ELEKTRON KONFIGÜRASYONU 1.

Orbitallere elektronlar n yerle im kurallar : Pauli Prensibi Temel haldeki bir hidrojen atomunun tek elektronu çekirde e en yak n yörüngede bulunur. Acaba, temel halde birden fazla elektrona sahip bir atomun elektronlar yörüngelere nas l yerle ir ? Bunu aç klamak için 1925 y l nda Wolfgang Pauli (1900-1958) söyle bir ilki ortaya atm t r. Bir atomda , kuvantum say lar bir birinin ayni olan iki elektron yoktur. Bu prensibe göre bir atomdaki iki elektronun ml ve ms kuvantum say lar hiçbir zaman bir birinin aynisi olamaz. Bu dört say dan en az biri farkl olmal d r. Mesela; n ,l ve ml·si ayni olan iki elektron bulunsa bile (orbitali ayni oldu undan)bunlar nda ms ¶leri yani dönme yönleri z tt r. Zaten daha önceden bir atomdaki bir elektronun dört kuvantum say s ile tan mlad bunlardan; n·nin elektronun bulundu u yörüngeyi ve çekirdekten olan uzakl belirtti i anlat lm t . Aufbau Yöntemi Elektronlar orbitallere atomun enerjisi en az olacak ekilde yerle irler. Elektronlar orbitallere önce 1 s sonra 2s,2p,3s,3p,4s s ras na göre yerle irler. Bu s ralama ilk defa Wolfgang pauli taraf ndan önerilerek Aufbau yöntemi ismi verilmi tir. Aufbau kelime anlam olarak almanca da in a etmek anlam na gelmektedir. Hunt Kural Ayni enerjiye sahip farkl orbitallere (alt kabu un orbitallerine) es enerjili orbitaller denir. Mesela, bir atomun orbitalleri es enerjilidir. Bütün elektronlar ayni elektrik yüküne sahip olduklar ndan birbi rlerinden uzakta olmak isterler.Bunun için elektronlar es enerjili orbitallere önce birer birer yerle irler, es enerjili orbitallerin tamam birer elektron ald ktan sonra ikinci elektronu (ters spinli) almaya ba larlar. Buna hunt kural denir. Es enerjili orbitallere birer elektronun yerle mesi, elektronlar n ayni yönde dönmesi ve ms de erlerinin i aretinin ayni olmas anlam na gelir. Elektronlar yerle tirirken baz durumlarda,daha yüksek kuvantum düzeylerinde baz alt enerji düzeyleri, bir birine çok yak n oldu undan, orbital enerjilerinin art s ras ile elektronlar n orbitallere yerle me s ras tam uyum içerisinde olmayabilir.Mesela, 3d alt kabu unun 4s·ten biraz daha dü ük enerji düzeyinde olmas na kars n, 4s orbitali daha önce dolar. Orbitallerin dolma s ras , spektroskopik ve manyetik çal malar basta olmak üzere bir tak m deneylerle belirlenmi tir. Birkaç istisna olmakla birlikte elektronlar n orbitallere doldurulmas nda su s ra ile kar la l r. 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4b 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 8s Bu s ran n ak lda daha kolay kalmas için sekil 9.26 ¶daki yöntem kullan labilir. Burada en üstteki ok tan ba lamak üzere s ra ile oklar takip edildi inde yukar da verilen s ra elde edilir. 2.Elektron Da l m n n Gösterilisi. Elektron da l m , spdf gösterilisi ve orbital diyagram olmak üzere iki ekilde gösterilir. Spdf gösterilisi de kisa ve geni letilmi ekilde ifade edilebilir. K salt lm gösterimde elektronlar n es enerjili orbitallere da l m belirtilmez. do ru çizilmi ok spini ²1/2 ¶yi Orbital diyagram nda her bir alt kabuk orbitallere ayr lm t r. Bunlar kutular seklinde çizilmi tir.Orbitallerdeki elektronlar oklarla gösterilmi olup yukar do ru çizilmi olan ok spini +l / 2, a a derken belirtir. Ayni orbitalde bulunan ters spinli iki elektron esle mi tir. Bu ekildeki orbitaller tam doludur. Ayni alt kabukta teker teker yerle tirilmi elektronlar paralel spinli olup oklar ayni yönde çizilir. Silisyum atomundaki 3p elektronlar nda oldu u gibi. Bu ekildeki orbitaller yari doludur. n ve n ;l·nin elektronun bulundu u alt

kabugu ve orbital seklinin ;ml ¶nin elektronun bulundu u orbitali;ms·nin elektronu kendi etraf nda dönme yönünü