P. 1
selcuk_nas_tez

selcuk_nas_tez

|Views: 327|Likes:
Yayınlayan: Selcuk Nas

More info:

Published by: Selcuk Nas on Jun 01, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2012

pdf

text

original

T.C.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ

GEMİ OPERASYONLARININ YÖNETİMİNDE KAPTANIN BİREYSEL KARAR VERME SÜRECİ ANALİZİ VE BÜTÜNLEŞİK BİR MODEL UYGULAMASI

Selçuk NAS

Danışman Prof. Dr. A. Güldem CERİT

2006

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ

GEMİ OPERASYONLARININ YÖNETİMİNDE KAPTANIN BİREYSEL KARAR VERME SÜRECİ ANALİZİ VE BÜTÜNLEŞİK BİR MODEL UYGULAMASI

Selçuk NAS

Danışman Prof. Dr. A. Güldem CERİT

2006

YEMİN METNİ

Doktora Tezi Projesi olarak sunduğum “Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Kaptanın Bireysel Karar Verme Süreci Analizi ve Bütünleşik Bir Model Uygulaması” adlı çalışmanın, tarafımdan, bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım eserlerin bibliyografyada gösterilenlerden oluştuğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanılmış olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım.

Tarih ..../..../.......

Selçuk NAS

i

TUTANAK

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ nün ......./......../...... tarih ve ...... sayılı toplantısında oluşturulan jüri, Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği’nin ........ maddesine göre Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Selçuk NAS’ın Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Kaptanın Bireysel Karar Verme Süreci Analizi ve Bütünleşik Bir Model Uygulaması konulu tezi incelenmiş ve aday ......./....../........ tarihinde, saat .......’ da jüri önünde tez savunmasına alınmıştır. Adayın kişisel çalışmaya dayanan tezini/projesini savunmasından sonra ......... dakikalık süre içinde gerek tez konusu, gerekse tezin dayanağı olan anabilim dallarından jüri üyelerine sorulan sorulara verdiği cevaplar değerlendirilerek tezin/projenin .............................olduğuna oy...................ile karar verildi.

BAŞKAN

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ii

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOKÜMANTASYON MERKEZİ TEZ/PROJE VERİ FORMU Tez No: Konu Kodu: Üniv. Kodu: Adı: Nas

Tez Yazarının Soyadı: Selçuk

Tezin Türkçe Adı: Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Kaptanın Bireysel Karar Verme Süreci Analizi ve Bütünleşik Bir Model Uygulaması Tezin Yabancı Dildeki Adı: Analysis of Ship Masters’ Individual Decision Making Process for the Management of Ship Operations and Application of an Integrated Model Tezin Yapıldığı Üniversitesi: Dokuz Eylül Üniversitesi Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer Kuruluşlar: Tezin Türü: Yüksek Lisans: Doktora: Tıpta Uzmanlık: Sanatta Yeterlilik: Tez Danışmanının Ünvanı: Prof. Dr. Türkçe Anahtar Kelimeler: 1- Denizcilik 2- Gemi Kaptanı 3- Karar Verme 4- Gemi Operasyonları 5- Gemi Yönetimi Tarih: İmza: Tezimin Erişim Sayfasında Yayınlanmasını İstiyorum Evet Hayır Adı : A. Güldem Soyadı: Cerit Dili: Türkçe Sayfa Sayısı: 657 Referans Sayısı: 260 Yıl: 2006

İngilizce Anahtar Kelimeler: 1- Maritime 2- Ship Master 3- Decision Making 4- Ship Operations 5- Shipboard Management

iii

ÖNSÖZ Dünyanın en eski mesleklerinden bir olan gemi kaptanlığı, geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemini ve saygınlığını korumaktadır. Bunun nedeni, yeni gemi inşa teknolojilerine, gelişmiş yönetim ve bilişim uygulamalarına rağmen gemi kaptanlarının omuzlarında taşıdığı sorumlulukların her geçen gün daha da artmasıdır. Gemi operasyonlarının yönetiminde üstlenmiş olduğu sorumluluklar gemi kaptanlarını denizcilik sektörünün içinde kritik bir konuma taşımaktadır. Bu konumda kaptanın vereceği bireysel kararlar ise tüm denizcilik sektörünü derinden etkileyebilmektedir. Tezimin araştırma safhalarında desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen denizcilik sektörünün temsilcilerine öncelikle şükranlarımı sunmak istiyorum. Gerçekleştirilen odak grup çalışmasında tüm işlerini bir kenara bırakıp çalışmaya katılan odak grup katılımcıları, anket çalışması süresince gönüllü olarak yardım eden kılavuz kaptanlar, liman yöneticileri, gemi işletmelerindeki yöneticiler ve yoğun mesailerine karşın anket formunu büyük özveriyle yanıtlayan gemi kaptanları bu çalışmanın başarılmasında en büyük pay sahibi olan kişilerdir. Tezimin akademik olarak desteklenmesinde yardımlarını esirgemeyen Sayın Prof. Dr. Huriye Kubilay’a, Sayın Prof. Dr. Ömür Özmen’e, Sayın Doç. Dr. Kaan Yaralıoğlu’na, Sayın Doç. Dr. Okan Tuna’ya, Sayın Yrd. Doç Dr. Gülgün Meşe’ye, Sayın Yrd. Doç Dr. Mustafa Kalkan’a, Sayın Öğ. Gör. Umay Uzunoğlu Koçer’e teşekkür ederim. Tez çalışmam süresince benden manevi desteklerini esirgemeyen mesai arkadaşlarıma ve öğrencilerime ayrıca teşekkür ederim. Tüm tez çalışmam süresince bana desteğini esirgemeyen değerli danışman hocam Prof. Dr. A. Güldem Cerit’e teşekkür ederim. Doktora çalışmalarım süresince benden sevgilerini ve anlayışlarını Selçuk NAS İzmir 2006

esirgemeyen aileme, eşime ve kızıma teşekkür ederim.

iv

ÖZET Doktora Tezi Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Kaptanın Bireysel Karar Verme Süreci Analizi ve Bütünleşik Bir Model Uygulaması Selçuk NAS Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Denizciliğin uluslararası dinamik yapısı içerisinde önemli bir yere sahip olan gemi kaptanları, verdikleri kararlar ile hem bağlı bulundukları işletmeleri hem de denizcilik sektörünü doğrudan etkileyebilecek bir konumdadır. Gemilerinin sevk ve idaresinden sorumlu olan gemi kaptanlarının sorumlulukları sadece gemi ile sınırlı olmayıp, gemi operasyonlarına bağlı olarak oluşabilecek tüm olaylardan ve gerçekleştirilen işlemlerden de sorumlu tutulabilmektedirler. Bu nedenle gemi kaptanlarının gemi operasyonları kapsamında vermiş oldukları kararlar, Uluslararası Emniyetli Yönetim Uygulamaları “ISM Code” gibi birçok kural ve uygulama ile standart hale getirilmeye çalışılsa da gemi kaptanlarının bireysel karar verme süreçlerinin birçok faktörden etkilendiği gözlemlenmektedir. Bu araştırma gemi operasyonlarının yönetiminde gemi kaptanlarının bireysel karar verme süreçlerine etki eden faktörlerin ortaya çıkartılarak tanımlanması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu faktörlerin saptanmasında ilk olarak, gemi kaptanlarının denizcilik çevresini ve örgüt çevresini temsil edebilecek katılımcılar ile bir odak grup çalışması yapılmıştır. Çalışmada, gemi operasyonlarının yönetiminde gemi kaptanlarının bireysel karar verme süreçlerine etki eden değişkenler tespit edilmiştir. Tespit edilen değişkenler, karar verme ve denizcilik literatürüne dayalı olarak bütünleşik bir model yaklaşımı içerisinde tekrar gözden geçirilmiştir. Ayrıca denizcilik literatüründen faydalanılarak gemi kaptanlarının ISM Uygulamalarını değerlendirebileceği değişkenler geliştirilmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında, yukarıda bahsedilen değişkenlerin gemi kaptanları tarafından değerlendirilebilmesi amacıyla veri toplama aracı olarak anket formunun kullanıldığı bir saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Anket çalışması Türkiye boğazlarından geçen ve Türk limanlarına gelen gemileri kumanda eden gemi kaptanlarına uygulanmıştır. Araştırmada uluslararası bir örneklem kapsamında 358 gemi kaptanına ulaşılmış ve elde edilen veriler arasında karşılaştırmalı analizler yapılmıştır. Çalışmanın bulguları gemi kaptanlarının bireysel karar verme süreçlerine etki eden faktörleri ve karşılaştırmalı analizlerin sonuçlarını içermektedir. Anahtar Kelimeler: 1) Denizcilik, 2) Gemi Kaptanı, 3) Karar Verme, 4) Gemi Operasyonları, 5) Gemi Yönetimi

v

ABSTRACT PhD Thesis Analysis of Ship Masters’ Individual Decision Making Process for the Management of Ship Operations and Application of an Integrated Model Selçuk NAS Dokuz Eylul University Institute of Social Science Department of Maritime Business Administration Ship masters, who have a significant role in the internationally dynamic structure of the shipping industry, are in such a powerful position that any decisions they make with respect to their profession are able to directly affect not only the shipping companies they work for but also the whole shipping industry to a considerable extent. Such a powerful effect arises from the fact that ship masters are held fully responsible not only for the command of their ships but also for all other issues related with their operational tasks. Considering the importance of their positions, almost all actions to be carried out by masters have been standardized through international regulations and codes such as the ISM Code. Nevertheless, however, since the decisions made by masters are to certain extents based on individual choices, they are affected by a great variety of factors. The aim of this study is to determine those factors likely to affect the decision making processes exercised by ship masters. In order to develop these determinants, a focus group has been formed from those representing the maritime related environments as well as the organizational environments ship masters are involved in. The study has also determined the variables likely to affect the individual decisions made by masters during ship operations. The variables determined have then been reviewed and worked on in an integrated model based on the literature related to both decision making processes as well as maritime related issues and ISM practices. It is aimed to collect the evaluations of ship masters on these variables. The second stage of the study comprises a survey making use of a questionnaire for data collection. The survey has been conducted with the ship masters passing through the Turkish straits and calling the Turkish ports. Throughout the study, as an international sample, 358 ship masters have been reached, and the data received have been exposed to comparative analyses. The results of the study cover the factors likely to affect the individual decision making process of ship masters and the findings related with the comparative analyses. Key Words : 1) Maritime, 2) Ship Master, 3) Decision Making, 4) Ship Operations, 5) Shipboard Management

vi

GEMİ OPERASYONLARININ YÖNETİMİNDE KAPTANIN BİREYSEL KARAR VERME SÜRECİ ANALİZİ VE BÜTÜNLEŞİK BİR MODEL UYGULAMASI
Sayfa

YEMİN METNİ TUTANAK YÖK DOKÜMANTASYON MERKEZİ TEZ/PROJE VERİ GİRİŞ FORMU ÖNSÖZ TÜRKÇE ÖZET İNGİLİZCE ÖZET İÇİNDEKİLER KISALTMALAR TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ EKLER LİSTESİ GİRİŞ

i ii iii iv v vi vii xxi xxiii xxxii xxxv xxxvi

BİRİNCİ BÖLÜM GEMİADAMLARI VE KAPTAN 1.1. GEMİADAMI 1.1.1. 1.1.2. Tayfalar Kaptan, Başmühendis/Başmakinist ve Zabitler 1.1.2.1. 1.1.2.2. 1.1.3. Kaptan ve Güverte Zabitleri Başmühendis/Başmakinist ve Vardiya Mühendisi/Makine Zabitleri Yardımcı Sınıf Zabitler 1.1.3.1. 1.1.3.2. 1.1.3.3. Telsiz Zabitleri Elektrik ve Elektronik Zabitleri Sağlık Zabitleri 7 9 10 10 11 4 1 3

vii

1.1.3.4. 1.1.3.5. 1.1.3.6. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6.

Stajyerler Yat Sınıfı Balıkçı Sınıfı

11 12 12 12 13 15 15 17 18 21 23 29 ve 30 Hukuksal Düzenlemelere Göre 31 31 32 32 32 33 33 34 35 36 36 37 38 Emir Yetkisi Disiplin Yetkisi Ceza Tahkikatı Yapma Yetkisi Jurnal Tutma Yetkisi Kaptanın Yolculuk Başlamadan Önceki Görevleri Kaptanın Yolculuk Sırasındaki

Gemiadamlarının Sorumlulukları Gemiadamları ve Deniz İş Sözleşmesi Gemiadamlarının Sağlığı ve İş Güvenliği 1.1.6.1. ITF’ e Göre Gemiadamlarının İş Emniyeti ve Sağlık Koşulları

1.2.

KAPTAN 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. Kaptan Tanımı Gemilerin Kaptan ile Donatılması Kaptanın Yeterliği Kaptanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları Türk Kanunları’na Göre Kaptanın Görev 1.2.4.1. 1.2.4.2. Yetkileri Türkiye’deki 1.2.4.2.1. 1.2.4.2.1. 1.2.4.2.3. 1.2.4.2.4. 1.2.4.3. 1.2.4.3.1. Kaptanın Yetkileri

Türk Kanunları’na Göre Kaptanın Görevleri

1.2.4.3.2. 1.2.4.3.3. 1.2.4.4.

Görevleri Kaptanın Yolculuk Bittikten Sonraki Görevleri

Kaptanın Temsil Yetkisi 1.2.4.4.1. 1.2.4.4.2. 1.2.4.4.3. Kaptanın Donatanı Temsil Yetkisi Kaptanın Taşıyanı Temsil Yetkisi Kaptanın Yük İlgililerini Temsil

viii

Yetkisi 1.2.4.5. Türk Ticaret Kanununda Kaptanın Sorumluluğu 1.2.4.5.1. 1.2.4.5.2. 1.2.4.5.3. 1.2.4.5.4. 1.2.4.5.5. Kaptanın Hukuksal Sorumluluğu Türk Hukukunda Kaptanın Cezai Sorumluluğu Türk Ceza Kanunu’na göre Kaptanın Cezai Sorumluluğu Türk Ticaret Kanunu’na göre Kaptanın Cezai Sorumluluğu Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunu’na göre Kaptanın Cezai Sorumluluğu 1.2.4.5.6. 1.2.4.5.7. 1.2.5. 1.2.6. 1.2.7. Uluslararası Deniz Gümrük Kanunu’na göre Kaptanın Cezai Sorumluluğu Borçlar Kanunu’na göre Kaptanın Cezai Sorumluluğu Hukukunda Gemi Kaptanlarının 45 48 48 Sorumluluk ve Yetkileri Denicilik Örf, Adet, Gelenekleri ve Gemi Kaptanları Gemi Kaptanları için Davranış Tarzları ve Değerler 44 43 42 41 41 41 38 39

İKİNCİ BÖLÜM BİREYSEL KARAR VERME

2.1.

KARAR VERME 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. Karar Vermenin Kapsamı Karar Verme ve Problem Çözme Karar Sürecinde Rasyonellik

56 57 57 58 59 60 61

2.2. 2.3. 2.4.

KARAR VE KARAR VERME SINIFLANDIRMALARI KARAR VERME YÖNTEMİ KARAR VERME VE KARAR TİPLERİNİN SINIFLANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR

ix

Karar Verilecek Olan Problemin Tipine Göre Karar Verme 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.5. 2.5.1. Tipleri Karar Tipleri İçin Simon Yaklaşımı Karar Tipleri İçin Delbecq Yaklaşımı Karar Tiplerinin Genel Sınıflandırılması Karar Verme Stilleri Konusundaki Yaklaşımlar Karar 2.5.1.1. Verme Stillerine Tüketici Yönlü 68 Sproles ve Kendall Yaklaşımı Canabal Yaklaşımı Stillerine Disiplinler Arası 70 Schermerhorn Yaklaşımı Deci ve Ryan Yaklaşımı Arroba Yaklaşımı Muna Yaklaşımı Janis ve Mann Yaklaşımı Dinklage Yaklaşımı Kuzgun Yaklaşımı Mitroff ve Kilman Yaklaşımı Keegan Yaklaşımı Rowe Yaklaşımı Johnson Yaklaşımı Harren Yaklaşımı DriverYaklaşımı Scott ve Bruce Yaklaşımı 71 71 72 73 74 75 76 77 78 79 79 82 82 83 84 86 87 Heller Yaklaşımı 87 68 69 Yaklaşım 2.5.1.1.1. 2.5.1.1.2. Karar 2.5.1.2. Yaklaşım 2.5.1.2.1. 2.5.1.2.2. 2.5.1.2.3. 2.5.1.2.4. 2.5.1.2.5. 2.5.1.2.6. 2.5.1.2.7. 2.5.1.3. 2.5.1.3.1. 2.5.1.3.2. 2.5.1.3.3. 2.5.1.4. 2.5.1.4.1. 2.5.1.4.2. 2.5.1.4.3. 2.5.1.4.4. 2.5.1.5. Yaklaşım 2.5.1.5.1. 61 62 63 64 66 67

KARAR VERME STİLLERİ

Verme

Karar Verme Stillerine Jung Temelli Yaklaşım

Karar Verme Stillerine Bilgi Yönlü Yaklaşım

Karar Verme Stillerine Liderlik Yönlü

x

2.5.1.5.2. 2.5.2. 2.6. 2.6.1. 2.6.2. 2.6.3. KARAR VERME MODELLERİ

Vroom ve Yetton Yaklaşımı

88 89 90 90 93 95 95 96 96 97 97 98 99 101 107 112

Karar Verme Stiline Etki Eden Faktörler Karar Verme Modellerine Nutt Yaklaşımı Sınırlı Rasyonellik Modeli Model Olarak Zihinsel Kestirmeler (Heuristics) Kolay Ulaşılan Zihinsel Kestirme (The 2.6.3.1. 2.6.3.2. 2.6.3.3. Availability Heuristic) Temsil Edici Zihinsel Kestirme (The Representativeness Heuristic) Demirleme veya Hüküm Zihinsel Kestirmesi (The Anchoring or Judgement Heuristic)

2.6.4. 2.6.5. 2.6.6. 2.7. 2.8.

Çöp Tenekesi Modeli (The Garbage Can Model) Disiplinlerarası Karar Verme Modeli Genişletilmiş Dört Kuvvet Modeli

KARAR VERME STRATEJİLERİ BİREYSEL KARAR VERME SÜRECİ 2.8.1. 2.8.2. Bireysel Karar Verme Sürecine Etki Eden Faktörler. Örgütlerde Bireysel Karar Verme Sürecine Etki Eden Faktörler Örgütsel Karar Vermeye Etki Eden Dış Çevre 2.8.2.1. 2.8.2.2. 2.8.2.3. 2.8.2.4. 2.8.2.5. Faktörleri Örgütsel Karar Vermeye Etki Eden Özel Dış Çevre Faktörleri Bireysel Karar Vermeye Etki Eden Örgütsel Faktörler Bireysel Karar Vermeye Etki Eden Örgütsel Baskılar Karar Destek Sistemleri KARAR VERME KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPILAN

112 115 117 119 121 122

2.9.

ALANLAR 2.9.1. Karar Verme Konusunda Uluslararası Düzeyde Yapılan

xi

Çalışmalarda İncelenen Sektörler 2.9.2. Karar Verme Konusunda Türkiye’de Yapılan Çalışmalarda İncelenen Sektörler

122 123

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GEMİ OPERASYONLARI VE GEMİ YÖNETİMİ 3.1. GEMİ İŞLETME ÖRGÜTLERİ 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.2. Gemi İşletme Örgütlerinin Fonksiyonları Gemi Yönetim Fonksiyonlarına Göre Alt Yönetim Mekanizmaları Sistem Olarak Gemi İşletme Örgütleri ISM (Code) Uygulama Rehberi ve Emniyetli Yönetim 3.2.1. Felsefesi 3.2.1.1. 3.2.1.2. 3.2.1.3. 3.2.1.4. 3.2.1.5. 3.2.2. 3.2.3. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. ISM Uygulama Rehberinin Amaçları Emniyetli Yönetim Sisteminde Gemi İşletme Örgütlerinin Sorumluluğu Emniyetli Yönetim Sisteminde Örgütsel Yapı ve Yetkilerin Tanımlanması Emniyetli Yönetim Sisteminde Tanımlanan Sorumluluklar ISM Uygulama Rehberi Kuralları’nda Gemi Kaptanının Sorumlulukları Emniyetli Yönetim Sistemi ve Toplam Kalite Yönetimi ISM Uygulama Rehberi Kuralları ve Uygulanması Gemi Yönetimi ve Sorumluluklar Gemi Yönetiminde Gemi Kaptanlarının Operasyonel Sorumlulukları Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Sorumluluğun 160 150 150 151 154 159 149 146 145 144 145 130 136 142 126 128

DENİZCİLİKTE YÖNETİM FELSEFELERİ

GEMİ YÖNETİMİ

xii

2.1.3.2.4. 3.4. 3. Acil Durum Karar Destek Sistemleri Gemi Operasyonlarında Kullanılan Yardımcıları Bilgisayar Tabanlı Karar Destek Sistemleri Karada Kurulu Karar Destek Sistemleri 3.2.4.4.4.2. Ana Kütle Olarak Dünya Deniz Ticaret Filosu ve Gemi Tipleri Örneklem ve Verilerin Toplanması Örneklem Çerçevesi Örneklem Tekniği 184 186 187 190 176 179 181 183 xiii . 3.4. 3.4.Paylaşımı 3.4. 3. Örgütsel Etkiler Hukuksal Etkiler Deniz Taşımacılığındaki Tarafların Etkisi Denizcilik Örgütlerinin Etkileri Diğer Etkiler 160 162 162 163 163 164 165 167 167 168 Karar 169 170 171 172 Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Gemi Kaptanlarının Bireysel Kararları İçin Karar Destek Sistemleri 3.1.2. 4.1.4.3. GEMİ KAPTANLARININ GEMİ OPERASYONLARININ YÖNETİMİNDE VERDİĞİ KARARLAR 3. 3.1.1. GEMİ KAPTANININ BİREYSEL KARARI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ARAŞTIRMANIN AMACI. Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Gemi Kaptanlarının Bireysel Kararlarını Yönlendiren Etkiler 3.1.2.1.4.1. 4.4.4.1.2. MODELİ.1. ARAŞTIRMANIN AMACI VE HEDEFLERİ ARAŞTIRMANIN MODELİ ARAŞTIRMA SÜRECİ ANA KÜTLE VE ÖRNEKLEM 4.4. 3.4. 4. 4.2.4. YÖNTEMİ VE DEĞİŞKENLERİN GELİŞTİRİLMESİ 4. 4.4.4.5.5. 3.4.4.3.3.2.4. 4.

2.3.1.3. 4.1. 4.1.1.6.5.5.1.1.5.5.2.1.4.1.1.2.1. 4.7.1.1. Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Belirlenmesi Veri Toplama Aracı Oluşturma Süreci Veri Toplama Aracının Bölümleri 4.1.1. İçerik Analizi 4.1.2. Çalışmanın Yürütülmesi 4. 4.1.1.4.2.1.5.5. 4.1. 4.5.1.2.1.5.1.5.5.1 Odak Grup Çalışması 4.5.3. 4.4.2.5. İçerik Analizi Yöntemi Araştırma Soruları Verilerinin İçerik Analizi 191 194 195 195 196 198 198 201 201 201 202 203 204 205 205 206 206 206 208 233 234 235 242 242 VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ 4.12.11. Nicel Araştırma Süreci 4.2. 4. Profil Değişkenleri Bölümü ISM Uygulamalarının Gemi Kaptanları Tarafından xiv . 4.10.5. Odak Grup Çalışmasının Planlanması Odak Grup Çalışmasının Amacı Katılımcılarının Belirlenmesi Çalışma Yerinin Belirlenmesi Çalışma Zamanının Belirlenmesi Çalışmanın Duyurulması/Bildirilmesi Araştırma Sorularının Belirlenmesi Çalışma Hazırlıkları Çalışmanın Organizasyonu Başlatılması 4.5. Çalışmanın Tamamlanması 4.1.5.5.5.2.1. 4.2.1.1. 4.1. 4. Örneklem Hacmi Nitel Araştırma Süreci 4.9.5.1.5.5.1.1. 4.2.5.5.2.5.1.5. 4.5.8.5. Odak Grup Çalışmasının 4.1.2.1.3.

Örgütsel Baskının Sonuçları Bölümü Verilerin Toplanması Verilerin İşlenmesi 4. HIPOTEZLER Faktör Analizi “t” Testi Tek Yönlü Varyans Analizi (OneWay ANOVA) 243 244 245 246 246 253 253 255 255 256 BEŞİNCİ BÖLÜM BULGULAR 5.2. 4.6. Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Süreci Analizi I Bölümü 4.5.1.2.4.2.5.4.3.3.5. GEMİ KAPTANLARININ PROFİL BİLGİLERİNE AİT BULGULAR GEMİ KAPTANLARININ PROFİL BİLGİLERİNE İLİŞKİN ANALİZLER 5. Gemi Kaptanlarının Profil Bilgilerine Ait Hipotez Testleri Gemi Kaptanlarının Milliyet Grupları ve Yaşlarına Ait Karşılaştırmalı Analiz Gemi Kaptanlarının Milliyet Grupları ve Kaptanlık Tecrübesi Arasındaki Karşılaştırmalı Analiz Gemi Kaptanlarının Milliyet Grupları ve Çalıştığı 283 İşletmedeki Tecrübesi Arasındaki Karşılaştırmalı Analiz 282 280 280 280 264 xv . 5.5.2.3. 5.2.1.3. 5. 4.2.2.2 5.2.5.3.5.2.5.2.5. Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Süreci Analizi II Bölümü 4. 4.4.5.5.Değerlendirilmesi Bölümü 4.5. 4.5.2.5.2.2.1. 4.2.3.

2.5.2. Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları Gemi Bayrak Grupları ile Yaşları Arasında Karşılaştırmalı Analiz Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları Gemi Bayrak Grupları ile Kaptanlık Tecrübeleri Arasında Karşılaştırmalı Analiz Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları Gemi Bayrak Grupları ile Çalıştığı İşletme Tarafından İşletilen Gemi Sayısı Arasında Karşılaştırmalı Analiz 288 5.2.2.5.7. Gemi Kaptanlarının Milliyet Grupları ve Yıl İçerisinde Çalıştığı Süre Arasındaki Karşılaştırmalı Analiz Gemi Analiz Kaptanlarının Milliyet Grupları ve Çalıştığı 286 287 287 İşletmenin Yönettiği Gemi Sayısı Arasında Karşılaştırmalı 284 5.12.8.13.6. 5.2.18. 5.15. 5. Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları Gemi Bayrak Grupları ile Çalıştığı İşletmedeki Tecrübesi Arasında Karşılaştırmalı Analiz 288 289 290 290 5.11.17.2.2.10. Türk ve Yabancı Gemi Kaptanlarının Karşılaştırmalı Profil Bilgileri Analizi Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları Gemi Tipi ve Gemi xvi . 5.2.2.2. Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları İşletme Büyüklüğü ile Yılda Çalışma Süresi Arasında Karşılaştırmalı Analiz Farklı Milliyetlerden Gemiadamları ve Aynı Milliyetten Gemiadamları ile Birilikte Çalışan Gemi Kaptanlarının Karşılaştırmalı Profil Bilgileri Analizi 293 294 5.2. 5.2. Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları Gemi Bayrak Grupları ile Yılda Çalışma Süresi Arasında Karşılaştırmalı Analiz Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları İşletme Büyüklüğü ile Yaşları Arasında Karşılaştırmalı Analiz Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları İşletme Büyüklüğü ile Kaptanlık Tecrübesi Arasında Karşılaştırmalı Analiz Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları İşletme Büyüklüğü ile Çalıştıkları İşletmedeki Tecrübesi Arasında Karşılaştırmalı Analiz 291 292 5.9.2.16. 5. 5.2. 5.14.

3. 5.3.22.3.3.19.2.2. KAPTANLARININ ISM Uygulamalarının ISM Gemi UYGULAMALARI KONUSUNDAKİ DEĞERLENDİRMELERİ Kaptanları Tarafından Değerlendirilmesine Ait Değişkenler Üzerinde Yapılan Faktör Analizi 5. Gemi Kaptanlarının Profil Bilgileri Kaptanları Milliyetleri Ait ve ISM Uygulamalarının 5. Gemi Kaptanlarının Çalıştığı Gemi Bayrağı Grupları ve ISM Uygulamaları Konusundaki Değerlendirmelerine Ait Karşılaştırmalı Analiz 5.2. Gemi Kaptanlarının Çalıştığı Gemi Tipleri ve ISM 5. 5.20.2.2.3.1.2.1.3.2. Gemi Uygulamaları Kaptanlarının Çalıştığı Konusundaki Değerlendirmelerine Ait Karşılaştırmalı Analiz İşletmenin Büyüklüğü ve ISM Uygulamaları Konusundaki Değerlendirmelerine Ait Karşılaştırmalı Analiz Konusundaki Karşılaştırmalı 307 307 310 313 322 xvii .2.3.Kaptanlarının Yaşlarına Ait Karşılaştırmalı Analiz 5.4. Gemi Gemi Tarafından 295 296 297 298 299 304 306 Değerlendirilmesine Ait Hipotez Testleri Kaptanlarının ve ISM Uygulamaları Değerlendirilmelerine Analiz 5. GEMİ 5.3.2.2. Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları Gemi Tipi ve Çalıştıkları İşletmedeki Tecrübelerine Ait Karşılaştırmalı Analiz Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları Gemi Tipi ve Yılda Çalıştıkları Sürelere Ait Karşılaştırmalı Analiz Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları Gemi Tipi ve Çalıştıkları İşletmeler Tarafından İşletilen Gemi Sayılarına Ait Karşılaştırmalı Analiz 5.21. Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları Gemi Tipi ve Gemi Kaptanlarının Kaptanlık Tecrübelerine Ait Karşılaştırmalı Analiz 5.

5.4.4. Bireysel Karar Verme Analizine Ait Karşılaştırmalı Analiz Gemi Kaptanlarının Çocuk Sahibi Olması ve Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Süreci Analizine Ait Karşılaştırmalı Analiz 5. GEMİ 5.6.3. Gemi Kaptanlarının Milliyetleri ve Gemi Kaptanının 5.4. Bireysel Karar Verme Analizine Ait Karşılaştırmalı Analiz Gemi Kaptanlarının Medeni Durumu ve Gemi Kaptanının 5.1.2.2. Analizine Ait Karşılaştırmalı Analiz Kaptanlarının Kaptanının Kumanda Karar Ettiği Verme Gemilerdeki Gemi Adamlarının Milliyetleri ve Bireysel Sürecine Ait Karşılaştırmalı Analiz Gemi Kaptanlarının Milliyet Grupları ve Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerine Ait Karşılaştırmalı Analiz 363 368 375 381 xviii .4.3.2. Gemi Kaptanlarının Bireysel Kumandasını Karar Verme Yaptığı Süreci Gemileri İşleten Örgüt Tipleri ve Gemi Kaptanının 5.5. 5.2.2.4.4.4.4.3.3.2.1.5.4. Gemi Gemi 5.2. Gemi Kaptanlarının ISM Uygulamaları Konusundaki Değerlendirmelerine Ait “ISM Skoru” ISM Skoru ve Gemi Kaptanlarının Profil Bilgileri Arasındaki İlişkilere Ait Hipotez Testleri OPERASYONLARININ Gemi Gemi Kaptanlarının Kaptanlarının Karar Profil YÖNETİMİNDE Verme GEMİ 346 348 Gemi 353 Süreci 353 Süreci 358 Ait 334 333 KAPTANININ BİREYSEL KARAR VERME SÜRECİ ANALİZİ Süreçlerine ve Değişkenler Üzerinde Gerçekleştirilen Faktör Analizi Bilgileri Operasyonlarının Yönetiminde Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Süreci Analizine Ait Hipotez Testleri 5.4.4.2. 5.

5. Gemi Kaptanlarının Kumanda Ettikleri Gemi Tipi ve Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerine Ait Karşılaştırmalı Analiz 415 5.3.4.5.10.2.4.5.5.2.1. Gemi Kaptanlarının Eğitim Durumları ve Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerine Ait Karşılaştırmalı Analiz 432 5.2.4. Gemi Kaptanlarının Medeni Durumu ve Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Sürecinde Örgütsel Baskının Sonuçlarına Ait Karşılaştırmalı Analiz 5.2.2.5. Gemi Kaptanlarının Gemi Operasyonlarının Yönetiminde. Gemi Kaptanlarının Kumanda Ettiği Gemiyi İşleten İşletmenin Büyüklüğü ve Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerine Ait Karşılaştırmalı Analiz 399 5. Kumanda Ettiği Gemi Tipi ve Gemi Kaptanının Eğitim Durumuna Ait 455 AİT 483 Karşılaştırmalı Analiz 5.2.9.4. ÖRGÜTSEL 5.7. Gemi Kaptanları Tarafından Kumanda Edilen Geminin Bayrağı ve Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Sürecine Ait Karşılaştırmalı Analiz 449 5.8.11.4. Gemi Kaptanlarının Çocuk Sahibi Olması ve Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Sürecinde Örgütsel Baskının Sonuçlarına Ait Karşılaştırmalı Analiz 485 486 489 xix . BASKININ SONUÇLARINA DEĞİŞKENLERİN ANALİZİ Türk / Yabancı Gemi Kaptanları ve Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Sürecinde Örgütsel Baskının Sonuçlarına Ait Karşılaştırmalı Analiz 5.

4. Gemi Kaptanlarının Kumanda Ettiği Gemiyi İşleten İşletmenin Büyüklüğü ve Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Sürecinde Örgütsel Baskının Sonuçlarına Ait Karşılaştırmalı Analiz 501 5. Gemi Kaptanlarının Kumanda Ettikleri Gemi Tipi ve Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Sürecinde Örgütsel Baskının Sonuçlarına Ait Karşılaştırmalı Analiz 506 5. Gemi Kaptanlarının Kumandasını Yaptığı Gemileri İşleten Örgüt Yönetim Şekilleri ve Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Sürecinde Örgütsel Baskının Sonuçlarına Ait Karşılaştırmalı Analiz 491 5.5.5.5.5. Gemi Kaptanlarının Eğitim Durumları ve Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Sürecinde Örgütsel Baskının Sonuçlarına Ait Karşılaştırmalı Analiz 510 KARAR VERME 523 534 628 1 5.7.5.5. Gemi Kaptanlarının Milliyet Grupları ve Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Sürecinde Örgütsel Baskının Sonuçlarına Ait Karşılaştırmalı Analiz 497 5. Gemi Kaptanlarının Kumanda Ettiği Gemilerdeki Gemi Adamlarının Milliyetleri ve Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Sürecinde Örgütsel Baskının Sonuçlarına Ait Karşılaştırmalı Analiz 493 5.6.9.5.5. ISM SKORU VE GEMİ OPERASYONLARININ YÖNETİMİNDE GEMİ KAPTANLARININ BİREYSEL SÜRECİNE AİT DEĞİŞKENLER AİT HİPOTEZ TESTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERE SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKLAR EKLER xx .8.10. Gemi Kaptanları Tarafından Kumanda Edilen Geminin Bayrağı ve Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Sürecinde Örgütsel Baskının Sonuçlarına Ait 495 Karşılaştırmalı Analiz 5.5.7.

1966) MARPOL Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme 73/78 (The International Convention for the xxi . 1966 ( International Convention on Load Lines. CK DİK DOC EU GAY GK GT IFSMA Aktarma Türk Ceza Kanunu Deniz İş Kanunu Uygunluk Belgesi (Document of Compliance) Avrupa Birliği (European Union) Gemiadamları Yönetmeliği Türk Gümrük Kanunu Groston Uluslararası Gemi Kaptanları Birlikleri Federasyonu (The International Federation of Shipmasters' Associations) ILO IMO ISM ISMA Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization) Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization) Uluslararası Emniyetli Yönetim (International Safety Management) Uluslararası Gemi İşletmecileri Birliği (International Ship Managers’ Association) ISO ITF Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu Uluslararası Ulaştırma Çalışanları Fedarasyonu (International Transport Workers' Federation) İK kW Load Line Türk İş Kanunu Kilo Wat Yükleme Hatları Hakkında Uluslararası Antlaşma.KISALTMALAR Akt.

Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası 1978 Sözleşmesi ve 1995 düzeltmeleri (International Convention on Standards of Training.d. TTK SOLAS Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Cumhuriyeti Türk Ticaret Kanunu Denizde Can ve Mal Emniyeti Hakkındaki Uluslararası Sözleşme (International Convention for the Safety of Life at Sea) SMS Emniyetli Yönetim Sistemi (Safety Management System) STCW 78/95 Gemiadamlarının Eğitim.C. ve diğerleri xxii .Prevention of Pollution from Ships 73/78) TBMM T. Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978 and Ammendments 1995) UNCLOS Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (United Nations Convention on the Law of the Sea) v.

Tablo 4.2.4.4.TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1. Güverte Sınıfı Zabitan ve Kaptan Yeterlikleri Makine Sınıfı Zabitan ve Başmakinist/Başmühendis Yeterlikleri 6 9 Tablo 1. Tablo 1.1. Tablo 2.6. Tablo 2. Gemi Kaptanı Yeterlikleri ve Gemilerin Donatılması Karar Tipleri Genel Sınıflandırması Örgütsel Karar Verme Modelleri Disiplinler Arası Karar Verme Modeli Bireysel Davranış Yapısı Gemi İşletme Örgütlerinin Bölümleri Arası İlişkiler ve Yönetimsel Sorumluluk ve Yetkileri 147 152 Tablo 3.1. Dünya Deniz Ticaret Filosundaki Gemi Büyüklüğünün Gemi Tipi Cinsinden Dağılımı 186 Tablo 4. Tablo 2.5. Gönderilen Anketler ve Geri Dönüş Oranları 193 200 207 Tablo 4. Şirketler Gemilerinde Nasıl Bir Kaptan İstiyor ?” 210 Tablo 4.2. Tablo 4. Tablo 4.3.1. Şirket Gemilerinde Nasıl Bir Kaptan İstiyor?” Özet İçerik Analizi 210 xxiii . Odak Grup Çalışması Katılımcı Profili İçerik Analizi Kodlarının Ağırlık Puanları Odak Grup Çalışması İçerik Analizi “Soru 1.3.4. Tablo 3. STCW 78/95’e Göre Gemilerin Donatılmasına Dair Kısıtlar ve Kaptan Yeterlikleri 22 24 65 91 98 108 Tablo 1.2. “Soru 1. ISMA Uygulama Rehberi Kurallarının Özeti Dünya Deniz Ticaret Filosundaki Gemi Sayısının Gemi Tipi Cinsinden Dağılımı 185 Tablo 4. Tablo 2.7.2.3. Anket Çalışma Sahaları.1.

ve karara yardımcı aktörlerin karar verme sürecine etkileri nelerdir ?” Tablo 4. Yapısı ve Etkileri Nelerdir ?” Tablo 4. “Soru 2. Gemi Kaptanının Karar Verme Sürecine Etki Yapan Faktörler Nelerdir?” 212 Tablo 4. Yapısı ve Prosedürlerinin Karar Verme Sürecine Etkileri Nelerdir ?” Özet İçerik Analizi Tablo 4.17. Şirket içi iletişim.10.16. Politika. Odak Grup Çalışması İçerik Analizi “Soru 8.13. Politika. Odak Grup Çalışması İçerik Analizi “Soru 3.9. “Soru 6-7.15. Gemi Kaptanının Karar Verme Sürecine Etki Yapan Faktörler Nelerdir?” Özet İçerik Analizi 215 Tablo 4. ve karara yardımcı aktörlerin karar verme sürecine etkileri nelerdir?” Özet İçerik Analizi Tablo 4. şirket kültürü.8. Şirket Amaç. “Soru 8. Odak Grup Çalışması İçerik Analizi “Soru 6-7. işbirliği. şirket kültürü.11. Gemi Kaptanının Karar Verme Sürecine Çevresel Etkilerin Rolü Nelerdir?” Özet İçerik Analizi Tablo 4. Odak Grup Çalışması İçerik Analizi “Soru 2. Gemi Kaptanının Karar Verme Sürecine Çevresel Etkilerin Rolü Nelerdir?” Tablo 4. Şirket Amaç. Şirket içi iletişim.18. Gemi kaptanının bireysel özelliklerinin karar verme sürecine etkileri nelerdir?” Özet İçerik Analizi Tablo 4.12. Gemi kaptanına arzu etmediği kararları vermesi yönünde yapılan baskılar ve nedenleri nelerdir? Siz olsaydınız ne yapardınız?” 229 228 özelliklerinin karar verme sürecine etkileri 225 225 222 222 Prosedürlerinin Karar Verme Sürecine 219 218 216 xxiv . Odak Grup Çalışması İçerik Analizi “Soru 4-5. Gemi kaptanının bireysel nelerdir?” Tablo 4. “Soru 3. “Soru 4-5. Odak Grup Çalışması İçerik Analizi “Soru 9-10. işbirliği.Tablo 4.14.

1. Anket Çalışma Sahaları. Anket Formu Geliştirme Süreci. Tablo 5. Anket Formunda Yer Alan Değişken Grupları ve Değişken Sayıları Tablo 4. Gönderilen Anketler ve Anketörlere Ait Bilgiler Tablo 5. Tablo 5.3. 7.9. Gemi Kaptanlarının Çalıştığı İşletme Büyüklüğü ile 291 Çalıştıkları İşletmelerdeki Tecrübesine Göre Varyans Analizi Sonuçları Tablo 5. Gemi Kaptanlarının Çalıştığı İşletme Büyüklüğü ile Yılda 286 285 284 283 281 278 275 267 248 265 241 240 239 xxv .4. Tablo 5. Tablo 5. Tablo 5. Anket Geliştirme Süreci.10.22. Tablo 5.2.20.11.19. Profil Bilgileri Özet Tablosu Gemi Kaptanlarının Milliyetlerine Göre ve Coğrafi/Siyasi Bölgelere Göre Dağılımı Gemi Kaptanlarının Milliyetleri ve Gemi İşletme/Yönetim Modelleri Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları Gemi Bayraklarının Ülke Gruplarına Göre Dağılımı Gemi Kaptanlarının Yaşları ile Milliyet Gruplarına Göre Varyans Analizi Sonuçları Gemi Kaptanlarının Kaptanlık Tecrübeleri ile Milliyet Gruplarına Göre Varyans Analizi Sonuçları Gemi Kaptanlarının Çalıştığı İşletmedeki Tecrübeleri ile Milliyet Gruplarına Göre Varyans Analizi Sonuçları Gemi Kaptanlarının Yıl İçerisindeki Çalışma Süresi ile Milliyet Gruplarına Göre Varyans Analizi Sonuçları Gemi Kaptanlarının Çalıştığı İşletme Tarafından İşletilen Gemi Sayısı ile Milliyet Gruplarına Göre Varyans Analizi Sonuçları Tablo 5.5.Tablo 4. Aşama Değişken Gruplarına Ait Güvenilirlik Katsayıları (Yedinci Anket Formu Taslağı) Tablo 4.21. Tablo 5.7. 8.8. Tablo 5. Aşama Değişken Gruplarına Ait Güvenilirlik Katsayıları (Altıncı Anket Formu Taslağı) Tablo 4.6.

Gemi Kaptanlarının Çalıştığı Gemi Tipi ile Yıldaki Çalışma Sürelerine Ait Varyans Analizi Sonuçları Tablo 5. Gemi Kaptanlarının Çalıştığı Gemi Tipi ile ISM Uygulamaları Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları Tablo 5. ISM Tablo 5. Farklı Milliyetlerden Gemiadamları ve Aynı Milliyetten Gemiadamları ile Birlikte Çalışan Gemi Kaptanlarının Karşılaştırmalı Profil Bilgileri Analizi: Hipotez Testleri ( “t” Testi ) ve Sonuçları Tablo 5. Türk ve Yabancı Gemi Kaptanları Karşılaştırmalı ISM Uygulamaları Değerlendirmesi Analizi: Hipotez Testleri ( “t” Testi ) ve Sonuçları Tablo 5.13. Gemi Kaptanlarının Çalıştığı Gemi Tipi ile Çalıştıkları İşletmelerdeki Tecrübelerine Ait Varyans Analizi Sonuçları Tablo 5.16. Gemi Kaptanlarının Çalıştığı Gemi Tipi ile İşletilen Gemi Sayısına Ait Varyans Analizi Sonuçları Tablo 5. OECD Ülkeleri ve Kolay Bayrak Ülkeleri Bayraklı Gemilere Ait Karşılaştırmalı ISM Uygulamaları Değerlendirmesi Analizi: Hipotez Testleri ( “t” Testi ) ve Sonuçları Tablo 5.17.23. Ana Hipoteze (Gemi kaptanlarının profilleri arasında anlamlı farklılıklar vardır) Ait Kabul Edilen Alt Hipotezlerin Özet Tablosu Tablo 5.12.14.20. ISM Analizi Tablo 5.Çalışma Süresine Göre Varyans Analizi Sonuçları Tablo 5.22.15. Gemi Kaptanlarının Çalıştığı İşletmenin Büyüklüğü ile ISM Uygulamaları Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Uygulamalarının Uygulamalarının Gemi Gemi Kaptanları Kaptanları Tarafından Değerlendirilmesine Ait Sonuçlar Tarafından Değerlendirilmesine Ait Değişkenler Üzerinde Yapılan Faktör 292 294 295 297 299 300 301 305 306 309 311 314 xxvi .18.21. 1. Türk ve Yabancı Gemi Kaptanlarının Karşılaştırmalı Profil Bilgileri Analizi : Hipotez Testleri ( “t” Testi ) ve Sonuçları Tablo 5.19.

25. Operasyonlarının Operasyonlarının Profil Özelliklerine Gemi Gemi Göre Farklılıklar Gösterir) Kabul Edilen Hipotezlerin Özet Tablosu Yönetiminde Yönetiminde Kaptanının Bireysel Karar Verme Süreci Analizine Ait Sonuçlar.34. Çocuk Sahibi Olan İle Olmayan Gemi Kaptanları Arasında Karşılaştırmalı Gemi Kaptanı Bireysel Karar Verme Süreci Analizi: Hipotez Testleri (“t” Testi) ve Sonuçları Tablo 5.30. Türk ve Yabancı Gemi Kaptanları Karşılaştırmalı Gemi Kaptanı Bireysel Karar Verme Süreci Analizi: Testleri (“t” Testi) ve Sonuçları Tablo 5.31.27. ISM Skoruna Ait İlişki Testleri Tablo 5. Bir Bayan İle İlişkisi Olan İle Olmayan Gemi Kaptanları Arasında Karşılaştırmalı Gemi Kaptanı Bireysel Karar Verme Süreci Analizi: Hipotez Testleri (“t” Testi) ve Sonuçları Tablo 5. Gemi Tablo 5.33.32.28. Kaptanının Bireysel Karar Verme Süreci Analizi ( I ) Değişkenleri Üzerinde Yapılan Faktör Analizi Tablo 5. Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Gemi Üzerinde Yapılan Faktör Analizi Tablo 5.Varyans Analizi Sonuçları Tablo 5. 2.29. Aynı Milliyetten ve Farklı Milliyetlerden Gemiadamları İle Donatılmış Gemileri Kumanda Eden Gemi Kaptanları Arasında Karşılaştırmalı Gemi Kaptanı Bireysel Karar Verme Süreci Analizi: Hipotez Testleri (“t” Testi) ve Sonuçları Tablo 5. Gemi Değerlendirmeleri. Ana Hipoteze Ait (Gemi Kaptanlarının ISM Uygulamalarına Yönelik Tablo 5. Armatör ve Profesyonel Gemi Yönetim Örgütleri Tarafından İşletilen Gemileri Kumanda Eden Gemi Kaptanları Arasında Karşılaştırmalı Gemi Kaptanı Bireysel Karar Verme Süreci Analizi: Hipotez Testleri (“t” Testi) ve Sonuçları Tablo 5.26.24. Gemi Kaptanlarının Milliyet Grupları ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Hipotez Kaptanının Bireysel Karar Verme Süreci Analizi ( II ) Değişkenleri 323 335 337 347 349 351 355 360 365 370 376 xxvii .

OECD ve Kolay Bayrak Ülkelerine Ait Bayrakları Taşıyan Gemileri Kumanda Eden Gemi Kaptanları Arasında 450 Karşılaştırmalı Gemi Kaptanı Bireysel Karar Verme Süreci Analizi: Hipotez Testleri (“t” Testi) ve Sonuçları Tablo 5. Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları İşletme Büyüklükleri ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait 400 Varyans Analizi Sonuçları.35.43. Tablo 5.40. Tablo 5.42.38. Gemi Kaptanlarının Kumanda Ettiği Gemi Tipleri ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait 416 Varyans Analizi Sonuçları. profil özelliklerine göre farklılıklar gösterir) Kabul Edilen Hipotezlerin Özet Tablosu Tablo 5.41.36.Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları. Türk ve Yabancı Gemi Kaptanları Arasında Karşılaştırmalı 458 456 456 433 382 xxviii . Gemi Kaptanlarının Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Bireysel Karar Verme Sürecinde Örgütsel Baskının 484 Sonuçlarına Ait Değişkenlerin Analiz Sonuçları Tablo 5.37. Ana Hipoteze Ait (Gemi kaptanlarının gemi operasyonlarının yönetiminde bireysel karar verme süreçlerine ilişkin değerlendirmeleri. Gemi Kaptanları Tarafından Kumanda Edilen Gemi Tipi ve Gemi Kaptanının Eğitim Durumuna Ait Karşılaştırmalı Analiz Tablosu Tablo 5. 3.39. Tablo 5. Gemi Kaptanları Tarafından Kumanda Edilen Gemi Tipi ve Gemi Kaptanının Eğitim Durumuna Ait Karşılaştırmalı Kikare Testi Sonuçları Tablo 5. Tablo 5. Gemi Kaptanlarının Eğitim Durumları ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları.

50. Armatör ve Profesyonel Gemi İşletme Örgütleri Tarafından İşletilen Gemileri Kumanda Eden Gemi Kaptanları Arasında Karşılaştırmalı Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Sürecinde Örgütsel Baskı Sonuçlarının Analizi: Testleri (“t” Testi) ve Sonuçları Tablo 5. Çocuk Sahibi Olan ve Olmayan Gemi Kaptanları Arasında Karşılaştırmalı Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Sürecinde Örgütsel Baskı Sonuçlarının Analizi: Testleri (“t” Testi) ve Sonuçları Tablo 5. Gemi Kaptanlarının Örgütsel Milliyet Baskının Operasyonlarının Sürecinde Yönetimindeki 494 Hipotez 492 Hipotez 490 488 486 Sonuçlarına Değerlendirmelerin Varyans Analizi Sonuçları Tablo 5.46.44. Bir Bayan İle İlişkisi Olan ve Olmayan Gemi Kaptanları Arasında Karşılaştırmalı Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Sürecinde Örgütsel Baskı Sonuçlarının Analizi: Hipotez Testleri (“t” Testi) ve Sonuçları Tablo 5.Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Sürecinde Örgütsel Baskı Sonuçlarının Analizi: Hipotez Testleri (“t” Testi) ve Sonuçları Tablo 5. OECD ve Kolay Bayrak Ülkelerine Ait Bayrakları Taşıyan Gemileri Kumanda Eden Gemi Kaptanları Arasında Hipotez 496 Grupları Bireysel ile Karar Gemi Verme Ait 498 Karşılaştırmalı Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Sürecinde Örgütsel Baskı Sonuçlarının Analizi: Testleri (“t” Testi) ve Sonuçları Tablo 5.47. Aynı Milliyetten ve Farklı Milliyetlerden Gemiadamları İle Donatılmış Gemileri Kumanda Eden Gemi Kaptanları Arasında Karşılaştırmalı Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Sürecinde Örgütsel Baskı Sonuçlarının Analizi: Hipotez Testleri (“t” Testi) ve Sonuçları Tablo 5.48.45.49. Gemi Kaptanlarının Kumanda Ettiği Gemiyi İşleten İşletmenin Büyüklüğü ile Gemi Operasyonlarının Yönetimindeki Bireysel xxix .

Gemi Kaptanlarının Kumanda Ettiği Gemi Tipi ile Gemi Operasyonlarının Sürecinde Tablo 5.Karar Verme Sürecinde Örgütsel Baskının Sonuçlarına Ait Değerlendirmelerin Varyans Analizi Sonuçları Tablo 5. Ana operasyonlarının yönetimindeki bireysel kararlarında örgütsel baskının sonuçlarına ait değerlendirmeleri. ISM Uygulamalarının Profil Özellikleri İle İlişkisini Test Eden Hipotezler ISM Uygulamalarına Ait Değişkenler ve İlişkili Olduğu Hipotezler Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Sürecine Etki Eden En Önemli Değişkenler Tablo 6. Tablo 6.4. 4. ISM Skoru ile Gemi Operasyonları Yönetiminde Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenleri İle İlişki Testi Sonuçları Tablo 6. Gemi Kaptanlarının Eğitim Durumları ve Gemi Kaptanlarının Milliyet Gruplarına Ait Karşılaştırmalı Analiz Tablosu Tablo 5. profil özelliklerine göre farklılıklar gösterir) Kabul Edilen Hipotezlerin Özet Tablosu Tablo 5. Gemi Yönetimindeki Bireysel Karar Verme Ait 507 ile Karar Gemi Verme Ait 511 515 Testi 515 Hipoteze Ait (Gemi kaptanlarının gemi Örgütsel Baskının Eğitim Baskının Sonuçlarına Durumu Bireysel 502 Değerlendirmelerin Varyans Analizi Sonuçları Kaptanlarının Örgütsel Operasyonlarının Sürecinde Yönetimindeki Sonuçlarına Değerlendirmelerin Varyans Analizi Sonuçları Tablo 5.54.53.2.1.51.55. Gruba Ait Gruplarına Ait Karşılaştırmalı Ki-Kare 516 524 543 544 565 xxx .3. Tablo 6.52.56. Gemi Kaptanlarının Eğitim Durumları ve Gemi Kaptanlarının Milliyet Sonuçları Tablo 5. Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Sürecine Etki Eden I.

6. Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Sürecine Etki Eden Değişkenlerden Örgütsel Baskı Kapsamında Geliştirilen Değişkenlere Ait Sonuçlar Tablo 6.7. Ana Hipoteze Ait Alt Hipotezler İle İlişkisi Tablo 6.9.5. Ana Hipoteze Ait Alt Hipotezler İle İlişkisi Tablo 6. Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Sürecine Etki Eden II. Tablo 6. Gemi Kaptanlarına Yapılan Örgütsel Baskının Sonuçlarına Ait Değişkenler ve İlişkili Olduğu Hipotezler Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Sürecine Etki Eden Değişkenler ile ISM Skorunun İlişkisine Ait Özet Tablo 567 568 569 611 612 622 xxxi .Değişkenlerin 3.8. Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Sürecine Etki Eden Değişkenlerin Hipotezlerle Karşılaştırılması Tablo 6. Gruba Ait Değişkenlerin 3.

9.6.5.10. Şekil 2. Şekil 2. Gemi İşletme Örgütlerinin ve Gemilerin Çevresel Faktörlerle xxxii .7. İzmir Liman Sahası Eski Yakın Kıyısal Sefer Bölgesi Karar Problemin Tipi ve Yönetim Düzeyleri Arasındaki İlişki. Şekil 2. 102 106 109 111 Şekil 2.4.2. Şekil 2.8. Armatör İşletmeleri Üzerinde Baskı Yapan Denizcilik Çevresi Faktörleri 138 Şekil 3.1. Şekil 2. Mitroff ve Kilman’ın (1975) Karar Stilleri Rowe ve Boulgarides’in Karar Verme Stili Yaklaşımı Driver vd.11. Şekil 2.3. Karar Verme Davranışının Yapısı ve Karar Verme Sürecinin Yeri. Bireysel Karar Verme Süreci Bireysel Karar Verme Sürecine Etki Eden Faktörler Risk ve Belirlik Düzeyleri ile Karar Verme Stillerinin İlişkisi Örgütsel Karar Vermeye Etki Eden Örgütsel ve Dış Çevre Faktörleri 113 Şekil 3. Şekil 2. Şekil 2.ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1.1. Şekil 1. Gemi İşletme Örgütlerinin Politikalarına Etki Eden Faktörler 137 Şekil 3.2.’nin Karar Stilleri Karar Vermede Sınırlı Rasyonellik Modeli Karar Verme Stillerini Etkileyen ”Genişletilmiş Dört-Kuvvet Modeli” 27 28 63 78 81 85 94 99 Şekil 2.3.1. Şekil 2.4.2. Tam Fonksiyonlu Gemi İşletme Örgütlerinin Yapılanması ve Fonksiyonları 135 Şekil 3.

Şekil 4. Şekil 4.1.4. Gemi İşletme Örgütleri ve Gemi Yönetimi Organizasyon Şeması Şekil 3. Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Gemi Kaptanının 180 Bireysel Karar Verme Süreçlerinin Analizine Yönelik Nicel Araştırma Modeli II.3. Şekil 5. Şekil 4.6.5. Şekil 5. Şekil 4. Şekil 5.5. Kaptanın Taraflar Arasındaki Yeri ve Tarafların Görevleri Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Gemi Kaptanının 141 148 165 Bireysel Karar Verme Sürecine Etki Eden Değişkenlerin Tespiti Nitel Araştırma Modeli I.2. Şekil 4.1.6.Etkileşimi Şekil 3.3. Şekil 5. Hazırlanan Anket Zarfları Gemi Kaptanlarının Yaş Gruplarına Göre Oransal Dağılımı Gemi Kaptanlarının Sahip Olduğu Çocuk Sayısının Oransal Dağılımı Gemi Kaptanlarının Gruplandırılmış Deniz Tecrübeleri 269 270 271 Büyüklüklerinin Oransal 272 Dağılımı Gemi Kaptanlarının Gruplandırılmış Kaptanlık Tecrübelerinin Oransal Dağılımı Gemi Kaptanlarının Gemi Tiplerine Göre Sahip Oldukları Tecrübelerinin Oransal Dağılımı Gemi Kaptanlarının Görev Yaptıkları Gemilerin Groston Cinsinden Gruplandırılmış 268 232 247 266 180 182 188 197 xxxiii . Şekil 5. Şekil 4. Şekil 5.2.5.7.6.4. Araştırma Sürecinin Kavramsal Akış Diyagramı Anket Çalışmasının Yapıldığı Sahalar Odak Grupların Planlama Prosedürü ve Yürütülmesi İçerik Analizi Sonuçlarının Açıklayıcı Kavramsal Bir Şema Üzerinde Gösterilmesi Şekil 4.

11. Gemi Kaptanlarının Çalıştığı İşletmedeki Çalışma Süresi Gruplarının Oransal Dağılımı Gemi Kaptanlarının Çalıştığı Örgütlerin İşlettiği Gemi Sayısı İtibariyle Büyüklükleri ve Dağılımı Gemi Kaptanlarının Çalıştığı Gemilerin Bayrakları İtibariyle Ülke Gruplarına Göre Dağılımı Gemi Kaptanlarının Eğitim Durumları İtibariyle Dağılımı ISM Skoru’na Ait Dağılım Grafiği 277 279 334 276 274 xxxiv . Şekil 5.10.Dağılımları Şekil 5.9. Şekil 5. Şekil 5.7. Şekil 5.8.

Ş. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı’nın Bilgilendirildiği Resmi Yazı Metni Yapılan Anket Çalışmasının Ardından Anketörlere Gönderilen Resmi Teşekkür Yazısı Metni Anket Formu Anket Formunun İngilizce Çevirisi Anket Çalışması Uygulama Rehberi Literatür Taramasına Ait Özet Formu SPSS Veri Girme Rehberi xxxv .C.EKLER LİSTESİ Sayfa EK 1 EK 2 EK 3 EK 4 EK 5 EK 6 Odak Grup Çalışması İçin Resmi Davet Yazısı Metni Odak Grup Çalışması Katılımcı Profili Tarama Anketi Odak Grup Çalışması Açılış Konuşması Metni Odak Grup Çalışması Yapılandırılmış Soru Akışı Odak Grup Çalışması Sonrası Gönderilen Resmi Teşekkür Yazısı Metni Çanakkale Boğazı Kılavuzluk İstasyonunda ve Türkiye 1 Denizcilik İşletmeleri’ne Bağlı Kılavuzluk Teşkilatlarında Anket Çalışmasının Yapılabilmesi İçin Resmi İzin Talep Yazısı Metni EK 7 EK 8 EK 9 Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Üyelerinin Anket Çalışması İçin Desteklerinin Talep Edildiği Resmi Yazı Metni Anketin Çalışmasının Yapılmasında İstanbul Deniz Otobüsleri A.’nin Desteklerinin Talep Edildiği Resmi Yazı Metni Gemlik Körfezi İskelelerine Gelen İçin Gemilerde Gemport Anketin 1 Çalışmasının EK 10 EK 11 EK 12 EK 13 EK 14 EK 15 EK 16 Yapılabilmesi Kılavuzluk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Teşkilatından Alınan Resmi Yazı Metni Yapılacak Anket Çalışması İle İlgili T.

Profesyonel denizcilerin unvan ve yeterliklerinin tam olarak anlaşılabilmesi için ifadelerin İngilizce ve Türkçe karışılaştırmaları yapılarak tanımları verilmiştir. Karar verme literatüründe geçen “karar”. “karar verme xxxvi . gerekse günümüz koşullarında çok daha büyük boyutlarda olmak üzere dünya ticaretinin büyük bölümünün deniz taşımacılığı yolu ile gerçekleştirildiği düşünüldüğünde. “karar verme”.GİRİŞ Gerek tarihsel olarak. Gemi kaptanının tanımı. Denizcilik mesleğinin uluslararası yapısı nedeniyle bu sektörde çalışan profesyonel denizcilerin unvan ve yeterliklerinin iyi tanımlanması ve uluslararası ifade farklılıkları ortaya konmuştur. değeri ve önemi de aynı paralelde artış kaydetmektedir. Türk Kanunları kapsamındaki cezai hükümleri incelenmiştir. değerleri milyonlarca doları bulan gemilerin. Gemi operasyonlarının yönetiminde gemi kaptanlarının bireysel karar verme süreçlerine etki eden faktörlerin bütünleşik bir model yaklaşımı içerisinde tespit edilmesi ve karar verme davranışına ait karşılaştırmalı analizlerin yapılması bu araştırmanın ana amacı olarak belirlenmiştir. yolcu taşımacılığında denizyolunda meydana gelen gelişmeler değerlendirildiğinde ve hatta deniz turizmindeki hızlanan büyüme dikkate alındığında dünya üzerinde faaliyet göstermekte olan tüm gemileri sevk ve idare etmekte olan gemi kaptanlarının sayısı. Bu amacı gerçekleştirmek için karar verme ve denizcilik literatürü doğrultusunda nitel ve nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. görev yetki ve sorumlulukları da bu bölümde incelenmiştir. insanın bireysel bir davranışı olarak yaklaşılmıştır. yüklerin ve değer biçilemeyecek önemdeki gemiadamlarının ve yolcuların sorumluluğunu üstlenmiş olan gemi kaptanlarına ilişkin değerlendirmeler günümüzde denizcilik biliminin önemli ilgi alanlarından birini oluşturmaktadır. Birinci bölümde gemiadamı ve kaptan konuları incelenmiştir. Doğa koşullarının kontrolü altındaki bir çevrede. İkinci bölümde karar verme kavramına. Ayrıca gemi kaptanının uluslararası deniz hukuku kapsamındaki sorumulukları.

Çalışmada kullanılan nitel ve nicel araştırma yöntemleri ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Nitel araştırma yöntemi olarak kullanılan odak grup çalışması ve verilerinin içerik analizi sonuçları tablolar halinde verilmiştir. gemi operasyonlarının yönetiminde gemi kaptanlarının bireysel karar verme süreçlerine etki eden değişkenler. Son olarak araştırmada test edilecek ana hipotezler ve alt hipotezler verilmiştir. nitel araştırma yöntemleriyle elde edilen değişkenlerin geliştirilmesi. Bu bölümde amaç ve hedefler doğrultusunda geliştirilen araştırma modelleri. Beşinci bölümde gemi kaptanlarından elde edilen veriler analiz edilmiştir.yöntemi”. gemi işletmelerinde tanımlanmış görev yetki ve sorumluluklar incelenmiştir. Daha sonra gemi kaptanlarının gemi operasyonlarında bireysel karar verme davranışları. ISM uygulamasına ait değişkenler. Dördüncü bölümde yapılan araştırmanın amacı ve hedefleri yer almaktadır. Gemi ve gemi işletme örgütlerinin içerisinde bulundukları çevresel faktörler ve işletme fonksiyonları açıklanmıştır. anket çalışmasının uygulanması süreçleri anlatılmıştır. Bu analizler kapsamında gemi kaptanlarının profil bilgileri. “karar verme modeli”. gemi kaptanlarının içinde bulunduğu örgütsel yapı ve kara yönetimi ile gemi yönetimi arasındaki iletişim konularının ortaya konması amacıyla gemi işletme örgütleri. Çalışmanın sürecinin nicel araştırma kısmında. Üçüncü bölümde. yapıları. “karar verme stratejisi” ve karar verme süreci” konularında daha önce yapılmış çalışmalar ve bilimsel yaklaşımlar incelenmiştir. etki eden faktörler ve süreçleri incelenmiştir. “karar verme tipi”. xxxvii . Ayrıca hipotez testlerinde kabul edilmiş hipotezlere ait tablolar açıklamaları ile özet olarak sunulmuştur. gemi kaptanlarının kararlarına yapılan örgütsel baskının sonuçlarına ait değişkenler arasında karşılaştırmalı analizler yapılmıştır. “karar verme sitili”. Ayrıca denizcilik sektöründeki yönetim felsefesinin tarihsel gelişim süreci ve Uluslararası Emniyetli Yönetim Sistemi (SMS) ve Uygulama Rehberi (ISM Kod) incelenmiştir. araştırma sürecinin basamakları açıklanmıştır. gemi örgüt yapısı. saha araştırmasında yararlanılacak olan anket formunun oluşturulması.

Sonuç bölümünde araştırmanın genel bir değerlendirmesi yapılarak araştırmada elde edilen bulgular önceden belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yorumlanarak tartışılmıştır. xxxviii . Son olarak araştırma konusunun derinleştirilerek ilerletilmesi konusunda ileride yapılacak olan çalışmalar için öneriler yapılmış ve çalışmanın kısıtları özetlenmiştir. Daha sonra denizcilik sektörüne araştırmanın sonuçları ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.

kaptanlar ve kılavuz kaptanlar dahil olmak üzere herhangi bir gemide istihdam edilen herkesi ifade eder (http://www. erişim 04.1. 12.07. denizcilerin unvan ve yeterliklerinin tam olarak karşılığının bulunabilmesi için İngilizce ve Türkçe karışılaştırmaları yapılarak tanımları aşağıda İngiliz Deniz Ticaret Hukuku 1995’e (Merchant Shipping Act 1995) göre gemiadamı (seaman). GEMİADAMI Gemiadamı İngilizce’de “seaman” veya “seafarer” olarak her iki şekilde de kullanılabilmektedir.BİRİNCİ BÖLÜM GEMİADAMLARI VE KAPTAN Denizcilik mesleğinin uluslararası yapısı nedeniyle bu sektörde çalışan profesyonel denizcilerin unvan ve yeterliklerinin iyi tanımlanabilmesi ve uluslararası ortak tanımlarının yapılmasının önemli olduğu düşünülmektedir.org/public/english/region/eurpro/ ankara/newsletr/2003_2b.pdf.hmso. Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası 1978 Sözleşmesi ve 1995 düzeltmeleri (STCW 1978/95)” (IMO. Bunun yanında diğer uluslararası deniz hukuku sözleşmelerinde ve deniz ticaret hukukunda gemiadamının karşılığının “seaman” olarak kullanıldığı da görülmektedir. tanım olarak ise. Aslında tanımları birbirlerine çok yakın olan bu kelimelerden “seafarer” kavramının “Gemiadamlarının Eğitim. 1996) ile “Uluslararası Çalışma Örgütü”nün (ILO) gemiadamları ile ilgili tüm konvansiyonlarında (http://www. 1. 1996). “kaptan ve zabitler dışındaki gemi personelidir” şeklinde geçmektedir (IMO. İngiliz Deniz Ticareti Çalışma Saatleri Yönetmeliği’nde (The Merchant Shipping Hours of Work 1 .uk /acts/acts1995/Ukpga 19950021_en_1.2005).2006) kullanıldığı görülmektedir.ilo. Bu maksatla profesyonel verilmiştir. Ayrıca gemiadamı kelimesi ile karıştırılabilecek olan “tayfa” kelimesi ise İngilizce’de “rating” olarak ifade edilmekte.03.htm. Gemi mürettebatının İngilizce karşılığı ise “crew” olarak belirtilmektedir.gov.

mcga.2005). Bu yönetmelikle gemilerde operasyonel ve yönetimsel sorumluluklara sahip gemiadamlarının eğitim gerekleri. Bu tanıma göre gemiadamı. “Bir hizmet akdine dayanarak gemide çalışan kaptan. Aşağıda tanımları yapılmış olan yeterlikler ile ilgili eğitim şartları Gemiadamları Yönetmeliği’nin içerisinde ayrıntılı olarak ele alınmıştır. ve Vardiya Standartları Hakkındaki Uluslararası 1978 Sözleşmesi ve 1995 Değişiklikleri [International Convention on Standards of Training. Tanım karışıklığına sebep vermemek için gemici. Esasen gemiadamı Türk Ticaret Kanunu Madde 821’de tanımlanmıştır. 2 . Bu tanıma göre gemiadamı. Yelkenli eğitim gemisinde eğitim gören veya seyirle ilgili olmayan veya acil durum ve emniyet konularında sorumluluğu bulunmayan kişiler gemi adamı sayılmaktadır (www. gemi zabitleri. Her iki tanımda da ifade edilen tayfa. zabit ve kaptan tabirlerine aynı zamanda STCW 78/95 Uluslararası Sözleşmesinin Türk Hukuku’ndaki düzenlemesi olan Gemiadamları Yönetmeliği’nde de değinilmekte ve bunlarla ilgili yeterlikler de belirtilmektedir. çalışabilecekleri gemi veya gemi makine güçleri ve sefer bölgeleri sınırlandırılmıştır. as amended in 1995. Gemiadamlarının Eğitim. CD 2002). Türkçede “seaman” karşılığı “gemici” olarak da kullanılabilmektedir.03. deniz ticareti ile uğraşan bir gemide hangi görevle olursa olsun istihdam edilen kaptan dahil herkesi kapsar. Ayrıca yönetmeliğe bağlı olarak çıkartılan Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesi’yle de denizcilik eğitim müfredatları. denizde giden bir gemide hangi görevde olursa olsun ulusal hukuk veya düzenlemeler veya ortak antlaşmalarla ifade edilen herkesi tanımlar (IMO-Vega Database. tayfalar ve gemide istihdam edilen diğer kimselerdir”. 1978. Certification and Watchkeeping for Seafarers. (STCW 1978/95)]’nde ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 180 sayılı “Gemiadamlarının Çalışma Saatleri ve Gemilerin Gemiadamları ile Donatılması Hakkındaki Sözleşmesi”nde geçen gemiadamı “seafarer” ise. zabit ve tayfalarla diğer kimselere "gemiadamı" denir.uk 12. Belgelendirme. “Kaptan. Deniz İş Kanunu Madde 2’ye göre ise.gov. gemide güverte bölümünün tayfaları arasındaki bir yeterlik düzeyi olarak tanımlanabilir.Regulations 2002) gemiadamı tanımı kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.

yardımcı zabitlerini.Gemici (Ordinary Seamen) . tayfalarını ve yardımcı hizmet personelini” (T. Sorumluluk ve iş alanlarına göre gemide üç farklı sınıfta istihdam edilirler. geminin güverte.Usta Gemici (Able Seamen) .C. kaptanın gemiadamı olduğu kabul edilmiştir (Aybay. Gemiadamları Yönetmeliği’ne göre gemiadamı. 1979/II-263 kararıyla. yardımcı zabitleri ve stajyerler dışında kalan gemiadamlarını ifade eder. Resmi Gazete.C.eğitim altyapısı standartları ve eğitmen standartları belirlenmiştir.C. Gemiadamları Yönetmeliği’nde yeterliklerine göre aşağıdaki gibi sıralanmıştır (T. Resmi Gazete. gemi zabiti. Resmi Gazete.07. stajyerlerini.1. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E.07.2002 tarih.Miço (Deck Boy) . • Güverte Sınıfı Tayfalar . 2000.2002 tarih. 31.07. Bu Tablo “Kaptan ve Güverte Zabitleri” başlığı altında incelenecektir.2002 tarih. 1.Güverte Lostromosu (Boatswain) • Makine Sınıfı Tayfalar . Tayfalar Gemiadamları Yönetmeliği’ne göre “Tayfa” tanımı.1’de verilmiştir. makine ve kamara bölümlerinde çalışan gemi kaptanı. STCW 78 ve 95 değişikliklerine göre tanımlanan eğitim standartları her yeterlik için kodlanarak Tablo 1. “Geminin kaptanını. 24832 sayılı) ifade eder. zabitlerini. Gemiadamları Yönetmeliği’ne göre (T. 24832 sayılı). Gemiadamları. 123).Silici (Wiper) 3 . 31. Gemi kaptanının gemiadamı sayılıp sayılmayacağı konusunda çıkan tartışmalar sonucunda.1. 31. 24832 sayılı).

Kaptan ve Güverte Zabitleri Gemiadamları Yönetmeliği’ne göre kaptan ve güverte zabitleri aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır (T. 4 . başmühendis/başmakinist ve zabit yeterliğindeki gemiadamlarıdır. 500-3000 GT arasındaki gemilerde görev yapan. Resmi Gazete.Aşçı (Cook) Burada bahsi geçen tayfa yeterliklerinin gemi yönetim organizasyonu içerisindeki yeri Üçüncü Bölümde incelenmektedir. Sınırlı Vardiya Zabit.1.2. 500 GT’den küçük ve yakın kıyısal sefer bölgesinde çalışan gemilerde görev yapan ve gemi kaptanından sonra gelen gemiadamını tanımlar.2. 31.2002 tarih.07. Başmühendis/Başmakinist ve Zabitler Gemide operasyonel ve yönetimsel sorumluluklara sahip gemiadamları kaptan. 500 GT’den küçük ve yakın kıyısal sefer bölgesinde çalışan gemiyi sevk ve idaresi altında bulunduran gemiadamını tanımlar. Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası 1978 Sözleşmesi (STCW 1978) ile belirlenmektedir. 24832 sayılı).Makine Lostromosu (Donkeyman) • Yardımcı Hizmet Sınıfı Tayfalar . 1. Kaptan. Vardiya Zabiti. 1.C.1.Kamarot (Steaward) ..1. gemiadamını tanımlar. Sınırlı Kaptan.Yağcı (Oiler) . Sözü edilen yeterlikler Gemiadamlarının Eğitim.

Ancak.C. 15. 500-3000 GT arasındaki gemileri sevk ve idaresi altında bulunduran gemiadamını tanımlar. Tablo 1.1’de her bir yeterliğin gemi büyüklüğü sınırı. Tablo 1. Uzakyol Vardiya Zabiti. Tonilato ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her türlü gemide görev yapan gemiadamını tanımlar. Uzakyol Birinci Zabiti. bunların gerekleri özetlenerek verilmektedir.2005 tarih.1. 25756 sayılı). tez hazırlandığı 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesinde değişiklikler yapılarak.Birinci Zabit. incelendiğinde zabitan sınıfı gemiadamlarının. sefer bölgesi sınırı. Tablo 1. Uluslararası STCW 78 sözleşmesi ve 95 değişikliklerine göre en alt eğitim gerekleri kodu. Tonilato ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her türlü gemide görev yapan ve gemi kaptanından sonra gelen gemiadamını tanımlar.1’de belirtilen yeterliklere sahip mevcut gemiadamlarının kazanılmış haklarıyla yükselmeleri ancak üst yeterliklerin asgari gereklerini karşıladıktan sonra mümkün olmaktadır. Uzakyol Kaptanı. özel eğitim kurumlarına da uzakyol yeterliği verme imkanı sağlanmıştır (T. yüksekokul ve harp okulu mezunlarına verilebileceği görülmektedir. Bu kararnameye eklenen maddeler taslak aşamasında iken.03. 500-3000 GT arasındaki gemilerde görev yapan ve gemi kaptanından sonra gelen gemiadamını tanımlar.2. ve Tablo 1. denizcilik eğitimine vereceği zararlar bir çok platformda dile getirildiği halde (Nas. Tonilato ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her türlü gemiyi sevk ve idaresi altında bulunduran gemiadamını tanımlar. ülkemizdeki eğitim mevzuatımıza göre en alt eğitim gerekleri ve yeterlikler arası yükselmelerle. uzakyol yeterliğinin ancak yüksek öğretim seviyesinde olan fakülte.1’de güverte sınıfı zabitan ve kaptan yeterlikleri verilmiştir. 2005a) 5 . Tablo 1. Kaptan. Resmi Gazete.

24832 sayı’dan uyarlama).2005 tarihinde TBMM Eğitim. 3000 den Büyük 3000 den Büyük Uzak Uzak A-II/1 A-II/2 YO14+F15+HO16 YO+F+HO İÖO + ML ******** OÖ + MYO ******** YO+F+HO Uzakyol Kaptanı 3000 den Büyük Uzak S1 Groston Yakın kıyısal3 Uzak 4 2 A-II/35 A-II/16 A-II/27 Sınav (Gemiadamları Sınav Merkezi Tarafından Yapılır) Geminin kapalı hacimlerinin fit küp cinsinden miktarının 100 bölünmüş değeri. Resmi Gazete.2005 tarihinde TBMM’de oylamaya sunularak kabul edilmiştir.2002 tarih. 2 yıl DH+ A-II/2+İng9 +S 500-3000 Arası 500-3000 Arası Uzak4 Uzak A-II/16 A-II/27 + İng OÖ12 + MYO13 OÖ + MYO Kaptan 500-3000 Arası Uzak İÖO + ML ********* OÖ + MYO S 2 yıl DH + S. İlk Öğretim Okulu Denizcilik Meslek. Uzakyol Vardiya Zabiti Uzakyol Birinci Zabiti 2 yıl DH + S.03.1. Birinci Zabit 2 yıl DH + S. 02. 06. Teknik.07. Güverte Sınıfı Zabitan ve Kaptan Yeterlikleri Yükselmeler S 2 yıl DH8 + S1 YETERLİKLER Sınırlı Vardiya Zabiti Çalışma Sınırı (Groston2) 500 den Küçük 500 den Küçük Sefer Bölgesi Sınırı Yakın Kıyısal3 Yakın Kıyısal STCW 78 Eğitim Kodu A-II/35 Asgari Eğitim Kodu İÖO10 + ML11 İÖO + ML Sınırlı Kaptan S Vardiya Zabiti 2 yıl DH + S.C. İmar ve Ulaştırma Komisyonundan geçerek. Tablo 1.maddeler. 3 yıl DH + S. Karadeniz. 31. Ege ve Akdenizin Mataban-Giritİsrail Yafa hattının kuzeyi içinde kalan deniz sahası Tüm dünya denizleri 500 GT den küçük gemilerde çalışacak olan güverte zabitlerine ait eğitim standartları 500 GT üzerindeki gemilerde çalışacak olan güverte zabitlerine ait eğitim standartları 500 GT üzerindeki gemilerde çalışacak olan birinci zabit ve kaptanlara ait eğitim standartları DH8 İng 9 İÖO10 ML11 OÖ 12 Deniz Hizmeti (Gemiadamının hizmet akdine dayalı olarak denizde çalıştığı süredir) Eğitim Sınav Yönergesine göre alınması gerekli olan İngilizce eğitim. Anadolu Liseleri Orta öğretim seviyesindeki özel kurslar 2 yıllık Denizcilik Meslek Yüksekokulları Lisans seviyesinde eğitim veren Yüksekokulları Fakülte MYO13 YO14 F15 HO 16 Deniz Harp Okulu (Kaynak : T.01. 6 .

Başmühendis/Başmakinist ve Vardiya Mühendisi/Makine Zabitleri Gemiadamları Yönetmeliği’ne göre Başmühendis/Başmakinist ve Vardiya Mühendisi/Makine Zabitleri aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır (T. 7 . 750 kW’den küçük ana makine ile yürütülen ve yakın kıyısal sefer bölgesinde çalışan gemi makinelerinin çalıştırılması ile bakımı ve onarımından sorumlu gemiadamını tanımlar. Gemiadamları Yönetmeliği’ne eklenmiştir (T.denizhaber. 1.C. Bu Kanun Hükmündeki Kararnamede yapılan madde değişiklikleri ve ekleri.1. Orta öğretim seviyesindeki eğitim kurumlarıyla yüksek öğretim seviyesindeki kurumları aynı statüde kabul ederek mezunlarına eşit haklar sağlayan Kanun Hükmündeki Kararname. İkinci Makinist. 750-3000 kW gücü arasındaki ana makine ile yürütülen gemilerde görev yapan gemiadamını tanımlar. Resmi Gazete. 31. 750 kW’den küçük ana makine ile yürütülen ve yakın kıyısal sefer bölgesinde çalışan gemilerde görev yapan ve gemi başmakinistinden sonra gelen gemiadamını tanımlar.07.2005 tarih ve 25756 sayılı Resmi Gazete’de de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 25924 sayılı). 24832 sayılı).2005 tarih.com. erişim 13 Mayıs 2005). Sınırlı Makine Zabiti. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Anayasa Mahkemesi’ne götürülerek iptali için dava açılmıştır (www. 750-3000 kW gücü arasındaki ana makine ile yürütülen gemilerde görev yapan ve gemi başmakinistinden sonra gelen gemiadamını tanımlar.C. Makine Zabiti.Kanun Hükmündeki Kararname’de yapılan değişiklikler ise 15. Resmi Gazete. 02.2.09. Sınırlı Başmakinist.2002 tarih.2.03.

2’de makine sınıfı zabitan ve başmakinist/başmühendis yeterlikleri verilmiştir. ülkemizdeki eğitim mevzuatımıza göre en alt eğitim gerekleri ve yeterlikler arası yükselmelerle bunların gerekleri özetlenmiştir. Makine gücü ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her türlü gemide ikinci mühendis/makinist olarak görev yapan ve gemi başmühendisi/makinistinden sonra gelen gemiadamını tanımlar. Makine gücü yapan gemiadamını tanımlar. ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her türlü gemide başmühendis/başmakinist olarak görev çalıştırılması ile bakımı ve onarımından sorumlu Tablo 1.2’de belirtilen yeterliklere sahip mevcut gemiadamlarının kazanılmış haklarıyla yükselmeleri ancak üst yeterliklerin asgari gereklerini karşıladıktan sonra mümkün olmaktadır. ana makine ile yürütülen gemilerde çalışan. 750-3000 kW gcü arasındaki sorumlu gemiadamını tanımlar. gemi makinelerinin çalıştırılması ile bakımı ve onarımından Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti. 8 . Tabloda her bir yeterliğin gemi makine gücü olarak çalışma sınırı. ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her türlü gemide vardiya mühendisi/makinisti olarak görev Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti. Makine gücü yapan ve gemi makinelerinin gemiadamını tanımlar. Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti. Uluslararası STCW 78 sözleşmesi ve 95 değişikliklerine göre en alt eğitim gerekleri kodu. Tablo 1.Başmakinist. sefer bölge sınırı.

Tablo 1.2. Makine Sınıfı Zabitan ve Başmakinist/Başmühendis Yeterlikleri

Yükselmeler S 2 yıl DH7+ S1.

YETERLİKLER Sınırlı Makine Zabiti Sınırlı Başmakinist

Çalışma Sınırı (KW2) 750 den Küçük 750 den Küçük

Sefer Bölgesi Sınırı Yakın Kıyısal3 Yakın Kıyısal Uzak4 Uzak

STCW 78 Eğitim Kodu

Asgari Eğitim Kodu İÖO9 + ML10 İÖO + ML

S 2 yıl DH+S.

Makine Zabiti İkinci Makinist 2 yıl DH+ S. 2 yıl DH+A III /2 +İng8+S. Başmakinist

750-3000 Arası 750-3000 Arası

A-III/15 A-III/26 + İng

OÖ11 + MYO12 OÖ + MYO

. S

750-3000 Arası

Uzak

İÖO + ML ********* OÖ + MYO

Uzakyol Vardiya Müh./Maki. 2 yıl DH + S Uzakyol İkinci Müh./Mak. 2 yıl DH + S 3 yıl DH + S. Uzakyol Baş müh/mak

3000 den Büyük 3000 den Büyük 3000 den Büyük

Uzak

A-III/1 A-III/2

YO13+F14+HO15 YO+F+HO İÖO + ML ******** OÖ + MYO ******** YO+F+HO

Uzak

S1 KW2 Yakın kıyısal3 Uzak4 A-III/15 A-III/26

Sınav (Gemiadamları Sınav Merkezi Tarafından Yapılır) Yürütme Gücü; Gemi ana makinesinin veya makinelerinin sürekli çıkış gücü olarak kabul edilen gücü. Karadeniz, Ege ve Akdenizin Mataban-Girit-İsrail Yafa hattının kuzeyi içinde kalan deniz sahası Tüm dünya denizleri 750 KW dan büyük gemilerde çalışacak olan makine zabitlerine ait eğitim standartları 750 KW dan büyük gemilerde çalışacak olan ikinci mak/müh ve baş mak/müh ait eğitim standartları

DH7 İng8 İÖO9 ML10 OÖ11 MYO12 YO13 F14 HO15

Deniz Hizmeti (Gemiadamının hizmet akdine dayalı olarak denizde çalıştığı süredir) Eğitim Sınav Yönergesine göre alınması gerekli olan İngilizce eğitim. İlk Öğretim Okulu Denizcilik Meslek, Teknik, Anadolu Liseleri Orta Öğretim seviyesi özel denizcilik kursları 2 yıllık Denizcilik Meslek Yüksekokulları Lisans seviyesinde eğitim veren Yüksekokullar Fakülte Deniz Harp Okulu

(Kaynak :

T.C. Resmi Gazete, 31.07.2002 tarih, 24832 sayılı’dan uyarlama).

1.1.3. Yardımcı Sınıf Zabitler Yardımcı sınıf zabitler Gemiadamları Yönetmeliğine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır (T.C. Resmi Gazete, 31.07.2002 tarih, 24832 sayılı).

9

1.1.3.1. Telsiz Zabitleri

Telsiz zabitleri gemide haberleşmeden sorumlu yardımcı sınıf zabitlerdir. Telsiz zabitlerinin standartları Telsiz Operatörleri Yeterliği ve Sınav Yönetmeliği’ne göre belirlenmiştir (T.C. Resmi Gazete, 04.06.2004 tarih, 25482 sayılı). Günümüzde insan gücü maliyetlerinde yapılmaya çalışılan tasarruftan dolayı gemilerde ayrı bir telsiz zabiti istihdam edilmek yerine güverte zabitlerinden en az ikisinin bahse konu yönetmeliğe göre alınmış genel operatör sertifikası yeterli görülmektedir (Ulaştırma Bakanlığı, 02.08.2002; Çizelge 13). Telsiz yeterlikleri Gemiadamları Yönetmeliği’nde beş yeterlik ifade edilmişti (T.C. Resmi Gazete, 31.07.2002 tarih, 24832 sayılı). Daha sonra Telsiz Operatörleri Yeterliği ve Sınav Yönetmeliği ile eski yeterlikler tekrar düzenlenmiştir (T.C. Resmi Gazete, 04.06.2004 tarih, 25482 sayılı). Buna göre GMDSS gemi telsiz istasyonlarında çalışacak operatörlere verilecek yeterlik sınıfları aşağıdaki gibi belirlenmiştir. a) GMDSS 1 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatörü Yeterliği (REO 1) b) GMDSS 2 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatörü Yeterliği (REO 2) c) GMDSS Genel Telsiz Operatör Yeterliği (GOC) d) GMDSS Tahditli Telsiz Operatör Yeterliği (ROC) Ayrıca GMDSS düzenlemeleri dışında kalan telsiz istasyonlarında çalışacak operatörlere verilecek yeterlik sınıfları ise Kısa Mesafe Telsiz Operatörü (SRC) ve Uzun Mesafe Telsiz Operatörü (LRC) olarak düzenlenmiştir. 1.1.3.2. Elektrik ve Elektronik Zabitleri

Elektrik ve Elektronik Zabitleri için Gemiadamları Yönetmeliği’nde dört yeterlik ifade edilmiştir (T.C. Resmi Gazete, 31.07.2002 tarih, 24832 sayılı). Bu yeterlikte çalışan gemiadamları gemi örgüt yapısı içerisinde makine sınıfı gemiadamlarının içinde yer almaktadır.

10

• • • •

Elektrikçi (Electrician) Elektrik Zabiti (Electric Officer) Elektronikçi (Electronic Operator) Elektronik Zabiti (Electronic Officer)

1.1.3.3. Sağlık Zabitleri Yolcu gemilerinde yolculara sağlık hizmeti verebilmek maksadıyla istihdam edilen sağlık personeli bulunur. Gemilerin Gemiadamları İle Donatılmasına İlişkin Yönerge’de 200 ün altında yolcu taşıyan gemilerde 1 sağlık memuru, 200 ün üzerindekilerde ise bir doktor bulunması gerekmektedir (Ulaştırma Bakanlığı, 02.08.2002). Gemiadamları Yönetmeliği’nde üç yeterlik ifade edilmiştir (T.C. Resmi Gazete, 31.07.2002 tarih, 24832 sayılı). • • • Hemşire (Nurse) Sağlık Memuru (Medical Officer) Doktor (Doctor)

1.1.3.4. Stajyerler Uluslararası STCW 78 Sözleşmesi ve 95 değişikliklerinde zabit adayları için gemi üzerinde yapılması gerekli olan deniz hizmetinden bahsetmektedir. Aynı şekilde Gemiadamları Yönetmeliği’nde de stajyerlerden bahsedilmektedir. Buna göre, “gemiye staj yapmak üzere giden zabit adayına Yardımcı Vardiya Zabiti yeterliği verilir” şeklindeki düzenlemeyle stajyerlerin gemi içerisindeki yeterliği belirlenmiştir. Aynı yönetmelikte zabit adaylarının yapacakları staj süreleri ve staj gemilerinin özellikleri de belirlenmiştir. Aşağıda yönetmelik kapsamında staj yapacak olan stajyerler sınıflandırılmıştır (T.C. Resmi Gazete, 31.07.2002 tarih, 24832 sayılı). • • Güverte Stajyeri (Deck Cadet) Makine Stajyeri (Engine Cadet)

11

1.1.3.5. Yat Sınıfı

Amatör Denizci; Halk arasında “Amatör Kaptan” olarak da bilinen amatör denizcilik, Amatör Denizci Yönetmeliği’ne göre; Denizde veya iç sularda özel amaçlı motorlu veya motorsuz deniz araçlarını, ticari yat ve ticari sürat motorları dışındaki gezi ve su sporları maksatlı tekneleri sevk ve idare eden kişiyi ifade etmektedir (T.C. Resmi Gazete, 01.07.2004 tarih, 25509 sayılı). Yat Kaptanı; Gemiadamları Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır. Buna göre Amatör Denizci yeterliğinin bir üst yeterliği olduğu belirtilmektedir. Özel yatları da kullanma imkanı tanınmıştır (T.C. Resmi Gazete, 31.07.2002 tarih, 24832 sayılı). 1.1.3.6. Balıkçı Sınıfı

Gemiadamları Yönetmeliği’nde balıkçı gemilerinin sevk ve idaresinden sorumlu kaptanları için iki yeterlik tanımlanmıştır (T.C. Resmi Gazete, 31.07.2002 tarih, 24832 sayılı).

• •

Balıkçı Gemisi Kaptanı (Skipper) Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı (Open Sea Skipper)

1.1.4. Gemiadamlarının Sorumlulukları Gemiadamı; deniz iş sözleşmesine göre görmekle yükümlü olduğu işi mesleği gereği kendisinden beklenen normal bilgi ve yetenekle uygun özenle görmek zorundadır. Aksi halde, kasıt veya ihmal ve dikkatsizlikle donatana verdiği zarardan sorumludur. Gemiadamlarının bu sorumluluğu, gerek bizzat donatan ve gerekse kusurlu hareketleriyle üçüncü kişilere verdikleri zararları da kapsar. Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 947 maddesinde de “gemiadamlarının görevlerini yaparken kusurlu davranışlarıyla üçüncü kişilere verdikleri zarardan donatan sorumludur” ibaresi vardır (İzveren vd., 1994; 155).

12

Gemiadamlarının çalışma düzenleri, saatleri, mesaileri Deniz İş Kanunu’nun 26. Madde’sinde aşağıdaki şekilde saptanmıştır (T.C. Resmi Gazete, 29.04.1967 tarih, 12586 sayılı). Genel bakımdan iş süresi, günde sekiz ve haftada kırk sekiz saattir. Bu süre haftanın iş günlerine eşit olarak bölünmek suretiyle uygulanır. İş süresi, gemi adamının işbaşında çalıştığı veya vardiya tuttuğu süredir. İşveren veya işveren vekili, gemi adamının vardiyalarını yemek ve dinlenme zamanlarını bir çizelge ile belirtmek ve bu çizelgeyi gemi adamlarının görebilecekleri bir yere asmak zorundadır.

Ayrıca Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 180 sayılı “Gemiadamlarının Çalışma Saatleri ve Gemilerin Gemiadamları ile Donatılması Hakkındaki Sözleşmesi”ne göre, gemilerde gemiadamlarının çalışma sürelerini ve dinlenme sürelerinin cetvellerinin hazırlanarak gemiadamlarının imzalamaları istenir (IMOVega Database, CD 2002). 1.1.5. Gemiadamları ve Deniz İş Sözleşmesi Gemi çalışanları için işveren, gemiadamı, kaptan ve işveren vekili ilişkileri karşılıklı sorumlulukları Deniz İş Kanunu maddelerinde belirlenmiştir (T.C. Resmi Gazete, 29.04.1967 tarih, 12586 sayılı). Gemiadamlarının işveren veya vekilleri ile aralarındaki ilişkiyi bu kanun kapsamında düzenleyen hizmet akdi için “Hizmet akti işveren veya işveren vekiliyle gemi adamı arasında yazılı olarak iki nüsha yapılır ve taraflardan her birine birer nüsha verilir ibaresi geçmektedir. Ayrıca hizmet akdinin şekli için aşağıdaki ibareler yer almaktadır (T.C. Resmi Gazete, 29.04.1967 tarih, 12586 sayılı). “Bu Kanuna göre yapılacak yazılı akitlerde aşağıdaki hususların bulunması gerekir:

13

1. İşverenin adı ve soyadiyle ikametgâh adresi, 2. 3. Gemi adamının adı, soyadı, doğum tarihi ve yeri, sicil numarası ve ikametgâh adresi, Gemi adamının çalışacağı geminin ismi, sicil numarası, grostonilatosu ve kaydedildiği sicil dairesi (Gemi adamının aynı işverenin muhtelif gemilerinde çalışması ihtimali mevcutsa, bu hizmet aktinde ayrıca belirtilir.) 4. 5. 6. 7. 8. 9. Aktin yapıldığı yer ve tarih, Gemi adamının göreceği iş, Gemi adamının hizmete başlıyacağı tarih ve yer, Hizmet aktinin belli bir süre için yapılmış olup olmadığı, belli bir süre için yapılmış ise süresi veya sefer üzerine ise hangi sefer olduğu, Kararlaştırılan ücret esası ile miktarı, Ücretin ödeme zamanı ve yeri,

10. Avans şartları, 11. Diğer iş şartları, 12. Tirimciler ve ateşçiler ile yapılacak hizmet akitlerinde 25/5/1959 gün ve 7292 sayılı Kanunla onanan sözleşmenin özeti. Buna ek olarak gemiadamlarının işveren veya vekilleri ile aralarındaki ilişkiler için kanunda ele alınan “Belirli süre veya sefer için akit, Akit süresinin uzaması, Deneme süresi, Çalışma ve kimlik karnesi, Çalışma belgesi, Sakat ve eski hükümlü çalıştırma, Önelsiz fesih ve infisah, Fesih hakkını kullanma öneli, Akdin çözülmesinde bildirim, Fesih hükmünün başlangıcı, Feshin bildirilmesi, Feshi kapsamayan hal, Kıdem tazminatı, Yurda iade, Yabancı gemi adamının iadesi, Yurt içinde iade zorunluluğu, İade zorunluluğuna uymamak, İade hakkında yoksunluk, İş süresi, Fazla saatlerle çalışma, Ücret, Avans, İşveren hesabına iaşe, İkamet yeri sağlanması, Asgari ücret, Ücret kesintisi, Zarar karşılığı kesinti, Yıllık ücretli izin, Hafta tatili, Hafta tatili ücreti, Genel tatil ücreti, Geçici iş göremezlik, Görevli ve yetkili mahkeme, Denetim ve teftiş, Ceza hükümleri” gibi kurallar ifade edilmiştir (T.C. Resmi Gazete, 29.04.1967 tarih, 12586 sayılı).

14

1.1.6. Gemiadamlarının Sağlığı ve İş Güvenliği Gemiadamlarının sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili Deniz İş Kanununda bulunan maddelerin yanında ILO sözleşmelerinin Türk Hukuku’ndaki düzenlemelerine ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan sözleşme hükümleri de bulunmaktadır. Bu sözleşmelerden bazıları aşağıda sıralanmıştır. Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşme” (T.C. Resmi Gazete, 22.07.2003 tarih, 25176 sayılı a), “Gemiadamlarının Sağlığının Korunması Ve Tıbbi Bakımına İlişkin 164 Sayılı Sözleşme” (T.C. Resmi Gazete, 22.07.2003 tarih, 25176 sayılı, b), “Gemilerde Mürettebat İçin İaşe Ve Yemek Hizmetlerine İlişkin 68 Sayılı Sözleşme” (T.C. Resmi Gazete, 22.07.2003 tarih, 25176 sayılı, c), “Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin 73 Sayılı Sözleşme” (T.C. Resmi Gazete, 01.07.2003 tarih, 25155 sayılı). Bunun yanında gemiadamları denizcilik mesleğine başlarken ve başladıktan sonrada her iki yılda bir sağlık durumlarının gemiadamı olmaya uygun olduğunu alacakları bir sağlık raporuyla tespit etmek zorundadırlar (T.C. Sağlık Bakanlığı, 02.08.2002). Uluslararası çalışma sahası olan profesyonel denizcilik mesleği, uluslararası bir çok sivil toplum örgütünün de ilgi alanı içerisine girmektedir. Bunlardan birisi de Uluslararası Ulaştırma Çalışanları Fedarasyonu (ITF, International Trasportation Workers Federation) dir. Gemi çalışanlarının çalışma güvenliği ve sağlık koşulları ITF in uluslararası kurallarında incelenecektir. 1.1.6.1. ITF’ e Göre Gemiadamlarının İş Emniyeti ve Sağlık Koşulları Ulaştırma iş kollarında çalışanlara ait sendikalar Uluslararası Ulaştırma Çalışanları Fedarasyonu, ITF altında birleşmişlerdir. Deniz çalışanlarının kurmuş oldukları sendikaların da üye olduğu ITF, özellikle Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization) ILO sözleşmeleri maddelerinin ulaştırma iş kollarında uygulanması konusunda denetlemeler yaparak çalışma şartlarının uygun bulunmadığı durumlar için gerektiğinde yaptırımlar yaptırtabilmektedir. Özellikle

15

“Kolay

Bayrak”

olarak

anılan

ülkelerin

bayraklarını

taşıyan

gemilerde

gemiadamlarının çalışma şartlarını iş güvenliği ve sağlık koşullarını belirleyen standartlar geliştirmiştir (www. http://www.itf.org.uk/seafarers/policy/index.htm, erişim 11.05.2005). “Kolay Bayrak” (Flag of Convenience), Akdoğan (1988, 188) tarafından, “denizciliklerini geliştirmek için armatörlere çok kolaylık gösteren devlet bayrağı” şeklinde tanımlanmıştır. ITF gemiadamlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi çalışmalarının yanında yukarıda bahsedildiği gibi, gemiadamlarının iş emniyeti konusunda da çalışmalar yapmaktadır. Gemi işleten firmalar tarafından gemilerde ISM ve ILO’nun “Gemilerin Limanda ve Denizde Kaza Önleme Eğitim Kuralları” gereğince Emniyet ve Sağlık Komiteleri oluşturulması gerekmektedir. Bu komiteler sayesinde gemilerde kalıcı ve sürdürülebilir emniyet önlemlerinin alınması gerekmektedir. Bu amaçla zabitlerin ve özellikle de gemi kaptanlarının görevleri aşağıda sıralanmıştır (www.itf.org.uk, erişim 11.05.2005).

a) Tayfaların emniyet davranışlarının geliştirilmesi, b) Gemilerde meydana gelebilecek kazalara karşı araştırma ve raporlama sisteminin geliştirilerek bildirimini sağlamak, c) Kaza ve kaza olmaya yakın olayların raporlanmasını sağlamak, d) Emniyet ve sağlık denetimleri yapmak. Gemi kaptanının gemi işleten firmayı veya armatörü temsil etme sorumluluğu gereğince ITF’in gemi işleten firmalardan talepleri karşısında gemi kaptanı muhatap konumundadır. Bu durum gemi kaptanının görev, yetki ve sorumlulukları açısından bazen zor durumlarda kalmasına neden olmaktadır. Bir yandan donatanın, yük ilgililerinin, gemi işleten firmanın menfaatlerini korumaya çalışırken, diğer yandan sayılan menfaatlerin korunmasında kendisinin buyruk verdiği diğer gemiadamlarının haklarını korumaya çalışan uluslararası bir sendikanın yaptırımlarıyla da karşılaşmaktadır. Gemi kaptanı bu durumlarda tüm menfaatlerin korunması açısından hepsinin arasında orta bir yol bulmaya çalışacak tek kişidir.

16

ITF,

gemiadamlarının

sağlık

koşullarının

iyileştirilmesi

maksadıyla

çalışmalar da yapmaktadır. Bu çalışmalarda ITF’in oluşturduğu prensip kararları aşağıdaki gibi sıralanmıştır (www.itf.org.uk, erişim 11.05.2005) Gemiadamlarına gerektiğinde acil olarak tıbbi müdahele yapılmalıdır. Gerektiğinde hastaneye gönderilecek tüm masraf ve harcamalar şirket tarafından karşılanmalıdır. Hastalığından dolayı memleketine gitmesi gereken gemiadamlarının tüm masrafı şirket tarafından sağlanmalıdır. Gemiadamlarının herhangi bir kaza veya bunun gibi bir durumda meydana gelebilecek iş görmezliğinin tespiti çıkartılmış olan tablolar üzerinden yapılacak ve bu durumu tazmin edilecektir. Çalışması sırasında hamile kalan bir gemikadını, durumu kaptana bildirmesi gerekmektedir. Bu durumda gemikadınının yurda iadesi şirket tarafından karşılanacaktır. Gemiadamlarının çalışma ortamı için sağlık koşulları ise ILO’nun kapsamı içerisine girmektedir. 1.2. KAPTAN Kaptan sözcüğü Latince “baş” anlamına gelen capo ya da cabo’dan gelir; bir bölük insanın başına; belli bir işi gören bir grup insana buyruk verebilen deneyimli ve bilgili kişiye capo deniyordu. (Aybay vd., 1998; 557). Kaptan sözcüğü Latinceden gelmektedir. Capitanus sözcüğünden türemiştir (Akten, 2004). Sözcük, önce Akdeniz kıyısındaki topluluklara geçmiş, daha sonra İngilizce, Almanca, Fransızca gibi batı dillerine yansımıştır. Bugün hemen her dilde kaptan, birbirine çok yakın benzer sözcüklerle anlatılır. Türkler 12. yy’ da Akdeniz denizciliğinin ortak diline ait bu

17

kaptan sözcüğünü de almışlardır. Ancak Hızır Reis’ den (Hayrettin Paşa) anlaşılıyor ki; önceleri gemideki baş yöneticiye reis deniyordu; bu sözcük hala gemilerde kullanılmaktadır. Güverte lostromosuna ve küçük teknelerin kaptanlarına reis denir (Aybay vd., 1998; 557). Bununla birlikte “Reis” tabiri, o zamanki kabotaj seferi yapan gemilerde kullanılırken “Kaptan” tabirinin de uluslararası sefer yapan gemilerde kullanıldığı görülmektedir (William, 1892; 87). Çağa, (1995; 141) kaptanın seferde, geminin yegane hakimi olduğunu 129) göre kaptan, bir yandan donatanla yerine getirilmesindeki fonksiyonu

belirtmektedir. İzveren vd., (1994; yetkili temsilcisi olarak

gemiadamları arasındaki ilişkilerde ve diğer yandan donatanın deniz ticaretinde sözleşmelerin bakımından donatandan sonra gelen en önemli kişidir. İngilizce’de kaptan kelimesinin karşılığı olarak “captain” veya “master” terimleri kullanılmaktadır. İngiliz Deniz Ticaret Kanunu (Merchant Shipping Act 1995)’de, STCW 78/95, Denizde Can ve Mal Emniyeti Hakkındaki Uluslararası Sözleşme [International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS)], Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme [International Convention for Prevention of Pollution from Ships (MARPOL)], gibi uluslararası deniz hukukunda kaptan yerine kullanılan kelime “master” dır. 1.2.1. Kaptan Tanımı Kaptan kelimesi İngilizce’de resmi ifadesi ile “master”, bir çok anlama gelmektedir. İngiliz Hukuku’nda bulunan bazı yasal düzenlemelerde (Statutory Rules) tanımlanan “master” kelimesi değişik durumlarda değişik şekilde tanımlanmıştır. Ayrıca “master” kelimesi için, “İşçi ve stajyerler üzerinde kontrole sahip kişi”, “Çocukların eğitilmesi için istihdam edilen kişi”, “Mahkeme tarafından atanan ve belirli durumlarda yapılması gerekli olan özel görevleri yerine getiren kişi” gibi tanımlar karşımıza çıkmaktadır (http://www.lectlaw.com/def2/m090.htm 13.03.2005). Kaptan tanımı ise günümüzde daha da karışık hale gelmiştir. Özellikle

18

ulaştırma modları çalışanları kaptan kelimesini her ulaşım taşıtını kontrol ve kumanda eden kişiler için kullanmaktadır. Uçak kaptanı, gemi kaptanı, tren kaptanı, otobüs kaptanı vb. (http://www.ifsma.org/tempannounce/captain.html 14.03.2005). Bunu yanında takım kaptanı, ekip kaptanı, lojistikte kanal kaptanı vb kullanım yerleri kaptan kelimesinin yaygın olarak kullanıldığını göstermektedir. Bu çalışmada yer alan “kaptan” kavramını, uluslararası kurallarda yer aldığı İngilizce ifadesi ile “ship master”, Türkçe olarak “gemi kaptanı” olarak kabul etmek gerekmektedir. Bu tanımla ilgili öncelikle Uluslararası Gemi Kaptanları Birlikleri Federasyonu’nun [The International Federation of Shipmasters' Associations (IFSMA)] yapmış olduğu tanıma bakmak gereklidir. Federasyon, yukarıda ifade edilen tanım ve kullanım yeri kargaşasına son verebilmek için gemileri kumanda eden kaptan için “ship master” kelimesini kullanmaktadır. Federasyonun tanımına göre gemi kaptanı; denizci ulusların devletleri tarafından verilmiş, uluslararası tanınan yeterlik sertifikasına sahip ve denizde giden ticaret gemisini komuta eden kişidir (http://www.ifsma.org/ 14.03.2005). Uluslararası deniz hukukunda ve İngiliz hukukunda kaptan kelimesinin karşılığının “master” olarak ifade edildiği daha önce belirtilmişti. Özellikle İngiliz hukukunda kaptan tanımı ancak İngiliz Deniz Ticaret Kanunu 1894’de (Merchant Shipping Act 1894) yer almıştır. (http://www.austlii.edu.au/au/other/alrc/publications /reports/33/ALRC33Ch9. html#Footnote 3, erişim 10.03.2005). Tanıma göre kaptan; gemiyi kumandası altında bulunduran veya gemiden sorumlu kişidir. Bu tanım 1995 de düzenlenen İngiliz Deniz Ticaret Kanunu ile değişikliğe uğrayarak; “kılavuz kaptan (pilot) hariç, gemiyi kumandası altında bulunduran veya gemiden sorumlu herkese kaptan denir” şeklini almıştır (http://www.hmso.gov.uk/acts/acts1995/Ukpga 19950021_en_1.htm, erişim 12.03.2005). Balıkçı gemilerini kumanda eden kaptanlar için İngilizce adıyla “skipper” Türkçe olarak ise “balıkçı gemisi kaptanı” kavramı kullanılmaktadır. Avustralya Gemi Tescil Kanunu’nda (http://scaleplus.law.gov.au, 15.03.2005), İrlanda Deniz Ticaret Kanunu, Kurtarma ve Batıklar için düzenlemesinde (http://www.irishstatutebook.ie; 15.03.2005) , Kanada Deniz Taşıma Kanunu (http://laws.justice.gc.ca/en; 15.03.2005) vb. ulusal kanunlarda da aynı veya

19

benzer ifadeler yer almaktadır. Buradaki tanımların bazılarında da kılavuz kaptanların bu tanım dışında olduğu özellikle belirtilmektedir. Gemi kaptanları, kendilerini tanımlarken kullandıkları unvan “süvari”, İngilizce ifadesi ile “master mariner”dır (Akdoğan, 1988 b; 326, Akdoğan, 1988 a; 279). Süvari; “ticaret gemilerinde kaptanlık yapan, gemiyi sevk ve idare eden amir” olarak tanımlanmaktadır (Akdoğan, 1988 a; 279) Türk Dil Kurumu’na göre süvari, “gemi kaptanı” dır (www.tdk.gov.tr; 17.05.2006). İngilizce tanımı ise (master mariner); “bir deniz ticaret gemisini kumanda etme konusundaki yeterliği onaylanmış becerikli ve tecrübeli denizci” dir (McEwen ve Lewis, 1994; 327). Uluslararası deniz hukukunda “kaptan” kelimesi Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmesi 1978, 1995 değişikliklerinin (STCW 1978 ve 95 değişimleri) Bölüm 1, Genel Hükümler, Kural I/1, Tanımlar ve Açıklamalar alt başlığı altında tanımlanmaktadır. Buna göre kaptan (master); bir gemiyi kumandası altında bulunduran kişi olarak tanımlanmaktadır (IMO, 1996). Bu tanım, Avrupa Birliği’nin STCW 78/95 Uluslararası Sözleşmesini kendi hukukuna dahil ettiği “Gemiadamlarının Minimum Eğitim Seviyesi” direktifinde de aynen geçmektedir (EU Official Journal, 4 April 2001). Türk hukuku içinde Kabotaj Kanunu, Limanlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu (TCK), Gümrük Kanunu gibi yasalarda da kaptanla ilgili hükümler vardır. Bu düzenlemeler ilerideki bölümlerde incelenecektir. Kaptanlıkla ilgili en geniş düzenleme TTK’ da yer alır. TTK’ da 4. kitap 3. fasıl’ının başlığı “Kaptan”dır ve kırküç hüküm kaptanla ilgilidir. (Aybay vd., 1998; 558) Deniz İş Kanunu’nu Madde 2’deki Kaptan tanımı; “Gemiyi sevk ve idare eden kimseye veya zorunlu sebeplerle görevi başında bulunmaması halinde ona vekalet eden kimseye "kaptan" denir” şeklindedir (T.C. Resmi Gazete, 29.04.1967 tarih, 12586 sayılı). Gemiadamları Yönetmeliği’nde ise “gemiyi sevk ve idaresi altında bulunduran gemiadamı” olarak ifade edilmiştir (T.C. Resmi Gazete, 31.07.2002 tarih, 24832 sayılı).

20

1.2.2. Gemilerin Kaptan ile Donatılması Gemilerin deniz ticaretinde ulusal ve uluslararası kurallara uygun olarak hizmet verebilmesi için gerekli olan nitelikli insan gücünün tespiti ve istihdam edilmesi işlemine gemilerin gemiadamları ile donatılması denir (Yazar). Birleşmiş Milletlerin 10 Aralık 1982 tarihinde aldığı karar ile Deniz Hukuku Madde 94, UNCLOS 82 Madde 4’de “Bayrak Devletinin Görevleri” belirlenmiştir (http://www.denizcilik.gov.tr/mevzuat/dosyam/denizhukuku.pdf, erişim 04.07.2006). Buna göre “bütün gemiler ulusal ve uluslararası dokümanların gereklerini tamamlayıp gemiyi kumanda eden bir kaptanla donatmalı” maddesi yer almaktadır. Kaptanın aynı zamanda gemiadamı sayılmasından dolayı, kaptan donatımı ile ilgili kurallar, gemilerin gemiadamı ile donatılması kurallarının içerisinde yer almaktadır. Gemilerin gemiadamlarıyla donatılmasına ait uluslararası kural SOLAS’da da ifade edilmektedir IMO. (2001). Ayrıca bununla ilgili “güvenli personel donanım prensipleri” IMO’nun A 481 (XII) ve A 890 (21) no’lu kararlarında bulanabilir (IMO, 1981). SOLAS’ın beş no’lu “seyir güvenliği” bölümünün “personelle donatma” 13. kuralında “Taraflar (burada sözleşmeye taraf ülkelerden bahsedilmektedir), kendi ulusal gemilerinin denizde can güvenliği bakımından yeter sayıda yeterlikli gemiadamları ile donatılmasını sağlamak için önlemleri devam ettirmek veya gerekirse yenilerini kabul etmek ile yükümlüdürler” şeklinde belirtilmektedir (IMO 2001, s 309). Gemilerin gemiadamları ile donatılmasına ait ilk kriter ve düzenlemeler IMO’nun A 481 (XII) ve A 890 (21) no’lu kararlarında yer almıştır. (IMO 1981, s179). Daha sonra IMO’nun A 890 (21) no’lu kararlarıyla gemilerin gemiadamları ile emniyetli donatılmasında prensipler adıyla kararın Ek 1 bölümü içerisinde yayımlanmıştır (IMO, 2000). Bu prensiplerin nasıl uygulancağı ise “emniyetli gemiadamı donatım prensiplerinin uygulaması için rehber” adıyla yayımlanan rehberin Ek 2 bölümü içerisinde gösterilmiştir (IMO 2000, 109-113). IMO’nun 481 (XII) no’lu kararında gemilerin donatılmasında dikkate alınan prensipler aşağıda sıralanmıştır (IMO, 1981). a) Gemilerin sefer bölgesi, gemi, gemi tipi, gemi uzunluğu, seferin özelliği, ve sefer yapacağı bölge suları.

21

b) Ana makinenin tipi, sayısı, gücü, ve yardımcı makineleri. c) Gemi büyüklüğü. d) Geminin teknik ve yapısal ekipmanları. STCW 78/95’de de gemilerin gemiadamları ile donatılması ile ilgili standartlar bulunmaktadır. Özellikle gemilerin kaptan ile donatılmasına ait standartlara STCW 78/95 de rastlanmaktadır. Kaptan ile donatılacak olan gemi, büyüklüğüne ve sefer yapacağı bölgeye göre belirlenmiştir (IMO 1996 s, 35-38). Tablo 1.3’de kaptan yeterlikleri ve çalışabilecekleri sefer bölgeleriyle gemi büyüklüklerine ait bilgiler verilmiştir. Tablo 1.3’deki standarda göre; gemilerin kaptan ile donatılmasında kaptanlar üç farklı yeterlik düzeyine ayrılmıştır. Birinci düzeyde donatılacak olan kaptanın, sefer bölgesi olarak yakın kıyısal seferde (STCW 78/95 de ”bir taraf ülkenin yakınında ve tanımı o taraf ülkece yapılan seferler demektir” şeklinde tanımlanmıştır) 500 grostondan küçük gemilere kumanda edebilecektir. Diğer ikinci ve üçüncü yeterlik düzeylerinde ise sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın tonaj kısıtlamaları bulunmaktadır.

Tablo 1.3. STCW 78/95’e Göre Gemilerin Donatılmasına Dair Kısıtlar ve Kaptan Yeterlikleri

Kaptan Yeterlikleri 1 2 3 (Kaynak : IMO, 1996)

Sefer Bölgesi Kısıtları Yakın Kıyısal Sınırsız Sınırsız

Tonaj Kısıtları 500 Grostondan küçük 3000 Grossdan küçük Sınırsız

22

Tablo 1. makine gücüne ve diğer teknik donanımına göre) donatmak üzere ülke idaresinden “Asgari Emniyetli Gemiadamı Donatımı Sertifikası” (Minimum Safe Manning) alır. gemi tipi ve sefer bölgelerine göre hangi yeterlikteki kaptan ile donatılabileceği görülmektedir.2. 1. 33). gemi büyüklüğüne. Bu sertifikada geminin sefer bölgesine göre kaç kişi ile ve hangi yeterlikle gemi adamları ile donatılacağını gösterir bir belgedir.4’de yukarıda bahsedilen yönergeye göre.Gemi donatanı. IMO. 23 .3. 02. gemisini emniyetli bir şekilde deniz ticaretinde kullanmak için gereken gemiadamları ile donatmakla sorumludur. Ülkemizde ise IMO’nun A 890 (21) no’lu kararı gereği. 2000.2002).C.08. gemisi için gerekli sayı ve nitelikteki gemiadamını bu yönergeye istinaden (beyan ettiği sefer bölgesine. “Gemilerin Gemiadamları İle Donatılmasına İlişkin Yönerge” gemilerin gemiadamlarıyla donatılması standartlarını belirlemektedir (T. Sözleşmede kaptanın yeterliğinden bahsederken özellikle gemilerin groston olarak büyüklükleri referans alınmıştır. Ulaştırma Bakanlığı. Bu sorumluluk yine IMO’nun A 890 (21) no’lu kararında ve STCW 78/95’de Kural I/14’de aynı adla “Şirketin Sorumluluğu” kısmında ifade edilmiştir (IMO. TC. 1996). Tablo 1. Gemiler limanlardan ayrılmadan önce Liman Başkanlıkları gemilerin sertifikalarına uygun olarak donatılıp donatılmadığını kontrol ederek “Yola Elverişlilik Belgesi”ni verirler. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı tarafından hazırlanan. 1996. 112. gemilerin gemi kaptanları ile donatılmasına ait standardlar belirtilmektedir.4’de Türk Bayraklı gemilerin gemi büyüklüğü. Donatan. Kaptanın Yeterliği Kaptan yeterliği kavramı Uluslararası STCW 78 Sözleşmesi ve 95 değişikliklerinde açıkça belirtilmektedir (IMO.

Bu açıdan 500 den küçük. ve daha büyük 500 – 2.000 grt.999 grt. bilgi düzeyi.999 grt. arası 500 grt’den küçük X X X X X Yakın Kıyısal Sefer 3. ve daha büyük 500 – 2. sınav değerlendirme esasları vb. yaş.08. arası 500 – 2.000 –15.000 grt’den büyük 3. arası 500 grt’den küçük 3 000 grt. ve daha büyük 500 – 2.999 grt.Tablo 1. ve daha büyük 500 – 2. arası 500 grt’den küçük 3.999 grt. beceri ve becerinin gösterileceği düzeyler belirlenmiştir. ve daha büyük 500 – 2.000 grt. standartları ülke idarelerinin kararına 24 SINIRLI KAPTANI KAPTAN .999 grt. arası 500 grt’den küçük 3. Kaptan yeterlikleri konusundaki bölgesel sınırlamalar. arası 500 grt’den küçük X X X X X X X X X X X X X X X X X X Kabotaj Liman Seferi Yolcu Gemisi (Kaynak : T. ve daha büyük 500 – 2. arası 500 grt’den küçük 3.2002’den uyarlama). Ulaştırma Bakanlığı.999 grt. 02. arası 500 grt’den küçük 3.000 grt. Gemi Kaptanı Yeterlikleri ve Gemilerin Donatılması UZAKYOL KAPTANI SEFER BÖLGELERİ GEMİ TİPİ ve BÜYÜKLÜĞÜ (Groston) Uzak Sefer Yük Gemisi Yolcu Gemisi Yük Gemisi Yolcu Gemisi Yük Gemisi Yolcu Gemisi Yük Gemisi 15.999 grt.000 grt.000 grt. 500–3000 arası ve 3000 grostondan büyük olmak üzere gemi kaptanlarının edinmesi gerekli bilgi.C.4.000 grt.

04.gov. Resmi Gazete. 29. Bu yeterlik tanım olarak. Uluslararası STCW 78 Sözleşmesi ve 95 değişikliklerinin uyulması zorunlu maddelerini sözleşmenin tarihi gelişmesi ile paralel olarak yıllar içerisinde çıkartmış olduğu Gemiadamları Yönetmelikleriyle takip etmeye çalışmıştır.04. STCW 78/95 sözleşmesinin gereklerini yerine getirecek ülke kurumu “İdare” olarak kabul edilmektedir (IMO. Türk Hukukundaki düzenlemesinin Gemiadamları Yönetmeliği olduğu bahsedilmişti.C.2000 tarih ve 24178 sayılı T. 1996).07.2003 tarih. erişim 14. ve 31.1997 tarih ve 22893 sayılı T. 31. 26 Haziran-07 Temmuz 1995 tarihleri arasında Londra’da yapılan STCW 78 sözleşmesinin 1995 değişikliklerinin görüşüldüğü toplantının sonucunu.09. 25244 sayılı). T.01.07. Yukarıda sayılan yönetmelik değişiklikleri incelendiğinde gemi kaptanlarının yeterliklerine ait maddelerde devamlı olarak değişiklikler yapıldığı 25 . Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı.C. “kaptan olarak sertifikalandırılacak olan gemi kaptanı adaylarından çok daha geniş kapsamlı pratik ve teorik mesleki bilgi gerektiren ve gönüllü olarak girilen bir sınavı başarı ile geçen sertifikalandırılmış gemi kaptanını” ifade etmektedir (McEwen ve Lewis.C. 24832 sayılı).bırakılmıştır (IMO.2005). STCW 78 Sözleşmesi ve 95 değişikliklerinde belirtilen gemi kaptanı yeterliklerinin dışında Büyük Biritanya’da kullanılan ve gemi kaptanları arasında önemli bir yeterlik olarak kabul edilen “extra master” yeterliği vardır.1992 tarih ve 21203 sayılı T. 22. Sözleşmeye göre ülkemizde “İdare”. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığıdır (T. mevcut hukuksal düzene uyumlandırma çalışmaları için İngiltere Denizcilik ve Sahil Güvenlik Kurumu tarafından MGN (Maritime Guidance Notes) 92 rehberi hazırlanmıştır (https://mcanet. Ülkemizde STCW 78/95 kurallarının. Resmi Gazete.2002 tarih ve 24832 sayılı T. 1996). İngiliz Hukukunda ise STCW 78/95 uluslararası sözleşmesinin.03. Resmi Gazete. Resmi Gazete.C.2002 tarih.mcga. T. 18. 71 taraf ülke ile birlikte imzalamıştır.uk/public /c4/mld/section03/Mgn0092.C. Ülkemiz ise 20.C.2003 tarihinde de STCW 78/95 uluslararası sözleşmesine taraf olmuştur (T. 29.C.09.1989 tarihinde STCW 78.C. Resmi Gazete’de yayımlanan Gemiadamları Yönetmelikleri’dir. taraf ülke sıfatıyla.09. 30. Resmi Gazete.pdf. 1994. Bunlar sırayla. 333).

Özellikle gemi kaptanlarının yeterlik seviyelerine ulaşmalarında belirlenen standartların ve yeterlik adlarının devamlı olarak değiştirildiği görülmektedir.03. sefer bölgelerinin de devamlı olarak değiştirildiği yapılan incelemelerle tespit edilmiştir (Yazar). 31. Resmi Gazete.1935 tarih. Birçok maddesi değişmiş olsa da şu an yürürlükte olan Gemiadamları Yönetmeliği. İskenderun Liman Tüzüğü vb.görülmektedir. gemiadamı donatılma 26 . Gemiadamları Yönetmeliği’nde dört farklı sefer bölgesi tanımlanmıştır. Maddesi’nin (D) bendine dayanılarak hazırlanmıştır (T.C.1’de bu sınırlardan liman seferi bölgeleri görülmektedir.07. Liman seferinin sınırları için her limanın kendine ait Liman Tüzüğü’ne bakmak gerekir.C. Resmi Gazete. İstanbul Liman Tüzüğü. 270 05.2002 tarih ve 24832 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliktir.2002 tarih. Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası 1978 Sözleşmesi” (STCW-78) ve STCW-95 değişimi ile 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun 7/2/1990 tarihli ve 3612 sayılı Kanunla değişik 2. 2954 sayılı).2002 tarih. Resmi Gazete. 31. gemi kaptanlarının yeterlikleri için Uluslararası STCW 78 Sözleşmesi ve 95 değişikliklerinde bulunan gemi büyüklüğüne göre yeterlik ayrımına yer verdiği gibi gemi kaptanı yeterliği için bölge sınırlamaları da yapılmıştır (T. Yukarıda bahsedilen yönetmelik değişikliklerinde. 20/4/1989 tarihli ve 3539 sayılı Kanun ile taraf olduğumuz “Gemiadamlarının Eğitim. Yakın Kıyısal Sefer ve Uzak seferdir (T. Resmi Gazete. 31.2002 tarih. Sekil 1.5’E) ile Güzelyalı arası hattın doğusunda kalan sahadır (T. Gemiadamları Yönetmeliği. 24832 sayılı). Gemiadamları Yönetmeliği.C.1’de İzmir Limanı Nizamnamesi’ne göre İzmir Liman Sahası görülmektedir. 31.07.07. “Sınırları belirli limanlar içinde yapılan seferleri kapsar” olarak tanımlanmaktadır (T.C. Gemiadamları Yönetmeliği’nde Liman Seferi. Bu sahada sefer yapacak olan gemiler. 24832 sayılı). Kabotaj Seferi.2002 tarih. Şekil 1. Bunlar.5’ N. 24832 sayılı). 31. 24832 sayılı). İzmir Liman Tüzüğü.C.07. Resmi Gazete. Bu saha Sazburnu (380 27.07. Liman Seferi. 14.

Tez hazırlandığı sure içerisinde.2002 tarih. Kabotaj seferi.09.07. 24832 sayılı). Resmi Gazete.C. 02. 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesinde yapılan değişikliklerin sonucu olarak çıkartılan “Gemiadamları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yakın kıyısal tanımı değiştirilmiştir (T.1935 tarih. 25924 sayılı).C.03. Resmi Gazete. 14. “Kabotaj sefer bölgesi sınırları aşılarak.2005 tarih. 24832 sayılı’dan uyarlama). Gemiadamları Donatım Yönergesi maddelerine bakılarak karar verilir (Ulaştırma Bakanlığı.2002). 27 .08. Gemiadamları Yönetmeliği’nde Liman sefer bölgesi sınırları aşılarak Türkiye limanları arasında yapılan sefer olarak tanımlanmıştır (T. İzmir Liman Sahası (Kaynak: T.1. Eski tanımı. 31. Diğer bir sefer bölgesi ise Yakın Kıyısal seferdir. 02.prensiplerine uygun olarak hangi kaptan yeterliği ile donatılacağı. Resmi Gazete.C. Şekil 1.

“Yakın Kıyısal sefer bölgesi sınırları aşılarak yapılan seferleri” ifade eder. Eski Yakın Kıyısal Sefer Bölgesi.07. Karadenizde.09.2002 tarih. 24832 sayılı’dan uyarlama) Uzak sefer tanımı ise. 31.C. 31. Resmi Gazete.Karadeniz’de ve Akdeniz’de Mataban Burnundan Girit’in batısındaki Krio Burnuna ve oradan İsrail’in Yafa şehrinin güney sınırına çekilen çizginin kuzeyinde kalan deniz alanında yapılan seferlerdir” şeklindeydi (T.07.2. 24832 sayılı).07. Yani uzak seferin kapsamı tüm dünya denizleridir (T. 28 . “Kabotaj sefer bölgesi sınırları aşılarak. Resmi Gazete. 31. Şekil 1. 02.2005 tarih.2002 tarih. 25924 sayılı). (Kaynak: T. Sekil 1. Resmi Gazete. Yeni tanıma göre Yakın Kıyısal Sefer. Resmi Gazete. 24832 sayılı).C. Akdenizde ve Kızıldenizde yapılan seferleri” tanımlamaktadır (T.2’de eski tanıma göre yapılan eski Yakın Kıyısal sefer bölgesinin haritası görülmektedir.C.2002 tarih.C.

Kaptan diğer gemiadamları gibi armatör tarafından istihdam edilir. Yetki ve Sorumlulukları. 2002). Yükleme Hattları Uluslararası Sözleşmesi Load Lines (International Convention on Load Lines) vb. Ayrıca uluslararası sözleşmelerin uygulanmasında (Uluslararası Emniyetli Yönetim Uygulama Rehberi – International Safety Management ISM Code) önerilen rehberlerde. MARPOL. 1991.. 131) sayılabilir. Ayrıca Hill (1995. Kaptanın görev yetki ve sorumluluklarının. gemi işleten örgütlerin tanımlamak zorunda oldukları kaptanın yetki ve sorumluluklarına da rastlamaktayız (IMO. 211) tarafından yapılmıştır. STCW. Kaptan. Bunun yanında ulusal kanunlarımızda da kaptanın yetki ve sorumluluğuna ait hukuksal düzenlemeler (Türk Ticaret Kanunu.1. Aralarında bir hizmet sözleşmesi vardır. iki kişinin rolünün tek bir kişide toplandığı kişidir. Deniz İş Kanunu vb. donatanın temsilcisi sıfatıyla sahip olduğu yetkileri kullanarak yapmış olduğu işlemlerle donatanı da bağlamaktadır. İlk rolünü gemi sahibinin temsilcisi sıfatıyla yüklenirken diğer rolünü ise yük sahibinin temsilcisi sıfatıyla yüklenir.2. yetki ve sorumluluklarını literatürde en iyi açıklayan ifade Payne ve Ivamy’s (1989 . 1995. 2002). Kaptanın görev. gemi kaptanı.4.] gemi kaptanına yetki ve sorumluluk yükleyen maddelerle karşılaşılmaktadır (IMO-Vega Databese. Örnek olarak konşimentonun imzalanması. Kaptanın yetki ve sorumuluklarını tam olarak açıklayan başlı başına uluslararası kabul görmüş hukuksal bir düzenleme bulunmamaktadır. Uluslararası deniz ve deniz ticatet hukukunda da kaptanın yetki ve sorumluluklarının bulunduğu bölümlere rastlanılmaktadır. Holman. Bunun yanında her uluslararası deniz hukuku sözleşmesinde [SOLAS. “Hukuksal bir gözle bakıldığında. kumanya ve erzak alınması vb (Gaskell vd.) görülmektedir. 6) 29 . 118). Kaptanın yetkileri de bu hizmet sözleşmesinin maddelerine göre şekillenir (Grime. denizcilik sektöründe tarihsel süreç içerisinde yaşanılan değişimlerle şekillendiği görülmektedir. 495) gemi kaptanının “hukukun uygulayıcısı ve hizmetkarı” olduğunu belirtmiştir. Kaptanın Görev. (1964.

30 . Resmi Gazete. kaptanın önceden donatan (armatör).4.. haberleşme imkanlarının artmasıyla. ya donatan ya da gemide pay sahibi olan kişi olduğunu.2. Kaptanın görev ve yetkileri hakkındaki açıklama.1.1956 tarih. 2004). Örnek olarak. Günümüzde bir çok uzman tarafından gemilerde yeni kullanılmaya başlanan haberleşme teknolojilerinin gemi kaptanlarının yetkilerini kısıtlamakta olduğu ve gemi kaptanının sadece sefer sırasındaki rutin işlemler için yetki kullanım imkanına sahip olduğu belirtilmektedir (Zorba vd. Türk Kanunları’na Göre Kaptanın Görev ve Yetkileri Türk Ticaret Kanunu’nun Beşinci Kitabı Deniz Ticareti adı altında düzenlenmiştir. 24) TTK’daki kaptan’a dair hukuksal düzenlemeler ile Alman hukuksal düzenlemeleri arasında çok büyük benzerlikler bulunmaktadır. gemide kaptan tarafından yürütülen deniz ticareti işlemlerinin el ve şekil değiştirdiğinden. 56). Bu durum tarihsel süreç içerisinde gemi kaptanının yetki ve sorumluluğundaki değişimi göstermektedir.1964 yılında gemi kaptanı yetkilerinin iletişim imkanlarının gelişmesi ile kısıtlanacağını belirtmiştir. ya da donatan paydaşı olma niteliğini kaybederek gemiyi yöneten kişi durumuna geldiğinden bahsetmektedir.07. Bununla birlikte Akten (2004) “Kaptanın Yükü Gözetme Ödevi” başlıklı makalesinde. Teknolojinin ve toplumun değişmesiyle birlikte gemi kaptanının statüsü de yavaşça gerilemeye başlamıştır (Toremar. Kaptan’a dair hukuksal düzenlemelerin içinde bulunduğu bölümdür (T. Türk Ticaret Kanunu’nun dördüncü kitabı olarak düzenlenen deniz ticaret hukumuzun Üçüncü Kısmı. Şu an kullanılmakta olan deniz ticaret hukuku ise E. 09. 1. Telsiz telgrafın denizde kullanılmasından önce kaptanın. 24). 9353 sayılı).C. öncelikle Türk Kanunları içerisindeki kaptana dair görev ve yetkiler üzerinden yapılacaktır. Türkiye’de ulaşılabilen en eski deniz ticareti hukuku düzenlemesi 1864 tarihli Ticaret-i Bahriye Kanunundur. limanlarda atanan acentalar gemilerin ticari olarak işletilmesinde kaptan adına ve doğal olarak da armatör adına işlemler yapmaktadır. 2000. Türk Deniz Ticaret Hukuku’nun kaynağının Alman hukuku olması nedeniyle (Çağa 1995. Hirş tarafından düzenlenmiştir (Çağa 1995.

1. Gemi Türk limanında olmadığı zamanlar gemi içinde devlet eliyle yapılacak işleri kaptan yapar. Emir Yetkisi Gemi kaptanı yasalar ve uygulamalar tarafından kendisine sağlanan yekiler kapsamında sorumluluklarını yerine getirebilmesi maksadıyla altında bulunan 31 . kaptan gemi ve yük üzerinde mutlak ve sınırsız bir hakimiyet hakkına sahiptir (İzveren vd. müşterek avarya olarak anılmaktadır (Ersözlü.İzveren vd. gemiyi ve yükü kurtarabilmek için fidye verebilir. yakıt yerine yük ve gemi eşyasını yakabilir. geminin direklerini.. gemiyi barınma limanına sığındırabilir. Kaptanın yetkilerinin kapsamı olarak. 2000. yükü ıslatabilir. Kaptanın Türk hukukunda tanımlanan yetkileri aşağıda açıklanmaktadır. yükü. gemiyi saldırılardan korumak maksadıyla tedbirler alabilir. 1. gemisini karaya oturtabilir. 104) ise. kaptanın hizmet fonksiyonları içinde kısmi bir bağımsızlığı olduğunu.2. yük ve navlunla ilgililer arasında müştereken paylaşılması. donatana bağlılığının ise ancak genel anlamda olduğunu belirtmektedir. Bu durum dolayısıyla “kaptanın sözü kanundur” özdeyişi doğmuştur (Aybay vd. denize yük ve eşya atabilir. 129) ve Çağa‘ya (1995.4. Seferde geminin yegane hakimi odur. yelkenlerini kesebilir. çarmıhlarını. 75). bu kapsamlı görev dolayısıyla da. Kaptan gerektiğinde. Tüm bu tedbir mahiyetindeki olaylar deniz yolculuğu sırasında gemi ve yükün müşterek selameti uğruna göze alınan zarar ve masrafların yolculukla ilgili çıkarlarla orantılı bir biçimde gemi. 560). kaptana.4. Türkiye’deki Hukuksal Düzenlemelere Göre Kaptanın Yetkileri Türk gemisi bir Türk limanında olmadığı zamanlarda da devletin denetim ve gözetimi altındadır. (1994.2.. o gemi içindeki hukuksal olaylar Türk hukukuna tabidir. Tekil (1993.2. 1994. 131). yakıtı ve kumanyayı başka deniz vasıtasına aktarabilir.. deniz hukukunun donatandan sonra en önemli şahsı kaptandır. 141) göre. 2. gemisini sığ bir yerde batırabilir. başka mesleklerde görülmeyen olağanüstü yetkiler tanınmıştır. 1998. 1.

09.4. Gemiadamları ve gemide bulunan öteki kişiler üzerinde zor kullanabilir.2. 1... 1998. kaptan bu suçla ilgili delilleri toplamaya. Disiplin Yetkisi TTK Madde 1467..2. 2003. Kaptanlık görevi ile ilgili olarak verdiği emirlere uyulması zorunludur (İzveren vd.2. kaptanın gemiadamlarının ve gemide bulunan diğer şahısların disiplin amiri olduğunu belirtmekte ve bu genel yetkiye dayanarak neler yapabileceğini saymaktadır (Aybay vd. 32 . 1998. 131). Görevini yapmaktan kaçınan kişiyi çalışmaya zorlayabilir.C. 2003. Kender ve Çetingil. (İzveren vd. 1. 1994. 131).2. 84).07. 1.3..4. TTK 1468’e göre de gemiadamları kaptanın emirlerine uymakla mükelleftir (Kender ve Çetingil.1956 tarih. Kaptan güvenlik ve düzen için gerekli her türlü önlemi alır.2.2.4. 560). 2003. 1994. 560. Resmi Gazete. Ceza Tahkikatı Yapma Yetkisi Gemi bir Türk limanı dışındayken gemide bir suç işlenirse. 84). Bununla birlikte kaptan disiplin cezası verme yetkisine sahip olduğu halde mevzuatımızda bu hususta açık hüküm yoktur.4. kaptanın gözetimi altında ikinci kaptan tarafından ve onun mazereti halinde bizzat kaptan veya kaptanın gözetimi altında olmak şartıyla ehil bir gemi adamı tarafından tutulur (T. Gemi jurnali. delillerin kaybolması için gerekli önlemleri almaya. 9353 sayılı). Jurnal Tutma Yetkisi TTK Madde 980’e göre.2.gemiadamlarına geminin kumanda edilebilmesi maksadıyla emirler verebilir. kişiler üzerinde arama yapmaya yetkilidir (Aybay vd. 84). TTK Madde 1472’ ye göre de kaptan gemide suç işlenmesi halinde ceza tahkikatı yapmakla görevlidir (Kender ve Çetingil.

getirmeleri gerekmektedir. 09. 563-566).Gemide hazır bulunma mükellefiyeti V. 563-566). Resmi Gazete.07. Gemi kaptanlarının tüm sayılan hukuksal düzenlemelerden doğan görevleri yerine (2003.1. 9353 sayılı).4. kaptan seyre çıkmadan önce aşağıdakileri yerine getirmelidir: 33 .Yabancı mevzuata riayet vazifesi III. TTK Madde 976.Deniz raporu Bunun yanında TTK’nın kaptan bahsinde geçen kaptanın Temsil Yetkisi Bölümü ile Dördüncü Kısım Deniz Ticaret Mukaveleleri hükümlerinin bir çoğunda kaptana verilmiş olan görevlerden bahsedilmektedir. kendi ülkesinin hukuksal düzenlemelerinin dışında. Çağa (1995. 145-146) ve Kender ve Çetingil 145-146) ve Kender ve Çetingil (2003. (1998. 1993. 1.. TTK’ya göre gemi kaptanlarının görevleri yedi madde başlığı altında sıralanmıştır. gittiği yabancı limanlardaki hukuksal düzenlemelerden kaynaklanan görevleri de vardır. 81-82)’e göre. kaptanların yabancı mevzuata uymaları konusunda düzenlenmiş bir maddedir.1. Bu görevler Aybay vd.Gemi jurnali VII. I. Türk Kanunları’na Göre Kaptanın Görevleri Kaptanın görevlerinin belirlendiği bir çok uluslararası hukuksal düzenlemeler bulunduğu gibi. Kaptanın Yolculuk Başlamadan Önceki Görevleri Aybay vd.2.2.4.Gemi Meclisi VI.C.Yola çıkma vazifesi IV.. (1998. 81-82) tarafından yolculuktan önce. Aksi takdirde kaptan doğan zararı öder (Tekil. yolculuk sırasında ve yolculuktan sonra adları altında üç kısımda 107).3.3. incelenmiştir. Çağa (1995.Gemiyi yola elverişli hale koyma vazifesi II.1956 tarih. Bu madde başlıkları aşağıda belirtilmiştir (T.

yola ve yüke elverişli duruma getirmelidir. • • • Konşimentoları tanzim etmek ve imzalamak.4. • Yükleme başladıktan sonra kaptan.2. 563-566). yükün havalandırma ihtiyacını göz önünde bulundurarak ona göre istif yaptırmalı. gerekiyorsa bağlama yapmalıdır. gemide ikinci kaptanı nöbetçi olarak bırakmadan gemiden ayrılamaz.. • Gemi kalkmaya hazır olunca kaptan ilk elverişli şartta yola çıkmaya mecburdur. aşırı yükleme yapmamalı. 145-146) ve Kender ve Çetingil (2003. kaptan yolculuk sırasında aşağıdakileri yerine getirmelidir: • Yolculuk süresince kaptanın asli görevi geminin ve içindekilerin güvenliğini sağlamaktır. Örneğin. 1. Harp kaçağı olduğunu bildiği ya da bilmesi gereken yükleri yüklememelidir. Borda evrakını eksiksiz olarak gemide bulundurmalıdır. Hem Türk mevzuatına hem de yabancı ülke mevzuatına uygun olarak iş ve işlemleri tamamlamalıdır. gemi bünyesinde aşırı zorlamalara yol açmamalı. 81-82)’e göre. yükleme başlamadan önce de geçerlidir. Yüklemeyi kurallara uygun biçimde yürütmeli ve tamamlamalıdır. gemi dengesinin uygun sınırlar içinde kalmasını sağlamalıdır.• • • Kaptan gemisini denize.2. Çağa (1995. Eğer yolculuğu geciktirecek bir hastalığı var ise derhal donatana 34 . yasaya göre gemi emniyetli bir yerde değilse bu yasak. Kaptanın Yolculuk Sırasındaki Görevleri Aybay vd.3. (1998.

563-566). • • Kaptan. Çağa (1995. 1987 . 162). Kaptan yolculuğun bütün önemli olayları hakkında donatana bilgi vermek ve önemli kararları vermeden önce. tavsiyeler. getirmelidir. Bu bugün yükü konşimentonun meşru hamiline teslim etmek olarak anlaşılmalıdır. • • Geminin limana girişi ve yükün boşaltılmasıyla ilgili işlemleri yaptırmalıdır.3.. kaptan yolculuk bittikten sonra aşağıdakileri yerine 35 . 145-146) ve Kender ve Çetingil 81-82)’e göre. olanak varsa.2. (2003. • Gemi kaptanı tamamen emin olmadıkça ve anlamadıkça hiçbir belgeyi imzalamalıdır. gerçek hak sahibine teslim etmek.3. • Yükü gönderilene. Sefer sırasında meydana gelen kazalar hakkında zaman geçirmeden mahkemeden deniz raporu almalıdır. yolculuk sırasında genel olarak kullanılan yolları izlemek zorundadır. kurallar. (1998. donatandan talimat istemek zorundadır. 1. Bunlarla birlikte gemi kaptanları için bazı özel görevlerin de tanımlandığı görülmektedir. Örnek olarak gemi kaptanı limanlar. Kaptanın Yolculuk Bittikten Sonraki Görevleri Aybay vd.bilgi vererek yerine yeni bir kaptan koymalıdır. vb kuralsal bilgileri toplayarak gemide muhafaza etmelidir (Hopkins.4. • Kaptan yolculuk süresince yükü ve yük ilgililerinin çıkarlarını gözetmekle yükümlüdür. bölgesel uygulamalar.

Deniz ticaret sözleşmelerinin yerine getirilmesindeki önemli rolü sebebi ile kaptanlık.2. Günümüzde ne kendi gemisinde kaptan olarak çalışan ne de donatan olarak kendi gemisi ile sefere çıkan bir donatan kalmadığı için kendi adına hareket etmesi için gemi kaptanına yetkiler verilmiştir. Bugün artık yukarıda sıralanan bütün işlemler geminin varma limanındaki acentesi tarafından yapılmaktadır. 2000. 146).2. Kaptanın temsil yetkisi belli bir geminin sevk ve idaresini üstlenmesi ile başlar ve kural olarak emir kumandasını üstlendiği sürece devam eder (Ersözlü. görevine bağlı birçok temsil yetkilerine sahip olmasını gerektirir (İzveren vd. 109).. Kaptanın temsil etme yetkisi TTK Madde 986’da Kanundan Doğan Temsil Yetkisi başlığı altında aşağıda incelenmiştir. 1. 2000. Kaptanın donatanı. donatanın o limandaki temsilcisi demek olan acente donatanı ve kaptanı temsilen o limanda yapılması gereken resmi işlemleri yapmaktan başka yükle ilgili işlemleri de yapar.4.• Navlun tahsil edilmedikçe “yükü teslim etmemek” demek olan “ordinoyu vermemek” yoluna gitmelidir. taşıyanı ve yükle ilgili olanları temsil etme yetkisi vardır.4. 1994. 1995.4. 113). 566). Bağlama limanında iken kaptanın donatınını temsil yetkisi dar tutulmuştur 36 ..1. 137). 1. 1998. Ordinonun konşimento hamiline verilmesi gibi önemli işlemlerle ilgili olarak kaptanın acenteye talimat vermesi gerekmektedir (Aybay vd. bir hukuki işlemi bir kişinin başka bir ad ve/veya hesabına yapması ve işlemin hukuki sonuçlarının bu şahıs üzerinde doğmasını sağlamasıdır (Ersözlü. Kaptanın Temsil Yetkisi Temsil tanımı. Kaptanın Donatanı Temsil Yetkisi Donatanın kendi gemisi ile birlikte sefere çıktığı zamanlarda kendisini temsil hususunda kaptana bir yetki tanımasına ihtiyaç yoktu (Çağa.4.

yakıt ve kumanya alımı. 149). yedek parça.. 567). yenisinin alınması. Kiracının temsilcisi olarak kaptan. 1995. 1998. Fakat bu kısıtlama kendisine bildirilinceye kadar yetkisi devam eder. 1998. 972 vd. 1.2. yükü gemiye almak. Çağa. tayfa tutmak ve gemi alacaklısı hakkı sahiplerinin donatan aleyhine açacakları davada onu temsil etmektir. Çağa. 567.. Bu kapsamda üçüncü şahıslarla donatan adına yapabileceği işler. hükümlerinde. 146. 2003. Aybay vd. dava açabilmesi olarak sıralanabilir. TTK’nın navlun sözleşmesinin ifasına ilişkin hükümler arasında dağınık olarak düzenlenmiştir (Ersözlü. konşimentoyu imzalaması. 140). Kaptan ile donatan arasında iş akdi sözleşmesi devam ederken kiracının da temsilcisi olarak davranır. 1995. kiracı olarak düşünülmelidir. konşimento kesmek. 1994. 2003.. 139). Aybay vd. Kaptanın bağlama limanındayken yapabileceği işler. 1994.. tamir. kurtarma yardım işlemleri. 1994. kira sözleşmesi yapabilmesi. 119). 138). yükleme yerini seçmek. Kaptanın donatanı adına kredi işlemleri yapmak konusundaki temsil yetkisi zorunluluk durumu ile sınırlandırılmıştır (İzveren vd. gemiadamının işten çıkartılması. Ayrıca zorunluluk hallerinde gemisini de satabilir. Kaptanın taşıyanı temsilen yapacağı hukuki işlemlerin bir çoğu. 146. kaptanın donatanı temsil yetkisinin aksine. 2000.. Bununla birlikte kaptanın temsil yetkisi kısıtlanabilir.2. hazırlık ihbarı yapmak. Kiracı donatandan gemiyi zaman esaslı olarak kiralarken taşıyıcı konumuna geçer. Fakat donatanı temsil vasfıyla gemi üzerinde yaptıracağı ve/veya yapabileceği işler TKK Madde 987 kapsamında “geminin iyi halde muhafaza edilmesine” yönelik ve yaptırılmasında da zorunluluk bulunması gerektirmektedir (İzveren vd. Burada bahse konu taşıyan. taşıyanı temsil yetkisine ilişkin sistematik özel düzenlemeler yer almamaktadır. Kaptanın Taşıyanı Temsil Yetkisi TTK Madde. Kaptan kanuni yetkilerini aşarak yaptığı işlemlerde şahsen sorumlu olur (İzveren vd.4. 82. 2000.4.(Kender ve Çetingil. 37 . Gemi bağlama limanı dışındayken kaptanın donatanı temsil yetkisi çok geniştir (Kender ve Çetingil. Ersözlü. 82.

4. bütün işlerinde hususiyle ifası kendine düşen mukavelelerin yerine getirilmesinde tedbirli bir kaptan gibi hareket etmeye mecburdur. Bununla birlikte TTK Madde 993/2’de ise yasal yetkilerinin sınırını aşmadıkça kaptanın. Ersözlü. 134). 570). (İzveren vd. 151. satmak. 197-200). 1.5. Resmi Gazete.2. İngilizce’den geçen ‘yük ilgilileri’ (cargo interest) deyimi yük sigortacılarını da kapsayan içeriği daha geniş bir deyimdir (Aybay vd. 1. Kaptan yükle ilgili olanların menfaatlerini korumak için yolcuk süresince mümkün olduğu kadar yüke bakmakla mükelleftir (Kender ve Çetingil. Aybay vd.C. kaptanda aranan (dikkat. hususiyle bu fasılla ilerdeki fasıllarda ve diğer kanunlarda yazılı vazifelerini yapmamasından doğacak zararlardan mesuldür”. Tedbirli kaptan olarak görevlerin yerine getirilmesi.2. 1998. “Kaptan. Kaptan temsil yetkisini kullanırken donatan ya da taşıtan adına değil. 83). 1994. bunları yaparken de kiracı/taşıyanı temsil eder (Ersözlü. 2003. 2000.. (T. Kaptanın Yük İlgililerini Temsil Yetkisi TTK Madde 995’te geçen ‘yükle ilgili olanlar’ sözü ile taşıtan/yükleten/gönderilen kastedilmektedir.1956 tarih.07. 9353 sayılı). 570). 2000. 09. itina) özen. objektif bir ölçüye göre normal bir kaptanın göstermesi lazım gelen özendir. kredi işlemleri yapmak. İşlediği kusurlardan. Türk Ticaret Kanununda Kaptanın Sorumluluğu Kaptanın sorumluluğu TTK Madde 972’de aşağıdaki gibi verilmiştir. Burada ifade edilen tedbirli kaptan deyimi Alman Ticaret Kanunun “normal kaptan” kavramından alınmıştır. Temsil yetkisi kapsamında “yüke özen göstermek” için ziyanın önüne geçmek için tedbirler almak.. 2000.C.4. davalarda temsil etmek vb fiilleri de içermektedir (Çağa. 1998.4. 196). Resmi 38 ..boşaltma yerini seçmek varma limanında yükü gönderilene teslim etmek gibi iş ve işlemleri yapar. yaptığı hukuki işlemlerden kişisel olarak sorumlu tutulamayacağını belirtilmektedir (T. 1995 . doğrudan doğruya kanundan aldığı yetkiye dayanarak yük sahipleri adına hareket eder (Ersözlü.3. atmak veya boşaltmak.

2003. Kaptanın görevi ile ilgili kusurlar. 1. sözleşmeden doğan sorumlulukları gerektirdiğinden kaptan.Gazete. 1998. 107). yani bilgi birikimi ve uslamlaması yeter düzeyde olan kaptanın yapması gerekeni yaptığını. TTK 973/2 Kaptan ile donatan arasındaki sorumluluğu açıklamaktadır (T.1956 tarih. 572). Resmi Gazete. 1995. 1998. 1992.1. akt. gene tedbirli bir kaptanın göstereceği özeni göstermek zorundadır. 1993. 83).C. O kadar ki durumunu bilerek böyle emir veren donatan da kişisel olarak sorumludur (Tekil. Ani karar verilip harekete geçilmesini icap ettiren beklenmedik tehlikeli hallerde durumun takdirindeki her yanılmayı . Kaptana TTK’da çok geniş görev ve yetkiler tanınmış ve bunun karşılığı olarak da ağır sorumluluklar öngörülmüştür (Ersözlü.1956 tarih. 107). 152). Bu da ancak. tedbirli bir kaptanın. Kender ve Çetingil. 9353 sayılı).2. 9353 sayılı).4. 571. görevini yaparken eylemi sonucunda donatana bir zarar verirse sorumlu olur (İzveren vd. yapmaması gerekeni yapmadığını kanıtlamakla olanaklıdır (Aybay vd. Kaptanın donatanın emrine uymuş olması onu sorumluluktan kurtarmaz.07.5. Kaptanın Hukuksal Sorumluluğu Kaptanın belli bir gemideki kaptanlık görevi. bu hukuki sebebe dayanan iddialar karşısında ancak kusursuzluğunu kanıtlamak suretiyle sorumluluktan kurtulabilir (Tekil. Kaptanın gereken özeni gösterip göstermediği meselesi her zaman genel olarak çözülememekte. 134. 1993. 203). 09. 1994. Bu esas bilhassa çatmalardan hemen önceki manevralar hakkında kabul edilmiş bulunmaktadır (Prüssmann..kusurlu bir hareket olarak kabul etmek doğru olmaz.error in judgement .. Kaptan yük ilgililerine sözleşme ile bağlı değildir. Aybay vd. donatanla yaptığı bir sözleşmeye dayanır.07.. 2000. 09. Bu nedenle kaptana ait 39 . Çağa. Bu sözleşme uyarınca görev yaparken kaptan. olayın özelliklerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Madde 55’e göre donatan mahkum edildiği takdirde gemi kaptanına rücu edebilir. 107).07. Resmi Gazete. Resmi Gazete.1956 tarih. gemiadamı ve kılavuz kaptanların kusur ve ihmallerinin” riziko kapsamında olduğu belirtilmiştir (Kubilay. TTK. 693). 2001. Gemi kaptanı görevini yaparken üçüncü şahıslara verdiği zararlardan dolayı donatan sorumludur. 572). 09. 1993. donatandan başka. yükletene. Bu sigorta türü. Tekne Poliçesi Genel Şartları ve ona eklenen ‘Tam Ziya Klozu’. Gemi kaptanlarının. 40 . 09. Fakat TTK. yolcuya. gemi adamlarına. alacağı 988.1987. Madde 947’ye göre. gemi adamlarından birinin vazifesini yaparken işlediği kusur neticesinde üçüncü şahıslara verdiği zararlardan dolayı mesuldür. Madde 1312 “Sigortacı taşıma işlerini görmeye memur olanların kasten veya kusurlariyle sebebiyet verdikleri hasarları da tazmin ile mükelleftir. Madde 948’de ise donatanın üçüncü şahıslara karşı olan sorumluluğu gemi ve navlun ile sınırlandırılmıştır (T. donatanın yükle ilgili şahıslara karşı olan mesuliyeti. hususiyle deniz ödüncü verene karşı da mesuldür (Aybay vd. gönderilene. kusurlarından dolayı meydana gelebilecek zararların karşılanması konusunda Türk Ticaret Kanunu’nda hükümler vardır. Enstitü Süre Klozu’nda rizikoların belirtildiği Madde 7’de “Kaptan. Yükte meydana gelebilecek zararlar için TTK.C. TTK. 9353 sayılı). ‘Enstitü Yat Klozları’ veya ‘Enstitü Süre Klozları – Tekne’ hükümlerine göre akdedilmektedir” (Kubilay. Madde 972’ye ve BK. zabit..1956 tarih.C. taşıyanın gemi adamlarının kusurundan doğan mesuliyeti derecesindedir” (T.” örnek olarak verilebilir. şu kadar ki. “Donatan. Gemi bünyesinde meydana gelebilecek hasarları tekne sigortası tazmin etmektedir. taşıtana.kusurun ispatı davacıya düşer (Tekil. 1998. 152).07. Bununla birlikte kaptan. Madde’ye giren bir kredi muamelesinden doğan gemi alacaklısına. armatörlerin bir araya gelerek ödedikleri primlerle oluşturdukları havuzdan rizikolarını teminat altına aldıkları özel bir sigorta çeşididir (Hopkins. “Uygulamada tekne sigortası. 9353 sayılı). Donatan üçüncü şahıslara karşı rizikoları kulüp sigortası adı da verilen P&I (Protecting and Indemnity) kulüp sigortaları ile teminat altına alır.

5.4. 572)’de yorumladıkları gibi yanlış anlaşılmalara ve yorumlara sebep olan madde açık ve anlaşılır hale getirilmiştir.2. dikkatsizlik. Türk Ticaret Kanunu’na göre Kaptanın Cezai Sorumluluğu TTK ‘daki cezaya ilişkin hükümler yasa içinde dağınıktır.3. 25611 sayılı).1956 tarih ve 9353 sayılı. 12.C. sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi. kusurlu kişiye 30 aya kadar hapis ve ayrıca ağır para cezası verilir” hükmü bulunmaktaydı (T. M.1470/ı)..1926 tarih. batma ve deniz kazasına sebebiyet verme durumunda. deniz. Resmi Gazete. 13.10. 320 sayılı). 573): Kaptanın disiplin yetkisine ilişkin olarak TTK’nın sonunda yer alan hükümlerden doğan yetkisini kötüye kullanan kaptana on beş günden bir yıla kadar hapis ve ayrıca para cezası verilir (T.07.. 1.3. Bunlardan başlıcaları aşağıdaki gibidir (Aybay vd. Türk Ceza Kanunu’na göre Kaptanın Cezai Sorumluluğu Eski 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 383 Maddesi’nde “tedbirsizlik. 155).2. Yeni 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nunda benzer bir ifade Madde 1792’de bulunmaktadır. infilak. iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır hükmü getirilmiştir (T.2004 tarih. Yeni düzenlemede Kara.5.4. Eski düzenlemede Avbay vd. 1. (1998. hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat. Gemideki hizmetlerin esaslı şekilde aksamasına yol açan kusurlu davranışları 41 . 1998.2.5.2.4. Resmi Gazete. 1. 09. Resmi Gazete.C.4.C. Türk Hukukunda Kaptanın Cezai Sorumluluğu Kaptanın ceza sorumluluğu için 765 ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunları taranmıştır. meslek ve sanatta acemilik nedeniyle yangın.2001.

TTK M.5. yani Türk bayrağı çekmesi gereken gemiye yabancı bayrak çeken ya da yabancı bandıra çekilmesi gereken gemiye Türk bayrağı çeken kaptana altı aya kadar hapis ve ayrıca ağır para cezası verilir. Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunu’na göre Kaptanın Cezai Sorumluluğu Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanununun 20-25.yüzünden kaptan.. donatanın şikayeti üzerine on beş günden bir yıla kadar hapis ve ayrıca para cezasına mahkum edilir (T. belgesinin süresi geçmiş ya da belgesi battal edilmiş ticaret gemisini işleten donatanla birlikte gemiyi yöneten kaptan üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.1946 tarih.C. Resmi Gazete. Bu ilginç hüküm ticaret gemilerinin uyrukluğunun bilinmesi gereksiniminden doğmuştur. M.1470/ıı). Ticari gemilerin harp gemilerini selamlaması da eski bir uygulamadır ve artık yapılmamaktadır. Resmi Gazete. 9353 sayılı). 09.C. 42 . 14.826-823 de belirtilen kurallara uymayan. bu hükme aykırı olarak Türk bayrağı çeken kaptana bir aya kadar hafif hapis ayrıca para cezası verilir (T. 6333 sayılı).07. Bunlar aşağıdaki gibi özetlenebilir (Aybay vd. hafif hapis ve hafif para cezasına çarptırılır (T. kaptanın bu davranışı yüzünden gemi müsadere edilir. Madde’leri ceza hükümleridir (T.07. Resmi Gazete.2. 574): Yolculuğuna izin verilmemiş. 09. 09.4.C. her kaptan yabancı bir ülkenin limanına girerken o ülkenin bandırasını çekmek gerektiğini bilir. 1. M.833).07. 1998.06.C. Türk bayrağı çekme hakkı olan gemi için gemi tasdiknamesi ya da bayrak şahadetnamesi alınmadıkça bayrak çekilemez. TTK M.1956 tarih ve 9353 sayılı.1956 tarih ve 9353 sayılı.1956 tarih.835’e göre harp gemileri ve sahil istihkamları önünde veya Türk limanlarına girerken /çıkarken kumandasındaki ticaret gemisine bayrak çekmeyen kaptan.5. yola elverişlilik belgesi almamış. Resmi Gazete.

Çatışmadan sonra olanak varken öteki gemiye yardım etmeyen denizdeki kazazedelere yardım etmeyen ve imdat işareti aldığı halde geminin yanına gitmeyen kaptana bir aydan üç aya kadar hapis ve üç aydan altı aya kadar denizde çalışmaktan alıkoyma cezası verilir. kuralında belirtilmiş olan tehlike işaretlerini yersiz ve gereksiz kullanan kaptana para cezası verilir (T. Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğünün 37. 23866 sayılı): 43 . 04. 29. Gümrük Kanunu’na göre Kaptanın Cezai Sorumluluğu Aşağıda Gümrük Kanunu’na göre kaptanın cezai sorumlulukları incelenmiştir (T. Resmi Gazete.4. bu konudaki tüzük hükümlerine aykırı taşıyan kaptana ağır para cezası verilir.5. 1. Deniz kazası nedeniyle aldığı deniz raporunu kazadan sonra uğradığı ilk Türk limanına vermeyen kaptana para cezası verilir.6. Yolcu taşımasına izin verilmemiş bir gemiyle yolcu taşıyan geminin kaptanına bir aydan üç aya kadar hapis cezası ve altı aydan bir yıla denizde çalışmaktan alıkoyma cezası verilir.1999 tarih.Gemiyi yükleme sınırı çizgisinden daha fazla batıracak biçiminde yükleyerek yolculuk yapan kaptana bir aydan üç aya hapis cezası ve altı aydan bir yıla kadar denizde çalışmaktan alıkoyma cezası verilir (Bu durumda kaptanın donatanın buyruğuna uymuş olması kaptanı sorumluluktan kurtarmaz).1978 tarih. Resmi Gazete. Tehlikeli eşyayı.C. 16273 sayılı).2. olayı jurnale yazmazsa para cezasına çarptırılır. Gemisi bir çatışma olayına karışmış kaptan çatışmadan sonra öteki gemiye kendi gemisinin bilgilerini vermez.11.C.04.

1. 23866 sayılı. Resmi Gazete. 04. Borçlar Kanunu’na göre Kaptanın Cezai Sorumluluğu Kaptanın üçüncü şahıslara verdiği zararlarda. Dökme gelen eşyadaki % 3’ü aşan eksiklikler ve fazlalıklar için takibat yapılacağı da bildirilmektedir (T. 4). 04. 6 a). 213).C. “Başkalarını istihdam eden kimse. taşıt araçlarının sahipleri. kaptanları veya acenteleri tarafından gümrük idaresine verilen özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan ticari veya resmi belgelerdeki kayıtlı miktara göre noksan çıkan kapların mahrecinden yüklenmemiş veya yanlışlıkla başka yere çıkartılmış veya kaza ve avarya sonucunda yok olmuş veya çalınmış bulunduğu gümrük idaresince belirlenecek süre içinde kanıtlanamadığı takdirde.4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun “Dördüncü Bölümünde”. Madde 241. donatan da TTK 947’e göre sorumlu olacaktır. GK. Resmi Gazete. Şukadar ki böyle bir zararın vukubulmaması için hal ve maslahatın icabettiği bütün dikkat ve itinada bulunduğunu yahut dikkat ve itinada bulunmuş 44 . GK. Bu durumda eğer donatan mahkum edilirse donatan kaptana rücu edebilir (Ersözlü.C. gümrük gözetimi yapılması için yol kesmemesi veya gümrük idaresi bulunmayan yerlere yanaşması halinde para cezasına çarptırılır (T. Resmi Gazete.1999 tarih ve 23866 sayılı.4. başka gemilerle temas etmesi. “Özet Beyan Ve Gümrüğe Sunulan Eşyanın Boşaltılması” hakkında düzenlenen “42 ila 45 Madde hükümlerine göre. 04.7. bu noksan kaplara ait eşyadan tarife pozisyonuna veya tarife pozisyonu tespit edilemiyor ise cinsine ve türüne göre tarifede dahil olduğu faslın en yüksek vergiye tabi pozisyonuna göre hesaplanacak gümrük vergisi kadar para cezası alınır” (T.1999 tarih.11.1999 tarih ve 23866 sayılı.11. Madde 237. yolda durması.5. 2000.11. maiyetinde istihdam ettiği kimselerin ve amelesinin hizmetlerini ifa ettikleri esnada yaptıkları zarardan mesuldür.C. Bu durum Borçlar Kanunu Madde 55’de belirtilmektedir. GK. Türkiye Gümrük Bölgesine giren gemilerin rota değiştirmesi. Madde 237).2.

zamin olduğu şey ile zararı ika eden şahsa karşı rücu hakkı vardır” (T.İstihdam eden kimsenin. Uluslararası Deniz Hukukunda Gemi Kaptanlarının Sorumluluk ve Yetkileri Gemi kaptanlarının sorumluğunun ne kadar geniş kapsamlı olduğuna daha önce değinilmişti.2. Ayrıca Hamburg Sözleşmesi’nde de kaptanın sorumluluğunun sınırlandırılmasına ilişkin hükümler bulunmaktadır (Tekil. Madde’sinde sözleşmenin uygulama alanının geniş tutulması ile. 359 sayılı).C. 29. Ersözlü. 31 Mayıs 1968 tarihinde yürürlüğe giren Brüksel Sözleşmesi’nin 7.1926 tarih. Ayrıca Borçlar Kanunu Madde 41’de de kaptanın haksız fiillerden dolayı kişisel sorumluluğunun olduğu sonucuna varılabilir. 206).04. 1982 de Birleşmiş Milletler adına deniz hukukunda uzman bir grup hukukçu “Asya ve Pasifik için Ekonomik ve Sosyal Komisyonu” adı altında “Deniz Hukuku Uygulamaları için Temel Prensipler (Guidelines for Maritime Legislation. kaptan sıfatı ile işlemiş olduğu kusurları hakkında sorumluluğunun sınırlı olduğunu ileri sürebileceği öngörülmüştür (Ersözlü 2000. 207).)” başlıklı bir doküman hazırladı. “Gerek kasten gerek ihmal ve teseyyüp yahut tedbirsizlik ile haksız bir surette diğer kimseye bir zarar ika eden şahıs. 29.olsabile zararın vukuuna mani olamıyacağını ispat ederse mesul olmaz. 2000. 359 sayılı). Resmi Gazete. sözleşmeye katılmayan diğer ülkelerin kaptanlarının da sorumluluğunun sınırlandırılması kapsamından yararlanabileği belirtilmektedir (Ersözlü. b) Kaptan. 25-29). 1. 88 akt. Resmi Gazete. Gemi sahiplerinin sorumluluğu hakkındaki Uluslararası Brüksel Sözleşmesi’nde kaptanın. operasyonel bir birim olarak geminin yönetimini üstlenmiştir.C. Bu dokümanda belirtilen gemi kaptanının görev ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır (Pozolotin ve Gorchakov.1926 tarih.5. 2000). 2003. a) Kaptan gemideki her şeyden ve geminin emniyetinden sorumludur. 1993. o zararın tazminine mecburdur” (T. 45 .04.

geçerliğinin ve tertibinin sağlanması konularında gerekli tedbirleri almalıdır. geminin uluslararası yükleme hattı sertifikası ve Uluslararası Yükleme Hattı Konvansiyonu 1966 kurallarına göre yüklemesini sağlamalıdır. yanlış yükleme ile meydana gelebilecek yapısal gerilmelere ve yükün veya balastın emniyetini tehdit eden durumlara maruz bırakmayacak tedbirleri almalıdır. k) Kaptan. h) Kaptan geminin su geçirmezliğini etkileyebilen olaylar hakkında bilgilendirilmelidir. j) Kaptan. l) Kaptan. f) Kaptan. i) Kaptan her zaman gemi emniyetini sağlamalıdır. Bu gibi olaylar yazılı olarak bildirilmelidir. yükün emniyetli taşınması. gemide bütün disiplin sorunlarının son hakemi kaptandır. e) Kaptan kirliliğin önlenmesi. armatörünün beklentilerini ve geminin kayıtlı olduğu ülke tarafından talep edilenleri. gemi hakkında bildirimlerden ve gemi sahipleriyle olan bütün yazışmalardan sorumludur. ve gemideki yaşam koşulları ile 46 .c) Kaptan uygun işletme yönetimi için gerekli olan davranış ve disiplin standartlarını korumalıdır. gemi evraklarının ve sertifikalarının emniyetle korunması. d) Kaptan gemi mürettebatının ahlaki değerlerinin yüksek tutulmasıyla bizzat ilgilenmeli ve daima bu seviyede korumalıdır. g) Kaptan gemiyi. taşınan yüke karşı özeni. geminin emniyetli yönetimini sağlamalıdır.

v) Kaptan geminin yük operasyonu sırasında doğan ticari fırsatlar hakkında bilgilendirilmelidir (Geminin. yükün ve tayfanın emniyeti perspektifinde). tatlı su stoklarını gemi üzerinde hazırda bulunmasını sağlamalıdır. m) Kaptan yükün uygun ve emniyetli olarak istif edilmesi konusunda. s) Kaptan. 47 . geminin sefer başlangıcında ve süresince her yönüyle denize elverişli olması hakkında gerekli özeni göstermelidir. u) Kaptan gemideki ilaç durumundan sorumludur. yükün kaybolma. kurallarına. p) Kaptan gemiyi ve gemideki kişileri tehlikeye atmamak şartıyla gemi ve kazazedeler için bütün yardımları sağlayabilmelidir. erzak-kumanya. kurallarına ve düzenlemelerine uyulmasını sağlamalıdır. gemi jurnalini ve diğer bütün gemi evraklarını kendi denetimi altında tutmalıdır. kaptan en yakın limanda olayın detaylarını açıklayacak şekilde. q) Kaptan. n) Eğer fırtına veya başka tehlikelerden dolayı yük. gerekli otoritelere kazayı “Deniz Raporu” ile bildirmelidir. geminin bayrak devletinin hukukuna. sefer sırasında zarar görmüşse. düzenlemelerine ve gemi sahibinin koyduğu kurallara uyulmasını sağlamalıdır. r) Kaptan gemi hangi ülkenin limanındaysa o ülkenin hukukuna.ilgili standartların seviyesini gözeterek hareket etmelidir. eksilme ve yağma edilmesine karşı korunması için bütün mantıklı önlemleri almak konusunda. t) Kaptan en yakın gidilecek limana ulaşmak için yeterli yakıt. o) Kaptan uygun ve gerçek kayıtları gemi jurnaline kaydetmeli. “Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları”na uyulmasını sağlamalıdır.

Denizcilik Örf.2. 1999. 2005b). Oluşturulan davranış kurallarının (code of behaviour). Kaldı ki örf. Çizilen modellere en iyi örneklerden biri Kaptan Pozolotin (2004) tarafından geliştirilmiş olan “Kaptanlar için Davranış Kuralları” adı altındaki tavsiyelerdir.6. Gelenekleri ve Gemi Kaptanları Denizcilik mesleğinin örf ve adetleri doğal olarak gemi üzerinde yaşanan öğrenilen ve uygulanan olgulardır. deniz örf. adet ve gelenekler tarihsel süreç içerisinde şekillenerek değişikliğe uğrarlar (Nas. 2004. gözlemlenmesi ve incelenmesi bakımından da zorluklar ihtiva etmektedir. denizdeki çalışma ortamı. Kararlarınızda sorun çıkartıcı değil yapıcı olun. 2005b). Denizdeki emniyet kültürünün bile ülkelerin kültürlerine göre farklılıklar gösterdiği (Havold. Nautical Institute. Adet. 1. 48 . Belki de bu yüzden örf ve adetleri bu güne dek yazılmamış belki de yazılma gereği de duyulmamıştır (Nas. Bu çalışmalar denizcilerin davranış ve hareket tarzlarının nasıl olması gerektiği şeklindeki tavsiyelerden oluşmaktadır. Doğası gereği. 2004): • • Yanlış olsa bile diğerlerinin düşüncelerine saygılı olun. yaşanan örf ve adetleri. Dünya denizcilik camiasında denizcilik mesleğinin değerlerinin korunabilmesi maksadıyla çeşitli çalışılmalar yapılmıştır (Gürdeniz. hareket tarzlarının (code of conduct) ve etik kodlarının (code of ethics) hedefinde örnek bir model oluşturma amacı vardır (Nas 2005b). Pozolotin.1.2. 2000) düşünülürse.7. Bu durumda gemi kaptanları için standart örf. adet ve geleneklerin de ülke kültürlerine göre değişiklikler göstermesi gayet doğaldır. 2005). Gemi Kaptanları için Davranış Tarzları ve Değerler. Aşağıda kaptanlar için davranış kuralları verilmiştir (Pozolotin. adet ve geleneklerin oluşturulması mümkün değildir (Yazar).

Gerekiyorsa da sonuna kadar kullanmayın. Astlarınız sizi örnek alacaklardır. Diğer yöntemler başarısız olmadıkça tüm otoritenizi kullanmayın. Kamçı ve zencefilli kek: eskilerin dediği gibi zencefilli kek daha fazla olmalıdır. her zaman “DERLİ TOPLU OLUN”. ruh halinizdeki olumsuzluk veya karamsarlık diğerlerine direkt olarak yansır ve onların hareketlerini de olumsuz yönde etkiler. Her zaman doğru ve dakik olun. işi sizin yapmanızdan çok daha asil bir durumdur. Bu onların sorumluluk bilinci kazanmalarını sağlayacaktır. En iyi eğitim metodu uygun model olmaktır. Astlarınıza üçüncü bir kişi varken uyarıda bulunmayın.• • • • • • • • • • • • Eğer hatalıysanız. Yanlış anlaşılmaları engelleyin. Bundan gurur duyun. Kabalık en sert şekilde cezalandırılmalıdır. Gerekiyorsa talimatları yazılı verin. Her pozitif hareket övgü alırken her negatif de cezalandırılmalıdır. dediğini yapmaktır. Sabrınız derviş sabrı kadar olsun. Astlarınızı yanınızda başkaları varken. Mürettebatınızın yaptıkları sizin kendi görüşlerinizle radikal olarak farklı olmadıkça hareketlerinde maksimum özgürlük tanıyın. Astlarınızın kararı ve uygulaması. hatanızı kabul edin ve adil davranın. Astlarınız sizden daha yetenekliyse sakın korkmayın. Doğrudan bir şeyler kazandırmasalar dahi eleştirilere ve geliştirici tekliflere açık olun. Hayati tehlike durumları hariç astlarınızca yapılabilecek hiçbir şeyi kendiniz yapmayın. • • • Önemsiz konular üzerinde tartışmayın. Bu önemsiz ayrıntılar işleri karıştırdığı gibi esas konudan da uzaklaştırır. • • • En iyi çalışma prensibi. abartmadan övün. 49 . Asla unutmayın. Her zaman astlarınıza iş için teşekkür edin.

Asla unutmayın.• • • • Lider olma sanatı emir vermekten değil astların inisiyatiflerini kullanmasında yardımcı olmadan geçer. Tartışmalı durumlarda kendinizi astlarınızın yerine koyarak. ertesi sabaha erteleyin. sabahleyin tekrar kontrol edin) • • • • • • • Asla unutmayın. Eğer hemen verilmesi gerekmiyorsa son kararınızda aceleci olmayın. Hiçbir zaman sizden öncekileri yargılamayın çünkü bir gün onların yerinde siz olacaksınız. (Çöp kutusunu kulübeden dışarı çıkartmazsanız kulübe pis kokacaktır) Asla unutmayın. Gürdeniz (1999)’in çalışmasındaki ifadeleri. önem verdiği şeyleri ve yaş günlerini hatırlamaya çalışın ve zamanı geldiğinde sorun. Çin atasözünü unutmayın. Türkiye’de denizcilik mesleğinin değerleri hakkında ulaşılabilen tek yazılı kaynak Gürdeniz (1999)’in Yönetim ve Liderlik ders notlarıdır. aile fertlerini. etrafınızı temizlemezseniz pis kokacaktır. Astlarınızın isimlerini. denizcilik mesleğini tanımlarken aynı zamanda denizcilik mesleğinin değerlerini de sıralamaktadır. öfke. (Yazın. Ayrıca “Mesleksel Değerler ve Etik Eğitimi: Denizcilik Uygulaması” konusunda da çalışmalar bulunmaktadır (Cerit vd. kendi tepki ve davranışlarınızın neler olabileceğini düşünün. Doğru karar verdirtmez. başmühendise veya birinci zabite gösterin. kızgınlık ve gerilim kötü birer danışmandır. dünya da size gülümseyecektir. gülümseyin. kendinizi idare edemiyorsanız diğerlerinin üzerinde gözetim yapamazsınız. Asla unutmayın. ne yutulacak kadar tatlı ne de tükürtecek kadar acı olun. Bu değerler özellikle lider konumda olan kaptanlar ve denizciler tarafından bilinmesi gereken ve 50 . Bunun yanında Cerit (2003)’in “Deniz İşletmeciliği Etiği ve Örgütsel Etkiler” konusunda gemi kaptanları üzerinde yaptığı bir çalışması bulunmaktadır. tebrik edin. Yönetmek önceden görmek demektir. 2005).

Çok değişik deniz şartlarında görev yapma zorunluluğu nedeniyle devamlı mücadele mesleğidir. • • • • • • • • • • • • • • • Kamu ve özel deniz kuruluşları ile filomuzu teşkil eden gemilerimizin uyumlu çalışma mesleğidir. Can ve mal emniyetiyle ilgili verilen emirlere hayatı pahasına sahip olma mesleğidir. 1999): • • • • • Yaratanımıza yakınlık mesleğidir. Asalet soydan değil. kuvvetli şahsiyet ve liderlik mesleğidir. aynı amacı yürüttüklerinden birbiriyle bütünleşme 51 . intizam ve gönye mesleğidir. İman ve inanç mesleğidir. Üstün fedakârlık ve vefa mesleğidir. 2005b) Aşağıda Türk denizciliğinin değerleri maddeler halinde sıralanmıştır (Gürdeniz. iyi huydan ve temiz ahlaktan gelir. Mertlik. Dış ülkelerde yurdumuzu ve ulusumuzu onurlu olarak temsil etme mesleğidir. Her türlü yenilikleri takip ve uygulama mesleğidir. Gönülden birlik. Örf adet ve görgü mesleğidir. Güzel vatanımızın politik ve ekonomik ilerlemesinde harp ve ticaret bahriyesiyle mesleğidir. Yüksek ahlak ve fazilet mesleğidir. Temizlik. Her an kendini yenileme ve geliştirme ile geniş kültür mesleğidir. Sancak gezdirdiği için şeref mesleğidir. sevgi ve saygı mesleğidir. beraberlik. Nezaket ve centilmenlik mesleğidir.nesilden nesile aktarılması gereken evrensel ve yaşamsal olgulardır (Nas. Kendine has kutsal özellikleri dolayısıyla tek kelime ile asalet mesleğidir. efendilik ve yerine göre tavır mesleğidir. Kendine güven.

• • • Emniyetli seyreder. Yedi bölüm başlığı altında incelenen denizciler için etik kodu.2005).04. Çalışma ve yaşam alanlarının emniyeti ve sağlığını temin etmek için tüm makul tedbirleri alır. 52 .Denizcilerin davranış ve hareket tarzlarına ait başka bir örnek çalışma ise Nautical Institute tarafından hazırlanan “Denizcilik Mesleği için Hareket Tarzları (A Code of Conduct for Nautical Professionals) veya diğer adıyla “Denizcilik Enstitüsünün Etik Kodları”dır (Nautical Institute Code of Ethics).nautinst. Mesleksel görevlerinin gereklerine ters düşen kişisel çıkarlar sağlamaz. Bölüm 1 Hizmet ve Çıkar Çatışması Denizcilik Mesleğini Yapanlar. Deniz Çevresi ve Emniyetinin Korunması ve Acil Durumlara Müdahale Denizcilik Mesleğini Yapanlar. Gemisini verimli bir şekilde işler halde bakımını sağlar ve yönetir. Bölüm 2 Seyir. aşağıda sıralanmıştır (Nautical Institute http://www. Düzenlemelere ve özellikle uluslararası yasal düzenleme ve kodlara uyar. • • • • • • Sorumluluklarını dikkatli ve özenli bir tavır içerisinde dürüstçe yerine getirir. Emniyetli çalışma ve personel emniyeti kurallarının uygulanmasını sağlar. Görevlerini deniz hayatını ve kamu (toplumsal) çıkarlarını gözeterek emniyetli ve verimli bir şekilde yerine getirir.org. Gizli kalması gerekli olan bilgileri güvenli bir şekilde korur. erişim 17.

• Acil durumlarda hayat kurtarmanın öncelik taşımasını sağlar. Gemiyi ekipman parçalarını muhafaza ve korumak için makul olan tüm tedbirleri alır. Denize adam düşmesi. taşınmasını ve teslimini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alır. • Seferin her aşamasında geminin denize ve yüke elverişli olmasını sağlar. • Acil dururum planlarını hazırlar ve ihtiyaç duyulduğunda tedbirlerin işe yarayacağı konusunda emin olabilmek için uygun talimleri yapar ve sürdürür. kişisel yaralanma veya başkalarına yardım gibi konularda can kurtarma araç ve prosedürlerinin düzenli talimini yapar. 53 . • • Acil ve tehlikeli durumlarda kurallara uygun vardiya tutar ve yardım sağlamak için uygun hareketi yapar. • • • Yükün iyi koşullarda yüklenmesini. Bölüm 5 Yüke Özen ve Emniyet Denizcilik Mesleğini Yapanlar. Gemide yasadışı olayların önlenmesini sağlamak amacıyla makul olan tüm tedbirleri alır.• Deniz çevresinin kirletici atıklardan korunabilmesi ve atıkların çevreye zarar vermeyecek bir şekilde ortadan kaldırılması için tüm makul tedbirleri alır. Bölüm 3 Tehlike ve Can Kurtarma Denizcilik Mesleğini Yapanlar. Bölüm 4 Denize Elverişlilik Denizcilik Mesleğini Yapanlar.

eğitimleri/gelişimleri gelişimine aktif olarak katkı yapar.. Bu çalışma gemi kaptanının gemi içerisindeki yeri ve önemi konusunda ipuçları vermektedir. Kaptan uyumaz.thejuryrig. Bu imaj için. Gemi kaptanlarının gemilerdeki davranış tarzları. ünü ve standartlarının yükseklerde tutulması ve emniyet sağlık ve çevre korunmasına • Astlarının ilişkin konularda kamu için ve yararının mesleki korunması standartların doğrultusunda sürdürür. istirahat eder. Personelden biri haklı olsa dahi 2. “Kaptan haklıdır. madde hükmü uygulanır. yudumlar.. çevresindekiler tarafından algılanırken gemi kaptanları için bir imaj da oluşmuştur. • Her zaman çalışmalarını.2006). Bölüm 7 Mesleki Gelişme Denizcilik Mesleğini Yapanlar. 54 .php. Kaptanın Daimi Emirleri’nden bir kaçını özet halinde ifade etmek gerekirse (http://www... Yeni gelişmelere ilişkin güncelliği elde etmek için arayışını sürdürür. tecrübe ve yetenek yönünden yeterli olmak için tüm tedbirleri alır. güncelleşmesi ve gelişmesi için makul olan tüm tedbirleri alır. denizcilik mesleğinin saygınlığı. Denizcilikle ilgili çalışmaların en iyi sonuçlarını sağlayabilmek için diğer meslektaşları ve kişilerle işbirliği yapar. Kendilerine verilen görev ve sorumluluklara ilişkin gerekli yeterliklerini teminen astlarını teşvik eder ve eğitimlerini destekler.07.. Kaptan içmez. erişim 04. Yetenek ve becerilerin sürdürülebilmesi. Duncan McGuyver tarafından kaleme alınan ve biraz da mizahi öğeler katılmış olan “Kaptanın Daimi Emirleri” örnek olarak verilebilir. Kaptan daima haklıdır. beslenir.. • • • • • Atanmış oldukları görevleri yerine getirmek için gerekli deneyim. Kaptan yemek yemez.Bölüm 6 Yeterlik Denizcilik Mesleğini Yapanlar.com/index.

Kaptan hiçbir zaman mevkiini terk etmez.Kaptan hiçbir zaman geç kalmaz... 55 . tutum ve tarzları için bir fikir oluşturmaktadır (Yazar). tetkik eder. gemi kaptanının gemideki otoritesine ışık tutmaya çalışan bu çalışma.. Kaptan personelin tümü adına düşünür. aslında gemi kaptanının daha önceden sıralanan hukuki yetki ve sorumlulukları çerçevesinde şekillenen davranış. Kaptan’ı eleştirmek. Kaptan’ın yanına kendinize ait fikirlerle varır.. onun fikirleriyle terk edersiniz. Kaptan mayo giymiş olsa bile personelinin tek hakimidir.. onları eğitir. çağırılmıştır. Kaptan hiçbir zaman gazetesini okumaz.başka bir yerde mevcudiyeti zorunlu olmuş. Kaptan’a mübah olan başkalarına yasaktır”. kendinizi eleştirmektir. Kaptan personelindeki kadın personel ile münasebette bulunmaz. Mizahi bir yapıyla da olsa... geciktirilmiştir..

ikincisi ise icra (uygulama) terimleri ile ifade edilmektedir. 1999. biri karar verme diğeri uygulama olmak üzere iki sürecin bulunduğu görülmektedir. 2. Yönetim faaliyetlerinin özellikleri incelendiğinde. 2. KARAR VERME Karar verme tanım olarak seçim davranışı olarak ifade edilmektedir (Connor ve Becker. “Karar verme” ve “karar” tanımları birbirleriyle karıştırılmasına (Lee vd. karar verme davranışı sırasında kullandığı ve geliştirdiği stiller. modeller ve bunları etkileyen faktörler literatür taramasına dayanılarak incelenecektir. bu süreçlerin her aşamasının birtakım seçimler (tercihler) faaliyeti olduğu rahatlıkla gözlenebilmektedir (Harp Akademileri Komutanlığı. Eğer seçilecek tek bir seçenek var ise karar vermeden bahsedilemez (Rollinson 2002). Bireyin seçeneklerden birine yönelme özgürlüğüne sahip olması. 3. 1976. Güçlüğü giderecek birden fazla seçeneğin bulunması. 1).1. Karar verme ihtiyacını ortaya çıkaran bir güçlüğün varlığı ve bu güçlüğün birey tarafından da hissedilmesi. 2001. Çalışmanın konu başlığı olan bireysel karar verme sürecinin analizi kapsamında bireyin. Ayrıca. Bu fark karar verme davranışının bir süreci sahip olmasıdır (Simon. Karar verme. Bunlardan birincisi fikir ve yargı oluşturma. 3) rağmen aralarında kesin olan bir fark vardır. insanın bireysel bir davranışı olarak yaklaşılacaktır. 2003). 56 . genel anlamda. 1). alternatifler arasından seçim yapmak olarak tanımlanmaktadır.İKİNCİ BÖLÜM BİREYSEL KARAR VERME Bu bölümde karar verme kavramına. Karar verme davranışının ortaya çıkabilmesi için aşağıdaki koşulların yerine gelmesi gerekmektedir (Kuzgun 1992) : 1..

1. Tüm bunlardan yola çıkarak. Diğer karar verme düzeyleri ise grup. 9). 1987.1. karar verme ile problem çözme süreçlerini birbirinden ayırmaktadır. problemlerin devamlı olarak varlıklarını sürdürdüklerini. Karar verme konusunda bir başka bakış açısı ise. problem olmadan da karar verileceğine değinilmektedir (Harrison. önemli olanın problemi değil fırsatları arayarak doğru çözümlere ulaşılması olduğunu belirtmektedir (Rowe ve Boulgarides 1994. 13). (1998. Karar Verme ve Problem Çözme Karar verme esası bakımından bir “problem çözme” amacı güder (Harp Akademileri 2001. Kuzgun (1992). Karar verme. örgütlerin her düzeyinde gerçekleşmektedir. 34). Karar Vermenin Kapsamı Kararın verildiği ortam belirsizlik ortamı ve risk ortamı olarak ikiye ayrılır (Yaralıoğlu 2004. kararı belirleyenin ise problemin ortaya konma şekli olduğunu belirtmektedir. 71) karar vermeyi problem çözmenin bir süreci olarak görmektedir. 17) de karar verme sürecinin problemin varlığının ortaya konması ile başladığını. 856) literatürdeki bir çok problem çözme metodunu karşılaştırarak problem çözmeyi karar vermenin bir parçası olarak kabul ederken Schermerhorn (1989. 1987. Simon’a göre karar vermenin aşamalarından biri olan “karar vermeyi gerektirecek sebebin bulunması” problemin var olması veya aranması gerektiğine işaret etmektedir. Lang ve arkadaşları (1978. Karar vermenin tanımı 57 . 2. Hammond vd. 3). psikolojik tatmini çerçevesinde hareket etmektedir. Kararın ortamlarının büyüklüğü veya ilgilendirdiği çevre kararın kapsamını oluşturmaktadır. bireysel karar verme düzeyidir. Bununla birlikte karar verme için bir problemin varlığına gerek olmadığına.2.1.2. Karar vermenin gerçekleştirildiği ilk düzey. karar verme davranışının ortaya çıkabilmesi için gerekli olan şartlardan birinin “karar verme ihtiyacını ortaya çıkaracak bir güçlüğün varlığı” olması gerektiğine işaret etmiş ve “problem” kelimesini kullanmaktan kaçınmıştır. problemi tanımlama biçimi. 5). örgütsel ve küresel karar verme şeklindedir (Harrison. Bu düzeyde birey.

bireysel farklılıklar) karar vericileri. Fakat gerçek hayattaki değişkenler (örn. İşte tam burada rasyonellik yaklaşımı başlar. alış veriş sırasında beğenilen iki kazaktan birisinin seçilmesi gerekmektedir.3. problemin çözümünde en uygun (optimum) çözümün arayışı amaçlanır. Hatta rasyonel karar vermeye çalışan bir karar verici karar verirken bazen kısa yollu çözümleri tercih eder ve en uygunu aramak yerine “yeterince iyi” seçeneğini tercih eder. Rowe ve Boulgarides (1994)’in yaklaşımına göre burada esas olarak hangi seçeneğin fırsatlar sunacağını aramak problemin de çözümünü sağlayacaktır. rasyonel karar vermeden uzaklaştırır. Seçimde temel nokta beklenen ekonomik faydadır (Rollinson 2002. Her durumda da karar verme süreci başlamış olmaktadır. karar vermek için mutlaka problemin varlığına gerek yoktur. Karar Sürecinde Rasyonellik Karar verme bir problemin çözüm süreci olarak değerlendirildiğinde.alternatifler arasından seçim yapmak olduğuna göre. Ama bir problem var ise ve problemin çözümleri içerisinden birisi seçilecek ise o zaman karar vermeden bahsedilebilir. Çünkü en uygunu aramakta geçireceği zaman aslında onu rasyonel karar vermeden uzaklaştırmaktadır (March 1982 akt. En basit örnekle. Burada bir problemin varlığından söz etmek zor olsa da. Rollinson 2002. 2. 262). Rasyonel seçim olması gereken veya yapılması gereken seçimdir. Kazaklardan biri mavi diğeri ise beyazdır. 58 .1. Harrison (1987)’a göre ise olayı sadece “Mavi mi? Beyaz mı?” seçeneklerine indirdiğimizde. 76) tarafından tanımlanmıştır: Objektif Rasyonellik : Karar vermede karar vericinin verilen değeri verilen ortam içerisinde maksimize etme arayışıdır. Çünkü seçim yapılması ve yapılan seçimin ise maksimum fayda veya değer kazandırması gerektirmektedir. 256). Rasyonellik tipleri Simon (1976. karar verme için bir problemin varlığına gerek olmadığı söylenebilir. kazağın alınmasının gerekip gerekmediğinden başlayarak satın alma gücüne kadar birçok kısıtlamalar öne sürerek durumu bir problem olarak da tanımlayabiliriz.

“karar verme şekli” “karar verme süreci. “karar verme tarzı” “karar verme modeli”. metot. Bilinçli Rasyonellik : Karar vermede kullanılan araçların kararın amacına göre ayarlandığı bilinçli bir süreçtir. eş anlamlı olarak kullanılan ve kullanılabilecek (Türk Dil Kurumu’nca eş anlamlı olarak verilenler) ifadeler arka arkaya sıralanarak aşağıda gösterilmiştir. strateji. tür. çeşit. • • • • • • “karar verme yöntemi”. yöntem. Bu ifadelerden çalışmada kullanılacak olanın altı çizilmiştir. Sınıflandırmada kullanılan bazı ifadeler İngilizce literatürde tek bir ifade ile ele alındığı halde (type of decision) Türkçe’de bir çok ifade kullanılarak (tip-tür-çeşit) ele alınmıştır. “karar verme yaklaşımı”. Literatürde karşılaşılan bu karışıklıkları ortadan kaldırmak amacıyla. model. süreç vb birçok ifadelerle sınıflandırıldığı görülmektedir. “karar verme metodu” “karar verme tipi”. Bunların. stil. 2. KARAR VE KARAR VERME SINIFLANDIRMALARI Karar ve karar verme konuları literatürde incelendiğinde karar ve karar vermenin birçok sınıflandırılmaya tabi tutulduğu görülmektedir.2. tip. karar verme çeşidi” “karar verme stili”. “karar verme türü”. Bu durum literatürdeki tanımların ve sınıflandırmaların birbirleriyle karıştırılmasına neden olmaktadır. Kasıtlı Rasyonellik : Karar vermede kullanılan araçların kararın amacına göre örgüt veya birey tarafından kasten ayarlanmasıdır. “karar verme teorisi” “karar verme stratejisi”.Sübjektif Rasyonellik : Sınırlandırılmış belli bir bilgi düzeyi içerisinde sonuçları maksimize etme çabasıdır. teknik. teori. “karar verme evresi” 59 . “karar verme tekniği”.

2. laboratuar deneyleri. Karar ve karar vermenin arasındaki fark literatürde belirgin bir şekilde ortaya konduğu halde. Turban vd. (2005) tarafından ifade edilen sistematik bilim yaklaşımı alanına giren “karar verme yöntemleri” çalışmamızın kapsamı dışında tutulmuştur. karar verme fonksiyonuna yardımcı olabilmek amacıyla nicel ve nitel yaklaşımların kullanıldığı karar verme araştırması yöntemidir (Onaran. Bununla birlikte özellikle “karar” ve “karar verme” ifadelerinin kullanılması konusunda hassas davranılması gerektiği düşünülmektedir. Halaç. “Karar tipi” sınıflandırmalarında karar sonucunun. 1971. karar vericinin karar sürecini oluşturduktan sonra karar tipine ve karar ortamının niteliğine göre vereceği kararın doruluk olasılığını arttırabilmek ya da kararını nedenlendirebilmek için kullanılır (Yaralıoğlu 2004. örnek olay yöntemleri olarak belirtilmektedir (Onaran. 2001. deneysel simülasyonlar. alan araştırması. karar tipi sınıflandırmaları problemlere göre yapılsaydı.3. Aslında Schermerhorn’un (1989) “problem yaklaşımı” dikkate alınarak. 2001. 60 . elektronik beyin modellemeleri. 9). Karar verme yöntemlerinden olan nicel yaklaşım. “yöneylem araştırması” bilimi sahasındaki problemleri çözmek için kullanılır (Halaç. karar vermenin sonucuna göre sınıflandırmak yerine karar verme sürecinin durumuna göre sınıflandırma yapmaktadır (Yazar). 112-119). sadece sonucu ifade eden “karar” ifadesi. Karar verme araştırmalarında kullanılan yöntemler. süreci ifade eden “karar verme” ifadesi ile karıştırılmaktadır. 9). 1971. Zira her bir sınıflandırma. Fakat “problem çözme” ve “karar verme” süreçlerinin hangisinin diğerinin kapsamı içerisinde olduğu konusunda bile ortak bir görüş oluşturulamamışken bu tanımlama daha fazla karışıklığa yol açacaktır. Bu nedenle literatürdeki karar verme ve karar tipleri aşağıdaki şekilde incelenmiştir. KARAR VERME YÖNTEMİ Karar verme yöntemi tanım olarak. Bu durumda sınıflandırmanın “karar tipi” veya “karar türü” adı altında bir başlıkla incelenmesi karışıklığa neden olmaktadır. “karar tipi” ifadesi yerine “problemin tipi” ifadesi kullanılabilir böylece anlam karmaşası biraz daha azaltılabilirdi. 6). 112. yani karara nasıl ulaşıldığını anlatan bir sürecin ifade edildiğini unutmamak gerekir. Karar verme yöntemleri. Özellikle sınıflandırmalarda sık yapılan bu karışıklık tanımları da anlamsız hale getirmektedir.

“zor”. Simon (1960). “neye” veya “kime” göre gibi soruları beraberinde getirmektedir. Ayrıca “yönetsel problem çözümü” konusunda çalışan Brigthtman (1978). Bu tip değerlendirmelerin göreceli ve sübjektif olması. 253). Delbecq (1967) yaklaşımlarıdır. en önemli ölçüt olarak karşımıza çıkmaktadır. sıfatların getirildiği ve bu şeklide kararın sübjektif nitelendirmelerle de anıldığı görülmektedir. 1999. 2.4. kararın etkili olup olmamasını etkileyecektir (Rollinson 2002.1. Bunlar. kolayca tanımlanabildiği 61 .. KARAR VERME VE KARAR TİPLERİNİN SINIFLANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR Karar tipi. Karar tiplerinden bahsedilirken başlarına. Bu tip sınıflandırmalar da sübjektif değerlendirmelerden kaynaklanmaktadır. Karar vermede hangi kararın problemin çözümü için gerekli ve etkili olacağı üzerinde durulmalıdır. “imkânsız” vb. problemin çözülmesi olduğuna göre problemin ve kaynağının tanımlanabilmesi.4. “kolay”. 9). kararın doğasına. Bununla birlikte kararların “iyi” veya “kötü” olarak değerlendirilmesi de yanıltıcı olacaktır (Rolinson. 253). karara kimlerin veya nelerin karışacağına. • Sınırlandırılmamış Problemler : Problemin tanımlanamadığı durumları ifade etmektedir. Karar Verilecek Olan Problemin Tipine Göre Karar Verme Tipleri Karar verme tipinin karar vermeye neden olan problemin yapısına göre değiştiği ifade edilmektedir. Problem tipleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. Karardan beklenen. 2002. Burada kararın etkili olması. sürecine. • Sınırlandırılmış Problemler : Problemin durumları ifade etmektedir. Rollinson (2002).2. karar için gerekli veya sahip olunan zaman kararların nitelendirilmesine göre değişmektedir (Lee vd. Literatürde kararların sınıflandırıldığı yaklaşımlar bulunmaktadır.

• Programlanabilir Kararlar: Rutin olarak sık sık tekrarlanan. Karar vermeyi. Örgüt tarafından geliştirilmiş olan özel süreç yaklaşımları kullanılır. İlk olarak Herber A. 8). yönetim hiyerarşisi içerisinde alt düzey yöneticilerin operasyonel problemlerle.4. 174). Brigthtman (1978. Schermerhorn’un bu yaklaşımı bir sonraki başlıkta incelenecek olan Delbecq (1967) yaklaşımı ile benzerlikler taşımaktadır. • Programlanamayan Kararlar: Günlük ve rutin olaylara uygulanamayan kararlardır. Üst yönetim tarafından verilmesi gerken karar niteliğindedir. 62 . Burada problemin rutin (alışılmış) veya rutin olmayan (alışılmamış) tipte olamasına göre karar verme yapısının standart çözüm gerektirmesinden yaratıcı cözüme ihtiyaç duymasına ve her düzeydeki yöneticinin konumuna ilişkin bir grafik bulunmaktadır. Karar Tipleri İçin Simon Yaklaşımı Karar verme tipi genellikle yönetim ve organizasyon literatüründe sık karşılaşılan örgüt içi yapılanma ve karar verme tipleri arasındaki ilişkilerde tanımlanmaktadır.problemleri Rollinson’un tanımladığı tiplerine benzer bir şekilde operasyonel ve stratejik kararlar olarak ifade etmiştir. 1960. programlanabilir kararlardır. Simon tarafından ifade edilen bu karar verme tipleri aşağıda verilmiştir (Simon. Şöyle ki yönetim hiyerarşisinde. 2001a. 2). belirsizlik düzeyi yüksektir.1’de gösterildiği gibi ifade edilmiştir. Örgütlerdeki günlük kararların çoğu bu tip kararlardır. problem çözmenin süreçlerinden biri olarak tanımlayan Schermerhorn (1989)’un. Alışılmışın dışındadır. 2. üst yöneticilerden alta doğru inildikçe kararlarda da programlanamayan karardan programlanabilir karara doğru parelel bir yön görülmektedir (Eren. üst düzey yöneticilerin ise stratejik tipteki problemler ile uğraştığını belirtmektedir. Simon’un (1960) ortaya atmış olduğu yukarıda belirtilen yaklaşımı yine yukarıda belirtilen yönetim teorileri kapsamında geliştirerek Şekil 2. Genel problem çözme süreci yaklaşımı kullanılır.2.

Karar Probleminin Tipi ve Yönetim Düzeyleri Arasındaki İlişki. fikir birliği sağlanmış ortak bir karar yoktur. bilginin ise yetersiz olduğu durumlarda tercih edilir.1. 63 . • Tartışılmış Kararlar : Sadece fikirlerin çatıştığı bir ortamda. farklı değer ve anlayışlara sahip kişilerin oluşturduğu karar tipidir.4. 74) 2. 332). Genellikle zihinsel kestirmelerle verilen karar tipi olup.1989. belirsizliğin yüksek olduğu. Karar Tipleri İçin Delbecq Yaklaşımı Delbecq tarafından ifade edilen karar verme tipleri örgüt içerisine grup şeklinde alınan karar tipleridir (Delbecq 1967.Sekil 2.3. farklı disiplinlerde. (Kaynak :Schermerhorn. Örgüt amaçları doğrultusunda başarılması istenen görevler için üzerinde anlaşılmış karar süreçleridir. • Yaratıcı Kararlar : Bu tip kararlarda üzerinde anlaşılmış. • Rutin Kararlar : Simon’un programlanabilir karar verme tipleri ile benzer özellikler göstermektedir.

Bunun yanında “tip” ve “tür” de aynı anlama geldiği halde. Bu tabloda geçen “karar tipleri” ifadesi daha önceden de ifade edildiği gibi “karara ulaşırken geçirilen süreci” ifade etmektedir. “kararların bağlantısal durumlarına”. Tabloda karar tipleri “örgüt yapısı”.2. kararın konuları. “kararın veriliş biçimlerine”. Karar sınıflandırmaları daha önce anlatılan karar verme tipleri yaklaşımları ile ilgili olduğu gibi. “örgütün faaliyetleri”.1’de ifade edilen geniş kapsamlı. tamamen yaklaşımlardan türetilmiş. yöneticilerin yaklaşımları. “kararın yapısına” göre sınıflandırılmıştır. karar süreci. Bu çalışmada. karar verme stilleri ve karar verme modelleri yaklaşımlarıyla da ilgili olduğu görülmektedir. “dayandıkları bilgi seviyesine”.4. 64 . kararı veren organ. Şimdi de tüm literatürde karşılaşılan karar verme tipi ve eş anlamlılarının bir araya getirildiği karar verme tipi sınıflandırmaları Tablo 2. “örgütün içerisinde uygulandığı alana”. bağlantısal durumları. dayandıkları bilgi seviyesi. “kararın örgütün içinde uygulandığı alan. “niteliklerine”. “kararı verene”. örgütün faaliyetlerine”. Tablo 2. sınıflandırmalarda her iki ifadeye de rastlanıldığı ve bu tip eş anlamlılardan hangilerinin kullanılacağı daha önce belirtilmişti.4. kararın sürecine”. veriliş biçimleri. “örgütün yapısına”. nitelikleri. “önem derecesine”. yöneticilerin yaklaşımına”. Karar Tiplerinin Genel Sınıflandırılması Karar ve karar verme arasındaki tanım farkına daha önce değinilmişti. veriliş sırasına. ve iç içe geçmiş karar verme tipleri yerine karar verme tipleri konusundaki yaklaşımlar referans alınmıştır.1’de karar tipleri. önem derecesi ve yapıları açılarından sınıflandırılmıştır. Tablo 2.1’de verilmiştir. “kararın veriliş sırasına”.

1. Karar Tipleri Genel Sınıflandırması Örgütün Yapısına Göre Kararlar • Tepe Yönetimi Kararları • Orta Yönetim Kararları • Alt Yönetim Kararları Örgütün Faaliyetleri Açısından Kararlar • Pazarlama Kararları • Üretim Kararları • Hizmet Kararları • İşgören Kararları • Finansman Kararları • Araştırma-Geliştirme Kararları Kararın Örgütün İçinde Uygulandığı Alan Açısından Kararlar • Planlama Kararları • Örgütleme Kararları • Kadrolama Kararları • Yöneltme Kararları o Astların Özendirilmesine Yönelik Kararlar o Astların Koordinasyonuna Yönelik Kararlar Nitelikleri Açısından Karalar • Açıklanan Kararlar • Açıklanmayan Kararlar o Saklı Kararlar o Suskunluk Kararları Dayandıkları Bilgi Seviyesine Göre Kararlar • Belirlilik Altındaki Kararlar • Risk Altındaki Kararlar • Belirsizlik Altındaki Kararlar • Tam Belirsizlik Altındaki Kararlar Yöneticilerin Yaklaşımına Göre Kararlar • Sezgiye Dayanan Kararlar • Yargıya Dayanan Kararlar • Sorun Çözme Tipi Kararlar • Emir Kararları • Öneri Kararları • İşlevsel Kararlar • Kişisel Kararlar • Örgütsel Kararlar • Ussal Kararlar • Doyurucu Kararlar • Programlanmış Kararlar • Programlanmamış Kararlar Bağlantısal Durumları Açısından Kararlar • Statik Kararlar • Dinamik Kararlar Veriliş Biçimlerine Göre Kararlar • Sözel Kararlar • Yazılı Kararlar Önem Derecesine Göre Kararlar • Fırsat Kararları • Problem Kararları • Kriz Kararları Yapıları Açısından Kararlar • Programlanabilir Kararlar • Programlanamayan Kararlar o Yapısal Kararlar o Yapısal Olamayan Kararlar Kararı Veren Organ Açısından Kararlar • Bireysel Kararlar • Grup Kararları Konuları Açısından Kararlar • Kişisel Kararlar • Maddesel Kararlar Karar Süreci Açısından Kararlar • Uzun Dönemli Kararlar • Orta Dönemli Kararlar • Kısa Dönemli Kararlar Veriliş Sırasına Göre Kararlar • Birinci Derecede Kararlar • İkinci Derecede Kararlar (Kaynak: Simon.. 1960. Harp Akademileri Komutanlığı.Tablo 2. 2001. 65 . Demir vd. Alver 2003’den uyarlama). 1985. Schermerhorn 1989.

1990. karar verme stillerinin birer alışkanlık olmadığı ve bu stillerin sadece öğretilebileceği veya edinilebileceği sonucuna varmış. Nutt (1979. karar verme destek sistemlerinin bunlara göre şekillendirilmesi gerekliliğini de önermiştir. karar vermede karşılaşılan “erteleme” (procrastination) davranışı bazen karar verme stili bazen de karar verme stratejisi adı altında incelenmektedir (Ferrari ve Dovidio 2000).5. 66 . Karar verme stilinin öğrenilebilen bir alışkanlık olduğu çeşitli araştırmacılar tarafından ifade edilirken bireyin öğrenme stilleri ile karar verme stillerinin ilişkili olduğunu da ortaya koyan Sproles ve Sporoles (1990) olmuştur. akt. Scott ve Bruce 1995). öğrenilen alışkanlık olarak ifade edilirken. seçenek üzerindeki eylemi olmaktan çok. 3). Karar verme stilindeki alışkanlıklara değinen Driver (1979. bireyin seçimini etkileyen doğal ve alışılmış (öğretilebilir) yaklaşımıdır” şeklide ifade etmişlerdir. Bunun yanında karar verme literatüründe karar verme stili ve karar verme stratejisi kavramlarının birbirleriyle iç içe geçtiği görülmektedir. 174). daha önceden geliştirdikleri. Karar verme stili. karar verme stilini bireyin karar vermede alışılmış bir şablonu olarak ifade etmektedir. ayrıca yöneticilerin karar verirken kullandıkları farklı süreçleri anlamamızda da bize yol gösterir (Nutt. KARAR VERME STİLLERİ Bireyler karar verme eylemi sırasında. karar stilinin. 85) ise bu durumu benzer ifadelerle. edinilebilen ve öğretilebilen bir alışkanlıktır. Örneğin. Bu alışkanlıklar ise bireyin karar verme stilini oluşturmaktadır. Doktor ve Hamilton (1973) ise karar verme stilini bilişsel stilin bir parçası olarak kabul etmektedirler. karar verme stili öğrenilebilen. Thunholm (2004) ise. Sonuç çıkartmak gerekir ise. Connor ve Becker (2003) ise “bireyin karar verme stili. Karar verme stilleri. karar verme stili de karar vermenin öğrenilen alışkanlığı olarak ifade edilebilir (Driver ve arkadaşları 1990. karar vericinin bireysel seçilmiş öğrenme ortamlarıyla yoğrulmuş tecrübelerinden ortaya çıktığını belirtmektedir. birçok içdış faktörden etkilenebilen alışkanlıklar edinirler.2.

Tüketicilerin karar verme stillerinin incelendiği grup. Schermerhorn (1993). Henderson ve Nutt (1980). sosyal (social perspective). Karar verme stillerine diğer bir yaklaşım.2. Mitroff ve Kilmann (1975). Karar vermede bilginin toplanması ve analiz edilmesi yani bilgi tabanlı yaklaşım üzerinde çalışmalar yapan araştırmacılar ise Johnson (1978). Jung ekolü temelli teoriler (Jungian-based theories) olarak adlandırılmıştır. Driver (1970). Keegan (1980) karar verme stillerini Jung tiplemesi ile açıklamaya çalışmışlardır. Nutt (1990). Canabal (2002) vd. Bu çalışmada ise karar verme stilleri yaklaşımların kaynakları itibariyle beş grup olarak tanımlanmıştır. Karar Verme Stilleri Konusundaki Yaklaşımlar Karar verme literatüründe karar verme stillerini ifade eden farklı yaklaşım yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Rowe ve Boulgarides (1994). Muna (1980 akt Yousef 1998).5. Kuzgun (1992) disiplinler arası yaklaşım konusunda çalışan araştırmacılardır. disiplinler arası yaklaşımdır. tüketici yönlü yaklaşım olarak ifade edilmiştir. Arroba (1978). savunma vb iş alanlarında geliştirilen karar verme stilleri bu yaklaşımın örnekleridir. Burada farklı disiplinlerin karar verme sitillerine yaklaşımları incelenmektedir. Karar verme stillerine yaklaşım konusunda en fazla tanınan ve üzerinde en fazla çalışılan ise Jung temelli çalışmalardır. Yönetsel karar verme alanında liderlik ve liderlerin güç kullanımları ile ilgili 67 . Scott ve Bruce (1995) dür. Sprogles ve Kendall (1986). Driver ve arkadaşları (1990). Bu yaklaşım yöntemleri analitik olarak üç farklı grup altında toplanarak ifade edilmiştir (Tambe ve Krishnan 2000). eğitim. Harren (1979). Bu gruplar tavsiye yönlü (counseling perspective).1. Bu gruplar aşağıda belirtilmiştir. Sanayi. tüketicilerin geliştirdikleri karar verme stillerini incelemişlerdir.

Bu konuda en tanınan yaklaşımlar Heler (1971). tüketici ve hizmetlerden faydalananların karar verme stillerinin incelendiği görülmektedir.1. Sprogles ve Kendall (1986) ile Canabal (2002) yaklaşımlarıdır.1. Sproles ve Kendall Yaklaşımı Sproles ve Kendall tarafından geliştirilen Tüketici Tipi Envanteri (Consumer Style Inventory CSI). “Pahalı ürün kaliteli üründür” anlayışı hakimdir.1. • Yenilikçi Yönlü Karar Verme Stili (Novelty-fashion Conscious) : Modayı takip eden bir yönü bulunmaktadır. Karar Verme Stillerine Tüketici Yönlü Yaklaşım Özellikle pazarlama literatüründe müşteri. Bu çalışmada bu yaklaşıma liderlik yaklaşımı adı verilmiştir. alışverişlerini çok dikkatli olarak yaparlar. 501 öğrenci üzerinde değerlendirilmiştir. • Marka Yönlü Karar Verme Stili (Brand Conscious) : Bu karar verme stilinde müşterilerin pahalı ve iyi bilinen markaları seçmesi beklenir. Yeni olan şeylere karşı meyil ve devamlı olarak kendilerini yenileme ihtiyacı söz konusudur. Vroom ve Yetton (1973) sıralanabilir. 2.5.karar verme stilleri incelenmiştir.1. Bu karar verme stilinde “yeterince iyi” şeklinde bir ürün değerlendirmesi kendilerini asla tatmin etmez.1. Bu faktör grupları aşağıdaki gibidir: • Mükemmeliyetçi Karar Verme Stili (Perfectionistic) : En iyi kalitedeki ürünleri tercih ederken. 68 . Tüketici davranışları konusuna giren karar verme stili hakkında çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. 2. Bu karar verme stilinde etkileyici ve şık olmak tüketici için önemlidir. Bunlar.5. Sonuç olarak karar vermenin zihinsel karakteristikleri sekiz faktör grubu altında ölçülmüştür (Sprogles ve Kendall 1986).

Careless Orientation) : Alışverişle ilgili herhangi bir plana sadık kalmadan davranırlar. Genellikle en ucuz olana doğru eğilimlidirler. • Alışılmış Marka Yönlü Karar Verme Stili (Habitual. 2004). • Fiyat Yönlü Karar Verme Stili (Price Conscious) : Alışveriş yerlerindeki fiyatları devamlı olarak karşılaştırarak mevcut para ile en iyiyi satın almaya çalışırlar. Dikkatsiz Karar Verme Stili (Impulsive. 2.1. Tüketicilerin karar verme stillerinin incelendiği.2.5. Brand-Loyal) : En gözde olan markanın tercih edilmesi eğilimi mevcuttur. Sproles-Kendal (1986) ve Haftrom-Chae (1992)’ın çalışmalarına dayanılarak ortaya atılmıştır.1.• Eğlence ve Fayda Yönlü Karar Verme Stili (Recreational and Hedonistic Shopping Consciousness) : Alışverişten zevk almayı ve eğlenmeyi severler bu amaçla alışverişi eğlenceye döndürme eğilimindedirler. Mitchell ve Walsh. Canabal Yaklaşımı Canabal (2002) yaklaşımı. Canabal (2002) tarfından müşterilerin karar verme stilleri beş grup altında tanımlanmıştır: 69 . Alışverişte ne kadar harcadıkları ve/veya en iyi satın alımı yapıp yapmadıkları ile ilgilenmezler. • Çok Seçenek Kargaşası ile Karar Verme Stili (Confused by Overchoice) : Çok seçeneğin getirdiği kargaşa karşısında seçimin yapılamaması durumu mevcuttur. • İçtepisel. Bu stil genellikle bir çok tüketicide yaygın olarak gözlemlenir. Sproles ve Kendal’ın Tüketici Tipi Envanteri yaklaşımı birçok araştırmacı tarafından kullanılmıştır (Hafstrom ve Chae 1992.

Janis ve Mann (1977). Deci ve Ryan (1985). karar vericinin kişilik özellikleri üzerinde durmak yerine davranışsal olarak karar vericinin geliştirmiş olduğu stillere ait yaklaşımlardır. Arroba (1978). • Eğlence Amaçlı Stil (Recreational Shopper Style) : Bu müşteriler alışverişten zevk alma eğilimindedir. Schermerhorn (1993). Kuzgun (1992) yaklaşımlarıdır. Muna (1980). Satın alımları genellikle iç tepiseldir.5. • İç tepisel / Markaya Aldırmayan Stil (Impulsive / Brand Indifferent Style) : Marka stilinin tam tersidir.2.• Marka Stili (Brand Conscious Style) : Müşteriler en fazla reklam yapılan ve diğerlerine göre pahalı olan ürün doğrultusunda karar verirler. Genellikle en ucuz olana doğru eğilimlidir. Dinklage (1967). Sonuç olarak değerlendirme fiyat üzerinde yapılır. Yüksek • Çok Seçenek Kargaşası Stili (Confused by Overchoice Style) : Çok fazla seçenek karşısında seçim yapamazlar. 70 . Tüm markalar genel kalite olarak aynıdır. Karar Verme Stillerine Disiplinler Arası Yaklaşım Karar verme literatüründe psikoloji ve/veya yönetim ve organizasyon disiplinlerinden olan yazarların yaklaşımlarının ortak özelliği. Bunlar. • Yüksek Kalite Yönlü / Mükemmeliyetçi Stil (High Quality Conscious / Perfectionist Style) : Bu müşteriler mevcut paralarıyla en iyi kalitedeki ürünü almak için alışveriş zamanlarını çok dikkatli değerlendirirler. 2. Ürünler hakkında alınacak bilgilerin anlaşılmasının ve değerlendirilmesini zor olması nedeniyle kararsızlık durumu söz konusudur.1. standartları ve yüksek beklentileri vardır.

2.1.5. karar verme stiline yaklaşım tamamen problem çözme ile ilişkilendirilmiştir.5.2. Frederick ve Morrison 1999). • Egemen (controlling) Karar Verme Stili: karar verme sırasında birey. 69) tarafından geliştirilen modelde karar vericilerin karar verme stilleri üç farklı şekilde ifade edilmiş.2. kişisel otoritesini keyfi olarak kullanır. seçim yapma sırasında kararsız kalındığı durumu karakterize eder. • Problem Arayan (Problem Seeker) : Bu tip yönetici aktif olarak problem arar veya fırsatları keşfeder. Problemin varlığı konusundaki sinyalleri görmemezlikten gelir. • Problem Çözen (Problem Solver) : Bu tip yönetici problemi gördüğü anda harekete geçer.2. • Problem Önleyici (Problem Avoider) : Bilgilere aldırmaz veya görmemezlikten gelir. • Bağlı (autonomous) Karar Verme Stili: karar verme sırasında ihtiyaç duyulan bilgi edinme sürecinde karar vermede bakış açısını dikkate aldığı ve karara etkisi olan diğer kişilerin yardımına ihtiyaç duyulduğu bir stildir.1.1. Schermerhorn Yaklaşımı Schermerhorn (1993. Bunlar problemi tanımlama konusunda harekete geçmekte iyidirler. 71 .2. Deci ve Ryan Yaklaşımı Deci ve Ryan üç farklı karar verme stilini ifade etmişlerdir (Deci ve Ryan 1985 akt. • Kişisel Olmayan (impersonal) Karar Verme Stili: Otoriteye boyun eğildiği ve karar vermede geçmiş olayların örnek alındığı.

karşılaştırılsa da karar verici son 72 .1. Arroba çalışmasında içerik analizi yöntemiyle karar verme stillerini ortaya çıkartmıştır.2. Çalışmanın daha sonra yapılan araştırmaların bir çoğu ile benzer değişkenler göstermesi de ilginçtir. Deci ve Ryan’ın (1985) karar verme stilleri yaklaşımı ile motivasyon stilleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. son olarak nesnel olarak hangi seçeneğin en iyisi olduğuna karar verilir. Amaçlar gözden geçirilir. 2.3. karar verme stillerini sanayi tesislerinde inceleyen ender bilim adamlarındandır. Yaptığı içerik analizinden sonra karar verme stillerine ait değişkenleri tespit etmiştir. karar vericinin pasiflik derecesini veya daha önce verilmiş bir karara uyumunu göstermektedir. Burada beklentiler doğrultusunda hareket ederek “Benden istendi ben de yaptım” mantığı hakimdir. • Duygusal Karar Verme Stili (Emotional): Karar verici hislerine göre davranır. Çalışmada ayrıca.Frederick ve Morrison (1999). • İtaatkar Karar Verme Stili (Compliant): İteatkar karar verme stilinde.5. yöneticiler ile işçiler arasında karar verme stilleri konusundaki farkları araştırmış ve anlamlı farklılıklar tespit etmiştir. • Mantıklı Karar Verme Stili (Logical): Nesnellik ön plandadır. Alternatifler değerlendirilse de. motivasyon stillerinin farklılıklar gösterdiğini tespit etmişlerdir. • Düşünmeden Karar Verme Stili (No thought): Stilin adında anlaşılacağı gibi karar verirken hiç düşünmeden verilen bir karar stilinden bahsetmektedir. Değişkenler üzerinde yapılan faktör analizi sonuçlarına göre elde edilen faktör gruplarının özellikleri aşağıda özetlenmiştir. Arroba Yaklaşımı Arroba (1978). alternatifler değerlendirilir. Karar verici olay ile ilgili ya çok az düşünmeyi gerekli görmektedir ya da düşünmeyi gerektirecek sebebi görme konusunda niyetli değildir. Çalışmada bağlı karar verme stili ile kişisel olmayan karar verme stillerinde.

5. • Sezgisel Karar Verme Stili (Intuitive): Karar verici burada duygularına ve kaderci yaklaşıma güvenir.1. Muna tarafından aşağıdaki karar verme stilleri geliştirilmiştir. Başkasından yardım almaya ihtiyaç duymaz. kesin karara ulaşma konusunda tecrübe kazanılmasının zor olmasıdır. Bu stilin en belirgin özelliği.kararında öznel olarak neden hoşlanıyorsa ona göre kararını verir. Karar verici genellikle. tarafından geliştirilen karar verme stilleri. kararı ekibiyle paylaşarak birlikte analizler yapar ve grup olarak karar verir. 73 . Muna Yaklaşımı Muna (1980 akt Yousef 1998). Yousef (1998) tarafından karar verme stillerini etkileyen faktörleri test etmek için kullanılmıştır.2.4. • Sahte Danışmanlık Stili (Pseudo-consultative Style) : Karar verici verdiği kararda devamlı olarak ekibine danıştığını beyan ettiği halde kendi kararlarını dikte ettirmeye çalışır. • Danışmanlık Stili (Consultative Style) : Karar verici devamlı olarak ekibinin danışmanlığını alır. “Neden böyle yaptım bilmiyorum”. • Katılımcı Stil (Participative Style) : Karar verici. • Otokratik Stil (Autocratic Style) : Karar verici problemi çözmede kullanacağı bilgi düzeyine sahiptir veya sahip olduğunu düşünür. “Fakat doğru hissetmiştim” veya “Kaçınılmaz göründü” gibi düşünür. • Tereddütlü Karar Verme Stili (Hesitant): Karar verici son ana kadar hangi alternatife karar vereceğini belirleyemez. Karar verici burada aktif karar vermesine rağmen içsel bazı zorlamaların yönetimindedir. 2.

vd. Bahaneler ve kuruntular ileri sürerek seçeneklerinin uygunsuzluğunu dile getirir. Zaman baskısı yüzünden mevcut durumundan kurtulacağına inandığı çözümlere 74 . 2. Mann ve arkadaşlarının geliştirerek tanımlamış oldukları karar verme stilleri aşağıda verilmiştir: • Çatışmasız Sadakat (Unconflicted Adherance) : Karar verici kaybetmenin ve kararın riskleri konusundaki bilgileri bilmezlikten gelir. vd. • Çatışmasız Değişim (Unconflicted Change) : Yeni hareket tarzı aşırı dikkat çekici veya çok aşırı derecede tavsiye edilen bir durum ise karar verici bu duruma eleştirmeden uyum sağlar.2. bireyin stres ortamlarında karar verme stillerini nasıl geliştirdiği incelenmiş ve beş stil tanımlamıştır (Mann vd. • Dikkatsiz Panik (Hypervigilance) : Karar verici içinde bulunduğu güç durumdan çıkabilmek için aceleci ve panik bir şekilde davranır. Janis ve Mann Yaklaşımı Janis ve Mann (1977) tarafından geliştirilen karar verme stilleri çalışmasında.5. Bu maksatla geliştirilen Melbourne Karar Verme Anketi “Melbourne Decision Making Questionnaire” (Mann.. Mann ve arkadaşları karar verme stili ve kültürel farklılıklar arasındaki ilişkileri ortaya koymaya çalışmaktadırlar. 1997). Daha sonra DMQ2 ile 22 değişkene indirilmiştir (Mann. • Savunmacı Önleme (Defensive Avoidance) : Karar verici erteleyerek ve sorumluluğu başkalarına devrederek çatışmadan kaçar.1. 1997) kapsamında ilk aşamada 31 değişkenden oluşan DMQ1 anketi geliştirilmiştir.• Delegeci Stil (Delegatory Style) : Karar verici.1998).. kendi yerine ekibinin karar vermesini talep eder.5. Durumdan hoşnutluğa mevcut hareket doğrultusunda devam etmek ister.

• Planlı Karar Verici (Planning Decider) : Bilişsel ve duygusal olarak 75 . Dolaylı bilgileri ve kasıtlı değiştirilmiş bilgileri tarafsız bir şekilde değerlendirir. seçenekleri gerekirse yerinde araştırır. Bu tipler çok büyük duygusal stresler altındadır. Titiz araştırmalar yapar. mesleki gelişim ve planlamada sekiz farklı karar verme stili olduğunu belirlemiştir (Ersever. • Uygucu Karar Verici (Compliant Decider) : Kendi yerine başkalarının karar vermesini ister. • Bocalayıcı Karar Verici (Agonized Decider) : Bilgi toplama ve düşünmeye aşırı zaman harcar. Bu tip karar vericiler karşılarına çıkan hoş olmayan seçenekler karşısında tereddüde düşer ve panik yaparlar.gerçekçi olmasa da sarılır.1. 2. Dikkatli kişi çeşitli seviyede psikolojik streslerle baş başadır. Seçeneğini tercih etmeden önce tüm seçeneklerini dikkatli bir şekilde değerlendirir. 1996 ve Alver 2003’ den aktarma): • • İçtepisel Karar Verici (Impulsive Decider) : Sunulan ilk seçeneği kabul eder. Dinklage Yaklaşımı Dinklage (1967).6.5. Kaderci Karar Verici (Fatalistic Decider) : Kararlarını çevresel olay ve koşullara bırakır. Duygusal heyecanı ve sınırlı dikkati yüzünden yaptığı seçimlerin uzun süreli etkilerini göremez. • Dikkatli (Vigilance) : Bu tip karar vericiler kararda başarılı olabilmek için amaçlarını açıklar.2. • Erteleyici Karar Verici (Delaying Decider) : Karar vermeyi öteleyerek düşüncelerini erteler.

2. yukarıda sayılan boyutlara göre “Sezgisel”. Mantıksal-Sistematik : Karar verirken seçenekleri dikkatli inceleme ve her birinin olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirme.5. • Bağımlılık : Karar verirken başkalarının önerilerine önem verme. Kuzgun Yaklaşımı Kuzgun (1992) karar verme davranışlarını belirlerken karar verme konusunda esas aldığı boyutları aşağıdaki şekilde belirtmektedir. Daha sonra yaptığı çalışmalarda aşağıdaki karar stillerini tanımlamıştır. “Mantıklı”. Tutuk Karar Verici (Paralytic Decider) : Kararın sorumluluğunu kabul eder ama karar verme konusunda harekete geçemez. “Aceleci”. “Kararsız” karar verme stillerini ifade etmiştir. • • Kararsız : Verdiği kararı hemen değiştirmek isteme. 76 . • • Sezgisel Karar Verici (Intuitive Decider) : Hislerine göre karar verir. • Karar verirken isteklere öncelik verme veya başkalarının önerilerine öncelik verme. başkalarının doğruyu bildiklerine inanma. • Seçenekleri incelerken sistematik ve ayrıntılı inceleme yapma veya ani kara verme. “Bağımlı”. • Karar verdikten sonra kararı değiştirmeme veya kararı sık sık değiştirme.7. Kuzgun (1992).dengeleme ile akılcı bir yaklaşım yapar.1. hiçbir karardan hoşnut olmama.2.

olguları kişisel ölçülerle ele alan “duygusal” (feeling) yolu ile (Myers ve Myers. Duyu organlarımızla algıladığımız “duyum” (sensing) ve bilinçaltımızın dışarıdan algıladıklarına yüklediği anlam olarak ise “sezgi” (intiution) ortaya çıkmaktadır. 3) Bu çalışmalarında kişinin davranışlarının geçmişten etkilendiğini fakat davranışlarını geleceğe yönelik bir biçimde düzenlediğini ortaya koymaktadır (Eren. Mitroff ve Kilman (1975). Jung bu yaklaşımın orjinalini 1921 yılında Almanca olarak hazırlamış ve 1923 yılında İngilizceye çevrilmiştir. 1994. Kişilik tiplemelerinin başında bilincin uzantısı olan ve kişiyi “içe dönük” ve “dışa dönük” olarak yapılandıran tiplemeler gelmektedir (Usal ve Kuşluvan. Jung’a göre algılamanın da iki farklı yolu bulunmaktadır.3. Bunlar. Birincisi. Jung. geliştirdiği kişilik tipleri ve teorileri “Jung temelli yaklaşım” adı ile anılmaktadır. 2001b. 1971 yılında da “Psychological Types” adı ile Princeton University Press tarafından İngilizce olarak tekrar basılmıştır (Quenk. insanların kişilik tiplemeleri üzerinde çalışmalar yapmıştır (Rowe ve Boulgarides. 1999. Rowe ve Boulgarides (1994) yaklaşımlarıdır. 92). 36. 2000.5. Karar vermeyi sağlayan yargılama iki zıt yoldan yapılmaktadır. 77 . Jung kişilik tiplemeleri ile ilgili teorileri referans alarak geliştirilen karar verme stili yaklaşımları bulunmaktadır. 2000. Karar Verme Stillerine Jung Temelli Yaklaşım Freud’un öğrencisi olan Carl Jung. Keegan (1980). Usal ve Kuşluvan. ikincisi ise.1.• İçtepisel: Karar verirken isteklerini ön plana alma ve hoşa giden seçeneğe hemen yönelerek kararları kesinleşmekte. 1997. 88). kişisel özelliği olmayan bir sonuca varmayı amaçlayan “düşünme” (thinking) yoluyla. 2. mantık işlemiyle. 26). 92).

gerçekleri ve detayları vurgularken. 85). duygu kararı kişiselleştirmektedir (Mitroff ve Kilman.2. Mitroff ve Kilman’ın (1975) Karar Stilleri (Kaynak: Nutt.1.2’deki karar stillerini kullanmaktadır. Karar verici seçerken ve analiz ederken Şekil 2. VERİ TOPLAMA ŞEKLİ duyum (sensing) düşünme (thinking) VERİ ANALİZ ŞEKLİ duygu (feeling) sezgi (intuition) Sistematik Karar Stili (Systematic) Spekülatif Karar Stili (Speculative) Hukuki Karar Stili (Judical) Sezgisel Karar Stili (Intuitive) Şekil 2. 1975.1.1979) 78 . sezgisel veri. Jung tiplemesini kullanarak dört farklı karar stili ifade etmişlerdir.5. karar durumunu tanımlar. Duygu. akt Nutt 1979. Düşünme mantıksal bir süreçken. karar tipleri yaklaşımında kullanan Mitroff ve Kilman. karar vericinin finansal risk alması ve belirsiz durumlara uyum sağlaması konularında çalışmalar yapmışlardır. Düşünme (thinking) ve duygu (feeling) verilerin analiz edildiği stratejilerdir. Jung tiplemesini. Bu çalışmalarda karar verme stillerinin Jung tiplemeleri ile ilişkili olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır (Nutt 1979.2. Veri toplarken duyum (sensing) veya sezgi (intuition) yolları kullanılabilir. 1990).3. Mitroff ve Kilman Yaklaşımı Mitroff ve Kilman.

Andersen (2000) ayrıca bu iki stili birleştirerek “yaratıcı-yenilikçi” stil olarak isimlendirmiştir. 85. Keegan Yaklaşımı Keegan yaklaşımı “Mitroff ve Kilman yaklaşımı” gibi Jung tiplemesine dayalı olarak ortaya çıkartılmış karar verme stillerini ifade eder (Keegan 1980 akt.3. 1997. Keegan. Duyum ve sezgi algılamanın veya veri toplamanın yolları olarak ifade edilirken. 1980 akt. 1975. 2000. (Mitroff ve Kilman. Keegan’ın ifade ettiği sekiz karar verme stili vardır (Keegan. Bu envanterde her bir stil farklı sütunda değerlendirilmektedir.5. Andersen. Toplam 20 79 . Andersen 2000). Andersen 2000): • • • • • • • • Düşünmeli Duyum (Sensing with Thinking) Duygulu Duyum (Sensing with Feeling) Düşünmeli Sezgi (Intuition with Thinking) Duygulu Sezgi (Intuition with Feeling) Duyumlu Düşünme (Thinking with Sensing) Sezgili Düşünme (Thinking with Intuition) Duyumlu Duygu (Feeling with Sensing) Sezgili Duygu (Feeling with Intution) Andersen (2000) İsveç’teki sekiz sanayi kuruluşunda çalışan 222 yönetici üzerinde yaptığı çalışmada Keegan’ın ölçeğini kullanarak yöneticilerin karar verme stillerini incelemiştir. Nutt 1979. 25-26). Sonuç olarak yöneticilerin büyük bir çoğunluğunun (% 32) “sezgi” ile karar verdiklerini ve takiben “düşünme”nin geldiğini ifade etmiştir. Myers ve Myers.5. düşünme ve duygu yargılamanın veya analiz sürecinin yolları olarak ifade edilmektedir.1.3.2. karar vericilerin stillerinin değerlendirilebildiği Karar Stil Envanteri (DSI Decision Style Inventory)’ni geliştirmiştir (Rowe ve Boulgarides. 1980 akt. Rowe.3. Rowe Yaklaşımı Rowe tarafından ortaya atılarak geliştirilen karar verme stillerinde dört farklı yaklaşım vardır.2. akt. 38).1. 2. 1994.

3’de görülmektedir. Bu yaklaşımın Mitroff ve Kilman modeliyle benzerlikler gösterdiği söylenebilir. Değerler ölçeğinin teknik yanına odaklanma eğilimindedir. Geliştirmiş olduğu karar verme stilleri ve Jung teorisini birleştirme yaklaşımları Şekil 2. Her bir sütuna denk gelen puan değerleri toplanarak stillere düşen puan dağılımı hesaplanır. Hızlı ve tatminkar karar bu tipin genel özelliğidir. Connor ve Becker (2003) tarafından eyalet yöneticilerinin karar verme stilleri ve değerler teorisi karşılaştırılarak kullanılmıştır. sayısal değeri yüksek olan stil. Her bir değişken için verilen durumların karar vericiye en uygunundan en uymayanına kadar 8. Bu stil.1 puanlamaları yapılması istenmektedir. Örgütlerinin içerisine odaklanarak sıkı ve yakın kontrol kurarlar. Teknik değer intibakı sayesinde yeni durumlara cevap verebilme konusunda örnek bir tip oluşturur.değişkenin bulunduğu envanterde karşılaştırmalı mertebeli ölçek kullanılmıştır. Genellikle “diğeri” üzerinde baskı kurarak onu yönetmek isterler. Bu ölçek Bowman (1992) tarafından tıp merkezlerinin yönetiminde yöneticilerin karar verme stilleri üzerinde. Direktif yöneticiler kendi ortamlarında yapısal durum ve sözel olarak verilen detaylı bilgiyi tercih etme eğilimindedir. Bilişsel olarak karmaşık bir kişiliğe sahiptir. Değişiklikten ve yazılı raporlardan hoşlanır. Çünkü az bilgi ve seçenek kullanır. Bu tipin en belirgin özelliği bir çoğunun bulunduğu ortamda en üst mertebeye ulaşabilmesidir. • Analitik Stil (The Analytic Style) : “Direktif” karar vericilere nazaran belirsizliğe tahammülleri daha fazladır. 80 . Bu sayede direktif stildekinden daha fazla bilgi miktarını ve daha fazla seçeneği dikkate alır. Bu yaklaşıma göre karar verme stilleri aşağıdaki gibi açıklanmaktadır: • Drektif Stil (The Directive Style) : Bireyin belirsizlik konusunda tahammülü düşüktür. problem çözme ve verilen her durumda başarıyı maksimuma ulaştırabilmek için çabalama eğilimindedir. Rowe’un yaklaşımının temelinde Jung teorisi yatmaktadır.4. 1994.2. Prosedürleri takip etme ve saldırgan yapıda olmaya meyillidirler. 37). Bu stildeki insan otokratik yapıya sahiptir ve güce ihtiyacı vardır. karar vericinin ağırlıklı stili olarak kabul edilir (Rowe ve Boulgarides.

Kavramsal yöneticiler birçok seçeneği ve kalitelerini değerlendirerek mükemmeliyetçi olmaya çalışırlar. sezgi (intuition) ALGILAMA duyum (sensing) NT Analitik ST Direktif düşünme (thinking) NF Kavramsal SF Davranışsal duygu (feeling) YARGILAMA Şekil 2. Örgütsel vatandaşlık yönleri kuvvetlidir.3. Onları ilgilendiren şey uzun sürede çözülebilecek problemlerdir. bağımsızlığa değer verirler. • Davranışsal Stili (The Behavioral Style) : Düşük bilişsel karmaşıklık 81 . Bu yönetici bir çok alternatifi dikkate alır. meydan okumadan hoşlanması olarak sıralanabilir. Başarı yönlüdürler ve övgüye. tümden gelimci düşünmesi. 1994.Diğer özellikleri ise. Çözümlerinde yaratıcı olamaya çalışırlar. 37) • Kavramsal Stil (The Conceptual Style) : Hem bilişsel karmaşaya hem de insanlara odaklanması. yenilikçi olması. Karmaşık ilişkileri hayal güçleri ile çözümleyebilirler. kabul edilmeye. çok veri kullanmasını dolayısıyla sistem yönlü olmasını sağlamaktadır. Güç için esnek kontrolü tercih edeler ve katılımcı olmayı sıklıkla tercih ederler. Davranış stilinde olduğu gibi ilişkilerinde dürüstlük ve açıklık ayrıca amaçlarını ekibiyle paylaşması ortak özellikleridir. Rowe ve Boulgarides’in Karar Verme Stili Yaklaşımı (Kaynak: Rowe ve Boulgarides. özetlemede iyi olması.

gevşek kontrolü kabul eder. iknacıdır.4. iletişim için toplantıları kullanarak.1. Önerileri kabul etmesi sayesinde kolay iletişim kurar. Danışılmasından hoşlanır.5.seviyesinde iken bu yöneticiler örgüt ve insanların gelişimi gibi olaylarla derinlemesine ilgilenir. Karar Verme Stillerine Bilgi Yönlü Yaklaşım Karar verme davranışı süreçlerinin en önemli bölümü bilgi toplama sürecidir. bireyler tecrübelerinin toplamını alt bölümlerine ayırarak her an birbirleriyle etkileşim içinde karar verirler. Az bir veri girişiyle. 2. samimiyet gösterir.5. Johnson Yaklaşımı Johnson (1978) karar verme stillerini bilginin toplanması ve analiz edilmesini dikkate alarak iki grupta toplamıştır. İlk özelliği. üçüncü. 82 . Bu yöneticiler çatışmaları önler. Bu alandaki başlıca yaklaşımlar ise Johnson (1978). Karar verme stili literatürü incelendiğinde sadece bilgi toplama süreci itibariyle bireylerin karar verme stillerinin farklılık gösterdikleri ortaya konmaya çalışılmaktadır. Driver (1970). Harren (1979).4. Üçüncüsü ise amaçlara uyum sağlayabilme esnekliğidir. Scott ve Bruce (1995) dür. Davranışsal stilli yöneticiler diğerlerini destekleme eğilimindedir. ikinci. kimin amaçlar doğrultusunda hareket ettiği. uzlaşmayı arar ve çok insan yönlüdürler fakat bazen kendini güvensiz hissederler. kimin olaylara tepki verdiği. Bilginin toplanması dikkate alındığında iki stilden ve bu iki stil arasında belli başlı üç farktan bahsedilmektedir: Birinci.1. empati yapıcıdır. 2. Bu açıdan iki farklı stil söz konusudur: • Anlık (Spontaneous) : Bu stil bireyden bireye değişkenlik göstermektedir. Psikolojik sadakat ikinci özelliğidir.1. Driver ve arkadaşları (1990). kimin sadakatli olduğu. kısa ve orta vadeli süreçlerde yoğunlaşma eğilimindedir.

Bu yaklaşımda belirtilen karar verme stilleri aşağıdaki gibidir: • Rasyonel Stil (Rational) : Bu stil. 2. Rasyonel karar verici önceden davranarak gelecek kararlar için devamlı olarak bilgi toplayıp mantıksal ve objektif durumlar içinde değerlendirmeler yapmalıdır. O anki duygusal faktörler. yöntemli amaç yönlendirmesi. fanteziler bu stile hizmet eder.5. Ölçüm aracı olarak geliştirilen (Assessment of Career Decision Making. önceden verilmiş olan kararların sonraki kararlar üzerindeki etkilerini algılayabilme ve anlayabilme yeteneğidir. 1978.2. içtepisellik. Olaylara ortak tepki.• Sistematik (Systematic) : Bu stilin üç özelliği vardır. Stil ardışık kararların nasıl başlayıp nasıl sonlandığı konusunda bilgi sahibi olabilmek açısından geniş bir zaman perspektifine ihtiyaç duyar. Bilginin analiz edilme sürecinde ise iki farklı stilden bahsedilmektedir (Johnson. Harren Yaklaşımı Harren (1979) tarafından geliştirilen yaklaşımda üç adet karar verme stili ifade edilmiştir. 533): • Dışsal (External): Değerlendirmenin ve düşünmenin sesli olarak yapıldığı bir stildir. Yapılması gereken işler içsel 83 . Karar ile ilgili mantıksal değerlendirmeler ya çok az ya da hiç yapılmaz. Karar verici kararı ile ilgili sorumluluğu kabul etmiştir. tedbirli psikolojik uyum. 29).4. 1991.1. • Sezgisel Stil (Intuitive) : Gelecek olaylar hakkında kestirmeler yapma konusunda ve bilgi toplama eksiklikler vardır. ACDM) üç ölçekli ve her bir ölçeği 10 maddeden oluşan değişkenin bulunduğu bir yaklaşımdır (Westcot. • İçsel (Internal): Değerlendirme yapmadan önce sessiz olarak düşünüldüğü bir süreçten bahsedilmektedir.

1. Seçim yapıldıktan sonra bile diğer seçenekler analiz edilmeye devam edilir. Şekil 2. ağırlıklı olarak başkalarının beklentileri ve isteklerinin etkisinde kalarak pasif bir şekilde uyumlu karar verirler.olarak hissedilen doğrular çerçevesinde çabuk bir vaziyette yerine getirilir. Çevreyi ise kendine önerilen kısıtlı seçenekler ile algılar. Bu tip stilde karar verici yüksek bir seviyede kendisinin sosyal olarak onaylanmasına ihtiyaç duyar.3. Bu stiller aşağıda açıklanmaktadır: • Kararlı Stil (The Decisive Style) : Karar vericinin kısa sürede kararını vermesinin beklendiği durumdur. Sadakat ve dürüstlük insan ilişkilerinde önemlidir. Driver Yaklaşımı Driver (1970) tarafından ortaya atılan karar stillerinin temelinde bilgi kullanımı ve alternatiflerin tanımlanması vardır. verim ile tanımlanabilir. Karar verme sürecinin seçim işlemi tamamlandıktan sonra süreçte diğer seçenekleri analiz etmektense gerektiğinde diğer durumların hareketlerini değerlendirebilir. 1990. 12).4. • Bağımlı Stil (Dependent) : Bağımlı karar vericiler. • Esnek Stil (The Flexible Style) : Bu stilde belirtilmesi gereken şey uyum kabiliyetidir.5.. 2. Seçeneğin belirlenmesinin ardından belirlenen hareket tarzı devamlı olarak takip edilir. hız. Herhangi bir aksaklık görüldüğünde hemen diğer 84 . Tutarlılık. Bir defa yapılacak olaya karar verildikten sonra tek başına kalma eğilimindedir. Ayrıca verdikleri kararın sorumluluğunu da üstlenirler. Bu tipin en önemli kimliği olarak Johnn Wayne’in çizmiş olduğu portre gösterilmektedir (Driver vd.4’de Driver’ın karar tiplerinin nasıl tanımlandığı görülmektedir (Driver vd. 11). tatminsizlik gibi hislerin sık yaşandığı bir stildir. Verdikleri kararın sorumluluğundan yalanlama veya yapılan hata payının kendisine ait olmadığından bahsederek kaçınmaya çalışır. 1990. Bu stil genellikle iş başarma eksikliği.

13).. yardımcıdır. Şekil 2. Çözüm metotları ve planlar sonuna kadar belirlenmez. Değer verimliliği. • Bütünleştirici Stil (The Integrative Style) : Bu tipte çözüme gidebilmek için çok sayıda bilgi ihtiyacı vardır. Uzun soluklu arkadaşlıklardan yanadır. çatışmayı her zaman önler. Tek bir çözüm yolu yerine bir çok çözüm yolunu dikkate alarak değerlendirmeler yapar. İnsan olarak ilişkileri karşılıklı saygı çerçevesindedir.4’de görüldüğü gibi bir çok bilgi ile problem değerlendirilmeye çalışılır. Driver vd’nin Karar Stilleri (Kaynak: Driver vd. 1990. 1990. insan olarak hoş ve çekicidir. Çünkü aynı anda 85 . uyum kabiliyeti bu stilin özellikleri olarak sıralanabilir. 1990.4. Örnek kimlik olarak Donald Trump verilmektedir (Driver vd. 11) • Hiyerarşik Stil (The Hierarchic Style) : Hiyerarşik stilde.seçeneklere doğru yön değiştirilir. Ulaşılan çözüm için yapılan seçimin en iyi seçim olduğu söylenebilir. Problemi kavrayabilmek için çok detaylı ve özel plan yapılır.. Örnek kimlik olarak Sherlock Holmes karakteri verilmektedir (Driver vd. Karar verici analize ve kaliteye önem verir. kalite.. Bilgi Kullanımı Tatminkar (Satisficer) Tek Bakış Açısı (Unifocus) Çoklu Bakış Açısı (Multifocus) ========= En Üst Düzey (Maximizer) Kararlı (Decisive) Hiyerarşik (Hierarchic) Seçeneklerin Tanımlanması Sistemik (Systemic) Esnek (Flexible) Birleştirilmiş (Integrative) Sekil 2. 12). Her zaman için diğer seçenekler için açık bir kapı bırakılır. Bu stili benimseyenler. Birçok durumda çözüm yolu olarak birkaç hareket tarzını aynı anda yürüterek kontrol eder.

Taşdelen (2002) doktora tezinde öğretmenlerin psikososyal değişkenlere göre karar verme stillerini araştırırken GDMS ölçeğini kullanmıştır. General Decision-Making Style (GDMS) 25 değişkenden oluşmaktadır. 897) tarafından GDMS değişkenleri ile sosyal beğenilirlik (social desirability). Burada örnek bir olayın değerlendirildiği 45 değişkenden oluşan bir ölçek bulunmaktadır (Driver vd. Scott ve Bruce Yaklaşımı Genel Karar Verme Stili Scott ve Bruce (1995) tarafından geliştirilmiştir. Thunholm. “sosyal arzu” değişkenleri karşılaştırılmıştır.4. “kazanılan özsaygı”. (2000.4. Driver bu karar stillerinin değerlendirilebilmesi için Driver.. Decision Style Exercise Form C1’i geliştirmiştir.birçok durumun idare edilebilmesi planların ve metotların da her an değişebileceği anlamına gelmektedir. 235). 2. Örnek kimlik olarak Star Wars’daki Obi-Wan Kenobi karakteri verilmektedir (Driver vd.5. Scott ve Bruce (1995) tarafından geliştirilen “genel karar verme stilleri” 86 . Russ ve arkadaşları (1996) yöneticilerin karar verme stilleri ve performansları arasındaki ilişkileri araştırırken GDMS ölçeğini kullanmıştır. • Sistemik Stil (The Systemic Style) : Bütünleştirilmiş ve hiyerarşik stillerini birlikte kullanan karar vericilerin stilidir. “hareket kontrol”. 14). Loo. 1990. Grup çalışmasına çok müsaittir. İlk olarak 1441 erkek subay üzerinde denenen anket sonucu. değişkenler beş faktör grubu altında toplanmıştır. “eğitilebilme”. çatışma-yönetimi (conflict-management) ve insani değerler (values) değişkenlerini karşılaştırmıştır.1. Konuşması sırasında en fazla kullandığı kelime grubu “diğer taraftan” dır. 1990. Araştırma sonucunda karar verme stili ile bireysel bilişsel stilin arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. (2004) tarafından GDMS değişkenleri ile “basit özsaygı”.

5.5.1.1. Anlık Stil (Spontaneous) : Anında karar vermeyi gereken durumlardaki stil. Heller Yaklaşımı Heller (1971) yönetsel karar verme modelinde liderlerin güç paylaşımı konusunda yaptığı çalışmada. Karar Verme Stillerine Liderlik Yönlü Yaklaşım Liderlerin karar verme davranışları bakımından değişik stillere sahip oldukları belirtilmektedir. 2.5. liderlerin karar verme stilleri için beş karar verme stili tanımlamıştır.1. Bilgi girişinin en üst düzeyde olduğu stildir. 2. • • • • Lider kendi kararını yalnız verir. Lider çalışanlarla birlikte karar verir 87 . • Bağımlı Stil (Dependent) : Diğer kişilerin yönlendirmesi ve öğütlerinin ön plana çıktığı bir stildir. Lider kararını yalnız verir fakat sonuca ulaşırken şirketteki biçimsel yol takip edilir Karardan önce danışır fakat daha sonra kararı ile baş başadır.5. Bu konuda Heller (1971) ile Vroom ve Yetton (1973) tarafından gerçekleştirilen araştırmalar aşağıda verilmektedir. • • Kaçınma Stili (Avoidant) : Karar vermekten kaçınılan stildir. • Sezgisel Stil (Intuitive) : Karar vermede bilgiden çok sezmeye ve hissetmeye bağlıdır.aşağıda sıralanmıştır: • Rasyonel Stil (Rational) : Seçeneklerin mantıksal olarak değerlendirildiği bir stildir.

Problem için çalışanlarınızdan aldığınız bilgileri bildirebilir veya bildirmeyebilirsiniz. Çalışanlarla grup halinde görüşüp problemi paylaşarak onların düşünce ve önerilerini alıyorsunuz. 88 . Bu modelde gerçekte üç karar tipi tanımlanmış olup.2. Çalışanlardan gelen bilgilerin ne kadarını kullanacağınızı belirleyerek problemin çözümündeki kararı siz veriyorsunuz. İlk kod olan “A”.• Lider karar verme davranışını diğer çalışanlara delege eder. Koddaki sayı ise her bir karar sürecinin alternatifini gösterebilmek için kullanılmıştır (Vroom 1973). karar tipleri kendi aralarında aşağıdaki şekilde kodlanmıştır.1. Daha sonra kararınızı veriyorsunuz.5.5. karar verici tarafından belirlenen seçenekler aynen verilmiştir: • A I. Aşağıda karar verme süreçlerinin belirlendiği. O an elde edebildiğiniz bilgileri kullanarak problemi siz çözdünüz veya kendiniz karar verdiniz. İlgili çalışanlarla grup halinde değil de bireysel olarak görüşüp problemi paylaşarak onların düşünce ve önerilerini alıyorsunuz. 2. • C I. C kodu ile danışmanlıkla ilgili karar stili (Consultative) ve G kodu ile de grup karar stili (Group) ifade edilmektedir. Vroom ve Yetton Yaklaşımı Vroom ve Yetton (1973) tarafından geliştirilen karar ağacı modelinde liderlerin karar verme stilleri tespit edilmektedir. • C II. karar süreçlerinin basit özelliklerini ifade etmektedir. Daha sonra kararınızı veriyorsunuz. • A II. Bu kodlamalar aslında alternatif karar süreçlerini ifade etmektedir. “C” ve “G”. A kodu ile Otokratik (Autocratic) karar stili. Alternatif sonuçları değerlendirmek veya üretmektense çalışanlarınızdan gerekli bilgileri alabilmek için onlarla karar verme oyunu oynuyorsunuz. Çalışanların kararınıza etkisini söyleyip söylememek size kalmıştır. Çalışanların kararınıza etkisini söyleyip söylememek size kalmıştır.

tüm çevreleri ile devamlı olarak kurduğu etkileşim sonucu edindiği geri döngüleridir. Driver vd. Buna göre karar vericiyi etkileyen beş farklı kuvvet vardır. nasıl kullanacağını. 2. 1973. Çalışanlarla grup halinde görüşüp problemi paylaşıyorsunuz.2. Siz kendi çözümünüzü kabul ettirmek için herhangi bir etkide bulunmuyorsunuz. 3) dinamik karar verme stilinin en önemli iki faktörünün bilginin kullanımı ve odaklanılan alternatif sayısı olduğunu belirtmektedirler. Karar Verme Stiline Etki Eden Faktörler Karar verme stili karar vericinin bir alışkanlığı veya edindiği/öğrendiği bir davranış olarak ele alınırsa. örgütsel kuvvetler. Çalışmada “ G I” kodu. 89 . Bunlar. konuları deneyerek öğrenir ve zamanla alışkanlık haline getirir. Sizin rolünüz sadece kurul başkanlığıdır. alternatifleri nasıl seçeceği. Ayrıca.5. 67).• G II. Bu süreçte karar vericinin karar verme konusunda edindiği tecrübeler. karar vermede ihtiyaç duyduğu bilgi düzeyini. çevresel kuvvetler. Grup tarafından desteklenen herhangi bir kararı kabul etme ve uygulama konusunda isteklisiniz. Süreç içerisinde karar verici. Karar verme stillerini etkileyen faktörler için Rowe ve Boulgarides (1994) “Genişletilmiş Dört Kuvvet Modeli” ni ortaya koymuşlardır. Hep birlikte alternatifler üreterek değerlendiriyorsunuz ve grup olarak fikir birliği halinde çözüme karar veriyorsunuz. nasıl değerlendireceği vb. (1990. sadece çok kapsamlı modellerde kullanıldığı için iptal edilmiştir (Vroom. bu bilgiyi nasıl edineceğini. karar verme stilinin karar vericide oluşmaya başlamasından her hangi bir ana kadar geçen süre ve bu süre içerisinde tüm çevre faktörlerinin varlığı ve süreç içerisindeki değişimlerinin birikimli olarak karar verici üzerindeki etkisi düşünüldüğünde karar verme stilinin oluşması da başlı başına bir süreci ifade etmektedir. karar verme stilini etkileyen karar vericinin içinde bulunduğu dış çevreden örgüt içi çevresine oradan da kendi iç dünyasına kadar bir çok faktörün devreye girdiği söylenebilir.

Buna göre karar vermenin çevresi kapalı sistem ve açık sistem olarak tanımlanmıştır. Karar verici açısından karar modeli ise karar vericinin davranışlarının anlaşılmasını sağlar (Rowe ve Boulgarides. “çöp tenekesi modeli”. Karar Verme Modellerine Nutt Yaklaşımı Nutt’ın yaklaşımında tanımlanan modeller karar verme çevresinin tanımı ile başlamaktadır. güç ve otorite ihtiyaçları olarak belirtilmektedir. b) grup kararı yaklaşımı ve c) uyumlaştırma yaklaşımıdır (Nutt. karar verme davranışının nasıl ve hangi kriterlere göre oluştuğu konusunda bir yol haritası çizmektir.görevin gerekleri. b) davranışsal karar teorisi. “zihinsel kestirmeler”. Bu amaçla tanımlanan karar modelleri a) analitik ve b) etkileşimli model olarak ikiye ayrılır. c) karışık model olarak ifade edilmiştir. 1979. karar vermenin yargılama ve değerlendirme aşamalarının yerine getirilmesinde analitik ve etkileşim ilkelerinin nasıl kullanılacağını ve ifade edileceğini tanımlar (Nutt. 2. Bu nedenle karar verme stillerine etki eden faktörleri.6. 2. Analitik modeller ise a) normatif karar teorisi. 78). Etkileşimli modeller ise. 79).2’de Nutt (1976)’ın örgütsel karar verme modelleri tablo halinde özetlenmiştir. “genişletilmiş dört kuvvet modeli”. “disiplinler arası karar verme modeli”. Karar verme modelleri ile ilgili yaklaşımlar “örgütsel karar verme modeli”. Bu yaklaşımların her birinde karar verme stiline etki eden faktörler de. 1979. “sınırlı rasyonellik modeli”.1. karar vermeye ait süreç ve teorilerin incelendiği karar verme modellerinin içerisinde aramamız daha doğru olacaktır. doğal olarak farklıdır. olup bu modeller aşağıda açıklanmıştır. 24). Karar verme stiline yukarıda da görüldüğü gibi birçok araştırmacı tarafından farklı şekilde yaklaşılmıştır.6. 90 . Tablo 2. 1994. kişisel ihtiyaçlar. Aslında her iki tanımın ortak amacı. KARAR VERME MODELLERİ Karar modeli. a) mastır plan.

Süreç (tahmin-tartışma-tahmin. 1. prosedür ve teamüller karar dayanağını gösterir. 1. Örgütsel Karar Verme Modelleri Örgütsel Karar Verme Modelleri Kapalı Sistem Model 1 Bürokratik Model – Ana Plan Maksimum 1. 3. Kabul edilebilir (Si) tanımlaması ve normatif karar teorisi kullanarak kabul edilebilir alternatif buluncaya kadar alternatif geliştir. Disiplinler içi sentesler uygun olup disiplinler arası seçenekler kabul edilebilir. kişiler arası ilişkiler. etkileşim tipi 3. öğrenme. 5.Tablo 2. Belirsizlik durumları (Si). 1. Kararı hiyerarşik yollardan ilet. 4.. Yeterli kaynak mevcut. Çevrenin seçeneklere etki etmez. diğer grup süreçleri) 4. öznel fayda 2. Her bir Ai . 3. konu uzmanları ve amaçlarda veya kaynak kontrolörleri memnuniyet tarafından oluşturulur. Maksimum 1. Karar vericinin yargılama Verimlilik yetkisini tanımla. Grup için üye kriterleri. beklentisi 3. politik düşünceler saptanan müşteri. karar kuralları. İhtiyaç duyulan kaynaklar ve bilgiler ortaklaşa sağlanabilir. Süreç : araştırma. 3.Si durumu için fayda analizi. Karar Kriterleri Anahtar Öğeler Anahtar Varsayımlar Model 2 Normatif Karar Teorisi Model 3 Davranışsal Karar Teorisi Model 4 Grup Kararı Yaklaşımı Katılımcılar 1. 5. Görevler ana kararın yapılması ile tanımlanabilir. Alternatifler (Ai). 2. Ödüllendirme ana plana sadık olmaya bağlıdır. Karar sürecinde optimizasyon yerine tatmin eden seçenek. 3. Tahminler olası. 5. Ana planda verilen faaliyeti değerlendir. Kaynaklar yeterlidir. 4. Görevler biliniyor. 1. 3. Grup süreçlerinin yapısı. 5. (Si) için olasılık dağılımları. 2. 2. Ai araştırmanın bir maliyeti vardır. 4. Ofise uzmanları ata. Kurallar. Çevre tüm Ai leri tam olarak sunmamaktadır. 4. Vazife tekrarlanır ve tahmin edilebilirdir. Tatminkarlık 1./. Ai in gerçek değerinin tespiti için optimum noktanın bulunması. bilgi tarafından ihtiyaçları. grup tekniklerinin etkileşimi. Örgüte uygun görevler grup tarafından belirlenir. Kontrol (grup/bireysel ödül ve cezalandırma bilgisini ortaya koyacak mekanizma) . Değerlendirme kriterleri ve sebep ilişkileri biliniyor. Gerekli bilgi sağlanabilir. 91 . seçim. Bir alternatif için ardışık olarak bilgi üret. güç etkisi. Uygulama olasılığı katılımcılar tarafından desteklenir. Görevler biliniyor. Ai etkileri tam olarak tahmin edilememektedir. 2. 3.2. 4. Kaynaklar ve karar süreci birbirini etkilemektedir. 2. 4. 2. 2. 4.

2. 2. bağımsızlık. 4. 4. Resmi yollardan daha fazla gayri resmi yollardan gelen baskılar. tutkunun seviyesi ve yan ödemeler) Model 6 Uyumlaştırma Yaklaşımı) Hayatta kalma 1. 86-87) Tablo 2. ödül. 3. Çatışma ve zaman baskısı en dikkat çekici alternatifin benimsenmesine neden olur.2’de sayılan modeller. 5. ihtiyatlılık. 4. 1. 2. çatışmayı düşüren tedbirleri arar. Açık Sistem (Kaynak: Nutt. Örgütsel Karar Verme Modelleri (Devam) Örgütsel Karar Verme Modelleri Model 5 Çatışma Dengesi (karışık) Yaklaşımı Karar Kriterleri Anahtar Öğeler Anahtar Varsayımlar 1. 3. Hem grup hem de bireysel kararlarda çatışma meydana gelebilir. Mutlaka müşterileri ve üçüncü tarflar karar sürecine dahil edilmelidir. Mevcut alternatiflerin ileride yapılacak olan değerlendirmeleri yeni fikirlerin araştırılmasını sağlayacaktır. Süreçler: çatışmayı çözmek için pazarlık yapmak. ikna etme ve problem çözme. çatışma dengesi ve uyumlaştırma olarak ifade edilmiştir. Çatışmanın 1. Süreç: problemleri çözmede aratan bir oranda uyumlaştırıcı politikalar ve pazarlık etme şartlarının geliştirilmesi. araştırma maliyeti. Nutt (1976)’un karar verme 92 . Görevler ve arena tanımlanmalıdır. 2. kabul uzlaşma ile edilemez. karar konusunda müşterilerden geri bildirim alınması. Kısıtlamalar: karar verici seçiminde özgür değildir. Alternatiflerin seçimini etkileyen genel faktörler (algılama. Planlamadan çok harekete geçmenin daha iyi olduğu bir ortam. olamaması) çatışmaya sebep olur. Kontrol: Duygu ve hislerin kullanımı. 1976. 2. Uzlaşma yönlülük 5. Bilinemeyen bir arenada belirsiz ve yönetilemeyen görevler. Karar vermek için yeterince doğru olmayan soyut bir model. Örgüt. kararın değiştirilmesi ile ilgili araştırmaların sonuçları ile ters orantılı olarak değişir. Alternatiflerin niteliği çözümü (karşılaştırılamaz. İstek seviyesi. grup. Çevrenin ve kararların güçlü etkileşimi. 5. 4. davranışsal. normatif. Yandaşların problemleri tetikleyici etki yapar. bürokratik.Tablo 2. veya kesin sağlanır. 3. 3. sosyal normları dikkate alarak kararların kalitesinin test edilmesi.

görevin yapısı. 1999.) veya yeteri kadar bulunamamasıdır. iş gücü vb. verileri işleyerek ulaşabileceği bilgi düzeyine gerçekte hiçbir zaman ulaşamaz.modelleri kapalı sistemden açık sisteme doğru sıralanmıştır. alternatiflerin ve ortamın tanımlanması. detaylar belirtilmiştir. Ya çözüm yolu bulmak için döngüyü tekrar başlatır ya da 93 . Performansın tatmin edici olamaması durumunda sebep sonuç ilişkisine dayanarak yerinde araştırma yaparak problemin kaynağını bulmaya ve tanımlamaya çalışır (2). 2. Çözümün problemi çözmemesi durumunda karar vericinin iki seçeneği vardır. En iyi veya mükemmel sonucun yerine tatmin edici veya yererince iyi gibi sonuçları arar. önleyici veya çözücü stillerine göre devamlı meşgul anında performansın tatmin edici olup olmadığı ile ilgilenir (1).5’de sınırlı rasyonel şartlarında. Bu yüzden rasyonel karar verme modelinde olduğu gibi optimum noktayı aramak yerine ikna edici noktayı arar.2. her bir model için. bilgi. Sınırlı Rasyonellik Modeli Sınırlı rasyonellik kavramı ilk olarak Simon (1960) tarafından ifade edilmiştir. Anahtar öğelerde. Bulunan çözümün problemi çözüp çözmeyeceğine karar verilir (3). Çözeceği düşünülüyor ise çözüm uygulamaya geçirilir ve döngü (3a) dan tekrar (1) konumuna gelir. Sekil 2. Karar kriterleri ise.6. Buna göre karar verici rasyonel seçim şartları için gerekli olan bilgi seviyesine. bilgi kullanımı vb. maksimum verimlilikten hayatta kalma kriterine doğru sıralanmıştır. detaylar belirtilmiştir. beceri ve kabiliyete. kararın nasıl verileceği. 53) tarafından ifade edilen probleme yaklaşım tipi olarak ifade edilen problem arayıcı.. çevresel etkiler vb. Karar verici karar verme stillerinde Schermerhorn (1993 in Lee vd. eldeki alternatifler. Anahtar varsayımlarda ise her bir model için. Bunun nedeni kaynakların sonsuz olamaması (zaman. Performansın yeterli olması durumunda başka noktalardaki performans değerlerini kontrol etmek için başka bir karar verme süreci oluşturur. erişilen bilgi. Bunun yanında Nutt (1979) tanımladığı modellerin karar verme stillerinden etkilendiğini vurgulamaktadır. eldeki kaynaklar. Her bir modelin tanımlanan anahtar öğeleri ve anahtar varsayımları bulunmaktadır. yani gerçek hayatta karar vericinin karar verme süreci görülmektedir.

262). 3. Çözümü Uygula EVET 3. Performans Tatmin Edici mi? HAYIR EVET Başka Yere Bak 2. Beklentilerin Veya Hedeflerin Seviyesini Düşür Şekil 2. 2. 1. alternatiflerin etkileri hakkında tam bilgiye sahip olmalı. Karar verici.beklentilerin veya hedeflerin seviyesini düşürür. 4. Bulgular Problemi Çözecek mi? HAYIR 4. 1. Bu kaynaklar tüm alternatiflerin sonuçları hesaplanarak en uygun faydanın belirlenmesi konusunda beceri ve yetenekleri de içermelidir.5. sınırsız kaynaklara sahip olmalıdır. Rasyonel seçim modelinde kabullenilen varsayımlar aşağıdaki gibidir (Rollinson 2002. tüm çözüm alternatiflerini bilmeli ve hakkında bilgi sahibi olmalı. Karar Vermede Sınırlı Rasyonellik Modeli (Kaynak: Rollinson. 2002. 261) 94 . Durumu Çözmeye Yönelik Yerinde Yapılan Araştırmalar 3(a). sonuçlarını ve alternatifleri değerlendirebilmek için tam geliştirilmiş ve mükemmel şekilde organize edilmiş olan tercihlere sahip olmalıdır. Karar verici. Karar verici. Karar verici.

Sübjektif kurallarla bilgilerin toplanması ve yorumlanması faaliyetleri idare edilir. Sosyal Psikoloji Sözlüğü’nde “Heuritikler” olarak Türkçeleştirilmesine rağmen “zihinsel kestirmeler” olarak da ifade edilebileceği (Bilgin.1. 2. “Heuristics”. 2002. “demirleme veya hüküm” zihinsel kestirmeleri gibi üç şekilde ifade edilmiştir (Bazerman. 1994 akt. Geçmiş tecrübeler.2. akt. (Heuristics) Zihinsel kestirmeler. Şu anda benzer bir problemin çözümü sırasında geçmişte “zihinsel kestirmeler” olarak kullanılmıştır. önceden değerlendirebilmesi ile ilgilidir. 2. 148).6. Rollinson 2002. Kolay Ulaşılan Zihinsel Kestirme (The Availability Heuristic) Kolay ulaşılan zihinsel kestirme. Örnek vermek gerekirse karar verici geçmişte belli bir problemin çözümünde kullandığı çözüm yöntemi konusunda çok pişman olmuştur. Çözüm için araştırma sırasındaki aşırı bilgi yükü ile baş edebilmek için basitleştirilmiş stratejiler olarak ifade edilmiştir (Kahneman ve Tversky 1972.3. özgül sorunların çözümü için kullanılan bir bilişsel süreçtir (Bilgin 2003. bunların sayesinde mevcut durumu değerlendirmenin en kolay yolu bulunmuş olur. 23). “temsil edici”.6. Teknoloji kullanarak zihinsel aktiviteler azaltılır ve bilgi işleme sürecinde çaba harcanır. geçmişte yaşadığı benzer kararlarının çıktılarının tekrardan gözden geçirilerek. 3. karar vericinin verdiği kararın sonuçlarını. Literatürde Heuristics deyimi için kullanılan 95 . 2003) söylendiği için ifade. Model Olarak Zihinsel Kestirmeler. 262).3. Rollinson. İnsanlar sorunlar için çözüm ararken genellikle üç kaynak kullandırılır (Rollinson 2002. Ana Heuristikler “kolay ulaşılan”. çalışmada “kestirme yollar” ifadesi de vardır (Taşdelen. 2002). 262): 1.

2003). Bu zihinsel kestirme “kullanıma hazır olma” ( Taşdelen. Ardından içlerinden birisinin portresinin çizilmesini isterler. “kolay ulaşma” (Bilgin.3. (Bilgin. 96 . 2002. Yerel politikayla ilgilenmekte ve el yazması kitap koleksiyonu yapmaktadır.3. Simülasyon Heuristikleri.6. 2003. Bu kişi Kemal beydir. 149) şeklinde de tanımlanmaktadır. 2003). evli ve üç çocuk babasıdır. Ancak bu tip heuristikler konumuzun kapsamı dışındadır. Referans Heuristikleri. Deneklerin çoğunluğu Kemal Bey’in avukat olma olasılığını % 90 olarak tahmin etmektedir (Bilgin. % 70 ‘ini ise mühendislerin oluşturduğu söylenir. Araştırma Heuristikleri vb. Sosyal psikolojide daha farklı heuristikler kullanıldığı belirtilmektedir. Temsil Edici Zihinsel Kestirme (The Representativeness Heuristic) Karar verici mevcut tercihin sonuçlarının olasılığını tahmin etmeye çalışırken geçmişte yaşanmış benzer olayların veya benzerliklerin şablonunu örnekleme zihinsel kestirme olarak kullanır.2. Kolay ulaşılan adını almasının nedeni karar vericinin kendisinin yaşadığı deneyimlerden faydalanabileceği şekilde her an zihninde kullanıma hazır olmasıdır. 24). Genellikle başlangıç noktası geçmişte yaşanmış bir olay referans alınır.3. Buna örnek olarak bir grup deneğe popülâsyonlarının % 30’unu avukatların. başlangıç ve hedef durumları arasındaki farkı indirgemektir. Burada önceden kestirilememiş olan etkileri düşünerek şu anda bunlara karşı tedbir alınarak aynı seçeneği seçmekten kaçınır. 40 yaşında. Tartışmayı sevmekte ve güzel konuşmaktadır. 2.kullandığı çözüm basamaklarının şu an kullanılması uygunsa bile kullanmaktan kaçınacaktır. Demirleme veya Hüküm Zihinsel Kestirmesi (The Anchoring or Judgement Heuristic) Belirli bir başlangıç durumunu hedef durumuna dönüştürerek. 2.6.

hangi problemin nasıl ve kim tarafından tanımlanacağı belli değildir.4. durumun koşulları el verdiğinde birbirleriyle rasgele etkileşerek karar verilir. 2. Disiplinler Arası Karar Verme Modeli Harrison (1993)’e göre ideal karar verme modelleri. Bu modelde problem.6. seçim fırsatları ve karar verme çöp kutusunun içerisinde kabul edilir. modellenmiş olan gerçek dünya olaylarından optimum sayıdaki değişkeni içinde barındırmalıdır. Çöp Tenekesi Modeli (The Garbage Can Model): Bu model Cohen ve arkadaşları (1972) tarafından mantık modelinin pratikte uygulanamaz olması nedeniyle ortaya atılmış bir modeldir. Kararı kimin verdiği.5.6. çözüm. Çünkü gerçek dünya olayları sınırlı sayıdaki disipline dayalı olarak açıklanamaz. 97 .3’de gösterilmektedir. karar verici katılımcılar. Bu yüzden karar verme adımları rasyonel karar vermede olduğu gibi tanımlanamaz. Harrison tarafından ortaya atılan disiplinler arası karar verme modeli Tablo 2. Bunlar örgütün içerisinde olup.2.

zaman ve maliyet baskısı. fayda ölçülemez. 98 . sınırlı sayıda sonuç. kapalı sistem. pazarlık ve uzlaşma stratejisi. bilgisayar destekli karar verme stratejisi.3. yargısal karar verme stratejisi. çevreye duyarlı.6’da örgüt içerindeki bireyin karar verme stillerini belirleyen “genişletilmiş dört kuvvet modeli”ni ortaya koymuşlardır. limitli bilişsellik. ölçülebilir fayda. sınırsız bilgi. çevre baskın. yargısal karar verme stratejisi ve seçimli hesap kullanımı ve uzlaşma. Şekil 2. Sınırlı amaç. sınırlı alternatif. açık sistem. sınırlı bilgi. dağılmış bir yapılandırılmış süreç. genel olarak olasılık belli. Anahtar Varsayımlar Sabit amaçlar. değerlendirilemez ve geçişsiz alternatifler. olasılık derecesi limitli. Genel doğal durum. çok sayıda alternatif. yüksek derecede yapılandırılmış süreç. zaman ve maliyet sınırlaması yok. Erişilebilir amaçlar. genellikle geçişli alternatifler. zaman ve maliyet kısıtları. fayda dereceli olarak belirli. çok sayıda alternatif. çevreden bağımsız. Genel doğal durum. kontrol edilebilir değişkenler. sınırlı sayıda sonuç. sonuçların sayısal ve nitel olarak limitli ölçümü. Genel doğal durum. Genişletilmiş Dört-Kuvvet Modeli Rowe ve Boulgarides (1994). az sayıda alternatif. ardışık karar verme fonksiyonları.Tablo 2. bilişsel sınır yok. çevresel olarak limitli sonuçlar. sınırlı bilgi. açık sistem.6. doğru karar yok. kısmen ölçülebilir ve geçişsiz alternatifler. bilişsel sınırlar. belirli olasılık. kısmen yapılandırılmış süreç. sonuçların limitleri hesaplanabilir. çevresel sınırlara duyarlılık. Disiplinler Arası Karar Verme Modeli Model Adı Rasyonel (Klasik) Karar Verme Kriteri Maksimum Sonuç Anahtar Öğeler Belirsizliklerin olmadığı bir ortam. olasılık belli değil. Yüksek derecede dinamik amaçlar. 1993) 2. sayısal olarak değerlendirilemeyen alternatifler. yüksek derecede yapılandırılmış süreç. amaca yönelik sonuçlar. açık sistem. sınırsız bilişsellik. sınırsız bilgi. amaca yönelik fayda. Örgütsel (Neoklasik) Tatmin Edici Sonuç Politik (Uyumsal) Kabul Edilebilir Sonuç Süreç (Yönetsel) Amaca Yönelik Sonuç (Kaynak : Harrison.5.

karar ve faaliyet davranışlarını geliştirmektedir. Ayrıca kuvvetlerin etkisi altındaki karar verici. KARAR VERME STRATEJİLERİ Karar verme stilleri ile karar verme stratejileri arasındaki fark Ersever (1996. 41) tarafından net şekilde ortaya konmuştur. Karar Verme Stillerini Etkileyen ”Genişletilmiş Dört-Kuvvet Modeli” (Kaynak : Rowe ve Boulgarides.6. çevresel kuvvetler.7. kişisel ihtiyaçlar. güç ve otorite ihtiyaçları başlıkları altında toplamıştır. 2. örgütsel kuvvetler. “bir karar verme 99 . 24) Rowe ve Boulgarides (1994).Çevresel Kuvvetler Hükümet Toplum Rekabet Kaynaklar Teknoloji Müşteriler Güç ve Otorite İhtiyaçları Hüsran Korku endişe Başarı Kontrol Örgütsel Kuvvetler KARAR Kişisel İhtiyaçlar Güvenlik Yapı Destek Tanınma Fırsat tanıma Ödüllendirme Görevin Gerekleri Beceri Bilgi Enerji Yetenek İsteklilik Performans VERİCİ Politikalar Kadro Kültür Verimlilik Uyum Gelişen Davranışlar Duygular Karar Faaliyet Sekil 2. Karar verme stili. Her bir kuvvetin altında kuvvet faktörünü oluşturan değişkenler de belirtilmiştir. çıktı olarak duygu. karar vericiye etki eden kuvvetleri. görevin gerekleri. 1994.

Tüm alternatifler değerlendirilerek karar verilir. Stratejik karar verme süreci ise. Karar vericiler tarafından kullanılan çeşitli karar verme stratejileri bazen çatışmalar meydana getirirken bazıları ise onları çatışmadan korur (Eisele. Bu durum Simon’un sınırlı rasyonellik yaklaşımı ile benzeşmektedir. faaliyetler ve etkileşimler şeklinde tanımlanmıştır (Harp Akademileri Komutanlığı. Karar verme stratejileri için çeşitli sınıflandırmalar yapılmıştır. “alternatifin seçimi sırasında kullanılacak prosedürün tespiti ve bu prosedürün kararda nasıl kullanılacağı ile ilgilenir”. Karar verme stratejileri karar vericinin bu stratejileri kullanmalarında harcadıkları çaba ve etkililikleri açısından farklılıklar gösterebilmektedir (Payne vd. Hatta yardım için teknik destek elemanları da gerekmektedir. 1978). “belli bir karar verme durumunda bireyin uygulayacağı davranışı seçmesi” olarak tanımlanmıştır. Alternatifin seçimi için kullanılacak strateji doğrudan maliyetin üzerinde kazanılabilecek faydanın ne kadar olacağına bağlıdır (Beach ve Mitchell. 100 . • Yardımlı Analitik Strateji : Bu stratejide karar verme sırasında kullanılacak tüm imkanlar karar verici için hazır bulundurulur. 1996). Bu stratejiler. 2001. Karar verme stratejisi. Bunlardan Beach ve Mitchell (1978) tarafından yapılan sınıflandırma bireysel seçim stratejileridir. a) yardımlı analitik. Çünkü karar için ilk tatmin edecek seçeneğe karar verme eğilimi vardır. Problemin tüm yönleri keşfedildiği halde karar vericinin kendi aklına güvenmekten başka çaresi yoktur. 1993. b) yardımsız analitik ve c) analitik olmayan stratejiler şeklindedir. 2003). Bu strateji için devamlı olarak eğitim ve buluşlar gereklidir. 20). akt.durumunda bireyin soruna genel yaklaşımını belirleyen kişisel tarzı” olarak tanımlanırken karar verme stratejisi. Ersever. sosyal ve algısal faaliyetleri oluşturan uzlaşmalar. • Yardımsız Analitik Strateji : Karar verici için herhangi bir destek bulunmamaktadır.

BİREYSEL KARAR VERME SÜRECİ Bireysel karar verme süreci birçok farklı bilimsel disiplinler tarafından incelenmiştir. karar zamanı. 1992).• Analitik Olmayan Karar Verme Stratejisi : Mantıksal herhangi bir değerlendirmeye tabi tutulmadan seçeneklerde yapılan seçim olarak özetlenebilir. Özellikle süreç kavramı üzerinde durulduğunda karar verme davranışının nüvesini “süreç kavramının” oluşturduğu görülmektedir (Beach ve Mıtchell. eldeki bilgi. Karar verme sürecinin karar verme çevresi içerisindeki yeri Şekil 2.8. Harrison. Burada karar verici seçimini sadece seçmiş olmak için yapar. beceri ve deneyimi vb. bir çok değişkene göre şekillenebilmektedir.7’de gösterilmektedir. 1978. kararın tipi. 1978). 2. 101 . İncelenen karar verme süreçleri bireyin karar verme ortamı içerisinde birçok değişkenden etkilendiğini bize işaret etmektedir. Bu stratejiler. Bireyler karar verme sırasında farklı stratejiler kullanabilmektedir. Bu strateji için en iyi örnek çocukların oyunlarında sıralamayı veya seçimi yapmak için kullandıkları basit sayma yöntemleridir (Beach ve Mitchell.

Karar Verme Davranışının Yapısı ve Karar Verme Sürecinin Yeri. ve sistematik (bilgisayar bilimi. politika bilimi.7. felsefe. sosyal psikoloji ve sosyoloji). yöneylem araştırması. Şekil 2. psikoloji. incelendiği zaman karar verme sürecini açıklamaya çalışan birçok bilim disiplinin olduğu görülmektedir. yönetim bilimi. ve kişinin davranışını etkileyen kalıcı bir algısal çatı oluştururlar. 86) Şekil 2.Felsefe Ekonomi ve İstatistik Değerler ve Etik Fayda ve Olasılık Sosyoloji Psikoloji Bireysel Davranış Karar Verme Süreci Grup Davranışı Modeller ve Simülasyon Çevre Sosyal Psikoloji Matematik Hukuk Antropoloji Politika Bilimi Şekil 2. kurumsal değerlerle karışıp. değerler. “insanların alternatifler arasındaki seçimlerinde etkilendikleri normatif standartlar” olarak anlaşılabilir. belirli bir durumda “değer yargıları”nı belirler. biyoloji. ekonomi. hukuk. matematik. (2005) ise bu disiplinleri davranış (Antropoloji. İnsan değerleri. mühendislik. (Kaynak : Harrison 1992. istatistik) disiplinler altında gruplandırmıştır. kimya.7’deki Harrison’ın (1992) modelini incelersek.7. Turban vd. fizik. Karar vericinin kabul edilebilirlik değerlendirmesine dayalı olarak alternatiflerin karşılaştırılması ve önceliklerin belirlenmesinde en önemli rolü değer yargıları 102 . karar analizi.

toplumsal davranışların sistemli bir incelemesi olarak nitelendirilmektedir. 6). insanların birbirlerini nasıl etkiledikleri konusunda sorabileceğimiz her soru sosyal psikoloji alanına girmektedir (Freedman vd. Birey davranışlarını açıklamaya çalışan psikoloji bilimi karar verme davranışını şu şekilde açıklamaya çalışmaktadır: Psikolojik yönüyle karar verme faaliyeti. Bireysel anlamda karar verme sürecini belirleyen en önemli faktörlerin başında hukuk gelmektedir. karar verme faaliyeti sonucunda da bir karar verilir. Bu sebeple. Bu sebeple. kişilerin etkilenmesi gibi olayları bilimsel yaklaşım içinde araştırır (Sabuncuoğlu ve Tüz. karar yalnız fikirlerin değil. 71). aile. etkilenen ve sınırlandırılan insan davranışlarını incelemektedir. Zihin. 1994. 17). duyguların da bir sonucu olarak ortaya çıkar (Harp Akademileri Komutanlığı. 1994. Birey karar verme davranışı sırasında. Hukuk. 2001. dernek gibi sosyal grupların yapısını ele alır ve bu gruplar içinde liderlerin oluşması kararların alınması. Diğer bir tanım ise. bireyin kişsel davranışlarını küçük gruplar içinde inceler. Antropoloji ve Politika Bilimlerinin karar verme süreci üzerindeki etkilerinin ortak olarak incelenmesinin nedeni.oynamaktadır. toplumsal çevre tarafından denetlenen. Bu baskı doğrudan karar alternatifleri arasındaki seçimlerini etkilemektedir (Rowe ve Boulgarides. eğlence grubu. bireyin doğru ve yanlış davranışa ilişkin öngörüleri ve inançları olarak belirlenmektedir (Rowe ve Boulgarides. Sosyoloji kişinin toplum içindeki davranışlarını inceleyen bilim dalı olarak tanımlanırken. 2003. Daha başka bir anlamla. 13). toplumun değerleri ile kendi değerleri arasındaki çatışmayı azaltma yönünde bir baskı altındadır. bir düşünme ve muhakemeyi gerektirir. çalışma grubu. bu işlemleri görürken duygularında etkisi altında olduğundan varılan yargılar iç ve dış faktörlerin sonucu olur. 2003. zihinsel faaliyet karmaşık özellikler gösterir. Tüm karar verme süreci evrelerinde bireyin karar verme faaliyetleriyle ilgili olarak yaşadığı topraklardaki hukuksal ve yasal kurallara uyma zorunluluğu. Muhakeme sonunda nasıl bir hüküm veriliyorsa. uymadığı takdirde de cezalandırma 103 . 90). bu disiplinlerin örgüt yaşam çevresini oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Bu değerlendirme. Sosyal psikoloji ise.

toplum içinde çeşitli kültürlerin. birey. güç ve dengelerinin iyi gözlemleyerek duruma göre davranmaları gerekmektedir (Rowe ve Boulgarides. Örgütler ve bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için milletlerin.8’de bireysel karar verme 104 . tarihsel süreç içerisindeki ortamsal ve kültürel etmenleri ile çağımıza dek inceleyen gözlemsel-analitik bir temel bilim dalıdır. Bunlara daha önce de değinildiği gibi karar verme yöntemleri veya teknikleri adı verilir. 1994). gelenek ve yeteneklerini inceler (Sabuncuoğlu ve Tüz. Bu durum karar verme davranışının ve sürecinin kültürden kültüre değiştiğini de göstermektedir. rasyonel karar vermenin en önemli kaynağını oluşturmakta ve karar vermenin sayısal yönü ile ilgilenmektedirler. Politika Bilimi de bireylerin oluşan politikalar çevresinde nasıl karar verdiklerini incelemektedir. Antropoloji tanım olarak. Sosyal antropoloji ise toplumları tüm kuruluşlarıyla birlikte ele alır. sonucu oluşan ortamlarda. Toplum içerisinde yaşayan bir birey de içinden geldiği toplumun örf ve adetleri doğrultusunda karar vermeyi tercih etmektedir. 2003. karar verme sürecinin açıklanmasında birçok disiplinden faydalanılmaktadır. alternatiflerin bu model içerisinde tüm yönleriyle benzeştirilmesi faaliyetleriyle uğraşır. biyolojik yapısı ile insanı ve insan davranışlarını. 7). çevrelerin. toplumların.ile karşılaşacağını bilmesi kararlarını ve süreçlerini doğrudan etkilemektedir. beklentileri. grup ve örgütlerin etkileşimde oynadığı rolü araştırır ve toplumsal doku içinde her toplumun kendine özgü davranışlarını alışkanlık. Matematik disiplini ise karar verme ortamlarının modellenmesinde. Şekil 2. Yukarıda görüldüğü gibi. Karar alternatiflerinin değerlendirilmesinde tercihler arasındaki maksimum faydanın bulunmasında bu iki disiplinin yöntemleri kullanılır. Ekonomi ve İstatistik disiplini. Bu disiplinlerin sadece biri veya birkaçı ile karar verme sürecini açıklamak pek doğru olmayacaktır.

olasılığının tanımlanmaya çalışıldığı bir aşamadır. Şekil 2. alternatiflerden hangisinin seçileceği ile ilgili prosedürün tespit edildiği yani stratejinin belirlendiği aşamadır. Bu aşama bireyin algılama ve yargılama bilişsel süreçlerinin devreye girdiği yerdir. Bu aşama zihinsel kestirmelerin kullanıldığı aşamadır (Beach ve Mitchell. alternatiflerin etkilerinin neler olabileceğinin. 1978). Üçüncü aşamada kararı gerektiren güçlük veya problemin çözümü için amaca uygun alternatiflerin araştırılması gerekmektedir. dördüncü aşamaya geri bildirimin 105 . karar stratejisinin uygulamaya konduğu ve alternatiflerden birisinin seçildiği aşamadır. problemin çözümü için optimum noktalara ulaştıracak alternatifler yerine tatmin edici veya yeterince iyi alternatifin arandığını belirtmek gerekmektedir. 1978). Bu aşamada alternatiflerin değerlendirilmesi ve seçilen stratejinin uyumu konularında geri bildirimler verilmektedir. Karar verme süreci bir problemin tanımlanması veya kararı gerektiren bir güçlüğün tanımlanması ile başlar.8’de bireysel karar verme süreci tüm yönleriyle modellenmeye çalışılmıştır. Bu aşama karar vericinin. Bu aşamada seçilecek olan stratejinin amaca. Hatta bu süreçte kararı vermeyi gerektiren tetiklemenin örgütsel ve kişisel baskılar ile değerlerin olduğu da belirtilmektedir (Rowe ve Boulgarides. Şekil 2. Altıncı aşama. “neler bilmeliyim”. Yedinci aşamada seçilen alternatifin uygulandığı aşamadır. Her bir aşamadaki faaliyetler ve bu faaliyetlerin birbirleriyle ilişkileri çıkartılmaya çalışılmıştır. Hatta bireysel olarak edinilmiş bir alışkanlık olan karar verme stilinin dahi koşullara uygun olarak değiştirilebileceği bir aşamadır. alternatifler ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığı. 12). 1994. Beşinci aşama. Modellemede bireysel karar verme süreci sekiz farklı aşamada anlatılmaya çalışılmıştır.süreci model olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Dördüncü aşama.8’deki modelin davranışsal bir model olduğundan yola çıkarak. “problemler ile ilgili parametreler nelerdir” gibi soruları sorduğu aşamadır (Beach ve Mitchell. Bu aşama aynı zamanda alternatifler ile stratejinin uyumunun sağlandığı bir aşamadır. İkinci aşama ise bireysel karar görevinin ve görevin gereklerinin değerlendirilmesi safhasıdır. görevin gereklerine ve beklentilerine uygun olup olmadığının değerlendirilmesi yapılarak ikinci aşamaya geri bildirim verilmektedir. Bu aşama uygulamanın performansı ve başarısı konularında. Daha önce yaşanan olaylar ve tecrübeler bu aşamada devreye girer.

(1978). Bu aşamada yeni problemler ve yeni ortaya çıkan kararı gerektiren güçlükler konusunda geri bildirim verilmektedir. Bireysel Karar Verme Süreci (Kaynak : Kuzgun (1992). Beach ve Mitchell. Harrison (1987).verildiği aşamadır. Sekizinci aşama. 106 BİREYSEL Bilgi Edinme ve Alternatiflerin Değerlendirilmesi KARAR 4 Strateji Seçimi VERME SÜRECİ .8. Faaliyetler Aşamalar 1 Problemin veya Kararı Gerektiren Güçlüğün Tanımlanması Amacın Değerlendirilmesi Alternatiflerin Araştırılması 2 3 Bireyin Karar Verme Stili 5 6 Stratejinin Uygulanması ve Seçim Kararın Uygulanması Kararın Sonuçları 7 8 Şekil 2. Rowe ve Boulgarides. (1994)’ den uyarlama). Ayrıca karar stratejilerinin ve alternatiflerinin tekrar değerlendirilebileceği son aşamadır. Gibson vd. (1991). kararın sonuçlarının ortaya çıkmaya başladığı aşamadır.

Bireysel davranış yapılarının ana faktörleri altında verilen diğer alt faktörler ise bize bireyin davranışlarına yön veren etkilerin neler olduğunu göstermektedir. planlar vb. Bu ana faktörler sıra ile bireyin çevresi. Bu amaçla Gibson (1991) tarafından ortaya atılan bireysel davranışlara ait yapı Tablo 2. çünkü yardım ve rehberlik faaliyetlerinin karar verme sürecinde nasıl ve ne kadar kullanılması. Bireysel karar verme davranışının da Tablo 2. Zira.) veya rehberlik faaliyetleri (karar verme akış diyagramları. değerlendirilmesinden. davranışları ve bireysel çıktılarıdır.6’da da Rowe ve Boulgarides (1992) tarafından ortaya atılan. 107 .4’de incelenmektedir. 2.8. Tablodaki birey davranışları dört ana faktör altında toplanmıştır.1. Bundan önce bireysel davranışların yapısının ve bu yapıya etki eden faktörlerin izah edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bunun nedeni. Bireysel Karar Verme Sürecine Etki Eden Faktörler Karar verme davranışlarını inceleyen farklı disiplinler bireysel karar verme sürecine etki eden faktörlere de farklı bir şekilde yaklaşmaktadırlar. Dışarıdan karar verme konusunda yapılacak olan yardım (teknolojik destek. karar verme için seçilecek olan stratejiye kadar bireyin kendi tercihlerini kullanmasıdır. faydalanılması tercihleri yine karar vericiye aittir.) karar verme sürecini yine bireysel karar verme sürecinden uzaklaştırmayacaktır. 2002). karar verme stillerinin incelendiği ve Şekil 2. karar probleminin veya güçlüğün algılanıp. kişinin bireysel faktörleri. karar verme stillerini etkileyen ”genişletilmiş dört-kuvvet modeli” ile aralarında büyük benzerlikler görülmektedir. danışmanlık vb. prosedürler.4’ de verilen faktörlerden etkileneceğini söylemek yanlış olmayacaktır.Bireysel karar verme sürecinde tüm faaliyetler birey tarafından gerçekleştirildiği için her bir aşamaya bireyin daha önceden geliştirmiş olduğu karar verme stilleri doğrudan etki edecektir (Noone.

433). rol tercihleri. zaman ve olasılık baskısı altında olamayan denekler. Bu konuda çalışma yapan araştırmacılardan Rollinson (2002). Ayrıca bireysel karar yapısının da önemli olduğu. potansiyel pişmanlığa işaret etmiştir. risk alma eğilimi.4. kişisel özelliklere işaret etmiştir. 108 . iklimi ve politikalarının etkili olduğu belirtilmiştir. 1991) Bireysel karar verme süreci üzerindeki en önemli etkinin bireysel faktörler olduğu belirtilmektedir. Noone (2002) ise zihinsel kestirmelerin kullanılması eğilimi. Gibson (1991) ise. Bireysel Davranış Yapısı Bireyin Çevresi İş Çevresi İş Tasarımı Örgüt Yapısı Politikalar ve Kurallar Liderlik Ödüllendirme ve Ceza Kaynaklar İş Dışı Çevresi Aile Ekonomik Durum Boş Zamanlar ve Hobileri Bireysel Faktörleri Yetenek ve Becerileri Aile Yapısı Algı Kişilik Öğrenme Kapasitesi Yaş Irk veya soyu Cinsiyeti Tecrübesi Davranışları Düşünme Süreci İletişim Konuşma Dinleme Gözlemleme Hareket Bireysel Çıktıları Performansı Uzun Dönem Kısa Dönem Kişisel Gelişim Diğerleri ile İlişkileri Tatmin (Kaynak: Gibson. algılar. olanlara göre çok daha fazla alternatifi değerlendirmektedirler. baskı altında olmayanlar tarafından karar sürecinin sonunda yapılmaktadır (Cecil ve Lundgren 1978.Tablo 2. kişilik. Benzer olarak Cecil ve Lundgren (1978) de zaman baskısı ve olasılığının karar sürecini etkilediğini belirtmektedir. mevki kontrolü. karar verme stili. Ayrıca karar verme süreci sırasında karar alternatiflerini tekrar kontrol etme işlemi. kişilik. bireysel faktörlerden. kararın doğası ve belirsizliğin karar sürecine etki ettiği belirtilmektedir. kendine güven. kişisel tercihler. değerler. Bireysel karar verme sürecine etki eden diğer faktörler açısından ise Rollinson (2002) tarafından örgütsel faktörlere işaret edilerek örgüt kültürü. tecrübe. baskı altındaki denekler tarafından karar süreci esnasında yapılırken. yaş. etik ve değerler ve risk davranışına işaret etmiştir. değerler. Yaptıkları deneysel çalışmada.

Bireyle İlişkili Faktörler Kişilik Algılar Risk davranışı Etik ve değerler Bireysel Karar Verme Süreci Karar Durumu Kararın doğası Belirsizlik Örgütsel Durum Kültür ve İklim Politikalar Şekil 2. bireyle ilişkili faktörler. 2002. Noone (2002) tarafından işaret edilen çevresel faktörler. ekonomik kaynaklar. sosyal standartlardır. kararın doğası ve belirsizlik başlıkları altında toplanmıştır (Rollinson. Çalışmasında durumun (karar vermeyi gerektiren) zaman kısıtının ve stresinin karar sürecini etkilediği sonucuna ulaşmıştır. örgütsel durum ve karar durumu ana grupları altında toplanmıştır. “tecrübe ile ilgili diğerlerinin etkisi” ve “aile” faktörlerini ifade etmiştir. kültür. 269) 109 . Şekil 2. Bireyle ilişkili faktörler. Bireysel karar verme sürecine etki eden faktörler. etik ve değerler başlıkları altında toplanmıştır. yakın çevre ile ilgili olarak.9.Noone (2002) da yapmış olduğu çalışmada hastaların karar verme sürecini değerlendirmiştir. algı.9’da bireysel karar verme sürecine etki eden faktörler görülmektedir. 2002. Örgütsel durum. risk davranışı. Bireysel Karar Verme Sürecine Etki Eden Faktörler (Kaynak : Rollinson. sosyal destekler. Noone. örgüt kültürü ve iklimi ile örgüt politikaları başlıkları altında toplanmıştır. Ayrıca karar verme sürecinde aşağıdaki bölümde özet olarak inceleyeceğimiz çevresel faktörlere de değinmiştir. Karar durumu ise. 269). kişilik.

Bunlar aşağıda açıklanmaktadır. Örgütsel durum ise bir sonraki konu başlığı altında incelenecektir. 63. değerleri ve duyguları algıyı doğrudan etkiler. daha önce verilen karar modelleri başlığı altında incelenmişti. Şekil 2. bir durumun ya da problemin asıl içeriğiyle. bireyin referans çatısınca değiştirilmiş şekliyle geçmişteki girdilerce etkilenir. Bireyle ilişkili olanlar burada incelenecektir. Rowe ve Boulgarides. Lee vd. Rollinson (2002)’un ortaya attığı ve Şekil 2. daha önce belirtilen Jannis ve Mann (1977) yaklaşımı ile açıklanmaktadır. 65). 62). 1994.Şekil 2. bireyin problemlerini düşünme yöntemlerini etkiler (Rowe ve Boulgarides. 1999. Bu çalışmada kişilik konusu mümkün olduğu kadar sınırlandırılmaya çalışılmıştır. 65). 2002. Bireyin sıkıntıları. • Risk Tutumu : Değerler. Bireysel karar verme sürecine etki eden faktörler konusunda birçok yaklaşımın olduğundan bahsedilmişti. 1994. duyguları karışık hale getirebilir ve karar vermeyi engeller. Karar verme stillerinin incelendiği bölümlerde Jung felsefesine dayanılarak ortaya atılan kişilik tiplemeleri ve karar verme stillerine ilişkin yaklaşımlardan bahsedilmişti.10’da 110 . irdeleme ve taraflılık.9’da verilen faktörlerden karar durumu. • Kişilik : Kişilik değişkenlerinin karar verme davranışına doğrudan etki ettiği belirtilmektedir (Rollinson. kişiliğe ve sosyal gelişmişliğe bağlıdır. Bu nedenle.9’da gösterilen. etik ve değerler olarak verilmiştir. öğrenmeye. Karar verme stilleri ile ilişkili olduğu belirtilen risk tutumu. Bu uyarılar bireyin daha önce karşılaştığı durumlar tarafından değişikliğe uğratılır. algılar. bireyin karar verme sürecine etki eden faktörlerden bireyle ilişkili alt faktörler kişilik. risk davranışı. 269. 1994. risk olasılığı. Karar verme davranışı ve kişilik daha sonra yapılacak bir çalışmanın konusu olarak düşünülmektedir. • Algılar : Algısal süreç karşılaşılan baskılara veya dürtülere/uyarılara tepki ile başlar. Algı. motivasyona. Algı. Karar verme sürecindeki engellerimiz genellikle algısal sınırlılığımızın bir sonucudur (Rowe ve Boulgarides.

Yüksek Dikkatli Dikkatsiz Panik Savunmacı Önleme Çatışmasız Değişim RİSK DÜZEYİ Düşük Çatışmasız Sadakat Tam Belirsizlik BELİRLİK DÜZEYİ Tam Belirlik Şekil 2. Fakat karar konusunda baskılar ile karşılaşıldığında (yöneticilerin baskısı) karar. 71). İnsan değerleri. belirli bir durumda “değer yargıları”nı belirler. bireyin doğru ve yanlış davranışa ilişkin öngörüleri ve inançları olarak belirlenmektedir (Rowe ve Boulgarides. 70).. Etik karara belirli bir belirsizlik 111 .. ahlaksal ve etiksel ikilemler meydana getirebilir. (1999.risk düzeyi (düşük-yüksek) ile ortamın belirlik düzeyi (tam belirsiz-tam belirli) arasında geliştirilen karar verme stilleri görülmektedir. 70)’den uyarlama • Değerler ve Etik : Değerler.” Kişinin davranışını etkileyen kalıcı bir algısal çatı oluştururlar. (Lee vd. 65). kurumsal değerlerle karışıp.10. düşük risk ve tam belirli durumlarda uygun karar verme stili çatışmasız sadakat olarak belirtilmektedir (Lee vd. 1994. 1999. Değerler çok katı olmadığı için birey farklı durumlarda kendi inançlarını ayarlayıp uzlaşma sağlayacaktır.: Risk ve Belirlik Düzeyleri ile Karar Verme Stillerinin İlişkisi Kaynak : Lee vd. “insanların alternatifler arasındaki seçimlerinde etkilendikleri normatif standartlar” olarak anlaşılabilir. 1999. Bu değerlendirme. Karar vericinin kabul edilebilirlik değerlendirmesine dayalı olarak alternatiflerin karşılaştırılması ve önceliklerin belirlenmesinde en önemli rolü değer yargıları oynamaktadır. Yüksek risk ve tam belirsiz durumlar için en uygun karar verme stili “dikkatli” olarak belirtilirken.

11’da örgütsel karar verme sürecine etki eden faktörler. Bu belirsizlik durumu karar vericilerin kendilerini rahatsız hissetmesine neden olduğu gibi alınması gerekli olan kararların üzerinde de büyük etki yapmaktadır (Rollinson. örgütün dışında kalan genel dış çevre. rekabet düzenlemeleri. satın alma davranışını etkileyen çevre faktörleri. Karar vericinin karar verme sürecini etkileyen en yakın faktörler örgütsel faktörlerdir. Örgütsel karar verme sürecine etki eden faktörler Şekil 2.8..2. Dış çevre kendi içerisinde genel dış çevre ve özel dış çevre olarak ayrılmıştır. 271).düzeyi ekler. 112 . 2002. 2000. faiz oranları. Şekil 2. politik ve yasal düzenlemeler. örgütün iktisadi.8. 110). sosyal etkiler. Örgütsel Karar Vermeye Etki Eden Dış Çevre Faktörleri Pazarlama disiplini açısından. 2. özet bir şekilde incelenmiştir. Daft. ekonomik durum.2. bireyin örgüt içerisindeki karar verme süreci hakkında ipucu verebileceği düşünüldüğünden.. politik koşullar. dış çevre faktörleri ve örgütsel faktörler olmak üzere iki ana gruba ayrılmıştır. Bunlar. yasal gerekler. 66. teknolojik durum. Öyleyse. 1999). 197. küreselleşme ve teknoloji faktörlerinden oluşur (Lee vd. Bu bölümde incelenecek olan örgütsel karar verme sürecine etki eden faktörler. 74). talep düzeyi. 2. fizik çevresi de karar verme davranışını etkileyecektir (Onaran 1971.11’da gösterilmektedir. 2000. ekonomik durum. toplumsal siyasal. yönetim stili. Örgütsel karar vermede genel dış çevre faktörleri. 1999). Örgütün. 2005. çevresiyle sürekli alışverişte bulunan toplumsal bir sistem olduğunu biliyoruz. örgüt yapısıdır (Lee vd. sosyal sorumluluk faktörleridir (Kotler. Rollinson (2002)’nun örgüt kültürü ve iklimi ile örgüt politikaları faktörlerine ek olarak görevin gerekleri. Robbins ve Coulter.1. Örgütlerde Bireysel Karar Verme Sürecine Etki Eden Faktörler Bu çalışmada bireysel karar verme süreci incelenmektedir.

Baskı Grupları Rakipler Örgüt Kültürü Örgüt Politikası Örgüt Yapısı Müşteriler KARAR VERİCİ Örgüt Yönetimi Görevin Gerekleri İş Gücü Pazarı Tedarikçiler Şekil 2. hangi kaynağın kullanılacağı ve nasıl dağıtılacağı ile ilgilidir. enflasyon. örgütün yer aldığı. Faiz oranları. 2000. Bu faktörler. 2005.11. kullanılabilir gelirindeki değişimler. 76). • Ekonomik Durum : Ekonomik durum. ülkenin veya bölgenin genel ekonomik refahını tanımlamaktadır (Daft. borsa dalgalanmaları ve ticaret döngüsünün aşamaları gibi ekonomik faktörler örgüt içerisindeki yöneticinin uygulamalarına etki etmektedir (Robbins ve Coulter. 66). Örgütsel Karar Vermeye Etki Eden Örgütsel ve Dış Çevre Faktörleri (Kaynak : Lee vd. (1999. 113 . 5)’den uyarlama.

. (Lee vd. 77). • Yasal Gerekler : Devletin yasal düzenlemeleri.. 2005. Çünkü büyük ve küçük ölçekli birçok örgüt. doğal çevreyi kirletme riski bulunan örgütlerin kararlarını doğrudan etkileyecektir (Lee vd. 66). Yasal çevre diğer faktörlere nazaran karar verme sürecinde daha statik bir etkiye sahiptir (Lee vd. 2005. Devlet politikaları. hammadde fiyatları vb. 2005. 1999). Yöneticiler de uygulamalarını bulundukları toplumun beklentilerindeki değişimlere göre ayarlamalıdırlar (Robbins ve Coulter. sayıları her geçen gün artan küresel boyuttaki rekabetçi örgütler ile dış çevrenin bir parçası olarak rekabet içerisindedir (Robbins ve Coulter. vergiler. ulusal ve uluslararası kurallar. • Politik Koşullar : Yerel idareler veya hükümetler bir örgütün ticari bir ortamda neyi yapıp yapamayacağı belirlemektedir (Robbins ve Coulter. Bahsedilen uluslararası boyutlar. 67). değişkenler de bu faktörler içerisinde değerlendirilmektedir. 114 . kültürel. 1999). endüstriyel politikalar ve devletin yapısı gereği piyasalar üzerindeki kontrolü doğrudan örgütleri etkileyen faktörlerdir. Bu faktörler örgütlerin verecekleri stratejik kararlarda direkt olarak etkilidir. • Sosyal Etkiler : Örgütün içerisinde bulunduğu sosyal çevre ve toplumun değerleri örgütün nasıl işletileceğini belirleyen faktörü oluşturur. Politik koşullar baskı grupları ile şekillenir ve bu koşullar örgütlerin kararlarına etki eder (Lee vd.. Toplumun çevresel kirlenmeye karşı olan duyarlılığı..Ayrıca ücretler. ekonomik ve yasal faktörlerdeki değişikliklerdir. 1999). örgütlerin yönetimi ve işletilmelerine etki etmektedir.. politik. 2000. • Küreselleşme: Küreselleşme nedeniyle örgütlerin edindiği uluslararası boyutlar. 1999). Yabancı veya yerli bir pazara girecek olan örgüt bu farklılıkları dikkate almalıdır (Lee vd. örgütün davranışlarına etki etmektedir (Daft. Bu faktör şu anda mevcut olan yasa ve kurallar dikkate alınarak örgütün nasıl işletileceği ile ilgilidir. 69). 1999).

rakipler.. işletmede hız vb. hizmet ve üretim kalitesine verilen önem 115 . 1999). Teknolojik ilerlemeler oyunun kurallarını değiştirebilir. • Müşteriler : Müşteriler. 2000. Örgütsel Karar Vermeye Etki Eden Özel Dış Çevre Faktörleri Örgütün amaçlarının yerine getirilmesinde doğrudan etki eden bu faktörler. iş gücü kaynakları.2.8. 65)..• Teknoloji : Günümüzde takip edilmesinde bile zorlanılan teknolojik gelişim bir çok örgütün işletilmesi ve yönetilmesi sırasında çok önemli fırsatlar sunmaktadır. 1999. 1999). Daft. 2000. müşteriler. 75). 79). tasarruf etmede. Müşterilerin taleplerini anlayabilmek. Özellikle operasyon ve yönetim ile ilgili olan girdilerdeki düzenli akış ve uygun fiyat. yöneticilerin üretim aşamasındaki kararlarında belirsizliği ortadan kaldırır (Robbins ve Coulter. örgüt için potansiyel belirsizliği temsil eder (Robbins ve Coulter.. faydayı maksimize edecek yöntemlerin kullanılabilmesi. 65). stok kontrolü. 64-66.2. Her örgüt bu duruma cevap verecek şekilde hazır olmalıdır (Daft. örgütün başarısı için önemlidir. 78-80). 2005. • Tedarikçiler : Örgütün üretim veya hizmet kalitesine doğrudan etki eden tedarikçiler. tedarikçiler. 1999). 2005. 2. kaliteyi muhafaza etmede ve üretim hızını arttırmada anahtar ilişkinin işbirliği olduğunu keşfettiler (Daft. çağımız pazarlama bilimi araçlarını kullanmayı gerekli kılmaktadır (Lee vd. ani veya değişik taleplere cevap verme kabiliyetini etkiler. Bu faktörler. Robbins ve Coulter. baskı gruplarıdır (Lee vd. Tedarikçiler ile olan ilişkiler ve tedarikçiler örgütün karar verme sürecine etki etmektedir (Lee vd. 2005. Daha önceleri üreticiler ile tedarikçiler birbirleri ile rakip ilişkisi içerisinde iken günümüzde bir çok işletme. etkiler örgütlerin karar almasına doğrudan etki etmektedir (Lee vd. Bunun yanında müşteri hizmetlerinin temel görevi. örgütün üretim veya hizmet hızı.. seçim ve karar vermelerini etkileyebilmek. 2000. insan hata paylarının düşürülmesi. Maliyetlerin düşürülmesi.

2000. zayıf ve güçlü yönlerinin analiz edilmesi gerektiği gibi. 88). 91). Rakiplerin kaynaklarının. maliyet liderliği. 1999). alıcılar.). 80). ikincisi ise uluslararası ticari blokların etkisi olarak ifade edilmektedir. • Rakipler : Rekabet aslında belli bir ortamda hayatta kalma mücadelesi olarak görüldüğünde. İş gücü pazarı. nasıl değişimler yapacağını. baskı gruplarının. odaklanma gibi Porter (1985. ne tip pazarlama stratejileri kullanacağını müşterilerin talebi doğrultusunda karar verir (Lee vd. Bunlara karşı geliştirilecek olan farklılaşma. Ayrıca örgüt eğitim faaliyetleriyle elindeki insan kaynaklarının niteliklerini geliştirerek kabul edilebilir seviyeye çıkartabilir (Lee vd. Bunlardan birincisi. 1989. ortak görevlerin başarılmasında işbirliği yapmaktadır (Daft. Robbins ve Coulter. mevcut rakipler) de belirlenmesi gerekir (Bedeian. 2000. Örgüt ile veya 116 .. 2005. Bu tip politikalar örgütün yeterliği ve rekabetçi üstünlüğünü belirleyecektir. örgütün toplumsal sorumluluk bilinciyle davranması konusunda örgütü etkilediklerini kabul etmelidirler (Daft. 1989. ikameler.. 78. insan kaynaklarına sürekli olarak yatırım yapılması gerekliliği. Bu stratejilere rağmen günümüzde birçok rakip örgüt. hangi ürünlere veya hizmetlere odaklanacağını. tedarikçiler.olmalıdır (Bedeian. sosyal haklar vb. çevre içerisinde örgüt için para karşılığında çalışabilecek insanların sunulduğu bir pazar olarak tanımlanmakta ve örgütler üzerine etki eden iki iş gücü pazar faktörü bulunduğu belirtilmektedir (Daft. 79). Müşteri yönlü bir yapıya sahip örgüt. ortamı paylaştığınız diğer rakipler karşısında stratejiler geliştirmek gerekmektedir. 66). 39)’ın ortaya attığı rekabet gücü faktörlerinin (yeni girecek olanlar. Becerili ve deneyimli insan kaynaklarının istihdam edilmesi örgüt içerisinde belirlenecek politikalara göre şekillenecektir (öneğin ücret. 12) tarafından ortaya atılmış rekabet stratejilerine karar verilir. • İç Gücü Kaynakları : Bir işletmenin en büyük rekabet güçlerinden birisi de insan kaynağıdır. Porter (1980. 1999). • Baskı Gurupları : Yöneticiler. 2000.

1990. 601). bunun yanında.. 71).. roller ve görev tanımı. yönetim stili ve örgüt politikasıdır (Lee vd. örgüt kültürü ve iklimi ile örgüt politikalarıdır (Rollinson. 2.. Bir örgüt içerindeki bireysel kararlara etki eden örgütsel faktörler ise. 110). 269). Örgüt yapısının tasarımı. 112). Örgütler için tanımlanan mekanistik ve organik yapılar arasındaki fark. 2002. otorite ve güç. Örgütteki iletişim ağının. Bu konuda Greenpeace örgütünün bir çok petrol firmasına çevreyi koruma adına yapmış olduğu baskılar örnek olarak verilebilir. 1999). 1971. Örgüt şemasında özetlenen yetki ve sorumluluk düzeyleri kararların örgütsel veya bireysel olup olmamasını da belirlemektedir. 1999). “örgüt iklimi” ve 117 . “örgüt karakteri”. 10-23). çalışanların etik davranışlarını etkilemektedir (Robbins ve Coulter. örgütün yapısı. otorite ilişkilerinin. örgüt kültürü. örgütün büyüklüğü. Örgütler karar verirlerken bu tip baskı guruplarının taleplerini çoğu zaman dikkate almak zorunda kalmaktadır (Lee vd. yönetim felsefesi ve örgütsel iklim olarak ifade edilmektedir (Rollinson. 2005. Bireysel Karar Vermeye Etki Eden Örgütsel Faktörler Örgütsel faktörler. dolayısıyla örgütün hiyerarşik yapısının. karar verenlerin örgütte bulundukları yerin. Örgüt yapısının önemli bir öğesi. • Örgüt Yapısı : Farklı örgüt yapısı ve büyüklüğünün farklı karar verme stillerine sahip bireylere uygun olacağı belirtilmektedir (Driver vd.3. örgütün yapısı. iş bölümü ve uzmanlaşmanın da karar vermeye etkileri olduğu belirtilmektedir (Onaran. karar verme için gerekli bilgilerin örgüt içerisindeki akışının.örgüt faaliyetleriyle doğrudan ilgili olan bu baskı gurupları örgüt politikalarına kendi amaç ve hedefleri doğrultusunda yön vermeye çalışmaktadır. • Örgüt Kültürü : Örgüt kültürü önceleri. özellikle karar vermeye ilişkin olarak bireye tanınan özgürlük miktarıdır (Lee vd. teknoloji. karar vermeyi kolaylaştırıcı ve özetleyici bir yöntemi de içermesidir. Aşağıda bu faktörler özet halinde açıklanmıştır. Örgütlerde karar vermeyi etkileyen örgütsel faktörler.2. 1999. 2002.8.

Örgütleri oluşturan farklı kültür mozaiğine sahip bireyler. Örgüt iklimi. 59). Schein (1993) ise örgüt kültürünü kısaca “örgüt içerisinde belirli düzendeki temel varsayımlardır” olarak tanımlamıştır. çalışanların karar verme sürecine katılmaları veya katılmaya özendirilmeleridir. 52). Örgüt ikliminin karar verme sürecini etkileyen iki önemli yönü bulunmaktadır. algısal (bireyin örgüt içerisinde gördüğü duyduğu ve edindiği tecrübe). paylaşımsal (bireyin örgüt içerisindeki ortak dilini) ve tanımlayıcı (bireyin örgütü değerlendirmekten çok tanımlaması) yönleri bulunmaktadır Robbins ve Coulter (2005. tutum. Birincisi. Bu da bireylerin karar verme süreçlerini etkilemektedir (Lee vd. Oluşan bu sistem. • Örgüt İklimi : Örgüt iklimi kavramı. Örgüt içi bireylerin ortak bir şekilde algılamaları. örgütün çalışanlar tarafından bu boyutlarda algılanışını ifade eder. dolayısıyla çalışanların motivasyonlarına. düşünmeleri. Örgüt ikliminin nasıl karar verileceğine olan etkisinin iki boyutu vardır. Lee vd. Rollinson.“örgüt normları” ile aynı anlamda kullanılmaktaydı. bu kavramın örgütteki yönetimsel beklentileri yansıttığı ifade edilmiştir (Rowe ve Boulgarides. 14. 1999). 2005. ücret ve terfilerden işin niteliği ve fiziksel koşullara kadar çeşitli öğeleri olan çok boyutlu bir kavramdır. Örgüt kültürü. 2002. 2003. Bunlardan birincisi. 2001 b.. 1999. 1999. duymaları o örgütün kültürünü oluşturmaktadır. 272). düşünce şekli ve ahlak anlayışının bir arada var olmasına yardım eder ve bu da örgüt kültürü olarak bilinmektedir (Eren. örgüt içinde değişik inanç.. değer. 1994). bir arada bir grup oluşturmanın doğal sonucu olarak diğer örgütlerden farklı ama kendi içlerinde nispeten ortak inanç ve değerler sistemi oluşturmuşlardır. aidiyet duygularına ve örgütsel davranışlarına yansır (Bilgin. bazı örgütlerde. İkincisi ise çalışanların karar verme sürecindeki katılımlarının etkinliği ve istekliliğidir (Lee vd. 135). görevsel ve mesleksel norm ve ölçütlerle bir araya gelmiş. örgütsel davranışlar resmi kurallara ve düzenlemelere göre idare 118 . 17).. yöneticilerin yönetim fonksiyonlarını yerine getirmeleri sırasında tüm karar verme seçeneklerine etki etmektedir (Robbins ve Coulter. Daha sonraları örgüt kültürü. Örgüt kültürünün. grup etkileşimi ve grup beklentileri olarak tanımlanırken.

Bireysel Karar Vermeye Etki Eden Örgütsel Baskılar Michael ve Palandjian (2004). 18). Yaptıkları araştırmada. Örgütsel politikaların kaygılar ile etkilenmiş olan karar vericiler.8. İkisinden hangisi olursa olsun yönetim stili bir departmanın ya da kurumun karar verme şeklini etkiler (Lee vd. örgüt içerisinde geçmiş uygulamalara uygun olarak alınır. Kurum için en iyi alternatifi dikkate almayıp genellikle kurum çıkarına uygun sunulabilecek aynı zamanda da kendi menfaatlerine olan sonuçlara ulaşmaya çalışacaklardır (Lee vd. kendi ihtiraslarını ve mevcut pozisyonlarının korunmasını yansıtacak karar seçenekleri oluştururlar.. 2000.edilir. Burada ifade edilen yönetim stili konusu. 272). Lee vd. yaygın kültürü yansıtır ve bireylerin karar verme sürecine katılım şeklini ya da katılmalarına izin verilmesi şeklini etkiler. üretim sektöründe örgütsel baskıyı inceleyen araştırmacılardandır. 1999. 21). Örgütsel iklimin diğer boyutu ise risk almaya hazır olma ve yeniliklere açık olmaya etki eder (Rollinson. 1999). öğrenen örgüt teorisi kapsamında. 423. akt. 2005. Bu durumda kararlar. 2. Daft. bireylerin yada grupların düşüncelerinin ve fikirlerinin örgüte yardımcı olup olmadığı dikkate alınmaksızın kendilerini veya fikirlerini kabul ettirmek ve yüceltmek istediklerinde ortaya çıkan bir oyundur (Hegarty.. Örgütsel baskıyı (organizational pressures) bu yöntemin uygulanmasını zorlaştıran 119 . egemen kurum kültürü ne olursa olsun. Bir yönetici otokratik ya da demokratik yaklaşım içindeyse. 1976. • Yönetim Stili : Yönetim şekli.4. yönetim ve organizasyon literatüründe liderlik teorilerinden “davranışsal yaklaşım” konuları içerisinde değerlendirilmektedir (Robbins ve Coulter. örgüt içerisindeki tecrübenin gelişimi için gerekli olan yöntemin örgütlerin. 1999.2.. 2002. bu yaklaşım ya bireysel stil ya da yaygın kültürün bir öğesi durumundadır. 508) • Örgüt Politikası : Örgüt politikası tanım olarak. kendi tecrübelerinden yaptıkları çıkarımlar vasıtasıyla öğrenmesi olduğu belirtilmiştir.

Örgütsel baskıyı (organizational pressure) iş etiği açısından inceleyen araştırmacılar da vardır. kişilerin kendilerini istihdam eden örgüte bağımlılığının derecesi ile ilgili olduğunu. örgüt literatürüne göre karar verici üzerinde genellikle iki faktörün etkili olduğunu belirtmektedirler. Wahn (1993) araştırmasında örgütsel baskılara boyun eğme durumunun. karlılık için örgütsel baskı (organizational pressure for profitability) ve karar verme sürecinin biçimidir. etik dışı olayları samimi olarak işlerinin veya iş çevresinin gerekli bir parçasıymış gibi mantıklı kılarak içsel çatışmalarını engellerler. Eğer örgütler çalışanlarının hareketlerini etkin bir şekilde gözlemiyorsa ya da etik kararlar alması konusunda onlara yetki vermiyorsa. Posner ve Schmidt (1984). astların duygusal çatışmalar yaşamasını engellediği belirtilmektedir. Örgütsel baskıya sebep olan etkinin ise karlı olmak için gösterilen çaba olduğu ve genellikle örgütsel baskının örgütün operasyonel seviyesinde gerçekleştiği belirtilmektedir (McNamara ve Bromiley 1997). S. Posner ve Schmidt (1984). Wahn (1993). örgütsel bağımlılık ve etik olmayan davranışlar konusunda örgütsel baskı kavramını incelemiştir. 2004). karar vericinin normal sorumluluklarını yerine getirmesi sırasında etki eden örgütsel ve bilişsel faktörleri inceleyen McNamara ve Bromiley (1997). kişilerin kendi işletmelerinde farklı hiyerarşik seviyelerde algıladıkları örgütsel baskıyı incelemişlerdir.sebeplerden biri olarak gösterilmiştir (Michael ve Palandjian. çalışanlar her hangi bir örgütsel baskı hissettiklerinde etik dışı davranabilirler. iş görenin örgüte bağımlılığı ne kadar fazla ise yönetimin etik dışı davranma konusunda yaptığı baskıya boyun eğme durumunun da o nispette yüksek olduğunu belirtmektedir. araştırmalarında örgütsel baskıyı birinci düzeyde bulunan yöneticilerin. Sorgulanabilir davranışlara yol açan örgütsel baskının. Shafer (2002). Bunlar. Risk temelli karar verme teorisi kapsamında. (2000). bürokratik veya örgütsel baskının mesleki özerkliği ve geleneksel meslek değerlerini erozyona uğrattığını da belirtmektedir. Eğer çalışanlar yüksek etik standartlarına itaat etmezse. James H. orta 120 .

Yılmaz. karar vermeyi geliştirmek ve desteklemek olarak tanımlanmaktadır (Turban vd. Karar destek sistemlerinin karar vericiye. Günümüzde 121 . Karar destek sistemleri literatüründe yer alan karar destek ve bilgi tabanlı sistemlere ek olarak. 2002). 1985’li yıllarda “bilgi tabanlı karar destek sistemleri” olarak adlandırılan yeni kavramlar oluşturulmuştur. Çalışanlar için konulan hedefler. Karar destek sistemi.1999. performans değerlendirmeleri vb. 2004). 1999).8. maliyet düşürücü önlemler. onları görevlerinde destekleyen bilgisayar tabanlı ve etkileşimli bir sistemdir (Meyer. 2004). Özata ve Aslan. Günümüzde karar destek sistemlerinin ana amacı. 1998). bir çok farklı seviyede analiz yapmasını sağlayan sistemlerdir (Gallegos. kotalar. kararın amaçları ve kriterleri. Bu yapının temel amacı analitik modelleme ile niteliksel bilgiyi bütünleştirmeyi amaçlamaktadır (Çil. araçlar örgütlerin dolaylı yoldan iş görenler üzerinde uygulamış olduğu bir örgütsel baskı olarak ifade edilmektedir. 1999). 1998).. karar vericilerin yarı-yapılanmış ve yapılanmamış veri ve modellerden yararlanmalarına yardım ederek. Karar destek sistemleri. insanların karar vermeden önce problemlerin sistematik bir şekilde. 1999. karar vermenin yeterliliğini geliştirmekten çok. karar alternatifleri ve stratejileri.seviyedeki yöneticilere nazaran çok daha fazla hissettiklerini belirtmektedir. 2002. Karar Destek Sistemleri Karar destek sistemleri. Özata ve Aslan.5. 2005. Meyer (1990)’un tanımından da görüldüğü gibi karar destek sistemlerinde kullanılan yardımcılar için genellikle bilgisayar tabanlı sistemlerden bahsedilmektedir (Çil. 104). 2. karar alternatiflerinin etkileri gibi bilgiler sağlamalıdır (Gallegos.2. etkinliğini geliştirmeyi hedeflerler (Gallegos. 1990 akt Çil. Örgütlerin etiksel olarak sorgulanabilecek olan kararlara uyum konusunda baskının kaynağı olabileceği belirtilmektedir (Jones ve Ryan. 2002). Bu tip örgütsel baskıların etik olmayan hatta bazen ahlak dışı davranışlara neden olduğu ile ilgili örnekler verilmektedir (Jones ve Ryan.

Bu kısımda incelenen çalışmalar ise karar vericinin bulunduğu ortam ve sektör bakımından karar verme konusu üzerine yapılan çalışmalardır. • • • • • İletişimleri kullanan karar destek sistemleri. Tüketicilerin karar verme davranışları Sprogles ve Kendall (1986). savunma. Karar destek sistemleri de bilgi teknolojilerini kullanır (Power. araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiştir.karar destek sitem tipleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır (http://www. Karar Verme Konusunda Uluslararası Düzeyde Yapılan Çalışmalarda İncelenen Sektörler Karar verme sitillerine ait bölümde değinilen araştırmalar genellikle bir çok sektör üzerinde yapılmıştır.9.07. 279). Keegan (1980) yaklaşımı ise Andersen (2000) tarafından sanayi kuruluşlarında uygulanmıştır.dssresources. devlet sektörlerinde başarıyla uygulanmıştır (Driver vd. 2.1990. Haftrom-Chae (1992) vb. Rowe ve Boulgarides’in karar verme stili araştırması eğitim. sanayi tesislerinde yöneticiler ve işçiler üzerinde araştırmalar yapmıştır. Yukarıdaki sıralanan veri toplama araçları bilgi teknolojilerine veri sağlar. Bilgi kullanan karar destek sistemleri. sektöründe başarıyla uygulanmıştır (Rowe ve Bulgarides. Gallegos. 2006. Veri kullanan karar destek sistemleri.1. emlak. 27. 1992. bilgisayar.2006). 2. 45). erişim.9. enerji.com. bankacılık. KARAR VERME KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Karar verme konusunda yapılan çalışmalar çok geniş bir alanı kapsamaktadır. eğitim.. Model kullanan karar destek sistemleri. Arroba (1978). havacılık.1999). Driver tarafından geliştirilen karar verme stilleri. Doküman kullanan karar destek sistemleri. Ayrıca Rowe ve Boulgarides’in 122 . Janis ve Mann (1977) yaklaşımı eğitim alanında uygulanmıştır. uluslararası ticaret.

doktor.yaklaşımları Bowman (1992) tarafından tıp merkezlerinin yönetiminde. 1992). Demirbaş (1992) ise. eğitim yöneticisi. Benzer bir çalışma da Özcan (1999) tarafından yine Kuzgun’un ölçeği kullanılarak teknik ve endüstri meslek liselerinde çalışan yöneticilerin karar verme stratejileri ile kaygı düzeyleri araştırılmıştır. Karar Verme Konusunda Türkiye’de Yapılan Çalışmalarda İncelenen Sektörler Karar verme stilleri konusunda kendi yaklaşımını kabul ettiren nadir araştırmalardan biri Kuzgun (1992)’a aittir. Erzurum ilinde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan. Connor ve Becker (2003) tarafından eyalet yöneticileri üzerinde uygulanmıştır. rehber öğretmen. sosyal hizmet uzmanı ve yardımcıları. Scott ve Bruce (1995)’un yaklaşımları ise erkek subaylar üzerinde uygulanmıştır. Kuzgun. Ersever (1996) doktora tezinde seçilen 45 öğrenci üzeride Kuzgun’un yaklaşımını kullanarak “karar verme becerileri kazandırma” programına devam eden öğrenciler ile etmeyen öğrenciler arasında karşılaştırmalı analizler yapmıştır. polis memuru ve amiri. doktor. subay ve tiyatro sanatçısı toplam 105 katılımcı üzerinde karar verme stillerine ait araştırmalar yapmıştır. öğretmen.9. Kuzgun’un geliştirmiş olduğu ölçeği kullanan Sinangil (1992). hemşire toplam 524 katılımcı üzerinde empatik 123 . memur. Fakat yapılan literatür taramalarında bu zamana kadar gemi kaptanlarının karar verme davranışı konusunda bir araştırmaya rastlanamamıştır. Şahin (2002).2. yönetici adaylarında (n=106 ve Marmara Üniversitesi İİBF. Kuzgun çalışmasının ilk bölümünü öğrenciler ve yetişkinler üzerinde uygularken daha sonra. akt. Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okul Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik gereği yapılan seçme sınavını kazanan ve İstanbul ili ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan yönetici adayları (n=109) üzerinde Kuzgun’un ölçeğini kullanarak mantıklı karar verme ve problem çözme beceri düzeylerini incelemiştir. Burada sayılanlar karar verme davranışının ve stillerinin incelendiği alanlar konusundaki örneklerden bir kaçıdır. hukukçu.1992. 2. Ören (2003) doktora tezinde Kuzgun yaklaşımını kullanarak. İngilizce İşletme Bölümü öğrencileri) karar verme ve kaygıları arasındaki ilişkileri araştırmıştır. suçlu ve suçlu olamayan ergenlerin karar verme davranışlarını karşılaştırmıştır (Demirbaş.

Taşdelen (2002) doktora araştırmasında Scott ve Bruce (1995) Karar Verme Stilleri Ölçeğini kullanmıştır. Jung yaklaşımından yola çıkarak geliştirilen Myers Briggs kişilik tiplemeleri göstergesini araç olarak kullanmıştır. karar verme stratejileri ve kendine saygı ölçeği verilerinin karşılaştırmalı analizini yapmıştır. Araştırmasında Pamukkale Üniversitesi. karar stratejileri ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişkileri araştırmıştır. lise öğrencilerinin anne-babalarından bağımsız meslek kararı verme davranışına etkilerini farklı sınıflardaki 241 lise öğrencisi üzerinde araştırmıştır. Araştırmasında Meslek Kararında Bağımsızlık Ölçeği’ni geliştirmiştir. Kurt (2003). Çalışmasında Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir askeri birlikte görevli çeşitli yönetim kademelerinden 193 subay ve astsubay üzerinde kişilik yapıları ve karar verme yönelimleri çalışması yapmıştır. Bilgin (1995). Önal ve Kök (2002) karar verme sürecinde bilginin kullanımı konusunda 124 . sınıfta eğitim gören çeşitli öğretmenlik bölümlerindeki toplam 451 öğrenci üzerinde fraklı psiko sosyal değişkenlere göre karar verme stillerini incelemiştir. Naktiyok ve İşcan (2004) tarafından Erzurum ilinde faaliyet gösteren işletme yöneticileri üzerinde (n=493) karar verme modelleri ve performans değerlendirme kriterleri ile bireysel karar verme süreçleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Hacettepe Üniversitesi’nin değişik bölümlerden toplam 604 öğrenci üzerinde gerçekleştirilen araştırmada. doktora araştırmasında grup rehberliğinin ve grupla psikolojik danışmanın. Eğitim Fakültesi’nde 4. Etci ve Tanova (2002). Boulgarides yaklaşımını kullanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin (n=500) karar verme tipleri ve bölüm seçimleri arasındaki ilişkileri araştırmıştır.beceri. Tiryaki (1997) yüksek lisans tezinde Kuzgun yaklaşımını kullanmıştır.

Karar verme konusunun sektörler içerisinde araştırıldığı çalışmalar ise azınlıkta kalmıştır. Uluslararası alanda yapılan araştırmalarda olduğu gibi Türkiye’deki araştırmalarda da gemi kaptanlarının karar verme davranışı konusunda bir araştırmaya rastlanamamıştır. 125 . Bu anket araştırması Kahramanmaraş tekstil işletmelerinin muhasebe departmanlarında çalışan 72 katılımcı üzerinde uygulanmıştır. Karar verme konusunda yapılan araştırmaların birçoğu yukarıda görüldüğü gibi öğrencilerin ve kamu veya özel sektör yöneticilerinin katılımcı olarak tasarlandığı çalışmalardır.“karar süreci ve muhasebe bilgi sisteminin yapısı” kriterlerinden oluşan bir anket formu geliştirmiştir.

operasyonların yönetimi sırasında vermiş oldukları kararlar ve bu kararlara etki eden faktörler açıklanacaktır. ticari ve teknik sorumluluk kavramlarının da incelenmesi zorunludur. kara yönetiminden. gemilerin karadaki işletme fonksiyonlarını yerine getiren örgütleri tanımladığı için çalışmada bazen “kara yönetimi” ifadesi de yer almaktadır. 3. gemi işletmeciliği ve gemi yönetimi faaliyetlerinde kime karşı. Ayrıca gemi işletmeciliğinde hukuksal. gemi kaptanlarının içerisindeki bulundukları örgütsel yapılar ve kara yönetimi ile gemi yönetimi arasındaki iletişim konularının ortaya konması gerekmektedir. hangi konularda sorumlu olduğu ve gemi işletme örgütleri ile aralarındaki ilişkilerin ortaya konması bakımından aktörlerin. ISMA (International Ship Managers’ Association) uygulama kurallarında “kara yönetimi” (Shore-based Management) ile “gemi yönetimi” (Shipboard Management) net olarak birbirlerinden ayrılmaktadır (Barber International A/S. gemilerin denizde iken kaptan tarafından yönetilmesi veya kumanda edilmesi ile karıştırılmaması gerekmektedir. bu örgütsel yapılar içerisinde gemi kaptanlarının operasyonel sorumlulukları. 1990. Bu ifadenin. gemi yönetimi. Bu bölümde. fonksiyonlarının ve yönetim mekanizmalarının belirlenmesine gerek duyulmaktadır. Bununla birlikte gemi kaptanının. 32). gemi yönetimine kadar bir çok ifadenin tanımlanması gerekmektedir. ISM (International Safety Management) Uygulama Rehberinde ise “kara yönetimi” veya “gemi işletme örgütü” olarak kullandığımız ifadenin yerine “şirket” (company) kelimesi kullanılmıştır 126 . yapıları.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GEMİ OPERASYONLARI VE GEMİ YÖNETİMİ Gemi kaptanlarının gemi operasyonlarının yönetiminde vermiş oldukları kararları incelemeden önce. gemi işletme örgütleri. “Gemi işletme örgütü”. Öncelikle “gemi sahibi” kavramından. GEMİ İŞLETME ÖRGÜTLERİ Gemi işletme örgütlerini tanımlayabilmek için üstlenmiş oldukları görev ve faaliyetlerinin açıklanması gerekliliği bulunmaktadır.1. gemi işletmelerine. gemi örgütünün yapısı.

geminin donatım ve sigortası ve geminin mümkün olduğunca fazla 127 . Buradan da anlaşılacağı gibi gemi işletme örgütü. 33). 9353 sayılı). Resmi Gazete. Armatör. ISM Uygulama Rehberindeki “şirket” tanımı.1956 tarih. 1998. “gemi sahibi veya geminin işletme sorumluluğunu gemi sahibinden kendi üstüne alan ve böyle bir sorumluluk yükleniminde.. işletilmesi ile ilgili fonksiyonlarının yerine getirilmesi anlamına gelmektedir. Gemi işletme örgütlerinin karadaki yönetim fonksiyonlarını yerine getiren örgütsel yapı “kara yönetimi” olarak isimlendirilmiştir. Bunun yanında Türk Ticaret Kanununda da Armatör. 09. 6). 1998. Çalışmanın bazı kısımlarında “örgüt” kelimesi yerine “şirket” kelimesi kullanılması kaçınılmazdır. 542).C. Gemi işletme örgütlerinin başlıca üç aktörü vardır.07. Bunun nedeni. bakım. 9353 sayılı).07. Örnek verecek olursak armatör. Geminin tüm işletme fonksiyonları armatör tarafından yerine getirileceği gibi bazı fonksiyonları dışarıdan hizmet satın alınarak da yerine getirilebilir. Donatan.1956 tarih. Ayrıca söz konusu gemiyi deniz ticaretinde kullanması da gerekmektedir (Aybay vd.C. Bu aktörlerin hukuksal tanımlarından ziyade üstlenmiş oldukları yönetim fonksiyonları aşağıda basit olarak incelenmiştir. basit olarak geminin sahibi (maliki) olarak ifade edilebilir (T. 2002. yönetici veya kiralayıcı gibi diğer bir kuruluş veya kişi anlamındadır” şeklinde ifade edilmiştir (Arslan. ISM Uygulama Rehberi Kuralları tarafından öngörülen tüm işlevleri ve sorumluluğu kabul eden. personel donatımı.(IMO. 09. Donatma İştiraki vb gemi işletme örgütlerinin aktörleri tanımlanmıştır (T. Bir geminin deniz ticaretinde kullanılıyor olması. Geminin denizdeki yönetim fonksiyonlarını yerine getiren örgütsel yapı ise “gemi yönetimi” olarak isimlendirilmiştir. hukuk literatüründe kullanılan kelimelerin. Türk Ticaret Kanununa göre sadece geminin sahibi olması yeterli olamamaktadır. yönetim ve organizasyon literatüründe kullanılan kelimelerden farklılıklar göstermesidir. geminin karadan işletilmesi ve yönetilmesi ile ilgili fonksiyonlarını yerine getiren örgüt olarak tanımlanmıştır. Armatör belirli bir şahıs veya kurum olabilir. Resmi Gazete. Bunların başında armatör gelmektedir.

başkasına ait olan bir gemiye ilişkin tüm yönetim fonksiyonlarını veya bir kısmını gemi sahibi ile aralarında yapılan sözleşmeye dayanarak. Tanımdaki profesyonel destek hizmet sağlayıcının anlaşılmış konularda belli bir ücret karşılığı armatöre sağladığı destek anlamını taşımaktadır (Willingale. armatör gemi işletme fonksiyonlarını “profesyonel gemi işletme örgütlerine” devredebilir (Panayides. Profesyonel gemi işletmesi veya yönetimi. geminin tüm yönetim fonksiyonlarını kendi adına yerine getiren örgüttür. öğretide “gemi işletme müteahhidi” uygulamada ise kiracı-donatan (disponant owner) adıyla da anılmaktadır (Aybay vd. 3.. 31). 6). Gemi İşletme Örgütlerinin Fonksiyonları Bir geminin işletilmesi ve yönetilmesi ile ilgili örgütün sahip olması gerekli olan fonksiyonlar basit olarak aşağıda sıralanmıştır (IBC Global Conferences 128 . 1998. Bir başka deyişle. kaptana ticari talimat salahiyeti verildiği gibi. Kiracı (TTK’da taşıtan olarak geçmektedir) ise. Profesyonel gemi işletme örgütleri. ISMA Uygulama Rehberinde ise.. 542). Yukarıda başlıca aktörleri belirtilen gemi işletme örgütlerinin yerine getirdikleri fonksiyonlar aşağıda sıralanmıştır. tekrar tanımlamak gerekir ise. Gemi sahibi ve kiracı arasında yapılan zaman esaslı bir sözleşmede kiracıya.sürede operasyon yapabilmesini sağlamak gibi gemi işletme fonksiyonlarını başka bir örgüte devredebilir.1. 585). 1990. teknik talimat yetkisi de verilebilir (Aybay vd. Yukarıdaki açıklamalara dayanarak profesyonel gemi işletme örgütlerini. 1998. 2001.. “gemi operasyonu ve ilgili hizmetlerin profesyonel işletme tarafından sağlanması olarak tanımlanmıştır (Barber International A/S vd. “Bir veya belli bir grup hizmetin armatör dışındaki yönetim işletmelerinin profesyonel desteğiyle sağlanması” şeklinde tanımlanabilir. belirli bir sefer veya belirli bir zaman içerisinde gemi sahibi ile yaptıkları sözleşmeye göre geminin ticari olarak işletilmesi ile ilgili yönetim fonksiyonlarını yerine getiren örgüt olarak tanımlanabilir.1. 1998. 11).

Risk Yönetimi ve Sigorta. işletme giderlerinin tahminlenmesi ve hazırlanması. herhangi bir durumda nakit akışının takibi ve finansal durumun tespit edilip duruma göre karar verilmesini içerir ki bu fonksiyon gemi işletme örgütünün yaşamı için son derece önemlidir. tesis edilmesi ve korunmasını amaçlar. tutarlı ve tatminkar ücret politikası tesis edilmesi gibi faaliyetleri kapsar. gemi operasyonları ile ilgili sözleşmelerin. Haberleşme ve Bilgi Yönetimi. gemi işletmeciliğinin en önemli fonksiyonudur. bütçenin hazırlanması. operasyonel prosedür içerisinde sözleşme maddelerinin yorumlanması gibi işlemleri içerir. sigortaya dayalı risk yönetim ve kontrol 129 . yeterliklerin değerlendirilmesi. Bu fonksiyon. Bunun için resmi veya gayri resmi olarak risk değerlendirme sistemlerini geliştirmek. performans ve motivasyon düzeylerinin incelenerek iyileştirici adımların atılması. nakit akışı üzerindeki kontrolün devam ettirilmesi gibi faaliyetleri içerir.75-1. eğitim faaliyetlerinin organize edilmesi.Limited. değerlendirilmesi. örgütün operasyonel ve yönetimsel fonksiyonlarını gerçekleştirmek amacıyla örgütün diğer alt veya yardımcı örgütlerle aralarındaki iletişim ve veri akışlarını en optimum düzeyde gerçekleştirmek amacıyla olanakların araştırılması. 1. Finansal Yönetim. Bu fonksiyon. demografik ve ekonomik olarak insan gücü arz talep dengesinin izlenmesi. 2001. gemi işletme operasyonunun tüm fonksiyonları için risk tanımlarını yaparak her bir risk yaratacak faktörü ivedilikle sigorta kapsamı içerisine almayı amaçlar. gemilerde çalışabilecek yeterlikte olan insan gücü kaynaklarının tespit edilmesi. sigortaya dayalı olmayan risk yönetim ve kontrol ölçümleri çalışmaları yapmak.78): Sözleşme Yapma ve Uygulama. sözleşme hedeflerinin belirlenerek pazarlık yapılması. satın alma sözleşmelerinin kontrolü ve takibi. İnsan Kaynakları Yönetimi. finansal ve yasal sözleşmelerin analizi.

Gemi Yönetim Fonksiyonlarına Göre Alt Yönetim Mekanizmaları Gemi yönetim fonksiyonları kapsamında Spruyt (1994.ölçümleri çalışmaları yapmak. Ayrıca Panayides (2001) tarafından profesyonel gemi işletme 130 . 11) tarafından her bir fonksiyonun yönetilmesi için gerekli olan alt yönetim mekanizmaları oluşturulmuştur. çalışma ortamı içerisinde kalite ve emniyet yaklaşımlarının bir arada uygulanmasının sağlanması. içerisinde bulundukları pazar ile ilgili orta ve uzun vadede meydana gelebilecek arz ve talep değişimlerini tahminlemek ve bir şekilde izleme faaliyetlerini gerçekleştirmek zorundadırlar. gemi işletme hizmetlerinin pazardaki durumlarını analiz ederek izlemek. operasyonel politika ve prosedürlerin hazırlanması ve uygulanması. pazarda meydana gelebilecek durum değişikliklerinden faydalanabilmek maksadıyla stratejiler geliştirerek uygulamaya koymak faaliyetlerini içerir. emniyetli yönetim felsefesinin ve çevre koruma yöntemlerinin davam ettirilmesi amacıyla denetleme yapılması gerekliliğinden ortaya çıkmıştır. tespit edilen uygunsuzluklara karşı düzeltici faaliyetlerin yapılması.2. Bu fonksiyon tanımlanmış standartların denetlenmesi. bu fonksiyon toplam kalite yönetiminin. teknolojik gelişimlerin sağladığı fırsat ve tehditleri analiz ederek izlemek. Denetleme ve Kalite Geliştirme. 3. Aşağıda bu fonksiyonların yerine getirilmesi ile oluşan yönetim mekanizmaları incelenecektir. Bu maksatla fonksiyon. Pazar Araştırması ve Pazarlama. bazıları dış kaynak kullanımıyla başka örgütler tarafından da yerine getirilebilmektedir. deniz yoluyla yapılan ticarette meydana gelecek arz ve talepleri değerlendirerek izlemek. Yukarıda bahsedilen tüm fonksiyonlar aynı anda gemi sahibi örgüt tarafından yerine getirilebileceği gibi.1. bütün gemi işletme örgütleri. sigorta ile ilgili hukuki işlemleri yürütmek gibi faaliyetleri yerine getirir. kalite ve emniyet sitemlerinin devamlı olarak gelişimini sağlayacak tedbirler alınması ve desteklenmesi faaliyetlerini içerir.

23). 1994. orta ve uzun dönemli finansal stratejilerin belirlenmesi ve pazardaki hareketleri armatör adına takip etmek gibi faaliyetler yer alır (Panayides. liman masrafı. ve Spruyt (1994) bu fonksiyonu “temel teknik yönetim” adı altında özetlemektedir. maaş işlemleri bu örgütler tarafından yerine getirilmektedir (Spruyt. İncelediği faaliyetler arasında geminin sefer sırasındaki maliyetleri (yakıt. 12). Gemiadamı Donatımı Yönetimi: Teknik yönetim kapsamına giren insan gücü. geminin yedek parça yönetimi. Aşağıda alt yönetim mekanizmaları veya sağlanan hizmetler sıralanmıştır. Gemilerin gemiadamları ile donatılmasında gemi işletme örgütlerinin hakları. geminin kredi veya kredi geri ödemelerinin takibi ve bunlarla ilgili işlemler. 17). finansman ve sigortalama işlemleri gibi faaliyetler yer almaktadır. sorumlukları ve yükümlülükleri BIMCO (Baltic and 131 . onarım. tamir vb. ulaşımları. Bu insan kaynakları donatılacak olan geminin tipi ve büyüklüğüne ayrıca uluslararası ve bayrak ülkesi standartlarına göre temin edilerek eğitimleri.örgütlerinin sağladığı hizmetler özetlenmiştir. kapsamında gemi sahibine gemi bayrağı çekmeyle ilgili stratejiler önerilmesi. geminin tescil ettirilmesi. kumanya. kanal geçiş ücretleri vb.) ve sabit maliyetleri (tayfa maaşları. yedek parça. 18). 14). Bahsedilecek olan alt yönetim mekanizmaları ve hizmetler yukarıda değinilen IBC Global Conferences Limited tarafından ifade edilen fonksiyonları yerine getirmektedir. gemiadamı ile donatımı vb. yağlama yağı. Teknik Yönetim. geminin uluslararası. günümüzde sadece işgücü pazarlarında uzmanlaşmış profesyonel örgütler tarafından yerine getirilmektedir. ticari yönetim adı altında bir çok faaliyeti incelemiştir. faaliyetleri kapsar (Spruyt. Fakat bu faaliyetler günümüzde daha başka yönetim fonksiyonları altında incelenmektedir (Panayides. Ticari Yönetim. makinelerin verimliliğini sağlayacak tedbirlerin alınması ile ilgilenir Panayides (2001. bayrak devleti veya klas standartlarına uygun olarak bakım tutumlarının yapılarak denize ve yüke elverişli halde işletilmesi. 2001.). Teknik yönetim. 2001). Spruyt (1994. bakım tutum. 1994.

Kiralama Yönetimi: Geleneksel olarak gemi sahipleri gemi kiralama fonksiyonlarını profesyonel gemi işletme örgütlerine devretme konusunda gönülsüz davranmaktadır. Bu sigortalar profesyonel gemi işletmecileri tarafından gemi sahibi adına yaptırılabilmektedir (Panayides. tamir vb. yedek parça. 2001. 2001. 12) tarafından “ticari yönetim” kapsamında incelenmiştir. 17). H&I) ile sigortalamaktadırlar. Yapılacak olan sefere ait maliyetlerin [geminin sefer sırasındaki maliyetlerini (yakıt. 2001. yağlama yağı. 20).International Maritime Council)’nun Standart Tayfa Yönetim Anlaşması’nın 3. Panayides (2001. kumanya. 19). liman masrafı. Muhasebe Yönetimi: Gemi işletme maliyetleri için yapılacak olan ödemelerin takvime uygun detaylı bir plan çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Maddesi’nde belirlenmiştir (Panayides. 2001. Burada amaç.)] çıkartılarak sefer tahminlemesi hesapları yapılır. Spruyt (1994. onarım. 19) ise navlun yönetimini ayrı bir fonksiyon olarak incelemiştir. Navlun Yönetimi. Bununla birlikte gemilerinin ve gemiadamlarının üçüncü şahıslara verdikleri zararlara karşı ise kulüp sigortaları (Protection and Indemtity. Sigorta Yönetimi: Gemi sahipleri gemilerinin fiziksel yapılarını tekne sigortaları (Hull and Machinary. 2001.) ve sabit maliyetleri (tayfa maaşları. Yöneticilerin alacakları stratejik kararlarda ve planlayacakları operasyonlarda hazırlanacak olan detaylı bütçe ve muhasebe sistemi yardımcı olmaktadır (Panayides. kanal geçiş ücretleri vb. 132 . P&I) bulunmaktadır. Bu yüzden profesyonel gemi işletme örgütleri gemi kiralama faaliyetleri konusunda armatörlerin altında gemi kiralama departmanı olarak çalışmaktadır (Panayides. 20). gelen teklifleri değerlendirmek ve kiralama sözleşmesinin hangi navlun bedeli ile kabul edilebileceğini hesaplamaktır (Panayides. 21).

bir yönetim şeklinden ziyade bir hizmet şeklidir.Gemi Alım Satım Yönetimi. 1994. Bu gruplar geminin kendi finansal kayıtlarında gözükmesini bile arzu etmezler. yükleme müteahhidi ile ilişkiler. Kiracı Gözetim Hizmeti. 17). Bu fonksiyonda gemi işletmecileri tecrübe ve bilgileriyle danışman ve gözetme vasfıyla gemi sahibine yardımcı olurlar (Panayides. 22). geminin yüklenmesi boşaltılması. geminin limana yanaşması. acente işlemleri. gemideki gemiadamlarının tüketimi için gerekli olan yiyecek. geminin ayrılması. 2001. malzemelerin dünyanın her limanında gemiye sağlanması maksadıyla temini. 2001. Pertersen (1992. Buradaki yöneticilerin görevi gemi sahiplerinin operasyonel performanslarını kiracı adına denetleyerek kiracının adına gözetim yapmaktır (Spruyt. 1994. Bu durum gemi sahiplerini bazen sadece kiracı gibi göstererek armatörün üstlenmiş olduğu risklerden korur (Spruyt. Geleneksel gemi sahipleri gemi alım satımı ve yapılacak pazarlık konularında gemi işletmecilerini tayin ederler. 23). 2001. Son sözü gemi sahibi söyler. Armatör Hizmetleri. gemiye uygun zaman ve yerde yağlama yağı. Bu durumda gemi sahibi adına gemileri işleten gemi işletme örgütleri bu talebi yerine getirmek için organize olurlar. yük ve geminin kontrolü. 22). Panayides. temizlik malzemesi. yakıt ve tatlı su temini vb faaliyetleri içermektedir (Panayides. Operasyon Yönetimi. 1994. hazırlık mektubunun verilmesi. Bu hizmetler gemi işletme örgütleri tarafından önerilir. boya vb. içecek. 17. 96) tarafından gemi işletme örgütlerinin yönetimi üç ana yönetim mekanizmasında toplanmıştır: 133 . bazı örgüt veya şahısların ticari olarak gemiye sahip olduklarının bilinmesini istemedikleri durumlarda gündeme gelir. 18). Kumanya Yönetimi. satın alınması ve ulaştırılması faaliyetlerini kapsar (Spruyt.

yakıt alımı. klaslama ve emniyet fonksiyonları yerine getirilmektedir. geminin istihdamı ile ilgili uygulamaları gerçekleştirir. gemi alım satımı veya yeni gemi siparişi ile ilgili sözleşmelerin yapılması. komisyonculuk. Şekil 3. bakım tutum. pazar araştırmaları. yük elleçleme.1’de gemi işletme örgütlerinde. geri ödeme. Pazarlama departmanında ana fonksiyonlar olarak. operasyonlar. tüm işletme fonksiyonlarının yer aldığı bir yönetim yapısı gösterilmektedir. faaliyette bulunulan alandan çıkış ve kalite güvence sistemi gibi fonksiyonları üst yönetim tarafından yerine getirilirken diğer fonksiyonlar. nakit akışı. havuzlama. Alt departman olan navlun satışlarında ise gemi işletme örgütünün faaliyette bulunduğu alan kapsamında kiralama. Operasyon departmanı personel ve teknik operasyonlar altında ikiye ayrılmaktadır. sağlık ve emniyet. geminin etkin ve ekonomik olarak çalıştırılması ile ilgili uygulamaları kapsar. sefer operasyonları. faaliyetleri organize edilerek yönetilir. operasyon. 1994. pazarlama stratejilerinin belirlenmesi.Varlık Yönetimi (Asset Management). depolama. yatırım kararları. pazarlama ve finans ana başlıkları altında diğer yönetim birimleri tarafından gerçekleştirilmektedir (Spruyt. kira gelirleri vb. 134 . acenteler vasıtası ile pazarlama fonksiyonları yerine getirilir. Bu kapsamda gemiye yük bulunması veya geminin kiralanması ile ilgili operasyonlar yönetilmektedir. birlikler ile ilişkiler. eğitim. Bu kapsamda gemileri gemiadamı ile donatma. Teknik operasyonlar departmanı altında yedek parça. sosyal yardım ve iş sözleşmeleri fonksiyonları yerine getirilmektedir. 10). navlun fiyat teklifi. işe alma. tamirat. Gemi işletme örgütlerinin temel üst fonksiyonları olan stratejilerin belirlenmesi. Operasyon ve Kiralama Yönetimi. halkla ilişkiler ve reklam vardır. Personel yönetimi departmanının altında. personel gelişimi. emniyet vb. Filo Yönetimi. varlık yönetimi fonksiyonlarının yerine getirildiği yönetim uygulamalarını kapsar.

GEMİ İŞLETME ÖRGÜTLERİ Strateji Yatırım Sektörden Çıkış Kalite Güvencesi FİNANS • • • • • NAVLUN SATIŞLARI • • • DÖKME PAZARLARI HAT SATIŞLARI ve OPERASYONLARI • • • SATIŞ GÜCÜ ACENTELER • • • • • SERMAYE ARTIRIMI SERMAYE YATIRIMI NAKİT AKIS KONTROLÜ DÖVİZ YÖNETİM MUHASEBESİ FİNANSAL MUHASEBE GEMİ MUHASEBESİ SEFER MUHASEBESİ ARMATÖR MUHASEBESİ KREDİ KONTROLÜ HUKUKİ KONULAR SEKRETERYA SİGORTA KARA PERSONELİ BİLGİ TEKNOLOJİSİ BÜTÇELEME OPERASYON PAZARLAMA Strateji Pazar Araştırması Halkla İlişkiler Reklam • PERSONEL • İşe Alma • Eğitim • Sağlık Ve Emniyet • Personel Gelişimi • Birlikler • Sosyal Yardım • İş Sözleşmesi • TEKNİK • Yedek Parça • Depolama • Tamirat • Havuzlama • Klaslama Ve Emniyet • KİRALAMA • KOMİSYONCULUK • SEFER OPERASYONLARI • YAKIT ALIMI • İLERİ NAVLUN Şekil 3. 10) 135 . Spruyt. 1994.1. Tam Fonksiyonlu Gemi İşletme Örgütlerinin Yapılanması ve Fonksiyonları (Kaynak.

politik/yasal faktörler. kredi kontrolü. kara personeli.Horck (2004) çalışmasında. bütçeleme fonksiyonları yerine getirilir. sefer muhasebesi. sigorta. sermaye yatırımı. finansal muhasebe. yönetim muhasebesi. 1998. gemi işletme muhasebesi. ikame taşımacılık modları. Bu çevresel faktörler gemi işletme örgütlerinin politikalarına ve stratejik planlamalarına da yön vermektedir. 2004). 3. Sistem Olarak Gemi İşletme Örgütleri Denizcilik endüstrisi ve içerisinde bulunan örgütler teknoloji. gemi muhasebesi.Finansman departmanında ise. sekretarya. Yunanlı armatör ve gemi işletme örgütlerinin dünya ticaret filosunda navlunları belirleme konusundaki güçleri bunlara en iyi örneklerdir (Yazar). Deniz taşımacılığının içerisinde en önemli rollerden birini üstlenen gemi işletme örgütleri de içinde bulundukları çevresel faktörlerden yoğun bir şekilde etkilenmektedir. 104-105). sosyal/kültürel faktörler. Hatta çevrede meydana gelebilecek olan en ufak değişikliklere cevap verebilecek yapıda bulunan örgütler hayatta kalabilmektedirler. Şekil 3.1. 7). Deniz taşımacılığı türetilmiş bir talebe sahip olmasından dolayı yukarıda sayılan tüm çevresel faktörlerden etkilenmektedir (Başer. bilgi teknolojisi.3. 177). dağıtım kanalları gibi mikro dış çevre faktörleri ile çevrelenmektedir (Cerit ve Güler. sermaye artırımı. tedarikçiler. doğal faktörler ve ekonomi gibi makro dış faktörler içerisinde iken aynı zamanda yükleten. nakit akış kontrolü. döviz.2’de gösterilen çevre faktörlerinin her biri ile yakın etkileşim içerisinde bulunan gemi işletme örgütlerinin bu çevre içerisinde açık bir sistem olarak davrandığı görülmektedir (Horck. demografi. Bunlara en iyi örnek teşkil eden Uluslararası Gemi Yöneticileri Birliği’nin hazırladığı ISMA Uygulama Kuralları bugünkü ISM Uygulama Kurallarının nüvesini oluşturmuştur (Spruyt 1991). Hatta bazı gemi işletme örgütlerinin birleşerek oluşturduğu örgütsel yapılar çevresel faktörleri de etkilemeye başlamışlardır. hukuki sorumluluklar. denizcilik sektörünün 136 . Ayrıca Filipinli gemiadamlarının ve profesyonel iş gücü sağlayan işletmelerin dünyadaki gemiadamı işgücünü ellerinde bulundurması (Spruyt 1994. 2004.

2’nin katkısı. denizcilik örgütlerinin politikalarına etki eden faktörlerin çıkartılması açısından önemlidir. Tüm çevresel faktörlerin. hatta eskiden gemiadamı olarak da çalışmış farklı kültürlerdeki insanların grup içerisinde nasıl karar verdiklerini. Örgüt Politikası • • • • • • • • • • • • • • • • • • • DIŞ ÇEVRE Rakiplerin Kararları Yabancı Aracılar Tedarikçilerin Kararları Ulusal Ekonomi Altyapı (ulaşım.2’de gösterilen çevresel faktörlerden sadece ulusal kültürün insanlar ve örgüt politikaları üzerindeki etkileri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada Şekil 3. Gemi İşletme Örgütlerinin Politikalarına Etki Eden Faktörler (Kaynak. konuları aydınlatmaya çalışmıştır. 16) 137 . keşfedilmeyi bekleyen sorularla doludur.karadaki işletmelerinde çalışan. 2004.) Uluslararası hukuk ve kurallar Doğal çevre faktörleri Ulusal kültür Para sistemi Sivil toplum örgütleri Yerel toplum Politik durum Endüstriyel kültür Enflasyon Ulusal hukuk ve kurallar Ulusal ticaret ve ekonomi politikaları Teknoloji Şekil 3. Sonuç olarak farklı kültürdeki bireylerin örgüt içerisinde farklı kararlar verdikleri ve grup içerisinde farklı davrandıkları sonucuna varmıştır.2.) Pazarlar (İş gücü. Horck. Çünkü sıralanan tüm faktörler örgütün politikalarına aynı uzaklıkta (aynı etkiyi gösterecek derecede) değildir. anlaşılmasını güçleştirmektedir. hammadde. ve bunların kararlarına yansıması vb. otoriteye olan tutumları. Fakat şekilde gemi yönetim örgütlerinin politikalarına etki eden faktörlerin sıralanışı ve tek bir boyutta incelenmiş olması. finans vb. haberleşme vb. denizcilik sektörü içerisinde bulunan gemi işletme örgütleri üzerindeki etkileri. Şekil 3.

1994). Spruyt.3’de armatör işletmesine baskı yapan dış çevre faktörleri. gemilerin gemi adamları ile donatımı ile ilgilenen profesyonel işletmelerden gemiadamı kaynaklarının temini için hizmet satın alınırken geminin tüm ticari ve teknik yönetimi armatör işletmesi tarafından yerine getirilebilmektedir. Taşıtanlar ve Alıcılar ARMATÖR Şekil 3. • • • • • • • • • • IMO – ILO – UNCTAD Bayrak Devleti & Liman Devleti Kontrolü İşçi Örgütleri ve İş Gücü Sağlayan Devletler Ticaret Birlikleri P&I Kulüp sigortaları Bankalar ve Hissedarlar Tekne ve Makine Sigortacıları Medya Klas Kurumları Kiracılar.3. Daha uzman ve daha tecrübeli elemanlardan kurulu bir profesyonel gemi yönetim örgütü. Armatör İşletmeleri Üzerinde Baskı Yapan Denizcilik Çevresi Faktörleri (Kaynak. Sekil 3.Gemi işletme örgütlerinin baş aktörü olan gemi sahibi veya diğer adıyla armatör ise denizcilik çevresi olarak ta nitelendirilebilecek olan Şekil 3. 1994. 1994).3’deki baskı grupları ile devamlı olarak baş edebilmek için güçlü ve profesyonel bir işletme yapısı gerektireceği aşikardır. Bunun yanında daha önce Spruyt (1994) tarafından ifade edilen gemi işletme fonksiyonlarının alt yönetim mekanizmaları için dışarıdan hizmet alımları gerçekleştirilebilmektedir. Şekil 3. Örnek verilecek olursa. gemi sahibinin yerine getirmeye çalışacağı gemi yönetim ve işletme fonksiyonlarını çok daha etkin ve etkili bir şekilde yerine getirecektir (Spruyt. gemi sahibinin gemi işletme ve yönetim fonksiyonlarının yerine getirilmesinde dışarıdan hizmet satın alımı yoluna doğru yönelmesine neden olmaktadır.3’de gösterilen faktörlerin baskısı altındadır (Spruyt. 3) 138 .

denizcilik çevresi faktörleri ile gemi işletme örgütleri ve gemi yönetimi arasında meydana gelen etkileşim gösterilmektedir. Denizcilik sektöründe hızla değişen koşul ve kurallar.Denizcilik sektörünün Şekil 3. kültürel çevre. Bu açıdan bakıldığında dolaylı olarak gemi yönetimi. dış çevresiyle sürekli etkileşim halinde olan örgütler akla gelmektedir (Eren.4’de incelenmiştir. Şekilde gemi işletme örgütleri için örgütsel faktörler. görev ve ilişkilerini düzenleyerek başarıya ulaşacağını düşünen örgütler akla gelmektedir (Eren. çevreden gemiye kadar olan etkileşim kanalları Şekil 3. ekonomik ortam. Bu durum iki sistemin tam ortasında kalan gemi kaptanının yönetim sürecindeki yaklaşımını önemli bir konuma taşır (Yazar). dış çevre faktörlerinden etkilenme konusunda gemi işletme örgütleri kadar hassas değildir. gemi için gemi içi faktörleri ile gemi kaptanının bireysel faktörleri gösterilmiştir.4’de dış çevre faktörleri. politika. Açık sistem denildiğinde ise. Denizcilik çevresi faktörleri. örgüt tarafından algılanarak anında reaksiyon verilmesini gerekli kılmaktadır. balast yönetim planından uluslararası SOLAS sözleşmesine kadar tüm yasal düzenlemeler) kullanılan kanal gemi kaptanının üstlenmiş olduğu görevlerdir. müşteriler. Kapalı sisten denildiğinde ise. Açık bir sistem olarak davranan gemi işletme örgütlerinin. bağımsız olan ve sorunlarının dış çevre dikkate alınmaksızın. doğal şartlar. Bunun yanında gemi işletme örgütünün açık bir sistem olarak dış çevre faktörlerinden etkilenmesinden dolayı bu etki doğrudan gemi yönetimine yansır. Bunun yanında “gemi yönetimi” ise çağdaş yönetim felsefeleri ile karşılaştırıldığında kapalı bir sisteme yakın bir durum içerisindedir. Dış çevre faktörleri. gemi yönetiminin kapalı bir sistem gibi davrandığını görürüz. rakipler. Bunun dışında gerek gemi işletme 139 . Gemi yönetimi. açık bir sistem olarak görülebilir. 50). ayakta kalabilmek için açık sistem gibi davranmak zorundadırlar. Şekil 3. navlun piyasaları. teknolojik çevre. 2001. demografi ve yasal çevre olarak gösterilmiştir.4’de gösterilen bütünleşik bir yapıda sunulan çevresel faktörleri içerisinde yönetim ve işletme fonksiyonlarını yerine getirmeye çalışan gemi işletme örgütleri. içyapı. Çünkü burada gemi yönetimi tamamen gemi işletme örgütlerinin gemi yönetimi üzerinde bulunan çevresel baskı ve etkilerinin yansımalarını algılamaktadır. idari ve hukuksal çevre. 50). 2001. doğal çevre. kaynaklar ve tedarikçiler olarak gösterilmiştir. Dış çevre faktörlerinin örgütsel kanallar yoluyla “gemi yönetimine” nasıl etki yaptığını incelersek. Dış ve denizcilik çevresi faktörlerinin gemiye yansıtılmasında (Örn.

Fakat bu aşamada gemi yönetimi dış çevresel etkileri örgüt içerisinde geliştirilen mekanizmalar yardımıyla algılar. doğrudan çevresel faktörlerden /2000_erika_en. can kaybı. Algılanan etki veya baskılar ise dış çevresel etkilerin bir kısmı ile sınırlıdır. sayılabilir. Gerek gemideki mevcut operasyonel yönetim çıktıları. plan. Geminin dış çevreye yaptığı doğrudan etki. sayılabilir. toplumların yapılan taşımadan sağladıkları fayda.2006). oluşan denizcilik kültürü. politika vb.4’de incelendiği şekliyle dış çevre faktörleriyle etkileşimin gemiden dış çevreye olan akışında ise tekrar aynı örgütsel kanallar kullanılmaktadır. Bir geminin dış çevresel faktörlere doğrudan yapabileceği etki dinamik. Erika ve Prestige kazaları sonucu meydana gelen çevresel kirlenme ve bu kazalar nedeniyle oluşturulan Erika 1 ve Erika 2 Paketleri ile Avrupa Birliği ülkelerinde ve uluslararası alanlarda alınan koruyucu yasal tedbirler tüm denizcilik camiasını etkilemiştir Erişim: (http://www. etkilenmesi statik.eu/transport/maritime/safety 01. belirli ve nispeten de daha azdır. 140 .09. gerekse yeni çevresel etkilerin yansıması olarak gemilerde uygulamaya konmuş olan kural. yük ve geminin kaybı ile meydana gelen ekonomik kayıp vb. Örnek verilecek olursa navlun piyasasında meydana gelen rekabet konusundaki çevresel baskı ve etkiler doğrudan algılanmadığı halde. kendi gemi işletme örgütünün yapmış olduğu etkiden çok daha fazladır. Bu etki fayda açısından düşünüleceği gibi zarar açısından da düşünülebilir.]. gereği bazı örgüt içi personele de dış ve denizcilik çevresi etkilerinin gemiye yansıtılması görevleri de verilmiştir. Fayda açısından düşünüldüğünde. sağladığı istihdam vb.ec.örgütü içerisindeki yapılanma [teknik sorumlular olarak denetleyiciler (enspektörler)] gerekse ISM uygulamaları (ISM gereği eğitimden sorumlu örgüt yetkilisi veya iç denetçi).europa. Bu aşamada oluşturulan verilerin dış çevresel faktörleri etkileme düzeyi etkilenme düzeyinin yanında çok küçük kalmaktadır. gemi yönetimi ancak geliştirilecek olan rekabet stratejilerinin sonuçlarından etkilenecektir. Türkiye Cumhuriyetinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimini tanımaması nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Bayrağı taşıyan bir geminin Türkiye limanlarına alınmaması verilebilir. Gemilerin çevreye verebileceği zararlar ise. Şekil 3. çevre kirliliği. Bir geminin doğrudan dış çevresel faktörlerden etkilenmesine en iyi örnek.htm. düzenlemelerin sonuçları ve etkinliği kara yönetimi görevlileri veya gemi kaptanları tarafından gemi yönetim yapısına iletilir. belirsiz ve büyükken [Örnek.

ILO) o Kıyı Devletinin Hukuksal Düzenlemeleri • Örgüt Amaçları • Örgüt Politikaları • Örgüt Yapısı • Örgüt İklimi • Yönetim Stili • Filo Büyüklüğü • Gemi Tipi Uzmanlığı • İnsan Kaynakları • Finansal Kaynaklar • Denizcilik Mesleğin Gerekleri Örgütsel Faktörler Örgütsel Kanallar Gemi İçi Faktörler • • • • • • • Geminin Tipi Geminin Büyüklüğü Geminin Yaşı Geminin Bayrağı Geminin Kondisyonu Gemiadamlarının Milliyeti Gemiadamlarının Tecrübesi Gemi Kaptanının Bireysel Faktörleri • • • • • • • • Yaşı ve Sağlık Durumu Tecrübe ve Deneyim Yetenek ve Beceriler Ailevi Durum Kişilik Beklentiler ve Değerler Cinsiyet Eğitim Altyapısı • İdari ve Hukuksal Çevre o Liman Devleti Kontrolü o Bayrak Devleti Kontrolü o Klas Kuruluşları o Sigorta Kuruluşları o Mevzuat • Rakipler o İkame Ulaştırma Modları o İkame Gemi Tipleri o Gemi İşletme Firmaları o Diğer Yük Sağlayıcıları • Müşteriler o Kiracılar o Yük İlgilileri Taşıtan Yükleten Gönderilen • Navlun Piyasaları o Ticaret Birlikleri o Navlun Piyasaları o Hatlar • Kaynaklar o İş Gücü Piyasaları Gemiadamı Sağlayan Kuruluşlar Eğitim Kurumları o Finansman Kaynakları Bankalar Finans Kuruluşları Hissedarlar • Tedarikçiler o Acenteler o Lojistik Faaliyetler o Tersaneler ve Havuzlar o Bakım Onarım Firmaları Şekil 3.• Doğal Şartlar o Su yolları ve Kısıtları o İklim o Meteorolojik Koşullar o Coğrafi Konum ve Liman • Teknolojik Çevre o Haberleşme Teknolojileri o Seyir ve Seyir Yardımcı Sistemleri o Yükleme Boşaltma Sistemleri o Gemi İnşa Teknolojileri • Ekonomik Ortam o Küresel ve Bölgesel Pazarlar o Ekonomik Göstergeler o Petrol Fiyatları • Kültürel Çevre o Denizcilik İle İlgili Sivil Toplum Örgütleri • Politika o Ülkelerin Denizcilik Çıkar ve İlgileri o Savaşlar • Doğal Çevre o Deniz Kirliliği o Bacalardan Kaynaklanan Hava Kirliliği • Demografi o İş Gücü Piyasalarının Kaynakları • Yasal Çevre o Bayrak Devleti Hukuksal Düzenlemeleri o Uluslararası Deniz Hukuku (IMO. Gemi İşletme Örgütlerinin ve Gemilerin Çevresel Faktörlerle Etkileşimi (Kaynak : Yazar) 141 .4.

kurulması gerekli olan sistemleri 142 . çizilen okların kalınlığı ile ifade edilmeye çalışılmıştır.5.) kurallarının devreye girmesi ile “uygunluk kültürü” süreci başlamıştır. kamuoyunun çevre duyarlığının artması ile önemi artmıştır.2. 1998). “Keşfetme” evresinde. insanların kuralları geliştirme nedenlerinin altında yatan hayatı koruma ve yangın önleme konularının sonucu olarak ortaya çıkan SOLAS sözleşmesi örnek olarak verilmektedir. 4). Şekildeki çevre faktörlerinin etki gücü. Örnek verecek olursak. Koruma çalışmalarında süreçler. Burada keşfedilen. “Öğrenme” evresi olarak. DENİZCİLİKTE YÖNETİM FELSEFELERİ Denizcilik sektörünün tarihsel süreci içerisinde gelişen emniyetli yönetim kültürü kronolojik bir süreç izlemektedir. devrimin dört aşamasından bahsetmektedir. bu evreleri aşağıdaki gibi açıklamaktadır. Özellikle çevreyi koruma çalışmalarının. Daha sonra uluslararası hukuksal düzenlemelerin (SOLAS.Şekil 3. 1998.4’deki denizcilik çevresi faktörleri dikkate alındığında gemi yönetimi ve gemi işletme örgütleri açık bir sistem gibi davranır. Chauvel. 3. Cerit. Bundan sonraki üçüncü aşamada artık örgüt yönetimi de devreye girerek “kendini kontrol” sürecine geçilmiştir. kendi limanlarına gelen gemilerin uluslararası kurallara uyumlarının denetimi ile görevlendirilen bayrak devleti kontrolleri de denizcilik çevresi faktörlerin doğrudan gemiye etkisidir. kötü hava koşulları ile gemilerin aşırı yüklenmesi arasında bir ilişki olduğunun bu tip gemilerin ve yükünün kaybedilmesiyle anlaşılmasıdır. Bu aşamada Emniyetli Yönetim Sistemi SMS (Safety Management System) devreye girmiştir (ICS ve ISF. MARPOL vb. Arslan. en başta “cezalandırma kültürü” ile başlamıştır. Emniyetli yönetim felsefesinin oluşumunu “Emniyet Kavramının Devrimi” olarak niteleyen Chauvel (1997. 14-15. Çünkü sayılan denizcilik çevresi faktörleri ile doğrudan etkileşim içerisindedir. 1996. Bu evre insanların felaket olarak nitelendirilen olaylarda hayatı koruma ile ilgili gemide alınması gerekli tedbirleri. Cenevizliler kendi gemilerinin aşırı yüklemesini önlemek amacıyla yükleme hatları (Load Line) işaretleri geliştirmişlerdir.

Bunlar. yönetim felsefesi olarak toplam kalite yönetimi standartları ve emniyetli yönetim standartlarının tamamını sağlamak zorundadır. prosedürler şeklindedir (Chauvel. Bu zorunluluk hem uluslararası kurallardan hem de gemi işletme örgütlerinin müşterileri (kiracı. 2006) talep edilmesinden kaynaklanmaktadır. insan. Dördüncü ve son evrenin yani “Gelişim” evresinin ise ISM Kuralları olduğu belirtilmektedir. 1997. Bu madde başlıklarının uluslararası kural olarak yerini bulduğu yer ise ISM Uygulama Rehberi 143 . 118. Kuralları ’dır. yönetim. 1999). Bu felsefenin esas amacı örgütün tüm yönetim fonksiyonlarını ve uygulamalarını belirli standartlara kavuşturmaktır Emniyetli yönetim felsefesi. yükleyen. alıcı. koruma hissinin geliştirilmesi ve bunun da çevresel kazaları önlemeyi amaçlayan tedbirlerin alınmasını sağlaması olarak ifade edilmektedir. gemi ve donanımları.. Gemi işletme örgütleri ISM Uygulama Rehberi Kuralları ile ilgili sağlamış oldukları standartlar kapsamında klas kuruluşları tarafından Uygunluk Belgesi (Document of Compliance -DOC-) ile belgelendirilmektedir. yukarıda da görüldüğü gibi tüm uluslararası deniz hukuku konularının denizcilik örgütleri içerisinde yerini bulduğu bir yönetim felsefesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu evre. yükleten.Ş. Esasen ISM Uygulama Kuralları. Denizcilikte yönetim veya denizcilikte emniyetli yönetim kavramı esasen dört ana başlık altında incelenebilir.öğrenmeye başladığı evredir. toplam kalite yönetimi felsefesi ile çok yakın benzerlikler göstermektedir (Chauvel. 8). MARPOL Sözleşmesinin ardında yatan anlayışın da bu olduğu belirtilmektedir. Günümüzde gemi işletme örgütleri. yük sahibi) tarafından taşıma sözleşmelerinde (Petrol Ofisi A. 1997. insana odaklamanın yapıldığı bir evredir. Çünkü gemi operasyonlarının emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesi için bu operasyonlarda görev alan insan faktörünün emniyetli bakış açısının ve yönetimsel becerilerinin devamlı olarak geliştirilmesi gerekmektedir. Üçüncü evre olan “anlayış” evresi. Er ve Söğüt.

144 .3. 4. petrol tankeri. IMO Genel Kurulu tarafından 4 Kasım 1993 tarih ve A. ISM Uygulama Rehberi 13 başlık altında incelenmektedir. Emniyet ve çevresel koruma politikası. Uygunsuzlukların. Gemi kaptanının sorumluluğu ve yetkisi.1. 2002. Şirket sorumlulukları ve yetkisi. Haziran 1998 de 500 grostondan büyük tüm yolcu. Dokümantasyon. Gemi ve donanımlarının bakım ve tutumları.2. kimyasal tanker. 2. kaza ve tehlikeli durumlarının analiz edilmesi ve raporlanması. 11. 10. Kaynaklar ve personel. • • • Haziran 1996 da Avrupa Birliği limanları arasında sefer yapan yolcu ve RORO gemilerinde. 2). Bu takvime göre ISM’in. 7. Gemi operasyonları için planlar geliştirilmesi. 3. 5. CD 2002). ISM (Code) Uygulama Rehberi ve Emniyetli Yönetim Felsefesi ISM Uygulama Rehberi Kuralları. 2002): 1. Haziran 2002 de de 500 grostondan büyük tüm gemi ve hareketli platformlarda. Haziran 1994 tarihinde SOLAS uluslararası sözleşmesine dokuzuncu bölüm olarak girmiştir. 6. yürürlüğe girmesi planlanmıştır (IMO. Acil durum hazırlıkları 9. gaz tankeri. Atanmış kişi(ler). dökme yük gemisi ve yüksek hızlı yük gemilerinde. Emniyet ve çevresel koruma yönetim sistemi. Bu bölümde Uygulama Kuralları’nın uygulama takvimi de belirtilmektedir (IMO-Vega Database. 8. Bu madde başlıkları aşağıdaki gibidir (IMO.741 (18) sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

gemi işleten örgütün emniyetli yönetim kapsamında aşağıdaki sıralanan üç ana amacı vardır (Chauvel.1. 3. Karada ve denizde çalışanların becerilerini deniz çevresinin korunması amacıyla. 5-15) kapsamında. 7) sayılabilir. 13. kendini kontrol felsefesine göre iç denetleme ve yönetimin gözden geçirilmesine ilişkin prosedürleri oluşturma (IMO. Şirketin incelenmesi.1.12. 2002. emniyetli yönetim ve tüm acil durumlara hazırlık konularında devamlı olarak geliştirmek. 1997. 3. değerlendirme ve kontrol.2. Bu uygulamalar arasında emniyet ve çevre koruma politikasının oluşturulması. Tablo 3.2. 145 . kara ve gemi personeli arasındaki iletişim ve yetki düzeylerinin tanımlanması (Bkz. kaza ve kaza olmaya yakın durumlar ile uygunsuzlukların raporlanarak kara yönetimine bildirilmesi. gözden geçirilmesi ve değerlendirmesi.2.1). 2002.1. 14): • • • Operasyonların emniyetli çalışma ortamı içerisinde yapılmasını sağlamak. Sertifikalandırma. bu politika kapsamında uluslararası kuralların ve bayrak devleti kurallarının doğrultusunda prosedürler ve talimatlar oluşturulması. ISM Uygulama Rehberinin Amaçları Toplam 16 madde başlığı altında düzenlenen ISM Uygulama Rehberi (IMO. acil durumlara karşı hazırlıklı olabilmek maksadıyla planlar ve bu planlar doğrultusunda gerçekleştirilmiş eğitimler. Tüm tanımlanmış risklere karşı emniyet önlemlerini almak. Emniyetli Yönetim Sisteminde Gemi İşletme Örgütlerinin Sorumluluğu Yukarıda sıralanan Emniyetli Yönetim Sisteminin amaçlarına ulaşabilmek maksadıyla gemi işleten örgütler tarafından oluşturulması ve devamının sağlaması gereken uygulamalar vardır.

Yukarıda bahsedilen süreçlerin uygulamadaki örneği olarak Dünya Denizcilik ve Ticaret A. Bölümler arasındaki operasyonel bağların yazılı hale getirilmelidir. rutin survey planlaması.1’de ISM Uygulama Rehberinde belirtilen uygulama konuları geminin havuz ve klas surveyi. 146 . Tablo 3. 37): • • • • Örgütün her seviyesindeki sorumluluklar ve yetkiler tanımlanmalıdır. Bölümlerdeki sorumlulukların ve yetkilerin yazılı hale getirilmelidir.3.1 de sunulmuştur. bölümleri arasında olabildiğince net ve basit operasyonel bağlar tesis edilmelidir. Şekil 3.3.2. mürettebatın performans kontrolü. Emniyetli Yönetim Sisteminde Örgütsel Yapı ve Yetkilerin Tanımlanması Emniyetli yönetim sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesi maksadıyla kurulacak olan sistemin önemli basamaklarından biri sorumlulukların ve yetkilerin tespit edilmesidir.1. 1997. emniyetli yönetim sisteminin uygulanması. zabitan ve mürettebatın seçimi. baş mühendis seçimi.5’de ise Gemi İşletme Örgütü ve Gemi Yönetimi Organizasyon Şemasında belirtilen departmanların sorumlukları ve yetki ilişkileri belirtilmiştir. geminin denetlenmesi. acil durum yönetimi. planlı bakım tutum. kaptan ve zabitanın eğitimi olarak tespit edilmiştir. Gemi işletme örgütü. tarafından geliştirilmiş olan operasyonel ilişkileri ve yönetimsel konulardaki sorumluluk ve yetkiler Tablo 3.Ş. Bu süreç aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilebilir (Chauvel. kaptan seçimi.

S S.Y K.B T B.Y K.B B B.Y K. Kur.B B B. (1999)’dan uyarlanmıştır. B B Teknik Müdür Y.S Y. Bşk.S İşletme Müdürü B B B Y.Y Personel Müdürü B B Ticaret Müdürü B B Finans Müdürü B B B B B B Kaptan Baş Mühendis B B B B Kaynak : Dünya Denizcilik ve Ticaret A.S S S K.S Y.S K.S Y. 147 .K S.S K.Tablo: 3.Y Y.S Emniyet ve Eğitim Md. Genel Müdür K B B K B B B B B K B Karar Verir Takip Eder S K.Y B Y.1.Y Y.S S.S S.S.S K.Y Y.Y. Gemi İşletme Örgütlerinin Bölümleri Arası İlişkiler ve Yönetimsel Sorumluluk ve Yetkileri KONULAR Geminin Havuz ve Klas Surveyi Rutin Survey Planlaması Planlı Bakım Tutum Geminin Denetlenmesi Kaptan Seçimi Baş Mühendis Seçimi Zabitan ve Mürettebatın Seçimi Mürettebatın Performans Kontrolü Acil Durum Yönetimi Emniyetli Yönetim Sisteminin Uygulanması Kaptan ve Zabitanın Eğitimi S Y B Sorumlu Yardım Eder Bilgi Verilir K T Yön.Ş.S B K.S S.S B B B Y B B B B B B B B B B B B Y.Y B Y.

Lostromosu Gemiciler Miçolar Aşçı Kamarotlar Elektrik Zabiti Mak. Emniyet ve Eğitim Md. Güverte Enspek. Makine Enspek. personel müdürü. emniyet ve eğitim müdürü. Mak/Müh Dördü. yönetim kurulu başkanından. Yrd GEMİ GEMİ KAPTANI Birinci Zabit İkinci Zabit Üçüncü Zabit Telsiz Zabiti Baş Mak/Müh İkinci Mak/Müh Üçünc. Gemi İşletme Örgütleri ve Gemi Yönetimi Organizasyon Şeması (Kaynak: Yazar) Yetkiler. işletme müdürü. Mak/Müh Güv.Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür Atanmış Kişi (DPA) SEKRETER FİNANS Finans Md. Acente ve İkmal Md. Personel ve İdari İşler Ticaret Md. ticaret müdürü. Lostromosu Yağcılar Siliciler Şekil 3.5. Yrd İkmal Md. teknik müdür. Teknik Md. genel müdür. Muhasebec Muhasebec Muhasebec Yardımcı Yardımcı Yardımcı Güverte Enspek. HUKUK Operas. Md. finans 148 . Acente Md. Makine Enspek.

baş mühendise kadar tanımlanmıştır. takip eder. 2002.müdürü. karar yönetimi (şirket). Ama bayrak devleti gerek duyduğunda bu yetkisini uluslararası klas kuruluşlarına belirli şartlar altında devredebilir (IMO. Bölüm B Madde 13’ye göre gemi işleten örgütlere ve gemilere ISM Uygulama Kuralları’na uygun olarak işletildiğini belgelendirme yetkisi Uygulama Kuralları’na göre bayrak devletine verilmiştir. Bunlar. bilgi verilir şeklindedir (Dünya Denizcilik ve Ticaret A. İşletme tarafından yetkilendirilmiş (atanmış) kişi (Designated Person Ashore). Atanmış kişinin örgüt içerisindeki yeri Şekil 3. atanmış kişi ve kaptandır. 8). bu örgütün adı ve hakkındaki tüm bilgiler gemi sahibi tarafından idareye bildirmelidir. geminin sahibi değilse. 3.5’de ise Gemi İşletme Örgütlerinin örgütsel yapısı. Kara yönetimi.. Bu organizasyon yapısı içinde sorumluluklar ve yetki ilişkileri takip edilebilmektedir. sorumluluk ve birbirleriyle karşılıklı iletişim şekillerini belirlemeli ve bunu yazılı olarak belirtmelidir. işletme sahibi veya genel müdür ile gemi kaptanı arasında ilişkileri doğrudan sağlayacak kişi olarak konumlandırılmıştır.2. ISM Uygulama Kuralları. Kara yönetimi. 149 . birbirleriyle olan ilişkileri ve gemi yönetiminin örgütsel yapısı tek bir şekilde gösterilmektedir.Ş.4. yerine getiren ve kontrol eden personelin yetki. Şekil 3.1. ISM Uygulama Rehberi Kuralları kapsamında örgütün (şirketin) sorumluluğu aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.5’de gösterilmektedir. 2002. Gemi işletmesinden sorumlu örgüt. emniyet ve kirlilikle mücadele konusundaki çalışmaları idare eden. yardım eder. Emniyetli Yönetim Sisteminde Tanımlanan Sorumluluklar Uygulama Rehberi Kuralları’nda açık olarak sorumlulukları tanımlanmış olan üç taraf vardır. sorumlu. Ülkemizde de bu yetki belirli klas kuruluşlarına devredilmiştir. kaptan. karar verir. 3). “Atanmış Kişi” nin tüm fonksiyonlarını yerine getirmesine olanak verecek şekilde yeterli kaynak ile gerekli kara desteği sağlamakla yükümlüdür (IMO. Tanımlanan sorumluluk ve görevler ise. 1999).

depolama. ISM Uygulama Rehberi Kuralları’nda Gemi Kaptanının Sorumlulukları Gemi kaptanının ISM Uygulama Kuralları’nda tanımlanan sorumluluğu aşağıdaki gibidir (DNV.5. 3. Sistemin gerekleri konusunda gözlemlenen olguları tespit etmek. satın alma.2. Emniyetli Yönetim Sistemi ve Toplam Kalite Yönetimi Emniyetli yönetim uygulamaları ile toplam kalite yönetimi uygulamaları arasında benzerlikler olduğunu daha önceden de belirtilmişti. Daha sonra revizesi yapılarak yürürlüğe giren ISO 9002:2000 sisteminin ISM Uygulama rehberi ile karşılatırılması Er (2001) tarafından yapılmıştır. Chauvel. 1997. Sistemin belirlenen eksikleri kara yönetimine raporlamak. elleçleme. müşteriye sağlanan ürünün kontrolü. paketleme. muayene kontrolü. muhafaza ve sevkiyat. 118) tarafından. Kaliteli-emniyetli yönetim sistemini gözden geçirmek. Açık. • • • • • Örgütün emniyet ve çevre politikalarının uygulanmasını sağlamak.2. kendilerine Beşler Gurubu adını veren bir grup tarafından “ISMA Standartları” adı altında bir araya getirilerek denizcilik sektörüne 150 . 1997.3. sözleşmenin gözden geçirilmesi. Er ve Söğüt (1999). test ve ölçme ekipmanlarının. basit ve anlaşılır uygun emirler ve talimatlar hazırlamak. ISM uygulamalarının amacı gemilerde iş emniyetini bir emniyet şemsiyesi altında ele alarak standart toplam kalite yönetimi felsefesinin üzerine çıkarak kurmaktır (ITF. henüz emniyetli yönetim uygulama kurallarının kabul edilmesinden önce.1. 6. istatistiksel teknikler şeklinde sıralanmıştır. 68). Ayrıca gözlemleme yapmak. araştırmalarında ISO 9002. Gemi personelinin örgüt politikalarını uygulayabilmesi için teşvik ve motive etmek. Birbiriyle iç içe geçmiş olan ISO 9002 ve ISM sistemlerin arasındaki farklar Chauvel (1997. 2005). STCW Uluslararası Sözleşmesi ve ISM Uygulama Rehberi standartlarını birleştirerek gemi işletmeleri için yönetim standartları modeli önermiştir. Bu iki yönetim felsefesi.2.

Acil Durum Planları. Er. 1991. İletişim Prosedürü. Yine aynı çalışmalarda Kurallar’ın denizcilik sektörüne ne gibi faydalar sağladığı da tespit edilmeye çalışılmıştır. 2005. Emniyet. 28). hazırlamış olduğu anket çalışması ile. 2000). Genel. 2003). Uluslararası Gemi Yöneticileri Birliği (International Ship Managers’ Association) Standartları adı adıyla ortaya çıkan kurallar. Denetlemenin Yapısı. Mali Verimlilik. ISM Uygulama Kuralları’nın işlediğini gösteren ne gibi kanıtlar olduğunun tespit etmeye çalışmıştır. Operasyonel Yetenek. Anderson.sunulmuştur. akt. Teknik Yardım. gemi operatörlerinin başından geçen kaza ve hasar sonuçları olarak sıralanmıştır. sektörün önde gelen klas kuruluşları (Lloyd’s Register. ISMA Standartları. Yük Elleçleme ve Yüke Özen.2. International Ship Managers Association) tarafından geliştirilen yaklaşımların oraya atılmaya başlanmasıyla sektör. ISM Uygulama Rehberi Kuralları ve Uygulanması ISM Uygulama Rehberi Kurallarının yürürlüğe girdiği tarihlerde yapılan bazı çalışmalar bizlere denizcilik sektörünün ISM Uygulama Rehberi Kurallarını uygulamaya hazır olmadığının göstermiştir (Hahne vd.3. Çevre Koruma. İç Kalite Denetlemesi adı altında yirmi iki bölümden oluşmaktadır. deniz sigortaları. Çalışmada tanımlanan kanıtlar. 151 . ve Germanischer Lloyd) ve beş profesyonel gemi yöneticisi tarafından 1990 yılında hazırlanmıştır (Spruyt. Dokuman Kontrolü. Bakım Tutum ve Standartları. Sigorta. 3. Bu çalışmalar hala devam etmektedir (Hanafi. 1997) ve kurumlar (Nautical Institute. Mejia 2005). Sertifikalandırma / Yönetmelik ve Kurallara Uyum. Kayıtlar. Anderson (2003) tarafından yapılan çalışmada ISM Uygulama Kuralları’nın denizcilikteki etkilerini tespit edilmeye çalışılmıştır. Muhasebe. Personel. Det Norske Veritas. İşletme Etiği. Sözleşme Yapma. Kalite Sistemi.2’de özetlenmiştir. Bunun nedeni belki de bu kuralların sektör tarafından tam anlaşılamamış olması ve uygulamadaki tecrübesizliklerdi. 2000. Kuralların uygulanması konusunda uzman (Chauvel. Fakat sistemin uygulamaya başlamasıyla tespit edilen eksiklikler ve olumsuzlar da ortaya konmaya başlanmıştır (Anderson. Bölümler kısaca Tablo 3. Satın Alma. Örgüt. hem kendisini hem de sistemi geliştirmeye başlamıştır. liman devleti kontrolleri. Yönetim Antlaşması. ISMA.

Kaliteli yönetimi gerçekleştirmek için gerekli olan gerek kara gerekse deniz yönlü insan kaynağının tanımları. Germanisher Lloyd. Mali verimlilik. Örgütün muhasebe bölümünün örgütsel yapısından başlayarak yapılacak ödemelere kadar muhasebeyi ilgilendiren kurallar. Kara yönetimi ve gemi ile ilgili operasyonel ve kalite ile ilgili arşiv kayıtlarının tutulması ve saklanması ile ilgili kurallar. gemi sahibi ile yönetim konusunda yetki ve sorumlulukların belirtildiği bir yönetim antlaşması imzalaması ile ilgili kurallar. Det Norske Veritas. Örgüt içerisinden bir yetkilinin görevlendirilerek kalite uygulamalarının denetlenmesi ile ilgili kurallar. London.. Wescol International Marine. Gemi işleten örgüt.2. Limasol. Oslo. Gemi yönetimi ile kara yönetimi arasındaki iletişimin detay ve kuralları. ISMA Uygulama Kuralları’nın uygulanmasında gemi işletme örgütlerinin yapılanması ile ilgili açıklamalar. Gemi ve operasyonlarının emniyetleri ile ilgili kurallar. Acil durum planlarının hazırlanması. Örgütün.. (1990). Gemi işletme örgütlerinin uyması gerekli olan etik kurallar açıklanmaktadır. 152 . Glasgow. ISMA Uygulama Rehberi Kurallarının Özeti Bölüm No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Bölüm Adı Genel İşletme Etiği Örgüt Personel Emniyet Çevre Koruma Acil Durum Planları Operasyonel Yetenek Mali Verimlilik Satın Alma Sözleşme Yapma Bakım Tutum ve Standartları Teknik Yardım Sigorta Muhasebe Sertifikalandırma / Yönetmelik ve Kurallara Uyum Yük Elleçleme ve Yüke Özen İletişim Prosedürü Yönetim Antlaşması Kayıtlar Denetlemenin Yapısı Kalite Sistemi Dokuman Kontrolü İç Kalite Denetlemesi Konusu ve Açıklama Standartların amacı. Doldurulan dokuman ve kayıtların incelenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili kurallar.Tablo 3. Hanseatic Shipping Company Ltd. yönetimi ve eğitimi ile ilgili kurallar Geminin operasyonel kapasitelerinin belirlenmesi ile ilgili kurallar. satın alma. Denholm Ship Management. Sigortalama ile ilgili genel prensipler ile hasardan doğan alacakların yönetimi ile ilgili kurallar. Geminin bakım tutumlarıyla ilgili planların hazırlanması ve bunlar ile ilgili kurallar. Limasol. Kaynak : Barber International A/S. karada deneyimli ve tecrübeli insan kaynakları ile gemiye gerekli olan teknik desteğin verilmesi ile ilgili kurallar. Uygulama Kuralları kapsamında kurallara uyum ile ilgili yapılacak olan denetlemenin bağımsız taraflarca yapılması konusundaki kurallar. sözleşme yapma ile ilgili kurallar. Llyod’s Register Cyprus. Çevre koruma politikaları ve prosedürleri. eğitimleri ve kuralları. Gemilerin tabi oldukları ulusal ve uluslararası kuralların ve yönetmeliklerin gereklerini yerine getirilmesi maksadıyla izlenecek olan kurallar. Columbia Shipmanagement Ltd. Kalite sisteminin için gerek duyulan uygulamaların yerine getirilmesi ile ilgili kurallar. Yükleme ve boşaltma operasyonları ile seyir sırasında yüke gösterilecek olan özen ile ilgili kurallar. referansları ve tanımların yapılmaktadır.

geminin kira dışı kalma veya gecikmesi. emniyetli yönetim kurallarına aktif olarak bağlılık olarak sıralanmıştır. Gösterilmesi gereken anlık olarak ISM Kuralları ile ilgili olarak yapılan denetlemeler. emniyet kültürü. Mejia (2001). Mejia. Mejia. 153 . Sonuçta Anderson (2003). ISM Uygulama Kuralları’nın emniyet kapsamı yanında verimlilik ve karlılık kapsamında da faydalarını tespit etmiştir. ISM Uygulama Kuralları’na yönelik olarak performans ölçütleri önermiştir. ISM Uygulama Kurallarının performans çıktısı olarak ise aşağıdaki çıktıları önermektedir (2001.Bu çalışmada ISM Uygulama Kurallarının uygulanması sırasında meydana gelen olumsuz yönler tespit edilmeye çalışılırken bir yandan da başarı ve hatalar da sıralanmıştır. sigorta primleri ve hasar seviyesi. 115): • • • • • • • • kaza sayısı ve yaralanma sıklığı. Yıllık ve ara inceleme raporları. kuralların çıktısı olarak aşağıdaki önerileri getirmiştir: • • • • • ISM Kuralları ile ile ilgili olarak liman devleti kontrollerinde tespit edilen uygunsuzluk veya eksiklikler. mürettebatın moral durumu. mürettebatın yurda iadesi veya sahile tekrar eğitime gönderilmesi. yaralanmalardan kaynaklanan zaman kaybı. Gemi mürettebatı tarafından ISM Kurallarına uygunsuzluk ve eksiklik konusunda yapılmış raporlar. Daha önceden tespit edilmiş eksiklik ve uygunsuzluklara yönelik yapılan denetlemeler.

gemi kaptanı tarafından Şekil 3. Önceki araştırmalarda. Fakat burada kumanda tabiri tamamen hukuksal bir düzenlemenin ifadesiyken. Ana bölümler baş altında görevlendirilen diğer zabit ve tayfalar ise işlemlerin yürütülmesi ve takibinden 154 .3.Mejia vd. Yukarıda açıklandığı gibi ISM Uygulama Kurallarının performansı denildiği zaman. Bunun yanında Birinci Bölümde “gemi kaptanı” tanımlarında sıklıkla geçen geminin kumanda edilmesi tabirinin de aynı anlama geleceği düşünülebilir. bayrak devleti kontrollerindeki eksiklik veya uygunsuzlukların sayılarında meydana gelen değişimler. ISM Uygulama Kurallarının gemi üzerindeki baş uygulayıcısı ve uygulatıcısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Şekil 3. gemi kaptanlarının ISM Uygulama Kurallarını nasıl değerlendirdikleri konusunda yapılan bir çalışmaya rastlanmamıştır.5’deki örgüt yapısı içerisinde yönetilmesi ile ilgili bir ifade olarak kabul edilmiştir. Bu ifade geminin. Bu çalışmada bireysel karar verme süreçlerinin inceleneceği gemi kaptanları. Bu çalışma sonucunda ISM Uygulama Kurallarına uyum ile liman devleti kontrollerinin performansı arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. “gemi yönetimi” ifadesi yönetim ve organizasyon felsefesinin bir ifadesi olarak kabul edilmiştir. 26-34) incelenmiştir. Özellikle kaza ve yaralanma sıklığındaki değişimler.5’de gemi örgüt yapısı görüldüğü gibi iki ana bölüme ayrılmaktadır. GEMİ YÖNETİMİ ISMA Uygulama Rehberindeki “shipboard management” ifadesi “gemi yönetimi” olarak Türkçeleştirilmişti. emniyet kültürü değişkenleri üzerindeki değişimler (Ek ve Mejia 2004. gemi makinesi ve mekanik aksamların bakım tutumları ile ilgili işlemler makinist/mühendis tarafından gerçekleştirilmektedir. (2005) tarafından yapılan diğer bir çalışma ise ISM Uygulama Kurallarının liman devleti kurallarının istatistiksel verilerini analiz ederek emniyet düzeyi belirleme politikalarındaki etkisini incelemiştir. Güvertede yapılan işlemlerin yönetimi geminin birinci zabiti tarafından gerçekleştirilirken. önceki çalışmalarda yalnızca emniyet bağlamında meydana getirdiği değişimler sorgulanmıştır. 3.

dökme sıvı. seyir yardımcı kitap ve neşriyatlarındaki uyarı ve tavsiyeler ile gemisinin denize elverişlilik kısıtlarını dikkate alır (Yazar). soğutulmuş ve kuru yüklerdir. her geminin tipine ve taşıdığı yüke göre farklılıklar göstermektedir. Bunlardan bir kaçını sıralayacak olursak. 2001. operasyon olarak birçok alt operasyonları ihtiva eder. taşıma sözleşmesi kuralları. Yapılan plana göre geminin denge hesapları yapılır. topografik şartlar. 1. radar.52): Seyir. vb. 3). görevler ISM El Rehberlerinde belirtilmiştir (Dünya Denizcilik ve Ticaret A. Uyarılar yapar. küresel mevki bulma sistemleri.sorumludur. Gemideki tüm görev konumları için sorumluluklar. görevidir (Toremar. Yükleme ve Tahliye Operasyonları. parakete (hız ölçer). Yükleme ve denge hesapları tamamlandıktan sonra oluşan son yük istif planına göre operasyonlar gerçekleştirilir. nedeniyle operasyonları da birbirinden farklıdır (Kemp ve Young. 1971. derinlik ölçer. geminin yük için hazırlanması ile başlar. otomatik pilot. Hazırlanan seyir planının uygulayıcıları olan zabitler için talimat ve emirler verir. konteyner. pusula vb. Gemi yükleme boşaltma operasyonları. Operasyonları birbirinden farklı olan yükler. Operasyonlarda birçok karar verme destek sistemi. sefer bölgesi içerisindeki meteorolojik şartlar. ARPA radar. sefer bölgesindeki trafik yoğunluğu. Yükleme operasyonundan önce yük elleçleme donanımları hazır hale getirilir. Dökme yükün gemideki ağırlığının 155 . farklı istif özellikleri. ne kadar alınacağının planlandığı yük istif planı yapılır. dökme. elektronik seyir ve sahil seyri olmak üzere üçe ayrılır (Bowditch.Ş. 59). 28). 1999). astronomik seyir. Farklı yüklerde kullanan farklı yük elleçleme donanımları. Gemi kaptanının bundan sonraki görevi seyir operasyon planının takip edilip edilmediği ile ilgili gözetim. Gemi kaptanı seyir operasyonunu planlarken. bilgi teknolojisi ve aygıt kullanılır. 1984. farklı yük özellikleri. Gemi yönetimi için aşağıda sıralanan ana operasyonel fonksiyonların yerine getirilmesi gerekmektedir (IBC Global Conferences Limited. Seyir operasyonları kendi altında. daha sonra yüklenecek olan yüklerin geminin hangi ambarına/tankına. Tanım olarak. bir noktadan hareket ederek varılacak olan noktaya en ekonomik ve en emniyetli rota üzerinden varmaktır (Yazar). 2000 .

Gemi kaptanının gemi operasyonları üzerindeki gözetim sorumluluğu bu çalışma temposu içerisinde. Bunun için geminin boş ve yüklü durumlardaki deplasman farkı. Gemi yükleme operasyonunda iken bahsedilen deniz suyu pompalar yardımıyla denize geri basılır. 1992. gemi kaptanının vardiya talimatları. Gemi Manevrası Operasyonları. Bu operasyona balast operasyonu adı verilir (Yazar). bunlardan bir 156 . Bu amaçla yük teslim edilinceye kadar gerekli tüm tedbirler sefer boyunca alınır. 2000 . bazen kılavuz kaptanın rehberliğinde bazen tek başına gerçekleştirdiği. Deniz Nakliyatı T.Ş.07. Yükleme ve tahliye operasyonlarında gemi kaptanının gözetim görevi vardır (Toremar.C. yanaşma. 3). Gemi kaptanının daimi emirleri. gemisinin devir dairesi. ve demirleme operasyonlarının tümünü kapsar (Sügen.A. vardiyaların ve operasyonların emniyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak tedbirlerin alınmasını gerektirir. Genel Müdürlüğü. işlemler (D. geminin doğal kuvvetlere nasıl cevap vereceğini gözleyerek. Yükün teslim alınması ve teslim edilmesinde dikkat edilmesi gerekli hukuki ve ticari işlemler gerçekleştirilir. Gemi boş durumda iken pervanesinin batması ve gemi dengesi açısından geminin balast tankı adı verdiğimiz tanklarına deniz suyu alınır. yükün sayımı. gemilerde 24 saatlik çalışma düzeninin olması. 517-542). ırgat. 1982.1956 tarih. Yükleme sırasında yükün hasarlı olup olmadığının tespiti.hesaplanabilmesi için gemide su çekimi (draft) hesabı (draft survey) gerçekleştirilir. gemideki gemi adamlarının vardiyalar halinde çalıştırılmasını gerekli kılmaktadır. 09. Yük gemiye yüklendikten sonra ve seyir esnasında yüke özen ve korunması görevi gemiadamlarına aittir. 28). Sorumluluğu ise gemi kaptanına aittir (T.B. Tahliye operasyonları da yapılacak olan planlamalar çerçevesinde gerçekleştirilir. 9353 sayılı). su çekimlerinin tespiti ile saptanır. tornistan uyumunu. konşimentonun imzalanması. Deplasmanlar arasındaki fark kullanılarak yapılacak hesaplamalar yardımıyla yük miktarı hesaplanır (Erol.1990. makinesini. kalkma.) durumunu ve gemi personelinin manevralardaki kabiliyet durumlarını dikkate alarak. ordinoların tetkiki. yükün teslimi. Resmi Gazete. demir vb. 151) yerine getirilir. Gemi operasyonlarının ve gemideki personelin kontrolü. manevra donanımlarının (dümen. hasarın tespiti vb.

1982.1990). Gemi kaptanı ise gemiyi sevk ve idare sorumluluğunu yerine getirirken. Gemi makineleri işletme mühendisliği. haberleşme teknolojileri. Gemi makineleri işletme mühendis/makinistlerinin sorumluluğu gemi ana makinesi ve yardımcılarının etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak ve bakım tutum ve onarım faaliyetlerini gerçekleştirmektir (T.A. yükleme ve 157 .kaçıdır.C. oryantasyon eğitimlerinin planlanması gerekmektedir (D. 24832 sayılı). Gemi kaptanı gemi operasyonlarının emniyetle yerine getirilmesinde ISM Uygulama Rehberi Kuralları’na göre hazırlanan operasyon planları. 1998).1990.1-73). gemilerin pervanelerini döndürerek. Bu yüzden gemide elektriği üretiminden dağıtımına ve kullanımına kadar olan süreçler kontrol edilmektedir (Hunt vd. Seyirde ve limanda gemilerin normal çalışma düzenini sürdüren makinelere “gemi yardımcı makineleri” adı verilir (D.Ş. gemi kaptanı ve diğer zabitler. elektronik ve kontrol mühendisliği. gemi makinesini verdiği komutlarla kumanda eder. Gemilerde daha az personelle. gemi revirinde bulunan ilaç ve tıbbi malzemeleri kullanılarak.A. kaynaklardan faydalanır. görev tanımları vb. mesleki gelişimleri için eğitimler. Genel Müdürlüğü. hareket edebilmelerini sağlayan makinelere “ana makine” adı verilir. gemideki haberleşme imkanlarıyla sağlık hizmeti veren istasyonlardan alınan öneriler veya gemide bulunan “Gemi Kaptanının Tıbbi Rehberi” (The Ship Captain Medical Guide) bilgilerine göre. elektronik seyir sistemleri. Gemilerde gemi makinelerinin işletilmesinden sorumlu olan bölüm makine bölümüdür. 2002. Deniz Nakliyatı T. çatışmadan kaçınma fonksiyonlarını yerine getiren tam otomatik köprüüstü donanımları. Deniz Nakliyatı T. daha verimli ve emniyetli iş yapabilmek için teknik ve elektronikten yararlanmanın yolu gemi otomasyonudur (Sügen. Elektrik. prosedürleri. gemi kendi elektriğini üretip kullanan büyük bir fabrika gibidir. 22. Genel Müdürlüğü.Ş. Gemideki personelin sağlığı ile ilgili problemlerde ve tıbbi yardıma ihtiyaç duyulduğu zaman. Resmi Gazete.B. 563). profesyonel bir yardım gelinceye kadar. Gemi otomasyonu günümüzdeki gemilerde insansız gemi ana makineleri. Ayrıca personelin acil durumlara hazırlanması. teşhis ve ilk yardım işlemlerini yerine getiriler (MCA.2002 tarih. Esasen gözetim görevini bu kaynaklar üzerinden gerçekleştirir.07. 31.B. 42).

teçhizatlarının. düzeltici. dizayn etmekten çok özellikle sistemlerin ve aygıtların kullanımı. Bu stratejiler. Bu sistem tehlikedeki bir gemi dünyanın hangi sularında seyir yaparsa yapsın. onarım operasyonları. Telsiz iletişimi. devrelerinin. orta ve alçak frekans haberleşme sistemleri ya da uydu haberleşme sistemleri kullanılabilmektedir. gemilerde yoğun olarak kullanılmaktadır. Her şirket gemisi için uygun bir bakım turum prosedürü hazırlamalıdır (IMO. sıcaklık. 2002.66). bir geminin görevini eksiksiz ve tam olarak yapabilmesi için makinelerinin. Gemiden bazen yük ilgilileri ile.tahliye operasyon kontrolü elektrik. bazen liman ve yerel otoritelerle yapılacak olan haberleşmede geminin karaya olan uzaklığına göre yüksek. ISM Uygulama Rehberi Kuralları’ içerisinde geçmektedir. deniz suyu basması. SOLAS sözleşmesinde ise “Denizde Tehlike ve Emniyet Haberleşmesi Sistemi (Global Maritime Distress and Safety System GMDSS)” ile ilgili kurallar bulunmaktadır. bakım tutumu ve onarımı şeklinde gerçekleştirilmektedir. Onarım operasyonları ise yine şirketin belirleyeceği onarım politikası çerçevesine dışarıdan hizmet alımı yoluyla mı yoksa gemi imkanları mı yapılacağına karar verilir Conferences Limited. gemi operasyonlarında karar verici destek sistemleri olarak kabul edilmektedir.115). 16. biriktirilmiş ve erteleyici stratejileridir (The University of Queensland. Elektrik. 1995). 2001. aygıtların. Güverte ve makine bölümleri için ayrı ayrı düzenlenen bakım tutum rehberleri. 221). kurallara bağlı. tehlikeyle ilgili bilgileri yakınındaki (IBC Global 158 . gaz algılayıcılar. 93). Bu kapsamda gemi teknik yönetimleri bakım tutum stratejisi belirler. tutum. önleyici. 2002. yeni haberleşme teknolojileri ve uydu haberleşme sistemleri. vb) sistemleri. 10). Ayrıca gemide bulunan tüm uyarı (yangın. Gemilerde genellikle kullanılan strateji önleyici bakım tutum stratejisidir. Bakım. geminin teknesinin de bakımlı olması gereklidir (Akdoğan 1989. elektronik ve kontrol mühendisliği’nin sağladığı imkanlar kullanılarak yerine getirilebilmektedir (Hayler. 1994. elektronik ve kontrol mühendisliği’nin gemideki operasyonu ise. Bu strateji ana ve yardımcı makinelerin performanslarına ve tecrübelerine göre belirli zaman aralıklarında planlanmış bakım tutum faaliyetlerini içerir (Hunt vd. 1. donanımlarının tam olarak çalışması şart olduğu gibi.

1. denizde seyreden bir gemide. 1. 25482 sayılı).gemilere de duyurabileceği gibi. operasyonel. Benzer sorumluluk düzeyleri STCW 95 Uluslararası Sözleşmesinde de tanımlanmıştır (IMO.06.2004 tarih. baş mühendis/makinist. tayin edildiği iş ve görev kapsamında tanımlanan sorumlulukları ifade eder. Standart Yeterlik. Operasyonel Düzey. güverte ve telsiz zabitlerinin yerine getirdikleri periyodik vardiya tutma hizmetleri ile adamsız gemi makinelerinde atanan mühendisler için tanımlanmıştır. 1996). 2001. uluslararası belirlenmiş kriterlere göre uygun bir performansın gösterilmesi ile ilgilidir. Gemi Yönetimi ve Sorumluluklar Gemi yönetiminde yönetim. gemi için tanımlanan tüm operasyonların yönetimindeki sorumluluklar olarak tanımlanmıştır. 3. 159 .C. makine. daha uzaklardaki kıyı istasyonlarına ve dolayısıyla arama kurtarma merkezlerine de en kısa zamanda iletebilmektedir (Sarıcaoğlu 2000. denizde seyreden gemide.3. Resmi Gazete. Yönetim düzeyindeki sorumluluk gemi kaptanı. Tanımlanan sorumluluk düzeyleri aşağıdaki gibidir (IBC Global Conferences Limited. Bu düzeyde sorumluluk. Tüm yukarıda sayılan rutin ve tehlike haberleşme sistemlerinin operasyonları günümüzde güverte zabitleri ve gemi kaptanları tarafından sağlanmaktadır (T. destek ve standart yeterlik düzeylerinde dört farklı sorumluluk düzeyi tanımlanmıştır. 04. Destek Düzeyi. prosedürlere göre görevlendirildiği alanlarda yerine getirdiği fonksiyonların performanslarını kontrol etmek ve devamını sağlamaktır. birinci zabit.52): Yönetim Düzeyi. ikinci mühendis/makinist yeterlikleri için tanınmıştır. 17).

Gemi yönetiminde, gemi kaptanının dışındaki personelin tanımlanan sorumluluklara rağmen TTK Madde 1095’de “kaptan, bir tehlikenin varlığı halinde, gemi zabitlerine danışmaya gerek görse bile, onların verdikleri kararla bağlı olmayıp alacağı önlemlerden daima bizzat sorumlu olur” ifadesiyle esas sorumluluğun kime ait olduğunu belirtmektedir (T.C. Resmi Gazete, 09.07.1956 tarih, 9353 sayılı). 3.3.2. Gemi Yönetiminde Gemi Kaptanlarının Operasyonel Sorumlulukları Gemi kaptanlarının öncelikli sorumluluğu, gemiadamlarının hayatı ve sağlığıdır. Yük sahibi ve ilgililerine karşı sorumluluğu ise, yüklerini hasarsız ve kayıpsız olarak taşıyarak menfaat ve ünlerini korumaktır. Gemi sahibine karşı ise gemisinin güvenle, verimli ve ekonomik bir şekilde işletilmesini sağlamaktır. Deniz çevresine karşı, çevrenin emniyetli ve temiz tutulmasından sorumludur. Üçüncü taraflara karşı ise, gemi operasyonlarından kaynaklanabilecek ticari değerlerini, geçim yollarını ve canlarını tehdit eden olaylara karşı korumaktır (Mahidhara, 1991; 40). Bununla birlikte deniz hukukunun kapsamı içerisine girmiş olan uluslararası sözleşmelerin tamamında gemi kaptanının ve şirketin sorumlulukları ayrı ayrı belirtilmiştir (IMO 1996, 2001, 2002, vb.). 3.3.3. Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Sorumluluğun Paylaşımı SOLAS’ın seyir emniyeti bölümünün 13. kuralında gemilerin denizde can güvenliği bakımından yeter sayıda yeterlikli gemiadamları ile donatılmasını sağlamak konusundaki sorumluluğu taraf ülkelere yüklemiştir (IMO 2001). STCW’nin Kural A I/14 de “şirket” sorumlulukları faslında, gemilerinden her birine atanan gemiadamınının (gemi kaptanın da gemi adamı sayılmaktadır) gemi operasyonlarında, gerekli bilgi ve beceri ile donatıldığı, acil durumlarda ve emniyet için veya kirlenmenin önlenmesi için gerekli iş birliğini yapabileceği konularında sorumlu olduğu belirtilmektedir (IMO 1996; s. 33). Bununla birlikte gemilerin denize elverişliliği konusunda bayrak ülkesi adına gemileri denetleyen ve sertifikalandıran klas kuruluşları olduğu gibi bölgesel olarak taraf ülkelerin oluşturduğu liman devleti kontrolleri de bulunmaktadır. Bunlar da gemilerin denize

160

ve yola elverişliliğinin kontrol edilmesi ile sorumludur (T.C. Resmi Gazete, 26.03.2006 tarih, 26120 sayılı). Gemilerin taşıyacakları yüklere uygun olup olmadıklarını denetleyen bağımsız denetçiler olduğu gibi sigorta gözlemcileri ve uzmanları da bulunmaktadır. Bunlar da gemilerin yüke uygun olup olmadıkları konularında yaptığı denetimlerden sorumludur. Dökme yük gemilerinin emniyetle yüklenmesi ve tahliye edilmesinden dökme yük terminallerinin sorumluluğu vardır (T.C. Resmi Gazete, 31.12.2005 tarih, 26040 sayılı). Gemi operasyonlarının yönetiminde gemi kaptanı ile sorumluluğu

paylaştığını belirttiğimiz ve yukarıda bir kaçını saydığımız taraflar gemi ile ilgili bir problem olduğu anda bu sorumlulukları sanki hiç yokmuş gibi davranmaktadırlar. Bu konuda en çarpıcı örnek Erica ve Prestige kazalarıdır. Ocak 2006 tarihi itibariyle 250 petrol, kimyasal tanker sahibi ve gemi işletme örgütünün üye olduğu INTERTANKO, özellikle tanker emniyeti ve petrolden kaynaklanan çevresel kirlilik risklerine karşı bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı uluslararası bir örgüttür (www.intertanko.com, erişim 06.06.2006). Bu örgütün yapmış olduğu yayınlarda, Erika ve diğer kazalardan öğrenilen en önemli şeyin, endüstrideki kalite zincirinin zayıflıklarının ve eksikliklerinin kaynağının endüstrideki tüm katılımcılarının sorumluluk zincirindeki konumlarının getirdiği gerekleri yerine getirmemesi olarak belirtilmektedir (INTERTANKO 2001, 3). Avrupa Birliği, Prestige ve Erica kazalarından sonra özellikle petrol taşımacılığında önemli kısıtlamalar ve ağır cezalar getirici uygulamaları yürürlüğe sokmuştur. Özellikle 5 Mart 2003 de tartışmaya açtığı “Gemi Kaynaklı Kirlilik Direktifi” üzerinde çok büyük tartışmalar yapılmaktadır. Bu tartışmalara özellikle cezalandırılacak olan tarafların örgütleri bu direktifin kabul edilmesi halinde özellikle gemiadamlarına verilecek olan cezaların subjektif kriterlere göre tespit edileceğini ve gemiadamlarının özellikle de gemi kaptanlarının günah keçisi haline dönüşeceklerini bildirmektedirler. Ayrıca bu tip uygulamaların denizcilik mesleğine karşı heves kırılmasına yol açacağı uyarısında bulunulmuştur. (http://www.ecsa.be /publications/043.pdf, erişim 29.03.2005). Bu görüşlerden sonra gemi kaptanlarının karar verme ortamlarının nasıl etkilendiği konusunda da ip ucu vermektedir.

161

3.4.

GEMİ

KAPTANLARININ

GEMİ

OPERASYONLARININ

YÖNETİMİNDE VERDİĞİ KARARLAR ISM Uygulama Rehberi Kuralları gereğince, gemideki tüm operasyonlar için prosedür, plan, talimat, kontrol listelerinin hazırlanması gerekmektedir (IMO, 2002; s 10). Ayrıca Uygulama Rehberinin sekizinci maddesine acil durumların tanımlanarak prosedürlerinin hazırlanması ve acil durumlar için hazırlıklar yapılması gerektiğini belirtmektedir (IMO, 2002; s 10). Gemi kaptanları her bir gemide hazırlanmış olan gemi operasyonları ile ilgili plan, prosedür ve talimatlar doğrultusunda karar vermek zorundadır. Çünkü ISM kurallarının gemideki uygulanması ve gözden geçirilmesi ile ilgili sorumluğu bulunmaktadır (IMO, 2002; 8-9). Bu sorumluluklarına rağmen gemi operasyonlarının yönetiminde ISM Uygulama Rehberinin gemi operasyonlarının emniyeti arttırdığı konusunda şüpheler bulunmaktadır. Gemideki seyir operasyonunun tanımlanan tehlikelerinden çatışma ve karaya otuma olaylarında ISM Uygulama Rehberi Kurallarının uygulanmasından sonra bir azalma olmadığı, bir çok kazanın ana sebebinin hala insan faktörü olduğunu belirtilmektedir (Hanafi, 2005; 23). 3.4.1. Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Gemi Kaptanlarının Bireysel Kararlarını Yönlendiren Etkiler Hanafi (2005) çalışmasında çatışma ve karaya oturma ile ilgili tehlikelerin algılanması ve algılara göre yapılan karar verme davranışını araştırmıştır. Bu çalışmada üzerine basarak belirtilen en önemli sonuç, karar verme sürecinin başlangıcında, karar vermeyi gerektiren sebebin algılanması ve değerlendirilmesi kararı direkt olarak etkilemektedir. Hanafi’nin çalışmasında örnek olarak Titanic olayı incelenmiştir. Titanic olayında kazadan önce bir çok buz dağı ihbarı alındığı halde, geminin batmayacağına olan inanç risk algısını direkt olarak etkilemiş ve önlem dahi alınmasına gerek duyulmamıştır.

162

Bu çalışmada gemi kaptanlarının operasyonel kararlarının operasyonel kurallara göre verilmesinden çok algısal olarak şekillendiğini göstermektedir. Benzer bir çalışmanın Horck (2004) tarafından da yapıldığından daha önce bahsedilmişti. Bu çalışmada ise karar verme sürecinde kültürel farkların etkileri incelenmiştir. 3.4.1.1. Örgütsel Etkiler Gemi işletme örgütlerinin politikalarını şekillendiren faktörler Horck (2004) tarafından şekil 3.2’de belirtilmişti. Gemi işletme örgütlerinin denizcilik çevresi faktörleri ise Şekil 3.3’de incelenmişti. Tüm çevre faktörleri ise bütünleşik olarak Şekil 3.4’de incelenmişti. Bahsedilen iç ve dış çevre faktörleri, doğal olarak gemi kaptanını etkilemektedir. Bunun yanında örgütsel olarak gemi kaptanlarının kararlarını etkileyecek faktörler ise keşfedilmeyi beklemektedir. 3.4.1.2. Hukuksal Etkiler IMO, Gemi kaptanlarının ilk ve en önemli önceliğinin deniz emniyeti ve deniz çevresinin korunması konularının olduğunu belirterek gemi kaptanları üzerinde gerek ekonomik gerekse gemi armatör veya kiracılarından gelebilecek baskıların kararlarına müdahale etmemesi için uyarılarda bulunma ihtiyacı hissetmiştir. IMO bu maksatla 25 Kasım 1979 tarih ve A.443 (XI) nolu “Gemi kaptanlarının deniz emniyeti ve deniz çevresinin korunması ile ilgili kararları” başlıklı kararında gemi kaptanlarının verdikleri kararlara gemi armatör ve kiracılarından gelen talimatlar ile aşırı derecede etki edilmemesi konusuna değinilmiştir. A 443 (XI) nolu kararla gemi kaptanının, kendi mesleki yargılarıyla ilgili kararlarında gemi armatörü, kiracı veya diğer kişiler tarafında zorlanamayacağı kararı alınmıştır (IMO, 1980; 262). SOLAS’ın Seyir Emniyeti ile ilgili beşinci bölümü, Kaptan’ın Seyir Güvenliği Konusundaki Takdir Yetkisi’ni belirten 10-1 nolu kuralda, “Kaptan özellikle ağır hava ve deniz koşulları altında, güvenli seyir için gerekli olan mesleki kararları yada herhangi bir kararı alırken, armatör, kiracı yada başka birisi tarafından sınırlandırılmayacaktır” şeklinde belirtilmektedir (IMO, 2001; 305).

163

Tehlike durumlarında gemi kaptanının karar verme şekli aslında kurallar ile sınırlandırılmıştır. Bu gibi durumlarda karar verme durumu ile ilgili yöntemler de açıkça belirtilmiştir. SOLAS’ın seyir güvenliği bölümünün 10. kuralı tehlike durumlarındaki karar verme sürecini de açıklamaktadır (IMO, 2001; 305): • • Herhangi bir kaynaktan tehlike mesajını alan gemi kaptanı bütün hızı ile tehlikede bulunan insanların yardımına koşacaktır. Tehlike mesajını alan gemi kaptanı, birden fazla geminin yardıma gittiğini anladıysa birinci kuraldan muaf olacaktır. Fakat diğer gemilere yoluna devam ettiğini bildirecektir. • Yardımın artık gerekli olmadığını anlayan gemi kaptanı 1 ve 2 nolu durumdan muaf olacaktır. 3.4.1.3. Deniz Taşımacılığındaki Tarafların Etkisi Gemi işletmeciliğinde hukuksal anlamda taraflar, taşıyan (carrier), taşıtan (charterer), yükleten (shipper), gönderilen (consignee) olarak ifade edilmektedir (Aybay vd., 1998; 579). Pratikte ve çalışmamızda gemi kaptanının etkileşimde olduğu taraflar; gemiyi ticari olarak işleten örgüt yani kiracı, gemiyi teknik olarak işleten yani gemi sahibi veya kara yönetimi, yük ilgilileri yani yükleten ve gönderilen olarak kabul edilmiştir. Şekil 3.6’da gemi kaptanlarının etkileşimde olduğu taraflar ve yerine getirdikleri fonksiyonlar görülmektedir.

164

PROFESYONEL YÖNETİM Gemiye iş gücü sağlanması ve ücretlerin ödenmesi

TEKNİK YÖNETİM Geminin bütçe ve kalite hedefleri doğrultusunda işletilmesini temin etmek

KAPTAN Gemi ve gemiadamı yönetimi

ARMATÖR Tüm sabit giderlerin karşılanması, gerekli iyi operasyon, yönetim ve halkla ilişkiler

KİRACI Seferin yakıtını alır. Gemi kaptanına talimat gönderir.

Şekil 3.6. Kaptanın Taraflar Arasındaki Yeri ve Tarafların Görevleri (Kaynak; Spruyt J. 1994; 15) Spruyt, buradaki çalışmasında sadece deniz ticareti taraflarından gemi işletme yönetiminin bir kısmını ve gemi yönetimini tanımlamıştır. Halbuki gemi kaptanın çevreleyen denizcilik çevresi faktörleri Şekil 3.4’de tanımlanmış ve buradaki “müşteriler” olarak tanımlanan faktör gemi kaptanının çevresindeki taraflardır. Bahsedilen tarafların gemiye ve gemi kaptanına etkisi doğrudan olabildiği gibi, örgütsel kanallar yoluyla da gerçekleşebilmektedir. Şekil 3.4. incelendiğinde her iki yoldan da yapılan etkinin büyük bir etki olduğu görülmektedir. 3.4.1.4. Denizcilik Örgütlerinin Etkileri Özellikle standart altı olan gemilerde çalışan gemi kaptanlarının kararlarında büyük ikilemler oluşmaktadır (Beetham 1991; 212). Gemi kaptanlarının standart altı gemilerde çalışma durumunda öncelikle verecekleri birkaç karar vardır. Bunlar, uluslararası kurallara uyma konusunda büyük eksikleri olan gemilerde kaptan olarak gemi operasyonlarının yönetilmesinin kabul etmek veya gemiyi terk etmek. Ya da geminin uluslararası belirlenmiş kurallara uyma konusunda meydana gelen zafiyet durumunu kabullenip sefere devam etme veya yapılacak operasyonları eksikler tamamlayıncaya kadar aldığı sorumluluğun altında büyük stresler yaşamak

165

şeklindedir. Tüm bu ikilemler özellikle de standart altı gemilerde çalışan gemi kaptanlarının karalarında yaşadıkları ikilemlere rehber olmak maksadıyla Londra’daki Denizcilik Enstitüsü’nün organizasyonunca Standart Altı Gemi Çalışma Gurubu oluşturulmuştur. Komisyonun başkanı sıfatıyla Beetham (1991; 212-213) tarafından kaleme alınan ve gemi kaptanının hangi baskılara hayır demesi gerektiği ile ilgili olarak belirlenmiş durumlar aşağıda sıralanmıştır. Gemi kaptanının gemisini asla sefere çıkarmaması gerekli olan durumlar: • • • • • Gemi mevsimsel yükleme hattından daha fazla batmış durumdaysa. Geminin yapısal stresi normali aşmış ise. Yük uygun bir şekilde korunamıyorsa. Ambar uygun bir şekilde korunamıyorsa. Sintine pompası çalışmıyorsa. Gemi kaptanının gemisini açık denizlere veya okyanusa çıkartmaması gerekli durumlar: • • • • • • • • • Su geçirmez kapılar kapanamıyorsa. Yangın pompası çalışmıyorsa. Çalışabilecek sadece tek bir jeneratör varsa. Gemi su geçirmez değil ise. Can kurtarma donanımı tatmin edici şekilde çalışmıyorsa. (Tankerler için) Baca gazı sistemi çalışmıyorsa. Her iki demir de kullanılabilir değilse. (Bir tanesinin yettiği anlaşılmalı). Sadece tek bir dümen motoru çalıştırılabiliyorsa. Radarı çalışmıyorsa. (Günümüzde radarların standartları daha da geliştirildiği için bu maddeyi “Radarları SOLAS standartlarını karşılamıyorsa” şeklinde düzeltilebilir). • • Haritaların ve seyir yardımcı kitapları güncellenmemişse. Açık deniz seyri süresice ana makine ve yardımcılarının kondisyonlarını korumalarından duyulan endişe varsa.

166

• •

Haberleşme sistemlerinin ve ekipmanları çalışmıyorsa. Geminin tankları, boru devreleri, pompa ve yük donanımlarının durumları, gemiyi yüke ve denize elverişli olmasını engelliyorsa. Yukarıda sayılmış olan tüm durumlar, şartlara göre değişebileceği gibi bu

durumlarda karar tamamen gemi kaptanına bırakılmıştır. Mevcut durumlar ve şartlar gemi kaptanının yetki aşım hakkı çerçevesinde de değerlendirilebilir. Burada esas kaygı gemi kaptanının işini kaybetme ile tarafların ihtiyaçlarını tam olarak tatmin etme noktası arasında gidip gelmektedir (Yazar). 3.4.1.5. Diğer Etkiler Gemi kaptanlarının bireysel karar verme süreçlerine yukarıda sayılı etkilerin dışında diğer etkilerin de araştırılarak saptanması gerekmektedir. Özellikle gemi kaptanının yaş, kültür, aile vb. bireysel özelliklerinin karar verme süreçlerine yaptığı etkilerin saptanması, görev yaptığı geminin tipinin, risk algısının, mesleki değerlerin vb. konuların karar verme süreci ile ilişkilerinin ortaya konması gerekmektedir. 3.4.2. Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Gemi Kaptanlarının Bireysel Kararları İçin Karar Destek Sistemleri Gemilerde bilgi teknolojileri kapsamında veri sağlayan dokuman, kontrol listeleri vb, araçlar kullanılmaktadır. Fakat gemilerde karar destek sistemi olarak ifade edilen sistemin literatürdeki karar destek sistemlerinden daha farklı olduğu görülmektedir (Statutory Instrument, 1999). Çünkü karar destek sistemi olarak ifade edilen sistem, acil durumlar için daha önceden hazırlanmış plan ve prosedürlerden oluşmaktadır. Bu plan ve prosedürlerin gemi kaptanlarının kararlarında yardımcı bir sistem olarak izlenecek hareket tarzlarının belirlenmesi konusunda faydalı olduğunu kabul etmemek imkansızdır. Bu durumda gemi kaptanının kararlarında yol gösterici fakat statik bir karar yardımcısını “karar destek sistemi” olarak ifade etmek de imkansızdır. Aşağıda gemilerde bulunması gerekli olan, uluslararası sözleşmelerde

167

kelime olarak “karar destek sistemi” adıyla geçen “acil durum karar destek sistemleri”ne ait kurallar verilmektedir. 3.4.2.1. Acil Durum Karar Destek Sistemleri SOLAS’ın can kurtarma araçları ve donanımlarının incelendiği üçüncü bölümünün 29 nolu kuralında, yolcu gemisi kaptanları için acil durumların yönetimi konusunda köprüüstünde bulundurmasını gerekli kıldığı karar destek sistemleri sıralanmıştır (IMO 2001). SOLAS’ta sadece yolcu gemilerinde bulundurulması gerekli olan acil durum yönetimi için karar destek sistemleri, İngiltere’nin “Role Eğitimleri ve Karar Destek Sistemleri Konusundaki Deniz Ticareti Yönetmeliği”nde ise tüm gemilerde zorunlu tutulmuştur (Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions of UK, 1999). SOLAS’a göre karar destek sistemleri aşağıdaki gibidir (IMO, 2001; 266267): • Sözleşmede tanımlanmış olan acil durumlar ile sınırlı kalmayacak tüm acil durumlar için planlar, acil durum planları, acil durum yöntemleri olacaktır. • Planlar standart formda ve kullanış kolaylığı olmalıdır. Yolcu gemisinin sefer sırasındaki dengesini hesaplamak için kullanılan yükleme durumu, geminin hasar kontrol amacıyla da kullanılabilir olmalıdır. • Bu planlar (acil durum planları, kontrol listeleri, yöntemleri) köprüüstünde bilgisayar tabanlı destek sistemi halinde olabilecektir. İngiltere’nin “Role Eğitimleri ve Karar Destek Sistemleri Konusundaki Deniz Ticareti Yönetmeliği”ndeki karar destek sistemleri acil durum yönetimi kapsamında hazırlanacak olan acil durum planlarını kapsamaktadır. Bunlar yazılı ve İngilizce dokuman halinde olacaktır. Ayrıca gemideki kullanılan dil farklı ise gemide

168

kullanılan dilde de basılı halde olacaktır. Acil durum planları aşağıdaki konularda hazırlanacaktır (Statutory Instrument 1999): • • • • • • • Yangın. Gemi hasarı. Gemiden kaynaklanan deniz kirliliği. Gemi emniyetini, yolcu ve mürettabatın güvenliğini tehdit eden kanun dışı olaylar. Ciddi kaza, yolcu veya mürettebatın yaralanması. Yük ile ilgili ciddi kazalar. Gerekmesi halinde diğer bir gemiye acil yardım sağlanması.

Yukarıda yazılı konularda geliştirilecek olan acil durum planlarının tanımlanmış her bir olay için prosedürlerinin oluşturulması gerekmektedir. Bu karar destek sistemlerinin, tanımlanmış tüm acil durum planlarının kombinasyonlarıyla birlikte gemi kaptanı tarafından uygulayabilmesine imkan vermelidir. Ayrıca gemi hasar kontrolü amacıyla yapılan, geminin sefer kondisyonundaki denge hesabının mevcut yükleme kondisyonunda da kullanılabilmesinin sağlanması gerekmektedir (Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions of UK., 1999). Yine aynı yönetmelikte basılı haldeki acil durum planlarına ilave olarak körüüstünde bilgisayar destekli karar destek sisteminin de bulunması gerekmektedir. 3.4.2.2. Gemi Operasyonlarında Kullanılan Karar Yardımcıları ICS (International Chamber of Shipping) köprüüstü operasyonları için “Köprüüstü Prosedürleri Rehberi” geliştirmiştir. Burada amaç hem seyir operasyonları için hem de köprüüstü acil durumları için karar vericiye, karar verirken izleyeceği adımları öneren işlem basamakları sunmaktır (ICS, 1998). Aslında acil durumlarda bu tip rehberler, yapılması gereken işlemlerin unutulmadan ve sırasının atlamandan yapılmasını sağlamaktadır. Fakat kelime olarak karar destek sistemi olarak adlandırmak yerine karar yardımcıları olarak ifade edilmesi daha doğru olacaktır (Yazar). Köprüüstü Prosedürleri Rehberi’nde seyir operasyonları aşağıdaki

169

rehberler altında incelenmiştir. Köprüüstü organizasyonu, sefer planlaması, vardiya tutan zabitlerin görevleri, köprüüstü aygıtlarının operasyonu ve bakım tutumu (ICS, 1998; 11-56). Bunun yanında seyir operasyonlarında karar verme sırasında yardımcı olacak posterler bulunmaktadır (ICS, 1998; 58-66). Çeşitli seyir operasyonlarında yapılacak olan rutin işlemler için kontrol listeleri bulunmaktadır (ICS, 1998; 67-81). Ana makine ve dümen sistemi arızaları, çatışma, oturma, denize adam düşmesi, yangın, su baskını, arama ve kurtarma, gemiyi terk gibi acil durumlarda yapılacak işlemler için kontrol listeleri bulunmaktadır (ICS, 1998; 83-92). Gemide her operasyon için bir operasyon rehberinin hazırlanması gerektiği MARPOL, SOLAS, vb. uluslararası sözleşmelerde belirtilmektedir (IMO-Vega Database, CD 2002). Operasyon rehberleri, gemide yapılan tüm operasyonların planlanması, risklerinin tanımlanması, uygulanması, kontrol edilmesi ve kayıt altına alınması gibi emniyetli yönetim felsefesi süreçlerini tanımlar. Bu süreçte verilmesi gerekli olan operasyonel kararlar da tanımlanır. MARPOL Uluslararası Sözleşmesi Ek 1’de operasyon rehberinin

hazırlanması gerektiğine işaret ederek operasyonel bilgilendirme işleminin gemi kaptanının sorumluğu olduğunu belirtmektedir (IMO-Vega Database, CD 2002). Her bir gemi operasyonuna ait bilgilerin ayrı birer rehber veya gemi rehberlerinin içerisinde oluşturulması gerektiğine işaret edilmektedir. Burada tanımlanmış olan bilgiler, parsel yükleme ve bu durumdaki balast durumları ile yükleme durumlarına ait onaylanmış klavuzu, inert gaz sistemleri ve ilgili trim, stress ve denge bilgilerini içermelidir (IMO-Vega Database, CD 2002). 3.4.2.3. Bilgisayar Tabanlı Karar Destek Sistemleri Bilgisayar destekli karar destek sistemlerine örnek olarak, gemilerin yükleme ve boşaltma operasyonlarında, geminin el ile yapılırken saatler süren trim, denge ve stres hesaplarının yapıldığı bilgisayar programları (Load Master) verilebilir. Buradaki karar destek sistemleri statik bir programdan çok anlık değişimlerin incelenebildiği literatürdeki tanımına uygun bir karar destek sistemidir.

170

Gemilerin seyir operasyonlarında deniz trafiğinin kontrol edildiği ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) radarlar hem gemi kaptanlarına hem de vardiya zabitlerine köprüüstünde bir karar destek sistemi olarak kullanılır. Haberleşme operasyonlarında ise gemilerde bulunan ve günümüzde tamamen bilgisayar destekli hale gelen yer ve uygu haberleşme sistemleri kullanılmaktadır. Özellikle hava raporu alma işlemlerinde kullanılan bu haberleşme sistemleri, gelen hava raporu bilgisi ile tüm operasyonlarını planlayabilmektedir (Ertüre, 1997). 3.4.2.4. Karada Kurulu Karar Destek Sistemleri Yine seyir operasyonlarında ama karadan gemiye yapılan karar destek hizmetleri de bulunmaktadır. Bunlar özellikle dar kanal ve sahil kesimlerinde gemilerin deniz trafiklerini düzenleyerek gemideki gemi kaptanlarına ve zabitlere emniyetli deniz trafiği için önerilerde bulunurlar. “Gemi Trafik Yönetim ve Bilgi Sistemi” adı ile anılan VTMIS (Vessel Trafic Management and Information System), sisteminin amacı, ülkelerin egemenlik sahaları içerisindeki seyir emniyetini ve verimini artırmak, can, mal ve çevreyi korumak üzere ulusal ve uluslararası kurallara uygun ve çağdaş teknolojik imkanlar tesis ederek, işletmek ve idame ettirmektir (T.C. Denizcilik Müsteşarlığı, 2006). Dünyada deniz trafiğinin yoğun olduğu birçok yerde, deniz trafiğinin emniyeti için VTMIS istasyonları tesis edilmiştir. Karardaki VTMIS istasyonlarında deniz trafiğinin gözlemlenmesi ve düzenlenmesi ile görevli VTMIS operatörleri ile gemi kaptanları arasında zaman zaman “uygulama ihlali” ve “talimatlara uymama” konularında tartışmalar olduğu rapor edilmektedir. Gemi kaptanları, yasal otoritelerine ve kararlarına müdahale olarak algıladıkları, karadan denizdeki operasyonların yönetilmesi konusu hala tartışma konusudur. (O’Neil, 1999; 15). Gemi kaptanlarının seyir operasyonlarında, karar verme sorumluğunun sulandırılması karşısında SOLAS’ın “seyir emniyeti” bölümünün 8-2 nolu kuralı 5. maddesi getirilerek “Gemi Trafik Sistemi konusunda getirilen kuralların diğer

171

uluslararası hukuk kurallarının önüne geçmeyecektir” (IMO-Vega Database, CD 2002) ifadesi ile tartışmalara son verilmiştir. 3.5. GEMİ KAPTANININ BİREYSEL KARARI Denizcilik sektöründe her şey düzgün giderken gemi kaptanı ile pek fazla ilgilenilmez. Fakat bazı şeyler kötü gitmeye başladığında gemi kaptanı kendi problemleri ile yalnız başına ilginin odak noktasındadır (Toremar, 2000; 55). Bunlara en iyi örnek, Prestige kaptanı Apotos Mangouras ve Erika kaptanı Kaptan Mathur’dur. Her ikinin de ortak kaderi, kendi gemilerinde meydana gelen kazaların çevre felaketi ile sonuçlanmasıydı. Her ikisi de olayda günah keçisi ilan edilerek tek başlarına sorumlu tutulmuşlardır (IFSMA, 2002; 2). Prestige kazasından sonra meydana gelen deniz kirliliğinin önlenmesi konusunda gemi sahibi, klas denetçileri ve diğer taraflar olaya dahil olmadıkları gibi herhangi bir çaba da sarf etmemiştir. Prestige kazasında sadece Kaptan Mangouras, yasal olarak deniz kirliliğine sebep olmaktan dolayı sorumlu tutulmuştur (Bansal, 2003; 13). Bu gibi olaylarda, gemi kaptanlarının olayın merkezinde kalması onları kolaylıkla suçlanabilecek bir konuma taşımaktadır. Bunlar için birkaç örnek vermek gerekir ise; “Oued Eddahab” adındaki bir konteyner gemisi 29 Haziran 1999 tarihinde Casablanca’dan yüklediği konteynerleri La Spezia limanına tahliye etti. Bu sırada sahilde konteynerlardan çıktıkları sonradan anlaşılan 60 kaçak, liman polisi tarafından yakalandı. Bunun üzerine “Oued Eddahab” gemisi kaptanı kaçaklara yardım etmek suçundan tutuklandı (IFSMA, 1999 a; 22). Birleşik Arap Emirliklerinde bir gemi kaptanı gemisinin denizi kirletmesinden dolayı suçlu bulunarak ölüm cezasına çarptırıldı (IFSMA, 1999 b; 22). Achilles gemisi kaptanı Costas Litsakos, gemi sahibinin iflası üzerine Cezayir’de tutuklandı (IFSMA, 1999 c; 22). Bu ve benzeri olaylar gemi kaptanlarının ne kadar savunmasız bir konumda olduğunu göstermektedir. “Uluslararası Gemi Kaplanları Birlikleri Federasyonu” meydana gelebilecek kazalardan sonra günah keçisi ilan edilen gemi kaptanlarını uluslararası platformlarda savunmak için çalışmalar yapmaktadır. IMO’nun Yasal

172

Komite toplantılarında gemi kaptanlarının cezalandırılmaları ile ilgili bilgilendirme notları ve raporlar sunarak, gemi kaptanlarını ve gemiadamlarını savunmaktadır (IFSMA, 2005; 3, IFSMA, 2003; 21). Gemi kaptanının üzerindeki çevresel ve örgütsel faktörlerin etkisi yanında gemi içi faktörler ve gemi kaptanının bireysel özelliklerinin de etkisi mutlaka vardır. Tüm sayılan etkilere karşı tek başına ve bireysel davranmak zorundadır. TTK Madde 973, gemi kaptanının kararlarında neden bireysel davranması gerektiğine çok güzel ışık tutmaktadır. Kaptanın, donatanın emrine uymuş olması; kaptanı, yukarda sayılan diğer kimselere karşı olan mesuliyetinden kurtaramaz (T.C. Resmi Gazete, 09.07.1956 tarih, 9353 sayılı). Tüm bu etkilerin altındaki gemi kaptanı, kararlarında da yalnız ve tek başınadır. Çünkü karar verme yetkisi de sorumluluğu da kendisine aittir. Ulaştırma operasyonunun taraflarından alacağı ticari ve teknik talimatlarda bile sorumluluğu bulunmaktadır. Gemi kaptanının kazalardan sonra sahip olduğu sorumluluk kapsamında meydana gelebilecek olaylar için tüm önlemleri alma konusunda yetki sahibi olması gerekir. Buna “yetki aşım hakkı” (over riding authority) adı verilir. Özellikle IMO’nun A.680(17) nolu düzenlemesinde deniz kirliliğine karşı gemi kaptanının tüm önlemleri alabileceği, bu konuda gemi kaptanının kararının kısıtlanamayacağı belirtilmişitir (IMO-Vega Databese, 2002). Bu konuda gemi kaptanlarının yetki aşım hakkını daha da kuvvetlendirmek için IMO A.880(21) nolu düzenlemede tekrar üzerine basa basa gemi kaptanının emniyet ve petrol kirliliğinin önlenmesi kapsamında vereceği kararlarda yetki aşım hakkı olduğunu belirtilmektedir (IMOVega Databese, 2002). Gemide kaptanın vereceği bireysel kararlar gemi operasyonlarının yönetimi amacıyla verildiği için bu kararlar operasyonel kararlar ile karıştırılabilmektedir. Fakat gemi operasyonlarının yönetiminde kaptan tarafından verilen kararların niteliği Eren (2001, a; 179) tarafından tanımlanan operasyonel kararların kapsamından çok daha farklıdır. Eren (2001, a; 178)’in ifadesinde operasyonel kararlar normalde planlanmış ve tekrarlı kararlar olarak nitelendirilirken, gemideki kararlar her

173

tüm modellerin tanımlamaya çalıştıkları karar verme davranışına ait kuvvetler. Rowe ve Boulgarides (1994)’in karar verme stillerini etkileyen kuvvetler ve alt faktörleri bu çalışmada gemi kaptanlarının karar verme süreçlerine etki eden faktörlerin tespitinde alt modellerden biri olarak kullanılmıştır. Harrison (1993). gemi kaptanlarının karar verme süreci davranışsal disiplinlerin kapsamında incelenmiştir. Operasyonel kararların riskleri düşük iken gemidekilerin riskleri büyüktür. etkiler. sektörel farklılıklar vb. Veya işletmenin içerisinde bulunduğu pazar ile ilgili araştırmalar yapması. faktörler. vd. karar verme davranışına yaklaşım farklılıkları. Tanımlanan operasyonel kararlar yönetimin alt düzeyinde gerçekleştirilirken. sorumluluk açısından ise bireysel olduğu görülmektedir. Harrison (1992)’un yaklaşımı dikkate alındığında. Tanımlanan operasyonel kararların çevreye etkisi az iken. Karar verme araştırmalarına “disiplinlerin” katkısı veya yaklaşımları konusunda Turban vd. İkinci Bölümde incelenen karar verme stil ve modellerinin gemi kaptanlarının bireysel karar verme davranışını açıklaması mümkün görülmemektedir. teorisyen ve araştırmacıların yaklaşımlarından faydalanılmıştır. Gemi kaptanından işletmesi için stratejik boyutta kararlar alması istenmez. farklı hukuki ve ticari şartlar alında gerçekleştirilmektedir. Örneğin. gemide çevreye yapacağı etkinin boyutu çok büyüktür. Tüm sayılan model ve yaklaşımlara ait kavramlar “bütünleşik bir model” altında düşünülerek araştırmada değerlendirilmiştir. Driver vd. sayılabilir. bilim disiplinleri arasındaki farklılıklar. Bu kararların kapsam olarak yönetsel ve operasyonel olduğu. gemi kaptanının karar verme sürecine tüm disiplinlerin katkısı kapsamında yaklaşılmıştır. Simon (1960). Bunun başlıca nedenleri. Nutt (1976). Burada unutulmaması gereken gemi kaptanının gemi üzerinde verdiği kararlar incelenmektedir. elde edilen verileri kullanarak analizler yapması 174 . gemide üst yönetimi temsil yetkisi ile gerçekleştirilmektedir.seferinde dünyanın başka bir yerinde. (2005)’ın yaklaşımı dikkate alındığında. Araştırmanın konusunu oluşturan gemi kaptanının bireysel karar verme davranışı için hangi modelin esas alınacağı konusunda tereddüt oluşmaması açısından. Tanımlanan operasyonel kararlar programlanabilme özelliğine sahip olduğu halde gemideki kararlar durumun devamlı değişken olmasından dolayı yarı programlanabilir niteliktedir. yaklaşımlar ve değişkenler dikkate alınmıştır. (1990).

175 . Bu boyuttan bakıldığında gemi kaptanının kararları. Sonuç olarak gemi kaptanının gemi operasyonları yönetiminde vermiş olduğu bireysel kararlara. (2005)’nin yaklaşımında belirtilen “davranış” ve “sistematik” disiplinleri arasından “davranış” disiplinleri kapsamında yaklaşılmıştır. yönetsel ve operasyonel kararlardır.ve işletme ile ilgili rasyonel kararlar vermesi beklenmez. geminin sevk ve idare edilmesidir. Turban vd. Gemi kaptanının yasal olarak tanımlanmış görevi. gemi ve geminin etki alanı içerisinde.

2. 4. MODELİ. veri toplama aracı. Gemi operasyonlarının yönetiminde gemi kaptanlarının bireysel karar verme süreçlerine etki değişkenlerin tespiti ve geliştirilmesi. 176 . 1. Bu bölümde gemi kaptanının bireysel karar verme sürecinin keşfedilmesine ve analizine yönelik yapılan araştırma açıklanmaktadır. Gemi operasyonlarının yönetiminde gemi kaptanlarının bireysel karar verme süreçlerine etki eden kavram ve temaların bütünleşik bir model yaklaşımı içerisinde nitel araştırma yöntemleri kullanılarak tespit edilmesi. Yukarıda bahsedilen nitel araştırma yöntemi ile karar verme ve denizcilik literatüründen faydalanılarak.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ARAŞTIRMANIN AMACI. “gemi operasyonlarının yönetiminde gemi kaptanlarının bireysel karar verme süreçlerine etki eden faktörlerin bütünleşik bir model yaklaşımı içerisinde tespit edilmesi ve karar verme davranışına ait karşılaştırmalı analizlerin yapılması” olarak belirlenmiştir. karar verme. ARAŞTIRMANIN AMACI VE HEDEFLERİ Araştırmanın amacı. YÖNTEMİ VE DEĞİŞKENLERİN GELİŞTİRİLMESİ Kaptan. gemi kaptanlarının gemi operasyonlarının yönetiminde vermiş olduğu bireysel karar süreci kapsamında incelenmiştir. gemi operasyonları ve gemi yönetimi hakkındaki literatür çalışmaları.1. Sırasıyla araştırmanın amacı. a. modeli. araştırmada kullanılan nitel ve nicel yöntemler. Bu amaçla araştırmanın hedefleri aşağıdaki şekilde saptanmıştır. verilerin toplanması ve analizi incelenecektir. araştırmanın örneklemi.

Gemi operasyonları ile ilgili olarak gemi kaptanlarının vereceği kararlarda kara yönetimi tarafından arzu etmediği bir kararı vermesi istenirse. 3. gemi kaptanlarının sevk ve idare ettiği gemilere ve çalıştıkları örgütlere ait profil bilgilerini belirlemek. d. bu değişkenleri gruplandırarak özetlemek. Gemi işleten örgütlerin uygulamak zorunda oldukları Uluslararası Emniyetli Yönetim Sisteminin (SMS) gemi kaptanları tarafından algılanmasına ait değişkenlerin tespit edilmesi ve geliştirilmesi. Gemi operasyonları ile ilgili olarak gemi kaptanlarının vereceği kararlarda kara yönetimi tarafından arzu etmediği bir kararı vermesi istenirse. d. gemisine ve örgütüne ait profil değişkenlerinin tespit edilmesi. 177 .b. Bir geminin sevk ve idaresinden sorumlu gemi kaptanına. Gemi operasyonlarının yönetiminde gemi kaptanlarının bireysel karar verme süreçlerine etki değişkenlerin önem sırasını belirlemek ve bu değişkenleri gruplandırarak özetlemek. a. Yukarıda bahsedilen değişkenlerin sorgulandığı bir veri toplama aracı kullanılarak ulaşılan nicel verilerin analiz edilmesiyle. gemi kaptanının tutumuna ait değişkenlerin önem sırasını belirlemek. c. gemi kaptanının tutumuna ait değişkenlerin tespit edilmesi ve geliştirilmesi. ISM uygulamalarının gemi kaptanları tarafından değerlendirilmesine ait değişkenlerin önem sırasını belirlemek. Çalışmaya katılan gemi kaptanlarına. c. b.

Çalışmaya katılan gemi kaptanlarına. ISM uygulamalarının gemi kaptanları tarafından değerlendirilmesine ait değişkenler ile çalışmaya katılan gemi kaptanlarına. Bu modellere ait açıklamalar aşağıda açıklanmıştır. iii. Hipotezler ve alt hipotezler ileride açıklanacaktır. Gemi operasyonları ile ilgili olarak gemi kaptanlarının vereceği kararlarda örgütsel baskı ve gemi kaptanlarının tutumlarına ait değişkenler ile çalışmaya katılan gemi kaptanlarına. kumanda ettiği gemiye ve çalıştığı örgüte ait profil değişkenleri (HA3). Araştırmanın amacına yönelik olarak nitel ve nicel araştırma modelleri tasarlanmıştır. kumanda ettiği gemiye ve çalıştığı örgüte ait profil değişkenleri (HA2). 178 .e. Aşağıdaki değişkenler arasında karşılaştırmalı analizler yapmak. kumanda ettiği gemiye ve çalıştığı örgüte ait profil değişkenleri (HA1). Gemi operasyonlarının yönetiminde gemi kaptanlarının bireysel karar verme süreçlerine etki eden değişkenler ile çalışmaya katılan gemi kaptanlarına. ISM uygulamalarının gemi kaptanları tarafından değerlendirilmesine ait değişkenlerin toplam performans skoru (HA5). iv. Bu analizler hipotezlere dönüştürülmüş olup. ii. kumanda ettiği gemiye ve çalıştığı örgüte ait profil değişkenleri (HA4). v. yukarıda beş ana grupta belirtilen karşılaştırmalı analizlere ilişkin olarak her bir analizin yanında parantez içinde belirtilen beş ana hipotez oluşturulmuştur. i.

Araştırmanın ikinci bölümünde. Araştırmanın birinci bölümündeki değişkenlerden yararlanılarak geliştirilen gemi kaptanına arzu etmediği kararları vermesi yönünde yapılan baskıların (örgütsel baskı) sonuçlarına ait değişkenler bağımlı değişken olarak kabul edilmiştir. ARAŞTIRMANIN MODELİ Araştırma modelimiz. Bu bölümle ilgili araştırma modeli Şekil 4. Ana bağımlı değişkenler ise gemi kaptanlarının bireysel karar verme süreçlerine etki eden değişkenlerdir. araştırmanın birinci bölümünden elde edilen gemi kaptanlarının bireysel karar verme süreçlerine etki eden değişkenler nicel araştırma yöntemlerinden saha çalışması ve veri toplama aracı olarak bir anket formu kullanılarak gemi kaptanlarına uygulanmıştır.1’deki model. gemi işletme örgütüne ve gemiye ait profil bilgileri bağımsız değişken olarak kabul edilmiştir. 2004. problemin geçerli değişkenlerinin ve bunlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi. nitel araştırma yöntemlerinden odak grup çalışması yöntemi kullanılarak gemi operasyonlarının yönetiminde gemi kaptanlarının bireysel karar verme sürecine etki eden değişkenlerin keşfedilmesidir. problemin tanımlanması veya keşfedilmesi. 251).4. araştırmanın amacından da görüleceği gibi keşfetmeye ve tanımlamaya yöneliktir. denizcilik. Şekil 4. Bu tip modellerde amaç. yönetim ve organizasyon literatürü esas alınarak planlanmıştır. Bu nedenle araştırma modeli olarak. gemi operasyonlarının yönetiminde gemi kaptanlarının bireysel karar verme sürecine etki eden değişkenlerin keşfedilmesi amacına yönelik bir çalışma yapılmıştır. tanımlamaya ve keşfetmeye yarayan araştırma modeller kullanılmıştır. yeni alternatif hareket seçeneklerinin ve yeni hipotezlerin saptanmasıdır (Kurtuluş.2’deki nicel araştırma modeli incelendiğinde. Araştırmanın ilk bölümünde.1’de gösterilmiştir. Bununla ilgili araştırma modeli Şekil 4. Bu amaca ulaşmak için gemi kaptanının içinde bulunduğu çevresel ve örgütsel faktörler göz önüne alınarak ve karar verme modellerine ait değişkenler kullanılarak bir odak grup çalışması yapılmıştır.2’de verilmiştir. bilgi edinmeye. Şekil 4. problemin kesin olarak saptanması.2. Burada amaç. Ayrıca bu çalışmada geliştirilen ISM uygulamalarının gemi kaptanları tarafından algılanmasına ait değişkenler de hem ara değişken hem de bağımlı değişen olarak kabul edilmiştir. gemi kaptanına. karar verme. 179 .

Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Sürecine Etki Eden Değişkenlerin Tespiti Nitel Araştırma Modeli I. Profil Değişkenleri Gemi Kaptanları • • • • • • • • • Yaş Medeni Durum Milliyet Çocuk Sahibi Olma Deniz Tecrübesi Kaptanlık Tecrübesi Şirket Tecrübesi Yeterlik Öğrenim Gemi İşletme Örgütleri Karar Verme Sürecine Etki Eden Değişkenler (Bağımlı Değişkenler) HA3 HA5 ISM Uygulamalarının Gemi Kaptanları Tarafından Algılanması (Bağımlı Değişkenler) (Ara Değişkenler) HA2 HA1 • Gemi İşletmesi Tipi • İşletilen Gemi Sayısı • Gemiadamı Milliyeti Gemi • Gemi Tipi • Gemi Bayrağı • Gemi Büyüklüğü (Bağımsız Değişkenler) HA4 Örgütsel Baskının Sonuçlarına Ait Değişkenler (Bağımlı Değişkenler) Şekil 4.2.Gemi Kaptanı ODAK GRUP ÇALIŞMASI Karar Verme Sürecine Etki Eden Faktör Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Süreci Şekil 4. 180 .1. Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Süreçlerinin Analizine Yönelik Nicel Araştırma Modeli II.

karar verme modelleri. kullanılan araştırma yöntemine. Aşağıda araştırmanın gerçekleştirildiği aşamalar özetlenmiştir. Üçüncü aşamada konu ile ilgili görüşlerini almak için birçok gemi kaptanı ile birebir görüşülmüştür. Bu süreç içerisinde tez izleme jürisi ile birlikte beş adet izleme toplantısı yapılmıştır. Araştırma konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası literatür taranmıştır. çeşitli bakış açıları ile değerlendirilmiştir. konulara göre tasnif edilerek Ek 15’de verilmiş olan formatta özetlenerek tez izleme toplantısında sunulmuştur. yetki ve sorumlulukları. Uluslararası kaynakların taranması sonucunda Türkiye’de ulaşılmayan literatüre ulaşma imkanı sağlanmıştır. önem derecesine. Dokuz Eylül Üniversitesi Kütüphanesinin sağlamış olduğu elektronik veri tabanları kullanılarak araştırma konusu ile ilgili yaklaşık 320 adet makaleye ulaşılmıştır.3. ARAŞTIRMA SÜRECİ Araştırmada. gemi kaptanı. Şekil 4. yetki ve sorumlulukları konularında yapılan literatür çalışmaları sonucu hazırlanan ve tezin birinci bölümünü oluşturacak olan rapor komiteye sunulmuştur. türüne. Şekil 4.4. Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi merkez kütüphanelerindeki kitap ve makalelerden faydalanılmıştır. Bu yoldan Denizcilik Akademisi (California State Üniversitesi) Kütüphanesi ve Perkins (Duke Üniversitesi) Kütüphanelerinden faydalanılmıştır.3’de araştırma sürecinin kavramsal akış diyagramı verilmiştir. gemi operasyonlarının yönetiminde gemi kaptanlarının bireysel karar verme süreçleri konularında literatür tarama çalışmaları yapılmıştır. gemi kaptanlarının denizcilik işletmelerindeki yeri. Bu konuda yapılan görüşmelere ilerideki bölümlerde değinilecektir. karar verme stilleri ve modelleri konularında hazırlanan araştırma raporu tez izleme komitesine sunulmuştur. Konu. yayınlandığı dergi vb. Taranan tüm literatür. 181 . Ayrıca araştırmanın ikinci bölümünü oluşturacak olan karar verme.3’de gösterilen literatür taraması sürecine Haziran 2003 tarihinde başlanmıştır. YÖK’ün sağlamış olduğu internetten tez tarama imkanları kullanılarak araştırma konusu ile ilgili tezler taranmıştır. konularına. karar verme. Gemi kaptanı. karar verme stilleri. İkinci aşamada karar verme konusu birçok akademisyenle tartışılmıştır. Yurt içinde araştırma konumuz ile ilgili olarak yayımlanmış olan bilimsel makaleler TÜBİTAK tarafından sağlanan veri tabanlarında taranmıştır.

Literatür Taraması Karar Verme Teorileri . Denizci Akademisyenler 3. Sektörde çalışan kaptanlar 5. Yetki ve Sorumlulukları Odak Grup Çalışması İçerik Analizi Tez İzleme Komitesi I Tez İzleme Komitesi II Tez İzleme Komitesi III Değişkenlerin ve Anketin Geliştirmesi Anketin Web’e Yerleştirilmesi Anket Görüşü Alma 1. Akademisyenler 4. Stil ve Modelleri Görüşmeler Gemi Kaptanı. İstatistikçiler Pilot Anket Uygulaması Anketin tespit edilen yerlere gönderilmesi Literatür yazımının tamamlanması Tez İzleme Komitesi IV Anket İzleme ve Kontrol Tez İzleme Komitesi V Anket Sonuçlarının Dönüşü ve SPSS Veri Analizi Sonuçların Yazılması SAVUNMA Şekil 4. Yönetim ve Organizasyon. 6. Odak grup üyeleri 2.3. Araştırma Sürecinin Kavramsal Akış Diyagramı 182 .

deniz trafik operatörleri. Elde edilen değişkenler kullanılarak araştırmanın nicel yönünü oluşturacak olan anket değişenleri hazırlanmıştır. emniyet bölümü sorumlusu. merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan. genel müdür. takibi ve geri alınması işlemleri gerçekleştirilmiştir. daire başkanlığı. gemi denetleme kurulu yetkilileri. Dördüncü aşamada. resmi ve özel eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve eğitim elemanları ile denizcilik sektörü ve diğer sektörlerde serbest olarak çalışan gemi kaptanı yeterliğine sahip kişiler de bulunmaktadır. Beşinci aşamada ise nicel araştırmanın sahalara ulaştırılması. gemi yönetim şirketlerinde armatör. liman başkanı. sonuçları içerik analizine tabi tutulmuştur. güvenlik bölümü sorumlusu. Kamu kuruluşlarında görev yapan. uzman. filo müdürü. yani ana kütlenin ve örneklemin tam olarak kimlerden oluşacağı sorusunun yanıtının verilmesi gerekmektedir. uygulanması. 183 . liman devleti kontrolörü. genel müdür yardımcısı yetkilendirilmiş kişi. gemi kaptanı yeterliğine sahiptir.4.Bu dönem içerisinde araştırma konusu ile ilgili olarak yeni yayınlanan kitaplar ulusal ve uluslararası yayın evlerinden temin edilmiştir. Son aşamada ise verilerin Sosyal Bilimler için İstatistik Paket Programı SPSS 11 (Statistical Package for Social Sciences) programına girilerek verilerin analizi yapılmıştır. bayrak devleti kontrolörü. kılavuz kaptanlar ve gemi kurtarma operatörlerinin büyük bir kısmı. şef. genel müdür. gemi kiralama yöneticisi. liman yöneticileri. ANA KÜTLE VE ÖRNEKLEM Gemi kaptanlarının bireysel karar verme süreçlerine etki eden değişkenlerin nicel yöntemler ile araştırılması aşamasında hangi gemi kaptanlarına ulaşılacağı. Çünkü “gemi kaptanı” yeterliğine sahip olduğu halde gemi kaptanlığı dışında başka işlerle uğraşan gemi kaptanlarının da çalışmaya dahil edilmesi ana kütleyi hem ulaşılamaz hem de tanımlanamaz bir boyuta sürükleyecekti. genel müdür yardımcısı. unvanlarda çalışan ve gemi kaptanı yeterliğine sahip olan kişiler bulunmaktadır. kılavuzluk teşkilatı yöneticileri. personel müdürü. Yine karada teknik konularda hizmet veren. araştırmanın nitel yönü olan odak grup çalışması gerçekleştirilmiş. vb. Örnek verecek olursak. güverte denetçisi. 4.

Bu kadar geniş bir alanda çalışma imkanı bulan gemi kaptanları. sorumlulukları. yani tarihsel olarak eski haliyle hatırlayacaklardır. Örneğin bazı kaynaklarda 300 grostondan büyük gemiler veri olarak kabul edilirken bazıları ise 500 grostondan büyük gemileri değerlendirmektedir. 4. sadece çalışmanın yapıldığı anda bir geminin sevk ve idaresinden sorumlu olan gemi kaptanlarının ana kütleyi oluşturmasına karar verilmiştir. Ana Kütle Olarak Dünya Deniz Ticaret Filosu ve Gemi Tipleri Dünya deniz ticaret filosunun sayısal analizi farklı kaynaklarda farklı değerler ile verilmektedir. Bu değişen ortama ayak uydurmaya çalışan gemi kaptanları gemi sevk ve idare görevini bırakmaları halinde. Yukarıda sıralanan nedenlerden dolayı ve yapılan çalışmanın geçerliliği ve güvenirliliği açısından.932 olarak verilirken (ISL. “çalışmanın yapıldığı anda bir geminin sevk ve idaresinden sorumlu olan gemi kaptanları” kabul edilmiştir.1. istatistiksel veri olarak sisteme girecek olan gemi büyüklüğü için kabul edilen tonaj sınırlamalarının her kaynakta farklı kabul edilmesidir. Kaynaklar arasındaki sayısal farklılıkların nedeni. algıları ve yargıları. Denizcilik sektörünün dinamik bir çevre yapısı içerisinde olduğu düşünüldüğünde. 2005). değerleri. gemi büyüklüğü için hiç bir sınırlama getirilmeden gemi sayısını 46. Çalışmamızın ana kütlesinin tanımı olarak. gemileri sevk ve idare eden bir gemi kaptanının çalıştığı ortamın da her an değişime uğradığı söylenebilir. denizde çalıştıkları ortamdan uzak olarak. Lloyd’s Register Fairplay. 184 . Gemileri sevk ve idare ettikleri anlardaki hisleri.4. beklentileri vb. farklı örgütlerde farklı unvan ve işlerde. çalıştıkları ortamı en son bıraktıkları haliyle. Dünya deniz ticaret filosundaki 300 groston ve daha büyük gemilerin toplam sayısı 39. araştırmada. değişkenler şu andaki ortamları gereği farklılaşmıştır. Ocak 2005 sayısında.222 adet olarak açıklamıştır. doğal olarak önceleri sahip olduğu yetki ve sorumluluklardan çok daha farklı yetki ve sorumluluklara sahip olarak görev yapmaktadırlar. Ana kütlenin sayısal ifadesi ise dünya üzerinde deniz ticaretinde kullanılan tüm gemileri fiilen sevk ve idare etmek durumunda olan gemi kaptanlarıdır. bilgileri.

150 11.1.Yine Lloyd’s Register Fairplay. Ocak sayısındaki 46. Ocak 2005 sayısında dünya deniz ticaret filosunun hacim olarak toplam büyüklüğü ise 597.165 5.139 3. Tablo 4.356 6.2’de gemi tiplerine ait hacimsel büyüklük verileri Pletau Raporu’ndan alınmıştır. Gemi sayısı için verilen istatistik değerlerinden Lloyd’s Register Fairplay 2005.679 1.222 Toplam Sayıya Oranı (%) 39 25 13 07 12 04 100 (Kaynak: Lloyd’s Register Fairplay 2005). Her bir geminin bir gemi kaptanı tarafından sevk ve idare edildiği düşünüldüğünde dünya deniz ticaretinde kullanılan gemi sayısı.222 sayısı dikkate alınmıştır. Dünya deniz ticaret filosunun hacimsel değeri olarak yine farklı veri sınırlamaları nedeniyle farklı verilere ulaşılmaktadır. Dünya Deniz Ticaret Filosundaki Gemi Sayısının Gemi Tipi Cinsinden Dağılımı Gemi Tipi Genel Kuruyük Gemisi Tanker Dökme Yük Gemisi Konteyner Gemisi Yolcu Gemisi Diğerleri TOPLAM Adet 18. çalışmanın ana kütle sayısına eşit olacaktır.733 46. Ayrıca hacimsel ve büyüklük değerlerinin farklı birimler altında (gt. dwt) incelenmiş olması da farklı verilerin oluşmasına neden olmaktadır.709. Tablo 4.1’de toplam gemi sayısının gemi tipine göre yüzde dağılımı verilmektedir. Tablo 4.000 groston olarak bildirilmektedir. İstatistiksel verilerin toplanması sırasında yapılan gemi tipi gruplandırmaları da verilerde farklıklara yol açmaktadır. Bu tabloda 185 .

www.com.02.7 03. Dünya Deniz Ticaret Filosundaki Gemi Büyüklüğünün Gemi Tipi Cinsinden Dağılımı Gemi Tipi Tanker Dökme Yük Konteyner Sıvılaştırılmış Gaz Tankeri Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Tankeri Yolcu Gemisi RoRo RoPax Araba Gemisi Diğerleri TOPLAM Hacim Groston (x 1.4 04.000.8 03.1’de belirtilen gemi tipi seçenekleri dikkate alınmıştır.4 100 (Kaynak: The Plateu Report 2005. Anket profil bilgilerinin içerisinde yer alan “çalışılan gemi tipi seçeneği” için Tablo 4. izinde olan.0 02. emekli olmuş diğer gemi kaptanlarının ana kütlenin dışında bırakıldığı belirtilmişti. Bu incelemede ana kütleyi “araştırma sırasında bir gemiyi sevk ve idare eden gemi kaptanlarının” oluşturduğunu kabul ederek gemiden başka bir alanda çalışan.tankerler kendi aralarında üç gruba ayrılırken Tablo 4.2006) 4.2 24.3 07. Ana kütlenin sayısal ifadesinin ise şu anda dünya denizlerinde 186 .7 04. Erişim: 20.2.plateu.4. Tablo 4.2 17.3 03.000) 185 153 110 30 26 18 21 23 21 47 634 Toplam Hacime Oranı (%) 29.2.1’de tankerler tek grup altında incelenmiştir. Örneklem ve Verilerin Toplanması Çalışmamızın ana kütlesi yukarıda ayrıntılı bir şekilde incelenmişti.

olaylar çözülmesi güç problemler olarak nitelendirilmelidir. farklı zamanlarda farklı limanlarda izinler alınarak çalışmanın yapılmasının süreci uzatacağı vb. katılımcılara yani bir gemiyi sevk ve idare eden gemi kaptanlarına ulaşmadaki fiziksel. Bu ise hem maliyet hem de zaman açısından imkansız olarak kabul edilmiştir. yerel acentelerin anketör olarak kullanılması. Bu sayının 2005 ocak rakamlarına göre 46. 4. araştırmacının gemilere her bir liman için izin alarak kendisinin çıkması. kılavuz kaptanların yardımına başvurulması olarak belirlendi. Bu problemi çözebilmek amacıyla örneklem çerçevesinin tanımı gereği irtibat kurulabilecek limanların listesi çıkartıldı. ve yasal engeller olarak belirtilmelidir. Yapılan araştırmanın belki de en zor safhası.4’de gösterilmektedir. yanaştıkları limanların gümrüklü saha olması ve limana araştırma için olsa dahi giriş için izinlerin alınması gerektiği. Çünkü.222 adet olduğu belirtilmişti. Örneklem çerçevesi Şekil 4. gemilerin devamlı hareket halinde olmaları. Örneklem Çerçevesi Örneklem çerçevesinin ana kütle olarak kabul edilmesi dünyadaki tüm gemi üzerinde çalışan gemi kaptanlarına ulaşılması anlamına gelecektir. Bu limanlara uğrak yapacak olan gemilerin kaptanlarına anket çalışmasını ulaştırabilmek için tüm alternatifler sıralandı. Bu alternatifler sırasıyla. Türkiye’deki limanlara aynı anda ulaşmanın zor olması. Bu nedenle Türk limanlarına uğrak yapan ve Çanakkale/İstanbul Boğazlarından transit geçiş yapacak olan gemileri sevk ve idare eden gemi kaptanları “örneklem çerçevesi olarak” olarak kabul edilmiştir.4.dolaşmakta olan ticari faaliyette kullanılan gemileri sevk ve idare eden gemi kaptanlarının adedine eşit olduğundan bahsedilmişti. 187 .3. profesyonel anketörlerin kullanılması.

Anket Çalışmasının Yapıldığı Sahalar 188 .BADETAŞ Limanı Bandırma TCDD Bandırma Limanı Gelibolu Klavuzluk İstasyonu Çanakkale Boğaz Kılavuzluk Çanakkale Çimento İskelesi Ambarlı ARPAŞ Limanı İstabul Boğaz ve Haydarpaşa Limanı DEKAŞ İzmit Kılavuzluk TCDD Derince Limanı Erdemir Demir Çelik Limanı Med Marine İzmit Kılavuzluk Teşk. GEMPORT Limanı (Gemlik) TCDD İzmir Limanı TCDD Antalya Limanı BOTAŞ Ceyhan Terminali Toros Gübre Limanı Dikili Limanı Aliağa TÜPRAŞ Terminal Nemrut Körfezi İskeleri Ulusoy Çeşme Limanı Petkim Limanı İsdemir Demir Çelik Limanı TCDD İskenderun Limanı TCDD Mersin Limanı Egeport Kuşadası Limanı Şekil 4.4.

Özel sektör tarafından kılavuzluk hizmeti verme konusunda tekel durumunda bulunan bazı limanlar için yine resmi izin ve müsaadeleri talep edildi. Bu durumda limanlarda kılavuzluk hizmeti veren kılavuz kaptanlardan gönüllü olarak anketörlük yapmalarının istenmesi en iyi alternatif olarak belirlendi.Ş. Gönüllü olarak anketörlük yapmayı kabul eden kılavuz kaptanların meslek örgütlerinden biri olan Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği’nin de yardımlarını talep edebilmek maksadıyla resmi yazı yazıldı (Bkz Ek 7). Ek 9). Ek 8). Türkiye Denizcilik İşletmelerinden kılavuzluk hizmeti konusunda tekel hakkı bulunan limanlardaki kendilerine bağlı durumdaki kılavuzluk teşkilatlarında anket çalışmasının uygulanabilmesi amacıyla izinleri ve müsaadeleri resmi yazı ile talep edildi (Bkz Ek 6). Ayrıca Türkiye’de kurulu olan gemi yönetim şirketleriyle de temasa geçerek kendi filolarında görev yapan gemi kaptanlarının anketi yanıtlamaları istendi.Bu alternatiflerin tamamı gümrüklü ve özel bir sahada çalışmayı gerektirdiği için bu bölgeye giriş ve çıkışlarda deniz polisi ve gümrükten izinler alınmasını gerektiriyordu. (IDO) gemilerinde çalışan gemi kaptanlarına da anket çalışmasının uygulanabilmesi için resmi izin talep edildi (Bkz. Profesyonel anketörlerin görevlendirilmesi durumunda anketörlere verilecek ücretin maliyetinin karşılanabilmesi mümkün değildi. Bazı limanların liman müdürleri ile kurulan kişisel ilişkiler yardımıyla anket çalışmasının liman müdürleri marifetiyle de yapılması sağlandı. Kılavuzluk teşkilatları veya liman yönetimi aracılığı ile ulaşılamayan limanlara ise Denizcilik Müsteşarlığı’nın Liman Başkanlıkları aracılığı ile ulaşılarak anket çalışması yapılması imkânı sağlandı. (Bkz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan İstanbul Deniz Otobüsleri A. Özel sektöre ait kılavuzluk teşkilatlarının görev yaptığı limanlarda bulunan kılavuz kaptanlar ile kişisel ilişkiler yardımıyla anket çalışmasının diğer limanlarda da uygulanması imkânı sağlandı.Doktora çalışmasının konusunun amacının 189 .

Sekeran. ana kütlenin tüm dünyaya dağılmış olması. Tankerler için Tüpraş Aliağa. Erdemir. Bu yöntemin kullanılmasının nedeni ana kütlenin devamlı olarak değişken olması. Nemrut özel sektör iskeleleri.4. Kinnear ve Taylor. Dikili limanları belirlenmiştir (Bkz. 146) örnekleme veya “tesadüfi olmayan” yöntemlerden “kolayda” (Kurtuluş. 322. 4. 411.) gemileri. 184) tipi veya. İskenderun. 412). kuruyük için. Örneklem çevresi ile ilgili olarak saha çalışmalarının yapılmış olduğu noktalar Şekil 4. konteyner gemileri için İzmir. 1998. Bunun için çalışmanın yapıldığı limanlar özellikle gruplandırılmıştır.4. Şekil 4. 41) örnekleme veya “tesadüfi olamayan” yöntemlerden “kolay yoldan” (İslamoğlu. 276) örnekleme yöntemi kullanılmıştır.C. 2003.4’de gösterilmiştir. 1996. Örneklem Tekniği Örnekleme tekniği açısından çalışmada “ihtimalsiz örnekleme” yöntemlerinden “kolayca” (Nakip. Kuşadası limanları. 190 .Ş. Tüm gemi tipleri arasında karşılaştırma yapabilecek katılımcı sayısı örneklem hacminin ulaşması beklenen en üst noktasıydı. 277. 2003. 1996. Gemlik limanları. Ambarlı.ve yönteminin izah edildiği ve limanlarda yapılacak olan çalışmanın kapsamının açıklandığı resmi bir yazı örnek anket ile birlikte T. Ceyhan Terminali İzmit Körfezi limanları. dökme yük gemiler için İsdemir. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı’na gönderildi (Bkz.4. Sekaran. Çeşme. “bulunan” (Baş. Ek 10). 231) örnekleme veya İngilizce adıyla “non-probabilty sampling” yöntemlerinden “convenience” tipi (Kinnear ve Taylor. Çanakkale Boğazı. Mersin. 2003. yolcu gemileri için İDO (İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleri A. 2003. gemi sevk ve idare eden gemi kaptanlarına sadece limanlarda olduğu anlarda ulaşabilme imkanının olmasıdır. Petkim. 2003.) Burada kullanılan örnekleme tekniği yargısal örnekleme (judgmental sampling) olarak kabul edilmiştir (Malhotra 2004.

4. operasyonlar. Fakat bir geminin aynı limana yıl içerisinde onlarca defa uğrak yapacağı. Örneklem hacminin hesaplanması için ilk başta. ana kütleye genelleme konusunda çok zayıf bir yöntem olan kolayda örneklemenin seçilmiş olmasından dolayı belirli bir sürede ulaşılabilecek katılımcı sayısı örnek hacmi olarak kabul edilmiştir. Fakat irtibata geçilen kılavuz kaptanların vardiyalı çalışma düzeninde görev yapmaları nedeniyle vardiya dışında oldukları zamanlarda anket uygulamasının yapılmaması söz konusuydu. Anket uygulamasında sahalarında anketör olarak yardımcı olacak kılavuz kaptanların 24 saat hizmet verdiği düşünülerek yanıtlanacak olan anket sayısının oldukça yeterli olacağı düşünülmüştü. Gemi kaptanlarının liman formaliteleri. Bu açıdan örnek sayısı 11 Temmuz 2005 – 15 Eylül 2005 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışma sonucu 386 ile sınırlandırılmıştır. boğazlardan geçen gemilerin yıl içerisinde boğazlardan birkaç defa geçebileceği. Bu yüzden anket çalışmasının yapılacağı sahaya uğrak yapan gemi sayısının örneklem hacmi olarak kabul edilmesinden vazgeçilmiştir. liman devleti denetlemeleri vb. nedenlerle limanlarda anketin yanıtlanabilmesini imkan vermiyordu. Bu yüzden anketler gündüz vakitlerinde doldurulabilecekti.4. Bununla birlikte örneklem hacminin tespiti için aşağıdaki varsayımlar tartışılmıştır. Anket uygulanmasının gemi kaptanları tarafından geceleri kılavuz kaptan ile manevra yaptıkları bir sırada yanıtlanması fiziksel olarak imkansızdı.5. Örneklem Hacmi Örneklem hacminin tespiti. Ayrıca yapılacak olan analizler için gerekli olan katılımcı sayısı örnek hacmini belirleyecektir. anket uygulamasının yapılacağı sahalara uğrak yapan gemilerin yıllık verilerinin esas alınması düşünüldü. bazı gemilerin her iki boğazdan transit geçiş yaparken bazılarının ise sadece tek bir boğaz geçerek Marmara’daki bir limana uğrak yapabileceği düşünüldüğünde örnek hacminin neredeyse ana kütle rakamına yaklaşabileceği tespit edilmiştir. 191 .

3’de ayrı bir saha kodu “26” ile gösterilmiştir. Bu anketler için Tablo 4. iptal edilerek değerlendirme dışında bırakılmıştır. Bu sebeple saha koordinatörlerinden bir ay süre ile kaç gemide anketin yapılabileceği bunlardan kaç tanesinin İngilizce kaç tanesinin Türkçe olarak gönderilmesi istediği soruldu. gönüllü anketörlük yapacak olan kılavuz kaptan veya liman görevlilerinin bu işe ayırabileceği zamana bağlıydı.3’e göre gönderilen 1325 adet anket formunun 386 tanesi (%29) yanıtlanarak geri gönderilmiştir. Bu anketlerin on tanesi kılavuz kaptanlar tarafından yanıtlandığı. Gelen talepler doğrultusunda anket zarfları hazırlanarak anket sahası koordinatörlerinin posta adreslerine gönderildi (Bkz Şekil 4. 192 . Sonuç olarak değerlendirmeye alınan anket sayısı 358 adettir. Geri dönen anketler arasından 28 adedi. Bazı sahalarda yapılan anket çalışmasının geri dönüş oranları % 00 olarak görülmektedir. 34 adet anket formu ise doğrudan araştırmacının posta adresine gönderilmiştir. Değerlendirmeye alınan anketlerin 136 adedi (% 38) Türkçe. Sahalara gönderilecek olan anket formu sayısı bu durumda istatistiki verilere değil. on iki tanesi de anket yanıtlama hataları bulunduğu ve bir tanesi de gemi kaptanı yerine vardiya zabiti tarafından yanıtlandığı tespit edildiği için iptal edilmiştir. Anket çalışmasının bölgelerde ne kadar başarılı olduğunun sonucu açısından net geri dönüş oranı % 27 olmuştur. beş tanesi kara personeli tarafından yanıtlandığı.) durumlarda gemi kaptanlarından bir kısmı bir sonraki limana kadar anketi doldurarak acenteleri vasıtalarıyla anket zarfı üzerindeki adrese posta yardımıyla ulaştırmışlardır.3’de görülmektedir.4. örneklem hacminin tam olarak tespit edilememesine neden oluyordu. Tablo 4. Tabloda çalışmaya katılan denizcilik şirketleri ayrı ayrı belirtilmeden tek bir kod “40” ile gösterilmiştir.). Bu da bu bölgelerden anket dönüşlerinin olmadığını izlemini uyandırmaktadır.Yukarıda sayılan sebepler. Anket çalışması yapılan sahalara gönderilen anketler ve geri dönüş oranları Tablo 4. Söz konusu limanlarda yapılan anket çalışmaları anketörler tarafından toplanamadığı (bir çok limanda gemi kaptanlarının anketi doldurma fırsatı bulamadığı anketörler tarafından bildirilmiştir.

Milliyeti Türk olduğu halde anketin İngilizcesini dolduran 14 Türk gemi kaptanının olduğu tespit edilmiştir.222 adedi (% 62) ise İngilizce olarak düzenlenen anketlerdir. Özel Sektör İskeleleri Aliağa TÜPRAŞ Terminal Ulusoy Çeşme Limanı Aliağa PETKİM Terminal Dikili Limanı Çanakkale Çimento Limanı Çanakkale Boğaz Kılavuzluk TCDD Bandırma Limanı Bandırma BADETAŞ Limanı Ambarlı MARPORT ARPAŞ İstanbul Boğaz ve Haydarpaşa (Harem Kılavuzluk) İzmit Körfezi Med Marine İzmit Körfezi TCDD Derince Gemport Limanı Erdemir Demir Çelik Limanı POSTA YOLU İLE DENİZCİLİK ŞİRKETLERİ TOPLAM Gönd. Anket Sayısı 20 90 60 10 20 20 5 17 20 45 30 10 20 20 20 250 20 15 135 60 100 60 20 90 --168 1325 Gelen Anket Saysı 13 14 16 8 8 1 9 9 10 4 1 3 4 5 88 13 11 61 11 10 12 15 34 26 386 İptal Edilen Kabul Edilen Dönüş Anket Anket Sayısı Oranı Saysı (n) % 2 1 1 3 1 1 5 1 1 3 1 3 5 28 11 14 16 7 8 1 9 8 7 3 3 4 5 83 12 10 58 11 9 12 15 31 21 358 55% 16% 27% 00% 35% 40% 20% 53% 40% 16% 10% 00% 15% 20% 25% 33% 60% 67% 43% 00% 11% 15% 60% 17% -13% 27% Çalışmanın örneklem sayısı açısından karşılaştırılması gerekirse. Gönderilen ve Alınan Anketler Saha No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 40 Saha Adı TCDD İskenderun Limanı İsdemir Demir Çelik Limanı Toros Terminal Limanı Ceyhan Terminal TCDD Mersin Limanı TCDD Antalya Limanı Bodrum Ege Liman İşletmeleri AS. Anket Çalışma Sahaları.3. Tablo 4. Kuşadası Yolcu Limanı TCDD İzmir Limanı Nemrut Kö. gemi kaptanlarının tutumlarının ve algılarının ölçüldüğü benzer çalışmalar bulunmaktadır 193 .

Odak grup çalışmasında gemi kaptanlarının örgütsel çevresini oluşturan ve etkileşimde olduğu çevre faktörlerine ait elamanlardan yapılandırılmış bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışmada 97 kaptan ve zabit anket formunu yanıtlamıştır. Benzer bir örneklem çerçevesinin kullanıldığı anket çalışması iki ay sürdürülmüştür. Çokgörmüşler 2003). 4. İlk aşamada gemi kaptanlarının gemi operasyonlarının yönetiminde bireysel karar verme süreçlerine etki eden faktörlerin keşfedilmesine yönelik bir veri toplama yöntemi izlenmiştir. Bu araştırmanın yöntemlerinden bir olan odak grup çalışmasının uygulanmasına karar verilmiştir. 150 anket formunun 61’i yanıtlanmıştır.5. Bu yöntem için karar verme literatüründeki karar verme stilleri. karar verme süreçlerine etki eden faktörlere ait değişkenler elde edilmiştir. Referans alınan literatürdeki araştırma ve uygulama alanı konusundaki farklılıklar.(Asyalı 2001. 2003. 221). içerik analizi yöntemiyle kodlanarak. bilim disiplinlerinin farklı yaklaşımları. Asyalı (2001)’in çalışmasında VTS konusunda gemi kaptanlarının ve zabitlerin algıları ölçülmeye çalışılmıştır. çalışmamızın nicel araştırma yöntemi sürecinde 194 . Çokgörmüşler (2003)’in çalışmasında da İzmir Körfezi deniz trafik yaklaşımının emniyeti anket çalışması yardımıyla araştırılmıştır. VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ Araştırmada nitel ve nicel yöntemlerle iki ayrı aşamada veri toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın nitel araştırma yöntemleriyle elde edilen verileri. gemi kaptanının bireysel karar verme konusunda tek bir modelin referans alınamayacağını göstermiştir. Bu amaçla tüm yaklaşımları bütünleşik olarak uygulayabilmek amacıyla keşfedici bir çalışma ile gemi kaptanlarının gemi operasyonlarının yönetimindeki bireysel kararlarına etki eden değişkenlere ulaşılması gerekliliği doğmuştur. İkinci aşamada ise ilk aşamanın sonucunda elde edilen değişkenler kullanılarak geliştirilen anket formu. karar verme modelleri ve bireysel karar verme süreçleri konuları referans alınmıştır. Keşfedici araştırmalar için önerilen nitel araştırma yöntemi seçilmiştir (Sekaran.

195 . Driver vd.1 Odak Grup Çalışması İki yıl süresince gerçekleştirilen literatür taramalarında. Nitel Araştırma Süreci Gemi kaptanlarının karar verme süreçlerine etki eden değişkenlerin tespit edilmesi amacıyla keşifsel olarak gerçekleştirilen odak grup çalışması yöntemi ve süreçleri aşağıda anlatılmıştır. Karar verme modelleri üzerinde yapılan literatür taraması derinleştirildikçe farklı disiplin dallarını içine alan modellerin geliştirildiği tespit edilmiştir. Bu amaçla tüm modellerin değişkenlerini kapsayan bütünleşik bir karar verme modeli değişkenleri dizisi hazırlanmıştır. Rowe ve Boulgarides (1994) tarafından geliştirilen “Genişletilmiş Dört Kuvvet Modeli”.veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Anket çalışmasının gerçekleştirildiği sırada bir gemiyi sevk ve idare eden gemi kaptanları üzerinde uygulanmıştır. 4.5. Ancak literatürde tespit edilen birçok karar verme modelinin belirli bir bilim disiplininin yaklaşımını temsil ettiği görülmüştür. Bunlar.5. Bu modellerin disiplinler arası bir yaklaşım ile geliştirildiği araştırmacıları tarafından ifade edilse de aralarında benzerliklerinin yanında farklılıklarının da olduğu görülmektedir. Hazırlanan bu değişken dizisi nitel ve nicel araştırmalarda test edilmiştir.1.1. tespit edilen karar verme sürecine ait değişkenlerin gemi kaptanlarının karar verme süreci değişkenleri ile aynı olup olmadığı veya tüm karar verme süreci yaklaşımları ve modellerinin gemi kaptanlarının karar verme süreci ve modeliyle ortak yönlerinin bulunup bulunmadığının ortaya konulması amaçlanmıştır. 4. (1990) tarafından geliştirilen “Karar Verme Modeli” Nutt (1976) tarafından geliştirilen “Örgütsel Karar Verme Modelleri”. Tüm sayılan bu modelleri ve yaklaşımları bir arada temsil edecek olan bir karar verme modeli için bütünleşik karar verme modeli oluşturulması gerektiği düşünülmüştür. Harrison (1993) tarafından geliştirilen “Disiplinler Arası Karar Verme Modeli” dir.

(Cerit.5. ve Sekeran’ın (2003. 51 ve Sekeran. Kinnear ve Taylor. çalışmanın organizasyonu. 196 . (8) bulguları özetle ve devam edecek araştırmayı planlamadan oluşmaktadır. Yıldırım ve Şimşek (2000. (4) tarama anketinin yazılması. çalışmanın tamamlanmasıdır (Nakip. (3) odak grup tarafından cevaplandırılacak olan soruların veya amaçların belirlenmesi. çalışma hazırlıkları. 141). Bunun yanında Şekil 4. (5) yönlendirici için taslak hazırlanması. 4. çalışmada. 139. Nas vd.4’de gösterilmektedir. 2002. Bu temel planlama prosedürü Şekil 4.1. (2) nitel araştırmanın amaçlarının belirlenmesi. yukarıda anlatılan karar verme modellerinin oluşturduğu bütünleşik bir yapıda. 2003. 70). Yıldırım ve Şimşek. (6) odak grup görüşmelerinin yönetilmesi. 2003.5’de gösterilen temel planlama basamaklarından hariç. katılımcılarının belirlenmesi. gemi kaptanlarının gemi operasyonlarının yönetiminde bireysel karar verme süreçlerine etki eden faktörlerin/değişkenlerin belirlenmesidir. 51). 224) tarafından önerilen yöntemler takip edilmiştir. çalışmanın duyurulması/bildirilmesi. 2000.Literatürde yapılan araştırmalarda gemi kaptanlarının karar verme süreçlerine ait bir çalışmaya rastlanamamış olması nedeniyle yukarıda ifade edilen bütünleşik bir model kullanılarak gemi kaptanlarının bireysel kararlarına ait bir modelin oluşturulabileceği sonucuna varılmıştır. Nakip (2003. (1) amaçların belirlenmesi ve problemin tanımlanması. Bu amacı gerçekleştirmek için odak grup çalışmalarında Malhotra (2004. 1996. 309. çalışma yerinin belirlenmesi çalışma zamanının belirlenmesi. Bu basamaklar daha önce denizcilik alanında yapılmış olan çalışmalarda başarıyla uygulanmıştır. odak grup çalışmasının başlatılması. Bunlar. Nitel araştırma yöntemi olarak seçilen odak grup çalışmasında amaç. (7) kayıtları gözden geçir ve verileri analiz et. Odak Grup Çalışmasının Planlanması Odak grup çalışmalarının planlanması için literatürde bazı temel prosedürlere rastlamaktayız (Malhotra 2004.1. Temel planlama süreci. 309). 71. Kinnear ve Taylor (1996. 224).1. uygulamada yapılması gerekli olan bir çok planlama basamakları da bulunmaktadır.

1 Katılımcıların Belirlenmesi 2 Nitel Araştırmanın Amaçlarının Belirlenmesi Çalışma Yerinin Belirlenmesi Çalışma Zamanının Belirlenmesi Çalışmanın Duyurulması Odak Grup Tarafından Cevaplandırılacak Olan Soruların veya Amaçların Belirlenmesi 3 Çalışma Hazırlıkları Çalışmanın Organizasyonu 4 Katılımcı Profili Tarama Anketinin Yazılması 5 Yönlendirici İçin Taslak Hazırlanması Çalışmanın Başlatılması 6 Odak Grup Görüşmelerinin Yönetilmesi Çalışmanın Tamamlanması 7 Kayıtları Gözden Geçir ve Verileri Analiz Et 8 Bulguları Özetle ve Devam Edecek Araştırmayı Planla Şekil 4. Ayrıca odak grup çalışması verilerinin kodlanması. Denktaş ve Cerit 2006). [Kaynak : Malhotra (2004. kodların kavram haline getirilmesi.2004. Denktaş. 2005. Deveci vd.5’deki temel planlama basamakları ve diğer basamaklar aşağıda ayrıntılı olarak incelenmiştir. 2005. Oluşturulan içerik analizi tablolarında 197 .5.. 141). kavramların da temaya dönüştürülmesi ile ilgili ayrıntılı içerik analizi tabloları hazırlanmıştır.5’de gösterilmiştir. Odak Grupların Planlama Prosedürü ve Yürütülmesi. Bu planlama basamakları Şekil 4.] Şekil 4.

odak grup çalışmalarına seçilecek olan katılımcıların.5. Odak Grup Çalışmasının Amacı Odak grup çalışmasının planlamasının 1 numaralı temel basamağı araştırmanın amacın belirlenmesidir (Bkz. Şekil 4.). 71). göreli olarak küçük bir örneklem oluşturmak ve bu örneklemde çalışılan probleme taraf olabilecek bireylerin çeşitliliğini maksimum derecede yansıtmaktır. Bu bize her bir soruda alınan verilerin anlamlı öncelik sıralarını tespit edebilmemizi sağlamıştır. 2000. (Kinnear ve Taylor 1996. Maksimum çeşitlilik örnekleminde odak grup çalışması katılımcılarının. 310). Yöntemde önemli diğer bir nokta ise araştırma konusu ile ilgili çeşitlilik kaynaklarını olabildiğince tanımlayarak örneklemin genel durumu yansıtacağı hususunda tatmin olunmalıdır (Yıldırım ve Şimşek.her bir katılımcının ifadeleri kodlanırken katılımcıların kendi ifadelerine yüklemiş oldukları güç ve ağırlık ayrıca puanlandırılarak oluşan kavramları ağırlıkları hesaplanarak sıralandırılmıştır.1. 4. gemi kaptanlarının çalıştığı çevrenin veya ortamının bir benzerini oluşturacak nitelikte.5. Bu yöntemde amaç.1. 4.1.1. Bunun yanında nitel çalışmalarda örnekleme yöntemlerinden “maksimum çeşitlilik örneklemesi” çalışmamızda kullandığımız örnekleme yöntemidir. Katılımcılarının Belirlenmesi Yapılan çalışmalarda.2.3. çalışmanın amacına.5. Bu örneklem şeklinde elde edilecek verileri ana kütleye genelleme yapmak için kullanmak yerine ne tür ortaklıkların. çeşitli tipte gemileri işleten 198 . Odak grup çalışmasının amacı aşağıdaki gibidir: literatürdeki karar verme modellerinin oluşturduğu bütünleşik bir yapıda. 62-75). tecrübelerine. gemi kaptanlarının gemi operasyonlarının yönetiminde bireysel karar verme süreçlerine etki eden faktörlerin/değişkenlerin neler olduğunun belirlenmesi ve gemi işletmelerinde örgütsel baskının sonuçları ile ilgili değişkenlere ulaşılması. benzerliklerin ve farklılıkların bulunduğunu tespit etmek hedeflenmiştir. uzmanlıklarına vb kriterlere göre planlanarak homojen bir yapıda oluşturulması gerektiği belirtilmektedir Nakip (2003.

VTS operatörü. Malhotra (2004. 220) 8-10. Yapılan çalışmada katılımcı sayısı. Çalışmaya katılanlar ve profil bilgileri Tablo 4.4’ de verilmiştir. Uygun bir odak grup zümresinin oluşturulması amacıyla İzmir ve çevresinde bu vasıflara uygun olan adaylar aranması için çalışmalara yapıldı. ülke idaresini. Grup üyelerinin olumsuz etkilenmemesi açısından katılımcıların daha önceden böyle bir odak grup çalışmasına katılmamış olmasına da dikkat edildi (Nakip. personel müdürü. 71). deniz sigortacılarını. yapılacak olan çalışmanın güvenilirliği açısından önemli bir rol oynamaktadır. hazır durumda bulunan yedek katılımcılar çalışmaya çağırılarak çalışma 11 kişi ile gerçekleştirildi. liman yetkilileri. 71) ise 10 kişiden oluşması gerektiğini bildirmektedir. 2003. liman başkanı. Fakat odak grup çalışması için uygun katılımcı sayısını Kinnear ve Taylor (1996.işletmecileri. 310). Bunun yanında. Nakip (2003. gemi kaptanının çevresini temsil edecek olan unsurlar düşünüldüğünde. acente. Sekeran (2003. Tüm çevresel unsurların temsil edilmesine çalışılırken her bir aday katılımcının bir yedeğinin oluşturulması da gerekiyordu. dökme yük. 199 . Nitekim çalışmanın yapılacağı gün. 140) 10-12 kişi arasında olması gerektiğini ifade ederken. tedarikçiler) daha ilave edilebileceği görüldü. armatörü ve en yakın görev arkadaşı baş mühendisini kapsaması gerekmektedir. gemi kaptanlarını. kuru yük. üç katılımcı mazeretlerini dile getirerek katılamayacağını bildirdiklerinde. Aday belirleme sırasında gemi kaptanının çevresini oluşturulan birçok unsurun (kılavuz kaptan. kaptana kararlarında en fazla etki edebileceği düşünülen unsurların 11 kişi ile sınırlandırılmasına karar verildi. konteyner. Oluşturulacak olan çevre temsilcilerinin bazılarının İzmir’deki adaylar arasından temsil edilemeyeceği görüldüğünden İstanbul’daki denizcilik işletmeleriyle iletişime geçildi. tanker ve ro-ro tipi gemilerin işletilmesinde tecrübe sahibi olan ve hatta bu tip gemilerde çalışmış olan uygun bir zümrenin seçilmesi. gümrük. klas kuruluşlarını. deniz hukukçularını.

DEU Hukuk Fak. Fak. Konteyner. ITU Den. Fak. Tanker. ITU Den. Tanker Her Tip Gemi Konteyner Tanker. Odak Grup Çalışması Katılımcı Profili KATILIMCI PROFİLİ BİLGİLERİ Yaşı 56 37 41 46 46 51 31 45 47 53 50 Yeterliği Uzakyol Baş Mühendisi Uzakyol Kaptanı Uzakyol Kaptanı Uzakyol Kaptanı Uzakyol Kaptanı Uzakyol Kaptanı Uzakyol Birinci Zabit Uzakyol Kaptanı Uzakyol Kaptanı Gemi İnşa Mühendisi Avukat Mezuniyeti Dz. ITU Den. Deniz Tecrübesi (yıl) 27 16 13 14 12 12 5 15 7 Tecrübe Sahibi Olduğu Gemi Tipi Her Tip Gemi Dökme Yük Ro-Ro. Fak. Fak. Dökmeyük Kuruyük. ITU Den. ITU Gem. ITU Den. Fak.4. Fak.İnş. Dökmeyük Tanker Temsil Ettiği Kurum Ülke İdaresi P&I Sigorta Gemi İşletmecisi Yerel Yönetim Gemi İşletmecisi Armatör Armatör Klas Özel Kurumun Uzmanlığı Gemi Sörveyi Gemi Sörveyi Dökme Yük Taşımacılığı Yolcu Taşımacılığı Konteyner Taşımacılığı Tanker ve Dökmeyük Taşımacılığı Tanker Taşımacılığı Gemi Sörveyi Deniz Hukuku Temsil Unvanı Gemi Baş Mühendisi Gemi Kaptanı Liman Devleti Kontrol Zabiti Genel Müdür Gemi Kiralama ve Operasyon Müdürü Genel Müdür Vekili Operasyon Müdürü Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Gemi Sörveyörü Avukat Görev Tecrübesi (yıl) 5 7 8 5 4 11 14 16 20 KATILIMCI KOD NUMARASI K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 200 . Dökmeyük Kuruyük.Tablo 4. Fak. Harp Okulu ITU Den. ITU Den. Fak. ITU Den.

5. adlarına hazırlanarak 3 Mayıs 2005 tarihinde adreslerine gönderilmiştir. kriterler dikkate alınmış ve çalışma saatinin başlangıcı 14 00 olarak belirlenmiştir. Çalışmanın Duyurulması/Bildirilmesi Çalışmanın katılımcılara bildirilmesi için Ek’1 deki yazı metni hazırlanmıştır.5. haftanın başı veya son günü olmaması dikkate alınarak. Tüm bu kriterler göz önüne alınarak çalışma yeri olarak Dokuz Eylül Üniversitesi. Nakip. 140. kolay kullanabileceği. Ayrıca araştırmacıların araştırma öncesi ve araştırma sırasında ihtiyaç duyacakları hizmetler için.1. hareket vb. çalışmanın başlayacağı saatteki trafik yoğunluğu. 4. oto park probleminin bulunmaması da katılımcılar açısından önemli kriterlerdir. 2004. Çalışmanın katılımcıların kolay ulaşabilecekleri ve bilinen bir yerde yapılması. Metinde çalışmanın amacı.1.4. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nun toplantı odası belirlenmiştir.1. çalışmanın yapılacağı tarih olarak 12 Mayıs 2005 Perşembe günü seçilmiştir. 201 .5.1. neden ve nasıl yapılacağı. Çalışma Yerinin Belirlenmesi Çalışmanın yapılacağı ortamın seçiminde dikkate alınması gereken en önemli kriter. katılımcıların o günkü iş planlamalarını sabahtan yaparak öğleden sonraya hazırlanmaları.1.4. adresi ve çalışmanın yapılacağı zaman ile ilgili çok genel ifadeler net olarak ortaya konmuştur. milli veya özel gün. katılımcıların dikkatini dağıtabilecek gürültü. Çalışma saati için ise. 2003. 4.5.1. konforu ve toplantıya uygun şekilde tasarlanmış olması da önemlidir (Malhotra. Çalışma Zamanının Belirlenmesi Odak grup çalışması planlanırken özellikle futbol maçı. Yazı hazırlanıp katılımcı asil ve yedek adaylar belirlendikten sonra katılımcıların resmi olarak davet edilmeleri ve kurumlarından izin alabilmeleri maksadıyla EK 1’deki resmi yazı. 71). ses. ulaşım için tahsis edilecek veya kullanılacak olan araçların (uçak dönüşleri) planlaması vb. Toplantı mekanının fiziki durumu. süresi.6. etkilerden uzakta olmasıdır. ulaşabileceği ve yardım alabileceği bir mekanın seçilmesi çalışmanın etkin kontrolü açısından önemli bir kriterdir.

1. 1995). Driver vd. Nutt (1976) ve Harrison (1993) ortaya koymuş oldukları karar verme modellerine dayandırılmıştır. Bu soruların genelden başlayarak araştırmanın amacına doğru bir yapıda olması gerekmedir. Esasen araştırmacıların geliştirdikleri tüm modellere ait değişkenleri bütünleştirilerek. 2005). Bu amaçla odak gruplarda soru sorma tekniğine “sorgulama rotası” (questioning route) adı verilmektedir (Iwasaki vd. Odak grup çalışmasında yukarıda açıklanan sorgulama rotası tekniği kullanılmıştır. Araştırma Sorularının Belirlenmesi Odak grup çalışmalarında katılımcıların konuşmalarını sağlayabilmek için önerilen soru şekli açık uçlu sorulardır (Kitzinger.4. Özellikle Rowe ve Boulgarides’in (1994) ortaya koymuş oldukları “Genişletilmiş Dört Güç Modeli”nde karar verme sürecine etki eden faktörler incelenmiştir. 2005). Odak grup araştırmalarında kullanılan sorgulama rotası. katılımcıları konuya ısındırmak için giriş soruları (introductory questions). geçiş (3. Çalışmanın literatür taramasında görüldüğü üzere. odak grup çalışmasının sorularının hazırlanmasında kullanılmıştır. yönetim ve organizasyon alanında yapılmış olan bir çok çalışmada karar vermeyi ve süreçlerini örgütten bağımsız olarak düşünmek imkansızdır.5. örgütün de karar vericiden beklentileri karar verme davranışını doğrudan etkilemektedir.7. tanımlama ve konunun anlamıyla ilgili olarak “geçiş soruları” (transition questions). Daha sonra hazırlanmış olan giriş (2). Özellikle giriş ve geçiş soruları bahsedilen bütünleşik model değişkenleri referans alınarak hazırlanmıştır. sorunun nedenlerinin veya baş etme yollarının sorgulandığı “anahtar sorular” (key questions) ve tartışmayı özetleyecek ve çalışmanın ana konusunu teyit ettirmek için hazırlanan “sonuçlandırıcı sorular”dan (ending questions) oluşmaktadır (Krueger ve Casey 2000. Sorgulama rotası tekniğinde açılış yorumu ve sorusu aşağıda verilmiştir. karar verme sürecini etkileyen en önemli faktör olarak bilgi 202 . Karar vericinin örgütten. “açılış yorumu/sorusu” (opening comments). Bu nedenle odak grup çalışmasının açılış sorusu (1) gemi yönetim örgütlerinin nasıl bir kaptan istediklerinin sorulması ile başlamıştır. Iwasaki vd. (1990)’nin geliştirdikleri dinamik karar verme süreci yaklaşımı.1.6-7) ve anahtar (8) sorular temelde Rowe ve Boulgarides’in (1994).4-5. akt. çalışmanın dayandırıldığı bir başka dayanak olmuştur. Geliştirdikleri kuramda.

1. 2004). Nakip.1. Çalışma Hazırlıkları Odak grup çalışmalarının 1 ila 3 saat arasında sürebileceğini ifade edilmektedir (Malhotra.5’deki sürecin 3 numaralı basamağı) Araştırma sorularının her biri yukarıda görüldüğü gibi belirli bilimsel kuramlara ve modellere dayandırılarak hazırlanmıştır. Hazırlanan 10. Sorular genelden ayrıntıya doğru. İkinci Bölüm’de incelenen “örgütsel baskı” kavramının gemi işletmelerinde yapılıp yapılmadığının aydınlatılmasına yönelik olarak hazırlanmıştır.5 ila 2 saat olarak ifade edilmektedir (Kinnear ve Taylor. örgütsel baskı boyutunda incelenerek verileri toplanılmaya çalışılmıştır. 140). Sonuçlandırıcı sorulardan biri olarak hazırlanan 9. 2004.5. (Bkz Şekil 4. 1998) örgütsel baskılar yaptığına daha önce değinilmişti. çalışanın örgüte olan bağımlığı ile doğru orantılı olduğundan daha önce bahsedilmişti (Wahn. Ek 4). gemi kaptanlarının bireysel kararlarına örgütsel baskının nasıl yapıldığının ortaya çıkartılması amacıyla hazırlanmıştır. Yıldırım ve Şimşek. her bir katılımcının her bir soruya vereceği cevap için yaklaşık bir dakikalık süresi olduğu görülmektedir. Bu çalışma için hazırlanan sorular ve katılımcısı sayısı odak grup çalışmasının ortalama süresi dikkate alındığında. çalışma tamamlandıktan sonra verilerin incelenebilmesi ve tekrar gözden geçirilebilmesi için ses ve görüntü kayıtlarının 203 . Sonuçlandırıcı soru (9-10). 2003. Ortalama süre olarak ise 1. sorularda. 2000. Sonuç olarak gemi kaptanının bireysel karar verme sürecinin üzerindeki baskılar. Malhotra. Örgütsel baskıya boyun eğmenin derecesinin.ve bilgiyi kullanmayı ifade etmişlerdir. soru. 1996. Esasen tüm örgütlerin belki de farkında olmadan çalışanlarına çeşitli yollardan (Jones ve Ryan. 9. açık uçlu olarak toplam 10 adet hazırlanmıştır (Bkz. ve 10. Tüm odak grup çalışması. 4.8. 1993). soru ile gemi kaptanının bireysel kararlarında böyle bir örgütsel baskıya uğraması karşısında nasıl davranacağı ile ilgili değişkenlere ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu faktörün gemi kaptanlarının karar verme süreçleri üzerindeki etkileri yine odak grup çalışmasının anahtar soruları (8) ile aydınlatılmaya çalışılmıştır.

140. şarj cihazı vb ek aygıtlar da temin edilerek çalışma ortamında hazırda tutulmuştur. Nas vd.1.yapılması gerekmektedir (Malhotra. yapılacak olan ses ve görüntü kayıtları için en az üç saatlik bir imkan hazırlanmıştır. Toplantı sırasında yapılacak olan çay servisi için iki kişi görevlendirilmiştir. oturacakları yerlerin önüne ve herkesin görebileceği bir biçimde yerleştirilmiştir. Her bir katılımcının çalışma sırasında akıllarına gelenleri veya diğer katılımcıların ifadelerini not alabilmesini sağlamak amacıyla birer blok not ve kalem. 4. Yapılan video ve ses kayıt işlemlerinin takibi için çalışmanın yapıldığı okul öğrencilerinden bir kişi görevlendirilmiştir. Çalışmada görevli olanlar ve yardım edeceklerle toplantıdan önce kısa bir toplantı yapılarak 204 .9. Bu durum katılımcıların bireysel ihtiyaçlarının toplantı mekânında karşılanmasını gerektiriyordu. 2003. Katılımcıların masaya oturma düzenleri için bir yöntemin önceden planlanması gerekmektedir. Ayrıca çalışmada ihtiyaç durulabilecek yedek batarya.5’deki sürecin 4 numaralı basamağı olan katılımcılar için tarama anketinin yazılması işlemi yapılmıştır (Bkz Ek. kullanımları için masadaki oturma yerlerinde hazırlanmıştır. Nakip.1. Bunun için katılımcıların isimlerinin yazılı olduğu isimlikleri isimlerinin harf sırasına göre. 2).5. 71). Çalışma sırasında yönlendiricinin müdahale edemeyeceği durumlarda yardım etmesi maksadıyla iki kişi hazırda dinleyici olarak çalışmaya katılmışlardır. Denktaş 2005) tespit edilmiştir. vb içecekler ile alınabilecek kuru pasta gibi gıdalar da planlanarak servis malzemeleri ile birlikte katılımcılara masa üzerinde sunulmuştur. 2004. meyve suyu. Çalışmanın Organizasyonu Odak grup çalışmasında en kritik görevlerden biri olan yönlendiricilik görevi yazar tarafından yapılmıştır. Çalışmada ilginin dağılmaması açısından tek oturumda yapılaması daha önce yapılan çalışmalarda (Cerit. 2002. Çalışmanın planlanan maksimum süresi dikkate alınarak. 2004. Bu amaçla çalışma sırasında ihtiyaç duyulabilecek su. Şekil 4.

işi ve görevi. 3 ve 4).5. soyadı. bir sonraki soru için ise saat istikametinin tersi yönünde verilerek devamlı olarak söz sırasının başlangıcı değiştirilmiştir. konularda kendilerini gruba tanıtmaları istenmiştir.5’deki sürecin 5 numaralı basamağı olan çalışma sırasında yönlendiricinin kullanılacağı taslak çalışma planı hazırlanmıştır (Bkz Ek.10. Daha sonra.1. Bu giriş konuşmasında çalışmanın amacı. deniz tecrübesi vb. çalıştığı süre. yapılacak olan çalışmanın yöntemi hakkında detaylı bilgiler verilerek katılımcılar için daha önceden hazırlanmış olan katılımcı profili anketini doldurmaları istenmiştir (Bkz Ek 2). Bundan sonraki sorularda 205 . Çalışmanın Yürütülmesi Odak grubun araştırma sorularının sorulmasına saat 14 34 de başlanmıştır. 4.5.1. Ek 3). Sorulara verecekleri cevaplar için söz hakkı. 4. yaklaşık 16 dakika olmuştur. Bu doldurma işlemi sırasında katılımcılardan adı. Odak Grup Çalışmasının Başlatılması Katılımcıların çalışmanın yapılacağı salona toplanmasını müteakip çalışma saat tam 14 00 da başlatılmıştır. bilimsel dayanağı ve çalışma süresince geçerli olacak kurallar konusunda uyarılar yapılmıştır (Bkz.yapacakları görevler konusunda bilgilendirilmiştir. Bu ifadeler daha sonra yapılacak olan içerik analizinde dikkate alınmıştır. Çalışma sırasında yönlendirici ve diğer gözlemciler. Her bir soru için ortalama 15 dakikalık bir cevaplama süresi için açılış süreci ile birlikte çalışmanın en az üç saat sürebileceği görülmüştür.1. yönlendiriciden başlayarak saat istikametinde. katılımcıların önemli gördükleri ve vurgulandırılmış olan ifadelerini not almışlardır.1. çalıştığı kurum. Sorulara gelen cevapların süreleri titizlikle tutularak tahmini bitiş süresinin katılımcılara başta belirtilen süreyi aşmayacak şekilde ayarlanılmasına çalışılmıştır. Şekil 4. İlk soruya 11 katılımcının verdiği cevaplama süresi. Çalışmada öncelikle yönlendirici tarafından bir giriş konuşması yapılmıştır.11.

Önemli yöntemlerden biri olan içerik analizi diğer.2. “verilerden doğrudan görülemeyen. 2000.1. s. Bunun nedeni ise araştırmacının belleğinde bilgiler taze iken gözden geçirme. Bu yapı değişkenlerin tespiti açısından kendi içerisinde de farklı yöntemleri içermektedir. genelden çok bireysel algı ve değerlendirmeleri hedefleyen bir yapısı bulunmaktadır. Çalışmanın Tamamlanması Yapılandırılmış araştırma sorularının cevaplama süreci 16 40 da tamamlanabilmiştir. sekizinci soru ise tek başına sorulmuştur. 4. İçerik Analizi Nitel araştırmaların hedefi olan farklılıkların tespitinin. Çalışmanın ardından katılımcılara teşekkür yazıları gönderilmiştir (Bkz Ek 5). İçerik analizi.5. Çalışmanın toplam süresi yaklaşık üç saati bulmuştur. Katılımcılar arasında meydana gelen ikili tartışmalar.12.1. İçerik Analizi Yöntemi Odak grup çalışmalarından elde edilen veriler çalışmanın hemen ardından gözden geçirilmeye başlanmıştır. üçüncü sorunun cevaplama süresinin ise 29 dakika tutması diğer soruların birleştirilerek sorulmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. 4.2. aralarındaki soru-cevap vb durumlara müsaade edilmediği halde ikinci sorunun cevaplama süresi 32.1.5. Bundan sonra dördüncü ve beşinci soru. 4.1.cevaplama süresinin kısaltılamaması durumunda bazı soruların birleştirilerek sorulması gerekliliği ortaya çıkmıştır. betimleme ve yorumlama gibi yöntemlerle birlikte kullanılabilmektedir. Çalışmanın sonucunda tekrar sıra ile çalışma konusunda geri bildirim verilmesi istenmiş ve müteakiben katılımcılara teşekkür edilerek uğurlanmışlardır. dokuzuncu ve onuncu sorular birleştirilerek.5. altıncı ve yedinci soru.1. ancak kavramsal kodlama ve sınıflama yoluyla temaların bulunması ve bu temalar arası anlamlı ilişkilerin ortaya çıkarılması” işlevidir (Yıldırım ve Şimşek.157). kodlama ve gerekli düzeltmeleri yapılabilme imkânına 206 .

İfadelerin bu tip ağırlık puanları ile birlikte kodlanması içerik analizinin 207 . 2000. Bu kalıplar ifade edilme düzeyine göre ağırlık puanı verilmiştir. Tablo 4. İçerik analizi tablolarında kodlanmış olan veriler “Örnek” sütununda belirtilmiştir (Yıldırım ve Şimşek. 281). s. 1998. ses kayıtları ve yazılı tutmuş notlar yazar tarafından notlar da değerlendirilmeye alınmıştır.5’in 7 numaralı basamağı) Her bir araştırma sorusunun cevaplarından elde edilen verilerin anlamlı bölümleri alınarak kendi aralarında kodlanmıştır. çalışmanın sonuçlarının güvenirliğinin sorgulanmasına yol açmaktadır.5’de kodlanan “tecrübe” ifadesinin hangi ağırlıklarda ifade edildiği görülmektedir.178). sıralanabilir Tecrübe konusu. Arkadaşın tecrübe konusunda söylediklerine katılıyorum Gemi kaptanının karar mekanizmasına ekti eden faktörler. s. 2000.…. gemi kaptanının karar mekanizmasında en önemli etkendir. Kodlamada verilen ağırlık puanları Tablo 4. gemi kaptanının karar mekanizmasında önemlidir Tecrübe konusu.…. Ağırlık Puanı 1+3 2 3 4 5 Tabloda verilen her bir ifadenin kodlaması aynı ağırlıkta değerlendirilebilirdi. Çalışmamızda verilerin kodlanabilmesi maksadıyla gözlemci tüm video. İçerik Analizi Kodlarının Ağırlık Puanları İfade Kodunun Tipi Ek İfade Katılımcı İfade Normal İfade Önemli İfade Çok Kuvvetli İfade Örnek Arkadaşın söylediklerinin yanına tecrübe de eklenebilir. Genellikle birçok çalışmada sadece kodların frekansı dikkate alınmaktadır (Yıldırım ve Şimşek. tecrübe. Fakat örnek olarak Tablo 4. Burada amaç kodlanmış olan ifadelerin önem derecelerini ve toplam içerisindeki ağırlığını tespit etmektir.5’de gösterilmektedir.sahip olmasıdır (Kurtuluş. Bu kodlama işlemi sırasında her bir katılımcının ifadeleri belirli kalıplara alınmaya çalışılmıştır. Bunun yanında toplantı sırasında yönlendirici ve sıfatıyla çalışmaya katılanların oldukları değerlendirilmeye alınmıştır (Bkz Şekil 4.178)..…. Katılımcıların özellikle üzerinde vurgu yapmak istediği ifadeler ile sıradan ifadelerinin kodlanmasında bu tip ağırlık puanı verilmeden eşit olarak değerlendirmesi. Yani sadece kodların frekansları hesaba katılabilirdi.5.

6’da gösterilmektedir. s. kodlamalar arasında kurulacak ilişkiler sayesinde kavramlar yapılandırılmaktadır. Bu çalışmada ise ağırlık puanları daha geniş bir ölçek içerisinde değerlendirilmiştir. 5 ve 6 no lu soruların verileri üzerinde yapılan içerik analizi tablolarında görülebilir. (2004) tarafından “ana” (major) ve “yan” (minor) ifade olarak iki ağırlık değerinde başarıyla uygulanmıştır.2. Kavramlar tespit edildikten sonra bazı kavramların belirli temalar altında sınıflandırılabileceği görülmüştür. Kodlama bölümünden gelen ağırlık değerleri ve kodların kavram içerisinde odak grup katılımcıları tarafından ifade edilme sıklığı.konusu içerisine girmektedir. Kodlanmış olan verilerin kendi aralarındaki ilişkilere göre anlamlı bölümler oluşturulmaktadır. ağırlık puanları ve frekansları ile Tablo 4. Araştırma Soruları Verilerinin İçerik Analizi Odak grup araştırması sorularının belki de en önemli sorusu olan ve başlangıçta sorulan “Şirket Gemilerinde Nasıl Bir Kaptan İstiyor?” sorusudur. 2000. 4. Yapılandırılan kavramlar içerisindeki kodların ağırlığı yine kodlara verilen ağırlık puanları ile tespit edilebilmektedir.1.172). Bu soruya ait elde edilen verilerin içerik analizi Tablo 4. kavramların kendi aralarındaki ağırlığını ve sıklığını göstermektedir. 208 .5. İçerik analizinde tespit edilen kodlama ve kavramlar/temalar. Verilerin sayısallaştırılması daha önce Nas vd. 2003). Ağırlık puanları Tablo 4.2. Bu temalar özellikle 2. ifadelerin kodlanmasından sonra. 4.7’de özetlenmektedir. Ve bu nedenlerle verilerin sayısallaştırılması sırasında ağırlık puanı (intensity) kullanılmasına karar verilmiştir (Neuman. Kavramlar içerik analizi tablolarında belirtilmiştir. Bu anlamlı bölümler içerik analizinin temel analiz birimini oluşturmaktadır (Yıldırım ve Şimsek.5’de verilmektedir. Ayrıca.

İyi İngilizce kullanabilen. *AP: Ağırlık Puanı AP* K1 52 7 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 33 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 K2 1 Katılımcıların Kodları ve İfade Puanları K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 3 3 3 3 K11 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 26 6 6 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 . Uluslar arası kuralları bilmeli. Şirketler Gemilerinde Nasıl Bir Kaptan İstiyor ?” TEMALAR. Terminoloji iyi bilen. Maliyetleri düşürecek kaptan arar Problem çıkartmayacak Gemiye hasar bela getirmeyecek Gemiye bakabilecek kaptan Gemiye katkısı olan Gemiye armatörü gözüyle bakabilecek Eldeki imkanlar ile maksimumuma ulaşabilen. Kodlamalar UYUMLU VE İTAATKAR Uyumlu Kendi başına buyruk olmaması Kaptanın Şirkete danışması gerekir Ofis ile iyi diyalog En ufak olayda bile kendisine haber veren Zamanında haber veren Müdahale edilebilme imkanı Şirketin üzerinde etki edebileceği İtaatkar Tam itaatkar Yönetimle uyumlu Şirketle uyum halinde Şirketle birebir temasta olan Olumlu Uzun süreli Şirket politikalarını takip eden EKONOMİK YÖNLÜ DÜŞÜNEN Para kazandıran bir kaptan.Tablo : 4. Para kaybettirmeyecek kaptan. Odak Grup Çalışması İçerik Analizi “Soru 1.6. Bilgili. Yeterli olması. Her şeyin üstesinden gelip sorunsuz bir yönetim gerçekleştirmesi MESLEKİ BİLGİ ve BECERİSİ Tecrübeli. Kavramlar.. 209 . Mesleki bilgili./.

Temsil kabiliyeti olmalı. Şirket Gemilerinde Nasıl Bir Kaptan İstiyor?” Özet İçerik Analizi No 1 2 3 4 5 6 Kavramlar veya Temalar Uyumlu ve İtaatkar Ekonomik Yönlü Düşünen Mesleki Bilgi ve Beceri Sahibi Yasal Konulara Hakim Temsil Vasıflarına Sahip Teknoloji Yönlü Olan Ağırlık Puanı 52 33 26 21 12 9 İfade Sıklığı 18 13 10 7 4 3 210 .7. *AP: Ağırlık Puanı AP* K1 21 3 3 3 3 K2 Katılımcıların Kodları ve İfade Puanları K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 3 3 3 K11 3 3 3 3 3 3 12 4 4 3 3 2 9 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 Şirketlerin nasıl bir kaptan istediği sorusuna cevaplar aranırken kaptan ile ilgili katılımcılar tarafından yapılmış olan ifadelerin betimsel olarak verilmesi kaptan ile ilgili düşünülenleri daha somut bir şekilde ortaya koymaktadır.6. İmzasını attığı belgelerin ne olduğunu bilen. Donatana koruyacak esneklikte rapor tutabilen. Özellikle kaptanın en fazla “uyumlu ve itaatkar” (52) olmasının istenmesi (Bkz Tablo 4. Şirketler Gemilerinde Nasıl Bir Kaptan İstiyor ? (Devam) TEMALAR. Yasal sorun. Sosyal kontak ve takdimi kuvvetli. Armatörü iyi temsil edebilen.Tablo : 4. çıkartmayan TEMSİL VASIFLARINA SAHİP Şirketi en iyi derecede temsil edebilecek olması. Konulan kuralların anlamını anlayan. TEKNOLOJİ YÖNLÜ OLAN Bilgisayar ve teknolojiyi kullanmayı bilmeli. Kaza belada gerekli ihbarları zamanında yapan. Tablo 4. Yeni gelişmelere açık olmalı. Kodlamalar YASAL KONULARA HAKİM Koyulan kuralların niteliğini bilen. Kuralları dile getirmesini bilen. Odak Grup Çalışması İçerik Analizi “Soru 1. “Soru 1. Kavramlar. Yeni gelişmeleri takip etmeli.) konusunda katılımcılardan gelen aşağıdaki ifade üzerinde tartışılması gerekmektedir.7.

211 . Teknoloji sayesinde karada kurulu olan ekipler gemiyi zaten yönlendirebiliyor şu an tecrübeliden ziyade neyi bulsak gemiye koyabiliyoruz” İletişim teknolojilerinin günümüzdeki imkânlarının olmadığı zamanlarda gemi ile kara yönetimi arasındaki iletişim son derece sınırlı idi. 2004. Bu durum kaptanların ileride kendilerini geliştirme isteklerini köreltecektir” Aslında bu ifade şu an günümüzde yaşadığımız ikilemin ve problemin temelini yansıtan bir ifadedir. 2004. Verilen ilk ifade ile çok benzerlik gösteren diğer bir ifade aslında durumun çok daha vahim olduğunun işaretini vermektedir. Zorba vd. Bunun pozitif ve negatif yönü var. gemi kaptanının yetkilerini kısıtlamış durumdadır. “Gemi Kaptanının Karar Verme Sürecine Etki Yapan Faktörler Nelerdir?” Bu soruya ait içerik analizi Tablo 4. Bu saptama bu konudaki yapılan çalışmalarla (Atken. Toremar. “Teknoloji. Ayrıca ikinci soruya ait genel içerik analizinde tespit edilen kodlama ve kavramlar/temalar. Bu zamanlarda gemi kaptanı karar verme ve inisiyatif kullanma konusunda daha fazla yetkiye sahipti.. Kaptanın karar verme ve inisiyatif kullanma durumlarının ne kadar sınırlandırıldığını ortaya açık bir şekilde koymaktadır. ağırlık puanları ve frekansları ile Tablo 4.9’da özetlenmektedir.“Hem tecrübeli kaptan istiyoruz hem de müdahale etmek istiyoruz. Araştırma sorusu olarak sorulan ikinci soru. 56) paralellik göstermektedir. 2000.8’de verilmiştir.

GÖREVİN GEREKLERİ 1. Bilgi Bilgi tecrübe hukuksal yönlü olmalı Bilgi tecrübe teknik yönlü olmalı Bilgi tecrübe etik yönlü olmalı Kişisel bilgi ve tecrübedir Bilgili Kararlarda tecrübeden çok bilgi önemli 1. 212 .5.Tablo : 4.6. özellikleri ve hesapları dikkate almalıdır 1.3. Kararın Tipi Karar ticari mi? Geminin sevk ve idaresi ile mi ilgili? Gemi kaptanları ticari olayları bilemez Ticari kararlar için kara yönetimine danışmalı Ticari kararlarda sınırlıdır. Uzmanlaşma Kaptanlık gemi tipi üzerinde ihtisaslaştırma gerektirir Gemiye sahip olması Mesleğinin gerekleri yani gemi tipinin gerekleri önemli Devamlı olarak aynı gemide çalışması Yük tipi. Deneyim Deneyim (bilgi ve becerilerin yenilenerek üzerine konulması) Aynı hatta çalışan bir kişi yirmi sene problemsiz gidip geliyorsa deneyimi azdır.8./. Odak Grup Çalışması İçerik Analizi “Soru 2. Sorumluluğu çok büyüktür 1. Gemi Kaptanının Karar Verme Sürecine Etki Yapan Faktörler Nelerdir?” TEMALAR. Emniyetli Yönetim Prosedürlerde kaptanın davranış ve yapacaklarına ilişkin tüm detaylar yazılı Gemideki prosedürler belli ISM sayesinde gemi sevk ve idaresi ile ilgili karları verebiliyor. Tecrübe Tecrübe (kaptanın başına olay gelmişse daha çabuk çözebiliyor) Karar verme süreci daha hızlı oluyor. Kodlamalar 1. Tecrübe ve bilgi Tecrübe Tecrübe hızlı karar vermede önemli Sevk ve idaresinde ki karar verme kaptanın tecrübesine bağlı 1.2.. *AP: Ağırlık Puanı AP* K1 89 3 3 3 3 1 9 K2 Katılımcıların Kodları ve İfade Puanları K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 3 3 3 3 1 5 4 K11 9 3 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 .4. Kavramlar.1. 1.

Gemi Kaptanının Karar Verme Sürecine Etki Yapan Faktörler Nelerdir?” (Devam) TEMALAR. Klas 3. 213 .2. 2. Örgüt Politikaları Deneyimli şirket çalışanı istihdam etmek Şirket prosedürleri özümsediyse sevk ve idari kararlar için yeterli Ticari kararlarda kara yönetimi tarafından yönlendirilmelidir.2. Kavramlar. Gemi İçi İlişkiler Gemi içi bütünlüğü. Kodlamalar 2. Şirkete danışarak ortaklaşa hareket etmesi Kara yönetiminin direktifleri önemlidir Ofisin yardımcı olması 2.8.4. Yasal Deniz hukuku *AP: Ağırlık Puanı AP* K1 46 3 5 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 K2 Katılımcıların Kodları ve İfade Puanları K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 3 5 K11 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 .) Personelin yeterliliği göze alınmalıdır.. Odak Grup Çalışması İçerik Analizi “Soru 2.Tablo : 4.3. 3. 2. Kaynaklar Hangi konuda karar vermesi gerekiyorsa kurumsal şirketlerde o konuda yardım alabileceği insan kaynağına ulaşılabiliyor./.4. Gemide herkes doğal olarak yardım ediyor.1. Eğer bilgisi yoksa alt kadronun etkisi altında kalacaktır. Rakipler P&I. Personel yeterli midir? 3.3.1. ÇEVRESEL GÜÇLER 3. Personel (İnsan Kay. Geminin kondisyonu çok önemli Kondisyonu düşük olan gemiye ne kadar tecrübeli personel koyarsanız koyun. ORGANIZASYONEL GÜÇLER 2. Doğal Şartlar ve Çevre Kararlarında öncelik çevre kirliliği olmalı Doğal şartlar 3. Gemi bünyesinde ise gemide de ortak karar vermeleri Herkes ona yardımcı olmalıdır. Gemi-Şirket İlişkisi Şirket menfaatleri önemlidir Kaptanın başarısı açısından kara yönetimi önemlidir.

5. Diğer kavramlar ise sırayla 214 . BİREYSEL FAKTÖRLER İş kaybetme Özlük haklarının tanımlanması Verilen sözlerinin tutulması İzin ve izin dönüşleri Kaptanın ailesi ile ilgilenmesi ve aklını rahatlaması Kafasının dinç olması ne zaman izine çıkacak. Toplum Devlet yararı ve başka menfaatler devlet için yapılıyor. Müşteriler Armatörün kiracısının haklarını da koruması gerekir 3.6. ACİL DURUMLAR Hayati kararlar vermek zorunda kalıyor Acil durumlar için eğitim gererli Acil durumlarda kaptanın karar verme yeterliğine sahip olmalıdır. Teknoloji Teknoloji karar vermede yalnızlığı ortadan kaldırmaya başlamıştır.8. GÜÇ VE OTORİTE İHTİYACI (Kaygı.Tablo : 4. Eğitim ve ön hazırlık Durumun aciliyeti Acil durumlarda ne kadar haberleşme yapılsa da kaptan karar verecektir. parası yatacak mı.kontrol) Kararlar statik olarak verilemiyor gemide Tek başına karar vermek zorundadır Yanlış yapar mıyım endişesi Son karar gemi kaptanına ait Olayı çözüp kendi fikrini söyleyerek kara yönetiminden teyit alması *AP: Ağırlık Puanı AP* K1 3 3 K2 Katılımcıların Kodları ve İfade Puanları K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 3 3 K11 3 22 3 3 3 3 3 4 3 21 3 3 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Tablo 4. Devlet ile ilgili olaylarda kaptan bazen korunabiliyor 4. Odak Grup Çalışması İçerik Analizi “Soru 2.başarı. 6. Kavramlar. Kodlamalar 3. Gemi Kaptanının Karar Verme Sürecine Etki Yapan Faktörler Nelerdir?” (Devam) TEMALAR. Acil durumlarda bilginiz varsa inisiyatif kullanabilirsiniz.5. özlük hakları Sosyal zeka ve iletişim kabiliyeti. 3.engelleme.9’da gemi kaptanlarının karar verme süreçlerine etki eden en önemli kavram olarak “görevin gerekleri” (89) tespit edilmiştir.7.

4. Çevresel Güçler 3.5. Kaynaklar 3. Örgütsel Güçler 2. Bilgi 1. “Şirket kara kadrosu daha deneyimli.Şirket İlişkisi 2. Tablo 4. Gemi Kaptanının Karar Verme Sürecine Etki Yapan Faktörler Nelerdir?” Özet İçerik Analizi No Kavramlar veya Temalar 1.4.5. çevresel güçler (33). Müşteriler 3.2. Gemi .” 215 .3. Emniyetli Yönetim 1.1. Gemi İçi İlişkiler 2. acil durumlar (21) ve güç-otorite kullanma ihtiyacı (15) olarak tespit edilmiştir. Doğal Şartlar ve Çevre 3.7. Bireysel Faktörler Acil Durumlar Güç ve Otorite İhtiyacı 22 21 15 7 7 5 Bununla birlikte ikinci araştırma sorusuna verilen cevaplarda dile getirilen bir ifade aşağıda verilmektedir. Gemi Personeli (İnsan Kaynakları) 46 19 12 9 6 14 5 4 3 2 3. 5. çünkü kaptana göre benzer olaylar karadaki insanların başlarına diğer gemiler vasıtası ile birkaç defa gelirken gemi kaptanı sadece bir defa karşılaşabilir bu durumda ona karadaki kadroların yardım etmesi gerekir. Fakat bu da gemi kaptanının yine kara yönetiminin etkisi ile hareket ettiğini görmektedir. “Soru 2.1.6. Kararın Tipi 1.1.örgütsel güçler (46). Görevin Gerekleri 1.6. Yasal 3. 6.9.3. Uzmanlaşma 1. Bunun sebebi olarak kara yönetiminin gemi kaptanına oranla çok daha fazla tecrübesinin olduğu gösterilebilir.2. Bu ifadeden kara yönetiminin tecrübesinin ne kadar önemli anlaşılmaktadır. Toplum 33 8 7 6 3 3 3 3 10 2 2 2 1 1 1 1 4. Teknoloji 3.2. Tecrübe 1. Örgüt Politikaları 2. Deneyim Ağırlık Puanı 89 22 19 16 14 12 6 İfade Sıklığı 29 7 7 5 4 4 2 2. Rakipler 3. bireysel faktörler (22).3.4.

OPERASYONEL KURALLAR Kaptan kurallara sadık kalmalıdır. Kodlamalar 1. Acil durum prosedürü ve operasyonel prosedürlere uygun kararlar olmalı Çevresel etkilerlerin baskısını doğrudan kaptan üzerine yansıtmamak lazım. O bölgede yasal etkenler Gemi kaptanına hiçbir imkan vermeden sadece ceza veririm demek hatalı 3. 216 . ISM’de sorumluluk. Tablo : 4. gemi personelinden armatöre kadar uzanıyor Kaptanın çevreyi düşünerek vereceği kararlar kalmadı çünkü bunlar kural olarak konmuş durumda. Kara yönetiminin ilgisizliği.. Amerikan sahillerinde deniz trafiği helikopterle izleniyor. Herhangi bir hapishaneye düşmek istemem. YASAL KURALLAR Her ülkenin kurallarının farklı olması kargaşa yaratıyor. Kaptanın karar vermesi bir ekip oyunudur. 2. Kaptanın iyi niyetli olması *AP: Ağırlık Puanı AP* K1 31 3 3 3 3 3 3 7 3 3 24 4 3 3 3 4 3 4 22 3 3 3 4 3 K2 Katılımcıların Kodları ve İfade Puanları K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 3 3 3 3 3 3 3 4 3 K11 3 4 3 3 3 4 3 3 3 . Kavramlar.10./. Bu soruya ait elde edilen verilerin içerik analizi Tablo 4. Odak Grup Çalışması İçerik Analizi “Soru 3.10’da gösterilmektedir. Kaptan bu durumu değerlendirerek karar alıyor. Gemi Kaptanının Karar Verme Sürecine Çevresel Etkilerin Rolü Nelerdir?” TEMALAR. Beni destekleyecekler mi sorusu vardır. Kaptanın şirketin önerilerini dinlemesi gerekir. SOSYAL SORUMLULUK Kaptan bilgili ise hangi gemi ile nereye gideceğini bilir.Üçüncü araştırma sorusu “Gemi Kaptanının Karar Verme Sürecine Çevresel Etkilerin Rolü Nelerdir?”. ISM prosedürüne uymalı. Cezalandırma kültürü önemli rol oynuyor. Üçüncü dünya ülkelerinde rahat davranıyor.

Kaptanın sosyal durumu itibariyle doğru ve yanlışları belirleyecek. DOĞAL ÇEVRE Deniz kirliğinin yaratacağı etkiler farklı ülkelerce farklı şekilde değerlendiriliyor.. Kodlamalar Çevrenin kirlenmesi bilincine varıldı. 5. Özellikle tankerlerin çevre kirliliğine yol açması. Kara yönetiminin yeterliliği. DEMOGRAFİ Gemi kaptanına gideceği yerdeki acentelerin tüm kurallar konusunda bilgi vermesi. Çevre bilinci.Tablo : 4./. Kara yönetimi. 7. KAYNAKLAR Personelin iyi olması. Eskiden yapılan uygulamaların zararları bugün anlaşılıyor. Kaptanın vicdanı. Çöpler ile ilgili kurallar çıkartıldı. Gemi kaptanı çevreyi düşünüyorsa saygısı varsa. Acentenin uyarması Kaptan yasal bir problemle karşı karşıya kaldığında yerel otoriteler bile çözüm bulamadığı halde kaptandan çözüm bekleniyor. 6.DEVLET İzmir limanına verilmesi gerekli slaç alacak yer yok *AP: Ağırlık Puanı AP* K1 4 3 3 3 20 3 3 3 3 3 2 3 18 3 3 3 3 3 3 16 3 3 3 3 K2 Katılımcıların Kodları ve İfade Puanları K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 4 3 3 3 K11 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 15 3 4 3 . Acentelerin gemi kaptanını yönlendirmesi. Kaptan teyit almalı Kaptanın kara yönetimine güvenmesi. Çin de bir balıkçıya çarptıysa sadece Çinli bir avukat sizi savunabiliyor. Kaptanın bilgili olması. 217 . Kavramlar. Çöp alma aktivitesi yoksa gemi ne yapacak Kaptan kendini zorlayan çevre şartlarından etkilenmeden karar almalıdır. Odak Grup Çalışması İçerik Analizi “Soru 3. kaptanın yaşadığı her sahnede rol alması gerekiyor. 4. Gemi Kaptanının Karar Verme Sürecine Çevresel Etkilerin Rolü Nelerdir?” (Devam) TEMALAR. POLİTİKA .10.

10.Devlet Ağırlık Puanı 31 24 22 20 18 16 15 İfade Sıklığı 10 7 7 7 6 5 5 218 . Gemi Kaptanının Karar Verme Sürecine Çevresel Etkilerin Rolü Nelerdir?” (Devam) TEMALAR. TEKNOLOJİ Gemi iyi durumda ise Gemi eski ise ISM’i uygulaması zordur. Tablo 4. Kavramlar. 8. Odak Grup Çalışması İçerik Analizi “Soru 3. Prosedürler vardır ama uygulama imkanları var mıdır? *AP: Ağırlık Puanı AP* K1 3 3 3 3 10 3 4 3 9 3 3 3 3 K2 Katılımcıların Kodları ve İfade Puanları K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 3 3 3 3 K11 3 4 3 3 3 Üçüncü araştırma sorusuna ait verilerin içerik analizinde tespit edilen kodlama ve kavramlar/temalar. Sahil devleti kuralların uygulanması konusunda baskı yaparak farklı davranıyor (Ülke politikası). ağırlık puanları ve frekansları ile Tablo 4. Kara yönetimi prosedürlerin düzenli bir şekilde uygulandığını görmek isteyeceklerdir. Gemi Kaptanının Karar Verme Sürecine Çevresel Etkilerin Rolü Nelerdir?” Özet İçerik Analizi No 1 2 3 4 5 6 7 Kavramlar veya Temalar Operasyonel Kurallar Yasal Kurallar Sosyal Sorumluluk Doğal Çevre Kaynaklar Demografi Politika . Kodlamalar Liman devleti kontrolünün kaptan üzerindeki baskısı.Tablo : 4. EKONOMİ ISM’e göre gemiler hareket edemiyor. Ülke sahilini koruyacak tedbirleri almadıysa yapacak bir şey de yok.11’da özetlenmiştir. “Soru 3. Liman devleti kontrolünün kaptan üzerindeki otoritesi.11. Limanla ilgili faaliyetlerin yerine getirilmesi konusunda sıkıntı 9.

Politika. Gelişim için kurumsallaşma gerekir. Politika. Dördüncü ve beşinci araştırma soruları birleştirilerek “Şirket Amaç. Kavramlar. Yapılanma Piramit yapılandırma En üstte patron olamamalı En üstte profesyonel birisi olmalı Şirketin yapısını bilerek ona göre karar vermesi lazım Şirketin yapılanması önemli Kaptanın vereceği kararlar ile kurumun yapısı çok önemlidir. doğal çevre (20). sosyal sorumluluk (22).2./. Sektörde başarılı olmak için kurumsallaşma önemli Şirketin kurumsal veya aile şirketi olması kaptanın kararlarını etkileyecektir. 219 .. operasyonel kurallar (31).12’de gösterilmektedir. Odak Grup Çalışması İçerik Analizi “Soru 4-5. Bu soruya ait elde edilen verilerin içerik analizi Tablo 4. Şirketlerini kurumsal yapıya sokmayan şirketlerin sonu gelmiştir. Tablo : 4. Kurumsallaşma Kurumsal olmayan bir şirkette kaptan vereceği kararlarda arkasında kimsenin olmayacağını bilir Kurumsal bir şirkette ise arkasında bir ekibin olduğunu bilir.1. Yapısı ve Prosedürlerinin Karar Verme Sürecine Etkileri Nelerdir ?” TEMALAR. ORGUT YAPISI 1. Yapısı ve Prosedürlerinin Karar Verme Sürecine Etkileri Nelerdir?” şeklinde sorulmuştur. Şirket Amaç.Gemi kaptanının karar verme sürecine etki eden çevresel etkiler. Kurumsallaşmanın anlamı kara yönetiminin bilgi beceri donanımının yeterli olması Kurumsallaşmada gemi kaptanının vereceği kararlarda doğruyu bulma konusunda yardımcı olmasıdır. yasal kurallar (24). 1. Kodlamalar 1.12. *AP: Ağırlık Puanı AP* K1 53 K2 Katılımcıların Kodları ve İfade Puanları K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 . kaynaklar (16) demografi ve politika – devlet (15) olarak sıralanmıştır.

Odak Grup Çalışması İçerik Analizi “Soru 4-5. Kara yönetimi ile aynı dili konuşabilecek kaptan daha rahat edecektir.3. Politika. ISM’i tam layıkıyla uygulayan firmalar da sorun zaten çözülmüş oluyor. Büyük taşıyıcı firmalar kuralları koymaya başladı ve bu kurallardan kaçış yok. *AP: Ağırlık Puanı AP* K1 3 3 3 29 3 3 3 6 3 3 4 K2 Katılımcıların Kodları ve İfade Puanları K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 25 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 . GEMİ-KARA YÖN. 220 ./. Her an. Aynı dili konuşabilmesi için kara yönetimi ile birlikte çalışmış olması gerekir. 3. 2.12. finans vb. Şirket Amaç. Takım oyununda acente ve kumanyacı diğer oyunculardır Diğer departmanlar (gümrük acente. Kaptan kara yönetiminin bilgisi ve tecrübesine güvenmesi gerekiyor. Kara yönetimi ve deniz yönetimi bir takım oyunudur. İLETİŞİMİ Kara yönetiminin içerisinde eğitim alacak kaptan zaten şirket amaç ve politikalarını yaşayarak öğrenmeli Kaptan şirketin karta yönetiminin içerisinde bulunarak işlemlerin nasıl işlediğini görmeli İletişim olanakları Kara yönetimi ile aynı dili konuşarak kaptan doğru kararlar verebililir. 24 saat kaptan. Kavramlar. ISM Şirketin yapılandırılması ve yeni kurarlarla uyması gerekiyor Kurumsal değilse bile ISM politikalarını tam oturtmuş olması gerekir. TAKIM YÖNETİMİ Sorumluluğu paylaşması gerekir. sıkıştığı anda kara yönetimini arayabilmesi lazım Kara yönetimi de kaptanın danıştığı konuda onu rahatlatması açısından hemen dönüp isteklerine cevap vermesi gerekir. Yapısı ve Prosedürlerinin Karar Verme Sürecine Etkileri Nelerdir ?” (Devam) TEMALAR.. Kodlamalar 1.Tablo : 4.) operasyon elemanlarını desteklemek gerekir.

*AP: Ağırlık Puanı AP* K1 K2 Katılımcıların Kodları ve İfade Puanları K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 3 3 16 3 3 4 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 Araştırma sorusu dört ve beş’e ait içerik analizinde tespit edilen kodlama ve kavramlar/temalar. politika. Şirkete geldiğiniz anda politika ve amaçları belirlidir. ağırlık puanları ve frekansları ile Tablo 4. Kodlamalar Karar yönetiminde iş bilmezlik. Okul mezunu olması 5. Odak Grup Çalışması İçerik Analizi “Soru 4-5. “Örgüt yapısı” temasını oluşturan kavramlar ise. takım yönetimi (25). KARA YÖNETİMİ TECRÜBESİ Karada yönetiminin tecrübeli olması Kara yönetimine gönderilen bilgilerin anlaşılamaması Kara yönetiminin mutlaka denizde yaşanan olayları yaşamış olması gerekir. Kavramlar. ISM olarak sıralanmıştır.13’de özetlenmektedir. yapılanma. gemi-kara yönetimi iletişimi (29). Yapısı ve Prosedürlerinin Karar Verme Sürecine Etkileri Nelerdir ?” (Devam) TEMALAR. hukuk tanımazlık devam ediyorsa kaptanın doğru kalması imkansızdır Gemilerinin eski veya değersiz olması durumunda kara yönetimi de gemi kaptanının arkasında olmaz 4.12. Şirket Amaç. kurumsallaşma. kara yönetiminin tecrübesi (16) ve örgütün amaç/politikaları (9) tema olarak tespit edilmiştir. AMAÇ ve POLİTİKALAR Koşullara bağlı olarak amaç politikalar göz ardı edilebiliyor Armatörün işine gelmediği zaman politika ve amaçlar göz ardı edilebiliyor.Tablo : 4. 221 . Politika. kural tanımazlık. Operasyonu yönlendirecek olan kişileri teknik ve ticari donanıma sahip olmalıdır. Buna göre gemi kaptanının içinde bulunduğu örgütün amaç. yapısı ve prosedürlerin gemi kaptanının operasyonel kararlarına etkisinde sırayla örgüt yapısı (53).

1. Uyumlu çalışan şirketin iletişimi de iyidir./. şirket kültürü. ve karara yardımcı aktörlerin karar verme sürecine etkileri nelerdir ?” TEMALAR.13. Kara yönetimi ile kaptan arasında uyum gemi kaptanının kararlarını etkileyecektir. 222 . şirket kültürü. Uyumsuzluk varsa ya gemi kaptanı ayrılıyor ya da kara yönetimi ayrılmasını istiyor.14’de gösterilmektedir. ve karara yardımcı aktörlerin karar verme sürecine etkileri nelerdir?” şeklinde sorulmuştur. GEMİ-KARA YÖNETİMİ İLETİŞİMİ 1. Yapısı ve Prosedürlerinin Karar Verme Sürecine Etkileri Nelerdir ?” Özet İçerik Analizi No Kavramlar veya Temalar 1 Orgüt Yapısı 1. Kodlamalar 1.2.2. Kurumsallaşma 1.Tablo 4. Kara yönetim kadroları gemiye şirketi daha iyi nasıl yönetebilirim diye soruyor 1. işbirliği. Bu soruya ait elde edilen verilerin içerik analizi Tablo 4. Şirket Amaç. Tablo : 4. Politika. Sorumluluk Top kimde kalacak olayı ortadan kalktı.1. Kavramlar.3. Şirket içi iletişim. Odak Grup Çalışması İçerik Analizi “Soru 6-7. işbirliği. Karada her bir gemiden sorumlu bir enspektör atadık *AP: Ağırlık Puanı AP* K1 46 3 3 3 3 3 3 3 3 K2 Katılımcıların Kodları ve İfade Puanları K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 3 3 3 3 3 3 .14. “Soru 4-5. Yapılanma 1. Uyum Uyumlu kaptan olması kararın sağlıklı olması demek değildir. ISM Ağırlık Puanı 53 25 19 9 İfade Sıklığı 17 8 6 3 2 3 4 5 Gemi-Kara Yönetimi İletişimi Takım Yönetimi Kara Yönetiminin Tecrübesi Amaç ve Politikalar 29 25 16 9 9 8 5 3 Araştırmanın birleştirilen altı ve yedinci soruları “Şirket içi iletişim..

1.1. Güven Gemi kaptanı ile aralarında karşılıklı güven var ise vereceğiniz karalar daha sağlıklı oluyor 2./. şirket kültürü. Çatışma Kara yönetim kadrolarından herhangi biriyle gemi kaptanı arasında bir husumet var ise veya çekememezlik var ise karar almayı zorlaştırıyor. *AP: Ağırlık Puanı AP* K1 3 4 3 K2 Katılımcıların Kodları ve İfade Puanları K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 3 4 K11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 . İnsan Kaynakları İletişim iyi olabilmesi için şirket kara kadrolarında istihdam edilecek kişinin denizden itibaren yetişmiş kişilerin karaya adaptasyonu ile gelmesi gereklidir. Takım çalışması için egolu bir yapıda olunmaması gerekir. ISM ISM her şeyi kapsamaktadır. Gemiyi karadan suçlama kültürünün ortadan kalkması gerekir. Şirket içi iletişim. işbirliği. Kurumsallaşma Şirket kurumsal değilse gemi kaptanının kararları da sağlıklı olmuyor.3.Tablo : 4.4. Örgüt Yapılanması Kara yönetimi orkestra gibi olmalı Karar yönetimi piramit yapısı içinde olmalı Sorumluluk verildiğinde yetki de verilmeli Departmanlar arasında iletişim önemli Uyumun başlıca şartı takım çalışmasıdır Kara yönetiminde takım çalışması eğitimlerinin verilmesi gereklidir. Kara kadroları yeterli değilse kaptanın kararlarında sağlıklı olması beklenemez 2.2. Odak Grup Çalışması İçerik Analizi “Soru 6-7. Rehber ISM olmalı Hem gemi kaptanı hem de kara yönetim kadrosu ISM kodu iyi bilmeli 1. 1.. 1.5. Kodlamalar Bir problem var ise hata mutlaka kara yönetiminden kaynaklanmaktadır. 223 .14. Kavramlar.6. KARA YÖNETİMİ İÇİNDEKİ İLETİŞİM 2. ve karara yardımcı aktörlerin karar verme sürecine etkileri nelerdir ?”(Devam) TEMALAR.

14. 224 . Kavramlar. ağırlık puanları ve frekansları Tablo 4. Şirket içi iletişim. kara yönetimi içindeki iletişim (40).15’de oluşan temalar sırasıyla gemi-kara yönetimi iletişimi (46). Diğer unsurlar gemi kaptanının önüne yol haritası koyabilmeli 4. Odak Grup Çalışması İçerik Analizi “Soru 6-7. İletişim sağlıklı olarak varsa vereceğiniz kararlar daha sağlıklı oluyor 3. Tablo 4. KARA YÖNETİMİ ve GEMİNİN DİĞER ORGÜTLERLE İLETİŞİMİ Armatör ile Yönetici firma arasındaki problemler de gemi kaptanının kararını etkiler Geminin yanaştığı limanda şirketin diğer unsurları (acente vb) tarafından desteklenebiliyor ise gemi kaptanının operasyonel kararını etkiler. hiyerarşik bir yapının olmaması gerekir Kara yönetim kadrolarının yeterliklerini tespit ettirmeleri gerekiyor. gemi içi iletişim (6) olarak sıralanmıştır. GEMİ İÇİ İLETİŞİM Gemi güvenlik (emniyet) toplantıları Gemi kaptanı ile gemi içi arasındaki uyumsuzluk varsa alt kadroya yansır *AP: Ağırlık Puanı AP* K1 3 4 3 3 3 11 4 4 3 K2 Katılımcıların Kodları ve İfade Puanları K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 3 4 3 K11 3 3 4 6 3 3 3 4 3 3 Araştırmanın birleştirilen altı ve yedinci soru verilerinin içerik analizinde tespit edilen kodlama ve kavramlar/temalar. ve karara yardımcı aktörlerin karar verme sürecine etkileri nelerdir ?” (Devam) TEMALAR. kara yönetimi ve geminin diğer örgütlerle iletişimi (11). şirket kültürü.15’de özetlenmektedir. Tim çalışması için şirket içerisinde mesleki. işbirliği.Tablo : 4. Kodlamalar Kurumsallaşma takip edilirse karar süreci sağlıklı etkilenir İletişim konusunda ekonomi veya tasarruf yapılmamalıdır.

1./. 1. Kaygılar Bekar olduğunuz zaman maceracı davranabilirsiniz *AP: Ağırlık Puanı AP* K1 41 3 3 3 3 3 10 3 5 5 3 K2 Katılımcıların Kodları ve İfade Puanları K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 3 3 3 3 3 .Tablo 4. 225 .15. Odak Grup Çalışması İçerik Analizi “Soru 8. Uyum 1.2. Şirket içi iletişim. 11 6 “Gemi 3 2 kaptanının bireysel özelliklerinin karar verme sürecine etkileri nelerdir? Bu soruya ait elde edilen verilerin içerik analizi Tablo 4.1. şirket kültürü. “Soru 6-7.. Gemi kaptanının bireysel özelliklerinin karar verme sürecine etkileri nelerdir?” TEMALAR. Çatışma 1.1. Sorumluluk 1. ISM 1.6.5. Kurumsallaşma 40 21 19 13 7 6 Kara Yönetimi ve Geminin Diğer Orgütlerle İletişimi Gemi İçi İletişim Araştırmanın sekizinci sorusu. Güven Ağırlık Puanı 46 15 9 7 6 6 3 İfade Sıklığı 15 5 3 2 2 2 1 2 3 4 Kara Yönetimi İçindeki İletişim 2. ve karara yardımcı aktörlerin karar verme sürecine etkileri nelerdir?” Özet İçerik Analizi No Kavramlar veya Temalar 1 Gemi-Kara Yönetimi İletişimi 1.4.16. AİLEVİ DURUMU 1. Denizi Bırakma Nedeni Mesleği bırakmadaki en önemli neden ailevidir. işbirliği.3.3. İnsan Kaynaları 1.2. Örgüt Yapılanması 2. Kodlamalar 1. Aileye ne kadar düşkünse gemide motivasyonu da az oluyor Aile karar verme sürecini kötü yönde etkiliyor Aile karar verme sürecini etkiler Ailede oluşan problem 1.2. Kavramlar.16’da gösterilmektedir. Motivasyona Etkisi Teknoloji ile ulaştırılan ailesel kötü haberler motivasyonu bozmaktadır. Tablo : 4.

ALIŞKANLIK ve TARZ Alkole düşkün olmasının nedeni de ailedir.Tablo : 4. BECERİ ve KABİLİYETLERİ 4. Gemi kaptanının bireysel özelliklerinin karar verme sürecine etkileri nelerdir?” (Devam) TEMALAR. Genel Kabiliyet gemi kaptanlarının kararlarını olumlu etkiler Beceri karar verme sürecini iyi yönde etkiliyor *AP: Ağırlık Puanı AP* K1 3 3 3 K2 Katılımcıların Kodları ve İfade Puanları K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 3 3 4 32 4 6 3 8 4 4 3 26 3 4 3 3 3 3 3 4 25 3 6 3 4 3 3 4 4 4 3 5 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 . BEDENSEL ve RUHSAL SAĞLIK Bedensel sağlık Kendisi ile barışık olması karar verme sürecini etkiler Sosyalleşme isteği karar verme sürecini etkiler Kaptanın ruh sağlığının karar verme sürecini etkiler Sağlam kişiliğe sahip olması Mental sağlık Çalışma ve izin periyotlarına saygılı olması gerekir 3. Odak Grup Çalışması İçerik Analizi “Soru 8. 1.1. Kodlamalar Geride bıraktığı ailesi karar verme sürecine etkilidir. 4. Teknoloji Kullanma Teknoloji kullanma karar verme sürecini iyi yönde etkiliyor Teknolojiye yakın olmalı Teknolojinin gerisinde kalması karar vermesini etkiler 4. 226 .2. Kavramlar./. Eşi Gemi kaptanının karısının kendisini aratmayacak kadar yeterli olması gerekir. Uyumlu bir aile yaşamı 2.4.. Aileniz olduğu zaman kararlarınızda ürkeklik veya çekiniklik vardır.16. Olumlu bir alışkanlık Problemlerin üzerine gidenler Problemleri arayanlar Problemlerden korkanlar Hiçbir şey olmaz tipi yaklaşım gösterenler Kurallara tam uyanlar Okula girerken gelecekte yapmak istediği ile ilgilidir.

Gemi kaptanının bireysel özelliklerinin karar verme sürecine etkileri nelerdir?”(Devam) TEMALAR.3. Liderlik Personeline ve çalışanlara güveni sağlamış kaptan olması Her olayda söyledikleri ve kararları ile otoritesini koymalı 5. Odak Grup Çalışması İçerik Analizi “Soru 8.16. Kodlamalar 4. Kavramlar. MADDİ BEKLENTİ Bu meslek sadece parası için yapılan bir meslektir Kimse zevkinden gemi kaptanı olmuyor Hayatını para karşılığı satar 8. BİLGİ VE DONANIM Bilgili olması Donanımlı olmak karar verme sürecini etkiler Literatürü takip edebiliyor olması Armatörün kendi sistemleri ile kaptanın bireysel özelliklerini geliştirici eğitimleri aldırması gerekir Kariyer Planlaması 6. İŞİN DOĞASI Allah insanı denizde yaşaması için yaratmamıştır Denizcilik insanın doğasına aykırı bir meslektir 10.Tablo : 4. KAYGI ve FOBİLER Ölüm korkusu karar verme sürecini etkiler Fobiler karar verme sürecini etkiler *AP: Ağırlık Puanı 3 3 3 3 4 3 3 227 . TECRÜBE ve DENEYİM Tecrübe gemi kaptanlarının kararlarını olumlu etkiler Tecrübe ve deneyim karar verme sürecini etkiler 9. YAŞ Yaş gemi kaptanlarının kararlarını etkiler Yaş karar verme sürecini kötü yönde etkiliyor *AP: Ağırlık Puanı AP* K1 3 3 21 9 3 3 3 3 15 3 6 3 3 9 3 3 3 9 6 3 7 3 4 6 3 3 3 3 3 3 3 K2 Katılımcıların Kodları ve İfade Puanları K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 K11 3 3 3 Yaş karar verme sürecini iyi yönde etkiliyor Eski kaptanları gemide çalıştırmak zor çünkü çağın gerisinde kalmıştır 7.

bedensel ve ruhsal sağlık (32). alışkanlıklar ve tarz (26).1. Ailenin İş Motivasyonuna Etkisi 1. İçerik analizinde tespit edilen kodlamanın ağırlık puan değerleri bu sorunun cevabı için yapılmamış olup veriler tamamen değişkenlerin tespitine yönelik olarak değerlendirilmiştir. beceri ve kabiliyetleri (25).3. ağırlık puanları ve frekansları ile Tablo 4. Eşi Ağırlık Puanı 41 15 10 9 7 İfade Sıklığı 12 5 2 3 2 2 3 4 Bedensel ve Ruhsal Sağlık Alışkanlıklar ve Tarz Beceri ve Kabiliyetleri 4.1. bilgi ve donanım (21). 228 . Teknoloji Kullanma 4. Gemi kaptanının bireysel özelliklerinin karar verme sürecine etkileri nelerdir?” Özet İçerik Analizi Kavramlar veya Temalar No 1 Ailevi Durumu 1. “Soru 8. Denizi Bırakma Nedeni 1.2.Araştırmanın sekizinci sorusuna ait elde edilen verilerin içerik analizinde tespit edilen kodlama ve kavramlar/temalar.4.18’de gösterilmektedir. Bu soruya ait elde edilen verilerin içerik analizi Tablo 4. tecrübe ve deneyim (9). yaş (15).17. Buna göre oluşan temalar sırasıyla. işin doğası (7).2.17’de özetlenmektedir.3. Genel 4. maddi beklenti (9). “Gemi kaptanına arzu etmediği kararları vermesi yönünde yapılan baskılar ve nedenleri nelerdir? Siz olsaydınız ne yapardınız?” şeklinde sorulmuştur. ailevi durumu (41). Kaygılar 1. kaygılar ve fobiler (6) gelmektedir. Liderlik 32 26 25 12 7 6 9 8 8 4 2 2 5 6 7 8 9 10 Bilgi ve Donanım Yaş Maddi Beklenti Tecrübe ve Deneyim İşin Doğası Kaygılar ve Fobiler 21 15 9 9 7 6 7 5 3 3 2 2 Araştırmanın birleştirilen dokuzuncu ve onuncu sorusu. Tablo 4.

229 . Ticari ve yanıltıcı bir baskı mı Ekonomik yönlü Siz olsaydınız ne yapardınız Baskı yapılması durumunda gemiden ayrılırım Can güvenliği dikkate alınır Mal güvenliği dikkate alınır Gemi kaptanı hiçbir zaman kendisini tehlikeye atacak bir kararı almaz Alınacak kararın çevresel etkilerinin ne olacağı çok önemli Ticari bir karar ise şirketi ile hem fikir olmalı Gemi kaptanı hiçbir zaman gemisini tehlikeye atacak bir kararı almaz Hukuki sonuçları var ise vereceği kararda direnmelidir. *AP: Ağırlık Puanı AP* K1 11 6 6 6 6 5 5 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 K2 Katılımcıların Kodları ve İfade Puanları K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 3 3 K11 3 3 3 3 6 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 .Tablo : 4. Kodlamalar Baskıyı Kim yapar Şirket arzu edilmeyen konularda karar alınması için baskı yapar Armatör tarafından gelir Yerel otorite Kiracı Her yerden Baskı son yıllarda yapılmamaktadır.. Gemi kaptanına arzu etmediği kararları vermesi yönünde yapılan baskılar ve nedenleri nelerdir? Siz olsaydınız ne yapardınız?” TEMALAR. Odak Grup Çalışması İçerik Analizi “Soru 9-10. Mali konularda armatör lehine karar verilmesi konusunda karar verilebilir Yapılan baskının niteliği önemli Kararına saygılı davranmak lazım. Kavramlar. Liman imkanları eksiklikleri yüzünden oluşan baskılar Uyum olmayan şirketlerde Kurumsal olmayan şirketlerde Piramit yapılandırılmamış kurumlar Liman Devleti Kontrolü Sahil Güvenlik Klas Denetçileri Kaptan Şirkete yapmaya başlamıştır Nasıl ve Neden Baskı Yapılır Kaptanın verdiği karara inanmasıdır. İyi yönetim şirketlerinde bu baskı kalmamıştır Karar konusunda baskı yapılabilmesi karşıdaki kişinin şahsiyeti ile ilgilidir.18./.

Kodlamalar Siz olsaydınız ne yapardınız (Devam) Gemi personelinin can güvenliği ve sağlığına öncelik verilerek karar verilir Gemi ve yük güvenliği düşünülerek karar verilir Çevre güvenliği dikkate alınır Duruma göre davranıp yaparım Ticari yönde baskılar yapılabilir.18.. Sonucu ne olur Yerime gidecek birisi mutlaka bulunur Gözünü karartarak yapabilenler olur Yapanlar sonuç olarak cezasını bir şekilde çekiyorlar Baskı Tipleri Her kiralama sonunda gemiden yakıt çalması istenir Adamların daha fazla çalıştırılması istenir Boşaltın Çıkın Demire çıkın Belirli bir hızla gideceksin Ticari kaygılar ve bir yere yetişme konusunda rotanın belirlenmesi için baskı gelir Surveyleri bir şekilde atlat *AP: Ağırlık Puanı AP* K1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 K2 3 3 Katılımcıların Kodları ve İfade Puanları K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 . Gemi kaptanına arzu etmediği kararları vermesi yönünde yapılan baskılar ve nedenleri nelerdir? Siz olsaydınız ne yapardınız?” (Devam) TEMALAR. 230 . Özellikle bir yere gitme konusunda hava varken Ticari bir karar ise şirketin yazılı güvencesini alarak karar veririm Gemi kaptanı verdiği karalarda sonuna kadar savunabilecekse karar vermelidir Yazılı olarak bu baskıyı bildirmesini isterim Tecrübelerine başvurmalı Teknik yönlü olarak analiz edilmelidir Güvenlik yönlü olarak analiz edilmelidir Etik yönlü olarak analiz edilmelidir Bu baskıların tehlikeye atabileceği şeyleri ifade edebilecek uyarıları içeren yazı yazarım ve teyit isterim. Kavramlar.Tablo : 4. Tüm uyarılarıma rağmen baskı devam ederse gemiden ayrılırım. Odak Grup Çalışması İçerik Analizi “Soru 9-10./.

Tablo : 4. Evrak değiştirmesi istenir. 231 . Odak Grup Çalışması İçerik Analizi “Soru 9-10. Yardımlaşmadan uzak durması istenir Denizden adam kurtarmaması istenir Kaza ve hasar raporlarının gerçeğe aykırı bir şekilde tutulması istenir.6’da özetlemiştir. Yerel otoriteler (PSC) vidanızın boyası düşmüş diye sudan bahanelerle zorlamalarda bulunur. Hasarlı bir yük için temiz konşimento istenir. Tüm içerik analizi ayrıca Şekil 4. Bir sonraki limana kadar idare et denilir. Kavramlar. Kaçak yolculardan bir şekilde kurtulması istenir Jurnali gerçek olmayan bir şekilde tutması istenir. Denize elverişli olmadığı halde yola çıkması istenir. Deniz raporu alınırken mahkemede aksi bir şekilde ifade vermesi istenir Müşterek avarya olmadığı halde müşterek avarya ilan etmesi istenir Kazalarda sigortadan tazmin edebilmek için ben çarptım ben yaptım demesi istenir. Kodlamalar Baskı Tipleri (Devam) Ben bu yükün tamamını alamam Hazırlık mektubu zamanının belirlenmesi Konşimentonun imzalanması Taşınan yükün çalınması Balast ve slacın sahte barç evrakı düzenlenerek denize basılması Eski tarihli konşimento istenir. P&I vb denetimcilere şuraları buraları gösterme idare et atlatalım denir.18. Eksik personelle yola çıkması istenir. Gümrük zorlar Seferden men edilen geminin kaçması istenir Aşırı yüklü olacak şekilde yükleme yapması istenir *AP: Ağırlık Puanı AP* K1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 K2 Katılımcıların Kodları ve İfade Puanları K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 3 3 3 3 3 K11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Yapılan içerik analizi her bir soruya ait verilerin özetlenmesi maksadıyla kullanılmıştır. Klas. Gemi kaptanına arzu etmediği kararları vermesi yönünde yapılan baskılar ve nedenleri nelerdir? Siz olsaydınız ne yapardınız?” (Devam) TEMALAR.

6.Şirket İlişkisi Gemi İçi İlişkiler Örgüt Politikaları Gemi Personeli (İnsan Kaynakları) • Gemi-Kara Yönetimi İletişimi (46) • Kara Yönetimi İçindeki İletişim (40) • Kara Yönetimi ve Geminin Diğer Örgütlerle İletişimi (11) • Gemi İçi İletişim (6) • Orgüt Yapısı (53) • Gemi-Kara Yönetimi İletişimi (29) • Takım Yönetimi (25) • Kara Yönetiminin Tecrübesi (16) • Amaç ve Politikalar (9) • • • • • • • Operasyonel Kurallar (31) Yasal Kurallar (24) Sosyal Sorumluluk (22) Doğal Çevre (20) Kaynaklar (18) Demografi 16) Politika – Devlet (15) Çevresel Güçler (33) Kaynaklar Doğal Şartlar ve Çevre Rakipler Yasal Müşteriler Teknoloji Toplum Şekil 4.Görevin Gerekleri (89) Bilgi Tecrübe Uzmanlaşma Emniyetli Yönetim Kararın Tipi Deneyim Acil Durumlar (21) • • • • • • • • • • Ailevi Durumu (41) Bedensel ve Ruhsal Sağlık (32) Alışkanlıklar ve Tarz (26) Beceri ve Kabiliyetleri (25) Bilgi ve Donanım (21) Yaş (15) Maddi Beklenti (9) Tecrübe ve Deneyim (9) İşin Doğası (7) Kaygılar ve Fobiler (6) Bireysel Faktörler (22) Güç ve Otorite İhtiyacı (15) Gemi Kaptanlarının Bireysel Karar Verme Süreci Örgütsel Güçler (46) Gemi . İçerik Analizi Sonuçlarının Açıklayıcı Kavramsal Bir Şema Üzerinde Gösterilmesi 232 .

2. Bunun için veri toplama aracı olarak bir anket formu geliştirilmiştir. Aşağıda geliştirilen anket formunda kullanılan değişken gruplarının neler olduğu ve nerelerden elde edildiği ile ilgili özet bir açıklamadan sonra veri toplama aracı olarak kullanılan anket formundaki değişkenlerin ve değişken gruplarının nasıl bir süreç içerisinde oluşturulduğu anlatılmıştır. çalışma sırasında bir gemiyi sevk ve idare eden gemi kaptanlarının vereceği yanıtlar. Ayrıca her bir kavramın ağırlık puanları parantez içerisinde gösterilmiştir.6’da açıklayıcı bir model üzerinde gösterilmeye çalışılmıştır. nicel yöntemlerdeki faktör analizine benzemektedir. 4. Aşağıda. Diğer odak grup sorularından elde edilen veriler üzerinde yapılan içerik analizleri Şekil 4. Daha sonra geliştirilen son anket formundaki değişken grupları ve 233 . Yapılan odak grup çalışmasıyla elde edilen verilerinden ortaya çıkan karar verme süreçlerine ait değişkenlere ve bu bölümde açıklanacak olan değişken gruplarına. Nicel Araştırma Süreci Çalışmanın bu safhası nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bir safhadır.İçerik analizi kısmen. Nicel araştırma yönteminde kullanılacak olan değişkenlerin tespitinde ise kodlanan ifadelerden faydalanılmıştır. Bu soru aşağıda incelenecek olan karar verme süreci değişkenlerine ait ifadelerin oluşturulmasında kullanılmıştır. Gemi kaptanlarının bireysel kararlarına etki eden kavramlar bu şekilde tespit edilmiştir (Bkz Şekil 4. gemi kaptanlarının karar verme sürecine etki eden değişkenlerin belirlenmesi süreci açıklanmaktadır.5’in 8 numaralı basamağı). Gemi operasyonları yönetiminde gemi kaptanının karar verme sürecine etki eden çevresel etkiler modelin en dışındaki çerçevelerde koyu zemin üzerinde verilmiştir.5. sadece gemi yönetim örgütlerinin nasıl bir gemi kaptanı istediklerinin tespitine yönelik olarak hazırlanmıştır. Odak grup çalışmasından elde edilen veriler üzerinde yapılan içerik analizi sonuçları Şekil 4.6’da verilen ilgili çevresel etkilerin üzerinde köşeleri yuvarlatılmış açık renk zeminli çerçeveler içerisinde verilmiştir. 5’li Likert ölçeği kullanılarak alınmaya çalışılmıştır. Odak grup sorularından açılış sorusu olan “Şirketler Gemilerinde Nasıl Bir Kaptan İstiyor ?” sorusu.

Bu değişkenler üzerinde yapılan analizlerde tekrarlar ve anlam bozucu ifadeler giderilerek değişkenlere son halleri verilmiştir. Son olarak veri toplama ve verilerin işlenme süreci anlatılmıştır. sorular gemi kaptanlarının kararlarına herhangi bir baskı olup olamadığının tespitine ve baskıların sonuçlarına ait değişkenlerin tespitine yönelik olarak hazırlanmıştı.5.oluşturulan değişkenler hakkında detaylı açıklama yapılmıştır. ve 10.1. Odak grup sorularının hazırlanması sırasında yaralanılan Rowe ve Boulgarides (1994) ile Driver vd’nin (1990) model çalışmaları birçok değişkeni tespit etmemizi sağlamıştır. 3. Anket uygulaması için oluşturulacak olan değişkenler ise sorulara ait verilerden elde edilen kodlar kullanılarak oluşturulmuştur. Nutt (1979). Analizde veriler kodlara. Bu değişkenlerin neler olduğu ilerideki bölümlerde açıklanmıştır. Bununla birlikte. 4-5. araştırmacıların da işaret etmiş oldukları karar verme değişkenlerinden yararlanılmıştır. gemi kaptanlarının bireysel karar verme süreçlerine etki eden 60 adet değişken saptanmıştır. Bu sorunun verilerinden yaralanılarak gemi kaptanlarının kararlarına baskı ve sonuçları konusundaki geliştirilen değişkenler. Her bir soruya katılımcıların verdiği cevaplar birer değişken olarak kabul edilmiştir. Schermerhorn (1989).2. Ayrıca 9. Bunun yanında karar verme modelleri üzerinde incelemeler yaparak çeşitli karar verme modelleri ve teoremleri ortaya koyan Simon (1976). İçerik analizinde tüm veriler sistematik bir şekilde özetlenmeye çalışılırken oluşan kavram ve temaların genel özet içerisindeki ağırlıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. 4. vb. soruların cevaplarından elde edilen veriler üzerinde yapılan analiz sonucunda. kodlar kavramlara. değişkenler üzerinde yapılan analiz çalışmalarında birçok değişkenin Uluslararası Emniyetli Yönetim (ISM) felsefesi kavramları ile benzerlik taşıdığı ve karar verme süreci üzerinde çok etkili 234 . kavramlar da temalara dönüştürülmüştür. anket formunun son değişken grubunu oluşturmuştur. 6-7 ve 8. Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Belirlenmesi Gemi kaptanlarının operasyonel kararlarına ait süreçlerin tespitine yönelik olarak yapılan odak grup çalışmasından elde edilen veriler üzerinde içerik analizi uygulanmıştır. Odak grup sorularından özellikle 2.

Aşama. Bunun üzerine ISM felsefesinin ilk olarak ortaya konduğu ve daha önceki bölümlerde incelemiş olduğumuz ISMA Uygulama Rehberi’nin çalışmamızın bir parçası olması gerektiği düşünülmüştür. Bu amaçla ISMA Uygulama Rehberi’nin maddeleri titizlikle incelenerek gemi kaptanlarının gemilerinde uygulanan/uyguladıkları Uluslararası Emniyetli Yönetim (ISM) ile ilgili algılarının ölçülebileceği bir değişken grubu hazırlanmıştır. 4 odak grup katılımcısı yapılmasını gerekli gördükleri değişiklik ve önerileri belirttikleri geri bildirimleri elektronik posta yardımıyla göndermiştir. 1. odak grup katılımcılarının elektronik posta adreslerine gönderilmiştir.2. 4. Odak grup çalışması verilerinden. Bu aşamalarda birçok defa değişik uzmanların görüşlerine de başvurulmuş ve her bir aşamada değişkenler daha anlamlı. anlaşılabilir. Süreçle ilgili ayrıntılar aşağıda verilmiştir. tekrarlardan kaçınılmış bir hale getirilmeye çalışmıştır (Baş.5.2. gemi kaptanlarının gemi operasyonlarında vermiş oldukları bireysel kararlara ait değişkenler 60 adet olarak tespit edilmiştir. 2003). 235 . karar verme literatürden ve denizcilik literatüründen elde edilen son halini almış değişkenleri incelemeden önce bu değişkenlerin nasıl bir süreç sonucunda oluşturulduğu aşağıda belirtilmiştir. 12 Mayıs 2005 de yapılan odak grubu çalışmasına ait verilerin içerik analizi 29 Mayıs 2005 tarihinde tamamlanarak.olduğu tespit edilmiştir. Veri Toplama Aracı Oluşturma Süreci Gemi kaptanlarının bireysel karar verme süreci üzerine etki eden faktör değişkenlerinin oluşturulması ve veri toplama aracı olan anket formunun geliştirilme süreci yaklaşık olarak iki aydır. İfade şeklindeki bu değişkenlerin yazılı olduğu form. Konu ile ilgili tespit edilen değişkenlerin incelemesi yapılarak geri bildirim vermeleri istenmiştir. Bu süreçte ön testlerin de yapıldığı sekiz aşama aşağıda ayrıntılarıyla incelenmiştir.

konuları itibariyle ana kavramlar altında aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır. Geliştirilen üçüncü anket formu taslağı. dikkat ve titizlikle inceledikleri değişkenler üzerinde yapmış oldukları düzeltme ve eklemeler dikkate alınarak 02 Haziran 2005 tarihinde yeni bir anket formu geliştirilmiştir. Odak grup katılımcılarının. Yeni anket formu taslağına gemi kaptanlarının profil bilgilerinin sorgulanabileceği 8 değişkenli profil ölçeği konmuştur. Ayrıca gemi kaptanlarının örgütsel beklentilerinin sorgulandığı 8 adet “örgütsel beklenti” değişkeni geliştirilerek taslağa konmuştur (bu değişkenler. Bu değişkenler ilerideki bölümde belirtilecektir.2. Aşama. 14 değişken Karar verme sürecine örgütsel etkiler. Odak grup katılımcılarının yeni görüş ve önerileri ile birlikte gemi kaptanlarının bireysel “karar verme süreci”ne ait 60 olan değişken sayısı 66’ya yükselmiştir. Deniz kökenli akademik personelden gelen öneri ve görüşler doğrultusunda değişkenler gruplandırılarak 10 Haziran 2005 tarihinde dördüncü anket formu taslağı geliştirilmiştir. Aşama. ilerideki süreçte ISM algısı ölçeğine dönüştürülecektir). 22 değişken 236 . 17 değişken Karar verme sürecine bireysel etkiler. 3. Bu formda ifadelerin karşılarına 5’li Likert ölçeği konularak tekrar odak grup katılımcılarının yeni görüş ve önerileri istenmiştir. 15 değişken Karar verme sürecinde denizcilik mesleğinin gerekleri. Aşama. Karar verme literatüründe karar verme sürecine ait değişkenler bu aşamada çalışmaya katılmıştır. Geliştirilen anket formunda “karar verme süreci”ne ait 68 adet değişken. 4. Bu aşamaya kadar ikinci taslak anket formunda sadece gemi kaptanlarının bireysel “karar verme süreci”ne ait olan değişkenler geliştirilmeye çalışılmıştır. 08 Haziran 2005 tarihinde. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Güverte Bölümü’nde kadrolu olarak görev yapan deniz kökenli akademik personele görüşleri ve önerileri alınmak üzere sorulmuştur. • • • • Karar verme sürecine genel etkiler.

Gemi kaptanlarının bireysel “karar verme süreci”ne etki eden değişkenlerin yanında. Geliştirilen dördüncü anket formu taslağı için Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı’nın uzmanlarının görüşleri ve önerileri istenmiştir. Bu nedenle gemi kaptanlarının bireysel karar verme süreçlerine ait değişkenlerin gruplandırılmadan sorulmasına karar verilmiştir. 2005). aşamada belirtildiği gibi) anketi yanıtlayanları yönlendirebileceği belirtilmiştir. Ayrıca yine aynı tarihte yapılan tez izleme komitesi üyelerinin görüş ve önerileri alınmıştır. Bu sayede ISM uygulamalarının karar verme değişkenleri ile ilişkisinin olup olmadığı tespit 237 . 5. Profil ölçeği hariç tüm değişken gruplarında ölçek olarak 5’li likert ölçeği kullanılmıştır. Gelen öneri ve eleştirilere göre “karar verme” sürecine ait değişkenlerin ana kavramlar altında gruplandırılmasının (4. sorularına (Gemi kaptanına arzu etmediği kararları vermesi yönünde yapılan baskılar ve nedenleri nelerdir? Siz olsaydınız ne yapardınız?) ait verilerinden yola çıkarak. Tez izleme komitesi görüş ve önerileri ile Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı uzmanı ile yapılan görüşmelerin ardından 24 Haziran 2005 tarihinde beşinci anket formu taslağı geliştirilmiştir (Özmen. Bu aşamada gemi kaptanlarının “örgütsel beklenti”lerine ait değişkenler yerine Uluslararası Emniyetli Yönetim uygulamalarının gemi kaptanları tarafından algılanmasına ait bir değişkenlerin sorulmasına karar verilmiştir. Aşama. Bireysel “karar verme süreci”ne ait değişken sayısı 68’den 70 adede çıkartılmıştır. ve 10. gemi kaptanının “örgütsel baskılar” karşısında nasıl davranacağına yönelik 10 adet değişken geliştirilmiştir. 15 Haziran 2005 tarihinde bu konuda görüşme yapılıştır. Odak grup çalışmasının 9. üçüncü aşamada geliştirilen ve ilerideki aşamalarda “ISM algısı” ölçeğine dönüştürülecek olan “örgütsel beklenti” değişkenleri 8’den 11’e çıkartılmıştır.

Bu amaçla 5. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nda kadrolu olarak görev yapan akademik personele görüşleri ve önerileri alınmak üzere tekrar sorulmuştur. Gemi kaptanının örgütsel baskılar karşısında nasıl davranacağına yönelik geliştirilen 14 adet değişken sayısı 13’e indirilmiştir.4’de değinilmişti. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nun akademik personelinden gelen görüş ve öneriler kapsamında geliştirilen altıncı anket formu taslağı internet üzerinden 27 Haziran 2005 tarihinde http://www. Yeni geliştirilen beşinci anket formu taslağı. aşamada oluşturulan değişkenler İngilizceye çevrilmeye başlamıştır.nasmaritime. “karar verme süreci”ne ait değişken sayısı iki grupta toplam 70 adet olarak tespit edilmiştir. Gemi kaptanının “örgütsel baskılar” karşısında nasıl davranacağına yönelik geliştirilen 10 adet değişken sayısı 14’e çıkartılmıştır. ISM Uygulamalarının Gemi Kaptanları Tarafından Değerlendirilmesi başlığı geliştirilen 30 adet değişken sayısı 25’e indirilmiştir. 6. 238 . Bu konuda ISMA Uygulama Rehberi esas alınarak 30 adet “ISM algısı” değişkeni geliştirilmiştir. Aşama. Anket uygulamasının yapılacağı sahalara Şekil 4. Geliştirilen bu ankette.edilecekti.com/leonnas/research. Bununla birlikte anketin internet ortamından uygulanabilmesi için gerekli yazılım ve altyapı desteği hazırlıkları başlamıştır.htm adresi üzerinden internette sadece Türkçe olarak uygulanabilir hale getirilmiştir. Anket uygulamasının bu sahalara uğrak yapan yabancı gemi kaptanlarının da yanıtlayabilmesi için anket formunun İngilizceye çevrilmesi gerekiyordu.

Anketin internet üzerinden doldurulması ile ilgili olarak Barbaros elektronik posta grubundan verilen haberle birlikte 27 Haziran . Kabul edilen anketler ait verilerinin SPSS 11 (Statistical Package for the Social Sciences) Programı ile yapılan değerlendirmeleri sonucunda elde edilen değişkenlere ait güvenilirlik katsayısı Cronbach Alpha katsayıları Tablo 4. İnternet ortamındaki katılımcıların görüş ve önerileri.04 Temmuz 2005 tarihleri arasında toplam 12 katılımcı anketi tam olarak yanıtlamıştır. Tablo 4. Sekiz katılımcı anketi tam olarak doldurmadıkları için değerlendirme dışı bırakılmıştır. Anket Formu Geliştirme Süreci.Internet ortamında geliştirilen altıncı anket formu taslağı.19’da gösterilmektedir. Yedinci aşamadan sonra 05 Temmuz 2005 tarihinde geliştirilen yedinci anket formu taslağında “karar verme süreci”ne ait değişken sayısı iki grup altında toplam altmış 69 olarak tespit edilmiştir. Aşama.9721 0. Aşama Değişken Gruplarına Ait Güvenilirlik Katsayıları (Altıncı Anket Formu Taslağı) Değişken Grupları ISM Uygulamalarının Gemi Kaptanları Tarafından Değerlendirilmesi Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Süreci Analizi I Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Süreci Analizi II Örgütsel Baskının Sonuçları Değişken Adedi 25 45 25 13 Alfa 0. 7.9889 0. Aşama. İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi mezunlarının oluşturdukları elektronik posta adresi “barbaros@yahoogroups” üzerinden anketin bulunduğu sayfanın adresi verilerek yanıtlamaları talep edilmiştir. ayrıca anket formunun baskı görünümü üzerinde akademik çevrelerin görüş ve eleştirilerine dayanılarak yedinci anket formu taslağı geliştirilmiştir.19. 8. 239 .8456 Tablo 4.9735 0. 7.19’ da görüldüğü gibi altıncı anket formu taslağında yer alan değişkenlere ait güvenilirlik analizi sonuçları Cronbach Alfa katsayısı oldukça tatmin edici çıkmıştır.

5323 240 . Anket formunda.20. Tablo 4. gemi kaptanlarına İngilizceye çevrilmiş olan her bir değişkenin neyi ifade ettiği sorularak meydana gelen anlam farklılıkları ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.08 Temmuz 2005 tarihleri arasında İzmir’de ulaşılabilen 16 adet gemi kaptanı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde güverte zabitlerine yönelik yapılan bir kursa katılan 16 adet zabiti olmak üzere toplam 32 katılımcıya uygulanmıştır.20’de gösterilmiştir. Gemi kaptanının “örgütsel baskılar” karşısında nasıl davranacağına yönelik 13 değişken üzerinde anlamı kuvvetlendirici bazı değişlikler yapılmıştır.“ISM Uygulamalarının Gemi Kaptanları Tarafından Değerlendirilmesi” başlığı altında geliştirilen 25 adet değişken üzerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Uygulanan ankete verilen yanıtların SPSS 11 (Statistical Package for the Social Sciences) Programı ile yapılan değerlendirmeleri sonucunda değişkenlere ait güvenilirlik katsayıları (Cronbach Alfa katsayıları) Tablo 4. Geliştirilen anket formu. Anket Geliştirme Süreci. 01 Temmuz .9081 0. değişkenlerin son halini almaya başlaması ile birlikte uluslararası uygulamalar için.8082 0. Aşama Değişken Gruplarına Ait Güvenilirlik Katsayıları (Yedinci Anket Formu Taslağı) Değişken Grupları ISM Uygulamalarının Gemi Kaptanları Tarafından Değerlendirilmesi Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Süreci Analizi I Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Süreci Analizi II Örgütsel Baskının Sonuçları Değişken Adedi 25 42 27 13 Güvenilirlik Analizi 0. 8. Ayrıca profil ölçeğinde de gelen görüşler doğrultusunda ekleme ve düzenlemeler yapılmıştır.8120 0.

. Bu durumu sayısal olarak ifade edersek.20’de görüldüğü gibi “örgütsel baskının sonuçları” hariç diğer değişkenlere ait güvenilirlik analizi (Cronbach Alfa) sonuçları 0. formu Ek 12’de.21.5323 sonuçlarının düşük çıkmasının nedeni.8’den yüksek çıkmıştır. İstanbul’da yapılan ön testi yanıtlayan grubunun.. Anket formu ve İngilizce tercümesi ile birlikte gözden geçirilerek bu şekilde uygulanılmasına karar verilmiştir. uygulanmasını vb bilgilerin bulunduğu bir anket formu kapak yazısı Gemi Kaptanlığı makamına hitaben hazırlanmıştır.21’de görüldüğü gibi oluşmuştur. Sekizinci aşamada son şeklini alan anket formunun değişken sayıları Tablo 4. İngilizce tercümesi ise Ek 13’de sunulmuştur. altıncı anket formu taslağının uygulandığı katılımcıları % 80’i kaptan iken. yedinci anket formu taslağının uygulandığı katılımcıların ancak % 50’si gemi kaptanıdır. Anlam farklılıklarını ortadan kaldırmak amacıyla altıncı aşamadan beri yapılan çalışmalarda. kaptanlık sürecini tamamlayamamış olan güverte zabitlerinden ve birinci zabitlerden oluşmuş olması gösterilebilir. önemini. Örgütsel baskının sonuçlarına ait değişkenlerin güvenilirlik analizi (Cronbach Alfa) 0. amacını.Tablo 4.. Örgütsel Baskının Sonuçları Gemi operasyonları ile ilgili vereceğim kararlarda kara yönetimi tarafından arzu etmediğim bir kararı vermem istenirse. Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Süreci Analizi II : Gemi operasyonlarının yönetiminde verdiğim kararlarda …….……… Değişken Sayısı 18 24 28 40 13 Anket 241 . Tüm anket formu ve kapak yazılarının İngilizce versiyonları çapraz olarak çeviriye tabi tutularak. Son aşamada araştırmanın konusunu. Anket Formunda Yer Alan Değişken Grupları ve Değişken Sayıları No 1 2 3 4 5 Değişkenler Grubu Profil Ölçeği ISM Uygulamalarının Gemi Kaptanları Tarafından Değerlendirilmesi Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Süreci Analizi I : Gemi Kaptanlarının gemi operasyonları yönetiminde ……. Tablo 4. Türkçe versiyonu ile arasındaki anlam farklılıkları ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. değişkenlerin Türkçelerinde bile değişiklikler yapılarak net ve kısa ifadeler kullanmaya özen gösterilmiştir..

odak grup çalışmasının. tam olarak anlaması ve cevaplaması istenmiştir. Bazı katılımcılara anketin İngilizcesi de verilerek anlaşılması ve yanıtlanması açısından karşılaştırma yapması istenmiştir. net ve açık yargılara ulaştırabilmesi için tekrar tekrar gözden geçirilmiştir. Katılımcıları anketi yanıtlama süresinin yaklaşık olarak 20 ila 30 dakika arasında değiştiği tespit edilmiştir. 4. 12) Profil değişkenleri üç ana başlık altında toplanmıştır. Literatürde geçen bazı değişkenler ise odak grup çalışması ile çıkartılan değişkenler ile birleştirilmiştir. Profil Değişkenleri Bölümü Profil değişkenleri bölümünde toplam 18 adet değişken bulunmaktadır. Anket formunun son hali itibariyle geliştirilen değişkenler. (Bkz.1. Bunlar ilerleyen bölümlerde tartışılacaktır. vb. Buna rağmen başlı başına literatürden alınarak doğrudan anket formuna eklenmiş değişkenler de mevcuttur.3. Odak grup çalışmasından elde edilememiş ama literatürde geçen bazı karar verme süreçlerine ait değişkenler. literatürün ve uzman görüşlerinin bir potada eritilmesi ile geldiği son şekildir.2.3.5.2.Anket formu hazırlandıktan sonra Türkçesi kullanılarak dört adet katılımcının okuması.) ifadeler konuşma dilinde kullanılan eş anlamlı kelimelerle değiştirilmiştir. İki katılımcı İngilizcesinin Türkçe’den daha kolay olduğunu sadece bazı kelimelerin anlamları konusunda sözlük karıştırmanın zaman alacağını bildirmişlerdir. iş akdi – kontrat. Akademik olarak tanımlanan fakat anlaşılmayan (Örgüt-Şirket. 242 . Bazı değişkenler her bir aşamada değişikliğe uğrayarak diğerleri ile birleşmiş veya çıkartılmış veya başka bölümlerde sorulması uygun görülmüştür. karar verme stillerinin tespitine yönelik değişkenler hazırlanan anket formuna yerleştirilmeye çalışılmıştır.5. Veri Toplama Aracının Bölümleri Anket formu hazırlanırken odak grup çalışması sonuçlarının yanında literatür taramasının da etkili olduğu daha önce belirtilmişti. insan kaynakları – personel. Tüm anket formu geliştirme aşamalarında değişkenlerin daha kolay anlaşılabilmesi. Ek. 4.

Bu bölümde geliştirilen değişkenler daha 243 . yeterliği ve öğrenim durumu sorulmuştur. gemi tiplerindeki tecrübesi. 2-katılmıyorum. 12). Bölümle ilgili verilmiş olan ifadelere katılım derecelerinin belirlenmesi istenmiştir. ISM Uygulamalarının Gemi Kaptanları Tarafından Değerlendirilmesi Bölümü Bu bölümde 24 adet değişken aralıklı.2. gemi işletme örgütündeki tecrübesi. 5-tamamen katılıyorum ölçeği üzerinden yapılması istenmiştir. Gemi büyüklüğü için sorulan “Geminizin Tonajı” sorgusu ayrıca anketin değerlendirme dışı bırakılıp bırakılmayacağı ile ilgili olarak anahtar sorusu olarak da kullanılmıştır. Çünkü. anketin dışarıdan başka birisinin doldurmuş olabileceği şüphesini uyandırmıştır ve bu sebeple anket değerlendirilme dışı bırakılmıştır. 3-kararsızım. toplam deniz tecrübesi. 4. çalışanların milliyetleri ve işletilen gemi sayısı gibi bilgiler sorulmuştur. Ek. Ayrıca gemi kaptanlarının medeni durumlarının bireysel kararları üzerindeki etkilerini tespit edebilmek amacıyla gemi kaptanının medeni durumuna ait soru da bulunmaktadır. Bununla birlikte çocuk sahibi olmanın gemi kaptanlarının kararları üzerindeki etkilerini tespit etmek amacıyla çocuğun cinsiyetinden sayısına kadar tüm verilerin alınabilmesi amacıyla sorular geliştirilmiştir. Üçüncü profil grubu gemiye ait profil değişkenleridir. Gemi kaptanlarının katılım dereceleri 1-kesinlikle katılmıyorum. kaptan olarak deniz tecrübesi. Gemiye ait profil değişkenleri tipi.2. İkinci profil grubu gemi işletme örgütüne ait profil değişkenleridir. 5 li Likert ölçeği ile sorgulanmıştır (Bkz.3. gemi kaptanının yaşı.Birincisi gemi kaptanına ait profil değişkenleri. 4-katılıyorum. milliyeti. bayrağı. gemi kaptanlarının limanlarda doldurdukları bir çok resmi formda sorgulanan groston değerinin ankette belirtilmemiş olması. ve gemi büyüklüğüdür.5. gemiyi yöneten armatör mü? yoksa profesyonel gemi işletme örgütü mü? olup olmadığı. Gemi kaptanının çalıştığı örgüt ile ilgili olarak.

3bazen. 12). 24 ve 25 nolu değişkenlerdir.3. 2000. Er. Burada amaç odak grup çalışması ile tespit edilen gemi kaptanının bireysel kararlarını etkileyen faktörlerin kararı ne sıklıkla etkilediğini belirlemektir. Örnek olarak “ailesi ile ilgili yaşadığı problemler kararını etkiler” ifadesini yanıtlayacak bir gemi kaptanının bu soruda kendisini özdeşleştirmek yerine objektif davranabilmesini sağlamak amacıyla genel olarak değerlendirme yapması istenmiştir.önce bahsedilen ISM in kaynağını oluşturan ISMA Uygulama Rehberinin maddelerinden çıkartılmıştır. Daha önceki çalışmalar ISM performansına somut çıktı olarak (kaza ve kaza olamaya yakın olayların sayısı) veya bulunan uygunsuzluklar kapsamında yaklaşmaktadır (Anderson. Burada gemi kaptanının arzu etmediği 244 . Literatürde buna benzer birçok çalışma olduğu halde gemi kaptanlarının ISM uygulamalarını algısal değerlendirdiği ve performansını ölçtüğü bu tip bir çalışma ilk defa yapılmıştır. 2000 Hahne vd. 2003. Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Süreci Analizi I Bölümü Bu bölümde geliştirilen 28 adet değişken.5. Gemi kaptanının ailesi ile ilgili yaşadığı olay münferit olabilir ve gizli kalmasını isteyebilir. Bu bölümde değişkenlerin normal akışından farklı olarak hazırlanmış olan değişkenler 23. gemi ve çalışılan örgütte hakim olsun ISM uygulamalarının skorunu verecektir.3. Ek. 24 adet değişkenin Likert ölçeği puanlarının toplamı. 1-hiçbir zaman. 28 değişkenin bulunduğu bu bölümde. 4. Mejia 2001). Hanefi. 2-nadiren. 5-her zaman şeklindeki aralıklı ölçektir. için üçüncü tekil şahıs ifadesi kullanılmıştır. gemi kaptanının objektif bir şekilde karar vermesini sağlamak amacıyla sanki dışarıdan bir değerlendirme yapıyor gibi hissetmesi. 4-çoğu kez. 2005. Bu durumda bu ifadenin kişiselleştirilmesi soruya doğru yanıt alınması ihtimalini de düşürecektir. Bu yüzden kullanılan ölçek. Değişkenlerin her biri. Bu skoru belirleyen ise ISM uygulamalarının gemideki uygulatıcısı ve sorumlusu gemi kaptanıdır. aralıklı. ISM uygulamalarının gemide ne düzeyde gerçekleştirildiğinin sorgulanmasına yöneliktir.2. 5’li Likert ölçeği ile ölçeklendirilmiştir (Bkz.

Bu bölümde de değişken akışından farklı bir şekilde geliştirilmiş değişkenler mevcuttur. 12). 27 ve 28 numaralı ifadeler kararı etkileyen değişkenlerin frekanslarını tespitten çok odak grup çalışmasının sonuçlarından çıkartılmış. kararı ne sıklıkla etkilediğini tespit etmektir. Bunlar gruplar halinde düzenlenmiştir. 5-her zaman şeklindeki aralıklı ölçektir. aralıklı ölçekli. 1-hiçbir zaman. 12). 30 ve 31 numaralı değişkenler Schermerhorn (1989) yaklaşımının gemi kaptanları için tespitine yönelik değişkenlerdir (bu yaklaşım karar verme bölümünde incelenmiştir). 12).5. tespit edilmesi istenen ama “karara dolaylı yoldan etki eden bir değişken grubu” olarak yer alan ifadeler bulunmaktadır. ifadeler kararın tipi ile ilgili olarak gemi kaptanlarının hissettikleri sorumluluğunu saptamaya yöneliktir.4. 5’li Likert ölçeği ile ölçeklendirilmiştir (Bkz. Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Süreci Analizi II Bölümü Bu bölümde geliştirilen 40 adet değişken. 40 değişkenin bulunduğu bu bölümde değişkenler ile gemi kaptanının bireysel olarak verdiği kararları özdeşleştirmesi istenmiş ve birinci tekil şahıs ifadesi kullanılarak geliştirilmiştir. Bu yüzden kullanılan ölçek. Öncelikle odak grup çalışmasından çıkartılmış. 4. 26 ve 27. Burada amaç odak grup çalışmasından tespit edilen kararı etkileyen faktörlerin. 37. 36.2. 39 ve 40 numaralı değişkenler gemi kaptanlarının verdiği kararlardan sonra oluşabilecek problemlerin çözümü konusunda gemi kaptanının hangi kurumlara güvendiği veya kurumların güvenilirliğinin tespitine yönelik bir grubu oluşturmaktadır (Bkz.3. Ek. 4-çoğu kez. 2-nadiren. Ek. Simon’nın 245 . Ayrıca 26. 38. gemi kaptanının kararına dolaylı yollardan etki eden değişkenler olarak eklenmiştir (Bkz. 3-bazen.bir kararı vermesi konusunda kimlerden talep geldiğinin tespitine yönelik bir değişken grubudur. Literatüre dayalı olarak geliştirilen 29. Ek.

Anket zarfları sarı renkte 320x240 mm ebatlarında kendinden yapışkan kapaklıydı. Bununla birlikte karar verme stilleri literatüründeki tüm değişkenlerin benzerleri odak grup çalışması ile tespit edildiği halde tespit edilemeyen 19 nolu değişken “kararımı verdikten sonra bile harekete geçme konusunda ertelemeyi tercih ederim” direkt olarak literatürden eklenmiştir (Scott ve Bruce.3. e-posta.. Saha koordinatörlerine ait ad-/soyadı. Kılavuzluk istasyonlarında bulunan ilan panolarına asılması amacıyla anket uygulama rehberi hazırlandı (Bkz. Her bir zarfın üzerine yazarın görev 246 . uygulama yönteminin anlatılması gerekiyordu. mobil telefon. en kısa yolu sağlayan seçeneği tercih ederim” ilave edilmiştir. Bu bölümde amaç. 13 değişkenin bulunduğu bu bölümde. 4-çoğu kez. Verilerin Toplanması Anketin uygulanacağı sahalar tespit edildikten sonra her bir noktada saha koordinatörleri belirlendi. Kullanılan ölçek. Örgütsel baskıyı ifade etmesi amacıyla “arzu edilmeyen bir kararı vermem istenirse………. Çünkü vardiyalı çalışma düzeninde çalışan kılavuz kaptanlar genellikle yedi gün çalışıp yedi gün dinlenmekteydi. 5-her zaman şeklindeki aralıklı ölçektir. Ek. gemi kaptanlarına yapılan örgütsel baskılar ile katılımcıların kendilerini özdeşleştirmesi istenmiş ve birinci tekil şahıs ifadeleri kullanılmıştır. posta vb bilgilerin toplandığı bir iletişim dosyası hazırlandı. Örgütsel Baskının Sonuçları Bölümü Bu bölümde geliştirilen 13 adet değişken aralıklı 5’li Likert ölçeği ile ölçeklendirilmiştir (Bkz. yaparım” şeklindeki bir ifade geliştirilmiştir.2. 12). odak grup çalışmasında tespit edilen gemi kapatanının kararlarına yapılan baskı ve bu baskının sonuçlarının tespit edilmesidir. 1995) 4.4. amacının.5. 2-nadiren. Ek 14).5.(1967) sınırlı rasyonellik teoremini sorgulayabilmek için 13. telefon. Koordinatörlerin büyük bir çoğunluğunun kılavuz kaptan olması onların da kendi bölgelerinde anket uygulama organizasyonunu kurmalarını gerektiriyordu.2. değişken “en iyi seçeneği aramak yerine. Dinlenme süresi içerisinde diğer vardiyada bulunan kılavuz kaptana anketin. 4.5. 3-bazen. 1-hiçbir zaman.

ebatlarında beyaz renkli kendinden yapışkanlı çıkartmalar yapıştırıldı. Şekil 4. Hazırlanan Anket Zarfları 247 . Sekil 4. Sahalara göre belirlenen anket zarfı sayıları İngilizce ve Türkçe olarak hazırlandıktan sonra kargo zarflarına konarak kargo aracılığı ile anket sahalarına gönderildi.7’de hazırlanan anket formlarının gösterildiği bir fotoğraf bulunmaktadır.yaptığı okulun posta adresinin yazılı olduğu 140x200 mm. Anketler zarflara yerleştirildikten sonra anketin diline göre hazırlanmış olan anket kapak yazısı zarfların üzerine ataç ile tutturuldu. İngilizce anketler için hazırlanan zarflarda kullanılan adres etiketleri İngilizce olarak hazırlandı.7.

Teşk. Kılavuz Kaptan Kılavuz Kaptan Gemport Kılav. saha koordinatörlerinin görev yerleri ve sahalarda görev yapan gönüllü anketör sayıları görülmektedir. Teşk. Odası Kılavuz Kaptan TDİ Kılav. TDİ Kılav. gönderilen anket sayısı.. Kılavuz Kaptan Kılavuz Kaptan TDİ Kılav. Kılavuz Kaptan. Gönderilen Anketler ve Anketörlere Ait Bilgiler Saha No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Saha Adı TCDD İskenderun Limanı İsdemir Demir Çelik Limanı Toros Terminal Limanı Ceyhan Terminal TCDD Mersin Limanı TCDD Antalya Limanı Bodrum Ege Liman İşletmeleri AS./. Anket Çalışma Sahaları. Kuşadası Yolcu Limanı TCDD İzmir Limanı Nemrut Kö. Teşk. Kılavuz Kaptan TDİ Kılav. 10 10 60 60 20 40 2 8 10 10 10 10 2 10 15 15 5 10 10 10 50 10 5 45 20 50 30 10 30 5 15 10 30 15 5 10 10 10 200 10 10 90 40 50 30 10 60 Saha Koordinatörü TDİ Kılav. Özel Sektör İskeleleri Aliağa TÜPRAŞ Terminal Ulusoy Çeşme Limanı Aliağa PETKİM Terminal Dikili Limanı Çanakkale Çimento Limanı Çanakkale Boğaz Kılavuzluk TCDD Bandırma Limanı Bandırma BADETAŞ Limanı Ambarlı MARPORT ARPAŞ İstanbul Boğaz ve Haydarpaşa (Harem Kılavuzluk) İzmit Körfezi Med Marine İzmit Körfezi TCDD Derince Gemport Limanı Erdemir Demir Çelik Limanı Gönderilen Anket Sayısı Türk. İng. Teşk. saha adları. Müd. Kılavuz Kaptan Kılavuz Kaptan Kılavuz Kaptan Liman İşlt. de Anket saha kodları. Teşk. 248 .Tablo 4. Tablo 4.22.22. Liman Müdürlüğü Kılavuz Kaptan Baş Kılavuzluk Den Müs Böl Müd Den Müs Böl Müd Kılavuz Kaptan Deniz Tic. Teşkilatı Liman Müdürlüğü Anketör Sayısı 2 1 2 2 2 3 1 2 8 8 3 2 1 2 2 48 2 2 1 3 3 2 6 1 .

Ş. Gönderilen Anketler ve Anketörlere Ait Bilgiler (Devam) Gönderilen Anket Sayısı Saha No Saha Adı Saha Koordinatörü Anketör Sayısı Armatörlere Ait Gemiler için Saha Çalışmaları 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Beşiktaş Denizcilik Kerman Trans Kalkanlar Denizcilik Nemtaş Batınak Arkas Denizcilik ve Nakliyat A. Şekil 4. vb. gemi kaptanların anket doldurulurken vermiş oldukları geri bildirimleri. Yard. Yard. in sonunda bulunan ve 40 kod numaraları ile başlayan sahalar. yanıtlanan anket sayısı. Çalışmada toplam olarak 1. bilgiler alınarak saha iletişim dosyasına kaydedildi. Anket Çalışma Sahaları.325 adet anket ve anket zarfı hazırlanmış ve sahalara gönderilmiştir. Araştırma sahalarına gönderilen anket formları teslim alınmasından sonra saha koordinatörleri ile periyodik olarak iletişime geçildi.22.22. doğrudan anketleri kendi gemilerinde uygulayan gemi işleten firmalara aittir. Turkon Holding (Kaşif Kalkavan) Yardımcı IDO Akar Denizcilik Dünya Denizcilik TOPLAM (1. 748 tanesi ise İngilizce olarak hazırlanmıştır. Anket çalışması. Yapılan araştırmaya saha koordinatörleri ile birlikte 120 gönüllü anketör destek vermiştir.325 adet anket) 10 5 1 10 10 20 20 10 65 5 12 577 748 Personel Müdürü Genel Müdür Genel Müd.4’de tespit edilen sahalarda 11 Temmuz 2005 tarihinde uygulanmaya başladı. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 120 kişi Tablo 4. Her pazartesi günü saha koordinatörleri mobil telefon ile aranarak anketlerin uygulanması konusunda herhangi bir aksaklığın olup olmadığı. Personel Müdürü Personel Müdürü Personel Müdürü Personel Müdürü Personel Müdürü Personel Müdürü Genel Müdür Genel Müd.Tablo 4. Bunlardan 577 tanesi Türkçe. Limanlarda kılavuz kaptanlar aracılığı ile yapılacak anket uygulaması için belirlenen yöntem şu şekilde gerçekleştirilmiştir: Kılavuz kaptan gemiye kılavuzluk 249 .

Nara ve Kilitbahir mevkileri hariç olmak üzere kısmen rahat ve emniyetli bir seyir olması. İkinci ziyarette ise iki gün kalınarak üçüncü vardiyada bulunan kılavuz kaptanlar ile görüşüldü. Bu bölge süreç içerinde iki defa. ziyaret edildi. İlk ziyarette Gelibolu Kılavuzluk İstasyonunda dört gün kalınarak birinci ve ikinci vardiyada görev yapan kılavuz kaptanlar ile görüşüldü. Gelibolu Kılavuzluk İstasyonudur. 250 . gemi kaptanlarının anket formunun yanıtlanması açısından son derece elverişli bir ortamı oluşturuyordu. Her iki istasyonda en az 100 er adet İngilizce.hizmetini vermek için çıktığında çantasına koymuş olduğu anket zarfını çıkartıp gemi kaptanına vererek yanıtlamasını isteyecek daha sonra geminin kalkışı sırasında kendisinden alacaktı. Yanıtlanan anketler ise her iki istasyonda toplanarak daha sonra Gelibolu İstasyondan yazar tarafından alınmıştır. Kuzeyden güneye olan gemi trafiğinde hizmet veren kılavuz kaptan Gelibolu İstasyondan çıkış yapmaktadır. Araştırma sahalarından verilerin güvenilirliği açısından en önem verilen bölge Çanakkale Boğazı. Çanakkale boğazı geçişinde gemilerin boğazı ortalama olarak üç saatte geçmesi. Güneyden kuzeye olan gemi trafiğinde ise Mehmetçik İstasyondan çıkış yapmaktadır. Her bir kılavuz kaptanın yapılan görüşmenin ardından çalışmanın önemini kavradığı için daha verimli bir şekilde yardımcı olduğu gözlendi. denizcilik sektörü açısından önemi. Fakat birçok gemi kaptanı limanda bağlı kaldığı süreç içerinde doldurma fırsatı bulamadığını ifade ederek varacağı ilk limanda kargo ile zarf üzerindeki adrese göndereceğini bildirmiştir. Son anketler ise saha koordinatörleri tarafından yazarın posta adresine kargo ile gönderilmiştir. Dörder günlük üç vardiya halinde çalışan ve her vardiyada ortalama 16 kılavuz kaptanın görev yaptığı bölgede tüm kılavuzlara teker teker çalışmanın amacı. gemi kaptanların geri bildirimleri konularında gelen bilgiler kayıt altına alındı. Bu görüşmeler ve kılavuzluk istasyonunda geçirilen süreç içerisinde kılavuz kaptanlardan anketin uygulaması sırasında oluşan olaylar. vb gibi konularda bilgi verilmiştir. 25 er adet de Türkçe anket zarfı kılavuzların kullanımı için hazırlanmıştır.

Bu arada ilk başta bir aylık bir anket uygulama süreci planlanırken yabancı bayraklı gemilerde çalışan farklı milliyetlerdeki gemi kaptanları arasında yapılacak olan karşılaştırmalı analizler ve faktör analizleri için gerekli olan katılımcı sayısına ulaşabilmek amacıyla. bu yüzden anketlerin yalnızca gündüz geçiş yapan gemilere verilebildiği bildirildi. • Özellikle Hintli kaptanların bu anketi formunu yanıtlamaktan çok hoşlanacakları. • Anketin formunun yanıtlanmasının zaman aldığı ve anketin formunun uzun olduğu bildirildi. Buralarda da anketin uygulaması. Alman kaptanların yanıtlayacağı ama gönderme masrafını armatörüne ödetmek istemeyecekleri. İngilizce nedeniyle yanıtlayamayacakları bildirildi. Acente ve Kılavuz Kaptanlara raporlar gemi kaptanlarını yeterince meşgul ettiği.Anket uygulama süreci içerisinde ziyaret edilen diğer sahalar ise. Rusların Çinlilerin ise asla yanıtlamayacağı problemleri hatta yanıtlayamayacağı. amacı ve önemi konularında saha koordinatörleri ve anketörler ile görüşmeler yapıldı. • Gemi kaptanları anketin İngilizcesini anlayabilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmadığı bildirildi. İzmir Limanı. 251 . • Çanakkale’de geçiş sırasında VTS. Dikili Limanı. Aliağa Tüpraş Limanıdır. Norveçli ve İsveçli kaptanların yanıtlayıp gönderecekleri. anketlerin sahada uygulanma süresi bir aydan iki aya çıkartılmıştır. Araştırma sahalarına yapılan ziyaretleri sırasında anketin uygulaması ile ilgili anketörlerden gelen geri bildirimler aşağıda sıralanmıştır.

252 . Bununla birlikte Çanakkale boğaz geçişi yapan bir geminin kaptanı Çanakkale Boğazı kılavuz kaptanlarının yanıtlaması için kendisine uzattıkları zarfı almayıp Marmara da kendisine daha önceden verilen anketi daha yeni yanıtladığını bildirerek anketi kılavuz kaptana verdiği bildirilmiştir. Anket çalışması 15 Eylül 2005 tarihinde sonlandırılmıştır. bazıları ise kartvizit koyarak yine düşündüklerini ifade etmeye çalışmıştır. Anket zarflarının bir kısmı anketörler tarafından gemi kaptanına verildikten sonra geminin kalkışına kadar yanıtlayamadığı için anket gemide bırakılmıştır. “tebrik ederim çok önemli bir konu”. bazıları mektup. “başarılar” gibi bazı notlar yazmış. • “Kararlarımda Allah’ın yardım etmesini isterim” ifadesinin bazı gemi kaptanlarında tepkilere neden olduğu belirtildi. Gemide bırakılan bu anket formlarının bir kısmı posta ve kargo yoluyla anket zarfı üzerindeki adrese gemi kaptanları tarafından gönderilmiştir. hatta Alman bir kaptanın ankette özel konulara fazla girildiğini bildirerek anketi yanıtlamayı reddettiği bildirildi. 11 Temmuz 2005 tarihinden itibaren uygulanan anket çalışmasında geri dönüş açısından oldukça tatminkâr sonuçlara ulaşılmıştır. Anketler sahalardan saha koordinatörleri tarafından kargo verilerek yazarın posta adresine gönderilmiştir. Bir İtalyan kaptan kendi ailesinin fotoğrafını koyarak hislerini ifade etmeye çalışmıştır.• Soruları özel bulduğu için ret edenlerin olduğu. Gemi kaptanlarının bazıları anketi yanıtladıktan sonra anketin sonlarına “çok ilginç bir konu”. • Anket uygulama süreci içerisinde aynı gemi kaptanlarının çalışmanın yapıldığı farklı sahalarda aynı anket ile karşılaşınca şaşırdıklarını ifade edildi.

keşfetmeyi amaçlayan çok değişkenli bir istatistiktir. boyutlar) bulmayı. Sahalara ait ve genel anket verilerine ait güvenilirlik analizleri gerçekleştirilmiştir. Analizlerde 0. 2004. Verilerin İşlenmesi Anket çalışmasının verileri araştırmamızdaki kullanım amaçlarına göre Ek 16 da verilen kodlama rehberine uygun olarak Sosyal Bilimler için İstatistik Paket Programı SPSS 11 programı yardımıyla analiz edilmiştir. 190.4. Nakip. İyi bir faktörleşmede değişken azaltma.1. Karar verme süreçlerine ilişkin değişkenler üzerinde faktör analizi uygulanmıştır. Her bir anket için EK 16 daki kodlama rehberine uygun olarak 147 veri girişi yapılmıştır. Anket dönüşleri başladığı andan itibaren SPSS veri girişleri anketin uygulandığıı saha bazında ayrı ayrı yapılmıştır.5. Faktör Analizi Faktör analizi.5. ISM algıları ile ilgili geliştirilen ölçek üzerinde faktör analizi yapılarak profil bilgileri ile arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir. Aşağıda analizlerde kullanılan yöntemlere ait açıklamalar verilmiştir. 4.5. Veri gruplarının türüne göre korelasyon. 403).2. 1998. 2003.5. ve t testi çözümlemeleri yapılmıştır. faktör analizi birbiriyle ilişkili p tane değişkeni bir araya getirerek az sayıda ilişkisiz ve kavramsal olarak anlamlı yeni değişkenler (faktörler.05 – 0. Kurtuluş. üretilen yeni değişken ya da faktörler arasında ilişkisizlik sağlanmalı ve ulaşılan sonuçlar yani elde edilen faktörler anlamlı 253 .00 aralığındaki önem düzeyleri benimsenmiş ve daha yüksek önem düzeyleri de ayrıca belirtilmiştir. Büyüköztürk’e (2002. Çalışmaya katılan gemi kaptanlarının istatistiki olarak profil bilgileri çıkartılmıştır. 397. 117) göre ise.2. İslamoğlu. 2003. 95. bir grup veri/değişken arasındaki ilişkilere dayanarak verilerin anlamlı ve özet biçimde sunulmasını sağlayan çok değişkenli istatistiksel analiz türüdür (Hair vd.

2002). Faktör analizinde açıklanan varyans oranı da dikkate alınacak bir ölçüttür. Analize dahil edilen değişkenlerle ilgili toplam varyansın 2/3’ü kadar miktarının ilk olarak kapsandığı faktör sayısı. Faktör gruplarının oluşumunda her bir değişken için oluşan faktör yük değeri.30’a kadar kabul edilebilmektedir (Büyüköztürk. “açıklık ve anlamlılık” sağlamak amacıyla eksen döndürme işlemi (rotation) yapılır. Faktör analizinde faktörlerin “bağımsızlık”. 1998. önemli faktör sayısı olarak değerlendirilir. Faktör analizinde faktör analizine tabi tutulan p tane değişkenin anlamlı sonuç verebilmesi için katılımcı sayısının belli bir değerde olması gerekmektedir. 99). ölçeğin ortalama değerleri ve standart sapmaları verilir. 562) da faktör analizine tabi tutulacak değişken grubu sayısını dört veya beş katı örneklem büyüklüğünün olması gerektiğine işaret etmiştir. 2002. 99) göre faktör analizinde gözlem sayısı veya katılımcı sayısı en az 50 olmalıdır hatta örneklem sayısı 100 den fazla olmalıdır. (2001) faktör analizinde katılımcı veya gözlem sayısının faktör analizine tabi tutulacak olan değişken sayısının en az dört katı olmasının gerekli olduğunu matematiksel yöntemler ile ispatlamışlardır. MacCallum vd. 117). Yukarıdaki literatür verilerine göre faktör analizi için gerekli olan örneklem büyüklüğü 272-340 arasında olmalıdır. “yorumlamada”. Bu döndürme işlemi ile faktörler kendileriyle ilişki veren maddeleri bulurlar ve faktörler daha kolay yorumlanabilir. Oluşturulan tabloda her bir faktör grubunun güvenilirlik katsayısı. Genel kural gözlem sayısının değişken sayısının beş katı olması gerekmektedir (Hair vd. Malhotra (2004. Faktör analizinde gruplanan veriler anlamlı bir ifade ile özetlenir. Sosyal bilimlerde ölçek geliştirmede sıklıkla dik döndürme tekniklerinden “varimax” kullanılır (Büyüköztürk. faktör ile oluşan ilişki katsayısıdır. 254 . (1998. Bazı durumlarda bu katsayı 0. Çalışmada faktör analizine tabi tutulacak olan değişken gruplarındaki değişken sayısı maksimum 68 dir. Bu katsayının 0. 2002. 120). İslamoğlu’na (2003) ve Hair vd.45 den büyük olması faktörleşme için iyi bir ölçüttür. Çalışmamıza 358 gemi kaptanı katıldığı için faktör analizi için gerekli olan örneklem büyüklüğü değerlerinin üzerine çıkılmıştır.olmalıdır (Büyüköztürk.

4. bu farkın hangi grupların arasında olduğunun tespiti için SPSS programında Post Hoc Çoklu Karşılaştırma Testi yapıldı. 1998. 332. “t” Testi “t” testi.5. 2002.2.2.5. bağımlı değişkenin aralıklı veya oran ölçeğinde olması. 2004. 1998.3. Bağımlı değişkene ilişkin varyansların her bir örneklem için eşit olup olmadığı SPSS programındaki “Levene Testi” kullanılarak test edildi. 2002. Çalışma için yapılan analizlerde grupların varyanslarının eşit olması durumunda ana kütle için ortak varyans tahmini kullanıldı. Grup varyanslarının eşit olduğu durumlar için Scheffe. Tek Yönlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) Tek yönlü varyans analizi (One-Way ANOVA). “t” testi. Amaç. ilişkisiz iki örneklemin belirli bir değişkene ait ölçümlerinin karşılaştırılmasında kullanılan istatistiksel analiz yöntemidir (Hair vd. karşılaştırılacak olan örneklemlerin ilişkisiz olması olarak sıralanabilir.2. 2003). 39). 469). Nakip. Büyüköztürk. 331. Malhotra. Büyüköztürk. Bunlar. grup varyanslarının eşit olmadığı durumlar için ise Dunnett C testi yapıldı.5. analizi yapılan gruplar arasında anlamlı bir fark bulunduğunda.5. ilişkisiz üç ya da daha çok örneklem ortalaması arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını test etmek için kullanılan bir veri analiz yöntemidir (Hair vd. Post Hoc testinde grup varyanslarının eşit olup olmadığının testi için ise Levene Testi kullanıldı. 2002. 44. Çalışmada ANOVA ile. iki ilişkisiz örneklem ortalamaları arasındaki farkın manidar olup olmadığını test etmektir (Büyüköztürk. 255 . 4. ölçümlerin dağılımının her iki örneklemde normal olması. bazı varsayımlara dayanmaktadır.

HA4: Gemi kaptanlarının gemi operasyonlarının yönetiminde bireysel kararlarında örgütsel baskının sonuçlarına ait değerlendirmeleri. HA5: Gemi kaptanlarının gemi operasyonlarının yönetiminde bireysel karar verme süreçlerine ilişkin değerlendirmeleri ile ISM uygulamalarına yönelik değerlendirmeleri arasında ilişkiler vardır. Alt Hipotezler: H1.6. Araştırmanın her bir ana hipotezine bağlı olarak geliştirilen alt hipotezler aşağıda sıralanmıştır.4. profil özelliklerine göre farklılıklar gösterir ( H31 – H 41 ). HA3: Gemi kaptanlarının gemi operasyonlarının yönetiminde bireysel karar verme süreçlerine ilişkin değerlendirmeleri.H21 H1 : Gemi kaptanlarının yaşı milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. profil özelliklerine göre farklılıklar gösterir ( H22 – H 30 ). HA1: Gemi kaptanlarının profilleri arasında anlamlı farklılıklar vardır. HA1: Gemi kaptanlarının profilleri arasında anlamlı farklılıklar vardır ( H01 – H 21 ). HİPOTEZLER Araştırmada test edilecek ana hipotezler ve bu hipotezlere ait alt hipotezler aşağıda sıralanmıştır. profil özelliklerine göre farklılıklar gösterir ( H42 – H 51 ). HA2: Gemi kaptanlarının ISM uygulamalarına yönelik değerlendirmeleri. 256 .

gemi bayrağı gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. H8 : Gemi kaptanlarının çalıştığı işletme tarafından işletilen gemi sayısı. gemi bayrağı gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. gemi bayrağı gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.H2 : Gemi kaptanlarının kaptanlık tecrübesi. H9 : Gemi kaptanlarının çalıştığı işletmedeki tecrübesi. H10 : Gemi kaptanlarının yılda çalıştığı süre. 257 . gemi bayrağı gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. gemi bayrağı gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. H7 : Gemi kaptanlarının kaptanlık tecrübeleri. milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. H4 : Gemi kaptanlarının yıl içerisindeki çalışma süresi. H6 : Gemi kaptanlarının yaşları. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. H11 : Gemi kaptanlarının yaşları. H5 : Gemi kaptanlarının çalıştığı işletmenin büyüklüğü. H3 : Gemi kaptanlarının çalıştığı işletmedeki tecrübesi. milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.

gemi kaptanlarının çalıştığı gemi tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. H20 : Gemi kaptanlarının yıl içerisinde çalıştığı süre.H12 : Gemi kaptanlarının deniz tecrübeleri. H21 : Gemi kaptanlarının çalıştığı örgütler tarafından işletilen gemi sayısı. H17 : Gemi kaptanlarının yaşları. H15: Farklı milliyetlerden gemiadamları ile birilikte çalışan gemi kaptanlarıyla aynı milliyetten gemiadamları ile birilikte çalışan gemi kaptanlarının profil bilgileri arasında anlamlı bir fark vardır. çalıştıkları gemi tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. çalıştığı gemi tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. çalıştıkları gemi tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. H14 : Gemi kaptanlarının yılda çalıştıkları süre. gemi kaptanlarının çalıştığı gemi tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 258 . gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. H13 : Gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmelerdeki tecrübesi. H18 : Gemi kaptanlarının kaptanlık tecrübesi. H16: Türk ve Yabancı gemi kaptanlarının profil bilgileri arasında anlamlı bir fark vardır. H19 : Gemi kaptanlarının çalıştığı işletmedeki tecrübesi.

Alt Hipotezler: H22. gemi kaptanlarının kumanda ettikleri geminin bayrak grubuna göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. gemi kaptanlarının çalıştıkları geminin tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.HA2: Gemi kaptanlarının ISM uygulamalarına yönelik değerlendirmeleri.H30 H22 : Türk ve yabancı gemi kaptanlarının ISM uygulamalarına ait değişkenlerin değerlendirmelerine ait ortalamaları arasında anlamlı bir fark vardır. profil özelliklerine göre farklılıklar gösterir. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. H23 : Gemi Kaptanları tarafından değerlendirilen ISM uygulamaları değişkenlerine ait ortalamalar. H25 : Gemi Kaptanları tarafından değerlendirilen ISM uygulamaları değişkenlerine ait ortalamalar. ISM Skoru ile gemi kaptanlarının kaptanlık tecrübeleri arasında bir ilişki vardır. H24 : Gemi Kaptanları tarafından değerlendirilen ISM uygulamaları değişkenlerine ait ortalamalar. H29: ISM Skoru ile gemi kaptanlarının işletmedeki tecrübeleri arasında bir ilişki vardır. 259 . H28 : ISM Skoru ile gemi kaptanlarının gemi tipi tecrübeleri arasında bir ilişki vardır. H26 : H27 : ISM Skoru ile gemi kaptanlarının deniz tecrübeleri arasında bir ilişki vardır.

H34 : Armatör işletmeleri ve profesyonel gemi yönetim işletmeleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanlarının. gemi operasyonları yönetiminde bireysel karar verme süreci değişkenlerini değerlendirmelerinde medeni durumlarına göre anlamlı farklar vardır. H33 : Çocuk sahibi olan ve olmayan gemi kaptanları arasında. HA3: Gemi kaptanlarının gemi operasyonlarının yönetimindeki bireysel karar verme süreçlerine ilişkin değerlendirmeleri. profil özelliklerine göre farklılıklar gösterir. gemi operasyonları yönetiminde bireysel karar verme süreci değişkenlerini değerlendirilmeleri arasında anlamlı bir fark vardır. H32 : Gemi kaptanlarının. Alt Hipotezler: H31. 260 .H30 : ISM Skoru ile gemi kaptanlarının yıl içindeki çalışma süreleri arasında bir ilişki vardır.H41 H31 : Türk ve yabancı gemi kaptanlarının. gemi operasyonları yönetiminde bireysel karar verme süreci değişkenlerini değerlendirilmeleri açısından anlamlı farklar vardır. gemi operasyonları yönetimine ait bireysel karar verme süreci değişkenlerini değerlendirilmeleri arasında anlamlı farklar vardır. H35 : Aynı milliyetten gemiadamları ile donatılmış ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanlarının. gemi operasyonları yönetimine ait bireysel karar verme süreci değişkenlerini değerlendirilmeleri arasında anlamlı farklar vardır.

H37 : Gemi Kaptanları tarafından değerlendirilen “Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci” değişkenlerine ait ortalamalar. H39 : Gemi Kaptanları tarafından değerlendirilen “Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci” değişkenlerine ait ortalamalar.H36 : Gemi Kaptanları tarafından değerlendirilen “Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci” değişkenlerine ait ortalamalar. H38 : Gemi Kaptanları tarafından değerlendirilen “Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci” değişkenlerine ait ortalamalar. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. kumanda ettiği gemi tipi ile almış oldukları eğitimler arasında anlamlı bir ilişki vardır. gemi kaptanlarının eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. gemi kaptanlarının kumanda ettikleri gemi tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. H41 : Gemi kaptanlarının gemi operasyonları yönetimine. HA4: Gemi kaptanlarının gemi operasyonlarının yönetimindeki bireysel kararlarında örgütsel baskının sonuçlarına ait değerlendirmeleri. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. H40 : OECD ülkelerine ve kolay Bayrak ülkelerine ait bayrakları taşıyan gemileri kumanda eden gemi kaptanlarının. Alt Hipotezler: H42. gemi operasyonları yönetimine ait bireysel karar verme süreci değişkenlerini değerlendirilmeleri arasında anlamlı farklar vardır.H51 261 . profil özelliklerine göre farklılıklar gösterir.

H45 : Armatör işletmeleri ve profesyonel gemi yönetim işletmeleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanlarının. gemi operasyonlarının yönetimindeki bireysel karar verme sürecinde örgütsel baskının sonuçlarına ait değerlendirilmeleri arasında anlamlı farklar vardır. 262 . H47 : OECD ülkelerine ve kolay bayrak ülkelerine ait bayrakları taşıyan gemileri kumanda eden gemi kaptanlarının. H46 : Aynı milliyetten ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanlarının. gemi operasyonlarının yönetimindeki bireysel karar verme sürecinde örgütsel baskının sonuçlarına ait değerlendirilmeleri arasında anlamlı farklar vardır. gemi operasyonlarının yönetimindeki bireysel karar verme sürecinde örgütsel baskının sonuçlarına ait değerlendirilmeleri arasında anlamlı farklar vardır.H42 : Türk ve Yabancı gemi kaptanlarının. gemi operasyonlarının yönetimindeki bireysel karar verme sürecinde örgütsel baskının sonuçlarına ait değişkenleri değerlendirmeleri arasında anlamlı farklar vardır. gemi operasyonlarının yönetimindeki bireysel karar verme sürecinde örgütsel baskının sonuçlarına ait değerlendirilmeleri arasında anlamlı farklar vardır. H43 : Medeni durumları farklı olan gemi kaptanlarının. H44 : Çocuk sahibi olan ve olmayan gemi kaptanlarının. gemi operasyonlarının yönetimindeki bireysel karar verme sürecinde örgütsel baskının sonuçlarına ait değerlendirilmeleri arasında anlamlı farklar vardır. H48 : Farklı milliyet gruplarındaki gemi kaptanlarının gemi operasyonlarının yönetimindeki bireysel karar verme sürecinde örgütsel baskının sonuçlarına ait değerlendirilmeleri arasında anlamlı farklar vardır.

H50 : Farklı tipteki gemileri kumanda eden gemi kaptanlarının gemi operasyonlarının yönetimindeki bireysel karar verme sürecinde örgütsel baskının sonuçlarına ait değerlendirilmeleri arasında anlamlı farklar vardır. HA5: Gemi kaptanlarının gemi operasyonlarının yönetiminde bireysel karar verme süreçlerine ilişkin değerlendirmeleri ile ISM Skoru arasında ilişkiler vardır. H51 : Farklı düzeylerde eğitim almış gemi kaptanlarının gemi operasyonlarının yönetimindeki bireysel karar verme sürecinde örgütsel baskının sonuçlarına ait değerlendirilmeleri arasında anlamlı farklar vardır. 263 .H49 : Farklı büyüklüklerdeki gemi işletmelerinde çalışan gemi kaptanlarının gemi operasyonlarının yönetimindeki bireysel karar verme sürecinde örgütsel baskının sonuçlarına ait değerlendirilmeleri arasında anlamlı farklar vardır.

Gemi kaptanlarının yaşı 25 yaşından itibaren beşer senelik yaş aralıklarına göre gruplandırılmıştır. Saha araştırmasına katılan 358 gemi kaptanının yaş ortalaması 45. Milliyetlerine göre yaş ortalamalarına bakıldığı zaman.BEŞİNCİ BÖLÜM BULGULAR Bu bölümde saha çalışması yöntemiyle elde edilen nicel verilerin analizleri ve bulguları yer almaktadır.1’de gemi kaptanlarına ait profil verileri: yaş. çalışmaya katılan Türk gemi kaptanlarının yaş ortalaması 44. deniz tecrübesi.5 olarak bulunmuştur. Ayrıca hipotez testleri yapılarak kabul edilen hipotezler özet tablolar halinde sunulmuştur. sahip olduğu çocuk sayısı. Gemi kaptanlarının yaş guruplarına göre dağılımında 30-34 yaş aralığındaki dağılımın genel dağılımda ani bir çıkış yaparak 45-49 yaş aralığına kadar bir artış gösterdiği buradan da ani ve hızlı bir düşüş yaptığı gözlenmektedir. Bu tablodaki her bir değişkene ait veriler ilerideki bölümlerde ayrıntılı olarak incelenmektedir.1. 45-49 yaş aralığı ise gemi kaptanlarının emekli olma veya denizi bırakma yaşı olarak kabul edilebilir. Tablodaki bu değişim noktalarından 30-34 yaş aralığı. tecrübe sahibi olduğu gemi tipi sayısı ve eğitim durumları olarak incelenmiştir. 5.1’deki dağılım gözlenmiştir. GEMİ KAPTANLARININ PROFİL BİLGİLERİNE AİT BULGULAR Saha araştırmasına ilişkin profil verileri özet halinde Tablo 5.5 olarak tespit edilmiştir. Gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemilere ait profil verileri: gemi büyüklüğü dağılımı ve taşıdığı bayrak grubu kapsamında incelenmiştir. Gruplandırma sonucunda Şekil 5. 264 .0 iken yabancı kaptanlarının yaş ortalaması 46. kaptanlık tecrübesi.1’de gösterilmektedir. Gemi kaptanlarının çalıştıkları gemi işletmelerine ait profil verileri: işletme büyüklüğü ve işletme modeli kapsamında incelenmiştir. Tablo 5. gemi kaptanlığı yeterliği ile göreve başlanılan bir aralık olarak kabul edilebilir.

2 38.O.0 24.5 17.4 01.Tablo 5..6 08.0 Küçük Ölçekli ( 1-5 Gemi ) Orta Ölçekli ( 6-20 Gemi ) Büyük Ölçekli ( 20 den fazla) Yanıtlanmayan Toplam Armatörü Tarafından İşletilen Profesyonel Gemi İşletme Örgütleri Tarafından İşletilen Yanıtlanmayan Toplam 265 .6 36.9 07. Profil Bilgileri Özet Tablosu Profil Bilgileri I..06 ------05.0 Toplam Sahip Olduğu Çocuk Sayısı (n) 50 81 138 42 16 04 27 358 % 14.6 14.0 00-02 03-05 06-08 09-11 12-14 15-17 18-20 21-23 24-26 27-29 30-32 33-35 36-38 39-41 41 -… Yanıtlanmayan Toplam n -01 10 27 27 35 45 31 46 24 39 30 11 8 16 8 358 % -0.8 12.5 02.8 07.5 100. Gemilere Ait Profil Bilgileri Gemi Büyüklüğü Dağılımı (Groston) (n) 82 38 131 98 09 358 % 22.0 19. Dz Harp O.1.8 06.5 17.0 100.0 22.0 10.000 .3 01.0 Yok 1 Çocuk 2 Çocuk 3 Çocuk 4 Çocuk 5 Çocuk Yanıtlanmayan Toplam İlk Öğretim Lise Mes.5 03.3 05.4.0 03.2.1 07.999 5.7 12.0 07.0 n 52 62 52 54 25 30 30 9 12 5 6 2 ---19 358 % 14.0 Gemi Bayrağı Grubu (n) 155 167 29 07 358 % 43.6 14.2 100.19.999 3.7 10.3 46.3 100.2 100.5 15.7 04.5 04.6 27.1 02.5 26.5 11.0 Kaptanlık Tecrübesi (yıl) 00-02 03-05 06-08 09-11 12-14 15-17 18-20 21-23 24-26 27-29 30-32 33-35 36-38 39-41 41 -… Yanıtlanmayan Toplam Eğitim Durumu (n) 09 93 13 98 94 21 30 358 % 02.4 03.4 0.0 0 .03 02.2 04. Gemi Kaptanlarına Ait Profil Bilgileri Yaş 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-… Yanıtlanmayan Deniz Tecrübesi (yıl) (n) 07 38 52 61 78 56 32 19 05 02 08 358 % 02.3 14..4 08.0 21.999 20.4 26.5 07.0 08.0 08.9 05.6 100.06 02.8 15. Yanıtlanmayan Toplam II.000 .0 Gemilerin İşletme Modeli (n) 224 118 16 358 % 62.9 10. Yanıtlanmayan Toplam OECD Ülkeleri Kolay Bayrak Ülk.9 0.1 02.4 01.7 0.4 100.0 100.6 27.5 09.6 38.9 08.…. Diğer Yanıtlanmayan Toplam III..9 08.4 02. Gemi İşletmelerine Ait Profil Bilgileri Gemi İşletmelerinin Büyüklüğü (n) 108 136 89 25 358 % 30. Fak/YO.5 100.0 Tecrübe Sahibi Olduğu Gemi Tipi Sayısı 1 Tipte 2 Tipte 3 Tipte 4 Tipte 5 Tipte 6 Tipte Yanıtlanmayan Toplam (n) 136 70 50 30 14 02 5 358 % 52.06 01.6 08. Y.0 04.5 100.000 .6 33.4 02.4 03.6 08. Yük Lis/D.

“Asya ve Uzak Doğu” ülkeleri (45. eski Doğu Bloku ülkesi olan Yugoslavya’nın parçalanması ile oluşmuş ülkelerdir. Ayrıca.6). Gemi Kaptanlarının Yaş Gruplarına Göre Oransal Dağılımı Tablo 5. Slovenya. Bulgaristan ve Polonya gibi Avrupa Birliği Ülkeleri veya aday ülkeleri de “Doğu Avrupa ve eski Doğu Bloku” ülkeleri grubunda yer almaktadır. “Kuzey Afrika ve Orta Doğu” ülkeleri (40.0). 266 .4) olarak tespit edilmiştir. Hırvatistan ve Yugoslavya.. “Türkiye” (44. Yapılan gruplandırmaya göre gemi kaptanlarının ortalama yaşları sıra ile “Batı Avrupa” ülkeleri (48.. Yaş Grubu Şekil 5.30 20 17 15 10 11 22 16 9 5 Oran 0 2 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 1 65-69 70.0). Romanya. Bunun sebebi şu anki mevcut gemi kaptanlarının eski Doğu Bloku rejimi altında yetişmiş ve eğitimlerini aynı rejimi döneminde yönetilen okullarda tamamlamış olmasıdır.8).2’de çalışmaya katılan gemi kaptanlarının milliyetlerine göre dağılımları görülmektedir. Montenegro. Ayrıca tabloda gemi kaptanları milliyetlerine göre kendi aralarında bölgesel gruplandırmaya tabi tutulmuştur. “Doğu Avrupa ve eski Doğu Bloku” ülkeleri (47.1.

4 gemi kaptanı ise bu konuda bilgi vermemiştir. Şekil 5. 2’si (% 0) dul olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmaya katılan gemi kaptanlarının 303’ü (% 85) evli. 15’i (% 4) boşanmış. Medeni durumunu bildirmek istemeyen gemi kaptanı sayısı ise 3’tür. Medeni olarak herhangi bir kadınla resmi olarak ilişkisi olmayan gemi kaptanı sayısı ise 31 (% 9) olarak tespit edilmiştir.2’de gemi kaptanlarının sahip olduğu çocuk sayısı dağılımı görülmektedir. Evli olduğu halde çocuk sahibi olmayan 26 (% 7) gemi kaptanı vardır. Gemi kaptanlarının 300’ü (% 84) çocuk sahibi iken 54’ü (% 15) çocuk sahibi değildir. Malta (1). 15’i (% 4) bekar.Bahama (2). 20’si (% 6) nişanlı.2. Belize (1). Bloku Ukrayna Rusya Bulgaristan Romanya Polonya Hırvatistan Litvanya Karadağ Gürcistan Slovenya Yugoslavya Azerbaycan 21 20 10 5 5 4 5 2 1 1 1 1 76 Asya ve Uzak Doğu Hindistan Filipinler Kore Çin Japonya Myanmar (Burma) Pakistan Tayvan Singapur Kamboçya 9 8 5 3 2 2 2 2 1 1 Kuzey Afrika ve Orta Doğu Suriye Mısır Lübnan Cezayir 12 3 2 1 145 78 35 TOPLAM 353 5 18 Diğerleri -. Gemi kaptanları sahip oldukları çocuk 267 . Gemi Kaptanlarının Milliyetlerine Göre ve Coğrafi/Siyasi Bölgelere Göre Dağılımı Türkiye Türk KKTC 144 1 Batı Avrupa İtalya Yunanistan Hollanda Alman İngiltere İspanya Norveç Danimarka Fransa 24 16 11 10 8 3 3 2 1 Doğu Avrupa ve Eski D.Tablo 5. Antigua (1) -- GENEL TOPLAM 358 Katılımcıların medeni durumları incelendiğinde aşağıdaki sonuçlara varılmıştır.

% 1’i 5. 272 (% 48) adedi ise kız çocuğudur. gruplandırılmış deniz tecrübeleri dağılımı şekil 5.sayısı itibariyle en sık % 39 ile iki çocuk sahibidir. Çocuk cinsiyeti sonuçlarına bu şekilde bakıldığında ise toplamdaki cinsiyet sonuçları ile farklı bir sonuç elde edilmiş olmaktadır. % 5’i 4. Çalışmaya katılan gemi kaptanlarının sahip oldukları toplam çocuk sayısı 567 iken bunların 295 (% 52) adedi erkek.69 yıl olarak hesaplanırken.3’de gösterilmektedir. Çocuk sahibi olduğu halde çocuklarının cinsiyeti konusunda bilgi vermek istemeyen gemi kaptanı sayısı ise 18’dir (% 7). % 12 si 3. Sadece erkek çocuğu veya çocukları olan gemi kaptanı sayısı 76 (% 25) iken. Sahip olunan çocuk sayısı itibariyle diğer dağılımlar ise.34 yıl olarak karşımıza çıkmaktadır. 50 40 42 30 24 20 15 Oran (%) 10 13 5 0 Çocuk Yok 1 Çocuk 2 Çocuk 3 Çocuk 4 Çocuk Sahip Olunan Çocuk Sayısı Şekil 5. Şekil 268 5 Çocuk . %23’ü de 1 çocuk sahibi şeklindedir. Denizciler arasında yaygın bir inanışla “denizcilerin kızı olur” ifadesi aslında çalışmadan elde edilen verilere göre tam tersinin olabileceğini göstermektedir. Gemi Kaptanlarının Sahip Olduğu Çocuk Sayısının Oransal Dağılımı Çalışmaya katılan gemi kaptanlarının ortalama deniz tecrübesi 23. Gemi kaptanlarının deniz tecrübeleri gruplandırılarak oluşturulan. Her iki cinsiyetten çocuk sahibi olan gemi kaptanı sayısı ise 121’dir (% 40). sadece kız çocuğu veya çocukları babası olan gemi kaptanı sayısı 85’dir (% 28).2. gemi kaptanlığı tecrübesi ise 10.

11 yılın ardından grafikte sert bir düşüş olduğu görülmektedir.76 yıl ile “Asya ve Uzak Doğu” ülkeleri. 18-26 yıl aralığındaki deniz tecrübesi dağılımının maksimuma ulaştığı görülmektedir. Bunu sırasıyla 10.16 yıl ile Batı Avrupalı gemi kaptanları olduğunu görmekteyiz. Bu bilgi bir bakıma gemi kaptanlarının belli bir gemi 269 39-41 41.1’de 49 yaş sonrası için görülmektedir.00 yıl ile diğer ülkeler ve 7. 8. . Gemi Kaptanlarının Gruplandırılmış Deniz Tecrübeleri Dağılımı Gemi kaptanlarının sahip oldukları kaptanlık tecrübelerinin milliyet gruplarına göre dağılımında ise en tecrübeli gemi kaptanlarının 12. 14 12 13 13 11 10 10 9 8 8 7 9 8 6 4 5 3 3 2 Oran (%) 2 0 03-05 06-08 09-11 12-14 15-17 18-20 21-23 24-26 27-29 30-32 33-35 36-38 Deniz Tecrübesi Grupları Şekil 5. Grafikte 3-11 yıl aralığının maksimuma ulaştığı görülmektedir.4’de ise gemi kaptanlarının. Şekil 5.30 yıl ile “Doğu Avrupa ve eski Doğu Bloku” ülkeleri. yani tecrübelerinin gruplandırıldığı bir dağılım grafiği görülmektedir. Çalışmada gemi kaptanlarının gemi tiplerine göre sahip oldukları tecrübe bilgileri de sorgulanmıştır.75 yıl ile “Kuzey Afrika ve Orta Doğu” ülkeleri milliyetine sahip gemi kaptanları takip etmektedir.3. 8.incelendiğinde... Buna benzer sert bir düşme Şekil 5.10 yıl ile “Türkiye”. kaptan olarak görev yaptığı sürelerin. 10.

6 gemi tipinde ise 2 ( % 1) olduğu görülmüştür. 20 18 15 15 16 10 9 7 9 Oran (%) 3 0 00-02 03-05 06-08 09-11 12-14 15-17 18-20 21-23 4 1 24-26 27-29 2 30-32 32.. Çalışmada gemi kaptanlarının çalıştıkları gemi tipleri. Bu da bize gemi kaptanlarının belirli bir gemi tipinde tecrübe sahibi olmak istedikleri veya şartların ve taleplerin bu doğrultuda olduğunu göstermektedir. konteyner. Gemi Kaptanlığı Tecrübesi Şekil 5. 4 gemi tipinde 28 ( % 8). dökme yük ve yolcu gemisi olarak düzenlenmiştir.tipinde uzmanlaşmaları ile ilgili tercihlerinin saptanabileceği bir bilgidir.. Gemi Kaptanlarının Gruplandırılmış Kaptanlık Tecrübelerinin Oransal Dağılımı Çalışma sunucunda gemi kaptanlarının 186’sının (% 52) tek tip bir gemide tecrübe sahibi olduğu görülürken. 2 gemi tipinde tecrübe sahibi olan gemi kaptanı sayısı 70 (% 20). kuru yük. Çalışmada gemi kaptanlarından daha önceden çalışarak tecrübe sahibi oldukları gemi tiplerini de işaretlenmeleri istenmiştir.4. tanker. Çalışmaya katılan gemi kaptanlarının görev yapmış oldukları gemi tiplerinin dağılımı. RoRo. Tecrübe sahibi olunan gemi tipi sayısı dağılımı Şekil 5.5’de gösterilmektedir. 3 gemi tipinde 50 ( % 14). kuru yük 107 270 . 5 gemi tipinde 14 ( % 4).

Çalışmada görev yapılan gemilerin groston cinsinden büyüklükleri gruplandırılarak hazırlanmış olan grafik Şekil 5. Özellikle gemi işletme maliyetlerinin gemi büyüklüğü ile doğrudan ilişkili olması sebebiyle gemilerin gruplandırmada.6’da gösterilmektedir. 60 50 40 30 20 52 20 14 8 4 Oran (%) 10 0 Gemi Tipi Tecrübesi Şekil 5. 500-3. Ro-Ro 17 (% 5).000 groston dan büyük gemiler).999 groston aralığının römorköre tabi olmaması.000-4. gemilerin yanaşma kalkma operasyonlarında tabi olduğu römorkör sayısının gemi büyüklüğüne göre belirlenmesi (0-1.(%30). STCW 78/95 Uluslararası Sözleşmesi gereği gemiadamları ile donatılmasında belirlenmiş sınırlar olması (0-499 groston arası. konteyner 87 (% 24).999 1 de in ip iT em de G in 6 ip iT em de G in 5 ip iT em de G in 4 ip iT em de G in 3 ip iT em de G in 2 ip iT em G 271 . Gemi Kaptanlarının Gemi Tiplerine Göre Sahip Oldukları Tecrübelerinin Oransal Dağılımı Çalıştığı gemi tipi konusunda bilgi vermeyen gemi kaptanı sayısı ise 9’dur. Yapılan çalışmada gemi kaptanlarının çalıştıkları gemi büyüklüklerinin gruplandırılması bazı temel prensiplere göre yapılmıştır. 2.5. dökme yük 37 (% 10).000 groston arası ve 3. yolcu gemisi 23 (%6). diğer 7 (% 2) şeklinde gerçekleşmiştir. tanker 71 (%20).

9 0 9 00 9 5.. 0 9. Bu tonajdaki gemilerin işletme maliyetleri (gemi adamı donatımı kolaylığı.groston aralığındaki gemilerin tek römorköre. 272 .000-1.) diğer büyük tonajlara nazaran oldukça düşüktür.0 99 10 -9. Bunun sebebi için yapılabilecek yorum.9 20 0-1 0 . 9. gemi tiplerine göre tonaj dağılımı ortalaması sırayla. Gemi Kaptanlarının Görev Yaptıkları Gemilerin Groston Cinsinden Gruplandırılmış Büyüklüklerinin Oransal Dağılımları Şekil 5. özellikle 1. kuru yük gemilerinde 4. RoRo gemilerinde ise 27. römorköre tabi olmaması vb. Çalışmada elde edilen verilere göre.000 ve üstü grostonlardaki gemilerin ise çift römorköre tabi olması) kriterleri dikkate alınmıştır.0 9. bu tonaj aralığının Akdeniz’de kısa mesafe deniz taşımalarında yaygın olarak kullanılmasıdır.9 0 00 1. 99 9 050 9 49 0- Şekil 5. -4. 30 20 18 17 16 20 19 10 Oran (%) 8 0 Gemi Büyüklüğü (Groston) Grupları ------0 9 00 9 0.323 grt..9 10 0-9 9 9 0 .9 50 0-4 9 9 0 . yolcu gemilerinde 15. dökme yük gemilerinde 26.597grt....9 0 9 00 9 2.821 grt.676 grt. Ayrıca Lloyd's Register of Shipping tarafından hazırlanan dünya filo istatistiklerinde gemi büyüklüğüne ait ayrımlar benzer özellikler göstermektedir.6’daki grafikte. 5. konteyner gemilerinde 19. -1.577.937 grt. tankerlerde 25.999 aralığında ani bir artışla normal dağılımın bozulduğu görülmektedir.6. olarak gerçekleşmiştir.

83 ay. Batı Avrupa ülkeleri 7. “Asya ve Uzak Doğu” ülkeleri 7.97 ay olarak tespit edilmiştir”Doğu Avrupa ve eski Doğu Bloku” ülkeleri milliyetine sahip gemi kaptanlarının yıllık çalışma sürelerinin kısa olmasının sebebi diğer milliyet gruplarının tersine bu milliyet grubundaki gemi kaptanlarının yoğun olarak profesyonel gemi yönetim örgütlerin işlettiği gemilerde çalışıyor olması olabilir.14 ay.71 ay. işleten örgütlerin gemilerini hangi modele göre işlettikleri sorgulanmıştır.03 ay olarak gerçekleşmiştir. Gemi kaptanlarının milliyet gruplandırmasına göre yıldaki ortalama çalışma süresi sırayla. Yılda ortalama çalışma süreleri gemi tiplerine göre sıra ile.7’deki dağılım grafiği elde edilmiştir. kuru yük gemilerinde 8. “Türkiye” 8.19 ay. 0-2 yıllık çalışma süresi grubu % 39 dan hızlı bir düşüş ile 6-8 yıl aralığında % 10’a ulaşmaktadır. Verilerden elde edilen sonuçlara göre gemi kaptanları çalıştıkları işletmelerde ortalama olarak 6. Ro-Ro gemilerinde 8. “Doğu Avrupa ve eski Doğu Bloku” ülkeleri 6. gemi kaptanlarının çalışmış oldukları gemileri.3’de görülmektedir.36 ay. Bu noktadan daha ilerideki dağılım sert olmasa da düşüş eğilimi devam etmektedir. yolcu gemilerinde ise 9.95 ay olarak hesaplanmıştır. konteyner gemilerinde 7. Gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmede kaç yıldan beri çalıştıkları da sorgulanmıştır.42 ay.63 ay. Sıralamaya dikkat edilirse en yoğun trafiğe sahip olan gemilerdeki ortalama çalışma sürelerinin diğerlerine nazaran daha az olduğu görülmektedir. Araştırmada.Gemi kaptanlarının bir yılda gemilerde çalıştıkları süre ortalama 7.33 ay. dökme yük gemilerinde 8. Buna göre gemi kaptanlarının çalıştıkları gemilerin 224 adedi (% 63) geminin armatörü tarafından işletilirken 118 adedi (% 33) ise profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilmektedir.24 yıl çalışmaktadırlar.93 ay. “Kuzey Afrika ve Orta Doğu” ülkeleri 8. Gemi kaptanlarının bulundukları işletmede çalıştıkları süre gruplandırılarak Şekil 5. Çünkü çalışmada bu farklılığı meydana getirebilecek en belirgin veriler Tablo 5. tankerlerde 7. 273 .

3.3. “Türkiye” % 18 olarak tespit edilmiştir (Bkz.50 40 39 30 28 20 Oran (%) 10 10 7 2 5 3 0 Bulunduğu Şirketteki Çalışma Süresi Grupları (yıl) Şekil 5. “Asya ve Uzak Doğu” ülkeleri % 49. Tablo 5. oluşturulmuştur. Batı Avrupa ülkeleri % 62.) 8 -3 36 5 -3 33 2 -3 30 9 -2 27 6 -2 24 3 -2 21 0 -2 18 7 -1 15 4 -1 12 11 98 65 32 0- 274 .7. “Doğu Avrupa ve eski Doğu Bloku” ülkeleri % 58 . “Asya ve Uzak Doğu” ülkeleri % 49. “Doğu Avrupa ve eski Doğu Bloku” ülkeleri % 38 olarak tespit edilmiştir. “Kuzey Afrika ve Orta Doğu” ülkeleri % 28. Gemi Kaptanlarının Çalıştığı İşletmedeki Çalışma Süresi Gruplarının Oransal Dağılımı Çalışmada gemi kaptanlarının bulunduğu gemileri işleten örgütlerin yönetim modelleri ile gemi kaptanlarının milliyet grupları arasında elde edilen verilere göre Tablo 5. “Türkiye” % 82. “Kuzey Afrika ve Orta Doğu” ülkeleri % 72. Gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre armatörlerin işlettiği gemilerde çalışma oranları sırayla. “Batı Avrupa” ülkeleri % 37. Gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre profesyonel gemi işletme örgütlerinin işlettiği gemilerde çalışma oranları sırayla.

Ör.3. 2000. Dünya Denizcilik Üniversitesi tarafından hazırlanan BIMCO ve Avrupa Birliği Komisyonu’nun 4. Gemi Kaptanlarının Milliyetleri ve Gemi İşletme/Yönetim Modelleri Gemi Kaptanlarının Milliyetleri Armatör (n) Doğu Asya Ülkeleri Batı Avrupa Ülkeleri Kuzey Afrika ve Orta 13 113 5 223 72 82 100 05 24 118 28 18 4 18 137 5 345 100 100 100 100 Doğu Ülkeleri Türkiye Diğer Avrupa ve ve Eski 28 Doğu 17 47 49 62 17 28 49 37 1 1 2 1 35 76 100 100 38 44 58 2 3 74 100 Doğu Bloku Ülkeleri Uzak (%) Gemi İşletme Örgütleri Profesyonel Gemi İş. (n) (%) Diğer (n) (%) Toplam (n) (%) Gemileri işleten örgütlerin işlettiği gemi sayılarına ait veriler de çalışmada sorgulanmıştır. Çalışmaya katılan gemi kaptanlarının 275 . Çalışma Paketi’nde. İşletilen gemi sayısı cinsinden işletmeleri gruplandırmak gerekmektedir. 21 ve daha üzerinde gemi işletenler ise “büyük ölçekli işletme” olarak adlandırılmıştır. Bu nedenle işletilen gemi sayısının medyan ortalaması 8 olarak tespit edilmiştir. 6-20 arası gemi işletenlere “orta ölçekli işletme”. Çerçeve Programı kapsamında geliştirilen ve 2000 tarihinde yayımlanan “MAnagement Skills Supplementing Operations (MASSOP)” raporunda gemi işleten örgütler büyüklüklerine göre sınıflandırılmıştır (World Maritime University. işletilen gemi sayısı 1-5 arası olan işletmeler “küçük ölçekli işletme”. Bazı örgütlerin çok büyük gemi filolarını işletmesi nedeniyle aritmetik ortalamanın anlamlı bir sonuç vermeyeceği düşünülmüştür. 23) Bu raporun ISM Uygulama Rehberinin gemi yönetim işletmelerinin yönetim yapıları üzerindeki etkilerinin incelendiği 4.Tablo 5.

00 / 30. Gemilerde çalışan gemi adamlarının aynı milliyetten mi yoksa farklı milliyetlerden mi oldukları sorulmuştur. çalışmaya katılan gemi kaptanlarının çalıştıkları gemilerin 211 adedinde (% 58. 136. 25 adet gemi kaptanı ise çalıştıkları örgütün işlettiği gemi sayısını anket üzerinde belirtmemişlerdir.9) ise büyük ölçekli işletmedir.çalıştıkları gemi işletmelerinin 108 adedi (% 30. Kayıp Veri 25. 89 adedi (% 24.00 / 24.9% Küçük Ölçekli İşlt. 136 adedi (% 24. 89.2% Orta Ölçekli İşlt. Bu sorgulamanın sonucunda. 108.8’de gemi işletmelerinin büyüklüklerine ait dağılım görülmektedir.8’deki grafikte gösterilen işletme sayısı toplam 333 olarak görülse de aynı işletmeye bağlı gemileri kumanda eden gemi kaptanlarının da bu çalışmaya katılmış olabileceği düşünüldüğünde incelenen işletme sayısı gerçekte çok daha az bir sayıda olacağı unutulmamalıdır. 136 adedinde ( % 38) ise farklı milliyette gemi adamları çalışmaktadır.00 / 7.8.00 / 38.9) orta ölçekli.0% Büyük Ölçekli İşlt. 11 adet gemide ise gemi kaptanı tarafından bu sorgulamaya 276 . Gemi Kaptanlarının Çalıştığı Örgütlerin İşlettiği Gemi Sayısı İtibariyle Büyüklükleri ve Dağılımı Tablo 5. Şekil 5.0% Şekil 5.2) küçük ölçekli.9) aynı milliyetten gemi adamları çalışırken.

00 / 8.00 / 2. Sekil 5.9. 277 .2) ise “kolay bayrak” diye adlandırılan.0% Diğer Ülkeler 29.9. Gemi Kaptanlarının Çalıştığı Gemilerin Bayrakları İtibariyle Ülke Gruplarına Göre Dağılımı Tablo 5.9’de görülmektedir. 167 adedi (% 42.6% Şekil 5. kolay bayrak ülkeleri ve diğer ülkeler olarak gruplandırılarak ayrıldığı zaman elde edilen dağılım grafiği Şekil 5. Kayıp Veri 7. adam donatımı vb.1% OECD Ülkeleri 155. gemi sahibine ve/veya işletmecisine vergi.5) OECD ülkelerine ait bir bayrak taşırken.3% Kolay Bayrak Ülkele. ile birlikte incelendiğinde çalışmaya katılan gemi kaptanlarının çalıştığı gemi bayraklarının 155 adedi (% 42.cevap verilmediği için gemi adamlarının milliyeti “kayıp veri” olarak değerlendirmeye girmiştir. Gemi kaptanlarının çalıştıkları gemilerin bayrakları hazırlanan anket formunda sorgulanmıştır. konularda kolaylık getiren ülkelere ait bir bayrak taşımaktadır.4’de ise gemi bayraklarının ülkelere göre dağılımı verilmektedir. Gemi bayraklarının OECD ülkeleri.00 / 46. 167.00 / 43.

Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları Gemi Bayraklarının Ülke Gruplarına Göre Dağılımı OECD ÜLKELERİ Türkiye İtalya Hollanda Yunanistan Güney Kore Norveç İngiltere Slovakya Danimarka Fransa Almanya Japonya İspanya Avustralya Avusturya Belçika Kanada Çekoslovakya Finlandiya Macaristan İzlanda İrlanda Lüksemburg Meksika Yeni Zellanda Polonya Portekiz İsveç İsviçre Amerika Birleşik Devletleri (n) 112 12 9 6 3 3 3 2 1 1 1 1 1 KOLAY BAYRAK ÜLKELERİ Panama Malta Liberya Antigua ve Barbuda Bahama Marshall Adaları Saint Vincent ve Grenadine Adaları Gürcistan Comoros Adaları Belize Singapur Kamboçya Cayman Adaları Cebelitarık Barbados Bermuda. Dominika Kuzey Kore Güney Kıbrıs Rum Yö.Tablo 5.05.org.china-embassy.4.2006). Hong Kong Isle of Man Lübnan Hollanda Antilleri Filipinler Ukrayna Vanuatu 34 27 19 16 14 11 10 6 4 3 3 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 Rusya Suriye Bulgaristan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hindistan Iran Romanya Cezayir Hırvatistan Bahreyn Tayland Letonya Azerbaycan Moğolistan Çin Halk Cumhuriyeti PRC* 5 4 4 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 (n) DİĞER ÜLKELER (n) Toplam 155 Toplam 167 Toplam Ara Toplam Kayıp Veri TOPLAM 29 351 7 358 *10 Nisan 2006 tarihinden itibaren PRC (People's Republic of China) olarak anılmaktadır (www. Bununla birlikte çalışmaya katılan gemi kaptanlarının 182 adedi (% 52) kendi milliyeti ile aynı bayrağa sahip gemilerde çalışırken 159 adedi (% 48) ise yabancı 278 . erişim 02.

oecd. OECD ülkeleri (http://www.org.crwflags. Gemi kaptanlarının eğitim durumları sorgulanırken farklı ülkelerde farklı eğitim modelleri ve farklı isimlendirmeler olabileceği düşünüldüğü için eğitim ile ilgili sorgulamalara ait cevapların çalışma açısından güvenirliğinin düşük olacağı kabul edilmiştir.html sitelerinden listelere ulaşılmıştır.Mayıs 2006 tarihi itibariyle www. 21 adedi (% 5.00 / 2. 13 adedi (% 3.6) Meslek Yüksek Okulu mezunu.tr 24. 9 adedi (%2. Tablo 5. 94 adedi (26.4% Şekil 5.00 / 8.2005) Tablo 5. 93 adedi (% 26) Lise mezunu.uk.4’deki ülke adları Türkçeleştirilerek verilmiştir (http://www.illeridaresi.4’de güncellenmiş olarak tamamı sıralanmıştır.4’de tam liste yerine çalışma kapsamı içerisinde yer alan kolay bayrak ülkeleri belirtilmiştir.00 / 27. Kolay bayrak ülkeleri (FOC Flag of Convenience) ise ITF vb.08. Tablo 5.10.0% İlk Öğretim 9.bayraklı gemilerde çalışmaktadır. tam ve http://www. Erişim: Deniz Harp Okulu 98.3) Fakülte ve Yüksekokul mezunu.php?name=ulkeadlaribaskentleri. sırasıyla 98 adedi (% 27) Deniz Harp Okulu mezunu.2006).00 / 5.00 / 3.gov. erişim: 15.9) Yüksek Lisans / Doktora mezunu.5) İlk Öğretim Okulu mezunu olarak sıralanmaktadır.00 / 26. Buna rağmen elde edilen verilere göre.4% Meslek Yüksek Okulu 13.08.9% Kayıp Veri 30. /modules.5% Yüksek Lisans/Doktor 21.org.itf. Gemi Kaptanlarının Eğitim Durumları İtibariyle Dağılımı 279 . kuruluşlarca devamlı olarak güncellendiği için 02.com/fotw/flags/xf-conv.00 / 26. Bu veriler ile ilgili grafik Şekil 5.10’da görülmektedir.3% Lise 93.6% Fakülte/Yüksekokul 94.

Gemi kaptanlarının 30 adedi (% 8.2. Gemi kaptanlarının 13 adedi (% 3. STCW 78/95 Uluslararası Sözleşmesindeki gemi kaptanları yeterlikleri konusundaki sınırlamalara rağmen değişik ülkeler değişik yeterlik sınırlamaları geliştirebilmekte veya istisnai durumlar yaratabilmektedirler. Buna rağmen yeterlik dağılımının istatistiksel verileri sırasıyla verilmiştir. milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla aşağıda geliştirilen hipotez kurulmuştur. Gemi Kaptanlarının Milliyet Grupları ve Yaşlarına Ait Karşılaştırmalı Analiz “Gemi kaptanlarının yaşı.4) bu sorgulamaya cevap vermediği için eğitim durumları “kayıp veri” olarak değerlendirmeye girmiştir.2.2.1.1) de Sınırlı Kaptan yeterliğine sahiptir. Bu durumun anket çalışmasındaki gemi kaptanlarının yanıtlayacağı yeterlik sınıflandırmalarının güvenilirliğini düşürecek bir etken olduğu önceden kabul edilmiştir. GEMİ KAPTANLARININ PROFİL BİLGİLERİNE İLİŞKİN ANALİZLER 5.3) Kaptan.9) Uzak Yol yeterliğine sahip iken. 87 adedi (%24.2. kumanda ettiği gemiye ve çalıştığı örgüte ait profil değişkenler arasında karşılaştırmalı analizler yapmak için aşağıdaki HA1 ana hipotez geliştirilmiştir. Gemi Kaptanlarının Profil Bilgilerine Ait Hipotez Testleri Çalışmaya katılan gemi kaptanlarına. 5. 280 . Buna göre gemi kaptanlarının 254 adedi (%70.6) bu sorgulamaya cevap vermediği için yeterlikleri “kayıp veri” olarak değerlendirmeye girmiştir. HA1: Gemi kaptanlarının profilleri arasında anlamlı farklılıklar vardır. 4 adedi (% 1. HA1 ana hipotezine ait alt hipotezler ( H01 – H 21 ) aşağıda sıralanmıştır. 5.

Tablo 5. Sonuç olarak H1 hipotezi kabul edilmiştir.011 25927. katılımcı sayısının yetersiz olması itibariyle “Kuzey Afrika ve Orta Doğu Ülkeleri” gemi kaptanları karşılaştırmaya alınmamıştır.5’den de görüleceği gibi gemi kaptanlarının yaşları ile milliyet gruplarına göre anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir [F(3-322)=4. Hipotez Kabul Edilmiştir. Tablo 5.921. Milliyet grupları arasında anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre. Gemi Kaptanlarının Yaşları ile Milliyet Gruplarına Göre Varyans Analizi Sonuçları Varyansın Kaynağı Gruplararası Gruplariçi Toplam Kareler Toplamı 1136. p<0. Çalışmaya katılan gemi kaptanları daha önce Tablo 5. milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.002].2’de milliyetlerine göre gruplandırılmıştı. p<0. 281 .921.991 F 4.693 sd 3 322 325 Kareler Ortalaması 378.682 24791.48 olarak tespit edilmiştir. “Batı Avrupa Ülkeleri” ve “Asya ve Uzak Doğu Ülkeleri” referans alınmış.002]. H1 hipotezinin analizinden elde edilen sonuçlar Tablo 5.5’de verilmiştir. “Doğu Avrupa ve Eski Doğu Bloku Ülkeleri”. Bu hipotez testinde gemi kaptanlarının milliyet grupları için “Türkiye”. bu değişken ile ilişkili olup olmadığı incelenen değişken ise gemi kaptanlarının milliyet gruplarıdır.894 76. Hipotezde bağımlı değişken gemi kaptanının yaşı iken.921 p 0.H1 : Gemi kaptanlarının yaşı.Batı Avrupa [F(3-322)=4.002 Anlamlı Farklar Türkiye .98 iken Batı Avrupa ülkeleri milliyetindeki gem kaptanlarının yaş ortalaması 48.5. H1 hipotezini test etmek için “Tek Yönlü Varyans” (One-Way ANOVA) Analizi uygulanacaktır. Türk gemi kaptanlarının yaş ortalaması 43.

denek sayısının yetersiz olması itibariyle “Kuzey Afrika ve Orta Doğu Ülkeleri” gemi kaptanları karşılaştırmaya alınmamıştır.6’da verilmiştir.2.5. “Batı Avrupa Ülkeleri” ve “Asya ve Uzak Doğu Ülkeleri” referans alınmış. Bu hipotez testinde gemi kaptanlarının milliyet grupları için “Türkiye”. H2 hipotezini test etmek için “Tek Yönlü Varyans” (One-Way ANOVA) Analizi uygulanacaktır. H2 hipotezinin analizinden elde edilen sonuçlar Tablo 5.6’den de görüleceği gibi gemi kaptanlarının kaptanlık tecrübeleri ile milliyet gruplarına göre anlamlı bir fark tespit edilememiştir.2’de milliyetlerine göre gruplandırılmıştı. Sonuç olarak H2 282 . Gemi Kaptanlarının Milliyet Grupları ve Kaptanlık Tecrübesi Arasındaki Karşılaştırmalı Analiz Gemi kaptanlarının kaptanlık tecrübesi. “Doğu Avrupa ve Eski Doğu Bloku Ülkeleri”.3. H2 : Gemi kaptanlarının kaptanlık tecrübesi. Çalışmaya katılan gemi kaptanları daha önce Tablo 5. hipotezi reddedilmiştir. milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla aşağıda geliştirilen hipotez kurulmuştur. milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Hipotezde bağımlı değişken gemi kaptanlarının kaptanlık tecrübesi iken. bu değişken ile ilişkili olup olmadığı incelenen değişken ise gemi kaptanlarının milliyet gruplarıdır. Tablo 5.

7’de verilmiştir.2.2’de milliyetlerine göre gruplandırılmıştı.756.156 Anlamlı Farklar ----- [F(3-309)=1.4. Gemi Kaptanlarının Milliyet Grupları ve Çalıştığı İşletmedeki Tecrübesi Arasındaki Karşılaştırmalı Analiz “Gemi kaptanlarının çalıştığı işletmedeki tecrübesi. Çalışmaya katılan gemi kaptanları daha önce Tablo 5. Hipotez Reddedilmiştir.756 p 0. Gemi Kaptanlarının Kaptanlık Tecrübeleri ile Milliyet Gruplarına Göre Varyans Analizi Sonuçları Varyansın Kaynağı Gruplararası Gruplariçi Toplam Kareler Toplamı 320.Tablo 5.6. H3 : Gemi kaptanlarının çalıştığı işletmedeki tecrübesi. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Hipotezde bağımlı değişken gemi kaptanlarının çalıştığı işletmedeki tecrübesi iken.843 19104. “Doğu Avrupa ve Eski Doğu Bloku Ülkeleri”.176 18783. milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla aşağıda geliştirilen hipotez kurulmuştur.156]. bu değişken ile ilişkili olup olmadığı incelenen değişken ise gemi kaptanlarının milliyet gruplarıdır. p<0.789 F 1. H3 hipotezini test etmek için “Tek Yönlü Varyans” (One-Way ANOVA) Analizi uygulanacaktır.725 60. milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 5 : Her Zaman 5. “Batı Avrupa Ülkeleri” ve “Asya ve Uzak Doğu Ülkeleri” referans alınmış. 283 . Bu hipotez testinde gemi kaptanlarının milliyet grupları için “Türkiye”.019 sd 3 309 312 Kareler Ortalaması 106. denek sayısının yetersiz olması itibariyle “Kuzey Afrika ve Orta Doğu Ülkeleri” gemi kaptanları karşılaştırmaya alınmamıştır. H3 hipotezinin analizinden elde edilen sonuçlar Tablo 5.

Tablo 5.7.

Gemi Kaptanlarının Çalıştığı İşletmedeki Tecrübeleri ile Milliyet Gruplarına Göre Varyans Analizi Sonuçları

Varyansın Kaynağı Gruplararası Gruplariçi Toplam

Kareler Toplamı 1532,951 14584,168 16117,119

sd 3 302 305

Kareler Ortalaması 510,984 48,292

F 10,581

p 0,000

Anlamlı Farklar Türk. – A.ve U.Doğu Türk. – Batı Avrupa

[F(3-302)=10,581, p<0,000]. Hipotez Kabul Edilmiştir.

Tablo 5.7’den de görüleceği gibi gemi kaptanlarının çalıştığı işletmedeki tecrübesi ile milliyet gruplarına göre anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir [F(3309)=1,756,

p<0,000]. Milliyet grupları arasında anlamlı farkın hangi gruplar arasında

olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre, Türk gemi kaptanlarının çalıştığı işletmedeki tecrübesi 4,10 yıl iken Batı Avrupa ülkeleri milliyetindeki gemi kaptanlarının çalıştığı işletmedeki tecrübesi 9,00 yıl, “Asya ve Uzak Doğu” ülkeleri milliyetindeki gemi kaptanlarının çalıştığı işletmedeki tecrübesi 9,59 yıl olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak H3 hipotezi kabul edilmiştir. 5.2.5. Gemi Kaptanlarının Milliyet Grupları ve Yıl İçerisinde Çalıştığı Süre Arasındaki Karşılaştırmalı Analiz “Gemi kaptanlarının yıl içerisindeki çalışma süresi, milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla aşağıda geliştirilen hipotez kurulmuştur. H4 : Gemi kaptanlarının yıl içerisindeki çalışma süresi, milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Hipotezde bağımlı değişken gemi kaptanlarının yıl içerisindeki çalışma süre iken, bu değişken ile ilişkili olup olmadığı incelenen değişken ise gemi kaptanlarının milliyet gruplarıdır. Çalışmaya katılan gemi kaptanları daha önce Tablo 5.2’de milliyetlerine göre gruplandırılmıştı. Bu hipotez testinde gemi kaptanlarının milliyet

284

grupları için “Türkiye”, “Doğu Avrupa ve Eski Doğu Bloku Ülkeleri”, “Batı Avrupa Ülkeleri” ve “Asya ve Uzak Doğu Ülkeleri” referans alınmış, denek sayısının yetersiz olması itibariyle “Kuzey Afrika ve Orta Doğu Ülkeleri” gemi kaptanları karşılaştırmaya alınmamıştır. H4 hipotezini test etmek için “Tek Yönlü Varyans” (One-Way ANOVA) Analizi uygulanacaktır. H4 hipotezinin analizinden elde edilen sonuçlar Tablo 5.8’de verilmiştir. Tablo 5.8’den de görüleceği gibi gemi kaptanlarının yıl içerisindeki çalışma süre ile milliyet gruplarına göre anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir [F(3284)=19,654,

p<0,000]. Milliyet grupları arasında anlamlı farkın hangi gruplar

arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre, Türk gemi kaptanlarının yıl içerisindeki çalışma süresi 8,63 ay iken Batı Avrupa ülkeleri milliyetindeki gemi kaptanlarının yıl içerisindeki çalışma süresi 7,41 ay, “Doğu Avrupa ve eski Doğu Bloku” ülkeleri milliyetindeki gemi kaptanlarının yıl içerisindeki çalışma süresi 6,85 ay olarak tespit edilmiştir.

Tablo 5.8.

Gemi Kaptanlarının Yıl İçerisindeki Çalışma Süresi ile Milliyet Gruplarına Göre Varyans Analizi Sonuçları

Varyansın Kaynağı Gruplararası Gruplariçi Toplam

Kareler Toplamı 152,558 734,809 887,367

sd 3 284 287

Kareler Ortalaması 50,853 2,587

F 19,654

p 0,000

Anlamlı Farklar Türk.–A.ve U.Doğu Türk.–Batı Avrupa D. Bloku - A.ve U.Doğu

[F(3-284)=19,654, p<0,000]. Hipotez Kabul Edilmiştir.

Ayrıca “Doğu Avrupa ve eski Doğu Bloku” ülkeleri milliyetindeki gemi kaptanlarının yıl içerisindeki çalışma süresi 6,85 ay iken “Asya ve Uzak Doğu” ülkeleri milliyetindeki gemi kaptanlarının yıl içerisindeki çalışma süresi 7,93 ay olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak H4 hipotezi kabul edilmiştir.

285

5.2.6.

Gemi Kaptanlarının Milliyet Grupları ve Çalıştığı İşletmenin İşlettiği Gemi Sayısı Arasında Karşılaştırmalı Analiz “Gemi kaptanlarının çalıştığı örgütün işlettiği gemi sayısı (Gemi Yönetim

İşletmesinin Büyüklüğü, 1-5 arası gemi “Küçük Ölçekli”, 6-20 arası gemi “Orta Ölçekli”, 21 ve üstü gemi “Büyük Ölçekli”), milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla aşağıda geliştirilen hipotez kurulmuştur. H5 : Gemi kaptanlarının çalıştığı işletmenin büyüklüğü, milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Hipotezde bağımlı değişken gemi kaptanlarının çalıştığı işletme tarafından işletilen gemi sayısı iken, bu değişken ile ilişkili olup olmadığı incelenen değişken ise gemi kaptanlarının milliyet gruplarıdır. Çalışmaya katılan gemi kaptanları daha önce Tablo 5.2’de milliyetlerine göre gruplandırılmıştı. Bu hipotez testinde gemi kaptanlarının milliyet grupları için “Türkiye”, “Doğu Avrupa ve Eski Doğu Bloku Ülkeleri”, “Batı Avrupa Ülkeleri” ve “Asya ve Uzak Doğu Ülkeleri” referans alınmış, denek sayısının yetersiz olması itibariyle “Kuzey Afrika ve Orta Doğu Ülkeleri” gemi kaptanları karşılaştırmaya alınmamıştır. H5 hipotezini test etmek için “Tek Yönlü Varyans” (One-Way ANOVA) Analizi uygulanacaktır. H5 hipotezinin analizinden elde edilen sonuçlar Tablo 5.9’da verilmiştir. Tablo 5.9. Gemi Kaptanlarının Çalıştığı İşletme Tarafından İşletilen Gemi Sayısı ile Milliyet Gruplarına Göre Varyans Analizi Sonuçları
Varyansın Kaynağı Gruplararası Gruplariçi Toplam Kareler Toplamı 150151,457 1444405,176 1594556,633 sd 3 304 307 Kareler Ortalaması 50050,486 4751,333 F 10,534 p 0,000 Gruplar Arası Farklar Scheffe Testi (p<0,05) Türkiye 8,76 Batı Av. 62,65

[F(3-304)=10,534, p<0,000]. Hipotez Kabul Edilmiştir.

286

Tablo 5.9’dan da görüleceği gibi gemi kaptanlarının çalıştığı işletme tarafından işletilen gemi sayısı ile milliyet gruplarına göre anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir [F(3-304)=19,654, p<0,000]. Milliyet grupları arasında anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre, Türk gemi kaptanlarının çalıştığı işletme büyüklüğü orta ölçekli (8,76 adet gemi) iken Batı Avrupa ülkeleri milliyetindeki gemi kaptanlarının çalıştığı işletme büyüklüğü büyük ölçekli (62,65 adet gemi) olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak H5 hipotezi kabul edilmiştir. 5.2.7. Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları Gemi Bayrak Grupları ile Yaşları Arasında Karşılaştırmalı Analiz “Gemi kaptanlarının yaşı, çalıştıkları gemi bayrak gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla aşağıda geliştirilen hipotez kurulmuştur. H6 : Gemi kaptanlarının yaşları, gemi bayrağı gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. H6 hipotezini test etmek için “Tek Yönlü Varyans” (One-Way ANOVA) Analizi uygulanmıştır. Gemi kaptanlarının yaşları, gemi bayrak gruplarına göre anlamlı bir fark göstermediği tespit edilmiştir [F(2-340)=0,074, p<0,928]. Hipotez reddedilmiştir. 5.2.8. Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları Gemi Bayrak Grupları ile Kaptanlık Tecrübeleri Arasında Karşılaştırmalı Analiz “Gemi kaptanlarının kaptanlık tecrübeleri, çalıştıkları gemi bayrak gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla aşağıda geliştirilen hipotez kurulmuştur.

287

H7 :

Gemi kaptanlarının kaptanlık tecrübeleri, gemi bayrağı gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. H7 hipotezini test etmek için “Tek Yönlü Varyans” (One-Way ANOVA)

Analizi uygulanmıştır.

Gemi kaptanlarının kaptanlık tecrübeleri, gemi bayrak

gruplarına göre anlamlı bir fark göstermediği tespit edilmiştir [F(2-328)=0,335, p<0,716]. Hipotez reddedilmiştir. 5.2.9. Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları Gemi Bayrak Grupları ile Çalıştığı İşletme Tarafından İşletilen Gemi Sayısı Arasında Karşılaştırmalı Analiz “Gemi kaptanlarının çalıştığı işletme tarafından işletilen gemi sayısı, çalıştıkları gemi bayrak gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla aşağıda geliştirilen hipotez kurulmuştur. H8 : Gemi kaptanlarının çalıştığı işletme tarafından işletilen gemi sayısı, gemi bayrağı gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. H5 hipotezini test etmek için “Tek Yönlü Varyans” (One-Way ANOVA) Analizi uygulanmıştır. Gemi kaptanlarının çalıştığı işletme tarafından işletilen gemi sayısı, gemi bayrak gruplarına göre anlamlı bir fark göstermediği tespit edilmiştir [F(2-324)=1,353, p<0,260]. Hipotez reddedilmiştir. 5.2.10. Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları Gemi Bayrak Grupları ile Çalıştığı İşletmedeki Tecrübesi Arasında Karşılaştırmalı Analiz “Gemi kaptanlarının çalıştığı işletmedeki tecrübesi, çalıştıkları gemi bayrak gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla aşağıda geliştirilen hipotez kurulmuştur.

288

H9 :

Gemi kaptanlarının çalıştığı işletmedeki tecrübesi, gemi bayrağı gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. H5 hipotezini test etmek için “Tek Yönlü Varyans” (One-Way ANOVA)

Analizi uygulanmıştır.

Gemi kaptanlarının çalıştığı işletmedeki tecrübesi, gemi

bayrak gruplarına göre anlamlı bir fark gösterdiği tespit edilmiştir [F(2-319)=3,352, p<0,036]. Hipotez kabul edilmiştir. Yapılan Scheffe testine göre OECD ülkelerine ait gemi bayrağı taşıyan gemi kaptanlarının çalıştığı işletmedeki tecrübesi 5,51 yıl iken, diğer (kolay bayrak hariç) ülkelerin bayrağı taşıyan gemi kaptanlarının çalıştığı işletmedeki tecrübesi 9,38 yıl olarak tespit edilmiştir. 5.2.11. Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları Gemi Bayrak Grupları ile Yılda Çalışma Süresi Arasında Karşılaştırmalı Analiz “Gemi kaptanlarının yılda çalışma süreleri, çalıştıkları gemi bayrak gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla aşağıda geliştirilen hipotez kurulmuştur. H10 : Gemi kaptanlarının yılda çalıştığı süre, gemi bayrağı gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. H10 hipotezini test etmek için “Tek Yönlü Varyans” (One-Way ANOVA) Analizi uygulanmıştır. Gemi kaptanlarının yılda çalıştığı süre, gemi bayrak gruplarına göre anlamlı bir fark gösterdiği tespit edilmiştir [F(2-302)=4,791, p<0,009]. Gemi bayrağı grupları arasında anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre, OECD ülkelerine ait gemileri kumanda eden gemi kaptanlarının yılda çalışma süresi 8,28 ay iken kolay bayrak ülkelerine ait gemilerdeki çalışma süresi ise 7,63 ay olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak hipotez kabul edilmiştir.

289

5.2.12.

Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları İşletme Büyüklüğü ile Yaşları Arasında Karşılaştırmalı Analiz İşletmelerin büyüklükleri daha önceden de belirtildiği gibi yönetmiş oldukları

gemi sayısına göre değişmektedir. Buna göre 1-5 adet arasında gemi yöneten işletme, küçük ölçekli, 6-20 adet arasında gemi yöneten işletme orta ölçekli, 21 adet ve fazlası ise büyük ölçekli olarak tanımlanmıştır. H11 : Gemi kaptanlarının yaşları, gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme

büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. H11 hipotezini test etmek için “Tek Yönlü Varyans” (One-Way ANOVA) Analizi uygulanmıştır. Gemi kaptanlarının yaşları, çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir fark gösterdiği tespit edilmiştir [F(2-322)=3,083, p<0,047]. Gemi işletme büyüklükleri arasındaki farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre, küçük ölçekli işletmelerde çalışan gemi kaptanlarının yaş ortalaması 43,84 iken büyük ölçekli işletmelerde çalışan gemi kaptanlarının yaş ortalaması ise 47,08 olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak hipotez kabul edilmiştir. 5.2.13. Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları İşletme Büyüklüğü ile Deniz Tecrübesi Arasında Karşılaştırmalı Analiz “Gemi kaptanlarının deniz tecrübeleri, çalıştıkları işletmelerin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla aşağıda geliştirilen hipotez kurulmuştur. H12 : Gemi kaptanlarının deniz tecrübeleri, gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. H12 hipotezini test etmek için “Tek Yönlü Varyans” (One-Way ANOVA) Analizi uygulanmıştır. Gemi kaptanlarının deniz tecrübeleri, çalıştıkları işletmenin

290

büyüklüğüne göre anlamlı bir fark gösterdiği tespit edilmiştir [F(2-325)=5,257, p<0,006]. Gemi işletme büyüklükleri arasındaki farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre, küçük ölçekli işletmelerde çalışan gemi kaptanlarının deniz tecrübesi 21,88 yıl iken büyük ölçekli işletmelerde çalışan gemi kaptanlarının deniz tecrübesi ise 26,18 yıl olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak hipotez kabul edilmiştir. 5.2.14. Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları İşletme Büyüklüğü ile Çalıştıkları İşletmedeki Tecrübesi Arasında Karşılaştırmalı Analiz “Gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmedeki tecrübeleri, çalıştıkları

işletmelerin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla aşağıda geliştirilen hipotez kurulmuştur. H13 : Gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmelerdeki tecrübesi, gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. H13 hipotezini test etmek için “Tek Yönlü Varyans” (One-Way ANOVA) Analizi uygulanmıştır. Gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmelerdeki tecrübesi, çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir fark gösterdiği tespit edilmiştir [F(2-303)=19,161, p<0,000]. Tablo 5.10. Gemi Kaptanlarının Çalıştığı İşletme Büyüklüğü ile Çalıştıkları İşletmelerdeki Tecrübesine Göre Varyans Analizi Sonuçları
Varyansın Kaynağı Gruplararası Gruplariçi Toplam Kareler Toplamı 1854,175 14660,615 16514,789 sd 2 303 305 Kareler Ortalaması 927,087 48,385 F 19,161 p 0,000 Anlamlı Farklar Küçük – Büyük Ölçekli Orta – Büyük Ölçekli

[F(2-303)=19,161, p<0,000]. Hipotez Kabul Edilmiştir.

291

Tablo 5.10’dan da görüldüğü gibi gemi işletme büyüklükleri arasındaki farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre, küçük ölçekli işletmelerde çalışan gemi kaptanlarının işletmedeki tecrübesi 3,98 yıl iken büyük ölçekli işletmelerde çalışan gemi kaptanlarının işletmedeki tecrübesi ise 10,34 yıl olarak tespit edilmiştir. Ayrıca orta ölçekli işletmelerde çalışan gemi kaptanlarının işletmedeki tecrübesi 5,87 yıl iken büyük ölçekli işletmelerde çalışan gemi kaptanlarının işletmedeki tecrübesi ise 10,34 yıl olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak hipotez kabul edilmiştir. 5.2.15. Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları İşletme Büyüklüğü ile Yılda Çalışma Süresi Arasında Karşılaştırmalı Analiz “Gemi kaptanlarının yılda çalışma süreleri, çalıştıkları işletmelerin

büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla aşağıda geliştirilen hipotez kurulmuştur. H14 : Gemi kaptanlarının yılda çalıştıkları süre, gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. H14 hipotezini test etmek için “Tek Yönlü Varyans” (One-Way ANOVA) Analizi uygulanmıştır. Gemi kaptanlarının yılda çalıştıkları süre, çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir fark gösterdiği tespit edilmiştir [F(2288)=8,407,

p<0,000]. Gemi Kaptanlarının Çalıştığı İşletme Büyüklüğü ile Yılda Çalışma Süresine Göre Varyans Analizi Sonuçları

Tablo 5.11.

Varyansın Kaynağı Gruplararası Gruplariçi Toplam

Kareler Toplamı 49,936 855,313 905,249

sd 2 288 290

Kareler Ortalaması 24,968 2,970

F 8,407

p 0,000

Anlamlı Farklar Küçük – Büyük Ölçekli Orta – Büyük Ölçekli

[F(2-288)=8,407, p<0,000]. Hipotez Kabul Edilmiştir.

292

Tablo 5.11’den de görüleceği gibi gemi kaptanlarının yıl içerisindeki çalışma süresi ile işletme büyüklükleri arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir [F(2288)=8,407,

p<0,000]. Gemi işletme büyüklükleri arasındaki farkın hangi gruplar

arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre, küçük ölçekli işletmelerde çalışan gemi kaptanlarının yılda çalışma süresi 8,30 ay iken büyük ölçekli işletmelerde çalışan gemi kaptanlarının yılda çalışma süresi ise 7,33 ay olarak tespit edilmiştir. Ayrıca orta ölçekli işletmelerde çalışan gemi kaptanlarının yılda çalışma süresi 8,22 ay iken büyük ölçekli işletmelerde çalışan gemi kaptanlarının yılda çalışma süresi ise 7,33 ay olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak hipotez kabul edilmiştir. 5.2.16. Farklı Milliyetlerden ile Gemiadamları Birlikte Çalışan ve Aynı Milliyetten

Gemiadamları

Gemi

Kaptanlarının

Karşılaştırmalı Profil Bilgileri Analizi “Farklı milliyetlerden gemiadamları ile birlikte çalışan gemi kaptanlarının profil bilgileri ve aynı milliyetten gemiadamları ile birilikte çalışan gemi kaptanlarının profil bilgileri birbirlerinden farklı mıdır?” sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla aşağıda geliştirilen hipotez kurulmuştur. H15: Farklı milliyetlerden gemiadamları ile birilikte çalışan gemi kaptanlarıyla aynı milliyetten gemiadamları ile birlikte çalışan gemi kaptanlarının profil bilgileri arasında anlamlı bir fark vardır. H15 hipotezinin test edilebilmesi amacıyla çalışmaya katılan gemi kaptanları Farklı milliyetlerden gemiadamları ile birilikte çalışan ve aynı milliyetten gemiadamları ile birilikte çalışan gemi kaptanları olarak iki gruba ayrılmıştır. Bu gruplar iki ilişkisiz örneklem grubu olarak kabul edilerek profil bilgilerine ait değişkenler üzerindeki değerlendirmelerinin ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığının analizi için veriler üzerinde “t” testi yapılmıştır. H15 hipotezine ilişkin alt hipotezler ve elde edilen sonuçlar Tablo 5.12’de verilmiştir.

293

Tablo 5.12.

Farklı

Milliyetlerden ile

Gemiadamları Çalışan

ve

Aynı

Milliyetten

Gemiadamları

Birlikte

Gemi

Kaptanlarının

Karşılaştırmalı Profil Bilgileri Analizi : Hipotez Testleri ( “t” Testi ) ve Sonuçları

ALT HİPOTEZLER
H151: FAMGA ve AMGA ile birlikte çalışan gemi kaptanlarının yaş ortalamaları birbirlerinden farklılık göstermektedir. H152: FAMGA ve AMGA ile birlikte çalışan gemi kaptanlarının deniz tecrübeleri ortalamaları birbirlerinden farklılık göstermektedir. H153: FAMGA ve AMGA ile birlikte çalışan gemi kaptanlarının kaptanlık tecrübeleri ortalamaları birbirlerinden farklılık göstermektedir. H154: FAMGA ve AMGA ile birlikte çalışan gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme tecrübesi ortalamaları birbirlerinden farklılık göstermektedir. H155: FAMGA ve AMGA ile birlikte çalışan gemi kaptanlarının yıldaki çalışma süreleri ortalamaları birbirlerinden farklılık göstermektedir.

Ortalama (n)
---------AMGA : 22,86 (207) FAMGA: 24,97 (134) ---------AMGA : 5,36 (192) FAMGA: 7,84 (127) AMGA : 8,12 (177) FAMGA: 7,66 (124)

SONUÇ
Desteklenmedi Desteklendi t(339)=2,0420 p<0.04 Desteklenmedi Desteklendi t(317)=2,9127 p<0.00 Desteklendi t(299)=2,3329 p<0.02

“AMGA” Aynı Milliyetten Gemiadamları “FAMGA” Farklı Milliyetlerden Gemiadamları

Tablo 5.12. incelendiğinde, farklı milliyetlerden gemiadamlarıyla beraber çalışan gemi kaptanları ile aynı milliyetten gemiadamlarıyla beraber çalışan gemi kaptanları, deniz tecrübeleri (H152), çalıştıkları işletme tecrübesi (H154), yıldaki çalışma süreleri (H155), veri ortalamaları p<0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık göstermektedir. Gemiadamlarının milliyetleri ile gemi işletme büyüklüğü [x2(2)=31,23, p<0,000], gemi tipleri [x2(3)=26,36 p<0,000], gemi işletme modelleri [x2(2)=9,56 p<0,008] ve gemi bayrağı grupları [x2(1)=49,40 p<0,000] arasında yapılan ki-kare testleri sonucunda anlamlı bir ilişkiler tespit edilmiştir. 5.2.17. Türk ve Yabancı Gemi Kaptanlarının Karşılaştırmalı Profil Bilgileri Analizi “Türk ve yabancı gemi kaptanlarının profil bilgileri birbirlerinden farklı mıdır?” sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla aşağıda geliştirilen hipotez kurulmuştur.

294

H16:

Türk ve Yabancı gemi kaptanlarının profil bilgileri arasında anlamlı bir fark vardır. H16 hipotezinin test edilebilmesi amacıyla çalışmaya katılan gemi kaptanları

Türk ve yabancı gemi kaptanları olarak iki gruba ayrılmıştır. Bu gruplar iki ilişkisiz örneklem grubu olarak kabul edilerek profil bilgilerine ait değişkenler üzerindeki değerlendirmelerinin ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığının analizi için veriler üzerinde T testi yapılmıştır. H16 hipotezine ilişkin alt hipotezler ve elde edilen sonuçlar Tablo 5.13’de verilmiştir. Tablo 5.13. Türk ve Yabancı Gemi Kaptanlarının Karşılaştırmalı Profil Bilgileri Analizi : Hipotez Testleri ( “t” Testi ) ve Sonuçları

ALT HİPOTEZLER
H161: Türk ve yabancı gemi kaptanlarının yaş ortalamaları birbirlerinden farklılık göstermektedir. H162: Türk ve yabancı gemi kaptanlarının deniz tecrübeleri ortalamaları birbirlerinden farklılık göstermektedir. H163: Türk ve yabancı gemi kaptanlarının kaptanlık tecrübeleri ortalamaları birbirlerinden farklılık göstermektedir. H164 Türk ve yabancı gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme tecrübesi ortalamaları birbirlerinden farklılık göstermektedir. H165: Türk ve yabancı gemi kaptanlarının yıldaki çalışma süreleri ortalamaları birbirlerinden farklılık göstermektedir. “T” Türk “Y” Yabancı

Ortalama (n)
T : 44,07 (138) Y : 46,50 (211) T : 21,78 (141) Y : 24,95 (208) T : 10,12 (132) Y : 10,42 (204) T : 4,14 (138) Y : 7,80 (188) T : 8,62 (141) Y : 7,47 (208)

SONUÇ
Desteklendi t(347)=2,3389 p<0.02 Desteklendi t(347)=3,1449 p<0.00 Desteklenmedi Desteklendi t(324)=5,1446 p<0.00 Desteklendi t(306)=5,4611 p<0.00

Tablo 5.13. incelendiğinde, Türk ve yabancı gemi kaptanları, yaş ortalamaları (H161), deniz tecrübeleri (H162), çalıştıkları işletme tecrübesi (H164), yıldaki çalışma süreleri (H165), veri ortalamaları p<0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık göstermektedir. 5.2.18. Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları Gemi Tipi ve Gemi Kaptanlarının Yaşlarına Ait Karşılaştırmalı Analiz “Gemi kaptanlarının yaşları, çalıştıkları gemi tipine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla aşağıda geliştirilen hipotez

295

kurulmuştur. H17 : Gemi kaptanlarının yaşları, çalıştıkları gemi tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. H17 hipotezini test etmek için “Tek Yönlü Varyans” (One-Way ANOVA) Analizi uygulanmıştır. Gemi kaptanlarının çalıştıkları gemi tipi ile gemi kaptanlarının yaşlarının anlamlı bir fark göstermediği tespit edilmiştir [F(3-307)=1,469, p<0,223]. Sonuç olarak hipotez reddedilmiştir. Gemi tonajı ve gemi kaptanlarının gemi işletmesindeki çalışma süreleri arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla Pearson ilişki testi yapılmıştır. Sonuçta düşük düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (r=0,291, p<0,000). 5.2.19. Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları Gemi Tipi ve Gemi Kaptanlarının Kaptanlık Tecrübelerine Ait Karşılaştırmalı Analiz “Gemi kaptanlarının kaptanlık tecrübeleri, çalıştıkları gemi tipine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla aşağıda geliştirilen hipotez kurulmuştur. H18 : Gemi kaptanlarının kaptanlık tecrübesi, çalıştıkları gemi tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. H18 hipotezini test etmek için “Tek Yönlü Varyans” (One-Way ANOVA) Analizi uygulanmıştır. Gemi kaptanlarının çalıştıkları gemi tipi ile gemi kaptanlarının kaptanlık tecrübelerinin anlamlı bir fark göstermediği tespit edilmiştir [F(3-301)=1,703, p<0,166]. Sonuç olarak hipotez reddedilmiştir.

296

5.2.20.

Gemi

Kaptanlarının

Çalıştıkları

Gemi

Tipi

ve

Çalıştıkları

İşletmedeki Tecrübelerine Ait Karşılaştırmalı Analiz “Gemi kaptanlarının çalıştıkları gemi tipine göre çalıştıkları işletmedeki çalışma süreleri (tecrübeleri) birbirlerinden farklı mıdır?” sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla aşağıda geliştirilen hipotez kurulmuştur. H19 : Gemi kaptanlarının çalıştığı işletmedeki tecrübesi, çalıştığı gemi tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Hipotezde bağımlı değişken gemi kaptanlarının çalıştığı işletmedeki çalışma süresi iken, bu değişken ile ilişkili olup olmadığı incelenen değişken ise gemi kaptanlarının çalıştığı gemi tipidir. Çalışmaya katılan gemi kaptanlarının çalıştıkları gemi tiplerine ait profil bilgileri daha önce verilmişti. Buna göre gemi tipleri; Kuru yük (Ro-Ro dahil), Tanker, Konteyner ve Dökme yük olmak üzere tekrar gruplandırılmıştır. H19 hipotezini test etmek için “Tek Yönlü Varyans” (One-Way ANOVA) Analizi uygulanacaktır. H19 hipotezinin analizinden elde edilen sonuçlar Tablo 5.14’de verilmiştir. Tablo 5.14. Gemi Kaptanlarının Çalıştığı Gemi Tipi ile Çalıştıkları

İşletmelerdeki Tecrübelerine Ait Varyans Analizi Sonuçları
Varyansın Kaynağı Gruplararası Gruplariçi Toplam Kareler Toplamı 1253,988 13524,448 14778,436 3 289 292 sd Kareler Ortalaması 417,996 46,797 F 8,932 p 0,000 Anlamlı Farklar Kuru yük - Tanker Kuru yük – Dökme yük Tanker - Konteyner

[F(3-289)=8,932, p<0,000]. Hipotez Kabul Edilmiştir.

Tablo 5.14’den de görüleceği gibi gemi kaptanlarının çalıştıkları gemi tipine göre çalıştıkları işletmedeki tecrübeleri arasında anlamlı farklar olduğu tespit edilmiştir [F(3-289)=8,932, p<0,000]. Gemi tipleri arasındaki farkın hangi gruplar

297

12 yıl iken dökme yük gemilerinde çalışan gemi kaptanlarının işletmedeki tecrübesi ise 9.14 yıl olarak tespit edilmiştir.36 yıl olarak tespit edilmiştir.arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre. Tanker. bu değişken ile ilişkili olup olmadığı incelenen değişken ise gemi kaptanlarının çalıştığı gemi tipidir. Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları Gemi Tipi ve Yılda Çalıştıkları Sürelere Ait Karşılaştırmalı Analiz “Gemi kaptanlarının çalıştıkları gemi tipine göre yıl içerisinde çalıştıkları süreler birbirlerinden farklı mıdır?” sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla aşağıda geliştirilen hipotez kurulmuştur.2. Kuru yük gemilerinde çalışan gemi kaptanlarının işletmedeki tecrübesi 4. Hipotezde bağımlı değişken gemi kaptanlarının yıl içerisinde çalıştığı süre iken.46 yıl iken konteyner gemilerinde çalışan gemi kaptanlarının işletmedeki tecrübesi ise 5.21.15’de verilmiştir. kuru yük gemilerinde çalışan gemi kaptanlarının işletmedeki tecrübesi 4. Ayrıca tankerlerde çalışan gemi kaptanlarının işletmedeki tecrübesi 8.46 yıl olarak tespit edilmiştir. Çalışmaya katılan gemi kaptanlarının çalıştıkları gemi tiplerine ait profil bilgileri daha önce verilmişti. 298 . Kuru yük (Ro-Ro dahil). Konteyner ve Dökme yük olmak üzere tekrar gruplandırılmıştır. H20 hipotezinin analizinden elde edilen sonuçlar Tablo 5. H20 : Gemi kaptanlarının yıl içerisinde çalıştığı süre.12 yıl iken tankerlerde çalışan gemi kaptanlarının işletmedeki tecrübesi ise 8. 5. gemi kaptanlarının çalıştığı gemi tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. H20 hipotezini test etmek için “Tek Yönlü Varyans” (One-Way ANOVA) Analizi uygulanacaktır. Sonuç olarak hipotez kabul edilmiştir. Buna göre gemi tipleri.

Çalışmaya katılan gemi kaptanlarının çalıştıkları gemi tiplerine ait profil bilgileri daha önce verilmişti. gemi kaptanlarının çalıştığı gemi tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Sonuç olarak hipotez kabul edilmiştir.22. p<0. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.Tanker 275 278 [F(3-275)=4.004 Anlamlı Farklar Kuru yük .36 ay olarak tespit edilmiştir.18 ay iken tankerlerde çalışan gemi kaptanlarının yılda çalıma süresi ise 7.228 3 sd Kareler Ortalaması 11.15’den de görüleceği gibi gemi kaptanlarının çalıştıkları gemi tipine göre yıl içerisindeki çalışma süreleri arasında anlamlı farklar olduğu tespit edilmiştir [F(3-275)=4. Hipotez Kabul Edilmiştir. Konteyner ve Dökme yük olmak üzere 299 . kuru yük gemilerinde çalışan gemi kaptanlarının yılda çalışma süresi 8.681 F 4. 5 : Her Zaman Tablo 5. Kuru yük (Ro-Ro dahil).281 773. Gemi tipleri arasındaki farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre.004].469.469 p 0. H21 : Gemi kaptanlarının çalıştığı örgütler tarafından işletilen gemi sayısı. Gemi Kaptanlarının Çalıştığı Gemi Tipi ile Yıldaki Çalışma Sürelerine Ait Varyans Analizi Sonuçları Varyansın Kaynağı Gruplararası Gruplariçi Toplam Kareler Toplamı 35.469. p<0. Buna göre gemi tipleri.Tablo 5.982 2. bu değişken ile ilişkili olup olmadığı incelenen değişken ise gemi kaptanlarının çalıştığı gemi tipidir.2.15. 5. Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları Gemi Tipi ve Çalıştıkları İşletmeler Tarafından İşletilen Gemi Sayılarına Ait Karşılaştırmalı Analiz “Gemi kaptanlarının çalıştıkları gemi tipine göre örgütleri tarafından işlettiği gemi sayısı birbirlerinden farklı mıdır?” sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla aşağıda geliştirilen hipotez kurulmuştur.947 737. Tanker. Hipotezde bağımlı değişken gemi kaptanlarının çalıştığı örgüt tarafından işletilen gemi sayısı iken.004].

Sonuç olarak hipotez kabul edilmiştir. p<0.292 721081.03 adet olarak tespit edilmiştir.92 adet iken konteyner gemilerinde çalışan gemi kaptanlarının çalıştıkları örgütler tarafından işletilen gemi sayısı 45.000]. p<0. kuru yük gemilerinde çalışan gemi kaptanlarının çalıştıkları örgütler tarafından işletilen gemi sayısı 13.786 3 295 298 sd Kareler Ortalaması 15528. ana hipotez kapsamında geliştirilen alt hipotezlerden kabul edilmiş olanları bir arada toplanarak Tablo 5.H21 300 .353.16’de verilmiştir.000].tekrar gruplandırılmıştır.16’dan da görüleceği gibi gemi kaptanlarının çalıştıkları gemi tipine göre örgütlerin işlettiği gemi sayıları arasında anlamlı farklar olduğu tespit edilmiştir [F(3-295)=6.17’de özetlenmektedir.353. Tablo 5.494 767667.353 p 0. H21 hipotezinin analizinden elde edilen sonuçlar Tablo 5.344 F 6.16.Konteyner [F(3-295)=6.75. HA1: Gemi kaptanlarının profilleri arasında anlamlı farklılıklar vardır. p<0. Alt Hipotezler: H1. Gemi Kaptanlarının Çalıştığı Gemi Tipi ile İşletilen Gemi Sayısına Ait Varyans Analizi Sonuçları Varyansın Kaynağı Gruplararası Gruplariçi Toplam Kareler Toplamı 46586.764 2444. Gemi işletme örgütlerinin işlettiği gemi tipi ile işletme büyüklükleri arasında ilişkiyi araştırmak için ki-kare testi yapılmış ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir [x2(6)=56. Hipotez Kabul Edilmiştir. Gemi tipleri arasındaki farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre. H21 hipotezini test etmek için “Tek Yönlü Varyans” (OneWay ANOVA) Analizi uygulanacaktır.000]. Tablo 5.000 Anlamlı Farklar Kuru yük . 1.

Ana Hipoteze (Gemi kaptanlarının profilleri arasında anlamlı farklılıklar vardır) Ait Kabul Edilen Alt Hipotezlerin Özet Tablosu No H1 Kabul Edilen Hipotezler ve Açıklamaları Test Tipi Gemi kaptanlarının yaşı milliyet gruplarına göre anlamlı bir ANOVA farklılık göstermektedir.93 ay). p<0. (Türkler 4.10 yıl . H5 Gemi kaptanlarının çalıştığı işletmenin büyüklüğü.257.000]. gemi bayrağı ANOVA gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.. H11 Gemi kaptanlarının yaşları. 301 . (OECD ülkeleri bayrağı 5.büyük ölçekli işletmelerdeki kaptanların deniz tecrübesi 26.51 yıl – diğer ülke bayrakları 9.Tablo 5.büyük ölçekli işletmelerde yaş ortalaması 47.002]. (küçük ölçekli işletmelerdeki kaptanların deniz tecrübesi 21. p<0. . H10 Gemi kaptanlarının yılda çalıştığı süre.10 yıl –Batı Avrupa 9. [F(2-325)=5. gemi kaptanlarının çalıştıkları ANOVA işletme büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.083.000].48).00 yıl). (Türkler 8. (Türkler 4.88 . [F(3-309)=1.Batı Avrupa 48.76 adet gemi –Batı Avrupa 62.791.84 .000].921. [F(3-284)=19.352. H12 Gemi kaptanlarının deniz tecrübeleri.18). gemi kaptanlarının ANOVA çalıştıkları işletme büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. p<0. milliyet ANOVA gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. p<0.63 ay .036]. milliyet ANOVA gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.17. [F(3-322)=4.Asya ve Uzak Doğu 7. H4 Gemi kaptanlarının yıl içerisindeki çalışma süresi.38 yıl).98 .63 ay –Batı Avrupa 7.006]. [F(2-319)=3.63 ay). p<0.41 ay).756. p<0./.08). gemi bayrağı gruplarına ANOVA göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. (OECD ülkeleri bayrağı 8.28 ay – kolay bayrak ülke bayrakları 7. (küçük ölçekli işletmelerde yaş ortalaması 43. milliyet ANOVA gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.Asya ve Uzak Doğu 9. H3 Gemi kaptanlarının çalıştığı işletmedeki tecrübesi. p<0. H9 Gemi kaptanlarının çalıştığı işletmedeki tecrübesi. (Türkler 43.65 adet gemi).654. (Türkler 8. [F(2302)=4. [F(2-322)=3. p<0. (Türkler 8.009].59 yıl). [F(3-304)=19.654. 1.047].

00). (t(317)=2.36 (192). FAMGA ve AMGA ile birlikte çalışan gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme tecrübesi ortalamaları birbirlerinden farklılık göstermektedir. “t” testi . FAMGA ve AMGA ile birlikte çalışan gemi kaptanlarının yıldaki çalışma süreleri ortalamaları birbirlerinden farklılık göstermektedir. (küçük ölçekli işletmelerdeki kaptanların işletmedeki tecrübesi 3. Ana Hipoteze (Gemi kaptanlarının profilleri arasında anlamlı farklılıklar vardır) Ait Kabul Edilen Alt Hipotezlerin Özet Tablosu (Devam) No Kabul Edilen Hipotezler ve Açıklamaları Test Tipi H13 Gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmelerdeki tecrübesi. 302 .22 ay büyük ölçekli işletmelerde çalışan kaptanların yıl içindeki çalışma süresi 7. (orta ölçekli işletmelerde çalışan kaptanların yıl içindeki çalışma süresi 8. H15 Farklı milliyetlerden gemiadamları ile birilikte çalışan gemi kaptanlarıyla aynı milliyetten gemiadamları ile birilikte çalışan gemi kaptanlarının profil bilgileri arasında anlamlı bir fark vardır. gemi ANOVA kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.12 (177).87 yıl .30 ay büyük ölçekli işletmelerde çalışan kaptanların yıl içindeki çalışma süresi 7.98 yıl . p<0.34).büyük ölçekli işletmelerdeki kaptanların işletmedeki tecrübesi 10.Tablo 5. FAMGA: 24.17.0420 p<0. (t(347)=2.02).97 (134). gemi kaptanlarının ANOVA çalıştıkları işletme büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. AMGA: 22. (küçük ölçekli işletmelerde çalışan kaptanların yıl içindeki çalışma süresi 8.84 (127). “t” testi H15-04 “t” testi H15-05 “t” testi H16 Türk ve Yabancı gemi kaptanlarının profil bilgileri arasında anlamlı bir fark vardır./.9127 p<0.33 ay) [F(2-288)=8. “T” Türk “Y” Yabancı Ana Hipotez H16-01 Türk ve yabancı gemi kaptanlarının yaş ortalamaları birbirlerinden farklılık göstermektedir. p<0. FAMGA: 7. T : 44.34).büyük ölçekli işletmelerdeki kaptanların işletmedeki tecrübesi 10.000].04).33 ay).66 (124). (t(339)=2. Y : 46. AMGA : 5.407.161.000].50 (211). [F(2-303)=19. (t(299)=2.3329 p<0.86 (207). “AMGA” Aynı Milliyetten Gemiadamları “FAMGA” Farklı Milliyetlerden Gemiadamları Ana Hipotez H15-02 FAMGA ve AMGA ile birlikte çalışan gemi kaptanlarının deniz tecrübeleri ortalamaları birbirlerinden farklılık göstermektedir. H14 Gemi kaptanlarının yılda çalıştıkları süre. AMGA : 8.. (orta ölçekli işletmelerdeki kaptanların işletmedeki tecrübesi 5. 1.07 (138).02). FAMGA: 7.3389 p<0.

46 yıl – konteyner 5.00). Y : 7.000]. [F(3-275)=4. T : 21.004]. Türk ve yabancı gemi kaptanlarının yıldaki ortalamaları birbirlerinden farklılık göstermektedir. p<0. [F(3-289)=8.00).14 (138). (tanker 8. gemi ANOVA kaptanlarının çalıştığı gemi tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.46 yıl). (t(324)=5.4611 p<0. (t(306)=5. [F(3-295)=6. 1. p<0. çalıştığı gemi ANOVA tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.14 yıl). Türk ve yabancı gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme tecrübesi ortalamaları birbirlerinden farklılık göstermektedir.36 ay).12 yıl – tanker 8.03 adet).36 yıl). (kuru yük 13.000]. (kururyük 8.00). (kuru yük 4.1449 p<0.78 (141).92 adet – konteyner 45. p<0.95 (208). 303 .469. H21 Gemi kaptanlarının çalıştığı örgütler tarafından işletilen gemi ANOVA sayısı. Ana Hipoteze (Gemi kaptanlarının profilleri arasında anlamlı farklılıklar vardır) Ait Kabul Edilen Alt Hipotezlerin Özet Tablosu (Devam) No H16-02 Kabul Edilen Hipotezler ve Açıklamaları Türk ve yabancı gemi kaptanlarının deniz tecrübeleri ortalamaları birbirlerinden farklılık göstermektedir.353. gemi kaptanlarının çalıştığı gemi tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. T : 4. Y : 24. Y : 7. (t(347)=3.47 (208).62 (141).80 (188).18 ay – tanker 7.1446 p<0.932. çalışma süreleri Test Tipi “t” testi H16-04 “t” testi H16-05 “t” testi H19 Gemi kaptanlarının çalıştığı işletmedeki tecrübesi. T : 8.. (kuru yük 4. H20 Gemi kaptanlarının yıl içerisinde çalıştığı süre.12 yıl – dökme yük 9.17.Tablo 5.

örgüt gemi arasındaki iletişim olanaklarının etkin bir şekilde kullanılması 4. ISM kayıtlarının ve geri bildirimlerinin gemilere yeni ISM uygulamaları olarak geri dönmesinin sağlanması 4.9599 (Cronbach Alfa) olarak ölçülmüştür. GEMİ KAPTANLARININ ISM UYGULAMALARI KONUSUNDAKİ DEĞERLENDİRMELERİ ISM uygulamalarının gemi kaptanları tarafından değerlendirilmesine ait değişkenlerin önem sırasını belirlemek ve bu değişkenleri gruplandırarak özetlemek amacıyla aşağıdaki çalışma yapılmıştır. Anket formunda profil ölçeğinden sonra gelen ISM Uygulamalarının Gemi Kaptanları Tarafından Değerlendirilmesi bölümünde 24 adet değişken bulunmaktadır (Bkz. yük ve yük ilgililerine verdiği hizmetin kalitesine önem vermesi 4.342. 24 adet değişkenin güvenirlik analizi sonucu 0.259 olarak tespit edilmiştir.277.3. Bu değişkenler 5’li Likert ölçeğinde (1: Kesinlikle Katılmıyorum.5. uzun süreli istihdam için gerekli motive edici tedbirlerin alınması 3. Tablo 5. Ek: 12).314. gemi çalışanlarının performans değerlendirmelerini etkin şekilde kullanması 3.609 olarak tespit edilmiştir. 304 . mesleki gelişim için gerekli kariyer planlarının yapılması 3. Gemi kaptanlarının ISM uygulamalarının ortalama değerlerinin en küçük çıktığı değişkenler sırayla.811.792.18’de görüldüğü gibi. astların hizmet içi eğitimleri ve mesleki gelişim için gerekli tedbirlerin alınması 3.349. acil durumlarda yetki aşımı hakkını kullanması konusunda garanti vermesi 4.757. 5 : Tamamen Katılıyorum) değerlendirilmiştir.634. personel seçim politikasının etkin bir şekilde yürütülmesi 3. gemi kaptanlarının ISM uygulamalarının ortalama değerinin en yüksek çıktığı değişkenler sırasıyla. gemilerinin çevreye verebileceği zarar riskleri konusunda duyarlı olması 4.

(n) Ortalama * Standart Sapma 355 354 350 350 351 351 356 355 352 356 356 353 351 356 355 354 356 354 351 354 355 350 352 350 4. Gemi ve gemi personeli ile birlikte acil durum planlarına hazırlıklıdır.0590 4. ISM Uygulamalarının Gemi Kaptanları Tarafından Değerlendirilmesine Ait Sonuçlar ISM Uygulamalarının Gemi Kaptanları Tarafından Değerlendirilmesi Şu an Çalışmakta Olduğum Şirket.6335 3. Gemi çalışanlarının performans değerlendirmelerini etkin şekilde kullanmaktadır.7915 3.3143 4.0855 4. Kara yönetiminde denizcilikte tecrübeli uzmanları istihdam etmektedir. Gemi çalışanlarının çalışma ve yaşam standartlarının yükseltilmesi konusunda duyarlıdır. Personel seçim politikasını etkin bir şekilde yürütmektedir.8107 3.99908 1. Gemileri her an iç ve dış denetimlere hazır bir şekilde yönetilmektedir. yetki ve sorumluluklar net ve uygulanabilirdir.9040 3.94743 .05372 1.6086 .68431 .97378 .1124 4.3493 4. Değişkenlerin tümüne ait veriler ortalama değerin büyüklüğüne göre sıralanarak Tablo 5. Gemiye. Astların hizmet içi eğitimleri ve mesleki gelişim için gerekli tedbirleri almaktadır.79159 .84138 .82558 .18. * 5-li Likert ölçeği.7571 3. personele ve üçüncü şahıslara karşı tüm riskleri.84753 . Gemi emniyeti için gerekli olan önlemleri tereddüt etmeden almaktadır. Acil durumlarda yetki aşımı hakkımı (overriding authority) kullanmam konusunda garanti verir.0963 4.72230 .1264 4.75486 .Tablo 5. ISM kayıtlarının ve geri bildirimlerinin gemilere yeni ISM uygulamaları olarak geri dönmesini sağlar.2771 4.78680 .1: Kesinlikle Katılmıyorum. prosedür ve planlar anlaşılır. Gemi bakım tutumu konusunda geliştirdiği planı etkin şekilde uygulamaktadır. sigorta güvencesi altına almıştır. Tarafından tanımlanmış olan görev. 305 .1775 4. Gemi personeli ISM uygulamalarını benimsemiş ve içselleştirmiştir. Gemi operasyonları yönetiminde tüm imkânlarıyla beni destekler. Gemi arasındaki haberleşme/iletişim olanakları etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Uzun süreli istihdam için gerekli motive edici tedbirleri almaktadır.2593 4. Yeni kural ve uygulamaların tanıtımı ve uygulanması konusunda duyarlıdır.82253 . Gemiden operasyonel kabiliyetinden fazlasını talep etmez. Mesleki gelişimim için gerekli kariyer planlarını yapmaktadır. 5 : Tamamen Katılıyorum.82864 .78281 .1854 4.70136 .1591 4.9663 3.93364 .91699 . yüke. Tarafından geliştirilen talimat.86422 .2593 4.84852 .83498 .3418 4. Beyan ettiği amaç ve politikaları ile uygulamaları arasında uyum sağlamıştır.9802 3. Gemilerinin çevreye verebileceği zarar riskleri konusunda duyarlıdır.92849 .0451 3.01757 En düşük ortalama değerlerinin insan kaynakları yönetimi ile ilgili değişkenlerde olduğu görülmektedir.8974 3.82697 . Yük ve yük ilgililerine verdiği hizmetin kalitesine önem vermektedir.18’de verilmiştir. net ve açıktır.

3493 4.0963 4. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Eğitim Gemiadamları performans değerlendirmeleri.8013 Çevreye verilebilecek zarar konusunda duyarlı. Yetki aşımı hakkının kullanmasına imkan. Gemi emniyeti için tedbirlerin alınması.5059 0. Uzun süreli istihdam için motivasyon tedbirleri.6924 0.8349 0. Stratejik Gemi Yönetimi 306 .9336 1.0451 0.6843 Amaç/politika ve uygulamalar arasında uyum. Geminin operasyonel kabiliyetinin zorlanması.5818 0.7915 3.2593 3.6842 0. Talimat.7571 3.7915 0.6830 0. Personel seçim politikası Mesleki gelişim ve kariyer planlaması.2593 0.7223 0. İç ve dış denetimlere hazır olunması.5600 0.7737 0.6466 0. Gemi Operasyonları Yönetimi Kara yönet.5667 0.3.7775 0.9284 0.1264 4. yetki ve sorum. Kara yönetiminin deniz tecrübesinin olması.8107 3. Astlar için hizmet içi eğitim ve gelişim.0175 0.5469 0.9169 0.9429 3.0855 0. ISM uygulamalarının personelce içselleştirmesi.8225 Verdiği hizmetin kalitesine önem verilmesi 4.1591 4.1775 4.8413 0. 0.7828 0. de sunulmuştur.0537 0.*1 0. ISM Uygulamalarının Gemi Kaptanları Tarafından Değerlendirilmesine Ait Değişkenler Üzerinde Yapılan Faktör Analizi Gemi kaptanlarının ISM uygulamalarını değerlendirdiği değişkenler üzerinde yapılan faktör analizine ait sonuçlar Tablo 5. 5 : Tamamen Katılıyorum.4849 SS.6086 3. planların anlaşılabilir olması Bakım tutum planına uyulması Uygulamalarının Gemi Kaptanları Tarafından Değerlendirilmesine Ait Değişkenler Üzerinde Yapılan Faktör Faktör Grupları ve Yük Değerleri Alfa Orta.7868 0.8286 0.1.7548 5-li Likert ölçeği. ISM Analizi Faktörler ISM Uygulamalarının Gemi Kaptanları Tarafından Değerlendirilmesi 1.8475 0. *1Ortalama *2 Standart Sapma.9474 0.9990 1. 4.9040 3.19. tüm imkânlarıyla desteklemesi Sigorta güvencesi kapsamının geniş olması Görev.0590 3.8642 0.7616 0.1124 4. prosedür.6005 0.7013 0. ISM geri bildirimlerinin yerinde kullanılması.7209 0.9663 4.19.9599 0.7908 0.8974 4.8255 0.7403 0.8485 0. Personelin acil durum planlarına hazır olması. 4.9737 0. Yeni kuralların tanıtımı ve uygulanması.3143 0.6335 3.1: Kesinlikle Katılmıyorum. 3. net ve uygulanabilir Gemi ile şirket arası iletişimin etkin olması.9802 4.7265 0.5.7685 0.7846 0.5132 0.1854 4.2771 0.5651 0. Tablo 5.*2 I II III 2.8269 0.6760 0.3418 4. Çalışma ve yaşam standartlarının yükseltilmesi.5323 0.9048 4.

Faktör grupları. Faktör grupları sırasına göre en yüksek yük değerine sahip değişkenler şöyledir.7775) çevreye verilebilecek zararlar konusunda duyarlılıktır (0.817’dir. Bu üç faktörün ölçeğe ilişkin açıkladıkları varyans % 62. 5.7908) (Bkz. kara yönetiminin tüm imkânlarıyla kaptanı desteklemesi (0. 5.18. 307 .2.7846). Her bir faktör grubu için güvenilirlik değerleri [(0. Tablo 5. HA2 : Gemi kaptanlarının ISM uygulamalarına yönelik değerlendirmeleri.Gemi kaptanlarının değerlendirmeleri doğrultusunda.2.9048 – 08013.3.1. (Cronbach Alfa)] oldukça yüksektir. ISM uygulamalarına ait ifadeler 3 faktör grubunda toplanmıştır. kumanda ettiği gemiye ve çalıştığı örgüte ait profil değişkenleri arasında karşılaştırmalı analizler yapmak için aşağıdaki HA2 ana hipotez geliştirilmiştir. (3) stratejik gemi yönetimi olarak adlandırılmıştır (Bkz. (1) insan kaynakları yönetimi ve eğitim. Tablo 5.19).3.9429 – 0. (2) gemi operasyonları yönetimi. Gemi Kaptanlarının Milliyetleri ve ISM Uygulamaları Konusundaki Değerlendirilmelerine Ait Karşılaştırmalı Analiz “ISM uygulamalarına ait değişkenlerin değerlendirilmesi gemi kaptanlarının milliyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla aşağıda geliştirilen hipotez kurulmuştur. profil özelliklerine göre farklılıklar gösterir HA2 ana hipotezine ait alt hipotezler ( H22 – H 30 ) aşağıda sıralanmıştır. Gemi Kaptanlarının Profil Bilgileri ve ISM Uygulamalarının Gemi Kaptanları Tarafından Değerlendirilmesine Ait Hipotez Testleri ISM uygulamalarının gemi kaptanları tarafından değerlendirilmesine ait değişkenler ile çalışmaya katılan gemi kaptanlarına.). gemiadamları performans değerlendirmeleri (0. H22 : Türk ve yabancı gemi kaptanlarının ISM uygulamalarına ait değişkenlerin değerlendirmelerine ait ortalamaları arasında anlamlı bir fark vardır.

örgüt ve gemi personelinin ISM uygulamalarını benimsemesi ve içselleştirmesi (H22-15).20’da verilmiştir. gemi çalışanlarının performans değerlendirmelerinin etkin bir şekilde kullanılması (H22-06). örgütün geminin operasyonel kabiliyetinden daha fazlasını talep etmesi (H22-17). örgütün uzun süreli istihdam için gerekli motive edici tedbirleri alması (H22-10). şirket ve gemileri her an iç ve dış denetimlere hazır bir şekilde yönetilmesi konusunu (H22-14). 308 .05 anlamlılık düzeyinde elde edilen sonuçlar Tablo 5. şirketin yeni kural ve uygulamaların tanıtımı ve uygulanması konusundaki duyarlılığını (H22-12). kara yönetiminde denizcilikte tecrübeli uzmanları istihdam edilmesi (H22-21). örgütün gemi personeli ile birlikte acil durum planlarına hazırlanması (H22-08). şirket tarafından geliştirilen talimat. örgütün personel seçim politikasını etkin bir şekilde yürütmesi (H22-05).20’den de görüldüğü gibi.H1 hipotezinin test edilebilmesi amacıyla çalışmaya katılan gemi kaptanları Türk ve Yabancı gemi kaptanları olarak iki gruba ayrılmıştır. örgütün amaç ve politikaları ile uygulamaları arasında uyumu (H22-01). H1 hipotezine ilişkin alt hipotezler ve p<0. şirketin gemi bakım tutumu konusunda geliştirdiği planı etkin bir şekilde uyguladığı konusunu (H22-16). şirketin ISM kayıtlarının ve geri bildirimlerinin gemilere yeni ISM uygulamaları olarak geri döndürülmesi konusunu (H22-23) Türk ve yabancı gemi kaptanları farklı değerlendirmektedirler. çalışanların mesleki gelişimi için gerekli tedbirlerin alınması (H22-07). prosedür ve planların anlaşılır. net ve açık olması konusunu (H22-13). örgütün mesleki gelişim için gerekli kariyer planlarını yapması (H22-09). Bu gruplar iki ilişkisiz örneklem grubu olarak kabul edilerek ISM uygulamalarına ait değişkenler üzerindeki değerlendirmelerinin ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığının analizi için veriler üzerinde “t” testi yapılmıştır. örgütün acil durumlarda yetki aşımı hakkının kullanılması konusunda verdiği garanti (H22-20). şirketin çevreye verebileceği zarar riskleri konusundaki duyarlılığını (H22-02). gemi operasyonları yönetiminde şirketin tüm imkânlarıyla desteklenmesi konusunu (H22-22). örgütün çalışma ve yaşam standartlarının yükseltilmesi konusunda duyarlığı (H22-04). örgütün gemi emniyeti için gerekli olan önlemleri tereddüt etmeden alması (H22-11). Tablo 5.

000 Desteklendi t(346)=6.8239 (142) Y: 4.000 Desteklendi t(348)=4. H22-02: Türk ve yabancı gemi kaptanları “şirketin çevreye verebileceği zarar riskleri konusundaki duyarlılığını” farklı değerlendirmektedir. H22-12: Türk ve yabancı gemi kaptanları “şirketin yeni kural ve uygulamaların tanıtımı ve uygulanması konusundaki duyarlılığını” farklı değerlendirmektedir.3194 (144) Y: 4.4965 (143) Y: 4. net ve açık olması konusunu” farklı değerlendirmektedir. H22-04: Türk ve yabancı gemi kaptanları “şirketin çalışma ve yaşam standartlarının yükseltilmesi konusunda duyarlığını” farklı değerlendirmektedir.0764 (144) Y: 4. H22-10: Türk ve yabancı gemi kaptanları “şirketin uzun süreli istihdam için gerekli motive edici tedbirleri alması konusunu” farklı değerlendirmektedir.0314 p<0.9931 (144) Y: 4.0719 p<0. H22-17: Türk ve yabancı gemi kaptanları “şirketin geminin operasyonel kabiliyetinden daha fazlasını talep etmesi konusunu” farklı değerlendirmektedir.1531 (209) T: 3.0625 p<0.030 Desteklendi t(352)=2.000 Desteklendi t(346)=2.2113 (142) Y: 3. H22-15: Türk ve yabancı gemi kaptanları “şirket ve gemi personelinin ISM uygulamalarını benimsemesi ve içselleştirmesi konusunu” farklı değerlendirmektedir.3805 (205) T: 3.1818 (209) T: 3.Tablo 5.000 Desteklendi t(351)=2. H22-24: Türk ve yabancı gemi kaptanları “şirketin gemiye. Türk ve Yabancı Gemi Kaptanları Karşılaştırmalı ISM Uygulamaları Değerlendirmesi Analizi: Testi ) ve Sonuçları ALT HİPOTEZLER H22-01: Türk ve yabancı gemi kaptanları “şirketin amaç ve politikaları ile uygulamaları arasında uyumunu” farklı değerlendirmektedir.1148 (209) T: 3.3333 (144) Y: 3.002 Desteklendi t(349)=2. H22-08: Türk ve yabancı gemi kaptanları “şirketin gemi personeli ile birlikte acil durum planlarına hazırlanması konusunu” farklı değerlendirmektedir. H22-11: Türk ve yabancı gemi kaptanları “şirketin gemi emniyeti için gerekli olan önlemleri tereddüt etmeden alması konusunu” farklı değerlendirmektedir.0426 (141) Y: 4.9790 (143) Y: 4.2000 (210) T: 4.5393 p<0. sigorta güvencesi altına alması konusunu” farklı değerlendirmektedir.039 Desteklenmedi Desteklendi t(350)=6. yetki ve sorumlulukların net ve uygulanabilir olduğu konusu” farklı değerlendirmektedir.1286 (210) T: 3.3853 p<0.8883 (206) T: 3. 5 : Tamamen Katılıyorum. H22-16: Türk ve yabancı gemi kaptanları “şirketin gemi bakım tutumu konusunda geliştirdiği planı etkin bir şekilde uyguladığı konusunu” farklı değerlendirmektedir. T: Türk kaptanlar.001 Desteklendi t(352)=2.004 Desteklendi t(347)=4.0714 p<0.9583 (144) Y: 4.000 Desteklendi t(346)=8.9017 p<0.3375 p<0. personele ve üçüncü şahıslara karşı tüm risklerinin.7431 (144) Y: 4. H22-05: Türk ve yabancı gemi kaptanları “şirketin personel seçim politikasını etkin bir şekilde yürütmesi konusunu” farklı değerlendirmektedir. H22-03: Türk ve yabancı gemi kaptanları “şirketin yük ve yük ilgililerine verdiği hizmetin kalitesine verdiği önemi” farklı değerlendirmektedir.3600 p<0. H22-07: Türk ve yabancı gemi kaptanları “çalışanların mesleki gelişimi için gerekli tedbirlerin alması konusunu” farklı değerlendirmektedir.3254 (209) T: 3.012 Desteklendi t(352)=4.1587 (208) T: 3. H22-23: Türk ve yabancı gemi kaptanları “şirketin ISM kayıtlarının ve geri bildirimlerinin gemilere yeni ISM uygulamaları olarak geri döndürülmesi konusunu” farklı değerlendirmektedir. H22-20: Türk ve yabancı gemi kaptanları “şirketin acil durumlarda yetki aşımı hakkının kullanılması konusunda verdiği garantiyi” farklı değerlendirmektedir.3889 (144) Y: 4. H22-06: Türk ve yabancı gemi kaptanları “gemi çalışanlarının performans değerlendirmelerinin etkin bir şekilde kullanıldığı konusunu” farklı değerlendirmektedir. H22-19: Türk ve yabancı gemi kaptanları “şirket tarafından tanımlanmış olan görev.1608 (143) Y: 4.000 Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklendi t(347)=3. Hipotez Testleri ( “t” Ortalama* (n) T: 3.5897 p<0.9097 (144) Y: 4.2517 (143) Y: 4.040 Desteklendi t(352)=2.6111 (144) Y: 4.000 Desteklendi t(351)=6.6532 p<0.5494 p<0. Y: Yabancı kaptanlar.009 Desteklendi t(352)=2.20.6255 p<0.0037 p<0. H22-13: Türk ve yabancı gemi kaptanları “şirket tarafından geliştirilen talimat. prosedür ve planların anlaşılır.000 Desteklendi t(347)=3.1: Kesinlikle Katılmıyorum. H22-14: Türk ve yabancı gemi kaptanları “şirket ve gemileri her an iç ve dış denetimlere hazır bir şekilde yönetilmesi konusunu” farklı değerlendirmektedir.2675 p<0.2238 (210) T: 3.000 Desteklendi t(350)=3.7679 p<0. yüke.8819 (144) Y: 4. *5-li Likert ölçeği.0766 (209) T: 3. H22-21: Türk ve yabancı gemi kaptanları “kara yönetiminde denizcilikte tecrübeli uzmanları istihdam edilmesi konusunu” farklı değerlendirmektedir.0976 (205) ------------------T: 4.000 Desteklendi t(350)=8.000 Desteklendi t(351)=4.1619 (210) ---------- SONUÇ Desteklendi t(347)=5.1731 (208) T: 3.3561 (205) ---------T: 3.2609 (207) T: 4.1122 (205) T: 3. H22-18: Türk ve yabancı gemi kaptanları “şirket ve gemi arasındaki haberleşme/iletişim olanaklarının etkin bir şekilde kullanıldığı konusunu” farklı değerlendirmektedir.1472 p<0. H22-09: Türk ve yabancı gemi kaptanları “şirketin mesleki gelişim için gerekli kariyer planlarını yapması konusunu” farklı değerlendirmektedir.4038 (208) T: 3.1805 p<0.2032 p<0.7780 p<0.9861 (144) Y: 4.2810 (210) T: 3.7762 (143) Y: 4. H22-22: Türk ve yabancı gemi kaptanları “gemi operasyonları yönetiminde şirketin tüm imkânlarıyla desteklenmesi konusunu” farklı değerlendirmektedir.0486 (144) Y: 4.8398 (206) T: 4.009 Desteklenmedi 309 .

3. Bu hipotez testinde gemi bayrakları grubu “Kolay Bayrak Ülkeleri” ve “OECD Ülkeleri” olarak ayrılmıştır. H1 hipotezine ilişkin alt hipotezler ve p<0. Gemi Kaptanlarının Çalıştığı Gemi Bayrağı Grupları ve ISM Uygulamaları Konusundaki Değerlendirmelerine Ait Karşılaştırmalı Analiz “Gemi Kaptanları.05 anlamlılık düzeyinde elde edilen sonuçlar Tablo 5.2. Bu gruplar iki ilişkisiz örneklem grubu olarak kabul edilerek ISM uygulamalarına ait değişkenler üzerindeki değerlendirmelerinin ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığının analizi için veriler üzerinde “t” testi yapılmıştır. gemi kaptanlarının kumanda ettikleri geminin bayrak grubuna göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. ISM uygulamalarına ait olup.5. H23 : Gemi Kaptanları tarafından değerlendirilen ISM uygulamaları değişkenlerine ait ortalamalar.21’de verilmiştir. Hipotezde bağımlı değişkenler. çalıştığı gemi bayrağı gruplarına göre ISM uygulamalarını farklı mı değerlendirmektedir?” sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla aşağıda geliştirilen hipotez kurulmuştur.2. 310 . bu değişkenler ile ilişkili olup olmadığı incelenen değişken ise gemi kaptanlarının kumanda ettikleri gemilerin bayrak gruplarıdır.

H23-13: OECD ülkeleri ve kolay bayrak ülkelerine ait gemileri kumanda eden gemi kaptanları “şirket tarafından geliştirilen talimat. H23-17: OECD ülkeleri ve kolay bayrak ülkelerine ait gemileri kumanda eden gemi kaptanları “şirketin geminin operasyonel kabiliyetinden daha fazlasını talep etmesi konusunu” farklı değerlendirmektedir. H23-10: OECD ülkeleri ve kolay bayrak ülkelerine ait gemileri kumanda eden gemi kaptanları “şirketin uzun süreli istihdam için gerekli motive edici tedbirleri alması konusunu” farklı değerlendirmektedir. 311 . H23-08: OECD ülkeleri ve kolay bayrak ülkelerine ait gemileri kumanda eden gemi kaptanları “şirketin gemi personeli ile birlikte acil durum planlarına hazırlanması konusunu” farklı değerlendirmektedir.005 Desteklendi t(315)=2. Ortalama* (n) O: 3. H23-02: : OECD ülkeleri ve kolay bayrak ülkelerine ait gemileri kumanda eden gemi kaptanları “şirketin çevreye verebileceği zarar riskleri konusundaki duyarlılığını” farklı değerlendirmektedir. net ve açık olması konusunu” farklı değerlendirmektedir. H23-06: OECD ülkeleri ve kolay bayrak ülkelerine ait gemileri kumanda eden gemi kaptanları “gemi çalışanlarının performans değerlendirmelerinin etkin bir şekilde kullanıldığı konusunu” farklı değerlendirmektedir.1879 (165) ------------------O: 3.9051 p<0.6039 (154) K: 3.010 Desteklendi t(312)=2.0904 (166) O: 3.0519 (154) K: 4.9400 (150) K: 4.7284 (162) O: 3.004 Desteklendi t(313)=2./.0485 (165) O: 3.9410 p<0.3953 p<0. H23-04: OECD ülkeleri ve kolay bayrak ülkelerine ait gemileri kumanda eden gemi kaptanları “şirketin çalışma ve yaşam standartlarının yükseltilmesi konusunda duyarlığını” farklı değerlendirmektedir. H23-09: OECD ülkeleri ve kolay bayrak ülkelerine ait gemileri kumanda eden gemi kaptanları “şirketin mesleki gelişim için gerekli kariyer planlarını yapması konusunu” farklı değerlendirmektedir.6305 p<0.004 Desteklendi t(312)=4.4013 (152) K: 3.5963 p<0.001 Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi .9346 (153) K: 4. H23-14: OECD ülkeleri ve kolay bayrak ülkelerine ait gemileri kumanda eden gemi kaptanları “şirket ve gemileri her an iç ve dış denetimlere hazır bir şekilde yönetilmesi konusunu” farklı değerlendirmektedir.4444 (153) K: 3.9444 (162) O: 3.Tablo 5.8571 (154) K: 4.000 Desteklendi t(317)=4.4407 p<0.7190 (153) K: 4.1242 (153) K: 4.004 Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklendi t(316)=2.7320 (153) K: 4. H23-19: OECD ülkeleri ve kolay bayrak ülkelerine ait gemileri kumanda eden gemi kaptanları “şirket tarafından tanımlanmış olan görev. H23-03: OECD ülkeleri ve kolay bayrak ülkelerine ait gemileri kumanda eden gemi kaptanları “şirketin yük ve yük ilgililerine verdiği hizmetin kalitesine verdiği önemi” farklı değerlendirmektedir.4216 p<0.004 Desteklendi t(317)=2.7927 (164) O: 4.4934 (152) K: 3.8480 p<0. H23-12: OECD ülkeleri ve kolay bayrak ülkelerine ait gemileri kumanda eden gemi kaptanları “şirketin yeni kural ve uygulamaların tanıtımı ve uygulanması konusundaki duyarlılığını” farklı değerlendirmektedir.0084 p<0.009 Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklendi t(318)=2.9043 p<0. prosedür ve planların anlaşılır. H23-11: OECD ülkeleri ve kolay bayrak ülkelerine ait gemileri kumanda eden gemi kaptanları “şirketin gemi emniyeti için gerekli olan önlemleri tereddüt etmeden alması konusunu” farklı değerlendirmektedir.8769 p<0.018 Desteklendi t(314)=3.0675 (163) ---------- SONUÇ Desteklendi t(313)=2.. H23-05: OECD ülkeleri ve kolay bayrak ülkelerine ait gemileri kumanda eden gemi kaptanları “şirketin personel seçim politikasını etkin bir şekilde yürütmesi konusunu” farklı değerlendirmektedir.2788 (165) O: 3.9091 (165) O: 4.5556 (153) K: 4.3765 (162) ---------------------------O: 3.3801 p<0. yetki ve sorumlulukların net ve uygulanabilir olduğu konusu” farklı değerlendirmektedir.000 Desteklendi t(317)=2.0120 (166) O: 3. OECD Ülkeleri ve Kolay Bayrak Ülkeleri Bayraklı Gemilere Ait Karşılaştırmalı ISM Uygulamaları Değerlendirmesi Analizi: Hipotez Testleri ( “t” Testi ) ve Sonuçları ALT HİPOTEZLER H23-01: OECD ülkeleri ve kolay bayrak ülkelerine ait gemileri kumanda eden gemi kaptanları “şirketin amaç ve politikaları ile uygulamaları arasında uyumunu” farklı değerlendirmektedir. H23-16: OECD ülkeleri ve kolay bayrak ülkelerine ait gemileri kumanda eden gemi kaptanları “şirketin gemi bakım tutumu konusunda geliştirdiği planı etkin bir şekilde uyguladığı konusunu” farklı değerlendirmektedir. H23-15: OECD ülkeleri ve kolay bayrak ülkelerine ait gemileri kumanda eden gemi kaptanları “şirket ve gemi personelinin ISM uygulamalarını benimsemesi ve içselleştirmesi konusunu” farklı değerlendirmektedir. H23-07: OECD ülkeleri ve kolay bayrak ülkelerine ait gemileri kumanda eden gemi kaptanları “çalışanların mesleki gelişimi için gerekli tedbirlerin alması konusunu” farklı değerlendirmektedir. H23-18: OECD ülkeleri ve kolay bayrak ülkelerine ait gemileri kumanda eden gemi kaptanları “şirket ve gemi arasındaki haberleşme/iletişim olanaklarının etkin bir şekilde kullanıldığı konusunu” farklı değerlendirmektedir.1566 (166) O: 3.21.015 Desteklendi t(317)=2.

Tablo 5.21. OECD Ülkeleri ve Kolay Bayrak Ülkeleri Bayraklı Gemilere Ait Karşılaştırmalı ISM Uygulamaları Değerlendirmesi Analizi: Hipotez Testleri ( “t” Testi ) ve Sonuçları (Devam)

ALT HİPOTEZLER
H23-20: OECD ülkeleri ve kolay bayrak ülkelerine ait gemileri kumanda eden gemi kaptanları “şirketin acil durumlarda yetki aşımı hakkının kullanılması konusunda verdiği garantiyi” farklı değerlendirmektedir. H23-21: OECD ülkeleri ve kolay bayrak ülkelerine ait gemileri kumanda eden gemi kaptanları “kara yönetiminde denizcilikte tecrübeli uzmanları istihdam edilmesi konusunu” farklı değerlendirmektedir. H23-22: OECD ülkeleri ve kolay bayrak ülkelerine ait gemileri kumanda eden gemi kaptanları “gemi operasyonları yönetiminde şirketin tüm imkânlarıyla desteklenmesi konusunu” farklı değerlendirmektedir. H23-23: OECD ülkeleri ve kolay bayrak ülkelerine ait gemileri kumanda eden gemi kaptanları “şirketin ISM kayıtlarının ve geri bildirimlerinin gemilere yeni ISM uygulamaları olarak geri döndürülmesi konusunu” farklı değerlendirmektedir. H23-24: OECD ülkeleri ve kolay bayrak ülkelerine ait gemileri kumanda eden gemi kaptanları “şirketin gemiye, yüke, personele ve üçüncü şahıslara karşı tüm risklerinin, sigorta güvencesi altına alması konusunu” farklı değerlendirmektedir. O: OECD Ülkeleri bayrağı taşıyan gemileri kumanda eden gemi kaptanları K: Kolay bayrak ülkeleri bayrağı taşıyan gemileri kumanda eden gemi kaptanları *5-li Likert ölçeği- 1: Kesinlikle Katılmıyorum, 5 : Tamamen Katılıyorum.

Ortalama* (n)
O: 4,1258 (151) K: 4,4085 (164) ---------O: 3,9868 (151) K: 4,1867 (166) ----------

SONUÇ
Desteklendi t(313)=2,8771 p<0.004 Desteklenmedi Desteklendi t(315)=2,8771 p<0.035 Desteklenmedi

----------

Desteklenmedi

Tablo 5.21’den de görüldüğü gibi, örgütün amaç ve politikaları ile uygulamaları arasında uyumu (H22-01), örgütün çalışma ve yaşam standartlarının yükseltilmesi konusunda duyarlığı (H22-04), örgütün personel seçim politikasını etkin bir şekilde yürütmesi (H22-05), gemi çalışanlarının performans değerlendirmelerinin etkin bir şekilde kullanılması (H22-06), çalışanların mesleki gelişimi için gerekli tedbirlerin alınması (H22-07), şirketin gemi personeli ile birlikte acil durum planlarına hazırlanması konusunu (H22-08) örgütün mesleki gelişim için gerekli kariyer planlarını yapması (H22-09), örgütün uzun süreli istihdam için gerekli motive edici tedbirleri alması (H22-10), örgütün gemi emniyeti için gerekli olan önlemleri tereddüt etmeden alması (H22-11), şirket ve gemi personelinin ISM uygulamalarını benimsemesi ve içselleştirmesi konusunu (H22-15), şirketin gemi bakım tutumu konusunda geliştirdiği planı etkin bir şekilde uyguladığı konusunu (H22-16), örgütün geminin operasyonel kabiliyetinden daha fazlasını talep etmesi (H22-17), işletmenin acil durumlarda yetki aşımı hakkının kullanılması konusunda verdiği garanti (H22-20), gemi operasyonları yönetiminde şirketin tüm imkânlarıyla desteklenmesi konusunu (H22-22) değişkenleri, OECD ülkeleri ve kolay bayrak ülkelerine ait gemileri kumanda eden gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir.

312

5.3.2.3. Gemi Kaptanlarının Çalıştığı Gemi Tipleri ve ISM Uygulamaları Konusundaki Değerlendirmelerine Ait Karşılaştırmalı Analiz “Gemi kaptanlarının ISM Uygulamaları konusundaki değerlendirmeleri, çalıştıkları gemi tipine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla aşağıda geliştirilen hipotez kurulmuştur. H24 : Gemi Kaptanları tarafından değerlendirilen ISM uygulamaları değişkenlerine ait ortalamalar, gemi kaptanlarının çalıştıkları geminin tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Hipotezde bağımlı değişken gemi kaptanlarının ISM uygulamaları

değişkenlerine ait ortalama değerleri iken, bu değişken ile ilişkili olup olmadığı incelenen değişken ise gemi kaptanlarının çalıştığı gemi tipidir. Buna göre gemi tipleri; Kuru yük (Ro-Ro dahil), Tanker, Konteyner ve Dökme yük olmak üzere tekrar gruplandırılmıştır. H24 hipotezini test etmek için “Tek Yönlü Varyans” (OneWay ANOVA) Analizi uygulanacaktır. H24 hipotezinin analizinden p<0,05 anlamlılık düzeyinde elde edilen sonuçlar Tablo 5.22’de verilmiştir.

313

Tablo 5.22. Gemi Kaptanlarının Çalıştığı Gemi Tipi ile ISM Uygulamaları Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları
H24-01 : “Şirket, beyan ettiği amaç ve politikaları ile uygulamaları arasında uyum sağlamıştır” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi, gemi kaptanlarının çalıştıkları geminin tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varyansın Kareler sd Kareler F p Gemi Tipleri Arası Kaynağı Toplamı Ortalaması Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 9,657 3 3,219 5,691 0,001 Scheffe Testi (p<0,05) Gruplariçi 175,353 310 0,566 Kuru yük Tanker Toplam 185,010 313 (3,86) (4,21) Kuru yük Konteyner (3,86) (4,20) Kuru yük Dökme [F(3-310)=5,691, p<0,001]. Hipotez Kabul Edilmiştir. yük (3,86) (4,27) *1:Kesinlikle Katılmıyorum, 5:Tamamen Katılıyorum. H24-02 : “Şirket, gemilerinin çevreye verebileceği zarar riskleri konusunda duyarlıdır” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi, gemi kaptanlarının çalıştıkları geminin tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varyansın Kareler sd Kareler F p Gemi Tipleri Arası Kaynağı Toplamı Ortalaması Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 7,532 3 2,511 3,753 0,011 Scheffe Testi (p<0,05) Gruplariçi 206,080 308 0,669 Kuru yük Tanker Toplam 213,612 311 (4,09) (4,27) [F(3-308)=3,753, p<0,011]. Hipotez Kabul Edilmiştir. *:Kesinlikle Katılmıyorum, 5:Tamamen Katılıyorum. H24-03 : “Şirket, yük ve yük ilgililerine verdiği hizmetin kalitesine önem vermektedir” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi, gemi kaptanlarının çalıştıkları geminin tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varyansın Kareler sd Kareler F p Gemi Tipleri Arası Kaynağı Toplamı Ortalaması Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 4,410 3 1,470 3,191 0,024 Scheffe Testi (p<0,05) Gruplariçi 143,254 311 0,461 ----Toplam 147,663 314 ----[F(3-311)=3,191, p<0,024]. Hipotez Kabul Edilmiştir. *1:Kesinlikle Katılmıyorum, 5:Tamamen Katılıyorum. H24-04 : “Şirket, gemi çalışanlarının çalışma ve yaşam standartlarının yükseltilmesi konusunda duyarlıdır” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi, gemi kaptanlarının çalıştıkları geminin tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varyansın Kareler sd Kareler F p Gemi Tipleri Arası Kaynağı Toplamı Ortalaması Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 10,573 3 3,524 3,900 0,009 Scheffe Testi (p<0,05) Gruplariçi 281,027 311 0,904 Kuru yük Konteyner Toplam 291,600 314 (3,71) (4,14) [F(3-311)=3,900, p<0,009]. Hipotez Kabul Edilmiştir. *1:Kesinlikle Katılmıyorum, 5:Tamamen Katılıyorum.

./..

314

Tablo 5.22. Gemi Kaptanlarının Çalıştığı Gemi Tipi ile ISM Uygulamaları Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları (Devam)
H24-05 : “Şirket, personel seçim politikasını etkin bir şekilde yürütmektedir” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi, gemi kaptanlarının çalıştıkları geminin tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varyansın Kareler sd Kareler F p Gemi Tipleri Arası Kaynağı Toplamı Ortalaması Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 5,113 3 1,704 1,702 0,166 ----Gruplariçi 307,325 307 1,001 ----Toplam 312,437 310 ----[F(3-307)=1,702, p<0,166]. Hipotez Reddedilmiştir. *1: Kesinlikle Katılmıyorum, 5 : Tamamen Katılıyorum. H24-06 : “Şirket, gemi çalışanlarının performans değerlendirmelerini etkin şekilde kullanmaktadır” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi, gemi kaptanlarının çalıştıkları geminin tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varyansın Kareler sd Kareler F p Gemi Tipleri Arası Kaynağı Toplamı Ortalaması Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 5,151 3 1,717 1,971 0,118 ----Gruplariçi 270,893 311 0,871 ----Toplam 276,044 314 ----[F(3-311)=1,971, p<0,118]. Hipotez Reddedilmiştir. *1: Kesinlikle Katılmıyorum, 5 : Tamamen Katılıyorum. H24-07 : “Şirket, astların hizmet içi eğitimleri ve mesleki gelişim için gerekli tedbirleri almaktadır” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi, gemi kaptanlarının çalıştıkları geminin tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varyansın Kareler sd Kareler F p Gemi Tipleri Arası Kaynağı Toplamı Ortalaması Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 4,401 3 1,467 1,674 0,173 ----Gruplariçi 273,434 312 0,876 ----Toplam 277,835 315 ----[F(3-312)=1,674, p<0,173]. Hipotez Reddedilmiştir. *1: Kesinlikle Katılmıyorum, 5 : Tamamen Katılıyorum. H24-08 : “Şirket, gemi ve gemi personeli ile birlikte acil durum planlarına hazırlıklıdır” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi, gemi kaptanlarının çalıştıkları geminin tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varyansın Kareler sd Kareler F p Gemi Tipleri Arası Kaynağı Toplamı Ortalaması Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 1,871 3 0,624 0,966 0,409 ----Gruplariçi 201,483 312 0,646 ----Toplam 203,354 315 ----[F(3-312)=0,966, p<0,409]. Hipotez Reddedilmiştir. *1: Kesinlikle Katılmıyorum, 5 : Tamamen Katılıyorum.

./..

315

Tablo 5.22. Gemi Kaptanlarının Çalıştığı Gemi Tipi ile ISM Uygulamaları Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları (Devam)
H24-09 : “Şirket, mesleki gelişimim için gerekli kariyer planlarını yapmaktadır” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi, gemi kaptanlarının çalıştıkları geminin tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varyansın Kareler sd Kareler F p Gemi Tipleri Arası Kaynağı Toplamı Ortalaması Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 3,590 3 1,197 1,148 0,330 ----Gruplariçi 321,022 308 1,042 ----Toplam 324,612 311 ----[F(3-308)=1,148, p<0,330]. Hipotez Reddedilmiştir. *1: Kesinlikle Katılmıyorum, 5 : Tamamen Katılıyorum. H24-10 : “Şirket, uzun süreli istihdam için gerekli motive edici tedbirleri almaktadır” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi, gemi kaptanlarının çalıştıkları geminin tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varyansın Kareler sd Kareler F p Gemi Tipleri Arası Kaynağı Toplamı Ortalaması Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 5,493 3 1,831 1,610 0,187 ----Gruplariçi 352,558 310 1,137 ----Toplam 358,051 313 ----[F(3-310)=1,610, p<0,187]. Hipotez Reddedilmiştir. *1: Kesinlikle Katılmıyorum, 5 : Tamamen Katılıyorum. H24-11 : “Şirket, gemi emniyeti için gerekli olan önlemleri tereddüt etmeden almaktadır” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi, gemi kaptanlarının çalıştıkları geminin tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varyansın Kareler sd Kareler F p Gemi Tipleri Arası Kaynağı Toplamı Ortalaması Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 3,999 3 1,333 1,829 0,142 ----Gruplariçi 224,501 308 0,729 ----Toplam 228,500 311 ----[F(3-308)=1,829, p<0,142]. Hipotez Reddedilmiştir. *1: Kesinlikle Katılmıyorum, 5 : Tamamen Katılıyorum. H24-12 : “Şirket, yeni kural ve uygulamaların tanıtımı ve uygulanması konusunda duyarlıdır” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi, gemi kaptanlarının çalıştıkları geminin tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varyansın Kareler sd Kareler F p Gemi Tipleri Arası Kaynağı Toplamı Ortalaması Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 0,676 3 0,225 0,325 0,808 ----Gruplariçi 217,437 313 0,695 ----Toplam 218,114 316 ----[F(3-313)=0,325, p<0,808]. Hipotez Reddedilmiştir. *1: Kesinlikle Katılmıyorum, 5 : Tamamen Katılıyorum.

./..

316

Tablo 5.22. Gemi Kaptanlarının Çalıştığı Gemi Tipi ile ISM Uygulamaları Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları (Devam)
H24-13 : “Şirket, tarafından geliştirilen talimat, prosedür ve planlar anlaşılır, net ve açıktır” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi, gemi kaptanlarının çalıştıkları geminin tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varyansın Kareler sd Kareler F p Gemi Tipleri Arası Kaynağı Toplamı Ortalaması Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 1,885 3 0,628 0,905 0,439 ----Gruplariçi 217,282 313 0,694 ----Toplam 219,167 316 ----[F(3-313)=0,905, p<0,439]. Hipotez Reddedilmiştir. *1: Kesinlikle Katılmıyorum, 5 : Tamamen Katılıyorum. H24-14 : “Şirket ve gemileri her an iç ve dış denetimlere hazır bir şekilde yönetilmektedir” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi, gemi kaptanlarının çalıştıkları geminin tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varyansın Kareler sd Kareler F p Gemi Tipleri Arası Kaynağı Toplamı Ortalaması Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 3,934 3 1,311 2,280 0,079 ----Gruplariçi 180,047 313 0,575 ----Toplam 183,981 316 ----[F(3-313)=2,280, p<0,079]. Hipotez Reddedilmiştir. *1: Kesinlikle Katılmıyorum, 5 : Tamamen Katılıyorum. H24-15 : “Şirket ve gemi personeli ISM uygulamalarını benimsemiş ve içselleştirmiştir” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi, gemi kaptanlarının çalıştıkları geminin tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varyansın Kareler sd Kareler F p Gemi Tipleri Arası Kaynağı Toplamı Ortalaması Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 6,863 3 2,288 3,329 0,020 Scheffe Testi (p<0,05) Gruplariçi 215,124 313 0,687 Kuru yük Konteyner Toplam 221,987 316 (3,81) (4,13) [F(3-313)=3,329, p<0,020]. Hipotez Kabul edilmiştir. *1: Kesinlikle Katılmıyorum, 5:Tamamen Katılıyorum. H24-16 : “Şirket, gemi bakım tutumu konusunda geliştirdiği planı etkin şekilde uygulamaktadır” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi, gemi kaptanlarının çalıştıkları geminin tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varyansın Kareler sd Kareler F p Gemi Tipleri Arası Kaynağı Toplamı Ortalaması Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 4,580 3 1,527 2,267 0,081 ----Gruplariçi 210,154 312 0,674 ----Toplam 214,734 315 ----[F(3-312)=2,267, p<0,081]. Hipotez Reddedilmiştir. *1: Kesinlikle Katılmıyorum, 5:Tamamen Katılıyorum.

./..

317

Tablo 5.22. Gemi Kaptanlarının Çalıştığı Gemi Tipi ile ISM Uygulamaları Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları (Devam)
H24-17 : “Şirket, gemiden operasyonel kabiliyetinden fazlasını talep etmez” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi, gemi kaptanlarının çalıştıkları geminin tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varyansın Kareler sd Kareler F p Gemi Tipleri Arası Kaynağı Toplamı Ortalaması Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 8,675 3 2,892 3,404 0,018 Dunnett-C Testi (p<0,05) Gruplariçi 261,629 308 0,849 Kuru yük Dökme yük Toplam 270,304 311 (3,71) (4,16) [F(3-308)=3,404, p<0,018]. Hipotez Kabul Edilmiştir. *1:Kesinlikle Katılmıyorum, 5:Tamamen Katılıyorum. H24-18 : “Şirket ve gemi arasındaki haberleşme/iletişim olanakları etkin bir şekilde kullanılmaktadır” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi, gemi kaptanlarının çalıştıkları geminin tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varyansın Kareler sd Kareler F p Gemi Tipleri Arası Kaynağı Toplamı Ortalaması Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 5,892 3 1,964 3,689 0,012 Scheffe Testi (p<0,05) Gruplariçi 166,117 312 0,532 Kuru yük Konteyner Toplam 172,009 315 (4,19) (4,47) [F(3-312)=3,689, p<0,012]. Hipotez Kabul Edilmiştir. *1:Kesinlikle Katılmıyorum, 5:Tamamen Katılıyorum. H24-19 : “Şirket, tarafından tanımlanmış olan görev, yetki ve sorumluluklar net ve uygulanabilirdir” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi, gemi kaptanlarının çalıştıkları geminin tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varyansın Kareler sd Kareler F p Gemi Tipleri Arası Kaynağı Toplamı Ortalaması Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 2,266 3 0,755 1,266 0,286 ----Gruplariçi 184,417 309 0,597 ----Toplam 186,684 312 ----[F(3-309)=1,266, p<0,286]. Hipotez Reddedilmiştir. *1:Kesinlikle Katılmıyorum, 5:Tamamen Katılıyorum. H24-20 : “Şirket, acil durumlarda yetki aşımı hakkımı (overriding authority) kullanmam konusunda garanti verir” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi, gemi kaptanlarının çalıştıkları geminin tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varyansın Kareler sd Kareler F p Gemi Tipleri Arası Kaynağı Toplamı Ortalaması Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 7,483 3 2,494 3,447 0,017 Scheffe Testi (p<0,05) Gruplariçi 224,291 310 0,724 Kuru yük Tanker Toplam 231,774 313 (4,11) (4,51) [F(3-310)=3,447 p<0,017]. Hipotez Kabul Edilmiştir. *1:Kesinlikle Katılmıyorum, 5:Tamamen Katılıyorum.

./..

318

Tablo 5.22. Gemi Kaptanlarının Çalıştığı Gemi Tipi ile ISM Uygulamaları Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları (Devam)
H24-21 : “Şirket, kara yönetiminde denizcilikte tecrübeli uzmanları istihdam etmektedir” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi, gemi kaptanlarının çalıştıkları geminin tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varyansın Kareler sd Kareler F p Gemi Tipleri Arası Kaynağı Toplamı Ortalaması Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 18,891 3 6,297 7,396 0,000 Dunnett-C Testi (p<0,05) Gruplariçi 264,791 311 0,851 Kuru yük Konteyner Toplam 283,683 314 (3,68) (4,15) Kuru yük Dökme yük (3,68) (4,35) Kuru yük Tanker [F(3-311)=7,396, p<0,000]. Hipotez Kabul Edilmiştir. (3,68) (4,04) *1:Kesinlikle Katılmıyorum, 5:Tamamen Katılıyorum. H24-22 : “Şirket, gemi operasyonları yönetiminde tüm imkânlarıyla beni destekler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi, gemi kaptanlarının çalıştıkları geminin tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varyansın Kareler sd Kareler F p Gemi Tipleri Arası Kaynağı Toplamı Ortalaması Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 5,120 3 1,707 2,477 0,061 ----Gruplariçi 213,559 310 0,689 ----Toplam 218,678 313 ----[F(3-310)=2,477, p<0,061]. Hipotez Reddedilmiştir. *1:Kesinlikle Katılmıyorum, 5:Tamamen Katılıyorum. H24-23 : “Şirket, ISM kayıtlarının ve geri bildirimlerinin gemilere yeni ISM uygulamaları olarak geri dönmesini sağlar” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi, gemi kaptanlarının çalıştıkları geminin tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varyansın Kareler sd Kareler F p Gemi Tipleri Arası Kaynağı Toplamı Ortalaması Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 1,956 3 0,652 0,917 0,433 ----Gruplariçi 222,517 313 0,711 ----Toplam 224,473 316 ----[F(3-313)=0,917, p<0,433]. Hipotez Reddedilmiştir. *1:Kesinlikle Katılmıyorum, 5:Tamamen Katılıyorum. H24-24 : “Şirket, gemiye, yüke, personele ve üçüncü şahıslara karşı tüm riskleri, sigorta güvencesi altına almıştır” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi, gemi kaptanlarının çalıştıkları geminin tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varyansın Kareler sd Kareler F p Gemi Tipleri Arası Kaynağı Toplamı Ortalaması Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 8,883 3 2,961 6,341 0,000 Scheffe Testi (p<0,05) Gruplariçi 145,708 312 0,467 Kuru yük Konteyner Toplam 154,592 315 (4,16) S (4,53) Kuru yük Dökme [F(3-312)=6,341, p<0,000]. Hipotez Kabul Edilmiştir. yük *1:Kesinlikle Katılmıyorum, 5:Tamamen Katılıyorum. (4,16) S (4,54)

319

Hipotezde bağımlı değişkenler, ISM uygulamalarına ait olup, bu değişkenler ile ilişkili olup olmadığı incelenen değişken ise gemi kaptanlarının çalıştıkları gemilerin tipleridir. H24 hipotezine ait alt hipotezleri test etmek için “Tek Yönlü Varyans” (One-Way ANOVA) Analizi uygulanacaktır. H24 hipotezine ait alt hipotezlerin analizinden elde edilen sonuçlar Tablo 5.21’de verilmiştir. Tablo 5.21’den de görüleceği gibi H24-01, H24-02, H24-03, H24-04, H24-15, H24-17, H24-18, H24-20, H24-21, H24-24, hipotezleri kabul edilmiştir. Kabul edilen hipotezler için gemi tipleri arasındaki farkın hangi gruplar arasında anlamlı olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe ve Dunnett – C testleri yapılmış ve sonuçları Tablo 5.21’de sunulmuştur. Buna göre, “Şirket, beyan ettiği amaç ve politikaları ile uygulamaları arasında uyum sağlamıştır” değişkeni kuru yük gemilerini (3,86) ve tankerleri (4.21) kumanda eden gemi kaptanları ile kuru yük gemilerini (3,86) ve konteyner gemilerini (4,20) kumanda eden gemi kaptanları ile kuru yük gemilerini (3,86) ve dökme yük gemilerini (4.27) kumanda eden gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(3-310)=5,691, p<0,001]. “Şirket, gemilerinin çevreye verebileceği zarar riskleri konusunda duyarlıdır” değişkeni kuru yük (4,09) ve tanker (4,27) gemilerini kumanda eden gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(3-308)=3,753, p<0,011]. “Şirket, yük ve yük ilgililerine verdiği hizmetin kalitesine önem vermektedir” değişkeni gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tipine göre farklı değerlendirmektedir [F(3-311)=3,191, p<0,024]. Hangi gemi tipleri arasında anlamlı bir fark olduğunun testi 0,05 düzeyinde anlamlı bulunmamıştır. Bununla birlikte gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tipine göre ortalamalar aşağıdaki gibi sıralanmıştır: Kuru yük (4,18), Tanker (4,40), Konteyner (4,43), Dökme yük (4,46). “Şirket, gemi çalışanlarının çalışma ve yaşam standartlarının yükseltilmesi konusunda duyarlıdır” değişkeni kuru yük (3,71) ve konteyner (4,14) gemilerini kumanda eden gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(3-311)=3,900, p<0,009].

320

“Şirket

ve

gemi

personeli

ISM

uygulamalarını

benimsemiş

ve

içselleştirmiştir” değişkeni kuru yük (3,81) ve konteyner (4,13) gemilerini kumanda eden gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(3-313)=3,329, p<0,020]. “Şirket, gemiden operasyonel kabiliyetinden fazlasını talep etmez” değişkeni kuru yük (3,71) ve dökme yük (4,16) gemilerini kumanda eden gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(3-308)=3,404, p<0,018]. “Şirket ve gemi arasındaki haberleşme/iletişim olanakları etkin bir şekilde kullanılmaktadır” değişkeni kuru yük (4,19) ve konteyner (4,47) gemilerini kumanda eden gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(3-312)=3,689, p<0,012]. “Şirket, acil durumlarda yetki aşımı hakkımı (overriding authority) kullanmam konusunda garanti verir’ değişkeni kuru yük (4,11) ve konteyner (4,51) gemilerini kumanda eden gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(3310)=3,447,

p<0,017].

“Şirket, kara yönetiminde denizcilikte tecrübeli uzmanları istihdam etmektedir” değişkenini kuru yük (3,68) ve konteyner (4,15) gemilerini kumanda eden gemi kaptanları ile kuru yük (3,68) ve dökme yük (4,35) ile kuru yük (3,68) ve tanker (4,04) gemilerini kumanda eden gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(3-311)=7,396, p<0,000]. “Şirket, gemiye, yüke, personele ve üçüncü şahıslara karşı tüm riskleri, sigorta güvencesi altına almıştır” değişkenini kuru yük (4,16) ve konteyner (4,53) ile kuru yük (4,16) ve dökme yük (4,54) gemilerini kumanda eden gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(3-312)=6,341, p<0,000].

321

5.3.2.4. Gemi Analiz

Kaptanlarının

Çalıştığı

İşletmenin

Büyüklüğü

ve

ISM

Uygulamaları Konusundaki Değerlendirmelerine Ait Karşılaştırmalı

“Gemi kaptanları, çalıştığı işletmenin büyüklüğüne göre ISM uygulamalarını farklı mı değerlendirmektedir?” sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla aşağıda geliştirilen hipotez kurulmuştur. H25 : Gemi kaptanları tarafından değerlendirilen ISM uygulamaları değişkenlerine ait ortalamalar, gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Hipotezde bağımlı değişken gemi kaptanlarının ISM uygulamaları

değişkenlerine ait ortalama değerleri iken, bu değişken ile ilişkili olup olmadığı incelenen değişken ise gemi kaptanlarının çalıştığı işletmenin büyüklüğüdür. Buna göre işletme büyüklükleri; “küçük ölçekli”, “orta ölçekli” ve “büyük ölçekli” olarak gruplandırılmıştır. H25 hipotezini test etmek için “Tek Yönlü Varyans” (One-Way ANOVA) Analizi uygulanacaktır. H25 hipotezinin analizinden p<0,05 anlamlılık düzeyinde elde edilen sonuçlar Tablo 5.23’de verilmiştir.

322

Tablo 5.23. Gemi Kaptanlarının Çalıştığı İşletmenin Büyüklüğü ile ISM Uygulamaları Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları
H25-01 : “Şirket, beyan ettiği amaç ve politikaları ile uygulamaları arasında uyum sağlamıştır” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi, gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varyansın Kareler sd Kareler F P İşletme Büyüklükleri Kaynağı Toplamı Ortalaması Arası Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 14,675 2 7,337 13,630 0,000 Scheffe Testi (p<0,05) Gruplariçi 174,414 324 0,538 Küçük Ölç. Orta Ölç. Toplam 189,089 326 (3,81) (4,10) Küçük Ölç. Büyük Ölç. (3,81) (4,36) Orta Ölç. Büyük Ölç. [F(2-324)=13,630, p<0,000]. Hipotez Kabul Edilmiştir. (4,10) (4,36) *1:Kesinlikle Katılmıyorum, 5:Tamamen Katılıyorum. H25-02 : “Şirket, gemilerinin çevreye verebileceği zarar riskleri konusunda duyarlıdır” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi, gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varyansın Kareler sd Kareler F p İşletme Büyüklükleri Kaynağı Toplamı Ortalaması Arası Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 7,445 2 3,723 5,563 0,004 Scheffe Testi (p<0,05) Gruplariçi 216,153 323 0,669 Küçük Ölç. Büyük Ölç. Toplam 223,598 325 (4,09) (4,48) [F(2-323)=5,563, p<0,004]. Hipotez Kabul Edilmiştir. *1:Kesinlikle Katılmıyorum, 5:Tamamen Katılıyorum. H25-03 : “Şirket, yük ve yük ilgililerine verdiği hizmetin kalitesine önem vermektedir” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi, gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varyansın Kareler sd Kareler F p İşletme Büyüklükleri Kaynağı Toplamı Ortalaması Arası Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 2,460 2 1,230 2,608 0,075 ----Gruplariçi 152,362 323 0,472 Toplam 154,822 325 [F(2-323)=2,608, p<0,075]. Hipotez Reddedilmiştir. *1:Kesinlikle Katılmıyorum, 5:Tamamen Katılıyorum. H25-04 : “Şirket, gemi çalışanlarının çalışma ve yaşam standartlarının yükseltilmesi konusunda duyarlıdır” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi, gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varyansın Kareler sd Kareler F p İşletme Büyüklükleri Kaynağı Toplamı Ortalaması Arası Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 11,664 2 5,832 6,151 0,002 Scheffe Testi (p<0,05) Gruplariçi 310,036 327 0,948 Küçük Ölç. Orta Ölç. Toplam 321,700 329 (3,64) (3,99) Küçük Ölç. Büyük Ölç. [F(2-327)=6,151, p<0,002]. Hipotez Kabul Edilmiştir. (3,64) (4,09) *1:Kesinlikle Katılmıyorum, 5:Tamamen Katılıyorum.

./..

323

Tablo 5.23. Gemi Kaptanlarının Çalıştığı İşletmenin Büyüklüğü ile ISM Uygulamaları Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları (Devam)
H25-05 : “Şirket, personel seçim politikasını etkin bir şekilde yürütmektedir” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi, gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varyansın Kareler sd Kareler F p İşletme Büyüklükleri Kaynağı Toplamı Ortalaması Arası Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 16,505 2 8,253 8,427 0,000 Scheffe Testi (p<0,05) Gruplariçi 316,332 323 0,979 Küçük Ölç. Orta Ölç. Toplam 332,837 325 (3,44) (3,78) Küçük Ölç. Büyük Ölç. [F(2-323)=8,427, p<0,000]. Hipotez Kabul Edilmiştir. (3,44) (4,02) *1:Kesinlikle Katılmıyorum, 5:Tamamen Katılıyorum. H25-06 : “Şirket, gemi çalışanlarının performans değerlendirmelerini etkin şekilde kullanmaktadır” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi, gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varyansın Kareler sd Kareler F p İşletme Büyüklükleri Kaynağı Toplamı Ortalaması Arası Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 18,623 2 9,311 11,057 0,000 Scheffe Testi (p<0,05) Gruplariçi 275,365 327 0,842 Küçük Ölç. Orta Ölç. Toplam 293,988 329 (3,50) (3,81) Küçük Ölç. Büyük Ölç. (3,50) (4,13) Orta Ölç. Büyük Ölç. [F(2-327)=1,524, p<0,000]. Hipotez Kabul Edilmiştir. (3,81) (4,13) *1:Kesinlikle Katılmıyorum, 5:Tamamen Katılıyorum. H25-07 : “Şirket, astların hizmet içi eğitimleri ve mesleki gelişim için gerekli tedbirleri almaktadır” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi, gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varyansın Kareler sd Kareler F p İşletme Büyüklükleri Kaynağı Toplamı Ortalaması Arası Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 25,321 2 12,660 15,210 0,000 Scheffe Testi (p<0,05) Gruplariçi 273,018 328 0,832 Küçük Ölç. Orta Ölç. Toplam 298,338 330 (3,46) (3,78) Küçük Ölç. Büyük Ölç. (3,46) (4,18) Orta Ölç. Büyük Ölç. [F(2-328)=15,210, p<0,000]. Hipotez Kabul Edilmiştir. (3,78) (4,18) *1:Kesinlikle Katılmıyorum, 5:Tamamen Katılıyorum.

./..

324

Tablo 5.23. Gemi Kaptanlarının Çalıştığı işletmenin Büyüklüğü ile ISM Uygulamaları Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları (Devam)

H25-08 : “Şirket, gemi ve gemi personeli ile birlikte acil durum planlarına hazırlıklıdır” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi, gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varyansın Kareler sd Kareler F p İşletme Büyüklükleri Kaynağı Toplamı Ortalaması Arası Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 8,043 2 4,021 6,581 0,002 Scheffe Testi (p<0,05) Gruplariçi 200,441 328 0,611 Küçük Ölç. Büyük Ölç. Toplam 208,483 330 (3,99) (4,40) [F(2-328)=6,581, p<0,002]. Hipotez Kabul Edilmiştir. *1:Kesinlikle Katılmıyorum, 5:Tamamen Katılıyorum. H25-09 : “Şirket, mesleki gelişimim için gerekli kariyer planlarını yapmaktadır” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi, gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varyansın Kareler sd Kareler F p İşletme Büyüklükleri Kaynağı Toplamı Ortalaması Arası Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 14,431 2 7,216 7,116 0,001 Scheffe Testi (p<0,05) Gruplariçi 327,523 323 1,014 Küçük Ölç. Büyük Ölç. Toplam 341,954 325 (3,40) (3,93) [F(2-323)=1,007, p<0,001]. Hipotez Kabul Edilmiştir. *1:Kesinlikle Katılmıyorum, 5:Tamamen Katılıyorum. H25-10 : “Şirket, uzun süreli istihdam için gerekli motive edici tedbirleri almaktadır” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi, gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varyansın Kareler sd Kareler F p İşletme Büyüklükleri Kaynağı Toplamı Ortalaması Arası Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 12,020 2 6,010 5,523 0,004 Scheffe Testi (p<0,05) Gruplariçi 354,739 326 1,088 Küçük Ölç. Büyük Ölç. Toplam 366,760 328 (3,42) (3,92) [F(2-326)=5,523, p<0,004]. Hipotez Kabul Edilmiştir. *1:Kesinlikle Katılmıyorum, 5:Tamamen Katılıyorum. H25-11 : “Şirket, gemi emniyeti için gerekli olan önlemleri tereddüt etmeden almaktadır” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi, gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varyansın Kareler sd Kareler F p İşletme Büyüklükleri Kaynağı Toplamı Ortalaması Arası Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 8,960 2 4,480 6,441 0,002 Scheffe Testi (p<0,05) Gruplariçi 225,358 324 0,696 Küçük Ölç. Büyük Ölç. Toplam 234,318 326 (4,06) (4,48) [F(2-324)=6,441, p<0,002]. Hipotez Kabul Edilmiştir. *1:Kesinlikle Katılmıyorum, 5:Tamamen Katılıyorum.

./..

325

001].36) *1:Kesinlikle Katılmıyorum. p<0.96) (4.711 ----Toplam 237.05) Gruplariçi 214.001 Scheffe Testi (p<0.05) Gruplariçi 226.366.689 Küçük Ölç. p<0.600 329 0.001]. *1:Kesinlikle Katılmıyorum. *1:Kesinlikle Katılmıyorum. Varyansın Kareler sd Kareler F p İşletme Büyüklükleri Kaynağı Toplamı Ortalaması Arası Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 8. Büyük Ölç. Gemi Kaptanlarının Çalıştığı İşletmenin Büyüklüğü ile ISM Uygulamaları Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları (Devam) H25-12 : “Şirket.94) (4.001 Scheffe Testi (p<0.809 0.22) [F(2-329)=7. Hipotez Kabul Edilmiştir.001 Scheffe Testi (p<0. H25-15 : “Şirket ve gemi personeli ISM uygulamalarını benimsemiş ve içselleştirmiştir” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.598 Küçük Ölç.352 2 4.157 331 (3.782 329 0.05) Gruplariçi 196. [F(2-329)=7.169 0. Varyansın Kareler sd Kareler F p İşletme Büyüklükleri Kaynağı Toplamı Ortalaması Arası Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 9.96) (4.Tablo 5.095 ----Gruplariçi 233.652 Küçük Ölç. Hipotez Kabul Edilmiştir.79) (4. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.095]. yeni kural ve uygulamaların tanıtımı ve uygulanması konusunda duyarlıdır” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. tarafından geliştirilen talimat. Varyansın Kareler sd Kareler F p İşletme Büyüklükleri Kaynağı Toplamı Ortalaması Arası Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 3. prosedür ve planlar anlaşılır. p<0. Büyük Ölç.019.169.310 331 ----[F(2-329)=2. (3. 5:Tamamen Katılıyorum. Toplam 236. 5:Tamamen Katılıyorum. Toplam 223. H25-13 : “Şirket.761 329 0.001]. Varyansın Kareler sd Kareler F p İşletme Büyüklükleri Kaynağı Toplamı Ortalaması Arası Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 9.366 0.396 2 4. .945 329 0. p<0. 5:Tamamen Katılıyorum. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.952 331 (3.366 2 1.198 7. Hipotez Reddedilmiştir. net ve açıktır” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.019 0.676 7. Hipotez Kabul Edilmiştir. Orta Ölç. *1:Kesinlikle Katılmıyorum. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.38) [F(2-329)=6. 5:Tamamen Katılıyorum. H25-14 : “Şirket ve gemileri her an iç ve dış denetimlere hazır bir şekilde yönetilmektedir” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.387 2 4.694 6.169 331 (3. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.23. Büyük Ölç. Toplam 205.809.24) Küçük Ölç./. 326 ..683 2.

000]. Büyük Ölç. *1:Kesinlikle Katılmıyorum. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.05) Gruplariçi 216. 327 . H25-18 : “Şirket ve gemi arasındaki haberleşme/iletişim olanakları etkin bir şekilde kullanılmaktadır” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.608 Küçük Ölç.018]. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Toplam 222.05) Gruplariçi 264. p<0..Tablo 5.19) (4. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.880 4. Hipotez Kabul Edilmiştir.5:Tamamen Katılıyorum. p<0.48) [F(2-328)=4.996. Büyük Ölç.660 Küçük Ölç.480 325 0. p<0.996 0. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir./.122 327 (3.010]. *1:Kesinlikle Katılmıyorum.014].28) [F(2-326)=4. gemi bakım tutumu konusunda geliştirdiği planı etkin şekilde uygulamaktadır” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.509 Küçük Ölç.561 328 0. Büyük Ölç. Büyük Ölç. p<0. Varyansın Kareler sd Kareler F p İşletme Büyüklükleri Kaynağı Toplamı Ortalaması Arası Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 14. H25-17 : “Şirket. 5:Tamamen Katılıyorum. Hipotez Kabul Edilmiştir. Toplam 279. yetki ve sorumluluklar net ve uygulanabilirdir” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.05) Gruplariçi 198. 5:Tamamen Katılıyorum.760 2 2.132 326 0.018 Scheffe Testi (p<0.014 Scheffe Testi (p<0.675 0.320 330 (3.379 4.23. H25-19 : “Şirket.082. Gemi Kaptanlarının Çalıştığı İşletmenin Büyüklüğü ile ISM Uygulamaları Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları (Devam) H25-16 : “Şirket.98) (4.481 4. *1:Kesinlikle Katılmıyorum. Varyansın Kareler sd Kareler F p İşletme Büyüklükleri Kaynağı Toplamı Ortalaması Arası Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 4. Hipotez Kabul Edilmiştir. gemiden operasyonel kabiliyetinden fazlasını talep etmez” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Hipotez Kabul Edilmiştir. 5:Tamamen Katılıyorum.814 Küçük Ölç.962 2 2.3621.*1:Kesinlikle Katılmıyorum.010 Scheffe Testi (p<0. Varyansın Kareler sd Kareler F p İşletme Büyüklükleri Kaynağı Toplamı Ortalaması Arası Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 4.082 0.757 2 2.094 328 (3.000 Scheffe Testi (p<0.05) Gruplariçi 166.644 330 (4.886 328 0.642 2 7. Toplam 171.66) (4.25) [F(2-328)=4. .321 8.675.362 0. Toplam 203.91) (4. tarafından tanımlanmış olan görev.20) [F(2-325)=8. Varyansın Kareler sd Kareler F p İşletme Büyüklükleri Kaynağı Toplamı Ortalaması Arası Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 5.

gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.713 Küçük Ölç. Varyansın Kareler sd Kareler F P İşletme Büyüklükleri Kaynağı Toplamı Ortalaması Arası Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 2. H25-23 : “Şirket.755 329 (3. acil durumlarda yetki aşımı hakkımı (overriding authority) kullanmam konusunda garanti verir” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.614.72) (4.156.614 0.539 2 5.650 Küçük Ölç.265 331 (3.04) (4.Tablo 5.117]. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. ISM kayıtlarının ve geri bildirimlerinin gemilere yeni ISM uygulamaları olarak geri dönmesini sağlar” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Gemi Kaptanlarının Çalıştığı İşletmenin Büyüklüğü ile ISM Uygulamaları Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları (Devam) H25-20 : “Şirket. *1:Kesinlikle Katılmıyorum.000]. p<0. H25-21 : “Şirket. 5:Tamamen Katılıyorum. Büyük Ölç.032 p<0.63) [F(2-324)=12..111 0. 328 . p<0.000].000 Scheffe Testi (p<0.718 326 0.Hipotez Kabul Edilmiştir.689 ----Toplam 227. Toplam 248.167 2 8.111.117 ----Gruplariçi 224.000 Scheffe Testi (p<0.972 2 1. Hipotez Kabul Edilmiştir. Toplam 300. Varyansın Kareler sd Kareler F P İşletme Büyüklükleri Kaynağı Toplamı Ortalaması Arası Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 16.869 Küçük Ölç.351 9. 5:Tamamen Katılıyorum.05) Gruplariçi 284.318 326 (4. kara yönetiminde denizcilikte tecrübeli uzmanları istihdam etmektedir” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. 5:Tamamen Katılıyorum.05) Gruplariçi 213. Büyük Ölç.000].703 2 8.23. Toplam 224. 5:Tamamen Katılıyorum.33) [F(2-329)=8. Hipotez Kabul Edilmiştir. H25-22 : “Şirket.05) Gruplariçi 231. Hipotez Reddedilmiştir.584 12. Büyük Ölç. Varyansın Kareler sd Kareler F P İşletme Büyüklükleri Kaynağı Toplamı Ortalaması Arası Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 10.000 Scheffe Testi (p<0.032 0. *1:Kesinlikle Katılmıyorum. p<0. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varyansın Kareler sd Kareler F P İşletme Büyüklükleri Kaynağı Toplamı Ortalaması Arası Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 17. *1:Kesinlikle Katılmıyorum.269 8.052 327 0.86) (4./.30) [F(2-327)=9.156 0.151 324 0.690 328 ----[F(2-326)=2. gemi operasyonları yönetiminde tüm imkânlarıyla beni destekler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.726 329 0. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. .486 2. *1:Kesinlikle Katılmıyorum.

05) Gruplariçi 152. p<0. H25-19. Tablo 5. Orta Ölç. hipotezleri kabul edilmiştir.630. 329 . H25-04. H25-15. H25-23.23.51) *1:Kesinlikle Katılmıyorum.10) ve büyük ölçekli (4. bu değişkenler ile ilişkili olup olmadığı incelenen değişken ise gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüdür. Gemi Kaptanlarının Çalıştığı İşletmenin Büyüklüğü ile ISM Uygulamaları Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları (Devam) H25-24 : “Şirket. Varyansın Kareler sd Kareler F p İşletme Büyüklükleri Kaynağı Toplamı Ortalaması Arası Anlamlı Farklar ve Ortalamaları* Gruplararası 6. personele ve üçüncü şahıslara karşı tüm riskleri. sigorta güvencesi altına almıştır” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.23’den de görüleceği gibi H25-01.001]. Büyük Ölç. H25-11.36) denizcilik işletmelerinde çalışan gemi kaptanları ayrıca orta ölçekli (4. beyan ettiği amaç ve politikaları ile uygulamaları arasında uyum sağlamıştır” değişkeni küçük ölçekli (3.472 7.000]. H25-16.81) ve orta ölçekli (4. Toplam 159. H25-20.456 0.Tablo 5. H25-21.21) denizcilik işletmelerinde çalışan gemi kaptanları ile küçük ölçekli (3.81) ve büyük ölçekli (4. H25-24.224 329 (4. yüke.15) (4. Buna göre.23’de verilmiştir.280 327 0. H25 hipotezine ait alt hipotezleri test etmek için “Tek Yönlü Varyans” (One-Way ANOVA) Analizi uygulanacaktır. Hipotez Kabul Edilmiştir. [F(2-327)=7. H25-06. Hipotezde bağımlı değişkenler.15) (4. “Şirket. ISM uygulamalarına ait olup. H25-17. H25-05.466 Küçük Ölç. H25 hipotezine ait alt hipotezlerin analizinden elde edilen sonuçlar Tablo 5. H25-02. H25-09.22’de sunulmuştur. gemiye.944 2 3. p<0. 5:Tamamen Katılıyorum. H25-18. Kabul edilen hipotezler için işletme büyüklükleri arasındaki farkın hangi gruplar arasında anlamlı olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe testi yapılmış ve sonuçları Tablo 5.36) denizcilik işletmelerinde çalışan gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(2-324)=13.41) Küçük Ölç. H25-10.456.001 Scheffe Testi (p<0. H25-08. H25-14. H25-12. (4. H25-07.

330 . p<0. p<0.48) denizcilik işletmelerinde çalışan gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(2-323)=5.210.78) denizcilik işletmelerinde çalışan gemi kaptanları ile küçük ölçekli (3.50) ve büyük ölçekli (4.78) denizcilik işletmelerinde çalışan gemi kaptanları ile küçük ölçekli (3. p<0.000]. gemi çalışanlarının çalışma ve yaşam standartlarının yükseltilmesi konusunda duyarlıdır” değişkeni küçük ölçekli (3.99) denizcilik işletmelerinde çalışan gemi kaptanları ile küçük ölçekli (3.002].13) denizcilik işletmelerinde çalışan gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(2-327)=11.000].46) ve büyük ölçekli (4.057.81) ve büyük ölçekli (4. personel seçim politikasını etkin bir şekilde yürütmektedir” değişkeni küçük ölçekli (3.000].18) denizcilik işletmelerinde çalışan gemi kaptanları ayrıca orta ölçekli (3.44) ve büyük ölçekli (4.18) denizcilik işletmelerinde çalışan gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(2-328)=15. “Şirket. astların hizmet içi eğitimleri ve mesleki gelişim için gerekli tedbirleri almaktadır” değişkeni küçük ölçekli (3. “Şirket. “Şirket.004].09) ve büyük ölçekli (4.50) ve orta ölçekli (3. gemi çalışanlarının performans değerlendirmelerini etkin şekilde kullanmaktadır” değişkeni küçük ölçekli (3.46) ve orta ölçekli (3.09) denizcilik işletmelerinde çalışan gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(2-324)=6.64) ve orta ölçekli (3.02) denizcilik işletmelerinde çalışan gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(2-323)=8.563.78) ve büyük ölçekli (4. p<0.“Şirket.81) denizcilik işletmelerinde çalışan gemi kaptanları ile küçük ölçekli (3. “Şirket.44) ve orta ölçekli (3.13) denizcilik işletmelerinde çalışan gemi kaptanları ayrıca orta ölçekli (3.64) ve büyük ölçekli (4.427. p<0.151. gemilerinin çevreye verebileceği zarar riskleri konusunda duyarlıdır” değişkeni küçük ölçekli (4.

523.002].96) ve orta ölçekli (4.116. “Şirket. p<0.06) ve büyük ölçekli (4.96) ve büyük ölçekli (4.48) denizcilik işletmelerinde çalışan gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(2324)=6.93) denizcilik işletmelerinde çalışan gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(2-323)=7. “Şirket.94) ve büyük ölçekli (4. “Şirket. “Şirket ve gemileri her an iç ve dış denetimlere hazır bir şekilde yönetilmektedir” değişkeni küçük ölçekli (3. p<0.019.36) denizcilik işletmelerinde çalışan gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(2-329)=7.99) ve büyük ölçekli (4.38) denizcilik işletmelerinde çalışan gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(2329)=6.001].42) ve büyük ölçekli (3.581. “Şirket. gemi emniyeti için gerekli olan önlemleri tereddüt etmeden almaktadır” değişkeni küçük ölçekli (4.004]. p<0. p<0. 331 .24) denizcilik işletmelerinde çalışan gemi kaptanları ile küçük ölçekli (3. mesleki gelişimim için gerekli kariyer planlarını yapmaktadır” değişkeni küçük ölçekli (3.001].40) denizcilik işletmelerinde çalışan gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(2-328)=6.40) ve büyük ölçekli (3. p<0. p<0. yeni kural ve uygulamaların tanıtımı ve uygulanması konusunda duyarlıdır” değişkeni küçük ölçekli (3.441.002].001].“Şirket.809.92) denizcilik işletmelerinde çalışan gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(2-326)=5. uzun süreli istihdam için gerekli motive edici tedbirleri almaktadır” değişkeni küçük ölçekli (3. gemi ve gemi personeli ile birlikte acil durum planlarına hazırlıklıdır” değişkeni küçük ölçekli (3.

p<0. “Şirket.25) denizcilik işletmelerinde çalışan gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(2328)=4.032.000]. kara yönetiminde denizcilikte tecrübeli uzmanları istihdam etmektedir” değişkeni küçük ölçekli (3.362.20) denizcilik işletmelerinde çalışan gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(2-325)=8. acil durumlarda yetki aşımı hakkımı (overriding authority) kullanmam konusunda garanti verir” değişkeni küçük ölçekli (4.28) denizcilik işletmelerinde çalışan gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(2326)=4.010].79) ve büyük ölçekli (4.018]. “Şirket ve gemi arasındaki haberleşme/iletişim olanakları etkin bir şekilde kullanılmaktadır” değişkeni küçük ölçekli (4.“Şirket ve gemi personeli ISM uygulamalarını benimsemiş ve içselleştirmiştir” değişkeni küçük ölçekli (3.30) denizcilik işletmelerinde çalışan gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(2- 332 . p<0. “Şirket. “Şirket.72) ve büyük ölçekli (4. p<0.19) ve büyük ölçekli (4.082.22) denizcilik işletmelerinde çalışan gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(2329)=7.169.000]. yetki ve sorumluluklar net ve uygulanabilirdir” değişkeni küçük ölçekli (3. “Şirket.04) ve büyük ölçekli (4.91) ve büyük ölçekli (4.996.001].48) denizcilik işletmelerinde çalışan gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(2328)=4. gemi bakım tutumu konusunda geliştirdiği planı etkin şekilde uygulamaktadır” değişkeni küçük ölçekli (3. p<0. gemiden operasyonel kabiliyetinden fazlasını talep etmez” değişkeni küçük ölçekli (3. p<0.675.66) ve büyük ölçekli (4.63) denizcilik işletmelerinde çalışan gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(2-324)=12. tarafından tanımlanmış olan görev. p<0. “Şirket.98) ve büyük ölçekli (4.014].

333 . Şekil 5. personele ve üçüncü şahıslara karşı tüm riskleri.111.86) ve büyük ölçekli (4. yüke. gemiye.33) denizcilik işletmelerinde çalışan gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(2-329)=8. Bu dağılımın normal dağılım eğrisi oluşturduğu görülmektedir. “Şirket. Bu kapsamda ISM uygulamalarının değerlendirildiği 24 adet değişkene verilen cevapların puan değerleri toplamı “ISM Skoru” olarak kabul edilmiştir. Tüm uygulamalara ait performans değerlendirmelerinin toplamı ise ISM’in gemilerde ve işletmelerde uygulanmasına ait skoru verecektir.001].3. Değerlendirmede 5’li ölçek kullanıldığından.15) ve orta ölçekli (4.000].41) denizcilik işletmelerinde çalışan gemi kaptanları ile küçük ölçekli (4.456. aynı zamanda denizcilik işletmelerinin ISM uygulamalarına ait performansını da yansıtmaktadır. ISM kayıtlarının ve geri bildirimlerinin gemilere yeni ISM uygulamaları olarak geri dönmesini sağlar” değişkeni küçük ölçekli (3. p<0.15) ve büyük ölçekli (4. maksimum 120 (5x24) puan arasında oluşacaktır.000].51) denizcilik işletmelerinde çalışan gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(2-327)=7.3. minimum 24 (1x24). sigorta güvencesi altına almıştır” değişkeni küçük ölçekli (4. çalışmada ISM Skoru’nun değeri. yine bu değişken için oluşan ortalama değer. Gemi Kaptanlarının ISM Uygulamaları Konusundaki Değerlendirmelerine Ait “ISM Skoru” ISM uygulamaları değişkenlerinin gemi kaptanları tarafından değerlendirilmesinde kullanılan ölçek. p<0. p<0.614. ISM skorunun ortalaması 97. Cevap verilmeyen değişkenlere ait puanların toplam ISM Skoru’nu etkilememesi için bu değişkenlere.788 olarak tespit edilmiştir.197 iken medyan ortalama da yakın bir değer ile 97. veri olarak atanmıştır.327)=9.11’de ISM Skoru’na ait dağılım grafiği görülmektedir. 5. “Şirket.

3.656 60 40 20 Frekans 0 45. ISM Skoru ile gemi kaptanlarının işletmedeki tecrübesi arasında bir ilişki vardır. gemi kaptanlarının profil bilgileri ile bir ilişkisi var mıdır?” sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla aşağıda geliştirilen hipotezler kurulmuştur. ISM Skoru’na Ait Dağılım Grafiği 5.4.0 55. ISM Skoru ile gemi kaptanlarının kaptanlık tecrübeleri arasında bir ilişki vardır.0 115.0 65.0 75.0 ISM Skoru Şekil: 5. ISM Skoru ile gemi kaptanlarının gemi tipi tecrübeleri arasında bir ilişki vardır.000 : 14. 334 .197 : 97.788 : 96.0 95. H26 : H27 : H28 : H29: ISM Skoru ile gemi kaptanlarının deniz tecrübeleri arasında bir ilişki vardır.11.0 105.100 80 Ortalama Medyan Mod Standart Sapma : 97.0 85. ISM Skoru ve Gemi Kaptanlarının Profil Bilgileri Arasındaki İlişkilere Ait Hipotez Testleri “Gemi kaptanları tarafından değerlendirilen ISM uygulamalarının performansı olarak isimlendirdiğimiz ISM Skoru.

H30 hiptezleri p<0.002].005 0. Tablo 5. ISM Skoru ile Türk-yabancı gemi kaptanları arasında ilişki olup olmadığı “t” testi ile analiz edilmiştir. Buna göre Türk gemi kaptanlarını istihdam eden gemi işletmelerinin ISM Skoru ile yabancı gemi kaptanlarını istihdam eden gemi 335 . ISM Skorunun diğer profil değişkenleri ile ilişkileri çeşitli analiz yöntemleri ile test edilmiştir. ISM Skoruna Ait İlişki Testleri H26 H27 H28 H29 Deniz Kapt. ** İlişki p<0.145 0.258.029 -0.258** ISM Skoru Sig. p<0. Buna göre OECD bayrağı taşıyan gemilerin ISM Uygulama skoru ile kolay bayrak ülkelerinin bayrağını taşıyan gemilerin ISM Uygulama skoru arasındaki fark anlamlı bulunmuştur [F(2-348)=6. Tecrübesi P*.598 0. Bu testlere ait bulgular aşağıda verilmiştir. H27. ISM Skoru ile gemi bayrağı grupları arasında ilişki olup olmadığı “t” testi ile analiz edilmiştir.020 0.24’de verilmiştir. H28.924 0. (2-tailed) 0. pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (r=0.078 0. H30 Çalışma Süresi 0. Bu testin sonuçlarına ait veriler Tablo 5.001 düzeyinde anlamlı bulunmadığından reddedilmiştir. Correlation 0. p<0.24’den de görüldüğü gibi H26.01 (2-kuyruklu) seviyesinde anlamlıdır.254.24.000).000 N 350 337 355 327 * P: Pearson. H29 hipotezi için ISM skoru ile gemi kaptanının işletmedeki tecrübesi arasında düşük düzeyde.727 309 Tablo 5. Yukarıda sıralanan hipotezleri test etmek için basit korelasyon (Person korelasyon katsayısı) testi yapılmıştır. Gemi Tipi İşletmede Tecrübesi Tecrübesi Tecrübe.H30 : ISM Skoru ile gemi kaptanlarının yıldaki çalışma süreleri arasında bir ilişki vardır.

327.000].H30 336 . profil özelliklerine göre farklılıklar gösterir.25’de gösterilmektedir. Buna göre gemi işletme büyüklükleri arasındaki ISM skorlarının farkı anlamlı bulunmuştur [F(2-330) =13.141. Buna göre gemi tipleri arasındaki ISM skorlarının farkı anlamlı bulunmuştur [F(3-315) =4. p<0. Gemi işletmelerin ISM Skorlarının işletmenin büyüklüğüne göre farklı olup olmadığı ANOVA testi ile analiz edilmiştir.işletmelerinin ISM Skoru arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (t(354)=5. p<0.4518.000) Gemi işletmelerin ISM Skorlarının gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tipine göre farklı olup olmadığı ANOVA testi ile analiz edilmiştir. ISM Uygulamalarının gemi kaptanları tarafından değerlendirilmesine ait ana hipotez ve kabul edilen hipotezler özet halinde Tablo 5. p<0.007]. Alt Hipotezler: H22. HA2: Gemi kaptanlarının ISM uygulamalarına yönelik değerlendirmeleri.

000. Y: 3. Türk ve yabancı gemi kaptanları “şirketin personel seçim politikasını etkin bir şekilde yürütmesi konusunu” farklı değerlendirmektedir.000. Türk ve yabancı gemi kaptanları “şirketin mesleki gelişim için gerekli kariyer planlarını yapması konusunu” farklı değerlendirmektedir. Y: 3.0037 p<0.2113 (142).5494 p<0.25.3561 (205).7780 p<0. T: 3. t(350)=6.0719 p<0. Türk ve yabancı gemi kaptanları “şirketin uzun süreli istihdam için gerekli motive edici tedbirleri alması konusunu” farklı değerlendirmektedir. T: 3.000. 337 . Y: 4. T: Türk kaptanları Y: Yabancı kaptanlar H22-01 Türk ve yabancı gemi kaptanları “şirketin amaç ve politikaları ile uygulamaları arasında uyumunu” farklı değerlendirmektedir. 5-li Likert ölçeği.000. “t” testi H22-02 “t” testi H22-04 “t” testi H22-05 “t” testi H22-06 “t” testi H22-07 “t” testi H22-08 “t” testi H22-09 “t” testi H22-10 “t” testi .3254 (209).9583 (144). t(348)=4.000.000. Türk ve yabancı gemi kaptanları “şirketin gemi personeli ile birlikte acil durum planlarına hazırlanması konusunu” farklı değerlendirmektedir.8883 (206). Profil Özelliklerine Göre Farklılıklar Gösterir) Kabul Edilen Hipotezlerin Özet Tablosu No Kabul Edilen Hipotezler ve Açıklamaları Test Tipi Ana Hipotez H22 Türk ve yabancı gemi kaptanlarının ISM uygulamalarına ait değişkenlerin değerlendirmelerine ait ortalamaları arasında anlamlı bir fark vardır./. t(350)=8.8398 (206).3333 (144). T: 3. Türk ve yabancı gemi kaptanları “gemi çalışanlarının performans değerlendirmelerinin etkin bir şekilde kullanıldığı konusunu” farklı değerlendirmektedir. t(351)=6. t(346)=6. Türk ve yabancı gemi kaptanları “çalışanların mesleki gelişimi için gerekli tedbirlerin alması konusunu” farklı değerlendirmektedir. Y: 4. Y: 4.2032 p<0. T: 3. Türk ve yabancı gemi kaptanları “şirketin çevreye verebileceği zarar riskleri konusundaki duyarlılığını” farklı değerlendirmektedir.1818 (209). 2. 5 : Tamamen Katılıyorum.2609 (207).1587 (208).000. Ana Hipoteze Ait (Gemi Kaptanlarının ISM Uygulamalarına Yönelik Değerlendirmeleri.. T: 3. t(346)=2. Y: 4. t(347)=5.3194 (144).000.2517 (143).039.3600 p<0.Tablo 5.0766 (209). T: 3.3853 p<0.4965 (143).1122 (205).3375 p<0. t(346)=8.1472 p<0. Y: 4.1608 (143).3889 (144). T: 4.8239 (142).1: Kesinlikle Katılmıyorum. Türk ve yabancı gemi kaptanları “şirketin çalışma ve yaşam standartlarının yükseltilmesi konusunda duyarlığını” farklı değerlendirmektedir. Y: 4. Y: 4. T: 3. T: 3. t(351)=4.

002.6255 p<0. 338 .012. T(347)=3. Y: 4.9861 (144). Y: 4.0714 p<0. Türk ve yabancı gemi kaptanları “şirketin gemi bakım tutumu konusunda geliştirdiği planı etkin bir şekilde uyguladığı konusunu” farklı değerlendirmektedir.009. Y: 4. T(347)=4.Tablo 5. Y: 4. Türk ve yabancı gemi kaptanları “şirketin geminin perasyonel kabiliyetinden daha fazlasını talep etmesi konusunu” farklı değerlendirmektedir. T(352)=2.6111 (144). T: 3. net ve açık olması konusunu” farklı değerlendirmektedir.2000 (210). T(351)=2. Y: 4.000.0426 (141). T(347)=3. T: 4. Profil Özelliklerine Göre Farklılıklar Gösterir) Kabul Edilen Hipotezlerin Özet Tablosu (Devam) No H22-11 Kabul Edilen Hipotezler ve Açıklamaları Türk ve yabancı gemi kaptanları “şirketin gemi emniyeti için gerekli olan önlemleri tereddüt etmeden alması konusunu” farklı değerlendirmektedir.25. Türk ve yabancı gemi kaptanları “şirket tarafından geliştirilen talimat. prosedür ve planların anlaşılır.004. T: 3.1148 (209). T: 4. T: 4. Y: 4..1286 (210). Y: 4. T: 3.4038 (208).7431 (144). T(352)=2.5897 p<0.9931 (144).2810 (210). Türk ve yabancı gemi kaptanları “şirketin acil durumlarda yetki aşımı hakkının kullanılması konusunda verdiği garantiyi” farklı değerlendirmektedir.7762 (143). Y: 4.000. T(352)=2. T(350)=3.2675 p<0.000. Türk ve yabancı gemi kaptanları “kara yönetiminde denizcilikte tecrübeli uzmanları istihdam edilmesi konusunu” farklı değerlendirmektedir.1805 p<0. 2.3805 (205). T: 3.1531 (209).001. Y: 4.0976 (205).8819 (144).7679 p<0. T: 3.5393 p<0. Türk ve yabancı gemi kaptanları “şirketin yeni kural ve uygulamaların tanıtımı ve uygulanması konusundaki duyarlılığını” farklı değerlendirmektedir.0314 p<0. Türk ve yabancı gemi kaptanları “şirket ve gemi personelinin ISM uygulamalarını benimsemesi ve içselleştirmesi konusunu” farklı değerlendirmektedir.2238 (210).0486 (144).0764 (144).030. T: 3. Test Tipi “t” testi H22-12 “t” testi H22-13 “t” testi H22-14 “t” testi H22-15 “t” testi H22-16 “t” testi H22-17 “t” testi H22-20 “t” testi H22-21 “t” testi . T(352)=4.9017 p<0. Türk ve yabancı gemi kaptanları “şirket ve gemileri her an iç ve dış denetimlere hazır bir şekilde yönetilmesi konusunu” farklı değerlendirmektedir./. Ana Hipoteze Ait (Gemi Kaptanlarının ISM Uygulamalarına Yönelik Değerlendirmeleri.

004.6532 p<0. t(313)=2. t(317)=4.9790 (143).8769 p<0.1879 (165).25. 5-li Likert ölçeği. O: OECD Ülkeleri bayrağı taşıyan gemileri kumanda eden gemi kaptanları K: Kolay bayrak ülkeleri bayrağı taşıyan gemileri kumanda eden gemi kaptanları H23-01 OECD ülkeleri ve kolay bayrak ülkelerine ait gemileri kumanda eden gemi kaptanları “şirketin amaç ve politikaları ile uygulamaları arasında uyumunu” farklı değerlendirmektedir.9051 p<0.1: Kesinlikle Katılmıyorum.3953 p<0.000.004.9444 (162).009.040.1731 (208). K: 4.9097 (144). OECD ülkeleri ve kolay bayrak ülkelerine ait gemileri kumanda eden gemi kaptanları “çalışanların mesleki gelişimi için gerekli tedbirlerin alması konusunu” farklı değerlendirmektedir.0625 p<0. T: 3. Türk ve yabancı gemi kaptanları “şirketin ISM kayıtlarının ve geri bildirimlerinin gemilere yeni ISM uygulamaları olarak geri döndürülmesi konusunu” farklı değerlendirmektedir. T: 3. t(317)=2. O: 3.Tablo 5. K: 3. O: 3. Test Tipi “t” testi H22-23 “t” testi H23 Gemi Kaptanları tarafından değerlendirilen ISM uygulamaları değişkenlerine ait ortalamalar. Profil Özelliklerine Göre Farklılıklar Gösterir) Kabul Edilen Hipotezlerin Özet Tablosu (Devam) No H22-22 Kabul Edilen Hipotezler ve Açıklamaları Türk ve yabancı gemi kaptanları “gemi operasyonları yönetiminde şirketin tüm imkânlarıyla desteklenmesi konusunu” farklı değerlendirmektedir.7320 (153).5556 (153).9043 p<0.000./. 5 : Tamamen Katılıyorum. O: 3.0120 (166). K: 3. K: 4. 339 .0084 p<0.4934 (152).9400 (150). O: 3. gemi kaptanlarının kumanda ettikleri geminin bayrak grubuna göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.6039 (154). “t” testi “t” testi H23-04 “t” testi H23-05 “t” testi H23-06 “t” testi H23-07 “t” testi . Y: 4. Ana Hipoteze Ait (Gemi Kaptanlarının ISM Uygulamalarına Yönelik Değerlendirmeleri.004. t(316)=2.0485 (165).1619 (210). t(312)=4. t(349)=2. O: 3.9091 (165). t(352)=2. 2. OECD ülkeleri ve kolay bayrak ülkelerine ait gemileri kumanda eden gemi kaptanları “gemi çalışanlarının performans değerlendirmelerinin etkin bir şekilde kullanıldığı konusunu” farklı değerlendirmektedir. K: 4. OECD ülkeleri ve kolay bayrak ülkelerine ait gemileri kumanda eden gemi kaptanları “şirketin personel seçim politikasını etkin bir şekilde yürütmesi konusunu” farklı değerlendirmektedir. OECD ülkeleri ve kolay bayrak ülkelerine ait gemileri kumanda eden gemi kaptanları “şirketin çalışma ve yaşam standartlarının yükseltilmesi konusunda duyarlığını” farklı değerlendirmektedir.. Y: 4.

2. O: 3. t(314)=3. t(317)=2. OECD ülkeleri ve kolay bayrak ülkelerine ait gemileri kumanda eden gemi kaptanları “şirketin gemi emniyeti için gerekli olan önlemleri tereddüt etmeden alması konusunu” farklı değerlendirmektedir.7190 (153).8571 (154). O: 4. K: 4.7927 (164).8771 p<0.Tablo 5.1242 (153).0519 (154). O: 3. OECD ülkeleri ve kolay bayrak ülkelerine ait gemileri kumanda eden gemi kaptanları “şirketin uzun süreli istihdam için gerekli motive edici tedbirleri alması konusunu” farklı değerlendirmektedir. O: 3.005.0904 (166).8480 p<0.018./. OECD ülkeleri ve kolay bayrak ülkelerine ait gemileri kumanda eden gemi kaptanları “şirketin geminin operasyonel kabiliyetinden daha fazlasını talep etmesi konusunu” farklı değerlendirmektedir.25. O: 4. O: 3.3801 p<0. t(317)=2. OECD ülkeleri ve kolay bayrak ülkelerine ait gemileri kumanda eden gemi kaptanları “şirket ve gemi personelinin ISM uygulamalarını benimsemesi ve içselleştirmesi konusunu” farklı değerlendirmektedir.7284 (162).004. O: 3. t(315)=2.5963 p<0. K: 3.3765 (162).001. K: 4.010.4085 (164).8771 p<0.. 340 .6305 p<0.009.0675 (163).4407 p<0. K: 4.4444 (153).015.4216 p<0.9868 (151). K: 4. t(313)=2. t(312)=2. OECD ülkeleri ve kolay bayrak ülkelerine ait gemileri kumanda eden gemi kaptanları “şirketin gemi bakım tutumu konusunda geliştirdiği planı etkin bir şekilde uyguladığı konusunu” farklı değerlendirmektedir. t(318)=2. Profil Özelliklerine Göre Farklılıklar Gösterir) Kabul Edilen Hipotezlerin Özet Tablosu (Devam) No H23-08 Kabul Edilen Hipotezler ve Açıklamaları OECD ülkeleri ve kolay bayrak ülkelerine ait gemileri kumanda eden gemi kaptanları “şirketin gemi personeli ile birlikte acil durum planlarına hazırlanması konusunu” farklı değerlendirmektedir. OECD ülkeleri ve kolay bayrak ülkelerine ait gemileri kumanda eden gemi kaptanları “gemi operasyonları yönetiminde şirketin tüm imkânlarıyla desteklenmesi konusunu” farklı değerlendirmektedir.1867 (166).9410 p<0. K: 4. Ana Hipoteze Ait (Gemi Kaptanlarının ISM Uygulamalarına Yönelik Değerlendirmeleri. t(315)=2. O: 3. K: 4.9346 (153).1258 (151). K: 3.004.035. O: 4. OECD ülkeleri ve kolay bayrak ülkelerine ait gemileri kumanda eden gemi kaptanları “şirketin acil durumlarda yetki aşımı hakkının kullanılması konusunda verdiği garantiyi” farklı değerlendirmektedir. Test Tipi “t” testi H23-09 “t” testi H23-10 “t” testi H23-11 “t” testi H23-15 “t” testi H23-16 “t” testi H23-17 “t” testi H23-20 “t” testi H23-22 “t” testi .2788 (165).1566 (166). OECD ülkeleri ve kolay bayrak ülkelerine ait gemileri kumanda eden gemi kaptanları “şirketin mesleki gelişim için gerekli kariyer planlarını yapması konusunu” farklı değerlendirmektedir.4013 (152). K: 4. t(313)=2.

gemi kaptanlarının çalıştıkları geminin tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. (Kuru yük 3.753. “Şirket ve gemi personeli ISM uygulamalarını benimsemiş ve içselleştirmiştir” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. p<0.86 . (Kuru yük 3.27). Ana Hipoteze Ait (Gemi Kaptanlarının ISM Uygulamalarına Yönelik Değerlendirmeleri. gemi kaptanlarının çalıştıkları geminin tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.20).27).Konteyner 4.404. Profil Özelliklerine Göre Farklılıklar Gösterir) Kabul Edilen Hipotezlerin Özet Tablosu (Devam) No Kabul Edilen Hipotezler ve Açıklamaları Test Tipi H24 Gemi Kaptanları tarafından değerlendirilen ISM uygulamaları değişkenlerine ait ortalamalar.Konteyner 4.900. (Kuru yük 4.86 . “Şirket.86 .25. gemilerinin çevreye verebileceği zarar riskleri konusunda duyarlıdır” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.16). (Kuru yük 3.001]. (Kuru yük 3. 1:Kesinlikle Katılmıyorum. gemi kaptanlarının çalıştıkları geminin tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. p<0./. “Şirket.Dökme yük 4.09 ..018].Tanker 4.Dökme yük 4. 5:Tamamen Katılıyorum.020]. p<0. gemi kaptanlarının çalıştıkları geminin tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. gemi kaptanlarının çalıştıkları geminin tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 341 . gemi çalışanlarının çalışma ve yaşam standartlarının yükseltilmesi konusunda duyarlıdır” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. 2. H24-01 “Şirket. [F(3-311)=3.329.71 . p<0. gemiden operasyonel kabiliyetinden fazlasını talep etmez” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.691. yük ve yük ilgililerine verdiği hizmetin kalitesine önem vermektedir” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. “Şirket. p<0. (Kuru yük 3.Tablo 5. ( [F(3-310)=5. (Kuru yük 3. gemi kaptanlarının çalıştıkları geminin tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.009]. gemi kaptanlarının çalıştıkları geminin tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. [F(3-308)=3.Tanker 4.21).81 . [F(3-308)=3.13).Konteyner 4. ANOVA H24-02 ANOVA H24-03 ANOVA H24-04 ANOVA H24-15 ANOVA H24-17 ANOVA .14).011]. [F(3-311)=3. p<0.191. [F(3-313)=3.71 . beyan ettiği amaç ve politikaları ile uygulamaları arasında uyum sağlamıştır” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.024]. “Şirket.

(küçük ölçekli 4. beyan ettiği amaç ve politikaları ile uygulamaları arasında uyum sağlamıştır” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Test Tipi ANOVA H24-20 ANOVA H24-21 ANOVA H24-24 ANOVA H25 Gemi kaptanları tarafından değerlendirilen ISM uygulamaları değişkenlerine ait ortalamalar.54). (büyük ölçekli 4.000]. [F(3-310)=3.81 – orta ölçekli 4.68 . personele ve üçüncü şahıslara karşı tüm riskleri. 2.341. [F(3-312)=3.Dökme yük 4. p<0. (Kuru yük 3. p<0.Tanker 4.10). Ana Hipoteze Ait (Gemi Kaptanlarının ISM Uygulamalarına Yönelik Değerlendirmeleri. “Şirket.10). gemi kaptanlarının çalıştıkları geminin tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. (küçük ölçekli 3. p<0. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. gemi kaptanlarının çalıştıkları geminin tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.012]. “Şirket. (Kuru yük 3. “Şirket.689.Konteyner 4. kara yönetiminde denizcilikte tecrübeli uzmanları istihdam etmektedir” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.11 .51).16 .36). 5:Tamamen Katılıyorum.25./. [F(2-323)=5. H25-01 “Şirket. (Kuru yük 4. ANOVA H25-02 ANOVA . gemilerinin çevreye verebileceği zarar riskleri konusunda duyarlıdır” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. (küçük ölçekli 3.000].68 .15).004]. sigorta güvencesi altına almıştır” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.630.16 .396. gemi kaptanlarının çalıştıkları geminin tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.447 p<0.53). (Kuru yük 4.68 . acil durumlarda yetki aşımı hakkımı (overriding authority) kullanmam konusunda garanti verir” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.09 – büyük ölçekli 4.19 . gemi kaptanlarının çalıştıkları geminin tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.81 – büyük ölçekli 4. (Kuru yük 4. “Şirket. Kesinlikle Katılmıyorum. [F(3-312)=6.Tablo 5. (Kuru yük 4.04).Dökme yük 4.35). [F(3-311)=7. gemiye.47).563. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. yüke.. p<0.36 – orta ölçekli 4.000]. [F(2-324)=13.017]. (Kuru yük 3.Konteyner 4.Tanker 4. p<0.48).Konteyner 4. Profil Özelliklerine Göre Farklılıklar Gösterir) Kabul Edilen Hipotezlerin Özet Tablosu (Devam) No H24-18 Kabul Edilen Hipotezler ve Açıklamaları “Şirket ve gemi arasındaki haberleşme/iletişim olanakları etkin bir şekilde kullanılmaktadır” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. 342 .

p<0.Tablo 5.427.78). personel seçim politikasını etkin bir şekilde yürütmektedir” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. (küçük ölçekli 3.13). [F(2-326)=5. (orta ölçekli 3.78 – büyük ölçekli 4. “Şirket.007.81). mesleki gelişimim için gerekli kariyer planlarını yapmaktadır” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. “Şirket. 343 .004].78). (küçük ölçekli 3.40 – büyük ölçekli 3. p<0. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. [F(2-327)=1. [F(2-323)=1./.46 – büyük ölçekli 4.50 – orta ölçekli 3.50 – büyük ölçekli 4. astların hizmet içi eğitimleri ve mesleki gelişim için gerekli tedbirleri almaktadır” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. (küçük ölçekli 3.524. “Şirket. (küçük ölçekli 3. p<0.99).210. (küçük ölçekli 3. [F(2-328)=15. (küçük ölçekli 3. “Şirket.000]. (küçük ölçekli 3. gemi çalışanlarının çalışma ve yaşam standartlarının yükseltilmesi konusunda duyarlıdır” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.002]. p<0.18). [F(2-323)=8. uzun süreli istihdam için gerekli motive edici tedbirleri almaktadır” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. (küçük ölçekli 3. Ana Hipoteze Ait (Gemi Kaptanlarının ISM Uygulamalarına Yönelik Değerlendirmeleri.44 – büyük ölçekli 4. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.523.000]. (küçük ölçekli 3. (küçük ölçekli 3.581. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.02). p<0. “Şirket. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 2. gemi çalışanlarının performans değerlendirmelerini etkin şekilde kullanmaktadır” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.99 – büyük ölçekli 4.81 – büyük ölçekli 4..151. p<0. p<0.25.000]. [F(2-328)=6.46 – orta ölçekli 3. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. (küçük ölçekli 3.64 – büyük ölçekli 4.002]. Profil Özelliklerine Göre Farklılıklar Gösterir) Kabul Edilen Hipotezlerin Özet Tablosu (Devam) No H25-04 Kabul Edilen Hipotezler ve Açıklamaları “Şirket.93).09).13). gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.92). “Şirket.18). [F(2-327)=6.42 – büyük ölçekli 3. gemi ve gemi personeli ile birlikte acil durum planlarına hazırlıklıdır” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Test Tipi ANOVA H25-05 ANOVA H25-06 ANOVA H25-07 ANOVA H25-08 ANOVA H25-09 ANOVA H25-10 ANOVA .64 – orta ölçekli 3.40). gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.001]. (orta ölçekli 3.44 – orta ölçekli 3.

p<0.010].014]. (küçük ölçekli 3. gemi bakım tutumu konusunda geliştirdiği planı etkin şekilde uygulamaktadır” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. (küçük ölçekli ölçekli 4. “Şirket.48).3621. [F(2-329)=7. 344 .38).24).94 – büyük ölçekli 4. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. p<0. [F(2-324)=6.66 – büyük ölçekli 4. p<0. 2.019.79 – büyük ölçekli 4. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.001]. “Şirket ve gemileri her an iç ve dış denetimlere hazır yönetilmektedir” değişkeninin gemi kaptanları değerlendirmesi. gemi kaptanlarının çalıştıkları büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. p<0. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.169. [F(2-325)=8. “Şirket ve gemi arasındaki haberleşme/iletişim olanakları etkin bir şekilde kullanılmaktadır” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.000]. [F(2-328)=4. (küçük ölçekli 3.20). [F(2-329)=6.25.79 – büyük ölçekli 4. gemiden operasyonel kabiliyetinden fazlasını talep etmez” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.001]. p<0.809.48). p<0. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.19 – büyük ölçekli 4. [F(2-328)=4. yeni kural ve uygulamaların tanıtımı ve uygulanması konusunda duyarlıdır” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.441. (küçük ölçekli 3.96 – büyük ölçekli 4. [F(2-329)=7.002]. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.96 – orta Test Tipi ANOVA H25-12 ANOVA H25-14 ANOVA H25-15 “Şirket ve gemi personeli ISM uygulamalarını benimsemiş ve içselleştirmiştir” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.996. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.675. bir şekilde tarafından işletmenin 3. (küçük ölçekli 4. Profil Özelliklerine Göre Farklılıklar Gösterir) Kabul Edilen Hipotezlerin Özet Tablosu (Devam) No H25-11 Kabul Edilen Hipotezler ve Açıklamaları “Şirket.Tablo 5. “Şirket. (küçük ölçekli 3. “Şirket.06 – büyük ölçekli 4. (küçük ölçekli 4.001].22). (küçük ölçekli 3./. Ana Hipoteze Ait (Gemi Kaptanlarının ISM Uygulamalarına Yönelik Değerlendirmeleri. p<0. ANOVA H25-16 ANOVA H25-17 ANOVA H25-18 ANOVA .36).22).. gemi emniyeti için gerekli olan önlemleri tereddüt etmeden almaktadır” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.

032 p<0. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. kara yönetiminde denizcilikte tecrübeli uzmanları istihdam etmektedir” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.86 – büyük ölçekli 4. personele ve üçüncü şahıslara karşı tüm riskleri.04 – büyük ölçekli 4. Ana Hipoteze Ait (Gemi Kaptanlarının ISM Uygulamalarına Yönelik Değerlendirmeleri. (küçük ölçekli 4. (küçük ölçekli 4. [F(2-326)=4. Profil Özelliklerine Göre Farklılıklar Gösterir) Kabul Edilen Hipotezlerin Özet Tablosu (Devam) No H25-19 Kabul Edilen Hipotezler ve Açıklamaları H25-19 : “Şirket. (küçük ölçekli 4.001]. (küçük ölçekli 3.72 – büyük ölçekli 4.25. ISM kayıtlarının ve geri bildirimlerinin gemilere yeni ISM uygulamaları olarak geri dönmesini sağlar” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.456. (küçük ölçekli 3. p<0.111.000). “Şirket.28). yetki ve sorumluluklar net ve uygulanabilirdir” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. 2.614. p<0. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. [F(2-324)=12. gemiye. yüke. (küçük ölçekli 3.15 – orta ölçekli 4. p<0. p<0. p<0.000]. 345 . gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.018]. [F(2-327)=7.000].000].51).30). (r=0.98 – büyük ölçekli 4.258. “Şirket.Tablo 5. Test Tipi ANOVA H25-20 ANOVA H25-21 ANOVA H25-23 ANOVA H25-24 ANOVA H29 ISM Skoru ile gemi kaptanlarının işletmedeki tecrübeleri Pearson Korelasyon arasında bir ilişki vardır.082.41).33). tarafından tanımlanmış olan görev.15 – büyük ölçekli 4. acil durumlarda yetki aşımı hakkımı (overriding authority) kullanmam konusunda garanti verir” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.63). [F(2-329)=8. sigorta güvencesi altına almıştır” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. “Şirket. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. “Şirket. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. [F(2-327)=9.

346 . armatörün menfaatleri (4.9410 (Cronbach Alfa) olarak ölçülmüştür. standart sapma ve örneklem sayısı Tablo 5. milliyetçi görüşler (2. dördüncü bölümünde ise 40 değişken bulunmaktadır.532). Toplam 68 değişkenin değerlendirildiği karar verme sürecine ait iki farklı bölümde değişkenlerin 5’li Likert ölçeğinde (1: Hiçbir Zaman.583). inisiyatifinin teknoloji ile kısıtlanması (2. Gemi operasyonlarının yönetiminde gemi kaptanının bireysel karar verme süreci analizi değişkenlerine ait Likert ölçeği ortalamalarına göre karar sürecine en az etki eden değişkenler sırayla. şirket amaç ve politikaları (4. Gemi operasyonlarının yönetiminde gemi kaptanının bireysel karar verme süreci analizi değişkenlerine ait Likert ölçeği ortalamalarına göre karar sürecine en sık etki eden değişkenler sırayla.689).398).509) olarak bulunmuştur.573) olarak bulunmuştur. yerel ve resmi otoritelerin talimatları (4.231). GEMİ OPERASYONLARININ YÖNETİMİNDE GEMİ KAPTANININ BİREYSEL KARAR VERME SÜRECİ ANALİZİ Gemi operasyonlarının yönetiminde gemi kaptanlarının bireysel karar verme süreçlerine etki değişkenlerin önem sırasını belirlemek ve bu değişkenleri gruplandırarak özetlemek amacıyla aşağıdaki çalışma yapılmıştır.8396 (Cronbach Alfa) olarak ölçülmüştür Değişkenlere ait ortalama.430). şirketin amaç ve politikalarının ikilem yaratması (2.4.26’da sunulmuştur.693). harekete geçme konusunda erteleme tercihi (2. gemi sevk ve idaresi ile ilgili sorumluluk (4.829). ailesi ile yaşadığı problemler (2. ISM plan ve prosedürleri (4.5. can emniyeti riski (4. gemi güvenlik riski (4.314).558). uluslararası kurallar (4. problemlerin görmezlikten gelinmesi (1. 28 adet değişkenin güvenilirlik analizi sonucu 0.555). 5 : Her Zaman) değerlendirilmesi yapılmıştır. arzu etmediği kararları verme konusunda yerel ve resmi otoritelerden talep gelmesi (2. Gemi kaptanlarının gemi operasyonları yönetimindeki vermiş oldukları bireysel karar verme süreçlerinin değerlendirildiği anket formunun üçüncü bölümünde 28.717).843). teknolojinin imkanları (4. Karar vermeye ait ikinci bölümdeki 40 değişkenin güvenilirlik analizi sonucu ise 0.536).

354 1. gemi çalışanlarının bilgi.111 1.197 3. kararımı verdikten sonra bile harekete geçme konusunda ertelemeyi tercih ederim.175 1.218 1.686 3.530 3.625 3. gemi personelinin farklı milliyetlerden bir araya gelmiş olması kararını etkiler.012 D.427 1.242 0. ve tecrübeleri kararını etkiler. araştırmacı ve meraklı yapısı kararını etkiler.703 1. oluşabilecek problemlerin çözümünde yerel otoritelere güvenirim.999 1. en iyi seçeneği aramak yerine.1: Hiçbir Zaman.385 3.994 3.187 1.858 2.531 3. S.946 1. maliyet boyutu.158 1. Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Süreci Analizine Ait Sonuçlar Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Süreci Analizi (n) Ort.207 1.659 3. S. : Standart Sapma.361 3.274 1. kara yönetiminin yol göstermesini beklerim.642 3. aynı tip gemilerde çalışıyor olması kararını etkiler.051 0.540 3.883 2.729 2. ………………………… II-30 I-18 I-01 I-27 I-26 II-19 I-24 I-22 I-12 I-17 I-25 II-13 I-23 I-19 II-39 I-02 I-28 I-21 I-13 I-15 I-06 II-40 I-14 II-17 I-05 I-20 II-32 I-10 II-38 I-07 II-26 I-09 I-16 I-04 I-03 II-25 II-09 II-37 II-33 II-12 II-16 I-08 II-36 * 5-li Likert ölçeği .278 3. kendilerini başarılı olmak zorunda hissetmesi kararını etkiler.843 2. deniz ticareti bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım.717 2. operasyonel kararlarımı gözden geçirmemi gerektirir.991 2. yoğun çalışma temposu kararını etkiler. meydana gelebilecek problemleri görmezlikten gelirim. kararını.214 1.302 1.630 2.680 2. kabiliyet.Tablo 5.355 3.573 2. oluşabilecek problemlerin çözümünde P&I Kulübe güvenirim.387 1. kontrat süreleri ve düzeni kararını etkiler. sahip olduğu muhafazakar veya liberal görüşleri kararını etkiler. oluşabilecek problemlerin çözümünde bayrak devletine güvenirim. 345 351 354 349 351 344 351 351 346 350 350 347 350 353 340 353 351 349 348 349 350 344 350 346 351 349 341 351 346 352 340 350 353 352 352 344 349 347 344 343 346 350 347 1.335 1.164 1.257 1. inisiyatifi haberleşme teknolojileri nedeniyle kısıtlanır.26. yerel acente görevlilerinin uyarı ve önerileri kararını etkiler.555 2.844 2. başarısız olma olasılığı kararlarımı gözden geçirmemi gerekli kılar. No Gemi operasyonlarının yönetiminde. sahip olduğu tecrübe. S.430 2. hukuksal bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım. oluşabilecek problemlerin çözümünde klas kuruluşuna güvenirim. arzu etmediği bir kararı vermesi konusunda kara yönetiminden talep gelir. gemi çalışanlarına deneyim ve becerilerimi göstermek veya ispatlamak isterim.336 3.624 2.426 3. ticari kararların sonuçlarından sadece ben sorumluyum..188 1. ailesi ile ilgili yaşadığı problemler kararını etkiler.937 1.256 1.359 1.398 2.926 2.047 3. kararını bilgi ve becerilerinden daha fazla etkiler. 347 ./.053 1.647 3. motivasyonu kararını etkiler.031 3.155 1.279 1.189 1. kişisel özellikleri kararını etkiler.184 1. kara yönetimiyle ile ters düşme kaygısı kararını etkiler. şirketin kara yönetimi içindeki etkin iletişim kararını etkiler.171 1. kararı şirketin amaç ve politikaları ile ikilemler yaratabilir. mevcut gemisinin kondisyonu kararını etkiler.124 1.S..185 3. oluşabilecek problemlerin çözümünde ITF ve sivil toplum örgütlerine güvenirim. sahip olduğu milliyetçi görüşleri kararını etkiler.089 3.723 2.046 1. bakım tutum ile ilgili şirket politikaları kararını etkiler.No: Değişken Numarası .293 1.391 1.305 3.208 0.314 2. arzu etmediği bir kararı vermesi konusunda kiracı ve yük ilgililerinden talep gelir. kara yönetimi çalışanlarının tecrübeleri ve uzmanlığı kararını etkiler.231 2.311 1. en kısa yolu sağlayan seçeneği tercih ederim. yerel otoriteler vb birimlerin yasal sorumluluklarını yerine getirmemesi etkiler. sahip olduğu liderlik vasıfları kararını etkiler.599 3. Allah’ın yardım etmesini isterim.311 1.405 1. liman.022 1. şirket. arzu etmediği bir kararı vermesi konusunda yerel resmi otoritelerden talep gelir.261 1.637 3. 5 : Her Zaman. sahip olduğu İngilizce dili hakkındaki bilgisi kararını etkiler. D.174 1.765 2.103 1.265 1.

564 0.977 4.722 0.742 3. öncelikli olarak mesleksel değerleri ve etik kurallarını gözetirim. Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Süreci Analizine Ait Sonuçlar (Devam) Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Süreci Analizi (n) Ort. görev.833 0. öncelikli olarak can emniyeti riskini değerlendiririm.961 1.481 4.717 4. yetki ve sorumlulukların şirketçe net ve açık olarak tanımlanmış olması kararını etkiler.574 0. problemlerin üstesinden gelme ve çözme konusunda iyiyimdir.094 0.017 1.665 0. 352 341 344 342 345 347 349 346 347 346 345 343 348 350 346 347 348 348 349 351 350 350 349 350 350 3.703 0.803 0.1: Hiçbir Zaman. gemi kaptanlarının karar vermelerinde etki eden faktörlerin dışarıdan objektif bir gözle değerlendirilmesinin istendiği bir bölümdür.161 4.263 0. 5 : Her Zaman.676 0. Her iki bölümde kullanılan değişkenlerin amacı. öncelikli olarak yük emniyeti riskini değerlendiririm. etki altında kalmadan bireysel olarak karar vermeyi tercih ederim.176 4. yapacağım hesaplama ve planlamalarda teknolojiye güvenirim. Diğer bölüm ise ( II ) gemi kaptanının kendi karar verme sürecini değerlendirdiği ve daha öznel değerlendirmelerin 348 .762 3. No Gemi operasyonlarının yönetiminde.689 4. teknik bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım.558 4.795 0.990 0. armatörün menfaatlerini korurum.. Hazırlanan bu bölümlerin ilki ( I ).110 4.693 4. S. gemi çalışanlarının görüşleri benim için önemlidir. uluslararası kurallara bağlı kalarak karar veririm. yerel resmi otoritelerin talimatlarını izlerim.536 4. çıkması muhtemel problemleri arar ve üzerine giderim.524 D.788 0.446 4.4.270 4.532 4.344 4. sosyal sorumluluğumu ve toplumsal fayda/zarar ilişkisini düşünürüm.408 4. teknolojinin tüm imkânlarını kullanmayı tercih ederim. : Standart Sapma.882 0.035 4.S.583 4. çevreye verebileceğim zararın risklerini değerlendirerek karar veririm.952 0.Tablo 5.851 0. mesleki bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım. gemi kaptanlarının karar verme sürecine etki eden faktörlerin tespit edilmesine yönelikti. D. kara yönetiminin talimatlarını izlerim. kararımı verdikten sonra kara yönetiminin beni desteklemesini beklerim. gemi sevk ve idaresi ile ilgili kararların sonuçlarından sadece ben sorumluyum.962 3.509 4.716 3.841 0.No: Değişken Numarası 5.643 0. S. ISM plan ve prosedürlerini uygularım. sezgilerime güvenirim. öncelikli olarak gemi güvenlik (security) riskini değerlendiririm.791 0.480 4.769 0.617 0.040 4.26.829 1. Gemi Kaptanlarının Karar Verme Süreçlerine Ait Değişkenler Üzerinde Gerçekleştirilen Faktör Analizi Gemi operasyonlarının yönetiminde gemi kaptanının bireysel karar verme süreci analizine ilişkin olarak iki farklı bölüm hazırlandı. şirket amaç ve politikalarını dikkate alarak hareket ederim.1. S. kiracı ve yük ilgililerinin menfaatlerini korurum. ………………………… I-11 II-34 II-15 II-18 II-29 II-14 II-06 II-11 II-10 II-31 II-35 II-24 II-22 II-01 II-03 II-20 II-23 II-04 II-05 II-07 II-08 II-02 II-27 II-28 II-21 * 5-li Likert ölçeği .877 0.

6239 2.4114 0.4257 3.5824 0.3346 1.2627 1.9255 3.6320 0.8678 2.1883 1.9943 3.7210 0.yapılmasının istendiği birinci tekil şahıs ifadelerinin kullanıldığı bir bölüm olarak hazırlandı (Bkz.6681 0. şirket.8584 3.8427 2.2067 Faktör Grupları ve Yük Değerleri I II III IV V 0.2178 1.7739 0. Görev.5297 3.3608 3. Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Süreci Analizi ( I ) Değişkenleri Üzerinde Yapılan Faktör Analizi Faktörler Gemi Kaptanlarının Verdiği Kararları Etkileyen Faktörler ( I ) 1.1113 1.1740 1. Kişisel Faktörler Ailesi ile ilgili yaşadığı problemler Kontrat süreleri ve düzeni Yoğun çalışma temposu Sahip olduğu milliyetçi görüşleri Kara yönetimiyle ile ters düşme kaygısı Gemi personelinin farklı milliyetlerden bir araya gelmiş olması Kişisel özellikleri 4. Alfa Orta. Dış Çevre Faktörleri Arzu etmediği bir karar için yerel resmi otoritelerden talep Arzu etmediği bir karar için kara yönetiminden talep Arzu etmediği bir karar için kiracı ve yük ilgililerinden talep Liman. Tablo 5.6314 0.7856 0. Aynı tip gemilerde çalışıyor olması.5312 1.2563 1.6800 0.7181 0. Sahip olduğu İngilizce dili hakkındaki bilgisi. 5. Yerel acente görevlilerinin uyarı ve önerileri.3983 2.4990 0.1966 0. Sahip olduğu muhafazakar veya liberal görüşleri.0528 1.7649 2.6301 3. kabiliyet.3021 1. 2.3868 1.*1 SS.5 : Her Zaman) 349 .5467 0.3914 1.6382 0.*2 0. ve tecrübeleri.3136 2.6654 0. Kaptanın araştırmacı ve meraklı yapısı.1706 1. Sahip olduğu liderlik vasıfları. Geminin Fiziksel Durumu Mevcut gemisinin kondisyonu.1241 1.2779 2. Bakım tutum ile ilgili şirket politikaları.7171 2.5580 0.3588 1.4302 0.6857 3.5276 0.2139 1.5726 2. yetki ve sorumlulukların net ve açık olarak tanımlanmış olması Kara yönetimi çalışanlarının tecrübeleri ve uzmanlığı Motivasyonu 3.5864 0.2575 1. Faktör analizi sonuçları Tablo 5.1842 1.8347 0. Sahip olduğu tecrübe.2787 1.5923 0.8832 2.2420 1. Gemi çalışanlarının bilgi.1546 1.2742 1.0314 2.7286 2. Bireysel Faktörler Başarılı olmak zorunda hissetmesi.8597 3.2083 1.7573 0.6308 *1 Ortalama *2 Standart Sapma (5-li Likert ölçeği 1: Hiçbir Zaman.0886 2. ve Tablo 5.6699 0.4050 1.9914 2.2308 2.3824 0.27. ---.2608 1.5398 3.7084 0.1891 1.2928 1.3362 0. yerel otoriteler vb birimlerin yasal sorumluluklarını yerine getirmemesi İnisiyatifinin haberleşme teknolojileri nedeniyle kısıtlanması Şirketin amaç ve politikaları ile ikilemler yaratması. Aynı amaca hizmet eden bu farklı iki bölüm algının ölçülmesindeki yöntem farklılığı nedeniyle ayrı ayrı faktör analizine tabi tutulmuştur. Örgütsel Faktörler Şirketin kara yönetimi içindeki etkin iletişim. Ek: 12).27.7469 0.7246 3.9410 0.1033 1. karalarını daha fazla etkiler.7159 3.7231 0.8630 2.28’de verilmektedir.6040 0.7525 0.6022 0.

28’de verilmiştir. (5) Görevin gerekleri. (5) Geminin Fiziksel Durumu (Bkz. Mesleki bilgilerimi daha fazla kullanırım (0.27.5999). Mevcut gemisinin kondisyonu (0. 350 . Bazı faktörlerin altlarında az sayıda değişken toplanmasından dolayı güvenilirlik katsayıları düşük çıkmıştır. Faktör grupları.). Ticari kararlardan ben sorumluyum (0. (10) Yasal faktörler şeklinde oluşmuştur. Bu beş faktörün ölçeğe ilişkin açıkladıkları varyans % 61. Tablo 5. (6) Bilginin kullanımı.678’dir. (3) Emniyet güvenlik ve etik kurallar. (2) Örgütsel Faktörler. (1) Bireysel Faktörler.7856). (7) Sosyal sorumluluk ve değerler. Faktör grupları sırasına göre en yüksek yük değerlerine sahip değişkenler şöyledir.6989).Gemi operasyonlarının yönetiminde gemi kaptanının bireysel karar verme süreci analizi ( I ) değişkenleri 5 faktör grubunda toplanmıştır. Tablo 5. Problemleri arar ve üzerine giderim (0. Kararın başarısız olma olasılığı (0. En iyi seçenek yerine en kısa yol (0. Armatörün menfaatleri (0. (2) Denizcilik ile ilgili kurum ve kuruluşlar. Ailesi ile ilgili yaşadığı problemler (0. Şirketin kara yönetimi içindeki etkin iletişim (0.8117). ISM plan ve prosedürleri (0.6287). Faktör grupları sırasına göre en yüksek yük değerlerine sahip değişkenler şöyledir. (4) Tedbirli davranma.6699).7573).167’dir.8265). (8) Stil.). Faktör grupları.7229) (Bkz.8383). (3) Kişisel Faktörler.8473). Her bir faktör grubunun güvenilirlik katsayısı oldukça yüksektir. Buna göre gemi operasyonlarının yönetiminde gemi kaptanının bireysel karar verme süreci analizi ( II ) değişkenleri 10 faktör grubunda toplanmıştır.6906). Gemi kaptanının kendini başarılı olmak zorunda hissetmesi (0. Yük emniyeti riski (0.6549). (9) Onaylanma ihtiyacı.28. Arzu etmediği bir karar için yerel resmi otoritelerden talep gelmesi (0.8347). (4) Dış Çevre Faktörleri. Bu on faktörün ölçeğe ilişkin açıkladıkları varyans % 59.7739). Gemi operasyonlarının yönetiminde gemi kaptanının bireysel karar verme süreci analizi ( II ) değişkenleri üzerinde yapılan faktör analizi Tablo 5. Sezgilerime güvenirim (0. (1) Talimat ve menfaatlerin korunması. Klas kuruluşlarına güvenirim (0.

6102 -0.7696 4.0511 1.8286 0.2647 1.1746 1..7032 3. ---.4457 4.8383 0.8505 0.3593 0.5358 4.6369 3. alma (II-20) Alfa Orta.5970 1.28./.0465 2. Talimatlar ve Menfaatlerin Korunması Armatörün menfaatleri (II-02) Kiracı ve yük ilgililerinin menfaatleri (II-01) Kara yönetiminin talimatları (II-03) Yerel resmi otoritelerin talimatları (II-04) Teknolojinin imkânları (II-05) Can emniyeti riski (II-21) 2.5 : Her Zaman) .8821 0. Tedbirli Davranma En iyi seçenek yerine.8278 3.3440 0. Denizcilik ile İlgili Kurum ve Kuruluşlar Klas kuruluşuna güvenirim (II-37) Bayrak devletine güvenirim (II-38) P&I Kulübe güvenirim (II-36) Yerel otoritelere güvenirim (II-40) ITF ve sivil toplum örgütlerine güvenirim (II-39) 3.4080 4.5086 4.0121 1.8151 0.6346 0.*1 0. Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Süreci Analizi ( II ) Değişkenleri Üzerinde Yapılan Faktör Analizi Faktörler Gemi Kaptanlarının Verdiği Kararları Etkileyen Faktörler ( II ) 1.6682 0.6989 0.8435 4. Emniyet. Güvenlik ve Etik Kurallar Yük emniyeti riski (II-22) Gemi güvenlik (security) riski (II-23) Mesleksel değerler ve etik kurallar (II-24) 4.5552 1.1638 1.7215 0.7948 0.7140 0.6285 0.4798 4.4813 1.7233 2.7565 0.4768 0.7476 0.8396 0.7690 0.5316 4.5237 0.3111 0.6175 0.1583 0.8083 0.4260 SS.6755 0.7907 0.*2 I II Faktör Grupları ve Yük Değerleri III IV V VI VII VII IX X *1 Ortalama *2 Standart Sapma (5-li Likert ölçeği 1: Hiçbir Zaman.6886 4.3856 2.8473 0.Tablo 5.8441 0.6645 0.7961 4.3555 3. 351 .8117 0.6128 0. en kısa yol (II-13) Karar için harekete geçme konusunda erteleme (II-19) Problemleri görmemezlikten gelme (II-30) Çevreye verebileceği zararın risklerini dik.1866 1.

9520 Toplumsal ve sosyal sorumluluk bilinci (II-18) 3.8265 0.5748 7.6540 0.9897 Problemlerin üstesinden gelme ve çözme becerisi (II-31) 4. Görevin Gerekleri ISM plan ve prosedürleri (II-07) 4. Bilginin Kullanımı Mesleki bilgilerimi daha fazla kullanırım (II-35) 4. ---.7034 Uluslararası kurallara bağlı kalmak (II-28) 4.6906 0.7419 0.6549 0.5080 9.9620 1.3503 0.5861 0.7616 0.8396 SS.5 : Her Zaman) 0. Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Süreci Analizi ( II ) Değişkenleri Üzerinde Yapılan Faktör Analizi (Devam) Gemi Kaptanlarının Verdiği Kararları Etkileyen Faktörler ( II ) Alfa Orta.8329 0.1850 1.7229 0.*2 I II III IV V VI VII VIII IX X 0.0225 0.3853 1.6287 0.6426 Kara yönetiminin desteği (II-10) 4.4269 Kararın maliyet boyutu (II-25) 3.1614 0.28.9368 0.3109 Gemi sevk ve idaresi ile ilgili sorumluluklar (II-27) 4.0941 Hesaplama ve planlamalarda teknoloji kullanımı (II-11) 4.5826 0.4228 10.5640 *1 Ortalama *2 Standart Sapma (5-li Likert ölçeği 1: Hiçbir Zaman. Sosyal Sorumluluk ve Değerler Sezgilerime güvenirim (II-15) 3.4125 352 .6284 0.5012 0.6590 1.7800 0.0167 Allah’ın yardım etmesini isterim (II-12) 3.9460 0.5309 0.7171 0.*1 0.3536 Kara yönetiminin yol göstermesi (II-09) 3.5584 0.4561 0. Stil Problemleri arar ve üzerine giderim (II-29) 3.8407 Gemi çalışanlarının görüşleri (II-06) 4.3050 0.4847 0.Tablo 5.5790 0.8032 Teknik bilgilerimi daha fazla kullanırım (II-34) 3.5999 0.5450 5.9995 0.5829 0.4038 0. Onaylanma İhtiyacı Kararın başarısız olma olasılığı (II-16) 3.9605 Bireysel olarak karar vermeyi tercih ederim (II-14) 4. Yasal Faktörler Ticari kararların sorumluluğu (II-26) 3.3926 8.6068 0.6246 1.5451 0.8766 Deniz ticareti bilgilerimi daha fazla kullanırım (II-33) 3.0464 Deneyimlerimi göstermek veya ispatlamak (II-17) 3.4389 0.0401 0.5988 0.5742 Hukuksal bilgilerimi daha fazla kullanırım (II-32) 3.6472 1.2696 0.1098 0.7880 Şirket amaç ve politikaları (II-08) 4.6424 0.0346 0.1763 0.9768 1.6934 0.7368 6.

HA3 : Gemi kaptanlarının gemi operasyonlarının yönetiminde bireysel karar verme süreçlerine ilişkin değerlendirmeleri. Gemi Kaptanlarının Milliyetleri ve Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Süreci Analizine Ait Karşılaştırmalı Analiz “Gemi kaptanının bireysel karar verme süreci analizine ait değişkenlerin değerlendirilmesi gemi kaptanlarının milliyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla aşağıda geliştirilen hipotez kurulmuştur. H31 : Türk ve yabancı gemi kaptanlarının. Bu gruplar iki ilişkisiz örneklem grubu olarak kabul edilerek. Gemi Kaptanlarının Profil Bilgileri ve Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Süreci Analizine Ait Hipotez Testleri Bu bölümde gemi operasyonlarının yönetiminde gemi kaptanlarının bireysel karar verme süreçlerine etki eden değişkenler ile çalışmaya katılan gemi kaptanlarına. H31 hipotezinin test edilebilmesi amacıyla çalışmaya katılan gemi kaptanları Türk ve Yabancı gemi kaptanları olarak iki gruba ayrılmıştır.2. profil özelliklerine göre farklılıklar gösterir.4.2.5. HA3 ana hipotezine ait alt hipotezler ( H31 – H 41 ) aşağıda sıralanmıştır. gemi operasyonları yönetiminde gemi kaptanının bireysel karar verme süreci analizi değişkenlerinin değerlendirilmelerine 353 .4.1. kumanda ettiği gemiye ve çalıştığı örgüte ait profil değişkenleri arasında karşılaştırmalı analizler yapmak için aşağıdaki HA3 ana hipotez geliştirilmiştir. gemi operasyonları yönetiminde bireysel karar verme süreci değişkenlerini değerlendirilmeleri arasında anlamlı bir fark vardır. 5.

“ çıkması muhtemel problemleri arar ve üzerine giderim” H31-II-29....“ sezgilerime güvenirim” H31-II-15.. 354 .“ sahip olduğu muhafazakar veya liberal görüşleri kararını etkiler” H31-I-17..“ öncelikli olarak mesleksel değerleri ve etik kurallarını gözetirim” H31-II-24.“gemi çalışanlarına deneyim ve becerilerimi göstermek veya ispatlamak isterim” H31-II-17... “mevcut gemisinin kondisyonu kararını etkiler” H31-I-03. “ oluşabilecek problemlerin çözümünde yerel otoritelere güvenirim” H31-II-40.“ teknik bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım” H31-II-34..“ kara yönetiminin yol göstermesini beklerim” H31-II-09..“ Allah’ın yardım etmesini isterim” H31-II-12..“ sahip olduğu İngilizce dili hakkındaki bilgisi kararını etkiler” H31-I-19.“ görev.“ kara yönetiminin talimatlarını izlerim” H31-II-03...“ sosyal sorumluluğumu ve toplumsal fayda/zarar ilişkisini düşünürüm” H31-II-18. en kısa yolu sağlayan seçeneği tercih ederim” H31-II-13.“ gemi personelinin farklı milliyetlerden bir araya gelmiş olması kararını etkiler” H31-I-12.“ armatörün menfaatlerini korurum” H31-II-02.“ teknolojinin tüm imkânlarını kullanmayı tercih ederim” H31-II-05.“ en iyi seçeneği aramak yerine. Tablo 5.. yetki ve sorumlulukların şirketçe net ve açık olarak tanımlanmış olması kararını etkiler” H31-I-11.“ kiracı ve yük ilgililerinin menfaatlerini korurum” H31-II-01.29’de verilmiştir..“ ticari kararların sonuçlarından sadece ben sorumluyum” H31-II-26.. değişkenleri.“ meydana gelebilecek problemleri görmemezlikten gelirim” H31-II-30..“ şirketin kara yönetimi içindeki etkin iletişim kararını etkiler” H31-I09..ait ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığının analizi için veriler üzerinde “t” testi yapılmıştır..29’dan da görüldüğü gibi..“ etki altında kalmadan bireysel olarak karar vermeyi tercih ederim” H31-II-14.“ kararımı verdikten sonra bile harekete geçme konusunda ertelemeyi tercih ederim” H31-II-19... Türk ve yabancı gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir..“ kara yönetimiyle ile ters düşme kaygısı kararını etkiler” H31-I-22.. H31 hipotezine ilişkin alt hipotezler ve elde edilen sonuçlar Tablo 5..“ araştırmacı ve meraklı yapısı kararını etkiler” H31-I-21..

H31-I-22.4599 (137) bir araya gelmiş olması kararını etkiler” değişkenini farklı Y: 2./. H31-I-21. H31-I-03. kararını bilgi ve becerilerinden daha fazla etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.049 Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklendi t(347)=2.005 Desteklenmedi Desteklendi t(349)=2.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ gemi personelinin farklı milliyetlerden T: 2.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ bakım tutum ile ilgili şirket politikaları kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.034 H31-I-12.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ kara yönetimi çalışanlarının tecrübeleri ve uzmanlığı kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. Türk ve Yabancı Gemi Kaptanları Karşılaştırmalı Gemi Kaptanı Bireysel Karar Verme Süreci Analizi: Hipotez Testleri (“t” Testi) ve Sonuçları ALT HİPOTEZLER H31-I-01.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “yoğun çalışma temposu kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. * 5-li Likert ölçeği .: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ motivasyonu kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H31-I-16.5282 (142) Y: 3.Tablo 5.8386 p<0. H31-I-11. H31-I-17.7452 (207) .7404 (208) değerlendirmektedir.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ aynı tip gemilerde çalışıyor olması kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ sahip olduğu muhafazakar veya liberal görüşleri kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. Ortalama* (n) ------------------T: 3.9778 p<0.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “kişisel özellikleri kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.029 Desteklendi t(343)=1.1: Hiçbir Zaman.8373 (209) SONUÇ Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklendi t(349)=2. 355 . 5 : Her Zaman.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ görev.1624p<0.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “kontrat süreleri ve düzeni kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H31-I-02.1912 p<0. H31-I-07. H31-I-10. H31-I-05.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “mevcut gemisinin kondisyonu kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.4507(142) Y: 2.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ yerel acente görevlilerinin uyarı ve önerileri kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.4939 p<0.7619 p<0.3876 (209) ---------------------------------------------T: 3. ve tecrübeleri kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ sahip olduğu liderlik vasıfları kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.2000 (140) Y: 3. H31-I-04. H31-I-06. H31-I-13.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ kara yönetimiyle ile ters düşme kaygısı kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ sahip olduğu milliyetçi görüşleri kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H31-I-09. ------------------------------------T: 2.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ sahip olduğu tecrübe. H31-I-08. H31-I-18. kabiliyet.1418 (142) Y: 2. yetki ve sorumlulukların şirketçe net ve açık olarak tanımlanmış olması kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. Y: Yabancı kaptanlar.7874 (208) T: 2.5694 (209) ---------T: 3.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ kendilerini başarılı olmak zorunda hissetmesi kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. T: Türk kaptanlar.8074 p<0.005 Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklendi t(347)=2.013 Desteklenmedi Desteklendi t(346)=2. H31-I-15.007 Desteklendi t(348)=2.29..: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ sahip olduğu İngilizce dili hakkındaki bilgisi kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.8357 (207) ---------T: 2.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ailesi ile ilgili yaşadığı problemler kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “gemi çalışanlarının bilgi. H31-I-14. H31-I-19.4848 (142) Y: 2. H31-I-20.006 Desteklenmedi Desteklendi t(350)=2.9930 (142) Y: 2.7836 p<0.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ araştırmacı ve meraklı yapısı kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ şirketin kara yönetimi içindeki etkin iletişim kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.6190 (210) ---------T: 3.7676 (142) Y: 3.

: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ kararımı verdikten sonra kara yönetiminin beni desteklemesini beklerim” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H31-I-26. H31-II-08. H31-I-28. H31-II-13. Y: Yabancı kaptanlar.4833 p<0. liman.9032 p<0.3357 (143) Y: 4.8867 (203) T: 3..: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ arzu etmediği bir kararı vermesi konusunda kiracı ve yük ilgililerinden talep gelir” değişkenini farklı değerlendirmektedir.8937 (207) T: 4.29. H31-II-04.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ armatörün menfaatlerini korurum” değişkenini farklı değerlendirmektedir.Tablo 5.043 Desteklendi t(343)=3. H31-II-15.2183 (142) Y: 3.2170 p<0. H31-II-10.001 . en kısa yolu sağlayan seçeneği tercih ederim” değişkenini farklı değerlendirmektedir. T: Türk kaptanlar. H31-I-25. şirket.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ teknolojinin tüm imkânlarını kullanmayı tercih ederim” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H31-I-24. H31-I-27.9130 (138) Y: 3. H31-II-09. Ortalama* (n) ---------- SONUÇ Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ------------------------------------T: 4.4706 (204) T: 2.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ yerel resmi otoritelerin talimatlarını izlerim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.4676 (139) Y: 2. H31-II-06.4302 p<0.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ kara yönetiminin yol göstermesini beklerim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.000 Desteklenmedi ---------T: 3.004 Desteklendi t(344)=3.6359 (206) T: 4.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ ISM plan ve prosedürlerini uygularım” değişkenini farklı değerlendirmektedir.001 Desteklendi t(341)=3.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ inisiyatifi haberleşme teknolojileri nedeniyle kısıtlanır” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H31-II-01.3447 (206) T: 4.5792 (202) ---------T: 4.9550 p<0.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ kiracı ve yük ilgililerinin menfaatlerini korurum” değişkenini farklı değerlendirmektedir.6305 (207) Desteklenmedi Desteklendi t(340)=2.7622 (143) Y: 4. 356 .4027 p<0.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ arzu etmediği bir kararı vermesi konusunda yerel resmi otoritelerden talep gelir” değişkenini farklı değerlendirmektedir.5874 (143) Y: 4. H31-II-11. H31-II-12. Türk ve Yabancı Gemi Kaptanları Karşılaştırmalı Gemi Kaptanı Bireysel Karar Verme Süreci Analizi: Hipotez Testleri (“t” Testi) ve Sonuçları (Devam) ALT HİPOTEZLER H31-I-23.1: Hiçbir Zaman. H31-II-03.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ şirket amaç ve politikalarını dikkate alarak hareket ederim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ kararı şirketin amaç ve politikaları ile ikilemler yaratabilir” değişkenini farklı değerlendirmektedir.2378 (143) Y: 3.003 Desteklendi t(347)=2. H31-II-07. yerel otoriteler vb birimlerin yasal sorumluluklarını yerine getirmemesi etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H31-II-05./.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ etki altında kalmadan bireysel olarak karar vermeyi tercih ederim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.6690 (142) Y: 4.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ yapacağım hesaplama ve planlamalarda teknolojiye güvenirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.4466 (206) ---------------------------T: 3.001 Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklendi t(346)=6.001 Desteklenmedi Desteklendi t(346)=3.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ arzu etmediği bir kararı vermesi konusunda kara yönetiminden talep gelir” değişkenini farklı değerlendirmektedir.9643 (140) Y: 3.0275 p<0.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ gemi çalışanlarının görüşleri benim için önemlidir” değişkenini farklı değerlendirmektedir.002 Desteklendi t(344)=3.9029 (206) ---------- Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklendi t(347)=2. 5 : Her Zaman. H31-II-02.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ kara yönetiminin talimatlarını izlerim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.1063 p<0.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ en iyi seçeneği aramak yerine.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ kararını. * 5-li Likert ölçeği .2473 p<0.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ sezgilerime güvenirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H31-II-14.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ Allah’ın yardım etmesini isterim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.

8962 p<0. operasyonel kararlarımı gözden geçirmemi gerektirir” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ teknik bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım” değişkenini farklı değerlendirmektedir. 5 : Her Zaman.001 Desteklenmedi .: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ sosyal sorumluluğumu ve toplumsal fayda/zarar ilişkisini düşünürüm” değişkenini farklı değerlendirmektedir.6750 (200) ------------------T: 4.6595 p<0.1206 (141) geçme konusunda ertelemeyi tercih ederim” değişkenini farklı Y: 2.9856 (139) Y: 3./. H31-II-33.9281 (140) Y: 3.002 Desteklendi t(341)=6.1678 (143) H31-II-18.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ çevreye verebileceğim zararın risklerini değerlendirerek karar veririm” değişkenini farklı değerlendirmektedir.29. H31-II-17.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ öncelikli olarak yük emniyeti riskini değerlendiririm” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H31-II-27.4229 (201) H31-II-25.000 Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklendi t(340)=2.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ maliyet boyutu.7291 (203) T: 1. ------------------------------------- H31-II-24.8663 (202) değerlendirmektedir.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ öncelikli olarak can emniyeti riskini değerlendiririm” değişkenini farklı değerlendirmektedir. Türk ve Yabancı Gemi Kaptanları Karşılaştırmalı Gemi Kaptanı Bireysel Karar Verme Süreci Analizi: Hipotez Testleri (“t” Testi) ve Sonuçları (Devam) ALT HİPOTEZLER H31-II-16.000 Desteklenmedi Desteklenmedi T: 4. H31-II-35.2270 (141) etik kurallarını gözetirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.6286 (140) Y: 3.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ öncelikli olarak mesleksel değerleri ve T: 4.4090 p<0.. H31-II-28. H31-II-32.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ kararımı verdikten sonra bile harekete T: 2. * 5-li Likert ölçeği .1747 p<0.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ hukuksal bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım” değişkenini farklı değerlendirmektedir.6369 p<0.8182 (198) H31-II-19.5561 (205) SONUÇ Desteklenmedi Desteklendi t(343)=6.3404 (141) Y: 3.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ mesleki bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım” değişkenini farklı değerlendirmektedir. Y: 3.044 Desteklenmedi Desteklendi t(337)=4. 357 . H31-II-23.6219 (201) ---------- Desteklenmedi Desteklendi t(338)=3.5070 (142) Y: 2.000 Desteklendi t(339)=3.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ öncelikli olarak gemi güvenlik (security) riskini değerlendiririm” değişkenini farklı değerlendirmektedir.0227p<0.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ başarısız olma olasılığı kararlarımı gözden geçirmemi gerekli kılar” değişkenini farklı değerlendirmektedir. Y: 4.9417 p<0.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ çıkması muhtemel problemleri arar ve üzerine giderim” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H31-II-30.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “gemi çalışanlarına deneyim ve becerilerimi göstermek veya ispatlamak isterim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ deniz ticareti bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ uluslararası kurallara bağlı kalarak karar veririm” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ gemi sevk ve idaresi ile ilgili kararların sonuçlarından sadece ben sorumluyum” değişkenini farklı değerlendirmektedir.000 Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklendi t(342)=5. H31-II-26.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ meydana gelebilecek problemleri görmemezlikten gelirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.Tablo 5. H31-II-34.000 Desteklendi t(342)=4. T: Türk kaptanlar. H31-II-31. H31-II-22. Y: Yabancı kaptanlar.0842 (202) ------------------- ---------T: 3.0215 p<0.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ problemlerin üstesinden gelme ve çözme konusunda iyiyimdir” değişkenini farklı değerlendirmektedir. Ortalama* (n) ---------T: 2. H31-II-21. ---------T: 2. H31-II-20. H31-II-29.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ ticari kararların sonuçlarından sadece ben sorumluyum” değişkenini farklı değerlendirmektedir.1: Hiçbir Zaman.

bekar ve boşanmış olanlar “bir bayanla ilişkisi olmayan” grup olarak kabul edilirken.29.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ oluşabilecek problemlerin çözümünde klas kuruluşuna güvenirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir. Türk ve Yabancı Gemi Kaptanları Karşılaştırmalı Gemi Kaptanı Bireysel Karar Verme Süreci Analizi: Hipotez Testleri (“t” Testi) ve Sonuçları (Devam) ALT HİPOTEZLER H31-II-36. Gemi Kaptanlarının Medeni Durumu ve Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Süreci Analizine Ait Karşılaştırmalı Analiz Gemi kaptanının bireysel karar verme süreci analizine ait değişkenlerin değerlendirilmesi gemi kaptanlarının bir bayan ile ilişkisi olup olmamasına göre bir farklılık göstermekte midir? sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla aşağıda geliştirilen hipotez kurulmuştur.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ oluşabilecek problemlerin çözümünde P&I Kulübe güvenirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.4.8417 (142) Y: 3. H31-II-38. Bu kabullenmenin güvenirliği tartışılabilir olsa da çalışmada bazı sonuçlara ulaşılabileceği düşünülmektedir. H32 : Gemi kaptanlarının. Y: Yabancı kaptanlar.2. H31-II-39.1: Hiçbir Zaman.6872 p<0. H31-II-37.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ oluşabilecek problemlerin çözümünde yerel otoritelere güvenirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir. Ortalama* (n) ------------------------------------T: 2. H31-II-40. gemi operasyonları yönetiminde bireysel karar verme süreci değişkenlerini değerlendirmelerinde medeni durumlarına göre anlamlı farklar vardır.008 5. ikinci grup ise nişanlı ve evli olanlar “bir bayanla ilişkisi olan” grup olarak kabul edilmiştir. Çalışmaya katılan tüm gemi kaptanları erkektir.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ oluşabilecek problemlerin çözümünde bayrak devletine güvenirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.1863 (207) SONUÇ Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklendi t(341)=2.Tablo 5.2. Belirli kabuller altında oluşturulan iki grup iki 358 . * 5-li Likert ölçeği.: Türk ve yabancı gemi kaptanları “ oluşabilecek problemlerin çözümünde ITF ve sivil toplum örgütlerine güvenirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H32 hipotezinin test edilebilmesi amacıyla çalışmaya katılan birinci grup gemi kaptanları dul. T: Türk kaptanlar. 5 : Her Zaman.

.“ ISM plan ve prosedürlerini uygularım” H32-II-07.“ sahip olduğu tecrübe.“kontrat süreleri ve düzeni kararını etkiler” H32-I02.ilişkisiz örneklem grubu olarak varsayımıyla..“ etki altında kalmadan bireysel olarak karar vermeyi tercih ederim” H32-II-14. Tablo 5.. “ailesi ile ilgili yaşadığı problemler kararını etkiler” H32-I-01. en kısa yolu sağlayan seçeneği tercih ederim” H32-II-13.“ sahip olduğu milliyetçi görüşleri kararını etkiler” H32-I-18.. 359 .. “ kara yönetimiyle ile ters düşme kaygısı kararını etkiler” H32-I-22. kararını bilgi ve becerilerinden daha fazla etkiler” H32-I-20. H32 hipotezine ilişkin alt hipotezler ve elde edilen sonuçlar Tablo 5. “ öncelikli olarak gemi güvenlik (security) riskini değerlendiririm” H32-II-23..“kişisel özellikleri kararını etkiler” H32-I-05..“ en iyi seçeneği aramak yerine.30’dan da görüldüğü gibi. gemi operasyonları yönetiminde gemi kaptanının bireysel karar verme süreci analizi değişkenlerinin değerlendirilmelerine ait ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığının analizi için veriler üzerinde “t” testi yapılmıştır.30’da verilmiştir... değişkenleri bir bayan ile ilişkisi olan ve olmayan gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir.“ kara yönetimi çalışanlarının tecrübeleri ve uzmanlığı kararını etkiler” H32-I-07.

: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ sahip olduğu İngilizce dili hakkındaki bilgisi kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. A: Bayan İle İlişkisi Olmayan.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ kara yönetimi çalışanlarının tecrübeleri ve uzmanlığı kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ailesi ile ilgili yaşadığı problemler kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H32-I-11.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ sahip olduğu liderlik vasıfları kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“mevcut gemisinin kondisyonu kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“kaptanın kişisel özellikleri kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H32-I-03.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ kendilerini başarılı olmak zorunda hissetmesi kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.7000 (030) B: 2.2594 (320) A: 3. H32-I-14.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“kontrat süreleri ve düzeni kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.Tablo 5. H32-I-17. H32-I-12. 5 : Her Zaman.006 Desteklendi t(348)=2. H32-I-09. H32-I-04.017 Desteklenmedi Desteklendi t(347)=2.30. H32-I-02. H32-I-08.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ görev.4194 (031) B: 2. H32-I-06. H32-I-13. H32-I-05. kabiliyet.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“yoğun çalışma temposu kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.9032 (031) B: 2.1792 (318) ---------- Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklendi t(346)=2. H32-I-18. yetki ve sorumlulukların şirketçe net ve açık olarak tanımlanmış olması kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. 360 .7667 (031) B: 3.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ sahip olduğu milliyetçi görüşleri kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.8056 (319) ------------------A: 3.019 Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklendi t(347)=2.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ motivasyonu kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. B: Bayan İle İlişkisi Olan * 5-li Likert ölçeği. H32-I-15.024 Desteklenmedi ---------------------------- Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------------------------A: 2.1488 p<0. H32-I-07.3197 (319) ---------- SONUÇ Desteklendi t(349)=2..1478 (318) ---------A: 3.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ yerel acente görevlilerinin uyarı ve önerileri kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ aynı tip gemilerde çalışıyor olması kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ gemi personelinin farklı milliyetlerden bir araya gelmiş olması kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“gemi çalışanlarının bilgi. Bir Bayan İle İlişkisi Olan İle Olmayan Gemi Kaptanları Arasında Karşılaştırmalı Gemi Kaptanı Bireysel Karar Verme Süreci Analizi: Hipotez Testleri (“t” Testi) ve Sonuçları ALT HİPOTEZLER H32-I-01.1: Hiçbir Zaman. H32-I-10.3489 p<0. Ortalama* (n) A: 2.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ şirketin kara yönetimi içindeki etkin iletişim kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H32-I-16.4890 p<0.3590 p<0.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ sahip olduğu muhafazakar veya liberal görüşleri kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.6774 (031) B: 3. ve tecrübeleri kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.7411 p<0. H32-I-19.032 Desteklenmedi ./.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ bakım tutum ile ilgili şirket politikaları kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.

H32-II-08. şirket. H32-II-04.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ kararı şirketin amaç ve politikaları ile ikilemler yaratabilir” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H32-I-23.1392 p<0. H32-II-09.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ teknolojinin tüm imkânlarını kullanmayı tercih ederim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.7742 (031) B: 3.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ ISM plan ve prosedürlerini uygularım” değişkenini farklı değerlendirmektedir. liman.0663 p<0. H32-I-24.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ arzu etmediği bir kararı vermesi konusunda kiracı ve yük ilgililerinden talep gelir” değişkenini farklı değerlendirmektedir.5804 (317) ---------------------------- Desteklenmedi Desteklendi t(346)=2. H32-II-01. H32-II-06.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ kara yönetiminin yol göstermesini beklerim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ armatörün menfaatlerini korurum” değişkenini farklı değerlendirmektedir. Ortalama* (n) A: 3.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ kara yönetimiyle ile ters düşme kaygısı kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H32-II-05. H32-II-10.30.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ kararımı verdikten sonra kara yönetiminin beni desteklemesini beklerim” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H32-I-27. Bir Bayan İle İlişkisi Olan İle Olmayan Gemi Kaptanları Arasında Karşılaştırmalı Gemi Kaptanı Bireysel Karar Verme Süreci Analizi: Hipotez Testleri (“t” Testi) ve Sonuçları (Devam) ALT HİPOTEZLER H32-I-20.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ kararını.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ sahip olduğu tecrübe.Tablo 5.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ yerel resmi otoritelerin talimatlarını izlerim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ araştırmacı ve meraklı yapısı kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ gemi çalışanlarının görüşleri benim için önemlidir” değişkenini farklı değerlendirmektedir. A: Bayan İle İlişkisi Olmayan. H32-I-22.5773 (317) ---------- SONUÇ Desteklendi t(344)=2.3226 (031) B: 4. H32-I-28. yerel otoriteler vb birimlerin yasal sorumluluklarını yerine getirmemesi etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H32-I-26.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ kara yönetiminin talimatlarını izlerim” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H32-I-25. H32-II-07.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ kiracı ve yük ilgililerinin menfaatlerini korurum” değişkenini farklı değerlendirmektedir.4221 p<0. H32-II-02. H32-II-03.2254 (315) ---------A: 3. H32-I-21. 5 : Her Zaman.016 Desteklenmedi Desteklendi t(346)=2.. kararını bilgi ve becerilerinden daha fazla etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ arzu etmediği bir kararı vermesi konusunda kara yönetiminden talep gelir” değişkenini farklı değerlendirmektedir.040 Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------------------------------------------- Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklenmedi ---------A: 4.033 Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklenmedi . 361 ./.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ şirket amaç ve politikalarını dikkate alarak hareket ederim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.1: Hiçbir Zaman.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ arzu etmediği bir kararı vermesi konusunda yerel resmi otoritelerden talep gelir” değişkenini farklı değerlendirmektedir.0645 (031) B: 2. B: Bayan İle İlişkisi Olan * 5-li Likert ölçeği.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ inisiyatifi haberleşme teknolojileri nedeniyle kısıtlanır” değişkenini farklı değerlendirmektedir.

: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ öncelikli olarak yük emniyeti riskini değerlendiririm” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H32-II-17.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ etki altında A: 3./.1: Hiçbir Zaman. H32-II-15. en kısa yolu sağlayan seçeneği tercih ederim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.003 Desteklenmedi Desteklenmedi H32-II-14.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ öncelikli olarak can emniyeti riskini değerlendiririm” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ kararımı verdikten sonra bile harekete geçme konusunda ertelemeyi tercih ederim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ sezgilerime güvenirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.5299 p<0. H32-II-23.038 Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi .: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ maliyet boyutu. H32-II-21.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ Allah’ın yardım etmesini isterim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.5350 (314) ---------- Desteklenmedi Desteklendi t(343)=2. H32-II-19. A: Bayan İle İlişkisi Olmayan. ------------------- ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------A: 4. 5 : Her Zaman. H32-II-16.1935 (031) B: 2. B: Bayan İle İlişkisi Olan * 5-li Likert ölçeği. H32-II-22. H32-II-28.6709 (313) SONUÇ Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklendi t(342)=2.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ öncelikli olarak gemi güvenlik (security) riskini değerlendiririm” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ en iyi seçeneği aramak yerine. H32-II-26.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ gemi sevk ve idaresi ile ilgili kararların sonuçlarından sadece ben sorumluyum” değişkenini farklı değerlendirmektedir.5484 (031) kalmadan bireysel olarak karar vermeyi tercih ederim” değişkenini farklı B: 4.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ öncelikli olarak mesleksel değerleri ve etik kurallarını gözetirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir. 362 . Bir Bayan İle İlişkisi Olan İle Olmayan Gemi Kaptanları Arasında Karşılaştırmalı Gemi Kaptanı Bireysel Karar Verme Süreci Analizi: Hipotez Testleri (“t” Testi) ve Sonuçları (Devam) ALT HİPOTEZLER H32-II-11.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“gemi çalışanlarına deneyim ve becerilerimi göstermek veya ispatlamak isterim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ ticari kararların sonuçlarından sadece ben sorumluyum” değişkenini farklı değerlendirmektedir.Tablo 5.. H32-II-27.016 Desteklendi t(342)=2.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ başarısız olma olasılığı kararlarımı gözden geçirmemi gerekli kılar” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H32-II-18. H32-II-20. H32-II-13.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ yapacağım hesaplama ve planlamalarda teknolojiye güvenirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.0735 (313) değerlendirmektedir.9629 p<0. H32-II-25.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ çevreye verebileceğim zararın risklerini değerlendirerek karar veririm” değişkenini farklı değerlendirmektedir.2258 (031) B: 4. H32-II-24. perasyonel kararlarımı gözden geçirmemi gerektirir” değişkenini farklı değerlendirmektedir.0817 p<0. H32-II-12.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ sosyal sorumluluğumu ve toplumsal fayda/zarar ilişkisini düşünürüm” değişkenini farklı değerlendirmektedir.30. Ortalama* (n) ------------------A: 3.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ uluslar arası kurallara bağlı kalarak karar veririm” değişkenini farklı değerlendirmektedir.

: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ oluşabilecek problemlerin çözümünde P&I Kulübe güvenirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ hukuksal bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım” değişkenini farklı değerlendirmektedir.4. H32-II-30.2.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ oluşabilecek problemlerin çözümünde klas kuruluşuna güvenirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir. Gemi Kaptanlarının Çocuk Sahibi Olması ve Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Süreci Analizine Ait Karşılaştırmalı Analiz “Gemi kaptanının bireysel karar verme süreci analizine ait değişkenlerin değerlendirilmesi gemi kaptanlarının çocuk sahibi olup olmamasına göre bir farklılık göstermekte midir?” sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla aşağıda geliştirilen hipotez 363 . 5 : Her Zaman. H32-II-35.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ oluşabilecek problemlerin çözümünde yerel otoritelere güvenirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.Tablo 5. H32-II-33.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ oluşabilecek problemlerin çözümünde ITF ve sivil toplum örgütlerine güvenirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ problemlerin üstesinden gelme ve çözme konusunda iyiyimdir” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H32-II-39.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ çıkması muhtemel problemleri arar ve üzerine giderim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ meydana gelebilecek problemleri görmemezlikten gelirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ teknik bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım” değişkenini farklı değerlendirmektedir.3. A: Bayan İle İlişkisi Olmayan. H32-II-32.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ mesleki bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım” değişkenini farklı değerlendirmektedir. Bir Bayan İle İlişkisi Olan İle Olmayan Gemi Kaptanları Arasında Karşılaştırmalı Gemi Kaptanı Bireysel Karar Verme Süreci Analizi: Hipotez Testleri (“t” Testi) ve Sonuçları (Devam) ALT HİPOTEZLER H32-II-29. H32-II-38. H32-II-37. H32-II-31. H32-II-40.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ oluşabilecek problemlerin çözümünde bayrak devletine güvenirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.1: Hiçbir Zaman. B: Bayan İle İlişkisi Olan * 5-li Likert ölçeği.: Bir bayan ile ilişkisi olan ile olmayan gemi kaptanları“ deniz ticareti bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H32-II-36. H32-II-34. Ortalama* (n) ---------- SONUÇ Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi 5.30.

“ kararı şirketin amaç ve politikaları ile ikilemler yaratabilir” H33-I-26. 364 ...31’de verilmiştir. gemi operasyonları yönetiminde gemi kaptanının bireysel karar verme süreci analizi değişkenlerini değerlendirmelerine ait ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığının analizi için veriler üzerinde “t” testi yapılmıştır..kurulmuştur. “ailesi ile ilgili yaşadığı problemler kararını etkiler” H33-I01..“ kara yönetimi çalışanlarının tecrübeleri ve uzmanlığı kararını etkiler” H33-I-07.“kontrat süreleri ve düzeni kararını etkiler” H33-I-02.“kişisel özellikleri kararını etkiler” H33-I-05..“ motivasyonu kararını etkiler” H33-I-10.“ kararımı verdikten sonra kara yönetiminin beni desteklemesini beklerim” H33-II-10..“ oluşabilecek problemlerin çözümünde klas kuruluşuna güvenirim” H33-II-37..“ teknik bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım” H33-II-34.“ kara yönetimiyle ile ters düşme kaygısı kararını etkiler” H33-I-22.“ sahip olduğu liderlik vasıfları kararını etkiler” H33-I-16.“ araştırmacı ve meraklı yapısı kararını etkiler” H33-I-21. H33 : Çocuk sahibi olan ve olmayan gemi kaptanları arasında..“gemi çalışanlarının bilgi. H33 hipotezine ilişkin alt hipotezler ve elde edilen sonuçlar Tablo 5..“ öncelikli olarak gemi güvenlik (security) riskini değerlendiririm” H33-II-23. kabiliyet. Tablo 5..“ gemi personelinin farklı milliyetlerden bir araya gelmiş olması kararını etkiler” H33-I-12.“ aynı tip gemilerde çalışıyor olması kararını etkiler” H33-I-13.31’den de görüldüğü gibi.“ sahip olduğu İngilizce dili hakkındaki bilgisi kararını etkiler” H33-I-19...“ oluşabilecek problemlerin çözümünde bayrak devletine güvenirim” H33-II-38.. ve tecrübeleri kararını etkiler” H33-I-08. gemi operasyonları yönetiminde bireysel karar verme süreci değişkenlerini değerlendirilmeleri açısından anlamlı farklar vardır.....“ etki altında kalmadan bireysel olarak karar vermeyi tercih ederim” H33-II-14. değişkenleri çocuk sahibi olan ve olmayan gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir..“ görev..“ başarısız olma olasılığı kararlarımı gözden geçirmemi gerekli kılar” H33-II-16.. H33 hipotezinin test edilebilmesi amacıyla çalışmaya katılan gemi kaptanları çocuk sahibi olanlar ve olmayanlar olarak iki ilişkisiz örneklem grubuna ayrılarak. yetki ve sorumlulukların şirketçe net ve açık olarak tanımlanmış olması kararını etkiler” H33-I-11.

009 Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklendi t(346)=2.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“kontrat süreleri ve düzeni A: 3./. H33-I-09.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ şirketin kara yönetimi içindeki etkin iletişim kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.005 Desteklendi t(345)=2.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ motivasyonu kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.9276 (291) ---------- ---------A: 3. H33-I-07.7963 (054) B: 2. B: Çocuk Sahibi * 5-li Likert ölçeği. H33-I-16.8704 (054) B: 3.0926 (054) B: 3.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ sahip olduğu liderlik vasıfları kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.. H33-I-13.1088 (294) H33-I-06. H33-I-19.6364 p<0. H33-I-15.1822 p<0.009 Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklendi t(347)=2.6429 (294) H33-I-12. H33-I-14. H33-I-20.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ görev.030 Desteklendi t(346)=3.0562 p<0.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“mevcut gemisinin kondisyonu kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. B: 2.1296 (054) B: 2.5636 (291) değerlendirmektedir. ---------A: 3. 5 : Her Zaman.7763 (295) H33-I-03.0265 p<0. kabiliyet.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“yoğun çalışma temposu kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H33-I-10.021 Desteklenmedi H33-I-02. H33-I-18.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ kendilerini başarılı olmak zorunda hissetmesi kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. yetki ve sorumlulukların şirketçe net ve açık olarak tanımlanmış olması kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.2331 (296) SONUÇ Desteklendi t(348)=3.2799 (295) A: 4.9608 (051) milliyetlerden bir araya gelmiş olması kararını etkiler” değişkenini farklı B: 2.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ailesi ile ilgili yaşadığı problemler kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.008 Desteklenmedi Desteklendi t(346)=2.015 Desteklenmedi Desteklendi t(345)=2. B: 3.035 Desteklenmedi . 365 .022 Desteklendi t(342)=2.002 Desteklendi t(347)=2.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“gemi çalışanlarının bilgi.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ sahip olduğu tecrübe. ve tecrübeleri kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.6949 (295) ---------- Desteklenmedi Desteklendi t(347)=2.8220 p<0. H33-I-11.3519 (051) B: 2.003 Desteklendi t(340)=2.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ sahip olduğu muhafazakar veya liberal görüşleri kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.4576 (295) ------------------A: 3.3554 p<0.0000 (054) B: 3.1: Hiçbir Zaman.3444 p<0. H33-I-04.3148 (054) kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.6296 (054) etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.6177 (293) ---------A: 3. Ortalama* (n) A: 2.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ aynı tip gemilerde çalışıyor olması kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ sahip olduğu milliyetçi görüşleri kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. kararını bilgi ve becerilerinden daha fazla etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. A: Çocuk Sahibi Değil .: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ yerel acente görevlilerinin uyarı ve önerileri kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.6555 p<0.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ kara yönetimi çalışanlarının tecrübeleri ve uzmanlığı kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“kişisel özellikleri kararını A: 3. ------------------- H33-I-05.Tablo 5.7778 (054) B: 3.6479 p<0.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ gemi personelinin farklı A: 2.1189 p<0.4758 p<0. A: 3.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ sahip olduğu İngilizce dili hakkındaki bilgisi kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H33-I-08.2755 (294) A: 4.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ bakım tutum ile ilgili şirket politikaları kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H33-I-17. Çocuk Sahibi Olan İle Olmayan Gemi Kaptanları Arasında Karşılaştırmalı Gemi Kaptanı Bireysel Karar Verme Süreci Analizi: Hipotez Testleri (“t” Testi) ve Sonuçları ALT HİPOTEZLER H33-I-01.6852 (054) B: 3.31.

Tablo 5.04 Desteklendi t(345)=2.047 Desteklenmedi Desteklenmedi H33-II-10. H33-I-23. H33-II-07.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ arzu etmediği bir kararı vermesi konusunda kiracı ve yük ilgililerinden talep gelir” değişkenini farklı değerlendirmektedir.31. H33-I-22.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ arzu etmediği bir kararı vermesi konusunda kara yönetiminden talep gelir” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ kara yönetiminin yol göstermesini beklerim” değişkenini farklı değerlendirmektedir. Ortalama* (n) A: 3. H33-II-04. A: Çocuk Sahibi Değil .1: Hiçbir Zaman. H33-I-24. 5 : Her Zaman. H33-II-11.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ inisiyatifi haberleşme teknolojileri nedeniyle kısıtlanır” değişkenini farklı değerlendirmektedir. yerel otoriteler vb birimlerin yasal sorumluluklarını yerine getirmemesi etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.029 Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklendi t(341)=1.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ gemi çalışanlarının görüşleri benim için önemlidir” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H33-I-27.2138 (290) değerlendirmektedir.2264 (053) B: 2.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ armatörün menfaatlerini korurum” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ Allah’ın yardım etmesini isterim” değişkenini farklı değerlendirmektedir. ------------------- . Çocuk Sahibi Olan İle Olmayan Gemi Kaptanları Arasında Karşılaştırmalı Gemi Kaptanı Bireysel Karar Verme Süreci Analizi: Hipotez Testleri (“t” Testi) ve Sonuçları (Devam) ALT HİPOTEZLER H33-I-21.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ araştırmacı ve meraklı yapısı kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H33-I-25.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ yapacağım hesaplama ve planlamalarda teknolojiye güvenirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H33-II-03.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ teknolojinin tüm imkânlarını kullanmayı tercih ederim” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H33-II-06.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ ISM plan ve prosedürlerini uygularım” değişkenini farklı değerlendirmektedir.9245 (053) kara yönetiminin beni desteklemesini beklerim” değişkenini farklı B: 4.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ kara yönetimiyle ile ters düşme kaygısı kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H33-I-28. H33-II-01. şirket. H33-II-12.1940 p<0.9913 p<0.0189 (053) B: 2. liman. H33-II-02.. H33-I-26.5246 p<0.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ kara yönetiminin talimatlarını izlerim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ kiracı ve yük ilgililerinin menfaatlerini korurum” değişkenini farklı değerlendirmektedir./. H33-II-09.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ kararımı verdikten sonra A: 3.8630 (292) A: 3. 366 .: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ kararı şirketin amaç ve politikaları ile ikilemler yaratabilir” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ yerel resmi otoritelerin talimatlarını izlerim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ kararını.7358 (142) B: 2.3763 (295) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Desteklenmedi Desteklendi t(346)=2. B: Çocuk Sahibi * 5-li Likert ölçeği.012 Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------A: 2. H33-II-05.5476 (294) ---------- SONUÇ Desteklendi t(343)=2. H33-II-08.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ arzu etmediği bir kararı vermesi konusunda yerel resmi otoritelerden talep gelir” değişkenini farklı değerlendirmektedir.0067 p<0.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ şirket amaç ve politikalarını dikkate alarak hareket ederim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.

H33-II-26.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ başarısız olma olasılığı kararlarımı gözden geçirmemi gerekli kılar” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H33-II-30.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ öncelikli olarak can emniyeti riskini değerlendiririm” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H33-II-27. B: Çocuk Sahibi * 5-li Likert ölçeği. operasyonel kararlarımı gözden geçirmemi gerektirir” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ etki altında kalmadan bireysel olarak karar vermeyi tercih ederim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.0828 (290) ---------A: 3.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ uluslararası kurallara bağlı kalarak karar veririm” değişkenini farklı değerlendirmektedir. en kısa yolu sağlayan seçeneği tercih ederim” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H33-II-24.021 Desteklenmedi Desteklendi t(340)=2. H33-II-22. H33-II-28.1582 p<0.Tablo 5..: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ öncelikli olarak gemi güvenlik (security) riskini değerlendiririm” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H33-II-16.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ meydana gelebilecek problemleri görmemezlikten gelirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.3634 p<0.6981 (053) B: 4.31. Çocuk Sahibi Olan İle Olmayan Gemi Kaptanları Arasında Karşılaştırmalı Gemi Kaptanı Bireysel Karar Verme Süreci Analizi: Hipotez Testleri (“t” Testi) ve Sonuçları (Devam) ALT HİPOTEZLER H33-II-13.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ en iyi seçeneği aramak yerine.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ kararımı verdikten sonra bile harekete geçme konusunda ertelemeyi tercih ederim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.2682 p<0. A: Çocuk Sahibi Değil ./.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ ticari kararların sonuçlarından sadece ben sorumluyum” değişkenini farklı değerlendirmektedir. 5 : Her Zaman.8868 (053) B: 3. H33-II-15.2264 (053) B: 4.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ öncelikli olarak mesleksel değerleri ve etik kurallarını gözetirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H33-II-14.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ çıkması muhtemel problemleri arar ve üzerine giderim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.6125 (289) ---------- SONUÇ Desteklenmedi Desteklendi t(341)=2.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ öncelikli olarak yük emniyeti riskini değerlendiririm” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ sosyal sorumluluğumu ve toplumsal fayda/zarar ilişkisini düşünürüm” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H33-II-23. H33-II-29. Ortalama* (n) ---------A: 3.034 Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------------------------A: 4.027 Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------------------------- Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi . H33-II-20.5567 (291) ---------- Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklenmedi Desteklendi t(342)=2. H33-II-17.1: Hiçbir Zaman. H33-II-18.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ sezgilerime güvenirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H33-II-21. 367 .: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ çevreye verebileceğim zararın risklerini değerlendirerek karar veririm” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H33-II-25.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ maliyet boyutu.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“gemi çalışanlarına deneyim ve becerilerimi göstermek veya ispatlamak isterim” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H33-II-19.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ gemi sevk ve idaresi ile ilgili kararların sonuçlarından sadece ben sorumluyum” değişkenini farklı değerlendirmektedir.

: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ problemlerin üstesinden gelme ve çözme konusunda iyiyimdir” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H33-II-37.4. 368 . Gemi Kaptanlarının Kumandasını Yaptığı Gemileri İşleten Örgüt Tipleri ve Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Süreci Analizine Ait Karşılaştırmalı Analiz “Gemi kaptanının bireysel karar verme süreci analizine ait değişkenlerin değerlendirilmesi gemi kaptanlarının çalıştığı gemiyi yöneten örgütlerin tipine göre bir farklılık göstermekte midir?” sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla aşağıda geliştirilen hipotez kurulmuştur. Ortalama* (n) ---------- SONUÇ Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------A: 3.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ hukuksal bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ oluşabilecek problemlerin çözümünde yerel otoritelere güvenirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.010 Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi 5.31.3462 (052) B: 3. H33-II-38. A: Çocuk Sahibi Değil .Tablo 5.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ mesleki bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H33-II-34.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ teknik bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım” değişkenini farklı değerlendirmektedir.2.020 Desteklenmedi ---------A: 3.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ oluşabilecek problemlerin çözümünde P&I Kulübe güvenirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H33-II-36. Çocuk Sahibi Olan İle Olmayan Gemi Kaptanları Arasında Karşılaştırmalı Gemi Kaptanı Bireysel Karar Verme Süreci Analizi: Hipotez Testleri (“t” Testi) ve Sonuçları (Devam) ALT HİPOTEZLER H33-II-31. H33-II-33.7133 (286) ---------- Desteklenmedi Desteklendi t(335)=2. H33-II-35.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ oluşabilecek problemlerin çözümünde bayrak devletine güvenirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.4. B: Çocuk Sahibi * 5-li Likert ölçeği.6942 (291) A: 3.027 Desteklendi t(340)=2. H33-II-32. H33-II-39.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ deniz ticareti bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım” değişkenini farklı değerlendirmektedir. 5 : Her Zaman.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ oluşabilecek problemlerin çözümünde klas kuruluşuna güvenirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.9804 (051) B: 3.1: Hiçbir Zaman. H33-II-40.4207 (290) ---------- Desteklenmedi Desteklendi t(341)=2.0192 (052) B: 3.2144 p<0.3819 p<0.6275 p<0.: Çocuk sahibi olan ile olmayan gemi kaptanları“ oluşabilecek problemlerin çözümünde ITF ve sivil toplum örgütlerine güvenirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.

gemi operasyonları yönetiminde gemi kaptanının bireysel karar verme süreci analizi değişkenlerinin değerlendirilmelerine ait ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığının analizi için veriler üzerinde “t” testi yapılmıştır.32’den de görüldüğü gibi. armatör ve profesyonel gemi yönetim işletmeleri olarak iki ilişkisiz örneklem grubuna ayrılarak.32’de verilmiştir.“ kara yönetiminin yol göstermesini beklerim” H34-II-09.. Tablo 5.“ arzu etmediği bir kararı vermesi konusunda kiracı ve yük ilgililerinden talep gelir” H34-I-23.“ meydana gelebilecek problemleri görmemezlikten gelirim” H34-II-30. gemi operasyonları yönetimine ait bireysel karar verme süreci değişkenlerini değerlendirilmeleri arasında anlamlı farklar vardır. değişkenleri armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirmektedirler..“ kararımı verdikten sonra kara yönetiminin beni desteklemesini beklerim” H34-II-10. H34 hipotezine ilişkin alt hipotezler ve elde edilen sonuçlar Tablo 5.H34 : Armatör işletmeleri ve profesyonel gemi yönetim işletmeleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanlarının...“yoğun çalışma temposu kararını etkiler” H34-I-06. H34 hipotezinin test edilebilmesi amacıyla çalışmaya katılan gemi kaptanlarının kumanda ettikleri gemileri işleten örgütler. 369 .

: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ yerel acente görevlilerinin uyarı ve önerileri kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. Ortalama* (n) ---------- SONUÇ Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------A: 2. H34 -I-02. H34 -I-09. Armatör ve Profesyonel Gemi İşletme Örgütleri Tarafından İşletilen Gemileri Kumanda Eden Gemi Kaptanları Arasında Karşılaştırmalı Gemi Kaptanı Bireysel Karar Verme Süreci Analizi: Hipotez Testleri (“t” Testi) ve Sonuçları ALT HİPOTEZLER H34 -I-01. H34 -I-12. H34 -I-14.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ görev.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ kendilerini başarılı olmak zorunda hissetmesi kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. ve tecrübeleri kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H34 -I-11. 370 .: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ kara yönetimi çalışanlarının tecrübeleri ve uzmanlığı kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ailesi ile ilgili yaşadığı problemler kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.1899 p<0.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“kontrat süreleri ve düzeni kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ şirketin kara yönetimi içindeki etkin iletişim kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“mevcut gemisinin kondisyonu kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. yetki ve sorumlulukların şirketçe net ve açık olarak tanımlanmış olması kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ bakım tutum ile ilgili şirket politikaları kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir./.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ gemi personelinin farklı milliyetlerden bir araya gelmiş olması kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H34 -I-06.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“gemi çalışanlarının bilgi.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ motivasyonu kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.. H34 -I-05. H34 -I-15.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“yoğun çalışma temposu kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H34 -I-07. H34 -I-13. H34 -I-04.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“kişisel özellikleri kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. 5 : Her Zaman.32. H34 -I-10. .1: Hiçbir Zaman. H34 -I-08.Tablo 5. kabiliyet. H34 -I-03.9401 (217) B: 3.2564 (117) Desteklenmedi Desteklendi t(332)=2.029 Desteklenmedi ---------- ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi A: Armatör Tarafından İşletilen Gemileri Kumanda Eden Gemi Kaptanları B: Profesyonel Gemi Yönetim İşletmeleri Tarafından İşletilen Gemileri Kumanda Eden Gemi Kaptanları * 5-li Likert ölçeği.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ aynı tip gemilerde çalışıyor olması kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.

048 ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi A: Armatör Tarafından İşletilen Gemileri Kumanda Eden Gemi Kaptanları B: Profesyonel Gemi Yönetim İşletmeleri Tarafından İşletilen Gemileri Kumanda Eden Gemi Kaptanları * 5-li Likert ölçeği.7963 (054) B: 2./.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ kiracı ve yük ilgililerinin menfaatlerini korurum” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H34 -II-01. kararını bilgi ve becerilerinden daha fazla etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H34 -I-28.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ arzu etmediği bir kararı vermesi konusunda kara yönetiminden talep gelir” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H34 -I-19. H34 -I-27.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ kararını.Tablo 5.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ sahip olduğu tecrübe.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ inisiyatifi haberleşme teknolojileri nedeniyle kısıtlanır” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ sahip olduğu milliyetçi görüşleri kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ arzu etmediği bir kararı vermesi konusunda yerel resmi otoritelerden talep gelir” değişkenini farklı değerlendirmektedir.1: Hiçbir Zaman.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ kararı şirketin amaç ve politikaları ile ikilemler yaratabilir” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ arzu etmediği bir kararı vermesi konusunda kiracı ve yük ilgililerinden talep gelir” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ sahip olduğu İngilizce dili hakkındaki bilgisi kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. şirket. yerel otoriteler vb birimlerin yasal sorumluluklarını yerine getirmemesi etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. liman. Ortalama* (n) ---------- SONUÇ Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi A: 2. 371 .32. Armatör ve Profesyonel Gemi İşletme Örgütleri Tarafından İşletilen Gemileri Kumanda Eden Gemi Kaptanları Arasında Karşılaştırmalı Gemi Kaptanı Bireysel Karar Verme Süreci Analizi: Hipotez Testleri (“t” Testi) ve Sonuçları (Devam) ALT HİPOTEZLER H34 -I-16.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ sahip olduğu liderlik vasıfları kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H34 -I-24. H34 -I-17. H34 -I-22. H34 -I-26. 5 : Her Zaman.9865 p<0. H34 -I-25. .: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ kara yönetimiyle ile ters düşme kaygısı kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.2331 (296) Desteklendi t(332)=1. H34 -I-20. H34 -I-23. H34 -I-18. H34 -I-21.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ sahip olduğu muhafazakar veya liberal görüşleri kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir..: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ araştırmacı ve meraklı yapısı kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.

H34 –II-15.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ en iyi seçeneği aramak yerine.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ teknolojinin tüm imkânlarını kullanmayı tercih ederim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.1177 p<0. en kısa yolu sağlayan seçeneği tercih ederim” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H34 –II-06. H34 –II-10.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ şirket amaç ve politikalarını dikkate alarak hareket ederim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ Allah’ın yardım etmesini isterim” değişkenini farklı değerlendirmektedir..002 Desteklendi t(329)=2. H34 –II-12.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ sezgilerime güvenirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ kara yönetiminin yol göstermesini beklerim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ kara yönetiminin talimatlarını izlerim” değişkenini farklı değerlendirmektedir. 372 .4954 (218) B: 3. H34 –II-04. H34 –II-14. H34 –II-07.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ gemi çalışanlarının görüşleri benim için önemlidir” değişkenini farklı değerlendirmektedir.1: Hiçbir Zaman.32. Armatör ve Profesyonel Gemi İşletme Örgütleri Tarafından İşletilen Gemileri Kumanda Eden Gemi Kaptanları Arasında Karşılaştırmalı Gemi Kaptanı Bireysel Karar Verme Süreci Analizi: Hipotez Testleri (“t” Testi) ve Sonuçları (Devam) ALT HİPOTEZLER H34 –II-02.035 ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi A: Armatör Tarafından İşletilen Gemileri Kumanda Eden Gemi Kaptanları B: Profesyonel Gemi Yönetim İşletmeleri Tarafından İşletilen Gemileri Kumanda Eden Gemi Kaptanları * 5-li Likert ölçeği.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ ISM plan ve prosedürlerini uygularım” değişkenini farklı değerlendirmektedir. 5 : Her Zaman.0737 (217) B: 4.2982 (114) Desteklenmedi Desteklendi t(331)=3.1866 p<0. Ortalama* (n) ---------- SONUÇ Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------A: 3.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ armatörün menfaatlerini korurum” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ kararımı verdikten sonra kara yönetiminin beni desteklemesini beklerim” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H34 –II-09.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ yerel resmi otoritelerin talimatlarını izlerim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ yapacağım hesaplama ve planlamalarda teknolojiye güvenirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir./. H34 –II-03.:Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ başarısız olma olasılığı kararlarımı gözden geçirmemi gerekli kılar” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H34 –II-11.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ etki altında kalmadan bireysel olarak karar vermeyi tercih ederim” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H34 –II-08. H34 –II-05.Tablo 5. . H34 –II-16. H34 –II-13.8696 (115) A: 4.

: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ gemi sevk ve idaresi ile ilgili kararların sonuçlarından sadece ben sorumluyum” değişkenini farklı değerlendirmektedir.0180 p<0./.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ ticari kararların sonuçlarından sadece ben sorumluyum” değişkenini farklı değerlendirmektedir. 373 .32.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ uluslararası kurallara bağlı kalarak karar veririm” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H34 -II-27. H34 -II-23.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ öncelikli olarak gemi güvenlik (security) riskini değerlendiririm” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“gemi çalışanlarına deneyim ve becerilerimi göstermek veya ispatlamak isterim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ çıkması muhtemel problemleri arar ve üzerine giderim” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H34 -II-24. 5 : Her Zaman. H34 -II-25.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ maliyet boyutu. H34 -II-18. H34 -II-22.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ kararımı verdikten sonra bile harekete geçme konusunda ertelemeyi tercih ederim” değişkenini farklı değerlendirmektedir. operasyonel kararlarımı gözden geçirmemi gerektirir” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ öncelikli olarak yük emniyeti riskini değerlendiririm” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ öncelikli olarak mesleksel değerleri ve etik kurallarını gözetirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H34 -II-21.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ sosyal sorumluluğumu ve toplumsal fayda/zarar ilişkisini düşünürüm” değişkenini farklı değerlendirmektedir. Ortalama* (n) ---------- SONUÇ Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi A: 1. H34 -II-30.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ meydana gelebilecek problemleri görmemezlikten gelirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir. .7488 (215) B: 2.. H34 -II-20.Tablo 5. H34 -II-19. H34 -II-26. H34 -II-28.045 A: Armatör Tarafından İşletilen Gemileri Kumanda Eden Gemi Kaptanları B: Profesyonel Gemi Yönetim İşletmeleri Tarafından İşletilen Gemileri Kumanda Eden Gemi Kaptanları * 5-li Likert ölçeği.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ öncelikli olarak can emniyeti riskini değerlendiririm” değişkenini farklı değerlendirmektedir.1: Hiçbir Zaman.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ çevreye verebileceğim zararın risklerini değerlendirerek karar veririm” değişkenini farklı değerlendirmektedir.0348 (115) Desteklendi t(328)=2. H34 -II-29. Armatör ve Profesyonel Gemi İşletme Örgütleri Tarafından İşletilen Gemileri Kumanda Eden Gemi Kaptanları Arasında Karşılaştırmalı Gemi Kaptanı Bireysel Karar Verme Süreci Analizi: Hipotez Testleri (“t” Testi) ve Sonuçları (Devam) ALT HİPOTEZLER H34 -II-17.

:Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ deniz ticareti bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım” değişkenini farklı değerlendirmektedir. Armatör ve Profesyonel Gemi İşletme Örgütleri Tarafından İşletilen Gemileri Kumanda Eden Gemi Kaptanları Arasında Karşılaştırmalı Gemi Kaptanı Bireysel Karar Verme Süreci Analizi: Hipotez Testleri (“t” Testi) ve Sonuçları (Devam) ALT HİPOTEZLER H34 -II-31.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ oluşabilecek problemlerin çözümünde ITF ve sivil toplum örgütlerine güvenirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ oluşabilecek problemlerin çözümünde yerel otoritelere güvenirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H34 -II-32. H34 -II-37. H34 -II-35.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ oluşabilecek problemlerin çözümünde klas kuruluşuna güvenirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ oluşabilecek problemlerin çözümünde P&I Kulübe güvenirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ problemlerin üstesinden gelme ve çözme konusunda iyiyimdir” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H34 -II-40. H34 -II-34. 374 . H34 -II-39. H34 -II-33 .: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ oluşabilecek problemlerin çözümünde bayrak devletine güvenirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ teknik bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım” değişkenini farklı değerlendirmektedir. Ortalama* (n) ---------- SONUÇ Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi A: Armatör Tarafından İşletilen Gemileri Kumanda Eden Gemi Kaptanları B: Profesyonel Gemi Yönetim İşletmeleri Tarafından İşletilen Gemileri Kumanda Eden Gemi Kaptanları * 5-li Likert ölçeği. 5 : Her Zaman.Tablo 5. H34 -II-38.32.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ mesleki bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H34 -II-36.: Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ hukuksal bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım” değişkenini farklı değerlendirmektedir.1: Hiçbir Zaman.

gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemide çalışan gemiadamlarının aynı milliyetten olması ve farklı milliyetlerden olmasına göre bir farklılık göstermekte midir?” sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla aşağıda geliştirilen hipotez kurulmuştur. gemi operasyonları yönetiminde gemi kaptanının bireysel karar verme süreci analizi değişkenlerinin değerlendirilmelerine ait ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığının analizi için veriler üzerinde “t” testi yapılmıştır.5.5. gemi operasyonları yönetimine ait bireysel karar verme süreci değişkenlerini değerlendirilmeleri arasında anlamlı farklar vardır.4. H35 hipotezinin test edilebilmesi amacıyla çalışmaya katılan gemi kaptanlarının kumanda ettikleri gemilerin aynı milliyetten gemiadamları ile donatılanlar ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılanlar olarak iki ilişkisiz örneklem grubuna ayrılarak. H35 hipotezine ilişkin alt hipotezler ve elde edilen sonuçlar Tablo 5.2. 375 .33’de verilmiştir. H35 : Aynı milliyetten gemiadamları ile donatılmış ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanlarının. Gemi Kaptanlarının Kumanda Ettiği Gemilerdeki Gemi Adamlarının Milliyetleri ve Gemi Kaptanının Bireysel Karar Verme Süreci ne Ait Karşılaştırmalı Analiz “Gemi kaptanının bireysel karar verme süreci analizine ait değişkenlerin değerlendirilmesi.

: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ şirketin kara yönetimi içindeki etkin iletişim kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. ve tecrübeleri kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. Ortalama* (n) ---------- SONUÇ Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------A: 3. 5 : Her Zaman.017 Desteklenmedi ---------- ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi A: Aynı Milliyetten Gemiadamları İle Donatılmış Gemileri Kumanda Eden Gemi Kaptanları B: Farklı Milliyetten Gemiadamları İle Donatılmış Gemileri Kumanda Eden Gemi Kaptanları * 5-li Likert ölçeği. Aynı Milliyetten ve Farklı Milliyetlerden Gemiadamları İle Donatılmış Gemileri Kumanda Eden Gemi Kaptanları Arasında Karşılaştırmalı Gemi Kaptanı Bireysel Karar Verme Süreci Analizi: Hipotez Testleri (“t” Testi) ve Sonuçları ALT HİPOTEZLER H35 -I-01.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“yoğun çalışma temposu kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ sahip olduğu liderlik vasıfları kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H35 -I-02.6222 (135) ---------- Desteklenmedi Desteklendi t(337)=2.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ motivasyonu kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H35 -I-15. H35 -I-13.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ gemi personelinin farklı milliyetlerden bir araya gelmiş olması kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“kontrat süreleri ve düzeni kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.3137 (204) B: 3.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ kara yönetimi çalışanlarının tecrübeleri ve uzmanlığı kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.33. H35 -I-12. H35 -I-07. kabiliyet./.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“kişisel özellikleri kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.8444 (135) Desteklendi t(333)=2..021 Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi A: 2.5000 (200) B: 2.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ kendilerini başarılı olmak zorunda hissetmesi kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. 376 . H35 -I-14. H35 -I-16. H35 -I-10.3937 p<0. H35 -I-04. yetki ve sorumlulukların şirketçe net ve açık olarak tanımlanmış olması kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H35 -I-06.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“mevcut gemisinin kondisyonu kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.3258 p<0. H35 -I-09.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ görev.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“gemi çalışanlarının bilgi. . H35 -I-05. H35 -I-03. H35 -I-11.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ aynı tip gemilerde çalışıyor olması kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ailesi ile ilgili yaşadığı problemler kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.1: Hiçbir Zaman.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ bakım tutum ile ilgili şirket politikaları kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H35 -I-08.Tablo 5.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ yerel acente görevlilerinin uyarı ve önerileri kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.

liman. H35 -I-28.. H35 -I-26.6047 (129) Desteklenmedi Desteklendi t(333)=2. H35 -I-19.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ sahip olduğu milliyetçi görüşleri kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. 377 . H35 -I-23.009 A: Aynı Milliyetten Gemiadamları İle Donatılmış Gemileri Kumanda Eden Gemi Kaptanları B: Farklı Milliyetten Gemiadamları İle Donatılmış Gemileri Kumanda Eden Gemi Kaptanları * 5-li Likert ölçeği.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ kara yönetimiyle ile ters düşme kaygısı kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H35 -I-20. H35 -II-02. Aynı Milliyetten ve Farklı Milliyetlerden Gemiadamları İle Donatılmış Gemileri Kumanda Eden Gemi Kaptanları Arasında Karşılaştırmalı Gemi Kaptanı Bireysel Karar Verme Süreci Analizi: Hipotez Testleri (“t” Testi) ve Sonuçları (Devam) ALT HİPOTEZLER H35 -I-17. H35 -I-22. H35 -I-18.Tablo 5. .33.0617 p<0.002 Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------A: 4.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ araştırmacı ve meraklı yapısı kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ kararını. H35 -I-21.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ sahip olduğu İngilizce dili hakkındaki bilgisi kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ kararı şirketin amaç ve politikaları ile ikilemler yaratabilir” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H35 -II-01.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ arzu etmediği bir kararı vermesi konusunda kara yönetiminden talep gelir” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ kara yönetiminin talimatlarını izlerim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.9259 (135) ---------- SONUÇ Desteklendi t(337)=3.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ inisiyatifi haberleşme teknolojileri nedeniyle kısıtlanır” değişkenini farklı değerlendirmektedir. yerel otoriteler vb birimlerin yasal sorumluluklarını yerine getirmemesi etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ sahip olduğu tecrübe.1: Hiçbir Zaman. H35 -I-27.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ kiracı ve yük ilgililerinin menfaatlerini korurum” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H35 -I-25.5196 (204) B: 2. H35 -II-03.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ arzu etmediği bir kararı vermesi konusunda yerel resmi otoritelerden talep gelir” değişkenini farklı değerlendirmektedir. kararını bilgi ve becerilerinden daha fazla etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ arzu etmediği bir kararı vermesi konusunda kiracı ve yük ilgililerinden talep gelir” değişkenini farklı değerlendirmektedir.6233 p<0.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ sahip olduğu muhafazakar veya liberal görüşleri kararını etkiler” değişkenini farklı değerlendirmektedir. Ortalama* (n) A: 2. H35 -I-24./.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ armatörün menfaatlerini korurum” değişkenini farklı değerlendirmektedir.4175 (206) B: 4. 5 : Her Zaman. şirket.

: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ kara yönetiminin yol göstermesini beklerim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.8333 (132) ---------- Desteklendi t(335)=2.9091 (132) Desteklenmedi Desteklendi t(336)=4.003 Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi A: 3.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ şirket amaç ve politikalarını dikkate alarak hareket ederim” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H35 -II-05.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ yerel resmi otoritelerin talimatlarını izlerim” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H35 -II-16. 378 . Ortalama* (n) ---------- SONUÇ Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------A: 3. H35 -II-15.3817 (131) Desteklendi t(333)=2. H35 -II-09.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ en iyi seçeneği aramak yerine.9625 p<0. H35 -II-06.0290 p<0. Aynı Milliyetten ve Farklı Milliyetlerden Gemiadamları İle Donatılmış Gemileri Kumanda Eden Gemi Kaptanları Arasında Karşılaştırmalı Gemi Kaptanı Bireysel Karar Verme Süreci Analizi: Hipotez Testleri (“t” Testi) ve Sonuçları (Devam) ALT HİPOTEZLER H35 -II-04.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ yapacağım hesaplama ve planlamalarda teknolojiye güvenirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H35 -II-13.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ gemi çalışanlarının görüşleri benim için önemlidir” değişkenini farklı değerlendirmektedir.000 Desteklenmedi ---------- ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi A: 4.4612 (206) B: 3.1: Hiçbir Zaman. H35 -II-14.1561 (205) B: 3.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ teknolojinin tüm imkânlarını kullanmayı tercih ederim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ ISM plan ve prosedürlerini uygularım” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H35 -II-10. en kısa yolu sağlayan seçeneği tercih ederim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ Allah’ın yardım etmesini isterim” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H35 -II-08..0441 (204) B: 3.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“gemi çalışanlarına deneyim ve becerilerimi göstermek veya ispatlamak isterim” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H35 -II-11.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ etki altında kalmadan bireysel olarak karar vermeyi tercih ederim” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H35 -II-17.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ kararımı verdikten sonra kara yönetiminin beni desteklemesini beklerim” değişkenini farklı değerlendirmektedir./.025 Desteklenmedi ---------- A: Aynı Milliyetten Gemiadamları İle Donatılmış Gemileri Kumanda Eden Gemi Kaptanları B: Farklı Milliyetten Gemiadamları İle Donatılmış Gemileri Kumanda Eden Gemi Kaptanları * 5-li Likert ölçeği. .: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ sezgilerime güvenirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ başarısız olma olasılığı kararlarımı gözden geçirmemi gerekli kılar” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ sosyal sorumluluğumu ve toplumsal fayda/zarar ilişkisini düşünürüm” değişkenini farklı değerlendirmektedir. 5 : Her Zaman. H35 -II-07. H35 -II-18.Tablo 5.2508 p<0. H35 -II-12.33.

1: Hiçbir Zaman. H35 -II-30.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ kararımı verdikten sonra bile harekete geçme konusunda ertelemeyi tercih ederim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.3430 (207) B: 4.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ öncelikli olarak can emniyeti riskini değerlendiririm” değişkenini farklı değerlendirmektedir.0596 p<0. Aynı Milliyetten ve Farklı Milliyetlerden Gemiadamları İle Donatılmış Gemileri Kumanda Eden Gemi Kaptanları Arasında Karşılaştırmalı Gemi Kaptanı Bireysel Karar Verme Süreci Analizi: Hipotez Testleri (“t” Testi) ve Sonuçları (Devam) ALT HİPOTEZLER H35 -II-19. H35 -II-26. 5 : Her Zaman.1701 p<0. H35 -II-24. H35 -II-22.8062 (129) SONUÇ Desteklendi t(332)=2.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ öncelikli olarak mesleksel değerleri ve etik kurallarını gözetirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir. 379 .: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ öncelikli olarak yük emniyeti riskini değerlendiririm” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H35 -II-28.0829 (205) B: 3. H35 -II-20.2624 (202) B: 4.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ maliyet boyutu.8062 (129) ---------- Desteklenmedi Desteklendi t(332)=2..5385 (130) ---------A: 4.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ çevreye verebileceğim zararın risklerini değerlendirerek karar veririm” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H35 -II-33 . H35 -II-29.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ hukuksal bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ çıkması muhtemel problemleri arar ve üzerine giderim” değişkenini farklı değerlendirmektedir./.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ öncelikli olarak gemi güvenlik (security) riskini değerlendiririm” değişkenini farklı değerlendirmektedir.021 Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------A: 4.4265 (204) B: 2.040 Desteklenmedi Desteklendi t(330)=2. H35 -II-23. .004 Desteklenmedi ---------- ---------A: 4.9014 p<0.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ gemi sevk ve idaresi ile ilgili kararların sonuçlarından sadece ben sorumluyum” değişkenini farklı değerlendirmektedir.:Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ deniz ticareti bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H35 -II-27. H35 -II-25. operasyonel kararlarımı gözden geçirmemi gerektirir” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ meydana gelebilecek problemleri görmemezlikten gelirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.3163 p<0. H35 -II-32.031 Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi A: Aynı Milliyetten Gemiadamları İle Donatılmış Gemileri Kumanda Eden Gemi Kaptanları B: Farklı Milliyetten Gemiadamları İle Donatılmış Gemileri Kumanda Eden Gemi Kaptanları * 5-li Likert ölçeği.4692 (130) ---------- Desteklenmedi Desteklendi t(335)=2. H35 -II-31.Tablo 5.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ problemlerin üstesinden gelme ve çözme konusunda iyiyimdir” değişkenini farklı değerlendirmektedir.33.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ ticari kararların sonuçlarından sadece ben sorumluyum” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ uluslararası kurallara bağlı kalarak karar veririm” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H35 -II-21. Ortalama* (n) A: 2.

milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları tarafından farklı 380 .: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ oluşabilecek problemlerin çözümünde bayrak devletine güvenirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir. H35 -II-37.“ sahip olduğu muhafazakar veya liberal görüşleri kararını etkiler” H31-I-17.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ teknik bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım” değişkenini farklı değerlendirmektedir.“ etki altında kalmadan bireysel olarak karar vermeyi tercih ederim” H31-II-14.“ kara yönetiminin yol göstermesini beklerim” H31-II-09.33.“ kararımı verdikten sonra bile harekete geçme konusunda ertelemeyi tercih ederim” H31-II-19. H35 -II-39.“ kara yönetiminin talimatlarını izlerim” H31-II03.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ oluşabilecek problemlerin çözümünde klas kuruluşuna güvenirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir. Aynı Milliyetten ve Farklı Milliyetlerden Gemiadamları İle Donatılmış Gemileri Kumanda Eden Gemi Kaptanları Arasında Karşılaştırmalı Gemi Kaptanı Bireysel Karar Verme Süreci Analizi: Hipotez Testleri (“t” Testi) ve Sonuçları (Devam) ALT HİPOTEZLER H35 -II-34.“ gemi personelinin farklı milliyetlerden bir araya gelmiş olması kararını etkiler” H31-I-12.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ mesleki bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım” değişkenini farklı değerlendirmektedir.Tablo 5. H35 -II-35.“ çıkması muhtemel problemleri arar ve üzerine giderim” H31-II-29. H35 -II-40. 5 : Her Zaman.. değişkenleri aynı ve farklı değerlendirilmektedir. H35 -II-36.. “ şirketin kara yönetimi içindeki etkin iletişim kararını etkiler” H31-I-09. “ öncelikli olarak yük emniyeti riskini değerlendiririm” H31-II-22..: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ oluşabilecek problemlerin çözümünde P&I Kulübe güvenirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir. Tablo 5...“ öncelikli olarak mesleksel değerleri ve etik kurallarını gözetirim” H31-II-24. H35 -II-38.33’den de görüldüğü gibi.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ oluşabilecek problemlerin çözümünde ITF ve sivil toplum örgütlerine güvenirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir.: Aynı ve farklı milliyetlerden gemiadamları ile donatılmış gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ oluşabilecek problemlerin çözümünde yerel otoritelere güvenirim” değişkenini farklı değerlendirmektedir..1: Hiçbir Zaman... Ortalama* (n) ---------- SONUÇ Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi ---------- Desteklenmedi A: Aynı Milliyetten Gemiadamları İle Donatılmış Gemileri Kumanda Eden Gemi Kaptanları B: Farklı Milliyetten Gemiadamları İle Donatılmış Gemileri Kumanda Eden Gemi Kaptanları * 5-li Likert ölçeği...“gemi çalışanlarına deneyim ve becerilerimi göstermek veya ispatlamak isterim” H31-II-17.

milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla aşağıda geliştirilen hipotez kurulmuştur. H36 hipotezi alt hipotezlerden oluşmaktadır. bu değişkenlerle ilişkili olup olmadığı incelenen değişken ise gemi kaptanlarının milliyet gruplarıdır.6.34’de verilmiştir.4. Gemi Kaptanlarının Milliyet Grupları ve Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerine Ait Karşılaştırmalı Analiz “Gemi kaptanlarının bireysel karar verme süreci analizi değişkenleri. H36 hipotezinin analizinden elde edilen sonuçlar Tablo 5.2. 381 . gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. “Batı Avrupa Ülkeleri” ve “Asya ve Uzak Doğu Ülkeleri” milliyetlerine göre gruplandırılmıştır H36 ana hipotezinin alt hipotezlerini test etmek için “Tek Yönlü Varyans” (One-Way ANOVA) Analizi uygulanacaktır. H36 : Gemi Kaptanları tarafından değerlendirilen “Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci” değişkenlerine ait ortalamalar. Alt hipotezlere ait bağımlı değişkenler gemi kaptanının gemi operasyonları yönetiminde bireysel karar verme sürecine ait değişkenlerken. “Doğu Avrupa ve Eski Doğu Bloku Ülkeleri”.5. Çalışmaya katılan gemi kaptanları “Türkiye”.

695 ----- ------- [F(3-325)=0. p<0. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 1.220 3 324 327 6. 5 : Her Zaman “ bakım tutum ile ilgili şirket politikaları kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. 5 : Her Zaman “yoğun çalışma temposu kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. p<0.062 507.427. Kareler Top. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 -I-04. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.05) Türk A. Hipotez Reddedilmiştir.: 6.. Varya. p<0.253 0.203 1.645 474. Varya.640 513. Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 -I-02.418 1. 382 .536.304]. Kayna. sd Kareler Ort.253 533.853 640.859 ----- ------- [F(3-323)=0. p<0. Gemi Kaptanlarının Milliyet Grupları ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları H36 -I-01. 5 : Her Zaman “mevcut gemisinin kondisyonu kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.215. 5 : Her Zaman . Kayna.00) (3.012 511. Doğu (3. Kayna.506 4. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Kareler Top.559 583. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Kayna.734 ----- ------- [F(3-326)=0.610 467.239. Varya. Kayna. sd Kareler Ort.205 ----- ------- [F(3-326)=1. Kareler Top. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.652 0. Hipotez Kabul Edilmiştir. sd Kareler Ort.482 0.386 1.697 643.77) [F(3-324)=4.720 534.951 1. F P Gruplar Arası Farklar* Varya.652 3 326 329 0. Kareler Top.239 0.158 488./.255 3 326 329 2.734]. Kareler Top. Varya. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.972 3 323 326 0.536 0. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.34. Hipotez Reddedilmiştir.971 0. sd Kareler Ort.482.671 1.006].427 0.205].569 0. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Hipotez Reddedilmiştir.859]. Hipotez Reddedilmiştir.: 19. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.304 ----- ------- [F(3-323)=1.: “ailesi ile ilgili yaşadığı problemler kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.434 1.: 2. Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 -I-03.550 3 325 328 0.: 2. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. sd Kareler Ort. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 -I-05. Kareler Top. p<0.: 6.215 0. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.695]. sd Kareler Ort.785 1. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 -I-06.6253. 5 : Her Zaman “kontrat süreleri ve düzeni kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. p<0.Tablo 5.168 1. F P Gruplar Arası Farklar* Varya.505 576. Hipotez Reddedilmiştir. 5 : Her Zaman “kişisel özellikleri kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.006 Scheffe Testi (p<0. Kayna. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. U.064 3 323 326 2.

147 487. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 –I-11.19) (3. Varya.278 493.628 0.: 7.161 1.: 15.Tablo 5. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Kayna. p<0. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 –I-10.136 ----- ------- [F(3-323)=1.552. 5 : Her Zaman “ görev. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.155 523.504 1. kabiliyet. (3. Kareler Top. Sd Kareler Ort.647 ----- ------- [F(3-325)=0.483 478.864 0. Hipotez Kabul Edilmiştir. Varya. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.193 ----- ------- [F(3-324)=1.292 494. Hipotez Reddedilmiştir.059]. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 –I-09. Kareler Top. Varya.. Sd Kareler Ort. Hipotez Reddedilmiştir. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 12.481 3.552 0.059 ----- ------- [F(3-324)=2.584 0.980 460.485 0. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.: 7. Kayna.899 1.136]. p<0. 5 : Her Zaman “gemi çalışanlarının bilgi. Hipotez Reddedilmiştir.660 1. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 5 : Her Zaman “ motivasyonu kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.: 2. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 –I-08. Varya. Hipotez Reddedilmiştir.761 3 323 326 5.016]. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.439 3 324 327 2. yetki ve sorumlulukların şirketçe net ve açık olarak tanımlanmış olması kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.615 2. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.864.193]. 5 : Her Zaman .924 3 323 326 2.427 1. Kareler Top. Kayna.647]. Sd Kareler Ort. Varya. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. p<0.05) Türk Doğu Av. Kayna. Kareler Top. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.872 3 325 328 0.052 1. Gemi Kaptanlarının Milliyet Grupları ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları (Devam) Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları H36 -I-07. Sd Kareler Ort.330 535.485 3 324 327 4.584.: “ kara yönetimi çalışanlarının tecrübeleri ve uzmanlığı kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.696 529. 383 .508.016 Scheffe Testi (p<0. p<0. Kayna.34. sd Kareler Ort.485. Kareler Top.943 468.382 1. 5 : Her Zaman “ şirketin kara yönetimi içindeki etkin iletişim kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.176 531. ve tecrübeleri kararını etkiler” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.508 0.71) [F(3-323)=3./. p<0.

Varya.101 ----- ------- [F(3-322)=2. Sd Kareler Ort. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Kayna.583 616.34) (2. 384 . Sd Kareler Ort.365 1.Tablo 5.: 10. Kayna. Varya. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 –I-14. Hipotez Reddedilmiştir.032 Dunnett-C (p<0. Sd Kareler Ort.328 1..100 3 325 328 4.276 3 319 322 3.153.153 0. p<0.025 Scheffe Testi (p<0.995 0.05) Doğu Avrupa Batı Av. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.534 569. Kareler Top. Kayna.118 459. Hipotez Kabul Edilmiştir * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.094 0.: “ gemi personelinin farklı milliyetlerden bir araya gelmiş olması kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. p<0. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 –I-15.116].181 551. Sd Kareler Ort. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.: 12.983 446.952 662.032].868 1.: 12.605 610.373 3. p<0. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.34.677 649. (3.226 2. 5 : Her Zaman “ aynı tip gemilerde çalışıyor olması kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.119 1./.05) Doğu Avrupa Batı Av (3. p<0. Kayna.188 3 325 328 1. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.86) [F(3-325)=3. Hipotez Reddedilmiştir.717 2. Hipotez Reddedilmiştir. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 –I-13. Kareler Top.981 0.: 15. Varya.696 1. Gemi Kaptanlarının Milliyet Grupları ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları (Devam) Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları H36 –I-12. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 5.116 ----- ------- [F(3-319)=1. Kareler Top. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 –I-16.983.101]. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.76) [F(3-323)=2. Hipotez Kabul Edilmiştir.890 3 323 326 5. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.095 541.629 3 322 325 4.094.356 554.025]. 5 : Her Zaman “ kendilerini başarılı olmak zorunda hissetmesi kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.879 0. Varya.995. p<0. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Kareler Top.018 2.396 ----- ------- [F(3-325)=0. Kareler Top. 5 : Her Zaman .40) (2.983 0. 5 : Her Zaman “ yerel acente görevlilerinin uyarı ve önerileri kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. 5 : Her Zaman “ sahip olduğu liderlik vasıfları kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.396].981. Sd Kareler Ort. Kayna. Varya.

: 16.137 626. Varya.05) Türk A. Gemi Kaptanlarının Milliyet Grupları ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları (Devam) Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları H36 –I-17. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.253 ----- ------- [F(3-323)=1. Sd Kareler Ort. 5 : Her Zaman “ araştırmacı ve meraklı yapısı kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Hipotez Reddedilmiştir. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.445 3. Kareler Top.021].480 485. Kayna. Sd Kareler Ort. Hipotez Reddedilmiştir.349 0.764 3 322 325 4. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.927 4. p<0.243 3 321 324 1. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.519 468.811 0.379 1.513 0. Kareler Top.Tablo 5. p<0.615 1. Kayna. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varya.366. Hipotez Kabul Edilmiştir.46) (3.160 1.513]. Kayna. Sd Kareler Ort.005 Scheffe Testi (p<0.811.00) (2. 5 : Her Zaman . * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.010].506 1. Varya. p<0. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.413 3. Hipotez Kabul Edilmiştir.643 1. p<0.767. kararını bilgi ve becerilerinden daha fazla etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 –I-18.245 3 323 326 2. Sd Kareler Ort. Hipotez Kabul Edilmiştir. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.005]. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 –I-21.287.05) --------- [F(3-322)=3. 5 : Her Zaman “ sahip olduğu tecrübe.: “ sahip olduğu muhafazakar veya liberal görüşleri kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.513 ----- ------- [F(3-321)=0.010 Scheffe Testi (p<0.34. 385 . p<0.349.380 3 325 328 8. Kayna. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 –I-20. Kareler Top. 5 : Her Zaman “ sahip olduğu İngilizce dili hakkındaki bilgisi kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.929 454. (3.21) [F(3-324)=3.242 651.205 1.616 521. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 –I-19.: 3.021 Scheffe Testi (p<0. Kayna.628 528. 5 : Her Zaman “ sahip olduğu milliyetçi görüşleri kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi./. Varya..767 0.: 25.: 6.763 489. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.05) Türk Batı Avru.834 468. U.253]. Sd Kareler Ort. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 13. Kareler Top.366 0. Kareler Top.30) [F(3-325)=4.161 484. Doğu (2. Varya.287 0.680 3 324 327 5.

gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.402].499 357.146. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.134 ----- ------- [F(3-324)=1.485 3 324 327 1.980 0. p<0.091 1. Hipotez Reddedilmiştir.356 0.: 1.452. p<0.313 0./.436 3 324 327 3. Kareler Top. Varya.027 1. Varya.134]. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. 5 : Her Zaman . F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 –I-24.817 3 323 326 0. p<0.Tablo 5.354 533. Varya. Kareler Top. Sd Kareler Ort. 5 : Her Zaman “ arzu etmediği bir kararı vermesi konusunda yerel resmi otoritelerden talep gelir” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Kareler Top.871 0. Kayna..980. Kayna.: 3.146 0. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Hipotez Reddedilmiştir. Kayna.402 ----- ------- [F(3-324)=0.630 3 323 326 0.363 3 324 327 1.590 395.: 9.452 0. Hipotez Reddedilmiştir.618 1. 5 : Her Zaman “ arzu etmediği bir kararı vermesi konusunda kara yönetiminden talep gelir” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.303]. Sd Kareler Ort.: “ kara yönetimiyle ile ters düşme kaygısı kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.932 ----- ------- [F(3-323)=0. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.222 0. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.716]. Kayna. 5 : Her Zaman “ kararı şirketin amaç ve politikaları ile ikilemler yaratabilir” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. p<0. Varya. 5 : Her Zaman “ arzu etmediği bir kararı vermesi konusunda kiracı ve yük ilgililerinden talep gelir” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.192 1. Hipotez Reddedilmiştir.837 437.932]. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 –I-25.: 0.871. Varya. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 3.329 1.577 424. Sd Kareler Ort.979 439.303 ----- ------- [F(3-324)=1.772 399.612 1. 386 . Hipotez Reddedilmiştir.082 524.218. Sd Kareler Ort. p<0.716 ----- ------- [F(2-323)=0.986 353. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Gemi Kaptanlarının Milliyet Grupları ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları (Devam) Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları H36 –I-22. Kareler Top.34. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 –I-26.053 424. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 –I-23.218 0. Sd Kareler Ort. Kayna.197 1. Kareler Top.

554 Gruplariçi 127.426 321 . p<0. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.. (4.079 3 325 328 0.602 6. Kareler Top.33) (4. Hipotez Reddedilmiştir.818 0.245 ----- ------- [F(3-324)=1. şirket. Gemi Kaptanlarının Milliyet Grupları ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları (Devam) Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları H36 –I-27.485]. Kayna.240 1. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. yerel otoriteler vb birimlerin yasal sorumluluklarını yerine getirmemesi H36 –I-28.555 405. Kareler Top.188 ----- ------- [F(3-325)= 1.864 193. p<0. Hipotez Reddedilmiştir. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.262].658 1. Hipotez Kabul Edilmiştir. Kayna. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.494 0. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 –II-01.354 1.465 454.: 1.393 0. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 3. p<0.05) Türk Doğu Av. Kareler Top. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 2. Varya.606 0.393.089 3 322 325 1. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.262 ----- ------- [F(3-323)=1. p<0. 387 . Sd Kareler Ort.215 196. Kayna. Sd Kareler Ort.485 ----- ------- [F(3-322)=0.: etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.337.833 116.70) Türk Batı Avru. 5 : Her Zaman “ kara yönetiminin talimatlarını izlerim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.Tablo 5. Varya.: “ armatörün menfaatlerini korurum” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. 5 : Her Zaman H36 –II-02. liman.59) .624 458. Kayna. Varya.974 400.33) (4.805 3 2. Sd Kareler Ort.397 Toplam 135. Sd Kareler Ort. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası 7.955 0. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.314 3 324 327 0. (4.188].: “ inisiyatifi haberleşme teknolojileri nedeniyle kısıtlanır” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Varya.231 324 [F(3-321)=6. Kareler Top.34. Kareler Top.412 0. 5 : Her Zaman “ kararını. Varya.595 1. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 –II-03.818. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir./. 5 : Her Zaman “ kiracı ve yük ilgililerinin menfaatlerini korurum” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.482 114.337 0. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.529 3 323 326 1. Hipotez Reddedilmiştir.000]. p<0.606.554. Kayna.000 Dunnett-C (p<0. 5 : Her Zaman 0.245].155 1. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Hipotez Reddedilmiştir.: 4. Sd Kareler Ort.

F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 –II-08. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.Tablo 5. Hipotez Reddedilmiştir.: “ yerel resmi otoritelerin talimatlarını izlerim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.419 3 325 328 0.431 0.844 165. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.088 0. Hipotez Reddedilmiştir.267 0. 388 . Sd Kareler Ort. 5 : Her Zaman “ teknolojinin tüm imkânlarını kullanmayı tercih ederim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Kayna. Varya. Varya.605 3 325 328 0.431. Kayna. Varya.413 2.: 0. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. 5 : Her Zaman “ şirket amaç ve politikalarını dikkate alarak hareket ederim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.655 3 324 327 0.870 216.853 0.853.915 ----- ------- [F(3-323)=90. Kareler Top. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Hipotez Reddedilmiştir.327. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 –II-07.. p<0.466]. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 –II-06.223 0. F P Gruplar Arası Farklar* Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 –II-05.623 0.915].263 164.800 101.466 ----- ------- [F(3-325)=0. Gemi Kaptanlarının Milliyet Grupları ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları (Devam) H36 –II-04.882 133.075 ----- ------- [F(3-324)= 2.635]. p<0. p<0.510 0.34. Sd Kareler Ort.773 136. Kareler Top. p<0. Sd Kareler Ort. Kayna.: 2. 5 : Her Zaman “ ISM plan ve prosedürlerini uygularım” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Sd Kareler Ort.075].619 102.220 3 324 327 1. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.172 0. 5 : Her Zaman . gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.350 221.961 0. Kayna. Varya.571. Kareler Top.936 127. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.327 0. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Kayna. Varya. Hipotez Reddedilmiştir. Sd Kareler Ort. p<0.172./.065 ----- ------- [F(3-324)=2.: .065]. Hipotez Reddedilmiştir.: 4.635 ----- ------- [F(3-325)=90.668 2.107 3 323 326 0. Kareler Top. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Kareler Top.669 126. 5 : Her Zaman “ gemi çalışanlarının görüşleri benim için önemlidir” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.571 0. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 0.313 0.391 0.

734 300. Kareler Top. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 10.373 621.Tablo 5. Kayna. Doğu Batı Avru.05) Türk A. 5 : Her Zaman Dunnett-C (p<0.379 0.014 [F(3-322)=3. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.000 [F(3-324)=16.388 347. Kareler Top.209 3 322 325 3. 5 : Her Zaman Scheffe Testi (p<0. 5 : Her Zaman “ Allah’ın yardım etmesini isterim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Doğu (4.76) H36 –II-10. Kareler Top.05) Doğu Avrupa Batı Avru. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 –II-12. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.453 0. Hipotez Kabul Edilmiştir. U.22) (3.88) [F(3-320)=3. Sd Kareler Ort. (3.611 0.12) (4.894 3 317 320 14.014]. Sd Kareler Ort. (4. (3.09) (4.887 226.26) Türk Batı Avru.000 [F(3-317)=7.91) (3.22) (4.478 0.961 7. Sd Kareler Ort. Varya.95) Türk A.000]. Gemi Kaptanlarının Milliyet Grupları ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları (Devam) Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları H36 –II-09..358 307. Hipotez Kabul Edilmiştir.69) (4.803.94) (3.34. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. (3. Kayna. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 42. (3. p<0.05) Türk Doğu Av. Doğu Batı Av.016]. Varya.204 0.69) Doğu Avrupa A.11) .29) Türk Batı Av.: 7. U.478. p<0. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Doğu (4.204. p<0. Kayna. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.69) A. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.956 3.611.025 3 320 323 2. Kareler Top.: “ yapacağım hesaplama ve planlamalarda teknolojiye güvenirim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Kayna. U.: “ kara yönetiminin yol göstermesini beklerim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Hipotez Kabul Edilmiştir.124 1.684 3. (3.016 Scheffe Testi (p<0. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 46.11) A.122 3 324 327 15. p<0.578 0.05) Türk Doğu Av. U. Sd Kareler Ort.21) H36 –II-11.29) (3. U.851 318. 389 .521 663. Varya. Varya.: “ kararımı verdikten sonra kara yönetiminin beni desteklemesini beklerim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Doğu (3.91) (3.000].138 218. 5 : Her Zaman Scheffe Testi (p<0./.927 16.22) (3. Hipotez Kabul Edilmiştir.803 0. (4.

909 4.124 591. Varya.05) Türk Doğu Av.003 Scheffe Testi (p<0. Kayna..008]. p<0. 5 : Her Zaman “ sezgilerime güvenirim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.798 484.05) Türk Doğu Av. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Sd Kareler Ort.97) Türk Batı Av.64) Türk A.829 1. Hipotez Kabul Edilmiştir.05) Türk A. Varya.: 15. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. (2. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Gemi Kaptanlarının Milliyet Grupları ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları (Devam) Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları H36 –II-13. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.05) Türk Doğu Av.820 353. Kayna.05) Türk Batı Avru. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 –II-15.: 8.769 3 321 324 5. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 –II-17. 5 : Her Zaman “gemi çalışanlarına deneyim ve becerilerimi göstermek veya ispatlamak isterim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.: 10.592 16.173 302.22) (3. Hipotez Kabul Edilmiştir.670.940 1.101 2. Kareler Top. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 –II-14. Sd Kareler Ort. p<0. 5 : Her Zaman “ başarısız olma olasılığı kararlarımı gözden geçirmemi gerekli kılar” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Varya.048 Scheffe Testi (p<0. Kareler Top.Tablo 5. 5 : Her Zaman Scheffe Testi (p<0.03) [F(3-321)=3.748 0.048]. en kısa yolu sağlayan seçeneği tercih ederim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi./. p<0.34.014 0.016 Dunnett-C (p<0.000 [F(3-321)=16.014.003]. Kayna.124 3 318 321 4.81) [F(3-322)=4. Varya.25) .96) (3.511 3.008 Scheffe Testi (p<0.63) (3.11) [F(3-321)=2. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.48) [F(3-318)=4. (4.308 3 321 324 2. Sd Kareler Ort. (2.531 0. Varya. Hipotez Kabul Edilmiştir. Doğu (2.612 3 321 324 26.211 293.016]. (2.670 0.850 0.: “ en iyi seçeneği aramak yerine.804 3 322 325 3.317 0.46) (3. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 –II-16. 390 .63) (3. Kayna. p<0.951 289. 5 : Her Zaman “ etki altında kalmadan bireysel olarak karar vermeyi tercih ederim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.880 4. Hipotez Kabul Edilmiştir. Kareler Top. (3. Hipotez Kabul Edilmiştir.488 511.748. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Doğu (3.266 1. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.: 12.57) (4.592 283.971 500.850.000]. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 80.486. U. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. U. Kareler Top. Sd Kareler Ort.486 0. p<0. Sd Kareler Ort.63) (3.488 362. Kayna. Kareler Top.

05) Türk Doğu Av. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası 41.905 3 323 326 1.805 3 325 328 0.958]. Sd Kareler Ort. Kayna. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 –II-21.623 0. Varya. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.042 Scheffe Testi (p<0.208]. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.999 2. Sd Kareler Ort. 5 : Her Zaman “ kararımı verdikten sonra bile harekete geçme konusunda ertelemeyi tercih ederim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. 5 : Her Zaman “ öncelikli olarak can emniyeti riskini değerlendiririm” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. 5 : Her Zaman 0.260 1. (2. Kareler Top.769.769 0.422 0.322 256. 391 . Varya.523.221 175. p<0.184 ----- ------- [F(3-325)=1.299 317.184]. 5 : Her Zaman “ öncelikli olarak yük emniyeti riskini değerlendiririm” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.988 3 318 321 2. Kayna. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. p<0.103.905. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.820 10.12) (2. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.267 84.544 0. Sd Kareler Ort.Tablo 5. Kayna..766 0. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.267 Toplam 446. Hipotez Reddedilmiştir.042].958 ----- ------- [F(3-322)=0. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. (2.: 1.056 0.05) --------- [F(3-318)=2. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Varya. Kareler Top. Sd Kareler Ort.194 0. Kareler Top. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.688 325.905 Gruplariçi 405.390 3 322 325 0. Hipotez Reddedilmiştir. Varya.784 1. Kareler Top. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.514 320 1. Kayna.459 3 13. Hipotez Reddedilmiştir.623.72) H36 –II-20.000].208 ----- ------- [F(3-323)=1. p<0.169 175.: “ sosyal sorumluluğumu ve toplumsal fayda/zarar ilişkisini düşünürüm” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Gemi Kaptanlarının Milliyet Grupları ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları (Devam) Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları H36 –II-18.97) Türk Batı Avru. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 –II-19. p<0./. p<0. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 –II-22.12) (2. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 3. Hipotez Kabul Edilmiştir. Sd Kareler Ort. Kareler Top.000 Scheffe Testi (p<0.: 8.523 0.972 323 [F(3-320)=10.: 0. 5 : Her Zaman . Kayna.103 0.: “ çevreye verebileceğim zararın risklerini değerlendirerek karar veririm” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.34.539 85.583 253. Hipotez Kabul Edilmiştir. Varya.

Hipotez Reddedilmiştir.720 1.69) H36 -II-27.. p<0.260. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 0. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.437 156. Varya.: “ öncelikli olarak gemi güvenlik (security) riskini değerlendiririm” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Kareler Top. Kayna. Varya.062.000].: 2.269 6.: “ gemi sevk ve idaresi ile ilgili kararların sonuçlarından sadece ben sorumluyum” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.164 315 1.181]. Kayna.769 3 321 324 1.34.900 ----- ------- [F(3-324)=0.05) Türk Doğu Av. sd Kareler Ort. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Kareler Top. sd Kareler Ort. Sd Kareler Ort.000 Scheffe Testi (p<0. Varya. Varya. Hipotez Reddedilmiştir. Hipotez Kabul Edilmiştir.638. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.945 Gruplariçi 511. 5 : Her Zaman 0. Kayna.180 0.: 3.230 234. Kareler Top.010 203.713 3 323 326 0.720 3 324 327 0.659 314.539 231.623 Toplam 544.081 ----- ------- [F(3-320)=2. sd Kareler Ort.220 0. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Gemi Kaptanlarının Milliyet Grupları ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları (Devam) H36 –II-23.195 0.59) Türk Batı Av. F P Gruplar Arası Farklar* Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 –II-24.99) (3.900]. (2. Kayna./. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası 33. operasyonel kararlarımı gözden geçirmemi gerektirir” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.181 ----- ------- [F(3-321)=1. Kareler Top. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 -II-25.260 0. p<0.972 318 [F(3-315)=6.255 320. Kayna.094 0.914 3 320 323 2. Hipotez Reddedilmiştir.982 2.808 3 11.062 0. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.365 ----- ------- [F(3-323)=1. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 -II-26. (2.945. p<0.670 0.: 6.282 156.631 1.365]. 5 : Her Zaman “ ticari kararların sonuçlarından sadece ben sorumluyum” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varya.081]. 5 : Her Zaman “ maliyet boyutu. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.99) (3.Tablo 5.638 0. Sd Kareler Ort. Hipotez Reddedilmiştir. 5 : Her Zaman “ öncelikli olarak mesleksel değerleri ve etik kurallarını gözetirim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Kareler Top. p<0. 392 . p<0. 5 : Her Zaman .195.702 205.483 0.

037 Dunnett-C (p<0. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.634 Gruplariçi 389. (1.50) (2. 5 : Her Zaman . Varya. (1.714 0.05) --------- [F(3-321)=2.742 1.867 1. Sd Kareler Ort.91) H36 –II-31.16) Türk Batı Av.05) Türk Doğu Av.867 0. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 –II-29.000]. (4. Varya. Varya. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. 5 : Her Zaman “ hukuksal bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Kayna.34. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.587 0.598 2. Sd Kareler Ort.Tablo 5.090 8.390 3 324 327 0.830. Kareler Top. Kareler Top. 393 .35) (3..: “ meydana gelebilecek problemleri görmemezlikten gelirim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.35) (3.141 191. p<0. Gemi Kaptanlarının Milliyet Grupları ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları (Devam) Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları H36 –II-28. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası 24. Kayna. U. p<0. 5 : Her Zaman Dunnett-C (p<0.867.704 0. Doğu (4. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 –II-32. Kareler Top. Hipotez Kabul Edilmiştir.225 348.938.142 ----- ------- [F(3-315)=1.000 [F(3-320)=8.126 277. Varya. Hipotez Reddedilmiştir.05) Türk Doğu Av. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varya. Sd Kareler Ort.: “ problemlerin üstesinden gelme ve çözme konusunda iyiyimdir” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Kayna. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 29.220 Toplam 413.761 273.141].50) (2.753 98.763 377.71) H36 –II-30.000]. Kareler Top. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.77) Türk A.047 319 1.830 0. Hipotez Kabul Edilmiştir. p<0. (4. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Hipotez Kabul Edilmiştir.212 0.319 322 [F(3-319)=6.887 3 315 318 1.938 0.037].302 0.000 Dunnett-C (p<0. Sd Kareler Ort.091 6./.988 3 320 323 9. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 4. Kayna. Kareler Top. p<0.: “ uluslar arası kurallara bağlı kalarak karar veririm” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. 5 : Her Zaman “ çıkması muhtemel problemleri arar ve üzerine giderim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Hipotez Reddedilmiştir.862 197.550 ----- ------- [F(3-324)=0. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.272 3 8.35) (3. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Sd Kareler Ort.003 3 321 324 1. 5 : Her Zaman 0.634.: 0.550].637 97. Kayna. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.704.: 5. p<0.74) Türk Batı Av.

591]. Varya. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 -II-37.317 278.509 367. F P Gruplar Arası Farklar* Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 –II-34. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman./.149.472 3 316 319 3.195].053 0. 5 : Her Zaman “ oluşabilecek problemlerin çözümünde P&I Kulübe güvenirim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. p<0.637 0.: 1. (3.: 9. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Hipotez Reddedilmiştir. 5 : Her Zaman “ mesleki bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Kayna..773 1. sd Kareler Ort. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 5.814 0.112 231.126 1.Tablo 5. Kayna.05) Türk Batı Av.671 1. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 -II-36.34.043.: “ deniz ticareti bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. p<0. Hipotez Reddedilmiştir.: 2.445 197. Hipotez Reddedilmiştir. sd Kareler Ort. Kayna.007 Dunnett-C (p<0.149 0.936.195 ----- ------- [F(3-322)=1.360 240. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.591 ----- ------- [F(3-322)=0.923 340. Sd Kareler Ort. Kayna. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.575 0.423 ----- ------- [F(3-318)=0. 394 . gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.374]. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.374 ----- ------- [F(3-319)=1. Varya.013 338.: 2. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 -II-35. Kareler Top.639 0.917 195. Varya. 5 : Her Zaman “ teknik bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.94) (3.362 3 319 322 0. Kayna. p<0. Hipotez Kabul Edilmiştir. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Sd Kareler Ort. Kareler Top.575. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Gemi Kaptanlarının Milliyet Grupları ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları (Devam) H36 –II-33 .043 0. Kareler Top.441 276.732 4. Kareler Top.423]. Varya. 5 : Her Zaman .869 0.936 0. 5 : Her Zaman “ oluşabilecek problemlerin çözümünde klas kuruluşuna güvenirim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. sd Kareler Ort.637. p<0.55) [F(3-316)=4.758 3 318 321 0.320 362.037 0. Hipotez Reddedilmiştir. Varya.828 3 322 325 1. Kareler Top.613 1.007].936 3 322 325 0. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. p<0.

H36-I-17.802 323 [F(3-320)=2. p<0.34’de sunulmuştur. H36-II-09. H36-II-34.337 0. H36-II-11. p<0.107 ----- ------- * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Hipotez Reddedilmiştir.Tablo 5. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. sd Kareler Ort. H36-II-03.262]. Hipotez Reddedilmiştir. Varya.348 Toplam 439. H36-II-12.732].006]. Kareler Top.383 1. Kayna. H36-II-15. Kayna. H36-II-17. H36-II-10. Varya. p<0. sd Kareler Ort. p<0. Kareler Top. hipotezleri kabul edilmiştir.77) gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(3-324)=4. 5 : Her Zaman Tablo 5.849 1. H36-II-31. H36-I-15.050.428 3 321 324 1.: 2. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası 8.00) ve “Asya ve Uzak Doğulu” (3. 2. H36-II-18. H36-II-16. H36-II-29. 395 . H36-I-09.733 1.295 3 2.337.732 ----- ------- [F(3-316)=0. Buna göre“mevcut gemisinin kondisyonu kararını etkiler” değişkeni Türk (3. Gemi Kaptanlarının Milliyet Grupları ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları (Devam).429. F P Gruplar Arası Farklar* Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 -II-39.: 5. H36-I-19. H36-II-30. H36-I-14.34’den de görüleceği gibi H36-I-03.747 3 316 319 0.: “ oluşabilecek problemlerin çözümünde bayrak devletine güvenirim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. 5 : Her Zaman “ oluşabilecek problemlerin çözümünde ITF ve sivil toplum örgütlerine güvenirim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. gemi kaptanlarının milliyet gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.549 541.765 Gruplariçi 431. H36-I-21.508 320 1.880 449. H36-II-13. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H36 -II-40. Kareler Top.548 443.050 0.198 539. H36-II-14.239.107]. H36 -II-38.707 0. 5 : Her Zaman “ oluşabilecek problemlerin çözümünde yerel otoritelere güvenirim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.429 0. Kayna. H36-II-19. H36-II-26.262 ----- ------- [F(3-321)=1. sd Kareler Ort.34. Hipotez Reddedilmiştir. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Varya. Kabul edilen hipotezlerdeki gruplar arasındaki anlamlı farkının hangi milliyet grupları arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe ve Dunnett-C testi sonuçları yine Tablo 5.

59) gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(3-321)=6. Hangi gruplar arasında anlamlı bir fark olduğunun testi 0.485.33) ve Doğu Avrupalı (4.287.75). p<0.70) ile Türk (4.010].86) gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(3-325)=3.63). “Araştırmacı ve meraklı yapısı kararını etkiler” değişkeni farklı milliyet gruplarındaki gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(3-322)=3.05 düzeyinde anlamlı bulunmamıştır.22) ve Batı Avrupalı (3.22) ve 396 .811.30) gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(3-325)=4.“Şirketin kara yönetimi içindeki etkin iletişim kararını etkiler” değişkeni Türk (3.021].00) ve Batı Avrupalı (2. p<0. “Sahip olduğu İngilizce dili hakkındaki bilgisi kararını etkiler” değişkeni Türk (3.46) ve “Asya ve Uzak Doğulu” (3.15).554. “Kara yönetiminin talimatlarını izlerim” değişkeni Türk (4.76) ile Türk (3.95) ile Türk (3.71) gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(3-323)=3. Doğu Avrupalı (2. p<0.19) ve Doğu Avrupalı (3. Batı Avrupalı (2. p<0. “Kendilerini başarılı olmak zorunda hissetmesi kararını etkiler” değişkeni Doğu Avrupalı (3.78).005].21) gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(3-324)=3. “Sahip olduğu muhafazakar veya liberal görüşleri kararını etkiler” değişkeni Türk (2. “Kara yönetiminin yol göstermesini beklerim” değişkeni Türk (3. “Yerel acente görevlilerinin uyarı ve önerileri kararını etkiler” değişkeni Doğu Avrupalı (3. p<0.349.34) ve Batı Avrupalı (2.22) ve Doğu Avrupalı (3.33) ve Batı Avrupalı (4. p<0.76) gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(3-323)=2.000]. p<0. Türk (3.016].153.40) ve Batı Avrupalı (2. Bununla birlikte milliyet gruplarına ait ortalamalar aşağıdaki gibi sıralanmıştır.981.025].032]. “Asya ve Uzak Doğulu” (2.

21) gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(3-322)=3. p<0.92) ve Doğu Avrupalı (3.014.21) ile “Asya ve Uzak Doğulu” (4. “Başarısız olma olasılığı kararlarımı gözden geçirmemi gerekli kılar” değişkeni Türk (3.92) ve Batı Avrupalı (3.96) ve Doğu Avrupalı (3.57) ve “Asya ve Uzak Doğulu” (4.014].69) ile “Asya ve Uzak Doğulu” (4. 397 .03) gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(3-321)=3.69) ve Batı Avrupalı (4. “Sezgilerime güvenirim” değişkeni Türk (3.478.“Asya ve Uzak Doğulu” (4.11) gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(3-321)=2.81) gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(3-322)=4.000].29) ile Türk (3. “ Allah’ın yardım etmesini isterim” değişkeni Türk (3. en kısa yolu sağlayan seçeneği tercih ederim” değişkeni Türk (2.748.09) ve “Asya ve Uzak Doğulu” (4.048].486. p<0. p<0.000].11) gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(3317)=7. “Etki altında kalmadan bireysel olarak karar vermeyi tercih ederim” değişkeni Türk (4. “Yapacağım hesaplama ve planlamalarda teknolojiye güvenirim” değişkeni Doğu Avrupalı (4.11) ile “Asya ve Uzak Doğulu” (3.016].22) ve Batı Avrupalı (3. “Kararımı verdikten sonra kara yönetiminin beni desteklemesini beklerim” değişkeni Türk (4. p<0.69) ve Batı Avrupalı (4.48) gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(3-318)=4. p<0.008].88) gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(3-320)=3.016].204. “En iyi seçeneği aramak yerine. p<0. p<0.26) gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(3-324)=16.29) ve Batı Avrupalı (3.46) ve Doğu Avrupalı (3.003].94) ve Batı Avrupalı (3. p<0.803.611.670.

“Meydana gelebilecek problemleri görmemezlikten gelirim” değişkeni Türk (1.77) ile Türk (4.905.000].945.850. “Kararımı verdikten sonra bile harekete geçme konusunda ertelemeyi tercih ederim” değişkeni Türk (2.50) ve Doğu Avrupalı (2.50) ve Batı Avrupalı (2. p<0. Batı Avrupalı (3.000].72) gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(3320)=10. “Çıkması muhtemel problemleri arar ve üzerine giderim” değişkeni Türk (4.000].35) ve Batı Avrupalı (3.94).12) ve Batı Avrupalı (2.99) ve Doğu Avrupalı (3.69) gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(3-315)=6.91) gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(3-319)=6.64) ile Türk (2.59) ile Türk (2.97) ile Türk (2. Doğu Avrupalı (3. “Sosyal sorumluluğumu ve toplumsal fayda/zarar ilişkisini düşünürüm” değişkeni farklı milliyet gruplarındaki gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(3-321)=2. p<0. p<0.74) gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(3-320)=8.63) ve “Asya ve Uzak Doğulu” (3.99) ve Batı Avrupalı (2.042].97) ile Türk (2.63) ve Batı Avrupalı (3.634.000].“Gemi çalışanlarına deneyim ve becerilerimi göstermek veya ispatlamak isterim” değişkeni Türk (2. p<0.16).12) ve Doğu Avrupalı (2.77).16) ile Türk (1.867.769.71) ile Türk (4. p<0. Hangi gruplar arasında anlamlı bir fark olduğunun testi 0.000].35) ve Doğu Avrupalı (3. Bununla birlikte milliyet gruplarına ait ortalamalar aşağıdaki gibi sıralanmıştır.35) ve “Asya ve Uzak Doğulu” (3. “Tticari kararların sonuçlarından sadece ben sorumluyum” değişkeni Türk (2.938.05 düzeyinde anlamlı bulunmamıştır. “Asya ve Uzak Doğulu” (3.25) gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(3-321)=16.037].63) ve Doğu Avrupalı (3. Hangi gruplar arasında anlamlı bir fark olduğunun testi 398 . “Problemlerin üstesinden gelme ve çözme konusunda iyiyimdir” değişkeni farklı milliyet gruplarındaki gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(3-321)=2. p<0. Türk (4. p<0.88).

“Asya ve Uzak Doğulu” (4.46). Çalışmaya katılan gemi kaptanları çalıştıkları işletmeler “Küçük”.04).94) ve Batı Avrupalı (3. Bununla birlikte milliyet gruplarına ait ortalamalar aşağıdaki gibi sıralanmıştır. p<0. Doğu Avrupalı (4. bu değişkenlerle ilişkili olup olmadığı incelenen değişken ise gemi kaptanlarının çalıştığı işletme büyüklüğü gruplarıdır. 399 . 5. “Orta” ve “Büyük” boy işletme olarak gruplandırılmıştır. H37 ana hipotezinin alt hipotezlerini test etmek için “Tek Yönlü Varyans” (One-Way ANOVA) Analizi uygulanacaktır.35’de verilmiştir.0. işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla aşağıda geliştirilen hipotez kurulmuştur. H37 hipotezinin analizinden elde edilen sonuçlar Tablo 5.149. Türk (4.7. Gemi Kaptanlarının Kumanda Ettiği Gemiyi İşleten İşletmenin Büyüklüğü ve Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerine Ait Karşılaştırmalı Analiz “Gemi kaptanlarının bireysel karar verme süreci analizi değişkenleri.4. H37 : Gemi Kaptanları tarafından değerlendirilen “Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci” değişkenlerine ait ortalamalar.55) gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(3-316)=4. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Batı Avrupalı (4. “Teknik bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım” değişkeni Türk (3.27).007]. H37 hipotezi alt hipotezlerden oluşmaktadır.2. Alt hipotezlere ait bağımlı değişkenler gemi kaptanının gemi operasyonları yönetiminde bireysel karar verme sürecine ait değişkenlerken.13).05 düzeyinde anlamlı bulunmamıştır.

F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 -I-04. p<0.583]. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.400 497. sd Kareler Ort. Hipotez Reddedilmiştir.554 ----- ------- [F(2-324)=0./.936]. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Kayna. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Hipotez Reddedilmiştir.: “ailesi ile ilgili yaşadığı problemler kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.302 0.936 ----- ------- [F(2-324)=0. Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları İşletme Büyüklükleri ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları H37 -I-01. sd Kareler Ort.: 0.. F P Gruplar Arası Farklar* Varya.615 511. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 1.300 2 327 329 0.: 1.764 0537 0. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarınagöre anlamlı bir farklılık göstermektedir.895 571.474 2 324 326 0948 1.602 2 324 326 0.585 ----- ------- [F(2-324)=0. 5 : Her Zaman “kişisel özellikleri kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.101 1. 5 : Her Zaman . 5 : Her Zaman “mevcut gemisinin kondisyonu kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. 400 . * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.541.203 497. Kayna.575 1. p<0. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.35. p<0. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. 5 : Her Zaman “kontrat süreleri ve düzeni kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.685 509.302. Kareler Top. Hipotez Reddedilmiştir. Kayna.739]. Kareler Top.591. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.583 ----- ------- [F(2-327)=0. p<0. Hipotez Reddedilmiştir.585]. Kareler Top.843 1. Kareler Top. Varya. Varya. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 -I-05.: 1.591 0.: 1.150 617.537. Kayna.976 2 325 327 0.554].558 0.579 573. Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 -I-03.202 2 324 326 0.826 618.739 ----- ------- [F(2-325)=0. sd Kareler Ort. Varya.572 448. 5 : Her Zaman “ bakım tutum ile ilgili şirket politikaları kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.Tablo 5. sd Kareler Ort. Kareler Top.378 0. Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 -I-02. Hipotez Reddedilmiştir.901 0.815 1. p<0.066.066 0.541 0.629 446.535 0. sd Kareler Ort. F P Gruplar Arası Farklar* Varya. Kayna.

* 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.030 459.347 ----- ------- [F(2-322)=1. Varya.890 2 323 325 1. Kayna.: 3. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarınagöre anlamlı bir farklılık göstermektedir.752 0.545 470. Kayna. 5 : Her Zaman “gemi çalışanlarının bilgi.217. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varya.806 ----- ------- [F(2-324)=0./. Kareler Top. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 0. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Varya.472]. sd Kareler Ort. Kareler Top.400 515.427 1. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. sd Kareler Ort.: 5. 5 : Her Zaman .181 2 323 325 0.446 1.489 517.062 0.632 470. Hipotez Reddedilmiştir. p<0.500 507.596 0.35. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.923 2 322 324 2. Kayna.217 0.449 0.: 0.568 0. sd Kareler Ort. sd Kareler Ort.062.: “yoğun çalışma temposu kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.215 0.379 465. p<0..: 2.05) --------- [F(2-327)=0. Kayna. 5 : Her Zaman “ motivasyonu kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.200 1.443 2 322 324 1. Hipotez Reddedilmiştir.341 1. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 -I-09. ve tecrübeleri kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.157]. 401 .215.312 1. p<0.805 ----- ------- [F(2-323)=0. Varya. Kareler Top.Tablo 5. Hipotez Reddedilmiştir.413 462.625 469.806].860 0. 5 : Her Zaman “ kara yönetimi çalışanlarının tecrübeleri ve uzmanlığı kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.157 ----- ------- [F(2-322)=1. Varya.805].472 Scheffe Testi (p<0.347].689 1. kabiliyet. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 -I-08. Hipotez Reddedilmiştir. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 -I-10. Kareler Top. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 -I-07. Kareler Top.860. 5 : Her Zaman “ şirketin kara yönetimi içindeki etkin iletişim kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. p<0.515 1. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları İşletme Büyüklükleri ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları (Devam) H37 -I-06. Hipotez Reddedilmiştir. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.752.681 506.257 2 324 326 0. p<0. Kayna. sd Kareler Ort.

279 0.210 0. 5 : Her Zaman . Kayna.757]. 5 : Her Zaman “ gemi personelinin farklı milliyetlerden bir araya gelmiş olması kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.: 0.839]. p<0.757 ----- ------- [F(2-321)=0.322 442. Kareler Top.553 1. Varya. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 –I-14. Sd Kareler Ort.106 635. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.682 0. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varya. p<0.802 2 321 323 0.050 445.286 1. 5 : Her Zaman “ aynı tip gemilerde çalışıyor olması kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Hipotez Reddedilmiştir. Kayna. 402 .778 539.079 ----- ------- [F(2-324)=2.175.35.573 2.175 0. Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları İşletme Büyüklükleri ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları (Devam) H37 –I-11. Hipotez Reddedilmiştir.Tablo 5. Varya. Sd Kareler Ort.993]. p<0. Varya.746 517. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 –I-15.373 1.372 2 322 324 1. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.571 517.: 8. Kareler Top. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 0.972 2 321 323 0.007 0.561.993 ----- ------- [F(2-321)=0.007.981 0. Sd Kareler Ort. Varya.300 ----- ------- [F(2-322)=1.210. p<0. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.866 636. Kayna.024 539. Kareler Top. Kayna./.971 518.029 1. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 –I-13. 5 : Her Zaman “ kendilerini başarılı olmak zorunda hissetmesi kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.079]. Sd Kareler Ort. Hipotez Reddedilmiştir.: 3. 5 : Her Zaman “ yerel acente görevlilerinin uyarı ve önerileri kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.279. yetki ve sorumlulukların şirketçe net ve açık olarak tanımlanmış olması kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Hipotez Reddedilmiştir.: 1.804 2 324 326 4. Kareler Top. Kareler Top. p<0.012 1.058 509.661 1. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.542 2 318 320 0.839 ----- ------- [F(2-318)=0. Sd Kareler Ort.: “ görev. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.300]. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 –I-12. Hipotez Reddedilmiştir. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.561 0.629 0. Kayna.

878 0.234]. Kayna. p<0. Sd Kareler Ort. 403 . Hipotez Reddedilmiştir. Sd Kareler Ort. Kareler Top.421. Sd Kareler Ort. Kareler Top. Varya. Sd Kareler Ort.422 610. Kareler Top. Varya.153 466. 5 : Her Zaman “ sahip olduğu milliyetçi görüşleri kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.: 5.475. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.455 638. Hipotez Reddedilmiştir.040 2 323 325 3./.. Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları İşletme Büyüklükleri ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları (Devam) H37 –I-16. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.421 0. 5 : Her Zaman “ sahip olduğu tecrübe.089 2 322 324 0.476 0.: 1. Hipotez Reddedilmiştir.: “ sahip olduğu liderlik vasıfları kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.243 ----- ------- [F(2-326)=1.534 ----- ------- [F(2-322)=0629.205 462. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Kayna.: 6. p<0. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.709 526.231 477.622]. Varya. Kareler Top. Varya.234 ----- ------- [F(2-321)=1.783 608. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 –I-17.102 1.534]. Kayna.629 0.892 1.35.: 1. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. kararını bilgi ve becerilerinden daha fazla etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.243].979 2 326 328 2.475 0.460.Tablo 5. 5 : Her Zaman “ sahip olduğu muhafazakar veya liberal görüşleri kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.609 1. 5 : Her Zaman . * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 4.622 ----- ------- [F(2-323)=0.967. p<0.929 1.331 519. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.524 633. Kayna. p<0.967 0. 5 : Her Zaman “ sahip olduğu İngilizce dili hakkındaki bilgisi kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Hipotez Reddedilmiştir.858 475.358 2 321 323 2.762 1. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 –I-18.142 ----- ------- [F(2-323)=1. Sd Kareler Ort.440 1.165 1.205 2 323 325 0. Kayna. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 –I-20.943 1. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.460 0. Kareler Top. Hipotez Reddedilmiştir.142]. Varya. p<0. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 –I-19. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.

: 0. Kayna. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 –I-23.916 457. Sd Kareler Ort. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.000 2 321 323 0. p<0.129 0.921 ----- ------- [F(2-322)=0. Kareler Top. Kareler Top.082. Varya. 5 : Her Zaman “ arzu etmediği bir kararı vermesi konusunda kiracı ve yük ilgililerinden talep gelir” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Hipotez Reddedilmiştir. Varya. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 –I-25. Kayna.503 352. Kareler Top. 5 : Her Zaman “ arzu etmediği bir kararı vermesi konusunda kara yönetiminden talep gelir” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.911 ----- ------- [F(2-324)=0. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 0. Varya./. Sd Kareler Ort.879 ----- ------- [F(2-322)=1. 404 .: 1. Hipotez Reddedilmiştir.503].318 407.265 0. Varya. p<0.145 1. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.082 0. 5 : Her Zaman “ kara yönetimiyle ile ters düşme kaygısı kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.426 423.911]. Kayna.643 2 322 324 0.879].424 0.326 407. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.673.511]. p<0. Kareler Top.: “ araştırmacı ve meraklı yapısı kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.289 504.643 2 322 324 0.35. Sd Kareler Ort.688. Hipotez Reddedilmiştir. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.958 1. p<0.315 0. Hipotez Reddedilmiştir.921].770 354.089 2 324 326 0.751 1. 5 : Her Zaman . 5 : Her Zaman “ arzu etmediği bir kararı vermesi konusunda yerel resmi otoritelerden talep gelir” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.093. Kareler Top. Kayna. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları İşletme Büyüklükleri ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları (Devam) H37 –I-21.273 2 323 325 0.084 459. Kayna. Varya.217 423.Tablo 5..129. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 –I-22.558 0.800 505. p<0.511 ----- ------- [F(2-321)=0.: 1.503 ----- ------- [F(2-323)=0.688 0.: 0.163 1. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 –I-24. Sd Kareler Ort. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Sd Kareler Ort.108 1. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.093 0.673 0. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.092 0. Hipotez Reddedilmiştir.

399 0.559 ----- ------- [F(2-323)=0.196 ----- ------- [F(2-322)=1./. şirket.168].648 0.35. Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları İşletme Büyüklükleri ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları (Devam) H37 -I-26. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 1.583.978 209. liman. Hipotez Reddedilmiştir.763 411. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.889 446. 5 : Her Zaman .637 0.: 3. p<0. Kareler Top. 405 . * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 -II-01. Kareler Top.55) [F(2-322)=3. (4. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.026]. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 -II-02.740 1. Hipotez Reddedilmiştir. Hipotez Reddedilmiştir. Varya.479 409. Büyük Ölç. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 -I-28. Hipotez Reddedilmiştir. Kareler Top.C Testi (p<0.390 1.791.196].205 1.248].: “ kararı şirketin amaç ve politikaları ile ikilemler yaratabilir” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. p<0.295 127.703. 5 : Her Zaman “ armatörün menfaatlerini korurum” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.026 Dunnett . Kayna. Hipotez Kabul Edilmiştir.637.692 2 322 324 2.: 4.145 450.272 394. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.559]. sd Kareler Ort. 5 : Her Zaman “ kararını. Kareler Top.637 3.168 ----- ------- [F(2-324)=1. Varya. 5 : Her Zaman “ inisiyatifi haberleşme teknolojileri nedeniyle kısıtlanır” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. yerel otoriteler vb birimlerin yasal sorumluluklarını yerine getirmemesi etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.269 0.: 4. Varya. Kayna. Kareler Top. p<0.396 1. sd Kareler Ort.715 204.315 390.399.248 ----- ------- [F(2-321)=1. sd Kareler Ort.791 0.720 2 322 324 0. Varya. sd Kareler Ort.034 2 321 323 1.242 2 323 325 0. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 -I-27.: 1. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.157 1. p<0.945 1. 5 : Her Zaman “ kiracı ve yük ilgililerinin menfaatlerini korurum” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.26) (4.703 0.05) Küçük Ölç. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. sd Kareler Ort. Kayna. p<0. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.357 0. Kayna. Varya.425 128. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.583 0.587 2 324 326 2.Tablo 5. Kayna.

461 0.05) Küçük Ölç.403 ----- ------- [F(2-321)=0. Varya. Hipotez Reddedilmiştir. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.403]. p<0. Sd Kareler Ort. Kayna.840 147.912 0. Sd Kareler Ort.912.Tablo 5.63) Küçük Ölç.: “ kara yönetiminin talimatlarını izlerim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.05) --------- [F(2-320)=3. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 –II-05.38) (4. p<0. 5 : Her Zaman “ gemi çalışanlarının görüşleri benim için önemlidir” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Kareler Top.234.851 148.134 226. Kareler Top.953 0.049].529 3. Varya. 406 .445 2.000].389 172. Varya.828 121. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 –II-06. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.803 0.619 2 320 322 1. Hipotez Kabul Edilmiştir.359 8. Hipotez Reddedilmiştir. Varya. 5 : Her Zaman “ ISM plan ve prosedürlerini uygularım” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.706 0.35. Büyük Ölç.360 141.180 0. Kareler Top. Sd Kareler Ort.000 [F(2-323)=8.072 ----- ------- [F(2-318)=2.609 143.615 0.072].691 2 321 323 0.906 115. (4.052 0.: 3.052.049 Dunnett – C Testi (p<0. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.69) .234 0.650 0. p<0.. Kareler Top. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Kayna.969 2 318 320 1. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 5 : Her Zaman “ teknolojinin tüm imkânlarını kullanmayı tercih ederim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.567 0.231 169. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 5. Hipotez Kabul Edilmiştir.803. Kayna. Sd Kareler Ort. (4.650. p<0.38) (4. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 –II-04.: 2./. Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları İşletme Büyüklükleri ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları (Devam) H37 –II-03. 5 : Her Zaman Dunnett – C Testi (p<0.691 2 321 323 0. Kayna.733 2 323 325 2.420 0. 5 : Her Zaman “ yerel resmi otoritelerin talimatlarını izlerim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Sd Kareler Ort. Kareler Top.558 227. Varya. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.449]. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 –II-07. Hipotez Reddedilmiştir. Orta Ölç. Kayna.: 1. p<0.: 0.449 ----- ------- [F(2-321)=0. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.

981 1. Varya. Kayna.254].695 107. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 –II-11.006 2 318 320 0.796]. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 5 : Her Zaman . p<0.015 340. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.: 1. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.378 0. Büyük Ölç. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 11.028].77) Küçük Ölç.028 Scheffe Testi (p<0.005].841 315.228 0.228. Hipotez Reddedilmiştir. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.: 2.: “ Allah’ın yardım etmesini isterim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Varya.081 ----- ------- [F(2-322)=2.33) (3. (3. Kayna.603. 407 .025 5.: “ şirket amaç ve politikalarını dikkate alarak hareket ederim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. 5 : Her Zaman H37 –II-12.94) (3. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Kayna. Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları İşletme Büyüklükleri ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları (Devam) H37 –II-08. Kareler Top. Varya. Sd Kareler Ort. Kayna. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 –II-09.019 329. p<0.088 2 316 318 7.351 0. Kareler Top. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 14.35. p<0. Hipotez Reddedilmiştir.69) H37 –II-10.: “ kararımı verdikten sonra kara yönetiminin beni desteklemesini beklerim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Orta Ölç. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.847 0.05) Küçük Ölç. Kayna.703 312. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.708 109.081].533.292 2.603 0.164 0. Hipotez Reddedilmiştir. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.504 654.403 2 322 324 0. Varya. Kareler Top.375.33) (3. (3.796 ----- ------- [F(2-318)=0.543 2 319 321 1.Tablo 5.50) [F(2-316)=3. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.034 2 321 323 5. Sd Kareler Ort.533 0. 5 : Her Zaman Scheffe Testi (p<0.05) Küçük Ölç./. Hipotez Kabul Edilmiştir. p<0. Varya.254 ----- ------- [F(2-319)=1. Kareler Top.716 0. Sd Kareler Ort.351. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 0.510 1.327 227.. Orta Ölç. Sd Kareler Ort.375 0. (3.024 3. 5 : Her Zaman “ yapacağım hesaplama ve planlamalarda teknolojiye güvenirim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.583 639. p<0. Sd Kareler Ort. Hipotez Kabul Edilmiştir. 5 : Her Zaman “ kara yönetiminin yol göstermesini beklerim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.005 [F(2-321)=5. Kareler Top.334 2.679 228.

* 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.105 338.147 ----- ------- [F(2-316)=1. Sd Kareler Ort.106 ----- ------- [F(2-320)=2. p<0.419]. Kayna.256.112 0. Hipotez Reddedilmiştir.: 2.: 2. Kareler Top. Hipotez Reddedilmiştir.514 2 320 322 1. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 –II-14. Kayna. Sd Kareler Ort.03) (3. 5 : Her Zaman “gemi çalışanlarına deneyim ve becerilerimi göstermek veya ispatlamak isterim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Hipotez Reddedilmiştir. Varya.04) (3. Varya.641 286.57) Orta Ölç.873 0.926 0.371 ----- ------- [F(2-320)=0. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 –II-15.112. 5 : Her Zaman Dunnett – C Testi (p<0.605 288.390 1. Büyük Ölç. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 –II-17.625 2 320 322 1.052 1. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 18. Hipotez Reddedilmiştir. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.007].910 2 319 321 9.: 3.883 2. 5 : Her Zaman “ etki altında kalmadan bireysel olarak karar vermeyi tercih ederim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.845 2 319 321 1. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varya.256 0.: “ en iyi seçeneği aramak yerine. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.371].106]. Hipotez Kabul Edilmişitir.984 282.Tablo 5. Kayna. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.409 340. p<0. Büyük Ölç..35.926. p<0. p<0. Sd Kareler Ort. (3./. p<0. Kayna.57) . Kareler Top.065 510. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Sd Kareler Ort. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 –II-16.147].419 ----- ------- [F(2-319)=0873. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Kareler Top. Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları İşletme Büyüklükleri ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları (Devam) H37 –II-13.901 1. 408 . 5 : Her Zaman “ başarısız olma olasılığı kararlarımı gözden geçirmemi gerekli kılar” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.779 508. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.058 0. Kareler Top. Sd Kareler Ort.995 0. Kareler Top.470 284.771 5. 5 : Her Zaman “ sezgilerime güvenirim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Varya.735 0.: 3.075 2 316 318 1.806 582. Varya.593 0.992 0. Kayna.05) Küçük Ölç. (3.995.007 [F(2-319)=5.052 1. en kısa yolu sağlayan seçeneği tercih ederim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.104 564.

: 4.058.018. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 –II-21.171 ----- ------- [F(2-317)=1.: “ sosyal sorumluluğumu ve toplumsal fayda/zarar ilişkisini düşünürüm” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Sd Kareler Ort.820. Varya. p<0.Tablo 5. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.561 435.093 255. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Kareler Top. Sd Kareler Ort.362]. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 –II-20. Kareler Top.301 2 319 321 1.388 2 317 319 2.35.534 335.362 ----- ------- [F(2-322)=1. 5 : Her Zaman .: 3. Kayna.826 430. p<0.171].688 0. p<0.062 1.271 0. Sd Kareler Ort. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.056 2 320 322 0. Hipotez Reddedilmiştir.777. Hipotez Reddedilmiştir. 409 .305]. Hipotez Reddedilmiştir. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 0.820 0. Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları İşletme Büyüklükleri ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları (Devam) H37 –II-18. Hipotez Reddedilmiştir.094 2 316 318 1.944]. Kareler Top.061].814 86. p<0. Kayna.267 1. Kareler Top. Kayna.944 ----- ------- [F(2-320)=0. p<0. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.267 1. Sd Kareler Ort. Hipotez Reddedilmiştir. Sd Kareler Ort.926 194. Varya.193 0.018 0.: .061 ----- ------- [F(2-319)=2./.800 0.375 190. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 5 : Her Zaman “ çevreye verebileceğim zararın risklerini değerlendirerek karar veririm” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.058 0.413 1. Kareler Top. 5 : Her Zaman “ öncelikli olarak yük emniyeti riskini değerlendiririm” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.963 256. Varya. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.543 85. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 –II-22.046 0. Varya. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 –II-19..599 2. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 5 : Her Zaman “ öncelikli olarak can emniyeti riskini değerlendiririm” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Kayna. Kayna.560 338.357 2 322 324 0. Varya. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.358 1.193. 5 : Her Zaman “ kararımı verdikten sonra bile harekete geçme konusunda ertelemeyi tercih ederim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.305 ----- ------- [F(2-316)=1.777 0.: 2.

Kayna.779 237.917 0. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 5 : Her Zaman “ maliyet boyutu. p<0.542 235. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.Tablo 5.421 0. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 2. Kayna. perasyonel kararlarımı gözden geçirmemi gerektirir” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.: 3.358].307].334 543. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Varya. Sd Kareler Ort.: 4. p<0.030. p<0.003 2 314 316 2.: “ öncelikli olarak gemi güvenlik (security) riskini değerlendiririm” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. 5 : Her Zaman . Kareler Top. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.090 ----- ------- [F(2-321)=2.173 321.: 1.917.: 1. Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları İşletme Büyüklükleri ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları (Devam) H37 –II-23. Varya.321 2 315 317 0.307 ----- ------- [F(2-320)=1.849 317. Sd Kareler Ort. p<0. 410 .682 165. Hipotez Reddedilmiştir. Kareler Top. Kayna.022 2 316 318 1.149].670 538.362 0.421. Hipotez Reddedilmiştir.. Kayna.924 1.761 0.208 206. Varya. Kareler Top./. 5 : Her Zaman “ öncelikli olarak mesleksel değerleri ve etik kurallarını gözetirim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. p<0.030 0. Varya.187. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 –II-25.258 ----- ------- [F(2-314)=1. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 –II-27. Varya. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. 5 : Her Zaman “ gemi sevk ve idaresi ile ilgili kararların sonuçlarından sadece ben sorumluyum” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. 5 : Her Zaman “ ticari kararların sonuçlarından sadece ben sorumluyum” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.714 1.136 2 321 323 1.358 ----- ------- [F(2-315)=1. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.522 205. Sd Kareler Ort. Sd Kareler Ort.749 1.258]. Hipotez Reddedilmiştir.771 0.507 2.187 0. Kareler Top. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.731 2 320 322 0. Hipotez Reddedilmiştir. Hipotez Reddedilmiştir.149 ----- ------- [F(2-316)=1.454 162. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 –II-24.335 1.641 1.004 1. Kayna.362.35.227 0. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 –II-26.090]. Sd Kareler Ort. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Kareler Top.

p<0. 5 : Her Zaman “ hukuksal bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.146 271.619 2 315 317 5.196 ----- ------- [F(2-322)=1. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 –II-30. p<0.575]. 5 : Her Zaman .: “ uluslar arası kurallara bağlı kalarak karar veririm” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Kareler Top. Sd Kareler Ort.554. Kareler Top. (3.: 1. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 –II-31.466.007 Dunnett – C Testi (p<0. Kareler Top. p<0. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 –II-32. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Kareler Top. Sd Kareler Ort. p<0.474 282.311 1.076 189. Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları İşletme Büyüklükleri ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları (Devam) H37 –II-28.908 0.637 0.077 2 322 324 0. Büyük Ölç. Büyük Ölç. Varya.189 2 319 321 0.317 0.055 1./.908.35. Kayna.05) [F(2-315)=6.Tablo 5.575 ----- ------- [F(2-318)=0.059 101. 411 .573 0. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 –II-29. Sd Kareler Ort. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Hipotez Kabul Edilmişitir.19) (3.404 ----- ------- [F(2-319)=0.05) Orta Ölç.: 1. Varya.637 396.72) [F(2-318)=5.637. Kayna.459 418.113 190.53) (3. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.: 1.196]. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.404]. Sd Kareler Ort.006. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. 5 : Her Zaman “ meydana gelebilecek problemleri görmemezlikten gelirim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.862 6. (4. Kayna.05) Küçük Ölç. Kareler Top.007]. Hipotez Reddedilmiştir.018 100.156 2 318 320 0.: 12. Hipotez Reddedilmiştir. Sd Kareler Ort.006 0..748 2 318 320 6.110 384.554 0. 5 : Her Zaman “ çıkması muhtemel problemleri arar ve üzerine giderim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 11.210 5. Varya. Hipotez Reddedilmiştir.730 1. Hipotez Kabul Edilmiştir. Kayna.593 0. Varya. Varya. Kayna.538 0.509 0. 5 : Her Zaman “ problemlerin üstesinden gelme ve çözme konusunda iyiyimdir” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.002 Scheffe Testi (p<0.696 420.466 0. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.002]. p<0.

89) (3.137 1. (3.584 ----- ------- [F(2-320)=0. sd Kareler Ort.716 6. Hipotez Kabul Edilmiştir. Varya. Hipotez Kabul Edilmiştir.151.883 ----- ------- [F(2-320)=1. p<0. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Hipotez Reddedilmiştir. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.000]. Kayna. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.470.632 0.29) H37 -II-34. Varya.539 0. Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları İşletme Büyüklükleri ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları (Devam) H37 -II-33 .221 2 318 320 7./. 5 : Her Zaman . F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 9. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 15.05) Küçük Ölç.49) Orta Ölç. Varya.: “ deniz ticareti bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. sd Kareler Ort. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Kareler Top.652 0. Kayna.29) Orta Ölç.918 281. Hipotez Reddedilmiştir.468 196. (3.883]. Büyük Ölç. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Kayna.35. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 -II-37.118 ----- ------- [F(2-318)=2.836 9. Büyük Ölç.147 0.Tablo 5.82) (3.870 2 320 322 0.564 1.100 0.002 [F(2-315)=6.265 225.. 5 : Her Zaman Scheffe Testi (p<0.49) H37 -II-35.780 2 315 317 4.125.539.608 2.515 234. 5 : Her Zaman “ oluşabilecek problemlerin çözümünde klas kuruluşuna güvenirim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.304 265. p<0.081 2 318 320 1.125 0. (3.147.05) Küçük Ölç. Kareler Top.: “ mesleki bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.000 [F(2-318)=9. Kareler Top. Kareler Top.046 0.742 335.: 1.274 351.151 0.85) (3. Büyük Ölç.128 334. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 -II-36. Büyük Ölç. sd Kareler Ort.118]. 5 : Her Zaman “ oluşabilecek problemlerin çözümünde P&I Kulübe güvenirim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Hipotez Reddedilmiştir.161 2 320 322 0.306 0. 412 . Kayna. Kayna. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. sd Kareler Ort.: 2.75) (3.470 0. 5 : Her Zaman Scheffe Testi (p<0. Kareler Top.613 193.584]. p<0.887 352. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.: “ teknik bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. sd Kareler Ort. Varya. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. p<0. p<0. Varya. (3.002]. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 0.

“Yerel ve resmi otoritelerin talimatlarını izlerim” değişkeni farklı işletme büyüklüklerinde çalışan gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(2320)=3.908 445. 5 : Her Zaman “ oluşabilecek problemlerin çözümünde ITF ve sivil toplum örgütlerine güvenirim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.378 Toplam 437. H31-II-34 hipotezleri kabul edilmiştir. p<0. H31-II-32.026]. Varya. sd Kareler Ort. Buna göre “kiracı ve yük ilgililerinin menfaatlerini korurum” değişkeni Küçük Ölçekli (4.05 413 .: 1.116 542.961 317 1. 5 : Her Zaman Tablo 5.494 Gruplariçi 436.729 0.950 319 [F(2-317)=0. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.: “ oluşabilecek problemlerin çözümünde bayrak devletine güvenirim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.Tablo 5.049].671.671 0. H31-II-07. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 -II-39. H31-II-17.359 0.463 0. p<0. Kayna.699 ----- ------- * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Kareler Top. H31-II-12. Kayna.989 2 0. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.776 2 319 321 0.463. Kareler Top. Kabul edilen hipotezlerdeki gruplar arasındaki anlamlı farkının hangi işletme büyüklüğü grupları arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe ve Dunnett-C testi sonuçları yine Tablo 5.35’de sunulmuştur. p<0. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H37 -II-40. sd Kareler Ort. Varya. 0. Kayna.35. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Hipotez Reddedilmiştir.630].602 541.630 ----- ------- [F(2-313)=0.699]. Hangi gruplar arasında anlamlı bir fark olduğunun testi 0. p<0.801 1. sd Kareler Ort. p<0. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Gemi Kaptanlarının Çalıştıkları İşletme Büyüklükleri ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları (Devam) H37 -II-38. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.26) ve Büyük Ölçekli (4. H31-II-29. H31-II-33.869 443. Hipotez Reddedilmiştir.55) işletmelerde çalışan gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(2-322)=3. H31-II-09. H31-II-04.512 ----- ------- [F(2-319)=0. 5 : Her Zaman “ oluşabilecek problemlerin çözümünde yerel otoritelere güvenirim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.512].: 1. Hipotez Reddedilmiştir.359.392 0.703.35’den de görüleceği gibi H31-II-01. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası 0.934 1. Kareler Top. Varya.718 2 313 315 0.052.

33) ve Büyük Ölçekli (3.006.005].düzeyinde anlamlı bulunmamıştır.69) işletmelerde çalışan gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(2321)=5.38). p<0. “Gemi çalışanlarına deneyim ve becerilerimi göstermek veya ispatlamak isterim” değişkeni Küçük Ölçekli (3.007].05) işletmelerde çalışan gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(2-315)=6.375.234. p<0. Orta Ölçekli (4.71) işletmelerde çalışan gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(2-318)=5.50) işletmelerde çalışan gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(2-316)=3.000].603.63) ile Küçük Ölçekli (4. “Çıkması muhtemel problemleri arar ve üzerine giderim” değişkeni Orta Ölçekli (4.57) ile Orta Ölçekli (3.112.53) ve Büyük Ölçekli (3.466.03) ve Büyük Ölçekli (3. Küçük Ölçekli (4.59).04) ve Büyük Ölçekli (3. Büyük Ölçekli (4.002]. 414 .69) işletmelerde çalışan gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(2-323)=8. “ISM plan ve prosedürlerini uygularım” değişkeni Küçük Ölçekli (4.588). Bununla birlikte işletme büyüklüklerine ait ortalamalar aşağıdaki gibi sıralanmıştır. “Hukuksal bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım” değişkeni Küçük Ölçekli (3. p<0.77) ile Küçük Ölçekli (3.028]. “Kara yönetiminin yol göstermesini beklerim” değişkeni Küçük Ölçekli (3.19) ve Büyük Ölçekli (3. p<0.007]. p<0. “Allah’ın yardım etmesini isterim” değişkeni Küçük Ölçekli (3.33) ve Orta Ölçekli (3.94) ve Ölçekli (3.57) işletmelerde çalışan gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(2-319)=5.38) ve Orta Ölçekli (4.38) ve Büyük Ölçekli (4. p<0.

82) ve Büyük Ölçekli (3.002].49) ile Orta Ölçekli (3. bu değişkenlerle ilişkili olup olmadığı incelenen bağımsız değişken ise gemi kaptanlarının kumanda ettikleri gemi tipleridir. kumanda ettikleri geminin tipine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla aşağıda geliştirilen hipotez kurulmuştur. Çalışmaya katılan gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemiler.8. “Teknik bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım” değişkeni Küçük Ölçekli (3.36’da verilmiştir.29) ile Orta Ölçekli (3. 5. H38 ana hipotezinin alt hipotezlerini test etmek için “Tek Yönlü Varyans” (One-Way ANOVA) Analizi uygulanacaktır.49) işletmelerde çalışan gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(2-315)=6.4.000]. gemi kaptanlarının kumanda ettikleri gemi tipine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. “Dökme yük” gemi tipleri gruplarına ayrılmıştır.2.75) ve Büyük Ölçekli (3.85) ve Büyük Ölçekli (3. H38 hipotezinin analizinden elde edilen sonuçlar Tablo 5. Alt hipotezlere ait bağımlı değişkenler gemi kaptanının gemi operasyonları yönetiminde bireysel karar verme sürecine ait değişkenlerken. H38 hipotezi alt hipotezlerden oluşmaktadır. p<0. H38 : Gemi Kaptanları tarafından değerlendirilen “Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci” değişkenlerine ait ortalamalar. Gemi Kaptanlarının Kumanda Ettikleri Gemi Tipi ve Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerine Ait Karşılaştırmalı Analiz “Gemi kaptanlarının bireysel karar verme süreci analizi değişkenleri. p<0.470.151.“Deniz ticareti bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım” değişkeni Küçük Ölçekli (3.89) ve Büyük Ölçekli (3. 415 .29) işletmelerde çalışan gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(2-318)=9. “Kuru yük”. “Konteyner”. “Tanker”.

480. Kayna.754 ----- ------- [F(3-310)=0398. Varya. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.412 1.127 444. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.753 537./.850 479.185 3 309 312 0. Kayna.910 586. Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 -I-03. 5 : Her Zaman . p<0.754]. Kayna.. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Kayna.012 Scheffe Testi (p<0.: 20.Tablo 5. Kareler Top.548 0. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.039 Dunnett . Varya.: 13.431 0.361 3 309 312 3.869.36.869 0.C (p<0. p<0.: 2.734 500. Hipotez Reddedilmiştir.971 3 311 314 4. 5 : Her Zaman “kişisel özellikleri kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. F P Gruplar Arası Farklar* Varya. Kareler Top.237 487.34) [F(3-310)=3. Hipotez Kabul Edilmiştir. p<0. p<0.681.039]. Kayna.608 547.740 1. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Hipotez Reddedilmiştir. F P Gruplar Arası Farklar* Varya. p<0. sd Kareler Ort.012].480 0. Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 -I-02.75) (3.19) (2. Varya. 5 : Her Zaman “mevcut gemisinin kondisyonu kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.251 1. Kareler Top. Kareler Top. sd Kareler Ort. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. gemi kaptanlarının göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.697].05) Kuru yük Konteyner (2.: 1. Hipotez Kabul Edilmiştir.970 1.617 1.893 3.05) Kuru yük Konteyner (2. sd Kareler Ort.934 481. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 9.67) [F(3-311)=2.783 3 310 313 0. sd Kareler Ort.814. sd Kareler Ort. Kareler Top.697 ----- ------- [F(3-309)=0. Gemi Kaptanlarının Kumanda Ettiği Gemi Tipleri ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları H38 -I-01. Hipotez Reddedilmiştir. 416 . F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 -I-04. 5 : Her Zaman “ bakım tutum ile ilgili şirket politikaları kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.847 3 310 313 6. 5 : Her Zaman “kontrat süreleri ve düzeni kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.398 0. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.686 1. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.058 442.139].938 607.568 2.: “ailesi ile ilgili yaşadığı problemler kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.135 ----- ------- [F(3-309)=1. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 -I-05.814 0.681 0.

Kayna.: “yoğun çalışma temposu kararını etkiler” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.36.015 Dunnett – C Testi (p<0. p<0.401 419.800 1.015].264 3 307 310 2. Varya. Sd Kareler Ort.52) (4. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.217 476.298 1.984.: 7. Gemi Kaptanlarının Kumanda Ettiği Gemi Tipleri ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları (Devam) H38 –I-06. Varya.871 463. p<0. Kayna. 417 . Hipotez Kabul Edilmiştir.080 3 309 312 3. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.001 [F(3-307)=5.: 11.53) H38 –I-07. ve tecrübeleri kararını etkiler” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.490 460.055 ----- ------- [F(3-309)=2.175]./. p<0. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.871.175 ----- ------- [F(3-307)=1. Hipotez Reddedilmiştir. Kayna.736 1. gemi kaptanlarının çalıştıkları işletme büyüklüğü gruplarınagöre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Kayna.074 3 308 311 3.53) Dökme yük Konteyner (2. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 –I-09.497 1.072 1.05) Kuru yük Konteyner (3. kabiliyet. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 27.Tablo 5.176 514. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 9.361 3.555 0.679 3 308 311 4.526 0. Varya.278 433. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Hipotez Kabul Edilmiştir.116]. 5 : Her Zaman “gemi çalışanlarının bilgi. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Kareler Top. p<0. Sd Kareler Ort.984 0. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 –I-10. Hipotez Reddedilmiştir. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 –I-08. 5 : Her Zaman Dunnett – C Testi (p<0. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.857 486.584 5.05) Kuru yük Konteyner (2. 5 : Her Zaman .773 468.462 2. Hipotez Reddedilmiştir. 5 : Her Zaman “ motivasyonu kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Kareler Top.871 0.: 14. Varya. Kareler Top. p<0.664.548 1. 5 : Her Zaman “ şirketin kara yönetimi içindeki etkin iletişim kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.664 0.894 486.501 1. Sd Kareler Ort.071 3 307 310 9.04) [F(3-308)=3.116 ----- ------- [F(3-308)=1.209 451.055]. Varya.81) (3. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Sd Kareler Ort.526. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Kayna. Sd Kareler Ort.: “ kara yönetimi çalışanlarının tecrübeleri ve uzmanlığı kararını etkiler” Değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.001]. Kareler Top..83) (3.555. Kareler Top.

Hipotez Reddedilmiştir. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.830 512. Kayna. Kareler Top./. Hipotez Reddedilmiştir. Kareler Top. Kayna. p<0.698 1. 5 : Her Zaman “ yerel acente görevlilerinin uyarı ve önerileri kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Varya.180].007 3 303 306 2.. Varya.799 1.512.: “ görev.725 1. 5 : Her Zaman “ aynı tip gemilerde çalışıyor olması kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. yetki ve sorumlulukların şirketçe net ve açık olarak tanımlanmış olması kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Varya.: 8.962 ----- ------- [F(3-306)=0.397 462. Hipotez Reddedilmiştir.094 418.512. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Kareler Top. Hipotez Reddedilmiştir.512 0.05) Kuru yük Konteyner (3. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.176 503.364 0.762 420.45) (4.855 3 307 310 0.484 508.364 0.546.610 3 306 309 0. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. p<0.097 0. Hipotez Kabul Edilmiştir.: 2.094 418. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 -I-14. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 0.Tablo 5. 5 : Her Zaman “ gemi personelinin farklı milliyetlerden bir araya gelmiş olması kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varya. sd Kareler Ort. Gemi Kaptanlarının Kumanda Ettiği Gemi Tipleri ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları (Devam) H38 -I-11.762 420.661 0.097. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.512 0. Kareler Top.639 0. Kayna. sd Kareler Ort.004]. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 -I-15.: 2.36. Varya.: 20.180 ----- ------- [F(3-303)=1. p<0.663 1. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.126 508. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 -I-13. Kayna.962].495 4.0675]. 5 : Her Zaman “ kendilerini başarılı olmak zorunda hissetmesi kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.675 ----- ------- [F(3-307)=0.855 3 307 310 0.505 3 309 312 6.108 482. sd Kareler Ort. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 -I-12.0675]. p<0. sd Kareler Ort.546 0. Kayna.698 1. 5 : Her Zaman . gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. p<0.675 ----- ------- [F(3-307)=0. Kareler Top.004 Scheffe Testi (p<0. sd Kareler Ort.161 1. 418 . gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.639.06) [F(3-309)=4.

Hipotez Reddedilmiştir.: “ sahip olduğu liderlik vasıfları kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.523 610.100 3 307 310 2.333].: 1.802 2.664 1. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.034 0. Varya.852 0. 5 : Her Zaman . Varya.274 611.671 515. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Varya.259. Kayna. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 –I-20. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 –I-17. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 –I-19. Gemi Kaptanlarının Kumanda Ettiği Gemi Tipleri ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları (Devam) H38 –I-16. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.140 0.138]. Sd Kareler Ort. 419 . Kareler Top. Sd Kareler Ort. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Kareler Top.140.109]. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.414. p<0.743]. Kayna.437 1.333 ----- ------- [F(3-308)=1.690 1.138 ----- ------- [F(2-307)=1.852. kararını bilgi ve becerilerinden daha fazla etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Kareler Top. Hipotez Reddedilmiştir.009 449.117 449. Kareler Top. Sd Kareler Ort. Sd Kareler Ort. 5 : Her Zaman “ sahip olduğu tecrübe. 5 : Her Zaman “ sahip olduğu İngilizce dili hakkındaki bilgisi kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Kayna.259 0. p<0.508 1. Kareler Top. Kayna.Tablo 5. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. p<0. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Hipotez Reddedilmiştir. Sd Kareler Ort.445 1.962 0.668 0.647 1. Hipotez Reddedilmiştir.: 7.: 2. 5 : Her Zaman “ sahip olduğu milliyetçi görüşleri kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi..290 571./. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varya.740 3 308 311 0.414 0. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 4.743 ----- ------- [F(3-308)=0.855].993 560. p<0.949 3 308 311 1.36.069 513.661 1. 5 : Her Zaman “ sahip olduğu muhafazakar veya liberal görüşleri kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.797 3 311 314 0.283 3 311 314 3. Kayna. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 –I-18. p<0.983 441.: 10.855 ----- ------- [F(3-311)=0. Varya.109 ----- ------- [F(3-311)=2. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.034.940 445. Hipotez Reddedilmiştir.

228 0. p<0. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 2. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.676 397.: “ araştırmacı ve meraklı yapısı kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.981 507. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.000 Scheffe Testi (p<0.683 0.563 ----- ------- [F(3-307)=0. Kayna. Sd Kareler Ort..075 416.860 425.085 ----- ------- [F(3-307)=2.: 33. 5 : Her Zaman “ arzu etmediği bir kararı vermesi konusunda yerel resmi otoritelerden talep gelir” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.224 0. 5 : Her Zaman . Hipotez Reddedilmiştir. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 –I-24. Gemi Kaptanlarının Kumanda Ettiği Gemi Tipleri ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları (Devam) H38 –I-21. 5 : Her Zaman “ arzu etmediği bir kararı vermesi konusunda kara yönetiminden talep gelir” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 –I-22. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.622 442. Hipotez Reddedilmiştir.000]. p<0.069].Tablo 5.563]. Sd Kareler Ort. Kayna. Sd Kareler Ort.286 0.: 9. 420 . Kareler Top.839 3 307 310 1.333 3 308 311 11. p<0.999 343. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.069 ----- ------- [F(3-308)=2.05) Kuru yük Konteyner (2.116 2.217 445. p<0.440 0.33) (3.838. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 5 : Her Zaman “ arzu etmediği bir kararı vermesi konusunda kiracı ve yük ilgililerinden talep gelir” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.352 473. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. p<0.358 2. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 –I-25. Kareler Top.879 1. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 –I-23.117 1. Kareler Top.936 3 307 310 3. Varya. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Sd Kareler Ort.834 351. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.: 3.085]. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.474 ----- ------- [F(3-307)=0.207 1.838 0. Varya. Kareler Top.833 3 308 311 2.224. Sd Kareler Ort.539 7. Kayna. Varya.388 0.312 3 307 310 0.12) [F(3-308)=7.636 394.025 1.666 1. Hipotez Reddedilmiştir. Varya. Hipotez Reddedilmiştir. Hipotez Kabul Edilmiştir.388.474].683./. 5 : Her Zaman “ kara yönetimiyle ile ters düşme kaygısı kararını etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Varya.: 7.228.36. Kayna. Kareler Top. Kayna.

337 121.05) Kuru yük Tanker (4.337 1. Hipotez Reddedilmiştir.25) (4./. 5 : Her Zaman “ inisiyatifi haberleşme teknolojileri nedeniyle kısıtlanır” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.245 0.05) --------- [F(3-308)=2. p<0. Hipotez Kabul Edilmiştir. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.881 125.222 0.401 2. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.194 1. Sd Kareler Ort.859 191. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Kareler Top. Sd Kareler Ort..396 2. Kareler Top.: 4.295 367.Tablo 5.578 3 309 312 0. p<0. Kayna.006]. Kayna. Sd Kareler Ort. Varya.040 Dunnett – C Testi (p<0.962 3 308 311 2.25) (4. p<0. 5 : Her Zaman . F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 7.466 3 307 310 3. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.620 0.271 0. Gemi Kaptanlarının Kumanda Ettiği Gemi Tipleri ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları (Devam) H38 –I-26. Sd Kareler Ort. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 3.271. Kayna.126 1. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.: “ armatörün menfaatlerini korurum” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. 5 : Her Zaman Dunnett – C Testi (p<0. Varya.006 [F(3-308)=4. 5 : Her Zaman “ kiracı ve yük ilgililerinin menfaatlerini korurum” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.432 1.310]. yerel otoriteler vb birimlerin yasal sorumluluklarını yerine getirmemesi etkiler” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. p<0.310 ----- ------- [F(3-308)=1. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 –II-01. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 –I-27.011 384. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.811. Hipotez Reddedilmiştir. p<0. Varya. Hipotez Reddedilmiştir.: 1.36. 5 : Her Zaman “ kararını. 421 .58) H38 –II-02.846].830 372. Sd Kareler Ort. Varya. Kareler Top.040].846 ----- ------- [F(3-309)=0. Kayna. liman. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.: “ kararı şirketin amaç ve politikaları ile ikilemler yaratabilir” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.: 9. şirket.112 0.125 3 308 311 1.232.085]. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.199 0.222.620 4.218 3 308 311 1.811 0. Kareler Top.102 198. Kayna. Varya. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 –I-28.199.567 385.088 439.47) Kuru yük Konteyner (4.379 430. Kareler Top.232 0.085 ----- ------- [F(3-307)=2. Hipotez Kabul Edilmiştir. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.

F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 -II-05. 5 : Her Zaman “ ISM plan ve prosedürlerini uygularım” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. p<0.666 159. sd Kareler Ort.380 3 309 312 1. Hipotez Reddedilmiştir.635 143. sd Kareler Ort.555 0.684 0.05) Kuru yük Konteyner (4. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.522 1. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 3. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 -II-07. Hipotez Kabul Edilmiştir.173. p<0. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.248 3 307 310 1. Varya. Varya.71) [F(3-309)=3.006]. Kareler Top.340.C Testi (p<0. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.: “ kara yönetiminin talimatlarını izlerim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.611 3 307 310 0. p<0.: 2.36.: 2.444 1. Hipotez Reddedilmiştir. Varya.05) Kuru yük Tanker (4.147 0.676 161. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 -II-04.448 4.365 ----- ------- [F(3-306)=1.942 0..Tablo 5.051 134.613 137.785 218.025 Dunnett .426 133.064 0. Kayna. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.38) (4.971 3 304 307 0.318 0. Kayna. 5 : Her Zaman “ gemi çalışanlarının görüşleri benim için önemlidir” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Kareler Top.204]. Kareler Top.340 0. Kayna. Kayna. Kareler Top. sd Kareler Ort. sd Kareler Ort.871 0.: 5.954 129. 422 . * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.540 0. Gemi Kaptanlarının Kumanda Ettiği Gemi Tipleri ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları (Devam) H38 -II-03./. Hipotez Reddedilmiştir.365]. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Varya. sd Kareler Ort. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 5 : Her Zaman “ teknolojinin tüm imkânlarını kullanmayı tercih ederim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.: 1.261]. 5 : Her Zaman .064.204 ----- ------- [F(3-304)=1.703 1. p<0.261 ----- ------- [F(3-307)=1. Hipotez Kabul Edilmiştir. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 -II-06.025]. Kayna.C Testi (p<0.540.147.419 3.173 0. p<0. Kareler Top.342 3 306 309 0.006 Dunnett .826 215.920 136. 5 : Her Zaman “ yerel resmi otoritelerin talimatlarını izlerim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.70) [F(3-307)=4.43) (4. Varya.

5 : Her Zaman “ yapacağım hesaplama ve planlamalarda teknolojiye güvenirim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Kayna.324 2. Kareler Top.942 3 307 310 1. Hipotez Reddedilmiştir.133 0. Gemi Kaptanlarının Kumanda Ettiği Gemi Tipleri ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları (Devam) H38 –II-08. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 16.921 102. 5 : Her Zaman “ kararımı verdikten sonra kara yönetiminin beni desteklemesini beklerim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Sd Kareler Ort.Tablo 5. 5 : Her Zaman “ Allah’ın yardım etmesini isterim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.010 2. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Kayna.730.510 315. Sd Kareler Ort.044 Scheffe Testi (p<0. 5 : Her Zaman “ kara yönetiminin yol göstermesini beklerim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.: “ şirket amaç ve politikalarını dikkate alarak hareket ederim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.336]. Hipotez Kabul Edilmiştir.758. Varya./.155].423 2.744 0. p<0. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varya.29) [F(3-304)=2. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Varya. Sd Kareler Ort.059 318.98) (4.: 5.824 1. Kareler Top. p<0.062 3 304 307 1. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 –II-10. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.679 2. Varya.046 Scheffe Testi (p<0. Sd Kareler Ort. p<0.294.: 5. Kayna.078 ----- ------- [F(3-308)=2.336 ----- ------- [F(3-305)=1. 423 .470 323. Kayna.154 3 308 311 0.. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 –II-11.268 604. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Kareler Top. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 –II-12. Kayna.05) Kuru yük Konteyner (3.758 0.570 3 305 308 1.867 621. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.563 206.133. Sd Kareler Ort. Hipotez Reddedilmiştir. Hipotez Kabul Edilmiştir.233 99.170 1.078]. p<0.155 ----- ------- [F(3-307)=1.294 0. Kareler Top. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.134 3 301 304 5. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.037 1.730 0. p<0. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.499 212.698.05) --------- [F(2-301)=2. 5 : Her Zaman .044].472 318. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 –II-09.033 1.36.: 3.046].854 0. Hipotez Reddedilmiştir.: 2. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Varya.698 0. Kareler Top.

Sd Kareler Ort.: 20. p<0. Varya.859 1. Kareler Top. Kayna. Sd Kareler Ort.930 0.: 1. Kayna.750 ----- ------- [F(3-305)=0. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.178 342. Kareler Top. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Kareler Top.710 0. Kareler Top. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 –II-15.163 285.638 3 305 308 0. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.Tablo 5.99) (2. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.404 0.350 0. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.792 284. Hipotez Reddedilmiştir.153 3 303 306 0.964 1.350.991 283./. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Sd Kareler Ort. p<0.919 3 305 308 0.465.458 1. Hipotez Kabul Edilmiştir. Kayna. p<0. Varya.004].: “ en iyi seçeneği aramak yerine.465 0. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Hipotez Reddedilmiştir. Kayna. Varya.142 3 306 309 6.404.393 1. 5 : Her Zaman “gemi çalışanlarına deneyim ve becerilerimi göstermek veya ispatlamak isterim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Sd Kareler Ort.36.05) Kuru yük Tanker (2. p<0.322.560 4. Kayna.376 0. 5 : Her Zaman “ başarısız olma olasılığı kararlarımı gözden geçirmemi gerekli kılar” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. 424 .322 0.547 ----- ------- [F(3-303)=0. Varya.977 574.127 283.251 498. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 5 : Her Zaman “ etki altında kalmadan bireysel olarak karar vermeyi tercih ederim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 –II-17.350 3 305 308 2.935 0.373 566. Gemi Kaptanlarının Kumanda Ettiği Gemi Tipleri ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları (Devam) H38 –II-13. 5 : Her Zaman . 5 : Her Zaman “ sezgilerime güvenirim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.267 ----- ------- [F(3-305)=1.789].750]. Hipotez Reddedilmiştir.547].459 343. Hipotez Reddedilmiştir.: 1.: 1.710. Kareler Top.891 477. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 –II-16. Sd Kareler Ort. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.123 0. en kısa yolu sağlayan seçeneği tercih ederim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 7..664 0.38) [F(2-306)=4. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 –II-14. Varya.267].789 ----- ------- [F(3-305)=0.004 Scheffe Testi (p<0. p<0.

Varya. 5 : Her Zaman “ öncelikli olarak yük emniyeti riskini değerlendiririm” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.92) [F(3-308)=2. Kayna.389 431. Hipotez Reddedilmiştir.871. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. p<0. Varya. Varya.: 2.455 3 304 307 1. p<0.05) Kuru yük Konteyner (4. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Kayna. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 8.098 0.647.797.189 85. p<0. 5 : Her Zaman .145 83. Kareler Top.265 ----- ------- [F(3-307)=1.328./. Sd Kareler Ort. Kayna.797 0. 5 : Her Zaman “ kararımı verdikten sonra bile harekete geçme konusunda ertelemeyi tercih ederim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.845 257.066 434.65) H38 –II-21.418 0. Varya. 425 .28) (4. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 –II-22. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.827 1.355 3 300 303 2.871 0. Kareler Top.804.134 ----- ------- [F(3-300)=1. p<0.05) Kuru yük Tanker (4. Kareler Top. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 –II-19.: 6.003]. Hipotez Kabul Edilmiştir.715 0.071 1.62) Kuru yük Konteyner (4.049 Dunnett – C Testi (p<0. Sd Kareler Ort.558 191. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 –II-20. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Sd Kareler Ort.343 327.270 2. Varya. 5 : Her Zaman Dunnett – C Testi (p<0. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 3. Kayna.: “ sosyal sorumluluğumu ve toplumsal fayda/zarar ilişkisini düşünürüm” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.497].: 3. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.003 [F(3-305)=4.049]. p<0.138 3 307 310 1. Kayna.293 253.130 1. Kareler Top.004 1.265]. Hipotez Kabul Edilmiştir.Tablo 5.497 ----- ------- [F(3-304)=0. Sd Kareler Ort.333 3 308 311 0. Hipotez Reddedilmiştir.134]. Gemi Kaptanlarının Kumanda Ettiği Gemi Tipleri ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları (Devam) H38 –II-18.876 0.804 0. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.28) (4. Hipotez Reddedilmiştir. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.24) (4. Sd Kareler Ort.: “ öncelikli olarak can emniyeti riskini değerlendiririm” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.184 3 305 308 2.627 182.599 4. Kareler Top.36.328 0. 5 : Her Zaman “ çevreye verebileceğim zararın risklerini değerlendirerek karar veririm” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.012 321.647 0..

426 . p<0. Kareler Top. p<0.276 ----- ------- [F(3-306)=1. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.062 3 304 307 0.909 ----- ------- [F(3-299)=0.394. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 2.471 3 306 309 0.715 0.394 0. Sd Kareler Ort. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Gemi Kaptanlarının Kumanda Ettiği Gemi Tipleri ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları (Devam) H38 –II-23. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.577 202. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.774 0.032. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.077 316.379]. Kareler Top. Sd Kareler Ort.144 157.321 225. Hipotez Reddedilmiştir. Kayna.: 2.640. 5 : Her Zaman “ öncelikli olarak mesleksel değerleri ve etik kurallarını gözetirim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Hipotez Reddedilmiştir. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 –II-25.276].: . Kareler Top. Varya.: 1.318 1. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Kayna.859 0.182. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.909]. Varya.568 227. Varya. p<0.640 0.749 1.889 3 301 304 0. Kayna. Hipotez Reddedilmiştir.. 5 : Her Zaman “ maliyet boyutu./. Sd Kareler Ort. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 –II-24.245 ----- ------- [F(3-307)=1.296.: 2.36.353 3 299 302 0.033 0. Kareler Top. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Kayna. Varya. Varya. p<0.444 159. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.032 0. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 –II-26.513 1.984 314.Tablo 5. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Kayna. 5 : Her Zaman “ gemi sevk ve idaresi ile ilgili kararların sonuçlarından sadece ben sorumluyum” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. 5 : Her Zaman “ ticari kararların sonuçlarından sadece ben sorumluyum” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.296 0. perasyonel kararlarımı gözden geçirmemi gerektirir” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.894 205. Kareler Top.590 ----- ------- [F(3-304)=0.: “ öncelikli olarak gemi güvenlik (security) riskini değerlendiririm” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. Sd Kareler Ort. Hipotez Reddedilmiştir. Hipotez Reddedilmiştir.588 3 307 310 0. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 –II-27.953 522.747 0. Sd Kareler Ort.590].663 1.182 0.400 523. p<0.379 ----- ------- [F(3-301)=1.661 1. 5 : Her Zaman .245].

Gemi Kaptanlarının Kumanda Ettiği Gemi Tipleri ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları (Devam) H38 –II-28.. 5 : Her Zaman “ çıkması muhtemel problemleri arar ve üzerine giderim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.885. Kayna. 5 : Her Zaman “ problemlerin üstesinden gelme ve çözme konusunda iyiyimdir” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.Tablo 5.524 3 303 306 1.489 1. Kareler Top. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 13. p<0./. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. 5 : Her Zaman . 5 : Her Zaman Scheffe Testi (p<0.014 [F(3-303)=3. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 –II-29.014].84) [F(3-308)=2.923 2. Kayna. Varya. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.707 422. Sd Kareler Ort.61) (4.395 1. Kareler Top. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Kareler Top.: 1.617.36.531 3 303 306 4. Varya.700 198. Hipotez Reddedilmiştir.241 3. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Sd Kareler Ort.722 96.872. 427 .011 282.909 3 305 308 0.944 3 300 303 1. Varya. Varya.065 389. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 –II-32. Sd Kareler Ort. p<0.84) Konteyner Tanker (4. p<0. p<0.036].78) H38 –II-30.036 Dunnett – C Testi (p<0.05) Konteyner Kuru yük (4. Kareler Top.29) (3. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.095 ----- ------- [F(3-300)=2.095]. Hipotez Kabul Edilmiştir. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 5.: “ meydana gelebilecek problemleri görmemezlikten gelirim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.: 2. Kayna. Kayna.339 ----- ------- [F(3-303)=1. Kayna. Hipotez Reddedilmiştir.209 199.29) (3.124 0. Kareler Top.142 0. Sd Kareler Ort.567 0. Hipotez Kabul Edilmiştir. Sd Kareler Ort. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.885 0. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 –II-31. 5 : Her Zaman “ hukuksal bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.456].466 376.907 0.933 277.617 0. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.315 2.142.124.872 0.818 427.569 1.05) Kuru yük Konteyner (4. p<0.: “ uluslar arası kurallara bağlı kalarak karar veririm” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.612 3 308 311 0.: 4. Varya. Hipotez Reddedilmiştir.890 99.978 0.650 0.339].456 ----- ------- [F(3-305)=0.

682 0. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam 5. p<0.809 204.048 195. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 –II-38.970 1.363. Kareler Top.910 351. 5 : Her Zaman “ teknik bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.05) Kuru yük Konteyner (4. Gemi Kaptanlarının Kumanda Ettiği Gemi Tipleri ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları (Devam) H38 –II-33 . Kareler Top.668 3 303 306 0.682.717.327 0. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 –II-35.237 ----- ------- [F(3-300)=1.363 0.061 1. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 –II-37. p<0.786 1.717 0. Sd Kareler Ort. p<0. Varya.000 3 300 303 1. 5 : Her Zaman . Hipotez Reddedilmiştir. Kayna. Hipotez Reddedilmiştir.343 235.968 3 306 309 1.104. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. p<0.147 1.057 356. Kayna.114 0.47) [F(3-304)=4. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.: o. Kareler Top. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.687 273.003].171 1. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 –II-34. Kayna. 5 : Her Zaman “ oluşabilecek problemlerin çözümünde P&I Kulübe güvenirim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.36. Kayna. Sd Kareler Ort.857 3 304 307 3. Sd Kareler Ort. p<0. Varya.016 0.: “ deniz ticareti bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.104 0. Varya.779]./.163 ----- ------- [F(3-306)=1.419. Varya. Hipotez Reddedilmiştir. Kayna.003 Scheffe Testi (p<0.514 324..981 272. 5 : Her Zaman “ mesleki bilgilerimi diğer bilgilerimden daha fazla kullanırım” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.13) (4.163]. Kareler Top.Tablo 5. Varya.237]. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. Hipotez Reddedilmiştir. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Kareler Top. Hipotez Kabul Edilmiştir.657 239. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 5 : Her Zaman “ oluşabilecek problemlerin çözümünde klas kuruluşuna güvenirim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.644 4.779 ----- ------- [F(3-303)=0.: 3.: 3. 428 .142 3 306 309 1.348 ----- ------- [F(3-306)=1.: 9.419 0.348]. Sd Kareler Ort. Sd Kareler Ort. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.900 0.628 328.

818 0. Kayna.Tablo 5. 5 : Her Zaman “ oluşabilecek problemlerin çözümünde ITF ve sivil toplum örgütlerine güvenirim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi. sd Kareler Ort. H31-II-05. sd Kareler Ort.: “ oluşabilecek problemlerin çözümünde bayrak devletine güvenirim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.19) ve Konteyner (2. H31-II-28.618 3 1.814. Kayna. H31-II-13.485 ----- ------- * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. H31-II-11.: 8.875 1.390 555.574 0. H31-II-01. p<0. Kareler Top. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman.475 Toplam 450. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 -II-40. * 5-li Likert ölçeği-1: Hiçbir Zaman. p<0. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası Gruplariçi Toplam H38 -II-39.827 1. H31-II-29.196].017 3 299 302 2.207 440. Kareler Top. 5 : Her Zaman Armatör ve profesyonel gemi işletme örgütleri tarafından işletilen gemileri kumanda eden gemi kaptanları“ oluşabilecek problemlerin çözümünde yerel otoritelere güvenirim” değişkeninin gemi kaptanları tarafından değerlendirmesi.: 1. Kayna.818. 5 : Her Zaman Tablo 5. Gemi Kaptanlarının Kumanda Ettiği Gemi Tipleri ile Gemi Kaptanının Gemi Operasyonları Yönetiminde Bireysel Karar Verme Süreci Değişkenlerinin Değerlendirilmesine Ait Varyans Analizi Sonuçları (Devam) H38 -II-38. p<0.36. sd Kareler Ort.378 0. Hipotez Reddedilmiştir.039]. H31-I-06.450 306 [F(3-303)=0. H31-I-02. Buna göre “ailesi ile ilgili yaşadığı problemler kararını etkiler” değişkeni Kuru yük (2. Hipotez Reddedilmiştir. H31-II-12.626 546.378.67) gemi tiplerinde çalışan gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(3-311)=2. Varya. H31-II-07. H31-I-22. H31-II-21.485].440 0.36’dan da görüleceği gibi H31-I-01. F P Gruplar Arası Farklar* Gruplararası 3.574. H31-I-11.076 ----- ------- [F(3-305)=0. H31-II-35 hipotezleri kabul edilmiştir. Kabul edilen hipotezlerdeki gruplar arasındaki anlamlı farkının hangi gemi tipleri arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe ve Dunnett-C testi sonuçları yine Tablo 5. Hipotez Reddedilmiştir.841 3 305 308 0.545 1. H31-II-02.75) ve Konteyner (3.206 Gruplariçi 446. 0. “Kontrat süreleri ve düzeni kararını etkiler” değişkeni Kuru yük (2.34) gemi tiplerinde çalışan gemi kaptanları tarafından farklı 429 .36’da sunulmuştur. Varya. Varya. Kareler Top. gemi kaptanlarının kumanda ettiği gemi tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. p<0.831 303 1.635 439.769]. H31-I-08.196 ----- ------- [F(3-299)=1. H31-II-20.

25) ve Tanker (4. Bununla birlikte gemi tiplerine ait ortalamalar aşağıdaki gibi sıralanmıştır. “Yoğun çalışma temposu kararını etkiler” değişkeni Kuru yük (2. Kuru yük (4. Konteyner (4. “Kara yönetimiyle ile ters düşme kaygısı kararını etkiler” değişkeni Kuru yük (2.değerlendirilmektedir [F(3-310)=3.871. p<0. p<0.222.76). “Kiracı ve yük ilgililerinin menfaatlerini korurum” değişkeni Kuru yük (4.12) gemi tiplerinde çalışan gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(3-308)=7. Tanker (4.47) ile Kuru yük (4.81) ve Konteyner (3. ve tecrübeleri kararını etkiler” değişkeni Kuru yük (3.33) ve Konteyner (3. p<0.040].526. p<0.546.70) gemi tiplerinde çalışan gemi kaptanları tarafından 430 . “Teknolojinin tüm imkânlarını kullanmayı tercih ederim” değişkeni Kuru yük (4. Dökme yük (4.224.681.45) ve Konteyner (4.012].001].38) ve Konteyner (4. p<0.53) gemi tiplerinde çalışan gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(3-307)=5.04) gemi tiplerinde çalışan gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirilmektedir [F(3-308)=3.015].52) ve Konteyner (4.78).006]. kabiliyet. “Armatörün menfaatlerini korurum” değişkeni farklı gemi tiplerinde çalışan gemi kaptanları tarafından farklı değerlendirmektedir [F(3-308)=2.25) ve Konteyner (4. p<0.811.000]. yetki ve sorumlulukların şirketçe net ve açık olarak tanımlanmış olması karar