islam Bey'in pesinden ymdan soma. Bu arada koolmus mutan Miralay Sidki Bey'in. Vatan ydhut Silistre. Batih orneklertnde tiplerdir. Oyunda tiyatrosal eylem (aksiyon) pek olmamakla "perde" ve "meclis" bolumlernesiyle kimmdan sahne teknigine yaprtnmz oldugu soylenebilir. hut Silistre adiyla bilindi.misnr. goko- Kendilerine ozgii olmaktan tiyatronun Toplumsal kaliplasrms . Zekiye'nin ~e. canlandrrma. Bir cok yigitlik olacekilir. Zekiye erkek kihgma girerek kaleye goni.:Ice anlauhr. Silistre kalesinin kaleye kosan goniilliilerin tsgah iizerine oykiisii ile islam Bey ve sevgilisi Zekiye'nin asklan ic. sevgililer de birbirlerine kavusur. Oyunda. Cosumcu rulen diU uygulamalan Namik Kemal'in bir az da doneornek olarak duslemledigi. oyunlannda uygun ilk tiyatro Victor Naoldugu kisileri ve sahne Ilugo'dan Cosumcu ve Shakepeare'den akimm sahne esinlenen etkisinde nuk Kemal'in genel olarak olayi gelistirme. Batilr iizere secanlamda bicim ba- mistir. Asil adi Vatan olan oyun. tipler olan kahramanlan. -19- katek cok. sansiiIiin daha sonra Vatan yd- bu ada izin vermemesi iizerine Silistre adiyla oynandi ve yayrmlandi. dusman gider ve kendisi de goniillii yazihr. Bu konu gelisimtni. Oyunun. min insanma rarh yurtsever boyutludur. Kale ozgurlu- suncelerini yetkin seyirciye yansitmak birlikte. diizenlemesi goIiiliir. Narmk Kemal kendi "vatan".

l yazarmm cumle yapisma icin konulmustur.. hemen gunumu dille yazIldlgI icin. Bu da. bilinmeyen dipnotlarla aciklayarak Bunu yaparken. hie dokunmadIk. oynandiktan ic- bir sure sonra Almanca'ya mistir. ( ) icindeki bir kac sozcuk. hem siyasal goruslertni seyircilere aktarmak isteyen yazann. Zekiye. yigit ve agrrbash bir komutan: surekli. Oyunun dill. Namik Kemal'in baska turdeki yapitlannda gorulmeyecek denli yahndir. uyarlanus. anla- daha belirginlestirmek -20- . oyun turunde bir yapit oldugu ve yalm bir az sayida sozciigii diline uyarladIk. aski ugruna sakmmayan olumu goze alan asik bir gene kiz: Srtki Bey. ". llJ. Vatan ydhut Silistre. yazann konusmalan anlatnruru gunumuz diline da aynen alrp bilinmeyen sozcukleri dipnotlariyla vermisnk. gozunii budaktan bir yigit..numlan geregi islam Bey. Vatan yiihut Silistre. 10yamet mi kopar!" diyen Abdullah Cavus tenlikli bir askerdir. da cevrilip yayrmlannns yurt dismda cesitli ulkelerde de temsil edil- Not: TUrk Klasikleri dizimizin daha once cikan kitaplannda. sahne dilinin nasil olmasi gerektiginin farkmda oldugunu gosterir.

degerstzligtni acikca soylemekle birlikte. Vatanm ne demek oldugunu bilen kalem sahiplerinm.in(bu) degerstz yaprtmu. serefine ulastigumz Osmanilana h askerinin iinii dunyayi tutan yigitliklerinSizin samrnzi cahstim. Yasasm askerimiz! Yasasm vatan! Kemal 1 Cihat edenler. onu korumak icin yapabilecegi (bir) felaket sey. milletin tesekkurimu gorurse (onlarla) birlikte olmek. askerde. Onun iC. Allah gostermesin. -21- .ADAYI~ Ey vatanm hayatmi koruma ugrunda camru veren mucahitler!' ~u degersiz yapitrmm konusu. size adiyorum. alaylannda sHah kullanmak den biridir. din ~da savasanlar. zafer gorurse dile getirmektir.

AHMED SIma ROSTEMBEY. . . ABDULLAH. I3IR KAYMAKAM BiR BtNBA$I BtRiNCi zABiT IKiNCi zABiT OC.VATAN yihut SiLisTRE Dart perde tiyatro Ki~iLER ZEKiYE HANIM HANiFE HANIM IsLAM BEY.ONCO zABiT NEFERLER···· OONOLLOLER Gornillu zabit" BEY.... Albay . ••• Yarbay . Miralay" Kayrnakam ••• Miralaym cavusu Subay . riitbeslz askerler.. . Erler.

.

siimii yerinden Sanki basirm paralayacak (EUerini ytlztlne Nlnecigirn! Dairna babarm dusunrnek IIt!.) Birinci Meclisl Zekiye (Kitabt yast1fjm uzertne brrakarak) Ah! Ninecigimf Ninecigimt Gonlume nicin verdin? Dusuncerni olurdun.PERDE I (Perde aplmea kenan sokaga bakan bir oda. elinde bir kitap.m. kisilerin sahneye girts cikislanyla degisen. Amavutluga ozgtl dtlz- gun giysisiyle mindere uznnrrus. gonlnilr.. -25- . 2 Oyunun yazildigr donemde bu sozcuk "anne" anIamma kullanIlrrdl.. nibu kadar yumusakhk okuttuguna pisrnan 'WIn kadar actin? Sen de simdi kizmi gorsen bu Benim ganIiim Oyle biiyiik biiyiik duygulara nasil dayansm? Benim beynim nasil tahammul disan fIrhyacak. druinde bir mum. islam Bey de sokakta Qezinir.. oyle genii.. cak. perdenin alt bolumlermden her biri.> gents dusuncelere etsin? Yuregrm ne kadar carkoparacak da Beynim ne kadar sikihyor! da cevreye dagilaNinecigim! icin ackapayarak) piyort Sanki gag. hazirladigm dusuncede baskasi geziyor! Daima seni sevrnek icin terbiye ettigin. biiyiit1 Oyunda. Zekiye.

Seni ba- onun yoluna oldun. gene gozurne bir dakika uyku girmedi. Allahrml a mektup Atesle yazilsa insamn yuregmt -260 kapane idi? zehrini dokunceye kadar doya kadar yak- . gum. dusundugum ne kadar guzel sey varsa hepsi bir yere toplanrms da. oldiigfme agIa- mak bile hatmma ziimde o! Hayalimde o! Akhmda o! a! a! at Bir kere sokakta gordum.. (Bir az ~iindiikten sonra) Hayat ne garip hal imis! Bir kac gun once yammda biri aglasa. bir insan yuzu 01mus karsima gelmis idi.tiigun gonulde baskasi hukmediyort bam okutmus okuttun..an s6ndiirerek) Zavalh mum! Acaba ben de senin gibi yana yana tukenip gtdecek miyim? Bes dakikacik uyuyabilseydirn. ne kadar gucum varsa toplayrp da gozlenrm baska yaistedim. keske yuzune baktigrm zaman g6nliime dusen ates g6zlerimi ertteydi.. belki dusurnde gorurdum de ayaklanna mr. Daha bir bakista vucudumda na cevirmek gu<... buldum. (Muml.. gonlumun doya agIardIm . Eyvah! Ne vucudumda ne gozlertme hukmum gecti. gozunun yasi nesesinde dokiiluyor samrdrm: bu gun kulagrma kahkahalar agit sesleri gibi geJiyor! Bir kac simsek cakbu giin ye- giin once garnh gamh bulutlarda tikca biri guluyor gibi gorunurdu. okudu- Sanki omrumde gcrdugum.iggorsem birinin gOzyal?1 Bir kac gun once yuzum guluyordu: sanki her sey de benimle birlikte giiliiyordu! Bu gun gonlum aghyor: sanki her sey de gonlumle birlikte aghyor! Gene sabah oldu. dokulmus samyorum! ni acilrrns giillerde <. Isittlgtm. Beni sen gelmiyor! Ah! Daima o! Go- yoluna olmek degil.

. elbet de gercektir. Okudukca gozlertmden sanki yuzume. 2 Akll ennedik Is. sevdigi mektubunda yazih. . vb. Zekiye Hamm (Pencereden girerek) - Ben gonlumu ortaya cikarabilirim. Kendi yazisiyla yazih . 0 da beni seviyor. Seviyorum. Hayir! Elbet de gercektir. Kendi gelse belki utamrdim da a kadar CITpI- narak uzerine kosmazdim..i gonneye ozlem duydugum babamdan gel- dl~ine keder ederdim .. Henuz olmamis seyler.. .lldl. Allah a kadar guzel bir vucudun tctnde hainlik saklamaz a. -27- . Gornilde keramet 1111 var' nedir? Kimi zaman gaibi2 de biliyorl Ahl Benim a zaman baska kirni dusundugum vardi? Hilla kimi dusundugum var? Mektup habamdan da gelse yine ondan sanmaz miydim? Belki dunyayi bildim bileli bir kere yiiziiIli. sevrnekten blr turlu kendimi alarmyorum..maz... lcindeki sirlar yine sana gorunmez. getirdigi zaman insan se- 1l0~siime dogru damla damla alev parcalan lillt.. vtncinden olmuyor: ama cildiracakl Mektup "l~ziinii i~ittigim gibi ondan geldtgmi bildim. Ne yapayim ki. (Bir az diisisndiikten sonra:) Kim bilir? En guzel ciceklerin ara- smda yilan bulunuyor. Bilmem sutninem IlllSllutancnndan yerlere gecmednn. taydm ne olurdu? Yarabbil Yarabbi! in- sarnn yuzu gibi gonlunu de meydanda yara- iIdnci Meclis Islam Islim Bey Bey. anlam.

(Zekiye'nin giicenikligi daha artar) Benim buraya girdigim gibi biri bi- zim eve girse. (Zeki- dinledim.. Bu gun sana veda edecegim . Bu kadar gunler.Zekiye (islam Beu'i goriince. Dunyayr (topu) bir gun g6rdum... Gunku bana dunyadan amac sensin.. guven. Sizi davet eden rni vardi? Zekiye (Memnunlugunu gizleyerek. (Zekiyenin tel~t hep artmakiadui Ne yapayrm . Sabah acilmaya baslamadi. tecrubeme soguk) - gozler hala Gece bitiyor...Allah askma ellerini yuzune tutma.. benim gozumde kiyamete kadar alcakhktan yenin giicenikligi kurtulamazdi. elimde degil.. Bir daha g6recek miyim? Orasmi Allah bilir .. Deminden bert casus gibi pencerenin hatimin ne kadar buyuk aItmdan sozlerini oldugunu bilirim. ki. ama soziinii i~ittirerek) - Ya simdi her gun Allah'tan olumumu istedigrmde hakkJ. soquk: islim Bey ... Bir Iiziicii sonra. her gece buraIan dolasiyorum. senden aynlacagim ... gorduyse bana ne der? islam Bey kendimi yoktur. sonsuz derecede bir tel~la ne kendini yamna kostnak: ister. artar) Haydut gibi pencere- den bir eve girdim. (Zekiye giicenikligini gosterir) KabaOnu biri bana yapsa. uyku daha yeni basladi .m yok mu? Biri Kimsenin gormek ihtimali icin topraklarda acihyor. karum helal sayar oldururdum. kendi kendisine soylenerek. ama yibir sessizlikten toplar. Seni seviyorum.... Bu gun agzmdan beni sevdigini isittirn . bu kadar gecelerdir gostermemek yu- varlamyorum . i~- te gonlun benden kacinmak istedikce ayakla-28- .

EIlid de senin yamnda maya cahsirdrm. yalmz senin aya- Imm altmda Biz birbirimiz- . beni kendimden elm. . sen de benim gibi. elinde olmaksizm seviyorsun. Birdenbi1'(" peri gibi onurne ciktm. dusumde yalimde sen! insan sen! Uyamrsam. Sen beni bir kere gordiin.rm bana dogru geliyor .. kendi kendisi- Zekiye (Gonliiyle d6vii~iircesine bir taktm tdd$ ve duraksamadan lie) - Bu kadar zamandir olum acisma dayanedir? Ben al- myor'um.. (jsknn Bey'e seslenerek) lstedigin kendi halimle ugra~lp duruyorum ... Ben seni blr kere gordiim.. senin. h~yle nurdan 11lI:? olsun. yine olmadi.("nlYalmz kalsam. Allaha bin sukur olsun ki... karsimda sen! Daima sen! I):1ima sen! Viicudumu rtnim. ben gonul! gozlerimi yas tcmde surunuyorum: -29- Sen giizellik. t. Olmadi . Iste gonlumuz ikiz yaratil- nne. golge gibi.Beni gordiigiin zaman gozlerlni cevtrmek istemisstn .. iste Allah seni bana beni sana vermis . ha- icinde olsam. olmadi. gunes gibi...te sen can. yuzune baktikca brrakiyoraun: ben. ben viicut! Sen ask. oyle mi merhametIIlz? Ben seni gordiigiim vakit gonliimden ne Miler gecttgmi bilir misin? Goz kapaklanm blr kere yumulup acilincaya kadar arada butun omrum kayboluyor samyordum . Oonlun sana iistiin geltyor.. sonra. Uyursarn. Merhamet! dokulmus vucuda tastan yapil- gonul yakismaz... ben askl Sen.. Cammi In1 istersin? Al da kurtulaynn. suclayici olmaMerhamet ki. islam Bey .. gonlumde mu istersin? lste esi- ". Ben de kendime sahlp olaydim elbet de kendimi tutardim .

..Vallahi . sonsuz derecede hiik: medici bir tavlrla) Hem beni seviyorsun. yine bulusuruz . Gel. alacaksm.. dim mi yoksa? Ne diyecektim? kanhl. ben nesi var? giderirn. ahirette. Bu her zadun- yann birlesiriz . . soylemedim.. ne bir seyde istegim kaldi. onu da (sen) unutturdun. Ayn gorunu- ruz. ninemin Yiinkii .. utang~ bir sesle) Ben yada.. hem nicin aynlacagiz? islam nirnden Bey. gerek aynlahm gerek aynlnuyahm: mayacaksm. kara topraklarda gelmiyor. yamma gel. Zekiye (Kendini tutamayarak) .... Simdi de kendini kendin hem de miijdesini yorsun. harneti. kendinden sey birakmadm.. man bmz. benden baska kimseye yar 01- kendi kendime soyleniyordum .. Kalbini yaracaktm da bana bu mer- bu insafr nu gosterecektin? kendisine ojkeyle soyleyip gezinerek) Sonun- da ne olacak? 0 bu rnernleketten de bu dunyadan m kaybettikten glm? -30- gider.den burada giin aynhrsak aynhrsak. Omrumun her tadisonra kara topragm Bir kac dakikalik can acismdan rm korkaca- .. kendisi giyatiyor. Bana bir yemin et ki. ne baska gonlumde bir elimden getirt(Kendi kendirne soz gectreblhyorum . Ne uykurn kaldi. Mezanm gorrnebi. siz gorunduSoyle(Yine soguk- nuz ... ben . ben bir ~ey. Gidecegim.. den hatmma Simdi hayali de. Ayn samlmz. otede birlesiriz.. (Kendini toplayarak...glnt kaybederek... Zihcikarsevgisini Zekiye (Ojkeyle sozilnil keserek) - dim: kardesimm rnezan gonlumde idi.. babamm.

ben kendimi olduru- rum.. Islim Bey (Bir tsrnrit bir agU'b~llhkla) atesleri sacilsa yine gidecemezanm e. ni- . sonra? Zekiye (Ojkeyle) - I... Hie. Ailm kendi kendisine) - Ah...Hie.111 gideceksin? islim Bey r1 kabristan (Aglrba~blrkla) - Kandil gecele- ziyaretine gidersin a. topraklanrn e. gogsiime Azrail'in pencesi dayansa yine I1decegim.v. Anladm a? Bir adam isitmedim..ignemeye cahsiyor.. dusmanm silalu vatana cevrilsin de. ninemin viicudu ayagi- min altmda ezilecek olsa yine gidecegtrn.I. Zekiye (Ojkeyle gezinerek. I. Devlet savas acrms. Giderim .. gercekten benim icin olecegini bilsem yine gidece~m. rahat doseginde 01mus bir adam Isitmedim. belki olduzaman da inanmaz. inanrmyor! (Ojkeyle islam Kendi icin olecegnne inanrmyor ... Dusman smirda sehitlerimizin kemiklerini...IAm Zekiye Bey (Kendisini tutamayarak (Yamna kosup sozilnil attlui Gldecegim keserek) Once beni oldur.. gidecegim . yo- 11 una cehennemin atm..lim Bey . gidecegim . babamm rekse yine gidecegtm. gideceksin . nasil olur ki. llcy'e donerek) Gideceksin . kar-31- .ignemek geGidecegim .. sesi ~itilecek tonda.lim Bey (j~itmem~ gibi) Gidecegim Sende 0 Zekiye (Yine sozilnil keserek) kudar erkeklik yoksa. benim ocagimdan oralarda yatar adam gordun mu? Atalanmdan kirk iki sehit adi bilirim.

Ancak iki yiiregi birbirinden sanmazdrrn. Vatan olunca . atalanmdan asagi kalaynn? Vatanl Vatan! Vatan tehlikede diyoisitrniyor musun? Beni Allah yaratti. sana nasrl sevgi bekleyebilirsin? Eger .. vatan .. Vatamnefesim vatanm havarmn nimeti kemiklertrnde duruyor. Benim gonlumu lstedigi kadar kopanr hala gibi kopardi.. vatanm digim vakit actim. vatan sayesmde giyindim.. ben evimde rahat oturaynn? Hie nasil olur ki. bir iki damla yas dokerim. Git beyim! sak- Ben olsa olsa. vatan icin besliyor. Ben anamm karnmdan Ciplaktnn.. Vatamrnm ugrunda olmeyeceksem. ben ne diyebilirim? Git! Git beyim! Dunyanm bu hall de varrmsl Ben vataru bilirdim.sismda once benim gogsumu bulmasm? nasil olur ki." ben babamdan. ben vatan sozunu isitrnistim. vatan sevgisi bu gun her seyden kutsal olsun da ben yalmz senin askmla ugrasayim? Hie nasil olur ki. vatan tehlikede bulunsun Hie da.. smdan . icime kanlan biliyorum. rum. vatana gelvatan buyuttu. isterse her damlasi bir damla zehir 01degil mi? Vatanm . devlet yerinden oynasm da ben rmhlanrms gtbi burada kalayim? Hi<. vatan karmrru doyurdu ....... dunyada her seym ilerledigini bilip dururken. Beni Allah besliyor. vatamm Zekiye sevrneyen adamdan.nasil olur ki. Vucudum topragmdan. ben . izin vermezsen onu da dokmem. ya ben nicin dogdum? Ben adam degil miyim? Gorevim yok mu? Vatamrru sevrneyeyim mi? Ah. G6zumle gormus aksm... Kavgaya gideceksin -32- lanm. akiyor. ne derirn? Ben . gonlumde sun.

ten yolunda Sen sehit olursan rm? 0 vakit Hayatmdan bikanlara diinyada Bir bentm diinyada ne ilgim kahr? Ben nicin yaOIOmden kolay bir sey mi olur? Beni gercekolernez mi zannediyorsun? kere yiiziime bak. .ftyledtk~e cigertmden Ben her vakit da kulullum .) I. benden bir ye- min istemiyor muydun? Alemleri ask iizerine yaratan Rabbimin bin bir ismine yemin ederim ki. o zaman sen de istedigin adarm secebilirsin.. Islam Bey Zekiye - Ben de Allahm . Ah! Bilsen sent gozum nasil goruyor? Gonhrm nasil biliyor? Yiiziine baktikca Allahm bagl~I canlanrrus da onumde geziyor -33- .. yllYS da unut ..&tammicin sehit olacak kadar bahtrrn varsa..lim Bey . ben tekmil edeyim... Zekiye .Allah yiiz bin kere canmu alsm. Agzmdan bir yalan cikabilecegim bir dakika dusunsern.. dakikada cildmnm.. Blma gozumm onunde ellerimle gonlumu paralatacaksm? . Oluden ne farkrm kalrms (Kendi kendisine) Acaba birbirinden aynlrms lin olmus iki garibin topragirn havada birlesurecek kadar olsun felegin insafi yok mudur? (A~Lk~a bir tavtrla) Gel beyim . Eger v.. diinyada da ahirette de Zekiye senindir. ben bir mektubunu If! IIdemem. degil mi? Beni de unut. Yok eger.. (~iddetle aglaYLp yere ka- pumr.yacagIm."kit burada bir kul bulursun. Oft Sanki her sozii bir alev kopuyor bllanzlIna sanhyor.. Ben . diinbi0 esenlikle gelirsin.Ban. .... lnsaallah .l\iln aldeceksin. Sus! Yemin 0 (SozUnii keserek) - edeceksen istemem. senin kulundur..

Seni gordukce ne dusunuyorum bilir misin? Buradan gittikten sonra zihnimde kalacak hayalini kiskamyorum lik ... emin 01. degil mi? da. kuyruklu yrldizlar isliim Bey .. herkesin ilacmdan gecintopragi iken bir cok adamlar saghgmhastahgmda birinin vatan ki her karis kamyla lara kirbacla suruyorlar. (Uykudan uyamr bir hill ile) Hem .. aglamamaya cahsiyorum... yine olmeyeceglm. hayal. Sen erkeksin . Benim gonliimii demirden mi samyorsun. Vatanda senin gibi bir kiz gormek. Deli- isliim Bey .. Ben kede0 merha- metinden giilmekle uj5rar... beni butun butun unuttugunu istiyorum. . meye cahsiyor: atalanrmzdan Bilmekle ne olur? Bir kere dusun.. dusman uzerime giiIle degil. yogurulmus iken kimse uzerine iki damla gozyasi dokmek -34- . Bir az diisiui( dilkten sonra) Bundan sonra olursem. herkesten yasmda rimden (Kendi kendisine) Go- rev yolunda her seyi feda etmeye diinyada cok kendimi hakh bilirken. Zekiye misin? Zekiye herkesin korunmasi gercek anasi da ustunden. hayatmi korurken onun Umut . on yedi bir kiz kadar olarnadrrn. hatta gozumde sana sa- senin icm bile gam yemeyeceglm . yanardaglar..samyorum.. hip olmaktan da biiyiiktiir. gerekince vatan evlatlarrru smirVatan ki. Vatan ki. veda edebileyim.Allah askma bir az gayret birak ki. belki boyle seyler hatmna gelmez.IYor... atsa.Sen Allahm adaletini bilmez islam Bey hakkirn.

bu vatanseverlik cesi memleketimizde yeni dusmus cenin de.. delilik say. Kader oyle zuliimlerden Hem yasayacagiz.. Ya Cenab-i Hakk'm adaletine. hem vahem run karmrn yanp da icindeki saci bitmedik masumu paralamak. beni diinyadan IIH<. Tanri'dan bern bagislamasuu -35- . kadmlanrmz ne sayarsan say! Ben vataru admi isitmesana bana gonlunmis: iste. dunyada muktan kursun vatan yoluna olmeyi bin yil yasabilir cocuklar birakacagiz. hala erkeklerimiz anlammi bilrniyor. sungu. . her 0 muhtac goruyorum. hikrneline nasil yakisir ki. vatana benim gibi cocuk yetisUrsin. bir zaman kihcmm sayesinde bir kac devlet yasarken dl bir kac devletin yardnniyle kendini muhafaza edebiliyor! Vatan ki. kirk milyon can besliyor: hala ugrunda isteyerek can verecek kirk kisimstye sahip olmarms! Vatan ki. 0 dusunbir sey 0 daha anasinm karnma alsm da dusun- cocuk gibi kucucuk dusunce sahibinin Iken..ok zaman yarasmdan yapilrms nisanlarla sus- lenmts gorursun . ki. Elbet de uzaktir.. dusuncesinde Ben yurekte asker ister ne kadar umudu. vatan sozu ortaya cikar cikrnaz hepsi birden sabaha rastgelmis yildiz gibi gonmmez olsun: sen yaratihsta ana ister ki. Zekiye Hayal! Hayal! Babam da boyle dilertm. turun yakisrr.ma biraksm? de varhgim Estagfurullah . seni.istemiyor! Vatan ki. de ne kadar istegi varsa. gurur say. gecmez beni karsmda <.. talihini gelecekteki hayirh gorecegiz. kibir say. ' Bir kadiKalabaka haydutlanna uzaktrr ...

.. parlak.. So- ne oldu.. Ben gidtyorum atllarak) Gidiyorum ... gulden temiz agca- Vakit yaklasiyor. 0 nurdan zmla vatanma lt$arak) dua et.. tim . (Kendisini tutarak ve gillilmsemeye Gozlerinden nedir ya? Hani dayanacaktm? yacaktm? gulumsemeden Bir az gulmez misin? Gul yuzun ayrildikca. baygm gozlerinduruyor. (Kendi keruiisi- den daha mahzun seye gostermestn. Gel seninle mertce bir veda edelim. Seni Huda'run" birligine emanet etduayi unutma. sevgili kizi- na bir haber olsun gondermez mi? Kim bilir! lnsallah esenlikle bir haber almm.. 2 Tann'nm. Ben gidiyorum . islam Bey su savastan Zekiye cak? islam Bey elbet de babandan sevgili ogluna. lste . Hala oldugu yeri kimse bilNeden oldugu kamsma van- sevgili haremine... Gayret..seyler soylermtst Baham da boyle umutIarda bulunurmust nucunda miyor! islam Bey yorsun? Zekiye Hie sag olan adam on bes )'II I Ninem her gece anlatirdi . Gidiyorum Yasasm islam vatan! (Zekiye oturduqu. yere y.. donmek nasip olsun. asikcasmi Allah kim- Bir az gayret lste ... kansma.. . ($iddetle edelim . Vatamna ne) Mertce veda bu ise..gtllr. Bey ctkar) 1 Esine... Elbet de Allah kabul dokulen inci taneleri Hani aglama- eder. ben sana Olmus adamm ne haberi olaMezanm olsun ogreniriz a.

. belki dus cikardi. Simdi yarumda idi. 8ent de kendi gibi dayarnkh samr.. (Bir az d~ilndilkten sonra) Nicin olufilii bekleyeyim durayim? Ashnda her nefeste hiitiin omrum gidiyor. ben seni kiminIcin terk edeyim? Benim vatamm da sen idin. Topu (topu) iki kerecik gormek naeip oldu... camm eta sen idin. 'OC. AyVine aynhk . Vine aynCammm 1:"11 ar. degil mi? 06sterdigim cabaya inamr.:gun yasamam.. Aynhk .iincii MecHs Zeklye Itm Sonunda (Bir iki dakika 0 durumda kaldrk- sonra odanm her yanma goz gezdirerek) gitti. cigerime ne hancer- ler vuruluyor. Yoksa dus mu idi? Ah . tutamadrml sesimi isttecek .. Sanki gonliimun sanyor da gucurnu t\yaklanml birbirine dolastmyor. belki beni boyle birakacagma acirdi d". var. Sanki gonlun sikiyor: zinciri kesiyor.. Beyim! Sen beni vatarun icin terk ettin. vucudumu nlik Ilk nefesime yol vermiyor! Hala kossam arkasm. gozumden ne zehirler akiyort Bilseydi.. lie Bu giin oluversem olur? Gonlumun paraIanmacbk neresi kalbir de break yarasi bu-37- dr? Varsm uzennde . Itlv1necek bir sey olaydi.. oyle mi? Ah! Gonlumde ne atesler yamyor. Vine aynhk Ah! Sanki nefes mi ahyorum btr parcasi kopuyor da agzlmdan yere dokutuyor. pencesini atryor da bogazmn v dan yetisecegim. Gordiigiim vakitIerin bir dakikasi "eM donebilse.. oldurur oyle giderdt.. Aslmda ben bu durumda iie.. tlAJAbagirsam yerine olanca omrumu feda ederdim..

Usuyorum ..lunsun.. 0.. Sanki oldukten sonra her zaman hayalmde mi kalacagim? kadmm Ninemi gozumun onune gettrmek istiyorum da.. kanh kefenimle onune cikanm... Eger duyar sonra) Ya 0 .. kim bilir? Yemin de etmedi.. Nicin? Nicin oldursun? Onun vatam var.... Yok . Zavalh baksalar 0 her za- gozlerine hala bebeginde Zekiye'si bulunur.. Gozumun onunde korkunc korkunc hayaller geziyor! Ninecigiml Ninecigim . dusmansiz rrn brrakayirn? 0 baskasim dusmamrrn sevsin! Ah! Kendimi oldurup de (Yine mindere kapanarak) Yarabbi! Yarabbil Ben mezann yilanlarma.... 0 da benden soma kendisini oldururse . Ya severse . (Bir az dilijilndilkten yasayacak... vatanma hizmet edecek . kendi dusuncemden dim den korkuyorum.. Kollanm a<.. (Ojkeyle act act giilerek) Ben onun yoluna oleyim de. gitmezdi. Kara topraklarda yatacagma kizmm yamnda bulunsan Kendi haKendi kenacrnazsan.. bir baskasmi Dunya bu ya . ne olurdu! A<.. Severse mezanrm parcalar... dunyada benden baska kimseyi sevrnez .. man beni dusunsun? Kara toprak neleri dil§iindiikten sonra) Ya benden art- mez! Yokluk icinde neler kaybolmaz! (Bir az sonra . . . sine sokulayim . ... Korkuyorum yalimden... Vatarnm benden cok sevmeseydi. murnkun belki mezarda olmuyor...... Kimseyi sevrnez. ciyanlarma raziyim. Ah . . Kucagnu a<.... -38- Kucagmi hie olmazsa mezanm ac da. (Hayiilet gonnilij gibi korkarak ve minderin iistilne YI9tlarak) Yok. Ben ettirmedim. benden sonra bir . ben de bir kose- .. ..

(G6ziL ile c.DOrdtiDeti MeeDs ZeJdye odada. Ancak.Kardesler! Bayragnna nussnnz. butun su zayif viicudumu siper vatan kardeslerime edecegim: miimkiin olsa vatarnrm gonlumun ictnde sakhyacagnn. Miimkiin olsa.. Rahat arkama '$undan gulleden korkmam. dusunenler arayanlar cevrernden cekilsin.Hep buradayiz. mem. bilmem benden olacak rmsnuz? Ben kavgay:a gidiyoyamrna gelsin. gogsiim parca parca 01madikca bir tasma kimsenin elini dokundurmayacagnn . sth: sik: pencereye kosar.evreyi siLzerek) islim Bey . Yagrna dusundusmesin. Ayhgnn yok. Fakat olmek niyettyle gidiyorum. lsitiyor sozlen anhyor musunuz? Soyledigim musunuz? Olum korkusunu butun butun gonlunuzden cikarmak elinizden gelir mi? Gogsiiniizii vatamn smmm korumak tcin yapilrms istihkam degerinde bilmek elinizden gelir mi? Kendinizi simdiden olmus tutmak elinizden gelir mi? Olumunuzu da bizi koruyacak.) Bir Goniillii .(tdebilirmisiniz? Biz vataru koruyacagiz.. gonullulert aramaya j. hep (Zekiye sesi ~itir. Islam Bey.. .. islim Bey De goniilliiler disarrda islim buradayiz Bey (Sokakta) degil mi? Arkadaslar. korkanlar kanlanrun yanmda otursun. camm bir yanma saklamr. Kur- memnun rum. istiyenler nramam. Allah korumazsa bayrak -39- yine kendisi acarak topluyor.' toplan- ovunurum.

bilir. Kendinize bu kadar giiveniyor musunuz? Nereye gidecegimizi bilseniz, nereye gidecegimizi benim gibi gozunuzun onune getlrseniz ... suphe etmem ki, hepiniz benim gibi olurdunuz. Arkadaslarl Tuna boyuna gidecegiz ... Tuna bizim icin ab-i hayattrr,
I

Tuna aradan kalva-

karsa vatan yasarnaz: vatan yasamazsa, bulunur. .. Evet! Belki bulunabilir.

tanda hie; bir insan yasamaz ... Belki yasayan (BilyUk bir ama
ojkeyle) Yok... yok. .. Yasayan bulunur:

insan degildir. insan vatarumn ayaklar altmda e;ignendigini gorurse yasarnaz. insan kendtsini besleyip biiyiitenin ayaklar altmda e;ignendigini gorurse yasamaz. Kendisini besleyip biiyiiteni ayak(lar) altmda goriip de yasiyan. kopekten alcaktir. Kardesleriml insan kopekten
ill·

cak degildir. insan hie; bir vakit kopekten degil, hie; bir seyden alcak olamaz. insandan buyiik bir Allah var! Allah vatana sevgiyi emrediyor. Bizim vatarurmz, Tuna demektir. Cunku Tuna elden gidince, vatan kalrmyor. Tuna kiyismm neresini kanstmrsamz

icinden ya babir kemigi buluiizerine ci-

bamzm, ya kardeslerinizin nur ... Tuna'nm olusturan kan topraklar, korunmasi

suyu bulandikca

ictn olen vucutlan

maddelerdir. Osmanh nann isitileh Osmanhlar

Tuna gecildi, bir kac kere gecildi, bir cok kere gecildi. Fakat bir vakit almtalmadi. durdukca, yine bir vakit alm(a)maz; hele Os-

manhlar, Osrnanhhgm ne demek oldugunu bifuse, hie bir vakit almamaz. Vatamruz tcin 01meye hazir rnrsimz? Tuna boyunda olmekten cekinmez misiniz? Biz olmeyince, dusman Tu1 Siiylenceye gore. yasam veren su; bengisu. -40-

na'dan gecemeyecek.
VR da yarah

Gecenler bizi ya olmus Ben olecegim diyorum, kimdir? Arkam-

bulacak.

1I,;lnizdeolumden korkmayan dnn aynlmamaya lksal Besal

Allah'la yemin eder misiniz?

Goniilliiler - Allah'la yemin ederiz. Besa!l

Islim Bey - Beni seven bir vakit
dnn aynlmaz ... Bellinci Meclis Zekiye yalmz Zekiye (Pencerenin kenanndan
/('rek) -

ardrm-

act act gu-

Beyi seven bir vakit ardmdan aynlbaska
ay-

mazrms! Bak, soz soylerken vatandan hlr sey dusunur nlmayi camndan uynlmamaya vakit ardmdan aynlmayacagim Kim bilecek? AltInCl Meclis Zekiye, Hanife Hanife (Odaya girerek) kizim!
(Zekiye Tel~la bir odaya ko~ar)

mii? Bak, hie; hatmna gelir aynlmaktan beter biJiyor da Seni seven bir

mt ki, burada bir zavalh var: kendisinden care bularmyorl

aynlmaz, oyle mi? lste ben de ... Aroma erkek degilnusim ...

Kizrml Hamm

Hanife -

Nereye gidiyor? Nereye gidiyor-

sun? KIZlm! Benim hamm kizrm! Ben hasta
"Pek cok: epey'' anlarmna gelen bu sozcuk, burada, "Haydi", "yuruyun gidelim" anlarmna kullamlrms.
-41-

olunca bir fincan ilaca iki saatte getirir; kendi istedigi i~ icm, bak keklik gibi sekiyor! Zekiye (Yan giyinm~ oldugu halde odaya
girer, Hanije'yi gormez. bir yandan giyinir)

-

Kardesiml

Efendim kardesim!

Kucagnnda

aldugiin zaman arkandan mistim. olecegim bulasmms! de arkamda

~lkbgl icm saklaHastahk

Simdi kim bilir ben kimin kucagmda bulunacak? Keske gercek olsa da, bana bu-

lassa ... Keske benim de bir kardestm olsa da, onun kucagmda olsem.

Hanife - Bu nasil kihk? Ne yapiyorsun?
Zekiye (Ojke ve iizilntilyle
titreyerek)

Gel buraya kadm! Beni bahcelere

gotur de

erkeklere goster diye sana kim dedi? Bana bir erkekten mektup getir diye sana kim dedi? Kim dedi? Kim dedi? Sayle bakayim?

Hanife - Kizim! Harnm kizrml Ne oluyorsun? Zekiye Ne mi oluyorum? Ben bilir miCrldmyorum. akhm bayim, ne oluyorum?

simdan gidiyor. Kendimi oldurecegim. Anladm rm? Sebep de sensin... sensin ... Hepsine ... Hepsine sebep

Hanife - A kizrmt Ben ne yaptim?
Zeldye kamdan hala buralan Ne mi yaptm? "Beni seven ardedi, isitmedin mi? Sesi isitmiyor musun? asIan pencesini dolduruyor, aynlmaz,"

Yuregime sanlan

gormuyor

musun? Beni cekiyor ... Bilmezsin ki, nasil cekiyor? Bir kere de yuzume bak! Hie benim gazlerimi boyle kan icinde gordun mil? Hie benim yuzumu boyle toprak renginde gordim mii? Cekiyor ... AsIan pencesi cekiyor ... Ta yuregim-42-

Ah! Halirni bil- mezsin ki . Anla . gulsem sevincinden dr.de . ($iddetle Hanife'nin ko~arak) Ah! Ninecigim! Sanki kucagma nem mezardan cikrms da giysilertni degistir-43- . Bak bu ya~ l..... Ne diyecegimi de bilmiyorum.'tim!Hakkmi helal et! Ben gidiyorum.. aglasam kedertnden aCI aCI hastagozlerin dolar- jo(lilerdin..Itt ben ne yaptim deme ..1ageldim de hala kucagma yaslar yuzune yakisiyorum . (Mindere kaparup agIUI/arak) Keske memelerinden agztma sut yenlie zehir akItaydm da bu halleri gormeyeydim.Ah! Nasil seviyorum bilsen! Gitmezsem mutlak Cehennemde yada kalacak.KIz sen cildrrdm rm? Beni ak sacnnla timarhanelerde Nereye gidiyorsun? Zekiye . Verdigin sut iliklerimde duruyor.. Sebep de sensin ..... Sutninecigim . lien cocukken Hala goziimiin onundedir. Ben kara toprakta yatacant- belki baskasmm . Hanlfe . ahiretim yikilacak . .. Dun- yam. Ta can evimde . degil mi? Sutninecigim! /...."tim! Benim merhametli SutnineBen sutninecigim! suna boyle aCI sozler soyler miydim? Ben senln boyle yuzune bagmr rmydnn? Elimde deQII. Hanlfe Kizimt Hamm kiznnl Hay Allah oamrm alsm. gIm. Zekiye (Kendisini toplayarak) clj. lansam sen olum haline gelirdin... 0 mi siiriindiireceksin? kendimi oldurecegim. degil mi? Sen bana helal edersin. azap ederse Allah eder. 0 da gorevim degil. 0 dun0 . Kendimi tutarmyorum. Ben keyfimi bozsam hastalamrdm... mu kirNineciBenim icm agIadlgIn elvermedi mi? Doktugtm yer etmis! Gonliinii dim? Sen gucenmezstn..

Hay Allah bin tiirlii belfum vereydi de . hangi mezann ustunde yatacagim? Kim bilir. cegim. 0 da benim gibi "Gide~~U1T.. lslam'm gidecegim. Sus! Kendisine beter hiller Ben simdt kendimde degilim. arkasmdan 1111 dolasacak? Kim 1111 susuzluktan olece- gim? Gidecegim. yisimdan degil OO? lste bana bu belalann bir dakikasi.. 0 gitti. Ah! (Mindere YJ91111') (PERDE KAPANIR) -44- .) Ah! Neregit- ye? Kapiyi paralarmsl Hilla gidiyor. (Zekiye bu sozleri soylerken..e Zekiye gittik- ce ojkelenerek tnertce bir taVI1'la) Gidecegim. mr kalacagim. Kizirnl Kiznnt Zekiye! Gercekten gidiyor. Gidecegim. at. (Zekiye kaplYl gilrUltilyle Yedinci Meclis Hanife yalnIZ Hanife (Kendisini toplayarak) - orter cIkar.mis Beni brrakt Bern dusundurmet Cildirdi- 1 gl1m ister misin? Ne kendimi 6ldiirebiliyorum ne 6lii yasamak elimden geliyor. ben hala burada duruyorum. (Aglayarak) Gidecegim. gercekten ti. bu gece hangi agacm altmda. Gidecegim.. Ce- yaydl. Hanife gittikr. Akbm basirnda hennem azabi cekiyorum. Onu seven bir vakit ardmdan aynlmaznus! Hanife (. Olumden ~~kU1) - Kizrm..s~1an zimt Hayayaklanm Zekiye yok. kizcagi- kmlaydi. cevremde akrep mi bulunacak. gidecegim!" diyordu. yilan bilir. simdiye kadar yasatath geliyor! $imdi gidecegim.. Hay agzlm kuruk6tii dua etmel gecmyorum. Kim bilir. Vine gidecegim.

Sirinei Goniillii Zekiye Hava kavga havasi . Mizika kavga havasi cahyorsa Ey.... lkinei Goniillii .) Birinei MeeDs iclerinde goril- Goniilliiler. Ne var? 8ir Goniillii - Oneeki Goniillii . Sir Ka~ Ki§i Birden .. Zekiye.. Susun .unun da cocukluguna bak! Abdullah Cavulf . Zekiye Bir Goniillii 8atka 11\1II'? Susun .tltnca Silisire kalesinin bir tabyaIU"ria otede beride bir tnktrn gonilUiller otur- mltf..Mizrkayi tsitmiyor mulkinei Goniillii krf ~eliyor.Gelin tiirkiiye! Gesoylemekle Un tiirkiiye! -45- ... Abdullah Cavu§. Neferler..Bunun cocukluk nereIIIJlde? Kavgada kavga tiirkiisii luy:\met mi kopar? Sirinei Goniillii Carum susun . telasm ne? lste as- biz de kavga tiirkiisii soyleriz.PERDEll (Perde at.. erkek giysisiyle "ilr.

un kazamnz biz / / Ran ile kihctir gorunen bayragimizda / Can korkusu gezmez ovarmzda dagmnzda / Her kosede bir arsIan yatar topragmuzda / / . atesleri cevreye sacilsm / Cennet kaPISI can veren dostlara acilsm / Dunyada ne bulduk ki olumden de kacilsm / / . Serhaddimize Osmanhlanz kal'a bizim hak-i bedendir ziynetimiz kanh kefendir Gavgaada sehadetle butun kam almz biz Osmanhlanz can veririz nam almz biz Ran ile kihctir gi:iriinen bayragmuzda Can korkusu gezmez ovarrnzda dagmuzda Her kusede bir ~ir yatar topragmuzda Gavgaada sehadetle biitiin kam almz biz Osmanhlariz can veririz nam ahnz biz Osmanh adi her duyana lerze-resandir Ecdadnmzm heybeti maruf-u cihandir Fitrat degistr sanma! Bu kan yine 0 kandir Gavgaada sehadetle biitiin kam ahnz biz Osmanhlanz can veririz nam almz biz Top patlasm.Reps! Bir1ik. -46- .te: Armllimiz. huy.. dusuncemiz vatanm yukselisidir / Sirurlanmiza kale bizirn. efkanmiz ikbal-i vatandir.. degi~ir sanma / / . susumuz kanh kefendir / / Kavgada sehtt olarak butun sevine duyanz / Osmanhlanz. ateslert etrafa sacilsm Cennet kapisi can veren thvana acilsm Diinyada ne bulduk ki i:iliimden de kacilsm Gavgaada sehadetle biitiin kam almz biz Osmanhlanz can veririz nam ahnz biz' 1 lstegimiz.. . beden topragidir / Osmanhlanz. / / Top patlasm.. can veririz.. / / Osmanh adi her duyaIII titretir / Atalarumzm buyuklugunu butun diinya bilir / Yaratihs.

Bey tnrufa aynlsm. Memleket . Sehrin obur flllt('a~lZ? .hl' Agalar . susuzluk da var. kimseye yiiz vermeyerek) Agalar! Dusman suyu gecti. Kusatmada kursundan. ben soyleyince kiyAmrt mi.Asker az olmakla kryamet mi kopar? Azdan az olur. kar§LSma gelerek) Blr Goniillii (Miralaym I l 11111. Birbirimizden nicin ay8ulkl Bey (Hit.. -47- eksiklikten ayn tutanrn. Bey (Sozilnil keserek) - Subhan-Al- bu. lcimzden her kim burada mak istemezse. coktan cok . devlet kalesini kendi askeriyle de kofUyabBir. ki.. Kim kendilUll knrtarmak isterse ...Hep burada kalmak istiyofill.Ay. pasadan bulunizin var. buraya geldik. bi1111 It daha azaltmak istiyorsunuz? Abdullah Cavuli . . yikilma. Askerler. asker az. Kalede kalmak isteyenler bfr Bir Goniillii . •- tllmfmda herkes birbirine giriyor. Miralay Suilt! Bey 8uilD. •• dkl Bey Kryamet mi kopar? Kiyamet Illi kopar? Sen sus da bir az sunlar soylesin. Bir GOniillii Dusman cok.. •• dk.. TAlln'yt her turlfi kusurdan.IkInci MecUa Onceliller.hm baska achk. Allah zeval' vermesm. Abdullah Cavuli. blr lki giine kadar biitiin biitiin kusatmaya . . giille. hemen bu Inn disan ciksm. ulrayacak gibi gorunuyor.

(Zekiye'ye hitaben) Cocukl Zekiye rak) - . I 1 Hem "insan'' anlamma gelir. Sulkl Bey (Gruip bir bak1. dir. Bagdat'tan buraya kadar niyetle geldim. hayirlidir.- Bey! Bey! Biz buraya kendi irademizle gelbir eliak dik. korksaruz da korkmasamz da elbet de bir gun gelir sizi bulur. Abdullah Cavuli lste hepsi de boyle dedtgim gibi crg6- soyleyecek.. Siz bir elinizle bize dusmaru gostertyorsunuz. kapryit Sacima mi bakiyorsun? sakahma Ben yasadigmu sehrtli0 Kefenimi boynuma. Hayatimz giderolana oldukten saglam tutun. Ay! Ne danhyorsun? Bir kere de isbenlm karsa kiyamet mi kopar? Sullo Bey (H~ birine yilz venneyerek. gi gozume aldun. nUlluye) - Birader. -48- .. G6nlilniizu Allah'm katmda ziyan olmaz. Kurtulamayacagi seyden kacmak insana layik degilEfendim.. hepsi de bu akilda . hem de erkek ad! olarak kullaruhr. belki hie 61memekten i den korkmaym ki. nizle kacacak dusrnedigine yeter goruyorum. Gelistmiz ancak bu gun icin idi.. Hanglmizedir? Hangimizi daha dusrnandan yuz cevirecek Bir GOniillii - Bir Goniillii Bqka kavga baslamadan Sull[1 Bey - kadar alcak samyorsunuz? Pek iyi! Siz de bizim gibi vaCalismamz sonra olumtan yolunda olmek istiyorsunuz. se adimz kahr.!?layilzune bakaSen kim sin? - Zekiye (Tel~la) Adem . sozum size degil. insan bir guzel ad birakrnak.

ben olmeden sonra da soz soykale elden gitrnez. Abdullah (Miralaya yakl~arak) par? SId.. Oldukten rim .Sldlu Bey rlnn. veba- .Iu Bey sem ahkoyayrm? Zekiye - Vatan icin olecegim.Adem efenSulkl Bey (kendi Kendisine) ya izinlisin. Zekiye - Siz bana yasimm kii~iikliigiinii soyluyorsu- nuz. emin olun ki sizden daha kolay. Ne muna- ftlrbetsiz hulyalarl (Zekiye'ye) Kaleden cikmaZekiye Kalede kalmaya izin yok mu? Cocugumt Ne ise yararsm ki.. Bu kadar gencler veremden. cocuklanrnza da devlet yolunda olmeye -49- Izin verin. kale elden giderse. Baska ne Sen daha silah kullanamazBen size camrm sunuyorum.k1 Bey !!I1Il. Abdullah Hayir beyim. Nasil.su zavalh cocuk kahnca kryamet Sen galiba bir vakit olacak It I. SId. "Kiyamet mi ko- lcyemem a. - lcimizmi ko- cit.kl Bey par?" diyeceksin. Buraya adam oldurmek icin mi geldiniz? Olmek icin mi? Oldurrnek Icmse beni de 01durun. yine. "Kiyamet mi kopar?" deZekiye Benden ne istersiniz? Vatan bir bakihr rm? Lilt- Allah tekkesi degil midir? Tekkeye gelen kurhanm semizligine. Adm nedir? Zekiye (Kendini toplayarak) . Olmek tcmse. daha rahat olurum. hlzmet istersiniz? SId. zayifhgma fen.

Hala dusda yanlannda dolasiyor... yagdi. hepsi ahirete gitti. De.... hepimiz olduk. ne diyeyim. Arkadaslann toprak gucsuzu turdu. (j~iincii Meclis Oncekller. Yedi ki!}i kaldik .. uc saatte . . giilleden olurse ne olur? Abdullah Su (cocuk da kalsa) sanki ne yiiziine olur? Kiyamet mi kopar? Sulkl Bey (Sevecenlikle Zekiye'nin bakarak) SIZI Cocuk . islam Bey - De. ben onlara kavusmak -50- iste- . uyur arslan gormu!} kartal gibi birine yaklasarmyor De. Bey - Zekiye - Kanh nisanlari gogstinde duruOn bin kadar vardilar. (Kendi kendisine) Biyik- olmek ister. Basnmza dolu gibi kursun geldik. hepsi Lakin en bile iki dusman olsun birlikte go- Cenazeleri yerde yatiyor. Bey! man. yara oldugu Bey! Bey! Sudan gectiler.. Allah cumlesini vatana bagislasm. Saghkla kalmayaydik.: saat ugrastik. Uc saatte . Gulle arasmda sektik. Allah da bilir ki. halde kO!jarak) - Zekiye-Ah! islam yor.: yuz kisi idik... Ah! Hepsi oldu.: yuz kisi ile karsiladik. islam Bey islam Bey (GOgsiinde bir kat. Sonunda sungu sunguye oldugunu Osmanh('nm) ne demek gosterdik. On bin sunguye karsi durduk.dan oluyor. bir ikisi de kursundan.. Ah. ak sakalhsi olmek ister .. oldu.

yav~ is- Beni zorla kaleye cektiler.) kucagtna dilijer.. aynlmazsm. Herkes ceorestne top- Builu Bey Her hizmetine Hekim getirtirsin.. ya dusman kavgaBulunmadigm baslarsa ben bulunmayacak Bldkl Bey ml kopar? Abdullah - Evet! Oyle ya. Onu da sen Anhyor musun? Seviyorum. Cerrah <. (Zekiye bu sozier arastnda ya~ ldm Bey'e yak~lT.. buraya gel. isldm Bey bcupbr. beyt ahrsm... mi alacaksml 1.agmrsm. kollarmu bir turlu kurkovaladim esir tutamadim.. Hie vatandaslarima Ah. Allah da bilir ki. Esir oldum. Cephanem tukendi. taramadim..avU§'a biroku: ve Zekiye (Kendisini sastrarak: ve toplamaya ~tl'l. dogru benim odama goturursun. ktka yanmdan Abdullah )'R Abdullah.. Ben gelinceye kadar bir daanladm rrn? rmyrm? vakit kiyamet lyi amrna. payrm? Ben olumu heni kovalayanlar olrnazsa onunde kihcim kmldi. cahsacagrma... kollanmdan tuttular. ben herkesin Idim. Kryamet mi kopar? Kryamet kopmaz amma! Her ne ise . vatan! Vatan! Senin hayatm ben hala sag duruyorum. Zeki- ye'nin lanlT..dim .) cahsirsam IflIII Beyi kucaklaytp kaldtrmak <. kurtnrmaya Zekiye tliltyor musun? 81dkl Bey - boyle kaleler deger bir yigidi kiyamet mi kopar? (isister.Ir olum halinde .~arak isldm't Abdullah -51- . IKendini toplayarak) Ben de kaleyi kurtarma- y. ~imdi bakarsm. Ne oldun cocugum? (. olmayaydim! tehlikede. Ne yatuttular..::ekil! lste camm kucagimda .

. Demek mek ki. Vatan nedir? BiliGonul nedir? Bilmez misiniz? Sldkl Bey . Sen de birlikte git.. I Snndiye kadar bu adamm sayesinde yasadrrn. Oluyor.~~~~:::~:::~ nrhyrm. Zekiye de gitti oyle mi? Diinyaya yapyalmz geldim.. Goruyorsunuz a . ben onun konagmda yorsunuz. lste oluyor.. 6teki beriki yav~ yav~ dagtlmtya b~lar.Git.yava~ yav~ dogrolur) - Kim? Ben mi? DeDemek. -52- . Camrm ahp da ona verebilir misiniz? Veremezsiniz degil mi? Hie degilse birakm da. Anasmm yanmda. Mezarlanm getiremiyorum. (Zekiye islam Beyin arkastndan gider.. :~::a:.. (G6zlerini silerek) Ne kadar senedir ki insanm gozii nasil yasanr unutmustum. Rustem Bey Sldkl Bey Kaybolmus! Hie adam kay- bolur mu? Ozellikle kiz. Kavgada vatanm smmyla ahiretin smm 1 Balkan yanmadasmda bulunan Makedonya'da bir kent. bilmiyorsunuz. . diye beni avutmak istiyor.. fakat (Mektuba bir daha g6z zihnimde buluyorum... ... Ben onun nerede oldugunu bilirim. kardesinin yamnda . Zati kavgadaYIm. Git yavrum. gezdirerek gozumun onune gormedim ki getireyim.... kayboldu ve act act gillerek) Zavalh adam.) DOrduncu Meclis Sldkl Bey. 0 da olecekse benim kucagimda olsun. Geldigim gibi yapyalmz kaldrm... dogdum.

HaYIr beyim! Benim oyle kardf'lflm yoktur. Ia Harbokulu'ndan.0Oyle kardes ki belhu- da bir kardesimdi.tu. M(\b\zlmhklal Manastir'a gitmtstt.. Manastir'da olmu:. sonradan Sidki mahlasr' yf' hiikmedecektim. Rtistem Bey ouk . Ama sordugunuz adann biliyuzbasi filii. Si- RUstem = Beyefendi! Musade buyurur musunuz? P blr sey soracagim.l1iA'lIlda beyninde ueumuzda ". 0 kadar bir olmazdi... Ahmed Bey de Ali Bey'i oyle severdi.. "Ben Harbi"Mutalnus" di- )*t!'den cikmadrm" dememis olsaydimz.ler. Zavalhyi kursuna dlzllli:. Tipki size benzerdi. Benim bir okul arkada- . Bir haber su evden oteki eve giI Tegmen rutbesiyle. yurnuz 0 Nasil bilmem. Ali Bey derler bir arkadasi da vardi.Nicin dizdiklerini biliyor mu- sunuz? Rtistem Bey HaYIr. on yedi senedir bir haberini nhmllyorum. On alb. Bu gun olmazsa Bey (Miralaya yana~arak) gider hepsini gorurum. kendim gibi bilirim. 2 Eger gecen gun. Itz Ahmed Bey'i nasil severseniz. 81dkl Bey . Ink odur. II Takma adi. ben 0 vakit Bag- dAna idim. -53- .1m vardi: adr Ahmed'di.lllIizvar rmdir? Varsa. Soma kayboldu. Zavalh <. Acaba sizin oyle bir kar- df'I. bana durumundan huller verebilir misiniz? 81dkl Bey . Itt anarmz babannz bir olsa dusuncemiz.flll ne fark olur? Azrail bas dolasip duruyor. Belki Ali Bey'i de biIlrllniz.

Bir asker. Bagdat'a gelen haberlerden Bey Manastir'da Ierne Manastir'dan ne ogrenilebilir? sunu Bey . ° vakitki divan-r iiyelerini bilirsiniz a? Hani bir rutzabite cubuk doldurarak. Riistem Bey . Lanet olasi. Ali'yi kursuna cek boliigii kumandaya pardirnz? Riistem Bey kursuna dim. ayak islertni gorerek -54- Allah gostermestnt 0 dizilirdim. bir insan. vatan haini gibi kursuna dizilmesine hukmettiler. hit. yine alcakhgi yegIemez 2 3 . ne yaBen med Bey'in yerine koyun. cocugu alkislarlar. Ne misaflrl Kahrolacak vatanm namusunu ne tecavuz ca vurur. Alaymm kayrnamel'un.dinceye kadar yansi etrafa dokultryor. sizin bulunmadi. Askeroyle bir kopege ne yapar? Beynine bir tabanlik gayretini. Ali evlenmisti. Riistem Bey dusuncenizde harplerin sunu Bey . ayak operek. Yuksek askeri mahkeme. insanhk namusunu bilenlerin Kim olur da alkislamaz? hepsi. cannu cehenneme gondertr. ederek. karol olacak edepsiz.Soyleyeyrm de dinleyiniz.Allah Allah!!! Sldlu Bey !?imdi bir de kendinizi Ahdizeemir alaydimz. I korumak icin beline taki- Ian kihei eline ahr da zorla cocugun haremietmek ister.Divan-r Harpf 0. dayak yiye- be ust tarafmdaki vekilharchk' rek yetisen agalar! Cocugtm bir mahkemede asker ka~agI gibt. Kahyahk ederek. bir gece beyin evine misafir gider. yansmdan cok yalan kansiyor.

"Ben askere. 1. iki gunahsiz cocugunun utandi. IlIh! dusunmedi. Hazmm. Ali'yi kursuna Allmed'i de.cellathk da degil.' "Kece kuIAII" olmak bir askeri nasil etkiler. bir mesiekte ye- 1I. Hatta emfptt I~niz i:. sum. dutill II II tamamiyla bilirim. bir ogluyla. bu yoldizin.Allah oyle hakimlerin yuz bin turlu belasmi versin! Demek ki.!siniz. biri yuzune baksa I Kulunuza. (I hizmeti bir baska bendenize' gordurun!" RUstem Bey Sldkl Bey Benim arslan kardesiml dedi... Ben yarunda idim. lnsan Ahrned'im! Adam boyle olur. bilirsiniz A? RUstem Bey . cellat oimak elimden gelmez. 'l Ordudan utancmdan attilar. adeta kaatillik. u~ yasmda hakaretin maktan iizerine. -55- 3 Siper.. Ahmed Bey dizdiler. Gordugu rezaletin. evine gidemedi. da Manasur'da evlenmisti. asker 0 ohm cellat olmah imisl Oyle mi? Zavalh Ahmed. kursun kendisini yuzune yagdlgl zaeriyecek manlar metris" altma girmeyen adam. isterseniz beni de All Bey'le birlikte kursuna uak.Ahmed Bey emri ahr almaz. on iki rnabak- dart ayhk bir de kizi vardi. Anlasihyor 0 da tipki sizin gibi dusunki bir okuIda. dogtil I nvan-i Harb'e gitti. 0 gulle. .Ildkl Bey ttC\. insan namusunu korumamah Sldkl Bey imisl Demek ki. An- tin I'Hn vermek icin girdim. Ahmedi de . Divan-r Harp bunda da sizin Ali Bey kaatil idi. "ke~e kulah" ettiler.'11oldu.lIlt!.

insanm bahtiyla. Dunya onun elinde bir top.. kulluk ederdi. Dunya. kere kendini oldurmeye kalkisirdi. lum dunyasiru. Ama insan ... gozunu yumup acmcaya kadar san olur. insan gozunde oldugunu baslarmda ana. Cocuk oynar.. Ya hele dunya. bu insana 1 baska bir seye yaramayan belalar alemtni bir diracak derecelere geldim . rn severdi.: . Vahsi hayvanlar gibi onnanlarda.. Allah'm hikmetiyle. gozunu yumup aemcaya kadar egnlir. Soma bu kendi tstegiyle gelmedigini dusunurdu: oteki dunyaya kendi tstegiyle gitmekte hak goremezdi. dort ayakh yurur. 0 0 derece alcakti ki kendinin de insan dusundukce. Kac bin kere .. kendi kendisini alkarmm doyunnak icin dag datmaya cahsir. kendi adaletintn kavrayismdan Allahr'kadar gozu yaratrms bir kahredici gu. -56- .samrdi. dunyanm durumuyla ilgili ne okumus.. inancmda Allah'i. Sirndi kirrmzi gorunen sey... onun gozuyle bak. Simdi dogru gorunen sey. fakat 0 korkrnustu ki merhamet edilmesi icin yalvarmaya cesaret edemezdi..: bulmustu.. ~ vurusta yuz bin parca etmek hayaleriyle ... agzIyla otlardi. Sanki felek.. bir cocuk . ne isitmts ise hepsi her dakika gozunun onunde dolasrrdi. bu zumezar olmaktan cocuk oyuncagirn. onun yarattIklanm. top a~mlr .. Felek oynar. dunya yuvarlanrr. Her gun bin agac kovuklannda dunyaya saklamrdi..:11. (Kendisini kaybederek) Ah! Kac bin kere kuyrukluyildiz kadar bir yildmm olup da bu bu alcak topragi.. Ah! Kendisini tasiyip da bu dunyaya getiren zaman suphesiz karmru yUz bin parca Bir kere ederdi...

kelldisini yetistirmek icin harcadigi paralan IOnHinden cikararnadi. Sonunda t1r asker! Nefer .. . Esini. her halmi biliHie. Amma Nefer mi? birakmadrkca onbasr 81dkl Bey .. mutlaka Ahmed'dir it.tem Bey Zaran yok . Yine askere girdi. RU. Belki uzerine luzh car- .. RUatem Bey - Hicaz'da da yamnda rmyanlatir gi- dl1llz? Sozlerinizi kendi vtcdammzi 1M IIl)yliiyorsunuz! aldltl Bey Size dedim a.ektigi felaketleri gozumun onune getlrtUIII de .. olnmadlml -57- damna ustun geldi.. ates cikardi. cocugunu In vatamrn unutamadi. Bir turlu Bir turdevletin gorey. Riistem Bey (Kendi kendisine) - hI! kalmadi. Bldltl Bey Garip haldir! Hicaz'da buisteunutmustu. Krlldini bildinnek istemiyor .Nefer .I!!I.kendimi bilir gibi bilirim.. vic- hmdugu zaman hie.dlu Bey (Kendisini toplayarak) lil'lI Biz Ah- Hu. I.aU.ti.. RHstem Bey )Ill surdu.. 0 zamanlar gon- 10 Ackta tas kesilmisti.sup11m.. ~imdi kendinizi - Yok! Za- hazl kere konusurken oyle dalanm. ama kendisi etkilenmezdi.tem Bey (SOzilnil keserek) ~nvl"lIIeye basladmiz. Sonra ne 01- ill" (Kendi kendisine) Bu.. • ldIu Bey Sonra ne olacak? Ahrrete gitlemr'ylnce. diinyada ahiret icin yasayanlann dnl1}'RSl olan Hicaz'a gitmi:." Bey'den si:iz ediyorduk. mlhnlO e.. Hem neferlik tam bes tezkeresini . dunyayi dusunmek ttlezdt.

Son iki soz soylemis: Once..Riistem Bey mi? Onbasi nu olamadm? Sen Hayir. Felabitti mi samrsiruz? Hayirl Dos- ragI dusmana ket bununla tundan bir yeni mektup daha geldi..ektigi belalardan rnanus. "Babaci- glm!" demis: soma. Saghkla yil kalkismaya yattiktan idi. belki senden buyiik bir riitbesi var.. Icinde 0 "KIZm kayboldu!" diyor. Eski rutbe- sini tekrar almcaya kadar hie kimseye kendisini bildirmemisti.. Simdi onun da senin gibi. "Vatari . ilk aldigr mektupta nin kendisi icm bes verem doseklermde soma ozlemle oteki diinyaya gittigi daha aldi. 0 riitbeye geldikten son- ra Manastlr'da bir dostuna rnektup gonderetopu bir dostu vardi.. Ah- med'e kendi derdinden bir pay vermeye kiya- lste Ahmed Bey'in halini anladimz. Manastir'da haber tup gondertsi de colugundan almak icindi. Bir daha kece kulah olmayi kim ister? Yalmz.... " Babacigrm dedigi vakit gozlerini g6k yiiziine dikmis. Suilu Bey (Tehdit ile bakarak) topllyarak) ben degil . sanki babasim ararms. lkinci mektuptan ne yazilnusti. zavalh da ihtiyarlarmsl 0 zavalhmn da yuregine zayiflik gel0 kadar yilrms ki.. "Yatacagim topyignetIneyiniz!" dermis . Allah TIZaSlicin bir yerde -58- . kizmm da 6ldiigiinii soylemek istiyor. Arasi iki yil gecmedi. Oglu da vefat etmis. Vatan dedigi vakit cevresine bakmrms: sanki her bakisi. dostundan bir mektup nefesinde haber beklersiniz. Ahmed Bey! (Yine kendisini ls 0 derecede kalsa . Belli ki mist <. mekcocugundan haber bir alnuya haremi- bildi. 0 ..

hayall Oglum oleli uc YIh ge~ti.altmr. Zavallmm vatam icinde yasa- masmr engellediler....Sanki biz onu bilrniyor muyuz? Dusman gelirse kiyamet mi kopar? Sldkl Bey (Kendi kendisine) da bir turlu zihnimden (Kavga havast b~lar. Hareminin. Besinc! Meclis Oncekller.. 111' ngellerler. belki kendi mezanm da vatanda buukmazlar. Fakat bana yine bir kardes lAzlm. Gontillti (Tela~la yanlanna gelerek) Bey! Bey! Hucum var .flull gelirsen tamma! istersen selam bile ver- 1\11'. TI-ampete t. hatta gonlumde.(6remedi. Dusman geliyor . Abdullah Cavu. ben Sidkr Bey'In sevgtsini istiyorum... kardestmdt.Adim isitirlerse. belki vatam icin olmesmi ouc.. Abdullah Cavull . (pERDE KAPANIR) ·59- . oglunun. belki yine kece ktilah !'. Herkes sildh b~tna kosor. basmu beynimi paralasm.Beyim! Ahmed Bey benim arkudasnndr. Sen yerini tutar rmsm? Verine seni koysam kabul eder misin? Edersin degil mi? Bell Ahmed Bey'i 6ldii biliyorum.. zihnimde arasan ylUlni bulamazsm. Agzlmdan Ahmed Bey'ln adim kim isitirse Srdki Bey'i getirsin yi~iime carpsm. 0 kadar ha- flhlii ki.... kizmm mezantil j. e Rtlstem Bey .!rrler.] Su cocuk Ne acayip cikrmyor. Bir Goniillii.

.

ha. Keske yorgaru Ii1l1danm olaydi.sunde Uyuyor. bir tahhke olsa gonlum bu kadar rahatta rrn olur? Nt' kadar da tath uyuyor! Tek. Ah! Aynldigr vakit hayaIirni kiskaruyorduml Prill $imdi bir gece riiyasmda seni gordiigiinii IIC'lyleseler. miijdesine t . Ilyuyor. erdigi sOzii ne de guzel tutmusl Bak V kanh yaralardan kac ovunc nisam Oyle degn rni? Ah. Ne guzel uyuyor.) Birinei Meelis Zekiye.. dogruluguna kahrsa .. islim Bey Zekiye (Kendi kendisine) IlijJ. uykusu bir daklkn uzasm! Omrumden bir yil azalsa raziyirn. UYIIY0r.. Boyle seyleri insan soyluyor -61- ... Allah gostermesin. Bir kerecik olsun . is- 14m Bey yataktadrr.. Melek de uyusa boySaclari yastiga ne tuhaf '\r"ke yasugi gogsiim olaydi. ne deli deli h(\ly{\lar geciyort Acaba . uyur. VIllI llekirn ne diyordu? Bu geceyi de gecmrse )'ltrllla tehlike yokrnus. It iliiilmseyerek) insanm akhndar. hekirn sozunun Rem de deli rniyirn? Hie. umut...PERDE III (Perde actlmca diizenli bir ada gorunur. camm verrnez rnisin? dagilmis...

pencelenni g6gsuniizde bulursunuz ..itilmeye b~lar) Hay Allah kahretsin. Oldurecek adam buldukca bulutla yansan kaplan gibi kovalarsirnz .. kirdigim kihclar . Ne hasta bilir. belki bu kadar vakti vaktine atmaya baslarnazlardi. dagittiglm firkalar' hep ruya imis! Ya Rabb-ul-alemin!' Ben acaba ne buyuk gunah islediml ZeBuhran icinde bile.gonlum..Ann! Atml Uyur arslanlan uyandmn. . Oyle degil mi? Sanki aldigirnz canlar vucudunuza duguniiz adamlann (Top sesleri girecek! Sanki oldurislam Bey omru sizin olacak! gittikc.) islam Bey ... kollanma geldi sandim. hulyalan gecirmeadam bulamarms da : yalcm kayalara ati- 2 Evrenin Efendisi. ~6zleIim kapandikca nuyordu . Vatammz icin 6lmeye mi geldiniz? Ya nicin vatammzdan crktmiz? Pek gelince iyi! Ciktmiz..e stklasu: uyanlT... Vucudumda ne var? Ha! Yaralanrmsim . Ak- 11m. Kucagima aldim. . olsemz . mandir.da sonra dayananuyor. Tarm... cigertrn hep g6gsume.. lnsam cehennemde kiye'nin.. Topun agzmdan herkese can dagilsa. 1 Tumenler. (Uzaktan uzaga top sesi i1. ne yarah dusunur. (Top sesleri stklasu: Ah! Dusman karsismda gulleslnt kara topraklara... Simdi yuzlerini karsuuzda. -62- .. acildikca yine Zekrve'nin yuzu goruikf>?lkendislyakisrr cok zaOjkeyle) ne cennette gibi g6stermek adaletinc rm? Cihan bu ya! Elbet de yaralanah ye aylar ister. Yazik ki kazandlglm kavgalar . Glum karsmiza sahin gormus ordek kadar kacarsmiz. 0 kadar dusleri. Zekiye odanm bir k6~esine saklamr..

bnstrrmak IoU)1 0 a. Danna kursununu gonlumuzle karsilamaboyle gayreti kalababkla biz de elbet de demire isteymce. konustugun resim samrsm. Bizi istihkam' icinde gonnekle kendisinlie daha cok yigitlik dusunemez • nmuzle. bir cocuk bulamazsm.:igneyecegini an0 man goster! Hele vatanm kutsal topraklanm hir yabancmm lasmlar. en degerslz bir tasmi disi arslangeri onune anasrm sakman insandan kalrmyor.. kirk kist yoktur samrdim. yumusak okuzden fark yuzlu koyluler. fIlII? 0 kadar kaygIlanmaz gibi goadarm tastan yapil- runurler ki. eliyle kursuna korumada. 0 tath sozlu.. bire bel? gelsin . yavrusunu koruyan erkek Kimse smmn bir tasmi. (Top sesi artar) Patla! Patla! Btl kalede senin sesinden degil. Os- manhlar soz arasmda vatan icin kaygIlanmaz I-libigoriiniirler. meydana cikiyor. En sabyor. -63- . ruhu giie.. dan. karsr tutanz. iste yor.! Evet. 0 cifte kosulur etrnek isternedigimiz zavalhlar aradan butun butun kayboluyor kahramanhgm da yerlerine Osmanhhgm. (>smanlIlan benim ~. yanhs inancta imisiml Vatan yolunda olecek Galiba dusman da gibi gonniir.. Baksamza askeri dusmamn getirinceye kadar kirbac degnek kullanrmya I Siper. sungusunu V" hazmz.- Ikl. Ancak.:siizii disiyle kihca. iste 0 vakit halka baska bir hal geli0 vakit insan en miskin koylu ile bevakit 0 utrn aramda hie fark bularmyor: iste nbah kebeli Turkler. Hele karsilarmda bir duspis ayagryla e. Hele bire gog. icindeki ates I "! kiireyi patlatsa onun gurultusunden bile korNe kacak bir kadm..vor.

Dusman da gormuyor mu ki kendisinden ruhunu yor? Zekiye Yarabbi! Ben simdi nereye kaakh basmda degildi.. topraklar olanuicinde yuvarlanmadikca. gun ona da meydan kalmadi. siingii Ile.Yine kendisitoplanarak) ni hasta edecek . Bu cayrm? On iki gundur bes kisi kanlar.Kimse yok efendim . islam - Bey (Yatagtndan Kimdir o. kirbacla. Bendenizim . degnekIe egnelleyemiyoruz.At! At! Tek basrma butun gucune karsi gelmekten cekinirsem ram olsun! Bir kink kihcla sekizini yanm saat kovaladigim askerlerinden (Yule yataga yifjlllr. Gitgide te[~a b~[ar) ... git Azrail He arkadas 01.. bizden bir kisinin goklere g6ndermek miimkiin Ben de kendirni ne giizel sakhyordum... islam 1 Bey - Bu ses! Baksamza ben kac gundur yatIyorum? Mert oJmayan.. Simdi bir kere dusman go- rundu: o. sungu ile getirdigimiZ askeri ileri gitmekten kihcla. Abdullah Aga He beraber hizmetinize taytn etmislerdi. EIinden gehrse.. islam Bey (Gittik~e ~iddetini arturaraks Osmanh nann bana hanamert' olayirn! . senin attigm gul- lelerle almmaz. Ondan sonra belki . Once hepimizin camm alsm. rak) Estagfurullah! (~iddetle yennden kalka- Bu kale.rnecbur oldular..) Zekiye (Bu sozlen ~ittigi sirada yertnden kalkar. -64- .. Zekiye (Yilzunu gostennemeye ~al~arak) .

onurunu. _... Manastir'dan ven ardimdan mu? Sesinin aksi hala kulagrmda... Sayle. Bir cok zaman oldu . duuyada nuyim. Bura- ya ......Irr dururken benim icin bu gun bir lokma IIklt1r~e muhtac olursun. Eger Zekiye degil111"11 ben mutlaka sehit olmusum.Zekiye (Pek iizuntU uenct bir taVlrla) - Ben bilir miyim? Her gece yamruzda idim ... hammhgmi begiinde bir kac yoksul IIUA ~eldigim icin beni ayrplar rrnsm? Sen rahatuu. nllll ictn reddedersin. islam Bey - Buraya gelsenize . I.lim Bey - Sirndi seni birakip da burakadmhgim.Ah! Miimkiin degtl.. . Senin aynlmaz" Zeldyenim. (EUerini tu- turak) Sayle . kapmda bir kac hiz- Jm!h.1bulunurken benim icin bu giin bir ya-65- . islam Bey . 0 da cikarken "Beni sededigini unuttun etkisi hala Senin basm icin Zekiye'yim. 1'1l('rbir sevdigin varsa onun basi icin soyle.nre~lmde duruyor... Allah Iki Zekiye yaratmaz.... cennette mi? Zekiye Itnsin.al~arak) - Kim? Ben? Bendeniz mi? Miralay bey sizin hizmetinize . Diinyada bir sevdigim var.. Daha yakm . Yaralanmdan bayrldigim zaman senin kucagmdn rm yattrm? Buhran icinde iken gozumun Oniinde daima dolasan sen mi idin? Sen Zeklye'sin degil rni? Allah askma kendini saklama! Sen vallahi Zekiye'sin. Allah bana Zrklye kihgmda bir melek gondenrus. Sayle Allah askma soyle . Siz kimsiniz? Zekiye (Sfrrekli kendisini gizlemeye t. Gozlerimde aksin nasil lkilesiyor ben hala ona saskirum.

Vatamm sevmeyen Alla- ne kadar biiyiiyorsan...) Sullu Bey - Suraya toplanahm da blr' Bundan -66- rimizin ne Istedtgtni anhyalim. ya ben nasil edeyim de kendimi yoktan var eden Allalum icin seni birakmayayim. sende. Zekiye Ah. Belki seninle olumu paylasamayiz . sen vatamru dusundukce ben de seni dusun0 Bilir misin. (D~andan bir giiriiltii. rum... Dusuncemde Bu sozlerinin sayesmde ben de erkek oldum. Sayle! Bana boyle sozler soyle. Sen kendi sayende ben senin sayende yetisiyorum. bence vatan iman ile birliktedir. Bir Ka~ Zibit (Birbiri ardmdan girerler. Yine biiyiikliik sende..rahya hizmetcilik edersin. Yann kavgaya C.. dukce gonlumde isittikce hayatim kadar biiyiikliik goruyoda vucudoguyor. yetismisstn. Oncekiler. senin icm. artiyor gunesler dumdan tasacak gibi oluyor. SUlkl Bey.. Sen elbet de herkesin onunde bulunacaksm ahnm. him da sevmez . duyulur. a! Ben de elbet de sana herkesHer fedakarhgi gaze Yine kahramanhk Bell ten yakm bulunurum. Gonlumde guller acihyor.. Hem gonlum giysimden (daha) erkektir. Sanki artryor. Sen vatanm icin cahsiyorsun.1k.) isliim Bey Zekiye - 0 ne? Bilmem! ikinei Meen. Bir Kaymakam sonra kin» ..

. Pa- goturdu. I()rada bulunan zdbitlerin. Serdar ~ Ittlllilt gonderirdi. rastgeldigme etsin diye mi taktilar? Ne duruyorsu- " Ntye bu kopegi kursuna dizmiyorsuliz burada teslim SOZUisitmeye de mi _ai. tlftflll uenneye hazrrland@L stmda.'yrsinde gecmmiyor musun? Ayvazhga' ! 1111 yokken bu rutbeye gelmisstn."" tstedigini anhyacak I\.. Kaledeki zavaldevlete gerekeydi.(\Uesiyeni gelenleri aymr da onlan rm "It degn mi? imdat gelip de ne olacak? I -un ekmegmt yemedin mi? Sen bu vata..1Am Bey (Bilyilk bir (j. klVI)lIIetmi kopar? i 101. seytan rmsm? Seytandan daha kotu ne emanet et- _hit'! CAsus . -67- . "II lie? Senin beline 0 kihei. senin benim burada ne istmiz var? Ser"filAn "I? ne imdat bekliyorsun? Sanki dusmaSen geberdin mi? $u karsmda oturankalenin neresine yetismiyor? Sen bu iJ.fkeyle yerindenfirHerif."" aciymt Buras. Devlete bir kalesini dusmana vermek mi tzuiettn.IIII' rnutfak ve yemek islertnde cahsan yardimgelen busozcuk. komutanm emir ilUlllmma kullarulrms..dryi kimkoruyacak? IF"llm etmemis miydi? ~IIYI bir sey kaldi rm ya? Devlet burayi Pasa'ya lste bir guile geldi.] lnuw uk) i ~'I(\ bir sey misin? $eytandan ..mllil. Jllllllml. Mutlak bu kopek casustur.. Bu iftIl'Jllltzl Devlet bu kaleyi Pasa'ya MYIilt'.. Kaymakam - Sus herif . erlerin her bin 1. burada. Ba$SIZasker nasil kavga eder? Abdullah Qavuli Ey bir pasa olmekle lit II ada durahm da .

zar kadar hapishane de onunu ahr. nicin tehlikeyi dusun- 1 Yeter. Baruta. Kapismm onune de iki nobetci birak.dayanacagiz? oynamadan Kanlanruz rm dondu? Yureginiz rm kaldi? Ne saskm saskm bakiBurada benden baska Os- mr durursunuz? manh yok mu? (Uzerine hilcum etmek ister. siz de mi susuyorsunuz Ben kale teslimini teklif Bundan sonra her diRiistem Bey Sldkl Bey zerim. zabitler araya girer. ikinci Zibit .Ugursuzun mekten ne cikar? Birinci Zibit makta tehlike var.) Kaymakam - Sen sus da ne soyleyecekBak neler- lerse su zabitler soylesin. birine hapset. islam Bey (Riistem Bey'e) sacmahyor. Sldkl Bey (Abdullah 9av~'a) turt Yer altmdaki islam Bey miiyorsunuz? Sldkl Bey .Yilgmhgm yayilrnasmm. kursuna islam Bey ederim. Birinci Zibit nuz? ikinci Zibit Dusman karsismdayiz. meodalardan - eden haine tufek agziyle cevap veririm. Elverir!' kim teslim soziinii agzma alrrsa kursuna Bu haini ne yasatiyorsu- yazik degtl mi? Ben onu bir kihcta iki parca pis kanma gtr- lyi dusununl Sag birakSunu ge. -68- . Bey.

Ne imdat gelir. Oluruz . Ba. Vesselam. Zekiye onwul alarak) Sullu Bey (islam Bey'in .. Keske gogsume birinci dokunan kursun rarurm alaydi da sizden bu sozleri Isitrruyeydlm. silah basinal )'1- (Cenk trampetesi (. Oglum ben kalenin teslimini Kurtarmaya bir care anyo- rum. bu konuyu "eninle tartismaz a. Her- kes hlZla d~an ugrar. geliyor.almmaya basiar. ne para var. -69- .Dusman sag tarafa Il.. asker az. Kavga "cleriz .) Bqka Bir Zibit . tsliim Bey KurtarmIya care..) Dordiincii Meclis Sulk! Bey.i. devlet bu kaleyi gozden cikarrms. Kaleyi teslim etmek istiyen. Sldkl Bey dusunmuyorum. ne yiyecek var.Sen bir az dursana.ka Bir Ziblt (D~ardan gelerek.. Teslim olmayiz .t}~eti Meen. SHah basma. Oneekiler.llml:.. islam Bey - Bey 0 nasil soz! Hie devlet kalesini gozden cikanr rm? Serdar ne yapsm? Iiusman cok. Onlar bizim gayretimize guveniyorlar da duzenlerini bozmuyorlur. Bilir misin ki kale gercekten tehIIkededir. Ne zabit kaldi... islam Bey. Allah bilir amma.' I lste bu kadar. Boyle hucumlara on- lar da yeter.

: . -70- . her tehlikeyi gozune alacak. orduya girecegtrn. daha gu- zel bir care var. Bu kadar tehlikeli zamanlarda bosuna gibi gorunen carelere de imkan venneye cahsmak gereklidir.Bu gece dusmanm girer. yamma bir arkadas anyorum. Yalmz. yapacagim islam Bey tabya.. Olmedin amma. Elinden tutup da cephanenin basma goturmek miimkiin olsa. hastasm.Atesleyebilirrm. kalede bin kisi bulurum. gece.~ islam Bey . Bir kere olsem dirilsem. Kusuru bosuna yakalamp kursuna dizilmek. Eger bir kisiyi yeterli goreyseye stmdiye kadar kendim Bey bu nasil dusunce? duruyor. Yiizde bir umut.. . islam Bey idim? Sldkl Bey dim.. Aksam. Ben vatamm icin hasta iken de olurum: sag iken de olurum.' Siiphanallah! Hasta olan olemez mi? Beyim siz dusuncenizi soylemeye bakimz. Sulkl Bey . ya var ya yok. Hatta gerekir- nm delilik gibi goriiniir. yine olurum.Suilu Bey islam Bey Sulkl Bey islam Bey - Kaleyi kurtarmaya Ben daha olmedim. cephanesini ordusuna atesleyebilir misin? .e bir hareket icin maksadi rm harcayacaksm? o donemde bu siizciik "yarah" anlannna da geliyordu. Bu Bu gmsfme ben yetmez mi gmsmez miydim samrsm? senin varhgmla Yigit<. . Bu bence bir inane! Hatta karar verdim. Gercekten olecek adam ister.

~rmii~. ordunun basmi beynini para- lnyacaksm: hem sonra kollar ayaklar cahsrr dlyorsun. sehit oldu.{l'lreydin. Yanar bayagi silah gucunu lnrdi. bin earn olsa verir de kalenin bir ta'1111 Islim Bey (GOzlertni silerek) - Ben de kiz aglIyorum. bu kadar her riitbeyi bir kavgada kat. Meydan muharebelerine Disler. vermez.Sidlu Bey .Sehname" hikayelerinin dll~una hiikmederdin.Ne yapayim I 2 evlat. yuzyilda yazdigi Iran destam.I)riiyor musun? Senin dusunceni de almadik- .. Iran salri Firdevsi'nin Xl. Dnsman her gun kirkar elliser bin kisi ile hucum ederdi.1\.. Bizimkilerin ikiser ucer bin kisililt bir yere toplanmca tabyalan korumakla yecikarbulda Unmezlerdi. kumbarayr' kucaklayip dusmarun kafasma atanlar rm ararsm? Kesilml~ kolunu yerinden kopanp da elinde silah erlenler mi eksikti? Allah bilir kavgalannuzi j. savasi kim yonetecek? Herkesin y(\reginde gordiigiin giicii. Pasa. Allah askma etme! Vatanma acr. kimin ne i~ gorebtlecegi var? Hem kendini olcliirteceksin. eocuklar gibi memnunlugumdan Elllirim! Asker kaleyi vermez. Fakat dusman zorla ahr. dusuncesmde ". Sen de kendini telef edersen.lerine i bakarsm? Burada bu kadar okul m . Ah! Hasta idin! Gormedin ki ne mertlikler ettik. En son ca- Blr tiir bomba..A bey! Sen deminki edepsizin . Bir kihc. mustu.. Sldkl Bey .1~)I.ltnmI~ zabitlerimiz. Ir'$mekten cekinmez bu kadar ecelle penceaskerlerimiz var . gercek 01Emin 011 Bu askerin her biri. -71- . trrnaklar. on on bes sungu ile carpisrrdi.

zavalh cocukl Ne soyluyorsun? Merhametsiz. Kihk degi~tirerek girdigim yerde kendimi pek cabuk tamtmam.Abdullah. duya kihk degisttrerek girilecek buyurdunuz. Oldurrneye olmeye pek iyi yeter. cum yetmezse. Sl(ilu Bey Sen yerinde otur. biri de ben olurum.lkar) - iki kisi gerekiyorsa. 0 kim? Ah. (Duraksayarak) Cocuk hak- Belfinci Meclis Oncekiler. Vine karsida asker Cavulf Sanmm saldm var. Abdullah toplamyor. ce de soylemistirn: Rumeliliyim..reyi bir adama nasil teslim edebilirim. Kim bilir. ne olur ne olmaz. Sizi tabyaya 1 "Bagislaym" anlamma gelen bu sozcuk. -72- . KIIIk degistirmek de bana sizden kolaydrr. bir az lisan bilirim. Abdallah Cavu. - islim Bey II gibi gorunur. Daha onsizden kolay olurum. cagmyorlar. Abdullah Cavulf Efendim. mesiz guOr- islam Bey zarmm (Zekiye'ye) - Zekiye (isliun Bey'e) yeceksin? bir parca yerini de mi benden esirge(StdkL Bey'e) lhsan buyurun.' olmeye bir adam anyordunuz. lnanmazsamz islam Bey'e sorun. SlCfiu Bey . Zekiye (Bulundugu kc5~eden t. burada "Izin vertn" anlanuna kullamlmis.. Ya gtrisim sirasmda yardim gerektiren bir is cikarsa? Orduya kihk degistirtlerek girilecek .

Birlikte gidebilir misin? Fakat yiizde doksan dokuz kursuna dizilmek var. Zeldye (SId1aBey'e) zu neden 0 Beyefendi.avul¥ - Sld. Abdullah da dil bilir. her yanirmza Mehtap yapraklann e1mas parcalari Ben elimle yuregimi dinliyordum .islam Bey bu gece bir yere gidecek.lu Bey Abdullah kopar. Bey.. Dun gece gordiigiim dusler ne idi? Sevgilim ve ben oturmustum. kulunusen de gide- kadar asagr gordunuz? HaYIr cocugum. Buraya gel. Sonunda. ~u kale ugnmda Olurum. Kryamet mi olmek elinden gelir mi? f... 0 sacnn-73- . sey degildi. rna yatnusti. olum kendisini gosteriyor. O~ olursunuz.cikarlar.) Altmcl Meclis Zekiye (Odada kendi kendisine) - So- nunda. Abdullah Cavul¥ Kursuna dizilirsem ki- yamet mi kopar? Sulkl Bey Aferin Abdullah! Haydi tabyaya gidelim. Sulkl Bey - ceksin.. Islam.. (StdJn Bey..lu Bey . kara toprak gogsiinii aciyor.. Meger Allah nasip etgelinlik duvagmn kendi kammdan mis! Meger sehit olmadan birbirimize sanlmak kaderde yokmus! (Bir az dilijiindilkten sonra) Miimkiin olsaydi yasamak da kotu bir 0 kucagiarasmdan saciyordu . is daha metin olacak . Bakahm bu giinkii diigiiniimiiz nasil gececek? lsimizi de orada konusuruz.Sld. Abdullah orndan..

Cevhalimizi kiskarur gibi gorunuyordu .§ilndillcten sonra) Meger canmdan pek korkunc canlansa iyice vaz gecenlere olmek de bir sey degilmts! Bayagi olum ciksa uzerine yuru- da karsima mekten cekinmeyecegim . Ah. islim Bey - Meger ne talihsiz adamrmgordukce sim! Seni yammda bilir misin? Bir melek benim icin gokleri birakrms da bu kara topraklara -74- .... Titriyerek) om- geceydi. viicudumdan Yuzune baktikca nus da kucagimda yatiyordu.. bulbuller... Vatancignnda idik. Sanki benim goziimden remizde hep otusen bir damla yas dustukce.Bey islim Bey (Odaya girerek) - Zekiyectgim Zekiye (Gillerek) - Efendim! ne samyorum mmis samy.. Ama dusun aym da olmayacak bir sey degil idi ya? Keske butun rum oyle duslerle top alevi gorilniLr.. Yedinci Meclis Zekiye... Toplann resmini yapison giidumaru da omrumun nunde olsun sabahi seyretmeye meydan birakmaz ki .. camm caglayan sular aynl- onun yiiziinde bir taze giil acihyordu .. dus idi .la yiiziinii ortuyordu .. (Pencereden bir Bu alevden de sanki insamn icine karlar yagiyort Gunes de ne sahane dogrnusl Bulutlan bin renge boyadi. (Bir az dii. 0 hafif hafif giiliiyordu . Sanki cermet bahcelerinin yor. Ben uzgun uzgun aghyordum .... islam. Bahcede biiyiik cmann altmda samyordum.

senin arkana duserdim. Seni gorunceye hun her vakit kayiplar arasmda. Yine hepsini bozardim. Akhmda kaybolmus babamm hayalinden baska bir sey yoktu... ne hale gelmistm? Dunyada yalmzdim: gu~suzdum. Seni gordurn: sanki haska bir dunyaya geldim. seytan insam aldatir.rum. Yine senin icin . 0 da ne hayal! Karanhklar icinde . Omrumde. hayatm lie demek oldugunu anladim. hep kucagnnda kl:?tigi gelirdi. Zihnimde bin turlu sekiller yapardnn. Yokluklar icinde . insa11111 ne demek oldugunu anlamaya basladim.. olsam. A cocukt Nicin benim icin bu hallere geldin? Nicin viicudunu sin? Zekiye ne yapbm? Ah! Gonlumu de ahirete parca Ben sana parca gondermek mi istiyorsun? benim yolumda toprak 0 guzel edecek- Beni bir melek mi samyorsun? Ben senin icin Gercekten melek olsam.. merhum kardesibaska eglence bulamazdi. 0 zaman. $imdi haya-75- Ouceden yasamak nedir bilmezdim. ben bir melegi kandirdrm diyorum. Kendi kendime. yine yaIflllnaYIherkesten nrnm degerini iyice biliyorum. Yine birini sevemezdim. cok severdim. kadar iken can ceher vakit mezarlar icinde gezerdi. mesela bizirn Miralay Bey kadar ba- bahga yakisir bir adam dusunemedtm. Him merhume nn dusunmekten gozumun onunden Gon- bir ntnemi.. yine gokleri birakrrdim. Otekini dusunecek sam hatmma. 0 zaman. ahp 01gonhep beni kucagma Ya 0 da ne eglence: Birini dusunecek da can verdigi gecerdi. Kendimi seytandan alcak goruyorum..

gonYine soz verirdim. benden aynlmaktan baska bir sey dusunmuyorsun. lumde kendi askmla vatan askirn karsilasOyle bir karsilastirma. "Teklif vatana idi.. cunku 0 Hatmna yanhs yanhs seyler 0 Senin birlikte gelecegmt dusunkadar ferahh. olsun. Yuregimdeki soylemeyeyim de kime soyleyeyim Zekiyecigim? Sen beni alcak sanmazsm degll mi? Miralay Bey'e soz verdigim zaman once vatamrm. Vefasiz. Allah askma sus. All Zekiye! Zekiye! Sakm hatmnda tirmaya kalkisma. Ancak.Sus. yine vatamm hizmet teklifi kesinlikle beni oldurur. sonra senin de benimle birlikte gelecegini dusundum. yine gorevimi yerine teklif vatana hizmet teklifi idi. sadakatsiz. olurdum. soz vennezdim. Arna. gelmesin.. kosenden siz. meseydim. olmeye gider- bir cenaze kalacagmi hie hatmna sin. Hakikatcok seviyorum.. Mutlaka istegin benden aynlmak. islam Bey . yine beni birakrnak istersin. J sen olumu benden cok seviyorsun. uz1 Bagh olmayan. Beni yetim cocuklar gibi bagira bagira aglatacaksm. elbet de giderdim. ben da mezann kucagma oyle mi? Benim dunyada olmadigmi bilmiyor musun? getinnedin Sen kaybolursan mi? (AglayarakJ beni birakrrsm. kimi zaman. kadar coskulu yine getirirdim. Zekiyeciginin ayakta gezer Kimi zaman askere gidersin. mutlaka.r olmeyi yasamaya de seni cammdan beni birakacaktm sacaktm baska camm tercih ediyorum. icin oldurur. -76- . Bana yuregimde ne varsa srrlarr ortaya sana doktureceksin." dedim a..

canlanmasi olmeye kosuyoruz. hele nus gibi durur. hie suphe etme... "Hastada umut yoktur. Bu kaumudu kesti.. sevrniyor samrlardi. beni bileHerkes aylarca yatagmm medin! Hekimler cevresinde dolasti. Biz vatan olmuyoruz.Imda idi." dedikce. Aslmda inancirrn lirsin a. Bilmezsin ki ne durumda idin! Bilmezsin. bir yumurtadan dusmus en yakm yaratilrms dunyalari bulunacagiz. uzgtm giderdim ki. Cunku senin birlikte geleceginden ernindim. gucluklerden olurdum. Eger olurdiin.. Beyim. sen yaralanndan ben yarana baktignn zaman cektigrm belalardan. Belki bilmezsin. donusu yapisik taslarr. etimizi kemigirmzden cudumuzdan nus hayvanlan. "Kader oyle zulumlerden uzaktir. dagitacak." diye ofagzmdan gonlumde cikan kazilkeli ofkeli soyledigin soz yok mu? Hep kulag. carnrmzr biviicikyticin silahr ayirarruyacak. Mira- gorenler belki vatamm zaman coskum ° kadar lay Bey bile saskm kaldi. ben neler gectrdim! blum sanki ortaya ciktr da. Elbet de uzaktir. Sensiz olmek de istemem. Belki dikkat 0 kadar etmissmdir. bir ben kaldim. dar zaman hizmetinde bulundum. ben soz verdtgim yerinde idi ki... umudu kesti.gun giderdim. He- kimler. sozlerin kimileri zihnimde. ben . Ah! Bilmezsin . bir dakika kulagimdan aynl- ° soz hie. yasamak da . ve yukselme- Demek ki vatanm Zekiye - sine hizmet icin yaraulrmsiz. olecek olsaydik. ne biz birlikte her dakika Dusmanm ayrracak. hayalimden -77- gitmedi. maz. Biz olmeyecegiz. yanyana Gokyuztirnin devletleri.

Vatan kutsaldir.Bir kere Miralay Bey'i gorsek 0 zaten geliyor. Abdullah Qavull olmaz rm? Abdullah Qavull - Bey .r "Beyim elbet de iyilesecek . islam islam Bey - Ne taraftan gideeegiz? Ben yol buldum. Ay. 0 islam Bey - Keske biz gitseydik.Allah'm bir mucize daha gostermeye gucu yok mudur? Hakkm adaletine.. lnsallah bu hizmetten de sag geliriz. Allah bir mucize Allah umudumu yalan cikarmadi. Abdullah Qavull - ki orduya girmek mumkun miz yollardan dolasmaya Giysiler hazrr.~ bos yere mucize gostermez. vatamn biiyiikliigiine Inancmr rrn unuttun? islam Bey - Ha~al bir zaman unutmam. islam Bey - Kim bilir! Zekiye . Beyim elbet de ~ vataruna hizmetler edeeek." diye kendi kendime soylenir gosterdi.. -78- .. Allah buyuktur. Sekizinci Oncekiler. Meclis Abdullah Qavull Haydi Abdullah Qavull (Odaya girerekj bey. Gidecegiuc dort saat ister. bizim ayagnmza Abdullah Qavull - gelirse kiyamet mi kopar? I Asla. dururdum. islam Bey - Nereye? Kaleden simdi cikmah olsun.. .

. top baslaondan gecrneli..) Sldkl Bey (Zekiye'ye dikkatli dikkatli karak) ba- OgIum mezarda yatiyor . Gulle arasmdan ~uvenli yol yoktur. islam Bey - Ecel bizi bekliyor. ama bir kaQ merak etme. Abdullah Qavulf Siz bilirsiniz. gun bizden haber alamazsan Abdullah Qavulf dusurmeli Misafirlige gitmiyoruz! islam Bey . i~ daha guvenli olur. Yasasm vatan!!! (lsl. bir i~ iki gun gecikecek olursa kiyamet mi kopar? (SHah b~ma trampetesi nurulur. bir kae de orduya oyle girmeli. Sldkl Bey listerim. Zekiye..) Sldkl Bey mekten Yine mi saldml Herifler 61- de bikmiyorlart Haydi bey.ocuklar? Abdullah QavUf.fun.. farki Ben isin cabuk tutuldugunu Hazir mlSllll~ Bir kac gun ne demek ya? Bir kay gun. islam Bey yok.Abdullah'm dedigi gibi olursa. (PERDE KAPANIR) -79- . Abdullah Qavulf - di.Dokuzuncu Meclis Oncekiler.Suilu Bey gun demek. Abdullah ciknr. Bence bir gun once olmekle bir gun soma olmenm hie. Gidiyoruz. frrsat aramah. Kavgada Haydi. Sulk! Bey Sldkl Bey (Odaya girer) e. Saklanmah.

'i .I.

. gercekten tasti.Hie gereksiz yere uc adamm kamna girdim.) Sldkl Bey (Kendi kendisine) . o cocukl 0 cocukl Gozurnun onune getirdik- ce yiiziiniin parlakhgi ates gibi cigerime yapisiyor. Ben sirndiye kaHaremiOglukimmin' benim icin oldiigiinii duydum. Kucabiiyiik sem kalmarmstr. Dun glma dustu. hie birine iiziilmedim. herkesten bildigim lslam'm. Suphe onleyok ki sehit olmuslardir. Meger dusundugum dar gonliimii tas olmus bilirdim. Sanki i~ yaptiml Hie agzmda ninesinin sutu kokan zavalh olmeye gondertltr mi? 1 Esimin. uzerine kihcla vursalar ki bir parcasi kopardi: ben yine duymazdrm. su kalede herkesten gerekli. olmaya gonderdim.. -81- ..PERDE IV Birinci Meclis (Tabyanm bir baska yen. Diinyada Rustem'den 0 haber aldim. mun olumunu dediler. kutsal. Meger dusman za- ten gtdiyormus . On yildir her Gonlum belturlu kahrirm ceken zavalh Abdullah da birlikte gitti. KIzm kayboldu baska da sehit oldu.. me hie de gerek yokrnus . elimle gozlerml bagladim. kurban herkesten lslam'm.

. -82- .. Emretsenize disan cikaBirinei Zibit nz. Daha bir kac kisiyi bu topraklarda Birinei Zibit ahkoysak ne olur? Cevirirse ne olabilir ki? Sldkl Bey . ikinei MeeRs Sldlu Bey. yuzune baktikca kirni zaman oglum akhma geliyordu. Bu kadar uzuntu hep ondan degil mi? ins an zayif. Bir Ka~ Zibit (i<. Gece Tuna'ya koprusunu kurmus.) j gonlume egemenim 'I' J Zabitlerden Biri - Bey.erigirerler. dusman cadirla- nm yikrnaya basladi. icinden kan siziyor. bir iki bayrak biraktm- 1 Olen esinden soz ediyor.. Bir turlu kendisini yenemiyor . Hala gonlum insan gonlune benzememisl Yuregim tas rm kesildi? Hala.Suphanallah! Buradan gittiyse.. Bir turlu yaratihsma yor.Yuzunu gert cevirtrmyelim. Askerini Tuna'nm baska bir yerine gonderecek degil mi? Oradakiler de bizim kardesimiz. hrn. Her taraftan cekiliyor. Sldkl Bey Yuz cevirrms dusmamn arkasma dusmek neye gerek? ikinei Zibit .... Cocuk bir az rnerhumeye' benziyordu. Ben de kendimi samrdnn. ustun gelemiinsan gucsuz . devletle bans etmedi ya. Belki bir kac top.(Bir az dilijilndilkten sanra) Birak a efen- dim . Sldkl Bey Ben de gordiim.... kimi zaman kizrm... yazik .

Abdullah Sldkl Bey . topa basladi.tkar.Disanda. . islam Bey nerede? Abdullah Cavuli . ernredin. - olacak? islam Bey'in yanmda.Abdullah! Abdullah Cavu.Abdullah (Abdullah 9av~ kosarak: gelir. Yolculan maya manhlar selamlasmlar. demesin.Abdullah. Gidin! Yapm! Ben de arkamz- (Ztibitler t.Bey. top atsmlar. Sldkl Bey Cocuk nerede? Cocuk mu? Nerede Abdullah Cavu.Ey. Her yandan n asker dokuluyor. sizin dedigi- niz gibi olsun.) Sldkl Bey . Sldkl Bey .Geldigi zaman ne yapti ki. Sldkl Bey Sag mi? -83- . Pek iyi. Abdullah Cavu. arkasmdan cikahml Emret toplar ne yapa1Dl yiladisa- islesin. lldnci Ziibit . Askerimizle ugurlaOscikahm. pek iyi. olmazsa dostumuz.Efendim. Hie. yol yordam bilmezmis Sldkl Bey dan yetisirirn. U~iincii Meclis Oncekiler.) Dordiincii Meclis SldkI Bey. . giderken cak? Yuzunden cagiz? Emret Obur tabyalar yilmadik.Buyur.

gizlene gizlene cephanenin yaklastik. Cocuk da sanki golgesi. Bir turlu ordunun yanma Soma bir gizli yol bulduk.. bu. Allah da hosnut Ama ben ikisinden de hosolsun." dedim. 01madi: "Gerekmez. Arslan seyOnu soylet ler." derken islam Bey cephaneye karst bir tabanca atmasm rm? Meger kapmm -84- . Sayle bakayrm. bir turlu istedigirniz Ben: "Haydi selametle su- nenin cevresini karakol icinde karakol nus. kiyamet mi kopar?" dedim. Ben avcihk zamanmdan bilirim. olmadi. lse gondermeye adam ararmssiruzl nutum. Dusunduk. yanma epey sarYaklastik amma ne fayda? Cephacahstik. surune surune. ciktik." islam tut. 0 der: Golge: "Ben de el- bet de cikacagim.. radan cikahm. Orada bir magara var. 0 bir yere gitti mi. Sldkl Bey Ne yaptimz? Abdullah Qavu~ yanasamadik. Az kaldi hem kendilerini oldurteamma ceklerdi. ne yaptImz? islam Bey midir. 0 magarada saklandik.. Dusman basladi gece yansi cadirlanru yikrnaya. ne- dir? 0 adam degtl." Ben: "Etmeym. Aruma simdi bilmem.. haydi cikahm. Ikisi de sagdi. Buradan ciktik. yere sokularnadik." dedim.. yanma yapisiyor. Allahm gazabi. olmadi: "Dusman gidiyor. ge- ce bir koyde yattik. Yigit delikanhlar . hem beni. .Abdullah Qavu~ Suikl Bey Ne oldu? Abdullah Qavu~ - Ben biraktrgrm zaman sagdi." dedim. "Ee . Bey bunu gordu mu: tutabilirsen "Ben elbet de cikacagim. SUrune surune ta su tepenin altma gittik. Ey ne yaptimz? Dc.

cah aralanna ki. bir cephane sandigi daha yakInadan kaleye girmeyeyim. Sullu Bey nuz? Abdullah C.. islam Bey gordu mu: yine yildmm gibi sicradi: "Allahla andim olsun ki. I II . ya . magaranm kenanndaki Yavas yavas cahhga girdik. kildi.. Kursun da. kimse yok.." diye bir kere bagirdi. Ben sabahleyin basmn cikardnn. Tuna'yi magaradan 0 yandaki dusman ascevreme bakgizlene gizlene gece gecmis. bayildi...avu~ koptu. a .. yere YItuttum. Yoldaslarla kalktik. ta vardi onu buldu . islam 0 yamndan gordum desem mamnt Bey iiC.. yagnuSonra ne olacak? Bir Basladi iizerimize dolu gibi kursun sunlan kucaklarmya aynlmaz.. Tufege sanlan Sonra? sanlana . Ben de yanlanm -85- birak. Arap tabyasmdan bunlan kaleye yaklastik. benim kismetime dustu. Sullu Bey (S6ziinii keserek) Abdullah gurultudur C.avu~ keri.onune bir barut sandigi indirmfsler. mubarek de cocuk da hep on tarafmdan yaralarur. Magaradan nasil kurtuldu- tim. Sabah acihr acilmaz baktik asker cikiyor. Golgesi zaten Sanki olumu gozumle Bereket versin.. 0 arada iki kursun da Biri sag kuregimin oteki de budumda.. dustu askerin onune . 6teki zaten golge dedik.yerinden yaralandi da.. gittigimiz sapa yola girdik. Ben omuzlanndan ayaklanna gasahkta sanldi. islam Bey sanki olume asikrrus gibi kurcahsiyor.. onu da beraber cektik . cikardrm. magaramiza iistiindeydi sokulduk. Hem on tarafta hala duruyor. karizimizi bulamadilar.

. bir dogru firladi. Dusmana cephane arabasma tabanca. bizi de Allah ates . arkasmdan aySanki kaleye girersen kiyamet mi kopar? Sldkl Bey Abdullah Cavu. size haber vermeye geldim.Arslan delikanh! Abdullah Cavu. Allah hepinizden razi olsun.. Miralay Bey bizi bekler. haydi gidelim. 0 Ayirabilirsen birini birinden ayrr: baktrm rmyacak. . "Bey elvertr. (Tabyadan rak) dv. islam Bey cehennemin cattik.Afertn. bak bey." dedim. "YaAllah!" dedi.. Vallahi bey. Onu da.an baka- Bak. Kavga barut. Bir kursunla ne araba kaldi.. ate-86- . ne yanmda asker.. ne beygir. Abdullah Cavu.. benimle sizin ararnz kadar ya vardi. Sanki bir saat daha ates karsismda dururlarsa elinde kihei kmlmis rak) Buraya gittigine mi kizi- kiyamet mi ko- par? Bey! islam Bey geliyor. ben dusmanm da o kadar korkagnn sevrnem. Dusmamn zaten yiizu donmus "Bir adam eksilmekle kiyamet mi kopar?" dedim. kaciyorlar Dusmamn be! Daha ya- nm saat olmadr. Aceleniz ne? Sldkl Bey yorsun? Abdullah Cavu. Sldkl Bey . bir elinde kihc .. . Her birinin her parcasi gagun bir kosesine firladi. ya yoktu.. Allah Allah! Yine Kaleye gelirken sanki mezara gider gibi geliyor. araba ile arasr. Cocuk yanmda yok mu? Golge. - nhr rm hie? Hele iceri girebildi! Mubarek. Sldltl Bey ..Bak. (islam Bey'e bagtragelsene! Miralay Bey bekliyor.mamak istedim ya. Bir elinde agzma atIhyor. Vatanm ekmegi hepinize helal olsun .i. 01sakladi..

kiyamet mi kopar? Sl(llu Bey kiir olsun. vatam icin olmek istiyenlere ne guzel ornek oldun. ahirette. Cenab-i Hakka bin kere subosuna yere olumune ya elbet de ya cildmrdim. Meger benim tasanm sus kullanmayi hep bosuna imis. islim Bey Bey. Vatan aski ete kemige burunse. yuzun ak olsun. islim Bey Sldkt Bey Gel oglum: Gel beyim! Gel arslammt Dunyada.sin agzma giderken de bir az boyle yavas yurusenel Ne olur. Fakat kim bilirdi? Camadim ki boyle seylert arastirmak bana danlmazsm. Cektigm emekleri helal et.) Beslncl Meclis Oncekiler.. Vatamm sevenlere ne buyuk ibret dersi gosterdin. hele Allah seni bize bagisladi. Sunlarm kendimi oldurmek zorunda kahrdim. elbet sen olurdun. sebep olaydnn. (Bu araltk islam Bey gelir. Siz bana vatammm en biiyiik yararlanndan birini emniyet ettiniz. Beyim. Hele yine Allah'm yardirm yettstt. meger dusmilletimizin sanma yakistirmumkun ki man zaten gidiyormus. ne soyluyorsun? Omrurnde beni bu ise memur ettiginizden biiyiik iyilik gormedtm. umanm lenin kurtulmasmi . iki sozunu isiten ne oldugunu anlar. siz bu kabenim cabamdan bekledi-87- olsun. lsitmeye de gerek yoktu ya! Seni bir kere goren. lah'tan Kahramanhklanm Abdulisittim. hele Allah seni vatana bagisladi..

Bir hayat.'. On iki bin Osmanh kadar dehsetli idim.. bitmez tukenmez olsun. cunku on iki bin Osmanh'mn gorecegl hizmeti yalmz basima yapmak zorundaydim... KIrk elli yilhk bir hayat. su gordiigiimiiz diinyada yasamak oyle bir biiyiikliigiin acaba bir dakikasma.. Ben uc ay hasta yatrmstim... siz silah altmda. Bir kere goziiniiziin onune getirsenize! Sen gayretin ne demek oldugunu.•. vatan askmda on bin kahramana tercih ettiniz. Bir kere dusunsenize! Buradan gittigim zaman ben devIet kadar buyuktum. milyonlarca nufusu anasmdan aynlrms yetimler gibi arkasmdan aglatmak.. kendi g6ziimde ne kadar buyurdum. ne bu kaleyi kurtarmayi sagladim. I niz.. vatarum icin olecektim. Hatta vatammm bir kac -88- .:. Kendinize bir tuttunuz. . bir insana ne biiyiik sereftir. ne vatanmu.. cunku bana hainlik. KIrk elli yilhk degil.. Vatan kadar kutsaldim.. Bu kaleye hie bir hizmet etmemistirn. Bir devIet gibi batip da dunyayi dehsetler icinde birakmak. ' . on iki bin mert gibi dovuse dovuse sehit olup da tarihlerde tek basma bir ordu sayilmak. saydim. Vicdanim pek iyi biliyor ki. vatanseverlikte. cunku devletin en biiyiik yaran benimle sagIanabilirdi. yine zaran yok. bir saniyesine deger mi? Ben ne oldum.• '• :{. " j . Beni gayrette. dusman karsismda duran bin arslam esirlikten kurtarmak sundugunuz icin duen biiyiik careyi benim elime bi- raktimz. aym vatana hainlik idi. su bildigimiz hayat. kahr: su kalecigin kurtulmasiru ne demek oldugunu. benden cok daha iyi bilirvatan nerde ben sagla'~. buyuklugun sin! Vatamrm ben kurtaraydrm.

biNe isrm var zim Abdullah! Sen bir az isine gitsene. Halk ya- nmda sonnaym.. senin sayende ogrendtm. Sanki ben burada bulunursam kiyamet mi kopar (Abdullah ~lkar. islam Bey (Yapmaclk bir te~la) narak bir az d~ilndiikten Cocuk mu? Hangi cocuk? Anladim . Baba sozunden daha biiyiik. islam Bey de zorla miralaym duraksamadan sonra) - OgIum. elini opeyirn. Abdullah ~avull (:lkarken) ki gideyim. gercekten adam 01dugumu. (Ceorestne baktsonra miralaya yakla. islam Bey Sldkl Bey islam Bey Sldkl Bey Bir sey soyleyecektin? Cocuk buraya gelemez. Yalmz size s6yleyebilirim..l Bey (islam Bey'e snnur. danlmazsaruz soylerim.l Bey Burada kim var ya? Ha.. -89- . Ver beyim.Namahremdir' de onun icin. 1 Burada: Kizdir.tastan yapilrms bir kac duvan icin 6lecektim. elini oper.{>tp) iz bana ogIum dediniz degil mi? Siz beS ni evlathga kabul ettiniz degil mi? G6nliimde bir SIT var. onunla sesleneyim. onu g6remiyorum. Nicin? islam Bey . daha kutsal bir sey bularruyorum ki. Beyim! Siz bana demin oglum demediniz mi? Ben de size baba diyecegim. babacigim. Sldk. Diinyada babamm sayesinde var oldum. arslamml - Yammzda bir cocuk vardi. aInuu oper. Bir az SUlk..) Altmcl Meclis Sullo Bey.

. zunde suclu olmaktan seni biliyorum. Su evde .. Su- rada . Bulursan vakit belki gerCocukl Cocugu cekten baban olurum ... hem beni Diinyada dim. Benim Ma0 nastir'da bir kizim vardi. Bana senin go- buyuk namussuzluk Su11u Bey . suclamat buraya gelmis. Ben vatamm icin buraya geldim ... 0 I Beni soyletmek mi istiyorsun? Ma- nastrrh bir kizdirl Birinci goruste birbirimizi sevdik. dedin? Manastirhdir oyle mi? Git simdi. Beni Hem gunahima girersin. en namuslu olamaz.... bana yeniden can verirsin.. indimde oglumun gecersin. <.Sulkl Bey islam Bey - Namahrem ne demek? Namahrern mi ne demek? Beyim.. 0 da benim icin arkama dusmus. -90- 0 pek uzakta degil .Simdi sana kim suclusun dlyor? Yanmdaki cocuk kiz rmdrr. Geldiginden bir buyuk dert altmda brrakirsm. git! Ah! Zihnimden neler gectigim biliversen? Git cocugu getiro Eger dusundugum makamma seyler dogru cikarsa. Ikinci goruste ayrildik . anladm rm? Git de bul.. Kaybolrnus. islam Bey ($~kmhkla) istemiyor musunuz? SUikl Bey islam Bey Sldkl Bey sahip olur mu? islam Bey Zekiye! Seni cagmyorum isitmiyor musun? 1 Tiilihe.:aglraYlmrru? Hala duruyor! Zekiye! Zekiye! Kizmnn adim soyluyort lnsan dunyada bu kadar umulmadik devlete' . Vallahi ben gettrmede haberim yoktu. Git diyorum...

. Bak! Bir kere gozlenbir ne bak! Ninem de benim icm gonlunde -91- oldugu vakit yuzume trpki boyle . Sldkl Bey .. buyurgan tavlr ile) - Sen Manastirhsm degil mi? Zekiye ..Yedinci Meclls Sl(ikl Bey. cektigim lste babam. Sldkl Bey Zekiye Zavalh kadm! Ninem oldiigii zaman ben co- euktum..agmrlar (Miralay Bey'i gostererek) Baksanat lkimizi de rezil mi edeceksin? Sldkl Bey (Hemen Zekiye'nin yamna kosarak... hamm derdi. islam Bey. vardi.Evet! Sldkl Bey Zekiye Babanm am nedir? Zavalh coBabarm gormedim ki bileyim. Senin icin olecegtme de inanmarmstm uzuntusu . Sldkl Bey (Kendi kendisine) euk! (Zekiye'ye) Ninenin? Zekiye medim .... ozlemtni Sldkl Bey barm buldum. balste diinyaya babam .Adami hangi adiyla r. gel dim geleli Zekiye (tsldm Beye) - Sirndi sen inanmazsm .Adi ne idi? Zekiye (Dikkatle Miralay'm rak) - Kar- yiizilne baka- Acayip aeayip seyler soruyorsunuz! Sadik degil miydi? Ah! Buldum. Evde herkes... admi isit- Daha bir emriniz var rm? - Sldkl Bey (Kendisini toplayarak) desin var rmydi? Zekiye Evet. Zeldye Zekiye (islcim Bey'e) .

.. oyle mi? Kardesin can verirken ne dedi? Beni anar. tipki ellerimle gozlertmi nm. Beyefendi icin babamdir diyorOyle mi? Ben de ye0 beni ogulluga da kabul etti . Vallahi babamdir.. mi bakardi? Babacigim. bana da ken din icin degil mi? Sana kim babarmzi biraka- onune getinne! 0 kadar benzin atrms ki.... bilirboyle kapababamdir. Bak! Yiiriiyii:. icin beni biraktigm gibi. . -92- Benim adaletli Halik'rm!' BeAllah'iml Sonunda kulunu . Sldkl Bey nim merhametli 1 Yaraticnn: Tannrn. kardesim de bir telasi oldugu zaman tipki boyle gezinirdi. mi? Ben de biri icin agladigrm sin a. . bana aci! Buna aCl rahat doseklerini gozumun Zekiye mezarlan. Sen benim degil misin? Zekiye Seninim .bakardi..iine dikkat et.. Simdi benim icin aghyor degil zaman. Yemin ediyorsun min ederim ki babandir likede samr. Zaten baban olmasa bile. isliim Bey hm diyor? Sldkl Bey . oldu. isliim Bey Zekiyecigim! Nicin bu kadar vataru tehtelas ediyorsun? Haline bakanlar sun ... . beni arar.. baban olacak..Buraya gel! Ninen benim icin verem doseklerinde cevresine da. simdi seni de mezardan cikrms sanacagnn da yanmdan kacacagim. Yine seninim . Ne degtl mi? Vatarun istersen emret! Sakm danlma! SakIn kiskanrna! Babarm kiskanmazsm babarm brraktirmazsm. billahi Gonlum beni boyle sevgi islerinde hie bir zaman aldatmaz.

Evet beyim! Benim inancimca. lste bak. gordunse. Ne yaptm Her yaptigrm bilmem.. kizmdan. Herdoguyor. Allah sen yurekte olan insanIan dunyada da mahzun de . Olumden korkmadin: kimse de korkmadi. Sl(llu Bey Oglum! Zihnin buyuk hayalbaska bir sey yaplere kaciyor. nu diyorsun? seyler soyluyorumt Ce- nab-i Hakkm da rm cornertligt bir nedeni ge- su kadar bilirim ki Beyim.:ekten insan etmissin. Burada gorevimi yerine getirmekten madirn. islam Bey - Her gorevi yerine getirmek 0 kadar kolay bir sey midir? Herkes seni onunde gormemi~ olsaydi. Ben gucsuz kulum. din. kendi kendime yakisiksiz rektirecek? islam Bey . acaba kac ki~i gorevtni yerine getirmeye cahsrrdi? Sldlu Bey yorsun? kes anasmdan 0 Sen de mi halkirmzi bilrnivatanseverlikle Ben 0 0 gayret milletin kamnda var. alettik: ruh senhie ruh olumden ornek oldun. Ne yaptim ki beni bu kadar iyiligine layik gordun? Bak. sozune be1ki senden islam Bey - -93- .. ovunmek icin soylemem: benden.. Allah'm bu turlu bagislan bir nedenle. hak etmekle gelir . Abdullah'tan 0 tabyada hepimiz organ idik. korkar rru? Senin korkrnadigmi gordugu icin Herkese baska Ovgu icin. kimde gayret gayretin bir azi da senin sayenbirakmaz. Bagisma yuz bin kere sukurler olsun. su kendini gen. ahtrette dedir.dunyada yalmz brrakmadml Sonunda bu za- valhyi her seyden umutsuz etmedin..

. Simdi Gonlurrnm ne halde oldugunu la damla kan oturmus hissediyorum. unutturdu. Ya ben! Benim iki cigerparem vardi. tas elmas gibi parlamaya sanki deste deste gulgozumun Ne gibi geliyor bilir simdt uyamyorurn. bir buyuk adam bulmaya muhtac oldugunu inkar edeFakat kendini (Birdenbire sandigi icin muhtactir. 0 Ben onu tas olmus da otesme berisine damsamyordum. mun onunde nin Hak tarafmdan birinin viicudu duruyor. On bes yilhk omrumu misiniz.. Ben yine genceldim. daha ler aciyor. on bes yilhk omrunu.cok inanmm. siz de bu milletin hep bir ornek gonneye. tavnm degUitirerekJ Aeayip seyl Herkes zev- kinde safasmda . On bes YIISimdi goziiBirtdir ikisini de gormemi~tim. Babacigmi sever misin? BuZavalhya bir bakism. Ah! bilmezsiniz . (Zekiye'ye) basladi. kanhklarrm I Dengi. dunyayi daha simdt goriiyorum. nun kadar feria etmezsin. cocugunuz yok ki evladm ne oldugunu bilesiniz.. iki soon bes yilhk ah~- sev demem: ama bir az sevsen zun. 0 kanlardan onunden geciriyorum. gelme bedeli' geziyor. K1Zlm!Ben yine dirildim. Size aYIP degil. Ancak.. lkisini de biitiin biitiin mahvolmus samyordum. sanki bir mezara gtrmisim de on bes YII uyumusum. Bak! 0 kadar zaman ozlemrni cektigtn babanm yiiziine bak! Simdi mezardan cik- nus sanmazsm. Biz burada ag.lr agrr konulardan soz ediyoruz. hep onunde mezsiniz a? Sldkl Bey muhtac Muhtactrr. esiti. -94- .

Onun sevgiye inanmamak Kendisi sever de. yani dugunu- Sldkl Bey (Hafifbir gUlilmsemeyle aralanna sokularak) - nuz.. yalan olur. Sizin ic.. Sldkl Bey .. hayatmn feda ettim. Beni de gonlunden butun butun ci- islam Iir? Bey - Acaba dunyada senin gibi babayi sevmemek hangi evladm elinden geSldkl Bey degil mi? Beni sen de bir az seversin Hem ne kadar sevdim bilir islam Bey - misiniz? Vatarnm kadar diyemem. degil. ama kendime soz gecirmek elimde degildi. baskasmm ben onun icin Zekiye ahskanhgidrr. seye dogru bir ce0 can gozu- me pek degersiz gorunuyor . Buldum beyim! babam kadar se- yap verirseniz beni sevdigimze vakit inaru- islam yurunl Bey ve Zekiye (Bir zamanda) .) islam Bey (Duraksayarak) -95- Dugun rnu? .. Sldkl Bey .. Eger onu dusunmesem.Soracagim nm.KIZlm!Ben karma! 0 kendi secimimle can verikadanm istemi- yorum..:in.. Eger.islam soylerse... Gercekten verim. Zekiye kadar desem... sevdigine inanmaz. ne zaman olacak? (Zekiye utanarak onilne bakar. ona da siz inanmazsiruz . Carum kadar . cunku Babam kadar .. Bey - Zekiye sizi sevmeyecegmt eski beni sevdigine de inanmam. Babacigim.Bu- Sorun babacigim Dugunumuz. rim.

goniilliiler.Bendeniz bilemem . (Askerler. Sldk. Abdullah (:av~ Bir boliik qectneue b~lar. Siz.Beybabacigrmt Kizcagizimzla egleniyorsun? (Uzaktan uzaga mers basiar... Nasil diigiln? Gene irade' sizin.. (islam bu kakurtulduklanndan Bey'e) Ne dersin? Bu kadar kusatma. kendi kalenin kurtuldugundandir: degtldtr. ars bizimdir felah Ar~ yigitler vatan imdadma Ciimlemizin validemizdir vatan Emir. lste aduv karsida hazir silah Ar~ yigitler vatan imdadma Ar~ ileri. Musikisi de.) gelir. -96- . Daha dart bucuk saat var! Dart bucuk saat! Bir insan omru kadarl Ne care! Allah sabirlar ihsan etsin... herkes de bir turlu eglemyor.l Bey Eger trade benimse. Zekiye .. en uzagI bu geceye kadar bekleriz. Arnan dinle- Sldkl Bey - yin! Bana bu hava pek dokunur.. islam Bey - Halkta gercekten gayret var! Ona suphe yok. kimse hie bir seyden bir kere olsun sikayet etmedi. $u bfldigimiz edepsizden baska. dar sikmti gectrdik.t ml Sldkl Bey - Bak! Yalmz ben eglenrmyo- rum ya. . (Saate bakarak) 0 . Yemin ederim ki bu memnunluk. sozleri de vatan gayretinin yaktigi yureklerden cikrms olmak gerek. goniilliilerin sesi de isiiilir. Onlar da bizim kadar memnun.

-97- .:}yigitler vatan imdadma Yare nisandir tenine erlerin Mevt ise son rutbesidir askerin Alb da bir ustu de birdir yerin Ars yigitler vatan imdadma' Sullu Bey Arslanlanm. nereye gidiyor- sunuz? Dusman defoldu. Kiyamet mi kopar? SlClkl Bey. yuruyun. bizimdir kurtulus / Yuruyun yigitler vatanm yardimma / / Tumumuzun annemizdir vatan / Herkesi iyiligiyle odur besleyen / Bast! dusman gogsune biz sag iken / Yuruyun yigitler vatanm yardmuna / / Vatanm unu. beldelerin ve kullann korunmasr / Sungunuzun sayesinde olacaktir / Milleti. lufz-i bilad u ibad Etmededir sungunuze istinad Milleti eyler misiniz namurad Ar. Durun da bir az miralayimzi dinleyin. bu gun tin kazanmayadir / Yuruyun yigitler vatanm yardmuna / / Yarn rnadalyadir bedenine erlerin / Olumse son rutbestdir askerin / Alti da bir ustu de birdir yerin / Yuruyun yigitler vatanm yardnrnna.Herkesi hltfiyle odur besIiyen Basti aduv g6gsune biz sag iken Ar. tstegme kavusturmamak ister misiniz / Yuruyun yigitler vatamn yardmuna / / Kilavuzumuz ytgttce cabalamaktir / Her tasnmz nice bin cana deger / Cana degil egilim.:}yigitler vatan imdadma !?an-l vatan. Yernegi bes dakika sonra yeseniz olmaz rm? Abdullah Qavuli Emredersen bes saat soma yeriz. Siz bu tabyayi camruzdan Iste dusman karsida hazir silah / Yuruyun yigttler vatanm yardmuna / Yuruyun ileri. acele bir isirniz kalrnadi.:}yigitler vatan imdadma Rehberimiz gayret-i merdanedir Her tasirmz bir nice bin canedir Cane degil meyl bu gun sanedir Ar.

Vatanim sevenleri Allah da sever. mert olan. iic. melekler simdiden rahEttigintz fedakarhen gm degenrn ben bilirim. Vatam kurtardimz esenligi dunyarun yor. lann Her biriniz on kisiye karst gundur cekmedtgintz Doksan bela. soma nereye giderseniz gidin. Ic rasizden yazihr. insanhk par par titrerdi. ben Silistre ummadigmiz topragmda da deseniz Dusman nereye gitseniz muhafizlarmdanim saygiyr gOriirsiiniiz.:devlet gelmis bizimle birlikte ugrasi- islam Bey . elbet de admiz yuzyihrmzda tutuen sanh yapraklanna ettiginiz hiz- Cenab-i Hak sizden hosnuttur: metle. namuyemin eder. suphe yok ki. yuce maksatlanndan mz. 0 birini kurtardi- demem. Cenab-i Hak katmda almmz aciktir. saygiyla amyorlar. Osmanhnamusunu goklere cikardimz. acaba hizmetinizin degerini siz bilir misiniz? Vatamn buyuk. topraklar gosterdigtniz vatanseverligi bilseydi. de. gormediginiz sikmti kalmadi.degerli gordunuz. durdunuz. kihcimza: insan olan. sunuza olsa.Ben sikmtiya raziydrm. metleri. araya araya evladmi bulmus nineler gibi viicudunuza hathgmdan hosnuttur: Ian tarihlerin dokundukca coskusundan. 0 sanh evladi oldugunuzu gostersanh babalanmzm diniz. cunku onun kefilligi altmdadir. ancak. Bundan Korkmaym. Abdullah Qavu~ Sanki gelmemis olsaama silar kiyamet mi kopar? Sldkl Bey kmti cekilirdi. Baksa- mza. Biz -98- . Kiyamet kopmazdi. Vatan sizden hosnuttur: su taslar.

Biz Osmanh degil miyiz? Osmanhlann sam her zaman vatanm en kucuk faydasi icin olmektir. islam Bey - Haydi bakayrm. Olurduk. Haydi bakayim.agmn. ama nicin yardimuygarhk bizi dan sikayet edelim? lnsanhk.yardrmcisiz dIk. mahvolurduk. gurur degil! Askerler. Yasasm vatan! Yasasm Osmanhlar. neden memnun olmayahm? Bize yakisan vatan sevgisidir.an) Yasasm vatan! Ya- sasm Osmanhlarl (PERDE KAPANIR) SON -99- . da bu topraklan koruyabilirdik.l Bey - yine maglup olmaz- Oyledir. hakh gorup de Imdadnmza kosunca. Yine de koruruz. bana bir "***cok yasal" c. Biz de her zaman bu yolda olmeye hazmz. Vatamrmzm koruduk. Her zaman da koruruz. ***in bir kalesini kurtardik. Sldk. sesiniz yok - mu? Yasasm vatan! Yasasm Osmanhlar! Hepsi (Bir agLZd. (Asker Trampete ~allTlarak)- ***yasal Camrmfaydasmi Sldkl Bey (Hepsine) Zl Kardeslerl tehlikeye koyduk. bir cok sehit de verdik.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->