ARZ YANLI İKTİSAT

1970’li yıllarda ortaya çıkan stagflasyon olgusu karşısında Keynesci reçetelerin geçersiz olduğunu savunan bir diğer yaklaşım arz yanlı yaklaşımdır. Arz yanlı iktisat, üretime (arza ) yönelik ilkeleri yeniden gündeme getirmeyi amaçlamaktadır. Diğer bir ifadeyle, gerçek gelir ve arz arasındaki ilişki üzerinde durulmuştur. Buna göre, bir ekonomide gerçek gelirin artışı, arzın artmasına bağlı olmakta, vergi indirimi politikası ile bu ilişki etkilenebilmektedir. Bu görüş 1970’lerden sonra özellikle ABD ‘de dönemin başkanı Ronald Reagan yönetiminin başta olduğu yıllarda büyük ilgi görüp, uygulama alanı bulduğu için ‘Reaganomics’ olarak da adlandırılmıştır. Arz Yanlı İktisat, Keynesyen iktisadın toplam talebi ön plana alan yaklaşımına tepki olarak ortaya çıkmış ve arz koşullarının daha önemli olduğunu ileri sürmüştür. Arz Yanlı İktisat yaklaşımı, iktisadi hayatta rekabetin ve teknolojik yeniliklerin geliştirilmesi için daha az devlet düzenlemesi ve özel sektöre daha fazla imkan tanımak için kamu ekonomisinin boyutlarının küçültülmesi gereği üzerinde durulmuştur. Arthur Laffer Arz Yanlı İktisadı şu şekilde tanımlamaktadır: " Arz Yanlı İktisat, klasik iktisadın modern tarzda ifadesinden başka bir şey değildir." ("Analyzing Supply-Side Economics: A Symposium", Halistones, 1982; 69). Diğer bir iktisatçı Bruce Bartlett ise yaptığı tanımlama ile Arthur Laffer’in görüşlerini paylaşmaktadır: "Bir çok yönden arz-yönlü iktisat, klasik iktisadın yeniden keşfedilmesinden başka bir şey değildir." (Bartlett, 1981; 1). Arz Yanlı İktisadın ekonometrik analizini yapan Michael Evans daha bilimsel bir yaklaşımla; "Ekonominin prodüktif kapasitesini etkileyen faktörleri inceleyen bir iktisat dalı..." şeklinde bir tanım vermektedir (Evans, 1983; 19-20). Evans, dengeli bir Arz Yanlı İktisat politikasının başlıca şu iktisat politikalarını içerdiğini belirtmektedir (Evans, 1983; 20): Şahsi ve kurumlar gelir vergilerinde indirim, Vergi indirimlerine paralel olarak kamu harcamalarının indirilmesi, Yasal-kurumsal serbestleşme politikası. Evans’a göre bu politikaları içerecek bir Arz yanlı program, yüksek prodüktivite ve ekonomik büyüme ile düşük enflasyonu sağlayacaktır. Evans’a göre, Arz Yanlı İktisadın temelini "vergi indirimleri" oluşturmaktadır. Son olarak, diğer tanınmış bir Arz Yanlı İktisatçının tanımını aktaralım. P.C. Roberts’e göre Arz Yanlı İktisat; "teşvikler ve göreli fiyatlar üzerindeki maliye politikası etkilerini inceleyen bir iktisat okuludur" (Roberts, 1984; 314). Bu açıklamalar çerçevesinde şu tanımı yapmak mümkündür: Arz Yanlı İktisat, özellikle vergi indirimleri yoluyla üretimin ve dolayısıyla vergi gelirlerinin pozitif yönde etkileneceğini ve bu suretle ekonomik büyümenin, kaynak kullanımında ve dağılımında etkinliğin sağlanacağını savunan bir iktisadi düşüncedir. Esasen bu tanıma dayalı olarak arz yanlı vergi politikasının temel ilkelerini özetlemek mümkündür.

Örneğin. buna uygun bir vergi politikası uygulanırsa. Dolayısıyla. Açık bütçe uygulamasından dolayı ortaya çıkan enflasyonu önlemek için. yatırıma oranla cari tüketimin fiyatı değişecektir. 2. yatırım ve tasarruf yapmanın cazibesi azalacak ve dolayısıyla çalışmaya oranla boş zamanın.Transfer Harcaması Politikası Arz Yanlı iktisadi yaklaşımı benimseyenler. üretim.para arzı artırılarak finanse edilirse. artan kamu harcamalarının borçlanma ile finansmanı halinde ödünç verilebilir fonlar piyasasında faiz oranlarında yükselme meydana geleceği için özel kesim yatırımlarında azalma olacaktır. enflasyonist olmaktadır. enflasyonu Keynesci politikların teşvik ettiği açık bütçe uygulamaları ile yatırım ve üretimi olumsuz etkileyen yüksek vergiler ile açıklamaktadır. transfer harcamalarındaki artışın ortaya çıkardığı etkiyi vergi artışının ortaya çıkardığı etkiye benzetmektedirler. enflasyonun temel nedeni. çalışmanın. harcamalardan yararlanmak isteyenlerin gelirlerini düşük tutması yönünde teşvike yol açacaktır. enflasyonist olmaktadır. Açık bütçenin enflasyonist olması.Kamu harcaması ve Bütçe Politikası Arz Yanlı iktisat. Bu durum. zamanla büyümenin azalmasına neden olacaktır. Arz Yanlı İktisada göre. para arzının reel üretim artışında daha yüksek oranda artmasıdır. Dolayısıyla para arzı sabit bir oran dahilinde artarken. Artan bütçe açıkları ise. aylaklık yapma gibi vergiye tabii olmayan davranışlara yöneleceklerdir. Bütçe açıkları. Para arzı artışı. Bütçe açıklarını finanse etmek için para basılmamalıdır.TEMEL VARSAYIMLARI 1. nasıl finanse edildiğine bağlıdır. artan kamu harcamaları bütçe açıklarının artmasına yol açmaktadır. Sermaye birikiminde meydana gelen bu azalma ise. Kamu harcamalarının vergi artışı ile finanse edilmesi durumunda ise. Dolayısıyla vergi miktarında meydana gelen artış. .Para Politikası ve Enflasyon Arz Yanlı İktisada göre. -Denk bütçe politikası uygulanması -Yatırımın ve üretimin teşvik edilmesi için vergi oranlarının düşürülmesi gerektiğini ileri sürmektedirler. Çünkü vergi oranlarının yükseltilmesi durumunda kişilerin kullanılabilir gelirlerinde düşme meydana geleceği için çalışmak ile vergi sonrası gelir arasındaki ilişki zayıflayacaktır. Dolayısıyla transfer harcamalarından yararlanmak isteyen bireylerin. enflasyon artışı düşük düzeyde seyredecektir. enflasyonist olacaktır. örneğin üreticiler. üretimin ya da toplam arzın azalmasına yol açmakta: toplam arzdaki azalma ise. ekonominin büyümesine bağlı olarak yavaş ve istikrarlı bir biçiminde artırılmalıdır. Bu durumda. Örneğin transfer harcamalarının artırıldığını varsayalım. verimli faaliyetlere girişme yönündeki teşviklerinde azalma meydana gelir. 3.

kamu harcamalarında azalma olmaz. vergi oranları artırıldığında kayıtiçi ekonomide azalış. vergi oranları artırıldığında tüketim tercihlerinde artış. kayıtdışı ekonomide azalış meydana gelirken. Diğeri ise. vergilerde meydana gelen bir azalma. üretimi ve istihdam artırıcı şekilde uygulanırsa. Doğal olarak ortaya çıkan bu olumsuz faktör sahiplerinin emek ve sermaye arz etme güdüsünü de etkileyecektir. Keynesyenlere göre. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus. Keynesyen politika ise.Kayıtiçi ve Kayıtdışı Ekonomi:Vergi oranları azaltıldığında kayıtiçi ekonomide artış.Tasarrufun Teşviki Arz yanlı iktisadın temel görüşü kişisel tasarruf ve işletme yatırımın özendirmek için vergi teşvi klerinin kullanılması üzerinde odaklanmıştır. çalışma tercihinde artış meydana gelirken. yatırım. Vergiden dolayı ortaya çıkan nispi fiyat değişmeleri ekonomi üzerinde şöyle bir etkiye neden olacaktır: -Çalışma ve Boş Zaman: Vergi oranları azatlığında boş zaman tercihinde azalış. yatırımı ve vergi gelirlerini artırmak mümkündür. Kamu harcamaları artırılmamalı.Politika Uygulaması Yukarıda ifade edilenlerden çıkarılan iki sonuç vardır. tasarruf ve yatırım tercihlerinde azalış gerçekleşir. . vergi oranları düşürerek üretimi. enflasyonu artırır. fiyatlardaki artış da düşük düzeyde gerekleşecektir. Dikkat edilirse arz yanlı iktisadın vergi indirimi politikasına vurgu noktası ile Keynesyen iktisadın vurgu noktası . tasarruf ve yatırım tercihlerinde artış meydana gelirken. harcanabilir gelirin fonksiyonu olduğu için harcanabilir gelirdeki artıştan etkilenecektir. çünkü artan kamu harcamaları bütçe açıklarına. -Vergiler artırılırken. 4. ise ortaya bütçe açığı çıkar. bütçe açıkları ise enflasyona yol açar. vergi oranları artırıldığında boş zaman tercihinde artış. -Tüketim ve Tasarruf: Vergi oranları azaltıldığında tüketim tercihlerinde azalış . yatırım ve hasılayı artıracaktır. 5. Tüketim. kayıtdışı ekonomide artı gerçekleşmektedir. üretim ve istihdam artışı sağlamak için vergilerin ve kamu harcamalarının birlikte azaltılmasıdır. 6. vergi oranları ekonomideki nispi fiyat yapısını bozarak ve üreticilerin tercihlerini değiştirerek kaynak dağılımını bozmaktadır.para arzı artışı sabit bir düzeyde artarken. vergi politikası tasarruf ve yatırımı teşvik edici.Vergi Politikası Arz yanlı iktisatçılara göre. çalışma tercihinde azalış meydana gelmektedir. Bütçe açığı ise. Tüketimdeki artış. harcanabilir gelirde artışa yol açacaktır. bu durumun tersini ileri sürmektedir.

Enflasyon azalması geliri. yatırım miktarının artmasına neden olur.Kurumlar vergisi azaltıldığında yatırımların karlılığı artacak dolayısıyla kurumun tasarruf gücünde artış meydan gelecektir. devlet harcamalarının ekonomi üzerinde meydana getirdiği etkiden daha büyüktür.Enflasyonun azalması. arz yetersizliğinden dolayı ortaya çıkan enflasyonist baskıyı hafifletir ve enflasyon oranının düşmesine neden olur. vergi oranlarını düşürerek ekonominin arz cephesini hareketlendirmeyi hedeflerken. likiditelerinin artmasına.Yatırım/GSMH oranının artması ise prodüktiviteyi artırır. Keynesyen iktisat toplam talep cephesini harekete getirmeyi planlamaktadır. faiz oranlarının düşmesi ve yatırımların artması ile sonuçlanır. . diğer taraftan vergiler özel sektör üretim artışını engelleyici bir unsur olmakta ve ekonomi durgunluğa girmektedir.Hem kişilerin hem de kurumların tasarruflarındaki artış. Arz yanlı iktisada göre. . gelir vergisindeki azalma emek. . toplu sözleşmeler esasında ücret artış talebini düşük olmasına yol açar. -Gelir vergisi oranlarının düşük olması. borç alama isteklerinin azalmasına neden olur. . . Bu duruma neden olan etkileşim süreci şu şekilde ifade edilebilir: -Gelir vergisi oranları azaltıldığında kişilerin tasarruf isteği artar. vergi çarpanının değerinden büyük olduğu için kamu harcaması politikasının hasıla üzerindeki etkisi. dolaylı olarak da tüketimi. . . kamu harcamalarında meydana gelen bir artışın kamu harcaması çarpanına bağlı olarak hasılayı artıracağını ileri sürmektedir. Bu durum ise. Vergi Politikası İle Kamu Harcaması Politikasının Karşılaştırılması Keynesyen iktisat. vergi indirimlerinin ekonomi üzerinde meydana getirdiği etki. 7. Ayrıca kamu harcaması çarpanının değeri. vergi politikasının hasıla üzerindeki etkisinden daha büyüktür. Tasarruftaki artış. Arz yanlı iktisat. üretimi ve istihdamı artırır.Kamu harcamaları azalırken vergiler azalmazsa. talebini ve çalışma gayretini artırır. bir taraftan kamu sektörü üretimden dışlanmakta. Diğer taraftan.farklıdır.Üretimin artması. faiz oranının düşmesine. faiz oranlarını düşürerek yatırımları teşvik eder. .

9. çalışma arzusunu ve tasarrufları maksimum uyaracak şekilde düzenlenmelidir. vergi indirimi politikası. vergilerin yükseltilmesinin ekonomiye zarar vereceğini ileri sürerler. marjinal vergi oranlarının. . . Marjinal vergi oranı.Arz Yanlı İktisada göre. sadece enflasyonu artırır. Vergi indirimleri ve harcamalardaki artışlar. Bunun içinde marjinal vergi oranlarında indirim tercih edilmesi gerekmektedir. bütçe açığına yol açmaması için harcama politikasına dikkat edilmelidir. Bu durum tek başına maliye politikasının oluşturduğu dürtünün toplam talebi ne ölçüde uyaracağını belirler. . Vergi oranları ile vergi gelirleri arasındaki ilişki Arthur Laffer tarafından ortaya konulan Laffer Eğrisi ile anılmaktadır. Neticede Keynesyenlere göre.Arz Yanlı İktisat ise. karlılık oranını etkileyen kurumlar vergisi oranındaki indirimler lehindedir.8. . Yani ikisi de toplam talebi aynı düzeyde (kg>kt)olmamakla birlikte etkilemektedir. Benzer olarak değişik vergi indirimi türlerinin etkileri arasında da çok fark bulunmaktadır. kurumlar vergisinin veya gelir vergisinin düşürülmesi sonuç itibariyle far etmez. Halkın boş zamanından vazgeçerek çalışmaya.Vergi Oranı İle Vergi Hasılatı Arasındaki İlişki Arz Yanlı İktisada göre. ekonomik büyüme amacına yönelik yatırım ve sermaye birikim güdülerinin engellendiği durumda toplam talepteki artışın büyüme ile değil enflasyon ile sonuçlanacağını ileri sürmektedir. . vergi oranları ile vergi gelirleri arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Bunun hangi şekilde yapıldığı önemli değildir önemli olan. Keynesyen makroekonomik aletleri kullanarak farklı noktalara vurgu yaptığı için ‘ Arza Dayalı Maliye Politikası’ olarak da adlandırılır. bütçe açıklarına yol açtığı için. Dolayısıyla vergi indirimi politikası uygulanırken. Çünkü marjinal vergi indirimi nispi fiyat yapısını değiştirir. Laffer Eğrisinin ortaya koyduğu mantık 14. vergi indirimi yapılması veya harcama artışı yapılması arasında çok fark vardır. yatırımı.Keynesyen görüş. talepte meydana gelen bir artışın arzı artıracağını ve böylece ekonomik büyümeyi hızlandıracağını ileri sürmektedir.Arz Yanlı İktisat.Arz Yanlı İktisada göre. tüketim ve talebi azaltmaktadır. tüketimden yatırım vergi teşvikleri yerine.Keynesyen iktisada göre. Arz Yanlı İktisat – Keynesyen İktisadın Karşılaştırılması . kazanılan her ilave birim gelir üzerine konulan vergidir. Çünkü bütçe açıklarının ya borçlanma ya da para basarak finanse edilmesi gerekecektir. toplam vergi indirimi hacmidir. arz için herhangi bir şey yapmaz. . bütün vergi indirimleri aynı sonucu verir. Ortalama vergi oranlarının. vergilerin indirilmesi ile aynı miktarda kamu harcamalarının artırılması arasında bir fark yoktur. Çünkü yükselen vergiler harcanabilir geliri. dolayısıyla satın alam gücünü.Keynesyen iktisatçılar. .

Laffer eğrisi. örneğin D gibi bir vergi oranı söz konusu ise. İkincisi.( şekilde C noktasından sonra ) . Birincisi.Laffer Eğrisi’ne göre. vergi oranları %100 iken vergi gelirleri sıfırdır. Bu güçlük ise. vergi gelirleri azalmaktadır. vergi oranları sıfırken hiç vergi alınmayacağı için vergi gelirleri sıfırdır.Ekonomide vergi oranları C noktasının üstünde ise. maksimum vergi gelirinin elde edilmesini sağlayan optimum orandır. Bu durumu şu şekil yardımıyla göstermek mümkündür -Laffer Eğrisi’ne göre. Vergi indirimi politikasının geçerli olabilmesi için vergi oranlarının optimum oranın üstünde olması gerekir.yy’da İbni Haldun tarafından yazılan Mukaddime adlı II Ciltlik çalışmada da ortaya koyduğu için Haldun – Laffer Eğrisi olarak isimlendirilenlerde bulunmaktadır. . Ancak bu optimum vergi oranını tam olarak tespit etmek oldukça zordur. vergi indirimlerinin vergi hasılatını azaltmayacağı ve bütçe açıklarını artırmayacağını göstermektedir. Yani. Çünkü Laffer Eğrisi’nin hangi noktasında bulunulduğunu tespit etmek mümkün değildir. vergi oranı ile vergi geliri arasındaki ilişki belli bir noktaya kadar doğru orantılı daha sonra ters orantılıdır. Şekilde görüldüğü gibi Lafffer Eğrisi’nin ortaya çıkabilmesi için vergi . vergi gelirlerinin sıfır olduğu iki düzey vardır. . belli bir noktaya kadar vergi oranları artırıldıkça vergi gelirleri de artmakta ( şekilde C noktası ): bir noktadan sonra vergi oranları artmaya devam ederse. Çünkü devlet elde edilen gelirin tamamını vergi olarak aldığı için üretim ve yatırım yapmaktan vazgeçilecektir. uygulanacak politikanın başarı olasılığını düşürmektedir. vergi oranlarını C noktasına kadar düşürerek vergi hasılatını artırmak mümkündür.C noktası.

Ancak indirim bu orandan daha geniş tutulursa. C noktasından daha yüksek olması gerekmektedir. net ücret arttığı için boş zaman yerine alışma ikame edilecektir. marjinal vergi oranlarında meydana gelen bir düşüş. Bunlardan birisi. Tersine C noktasının sağında bir alanda vergi oranları C noktasına kadar düşürüldüğünde. Boş zaman normal mal olarak düşünüldüğünde harcanabilir gelirde meydana gelen azalma. -Bireyler çalışma ve boş zaman arasında tercih yapmaktadırlar. boş zamana ikame dilecektir. C noktasının solundaki alanda marjinal vergi oranları düşürüldüğünde belli miktardaki harcanabilir gelire ulaşmak için daha az çalışmak yeterli olacağı için boş zaman talebinde artış meydan gelecektir. vergi gelirlerindeki azalma meydana gelecektir. -Vergi. Buna göre vergi oranları artığında harcanabilir gelirde azalma meydana gelecektir. C noktasının solundaki bir alanda vergi oranları artırıldığında eski gelir seviyesini korumak isteyen kişiler. vergi indiriminin genişliğidir. net tasarruflar da artışa yol açan kazançların yükseltilmesi hedeflenmektedir -Diğer karşıt etki. Arz Yanlı İktisadı savunanlar. Vergi oranlarında bir yükselme olması durumunda kişilerin eski gelir düzeylerini koruyabilmek için daha fazla çalışmak zorunda kalmasına vergilemenin gelir etkisi denilmektedir. Dolayısıyla C noktasının solunda vergi oranları düşürüldükçe çalışma gayreti azalacağı için vergi hasılatı azalacaktır. gelir etkisine bağlı olarak daha ok çalışmak durumunda kalacaklardır. Örneğin ekonomideki vergi oranları D düzeyinde iken D-C aralığı kadar bir vergi indirimi vergi gelirini artıracaktır. net ücret azalttığı için boş zaman çalışmaya ikame edilecektir. -Vergi oranları C noktasında veya onun altında B gibi bir noktada ise. Bu durum ikame etkisini ifade etmektedir. boş zaman talebinin azalmasına yol açacaktır. vergi oranlarında meydana gelen bir azalma net ücreti artıracağı için çalışma. ikame etkisine ağırlık vermektedirler. Tersine. Tersine. ikame etkisi. .dolayısıyla C noktasından sonra vergi oranları artırıldığında net ücret azaldığı için alışma yerine boş zaman ikame edilecektir. Tersi de geçerlidir. oranları ile ilgili olarak ortaya çıkan bir diğer problem ise. Boş zaman gelir artıkça talebi artan. Çünkü vergi oranlarını düşürerek. Bu durumda gelir etkisi şu şekilde ifade edilebilir. -Vergi indirimlerine çalışma ve yatırım yapma arzusunun göstereceği tepkiyi ölçmek oldukça zordur. Vergi oranlarında meydana gelen bir artış. vergi oranları azaltıldığında vergi gelirleri düşmektedir. -Vergi indirimleri sonucunda oraya çatışan iki etki çıkmaktadır.oranlarının taralı olarak gösterilen alana tekabül etmesi. belli miktardaki bir harcanabilir gelire ulaşmak için gerekli olan çalışma süresini azaltacağından çalışmak yerine boş zaman talebinde artış meydana gelecektir. gelir etkisidir. yani. diğeri ise gelir etkisidir. gelir azaldıkça talebi azalan bir normal mal olarak düşünülebilir. Dolayısıyla C noktasına kadar vergi oranları artırıldığında vergi geliri artmaktadır.

ABD ‘de Reagan yönetimi. bu görüş yanlıştır. tasarruf ve yatırımı teşvik etmek amacına yöneliktir. enflasyonun artmasını önleyecektir. tasarruf ve sermaye birikimini olumsuz etkileyen unsurların ortadan kaldırılması ( yani işsizliğin azalmasına yol açan politikalar). vergi oranlarının indirilmesi. Fakat beklenilenin tersi sonuçlarla karşılaşılmış. Diğer taraftan. Vergi gelirlerinde meydana gelen azalmadan kaynaklanan kayıp. Thatcher. Arz Yanlı İktisada göre. reel üretim artışından daha hızlı biçimde artan para arzıdır. 1982 yılından başlayarak 1986’ya kadar giderek büyüyen bütçe açıklarına neden olmuştur. emek arzının marjinal vergi oranlarındaki değişmelere tepkinin yeterince yüksek olmadığı görülmüştür. işsizlik oranının düşük olması. Çünkü istihdam. Philips Eğrisi analizine göre. Yine. Enflasyonun temel sebebi. 11. devletin işletmeler üzerindeki denetleyici müdahaleleri de azaltılmıştır. Ücretlerin vergi sonrası net geliri artırılmış olmasına rağmen. Bu önlemleri şu şekilde ifade etmek mümkündür. Bunun sonucunda İngiltere’de gelir vergisindeki indirimlere rağmen vergi yükü 1979-1980 öncesi dönemindeki düzeyin üstüne çıkmıştır. -Üç aşamada marjinal gelir vergisi oranlarının % 25’e düşürülmesi -Sermaye kazançlarından alınan vergi oranlarının %70’den %50 ‘ye düşürülmesi -Yatırımları teşvik amacıyla firmalara hızlandırılmış amortisman ayırma imkanının sağlanması -Yatırımlar için vergiden muaf bazı kredi imkanlarının oluşturulması Bu önlemler. ABD ve İngiltere örneğinden farklı olmamıştır. Thatcher döneminde bütçe açığı vermemek için indirilen dolaysız vergiler yerine dolaylı vergilere yüklenilmiştir. 1986 yılından sonra kamu harcamaları azaltılmak suretiyle bütçe dengesi sağlanmaya çalışılmıştır. Şöyle ki. Benzer olarak İngiltere ‘de 1979 sonrası Thatcher dönemindeki uygulama sonuçlarda beklenildiği gibi olmamıştır. özelleştirmeler yoluyla vergi yükünün indirileceği yönünde söz vermesine rağmen bunu gerçekleştirememiştir. Türkiye’deki uygulamanın sonuçları ise. yüksek enflasyon pahasına söz konusu olacaktır.1981 yılı başında bir dizi önlemler almıştır. Özal döneminde vergi yükünü azaltmaya yönelik çabalar sonucunda 1984-1985 yıllarında son 40 yılın en düşük vergi yükleri elde edilmiştir. İlave olarak. Philips Eğrisi’nin analizi geçerli değildir. toplam vergi gelirlerini azaltmıştır.10. iç borçlanmanın denetimsiz bir biçimde . Philips Eğrisi Analizinin Geçerliliği Arz Yanlı İktisada göre. şu şekilde ifade edilebilir. Zaten vergi yükü düşük olan Türkiye için bu durum. ABD ‘de yüksek bütçe açıkları yaşanmıştır.1980’li yıllarda ABD’de Reagan döneminde uygulama alanı bulmuştur.Uygulama Sonuçları Arz Yanlı İktisat yaklaşımı. dönem boyunca Arz Yanlı İktisat politikalarının tasarruf oranını da arzu edilen seviyede artırmadığı görülmüştür. Bu dönemde izlenen politikaların sonuçları ise.

vergi indirimleri yoluyla toplam piyasa üretimi ve toplam vergi gelirlerinin artmasını beklemek doğru bir yaklaşım değildir. Batı Almanya. Gelişmiş ülkelerin yanısıra gelişmekte olan ülke hükümetleri de. Arz Yanlı İktisat uzun dönemi esas alan makro iktisat politikasıdır. ekonomik büyümenin hızlanması ile birlikte vergileme kapasitesi de genişleyecek ve sonuçta vergi gelirleri artacaktır. yukarıda da belirtildiği üzere. Japonya ve diğer bazı gelişmiş ülkelerde vergi indirimleri politikasına ağırlık verilmiştir. 2. Arz Yanlı İktisadın ABD’ndeki başarısına ilişkin tarihsel bulguların yanısıra akademisyenlerce bu teoriyi destekleyen ampirik çalışmaların ortaya konulması. geniş ölçüde vergilere bağımlı bulunan gelişmekte olan ülkelerde vergi indirimleri politikası uygulanması halinde sonuçta bundan vergi gelirleri ne derece pozitif olarak etkilenecektir? Arz yanlı vergi politikasını savunanlar. dik artan oranlı bir tarifenin mümkün olduğunca ılımlı bir artan oranlılığa ve hatta tamamen düz oranlılığa dönüştürülmesini önermektedirler. gelişmekte olan ülkeler açısından ne derece uygunluk arz etmektedir? Ekonomik kalkınmanın finansmanında. bu politikanın pek çok ülkede ilgi çekmesine neden olmuştur. Düşük vergi oranlarının göreli fiyatları pozitif olarak etkileyeceği ve bunun sonucunda toplam piyasa üretimini ve dolayısıyla toplam vergi gelirlerini artıracağı savı. Arz yanlı vergi politikasının temel sonuçlarını doğrulayacak sonuçlar ortaya çıkarabilecektir.tırmanmasına. İngiltere. Bu iktisatçılara göre. Ekonomik Anayasa içinde iyi düzenlenmiş bir Vergi Anayasası. Arz yanlı vergi politikasını savunanlar. vergi indirimleri yoluyla olumlu ekonomik sonuçlar elde edebilmek için Buchanan ve Lee’nin üzerinde önemle durduğu şu iki hususu dikkate almak gereklidir: 1. Önemle belirtelim ki. . Buchanan’a göre. iktisadi sorunlara olan teşhisi yanlış değildir. vergi tarifesinin yapısının büyük önem taşıdığını. bazı uluslararası kurumların etkisiyle vergi indirimleri politikasını cazip bulmuşlar ve bu konuda uygulamalar yapmışlardır. Ancak. gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkelerde vergi indirimlerinin ekonomik büyüme üzerinde olumlu sonuçlar doğuracağını iddia etmektedirler. Bu çalışmanın genel sonucu olarak şu ifadeyi savunmak mümkün görünmektedir: Arz Yanlı İktisadın temel iddiaları. Burada şu önemli soru gündeme gelmektedir: Arz yanlı vergi politikası. 1980 sonrasında ABD dışında.Kanımızca. pek çok teorik ve ampirik çalışmaların sonuçları ve tarihsel bulguları ile güç kazanmıştır. cari tüketim ve gelecek tüketim üzerindeki tercihlerini en iyi bir şekilde yapmaya çalışacaklardır. Vergi oranlarının değiştirilmesi basit bir şekilde parlamentonun tasarrufu altında olduğu sürece. Yine. 1980 sonrasında talep yönlü iktisada alternatif olarak gündeme getirilen arz-yönlü iktisat teorisinin. Bu şekilde bir Vergi Anayasası yeraltı ekonomisinin boyutlarını azaltarak devletin vergi gelirlerini artırabilecektir. Düşük vergi uygulamasının yanısıra gelecekte vergi oranlarının belirli bir süre değişmez olduğu güvencesine sahip vergi yükümlüleri. Vergi oranlarının belirli bir süre değişmeyeceği konusunda vergi yükümlülerini ikna etmek gereklidir. dolaylı vergilerin bugün vergi gelirleri içinde yüksek bir orana sahip olması o dönemden kalan kötü bir miras olarak ifade edilmektedir. mevcut tarihsel bulgular ve ampirik çalışmalar ışığında güç kazanmıştır. ücretlilere hem dolaysız hem de dolaylı yükler getiren fon sisteminin mali yükü alt üst etmesine neden olmuştur. vergi yükümlülerinin gelecek üzerinde olumsuz beklentileri var olacaktır. Kısa dönemde.

Politik İktisat.SPK Yayın No:71. Buchanan Vergi Anayasası' nı şu şekilde tanımlamaktadır: ". esasen ekonomik "kural" ve "kurumların" anayasal bir çerçevede düzenlenmesiyle çözümleneceği görüşünü savunmaktadırlar. hususların açık olarak saptanmasını önermektedir. Kriger.Önemle belirtelim ki. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Özellikle kamu tercihi teorisinin gelişmesinde –ve bu arada arz-yönlü iktisadın gelişmesinde. 2002 Roland A. bu denk bütçe ilkesinden hangi özel durumlarda –savaş.Cilt VI.İstanbul :DER Yayınları. Cilt:7.önemli katkılarda bulunması nedeniyle 1986’da Nobel Ekonomi Ödülü' nü kazanan James M. son yirmi yıl içinde iktisatçıların ilgisi giderek "Anayasal Reform"a doğru kaymaktadır. vergilemeye ilişkin kural ve düzenlemelerin bir "Vergi Anayasası" içerisinde düzenlenmesi gerektiğini ifade etmektedir. Sayı 2. ‘ Arz-Yönlü İktisat’." (Buchanan. 1997 . 1978. kamu gelirleri ile kamu harcamaları arasında bir denkliğin mevcut olacağı. Coşkun Can Aktan). bireylerin vergi oranlarındaki değişikliklere uygun bir şekilde adapte olabilecekleri ve uzun dönemi esas alan yarı-sürekli kural veya düzenlemeleri ifade etmektedir.. Ekonomide Devlet.Vergi sistemi ancak "anayasal perspektif" içinde anlamlı bir şekilde tartışılabilir. Vergi anayasası. KAYNAKÇA Vural Savaş.Baskı İstanbul:Beta Yayınevi Beyhan Ataç. vergilemenin temel yapısı ve vergi yükünün kişiler arasında dağılımı konularının mevcut bir "mali" veya "vergi anayasası" çerçevesi içerisinde ele alınması gerektiğini kastetmekteyim. Buchanan. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.(çev. Bu ifadeyle. vergi yükünün ve kamu harcamalarının GSYİH’ nın belli bir yüzdesini geçemeyeceği. Sayı:1.. ancak anayasal perspektife dayalıdır.. vergileme yetkisini sınırlayacak kuralların da anayasada yer alması gerektiğini savunmaktadır. ABD’nde Kamu Tercihi Teorisi’ni geliştiren bazı iktisatçılar "Anayasal İktisat" adını verdikleri yeni bir araştırma disiplini içinde ekonomik sorunların. Buchanan devletin vergileme yetkisine ilişkin temel hükümler dışında. Kamu Açıkları. 105). kriz vb. 3 veya 4 yılı esas alan bir "yarı-sürekli vergi anayasası" nda özellikle devletin hangi kaynaklar üzerinden vergi alacağı. 2. Buchanan. "İyi" bir vergi sistemi.’ İstikrarın Sağlanmasında Çağdaş Makroekonomik Tartışmalar’.1998 Cihan Bulut.vazgeçileceği vb. uygulanacak vergi oranlarının maksimum sınırları.1992 Osman Demir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful