"Alt İşverenlik Yönetmeliği"ne göre aşağıdakilerden hangisi muvazaalı işlemdir? a.

Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işverenlik ilişkisinin kurulması b. İşyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin asıl işin bir bölümünde uzmanlık gerektirmeyen işlerin alt işverene verilmesi c. Hepsi d. Asıl işveren işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak hakları kısıtlanmak suretiyle çalıştırılmaya devam ettirilmesi "İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Uluslararası Etik Kurallar" aşağıdaki hangi kuruluş tarafından hazırlanmıştır? a. ILO b. ICOH c. WHO d. OHSA "İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Uluslararası Etik Kurallar" aşağıdaki hangi kuruluş tarafından hazırlanmıştır? a. OHSA b. ILO c. WHO d. ICOH "İşletme Belgesi" hangi kanuna göre verilir? a. Borçlar Kanunu b. İş Kanunu c. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu d. Sosyal Sigortalar Kanunu "Yangın Yönetmeliği"ne göre kurulması gereken ekipler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? a. Koruma b. Kaçırma c. Kurtarma d. İlk Yardım Acil çıkış kapıları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. Aşağı açılmalı b. Dışarı açılmalı c. İçeri açılmalı d. Yukarı açılmalı Afet olarak değerlendirilen olaylar ile dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli sebeplerle meydana getirilen olayların yol açtığı hâller aşağıdakilerden hangisidir? . a. Acil durum b. Kaza

c. İş Kazası d. Doğal afet Alevlenir madde tanımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. Parlama noktası 25 °C - 36 °C arasında olan sıvı haldeki maddeler b. Parlama noktası 58 °C - 63 °C arasında olan sıvı haldeki maddeler c. Parlama noktası 39 °C - 45 °C arasında olan sıvı haldeki maddeler d. Parlama noktası 21 °C - 55 °C arasında olan sıvı haldeki maddelerdir Alt işverenlik sözleşmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. Noter onaylı olmalıdır. b. Sözlü yapılmalıdır. c. Yazılı yapılmalıdır. d. Şahitler huzurunda olmalıdır. Alt işverenlik sözleşmesinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir? a. İşyerinde yürütülen asıl işin ne olduğu b. Taraflarca öngörülmüş ise işin başlama ve bitiş tarihleri c. Alt işverenin TC kimlik numarası d. Alt işverene verilen işin ne olduğu Aşağıdaki cümlelerden hangisi bakım onarım sistemlerinde alınması gereken tedbirler açısından eksik olan bir işlemdir? a. Tamir bakım işinin planlı yapılması, beklenmedik arızalar için de plan yapılması b. İzin veren makamların gerekli tedbirleri alıp izin vermesi c. Gerekli yerlerden sözlü izin alınması d. Bakım onarım ekibinin işe başlamadan önce gerekli tedbirleri alması Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? a. Gömlekli veya çift cidarlı veya kapalı kaplarda ısı veya kaynak işleri yapılmadan önce, bunlar iyice havalandırılacak ve kaynak işlerinin yapıldığı sürece devamlı olarak bol oksijen verilecektir. b. Kuyu veya diğer yer altı tesislerinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde; tecrübeli bir veya birden fazla gözlemci görevlendirilecektir. c. Kuyu veya diğer yer altı tesislerinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde; tecrübeli ve usta işçiler çalıştırılacaktır. d. Basınçlı kazanlar ve kaplar, basınç altında iken onarılmayacaktır. Aşağıdaki işyerlerinden hangisinde, işveren iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmakla yükümlü değildir? a. Altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı b. Tarım ve ormandan sayılan c. Sanayiden sayılan d. Devamlı olarak en az elli işçi çalıştırılan

Aşağıdakilerden hangisi "iş hastalıkları işyeri ortamında incelenir" ilkesini getirmiştir ve işçi sağlığının kurucusu olarak bilinir? a. Agricola b. Nicander c. Ramazzini d. Paraselsus Aşağıdakilerden hangisi acil çıkış kapısı olarak kullanılmamalıdır? a. Metal kapı b. Menteşeli kapı c. Raylı kapı d. Ahşap kapı Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. Teknik nezaretçi en az 25 günde bir ocağın işçi çalıştırılan yerlerini denetlemek zorundadır. b. Teknik nezaretçi en az 15 günde bir ocağın işçi çalıştırılan yerlerini denetlemek zorundadır. c. Teknik nezaretçi en az 4 haftada bir ocağın işçi çalıştırılan yerlerini denetlemek zorundadır. d. Teknik nezaretçi en az 20 günde bir ocağın işçi çalıştırılan yerlerini denetlemek zorundadır. Aşağıdakilerden hangisi el aletleri ile çalışırken herhangi bir iş kazasına neden olmamak için uyulması gereken kurallardan biridir? a. Yapılan işe göre en doğru el aletini kullanmak b. El aletine fazla basınç uygulamak c. El aletini malzemeye uygun bir tempoda kullanmamak d. Aynı işleri yapmak için birkaç farklı el aleti kullanmak Aşağıdakilerden hangisi el aletlerini güvenli bir şekilde kullanmak için ağaçtan olan saplarının sahip olması gereken özelliklerden biridir? a. Budaklı ve ince saplı b. Kaliteli ve düzgün yontulmuş c. Gelişi güzel biçim ve büyüklükte d. Saçaklı ve keskin yüzeyli 1 Aşağıdakilerden hangisi emredici işaret temel niteliklerinden biridir? a. Daire biçiminde, mavi zemin üzerine beyaz piktogram b. Daire biçiminde, beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi c. Dikdörtgen veya kare biçiminde, yeşil zemin üzerine beyaz piktogram d. Üçgen şeklinde, sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve Aşağıdakilerden hangisi etik kavramı için doğrudur? a. Kültürel değerler ve ideallerle ilgili doğruları ve yanlışları; bunlara uygun olarak nasıl

davranılması gerektiğini ortaya koyar. b. İnsanın iyi ve kötü olarak vasıflandırmasına yol açan manevi nitelikli huylara ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışlara denir. c. Tüm toplumlar için geçerli evrensel gerçekleri kapsar. d. Töre kelimesi ile aynı anlamı taşır. Aşağıdakilerden hangisi etik kavramı için doğrudur? . a. Kültürel değerler ve ideallerle ilgili doğruları ve yanlışları; bunlara uygun olarak nasıl davranılması gerektiğini ortaya koyar. b. Tüm toplumlar için geçerli evrensel gerçekleri kapsar. c. Töre kelimesi ile aynı anlamı taşır. d. İnsanın iyi ve kötü olarak vasıflandırmasına yol açan manevi nitelikli huylara ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışlara denir. Aşağıdakilerden hangisi gürültüye maruziyeti azaltma yöntemlerinden birisi değildir? a. Gürültüye mazur kalanların odyogramlarını çekmek b. Yapıdan kaynaklanan gürültüyü, yalıtım ve benzeri yöntemlerle azaltmak c. Maruziyet süresini ve gürültü düzeyini sınırlamak d. Mümkün olan en düşük düzeyde gürültü yayan uygun iş ekipmanını seçmek Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ile ilgili standarttır? a. ISO 14001 Standardı b. ISO 9001 Standardı c. EN 16001 Standardı d. OHSAS 18001 Standardı Aşağıdakilerden hangisi işaret levhasını tanımlar? a. Geometrik şekil, resim, sembol, piktogram ve renklerden oluşturulan ve gerektiğinde yeterli aydınlatma ile görülebilir hale getirilmiş özel bilgi ileten levha b. Bir işaret levhası veya ışıklandırılmış yüzey üzerinde kullanılan ve özel bir durumu veya özel bir davranışı tanımlayan şekil c. Bir işaret levhası ile beraber kullanılan ve ek bilgi sağlayan levha d. Saydam veya yarı saydam malzemeden yapılmış, içeriden veya arkadan aydınlatılarak ışıklı bir yüzey görünümü verilmiş işaret düzeneği Aşağıdakilerden hangisi mahfazaların ve koruma tertibatlarının temel özelliklerinden biri değildir? a. Kolayca devreden çıkarılmalı veya kolayca by-pass edilmeli b. Tehlike bölgesinden yeterli uzaklığa yerleştirilmeli c. İlave herhangi bir tehlike ortaya çıkarmamalı d. Üretim işleminin izlenmesine asgari engel olmalı Aşağıdakilerden hangisi uyarı işaretlerinin temel niteliklerinden biridir? a. Dikdörtgen veya kare biçiminde, yeşil zemin üzerine beyaz piktogram b. Üçgen şeklinde, sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve

c. Daire biçiminde, mavi zemin üzerine beyaz piktogram d. Daire biçiminde, beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi Aşağıdakilerden hangisi yasak işaretini tanımlar? a. Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işaret b. Bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum hakkında uyarıda bulunan işaret c. Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işaret d. Acil çıkış yolları, ilkyardım veya kurtarma ile ilgili bilgi veren işaretler Aşağıdakilerden hangisi yönetim sistemleri için kullanılan "PUKÖ" döngüsünün ana basamaklarından biri değildir? a. Öğrenme faaliyetleri b. Kontrol faaliyetleri c. Uygulama faaliyetleri d. Planlama faaliyetleri Basınçlı kaplar periyodik olarak ne kadar sürede hidrostatik basınç testine tabi tutulmalıdır? a. 5 yıl b. 1 yıl c. 15 yıl d. 10 yıl Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırına ne denir? a. Çevre için tehlikeli madde b. Mesleki maruziyet sınır değeri c. Asgari maruziyet değeri d. Biyolojik sınır değeri Bir kişin taşıyabileceği patlayıcı madde miktarı en fazla kaç kg'dır? a. 15 kg patlayıcı taşır. b. 5 kg patlayıcı taşır. c. 10 kg patlayıcı taşır. d. 25 kg patlayıcı taşır. C sınıfı iş güvenliği uzmanları hangi sınıf işyerlerinde görev ayabilir? a. Tehlikeli b. Tehlikeli ve az tehlikeli c. Az tehlikeli d. Çok tehlikeli Doğalgaz kullanımı konusunda, doğalgaz ile ilgili mevzuat ve standart hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Herhangi bir gaz sızıntısında veya yanma hadisesinde, gaz akışı, kesme vanasından el müdahalesi ile durdurulur. b. Kazan dairelerinde bulunan doğalgaz tesisatının veya bağlantı elemanlarının üzerinde ve çok yakınında yanıcı maddeler bulundurulamaz. c. Bina servis kutusu, ilgili gaz kuruluşunun acil ekiplerinin kolaylıkla müdahale edebileceği şekilde muhafaza edilir. Servis kutusu önüne, müdahaleyi zorlaştıracak malzeme konulamaz ve araç park edilmez. d. Doğalgaz kullanım mekanlarında herkesin görebileceği yerlere doğalgaz ile ilgili olarak dikkat edilecek hususları belirten uyarı levhaları asılır. Duş kabinlerinin sıcaklığı kaç dereceden az olmayacaktır? a. 30 °C b. 25 °C c. 20 °C d. 21 °C El-kol titreşimlerinde sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri ne kadardır? a. 0,5 cm/s2 b. 0,5 m/s2 c. 5 cm/s2 d. 5 m/s2 Elle taşımadan kaynaklı yaralanma riskleri göz önüne alındığında en hafif yükler hangi. a. Omuz yüksekliğinden yukarıda b. Parmak eklemi-alt bacak ortası yüksekliği arasında c. Dirsek-parmak eklemi yüksekliği arasında d. Dirsek-omuz yüksekliği arasında Elle taşımadan kaynaklı yaralanma riskleri göz önüne alındığında en ağır yükler hangi seviyede olmalıdır? a. Alt bacak ortası yüksekliğinden aşağıda b. Parmak eklemi-dirsek yüksekliği arasında c. Dirsek-omuz yüksekliği arasında d. Alt bacak ortası-parmak eklemi yüksekliği arasında Etik kurallarının aşağıdakilerden hangini içermesi beklenir? a. Mesleki eğitim kurallarını b. Bireylerin uyması gereken kuralları c. Mesleğin uygulanması ile ilgili kuralları d. Belirli bir alana yönelik yazılı kuralları Etik kurallarının aşağıdakilerden hangini içermesi beklenir? a. Mesleğin uygulanması ile ilgili kuralları b. Belirli bir alana yönelik yazılı kuralları c. Mesleki eğitim kurallarını

d. Bireylerin uyması gereken kuralları G sınıfı sürücü belgesi hangi araç cinsi içindir? a. Otomobil, minibüs veya kamyonet b. Çekici c. İş makinesi türünden motorlu araçlar d. Lastik tekerlekli traktör Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım, ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliğine göre LEL in anlamı nedir? a. Liman İşletmelerinde Güvenlik b. LPG Tanklarında Güvenlik, c. LNG Tanklarında Güvenlik d. Alt Patlama Sınırı Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliğine göre PEL in anlamı nedir? a. En Düşük Patlama Sınırı b. En Yüksek Patlama Sınırı c. Müsaade edilebilir Maruz Kalma Sınırı d. Gazın Müsaade edilebilir En fazla Basıncı Gürültü ile ilgili olarak işçilere aşağıdaki eğitimlerden hangisi uygun değildir? a. Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri, b. Kulak koruyucularının doğru kullanılması c. İşitme kaybı belirtilerinin niçin ve nasıl tespit edileceği ve bildirileceği d. Mutajen maddelerin sağlığa olan etkileri Gürültüden ileri gelen işitme kayıpları için yükümlülük süresi ne kadardır? a. 6 hafta b. 6 yıl c. 6 gün d. 6 ay Hangi maden işletmelerinde tozla mücadele birimi kurma zorunluluğu vardır? a. 300'den fazla işçi çalıştıran işyerlerinde b. 500'den fazla işçi çalıştıran işyerlerinde c. Tozla mücadele birimi kurma zorunluluğu yoktur. d. 750'den fazla işçi çalıştıran işyerlerinde İlk yardımcının özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? a. Aceleci olmalı b. Sakin olmalı c. Bilgili olmalı d. Kendinden emin olmalı

İş Kanununa göre iş kazaları ve meslek hastalıkları en geç kaç gün içinde ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirilir? a. Yazı ile en geç iki iş günü içerisinde b. Olay günü mesai bitimine kadar c. En geç 15 gün içerisinde d. Olayın olduğu birinci hafta sonunda İş kazaları Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne kazadan sonraki kaç iş günü içinde bildirilmelidir? a. Bir b. Üç c. Beş d. İki İş müfettişinin muvazaalı işlemi tespit etmesi durumunda; itiraz süresinin geçmesi ya da mahkeme kararı ile muvazaanın onanması hâlinde asıl işveren ve alt işveren veya vekillerine aşağıdakiler işlemlerden hangisi uygulanır? a. İşyerinin kapatılması b. Çalışma ruhsatının iptal edilmesi c. İdari para cezası d. Hapis cezası İş sağlığı ve güvenliği kurulu işyerinin niteliğine uygun olarak aşağıdakilerden hangisini hazırlamakla görevlidir? a. İşyeri güvenlik kuralları talimatnamesi b. İç yönetmelik taslağı c. Personel görev tanımları d. İşyeri disiplin yönetmeliği taslağı İş sağlığı ve güvenliği kurulunun kararları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. Kurul kararları sadece işçileri ilgilendirir. b. Kurul kararları tavsiye niteliğindedir. c. Kurul kararlarını uygulamak sadece iş güvenliği uzmanın yükümlülüğüdür. d. İşveren mevzuata uygun kurul kararlarını uygulamak zorundadır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre kaldırma makinaları, kabul edilen en ağır yükün en az kaç katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olacaktır? a. 1,5 b. 1,3 c. 1 d. 1,2 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre kaldırma makinaları ve araçları yetkili teknik bir eleman tarafından kaç ayda bir bütünüyle kontrol edilecektir? a. Üç ayda bir b. Her ay

c. Altı ayda bir d. Yılda bir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre kaldırma veya çekme işlerinde kullanılan ip halatların kopmaya karşı güvenlik kat sayıları en az kaç olacaktır? a. 5 b. 1 c. 7 d. 3 İşçilerin maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun, sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama (TWA) değerinin kaç lif/cm3 olmalıdır? a. 0,5 lif/cm3 b. 0,1 lif/cm3 c. 0,8 lif/cm3 d. 0,2 lif/cm3 İşçilerin ne miktarda radyasyon aldıkları, en geç ne kadar zamanda bir ölçülecek ve değerlendirilecektir? a. En geç ayda bir defa b. En geç yılda bir defa c. En geç haftada bir defa d. En geç günde bir defa İşveren, işçilerin kişisel sağlık dosyalarını işten ayrılma tarihinden itibaren kaç yıl süreyle saklamak zorundadır? a. 20 b. 5 c. 40 d. 10 İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde, iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. Elliden fazla işçi çalıştıran her bir işyerinde ayrı ayrı birer iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulur. b. Her işyerinden bir temsilcinin katılımı ile iş sağlığı ve güvenliği kurulur. c. Toplam işçi sayısı esas alınarak iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulur. d. İş sağlığı ve güvenliği kurulunun kurulması zorunlu değildir. İşyeri acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı, boyutları ve yerleri, aşağıdakilerden hangisine uygun olmak zorunda değildir? a. Yapılan işin niteliğine b. Çalışanların sayısına c. Yapının yaşına d. İşyerinin büyüklüğüne

İşyerlerinde işçilerin daimi olarak çalıştırıldığı yerlerin tavan yüksekliği en az kaç metre olmalıdır? a. 4 b. 3 c. 5 d. 7 İşyerlerindeki avlular, açık alanlar, dış yollar, geçitler ve benzeri yerler, en az kaç lüks (lux) ile aydınlatılacaktır? a. 20 lüks b. 10 lüks c. 25 lüks d. 15 lüks Kaldırma-İletme makinalarının (forklift, vinç vb.) testlerinin periyodik olarak ne kadar sürede yapılması gerekir? a. Ayda bir b. Üç ayda bir c. Dört ayda bir d. İki ayda bir Kapalı işyerleri en az ne kadar zamanda bir baştanbaşa havalandırılacaktır? a. Günde en az iki defa 1 saat b. Günde en az bir defa 1 saat c. Günde en az iki defa 30 dakika d. Günde en az bir defa 30 dakika Kazan dairelerinde doğalgaz ve LPG kullanılması halinde, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Kazan dairesinin doğalgaz ve LPG tesisatı, projesi, malzeme seçimi ve montajı ilgili standartlara ve gaz kuruluşlarının teknik şartnamelerine uygun olarak yapılır. b. Sayaçların kazan dairesi dışına yerleştirilmesi gerekir. c. Gaz kullanılan kapalı bölümlerde, gaz kaçağına karşı doğal veya mekanik havalandırma sağlanması gerekir. d. LPG kullanılan kazan daireleri bodrum katta yapılır. Kazan içinde veya buna benzer dar ve iletken kısımları bulunan yerlerle, ıslak yerlerde, alternatif akımla çalışan lambalar kullanıldığı takdirde, aşağıda belirtilen şartlardan hangisi tam olarak sağlanması gerekir? a. Bu lambalar çalışma yerinin dışında bulunan ve sargıları birbirinden ayrı olan transformatör yardımı ile elde edilen en çok 42 volt küçük gerilim kullanılması yeterlidir b. Seyyar lambaların elle tutulan kısımlarının yalıtkan olması yeterlidir c. Lambaların beslendiği elektrik kabloları çift izolasyonlu olması yeterlidir d. Bu lambaların 50 voltluk tehlikesiz gerilim ile kullanılması yeterlidir Kazanların hidrolik basınç deneyleri en yüksek çalışma basıncının en çok kaç katı ile yapılacaktır?

a. 2,5 b. 1 c. 1,5 d. 2 Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası aşağıdakilerden hangisidir? a. CAS b. EEC c. RID d. EINECS Makina Emniyeti Yönetmeliğine göre; kaldırma aksesuarları ve bunların aksamlarından telhalat/halat-halat ucu kombinasyonlarının çalışma kat sayısı genel bir kural olarak aşağıdakilerden hangisine eşittir? a. 2 b. 5 c. 3 d. 4 Makina Emniyeti Yönetmeliğine göre; kaldırma aksesuarları ve bunların aksamlarından dokuma halat veya sapanların çalışma katsayısı genel bir kural olarak aşağıdakilerden hangisine eşittir? a. 1 b. 7 c. 3 d. 5 Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamına giren makinaların piyasa gözetimi ve denetimi aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından yapılır? a. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı b. TOBB c. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı d. MMO Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre hazırlanması gereken talimatlar konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Profesyonel olmayan operatörler tarafından kullanılması düşünülen makinalar için, kullanım talimatlarının yazılması ve düzenlenmesinde bu tür operatörlerden makul olarak beklenebilecek genel eğitim seviyeleri ve yargıda bulunabilme düzeyleri de göz önünde bulundurulmalıdır. b. Talimatlar, uzman personelin anlayabileceği topluluk dilinde hazırlanmalıdır. c. Talimatların içeriği yalnızca makinaların amaçlanan kullanımlarını değil aynı zamanda makul bir şekilde öngörülebilen olası yanlış kullanımlarını da içermelidir. d. Bütün makinalarda Türkçe hazırlanmış talimatlar bulunmalıdır.

Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre kaldırma işlemlerinde kullanılan halatın bütünü ve uçları yeterli bir güvenlik düzeyi sağlayacak şekilde seçilmiş bir çalışma katsayısına sahip olmalıdır. Genel bir kural olarak bu katsayı kaçtır? a. 7 b. 3 c. 1 d. 5 Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre kaldırma zincirleri yeterli bir güvenlik düzeyi sağlayacak şekilde seçilmiş bir çalışma katsayısına sahip olmalıdır. Genel bir kural olarak bu katsayı kaçtır? a. 3 b. 4 c. 2 d. 1 Malzeme güvenlik Bilgi formunda (MSDS) bulunan bilgiler kaç madde halinde belirtilmiştir? a. 16 madde b. 22 madde c. 10 madde d. 14 madde Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerle bu maddelerin yakınındaki yerlerde, statik elektrik yüklerinin meydana gelmemesi için hangi tedbir alınacaktır? a. Nemlendirme, topraklama, iyonizasyon gibi uygun tedbirler alınacaktır b. İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi almış olmaları yeterlidir. c. Bu mahallerin kuru ve sıcak olmasına dikkat edilecektir d. Bu gibi yerlerde elektrik teknisyeni çalıştırmak yeterlidir. SGK istatistiklerine göre ülkemizde ölümlü iş kazaları en çok hangi sektörde olmaktadır? a. Tekstil b. Kimya c. İnşaat d. Metal Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddelere ne denir? . a. Mutajen madde b. Alerjik madde c. Tahriş edici madde d. Aşındırıcı madde STEL değerinin anlamını aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmiştir? a. Kimyasal maddelerin Avrupa envanterini gösteren değer

b. 8 saatlik maksimum konsantrasyon miktarı c. Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için aşılmaması gereken maruziyet üst sınır değeri d. Maksimum biyolojik sınır değeri Şerare veya kıvılcım çıkaran elektrik motorları; hangi yerlerde kullanılmayacaktır? a. Katı maddelerin bulunduğu yerlerde b. Patlayıcı parlayıcı veya yanıcı gazların bulunduğu yerlerde c. Islak ve nemli yerlerde d. Sıcak ve kuru yerlerde Taşınabilir söndürme cihazlarında söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde yerleştirilir ve 4 kg'dan daha ağır ve 12 kg'dan hafif olan cihazların zeminden olan yüksekliği yaklaşık kaç cm?yi aşmayacak şekilde montajı yapılır? a. 115 cm b. 90 cm c. 45 cm d. 150 cm Taşınabilir söndürme cihazlarının tipi ve sayısı, mekânlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. Buna göre; aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde öncelikle su bulundurulur. b. A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu, söndürme cihazları bulundurulur. c. B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü, söndürme cihazları bulundurulur. d. C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli, söndürme cihazları bulundurulur. Tehlikeli sınıfta yer alan ve sanayiden sayılan bir işyerinde işçi sayısı en az kaç olursa tam gün çalışan iş güvenliği uzmanı istihdamı zorunludur? a. 250 b. 750 c. 1000 d. 500 Tehlikeli Yükün Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması aşağıdakilerden hangisidir? . a. IMDG b. ADNR c. RID d. ADR Tüm vücut titreşimlerinde sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri nedir? a. 5 cm/s2

b. 0,5 m/s2 c. 0,5 cm/s2 d. 5 m/s2 Ülkemiz mevzuatında iş kazası hangi kanunda tanımlanmaktadır? a. 5510 sayılı Kanun b. 5763 sayılı Kanun c. 818 sayılı Kanun d. 4857 sayılı Kanun