P. 1
ISPS KOD NEDİR

ISPS KOD NEDİR

|Views: 1,187|Likes:

More info:

Published by: Yusuf Caglayan Sonmez on May 31, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2012

pdf

text

original

ISPS KOD NED R?

11 Eylül 2001 tarihinde ABD de meydana gelen terör eylemlerinin ard ndan, Kas m 2001 de yap lan ve ülkemizin de üyesi oldu u Uluslararas Denizcilik Örgütü (IMO) nün 22. Genel Kurul toplant s na, denizde ve denizden olabilecek terör eylemlerinin önlenmesi amac yla yeni tedbirlerin denizcilik sektörüne getirilmesi teklif edilmi tir. Denizde ve denizden olabilecek terör eylemlerinin önlenmesi amac yla gemi ve liman tesislerinin güvenli ine ili kin yeni tedbirlerin al nmas konusunda oy birli i ile anla maya var lm t r. IMO Genel Kurulu taraf ndan bu konuda al nabilecek tedbirlere ili kin çal ma yapmas amac yla Deniz Emniyeti Komitesi (MSC) yetkilendirilmi tir.Deniz Emniyeti Komitesi (MSC) taraf ndan denizde ya da deniz yoluyla olabil ecek terör eylemlerinin önlenmesine yönelik yeni kurallar n belirlenmesi amac yla yo un çal malar yap lm , hatta ola and toplant lar düzenlenmi tir. Bu toplant lar sonras nda gemilerin ve liman tesislerinin güvenli ine yönelik yeni tedbirleri içeren ISPS Kod olu turulmu tur. MSC taraf ndan olu turulan yeni tedbirlerin zorunlu olarak ve bir an evvel uygulamaya girebilmesi amac yla ISPS Kod un ülkemizin de taraf oldu u 1974 tarihli Denizde Uluslararas Can Emniyeti Sözle mesi (SOLAS) ne eklenmesi kararla t r lm t r. Bu amaçla, 12 Aral k 2002 tarihinde SOLAS Diplomatik Konferans toplanm t r.Deniz yoluyla olabilecek terör eylemlerinin önlenmesine yönelik tedbirler SOLAS 74 Bölüm 11 e kabul edilen de i iklik (11-1) ve ilavelerle (11-2), Uluslararas Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik (ISPS) Kod u olarak eklenmi ve 01 Temmuz 2004 tarihinde yürürlü e girmesi tüm akit devletlerce kabul edilmi tir. ISPS Kod ile denizcilik sektörüne güvenlik (security) kavram getirilmi , IMO taraf ndan, gemilerle birlikte liman tesisleri de dahil olmak üzere, deniz güvenli ine yönelik yeni düzenlemelerin yap lmas na ba lan lm t r. Akit devletlerin deniz güvenli ine ili kin uluslararas yükümlülüklerini düzenleyen ve SOLAS 74 e Bölüm 11-2 olarak eklenen antla ma hükümleri, esas olarak, uluslararas deniz ula t rmas na aç k bulunan liman tesisleri ile bu tesisleri kullanan ve uluslararas sefer yapan belirli standartlardaki gemilere uygulanacak hükümler olarak kabul edilmi tir ISPS KOD UN HEDEFLER

1

denizcilik ve liman i leticileri aras nda i birli ini kapsayan uluslararas bir yap tesis etmek. De i en güvenlik seviyelerine haz rl kl olarak hareket edebilmek için yeterli ve düzgün plan ve prosedürlere sahip olabilmek maksad yla. Role Talimleri ve Tatbikatlar Soru turma ve Sertifikaland rma GEM GÜVENL Tehdit De erlendirmesi ve Tehdit Düzeyi Giri lerin Kontrolü ve S n rlanm Alanlar Güvenlikle ilgili Görevler ve Devriye Gezme Güvenlikle ilgili Dikkat ve Uyan kl k Güvenlik Donan m ve Sistemleri Kitle mha Silahlar Güvenlik önlemlerini atlatmakta kullan lan tekniklerin tan t lmas L MAN GÜVENL Tehdit De erlendirmesi ve Tehdit Düzeyi Giri lerin Kontrolü ve S n rlanm Alanlar Güvenlikle ilgili Görevler ve Devriye Gezme Güvenlikle ilgili Dikkat ve Uyan kl k Güvenlik Donan m ve Sistemleri Kitle mha Silahlar Güvenlik önlemlerini atlatmakta kullan lan tekniklerin tan t lmas Gemi/Liman Güvenli i 2 . ISPS KOD irket Güvenlik Sorumlusu Gemi Güvenlik Zabiti Liman Güvenlik Sorumlusu Gemi Güvenlik De erlendirmesi Liman Tesisi Güvenlik De erlendirmesi Gemi Güvenlik Plan Liman Tesisi Güvenlik Plan E itim. Güvenlikle ilgili bilgilerin erken ve etkin bir ekilde toplanmas n ve bilgi al -veri ini temin etmek. Hükümet kurulu lar . Denizde güvenli i temin etmek için SOLAS 74 Sözle mesine taraf olan Devletler. Denizlerde güvenli i tesis etmek üzere uygun ve yeterli tedbirlerin al nabilmesi için gerekli ortam sa lamakt r.Güvenlik tehditlerini tespit e tmek ve uluslararas ticaretle i tigal eden gemileri ve liman tesislerini etkileyen güvenlik eylemlerine kar önleyici tedbirler almak amac yla SOLAS 74 Sözle mesine taraf olan Devletler. güvenlik de erlendirmeleri için bir metodoloji temin etmek. yerel makamlar. Hükümet kurulu lar . denizcilik ve liman i leticilerinin görev ve sorumluluklar n belirlemek. yerel makamlar.

onaylanmak üzere ilgili yere sunulmas n ve onaylanmas sonras nda uygulanmas n n devam n . gemi güvenlik plan n n uygulanmas ve sürdürülmesi dahil olmak üzere irket güvenlik sorumlusu ve liman tesisi güvenlik sorumlusu ile olan ili kilerden ve geminin güvenli inden sorumlu olan irket taraf ndan yetkilendirilen ki idir. LER 3 .Uluslararas Seferle tigal Eden. Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu ( PSO ) GEM GÜVENL K ZAB T ( SSO ) : Gemide Kaptan a kar sorumlu olan.Uluslararas Seferle tigal Eden. ISPS KOD KAPSAMINDA GÖREVLEND R LECEK SORUMLU K Gemi Güvenlik Zabiti ( SSO ). L MAN TES S GÜVENL K SORUMLUSU ( PSO ) : Liman Tesisi Güvenlik Plan n n geli tirilmesinden. 500 Groston Ve Üzerindeki. tetkikinden. Yüksek H zl Yolcu Tekneleri De dâhil Tüm Yolcu Gemileri 2. Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu ve Gemi Güvenlik Zabiti ile olan ili kileri sa layan irket taraf ndan yetkilendirilen ki idir. sürdürülmesinden.Uluslararas Seferle tigal Eden. RKET GÜVENL K SORUMLUSU ( CSO ) : Gemi Güvenlik De erlendirilmesinin yap lmas n temin eden. Yüksek H zl Teknelerde dâhil Tüm Yük Gemileri 3. uygulanmas ndan ve güncelle tirilmesinden sorumlu olan ki idir. Mobil Deniz Sondaj Birimleri4 . gemi güvenlik zabiti ve irket güvenlik sorumlusu ile olan ili kilerden sorumlu olmak üzere yetkilendirilen ki idir.Uluslararas Seferle tigal Eden Gemilere Hizmet Veren Liman Tesisleri. PFSO Liman Tesisi Güvenlik Plan n n haz rlanmas ndan. L MAN TES S GÜVENL K SORUMLUSU (PFSO) ISPS kod bölüm a kural-17 gere i idare taraf ndan güvenlik de erlendirmesi sonras belirlenecek liman tesisleri için liman tesisi güvenlik sorumlusu (pfso) atanacakt r.Bir veya birden fazla liman tesisi için bir ki i PFSO olarak atanabilecektir.Acil durum haz rl klar ve olaylar ile ilgili prosedürler Kriz Yönetimi ISPS KOD A TAB GEM LER VE L MANLAR 1. bu de erlendirme sonras nda Gemi Güvenlik Plan (SSP) n n haz rlanmas n . irket Güvenlik Sorumlusu (CSO). ISPS Kod a tabi her gemide gemi güvenlik zabitinin bulunmas zorunludur. uygulanmas ndan.

5 deki artlar n sa lanmas istenmi ve bu konudaki uygulama 1 Ekim 2003 tarih ve 25246 say l Resmi Gazetede yay nlanan Türk Bayrakl Gemilerde Bayrak Devleti Ad na Hareket Edecek Kurulu lar n Seçimi ve Yetkilendirilmesi ne dair Yönetmelikte belirtilmi tir. Liman tesisi güvenlik plan dare taraf ndan onaylanacakt r.Liman tesisi güvenlik plan n n haz rlanmas PFSO nun sorumlulu undad r.ISPS KODdaimi izleme komitesi Denizcilik Müste arl Ba kanl nda ülkemizdeki yap lan çal malar n de erlendirilmesi amac yla ISPS KOD DA M ZLEME KOM TES Olu turulmu tur. DA irtibat noktalar ilgililere bildirilmi tir. RSO lar da liman tesisi güvenlik plan haz rlayabilirler. 4 .Denizcilik Müste arl ad na hareket edecek RSO lar taraf ndan ISPS Kod Bölüm B Madde 4.Liman tesisi güvenlik plan n n haz rlanmas nda ve güncelle tirilmesinde liman tesisi güvenlik de erlendirmesi esas al nacakt r. ISPS KOD KAPSAMINDA ÜLKEM ZDE YAPILAN ÇALI MALAR ISPS KOD UN UYGULAMASINDAN SORUMLU OTOR TE (DA) Solas 74 bölüm-11 ve ISPS kod un ülkemizde uygulamas ndan sorumlu otorite (designated authority) Denizcilik Müste arl olarak belirlenmi tir.L MAN TES S GÜVENL K PLANI ISPS kod bölüm a kural-16 gere i liman tesisi güvenlik plan haz rlanacakt r.Komite Üyeleri: Genelkurmay Ba kanl Deniz Kuvvetleri Komutanl Sahil Güvenlik Komutanl Gümrük Müste arl Emniyet Genel Müdürlü ü TANINMI GÜVENL K KURULU LARI (RSO) Denizcilik Müste arl ad na ISPS Kod kapsam nda baz yükümlülüklerin yerine getirilmesi amac yla RSO lar kullan lmas na karar verilmi tir.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->